Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
42.07 MB
2010-02-26 21:16:49
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
2402
7029
Rövid leírás | Teljes leírás (1.52 MB)

Zalai Közlöny 1928. 099-122. szám május

Zalai Közlöny
Politikai napilap
68. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

ML évfolyam, 99. Mám
■agytamltta, 1ML május 1, kedd
An 16 mér
ZALAI KÖZLÖNY
Sserkesxtteés és kiadóhivatal: Fö-ut 5. szám. Keszthelyi IloV WidóbWtUl Kouuth I
i Lajos-u. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ára: egy hóra I pengő 40 IlUéf
Hatalmas vulkán-kitörés a Falcon-szigeten
Wellington, Április 30 (Éjszakai rddlójelentés) Egy angol tengeri gőzös kapitánya ma ideértem hírt hozott arról, hogy a Csen-dk* Óceánon Torig a szigete közeliben, a Falcon nevfl szigeten csütörtökön hatalmas vulkánkitörés volt. Kilométer hosszúságban izzó láva (olyik izét a tűzhányóból.
Budapesten a rendőrség és csendőrség ma teljes készenlétben áll Budapest, április 30. A főkapitányság a belügyminiszter utasítására teljes permanenciát rendelt ei ma délutántól kezdve a lókapltánság, a kerületi kapitányságok, valamint a csendőr lakta nyák számára. Budapest nyugalmát semmiféle tüntetés vagy más rendzavaró Jelenségek nem bonthatták meg.
Óriási tömeg fogadta New-yorkban a Bremen repülőit Newyork, április 30. Reggel 6 óra 10 perckor érkeztek meg vasárnap a Bremen repülők. Valóságos dlada-menettel fogadták őket. Mikor a vonat megállt, Walker polgármester a azaionkocsiba ment és üdvözölte őket, majd a Rttz-Carlfon szállóbn hajtattak, ahol a repülők a mikrofon elé álltak és rádión köszöntölték a közönséget. KOhl ki|elentette, hogy Uz napon belől ■ Bremen-nel Ide repülnek, azután pedig megkísérlik a visszarepülést Németországba.
Május 20-án tartják meg a Kisantant konferenciát Bukarest, április 30. A kisantant konferenciáját ezldén május 20 án tartják meg Bukarestben.
Windischgrfitz herceg betegszabadságát meghosszabbították
Budapest, április 30. Windlschgrálz Lajos herceg betegszabadságát jullus 30 lg az igazságögyminiszter meghosszabbította az orvosi szakvéleményre való tekintetlel. A pénzügyminiszter 23 millió pengőt utalt ki közmunkákra
Budapest, április 3Ü A mult héten a pénzögyminiszter 23 millió pengőt utalt ki közmunkákra. Ebből 10 millió az A lamvasutnak, 7.1 millió az utak építésére és 6.4 millió az elemi iskolák emelésére jutott.
Kun BélAék magyarországi kommunista felkelést terveztek
A magyar kommunisták Kun letartóztatása után Bécsből elmenekültek — A volt népbiztos már a mult év decemberében érkezett Bécsbe — Magyar emigránsok jelentették fel
Kun Béla kiadatása nem jöhet ásóba osztrák hatóságok
mondják
Bécs, április 30 Egyik bécsi lap szerint Kun Béla főfeladata az volt, hogy felújítsa az uj magyar kommunista párt keretét. Egy másik lap szerint Kun Béla letartóztatása után a magyar kommunisták menekülésszerüen elhagyták Bécset.
Hlr szerint a magyarországi kommunista felkelést a nyolc hét multával lefolytatandó pártkon-ferenclán tervezték volna meg. Osztrák hatóságok véleménye szerint Kun Béla orosz alattvaló, tehát kiadatása nem jöhet szóba. ValószinQ, hogy rövid szabadságvesztés után repülőgépen küldik vissza Oroszországba.
Bécs, április 30. Ma délelőtt kiderült, hogy Kun Béla már a mult év december első napjaiban érkezett
Bécsbe, de atóla nem tartózkodott állandóan az osztrák fővárosban, hanem hosszabb-rövidebb Időt más külföldön ls töltött. Járt pld. Zürichben, Németországban és Párisban is. Egyes hírek szerint Budapesten tartózkodott.
Kun Béla visszatérését magyar emigránsok jelentették a bécsi rendőrségnek. Az ügyészségi fogházban Kun cellája előtt félóránkint váltják az őröket. Schwelnltzer budapesti rend-örtanácsos Bécsbe érkezett és Kun ügyében tárgyalt Schober rendőrfőnökkel. Hlr szerint az osztrák hatóságok megvárják, mlg Selpel kancellár visszatér Bécsbe és csak ezután Intézkednek. Érdekes, hogy Kun Béla áltól fél a fegyházban — hogy megmérgezik.
A vasárnapi francia pótválasztás a Poincaré-blokkot vitte győzelemre
Számolni kell a Polncaré kormány belpolitikájának folytatásával
I\'irls, április 30 Vasámsp volt a francia kamarai választás második fordutója. 88 megyében 425 mandátum sorsa került eldöntésre, úgyszintén az Indo-Chlna gyarmatokon. Az össz 612 válaaztó-kerület közül eddig 611 kerületben dőlt el véglegesen a választás.
Megállapítható, hogy Poincarénak az uj kamarában körülbelül 375 híve lesz, akikkel szemben 235 főnyi baloldali ellenzék áll. Ilyen körülmények között föltétlenül számolni kell a Polncaré kormány belpolitikájának folytatásával.
Az öregség és rokkantsági biztosítási javaslat a képviselőház bizottságai előtt
Az önkéntes biztosítást kiterjesztették a kántorokra és karnagyokra ls
Budapest, április (0
A képviselőház igazságügyi, pénzügyi és munkásügyi bizottsága ma délelőtt Bíró Pál elnöklésében megkezdte az öregség, rokkantság, özvegység és árvaság esetére szóló törvényjavaslat részletes tárgyalását, Dr. Vass József népjóléti minlizler Dréhr Imre államtitkár részvételével. A bizottság letárgyalta a biztosítási kötelezettségről, az önkéntes biztosításról, a bizlositási járulékokról, valamint az öregség és rokkantság meghatározásáról szóló fejezeteket és eljutott a 38 § ig. Beható vi\'a volt minden egyes szakasznál.
Lényegesen módosította a bizottság a 17. § I, amennyiben eltogadta Kócsán Károlynak azt az Indítványát, hogy az önkéntes blzlosilást terjesz-szék ki a kántorokra, karnagyokra, egyházi énekesekre, valamint az egy-házfiakra.
E\'fogadta továbbá a bizottság azt a benyújtóit határozati Javaslatot, ^amely utasítja a kormányi, hogy a mezőgazdasági alkalmazottak öregség, rokkantság, özvegység és az árvaság biztosításáról a jelenlegi törvényjavaslat törvényerőre emelkedésétől legkésőbb egy éven belül terjesszen törvényjavaslatot a Hiz elé oly módon, hogy az egy éven belül letárgyalható legyen.
Haesteérkeznekaz olasz vendégek Nagykanizsára
i viroil tanács felhívja i várói kőita-légét, hogy minél tömegesebben JtlMh jea meg i pályaudvaroi a fogadtatásra
Nagykanizsa, április 30
Mint jeleztük, az oiaaz vendégek magyarországi látogatása és tanulmányútja a tegnapi nappal végei érvén — a ma délután Budapestről 7 órakor Induló gyorsvonattal visszaindulnak hazájukba.
Nagykanizsa városa pótolni akarván az elmaradt első ünnepélyes üdvözlést — most különösen impozáns módon kívánja köszönteni a magyarbarát olasz nemzet fiaM a trianoni végen — mielőtt elhagyják Magyarország területét, azért elhatározta, hogy felejthetetlenné teszi számukra a Nagykanizsán való ünneplésüket: Nagykanizsa a legmelegebben ünnepelje Olaszország fiait.
Nagykanizsa város tsnácsa lapunk hasábjain át fordul a város közönségéhez — hogy mindenki, akinek csak módjában áll — jöjjön ki ma este a pályaudvaron az olaszok fogadtatásához.
A pályaudvaron olt lesznek az OMKE, a QyOSz, az Ipartestület a Baross Srövetség, az összes testületek és egyesületek, a hatóságok és közhivatalok fejei, a dalárdák és a város közönségének beláthatatlan tömege.
A befutó vonatot az olasz himnusz fogadja, ma|d dr. Sab/dn Qyula a városi tanács élén magyar nyelven köszönti az olasz előkelőségeket, amil Scodnlk Rjzső miniszteri tanácsom, a nagykanizsai m. kir. folyammérnöki hivatal főnöke Dante nyelvén lolméctol a vendégeknek. Az OMKE és OjOSz nevében Wetser János mérnök Is olasz nyelven köszönti az olaszokat. Valóazinüleg lejön GyOmOrey Qyörgy főispán is Zala vármegye képviseletében. Az olaszok 45 percnyi pályaudvaii itt tartózkodás utál tovább Indulnak.
A DSzA vaautassága feldíszíti ez alkalomból a pályaudvart, virág- és glrlanddiizekkel, magyar motívumokkal és magyar nemzeti és olasz zász-lókkil.
Az olaszok táviratilag kimentették magukat Keszthely várostól
Keszthelyről jelenti tudósítónk: Dr. Cipelő szenátor ma olasz nyelvű táviratot küldött Keszthely város elöljáróságához, amelyben a változott program miatt kimentését kéri.
£ALAÍ Köacvt______ _______
MunLásnap
málui elseje i vilóton az Igazság megkövetelj, bogy aki munkái, uti dolgos, tevékeny ember: a májust a vaját hónapjának nevette, mert • dolgot, a munkás ember ugyanazt az eiőt jelenti a kfzgazdaságban, mint amely teremtő erőt a május a természetben. A május az örvendező élet bónapja, melyet jól megértőnk i melegen élvezflnk. Ha a májusnak megértjük ezt a bennünket melengető tavaszi lehelletét, meg kell értenünk axt is, aki ezt az elsejét saját ünne-péaak választotta : a munkást. A társadalmi megértés és a társadalmi egység nsgy nempontjaiból fegföbb ide)e ennek. Közeledjünk a munkás-testvér felé I Utcán, műhelyben, 10V helyütt van erre mód. Ismer|ük meg ■ munkátnép hsjtamsit, örömé*, bántál, életvilágát, sióval egész éle-lét. Ez igati hazaszeretet, igazi ke-resstéuység, igazi humanizmus volns. Azok, akik a dolgostól, a munkástól Idegenked lek és ellenséges szemmel néznek rá, ugyan ikkor nem ad-ják meg a munkának sem az illó és keJló tiszteletet, (amire pedig egy termelésre szoruló országnak határozottan nsgy szüksége van) és talán vörös zászlót látnak annál a munkásnál is, aki azt már nem tartja kezében.
Siociális megértésre ét szociális érzékre van siOkségl
Szociális érzéket nevelni a hallgatóságban, ez ma az egyetemi oktatásnak is egyik legértelmesebb feladata, hogy akik a társadalom vezetői lesznek, szociális átszövódésü lelkülelic legyenek szert, vegyis hogy apostolai legyenek a tátsidalmi egyetértés nagy gondo\'alának.
Angol példa nyomán van Újpesten, a legnagyobb gyáripari gócponton u. n. Póiskolai Szociális Telep, mely jelenít az értelmiség egyes tagjainak a muakásnép szomszédságába betelepülő intézetét, bogy annak tagjai ennek a néprétegnek életviszonyait saját is kOzvetlen tapasztalataik alapján tanulmányozzák, amely irányban segítségökre lehelnek, nekik segítsenek. Az Intézet munkatársai a szegény néphez, mint ember az embeiliez közelednek, át értve az osztályellentétek, a társada lom szétszakadozottságának a nem zetre ét a társadalomra egyaránt káros és veszedelmes állapotát. N:m bizva a szociális problémáknak zöld asztal mellől való megoldásában, az életnélküli elméletek helyébe a személyi kapcsolatokat helyezik Nem miiit hivatalnok, hanem mint
barát érdeklődnek a szegény nép minden flgye Iránt a amikor adnak, ugyanakkor tudják, hogy ők fs kapnak: tudást, tapasztalatot, betekintést az élet nagy összefüggéseibe, az élet rcalltáaát ismerik meg.
S valóban, mi is ugy blssiük: csak azok lehelnek a népnek vezetői, akik ezzel a népp:l szemben vállalt kötelességeiknek tudatában van nak, akikel érdekel az: miért kerül a gyermek az u\'cára, miért ébeiik sokszor, a tüdővésznek penészrózsái miért ülnek olt annyi munkás gyermek arcáu? E<ek a kérdések a vl-rágfakadásos május első napján merőinek kl a munkások napján a a társadalmi megértés érdekében feleletért, tanulmányozásért ti értelmiség felé kiáltanak I
A seltfementesrme annyit jelent: közvetlenül érintkezni a munkás- és általán a szegény néppel. Aki a munkással beszélgetésbe bocaátkoaik, hamarosan tapasztalja, hogy ezeknek az embereknek gondolko \'ásáboz mind közelebb férkőzik, akik viszont azt érzik, hogy az értelmiségnek ismét egy olyan tag|ával vannak együtt, aki megérti helyzetüket.
Nemrég valaki azt a birálatot mondta a Szociális Missziótársulatról, amely intézmény már sok kinzó sebre borította a szeretet palástját, — hogy túlságos sokat fordit a lelkiekre. Pedig, ha elfogadjuk azt, hogy nemcsak testből áll az ember, akkor belátjuk és nemcsak belátjuk, hanem sa|át magunkon érezzük sokszor, hogy az élet zordonsága nemcsak a testűnket, de a lelkűnket Is megsanyargatja, — sőt sokszor a lelkieken való vállozla\'áR az egétz embert sor-
sával együtt átiiaklt|a, megjavítja. A léleknek is van májuaa, nemcsak a realitásoknak, a lélekben la győznie kell a napvilágnak, ■ szépsígaek, a |ó létnek, nemcsak a ternaésaetben.
Angyal professzor, a kiváló szociológus keszthelyi beszédében figyelmeztet a lélek szeUemkatturáfdra, melyben alig haladtunk előre, sőt tán visszaestünk azalatt roig ■ természeti kuliurát nagy mértékben előresegitetlük. A materiális kultura szédítően lendül a a aaelleml éa a lelki kuliura megmaradjon alacsony sikján? Ma még (balsorsra vetett hazánkban is) több a gyűlölet, mini a szeretet, több a aienwdés, mint a májusi öröm a ennek nem kis részben oka, hogy nagyobb sulyl helyez-tdnk a materiális, mint a szelfenH, a lelki előhal adásra.
Egyensúlyba kell hozni az anyagi és a szellemi kultúrát é» ehhez ks-sonlöan a nincsteleneknek anyagi és lelki megsegítését.
Még van a társadalomban Maix által sötéten fellett osztályellentét, de ez nem érdeke!1enté«, sokkal inkább a foglalkozások külőnfélesé-géből származó elhidegülés. Ezt el-lünte\'ni, a társadalmi osztályokat elválasztó ürt megsiüklteni, az értelmiségnek a feladata, ezért megint ceak: Siociális megértésre és szociális érzékre van szükség.
A jelen szociális küzdelmeit egyenlítsük ki közös emberi ideálokban, abban a tudatban, hogy a .demokráciának fel nem tartóztatható haladása veszedelmet jelent, ha nem pirosul azzal a népesség széles rétegeinek művelődése és nevelést*. (Erődi Harrach: A magyar settle ment-moigalom eszméi) E. M.
«Alu» 1
Nagykanizsa autófcMftz-
Hat méter magas padlásról leesett és életveszélyesen megsérült
ah apota olyan aulyoi, hogy eddig nem tudták kihallgatni
delg nem tudta kihallgatni. Külön féle súlyos természetű zúzódások között koponyaalapi lőrést is szén vedett.
Nagykanizsa, áprllli 30
Relnhwald Ernő vasöntó munkást ma délelőtt olyan súlyos szerencsétlenség érte, ami könnyen életébe is kerülhetett volns. Reinkwild a Kossuth-lér 3 szám alatti lakásának udvarán a padlásra ment f;l, hogy kályhacsöveket hozzon le. A padlásra, mely 6 méter magasan fekszik a föld színétől, életveszélyes, korlátnélküli lépcső vezet fel. Riinh-wald mikor már fent volt ét újra le akart lépni, ugylátszik elszédült ég a 6 méter magaiból lezubant. Eazmélellen állapotban leiűlt el. Telefonon kihívták a mentőket, akik a kórházba vitték. Állapota olyan tulyos, hogy a rendőrség mindezi-
A rendőrség bevezette a nyomozást, hogy megállapítsa nem terhel valakit felelősaég a szerencsétlen ségért.
Ma, kedden
disznótoros vacsora
a Barkó vendéglőben.
Abonnenaek felvétetnek.
a
Mióta Nafjtanlita «íms a trlt-noá kényaaesMke Hhartkestében elvetatette kMerfandlát «a az inflációs téboly c\'ntwál, a gasdaságl viszo-Dyok a fagya Beüti piac nagymérvű megszorítása következtében rohamosan csökkent. A forgalmi akadályok, amelyek az uj országhatárok követ-kertében ke telkeitek, csak boizáji-rultak a kereskedelem éa Ipar meg-bénitásihoz. Ml sem természetesebb, mint az, hogy a város tanácsa, valamint O.flke tt tSytw IWkJiltxttMk a gazdasági bítyzet 1 é» különféle intézkedéseket alinMak az Immir aggodalmam vált flrtet-telenatg orvoüáiáfa.
Níbíny hötrtptrtl ezCfOttaiOmke kanizsai Hókjánik dobke a városi közgyűlésen felszólalt Kanizsának a megye nyugati réttévei való össze-kapctolása, UMOeg a tongtfaii atak nélkül való helyiségeknek Nagykanizsához való összeköttetése érdekében.
Az akkor a közgyűlésen meghtduft fejtegetésekből hittat, bogy <Teg*r-göstbb volna Nagvkanisaa-ljetenye-Lenti közti helyiérdekű vasút megépítése, de dr. Sabjén Oyula polgármester előadásiból az feli nyilván
.. i . - 4HiiMiíLI ■ i ti■ At;■
VBIOVa, nögy igj UKmrviui Tromeni vasul al- és felépítménye közel 100 000 pengObe kfcrfll, Tipgy Itfflrt a fonal ttrcgfcpttése oly ^kw\'borsS-járulást Igéayáoa aa ár—kit tényezők részéről, kogy ezt a hozzájárulást azok ezidőszerint teljelitcnl lépesek nem volnának.
Váratunk gazdasági életének ez uton való meg|avitása tebát olyan probléma, amely páosWány miatt a jelenben meg nem oldható.
A vita már-már holtpontra jutott, amikor szólásra emelkedett OyOmü-rey látván, országgylllétl képviselő, a városi képviselőtestület tagja ás egy nagyfontosságú kijelentést tett. Azt javaiolta ugyanis, ho|y a Máv sutoman r. Uj^en a város
érintkezésbe, hogy az egyiássl Nagykanizsa— Kaposvár. Nagykanizsa-Hahót, másrészt Nigyksrtlzsa—Le-tenye és Lenti közt rendes autóbusz (iratokat létesítsen. Ezt a tervet ugy ő, valamint a főispán és a kereskedelmi miniszter is pártolni fogják. A várost pedig semmi anyagi íldo-zat terhelni nem fogta. Nam kWán-juk részletezni azokat a MzdtWigt tárgyalásokat, amelyek a lerv megvalósítását megelőzték.
A terv azonban részben már a megvalósulás stádiumába lépett.
Egy pir ifcppjl eze\'őtt tét Poll-mann kocsi kfllséjü Bmz-Difnfler-Msroedes autóbusz jelent rang s fóléren. Et az autobutP-l^xis a modern technika valóságos remeke. A mütanrendOri beftrás ötén « két autóbusz meg ia kezdte fendes járatait Kanizsa—Kaposvár és a közbeeső helyiségek kózt. (Erről az útról a Zstsi KOzWny agy rMtottrriptrt-ban már btesássoTt - olvasóinak.)
Hogy miért >aam a Kanizsa—Le-tenye—Lenti Mit, ennek oka abban
Garantált színtartó
férfiruha vásznak megérkeztek
divatáruházába.
lMfc t.
ZALAI KÖZLÖNY
rrfH*, kotr Ukay Lwti höat járható autó-ut még timc* és azt a megyének még meg kell épUenl. N«n» kételkedőnk benne, hogy Oyfl-mOrer latrán képviselőnek a megye föbfrtnjának és az Illetékes tényezők MMMMIMM sikerülni fog ezt az akadályt 1« legyőzni és akkor megvaltául majd Kanizsának az az évtizedek óta táplén óhaja, hogy Zila-vármegye távoleső vidéke a megye legnagyobb városával forgalmi szempontból szorosabb kapcsolatba tép|en. Megemtitjütr még, hogy a MÁVART a nyáron HWs-Kesrtbelyre Is tervei raadaeeres járatokat, ugy, hogy rövidesen Kanizsa lesz a megye autóbusz- forgalmának központja.
Mostani szegénységünkben a MÁVAKT kétség tcleuül a forgalom kérdését |ól o\'dotla meg, feltéve, hogy a Letenye—Lenti I útszakasz megépül. A kereskedők s iparosok, sót városunk egész lakossága türelmet!.-nül várja a forgalom kiépítését, van is rá oka.
A közlekedésügy fontos ügy. Zila-vármegye főispánja, mint a közieke-déstlgy elsőrangú szakembere, Gyö-mOrey István képviselővel, mint a közigazgatás szakemberével, a mi óhajainkat méltányolni és a lehetőségig megvalósítani fogja.
Erre bizton számiihatunk és már most is hálásak lehetünk érte.
Dr. Villányi Henrik.
Az árokba fordult egy autó a récsei dombtetőn
A Petőfi-utcában szerenctétlenlil Járt egy kerékpáros
Könnyen súlyossá válható autó-tar—hlI törtért vasárnap délután a közeli récsei dombtetőn, abol Fahrmen tara kanizsai cipészmester Ford autó)* ai árokba fordult. Fubr-nwti vasárnap délelőtt Taklcs András gédfévet Kisvárdára ment, a délutáni órákban térlek vissza. Mikor ■ récsei dombtetőn jöttek kasa tempóban, az autó első kerekének gummlja defektet kapott, amit-» vetető Fubrmen rögtön észrevett. Azonnal fékezett la, de kOzbtn a defektet kapott gtnnml lepattant a kerékvázról éa Így az autó negyed kört Wrva k ul balfeléről a jobbárokba fordult. Mindketten kiestek sx autóból, melynek védőüvege eltörött ét a cserepek megsebesítették TaUca*t arcán. Fuhrmen csak köny-nyebb sérülést szenvedett. Takicsot
sebével a kórházba szállították.
A rendőrség megindította a nyomozást a karambol ügyében. Taklcs állapota sem súlyos.
Ugyancsak vasárnap történt itt Kanizaán a Petőfi-utcában, hogy egy kerékpáros a rossz ut miatt felborult éa súlyos sérüléseket szenvedett. Reggel 5/i7 órakor Szertlcs Károly 19 éves József főherceg-utcai lakos kefékpárján sebes tempóban haladt a Petőfi-utcai lejtön lefelé. Egy útszéli kövön keresztül ment az első kerék, ugyanebben a pillanatban a hátsókerék egy gödörbe csúszott, amitől akkorát rándult a bicikli hogy Szertica keresztül esett a kormányon és arccal elterült a földön.
A mentők szállították súlyos, de nem életveszélyes sétOiésévil kórházba. A vizsgálat megindult.
Egymást érik a szerencsétlenségek és balesetek a pacsai vidéken
Ujabb baletetek a szőllőhegyen és a vetőgép mellett
Pacsa, április 30 l a tört bordák keresztül szúrták a (Salát tudMUnktól.) A tavaszi \' gazdasági munka megindultával mezőn és begyen egymást érik a sze-rcncaéttetoágsk éa bitesetek, melyek mostanában legtöbb esetben Pécsét és környékéi szerepeltetik az u|iág-huábokon. A minapi autó-szerenmaid a kellős halállal kutbeomláa után most két ujat* balesetről kell beszámolnunk.
Ttkk Zsigmond pacsai lakos szombaton délután kiment a hegyre, bogy a szőlejében levő gyümölcifikat megtisztogassa. Létrát támasztott az egyik fáios és Igf kezdte meg a herayfcásL A létra valahogyan meg-csusaott, az ág, aminek támasztva volt letörött és Ttkk olyan szerencsétlenül esett le egy szőllOkaróra, bogy két Jobboldali bordája eltörött.
tadsjét. Az első segélyt dr. Tvaro-sek László körorvos nyújtotta. A gazda állapota nagyon súlyos, de nem életveszélyes.
Ottátfi Káro\'y szentpéteiuri földbirtokos Tóth János nevű cselédje vetögéppel vetett a mezőn. Menetközben belenyúlt a gépbe, olyan vigyásatianul, hogy a magszóró felcsavarta a kezefejét és azt összezúzta. Súlyos sebével kórházba szállították.
ledrszű fizetési íeltételek mellett
Mi szakszerűen készít vízvezetéket b lürdóberendexéieket
leodlnlh M ft lirtn
KJrály-itca 45.
Telefon: 271.
napihírek
• «*mmf*m*«m«*<
NAPIM£MO
Május I, kedd
Római lulollkus: l\'Ulöp Jak. Hroteit. HUlöp. Izraelita : l)ar hú 11. Nap kel reggel 4 óra 44 perckor,
nyugszik déluUn 19 óra II perckor. •
Városi Színház. „A lldérclény". A •liegnitzihez hasonló eset 12 felvonásban. ,,Tinta matyi a ligetben", trükkfilm 1 felvonásban. Híradó.
Május 2, azerda
Római katolikus: Atanáz pk. Prot.: Zslgm. Izraelita: Íjai lió 12. Nap kel remei 4 ór« 42 perckor,
ayugAzik délután IU óra 12 perckor. •
Városi Színház, .Megjött a gólya", kltUnó vígjáték 7 pajkos lelvonásban. „Le a kalappal", aki nem kacag, visszakapja a pénzét. Gaumont hiradó.
Városi tisztviselők tiz éves szo gálatl jubileuma
Nagykanizsa, április 30
A llz év elölt megválasztott városi tisztviselők vasárnap este cssládlas Jellegű társ.«svBCsora keretében ünnepelték városi szolgálatuk tiz esztendős évfordulóját a Cenlrál-szálló éttermében. A jubilánsok közül ott voltak dr. Prack István közlgaigatási tanácsos, Király Sindor mOsiaki tanácsos, dr. Kaufmann Lijos városi tanácsos, Hemmert Károly főszámvevő, dr. Fodor Aladár tisztiorvos, Klapper MiklÓB anyakönjvvezető-helyeltes, Szőnyi Sándor árvaszéki ülnök. A rend .ívül meleg tónusu, Intim jubileumi ünnepélyen megjelent dr. Sab/dn Oyula polgármester, dr. Krdlky István főjegyző és a városi vezetőség és tiaztviselőkar számos tagja. A polgármester meleg szavakban köszöntötte fel a jubiláló városi tisztviselőket mint munkatársait. A polgármester beszédére a Jubiláló városi tisztviselők nevében dr. Prack István tanácsos válaszolt.
— Holnap reggel nem Jelenik meg a Zalai Közlöny. Május elsején a munkásság általános munkaszünetet tart, Így kedden nyomdánk személyzete sem dolgozik. Lapunk tehát szerdán reggel nem jelenik meg.
— Személyi hír. Petiik D.\'zső DV. osztálymérnök betegsége gyógykezeltetése végeit néhány hétre Budapestre távozott.
— A Stefánia rendelései. A Stefánia lnttíet a mai naptól kezdő-döleg rendeléseit reggel 8 órától kezdi meg.
= Üvegezés, kittelés, képkeretezés igen olcsón Púmnál, Király u. 10.
— A polgári Iskolák névavatási ünnepélyének programja. A polgári iskola csütöröki Zrínyi ünnepélyének műsora a következő: 1. Hiszekegy, Nem, nem, soha, vegyes-kar. 2. Prológ. 3. Ünnepi beszéd. 4. Az Ur az én kősziklám, vegyeskar. 5. Kiállás Zrinyihez. G. Tornagyakorlat. 7. Pdleslrina; Msdrigal, vegyeskar. 8 Irred. jelenet. 9. Magyar tánc. 10. Népdalok, vegyeskar. Jegyek mától fogva a színházi pénztárnál ls válthatók.
— Orvosi hlr. Dr. Ldng Imre orvosi rend-.l6jíl Cíengery-ut 17. sz. alá helyezte át. Rendel d. e 10-12-Ig, nőbetegeknek d. u. 3—5-ig. — Telefon 377.
— Szőllésie I és borászati felügyelőség. A földmüvelésügyi miniszter Katona Zsigmond tarcali siőllészett és borászati felügyelőt Tapolcára helyezte át és megbízta a Zala- és Somogy-vármegyék területére alakitott szöllészeti és borászati felügyelői kerület és a lovasi állami szőllőtelep ügyelnek vezetésével.
~ Ma május 1 tói Bus Pali kedvelt zenekara hangversenyez a Polgári Egylet kertbelylségében. Sdves pártfogást kír Csukovlcs István vendéglős
— .A tőrök idők Nagykanizsán" cimen szabadelőadásban ismertette tegnap este Barbarlts Lajos, lapunk szerkesztője Nagykanizsa múltjának összefoglaló történetét, annak érdekesebb históriai epizódjait, a Szociális Missziótársulat Leány-klubjának ismeretterjesztő délutánja keretében. Utána Fekete Baba olvasta fel a leányklubok dunaföldvári közös lelkigyakorlatához fdzött, rendkívül finoman megírt Impresszióit.
= Otthon egy perc alatl a gyermek is készíthet a (Spsrklett szabad.) Autó-Syphon-nal szóda-vlzet, üdttö italt (1 liter 16 fillérbe kerül). Ára 21 P.3 havi részletre Isi egyed-árusitó Szabó Antal sportüzlete.
— A zeneiskola Idei II. növendékhangversenye kedvesen várt eseménye a kanizsai zenekedvelő közönségnek. Jegyek iránt máris sokan érdeklődnek a vasárnapi koncertre, a Krátky-tözsdében, ahol 50 filléres és 1 pengős árban a jegyek már elöjegyezhetök.
— Ma május 1-től Bus Pali kedvelt zenekara hangversenyez a Polgári Egylet kerthelyiségében. Szíves pártfogást kér Csukovlcs István vendéglő*
— Uj Ipartestület Zalában. Tudósítónk Írja: A kereskedelemügyi miniszter 80.313/928. sz. rendeleté-vei az újonnan alakult Zalaapdtt és vidéke Ipartestület alapszabálysit Jóváhagyta. Az u] Ipartestület hatásköre kiterjed ZilaapáU, Oétye, Esz-tergály, Zalaszabar és Nagyrada községekre.
A legjobb cipők raktáron és mérték után
Miltényi Sándor és Fia cipőüzletében.
Saiutélok. Tennisz-cSpök. . Fonott cip6k.
EALAI KÖZLÖNY
— Az Antalek-clrkusz ma megérkezett és este 0 órakor a Kls-sőrház udvarán kezdi meg nagyszabású előadásait Bővebbet a falragaszokon
— A leventék szlnlelőadása és táncmulatsága. A nagykanizsai leventék május hó 5-én é» 6 ári a Rozgonyl-utcai tornateremben a levente-zenekar feUzereléte javára műkedvelő színielőadást rendeznek, a mely alkalomkor előadáira kerdl Kasza Lajos nagyhatáiu színműve, Az erdők királya. Főrendező Nlessner Viktor testnevelési tanár. A má|us 6-ikl előadás után tánc lesz, melyhez a zenét a levenie zenekar szolgáltatja. A derék leventék már sokszor megmutatták életrevalóságukat, megérdemlik, hogy a közönség most is tömeges részvételével támogassa őket hazafias szellemű törekvéseikben. A színdarab előadói a legjobb levente-műkedvelők sorából kerülnek ki.
« 20 havi részletfizetésre szállítjuk — igazolvánnyal ellátolt ügynökeink utján is — az egész világon legjobbnak elismeri Slnger varrógépeinket. Singer varrógép részv.-társsság Nagykanizsán, Fő-ut 1.
— Iskolaépítés. Tudósítónk jelenti: Dr. Benlsch Arlhur miniszteri tanácsos és dr. vitéz Barnabás István klr. tanfelügyelő csütörtökön az iskolaépítés megkezdése ügyében Pacsára érkeznek.
Megtalálták TBreky Helén holttestét
Keirthely, április 30 Tudósítónk Jelenti: TOreky Helén az öngyilkos varrónő holttealét a mólónál tegnap vetette ki a viz. Két gaxdáiz látta meg elsőnek, akik azonnal Jelentették, hogy a Bilaton kivetett* az öngyilkos leányt. A hullaházba szállították.
— Harangazentelés. Gyékényesen közadakozásból 500 kllogrsm-sulyu harangot szereztek be. Az uj harang megáldásának ünnepségére Zákányból és Oyékényes vasúti telepéről körmenetben JAUek be a hívek. A felszentelés szertartását papi segédlettel, tábori mise keretében Csóthi Géza murakeresituri apát végezte, akit érkezésekor a vasúti állomásról lovas bandérium kísért be a 6 kilométernyire lekvő községbe, ahol az ünneplő, Igen nagy számú nép és a leventék disxcaapata fogadta. *A szertartások közben az apát magasan szárnyaló beszédet mondott.
KERTÉSZ TÓDOR
UMtulti farakata.
Nagy választékban amerikai Utók dupla huroíAsu P aa.—
Vitfó EH Dl E Ulatsxertárában
9:0 kaphatók.
= Megérliezelt U*, I w - Hl\' •
Jóhlrű cigányzenekarával és ma este a Kéményseprő-vendéglőben mutatkozik be a nagykanizsai közönségnek. A Zalaegerszegről Jött ki\'ünő cigányzenekart az oltani újságok a következőkben búcsúztatják: .Távozó cigányprímás. Sárközi Sándor, a 11-ceálls előadásokról előnyösen ismert cigányprímás távozik Zalaegerszegről. A zenekar Nagykanizsárs megy, ahol május I tői a Kéményseprő- vendéglő éttermében játszik. A jónevü zenekar bizonyára ott is megnyeri a közönség tetszését."
Lernjab nyári nyakkendő különlegességek uagy választékban
kapható
szomolAnyi gyulánAl
Csengery ut 2.
— Községi tűzoltóságok kiképzése a járásban. Fenyves Sin-dor ny. Iflzoltóőrparancsnok, akit a nagykanizsai Járás lőszolgablrósága megbízott, hogy a járás községeiben végezze el a tűzoltók kiképzését, eddig munká|át befejezte Magyar-szerdahely, Mjgyarszenlmlklós és Bocska községekben. Szerdsbelyen és Bocskán 15-15 főbSI álló tűzoltóságot képezett ki szakszerűen, mig Szentmiklóson 20 tűzoltói.
= Ma május 1-től Bus Pali kedvelt zenekara hangversenyez a Polgári Egylet kerthelylségében. Szives pártfogás\'. kér Csukovlcs István vendéglős
— Országos vásár. Tótszerdahelyen május 3 án országos kirakodó- és állatvásár letz.
barcsi vonalon. Folyó évi május hó 15 én a Nagykanizsa—barcsi vonalon Murakeresztur és Légrád állomások közölt lévő 1. a. az. őrház nil .Kakonya" elnevezéssel személyforgalmi megállóhely nylttatik meg, mely megállóhelynél a május hó 15 én életbelépő menetrend szerint közlekedő 911.932 sz. személy-és az összes sinautóbusz vonatok utasok fel- Illetve kiszállása céljából feltételesen meg fognak állani. Ka-konya megállóhelyen csak a körletében lévő állomásokra, Illetve megállóhelyekre szóló II. és III. oszt. személyvonali polgári menetjegyek fognak kiadatni, mig a többi állomásokra és megállóhelyekre utasé utasoktól a menetdíj (pótilleték felszámítása nélkül) a vonatban a kalauzok által szedetnek be és számoltatnak el. Uiipodgyászok és kutyák ezen megállóhelyről csak után-flzetés mellett továbbittatnak. A vonatoknak Kikonya megállóhelyen való feltételes megállási ideje a május hó 15 lói érvényes menetrendből, valamint az állomásokon kifüggesztett menetrendhlrdetményből vehető kL Az állomdsfőnökség.
— Szabók, varrónők, háztartások, cipészek a világhírű PFAFP vanógépsket használják, mert működésűk csendes, varrásuk szép és tartós. Husz havi részletfizetésre ls kapha\'ók Brandl Sándor is Ra cégnél, Deák-tér 2, a felsöteipplomnál.

Jt
0) O) -fl)
V 0)
a)
E
u >»
"3 <0
i
Még csak 1 napig

kedden
tart a
6 havi részletfizetéses
kedvezménnyel, készpénzáron.
Tisztelettel
A MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK
foiyajztíilSIefiílö b Emi Szövetkezni
69. sz. fiókja Nagykanizsa.
1
fy ff N
3
O*
fii <
fiI
K fii\' ff Qb
O
w
m É
jsastiüu.
t«4<
kp- él ulférdMMMáéifeMiN,. io egyénekük a természetes „f".
renc József* keserűvíz megbecsWhe. tétlen szolgálatot tesz az által bon a béltartalmat kíméletesen távolítja el Tudományos tapasztattok kétségé lenné tették, hogy a Ferenc Jóiul vlz egész sereg fiioldali hadésben fekvő betegnél is megtette a keS hatást s Igy nagy megkönnyebbülést okozott. Kapható gyógyszertáraiban drogériákban és fűuerűzletekbea.
— Felszentelték Hévizén a tiszt-viselők szanatóriumát Keszthelyi tudósítónk Jelenti: Tegnap uantelték fel Hévízen az államtól vett és a tisztviselők részére átalakítóit Kraj-ctovics- szállodát, ami lisztviselők üdülését fogja szolgálni. Ai egyházi be szentelélt Rák Endre alsópáhokl apát végezte a különböző minisztériumok és a helyi hatóságok képviselőinek Jelenlétében.
= Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak. \'
— A keszthelyi színház törekvéseit a keszthelyi közönség honorálja. Főleg a vasárnapi előadásokon sok a publikum. D; a Szabó Ferenc társulat meg is érdemli a legmess-szebbmenő támogatást, mert művészei minden tekintetben nivós játékot produkálnak. E héten műsoron van Az ártatlan Don Jüan, Chopin, Otthon, Cigánykirály stb., a színtársulat még 10 napig maradi Keszthelyen.
= Legjobb teavaj, a legjobb lip\'ói a legolcsóbban kapható Muszel és Frtedenthalnál.
— Tífusz Zalaapátiban. Tudósttónk írja: A jÍrási orvos megállapítása szerint Zilaapáliban 2 tífuszos megbetegedés történt, amely járványossá fajulhat. A hatóság a legszigorúbb rendelkezéseket foganatosította. A betegeket teljesen elkülönítettek, a fertőtlenítés megtörtént, a a köiség kútjait ktaerltették. Ijy valószínűleg sikerülni fog a ragályos betegség tovsterjedését megakadályozni.
■ozeészMizáK
Városi Mozgóképszínház. Ma kedden, május 1-én „A lidércfény* A stiegnitzihez hasonló eset 12 W-vonásbaa Főszereplők: Erna Moréna és Riday Imre. „Tintamatyi a ligetben", trükkfilm 1 felvonásban. Híradó Előadások 5, 7 és 9 órakor.
Szerdán és csütörtökön nsgy vig-jitékaltrakció I .Megjött a gólya\', kitűnő vígjáték 7 pajkos felvonásbsn. Főszereplő minden optikus Ideálja: Harold Lloyd. Ezenkívül a szezon legpompásabb burleszkje újból: „L« . a kalappal*, aki nem kacag, visszakapja a pénzét Oaumont híradó.
Keszthelyi Uránia. C»ütörtökön: .Anna Lau le" (Vér vér ellen). A Skóciában, a XVII. században leját-sxCdó, színpompás film főszereplője Lilian Ol»h és Normann Kerry.
Kérjen képes katalógust
, az UJ FORD-KOCSIKRÓL/
Se
mulassza
te iHuIrtetraVtAr
Melis és Pintér, Szombathelyi. ffimf
ttLllZl^íntínÍ lnintat^\'nfílnhben a* uj F O R D - k oo.ikTfi
MtMtém, ffacyhflnlMn.
1028 május >.
ZALAI KÖZLONV
SPORTELET
JU NTE ragyogó játékkal 8:0-ra verte a bajjaiakat, a Kanizsa FC súlyos vereségnek beillfi eldöntetlenre játszott a lelkes U. Törekvéssel
A helyi amatőrök formába jöttek, a profik levizsgáztak — Az NTE megerősített jobb-\' szárnya meghozta az első győzelmet — A szívvel játszó újpestieknek Is jó az egy pont
A Sabáriát verő Kanizsa FC-re nem ismertünk rá vasárnap délután, olyan csapkodást vitt végbe
Nagykanizsa, április 30 Végre kijött a lépés az NTE-nek
* hirmidik gólt. 3:0.
ii, mely ebben a szezonban a soro zatos balszerencsétől kiiérve alig-altf állt f®r gondolatnyival távolabb a|kieséstől7Eznttal Hirschler—Mákos öregágyukkal megerősítve állott fel a bajti SE ellen és lepipálva minden proftarOfkOdtet és enervált játékot, a nagyszáma közönséget bámulatos játSkal lepte meg.
Ekkora közönség még nem volt ax Idén, mint vasámip délután és az amatörök siettek ii ezt a támogatást becsületes játékkal meghálálni ét mezdolgoztik keményen s nyolc góléri Nem volt izok között potys-gól egy sem. Csak növeli az NTE fiyözwiiténck értékét hogy a bijilak ekkora gólzápor ellenére Ti derekasan Játszottak, eszflk ágában sem volt védelembe vonulni, söt mindenáron elakartak érni egy becsaktgólt. Hogy ez Mm sikerült, az a kitflnö Pápai és a nagyszert] formában levő hát-védpámak köszönhetö.
Sok kisértotezés után az NTE végre megtalálta önmagát és azt a jobb-szárnyat, mely győzelemre fogja továbbra la segíteni. Lovag (Kaposvár) bíró sípjelére a következőképen áll fel az NTE: Pápai-Jámbor, Oyörgydeák— Rsdics, Oizvsld, Hor-váth-Hlrichltr, Mákos, Jakubecz, Pum—Cráu.
A BSE: Németvarga—Kendi, Nyi-reti—Slein, Mándlcs, Schwjrcz— Stang, Romslcs, Scbnltzler, Sánta, Cillics.
Ugv indul á játék, hogy sz első percekben nem lehet biionyosat tudni. NTE fölény van, de sok kapu-elöttf helyzet kiaknázatlanul marad. Jó negyedóra igy telik el, melynek végén már a mezőnyt teljesen a piros fehérek uralják. Szebbnél szebb akciók zavarják meg az ellenfél half és védelmi sorit és Német varga ugyancsak résen kell álljon. Végre a 18. percben Csász beadását Mákos régi sikereire való formában gólba teszi. 1; 0
Ex /olt az el»ő gól, mely látszólag felvillanyozta a csapatokat is, a közönséget is ás a tribünről megkezdődik a régi biztató kórui:
- Tempó NTE I Tempó NTEI
Meg ii van az eredménye ennek, mert nlrora perccel későbben NTE komért ér el, melyet Csász ideálisan ad be, hogy azt u|ra Mákos vágja— eznttal kapófának, de a visszapattanó labdát Horváth élea saroklövéssel gólba rúgja. 2:0.
Es ez ettől a perctől Igy megv tovább. A sportkrónikás soha szebb munkát nem végzett, mint ezen a meccsen a remek gólok sorban való jegyzését
A 40. percben az NTE élior
iskola játékkal látsza meg gólhelyzetét, melyben Pum biztosán fejeli be a harmadik gólt. 3:0.
A szünet ulán axt hiszi mindenki, hogy a BSE visszaesik, ez azonban nem történik meg, sőt egész végig birják tüdővel. Igaz, hogy két-háromszori lefutásukon kívül semmit nem érnek el. Annál többet a helybeli csapat. Már a negyedik percben Pum a 16 oson belül ut a labdával, de felvágják, amiből I -es lesz. Ezt Jámbor nyugalommal hálóba küldi. 4:0.
A 10. perben az NTE remek játékkal örvendezteti meg táborát. Felről-fejre száll a labda, mig Jakubecz közelröl kapura fe|eli, de Schvarcz (BSE) ugyancsak fejjel akarva menteni, az ö fejéről hull ax öngól. 3:0.
Két perccel később Jámbor nagyszerű szabadrúgása kapu mellett
zug el. Majdnen góll Erre kissé felnyomul Bija és kornert Is érnek el, de Pápai Igen helyén van és újra kapujok előtt a labda.
A 26 percben Jámbor erős szsbad • lugását Mákos gólba fejeli. 6:0.
Most következett a meccs legsiebb lelenete. Hlrschler beadását Pum kapásfordulásból a jobbsarokba gólba leszL 7:0.
Bija nem adja meg magát. Még a 40. percben rug Ciáiz egyéni akcióból gólt és ezzel 8:0 ra állítja be a végeredményt.
Az NTE minden embere silvvel-lélekkel játszott. Nagy volt Csász, Mákos és Pum. jó napja volt Ja-kubeeznek és a két bekknek. A bajaiak közöl Kendi, Stein és Rorn-sics emelhető ki. Lovag biró nagyon gyengén biráikodott.
(Ugylátszlk opdó|a van, hogy minden NTE meccset ő vezet le.) (—n)
Megérdemelten vitt el egy pontot az U. Törekvés
Baranya Kanizsa mellett áll is vár...
A kétezer főt meghaladó közönség kitűnő hangulatban várla a profik mérkőzését, de a 90 perc alatt a honi csapat gondoskodott róla bőven, hogy ezt a lelkesedést lezuhanyozza, nivótlan, csapkodó és unsl-mas játékával. Olyan gyenge napot könyvelhet el a Kanizsa, amilyenre nem is emlékszünk. Mintha a ma egy hete a Sabária ellen győző csapattuk csak az árnyéka mozgott volna a pályán •
Az NTE njffclc góljának kellemes aromája még szétterjengett a tribünön, mikor Krupitzer biró jelzése után összecsapott a két együttes. Kanizsa kompletten állt fel.
Újpesti Törekvés is legjobb embereit szerep iltette és várakozáson felül elvitt nemcsak egy pontot, de a siker nagyrészét is. U. Törekvés: Csajka — Mlnárovics, Rosskopf — Dinnyés, LaukólV.,Ootthenz—Trenz, Liukó 111, Tóth, Siidl, Ányos.
Azt vártuk Kanizsától, hogy beves neklkexdéuel már az első félidőben lelépi ellenfelét, ehelyett ügymentek labdára, aki ment, mint akinek mindegy, hogy ez a jiték a bajnokságba is kerfllhet Sokan szünet után már nem birták Idegekkel éi otthagyták az egész meccset.
A ess társorban Ember klasszikus példáját adta a lelkiismerelienségnek nyíltan kimutatott leállásaival. Voltak helyek, mikor ugyiátszotf, mintha nem is a Kanizsához, hinem az ellenfélhez tartozott volna...
Kelemen is olyan rossz volt, hogy sok Időbe kerül, mig elfeieji|Ok uekijezt. Bakonyi Farkassal együtt
még igyekezett és a két szélső tett, amit tett, de a belső trió vérszegény, csapnivaló játékot produkált. Hi a lelkes újpestiek győztek volna, megérdemellek volna, mert szivükkel pótolták azt a differenciát, ami köztük és a KFC között fennáll.
Viszout objektíven meg kell álla• pitani, hogy ezúttal a szerencse teljesen az újpestiek mellé szegődő t, mert csatáraink, ha olykor észbekaptak és skartak, lőttek is kapu-inellé, fölé.
A mérkőzés lefolyását nem örökítjük meg. Épen elég volt látni. Még elolvasni Is?... A ciapitból mégis ki kell emelni BOhm nagyszerű formáját és SzemzO nyugodt védését, mig a halfok közül Hajdú hamar elkészült. Héger s:m volt az, ami szokott lenni, Igy ciupin Tamás elégített ki. A pontot elvitt Újpesti Törekvés minden embere ügyes volt, leginkább Csajka, aki nagy adag szeret csévél szedte a veszélyes labdákat és a S"idl—Ányos szárny. A biró sok galibát csinált, de mégsem lehet öl okolni, hogy a Kanizsa mellé jutott Ismét a Baranya, mely nek csak rosszabb gólaránya adja a második helyet. Hogy mennyire a csatársoron mult az egész, bizonyltja, hogy a kornerarány 9:1 a mi javunkra és ebből eev gM sem esett.
Ugylátszik az NTE a KFC góljait is berugts — a maga javára I
— Tavaszi kabátok, jumper ruhák, női kalapok, óriási választékban a Magyar Divatcsarnokban, Fő ut 13. szám alatt
Az általam forgalomba hozott
pörkölt kávénak
azért van olyan kitűnő aromája, mert
arany Jáva arábiai mocca Qnatemala gyöngy
és
Portorico
fajtákból van szakszerűen keverve.
Sipos Andor.
Vidéki magrendaléaaket bérmentve szállítok.
I. Hga
Ferencváros—Attila 5 : i (3:0). üóllövök: Takács II, Takács II, Turai (1 t-esbő ), Takács II, Takács II és Siklóssy.
Bástya-Kispest 2:1 (0:1). Oól-lövők: Schwjrcz, Fürstner majd Varga.
Bocskay-lll. ker. FC 2:0 (0:0). Góllövők: Teleki, Vince.
Hungária-Nemzeti 3:1 (I : l). A Hungária góljiit Hiar(2) és Konrád szerezték.
Sabarla—Vasas 3:2 (2:1). A góllövők sorrendje: Burisch, Jenmás, Holzbauer, S ofián, Hlmmer.
Újpest—Budai 33-as 2:2 (2:2). A 33 ások Ticska, majd W.lhelm Cniól|ával 2 :0 ra vezetnek. Spltz gólja után a biró Lászlót (33) kiálltja, Spltz kiegycn\'lt, de még Igy Is egyenrangúak a budaiak.
II. liga
Somogy—Turul 0: 0.
BAKI- C—Pesterzsébet 4 : 3 (3 : 1). A Pesterzaébet vereiégével, a Somogy mögé a második helyre került.
Rákospalota—Erzsébetváros 4 :0.
Órások—Húsos 3 : 2 (2 : 0).
Soroksár Kossuth 3:0(1:0).
Terézváros-VAC FC 2:0.
II. b) liga
Pécs—Baranya-Szemere 4:2.
lózsefváros—Fővárosi 5:2, Csaba -II. ker. 3 :2.
Levente bajnoki mérkőzések eredményei:
Kinizsi-77 FC 2:2 (2:2)
A Kinizai már az első 10 percben 2 : 0 ra vezeteti, a cserkészek azonban váratlanul szép és lelkes játékkal kiegyenlítettek. Biró Spltzer.
Jóbarátok—Egyetértés 3:0 (2:0)
Szép mérközéi Jóbarátok megérdemelték a győzelmet Horváth kepus kiállítva. Biró Cvctkö.
Hunyadi-Testvériség 2:0 (0:0)
A két tartalékkal felálló Testvériség felett megérdemelten győzött a Hunyadi. Oillövők Kiauaz és Simon. Biró BOhm.
Kltrtb Oi#mi költsftoki ~M Nwobb hmonU
„ FORDSON TRAKTORRA!
izwHMi,iHntrtszrMr. H«lis és Pintér, Siombathalv.
Var* K*Wr Company a«<«rls*H kipvIsalaU.
ét alkatrészraktár; Havas Miklós, Naovfcani***
Traktoros ci*p»6kHHHfc
ealai KOimmr
ÍOM málat j.
Várasi mu iii9
Még ma kedden B, 7 és B órakor
A slirgniUlhei haton ló eset 12 fel*.
Főszereplők: Erna Moréna és Ráday Imre.
Tintamatyi a ligetben
Trükklilm 1 lelv.
HÍRADÓ
Vasutas Zrlnyl-Telekl 1:1 (0:0)
Egyenlő erők villoialoi küzdelme reália eredménnyel. Biró. Baum-garlen.
Haladás—13 FC Zrínyi 3:2 (2:2)
A II. félidő 35 ik percében a bíró gólt Ítélt a 13-ssok ellen, melyet ók nem akartak akceptálni, miután már korábban megállította a játékot áa így a védelem leállt. A bíró rövid gondolkodás után lefújta a márkőzéit. Az ügynek a siövetsáir előtt lesz folytatása. Biró Flsc/ur 1.
Ktskanlzsat Levente—Turul 3:1 (2:0)
A klskanlzsal leventék mai szép győzelmük kel Igazolták mait heti eredményük reális voltát. A mezőny kimagaslóan legjobb embere Oáspár a Turul kapusa volt. Horváth Kisk. Levente kiállítva. Biró Mandler.
Kath. Kör-Reménység 7:0 (1:0)
A Reménység csak az I. félidőben mutatón némi játákoL Büki II. Reménység kiállítva. Biró Fltcher 11.
■"Uvert^SSegeTItímerffi
szédülésben, fejfájásban szenvedd |
egyéneknek fontos, Hogy Uvatual I
eméaztőszervelk rendbehozására né-1
hány héten át naponta 1/1 pohárral valódi |
Hunyadi János
I természetes kcserüvlzet Igyanak. Egyetemi orvostanárok, a Hunyadi I János Ivókúrákkal renükivül szép ered-1 ményeket értek el, ugy anyagcsere-1 zavaroknál, mint a máj, vese és epe| mflkódési rendellenességeinél.
(Lövészcsapatok összpontosítása.) (Tudósítónk írja: Vasárnap délután ai Igricei erdőben összpontosították a zalaapáll, szentpéteruri és a pacaal körjegyzőségek lövész-csapatait. Kölesei kende Péter 10-vésikspilány az együttes gyakoris-tokból a kedvező eredményt állapította meg. A gyakorlatozás után céllövés volt.
(A zalaegerszegi Törekvés mérkőzése a Keszthelyi Törekvéssel.) Tudósítónk Jelenti: A zalaegerszegi Törekvés vasárnap mérte Oassc erejét Keszthelyen a keszthelyi Törekvéssel. A mérkőzésen Zalaegerszeg fölénnyel játszott. Keszthelyt menti az a körülmény, hogy az együttes uj és ez volt az első mérkőzése. Bi^*áni3;3 Félidő 1:1.
ti
Szerdán és csütörtököt! B, 7 és 9 órakor
wlgjétékaHrakoló I
Kitűnő vígjáték 7 p3jkos felv.-bin
Főszereplő minden optikus
ideálja: Harold Lloyd. #
Ezenkívül a szezon legpompásabb burleszkje újból r
Le a kalappal
Aki nem kacag, visszakapja a pénzét Gaumont Híradó
RiDIÓ-lflSOB
Május 1 (kedd)
Budapest 9.30 és 11.45 H. Közben 12 órakor déli harangszó az egyetemtéri templomból. Ulána 0 1 Idójelzéa, Idójá-rá». 3 H. 3.30 TUndérvásár meseóra 4.45 Időjelzés, időjárás. 5 Bozzsy Margit novelláiból olvas (el. 5.45 Rádóamatórposta -Utána cigányzene. a30 Az Orix. Postás Zene és Kultúregyesület hangv. 10.30 H. Ulána Jb.
Bécs, Orác II Színit, hangv. 4 Hangv. 5 Schubert-hangv. 630 Dalok. 7.45 Filharmonikus hangv. 9.15 Pergolese vlg-operája.
Berlin, SUátln 1102 O. 5 Hangv. 8 30 Eljött s május, dalok.
ISareelona 8 és 11.30 Hangv.
Basel, Bern I G. 4 Hangv. 8 l.susaa-nei átv. 9.15 és 9.50 Hangv.
Brflnn 10.30 Prágai átvitel II Ünnepi matiné. 4.30 Hangv 0 Német dalok. 7 30 Piágai átvitel.
Frankfurt, Cassel 12.30 Orgonahangv. 4.30 Dvorák-hangv. 8.15 Munkáshangv.
Hamburg, Bréma, Hannover. Klet
11 a. 12.30 *s 2.06 Hangv. 4.15 Eljött a május. 4.15 (Hannover) Népdalok. 7.25 Opera E. Ulána K.
Langenberg, Köln, Aachen, Münttar 10.15 O. 1.05 Hangv. 4.30 Francia Z. 7.30 Opera E. 10.30 Tánc Z
London, Daventrjr 1015 Istentisztelet
12 Kamara Z. 1 Jb. 3.15 Zenei közjáték. 3.50 Hangv. 5.15 Oy 6 és 6.45 O. 7.45 Katona Z. 10.30 Tánc Z.
Milánó 12 30 Kamara Z. 5 05 és 8.50 Hangv. 10 Tánc Z.
Prága II Matiné. 12 Hangv. 4.30 Katona Z 5 30 Oy 6.30 Májusi Idill. 7 30 Hangv. 9 Daljáték. 10 20 Tánc Z.
Róma 1.30 Kamara Z. 8.45 Olasz operaest.
Varsó 5 45 Francia Z. 10.30 Tánc Z.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávéházában VIII., Baross-tér 10.
TŐZSDE
A mai értéktőzsde ismét eseménytelen volt. A forgalom bizakodó hangulatban indult, később mivel kai-földről kedvező irányzatot jelenteltek. Azonban a korai realizációs elidások következtében visszaesés áUoU be s végeredményben a szombati áifolya-mok maradtak érvényben. Az itt-ott előforduló árlemorzsolódások és áriavulások az 1%-ot nem haladjak meg. Néhány favorit érték, mint a Ltopi és Egyesűit Fóv. Takarék folytatta áremelkedését. A forgalom kissá élénkebb volt. A (ixkamafoiásu papírok piacán teljes Oxlettalsnség uralkodott. A valuta és devisapiacon Konstantinápoly szilárd volt, Madrid lanyha. a hingulat egy árnyalattal gyengébb.
ZQrkbl zárlat
__20-42, London 25 32*/«, Nawyoik
518-921\'» BrSaael 7250. Mltsoo 27\'35i/l, Madrid 8610> Arasierdaia 208 26. Berlin 114 08Vi, Wien 7»02\'/», Solia 3-74V», M«a 15-48, Vara^ M 20, Baéapest »0-82Vi, Maiid 9-fai/t, rt»k»~»i >24.
TerménytArade
Búza is rozs 25 fiUéirtl esett. — Az Irányzat tartott, a forgalom iUnkebb.
Uaaa Htnv. 76 kg-os 34-15-34-40, 77 U-oi 34 45 - 3470, /tt k»-oa 34 85-36*05 78 kf-<* 35 15- 35 35 80 kg-os 35-aO— JS\'45. duaántuli 76 kg. 33 95—3415, 77 kg-oe 34 2) 34 45 78 ka;-«« 34 55 -34-76, 79 kg-oe 34 85 35 15. 80 kg-os 85 00-35 20. rou 32 85-32 08. takarás, árpa 3000- 30 25, sórárpa 32-00-82 50, rab 34 00 - 34 15, »en«s«l 27 50—2775, Baaakotpa 23 75-24 00.
i budapesti Tíssds áerlza-Jegy-uéM
VALUTA* Angol I. 77 SV28-00 Belga Ir. 79 85 80 15 Csehk. 16 S0 16 98 Dán k. 153 20-153 80 Dtair 9 97-10-07 Uottái 470 00-071 00 francia Ir 22-iO 22 70 Holl. 230 35-231 3S Lengyel 64 05-64 35 Leá 155-3 60
Lavs — -
Ura 30 02-80 22 Mátka 136 65-137 15 SchUL 80-35-80-70 Norvég 152 90-03 50 Svájci 1.110 00-110 40 SvM k. 103 35-153 95 Peacta 95 15-95 75
DCV1ZAK Amat. 230 í 0-231 20 Belgrád 10C6-10 09 BerUn 12678-187 18 B akarati 356 3 60 Brttsael 79-87-80 12 Kofieah.US335.l53 75 Osalo 153 00-15140 London 27-fcO 27-98 MOaao 30 12 30 22 Nrvrork 57180 3 40 Párti 22 48-2768 Prága 16 94-16&9 Sséfla 412-415 Stockh 153 45-15385 Varaó 64 10-64 30 Wien 80-46-80 71 Zartck 11020 11010 Madrid 95 20 95-70
Sertésvásár
Feifaaltáa 885. -eWbAI tMatásd vitait maradi 350 darab. OaóreadU 1 G2-1-64, leaáett 1 04-1 66, szedett kóaép 152-1*58, könnyű 1-30-1\'40, eleórendd Oreg 1-48 -1-50, aáaodieadB i\'3S—1\'42, angol slldő 1-86-1-60, saaloooa nagyban 180-184, salr 1-92-196, lebnaotThni 1-72 — 224, szalonnáé lélsertáe 192-2C4 Ax Irányaat vontatott.
Klaája: Délialal üyomds és Lapklaáá Vállalat Béméirtámság.
Pelelős kiadó: Zalnl Károly.
&PBÓHIBDETÉSEK
Aa apróhirdetések dija 10 saólg SO fillér,
minden további sxó dlla B IIM. Vaaár- is Ünnepnap 10 szóig SS további sxó dija 8 flll. leken 10 szóte SO fillér, minden továbbá sió dlla • flll. Clmaxó a mladen vaata-
Ebb betdból álló sió két saónak axámlt-Bk. állást kereaóknek 5Wo engedmény. * klralvMsá 4U aNn ItaalaaSd.
10 aiólg 80 fillér, minden |a 8 flll. Szerdán éa pén-
PJsórangu gyártmányú aalaéaés loko-obllok éa oaépIBuahrényak et-
adók, Wmlm*r gépgyár.
464
magiélék legjobb mlnótégben Szegő cégnél.
fiírseb ía 1C05
Autót, traktort, cséplómotort garanciával Javít — Well.r Mér autó- éa gépjavító ttxeme KOIcsty-utca 22._1371
■érj* 196. telelon-számmal Stern Oveg és porcellán Üzletét. 14(6
Ford éa Far4a«a alkatrészek, autó leltzerelétl cikkek, PneumaUk — Szántó Vllmoa éa Társa cégnél, Deák-tér 2. 144
Háromszobás utcai urilaliéa mellékhelyiségeivel május l-re Eotvös-tér 3. kiadó. — Bóvebbet LusUg ruhsűzlelében Deulschnál. 2017
NiaUlaaM bckabeleséare mlndca feaeefben a legelóayOeebben és taggTot-sabban loljódtut Aoxél lg«éo>éns-kOlcaOakOiveUtó Irodája NagvkanUsáa. Pó-■1 I. ss. alatt. 620
Amarlkatl Itaalu olpék érkeztek ■ lllényl dpóUzlelbe. 2158
A Király-utcában kulönbejársttal 2 utcai szoba irodának, eaeUeg garcon-lakásnak kiadó. Ugyanott nagy raklárbalylség Is kiadó, mely műhelynek la alkalmas. CIoi a kiadóban. 2014
Laxaatakl korcsma máfus 1-ére bérb«-adó vagy csapos Is (elvétetik. Erdeklódnl lehet Nóvák földbirtokosnál, Nagykanizsai major. 2235
Eladé, József fóherceg-ut 17. sz. ház IIAvebbet József főherceg ut 20. szám. 2224
Gummltalau wéaaaaolaS IWA
nól 460. férfi 5-20. Pepede níi 4 20^ vl-szontaladóknak megfelelő engedmény l,4HWsMfes» 2ÍÉÓ
Kifogástalan állapotban levő glg eladó nvolevan> pengéért I\'elsőpáhokon tanítónál.____ 2163
Tallwér viuűét tanítása vállal Idóo. Unt k«lyök és kén viseli* elad, vadán!
területet rendez, fácánost beállít megállapodás tzeilnl ötwfla Balázs, Klllmán, u p Qetse. (VátssibAyeg nélkül nem felelek.j
50 darab különféle fajgalamk olcsón eladó Király-utca 28. 2255
Hámtuaakáe lakáé 50 év óta
fennálló füszerUzlettel kiadó Klolzty-u. 16
_ _ __________ 2256
Egy szoba-konyháa laká* Owaet mdlék-helylségekkel aiooosi klasdé PeUlé-a.42.
2254
Egy fodré«*-n«la» teljét btmuluía.
tel, gyönyOtU deaxkatellsl, vtUanyóu, laté-óra, képek darabonklnt U eladók. KlnliM. utca 16. 2256
2 bordó ágyterítő is egy s01lyawl& wr-rógép olcsón áladé Zrínyi Miklós-a. 20.
2264
Egy azoka-kaajháa
kiadó. Árpád-utca 7.
a zo utalta
2263
Jgyan
•5Í6I
H é lé aa aha kartar ó-német masszív ágybetéttel, asztallal, székekkel, Igen olcsón eladó. Szlgríszt, Csengery-ut 17. I. emelet.
i, 279!
Egy Jó iiázból való Hu vlllattyuartló tanoncnak felvétetik. Qulttosr, Cttn gery ut 1. -2260
Saép utcai lakéa az Oaszea meáléklit-lyltéggel, sertés éa baroailtUzliaaaU eaeilea Istállóval kiadó Alaósáncon. — Erdeklódnl Szekeres Józset-u. 38. (Katonarét). Ug olt egy udvad azoba Is kiadó.
Magwétalra keresek jókarban levő szalon garnllnriL Cla a kiadóban. -2259
Oal.thalylaég szobával kiadó Ersaé-
bet tér 13. 2281
Két szobás utcai lakát mellékhelyiségek-kel, ugyanott 2 parkettás tzoba kQMa konyhával a vároa belterületén klarfé. — Om a kiadóban. -2280
Axtaaaata planlno aonmta, lekale
ebédlő, urluoba, csont szloU háMbertMIe-zés, illó óra azonnal eladó. Minden követelésektől mentea, szavatolva és Irisbsn Igazolom hivatalosan, Somogyi Jallska tulajdona, Caengery-mt 13. szám. -2253
szui. varga zaoila tesMse *$ iszes rokonaág nevében láIda-I megtOrt süfVtl tudatják, hogy szeretett férj, testvér és rokon
özv. Varga Vincéné szül. Strrtlec* Margit mint neje, öxr Varat üyt»-láné sztll. Varga Zsófia tes&sa éa sz Összes "
lomtól met forrón szeretett fér|.
Varga Vince
axakéntaaiar
életének 30-ik, házasságának 2-lk évében, hosszas szenvedés után elhunyt
Drága halottunk balt tetemit májas hó 2-in d. u. 5 órakor helrezAk Örök nyugalomra a róm. kalit. lemetÓ Iraloltasházából.
Az engesztelő szentmlso^ldosat a megboldogult lelkiUdvéért május 2-áa d. e. 9 őrskor fog az alsótemplomban a Mindenhatónak bemutattatni.
Nagykanizsa, 1928. április 30.
áldéa éa kéka poraira I
A legmodernebb typusu, szivógái rendsretO, MÁV gyártmányti kát
cséplőgép
eladó. — Bóvebbet Zákány és Vidéke Fogyasztási SxOvatke-xet Igazgatóságánál.
Igfejflug 1-
ZALAI KÖZLÖNY
8612/1928.
TÉrgy: Pályázati hirdetmény a virosl közkórházban üresedésben levő alorvos! állás betöltésére.
Pályázati hirdetmény.
■Nagykanizsa r t. város közkórhátánál «*»edésben levő és Zala-vármegye alispánja által kinevezés utján betöltendő a XI. fiz. osztályba sorozott egy alorvosi állásra pályázatot hirdetek.
A minősítésre néive az 1876: XIV. és az 1883. I. i^t. rendelkezé-ttk irányadók.
Javadalmazás a hascmállásii állami idHalmazottakéval azonos. A kinevezés egyenlőre két évre szól. A szabályszerűen 4iáUilandó s a pályázó által sajálkezüleg Írandó pályázati kérvényhez ettdfltben, vagy hitelesített másolatban a következő okmányok csatolandók:
1. A pályázó születési anyakönyvi kivonata és «salá0i tttyotát Jgaaoló anyakönyvi „CsaMcN érfesftö",
2. hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely a családi MUfdM ós politikai megbízhatóságot \'l» Imadja,
3. magyar honosságot igazoló hatósági bizonyítvány, esetleg a magyar állampolgárságra való igény szabály* szerű bejelentését (opllót) igazoló okmány ; honossági biionyitváoy •hiányában községi illetőségi .bizonyítvány,
4. iskolai végzettléget és eeettages szakképesítéseket igazoló bizonyítványok,
5. a városi szolgálathoz általában, Illetve különösen a megpályázott ál-láahoz megkívánt szellemi és testi épséget igazoló ujkeletü közhalósági tiMtiorvosi bizonyítvány,
6. eddigi asyfcllatot, tarlalfcocfet, Illetve áítJMWin\'áőéleltít ffcarzotöolc-minyok. Az előélet igazolandó azon naptól, mely napon a i#enU«Maiiutói minóségbefl fcéfcdH-idwlat\'osütáfytól szóló bizonyítvány kelt. Az előéletnek (bár egy napi) megszakítás nélkül kell igazolva lennie, mégpedig az önálló foglalkozás nélkül, valamint az önálló foglalkozással, de nem szolgálatban tíMtott idő (úgyszintén magántanulóknál) helyhatósági bizonyítvánnyal, szolgálatok szolgálati bizonyítványokkal,
7. i|»«a)«m!ó. wiwrfMben pályázóra vonatkozik, hogy a tényleges (1, 2, 3, illetve 4 évi) katonai szolgálati kötelezettségén* miiként <cK eleget. Igazolandó tÖvábbá mindazon katonai szolgálatok, melyeket a pályázó a hadkötelezettségen alapuló lényleges szolgálaton tulinenőleg (továbbszolgálat, fegyvergyakorlat, mozgósítás folytán) hadiszolgálat címén teljesített. A megszakítás nélkül egyhuzamban, mely naptól, mely na-\' pig s mely minőségben teljesített katonai szolgálatok, továbbá a katonai szolgálatban elért rendfokozatok és .kitüntetések katonai hatósági bizonyífvfnnyal igazofandók.
A páMizati kérvények Zalavármegye «tepanjához cimezve a polgármesteri iktatóhivatalban nyújtandók be és pedig a közszolgálatban nem állók közvetlenül személyesen vagy posta utján, közszolgám állók nedig hivatali felsőbbségük üt-Jin. Közszolgálatban állók, ameny-nyiben pályázati kérvényükhöz hivatalos szolgálati és minősítési táblázatuk csatoltatnék s azaz 1—7. alatt megkívánt Összes adatokat tartalmazza, okmányokat külön csatolni nem kötelesek.
A pályázat határideje május hó 21 ének déli 12 órája.
Hiányosan felszerelt, valamint az ílkésve benyiiftott kérvények figye-tcnil>cvélelnf nem fognak. Nagykanizsa, 1928. április 24-én.
Polgármester.
Női szalmakalapokból
nagy raktAr.
Legújabb formáink ra átalakításokat vállalunk.
600 dtb bel- é> külföldi
férfi kalapok
nktáron.
Szalag, apatrle, gyáaxfátyol, aaalmabortnlk aladáaa
GYENES ÉS VIDA
MIS kalaposom
Alsótemplommal szemben.
2
m
Átjy tolíat,állati tjflröket,
vöröt- éH sárgaréz, cink és ólom hulladékot, vasat, csontot és ion-tfyot I legmagasabb árban vásárol
STBÉn B. FIAI NAGYKANIZSA,
Erzsébet királyné tér 15. az. alatt.
_ IIU
*
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gőzmosó, vegytlsztltó, ruhafestő
fijfe: Inyaéi i I!. G^jtttiki: Kuíkij-i. I.
Vállal mindennemű ruha-festést, vecy*iszrtHá«t, gőztnosást mérsékelt áron. Mlsmetten eUtfrendd munka. fiöMér, ttWrfénjBMtllértirt Más. Piissérozás. M7 Oouvrérozás.
MAKULATUR
Németországi
főzelék és virág magvak
Gazdasági vetőmagvak i
lóhere-, lucerna-, nyulszapuka-, baltadm-, fOmagvak, németországi takarmányrépa-mag, bükköny, mohar, ftb.
MUtrágyék i
ásványi gzuperfoszlát. kállgó, chilelsalét-rom, mésznitrogén, kénsavat ammóniák, Sirius növénytápsó, atb.
Gyümölcsfa permetező szerek, .rutor" szénsavas takarmány mész
Kicsinyben és nagyban kaphatók:
0RBZÁ8 JÓZSEF iHkimkttettti
Nagykanizsa, F.rzSébeMér 10. A bíróiig mellett, ui Teleion: 130.
FIGYELEM!
Tennislabdáink árai:
Sporting 1927. tucat|a......P 20 —
Spaldlng (él tucat...... . Itr50
Dunlop fél ........ I7-—
Schlazenger Stichlea tucatja . 34 — Olimplc varrott . . 28 —
Semperit . . . 33 —
Tennlscipők:
•Fle«t-Foot Wimbledon, amerikai nyersenmmt talppal női nagyság P 11\'—
fértinagyaág P 12 — TenisQtók nagy választékban 20 pen-gótöl felfelé, kaphatók
FISCHEL FÜLÖP FIAI nál
Nagykanizsa. (i«
kapható a kiadóhivatalban
A város belterületén
egy jól jövedelmező
nagy telekkel és kerttel
szabadkézből eladó.
2 izobís lakás azonnal beköltözhető. - Érdeklődni lehet nsponta
d. e. 8—12, d. u. 2-6 ig
HEIMLER JÓZSEF irodájában Deák-tér 1. szám.
VEZET!
Í l C M motorkerékpár U t II utikerékpár
4-5 lóerős «notoi1<erékpár ára P 1120.—
Kizárólagos raktár:
rendi Sinéor és Fia cégnél
Deék-tér 2., a felaőtemplomnál.
sdvező részletfizetési feltételek! Alkatrész- és gummlraktár! Javító mDhelyl
FORD nyitott ötszemélyes FORD másfél tonnás gyorsteher Laurin Klement hatszemélyes Adler kétszemélyes autók
.gyárilag javilva eladók
Bazsó József kotsigyáros
Ford képviseletnél
NAGYKANIZSA.
Telefoni BBO. Telefoni 250.
Uj Ford kocsik! Ford alkatrészekl
Fordson traktorok! Goodrich gummlk!
varrógép
RÉG SIVAtT JÓ MINŐSÉGBEN
Ke dyexö/tte/ésifc/iéfe/eA
9INOERVARRÓGÉP
n i s xv é nvtársaíáOi
FIÓKÜZLETE: NAGYKANIZSA, FŐ-UT I.
EGHIVÓ I
Migáa- vigy Ililell Ogyekbeel ulniiok ilkilmíval
BUDAPESTEN
a legkellemesebb oltbonl njujtii > legelóayMeM feltételek inellell • Keleti P<I71U<I<11 éikeiM oldillvil elemben Itvö
GRAND HOTEL
Park Nagyszálloda
Badayett, TIII., Barois-tér 10.
aeit
20o,\'o angadtnányt kap
mint eien lep ilófliettye ok.4 iiobi-inlnkbil.
IOO/0 angadményt kap
Oldó éttermi árilnkból (KltOní háil konyhi.)
8 pangflt mag takarít
•utóUzl kölUégel, meri gyllog it|«bel egy |>«c ■Lali l ptlyiiblveiiól.
Nálunk otthon irzl magát I 11
EUóreedfl Uiiolgálái, iiIgorul□ ciilidl lelleg. Saját á r d a k a
ere. e!6oy6k lolytán. hogy okvetlen nilunk eiáll-|ou meg. — Clósetce isobimegiendeUi íjánlitoe.
Hsán Oyula nagykanlzul blróUgt végrehajtótól.
240/1928. vhl. síim.
Árverési hirdetmény.
Alulírott blrótigi végrth«|tó »z 1881. ívl LX. t.-c. 102. §-« írttlmébtn ezennel közhírré te»zi, hogy a n«gyk«nliMl klr. jíri»-blró>ágn»k 1928. évi Pk. 8919. »iámu vég-itsc következtében Dr. Miklós Sindor Ügyvéd által képvlielt M»cy«r Olaj- é« Vegyipar R. T. Javára 104 P 05 flll s Jár. erejéig 1928. évi márclui hó 14-én loga-natosltott kielégítési végrehajtás utján Te-és felulfoglalt és 1000 Pengóte bccsUll kővetkező Ingóságok, u. m.: egy szivógáz-motor és cséplöszekrény nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai klr. Járásbíróság 1928-lk évi Pk. 8919. sz. végzése folytán 104 Pengő 05 fillér tőkekövetelés, ennek 1927. évi október hó I. napjától járó 80/o kamatai, \'/i% váltódíj és eddig összesen 43 P. 90 fillérben bíróilag már megállapított költségek erejéig Sormás községben leendő megtartására 1928. évi május hó 2-lk napjának délelőtti 10 órája határidőül klIUzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett Ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. § sl értelmében készpénzllzetés mellett a legtöbbet ígérőnek szükség esetén becsáron alul is el lógnak adatni.
Amennyiben az elárverezendő Ingóságokat mások Is le- és felulfoglaltalták és azokra kielégítési Jogot nyeltek volna, ezen árverés az 1881. évf LX. t.-c. 102. §. értelmében ezek Javára Is elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán, 1928 . 6vl ápillls hó 17. napján.
Haán Oyula s. k.
jjta klr. blr. végrehajtó.
ZALAI KÖZLÖNY
1928.
■0
BÚTOR-
vásárlóknak saját érdekük meggyőződni arról, hogy barátságos és kellemes otthont létesíthetnek maguknak, ha a Dunántul legnagyobb áruházában szerzik be lakásberendezési szükségletüket.
Állandóan 300 berendezés Ali vevőink részére választékul.
A legfinomabb stylusbutorok és a legegyszerűbb polgári berendezések is Írásbeli szavatossággal lesznek eladva. Vevőinket szakszerű és őszinte felvilágositálban részesítjük.
Diimentesen szédítünk bérmilyen vasúti éllomésra!
Óriási forgalmunk következtében a közismert legolcsóbb árakat számítjuk.
Rendkívül kedvező fizetési feltételeket nyuitunk.
Saját érdekében ne tétovázzék, ha bútorra van szüksége, hanem keressen fel bennünket bizalommal!
KOPSTEIN LIPÓT
butoréruhézai
SZOMBATHELY, Kőszegi u.5om
és
SOPRON, Várkerület 62.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
ZALAJ KÖZLÖNY
csak jó és megbízható minőségben, példátlan nagy választékban és ízléses kivitelben, feltűnő olcsó árakon kapható. Fizetési kedvezmény 4-től 16 hónapig. Díjmentes szállítás bármely állomásra.
Tömörfából készült hálószobák ■ 240, 280, 320, 3B0 és 400 Pengő.
Sima, modern hálók i 400, 440, 480, B20f 560 ós 600 P.
Hálók luxus kivitelben i 800-tól 3200 Pengőig.
Ebédlők i 320 P-től 640 P-ig.
Elsőrangú kivitelben 8oo-tól 4ooo-ig
Szalonok már ISO P-től, szőnyegek 80 P-től, fflggőayők konyhabútorok stb. stb.
Előzékeny kiszolgálás, feltétlen megbízható szállítási

Az ország legnagyobb bútoré ruhái
KOPSTEIN
SZOMBATHELY és SOPRON
K6szegi-utoa 5. (üzlet az udvarban).
Tetofon 426.
VárkerQtet
Telefon 33S.
ALAPÍTVA: 1887-BEN.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
m toMymm, 100. isán
Nagjkanign, lm május 3, csütörtök
Ara 14
fillér
POLITIKAI NAPILAP
SxetktttUMc tt kiadóhivatal: Fö-ut S. szim. Keszthelyi ttókkUdóhivatal Kossuth Lsjos-u. 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
EI6fizetéal ári: tgy hóra 8 pengi 40 tflléf
A budapesti törvényszék táviratilag kérte Kun Béla fogvatartását a bécsi Landesgerichttöl
Az elfogatási parancsot és a kiadatási kérelmet postán küldik — Németország is kéri a volt népbiztos kiadatását — A mostani kommunista akció sokkalta nagyobb terjedelmű, mint először látszott
Bécs, mijus 2 Valószínűnek tartják, hogy a német birodalmi halóságok kérni lógták Kun Béla klasolgáltalását, mert főszerepe volt I92l-ben a délnémet-országi kommunista puccs megszervezésében. Kun Bélát a németek túsznak szeretnék megtartani annak megakadályozására, hogy a szovjet véiztörvényszék az orosz bányákban letartóztatott mérnökök ellen ne hozhasson politikai tendenciájú ítéleteket.
Bki, május 2. Megbízható helyről nyert Információ szerint a mostani kommunista akció sokkal szélesebb lerjedelmO, mint amilyennek első pillanatban látszott és hitték. Bécsben kiderült, hogy Kun Béla Bécset is moigósiUni akarta és meg akarta ismételni a tavaly Jullusi forradalom rémképelt, hogy az egész világ .feleszméljen rája és ez mint mesizeható szó hangozzék el. Meg akarták támadni a középületeket, a polgárt házakat is .leckétakartak adni a burzsodknak". Mini értesülünk,
Magyarországra is súlyos csapást akartak mérni Kun Béláék.
Azzal hitegették magukat, hogy ismét kezükbe tudják ksparitanl á hatalmat és meg tudják most már vetni lábukat,Migyarországon. A vizsgálat kiderítette,Ihogy Kéri Pálnak is része volt ebben az akcióban, mint ahogy része voll a tavalyi bécsi Ju-liust forradalomban.
Badatéit, májai 2. Schwelnitzer rendőrtanácsos Bécsből repülőgépen visszaérkezett Budapestre és azonnal referált a főkapitánynak, hogy Kun Biláék már Budapest felé is kiépítették hálózatukat és embereik már Budapwlcn is dolgosnak. A nyomozás alapján két féifil és
ságon, ahol a terhelő biionyltékok alapján bevallották — hogy összeköttetésben állottak Kun Bélával, de minden felvilágosítást megtagadtak. A mai napon további örize.be vételek várhatók Budapesten.
A nyomozás kiderítette azt is, hogy Kun titkárnője : Breuer Ilona — egy gazdag győri könyvkereskedőnek a leánya.
Budapest, május 2. A budapesti klr. ügyészség az Ausitria és Magyarország között fennálló szerződés alapján ma délelőtt a törvényszék uiján indítványt terjesztett elő Kun Béla kiadatása iránt. Effinsr Oregor, Juskelsobn ukrán katonatisztek és Mildner Ferenc tüzérkapitány meg-ölelése miatt. As indítvány alapján a bOnUtőtörvényszék táviratban kerté a bécsi törvényszéktől Kun Béla fogvatartását azzal az értesítéssel, hogy az elfogató paranccsal felszerelt kiadatási megkeresést postán küldi.
Budapest, május 2. (Éjszakai rádió-jelentés) A Budapesti Ériesiiö jelenti: Politikai köröket é énken foglalkoztatja az a ténv, begy a magyar kormány Kun Béla kiadását kéri az osztrák kormánytól. Megállapítják hangadó körökben, hogy annak idején, mikor a magyar kormány kérte volt Kun Béla bolsevista diktátor kiadatását, az osztrák kormány azt nem tagadta meg, csupán kijelentette, hogy a kiadatási kérelem elkéselt, mert Kun Bíla már ninci Ausztriában. Ai, hogy a magyar kormány kiadatási kérelme Kun Béla ügyében a hírhedt bolsevista vezér bűnhalmazatát csak báiom gyilkossági ügyre konkrélizálta, azért történt, mert ez még s szovjet felfogása szerint sem sorolható a politikai bünügvek sorába. Éh ezekben a gyilkosságokban Kun Béla köz-egy nőt tartóztattak\'le a főkapitány- vetienül részes volt.
Véres májas ntcai harcokkal és halálos áldozatokkal Varsóban
Prágábaa Kun Béla szabadonbocsájtását követelték — Budapesten röpcédulákat osztogattak
Varsó, mijus 2 A. májusi ünnepség alkalmából a szocialisták körmenetet rendeztek a város utcáin. A velük hadilábon álló kommaqisták felhasználták az alkalmat, hogy kdlön rohamcsapatokat •zeweiwjek- Ezekkel raeg^a^ták a szocialistákat és több helyen véresen összeverték őket. Nem egy alkalommá) lövöldöztek is reájuk. A szocialisták akik számoltak ezzel
a támadásul, védőcsőpstokat állítottak fel, amelyek azonban rosszul voltak felfegyverkezve. A véres harcban bárom embert agyonlőttek, négyet életveszélyesen, ötöt könnyebben megsebesítettek. Az utóbbiak közö.t van a kommunisták egyik vezére is. Warski képviselő. A rendSrség ezután beleavatkozott a két fél véres harcába és szétoszlatta a tüntető tömegeket.
Lodzban Jóval nagyobb voll a szocialisták részvéte a májusi ünnepségeken, mint Varsóban és itt köi menetüket semmi sem zavarta.
Lembergben a lengyel és ukrán kommunisták nagy tüntetésekre készüllek, a rendőrség azonban neszét vette a tervnek, amit olyképen akadályozott meg, hogy hetven kommunista vezért és pártalkilinazoltat ma reggel letartóztatott.
Prága, május 2. (Éjszakai rddló-Jelentfs) A csehszlovákiai kommunista párt május 1-én mintegy 15 ezer párthivét mozgósította a vörös ünnep megtartására. Felvonultatta azonban ezt a tömeget a kommunistapárt acélból is, hogy Kun Bélát éltessék. A kommunisták prágai
felvonulásában, mely rendőri asz-szisztencia mellett ment végbe, rengeteg iskolás gyermek volt. .Mentsétek meg Kun Bílátl-és.Követeljük Kun Béla szabadonbocsálésátl« feliratú IáUákát vittek a tömegben. Több magyar nyelvű tábla W volt
A prágai osztrák követségei\'állandóan táviratokkal zaklatják a prágai kommunisták Kun B#ta érdekében.
Budapest, május 2. Budapesten május elseje teljéi nyugalomban telt el. A karhatalom mindenütt teljes készenlétben állott. A Zugligetben kommunisták plakátokat ragasztottak a fákra és röpcédulákat osztogattak a kirándulók köiöíL A rendőrség nyomozza a plakát-gyártókat.
Dr. Vass miniszter i a legfontosabb a gyermekvédelem és egészségügyi intézmények ügye
A Ház megkezdte a népjóléti tárca költségvetésének tárgyalását — Elfogadták a földművelésügyi Utca költségvetését — Zalai képviselők felszólalása az agrár-tárca vitáján
Budapest, mijus 2 A képviselőház mai ülésén az elnök közölte, hogy a bolgár követ felkereste és kormánya nevében köszönetét fejezte ki a részvétért, úgyszintén az amerikai képviselőház elnöke köszönő átiratot intézett ab-t ól az alkalomból, hogy a ntwyorlü Kossuth szobor leleplezésekor a magyar képviselőház üdvözölte az amerikai képviselőházat. A földművelésügyi tárca költségvetésének tárgyalásánál Kray István báró, Zalaegerszeg város képviselője szükségesnek tartja ax állami lakáaépitő-akció továbbfolytatását. Megemlékezett a azegényügy kérdéséről és a költségvetést elfogadta.
Propper Sándor a munkásblztoaitási kérdéssel foglalkozik.
Maytr Jiuos miniszter reflektál a vihar forán elhangzottakra és kijelenti, hogy
a földművelésügyi kormánynak ezentúl Is a többtermelés, a föld gazdasdgossabbd létele lesz fő-Irányelve.
Szükségesnek tartja a gazdatársadalomnak minél jobban való srgilését és a mezőgazdasági munkásoknak szociális téren való istápoiását. Utsl mindarra, amit a kormány eddig tetl a magyar mezőgazdaság érdekében. Ebben az évben 22—24 ezer holdnyi szikes területet feljavít. Qudasági iskolákat, népkönyviérakat állit fel, baromfitelepeket létesít és a kultúrmérnöki állásokat szaporítja. Ha a magyar nemzet összes erői ös»ze-fognak, a magyar mezőgazdaság ismét a régi virágzásra fog emelkedni — módja Förster Elek.
A földművelésügyi tárcának Jobb dotálását kivánja hibáztatja, hojy a
balatoni fürdők felvirágoztatása körül még mindig nem tettek elege!.
Uyömörey Sándor hangsúlyom, hogy a Mezőgazdasági Kamarák nem váltak be. A Kamarák feloialatáait és a gazdasági egyesületek fejlesztését kívánja.
A Ház a földmlvelésügyi tárca költségvetését általánosságban és részleteiben is elfogadta.
Azután áttértek a népjóléti tároa költségvetésére.
Vass József dr. népjóléti miniszter bevezetésül nagy expozét mondott, amelyben utalt arra, hogy a legfontosabb a gyermekvédelem és egészségügyi intézmények Ogye. Ezen a téren óriási hiánnyal kaU küzdenünk — mondotta. Elismeréssel szól a fővárosról, amely nagy áldozatokkal létesített és tart fenn kórházakat. A vidéken is sikerűit uj kórházak felállításának ügyét előbbre vinni. Majd vázolja jövő munkaprogramját.
Az interpellációk során Bródy Ernő szóvátette a budapesti .halát-sorompók" ügyét- Az interpellációt kiadták a kereskedelmi miniszternek. Az ülés háromnegyed 7 órakor véget ért.
A főváros 20 ezer pengőt szavazóit meg a bolgár tfttdr rengés áldozatainak
Budapest, május 2. (Éjszakai rádiójelentés) A főváros ma este tartolt közgyűlésén (UhatáioztaRipla Ferenc dr. indítványára, hogy a bulgárla földrengés károsultjainak 20 ezer pengőt ad. Egyben őszinte részvétét táviratilag fejezi ki Szólia> és Athén lóváiotokuak.
£ALAJ KÜÍlOHY
1928 má|m 5
A felsőház ülése
Budapest, május 2
A felsőház mai ülésén részvétét fejezte ki a milanói bombamerénylet áldozatai felett. Elfogadták az állategészségügyről azóló (örvényjavailatot. A Szentkorona őrzéséről szóló javaslatot visszaküldték a képviselőháznak. Mayer miniszter részletesen válaszolt az elhangzott beszédekre és bejelenti, bogy tervbe vette az állatorvosok államosítását. A kötelező állatbiztosítást külön tanulmány tárgyává tette.
Vita nélkül elfogadták a Magvar Földhitelintézet, a Kisbirtokosok Országos földhitelintézete és a Magyar Földhitelintézetek Országos Szövetsége adó és illetékkedvezményeiről szóló javaslatot
A legközelebbi ülést a bizottságok és a képviselőház munkásságához képest fogják egybehivni.
la: A polgári Iskolák névavatása
Este díszelőadás a Városi Színházban
Nagykanizsa, május 2
Nagy napjuk van ma a nagykanizsai álliami polgári fiu és leányiskoláknak. Ma történik a két intézet névavatása. A fiúiskola Gróf Zrínyi Miklós, a leányiskola Zrínyi Ilona nevet kapja. A névavatás megfelelő ünnepi keretben történik, amelyre megjelenik BenlscJi Artúr miniszter tanácsos és Barnabás klr. tanfelügyelő.
Ma reggel 8 órakor istentisztelet lesz a plébánia-templomban a leányok, a felsőtemplomban a fiuk részére. A többi templomokbau a többi felekezetű növendékek részére.
9 órakor a polgári Iskolák egyik része számára előadás a Városi1 Színházban, 11 órakor a polgári iskola másik része és a kereskedelmi Iskola növendékei számára. Itt az ünnepi beszédet Gazdiig Ferenc püspöki biztos tartja.
Este 7 órakor diszeiöadás a Városi Színházban a nagyközönség részére, melynek gazdag műsorát már közöltük. Itt Kerezsy Oéza tanai mond ünnepi beszédet. Az előadás minden tekintetben méltó lesz az Intézet jó hírnevéhez. Holnap, pénteken d. e. fél 11 órakor előadás a reálgimnázium és a fémipari szakiskola növendékei számára.
Az előadásokon befolyó tiszta jövedelmet szegény sorsú tanulók támogatására fordítják.
Miután a ma esti díszelőadás iránt rendkívüli érdeklődés nyilvánul meg — és pedig jogosan — remélhető, hogy zsúfolt ház közönsége fogja honorálni azt a nemzeti kuiturmun kát, amit a polgári iskolák tel|esi tenck.
I
Páratlan lelkesedéssel fogadta Zalamegye közönsége a kanizsai pályaudvaron az olasz vendégeket
VégMlpangás, aranyerei bajoknál,
vértóduliaoknál, melyeknél az erőltetett uékeléi egyenesen életveszélyes lehet, s valódi
Hunyadi János
1 természetes keserüvlmck Ivókúra alak|ában való használata gyorsan íi I enyhén szUntetl meg a székrekedést. | Orvosok előszeretettel rendelik, gyomor, vastagbél, epebetegségeknél a
^jfakerlnj^uUénkj^r^^^
Nagykanizsa, májul 1
Nagykanizsa város éi Zila közönsége minden eddigit felülmúló lelkesedéssel fogadta kedden éjjel a hazájukba visszatérő olaszokat. A fogadtatásban benne volt a magyar szív hatalmasan lobogó lángja, hűsége, együttérzése és nagy-nagy bizodalma egy Jobb jövő iránt, amelyet közelebb érzett magához, mlg, valaha. Talán még soha sem hangzott raeggyőződé8teljesebben magyar ajkon a .Nem, nem soha I* mint kedden éjszaka — araikor olasz barátaink szivéből feltört a legigazibb óhajtás, az „Éljen Magyarország I* Nagykanizsa közönsége kitett magáért. A késő esti órák ellenére nem várt tömegekben vonult ki a pályaudvarra. A DSiA vasúttársaság Ízlésesen dekorálta erre az alkalomra a pályudvar peronját. Fenyőgirlan-dokkal, virágfűtérekkel, magyar- és olasz trikolórral. A középen Itália címere és C ionkamagyarország irredenta térképe.
Zalavármegye képviseletében Gyö mörey Oyörgy főispán, Bődy Zoltán alispán és dr. Schmldl vármegyei tb. főjegyző érkeztek meg autón Zila-egerszegről. Nagykanizsa városa részéről az egész városi tanácc, városunk közéleti notabilltásai, az Osz-szes hatóságok és közhivatalok, testületek fejei, a nőegyesületek, sz OMKE, OyOSr, Ipiriestület, Birosj Szövetség éa a többi szervezetek küldöttségei.
Kis késéssel futott be 11 óra 30 perc körül a feldíszített mozdonyu vonat, melyet hatalmas „Éljen 1" és .Ewlval" kiáltások fogadtak, majd a kitűnő Klsdalárdi Büchler Mór ksrnagy vezetésével rázendített az .Éljen soká !\'• ra. Az olasz vendégek leugráltak a kocsikról és Clpplco szenátor élén zárt sorban, fascista üdvözlettel fogadták a kanizsai közönség tomboló lelkesedését „éljen I\' .ewlva i" .éljen Mussolini /\' — kiáltásokkal vegyült az „Ewlva Hungáriái" .Éljen Nadzsmagyarorszag I\' .Ejja, Ej ja, allala lm
Elsőnek Gyömörey Oyörgy főispán olasz nyelven üdvözölte Clpplco szenátort és társalt:
— Boldog vagyok, — hogy még egyszer megszoríthatom az én drága olasz barátaim kezét, akik visszatérnek hazájukba —- itt: a trianoni békeszerződés következtében utolsó állomáson.
Ez a kézszorítás nemcsak a ma gyar nép meleg szeretetének és bálájának kifejezése a baráti nagy olasz nemzettel szemben, hsnem több hangsúlyozza az O.tök szép hazájá nak, az olasz nemzetnek és az Ortök kiváló Dacejának: bogy senki sem csalódik, ha a magyar hűségben bízik.
— Boldog volnék, In mindezek után, amiket Önök, Uraira, tapasztaltak az olasz-magyar barátság még
jobban megerősödnék. A Mindenható védelmezze meg Önöket, Uraim, szép hazájukba való visszatértükben.
— Éljen Olaszország I
A főispán szavalt a fedett perront megremegtető hatalmas „Ewlva l\' llalla f követte, amit az olaszok viszont Magyarország éltetésével viszonoztak. A perronon határtalan lelkesedés hömpölygőit végig.
Dr. Sabjdn üyula polgármester köszöntötte ezután Nagykanizsa végváros közönsége nevében a vendégeket :
Mielőtt elhagyják országunkat, ezen határváros lakossága eljött Önökhöz búcsúzni. A magyar nép szeretete Olaszország iránt bizonyos hagyományokon alapul. A magyar nép hazája szétrúgva, kifosztva, szétverve, széttagoiódva — ugy mint egykor az Önök hazája. De miként egykor Olaszország, hisszük: Magyarország Is vissza fogja kapni határait. Isten éltesse Olaszországot I Ebben a pillanatban felharsan Ismét a Kddalárda éneke: .Éljen, él-Jen, éljen soká!...\' Az olaazok lelkesedése leírhatatlan. .Éljen Mad-zsarorszdg" .Éljen Bethlen /" „Éljen Nadzsmagyarorszdgl" harsogják szün telenül.
Scodnlk Rezső miniszteri tanácsos, a folyammérnöki hivatal főnöke ezután olasz nyelven tolmácsolja a polgármester beszédét — amire többszörös .Ejja, ejja, allaláu-val válaszolnak olasz barátaink.
Clpplcó szenátor az olasz delegáció nevében rövid szavakban megköszönte a lelkes fogadtatást.
Rubint Károlyné egy olasz azinek-ben remekbe kötött pampás virágcsokrot nyújtott át Ctppicó szenátornak, miközben magyar nyelyen a nagykanizsai hölgyek meleg üdvözletét tolmácsolta az olaaz vendégeknek.
A lelkesedéi mindkél részről tollai le nem irható. .Éljen Nagymagyarország" mEvlva Nagykanizsai" — .Éljenek a janyokl\' (a leányoki) kiáltják.
Kemechey saj\'ó attassé magyarul tolmácsoltagróf Cippicó olasz szavait :
— Hálás köszönet mindenért. D« barátok között felesleges a búcsúszó I
Azt mondja csak: ViszontlátásraI É jen Nagymagyarország I Wetser János mérnök, a nagykanizsai OMKE, OyOSz és a többi gazdasági szervezetek nevében kö szöntötte az olaszokat:
—• A zalamegyei magyar iparosok és kereskedők szövetségei nevében van szerencsém Önöket a magyar föld utolsó állomásán üdvözölni A magyar nép visszaemlékezik azokra a boldog Időkre, amikor Nagy Lajos dicsőségei uralma alatt az olasz néppel egyesiive volt és reméli, hogy a Jövőben a barátságos és gazdasági kapcsolatok még szorosabbak lesznek mint valaha.
— Bámuljuk az önök szép országának nagy kulturájit és szépségeit és bámuljuk az önök konszolidációjának bámulatos eredményeit. Szivünk legnagyobb szeretetével üdvözöljük ö löketi
Dr. Szabó Ztlgmond Járási tiszti orvos, mint a Muraközi Szövetség vezetőségi tagja az elrabolt Muraköz jíjszavát hallatta:
— Most, hogy Magyarországból eltávoznak a jelenlegi batáron lul még egy ideig olyan földön viszi Önöket a vonat, amely ezer évig Magyarországhoz tartozott és tiz év előtt a trianoni békediktátum szaki-totta el az ősi hazától. Nem nagy darab föld ez, mindössze 130 ezer lakosa van, de nekünk drága ez a földrész, mert as ottlakók szivük egész melegével hozzánk vágyakoznak ma is és mi igen sokan vagyunk itt akik oda visszavágyunk, mert ott születtünk és ott éltünk és csak az erőszak hajtott el bennünket onnan.
— Amidőn O\'aszország az egységes Olaszországért harcolt a magyar testvérek az önök szép hazájába siettek, bogy részt vegyenek ebben
hazafias munkában. A történelem sokszor megismétli magát és én azt hiszem arról vagyok meggyőződve, hogy Olaszország sem felejtette el, hogy testvére Magyarországnak és ha megjön az idő, az olasz testvérek fognak segíteni nekünk a meg nem váltott Magyarország felszabadításában.
Hatalmasan felharsant éljenzések után gróf Cippicó szenátorkoréje sereglenek az olasz vendégek és egy vezényszóra az olaszok ajkáról felhangzik Olovlnezza.
Erre percekig zug az éi|en, „eviva llalla", evviva Mussolini\' — és viszont.
Hölgyeink lelkesedésükben orgona virágokat dobáltak be az Időközben kocsijaikba visszatért olaszokhoz, amire ők leveszik fasdsta jelvényeiket és a hölgyeknek ajándékozzák. Egy másik csoport autogrammokért ostromolja meg az olaszokat. Szinte pünkösdi hangulat van a levegőben. A vonatvezető indulást Jelez. Az olaszok mind a kocsik ablakaihoz tódulnak és kiáltják: .La rtvidarcit\' Előkerülnek a zsebkendők. És ugy magyar, mint olasz részről lobogtatják. A vonat mozgásba kezd — mégegyszer egy fasdsta köszöntés, egy olasz .Éljen Nagymagyaror-szdgl* és a vonat kigördül a nagykanizsai pályaudvarról...
IMJápéa
A nagykanizsai ■otaorologlal m«f-llfnrelfi Jelentések i Szerdán a Mmlr-Ukitíi Reggel 7 órakor +14-7, délután 1 órakor +17-8, este 9 órakor +14-7.
Ptlh&ut: Reggel és délben borult, este kissé borult égboltozat.
StéUrányi Reggel Nyugat, délben és este Délkeleti szél.
A Meteorológiai Intézet jelentés* szerint jórészt felhőt Idő esőkkel, vsgy zivatarokkal és lényegtelen hőváltozással.
— Legolcsóbb jó cipő a gumml-talpú vászoncipó; alkalmas torna, sport és utcai cipőnek. Legolcsóbban kapható Szabó Antal sportüzletében.
\'•m itjui- a
ZALAI KÖZLÖNY
Rohamosan terjed a tüdővész
„Ha a tüdőbetegeket eredménye-sen gyógyítani akarjuk, ragadjuk ki környezetűn kból.-\' — Évi 800 beteget gondozott a dis-pensair — Az Intését helyiségei szűknek bizonyultak
A Szaaatórion CgyesUet éri be-náaoMJa
Nagykanizsa, május 2
A tagok SBépaaámu jelenlétében tartotta meg vasárnap délután a Szanatórium Egyesület nagykanizsai fiókszervezete rendes évi közgyűlését kővcsdi Boér Gusztáváé elnöklete alatt mvároskára Hs tanácstermében.
Boér Ousztávné elnöki megnyitójában utalt a tuberkulózis ijesztő mérvű terjedésére, amely nemesik az alsóbb néprétegek kőzött, de a középosztályból ls szedi áldozatait. Az egyes orvosi rendeléseknél 35—40 beteg is jelentkezik. A betegek növekedése folytán az intézet helyiségei szűknek bizonyultak. Szükség lenne több helyiségre, laboratóriumra, néhány ágyas betegszobára és a rég óhajtott tbc. pavillon felépítésére. Jelenleg egy vöröskeresztes ápolónőt ls beáüitottak. Majd melegen emlékesett meg az orvosok áldozatos működéséről, dr. Fodor Aladár és dr. Neumann Hsnrik odaadó, lelkes munkájáról.
Kádár Lijos főitkár jelentésében részletesen beszámol arról magasztos munkáról, arait Boér Ousztávné vezetésévelasegyesület választmánya, hölgygárdá|a és orvosi kara végesnek a tüdőbetegek megmentése érdekében. Hálával emlékezett meg a városi tanács áldozatkészségéről, amely a jelenévre 1500, a jövő évre pedig 2000 pengőre emelte fel segélyéi Kitért az egyesület és kani-zssi intézet életének minden mozzanatára. Bejelentette, hogy a Munkásbiztosilóval kötött szerződése folytán a Pénztár tbc. betegeit is kezelik.
Dr. Fodor Aladár főorvos, orvosi jelentésében többek között rámula tott arra, hogy aki a tüdőbetegek gondozásával foglalkozik, annak tűnik fel csak igazán a nyomor és nélkülözés folytán rohamosan terjedő tbc. Az intézet betenkint kétszer rendel. Kedden és szombaton délután 2 órától kezdődöleg — estig. Az előző évből 315 beteg maradt vissza* uj beteg 366, ugy, hogy átlag 800-ra vehető az elmúlt évben kezelt betegek száma. A betegek közölt volt 230 eirffoku tüdőbeteg, 85 másodfokú és 51 harmadfokú. A
legöbb beieg a 18 éven felüli korszakból került ki. Aggasztó jelenség a tbc.-nek nők között való erős terjedése. Röntgenezések és váladék-vizsgálatoknál 50 esetben pozitív,> volt az eredmény, a többinél negativ.v Az egyesület a kórházakba való elhelyezések körül is tevékenyen buzgólkodott.
— Ha eredményesen akarjuk gyógyitanl a (üdővészt, mely tizedeli a lakosságot — mondotta dr. Fodor Aladár, — uey a gyógyíthatatlan betegeket ragadjuk ki környezetéből és Izoláljuk, hogy ne fertőzhessék meg a ctalád többi tagjait is. Ilyen betegeket vegyenek fel a kórházba.
Szól arról, hogy az intézet 5474 liter tejet osztott ki, élelmiszer és
tüzelőfa segélyt adoti, sőt több alkalommal a szegény betegek lakbérét ls kifizette.
Martinék Qyula pénztári jelentése részletesen felsorolta a kiadás és bevétel tételeit, amelyekből számszerűleg -kitűnik az egyesület nemes munkáji. A folyó évi költségvetési előirányzatot 11.708 pengőben állapították meg.
Kövesd! Boér Ousztávné elnöknő ezuián bálás köszönetet mondott az elnökség tagjainak, a választmánynak, a lelkes bölgygárdának, az orvosoknak, a városi tanácsnak, a sajtónak és Nagykanizsa város közönségének az intézmény támogatásáért, majd u|abbl tsggyüjtésre hívta fel a közgyűlés figyelmét.
Keszthely képviselőtestülete meg-avazta a450000pengfis kölcsönt,
Ujabb
amiből leányiskolát, ovodát, vágóhidat, ravatalozót éa strandfürdőt építenek —
A jápwánykópháznál lesz az uj váoóhld -8000 pangö a sportpályára
Keszthely, május 2 (Saját tudósítónktól) Keszthely képviselőtestülete május I én rendkívüli ülést tartott. Az ülés tárgysorozata gazdag v)lt.
Ezúttal másodszor tárgyalta le a képviselőtestület a felveendő kölcsön kérdését. Határozatba ment, hogy a község
450 ezer pengős kölcsönt vesz fel leányiskola, ovoda, vágóhíd, ravatalozó-helyiség és strandiürdó létesítésére.
A Pesti Magysr Kereskedelmi Bank kölcsönajánlatát elfogadta a képviselőtestület. Mindössze a biztosíték tárgyában történt változás. A képviselőtestület ugyanis külön választotta a strandfürdő kölcsönét a többitől s erre biztosítékul a fürdő és a balatoni szállók jövedelmét hajlandó lekötni, mig a kölcsön másik részének biztosítéka az általános kereseti adóbál, fo gslmiadő-részesedésből és a fogyasztási adókból származó bevételek. A Kereskedelmi Banka kölcsönt dollárértékben 25 évre adja, 90 százalék elszámolási árfolyamon, évi 9 4 százalékos törlesztéssel. A kölcsöntigy jóváhagyás végett a legközelebbi vármegyei közgyűlés elékerül. \'
Előkészületek a strandfürdő létesítésére A kölcsönüggyei kapcsolatban tárgyalásra kerülnek az ezzel kapcsolatos egyéb kérdések is. Így, habár az idén nem sok remény van rá, hogy
Ia strandfürdőből lesz valami, (a kotrógépek még ma sem érkeztek meg) mégis az előkészítő munkálatok serényen folynak. A viz éa part teljesen elő van készítve az építésre. Már serényen folyik az iszapos viz homokozást s a pírt nivellálása is megkezdődött. Ha tehát díszes épfl-tek nem is, de bársonyos talajú viz s homokos part már az idén is rendelkezésére állanak a strandfürdő után vágyakozó közönségnek.
A strandfürdővel szervesen összefüggő
sportpálya érdekében ujabb áldozatokat hozott a község. Eszerint már közel 50 ezer pengőt áldozott s község a kotrási munkálatokra; a képviselőtestület ujabb 8000 pengőt szavazott meg erre a célra.
A kölcsönüggyei ugyancsak szorosan összefügg az a kérdés, hogy hol legyen az
uj vágóhíd ? A képviselőtestület azt határozta, bogy az u| vágóhidat a jelenlegi járványkórházhoz tartozó egy holdas
községi területen épiti meg. •
A többi tárgysorouti pontra nézve a képviselőtestület a következő határozatokat hozta:
2900 pengőért megszerzi a Sió-rész felméréséről készült térképekel;
a kórházba a Rákóczi-téri artézi kútból fogják a vizet felvezetni; a második községi ovodával kap-
csolatban rendszeresíti a második óvónői állási;
a mindjobban mporodd számadási munkák végzésére rendszeresiti a számvevői állást s erre -— a jóváhagyás után — a IX fizetési osztályba sorozva pályázatot hirdet ;
a község kési pénzkészleteit s helybeli takarékok közt arányossn felosztva helyezi el gyümölcsözőiig;
a fürdőpropagandára a fővárosi sajtóban 1000 pengőt szavazott meg a közgyűlés, meg a Vasúti Kalauzban való hirdetésre 600 pengőL
Nagyjelentőségű volt a képviselőtestület azon határozata, amellyel megalkotta a hirdetési szabályrendeletet. Már
megérkeztek Keszthelyre a hlrdetöoszlopok
s felállításuk folyamatban van. Mire ez s munka bevégződik, a szabályrendeletre hozott határozat ls jogerőre emelkedik s a község pályázatot ir ki a hlrdetöoszlopok bérbeadására. Keszthely hirdetési szabályrendelete teljesen a nagykanizsai mintára készült.
Még egy nagyfontosságú határozatott hozott a képviselőtestület.
A Keszthely—Balatonszentgyörgy közti ut
olyan rossz állipotban van, hogy autóval szinte életveszélyes a rajta való közlekedés. A község ezért feliratot Intéz a kereskedelmi miniszterhez, hogy az utat sürgősen hozassa rendbe.
A képviselőtestület fentieken kívül egész sereg illetőségi «s más kisebb ügyet tárgyalt le.
Uránia Mozgipsii
Még ma csütörtökön 7 és 9 órakor
■agy vigjAtékattrakoió I
•Ha a r
Kitűnő vígjáték 7 pajkos felv.-ban
Főszereplő minden optikus
ideálja: Harold Lloyd. *
Ezenkívül a szezon legpompásabb burleszkje újból:
Le a
Aki nem kacag, visszakapja a pénzét Gaumont Hiradó
kalappal
Garantált színtartó
férfiruha vásznak megérkeztek
divatáruházába.
EALAí Sttjfe . tiV
>888 máim 3
MAPI HÍREK
NAPIREND
Méjua 3, csütörtök
Római katolikus : Sz. ker. felt. Proteat. Irma. Izraelita: Ijar hó 13. Nap kel reggel 4 óra 41 perckor,
nyugszik délutin 10 óra 14 perckor. •
Polgári Iskola Zrínyi névavató Ünnepélye este 7 órakor a Városi Színházban.
Uránia Mozgó. .Megjött a gólya", kltllnö vígjáték 7 pajkos felvonásban. „Le a kalappal", aki nem kacag, vlssia-kapja a pénzét. Oaumont híradó.
— A polgármester Budapesten. Dr. Sabjdn Oyula polgármester tegnap délután Budapestre utazott, ahol részt vesz a Városok Kongresszusa ülésén és tárgyalásalt az egyes minisztériumokban folylaija.
— Egészségtani előadások a nagyközönség részére. Bódy Zoltán alispán, utalással a mult évben Is nagy sikerrel megtartott egészségtani előadásokra, elrendelte, hogy a városi tisztiorvosok az idén is tartsanak hasonló előadásokat a nagyközönség részére.
— Oróf Clpplco távirata Oyö-mörey György főispánhoz. Gróf Clpplco olasz szenátor, az olasz vendégek vezetője meleghangú olasz nyelvű táviratot intézett Gyömörey György főispánhoz, amelyben hálásan megköszöni a meleg fogadtatást, amiben résre volt.
— A Református Nőegylet május 5 én, szombaton este 8 órai kezdettel a Rozgonyl- utcai iskola tornatermében Jótékonycélu vidám műsoros családi eslélyt rendez. Belépő-|egy egy pengő. Szerény buffett áll s vendégek rendelkezésére.
— Ezredévi emlékQnnep Kls-kanlzsán. Május 2 án ünntpelte meg a kisksnizaai állami elemi iskola az ezredévi emlékünnepélyt. A tanulóifjúság zászló alatt vonult szentmisére, annak végeztével az Iskolaudvaron a Himnusz eléneklésé-v«l vett* kezdetét oz ünnepély. Bo rovlcs Erzsébet II. oszt. tanuló .A kis fakereszt", Filó Gyula III. oszt. tanuló .Három könny", Gudlin Oyörgy VI. oszt. tanuló .Ezer év", Erdélyi Mária III. oszt. tanuló .Üzenet" és ifj. Horváth Ferenc IV oszt. tanuló .Irredenta" elmü veraeket szavaltak el, a gyermekek több szólamu éneke egészítette ki a műsort. A nap jelentőségé! Ftló Ferenc igazgató It-mertelle. A hazaszeretet érzéséi ápoló ünnepély, melyen a szülök is szép számmal megjelentek, a magyar imádság hangjai mellett ért véget.
= Legjobb teavaj, a legjobb liptói a legolcsóbban kapható Muszel és Frtedenthalndl.
— A leventék vasárnapi színi előadása és táncmulatsága. A le-
ven\'.ék állal két napra tervezett színielőadás csak egy napon és pedig május 6 án, vasárnap este kerül előadásra a Rozgonyi utcai tornateremben, ulána pedig táncmulatság lesz. Leventéink megérdemlik, hogy a nagyközönség az előadáson való tömeges részvételével támogassa hazafias törekvéseiket.
— Orvosi hlr. Dr. Láng Imre orvosi rendelőjét Csengery-ut 17. sz. alá helyezte át. Rendel d. e 10-12-ig, nőbetegeknek d. u. 3—5-ig. — Telefon 377.
— Hibaigazítás. .Hal méter magas padlásról leesett és életveszélyesen megsérüli" cimű, mull számunkban közölt cikkünk szenvedő alanya nem Reinwald Ernő vasöntö munkás, hanem Reinwald Rezső nyug. DSzA vasúti üzemi altiszt.
= Ügyvédi Iroda áthelyezés.
Dr. Novdk Béla és Pdl János (Keszt-htly) ügyvédek társas irodájukat megszüntetvén, dr. Novdk Béla ügyvédi irodáját f. é/ május hó 1-én Georgicon utci 3. szám alá (Lukácsféle ház) helyezte á>, mig Pdl János ügyvédi praxisát továbbra is Georgicon-u. 6. szám alatt folytatja.
A nagykanizsai törvényszék uj elnöke átvette hivatalát
Nagykanlzu, májúi 2 Dr. Fischer József táblabíró,a nagy-kanizssi törvényszék helyettes elnöke május 1-én délelőtt teljes ülésre hívta össze s törvényszék bírált az uj elnök dr. Hennlg Gusztáv hivatali eskütételére.
Dr. Fizcher az eskü után a nagykanizsai kir. törvényszék nevében üdvözölte az uj elnököt.
Dr. Hennlg Alfréd megköstönte a blról kar üdvözlését és hosszabb beszédben utalt a biróság nehéz, fíle-lőségteljes munkájára. Hangsúlyozta, hogy a blról joggyakorlatból eredt a valorizáció megoldása, majd megköszönte az előre belé vetett bizalmat. Bemutatások után az uj elnök szívé lyesen elbeszélgetett a biróság tag-JaJvaL
Dr. Hennig Alfréd ezzel május 1-éu átvette hivatala vezetéséi.
— Kray István báró politikai beszámolója. Báró Kray István országgyűlési képviselő hatalmas tömeg előtt tartolta képviselői beszámolóját Zalalövő, Zalamindszent, Oöde, Irsa és Fenékág községekben. Zalalövőn a polgárság kívánságára felszólalt Oyömörey György főispán is.
= Üvegezés, klttelés, képkeretezés igen olcsón Pumndl, Király-u. 10.
— Adomány.\' Szakonyl György (Cíányi László-u.) 2 pengőt hozolt be szeikesr.tőségünkbe a Magyar-Utcai hzegény PUnder-család réazére.
— A Keresztény Nőegylet In-gyen-ebéd akciója. Az 1927/28. évben ebédet adományoztak névsoránakfolytatása: Lábay Józsefné, dr. Sipos Zslgmondné, Markó Andrásné, Tóth Dtzsőné, Vrana Istvánné, Hardy Jánosné, Szabó Ovőzőné, Krátky Oyörgyné, dr. Vasa Zoltánné, Vegele Károlyné, Lázár Sománé, Práger Fe-rencné, Kovács Jenöné, Vadász Qyu-iáné, Varga Lajosné, Puska Ferencné, UJIaky Béláné, Varga Lajosné 2 nap, Petrtcs Ferencné, dr. Malek Lászlóné 2 nap, dr. Kuhár Oltóné, dr. Sartory Zilgmondné, Hild Józsefné, Bauer Végb Antalné, Somogyvárl Istvánné, Farkas Ferencné, özv. Perger Jánosné, Kömlves Ferencné, Kozlnszky Józsefné, Lindauer Károlyné, dr. Bakos Gézáné, Németh Jenőné. (Folyt, köv.)
— Vasúti menetrendváltozás. A Magyar kir. Á\'lamvasu\'ak ; Duna-Száva-Adriai vasút és az összes többi vasutak vonalain a .nyári menetrend" má|us 15 én lép éleibe. Ezen u| vasul I menetrendeket, továbbá a Dunán, Tiszán és Balatonon közlekedő hajók, valamint a vidéki autóbusi járatok menetrendjeit, a vasúti díjszabásokat és különféle utazási kedvezményeket tartalmazza a Menetrend Újság most megjelent száma. Kapható minden ujságárusltóbelyen és könyvkereskedésben. A Menetrend UJíág könyvalakban is megjelent.
— Kultur-egyesQlet alakult Po-Ián. Tudósítónk jelenti: A Letenye közelében fekvő kis Pola községben egy idő óla eleven kultur-élet Indult meg. Király János Emil taniló kezdeményezésére most alakult meg a Róm. Kath. Olvasókör és Kulturház Egyesület. A vasárnapi alakuló gyűlésen (Jyeglnszky Ferenc plébános, az egyesület egyházi elnöke fejtette ki nagy beszédében az egylet léte sitésének jelentőségét. Horváth László Jegyző az egyesület fontosságát vázolta a falu életében. Krejcsl Antal igazgató-tanitó az egylet pildaadó Jelentőségét. Világi elnökké Schmledt 0:tó földbirtokost választották meg. Alelnök Tóth Józief György, titkár Krejcsl Antal, Jegyző és könyvtáros Király J. Emi", pénztáros Tizedes András, ellenőr Balog András, háznagy Német András. A választmány 6 rendes és 2 póttagból áll, hivatalból tagjai a biró, jegyző és Igazgató-tanító. A egyesület iövédnökéűl a szombathelyi püspököt, védnökévé Zilavár megye tanfelügyelőjét és a letenyei főszolgabírót kérték fel.
— Fővárosba utazó olvasóinknak páratlan kedvezményt nyújt a Keleti pályaudvarral szemben levő, elsőrangú Park-Szálloda, amennyiben a szobák árából 20 százalék, az éttermi árakból 10 százalék engedményt ad a Zalai Közlöny kiadóhivatalában beszerezhető előfizetési igazolvány felmutatása ellenében. Egyben felhívjuk a Park-Szállodának lapunk más helyén olvasható hirdetésére figyelmét
Az általam forgalomba hozott
pörkölt kávénak
azért van olyan ki. tOnfi aromája, mert
arany láva arábiai mocca Qnatemala gyöngy
és
Portorico
fajtákból van szak-szerűen keverve.
Sipos Andor.
Vidéki megrendeléeeket
bérmentve ezéllltok.
___ir«
■emes versengés
Napkantraa, május 2
A nevelés tövises és göröngyös pályáján legszebb jutalom a pedagógus számára, ha elismerés kiséri buzgó fáradozását, megértés lelkes törekvését. A szülő Is örvend, ha lát|a, hogy nemcsak a tudás alapját veti meg az Iskola, hanem az elmét művelve a szivet-lelket is nemesíti. — Hogy vásosunk tanítósága milyen szellemben neveli a gond|aira bízott ifjúságot, megismerhetjük abból az előadaaból, melyre a nagykanizsai Stefánia Szövetség készülődik. Eddig iskolai ünnepélyeken minden intézet tehetséges gyermekeiben más-más alkalommal gyönyörködhettünk, az emberszeretet szent flgye nemes versenyre késztette a központi, a Rozgonyi-utcai, a kiskanizsal és az iv. elemi Iskolát. E négy Intézet május hó 6-án vasárnap d. e. fél II órakor a Városi Színházban rendezendő anya és csecsemővédelmi ünnepélyen jelenik meg először együttesen a nyilvánosság előtt. Megérdemlik e kiváló tantestöletek, hogy vallásos, hazafias és emberszerető munkásságukat társadalmunk megjelenésével tisztelje meg, de Stefánia Szövetség munkássága Is erőt és támaszt kér védöintézete és tejkonyhája fenntartásához. Nem védekezhet senki a mostoha gazdasági viszonyokkal, keveset kér a Stefánia Szövetség a gyermekvédelem támogatására: mozi belyárakkal 1-40, 120, 1—, 80 és 60 filléres áron kaphatók a legyek a Városi Színház pénztáránál. Tekintve, hogy 300 gyermek szülője és hozzátartozója ls biztosítani szándékozik Jegyét, tanácsos idejekorán gondoskodni jegyekről.
■= Tanuljon autót vezetni Boj-tor és Jurcslk soffőrlskolájában.
= Bútort díjmentesen szállítunk bármilyen vasúti állomásra, garantált elsőrangú kivitelben. Négytől tizenhat hónapig terjedő fizetési kedvezményt nyujtunk. Sok milliót takarít igy meg. Győződjön meg személyesen, Kopstein bútoráruházai Szombathely, Kőszegi-utca 5. (üzlet az udvarban) és Sopron.
legyek már
előjegyezhetek
Jegyek már
előjegyezhetik
Ganges királynője
május 4., 5. és 6-án a Városi Színházban.
1928 május 3.
zalai közlöny
Epe- él májbeteglégeknél, epekő és sárgásig cseleiben a lermésietes .Ferenc József" keserűvíz a hasi szervek működését élénkebb tevékenységre serkenti. Klinikai tapaszlalatok igazolják, hogy az otthoni ivókura különösen hatásos, ha a Ferenc lóiul vizet kevés forró vízzel keverve, reggel éhgyomorra vesz-szflk be. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és füszerOzletekben.
UnzfhMlMniM
szakszerűen készít
vízvezetéket is fttrdőberendeiéuket
Indlivlti Júzief éj Hártoo
Király-utca 45. Telefon: 271.
— Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán a mult héten 16 gyermek született, közülük 9 fiu és 7 leány: Varga János földművesnek fia, Ben-czik Ferenc földművesnek leánya, Szmodics Ferenc vasúti fűtöházi munkásnak fia, Szerdahelyi Oyörgy kőműves-segédnek fia, Vörös Qlbor v. adótisztnek fia, Szélig István szlj-gyártó-mesternek fia, Horváth István pályamunkásnak fia, Féder Ferenc ny. csendörtörzsörmesternek fia, Czl-gány János pásztornak (Kislakos) leánya, Peti József honvédgyalogosnak leánya, Furdán Ferenc kőműves-segédnek leánya, Modrovics János kőműves-segédnek leánya, Márki Pál cipész-mesternek (Nemespátró) fia, Deutsch Imre kereskedő-segédnek leánya, PJlha János gőzmalmi napszámosnak leánya; Házasságon kivűl született 1 fiu. — Házasságkötés 3 volt: Sleiner Ödön üveg- és por-cellán-kereskedö (Pécs) Djutich Rózsával, Jellcs József vasuti raktár-munkás (órtilos) Rácz Ilonával, Csóndör József földműves Varga Máriával. — Halálozás II volt: Jámbor István vasúti állomáskezelö r. k. 25 éves, Horváth litván r. k. 1 napos, Sóstai Ferenc kővágó-tanonc (Zalahaláp) r. k. 18 éves, Plánder Antal napszámos r. k. 32 évei, Zalai Szidónia r. k. 69 éves, Saffer Jenöné Vörös Rozália r. k. 41 éves, Fucbs Mór nyug. sörgyári utazó izr. 69 étes, Izsán József napszámos r. k. 65 éves, Fehér Ferenc napszámos (vándor) r. k. 74 éves, Kincses Istvánná Slnkó Rozália (Oelse) r. k. 65 éves, Horváth Károly napszámos r. k. 66 éves.
= Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
— Tavaszi kabátok, Jumper ruhák, női kalapok, óriási választékban a Magyar Divatcsarnokban, Fó-ut 13. szám alatt
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kdvéhá-zdban VIII., Baross-tér 10.
i Pengő Áruház
csődtömegét
■ mai naplói kezdwe oloaón kiárusítom.
Haradékáruliáz
Köztisztviselők Fogyasztási Szövetkezete .mellett
SPORTELET
Weinhardtal a kapuban, a komplett Sabária vasárnap délután vesz(?) revánsot a Kanizsán a 2: l-es vereségéért
A híres kék-sárga csatársor áll szemben a mi csatárainkkal — Pesovnik helyin is elsőrangú half fog játszani
Nagykanizsa, május 2
Még mindenki a vasárnapi Kani-z»a—U. Törekvés meccsről beszél, melynél aligha volt rosszabb érzést kiváltó mérkőzés az idén, de már a vasárnipi kettős program is kibontakozik a maga teljes egészében. Mindjárt hozzátehetjük, hogy mióta a Zrínyi pálya létezik, aligha lépelt nagyobb együttes a pályára, mint a szombathelyi vendég, a félelmetes Sabária. A szombathelyi kék-sárgák nemcsak régi kötelezettségüket teljesítik, mikor álrándulnak komplett csapatukkal Kanizsára, hanem ezúttal fűlve a reváns érzésétől jönnek, hogy a múltkori 2 : l-es vereségüket korri gál|ák.
Nagy futballattrakclo lesz tehát vasárnap és ha szép időnk lesz a mult vasárnsplnál is nagyobb publikum fog kimenni a sport pályára megnézni azt a csapatot, mely tavaly legyőzte a Ferencvárost, mely jelenleg Magyarország harmadik legjobb ciapata és amelynek több válogatott tagja közül Welnhardt kapus épen a mult heti magyar-cseh válogatott mérkőzésen őrizte a magyar kaput.
A Sabária Pesovnik kivitelével teljes csapatát szerepelteti a Kanizsa ellen és Így még csak nyilt küzdelemről sem lehet beszélni.
Mégis lehet arról szó, hogy a Kanizsa, mely a mult heti bajnoki meccs során csufoi játékával egészen kiábrándította magából a közönséget, ezúttal korrigálja ezt mindenáron, ha kell épen a Sabária ellen. Ha azt a játékot mu\'atják majd, amit vasárnap, akkor a Sibária egy tucst gólt fog rugnl. Ha a csapat megembereli magit, akkor szívvel-lélekkel sokat behozhat abból a különbségből, ami közte éi az első osztály harmadik csapata között technikai tudásban fenn áll.
Reméljük, hogy a csapat, mely könnyelműen eltékozolt vasárnap egy értékes és behozhatallin bajnoki pontot a nála jóval gyengébb U. Törekvés lávára, ezúttal ismét azt a játékot fogja produkálni, amivel Szombathely közönségét bámulatba ejtette.
Mint értesülünk a Sabáriával több száz szombathelyi drukker is átjön Kanizsára, akik éhesen várják a nagy revánsot.
A Sabária felállítása Pesovnlkot nélkülözve ez lesz: Welnhardt — Nagy, Prém — Kovács, Vámos, Bass — Burescb, Mészáros, Slofián, Holczbauer, Tárnok.
Magyarországon a fradik csatár-
rencsón
Ir e 1 h
sora után ez a legstllusoiabb csatársor, melynek minden tagja nagy név ma már.
A Kanizsa, mely a héten szorgalmas tréningeket tart, a vasárnapi fel-állitáibin játszik.
Ujabb pontszerzésre nyílik alkalma az NTE-nek a vasárnapi bajnoki meccs során
Nagykanizsa, május 2
A Kanizsa—Sabária barátságos reváns meccset előzőleg vasáimp délután fél kél órai kezdettel az NTE játszik első osztályú bajnoki mérkőzést a Simontornyai Bőrgyári Torna Club jó képességű csapatával. Ez az együttes igen tehetséges erőkből áll és tavaly is megnyerte a második osztályú bajnokságot.
Az NTE vasárnapi impozáns győzelmével újra visszahódította elpártolt közöniégét és bizonyos, hogy a nagy meccs előtt ennek az érdekes és izgalmasnak Ígérkező bajnoki meccsnek is nagy közönség fog drukkolni. Az NTE nagyon helyesen ugyanazt a csapatot szerepelleti Hirschler és Mákos jobbszárnnyal, melynek köszönheti a 8 :0-ás győzelmet.
Az amatörök küzdelme fél kettőkor, a Kanizsa—Sabária meccs fél négy órakor kezdődik, miután a csapatok a délutáni vonatokkal el akarnak utazni.
A csapatok felállítására és a bírák személyére még visszatérünk.
(A Levente Labdarugó Szövetség) intézőbizottsága ma este fél 9 órakor ülést tart. B idéztetnek a kiállított játékosok és a kiállítást esz-közlö birók, valamint a Haladás és a 13 FC Zrínyi intézői esetleges tanúikkal. Az ülés színhelye ma délután Schnitzer és Oöndör cég kirakatában lesz kifüggés tlve.
Üzletáthelyezés.
Nap- és esőernyő üzletemet
Kazinozy-utoa B. szám alá helyeztem át.
(A Postapalotával nemben.)
Síives pártfogást kér
íz*. Herrnfem Dávidié.
8 P I Í C fürdő (Csehszlovákia)
természetes forróságu kénes hőforrásai és iszapfürdői páratlan sikerrel gyógyítanak
csúzt, köszvényt, ischiast.
Fenyvesekkel.koszoruzott, festőlen szép fekvés. Modern vezetés.
Információ: Fehér Vilmos -és Társa Nagykanizsa, Főút 22., naponként 3—5 óráig, vagy Trencséntepllc fürdő Igazgatósába.
■OZGÓSZIHHiZAK
Uránia Mozgóképszínház. Mi csütörtökön 7 és 9 órakor nagy vig-jitékattrakclól .Megjött a gólya", kitűnő vígjáték 7 pajkos felvonásban. Főszereplő minden optikus Ideálja: Harold Lloyd. Ezenkívül a szezon legpompásabb burleszkje újból: .Le a kalappal", aki nem kacag, visszakapja a pénzét. Oaumont biradó.
Keszthelyi Uránia. Csütörtökön: .Anna Lau te" (Vér vér ellen). A Skóciában, a XVII. században lejátszódó, színpompás film főszereplője Ltlian Oish és Normann Kerry.
TŐZSDE
A mai értéktőzsdén továbbra is barátságos volta hangulat Kedvezőbb külföldi jelentésekre valamivel ma-
Í;asabb árfolyamokkal indult meg a orgalom. Ezután átmenetileg kisebb áresések állottak be. Szilárd berlini jelentésekre azonban ismét meg|avult az irányzat és zárlatig 1—2°/o árnyereség állott elő. Az utóbbi napokban hvorizált Egyesűit Bp. Föv. Tak. és Lámpa részvények ma* vlsizaestek. Ez azonban a kedvező hangulatot nem befolyásolta. A spekuláció ma a ku-lisitédékeket, Ofát, Lángot, Első M. Biztosítót, Migyar cukort, Naslcit és Keresk. Bankot vásárolta. A fixpapi-rok piaca tartott volt, a valuta és deviza piac egy árnyalattal gyengébb.
Zürichi zárlat
Párts 20 42, London 2532, Ntwyofk 918-841/1, Brttsael 72 45, Milano OT\'34, Madrid 8G-2/1/1, Amataidaa 109-25, Bariln 124l2>/i, Wlan 780J\'/i, SoUa 3 74. Prága 15*38, Varsó 58-20, Badapast BOBTi/i, Nslgild »13\'/l, Dakarul 323.
Terménytőzsde
Buza 15, rozs 105 fillérrel esett. Az Irányzat lanyha, a forgalom csekély.
Uaaa Hsa*. 76 kg-os 34-00-34-25, 77 kg-oi 34 30 -84 55, tS k*-os 34 70-
34-90, 79 kg-os 35 00-35 20, 80 kg-oe
35-15-35 30. dunántull 76 kg. 83 80-3400. 77 kf-o* 34 05-34 30. 7Í kg-os 3470 -34-90. 79 kg-oa 34-80 -35 05, 80 kg-o* 34 9)—35 05, ross 31 80 -32 00. takarm. árpa 30 00- 30 25, sOrárps 32 00-82-50, sab 34 00 - 34 15, tangerl 27 75 -27 80, BniaJuwps 23 75-24 00.
i bidapeiti Tfizide derlía-jc^ési
VALUTÁK Angolt. J7-82-17-97 Balga tr. 7975-80-05 Csauk. 16-90-16-98 Dán k. 153 15-153-75 Dinár 997-1007 Dollár Í69-80-571-80 Francia ü 22-60-22-70 HoU. 240-25-231-25 Langytl 64 05-64 35 Lal S\'51-3 56
Ura - -
Un 80 00 30-25 Márka 136 6J-137 10 SchliL 80-30-80-65 NotvAg 152 95-153-55 Svájci I.IC9 95-110-35 tttd k. 153 25-158-85 Peseta 94 80-95-40
DKVIZAK Amit. 280 40 -231 10 Belgrád 10-05-10-08 KerUn 186 70-137 10 Bakinál 352-316 Brllssscl 797/-80 02 Kopanta.153 25-153 65 Osslo 153 05-153 45 London 27 8Ö-27-96 Milano 3010-30 20 Newyoik 571 00-3 20 Párts 22 46-22-56 Prága 16-93-16-98 Scofla 412-415 Stockh. 153 35-153 75 Varsó 64-10-64-30 Wlan 80-46-8071
zaricfa 1:0-20-110 50
Madrid 65-20-95-70
Sertésvásár
Felhajtás 8B5, melyből eladatlanul rtasaa
marsdt 350 danb. felsőrendű 1-02—1-64, stadatt 1-64--1 66, szedett kOaíp 152-
1-56, könnyű 1-30-1-40. elaírendfl öreg 1-48-150, másodrendű 1-38—1-42, angol saldö 1-36—1-60, sialonna nagyban 1-80-
1 84, islr 1-92-1 96, lebuiotl boa 1-72-
2 24, sialonnás lüsertés 192 -2 04. At
Iranysal vontatott.
Uadja: Délialal Hyomda és Upkiaáé Yállalat lámteytámság.
Fetóós kiadó: Zalai Károly.
n,m
MAIAI KOH.OHT
\'Kg mflus 3.
APBÓHIBDETÉSEK
Ax Ipróhlrde lések dija 10 laólg BO llllér,
.......11a 5 1111- Viaár- él
■0 fitlép, minden
minden további izó dija S 1111. Vuir- éa :ólg 80
további szó dija 8 flll. Szerdán (i pén-
ttnaepnap 10 szóig
tekén 10 udlg SO flIUr, minden további izó dija • ll||. Clmiió ■ minden vasta-nbb betüból illó szó kát nónik számit-Utlk. Állást keresőknek KXVo engedmény. » hlrtioléal élj *tSro iimaimué*.
Mindennemű képkaretaxéat legolcsóbban vállal — Stern üveges, Erzsébetiét 14. 1446
Kitűnő minőségű aastallkor 88 llllér llterenklnt - Sálrán Józse/nél, Magyar-utci 74. 22V6
\'Nálóuobibutor ó-német masszív ágybetéttel, asztallal, székekkel, Igen olaiún eladó. Szlgrlszt, Csengery-ut 17. I. emelet.
2262
El.eax.tt kedden este 7—8 óra között, Városházitól a Nemzeti Bankig egy pénztárca száz egynéhány pengővel. Megtaláló kéretik, a rendőrségen adja le. 2305
Gumntitalau váuonclpfi Dorcó női 4-60, férfi 5*20. Pepege női 4 20, viszonteladóknak megtelelő engedmény. Miltényl olpöOxtetben. 2210
Laxanakl korcsma május 1-ére bérbeadó vagy csapos Is felvétetik. Érdeklődni lehet Nóvák lőldbirtokosnál, Nagykanizsai major. 2235
Amarlkal tennisz olpSk érkeztek Siltényl dpóüzletbe. 2158
50 darab különféle fajgalamb olcsón eladó Király-utca 28. 2255
Oxlathalylaég szobával kiadó Erzsébet-tér 13. 2281
Két szobás utcai lakás mellékhelyiségekkel, ugyanott 2 parkettás szoba kUlOn konyhával a város belterületén kiadó. — Clm a kiadóban. -2280
Eladó, József fóherceg-ut 17. sz. ház. llóvebbet Jóisel főherceg ut 20. szám. 2224
■Axépiakolót végzeit tzr leány gyermekek mellé ajánlkozik. Kisfaludy-u. I c.
•2299
Jégszekrény lezárható lecsapolóval, elköltözés miatt olcsón eladó. Zrínyi Miklós-utca 45. -2301
Jobb leány délelőtti órákba takaritóat vállal. Clm a kiadóban. -23C0
HAxmaatar Irodaaltlsztet keres Oazdák
Biztosító Szövetkezete, Deák-tér 3. -2303
Calnoaan bútorozott szoba kiadó. — Clm a kiadóban. 2301
Utcára nyiló kart, Ipari vagy más célra kiadó Klráíy-ulca 28, 2306
Egy szép nagy ulcal arkélyea bútorozott szoba kiadó Sugár-ut 14. -2310
Talivór vlaalAt lanlUsta vállal, Idón-klnt kölyök és kész vizslát elad, vadászterület!! rendez, lácánost beállít megállapodás szerint OtvSa Balázs, Killmán, u. p. üelse. (Válaszbélyeg nélkUl nem lelelek.)
Dobesch Erzsébet, Manyi lótJ. Szabó Józscfné, Aranka férj Horváth Imrénó leányai és az összes rokonság nevében is fájdalomtól megtört snvvel tudatják, hogy forrón szeretett apa, após, nagyapa és rokon
DOBESCH 1ÚZSEF
ny. fömoidonyveietö
életének 55-lk évében folyó hó 1-én d. u. 1 órakor hosszas szenvedés után az IJrban csendesen elhunyt.
A megboldogult hűlt tetemét lolyó hó 3-án d. u. 4 órakor helyezzük ötök nyugalomra a róm. kath. temető halottasházából.
Az engesztelő szentmise-áldozat a megboldogult lelkiüdvéétt f. hó 4-én d. e W8 órakor fog az alsótemplomban a Mindenhatónak bemutaltatni. Nagykanizsa, 1928. május 2-án.
. Szerettünk mig Altéi, alratunk mig ólUnkl
Simbó líutl, HorvAth Imre vSi. Subó /tuiilk. unokijt
Autóvezetői tanfolyam.
Az idei első autóvezetői tanfolyam hallgatói sikeresen levizsgáztak, a második tanfolyamra beiratkozni lehet:
Bojtor József Lichtscheindl Pál
kocaigyértónál vaskereskedésében
Telefon 544. Teleion 291.
Mérsékelt tandíj, amely részletekben is flzethetft
Á gy tol lat, ál lati bör őket,
vőrfls- és sárgaréz, cink és ólom hulladékot, vasat, ciontot és rongyot a legmagasabb árban vásárol
STBÉB B. FIAI NA6YIAHIZ8A,
Erzsébet királyné-tél 15. az. alatl.
GYÜMÖLCSFA
védelmi szerek (Enda, Almola, Dendrin, Nosprasen, Solbir stb.) Üszők elleni oaáváaó szerek: (Poraol, Tllantln, Orion, Rézgállc)
„Futor" szénsavas takarmánymész németországi f&zelék és «ipin magvak Qazdaségl vetőmagvak
Medéreleség i
(kendermag, hámozott zab, fénymag, édes repce, kerckrépa, napraforgó, tökmag stb>) Szemestengeri (nagy és aprótzemü), zab, árpa, köles, buza, tengerldara, stb. Kicsinyben és nagyban kaphatók:
OBSZÁfi JÓZSEF ugkirckdfeibti
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A biróság mellett, ai Telefon: 130
FIG YELEMI
Tennislabdálnk árai:
Sporting 1927. tucatja......P 20 —
Spaldlng fél tucat....... 16-50
Dunlop léi . ...... . 17*—
Schlazenger Stichlea tucatja , 34 — Ollmplc varrott , . 28 —
Semperit » . , 33 —
Tennlsclpók:
Fteet-Poot Wimbledon, amerikai nyersguntml talppal női nagyság P II —
férftnagyság P 12 — TenlsQtAk nagy választékban 20 pengőtől felteié, kaphatók
FISCHEL FÜLÖP FIAI nál
Nagykanizsa. 6I9
MflKULATUR
papir
kapható a kiadóhivatalban
M"
Első Magyar Gazdasági Gépgyár B.-T.
Budapest VI., Véoi-ut 19. ujszerkezetO CSGplOQépGI legjobbak,
mert acélkeretesek, mert eredeti svéd kettőssoru, önbeálló, golyós csapágyakkal bírnak, mert tlsztltófetületelk rendkívül
nogyra méreteztek, mert legtökéletesebb cséplésl ered
ményt szol gáltalják, meri könnyű súlyúknál fogva bármely traktorhoz alkalmazhatók
FORDSON TRAKTOR
a gazda univerzális erőgépe
csépel
vontat
.szént olosé könnyen kezelhetft keveset fogyaszt
Előnyös feltételek melleit szállítja: Autorizált FORD képviselet
Automobil és Traktor Kereskedelmi R. T.
Budapest VIII., Rákóczi ut 19.
Ketülell képviselet:
M„ Szántó Vilmos és Társa, Nagykanizsa
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbarátoknak és ismerősöknek, kik felejthetetlen |ó férjem
VARGA VINCE
elhurlyta alkalmával a temetéiee való megjelenésükkel fájdalmamat enyhíteni igyekeztek, ezúton mondok hálás köszönetet.
ö«v. V*fg± Vincin^
Sürgősen eladó
egy m. kir. áif. gépgyári 15 HP brpilniJiQtor egy darai? 800 mm, Hofherr és Scbrauz ciépj^vel, teljes felszereléssel. Alig 4 éve használatban, kedvező fizetési feltételek mellett. — Bővebbet Réti Sándornál, Kerecseny (Zala m.)
meghívói
Magán- végy üzleti Ugyekhaol utaxiaok alkalmával
BUDAPESTEN
a legkellcgicMbb otthont nyújtja a legelőnyÓMbb feltéUkk nMlUtt a Ktlrfí pílyaudvar érfcaiéd oldalival axemban levő
GRAND HOTEL
Park Nagyszállóba
Balayeit, TOL, Barou-iér 10.
mtil
ÍOo.0 raiaOaáafl kap
mlot «x«a lap «lötli«tAJf olttó ixobi-áralakból,
IOo,o aigadmányl kap
dea4 étt««il lntakML (KltlnA kU koajka.) S M"|tt nagtakarll
lutóUii kCIUÍ^ttj nett sr.log ÍIJOtMl IJJ fvt
Nálunk otthon érzi magát I I I
Elt4te»dl kUsolgálit, islgoruja culidi Itlltf-8 a|A t árlika
••«■ .lóoy&k roljrtla. »wy olvtuto Ujvnk ullt-|on m«|. — Előxetfl tzobimtgrcadtUa íjáotatM.
A nagykanizsai klr. Járásbíróság, mint tetekkSnyvt hatóiig,
8970/tk. 1927. izám.
IM mrditnfiny-kimat.
Kálovjcs Oyörgy végrehajtatónak Stern-berg Márton végrehajtást szenvedő ellen Indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtáil árverést 265 P 12 flll. tőkekövetelés t» Járulékai behajtása végett a nagykanizsai klr. Járásbíróság területén levő, Picsa községben fekvő s a pacsai 497. szt|kvben A+ 2291. hrlz. a. foglalt ingatlanból szőlő, borházfal a Tóthegyen végrehajtást szenvedő nevén állott, most Boros Anna féri. Dancsák Jízsefné nevén álló Ide részre 780 P kikiáltási árban, a pacsai 1250. szljkvben A f 36. Itrsz. a. foglalt Ingatlanból, ház udvarral s kerttel végrehajtást szenvedő nevén álló fele részre 3340 P Idkiáltiil árban elrendelte.
Az árverést 1928. évi mátai hó 25. napján délelőtt 10 órakor Pacaa községházánál fogják megtartani.
Az árverés alá kerülő Irtgattanok a kikiáltási ár felénél, Illetve kétharmadánál alacsonyabb áron nem adhatók .el.
Az árverelni azándékozók kötajesak bánatpénzül a kikiáltási ár 10o/o-át készpénzben, vagy aa 1881 : LX. t. c. 42. §-ában meghatározott árfolyimroal azáml-tott óvadAkápcs értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánittnfninck előleges biról letétbe helyezéséről klÜM-
C881 : LX. t.c. 147., 150., 1>0. §§., 1908: XL. t. c. 21. 6.)
Az, akL az [ngalUi6rt a kikiáltási árnál migásabb Igérétel telt, ha többet ígérni seaki sem alui, WUlca nvpmbM a kikiáltási ár százaléka szerint megllhpitott bánatpénzt az általi ígért ár ugyanannyi -wiz.lókálg klególzlfeni. (1908 iXLl t. C. § )
Nagykanizsa, 1928. évi februát hó 29. napján.
Horváth s. k. A kiadmány hiteléül: k,r Szondy s. k.
><ii liodatétifit.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
B. trtéljim, 101. ttin
Itagyfcanlns, ím, méjus 4, péptek
Ara fillér
POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztőség és klsdóhlvslsl: P6-ut 5. izim. Kcasthelyt Hókklsdóhlvatal Kossuth La|os-u. 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetést árs : egy hóra 1 pengő 40 Iliiéi
Öt embert, majd önmagát agyonlőtte egy
őrült csendőr
Borzalmas vérengzés a tolnamegyei Báta községben
tiüzthelyeites, akit Kováca szó és minden ok nélkül agyonlőtt. Eire a tragikus sorsra jutott Dilczeg Antal csendőr és az Örs azakácsnéja ls. Eiután Ravcsenlk feleségét is életveszélyesen megsebesítette fegyverével, msjd kirohant az őrült ember a község utcájára, hol szembetalálkozott Bátor Ferenccel a .Hangya* szövetkezet vezetőiével, akit se sió, se beszéd, fgyonlőit. Ekkorra már Ql-
Budspest, május 3 (Éjszakai rddiójelentés) A belügyminisztérium csendörségi osztálya jelenti bivatalo8in :
Ma reggel a tolnamegyei Bita községben Kovács Sándor csendőr-őrsparancanokon hirtelen elmebaj tört ki. Magára rakta teljes felszerelését, felkapla fegyverét és Indulni készült. Ebben a percben lépett a szobába Ravcsenlk Péter csendőr-
dözőbe vették Kovácsot, aki Bála-szék felé elmenekült. Az üldöző jár-Crök délután 2 órakor akadlak rá, de nem adta meg magát. Felvette a harcol üldözőivel és csak amikor látta, hogy nagy túlerővel áll szemben adta fel a harcot — de mielőtt beérték volna, agyonlőtte magát. A borzalmas vérengzés ügyében a pécsi hadbíróság folytalja le az eljárást.
Ausztria igazságügyminiszterének nyilatkozata szerint
nem lehetetlen, hogy Kun Bélát kiadják Magyarországnak
Elfogták Lukács György volt népbiztost, Kun Béla bécsi jobbkezét
Bécs, május 3 Béciben a lefoglalt kommunista Iratok tanulmányozása míg mindig nem ért véget. Annyit azonban megállapítottak, hogy Kun Béla a magyarországi kommunista puccs ügyében tartózkodott a városbaD. A magyarországi kommunista puccs fontos részleteit a május végére összehívott értekezletén beszélték volna meg, aminek részletes tervét Kun Béla már kidolgozta.
A magyar kommunisták ezután Budapestre jöttek volna,
mig Kun jelentéstétel végett Moszkvába utazott volna.
Letartóztatták Lukács György yolt népbiztost
Bécs, május 3. Bécsben ma délelőtt letartóztatták Lukács Oyörgy volt magyar népbiztost. A Neubau-gasseban talált iratokból megállapították, hogy Lukács állandó összeköttetést tartott fenn Kun Bélával és résztvett az utóbbi kommunista szervezkedésekben, tehát ellene is titkos szövetkezés miatt folytainak eljárást. Kihallgatása alkalmával a bécsi rendőrségen minden felvilágosítást megtagadott.
Az országos törvényszék elutasította Kun Béla panaszát
Bécs, május 3. (Éjszakai rádióje-lentés) Kun Béla elfogatása ellen panasz! emelt az orazágos törvényszéknél. Azzal érvelt, hogy öt csak hamis bejelentés miatt lehet felelősségre vonni. A törvényszék elutasította Kun Béla kérelmét.
A moszkvai osztrák követ nem interveniált Kun Béla kiadatása ügyében
Bécs, május 3. (Éjszakai rádiójelenlés) A .Wiener Allgemeine Zei-
tung" jelentése szerint uem felel meg a valóságnak az a hlr, hogy a moszkvai osztrák követ Kun Béla kiadatása ügyében eljárt volna a szovjetkormánynál.
Az osztrák igazságögyminiszter nyilatkozata
Bécs, május 3. (Éjszakai rádiójelentés) Dr. Dlnghojfer osztrák igaz-ságCgyminiszter ma fogadta az MTI munkatársát és a következőket jelentette ki többek közölt:
— Kun Béla, akit a bécsi törvényszék átadott, fogságban vau.
Kiszabadításának vagy meg-szöktetésének megakadályozására mindent megtettünk.
A budapesti törvényszéknek távirati megkeresése további fogvatartása végett megérkezett. A magyar hatóságok a külügyminisztérium ulján azt a kérelmet terjesztették elő, hogy a Kun Béla elleni vizsgálati eredménynek magyar részre vonatkozó anyagát engedjük át a magyar nyomozó hatóságoknak.
— A magyar kormány 1921-ben már egyszer kérte Kun Béla kiadatását Ausztriától, a két ukrán katonatiszt, Mildner tüzérkapitány, Dobsa László zászlós, Hollán, Ferry és Mankina csendőrlörzstisztek és mások megöletése miatt. Erre a kérelemre az osztrák kormány nem hozott döntést, mert Kun Béla időközben elhagyta Ausztria területét, mivel az osztrák kormány a kiadatási kérelmet kiegészítés végett visszaküldte a magyar kormánynak.
— A jelen esetben nem lehet tudni, milyen álláspontra helyezkedik a kormAny, mert ma nem lehet arra a helyzetre hivatkozni, ami volt 1919. augusztusában. A menedék-Jogot Kun Béla szüntette meg, mikor eltávozott Ausztriából, most pedig engedélynélkül tért viasza. Igy tíhát nem kell az akkori menedékjogra vonatkozó megállapodást most Is érvényesnek elfogadni.
Az igazságügy miniszter kl|eleutette:
ha közönséges bűncselekményről van szó és ha ez beigazolódik, akkur nem lehet semmi akadálya Kun Béla kiadatásának.
Az osztrák kormánynak nem lehet megállapodása a magyar .tanácskormánnyal" a népbiztosok befogadására
Budapest, május 3. (Éjszakat rádió-jelentés) A Budapesti Értesítő Jelenti : Dr. Dlnghoffer oszlrák igaz-ságügyminiszter a bécsi távirati Irodának adott nyilatkozatában többek között ezeket mondotta:
— Az osztrák kormány 1919. augusztus 2 áu megállapodást létesített a magyar tanácskormánnyal ana vonatkozólag, hogy a tanács-
kermány tagjait és a népbiztosokat befogadja.
Ezzel szemben a .Budapesti Ér-lesllö* megállapítja, hogy 1919. VIII. 2-án már nem a tanácskormány volt uralmon Magyarországon. A tanácskormány 1919. VIII. 1-én ax antant-megszállók nyomására átadta a hatalmat Peidl Ojula .népköztársasági" szoc. dem. kormányának, amit e kormány még aznsp tudomására hozott Bécsnek, sót Párizsnak ls. Az osztrák kormány tehát 1919. augusztus 2-án csak mint magánemberrel állapodhatott meg Kun Bélává\'. Érdeket, hogy erről eddig a szociáldemokraták és az osztrák kormány is mélységesen hallgattak.
Cáfol a német külügyminisztérium
Berlin, május 3. (Éjszakat rádiójelentés) Ax egyik késő esil lap |e-jentése szerint Rosenfeld Kürt ügyvéd kijelentette volna, hogy a porosz külügyminisztertől felhatalmazása van közölni, hogy a Németbirodalom területén át szabad utat engednek Kun Bélának, ha arra kerülne tor.
Ezzel szemben hivaialosin kijelentik, hogy Rosenfeld nyilatkozata az eliö betűtől az utolsóig hazugság. Ilyen felhatalmazást a külügyminiszter senkinek nem adott.
A zalai Iskola-mizériákról beszélt Kray István
a kultusztárca költségvetésének képviselőházi vitájában
Budapest, május 3 A képviselőház mai ülésén az elnök közölte a képviselőkkel, hogy a görög követ átiratot intézett hozzá, melyben köszönetet mond a Háznak a görög földrengés alkalmával kifejezett részvétért. Uiána a népjóléti tárca részletes tárgyalására tértek ál. Felszólaltak Bródl István, Kéthiy Anna, Fintér László, akik a lakásépítő akció folytatását kérték. Felszólaltak még Vdrnay Dánlel, Cstky József, Szilágyi La|os, Jánossy Oábor, Csontos Oyula, Slnnyel Merse Jenő, akiknek felszólalásaira Vass József népjóléti miniszter válaszolt. Miután a népjóléti tárcát a Ház általánosságban és részleteiben is letárgyalta, áttérlek a
a vallás- és közoktatásügyi tárca
költségvetésének tárgyalására. Ober-
hammer Anlal beszéde elején szem-
JEALAI KOÍLÜNY
1928 május 4
beszállt azzal a véieménnyl, amely szeriot kultúránkat ország tehar-vlseJéséhez képest túlméretezzük és a népoktatás helyett ■ magasabb fokú kulturára vetjük a fősúlyt.
Minden cél és eszköz, amellyel a kuliura oltárán áldozunk, emeli az ország jó hírnevét és ezzel emeljük a konszolidációt.
Rámutatott arra a nagy munkára, amelyet az u\'.óbbi Időben a kultujz-kormány kifejtett és kérte a költségvetés elfogadását.
Maiasics Oíza felszólalásában kijelentette, bogy nem szabad ssjnálni azt az Összeget, amelyet kulturánkra fordítunk. Majd a tanyai iskolák el-hanyagoltaágáról beszélt Részletesen foglalkozott a testneveléssel, főleg a levente oktatással, amelynek szerepével nem ért egyet.
Báró Kray István rámutatott arra, hogy
különösen Zalában kedvezőtlenek az Iskola-viszonyok,
a rossz útviszonyok lehetetlenné teszik a szomszédos községek Iskoláinak látogatását. Kéri a minisztert, folytam csak tovább iskola propagandáját. Helyesli az iskolások uniformizálását és kívánatosnak tar |a a
tanerők egyenruhás! ását
is. ^Határozati javaslatot nyújt be, amelyben helyesli a művészeteknek állami vásárlások által való támogatását. A sport nagyobb fokú támogatására hívja lel a közoktatásügyi kormány figyelmét. A költségvetést elfogadja.
Rothesteln Mór kifogásolj i a külföldi intézmények fejles ítését.
Bud János miniszter beterjeszti a vámtarifáról szóló 1924. XXI. t.c. alapján lett intézkedésről szóló jelenítsél
Kálmán Jenő a bizottságoknak a polgári tgy eabiráakodás meg boát sab bitáaáról szóló jelentését terjeszti be.
Beck Lajos visszatért a földművé-léatgyl tárca költségvetésénél dhiag-zott beszédére a szövetkezetekre vonatkozólag.
Mayer miniszter felszólalása után Bud János pénzügyminiszter hangsúlyozza, hogy a szövetkezeteknek nyújtott összegek nem voltak rosszul elhelyeave. Vállalja a felelősségei azért amit tett.
A Ház ezután elfogadja elnök napirendi indítványát, mely szerint a képviselőházi holnap folytatja a közoktatásügyi tárca költségvetésének tárgyalását. Az ülés Vi7 Arakor ért véget.
Megalakult az Egységespárt házszabályrevlziós bizottsága
Budapest, május 3. (Éjszakai rá-ütójelentés) Az Egységespárt házszabályrevlziós bizottsága ma este megalakult. Elnökké Kenéz B\'lát, előadóvá órffy Imrét válaaztották meg.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávéházában VIII., Baross-tér 10.
A nagykanizsai JáráttE
egyesUlet évi közgyUüóse
Megválasztották a tisztikart - Bottka Andor főszolgabírót az
egyesület dlszelnökévé választották — Az uj örökösödési törvény végrehajtásának megvitatása
Az egyesület feliratban üdwfizii dr. Caák Károly képviselőt a jegyzői kar érdekében kifejtett parlamenti munkásságéért
Nagykanizsa, május 3 A nagykanizsai jáiási jegyzőegyesület szerdán délelőtt a városháza tanácstermében tartotta évi rendes közgyűlését. m;lyen a tagok teljes számban megjelentek. Résztvett a gyűlésen a járás vezetője, dr. Bolka Andor főszolgabíró is. A közgyűlés Igen tartalmas tárgysorozatot ölelt fel teljes megelégedésére a járás kiváló jegyzői karának.
Lévay Endre szepetneki körjegyző, mint korelnök nyitotta meg a közgyűlést, üdvözölte a megjelenteket, ma|d kegyeletes szsvakkal elparentálta a mull ívxn elhunyt Star-zslnszky Györgjöt, aki négy hosfzu évtizeden át volt ennek ax egyesületnek, fáradhatatlanul buzgó elnöke. Meghatóit szavakkal méltatta az elhunyt elnök által évek során elért eredményeket és indítványozta, hogy emlékét jegyzőkönyvileg Orökitsék meg. A közgyllés egyhangú határozattal ezt kimondta.
Ezután vitéz Horváth Sándor korpavári jegyző, az egyesület jigyzője, terjesztette elő jelentését az -elmúlt esztendőről. Oondosan megszerkesztett beszámolójában kitért az egyesülttel kapcsolatos in történt eseményekre, vázolva az elért eredményeket s\'.b.
Szllvay Gyula kiskomároml körjegyző az egyesület pínzlári Jelenlését ismertette, egyúttal előterjesztette a folyó évre szóló költségvetést.
Vitéz Horváth Sándor előadásban Ismertette az örökösödést eljárásról alkotolt 1927. évi IV. törvénycikk végrehajtását, miután a jövőben eme törvény alapján a jegyzőségeknek fontos tndnlvaló|a az uj örökösödési törvény. Az előadás nyomán élénken megvitatták a tárgypontot és ahhoz többen igen szakszerűen szóltak hozzá.
E határozta a közgyűlés elnök iaditványára, hogy dr. Csák Károly országgyűlési képviselőt, a j gyzök érdekelért mondott parlamenti beszédei mi itt — feliratban üdvözlik. \' A tisztikar megválasztása során közfelkiáltással Lévay Endrét válasz-| tolták meg az egyesület elnökévé, j aki megköszönve a belé helyezett { bizalmat, hingoztatta, hogy minden erejével azon lesz, bogy az elnöki | székben nagynevű elődeinek nyomdokát követhesse.
Lévay Endre elnök indítványára a közgyűlés egyhangú lelkesedéssel diszelnOkké választotta dr. Botka Ando.- Járási főszolgabírót, bogy ezzel Is kifejezésre juttassa azt a szerelelet, mellyel Iránta a jegyzői kar viseltetik. Az elnök kérte továbbra is a fJblró jóindulatát a jegyzőkkel szemben.
Apróbb folyó ügyek letárgyalása után a közgyűlés a déli órákban ért véget. Ett társasebéd követte a Koronában.
Félmillió pengét fordít a kormány a Inra part-rablásának megakadályozására
A földművelésügyi miniszter válasza Pozsogár képviselő parlamenti felszólalására
Budapest, május 3
(Saját tudósítónktól) Dr. Pozsogár Rezső, a lelenyel kerület országgyűlési képviseltje, a földmlvelésügyl tárca költségvetésének tárgyalásánál hosszasan foglalkozott beszédében a Mura folyó által okozta nagy puiz-titáaokkal. A kormánytól sürgős intézkedést kért, meri a Mura mentén levő lakosság vagyona annak az állandó veszilynek van kitéve, hogy teljesen megsemmisül.
Mayer János földmlvelésügyl miniszternek 1928. május hó 1-én a beszédre adott válaszát — annak nagy fontosságára való tekintettel — szórói-szóra a következőkben közöljük :
.Pozsogár t. képviselőtársam a Mura szabályozására kért több fedezetet. Tisztelettel közlöm a t. kép-vist:lötársamm*l, hogy az 1928/29. költségvetési évre 60.000 pengőt vettem fel erre a célra. — Ebből az összegből a murakereszturi középső
partbiztositás fog megépíttetni. A vizi beruházási törvényjavaslatba 40000 pengőn klvtll 460 000 pengőt fogunk 15 évre beállítani a Mura szabályozására s Így erre a célra 500,000 pengő fog rendelkezésre állani*.
láSJáPáa
A nagykanizsai. meteorologlat megfigyelő jelentések: Csütörtökön a Mmér-UkVi Reggel 7 órakor +14, délután 3 órakor +17 2, este 9 órskor +13.
FtiMut-. Heggel felhói, délben kevéebé felhős, este felhős éeboltozat.
SUUrinyi Reggel Éjszakkclet, délben l\'.Jszaknyugal, este Éjszaki szél
A Meteorológiai Intézet jelentéve szerint változékony Idó, hósUllyedésscl és helyenként kevés esővel.
TENNISZÜTŐJE
egyenértékű lesi az uj UtOvel,
ha
VÁGÓ ENDBE lllatiiertárában
IBI0 huroztatja.
Javilások azonnal készUInck.
Ismét csapás éri Nagykanizsát
Panaszok a balateal közlekedés körftl
Nagjkanlxaa, mljui 3
Varosunk közönségét, különösen a közönségnek azt a részéi, kik a B ílatont szeretik, továbbá, kiknek a Bilaton mellett érdekeltség van s akiket az Isten n?m áldott meg olyan bőséggel, hogy a külföld fürdőit felkereshessék, Ismét nagy bosz-82uság éri. Az a hlr (árja ugyanis, hogy — én csak igy nevezem — a Dili vasút az eddig délután fél 3 órakora Bilatoa felé Induló személyvonatát egy órával később, vsgyli fél 4 órakor lndit|a.
Ugy lulom, hogy a mi szépen visszafejlődő városunk agilis vezetősége kérte a Dili vasul vezetőségét, hogy e tervétől álljon el. Ugy látszik, hogy enník az eljárásnak az lett az eredménye, mint a beszüntetett gyorsvonatpir visszaállítása céljából kif .Jtett erős ténykedéseinek. Ugy látszik, hogy minden más szempont erősebb, mini Nagykanizsa város közönségének érdeke.
De a vasul vezetősége ls az 1927-iki nyár minden egyes napján, különösen azonban v&sái^ és timep-nipon láthatta, bogy Nagykanizsa onlja a szerencsétlen a portengerben fürdő páriáit a Balatonra. — E nagy: özönlés szép hasznot ls hozott a vasútnak a ez csak azért lörtéRkeMt, mert a köaBMégnek, még a kik Bélatelepig mentek ls, volt oly két órái ideje, melyei nyugodtan eltölthetett a Balatonon, az innen városunkhoz közelebb eső Balatonmártán, Bsrényben pedig 4 órai idejük is volt Vagyis érdemes volt az útiköltséget kiadni 11/ — bár rövid de ulcunque megjárja ideig tartó üdülésre.
A vasúti vezetőség sérelmezett folyó évi intézkedése a város közönségét megfosztja még ettől a nagyon csekély mérvű szórakozástól éa üdüléstől is, mert a Bilatonon való tartózkodására s üdülésére nem maradt ideje a csak akkor tudja a fürdőzést is elvégezni, bs ott is városi módra cselekszik, vagyis fut. ,A vezetőségnek ez az intézkedése sorvadásra itéll azokat a Bilatoni fürdőhelyeket, melyek városunkhoz közelebb fekszenek, meri eddig Kanizsa poroa páriái támogatták. S ez történik akkor, mikor a kormány, a parlament, a sajtó a Bilatoni kultuszt hangoztatják s mikor a közönségei a honi fürdők pártolására hívják föl a mikor — szinte — hazafia Hanságnak minősitik a külföldi fürdők felkeresését.
A kormánynak kötelezni kellette a Dili vasút vezetőségét sna, hogy ka már a ml hatóságnak nem tndja kiverekedni közönsége érdekeinek
megvédését, a Balaton fejlődése s a Balatonhoz egy ugrásra levő városok népének üdülése érdekében indítsa vonatalt.
Mily pompás vonat volt a boldog békebeli d. u. 2 órakor induló személyvonat, mert a kirándulók esti
1928 május 4.
ZALAI KÖZLÖNY
7 vagy fél 8 ig kiélvezhették magukat a Silalon kellemes vizében és vizén. A vonat jó pár éviizedig járt s senki stm sérelmezte s ime — ugylátszik ezokból — megváltoztattak, mondanom sem kell, Nagykanizsa kárára a ezen személyvonat indulási idejét félórával későbbre telte. Ez az időpont sem maradt, illetve a fe|lödés örök törvénye folytán nem maradhatott meg sokáig, ho\'ott morogva bár, de ez ellen sem szólalt fel a bárány-közönség, mert ime most már egy órával tolták hátrább az idejét. S ha fejlődőnk, jövőre már 2 órával fogják később Indítani.
Hallottunk azonban valami reparálás félét, mely abból állana, hogy motor menne délután 2 órakor. Ámde e motoron megfizetnék a gyorsvonat II. vagy — amit talán rercé be-tönk — III. osztályának diját, még pedig minden kedvezmény nélkül. Nem nehéz kitalálni, hogy ml lesz ennek a következménye. PoifOrdő Nagykanizsán, mert a strandfürdő még a holdban van.
Még más panaszuk is van a balatoni fürdőzőknek. Tavaly Balaton-boglárig közlekedett a Nagykanizsáról este 6 órakor induló vona*, mely még aznap este 10 óra tájban Bog lárra érkezett, Innen pedig másnap reggel 3 óra tájban indult s fél 8 órára ért Kanizsára. Ez is a közönség érdekét szolgálta, mert a nyári pihenéssel járó lustálkodástól akarta ugylátszik elszoktatni azt a szegény városi páriái, kl a családja körében óhajtotta az estét eltölteni. De legalább megtehette s reggel rendes időben hivatalában, vagy hivatalánál lehetett. Most egy tollvonással még ez a keserves állapot is meg-szüntettetett, mert a vonat nem tud már a Balatonig feljutni, Balatonszentgyörgyön megakad.
Ml jámbor közönség azt hittük, hogy e vonat menetidejét fogják megrövidíteni, mert semmi sem indokolta, hogy e rövid utat oly bosszú Idő alatt tegye meg. Ez a megszüntetés nagy ugrás volt a fejlődésben s ezért itt azt óhajtottuk, bogy Inkább álljon vissza az előbbi keserves állapot, mert ha ez meg nem történik, ugy e ténynek az a következése lesz, bogy a kl nem tud az esti gyorsvonattal visszautazni, az vagy ébren tölti az egész éjizakát s az éjjeli személyvonattal tud visszajutni, vagy pedig másnap délulán 2 órakor.
Ez aztán a haladás, a Balaton-pártolás s Kanizsa közönsége érdekének megvédése. C«k tovíbb. De tán megérjük, hogy mégis észreae-izlk Nagykanizsát s hogy az .inkább maradjunk, mint haladjunk" elve fog velünk szemben érvényesülni.
Dr. Malek László.
Felmentették a soffőrt, aki halálra gázolta a galamboki országúton Anda István récsei tűzoltót
A* áldozat maga wolt oka halálának
Nagjlunlzw, május 3 akarták állítani.
Emlékezetes még az a szomorú ese», ami a mult év szeplemberébcn történt a Nagykanizsa—galamboki országu\'on, amikor egy autó halálra gázolta Anda István fiatal récsei tűzoltót.
Tegnap volt ebben az ügyben a főtárgyalás a nagykanizsai kir. törvényszék előtt, melyre a biróság sok tanút idézett meg. Megjelent a tárgyaláson a 25 éves áldozat fiatal özvegye és a gázoló soffőr főnöke Schülller Sándor nagybajom! nagykereskedő is. A vádhatóság gondatlanságból okozott emberölés vétségével vádolta Merkel József 24 éves soffőrt, aki kijelentette, hogy nem érzi magát bűnösnek. Elmondta, hogyan állták el az utat a mulatságról hazatérők. Mindent elkövetett, hogy a katasztrófát kikeíülje, de az elhalt ugy viselkedett — mondotta — mintha egyenesen az autóba akart volna bele szaladni. Magát a katasztrófát, az elütést nem látta, csak az emberek kiáltásaira nézelt vissza és látla, hogy fenyegetőleg indulnak autója felé.
Dr. Hauser Láizló kiskomáromi orvos, aki aulón sietett a szerencsétlenség színhelyére, elmondta, hogy az Ittas emberek még az ő kocsijára Is felugráltak az országútra és meg
Schüttler Sándor ugy adta elő az esetei, uhogysn a soffőr, akit feltétlenül megbizhaló, becsületes és korrekt embernek ismer. Bojtor József nagykanizsai kocsigyáros, aki ugyanakkor feleségével autón arrafelé hajlott, elmondta, hogy az ittas emberek egész rajvonalba fejlődtek és teljesen elakarták zárni előle is az utat, majd az egyik felesége feje felé sújtott és az csak annak köszönheti megmenekülését, hogy fejét villámgyorsan félrekapta. Niki magának Is fogták karjá\', mintha kl akarták volna húzni az autóból.
A törvényszék ezután mint megesketett szakértőt hallgatta ki Bojtor Józsefet.
A bizonyítási e\'járás befejeztével a nagykanizsai törvényszék felmentette Merkel József soffőrt az ellene emelt vád és következményei alól.
A biróság ugyanis ugy találta, hogy nem lehet felelősségre vonni Merkeit, aki a szükséges gondosságot kifejtette és Igyekezett kikerülni Anda Istvánt, aki saját fejvesztettsé-gének köszönheti a halálos kataaz-tiófát.
A klr. ügyész és az áldozat özvegyének Jogi képviselője megfellebbezték a felmentő Ítéletet.
Drágák a kaposvári
Nagykanizsa, niájut 3 j
A Nagykanizsa—Kaposvár között megindult autóbusz-járatokkal kapcsolatban a Kaposvárott megjelenő ,Uf Somogy\' a következőket Írja :
Kaposvár és Nagykanizsa közö t a Magyar Vasutak Autóközlekedési Vállalita autóbuszkOzlekedést vezetett bc. A forgalmat két Benz-Mer-cedes bonyoitja le, két pompás, hatalmas kocsi, melyek első látásra teljes megnyugvást kellenek a forgalom biztonsága szempon jából. — Előre mondhatjuk, hogy e forgalmi relációnak városunk gazdasági életére nézve rendkivül nagy lesz a jelentősége, éppen ezért foglalkoznunk kell olyan szempontokkal, melyeket a járatok bevezetése alkalmával nem a legszerenctésebben oldottak meg s melyek bizonyára mások volnának, ha az érdekeltség véleményét kikérték volna.
Elsősorban is drágák a viteldíjak. Kaposvártól Nagykanizsáig 8 P 90 fillér, menetidő 3 óra. Ugyanez az ut a személyvonat III. osztályán 3 P 50 fillérbe, II. osztályán 5 P 30
autóbusz menetdijai
fillérbe (menetidő ugyancsak 3 óra), a gyorsvonat III. osztályán 7 P 70 fillérbe (menetidő 2 óra 10 perc) kerül.
Kaposvár—Böhönye között az autóbusz 4 pengőbe, a személyvonal III. osztályán 1 P 84 fillérbe, II. osztályán 2 P 90 fillérbe kerül. Kaposvár—Kiskorpád között kerül az ut 2 P 20 fillérbe, a személyvonat III. osztályán 50 fillér, II. osztályán 70 fillér.
Másodsorban a menetrend megállapításánál a közönség szükségleti és kényelmi szempontjai nem lettek figyelembe véve. ""A reggeli járat indulása 5 óra 30 percre van téve, ami rendkivül kényelmetlen és arra semmi szükség tincs. Akár Kaposvárra, akár Kanizsára Igyekezzék az utas, még elég jókor érkezik 9 óra 30 perckor, mert még Igy is marad 5 teljes órája, mely idő alatt dolgát a városban kényelmesen elláthatja. Az utazásnál fontos, hogy az utas kipihenve Induljon neki az útnak, de ha hajnali 4 óra ulán kell felkelnie, ugy kellő pihenés nélkül, ki nem
nyugodott idegekkel, teszi meg ai utal, ami dolga ellátásában erősen bénltólag hat.
Mindenesetre szomorúan jellemző példája ez az etet it annak a más szokásnak, hogy itt a közönséggel nem sokat törődnek s nem nagyon méltatják még arra sem, hogy hivatalos képviselőit megkérdezzék: mi volna |obb, alkalmasabb igényeinek kielégítésére ? Pedig ezzel senki sem veszítene, sőt a közönség ii, a vállalat is csak nyerne és a hivatalos tekintély is megmaradna. (s.)
Az általam forgalomba hozott
pörkölt kávénak
azért van olyan kitűnő aromája, mert
arany láva arábiai mocca Quatemala gyöngy
és
Portorico
fajtákból van szakszerűen keverve.
Sipos Andor.
Vidéki megrendeléseket bérmentve szállítok.
Csomagok pótdíj nélküli feladása
Nagykanizsa, mijui 3
Nagy jelentőségű, a várót kereskedelmi forgalmának emelésére irányuló ujitáit vezetett be a pécsi postaigazgatóság a nagykanizsai pályaudvari mozgópostánál. Tudvalevőleg a postai csomagokat ezidelg mindenütt 8-12 és 2-6 óráig lehetett feladni. Engedélyezve volt ugyan a pályaudvari postahivatalnál a postai csomagok időn lull felvétele, de ezért a posta darabonként 24 fillér pótdijat szedett. A pécsi postaigazgatóság ma érkezett rendeletével a pályaudvari postahivatalnak megengedte hogy f. év május 1-től postacsomagokat a nap bármely szakában pótdijak felszámítása nélkül felvehessen.
Nagykanizsa kereskedő-világának egy igen indokolt kívánsága nyert megoldást a mozgópostának ezzel az újításával, ami az üzleti életben a forgalom gyorsabbá tétele révén igen nagyjelentőségű Nagykanizsára nézve
Legnjab nyári nyakkendő kfllOnlegesiigek nagy választékban
kapható
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL Csengery ut 2.
Jegyek már előjegyezhetők
legyek már előjegyezhetők
Ganges királynője
május 4., 5. és 6-án a Városi Színházban.
zalai itoaomr
MAPI HÍREK
NAPIREND
Május 4, péntek
Hónai katolikus: Mon. FI. vt. Prolest FMÓán. Izraelita: IJsr hó 14.
Nap kel reggel 4 óra 39 perckor, nyugszik délután 19 óra 15 perckor.
Városi Színház. .üanges királynője\' FUmragény 2 részben, 12 fejezetben. I. réaz A hindu bosszú. II. rész A kétarcú fejedelem. — Híradó.
— Miniszteri bizottság Keszthelyen. A községi költségvetéseket fatOJiiMgáia miaiuteri bizottság tegnap JteriMyra szállt kl Bódy Zoltán alispán és Zarubay Andor azám-mőségl főnök kíséretében.
— A járásbíróság tisztelgése az uj törvényszéki - elnöknél. A nagykanizsai kir. járásbíróság bírói kara tegnap délelőtt Qombát Gyula táblabíró, járásbíróság! elnök vezetésével tisztelgett as uj törvényszéki elnök, dr. Henriig AHréd előtt.
— Prlmicla. Vasárnap, május 6-án délelőtt fél 11 órakor tartja a febőtemplomban első szentmiséjét OUop Ernő péavgyházmegyci áldo-zápapi«MaaBd«Uora Fturhordt Béla tankerületi c. főigazgató lesz, az ün-nspi beszédet dr. Krlzsala Ferenc hUtantanár mondjs.
— Érettségi biztos kiküldése. A kultuszminiszter a nagykanizsai felsőken skcddmii iskolához dr. Kitin Károly ügyvéd, takarékpénztári vezér-Igazgatót küldte kl érettségi biztosul.
— Egyházmegyei hírek. Gróf Mikes János szombathelyi püipök táblán Gábor dosmali plébánost nevezte kl szepelneki plébánosnak, miután dr. Naláczy András plébános lemondott s plébániai javadalomról, Kukorácz István egervári káplánt a püspök LetenyércUelyezte át.
— Áthelyezések. Bődy Zoltán Zalavárrargye alispánja dr. Mester-házy Ferenc tb. szolgsbirót a kanizsai járás főszolgabírói hivatalától szolgálattételre az egerszegi alispáni hivatalhoz osztotta be. Dr. Barcza Béla közigazgatási gyskornokot az alispáni hivataltól a kanizsai járáa főszolgabiróságához reudelte ki szolgálattételre.
— Halálozás. Relnwald Rezső, aki — mint jelentetlük — a hat méternyi magas padlásról leesett és koponysslspi törést szenvedett, leg-nap 77 éves korában belehalt sérüléseibe. Ma délután 5 órakor temetik a temató halottasházából.
— Zenebarátok nagy érdeklődésiéi várják a zeneiskola II. níi-vendék-híngverseayét, amely vasárnap délután 6 órakor lesz a Kaszinóban. Jegyek 50 fillér és 1 pengős árban a Krátky-tőzsdében még kaphatók. _
Péterpálkor leleplezik a nagykanizsai piarista hősök emléktábláját
Nagykanizsa, május 3 A Nagykanizsai Piarista Diákszövetség f évi junius 29 én, Péter Pál napján leplezi le ünnepélyes keretek köiMt, a reálgimnázium hősi halottainak emléktábláját. A Diákszövetség Elnöksége összegyűjtötte a hősi halottak névsorá\', amelyet közöl a nyilvánossággal és kéri a szülőket, hozzátartozókat vagy Ismerősöket, hogy sürgősen tudassák a reálgimnázium Igazgatóságával azon hősi halolt nevét, születési évét, katonai rangját és polgári állását, aki e névsorból kimaradt. Az eddig összegyűjtött nevek a következők : Folk József, Huuka Ferenc, Jeltinek Lajos, Szittár Antal, Antal Jenő, Löwenstein István, dr. Vajda Béla, Lustig József, Molnár István, dr. Bsntuk József, dr. Bartha rtrlur, Hrabovszky Aladár, Unger-Ullraann Viktor, K<iscb Má tyás, Sörlei |enő, Pflancier Oábor, Polin Elek, Malr Pál, Berger József, Kemény Imre, Nagy Iván, Lenk Antal, Szukics Béla, Rátkai Lajos, dr. Abonyi Andor, dr. Lőke Emil, Pálfy Elemér, dr. Rdecz József, F>.oián János, FUrst László, Sauermuln József, Voltili Leó.
— A polgári Iskolák név-avaló ünnepségétől helyszűke miatt következő számunkban tudósítunk.
— Képviselőválasztók névjegyzéke közszemlén. Az újonnan ösz-szeirt nagykanizsai képvlselőválasztók névjegyzékét május 16-tól teszik ki közszemlére a városházán.
= Ovegezés, kittelés, képkeretezés igen olcsón Púmnál, Király-u. 10.
— Ajánlat bontás. Tegnsp járt le a szokásos évi mész és bszaltkő szükséglet fedezésére hirdetett árlejtés határideje, összesen beérkezett 10 ajánlat, amit a bizottság dr. Krátky István polgármesterbelyettes elnöklete alatt felbontott. A tanács legközelebb dönt a beérkezett ajánlatok felett.
= Szabók, varrónők, háztartások, cipészek a világhírű PFAFF varrógépeket használják, mert működésük csendes, varrásuk szép és tartós. Húsz havi részletfizetésre ls kaphatók Brandl Sándor és Fia cégnél, Deák-tér 2, a felsőterap\'omnál.
— A Zalavármegyei Dalosszövetség holnap, szombaton dél-elftl 11 órakor tartja választmányi üléséi Keszi helyen a városháza közgyűlés termében. A nagykanizsaiak — kiket a vezetőség ezúton Is kér a gyűlésen való részvételre — reggel háromnegyed 9 órakor találkoz nak a kanizsai pályaudvaron, honnét a 9 órai személyvonattal Indulnak Keszthelyre Visszautazás délután 5 óra 56 perckor, étkezés este 8 óra 45 perckor.
— Husz év előtt a gimnáziumban érettségizettek találkozója. A nagykanizsai piarista főgimnáziumban 20 év előtt érettségizettek junius 29-én összejönnek Nagykanizsán, hogy egyrésit leróják hálájukat volt tanáraik Iránt, másrészt hogy felelevenítsék az Iskolspid emlékeit. Az iskolatáisak találkozóját dr. Prack litván városi közigazgatási tanácsos rendezi.
= Tornacipők és tornatrikók,
futball és atlétikai dresszek, cserkész felszerelések legolcsóbban kaphatók Szabó Antal sporlűzletében.
— Egy tűzoltótestület 60 éves jubileuma. Esztergom város Önkéntes Tűzoltó Testülete az idén üli meg fennállásának 60 esztendős évfordulóját, mely ünnepségre meghívta a nagykanizsai önkéntes Tűzoltó Egyesületet is, miután a Siö-velség akkor tartja meg Esztergomban a rendes évi választmányi ülését is. Az esztergomi tüzoltótestületi jubileum országos jellegű lesz, országos tüzoltóveriennyel és belefog kapcsolódni sz Országos Stent István hét ünnepségébe.
— Tavaszi kabátok, jumper ruhák, női kalapok, óriási választékban a Magyar Divatcsarnokban, Fő ut 13. szám alatt.
— Tavaly összesen 800, az idén eddig közel 500 betege volt a tüdőbeteggondozónak. A József kir. herceg Szanatórium Egyesület nagykanizsai tüdőbeleggondozó Intézetének beteg-forgalma ugrásszerűen emelkedik. Mlg 1927-ben összesen 800 volt a kezelt betegek száma, addig az 1928. esztendő első négy hónapja alatt már 477 beteg vette Igénybe a Szanatórium ingyenes rendeléseit és kezelését. Április 6 rendelési napján 151 tüdőbajos állott kezelés alatt, ezek közül 42 volt az u|onnan jelentkezett. ROnlgen vizsgálat 12 vol), gondozónői látogatás 24, segélyben részesült 19 szegény-sorsú beteg,eklk 590 liter tejet kaptak.
— A kórházi kápolna épllése céljaira N. N. 10, nagyksporaokl piébinia 5, N. N. 1, N. N. 1 pengőt adományoztak.
_ iga május 4
Agyfértódttlái, szlvszorongás, nehéz légzés, fcleleméizés, Idegesség, migrén, lehangoltság, álma<lantág a természetes .Ferenc József keserű víz használata Al|al rrtvin»« szüntethetők. i ulloi._cgalla. oltások megerősítik, hogy a Ferenc Jóxsef víz a makacs székszotuias mindenféle jelenségeinél a legjobb szolgálatot leszi. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüz-letekben.
A Sétatér köröndjén nincs többé árnyék
Nagykanizsa, május 3
Késő ősszel a Sétatér köröndjét szegélyező 18 gesztenyefát kivágták, A közönség nem találta meg annak magyarázatát, hogy a 32 éves fákat, amelyek eddig kellemesen beárnyékolták l körönben elhelyezett padokat, miért vágták ki ? Mindenki el-halafzlotta érdeklődésének kielégüé-gét, mindenki tavaszra várta a megoldás kirobbanását s mindenki érezte, hogy a város közönségét veszteség érle : elvesztette az árnyékot, amelynek bQsében szívesen megpihent.
Ma már a kérdés el van Intézve. A körönd virágágyát jóval megnagyobbították. Virágokkal megtűzdelt hatalmas pázsit terül el a köröndben. A padok hátrább kerültek, de eltűnt az árnyék. Aki a tervet kieszelte, nem számolt azzal, hogy nyáron a közönség keresi az árnyékot, keresi a védelmei a nap heve ellen és azt nem cseréli d szívesen egy nagyobb virágágyért sem.
A kertész ozt mond|a: több levegő és nap éri a virágokat. A Sétateret látogató közönség azt álliljs: a forrón tűző nBpot nem lehet elviselni s sóhajtozva visszakívánja az elmúlt, de vissza nem csinálható állapotot és a változás helyességél nemcssk hogy be nem látja, hanem határozottan lájlalji és kárhoztatja. Talán mégis meg kellett volna gondolni, hogy a falrtás következménye egy árnyéktalan körönd lesz, amelyen megütközik a város közönsége. Nem alaptalan sz sggodalom, hogy a Sétateret kerülni fogják törzsvendégei, de nem a szúnyogok fognak elmaradni, amelyekre ráfogták, hogy megijednek a nagy puszütástól és emiatt haragosan távoznak a Sétatérről. A tapasztalat szerint már is jelentkeznek a köröndön s szó slacs róls, hogy bátortalanok. Vh.
= 20 havi részletfizetésre $4""-luk — igazolvánnyal ellátott ügynökeink utján is — az egész világon legjobbnak elismert Singer varrógépeinket. Singer varrógép részv.-J társaság Nagykanizsán, Fő-ut 1.
Garantált színtartó
férfiruha vásznak megérkeztek
Singer József és Xársa
divatárutlázába.
1988 roájtt 4
ZALAI KÖZLÖNY
— A Keresztény Nőegylet In-ryen-ebed akciója. Az 1927/48 •^vbeii e&édet adományozlak névsorának folytatása: Varga 0 Ióné, Acs Ferencié, Kugler Antalné, Kutassy Kálmánné, Sipos Antalné, Somogyi Imréné, Németh Mlbályné, Bremser Ousitávné, Herrmann Józselné, Ma-kovfczky Oyuláné 2 nap, Mayar Ká-rolyné 2 nap, Csele Ferencné, H íjas Józselné, Artner Sándorné, Slossrek
1 atvánné, Hochherzer Ferencné, Lencz Oézáné, S rummer Józselné, Kovács Ferencné, Ddáováct Béláné, Szabi Kálmánné 2 nap Zalán Ousztávné
2 napi Brassányi Oyuláné, Arlner Kelemenné, Skojonecz Ferencné 2 napi „Vékásaf-lánesoé, Uyenes La-josná 2 nap, Szabó Ulvánná, Iványl Józselné, ■ özv. Ferlincz Oyörgyné, Petrlcsfcs Istvánná Füredi Jánosné, CtákányHánosné, Kaufmann Józselné, Izsák Istvánná, Tűttö Vendelné, CadnesPiiné.. (Folyt, köv.)
= Legtöbb teavaj, a legjobb liptói a legolcsóbban kaph ttó Muszel és Frhdenthalnál.
= Schwarcz DezsÓ harisnyál a legjobbak.
Miatti mmm
IMI szakszerűen kitilt
rlxveietéketfa ftrMbereadezéMket
Mivift m t üítio
Klrály-ntca 45. Teleion: 271.
KÁBIÖ-lfSOI
Május 4 (péntek)
Budapest 9.30 és 11.45 11. Közben, 12 órakor déli harangul ai egyetemién templomból. Utána Kamara Z. 1 ldő|elzé), Időjárás. 3 H. 3 35 Asszonyok tanácsadóis 4 Irodalomtörténeti E. 4.45 Időjeizéi, Idő-Járás. 5 Cigányzene. 6.15 Németnyelvű írod. E. 7 Az Operaház Hoffrnann meséi előadása. 10 H. 10 20 Másfélórái kOnnyU zene
Bécs, Orác II és 4 Hangv. 5.20 Oy. 8.35 Tánc Z,
Barcelona 5 és 11.30 Hangv.
Basel, Bern I O. 4, S, 9 és 10 llsngv. Prága II Q. 12.05 és 4.30 Hsngv. 6.15 Kamara Z. 8.10 Vidám est. 10.25 O.
Róma 1.30 Ksmsra Z. 4.5) Oy. 8.45
Haagv-
mnriszniHiui
Városi Mozgóképszínház. Ma
pénteken és holnap szombaton este 5, 7 és 9 órakor, vasárnap délután 3, 5, 7 és 9 órakor a .Hindu síremlék* testvérinmje, a .0 inges ki rálynője", filmregény 2 részben, 12 fejasetben. Főszereplő : Bernbard Ootzke. I. rész: A hindu bosszú. U. rész: A kétarcú fejedelem. Hiradó.
1 Pengd Áruház
csődtömegét
■ mai naptói haadw
olcsón kiárusítom
a laradékárnházban
Köztisztviselők Fogyasztási Szövetkezete mellett
__na
Sertésvásár
relMttás 3490, ■elvből aladatlsnnl vímu-, ■tfisdt 1017 darab, Bsőftadl 1 02-1-64, ssedett 1-64—166, szedett köiép 152—t 1*54, könnyű 130-140, elsőrendű Orca 1-48-1-50, másodrendű i\'38—1 42. angol saldő 1-30—1-60, szalonna nagyban 1-80-1 84, isii 1-92-1 96, lehmotTbos 1-72-224, szalonná* lálMrtés 192 -2 04. Ai Irányút lanyha.
VADÁSZAT
A kisvad pusztulásának az okai és azoknak az elhárítása
Irta : Ötvös Balázs (Kllimán) (Megelőző közlemény lapunk ápr. 27-lki számában)
Egyetlen egv esetben svolna jó a „csih pászta," hí L i. aktrmllyen furcsán hangzik is, „etőrehalídó körré" alakulna, azaz, ha nemcsak az ,U" alapján volnának hajtók és puskások, hanem az ,U" eddig nyitott száját is egyhelyben álló hajlók és puskások zárnák be. E<en a fronton a hajtók ritkábban állanának, mert csak arravalók volnának, bogy az egyenesen feléjük tartó nyulak felé dobbanva, valamelyik puskás felé tereljék. Ezek aztán kiegyenlítik az alapfront nőslénylövöldö réseit azzal, hogy több kant lőnek. Itt is akadna ugyan nőstény, de az előbb elmondottakból érthetően, több bimet lőnének. Ilt az annyira óhajtott zsákmány i \\ nagyobb lenne. Nagyobb azoknak a hímeknek számával, sme-lyek eme második (ront nélkül kimenekültek volna. Éspedig valóságos lótétemény lenne a jövő évi szaporodásra, mert a kevés nőstényre nem maradna olyan sok hím, amennyi smugy marall volna. Dja vége felé,,Amikor a két front már nem kockáztathat lövést a kör belseje felé, azon veszedelem nélkül, h>gy megsörétezik a szembenállókat, be kell szüntetni a lövést, bsgyva épen menekülni azt a 4—5 darab nőstényt, amelyik meglapult a körben, mert ez a 4—5 nőstény a jövő állományra legalább 20—30 darab szaporulatot jelent. Ne lój|ünk ilyenkor mást, mint láthatóan sebzett nyulat. (Természetesen „kieresitvo" a körből, nehogy valakit megsöré-tenftokl)
Ilyen .előrehaladó kör" azonban technikai okoknál fogva nehezen valósítható meg, mert ehhez rendkívül fegyelmezett hajlókra és még f< gyelmezettebb vadászokra van szükség. Csináljuk ehelyett inkább a c) Rdha/tást. Felállítjuk a puskásokat valamelyik u\'on, amelyet fasor szegélyez. A puskás ugy foglaljon helyei, hog/ a fi mögül nézze a ráhajtandó teiületet. Hí a fa nagyon vastsg, akkor elébe is állhat, szorosan a fa melleit, mozdulatlanul. (Láttam olyan ráhajtásl ls, amelyikben a puskások nyüt mezőn, minden fedezet nélkül álltak fel. Az eredmény egynéhány sebzett nyui volt. Fedezet nélkül csak sürü ködben lehet felállni, de ilyenkor nagyon kell vigyáznunk a lövéssel, .nehogy szomszédunkat sörétezzek meg a köztünk átszaladó nyul helyett.) Csináljunk minél hosszabb hsjást és a két oldal jn küldjünk előre egynéhány hajlót. Hi fagyos, kopogó talajon, csikorgó hivon csináljuk a hajiást, akkor állítsuk a bajtókat legalább 100 lépésre egymástól, mert a kanok úgyis kiperdülnek vackaikból és kevesebb nőstényt kényszerilünk kiperdülésre. A hajlók közé ne állítsunk puskást, hogy ne lőjjünk a közelről kelő, vsgy vlsszatörö nőstényekre. A kanok egyenesen előre szaladnak, vagy oldalt akarnak kitörni. Elöl várja őket a puskásfront, oldalról — pláne, ha kis zászlókat adunk a szélen haladó hajtók kezébe — a hajlók verik vissza. így is lövünk egynéhány nőstényt, főképen a hajtás vége felé, de legalább azok maradnak meg, amelyek visszatörtek, vagy meglapulva, vackaikban, ki sem perdültek. Ne hajtassuk meg azonban a területet végig a puskasvonallg, hanem azok kb. 250 -300 lépésnyire szün-
tessük meg (előre megbeszéli jelre) és a híjlók kétfelé válva, jobbrabalra eloszolva kerti övei menjenek a kövelkező ráhajtásboz. Ami kan ugyanis volt ezen a meg nem híj-(ott terülelen, az úgyis kiperdü l már, de ha csak két nőstül/ maradt meg-lövellenül, már aizal íj javítottuk az ivarányt, növeltük a jövő évi szaporulatot.
d) A kör. A legkedveltebb, legjobban elterjedt módja a bsjtóva-dászatnak. üt okos \\n basináljuk ezt a módsrert, akkor ne.n vélünk az ivarány ellen. Tarlsu\'i azonban itt is szem előtt, bogy minél kopogósabb a tulal, minél csikorgóbb a bó, annál ritkábban állítsuk a hsjtókat. Ne lőjjünk arra nyúlra, amelyik egészen a közelűikben kel és a körből visszafelé, tehát kifelé tör. Ha az a szerencsétlen nőitény azonban a kör belsej: felé halad, akkor elveszett, mert más puskás messziről jövőnek — kannak nézi — és nem minden vadász Ismeri msg futtában a nyulat, Ingy az kan-e, avagy nőstény. (Nem Is könnyű dolog ezt megtanulni 1) Hí kör annyira záru\'t, hogy már nem tanácsos befelé lőni, akkor szüntessük be a lövést Hagyjuk meg Bit a 4-5 darab nöatényt, amelyik még nem ugrott fel. Mindenesetre azonban löjjük azokat a sebzett nyu\'akat, amelyek a szak körben lapultak meg. Moidjuk ki a j\'lsjót, .hajtók b:felé I", de hagyjuk.meg a puskásoknak, hogy ilyenkor már csak a láthatóan sebesült nyulakat 16J|4k, ha ugyan annyira fegyelmezett vendjeink vannak, akik nem fogják rá az ép nőstényekre, csak azért, bogy a kör végén 2—3 darabbal többet diktálhassanak, hogy sebesült I (Vége.)
^VWVVW^WWNWSAA^A^WVV*
könyvéé; lípok
Somfay Margit: Vénus jegyében
A XVI század egyik legérdekesebb magyar vitézének, a magyar Urai irodalom kiváló költőjének, Balassa BUininak története. A mohácsi vész utáni mozgalmas sziues kor a háttér B itassa Bilint eseményekben dus, romantikus életéhez. Elénk varázsolódik az akkori idők hangulata: vigbelyek, főnemesi várak fegyvcrzajtól hangos élete, a török hódoltság, a háromrészre sza-kito\'.t ország állandó nyugtalansága. A belső események mögé néhány mesteri jelenet odsvetiU az akkori Európa históriai nevezetességeit Rettenetes Iván, ,Bithjry, Szép Fülöp, Don Carloi, Stuart Máris, Erzsébet, a Faroes.-k, Mediciek eseménye t, nemzeteket irányító alakjait. Az előtérben álló Bilassa Bilint a migyar történelmi regényírás művészien megirt alakja. A minden asszonyt megkívánó .örök fízi." és az igaz örök szerelmet hordozó lélek tragikusan egyesül benne. Nagy szerelmet, nagy szeretetet hordozo érdekes alakját megértően, elsőrangú Írói művészettel állit]a elénk SomLiy Margit. A történelmi és irodalmi értékű színpompás ékes nyelveietü regény méltó köntösben, gyönyörű kiállításban, Márton Ferenc művészi rajzával került az olvasók kezébe. Á a : 8 pengő. Kiadója a Stádium SajióváUalat RT. Budapest, VI. Rózss-utca 111. Kapható minién könyvketeskedésben és a kiadónál. _
)( A Napkelet május elsejei számában Btbó Lajos, a székesfőváros Ferenc József irodalmi dijának nyertese folytatja rendkívüli érdeklődést keltett regényét, a »Rib:üz"-el. Lelkes László „Anyóka Rómában" el-
mű magyarosan jttzd novelláját, S:a>áts Liszló „Djlgozzatok amíg mécsetek el riem alszik" elmen elbeszéléséi közli. K ivátsy-Szüts Maris, J ihász Oéza és 0 ökössy Enlre verseikkel szerepelnek. Az elvek és müvek rovatában figyelemrk méltó Dikány litvánnak a n:mzeli eszme rcnaissanceának fejlődéséről irt tanulmánya, valamint Bognár C\'dlnek b magyar nacionalizmusról irt cikke. A kritikai, művészeti, színházi és zenei szemle közleményeit Klllay Miklós, Marcinay TÍbor/Nigy Sin-dor, G í\'amb Sándor, Mariay ÖJön és mások Írtált Mutatványszámot di|raenieseo küld a kiadóhivatal: Badapcsf, L Döbrentel u. 12. I.
)( Lábas Juci a főpróbán letépte magáról a ruhát. Nehéz felöltöztetni egy primadonnát — ez a Siiohá/f Elet e heti számának egyik legérdekesebb riportja. A cikk a primadonnák szeszélyeiről számol be. Maurice Dekubra Irgalmasan érdekes novelláját közli e héten Incze Sándor népszerű hetilapja ét darsbmelléklettll Her-czeg Ferenc .Kéz kezet mos* cimtl vígjátékát és Zágon István legnagyobb sikerU egyfelvonásosát adja. Ezenktríí nagy alakú nyolc oldalas, Ingyenes koltsfUsetet is ad mellékletül a legu|abb és a legjobb slágerekké. lEgyes szám ára 1 pengő, negyedévi elólizetési dl) 10 pengő. Kiadóhivatal : Erzsébet körút 29. Műkedvelők részére színdarabok nagy választékban beszerezhetők a Színházi Élet könyvüzJetében VII. Erzsébet-körut 29.
TŐZ8&E
A mai értéktőzsdén az irányzat tovább javult. A forgalom magasabb árfolyamokkal indult, később szilárd berlini Jelentésekre az áremelkedés folytatódott. Az átlagos árnyereség 1-2%,-ot tesz ki. Több favorizált érték, mint a Qumml, Ofa, Szikra, Oschwindt és Részvénysör 4-5% nyereséget is értek eL A ku\'iszpapi-tok a tegnapi szllárdulás után kissé lemorzsolódtak A hangulat mindvégig barátságos és a I irgalom élén-keob volt. A fixpspirok piaca üzlet-leien, a valuta és devizapiac változatlan. _
Zürichi zárlat
PiiU 20 4A Undon 25 32l/s, Nswywk 518 9ó üitlastl 7345, Milano 27-33, Madrid —. \\msteidaai 209 90, QuUq 134 l2\'/z. Wien 7S05, Sotia 374\'/!. Prájrt 10-38, Varsó 58-20. Ba4a»4Wt »0 67, Salgifcl \'J I3\'/í. *,k«r*rt ía.
Terménytőzsde
Buza és rozt 35 fillérrel esett. Az irányzat lanyha, a forgalom köiepes.
ttiias tUxav. 76 kg os 3375—34-00, 77 ka-os 34 Oi—44 3J, /H kg-os 34 45-34 65 79 kg-os 34 75-34 95 80 kg-oa 34-90-35 05. dunántiül 76 kg. 33-55-33-7Í, 77 kg-oi 33 8)—34 05. 78 *g-o« 8115-34 3i, 79 kg-oe 34-55-34 7Í, 80 kg-oa 341)5 -34 80. rozs 31-55 -31-73. takarm, árpa 30 00-30 25. sörárps 32-00 -32 59. s»b 34 00 - 34 15 ttngerl 27 75 -28 00, Buzakoips 23 75-24 00.
á badapeítí Tfizide dsTlia-JoayjáMi
VALU1AK Angol L 17-82-27-97 Boiga ti. 71) 75-80-05 Csuk. 16-90 16-98 Dán k. 153 15 -153-75 L>Uáj 9 97-10-07 UoUw í698^-57100 f ic.ncla tr 22 Í.0-22 70 rloU. ISO 25-231 2i Ungysi 6405-64-35 Lal 8-51-3 56
Léva — —
Ura 30 00 30 25 ttátks 136 60-137 10 ScbUl. 80-30-40-65 Norvég 152 95-83-55 S»á)d LIC9 95-110-35 ivbi 16325-153 85 Peseta 94 8O-95-40
UUVIZAH Amst 230 40 231 10 Bdortá 1005-1008 Berlin 18670-137 10 Bakasast 352-3(6 BrStaael 79 7 7-80 02
Osslo 153 05-153 45
Z1-m2TM
__8O-IO-3OJ0
NavyHknioo-3 ao Páds 22-46-22-56 Prága 16-93-16-M SsofU 4*12-4-16 •kxtt. 163-35-163 78 Vbso W10-«4* Wlea 80 46-8071
zoiick in-20-iio-so
Madrid 95-20-95"70
"•^lissíaáiJs"-
Felelős Idadó: ZaJlal Kárgly.
Wm,

SALAI KOÍLOKI
IBM málut 4.
Városi Színház Mozgója
Pénteken 5, 7 és 9 órakor Szombaton 5, 7 és 9 órakor Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
Figyelem 1 figyelem!
A „Hindu síremlék" teatwérf ilmje a
GANGES KIRÁLYNŐJE
Filmregény 12 fejezetben és 2 részben. Főszereplő: Bernhard BSUke.
I. rési: 1 hindu bosszú
II. rési: A kétarcú fejedelem
#
HÍRADÓ
Az anyagi gondok nehéz napjaiban,
amikor ugy szólván senkinek a keresete nem fedi a kiadásokat
•zép pénzt kereshet
mint fó- vagy mellék foglalkozássá\', ha értékes és érdekes könyveinknek részlelfizeléses (erjesztésére vállalkozik. Mi ugyanis megtanítjuk, hogyan kell eladni könyveket részletfizetésre. A mi kiadványaink mind márkár, irodalmi mQvek, amelyeknek terjefz tésével tehát tisztességes megélhetést vagy mindenesetre szép mellékjövedelmet biztosíthat magának. Még ma Írjon dijlalan ismertető nyomtatványokért, melyeket szívesen megküld a
„PALLADIS" könyvosztálya Budapest, V., Alkotmány-utca 4.
ö«v. Relnwald Rtittné ugy
a maga, mint gyermekei él az összes rokonság nevében mély lájdtlommal, de a Mindenható Isten szenl akaratá ban megnyugodva tudatja, hogy a lottón szereteti lérj, édesapa, nagyapa és rokon
ny. O. 8. A. vaautl Ov. attlaat
életének 77-Ik, boldog házasságának 5l-ik évében lolyó hó 3 án reggel léi 4 órakor béketűréssel viselt tra glkus kínos szenvedés után visszaadta jóságos lelkét Teremtőjének.
Drága halottunk loldl maradványát lolyó hó 4-én délután 5 órakor log|uk a temetó halottasházából az ág. evang. egyház szertartása szerint örök nyugalomra helyeztetni.
Nagykanizsa, 1928. május 3-án.
■ ni
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbarátoknak és ismerősöknek, kik felejthetetlen jó édesatyánk
DOBESCH JÓZSEF
elhunyta alkalmával a temetésen való megjelenésükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, ezúton mondunk hálás köszönetet.
A gyászoló család.
VEZET!
nuru ■■
r U In uti ko-ré k pá r
4-5 lóerős motorkerékpár ára P 1120.—
Kizárólagos raktár:
Brandl Sándor és Fia cégnél
Deák-tér 2., a felsőtemplomnál.
Kedvező részletfizetési feltételek! Alkatrész- és gummiraktár! Javító műhely!
APRÓHIRDETÉSEK
Ai apróhirdetések dl|a 10 sióig SO fillér,
minden további nó dili B flll. Vssár- és ünnepnap 10 szőlg 80 fillér, minden tovább) szó dlla ■ flll. Sierdán éa pénteken 10 szót? SO fillér, minden további szó dlls a flll. Clmuó a minden vastagabb b-ttiből álló két Klónak számit-tatfk Állási kereknek 50o/o engedménv. A hlrdatéal dli alfra »l»«l.ndS.
ÉpOletOvegexéat, klttelést legolcsób-ban végez Stern üveges, lelelon 106. 1446
KltUnó minős\'gll aaatallbor 1*8 fillér lilcrenklnt — Sálrán Józsefnél, Magvarutca 74 22%
Kertlmaq és mindenféle eazdaságl magfélék leg|obb minőségben llirsch és Szegő cégnél. 1C05
Autót, traktort, rséplőmolort garanciával |avlt — Weller Mér autó- és gépjavító Üzeme Knlcsey-utca 22. 1371
Kittlnó ramatu aranyhegyi vörös és rlzllngbor 1 20 Sátránnál, Magyar u 74. 2318
PéaahCIoaSal bekebelezésie minden ősszegben a legelőnyösebben és leggTOi-sabban tolrósfttat Aoaél Ignéo péna-kSIraőnkőzveUtő Irodája Nagykanizsán, ró
at 8. is. alatt 620
Laianakl korcsma azonnatra bérbeadó vagy csapos is felvételik, érdeklődni lehet Nóvák földbirtokosnál, Nagykanizsai ma|or. 2235
frtékea könyvtár szépirodalmi és műszaki munkákkal, elköltözés miatt nagyon olcsón eladó Telekiül 27 , a kapu alatt jobbra. 231.1
Mérlatelepen, az állomáshoz közel, a lialaton partján, egy kétszobás lakás, előszoba, veranda és konyhával egész lUrdó-szezorr.i kiadó Ugyanott 1 szoba terrász és konyhával Június-július hónapra kiadó. Clm megtudható a kiadóban 2316
50 darab különléle fnjgs eladó Király-utca 28.
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gőzmosó, vegytlsztltó, ruhafestő
Gyár: Hunyadi d I). Gyljlittltp: Kviitzy-i. I.
Vállal mindennemű ruhafestést, vegy tisztítást, gőzmosást mérsékelt áron. Elismerten elsőrendű munka. Hófehér, tOkörléayei gallértlutltás. PUssérozás. U7 Qouvrérozás.
Németországi főzelék én wirág magvak
Gazdasági ntimagvak i
lóhere-, lucerna-, nyulszspuka-, ballscim-, lUmagvak, németországi takarmányrépa-mag, bükköny, mohar, »tb.
Műtrágyák i
ásványi szuperfosztát, kállsó, chilelsslét-rom, mésznitrogén, kénsavas ammóniák, Slrlus nővénytápsó, stb.
OyQmölcsfa permetező szerek. .Futor* szénaavas takarmányméaz
Kicsinyben és nsgyban kaphatók:
0B3ZÁ6 JÓZSEF mtimkriMki
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett, ni Telelőn: 130.
FIGYELEM!
Tennislabdáink árai:
Sporting 1927. tucatja......P20--
Spaldlng fél lucat...... , 16-50
Dunlop fél . ...... . 17\'—
Schlazenger Stlchles tucatja . 34 — Olimplc varrott . . 28 —
Semperit . . . 33 —
Tennisclpők:
Fleet-Foot Wimbledon, amerikai nyersgumml talppal női nagyság P 11 —
fétflnagyság P 12 — Tenlsütök nagy választékban 20 pengőtől lelteié, kaphatók
FISCHEL FÜLÖP FIAI nál
Nagykanizsa. «t»
2 szobás utcai lakáa mellékhelyiségek 1 kel azonnal kiadó Magyar ulca 45. 2317
Utcára nyíló kert, Ipari vagy más célra kiadó Király-ulca 28. 2306
Telivér viaalál tanításra vállal, időnkint kölyök és kész vizslát elad, vadász területet tender, fácánost beállít megállapodás szeriül AtvOa Balázs, Klllmá\'n, u. p. rielse (Válaazbélyeg nélkUI nem lelelek.)
Calnoaan bútorozott szoba kiadó. — Clm a kiadóban. 23CI
Oxlethelylaég szobával kiadó Erzsé-bel-tér 13. 2281
imb olcsón 2255
HIRDESSEN
a „Zalai Közl5ny"-ben.
MAKULATUR
papir
kapható a kiadóhivatalban
varrógép
RÉG bevAlt jó minőségben
/(e dvezófite/éjtfe//efe/eA.
SINGERVARRÓGÉP
R ás ÍVtNVTÁRSAíÁa
FIÓKÜZLETE: NAGYKANIZSA, FŐ-UT I.
MEGHÍVÓ. A „Viktória Qőz-téglatfyár R. T. Nagykanizsa" rendes évi közgyűlését
1928. május 12 én d. e. 11 ójakor n Nagykar Izsal Takarékpénztár R. T. tanácstermében tailja meg, melyre a részvényeseket tis>t»lettei meehlvla az Igargatófdg. Tárgysorozat: 1. Az igazgatóság ésfH-ügyelőbizottság jelen\'ése, az 1927. évi zárszámadások és mérleg előterjesztése, az igazgatóság és fel-Pgyelőbízottság felmentése. 2. A felügyelőblzottsági tiszteletdíj megállapítása. 3. A részvénvek névértékének és az alaptőkének leszállítása. 4. Az alaptöke felemelése, 5 Az alf pszabálvok módosítása 6. Hiva-trlos közlöny kijelölése. 7. Esetleges Indl\'ván\' oV. — Mérlegsxámla 1927. deo. 31. Vagyon: Ingatlan 122 985 20. Gépek és felszerelések 46 Í23 24. Késrpénz 2006 42, Készletek 19.969 22. Arfóaok 7810 58, Veszteség f. évi 3823 35. áthorat 5436-28, összeten P 208154 29. Teher: Részvénytőke 60.000.—, Tőketartalék 36 064—. Értékcsökkenés 681859, Hitelezők 13 23514, Elfogadvánvok 92.000 —, Fel nem vett osztalék 36 56, összesen P 208.154-29. — A kör gyűlésen csak szon részvényes jogosított szavazza tra, aki részvényeit a közgyűlést megelőzően három nappal a vállalat pénztáránál, vacv a „Nagykanizsai Takarékpénztár R. T.\'-nál, vagy a „Transdsnubla R. T."-nál letétbe helyezte.
Ágytollat,állati bürökét,
vőröa- és sárgaréz, cink és ólom hulladékot, vasat, csontot és <on-gyot a legmagasabb árban vásárol
STBÉI B. FIAI NAGYKANIZSA,
Erzsébet királyné tér 15. sz. alatt.
un
A letenyel klr. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
5464/lk. 1927. szám.
JIrveréil hirdetmény-kfvooaí.
Vlasics Klára végrehajlatónak kiskorú Kollár Balázs (képv. Kollár József gyámi végrehajtást szenvedő ellen Indított véijre-hajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árvetést 12 q. buzs tőkekövetelés és Járulékai behajtása végett a lett-nyei klr. Járásbíróság területén levő, Sem-jénháza községben fekvő, i a sem|énházai 64. sztjkvben felveit 70. hrsz. házból vég rehajlásl szenvedő nevén álló \'2.12 résznyi lutalékára 100 P. kikiáltási árban, az u. o. 252. sztlkvben felvett 965. hrsz. szántóból végrehajtást szenvedő nevén álló "Vao résznyi lutalékára 50 P. kikiáltást árban, az IU28. hisz. szántóból a végrehajtást szenvedő nevén álló V20 résznyi Illetőségére 100 P. kikiáltási árban. Az elárverezés slá kerülő 70. hrsz. Ingatlan Illetőség az etre az illetőségre az 1235/919 tk. számú végzéssel bekebelezett özvegyi haszonélvezeti jog fcnlarlásával árverezhető el, elrendelte.
Az árverést 1928. évi május hó 22 napján délelőtt 10 órakor Semjénháza községházánál fogják megtartani.
Az árverés alá kerü\'ő Ingatlanok a kikiáltási ár felénél, Illetve kétharmadánál alacsonyabb áron nem adhatók cl.
Az árvcrclni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-C. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpaplrosban a kiküldöttnél letenni, vagya bánatpénznek előlegesen biról letétbe helyezéséről kiállítóit letéti elismervény! a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni.
Az, aki az Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet Igérm senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni.
Letenyén, 1927. évi december hó 23. napján.
Emődy s. k. kir. Jbirósági elnök.
A kiadmány hiteléül: Réb s. k.
lelehkínyvveiilí-
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
H. érfelysm, 102. at*n
■agykanlua, 1918. május 5, szombat
Ár* 14 fölér
POLITIKAI NAPILAP
áim
Szerkesztőség éa kiadóhivatal: P6-ut 5. izám. Keszthelyi ttókkladóhlvatal Kossuth Lajos-u. 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ára: egy hóra 2 pengő 40 tlttéf
Egy zalai legény borzalmas Öngyilkossága
Zalaegerszeg, május 4 (Éjszakai tádlójelentés) Megrendítő <* különös módját választotta tx öngyilkosságnak Stelger István 26 éves pccsenyédl legény. Kétlovas siekéren hajtatva kőtélből hurkot kötött nyakára, melynek végjét a szekér hátsó részéhez erősítette. Ezután jól megcsapkodta a lovakat és leugrott a szekérről. Halálra zúzta magát tz ut kövein.
A kntahiai földrengésnek emberáldozatai is vannak
8ztambul, május 4 (Éjszakat rddiójelentés) Itt tegnap 8 gyenge földlökést éreztek. A teg-hapelótli földrengés Kutshiában súlyos károkat okozott. Több haloltja és számos sebesültje van az elemi csapásnak.
Ammoniákos tüntetés Josephine Baker ellen
Budapest, május 4 (Éjszakai rddiójelentés) Ma este a Royal Orfeumban Josephine Baker láhCprodukclója alatt a 11. emeletről több ammóniákkal telt Övegesét doblak le a földszintre, melyekből köny facsaró büz áradt. A rendőrség 3 egyént előállított a főkapitányságra. Kellő szellőztetés után az előadást nyugodtan tovább folytatták.
Magyar —norvég tennlsze-zök a Dawis-Cupért
Budapest, má|us 4. (Éjszakai rddiójelentés) A MAC pályán ma délután a magyar tenniszezök a norvégekkel Játszottak a Dawis-Cupért. Eredmények: Kehrling győzött Cbris-tofersen ellen 6:1, 6:3, 6 :1 arányban. Takács—Torkildsen harca nehéz küzdelem után: 7:5, 6:8, 6:4, 1 : 6 arányban eldöntellenül végződött. A döntő settet szombaton délután (ma) tartják meg.
A román kormány megadta az engedélyt a gyulafehérvári népgyűléshez Bukarest, május 4, A kormány megadta az engedélyt a parasztpárt gyulafehéivári népgyülésének megtartásához. Manlu felelősséget vállalt a rend megtartásáért. A kormány reméli, hogy a nagygyűlésen nem fognak elhangzani forradalmi kijelentések.
Nobile léghajója Vadsfibe érkezett
Leszállása alkalmával jelentéktelenül megsérült
Vadad, (Norvégia) május 4 (Éjszakai rddiójelentés) Az Itália léghajó ma délelőtt 9 óra 10 perckor szerencsésen Vadsíbe érkezett, ahol a kikötőben külön erre a célra pitett árbochoz rögzítették. A léghajó leszállása alkalmával jelenték- | — AMMMMMMMMWMMM^^
Ausztria közvéleménye azt követeli, hogy szolgáltassák ki Knn Bélát a magyar hatóságoknak
A moszkvai végrehajtóblzottság az elfogott népbiztos erőszakos kiszabadítására Izgat
telenfll megsérüli elülső részén. Minthogy assrkvidéken bizonytalanná vált az időjárás, nem lehetetlen, hogy az Itália tovább kell hogy maradjon Vtdiöben, mint ahogy azt tervezték.
Bécs, május 4 A reggeli lapok komttitniár nélkül közlik az igazaágügymlniszternck a Távirati Iroda uiján közzé lett nyilatkozatát. Csak az „Arbeiter Zeitung\' igyekszik Kun Bílát fehérre mosni. A Deutsch■ Österrelchlsche Tages-zeltung vezétcikkben foglalkozik a Kun-üggyel és azt írja:
Ausztriának az a közvéleménye, amely nem maixlsta alapon áll, egyhangúlag azt az álláspontot vallja, hogy Kun Bélát kl kell szolgáltatni Magyarországnak.
Bécs, május 4. A rendőrség több izbeu kihallgatta Lukács Oyörgy volt népbiztost, de a * minden kérdésre megtagadta a választ. Kétségtelen, hogy Lukács összejátszott Kun Bélával és együttesen dolgozták kl az uj magyarországi kommunista-akció haditervét.
Bécs, május 4. A Reicbspost közli
a Telegrapfrsnuinort birszolgálatl ügynökség kowndl kknlését, amely a következőket mondja:
Moszkvai hiradás szerint a kommunista Internacionálé központi végreha|tóblzottsága tiltakozó felhívást bocsálott ki Kun Béla letartóztatása ügyében. A tiltakozásban követeli, hogy akadályozzák meg Kun Béla kiszolgáltatását és szükség esetén szabadítsák ki erőszakkal.
Prága, má|us 4. (Éjszakai rddiójelentés) A Vecsernyi Listi szerint Kun Béla Smerál csehszlovák kommunista képviselő társaságában távozott Oroszországból. Berlinből Bécsbe utaztában Prágában is töltött néhány napot. Egy nyilvános kommunista gyűlésen is részt vett Kun Béla, Prágában, mint néző, de több magyar kommuaists feliimerte, erre kerülve a feltűnést, eltávozott onnan.
i.mmmTjTAi-irinj*ii-i-i*ri*ri-*--*...............................
A közoktatásügyi miniszter nagyszabású kultur-programmot adott a Házban
Oróf Klebelsberg komoly bírálata az egyetemi oktatásról — 47-3 millió pengő a kultusztárca költségvetése
Kedden folytatják a kultusztárca réezletee tárgyalását
meg. Két programot állapított meg. Az egyik a szanálással befejeződött. A háború miatt félbemaradt épületeket befejeztette, felállította a Colle-gium-Hungaricumokat, bogy ifjalnk elsajátíthassák az idegen nyelveket. Mindenkor a nemzet egyetemes érdekelt tartja szem előtt, Igyekszik a népművelés terén mindent megtenni, azonban ma Is egymilliónál több hat éven felüli analfabétánk van.
Háromezer Iskolai objektumra és kétezer tanerőre lesz szükség,
ba el altarunk jutni a nyolc osztályú népoktatáshoz,
Budapest, május 4 A Ház mai ülésén (olytatlák a kultusz-tárca vitáját. Elnöki bejelentés és Farkas Elemér felszólalása után
Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter
beszédében kifejtette, bogy már Kossuth politikájának is vezérfonal] volt a nemzet létének a kultura terén való megerősítése és ba erre gondolunk, akkor nem lehet tokalni
a tárca 47.3 millió pengős költségvetését.
A mai tevékenységének legfontosabb teendője, hogy a tárca ügyosztályai részére a legjobb munkásokat nyerje
26 gazdasági szakiskola felállítását tervezi,
Csatlakozik a népiskolai programhoz és a szabadoktatás fejlesztéséhez,
A testnevelés érdekében apöttc^ egyleteket állitolt fel és megalapította a testnevelési főiskolát ls. A tanárképzésről elmondotta, hogy
ezután fiatal tanárok külföldet Járhatnak állami ösztöndíjakkal,
akik modem nyelveket sajátíthatnak el és ezzel Is megetöailik a tanári pályákat Megindokolta
miért foglalt álláat az egyetemekkel szemben ?
Fájdalommal állapítja meg, bogy az egyetemeken az előadások soks o. nagyon későn kezdődnek meg, 035 perces órák vannak, az előadásokat nagyon sokszor mondják le, sOt minden előzetes bejelentés nélkül nem is tartják meg. Egyesek, mikor a katedrát elérik, elfelejtik, bogy kötelességeik Is vannak. Egy-egy tanerőnek 8—400 kérdése van, amelyeket ügyes pedagógiai szemináriumok gyorsírással lekapnak és ezzel nagyon sok hallgató kevesebb tanulással, de kevesebb szaktudással elnyeri a jobb elbirálást, a szorgalmasan tanulók, a tehetségesekkel szemben.
N«m akarja, hogy félreértsék, ez a tanerők közül csak egy kisebbségre vonatkozik.
Az orvosi, a technikaI és a filozófiai kar számottevő részén a tanerők herólkusan teljesítik kötelességükül. Moit még ftgye meztet, hogy
akiktől kirobbant az Isteni szikra — vagy változzanak, vagy távozzanak.
Ha a figyelmeztetés nem lesz elég, olyan intézkedéseket hoz, hogy
félévre felfüggeszti a tanári díjazásokat, sőt még ennél Is erő-sebb eszközöket fog használni.
Ismétli, hogy kisebbségről van csak szó, de ennek a kisebbségnek a kö\'elességteljesitése is elég arra, hogy komoly nehézségeket okozzon.
Ezután a vallásügyi kérdésről szólt hangautyozta annak feltétlen szükségességét, bogy a felekezetek egymásközt békét tartaanak. Mi szellemi erőnkkel, a kultur&nk eszközeivel védjük az országot és az igazságtalan Európának ezzel a szellemi erőnkkel mutatjuk meg, hogy a magyar nemzet élt ás élni logl A kultuszminisztert beszéde végén lelkes
£ALAI KOILOWT
óváclóban részesítették a Ház mindet) oldalán.)
Ezután Kéthty Anna szólalt fel, aki antidemokratikusnak tartja a mai közoktatási szellemet. Petrovdcz Oyula rész\'etesen foglalkozott az áJIsml iskolák bilóklalóinak helyzetével. OOmbOs Oyula helyesli a kultúrpolitikánkat, a tanerők anyagi helyzetét ajánlja a kormány figyelmébe. Bleyer Miklós hosszasan fejtegette a magyar tudományos élet és főiskolai oktatás fejlődéséi. Strausz litván ellenzéki képviselő létére is elismerését fejezte ki a kultuszminiszter munkássága felett.
Kócsán Károly a tanárok, tanítók és kántorok anyagi helyzetének javítását és az elemi iskolai oktatásnak a napi élethez való idomltását sürgatte. A Ház ezután a kultusztárca költségvetését általánosságban elfogadta.
A Ház legközelebbi Ölésit kedden délelőtt 10 órakor tart|a és folytalja a kultusztárca tárgyalását. Az Ölés fél 7 órakor ért véget.
A városok felterjesztése a
pénzügyminiszterhez a rendőrségi hozzájárulás ellen
Budapest, május 4. A Magyar Városok O.szágos Kongresszusa felterjesztést adott be Bud János pénz flgymlniszterhez, az államrendőrség költségeihez tervezett 20<Vo hozzájárulás ellen. A felterjesztést Stpócz Jenő elnOk irta alá.
Szántóék bflnperében a jövő héten lesz Ítélet
Budapest, május 4. A kir. Ítélőtáblán ma folytatták Szántó Zoltán és társai bűnügyének tárgyalását. A mai napon a periratokat ismertette az Ogy referense. Az Ítélethozatalra valószínűleg csak a jövő hét folyamán kerül sor.
A ZRÍNYIEK

Nem 28 és nem 50, hanem 37 százalék lesz Keszthely pótadója
öt héten belül készen lesznek Keszthely általános csatornázási tervei
i A bizottság az összes iratok áttanulmányozása ulán abban állapodott
Keszthely, mjjua 4
(Tudósítónk telefonjelentése) Ismeretes, hogy Keszthely község képviselőtestülete 28 százalékban állapította meg a községi pófadót. Az alispán a pótadó-kulcsot adott jogánál fogva 50 százalékra emelte fel. Keszthely ezt az alispáni határozatot megfellebbezte, ragaszkodva ahhoz, bogy a községi háztartási az adófizetők kisebb megterhelésével is a legmegfelelőbb mederben eltudják vezetni az összeállított költségvetés alapján.
A 100—200, sőt magasabb százalékos községi pótadók idejében kü\'önös fellebbezés sorsa elé érdeklődéssel tekint Keszthely és vármegye.
A községi költségvetéseket kivizsgáló miniszteri bizottság, mint röviden jelentettük, megkezdte vizsgálatát Keszthelyen. A bizottság tagjai voltak: Tulltcs Qyörgy pénzügyminisztériumi főtanácsos, dr. Alsó László belügyminisztériumi osztály tanácsos, Bődy Zoltán alispán és Zarubay Andor vármegyei számvevőségi főnök.
meg, hogy 37 százalékos pótadót fog javaslatba hozni a belügyminiszter előtt, aki ebben a kérdésben az utolsó szót fogja kimondani.
Csatornázás Tegnap és ma Keszthelyen járt dr. Roxer János országos közegészségügyi főfelügyelő, Schüller Gyula népjóléti minisztériumi műszaki főtanácsos és dr. Thassy üábor vármegyei tisztifőorvos. Megejtették a szokásos közegészségügyi vizsgálatot, egyben pedig tanulmányozták Keszthely csatornázási lehetőségeit Ugyancsak ma szállt ki először Keszthelyre Varga József fővárosi mérnök is, akit a község az általános csatornázási tervek elkészítésével bizott meg Jövő héten megérkeznek Keszthelyre a szakértő mérnökei és megkezdik a szükséges felméréseket, öi héten belül készen lesznek az általános csatornázási tervek és minden remény megvan arra, bogy a terveket nyomon fogja követni a mrgvalósitás.
A keszthelyi autó pacsai katasztrófája a nagykanizsai kir. ügyészségen
Eljáráa Indul a* autó tulajdonoaa allén
Nagykanizsa, május 4 Jelentettük a keszthelyi vásározó kereskedők katasztrófáját, akik 9 td magukkal a novai országos vásárra Indultak, azonban Pacsa határában az autó hátsó kereke eltörött, az autó felborult, a podgyász és utasok kiestek az úttestre és négyen súlyos töréseket és sérüléseket szenvedtek, mig ^ többiek könnyebb sebesülés árán menekültek meg.
A nagykanizsai kir. ügyészség u\'asitására a pacsai és keszthelyi
csendőrség megindította a nyomozást, hogy a katasztrófáért kit terhel a felelősség.
A gépkocsi vezetője — vallomása szerint — még Keszthelyről való elindulása előtt, de más alkalomkor is többször figyelmeztette már az tulajdonoBnőjét az autó rozoga állapotára.
Az eddigi adatok szerint sok a valószínűség amellett, hogy az auló rozoga állapota volt előidézője annak a súlyos szerencsétlenségnek, mely
1928 május S
több kéz, borda és láblörést okozott.
A csendőrség ezért, mint bün-tárgyal, lefoglalta az autó hátsó kerekét és iöbb alkatrészét és beszel gáltatla azokat a nagykanizsai kir. egészségre, ahol adószakértő véleményét fogják kikérni.
ÉrtetülésOnk szerint eljárás Indul az auló keszthelyi tulajdonosnője ellen, akit felelőssére vonnak a rozoga autó üzemben tartása miatt.
A gyilkos csendőr hatodik áldozata is meghalt
Mohács, május 4. A bálái rémgyilkosság hatodik áldozata, Ravcse-nlk Péter csendőrtiazl helyettes felesége, az éjszaka a mohácsi kórházban meghalt.
Harcok kinai és japán csapatok között
Tlen Csln, május 4. Cslnan-Fuból Jelentik, hogy a japán hatóságok és a kinai nacionalista csapatok parancsnoka azon fáradoznak, bogy a harcokat a kinai és a japán csapatok között minden eszközzel elfojtsák. A jspánokon kivül más külföldiek is megszenvedték a kinaiak támadását. Azt hiszik, bogy több külföldi megh \\lt. Részletes Jelentések még hiányoznak. Kinai részről 800 ember megsebesült, 1000 embert pedig a japán csapatok lefegyvereztek.
Tovább pusztit a földrengés Korinthosban
London, május 4 Korinthosban tegnap athéni jelentések szerint Ismét több földrengést éreztek, amelyek újból rombadöntOttek néhány házat. Az egyik épOletben két ember pusztult el.
Mftlérto
A nagykanizsai, ■ateorologtal megfigyelő i«i«otéMk : Pénteken a hómir-Ukkii Remei 7 Örskor +8. délután 1 Örskor +13 2, Mt« 9 önkor +12-1
FtMttí : tigtu nap borult égboltont.
SUUrány i Reggel és délben Kelet, eate ÉJuakkelctl szél.
A Meteorológiai Intézőt )«ltnt6M nt-rlnt jórészt derUtt Idő, é|jell taggyil.
Itrutj Qéia ünnepi beazéda
a polgári Iskolák névavató ünnepén
Polgári fiúiskolánk a kultuszminisztérium kegyes engedélyével mai napon veszi fel a gróf Zrinyi Miklós polgári fiúiskola, leányiskolánk pedig a gróf Zrínyi Ilona polg. leányiskola hivatalos cimét. Névavatásra gyűltünk tehát össze, az ezeréves törzs két fiatal hajtásának, virágot hozó ágának adunk nevet.
Jó magyar szokás szerint most serleget kellene ragadnom s az élei gyöngyöző borával köszöntenem az öreg ■ icfcolát, amely ime uj cimert tüz homlokára sa gyermekifjuságot, amely im három százados súlyos örökséget, a Zrínyiek programját fogadja lelkébe. Kelyhet emelek hát, de ez a kehely immár nyolcadéve a megaláztatás kráterévé mélyedt, amelyben Tokaj cseppje helyett a keserűség és könny tengere háborog s e tengeren az élet utait kereső magyar, mint a Dante poklába tévedt lélek riadt szemmel kutatja a reménytég csillagait, stellae aeterni-tatis, hogy horgonyát azokba akaszt-\'ham.\'ta mi éppen azért emeltük Zrínyi paizsát paizsunkká, mert azt
a csillagot kerestük, amely Trianon éjjelén is átragyog s ezt a csillagot találtuk meg az első Trianon, a török Áfium rettegett hősében Zrinyi • Miklósban. Tépelődő lelkünk analógiát keres a múltban, hogy reményt meríthessen a jövőre, s im ebből a multl>ól egy keserűségben fogant korszak emelkedik elénk, a XVI. század közepe, 1660 tájéka, amikor 1 Magyarország három császárnak három országa volt, — mintha Trianont irtak volna s a magyar, mint a koldus idegenül bolyongott tulajdon hazájában. Nyitra és a Vág vidéke, Esztergom, Buda, Győr, Székesfehérvár, Eger, Temesvár, Lippa idegen kézen. Nagyváradot, Jenőt csak az imént foglalá el a török s ezzel a magyar élet utolsó mentsvára, koronánknak legszebbik bogiára Erdély felprédálva. S amikor a tanácstalanság és a reménytelenség éjjele borult a szivekre — mintna Trianont irtak volna, ime délről, az ősi Kenéz-ség földjéről egy riadó veri fel ezt I az éjszakát: Ne bántsd a magyart I
1 Szigetvár szelleme felemeli az utolsó kitörés világot ontó szem-födőjét, megtörüli ezer csapásban csorbult kardját s újra törökvesztő útjára indul a nagy hős nagy uno-
kájában gróf Zrinyi Miklósban.
Amikor a jelen sötétségéből a \' jövő fényét lessük, a magyar föld aranytégláiból, drága ifjúságából a jövő várát építgetjük s ideált keresünk számára : Ime idézem Zrínyit, — aki a hitben Grál lovagja, a harcban demiurgus s a munkában fejjel óriás. Aki alázattal hajtja meg büszke báni koponyáját a nagyszombati templom oltáránál; aki fegyvert övezve Jézus, Jézus, Jézust kiált; époszában a vértanuk glóriájával övezi a nemzeti harc hőseit s hittől áradó lelkében Krisztus háromszor hajol le a keresztfáról, hogy homlokon csókolja ezt a szenvedő nemzetet. Akiben, bár Pázmány katolikus öntudata ég, — megbecsüli és támogatja a protestánsokat, mint-olyanokat, akik a szabadságot sem félelemért sem kegyvesztésért el nem hagyják. Akinek hitéből nem a lemondás passzivitása, hanem a fegyver aktivitása születik. Kanizsa alatt kétszer veri meg a törököt, a pogány tenger közepében végvárat emel, ahonnan mint a villámjárás száguld a Dráva torkolatáig. Babo-csát, Berzencét elveszi, a szigeti törököt elverve Pécset ostrom alá fogja, a pozsegai törököket meg-
szalasztja, az eszéki hidat lerombolja, 500 hódoltsági falut feldúl s a világ hódolatát újra a magyar kardhoz köti. S mint Jehova népe a jeruzsálemi templom építésekor, egyik kezében kardot tartva is másik kezével a munka pörölyét döngeti. Mint ifjonti ember várakat erősít és várat epit, amelyhez maga is naponkint 3 órán keresztül talicskázza a földet. És beszél, agitál, ir és tanul szüntelen.
Ugyanekkor ideált keresünk a jövő asszonyai számára — és ime idézem két gyönyörű gyermek anyját, Munkácsnak lángpalossal övezett kerubját, Zrinyi Ilonát, aki egy esküvéssel két eszmének esküdött örök hűséget, hazájának és férjének. Hazája védelmében kardot övez s három évig védi Caraffa ellen Munkács várát. Férjének szeretetében száműzetést vállal s óriás vagyonát, fejedelemi házát Nikomédia szegénységével cseréli fel s a harcok fergete-géből is, a hontalanság távolából is kiteríti anyai szivének áldott palástját elrabolt gyermekei fölé, hiszen ez a sziv, az anya szive neveli Ko-lonics kalitkájában is a magyar szabadság égbetörő sasát, Rákóczy Ferencet.
(Folytatása következik)
ZALAI KÖZLÖNY
1928. május 5.__
A kanizsai polgári Iskolák névavató ünnepélye
K«2Tkinlxsa, május 4
r ti«jyianissal m. klr. polgári fiu- és leányiskola magasanszámyaló ünnepség keretében tartotta meg .Zrínyi" uévavató ünnepélyét. O\'yan emelkedett volt ez az ünnepség, mely méltó volt a két történelmi névhez : gróf Zrinyi Miklóshoz és gróf Zrínyi Ilonához. Ma, mikor a polgári iskolák ünnepségének utolsó akkordéi ls elhangzottak, csak a legteljesebb elismeréssel lehel szólni az iskolák tanári karáról, mely a nemes eszmét felvetette, és azt Ilyen zajos és osztatlan slter melleit ke-restül vitte.
*
Oróf Klebelsberg Kunó kuiluiz-miniszter engedélye folytán a nagykanizsai polgári fiu- és leányiskola felvette a .Oróf Zrínyi Miklós polgári fiúiskola-, illetve a .Oróf Zrínyi Ilona leányiskola" neveket, mely-lyel a zalai végváros e fontos középiskolája történelmi zománcot kapott és a nagy eredményeket elért Iskolák, ezután még nagyobb májusi virágzásnak indulnak a Zrínyiek nevével cl merőiben...
Csülöitökön célelölt 8 órakor a felekezetek templomaiban ünnepi istentiszteletek voltak, melyen az Osz-szes növendékek résztvettek tanáraik, igazgatóik vezetésével. Istentiszteletek után 9 órakor a polgári iskolák egyik része számára a csü-tOrtOk esti gazdag mfltoru előadást tartották meg a Városi Színházban, melyet délelőtt 11 órakor a polgári iskolák másik része és a kereskedelmi Iskolák számára megismételteitek. Ezen ifjúsági ünnepélyen Oazdagh Ferenc pür pöki biztos mondott ünnepi beszédet, melyben méltatta a nap jelentőségét és megkapó sihekkel rajzolta meg a két történelmi ideált, akiknek nevét ékességül választotta a polgári Iskola. Beszédében utalt a magyar ifjúság kötelességeire és feltárta előttük a nehéz magyar jövőt, melynek csak akkor lehetnek harcbiró katonái, ha már az iskola padjaiban szorgalmasak, jómagaviseletüek lesznek. A beszéd, mely hamar utat talált az ifjúság fogékony lelkéhez, kimsgasló része volt az ifjúsági ünnepélynek.
Csütörtökön este a zsúfolásig megtelt Városi Síinházban tartották meg a tulajdonképeni .nagy" ünnepélyt ■ ;nagyok" számira.
A gyermekeik minden lépésére félve vigyázó szülök soraiban olt volt a város szine-java. Kit ne ér-
dekelne az Ifjúság, a tanügy bárminemű megmozdulása? Ha kultur-ffllényről beszélünk, olt kell állnunk minden megrezdü\'ésnél, melyben a magyar jövő zsenge ifjoncai állnak pódiumra hazafias énekkel, hizaflas versekkel ..
Rigvogó ünnepség volt a csütörtök esti. Az előkészítés gondossága veuenyre kelt a precizitással és a karénekek során több olyan Jeljesllmény ejtette bámulatba a közönséget, mely akármelyik dalárdának dicsőségére vált volna.
Elsőnek a katonazenekar Weckt Oellérl ezreddobos lendületes dlii-gálása melleit indulókat Jáfuott, majd a polgáristák vegyeskara Ket-llng Ferenc taoár vezetése melleit Papp Váry Dűhnányl .Hiszekegy" ét adta elő. Ez a ritkán hallott megzenésítés belopta magát minden magyar szivbe és biztosította az estély hazafias jellegének kldomboritásál, mint ahogyan minden müiorszám a piros febér-zöld színek hangulatában pergelt le.
Mikor elöszOr világosodott ki teljes fénnyel a nézőtér, mindenki szeme a színpad két oldalán levő
fenyökoszorus lábiákra esett, melyen a Ziinylek ntve lángolt és hirdette a p ilgári Iskola kis „kullur-cégláb-lájin" a magyar iskola sikerét, diadalát annak a politikának, mellyel gróf Klebelsberg Kunó kulluszmlniszler nemcsak egy ország, de az egész müveit világ elismerését kivívta.
Nagy Lajos alkalmi prológlát Józsii Olga szavalta talpraesetlen, ügyes hangsúllyal Négy apród: Gabsovlcs Anna, Hamelmayer Erzsi, Taschner Rózsi és Benkes Margit a régi magyar királyok udvarának kecses ap» ródjaira emlékeztettek. Üjyes gondolat volt a műsorhoz stílusos ruhájukban keretnek állítani őket, ahhoz a történelemnek nevezhető eseményhez, hogy a végváros polgári Iskolája bepatinázza címerét a büszke Zrínyiek nevével.
A vegyeskar ujabb énekszáma után Kerezsy Oéia tartotta meg ünnepi beszédét, mely önmagában is olyan mü volt, bojjy akármelyik előkelő magyar Irodalmi társaság felolvasó ülésén la első lett volna. Ez | az ünnepi beszéd nagy és mély koncepcióval, műveltséggel megszerkesztett tanulmány volt gróf Zrínyi Mik-
_8
lómól és gróf Zrinyi Ilonáról. A magyar történelem ölelkezése a mai magyar irodalom nyelvén, néhol megaranyozva, megötvözve csillogó Zrinyi Idézetekkel.
Az ünnepi beszéd hatása ala t erősen felemelkedett lélekkel hallgatta mindenki Slk Sándor: Kiált ls Zrínyihez I clmü megrendítő verses trígédiáját, melyet Németh László meglepő készséggel, dinamikával adott elö. Nagy sikert aratott a tornagyakorlatok száma is. Da még jobban fokozta a hatást a vegyeskar Palestrlna kórusa, melyben a nehéz részeket Is győzte a lelkiismerettel véghez vitt betanítás munkája.
A magyar láncnak, melyet hal pár: Djbó Piroska — Oajdesz János, Brónyal Terike — Jambrovics József, Büchler Margitka — Jerzsa Imre, Qoldberger Ella — Kovacslcs Ernő, Kedmenecz Anna —Novotni István, Sáfrán Mária-Tarl István jártak, — olyan frenetikus sikere volt, bogy elejétől végig meg kellett a pároknak ismételni. Bőven jutott kl ezután a tapsból és virágból a siker részeseinek.
Kiemelkedett még a zajos sikerű számok közül ls Pékár Oyula: Jelen, mult és jövő clmü irredenta képe, mely könnyekre, keserű magyar könnyekre indította a nézőket. A jelenetben elsősorban leltűnt Vámost Is\'ván diák, aki Jól megérthette rendezőinek Intencióit és első perctől fogva szívvel-lélekkel magyart Játszott. Rajta kívül a Jelen, Mult és Jövő megszemélyesítői: Marvallts Oizella, Rutkovszky Silvla és Ketsler Ibolyka arattak sikert.
A Vegyeskar szereplése zárta be a sokáig emlékezetessé maradó ünnepséget.
A rendezés körül kifejlett munkáért vastapsos elismerés jár az egész tanári karnak, de külön még Kettlng Ferencnek, aki talán élete egyik legszebb siketII munkáját végezte, mikor gyerekszájból nehezebbnél-nehezebb kórusokat szólaltatott meg ekkora precizitással. Minden dicséret az irredenta és táncjelenetek rendezőinek, valamint a szavalatok betanítóinak.

Pénteken délelőtt a gimnázium növendékeinek ismételték meg az ünnepélyt, amelynek tiszta Jövedelme a legnemesebb célt : a szegénysorsu tanulók felsegélyezését szolgálta. Ez a tény a legmagasztosabb eredménye annak, hogy a kanizsai polgári Iskola homlokzatára két büszke név kei ült fel a csütörtöki naptól kezdve...
Halálra forrázta magát a levessel egy négyesztendős fiúcska
A szülök ellen
Keszthely, május 4 (Tudósttónk telefonjeleniése) Megrendítő, halálos kimenetelű szerencsétlenség áldozata lett Kovács János keszthelyi villanyűzemi alkalmazott négy éves, Ferenc nevü kisfia. Az apróság az ebédre teritett asztal kőiül türelmetlenkedett s eközben lerántotta az asztalról a forró levessel
vizsgálat Indul
tele tálat. A pár perccel előbb a tűzről levett leves a gyermekre omlott és egész testét összeégette. Két orvost ls hívtak, akik mindent megtettek a fiúcska megmentésére, de hasztalanul, súlyos égési sebeibe belehalt. A szülök ellen vizsgálat Indul, hogy nem gondatlanságuk okozta e a szerencséllentéget.

Zala kő-termelését az Alföldön akarják értékesíteni
A Balatoni Szövetség fürdő-hitel értekezlete
Balatontíred, május 4
(Saját tudósítónktól) A Balatoni SzOvetség a balatoni fürdők hitel-ügyeit megtárgyaló nagyobb értekezletét Batthyány Lijos gróf, szövetségi elnök veretése mellett májú; hó 13 án, vasárnap délután 3 órakor fogja Bslatonfüreden a gyógyterem-ben megtartani. A nagyfontosságú és a balatoni fürdők jövő fe| ödésére alkalmasint erős kihatású értekezletén a m. kir. kormány és a magyar pénzvilág előkelő képviselői is meg fognak jelenni, hogy a kincses Balaton nagy ügyét megtárgyalják és előmozdítsák.
A hitelügyl kérdések helyes iteg-
| oldásától függ leginkább a Balaton jövője, mert ez adja a módot és lehetőséget arra, hogy a Balaton fürdől az építkezések terén mielőbb odáig |ussanak, ahova a külföldi nagy fürdők emelkedtek. Má|us 22 én tartja a szövetség az egész Siómenti érdekeltség bevonáiával a Siónak mielőbb hajózhatóvá létele ügyében való értekezletét, melyhez négy vármegye gazdasági érdeke fűződik s melynek mefco\'dása a kóben gazdag Zalát közvetlen összeköttetésbe hozza a kóben szegény Alfölddel. Az olcsó vízi szállítás fogja lehetővé tenni, hogy az alsóvidékek gazdasági és ide genforgalmi utjai megépüljenek.
Garantált szintartó
férfiruha vásznak megérkeztek
Singer József és Társa
divatáruházába.
ZALAI KOXLONT
NAPIHÍREK
NAPIREND
tylájus B, szombat
Római katolikus: V. Piu> p. Proteit. Qoltbard. Izraelita : l|ar hó 15. Nap kel reggel 4 óra 37 perckor,
nyugszik délután 10 óra 17 perckor. •
Ref. Nőegylet műsoros estje 8 órakor a Rozgonyl utcai tornateremben.
Vároal Színház, .üanges királynője" filmregény 2 részben, 12 lejeaetben. I. rész A hindu bosszú. U. rész A kétarcú lejedelem. — Híradó.
Uránia Mozgó. „Ai arizónd csodalovas", wildweat történet 8 Itlvonáaban. ,A falramászott tapéta" és „A kikapós ] pillangó", burleszk 2 felvonásban. I
— Megyegytllés. Zalavármegye törvényhatósága folyó hó 14 én tar ja évnegyedes rendes közgyűlését.
— Kinevezés. A kormányzó Va-lentlny Leo huszárszázadost, a keszthelyi huszárok parancsnokát Őrnaggyá kinevezte.
— Slk Sándor szenteli fel a 77-es cserkészek zászlaját. A Szent Ltszló cserkészcsapat folyó hó 13-iki zászlószentelését különösen ünnepélyessé leszi maga az a körülmény, hogy Slk Sándor, az országos nevű piarista papköltő lejön Nagykanizsára és személyesen végzi a szentelés szertartását. Slk SJndor elfogadta a védői lisztet is. A Szent László csapat parancsnoksága felkéri a közönséget, hogy a postán küldött megkeresésekel (még a nemlegeseket is) szíveskedjék sürgősen elküldeni.
— Megyei tb. főügyészi megbízás. A főispán a Keszthelyről eltávozott dr. Hanny Andor helyébe vármegyei tb. főügyésszé kinevezte dr. Szent Oáty Paur Aurél keszhelyi ügyvédet, aki ezután el fog|a látni a keszhelyi szolgabiróság ügyészi teendőit.
— Érettségi Keszthelyen. A keszthelyi premontrei reálgimnáziumban május 16., 18. és 19-én lesznek az Írásbeli, Junlus 11 én a szóbeli érettségi vlzsgálstok, melyeken dr. Vau Bertalan tank. főigazgató etnOkOL
— A Katolikus Férfiliga ma este ülést tart A nagyktnlzsai Katolikus Féifillga ma este 7 órakor a plébánia egyesüleli termében fontos ülést tart, melyre a tagoknak pontos és teljes számú megjelenését kéri Mátés Hilár plébános-zárda-főnök.
— A jövő héten adják kl a döntést a kórházépítés és Internátus munkálataira. Illetékes helyen tett kérdésünkre ma azt az Információt kaptuk, hogy a kórház-bővítési és piarista-Internátus befejezési munkákra való tanácsi döntést a Jövő héten adják ki Írásban és kézbesítik ki az érdekelteknek.
— A zeneMfcola vasársafl növendék hangversenyére • ftgytk vasárnsp délig a Krátky-lözsdében és az esti pénztárnál kaphatók. A hangverseny ke/dete pontosan 6 árakor.
= Legjobb teavaj, a legjobb liptói a legolcsóbban kapható Muszel és Frledenthalnál.
— Gazdasági előadás Sármelléken. Szombat Béla gazdasági ván doríanár vasárnap Sirmelléken gazdasági előadást tart.
— Az első Iskola kirándulók Keszthelyen. Ma érkezik Keszthelyre az első kiránduló Iskolai tsnuló-csoport: a kecskeméti angolkisasszonyok leánygimnáziumának 63 növendéke.
== Üvegezés, klttelés, képkeretezés Igen olción Pamnál, Király u. 10.
— Vasúti fuvarfcedvezmények. Folyó évi augusztus hó 18 lói 24-ig Rdchenbirgben tartandó IX nemzetközi vásárra szállítandó és ott kl állítandó tárgyakra a DSA Vasúttársaság fuvardíj kedvezményi engedélyez. Ugyanezen kedvezményt engedélyezik az összes magyarországi vasutigazgatóságok is. — Folyó évi április hó 21., 22 és 23-án D .bre-cenben tartandó dohánytermelést kiállítást má|us 26., 26. és 27-lkére halasztották el, mely alkalommal az engedélyezel! szállítási kedvezményt ezen időre is megadja a DSA Vasut-Igazgstóság. _
Május utolsó vasárnapja helyett május 20 án ünneplik meg országszerte a hősök . emlékezetét
Nagykaatxaa, május 4
Tudval :vö, hogy a hősök emlékezetének méltó megünnepléséről törvény Intézkedik, melynek értelmében minden év május utolsó vasárnapján kell az ország összes városslban és községeiben, shol hősi sírok vannak, a hősök emlékét megülni.
Ez idén míjus utolsó vasárnapjára esik pünkösd első napja, mlérl is a miniszterelnökség egyik rendelete ér (elmében a hösOk gyászünnepét május utolsó vasárnapját megelőző vasárnapon kell megünnepelni.
Ilyen értelmű rendeletet adott ki a megye is, mely most megérkezeti a kanizsai lőszolgabiróságra, ahonnan megküldték az összes jegyzőségeknek.
A miniszterelnökségi rendelet értelmében is Nagykanizsán a hősök emlékünnepét május 20-án ünneplik meg.
isi
Szombaton 5, 7 és 9 órakor Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
Figyelem!
rigyeleal
A „Hindu síremlék" testvárfllmje a
GflNGES KIRÁLYNŐJE
Filmregény 12 fejezetben és 2 részben. . Főszereplő: tantard GStxk*.
I. réiz: A hindu boiszn
II. rész: A kétarcú fejedelem
*
HÍRADÓ
— cirkusz Nagykanizsán. Pár napjs .m&ttsnu! í rgdmas a K»-zic.«;i/-.. i sw-éOíiiázig terjedő szakasza, hounet vidám, csalogató és főként jó muzsikaszó, az Antalek-cirkusz saját zenekarának hangjai töltik meg a környéket. A modern, szlpen felépített cirkusz megérdemelten nagy látogatottságnak örvend. Produkciói kitűnőek. Főként a négy nővér (a legkisebb ennivalóan drága csöppség, 4—5 éves talán) akrobata és tánc mutatványai, a két nagyobb hátborzongatóan szép trapéz-számai, a zenebohóc pompás, derűs mutatványai, a két trapéz-akrobala meglepően merész produkciói igen sok tapsot arattak eddig minden este.
— Orvosi hlr. Dr. Láng Imre orvosi rendelőjét Csengery-ut 17. sz. alá helyezte ál. Rendel d. e 10-12-lí, nőbetegeknek d. u. 3—5 lg. — Telefon 377.
— A Keresztény Nőegylet Ingyen-ebéd akciója. Az 1927/28. évben ebédet adományoztak névsorának folytatása: Krompacber Oézáné, Zukk Józsefné, Mattersdorfer Ádám-né, Knortzer Oyörgyné, dr. Srabady Lörincoé 2 nap, Melz Józsefné, Or-bln Józsefné, Ozv. dr. Schwarz Károlyné, dr. Tamás Jánosné 2 nap, Bjy Oyörgyné, Horváth Józsefné, Hovány Jánosné, dr. Krátky Istvánné 2 nsp, Dreven Lajosné, Török Nővérek 2 nap, Mágics Ferencné 2 nsp, Benzlk Lajosné 3 nsp, Ozv. Osskó Péterné, Szeghalmy Bálinlné 2 nap, Kutor Jánosné, Siabolics Józsefné, Wolf Sindorné, Hajnal Jánosné, Krauaz Józsefné, Lukács Jenöné, Jászsy lgnácné 2 nap, Horváth Istvánné, dr. Szabó La|osné, Horváth Islvánné 3 nap, Ozv. Vallcs Deziöné, Reznlcsek Józsefné, vitéz Tóth Bé-láné, Hemmert Károlyné, Qógi Mária, dr. Jandl Károlyné, Schlésinger Alfréddé, Ozv. dr. Tuboly Oyuláné, dr. Fábián Zsigmondné 2 nap, Merkly Bel us Józsefné, Ozv. Veber Károlyné, Szalay Jánosné. (Folyt, köv.)
—. God-Year, a legjobb auló és motorkerékpár gummlk raktára és képviselete Szabó Antal sportüzletében.
1988 május S
Szombaton 7 és 9 órakor Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
Az arizónai csodalovas
Wi dwest történet 8 lelvonásban. Főszereplő: Ken Maynsrd.
A falramászott tapéta
Bariteszk 2 felv.
A kikapós pillangó
Burleszk 2 felv.
Az általam forgalomba hozott
pörkölt kávénak
■sért van olyan ki-tünö aromája, mert
arany láva arábiai mocca Qnatemala gyöngy
és
Portorlco
fajtákból van szakszerűen keverve.
Sipos Andor.
VidákI megrendeléseket bármentve szállítok.
Csudabogár
A szerkesztő postájából
A múltkori csudabogdrral egy nem Is fűz, hanem bodzafa-poéta lepte meg szerkesitőségünket. A mai posta az Igazságszolgáltatás teréről röppentette fel a következő csudabogarat: •
Kedves Barátom.
Ismeretlen Is Igy szólítlak meg.
Miattad bűntelen szenvedtem, ugy nézz a szemembei
Maid ha te Is Ide futsz, még Itt fogadd meg: ahova „szabad" csak oda nyúlsz I
*
Igen tisztelt Szerkesztő ur nagyon kérem, szíveskedjék kívánságomat teljesíteni, ne tessék cserben hagyni, mert nagyon rosszul esett, és nagyon a szivemre vettem a büntetést, annál Is Inkább, mert büntetve még nem voltam soha.
Egy megszenvedett ártatlan
Igen tisztelt Szerkesztőség I
Miután én három heti fogházzal voltam büntetve, amit előre Is bocsátok, hogy bűntelen. Kérem a következőket, ha szíveskedne díjtalan közzé tenni, mert utolsó néhány pengőmet Is elvették tőlem bűnjel czlmén.
— Vlzszabályozás Zalában. Zalamegyében befejeződolt a Cserta és a Vállcka szabályozása. Harminc évi munka nyert ezzel befejezést. A Ker-kán az idén folytatják a szabályozási munkákat, mig a Zala szabályozási munkálatai mindjobban Zalaegerszeg felé közelednek.
— Az Ojság legújabb száma rendkívül mulatságos. A dmlapon Oáspár Antal ötletes rajza a nemzetközi vásártól, a Bölcs Rabi, az 500 pengős anekdota pályázat stb. nevettetik az olvasót. Mutatványszámot szívesen küld a kiadóhivatal, Budapest VI., Ó utca 12.
— Zalamegyei utak államosítása. A kormány tervbe vette több zalamegyel útnak államosiiáaát. Igy a Kaaathely—balatonssentgyörgyl, Sümeg—sárvári, Bak-Pacsa—kanizsai, Zalaegerszeg—zalalövői, Zalaegerszeg—zalaszabari útszakaszokat fogják államosítani.
— Tavaszi kabátok, Jumper ruhák, női kalapok, óriási választékban a Magyar Divatcsarnokban, Fő ut 19. szám alatt.
1928 mtjui b
ÍALAI KÖZLÖNY
Urológia-, vese-, bélyag- és végbélbetegeknél a természetes .Ferenc József\' keserüviz gyorsan csökkenti a székelési zavarokat. Kórházi bizonyítványok elismerik, hogy a Ferenc íóisel viz biztos és kellemes hatása következtében állandó használatra rendkívül alkalmas. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és füszer-üzletekben.
Anya- és csecsemővédelmi ünnepély
Oyermekek a gyermekekért
Befejeződtek már az előkészületek az anya- és csecsemővédelmi ünnepségre. Akik a próbákon jelen lehettek, bámulták, mily gyOnyOrfl programmal lepték mrg egymást a rendezők. Meg is jegyezte valaki:
Ennek az ünnepségnek sikerülnie kell hiszen általános szimpátiát szerzett a Stefánia Szövetség védőinté-zstének és tejkonyhájának működésével.
A társaság egyik tagja elmondott erre egy tOrlénet! anekdotát.
Kossuth Lajos Londonban járva szót emelt Magyarország ügyéért. A Jelenlevők mindannyian biztosították a nagy államférfiul, hogy az angol nemzet szlmpaliája kiséri Magyarország herrolkus küzdelmét. — Kossuth megkOszOute a szeretet megnyilatkozását, de hozzáfűzte:
— Lengyelország iránt is szimpátiával viselkedett egész Európa, mégis feldarabolták.
Jóleső érzés tőlU a Stefánia Szövetség vezetőségét a megértő elismerésért, mellyel városunk kOzőnsége emberszerető, nemzetmentő munkásságál kiséri, ámde rokonérzés cselekvő támogatás és segítség nélkül egyetlen intézményt sem tarthat fenn. Meghívókat a Szövetség nem küldőit szét. Arra kérjük tehát a gyermekvédelem és az Ifjúság barátalt, akik üdvösnek találják a Stefánia Szövetség működését, jelenjenek is meg a vasárnap délelőtt fél II óra kor és hétfőn délután fél 4 órakor kezdődő ünnepélyen. A vasárnapi előadás alkalmával Mátés P. Hllár plébános, hétfőn pedig 0. Elek Amália a Szociális Misszió főnöknője fogják méltatni az anya- és csecsemővédelem jelentőségét.
A központi elemi iskola Sas Ede : Vicusks Tündérországban című gyönyörű zenés színjátékát tanulta be. Ez alkalommal adja elő a Rozgonyi utcai iskola Orlutay Oyula nagykanizsai lanitó ügyes jelenetét: Egy óra a csecsemők rendelőjében. Kíméljük a kanizsai siker más városokai ia buzdítani fog a tanulságos és érdekes szlnjátékbemutstására, mely szerencsésen terjeszti az anya-és csecsemővédelem nemes eszmélt. Gyakran rándulunk ki Klskanizsára, bogy szorgalmas és értékes polgártársaink tehetséges gyermekeiben gyönyörködhessünk. Most a gyermekek jönnek be a Városi Színházba s a .Tündérjárás" előadásán kívül ti* kis leány kedves magyar táncával, a fiuk ügyes puskagyakorlalai-val, mulattató talajtornájával, fegyelmezett zászlógyakorlataival változa-
tos, szép meglepetésben részesítsenek — Az Izraelita- elemi iskola különösen kitűnik a jól betanított éneksrámaival, szsvalatalval. Csak egyes számokat ragadtunk ki a sokat Ígérő műsorból, melynek zene-kiséretét a nagykanizsai honvédezred zenekara látja el. | Nem kételkedünk, hogy a tantcs-i tőletek és a Stefánia Siövetség Igazgatóságának lelkes flrad.ízását megérdemelt siker jutalmazza.
Jegyek a Városi S lnház pénztáránál elővételben már megválthatók mozihelyárakkal.
— Kétszázötven zalai község szorul háztartási segélyre. A miniszteri bizottság vizsgálata során megállapítást nyeri, hogy 250 zalai község szorul háztartási segélyre és ezért a vármegye még ujabb segélyezések kiutalványozását fogja kérni a kormánytól.
— Tűzoltó mulatság Gelsén. A gelsei önkénles tűzoltóság május 13 án este 8 órakor műkedvelő előadással egybekötött táncmulatságot rendez a N jgy-vendéglőben. A tűz oltók műkedvelői Gárdoiul Géza népszínművé\', az Annuska t adják elő. A mulatság jövedelmét a tűzoltóság felszerelésére fordítják.
= Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
— .Vasúti Kalauz" a legújabb és legolcsóbb vasúti menetrend, mely könyvalakban ma hagyta el a sajtót. Tartalma: Magyarország Osz-szes vasutalnak nyári teljes menetrendje és díjszabása. 0 .szeállitása praktikus és könnyen áttekinthető. Legnagyobb előnye, — feltéllen megbízhatósága mellett — hogy ilyen olcsó menetrendkönyv még nem volt. Csupán 50 fllér az ára a kapható minden könyv-, papír- és utságárus-nál, minden trafikban, vasúti és utcai ujságpavillonokban és az ország valamennyi menetjegylrodájában.
■= Tanuljon autót vezetni Boj tor és Jurcslk soffőriskolájában.
— Uj vásárok. A zalamegyei Ciopak község engedélyt kapott ju-nlus 1-től szeptember 30 lg terjedO időben minden szombaton, (ünnep esetén előtte való hétköznapon) hetivásárok tartására. A vásárokon helypénzt szedhetnek, de állatokat felhajtani nem szabad.
— Felvétel a Tanltóképzőlnté-zetbe. A bajai m. kir. állami tanitó-képzöintézet I. osztályába a jövő tanévre 35 növendék vehető fel teljesen ingyenes, féldijas, teljes fizető bentlakáti kedvezménnyel. Caak azok folyamodhatnak, akik a polgári, vagy középiskola IV. osztályát a rendes tantárgyakból legfeljebb 2 elégségessel végezték, vagy e félévi értesilöjük ugyanilyen minősítésű. Részletes felvilágosítás a minden elemi Iskolának járó Néptanítók Lapja április 17 iki számában olvasható.
Kedvezi fizetÉsi feltÉlelek mellett
imi szakszerűen készít
vízvezetéket fa fftrdőberendezéseket
leodlivlti József h lártoo
Király-utca 45.
Telefon: 271.
SPORTELET
Weinhardt "agy Prém
Kovács Vámos Bass
Buresch Mészáros Stofián Holzbauer Tárnok
Bakonyi Kelemen Hajdú
Joós
Ember Szagán Farkas Héger Tamás
BShm
Szemző
Nagykanizsa, május 4
Egy nap választ el attól, a futballban is kiemelkedő dátumtól, mikor a szombathelyi Sibátia revánsra éhesen újra harcra szá\'l a Kanizsa FC ellen. Hogy mit jelent ez a név: Sabárla, mi sem bizonyltja jobban, minthogy napok óta egvébról sem beszélnek és biztosan a Zrínyi pálya minden helyét megtöltik vasárnap délután. Olyanok ls, akik talán életükben először szánják rá magukat, bogy a profifutball minden izgalmát végigélvezzék.
Mert a jelek szerint nagy küzdelem lesz a holnipl. Egyrészt azérl, mert a Sabárián még mindig ég a 2 : 1 es vereség, amivel Kanizsa saját otthonában Szombathelyen legyőzte, másrérzt, mert május elsején a Csehszlovákia Teplitzben a Sibária, győztes félidő uián 4: l-re vesztett. Két csorbát akar egyszerre reparálni a nagy kék-sárga együttes és hihető, hogy első osztályú bajnoki iramot fog diktálni az első perctől kezdve.
A Kanizsának is sok törleszteni valója van a közönséggel szemben. Mull vasárnsp klábrándltólag rosz-szul játszott és silány eredményt ért
el a csapat, ezt kell felejtetni.
A Sabárla csüiOrtökOn érkezett meg a bécsi gyorssal és nem ls tart tréninget, hogy pihenten állhasson ki a Kanizsa ellen.
A szombathelyi vendégcsapat nagyobb drukker gárda kíséretében holnap délután a két órakor érkező gyorsvonattal lön Kanizsára. Az állomáson ünnepélyes fogadtatás lesz, melyet a Kanizsa FC vezetősége rendez és Így szép lenne, ha minél több sportbarát jelenne meg ez alkalommal az állomáson.
A S bária mini jeleztük Pesovnlk kivételével kompletten áll fel, mig a Kanizsában Gerstenbrein helyén jobb összekötőben a tehetséges Szagán szerepel. Egyébként a felállítás vál-tozatlsn. A tippekkel a legnagyobb optimistának is óvatosnak kell lenni, mert a Sibária olyan csatársorral játszik ellenünk, mellyel legyőzte húsvétkor a Ferencvárost. Még Igy ls akadnak Kanizsán, akik győzelmet fogadnak — Kanizsa javára. A magunk részéről minimális gólarányu Sabárla győzelmet, ha nagyon jól megy, eldöntetlent tippelünk. A profi mérkőzés fél négy órakor kezdődik.
A holnapi amatör bajnokinak az NTE nyilt favoritja
Rekord közönségre ven kilátás holnap délutánra Az NTE vasárnapi bajnoki mérkőzése elé nagy várakozással tekintenek, mert mindenVi kíváncsi arra, hogy a mult héten mutatott nagy formá|át az NTE állandósítani tudja-e. Ellenfele a Slmonlornyai Bőrgyárl TC |óképe»ségü csap :l, mely a Bj|al Turul 2: I arányit legyőzésével a mull hét legnagyobb meglepetését szolgáltatta. Nem szabid tehát az NTE-nek elbízni magát, mert Simon tornyát a kiesés veszélye fenyegeti és ez bizonyára kétségbeesett erőlködésre készteti. Az NTE nek is óriási szüksége vsn a pontokra, mert ezenkívül csak junlus 7-én látszik itthon a Bajai Turullal, mig május 13-\'n B:jáa a Turul ellen, május 17 én Pécsett a Dvac ellen és junius 10 én Kaposvárott a Kac élén már jóval nehezebb lesz eredményt elérni. Mi bizun\'t az NTE győzelméb;n, mely kis szerencse esetén pár gólos Is lehet. Természetesen minden játékosnak — mint múltkor is teljes erővel és szívvel kell küzdeni. Az NTE felállítása: F.ipai — Jámbor, OyörgydeAk — Radicv, O.w.ld, Horváth — Hlrsch-ler, Mákos, Jakubec, Pum, Hlrschl. Biró Kaufmann. Kérdőt 7i2 kor. Halárblrák: Klemam, Wolf.
(Ifj. levente blróküldés.) Kls-kanlzsán: 2 kor Kisk. Levenle— Kinizsi Biró Kohn. Fél 4 kor Kath. Kör—Z-inyi Vasutas. Biró Herzl. j Zrínyi pályán: Va9 kor Jóbarát-; Reményqég. Biró Lackenbacher. — ! Délután lAö-kor Teleky—,13" Zrínyi.
Biró Izsák. Szövetségi pálya : >/a2-kor , Egyetér.és—Hunyady. Biró Stern. ; 1/26 kor Turul—.77" FC. Biró ! Mandler.
BÁDIÖ 10801
(Rövidítésed) H — oirek. rorgazda-sá^. lUnuv. — hangverseny. E — elósdás Oy — tiycinickelaiek. A — asszonyoknak. Z — zene Mg. ~ mezőgazdaság. Itt. - ifjúsági előadás. F — (elolvasás. O — gramotonzene. Ib — Jazz bánd. K — kabart. nZ. — népszert xeoe. (
Május 5 (szombat)
Budapest 9.30 és 11.45 H. Közben 12 órakor déli harangszó az egyetemtéri templomból. Utána O. 1 ldöleliéf, idó|árás. 3 H. 4 A Szociális Mlisz\'ó Társulst E. 4.45 ldö|elzé», Időjárás. 5 Társadalomtudományi E. 5.30 Szórakoztató Z. 6 35 lipa-novlls Sándor F.: Finnország. 7 Ksbaréest.
9 Hangv. 10 H. Utána Cigányzene.
Bécs 11 Q. 4 és 7 Hangv. 8 05 A folyam, Msx Halbe 3 felv. drámája. Utána Ib. ét nZ.
Berlin, Stettln 11.02 Q. 5 Hangv. 8 Énekkari hangv 10 30 Hangv. Barcelona 2.30, 8 10 és 10.15 Hangv. Basel, Bem 1.30 G. 4 és 5 Hangv. 8 Népszerű est. 9.20 Hangv. 10.35 Tánc Z.
brünn 12.15 Hangv. 5 Oy. 7.20 Pozsonyi átvitel
Frankfurt, Cassel 2.15 O. 3 Oy. 4.30 Modern Z. 7.15 Háromtelv. tragédia, utána Tánc Z.
Hamburg, Bréma, Hannover, Klet
11 O. 12.30 Hangv. 4.15 Egyfelv. vigopera. 5 Hangv. 8.30 IC, majd Jb. l.angenberg, Köln, Aachen, MOnster
10 15 O. 1 és ü Hangv. 8.15 Vidám est. Utána Tánc Z.
London, Daventry 10.15 Istentisztelet 1 Ksmara Z. 3 30 Bsllada-hangv. 4 Tánc Z. 5.15 Oy. 6 Orgonahangv. 7.45 Mumro és Mills: Szinkopák két zonyorán. 8 Szimf. hangv. 11.35 Tarka est. 10.35 Tánc Z.
Madrid 2.30, 3 30, 7.15 és 8.15 Hangv 10.15 Murger rádiójátéke.
Milánó 12.30 és 5 Kamara Z. 5.50 Oy. 9 Hangv. 11 Tánc Z.
Prága 11 0. 12.0 Hsnev. 5 Oy. 5 Hangv. 7.30 Pozsonyi átvitel. Tánc Z.
Róma 1.30 Ksmara Z. 450 Oy. 9 Olasz opera-esl.
Varsó 5 Istentisztelet. 7.05 Mg. 8.30 Zeller : .A madarász\' c. 3 lelv operettje. 10.30 Tánc Z.

kozoAszuthá^ak apróhirdetések
Városi Mozgóképszínház. Ma
5, 7 és 9 órakor, vasárnap délután 3, 5, 7 és 9 órakor a „Hindu síremlék* testvérfilmje, a „Chnges királynője", filmregény 2 réizben, 12 fejezel ben. Físzerepló : Bernbard Qötzke. I. rész: A hindu bosszú. II. rész : A kétarcú lejedelem. Hiradó.
Uránia Mozgó. Ma szombaton és holnap vasárnap: „Az arizónái csodalovas", Wildwcst történet 8 felvonásban. .A falramászott tapéta" és .A kikapós pillangó*, burlesrk 2—2 felvonátban.
TÓZSBE
A mai értékíőisdén az Irányzat kedvetlen nyitás után megjavult. A rendezési nap eladásai miatt a forgalom alacsonyabb árfolyamokkal indult, később azonban szilárdabb külföldi jelentésekre a hangulat megjavult és a véleményes vásárlások hatása alatt a nyitási árveszteségek nagyrésze megtérült, sót számos érték még kisebb árnyereségre is tett szert. Zárlatkor az irányut kissé egyenetlenül alakult. Az áreltérések azonban felfelé és lefelé egyaránt jelentéktelenek. — A spekuláció ma elsősorban Fegyver és Láng-részvényeket favorizálta. A forgalom köze pes volt. A fixkamatozasu papirpk piaca Ozlettelen és változatlan, a valuta és deviza-piac tartott.
Zürichi zárlat
Párta —•—, London 25*321/á, Nawyor* 51890 Brfltaei 7*45, Mll.no JT\'33, Midiid 86-36, ámstetdam 109-30, Bulin ÍM 10, Wlsa Sotla 374\'/». Práaa
15-38, Varrt 58 20. Budapest 90 6B, «al(réd 9-I3VI, 321.
Terménytőzsde
A rozs 15 fillérrel eseti. — Az Irányzat rozsban és zabban gyengébb, a forgalom csekély.
Haaa ttaaav. 76 kg-os 3375- 34 00, 77 kg-os 34 05 - 34-30, /8 k«-oi 34 45-34 65. 79 kf-oa 34 75-3495. 80 kg-os 34-90-35-05, dunántull 76 kg. 33-55-33-75, 77 k(-oa 33-80—34 05. 78 kg-ot 3115-34-35, 79 kg-oa 34-55 - 34 70, 80 kg-oa 34 65 -34 80, roaa 3140—3155. takarm. árpa 3000- 30-25, sfiránvi 32-00—32 50. aab 33-80-34 00, tacprt 2775 -28-00, Baaakorpa 2375-24 00.
i k«áape«fl Tfixsde ievha-joííyaést
valutak
Angol L r-82-27-97 Balgi Ír. 7975-80 06 Csaó k. 16-90-16\'98 Dánk, 113 20-153 80 Dinár 9 97-10-07 Dollár (69-60-671 60 francia tr mO-2270 Moll. 230 35 J31-3 > Lángjai 64 06-64 36 Lat 3 51-3 56 Lava — -
Ura 30 00-3025 Mliks 136 65-137 15 Schlll. 80-50-8065 Nofvég 152 95-153 55 SvánJ 1.119-95-110-35 »*édk W3 30-153 90 t Ciíti 95 00-95 60
UKVIZAK Amat. 230 \'0-231 20 Belgrád 10 06-10 09 Berlin 186 75-137 15 Bakarait 353-357 BiUaaiol 79 80-80 05 Kopenb.153 30-15370 Oaalo 153 05-153-45 London 27 89-2;-97 Milano 3010-3020 Nawyork 571-60-3 20
Párta
Prága
SsolU
ltoekb
Varsó
WWn
Zürich
Madrid
22 47-22 57 16-93-16-98 412-415 153 42-153 82 64 70-64 27 8041-80 67 11016 110 46 95-CO-95-50
As spróhlrde lések dija 10 »ólg SO fillér, minden további izó dt|a 3 (III. Vasár- és ünnepnap 10 sxólg 10 fillér, minden további sió dija 8 flll. Szerdán és pén-
teken 10 sióig 10 fillér, minden lovábbt sió dija a flll. "\' \' " \'------
Clmssó s uilnden vaata-
etSból álló sió két siónak utámlt-
l|«
gsbb bet_____— —----.— -----
Intik. Állást keretóknek 50«* ttigedmény. \' * kMtMsi dii ttiaro -
i
Kitűnő mínösígU asxtallbor 88 tillér 1 lilerenklnt — Sátrán Józseféi, Magyar- »
utca 74.
2296
Blondal, ovii és kör képkeretezéseket legolcsótan vállal — Stem üveges Erisébe* -«r. 1446
KlIUnó zamatu aranyhegyi vörös és rlzllngbor 120 Sálránnál, Magyar u 74. 2318
•srthalfn kassza hármas eladó. — Szlgrisat, Király utca 38. 2336
Utcára nyíló kart, Ipari vagy más célra I kiadó Király-utca 28. 230ö
2 szobás utcsl lakás mellékhelyiségekkel azonnal kiadó Magyar-utca 45. 2317
Értékss kSnyvtár szépirodalmi és műszaki munkákkal, elköltözés miatt nagyon olcsón eladó Teleki ul 27., a kapu alatt jobbra 2315
Vendéglő és kivéhás nsgyközség-ben Kl házzal egytltt elsdó. A vételhez 16.000 pengó szükséges. — Clm a kiadó-hivatalban. -2335
Csinosan bútorozott szoba kiadó. — Clm a kiadóban. 2301
Oalathslylség szobával kiadó Erzsébet-tér 13. 2281
50 dsrab különféle fajgalanab olcsón eladó Király utca 28. 2256
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbarátoknak és ismerősöknek, kik felejthetetlen dr/ga jó édesatyánk
REINWALD REZSŐ
elhunyta alkalmával a temetéren való megjelenésükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, ezúton mendunk hálás köszönetet.
A gyászoló család.
M. S. U. két hengeres
jókarban levő
motorkerékpár
jutányos áron eladó. Bővebbet Németh Károly tulajdonosnál, Keszthelyen, Rákóoi-u. 2. sz
__2334
FIGYELEM!
Terrntslabdálnk árai:
Sporting 1927. tucatja......P 20 -
Spaldlng tél lucat...... . IB\'50
Dunlop tél » . 17\'—
Schlazenger Stichles tucatja . 34"— Olimplc varróit . . 28 —
Semperit . . . 33 ~
Tennlsclpók:
Fleet-Foot Wimbledon, amerlksi nyerspumnil talppal nól nagyság P U\'—
téitinagyság P 12 — Tenlsütók nagy válssztékb.in 20 pen-gótól telteié, kaphatók
FISCHEL FÜLÖP FlAl nál
Nagykanizsa. us
iftB május fl,
Ágytollat,állati bőröket,
vOrOs- és sárgaréz, cink és ólom hulladékot, vasat, csontot és >on-gyot a legmagasabb árban vásárol
8TEÉI B. FIAI HáSYKAHÜWA,
Erzsébet királyné tér tS. sz. atatt.
11*3
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gOzmosó, vegytlsztitó, ruhafestő
Kyár: Biijiíi-í. II. Gytjtítckf: UnaiM I.
Vállal mindennemű ruhafestést, vegy tisztítást, gőjmosást mérsékelt áron. Eliumeten elsőrendű munka. Hófehér, tükörfényes gaUérüizütái. Plissérozás. «7 Oouvrérozás.
MEGHÍVÓI
Magán- va^y Qxle\'i ügytkbenl utailsok alkalmával
BUDAPESTEN
a legkellemesebb otthoni nyújtja a Icgelónyöiebb teltételek melleit a Keleti pályaudvar érktséál oldalával szemben levó
GRAND HOTEL
Park Nagyszálloda
Budapest, Ylll., Baross-tér 10.
mert
aOO.o angedményt kap
mint .itn Up ciólIx.lóolció aiobi-iiilokból,
100.0 engedményt kap
olció éttermi iralnkhdl (KIIOdS hált konyhi.) S psngSt megtakarít
lutötiil kölleéRel, mert tryalog ál|6he< egy perc alatt t pályaudvarról.
Nálunk otthon érzi m si g á 11 I I
EleörcadQ ktajolgália, iil^uruj. ciilidl Jelleg.
Saját áráiki
eieo elöny&k tolytán, hogy okvetlen niluak aiill. |od meg. — Elöxetea azobamegrendeléa aJinUtoe. _48SI
Sertéavásár
felhaltál 1200, Belyból eladatlanul vlsau. ■áradt 200 darab. BaórendB 100—1-62 sacdatt 1-58-1-62. szedett köaép 148-1-52, kftnnyfl 128 — 1 36, elsóitndu Oreg |\'48—1-50, másodrendű I-38-1 42, angol stlldó 1-36-1-60, sialonna nagyban 180-
1 84, atlr 1-92-1 96, lehuiotT bus 1-72-
2 24, szalonnás (élsertéa 1 92-2 04. Az tránviat lanyha.

Hlsája: Bélzalai lyoiada es Lapiiaao \' • Vállalat Részvénytársaság. Pateiö. kiadó: Zalai KAroly.
s> Hacjkaaáaa n. m.
Autóvezetői tanfolyam.
Az idei első autóvezetői tanfolyam hallgatói sikeresen levizsgáztak, a második tanfolyamra beiratkozni lehet:
Bojtor József Lichtscheindl Pál
kocslRyártónál vaskereskedésében
Teleton 544. Telefon 291.
Mérsékelt tandíj, amely részletekben is fizethetfi
MEGHÍVÓ. A 4Viktória Oőz-téglagyár R. T; Nagykanizsa" rendes évi kUztfttttsü\'
1928. május 12 én d. e. 11 órakor a Nagykanizsai Takarékpénztár R. T. tanácstermében tartja meg, melyre a réBtvéhyeseket tisztelettel meghívja az Igazgatóság. Tárgy, sorozat: l. Az igazgatósáé (» fe|. ügyelőfcizotuág jelenlése, az 1927,évi zárszámadások és mérleg előterjesz-iése, az igazgatóság és felügyelt-bizottság felmentése. 2. A felügyelö-blzoltságl tiszteletdíj megállapítása, 3. A részvények névértékének és u alaptőkéhek ItSráliltá&a, á részvények összevonása. 4. Az alaptőke felemelése. 5. Az alapszabályok mó-dosiláfa. 6. Hivatalos kőzlóny kijelölése. 7. Esetleges Indítványok.
MérlsgsaAmla l9ít. Jeoemiáar tl.
Vágyott: Ingatlan 122.985-20, Oépek éj lelszer,elétek 16 123 24, Készpénz 2006 42, Készletek 19 969 22, Adósok 7810 58, Veszteség I. évi 3823 35, áthezat 5436 28, (W sen P 208 154 29. Ttíier : RésrvénVtfckÉ 60.000 -, Tőketartalék 36 Ö84 —, Értíkcsök-kenés 681859, Hitelezik 13.235-14, Elto-tadványok 92.000—, Fel nem vett osztalék 36 56, összesen P 208 154 29. - A kfii-gyűlésen csak azon részvényes |ogositott szavazatra, aki részvényeit a kózgytlléit
megelőzően három nappal a vállalat pénztáránál, vagy a .Nagykanizaal Takarék-nztár R. T.*-nál, vagy a .Tranidanubii
g41
T.\'-nál letétbe helyezte.
GYÜMÖLCSFA
védelmi szerek (Ends, Almola, bendrln, Nosprasen, Solbár stb.) Oszők elleni osávásé sztrek:
(Porzul, Tllantln, Orion, Rézgállc)
„Futor" szénsavas takarmánymész németországi főzelék és virág Ihágvak Gazdasági vetőmagvak Madáreleségi
(kendermag, hámozott zab, fénymag, édei repce, kerekrépa, napratorgó. tökmag stb.) Szemestengeri (nagy és aproszemtl), ub, árpa, köles, buu, tengerldsta, stb. Kicsinyben és hagyban kaphatók:
ORSKÁe IÓZ8EF inktmittófet
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett, at Teleion: 130
MAKULATUR
papir
kapható a kiadóhivatalban
Magyar Hí Iroda 1.1.
nagykanizsai fiókja Sugár-ut 4. Telefon 338.
Minden külön köllsíg vagy porló felszámítása nélkül elhelyez
hirdetéseket
bármely bel- vagy külföldi lapban.
Beklámtenreket készít, szövegei
Pia kát irozáat
vállal helyben és vidéken, belvagy külföldön.
Nagykanizsa r. t. város mindennemű hirdetési jogának bérlője.
Magyar Film Iroda rt Budapest képviselője.
A Magyar Királyi Belügyminisztérium forditó osztályának felvevő helye. Bármely nyelvről vagy nyelvre fordítást vállal és belügyminisztériummal hitelesittet.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
/
évfolyam, 103. tfám
Nagykanlttt, 1KB. méjus 6, vasárnap
Ar. 16
fülér
POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fó-ut 5. szim. Keszthelyi Ilók kiadóhivatal Kossuth Lajos-u. 32.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ira: egy hóra B pengő 40 fillér
Ma temetik a bátai vérengzés áldozatait
Béta, május 5
A kii tolnai község lakossága még teljesen a borzalmas emberirtások Izgalmainak hatása alatt áll. Az emberek órák hosszat ácsorognak a caendórlaktanya elölt, ahová csak hatósági engedéllyel lehet bejutni. A halottasbálban egymás mellé fektették a gyilkost és áldozatait. A törvényszéki orvos a holttestek boncolását tegnap nem ludta befejezői, ugy hogy ma folytatnia kellett munkáját.
A gyilkos Őrmestert és áldozatait vasárnap délután temetik.
Autón érkezett álarcos banditák fegyveresen kiraboltak egy bankot
Oladbek, május 5
(Éjszakai rddlójelentis.) Mi a birodalmi bank Itteni fiókjánál megjelent egy autóval 5 álarcos fegyveres bandita.
Berohantak a helyiségekbe és a tisztviselők megfélemlítésére több lövést adtik le. A nagy zűrzavarban egyik bandita beugrott a pénztár főikébe és onnan nagy csomó bankjegyet kapott fel és felugrott az autóba, ahová követték társai, akikkel elrohantak. Hogy mennyi pénzt raboltak el, még nem sikerüli megállapítani. Sebesülés nem történ*.
Nobiie csak az Itália meg-Javítása ntán folytat j a nt ját
VadsfJ, május 5
Klngsbeyl jelentések szerint a kingsbayl öbölben horgonyzó Citta dl Milano legénysége lázas izgalommal várj* az Italia érkezését. A kingsbayl öbölt uszó jég borlije, amelyet a heves északnyugati szél haj\'ott Ide. A hajó teljesen befagyott. Az a rianás, amelyet a hajó legénysége vágott a jégen, szintén befagyott és a hajó teljesen el van zárva a tengertől.
Berlin, májns 5. Az Italia léghajó Vadsőben leszállásakor megrongálódott. Njblle tábornok csak a megjavítás után folytathatji útját, feltéve ha az időjárás is kedvező lesz. A Spitibergákról kapóit szlkralávlrat hírül adja, hogy Noblle tábornok kísérő hajója Kingsbey előtt a jégközé fagyott.
Szombati eredmények a futballban
Budapest, má|u» 5. (Éjszakai rddlójelentis) Turul—Húsos 1:0(1:0). Pesterzsébet—Novisad (Újvidék) 5 : 1 (3: 1). A játék kimagasló eseménye Schlosser nagyszerű játéka volt.
A szentgotthárdi ügy vizsgáló-bizottsága Hágában elkészítette a népszövetséghez intézendő jelentését
A bizottság meghallgatta Ténczoa altábornagyot, hérom szakértOvel megjelent
■kl
Hága, május 5 (É/szakai rddlójelentis) A szentgotthárdi vámincidens ügyében kiküldött hármas bizottság csütörtökön értekezlelre ült össze Hágában. Meg hsllgat\'a Skerman és Kjelman vasulügyi szakértőket, rajtuk kívül még két szakértő véleményét hallgatta meg a bizottság, akiktől több kér-
désre nézve felvilágosifást kértek.
Péntek délután a bizottság meg hallgatta Tdnczos altábornagyot, aki három szakértővel jelent meg. Ezután a bizottság hozzálátott, hogy megszövegezze a népszövetséghez beterjesztendő jelentését.
Tegnap és ma, szombaton ez a munka még tart.
Moszkva akart ismét Magyarországon felfordulást csinálni
A bécsi hatóságok egy negyedik népbiztos után kutatnak
hogy szintén Bécsben tartózkodik.
Párls, má|us 5. (Éjszakai rádió -jelentis) A „Liberte" szerint a Kun Béla féle kommunista Iratokból meg lehet állapítani, hogy Moszkva akarl Magyarországon ismét felfordulást rendezni. Ennek előkészítésére küldték ki Bécsbe Kun Bélát.
Bécs, május S A lefoglalt kommunista Iratokat még mindig tanulmányozzák. Számos rejtjelezett levelet nem tudtak megfejteni. A hatórágok még egy negyedik népbiztos után kutatnak, akinek nevét még eddig nem sikerült megállapítani, de feltételezhető,
Szántó Zoltán és társai bünügyében a főügyész példás büntetés kiszabását kérte a bíróságtól
,,\'Téves azt hinni, hogy Magyarországon a kommunista veszedelmek megszűritek\'\' — Jelentette kl
Szántó Zoltán és társainak bün- \\ Bélát. Rátér ezután az egyes vád-
ügyében a klr. i\'élötábla részben helyt adott a bizonyítás kiegészi\'é-sét kéiő indítványnak. Eiután Kiler főügyész tartotta meg vídbeszédél. Kijelentette, hogy számítása szerint a törvényes állapot helytállása óta ez már a 15 ik puccskísérlet, (éves tehát azt hinni, hogy Magyarországon a kommunista veszedelmek megszűntek, annál is inkább, mert a mult héten tartóztatták le a gyászos kommunizmus hírhedt vezérét, Kun
lotlak tevékenységére. A vádlottaknak az volt a céljuk, hogy összehozzanak egy tettrekész tervel, amelyet alkalmas időben Moszkva indítson meg, hogy aiu\'án magukhoz tagsdbassák a hatalmat. Példás büntetés kiszabását kéri, nemcsak hogy hoiaiu időre ártalmatlanná tegyék, hanem hogy a velük Illókban egyetértő társaikat is visszariasszák. Vád-beszédének befej :zéie után Vámbéri Hűsítem mondotta el védbesiédét.
A magyar békereviziós mozgalom a gyulafehérvári kongresszus napirendjén
Negyedmillió paraszt útban Oyulafehérvár felé — A kongresszus felszólítja a Bratlanu kormányt az azonnali lemondásra?
Pár Is, májúi 5. A .Malin" Jelentése szerinl a gyulafehérviri kongresszus fel fog|a szólítani a Bratlanu-vannak. Manlu, Vajda, Mlhaliche I kormányi, hogy mondjon le azonnal,
Bukarest, május 5 A holnapi gyulafehérvári kongresz-szusra a küldöttségek már útban
már Oyulafehérváron tartózkodnak. Hír szerinl a gyulafehérvári kongresz-szus napirendjén a magyar békereviziós mozgalom is szerepel.
ha pedig ismételt felszólításra sem tenne ennek eleget — ugy a parasztpárt olyan intézkedéseket tesz, amilyenre eddig még nem volt példa.
London, május 5 A Daily Express jelenlése szerint legalább negyedmillió paraszt van útban Oyulafehérvár felé. Romániában ilyen tö-meggyülésre még nem volt példa.
Gyulafehérvár, május 5. (Éjszakai rddlójelentis) A holnapi gyűlés teljesen nyugodt atmoszféra elöxl meg és azt remélik, hogy nem robbannak kl szenvedélyek. A nemzeti párt vezére garanciát vállalt a rendért. Katonaság vagy csendőrség sem a városban, sem a vidéken nem látható. A nagygyűlést a fehérvárt színházban tartják meg, mely előtt oláh istentisztelet lesz. A gyűlésen meg-siövettezendő memorandumot Manlu Oyula hozza a régenstanács tudomására.
Baden-Powel tábornok, a világ fiicserkésze Budapestre érkezett
Budapest, május 5 A nőcserkészek budapesti világ-gyűlésére érkezett külföldi vendégek ma a Déllvaiuton elu\'aztak a Balatonra. A cserkésinök vidám és színes csoportja Siófokon szállott ki a vonatból. Itt villásreggellztek, majd ha|ón átkeltek Tihanyba, ahol megnézték az apátságot és a biológiai intézetet.
Ebéd után a nőcserkészek társasága kirándult Balatonfüredre, majd Balatonföldvárra, ahonnan a délutáni vonattal visszautaztak Budipestre.
Este 10 órakor érkezett Róbert Baden-Powel tábornoV, a cserkészet mrgil»piló|a és a világ főcnerkésze. A pályaudvaron a Magyar Cserkészlányok Siövtségének elnöksége és a Magyar Cserkész Szövetség fő-cserkésze fogadta Baden-Powel tá-bornokotnagy cserkészcsapatok élén.
A holnapi vasárnapon részlvesz az ünnepségekben a Magyar Cserkész Szövetség Is. Az ország minden részéből a cserkészfiuk ezrei gyűlnek össze Budspeiten és a fő-cserkészek és csetkészvezérek vezetésével kivonulnak az Üllöiutl FTC-pályára, ahol d. u. 2 órától 5 óráig diszszemle lesz. A Magyar Cserkész Szövetség díszszemléje Is beleilleszkedik a nőcserkészek világ-gyűlésének programm|ába.
Óriási tűzvész egy olasz kikötőben
PortoRose, május 5. (Éjszakai rddlójelentis) A kikötőben hatalmas tüz pusziitól), melynek áldozatul esett 2 nagy hangár. Ebben 5 vízi repülőgép pusztult el,
f.ALAI
1928 május 6
A színház kapunyitása
Nagybank**, mé|u« 5
Majüi 15 én szép kis szit-hunokba Isméi bevonulnak Thátla í).\'p|-l, a néma mozgógépek fehér vászonfcp e helyén a piros breláifflggöny «ár-nyai szétnyitnak s felhangzik a minden síép képnél kedvesebb\' magyar sxó, magyar dal.
Fodor Oaikdr lelkes táisuUla megnyíló előadátul Zerkcwitz Béla a sok-sok stáz hangulatos magytr mad.il srerzőjéník egyik legszebb operettjét, a Legkisebbik Horváth lányt mutalja be.
Szintért utalunk téli működését a legteljesebb művészi siker koronázta, ami a pécsi szinűg,! bizottság, hatóságok, de leghatbatósabban a pécsi közönség szeretetteljes pártfogáséban Jutott kifejezésre. Nigykantzsa most abban a szerencsés helyzetben van, bogy precízen összetanult, úgyszólván sngó mellőzésével pargó előadásokban gyönyörködhetik, mert Mszen a pécsi idény alatt a műsor minden darabja 10—20 előadást ért meg.
Teljes operett és p-ózal tártulat Jön a a téli létczámból egyetlen tag sem hiányzik. Minden darabhoz uj díszletek, s az uj beszerzésekkel gazdagitott és felfrissített ruhatár könnyűvé lesiik a darabok sti\'usos kiállítását.
Május 16 én\'kedden, al*gllseb-bik Horváth lány fiazerepibtn Erényi BéVskét látjuk viszont, aki a jövő idényre már a budapesti Ktrály-Sziubáz primadonnája. Bihari Nán dor, Pál/l Blank?, Palásthy Hona, Kormos Ferenc, Kdiolyl Vilmos, a táncos és szép kiállítású perett főszereplői.
lG-án, sieidán Jtrnoüyörgy szép-zenéjű romantikus operettjében Kóbor Irén, a tüneményes hmgu primadonna muta\'kozik be cRyik legjobb szerepében. Sólyom Q)öző, a közkedveltségnek örvendő optrctl bonvlvant és Sugár Oyula fóswrep-lésivel.
Csütörtökön két előadást tart a aziabáz. Délután mérsékelt helyárakkal Klímán I nre nagysikerű cp:-
a parAdi víz
a leghlrnevesebb orvostanárok véleményt stcrtnl kiváló gyógyszernek bizonyult klUII tfldó-, gyomor-, bél- éa
hólyaghurutban szenvedőknél Emésztési zavarok, aranyér, mát és lépdaganatok eseteiben. Csuz- és köaz-vénybajoknál. KltQnfi asztali éa borvíz. MindenUlt kaphitó. Pöteiakal: Forrástermék és Ásványvíz Kereskedelmi Részvénytársaság IMK Budapest, VI., Király-utca 12.
«:!)••, a Cigányprímás, este pedig A legkisebbik Hortátb ünv szinre.
Péutskeu Lshár-opsieit ijlujiiif val kedveskedik az igazgatóság, a
világsikert íratott Éva előedásábsr.
S.o.nbaton és vasárnap c«\'e n Bud p sfl S\'it.hiz n g/hi U Fcdák-opertijc\', a Borcsa Amerikában c. hangul) os magyar nólAlkt\', m;gy?r érzékekkel gazdag opereiljít mu atji be a sziiiház Kóbor Irénnel a címszerepben. Vasárnap dilu\'án I* mértek. It belyáru előadás.
Hétlőn K. Beinauer Édenkert c vígjátéka keiül s iure a régi prózai kedvencekkel, Rtaa Bflzui, Egri
Bírta, Lontay Imre, Vértes Lajos fő-v>.*ripli sével.
tv Faragó J.-nő és Baint mö pompás zcníjü nagfop-arctijí, a Casanova ktrűl hosazu évek u\'án isméi műsorra.
Síirdán Aifred Ntumsnn nsgy hatású drárnájt, az O/oszomág kerül bemula\'óra.
A sziniiflényre 30 as és 20 as bé.lelszil/éiiyeket bocaá|lott ki az igazgatóság. Fodor Elek helyettes Igazgató máris városunkban tartózkodik a bérletek elökéazitéte miatt r így a t. bér őkötönségnek a Városi Siiih >z irodájában, telefonon is (500) retidílkerésre áll.
A nagykanizsai vágóhíd Ugye legközelebb közgyűlés elé kerUI
A földmflvelésllgyl miniszter is Jóváhagyta a terveket
Megittuk a nagyksnlzaai Ipartestület húsipari szakosztályának mozgalmát a nagykanizsai vágóhídon uralkodó álbpotok megszűntetés^\'-, ami arra Inditoltn Bödy Zolláu alispán\', hogy a törvényhatósági fő-állatorvos\', Kertész Lajis állategétz ségügyi felügyelőt leküldje N<gy-kaniisára a vAgóbid «iap>s felülvizsgálatára. A vizsgálat után .íz al iípári megUtie Intézkedéseit, mely-uik eredmányeképen a polgármester rövidesen összrhiv|a a város képviselőtestületet, bogy a vágóhíd ügyében határozzon. A város ugyanis nemcsak a huílparosok állal ozóvá-tett vágóhídi panaszokét akarja gyö-
keresen orvosolni, hanem felépi 1 a certéssiuró telepet és hü ől Is, aminek terveit a városi mérnöki hivatal már régen elkészítette és a földmi-veté*űg)i minisztérium is jóvábsgyta. A polgármester felhatalmazást fog kérni a képvisílötestülettől, hogy a vágóhídi munkák és építkezések költségeinek fedezésére szükséges kö\'c;öii Hvétele ügfébtm tárgyalások :t íeidhesseu és igy esetleg az épttkeiési munkák az ősz folyamán megkezdődjenek.
A vágóhíd ügye mellett több más fontos és halaszthatatlan ügy is le-tárgyalásra keiül a közeli képviselőtestületi ülésen.
Szóváltásból véres gyilkosság Semjénházán
A tettes ónként jelentkezett a hatóságnál
Nagykanlzta, május 5
A leteuyei kir. Járásbíróság elnökéhez rövid jelentés érkezett ma arról, hogy Semjénháza köziégbeu ez éjszaka vé^es gyilkoigág történ1, melycek nzereucsétlen áldozata rövidében iinzenvedett.
A ozükeznvu jelentés csak annyiról értesítette a biróíágot, hogy az é| szaka folyamán Kósa Is\'ván Cs Vlaslcs József semjéuházai lakosok egy semmiség miatt összeszólalkoztak, melynek hevében Kósa István annyira dühte jött, hogy elővette hosszú, éles kését és Bit teljes ertjével Vlasicbba mártotta.
Vlasics vércen (erűit el a földen és nemeokára kiszenvedett.
Az esflel telefonon jeleníellék a nagykanizsai űgyésiségnek, melynek indítványára a ietenyei kir. Járásbl-róségtól dr. Hitzelberger Sándor
vizsgálóbíró és a hntós.\'gi orvosok a késő délutáni órákban kiszálltak
Ssinjéuházára a hilésigl boncolás megejtésére és a vizsgálat foganatosítására. Megjelent a helfsztnen a murakereszturi Csendőrség egy járőre Is.
A véres gyilkosság részleteit a vizsgalat van hivatva kideríteni.
Kósa István, a tettes ma délután önként jelentkezett a hatóságnál. A viz\'gálóbiró elrendelte letartóztatását.
világhírű, IrgmcRbliha tóbb vtrlUitlló ...t
linll kiphitók minden gyógyiiertiibm.
Postai nifgbtiásokat azonnal teljesít: ,,CSILLAG" gyógysnrtir
Sudapaat, ttáktoai-ut 89.
Kézrekerült egy fiatalkora bűnöző, aki hónapokon keresztül követte el a besurranó tolvaj-lásokat
öt ezflst órát, ezüst cigaretta tárcákat, készpénzt lopott össze — Makacs tagadás után tett beismerő vallomást — Átadják a fiatalkorúak bíróságának
Nagykaalzaa, májúi 5 A háború uláni éveknek egyik legelszomorítóbb tünete az ii|uság lelkivilágának megromlása. H hetetlen módon elszaporodott a fiatalkorú bűnözők száma, akik maholnap több dolgot adnak a bűnűgyl hatóságoknak, törvényszékeknek, mint a nagykorú bűnözők.
Nagykanizsán e tekintetben nem mondhatók rózsánknak az \'állapodok, kétségtelenül sok megjavításra szoruló baj, mert a rossz gazda sflgl viizonyok a különböző patro-názs egyesületek működését Is inkább a lelkek megjavítására, mint az anyagiak terén való segítségre szorítja. Azért Igy is elég nagy azoknak t fialalkoruaknak száma, akik korán a bűn útjára tévednek és ha már a javító Intézel következik, akkor a fiatal lélek hamar válságba kerül.
Jelenleg épen egy ilyen bűnügy foglalkoztatja a rendőrséget, melyben a tetten egy alig 14 éves Inas, aki a bűncselekmények sorát hosszú hónapokon át majdnem üzlet-szerüleg követte el. A fiatalkorú bűnös leleplezése ts In Mbb a véletlennek köszönhető, Mely ebben az esetben is a lcg|obb útra vitte a rendőrségi nyomozást.
Tegnapelőtt délután történt, hogy a Korona-szálloda egyik portása egy Inas kezében ezüst órát pillantott meg, mely gyanút ébresztett benne. Rendőrt hivolt, akinek a fiu zavaros feleleteket adott arra vonatkozólag, bogy honnan van az óra. A rendőr bevitte a kapitányság, ihol csak hosszas faggatás u\'án ismerte be, bogy oz ezüst órát lopta.
Azt állította, bogy egy Kiss Al-bírt nevü zenésztől, aki Vadas bán-
Garantált színtartó
férfiruha vásznak megérkeztek
f \\
Singer József éss Társa
divatáruházába.
l&gg. májút 6.
ZALAI KÖZLÖNY
dájában muzsikál — a Koronában csente el az órát. Besurrant annak annak az ugynevezelt Kit-Koronába u l-.vö lakására és ott nyugodtan ma Eához emelte az órát.
Majdnem ezzel egyidőben a rendőrségnek tudomására jutott, hogy a polgári iskolák névavató ünnepélyén, pénteken délelólt a szinbízi öllözö böl előadás alatt egyik diáknik, oki a színpadon izerepell, rejtéiyes módon elltlut az ezüst órája. Tű lé tették irte az egész Öltözőt, de nem találták meg az órát.
Dr. Mátyás Samu kapitány, a bűnügyi osztály vezetőjének az a gyanúja támadt, hogy a fiatalkorú által lopottnak mondott óra a diák elttot órája.
Be is kérette magához a dláko», aki a fiatalkorútól elvett ezüst órában nagy örömmel saját eltűnt óráját Ismerte fel, mire az inas megtört és bevallotta az igazat. Pénteken dílelőlt vakmerőn beosont az üres öltözőbe és ott a diák szegre akasztott mellényéből kikapcsolta az ezüst órát és magához vette.
Mosl gyanús volt egéuen az inas személye és jobban utánrniztek azoknak a hasonló lopásoknak, me lyeknek körülményei egyeztek az ezüst óra eltűnésével.
Eimek során a rendőrség meg lepő felfedezésre jutóit. Kétséget kizárólag megállapított, hogy
az Inas személyében az utóbbi
Idők egyik legvakmerőbb és agyafúrtabb besurranó tolvaja került kézre
aki hónapokon át lopkodod, mlg most kézrekerült.
ö maga csak nehezen vallotta be a dolgokat, de a lakásán tartott házkutatás során egész bűnjel halmazatait találtak.
Ezekre vonatkozólag ugyancsak makacs hallgatás után beismerő vallomást.tett. Elmondta, hogy a mult év decemberében egy kanizsai kereskedő üzletében vett valamit gazdájának, mllfozbcn észrevétlenül ellopott egy darab husz pengőst a fiókból. Ezt a bankjegyet felvaitotta és az aprópénzt elásta a sétatér egyik pad|a mellett. Mindig annyit vett belőle, amennyire szüksége voll. A pénzen cukrot, narancsot vett. Moziba iárt. Vilianyzseblámpát vásárolt. Vett egy Browning utánzalu riasztó pisztolyt és más apróságo\', amikkel kétségtelenül a detektív mozidrámák hőseit akarta népies kiadásban kopirozni.
Ettől az időtől kezdve aztán tobb lopást kOveáett el hasonló körülmények között. Ez év április 5 én egy, a Koronában muzsikáló és lakó cigányzenész lakásába lopódzott be egy észrevétlen pillanatban és onnan annak ezüst cigaretta tárcájtt lopta el, néhány pengőt kitevő készpénzzel együtt ;
E hónap 30 án éjjel 3-4 óra köpött ugyancsak a Kis-koronában a cigányzenészek szobájából lopott el kiseboösszegü pénzt.
E< a tolvajláa felette jelfenzó romlottságára, amennyiben éjnek idején is utcán csavargót\'.
A fiu bünlajslromát most Aliiíja öszze a rendőrség és azután átadják a fiatalkorúak bíróságának, melynek büntetés* után javító Intézetbe küldik.
LUX csak « kék dobozkan valódi.
Kimérve nem kapható.
üymet
csak kinyomni szabad, kicsavarni, facsarni sohasem!
\'alamikor a si lyemmlia viselelc e:viuény Sclycint.olmilul a következő módon
számlta rm ni Ma m.ir majdnem a-i\'! ínos fne->soti: lené vízzel készítsen szép I.ux«h.il>ol.
i selyem hordása, mivel e/l Lux segelyével I oltson ehliez liidej: vi/et, míg <1 hab langyossá
nniidenf.ir.idságésvcszélynélkiilki lehel inosiii álik cs nvon.!.oJj,i e/.nláti a liszlilando tárgyon
Kiiiil iik a siK.iu dörzsöléséi és esa\\.i isát kérésziül a ha! cl. Amikor ez megtörténi, akkor
■n:\\el a finom fonalak elszakadnak és re,1,-ss.i .ihlogessc ki I.i;m:\\os vizlien, leg^e liszl.i kendéle
.-álnak. I.tix fi U skgesse tesz minden dorzsö* és ha ni.ii majdnem sv.r.iz, vasalja ki meleg
lést. A l.ux\'lial) egss/.eriieii kiluiz/.i a pis/lol. ide nem fo.io) vasalóval. Viseli selyem nih inemiiil mossa azonnal, iiiiv el iz izzadság árt a selyemnek.
A SIINI.IHIir MIJVtlK CiYAKTMANYAHavi 50 pengő életjáradékot \\M meg a polgári bíróság Anaa István özvegyének
Tegnapelőtti számunkban megir-luk, hogy a büntetőbíróság felmentette Merkel soffőrt, Anda István récsel tűzoltó halálos elgázolóját.
A szerencsétlen áldozat özvegye, Anda latvánné már korábban polgári keiesetet nyújtott be a nagykanizsai tOivéoyszéken az autótulsjdonos Scbűttler Testvérek és a gépkocsivezető ellen és áletjáradék megítélését kérte, amennyiben kenyérkeresöjét vesztette az elhunytban.
A polgári per Podolay Jusztin egyesbiró előtt folyt le, aki viszont
megállapította a soffőr gondatlanságát és ebből kifolyólag az Özvegy részére havi 50 pengő életjáradékot Kélt meg.
Az áldozat Özvegye és képviselője dr. Biron Pál keveselik a havi 50 pengőt, mert egy földmüvea havi keteaete sokkalla több és igy a polgári biróság Ítéletét meglel,ebbetlék.
így a galamboki országúti halálos autószerencsétlenlég ügyében — ugy a polgári, mint a bünbetöbiróságl részében — a felsőbíróság fogja az u\'olsó szól kimondani.
A; közoktatásügyi miniszter a jövő évi költségvetésbe állítja be a nagykanizsai nj Iparostanonciskola tételét
Az ipartestület május havi elöljárósági ülése
Nagykanizsa, május 5 Tegnap este tartotta meg a nagykanizsai Ipartestület május havi elöljárósági ülését Bazsó József elnöklete alatt.
Napirend elölt az elöljáróság 27 segfdi vizsgát telt tanoncot szabadított fel. Elnök hazafias beszéd kíséretében adta át a feluabaditoltak-nak a segédl levelet, majd bejelen-ietle, hogy a MANSz szegedi ipar-kiáililásán egy nagyianiisti iparos: Tólhné Sándor Anna kötszerész kiváló munkájáért kitüntetést nyert
Neusledler Jtnő Jelentése szerint április hóban 987 pengő kiadással szemben a testületnek 1150 pengő bevétele volt.
Hoffmann Henrik háznagy terjedelmesen beszámolt a testületi székház és a menház hiányairól. A tatarozás! munkákra beérkezett 6 ajánlat. A bizottság holnap dönt a munkák kiadására vonatkozólag. A vízvezetéki munkák felülvizsgálásával Kertész Bi>a építészmérnököt és Hoffmann Henrik háznagyot bizzák meg. — Fclolvaslák a közoktatás-
ügyi minisz\'srnek leiratát a: újonnan épitendö kanizsai tanonciskola tárgyában, mely izerlnt az erre szánt költségtételt a jövő évi költségvetésbe beállítja, mert belátja a tanonciskola szükségességét, azonban csak abban az esetben, ba a város ls bizonyos kötelezettséget vállal. (A város a kötelezettségek enyhítése végett tárgyal a miniszterrel).
Az Ipartestületi Dalárdának 100 pengőt szavaztak meg.
Kertész BUa építészmérnök az építőipari szakosztály stagnádójái tette szóvá Intézkedést kért, hogy a szakosztály ismét megkezdhesse működését.
Az elöljárósági ülés megbízta Szántó Lajos elnököt, hogy a még hiányzó szakosztályok megalakítása érdekében megfelelően járjon el.
Oerő Soma Interpellációjára elhatározta az elöljáróság, hogy megkeresi a nagykanizsai járás köesés geit, hogy a járási ipartestületbe való tömörülés végett az önálló Iparosok névjegyzékéi terjessze be hozzá.
Az elöljáróság ezután számot segélyezési és tagdíj törlési kérelmet Intézett el.
Kedvezd flzeiesi fellÉlelek mellett
imi szakszerűen készít rlmietéket fa f&rdóberendexéteket
InM Jtoel t Ittu
Király-utca tó. Talefoni 371.
tALAi icoaomr
1928 má|u« 6
A Zalavármegyei Dalosszövetség választmányi fllése Keszthelyen
Minden díjnyertes dalárda serleget fog kapni — Megválasztották a bíráló bizottságot — Külön bizottság fog gondoskodni a dalosok ellátásáról
Keszthely, május 5
(Saját tudósítónktól) A Ztlavármegyei Dalosszövetség ma dílelőlt II órakor a vá osháza közgyűlési lermébrn rendkivűl látogatott választmányi ülést tariolt, amelyín az elnökségben és a karnagyokon kivül a vidéki dalárdák vezetői is igen síép számbsn vetlek részt.
A válaszimány hozzájárult ahhoz az elnöki intézkedéshez, hogy az V. Vármegyei Dalosversenyt, melyei eredetileg Pünkösdre lerveztek — szeptember 8 és 9 én Nagykanizsán fogják megtartani.
A versenydi|akra vonatkozólag a választmány elhatározta, hogy minden dljüyertes dalárda serlegel fog kapni Ax I. dijak ezüst serleget kapnak, a II. és III. dijak pedig kina-ezüst serleget. Ha azoDbsn adományokból befolynak egyéb dijak, akkor ezek, mint mellékdijak fognak kiadatni olyan dalárdáknak, melyek vándordijat kaplak.
Ax ülés a legnagyobb lelkesedéssel elhatározta, hogy választmányi tigokkul — a következő közgyűlés jóváhagyásától függően — megválasztja Vannay János nagykanizsai zeneiskolai Igazgatói és Qosztolya Jinos keszthelyi káplánt, az ottani Katolikus Legényegylet karnagyát.
Majd három lagu bírálóbizottságot választottak és pedig Gróf Endre (Budapest), Eckhardt Anlal (Keszthely) és Vannay Jinos (Nigykanizu), mlg póttagokkul Németh József (Zalaegerszeg) és dr. Szalay Albin (Keszihely).
A választmány a zsűri tagjainak kiválasztásánál a zenei képesitést tartotta stem előtt.
Bizottság alaku\'t, mely a dijak beszerzését eszközli, egy másik bizottság pedig, amelyik a Nagykanizsára érkező dalárdák ellátásáról fog gondoskodni
A nagykanizsai dalárdák versenyen kivül, csak egymás között fognak versenyezni.
Az összes dalárdák, melyek a versenyen részt vesznek, művészi kivitelű emléklapot kapnak.
A verseny előkészületei Nagykanizsán a legnagyobb apparátussal lógnak megtörténni.
Amiről az egész országban beszélnek
Legujab nyári nyakken;di különlegességek nagy tálasitékban
kaphatók
aSZOMOLÁNYI GYULÁNÁLf
_ | Csengery ut 2.
A budapesti újonnan megnyílt Központi Szállodával nemrégiben ugyanezen helyen számoltunk be. A megnyitással kapcsolatban egyik fővárosi lapunk többek között a következőket irta: Uj szálloda nyilt Budapesten, szemben a Keleti pályaudvarral, a Rottenbiiler-utca és a Rákóczi-ut I sarkán. Külföldön minden városban ! vannak a pályaudvarok köríll szállodák, egyszerűbb hotelek, amelyek az átlagos középosztály legszerényebb igényeinek felelnek meg. Mostantól kezdve, ha a külföldi utas belép a Hotel Central fényesen kivilágított kapuján, meglepetéssel fogja látni, hogy Magyarország megelőzte a külföldet, a budapesti pályaudvar mellett a világvárosok elsőrendű szállodáival egyenrangú uj szálloda nyil-lott meg. Olyan, amely nyugodtan versenyre kelhet akár a párizsi Grand Hotellel, amely a legkényesebb igényeket is bátran kielégíthet, amelybe nyugodtan szállhatnak a legelőkelőbb külföldi vendégek, amely büszkesége lehetne minden világvárosnak, amelyeket Budapest ezzel a szállodájával megelőzött.
Elkészülése napján, amikor a berendezésen az utolsó simításokat végezték, végignéztük Budapest uj nevezetességét, ezt a szállodát. Minden uj, minden ragyogó és tiszta ilt. Gyönyörű hallba vezet legelőször az ut, aranyfapétás falak, elegáns, ízléses bútorok és körös-körül a falakon rádiókapcsolók. Egyik szenzációja az újonnan berendezett szállodának, hogy minden helyiségébe be van vezetve a rádió és az összes utcai szobákba a telefon.
Az emeleten benyitunk az egyik szobába. Nem is szoba ez, hanem hatalmas terem, melynek egyik sarkában elvész a két masszív, pompásan megvételt ágy. Grosz Ödön, a szálloda tulajdonosa nem engedi, hogy csak felületesen nézzük végig a szobákat. Fellakarja az ágyat,
megmutatja mindegyikben a ruganyf, rajta az afrik matracot, azontelül a lószőr matracot és fölölte a teveszőr takarót. Ennél puhább és kényelmesebb ágyat el sem lehet képzelni. A pehclypaplan csak természetes az ilyen ágy takarójául. I Továbbmegyünk, mindenütt szó-\' nyegek a szobákban. A bútorokról ■ elárulja Grosz Ödön, hogy vala-I mennyit a Lingel-gyár szállította. \' Maga ez a tény is megnyugtathat ! mindenkit, hogy az ágyakban jól lehet aludni.
Meglepő hatást gyakorol mindenkire az uj szálloda. A legelegánsabb szanatóriumok szoktak ilyenek lenni, ilyen tiszták, előkelőek, Ízlésesek, csöndesek. Pedig mindenki tudta előre, hogy ha Grosz Ödön egyszer szállodát csinál, akkor az csak elsőrangú lehet. Grosz Ödön, akinek Parádfürdője volt, akinek Balaton-ftlredje volt és akinek több fővárosi üzlete volt, vagy hogy a jelenben maradjunk, aki olyan szenzációs nívóra emelte az Óstende-kávéházat, az csak a lehető legelőkelőbb szállodát rendezheti be Budapesten.
El is mondja mindjárt, hogy miért csinálta ezt:
— A fiam, Köves Imre, a Ritzben tanulta ki a szállodás mesterséget, — mondja — azután Rómában volt a Hotel Itnperial titkára. Neki csináltam a szállodát. Ő fogja vezetni az én segítségemmel.
Az Üstende-kávéliáz természetesen szoros kajxsolatban marad a Central Hotellel. Hiszen a szálloda vendégei természetesen mind az Ostende-kávéhazat keresik fel, innen az Os-tenue-kávéház hires konyhájáról lát-jik el őket. Ezt a konyhát igazán nem kell külön dicsérni, ismeri ezt ma már mindenki.
Mindkét testvérvállalat közmon-dásszerü mérsékelt áraival, családias jellegével teszi még ismertebbé magát az egész országban.
A város belterületén
egy Jól jövedelmező
nagy telekkel éa kerttel
szabidkézből eladó.
2 tzobis lakáí azonnal beköltözhető. - Érdeklődni lehet n pinta
d. e. 8-12, d. u. 2-6 ig
HEIMLER JÓZSEF írod Íjában D.ák-iér 1. szám.
8ALVAT0RFORRÁS
KELLEMES IZÜ ÜUITÖ-, UYOüY- ÉS ASZTALI VÍZ
VESE, HÓLYAG, RHEUMA
BETEGEKNEK TERHES ÉS SZOPTATÓN0K-MEKNÉLKÜLÖZHETETLEN
SAVOLDÓ VASMENTES
KAPHATÓ MINDENÜTT.
Ne maszatolja össze ajkát I
Khasana Superb
ajakroguv I
Színtelen, egészséges nő ajkdn 2 perc aluli meggypirosán megjelenik. Viz nem veszi le, c .ókra nem reagdll
Kapható minden gyógyszertárban, drogériában és illutsierldrban. Veziírképviselőség: MIHÁLY OTTÓ gyógydrnnagykereskedés, Budapest, VI., Pöamantczky-ulca 43.
NAPI HfPEK
NAPIREND
Május 6, vaiárnap
Római katolikus : Q. 4. Cant. Prolest. Frida. Izraelita: Ijar hó 16. Nap kel reggel 4 óra 36 perckor,
nyugszik délután 19 óra 18 perckor. •
Stefánia ünnepélye d. e. fél 11 órakor a Városi Színházban.
Piarista Diákszövetség közgyűlése 6 órakor, ezt megelőzőleg fél 6 órakor választmányi Ülés a gimnázium tanácstermében.
Zeneiskola növendék-hangversenye d. u. 6 órakor a Kaszinóban.
Leventék szlnielőadása este 8 órakor a Rozgonyi-utcal tornateremben.
Városi Színház. .Oanges királynője* Filmregény 2 részben, 12 fejeseiben. I. rész A hindu bosszú. II. réaz A kétarcú fejedelem. — Híradó.
Uránia Mozgó. .Az arlzónsi csodalovas", wlldwest történet 8 felvonásban .A falramászott tapéta" és „A kikapós pillangó", burleszk 2 felvonásban.
Május 7, hétfft
Római katolikus: Gizella Sz. Prot.: Napoleon. Izraelita: Ijar hó 17. Nap kel reggel 4 óra 34 perckor,
lyugszlk délután 19 óra 19 perckor. »
Stefánia előadása d. u. tél 4 órakor a Városi Színházban.
Városi Színház. .A halálbarlang\', harc a csempészekkel 6 felvonásban. ,A rlvslda szerelme", 6 fejezet a kulisszák világából. Híradó.
— Áthelyezés. D,. Kádár Béla rendörsegédfogalmazól a belügyminiszter szolgálati érdekből Híjdu-bösiörménybe helyezte áL A rendőrség fiatal szimpatikus tagjának áthelyezése osztatlan sajnálkozást váltott ki.
— Szombat délután nincs hivatalos óra a városházán. További intézkedésig a városházán szombati napon a felek részére 8—1-lg vin hivatalos óra, délután nincsen hivatalos óra.
— A Piarista DlákszOvetség választmányi Ölése és kOzgyOlése. A nagykanizsai Piarista Diákszövetség a múltkor elhalasztott közgyűlését ma délulán 6 órakor tartja meg a gimnázium tanácstermében. Exi megelőzőleg fél 6 órakor választmányi ülés.
— Igen sikeresnek ígérkezik a ma esti levente szinlelőáKlás. A ma esle 8 órakor a Rozgonyi-utcal iornaterembsn lezajló levente színielőadás igen sikeresnek Ígérkezik, amennyiben a leventék legjobb műkedvelői játszák a szerepeket. Színre kerül .Az erdők királya" dmQ 3 felvonásos szinmü. Utána táncmulatság, melyhez a zenét a leventezenekar szolgáltatja. Helyárak: ülőhely 1 pengő és 80 fillér, állóhely 50 fillér. Pőrendező Nlessner Viktor testnevelési tanár.
= Üvegezés, kittelés, képkeretezés igen olcsón Púmnál, Király u. 10.
Kér jeti képes katalógust
az UJ F 0 R D-K O CS1KRÓ L!
Melis és Pintér, Szombathely. SÍSffíS^ xe mulassza el megtekinteni mintatermeinkben ax uj F O K D-koesikmt/
_Mgr<Wlel H aUqtréstra\'ilái: Uavaa iMUÜéa, !>lagyhaatmma.
mw
19B8 május 6.
ZALAI KÖZLÖNY
Elhízott egyéneknél a természetes .Ferenc József" keserüviikura fmt«4-maian előmozdlija a bélmüködést és a iwM Umiye&ié (csal. Több or-vosprofesttor a Ferenc József vizet szivelzsIrosodáSDál is reggel, délben és este, egy-egy harmadpohárnyi mennyiségben rendeli. Kapható gyógy szertárakban, drogériákban és fdszer-Oilelekben._
— Iskolatársak találkozója. Felkérem azon volt osztálytársaimat, akik velem az 1917—18. tanévben a nagykanizsai felsőkereskedelmi iskolában érettségi vitsgálatot tettek, hogy jaknkgl lakcímeket közöljék. A megállapodástól cttéróieg az érettségi találkozót pünkösd első napján kívánjuk megtartani és ezért a részvételre vonatkozó bejelentések feltétlenül hozzám juttatandók. Klein ■ feld József Budapest, V., Lipót körút 12. félemelet.
— Anya- és csecsemővédelmi ünnepély ma délelőtt fél 11 órakor. Nagyon ritkán nyilvánul meg akkora érdeklődés a közönség köréből valamely Otmepéfy Iránt — mint a ma délelőtt fél 11 órakor a Városi Színházban megtartandó anya-és csecsemővédelmi ünnepélyre. S méltán — mert a rendezőség egy olyan mindent felülmúló gyönyörű programmal lepi meg a közönségei, amely gazdagon kárpótolja azért a másfél óráért — amit a jó ügynek áldoz. Feltűnést fog kelleni a VI-cuska TOndérországban clmtt pompás zenéjd színjáték, mig Ortutay tanító egy bájos jelenete: Egy óra az erdőben mindenkit magával fog ragadni. Ami szépet „Magyarország kis virágoskertje\' csak előadni tud — a kanizsai közönség ma délelőtt a Városi Színházban láthatja. Ünnepi beszédet Mdtés P. Hllár Nagykanizsa plébánosa fog mondani. A Stefánia Szövetség ezen lelket örvendeztető ünnepségére Ismételten felhívjuk a nagyközönség kfllönös figyelmét.
= Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
Ha ■ lábal fájnak,
aW|on fel mi eata caakily mennylaigQ Sient Rókui ifc»M m \'«VA< ">•\'•« viftMQ Ja íiUim Ub.1t
vtoy 10 pSttif. EJ«n Ufi a>lv« ■ kiirt íf*l« <\'«<-
ti. IrlIOrétck. t láb lalbbadlaiga <(7 caapiira megunnak ElmuUlilla • lijdalmakíl, melyakel a cipó aabtlliaa okoi. Iloaaiabb lilatie megpuhHla a lyuk. Mtmekel il bórkamlnyediiek.l annyira, hogy aiok
ki* vagy borotva ntlkol •IUvolllh«lók. K Szent bába UMátlUnM «o41Uloun meged.l u inékeny Ubakal (• ItktlitcMn rendbelioiia ugy. hawy gyalogolhat, aportolhal, amennyi! akar, vagy iihal egy halyben a fitadtaig. vagy lijdalom leg. taekilyabb íriiae nilkél.
Kgy nagy ciomig Sienl KAkua liblA Ara I ixogA 28 (Illír. KapbilA minden gyógyiaerlitbati lla valahol nam kapni, loeduljon a
budapesti Szent Rókus gyógyszertárhoz, ISIS VII. kn-., Kák4e«l-ut 70.
hogy tavaly, mikor Hollywoodban járt, jó ta) paszulatokut szorzott a női szópsőg ápolásának tiirón u Mogirta nkkor, hrvgy ,,«gy női atar Amerikában, amikor ágyban lektzlk, ugy lett mini egy múmia, A lába, karja be van lám-lizva, kv+én vazelinos keizlyii, lettél tárga hrérn fci/imja, arcát befödi a gyógysár . . A tAxlit, vnzelinos koaztydt, sárga króinot már nálunk is mindon 116 ismerte, do hogy mi az a ,tíyúiíysAr\', azt móir csak kovoaon tudták. Klrirkezuit azonban már hozzánk is h jól teszik hölgyeink, ha naponta 16-20 porcol szentelnek nrcu\'< ápolás,\'ínak a kemolltozzák magukat I Mórt t-1 a7. Amerikában közismert gyógysár — ueni iiuíh, mint — a Komolito. A
Kemlíite
laljb munkára sorkonti 3 ozAltal mogorősiti
oly tormószotadta kiváló lialáau bőrápoktazor, mely kivonja a pórusokban felgyOlomletl tisziátlansA-goknt elősegíti a bór Icglontosahb feladatát — annak normális légzéaót; növeli a bőr rtOveUtinek aktivitását; a benne lövő v^redényekftt fokozot-(tdón tart;n Kltnntoll a kiüti\'sekol, vörös foltokat, i)Orsonósokot, bőrliáinláaokal A bőr zsiros főnyussógót inogsz (Inteti, a zsíros miteMoroket kiszorítja ltenda/.ores használat mollott 11 koztlődő \' ráncokai kisimítja s visszn .dja a liörnok eredeti li italos (Idoii.\'gót Csodálatos hatása már egyszeri alkalmazá»a után is lapmezlaIható. I\'róhausomag használati utaslláasal f>0 lillórórt kapható minden gyúgypzoitárlmn, drogéria, illstaier kozmetikai -/akflrluthon Abnl esotlog nom volna, odn « hirdV-\'ósro való liivntkozásra 70 llltór postabólyeg bokültló.ru ollonóboii bórmonlvo metrklt\'ilfti n „Medlchemlca" r.-t., Budapest,
X., postafiók 10.

= Ügyvédi Iroda áthelyezés. Dr. Novdk Béla éi Pál János (Keszthely) Ogyvédek társas irodájukat megszűntetvén, dr. Novdk Béla ügyvédi Irodáját f. ti május hó 1-én Qeorgicon-utca 3. szám alá (Lukács-féle ház) helyezte át, mig Pdl János Ogyvédl praxisát továbbra is Oeor glcon-u. 6. szám alatt folytatja.
— Oyllkos villám. Nemcsapitl községben a villám bccaapolt egy latállóba, ahol épen Farkas János zenész tartózkodott. A vttlám Parksst ls érle, aki holtan leriitt H a földön.
— A zeneiskola mai növendék -hangversenye. A zcneiikola ma rendezi a folyó tanévben II. növendék-hangversenyét, mely alkalommal kizárólag magyar szsrzök, Illetve Magyarországon éU és működött komponásták mOvri keraiaek elő adásra. A hangverseny, hogy az Ifjúság is könnyen meghallhassa, pontomul 6 órakor kezdődik a Kaszinóban. Jegyek az esll pénztárnál Is kaphatók 40 f.llértöl 1 pengőig terjedő árban.
— Az Antalek-clrkusz bucsu-előadásal. Az Antalek cirkusz, amely néhány napi nagykanizsai tartózkodása alatt artistáinak kiváló teljesítményeivel méltán rászolgált arra a pártolásra, amiben a közönség részesítette, ma tarija visszavonhatatlanul bucsuelőadásail. Délután 4 órakor és este fél 9 órakor. Mindkét előadáson az összes attrakcióit mutatja be. Az Antalek-cirkusi mutatványai megérdemlik, hogy zsúfolt nézőtér nézze véxlg.
— Amatőr fotográfusok társasága. A fotografálás nemes sport|a városunkban most ujtbban örvendetesen fellendait. Mint halljak a törekvő és minden szépért letkesOlnl tudó amatőrök csoportja tömörül ibból a célból, hogy egymás segítségéve1, útmutatásával tökéletesítsék tudásuta. Céljuk többek között Nagykanizsának és vidékének szépségeit is feltárul és népéletét megismerni, — Időközönként amalörveisenyt és kiállítást rendezni.
KÖZPONTI BANK ÉS PÉNZVÁLTÓ OZLET
KÁLMÁN LEÓ NAGYKANIZSA
KIRÁLY-UTCA 34.
Kölcsönt nyújt ingatlanokra, kedvező kamattal. Megtakarított pénzeket biztosan és magas kamattal gyümölcsöztet számlán. — Legjobban vesz és elad mindenfajta Idegen pénzt. Magas áron vásárol ezüst koronákat és aranyakat.
...............MU* .hú... - ...........
••.••" ..........^ ,, - ..:!{„„, ..
. r,HAK.AZ„£tei*nÍ+"vÉO£ZÓ»Al J^lLu\' tAPVMC.íf C- CTrftmK HATSI.HIK IAJ0S Blin»?Ht,£.ttnR4s5rUT;i?
Elárusítóhelyek ■ Epplnger I. és Fia (a-, cement és
kedise, Nagykanizsa. — Ll \' J........"
hely. — Szatucsek János fakereskedás, Sándor gabons- és termínykerttkodét, Zalaegerszeg. — Mosonyl Artúr gAtmaloai, fUrész- és vlllsnytelcp, Zalaapétt. — Mosonyl Henri* t \' \'" \' "
ger I. és rla la-, cemcnt és egyéb építési anyag keres-azár József takereskedé*. épltéit anyagok rakUrs, KeSat-erttkedés, cement- és niúkögyár, Komárváros. — HaMtar . — Mosonyl Artúr gizw fn ktrtskc(W| MtaiMfit|^é|t<
— Monstre-tárgyalás a törvényszéken. A nagykaMml törvényszék büntető-tanlcsa folyó hó 23 án tárgyal|a Szekerei József, a keszthelyi gyUkos legény bOnügyét, aki Balatongyörökön egyettw kés-szurással megölte miifarsét a 18 éves Biró Jolánt, a község legszebb leányát A 23 Ikí főtárgyalás iráni rendkívül nagy az érdeklődét.
— Postacsomag tetvttaft szol gálát kiterjesztése. A pécsi pOátk-Igazgatóság a helybeli postalilvaUI csomagfelvétel! szolgálslánsk Idejét má|us hó 7-től kezdödőleg 19 óráig klteijesztette. A szolgálat kiterjesztésével a csomagok felvétele Ifl Ma tul Is kaTOn dlj szedése néfkfl történik.
= Tanuljon autót vezetni Bej-tor és Jurcslk soffőrMsalálában.
- Keszthely vlvellátáaának Ja*
vulása. A keszthelyi vtWÉN» ia> aél javul. Ai tfítíS kfit tMnWfM-
-•jsniisBrtnlc:
btt kliályué-utl siléii Irat tWf" vt* Erzsébet klrályné-téfte, aaalá hely lakossága örömmel domásul.
vett t^
is felhívja szülök fl| tanévre Bt
mstK&usm
a jövő helyei

Itazsatósáfiánál, koo a UaM keiéssel Járó caönösen elkerülhetők Megkeresésre ny tóval (prospektút)" gál az Igazgatóság. Növendékeké lehetőleg csak a klasszikus gimuá-\' zlum első és második oeztályára\' veszünk fél. Felsőbb osztályra jelentkező növendék csak nagyon előnyös minösMa felvételre. M éi/S
XALAI KOHLOK?
IBM máju» 6.
SPORTELET
Távoli utak • fáradság nélkül
Vidékieknek nincsenek olyan kényelmes közlekedési eszközök, mint a városiaknak Orákhosszat tartó fórosztó oyalofllások agy* helyről a másikra més mindltf szükréeesek. Valóságos Jótétemény a íóiadt testnek a
Palma-kaucsuk sarok
PAlhA tovább tort mint a bór, olcsóbb annál, ruflanyosebb lérést biztosit és védi uoy a szervezetet, mint a dpöt.
4* az KlusAgnAI a Palma kaucsuk sarok elegáns külszíni ad a dpóntk minden lóbbkladAs nékül.
= SInger gépselyem mindenféle színben kapható. Singer varrógép fióküzlet Fő ut I.
— Keszthely és határának uj térképe. Most készítik Keszthely és határának uj térképéi, ami kb. 20 darabból álló részletes térkép lesz. A város ezt a térképet 2900 pengőért veszi meg a kataszteri felmérési központtól.
= Legjobb teavaj, a legjobb liptói a legolcsóbban kapható Muszel ét Frledenthalnál.
Kii SÓÉI Mozoúja
Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor Flgyaleal flgyeleel
A „Hindu elremlák" teatvérfllmje ■
GflNGES KIRÁLYNŐJE
Filmregény 12 fejezetben és 2 részben. Főszereplő: ■•rahard OStxka.
L réti: A hindu boiszn
D. réu: A kétarcú fejedelem #
HÍRADÓ
— Országosvásár Becsehelyen május 11-én, pénteken országos vásár lesz. Autóforgalom Nagykanizsáról. A felhajtás szép fajtájú törzs nóri ló-tenyészet és kiváló nyugati fajta szarvasmarha.
— Bruncslcs bora literje 1 pengő
— Adományok a kórházi kápolna részére. A kórházi uj kápolna részére ujabban befolyt adományok : Dunánlull Oszdaságl Szeszgyári igazgatóság 30, Adler Miksa hentes gyűjtése 20, vitéz Nádassy Józsefné 5 P-t, melyért hálás köszönetet mond s kórbázfónöknő.
= TennlszQtök 16 P-ért, dupla hurozással 23 P ért. VersenyUtókben nagy választék. Oiök hurozását legolcsóbban vállalom. — Tennlszclpők chrom és gummitalppal Szabó Antal sportüzletében.
— A Balaton áldozata. Darvas Jánor, a badacsonyi gróf Forgács sofförje és az uradalom kocsisa kimentek a Balatonba csónakázni. Már messze benn voltak a mély vizben, amikor evezőjük a vízbe esett Darvas azonnal utána ugrott a vízbe, de abban a pillanatban, amikor az evezőt sikerült megfogni — hirtelen a viz alá merült és eltűnt. Holttestét még nem dobta kl a viz.
— Szabók, varrónők, háztartások, cipészek a világhírű PFAFF varrógépeket használják, mert működésűk csendes, varrásuk szép és tartós. Husz havi részkifizetésre is kaphatók Brandl Sándor és Ra cégnél, Deák-tér 2, a felsőtemplomnál.
Nagy érdeklődés előzi meg a délutáni amatőr bajnoki és reváns barátsági mérkőzést
A délután kettőkor érkező Sabárlát ünnepélyesen fogadják az állomáson - A Kanizsa FC és az NTE a legteljesebb bizakodással
néz a meccsek elé
Nagykanizsa, május 5 | tére pontosan kimenl, mert a csapa-
Roppanl nagy .......... \' " " «-■ *-
"" ttán
nagy érdeklődés előzi meg a ma délutáni meccseket. Olyan izgalommal várla a közönség az amatörök és profik találkozásai, amire csak Igazán nagy attrakciók alkalmával tudunk példát felhozni. Már eddig is tömeges elővételben biztosított mindenki magának jó jegyeket.
A Sabárla — mint irtuk — ma délután kél órakor érkezik Kanizsára nsgyszámu drukker gárda és teljes vezelőaége kíséretében. A Kanizsa FC meleg fogadtatásban akar|a részesíteni a kiváló szombathelyi együttest épen ezért szép lenne, ha ma délután 2 órakor a sportbarátoknak az a része, akik még nem mennek kl a pályára az amatőr meccset nézni, megjelennének a pályaudvaron.
A Sabárla Játékosai a pályaudvar ról egyenesen a Zrinyl sportpályára hajtatnak.
Az amatör meccs, melyben az NTE-nek lesz izgalmas csatája ujabb két pontért, délután háromnegyed két órakor kezdődik, mig a Kanizsa —Sábát la meccs poutosan fél 4 órakor. Ajánlatos a meccsek kezde
tok és a délután folyamán el akarnak utazni és igy a birók szigorúan pontosan kezdetnek. A Kanizsa— Sabárla meccsel Pauntz pécsi biró vezeti.
Megnyertük a Dawis-Cup
tenniszvereenyt Budapest, május 5. (Éjszakai rádiójelentés) A magyar- norvég Dawls-Cup teniszversenyben a magyar férfipáros gyönyörű győzelmet aratott a verseny második napján. Kehrling—Pétery fölényesen győzte a Christofersta—Torkildsen párt 6:2, 6:2, 4:6, 6:0 arányban. Ezzel a IV. versenyt Is megnyerték. Msgyar-ország 3 pontot, mig Norvégia egy pontot sem szerzett a küzdelemben.
(A Sakk-Kör választmányi ülése.) A nagykanizsai Sakk-KOr ma vasárnap délelőtt II-kor a kör hivatalos helyiségében választmányi ülést tart.
(A Kanizsa FC) kéri az ősszeg rendezőket, hogy ma déli 1 órakor pontosan jelenjenek meg a Ztlnyl pályán.

— Három Igaz szó: Bruncslcs bora olcsó I
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávéházában VIII., Baross-tér 10.
| ElhAjosodásban
Iés annak következtetőn légzési nehéz-1 aégekben, vértóduláaban szenvedők-1 nek gondoskodnlok kell a szabályos I bélmüködésról. Ta>»sial néhány héten át a valódi
Hunyadi János
Ikeserflvlzzel tett Ivókúra — na-1 ponta Vi pohárral — megszünteti al székrekedést, levezeti a belek rolhs-| dásos tartalmát, elvonja a test teles-leges éa káros nedveit, mozgékonnyá | éa lldévé teszi az embert.
— A Keresztény Nőegylet Ingyen-ebéd akciója. Az 1927/28. évben ebédet adományoztak névsorának folytatása: özv. Ungár Henrik-né, dr. Schlchlanz Istvánné, Óhldi Istvánné, Varga Istvánné, Szlgrlszt Lászlóné, Freislinger Ousztávné 2 nap, Várady Lajosné, Mlschon Jánosné, Weiland Jánosné, Witlmann Mátyásné, Fehér Istvánné, Horváth Jenöné, dr, P.ihál Viktorné 6 nap, OyOmörey latvánné, Durinl Pálné, Horváth Jánosné, Stumpf Kálmánné
2 nap, Bogyay Lajosné, Marton Jánosné, Kozák Oézáné 2 nap, Ozv. Hodlcs Istvánné, Bán jenőné 2 nap, Pintér Sándomé, Nóvák Józsefné, Sárecz Jánosné, Almáasy Jánosné, Harssy Oyörgyné, Molnár Sándomé, Horváth Ferencné, Szabó Lajosné, Németh Oyuláné, Tibeszky Ferencné, Weiland Jánosné 3 nap, Pinlér Istvánné, Somogyi Oyuláné, dr. Kálnay Oyuláné 2 nap, Armulh S.-né. (Vége.)
= Bútort díjmentesen szállítunk bármilyen vasúti állomásra, garantált elsőrangú kivitelben. Négytől tizenhat hónapig terjedő fizetési kedvezményt nyujtunk. Sok milliót takarit igy meg. Qyőzödjön meg személyesen, Kopsteln bútoráruházai Szombathely, Kőszegi-utca 5. (üzlet az udvarban) és Sopron.
— Bruncslcs bora literje 1 pengő Dlewock Júlia — a szülőkhöz. Miután a télen át azt tapasztaltam, hogy a tisztelt szülök munkámmal meg voltak elégedve és pártoltak, kérem ezt a pártfogást, má|ui és |unlus hónapokban ne vonják meg tőlem. Tisztelettel Dlewock Jnlla.
Ilröi itgóiÉi
Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
Az arizónai csodalovas
Wildwest történet 8 lelvonásban. Főszereplő: Ken Maynard.
A falramászott tapéta
Burleszk 2 felv.
A kikapós pillangó
Burleszk 2 felv.
BRTELEFON: 982 85.
1
ÉRETT NYUGATIN DIAI BANÁN A LEGJOBB TÁPLÁLÉK
1928. május 6
ZALAI KÖZLÖNY
KÖZGAZDASÁG
Amerikai és afrikai gyümölcsöt árulnak a Balaton partján
A Balaton-pori fásításáért lépett akcióba a Balatoni Szövetség
_ 1 _ *___III,-A „.II... c _ . > i . >. , .
Balatonfüred, május 5
(Saját tudósítónktól) A Bilatoni Srövelség műszaki bizottságának gazdasági csoportja Sztankovits János min. tanácsos, gazdasági akadémiai igazgató elnöklése melleit fontos értekezletet tartott Keszthelyen, melyen főként Péch Kálmán államtitkárnak a balatonkörali fásítás kérdésében való nagyértékd Javaslatalt tárgyalták. Az államtitkár nagy körültekintéssel és szakavatottsággal állította össze tanulmányát, melyhez Malatlnszky Ferenc, d\'. Lovassy Sándor, Hegensperger János gazda-tági főtanácsosok, Llszka O/ula a tájkertészek egyesületének előadója, Horn János kertészett felügyelő és mások szólottak hozzá.
Megállapították azt, bogy
a valamikor híres balatonvidéki
gyümölcstermesztés visszafejlődésben van.
szükséges ezért, hogy s Balatonnak egyik alkalmas pontján olyan gyü-mölcsfsoltványok nagymértékben termeilessenek, amelyek kipróbáltan erre a vidékre és tömegtermelésre alkalmasak. Megkérik a földmlvelés-ügyi minisztert, hogy a keszthelyi gazdasági akadémia kertészetét ebben az irányban kifejleszteni szíveskedjék.
Llszka Qyula az egységes fásítási tervek fontosságára hívta fel a figyelmet.
Tájkertészek foglalkozzanak a
a Balatonvidék fásítása tervelnek a megkészttésévei,
bogy a fásítást szakszerűen oldják meg. A helytelen nyesésekkel a legszebb fákat teszik tönkre és ebben
trvfafwr , kervyer
oly kapós
poáco
vászoncipó\'
qummifdlppdl. ;
mmmm&
Ha már elmulasztotta 1927 -ben, pótolja az idén és tegyen egy próbautat az 1928 -as typusu
Nercedes-Benzei
Uj helyiségeink: «S»!KSirMüöE
wo
Mercedes-Benz Automobil R. T.
a tekintetben a vi lamos oszlopok mentén történnek végieles csonkítások. A megfelelő propaganda és ketttervek rendszeres kiállítása neveihetik az érdekelteket oda, hogy a Balatonnak fásítása egys^es és összhangzásu legyen.
Horn Jinoi kertészeti felügyelő s téli gyümölcsök fontosságára hivta fol a figyelmet és rámutatott a kényszer-fásítás fontos voltára. A Berlinhez közel fekvő gyü-nölcsvi-dékekre külön vonatok szállítják a vlrágpompás gyümöctöaök megtekintésére a kiránduló közönséget. A Balatonra is irányulhatna ilyen kirándulás, ha
az egyoldalú szólótermeié« helyett a gyümölcsfák tömeges ültetésére
gondolnánk. Javaslatára elhatározták, hogy s kopár területeket összeírják és nyilvántartjuk. Ezek gvümölcs- I fákkal való betelepítése erdekében \' nagyobb szabású mozgslmat tndita- 1 nak, hogy a külföldről beözönlő gyümölcsársdalot visszaszorítsák. A bizottság ülésén sajnálattal mulattak reá, hogy az amerikai és afrikai gyümölcsöt már a balatonparti keres- \'
kedésekben ls árulnak. Oere József felszólalására elhatározták, hogy a favédelem érdekében a balatoni intéző bizottság hatékonyabb intézkedését kérik, hogy a rosszindulatból, vagy tudatlanságból eredő károknak elejét vegyék.
A bizottság a balatonfüredi kert és épülettervek juniuii kiállítási alatt, ismét összeül, hogy a Bilaton fásítása és szépítése érdekében további tanácskozást folytasson.
RETTENETES SZERENCSÉTLENSÉG
— mondják az emberek, ha hallják, hogy egy ismerősük vigyázatlamtl lekapart egy kis pattanást, vérmérgezést kapott és néhány nap múlva meghalt. Hány ilyen eset történik évente, mert az emberek nem vigyáznak arra, hogy állandóan legyen a lakásukban olyan szer, amely minden fertőzésnél biztos első segélyt nyújt.
egy üveq
SALAN
fertőtlenítő hAziszer
biztos védekezés minden ilyen tragikus eset ellen. Mert a Salan feltétlenül fertőtlenít minden sebet, megakadályozza a vérmérgezésl. Láb-, kéz-és liónalj-izzadást már egyszeri használattal biztosan megszUntctiaSalan. Azonnal megszünteti az izzadás kellemetlen szagát. A Salan megszünteti a korpát, visszafejleszti a pattanásokat. A Salan a legjobb gargarizáló szer torokfájás ellen és nélkülözhetetlen az óvatos nők mindennapi testápolásához. — Mindenütt kaphatói Ára 1-20 pengő. — Kérje mindenütt az uj dobozos csomagolást I
MINDEN MÁS SZER-TALÁN BIZTOS CSAK A SALAN I
iozsAszijihAzai
Városi Mozgóképszínház. Ma
3, 5, 7 és 9 órakor a .Hindu síremlék" testvérfllmle, a .0inges királynője", filmregény 2 réizben, 12 fejezetben. Főszereplő : Bernbard Qőtzke. I. rész: A hindu bosszú. II rész : A kétarcú fejedelem. Hiradó.
Hélfőn május 7 én két sláger egy műsorbanI .A halálbarlang", Harc a ciempészekkel 6 ^vonásban. Főszereplő: Buck Joües. .A rivalda szerelme", 6 fejezet a kuiissiák világából. Főszereplő: Virginia Valii. Hiradó.
Uránia Mozgóképszínház. Ma vasárnap 3, 5, és 9 kor „Az arizónai csodalovas", Wlldwesl történet 8fíl-vonásban. .A falramászott tapéta" és .A kikapós pillangó", burleszk 2—2 felvonásban.
— Tavaszi kabátok, Jumper ruhák, női kalapok, óriási választékban a Magyar Divatcsarnokban, Fő ut 13. szám alatt
TŐZSDE
A mai értéktőzsdén a barátságos irányzat folytatódolt. Kedvező külföldi j:!entésekre a pspirok legnagyobb része nyereséggel indult, sőt a piac egyes teiületein kimondottan szilárd irányzat uralkodott. KésJbb a magasabb ái folyamokkai realizációs eladá sok történtek, mivel további ösztönzés nem érkezett, a nyitási árnyereség a legtöbb értéknél veizendöbe ment. A vaspije a; ónban továbbra is srilárdan tendált és igy 2—3 kivételesen 4°/o árnyereség mutatkozik. Egyéb értékek alig említésre méltó árnyereséget tudnak felmulatni, sőt néhány pipirnál jelentéktelen árveszteség is mutatkozik. A forgalom az egy órás tőzsdeidöre való tekinte tei és a Javuló vételkedv következtében élénkebb volt. A fixplac üzlettelen, a valuta és devizapiac egy árnyalattal barátságosabb volt.
Zürichi zárlat parti 20 42, LooSoo 25 321/1, Nevymk 518-H2I/I Brttnel 7245, Milano J7-38\',1, Madrid —•—, Amsterdam J09 27VI, Bulla 114 10. Wien ra-OWi, Sofla 3\'74>/l. Prá*a IB"38, Versó M-20. Budapest tO SS, Ut«rárt 9 13Vs, n«k.r..l 821.
Terménytőzsde
Az árak változatlanok. Az Irányzat tartott, a forgalom köeepes.
Bus tlujv, 76 kg-os 33-75—34 00, 77 kg-os 3105—84-35, 78 kg-ot 34 45-34 65. 79 kg-ot 34 75-34-95, 80 kg-ot 34-90 -35 05, dunánlull 76 kg. 33-55—33-75, 77 kg-ot 33 80-34 05, 78 kg-ot 3115-3435, 79 kg-ot 34 55 -34 70, 80 kg-ot 34 65 - 34 80. rost 3140 -3155, taksra. árpa 3000- 30 25, sfrárpt 32-00-33-00, sab 33 65 - 33 90 ttngtri J775-S8-00, Buukorps 23 75-24 00.
Á kiáapertí Tózade ievlia-Jogyr.ése
VALUTÁK
Angol I. 77\'82-7 Belga b. 79 80-3 Ceehk. 18-90 1
•27-97 80-80 10 16 98
Dán k. 153 20-153 80 Dinár 9 97-10-07 Doliái (6960-571 60 francia tr 22-10-22 70 HoU. 23035-23185 Langy tl 64 05-64 35 Le! 3-51-3 56
Levs — —
Ura 30 00 30-25 Márka 136 65-137 15 SchUL 80 50-80-65 Norvág 152 95-153 55 Svájci 1.109 95-110-35 IrMk. 163 3^153 90 Peseta 95 00-95 60
UHVIZAK ArntL 230-50 23120 Belgrád HK6 10 09 BarDn 136-75-137 15 Bukarest 3-53-3-67 BrSsssel 7980-8005 KopeohJS3 30153-70 - " 15305-153 45 27 89-27-91 3010-30 20 Neiryosk 571-60-3 20 12-47-22-57 1693-16-98 412-418 1(3 42-163 82 64 70 «4 27 80-42-3067 1(0-16 110 46 95-00-95-50
Pátit Prága •aoRa
Varsó Wlea
zariefa
Madrid
Daája: Müalal lyomáa é« Layklaáé Vállalat KészvteTÜnuág.
FeWőa kiadó: Zalai Károly.
Agy tollat, állati böröket,
vörOs- éa sárgaréz, cink és ólom hulladékot, vasat, csontot éa rongyot a legmagasabb árban vásárol
8TBÉI B. FIAI HiGYIAHIZSá,
Erzsébet királyné tér 15. sz. alatt.
nas
ZALAI KÖZLÖNY
1928 má|m fi
r • « • I \'
ISI
ÉM
Hétfőn, csak egy nap 7 és • órakor
Két »IAg»p «a» mfl»orb«n
fl halálbarlang
Harc a csempészekkel 6 (elv. Főszereplő: Buck Jones.

f?
A rivalda szerelme
6 fejezet a kulisszák világából.
Főszereplő: Virginia Valii. *
HÍRADÓ
APRÓHIRDETÉSEK
Aj spróblrdeté*tk dija 10 aaóla SO fillér, minded további szó díj* B HÜ. Va*ár- é» Bnacpnap 10 szótg SO fillér, minden további szó dija « flll. Sicidán és pinteken 10 uóig 10 fillér, minden további szó <fl|« a flll. Ciausó ■ minden vastagabb betűből álló asó két szónak azámit-tattk. Állást keresőknek 50<Vo engedmény. IkMMMig (IlM HllllSál
Elsőrangú gyártmányú silvágái loko-mobilok ás osépláu.krénygk eladók, Vslssr gépgyár. 464
Kitűnő minőségű aaxtallbor 88 fillér literenklnt — Sálrán Józaelnél, Magyarutca 74. 2296
Autót, traktort, cséplőmolort garanciával javít — >all»r Mór autó- és gépjavító üzeme Kolcsey-utca 22. 1371
Vak tdkrök ujrs tükrözését ellogadja Stern Üveges, Erzsébet-lér 14. 1446
Kitűnő zamatu aranyhagyi vörös és rlzlIngbor 120 Sálrinnál, Magyar u. 74. 2318
Warthalm kaaaxa hármas eladó. —
Szlgrlszt, Király utca 38. 2336
Háromszobás utcai larllakáa mellékhelyiségeivel azonnalrs Eötvös-tér 3. kiadó. — Bővebbet Luillg ruliaüzletében Deulschnál. 2017
Vagyaakaraakadéa május 9-én hagyatéki árverésen megvehető potom pénzéri, hozzátartozó 3 szobás lakással azonnal kiadó. Weller, Erzsébet-tér 18.
----és lordion alkatréazek, autó
leiszerelési cikkek, PneumaUk — Szántó Vllmo* és Társa cégnél. Deák-léi 2. 144
coffeln mentes,
ismét kapható.
Szívbetegeknek is teljesen ártalmatlan, zamatja tökéletes, ize nagyszerű,
Nagykanizsán egyedül kapható
Gyenes Lajos
I csemege üzletében.
Dl Szegő Szanatórium, Abbazia. ^ABMaSi
Z^KPlouM* szobák. Modern komfort. Folyó hideg és meleg víz a szobák C.VaAcaayt gyfcymfti. Nincs orvos kényszer. Üvegezett fekvő^.rnokok tenmsz Tálya. Teljes elláaiSs lírától. Elkülöníteti gyermekosztály az összes hyglenlkus be — - ------felszerelve. Vizsgázóit gyermelkertésznők Mod
\' er(til be
ern leslküllura. Fek.ő
rákTöt"éven feiaB gyermekek kíséret nélklll Is. Főorvos: I)r. St. Torna, ófyáaz és gyermekorvos specialista.
2360
Klakaalxaán, Alsótemetó-u. 15. siámu beköltözhető ház, litálló, pajtával és nagy kerttel, s ségerkertben \'/« hold rét 1\'/» holdas rét a Magyar utcai rétekben és 3.\'t hold rét a császárrétekben sürgősen eladó. Bővebbet aoxél iroda, Nagykanizsán,
Fő ut 3. szám.
Tollvér vlxalát tanításra vállal, Időnkint kölyök és kész vlzsUt elad, vadászterületet rendez, fácánost beállít megállapodás szerint fttvfla Balázs, Klllmán, u. p. üetae. (Válaszbélyeg nélkttl nem felelek.)
50 darab különféle eladó Király-utca 28.
fajgalamb
olcsón 2255
Calaoaaa bútorozott szoba kiadó. — Clm a kiadóban. 2301|
■agykanlxaán, több kisebb, nagyobb magán- és bérház, elloglslható lakásokkal eladó. Bővebbet Aoxél Iroda, Nagykanizsán, Főul 3.
Utcára nyíló kart, Ipari vagy más célra kiadó Király-utca 28. 230ÜÍ
Értékas kSnyvtár szépirodalmi és műszaki munkákkal, elköltözés mlalt nagyon olcsón eladó Telekl-ut 27., a kapu. alatt jobbra. 2315:
Máriatalapan, az állomáshoz közel, a Balaton partján, egy kétszobás lakás, előszoba, versnda és konyhávsl egész fürdő-szezoors kiadó. Ugyanon 1 szoba lerrász és konyhával junlus—jullus hónapra kiadó. Clm megtudható a kiadóban. 2316
Zalamegyel városban, igen nagy körzettel, egy ujooan felszerelt g*atégla«ér 10
hold területtel, Igen kedvező fizetési feltételek mellett eladó. - Bővebbet Aoxél I, Nagykanizsán, Főút 3. sz. 1235
2 szobás ulcsl lakéa mellékhelyiségekkel azonnal kiadó Magyar utca 45. 2317
Jókarban levő Stayar gyártmányú kerék pár eladó Magyar-utca 55. 2390
Egy szobás, konyhás lakás az összes mellékhelyiségekkel azonnal kiadó Felőliül 42. -234.
lagbiaható 32 éves, nős, róni. \'.rtlh. tisztviselő snyagkezelónek, raktárnoknak, pá yalelvlgyázónak ajánlkozik. — Leveleket .Állandó\' jeligére a kiadó továbbit. -2339
Eladó villék és talkak ton parton, Máiiatelepen, közvetlen az állomáa mellett egy 1600 négyszögöl nagy-szólóvei beültetett terület, rajta 2
részt
szobás ujonnsn épült villával, ugyanott egy 800 négyszögöl területű vlllatelek gyO-njörüen befásltva. — Balatonkereszluron, egy 1600 négyszögöl területű szóló, ra|ta Igen szép 3 szobás villa,\'kulön nyári konyha, lésháj teljes leszereléssel, ugyanott egy 08 négyszögöl területű vlllatelek, közvetlen a vízpartján, stlrgósen eladók. Bővebbet él Ignéo Ingatlanforgalmi és pénz-kölcsónközvetltó Iroda Nagykanizsán, Féut 3.
Kováoa azorszám két évet használt, teljesen jókarban, elköltözés miatt stlrgósen minden ellogsdható áron eladó. Péezely, Zalaszenlmlliály, -23*2
Komplett 2
logltlhaló lakást bsn.
3 szobás, mielőtt el-keresek. Clm a kladó-
-23<6
Egy és kétszobás lakás adó Árpád utca 7.
Junlus 1 re kl-
-2347
Közeli nagykSxaégban (vasútállomás) egy 40 év óta lennálló lüszer, vss, rőlös, épUletla és deszka kereskedés, gabona és egyéb raktárakkal, 5 szo\'ás url lakással együtt, elöregedés miatt bérbeadó, árurak-tár átvehető. Kitűnő exlstencta. Bővebbet Aoxél Ignéo Ingstlanlorgalml és pénz-kölcsönközvetitó irodája Nagykanizsán, Főút 3. sz.
Eladé egy 10 lóerős cséplőgépgarnltura kedvező fizetést feltételek mellett. Érdeklődni lehet Klskanizsán, Szentrókus-utca 22.
Hentes vagy más; Uiletnek, műhelynek egy helyiség kiadó, kis kocsi, ajtók, ablakok eladók Eötvös-tér 10. -2349
Egy 3 szobás utcai lakás, egy 50 év óta fennálló luszertlzleltel kladé —.....
utca 16.
és Fejérmegyében 40 és 20 holdas
Zala-, Vas- Somogy-<00. 380, 220, 180. 90, Jó minőségű birtokok Jó és elegendő épületekkel, kedvező feltételek melleit eladó. Bővebbet Aoxél Ignéo Ingatlanlor-galml és pénzkölcsönközvetlló Irodájs Nagykanizsán, Főul 3.
_Ügyes, tiszta kisxolgéióloény felvételik Kalch kantinosnál, Ká/olylaktanya.
Kosxtosokst felveszek.
özv. Andrl Jánosné.
Klrály-u. 7.
-23W
Kinizsi
2352
2 szobás lakás mellékhelyiségekkel, ugyanő t 2 parkettos szoba lürdószobával, külön konyhával a belvárosban azonnal kiadó Cim a kiadóban. 2359
Nsmasvld nagyközségben egy nsgv üzletház, nagy raktárakkal családi okokból, könnyű lizatéil teltételek mellett eladó és azonnal elfoglalható. — Bővebbet Aoxél Ignéo Ingatlanforgalmi és pénzkölcsön-közvetltő irodája Nagykanizsán, Ffiut 3.
Mosást lakásomon olcsón vállalok. — Magyar utca 63. 1545
egysi a 87. a lati. 2361
Tisztességes fSani és takarítani tudó bejárónénak kerestetik, la-
2371
özvegyasszony kás és llzetés ellenében Ueák-tér 4.
utcsi lakások, József főherceg-utca Bővebbet ugyanott.
Kétágyas nagy utcai bútorozott szobát keresek. Clm a kiadóban. -2358
Hajó vaadéglSban egy szoba kladu.
-2363
PéukAlosAsst bekebelezést* Btoéaa Jauegban a legelőnyösebben és lawiw. rabban Myórittat Aoxél Igjoáo péns-
kölcsöoköxvetitő Irodát* Nagykaaiiaén, Fő at 8. sa. alatt. 620
Utcai kel kladi Józsel 1
egyszobás lakás mellékhelylségek-Józsel főherceg-ut 102. sz. 2372
Háló, abédl* és isrisaraka
eladók Csengery-ut 13.
bútorok ■2373
Laxsnakon egy 6 szobás url lakás
sutógsrágeval azonnalra kiadó. Bővebbet
Aoxél iroda, Nagykanizsán, Főút 3. szám.
Szoba és konyha barandaxéa és
egyéb háztartási cikkek héttőtől kezdve kl-áiuslttalnak. Oőzlürdó. -2365
Butoroi
adóban.
:ott szoba kiadó.
Clm a kl--2366
Fizető tanulóleányokai felvesz Rosan-fsldné női divatszalonjában, Csengery-ut 13. sz. -2367
Egy "\'KY maholyhalyiség Irodával
azonnal bérbeadó. Bővebbet: Aoxél Iroda Nagykanizsa, Fő-ut 3. sz.
Alsósánoban egy
mellékhelyiségekkel, diiznó-\'
szép utcai lakás és baromfi-tartással, esetleg Istállóval kiadó. Szekeres Józsel utca 38. (Katonarél). Ugyanott egy kisebb szoba la kiadó. 2368
Egy udvsrl Ukás mellékhelyiséggel má
15 re kiadó Rákóczi-u. 5/c.
Jus
•2369
800 hotdaa bérlat felszereléssel együtt szonnalra átadó, a felszerel.* értéke kifizetendő, esetleg könnyű fizetési leltételekkel. Bővebbet Aoxél Iroda, kenlisán, Főul 3.
Nagy-
Kapualji bejárattal szép, nsgy parkettás ulcsl szoba, különösen Irodának alkal-
mas klsdó. Clm a kiadóban.
-2370
Byarmakkooal, fédeies, jókarban levő olcsCn eladó Józsel lóherceg-ut 81. -2318
birok kiüliúft. íwt alánloi- ;m\\„.v, féle vlrágpaiáiitákat, u lona* és futó Pelargonium, Salvla, Fuchsla, Begonta, óriáa virágú, folyton virágzó Chatana remon-tant szegfO, Lobella, Pyrethrum, Ageratum,
mindenféle azOnyegvirág sib.
Petermann kertészet,
Béthopy-utoa 22.
_1H0
6589-1928.
Tárgy: A varntl nyugdíjasok élet-beniéti bizonyítványának klál-
Felhivás.
Felhívom a Nagykanizsa városban lakó vasúti nyugdijasokat és özvegyeket, hogy az élet-benléti bizonyítványok kiállítása végett jelentkezzenek folyó évi május hó 7., 8. és ö-ik napján a Városházán, Kazinczy-u. I. emeletén 4. ajtónál.
Hozzák magukkal az arcképes Igazolványokat és a nevelési járulékot élvező gyermekek születési anyakönyvi kivonatait.
Nagykanizsa, 1928. április hó 23-dn.
Polgármester.
8368/1928. szám.
Hirdetmény.
Az I. és II. ker. köztemető bástyája melletti lütermést f. hó 8-án d. e. 10 órakor a helyszínen eladjuk.
Városi Tanács.
Nagykanizsa, 1928. évi május hó 2-án.
1J64 Polgármester.
9176/1928.
árverési hirdetmény.
Az Árpád-utca 22. sz. házban f. évi junius hó 1 én megürülő két szoba, konyha és mellékhelyiségekből álló lakást a városi gazdasági hivatalban f. évi május hó 10. napjának d. e. 10 órájakor tartandó árverésen bérbeadjuk.
Nagykanizsa, 1928. évi május hó 1-én.
„a Polgármester.
PUCH
B!
motorkerékpár utikerékpár
4-5 lóerős motorkerékpár ára P 1120.— Kizárólagos raktár:
Brandl Sándor és Fia céginél
Deák-tér 2., a feleőtemplo—wáki
Kedvező részletfizetési ifeltételék! Alkatrész.- .és ^umrairaktár 1 - Javító möhelyl-
1828 május 6
ZALAI KÖZLÖNY
NŐI szalmakalapokból
nagy raklár.
Legújabb formáinkra átalakításokat vállalunk.
600 ditT-bcl- él külföldi
Sérfílfalapok
raktáron
Szalag, apatvla, uyéaclétyol, azalmabttMfilk daUia
G YENES ÉS VIOA
1415 ktftapüzem*
Alsó templommal szemben.
1f
Első Magyar Gazdasági Gépgyár R.-T.
Budapest VI., Váol-ut IB. uj szerkezetű CSé{tlŐ9ép6Í legjobbak,
Esitewgnye nagyközségtől.
725/1928
Hirdetmény.
Eszteregnye nagyközség képvlse-lőteslOletének 14/1928. jkv. határozata alapján közhírré teszem, hogy a község határában gyakorolható vadászati jog 1928. évi május hó 14 tk napján délután 3 órakor a községi tanácsteremben megtartandó nyilvános szóbeli árverésen a legtöbbet liértntk 10 évre bérbe tog adatol. KMrlil\'ási ár 800 pengő Bánatpénz 200 pengő. A bérlet tárgyát képezi
1197 kat. hold szántó 206 „ .rét 45 . . legelő 1213 . „ «rdő Az erdőben mindenféle hasznos nafy vad tenyészik. VMMltsfaó nagy mennyiségbén van.
Részletes feltételek a hivatalos órák alatt a községi jeg^zOl hivatalban megtudhatók.
Eszteregnye, 1928. évi április bó 14 én.
Révész Lajos
IMI községi jegyző
üzletáthelyezés.
Nap- és esőernyő üzletemet
Kazlnozy-utca 5. szám ■lé helyeztem át.
(A Postapalotával szemben )
Szíves pártfogást kér
in. mm NVtM.
meri acélkcrctesek, meri eredttl svéd keltőssoru, önbe álló, golyós csapágyakkal bírnak, mert llsztltófelűletelk rendkívül
\'nagyra méreteztek, mért legtökéletesebb esfplésl ered
ményt szolgáltatják, mert könnyű súlyúknál fogva bármely traktorhoz alkalmazhatók
FORDSON TRAKTOR
a gazda univerzális erőgépe
csépel • szánt vontat oloaé könnyen kezelhető keveset fogyaszt
Előnyös feltételek melleit saálllt|a: Autorizált FORD képviselet
Automobil és Traktor Kereskedelmi R. T.
Budapest VIII, Rákóczi ut 19. Kerflletl képviselet:
m Szántó Vilmos és Társa, Nagykanizsa
fizletáthelyezés.
Vjn szerencsém tisztelt vevőim s a nagvétd :mQ közönség szives tudomására hotni, hogy
börkereskedésemet
Rozgnnyl-u. 2 alól utfyartazon ház Erzsébet-téri oldalára
117. az. alá helyeztem át (Szarvas kávéház mellett.) Szives pártfugábl kér
m, Gyergyák Pál.
Értesítés.
F.rterltem a tisztelt megrendelőimet, hogy Sugár-ut 2. sz. alatt levő
uri szabóságomat
Kazinozy-utca B. sz. alá
(m. kir. pbsirtval szemben) helyeztem át.
Pollák Gyula
angol url szabó ím Nagykanizsa.
Weisz Soma utóda SS
Ajánljai i IsSrendU márványmozaik lapjait, díszes cementlapokat, 1 u gytiiUk, karmanlyus betoncsövek, hidak, hc\'fogós vízhatlan ccmentzsl delyt, diszes vasbeton rácskerltések, csatornázási, fáfdJk készítése, aszfaltozást, legolcsóbban a legjobb kivitelben. Elvállal mindenféle műkő és szobrász munkákat.
Díszes kivi\'etil síremlékek, kripták tervezése és készítése.
/(e í/ctvfl\'ftte/és r-/e/Jé/e/eÁ
SINGER VARRÓGÉP
« a s z v é n vr A\'s s *>"• A o
FIÖKOZLETE: NAGYKANIZSA, FÖ-UT I.
Autóvezetői tanfolyam.
Az Idei első autóvezetői tanfolyam hallgatói sikeresen levizsgáztak, a második tanfolyamra beiratkozni lehet:
Bojtor József
kocslpyártónál
Telefon 544.
Lichtscheindl Pál
vaskereskedésében
Telefon 291.
Mérsékelt tandíj, amely részletekben la fizethető
DÜKÁSZ FERENC
éptlle fa és diBikikereskedése Magyar-utca 108.
Léo, stukaturnád, tetőpala,
Hajópallógyártás és eladás
Furnér" és enyvezett lemez
Asztalosárugyár
Kész ajtók és ablakok
állandóan raktáron. IW Tataion i 290.
Németországi főzelék éa virág magvak Gazdaaági vetőmagvak i
lóhere-, lucerna-, nyulszapuka-, baltacím-, lUmagvak, németországi Ukarmányrépa-mag, bükköny, mohar, stb.
Műtrágyák i
Ját, kállsó, chlleisslétén, kénsavas ammóniák, Slrius növényt! psó, stb.
Oyflmölcsfa permetező szerek. .Futor" szénsavas takarmánymész
Kicsinyben és nagyban kaphatók:
0B8ZÁO JÓZSEF fltgttmttdtshn
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A blrósíg mellett, ai Teleion: 13a
FIQYELEM1
Tennlslabdálnk árai:
Sporting 1927. tucal|a......P 2tt—
Spalülng léi tucat..... . KVSO
Dunlop fél . ....... 17-—
Schlazenger Stlchlea tucatja . 3V— Olimplc vairolt . . 28 —
Semperit » . 33\'—
1\'ennlsclpök :
Fleet-Foot Wimbledon, amerikai nyeragamml talppal nól nagyság P II\'—
férilnagyság P 12 — TenlsDtők nagy választékban 20 pengőtől felfelé, kaphatók
FISCHEL FÜLÖP FIAI nál
Nagykanizsa. tit
N. S. U. két hengeres
jókarban levő
motorkerékpár
jutáujos áron elaulé. Bővebbet Németh Károly tulajdonosnál, Keszthelyen, Rákdcil u. 2. sz.
2M<
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gózmosó, vegytlsztitó, ruhafestő
Gyár: tajrit. II. Byijtfitelap: Kuímij-i. I.
Vállal mindennemű ruha-festést, vegytlsztltást, gOzmosást mérsékelt Aton. Elismerten elsőrendű munka. Hófehér, tftkörtéafsi gallérUsztítái. Pllssérozás a? Oouvrérozás.
MAKULATUR
papír
kapható a kiadóhivatal
banf
ZALAI KÖZLÖNY
Győződjék meg róla siemélycsen, hogy minden szobabútornál 1-től 4 millió K.-t takarít meg, ha bútorait a Dunántul legnagyobb áruházaiban vásárolja. : Példátlan nagy választék, garantált elsőrangú minőség, állandóan a legújabb divat után igazodó modern és Ízléses kivitel.
Ezenkiuül minőén
részletfizetés esetén is készpénzárban számítunk és díjmentesen szállítunk bármilyen állomásra! 4 tői 16 hónapig terjedő fizetési kedvezményt nyujtunk. — Látogasson meg bennünket és győződjék meg róla saját, jól felfogott érdekében.
KOPSTEIN
bútoráruházai
SZOMBATHELY és SOPRON
K6szegi-utca 5. (üzlet az udvarban).
Telefon 426.
Várkerület 62.
Telefon 339.
ALAPITVAb 1887-BEN.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős
üzletvezető: Zalai Károly.)
H. évfolyam, 104 «sám
Magykanliaa, ím május 8, kedd
Ara 14 mér
POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fó-ut 5. izim. Keszthelyi flókkladóhlvaUI Kossuth Lajosii. 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ára: egy hóra 1 pengő 40 fillér
Kétszázezer román paraszt véres zavargások között elindult Bukarest felé,
hogy minden eazkSzzel megbuktassa a Bratianu-kormányt
Rengeteg halottja van a katonasággal vívott harcoknak — Vonatokat, autókat rekvirálnak a főváros felé katonai szervezettséggel Induló raraszt-tömegek — A régenstanács
is elejtette Bratlanut?
Meghinsnlt Károly trónörökös elkészített visszatérése
Gyulafehérváron vasárnap teg&el 9 órakor megkezdődött a parasztpárt nagygyűlése, melyen kOzel kétszázezer ember jelent meg. A hivatalos jelentések teljes rendről és nyugalomról számolnak be. Magánjelentések szerint viharos jelenetek játszódlak le. A gyűlésen elfogadták a kongresszus bstározati javaslatát, amely kimondja, bogy
az egyesülés örök Időkre szól és a román nép köteles azt ntc gvédelmeznl nemcsak autókkal szemben, akik külföldön űznek propagandát a békeszerződés revíziója mellett, hanem azokkal szemben Is, akik gyengítették az ország helyzetét.
A kongresszus tagadja a kormánynak azt a Jogát, hogy az országot külföldön képviselje és szerződéseket kössön. Követeli a régenstanács lemondását és Manlu kinevezését. Ugyanakkor felhatalmazták Maniut, bogy a határozati javaslatot bozsa á régenstanács tudomására.
Egyes hirek szerint a gyulafehérvári parasztvezérek elbatároz\'ák, hogy Bukarest elé vonulnak és ott követelik a kormány lemondását. A tüntetőket szétverni akaró katonaságot lefegyverezték. A román kormány utasítására az Erdélyben tartózkodó Idegenek, különösen
a magyarok tartózkodási engedélyét megvonták.
Bevezették a levélcenzurdt, különösen a Magyarországba menő és onnan jövő leveleket bontják fel.
Katonailag szervezeti osztagokban indult el a tömeg, rekvirált autókkal éa élelemmel felszerelve Bukarest felé
Békéscsaba, május 7. Erdély minden részéből, Bánátból, Bukovinából, Moldvából, Besszaráblából gyűlt a tömeg vasárnap reggel Gyulafehérvár főterére, bogy Manlu kezébe tegye sorsát a parasztkormány megalakításának kikényszerítésével. Zenekarokkal, záizlóeidövel és egy bélre
pa-
való élelemmel érkeztek meg a raszt-tömegek üyulaf. hérvárra.
A népgyűlést kővető délutáni tanácskozások alatt, az Izgatott hangulatban várakozó, százezernél több román paraszt, habár a vezérek csak békés tüntetést akarlak a Bratianu-kormány ellen, cselekvésre halározla el magát és az óriási tömeg zárt, katonás oszlopokban elindult a
400 kilométerre fekvő Bukarest felé, bogy olt a kormány lemondását követelje a régens-tsnácstól. Kocsik, Irber- és személyautók bosszú sora szállítja a parasztoka\', de legnagyobb részük gyalog rója a kilométereket a főváros felé. A Járműveket a parasztok maguk rekvirálták. Három népvezér vezetésével,
három hatalmas oszlopban indult el a tömeg, különféle utakon, hogy Brassóban mindhlrom oszlop találkozzék. Az első oszlopot, amely autókon Indult,
egy század lovasság üldözi. Általában — kormány- utasilásra — a fegyveres erő igyekszik kiiérni a véres események elöl, bár összeütközések lépten-nyomon előlordutnak. A telefon- és távíró-forgalom egész Romániában megakadt. Az ország egész területére kihirdették az ostromállapotot. Gyula, május 7. Az erdélyi gyorsvonat két órai késéssel érkezett be Lőkösbázára. A késés oka az, hogy a gyűlésiői hazaérkező tömegek
a vonatot megtámadták,
megállásra kényszeri.ették és azt akarták, hogy a vonat ne Aradnak menjen, hanem forduljon vissza és vigye őket Bukarestbe. A csendőrök közbelépésére
két órai erős küzdelem után a lOmeget sikerűit visszaszorítani éa igy a gyorsvonat tovább baladhatott LOkösháza felé. Az utasoktól annyil sikerűit megtudni, hogy
Manlu tegnap a gyűlés határozatával Bukarestbe utazott, hogy azt át-adja a régenstanácsnak.
Véres tüntetés volt Bukarestben Is
Belgrád, május 7. A .Politika" Jelenti Bukarestből. A nemzeti pi-rasztpárt Itt is gyűlést tartott, amelyen kb, ötezer ember Jelent meg. A gyűlés után a résztvevők tüntetni
A katonaság egy helyen
gépfegyverrel verte azét a tömeget, másutt Bssze-paktalt a zavargókkal
Belgrád, má|ua 7. (Éjszakai rádió-Jelentés) A Pravdának jelentik Bécsből : Bukarest lakossága vasárnap rémes éjszakát élt át. A városban a nagy tömegű parzsztrág véres harcokat vívott a katonasággal. Ennek
rengeteg halálos áldozata van. H:r szerint a bukaresti vonalon nagy harcok voltak a lOmegek és a katonaság között. Egy helyen gépfegyverekkel állták a felvonulók útját, más helyeken a katonák barátkoztak parasztokkal és tovább engedték őket. A kormány állandóan együtt van és minden eszközzel el van szánva megtartani hatalmát.
Párls óvatosaágra inti a trónörököst
IVris, május 7. (Éjszakai rád ló-
, . .„ . .. . . , Jelentés) A LsTempa foglalkozva a
kezdtek és a tömeg a tüntetés lolya- ! román|al eeeményekkel, mérsékletre
mán összeütközésbe került a rend- irxti Károly herceget és nem látja
őrséggel. Több ember megsebesült. I pesszimisztikusan »z eseményeket.
A gyulafehérvári ,,nemzetgyűlés" esküje — A régenstanács Maniu felé hajol
Belgrád, május 5. Bukarestből érkezett Jelenlég szerint a gyulafehérvári népgyűlés nemzetgyűléssé proklamálta mrgát és az egész tömeg a pópák keresztjeire megesküdött, hogy addiö nem hagyja abba a harcot, mig t\' kormányt cl nem távoli ja, — hogy áldozatokat nem tekintve, minden eszközzel, minden faluban és
városban harcolni fognak az uj, szabad Romániáért. *
Ugyancsak Bukarestből érkezett a hlr, hogy a légenstanács sem hajlandó lürni Bratlanu kormányát. Mária királyné és Sltrbey herceg — állítólag — máris Maniu pártján vannak. Jorga is elkerülhetetlennek tartja a rezsim-változást.
Az angol hatóságok feltartóztatták Károly trónörökös repülőgépeit, melyeken vissza akart térni Bukarestbe
London, május 7. Károly volt román trónörökös államcsínyt akart előkészíteni.
Hat repülőgéppel kiáltványokat akart Románlába küldeni,
az angol halóságok azonban tudomást szerezlek a tervről és a repülőgépük elindulását megakadályozták. Karoly kijelentette, hogy ő sohasem mondott le a trónról, pusztán politika áldozata. Mihelyt elérkezik a leszámolás órája, ö kilép magányából és egyetlen csapással megsemmisül elleneit. A házat, ahol Károly román ex-trónőrökős tartózkodik, angol detektívek és rendőrök őrzik, mert áliitólag román kormány kémei ólálkodnak a trónörökös körül.
24 órán belül végső döntésre készül Károly herceg
London, május 7. Károly román herceg, aki mint ismeretes ezidőszeriut Lurreyben tartózkodik, egyes angol
hpok jelentése szerint a romén parasztpárt gyulafehérvári gyűléséhez egészen különös várakozásokat fűzött. A Sunday Express a herceggel folytatott inlervjut közöl, amelyben Károly kifejezésre juttatta, hogy a legközelebbi 24 órán belül fontos táviratokat vár Romániából, amennyiben azok azt tartalmazzák, amire ö számit, megjelenik a politikai küzdőtéren, bogy végső döntését kivívja.
London, május 7. (Éjféli rddiójelentés.) A Reuter ügynökség jelenti: Miután a brltt hatóságok még szombaton arról értesültek, bogy két kereskedelmi repülőgépet készítettek elő, mellyel Károly herceg vissza akar térni Románlába és mivel a hercegnek nincsenek Iratai arról, hogy Romániába\' visszatérhet — a hatóságok minden intézkedést mag-
_ lALAt KWLÖM_ -
A Mura 280 centimétepft nőtt és szombaton délelőtt 4000 holdnyi területet viz alá borított
Emberéletben nem esett kár — Hétfőre a folyó visszahúzódott medrébe — Egyméteres víz borította a Murakeresztur—Letenye közötti mtgyel utat
A stájerországi hóolvadások és háromnapos esőzések okozták
az áradást
%_
tettek, hogy a repülőgépek ne indulhassanak el.
Hóiban tábornok Is ott volt ■ gyulafehérvári gyűlésen
Belgrád, május 7. (Éjszakai rádió-jelentés) A Pravda jelenti, hogy a gyulafehérvéri gyűlés legnagyobb szenzációja, hogy azon megjelent Holbán tábornok, a II. hadtest ny. parancsnoka, aki a rezoluclót ii előterjesztette.
„Kitalált meséket" cáfol a bukaresti hivatalos jelentés
Bukarest, májúi 7. (Éjszakai rádió-jelentés) A belügyminlizterlum ma a következő hivatalos közleményt adta kJ:
A gyulafehérvári nagygyűlésről már a nagyobb tömegek mind visz-szatértek lakóhelyeikre. Még cuk kisebb csoportok vannak útban hazafelé, de ezek is rendben Igyekeznek falvaikba.
A véres eseményekről szóló híreket a közlés erélyesen cáfolja és kitalált mesének mond mindent, ami több a hivatalos jelentésnél.
A jelentés közli, hogy .semmi Jelentősebb Incidens\' nem történt. Manlu és a nemzeti pirasit párt többi vezérei ma este Bukarestbe érkeznek.
Anglia és Olaszország deportáltatni akarja Kon Bélát
A bécsi munkások erőszakkal akarják kiszabadítani vezérüket
Bécs, május 7
Hir szerint Anglia tiltakozott az osztrák kormánynál Kun Béla kiutasítása és Moszkvába való visszatoloncolta ellen. Javasolta Kun Bélának eg 1 távoleiö helyre való deportálását, mely Javaslatához Olaszország is csitlakozott.
Az egyik bécsi nyomdában a rendőrség hatalmas tömeg plakátot foglalt le, amelyeken felhívás állott, bogy a munkások szabaditsák ki, akár erőszak árán is az országos törvényszék fogházából Kun Bélát.
Nagykanizsa, május 7 A mull hél elején szép napos Idők voltak. Nyári meleggel tűzött le a nap és ugy látszik ez, a stájerországi vidékeken, a havasokban nagy hóolvadást okozott, mert a Mura a mull hit csütörtökjétől kezdve lassan áridni kezdeti. Eközben péntek óta kisebb-nagyobb megszakításokkal tartott az eső és a szeszélyes folyó szombaton hatalmas, minlegy
négyezer holdnyi területen kiöntött A szennyes ár csCtörtöktől kezdve lassanként nőtt, de szombaton délelőtt olyan hirle\'en emelkedett a viz szintje, hogy
ötpcrcenkét 20 centiméteres emelkedést
mértek le. Mire a Mura kulminált, épen 2 méter 80 centimétert ért el vízállásán felül.
A parimenti lakosságban semmi különösebb ijedelmet nem okozott a nagy áradás, annál inkább az, hogy viz alá került a Murakeresztur és Letenye között vezető megyei u\', mintegy kilométernyi szakaszon. Ezen a helyen egy méter magasan állott a vli és egészen
a vasúti töltés aljáig éri el. Abban azonban kárt nem leli, mert a 280 as vlrállás után, amint az eső vasárnap este elállt, a Mura ls apadni kezdett gyors tempóban; ez az apadás vasárnaptól hétfőre vlrradólag a rendes mederbe szorította vissza a Murát. Érdekes volf, hogy az áradás nyomán rengeteg
halat szórt széjjel a viz a mezőkön, melyek a kUebb mélyedésekben a viznek a mederbe való visszahúzódása után is ott maradtak, amiket azután a falusiak villákkal fogdostak össze.
Az a 4000 hoTdnyi terület, melyen a Mura garázdálkodott,
gazdasági tekintetben nem jelent kárt,
mert e területnek túlnyomó része partmenti IJzes és bokros berek, melyben néhány száz hold kaszáló van csak. Emberéletben nem esett kár. Az áradás miatt leginkább a vadállomány szenvedett.
Hétfőn délután telefonon érdeklődtünk Murakereszturon az áradás felől, de teljesen megnyugtató választ kaptunk. A Mura
egészen visszahúzódott medrébe és csak néhány száz holdnyi partmentl területén hagyott maga után vizet.
Jáflsaft pusztított Paosa vidékén
Tudósttónk Írja: Csütörtökön délután 2 és 3 óra között között lürü fekete felhő jött északkeletről délnyugati irányba. Majd megeredt az eső, pár perc múlva a jég. Tiszta jégeső esett, mogyorónyi nagyságban, ugy, hogy az egész földet fehér takaróval vonta be. A jégeső egy kilométer szélességben vonult át s a véleményeket teljesen megsemmisítette. óriási kárt tett a gyümölcsösben ls. Az a szerencse, bogy csupán kis sávban vonult végig.
__1028 május ti
ímM — a rcmkikíft
A .Stefánia" anya- és csecsemővédelmi Ünnepsége
Nagykanizsa, május 7
A propaganda, a falragaszok, a rendezőség és a főpróba — nagyon sokat Ígérlek. Amit azonban a Vá-roai Színházban láttunk, az mindent felülmúlt. Szép volt és lélekemelő, amit az agilis rendezőség nagy gonddal és körültekintéssel összeállított és a kedves gyermekszereplők produkáltak. A magyar szív melegsége és gyermekszereletet sugárzott kl mindenütt, amely a szint megragadta szent és Huta érzéseket fakasztott a nagyszámú hallgatóságban. Sajnos, bogy a közönség nem honorálta ugy, miként azt a nagy fáradsággal betanított számok és pompát mütor megérdemelték volna, ha már maga a cél nem tudott tömegeket összehozni. A rendezőséget vigatz-talja azonban a tudat, bogy elsőrangú munkát végzett, amelyért a társadalom legteljesebb köszönete illeti.
Herzfeld Bözsike szavalata egy felnőttnek la dicséretére vált volna. A klskanizaai Iskolátok gyermeki színmüve, majd a magyar tánc újból elénk tárták a kitkanlzsal .kiváló anyagól*; főleg a fiuk putka, zászló és egyéb torna-mulsiványalt csudálta meg a publikum, frenetikui laptsal jutalmazva azt. Ugyancsak kitűntek szép énekükkel a Rozgonyi-utcai, az izraelita és a központi Iskolák énekkarai. Könyekct (akasztót Kátlay Erzsike szavalata, Sípos Márta hasonlóképen sok tapsra ragadta a közönséget. Bájos volt Csillag Zsuzsika bibáj ival való társalgásában. Az ünnepély kimagasló pontja Mdtés P. Hilár plébános-házfőnök ünnepi beszéde, amely az Anyatág szent és dicsőséges himnusza volt. Különös kedves jelenet volt Ortutay Oyula tanitó szerzeménye : .Egy óra a csecsemők rendelőjében*, amely szemléltetően (Mi-
teket s a főidnek őrangyalokat adtál. Máa nemzetek a mltbologiáboz s a legendához fordulnak, hogy amazonokat, Walküröket, Krlmhüdákat mutathassanak fel; a magyar föld rózsás kerteket termel a szent Margitokból, szent Erzsébetekből, Rox-gonyl cicellékből, Loránify Ztuzsan-nákból, Zrínyi Ilonákból.
Egy nemzet, amelynek múltjában Hireb hegyének csipkebokra ég, — nem Járhat a reménytelenség és helóta öntudat szégyenkövein, hanem a Zrinyi öntudatának ormain: ha kevesen vagyunk is, nem oly kevesen azért, hogy elleneinkkel meg ne bánastuk, hogy oly semminek tartottak minket.
Az azonhan még csak cél és nem program. A programmot újra csak Zrínyitől veszem, akinek lelkéből, mint a tűzhányó kráteréből bug elé szüntelen a riadó: Elfuttnnk? Nincs hová I Sehun másutt Migyarországot meg nem találjuk. Az mi nemes szsbadtágunk az ég alatt sohun tincs, hanem Pannóniában.
Mintha Trianon é||elének ébresztő harsonáit fújná: .Ha váradat vissza nem vettzük, — ha Erdélyt elveszítjük, — ne is hadakozzunk bár azután, hanem avagy most, avagy sohasem I* (Folytatása kövctksilk)
A ZRÍNYIEK w
l(r*it| déu Onnapi beszéd*
> polgári Iskolák névavató ünnepén
E kettős Ideálnak fényébe állva programmot keresünk gyermekeink számára és újra csak idézem Zrioylt, — a magyar öntudat harsonását, a magyar erő szerelmesét. Aki akkor, amikor szerte ez ortzágot a magunk ertjéről való fáradt lemondát s az Idegen erő tétova várása feküdte meg s csak Montecuccolinak, Colo-quinak, Kociano, Svendl Lázár, Bel-gioioso nevének volt becsűleti t a jámbor Leopoldln ctátzár és király lt csak lengyel, német, tpanyol ét francia nemzetektől remélt tegilté-get: a megalázott erő tikoltásával kiált a világnak: .Egy nemzetnél tem vagyunk alábbvalók I És ha kevesen vagyunk lt, — nem oly ke-veten azért, hogy a török ebekkel meg ne bánattuk, hogy Ily temml-nek tartott minket I"
Lelkében az ortzágvesztö Idegen kapkodáson keifsitQI tör az ortzág-tzerzö, országfenntarló magyar erő, magyar faU öntudat. (Et az öntudtt két fonásból táplálkozik; egyrészt egy dicsőséges mult erejéből, másrészt az Itten segítségébe vetett hi-
téből. .De miért kelljen elvesznünk, avagy kétségben esnünk, amig Itten menyországban a ml birodalmunk lehet. Vagy nem azoktól a vitéz magyaroktól származtunk-e mi, akik kévét néppel tzámtalan tok pogányokat kergettek? Nincs-e litennek hatalmában Hunyady győzelmét, Mátyás király dictőtégét kezünkben újonnan megvlrágoztatnl ?")
Ezt az öntudatot, — a magyar erőnek ezt a szerelmét akarjuk bele-állltani megetonkitott életünk ájult-tágában, amely mintha lezuhant volna ezeréves tradícióink ormairól, ugy látszik csak az Időre, kultur-fölényre, a világ jobb belátására, más emberek irgalmára akarj* bízni az ország feltámadását. Nem ez az öntudat kell nekünk, — a terilett asztal morzsáját leső Lázár ünludata, hanem Zrínyi öntuda\'a. Egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalók. — Ennek a fajnak homlokán 9000 éves mult s egy ösi kuliura fénye ragyog. Ml vittük a kultura tüzét az Antékot előtt bárom civilizációval, — amikor még Atszur és Babilon nem éltek, — a világ minden részébe. Turan teremtette meg Dilázsla ét Kelet-afrtka első gyarmatait, a sumtrok birodalmát Elamo\', Egyiptomot és Kínát. Az asszli kulturát, — az Ária
fajok előrehaladásának alapját Túrán erejs vetette meg. Ellenünk építette Kína 2000 kilométerei bástyafalát; ez a Utáni erő eregette viharzó rajait nyugat felé a caattogtatta meg } Uermánia ét Róma hálán az Itten oslorát. Szittya tömlök vivék az első rajlütést, szittya kezek tzedék az eltő sarcot a tengerek királynéjától Velencétől. A ml nyilaink átkát keseregte Stlrlábin a litánia t a mi kardunk üdvét hirdeti tzerte a világon a déli harangszó. Exerévlg a kard ét vér ormain jártunk Európa keletén, hogy alattunk a munka hlm-nutza zenghessen Európa nyugatán. Nem volt a világnak eszméje, amelynek robotot ne fizettünk volna. A keresztes vitézek élére egy szent királyt adánk; a reneszánsz fényét Mátyáual, vitéz Jánotial, J inut Pan-nonlussal emelénk; a török-tatár dúlás ellen, egy ország életét adtuk t a népszabadság oltárán egy nemzet ragyogó lelkét áldoztuk. Királyi nemzet voltunk, amelyről minden balsorsa dacára, azt mondla Dante, pt. Iitenl költő: oh beala Uigherla!
| ,0.i boldog Magyarországi, amely-
Inek ereiben a hagyományok tisztelete s ax élet eleven ereje ég, amely férfiakban a történelemnek félisteneket s asszonyokban ax égnek szen-
1928. májún 8.
ZALAI KÖZLÖNY
iw„ » in\'-goili h Stefánia
nmo«0)t\'. A közöniég hosszan él-jenexte él hívta a függöny elé Or-tutayt. Szereplök: a Rozgonyi-utcai iskola ügyes növendékei voltak. Teri/* Annus szavalatával aratott nagy sikert. Vicuska Tflodéroszágban c. meiernüvet a központi iskolák ját szották, rendkívül kedvességgel és igyekezettel. Kedvesek voltak a kis-cserkészek és a tornászok is.
Jól eset látnunk azt a mindennél ékesebben és hangosabban beszélő nemzeti kulturmunkát, amit derék tanítóink kicsinyeink lelkében végeznek, mint Vestál a hazaszeretetnek és nemzeti érzésnek. B:tanltás, rendezés, diszletezés gondos és stílszerű.
Az előadást hélfön délután megismételték, mely alkalommal 0. Elek Amália, S. M. mondott a gyermek-lelkekhei férközött, meleg szavú, emelkedetten szép ünnepi beszédei.
pBrkBIt kávéját mindenki szereti.
Hegkezdődött a Hatvany-per főtárgyalása
A periratok Ismertetésével telt el az elsó nap
Budapest, mijus 7
A Hatvany per mai táblai főtár-gyalásán a periratokat ismertették nyílt- és zártárgyaláson. Degré Miklós elnOk felhívta a feleket, hogy van-e indítványuk? Séma főügyésznek, sem a védőnek, sem pedig a vádlottnak indítványa nem volt és Így az elnök a tárgyalást félbeszakította és annak folytatását holnap délelőttre halasztotta.
Influenza és tífusz pusztít Moszkvában
Moszkva, május 7, Moszkvában járványosai! lépett fíl az influenza. Két bét alatt 18 ezer megbetegedést jelenteltek be, amely közül igen sok a halálos kimenetelű. A városban egyidejűleg kiütéses tífusz is pusziit.
lozeészniHAzAK
Városi Mozgóképszínház. Ma kedden és holnsp szerdán 5, 7 és 9 órakor két sláger egy műiorbanl „A bilálbarlaog", harc a csempé-szekkel 6 felvonásban. Főszereplő: Buck Jones. — .A rivalda szerelme* 6 fejezet a kulisszák világából. Főszereplő: Virginia Valii. — Híradó.
fflárton Jenő, Relschl Richárd „ellenjelöltje" autójával elütötte Csáky-Pallavicliü őrgrófot
A 19 éves gazdasági akadémiai hallgató sebesülése nem életveszélyes
Nagykanizsa, május 7 Márton Jenő keszthelyi lakos (aki arról nevezetes, hogy a legutóbbi képviselőválasztáskor fellépett Relschl Richárddal szemben) autójával Keszthelyen a Q:orgikon ulca felé tartott, amikor ugyincsak arra felé ha|lott motorkerékpárján ifj. Csáky Pallavl-clnt Rógér őrgról, a Oizdasági Akadémia 19 éves, fiatal hallgatója. Márton Jenő autója elütötte a fiatal őr-grófot, aki hatalmas Ívben kirepült az utca kövezetére, ahol elterült.
Ciáky Pallívlclni arcán, fején és térdén sebesült meg Bekötözése ulán
lakására szállították, ahol ápolják.
Hogy hogyan történi a karambol, még nem lehetett biztosan megállapítani. A csendőrség ugy Mártont, mint a sérült őrgrófot kl fogja hallgatni a katasztrófa és felelősség tisztázására.
Érdekes, hogy amikor a fiatal őrgróf az u\'ca kövezetén feküdt — Márlon a sebesült akadémikust Inzultálni akarta.
Ifj. Csiky-Pdllavlcinl Rigér őrgróf Márton Jenő ellen megtette a feljelentést a nagykanizsai királyi ügyészségen.

NAPIHÍREK
NAPIREND
MAjue 8, kedd
Római katolikus: Mihály lóa. m. Prot. Qlzella. Izraelita: Ijar hé 18. Nap kel reggel 4 óra 33 perckor,
nyugszik délután 19 óra 21 perckor. •
Városi Színház. „Frakk és klakk", j egy mai házasság törtéaete 8 (elvonás j bsn. — .A foghúzás és a kéjgáz* és .Akasztófa és a humor\', burleszk 2—2 felvonásban. Híradó.
-— Hlttani vizsgák a piarista reálgimnáziumban. A nagykanizsai piarista reálgimnáziumban a hittan! vizsga a VIII. osztályban megkezdődött Csóthl Qéza murakereszturi apát elnöklete alatt, aki a végén lelkes beszédet intézett az ifjakhoz, vallásosságra és hazafiságra buzdítván őket. Májúi 9., 11. és 14-én összefoglalások, 7. és 10 én maginvizs-gák. Junlus 2-án érettségi vizsgála-latok Bezdegh József székesfehérvári föigargató elnöklete alatt.
— A Református Nőegylet szombat esti családi estélye a kedélyesség jegyében zsjtott le. Cslcsay Vilma szivalata u\'.án egy kedves silniTiU ketült előadásra, miben Né meth Jenő és felesége, Dénes Qizi, Bertln Oízi és Nagy Lajos kitűnő játékot produkállak. Nagy Lajos igen sikerűit 8*|át szerzeményű monológját ls előadta. Dr. Kattauer Qyu\'a gelsel állatorvos szebbnél-szebb magyar dalok eléneklésével excellált. Majd tánc következett, amely a késő órákig a legpompásabb hangulatban tartott.
= Eljegyzés. Armuth Jolánt Nagykanizsáról eljegyezte Spltzer Miksa Szegedről. (Minden külön értesítés helyett)
— Pályázat. A nagykanizsai kir. járásbíróság horvát szövegű Iratok lemásolásához azonnalra két dijno-kot keres, jelentkezni lebet a járásbíróság vezetőjénél.
— A Szociális Missziótársulat nagykanizsai srervezete május 12-én délután 5 órakor tartja év! rendes közgyűlését a Mlisziósházban. A nővérek és a szervezet világi tagjai is nrgy és kedves ünnepként készülnek erre a napra, amit valóban ünneppé tesz Farkas Edith S. M. alapító fönökasszonynak a nagykanizsai mlssiióstestvérek közé való megérkezése, Kanizsára érkezik a a közgyűlésre Szentlványl Károly prépost is. — Itt említjük meg, hogy a Szociális Missziótársulat nagykanizsai szervezetének fövédnökségét Anna klr. hercegasszony elfogadta s erről levélben értesítette a központi vezetőséget.
= Üvegezés, kittelés, képkeretezés Igen olción Púmnál, Klrály-u. 10.
— Autószakértől szemle Keszthelyen. Május 7. és 8-án Keszthelyen hivatalos autószakértöi szemle van. Dr. Kálnay Oyula rendörfő-tanácios, mint a zalamegyei sutó-körlet vezetője a szakértői szemlére Keszthelyre érkezett Zlnnemann Rezső Ipariskolai tanárral. Keszthelyről szerdára Tapolcára mennek.
= Három Igaz szó: Bruncslcs bora jó 1
— Megérkezett a Nagykanizsa-hahótl autóbuszjárat engedélye. Teguap érkezett meg a vármegyétől a kereskedelmi miniszter engedélyokirata a Nagykanizsa Vidéki Autóbuszvállalat számára a Nagykanlzsa-habóti autóbuszjárat engedélyezésére.
= Legjobb teavaj, a legjobb liptói a legolcsóbban kaphitó Muszel és Frledenthalnál.
— Iskolaépítések a pacsal Járásban. Dr. Benlsch Artúr mlnlsiteri tanácsos vitéz dr. Barnabás István klr. tanfelügyelő kíséretében a pacsal járási utazták be, hogy a hiányzó iskolai ob|eklumok szükségességét felvegyék. Mult héten szemlét tartottak Zalaszentmihály, Pacsa, Felsörajk, Dióikál, Zalaszentmártoo, Zala-apáti községekben A helyszíni szemle alkalmával megállapították a szükségleteket, az építéshez nagyobb-mérvü államsegély engedélyezését kilátásba helyezte, ugy hogy az építések 1929. év őszére befejeződnek.
MUnatlk György, a továbbképző iskolák iskolalátogatója a mult bélen meglátogatta a zalaszentmihályi, pacsal, dlóskáll, egeraracsai továbbképző ismétlő iskolákat. Különös figyelemmel kisérte a gazdasági oktatási s a záróértekezleten annak szükségességét előadásában fejtegette.
= Három igaz szó: Bruncslcs bora Jól
— Beteg testben — beteg lélek igy mondja az ősi mondás s igy keresik fel Trenciéntepllcet a rheumás betfgek Omegel, hogy alig néhány hetes kura után ép testtel és ép lélekkel távozzanak a csodás helyről.
— Leventék szinlelöadása. A nagykanizsai leventék u|abb fellépésénél örvendetesen tapasztaltuk, kogy az öntökéletesítés terén örvendetes elöhaladást tanuiitottak. Vasárnap este a Rozgonyl utcában izínre került Erdők királya clmü hatásos színmű előadása felette sikerűit volt. A közönség viharos tspsokkal honorálta a szereplök szép játékát. Legjobban kitűntek Játékukkal Csizmadia Manci és Kardos józsef, Csizmadia Jolán és Farkas Bözsi, akik szint, melegséget és érzést vittek be Játékukba. Méllán osztoznak az előadás sikerében Bödör Bözsi, Lang Manci, Andri Magdi? Peti János, Polgár Qéza, Bencze litván, Kiss Jenő, Somogyi Ferenc, Szabó Slndor, Drimók László, Horváth Oyörgy, úgyszintén Horváth Lajos, Hírzsnyák Mihály, Csillag István. Ar előadás rendezőiről, Boha Ferencről éi Nlessner Viktorról külön kell elismerőleg megemlékeznünk. Az előadást megismétlik. Megérdemli, hogy ismét telt ház nézze végig.
= Remlngton Írógépek minden typusát díjtalanul bemutatta, használt írógépét becseréli, a Remlngton gyár helyi képviselete. Szabó Antal sportüzlete.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávéházában VIII., Baross-tér 10.
= Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
Garantált szintartó
férfiruha vásznak megérkeztek
Singéi* József és Társa
divatáruházába.
ZALAI KÖZLŐN?
1828
má|m 8.
El láj I leje él uMU, ha teliséget, béiizgalmat, gyomorégés\', oldal-szuráal, mellszorulási és ulvdobogáil érer, igyék minél előbb valódi „Ferenc Jóipef" keaerüvlzel. Oyomor-ís bélszakorvosok bizonyítják, hogy a Fereao Jóxief viz remek termóizel alkotta hashajtó. Kapható gyógyszer tárakban, drogéi Iákban és fűszer üzletekben.
— Baleset a lámpanélkül járó kerékpár miatt Keszthelyről írja tudósítónk: Langmdr János keszthelyi lakos lámpanéUüll kerékpáron haladt a sötétségben ugy, hogy a szembe vele |övő Molnár József dpástmes\'er nem látta közeledlét és nem tudott kitérni előle. Langmár elütötte Molnár\', aki súlyos sérüléseket szenvedett. Langmár ellen megindult sz eljárás.
— Három igaz szó: Bruncslcs bora jó I
— Tavaszi kabátok, jumper ruhák, női kalapok, óriási választékban a Magyar Divatcsarnokban. Fó ut 13. szám alatt
— Fővárosba utazó olvasóinknak páratlan kedvezményt nyújt a Keleti pályaudvarral szemben levő, elsőrangú Park Szálloda, amennyibem a szobák árából 20 százalék, az éttermi árakból 10 százalék engedményt ad a Zalai Közlöny kiadóhivatalában beszerezhető előfizetési igazolvány felmutatása ellenében. Egyben felhívtuk a Park-Szállodának lapunk más helyén olvasható hirdetésére figyelmét
MMHMMMII
imi szakszerűen készít
vtmietékflt b ftrdóhereadeséMket
ItMti Júzief fa lirtoi
Király-utca 49. Telefon: 271.
KÁDIÖ ittsoi
Május 8 (kedd)
Budapest 9.30 és 11.45 H. Közben 12 órakor déli harangszó az egyetemtéri templomból. Utána ü. 1 Időjelzés, Időjárás. 3 11. 3 30 TUndérvásár poslájs. 4 Asszonyok tanácsadója. 4 45 Időjelzés, Időjárás. 5 Uray Margit és Thegze Qerber Miklós négykezes zongora|áléka. 610 E. 7 Az Operaház .Carmen" E 10 40 II. Utána Cigányzene.
Wcs II ni. 4.15 Hangv. 7.30 Opera E. Barlln, Stettln 110 5 nZ és tánc Z. 8.30 Népszerű est 9 Dalok és kamsrs Z.
Brflnn 12 15 0. 3.30 nZ. 7 Pozsonyi átvitel 8 Szlmt. hangv
London, Daventry 10.15 Istentisztelet 12 Hangv 1 Szórakoztató Z. 4.30 Hangv. 3.15 Oy. 6 és ti 45 O. 7.15 Chopin etűdök. 7.45 Hangv 9 40 Tarka est 10.45 Tánc Z.
Prága II (j 12 0 Hangv 4 10 Oy. 7 Pozaonyl álvilel 8 10 Vidám Z. 9 Hangv. 10.20 Tánc Z.
Róma 130 Kamara Z. 8.15 Bizet: Carmen 4 Iclv. openja.
Zürichi zárlat
20 42\',\'í, London 25 32Vl, Nawvwk 518 82i,i Urasáéi 7245, MUaao Í7\'34, Madrid 8620, Amstatdaa 109 32t/j, Berlin 124 Ví, Wien 73-00, SoHa 3 74Vi. Prága 16*37Vi, Vaj** 58 17 Budapest 90-B4 Z, ■al*T*n «-l3\'/|. -.ir.T-.i <21 l/S.
IA vér felfrissítésére,!
a testben felgyülemlett rothadásos I anyagoknak eltávolítására legalk«l-1 masabb taoasaaal néhány hétenlt| — naponta \',a pohárral —
Hunyadi János
SPORTELET Sabaria—Kanizsa 3:2 (laO)
Kanizsa lényegesen többet támadott s balszerencsével vesztett — A nehéz, sáros talajon mindkét együttes klasszis játékot produkált
A biré állandóan Kanizsát sújtotta • egy jogos li-estttl fosztotta meg, mely Kanizsa Javára állíthatta volna be a végeredményt
l
természetes keserűvíz ivóimrét tartani. Ilyen kúrával szabályoltttk a vérkeringési és bélmUködést, erősil lük szervezetünket és sok súlyos bc tegségnek vehetjük eleiét.
I
Nagykanizsa, május 7 Blrő: Rosenfeld (Pécs) 1500 néző
Sabária: Weinhardt-Na?y, Prém —Kovács, Vámos. Bass—Ká»a, Mészáros, Stoflán, H ilzbauer, Buresch.
Kanizsa: S/emiő—Böhm, Joós— Tamás, Héger, H«jdu—-Farkas, Szagán, Ember, Kvlemen, Bikon/I.
A kél bét előill 2: 1 es szombathelyi vereségért nagy revánsra szóm jaio<t a Sabária. A válogatottban szerep\'ö Pesoynik nélkül a leg-ko-nplettebö együttesével jött át Nagykanizsára a konlinensblrnevü sárga kék csapat s mind ját t a bevezetőben le kell szögeznünk,
a mérkőzés nagyobb részében fölényben Tevő Kanizsával szemben csak körömszakadtig menő óriási energia kifejtésével is a legszerencsésebb módon győzhetett.
A mérkőzés képe ugy feslett, hogv Kanizsa támadott mirdkét félidő 70 százalékában, de az okos, nyugodt passzokkal operáló szombathelyi csatársor, amikor kibontakozhatott, minden alkalommal nehéz perceket Idézett elő. Kétségtelen, nem szégyen a Sibátiától kikapni I Nem, mert a Sabária Magyarország négy legjobb csapata közt foglat helyet. Különösen nem szégyen a Sabáriától a minimális vere ég akkor,
amikor bátran elmondhat uk, hogy Kanizsa nemcsak egyenlő ellenfele tudott lenni a nagy Sabárlának, de jobb voltl
A végig Izgalmas, szinte idegekre menő szituációkban bővelkedő két, a technika és okos taktika minden fegyverével felruházott csapat nagy szetü küzdelmében gyönyörködhetett a közönség. Sajnos, az egéiz nap szakadó eső elriasztotta a nézők nagv számát, a pályát pedig teljesen méllyé, tikossá varázsolta. Mindenesetre sajnálhatják azok, akik mm láthatták ezt a pompás gigáail küz delmet, melyhez hasonló szépet és tökéleteset aligha játszottak a nagykanizsai pályán.
Az I. félidő: nagy Kanizsa fölény s mégis a Sabária lő gólt.
Azonnal nagy vehemenciával kezd mindkét csapat. A mély sarat nehezen s/okjék mrg. Sok csúszkálás az első percekben s föhb kényszer-hendszet vétenek, Héges, Joós és Vámos. Ember fe|jel szökteti Bakonyit, de Nagy szereli I Szép akció I Buresch óriási Irammal fut meg, öt viszont Tamás teszi ártalmatlanná. (4. perc) Közvetlen utáns pompás Ember Szagán összjáték, mely az utóbbi szép lövésével végződik. A 7 ik percben Ember lövése foglalkoztatja ismét Weinhardto\', melyből kDrner lesz. A 8 ik percben a biró egy nagy helyzetben távra offszá|dot lefo, kár pedig, niert Ember éles lövése a Sabária hálójában Hit I Egy percre sem lankad a Kanizsa. Szagán ereut metr szép lövést a 16 osról. majd Hajdú labdá|át Prém fejeli veszélyes helyzetben mezőnybe. Ember egymásután dobja frontba Bakonyit, de az már a negyedik
„ziccert" hagyja kl. A közönség nagy zajjal fejezi ki méltatlankodását. Szédületes iramot diktál Kanizsa. H\'ger és Hajdú ugy a szerelésben, mint a támadában nagyszerűek. Állandóan a Kanizsa csatársor van frontban. O yan a mecci képe, mintha egy iuferióris ellenfél ellen játszanának a plrcs fehérek. A 18 ik percben vezeti a Sabária az első nagy támadását, szerencse, hog/ S ofián elcsúszik. Kisa, majd Bureich vezet veszélyes támadásokat, mindkettő éles szögből lő is, de Szemző helyén van. A 22 ik petebsn ismét Kanizsa támad, Szagán! Nagy faulttal akasztja meg. Ember a szabadrúgást a tömörült védelembe lövi. A 23 ik
percben a Sabária belső trió|arö/id passzokkal nyomul előre, a Kanizsa védelem érihetetlenül állva nézi a sz\'p akciókat,
Stofiánnál a labda, aki habozás nélkül a felső lécet súroló védhetetlen gólt lő.
(1:0)
U,ra vehemens Kanizsa támadások. Embert és Kelement Vámos, Illetve Prém felvágja, a biró sípja szótlan marad. U|ra Ember-Szagán tetszetős akdó, Nagv csak szerencsével háriija el. Majd Weinhardt véd 16 oson kívül lábbal, az utolsó percben Farkasnak van nagy helyzete, de mellé lő.
Szünet után Kanizsa 0:2-r6l egalizál, de a meccset mégis elveszti
Váltakozó, heves támadások mindkét réizröl. Farkas pompás c:nterét Ember oxforddal lövi, Wcinhardi kornerre tolja <3. p) Az 5 ik percben
Hajdú oly fatállsan „ad haza", hogy pont Stoflán elé pattan a labda, aki néhány méterről belővL (2:0.)
Eles feisösarkos gól I Scaeán kiugrasztja Embert, aki lő, ám Weinhardt résen van.
A 13. percben Hajdú merészen szereli Mészárost és a labdával átjátsza magát az egész halfsoron és a 16 ősig megy, ott leadja Szagánnak, aki okosan passzol a tisztán álló Emberhez, aki helyezett lövéssel megszerzi Kanizsa első gólját. (2:1.)
Weinhardt szomorúan nézi a hálóban láncoló labdát.
Frenelikus tapsi A közönség fel-vii\'anyozza a csapatot, amely minden erergiálát megfeszítve, leszorítja a lankadó Sabártát hosszú perceken át. Közben egy eredménytelen kor-n rt csikar ki a szombathelyi csapa*, majd a 18 ik percben
Farkas éles beadását Kelemen stoppolja s az éles sarok bombára Weinhardt hiába veti magát. (2:2.)
Nagy gól voltl
Egelrengetö tapa, a közönség frene.ikus biztatása nyomán már-már győzelmet vár mindenki.
Embert Szagán kiugrasztja, aki 8 méterre lövőhelyzetben van, amikor Weinhardt ráugrlk, Nagy pedig hátulról fellöki. Iskolapéldája a 11-esnek I
A biró „továbboint, amiéri nagy „pfujf kap. A 37-ik percben
Tárnok Mészáros-Stoflán akcióból uióbbl a felsősarokba emeli a labdát. (3:2)
A hátralevő Időben la Kanizsa támad, de mind rét csapat teljesen kiadva erejét ötömmel veszi a mérkőzés végét jelző s\'pot.
A győztes csapat abszolút uagyvonalu és nagyskálá|u játékot produkált. Minden akciójukat
az ész uralja. Külön-külön feleslegesnek tartjuk bárkit kiemelni, valamennyi kész |átékos és Szombathely büszke lehet fiaira. Síoffln hat Irlckje a többszörös válogatott nagy gólkészségét dicséri. Weinhardt a kapott gólokat nem védhette.
A Kanizsa
csapata, mini a bevezetésben már említettük, jobb volt ellenfelénél s ha csak egy kis szerencséje van a csapatnak, ezúttal ls győztesen hagyta volna el a küzdőieret. Egy percig sem tanké dt sz együttes, amikor részint a sorozatos pech kisérle akcióik sikertelenek maradtak, részint a biró téves Ítéletei állították meg őket offenzivájukban. Szemző a gólokról közvetlenül nem lehet ugyan, de a második gólt 0 Is inszcenálta azáltal, hogy Ha|dunak ő mondta, hogy adjon .haza". Több szép védése volt, nagy helyezkedést rutln|a értékes tulajdonsága. Joós és Böhm szívósan paríroztak, előbbi gyakran elörekalandozott. A halfsor mindhárom tag|a tudisának teljél nyuj-totta. Héger okoi, lelkes játékával felülmúlta Vámost, Hajdú nagy vervvel óriási munkál végzett, Tamás hétről-hétre (avul s szinte hibátlanul dolgozol!. A csatársor megértő, kilünő játékot produkult. Bár a bajnoki mérkőzéseken ilyen góléhes lenne a csatárlánc I Ember esze voll a támadásnak. Ez a fiatal, máris nagyszerű csatár ezúttal valóságos válogatott formát árult el. Megmutatta, hogy abszolút klasszis s ha akar Játszani, gyönyörűség a |áléka. Mellette Szagán mutatta a leghasznosabb csatárjátékot. Okos passzal, az ép lövései tetszettek. Farkast az első félidőben tel|esen elhanyagolták, a másodikban sok nép labdát megjátszott s értékes láncszeme volt a kvintettnek. Kelemen nagy Igyekezettel játszott, le kell szoknia a for-golódásairól I Bakonyi sokat rontott, rengeteg „ziccere" vol\', amit kisebb kvalitású lálékosnsk Is értékesíteni kellett volna. Sok labdát kapott, de majd mindannyiszor elrontotta.
A biró
szerepét a pécsi Rosenfeld töltötte be kevés igyekezettel. Sok hibát csinál\', a faultokat tévesen, gyakran fordítva Ítélte meg. A legnagyobb
IQ28 májúi 8
bibikata Sibárla |*tékosok faullo-lásánál követte el, ugyanis a legtöbb ételben Kanizsa Játézosnál maradt a labda s lefújta, mellyel mindig a
ZALAI KÖZLÖNY
szabálytalanságot elkövető szombathelyleket Juttatta előnyhöz. A 11 est Is meg kellett volna nhlal
Br. Oudenus Leó.
A májnsl záporon kívül az NTE nagyszerű gólzáporral verte el az SBTC csapatát 11: l-re
A becsület gólt az NTE-ből Radlcs fejelte az ellenfélnek
Nagykanizsa, május 7 NTE: Pápai — Jámbor, Oyörgy-deák — Radics, Oszvald, Horváth
— Zlmmerman, Mákos, Jakubecz, Pum, Csász.
SBTC: Molnár — VizI, Somogyi
— Pipelán, Jobbágy, Kőműves — Petres, Csapó, Roth, Hegyi, Caepregi.
A két nap óta tartó eső alaposan (eláztatta a pályát. Vaiárnip pedig déltől majdnem szünetnélkül zuhogott. A feljavult NTE azonban ezen a pályán is bravúrosan oldotta meg feladatát, mert hihetetlenül sok góllal engedte u\'Jára a vendégcsapatot, akiknek egyetlen gólját is a jószivü Radics adta hiza Pápainak fejjel, (de inkább fej nélkül Ij
A Hirschlert nélkülöző NTE ls biztosan győzött, nem erős, de annál szivósab ellenfele, a slmontornyslk ellen, akikkel a tavaly ősszel csak eldöntetlenre tudtak küzdeni.
Ai amatőrök mérkőzésén már nagy közönség drukkolt ■ helyleknek, akiknek nsgy technikai fölénye a csúszós talajon még Inkább érvényt e jutott.
Már az első percekben erősen leszorítják az ellenfelüket, akik ellen szabadrúgást Ítél a biró. Jámbor rúgja, akinek lövése Jakubec elé hull, aki viszont gólba vágla. 1:0.
Ugyancsak Jakubecz b perccel később ujabb gólt rak Molnár hálójába, mire néhány percig erösit Slmontornys, de Jámbor és Qjrörgy-deák minden támadás ellen biztosan állanak. A halfok u szépen rombolnak, ugy, hogy újra" az NTE jön fel és a 15. percben megszökő Csász teljesen egyéni akciójából gyönyörű gól lesz. 3:0.
A 20. percben lendületes csatár-játék után nagy kavarod ls Simon-tomya kapuja előli, melyben s résen álió Mákos roppant ravasz gólt tesz be. 4:0.
Néhány Slmontornya akció teszi most változatossá az NTE nagy támadó kedvét, mely mégis eredménnyel jár és a góléhes csatársor jóízűen könyveli el Pum egyéni kitöréséből származó 5. gólt.
Szünet után bár az NTE fáradt a sok támadástól, újból folytatja gól-lövésl sorozatát és ugylátszik, hogy egy tucatnál nem ls áll meg... Az 5. percben Zlmmerman remek beadását Jakubecz Pum elé tálalja, aki nem habozik és gólba vágja. 6:0.
Tiz percig ismét gólszünet, de a közönség már türelmetlen és ösz tönzi a helyieket ujabb gólokra. Meg is van, mert Horváth kereszlpatszal szökteti Mákost aki közvetlen közelről védhetetlen gólt lő. 7 :0.
A meccs legszebb gólja most születik meg. Csász félpályán magihoz ragadja a labdát, mellyel
leatarlol egészen a 16 os vonalig, hol kicselezve a védelmet leadja a labdát Jakubecznek, aki tisztán állva helyezve rug|a az NTE 8 gólját.
A gólzápornak még nem adja meg magit az ellenfél, sőt belefekszik és nagyon érzik, hogy aspirálnak a becsületgólra. Kornert el ls érnek, de eredmény nincs belőle. Az NTE újra előbbre tör és szép összjátékkal örvendeztetik meg híveiket. — Ennek meg is van gólban az eredménye, mert Jakubecz, aki ezen a meccsen egyik leg|obb ember volt, lövésre készül, de Somogyi beck pariroini akar, mire az irányt változtatott labda Pum elé lálalódik, aki gyorsan gólbs rúgja. 9:0.
A 29 perben Mákos áttör a védelmen és régi rutinnal sok raffi-náltsággal ej\'i tévedésbe a kapuit, aki kiszalad és Így mellette rúgja sz NTE 10. gólját. Most a sárban ls Iskolajátékot mutat a helyi csapat. A 32. p;rb»n Jakubecz a két beck
kőiül Púmhoz gurit, aki ugyancsak kicsaljs a fejvesztett kapust és gólt lő a jobtsarokba. 11:0
A 39. percben siü!etlk meg a SBTC tisztelet gólja. A csatárok előre nyomulnak és R.dlcs menleni akarván o\'y pechesen ad tnza, hogy Pápai melleit a labda gólba száll.
A közönséget nem is nagyon izgatja az öngól. Bekiabálják: nem baj, legalább jósziveleket is megmutattátok.
Az NTE már máaodlk meccsét nyerte ingy gólaránnyal Komolyan belefekűdt a küzdelembe és mind n gólért megdolgozott. Különösen tetszett Jakubecz, aki ezúttal gyors volt és labdaosztásai félgólt jelentettek. Pum éa Caász megint ve.senyeztek a gólrugásban, mlg u\'óbbl lefutásai és beadásai a nip eseményei voltak. A halfsorban Horváth lendületesen játszott és jól szerelt. Qyörgydeák Is jói játszott, de le kell szokni a felesleges Idegeskedésről. Pápai kapus agyonfázott az esőben, miután semmi dolga nem volt.
A SBTC-bői inkább a védelem tetszett. Egyénileg a centerhalf és Csep-regi mutatott jót.
Kauffmann biró a legnagyobb körültekintéssel komoly keretek között vezette a mérkőzést, melyen alig esett fault. (—)
Magyarország—Ausztria 5:5 (4:2)
Kőiel negyvenezer néző előtt esős időben 4:2-re vezető magyar csapat az első félidő után visszaesett és igy az osztrákoknak sikerült kicsikarni az eldöntetlent. A magyar csapat góljait: Kohut (3), Hirzer (11-esböl), S\'röck, mig az osztrákok góljait: Wessely (1 és egyet 11 -esböl),
Wáiselyk (2), Kirbes lőtték. A mérkőzésen megjelentek: gróf Bethlen Ia.vánné, gróf Klebelsberg Kutló, Vass József miniszterek.
Ausztria (amatőr)—Magyarország (amatőr) 3:2 (1:2).
A lelkes magyar smtiörök érdemetlenül kaptak ki az osztrákoktól.
Bajnoki mérkőzések a II. B) ligában
Csaba FC-Upótvdros 3 :1 (2:0). A különben eiőj Lipótváros várakozáson aluli játékot produkált és igy a csabaiak két góllal blztossn nyerték a mérkőzést.
Barátságos mérkőzések:
Somogy-Urak 7:1 (3:0). Turul komb. Bak—Pécs Baranya 3:1 P:0). Hungária-TepUlzI FK 3:2 (1:1).
Délnyugati ker. amatőrök:
DVAC—KTSE 3:2 (0:2). A 2:0 ra vezető kaposváriak a második félidőt ellazsálták és igy a pécsiek lelkesen belefeküdve elragadták a győzelmet. Biró: Spitzer Antal Nagykanizsa. BTSE-KAC 2:1 (1:1). PVSK-BSE 2:0 (1 :0).
A vasárnapi levente bajnoki mérkőzések eredményei:
Teleki-13 Zrínyi 4:2 (2:2). Az első félidő egyenrangú ellenfelek küzdelme volt, mig a második félidőben Teleki állóképesebbnek bizonyult. Biró Izsák. Jóbarát- Reménység 12:0 (6:0). Megsemmisítő Jóbarát fölény, tel-
jesen egyoldalú játék. Biró Lacken-bacher.
Vasutas Zrlnyl-Kat. Kör 1:0 (0:0).
Változatos, helyenként durva mérkőzés, győzött a szerencsésebb csapat. Molvsretz ét Paur kltllilva. Biró
Herczl.
KI\'kanizsai Levente—Kinizsi 2:0 (1:0).
A nap meglepetése. A bajnokcsapat nagyobb technikai készségét a kiskanizsai leventék bámulatos lelkesedéssel ellensúlyozták és sikerült is a mérkőzés kél értékes pontját megszerezniük. Biró Kohn.
77 FC-Turul 2:0 (1:0).
A cserkészek biztosan nyerték a mérkőzést, mely a II. félidő 29 ik percében labdahiány miatt félbeszakadt. Biró Mandler.
Egyetértés-Hunyadi 3:2 (1:0).
Változatos és élénk játék, az Egyetértés egy árnyalattal eredményesebb futbalt játszott. Biró Stern.
Sertésvásár r«Qu!Ui 1200. melyből eladatlanul vUau-
naradt \'200 darab. EUÖtendn 1G0-162, nedett 1-68-162, szedett koaép 148-1-52, könnyO 1-28-1-36, elaöcendB Oreg W8-150, másodrendű 1-33—1-42, sagot (Sldd 1-36—1-60, ualonaa nagyban 1-80—
1 84, isii 1-92-196, lehúzott boa 1-72—
2 24, szalonnás ttlaertts 192-2 04. Az lráayaat lanyha.
Kedden és szerdán 5, 7^és 9 órakor
ÍS
Egy mai házasság története 8 felv.
Főszereplök: Adolphe Menjou,
Noah Beery és Virginia Netly. *
A foghúzás és a kéjgáz
Burleszk 2 felv.
Akasztófa és a humor
Burleszk 2 felv.
HIRADÓ
KÖIllZBllil
TÓXSII
A mai értéktőzsdén az irányzat kedvetlen nyitás utin megjavult. A külföldi piacikról sehonnan sem érkezett ösztönzés, néhány favorizált papir szilárdulása azonban az egétz piacon barátságosabb hangulatot támasztott. — Az állsmvssut, Magyar cukor, Láng, Lámpa, Diana és Silkra részvények a véleményes vát Wások következtében 2— 3% árnyereséget értek el. Ennek hatása alatt a piac többi értékei kb. 1%-al emelkedtek. Az itt-ott előforduló árlemorzsolódások a piac kedvező hangulatát nem befolyásolták, a forgalom ma mindvégig élénkebb vo.L A fixpiac üzlet-teltn, a valuta és devizspiac változatlan. _
Terménytőzsde
Buza és rozs 5 fillérrel emelkedett. Az Irányzat csendes, a forgatom csekély.
Unna Haza*. 76 kg-os 33-80-34-05, 77 kg-os 34 10 -84\'3>, 78 kg-os 34 50-34-70, 79 kg-os 34 80 - 35 00. 80 kg-oe 34 95-85 10, dunántull 76 kg. 8350—33 75, 77 kg-os 33 80-3405, 73 kg-os 8ÍT5-3435, 79 kg-oe 34 55-34 70, 80 kg-oe 34 65 - 54 80, roza 31 45-31 60. takar*, árpa 8000-3025, sOcárpa 3200-33-00, asb 83 50-33:0, tengert 2775-Í8-00, Buzskorps 23 75-24 00.
1 kaáa>e*ti Tflzsáe ierlxa-jegyzéts
VALUTÁK UKVIZAK
Angolt 27 82-27-97 Amzt 230-50-231 20
Beba b. 7980-30*10 Belgrád 1CK6 -1009
Csen k. 16-90 -16 98 Berila 116 75-137 13
Dia k, 153 20-133 80 Bukarest 3 53-3 67
Dlnái 997-10-07 Brtateel 7980-8005
Dollár 169 60-671 60 Koj*nhJ53 30 IM-70
rtaacüb 22-50 2270 Oealo 15305-153 45
HolL 230 35-231 35 Loadoc 27 89-27-97
Lengyel 64 05-64 35 Milano 30ÍÜ-3020
Lel t\'61-3 56 Newyork 671-60-3 20
Léva — - Párta 22-47-22-57
Ura 30 00-3025 Prága lS\'93-16i»
Mátka 136 65-137 15 BsoHa 4 12-416
BcfaUL 8050-80-65 Stockfa. 153 42-15382
Nonág 152 95-15355 Varsó 6470-61-27
SválcH. 109 95-110-35 Wtaa 80-42-8067
Bvádk. B33W5S90 ZSiteb 1»16 11046
Peseta 95 00-95 60 Madrid 95-00-95*50
Klaája: Délzalal lyvmái éa LayUaáé Tállaki Kéttffaytárnság.
Fetetős kiadó: Zalai Károly.
m. MMjnm, 105. ssám
Magytouilita, int. május 9, szerda
án 14 mér
POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztőség éa kiadóhivatal: Fö-ut 5. izim. Ktotbdyi fl&ktadóhtyatat Kossuth Lajoa-u. 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ára: egy hóra a pangó 40 fillér
Fordul a kerék
Egy éve lesz már, bogy lord Rolhermere egészen váratlanul síkra szállt a trianoni béke revíziója mellett s azóta olyan eredmínyeket tudunk felmutatni az eszme terjedése tevés, bogy ma már a kgkisbitüb bek is reménnyel tekln lutnek a Jövő félé.
Amikor lord Rothermere kijelentette, bogy élete legfőbb céljának tartja a trianoni béke revízióját, sokan azt kezdték kutatni a csüggeteg letktl magyarok közül, v«J|on egyedül áll-e ez a férfiú, vagy kapcsolatban van akciója az angol kormány felfogásával is? Most derült ki, bogy a nagy brit birodalom pénzügymi-rtkuterr, Chuichlí is a legnagyobb rokonszenvvel viasUsUk lord Rother-mere akciója iránt, ami, mondanunk sem kell, óriási jelentőségű ssá-mwakra.
A revízió gondolatának világszerte való terjedésére legjellemzőbb Csehszlovákiának megdöbbenése, amely átlsm ráeszmélve a való helyzetre, amint egyik nagyobb organuma most írja — észrevette, hogy lejtőre Jutott. A „Prafer Tagblatt" vezércikkben foglalkozik Csehszlovákia külpolitikai helyzetével s szomorúan konstatálja, bogy amily szerencséjük volt Franciaországgal, épannylra szerencsétlenek Angliaval szemben, amely állam minden gazsulálásuk ellenére •ea hajlandó barátjukul szegődni s ebből a helyzetből a Tagblatt Igen aaomoru konzekvenciákat von ie. — Dühében nekiront Ckurcbilnek, akit Oakiaoek éa erőszakosnak nevez, aki buzgón kacérkodik Mussolinlvtl • szórja erve a magyarbarát aktív politikusra dühét, csak azért, mert Magyarország védnökei sorába tartozik. Csehszlovákiát kezdi elönlenl tatyaa mértékben a félelem érzete, oaert rájött arra, bogy rövid egy rsitendő alatt Igen nagyot fordult a viág, mert ma már nem lehet a tá-tékozatlan nép felé azt a hiedelmet (erjeszteni, hogy lord Rolhermere akciója egyetlen magánember körül forog. Nemrégiben Otaazország mi-nissterelnöke, Mussolini tett tel|esen fékaérthotetien kijelentést oly Irányban, kegy Magyarország sérelmének orvoilása Európa egyik legsürgősebb Icladatal közé tartozik s most, hogy Churchil Is síkra száiloll hazánk mellett, aktive nüködő politikusokra lehet hivatkozni, akiket ma még ugy kell tekintenünk, mint úttörőit a nuv Igazság gondolatának. Persze senkit sem szabad, hogy elvakítson ügyünk rohanó előrehaladása, csak emlékeztetni akarunk ezzel kapcsolatban gróf Bethlen István egyedül helyes felfogására, bogy ne gondoljunk, de ne is törekedjünk a gyümölcs éretlen leszskltásárs.
Hs lesz türelme a magyar nem-ratsek kivárni a revízióra Irányuló nasgáráaél, lesz léJekjelen-
létük a legnagyobb pillanatokban nyugalmat tanúsítani, sokkal többet érhetünk el, nalmha elbaraatkodva Igazságunk apró töredékeinek elérésében résíesedhelünk. A revízió gon-
dolatának útját ma már feltartóztatni nem lehet, erre legeklatánsabb blzo nyitók a jelen csel, amikor nagynevű barátaink száma egy olyan befolyásos egyéniséggel szaporodott,
mint az angol pénzügyminiszter. Ilyen körülmények között valóban meg lehet érteni Csehszlovákia fokozódó
félelmét.
*****************.........»\' *..........................l^l•ll^•lfírlnmlav^arLnArLaWLarLr>Jlruu
A tábla 4 évi fegyházra és 256,000 peng6 pénzbüntetésre Ítélte Hatvany Lajost
szereplési vágya és hiúsága vitte az októberi mondotta vódbeszédében az ügyész
ditványt elutasította.
Hatvany bárót beteges politikusok közé
Budapest, mijus fi A Hatvany-per ma délelőtti folytatólagos tárgyalásán Baraes Marcell védő terjesztette elő indítványát és uj bizonyítékokat jelentett be. Ugyanabban az időben, amikor Hitvány az inkriminált cikkeit irta, a magyar közélet tényezői is kritikával Illették a belviszonyokat. Bizonyítani kívánja, hogy Hatvanyt Bécsben hazafias intenciók vezették. A főügyész a bizonyítást kiegészl\'.ö indítványok elutasítását kérte, majd Hitvány bejelentelte, bogy számos olyan cikket is felolvastak, amelyekel nem ő Irt, viszont kihagyták saját cikkeit.
A kir. Ítélőtábla a bizonyítás kiegészítése lárgyábin benyújtott ln-
Carol ex-trónörököst kiutasították Angliából
A román kormány a sajtóban kijelentette hogy nem kapitulál a parasztpárt előtt — Maniuék ma döntenek, hogy a gyulafehérvári kongresszus határozatalt ki nyújtsa
át a régenstanácsnak
Dabassy■ Halász ügyész tarto\'.ta meg ezután vádbeszédét. Megállapította, hogy Halványt beteges szereplési vágya és hiúsága vitte az októberi politikusok közé. Az ügyész pontról-pontra foglalkozott a fellebbezésben felsorolt Indokokkal és azt a következtetést vonta le, hogy azokat a cikkeket, amelyek H. L. aláírással leienlek meg, Haivany Lajos Irta és azt saját maga is beismerte. A vád és védelem elhangzása ulán Haivany báró mondott boaszabb beszédet.
Budapest, május 0 (É\\szakai rá diójelentés.) Este 10 órakor a tábla-tanács tanácskozásra vonult vissza.
Tizenegy óra előtt néhány puccel tért vissza a biróság és Degré táblai elnök kihirdette az Ítéletet :
A kir. tábla bűnöznek mondja kl báró Hitvány Lajost nemzetgyalázás bűntettében éa ezért 4 évi fagy-házra, 3X2000- pengöpéntbtlutstés re, mint mellékbüntetésre és poMtflai jogsinak 10 évre való felfüggesztésére Ítéli. Kötelezi ezenkívül 250.000 pengő vágyóul kártériiésre a kincstárral szamben.
Ügyész és védő semmiségi panaszt jelenlelt be a Kúriához.
A tábla Hatvany báró logvatar-tását fenntartja.
London, májua 8
A belügyminiszter az esti órákban rendeletet adolt kl, melynek értelmében Károly hercegnek haladéktalanul el kell hagynia Angliái. A kiutasító végzést az ex trónörökös a késő éjjeli órákban kapta kézhez. Károly heiceg puccskísérlete ma az angol alsóház ülésén is szóba került.
Bukarest, május 8. Bukarestben öt külföldi Isp ludósilóját őrizetbe vették, nehogy a valódi helyzetről lapjaikat- tudósíthassák. A telefon összeköttetés Belgráddal már helyreállt, de csak a kormány által jóváhagyóit bireket továbbíthatják az uj
Kun Bélának nincs
ságlrók. A kormány kommünikét tetl közzé, amelyben jelenti, hogy önszántából nem fog kapitulálni a parasztpárt előtt. Bizohyos kötök oem tartják kizártnak a kormát.y közeli Ismondását. Lehetséges lesz azonban rgy kompromisszumos megoldás és a kormányt a parasztpárt részvételével és Tilulescu közreműködésével alakítják meg.
Bukarest, május 8. Manlu Oyula a nemzeti parasztpárt vezére Popovlcs Mihály kíséretében Bukarestbe érkezeit. Maniu automobilon Jött Gyulafehérvárról, útközben a csendőrök több izbon feltartóztatták. A
nemzeti parasztpárt vágrebajtóblzOU-sága ma ülést blvott össze, amelyen dönteni fognak abban, bogy agyala-fehérvári parasztkongresszus határozatait Maniu személyesen nyujlja-e át a régenstanácsnak, vagy a párt valamelyik más tag|a. .
Bukarest, május 8. (Éjszakai rddiójelentés) A kormány ma Bralianu Vinlilla elnöklete alatt minisztertanácsot tarlóit, melyen elhatározták, hogy egyes újságírók ellen Intézkedéseket tesznek, akik a külföldnek, különösen Németországnak bamls (?) híreket adtak le a gyulafehérvári eseményekről. Az intézkedések módját nem közlik a nyilvánossággal.
igény Seii
e a menedékjogra — jelentette ki Seípel kancellár
Bécs, május R Seípel kancellár hazaérkezvén, a Kun-Ügyre vonatkozólag kijelentette, hogy nem engedi az ügyet bagate-lizálnl Meri a tényállás az, hogy Kun Béla nem politikai menekült,
I a\'iinek menedékjogra igénye lehel. | Hiuern ellenkezőim. Kun Bílát an-I nak idején ki illották Ausztriából és most hamis név alatt és hamis útlevéllel visszatért, hogy összeesküvést szőjön. De nem lehel menekült
azérl sem, meri amikor kitoloncolták Ausztriából, a szociáldemokraták kezében volt akkor a hatalom. I Szociáldemokrata kormány volt az, I amely Kun Bélát mint kellemetlen I idegent Bécsből és Auutria terQle-
ÍALAI KQíLOHV
1028 fflájui 9.
léről kitiltotta. A szocáldemokraták tehát most legjobb tudásuk éi meggyőződésük ellenére harcolnak Kun B.\'la érdekében.
A kancellár nyilatkozata nigy feltűnést keltett.
Bécs, május 8. A bé:si rendőrség ludvalevöleg megáll jpilolta, bogy Kun Béla többször fordult meg a megszállott N/ugalmigyarországoa is. Kiderült, hogy Kun Bila Kismar-Ionban is volt többször, ahol nemcsak a kommunls\'a párt vezetőivel, hanem a város polgármesterével is folytatott titkos tárgyalásokat.
Arról volt sió, hogy a burgenlandi kommunista pártol újjászervezik és Migyarország felé az össze köttetési.
Kun Bélának tulajdonítják a Lajta-ujfalusl munkászavargásokat is.
Belgiumban frankhamisításnak jöttek a nyomára
Párls, mljui 8
(Éjszakai rádiójelentés.) A Párisi Midi arról ad biri, bogy Belgiumban franz-hsmlsitásnaa jöttek nyomára. Suz frankosokat bsmisltoitak.
Fölsőbb körökben azonban még erős titkolózások folynak, hogy az Ogy részletei ne kerüljenek nyilvánosságra!
Revolveres politikai merénylet Prisztinában
Belgrád, májúi 8
(Éjszakai rddlójelentés) Pdszliná-ból jelentik: Nasin Za/ur volt otto-mán képviselő és Musztafa Adlra községt tanácsos ellen politikai bosi-szuból revolveres merényielet követtek el. Nasin Zifur ma reggel belehalt sérüléséoe. A teltesek el-menekültek.
Klebelsberg: Mindent megtettünk, hogy a nnmerns clansns törvény sérelmes voltát megszüntessük
A Ház részleteiben Is elfogadta a kultusztárca költségvetését — Holnap az Igazságügyi tárca költségvetésére kerül sor
Budapest, május 8 a testnevelés, lllelve a sporlfejlesz-
A Ház mai ülésén folytatták a ku\'lusitárca iészleles tárgyalását. Az egyházak javadalmazási tételénél Barabás Simu és- P,n ér László szólallak fel. Felszólalásukra Klebelsberg Kuuó gróf kultuszminiszter kijelentelte, hogy a jövőben gondoskodni fog arról, hogy az egyházak kellő támogatásban részesüljenek.
A Pázmány Péter tudomány-eg/e-tem járandóságainál Pakots József a numerui clausui ellen emeli fel szavát. Mire Klebelsberg miniszter nyomban válaszol Pakotsnik:
— Mindent mrgtet\'üak, hogy a numeruj ciausus-törvény sérelmes voltát megszüntessük — Jelenti ki.
— Méltóztassék megnézni, hogyan funkcionál ez a törvény.
Ma|d szóvá teszi, hogy a Pázmány Péter egye\'emen a római j ignikegy tanszéke van, az egyházjognak három. Az egyházjognak eredetileg kél tanszéke voll, egyiken katolikus, a máslkon protestáns tanított. Időközben kinevezlek még egy katolikust. ,A protestánsokhoz azzal a kérelemmel kívánt fordulni, átmenetileg egyezzenek bele, hogy két kalo\'ikus tanitson, .mert az egyházjog harmadik tanszékét a római jognak szeretné átadni a tanév végén.
A közgazdasági egyetem költségeinek rovatánál Erödy-Harrach Tihamér, Czettler Jenő és Jdnosy Oi-bor szólaltak fel. Fábián B :1a a középiskolák tételénél szólalt fel.
Nigyobb vita Indult meg ezután
tés télelénél. Borbély Mackl Emil örömmel lálji, hogy a sport nagyobb helyet kapo\'t a költségvetésben, de az volna a helyes, hogyhi nagyobb összeg állna rendelkezésre e célra. Farkas Elemér különösen a lovas leventéket ajánlotta az Illetékesek figyelmébe. Pakols József azt hibáztatta, hogy a kormán/ a spirlfede-zet nagy részét társulalmi uton kívánja rendezni. Kéthly Anna törlési indl\'ványt nyújtott b: a leventék testnevelési céljdra előirányzott ősz-szegnél. Malaslcs Oéza a levente-oklalók magatartását tetle sróvá. — Petry Pál államtitkár azután válaszolt az egyei felszólalásokra. Erödl-Harrach Tihamér a cserkészeket ajánlotta a kullu8imini$\'.tcr figyelmébe. Megemlékezett arról, bogy a cserkészek ml\'yen nsgy sikereket érnek el és mennyi dicsőséget szereznek a magyar nemzetnek.
E\'ődi-Harrach Tihamér és Borbély Mackl Emil az óradíjas polgári istolal tanárok- helyzetének ja/Kását sürgette.
Puky Endre a legutóbbi gyorsírói versenyek eredményeit Ismertelte és elismeréssel szólott az egységes gyorsírói rendszer megalkotójáról, Rtdnal Biláról. Klebelsberg kultuszminiszter köizönettel fogadta Puky Endre felszólalását. A gyorsírásnak sokkal nagyobb a jelentősége, mint sat a közönség gondolja. Elkerülhetetlennek tartja azt, hogy a gyors-Írás tanitását kötelezővé tegye s középiskolákban.
| Varga Oábor a gazdasági nép , Iskolák helyzetével foglalkozott és \' a ok tanerői létszámának emelését j kívánja. Erödy-Harrach Tihamér a gyógy pedagógiai intétetek fVesztését kívánja. Jdnossy Olbor a fővárosi bábaképző Intézet siralmi* helyzetére hívja lel a kultuszminiszter figyelmét Kocidn Káro\'y a meneküli tanítók helyzetét tetle szóvá.
Klebelsberg Kunó gróf minden felszólításra választ és megnyugtató feleleteket adotl. Végül megköszönte a parlamentnek a politikamentes objektív bírálatot, mellyel a kultusztárca költségvetéséi tárgyalták.
A Hiz a tárca költségvetést részleteiben is elfogadta.
A holnapi ülésen kezdik tárgyalni az Igazságügyi lárca költségvetését. Az ülés negyed 7 órakor ért véget
Julius 1-én felállítják Fiúméban a magyar vámhivatalokat
Budapest, május 8 Hírek sierlnt az olasz-magyar tailfálls tárgyalások befejezése május végére várható. Megállapodás értelmében julius 1 én Fiúméban felállítják a magyar vámhivatalokat.
Az olasz lapok a trianoni béke lehetetlenségeiről
Róma, május 8 A Magyarországból hizatért olasz hirlsplrók most egymátu\'án j Mentetik meg cikkeiket Magyarországról. Kivé el nélkül állapítják meg a trianoni béke lehetetlenségét. Teljesen jogos a magyarok panasza, mert Magyarország nem nyughatlk bele, hog/ négymillió magyar idegen u\'alom alatt nyögjön.
A ZRÍNYIEK (3)
Isrsasf fiéaa űnnapl beacáda
a polgári Iskolák névavató ünnepén
Az a program azóta sem változott, csak bővült, aminthogy nem változott Zrínyinek a történelem tauu ligával Igazolt kiáltása sem: I ne kl- I altok, íme üvöltök, hillj míg I a magyart csak a maga ereje mentheti meg I
Ml hát a teendőnk? A legelső az, hogy alázattal hajtsuk meg bátraszegett fejünket az előtt az Isten előtt, aki háromszor bajjIi le a keresztfáról Silgelnek hőséhez. Hiszen ebbil a forrásból táplálkozott első sorban Zrínyinek ereje: ,Hi azért birodalmat nem találunk csak mezítelen reménségben: szükséges, bogy oltalmat nézzünk magunknak vigya-zásunkban Isten után.
És mi kell azután? Zrínyi azt mondja: Fegyver, fegyver, fegyver kívántatik és jó vitézi rezoiucio I
Án meglehet, hogy a fegyver azóta módosult s a mi fegyverünk a munka és a tudomány. De hiszen erre Zrínyinek is szüksége volt; Azt mondja egy helyen: Körmösen ujul-junk a magunk dolgához és fáradjunk, vigyázzunk, tusakodjunk a mi el etünkkér t.
S hogy a kultura országfennlarló érték, — kiérezte volna ezt jobban, mint az a férfi, aki gyermekkorát Pázmány árnyékában tOlté, ifjúságában végig utazta a reneszánsz hazáját, a klasszikusok rajongásában Toiqual-Tasio és Machiavelli tanul-
mányában nő fel. igen jól ludja és : hirdeti: jobbnak kell tehát lennünk, I tanultsbbik Is, hl a törököt meg akarjuk vetni. Azt mondji más helyen.: nem szégyen altul tanulni, aki többet tud: szégyen megkötni a tudiUanságbin migát s nem tanulni.
Hi tebát Magyarország feltámadásának ez volna a fegyvere, ugy ebben ez a nemzedék nem f jg, alulmaradni.
Ám mutassanak a világtörténelméből egyetlen porclkát, — amelyen hazát kultutfolény szerzett volna, vagy elvesztett országot a jobb belátás szerzeit volna vissza és ne a kard. A történelem vérrel van Írva, a népek sorsát Timurlántól Trianonig hatalmi érdekek és az erőszak döntötték el. A luráni kulhra ös-foldji Csldea, Elám a kulturában jóval alaitut álló népek erőszakos nyomására pusztult el, a világ legelső öntöző csatornáit a gazság szorította ki s fajunk megőrölt roncsait árulás szorította Túrán fenslkjira koldussá és nomáddá téve, akiknek újra harccal kellett klveiekednlök helyöket abban a kulturában, melynek alapjait ők rakták le.
Euiópi keletén, — a mai lengyel rónákon valamikor az életnek eljegyzett turáni népek virultak. És |ölt az orosz csizma, — s a kul-turlölény, mint az akáclürlje a viharban, szétszóródott, eltűnt. De minek folytassam a történelmi áttekintést? Az egész világot hitalmi tülekedés és az ököl Joga uralja, — hát mi épen akkor várjuk u emberi
méltányosság bimbóba fjslését, amikor a gyűlölködés tele köröskörül mélyen fagypont alatt áll? Vájjon uem Z lnylnek van-e igaza: Vali-mely ország fegyverrel byeretik, fegyverrel ls ollalmaztatik ? Ezt a gondolatot, a batcot irredenta gondolalát manapság a kulturfölén/be és más egyéb jelszavakba burkolt pi-cífizmus el akaija lün\'.etni. Á n, ha egyszer Z\'lnyi pilzsát felemeltük, — nem engedhetjük ellürni. Mert eljön az idő, nogy ezek a gyermekek, mint hujtdonok mátkát, — mint anyák gyermeket, — mint férfiak életet kell áldozzanak a hazáért — és akkor és utoljára Zrínyi riadója lesz a Jelszavunk: avagy azért magyarok, fegyverrél oltalmazzuk meg magunkat, avagy vitézül haljunk meg mindnyájul I
*
A tégi göiög családban, amikor egy gyermeknek: nevet adlak, az apa felemelle a földről gyermekét s megnézte, hogy életerös-e vagy baléira-szánt. Hi erős volt, az éleibe bocsátotta, — ha csenevész volt, kitette a Talgeton sziklára, Ma egy iskolának aaunk nevel. Az Iskola a tanári kaiból és a gyermekekből áll.
Mit mondjak ez ifjúságról? Ha valaba gyöngéd gonddal néztünk a fakadó életre: ugy erre az ifjúságra könnyes szeretettel kell néznünk, meri a tavasz ével elmúlnak fölüle s nem kergethet gondtalanul lepkét nem Űzhet m no\'ygó ábrándot: gyermek, akit egy történelmi hivatás óriás súlya nyom: felépíteni ut,
amit Trianon romba döntött.
Az ifjúságban a nemzet sohasem csalódott; megtépett szegénységünknek ma is egyetlen kincse; májusi rét a magyar télben, amely feltámadást és életet Igér, hiszen az élei pirszsát ők hordozzák.
Áti itt vigyázzatok szülök I Ennek a kincsnek az Iskola caak kiocstar-tóji, — a tulajdonosi!. Ti vagytok. Ml a magvetők vagyuuk, de a kikelet éltető napja a szülői szívnek melege. A ml munkánk a Ti segítségetek nélkül a Dinaidák átka: feuekellcn hordóba töltögetni az élet italát. Ez a névavatás tebát reátok is feles terhel rak: u iskolát támogatva szárba segíteni a vetést, Dehogy a sors, ez a kegyetlen api egy nemzetet tegyen és tarpei szirtre. S ha e történelmi (eladat súlya nebéz volna nektek li, — nekünk is — s a gyermekeknek ls.
S mit monijak a tanlri karról? Esküvést teszek nevében Zrínyivel: 1 ne, — tudoraánt teszek előtted nagy Isten, mindent akit tudok kikiáltok, bogy éntülem elaluvásomért nemzetem vérét ne kérdd elül, amit megfenyegettél az nagy Ezeklel prófétával: ha az örtálló uem Jelenti meg a közelgő veszélyt, az elveszett lelkek vérét az ő kezéből kéri számon az Ur I
Ez átok súlya, egy nemzet vére legyen rajiunk, ha lelkünkből egy pillanatra is kiesik a Zrínyiek öröksége, szemünk egy pillanatra is eltéved az erős, boldog, nagy Magyarország csillagáról. (Végs.)
1C8. gtfto g.
ZALAI KÖZLÖNY
napihírek
NAPIRENC
Májua 9, szerda
Római katolikus: Nsz. Oereely. Hrot Qergely. Iz/sellta: Ijar hó 10. Nap ktl jegge\' 4 óra 32 ptrckor,
nyugszik (Miután 10 óta 22 perekor. •
Virosl Színház, „frakk és klakk*, egy mai házasság történele 8 felvonás ban. — „A foghúzás él a kéjgáz" és Akaazlófa ós a humor*, burleszk 2—2 felvonásban. Híradó.
— Keszthely számvevői állást szervez. Minthogy Keszthelyen any-nylra megszaporodtak a községi számadási munkák, hogy a jelenlegi apparátus képtelen elvégezni azt, a képviselőtestület elhatározta, hogy «y IX. fizetési osztálybeli községi számvevői állást szervez.
— Pályásat A honvédelmi minisztérium közli: a m. kir. Veszprém-jutási honvéd alllsztképző és nevelő Intézetbe való pályázatra felUváat bocsát ki. A fenti intézetbe 1. évfolyaméban folyó évi szeptember bó elején teljesen díjmentes és teljes ellátást nyújtó államköllséges helyek kerülnek betöltésre. Pályázhat minden magyar állampolgár, aki 15. élei-évét betöltötte, de 17. évét nem haladta lu\', katonai szolgálatra testileg teljesen alkalmas és legalább az elemi népiskola VI. osztályát vsgy valamely középiskola I. osztályát sikerrel elvégezte. Pályázati hitárldő folyó évi jullus hó 15 Bővebb felvilágosításokat nyújtanak a hivatalos lapok, valamint az intézet.
— A letenyei keril et tanítóságának gyillése. A letenytl esperesl kerület tanítósága holnap, csütörtö-btk) tartja szokásos gytMését AtoMczy András dr. letenyei sspsrefc-plíbUios slnBtttáe alatt, amelyen P. Pahxr-
tnnnn 7»nr> nygykanliaal IrrtnrmnHI
bittanár a Oregotián ének és zenéről tart előadási.
— Ipartestületi közgyűlés Tu-ddsMónk hfa: A pacsai játási Ipar-testllet Május 17+én tartja *vt mn-dea közgyűlését, amelyre kjOn a Magyaroasaágl Mm Vések Rokkant és Ny*gdijegy leiének kiküldötte is. A tárgysorozaton fontos ipari kérdések megvitatása vsn napirenden.
— Az Első Magyar Általános Biztosító Társsuág május 5 én tartotta 1927. évi rendes közgyűlését, amely az évi nyereséget 193 835 01 pangókén, az osztslékot pedig rész-vényenkint 15 pengőben állapította meg.
=> Üvegezés, klttelés, képkeretezés igen olcsón Púmnál, Király u. 10.
Zalamegye is megalkotja a penzió-szabályrendeletei
Megéptílk a lelenyel járási székházat
Zalaegerszeg, május 8 A megyd állandó választmány OyOmOrey OyOrgy főispán elnöklete alail ülést tartott, amelyen a megye-gyűlés tárgysorozatát készítették elő.
Javasolja a választmány a törvényhatósági bizottságoak, hogy alkossa meg a
penziók sxabájyrendele ét
a balatoni községek számára.
A Vármegyei Bank 100 000 pengős alaptőkéjét 250.000 pengőre emelték el. javasolja a választmány, hogy a kibocsátásra keralö uj réssvéoyeket vegye át a vármegye és a különbözeid lisesse ki. Javasol|a a körgyűlésn ik, hogy a
gyógy és zenedljak nehézkes beszedése miatt a dijak beszedését tegye kötelességévé a szállásadóknak. Elhatározta, hogy a letenyei Járási székházat 64 000 pengő költséggel megépHik. A fóUpán felszólalása után
Prohászka szobrára a választmány 1000 pengőt szavazott meg, Darányi Ignác szobrára 200 P.
Javasolta a választmány Farkas Kálmán volt főszolgsbiro nyugdijának megállapítását. Vajda Lóránt dr. zalaszentgrótl főszolgabíró nyugdí-
jaztatását csak abban sz esetben javasolja, ha a fegyelmi vizsgálat során nem állapítják meg vele szemben az anyagi felelősséget A választmány a IV. zalaegerszegi gyógyszertár ellen foglalt állást és végül a bolgár segélyakcióra 500 pengőt szavazóit meg. Az aliapán jelentése Dődy Zoltán alispán most kiadott évnegyedet^ Jelentésében utsl Zala lakosságánál rendkívül súlyos gazdasági he\'yzetére, az összes termelési ágak nsgy nehézségekkel küzdenek és súlyos közterhek miatt az általános belyset nyomasztó.
Jelenti az alispán a telenfonháió-zat kiépítésének újból való megkezdését. A tűzrendészet terén ujabb lényeges fejlődés mutstkozik. Az újjá alakult Tűzoltószövetség nagy segítségére van a hatóságoknak. A közegészségügy terén Is javulás mutatkozik. A nagykanizsai szemkórház mielőbbi felállítása végett feliratot
Intézeti a kormányhoz A megye népmozgalmát Illetőleg mindenütt szaporodás mutatkozik, csak Nagykanizsán volt 12 főnyi apadás az elmúlt évnegyedben.
Az állategészségügyi viszonyok kielégítők. A gabonák |ól fejletük. A munkásvlszonyok normálisak.
— A geisei Levente Egylet
május 20 áu, kedvezőtlen idő esetén 27-én vagy 28 án kerületi levente versennyel egybekötött msjálist rendez délután 2 órai kezdettel, a vasútállomás melletti Doksa-kertben, 40 filléres belépődíjjal.
— Egy kanizsai mechanikus összeesett Fehérvárott az utcán. Horváth Károly kanizsai mectunlkus-segéd Pestre ulszott, hogy gyógykezeltesse magát. Vasárnap visszs-felé u ban volt Kanizsára. Székesfehérváron kiszállott és bement a városba, azonban ereje elhagyta és a város legforgalmasabb utcáján, a Nádor-utcán eszméletlenül összeesett A mentők beszállították a kórházba, ahol megállapltotlák, hogy állapota nagyon súlyos. Mikor magához tért elmondotta, hogy Pesten járt, hogy izzadmányát Röntgen-sugarakkal gyógyítsák tüdejében.
== Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
= Legjobb teavaj, a leg|obb liptói a legolcsóbban kaptató Muszel és Frledenthalnál.
— Menetdíj kedvezmények. Az olasz államvasutak, miként az elmúlt évben, ugy a folyó évben ls a Fiume és Falconara kOzött elterülő adriai fürdőhelyekre, a Brennero és Fiume között lévő határállomásokon át utazó fürdővendégeknek 50% os menetdíj-kedvezményt engedélyezlek. A kedvezmény már május 1-töl érvényes és október 31-íg vehető igénybe. A „Római tavasz* (Prlmavera Sportlva Romana) alkalmából Kómába és visszsutszásnál kétféle kedvezmény van: május 12-101 június 7-lg 30\'Vos, ellenben junlus 8 tói 20 lg 50%-os. Turinl kiállításra málus 20-tól junlus 10-ig 50% os. Felvilágosítással szolgál a Nagykanizsai Takarékpénztár Menetjegy Irodája.
— Elveszett a hétfő délutáni gyermekelőadáson a Városi Színház ban az első padsoroknál egy női cvikker. Becsületes megtaláló kéretik, adja le szerkesztőségünkben.
— Tavaszi kabátok, Jumper ruhák, női kalapok, óriási választékban a Magyar Divatcsarnokban, Fő ut 13. szám alatt.
Városi közgylllés lesz csütörtökön
A Vargha-féle városrendezési terv la szerepel a tárgysorozaton
Nagykanizsa, május 8
Holnap délután 3 órakor öaazeül a város képviselőtestülete. A közgyűlés elég mozgalmssnak Ígérkezik, sőt a beavatottak tudni vélik, hogy zivatarra mutat a városházi politikai barométer.
Alárgysoroza\'on szerepelnek: Bödy alispán rendelete a vágóhídi hiányok megszüntetésére; a Zrínyi Mlklós-u. 34. az. (Frank Jenő-féle) Ingatlan vásárlás; a Központi Szeszfőzde ellen-ön 6 bizottságának újból való megalakítása ; a legutóbbi külszolgálatok bejelentése; a Városi Zeneiskola szervezési és szolgálati szabályzatának megalkot áss; kisajátítási egyezség kötése a herceg Batthlány-Strattmann hitbizományi uradalommal a csatorna műhöz szükséges Ingatlanok tárgyában; a DSzA vaiu\'l pályaudvarhoz vezető utjának rendkívüli karbahelyezéséhez hozzájárulás; a város általános szabályozási és rendezési terve; a közoktatásügyi miniszter leirata a Vécsey Zsigmond-utcai elemi Iskola építése tárgyában, stb.
— Vasúti csatlakozás. Nagykanizsa—Zalaegerszeg közölt — Zala-sz«ntiván állomáson át — a 201. és 204. számú gyorsvonatokhoz a 303. és 304. számú sinsulóbusz-vonat fog csatlakozni. A 916, 917., 918. és számú slnautóbusz-voaatok helyett pedig a 913, 914., 916, és 917. számú slnsutóbusz-vooalok fognak közlekedni. Ezen vonatok Berzencze ás Barcs állomások között a 17—23. és 28. számú őrházaknál meg fognak állani. A 304. Indul Nagykanizsától 23 00 órakor, Zalaegerszegre étkezik 0 25-kor. A 303. számú vonat indul Zalsegerszegröl 4 30-kor, érkezik Nagykanizsára 6 00 kor.
— Elesett a piacon és eltörött a lába. Tegr.sp délelőtt az Erzsébet-téri piacon Ozv. Farsangi Istvánná 77 éves asszony oly szerencsétlenül esett el, hogy lábát törte. Mentők szállították be a városi köz-kórházba.
Garantált színtartó*
férfiruha vásznak megérkeztek
divatáruházába.
ZALAI KOZLOHt
1938 május 9.
Még lehet jelentkezni a Keresztény Nőegylet gyermeknyaraltatási akciójára
Nagykanizsa, mijui 8
A balatonkereszturl gyerniek-nya-nüó, Molnár prelátus gyermek-üdolő telepe, honnét tavaly Ib olyan sok sápadt kanirsal gyermek JOtt haza pirospozsgás, rózsls arccal, eleven, vidám, felfrissalt kedéllyel, — ezldén is megnyiija kapuit a nyári üdülésre, jó balatoni napra, levegőre, vizrc szoruló gyermekek előtt. — Az Idei igénybevétel még tömegesebb les/, minta tavalyi volt. Budipetlről máris rengeteg gyermek csc port van előjegyezve néhány hetes nyaralásra. A Keresztény Jótékony Nőegylet ezidén is gondoskodott róla, hogy a kanizsai gyermekeknek Is jusion a balatoni OdOlés istenáldásából. Molnár pielálussal érintkezésbe lépve, sikerült biztosítani 3—3 hetet két kanizsai gyermek-turnus számára is. Minthogy azonban a jelentkezések épen az óriási érdeklődés n iatt sürgősek, a Nőegylet ezu\'on fordul újból a kanizsai szülőkhöz, hogy a nyaralásban résztvenni kivánó gyermekeiket utolsó terminusként raá|us 15 lg jelentsék be Farkas Vilma nőegylet! titkárnál (Bazár-udvar). Jelentkezni, mint tavaly is, vaiiAskülönbség nélkül lehet. Napi teljes ellátás (ötszöri bőséges jó étkezés, állandó, gondos felügyelet, fürdő, higiénikus termek stb.) 1-76 pengő, olyan összeg, amit minden szülő szívesen és aránylag köny-nyen tud áldozni gyermekéért.
— Anyakönyvi hírek. Nagyka-nlisán az elmúlt héten 9 gyermek született, ebből 3 Hu és 6 leány: Kuzma János napszámosnak leánya, Kummer Ferenc napszámosnak leánya, Koszednár La|os bognár-segédnek leánya, Kis Oergely József szalmagyári muukásnak leánya, Oodina Qyörgy napszámosnak fia, Baj Károly vasúti raktármunkásnak tla, Vitéz Kovács János csizmadia-mesternek Ha. Házasságon kívül született 2 leány. — Házasságot kötött 10 pár: Flórián János cipész-mester (Nemesrádó) 0 áb Franciskával, No-váth Ojörgy bognár-mester Baranyai Juliannával, Sötét Ferenc vasúti pályamunkás Szolár Máriával, Simon Sándor posta s. szolga DJvldovics Katalinnal, Bencze József sörgyári napszámos Magyar Annával, Hege István kömflves-segéd B iranyai Juliannával, Fekete Sindor kötélgyártósegéd Tóth Ilonával, Törő Qyörgy földműves Horváth Annával, Nagy Qyörgy kömüves-segéd Doma Katalinnal, Szokol János cipész-mester Plander Annával. — Halálozások száma 12: Pixslcs Jár.osné Szeidl-
schmld Karolina (Surdról) r. k. 37 éves, Talán István napszámos (Sem-jénházíról) r. k. 26 éves, V.rga Vince swbómester r. k. 30 éve*, Dube^ch József ny. v. főmozdony-veze ő r. k. 56 éves, Horváth Vendel földműves r. k. 68 éves, Kiss Erzsébet r. k. 3 hónapo*, Faikas Msrgil r. k. 3 éves, Márki P-ilné Nedtciki Mária (N-iinespátrórói) r. k. 24 Reicwald Rudolf ny. vasu\'i pályaőr ág. h. ev. 76 éves, Horváth Lijos uradalmi gulyás (Sávolyról) r. k. 44 éves, Néinelb Ilona r. k. 5 hónapos, Mandelbautu RJza iir. 36 éves.
= 20 havi részletfizetésre azállit-luk — igazolvánnyal ellátott ügynökeink utján is — az egész világon legjobbnak elismert Singer varrógépeinket. Singer varrógép részv.-társaság Nagykanizsán, Fő-ut 1.
— Iparos-gyermekek Ingyenes nyarattatása. Az Országos Iparos Szövetség, amelyet a háború után Rublnek Oyula v. keresk. miniizter alapított és amely dr. Ugrón Qábor ny. miniszter elnöklete, dr. Rublnek István és dr. Disl Qéza országgyűlési képviselők társeluösége alatt annyi nagy eredménnyel munkálkodik, ez évben is a két nyári hónap alatt tel|esen díjtalanul helyezi el nysraltslásra iparotok fiu- és leánygyermekeit. Balaton mellett 4—13 éves fiu- és leány gyermekek szanatóriumi ellátása naponta ötszöri étkezéssel havi 30 psngő. Ugyancsak felvételt hirdet az Országos Iparos Szövetlég a fCvlros legszebb helyén fekvő, jeles tanerők vezetése és állandó orvosi felügyelet mellett működő Széchenyi Kollégiumába, ahova az 1928/29. tanévre e\'sőrangu ellátásra száz középlskolsi, szakiskolai stb. tanulót vesznek fel. A Srécbenyi Kollégium legnyöoyörübb célú kultúrintézménye a Szövetségnek, amely ezzel a polgári társadalom gyermekei számára a szülői otthont pótolja. Felvételért az Orazágos Iparos Szövetség elnökségéhez (Budapest, Zrl-nyl-utca 7., Magyar Jelzálog Hitelbank palotája) kell mielőbb jelentkezni.
= Otthon egy perc alatt a gyermek is készi het a (Spirklett szabad.) Autó Syphon-nat szóda-vlzet, üdítő italt (I liter 16 fillérbe kerül). Ára 21 P.3 havi részletre Isi egyedárusiló Szabó Antal sportüzlete.
— A vonat elé vetette magát egy elmebeteg. A zalaegerszegi állomás előtt az összekötő vonat elé vetetle magát tegnap délután egy Spruger János nevü elmebeteg férfi. A mozdonyvezető azonban észrevette a férfit és megállilotta a vonatot, ugy, hogy semmi ba|a nem történt. Beszállították a kórlüz elmebeteg osilályára.
Mindennapos izékszorelái, felfúvódás, oldalfájás, lélegzési zavar, szívdobogás, fejfájás, fülzúgás, szé-dUlts lehangoltság eseteiben a leunés/ctes „Ferenc Józsel" keserü-vir. a bélmtlködést rendbehozza, megszabadítja az embert a kellemetlen érzésektől s megőrzi az Idegek épségét és a szelfem Irlsseségét. Nagynevű enjol orvosok a Ferenc József vizet galandféregkuráknál is fényes eredménnyel alkalmazzák. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és füszírüzletekben.
Üilllii
IMI szakszerijén készít
vízvezetéket fa fflrdőberendezéáeket
■endloTtls József t Márton
Király-utca 45. Telefon: 271.
— Betörtek a lentll plébániára.
A len\'ii plébániára a plébános fávol-lé e alatt ismeretlen tettesek betörtek, mindent felfeszítettek éi felforgattak, de csak egy pár nadrágot és egyuj selyempaplant vittek magukkal. A csendfrOk nyomozzák a vakmerő belöröket.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávéházában Vili., Baross-tér 10.
Szabók, varrónők, háztartások, cipészek a világhírű PFAFF varrógépeket használják, mert mükö désük csendes, varrásuk szép és tartós. Husz havi részletfizetésre Is kapha\'ók Brandl Sándor és Fia cégnél, Deák-tér 2, a felsőtemp\'omnál.
Frakk és klakk
Menjou sláger-filmje a Városi Színházban
D\' Artols gazdag márkihoz szülei feleségül kényszerítik Oernuint, aki első nap férje szemébe mor.dji.hoj-y csak a pénzéért ment hozzá. A márkit szíven találja ez a kijelentés és gavallérosan az elulatltó asszonyára Íratva vagyonánik túlnyomó részét, ö maga Páris karjaiba veti magát és teljesen letörik.
Igy kerül össze feleségével, aki belátja fatális tévedését és hosszú Időn után lesznek boldog nászutasok.
A márki természetesen nem lrhet más, mint Menjou, aki ebben a félig vígjáték, félig drámai szerepben kabinetalakltást nyújt. Eddigi filmjel között tegnap bemutatóit képe ellő helyen áll.
Szeret\'csés választás volt ezt a remek Zukor-produkciót a májusi műsorba beilleszteni. Partnere Virginia Nelly csupa báj, törékeny finomság. A többi epizód szereplők is kiváló művészek. A két börleszk közül különösen az első nagy hahotát kiváltó kép. Ritkán kerül össze ilyen élvezetes kisérömüaor a föfilrnmel.
(-)
iozgószinhAzak
Városi Mozgóképszínház. Ma
szerdán 5 7 és 9 órakor „Frtkk és klakk", egy mai házasság története 8 felvonástwn Főszereplök: Adolpbo Menjou, Noah B\'ery és Virginia Nclly. „A foghúzás és a ké|váz" é« .Akasztófa és a humoi", burleszk 2—2 felvonásban. Hlrfdó.
MSIaiáa
A nsgykanlual. aaeteorologlal megfigyelő lelmtéMki Kedden a Mmtr tékríi Heggel 7 órakor +11, délután 2 órakor +14, este 9 ónkor 4-12-2.
Pilhfact: Egész nap borult esővel.
Sj/i\'rdny. Reggel Északkelet, délben este Éjszaki szél.
A Meteorológiát Intézet Mentése »„. rlnt megélénkülő északi szelekkel változékony és büvtts Idő, az eső csökkenésével, néhány nap múlva é|]ell fagy lehetséges.
Legajab nyári nyakkendő különlegességek nagy választékban
kaphatók
szomolAnyi oyulánAl
Csengery ut 2.
Zürichi zárlat
Pirii 20 42\'/!, London 25 321/*, Savra* 518821/1. BrtüaeJ 7Í47VI. Mllaso 2734, Madrid —•-, Aroet«rda» JOfr32u», Barlla 114 13, Wlan 7*00, Solll 3 74\'/. Prlga 15-88, Vusó SS 15 Budapest S0 841ÍI, kalgiád ü\'I3Vi, ft*Va>*<t 321.
i kidapestl Tflisde deTlía-J^y.-.eM
VALUTAK Angol I. 27 85-58 CO Beus h. 79 80-80-10 Cseh k. 16-90-16\'98 UAn k. 153 26-158 85 Dinit 9 98-10-C6 Dollit 169 40-571 <0 Fiandati 2Í-J5-22 75 HolL 230 40-231 40 Lencral 6405-84 35 Led 850-3 55
Lava — —
llrn 80 05-30 25 Mit ka 154 60-187 10 SchlU. 80 30-80 65 N orrig 153 i 0-153 60 Svijd 1.110-00-110-40 Sridk IM3VB3 90 Peseta 9620-9580
UftVLZAK Amat 280 57-231 27 b«j(rm 10-Í6-1009 Bailln 186 73 137 13 Bakuval 3 52-35 6 BriUaaal 79 82-80 07 Kopenb.lf3 37-63 77 Oaalo 153 10-153\'0 Undon 27\'90-27-fS Milano 30-11-3021 Navyotk 571-60-3 20 l\'iils 23 48-22 Í8 Prá*a 16-93-16-98 S»oTu 412-415 Stockb. 153 40-153 80 Varad 64 07 64 27 Wlan 8041-80 60 Zürfcti 110*1/-IIO 47 Madrid 96-25-95-75
I Mm
Kedden és szerdán 8, 7 és 8 órakor
Egy mai házasság története 8 felv.
Főszereplfk: Adolphe Menjou,
Noah Beery és Virginia Nelly. *
A foghúzás és a kéjgáz
Burleszk 2 felv.
Akasztófa és a humor
Burleszk 2 felv.
HÍRADÓ
Kisebb Üzemi költségeid MT Nagyobb hasson 1 t»
FORDSON TRAKTORRA!
a 20 -24 lóerősí
s
Sztrelitelep,^katrészraktár. Me!ÍS ÓS Pintér, Szombathely. ÉjgÉ
Ford Motor Compót,y autorlitiil kipvlsalnto.
Képviselet i& alkatrészraktár: Havas Mi/e lós, Nagykanizsa.
Traktoros ctéptftkéntaMs
1928 májua 9
ÍALAI KÖZLÖNY
KÖZGAZDASÁG
Dr. Tass Zoltán gazdasági felfigyelő kimerítő nyilatkozata a nagykanizsai, pacsai, letenyei járás gazdasági helyzetéről
A sok eső miatt már megdőlt a rozs -- A buza kilátásait javította a májusi eső — Megszívlelésre való gazdasági tanácsok — Nem lehet zöld-hitelt szerezni -Az állatállomány és a gyümölcsösök helyzete Igen jó
Egyelőre a tavalyinál sokkal jobb termés mutatkozik
Nagykanizsa, május 8
A május minden esztendőben aktuálissá tesil a gazdasági helyzetről való tájékozódást. Mivel pedig a földmivelésügyl minisztérium által kiadott havi gazdasági helyzet jelentések nem lerleszkedhe\'n ik kl az egyes vidékek részletezésére, munkatársunk ma leikereste dr. Vass Zoltán zalamegyei gazdasági felügyelőt, aki ezen teendőket a kanizsai, letenyei és picsái járásban végti, hogy tőle kérjen stakiterU felvilágoaiiáat a mezőgazdaság helyzetéről és a vele kapcsolatos dolgokról.
A gazdasági felügyelő kimerítő nyilatkozatot adott, melyből bőséges tudnivalót meríthet magának minden gazdaember a gazdaságát illetőleg minden kérdésbtn. Először a vetések állapjáról érdeklődtünk, mire ezt a választ kaptuk:
— Rigi magyar közmondás, hogy a jóból is megárt a sok. Ezt vonatkoztathatjuk a várva várt
májusi esőre,
mely ma már a kelleténél többet zuhog. Aa eső nagyon kellett a mult héten, de most már elég és ezután már inkább csak ronthat a helyzeten, mint Javít, mert a már hosszura nőtt és kalászát kivetett rozs sok helyen megdőlt. Különösen azokon a vldíkeken, ahol jl Irágyaeröben volt. Itt annyira megdőlt a rozs, hogy termís hozásához nincs sem ni remény. Ajánlatos volna ezeken a helyeken lekaszálni, be-zsombolyázni és helyébe korai kukorica fajtat (korai bánkuti kukorica vetőmag kapható Kovács Sebestyén Miklós földbirtokosnál Becsehelyen). A kanizsai járásban nagyobb mérvű rozs megdölések Újudvar, Bila-ton magyarod, Komárváros, Kis-komárom, Oarabonc, szóval azokon a vidékeken fordult eddig elő, ahol a föld kövér. A pacsai Járásban: Pölöske, Pacsa, Zalaapátl vidékein dölt meg a rozs, mlg a letenyei járásban Letenye, Egyeduta, B.-cseheiy községekben érte lár a gazdákat e tekintetben.
— A tartós esőnek kárát látja a gazda azérl is, mert a még el nem vetett kukoricák vetése sokat késik. Nem tudják a kapálásokat elvégezni.
— Ami pedig a sok eső hasznát illeti, abban nyilvánul meg, hogy
a buza terméskilátásait erősen feljavította
úgyannyira, hogy ha most derűit száraz meleg idő következik, akkor az idén sokkal jobb termés eredményeket könyvelhetnek el a gazdák, mint az elmúlt eszteadökben, Természetesen termésről ma még korai beszélni, de a vetések állása a májusi hónap alatt a legkritikusabb.
Jégkárok
szerencsére nem voltak az Idén eddig Csupán a pacsai Járásban fordult elő a napokban, mint azt a Zalai Közlöny meg ls Irta. Annál Inkább ártalmas
a hideg Időjárás lunl nagy mértékben megakasztja az
egész növényzet fejődését, melyek meleget kívánnak. A hosszú tél pedig ártott a
lucernának és lóherének,
mert előbbinek ugyan csak kis, de u\'óbblnak nagy része az egérrágás áldozata lett. Ezeket kl kellett szántani. Mivel pedig a gaxdákntk nagy része teljesen p«ni nélkül áll, a lóhere póilására szükséges és legjobban beváló bükköny magol beszerezni nem ludlák. Így egyéb dolgokkal : kukorica, len, köles, zab stb. vetetlék be, melyek a folyó évben nagyobb hasznot hoznak ugyan a lóherénél; azonban a buza ezen legalkalmasabb elöveleménye (a lóhere) hiányozván a Jövő évi termés eredményére lesz hátrányos befolyással. Másrészt a takarmány és ezzel összefaggően a földek jókír-ban tartásában fogják gazdáink a lóhere hiányát megérezni. Annál nagyobb baj ex, mert rosszul kezelt rétjeink fűvexete a hosszú hideg Időjárás alatt fejlődni nem tudo\'t és ezáltal hicsak a farlókba vetendő takarmányok nem fognak igen jól sikerü\'ni, ugy nehéz állattelelésre lesz kilátása a gazdaköröméinek.
— Á\'lérve a kerti gazdálkodásra, a
gyümölcsfák
elég Jól virágoztak mind a bárom járásban és semmi kütödöicb\') ok ; fagy stb. eddig nem bántották a gyümölcsösöket. H i a gazdák a kártevők elleni védekexéat bevezetnék (almamoly, bábásodás, monilia stb.), ugy elég Jó reménnyel várhatjuk a késő nyárt és a gyümölcs-érlelő Out.
— Ax a kevés kora
tavaszi fagy,
mely volt, jelentéktelen kárt okozott és nem indokolt emiatt az egész gyümölcs termelés válságáról beszélni.
A gaxdaságl élet (alán legfontosabb részéről ax állategészségügyről a gaxdaságl felügyelő az alábbiakat mondotta:
— Az állatállomány kilelelése elég Jó volt március végéig. Sajnos a kétei tavaszodás miatt az állatokat későre lehetett kihajtani a legelőre és igy az utolsó hetekben az elfogyott takarmány után
a gazdák szalmára fogták állatjalkat,
ami érthetően n igyon lerontotta testi állapotukat és lesoványodtak alaposan. Az állategészségügy kielégítő. A veszedelmes
mételykór az idén nagyobb kárt nem okozott.
Minden vidékén a három járátnik akad: mételykóros állatmegbetegedés, azonban a gazdák okulva a tavalyi pusztuláson hamar Dlstolos kezelést alkalmaztak, amivel helyrehozták a beteg állatokat.
Mindexekután pedig a legesleg-(ontosabb gaxdaságl kérdésről:
a gazdák anyagi helyzetéről kértünk felvilágosítást, ami azontxn
érthetően nem a legrózaásabb helyzetről számol be:
— A gaidák aayígi helyzete nagyon roisz. Az utóbbi évek sorozatos roisz termései, valamint ax eladásra kerülő termények és álla\'ok rossz értékesi\'ésiárai miatt —érthetően, — a gazdák fizető képességét erősen próbára tették. É< annál nehezebb a gazdák helyxete, mert xöld hi\'elt csak tebermen\'es, vagy kevis kölciPn lel megterhelt birtokosok kapnak nagy utánjárással igy is. A bérlök csak ritkán és a l-g-nagyobb protekciók Igénybe vételével ju\'hatnak zöld hi elhex.
— ö sxefoglalva ax általános gaxdaságl belyxetet különös tekintettel a három járásra, kijelenthetem, hogy
a jelen pillanatban a körülmények sok jót (gémek
és ha meleg idő jönne hamarosan, ax elmaradt vagy megkésett mun-kálátokat pótolni lehetne, a megdőlt tois helyét pótolni tudnák és igy ax idén remélhetőleg a tavalyinál lényegesebben jobb termést kapnánk
Eddig sxól a gazdasági felügyelő nyilatkozata, mely őszinte szavakkal mulat rá a helyzet valódi képére, de bál I>tenn;k a végén op\'.lmlsiil-kussn xárja le kijelentéseit és blhslö, hogy annyi sok gyenge termés után ax idén Jó tertaéa segíti kl a gazdasági bajból a gaxdák elakadt szekerét.
Gazdáink Bonyhádra utaznak tenyészállatot vásárolni
Nagykanizsa, májúi 8 Dr. Vass Zoltán gazdasági felügyelő állami btte\'lsl Bonyhád vidékén több gazdánik tenyésxmarhát f jg vásárolni a járás állatállományának részbeni Mfrissiléiére. Az állami hitelhez való houájutást a községi elöljáróságok Javasolha\'ják, megbízhatóság, állatszeretet és jóltarlás alapján. Az állami hitel a földmüvelésügyi miniszter nagyvonalú prog-rammjának egyik sarkalatos pontja és annál örvendelesebb, bogy a gazdasági felügyelő a mi gazdáink réjzére ls tudott belőle szereiül. Az állami hitelt két részletben kell visszafizetni. Első részletei hat hónap alatt a vételtől számítva, másikat 12 hónap alatl. A gazdasági felügyelő és az érdekelt gazdák körülbelül nyolc—fiz nap múlva utaznak Bonyhád vidékére.
Megalakul a ZalamegyeJ Szarvasmarha Tenyésztő Egyesület
Nagykanizsa, május 8 Megyei gaxdaságl körök már régóta fáradoznak axon, hogy megalakítsák a megyei szarvasmarha tenyésztő egyesületet. Most ez a fáradozás konkrét eredményeket tud felmutatni, mert • hó 13-án OeUén, 17 én pedig
NagyVanizaán alakul meg ex az I-gyesület. A gazdasági felügyelő felhívja az összes gazdákat, akik érdeklődnek az ügy Iránt, si|át érdekűkben is jelenjenek meg. Mindkét alakuló ü\'éien dr. Náray Andor kesxlh Hyi gazdasági akadémiai tanár t irt előadást a tárgyról.
(-) A Nagykanizsai járási Qazdaságl Bizottság folyó 9-!n délelőtt 9 órakor a kanizsai városháza kis tanácstermében fontos ér-tekexletet tart.
(—) A Letenyei Járási Oazda-sági Bizottság folyó hó 10 én délelőtt 9 órakor a föuolgabiróság hivatalos helyiségében fontos értekn-ietet larl.
(-) Az OFB által földhöz jut-tatottak figyelmébe 1 Az OFB Ítéletei által földhöz ju\'talottakat dr. Vűsj Zoltán gaxdaságl felügyelő vasárnap (május 13 án) délelőtt 9 órára a városháza kis tanácstermébe értekezletre meghívja. — Különösen fontos azoknak a megjelenése, akik a nekik juttatott földről lemondottak, vagy le akamak mondani és akik a lemondott fö\'dekböl óhajtanak kapni.
(—) Országos vásár. 0;lsén május il-én országos állat- és kirakodó vásár lesx.
TÓZ81I
A mai értéktőzsdén az Irányzat egyenlőtlen volt A forgalom a gyengébb külföldi jelentések hatása alatt kedvetlen hangulatban Indult, később azonban a külföldi vásárlások következtében néhány papírban áremelkedés indult meg s a kedvező hangulat a piac többi értékeire la átterjedt. Különösen a bánya, nyomdapap\'.rok és Á lamvasut részvényei voltak szilárdak. Érzel szemben néhány papir, mint Láng, Lámpa, Cukor, Szikra és Részvénysör részvényeiben ax elöxő napok árnyereségei után realizációs eladások történtek és ezek hatáaa alatt árfolyamuk vlsuaesett. A piac egyenlőtlenül zárt. A forgalom ma is élénkebb volt, mivel a spekuláció és a külföldiek nagyobb vásárlásokat hajtottak végre. A fixkamatozásu papírok piaca továbbra is ű iletlelen. A valuta és devlxaviacon Madrid 145 ponttal emelkedett. Egyéb váltoxás nem történt.
Terménytőzsde
Buza 5 fUlirrel emelkedett. — Az l/dnyzat tartott, a forgalom csekély.
Baaa Haaav. 76 kg-os 33 95— 34-05, 77 kg-oa 34 15 - 34 35, /1) kg-o« 34 55-3470 79 kg-oa 34 85-35 00. 80 kg-oa 35 00 -35 10, dunántull 76 kg. 33-60-3J-7&, 77 kg-oa 33 85-34 05, 7S kg-oa 3420-34 35, 79 kg-os 34 60-34 70, 80 kg-oa 34 70 -34 80. roia 31-45-3160 takata. árpa 30-00—30 25, attárpa 32-00—33-00, aab 33 10 - 33 40, tongari 27-75-28-00, Bnxakorpa 23 75-24 00.
Sertésvásár Falhaltat 1200, melyből atadatlannl rtaaaa-aradt 200 darab. DaAraadS l-GO-1\'62,
taadatt 158-162. «zed«« kíaáp 148-1-52, köanjfl 128 -IM, elaörendl Orag 1-48 -1-50, ■Uaodrendtt 138—142. angol »Bid6 1-86—160, ualoona nagyban 1-80-1 84, aalr I 96, labturttbaa 1\'72— 224, aiabnnáa Mlaartáa 1 92-2 04. Ax Irányul lanyha.
ttaája: lMlzalai lysarfa éa Uykiaié Vállalat lánvéaytárnaág.
FeWős kiadó: Zalai Károly.
KATÁI KOILOffT
áPBÓHIBDETÉSEK
Aa spróbtideléatk <Ufi lOaaótg M fIHér, mtadaq további nó dl|a S flll. Vasár és ünnepnap 10 sióig SO flllért minden további sxó dija • flll. Saerdán és pén-Mkaa 10 szóig M fillér, mkiden további asó dlla • flll. Cltaasó • minden vaata-gabb betUbd éiW nó két szónak számíttatik. Alltel kareaóknek KWo engedmény. * klrdaléal élj slAra flaatand*.
Elsőrangú gyártmányú axWógáx loko-iaabM«k in aaáyUaaafcránrak eladók, Waiaar gépgyár. 464
Klttlnó zamata aranyhagyi vörös és rtzitngbor I SO Sálráonál, Magyar-u 74. 2318
Kérja 196. telefon-számmal Stern üveg ésjwtctMn Uaictét. 1446
Far* é* Fsrdsaa alkatrészek, saW lelsaerelésl cikkek, Poeumattk — Szántó Vilmos á* Társs cégiéi. Dsák-tér J. 144
Péssak4los#ssl bekebelezésre minden OiMffbM S IqiHiKiiIlM ás lettrrw-sabbau iolyóslttst Aoaél Igaáo péna-MeaöakBavetttő Irodája Nagykanizsán, W ■I ». ss. alatt. 620
Kitűnő mlsőségil naatallhor 88 liliér Ulerenklnt — Sátrán Józstfnél, Magyar-ulea 74. 22%
Egy Jókarban levő .Försler\' (berlini gyártmányú) pianlné eladó. Clm a ki-
adóban.
2407
Qayaa. tisztességes ■Mamslsáat
(elvétetik Zrínyi Miklós-utca 56. 2423
Elvaaxatt egy kölyök kutya fehér-fekete szőrtl Princ névre hallgat. Kérem a megtalálót Klnlzsi-utca 4. alá leadni. 2427
Egy bútorozott azoba konyhával kladé Klsfaludy-utca 32. 2408
bői
Egy szoba, konyha és mellékhelyiségek-II álló utcai lakás május 15 re kiadó.
Eladó egy 10 lóerős caéplőgépgarnllura kedvező fizetési leltételek mellett. Érdeklődni lehet Klskanlzsán, Szentrőkui utes 22.
2364
Ulcal szoba az összes mellékhelyiségekkel Juntus I ére kiadó Rózsa-u. 18. 2382
Oreg-2424
Háal munkát vállalna lakásért és kosztért csekély tlzetéssel, megbízható Orei asszony. Clm a kiadóban.
KOIAabajáratas bútorozott szoba kiadó Kisfaludy-ufea 33. 2118
2 egész u| olpéaacgáp olcsón eladó KUály-utca 23. Uarsónánál. 2419
Ogrts hajtékooalat keres Bérgaada-
ság Bánokazsntgyörgy. Sugár ul 6. emeleten. 2420
Egy azép nsgy utcai szobás lakás azonsai liládé Rákóczi-utca 19.
Ma4ák 1 háromszobás és I egyiiubii utcai lakások, Jósul lőherceg-utca 87. alatt. Bővebbet ugyanott. -2422
Vagyaakaraakadéa hozzátartozó 3 szobás lakással azonnal kiadó. — Weller, Erzsébet-tér 18.
>2421
szobi*
Szoba-, konyhás lakáa és raktárkiadók Erzsébet (éren Msyer
halyiaégsk
festőnél
2431
4 éves Idomított és egy kölyök pedigrés Isjllszts vizsla, továbbá láos kakasnélkUli fegyver teljes felszereléssel, betegség miatt Csengery-ut 63.
Maiyai láníiati tioda R. I.
nagy kanizsai fiókja
Sugár-ut 4. Telefon 338.
Bármely bel- vagy külföldi áru- vagy értéktőzsdéről a lehető leg-gyorwbban, telefonon, táviratilag, vagy írásban, helyben vagy vidékre jelentést ad.
Érdeklfidnl lehet a fenti címnél
Molnár Teréz fét). Kársai Mórní, Molnár Mária, Molnár Skolasztika őxv. Iliid Kerencné, Molnár Ferenc, MotnérKaroltn férj. Tagyel GyuJáné, Molnár Erzsébet térj. Haldu Béláné, ugy a boldogult menyei, vójcl, unokái és dédunokája lé|íalomtó! megtört silwel Jelentik, hogy
özv. Hoinár Vendelné
axQI. Varga Skalaaxllka
életének 85-ik évében folyó hó 8-án\' d. e. 10 órakor szerelő lelkét visszaadta Teremtőjén sk.
A megboldogdt hllt tetemét Myó hó 10-én d. u. 5 órakor helyezzük a temető halottasházából a róm. kath. egyház szertartása szerint Örök nyugvó helyére.
Az engesztelő szentmise-áldozat a megboldogult lelklüdvéért f. hó 10-én d. e. Vs9 órakor lesz a szentfefenc-readl plébániatemplomban az egek Urának bemutalva.
Nagykanizsa, 1928. május 8-án.
■ék« hármaira I
titok klOlletés liez ajánlok mindenféle virágpalántákat, u m. Zónai és futó Pelargonium, Salvla, Fuchsla, Befonta, óriás virágú, folyton virágzó Chatana remon-l tant szegH), Lobella, Pyrethrum, Ageratum,
mindenféle szónyegvlrág stb.
Petermann kertészet,
Báthory-utee 22.
Meghivó.
A Oazdaságl Hengermalom Részvénytársaság Sormás 1928.
évi május bó 18 án d. u. 4 órakot tartja
Sormáson saját helyiségében, melyre a t. részvényesek ezenníl meghivalntk.
Sormás, 1928. má|us 8.
Az igazgatóság.
Tárgysorozat:
1. Az Igazgatóság |etentése.
2. A fnögyefóbUoMság jelenlése.
3. A mérleg megállapítása.
4. Az igazgatóság és feiOgyeló-bizottság részére a felrnentvény megadása.
5. Esetleges indítványok.
MAKULATUR
papir
kapható a kiadóhivatalban
Textil ée rövidáru
eladására, de»ltteruke<tfk látogatására
képviselőt keresünk.
Referenciákkal ellálolt ajánlatok .Helyt képviselő 447* JélMre Blockncr J.
hirdetőiébe BadspesC IV., Semmelwels-utca 4. küldendők. M*
Uzletáthelyezés.
Nap- és esöernyő üzletemet
Kazfnczy-utoa 5. szám ■Iá helyeztem át.
(A Postapalotával szemben.)
SiWm pártfogást kér
ízt. MN DMdá
Női szalmakalapokból
nagy raktár.
Legújabb formáinkra átalakításokat vállalunk.
600 drb bel- és külföldi
férfi kalapok
raktáron.
Saalag, apatrla. gyáaafátyol, sxalmakortnik aladása
G YENES ÉS VIDA
mis kalapOsam
Alsótemplommal szemben.
Németországi főzelék ás vlrég magvak Gaadaaági vetőmagvak I Műtrágyák i
ásványi szuperfoszfát, kálisó, chileisalétrom, máazmtrogén, kénsavas ammóniák, Slrlus uövénytápsó, stb.
Medáreleség i
(kendermag, hámozott zab, fénymag, édea repce, kerekrépa, napraforgó, tökmag stb.) Szemestengerf (nagy és aproszemU), zab, árpa, köles, buza, tengeridara, stb.
GyflmSIosfa ás szAIft
védelmi szerek, oaáváaó szerek „Futop"
szénsavas takarmáaymász Kicsinyben és nagyban kaphatók:
0B8ZÁ8 IÓZSEF antnKMérta
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett., síi Telefon: 130.
FIG YELEMI
Tennlslabdáink árai:
Sporting 1927. tucatja......P 20-—
Spaldlng fél tucat...... . 16-50
Dunlop fél ........17*—
Schlazenger Stichlea tucatja . 34 — Ollmplc varrott . . 28\'—
Semperit , . , 33-—
Tennlscipök:
Fleet-Foot Wimbledon, smert*ai nyersjjtiimnUalj>pal női nagyság P 11 —
Tenlsütök nagy választékban 20 pengőtől felfelé, kaphatók
FISCHEL FÜLÖP FIAI nál Nagykanizsa. 6I9
PUCH
VEZET!
motorkerékpár utikerékpár
4-5 lóerős motorkerékpár ára P 1120.—
Kizárólagos raktár:
Brandl Sándor és Fia oéDnéi
Deák-tér 8., a felsőtomplomnál.
Kedvező részletfizetési feltételek! Alkatrész- és gummiraktár! Javító műhely!
IBM májút 9,
varrógép
RÉ6 atvALT JÓ MINŐSÉGBEN
A« dveA*/i*+fÍJ\'fc//é/e/cÁ.
SINGCR VARRÓGÉP
^ 4 S ZV C NVTARSAS^q,
FÍCKOZLETE: NAGYKANIZSA, FŐ-OT I.
Ágylollat, állati bőröket,
véréa- és sárgaréz, cink és ólom hulladékot, vaaat, csontot és rongyot a legmagasabb árban vásárol
STB Él B. FIAI HiflYKAKXSá,
Erzsébet királyné, téz IS. sz. alatt
A aagrykanlzaal klr. Jézáablróság, mint telakkfinyvl hatéság.
869/tk. 1928.
Árverási hirdetmény és
érvérééi fettételek.
Dr. Elek Mór Ügyvédnek, mist vb. Steiner Jenő csődtömege gondnokának önkéntes árverési Ügyében a tkvl hatóság az 1881: LX. 204., 205. §§. értelmében elrendelt t végrehajtási árverés Joghatályával Wró önkéntes árverést s nagykanizsai klr. látás-bíróság területén levő, Nagykanizsa r. I. városban lekvő. 8 s nagykanizsai 330. srtjkvben A f 3M. hrsz. a. foglalt Ingatlanból ház udvarral a kert»el Stelner Jenő nevén álló tele részre 5000 P kikiáltási árban drendelte.
A tkvl hatóság az árverésnek a telekkönyvi hstóság hivatalos helyiségében (Igazságügyi palota fOfdszlat 8. a(tő) megtartáséra 1908. évi mélas bó 29. napjá-ask délelőtti 10 ór/\'Ját Uzi kl és az árverési feltételeket az 1881 : U. t-C. 160. § a alap|án a következőkben állapnja meg: Az árvetés alá kerülő Ingatlan a kikiáltást ár Ménét alacsonyabb ásón ikju adfcató el.
Az árverelnl szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10<>/o-il készpénzben, vagy aa 1881 : LX. t. c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpaplrosban a kl-küldöttnél letcuiil, vagy a bánatpénznek előleges biröl letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a klkttWOttnek átadni és az árverési feltételaksl aláírni. i\'881 :LX. t.C 147., 150., 170. 1908: XL. t. c. 21. §.)
Az, aki az Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett. ha többet ígérni asnkl sem akar, kötelet) nyomban a kl-kláltáai ár azázaléka szarint megállapított bánatpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1308 : XLI. t. C. 25. §.)
Nagykanizsa, 1008. évi március hó 5-napján.
Horváth s. k. A kiadmány kiteJéul:
lbuó- Szoady s. k.
MIS lioáal&Uui.
Árverési hirdetmény.
Vb. Stelner és Eppingar csődtömegéhez tartozó be nem hajlóit kintlevőségek egy tételben f. évi májul hó 2&-én déteWtt Hi\\\\ órakor a nagykanizsai kir. jáiáibúéság hiva-taloa helyiségében (tö.\'dwmt 8. s|tó a biróaági végrehajtó körbenJOltéwel elárvereztetnek. A kintievöaégek jegyzéke nálam megtekinliketó. 24i7 Dr. Etek Mór töm«Kgondnok.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
H. évtolywn, 106. ssán
Ara 14 fillér
POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztőség és kiadóhivatal: F6-ut 5. szint. Keszthelyt tlókkladóhivalal Kossuth Lajos-u. 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ára: egy hóra 2 pengő 40 lillér
Washington és Kossnth
Irta: Dr. Vákár P. Arthur, v. minisztert biztos, kormányfőtanácsos
Ax egyesűit amerikai államok állami életében Waihlngton Oyörgy neve az örökkévalóságot Jelképezi. Egy ember, aki egéaz életét egy eszme szolgálatába állitji s aki, amidőn eléri célját és megalkotja az amerikai köztársaságot, akkor visszavonul birtokára s bár az általános szeretet és rigatzkodáa újra és újra bivja a hatalmas köztársaság élére, ö ott marad Mounl-Vernon on, mint Cincln-natus s ott is fejni be éleiét. Washington György nevét a hatalmai köztársaság Ifjú fővárosa hordozza bőnkén, de Washington György neve az egész emberiségé s nincs a földkerekséguek egy zuga, ahol kl ne gyúlnának az arcok, ha Washington Oyörgy nevét kiejtik. Amily csodálatos és a maga nemében emberileg fenséges jelenség ez, mégis a gondolatok egész raja kínálkozik, amely megmagyarázza és magyarázatát adja e név varázsának. Egy világrész történelme fűződik e névhez, tehát maga a világrész nagysága és jelentősége adja meg annak a névnek súlyát, hírnevét, soha nem halványuló <>rökbecsél.
Kosauth Lajos, hazájában, egy maroknyi kii nemzetért s egy, a világűrben elenyésző kii országért s annak izabadiágáért és függetlenségéért haicolt. A csodás történelmi tények lezajlása után, idegen hatalmak kikölcsönzött erejével letörték a magyar szabidságot i a hazáját ve-ultett Kossuth Angliába, majd Ame rikába megy, hogy ott szolgálja a népek szabadságának szent agyét. Csodás játéka a sorsnak, hogy Washington nagy müvének befejezésénél Kossuth Lajosnak jutott szerep s a lánglelkü Kossuth mérhetet len módon segített befejezni a waihlngton! fundamentumra épitett köztársaság hatalmas épületéi. S ha ina valaki az amerikai nép lelkébe tekint s ott keresi a azabadság oltárát, ugy ott e két fénylő alakot láihalja: Washington Oyörgyöt és Kossuth Lijoit I
Nem magyar fantom és elfogult képzelödéi ez, hanem élő valóság. Mert élő valóság az, hogy a köztársasági elnökök hirei palotájában, az iimeretei és nevezetei Fehér Házban, annak dlizterméhen két izobor áll egy mái mellett: Waihlngton Oyörgy és Konuth Lajos uobral Nem magyar propagandából született e gondolat éa világot jelentő tény, hanem ax amerikai lelkek érzésvllágából nőit ki éi lett élő valóaággá.
Majdnem azt kérdezzük, hogy vájjon tud|a-e értékelni a magyar közvélemény ezt a tényt s azt kérdezzük, ha vájjon érzi-e a tnagyar társadalom annak |elenlőaégét, mit képvisel az nekünk, elárvult magyaroknak, ha tudjuk azt, hogy az igazi,
nagy Kossuthot, az általános emberiség nagy Kossutbját megismerni, Magyarországból ls el kell mtnni Amerikába, hogy a magyar nemzet büizke önérzete méltóképen megtermékenyüljön Kossuth Lajos prófétai nagyságától.
Hogy egy világrész Washingtont szülhetett, ez előtt mélyen meg kell hajolnunk, de hogy egy kis nemzet, egy elhagyatott kis ország Kossulh Lajossal ajándékozta meg az egész
emberiséget, ez elölt meg keli állania a szátnun^homokjának és a végtelen tengerekre vigyázó világító tor-nyoV tüzszemének.
Washington Oyörgy éi Kossuth l.íjos. Két egyenlő hatalma* óriás. ) Washington Amerikája és Kosiulh \' elárvult Magyarországa ? Mily megszégyenítő tetemrehivása a müveit világ büszkegégeinsk, amelyek hazug békeszerződéseken kérésziül kerékbe-lörlk a történelmet s az ignzságot.
Eddig csak újságírókat tartóztattak le a román forrongások miatt
Manfu kihallgatásától függ az egyelőre elcsendesült paraszt-lázadás sorsa, de — Manlut nem fogadhatja a régenstanács mert — nemzeti ünnep van
Bukarest, május <J (Éjszakai rddlójetentés) A kormány elhatározta, hogy
két újságírót letartóztat, akik a gyulafehérváii gyűlésről valótlan híreket adlak le külföldi lapoknak.
Belgrád, májúi 9. Az itteni lapok jelentése szerlut a romániai események, köztük a gyulafehérvári gyüléi viharos eseményekkel fenyegettek, most azonban ugy lálszik, hogy ellanyhulás következett be. A régenstanács még nem fogadta Manlut, aki a nagygyűlésről hozott határozatokat akarja átnyújtani, mi-u\'án a nemzeti ünnepek miatt május 10-lg semmiféle kihallgatás nem történhetik. A további fejlemények és a parasztpárt magatartási szempontjára mindeneseire
döntő kihatása lesz annak, hogy Manlu kihallgatása milyen eredményekkel Jár. A kormány — ugy látszik — szilárdul el vau tökélve arra, hogy állását a végsőkig legszllárdabbul védi. A kormány elhatározta, hogy mrg\'llt minden olyan politikai agilációt én minden olyfn politikai gyűlés\', mint amilyen n gyulafehétvári s amelyeket politikai agitáció* eé^ból hívnak össze. A paruszlpárt elhatározta, hogy a kormánnyal minden összeköttetést megszakít és ezulán csupán a régemtanácson keresztül tárgyal vele.
A klsantantnak mindegy . . .
Pdrls, május 9. (ÉjszakaI rádió-Jelentés) Az Informaclon megállapítja, hogy a kisantant ma szilárdabb. mint valaha volt és politikáját semmiben sem befolyásolj* ar, hogy Bukarestben ez vagy egy másik kormány következnék uralomra. A lep nyilván sugalmazott cikket közöl, mikor a fentieket hja.
„Hazamentek a legények..."
Kolozsvár, május U. A paraszl-párllak állal ellepett területekről a kormány ügyes közlekedésügyi sakkhúzással eldirigálta az összes vonatokat, igy a közlekedés teljesen megakadt. A Bukarest felé marsoló tömegek a menetelésben elfáradva Maniu első üzenetére Tövis alól elszéledlek,
Carol trónörökös kéri kiutasítása visszavonását
London, május 9. Ar Angolorazág területéről kluiaiilott Carol tróuörö kös mindent elkövet, hogy az angol hatóságokat a kiulaaitás hatálytalanítására bir|a. Erre vonatkozólag iit levelében tagadja, hogy a kiáltványokat ő nyomatta volna, vagy hogy bármiféle államcsínyben részt akart volna venni. A kiutasítás péntek estig ad időt az ex trónörökösnek, aki levele sikertelensége esetén Brüsz-sielbe fog utazni.
A bíróságok létszámának emelését és a fizetések emelését sürgették a Ház szónokai
A képviselőház általánosságban elfogadta az Igazságügyi költségvetést
Budapest, május 9 A Ház mai ülését
az Igazságügyi tárca általános vitájával kezdték meg. Örffy Imre előadó ismertette a tárca költségvetését. Felsorolta azokat a törvényeket, amelyekel mult év január óta nz Igazságügymínisztérium a kodilikációa törvény utján elfogadóit.
Megállapította, hogy
1924. óla a bíróságok munkája állandóan fokozódik. A kir. kurláti a restanciák 66% ot tesznek ki. A táblán már valamelyes csökkeués mutatkozik, de még itt is 27%-ra rug a restancia. Sürgette a szegény védelem megfelelő rendezésé1. Bud János pénzügyminiszter be-
terjesztette az 1928/29. évről izóló költségvetési, approprláclós törvényjavaslatot.
Vdry Albert szükségeinek tartja a bírósági segédszemélyzet Útszámának emelését. Ma a bíróságoknál 180 ezer telekkönyvi ügyirat hever elintézdlenfll. Az Igazságügymlniszlemek ezen az állapoton feltétlenül segíteni kell. Az 1651 bíróhoz a 646 joggyakornok kevés.
Qyörky Imre örömmd hall|a, hogy a jobboldalról Is helyeslik a demokrata elvet. Több fizetést kér a bíróság számára és felhívta az Igazságügyminiszter figyelmét, hogy a mai létszámmal a bíróságok felhalmozott munkájukat elvégezni nem lud|ák. Követeli, hogy az előléptetés |ogát vegyék kl a kormány kezéből. Határozati javaslatokat ter|eszt be a halálbüntetés eltörléséről, továbbá nz önálló katonai bíróság megszüntetéséről. Foglalkozott
az ügyvédi kar
helyzetével és tiltakozott a tervbe vett zárt létszám dlen. Felhívta a figyelmet a csendőri nyomozásra, amely középkori Jelenséget mufat. Végül az amnesztia rendeletről beszélt és arra kérte n minisztert, hogy egy tájékoztatof adjon ki, mert a rendelet végrehajtása körUI vin-azásságok tapasztalhatók. A tárca költségvetését nem fogadta el.
Hunyady Ferenc gróf két határozati javaslatot nyújtott be, melyekben
a bírói kar illetményének felemelését v
éa a hiróság éa űgyésziég minősítési illetmény-pótlékának visszaállítását köv\'felte.
Bródy Ernő a Hatvany perrel kapcsolatban felvetette azt a kérdést, hogy van-e egyenlöaég az igazságszolgáltatás szempontjából. Az a lény, hogy Lovászy Márton ellen nem indítottak pert ugyanolyan tényállás miatt, nUnt amilyenért Hatvanyi elítélték, azt bizonyítja, hogy nincs egyenlőség. Mielőbb visiza kell állítani az esküdlbiróságot. A sajtószabadság visszaálliláiának li már régen eléikezett az ideje. Végül az ügyvédi kar nehéz helyzetét tdte szóvá. A költségvetést nem fogadta el.
Csák Károly
a szabadságjogok kérdésével foglalkozott. Nem süigeli az esküdtbíróság visszaállítását, de nem is ellenzi. De ezen ax uton megszabadíthatnék a bíróságot a politikumtól. Az ügy-védikar nehéz helyzetével foglalkozott; a tárca költségvetését elfogadta.
Horváth Mihály a bíróság nagy Ugyforgslmáról beszéli és kéri a személyzet szaporítását. Halározatí ja-; vaslatot nyuj\'ott be, hogy a bírói kar képesítési él működési pótlékát
£ALA1 KOÍLÖHY
1028 május 10
állítsák vissza. A költségvetést elfogadja.
Wol/f Károly ax
eskBdtsrék
visszaállítása ellen foglal állást és külföldi Dél dákkal támasztja alá felfogását. Különben is az esküdiblró-ság intézménye nem fér össze a magyar nép lelkivilágával. N*m az esküdtszék intézményével kell megóvni a blról függetlenséget, banem tökéletes törvényekkel kell körüibás-tyáznl azt. A költségvetést elfogadja.
Oál Jenő teljes elismeréssel adózik a birák egyrészének, de mások
Megint letartóztattak egy emigrált népbiztost
Ujabb bizonyítékok beküldése után határoznak Bécsben Kun Béla
kiadatásáról
ellen kifogása van. H .lytelcnl\'l, hogy Ítéletet a ,Magyar Állam nevében" hoznak, holott a magyar állam is lehet peres fél. A magyar nemzet nevében kellene Ítéletet hirdetni.
Wolff Károly: A szentkorona nevében, mert csak ez az egyedüli jogforrás. (Általános helyeslés)
Odl Jenő: Sürgette az esküdtbíróság visszaállítását és a bírák anyagi javadalmazásánik f:lemelését.
Eiután a H tz az Igazságügyi tárca költségvetését általánosságban elfo gad\'a. A legközelebbi ülés holnap délelölt 10 órakor lesz. Az ülés negyed 7 órakor ért véijet.
Bécs, mijus 9 Bécsben ax osztrák törvényszék alsó büntetötanácsa ma déloen vetie tárgyalás alá a magyar igazságügyi haioság átiratát, amelyben Kun Beia kiadatasát követeli. Ma azonban még nem döntöttek erről a kérdésről, mert a budapesti főügyészség ujabb
bizonyítékok beküldését jelezte, ame lyek igazolják, hogy Kun Béla Magyarországon közönséges bűncselekményeket követett el.
A Neukirchenben, mint onnan jelentik, e hó 5 én letartóztatták Kővári Emánuel volt népbiztost, aki ott hamis név alatt tartózkodott.
Embert ölt, villamost felborított, háztetőket, templom tornyot rombolt a kedd esti vihar Budapesten
Budapest, május 9
A kedd asli hatalmas fclbószana-du után óriási vihar száguldott el Budapeat lelett. A meteorologlai Intését a szél rohamát óránkéul 90 km.-re mérte. A szál több helyen lesodorta ai háztetőket, kéményeket és tégla és cserép-leddel zudllolt az utcára, A várohaza kéményéi is ledöntötte a szil. A zuhanó tegta-darabok egy munkást súlyosan megsebesítettek. A Hűvösvölgyben a szélvihar egy villamost az Ördögárokba döntött. Szerencsére ctak a vezető és a Jegyszedő tartózkodtak a viliimoiba, akiknek ép bőrrel sikerült veszedelmes helyzetűkből srabadiilnl.
A Csáky-utcában egy öreg hordárt a szél a villamos elé sodort, amely elgázolta. Súlyos sérülésével a Rókusba szállították, A Karmeliták templomának tornya annyira megrongálódott, hogy minden pillanat-
ban összeomlással fenyeget. A kerü
letl mérnöki hivatal intézkedései folytán a düledező templomtornyot alátámasszák, hogy a katasztrófát elhárítsák.
Az Itáliát sikerfiit ellátni az nt folytatásához szükséges anyag-pótlással
Kopenhága, míjui 9 (Éjszakai rádlójelentés) A Spltz-bergákrói érkezett jelentések szerint Noolle tábornok holnap, pénteken folytatja útját az Északi Sirk felé.
Ktngsbay, május 9. (Éjszakai rádiójelentés) Ax idő rendkívül szép és elég világos ls vsn. A hőmérő reggel minusz 10 fokot mulatott.
A Ctttó Dl Milánó, az llálla léghajó anyahajójának ma sikerült a hangárt 200 méterre megközelíteni és igy megejtették az utánpótlást.
Kalandorfilmekre és cirkuszra költötte 27 rendbeli tolvajlása eredményét a Koronában elfogott 14 éves bünözó
A 77-es cserkészeket is meglopta — Átadták a fiatalkorúak bíróságának
Vasárnapi számunkban beszámoltunk a fiatalkorú Inas bűnhalmazatáról, melyet hosszú hónapokon át elkövetett.
Most, hogy a nyomozás munkája teljesen befejeződön, dicsérettel ketl megemlékeznünk hrltz Fai állam-rendőrségi detektív sikeres nyomozásáról, aki napokon tt fáradságot nem ismerve dolgozott azon, bogy a mindvégig makacsul tagadó fiatalkorú teijes bQnlajsiromát összeállítsa és ellene a tárgyi bizonyítékokat összehordja. Hihetetlen munkát végzett, melynek az a legfőbb értéke, bogy az elmnlt év hónapjainak olyan eseményeit kellett kibogozza, mely esetben a károsultak nem is tetteit feljelentést a rendőrség elölt.
Most, hogy a fiatalkorú bűnei sorra bűnügyi aktába kerültek még jobban kibontakozik az a fertő, melybe a romlott fiu került. Nem kevesebb, mint 27 rendbeli bűncselekmény terheli lelkiismeretét. Legnagyobb részt tolvajlások, melyekben előszeretettel vadászott pénzre, órákra
és más kisebb értéktárgyra. A bűncselekményeket mind beismerte. Ezeknek sorában érdekes volt az az ese>, mikor a fiatalkorú belopózott a 77 es cserkészek helyiségébe és az olt levő gyűjtő-perselyből zsebkéss segítségével egész csomó pengői piszkált ki.
Más alkalommal vakmerő módon beosonva, zsebórákat emelt el és a károsultak, akik azt hitték, bogy elvesztették értéktárgyaikat, nem is tettek feljelentést.
A nyomozás megállapította és ő maga ls beismerte, bogy szenvedélyes mozilátogató volt, különösen a kalandorfilmek (melyek ma már hál Istennek, mindjobban leszorulnak a vászonról) tetszettek. A lopásokból mindig volt pénze és nam volt Kanizsán cirkusz, ah)l ne jelent volna meg. Elmondotta, bogy a Brcwiing alakú riasztó pisztolyt Is azért vette, hogy ha munkájában megzavarják, leitenérőjét megfélemlítse.
Az alig 14 éves tolvajt az Iratokkal együtt átadták a fiatalkorúak bíróságának.
A szombatinál veszedelmesebb méretek között újra kiöntött a Mura
Vieazaszoritette a PHnoipállet é. most sz |« kiöntött - A megyei sat iámét wf« elett áll - Súlyos helyzetet okozhat az áradás
Nagykanizsa, május 9
Ríszlelesen megírta a Zalai Közlöny a Mura szombati nagy áradását, mely szerencsére nem volt káros természetű és a folyó hétfőre teljesen visszahúzódott a medrébe.
Ma délután murakereszluri tudósítónk telefonon jelentette, bogy a szünet nélkül csurgó esők Ismét megtuzzasztották a Murát, hogy medre kicsinek bizonyult és a folyó ma, a szombatinál sokkal nagyobb és veszedelmesebb áradásban van.
O\'yan hatalmas viztömeg lépett ki a medréből, hogy a Mura kis mellékpatakját, a Principális csatorna vizét is teljesen vlssziszoritotls, mely igy kiöntött és elönlölte a környező
réteket.
Termésxetesen a Mura is kiöntött mindenfelé és exuttal már oly nagy méretű az áradás, hogy legelök, szántóföldek vannak viz alatt. A Murakeresztur—Letenye közötti országutat elérte a hömpölygö folyam és a ion bárom helyen áttört.
A sáncokkal és töltéssel védett apáisági rétek és kaszálók vlx alá kerültek. A vámörszakasz legénységét szolgálatra rendelték kl, hogy ba sor ktrflíne rá, segítségére legyen a veszélyeztetett lakosságaik.
Eddig komolyabb Veszély ninci, de ba ax esőzéi nem szűnik meg, a Mura áradása nagy veszedelmet hozhat magával.

Gáncsoshodók és szálkakeresők
Irta: Dr. VILLÁNYI HENRIK
A gáncsoskodik, a szálkakeresők úton-útfélen hirdetik: .Kanizsa nem fcJiőJIk, Kanizsán nem történik semmi,• holott a városi közgyűlésen állandó a panasz amiatt, hogy sietséggel Igyekszik a tanács évatáztdos mulasztásokat jóvátenni és amerikai dimenziókban alkotni és teremtenL
Panasz hangzik fel a háztulajdonosok, kereskedők, az adófizetők táborában az 50 százalékos póladó betegápolási, u\'adó, közmunkaadó és közflzemllleték miatt, s jönnek vidékről komoly emberek komolytalan panasszal, hogy Kanizsán nem történik semmi, Kanizsa nem változott meg semmiben. S mikor döngetünk légi utvonalakon kapukat, falakat, mikor arról van szó, nyissunk utcákat, döntsünk le házakat, akkor a li iszteusok táborában eget-rázó csatakiáltás tör ég felé: „Nem kell városrendezés, nem kell utcanyitás, majd csak száz év múlva!" S mégis kiabálják: „Kanizsán nem történik semmi"...
Kaposvár I Zalaegerszeg I Hja Kaposvár I Hja Zalaegerszegi az épül. Minden utca csupa aszfalt. UJ lakóház épül százával s mindezt magánosok épiük.
Nem irigyeljük ők«>. Hála Istennek, hogy szomszédságunkban léteznek városok vagyonos polgárokkal, akik építkezhetnek, akiknek van miből. Nekünk is van magánépltke-zétünk elég, de a katoniréten, a László-herceg-utcában. Stáznál több családi ház épül olt, a szálkakeresök vittyilóknak nevezik ezeket a hiza-kat. Di nem láljik, hogy exek a kalyibák jobban felelnek meg a lakósok szükségletének, mint a házpaloták; nem lá\'ják, hogy halaszthatatlan lakásszükséglet kifejezője ez az egy családos házkolőnia.
De nagyon felduzzadt egyszerre polgártársaink igénye ebben á mezővárosból feleserepedett r. t. táróiban, amely hajdanában nem volt más, mint pocsolyába épített pestls-fllttk, amelynek várkerület volt a nevel
Semmi sem áll távolabb tőlem, mint az, hogy Nagykanizsa felvirá-gozásáoak dicshimnuszokat zenjjekl
Oh nem I Van llt még alkotni való elég. Van Itt még fellendíteni való elég. Csak vessünk pillantást a járhatatlan utakra, amelyek megkötik a forgalmat; csak tekintsünk a majdnem felügyelet nélkül 38 sertés-sxuróra és hentesműhdyre, amelyek
vért, sxenyt, sörlét halmoxnak fel a házakban.
Di nem ülünk fel a sxálkakere-söknek, mikor azt mondják: „Kanizsán nem történik semnll*
Mondják meg a gáncsoskodók, hová lettek a felhalmozott megtakarításaink, a városi alapok ? Mondják meg, keveslik-e községi pótidőt és egyéo városi Illetményt ? Nem nehéz felkutatni, hová lett a rengetég pénz?
Nem térek kl a hatalmas két háborús építkezésre, amely nem is a pénzünkön létesült: a Károly laktanyára és a hadikórházra. Isten látja lelkemet, hogy ez a két telep sa kicsi aylendő alkotás. A hadikórház még Nsgymsgyirországnak Is legnagyobb hadikórháza volt. £s bizony a Ktroly-katxárnya se viliml nagyon kicsi objektum. E kettőnek árából az egész várost ki lehetne kövezni. No de nem ■ mi pénzünkön épült a két kincstári telep; de lehetővé tette az ö létezéaük, bogy i legnagyobb lakásiniég idejében menekültjeinknek ■ barakkokban emberséges lakásl adhattunk és bogy főgimnáziumunkat ugy helyezhettük el, hogy Rott Nándor püspök ö méltósága a gimnáziumi épület felavatása alkalmával azt mondotta: „Ez ax épület a magyar vidék legterjedelmesebb és legkényelmesebb középiskolái i," amely mellé moit 250 000 P költséggel internátust 1 itesltünk. Tehit a háborús építkezésnek Is csak köszönhetőnk valamit és pedig nem ls olyan keveset, amint a gáncsoskodók hltzlk. A gimnázium mindig uemefénye volt a városnak, de méHó eihdyeriát csak ugy nyert, hogy a katonái kincstár kiürítette a Frigyes-laktanyát s elment az általa emelt Károly-ksszárnyába, mindezt azért, mivel Nigykanizsán nem történik semmi. Feljegyeztünk még néhány alkotást azok számára, akik mindent magnéznek, de semmit sem Iáinak.
Fémipari iskolát létesítettünk, amely évente 30 ifjút képez ki a fém- és vaslparra és küldi világgá, hogy hirdesse a magyar Ipar kuiturájlt.
Mozi-szinház épült oly színpaddal, amellyel Sopron, Szombathely, Oyőr színhazai nem vetekedhetnek, de ez a színház, amely előreláthatólag 60 évig is ki fogja elégíteni igényünket, nem lép fel a monumentális színházak igényeivel, hanem mozl-szlnház
IBM, május 10
ZALAI KÖZLÖNY
akar lenni, ahol szlnielőadisokat is léket rendezni.
MestM vidéken keresni kell ily in moft-átilM**\'. smslybap a magyar l«sk nyilatkoznak meg
tagoltsfcrtfcaa éa díszítésében. A városnak : klenódji ez a mozibajlék.
9 mit KÓlJunk a legnagyobb kél
» alkotásunkról, a vízvezeték é< r díj iáról ? Igaz, a löd Ukar|. a két müvet, amelv közel 1,600 000 pengőjét* került Nagykanizsa város közöntégének, nem is emlitve a házakban történt szerelések óriási költ ségeit. Hogy ez ii létezik Nagykant ttán, tzt, fájdalom, mindenki meg-tudhatja akkor, ha valamely rosszul takart gödörben megbotlik és az orrára bukik. A gáncsotkodókra nem akarjuk ráerőltetni a Síla-tét látogatását, ők többnyire a kávéházak és tártasegyletek tájékán tanyáinak, da ha mégis netalinlán kifáradnának a Séta-térre, akkor csak valamelyest észlelni fognak az illemhely közeié ben ls, de még inkább a II holdat park végparcelláin, hogy ez a park arra van hivatva, hogy az otthon-üdülőknek tartózkodáiul szolgáljon. Mindenki önmagán kipróbilbaija s ha köiülnétö s véletlenül a Szent-gyöfgyviri ut felől közeiiti meg a Séta-teret, észreveheti, hogy közelében s vasuii hid mellett épült a városi béi biz 18 lakásul, ettől jobbra
a kórház gtzdatági épülete egy mo-todával, három konyhával, amelyeknek technikai berendezéte látványoi ságsiámba megy. Moat kerül felépítésre a szemkórház 66 ággyal, a fertőző osztály 33 ággyal, a tebé sieti és nőgyógyászán osztály kibővítését még az idéu foganatot! ják. A le!|rsség kedvéért felemlítjük még, hogy a város lényeges összeggel hozzájárult a két katolikus Irmplom restaurálásához és hogy a MÁVART hatalmas au óbuszjáratokat létesít egyrészt Nigykantzsa-Kaposvár, másrészt Nagykanizsa—Letenye— Lenti és Szenlbalázs közö.t s közlekedik a v. autóbusz vállalat a vátoi felületén ls.
Ine, az ulolsó hat év termékeny muukája, de amivel Nagyktnizss vi ros fejlödéae koránt sincs lezárva.
O.t azonban még igaián nem tartunk, hogy a Kazincty-ulca piros számú oldalát három emeletes palo Iákkal megrakjuk, a váiosházát le-dönttük, a hetceg bérházait kiaajá-tltiuk csak azért, hogy a gánctos-kodók elölről kezdhessék: .Hja, Kaposvár, haj, Zalaegerszeg, az valami mát I" .Kanizsán nem változott meg semmi I"
Tény, bogy a szálkakeresők mindig egyformák, azok sohasem változnak meg.
A Városi Zeneiskola IV. hangversenye
Minden tekintetben fényesen sikerült a növendékek ujabb nyilvános
szereplése
Nagykanizsa, májút V
Vasárnap este telt nézőtér alött tartotta mag a Városi Zeneiskola fennállása óta IV, ebben az évben már mátodik növendék hangversenyét, mely az előzőket la felülmúlva likőrük. Nagykanizsa eme szépen prosperáló ét a fejlődés ut|án egyszer sem megálló intézménye bizonyos, hogy a zeoei kultura épen ugy szolgálja sz általános emberi művelődést, mini akár az Irodalom. Külön kell még a hangverseny előtt megemlékezni a közönségről, mely nagy lelkesedéssel állott a növeudé kek uergplése mellé és buzdító tap salval a jövőre is seikeniőt adtak.
A gyorsan pergő no ü tori, melyen ezalkalommal kizárólag magyar szerzők müvei kerültek előadásra, s legkülönbözőbb oiz\'ályu uövendékek gondosan előkészített jitéka tett változatossá. A teljesen kezdők számai ép oly érdeklődést keltetlek, mint a msgjtsabb osztályúak csiszolt előadása
Ez utóbbiak aotábau különösen Vajda Jolán bensőséges és mélyebb érzést mutató zongora-játéka kellett feltűnési. Rosenfeld Berti a modernebb harmóniákon alapuló melodikus vonalak plasztikus kidolgozásával nemcsak zenei kullurü, hanem született készséget ls mutatott.
Székely István és fiavas Ardoi szépen fejlődő és ügyes hegedüjá-tékal erélyes tanári kéz ét ambiciózus növendék munkájára vallottak. mig az énekesek: Pauk Anni és Mjtuovszky Olga egy-egy kibonta-
kozó karrier kezdetét sejtcUk.
Koós Margit, Polldk Tibor és Schleifer Oyöfgy születelt képességek magvát mulatták. Krdtky Baba ét a kit Kertész Endre muzikális játéka a legszebb reményekre jogosítanak. Székely Livia ép oly zongoristának ígérkezik, mint amilyen kiváló képességű hegedűsnek Ismeri már is a Kanizsai közönség. Martin-csevlcs Rózsi, Stern Magda, Fehér Endre, Molnár Oyörgyi, Wldder Erzsébet, Hoffmann Edltb, Vlrdgh Anna és Balla Klári nemcsak űgyeikeiü zongoristáknak, hanem hajlítható és szorgalmas növendékeknek Is bizonyultak, kik közül jó egynehánynak a nevével még sokszor fogunk találkozni.
Külön meglepetést kelteti a kis, 7 évrs Halász József igen ügyes hegedü-látéka. Doupona Ede nemcsak je\'es hegedűsnek, hanem rendkívül szorgalmas növendéknek ii bizonyult, ki tavaly óta igen szép utat futott be.
A zongorakiséretet ls a növendékek látták el. Pauk Anni, Vajda Jo Ián, Btrger Ibolyka és Rosenfeld Buti jeleskedtek ily minőségben, pompás alkalmazkodásukkal.
A közönség lelkesen eok tapssal, virágokkal adózott a szorgalma* la-nulas éa veleszületett tehetség szép produkcióinak. É< ezen az elltmeré sen osztozik meg az iskola rgétz tanári kara, élén Vannay János igazgatóval, aki az iskola megszervezése óit Is szakadatlanul dolgozik, hogy azt fejlessze és minél magasabb nívóra helyezze.
napihírek
NAPIREND
Májua 10, oaQtBrt&k
Római katolikus: Antonin pk. ProtesL Ármin. Izraelita: Ijsr hú 20. Nap kel reggel 4 óra 30 perckor,
nyugszik délután 19 órs 23 perckor. •
Városi Színház. .A fehér rabszolganő", keleti regény 11 felvonásban. Főszereplők: Llana Hald éa Vladimír Qsidsrov. — Kétfelvonásos burleszk. Híradó.
— Apponyl Albert gróf a zala egerszegi Ügyvédi Kamara dísz-tagja. A zalaegertzegl Ügyvédi Kamara rendkívüli ülést Tartót\', amelyen gróf Apponyl Albertet a Kamara dítz-tagjává választotta. A Kamara állást foglalt a Zalaszentgróton felállítani tervezett |árásbiróság felállítása ellen.
— A tanfelügyelő Iskolalátogatásai Kanizsán. Vitéz dr. Barnabás István klr. tanfelügyelő tegnap Nagykanizsára érkezett hivatalos iskolalátogatásra. Először a kitkanizsal elemi Iskolát lálogatta meg és vizsgálta felül a tanmenetet.
— Iparbiztosi kinevezés. Dr. Huszár Pál keszthelyi főszolgabíró sz elhunyt Nagy litván helyébe Náray Andor gazdasági akadémiai tanárt nevezte si a keszthelyi Ipartestület iparbatósigi biztosává.
— Halálozás. Zieger Ferenc ny. körjegyző, állami anyakönyvvezető-hslyettes és vimti képviselőtestületi tag, éleiének 67-ik esztendejében, kedden sste hosszú szenvedés utin elhalálozott. Zieger Ferenc, aki 16 éven át volt a város anyakönywe-zetöja és az ipartestületnek ls hosz-srabb Időn át jegyzője, példáa mun-káttágával a város közönségének osztatlan becsűléaél és fisztaletéi érdemelte ki, Mindenütt olt volt, ahol a közért önzetlenül dolgozni kellett. Halálával a városháza egy kiváló tisitvlseiőt, a társadalom egy rendkívül értékes tagját veszítette el. Ma délután 4 órakor temetik a r. kalh. sírkert halottasházából. A virothizin gyászlobogó hirdeti a jó .Zleger-bácsl" elhunytát.
— Vastartalmú forrásra bukkantak Balatonmárián. Sztgethy Károly dr. nagykanizsai főorvos ba-latonmáriai parkjában a Balaton vizétől alig száz lépésnyire 47 méter mélységben meglepő eredményű furáit végeztek. A vizböség oly nsgy, hogy a föld szine alatt 18 cm.-re felszökik ét a legnagyobb szivattyúzás dacára sem apad a föld színe alatt 2 méter alá. Dr. Szlgelhy a vizet analizáltatta és a vegyvizsgáló állomás megállapította, hogy rendkívül nagymennyiségű vastartalmú. Egy liter viz 41 5 mlligramm vasoxidot és 265.5 köbcentiméter szénsavat tartalmaz.
= Legjobb teavaj, a legjobb liptói a legolcsóbban kapható Muszel és Frledenthalnál.
- Autószakértői szemlék Zalában. Dr. Kálnay Oyula rendőr-fötanáctos szerdán Tapolcán tartott Zlnnemann Reziö ipariskolai tanárral autószakértöl szemlét, melyen felülvizsgálták az összes bérautókat és forgalomban levő autóbuszokat. Keszthelyen is megtörtént a felülvizsgálat, mely alkalommal az összes autókat rendben taliltik, csupán özv. Molzer Józsefné kocsiját tiltották ki a forgalomból. A toffőr-vizigát Is megtartották, melyen 11 sutó, 11 gépkocsi, 1 autó és gépkocii vezetői igazolványt adtak ki. A vizsgára jelentkezeltek közül senkit sem kellett elutultanL A szemlét folytatják Sümegen, majd Zalaegerszegre kerül tor.
= Üvegezés, klttelés, képkeretezés Igen olcaón Púmnál, Kirily-u. 10.
68 százalék Zalamegye adóhátraléka
A vármegyei közig, bizottság üléséből Zalaegerszeg, má|ut 9 OyOmOrey Oyöigy főlspin elnöklete alatt a vármegyei közigazgatási bizottság ülést tartott, amelyen a péniügylgaigató bejelentette, hogy a megye adóhátraléka 68 tzázalék, ami ösiztgtzerflen 6.904,884 pengő. Forgslml adóból befolyt a múlt hóban : általános forgalmi adóból 452,173 98 p, állalforgalmi adóból 151,89951 p„ fényüzétl adóból 10,372 27 p.. bélyeg- és jogllleték-ből 653,981 62 pengő. A tanfelügyelő bejelentette, hogy a kultuszminiszter a balatonfüredi tanonciskola részére 900, az egerszegi részére 1500, a zalatárnoki efeml Iskoünak 4000, s petriventei likolinsk 3000, a sá-godl rk. elemi iskolánsk 2000 pengő államsegélyt és utóbbinak 3000 pengő épitési kölcsönt engedélyezett. Msjd sz illám építészeti hivatal főnöke terjesztette be jelentését. A bűnözés csökkent. A vármegye közegészsége kielégitő. _
— Királykisasszony éneklő babái. Cslte Károly 4 felvonásos bájos, Irredenta mesejátéka. Ahogy s gyermekvilág sz irredentizmust elgondol ji... Az ő fantáziája gyorsan segít a megtépett Csonka-Magyarország szomorú sorsán. Vissraszerzi egyik elvesztett területét, de sz ö bájos, naiv gyermeklelkével segítségül blvja sz Idegen király szomorú leányát, az udvari bohóc okossigit s ügyességél, az irvik gyönyörű bus énekét. Harcol s boszorkányokkal, az idegen király keményizivüségével, s nevelökisasszony ravatztágával, mig célját el nem éri. A két óráig tartó változatot vidám és bus köny-nyet fakasztó jelenetekkel bSvelkeaő, bá|os gyermekdarabot, amely tele van szőve 2 szólamu énekekkel, a II. körzeti (Rozgonyi-utcai) elemi iskola kis növendékei adják elő az intézet tornatermében. Az előadás május 17-én (áldozócsütörtökön) délután 4 órai kezdettel lesz megtartva 1 pengős, 50 éa 30 filléres helyárakkal iskolai jótékonycélra. Jegyek előjegyeztethetök az intézeti hitoktatóknál.
Garantált színtartó
férfiruha vásznak megérkeztek
Singéi* József és Társa
divatáruházába.
EALAI KOZLOmr
1MB május 10,
Érdi, vérbő, kövér emberek ni mára a természetes .Ferenc József" keserűvíz naponkint v<iló iváaa a legkisebb erőlködés nélkül kOnnyü és rendes bélraűkodést biztosit. Számos szakorvosi |rlen!és bizonyltja, hogy a Ferenc lóueí viz koszvényben és ctúzban szenvedőknek, valamint cukorbetegeknek is nagyon |ói lesz s ezért méltán mrgérdemll a legmelegebb ajánlást. Kapható gyógyszer-tárakban, drogériákban és fűszer-üzletekben.
A nagykanizsai Piarista Diákszövetség évi közgyűlése
Nagykanizsa, május 9
Vasárnap délután tartotta ezld\'i rendes évi közgyűlését a nagykanizsai Piarista Diákszövetség a reálgimnázium tanácskozótermében báró Inkey József elnöklete alalt, amelyen mint „Oreg diák* részt vett dr. Sab-ján Oyula polgármester is. Az elnöki megnyitó után Noll József titkár fel olvasta a részletes titkári jelentést a Szövetség mult évi működéséről, ismételten hangsúlyozva, hogy a nagykanizsai Piarista Diákszövetség lulsj-donképeni célja, hogy az éleiben ls fennmaradjon a volt piarista diákok közt a régi Összekötő kapocs és hogy a szegénysorsu djukségot támogassák. A Szövetség első nyilvános szereplése az a nagyszabású ünnepély, melyet az \'elesett hós piárisfa gimnáziumi diákok emléktáblájának költségeinek fedezésére rendeznek. Az emlékmű leleplezése nagyszabású keretek közölt Péter Pál nap|án fog megtörténni. A nagykanizsai Szövetségnek kb. 250 tagja van. A pénztári Jelentés után a választmányi tagok egyharmad részének klsorsolása következett. Kisorsolták a kővetkezőket: Bosnyák Oéza, dr. Krsusz Aladár, Merkli Billus József, E\'ek Ernő, Kalser Ernő, dr. Halpben Jenő, Szabó Kálmán, dr. Tamás János, dr. Ney Hugó, dr. Prack István, Oózon Sándor. Megválasztatlak: Trelt-er Kálmán nyug. ezredes, dr Hilzelberger Sándor |árásbiró, dr. K\'.ufnan Lajos városi tsnácsos.
Eberhardt Béla főigazgató ezután bejelentette, hogy a választmány eljárt a hősök emlékműve ügyében és annak elkészítésével a helybeli We/sz-berger kőfaragómestert bizta meg. Az emlékmű 120X100 cm. nagyságú és 10 cm. vastagságú márvány dombormű, megfelelő díszítésekkel, koszorú kerettel, a piaristák címerével, alant pedig a hősök aranybetűs ne veivel. Az emlékművel május 15 én leszállítják.
Eberhardt Béla főigazgató Indítványára a Szövetség báró Wlasslts Gyulát fogja felkérni a Péler Pálkor tartandó ünnepség emlékbeszédínek megtartásán.
— Ajándékul kap postafordultával
mindenki egy csodaszép hálószoba dlsz-párnál, 70x 40 cm. nagyságban, finom svájci slffonra elónyomva, a k dolgozáshoz szükséges I inotring anyagéul, aki a Háztartás. Magyar Asszonyok Közlönyére eló-llzet. A kész (>árna Art bármely kézimunka Üzletben -10 pengő, az clölizetésl ár egy évre 20 pentió és Íny az előfizetés kellős, gazdag ellenértéket ksp előfizetési dijáéit. Eltekintve ettől a nagyon éltékei slándék-tárgylól, maga a néha! KUrthy Emllné ál-tsl 30 évvel ezelótl slapltotl asszonyiság, minden háziasszony nélkUlözheletlen olvasmánya. Rovatai: Konyha, Kertészet, Kézimunka, Divat, Lakás, Méhészet, Baromfiudvar A l»p legutóbbi száminak szellemi részében Huszár Káioly ny. miniszterelnök Irl a cs-IAill élet mai problémáiról. Megrendelhető : Budapest, IV., Várus-liái utca 16 Mutatványszámot küld. A disz-párnát csak szók kaphatják meg postafor-dultával, akik míius 1 tói június l-lg az egyéves elf.llzetési dijat. 20 pengői, beküldik.
= Schwarcz Dezső harisnyái
a legjobbak.
— Leesett a padlásról Tudósítónk Jelenít: Tegnap, szerdán özv. Melllnger Józsefné Id-\'s.bb föld-nü-ves aiszonv Zalaapáiiban leesett a padlásról, l\'öbb helyen eltört lábbal, súlyos állapotban szálllto\'ák be a keszthelyi kórházbi.
— Tavaszi kabátok, jurnper ruhák, női kalapok, óriási választékban a Magyar Divatcsarnokban, Fő ut 13. szám alatt
— Nagy betörés Vlndornya szőllősön. Vindornyaszőllősön teg nap é||el ismereilen tettesek telörtek Buda József kereskedőhöz és nagymennyiségű lex ilárut lop\'ak el. A kár mtgközellti a 30 millió korona A cseudőrtég nyomozza a tettepekel.
— L-golcsóbb Jó cipő a gumml-talpú vdsionclpó; alkalmas torna, sport éa ulcal cipőnek. Legolcsóbban kapható Szabó Antal sport-üzletében.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávéházában VIII., Baross-tér 10.
= Bútort díjmentesen szállítunk bármilyen vasuli állomásra, garantált e\'sőrangu kivitelben. Négytől tizenhat hónapig terjedő fizetési kedvezményt nyujtunk. Sok milliót takarít így meg. Oyőzödjön meg személyesen, Kopsteln bútoráruházai Szombathely. Kószegi-u\'ca 5. (üzlet az udvarban) és Sopron.
WHiilellUMttt
imi szakszerűen készít
vízvezetéket is ffirdtiberendeséieket
leodlovlí! M ü Márton
Király-utca 43. Telefon: 271.
A gladbeki bankrablók lelőtték a detektívet, aztán megugrottak
öt gyantu bandita körül szorul a hurok
Essen, május 9 (Éjszakai rádiójelentés) Oiskopp detektív ma elfogott kél gyAnus embert. A Hobscheu nevű testvérpárt, akiket azzal gyanúsítanak, hogy a gladbeki bankrablásban részük van. Ezután a detektív egy harmadik bandita lakására ment, ahol a banda másik két -lug|át találta t-lrejlóive. Egyik azonban revolver! rántott és h detektívet leterítette. Eiutáu mindketten elmenekültek.
■OZGÓSZlNHlMI
Városi Mozgóképszínház. Ma csűiOriökOn és holnap pénteken 5, 7 és 9 órakor „A fehér rabszolganő", keleti regény II fejezetben. Főszereplők: Li.ne Hald és Vladimír Otldarov. — Kéifelvonásos burleszk. - Híradó.
KÖNYVEK, LAPOK
Oltárlüzek
Dr. Marton Pál versel
A .geszti vezér*, Tisza Islván emlékének szentelte dr. Marion Pál O lártüzek cimü vem-kötelét. A száraz akták világában élő jogász-embernek második kötete ez a nyilvánosság elől\'. Az ember önkéntelenül keresi a költeményekben a diletüni bizonytalan tapogatózásait. Ehelyett talál egy határozott irányba klfo rolt poétát, akinek legszebb értéke ar, hogy amit leir, az mind Igaz, egész ! érzés és ahogyan leírja, abban nincs \' soha semmi ralllnált szépség, semmi szófüzésbéll vagy vcrstechnlkat bravúr, lunem ugy önti ki magából a mondanivalóját, hogy az a tartalmi és formai magátólérlelődés őszinteségével hat. Verseihez nem is llle-nénck a modern verseié* lázas, rapszodikus forma-variációi. Komoly megfontoltsággal, méltóságteljes konzervativizmussal, ebben mégis a ma frisse&égével hömpölyögnek költeményei, mint amilyen usgyok, széles medret kívánók érzései is, melyekből írásai fakadnak. Akár hazaszeretetei, akár szerelmet, akár éltt-fájdalmat énekel, mindig n i(tyot, egész lelket betöltőt és csak ritkán epizódot, ri kán töpke hanguhtnak elegendőt ragad ki érzelem-vi\'ágábó\', amely nem nagyon sok Irányba hajt, de t.nnál intenzivebb. Nyelvezete tiszta, rendkívül folyékony, zavartalanul olvasztja magába gondos met-rumaíl, könnyed rímelt. A versek felépilésébeu és sokszor erős drámaitágában Eok a dinamikai energia, ami a kOtet majdnem minden lapján hálás felületeket mutat a szavaiénak, aki a kOnnyü, régies formák kOzt csupa mai lángolást, hazafiságot, Tis\'ia-kuliusit, szerelmei és sok- roH fekete, szenvedésekből kije geccg\'.delt, erősen pesszimisztikus, de egészséges, életfilozófiái tslál.
Szép, egyenletes, lágyan gördülő líra, máskor lázár, a vizuális fantáziát felcsigázó, tarkán hullámzó elbeszélő költészet Marton Pálé.
A kölet jövedelmeit a Tisza-szoborra ajánlotta fel Írója. Az Ízléses kiállításit verseskönyv Nagykanizsán a szerző nővérénél, özv. Székács Pálnécál megrendelhető. (—ts)
)( A Katolikus Nők Lapja mijusl
száma. A Magyar Katolikus Nóegyesüle-tek Orsz. Szövetsége kiadásában megjelent. Cikkeket Írtak: A családi élet értékelése: dr. Saly László. Mén néhilny szó a szentsén! házasságról: Sientniiklósi Mária, ürój l\'ál/jy Pdlné élele: üróf Károlyi Gyuláné. Vegyétek Öt, a Szentlelket: Czikéné Lovicli Ilonka. Családvédelmi törekvéseink a szociálpolitika utján : llunyady Béláné. A szövetségi munkarovatban a családvédelmi kongresszus egész programja él vidéki szövetségeink munkájáról.
I
rencsén

eplic fürdő (Csehszlovákia)
természetes forróságu kénes hőforrásai és iszapfürdői páratlan sikerrel gyógyítanak
csúzi, köszvényt, ischiast.
Fenyvesekkel koszorúzott, festőlen szép fekvés. Modern vezetés.
Információ: Fehér Vilmos és Társa Nagykanizsa, Főút 22., naponként 3—5 óráig, vagy Trencséntepllc fürdő Igazgatósága.
Kosáryné Réz Lola regénye
Kosátyné Réz Lols az a ritka iró, oki gyermekkorunk élményeit, a tre sék különös zamatos izét adja vissza nekünk, ö a felnőttek mesemondója, abban az értelemben, hogy hiánytalanul, a gyermeki lélek intenzitásával tudunk gyönyörködni Írásaiban. Ennek az irásművészelnek titka: hogy oly közelivé, meghitté, meghatóan széppé tudja lenni elöltünk a valóságot, mini a régi mesék tették a tündérek birodalmát.
Péter cimű most mrg|elent regénye talán legszebb, legemberibb, legté-lekemelöbb Írása Kosárynénak. Ha Péter históriáját mesetónusba hangszerelné át valaki, Igy mondhatná: volt egysrer egv Pá\'er nevfl szegény ember, a*l spró gyerekkorától késő öregségéig ugy járt-kelt a világban, hogy lüktető, meleg szivét a két nyitott tenyerén hordta és szeliden, ajándékképen kinil\'a az embereknek. Az emberek megmarkolták, meggyötörték, olyik éles körmét is belevájts, de nem tudtak vele mit kezdeni, nem látták haszná\'. Péter néha felszisszeni, de nem ha-rsgudott. Inkább restelte, hogy Ilyen értéktelen ajándékot kinál. De egyszer akadt két emberi kér, egy fiúé s egy lányé, amely megsimogstta Péter szivét. A két kéz egymáshoz ért s összekulcsolódott a sziv fölött. Péter megnyugodo\'.t, megörült: mégis az ő ajándék" hozta meg két ember boldogságát. É i szeliden mosolyogva surrsnt át a másvilágra.
A gyönyörű regény méltó kiállításban jelent meg a miskolci Magyar Jövő r. ». kiadásában. Ára 4 P.
)( A Nyugat május 1-i száma közleményei sorát Oellért Oazkár-nak .A Sikerhez* c. két költeményével nyi js meg. A szám két u|, remek fejezetet sd Szergéjev CenszklJ .Színváltozás* c. regényéből, amelv M-xIm Gorkij szerint .az utolsó 25 év nrosz irr.dalmánnk legkimagaslóbb eseményt*. Füst Milán .Calul-lut." c. drámájának második felvonás*, Laczkó Oéza és Tersdnszky J. Jenő, novellái, Szép Ernő és Mar-connay Tibor versel teszik még a szám szépirodalmi tartalmát. Rabi-novszky Márius .Akadémia, szabadiskola és műhely* elmen irt essayt. irodalmi és szinházi eseményekről p\'dlg Czakó Elemér.SchOpflln Aladár, Aszlányl Károly, József Attila és M. Pogány Bíla Írták. A rzám ár* 2 pengő. Negyedévi előfizetés 10 pengő. Kiadóhivatal: Budapest, VII, Ilka-utca 31.; kapható minden könyvkereskedésben.
kWjápás
A nagykanizsai meteorológiai megfigyelő jelentések: Szerdán a htlmér sék\'tt, Reggel 7 órakor +8 1. délután 1 órakor +12, este 9 órákor +7 8.
PelMztt: Egész nap felhős égboltozat.
Szélirányt Reggel és délben Éjszakkelet, este Délkeleti szél.
A Meteorológiai Intézet |elenté«e szerint nyugatról az esó szünésével igen hUvöí és egyelőre még szeles Idő, éjjeli fagy.
1028 májúi 10.
ÍALAI KÖZLÖNY
Csütörtökön és pénteken B, 7 és • órakor
A fehér rabszolganő
Keleti regény II fejezetben. POtzere plők: Uue Hald éi VMlalr SaMam.
BURLESZK HÍRADÓ
TŐZSDE
A mii értéktőzsde egyenetlen Irányultál nyitott. Később a favorizált ér-lékekben további áriavulás állott be. A lőzsdeidö második felében (ionban realizációs eladások következtében az árak lemorzsolódlak, ennek következtében a mai árnyereségek veszendőbe mentek, csupán egy-iét kivételes érték, mint a Lámpa, Fegyver, Szikra és Trust tudott árnyereséggel zárni. A p\'sc többi területén 1—2°/o árveszteség mutatkozik. A forgalom ma is elég élénk volt. A lixkamatozásu papírok piaca üzlette-len, a valuta és devizapiacon említésre méltó árváltoiáa nem fordult elő.
i baiapesfl Tflzide devtsa-jogyzésa
VALUTÁK (olt. 7785-28 00 l k. 7980-80-10 tk. 1*90 16 98 ik. 143 25-183 85 8 98-10-06 169 50-871 50 riacSt b 22 55 2275 H»U. 2*^50-231-50 lágyai 64 05-64 35 ut 149-354
Un — -
Un »0i Mái ka 136
DKVIZáJC
Amat 230 6V231 3i Belgrád 10-06 1009 Berlin 136 78-187 18 Bukarast 3 51-3L6 Brtsaaal 7982 8007 Kopaah.153 37-153-77 Osato 183 10-153 10 London 27 89-27-97 Milano 8011-30 21 Nawjock 67170 -3 30 22 47-2357 IfrM --412 I&3S7-64 07 80-Ö-, IKHÍH 95-8S-96-35
Zürichi zárlat
Páils 20 42, londpn 25\'32"i, Náwyuk 518-JO. HrUiiel 72 45. MUaoo 27 34, Madrid 87 05, AmateiJsH 209 3", Berlin 124 13, Wien 7800, Sotla 3\'74\'/j. Prága 15-38, Van-i 58 15 Budapest 80-83M, ■elgrád 9-l3</4, Bakai «st 3 20.
Terménytőzsde
Buza 15-20, rozs 10 fillérrel emelkedett. Az Irányzat szlldrd, a forgalom csekély.
Baaa Ussjv. 76 kg-os 34 05- 34 25, 77 kf-os 34 35 -S4 S5, /8 kg-o« 34 75 -8490. 79 kg-oa 35 05- 35 20 80 kg-oa 35 20 -35 30, dunántúli 76 kg. 83-80-33-95, 77 ka-oa 34 05 -34 25. 78 ag-oa 34 40 -34-58, 79 kg-os 3470—34 93, 80 kg-os 34 90 -35 00, roaa 31(5-3170. takar®, árpa 3000- 30 20. serárpa 32 00—3300 ub 3310 - 33 40 tengeri 28 00 28 30, Buzikor pi 24 00-24 25.
Sertésvásár
Patbattáa 2461 iáéIjbOl aladatian.l
maradt 779 darab haónodl 1-00—1-62, saedett 1-56-1 60, szedett közép 146-1-50, könnyű I 28 -1 36, eleőrenda öreg 1-44 -148. másodrendű 136 -1\'40. angol süldő 1 44—1 60, szalonna nagyban 1-80-184. ssti 1-92-1 96, lebuaott bus 172-224, szalonnás télaertéa 1 92 2C4 As tránysat lanyha.
Kiadja: Bélzalal Hyoada él Lapklaáé Vállalat Réméi ytársaság. Fdetőa kiadó: Zalai Károly.
APRÓHIRDETÉSEK
Aa apróhirdetések dija 10 sióig SO fillér, mindén további a*ó dlla S Hll. Vaaár- éa Bnnepnap 10 sióig 80 fillér, minden további szó dija 8 flll. Sxerdán és pénteken 10 sióig 80 fillér, minden további irt dija 8 flll. Clmasó a minden vaata
Sbb betttból álló sxó két aaónak axámlt-ik. Állást keresőknek 50*o engedmény. A hMaMat alj al8ra flaat*>de.
Mindennemű kéakarataaéat legolcsóbban vállal — Stern Üveges, Erzsébettér 14. _ _ 1446
Kétazobéa udvari lakéa |unlus elaejéie Fatér építőmesternél Eötvös-tér 15. kiadó.
KlIUnó mlnöségtl aaztallbor 88 fillér llterenklnt — Sálrán Józsefnél, Magyar-
24
utca 74.
2410
Egy jókaibau levő .I\'örsler- (berlini gyártmányul planlnó eladó. Clm a kiadóban. 2407
KltUnö ramalu aranyhagyl vöiös és rUllngbor 1-30 Sálránnál, Msgyar-u 74. 2411
OavM, tisztességes lulBdanaalaény
[elvitetik Zrínyi Miklós-utca 56. 2423
öatr. Zisaar Fspanoné szül. Pranger Erzsébet ugy a síiét, minta kitefedt rokonság nevében mély láldaommal, de a Mindenható szent akaratában megnyugodva tuditja, hogy forrón szerelett jó férje, IITétVe sógor és rokon
ZIEGER FERENC
ay. Urjsiyill, állami anyakOnyvvezettt helyettea, városi képv. testületi tag
folyó hó 8-fct este 8 Arakor hosszú szenvedés és a halotti szentségek á|tatos felvétele után életének 67-ik, legboldogabb házasságának 40-lk évében népies leiket visszaadta Teremtőjének.
A drága halott-hűit tetemit folyó hó 10-én délután 4 órakor fogjuk a róm. kaíb/ temető halottasházából örök nyugalomra helyeztetni.
Az engesztelő szentmise-áldozat a bo\'dogult lelkiüdvéért folyó
hó 11-én délelőtt fél 10 órakor fog a szeníferencrendi plébánia templomban a Mindenhatónak bemutattalnL Nagykanizsa, 1928. évi május hó 9-én.
Emléked Örökké élni fog szivQnkben I
Egyszobás lakáa junius l-re kiadó Petőfi-ut 8. -2438
Kiadók I háromszobás is I egysíobás utcai lakások. József föheiceg-utcaí7. alatt. Bóvebbet ugyanott -243!)
Egyszobás u\'cal lakáa május 15-re kiadó KInizal-utca 63. -2442
Az Erzsébet-téren levő trafikbódé eladó.
Telivér vizalét tanításin vállal, Időnkint kölyök ís kész vizslát elad, vadászterületet rendez, lácánost beállít megálla-
Cs szeitnl OtvSa Balárj, Klllmán, u. p. e. (Válssibélyeg nélkül nem felelek.)
2018/1928.
Versenytárgyalási hirdeté®,
Nagykanizsa r. t. város tanácsa a sánci kertésztelepen létesítendő sertés-és baromfi-ól építésével kapcsolatos szálliiásokra és munkálatokra nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdet.
A kiírás tárgyát képező munkálatok a következő csoportokra oszlanak:
1. Ssrtéshizlaló- és fiaztató-ól.
2 Baromfi-Ól.
3 Jelenlegi istálló részben lakóépületté való átalakítása.
Ajánlat az egyes csoportokra külön-külön teend \\
Az ajánlatodat a versenytárgyalási f»\'lléie!ekben megadott címzéssel 1928. évi május hó 15 én dél előtt 12 óráig a városi mérnöki hivatal Iktatójába kell benyújtani, vagy postán beküldenL Ugyanott a kiírási müveletet hétkömtpokon délelőtt 10-12 óráig megtekinteni és munkanemenként 2 pengő ártérilés vagy posta utánvét ellenében beszerezni lehet.
Elkésve, valamint az olyan alánlatok, amelyek a jelen versenytárgyalási hirdetésnek, vagy a kiírási művelet bármely ponijánik nem felelnek meg, figyelembs nem vétetnek.
A városi tanács.
Nigykanlzsán, 1928. évi május hó 8 án.
imo Polgármester.
Qalambok község elöljárósága.
1031/V. jk. 1928.
Hirdetmény.
Qalambok község
vadászati joga
1928. Junius 2 án délelőtt 9 órakor a galamboki kör|egyzöl Irodában, ahol az árverési feltételek Is a hivatalos órák alatt megtekinthetők,
az 1928 augusztus 1-töl 1938. julius 31 ig terjedő tO évre nyilvános árverésen haszonbérbe adatik. O ilambok, 1928. április bó 20.
Nagy Károly sk. Uj. Reaoie láaoi sk.
körjegyző. 1441 biró.
Első Magyar Gazdasági Gépgyár B. T.
Budapest VI., Váoi-ut 19. uJszerfcsieMI CSéplőS^PBÍ legj.hbak,
mert acélkeretesek, mert eredeti svéd kettíksoru, önbe állá, golyós csapágyakkal bírnak, mcit tlsititófelükttik rendkívül
nagyra méretezlek, mert legtökéletesebb cséplést ered
ményt szolgáltatják, mert könnyű súlyúknál fogva bármely traktorhoz alkalmazhatók
FORDSON TRAKTOR
a gazda univerzális erőgépe
csépel
siánt vonta* olosó kfinnyen kezelhető keveset fogyaszt
Előnyös leltételek mellett szálllt|s: Autorizált FORD képviselet
Automobil és Traktor Kereskedelmi R. T.
Budapest VIII., Rákóczi ut 19. Kerületi képviselet:
Szántó Vilmps és Társa, Nagykanizsa
csak jó és megbízható minőségben, példátlan nagy választékban és Ízléses kivitelben, feltűnő olcsó árakon kapható. Fizetési kedvezmény 4-től 16 hónapig. Díjmentes szállítás bármely állomásra.
Tömörfából készült hálószobák i j Ebédlők ■ 320 P-től 640 P-ig.
240, 280, 320, 360 és 400 Pengő. I
Elsőrangú kivitelben 8oo-tól 4ooo ig
Sima, modern hálók ■
400, 440, 480, 520, 560 és 600 P. f Szalonok már 160 P-től, szőnyegek
80 P-től, függönyök konyhabútorok Hálók luxus kivitelben ■ I 8l|, gj|,
800-tól 3200 Pengőig.
Előzékeny kiszolgálás, feltétlen megbízható szállítási Az ország legnagyobb bútoráruháza
KOPSTEIN
SZOMBATHELY és SOPRON
K6szegi-utca 5. (üzlet az udvarban). Várkerület 62.
Telefon 428. Telefon 339.
a 1887-BEN. -W
m. évfolyam, 107. Hám
Mafykutilm, im. május 11, péntek
Ara 14 ffllfr
POLITIKAI NAPILAP
SxeikeM<<5»*« és kiadóhivatal: Fö-ut 5. tzj Keaithelyl IlókkladóhlvaUI Kossuth La|os-u.
•iám. 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetést ára :
egy hóra 2 pengő 40 fillér
A mérleg nyelve
amelynek a gyulafehérvári gyűlés likerét vagy sikertelenségét kellene mutatni, veszedelmesen ingadozik. Ugy a kormány, mint a parasztkon-gresszui megszervezői a maguk számára könyvelik el a győzelmet. Hl-vataloa helyen a helyzetet oplimlsz-tikusan itéiik meg és bizalommal tekintenek a további lelemények rlé. Egyelőre kormányválságot sem várnak. Manlu és Mlhalahe viszont összes eddig leadott nyilatkozataikban győzelemről beszélnek, amelynek legelső jrle az a tény, bogy a kormány nem merte megakadályozni a kongresszus megtartását, amit bizonyára megtett volna, ha elég erősnek érzi magát. Azt ls Ígérgetik nagy garral, bogy ez a kongresszus csak a kezdet kezdete volt, mert a küzdelem alkolmányos keretek között tovább fog folyni a feudális uralom megtörése s a jelenlegi kormány megbuktatása érdekében.
Ha összefoglaljuk a gyulafehérvári kongresszus benyomásalt, arra az egyszerű következtetésre kell jutnunk, hogy nem történt semmi. Igaz, hogy összegyűlt vagy kétsiázezer paraszt s a parasztpárt vezéreit a tömeg dörgő módon éljenezte, mig a kormány tag|si fejére szidalmakat szórt, az is Igaz, hogy a szónokok kemény szavakkal ostorozták a Bratlanu kormány vétkeit és hibáit s megesketették az egybegyűlt tömeget, hogy mindaddig nem nyugszik, amíg a jelenlegi kormány helyéről nem távolik s át nem adja ax uralmat Manlu-nak. Visxont arra is megesküdtek, hogy Románia egysége mellett utolsó lehelletflkig kitartanak s ezt az egységet megvédik ugy a bel, mint a külföldről jövő bárminemű támadás ellen. A helyzet ma ar, hogy a parasztok baxamentek, a jelenleg halaimon levő román kormánv pedig a hatalmat továbbra is a kezében tartja.
Minket Igazán nagyon kevéssé érdekel, hogy Romániában Bratlanu vagy Maniu van e halalmon, ba ez a kormányválság ax erdélyi magyarság számára Dem jelent könnyebbe-dést. Már pedig ha a Maniu féle követeléseket tüzetesebben szemügyre vesszük, egyetlen egyet sem találunk közöltük, amely a kisebbségek, elsősorban pedig az erdélyi magyarság mai igaxságtalan helyzetének megjavítását kívánta volna. Sít ezxel épen ellentétben harcias nyilatkozatok hang zottak el, amelyeket meg kellelt érteni az ott élő magyarságnak, de meg kell érteni a csonka hazában is, mert nekünk Is voltak adresszálva. Elfogulatlanul vizsgálva a dolgot, egyszerűen arról van szó, hogy Ma-nluék szerelnék magukhoz kspaiin-fanl a hatalmat 8 miudabban a gyönyörben és jótéteményben részesülni, amelyet Romániában a mindenkori kormányok számára a miniszteri tárcák jelentenek.\' Nem vagyunk olyan naivak, hogy ha Maniuék tényleg
kormányra jutnának, akkor valami nagy változást remélnénk Románia kül- és belpolitikájában. Lehel, br.gy a belpolitikában lennének részletkérdések, amelyeket Manluék máskép- n intéznének el, a helyzet azoDban csak annyiban változna, hogy más emberek előtt hajlanának térdet-fejet azok, akik a mindenkori hatalom hü szol-
gái » mjsok tennék zsebre « Romániában nem épen jelentéktelen sápokat. Az erdélyi magyarság azonban épen ugy szenvedne továbbra Is, mint ahi>/>y ma szenved s a román diplomácia ép;n olyan kérlelhetetlen ellentéte miredna továbbra is a csonka hazának, mint eddig.
kérdésben szüksége van.
Scltovszky Béla belügyminiszter hfisonló értelemben szólalt fel és közölte, hogy a főváros már annak idején adott ilyen hozzájárulást. A mostani hozzájárulás, amit a törvény elöir ma|d, nem lesz nagyobb a rendőrség összes költségének 20 százalékánál, de lehet, hogy a hozzájárulást még ennél Is alacsonyabban lehet megállapítani. Ennek során a kereseti adót nem kiván|a ezzel a pótadóval megterhelni. Egyenlő arány-
A kormány sürgősen segítségére siet a válságba jutott tokaji szőlővidéknek
A miniszterelnfik Szél főispán tervét elfogadásra alkalmasnak találja — Az Egységespárt általánosságban és részleteiben is elfogadta az appropriéoiós javaslatot
Budapest, május 10
(Éjszakai rádiójelentés) Ax Egy-ségespárt ma este Almdssy Láizló elnök vezetése alalt párlértekezlctet tartolt, melyen meg|clen(ej( a kormány részéről gróf Bethlen István miniszterelnök, Vass József. Hermann Mikss, Scltovszky Béla, Bud János, Csáky Károly gróf és Mayer János miniszterek.
Malloth Nándor báró felhivta a kormány figyelmét a tokaji riőIIÖs vidék súlyos válságára. Szé\'l főispán lemondása teljesen aktuálissá tette Toka| ügvét.
Mayer János földmlvclésügvl miniszter azonnal válaszolt éa kijelen tette, hogy sürgős segítsége1 kell adni. Ar. összeg azonhan olyan nagy, amit nehezen lehet előteremteni, de azt hiszi, hogy már megtalálta a segítség módját. (Nagv éljenzés) A Széli-féle lerv sok pénzbe kerül, de minden remény megvan, hogy ezt sikerűi megoldani.
Bethlen latvén gróf hasonló értelemben szólalt fel. Ext a kérdési rendkívülinek tartja és sejteni kell. Nemcsak, mert erre kötelez Tokai világhíre, hanem mert ez a kérdés benne van a földmlvelésUgvi miniszter programiában. Széli főispán tervezetét olyan bázisnak mondja, melynek nlaolán meg lehet Indl\'anl az akciót. Vannak ugvm ennek a tervnek hibái és ezeknek kiküszöbölésére idő kell. A földmivelésügyi miniszter legközelebb értekezletre hiv|a a zempléni képviselővel és az ösz-szes érdekelteket. Azt hiszi, ezen az értekezleten kialakul aztán a megoldás formá|a. Akkor én és Bud pénzügyminiszter feladata lesz előteremteni a szükséges pénzösszeget.
A párt nagy megnyugvással vette tudomásul a miniszterelnök és földmivelésügyi miniszter válaszait.
Ezután Bud János az approprlá-ciós törvényjavaslat intézkedéseit ismertette.
Ezeknek során kijelentette, hogy a hadikölcsönlulajdonosok segélyezés* nem hozható össze a valorizáció kérdésével. A városoknak a rendőrségek fenntartási költségeihez való hozzájárulásáról szólva kijentette, hogy csak annyit kér, amennyire e
ban kívánja a városokat a hozzájárulással megterhelni.
Erdélyi Aladár szerint csakis a városok, mint autonómiák mondhatják ki a hozzájárulást.
Scltovszky Béla: A vármegyék, városok és községek háztartásáról szóló törvényjavaslat előkészület alatt áll, de a kormány nem várhat addig. Erdélyi alkotmányjogi aggályalt eloszlatja.
Vass József népjóléti miniszter hangsúlyozza, hogy a hadlkölcsön-tula|donosok segélyezésének semmi köze nincs a hadikölcsönök valorizációiénak kérdéséhez, mert exxel a kormány azokon a jegyzőkön akar sfgl\'enl, akik teljesen elszegényedtek. Lakatos Qyula és fdnosy Qábor felszólalására válaszolva kl|elentl, hogy hajlandó foglalkozni azzal a gondolattal, hogy a 10 ezer koronás értékhatárt csökkentsék.
Bethlen István gróf hangsúlyozza, hogy ebben a kérdésben nagy óvatosságra vau szükség, mert ez a kérdés csak látszólag könnyű.
A párt az appropriációs javaslatot ugy általánosságban, mint részleteiben elfogadta és az ülés véget ért. Ulána pártvacsora volt, melyen aion-ban felszólalás nem hangzott el.
Az igazságügyminiszter programmjába vette az ügyvédi rendtartás reformját és a zárt szám
bevezetését
Budapest, május 10 Mielőtt a Hiz bx Igazságügyi tárca résrletes tárgyalására áttért volna, Pesthy Pál isazsáKÜgyinluiszler szólalt fel. Ismertette azt az alapvető irányt, amely Irányban eddig az igazságügyi tárca po)itlká|ít vezette s amely irányban ezután is vezetni | fogházépülelckkel kivAnji. A H-itvany-perre vonatkozólag érdemben nem válaszolhat, de r«f!ektál arra a kritikára, amely Rilhe-nauval szemben hangzott cl. Nigyon sejnAlalosnak tartja, hogy ezek a megjegyzések elhingzottak. Az Igazságügyi tárca költségvetésénél az volt az alapgondolat, hogy visszaállítsák a társadalmi békét.
Az eskQótblráskodást a maga részéről is elfogadhatónak tartja
s mihelyt az ideje elérkezik, nem fog elzárkózni anuak bevezetésétől. Programjáról szólva kijelenti, hogy frtlvrtte az ügyvédi rendtartás reformját és ezzel kapcsolatban a zártszám bevezetését. Továobi szándéka
jön vele. Mindent el fog követni a btrót képesítési pótlék visszaállítása és a kezelőszemélyzet pótlékának vlsz-szahelyezése érdekében. t
a sajtótörvény tető ulá hozása.
Ho*y milyen lesz, arról egyenlőre nem tehet közlési, de az ősz folyamán a s»|tónovcllát a Híz elé fogja
terjeszteni.
A hltbizomány
kérdéssel állandóan foglalkozik, ha a. törvényjavaslat elkészül, a Ház elé
Az ügyvédek helyzetében
igyekszik megfelelő kiutat találni. A szemben elhangzóit kifogásokra megjegyzi, hogy a Markó-utcai intézet nem a legmodernebb, de egészségi szempontból nagyon megfelelő. Végűi ismétellen hangsúlyozta, hogy
munkásságával meg akarja az országban teremteni a társadalmi békét, Jogrendet és Jogbiztonságot és meg akarja létesíteni az ország nemzetközt alapját ugy, hogy az necsak a kis épületeket, hanem a majdan kiépülő nagy épületeket is elbírja.
A részletes tárgyalás során Gál Jeuő kifogásolta a Hgtvmiy-p írben hozott Ítélet Indokolását. Ostör József politikai és sajtóperekben az esküdtbíróság visszaállítását látja jónak. Hajós Kálmán ax esküdtblróságot még a sajtóügyekben való ítélkezésre sem tartja alkalmasnak. A mai viszonyok között azért sem fogadhatja el az esküdtbíróság elvét, mert a felekezeti béke sem állt még helyre. Bródl Ernő szerint nem sajtótörvényre, hanem sajtószabadságra van szükség.
t-\'oly tatás a 4-ik oldalon
CALAI KOSLÖtW
1M8 mijus 11
A Vargha-féle városrendezési tervet, a Zárda utca meghosszabbításába vágóhidra 240.000 pengő kölcsön felvételét szavazta
meg a képviselőtestület
A Vé^sey-uical iskola ügyében elfogadták a minisztérium feltételeit A városrendezési térkép csak irányelv, a megvalósításról a képviselőtestület esetenként fog határozni — A Cinktórium rendezése, utcanyitás a „barátok kertjé"-n keresztül, a Frank-telek megvétele kislakások építésére
Nagykanizsa képviselőtestületének rendkívüli közgyűlése
Nagykanizsa, mijus 10
Máskor a .szokatlan érdeklődés* regisztráláséval kezdte a városházi események krónikása tudósítását, valahányszor — tjagy ritkán — úgy-ahogy megtel\'-.* a képviselőtestületi közgyűlésekre a diszterem pidiorai. Ma már a „szokatlan érdeklődés\' egyáltalán nem szokatlan jelenség. A várospolitika, hogy Igy mondjuk, divatba Jött Akiket azelőtt nagynéha vagy sohasem lehddt közgyűléseken látni, ma — amikor pedig közgyűlés közgyűlést ér — szorgalmasan elfoglalják minden gyűlésen a helyűket, vitatkoznak a plénum előtt és a zöld függöny mögött, sőt aion tul, az utcán is, otthon is. Ma érdekli az embereket a város és vele valamennyiünk közös sorsa. A szótlan türelem helyét a kíváncsiság, fontolgatás váltotta fel és minden, ami megtzüldik a határozatokból, többoldalú mérlegdés eredménye.
Igy van ex Jól.
hi ugy lenne még Jobban, ha ex ax érdeklődés nem puszta-talaj lenne, hanem klcsiráxtatná azokat a magvakat ls, amelyek soksxor vihar kö-
zepébe hullanak, hogy el is vesszenek abban.

A ma délutánra összehívóit rendkívüli köxgyfllést egynegyed 4 órakor nyitotta meg Sabján Oyula dr. polgármester. A közgyűlési terem mindkét oldala megtelt városatyákkal.
A Vécsey-utcal 8 osztályos elemi Iskola
épitése ügyében a minisztérium a város kérése ellenére ls ragaszkodott ai igazgató lakás épitéséhex és a városi bozxájárulás felemeléséhex. A minisztérium 140 000 pengős tervet dolgoztatott ki, amlhex 50.000 pengő államsegélyt Ígérlek. A közgyűlés dr. Balázs Zsigmond, dr. Villányi Henrik és Schiller Jóxsef hozzászólásai után kimondta, hogy a még fennálló differenciák miatt az iskolaépítést el nem szalasztja s habár a kikötés szerint december elsejére felépíteni már nem is lehet, a kultuszminisztérium fellételelt — bár azok súlyosak — elfogadja, ettől függetlenül azonban kérni fogja, hogy az Igazgató lakbérét ne 10 évre, hanem állandóan a város kap|a meg.
Városrendezés, utcanyitás
A hónapokkal döbb napirendről levett Vargha-féle városrendezési tervek kerüllek exulán tárgyalás alá. A tanács javasolta, hogy
a terveket irányadóul fogadja el a képviselőtestület,
az ut és vasút keresztezésekkel, villamos vasúttal kapcsolatos részleteket hagyja függőben,
a meglevő utcák szabályozási vonalainak építkezéseknél leendő betartását mondja ki,
uj utcák, terek nyitásánál pedig a terv vonatkozó részelt a képviselőtestület esetenkénti döntésre tartsa fenn.
Király Sándor müizakl tanácsos Indokolásában elmondta, hogy a város szabályozási tervei 1881. óla tdjcsen elévültek, azok akkor még a fejlődés folytán azóta beállott követelményekre (vasúti keresztezésekre, terek, kertek alkotására, a sugárirányú utcák összekötésére) nem ls gondoltak, Kiskanlzsát és több nagy UrtUdd pedig egyáltalán nem is érintdtek.
Felkiáltások közvdlenül az indokolás befejezése után: — Elfogadjuk I Elfogadjuk 11 ■ Rotschlld Béla dr. Ciudáikozását fejezte kl, hogy a kép-vlsdötestüld ilyen fontos kérdésben en block .elfogadjuk I". kai óhajt dönteni. Nem a terv, hanem annak pénxügyi és adminisztrációs bonyodalmai rejtenek veszélyeket és a szel-
lem rossz, amivel a tervet végre fogják hajtani. Konkrét eseteket mond el, melyekben már most, a tervre való hivatkozással, megakadályoxták sxegény emberek keservesen kiverekedett ollhon-szerrésl lehetőségeit. A tervben a város minden pontja rendezés aiá esik, igy ax mindenkit anyagilag is érdekel. A terv maga zseniális, de any-nylra zseniális, hogy túlhaladja Nagykanizsa szükségleteit és fejlődést kilátásait. A tervexö maga mondja, hogy egy 200-250.000 lakosú várost tétdex fel tervéhei. Attól tart, hogy a vá-rossxabályoxás megvalósítását a nagykörúton és egyéb utópiákon fogják kezdeni a belváros rendezése helyett. Az Idén ax össxes közgyűlések majd minden pontja anyagi terhek vállalását jdentdtr, de hol van egy intézkedés, amdy terheink köny-nyebb elviselhetését célozta volna? Amíg Így állunk és anyagilag egyre romlik minden körülöttünk, addig nem Varga-féle tervekre, hanem megélhetésre van szükségünk, (zajos helyeslés) addig nem szabad akadályokai gördíteni az építkezések elé. Indítványozza, hogy a teiveket vegyék le napirendről. (Zajos taps és éljenzés.)
Sabján Oyula dr. válaszában kifejtette, hogy az ilyen terveknél nem a nyomorúságos ma, hanem a jövő az Irányadó. A város-
rendezési terv különben is csak egy állandóan kéznél levő jó tanáca, amit a képviselőtestület olyan mértékben valósit meg, amilyen mértékben esetenként akarja. Természetes, hogy ax első cél a belváros kiépítése, a belterjes városépítés. Nem is lehet cél a mezőkön utcákat építeni, meri ez roppant megdrágítaná a közüzemeket. A körút, vasúti alul- és felüljárók ma természetesen utópia, amik még irányadóul sem szerepelhetnek, ezért li kapcsolta kl azokat a tanácsi javaslat ú. Hangsúlyozta, hogy
a városrendezést terv egy zsinórmérték, umiből elfogadása után Is csak azt fogja a kép vtselóteslület megvalósítani, amit esetenként letárgyalva Jónak lát.
Hajdú Oyula dr. a városi tanács lavaslata mellett szólalt fel, reflektálva Rotschlld beszédére, aki exután sxemélyes ügyben emelt szót a képviselőtestület folytonosan tartó zajongása közben.
Rotschlld Béla dr., miután a kérdést a képviselőtestület nem vdte le a napirendről, határozati Javaslatot nyújtóit be, melyben gondos és a városrendezési terv-komplexum alapos áttanulmányoxására valló ttxen-kél pontban foglalta öiize axokat a hozandó inlézkedésekd, melyek mellett a városrendezési térkép elfogadása a lakosságra nézve legkevesebb hátránnyal járna.
Sabján Oyula dr. és Király Sindor reflektáltak a határozati Javaslatra, hangsúlyozva, hogy az a tanácsi Javaslattal alapjában véve megegyexö, pontjai abban bennfoglaltatnak.
Tamás János d-. szerint mindkét Javaslatban sok a felesleges rész. Elég csak arról határozni, hogy elfogadja e a képviselőtestület a terveket általános Irányelvül. Hogy részieleiben hogyan kerül kivitelre, abban esetenként fog úgyis a képviselőtestület határozni. Exért 1( feleslegesek a tanács Javaslatában a különféle megsiorltáiok, melyeknek törlését kéri.
Sabján Oyula dr: Szükség van a megszorításokra azok megnyugtatása végeit, akik sulyoi terhektől féllik a lakosságot a teiv életbeléptetése kapcsán.
A képviselőtestület a városi tanács Javaslatát, tehát a Vargha féle vá-rosrendexésl tervet, esztendők sokat vilatott várospolitikai tHlc Rhodusm-l I felállással, nagy többséggel megszavazta.
A Zárda-utca meghoszabl-tása a „barátok kertjé"-n át A képviselőtestület egyhangú határozattal elfogadta a Zárda-utca,
\' Zrínyi Miklós-utca, Kazinczy utca éa \' a Cinktórium közölt lévő terület ki-hasítására, valamint a Zirda utcának a Szentferencrendi kertjén át a Kisfaludy utcáig való meghosszabbítására vonatkoxó javaslatát. A városrendezési tervből az első megvalósulást jelenti ez a határozat, egyben első lépés a Kaxincxy- utca, mint vasút felé vexdö útvonal másik oldalának kiépítéséhez. Az építést egyelőre csak a Kazinczy-utca felé eső részen fogják az uj utcában megengedni.
A Frank telek megvétele élénk vitát váltott ki. A Cinktórium rendezésével és (a 25.000 katolikust számláló Nagykanizsán sxükségessé váli) kibővítésével kapcsolatban a város megvenni sxándé-koxik a Zrinyi Miklós-utca 34. sx. Frank féle telket. A 238 négyszögöles telekért a rajta lévő épületekkel (egy négyszobás, két kisebb lakás és egy raktár), 3206 P 1917-ea lakbér hozadékkal 44 000 pengőt kér tulajdonosa. A város Javasolta megvételét, hogy oda — lakás ínségen enjhltendő — modern bérpalotát építsen.
Minthogy a képviselőteslü\'d ax ingatlan eladátl árát fut magasnak találta, Böhm Jenő, Sartory Zsigmond és a polgármester hozzászólásai után a tanácsot uj alkura utasította.
A belügyminisxter Ismert törvénytervezete az államrendőrség fenntartásához s városok hozzájárulását
kívánja. A Városok Kongressxusá-nak állásfoglalása sxerint a városok képtelenek ujabb terhek viselésére, azért kérik a terveidnek teljes elejtését.
A városi képviselőtestüld kimondta, hogy hozzájárul a Városok Kongrtsi-szusa feliratához és leikéri Nagykanizsa város országgyűlési képviselőjét, hasson oda a kormánynál, hogy ezt a terveietet vegye le s napirendről.
A vasúti állomásra vezető ut rendkivüll kaibihelyexése körül a vasút és város köxött folytatott tárgyalások odavezettek, hogy ax ntja-vilás 14 000 pengős költségének 60Vo-át a DSxA vasul, 407o-át a város fedezi,
Dr. Sabján Oyula kéri kimondani, hogy ha a vasút nagyobb áldoxatra is hajlandónak mutatkoxik, akkor ott rendes makadám-utat építsenek, amit aztán a város kezelne.
Dr. Matek Lásxló a DSxA vasút menetrend-össieállitását bárálja, amely nincs tekintettel Nagykanizsa város köiönségére.
Dr. Sabján polgármester védelmébe vesxl a DSiA-t és utal annak moatani előzékenységére. — Jelenti, hogy eljárt a napokban a DSxA Igazgatóságánál, hogy délután 2 órakor személyvonatot indítson Nagykanizsáról legalább Balatonboglárig, ugy, hogy este vissza ls lehessen Jönni. Ed most a képvisdőtestflld nevében is fd fogja terjeszteni a DSxA igaz-
1936. május
11
ZALAI KÖZLÖNY
ga»ósá*átor.
D.\\ öiley Oyörgy, dr. Hajdú 0>ula éi dr. FOlöp György felszólalásai
ulin a képviselőtestület egyhsngu\'ag megszkvaita a 4400 pengős hozzájárulást.
Rendezik és bővitik a vágóhidat
D . Krátky István f ^gyző ezután hosszan ismerteti a nagykanizsai rágóhid ügyét. Felolvasta az alispán rendeletét, amelyben utal arra, hogy a .Zalai Közlöny" cikkeiből értesült a nagykanizsai vágóhídon uralkodó állapotokról, mire nyomban leküldte Kanizsára dr. Kertész L\'jos állategészségügyi fel ügyelót a vágóbid alapos megvizsgálására, mtj j sürgősen elrendelte a vágóhídi hiányok pótlását. Hangsúlyozta az alispán a sertésszuró telep feltétlen szükségességé*, amelynek eddigi halasztása ugy a városi vezetőség,mint a képviselőtestület mulasztása, úgyszintén a hűtő felállítását, amiket a vármegye is tel|es erejével fog támogatni. As a terv, hogy a sertésvágóbida (180.000 p) ne a jelenlegi vágóhídon építsék, banem ott, ahová egy uj közvágóhíd építése vsn tervezve.
A tanács javaslata, — mondja ki a közgyűlés, hogy a vágóhídi munkákat 46.000 pengő költséggel elkészítteti és erre függő kölcsönt vesz fal (erre vonatkozólag már tárgyalnak is helybeli pénzintézetekké) és mielőbb elkészítteti a hütö terveit is.
Dr. Hajdú Qyula a tanács javaslatának elutasítását kérte, ellenben Indítványozta, hogy nyolc napon belül egy uj közvágóhíd felállítására vonatkozólag terjesszen elö uj jtvaslalot.
Dr. Kertész Lajost hosszan és szakszerűen szólt a tárgyhoz. A jrlenlegi
állapotok mellett semmiért nem vál lal felelősséget. A sertésközvágóbid sürgős megépítését kéri. Egy uj közvágóhíd építését nem bírjuk kl. Ez a dijaknak és a húsnak nagymérvű drágítását vonná moga után. A vágóhíd jelenlegi helyén kívánja felépíteni a serlésvágót.
Király Sándor hozzászólása után a po\'gármester részletesen megvilágítja az ügyet. Sierencséilenfll volt megválasztva a mostani vágóhíd helye, — mondja — sz a hely pe dlg, ahová az uj vágóhid van tervezve, még nincs kellően e készítve erre a célra. Kéri a javaslat oly mó dositását, hogy hatalmazza fel a közgyűlés 240.000 pengő kölcsön jelvételire sertés vágó és hütö cé j ilra.
A közgyűlés nagy szavazattöbbséggel elfogadja a tanács javaslatát a polgármester módosításával.
Hozzájárult a képviselőtestület a hercegi uradalommal való kisajátítási egyezség megkötéséhez — a csalornan Qhöz szükséges Ingatlanok tárgyában. Kb. 12 5 kat. holdról vi n szó, kat. holdanként 2000 pengő vételárral.
Elfogadta a képviselőtestület a városi zeneiskola szervezési és szolgálati szabályzatát, majd u|ból megalakult a Központi Szeszfőzde ellenőrző bizottsága.
A közgyűlés este háromnegyed 8 órakor véget ért.
Ismeretlen antó nekiment egy szekérnek, árokba döntötte, azután a soíför megszökött
Nagykanizsa, níljua 10
Tegnap délután su\'yos autókarambol történt Pogányszentpéter község eött, melynek okozó|a egy, valószínűleg kanizsai autó, megszökött s most a csendőrség nyomozza.
Szerdán délután Szakáll Sándor pogáoyszcntpéterl gazdálkodó ebéd után lel két óra Újban két lovas szekerével, mely cseréppel volt megrakva, Kanlzsárél hazafelé tartott és már a község előtt haladt lassú lépésben.
Egyszerre ijedten vette észre, hogy egy sebeseb rohanó autó, melyben a soffőrön klvűl ketten ültek, hátulról nekiszaladt a szekerének. Az összeütközés következtében ö lezuhant és súlyos sérüléseket szenvedett lábán és fején. A szekér pedig beborult az árokba, a cserepek mind összetörtek. A lovak megbokrosodtak és elszaladtak. Később egy falubeli ember fogta meg őket és hozta vissza.
A karambol következtében, termé-
Ünneplő falukon kereaztfll a pogányvár! hegyek alá
Uti élmények, éjfélkor az országúton elfogyott utolsó csepp benzinig
május 10
szelesen az au\'.ó sem mehetett to vább és Igy kénytelen volt megállni. A vérző fejű StakáU kérdőre vonta a sofförl, a karambol mist\', de azt elfele|\'ette, hogy az autó rendszámát megnézze. A soffőr még gorombáskodott vele, majd felugrott az f utóra és kikerülve az árkba borult szekere1, elhajlott.
A szerencsé lenül Járt gazda, akinek tetemes kára azármazott abból, hogy a szekér cserép össietöröt*, Bader Béla pogányszentpéterl bér löböz ment, ahol első segélyben részesítették é« egyben B d:r még még azon délután telefonon jtlen-tette az esetit s kanizsai rinlörség nek, ahonnan a csendörséggel léplek érintkezésbe és megkezd\'dölt a nyomó: ás a soffőr kilétének megálla pltására.
Mint értesülünk a pogányszent péteri kisbíró is látta a karambolt okozó autót és állítólag megjegyezte a rendszámát ls. Ha ez igaz, akkor hamsrosan meg lesz a soffőr is.
Nagykanizsa
Autóbuizok izezonja van most Nagykanizsán. Hol a MAVART, hol meg a Nagykanizsai Vidéki Autóbusz Vállalat lep meg bennünket egy egy ujabb kocsival, ujabb járattal. Megpezsdült a vérkeringés a közlekedésügyiig álomkóros seny vedéibe süly-lyedt vidéken, amit lassanként bővülő érhálózattal kapcsolnak be a gaidasági élet anyag- és energiacseréiébe az eddig töretlen gazdasági vonalakon végig guruló autóbuszok.
Az Unger-Ullmann Elek és Társai Nagykanizsai Vidéki Autóbusz Vállalatának, amely eddig csak a világtól elzárt Letenyével tartotta fenn az összeköttetést, most még két |árata van kidolgozás alatt. A próbajáratai már mindkettőnek megvoltak. Az egyik a Nagykanirss-Hahót 1 járat, a másik a Nagykanizsa Zalaizsbar-Zalaapátl-1.
*
Borús ég és derűs hangulat mellett tette meg első útját a szabari autóbusz (18 személyes, 12 40 HP Magosix kocsi). Zalaszabar volt az u irány. A megterhelés nem volt m>ximális, de a 12 tagu csupa férfi társaságban megindult ,ki hány kiló?" vita csakhamar eloszlatta a a .próba" elégséges volta felöl táplált iggáiyainkat Alig vágtam ki büszkén a 74 és felet, sietett valaki bemondani a 93-ef, erre viszont jött a másik a 104 gyei, de nem sokáig örülhetett a rekordnak, mert betefe-jezte a vitát a kirándulás legsúlyosabb egyéniségének 113 kilós bevallása. Így tehát a próbajárat kellő megterhelése mégis csak biztosítva lévén, jókedvűen zötyögtette társasagunkat a jó kanizsai .flaszter" a récsel országút felé. A Petőfi-utcában pedagógiai élmény tart derültségben bennünket. Oazdagh főtisztelendő szólt Imigyen:
— De rendetlenkedő diákgyereket már láttam 1
Következik a sport-élmény. A sportpályán rug|ák a vasárnap délutáni futballt. Felugrál az egész társaság és az ablakon át drukkol egy-két lövésnylt, ameddig az autóbuszsebesség engedi.
Szak élményekben sígcs hiány. Pln/ir Nándor jóizü autóbusz-törté neteket mesél. Unger Lexl ugyanaddig a pót-sotfőrnek adja ki a másnapi rendelkezéseket és a veze-
tésre, motor-müködésrr, egyéb szerkezeti dolgokra notabenézlk.
Vadász-élmény következik. A Békásánál kékposztós, fehér paszo-máoyos városi kocsis feszit a városi kocsi bakján. A kocsi üres. Jártat. A lovak megijednek. Odébb Sabján polgármester, puskával a kezében, Hemmert főszámvevő és kislánys intenek felénk jó utat az erdöazélröl. (Ez a találkozás a társaság vadásztagjait — bőven vannak — felbátorítja a vadász-ks\'andok mesélésérs. Mit volt mit tenni? - hallgattuk.)
Néprajzi élmény. Az árokparti gyepen, a nekiiramodott május buja zöldjében, hegyesba|szu őrmester ül hosszura nyújtott lábbal. Mellette az asszony, meg a gyerek. Nem beszélnek, csak néznek ünneplöen előre. Ingujban száguldoznak biciklisták. Egy jól nevelt kaputos pspa két fiát sétáltatja mintaszerű komolysággal.
Amerre nézünk, életet, termést Ígér minden. Itt ott ünneplő feketébe merevült polgár lóbál|a nehézkesen kezét-lábát s zöld táblák között. Boldog reménykedéssel lesi s zsendülő életet.
A falvak mind ciupa ünneplőben bámulnak utánunk. Tisztára sepert csupa-virág udvarok, terítés támasztó, tarka-rokolyás asszonynép, villogó csizmás férfi-csopo tok a korcsma táján. Egy-két percre az autóbusz a falu szenzációja. D; csak épen annyi, hogy megbámulják, az apróbb népség kíváncsian körül Is veszi, de a .komolyabb" elem már módin alul valónak tarlaná, hogy egykedvű tekinteténél lobban is kimutassa érdeklődését. Csík Oalambokon jegyzi meg egy ebéd utáni sziesztáját pipázgató polgár, (miután jobbról-balról, mint a lovat a vásáron, megmustrál-gatta a nagy szürke alkotmányt, aztán hümmögve filreigazitotta a bajszát a pipa csutorával):
— Hü, mekkora fenye kocsikereke van I
Kiskomáromban álltunkban egész az Indulásig szemrebbenés, rgy szó nélkül latolgatta kociinkat egy jóvágású gazda. Mikor aztán nekilódultunk a tovább-útnak, akkor mégis kiszaladt a száján á véleménye, — Igy e\':
— Há\'... kritikus egy találmányi
A gyerekek közlékenyebbek. Minden községben, ahol megállunk, körülözönllk Oazdagh főtisztelendőt
Garantált színtartó
férfiruha vásznak megérkeztek
_
Singer József és Társa
divatáruházába.
ZALAI KÖZLÖNY
1MB május II
és ragyog az arca, amelyik közeit bb-röl lud felbámulni reá, pláne amelyikhez kérdé e, Jó szava li van.
Szllvay Jegyzőt, a pik\'ura muzs ja mellé szegődött nótáriust felvesszük, az\'át megyünk tovább. A ko csma magts lípc ŐJéról c ipőre telt kézzel, magyaros ruhlbm, mint rjy II. Blaha Lujz-, n(z utánunk a Ifrmeles korcsmárosné.
Megcsudáljuk takaros és általában ennek a vidéknek szép nép/lseletél, a garabond buciul a kopott harangláb körül, a kisradal cigány karaván\', amelyiknek közepén u<y Olt az ö\'eg dádé kerozlbe rakó t lábakkal, mint valami szolgálatonkl<üll BuJha. Közben Kozák Géza főbiz\'os a Btedecke-rünk, tki a vidéknek minden zrg-zugát a katonai térkép pontosságával ismeri. Szemköz! vegünk muzsikuscigányok rajzanak a garabonc! buctu leié, — sz országút pora vastsgon lepi a hegedűt, meg a c mbalom feketéjét.
Nagyrzdánegy su bankó legénykét szalaj\'unk a jegyzőért. Kis vártatva jön vissza a gyerek:
— Azt Izenl a jegy.ő ur, hogy nem jön, mert nincs iithon.
Harsát, y hahotánk ulán deiüit csak kl, hogy diho^yls a jegyző: a jrgyzöné küld e az Utenelel.
Zilsszsbar festőnek, poétának el-ragadóin szép miliőben, gyönyörű zalai dombok lanlás völgy\' b?n fekszik. H írom vasu\'áMomása van. Cs k az a baj épen, hogy az egyik 12, a másik 14, a hirmadlk 15 kilométerre. Ez aztán nagyon meg is látszik a falun. Mint falat kenyér, kell néki valami közlekedési kapocs a külvilággal.
A községháza ajtajában txotikus saruival az egyen-zubbonyán, hd-fehír, Andrássy-szakállu hajdú húzza magit peckes haptákbi. (Az élele történetétls megírom talán valamikor.) Mig a hlva\'alps urak n?gykomolyan bivataloskodnak, Kovács JJzsef jegyző* k vendégszeretetére bízzuk ma-guikit. (lamerösek ők a kanizsai k előli: Itt játszott pir éve a ssjtó-estélyen Kovács és kedves, muzslkus-tehelségü leánya eredeti H wil zenét — lévén a cssiád valamikor 6 esz tend ig egyhuzamban H wil-szlget iakój ) Közben áizónázunk E;cr-araciára Detyék portálára, más része a társaiágnak Slmonék bázatáján néz u\'áns, hjgy vzcsoraldőre minél kedves bb kompániát verbuváljanak össze a nótáriusok kedves, vidám, csupa kacigás, csupa muzsika otthonába.
Későre esteledve, Relner Káro\'y jegyzöiegéd (kanizsai fiu) bübá|osen szóló híKedojtték», a H wai-gltár együttes, sok sok (meg\'rásra váró) jóizü göcseji történet és nem kevés pohár jóféle pogány vári után megmegpróbál uv, kl tudja m\'g gyorsan elrecitálni a göcseji próbái: „öma, szórna, lik, kr«|cár, Kirlszlus, ku-rumpli." (Addig nem is ivott a göcseji ember, amíg ezt (gyszuszra hiba nélkül tud|a elmondani.)
Tizenegyre Járt az idő, mikor öiszeszcd iőz\' ödtünk vlsszaindu óra.
Ekkor jött az u\'l-élmények java.
Kiskomárom és dtlambok közölt Msgna\'xlnk egyszerűen, de hajll\'- | hatatlan csökönyösséggel megállott. Az Itten szabad ege a\'atl az országúton — .se lűled, se hozzád!" Ki- j fogyott a benzin az u\'olsó csöppig. A kényelmes, szép Magos\'x. amelyiket a V illatat kitlevél szerint 100 kilométerre 14 literes benzinfogyasztással veit meg, — épen mégegy-szer annyit fogyasztott és otíbsgyott éjfélkor egy kocslr ikomány embert az országúton. Bekutyagollunk Oa-lambokra. 0 I van egy b:nzln-ál!o-más. A nemzetközi Jel ott van a biz falán. D\'römbölésűnk után báromnegyedórára meg is je.\'ent a báz gazdája és kedélyesen kijelentette, hogy nem haragszik a zavarkodásért, de benzin... az nincsen. Szerencsére lAng Imre klskomároml körorvos autójtval esett találkozásunk megmentette a be\'yzetet és Klskomárom-ból szerzett benzinnel sikerűit baj nélkül megtenni a hátralévő utat, aminek eredményeként a Villalat az egyébként pompás kocsit ki fogja cserélni.
Még jó, hogy a galamboki kényszer-szieszta alatt két Jóízű szavú éj|ell bakter Igyekezett szóval tartani bennünket, amiközben a régen alvó korcsma zárt ajtaja elölt sóiba ültük a garádicsot, meg a nyekergő gémes kutat rohamoztuk meg, gyakorolva a vaspintos vödOrbJI való ivás nem épen könnyű mesterségét. (Igy érthető, bogy a .tik, a karajctr, Kitisztul, kurump i" bin hazáig sem e;elt hiba I) (bl)
A Ház Ülésének folytatása i
Rassay Károly követelte, hogy politikai és sajtóügyekben á\'litsák vissza az esküdtbiróságot, egyéb ügyekben pedig Ítéljenek a szak-biróságok. — Öüör, 011, ErCdy-Harracb felszólalásai után ,
Kálnoky Bedö Stndor visszautasította egy-s felszólalók azon kije-lentéseit, hogy a bíróságoknál egyei bírók bi stzub^l Ítélkeznének. Akik eztálli ják a baloldalon -n mondotta emelt hangon, vegyék egyszersmin-denkorra tudomásul, hogy
most a polgári társadalom vívja nagy harcát a Maix féle kom munlsta kiáltvány ellen, melyet a szocialisták szeretnének megvalósítani
Odl Jerő az aján\'otla, hogy vezessék be a magyar-stilü talár rend-zert.
Vdry Albert a bírák anyagi helyzetének |a\\i\'ása érdekében bes él. Peslhy Pal ignzságögyminlsz\'er erélyesen visszautasítja azt az álli\'ást, bogy a bíróságoknál ne lenne egyenjogúság.
Ei után a Ház a hátralevő szakaszokat vita és hozzászólás né kit! fogadta el. Az ülés léi 7 órakor , véget ért.
NAPIHÍREK
NAPIREND
Májua II, péntek
Római katolikus: Mamert pk. Protest Mamert. Izraelita: Ijar hó 21. Nap kel regijei 4 óra 29 perckor,
nyugszik délután 19 óra 24 perckor. •
Városi Szlaház. .A fehér rabszolganő*, keleti regény II felvonóban. Főszereplők: Llana Hald él Vladimír Oildarov. — Kétfelvoniso* burleazk. Híradó.
lozeósznrcAm
Városi Mozgóképszínház. Ma 5, 7 és 9 órakor „A lebér rabszolganő", keleti regény II fejezetben. Főszer, plök: Lirne Hald és Vladimír Qildfrov. — Kétfelvonásos burleszk. — Hiradó.
— Cserkész zászlószentelés. Istennel, Munkával a Hazáért gyönyörű jelszóval üdvözlik meghívójukon a derék 77 es cseik\'.szek a város közönségét abból az alkalomból, hogy vasárnap tartják Impozánsnak Ígérkező zászlószentelés! ünnepségüket. A Szent László cierkészek eme ünnepségére a messze vidékről diszes előkelő közönség sereglik rgybe Kanizsára, akik között helyet foglal a zászlóanya: gróf Zichy Ödönné és Slk Sándor, a kiváló piarista pap köllö, akinek verseit sz egész ország szereti és ismeri. A zászlószentelés fővédnökei és védnökei sorában ott találjuk a város polgári és katonai táisadalmának színe-javát. Az ünnepség vasárnap délelőtt egynegyed 10 órakor kezdődik, mikor a fővédnökök, védnököd, egyesületek, vendegek, koszorús leányok gy ülekeznek a Rozgonyt- u. iskola udvarán. Tíz órakor a cserkészekés vendégsereg felvonul a felszentelendő zászlóval a Rozgonyi-u\'cán, az Erzsébet (éren át a fehötemplom elé. Fél 11 órakor ünnepi szentmise lesz és ekkor történik meg a zészló megszenteli sí, majd a zászlóizegek be-verése. Ezután diszmenetben elvonul a cserkész Ifjúság a Korona előtt. Délben a Koronábin étlap sze-rint diszebéd. Dilulén 3-6 lg a záazlószegek folytatólagos beveréss a Rozgonyl-u\'cai Iskola udvarán. A felvonulásokat a katonazenekar kíséri. Kedvezőtlen idő eielén gyü\'ekézés a p\'ébánia templomban, ahol fél 11 órakor szentmise és zászlószentelés. A többi programpont marad. A cserkészek zésilószentelése érthetően nagy érdeklődéire tar hat számot.
— Kinevezés. A pénzügyminiszter Schiller János volt nagykanizsai forga\'mladó-föellenőrt a csurgói m. kír.sdóhivata\'hozállampénztári tisztté kinevezte.
= Üvegezés, kittelés, képkeretezés Igen olc ón Púmnál, Király-u. 10.
== Három igaz szó: Bruncslcs bora jól
— Himlőoltás. Nagykanizsán vasárnap dé után 2 ólától a Rorgonyl-utcai tornateremben himlőoltás iecz, mely alkalommal az összes csecsemőket, akik még eddig nem vol ak beoltva, úgyszintén azon vidékié et is, akik idézést nem kaptak, be tolják ottani. --
— Tavaszi kabátok, jutnper ruhák, női kalapok, óriási választékban a Msgyar Divatcsarnokban, Fő ut 13. Bzám alatt
— Három Igaz szó: Bruncslcs
bora jól
— A Piarista Diákszövetség műsoros előadása. Érthetően nagy érdeklődés előzi meg a Piarista Di\' k-szöveteég első nagyobb kanizsai megmozdu\'ását, mely gazdag és nívós műsor keretében mutatja mrg azt a készségét in, hogy irodalmi előadások a művészetek propagálását Is sorompóba tudja állítani a legnemesebb cél, a bösi halottak emléktáblái költségeinek |avára. Ai alábbi műsor olyan gonddal és szakértelemmel van összeállítva és a rendezés olyan körültekintő, hogy ez az irodalmi és művész délután, mely vasárnap délután hat órakor kezdö-d k a reálgimnázium tornatermében, a szezon egyik kiemelkedő eseménye lesz. Műsor: 1. Suppé: Bocacdo. Egyveleg. A gimnázium Ifjúsági ze-nekara 2 a) Révffy: Bus magyarok imádságs; b) Hoppé: A reményhez. Éiekli az Ipartestületi DilárdaVan-nay János zeneiskolai igazgató vezetésével. 3. Költemények. D . Slk Sándor kegyesrendi tsnár. 4 Mozirt: 12. Vonós négyes. Játszák: Lernber-kovicsné Wíber Margit, Székely István, dr. Krátky István, Oraff Vilmos. 5. Lányi E.: .H-f, swm, siá,\'. Énekli az Ipartestületi Dalárds Van-nay János zeneiskolsi igazgató vezetésével. 6. Népdalok, induló. E ő-adja a reálgimnázium cscrkész-fuvós-ze nekara. _
Anna főhercegasszony vállalta az alakuló nagykanizsai MANSz fővédnökségét
Ismeretes, bogy Nagykanizsán alakulóban van a MANSz fiók. A hazafias célú hölgy-egyesület megalakításának lei vét lelkesen karolták fel Kanizsa asszonyai, ugy hogy a tagok már egy éve reprezentáns számban vannak együ\'t, várva az ünnepélyes megalakulást, amit eddig függőben volt kérdések késleltettek. Az egyik függő kérdés volt a fő védnökség. Az előkészítő bizottság ugyanis már ez év januárjában felkérte a fóvédnökség elfogrdísára Anna főhercegasszony*. A bizottság érdeklődésére József Ferenc főherceg titkári hivatala tegnrp ér\'esitette az alakuló kanizsai MANSz ügyeinek inlézőlt, hogy a főhercegasszony a fővédnökségét már a felkéréskor elfogadta s azt közölte ls a MANSz budapesti központjával, mely azonban ugyláiszik megkésett a fiók értesítésével. A védnökséget dr. Kál-lay Tlborné már korábban ugyancsak elfogadta. Tormay Cecil országos elnöknek a lejövetelben volt akadályoztatása is megszűnt, ugy hogy most már ml sem ál! útjában a kanizsai fiók megalakulásának. Az uj, hazafias célú egyesület csak nyeresége lesz a nemzeti gondolatnak Itt, a trianoni hitáron, abol a magyar érzés demonstrációjából s legtöbb sem elegendő.
Legújabb nyárt nyakkendő kfilfiilegeuégek ugy választékku
kaphatók
SZOMOLÁNY1 OYULÁNÁL
Csengery ut 2.
=» Találtak egy kiciike gyermek-ciplt a Kidaludy-u\'cában. Tulajdonosa jelentkezzék.
1928 má|ua 11.
ÍAU1K0ÉL0NY
pörkölt kávéját mindenki szereti.
A Mura visszahúzódott medrébe
Murakeresztur, május 10 Tudósítónk telefonjelentése alapján megírtuk, bogy a Mura Ismét kiontott és a szombati áradásnál nagyobb mértékben borította viz alá kómyékét. Ma anól értesítenek bennünket, hogy a Mura áradása még tegnap teljesen megszűnt és mára Örvendetesen visszahúzódott medrébe. Itt Írjuk meg, hogy Horvátországból ugyancsak árvizek hírét kapjuk, amennyiben ott a Dráva és s Száva Öntött ki és több ezer hold szántóföld is viz alá került.
MIMIMIMtl
I3SI szakszerűen készít
Ttxveietéket fa fftráöberendexéseket
IflMl M * IMII
Király-utca 45. Telefon: 271.
Nem érkeztek jelentések a járásbeli fagykárról
Nagykanizsa, május 10
A meteorologiai jelentés szerint szerdáról csütörtökre virradó éjjel fagynak kellett volna lenni. A több napos esőzés után szerda estére csakugyan kitisztult és egész éjjel ragyogó csillagos ég alatt leslék a gazdák, hogy megjön-e a vészi jósló fagy. Hűvös időjárás volt az éjszaka állítólag több helyen kisebb természetű faggyal, azonban a kanizsai |árás főszolgabírói hivatalához eddig nem érkezett Jelentés a járásból, hogy nsgyobb arányú fagy lett volna. — Annál nagobb aggodalommal tekint a gazdaközönség a holnap kezdődő három fsgyosszeni elé, akik tavaly is csúnyán elvitték a magyar termés Jsvát és a szöllöket.
— Leventékhez. A különleges csoportba és az 1907. évfolyamba tartozó leventék folyó hó 11-én, pénteken este fél 8 órakor a Rozgonyi-utcai tornateremben pontosan Jelen-Jenek meg. Vezető-föoktató helyettes.
— 20 havi részletfizetésre szállítjuk — igazolvánnyal ellátott ügynökeink utján is — az egész viisgon legjobbnak elismert Singer varrógépeinket. Singer varrógép részv.-társaság Nagykanizsán, rö-ut 1.
Levert, idegeTEmerliit
szédülésben, fejfájásban szenvedő egyéneknek fontos, hogy Isnsusl eméaztószervelk rendbehozására néhány héten át naponta i/i pohárral valódi
Hunyadi János
természetes keserflvlzet Igyanak.
Egyetemi orvostanárok, a Hunyadi János Ivókúrákkal rendkívül szép eredményeket értek el, ugy anysgcsere-za var oknál, mint a máj, vese és epe
működési rendellenességeinél.
I — Olcsóbb lett a kaposvári i autóbusz. A MAVAKT igazgatósága I belátta, hogy a Nagykanizsa—Ka-posvár-i autóbusz-járat menetdíja tulmagas ahhoz, hogy az egyszerű nép ls igénybe vehesse, azért elhatározta, hogy a viteldíjat a mai naptól kezdve kilométerenként 12 fillérről 10 fillérre redukálja és hogy Nagykanizsáról egy negyed órával későbben indítja el sz autóbuazt. Igy a mai naptól a viteldíj Nagykanizsától Kaposvárra vagy viszont 7 pengő 40 fillér. A MAVART Igazgatóságának üzleti szempontból is be kell látnia, hogy még lejebb kell szállítania a viteldijakat, mert J%» közönség még igy is csak kivételes esetekben veheti igénybe az autóbuszt a vonat helyett. A negyed órával való későbbi Indulás sem az az időbeli beosztás, amely a nagyközönség kényelmét figyelembe vesal.
= Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
— Felhívás a fötdhözjuttatot takhoz és a földigénylőkhöz 1 D>. 1/üss Zoltán járási gazdasági felügyelő felhívja mindazokat, akik földreform során földhöz jutottak, azonkívül azokat, akik kaptak és földjükről lemondtak, úgyszintén azo kat, akik még földet óhajtanak, bogy vasátnip reggel pont 8 órakor je lenjenek meg a városháza kis tanács termében, ahol fontos értekezlet lesz.
— Adományokat kér Czlkltn Ferencné Magyar-utca 81. sz. alatt lakó asszony, aki 4 apró gyermek kel betek óta kenyérkereső nélkül vsn, mert napszámos ura betegsége miatt nem doigozhaUk. „
— Oyermek kezébe nem való a sarló. Kraskovlcs Mária 12 éves bajcui leányka sarlóval füvet vágott a mezőn. Ugylátszlk rosszul fogts kezében, mert sz éles szerszámmal veszedelmes sebet ejtett lábán. A kanizsai kórházba szállították.
— Három Igaz szó : Bruncsics bora Jó I
— Vlzrebocsátották a Szántód-tihanyi kompot A Szántód-tihanyi motoros kompot — amelytől már több Ízben megemlékeztünk — vlzrebocsátották és a közeli napokban megindul, hogy a zalai éa somogyi partok között gyorsabbá tegye a forgalmat.
= Tornacipók és tornatrikók, futball és atlétikai dresszek, cserkész felszerelések legolcsóbban kaphatók Szabó Antal sportüzletében.
— Nyolc napos lakodalom Somogyban. Szullmdn községben Dré-her Oyörgy biró fis nőül vette Frlm-mer Márton leányát. A lakodalom 8 nspig tartott és azon 500 vendég vett részt. Elfogyott 1 tehén, 3 borjú, 4 sertés huss, 2300 liter bor, 5 métermázsa liszt, 400 tepsi rétes, 300 baromfi, 3 mázsa cukor és rengeteg .egyéb dolog". A táncnál két cigánybanda |4tszott egysrerre.
— Szabók, varrónők, háztartások, cipészek a világhírű PFAFF varrógépeket használják, mert működésük csendes, varrásuk szép és tartós. Husz havi részletfizetésre is kapba\'ók Brandl Sándor és Fia cégnél, Deák-tér 2., a felsőtemplomnál.
Kakaci székrekedés, vastagbél ka
tarus, vertoriódás, pulfadás, aranyeres csomók, csipöfájás cseleinél s lermészetes „Ferenc Jőzsel" keserűvíz reggel és esfc egy-egy kis pohárral bevéve, rendkívül becses házi-izer. Klinikai megfigyelések tanúsága szerint a Ferenc lóuef viz még ingerlékeny bein betegeknél is fáidalom nélkül ha\'. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és fűszer-üzletekben.
— Életmentő ács A Vilma telep partjánál egy fiatal Iparos: Tímár János siófoki lakos 5 éves fiival csolnakáznl ment, amikor a komp-kötél a gyermeket a vízbe rántotta. Nagy Mihály hijóics utána vetette magát a partról és kimentette.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávéházában VIII., Baross-tér 10.
f___; ■ •
i ma in
Még ma, pénteken B, 7 és 0 órakor
A fehér rabszolganő
Keleti regény 11 fejezetben. Főszereplők: Liane Hald és Vlaüadr Sáliam.
BURLESZK HIRADÓ
TÓZSDf
A mai értéktőzsde kedvetlci hangulatban nyitott. Később a favorit értékek piacáról kiindulva a hangulat javult. A tőzsdeidö második felében csendes üzlet mellett alig illőit be változás. A spekuláció ilisl favorizált SaJgó, Truat, Fegyver, Láng, Lámpa, Szikra, néhány oyomdaértéi további árnyereséget ért el, s papírok legnagyobb része azonban üzlet-telen és változatlan volt. Magyar Hitel, Nova és Cukoripar, továbj* Magnesit árfolyama kissé lemorzsolódott. A forgalom csak a favorit értékekben volt élénkebb, egyébként elcsendesedett. A flxkamatozásu papírok piaca ma is üzlelteien volt. A valuta és devizapiac tartott
Zürichi zárlat J Párti 20 42, Loadon 25 32Vs, Kewyork 318-85. Brtlssel 72 45. Mll.no 17\'331/s, Madrid 87O0, Amsterdam 109-321/1, Berlin 124 l2\'/t, Wien 73-00, SotU 3 74Vi. Prtfs I6-S8, Vsrsó 58 15 Hada pest lOUVt, Selgrád 9-13\'/*, n.kirsst 3 20.
Terménytőzsde Buza 10-15, rozs 10 fillérrel esett. — Az Irányzat lanyha, a forgalom csekély.
Hsat Uu». 76 kg-os 33 95-84 15, 77 kg-os 34 25—34 45, iM kf-oe 3465-34 80 79 kg-os 34 95-35-10. 80 kg-oe
35-10-35-20. dunántuli 76 kg. 33-65—41-80 77 kf-oe 33 90 -34 10. 78 kg-«e 34-25-3440, 79 kg-os 34 55-34 78. 80 ka-os 34 75 -34 85. rozs 31-45 -31 60, takarm. árpa 3000- 30 20, sórárpe 32-OO-tt-OO, seb 33 10 - 33 40, teafát 28-00-28 30, Búzakorpe 24 00-24 25.
i kséap«sfl Tflzsás dsvlu-jegyxéM
VALUTÁK Angol L 77-85-28 00 Wfa Ír. 7980-80-10 Ceebk. 1690-1698 Dánk. 1Í3 25-153-85 Btoái 9 98-I0-C6 Oollá/ £69 50-571 60 francia ti 2255-22 75 KoU. 230 50-23150 Ungyel 64 05-6435 Ut S 49-3 54
lev* — —
Ura 30 05-3025 Márka 136 65-137 15 SchllL 8030-8065 Norvág 153 í 0-153 60 lvájcn.11005 -110-45 S»ád k. Ifi3 25-153 85 Peseta 95 80-96 40
DBVIZAK
Amst. 23065-231 3> Belgrád I0-C6-I0U4 KerBa U6-78-U7 18 Bakarest 3-51-3 Í5 Brüsszel 7982 80 07 Kopenh.153 37-»»-77 Oesle 153 10-153 £0 London 27 8^-27-67 Milano 30-11-3021 Newyoik 671 70-3 30 Pille 2*47-2X57 Prága Itt\'94-16-99 Ssofta 412-415 Stoekfa. 153 37-46377 Varsó 64 07-8427 Wtea 80-42-8067 ZSrtefa 110-18-11048 Madrid 95*85-96-85
Sertésvásár
Palbajtás 3026, aelyből akdatlanal rtesca--aradt 79 dareb, fasór««« H»-TS
•MáÜH I __A.LA L. . . . _ \'
.^Jttm-ieo, szedett köeáp 148-1-50. könnyű 1-80-1-40, - -
,», .uuiiju i «-r«. elsőranda öreg 1-44-148, másodrendS 136-1\'40, angol sSldő 1-44—1-60, szalonna nagyban I SO—
1 84, islr 1-92—1 96, lebuzotTbaz 1-72-
2 24, szalonnás télsertés 192-204 Az Iráaysat élénk.
tlaája: Oeizalal fljoaáa és Uyklaá* Tállalat léméaytimság.
PeWfls kiadó: Zalai Károly.
APRÓHIRDETÉSEK
Aa apróblrdetáeek dija 10 szói* H fUUr, minden további szó dlla S Ilii. Vasár- te ttnnepnzp 10 szóig 80 flIMr, minden további szó dija a flll. Szerdán és páa-teken 10 szóig «0 lllUr, minden további szó (Hja • flll. ClMaaó s minden vszU-pbb bjtttból álló saó kát ssóaak számít-
tatik. Állást keresőknek SOVo engedmény.
ItasIsaSI
--- ■ --—\' UW-Tl
• klrsUSA.I dij «ICr«
VMIiskeresksáás hozzátartozó 3 szobás lakással azonnal kiadó. — Weiler Erzaébet-tér 18.
, ,0™VL11 mln*aisaala*»
felvétetik Zrínyi Miklós-utca 56. 24S
Kltünó minőségű aaatallbor 88 fillér lltercnklnt — Sátrán lózselnél, Magyir-ujcs 74___2410
KQIttnbajáratu bútorozott aaabei kisdó Klstsludy-utcs 33. 2418
ÉpaiatflvagaaAat, kittelést legotcaób-
ban végez Stern Öveges, teleion 190. 1440
Egy 3 szobás lakáa mellékhelyiségekkel Június 15-re kiadó. Bővebbet Bstthyánv-utca 10. 2464
ás taajrMt-
[Utasán, !»ó-
Oeeeegbea a lafUayfleabbea sebben Wyóetttat Aoaél l|» p.
kölcsönközveUlő Irodája Nagykaalzsáa, . at ». sz. ztatt _____MO
Kitűnő zzmalu aranyhegy\' vörös éa rtzllngbor 1-20 Sálránnál. Msgyar u 74. 2411
HAal mwntUkt vállalna Iskásárt ét
kosztért csekély llzeté&sel, megbízható örejz-ssszony. Dm a klsdóben. 2424
Az Erzsébeí-téren levő traflkkM* eladó.
■•••aaak két kis leányom mellé s dél-előUl órákrs Intelligens klsssszonyt. Németül tudó előnyben részesül. Csengery-ut 26. kspuslslt bslrs. -2454
Kiadók I háromszobás és I egyszobás utcsi lakások, József föherceg-utcs 87. alatt. Bővebbet ugysnotL -2439
Telivér wlzalát tanításra vállal, időnkint kölyók és kész vlzaUt elad, vadászterületet rendez, fácánost beállít megállapodás szerint (farSa Balázs, Ktllmán, q. p. Oelse. (Válaszbélyeg nélkül nem lelelek.)
Eladó 1 egyéves benzinmotoros o«4pl*------------------------ . . 4«|ie_
2 126
garnitúra jótállás mellett, kedvező fizetési leltételekkel. Um s klsdóban.
Egy iókarban levő karékp*\' olcsón eladó. Schlesinger, Magyar-utca 2. 2450
A legforgalmasabb utcában, jól bevezetett üzlet ala44. Um s kiadóban. 2451
Tennlaz o(p6 amerikai Krepp-gumml-tslppal női II, uri 12 pengő ■IHAssyl olpAOalatban. 2455
Egy kétágyu butorozott szobe klaMfé. Clm a kiadóban. 2456
ZALAI KÖZLÖNY
1928 május JQ.
Hangjegynjdonságok:
Ne Játsz velem Tangó
Egy csókodért Santa-Luclában
Békebeli baka nóta Charleston
Nem Igaz, hogy elhagytál Bluei Böske ma JfiJjou velem a zöldbe
A „Zenebona" slágereit
Pária, szép Párls Szivem hófehér gyöngyvirág Babám, mesél a szél é» minden egyéb zenemüvek kaphatók:
Fischel Fülöp Fiai
könyvkereskedésében Magykanlxaán, Főnt.
Az anyagi gondok nehéz napjaiban,
amikor ugy szólván senkinek a keresete nem födi a kiadásokat
uép pénzt kereshet
mint fő- vagy mellék-foglalkozással, ha ériékes és érdekes könyveinknek részletfiietéses terjesztésire vállalkozik. Mi ugyanis megtanítjuk, bogyan kell eladni kónyveket részletfizetésre. A mi kiadványaink mind márkái, irodalmi müvek, amelyeknek terjesztésével tehát tisztességes megélhetést vagy mindenesetre szép mellékjövedelmet biztosíthat magénak. Még ma irjon díjtalan ismertető nyomtatványokért, melyeket szívesen megkeld a
„PALLADIS" könyvosztálya Budapest, V., Alkotmány-utca 4.
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gőzmosó, vegy tisztító, ruhafeatő
íjé: hryrf i 1). Eyljtttelij: luinuj-i. i.
Vállal mindennemű ruhafestést, vegytisztltást, gőzmosást mérsékelt áron. Elismerten elsőrendű munka, lólekér, ttköriényei gallértliztltáj. Fliasérozás. u? Oouvrérozás.
MEGHÍVÓ !
Majín- vajy °<l<ll Btyakbtnl utaiiaúk alkalmival
BUDAPESTEN
■ legkellemesebb otthoni nyújtja a legelőnyösebb feltételek mellett a Keleti pályaudvar étkeié,1 oldalával ixemben levő
GRAND HOTEL
Park Nagyszálloda
Budapest, Tffl., Baross-tér 10.
mart
too/o angadményt kap
mint aian lap tWfUalója okió aaobatialakból, IOO/0 angadményt kap
okai éttarinl árainkból. (KltOnó báli konyha.) B pangót magtakarll
autótall UlUént, unt gyalo( illóba! agy p«c alalt a páljraudvanAI.
Nálunk otthon érzi magátlll
EUörandQ kiaaolfilía, ulfotuan caaUdl |iU«f.
Saját árdaka
aian alöoyök lotytJn, hojy okvtllan nálunk ull|. |on mtf. — KI6x«tei axobamegrandaKa ajánlaloa __4CSI
HIRDESSEN
a „Zalai Közlönyében.
Duna-Száva-Adria Vasúttársaság azelőtt (Déli Vasút)
1928. évi májue hó 15-töl érvényes
MENETRENDJE
A Nagykatílzoa állomásra érkező és induló személyszállító vonatok
Budapest—Nagykanizsa
Vonal A vonal ! Budapestről Nagykam-aiima ntmt indul rsára érkezik
216 Szem. v.
202 Oyv.
212 Szem. v.
214 Szem. v.
204 i Oyv.
21-35 7-35 7-55 1420
18-30
4 10 11-25 1325 20-55 22-40
Vonal liáma
ITT 201 213 216 203
A vonat neme_
Szem. v.\' Oyv. Szem. v. Szem. v. Oyv.
jNagykanizsá- \' Budape 3 ról indul
stre érkezik
0-40 6 10 9-25 15 20 1800
750 1020 1700 2110 21-55
A 202 és 203 számú gyorsvonatok má|us 15-től Június 15-ig csak vasárnapokon közlekednek Nagykanizsáig. Junius 15-től szept. 15 lg közvetlen I—II—III. oszt. kocsival Budapest—Llenz. közvetlen I—II—III- oszt. kocsival Budapest-Trieste és Budapest-Kogarska Slatinára és közvetlen étkező kocsival Villachig.
A 204. és 201. sz. gyorsvonatokkal étkező kocsi Budapest—Nagykanizsa, hálókocsi Budapest—Trieste—Venezía. Közvetlen IIL oszt kocsi Trieslere. Közvetlen I—II. oszt. kocsi Budapest—Róma. Közvetlen I—II. oszt. kocsi Budapest—Fiume és szerdán, pénteken és vasárnsp egy közvetlen hálókocsival Piuméba.
A 211. és 2.16. számú vonatokkal közvetlen 1—11—III. oszt. kocsival Budapest-Barcs és közvetlen II—IIL oszt kocsival Budapest—Zalaegerszeg.
Nagykanizsa—Balatonszentgyörgy Nagykanl-
\' Má | Veg;
yes
Balatonszent- _ gvörgyrőlInd. zsára érkezik
\' T5-5Ö 1- tS —
=23T|fTegy~es"
Balatonszent-rgyre érk.
321 Szem. v. 327 Szem. v. 301 Oyv. 311 Szem. v. 313 ,Szem. v.
11-33 14 43
20-08
7 40 855 1334 17-35 22-50
Na^ykanirai-,
ról indul
Nagykanizsa—Szombathely—Wien S. B,
~~ " Bécsből Sjombat- \' Nlflykxnt-
indul halyraarkliik itira érkwik
~3ö3 Slnautó" Z.tgeraz:.\' I 4 3o 6 — " - 510
- 615 . 8-25 11-54 15 30 1
435 717 14-20 18 15 21 15 23 00
Srombal- Bécsbe Myiatfkailk érkezik
10-10 1955 16 20 1934
2115 — 2100 — 025 ligersz.
314 Szem. v 316 Szem. v 302 Oyv. 322 Szem. v. 328 Szem. v. 30t Sinautó
A 321. és 322. sz. vonatok közvetlen vonatok Barcsra, illetve Barcsról.
A 301. és 302..........„ „ Wientöl Barcsig és vissza. Közvet-
len I—II—III. oszt. kocsival Wien—Osi|ek és Wien—Zagrebra.
A 314. és 313. sz. vonalok közvetlen vonatok Wienbe, Illetve Wienből. Közvetlen II—III. oszt. kocsival Budapest- Zalaegerszeg és vissza.
A 327 és 328. sz. vonatok ciak jullus és augusztus hónapok vasár- és Ünnepnapjain közlekednek és ugyanekkor a 321. és 322. szimu vonatok elmaradnak.
> Nagykanizsa—Barcs—Pécs
\' Pécsről
indul
§11 f Szem. v\'l -901 Oyv. 9-40 917 Sínautó 15.55 913 Szem. v. 13 23 915 Szem. v., 1815 A yil. és U32. sz A 912. és 915. „ A 901. és 902. „ Közvetlen l-ll-oszt. kocsikkal Osijek-
Barcsról Nijjyiani indul irkarik
\' —4-ff T"788"
II 11-55 I 13-50
íOyík.-ről I 16 38
15 55 17-50
2055 22-55
Indul
TW
940 12-05 I Oyv. 14 04 Vegy. v. 18-20 vonstok közvetlen vonatok Szotnbalhclyről, ill. Szombathelyre.
„ „ I—II —III. oszt. kocsikkal Barcs—Pécsre,
gyorsvonatok kö/v vonatok Wienből, illetve Wienbe I. oszt. kocsikkal Zagreb-WIen SB. és közvetlen 1—II—Hl. Wien Sud Bahnhof.
HagyVinii.iJ]Barcsraj Pécsre indui \' érkezik\'érkezik
~Wl\' 8«
11-40 14-40 12 49 Gyék. 15-50 1800 21-35 <
Nagykanizsa — Cakovec (Csáktornya)
Csáktornyáról Na«kaai-indul {t>aára árkatlk Nagykanizsáról]! Csáktornyára indul | érkezik
201 221 203 723 Oyv.\' II " "3 51 1 S IS Szem. v 11-05 12-40 Oyv. 1607 1724 Szem. v. 1 18-59 20-35 222 202 224 201 Szem. v. Oyv. Szem. v. Oyv. 4 52 " -j—6-35- 11-55 13-15 1344 1522 23 25 104
Közvetlen kocsikat lásd Budapest—Nagykanizsa viszonylalban a 201—204. és 202. és 203 sz. vonaloknál.
A 202. és 203. sz. gyorsvonalok csak Junlus 15-löt szept 15-lg közlekednek.
Bruncsics József
Sugár-ut 53. (a honvéd laktanyánál
Legujabb borárjegyzéke:
1 liter ó-siller ..............................P —-72
1 . fehér, uj...........P —-92
I . vörös otelló ..................P 1-20
1 . fehér rizling, uj ............P 1-20
1 . ó-rizling ........................I> 160
3 igaz aaé, Brunoaloa bora i3«o oloaó I
MAKÜLATUR
papir
kapható a kiadóhivatalban
PUCH
VEZET!
motorkerékpár utikerékpár
4*5 lóerős motorkerékpár ára P 1120.—
Kizárólagos raktár:
Brandl Sándor és Fia cégnél
Deák-tér 2., a felsőtemplomnál.
Kedvező részletfizetési feltételek! Alkatrész- és gummlraktár! Javitó műhely!
Németországi
ffizelék és virág magvak Gazdasági vet&magvakl Műtrágyák i
ásványi szuperioszfát, kállsó, chileisalétrom, mésznitrogén, kénsavas ammóniák, Sirius uövénytápsó, stb.
Madáreleség ■
(kendermag, hámozott zab, fénymag, édes repce, kerekrépa, napraforgó, tökmag tib.) Szemestengerí (nagy éa aprósxemtl), zab, árpa, köles, búza, tengerldara, stb.
GydmBlosfa és szöl&
védelmi szerek, osáváaA szerek „Futor" szénsavaa takarmányinéaz
Kicsinyben és nagyban kaphatók:
OBSZÁe JÓZSEF Bifbmtittifa
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett, ui Telelőn: 130.
Kivonat
a 390/1928. klh. u. lktatmányból.
M-kir. Földmlvelésügyi Minisler. 71166/1928. VIII—1. szám. Főkapitány urnák Ítéletéi, mellyel Kosztolici Jenő borkrrrskedő, nagykaniisai tikost xz 1924. évi IX. t.-c. 8, 10. és 13. §§-&íba üik^ző 1. hazai borral házasított görög bornak .vörös görög bot" néven való forgalomba-hozatala, 2. nem kizárólag kék szö-lőhéjakon erjesztett szőlőléből származó bornak .vörös bot" gyanánt való forgalombahoxatala, 3. külföldi édes bornak hazaival való háiail-tása által elkövetett kihágásokért, ugyanezen te. 42. § 1. p. és 43 §.
1. és 2. pontlai alapján a kblk. 21. § ának alkalmazásával ötszbUn\'e-tésül 60 napi elzárás helyett 400 P. pénzbüntetésre, mint főbüntetésre és bthajibalatianság estién további 5 4 5 j 8 napi elzárásra átváltoztatandó 40 + 40 + 60 pengő pénz-bűnleléire, mint mellékbüntetésre itéüe, azzül a kiigazilással hagyom helyben, hogy a 3. alatt elbírált kl hágás nem az 1924: IX t.-c. 43. §
2. p., hanem a 42. § 2. pontja szerint minőiül. Budapest, 1928. évi március hó 26 án. A minisler helyett: Prónay s. k. államtitkár.
A kivonat hiteléül:
Nigyktnizsa,
hó 9-én.
1928. évi má|uí
Hajós Ferenc s. k.
r. hiv. lőtlszt.
varn
RÉG BíVALT JÓ MINŐSÉGBEN Ke c/ye* ö/iteféjifetté/e/ei 8 INGER varrógép
RésZVÉNVTÁRSA«ACk
FIÓKÜZLETE: NAGYKANIZSA, FŐ-UT I.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
* árfolyam, 108. sián
Na*ykaaütu, 1BSS. május 12, szombat
Ara 14 mér
POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztőséi és kiadóhivatal: I\'6-ut 5. szám. Keszthelyi IlókkladóhivaUI Kossuth Lajoa-u. 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési árs: egy hóra t pengő 40 fillér
Kikelt a mag,
amit a román kormány annaklde-jén nagy elképedést kiváltó ténykedésével vetett el, amikor a magyar-román agrárpörben túltette magát a dön őbiróságl elven s arra az álláspontra belyeikedett, hogy nem ismerheti el a döntőbíróság Illetékességét, mert a bíróság a tárgyi Igazság és nemzetközi normák motívumai alapján a tornán álláspontra elmarasztaló döntést tett magáévá. Kikelt a mag i belőle mérgei növénnyé terebélyesedő beléadek nőtt. Moit Törökország szabotálja a román precedem alapján a döntőbíróságot i ezért a sxabo\'áxsért egyedül Romániáé minden felelöuég, mert ö volt az, aki az eizmei magailaton á>ló döntőbíróság elvébe először Ifiit bele a j >gl harcnak meg nem engedett dum-dum golyó|ával. Törökorizág ciak azt a fegyvert használja moil, amll Románia huzolt elő a nemzetközi viták eddig iimeretlen fegyvertárából.
A pír anyaga a közel 50 év előlti pievnai csata korából datálódik, amikor az orou c!r akkori sxövetségese. Románia a törököktől kilenc darab tábori ágyút ziákmtnyolt a azokat harci emlékekként a román fővárosba vitte. De a kocka perdült más oldalára i a világháború alatt a gyözleo központi hatalmak csapatai bevonultak Bukareitbe ét az egykor elvil! ágyukat a törökök hadiziákmányként Konitantinápolyba vitték vinza.
A döntőbíróságnak egyik Igen fontos területe épen a badixiákmánylás jogi kompetenciája. Igy hát most, amikor a követelés a románok részéről felmerült az ágyuk tulajdonának kérdésében, az összeülő bíróság magát illetékesnek mondotta kl az ügy tárgyaltáéra s hozzákezdett a tény-körtílméuyek boncolgatásához. A jogi fejtegetések és a fennálló paragrafu sok logikája azonban furcsa belyze tet szült, illetőleg ismételtetett meg a román jogsértés alspján: A bíróság bárom biró tagja közül a török bíró visszavonult s ezzel a döntőbíróság összeült testületét határozatképtelenné tette. Románia tehát ugyanazt kell hogy láasa most saját ügyének tárgyalásánál, amit a magyar-román blrtokperben telt a durva negiigáció minden Ismérvével.
A mostani eset máaodik eset, melynek az Ikerelsöje Romániától származott. Románia jogi és politikai mentalitásától telt ki a méregfiola, mely fenyegetően marja hatástalanná a döntőbírósági elvet.
A flagráns román jogsértés Íme Ide vezef, mérget termel, fenyegeti az egész nemzetközi jog sziszfémáját és hatályát aizal, hogy akadt egy olyan balkáni állam, mely fegyverrel használta a jogtalanság állapotának ké nyes és síkos atribulumall. S most a már használt és jogi szempontból non sent fegyverrel mis is él, mert a példa vetzedelmes és mert a példaadó jogon kivül helyezte magái.
A szovjet Pozsonyon keresztül akar bekapcsolódni Középeurópa kereskedelmébe
Szovjet-konzulátusok lesznek a cseh-orosz kereskedelmi szerződés után Kassán
Prága, május 11 (Éjszakai rddlójelentés) OvszejenVó, a prágai szov|et misszió vezetője ma hosszabb nyilatkozatot adott a sajtónak. Ennek során kijelentette, hogy a pozsonyi kikötő fontos szerepet kap, mert gócpon\'ja lehet a szovjet
és Pozsonyban és Közép-Európa között levő kereskedelmi kapcsolatnak. A pozsotiyi kikötő lenne állomáshelye a szovjettől Közép-Európába Irányított export-nak, ugyanígy a behozatalnak ls.
Kijelcn\'.elte, hogy a csehszlovák —oro\'-z srerződés az orosz—norvég
kereskedelmi szerződés mintájára készül és ennek megtörténte után felállítható lesz a pozsonyi, kassal orosi konzulátus. A szovjet vezető szeiint a kereskedelmi tárgyalások még a nyáron megkezdődnek.
A tábla helybenhagyta Szántó Zoltán népbiztos és
társainak blintetését
Az ügyész és a vádlottak semmiségi panasszal éltek
Budapest, május 11 Ma délután 3 órakor hirdették kl az ítéletet Szántó Zoltán és társainak kommunista bünperében. Az elsőrendű vádlottak, Szdntó Zoltán, Vdgi István, Tisza Antal és társai
nik büntetését az Ítélőtábla is helyben hsgyla. Tudvalevően Srántó Zoltán elsőfokon 8 és fél ével, Vágl István 4 és fél, Oosztola István éa 0 affl János 4—4 évet kaptak a törvényszéken Ugvancsak helyben hsgyla a
tábla a 22 felmentő Ítéletet ii. A tábla Indokolásban is magáévá tette a törvényszék indokolását. A védők és vádlottak enyhítésért, Kéhler főügyész h. súlyosbításért semmiségi panasszal éltek a Kúriához.
Csáky: „Ha szomszédaink nem teljesitik a leszerelésre vonatkozó kötelességeiket, akkor minket sem kötelez a szerződés4\'
A honvédelmi tárca költségvetésének vitája a képviselőházban
nemzetnek.
Ha a nagyhatalmak Kelet-Európában békét akarnak, akkor adják vissza Magyarországnak a honvédelmi önrendelkezését, nem azért, hogy háborút folytasson, hanem hogy biztosítsa a békét Ölömmel állapítja meg, hogy különösen a katonai nevelőintézetekben jó szellem uralkodik és elsőrangúan klasszifikált növendékek állnak a kiválasztáshoz. A tisztikar fizetésének ügyét speciális szabályok saerint kell elinléinl.
Szilágyi Lajos szemrehányást tett a honvédelmi miniszternek, hogy túlságosan sietett a trianoni békeszerződésnek eleget tenni. A zsoldos hadsereg terén a kormánynak arra kell törekednie, hogy a toborzást az általános védkötelezettség váltsa fel. A tiszti fizetések rendezését és a nyugdíjasok helyzetének orvoslását kérle.
FrUhwlrth Mátyás határozati Javaslatban kérte, hogy
részesítsék hadsereg-szállításban a kisiparosokat és különösen pedig a kézmQ-
Iparosságot. Vértes Vilmos István hangoztatta, hogy a honvédelmi tárca költségvetése a legszegényebb, még Ausxtriá-
üudapest, május 11 A Ház nvai^ ülésén megkezdték a honvédelmi tárca költségvetésének általános vitáját.— Hegedűs Kálmán előadó elmondotta, hogy tervbevelték két uj lovasdandár felállítását és szociális szempontból igen nagyjelentőségű lesz a statusrendezés, amelyet ax altisztek és a legénység körében hajtanak végre. A tárcát az a cél vezeti, hogy minél több zsoldoskatona fizetése elérje a csendörlegénység fizetését. Felszerelések tekintetében örvendetes javulás mutatkozik. Megkezdték a fűzfői uj lőporgyár épitésé!. Oondoskodás történt a legénység szellemi nívójának emelésére Is, amennyiben részükre polgári Iskolai tanfolyamok állíttattak fel. Az a törekvés, hogy a magyar tisztikart mentesítsék az anyagi gondoktól.
Lefegyvereztek bennünket, elvettek tőlünk mindent, de él a nemzet ereje és azt semmiféle belső, vagy külső támadás nem fogja tudni felőrölni.
Malaslcs üiza figyelmeztette a honvédelmi minisztert, hogy a hadseregtől lehetőleg tartsa távol a polílikM. A tárca köliségvelését elfogadja, mert meg akar mlndeu eszközt adni a kor-
látok közé szorított honvédség továbbfejlődésére. A tisztek anyagi helyzetének javítását sürgette.
Farkas Kálmán részletesen ismertette az egyes külföldi államok hadlkészD-lődéselt. Megállapította, hogy ax államok egy állatán nem bíznak a Népszövetség munkájában. Határozati javaslatban kérte, hogy a honvédelmi tátca esetleges megtakarításait a tisztek és altisztek anyagi helyzelének Javítására fordítsák.
Csontos Imre szomorú körülménynek tarijs hogy a falu népe a nemzett hadseregtől távol tartja fiait, amidőn iá juk, hogy körülöttünk állig felfegyverkezve lesnek ránk a szomszédok,
amikor látjuk, hogy az ország léte minden pillanatban kockán forog. Reméli, hogy a kormány mindent meglesz arra, hogy a drága zsoldos-hadsereg helyét az általános védkötelezettség alapján sorozott hadsereg vállji f;l.
Gömbös Oyula szívből üdvözli b:szédc alka\'mAval Csontos Imié\', a magyar falu reprezentánsát, mett a falu az, amely mindig a legjobb és a legtöbb katonát adta a magyar
ZALAI KOKLŐWt
1S2B má)m 12
val szemben is háltérben vagyunk. Amig mindenütt a leszerelést hangoztatják, valójában a küszöbön lévő legborzalmasabb háborút készilik elő s mi, akik tőrül vagyunk véve, száz-sz^rosin ki vagyunk léve annak, hogy akaratunk ellenére ls háborúba sodródhatunk. Ezután több határozati javaslatot nyújtott be a katona-ti azték lakbérének, ruhakarbantartásl Illetményének, a tisztiszolga váltságnak rendezésére. Végül a badmen-tességi adó behozatalát sürgette.
Csáky Károly gróf honvédelmi miniszter válaszolt a felszólalásokra. Kétségtelen, bogy a tiszti és altiszti fizetések nem felelnek meg azoknak a követelményeknek, amelyeket a katonaságtól megkívánnak. Azonban csak fokozatosan haladhatunk az emelések terén, óriási terhe a tárcának a nyugdijtétel, ami 42 millió pengőre rug, a tisztifizetések is 46 milliót (esznek ki, ami öiszeten 88 millió, nem csoda tehát, hogy egyéb kiadáaokra csak 30 millió pengő marad.
A kormány mindent elkövet az
illetmények emelése érdekében. Már eddig ls lényeges emelkedés mu\'atkozlk, mert mlg 1924 ben a békebeli jövedelemnek caak 48 százak-ka volt az általános fizetés, addig 1927-ben a békebeli Illetménynek 88 százalékát érte el. Az altiszteknél a mai illetmények meghaladják a békebeli jövedelmet. A törzstisz i fizetéseknél azonban még ma is messze vagyunk a békebeli viszonyoktól. Hangoztatták, hogy a katora-tiszteket korán küldik nyugdíjba. Hogy a szanálás során sok fiatal katonatisztet is nyugdi|ba küldtek, azért történt, mert a forradalom és az utána következő Időkben nyaklónélküli előléptetések is történtek. Magyarországon 1923 ban 630 ezredes szolgált összesen 35.000 főnyi hadseregben. A politikától való távoltartásra a katonaság ma is törekszik. A katonai büntetötörvénykönyv reformja nagyjából már elkésiüii. A közönséges bűncselekményekre ngyanazon büntetéseket fogja alkalmazni, mint a polgári törvénykönyv, Az érempótdljak kérdését a kormány az első lehető alkalommal megoldja. A katonai óvadékok kérdésében a pénzügyminiszter megígérte, hogy mihelyt a pénzügyi helyzet megengedi, lényegesen felemeli azoknak a tiszteknek családipótlékát, akik annakidején házassági óvadékukat kénytelenek voltak hadikölcsönben, vagy a megszabott állampapírokban letenni.
Teljesen egyetért a felszólalókkal a tlsztUakbérekről mondottakkal. A pénzügyminiszter nagy megértéssel kezeli ezt a kérdést és rövidesen hozzá is foghat a megfelelő megoldáshoz. Az utcán kolduló rokkantaknál az a helyzet, hogy
minden rokkantat el akar-nak éa el ls tudnak helyezni, azonban sokan nem tudnak a rokkant-házak rendjébe beletörődni és Inkább koldulnak az utcán.
Nem hajlandó a tiszti továbbképzés könnyítésébe belemenni,
meri a modern hadászat napról-napra nagyobb képzettséget kiván a tisztektől.
A tiszti öngyilkosok száma 1920.
óta örvendetesen csökkent. A
legénységnél azonban emelkedett,
de ez nem áll nagyobb mértékben, mint más zsoldos hadseregnél. Az öngyilkosok leginkább olyanok, akik anyagi kényszerből állnak be katonáknak és aztán nem tudnak beletörődni. Hajlandó megengedni, hogy katona-orvosok magánpraksztst ls folytathassanak. Azonban nem egyeztethető össze, bogy állást vállaljanak a munkásbiztositónál. A hadse-regszáilitásoknál a honvédségi szállítási szabályzathoz ragaszkodik, mely szerint
a szállításoknak 10 százalékát kisiparosoktól kell eszközölni.
A katonaság és a polgárság közötti viszony mindjobban mélyül.
A kormány épen ugy vallja, hogy a mai azDk határok nem lesznek fenntarthatók,
mint ahogyan az egéaz nemzet vallja. A békeszerződések elleni tiltakozás hiábavaló volt, az azonban mégis kétoldalú, mert az kötelezi a diktáló-kat is. Mi eleget tettünk kötelezettségeinknek, de a másik félnél nem látjuk, hogy fizetné a váltót, amit aláirt. Nem rajtunk áll, hanem a genfi urakon, hogy ez a helyzet megváltozzék és ők is leszereljenek, mint ml, mert
ha nem teljesítik szerződési kötelezettségeiket, akkor az minket sem kötelez.
(Nagy éljenzés és taps.)
Ezuián a Ház ugy általánosságban, mint részleteiben elfogadta a tárca költségvetését. A legközelebbi ülés kedden délelölt lesz. Az ülés 6 órs után éri véget.
A hadikölcsön-segély értékhatárának leszállítását sürgették az appro-priációs javaslat pénzügyi bizottsági tárgyalásán
Budapest, május II A képviselőház pénzügyi bizottsága ma délelőtt tárgyalta az appro-priaciós törvényjavaslatot. A kormány részéről Bethlen István miniszterelnök, Bud János pénzügy-, Vass József népjóléti miniszterei és Jakab Oszkár b. államtitkár voltak jelen. Felszólaltak Wolff Károly, Oaerhammer Antal, Szilágyi Lajos, Beck Lajos és Erdélyi Aladár, akik a hadlkölcsön-segélyezést értékhatárnak 10 ezer koronáról 5, Illetve 3 ezer koronára való leszállítását kérték, továbbá szót emeltek az államrendőrség költségei egyrészének a városokra való áthárítása ellen. A bizottság kedden folytatja üléséi.
Zürichi zárlat Pálit 20 43, London 25 32\'. 2, N.wyo.k 318-85. Brttaaat 7145, Milano 27-31, Madrid 87-00, Anutaidan 209 371/j, BaiUo 12412</|, Wien 73 00, Soda 3 75. Piáfa 16*38, Varad 5815, Baúapart SO BS i, Balfiád frtSVi, B akarati! 21.
Az Itália elindult a Spitzbergákra
Klngsbay, május 11
(Éjszakai rádlójelentés) A 10 óra 20 perckcr feladott aflrgöny szerint az Itália elindult a Spitzbergákra és 120 méterre emelkedett. Az időjárásról azt jelentik, hogy a Spitzbergá-kon gyenge hófúvás és könnyű szél van. Az Itália a partok mentén halad a sark felé.
Köhl kapitány a Bremen.en tér vissza Európába
Newyork, május 11. Köhl kapitány és repűlötársa elhatározták, hogy feltétlenül a Bremenen térnek vissza Európában. A startolást május 20. és 30. között teivezlk, abban Is megállapodtak, bogy Potsdamban fognak leszállni.
Péosett havazott
Pécs, május 11. (Éjszakai rádió-Jelentés) Ma éjjel a Mecsek tetején havazott.
Bukarestben lesz a kisantant konferencia
Bukarest, május 11. A khentente külügyminisztereinek konferenciája junius 15 én lesz Bukarestben.
A Zalavármegyei Ipartestületek Szövetségének nagyválasztmánya májas hó 20-án Sümegen tarija ülését
Keszthely megválasztotta delegáltjalta nagy választmányba
Nagykanizsa, májul II A Z ílavármegy ei I partestflletek S zö -velsegéuek központi választmánya május 20 án, vasárnap délelőtt 10 órakor Sümegen, a Járási Ipartestület hivatalos helyiségében tartja meg ülését, ahová a nagykanizsaiak külön autóbusszal indulnak.
Az ülésen Igen fontos tárgy pontok kerülnek tárgyalás alá. Igy többek között a központi válaeztmány gazdasági éa fegyelmi bizottságainak megválasztása; a szövetség szakosztályainak megalakítására vonatkozólag szükséges intézkedések elhatározása ; a Megyei Szövetség országos hálózatának teljes kiépítése; az Ipartestületek reformjáról és az Országos Kézműves Kamaráról szóló törvénytervezet részletes megtárgyalása ; az országos kisipari hitelügy kérdése ; a muokásbiztositási sérelmek orvoslása ; az aggkori éa rok-kantaágl nyugdíjbiztosítás; a folyó évben tartandó szövetségi közgyűlés előkészítése és több hasonló fontos Ugy.

(Tudósítónk Jelenti) A keszthelyi Ipartestület a megyei szövetség nagy-választmányába 3 évre delegálta Melzter Károly elnököt és 6 tagot: Schreiner Jánosi, Oelencsér Ferencet, üadácsi Lajosi, S\'.ehnits Kálmánt, Kereszlury Ivánt és Maulner Józsefet. A delegátuiok májúi 20 án Sümegre utaznak.
Országos nemzeti zarándoklás indul Lonrdesba
Indulás julloi 4-én — á zarándokiái ér lati Poshtalái, Milanói, KarieUleit, Nizzát Honacot, Genovái, Pádnát, Velencét él Trleutet — Betegeket li visznek a uráaáokláml
Budapest, május II (Saját tudósítónktól) Nemcsak a természetfeletti csoda forrás városa, nemcsak a testi betegségek gyógyitó-helye, de a lélek ujjáazaietésének, szülővárosának lehet nevezni a vadregényes Pireneusok lábánál fekvő LourdesL Ez a bely, ez a megszentelt földdarab, a csodák városa nagy ünnepet űl az idén. Ebbe az ünnepségbe illeszkedik bele az Országos Katolikus Szövetség által rendezendő magyar nemzeti országos zarándoklás, amely julius 4 én reggel 7 órakor Indul Budapestről Lourdesba. A zarándoklás minél impozánsabb megrendezése ügyében már javában folynak az előkészületek és több oldalról felmerült óhaj következtében a rendezőség elhatározta, bogy Szűz Mária e csodálatos kegyhelyére nemcsak lelki, de testi betegeket is szállít, kik biznak és reménykednek a Szűz Anya oltalmában és segítségében. Az ország minden részéből a jelentkezők és az érdeklődők nagy tömege azt mutatja, hogy a lourdesl jubileumi évben a magyarok tényleg impozáns nagy számban zarándokolnak cl erre a kegyhelyre. A program szerint a zarándokok érintik Milánót, ahol két napot töltenek, innen Oénuán, Ventimigllán, Marseille-sen, Taiascon, Toulouson keresztül julius 7 én érkeznek Loutdesba, ahol hat napot tartózkodnak és részt vesznek a gyertyáskörmeneteken, az ol-táriszentséges körmeneten stb. Viasza felé utjukban a zarándokok végig utaznak a francia Riviérán. Megtekintik Nizzát, ahol két napig tartózkodnak, majd kirándulnak Monacóba. Innen Qenovába utaznak, ahol egy napig tartózkodnak, majd Plduába folytatják utjukat, ahonnan Velencébe zarándokolnak, ahol két napot töltenek, Velencéből Trieszten, Poelumlán és Nagykanizsán át julius 18 án érkeznek vissza Budapestre. Az utazás részvételi dija III. osztályon 350 P, II. osztályon 520 pengő. A részvételi díjban Budapesttől—Budapestig a gyorsvonat, a megállóhelyeken a pályaudvartól az elszállásolási helyig és viszont a szállítás. A megállóhelyeken elsőrangú szálloda és teljes ellátás. A résztvevőknek Európárs kiállított útlevélre van szükségük, amelyekre a jugoszláv, az olasz és a francia vízumot a rendezőség szerzi be. Jelentkezni a zarándoklásra májú* 25 lg lehet az Országos Katolikus Szövetségnél (Budapest, IV., Ferenciek fere 7.)
KM Hi fülei niMl
13(1 szakazertlen készít vízvezetéket b fürdőbe rendezéseket
iMílMiti Jtotí b lírtii
Király-utca 45. Telafom 271.
1928. május 12
ZALAI KÖZLÖNY
Nagykanizsa közelebb akar Jutni a Balatonhoz
A város lanáou felirt ■ DSzA vasút igazgatóságához, egy délutáni balatoni vonat beállítása érdekében
Nagykanizsa, május II
Tudvalevő, hogy a városi képviselőtestület utasította a városi taná cso\', hogy ar uj nyári menelrend oly éttelmü megváltoztatása érdeké ben írjon fel a DSiA vezérigazgatójához, amely tekintettel legyen Nagykanizsa és környéke közönségének érdekeire.
A városi tanács ennek alapján ma hosszabb leiiratban fordult a DSzA vasút igazgatóságához, amelyben elsősorban utal arra, hogy sz uj nyári menetrend Összeállításánál teljesen figyelmen kívül hagyták Nagykauizsa városának a balatoni kultusz ápolásához fűződő érdekeit. Mint sz előző években Is, Nagykanizsa város vezetősége Ismét arra kérte az Üzletigazgatóságot, hogy a Nagykanizsáról délutánonként Induló személyvomt és az esle Nagykanizsára vlsszaér-kező személyvonat indu\'ási és érkezési idejét ugy állapítsák mog, bogy
a nagykanizsai közönségnek elég Ideje maradjon a Balatonban való fürdőzésre és tartózkodásra.
Nagykanizsán* sem kiránduló helyei, sem vizel nincsenek és igy a város közönsége klzárólíg a balatoni fürdőzésre vin ulalva. A folyó évi nyári menelrend azonban ezt lehelellenné lerzl, fileg azokat a ré legeket su|tva érzékenyen, amelyek napi munkájuk végeztével a balatoni fürdőzésében keresik a napi üdülést. Ezért elsőrangú érdek fűződik ahhoz, hogy Nagykanizsáról déli 14 órakor induló olyan vonat legyen, amely lehetővé teszi, hogy a Balaton legalább a személyvonat gyorsaságával és ugyanazon kedvezménnyel, melyek a balatoni forgalomban a személyvonatokon érvényetek — naponként megközelíthető legyen.
A feliratot ma küldik cl a DSzA Igazgatóságának.
Késsel támadt feleségére az igricei határban egy férj,
akit a legboldogabb házasság után elvadított a gyermek utáni vágyakozás
Pacsa, májul II
(Saját tudósítónktól) Völler l.-lván nemesrádói falusi mészáros és hentest szegény, de szorgalmas embernek Ismerte mindenki. H úszas küzdelem után annyira vitte szorgalmá-val, hogy üzlélet nyitott és kereskedett. Midőn már jövőjén:k biztos alapját láltr, megnősült. E\'velle egy községében lakó özvegyasszonynak a leányát, akivel boldog egyetértésben éit. Hogy boldogságunk telj>s legyen, hiányzott valaki, aVI után Utkon sóha|tott mindenikük. Vágyuk tel|escdett, mert az ö házuk felett is kelepelt a gólya. A fiatal asszony egy szép napon egészséges gyermekkel ajándékozta meg a még boldogabb apát.
Az apai büszkeségnél csak a szorgalom lettmgyobb: .többet dolgozni, többen lettünk" — volt a jelszó.
A boldog api el-eljátszogatott imádáslg szeretelt kicsi gyermekével s Igy pihente kl családja körében a napi életküzdelem fáradalmait...
Azonban nem sokáig tartott a boldogság, a halál angyala elragadta a kicsi gyermeket s vele ragad\'a az apa békéjét, nyugalmát i«.
Szomorúság költözött Völlerék portájára.
Az apa lelkét elborilolta a gyermeke halála feletti kétségbeesés, sőt fokozódott, mikor megtudta, bogy többé gy.-rmeVe nem lehel.
E borzalmas iudat elvakította gondolatvilágát, Ivásnik adta magát, a szorgalmas e.nberből házsártos, brutális férj lelt... A családi béke fel-bomlott, pokol lett az éret. A bor, a kártya roncsolta az Idegeit s ott-
hon elvakultságában a tettlegességtől sem riadt vissza, ütni-verni kezdte feleségét, mert nem lehel gyermeke... Napirenden vol\'ak a civódások, a vesrekedések, jaj szó verte fel a valamikor boldog tanyái...
A nspokban is fgy Ilyen veszekedés volt a házuk, a szomszédok mentették kl a feleségél, aki ötsz; volt lörve-zuzva. A fírj Zslaeger-szegre ment, ahol kártyázott s ivolt, közben sz oltani rendőrséggel Is meggyűlt a baja... Ezalatt a márlir fiatal asszony anyjával Pacsára jött, ahol látleletet vétettek fel.
A ferj is hazaérkezeii s mikor niegtudt?, hol és mi ügyben vannak övéi, P,.csára jött s az egyik korcs mából figyelte őket. Mikor hazafelé mentek, utánuk iramodott s az igricei erdőnél utolérte őket. Riszeg állapotában ütnl-vcrnl, fojtogalnl kezdte feleségét.
— Végzek veled I... ordította egyre.
Az anyósa nagycehezen kicsavarta^ a kést a kezéből s a közeli rozsba dobta. Aztán futott Zilaigriczére segítségért...
Dr. Tvarosek László körorvos, Hkl épen Zalaigricén tartózkodott, apacsal csendörségre telefonált, maga pedig kocsin hajtatott segítségre... A szegény asszony már alig pihegett, o> rán-száján ömlött a vér...
Az orvos erélyes védelme folylán a féij abb&bagyta a fojtogatást és már-már az orvosnak lámsdt, tinikor megérkeztek a pacsal csendőrök 8 ártalmatlanná tették a dühöngő emberi, akii őrizetbe vetlek.
Ez egy boldogan indult család szomorú tragédiája.
NAPI
NAPIREND*
Május 12, szombat
Mtnal katolikus: Pongrác vt. Prolest Pongrác. Izraelita : l|ar hó 22.
Nap kel reggel 4 óra 28 perckor,
nyugszik délután 19 óia 25 perckor. •
Városi Színház. .Betty és a regiment (Jelentem alássan), vidám epizódok az amerikai katonaéletből. .Főúri kiszolgálás- és .Edison a kabátzaebben" burleszk 2-2 felv.-bun. Híradó.
Uránia Színház. .A szirén*, roman-tlkua történet 10 fejezetben. Kétlelvo-násos burleszk. Híradó.
— Személyi hírek. Dr. Burdny Gergely csornai prépost a keszthelyi premontrei reálgimnázium és rendház látogatására Keszthelyre érkezett. — Merkly Antal huszárszázados, aki Keszthelyről kerüli fel a honvédelmi minisztériumba, Algya-Papp Sándor altábornagy psrancsőrtlsztje lett.
— Iskolai kirándulások a Balatonra. A jövő héten 3 Iskola kl-rándulócsoporija érkezik Keszthelyre. Hétfőn a gráci reáliskola, szerdán a vasvári polgári Iskola, pénteken a bátlaszéki polgári iskola kirándulóit lá!|a vendégül Keszthely 3—3 napra.
— Stefánia-fiók Keszthelyen. Évek óta sikertelen kísérletek folynak Keszthelyen a Stefánia Anys-és Csecsemővédő fiók megalakítása érdekében. Most azonban végre talán sikerülni fog. Ozv. Welss Oyuláné sz. Boray Erika központi szervező fövédönő ma Keszthelyre érkezik és értekezletet hlv össze a beszervezés érdekében.
— A Szociális Missziótársulat első évi rendes közgyűlése. A körülbelül egy éve megalakult kanizsai Szociális Missziótársulat első évi rendes közgyűléséi holnap tartja székházában (Rozgonyl utca). A közgyűlés munkarendje épen olyan gazdag lárgysorozatol ölel fel, mint amilyen gazdag munkásságra tekinthetnek vltsza a kék-fátyolos nővérek kanizsai tartózkodásuk óta. Ezek közül kiemelendő Eberhardt Bila főigazgató megayitó beszéde és Farkas Edlth S. M. orrzágos elnök ünnepi beszéde, melyet kiegészítenek a különböző jelentések. A záróbeszédet Szenllvdnyt Károly piépost mondja. Farkas Editb alapító főnökasszony Kanizsára érkezése ezt a közgyűlést városunk egész keresztény hölgytábora részére kiemelkedő eseményé teszi.
= Ovegezés, klttelés, képkeretezés igen olcsón Púmnál, Király u. 10.
— Hirtelen halál. özv. Ország Kálménué Huszti-téri Iskos, 76 éves öregasszony tegnap délután lakásán hirtelen meghalt. A rendötorvos szív-szélhűdést állapított meg a halál okául. A kir. ügyészség megadta a temetési engedélyt.
— Leventék figyelmébe. Felhívatnak &z 1907. évfolyamú és a különleges csoport leventéi, hogy szombaton esle 7 órakor a Rozgonyi-utcai tornateremben okvetlenül megjelenjenek. Vezető főoktató.
— A balatoni kultur nap tudvalevőleg su,uszUi9 5-én Ic-.z az egész Bilaton-menién. Akcszihelyl ünnepségek megrendezése ügyében tegnap Keszthelyen |árt llovszky János fő-várori törvényhatósági bizottsági tag, a rendező bizottság elnöke és megbeszéléseket folytatott Keszthely elöljáróságával. Felvetődött a terv, hogy Keszthely esetleg külön, augusztus 6-án rendezi mrg a balatoni kul-tur-napot. Minthogy azonban ennek megrendezése tetemes snysgi áldozatot is Igényelne (4000 pengőt kellene előre lefizetnie a városnak a költségek részbeni fedezésére) ezügy-ben ma rendkívüli gyűlésre hívták össze a községi képviselőtestületet. Keszthelyi tudósítónk illetékes helyen szerzett információja szerint ax aug. 5-iki kul\'ur-napon a balatoni vitorlás flottilla kíséretében Balatoufőldvárról Balatonfüredre érkezik Horthy Miklós kormányzó Is1
— Rossz szezon jár az Idén a majális-rendezőségekre. Nem l» próbálkozott egyik egyesület sem ma-lállst tűzni a programlába. A Kereskedelmi Alkalmazottak tradicionális lazsnakl majálisát is ezidén Junius 3 ra (űzte ki az előrelátó rendezőség.
— A gyógyszerész-kongresszus programja Keszthelyen. Tudósítónk írja: Az Országos Gyógyszerész Egyesület a junius 16, 17. és 18-ra tervezett gyógyszerész-gyűlés színhelyéül Keszthelyt állapította meg. A keszthelyi rendezőség máris összeállította a három nsp programját. Az előreláthatólag 250 -300 vidéki kiküldőit 16 án a gyorsvonattal érkezik Keszthelyre, ahol Relschl Imre városbíró üdvözli őket, majd közös ebéden vesznek részt. Délután megtekintik Keszthely nevezetességeit, este pedig a Hullámban ismerkedési vacsora lesz, a Balatonon velencd-est. A közgyűlés vasárnip délelőtt az Urániában lesz, délben bankett, délután kirándulás Hévízre, ugyanott vacsora. Hétfőn a társaság egy része hajókirándulást tesz, más része autón Sümegre megy.
= Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
M Síi Mozgója
Szombaton 7 és 9 órakor Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
Betty és a regiment
(Jelentem alássan)
Vidám epizódok az amerikai katonaéletből.
Fősiereplő: Marcella Day. #
Főúri kiszolgálás
Burleszk 2 felv.
Edison a kabátzsebben
Burleszk 2 felv.
HÍRADÓ
XALAI KOILOWT
II
12.
pfirkSIt kávéját mindenki szereti.
— Jótékonyság. A minap lapunk utján segélyt kért Czlklln Fereucné (Magyar- u\'ca 81 ) részére Hlld Jó-ziefoé 2 pengőt küldött be szer-kesztöiégOnkbe.
— A leventék ma megismétlik színdarabjukat Megemlékeztünk arról a szép szinleiőadááj-ól, amit a leventék vasárnap este oly szép sikerrel a Rozgonyi-utcsi tornaieremben előadtak. Közkívánatra a színdarabot ma este tél 9 órsl kezdettel megismétlik, ugyancsak a Rozgonyi-u\'cal tornateremben. Miután az előadás megérdemli, hogy mindenki megnézze, zsúfolt házat |ósolunk a ma esti előadásnak.
— Tavaszi kabátok, jumper ruhák, női kalapok, óriási választékban a Magyar Divatcsarnokban, Fő ut 13. szám alatt.
— Szóváltás — vasdoronggal. Tegnap délelőtt megj lent a rendőrség panaszfelvételi Irodájában Deutsch Sándor 54 éves fuvaros és feljelentést tett Koréin Miklós tollkereskedő ellen súlyos testisértés dmén. Elmondta feljelentésében, hogy tegnap délután a Király- u\'ca 20. számú házban volt valami dolga, ahol szóváltásba kivíredelt Koreinnal. Ennek hevében a tollkereskedő felkapott egy vasdorongot és azzal ugy fejbe sujtottaJDeutschot, hogy arcát rlborilotta a vér. — Ddutsch rend-őrorvosi látleletei vétetett fel sérüléséről. A rendőrség megindította a nyomozást.
— Oépkezelő vizsga legközelebb 1928. junius hó 2-án, szombaton délután 3 órakor lesz a fémipari szakiskolában Nagykanizsa, Sugár ut 9. földszint VII. sz. terem,
— Bélyeggyűjtők egyetlen magyar »zak-lapla, a Filatéliai Kurir, ezévl 3. száma 28 oldalas füzetben Jelent meg Örvös Jánosnak, a lap szerkesztőjének a legszélesebb körökben ismert szaktudása ezl a számot li gazdagon megtöltötte s bélyeg-világ érdekes aktuálitásaival. Sok klIUnő cszze, vétel ée eladás dm vsn minden számban. Levélcim: Budapest 82, postafiók 152.
— God-Year, a legjobb autó és motorkerékpár gummlk raktára és képviselete Szabó Antal sportűzle-tében.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávéházában VIII., Baross-tér 10.
Leealö uyákiak kellő figyelmet kell forditanlok arra, hogy bélmü-ködésűk rendben legyen, ez pedig a természetes .Ferenc József" keserűvíz használata állal élhető el. Nő-orvosi klinikák vezetői egybehangzóan dicsérik a valódi Fereac József vizet, mert köunjen bevehető és rend kívül ecyha hatása gyorsan és minden kellemetlenség nélkfll jelentkezik. Kapható gyógyszertárakban, dro gériákhan és füszerüzletekben.
— Egy emberöltőn át szolgálta az Inkey-családoL Szép ünnepély volt tegnap Inkey Pál báró József-majorjában. Horváth Pált, az uradalom erdősét, aki 53 éven át szolgálls az inkey-cssládo! — nagy-ünnepségben részesítették abból az alkalomból, hogy a miniszter díszoklevelet és pénzbeli jutalmat küldött neki hűséges szolgálata elismeréséül, amit Haám Lajos fSszolga-blró nyújtott át. Hűséges szolgájá-nak ünnepén ott volt a földesúr: Inkey Pál báró, a gazdatisztek, uradalmi erdómérr.Okők és sz összes majorok, puszták és uradalom cselédsége.
■OZÖÓSZINHÁZAI
Városi Mozgóképszínház. Ma szombaton 7 és 9, holnap vasárnap
3 5, 7 és 9 órakor .Betty és a regiment* CJelentera alássan), vidám epizódok az amerikai katonaéletből. Föszerep\'ő Mucella Diy. .Főúri kiszolgálás* és .Edison a kabát-zsebben", burleszk 2—2 felvonásban. Hiradó.
Uránia Mozgóképszínház. Ma szombaton 7 és 9, holnap vasárnap 2, 5, 7 és 9 órakor .A szirén* (A tenger démona), romantikus tődénél 10 fejezetben. Főszereplők Peirovics Szvellszláv, Mlle Yosyane. Két felvonásos burleszk. Hiradó.
Keszthelyi Uránia. Szombat és vasárnap: .Virradat*, Sudermsnn novellája, 10 felvonásos filmregény. Főszerepben Janet Oaynor és Oeorg O\'Brien. 1
A nagykanizsai netaorotoffal meg figyelő Telentéaek i Csütörtökön a Mmér sAlrf Reggel 7 órakor +5-2. délután 2 órakor +10, wrt* 9 órakor +8-6.
ftlMzei: Reggel és délbea borult, este tlszts égboltozat.
Szélirány I Reggel Északkelet, délben Északnyugat, este Északkeleti szél.
A Meteorológiai Intézet lelentése szériát változékony, felhói és főleg éjjel igen hUvös Idó. Gyenge éjjeli fagyok meg lehetnek.
Sertésvásár Falhattál 287, Báliból eladatlanul visszamaradt — darab. DsAcendS 100—162, saedstt 1-58-1 60. szedett közép 1 48-t\'50, könnyű P30 I 40, elsőrendű Ont t\'44-1\'48, másodrendű 1-36-1 40, sngo •Sldó 1-44—1-60, szalonna nagyban 176— 182. wli 1-92—1 96, lebuion bos 180-i 38. szalonnás télsertél 192-3C4 As tránysat élénk.
VADÁSZAT
A klsvad pusztulásának az okai és azoknak az elhárítása
Irta: Ötvös Balázs (Klllmán) 6. A degenerdlódds. A degenerálódásl magyarul sokan .elfajzás\'-nak, vagy .elfajulás*-nak mondják. Hibás fordítása ez a latin meghatározásnak, meri ez a fordítás azt Je\'enlené, hogy a faj átalakul más fajjá. E-ről pedig a vadnál nem lehel szó, mert a fajok nem keverednek és így nem alakul ál más kisebb értékű fajjá. A fajon belül azonban a fa|ták néha eredményesen keverednek, mint pl. a fácán a házi tyúkkal, de az Így létrejött ivadék azonban csak korcs és nem fajta, mert ahhoz, hogy két fajta keveréséből egy harmadlkat hozzunk létre, több gondosan tenyésztett nemzedék célludstossn eszközölt szelektálás (válogatás) szükséges. (A vad nyul azonban olyan jpessze áll a házinyúltól, hogy az ezeknek a keveré séböl származol! utódokról nem tesz említést a szakirodalom.)
A degenerálódást msgyarul „el-sslnyulás\'-nak nevezzük, mert az a lény, amelyik testileg, szellemileg satnya, fejletlen, nemcsak gyenge szellemi képességekkel, hsnem főképen gyenge testi dlspozldóva\'.
Az elsatnyulásnak több oks lehel, ilyenek: nem megfelelő éghajlat és életviszonyok (talaj, környezet), meg nem felelő élelmezés, főképen pedig, még ekkor is, hs minden más feltétel megfelelő, a túlzott rokontenyésztés, a vérfertőzés.
A rokonvérben való tenyésztés (u, n. beltenyésztés) kinciet érő módszer a tenyésztő kezében, ha helyesen alkalmazza. Rokontenyésztéssel emeljük mindentéle háziállatunk tel|esllő képességét, oe a megengedett haláron lul feltétlenül a testi fejlődés rovására esik. A vadtól elsősorban, söt kizáróan erős testi állapotot követelünk, tebát vadnál a bclleiyésztés feltétlenül, ha előbb, ha utóbb, káros hatással jár. A lul 7oV.an űzött beltf nyésztésnek elmaradhatatlan következménye: az albinizmus. Ez pedig elszlnteledést, gyenge ellenlállásu szervezetet és a szaporodás csökkentését jelenti azonkívül, hogy az elhalálozás sokkal nagyobb százalékban jelentkezik mint az u. n .friss vérben tenyész tett* állatoknál.
Ha tehát vadunk állandóan tokon vérben, vérfertőzésben tenyészik, skkor az elsatnyulás jeleiként sorban
jelentkezik a test méreteinek a ki-
srbbedése; betegségekre való nagy hajlamosság; csökkent ellenálló képessége a betegségekkel és az Idő viszontagságaival szemben ; nagyobb Igényesség az ápolás és élelmezés iráni; az eredeti szia fakulása, ami fokozott mértékben tarkaságot, vagy teljes megfebéredést idéz elő; végül a szaporodás csökkenése, sőt terméketlenség.
A túlzottan űzött beltenyésztés megakadályozásáról maga a termé szet is gondoskodik.
Hogy az ide nem tartozó nagyvadról ne beszéljünk, msrad|unk a kisvadnál. Pl. Az ősz végén, a hidegebb idők beálltával a foglyok több családból álló nagyobb csapatokká verődnek össze és együtt maradnak a párbaválás idejéig. így kerülik el ut a veszedelmet, bogy egycsaládbellek párosodjanak. Ez alól a természetes szabály alól Is van kivétel. Pi. a mult év decemberében élő foglyokat fogtam magas hálóval egy dunántuli u adatomban. Feltűnt, hogy ott nem láttam nagy csapatba összeverődött tömegekel, hanem normális számú családokat hajtattam a hálónak. Kérdésemre azt a felvilágosítást kaptam, bogy ott a családok télen sem egyesülnek. Do meg ls látszott rajtuk, mert a normális nigfságu foglyok számára készüli háló szemein sokszor megakadás nélkül repültek át a kisebb testű, világosabb azinü foglyok. Tehát ezek a foglyok, mivel sem a természet, sem gazdá|uk nem gondoskodott vérfrissítésről, elsatnyullak. Ezek már közel vannak a beltenyésztés ama stádiumához, amelyikben beáll a szaporodás csökkenése. Ugyanott a nyulak is kisebb termetűek, fiatalon ia szürke (világosabb) fejűek voltak.
A nyul természetes vérfrissítéséről öntudatlanul bár, maga a vadját elhanyagoló vadász goodoskodlk — a szomszédja javára. Olyan területen ugyanis, amelyiken a ragadozó, kóbor eb, mohó vadász állandóan nyugtalanítja, ahol télen nincs menedéke, nincs élelme, onnan a nyul elvándorol a szomszéd nyugalmasabb, gondozottabb területére és olcsó vérfrissítő anysgboz juttatja. Bekerített, beugrókkal ellátott területre be-beugrik egynéhány nyul a szomszéd területéről és mivel sem a beugrón, sem a kerítésen nem tud visszamenni, Ingyen vérfrissítő anyagul szolgál.
(Folyt köv.)
Garantált színtartó
férfiruha vásznak megérkeztek
divatéruházába.
1928 májm 12
ZALAI KÖZLÖNY
SPORTELET
A bajnoki küzdelmek izgalmas finisében vasárnap a Kanizsa a Fővárosi TK ellen játszik
A meccs favoritja a helyi csapat, de nem árt a nagy óvatosság — A Baranyának nehezebb dolga lesz vasárnap a Lipótváros ellen
Nagykanizsa, május II
Az Összes ligák esi patai erősen benne vannak a finisben. Még néhány mérkőzés és a három bajnokiig bQszke tulajdonosai nyugodt, jóleső érzéssel tekinthetnek vissza az elmúlt szezonra. A három bajnokság kőzöl azonban csak egyedül az első osztályú liga vezető pozíciója biztos s Ferencváros kezében.
A zöld fehérek öl nagyszert) ponttal már bármiféle számítás szerinl is megnyerték s nagy bajnokságot. A II. A) és a B) ligában a hátralevő mérkőzések meglepetéseket hozhatnak.
Például a II. A) ligában a Pesterzsébet egyponttal a vezető Somogy után van, azonban a Somogynak Is van még három nehéz mrccse, ezek közölt elsősorban a Húsos és a Városi és ha csak eldöntetlenre játszik ls, akkor ls megelőzheti a Pesterzsébet, mely ugyancssk erősen tör a bajnoki dmre. A B) ligában épen Így áU s helyzet. Még kritikusabb. A Kanizsa és Baranya fej fej mellett
baladnak. A mi csapatunk kitűnő gólarányával az első helyen áll, de játszón csak egyetlen eldöntetlent a hátralevő két mérkőzésből és vége a bajnokságnak, feltéve ha a Baranya kétszer győz.
A Kanizsa FC vasárnap utolsó előtti bajnokiját játaza a Fővárosi TK ellen, melynek biztos favoritja. Azonban a csapatnak nagy lelkiismerettel kell játszani, nehogy az UTSE elleni meglepetés bekövetkezzék. Ugyanakkor a Baranya a Lipótvárossal játszik, mely sokkal keményebb dió. A favorit itt Is a Baranya. Aztán a következő vasárnapon a Itdyi csapit a Józsefvárosssl, a Baranya pedig a Csabával csap össze és ezzel a két élcsapat lejátszotta összes mérkőzéseit.
A vasárnapi meccs tehát rend klvflli fontosággal blr nemcsak itthon, de Pícsett isTs áll ez viszont is.
A mérkőzést a két csapat között létre jölt megegyezés követktzlébm Spltzer Antal veze\'i.
A PLASz döntése szerint két kieső és két feljövő lesz a II. és D b) liga közötti osztálycsere kérdésében
A Kanizsa mellett a Baranya ls felkerül osztályozó nélkül a II. ligába — Az I. és II. liga között a régi helyzet marad fenn
Nagykanizsa, május II A várva várt döntés megjött. A PLASz tegnap este tartott elnöki ülése döntött a két II. liga ügyében. Ez a döntés rendkívül kedvező különösen a B) liga második helyezettje számára, mivel sz első és második helyezett minden további nélkül helyet cserél a 11. liga két utolsó helyezettjével. Vagyis a Ks-nlzsa és s Biranya egész biztosan feljut a II. ligába, shonan vlizon\' kiesik a két utolsó helyezett a lelek szerint az Óások és a Terézváros, akik bejutnak a B) ligába, ahová több most alakulóban levő profi-csapat ls kerül.
A PLASz nem változtatta meg az I. és II. liga közötti viszonyt, ameny-nylben a Ti. liga első helyezettje valószínűleg a Somogy, osztályoz^ nélkül sz 1. liga utolsó helyezel^, nek a Bocikaynak helyére kerül.
A PLASz nak a II. ligákra vona|. kőzik, döntése mindenesetre n«gy Irgalmat oizlatott el, különöse,, a Bíranya tájékáról, amelynek lgy j, két nehéz meccse van hátra. A mj. sodik helye azonban még két verc. ség esetére is biztositva van n:ki, mert a Kinizsi és a Baranya io pont előnnyel vezel a lista élén, amit már nem tudnak a többi csapatok két mérkőzés alatt behoinl.
Albrecht főherceg is résztvesz a KGAAC 3 napos jubileumi versenyein Keszthelyen
Keszthely, május II
(Saját tudósítónk) A Keszthelyi Qazdaiági Akadémia Alhletikal Ciubja moit töltötte be fennállásának 25 éves fordulóját. — Ezalkalomból a KOAAC 3 napos sport-ünnepsége ket rendez. Május 17-én vivóverieny, 18-án atbletikal verseny, 19 és 20 áo élő és agyaggalamblövö veeseny lesz. A galamblövő verseny zártkörű, disz-védttöke Albrecht főherceg, aki maga ls lőni fog a versenyen, részlvesz a verseny után a Hungáriában tar-
tandó díjkiosztáson és díszvacsorán és az azt követő bálon ö nyitja meg a táucot. A verseny fővédnökei Zala, Somogy és Veszprém megyék főispánjai és Sztankovlcs János gazdasági akad tmlal igazgató. A versenyek mindhárom nipon reggel 9-töl eslig tartanak. A rendezést Sass Oábor g«d. akad. tanár vezetésével 12 tagu bizottság bonyolítja le. A 11 tagu versenybíróság eimke báró Bohus Sándor.
Zalai középiskolák atlétikai versenye
A nagykanizsai r. kath. reálgimnázium Hunyadi Sportköre városközi középiskolás atlétikai versenyt rendez áldozócsütórtőkön, május 17-én délután fél 4 órakor a nagykanizsai Zrínyi sportpityán. A versenyen részt vesznek a zalaegerszegi és nagykanizsai reálgimnáziumok, valamint a sümegi főreáliskola csapatai. A verseny felvonulásial, Himnusual kezdődik. 1. Zenés szabadgyakorlatok,
2. 100 m. síkfutás előfutamai, 3. súlylökés, 4. kicsinyek szökdelö stafétája, 5. magasugrás, 6. 400 m. síkfutás előfutamai, 7. diszkoszvetés, 8. 100 m. síkfutás döntője, 9. távolugrás, 10. 800 m. síkfutás, 11. rudugrás, 12. 4C0 m. síkfutás döntője, 13. gerely, 14. 4 X 100 m. staféta, 15.1rl-csinyek kosárlabda mérkőzése. Díjkiosztás, Szózat, elvonulás fejezik be a sportversenyt, amely méltán kelti fel a város társadalmának igen széleskörű érdeklődését. Helyárak 50 fillértől 2 pengőig. Diákjegy 20 fill.
Az NTE vasárnap Baján játszik a Turullal
N*#yk4n\'r*a, május II
Az újból népszerftvé vált helyt amatörcsapatnak ho\'nap Bjára kell utazni, ahol erős tajnoki mérkőzést kell játszania az o\'.tanl Tuiullal. Az NTE teljes csapatát szerepelteti, vagyis azt, amelyik már kél mérkőzésen gólzáporral verte a BSE-t és a SBTC-ot. Az NTE nek messie Idegenben nehéz dolga leiz, de ha ugyanazzal a lelkeiedéssel éi gólra-törö készséggel jltszanak, mint itthon, akkor Bajáról ls elhozhatnak két pontot. A ciapattal B íjára utazik az NTE egyik vezetőségi tagja. A mérkőzést Csik biró vezeti, határblró Miklóssy. _
(Böhmöt nem szerződtette a Somogy.) Már bf fejezett lényként emlegették, hogy Böhmöt, a Ksnlzsa FC jobb bekk|ét a Somogy szerződtette. Ezzel szemben mindösize az áll, megbeszéléi tárgyát képezte BOhm elvitele. Most azonban ei teljesen aktualitását veszítette, mert a Somogy Schmld het szerződtette, aki eddig a Húsosnál volt.
(Ember az Újpesthez szerződik) Már régóti tarji magát a hlr, hogy Ember az Újpesthez szerződik. Eddig ez még nem történt meg és bár a vezetőség szeretni elidnl Embert, ö maga azt mondja, hogy szi-veien maradna Kanizsán. Vílemé-nyünk szerint (bár Ember több hibát csinált az utóbbi IdJben) meg kellene laláloi a módot, hogy a kitűnő cenlercsatárl ne engedjék el annál Inkább sem, meri Igazi |ócsatárok nem Igen vannak. Hi pedig akad, akkor nagy az ára.
(Keszthely TSE-Tapolca Ifj.) Vasárnap délután 5 órakor mérkőzik Keszthelyen a Keszlhelyl Törekvéi SE és a Tapolcai Ifjúsági AC csapita.
RÁDIÓjffSOl
(Rövidítések) H — ntrea, Közgazdaság I langy. — hangverseny. fi — Jőadáa Oy — gyermekeknek. A — asszonyoknak. Z — zent Mg. — mezőgazdaság. UJ. _ ifjúéi előadás. P — felolraaáa. Cf — gramofonzene. Ib — JazzbancL K — kabaré. nZ. — népsxtrfl um.
Május 12 (szombat) Budapeat 9.30 és 11.45 H. Közben 12 órakor déli harangsió az egyetemiért templomból. Utána Q. 1 Időjelzés, ldö|árás. 3 H. 4.15 l)r. Kubánylné Meízlényl Ilona 12. 4,45 Időjelzés, Időjárás, 5 Dunkel Norbert li 5,áü A Magyar Orsz. Cserkész Szövetség E. 6.15 Az I. honvéd zene\'iar hangv 7 30 Sporteredmények. 7.45 A hangiátéknályáiat jutalmazott három I felv. előadás. 9,30 H. Utána Cigányzene.
Bécs II Kolnl műsor. Utána hangv. 4 :.»ngv. 7.15 Dalok és kamara Z. 8.15 Vígjáték E. Utána Jb. és tánc Z.
Berlin, Stettln I1Q. 4 A 5 Hangv. 8 30 Rádiószínház. 10 30 Hangv.
Basel, Kern 4 és 5 Hangv. 8 Népszerű est. 9.20 Hangv. Utána tánc Z.
Brünn 12.15 Hangv. 5 Oy. 7 Piágai átvitel. 10 Tánc Z.
Frankfurt, Cause! 3 30 Oy. 4.30 Hangv. 8 15 Taika est. Utána tánc Z. és Jb. Hamburg, Bréma, Hannover, Klcl
8 A. 11 liangv. 4.15 Opera részletek 5 Ismeretlen Schubetl-dalok. 8 30 Berlini mUsor. Utána tánc Z.
Langenberg, Köln, Aachen, MQnster 1015 0. 11, "05 és 6 Hangv. 8.15 Vidám est. Utána tánc Z.
London, Daventry 10.15 Istentisztelet. I Kamara Z. 3.50 Hangv. 5 15 Ov. 6 Orgo-nahangv 6.45 Ronsld Dortey füttymfivész hangv. 7.15 Chopin etűdök. 8 45 Katona Z.
9 35 Rádlóburleszk 10 35 Tánc Z. Madrid 2.30, 3 20 és 7.15 Hangv. 8.15
nZ. 10 15 Hangv. 12.15 Tánc Z.
Milánó 12.30 Kamara Z. 5,50 Oy. 9 Hangv. 11 Tánc Z.
Prága 11 0. 12.05 Hangv 1.0G Kísérleti leadás. 4 Bábszínház. 5 Hangv. 6.25 Munkás E. Enekkórus. 7 Opera E. 10.25 Brllnni mUsor.
Róma 1.30 Kamara Z. 4 30 Oy. 5.30 Tánc Z. 9 Opera E.
Uránia Mozgóképsziotiáz
Szombaton 7 és 9 órakor Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
A szirén
(A tenger démona)
Romantikus történet 10 fejezetben.
Főszereplők: Petrorics 8mtUxláv, Hle Totyue
2 felvonásos burleszk
híradó
TÓZSII
A mai értéktőzsdén az irányút tovább szilárdult. Nyitáskor a lende-zési napra való tekintettel csak kisebb árjsvuláaok kerültek f Jszinre, később azonban a külföldi tözsds szilárd irányzatának hatása alatt a kon\'remMedezésI vásárlásokat eszközölt s mivel néhány favorit ériékben a spekuláció ls vásárlásokat hajtott végre, a piac as égési vonalon megszilárdult. Bauxit, Qinspapl-rok, Láng, Lámpa, Nemzeti Bsnk, Silgó és Rima 3-4%> árnyereséget értek el, mlg a többi papír ls átlag l°/o al enelkedett. A forgalom aa előbb emiilett értékekben élénk volt, de a többi papírokban is emlitésra méltó üzletet bonyolítottak le. Szikra és Államvasút az elölő napi szilárdság után árnyereség biztosító eladások következtében kissé víiszaesett. A hangulat zárlatig barátaágos maradt. A f xpiac üzletfeled, a valuta és devizapiacon változás nem állott be.
Terménytőzsde
Buza 5-10, rozs 25—30 fillérrel esett. — Az Irányzat gyenge, a forgalom csekély.
Iu> uaaav. 76 kgos 33 9)—341J, 77 ka-oa 84 20-M40, ra kg-os 3475; 79 kg-os 34 90 3505. 80 35 0\')—3515, dunántull 76 kg. M"55-Sf 77 t(-os 33 80-MU0, 7á U-oa 84 15-34 30, 79 kg-os 34-35—24 H, 00 kg-ot 84 65-34 75, fosa 31 20-3130, takana. árpa 30 00 - 30 20, iCrárpa 32 00—3300, sab 33 00 - 33 20, tengeri 20 00-28 30, Basakorpa 24 OC -24 25.
i biáapotti Tózsáe deviza-jegyzése
VALUTÁK Angol L 27 85-2800 Balga fr. 7980-80-10 Csata k. 16-90-18 M Dán k. 163 30-153 90 Dinár 9 98-10-06 Donát 869 50-571 50 fiaodalr 2*56-2273 HotL 28045-28145 l-aagyal 64\'05-6485 Lat 8Í0-365 Lava — —.
Un 80 0540-25 Márka 136 65-187 IS JchUL 8030-80-65 Norvég 153 05-153 65 SváJdL 110 05-110-45 Svád k. 163 30-154 90 Peseta 95 70-96-30
ÜMVIZAK Amst 280 60-231 30 BalgrM I0-C6-1OO9 ferih IM77-I8717 Bakanet 3-51-365 BrlsaaW 79-80-8005 Kopaoh.153 40-B8 80 ~ " 153 15-153 56 27 90-27-98 1011-30 21 «T1-704 30 B-48-22-58 16 94-16-99 412-416 153-40-153 80 M 07-84 27 80 42-8097 11020-11050 96*75-66\'25
N*i
Taífú
Varsó Wtea ZOrScb Madrid
ftelnlai lyoaáa és Ujpkla* Vállalat lánvfeytáraság.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
a*
ZALAI KÖZLÖNY
1928 málut 12
APRÓHIRDETÉSEK
AM spfőtairdetéaek dija 10 aaólg * ...........S Híl. Vaaár-
„ J fillér,
minden további axó dl (a a hf|. Vaaár- éa ünnepnap 10 szóig 80 fillér, minden további azó dija ■ flll. Szerdin éa pénteken 10 UÓIg 80 fillér, minden toribbl aaó dija 8 flll. Clmaió a minden vaata-
Eibb betflból álló bió két uónak azimlt-tik. Állást kereaőknek Wi engedmény. » klrdetéal díj elSrc flaet«ad*.
. ovii él kör képkeretezéseket legolcsóban vállal — Slern üvegei Erzié-bet-tér. 1«6
Kitűnő mlnőlégU aaxtallbor 88 lillér llterenktnt — Sitiin lózselnél, Magyar-utca 74. 2410
OjBnraa.llszleaaégea ntladenealeány
felvétetik Zrínyi Miklós-utca 56. 2423
Kitűnő zamalu aranyhegyi vötös él rlillngbor 1 20 Silrinnál, Migyar u 74. 2411
OsletazarzA tlsztvlielóket keres a Phönlx Biztosító Tiriaság Ilire és Jutalékra. Jelentkezés a vezérügynökiégnél délelőtt 9-12 Csengery ut I. 2464
Tallvér olaalét tanításra villái, Időnkint kölyök él kéiz vizslát elad, vadáiz-terdletet rendez, ticinost beállít megilla-podii azerlnt ÖtvOe Balázs, Klllmin, u. p. Otlae. (Válaszbélyeg nélkül nem felelek.)
Kiadók 1 háromszobás és 1 egyisobái utcai lakások, Jóiief főherceg-utca 87. alatt. Bővebbet ugyanott -2465
Kétizobás lakái az oiszea mellékhelyl-aégekkel kladfc Zilnyl Miklós-utca 30.
-21(17
Alulírottak lá|dalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy mindnyájunk által forrón szeretett lestvér és nagynéni
özv. Ország Kálmánná
aaSI. Nagy Féal
életének 76 ik évében folyó hó 10-én este 8 órakor rövid szenvedés után az Úrban csendesen elhunyt.
Driga halottunk hUlt tetemét folyó 12-én d. u. 3 órakor fogjuk a róni. kalh temető hah Itasházinil a lóm. kalh. an>aszentegyhiz szertartása szerint megáldatni és a helybeli temetőben örök nyugalomra helyeztetni.
Az engesztelő szentmise-áldozat a megboldogult lelkiüdvééti 1. hó 12-én d. e 9 órakor lesz a szentferenc-tendi plébániatemplomban az egek Útinak bemutatva.
Nagykanizsa, 1928. mijus 11-én.
Aldéa éa béka hamvaira t
Nagy Vilmos Ititvfrt Polkmelcr Antal, Oyula t\\ Jcnó unokaöcccl.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbarátoknak és ismerősöknek, kik felejiheletien dríga Jó férjem
ZIEGER FERENC
elhunyta alkalmával a temetéten való megjelenésükkel fájdalmamat enyhíteni igyekeztek, ezúton mondok hálás köszönetet.
özv. Zleger Ferencné.
DUROMIT
BETON
az utolérhetetlen szilirdsigu, elpusztíthatatlan beton-burkolat játdik, udvarok, gyárhelyiségek, vágóhidak, htl-tók, váiircaarnokuk és perronok tészére.
Készili:
Egyesüli Építőipari él Hajózási BT.
Budapeat, V., Vlimoa caászár-ut 28.
Duna-Száva-Adria Vasúttársaság ..előtt (Déli Vasút)
1928. évi május hó 15-töl érvényes
MENETRENDJE
A Nagykanizsa állomásra érkező és Induló személyszállító vonatok
Budapest—Nagykanizsa
Vonít ■ ilma
A vonat | Budapestről Nagykam-Indul zsira érkezil
neme
216 ; Szem. v. 202 . Oyv. 212 \' Szem. v. 214 Szem. v. 204 || Oyv
410 11-25 1325 20-55 22-40
Vonal p A vonat I dima i neme I
211 201 213 215 21^3
Szem. v Oyv. Szem. v, Szem. v. Oyv.
agykanizsi-l Budapestre
ról Indul érkezik
0-40 7-50
6 10 10-20
9-25 1700
1520 2110
1800 2155
A 202. él 203. szimu gyorsvonatok mijus 15 tői Junlus 15-ig csak vasiinapokon közlekednek Nagykanizsáig. Junius IS-lől szept. 15 tg közvetlen I—II—III. oszt. kocsival Budapest—Llcnz, közvetlen I-II—III. oszt. kocsival Budapeit—Trieste és Budapest— Rogarska Slatlnira és közvetlen étkező kocsival Vlllachig.
A 204. és 201. sz gyorsvonatokkal étkező kocsi Budapest—Nagykanizsa, hálókocsi Budapest—Trleite-Vcnezía. Közvetlen III. oszt kocsi Trlestere. Közvetlen I—II. oszt. kocsi Budapest—Róma. Közvetlen I—II. oszt. kocsi Budapest--Fiume él szerdin, pénteken és vasirnap egy közvetlen hálókocsival Fiúméba.
A 211. és 216. szimu vonatokkal közvetlen 1—U—III. oszt kocsival Budapest— Barcs és közvetlen 11—III. oszt. kocsival Budapest- Zalaegerszeg.
Nagykanizsa—Balatonszentgyörgy
NSi
\' 23fí , Vegyes 5 50
\' Balatonszent-1| Nagy kani- I gvfirgyről Ind.\'zsira érkezlk| \'I
2&>l1 Vegyes

EST
zsiről jndul
""HRS1
1
Balatomzent-györgyre érk.
Nagykanizsa—Szombathely—Wien S. B. Bécibői
indul
303 Slnaultf Z.Egersz 321 Szem. v. — li 377 sSrem. v — | 301 Oyv. 8-25
311 Szem. v. 1154 | 313 Szem. v. 15 30
Szombat- NagyVa/it haljra trk.lik iiára 4fkat>k
4 30 5-10 615 11-33 14-43 20 08
6ÖÜ Pl4 Üzem. v 7 40 855 13-34 17-35 2250
TS8T
1955 19-34
Kgersz.
316 Szem. v 302 Oyv. 322 Szem. v 32M Szem. v. 301 Sinautó
A 321. és 322. iz. vonatok közvetlen vonatok Batcara, illetve Barcsról.
A 301. és 302..........„ ,. Wientől Barcsig és vissza. Közvel-
I en I—11-111. oszt. kocsival Wien-Osljck és Wien-Zagrcbra.
A 314. és 3,13. sz vonatok közvetlen vonatok Wlenbe, Illetve Wlenből. Közvetlen 11—111. oszt. kocsival Budapeit—Zalaegersieg és vissza.
A 327. és 328. sz. vonatok ciak július és augusztus hónapok vasir- és ünnepnapjain közlekednek és ugyanekkor a 321. és 322. szimu vonatok elmaiadnak.
Nagykanizsa—Barcs—Pécs
Barcsról
Indul I
4-35 j 7W 912 Szem. v.
1155 i 13-50 914 Sinautó
Gyík ről J 16 39 916
I5J55 17 50 902 Oyv.
20$S 22-55 932 Vegy. v.
911 901 917 913 915
Szem. v. Oyv.
Sinautó Szem. v. Szem. v.
Pécsről indul
9-40 15 55 13-23 1815
Migykininá-\'iBarcsra j Pécsre -41 érkezik érkezik
4-40 6-40 848 1140 || 14-40 12 49 15-50 21-35
9-40 1205 14 01
18 20
üyék. 1800
oszt.
A 911. és 932. sz. vonaluk közvetlen vonatuk Szombathelytől, III. Szombathelyre.
A 912. és 915..........„ l-tl-ltl. oszt. koraikkal Barcs-Pécire.
A 901. és 902. „ gyorsvonatok közv vonatok Wienból, Illetve Wlenbe Közvetlen I—II—III. oszt. kocsikkal Zagreb—Wien SB. éi közvetlen I—II—III. kocsikkal Üsijek-Wien SUd Bahnhof.
Nagykanizsa—Cakovec (Csáktornya)
-p--- Csiktornyiról indul NigjVwi-iiira Irkarik Nagykanizsáról indul i Csáktornyára érkezik
201 Oyv. 3 51 5 15 222 Szem. v. | 4-52 «-32\'"~J
221 Szem. v 1105 12-40 202 Oyv. 11-55 131.5
203 Oyv. Ili 07 17 24 224 1 Szem. v. | 13 44 15-22
223 Szem. v. || 1859 20-35 201 Oyv. || 23-25 1 04
Közvetlen kocsikat lisd Budapest—Nagykanizsa viszonylatban a 201—204 2ftt U QQ3 az. vonatoknál.
A 202. és 203. sz. gyorsvonatok ciak |unius 15-töl izept. 15 lg közlekednek.
és
N. S. U. két hengeres
jíkarban levő
motorkerékpár
jutányos árou eledó. B\'vebbcl
Németh Károly tulajdonosnál,
Keszthelyen, Rákóc i-u. 2. sz __nu
MAKULATUR
papin
kapható a kiadóhivatalban
Ne Játsz velem Tangó
Rgy csókodért
Santa-Luctiban .
Békebeli baka nóta Charleston
Nem Igaz, hogy elhagytál Uluei Böske ma jöjjön velem a zöldbe
A „Zenebona" slágerei i
Pária, azép Pária Szivem hófehér gyöngyvirág BabAm, mesél a szél és minden egyéb zenemüvek kaphatók:
Fischel Fülöp Fiai
könyvkereskedésében Nagykanizsán, Főut.
HÉt
gyári a leg|obban bevált rendszer izerlnt
Törtely Gépgyára, Hlrd, fa mllttl.
Ugyanul! egy
vízszintes keretfürész
és egy l ei és 6-os
magánjáró gőzcséplö készlet eladó.
gomba és rovarkártevők ellent!
Tutokil unlversalli permetrzószer Noaprsen
Urániazöld Verdola
Elosal Vinol
Sulfarol Thanol
Arzola Aimola
stb.
Műtrágyák.
Oazdasági , főzelék-, virág-magvak Kicsinyben és nagyban kaphatók:
0RSZÁ6 JÓZSEF BKktrtürihttfl
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A birósig mellett, .ut Telefon: 130.
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gözmosó, vegytlaztttó, ruhafestő
ijfc: híjdi i I!. ijtjttobp: luauy-i. I.
Vállal mindennemű ruhafestést, vegy tis/tltást, gőzmosást mérsékelt áron. Elismeiten elsőrendű munka. Hófehér, t&kOrféayei gaUértliztltái. PIlssérozAs űz Oouvrérozás.
M. kir. állami rendőrség nagykanizsai kapitánysága.
4436/1928. köz. szám.
Árverési hirdetmény.
A m. kir. állami rendőrség nagykanizsai kepi\'ánys/gáDak udvaihelyi-ségén az őrszemélyzet részére használhatatlanná vált kincstári selejtes ruházati ciktek f. évi május hó 25 én délután 3 órakor megtartandó nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőnek és készpénzfizetés ellenében cl fogmk ada\'ni.
Vevő a vett cikkeket azonnal elszállítani kötelet.
A vevéssel járó ösfzcs illetékek fizetése a vevőt terhelik.
Eladásra kerül nagyobb mennyiségű zubbony, nadrág, koppeny, csizma, b.ikaucs, sapke, alsónadrág, ing stb. Az áricréire kerülő ruházati c kkek esetleg a becsértéken alul is etadalnak.
Nagykanizsa, 1928. évi május hó 9 én.
A kapitányság vezetőjének rendeletéből:
Bertóthy Lőrinc s. k.
24«] rendörtanácsos.
MEGHÍVÓI
Magán- v«gy Üzleti Ügyekben! utáiá»ok alkalmával
BUDAPESTEM
a legkellemesebb otthont nyújtja a legelőnyösebb feltételek mellett s Keleti pályaudvar étkezési oldalával szemben lc»ő
GRAND HOTEL
Park Nagyszálloda
Budapeit, TUI., Barois-tér 10.
mart
aoo.\'o engedményt kap
mini asan lap al6IUa<6Ja olcaó aioba-iralnkból, lOu.\'o engedményt kap
olcaA ittarml iralnkbót. (Kitűnt háil konyha)
5 pengSt megtakarít
■ utóiul kólliíf.t, mart gyalog <t|Shtl egy part alatt a pályaudvarról.
Nálunk otthon érzi magát I I I\'
ElsőreodU kiszolgálás, szigorúan családi jelleg-Saját érdeke
elónyők folytán, hogy okvetlen nálunk áiáll-neg. — Előzetes »ioDsm«grend«lé» ajánlatot
exen__
|ou meg
Nyomatott a Délzalal Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős Üzletvezető: Zalai Károly.)
évfolyam, 109. sfáa
Magykanlita, IMI. május 13, vasárnap
Ír. 16
Mér
ZALAI
politikai napilap
Szerkesztőség és kiadóhivatal: f\'ö-ut 5. szim. Keszthelyi llókkladóhlvstal Kossuth La)os-u. 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előllzetéal ára: egy hóra 1 ptngö 40 ttllér
Maqasállásu gonosztevők keze idézte elö a milánói merényletet
A vizsgálat már nyomon van Milánó, május 12
Arnaldo Mussolini, a Duce livére a milánói bombamerénylettől a Po-polo d\'ltalia ban azt fejtegeti, hogy éppen ma egy hónapja történt a dinamit-merénylet, amely a király élete ellen irányult és ba célját nem is érte el, sok emberéletbe került. A világ tebát méltán nyugtalankodik, hogy a vizsgálat még mindig a sötétben tapogatózik.
A dolog azonban nem igy áll. A nyomozás kiderítette, bosy mogas-dlldsu gonoszlevők működtek közre, akik kesztyűkhen szoktak dolgozni és fértük az volt, hogy megriasszák és megfélemlítsék Olaszország nagy közvéleményét. Közönséges emberek és munkások csak vak eszköz voltak ax értelmi szerzők kezében, akik kesztyűsen tervezték ki az ördögi müvet és ebben külföldi erők Is segítettek nekik. Ha a neveket még nem is lehet nyilvánosságra hozni, annyi bizonyos, hogy a vizsgálat nyomon van.
Az Itália visszatér Vadsóbe
Expedíció megy a Bremenért
Berlin, május 12
Kingsbayi jelenlések szerint az Itália, amely tegnap nyolc óiás sikertelen kísérletezés után visszatért Klngsbaybe a hirtelen kilört hózivatarok miatt anélkül, hogy eljutott volna az északi sark vidékére, egyelőre nem fog|a megkísérelni másodszor is az északi sark átrepülését, hanem visszatér a norvégiai Vadső kikötőjébe s ott váija meg az időjárás kedvezőbbre fordulását.
A léghjjó anyuhejójs, a „Cllla di MíIbdo" még mindig a kingsbayi kikötő bejárata előtt vesztegel s sz erős jégzaj ás folytán nem tud be-ju\'ni a kikötőbe. Az időjárás minden tekintetben kedvezőtlenre fordult. — Nyugaton sürü ködfellegek terpeszkednek s számolnak axxal, hogy ujabb \'{lóvlharok fognak kitörni. Az Itália a tegnapi kísérletnél áthatolhatatlan ködbe került, amely a tájékozódást teljesen lehetetlenné tette.
Newyork, május 12. Davis hadügyi államtitkár hozzájáiult ahhoz,
hogy 0 eenty blandra legitö-ixpe-dlciót küldjenek ki. Ax txpidlcióbsn két hadiiepülőgép vesz részt, amelyek szárazföldre vagy vízre egyformán leerenkedhelnek. Az txp:dició-b&n lészt vesz Melchlór piló\'a, aki
a Junkers-vállalat alkalmazottja. Azt hiszik, hogy ha nem próbálkoznak meg a legközelebbi uapokban a Bre-men elindításává\', akkor a talaj meg-lágyulása következtében a B emen többí nem lud a levegőbe emelkedni.
Carol herceg hétfőn hagyja el Angliát
Állapota javult — de pénzOgyi viszonyai kínosak
Párls, május 12 (Éjszakai rédlójelenlés) A „Páris Midi" londoni jelentése szerint Carol herceg jobban van és hétfőn valószínűleg útnak indul. A lap ludnl véli, hogy a herceg pénzügyi viszo-
nyai rosszak, mert az utóbbi időben rengeteg költsége volt. Különösen sok pénzébe kerül egy párisi politikai iroda fenularláss. A herceget eddig politikai barátai támogatták anyagilag.
Kisiklott a kassai gyorsvonat, vagy leszakadt alatta a vasnti híd
A mozdony és két kocsi lezuhant a töltésről — Súlyos és könnyebb sebesültek
Sátoraljaújhely, május 12 (Éjszakai rddlójelentés) Rövid Jelentés érkezett ma urró*, hogy 8 Hernádon egy vasu\'í hid a cseh gyorsvonat alatt, eddig még ismeretlen ok miatt leszakadt. A vonat három Pullmann kc cslja vizbe zuhant. A katasztrófának három súlyos és kilenc könnyebb schetül\'je van. Hi-lálos áldozatokról eddig még nem érkezeti hir. Úgyszintén hiányoznak a közelebbi részletek is.
Lapzártakor ujabb rádójelenlést
kaplunk:
Kassa, május \\2. (Éjszakai rddlójelentés) A kacsai gyorsvonalnsk délelőlt 11 órakor kelleit volna megérkezni a menetrend szerint. F.z azonbin nem töitént meg, mert a gyorsvonat délelőlt 10 óra 41 perckor Abos és Felső Ladna között kisiklott. A mozdony, a postakocsi és egy IV. osztályú koc-í lezuhant a töltésről.
Kelten súlyosan, 14 én könnyebben sebesültek meg.
Nagy ünnepségek keretében nyitották meg a nemzetközi sajtókiállitást Kölnben
Köln, május 12.
(Éjszakai rddlójelentés) A birodalmi sí j ó és a porosz kormány tagjainak, a teljes diplomáciai karnak, 7 ezer főnyi meghívott vendégsereg jelenlétében nia délelőtt fényes
ünnepségek közölt megnyitották a nemzetközi sajtókiállitást. Az ünnepi beszédet Köln város főpolgármestere mondotta, aki hangoztatta, hogy ci a kiállítás a béke ügyét fogja szolgálni.
A megszállott magyar területen a jugoszlávok veg-zálásaikkal kiüldözik a színtiszta magyar lakosságot
Alsólendván hat kivándorlási ügynökség működik — Tilos a tisztviselőknek a magyar szó, a gyermekeket szláv osztályokba kényszerítik
kat a panaszokat, melyek dr. Csák Kátolyhoi, az alsólendvai kerület képviselőjéhez futottak be.
Pince község lakói, kiknek hegyi földlábiájuk van a kerkaszentmiklósl hegyeD, ahová pár p:rcei ut vezet — a szerbek azzal, hogy .Itt nincs hilárátlépö állomás*, a szinintgyar lakosság megnyomoiiiására ugy intézkedtek, hogy a Itkosaág csak p\'.r órai kerüléssel juhit el földjéhez.
Budapest, május 12 A jugoszláviai határvonal érdekelt képviselői ma tanácikozásra üllek össze a földmlvelésűgyi minisztériumban Prónay Oyörgy báró éllamtitkár elnökletével. Az értekezleten szóba került, hogy szerb hatóságok mindent elkövetnek, hogy a határmenli községekben tönkre tegyék és kiüldözzék a magyarokat, igy különösen megtárgyalták tuo-
A magyar területen levő Lendva• ujfalu lakólt nem engedik a határon túllévő erdőibe és legelőire. A batáron tul lakó magyarságra pedig \'rá-zuditolták a kivándorlási hiénákat, akik ezer számra küldik ki Brazíliába a magyarokat.
Igy Alsólendván hat kivándorlási ügynökség működik.
Alsólendván 300 magyar gyermeket szláv osztályokba kényszeritdtek. Lendvabidvégen a hercegi birtokból kiszorították a magyarokat és a magyar felekezeti Iskolákat lefoglalták az odatelepltett szlávok gyermekd részére. Amikor a község birá|a ez ellen tiltakozott, fogságra vetették.
Az adóhivatalokban még a magyarul tudó tisztviselőknek is megtiltják a magyar beszédet.
A képviselők a kormány sürgős éa erélyes közbelépését várják.
Nagykanizsáról küldöttség ntazik fel Budapestre
Rothermaera lord fiának fogadáaára
Nagykanizsa, május 12
Molnár Dezső altábornagy, a Muravidéki Szövetség elnöke értesildte a Szövetség nagykanizsai fiókjának elnökségét, hogy lord Rothermere fia, Hamsworth a Magyar Revíziós Liga ál\'al Budapesten, a Vigadóban folyó hó 19 én rendezendő ünnepség keretében a muravidéklek küldöttségét is fogja fogadni, amely alkalomból a megszállt Muraköz és Vendvidék szónoka ezen országrésznek a magyar hazához való hűségét és visszavágyódását fogja tolmácsolni. Nagykanizsáról dr. Szabó Zsigmond főorvos vezetésével nagyobb küldöttség utazik fel Budcpestre, hogy a fogadáson részt vegyen.
Húszezer kínai tette le a japánok előtt a fegyvert
London, május 12. Pekingi angol forrásokból érkező jelenlések szerint a japán csapattestek Cslnanfubin a déli és nyugati városfalak felrobbantása után 4000 főnyi kttonaságot fegyvereitek le, akik önként adlák meg magukat és eizel most már 20 000 kínai katona tdte le a fegyvert. Észak—Kínában a lakosság között veszedelmes a japán-ellenes hangulat. Tiencsinből a Japán konzul ujabb haderő kiküldését kérte, hogy meg lehessen védeni a liencslnl Japán kolóniát és a peklng—liencslnl vasutvonalat.
zalai koilowy
1928 május 13.
A Szociális Missziótársulat eltfMtfisgyflléae
Nafykauhna, május 12 Tegnsp détuUn tafota *lsö rtu-des évi közgyűlését a Szodálls Missziótársulat nagykanizsai szetve-jele, amelynek különös aulyl éa fényt adott Gyömörey Oyörgy főispán, Bódy Zolién alispán és neje, Czobor Mátyás zalaegerszegi polgármester és dr. Szentlványl Károly ráfóH prépost megjelenése.
A zsúfolásig megteli nagyterem díszes és előkelő kötönsége soral-ton a beteg farkos Edit c\'ilfsg-koarorus hölgy, fejedelemasszony képviseletében Kamilla nővér jelent meg. Olt volt a város és a környék Keresztény társadalmának minden notabllltása, a zalae«ersxrgi és a barcsi Szociális Misszió etnöknöi.
Eberhardt Béla tankerületi főigaz--, galó megnyitójában vázolta a nagy-, kanizsai Szociális Misszió megali-kulárát, fokozatos kiegészítését a mai napig.
Bogyay Lsjosné a nagykanizsai szervezet elnöke meleg szavakban tolmácsolta a fejedelemasszony üdvözletét.
Mdtés P. Hüár plébános tartotta meg hatalmas előadását a Missziós munkáról. A próféták küldetésénél Is nagyobb munka a mai korban — mondotta, a társadalmi bajoknak orvoslása. Azonban ebbe a munkába melegséget és szeretetet kell bele-vinnünk, ha Igazi eredményeket akanmk elérni. A szodátis munká-imt két része van, a lelki megmentés és a tistl scpiiés. A szociális mstnka nsm tk«/ja a nőt slvonni osaládjától, sói ellenkezőleg, hivatásának még jobban megacélosltani. A ptebánoi beszédetelve volt melig srivből fakadó szociális gondolatokkal. mellyel nagy hátút váltott ki.
Benczlk Ella ezu\'án felolvasta a vezetőség |elenlését a szervezet eliő évi működéséről — amely dacára néhány bótiLpos fennállásának — Igen jeleotó* sioclál-kariUUv eredmények röl számolhat be.
özv. Gyenes Sándornéa patronage-otztály működéséről számolt be.
Oyömörey OyOrgy főispán emelkedett ezután szólásra általános figyelem közepette:
Megköszönte a hö\'g/eknek, hogy azt a munkát, amit a hatóságok elvégezni nem lud\'ak, ők végzik el és kitölllk áldozatos munkájukkal azt a \'trézagot, ami üresen maradt. Csak itwlegen \'érző szív érti m«g a társadalmi bajokat. Mint a salai hatóságok feje, szivből mond kösiönetct azért a munkáért, amit a hölgyek kifejtenek azzal a figyelmeztetéssel, hogy ahol bajok vannak és segtteui kell, mindenkor rendelkezésükre áll.
A főispán lelkes szavait viharosan negéljr nézték.
fózsa Mária a Líányklub működéséről számolt be.
0. Etek Amália házfőn*knő számolt be (zuláa a Missziós Társulst munkájáról. Nagy hálával emlékszik meg mindazokról, akik lehetővé
tetlék a Stociálls Missziótársulat nagykanizsai megalakulását.
Inkey Józsefaé bárónő határtslsn
jóságát emlilMil, úgyszintén a környékbeli földbirtokosok áldozalos-ságát.
Eberhardt BHa főigazgató indlt-váry ra a kOigyülés üdvözlő távi rátol kOtdött a h fybei Misszió fő-VédnöHcőjének Anna ffhercegnönel-, dr. Serédy hercegprímásnak, dr. Rott Nándor m?gyé? püspöknek és Farkas Edit fejedelemasszonynak.
A közgyűlés legkimagaslóbb pontja azonban kétségkívül d\'. Szentlvdnyl Károly fátótl prépost, a kiváló egyháztudós ünnepi beszéde volt — amely leírhatatlan hatást váltott kl előkelő hallgatóságából. Dr. Szent-hránylt hallani kell, hogy valaki fogalmat alkothasson magának szónoki erejéről, ékesszólásáról.
Mindent, amit embertársainknak teszünk — útlevél a menyorsaágba. Missziós munka — isteni munVa — mocdj\'. Siói a mai kor dekaden-1 ciá járói, a vigasztal in szkepzisról, a mai helyzetről, a táradalom beteg ségeiről, minket csak egy memhet és gyógyít — az egyház. A női lé-
lekről, a féiflunak és a nőnek egymáshoz viló kapcsolatáról szóló fejtegetései — prohászkal szárnyalások — cicerói ékess/ólásbm, amelyek hallgatóságát magával rsgfd-ják. Kár, hogy szűk tertlűk nem engedi meg, hogy réstlelesen hltérhts-sünk reá.
Frappáns halíst váltóit ki — ami kor be|elen!e le, tfjgy
nemsokára teljesül a kanizsai
közönség szive vágya — a leány-lyceum felállítása, mely ügyben mostani III tartózkodása alatt az illetékes hlvatulos faktorai kai Is fog tárgyalni.
Dr. Szentlványl beszéde után a közönség ünnepi hangulatban per-1 cekig ünnepelte a népszerű főp\'pot.
A közgyűlést Eberhardt Bila tankerületi föigazgé\'ó lelkes zárószaval fej\'zlék be.
Ezután a di«es közönség az asztalkák mellett helyei \'foglalva teához lálolt, melyet a Leányklub bájos tagjil szolgáltak kl nagy azerelelrc-méltósággíű.
A főispán, alispán és a többi elő-előkelőségek ezu\'án nemiokára autójukon Imilérlek.
UTj-cruxxn.n.fxru~w->rtj-w-w->->-»—■-■- --------■ ■ ■ ■ - ■ ■ ■
Gyömörey György főispán a nagykanizsai leánylyceum érdekében
nemélyewen Interveniál a közoktatásügyi miniszternél
N&gytaBUsu, május \\7 | titn vágya lelj -süljön és minél előbb
Á tciiínos — és mi tagadás — kellemes meglepetést kelleit Szentlvdnyl prépost tegnapi bejelentése a Szociális Mitsiiótársulat közgyűlésén, hogy a nagykanizsai leány-lyccum ügye ulban van a megoldás felé
A közgyűlés uiánalkalmunk volt beszélgetést folytatni Gyömörey György főispánnal, aki a nagykanizsai k ezen légi problémájára vonatkozói? g kijelentette, hogy mindent cl fog követni, hogy a uagykanlzsM szülők
felállításra kerűljOn a njgykanimai leány-lyceum.
Kijelentette a fölspin, hogy főleg gróf Klebelsberg Kuno közflklalás-ügyimlnlszternek junius 17 én való zalaegerszegHariózkodásál fogja arra feihtsználnl, hogy interveniáljon a nagykanizsai leánylyc.um mielőbbi megvalósulása érdekében. Majd annak a reményének adott kifejezési, bogy ez a kérdés valószínűleg még ebben az évben ktrül megoldásra.
A balatoni knltnrnap, a strandfürdő és a városi badikftlcsönftk valorizálása
ügyében rendkivilll községi kOzgyOlés volt Keszthelyen
Keszthely, május 12 i ünnepély Jövedelmének 50%-ál fol-
(Sajdt tudósítónk teltfonjeleniése) Keszthely képviselőtestülete ma rendkívüli közgyűlést tartott, hogy határozzon a
Balatoni kulturnap ügyében. Mint tegnap beszámoltunk a kuliurnap országos rendezőig: 4000 pengő előzetes lefizetése elte nében hajtandó telt volna tuguszlus 6-án, az általános kullurnapot követő napoD, Keszthelyen külön ü-,uepet rendezni.
Keszthely képviselőtestülete ma ugy határozott, bogy tekintettel a nagy költségekre, külön ünnepet nem óhajt rendezni, banem bekapcsolódik az augusztus 5 iki kulturnapba. Az egész Balaton körüli kivilágításhoz Kcbiltiely impozánsan fog hozzájárulni, balatoni ünnepélyt rendeznek, meghívják közreműködésre a szombathelyi Máv. H-ledás dalárdáját, egy nagykanizsai és egy zaUeger-szegi dalárdát. Keszthely az egész
ajánlotta sz országos balatoni kul turnap jótékony céljaira, elsősorban a H rljplrók Nyugdíjintézete céljaira.
A strandfürdő ügyét is tárgyalta a rendkívüli közgyűlés. A megye ugyan még csak ezután hfgyjt jóvá a Keszthely strand-fűtdö-kölcsönére vonatkozó határozatot, d: addig is az előkészítő munkáktok folynak. Igy Kell Dezső okleveles mérnököt megbízták a atrandfűrdö-telep nlvellálásl tervelnek elkészítésével. A tervek most elkészültek s mlmhogy a fürdő úgysem építhető fel egy év alatt, a partot a tervet a kölcsön-határozat jogerőre emelkedéséig is elkészítik. Erre a célra a képviselőtestület egyéb alapjaiból, a kölcsön megérkeztéig 16.000 ptngő hitelt bocsátott a strandlürdő építkezés e\'őzetes munkálalal részéie.
A Zalaegerszeg—Keszthely 1 autóbusz-járat
a jövő bélen megindul. Ehhez a keszthelyi képviselőtestület az alispán
állal kért 2000 pengő hozzájárulást egyszersmtndenkorra megszavazta.
Városi hadlkOtcsBflOk valorizálása
TtíMnteWsl a most megjelent hadi-kölcrön valorizációs rendeletre, Keszthely képviselőt** ölete elhatározta, hogy a népjóléti miniszterhez fordul Km/ihely Fehér Oyörgy féle !6o ezer koronás, a II. temp\'om cé\'|iira leteti hadikölcsöneinek legalább részben való valorizálása érdekében, amit most felettébb Indokolttá tenne az s körülmény, bogy a keszthelylek nagy anyagi áldozatokkal most építik második templomukat. Ugyancsak kérni fog|ák a hadikölcsönbe fektéiéit Összes Iskola-atspok valamelyes valorizálását.
Hármas finnepe lesz májns 20-án az Irodalmi Körnek
Siakáll flynla iliielnökl oklevelét a k8i|yU*itk8ret6 Zrlayl-ftnaejélyeí fogja átvenni
Nagyfcantzaa, május 12
Nagy \'ünn-pre készül a Ztlnyl Miklós Irodalmi és Művészeti Kflr. Htrmas ünnepre. XXXIU. évi rendes közgyűlését tartja, szokásos évi Zrínyi ünrepélyét rendezi és Szakáll Oyuli kfgyesrcndi tanárt, a Kör elnökéi Iktatja be tllszetziOki tisztségébe.
A hármas ünnepség május 20-án lesz a vátosháza dísztermében Dll-ulán 1/25 órakor lesz a közgyűlés, u\'ána 6 órakor a Ztlnyl ünnepély, amelyen az ekkor avatolt Szakáll Oyu\'a dlszelnök mondj i az ünnepi beszédet. Kumperth Arthurné szsva-lata és fíüchler Mór karnagy vezetésével a Klsdalárda énekszám»l fogják a műsornak a többszörös Onn-pl jelentőséghez méltó keretét alkotni. Az Cmepélyre a belépés díjtalan.
Szakáll Gyulának, a Kör tagjsi áttai ma Is \'osztatlanrajongással szeretett, volt slnftkntk fogadására ét ünneplésére a lejjszélesebbkörű elö-készületek tO.lénnek, bogy külsőségeiben ts méllóképen jusson kifejezésre a Körnek személyéhez való ragaszkodása, bátá|a és eseretete.
A Katolikus Legényegylet pünkösd vasárnapján saját helyiségében gazdag műsorral családl-eslel rendez Lengyel János rendezőblzolt-ságl elnök nyolc számból álló műsort állított össze, ame\'y műsor keretében városunk leg|obb műkedvelői szerepelnek. A műsorban a magán-és páros számokon kivül két vígjáték is van és pedig Herczeg Ferenc .Péter és Pál^c, kitűnő bohózata és dr. Mutschenbacher Edvin törvényszéki tanácselnök, egyesületi világi elnök .Kényes feladal" cimű vlgjá-Játéka. Ezúttal fog bemutatkozni az egyesület uj házi zenekara is.
f JWff,\'\' I \' l\' \' \'
= TennlszBtők 16 P-ért, dupla buiozással 23 P ért. Versenyü\'őkbtn nagy választék. Ütők hurozását legolcsóbban vállalom. — TennlszdpM ebrom és gummHalppal Srtbó Antal sporlüzletében.
tfljj május 13.
ZALAI KÖZLÖNY
NAPI HÍREK
wmtaaKKüs
Májú* 13, wasáriuip
Xónal katolikus: U. 5. Rog. Prolesl Síerrác. IxraellUu l|ar hó 23.
Nap kel rtegej 4- óra 27 perckor,
nyugszik délután 19 óra 27 perekor. •
77. Szt. I. ász ló cserkészek zászló-jzentelése d. e. fii II órakor az alsó-tejnplom elölt.
Piarista Diákszövetség Ünnepélye ű, u. 6 órakor a gimnázium tornatermében.
Városi Színház. .Betty és a réginként" (Jelenteni alássan), vidám epizó-dok az amerikai katonaélelWU. „Pöuri kíszofeJIAaf (a .Edison akal>áUacIiLwa\' hurkaik 2\' 2 fdv.bin, Híradó.
UrAnta Színház. „A szirén", roman-tikua történet 10 fe)ezelbea. Kéttelvo-MÍsoe burleszk. Híradó.
Méju* 14, hét(5
Rónul katolikus : Bonilác Proteat.: Bonifác. Izraelita: l|ar hó 24.
Nap kel remei 4 óra 25 perckor,
nyugszik (ItiuLáji IU óra 28 perckor. •
Uránia Színház. „Messalina", történelmi dráma Kóma hanyatlásának koriból - Híradó.
Napfény
Ülök egy temetői kispadon. Nagy tavaszi ragyogás Napfény aranya úszik a sírok felett s a közeli mesz-szeségben köröskörül összefonódó városon ls napfény. Nap táncot a piros zsindelyeken, templomok ezüstös tornyain, napfény táncoltat ja lármás autók, gőgös, guruti hintók felszálló porát. És mindenen tul-tul az egyre csendesüli kis utcákon fekszik Ut a temető, mint valami kacagó. kiabáló mondat után a pont, amit senki se lát meg, senki se keres, — de ami mégis minden mondat után biztosan elkövetkezik. És azt ls mondják, hogy ez Itt a vég.
Halkan Járok hát, áhítattal, hogy meg ne bántsam a temetői életet. Szégyenkezve mosolygó, bocsánatkérő, bátortalan élet, de mégis élet.
Napfény aranya úszik a sírok felett, kksl, kacér szellőcske lopakodik a nyomába és sug, suga nefelejcsek fölébe, mlg azok mosolyogva nem Ingatják fejecskéjüket, óvatosan zörren az öntöző bádogkanna, halkan surrogva zenél az ezüstzáporu viz. Nylltk a rácsos ajtó, Jönnek egyre-másra, feketében gyászolók és színes-ruhái nők, csak a szemükre borul fátyol, ahogy belépnek. Van Ilyen gydstfátyol ls.
Telnek a pillanatok. És az ölbe-ejlelt, keresztvető kezek lassan babrálni kezdenek a sírokon. Élénkülnek az ujjak, Ide egy virág, el Innen egy gyom, ragyognak a színek, erősböd nek a halk csengésű szavak, napfény szárlt/a a könnyeket I
Fiatal házaspár lépegei az uton az egyetlen eltávozott sírja felé. Az élő szem kényszeríti a holt lelket, Igy hát nézegetik a sírokat: ,ez de
szép, Ilyen virág a miénken Is van, de gyönyörű ez a pálma, — drága lehet — nem haj, akárhogyan is megveszem, legyen neki Is..."
Láttam anyákat, akik jólöltözött gyerekeket néztek fájó szívvel, szá molták filléreiket s örökké oszló lé lekkel gondollák: „akárhogyan Is megveszem, legyen neki Is..." De ez egy-két utcával beljebb történik, arra a város felé.
Csak az utca mdv, az élet megy a maga egyetlen utján s messzire elér tul a végeken Vájjon nem-e azok Indtilnck el Igazán, akik meg érkeztek ?
Zsong az élei minden alázatos kis fűszálban, nnpfény szárítja a köny nyeket I
(Zalaegerszeg) Margó.
— Kamarai elnökválasztás. A soproiti Keretktdilmi és Iparhamart folyó hó 17 én tartja me,j elnök váliszló közgyűléséi.
— A kultuszkormány a váró sokra hárítja a zalai polgári ls kólák kiadásait. A közoktatásügyi kormány rendeletet intézett a vármegyéhez, mely szerinl a törvényben nyert felhatalmazása alapjín január 1 161 kötelezi a zalai városokai és községeket a po\'gári iskolák épű leltlnek fenntartásán*, helyreállítására, tatarozására és az Össze* dologi kiad4sok viselésére.
= Ovegezés, klttelés, képkerete zés Igen olcsón Púmnál, Király-u. 10.
— Halálozás. D;. Neumark Béla orvos, a keszthelyi iir. hi\'község voll elnöke felutazol! Budapestre, hogy ott megoperáltassa magát. Teg nsp érkezeti a távirat Budapestről a keszthelyi hozzátartozókhoz, hogy a 74 éves orvos meghall. Holttestéi hazaszállítják és Keszthelyen fogják ellemelnl.
— Himlőoltás. Ma délután 2 órától kezdve eszköili a váiosl tisztiorvos a Rozgonyl-ulcai lornaterem-bsn az öiszes csecsemők himlőoltását, vidékieket is, akik nein kaplak arra m\'ghivást.
— Eljegyzés. Havasi l\'uska Nagykanizsa ís Holczer Zsigmond So-mogysámson jegyesek.
— Soffőr-vizsga és autószak értől szemle. Tegnap délután hír-maii autóvezető vizsgára jelentkeztek. A vizsgát csak kellő tette le sikerrel. Egyik elbukott. Nagykanizsa városában a bérautók és aulóbuszoi czakérlóí siemlé|e május 16, 18. ét 19 én lesz. Azokat a kocsikat, melyek el nem fogadható indokolással maradnak távol a szemlélő), kitiltják a forgalomból. A szakértői szemlét P/csán, Zilaegerszegen és Zilaszent-gróíon májút 24., 25. és 26-án tartják meg.
= Három igaz szó: Bruncslcs bora jól
Vasaiásnál takarjuk be a selymet vékony kendővel.
Gondolk xloll\'e már azon, ho^y ini«5rt rongálódik .1 selyem a mos.Ssn.ll jobban, mint a viselésnél ? A megszokod, kézzel való JórzsoWs ári a selyemnek, mely szakad és rostossá válik ezáltal. Kemény szappannal való beszappanozás is sérli a finom, gveng< fonalakat. Lux a legalkalmasabb szer a selyem mosásán, megtakarít minden dor* zsölesl cs olyan ártalmatlan, mint a liszla viz.
Selyemholmikat a következőképen mosson :
A lis/la Lux nappanpelyhel forró viz* zcl verje fel süni habbá, aztán önlson hozzá addig viz. I, míg a hab langyossá
válik. Iízulán legye ebbe a moglisifilan&S holmil és nyomkodja ezen keresztül gyor« san és alaposan a lial>ol Soha se dör« zsöljön és csavarjon. A iitegtiszH* tolt holmil öblögesse jól ki langyos vízben, nyomja ki alaposan és aztilin göngyölítse tiszta kendőbe. I la már majdnem száraz, vasalja ki meleg (de nem forró) vasalóval. A vasalásnál takarja be a jobb oldalit vékony kendővel, bogy a fénye rac<raJ* radjon. Csak kék dobozban valódi
Kimérve nem kapható.
A SUNUOHT MŰVEK OYÁRTKW\'A
— Ma: a Plarlata Diákszövetség előadása. A Piaiista Diákszövetség ma délután 6 órai keideltel rendeil a glitináiium tornatermében műsoros előadását a plarlata hőst hatatlak márványtiblá|ának céljaira. Az előadáson Slk S\'ndor, a kliünő piaiista poé\'a fog (a előadni néháry költeményét. Ezenkivfll ezen az ünnepségen mutatkozik be először a nyilvánosságnak a Vannay János vezetésével u|ra szervezell Iparosdalárda. A gimnázium zentkara és a cserkész fúvós zenekar számai egészítik ki a kulturális és művészi nívójú műsort. Helyálak 2—3 psngö.
= Schwarcz Dezső harisnyál a legjobbak.
— Kanizsára hozzák a semjén-házal gyilkost. Megírtuk, hogy Kósa István Semjénházán leszúrta egyik községbelijét. Kósa — aki jelenleg a letenyei járásbíróság fogházában van, kihallgatása alkalmával beismerte, hogy ö volt a tettes, azonban azt hozta fel védekezéséül, hogy pártnere ütött először. Dr. Httztl-berger Sándor vizsgálóbíró most hallgatja ki a tanukat, ugy, hogy. a csendőrök valószínűleg már hétlőa behozzák a semjénházai gyilkost Nagykanizsára, ahol dr. Almátty Oyula kir. törvényszéki vizsgálóbíró, dönt további sorsa lelett.
— Három Igaz szó: Bruncaic* bora jól
Ma, vasárnap
3, 5, 7 és 9j órakor az Hétfőié, keddan
5, 7 és 9 órakor az
Urániában
a magyar Petrovics Szvetlszláwal
A SZIRÉN MESSALINA
ZALAI KÖZLÖNY
lftS május 13
— Ma cserkész-zászlószentelés. Mint löbbizben mrglrluk, a nagykanizsai.77. Szent László cseikészcsa-pal ma délelölt szenteli zászlaját. Az ünnepség délelőtt egynrgyed 10 órakor a Rozgonyi utcai iskola mlvsrán gyűléssel kerdödlk, 10 ór«ikur lel vonulnak az alsó-temp\'om flé, ahol fél 11 órakor kezdődik az ünnepélyes zászlószentelés. Akik a f :lvonu\'ásb\'n nem vesmek részt, azok a plébánia templomnál nyű ekezzenek. A zászlí-anya gróf Zichy Ölömé gy/s-a miatt Somogyi Bélánét, pallni földbirtokos nejét kírte fel h-lyelesi tésére.
— A Stefánia Szövetség április havi működése. A Stifáma Srö-vetség nagykanizsai helyiségeben folytak az ismeretterjesztő rlőaJAfok. Április hó 10 én dr. Gcda L;pót városi tiszllorvoa a bábák kötelességéről a szülésznőknek, áp\'iis 28 ín dr. Welvdrlh D.vsö gyermeconos az anyák részére a csecsemők testi és szellemi fejlődéséről tartott tlő-adást. Folyó hó 19 én délután 5 órakor A gyermekkori tuberkuloih-ról log az Intézet gyermekorvosa népszerű előadást tartani. ApriMs hó folyamán orvosi rendelésen megjelent 144 csecsemő, 54 kisded és 16 terhes nő. Oondozásbt vett az intézet 23 terhest, 54 gyermekágyait és 60 csecsemő\'. A védőnők meglátogattak 429 csecsemőt, 337 kisdede\', 4 terhes anyát és gyerm\'kágyast 64 esetben. A lövédfnő 30 tlenőr.ő látoga\'ást végzett. Négy esetben adott ki az Intézet a hó folyamin sí (l é-szel! vándorládát, 1 esetben vándnr-kelengyét, 33 cjomag hintőport, 35 csomag sacharint. A védőnői Iroda 18 esetben különféle ügyekben el|*rl, anyát csecsemőjével elhelyezett I esetben, háiassigkötés elősegítése 2 esetben történt. A le|konyba a h4 folyamán 57 csecsemőt látóit el na-ponls, kiadva részükre összesen 1752 adag tejkészltményt 1,362.890 grammnyi mennyiségtan. Ezúton Is hálás köszönet Löwensleln ás Mar-kovks uraknak, kik naponta I liter teje- juttatnak díjtalanul az Intézet tejkonyhíjának. A vezetőség.
— Adóhátralékosok figyelmébe. A városi adóhivatal ezúton figyelmébe ajánlja közönségnek, hogy akik még a lolyó év I. és II. negyede után járó adójukat nem fizették be, lolyó hó 15-ig feltétlenül fizessék be, annál is inkább, mert 16-a után nemcsak kamatot kell fizetniök. dc a hátralékosok ellen végrehajtási eljárás indul meg.
— Három Igaz szó : Bruncslcs bora Jó 1
— NŐI kereskedelmi tanfolyam
nyílik meg, mint jelentettük, 1929-ben a keszthelyi polgári leányiskola kebelében. A tanfolyamra a jelentkezések megkezdődtek (Nagykanizsáról is vannak jelentkezők.) Az iskola igazgatóságához eddig beérkezett jelentkezésekből megállapítható, hogy a női továbbképzés terén mostoha a vidékünk legtávolabbi pontjaiból, a szomszéd megyékből is sokan használják fel az alkalmat leánygyermekeik továbbképzésének biztosítására. Jelentkezni még lehet a keszthelyi polgári leányiskola igazgatóságinál.
Lóbl Béla szücsiparos nj elegáns szörmeszalonja a Kazinczy-utcában
As üzletben a legjobb márkája kalap-árat és nyakkeadoket ls megtalalja a közönség
l.öbl Béla, városunk jónevtl és megbízható szücsiparosa, aki a saját erejéből a legjobb csengésű nevet szerezte meg magának, Nagykanizsa iparos társadalmában, áthelyezte Üzletét az Erzsébet-térről a Kazinczy-utcába, a Uankcgyesűicl volt helyiségébe. Ezen a helyen valóban fővárosi Ízléssel rendezte be szOrmc-szalonját, mely vetekedik a nagyvárosok hasonló üzleteivel.
Művészi Ízléssel, kényelemmel van az Üzlet berendezve, ami stílusosan keretezi a kitűnő munkáju szörme-árukat. Ebből a boltból a tulajdonosnak módjában áll kielégiicni a legkényesebb ízlést is. Bundákban, lábzsákokban, vadászbundákban, boákban, sapkákban óriási választék és garantált minőség, munka. A derék szücsiparos kibővítette boltját olyké-pen, hugy kalapokból, nyakkendőkből kimondottan elsőrangú árut szerzett be és t. vevő közönségének ebből is rendekezésérc áll. Szőrme-árukból nem csak a kész, de a rendelés utáni mérlékszerinti dolgokat is teljes bizalmat kiérdemlöen szálliija.
Mindenkit csak örömmel tölthet cl, ha azt látj hogy a mai rossz gazdasági viszonyok ellenérc is akadnak iparosok, akik nagy áldozatok árán ilyen fényes üzletet rendeznek he és mindenképen azon vannak, hogy leszoktassák a vásárló közönséget arról a téves hitről, hogy ha ió árut akarnak kapni, akkor azért restre keli mennie.
A magyar iparos szorgalmát és törekvését dicséri ez az üzlet, mely az utcának is díszére fog szolgálni. LObl Béla szűcsmester nagy vevőkörét csak örömmel töltheti el, hogy ezentúl alkalmasabb, nagyobb helyen kereshetik fel, ezt a kimondottan szolid, elegáns szörmeüzletet. (=)
— A Ker. Jót. Nőegylet köszönetét lejízi ki a Dcrnániuli Oizda-stgi Szeszgyárosok S eazfinomitó R. T. nak 30 pengős adimányáért.
i — Bizományi lerakatot lélesi-| tene agilis és megbízható cégnél világhírű golyócsapdgy gyár. Ajánla i tok .Jól bcveieten" |etigere a kiadóhivatalba.
— Bankok-kölcsőne a Balaton kulturu fejlesztésére. B I iionfüre-den ma keid\'dik a pénzügyi értekezlet a balatoni kuliura fejttszté-rére a nagybankok által adandó köl-c:ö.i ügyében. Az értekei leien Keszthelyt Malatlnszky Fe-enc hlsóházl tíg, Relschl I nre városbíró és U-ndrd Jtnos hercegi főli\'kár fogják képviselni.
— Városközi sakk-mérkőzés. A .N gyknnizB.ti S.kK Kii" reudt-zísében, vulósiiua juntus 10 én Ntgykanizsa válogatott sakk-csapata Kaposvárra rándul át, hagy összemérje ertjét a szomszéd város kitűnő sakk csapatával. A favorit N <gy-kaniisa sak.kcs\'pil^, amennyiben jóval nagyobb a gytkorlala a játékosoknak itt, mint K posvárot\'. — A .Ntgykaniisal Sikk-Kör" összeállított egy válogato l kerete\', amely-tő\' aztán a legjobb 6 játékos vesz részt a válogatott csapitveis nyen. A keret tagjai: dr. Biron, Bibm, Argenf, Pintér, Srekulj\', W iszleld, dr. Makó, Surányi, Vértes, B:rger, Vezér, Lichtenstein, Kishludi A., Sernberger, Saághy é3 dr. R ;sen-berg, dr. S-.igeti, ha itthon lesznek. A reváns azintín megtesz Ntgyka-r.izsán, a verseny után egy-két hétre. Ezúttal kö:öljűk, hogy a Magyar Sikk Szövetség felvetít: tagjai sorába a Nagykanizsai Sikk-Kört 20 laRgil. Továbbá a Nagykanizsai Sikk-Kör junim 6-lki nevezési zárlattal megrendezi az 1928 as h^zibijnokságát, melynek védője B)hm J\'izsef. Nevezési dij 1 pengő, nevezni lehet BOhm titkárnál és Schless Testvérek Kazinczy u\'cai fiók üzletében.
— A Stefánia Szövetség nagykanizsai ftökJ í in;Jua 15 én, kedden délután 6 órakor az intézeti helyi-Bégben Igazgatósági ülést tart.
»= Szabók, varrónők, háztartások, cipészek a világhírű PFAFF v.r ógép.ket használják, mert mükö dísük csendes, varrásuk szép és tirtóa. Husz hivi részleif.zstésre Is kapha ók Brandl Sándor és Fia cégnél, Deák-tér 2., n lelsölemplo nnál.
Dr. Szegd Szanatórium, Abbazia.
berendezések. Loggiái szobák. Modern koinlort. Folyó hideg és meleg vi/. s szobákban. Valamennyi gyógymód Nincs orvos kényszer. Üvegezetl lekvócsarnokok, tenmsz-pálya. Teljes ellátás 3o lirától. ElkUlOnllell gyermekosztály az Osszei hyglenlkus berendezésekkel felszerelve. Vizsgázott gyermekkertésznők Modern testkullura Fekvő és erősítő kúrák. Ot éven felüli gyermekek kíséret nélkül is. főorvos : Dr. St. Tomss-slcli, belgyógyász és gyermekorvos specialista. 2360
A nagymama elájult
volna, mikor az első bálra készült és valaki azt mondja neki, hogy nemsokára átrepülik az óceánt. Pár évtized alatt hová lett a nagymamák világa? Nem maradt belőle semmi, mert mindent elfeledtettek egy rohanó fejlődés ujabb és ujabb szenzációi. Minden téren átalakult a világ, mindenütt uj és jobb jött a régi helyébe. Ma már
nagymamátólasnnokálg
mindenki tudja, hogy a háziszerek terén a tudomány legújabb vívmánya a
SALAN
a tökéletes fertőtlenítő háziszer.
Mindenütt kapható.
Ara 1-20 pengő.
Kérje az uj csomagolási I
— A Keszthelyi Leányklub szín-
előadása. A Szociális Missziótársulat keszthelyi Leányklubja május 16-án este 8 órai kezdettel a Bocskai színháztermében Lisieuxi szent Teréz temploma céljaira előadja Gül baba c. operettet. Előadás után tánc. Belépőjegyek 2 40 I 20 pengő. A szereplők hosszú listájában Keszthely legjobbnak ismert műkedvelőit találjuk.
= 20 havi részletfizetésre szállítjuk — igazolvánnyal ellátott ügynökeink utján Is-— az egész világon legjobbnak elismeri Slnger varrógépeinket. Singer varrógép részv.-társiság Nagykanizsán, Pó-ut 1.
— Vásári autóbusz járatok. N gAanizsárölinduimájus 14 én reggel 4 30 kor SOjtOrre (viie díj 3 50 P, reiour 6 20 P). májút 16 án reggel 5 és 6 órakor /harosberénybe (viteldíj 120 P, retour 2 80 P). 18 án r. ggel Koposmérőre (viteldíj 4 20 P, re:our 7 80 P) J gyek a Králky-tőzsdében etőjegyezbetök. A járatok csak kellő számú jelentkezés esetén indulnak.
— Tanltógyülés. A keszthelyi járási tanitókör május 23-án Keszthelyen tartja közgyűlését a községi fiúiskolában. A közgyűlésnek külön érdekessége lesz, hogy azon megjelenik és előadást tart Magyarország egyik legkiválóbb tanítója, Stolmúr László, budapesti gyakorló elemi iskolai tanító, aki a III. osztályban nyelvi magyarázatot és helyesírást lanit a mult idő „t" és „tt" jeléről. Második ealőadásának cimc : „Magyar nyelv oktatása az elemi isko-laban". A közgyűlésen a Kalász-könyvekről Osztie Béla, a Kalász vezérigazgatója tart előadást.
Garantált szintartó
férfiruha vásznak megérkeztek
divatáruházába.
\\928 május 13.
í KOZtONV
Aki friss és egéssiéges akar leini
és nem akarja, hogy kemínv legyen a széke, folyton f*J|on a feje ís bOre tele legyen mind.nféli paltsnással, az igyek belenként egyszer-kétster rcegelizís e ött 1 pohér természetes .Ferenc József" keserüvizet. A kórházakban vígrctt orvon megfigyelések szerint a Ferenc József vizet a súlyos betegek h szívesen használják, mert az minden kellemetlenség okozása nélkül biztosan hat. —■ K pha\'.ó gyógyszerláraknan, drogé riáxbin és füszerOzleiekbe-.
pörkölt kávéját mindenki szereti.
SZINIIÁZ
A színházi iroda hireii
Legkisebbik Horváth lány — kedden este. Megnyitó eióadás. A magyar operettirodalom egyik ledked-vcsebb müve, a magyar müdalköhök legnépszerűbb alakjának, Zerkovitz Bélának nagysikerű ope.ettje, a Legkisebbik Horváth lány nyitja meg a minden tekintetben aikeresnek igér kezö nagykaniisai idényt. — Sugár Oyula, a szegedi Városi Síinház volt kiváló operettförendezője olyan elő adást produkál, amely (óvárosi viszonylatban is megállja a helyéi. — Erényi Böske müveszbte viszi sikerre a darabot, akii a jOvó idényben már a budapesti Király-Színház primadonnái közt üdvOiölbetünk. Pállí Blanka, a temperamentumos szub.ett pri nadonna a másik főszereplő, aki pompás táncaival arat tapsokat. Károlyi Vilmos, Kormos Ferenc, Ülő Endre, Asszonyi Laci, Kuruct Ernő és Blhary Nándor ízesítik ötletes humorukkal az operettet, üaka Anna szerióz dalai, Palásthy l:ona, a szép-hangú énekesnő jáiszák még a főszerepeket. A pécsi 8. honvédzenekar — a színtársulat házizenekara — szolgáltatja az operettek kíséretéi 0. Nagy Tibor karnagy szakavatott ve-zetese mehett.
Erdészleány — Kóbor Irén első fellépte. jarno Oyörgy romantikus
operettje szerdán eme kerül feluji-tasra. Ugyanez estén lép fd először Sólyom üyőiő a közszeretetnek ör-
vendő bonvivánt is. A régi bíkeévek e kedves mestjü, fülbemászó zenéjü
operettje az uj Deállitasban a premier érdekességével hat. OrDán viola a kedves régi ismerós, Palli Blanka,
Palástfcy Ilonka, Kormos Ferenc, Qto EndTe, Sugár Qyula, Karolyi Vili, Kurucz Ernő jáiszák a főszerepeket.
Caütörtököu délután 3 órakor mérsékelt helyárakkal Cigányprímás, Kálmán Imre Szé^zenéjű operettje megy. — Este ismét a Legkisebbik Horváth lány._
— Tavaszi kabátok, jumper ruhák, női kalapok, óriási választékban a Magyar Divatcsarnokban, Fő-ut 13. szám alatt.
A KORZO SZÉPÉIT
különösön oróa iiaMtUsM aapohmi kotnoly
veszély íonyeaeii. Nem acaánd teMt vMtele
nüi kitenni töltve őrzött ardbőrtlket a bekö vetkezhető súlyos ártalmaknak. A iagkfttön. hözőbb szépséghibák onnan saármaenak, hogy a nap hovo megolvasztja a bör iaggyumiri-ryeinuk fols/jiiro törekvő zairos váladékát, irra a levegőben úszó por ós füatrétog reátapad, oz aztán magához vonzza a l«gkalta-hözőbb fertőző baktériumokat a a nők gyakori pudorhasználattal bodörzaőlik ezokut as ártdmas fertőzést okozó csirákat arcbőrük pórusaiba. Hogy o veszedelmeket olkerfll|o, minden nő kivétel náHdH kamoWona magát! A
KeiíMite
oly természetadta kiváló hatású bőrúpolúszor, mely kivonja a pórusokban felgyülemlett tiaztálUn-ságokat, elősegíti a bör legfontosabb föladatát — annak normális légzését; növeli a bör azővetei-nok aktivitását; a benno levő vércdéinokot fn\'ozoltabb munkára sorként! a ezáltal megerősíti 8 (ldón tart|a. Kitünteti n kiütéseket, vörös foltokat, pörsenáseket, bőrhámláaokat. A bőr zairos fényességét megszünteti, a zsiron mitcssi-reket kiszorítja. ttondazerea használat moHott a kezdődő ráncokat kisimítja » vissza rtjri a bőrnek eredeti liataloa üdeségét. Csodálatos hatása már egyszeri alhalmazása alán is tapasztalható, l\'róliacsomag használati utasítással 60 fillérért kapható minden gyógyszei tárban, 1lr.14.iru1, tlUlszer ób kozmetikai szaküzletben. Ahol aaetleg nem volna, oda o hinlolésre való hivat i/;issal 71! lillér postabél\\eg beküldése ellenében bérmentve megkülduti a „Medlchemin" r.-t., Budapoat, X., postafiók 19.
SPORTELET
A II. b) liga bajnokságára a mai meccs bir a legnagyobb fontossággal
Mindkét együttes kompletten áll fel — Kanizsa favoritja a győzelemnek, de nem lehet elkönnyelmüsködnl a meccset — A Baranya is pontra utazik ma délután
I
Városi Mozgóképszínház. ma
3, 5, 7 9 órikor ,B:iiy e* u te giment" (Jelentem alássan), vidám epizódok az amerikai katonaél.\'tbU Főszerep Ö MirceiU D .y. .Főúti kiszolgálás" és .Edison a sabái-rsebb-n", burleszk 2—2 felvonás ban. Híradó.
Uránia Mozgóképszínház. M\\ 3. 5, 7 és 9 órakor ,A szirén" (A tenger démona), rom.nilkus történet 10 fejezetben. Főszereplők Peirovics Szveilsiláv, Mlle Yosyane. Két felvonásos burlesrk. Híradó.
Hétfőn és kedden este 7 éj 9 órakor , Messalina", történél mi dráma Róma hanyatlásának korából. Főszereplő Rinn di Liguoro. I. rész: Ave Augusta divma. II. rész: Ave Crcsar Imjjerator. Hiradó.
Legnjabb nyári nyakkendő különlegességek nagy választékban
kaphatók
SZOMOLÁNY1 ÖYULÁNAL
Caengeryut 2.
MOiara*
A uü|£)iiautzsa:. mjtoor-ioglal rautf-
X" elő Julsniések: Pinteken a hómir-rí RíKKíI 7 órakor +48, déluUn 2 órakor +128, este 9 órakor +7.
felházét: ligész nap lisita égboltozat.
Keggcl Északnyugat, délben Délkelet, este Keleti szél.
A Metc jrúlüKin um zol Jíicnti«c «*e-rlnt viltotóan Iclhős, hüvöi Idő, e»elleg kisebb csókkel, helyenként éjjeli fagy.
— Bútort di|mente8eu szállítunk bármilyen vasúti állomásra, garantált elsőrangú kivitelben. Négytől tizenhat hónapig terjedő fizetési kedvezményt nyujtunk. Sok milliót takarít igy meg. Oyözödjön meg személyesen, Kopstein bútoráruházai Szombathely, Kőszegi-u.ca 5. (üzlet az udvarban) és Sopron.
Nagykanizsa, május 12
Ma délután ismét ba|noki izgalmaktól le»z hingos a Zrínyi pálya. A Kanizsa FC u olsóelótt! nagy csa-tíj 1! vivja a Fövára»l TK elten, meiy (bar ai utolsó helyen áll e pillanaiban) nagyon amoicionálja, hogy tisztességes eredménnyel menjen el innen.
Hogy mekkora fontossága van a mai meccsnek, felesleges külön hang suíyo.ni. Kanizsa é< Baranya fej fej melleit halad a bjjnokság fele. A kot csapa nak a ma délutánin kivül egy egy meccse van hátra. Ha mindeniket győztesen abszolvaljáx, a bajnok csapat Kanizsa lesz. Pontot ózonban nem szabad leadni, mert
ebben az esetben Baranya bakosba.
tatlanul a Kanizsa dé kerül.
Pécseit ma a Baranya a jó képességű Lipótvárossal küzd.
A ma déluiáni meccare a Kanizsa komplett együttesét állítja ki: Saetató —Bahm, Joos—Tamás, Héger, Hajda —Farkas, Oerstenbrdn, Ember, Kelámen, Bakonyi.
A Fővárosi TK: Szabó—Anion Mihalik—Terifal, Szabó, Rafácz— Jauovazky, Kalser, Brezsányi 1., Molnár, Brezsányi II.
A mérkőzés délután öt órakor kezdődik és azt Spttzer Antal vezeti, akinek Kauffmaon és Böiua fognak hnárbiráskodnl.
Az NTE erős csapattal megy Bajára a Turul ellen
Hagykanlzaa, május 12
A helyi amatöröK tele bizalommal vasurnap hajnali négy órakor utaztak ói Bajara, oogy o:t lejátszik bajaoki iiiérriózABükei a Turuilal. A meccsre az NTE e.böraugu csapatot állított Obsze a kilUuö golkepea-c^alársorral az Cléu: Pápai—Jámbor, Kohn— Ridtcs, Oszvald, Horváth—Lovast, Mákos, Jaaubeci, Pum, Csáaz.
A mérkőzés kimeneieiet eröicu nyílttá teszi az NTE igeu feljavult formá|a-
A csapatot Hirschler István pénztáros kísérte el. A meccs levezetésáru a kerüld Csík bírói delegálta.
l aki mellett egyik határbiró bajai, a 1 másik Midóssy lesz.
A b) liga bajnoki tabellája:
. r. Kanizta 18 14 3 1 34: B 31
2. Pécs-Baranya 18 14 3 1 50 : 20 81
3. Csaba 18 11 1 8 40il0 23
4. Józsefváros 17 10 1 8 4t:23 21
5. wekerle 17 10 1 6 27:24 21 ti. U. Törekvéa 18 8 5 5 37 : 34 21
7. Lipótváros 17 6 4 7 28 : 32 16
8. Szemere 17 4 4 9 35 : 36 12
9. 11. ker. PC 17 3 3 11 20:43 0
10. Póvárosi 17 2 1 14 11 :63
11. Salgó 20 3 — 18 11:18 4
öbzi eredményele: Kanizsa—Fővárosi 3:0. Pícs-Baranya—Lipótváros 2:2,
Kérjen képes katalógust
az üJ FORD-KOCSIKRÓL!
Melis és Pintér, Szombathely. \'Ziruduk^
Ne mulassza el yn»qtclt Int eni. mi n> >it cr meinkben nz uj F O R D-kocsikat J
Uprtselel éa alkalrii/raVIAr: Uuvu.« TttlhlÁm, fVrrrry Iuo/k

ZALAI KÖZLÖNY
1928 má|u» 13.
Zala, Va^ Sopron leventéinek együttes sportversenye
NagyfcenLzza, május 12 Zala-, Sopron-, és Vasvármegye testnevelési vezetőségei nagyszabású kertlleti leventeversenyt bonyolítanak le a nyár folyamán. Énnek a nagyszabású versenynek nemcsak sport-vonatkozásai nagyvonalnak, hanem nagyjelentőségű az a körülmény is, hogy cvvela versennyel egy olyan kapcsolatot létesítenek e három megye között, amely közelebb hozza egymáshoz a fiatal generációt, megismerik egymást, megtanítják egymást szeretni és megtanulnak összetartani. a három vármegye leventéinek versenyét augusztus 12-én az atlétikai verseny fogja megnyitni, amely Szombathelyen lesz. Augusztus 15-én Zalaegerszegen lesz lövészverseny, mig Sopronban szeptember végen vagy október elején a mezei futóverseny kerül lebonyolításra. A versenyekben az egyes megyék 10-es csoportokkal vesznek részt és a győztesek vándordijat, tiszteletdíjat nyernek. a versenyekre a selejtező versenyeket már a közeli hetekben megkezdik a megyékben, hogy a legjobb és legtöbb ígéretet nyújtó versenyzőket állithassák starthoz.
■ OHAI AOIES FORRAS
természetes szénsavas ásványvíz.
OjifjJanlUt ! Ftllünó jó h.u.u «m<nlM aavaroknil, > líjiéil usrTtk hurutot bántalraal-Hatfeoun I- a kOaivi
all. Miltooun gyígjlt|a > rhachltla . gOrWIy..
_ rttybajokal, nagyban |avlt|a ai
Idagrendaief ta»<kanya*g«t. KOltlnOiín ajínlatoa
gytrraakeknak, iklknil m«ggátol|a a lulaigoa gyomot aavképiódíit Mcgakadilyoiia a gyomor-
tgéal - Kltflnd aaxt.ll tl bonrll. Forgalomba karOl parafa éa korooadugé, palackokban. PataoUAroa palackok I6ltéa« beaiflnletva ! Mlndenfltt tupkitAI
Pólerakat: TÖRÖK JÓZSEF Rt. Aarányylaoaa-Ulya Uud.peat, VI.. Ktrily utca IS. arám 1906
A nagykanizsai leventelabdarugó bajnokság állása:
1. 77 F. C.
2. Kinizsi
3. Zrínyi Vasút
4. Egyetértés
5. Kiskanlzsal L.
6. Teleki
7. Jóbarátok
8. Haladás
9. Turul
10. Kat. Kör
11. 13 Zrínyi
12. Hunyadi
13. Testvériség
14. Reménység
-14: 4 10 I 12: 4 8
1 12: 3
2 10: 7 2 11 : 10
- 9: 4
- 15: 0 1 S: 4 4 9: 10
3 10:11
3 8:11
4 9:13 3 8:12 6 2:41
kellemes izO üdítő ,
oyóoy- és asztali viz
VESE, HÓLYAG, RHEUMA
BETEGEKNEK TERHES É8 SZOPTATÓKÖKNEK NÉLKÜLÖZHETETLEN
savoldo vasmentes
KAPHATÓ MINDENÜTT.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a í^aik Szálloda kávéhátában VIII., Baross-tér 10
IVégbélpaagái, truyeres bajoknál,
vértódulásoknál, melyeknél sz erői-1 tetett székelés egyenesen életveszélyes lehet, a valódi
ttiayaái Jáiioi
természetes keserüvlznek Ivókúra alakjában való használata gyorsan éji enyhén szünteti meg s székrekedést L Oivostik előszeretettel rendelik, gyo-| mor, vaslsgbél, epehrteuségcknél a| ^^w^^él^Uétór^
I
Hanyarírantía Biztosító Részvénytáfia.áB.
Aí cKves magánjogi nénztailozások felértél éléséről szóló 1928. XII. töivény-cikk rendelkezései értelmében mindazon, 1921. december 31-ig kötött élei- éa járadékbiztoaitAal kötvények, melyek Jojros tulajdonosai e törvény életbelépésekor állandóan Magyarországon laktak, felértókelondők (valo-rlzélatsdók) tesznek.
FalkérjUk tisztelt ügyfeleinket, kik társaságunk olv élei- vagy Járadékbiztosítói kötvényei birtokában vannsk, mely kötvények a leni Idéretl törvény alapján lelértékelendök, hogy jogos Igényeik mrgállapitása és saját előjegyzéseink ellenőrzése végeit a lakhelyükön, vagy ahhoz legközelebb működő vezérOgy-nökaégOnkkel levélben kBzOl-jék pontoa olmUket, továbbá az Igényjogosultján alapját képező kötvény számát, kiállítást napját és a biztosított öaszeget.
Budapest, 1928. május 10.
ar-Francla Biztosító ésívénytársaság.
Kerékpár-verseny
Nagykanizsa, má|us 12 A Nagykanizsai Kerékpár Egylet tnáiut 20 án délután fél 3 órai ke;.-deítel nyílt kerékpár versenyt rendez. A lőveraenyzők és haladók Letenyélg és viasza (48 km.), a kezdik B.csc-ujhelig és viasza (32 km) futnak. BensveziSsi határidő rná|u» 19. este 6 óráig. B-nevezéa 1 50 P, Donith müsrerésznél. Kedvuőllen idő csetép a versenyt május 28 án futják le.
HANGSZEREKI
Hittük p b se
íiM - 16 28
■udoliDsk „ 950
Gítlrcitvk . 10 80
Ituilóftfik „ 28 75
Irwbilík .. )H0
KUríaétsk - 1010
Irikamuiktt „ 175
Közvetlen szállítás a gyártási forrástól. 20.000 elismerő levéli Ktllön magyar osztály! Kérje levelezőlapon (mely 16 f. bélyegei bérmentesítendő I) képes fő-árjegyzékdnket, melyet díjmentesen küldünk.
KEHHEL É8 HEBOLD Hangszergyár,
KLINOENTHAL 1483. szám s.i.«o,..4g)
(Változás a blróküldésben)
Kusztl sjOv. biró uagyaá.11 kihat deiése kövítkertéhen a 77 FC.— Teleki m\'rkőzéat Kauffmann, mig a 13 Zrínyi—Turul mérkőzést Klemann vezeti.
(A Kanizsa FC pünkösdi prog-rammja.) Nagy attrakciók lesznek a kellős ünnepen. Egyik délutánra a Somogyot kOiik, mif, maiodnapjára egyik eisörangu prsti együttessel folynak n lAr^íiíhok.
(Ember Józsefet eludták az Újpestnek.) Tegnapi siámunkban meg azi irtuk, hogy tárgyalások folynak Ember eladásn felől az Újpesttel. Bár, mindenki sajnlljs, ma mrót értesülünk, hogy Embert eUd-lák sr. Uiptslnek. Elég tfkintélyeb Oswegért sdiá*, ezf.nkivül az Újpest Köielerl mag*\', hogy még ebben a fzcionrm egy barí\'ságos muccsr^ \'ejön Kanimra. a ezerzMés azetlm lin ber .-níg a Kanizsa bajnoki niecs csein j>.iwik. S tt vin Bitói hog-•xutárra «/ Uip;st atcu,.edi egy..\' csaiárá\'. S/.é.val Ember it\'.i^váiik h KFC tői, de moat kíváncsi\'n varjuk \'tl letr tirlyc\'^e — ís roilyt-u ?
közgazdaság
Megalakult a nagykanizsai járási mezőgazdasági
bizottság
A gazdasági felügyelő fontos tudnivalókat Ismertetett — Letenyén is megalakult a bizottság - Megválasztották a megyei gazdasági bizottsági tagokat ls
ezután ezekhez a kérdésekhez és a
Nagykanizsa, május 12
A városháza kis tanácstermében nagyszámú érdeklődő földbirtokos és gazda jelenlétében alakult meg a nagykanizsai járási mezőgazdasági bizottság, melyet dr. Vass Zoltán gazdasági felügyelő hívott- egybe. A jelenlevőknek kifejtette a bizottság ! célját és ennek nyomán egyhangú lelkesedéssel kimondták a megalakulást. Megválasztották a tisztikart: elnökké egyhangúlag: ujnépi Elek Ernő földbirtokost, alelnökké: Somogyi Oyula palini földbirtokost, jegyzővé: Vargha Jenő főszolgabíró-sági irodalisztet.
Ezután megejtették a megyei gazdasági bizottságba való tagok választását, melynek során az 1. csoportba rendes tagokult: Konte Kálmán nagyrécsei gazdát, a II. csoportba Müller János eszteregnyei gazdát, a III. csoportba Horváth István (Nagyrécsei, IV. csoportba Varga Istvánt (Zaíaszentbalázs), az V. csoportba Myazovszky Ákos (Kis-komárom), főintézőt. Póttagokul pe
más) és Sebestyén Géza gelsei bérlőt.
Az alakuló ülés többi tárgypontját a gazdasági felügyelő ismertette. — Ennek során megvitatták a kukorica vetőmag beszerzését, csalamádé célszerű felhasználását, rétek javítását, legelőkön való fakitermeléshez engedély kérést, az állatállomány apadásának megszüntetését, gyümölcsfák rendezését, faiskolák kezelését, kukoricamoly irtását, műtrágya használatát, szőllőmoly irtáfat, burgonyavetőmag beszerzését, fajtehenek vásárlását, az OFB által kiosztott földek rendben tartását, apatenyészállatok beszerzését, tüskeirtására vonatkozó rendelkezés kiadását. Mind olyan fontos és aktuális gazdasági kérdések ezek, melyekre valóságos áldás, hogy most megalakult a járási mezőgazdasági bizottság, amely szakavatott kézzel nyul
si
Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
Betty és a regiment
(Jelentem alássan)
Vidám epizódok az amerikai katonaéletből.
Fős. e eplő: Marcella Day.
" X
Főúri kiszolgálás
Burleszk 2 h-tv.
Edison a kabátzsebben
Buaerzk 2 felv.
híradó

gazdáknak mindenben szakszerű felvilágosítással szolgál.
Mint értesülünk a járási gazdasági bizottság Letenyén is megalakul, melyről legközelebb adunk tudósítást. _
Rét és legelőmövelési felsőfokú tanfolyam
okleveles gazdák részére a Keszthelyi Oazdaságl Akadémián
A fOldmivelésügyi mlniszlers kent-helyi Oazdasftgi Akadémián gazdasági tanárok és gazdasági felügyelők részére 1928. Junlus 10-től 23 lg u|abbi 14 napos rét- és legelömü-ve\'.ési tanfolyamot rendez.
A tanfolyam tárgyai a következők:
I. Rét éa legelőmüvelés. 2. A ré\'-és kge;ő növényzetének Ismertetése. 3. A legelő inüazaki munkálatai. 4. ÁMaltenyésztéstan és kereskedelemtan. 5. A lét- és legelő hasznos- és káros állatai. 6. A legelőre vonatkozó törvények és rendeletek ismertetése.
A tanfolyamon résztvevők s tanfolyam befejeztével vizsgát tesznek és a tanfolyam sikeres elvégzésétől bizonyítványt kapnak.
Étre az ingyenes tanfolyamra korlátolt számbai okleveles gazdák ls felvitetnek, akiknek az oda- és visszautazás v&suti költségeit (II. osztályú vasú i jegy) megtérítik. Mas kedvezményben a réazivevők nem réizesül-nek, de kívánságukra és költségükre a Oazdaságl Akadémia igazgatósága olcsó elszállásolásról és eltátáaról 5—6 prngőéri) gondoskodik, \'elhívom ezen tanfolyamon részt-vcnnl kívánó okleveles gazdákat, hogy felvétel iránti kérvénvüket közvetlen a m. klr. FOldmivelésügyi Minisztérium IV tk ügyosztályához (dr. Lenk J<nö minisztert osztálylanácsos-ho;) május 25 lg nyújtsák be,
KfM\'ht y, 1928
májua 10-én. Sztankovlcs János, Qazd. Akad. igazgató, a tanfolyam vezetője
Ha MoiUíz
Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
A szirén
(A tenger démona)
Romantikus történet 10 fejezetben.
Főszereplők: Petrovics SzvetUsláv, Ble Yotyue
2 felvonásos burleszk HÍRADÓ
BP.TELEFON: 982
i
1&2&. május 13
ZALAI KÖZLÓNY
Csók után nem kell az ajkat rendbehozni I
Khasana Superb Ajakrouge!
Világszenzáció I Hölgyek magasztalják I
Csókálló, az ajkon változatlan maradi
Kapható minden gyógyszertdrhan, drogériában és lltatszertilrhan.
VezérképViselóség: MIHÁLY OTTÓ
gyógydrunagykereskedés, Budapest. V/, Podm,
dmarUczky-utca 43.
Gazdasági cselédek költözködése
a gszlaságl cselédek kOIIOzködéaé-nek ldf|é! lenni. Mont küldik meg a tervezetet az érdekelteknek, bogy hozzáazó\'ásuk után azt mielfbb törvényerőre emelhiSBék.
A benzin árának emelkedése
Az egéiz gnzdatágl é\'e\'et nagyon , meg^pte a mu\'t héien a benzin ará nak 5% os emelkedése. Mt már a benzinfogyasztás óriási méreteket öltőit ez országban nemcsak ai au\'o-mobllok terjedése következtében, hanem mert igen sok más benzinmotor ls van huinálatban az országban. Annál meglepőbb volt a benzin árának ezen emelkedése, mert sem a Micstári részesedés, se ti a vámilleték nem emelkedett, de nem emelkedett a finomítóknak egyéb költfge sem. I <y az egész áremelkedés kizárólag az érdekeltség jivára szol. G zdasági körökben most azzal foglalkoznak, hogy valami módot találjanak a benzin árának hisonló emelkedésének megaksdályoiáslra. Attól kell ugyanis tartani, hogy a kartell ujabb emelést is keresztülvj»z akkor, midőn a fogyasztás a nyári idényben emelkedik. A mezőgazdasági érdekeltség a fö\'dnivelésügyl miniszternek erélyes közbelépését kéri, hogy a kartell ezen árdrágító törekvése ellen védj: meg a mezőgazdaságot és az egetz gaidtságl életet.
Úgyszólván évtizedek óta folyik már a viutkozás arról, miként le- \' betne a mezőgazdasági cselédek évi ; költözködésének Idejét olyképen sza- j bályozni, hogy as egyrészt ne aka-dályozza a mezőgazdasági munkák ! menetét, másrészt pedig a mezögaz- \' dtsági munkásnép:t megmentse azoktól a sokszor kétségbeejtő helyzetekből, melyek a (éli költözködés alatt elég bóven előfordulnak. Maga a födmlveléiügyl minisztérium ls régebben foglalkozik ezzel a kérdéssel, bogy azt sz összes érdekeltek lehető megelégedésére lehelne elintézni. — Ujabban az egyes vármegyék szintén tárgyalták ezt a kérdést, anélkül azonban, bogy egyöntetű megállapodásra ludtak volna jutni. Különösen latba esett ujabban a népjóléti mlniszté rium állásfoglalása, miután ez megállapította, hogy a gazdasági cselédek teli hurcolkodáss rengeteg betegségnek a keletkezési forrása és nagyban bozzájtrul a néphalandóság bkoiásához. A földmivelésügyi mi-nisztáiiumban most elkészüli az erre vonatkozó egységes szabályozást tervező rendelet, mely tavaszra kivápj t
Hrivezi fizetési leltetelek nellett
IMI szakszerűen készít
TliTexetéket fa l&rdőberendexéseket
lendlovits József ft lírtoi
Király-utca 43. Telcton: 271.
(—) Sok méhcsalád pusztult el a télen. Az Országos Méhészeti EgyesQle h érkezett Jelenlés :k szerint az elmúlt télen vérhasban igen sok méhcealád pusztult el és a megmaradónak is igen legyengültek. — Fontos most a méhek serkentő ele lése, hogy a nagy tavaszi hordásra megerősödjenek.
(—) OyQmölcsfák nyeséséről, a begonia kezeléséről, a dalmáról, a levéltetvek Irtá iáról, zöldséges kertek trágyázásáról, kolnl viz házi készítéséről, esküvői virágokról, hoz cikkeket KOtt Kertészeti KOzlűnye (Pécs)
(-) A községek fásítása. Az Országos Kertészeti Egyesület közlese szerint a folyó é/ben meglepő szép eredménnyel haladt előre a községek fásítása és utalnak rendezése. Ae időn körűibe ül 200 község végezte el az utcái fásítását és ren
rr
NEM IGAZ
hogy a Dorco gummi -talpú vászoncipőnek nincsen párja. - Van párja -. a másil-^^
A NÓ és JARASA!
Egy szellemes francia állított*, hogy a nő nemessége járásáról ismerhető fel. KHnnyed Utcmli, rugauyos és biztos ax átlagon felüli nő járása.
PALMA-KAUCSUK SAROK
a járást biztossá és ruganyossá teszi. Francia sarkú cipőkre az uj, vékony l\'AI.MA LüUIS-aarWot eróaiU • dpéaa.
deiését. Á\'lag községeuklnt 1000 darab fit ültettek ki, nagyobb részt hársat és juhirfá\', amelyek megfelelő talajon mint mézeö fák is tzámotlevök. A községek fásités\'nik t rjedése folytán a belügymlnlsz\'e ium támogatásával a napokban egy terjedelmes és igen ériékes szakmunka J is jelrnt mpg, amelyben ez eddigi 1 tapasztalatot és küifö di píldák nyomán a városok és falvak fásításának helyes irányát és inód|át tárgyalja Csércr Oyula ismeri kertész.\',
( ) Magyar Közgazdaság elmen Neiihatts Ferenc azcikesttösígében, báró Szterényl Jizsef szerkesz\'ö-bizotisági elnök nevével ignn komoly, /rtékes havi közgazdasági szemle indult meg, a kécyes s épirodalml Izlésp k is mlndenhen megfeletö kiállítóban. A cíkkirók soriban báró Szterényi, Chorin Ferenc, dr. Strausz István, Büd János, Schober Bíla, Maischall F-renc, Vadnai Bé\'a stb. neveket találjuk az eddig megjelent bárom számban.
TŐZSDE
A napok óta tarló sziláid irányzat mi folytatódott. A bangu\'al az egész tóisJedő alatt barátságos volt s mivel kü földről is szilárd irányzatot jelenteitek, az áifolyamok tovább emelkedtek. Zúlat előtt nyereiégbiz tosltó eladások után kisebb visjxa-t8?s állott be, ez azonban az általános kidv;zö hangú atot nem tudta befolyásolni. A s.\'i\'árdság leginkább az arbitrázs értékekben, főleg a bánya és vaspapirokban jutott kifeje zésre. Magnesil 10% ot ugrolf, azonban Natici, Silgó, Kőszén, Rínia, Trusl, M;gyar Nemzeti Bank és Ke Kskedelmi Bjnk is jelentős árnyereséget éit el. A többi papírok ár emelkedés: kisebb méretű. Államvasút és Dili vasút az általános irányúitól eltérően gyengébb volt.
A forgalom résiben a szilárd Irányzat, részben az egy órás tőzsde következtében é énk volt. A fix\'rama-tozásu pspirok pi»cs ürleltelen, a valuta és ti i viza pl»c tortott.
Zürichi zárlat
Párts 20 42\'/í, loodoo 25 32»,., Maw.ork SI8-82\'.! Brtisatl 72-47\'Zs, Milano 77 34, Madrid H70P, Amsterdam 209 40, Bérli 124 10, Wlea 78-00. SolU 3-74\'/i. Pra a \'0-371/1, Vaué 58*15 Badapeal SO SSVi, kstfiád 9 I3V(, n«kazMl 3 201/s.
Terménytőzsde
Az árak változatlanok. Az Irányzat tartott, a forgalom csekély.
f.u ttuav 76 kgos 33 91—3411, 77 ke-o« 34 20 S4 4 \\ /8 kg-os 34 60-
34 75 79 kg-os 3S 90 - 35 05. 80 kg-oe
35 0J—35 15. dunántull 76 kg. 33 55 -3170, 77 K(-oe 33 80 34 00. 78 kg-os 34 15 -34 30, T9 kg-os 34-35 - 34 65. 80 kg-oe 34 65 - 34 75. rosa 31 20- 31 30. taksisi. árpa 30 00- 30 20. sörárpa 32 00-33 00. sab 32 40 32 80 táncért 28 00 28 30, Buskocpe 24 30 -24 45.
á bsdapeifl Töwde leviia-je.jy/.éts
VALUTAK
Angol t 27 85-28 00 Belga Ir. 79 80-80-10 Caeta k. 16-90 1698 Dánk. 153 30-153 S0 ülnái 9 98-10C6 Uo\'Ui 169 50-571 50 Frsada Ir 2X65-22 75 Moll. 230 4 5-231 45 Langyal 64-05-64 35 Lel ü\'50-3 55
Ui — -
líra 80 05-30 26 Márka 136 65-137 15 Bchlll. 80 30 80 65 Norvég 153 0 j-153 65 S/4|Ct 1.110 05-110-45 Svt< k. 153 33-153 90 Peseta 95 70-96 30
DKVLZAK Amst 230 63-231 3) Belgrád 10(6 1009 Berlin U677-I37 I7 Bukarest 352-3:6 BriUssel 79 82 80 07 Kopeah.153 40 03 80 Otalo 163 15-153 55 London 27-90-27-S8 Milano 8011-3021 Nevyork 571 70-3 30
Párta Prága SaoAa
ltockh.
Varsó
Wtea
ZOriOh
Madrid
22-48-22-58 16M 16-99 4 12-415 153 40-153 80 84 07-64 27 HO-42-SO 67 10-20-110 50 95-75-96-J5
ilmt)a: btlsaiol Hvomda és 1 Vállalat EészréayUrsaság. Pelelós kiadó: Zalai Károly.
tAU1 HQALC.W
1988 májút 13.
Hétfőn és kedden 5, 7 és 9 órakor
MESSALINA
Történelmi dráma Róma hanyatlásának korából.
Főszereplő: RINA Dl LIONORO.
I. Éi: me Aufflsta diviu
IL rész: Ive Caesar liptnfer
©
HÍRADÓ
APRÓHIRDETÉSEK
Aa apróhirdetések dija 10 sióig SO fillér, minden további uó dija B flll. Vasár- át Bnnepnap 10 saóig SO fillér, minden további azó dija • flll. Szerdán éj pénteken 10 uóto ao fillér, minden további uó dija • flll. Umuó ■ minden vuta-
Sibb betűből álló uó két aaóaak számit-
tik. Állást keresőknek 50*o engedmény. A blrdetáel dl) elére Siaeteadá.
Elsőrangú gyártmányú exivógáx loko-mobllok él oeépl6axekrányek eladók, Weleer gépgyár. 464
KitOnó zsmatu aranyhegyi vörös és rtzllngboe 1 20 Sálránnál, Magyar-u. 74. 2411
Vak tOkrOk ujrs tükrözését elfogadja Stern Üveges, Erzsébet-tér 14. 1446
Egy nsgy mUhelyhelyleég Irodával azonnal bérbeadó. Bóvebbet: Aoxél Iroda Nagykanizsa, Fó-ut 3. sz.
Fard éa Fordeon alkatréaaek, auló lelszerclésl cikkek, PneumaUk — Szánló Vilmos éa Táru cégnél, Deák-tér 2. 144
Ogyea, tisztességes mindeneeleány
felvételik Zrínyi Miklós-ulca 56. 242J
Zalamegyei városban, igen nagyjkörzetlel, egy ujonan felszerelt gSztéglagyár ,10
hold lerüleltel, Igen kedvező flzeiési feltételek mellett eladó. — bővebbet Aoxél Iroda, Nagykanizsán, Főul 3. sz. 1235
Telivér vlxalát tanításra vállal. Időnkint kölyök és kész vizslát elad, vadászterületet rendez, fácánost beállll megálla-podáa uerlnl ötvSa Balázs, Klllmán, u. p. Utlae. (Válsszbélyeg nélkUI nem felelek.)
Eladó 1 egyéves benzinmotoros oaépló-garnitúra jótállás mellett, kedvezó llze-té*l feltételekkel. Um a kiadóban. 2426
•00 hoidaa bérlat felszereléssel együtt azonnalra átadó, a felszerel,s értéke kifizetendő, esetleg könnyű fizetési lelté-telekkel. Bővebbet Aoxél iroda, Nagykanizsán, Főul 3.
Használt nSI kerékpár olcsón eladó. Bővebbet Balassa l\'éter, Sugár-ut 8. -2470
Nagyobb udvari bolfhalylaég
nagy padláshelyiséggel kiadó, raktár vagy Irodának la alkalmas. Bővebbet Fft-aat 18. az emeleten. 248)
KSWabeiáratai kis bútorozott udvari szoba tértinek kiadó Kiafaludy-u\'.ca 28/a.
_____________-2478
Lexenakon egy 6 azobás url lakás autógarageval azonnalra kiadó. Bővebbet Aoxél Iroda, Nagykanizsán, Főul 3. szám.
Byarmekkooal léderes, jókarban levő, olcsón eladó József főherceg-ut 81. -2479
UdvarTlakáa mellékhelyiségekkel egyUlt junlus l-re kiadó Kákéczi-ut 5/c. -2481
■ameavld nagyközségben egy nagy Üzletház, nagy raktárakkal családi okokból, könnyít fizetési leltételek mellett eladó és azonnal ellogialliató. — Bővebbet Aoxél Ignéo Ingatlanforgalmi éa pénzkölcsön-közvetttő Irodája Nagykanizsán, Pöut 3
Eladó villák éa telkak a Balaton partosa, Máriatelepen, közvetlen az állomás mellett egy 1603 négyszögöl nagy részt szőlővel beültetett tertilet, rajta 2 szobás ujonnau épült villával, ugyanott egy 800 négyszögöl területű vlllatelek gyönyörűen befáaltva. — Balatonkeieszturon, egy 1600 négyszögöl területű szőlő, rajta Igen szép 3 szobás villa/külön nyiil konyha, présháa teljes [elszereléssel, ugyanott etfy 208 négyszögöl lerületB vlllatelek lözvel- j len a vízpartján, sürgfsen elsdók. Bővebbet Aoxél Ignéo Ingatlanforgalmi és pénz-kölcsOnközvelllő Iroda Nagykanizsán, Főút 3.
Eladó többféle háztartási cikk üóz-fürdő. _£«»
Egy bútorozott szoba |külön konyhával kiadó KIlfsludy-u. 32. 2195
KQISnbejáratu bútorozott kiadó Klsfaludy-utca 33.
bxoba
2118
A legforgalmasabb utcában, Jól bevezetett üzlet aladó. Clm a kiadóban. 2451
Az Erzsébet-téren levő trafikbódé eladó.
Közeli nagykSxaégben (vasútállomás) egy 40 év óta lennálló fűszer, vas, rőlös, épuletfa és deszka kereskedés, gabona és egyéb raktárakkal, 5 szobás un lakással egyUlt, elöregedés mlalt bérbeadó, árurak-lár átvehető. Kitűnő exlstenda. Bővebbet Acxél Ignéo Ingatlanlorgalrui és pénz-kölcsönközvelitó irodája Nagykanizsán, Fó-ut 3. sz.
Ulcal szoba az összes mellékhelyiségekkel Jur.lus 1 ére kiadó Kózsa u. 18. 2382
Eladó egy 10 lóerős cséplógépgatnltura kedvező fizetést feltételek melleit. Érdeklődni lehel Ktskanizsán, Szenlrókus-ut a 22.
2361
Zala-, Vas-, Somogy- és Fejérmegyében <0J, 3Ü0, 220, 18\'), 90, 40 és 20 holdas jó minőségű birtokok jó éa elegendő éptlleiekkel, kedvezó leltélelek mellett eladó. Bóvebbet Aoxél Ignéo Ingatlanforgalmi és pénzkölcsönközvetltő Irodaja Nagykanizsán, Főul 3.
ÓxletaxerxA j tisztviselőket keres a Phönlx Biztosító Társasig Ilire és Jutalékra. Jelentkezés s vezérügynökségnél délelőtt 9—12 Csengery ut 1. 2464
Kétaxobée udvari lakéa Junius elsejébe Fatér építőmesternél Eötvös-tér 15. kiadó.
■ agánháx, szoba, konyha és összes mellékhelyiségekkel Junlus l ére kiadó — Honvéd utca 36. -2436
Héxak, 6, 5, 4 és 3 szobás magánházak, több nagyobb éa kisebb jövedelmező bérháxak, emeletea és Ox-latháxak, vendéglők, Fflrhénoen
2 és 1 holdas szép exAIObirtok lakható pincével, Klabagolán 3 hold jó axAI5-birtokok pincével, axentgyArgyvárl
hegyen 6, 5 éa 3 hold Jó exAIAblrtek pincével, aipadombl dűlőben 2 hold axántó és rét Jutányos árban eladók. Bóvebbet Dukáax BBikaa Nagykanizsa, Rákóczi u. 29. sz. 2481
Angol Iskolákat végzett kisasszony vállalná 1-2 gyermek oktatását Kanizsán. Clm a kiadóban. 2178
Ballhyány-utca 4. szám alatti házban egy 4 szobából és mellékhelyiségekből álló lakéa kiadó. -2182
Falióra szép kivitelben eladó Kossuthtér 5. szám. -2419
Egy jóforgalmu aarokQxlet a város belterületén 3 szobás lakáisal azonnalra bérbeadó. Bóvebbet Aoxél iroda, Nagy- ; kanlzsán, Főút 3.
8x5nyegax«*A állványt, kisméretűt -keresek megvételre. Cim a kladóbsn.J2493
Egy 38 éves egyedülálló asszony háx-vexetAnftl állást vállalna ugy külső, mint belső munkábs teljesen Jártas. Hosszabb bizonyítvánnyal. Vidékre Is elmenne. Clm a kiadóban. _ Í483
Magykanlxeán, több kisebb, nagyobb magán- éa bélház, elfoglalható lakásokkal eladó. Bővebbet Aoxél iroda, Nagykanizsán. Főút 3.
Kitűnő minőségű aaxtallbor 88 fillér lilerenklnt — Sálrán Józselnél, Magyar-ulca 74.____________2110
PéaxkAIoeA^ bekábelezésre minden Osesegbeu a legelőnyösebben és leggyorsabban loiyóeltlat Aoaél Igsséo péna-kölcaöaköxvetltó Irodája Nagykanizsán, Pö-at «. aa. alatt. 620
Autót, traktort, cséplőmolort garanciával javít — Weller Mór autó- és gépjavító üzeme Kölcsey-utca 22. 1371
Kiekanixaán, Alsótemeló-u. 15. számit beköltözhető ház, Istálló, pajtával és nasy kelttel, a ségerkeitben Va hold rét Hl holdas rét a Magyar utcai rétekben és s.\'z hold rét a császárrétekben stlrgósen eladó. Bóvebbet Aoxél Iroda, Nagykanizsán, Fő uI 3. szám.
32 éves nős molnár nsgy gyakorlattal állási keres mielőbbi belépéssel. Hoa»n l.ajos, Órtllos, Somogymcgye, Zákány. 2492
Raktár padlással, egy udvari szoba, esetleg bútorozva és egy nagyobb pince kiadó Kazlnczy-utca 15 2501
Eladó 3X2 méleres erős vastag deszkából készült dobogó és 6 drb. teljesen Jókarban levő kertipad. Bővebbel e lap kiadóhivatalában. 2C69
Kiadók 1 háromszobás és 1 egyszobás utcsi lakások, Józsel lőlrtrceg-utca 87. alalt. Bóvebbet ugyanott -2465
Egy 3 szobás udvari lakáa mellékhelyiségekkel Junlus 15-re kiadó. — Bővebliet Ballhyány-utca 10. 2497
Zrínyi Miklós-utca 43 sz. alatt az emeleten S axobáa lakáa külön bejárattal junlus l ére kiadó Clm a kiadóban. 2481
Egy utcai lakás május 15-ére kiadó. Bóvebbet Magyar-utca 40. -2502
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóharátoknak én ismerősöknek, kik fclejihe\'cllen (■) nő,érem, illetve n-gynénink
5zw. Ország Kálmánné
e hunyta alkalmával a iem?té eu való megjelenésükkel fJjdalmue-kat enyhíteni Í£>ekezlek, ez-uion m. ndunk hálás köszönetet.
A gyászoló rokonság.
Brunoiic* József
Sugár-ut 53. (a honvéd laktanyánál
Legajakb borárjegjxéke:
liter ó-siller ........
. fehér, u|.........
, vörös otelló . fehér rizling, uj , ó-rlzllng ......
P - -72 I\' - 92 P 1-20 P t-20 P 1 00
3 igax azé, Brunoaioa bora >380 oloaó 1
N. S. U. két hengeres
jókarban levő
motorkerékpár
ju\'ányos áron eladó. Bővebbet Némelh Károly fulnjdonosnál, Keszthelyen, RMtfc I-n. 2. Sz.
__2JJ4
Női szalmakalapokbál
nagy raktár.
Legújabb formáinkra Átalakításokat vállalunk.
600 drb bel- és külföldi
férfi kalapok
raktáron.
Saalag, epatrie, gyáaxfátyol, axatmabortnik eladáaa
Q YENES ÉS VIDA
1415 kalapOxam
Alsótemplommal szemben.
A lazsnak! kiránduló
helyiségeit átvettem, u|ra berendeztem s azon törekszem, hogy jó és olcsó boraimmal vendégeim megelégedését kivívjam Hideg és meleg ételek legolcsóbb árban. — Jó xene.
Szíves pártfogást kér hk Furmen Jenő.
Zalaszen\'gróton n Zita pariján fekvő, két lakásból álló
családi ház
körUlte\'fll 300 négyszögöl Hler-|edé*fi udvarral éslrerttel május hó 17-én d. e 11 órakor önkéntes árverésen jutányos árban és feltételekkel elidatik.
özv. flehr Hómé
örököset
A Magyar-utcai (Vágóhídi utl) sertéshizlalda Ingatlanok — a legutóbbi árverésre beadóit utóajánlat folytán — május 14-én, hétfőn délelőtt 10 órakor, a nagykanizsai klr. jblró-ság 8. sz. szobájában a legtöbbet Ígérőnek elfognak adatni.
Magyar Vasutak Autóközlekedési Vállalata Részvénytársaság
MAVART
Nagykanizea—Kaposvári autóbuszjárat.
Értesítjük az ulaió közönségei, hogy folyó évi május 10 tői kezdődőleg autóbuszaink a kövcke7Ö menetrenddel közekédnek:
Ind.
Nagykanizsáról Nagykanizsáról Kaposvárról Kaposvárról
5 ó. 45 p.
15 „ - „ 5 „ 45 „ 15 „ - „
Érk.
Kaposvárra Kaposvárra Nagykanizsára Nagykanizsára
Indulás a Korona-szállótól.
8 6. 30 p. 17 „ 45 „ 8 „ 30 „ 17 „ 45 „
Egyben pedig ugyancsak május 10 Iki érvényességgel, leszállítjuk nz eddigi menetdíjakat kilométeren!ént 10 fi lérre és pedig:
Nagykanizsáról
Poganysrentpéter P 1-10
Ihárosberény I 70
Inke 210
Vése 3 "20
Uöhönye 4 10
Budapest, 1928. évi májua hő 5. Képviseli: Ni
Nagybajom Kiskorpád Szomajom Kapós mérő Kaposvár
P 5— 570 6 10 6.60 740
Ax Igaxgatóaág.
teli: Nagykanixeavidékl Autóvállalat Unger Ullmaan Elek éa Táraal. Telefon : nappal 6 óráig 10. szám, esle II. szám.
1928 m<|n» 13.
meghívás.
A Konserv és Tésztagyár R. T.
Nagykanizsa 1928. évi május hó üö-ia ü. e. 9 órakor fatlla meg a Trangdanubla Egyesüli Gőzmalmok R. T. telepén livö igazgatósági épület tanácstermében
Ill ik évi rendes közgyűlését.
melyre a t. C. részvényesek ezúttal meghívatnak.
Tárgysorozat:
1. Kiküldése 1 Jegyzőnek, a közgyűlési jegyzőkönyv vetetéiére és 2 részvényesnek a közgyűlési jegyző könyv hitelesítésére. 2 Az igazgatóság és fclOgyelöbizottság jelentése, a zárszámadások és az évi mérlrg előterjefztése, az Igazgatóság és fel-ügyetöblxoltság felmentése 3. Esetleges iidllvinyok. ias
sírok klölelés hez ajánlok mindenféle virág palántákat, u m.\' Zonal és futó Pelargonlum, Salvla, Fuchsla, Begonia, óriás virágú, folyton virágzó Chatana remon-tant szegfű, Lobella, Pyrethruin, Ageratum,
mindenféle szőnyegvirág g\'b.
PeHínmmn -kertészet,
Báthory-utca 22. f
—__2SL
ZALAI KÖZLÖNY
EIsö Magyar Gazdasági Gépgyár R.-T.
Budapest VI., Váohut 19. ujszerkezetii CSéplŐ9épGÍ legjobbak,
mert acélkerctesek, rrt rl eredeti svéd kettőssaru, önbe (illő,golyós csapágyakkal bírnak, m; rt tisztító felületeik rendkivül
nagyra méreteztek, mert legtökéletesebb cséptésl eredményt szolgáltatják, mert könn) ü súlyúknál fogva bármely traktorhoz alkalmazhatók
FORDSON TRAKTOR
a gazda univerzális erőgépe
osépel
vontat
szánt olcsó könnyen kezeiható keveset fogyaszt
tilónyös feltételek mellett szálllt|a:
Autoiizált FORD képviselet
Automobil és Traktor Kereskedelmi R. T.
Budaprst VIII, Rákóczi ut 19. Kerületi képviselet:
Száató Vilmos és Társa, Nagykanizsa
Üzletáthelyezés!
Tisztelettel érle»lt|Qk a nagyérdemű közönséget, hogy a nagyudvarban levő
ugyanabban a házban, a wolt Bankagyasakit balyéna, Kaitnoay-utati l.\'MmiaM tMlyeatOfc ét.
További szivei pártfogásukat kérve
kiváló tisztelettel
PintartoB tárton él fia
clpésxmcstercW
2uó Kazlnczy-utca 2. szám.
VEZET!
motorkerékpár
utikerékpár
4-5 lóerős motorkerékpár ára P 1120.—
Kizárólagos rak tár:
Brandl Sándor és Fia cégnél
Deák-tér 2., a felsőtemplomnál.
Kedvező részletfizetési feltételek! Alkatrész- és gummlraktár! Javító műhely!
varrógép
RÉG BEVAl-T JÓ MINÖrSÍGBE\'N ,
Ae (Jvei ö/ise/éj ifc//é/c/ek
SINGER VARRÓGÉP
« Z v\'é NVTÁR5ASÁO
PIÖKOZLETK : NAGYKANIZSA, FŐ-UT I.
foflisz mcü
épü c\'a é- d 8. kikercsktd\'isc Magyar-utca 108.
Léc, stukaturnád, tetőpala,
Hajópallógyártás és eladás
Furnér és enyvezett
Asztalosárugyár
Kész ajtók és ablakok
állandóén r.kiáron. 1JS Telefoni 290.
Németországi főzelék és virág magvak Gazdasági vetőmagvak I
Műtrágyák i
ásván) I szupetfoszfát, kállsó, chlleiaalét-rom, mésznitrogén, kénsavas ammóniák, Sirius növénytápsó, stb.
Madáreleség i
(kendermag, hámozott isb, fénymag, édes repce, kerckrépa, napraforgó, tökmag stb.) Szemesleiigeri (nagy és aprószemtl), zab, árpa, köles, buza, tengerldara, stb.
Gyümölcsfa és szóló
védelmi szerek, oaávAaó szerek
„Fsa tor"
azémavas lakarmánymész Kicsinyben és nagyban kapljalók:
ORSZÁG IÓZ8EF sagktmkuiitik«a
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A blrójág melleit. s2i Telelőn: 130.
Weisz Soma utóda S
Ajánljai elsőrendű márványmozaik lapjait, díszes cementlapokat, ku\'gyüiük, karmanlyu8 betoncsövek, hidak, hófogós vízhatlan cementzsindelyt, díszes vasbeton rácskeritések, csatornázást, járdák kérzilése, aszfaltozást, legolcsóbban, a legjobb kivitelben. Elvállal mindenféle műkő és szobrász munkákat.
Díszes kivi clü síremlékek, kripták tervezése és készítése.
______________HM
2018/1928.
Versenytárgyalási hirdetés.
Nagykanizsa r. t. város tanácsa a stnei kertésztelepen létesítendő seités-és baromfi-ól ép.t\'sével kapcsolatos szálli ásókra és munkálatokra nyilvános Írásbeli verrenytársyalást hirdet.
A kiirás lárgyát képező munkálatok a következő csoportokra oszlanak:
1. Sertéshizlaló- és fiazlató-ól.
2. Barontli-ól.
3 Jelenlegi iatáiló részben lakóépületté való átalakítása.
Ajánlat az egyes csoportéra külön-külön teendő.
Az ajtnlatoVat a vers\'nylárgyalási felté\'elekben megadott címzéssel 1928. évi május hó 15 én délelőtt 12 óráig a városi mérnöki hivatal iktatójába kell benyújtani, vagy postán beküldeni. Ugyanott a kiírási műveletet hétköznapokon délelölt 10-12 óráig megtekinteni és munkanemenként 2 pengő ártérités vagy posta utánvét ellenében beszerezni lehet.
Elkésve, valamint az olyan alánlatok, amelyek a jelen versenytárgyalási hirdetésnek, vagy a kiírási müvekt bármely ponijának nem felelnek meg, figyelembe nem vétetnek.
A városi tanács.
Nagykanizsán, 1928. évi május hó 8 án.
,44o Polgármester.
Hangjegynjdonságok:
Ne játaz velem Tangó
Egy csókodért
Santa-Luclában .
Békebeli baka nóta Qiarleston
Nem Igaz, hogy elhagytál Blues Böske ma jöjjön vetem a zöldbe
A „Zenebona" sláges*el i
Pária, szén Párls Szivem hófehér gyöngyvirág Babám, mesél a szél és minden egyéb zenemüvek kaphatók:
Fisohel Fülöp Fiai
kOnyvkere.kedtsében
Mauykanlxaán, Föul.
Oalambok község elöljárósága.
1031/V. jk. 1928.
Hirdetmény.
Qalambok község
vadászati joga
1928. junlus 2 án délelőtt B órakor a galamboki körjegyzői irodában, ahol az árverési feltélelek is a hivatalos órák alalt megtekinthetők, az 1928. augusztus l-lől 1938. julius 31 ig terjedő 10 évre nyilvános árverésen haszonbérbe adatik. Otlambok, 1928. április hó 20.
Hagy Károly sk. Ifj. Benoie láaos sk.
körjegyzö. 3441 bíró.
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gőzmosó, vegytlsxtttó, ruhafestő
6yár: Inyaái 1 If. GyljtfMtp: taiiaj-t. I.
Vállal mindennemű ruha-festést, vegytlsztltást, gőzmosást mérsékelt áron. Ellsmeiten elsőrendű munka. Hófehér, tükörfényes gaUirUutttái. Piissérozás. W7 Qouvrérozás.
ZALAI KÖZLÖNY
BÚTOR-
vásárlóknak saját érdekük meggyőződni arról, Hogy barátságos és kellemes otthont létesíthetnek maguknak, ha a Dunántul legnagyobb áruházában szerzik be lakásberendezési szükségleteit.
Állandóan 300 berendezés áll vevőink részére választékul.
A legfinomabb stylusbutorok és a legegyszerűbb polgári berendezések is Írásbeli szavatossággal lesznek eladva. Vevőinket szakszerű és őszinte felvilágosításban részesitjük.
Díjmentesen szállítunk bármilyen vasúti állomásra!
Óriási forgalmunk következtében a közismert legolcsóbb árakat számítjuk.
Rendkívül kedvező fizetési
i
feltételeket nyujtunk.
Saját érdekében ne tétovázzék, ha bútorra van szüksége, hanem keressen fel bennünket bizalommal!
KOPSTEIN LIPÓT
bútoráruházai
SZOMBATHELY, Kőszegi u. 5,
és
SOPRON, Várkerület 62.
Nyomatott a Délzalal Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős Üzletvezető: Zalai Károly.)
«. árfolyam, 110. alán
Magylüuilito, IMI. május 15, kedd
Ara 14
fillér
ZALAI
politikai napilap
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fó-ut 5. szám. Keszthelyi fiókkiadóhivatal Kossuth Lajos-u. 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ára : egy hóra 2 pengő 40 fillér
Nagyjelentőségű módosítás az öregség-rokkantsági javaslaton
A kttllflldön élő magyar munkásokat lg bevonják a biztosításba
Budapest, május 14
Dr. Itass nép|óléti miniszter ma délben felkereste hivatalában Bethlen István gróf miniszterelnököt, akivel hosszas tanácskozást folytatolt. A népjóléti miniszter — értesülésünk szerint — az Öregség és rokkantság esetére szóló biztosítási törvényjavaslatról tárgyalt a miniszterelnökkel. Hlr szerint a népjóléti minisztériumban rendkívül jelentós uj jivaslatot dolgoztak kl az Öregség és rokksntság esetére szóló tOrvényjivaslaltal kapcsolatban és ezt a javaslato1, mint a biztosítási törvényjavaslatnál teendő módosítást a kormány tagjai Is magukévá tettek.
A népjóléti minisztérium terve szerint ugyanis az Öregség éa rokkantság esetére szóló biztosítás keretébe be skarják vonni a külföldön éló magyar munkásokat. Óriási jelentőségűnek Ítélik politikai körökben a külföldön élő magyar munkásság bekapcsolását. Az uj „Társadalom Biztosító Intézet" amely a javaslat létesítését lehetővé teszi az összes külföldön élő magyar munkások számára, hogy taglal legyenek az intézetnek, amennyiben a járulékot pontosan megkötetik a külföldről s ha öreg korukban vagy rokkantságuk esetén haza akarnak térni, a Társadalom Biztosító Intézet Örökös életjáradékot biztosit a számukra. A módosítást a népjóléti miniszternek a parlament elé kell terjesztenie. A pénzügyi bizottság Ilyen körűimé nyek közölt újra foglalkozni fog a már tárgyaláson tul levő törvényjavaslattal. \'
Megkezdődött a népszövetség gazdasági tanácsának ölése
Oenf, május 14 (Éjszakai rádió jelentés) Délben 12 órakor kezdődött meg a népszövetség gazdasági tanácsának ülése. — Thomls volt belga miniszterelnök megnyitó beszédében vázolta a világgazdasági helyzetet, mely nagyot fejlődött, mióta a világgazdasági értekezleteket tartják.
Zalavármegye törvényhatósága táviratilag üdvözölte Horthy Miklós kormányzót, kormányzásának nyolcadik évfordulója alkalmából
Lord Rothermere türelemre Inti Zala népét, mig a revízió diadalra jut
Zalaegerszeg, május 14
(Sóját tudósítónk telefonjelentése) Zalavármegye törvényhatósági bizottságának fíyómörey Oyörgy főispán elnöklete alatt ma tartott közgyűlése táviratilag üdvözölte Horthy Miklós kormányzót 8 éves jubileums alkal-
bajból és káoszból. Ma|d felolvasták Rothermere lord köszönő levelét, melyben megköszönte a neki küldött diszes albumot és türelemre Int, amíg a revízió ügye diadalra jut.
(\\ mai megyegyülésröl egyébként holnapi számunkban fogunk részle-
mából, hogy az országot kivezette a tesen beszámolni)
Erdélyben lázong és pnsztit a falvakba vissza-özönlő oláh lakosság
A feldűhődt parasztok elkergették a községek jegyzőit, papjait, bírált és kifosztották a falvak pénztárait
A belényesi oláhság zendülésben tört ki a földreformmal kapcsolatos visszaélések miatt
Nagyvárad, május 14 A Gyulafehérvárról bazaözöulő román parasztok lázongva vonulnak a hegyi falvak felé. Nagyváradon mintegy tízezer havasi m£c szállolt ki a lehervonatokból, amiket útközben foglallak el. A ^parasztok nem tudtak a városba |u Ái, mert a rendőrség ebben megakadályozta őket. Ulközben nagyon sok faluban lázadás támadt. A parasztok elkergették a jegyzőket, falusi bírókat, papokat, kifosztották a községi pénztarakat. Gurányban tűzharc fe|lödölt kl az erdöőrOk és a parasztok között, amelyben a parasztok győztek. Az erdömérnök lakását kifosztották és megsemmisítették a földosztási irat tárat. A rend helyreállítására és a hegyi falvak megszállására egy ezied katona és egy cscndörzászlóalj meg
indult.
Nagyvárad, május 14 (Éjszakai rádiójelentés) A bihari Belényes községben a földreformmal kapcsolatban erdőklosztás volt, melyet egy regáli mérnök eszközölt. Ez a mérnök a belényl oláh biróval össze játszott és a visszaéléseknek egész sorát követték el.
Ezt látva a belényesi oláhság zen-d(Hétben töri ki. A birót erőszakkal kidob\'ák hivatalából, a mérnököt pedig kiverték a faluból, aki Váradra menekült.
Erre a váradi oláh hatóságok 400 csendőrt küldtek Belényeste. A karhatalommal a biró visszahelyeztette magát állásába.
A mérnök is folytatja munkáját, de csendőrök őrzik, nehogy a lakosság dühe agyon verje.
elhagyja az országot.
Párls, má|us 14. (Éjszakal rádiójelentés) Az .Informsclon* londoni jelentése szerint Csrol herceg jövőbeni tartózkodási helye tel|esen bizonytalan. Lehet, hogy Dowerben sráll hajóra, de az ls lehet, hogy repülőgépen utazik el. — A La Temps azt közli erről az ügyről, hogy Olaszország és Svájc már elutssllotts Csrol beutazási engedély kérését. Franciaország két feltétel mellett hajlandó beengedni Carolt. 1. Ha tartózkodni fog minden politikától. 2. Ha bárhová akar utazni, ezt bejelenti a francia kormánynak. — A lap tudni véli, hogy Carol nem hajlandó ezeket a fellételeket elfogadni. A Temps megjegyzi, hogy sem Német- sem Olssz-ország, sem Ausztria nem örülnének, ba Carol megtisztelné látogatásával.
London, május 14. Carol román ex trónörökös ma kíséretével együtt elhagyja Londont. Az orvosok megállapították, hogy láza megszűnt és a páciensnek az utazás megengedheti.
Károly herceg kíséretével ma elhagyja Angliát
A törvényszéki orvosok megállapították, hogy Károly lázmentes és utazhatlk — Olaszország és Svájc elutasította a herceg beutazási engedély kérését, mig Franciaország szigorú feltételekhez kötötte
t.ondon, május 14 | |]ek sok hive vau. A manifesztációi
Ma este el kell utaznia Angliából Károly román hercegnek. Ha önként nem megy, ugy a hatóság fog intézkedni eltávozásáról. Hír szerint az angol belügyminiszter két hivatalos törvényszéki orvossal megvizsgáltatja Károlyt, hogy valóban lázas beteg e és uiazhatik-e. A Daily Express szerint Károly herceg második kiáltvá nyát Budopesten nyomatta kl és azt három autó egyik balkáni városba vlttr, ahol a volt román trónörökös-
a trónörökös hivel azonban nem tudták átvinni Romániába, mert az illető Balkán-állam kormánya megtiltotta az ezen feladatra váHalkozók
továbbutazását.
London, május 14. (Északai rádiójelentés) A belügyminiszter ma az alsóházban egy interpellációra adott válaszábin kijelentette, hogy Carol herceg nevében Joniscu (Caro! tiázigazdájr.) határozottan megígérte hogy Carol legkésőbb május 17 ig
A kiáradt Száva 55.000 hold terUletet borított viz alá
A folyó további emelkedése 220 ezer holdnyi szántóföldet veszélyeztet — A S\'jó és Hernád sok ezer hold földet öntött el Belgrád, május 14 (Éjszakai rádiójelentés) A Drlna veszedelmes áradása után most a Száva fenyeget kataiztrófálls árvízzel. Sabtc körül eddig a Száva 50 ezer hold erdőt és 5 ezer hold szántóföldet boritolt viz alá. Százhúszezer hold szántóföld is viz alá kerül, de ha csak tizenkét centit nő és még a Száva átlépi a gátakat és ebben az eseiben Szrem Mltrovl-cán 200 ezer hold szántólöld lesz veszélyeztelve.
Miskolc, május 14 A Sajó Zsolna alatt ismét kilépett a medréből és 3000 holdat borított viz alá. A Hernád még nagyobb bevetett területet pusztított e\'.
Robbanás elpusztított egy belgiumi gyutacs-gyárat
Lüttlch, május 14 (Éjszakai rádió-jelentik) Az itteni gyutacs gyárban ma délután hatalmas robbanás volt. Az épület rombadőli. A romok alól egy munkást holtan, hármat súlyos sebekkel borítva húztak ki.
ZALAI KOZLÖKY
A nagykanizsai 77-es Szent László cserkészcsapat zászlószentelése
Nagykanizsa, május M
Impozáns ünnepség keretében tartolta meg vasárnap délelőtt zászló-szentelési ünnepélyét a nagykanitsal 77-es Sient Lásiló cserkész-csapit, amely a P. Mdtés Hilár plébános alapitotta Keresztény Munkásifjak Egyesületének tagjaiból rebrutálódott annak idején, míg fokozatosan kiépülve a mai színvonalra emelkedett.
A parancsnokság agilis tevékenységére mutatott, bogy oiytn törne-geket tudott megmozgatni, amilyent nem egyhamar látni városunkban. A Rozgonyl utcai tornateremben már kora reggel gyülekeztek a különböző egyesületek, testületek és a ktl\'ön-bözö vidéki cserkész tesivércsapatok küldöttségei. Megjelenlek a keszthelyi, zalaegerszegi, vasvári, szombathelyi, soproni cserkészek küldöttségei. A megyei szövetségei Pásztor Józicf főglmn. tanár (Zalaegerszeg) és ifj. Bódy Zollán szolgabíró, csetkésrps-rancsnok (Zalaegerszeg) képviselték.
Festői képet mulatott, mikor a díszmenet felvonult a plébánia-templomba, az ünnepi istentisztelethez.
A lövédnökök és koszorúslányok egy része fogaiokon és autókon a Magyar-utca végére hajtattak, shol a zászlóanyát, Zichy Ölön grí.f ét helyettesítő Somogyi Qyulánét fogadták, aki négyesfogaton érkezett.
Az ünnepi nagymisét Sík Sándor a magyar föcserkész és papköltő mondotta. Mise alatt a honvédzenekar és sz Ipariskolai Énekkar egyházi énekeket adott elő.
Mise után s templom előtti téren Slk Sándor megszentelte a gyönyörű selyernzászlót.
Majd az emelvényre lépett és a költő lángleikével, a szónok pompázó erejével, minden lélekbe májusi lüz-bsrázdákat szántogató ünnepi beszédet mondott.
Majd a zászlószögek beverésére került sor. A zászlósnya gyönyörű szalagja és zászlószegének beverése után Slk Sándor nyitotta meg a sorrendet Ulána dr. Sabjdn Gyula polgármester: .Légy hirdetője, bogy a munka lehet nemzetközi — de a munkásnak a hazát megtagadni nem szabadi" jeligével.Majd egymlsu\'án Falka ezredes, Pásztor József a III. cserkészkerfllet nevében. Mdtés P. Hilár plébános mint a keresztény ifjak elnöke, Bazsó József ipartestületi elnök, Poredus Antal, az iparostanonciskola, Welser J Inos a Oj OSz fiók, Rubint Károlyné a Keresztény Nőegylet, dr. Tholway Zilgmond a postások, Koós Rezső a Ztinyi Torna Egylet, Eberhardt Béla a reálgimnázium, Büchler Mór a Kisdalárds, Balogh Dávid a felsőkereskedelmi iskola, Megyesl József a Katolikus Legényegylet nevében, majd egymásután a Fűtöházi Kézművesek, az Ipariskolai Énekkar, a 78 as vasvári cserkészek, a 77 es cserkészek, a r. k. Egyházi Énekkar, Ipartestületi Da-
lárda, Ifj. Bódy Zoltán a zalaegerszegi 71 es cserkészcsapat nevében stb. stb.
Végül a fővédnökök és kosroius-leányok körülvették a zaszlóanyát és az uj zászlóval a Koronáig kisérték, ahol a közönség ntgy tömege állott, miközben a katonazenekar hangjai mellett az összes cserkész és áevente-
csapatok dlszmenelben elvonullak.
Dílután a Rozgonyl ulcal tornateremben folylatódott a zászlószögek bsveiése.
A felszentelt zászló még nagyobb lelkesedésre, hit és hazaszeretetre buzdilsa a 77 es Szent László gárdát, amelyre eddig mindenkor oly büszkeséggel tekintettünk.
Rothermere lord levele Zalavármegyéhez
A lord a főispánhoz Intézett soraiban megköszönte Zalavármegye albumát
„Az ezeréves magyar történelem egyik leg-briliánaabb fejezete Zalavérmegye múltja"
a vármegyének a trianoni szerződés
Zalaegerszeg, május H (Saját tudósítónktól) Zalavármegyc közönsége — mint ismeretes — Rothermere lordnak egy rendkivüll díszes kivitelű, kiváló iparművészek által tervezett és készilett albumot küldött, mely album magában foglalta Zalivármegye mulijának és történetének leírását, ismertette a vármegye nép ajzi viszonyait, valamint
rendelkezései következtében elszakított részeit és a megcsonkítás által teremtett szomorú és tarthatatlan helyzetét.
Lord Rothermere most levelet Irt a vármegye főispánjának, Gyömörey Györgynek és általa Zalavármegye közönségének megköszöni sz albumot a következőkép?n:
Főispán Url
Van szerencsém Önnek és Zalavármegyének hálás köszönetemet kifejezni azért a különösen szép albumért, amelyet szívesek voltak nekem küldeni.
Ezer éves hazájuk dicsőséges történetének egyik legbrllidnsabb fejezetét alkotja az ön vármegyéjének múltja ésHakosságánuk vitézsége.
Bdr Magyarország a keletről előretörő barbár hordák ellen min dig, mint egy hatalmas erősség állott az európai kulturu által meghatározott őrhelyén, az utóbbi evekben az egész világ — ugy látszik — mégis elfelejtette azt a súlyos kötelezettséget, amivel a magyar hősöknek tartozik.
Boldog vagyok abban a hitemben, hogy képes voltam történelmükre és hazájuk szenvedéseire újból felhívni a világ figyelmét és meggyőződésem, hogy ennek következtében a vilJg nagyhutaimai be fogjak látni, hogy igazságtalanság történt és hogy Magyarország vissza fogja kapni azokat a jelenlegi halárain tul fekvő területeket, amelyeken népének milliót laknak.
Kiváló tisztelettel Rothermere.
Az OFB uj kiszállását kérik a kanizsai földhözjuttatottak
A bérösszeg miatt le akarnak mondani földjeikről a parcellatulajdonosok
Nagykanizsa, míjui 14 | hogy az mindenki részére könyvet állítson ki, ahová a fizetések és azok céljai pontosan bevezettessenek.
Felkérik « polgármestert, hogy megfelelöleg Intézkedjék az OFB mielőbbi ujabb kiszállása iránt a vételár megállapítása, illetve helyetbilése ügyében, minthogy sokan azért adják át a földjüket, mert abból a bérösz-szeget kivenni nem tudják. Normális bérösszeg melleit mindenki megtartaná a földet.
Mindaddig psdig, mig a vételár helyesbítése meg nem történik, füg-gesztessék fel a végrehajtás.
Kérik továbbá, hogy az alispán küldjön egy szakértőt a bírósághoz, aki annak figyelembevételével, hogy a nagybérlök 85 kgr. búzájával szemben ne liz illessenek 200—420 kgr. évi bért — leszállítja az adó és a többi költségeket. Kérik azonkívül, hogy a földvételár megállapításánál a földhözjuttatottak részükről szakértőket nevezhessenek meg.
Dr. Vass Zoltán jtrAsi gazdasági felügyelő vasárnap reggel 8 órára a városháza kis tanácstermébe összehívta értekezletre azokal, akik az OFB eljárása során földhöz jutottak, azokal, akik időközben lemondtak a földről és azokat is, akik igényt tartanak még földre.
A felhívásra számos érdekelt és földműves jelent meg az értekezleten, melynek célját dr. Vass felügyelő ismertette: felvilágosítást adni mindarra, ami a földhözjuttatoltakat közelebbről érdekli.
Elhatározták, bogy 10 napon belül minden földhöz juttatott cöveket köteles kitűzni a parcellájára. Ét pedig az észak-déli dűlőkön a keleti oldalon, a kelet-nyugati dűlőben az északi oldalon.
Pünkösd hétfőjén mindenki tartozik reggel 7 órakor a parcellájánál
lenni.
Aki földjéről le akar mondani, az jelentkezzék dr. Novai Inre városi jegyzőnél, — aki földet igényel, az ugyancsak ott Jelentkezzék.
Az Altruista Bsnknál közbenjár,
— Tavaszi kabátok, Jumper ruhák, női kalapok, óriási választékban a Magyar Divatcsarnokban, Fő-ut 13. szám alatt
1028 május 1S
A nagykanizsai Piarista Diákszövetség vasárnapi műsoros előadása
Nagykanizsa, május M
A nagykanizsai Piarista Diákszövetség hősi halottainak emlékét méltókép megörökítendő, elhatározta, hogy Pá:er-Pál napján gyönyörű kivitelű márvány emlékművet állit fel. A költségek részbeni fedezésére vasárnap délután az Intézet tornatermében kevésszámú, de válogatott közönség jelenlétében mQtoros délutáni rendezett, amely eltérően a sablonos előadásoktól — messze kimagaslóit színvonalával és összeállításával és amelyet igaz ünneppé avatott Sik Slndor, a neves piarista papköltönek felejthetetlenül szép előadása. Az előadáson olt láttuk Inkey József bárót és dr. Sabjdn Gyula polgármesteri Is.
Az előadás Suppé Boccacciójánsk egyvelegével vette kezdetét, mit a gimnáziumi ifjúsági zenekar dr. Kerkay József tanár vezénylete mellett adott elő kifogástalan ö;szjátékkal.
Az újjászervezett Ipartestületi Dalárda most mutatkozott be elsőizben újjászervezője és karnagya: Vannay János városi zeneiskolai igazgstó vezénylésével. Fegyelmezettség, a hanganyag Jó kiválasztottsága, lelkesedés és törekvés-Jellemzik első fellépésit. Vannay teljesen uralja és pompás ujaémet szisztémájú dirigálásával, melyben művészi lelkének teljes finomságát juttatja kifejezésre — a legszebb együttest csibolja ki. Kedves ismerőseink Lemberkovlcsné W.\'ber Margit, dr. Krdtky István, Graff Vilmos és Székely István, Mozart 12 vonósnégyesében Igazi műélvezetet nyújtottak. Ilyen preciz, ennyire gondosan kidolgozott játékot ritkán hallottunk. A közönség rendkívül lelkesen fogadta .fölényesen intelligens és .töké\'etes technikájú Játékukat.
Eseményszámba ment a nagynevű piarista pspköltő: Slk Sindor előadása, aki a nemrégen megjelent Boldogasszony dma müvéből néhány költeményt adott elő.
Amint Slk Sándor az emelvényen megjelent — viharos, szűnni nem akaró ünneplés köszöntötte. Ám, amint a katolikus világnézet ujjongó lelkű, magasan röppenő költészetének sasmadira szólásra nyitja kl ajkát, halálos csend a nagy teremben. És mint kristályforrásból az üdítő, szűzi viz — tör ki ajkán a Termé-szetlölöttiség ujjongó, jubiláló, tiszta és mégis gyújtó, mindent átható, galvanizáló lírája. Slk Sándor a földön jár, éles szemeivel mindent csodásan magához vesz, mindent megfigyel, a legkisebbre reagál — de tekintetét a firmamentum feli szegezi. Lelke a végtelenségben szárnyal, de nem a kereső, tapogstózó, bizonytalan, földi gyalraságát érző és azért támasznélküli szellem bolygó ulja, amelynek élete nem más, mint egy vergődés a folyton ujabb kérdőjelek körül; Sik Sándor a meggyőződéses erős lelkű bit, a fanatikus
1928. május 15-
ZALAI KÖZLÖNY
hazaszeretet és liió magyarság 41-iR| kikövezel! biztos utón halad. Kö tészete diadal és u]|ongás, himnusz és ledeum. És ei az ö erőssége. Ez az ö nagysága.
Az előadás után kitörő, majd fel -felujuló tapsvihar sokáig nem akart szflani.
A műsor utolsó száma a Sótonyl Istváu tanár által életrehlvotl gimná ziumi cserkész fúvószenekar pattogó, ütemes, tüzes |átéka Eckhardt Antal ktsilhelyl kainsgy vezényie\'e alalt, amely gyujólag hatott és azt a ki vánságol ébresztette — vajha mlné> többszőr hallanók ezt a gondosan Összeválogatott és nem mindennapi teljesítményt produkáló ifjúsági zene kart, amely méltán büszkesége az intézetnek.
A gondosan összeállított mösor méltó volt a piaristák aranyveretű Intézetéhez, méltó nemzeti kullur-munkájukhoz és ha van kifogásunk, ugy az az — hogr ez a minden tekintetben nivÓ3 előadás, már célját tekintve ia — telt termet érdemeli volna a város közönségétől.
(R R)
A Szeszgyár a katona-sírokért
Nagykanizsa, mijus 14
Amilyen gyors iiamban ludta szerkesztőségünk a nagykanizsai hősi temetőben nyugvó 1300 katona sírköveinek felállítását lebonyolítani az akció első lendületében, olyan nehéz próba elé állii bennünket a mai gaz daságl helyzet közepette összegyűj tenl a még hiányzó cca 50—60 alrkö árát. Vannak nzúnban még mindig nemes lelkek, kik akciónk támogatására sietnek s egy-egy lépéssel kö zelebb visznek berniünket a teljes helyezéshez. Most a Dundntull Gazdasági Szeszgyárosok Szesiflnomltó R. T. Igazgatósága küldött 40 pen-RŐt szerkesztőségünknek négy hflsl alrkö felállítására.
*
Kéljük a hazafias érzésű társadal munka), segitse minél előbb felállítanunk a kanizaal földben elpihent utolsó bős sírkövét Is.
Mljárés
A nagykanizsai. ■H»"\'"luglnl meg-ügyelő jelentések: Hétfőn a Mmér-ittltit Reggel 7 őrskor +8-2, délután 1 őrikor +142, este 9 őrikor +9 2.
Pilhiul: Reggel tiszti, délben kevésbé felhős, este tlizta égboltozat
SUUrányi Reggel Északkelet, délben Kelet, este Délkeleti szél.
A MateorolőKlal Intézet Jelentése "t-rtnl viltozőan felhős és a nappali felmelegedés dacára éjjel még Igen hUvOs Idő.
Remlngton Írógépek minden lypusát díjtalanul bemutatta, használt Írógépét becseréli, a Remington gyár helyi képvicelete. Szabó Antal •portüzlete.
napihírek
MAPIREN3)
Május IS, kedd
Rőmal katolikus : D. la S. I. Prolest. Zsófii. Izraelita: Ijar hő 25. Nap kel reggel 4 óra 23 perckor,
nyugszik délutín 19 óra 30 perckor. •
Uránia Színház. „Messalina", történelmi drima Róma hanyatlisának koriból - Hiradó.
Tanárok gyűlése Zalaegerszegen
Zalaegerszeg, május I I (Saját tudósítónktól) A Polgáriis-kolai Tanáregyesület Zalamegyei Köre folyó hó 13 án, vasárnap délelölt tartotta ezévi rendes közgyűléséi Zalaegerszegen, melyre nagyszámban jelentek meg a megyebeli polgári iskolák tanárai A rendes évi jelenlések ulán Zsuppán József zalaegtr szegi igazgató tartott rendkívül ériékes előadást a kisérleli pedagógia legújabb eredményeinek felhasználásával a gyermekek hazugságainak okáról, természetéről és megítélésétől. M»jd özv. Elchelené Holl Jolán tanárnő értekezett finom megértéssel és szellemességgel a gyermeki lélckrs bató tényezőiről és azoknak terv szerű Irányításáról. Több aktuális felszólalás után, következett n tisztújítás, melynek errdménye a következő: egyhangú lelkesedéssel megválasztottak elnöknek Németh Mihály nagykanizsai igazgatói, alelnöknek Zsuppdn József és Gr ész Irm3 zalaegerszegi Igazgalóka\', titkárnak Vánkos Jenó nagykanizsai, píuztá-ros.\'iak Reményi Lajos tapolcai, |egy zfcnek Kiss Olga nagykanizsai taná rokat. A gyü\'és emelkedett hangú latát nagyon eiőmozdi\'otla az a rendkívül szívélyes fogadtatás, amelyben a résztvevők a házigazda egerszegi ksrUrsak részéről részesültek.
— Halálozás. Galadalils Lajos dlóskáll körjegyző, az odaadó szorgalmú és példás lelkiismeretű közigazgatási tisztviselő éleiének 64., jegyzői működésének 39. évében Pacsán elhunyt. Tegnap délután temették ( I P.csán nagy részvét mellett.
— Ocisc vidékén 30 százalékos fagykár volt. A gelsei gizdák tu la|donát képező sző\'lókön, amelyek lapályon feküsznek, péntekről szombatra virradó éjjel erős fagy pusztított, mely a szőllők 30 százalékát elsorvatztolla. Egyéb helyektől fagykárokat eddig még nem jelenteltek.
— Aranylakodalom. Horváth Lajos és neje született Kurcz Qiieila folyó bó 17-én, áldozócsüiöNökön tartják wranylakodalmukat gyermekeik és unokáik körében, liuk Horváth Lajos plébánosnál (Pálfa, Tolnamegye). Az ünnepeltek mindketten Nagykanizsa város szülöttei.
- Az Idei vitézi avatási ünnepély |uniu3 hó 17 én lesz a margitszigeti sportpályán Budapesten. Az avatásra sorr^ kerülő folyamodók névreszóló értesítést fognak kipni az Országos Vitézi Széktől. Az 1929 évi avatásra csak azok a folyamodók jöhetnek tekintet b.», akiknek teljesen felszerelt kérvénye folyó évi szeptember hó l éig a Vármegyei Vitézi Székhez beérkezik.
—• A novai kerület uj esperese. Bedlcs Mihály novai plébánost a novai kerület esperesévé nevezte ki a szombithelyl püspök.
= Üvegezés, klttelés, képkeretezés igen olcsón Púmnál, Király u. 10.
— A Nagykanizsa-Hahót-i autóbusz mQtanrendörl bejárása. A Nagykanizsa—Hahói között közlekedő autóbusz mülanrendöri bejárását a zalamegyei autókörlet vezetősége ma délutánra tűzte kl. Ezt az au óbuszjáratot, mint azt jeleztük, a Nagykanizsai és Vidéki Autóbusz Vállalat szervezte meg. Az autóbusz utvonala: Indulás Nagykanizsáról PVIn, Korpavár, Magyarszentmiklós, és Znlaszeulbalázson kérésziül Hahóira. A nagykanizsai állomás helyűi a rendőrség vezetője a bérkocsi állomást jelölte kl.
— Előléptetett rendőrök. A szombathelyi kerületi főkapitány a kanizsai kapitányság több érdemes rendőréi előléptette. Igy : Vtncze Vendel, Malek Ferenc, Kohautek János, Ttslér Oyörgy és Horváth IV. József rendőrüket őrmesterekké. Az előléptetések becsületes szolgálat jutalmát jelentik.
— A Klskanlzsal Kath. Ifjúsági Egyesület nagyban készülődik a majálisra, ami előreláthatólag folyó bó 20-án lesz, kedvezőtlen idő cselén következő vasárnap, 27-én. Lesz azon mindenféle szórakoztató, hints, ringlispíl, lövölde, bábos és szerencsesátor, stb. Kedvező Autóbusz-Iáitok indulnak az Erzsébet-térről. A msjálls Oördövényben lesz.
— Budapesten elfogtak egy a kanizsai törvényszék által körözött zalai embert. A nagykanizsai törvényszék nemrégen nyomozólevelet adott kl Keszl István sármelléki születésű ember ellen hamis vád miatt. Keszi Budapesten tartózkodott, ahol a rendőrség őrizetbe vette és Nagykanizsára száillloila. Átadták a kir. ügyésztégnek.
— A .Keresztény Nő\' májusi szíma l\'arkai Kdith vezető-cikkével kezdődik. Közli dr. SchmUtt Béla cikkét a Szociélis Mifszlóról, Zoborovszky Irisit a női eiz-ményről, Csapodyiu\' cikkét a háztartási munkákról Verseket VÓrOs Mlchaela S. M., Bartxirits Lajos. Sövényhdzy Gyula írtak az u| számba Olvaiái, nagyvilág, könyvek, munkatér, idusig stb. rovatok teszik teljessé a Q. I\'.lek Amália S. M. kltUnő szerkesztésében megjelenő keresztény női lapot.
— Kérelem a színházlátogató közönséghez! A színház Igazgatósága ezúton ls kéri a színházlátogató közönséget, hogy az előadásokra pontosan szivesked|ék meg|elennl, inert azok a hirdetett időben pontosan fognak kezdődni, a kezdés után pedig rendőri intézkedés folytán a széksorokba csak a felvonás végén lehet bemenni._
TQz Klskanlzsán
Nagykanizsa, mijus 14
Vssároap éjjel félegy órakor pa|ta-tüz volt Klskanlzsán. A Szepetneki-u. 29. számú ház udvarán gyulladt ki Moharlts József földműves pijtá|a. A tüzet a szomizédok vették észre, akik értesítették a tűzoltókat. Érdekes, hogy a tűz idején a gazda és családja nem volt otthon, mert vasárnap este elmentek szekéren egy közeli község országot vásárjára. A kis és nagykanizsai tűzoltók másfél órai megfeszített munka után eloltották a pajtatüzet, de akkor már a pajta használhatatlan állapotba jutott. Az oltásnak főleg a lokalizálás szempontjából volt nagy értelme. A tűz ügyében a klskanlzsal csendőrség folytatja a nyomozást. Álltban nem esett kár. A tüzszemlét hétfőn ejtették meg. _
— A Pacsal Járási Ipartestület május 17-én délelőtt 11 órakor az Ipartestület helyiségében tartja évi rendes közgyűlését. Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. 2. Jelentés az Ipartestület 1927. évi működéséről. 3. Számadás és vagyonmérleg. 4. Az 1928. évi költségvetés. 5. Országos rokkanlügy ismertetése. 6. Alapszabály módosltái. 7. Ipartestületi elöljáró, tanonc- és mestervizsgáló lpt. képviselő választással való kiegészítése. 8 Indítványok.
— A Stefánia Szövetség nagy-kanizsal fiókja május 15 én, kedden délután 6 órakor az Intézeti helyiségben igazgatósági ülést tart.
— Karban kell tartani a Járdákat A kanizsai járdák a lehető legrosszabb állapotban vannak, ugy hogy a járás sokbelyen valósággal veszedelmes. Ennek megszűntetése végett a rendőrség öiszemétyzetl osztálya most átír a városhoz megfelelő intézkedésért. Valószínűleg fel fogják hivni az érdekelt háztulajdonosok figyelmét hivatalosan is arTs, hogy a házuk elölt húzódó járdákat tartsák karban, mert rendőri ellenőrzés után a mulasztók ellen kihágás címén eljárás indul.
— Tizenhatezer tojás égett el Zalalövön. Ztlaiövön kigytilladt Jár fás Lajos tóját bevásárló pajtája és istállója. A pajtában nagymennyiségű tolás volt felhalmozva, amiből több mint 16.000 darab elégett.
Garantált szintartó
férfiruha vásznak megérkeztek
Singer József és Társa
divatáruházába.
ZALAI KOELOWT
1038 málna 15
íláatt állMotku levő lik é* Uja
anyák a természetes .Ferenc József" keserűvíz használata által rendes pyorror- és bélmüködést érnek el. Az u|ahbkori nőíyógyitás főképviselői a Ferenc József vizet igen sok esetben kipróbálták és kivétel nélkül gyorsan, megbízhatóan és fájdalom-nélkül hatónak találták. — Kapható gyógyszertárakban, drogériákban é3 füszerüzletekben.
tMHfMmellElt
IMI szakszerűen kiült
viiTezetékel is fftrdőberendexésekel
MMW Jtoeí Él Márton
Király-utca 43. Telefon: 271.
SZÍNHÁZ
Megjfittek a színészek
(•) Csak a régi jó békeidőben várta a kanizsai közönség olyan izgalommal a színészeket, amilyennel most várja őket. Ez nyilvánvalóan azért van, mert ugy a fővárosi, mint a pécsi és más vidéki lapok hasábokon keresztül foglalkoztak azzal, hogy szervezettség és művészi erők dolgában a pécsi színtársulat az országban a legelső helyen áll. Teg nip a Csengery-ul reggeltől estig nem látott egyebet, mint óriást tár-szekereket t» plató-kocsikat, amelyek a társulat szebbnél szebb díszleteit hordják a színházhoz. A pécsi társulat négy vagon díszletet hozott Kanizsára. Fodor Oszkár igazgatóban megvan a legnagyobb fokú ideálizmus arra, hogy a közönségnek annyi szépet nyújtson, amennyit a színpadtechnika rregemred. A díszletek legnagyobb részt at ittelőadandó uj darabokhoz készüllek, mert hiaz nyilvánvaló, hogy az egyes darabok és előadások sikeréhez nemcsak az előadó színészek művészete, de a színpadi klállltáB is ntgyban hozzájárul.
A társulatot megelőző hirek és a kultuszminiszter legu\'óbbl pécsi magasztaló nyilatkozata után méltán várja izga\'ottan Kanizsi a pécsi színészeket. A társulat n\'.vsorában szinte tullengenek a jó csengésű nevek. A már tavalyról ismert és megszeretelt színészek mellett hasonló szerpkörre uj erőket is hoz Fodor direktor. Olyan aj erőket, akik méltó művész-társaik a régieknek. A március 15-tki .Templom egere", amely klmondot tan elsőrangú előadás volt, á direktor kijelentése azeriut c«ak izelitö volt abból a sok jóból és szépből, amit az Idén a kanizsai közönségnek nyu|tani akar. A fővárosi színpadokon sikert aratott összes ope rettek és próiák, valamint a régebbi értékes darabok a szezon alatt színre fognak kerülni.
Ezek után le\'jesen felesleges a közönség flgvelmét arra felhívni, hogy Fodor Oszkár és társulatának a közönség megelégedésére való tö rekvése Kanizsa kulturközönségét is kötelezi vdamlre: a színház Idtoga tdsára. Előreláthatólag a közönség a kuliura támogatásából kl fogja venni a részét s Fodor Igazgató ne mea igyekezetét és társulatának teljesítményeit honorálni fogja annyiia, hogy sem a direktor, sem a társulat nem jut arra a rorsra, amiben tavaly a közönség részvétlensége miatt része volt.
A társulat mi este Zerkovitz Bála rajvslkrrű operettjével, ,A legkisebbik Horváth lány"-nyal mutalkozilrbe.
=i Schwarcz Dezső harisnyái
• legjobbak.
sportelet
Ezer ember kinpadra feszitett idegeinek vitustánca mellett verejtékesen megmentett két pontot Kanizsa
A liga első és utolsó helyezettjének mérkőzése Ismét nyitva hagyta a bajnokság kérdését
Kanizsa — Főv. TK 1.0 (OiOJ
Nagykanizsa, májul 14
Azjk között a sok 90 percek között, melyeket a kanizsai futballsporl közönsége a mult és idei szezonban végig izgult, drukkol\', szenvedett, talán a vasárnapi Kanizsa—Főváros TK meccs telte legjobban próbára az emberi idegeket Ezer ember ennyire fogeri korgatva nem 01 e éa állta körül a Zrínyi pályát, mióta van és mióta a tőrlabdát azért rugdossa jobbról-balról 22 ember, hogy az bejuthasson egy bél és fél méter széles kapulécen belül. Nemcsak a kél csapit elkeseredett, verejtékes harca volt ez a meccs, hanem a közönségnek már-már hisztériás kétségbeesésbe fuló viadsla a fékezhetetlen szenvedéllyel, mely — voltak percek — ugy tört rá a fanatikusokra, hogy hidegvízzel kellett fel loctolni néhányat belőlük.
Három, idegekbe markoló fázisa volt a 2 pont drámájának, amit a Kanizsa nem kivivőit, de kicsikart. Mert a Fővárosi TK a tabella utolsó helyén állván, valahogyan ugy gondolkozott, hogy veszteni való nincs semmi, de nyerni sokat lehet, még egy eldöntetlennel ls, ha gól nélkül meg tudják uizni a meccset. É< majdnem I A kilencven percből 75 percen át ugy állott a helyzet, hogy a bajnokjelött csapatot a végzet elüti a bajnokságtól. Végre aztán megjött a felszabadulás a lidércnyomás alól és minden igazhivőnek nagy kő esett le szivéről. Egy okos fej beguiitotta
a labdát és a két pont itt maradt... •
Ha drámát imánk ebből a meccsből (uj müfa| lesz: a futballdrámsj Igy lehetne kontúrokban felsklccelnl:
/. felvonás, amelyből kitűnik, hogy a Fóváro i TK alaposan rálesett a Kanizsára, mert az első percekben Szemző rendkívül veszélyes labdát huz le. Továbbá az is kitűnik, hogy a Kanizsa miedenképen adós marad a nagy lerobsmozással és nem becsüli értéke szerint a lelkes Ffv. TK-t.
Ugy változik a mezőny képe, mint egy Tom Mlx film. Hol az egyik, hol a másik van elöl. Száguldanak a szélsők, egyszer Szemző felé, egyszer ellenkező irányb\'. Oólnak még szagát sem érezni. Farkas ugyan még az első felvonásban, melyben a közönrég kinpadra feszittettet a belsők tehetetlensége folytán, megereszt egy két bombát, <ie oly szerencsétlenül, illetve a Fővárosi TK szempontéból oly szerencsésen, hogy Rafácz kapus, mintha édes-almát szedne, ugy szedi ölébe a bálóba irányított labdáka\'. Csontzene akkordjai szállnak a tribün felé és Spitzer biró felé, aki többször fu|, a récsei széllel együtt és a labda tétován lejti a körmagyart a két kapu közölt, óvatosan kerülve egyik éa másik hálóját is.
Körülbelül a felvonás közepe táján, több half kámforrá változva eltűnik, mire a közönség tátva, hogy bizia láta süket fülekre talál, leadja az első jogerői és megfelebbezhetetlen ,pfujt\', Kanizsa kapta és annak ls a két első sora. Megérdemelte. A baloldal és az állóhely (jobboldal) megállapítja, hogy több jitékos ebéd-utáni álmát alussza a pályán, mire
névszerinti becézések jönnek és a BÖK viccrovat-gyűjtői szorgalmasan jegyzik a finom bemondásokat:
- Ml az Jiklca, ajszo| ? Kej máj fej. mejt hasadji sül a napi
Vagv:
— Ember, ember ho«á lettél, szép híredből b:hl kiestél. Éi Újpesti?
Maid:
— Héger Franci half center, ő a láthatatlan ember.
és igy tovább. CsudilaVltbogy a föbemondók hallgatnak, mint a ctuka. C«ak az alkalmi böklsták keinek emlékversenyre bemagolt vicceikkel.
Elég az hozzá, hogy az első felvonás a közönség 40 fokos láza és a Kanizsa FC fagyponton aluli lelkesedésének, valamint az égnek kelet felöli részén va\'ó vészterhes felhőkkel való gyülekezésével véget ért. Függöny. *
Amíg a Kanizsa FC llletékea faktorai nagy fejmosást rendeztek az öltözőben, mi az ellenfelet látogattuk meg, ahol külön lehetett élvezni azt a határtalan önbizalmat, lelkesedés), ami eltöltötte a pesti fiukat. Mit mondjunk? A félidő eldöntetlenjét ugy könyvelték el, mint eddigi letr-siebb eredményüket. Egyik srác 10 pengőt lobogtatott meg markában és fogadásra atánlotta, hogy eldöntet-lenül usizák meg a meccset. Nem mertünk fogadni. Ezek az oroszlánkölykök, akik a bajnokjelöltet ennyire megszorították, még képtsek lesznek rá.
- Megnyerjük a bajnokságot a Bannyának — hajtogatták és a krónikás gondolkozóba esett, hogyha tényleg bekövetkezik a katasztrófa, milyen szépség-flaslrommal ragassza le ezt a vasárnap délutánt.
Azért mégsem következett he. Tartotta magát a Fft^. TK Przemysl vára, hősiesen, -éimulafkellően, elképesztően, példát mutatva, hogy:a gárda meghal, de magát meg nem ad|a.
Egy embernek az első félidőben klugro\'t a karja. Szünet után felkötött karral beállott, látszott. Ugy nézett kl a pályán, mint egy hadi hő», aki utolsó csép vérig szolgálja a lobogói. ,
2. felvonás. Miu\'án a közönség az eldöntdlen feletti dühében megfelelő számú sonkás és vaiaszsemlyét t Ifogyasztott és megitta kiki a maga spriccerjét és szódavizét (néhányan a kerekes-kut |«ge« vedrébe hütötték le lázat f jükel) Spitzer Antal elég lelketlenül u|ra jónak látta, hogy az alig elcsendestdett kedélyek felborzolá-sára újra szembe állítsa egymás ellen a felekd.
Hanem mosl ebben a felvdiiásban nagyolt változott a helyzet. Elindult a labda és egykapura, a Főv. TK kapu|ára ment a játék.
Höfer igy mondaná a hadi|elen-téaében: .Csapatunk, miután az ellenség szOnetnétkatt rohamokat Intézett ellenünk, jobbnak látta a felesleges vérpazarJás elkerülése végett, megfelelő védelembe vonulni. Azonban nem kel hinni, hogy ez a védelembe vonulás ne szolgálna fegyvereink hadlslkerelnek Öregbítésére."
Szóval az ellenfél bevonult sán-
caiba és a négv bekk minden bom bát parírozott. Talán kétszer-háromszor bújtak ki a sáncaikból, de ciak akkor mikor már...
Hiába volt olt minden. Farkas, Kelemen, Ember, Bakonyi, Szagán ugy lövöldözlek kapura, mint a falusi gyerekek a verebekre parittyával, de mintha titokzatos kezek öiszetxűki-tették volna a hálót, olyan kicsi volt a kapu és a labda nem talált rést, hol beszökjön.
Ez igy ment 30 perdg. A tribünnek mafd a lelke szakadt kl az Izgalomtót, ugy drukkolt. Több gyenge szívű leányzó éa egy úriasszony elájult a nagy feszültségben. *
3 felvonás, vagy a
„Na végre 1"
Keleten hatalmas sávban zubógó zápor telezte jövetelél, mire a rendőrük jószívűen az állóhely nagyré-szét a már megeredt esőben átengedték a tribün üres helydre. Valaki pápább akart lenni a pipánál, de majdnem meglárta, mert csúnyán lehurrogták, mikor az állóhely lelkes törzspublikumát a rendőrökkel visz-szaakarta parancsolni. Nagy ksva-rodás támadt. A játék megállt, az esö viszont teljes erejéből megindult és pillanatok alatt sirtenger Idt a pálya.
, — Ez az esö hoz valamit I -mondogatták a tribünön és tényleg igaiuk volUJ-lozott egy gólt.
Végre I mf|;szfllelett. Annyit n |udott, hogy azt hitlük, beleőszülünk. A 32 percben Bikonyi meglóg és a 16 os széléről bead, amit Ember fog el. Rajta vannak négyen, ds kiugrik és a kifutó kapus mellett a jobbsarokba fejel.
Mindenki, mintha vipera csiple volna meg, ugrik fel és perceken át oidit a tömeg. Eldőlt a meccs sorsa. Meg van a két pont I Már régen újra kezdtek a csatárok, de a közönség még mindig eszeveszetten tombol. A zsúfolt tribünöa egymást csókolgatják az emberek. (Lányok lányokat, fiuk fiukat I) Embert a pályán bálványozzák a fiuk.
Ami ezután jön már, nem érdekes. Igy nem vártak mé« gólt a világon soha, mint ezt. Ja| I F.« még letz egy. A jöisefváros. U. Oy.
Még ma kedden B, 7 és B órakor
MESSALINA
Történelmi dráma Róma hanyatlásának korából.
Főszereplő: RINX Dl LIONORO.
I. téiz: Ave Anoaita difloa IL fto: Ave Caesar Imperátor HÍRADÓ
t$28 mi|u» 15
ZALAI KÖZLÖNY
Az NTE nehéz harc után Bajáról is hozott haza egy pontot
A halai Tarul ellen 3:3 (1:1) arányban szép eredményt ért el Baja, május 14 (Kiküldött tudósítónktól) Nehéz küzdelmet vívott vasárnap az NTE a kerület egyik\' legjobb csapata, a bajai Turul ellen, melynek képestéit jellemzi, hogy mult hiten a nagyratartott KAC ellen 2: 1 győzelmet aratott. A játék NTE támadásokkal kezdődik, mely hamarosan eredményes is lett, Radics kereszt paszából Pum szép gólt lő. Ezután Turul felnyomul és Bencze réWn kiegyenlít. A második félidőben h Turul erősen belefekszik, az NTE védelem a sáros, felázott talajon bizonytalankodik és Zotter és Kops-csek révén ujabb gólokat érnek el (3 : I). A bajalak már biztosra veszik a meccset, de az NTE erőien támad,
a Turult teljesen kapu|álioz nyomj*. Kohn szabadrugisa Jakubec után Mákoshoz kerül ki beteszi (3:2), majd Engelleiter szép kornerrugásM Mákos befcjeli 3: 3 U ána tovább is NTE támad, de a T\'.rul védelme nagy szerencsével ment. Az NTE és a mezőny leg|obbja Mlkos vol\\ jók még Kchn, R.dics, Horválh, Ciász, Pum és jakubec. Egy-két játékos formán alul játszott. Az NTE e szép eredménye a kerületben nagy feltűnést keltett és a sáros, felázott talajt és hosszú utazást figyelemb? véve dicséretreméltó. Bizalommal vagyunk az NTE további szereplése iránt. — Csík kiváló biró, csak a kőzön3ég terrorja észrevehsiően zavarta.
I. liga eredmények:
Hungária—Ferencváros 2:1 (1:1) A két rivális kózül a favorit kékfehérek megérdemelten győztek A gólokat: Takács, llirzer (II-es\'iól), Hirzer lőtték.
Budai .33* as-Bocskay 1:0 (0:0)
A lelkesen küzdő budaiak győzelme megpecsételte sorsát a diOre-cenieknek, akiknek kiesése i^y már bizonyos. Bástya-Nemzeti 3:2 (I: I) A nem nagy lendülettel játszó csapstok közül a szerencsésebb gyö zőtt.
Kispest-Attila 3:1 (1:1) Ezzel a mérkőzéssel a miskolciak i* a kiesők között vannak és nem hihető, h)gy javulni fog li *lyzettlv. III. ker. FC—Vasas 4:0 (1:0). Az óbudiiak rárnenőoo futballal győztek a technikai tudás felelt.
II. A) liga eredmények:
Somogy-Ót ás (1:0 (1:0). A ksposi csapat jobb volt, de a biró az Ó\'ások gólját s-m adti meg Pesterzsébet—Erzsébetváros 6:1
(1 : 1).
VAC FC-Husos 4:2 (1:1). Bak-Kossuth 1:1 (1:0). Soroksár—Rákospalota 1:0(0:0). Turul—Terézváros 3:1 (0:1)
II. B) liga eredmények:
Szemere—II. ker. FC 1:0 (0:0). Pécs —Baranya—Lipótváros 3:0 (1:0).
A jól működő győztes csalátsor elegánsabban intézte el a Llpólvá rost, mint aniak idején Kanizsa. Hakoah (Bécs)-Sabária 1:1
(1:0).
Brttlslava (Pozsony)—Újpest 4:3 (0:1).
Délnyugati kerület I. oszt. bajnoki
KAC—KRSC 4:0 (2:0). PSC—BSE 3:2 (2:1)
A vasárnapi leventebajnoki mérkőzések eredményei:
Kinizsi—Egyetértés 4:1 (0:1). Az első félidőben a széllel játszó Egyetértés megszerzi a vezetést, második félidő azon^n már a Kinizsié és biztosan győz. Biró Böhm
Teleki—77 FC 0:0. Egyenlő erők változatos küzdelme a 77 eseknek több gólhelyzetük volt Biró Kaufmann.
Vasutas Zrínyi—Jóbar át 1:1 (0:0).
Rendkívül heves, de mindvégig fair küzdelme teljesen reális ered ménnyel. Biró Baumgarten.
13 FC-Turul 2:0 (1:0). 13 FC a győzelmet joob jtté-kával megérd imeltr Biró Herczl Haladás—Kath Kör 2:0 (1:0) Hiladís sokkal lelkesebben látszott. Biró Izsák.
Wakefield
Castrol
Motor Oil
lOlKUMOl
mi #
Inakat Iöijümíi IIPOI IDDOi [tlltL
(Az egész megye sport-közönsége) a szine-javával lesz képviselve csütörtökön d^után fél 4 órakor a n gvkanizsai Z-inyi-pályán, ahol a nagyi unizsai reálgimnázium kitűnő ölle\'ébM és annak rendezésében, a zalai középiskolák atlétikai versenye fog lezajlani. Az ifjúsági testnevelés megyei erőpróbája a legklasszikusabb tport-ágnak, sz atlétikának nagy gonddal, külsőségeiben is szépen megrendezett sport üanepe lesz az áldozócsütörtöki. — A versenyben a nagykanizsai kegyesrendi reálgimnázium, a keszthelyi premontrei reálgimnázium, a zalaegerszegi áll. reálgimnázium és a sümegi főreáliskola vesznek részt. Helyárak 2 pengő 01 20 fillérig lefelé.
Minden embernek
lesz olcsó cipöie,
mert
r
SZABO-CIPO
ÁRUHÁZ Fő-ut 14. szám alatti fiókCIzletét megszüntette
és az ott visszamaradt
férfi-, női és gyermek-cipőket
Kazinczy-utcai föüzletében
bámulatos olcsón árusitja el.
gyozoaon oiao midiin. n
Ne sajnálja a fáradságot, jöjjön be
SZABÓ SÁNDOR cip6áruházába
Nagykanizsa, Kazinczy- (Vasúti-) utca I. Kérjük kirakatainkat megtekinteni 1
Zürichi zárlat Párti 20 42\'/s, Loodon 25 32»/s, Navyotk 518-82\',1 Brtusel 72 38, MUasn 27\'33\'/i, Madrid 87\'15, Amater<Saa 209 35, Beztla 114 II l/s. Wien 7S00. Sotls 3 74\'/i. Prága 15-871/1, Varsó 58 15 Badapast SOSSVz, Sstgrád 9 13</á, B.kar.n S 21.
Terménytőzsde
Buza 5-10, rozs 25 fillitnl esett. — Az Irányzat gyenge, a forgalom csekély
basa dauv. 76 kg oa 3»-8S—84-05, 77 kg-os 34 15—M\'36, r» kg-oa 34 55-34-70 79 kg-oi 34 85 35 00, 80 kg~oe 35 00 -35 10. dunántull 76 kg. 13-45—SF«0. 77 kg-os 33 70 33 90, 78 kg-ee 84 05 -34-20, 79 kg os 34\'35 34 55. 80 kg-oe 84 55 -34 65, rou 30 9S-8105. takans. árpa 30*00—30 20. aOftrpa 82-00—M-00, ■ab 82 50 - 33 00, taogari 17 80 -2810, Buzskntps 24 30-24 45.
Á Wiapetfl Tfizsde levl*a-]?gvjéss
VALUi AX Artol L 27-85-18 00
Belga h. 79 80 W-10 Catu k. 16-90 16 98 Oáuk. 153 30-153-90 Üln\'i 9 93-10-06 Uoliáj Í69 50-571 50 franciáit 2Í55-2275 Hull. 230 45-231 45 Ijittgjtl 64-05-84 35
t-al i 49 3 54
— —
Liia 30 05-30 25 I Má\'U 13655-137 IS | ScMlL 80 30 80 35 Norvág 153 0 >-153 65 SvájrlIIU05-110-45 l*á<1 k. t!\\3 30-153 90 Peseta 96 90-P6 50
TÖZ8II
A nui értéktőzsdén az irányzat el-lanybult. Az előző napok magasabb átfolyamai után a spekuláció ma realizációs eladásokat esiközölt s ennek következtében az árfolyamok átlag 1— 2°/o-al lemorzsolódtak. — Néhány kivételes érték, mint a Bsuxit, Beocsinl, Otns Danubius, Oins-Vil-lamos, Nemzeti B.tnk és Dili vasút árnyereséggel zárt. A piac többi területén azonban mindvégig Kedvetlen hangulat uralkodott. A forgalom
kezdetben élénk volt, később azon ban elcsendesedett. A flxkamatozásu papírok piacán a hangulat egy árnya lattal jívult, n forgalom azonban igen csekély vo\'t. A valuta és deviza piac változatlan maradt.
Sertésvásár felhtiuu 287, melyből alsdatlanal vtsaaa maradt — darab Elsőrendű 100— 162, ssedett 1-58—1-60, szedett közép 148— 1-50, könnyű 1-30-1-40, elsőrendű öreg 1-44 -1-48, másodrendű 1-36-1-40, angol sBIdá 1-44—1-60, ssalonna nagyban 1-76-1 82 salr 1-92-1 96, lehusotttras 1-80-3 36, szalonnás tálser t*s 192-204.
L>H VIZÁK
Amst. 230 6J-23131 Belgrád 10<6 1009 UerTlu 136 78-137 18 Bukarest 35I-3WS Brkassal 79 83 8006 Kopeoh.153 40 (53 80 Oeslo 153 15-153 55 London 27-90-27-98 MUsco 30*11-30 21 N«wyo<k 571 70-3 30 Párta 22*48-22* fcS Pi ága 16*94 16-99 9 aorta 4 12-4 15 Stockb. 153 40 158 80 Varsó 64 05-44 25 Wien 80-42-80 67 Zlilcb 11020-11050 Madrid 95-90-9640
BÁDIÓ I0SOI
Május 15 (kedd) Budapest 9.30 és 11.45 H Közben 12 órakor dili harangszó az egyetemiért templomból. Utána ü. 1 Időjelzés, Időjárás. 3 H. 3.30 Meseóra. 4 45 ldő|elzés, időjárás. 5 Szórakoztató Z. 6.15 Nánáisy L. Dezső F. ti.50 Kádióamatórposta. 8 Músoroe est. 9 45 H. Utána Cigányzene.
Bécs 11 és 4.15 Hangv. 8.05 Népdal-cat. 9.15 Hang*. Berlin, Stettln 11 O. 12.30 Mg. 5 ingv. 8.30 Hamburgi átvitel. — Utána Beethoven g-moll szonáta.
Barcelona 12 Harangjáték. 1.30 Kamara Z. 9.05 és 10.05 Hangv.
Basel, Bern 10. 4 és 5 Hangv. 8.30 Lausannel átvitel. 10 Hangv.
ttrünn 12.15 Hangv. 7.15 Három a kislány c. operett. 10 l\'rágai műsor.
Frankfurt, Cassel 12.30 Hangv 4 40 Tánc Z. 7 Opera E. 10 0.
Hamburg, Bréma, Hannover, Klel 8 A. UCJ 12.30, 2 05 és 4.15 Hangv. 8.10 K.
Langenberg, Kőin, Aachen, Mfineter
10.15 G. 1.05 Hangv 4.50 Oy. 6 Hangv.
8 25 nZ.
London, Daventry 10.15 IstenUszteleL
12 Kamara Z. I Hangv. 3.50 nZ. 4 Hangv. 5 15 Oy. 6 és 6.45 O. 7.45 Kamara Z. 835 Opera előadás. 10.10 Zongoraliangv .......... Í15
Madrid 2.15 Hangv.
Tánc Z. 7.15
ngv. részletek
11 0. 12.05 Hangv 4.10 Oy.
4.30 Hangv. 7 Pozsonyi mtlsör. 8 Hangv. 10.20 Tánc Z., nZ.
Kóma 1.10 Kamara Z. 5.15 Mg. 9 Opera E.
Varsó 12 Krakkói inüsor. 5.45 Kamara Z. 7.05 Mg. 7 20 l\'osenl mtlaor. 10.30
Tánc Z.
lüuija tielzaiai Byomda és LaaklaáS Vállalti Résivéaytáraság. Felelőt kiadó: Zalai Károly.
APRÓHIRDETÉSEK
Ai soróhlrdetéeek dija 10 nólg 00 fillér, mlndtn további nö dl|s S flll. Vuár- éi Unnepnap 10 szóig 80 fillér, minden további szó dija • flll. Sierdán éi pénteken 10 ssólg ao fillér, minden további sió dija ■ flll. Clmssó i minden vssta-gsbb betűből álló aló két ssónsk számíttatik. Állást keresőknek 50tVo engedmény. » hirdetési dll elSre rlm.ter.d*.
Kitűnő minőségű aeztallbor 8X fillér llterenklnt — Silrán Józsefnél, Magysr-ulcs_74^ 2410
Calsaolt tQkrAk legolcsóbb beszerzési helye — Stern üvegesnél, Erzsébet-tér 14. 1H6
űgyee, tisztességes mindene tleány
felvétetik Zrínyi Miklós-utca 56. 2123
Másfélhold xSIdlaaoerna egész évre eladó Sáfrán, Magyar utca TA 2525
Raktár psdlással, egy udvari szoba, esetleg butorozvs és egy nsgyobb pince klsdó Kszlnczy-utcs 15. 2501
A ulaásssk részére lakásokat a
izlnház pénztáránál lehel bejelenteni. 2MI
Egy bútorozott szoba lulón konyhával kiad* Kls/sludy-u. 32. 2195
Egy 3 szobás udvsrl lakás mellékhelyi-gékkel junlus 15-te klsdó. — Bővebbet
lége
Batthyány- utca 10.
2497
32 éves nős molnár nagy gyskorlsttsl állást keres mielőbbi belépéssel. Hosszú Lajos, őrtllos, Somogymegye, Zákány. 2492
Kladák 1 háromszobás és I egyszobás utcai lakások, József főherceg-utcs 87. alslt. Bővebbet ugysnotL -2405
Egyszobás, konyhás utcai és egy emeleti szobs kladá Rákóczl-u. 19. 2523
Egy flzlathalylség, hentesnek alkalmas, egy Iskás kiadó. Clm a kiadóban 2529
■•dsrn egyszobás lakás junius l-ére kladá sertéstsitással - Szekeres Józsel-utca 62. 2533
2 sxobás utcai Iskás s belváros kttzpont-ján kladá. Megvételre keresek ugyanott egy féregmentes hálószobát Clm s kisdó-bsn. 2534
Kákócil-utca 19-21. szánni badkézből sladák.
házak sis-
■2524
TalUér vlaalát lanltáiia vállal, időnkint kőlyók és kész vizslát elsd, vadászterületet rendez, fácánost beállít megállapodás szerint Öt.«e Balázs, Klllmán, u. p. Oelse. (Válsssbélyeg nélkUI nem lelelek.)
e izoioiet«gyu
gomba és rovarkártevők ellenit
Tutokil unlversalis pennelczószer Notprten
Urénin* ölet Vardola
Elosal Vinot
Sulfarol Thanol
Arzola Almola
slb.
Műtrágyák.
Gazdasági , főzelék-, virág-magvak
Kicsinyben és nsgyban kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF iifttmkitóftti
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett, ui Telefon: 130.
Üzletáthelyezés 1
Tisztelettel értesítjük a nagyérdemű közönséget, hogy s nagyudvarban levő
I
ugyanabban s házban, a volt Bank-egyesület helyére, Kazlnoxy-utoa 2. saám alá hslyeztOk át.
További szives pártfogásukat kérve
kiváló tisztelettel
Pintarici Márton és Fia
Clp4azmealerck
2«ss Kazinczy-utca 2. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
özv. Horváth Rezsöné szol. Takács Gizella mint neje, Mancika félj. Ocslpa Arpádné, Géza g ermekei, Ocsipa Árpád veje és az összes rokonság nevében mély fájd lommal, de a Mindenható n.ent nkbratában megnyugodva tuJa-ják, hogy a forrön fizetete»i lé\'j, évlcs< pi é3 rokon
Horváth Rezső
éleiének 41-ik, boldog há asíág-ínak 15-ik évében folyó hó 14-én reggel \'/t9 órakor bikelüréssel vitelt h sszu szenvedés után vitsia-adta jóságos le két Teremtőjének.
Drága baloltunk földi maradványát folyó hó 15-én délután 5 órakor frígjük az Á\'píd-utca 12. szám alfcttl gyászbczból a helybeli róm. kath. temetőben levő családi sirbollbi örök nyugatomra helyeztetni.
Az engesztelő szcnfmise-átdozal a megho\'dogu\'l lelkitldvéért folyó hó 16 cin déle.őtt 9 órakor fog a szenlfertncrendi plébániatemplomban a Mindenhatónak bemut itlaini. Nagykanizsa, 1928. évi május hó 14-én.
Emléked 5r5kké élni fog bánatos szivünkben !
1028 május 15
DUROMIT
BETÖM
az utolérhetetlen szilárdságú, elpusztíthatatlan beton- burkolat járdák, udvarok, gyárhelyiségek, vágóhidak, hűtők, váaárcsarnokok és perronok részére.
mm Készili :
Egyesült Építőipari és Hajózási RT.
Budapest, V., Vilmos császár-ut 23.
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gőzmosó, vegytlsztltó, ruhafestő
fijfe: Buiidi-i. 19. Gytjtililtf: toisuj-i. I.
Vállal mindennemű ruhafestést, vegytisztitásl, gözrnosást mérsékelt áron. Elismerten elsőrendű munka. Hófehér, tükörfényes gallértintitái. Pllssérozás űz Gouvrérozás.
Nagykanizsai Autóbusz Vállalat
MENETRENDJE
Érvényea május hó l5-t5l szeptember hó 15-ig
Erzsfber-ter Vssulállomss
Oda
4-00 5-60 6-M 8-M 11-IS
13-
13-A*
13-«
14-m
17 » 17 20« 22-ao 22 «" 2400
Vissza
4-12 G m
7 <K
8-ys
;i-27
13-2-
13-.W 13\'\'2 15 "0
17 87
17 ■\'\'\'-\'* 20" 22-42 22" 24 io
Erzsébet-tér Kiskanlzsa
Oda
7-10 12-is lO** 19 >"
Vissza
7-20 1227 17-uo 19-22
Erzsebet-tér József laktanya
Oda Vissza
2J-00*
-itaii
2l-io*
II.
Az autóbusz kiránduló társaságok részére hSrková meg-
icndclhctó.
Erzsebettér-Barsk
Oda
7-30 10 «
11-80
1 G\'22 18*
Vissza
7-44 10-" 12-ra
18-««
A csillaggal megjelölt menetek feltételesek. (t.sak ha ulss van )l\'*sellcgFStlzcm-zsv,ttok alkalmával a vasúti, kliksnlzsal, harski járatok tartatnak lenn elsősorban, mig s tobbl járat sz Uzemzsvar tartama alatt szünetel.
Viteldijak i
Erzsébet tér—Vasulállomás 40 fillér Erzsébet-tér—Baraklelep 40 fillér Józsi flaklanyaíPetőfi-uton ál) Barakk vagy Kiskanizsa vagy Vasulállomás 50 fillér
Alszakasz vagy diákjegy 24 fillér Erzsébet-tér—Sporttelep 40 fillér
A hetijegyek I hónapig érwényeaek.
Retúrjegy végállomástól végállomásig 32 j- 32 = 64 fillér. Bárki által váltható.
Heti jegyek i Vonal átszálló, érvényes 14 utr8, végállomástól végállomásig 5*60 pengő.
Heti szakaszjegy i Érvényes Erzsébet-térig vagy innen bármely végállomásig 14 útra 4-80 pengő.
Heti munkásjegy i Érvényes 12 uira, végállomástól végállomásig 3\'50 pengő, ugyanaz 14 útra szóló érvénnyel 4*— pengő.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
FIG YELEMI
Tennislabdálnk árai:
Sporting 1927. tucatja......[\' 20 __
Spaldlng fél tucat....... Iti-SO
Dunlop fél . ...... < 17.
Schlszenger Slichles tucatja [ 34- _ Olimplc varroll . m 28-—
Semperit . . > 33_
Tennlsripők :
Fleet-t-\'oot Wimbledon, snierlksi nyersgumml talppal női nagyság P ||-
férfinagyság P 12 — TenlsQtók nagy válssztékban 20 pengőtől felfelé, kaphatók
FISCHEL FÜLÖP FIAI nál Nagykanizsa. „,
MEGHÍVÓ!
Magán- vagy Oilatl Ogyakbaol ulaaáaok alkalmával
BUDAPESTEN
a lagkallamaaabb otthont nyujtla < lagtiómóitbh feltélalak m.11.11 1 K.l.lí pályaudvar hkeiíu oldalival aaatabaa levó
GRAND HOTEL
Park Nagyszálloda
Budapest, TŰI., Baross-tér 10.
mart
fO°o engedményt kap
mlol aaan lap alólltalója oltaó aaoba-áralakból, lOO.\'o engedményt kap
olcaó áltarml áratokból. (Kltfloí háil konyha.)
S pangát megtakarít
aulólaal kOllaáfat, mail gyalog állShal agy pa,( alatt a pályaudvarról.
Nálunk otthbn érzi magát 11 I
ClaórcudQ klsiol^ália, szigorúan családi jelleg.
Saját érémkm
ttta elAnjrÖk folytán, hoty okvetlen oáluak szálljon meg. — Elózcte* axoBánitgrcndeléa ajánlató* _ 4011
dal mi
gyárt a legjobban bevált rendszer szeriil
Törtely Gépgyára, Hlrd, Hu atfMV
Ugyanott egy vízszintes keretfQrész
és egy 4-es és 6-os magánjáró gözcsépló készlet eladó.
1.0259/1928.
Versenytárgyalási hirdetmény.
Nagykanizsa r. t. város tanácsa a városi vlzmü bővítésével kapcsolatos szállításokra és munkálatokra nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdet.
A kiírás tárgya 280 fm. 80 mm. belső átmérőjű öntöttvas csövek és vízvezetéki szerelvények szállítása, fektetése, illetve elhelyezése.
Az ajánlatokat a versenytárgyalási feltételekben megadott címzéssel 1928. évi május hó 23-ának déli 12 órájáig a v. mérnöki hivatal Iktatójába kell benyújtani, vagy postán beküldeni. Ugyanott a kiírási müve letet hétköznapokon délelőtt 10-12 óráig megtekinteni és 3 (három) pengő ártérités vagy posta utánvét ellenében beszerezni lehet.
A városi tanács.
Nagykanizsa, 1928. évi május hó M-én.
Nyomatott a Délzalal Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős Üzletvezető: Zalai Károly.)
Polgármester.
H. évfolyam, 111. nán
Nafyfamlisa. int. május 16, szerda
Ara 14 Mér
politikai napilap
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fö-ut 5. szám. Keszthelyi Hókkiadóhlvatal Kossuth Lajos-u. 32.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Klöllzelésl árs: egy hóra B pengő 40 fillér
A belügyminiszter hallandó a városok rendőrségi hozzájárulását 15 százalékra leszállítani
\' . Budapest, május 15
(Éjszakai rádiójelentés) A képvi-seltház pénzügyi bizottsága ma tár-\' gyalta ax appropriációs törvényjavaslatot, amelyet elfogadott. A tárgyalás során Scttovszky belügyminiszter kijelentette, hogy ragaszkodnia kell a rendőrség fenntartási költségeihez a városok által való hozzájárulásához. Azonban hajlandó az eredetileg 20% ban megállapított kulcsot 15%-ra redukálni.
Tiz évi fegyház jár Wolff ezredesmemorandumáért
Bécs, május 16 A tartományi törvényszék vádfanácsa, mint Bécsből Jelentik, Wolff ezredes felfolyaroodását azzal az indokolással utasította el, hogy Kun Béla kiadatása ügyében Irt memoranduma, amelyet a bécsi msgysr követségnek átadott, kimeriti a hazaárulás büu-tettét. Ezért a bűncselekményért minimálisan tiz évi fegyház jár, ugy, hogy a vizsgálati fogságot sem lehet felszámítani. A védő felfolyamodást jelentett be.
^^M^W^WvVAVSiAAVWW
Carol herceg tartózkodási helye Ismeretlen
CsOtOrtflklg adtak haladékot Londonban maradásához ?
London, május 15 Carol volt román trónOrOkOs jelenlegi tsrtózkodásl helyét illetőleg Londonban teljes s bizonytslanság. Alii tólsg sí elmúlt éjszaka, kevéssel éj fél után, egy sOtét, csukott automo bilon Hollandiába utazott.
Párts, május 15. A Petit Journal Jelentése szerint Carol hercegnek csütörtökig adtak haladékot Lon-donbin maradásra. Jonescu Belgiumba és Franciaországba utazott, hogy a hercegnek tartózkodási en gedélyt szerezzen.
Brüsszel, május \\b.(Éjszakai rádió-jelentés) A Belga Távirati iroda megcáfolja szt a hirt, mintha Csrol engedélyt kért volna itt-tartózkodásra. Jonescu megszállott ugyan egy szállodában, azonban ki nem mozdult és senkinek nyilatkozatot nem tett.
Nagyarányú kémkedési lepleztek le Varsóban
Szovjetoroszország Lengyelország vasúti mozgósítási tervelt afcarta megszerezni
Varsó, május 15 Varsóban nagyatányu kémkedést leplezlek le. Egy idegen állam, kétségtelenül Szcvjelorotzország, próbálta megszerezni Lengyelország
vasúti mozgósítási terveit.
Az ügyben egy varsói diplomáciai hivatalnok is bele van keverve, mint azt a lefoglalt írások is bizonyítják.
Rothermere fia szerdán délelőtt érkezik Sopronba
Autók diszmenete kiséri a Városház térre, ahol a polgármester köszönti — Sopronból Budapest felé folytatja utját — A Ferenc József Tudományegyetem Vlsc. Rothermeret a jogtudományok doktorává avatja
Bécs, május 15
Ma délelőtt 12 30 órakor megérkezett Bécsbe vlscount Rothermere fis, Edmond Harmsworth. Az első repülőgépen a pilótán kivül Edmond Harmsworth és honorable Somerset Maxwell, a második gépen a pilóta mögött ü. Ward Prtce, a Daily Mail főmunkatársa és (J. F. Langer ült. Edmond Harmsworlhot Lukács OyOrgy pénzügyminiszteri titkár néhány meleg szóval UdvOzOlle. Harmsworth meglátogatja Ambrózy Lajos gróf bécsi magysr kövelet, aki liszteletére vacsorát rendez. B lesből a két re pülögép utasok nélkül Budapest felé repül tovább. Utasaik pedig a program szerint autón Sopronba utaznak, onnét pedig a magyar fővárosba.
Bécs, május 15. Edmond Harms worth és kísérete előreláthatóan hol-
nap, szerdán délelőtt fél 11 órakor érkezik Sopronba.
Sopron, má|us 15. A város közönsége nagy előkészületeket tesz Rothermere fiának mélló fogadására. A város határában az Automobil Club tagjai várják. Harmsworth autójAt és az autók diszmenete kíséri diadalkapukon át a Városház-térre, ahol dr. Thurner Mihály polgármester köizönti.
Budapest, május 15. (Éjszakai ráálójelentés) A kormányzó megengedte, hogy Rothermere Herold vls-countot Magyarország Ogyeinek felkarolásáért és az általános emberi Igazság szolgálatában kifejteit elévül hetetlen érdemelért a m. klr. Ferenc József Tudomány Egyetem tanácsa jogtudorává avathassa és részére az oklevelet kiállíthass*.
A pénzügyi tárca költségvetésének tárgyalása
800 ezer pengő geológiai kutatásokra — A vidéken tul sok a pénzintézet— A Ház a jövő héten kezdi meg az appropriációs törvényjavaslat tárgyalását
Pünkösd után sor kerül az firegaég és rokkantbizeto-sitási javaslatra
Budapest, május 15 A Ház mai ülésén áttértek a pénzügyi tárca költségvetésének tárgya lására. Temesváry Imre előadó rámutatott arra, hogy nem pusztán csak a számadatokat kell vizsgálni, hanem figyelemmel kell lenni azokra célokra is, amelyek a tárca keretében a nemzet érdekeinek megfelelően mrgoldásra várnak. Ismertette a költségvetés tételeit. A pénzügyminiszter a költségvetésben több mint 800 ezer pengőt irányozott elő geológiai kutatásokra, Ismertette a
kullurások eredményeit. Szólt a soproni bánya és erdőmirnöki főiskola reformjáról és kérte a költségvetés elfogadását. Kabók Lajos és Kiss István felszólalásai után Fábián Béla a forgalmiadó kérdéssel és Jutáié kokkal foglalkoiott. Határozati javaslatot! nyújtott be, amelyben kérte, mondja ki a képviselőház, hogy tekintettel a költségvetési feleslegre és a szegénységre, az adók emelését megengedhetőknek nem lartja, a pénzügyminiszter pedig utasítsa a hatóságokat, hogy az eddigi adókive-
téseket vegyék revízió alá.
Szabó Iván nem helyesli az adóztatás kOrében tapasztalható visszásságokat. Kiemeli a pénzügyi kormányzat érdemeit a valuta stabilizálása kOrül.
Rámutatott arra, hogy tulsok pénz-zlnlézet keletkezett s vidéken, srae-lyek azonban most nem tudnak rxisztálni. Budapesten és közvetlen vidékén a hitelforgalom háromszor akkora, mint a vidéki pénzintézeteknél. Ezen az állapoton okvetlenül segíteni kell. Ez után rámutatott behozatalunk rohamos emelkedésére, amely nyomasztólag hat a magyar közéletre.
Arra kell törekedni, hogy külföldi diut ne vásároljunk.
Szükségesnek tartja a forgalmiadó bizonyos mértékű megszüntetését, különösen a kisegzisztenciák érdekében.
Rothensteln Mór beszédében főleg az államnyomdával foglalkozott. Lakatos Oyula bangiulyozts, bogy a költségvetés számadataival már el-éikezelt ahhoz a maximumhoz, amelyen tulmenni nem szabad. A pénz-ügyminiiz\'er iránt bizalommal van.
Szilágyi Lajos az állami altisztek sérelmeit teszi szóvá és létminimum megállapítását kéti számukra.
Az elnök ezután az általános vitát bezárta. A H4z a pénzügyi látca költségvetését általánosságban elfogadta. Holnap a részletes tárgyalásra kerül a sor. Az ülés 6 óra után ért véget.
Budapest, május 10. Zsltvay Tibor házelnök kijelentelte, hogy a Ház a jövő héten megkezdi az sppropriá-ciós javaslat tárgyalását, melyet négy nsp alatt befejeznek. Rövid pünkösdi szünet után tér át a Ház az öregség és rokkantsági biztosítás tárgyalására. A Ház csütörtökön, pénteken és szombaton nem tart ülést.
Nagy földrengés japánban
Budapest, május 15. A budapesti földrengéstanl Intézet készülékei május 14 én 23 28 órakor 9400 km.-es távolságból földrengést jeleztek. Hir szerint Japánban Misifutna környékén volt a földrengés. A halottak száma állítólag 100.
Noblle elindult a Sarkvidékre
Klngsbay, május 15. (Éjszakai rádlójelenlés) Az „Italia" ma I óra 20 perckor teljes felszereléssel felszállolt, Ingy elinduljon a Sarkvidékre.
ZALAI KOELOUT
Zalavármegye közgyűlése
A törvényhatóság fényes elégtételt adott Farkas Kálmán főszolgabírónak — Árvaszéki ülnök és aljegyzőválasrtás - Zala
tiltakozása a mexikói egyliázüldözés ellen
ahhoz, hogy Alsópábok határából 40 holdat Hévizszentandráshoz csatoljanak ál.
A tihanyi Károly király kálvária egyik stációjára 4000 pengőt szavaztak meg. J vasolta a közgyűlés Nagy-és Kiirécse, másrészt Zilasársxeg, Csapi és Zalaszenijikab községeknek külön körjegyzőségekké való áralakulását. A zalaszentgróll főbírót dr. Vajda Lóránt és Abrahdm Ernő árvaszéki elnököt nyugdíjazták. A többi megyékhez képest Zalavármegye is felirstban tiltakozik a mtxlkói katolikus egyház- üldözés ellen.
JJváhagyla a közgyűlés Keszthelynek az utak portalanítása, a zenekar felállítása, a Balatonpart kotrá^gun-kálatal és a kölcsön felvétele ügyében hozott határozatait, de a kölcsön felvételéi a belügyminiszter batáro-zatá\'ól tetle függővé.
Ugyancsak jóváhagyta az összes Nagykshlzsát illető tárgy pontokat.
Zalaegerszeg, május 15 Mint röviden meglrluk, Zilavár-megye törvényhatósága tegnapi közgyűlésén egyemberként lelkesen tüntetett a kormányzó mellett, akit táviratilag üdvözölt. Az elhunyt bizottsági tagok elparenlálása után az árvaszéki ülnöki álláara egyhangúlag szenczl Molnár üiza aljegyzőt, az aljegyzői áfásra pedig Tivoli Elemért választották meg.
A közgyűlés egyhangúlag megszavazta Farkas Kálmán volt zalaszentgróll főszolgabíró nyugdijmegállapi-tásál, mire Gyömörey Oyörgy főispán felállolt és a következőkben fordult Farkas Kálmánhoz :
— Kérem a főszolgabíró urat, vessen fátyolt a múltra és kapcsolódjék bele Ismét — nemes cssládja régi tradícióihoz hiven — teljes tudásával, egész szeretetével a vármegye és az ország közéletébe. A törvényhatóság nem jirull hozzá
A háború tízéves évfordulója alkalmából
vasárnap áldozik Nagykanizsa az elesett HffsBk emlékének
1_
Katolikus jnnlálls! rendez a plébánia Lazsnakon
Ifagyízabásn tombola az orgona beszerzési költségeinek fedezésére — Orgonahangverseny a plébánia templomban
Nagykanizsa, május 15 A Mauracher cég szombathelyi fiókja által készített 30 föváltozatu plébánia-templomi orgona-szerelési munkálatai már nagyban előrehaladnak, ugy, bogy már a dinamót is bekapcsolták. A nagykanizsai plébá-nla-templom orgonájának szerelésével egyidejűleg szerelik a klskanizsai templom uj orgonáját is, amit ugyancsak a Mauracher-cég készített és 17 föváltozatu. A nagykanizsai plébánia-templom orgonája .28.000 pengőbe kerül, mig a kiskanizsaié 18 000 pengő.
A hatalmas összegnek részbeni fedezésére Mdtts P. Hilár plébános nagyszabású tombola-sorsjátékot rendez, amelynek minden száma nyer és darsbja 1 pengőbe kerül. A sorsjáték nyereményei mind értékes tárgyak lesznek, igy kisorsolásra kerül számos malac, élelmiszer és hisonló hasznos dolgok, ugy, hogy mindenképen jóL jár az, aki ilyen sorsjegyet vesz, amit a különböző katolikus egyesületek taglal propagálnak és terjesztenek.
Ugyancsak nagyszabású Katolikus Juniális! rendez a plébánia Lazsnakon, ahol az összes katolikus egyesületnek és hltbuzgalml szervezetnek meglesz s msga külön sátora. Szerepelni fognak az összes dalárda, cserkészek, műkedvelők. A Katolikus Juniális az eddigi szokásos nyári mulatságoktól egészen eltérő és teljesen újszerű megrendezésü és összeállítású juniális lesz, melynek jellegét már a elme ls megadja és amelynek programja ezreket fog vonzani villáskűlőnbség nélkül Lazs-nakba.
Eseményszámba megy a plébánia által megrendezendő orgona-hangverseny, amint már jeleztük és amelyet Ptkéthy Tibor, 8 v4cl pö«pöki székesegyház karnagya, a neves orgona-művész fog tartani, a nagykanizsai dalárdák bevonásával.
Mindhárom esetben — a rendezés oly kifogástalan és gazdag pro-ram lesr, bogy a város közönsége napokon át fog erről, mint eseményről beszélni. Ugy a tárgysorsjáték, mint a juniális és orgona-hangverseny rendjét most dolgozzák kl Md-tis P. Hilár ftrencespiébános házfőnök személyes vezetése mellett.
Nagykanizsa, május 15
A miniszteri rendelet érielmében május 20 án az egész országban tartják meg az elesett magyar katona-hősök emlékünnepét. Nagykanizsa város hazafias közönsége minden egyes alkalommal különös melegséggel adózoll hős fial emlékének. Az idéu szouban — a világháború tlz esztendős évfordulóján — a város közönsége karöltve a katonasággal, különös impozáns módon kívánja leróni a \'jála és kegyelet adóját a nemzet hőseivel szemben. Polgárság és katonaság együttesen mindent elkövetnek, hogy minél szebb, kegye-letteljesebb és impozánsabb legyen ez az emlékünnepély, ahol az ifjú magyarság áldozatos hazaszeretetei tanul az elköltözött hőst magyarságtól. Az ünnepélybe belekapcsolódnak a volt 20 as és 48-as ezredek tagjai, melyek zárt sorokban felvonulnak az ünnepélyre, hogy megkoszorúzzák a csatamezőn megdicsőült bajtársaik emlékmüvét.
Az ünnepélyen részt vesznek a teljes honvédség, csendőrség, vámőrség, pénzügyőrség, rendőrség, a postások, vasutasok slb., a városi tanács, képviselőtestület, az összes hi-
vatalok és testületek, egyesületek, Iskolák és intézetek.
Dilelőtt 10 órakor tábori mise a feliölemp\'om előtti téren, amit fényes papi asszisztenciával Mátés P. Hilár plébános végez. Ugysnakkor a többi vallásfelekezetek templomaiban ls Istentisztelet len az eleseit hősök emlékére. A tábori mise alatt a honvédzenekar és az Egyházi Énekkar egyházi énekeket adnak elő.
Az ünnepély 8/al 1 órrkor ugyancsak a felsötemp\'om előtti téren veszi kezdetét. P.ogramját a következőkben állapították meg:
1. Hiszekegy. (Kitonazeneksr.)
2. Ünnepi emlékbesiéd. Mondja Krlzsala Ferenc piarista gimnáziumi tanár.
3. A Kisdalárdi Bllchler Mór karnagy vezetése mellett irredenta dalt énekel.
4 Wallgurszky Híla mérnök (aki öt évi oross hadifogságot szenvedeti) hazafias költeményt ad elő.
5 A 20 as és 48-as hísök emléktábláinak megkoszoruzáss.
6 Himnusz. (Ka\'o.iazenekar.) Majd elvonulás.
Ebből az alkalomból, hogy a nagykanizsai hősök katonatemetöjében a
_1028 május 16
síremlék-akció végleges befejezést nyerhessen és még ebben az esztendőben minden egyes katonaslrra díszes emlékkő kei ülhessen — gyűjtés Indul. Hí mindenki csak néhány f llért fog adni, az akciót gyönyörű eredménnyel le tudjuk airni és Nagy. kaoiisa hazafias közönsége legméltóbban áldozott az elesett bősök emiékinek: minden egyes katonaslrra külön diaxea emlékkeresztet állított.
iW\'s"M"iri yr^iNVvvirs\'VVvvvvv^
A Rozsonyi-ntcal Iskola tizenkilenc tantermében tartják meg négy vármegye Ipari-, rajz- és mnnkákfállltását
Nagykanizsa, május 15
Röviden megemlékeztünk már Magyar Endre iparoktatási főigazgató tervéről, aki, kerületi tparl-, rajz• is munkakldllttds megrendezését határozta el, hogy igy as egyes városok Intézeteinek növendékei nemes versenyre keljenek egymással: kl tud jobbal, szebbet, ügyesebbet produkálni tanonc-ideje alkalmával.
A nagykanizsai kerületbe, értesülésünk szerint, négy vármegye fog tartozni: Zala-, Vas-, Somogy- és valószínűleg Veszprém, ezek összes tanonciskolái Nagykanizsán rendezik ipari-, rajz- és munkakiállitásnkat.
A kerületi kiálHás a Rozgonyi-u\'csi elemi Iskolák 19 tantermében fog elhelyezést találni.
Mlrifhogy a múlt esztendőkben egyes klállMók és mesterek kétségbevonták egyik-másik tanuló munkateljesítményét, Poredus Antal igazgató az Idén ugy intézkedett, hogy a legszegényebb csapatoknál, ahol n?m kell külön nagy felszerelés — mint pl. a bőripamái, a tanoncok a mértékvételtöl a kivitelig sajátkezd-leg ott a kiállításon kell, bogy elkészítsék munkájukat az Iskolaigazgató és a szakrajzoktató felügyelete alatt Ez az ujitás tervbe van véve s nőiruha és fehérnemO-készités terén is.
Hogy a rendezőség a törekvést még Jobban buzdítsa és fokozza, a kiállítók legjobb imnUW és rajsait nemcsak a kerületi kiállítás slisnerfl díszoklevelével, bsnem pénzbeli jutalmával ls lógja klttlntelni.
IMJáréa
A nagykanizsai ■•teorologtat n«t-tlgyeló j«i«nttMk i Kedden a MMmí-Reggel 7 órakor +10, délután 1 órakor +188, este 9 órakor +13-J.
PtlMxti: Reggel tiszta, délben is este kevésbé felhős égboltozat.
SliUrdny i Reggel Dít, délben Délnyugat, este Déli szél.
A Meteorológiai Intézet lelentéaa sxf rtnt enyhe Idö, nyugatról terjeszkedő borulással, később eső valószinU.
Garantált színtartó
férfiruha vásznak megérkeztek
divatáruházába.
b
193&> mHa» 16
ZALAI KÖZLÖNY
A nagykanizsai kereskedők a polgármester gyökeres intézkedését kérték a városba özönlő idegen árusítókkal szemben
Ma olasx szövetekkel Árasztották el a várost idegen ügynökök
Nagykanizsa, májúi IS
Nem egy alkalommsl emeltük fel iiavunkat a várost és kornyékét el özödIő idegen árusítók és ügynökök ellen, akik rendisen a legsilányabb partékát .olcsó áron" varrják a laikus nagyközönség nyakába és azu\'án tovább állnak. A helybeli kereskedők, akik nemciak teljes felelő isiget vállalnak ax üzletükből kikerült szolid áruéit — banem a legsúlyosabb közterheket viselik — kénytelenek nézni, mint bódítják el az üzlttük-böl még ait a néhány vevőképes embert Is ax .olcsóság" jelszava alatt, akik eddig mégis csík felkeresték a kereskedőket stükséglelelkfedezétére.
A városi tanács — el kell Ismer nflnk — mindent megtett ezen a téren, hogy a helybeli adófizető kereskedők egzisztenciális érdekeit védje — azonban a fennálló szabályrendeletek és törvények erősen megkötik a krzét bizonyos radikális intézkedések foganatosítására.
A legújabb esett ami töitént — hogy tegnap Ismét egy idegen cég embere járt Nagykanizsán és amikor a ml kereskedőink üzlete pang az ürességtől — .olcsó" selejtes olssz szövettel árasztotta el a városi. Természetesen olyan árral operálva — amellyel szemben egy, a teljes terheket és rizikót viselő felelős legális helybeli kereskedő — tehetetlen. Hogy üzleteket és jó üzleteket csinált aa Idegen, mig a ml kereskedőink a kirakataikból nézhették a
silnlár: ulatnsk a korzón sétáló szépeit
A pUcol roató Idegen mégis nem ülhette sokáig manipuUció|á», mert illetékes helyen kellően megmagya-rázlák neki, mikor Indul ai első vonat Njgykanlztáró! — Budspeit felé.
A nagykanizsai textllkereskedók ebből a legújabb esetből kifolyólag nyombin kQídö.tségileg felkeresték a városházán dr. Sabjdn Oyuls polgármestert és utalva a nagykanizsai kereskedtem lehetetlen állapotaira, sürgős és gyökeres Intézkedését és a kereskedelmi minisztériumban való közbevetését kérték.
A küldöttség szónoka utalt arra, bogy a vidékétől megfosztott Nagykanizsa kereskedelme teljesen haldoklik és félő, hogy a város ezen iegtu\'yosabb adóalanyait és elveszili, ha nem siet segítségére a hivatalos apparátus. Utal arra, hogy a Szövetkezetek a leg/obb vevőosztályt von jdk el tőle, rzt a vevőosztályt és réteget — melyiek fizetéséhez épen ez a kereskedötársadalom já.ul hozzá legerősebb rési b ín és amiért épen azért méltányos lenne a súlyosan adó/ó kereskedelmit támogatni, nem pedig konkurrenciáttámasztanl.Szóvá tette ezután — a várOat folyton felkereső Idegen ügynökök és árusiiók ügyé*, akik a helyi piacot erősen ron\'j.ik. Megfelelő Intézkedést kér.
Dr. Sabjdn Qyula polgármester megnyugtatta a küldöttség tagjait és tnsszabban kiie^eUfcelóUOafca azük-ségcs leendőket:
Nyári kedvezmények a Délivasut balatoni forgalmában
Nagykanizsa, május 15
Nagykanizsai állomáson és a nagykanizsai városi menetjegylrodá-ban bármely nspon a Balatont érintő menetrendszerinti gyors és személyvonatokhoz három naptári
t.
960
960
13 50 1530
Balatonszentgyörgyre ......
Balatonberénybe .........
Balatonkeiesztuiftlrdöre......
Máriatelepre ...........
Bélatelepre ............
I\'\'< nyódra...............
Balatonboglárra .........
Balaton boglár megálló......
Balatonlellére............
Balatonazemeare .........
Balatonszárszóra .........
Balatonföldvárra .........
Szán lódra ............
Zamárdlra .........
Siótokra ...............
Balatonsza hadira ............... —
Ralatonvllágoara ............... —
Balatonallgára.................. —
Ezen menettérti jegyek a lebélyeg zés nipját első napnak számítva bárom naptári napig érvényesek és velük az odeula:ás az érvénytarta mnn bt lül bármely napon megkezdhető, írig a visszautazás legkésőbb az érvényesség harmadik napján .éjfél előtt b; fejezendő. Az utazás félbeszakítása ezekkel a jegyekkel nincs megengedve. E jegyek érvénytartamát meghosszabbítani nem lehet.
napig érvényes, mérsékelt áru meast-tértl jegyek adatnak ki, májua hó> 15 -ól i.zeptt mber bó 30-ig tesjedö
idM>en
E mírsékclt áru jegyek árai a következők:
gyorsvonat szamélyvonat
II. III. I II. IIL
7\'20 5.30 6 - 3 60 2 40
7 20 5-30
7-20 8 40
440
5 10
-}
10-10 II 60
7 10
8 10
. 17 30 12-90 9 50 . 19 20 14 40 1050
2120 1519 1160
9«0 570
10 80 6 50
12-
720
2«0 3 30J
3 90j
4 40J
1320 14 40
870
5-30 5-701
— n a »» /
— m M n \'
Ugyancsak a balatoni fürdCévad alalt julius hó 1 löt augusztus hó 31-lg minden visár és üttnrpmpon a Szombatbely-sávolyi vonal állomásairól és megállóhelyeiről, a Balatonszentgyörgy-Bilatonallgai vonal-rész állomásaira és megállóhelyeire egy naptári napig érvényes, 50 százalékkal ménékelt személyvonat! menettérti jepyek adatnak ki. Ezen menettérti jegyek -a tzombathely-
ujnéppuszlsi vonalrész állomásairól és megállóhelyeiről Nagykanizsán át csak a Szombathelyről vasár és Un-Depnspokon 6 óra 15 perckor Induló 327 sz. és Nagykanizsáról a 9 óra 25 petekor induló 213 sz. vonatokkal való odautazásra és vissza a Nagykanizsára a 20 óra 50 perekor érkező 214 sz. és Nagykanizsáról 21 óra 15 perckor Induló 328 sz. személyvonatokhoz érvényesek. A Nagykanlzsa-sávolyi vonalrétz állomásaitól és megállóhelyeiről ezek a menetjegyek a 9 óra 25 perckor Indu\'ó 213 és a 15 óra 25 perckor Indu\'ó 215 sz. vonatokkal való odautazásra és a 20 óra 50 perckor it-kezőJ214 sz. vonattal való visszautazásra érvényesek.
Más vonalokon, vagy más napokon ezen menettéril jegyek egyáltalán érvénytelenek. Ezek a menetiért! jegyek llxárólag csak a lebélyegzés napján, azax a megjelölt időszak alatt csakis vasár vagy ünnepnapon egy n\'plári napon át érvényesek. U\'axás félbeszakítása nincs megengedve.
Nagyobb számú, de legalább 20 főből álló társarágok (egyletek, testületek, tanulók, cserkészek, tornászok, zarándokok, alkalmi csoportok, társaságok stb) kik a balatontavi fürdöévad tartama alatt, axax május hó 15 tői szeptember 30-lg a Duna-Száva-Adria vasúttársaság magyar vonlainak bármely állomásáról a Balatonszentgyörgy balatonallgal vonalrész bármely állomására, vagy megállóhelyére zárt társaságban együtt utaznak, ugy az odantuásra, mint a visszautazásra, a vasúttársaságtól előzetesen beszerzendő utalvány.alspjád a>; gyorsvonatok vagy szemétyvenatoktotszéisacrintt kocil-osstályábin 50 százalékos menetdíj mérséklésben részesülnek. Az utalvány >a va«rttfeaaaá9t>u<lap«sti4Mfr Katói ágától i rásbaar idejekorán kéra* mezetjdő. A kérvényben aa indulás nap|a,a vonat, neme, a hasxnálandó kMskMstáf* valamint a társasutazásban résztvevötszáma pontosan megjelölendő. A kéi vényt a tártat utazás vezetője tartozik aláírni.
A féláru menetjegyeket ugy aa odautará\', mint a visszautazás alkalmával az Indulási állomás, vagy megállóhely szsmtlypénztáránál kü lön külön kell megváltani, de mindig az u\'alváoyon megjelölt személyek nek megfelelő® mennyiségben. Oly megállóhelyről íörténő Indulás ese tén, metyen rendes jegykiadás nincs, ezek a féláru jqgflk a vonatban • ka hatnál pótilMéttl nélkfl válthatók m\'fi\'
A féláru menetjegyeket mindegyik menetirányban az utalványon megjelölt teljes útvonalra végig kell megváltani.
A társasutazásban résztvevők ugy az odi, mint a visszautazásnál zárt társaságban együtt tartoznak utaznL
Az utazásnak, iltatve ai oda ét vissiau\'azásnak ai utalvány érvénytartamán, vagyis az utalvány keltétől számított 3 hónapon belül kell megtörténni, mindenesetre azonban a balatontavi fürdöévad tartama alatt,
tehát a meneldljmérséklés sem má-ut hó 15 ike elölt, sem pedig szeptembá 30 lka után Igénybe nem vehető.
Az utazás félbeszakítása, ugy ax oda, mint a visszautasát négy-négyszer megvan engedve, de csakis a balatonszentgyörgyl-bala\'onallgal vo-nalrésxnek ax utalványon megjelölt szakaszán fekvő bármely állomáson, vagy megállóhelyen.
Az állomásfőnöküg.
NAPIHÍREK
NAPIREND
Május Itt, szerda
Római katolikus : Nep Jánoa. Prolcat Mózes, izraelita: l|ar bó 26. Nap kel raggS 4 óra 22 perckor,
nyugszik délután 19 óra 31 perckor. •
Uránia Síinbáx. „A azerelmea ^lm-
názlsta", vidám |áték 7 lelv.-ban. a ttlzoltó* éa ,Dodó mint tlnánc" leszk 2-1 lelv.-ban Hiradó.
bur-
— A nagykanizsai Munkás biztosi tó és Betegsegélyzö Pénztár uj vezetője. A népjóléti miniszter által a nagykanizssi Munkátbiztositó és Beteg seféáyző Pénztárhoz vezetővé x kinevezett dr. Betnyó Józsel tegnap vette át hivatala vezetését.
— Az ügyvédi kamara elnökének beiktatása. A zalaegemegi Ügyvédi Kamara most iktatta be ünnepélyesen elnöki székébe dr. Udvarát Jenő ügyvédet. Ugyancsak az örökös I. kamarai elnökké választott Bosdtdn Oyulának is átnyújtották a díszoklevelet. A beiktatást bankett követte, amelyen Oyömörey Oyörgy főispán élén a várnfegye előkelő társadalma részt vett.
— A Qyermekszövetség holnapi előadása a Rozgonyl-utcal tornateremben. A nagykanizsai Eucharisztikus Oyermekszövetaég, — amely már több tzbenl nyilvános fellépésévet gyönyörködtette a nagykanizsai katolikusságot — holnap, áldosócsütörtököa délután 5 órakor Ismét egy rendkívül bá|os előadást tart Meggytsy József és Rudnydruzky Miklós hittanárok vezetésével és rendezésében. Azok, akiknek alkalmuk volt a bájos gyermeksereg múlt előadásain részt venni, tudják, hogy Tündérország nyílik meg a kis magyarok előadásában. A szülök Jól teszik, ha gyermekeiket is elhozzák erre a sokak igátö és még többet nyújtó délutáni előadásra, amelyben sok örömet és Igaz, nemes gyönyörűséget lógnak lelni.
= Üvegezés, Mttdés, képkeretezés Igen olcsón Púmnál, Király-tL 10.
— Magyar—Jugoszláv vegyesbizottság vizsgálja meg a határszéli panaszokat. Egyik mnlt számunkban részletesen foglalkoztunk azokkal a sok panaszokkal, melyek a magyar-jugoszláv határszéli forgalomban előfordultak. Most arról értesülünk, hogy folyó hó 20-án magyar—|ugoszláv vegyesbizottság száll ki a panaszok felülvizsgálására
I és orvoslására.
KALA1 KOZLONf
— Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán ai elmúlt héten szülelett 9 gyermek. p díg D tvldovics L4szló földművesnek fia, dr. Kuhár 0 tó Ogyvédnek fia, Qlbcr Oyörgy pala fedő segédnek halvaszületett fia, Oo-dinek Oyörgy földművesnek fia, Horváth Jóistf borbély és fodrási-segédnek leányi, Könciöl litván főszolgabírói tisztiszolgának leánya, Bedenek Ferenc postaaltisztnek fia. Házasaágon kivQI szOletett I fiu és 1 leány. — Házasságot kötöttek: Németh Perenc t a tuti raktármunkás Tiszai Kata\'lnnal, Paragó Izidor kereskedő (Devecserröl) Bass Cecíliával, Horváth Józsi f földműves Magyar Katalinnal. — Halálozások: Birdos Oyörgy r. k. 23 hónapos, Major J<nos r. k. 21 napos, Sebők Dezső (Oelséről) r. k. 4 éves, Weiss Oyörgy lzr. 3 hónapos, Fltischacker Ignéc kereskedő lzr. 65 éves, özv. Molnár Vendelaé Varga Skolasztika r. k. 84 éves, Oodinek Oyörgy r. k. 12 napos, Varga Jánosné Balázs Zsófia (Balatonmsgyaródról) r. k. 50 éves, Zlejer Ferenc ny. kör|egyzö, anyakönyvvezető helyettes r. k. 67 éves, özv. Ország Kálmánné Nagy Fanni r. k. 76 éves.
= 20 havi részletfizetésre szállítjuk — igazolvánnyal ellátott ügynökeink utján is — az egész világon lesjobbnak elismert Singer varrógépeinket. Singer varrógép részv.-társaság Nagykanizsán, Fő-ut 1.
— Gyermekek nyaraltatása Za iában. A főispán felhívást intézett a főszolgabirákhoz és polgármesterekhez, bogy alakítsák meg a városi i\'Ietve Járási gyermeknyaraltatási bizottságokat F bizottságok s fővárosi nyaraltatni szervezetek klkűldöltet-Víl a főispán elnöklete alatt e hó végén értekezletet tailanak. Terv szerint az egyes járásik és városok a nyári szünidő alatt 15-15 fővárosi gyermek Dyaraltatáaát vállalnák.
= Otthon tfy perc alatt a gyermek is készi het a (Sp irkiett szabad.) Autó Syphon-nal szóda vizet, üdiló italt (I liter 16 fillérbe kerül). Ara 21 P. 3 havi részletre ls! egyed-árusitó Szabó Antal sporlüzlete.
— Eszteregnye nagyközség uj képviselőtestülete. A belügyminiszter által egyesített Eszteregnye és Obornok nagyközség képviselőtestületét május 10 én összeült tisztújító szék válaszlotta meg dr. Bottka Andor főszolgabíró elnöklete alatt. Hat évre rendes tagok leltek: Dávid Ferenc, Major Oyörgy, Dani Oyörgy, Kovács Péter, Ball János, Dávid János, Vörös Jtnos, Borsos János, Horváth István Licl. Póttagok három évre: Varga litván, Biliege János, Major János és B?nke Lajos. A község tlsz\'ikara ez lett: biró : Borsos János, esküdlek: Szilágyi Péter, Beuke Péter, Oál Ádám és Perkó József. Közgyám : Szilágyi Mihály, A két község Ideiglenes neve: Eszteregnye nagyközség.
— Szabók, varrónők, háztartások, cipészek a világhírű PFAFF varrógépeket használják, mert mükö désük csendes, varrásuk szép és tarlós. Husz h.vi részletfizetésre is kapha\'ók Brandl Sándor és Fia cégnél, Deák-tér 2., a felsőtemplomnál.
Wakefield
C^^ÍÍQI Lerakat naoykanzíáD JrlO 1 or UH SÍPOS UNDOR tÉDOÍL
— Pusztított a kiáradt Kerka. Az esőzések folytán a Kerka is kiáradt és éjjel ellepte a falvakat, melyeknek lakólt az éj|ell őrök keltették fel álmukból. A másfél méteres árviz befolyt a házak ajtajaiD, ablakain és nagy puszlitásoVat vitt véghez házakban és bútorokban. A lakosság a padlásokra meneküli. A viz két nap múlva visszafolyt a mediébe.
— Tavaszi kabátok, Jumper ruhák, női kalapok, óriási választékban a Magyar Divatcsarnokban, Fő-ut 13. szám alatt
— Megindult az autóbuszjárat Zalaegerszeg és Keszthely kőzőtt A m. kir. posta sulóbusijárala Zalaegerszeg és Keszthely között a tegnapi nappal megindult. A menetidő kél és fél óra. Menetdíj Keszthelyül Zalaegerszegig vagy viszont 4 pengő 70 fillér. Keszi helyről indulás 5 30, 13 10, 20 20 órakor, Zalaegerszegről pedig 6, 13 és 9 órakor.
— Elveszett egy esernyő, a becsületes megialálót kérem ad|a be a szerkesztőségbe U.bán Oyula hiilapiróhot.
\' A has teltlége, sztviáji fájdalmak és az emésztési nehézségek a természetes .Ferenc József" keserüviz használata által megszüntethetók és az ugy, a szem, tűdö vagy szív felé iránvuió vérlódulások ellensúlyozhatok Oyomor- és hél»p?cialislák igazolják, hogy a Ferenc József viz zel, különösen az Olö életmód következtében jelentkező ba|oknál, na»von kedvező eredményeket érnek el Kapható a gyógyszertárakban, drogériák ban éi füszerüzletekbeo.
— Ezerhatszáz pengő a kls-kanl.sal tűzkár. A kiskanizsai pajta lűz ügyében az ottani ciendőrség folytatja a nyomozást. A pajtába a villany is be volt vezetve és épen ezért rövidzárlatra gondolnak, hogy az okozla volna a tüzet. Étnél valószínűbb, hogy gondatlanság esete forog fenn. A pajtával egy fedél alá volt épitve egy kisebb szín, mely a benne levő több gazdasági szerszámmal szintén elégett. A tűzkárt körülbelül 1600 pengőre teszik, mely biztosítás utján megérOl.
— Nyukosz tagok kedvezményes színházjegyeket a Krátky-tőzsdében válthatnak.
1938 májas 16
Minden embernek
lesz olcsó cipője,
mert a
SZABÓ-CIPŐ
áruház Fő-ut 14. szám alatti fiókllzletét megszüntette
és az ott visszamaradt
férfi-, női és gyermek-cipőket
Kazinczy-utcai föüzletében
bámulatos olcsón árusítja el.
Ha nyíMitt olcsú mainblL miBdeokinek el fogja mondani!
Ne sajnálja a fáradságot, jöjjön be
SZABÓ SÁNDOR cipöáruházába
Nagykanizsa, Kazinczy- (Vasúti-) utca I.
2M5
Kérjük kirakatainkat megtekinteni!
SZÍNHÁZ Legkisebbik Horváth lány
A színházi évad megnyitó előadása
Ka^uiiyiiát volt kedden este a Városi Színházban, ahol a mozivászon pergő filmjét az embeti beszéd: a világon a legszebb muzsika váltotta fel. A lej forióbb siker jegyében kezdte meg krnlitod szezonját Fodor Oszkár társulata, fcs ha volna mindenekelőtt egy |ó kívánságunk a színház számára, az az, hogy bárha ebben a szezonban végigkísérné a sze-zonnyi\'ó est klmsgssló erkölcsi és anyagi slkeri utján a társulatot.
Szilágyi—Zerkovltz a Legkisebbik Horváth lány dmü operettjét választolta a direkció megnyitó előadásul. Jól választott, mert ezzel a derűs levegő|0, magyar tárgyú operettel hamar megtalálta a társulat a kedvező kontaktust a nézőközönséggel, ö letes humorral átszőtt szöveget irt Sdlágyi László az operetthez, melynek zenéjét Z rkovitzaz ő sajátos, könnyed Btilusában komponálta meg. Nem nagy igényű op-reti, nem sokat mond, de ami történik bsnne, fordulatos, sok érdeklődést lekötő. Több kedveltté vált zeneszáma közül egyetlen egyet külön kell ki-eaelni. Mikor már mindenen lul van az ember, a elme ennek.
Általában a darab minden külső rekvlzitummal el van látva a szöveg-iró által, hogy hatását ne tévessze. Így aztán a közönség sziveten is fogadta, annál ls inkább, mert a főszerepekben nagyobbrészt a tavalyi kedvenc 11 látta viszont. A régi ismerősöket köszöntötte a lánulat a színpadról és a régi, lelkes közönség nyitotta meg szivét a tehetség, művészi ambicló befogadására.
Mindkét részről meleg estet hoz )tt az ujboli találkozás. Sürü Ismétlések |elez\'ék, nem is annyira a darab sikerét, mint a nagyszerű együttes munkáját, melynek btbérain joggal osztozUk meg azok a |elen\'ős erők, akik először léptek ezúttal az intim színház deszkáin.
Erényi B)ske űde frissessége elsősorban vitte magával az anszamblét, aki ragyogó kedvében két kéz tel aiáodéfcozta tehetségét a hálás publikum élvezetére.
Pál/l Blanka a tánclépések bonyolult figuráin állott isméi a közönség kegyeiért és lapuiért ás elérle célját. Nemkülönben Bihari éa Kormos, akik versenyre keltek a derűs hangulat ébrentartásában. Előbbinek nagyszerű táncai, utóbbinak mindig elismert zamatos humora varázsolt hahota özönt a nézőtérre.
Százszázalékbau sikerült Károlyi Vilmos bemutatkoznia, aki kellemes hang|ánál csak rütiuirozott és csiszolt játéktudásával nyújtott többet, mint táncos nalurbus, az est sikerének egyik főiészese.
Daka Anna finom eszközztl, nemes egyszetüséggei személyesítette meg H trvá\'hnét és Medgyaszayra emlékeztető sanzonjával döntő sikert aratott.
Az előadás mintaszerű tendezésél végző Sugár Oyula megjelenésben, de elsöforbin zengő férfias hangjával egészítette ki az együttea magas színvonalát. — Kisebb szerepekben Paláslhy Ilona, Ütő Endre jeleskedtek. A zenekart Nagy Tibor vexé-njelte biztos kézzel, mely az előadás gördülékeny menetét szépen festette alá. Zsúfolt ház mellett, igazi siker jegyében indult el a szezon és jó volna hinni, hogy a direkció művészi buzgóságát és a külső kereiek fővárosi nívóját a közönség, a magyar színművészet gyakori pártolásául fog|a honorálni U. üy.
_lgg) május 16
2ALA1 KOZLŰNY
A •zinhási iroda hireii
Erdészleány — szerdán este. A csendes, szép békeévek romantikus operettje, Buchbinder és J rno Oy. költői és zenei szépségekben bővelkedő müve kerül hosszú pihenés után ismét felujitásra. Ax erdészleány ét császár ideális szerelmi mesije színészeink nagyszerű Játékával ma Is az ujdontágfrlsseségével hat s bizonyos, bogy ezúttal is olyan sikert arat, mint premierkorában. A címszerepet Kóbor Irén, a szépbsngu primadonna, II. Józset császárt pedig a daliás bon vivant, Sólyom Qyözö játsza. Mellet tük az együttes elsőrangú gárdája : Pálly Blanka, O.bán Viola, Sugár Oyula, Kormos Ferenc. vPaláslhy i:onka. Ütő Endre, Kurucz Ernő és Jákó Pál játszák a lőizerepeket. Az operett Sugár Qyula rendezésében, 0. Nagy Tibor, a kiváló muzsikus vcxctésc mellett megy.
Csütörtökön délután — Cigányprímás, mérsékelt helyárakkal. KAI mán Imre nagysikerű operettje csütörtökön délután 3 órakor olcsó, mérsékelt helyárakkal kerül szinre.
Csütörtökön este — másodszor a Legkisebbik Horváth lány operett letz műsoron.
Heti mtlsor:
Szerda: ErdészUdny, operett. Cifltörtfllr délután 3 órakor: Cigányprí-
más mérsékelt helyárakkal
e: Let
operett.
CalllOrtOk este: Legkisebbik Horváth Idny
Péntek: Éva, Lehir-operett. Siombat: Borcsa Amerikában, operett.
tÉii Idltttíek melleit
imi szakszertlen késilt vízvezetéket is fírdíberendezéieket
Iniliüti JtoH fe lírtoo
Klrály-ntea 49.
Telefon: 271.
■OMASnniUI
zgóképszli szerdán 7 ét 9 órakor, csütörtökön 3, 5, 7 és 9 órakor „A szerelmes glmnázista", vidám játék 7 felvonásban. Fóazereplő Sally Phlpps. „Kiki a tűzoltó" és .Dodó mint finánc*, burleszk 2—2 felvonásban. Híradó.
lenjabbayári nyakkendő klIBileieuégek aagy választékban
kaphatók
szomolánvi oyulAnAl
Caengery ut 2.
A iNiüfMfl Tíziáe levlia-Jegyzóie
VALUTÁK álltIL >7-85-28 00
B*%1 k. 79-8Ű-ÍO-10 Ca*k. 1W0-19-98 Diait. 1H30-14S-90 M* 9SS-10-06 IMttr 669 50-ÖÍZ\'50 rnaelab 2*55-22-75 HalL 130 45-23145 Ij«V*I 64-05-S435 Ul 849-354
Un--
UN SO 05-3025 MMi 136-65-1Í715 MU, »80-a03fi Narrtg I630S-I98 65 •vajrflltOOS-HO-45 Mát. B»30-M 90 9590-96 50
UK VIZÁK Amit >10 63-2313) BaigfM 1<X6I009 Benm II6-78-187 18 Bakaraat 8-51-3Í5 Msual 79 83-80 08 Kopaah.153 40 193 80 Otalo 163 19-193 55 27-90-27-98 8011-3021 571-70-3 30 22-4S-22S8 Prága 16-94-16-99 BaMM 412-415 153 40-163 80 04 05-64*25 80-42-S067 1KK»-I»50 95-90-96-40
ZSfleta
Madrid
Sertésvásár
raünjtá. 1536 Mlvböl tudatlanul vtaaza-■aradt 458 darab. Bbófandl 100—I 62, «a*d«tt 1-58-1 60, izedctt köaép 148-1-50, könnyű 1-30—1-40. ela&endB örag 1-44-1-48, aUaodrendB 1-36-1-40, angol •áldd 144—160, aaalonna nagyban 1 76 -1-82. a*tr 1-92-1 96, lebnaotTba. 1-80-2 36, azalonnia lélaertéa 192 -204 Aa Irányút lanyha.
=i Schwarcz Dezső harisnyái
• legjobbak.
sportelet
Városszerte nagy érdeklődés mutatkozik a gimnázium holnapi intézetekközi atlétikai versenye iránt
A délelőtti csapatversenyek után délután fél 4 órakor kezdődnek az egyéni versenyek Nagykanizsa, május 15
Holnap délután léi 4 órakor kezdődik a Z\'inyi sportpályán a nagy kanizsai piarista reálgimnázium intézetek közi atlétikai versenye, melyben mint megírtuk, a keszthelyi p emon-trei reálgimnázium, a zalaegerszegi reálgimnázium éa a sümegi főreáliskola válogatott atlétái vesznek részt.
Délelőtt a Ztlnyi tennlszpMyán a négy Intézet legjobb tennlszezói mérkőznek meg egymással, mely tartalmas küzdelmet igér. A programm-bcosztás szerint csűtöitökön délelőtt a csapat, dílulán az egyéni versenyeket bonyolüjik le.
Az érdeklődés városszerte nagy és abban méltán vesz részt a kanizsai iskolák ifjuiága, mely örömmel látja a gimnázium tanulóinak nemes versengéséi a megyei Iskolák ifjúságával.
közgazdaság
A Budapesti Nemzetközi Vásár zárójelentése
1200 kiállító és 350.000 látogató, közte 50.000 külföldi — A kiállítók nagy Dzletl sikere
A kanizsai gimnázium atlétái az egész tavaszon át Deák János testnevelési lanár vezetése mellett szorgalmasan treníroztak és hihető, hogy a holnapi versenyen több értékes dljit visznek el. Az a meggyőződésünk, hogy a kanizsai fiuk közül nem egynek f.igunk még nevével találkozni országos viszonylatban is. De ugyanígy nagy buzgalommal készülnek a t.\'stvér iskolák atlétái is és erős a reménys\'ge külön külön mindenik versenyző gárdának, hogy első lesz.
Kanizsa város közönsége szereteltei várja fiainak atlétikai versenyét és minden remény meg van rá, hogy megfelelő idő esetén a Zrínyi pilya egész tribünje megtelik lelkesen ér deklődő közönséggel.
Budapest, május 15
A 10 napot Budapesti Nemzetközi Vásárról most adták kl a zárójelentést. Eszerint a vásár ezúttal tényleg felülmúlta azokat a várakozásokat, amelyeket hozzáfűztek, mert eltekintve attól, hogy az idéu erőteljesen bontakozott ki a vásár nemzetközi jellege (6 külföldi állam kép-viiel\'ette magát hivatalosan és pedig Franclsország, Svájc, Jugoszlávia, Oörögortzáf, iodia és Japán) a kiállítók száma és az általa lefoglalt teiület Is 50Vo kai haladia luT az 1927. évi vásár méreteit. A vásáron több mint 100 ipari szakma vett részt. A látogatók száma pedig valósággal rekordszámba megy, mert a mult évi 200.000 el szemben mintegy 350 000 látogatója volt az idei árumintavásárnak, közöttük 50 ezer Idegen. A külföldi látogatók közül a legnagyobb tömegek az u\'ódillamokból, Cuhiztováklából, Romániából, Jugoszláviából ét Ausz triábót érkeztek, de ezenkívül olatz, francia, német, tvájci, bulgár ét lengyel vendégei lt voltak a vásárnak és számos látogató érkezett Amerikából, Angliából, Hol\'an-liából, Norvégiából, Finnországból, Spanyolországból, Belgiumból, Egypiomból, Palesztinából, Indiából, Japánból és Ausztráliából is a Budapesti Nemzetközi Vásárra.
A vásáron hitalmas üzletek bo nyolódtak le. A legnagyobb üzleteket a vas- és gépipar eszközölte, de nagy üzletek alakultak kl az automobil-, motorkerékpár-, rádió , bulor és szeszipari berendezések, valamint vas- éa acéttömegárukbin, épitézi-és textil anyagokban, szücslpari termékekben, porszívó gépekben, kerámiai cikkekben, Írógépekben, üzleti és irodai berendezési tárgyakban, élelmiszer cikkekben, tejgazdasági termékekben stb. stb. Az üzletkötések a Nemzeiközl Vásár jellegének megfelelően, áruminták alapján költettek. Részben kétz áruügyielek voltak, részben pedig hosszabb határidőre kötött megrendelések. Igen nagy értékűek továbbá azon számos komo\'y üzleti érdeklődések, melyek kapcsán a vásár után ls még jelen-
tős rendelésekre számíthat a magyar ipar. A vevőközönség a környező államok és a Levanté kereskedőin kivül a nyugati államok vevőinek sorából ii rekrulátódott. A vásár idejs slalt rengeteg tranziló üzlet la |öit létre.
Egybefoglalva ax eredményeket, megállapítható tehát, hogy az exidet Budapesti Nemzetközi Vásár tényleg találkozóhelye volt a nyugati és keleti ipari- valamint a kereskedelmi köröknek és hogy ez a vásár u|abb nagy haladást jelent ama küzdelemben is, melyet Magyarország gszdaságl és kulturális missziójának elismertetéséért folytat.
A fagykárt szenvedett gazdák adóhalasztása
Az orazág egyes résieiben jelent kezett fagykárokra tekintettel Mayer Jinos földmivelésügyl minitzter, mint ismeretet, a károsult gazdikat vetőmaggal támogatta. A f ) dmivelés ügyi miniszler ezen támogatáson kivül azonban a gazdák károsodását az államh italom többi ágai nem vették figyelembe. Legjobban rávan-nsk szorulva ezek a gazdik a jelen legl Súlyos adóterhek melleit a pínz-ügyi kormányzat támogatására, ezért az OWOE és a Mezőgazdasági Ka marák uiján ujabb kérelmeket terjesztettek elő, hogy mind a mé| bátraiékos mult évi, mind a foly< évi kivetési! adókra a jövő év Végéig fizetési halasztást nyerjenek Hangsúlyozzák a fagykárt szenvedett gazdák, bogy ma már előrelátható az idei termés évük sikertelensége, különösen mett az áprilisi és má|usl időjárás olyan volt, bog/ az újonnan bevetett területek vagy egyáltalában nem fognak hozamot adni, vagy ha adnak, olyan kevert, amiből nemcsak a közterheket nem tudják fe deznl, d; az üzemek fenntartása is csak kü.ön segítséggel lehetséges. Erre tekintettel azt a kérést is előterjesztették, hogy a kormány gondoskodjék a fagykárosult gazdák részére a károiodás százaléka arányában nyújtandó kamitmenles egy évi lejáratú kölcsönről.
(—) Oyógynbvényplac mai állása. A gyógynövényekben az üílet ma vontato\'t, oka Inkább az, hogy hiányzik a megfílelő áru. A vad5n-termő gyógynövények gyűjtése az Idén Igen nagv arányúnak ígérkezik, ami mindeneseire kívánatos is, mert igen nagy elhelyezési lehetőségek vannak. Hl említhetjük meg, bo téli vágású füzfaveszöben Igen na
a hiány, ugy bogy a nagyobb feldolgozó telepek kénytelen voltak lemondani a tavaszi vesszőfözésröl. A gyógynövények árai: Hámozott szapptngvökér 95, fekete nadály-gyökér 36,\' nadraguiyagyökér 80, bodra 30, nyárfabimbó 40. tavatii hérics 35, kökény virág 120 fillér.
(—) Szigorúan fogják büntetni a mezei lopásokat. Az igazságügy-miniszter közölte egyes törvényhatóságokkal, hogy » mezei lopások meg-gátláslra további intézkedést nem tart szükségesnek, mert ezt a kérdést az uj bün\'etönwelia már megfelelően szabályozta. A törvény értelmében a mezei tolvajlások tetteseit az eddigi 80 pengő legnagyobb büntetés helyett az uj törvény értelmében 600 pengőig terjedhetöen büntetik, sőt ha a terheltre több lopást bizonyítanak rá. a büntetés 1200 pengőig mehet. Szükségeinek tartja azonban az igazságügymlnlsz-ter, hogy ezen büntetőizabályok megtelelő széles körben közblrrététes-senek.
í—) Levéldarazsak pusztítanak. A földmivelésügyl minisztérium növényvédelmi osztályához érkezett jelentések szerint sok helyen pusztítanak a levéldarazsak és elég kárt tesznek. A hernyók különösen a
bokrokon tanyáznak és pár nsp lekopasztják azokat. A védekedés ellenük az, hogy este felé
alatt teljesen
vízzel megpermetezzűk a bokrokat és azután kevés oltatlin mésxport bln\'.ünk a megfertőzött részre. Az •rzénpermetezést csak legfeljebb a termés beéréss elölt 4 béltel tehet alkalmazni, azután való alkalmatáss a gyümölcsöt életveszélyessé teszi.
TÖZ8DX
A mai értéktőzsdén az irányzat tovább lanyhult. A kü földi tőzsdékről gyengébb irányzatot jelentettek s ennek következtében sz eladások kerültek tu\'sulyba. Á\'menetlleg Ugyan kisebb javulás volt étzlelhdö, a tözs-deidő második felében azonban, a berlini tőzsde lanyhaslgának hatása alatt az árlenorztolódát továbbfolytatódott s egétz zárlatig eltartott. A papírok legnagyobb része átlag 1—2 szazalék veszteséget szenvedett, Fegyver és Szikra még ennél ls lanyhabb volt. Egyedül Ingatlan Bink volt szilárd A forgalom mindvégig szűk keretek között mozgott. A ftxkama-tozátu papírok piaca üzlettelen, a valuta és devizapiac változatlan.
Zürichi zártat
Párta 20 42Vi, London 25 33, Niwvwk 518-72\',i, BrSaaal 72 47l/t, MlUao 27-33, Madrid 86 97 t/l, Amttardaa >09 45, Bartta 114-13 Wien /S\'00, Soda 374Vi. Prága 19-87, Var*) 58-15 Badapaat.tO\'itVi, Salgrád 9-lSVa, flakmtt 320i/j. .. ^
Terménytőzsde
Buza 20, a rozs 15 fillérrel esett. — Az Irányzat gyenge, a forgalom csekély.
I>DMir. 76 kg-os 33\'65-33\'85, 77 kg-oi 83 95 -84 15, /B kg-ot 34 35-34-50 79 Kg-ot 34 65-34-8Ö, BO kg-ot 34-80—34 90, dunántull 76 kg. *3-2S-3ff40, 77 kg-ot 33 50 -33 70, 78 tf-ot 38 85 -34-00, 79 kg-ot 34 15—34 35, 80 kg-ot 34 35 -34 45, toas 30 80 -3090, tskam. árpi 29 50 - 29 70. aöíárpa 31-50—tóSO. aib 32 10 -32 60. taogarl 27 60-27 90, Buakocpi 24 25-24 40.
ZALAI KÖZLÖNY
1828 má|m 16
\\ui
Szerdán 7 és 9 órakor Csütörtökön 3, 5, 7, 9 órakor
A szerelmes gimnázista
Vidám Játék 7 felvonásban.
Főszereplő: Sally Phlpps. #
Kiki a tűzoltó
Burleszk 2 felv.
Dodó mint finánc
Burleszk 2 felv.
HIRADÓ
APRÓHIRDETÉSEK
Km apróhirdetések dija 10 ssóig SO fillér, minden további szó dija S Ilii. Vuár- ás ünnepnap 10 szóig SO fillér, minden további szó dija f flll. Szerdán és pénteken 10 sióig SO fillér, minden további sió dlji 8 flll. Clmasó i minden vastagabb bctuból áUd síd két uónsk számit-utlk. Állást keresőknek S00/o engedmény. « blrdatéal dtj altra tla.taadl.
Elsőrangú gyártmányú sztiógéi loko-mobllak és osáplásiskránrsk eladók, Walaar gépgyár. 464
Kérja 196. telelon-szánimal Slern Üveg és porcellán Üzletét. 1446
FarS és Fordaon alkatrészek, autó lelsserelésl cikkek, Pneumatlk — Szántó Vilmos és Társa cégnél. Deák-tér 2. 144
Kitűnő minőségű aaxtallbor 88 lillér lllerenklnt — Sálrán Józsefnél, Magyarutca 74 2410
Ogyea, tisztességes mindenaalaéisy
(elvétetik Zrínyi Miklós-ulca 56. 2123
PénakSIoadnt bekebelezésre minden fiaaugben a legelőnyösebben és leggjor-sabbsn folyóalttal Aoiél Igsaéo péna-kOlcaönköivetltó Irodája Nagykanizsán, Főnt 3. ss. alatt. 620
Autói, traktort, cséplőmotort garanciával Javít — Wallar Mér sutó- és gépjavító üzeme Kólcsey-utca 22. 1371
Másfélhold zSIdluoarna egész évre eladó Sálrán, Magyar utca 74. 2525
■•dám egysrubás lakás junius l-ére kiadó sertéstartással — Szekeres József-utca 62. 2533
Kiadók I háromszobás és 1 egyszobás 87. alatt. -2405
utcai lakások, Józsel lőherceg-ulca Bővebbet ugyanott.
2 szobás utcai lakás a belváros központján kiadó. Megvételre keresek ugyanott egy féregmentes hálószobát. Clm a kiadó-b\'n. 2534
Raktér padlással, egy udvari szoba, esetleg butorozvs és egy nagyobb pince kiadó Kazlnczy-utca 15. 2501
Egy bútorozott szoba kutón konyhával kiadó Kislatudy-u. 32. 2495
Telivér vlaalét tanításra vállal, időnkint kölyök és kész vizslát elsd, vsdász-leruletet rendez, fácánost beállít megálla-podás szerint fttvSa Balázs, Kllimán, u. p. Oelse. (Válaszbélyeg nélkül nem lelelek.)
Kiadó egy utcai szoba, konyha Vörös-marty-utca 50. 2539
Alaóaénoban egy egész ház ktadó batomll- és disznótartással, esetleg Istállóval. Érdeklődni Szekeres Jőzsel-utca 38. Ugysnott egy udvari szoba is kiadó. 2512
BiatarsatoH szobs kiadó junius lére Batthyány-utca 19. -2543
Háimsstsrnsk felveszek gyennekie-len liizaspiit Csányl I ászló utca 17/a 2547
KOI/ÜLD PETER ÉS FIA R.T.
budapesti cég képviseletét Nagykanizsa és vidékére átvettem. GyQjtfitelepem i Erzsébet-tér 4. szám, I. emelet.
Elfogadok féifi Raliért, inget, mancbetlá\', férfi és női ruha lis.titísU és festését, ke me és fonál fehéiitő, plissérozast és gouvrérozást és minden ezen szakmába vágó megbízásokat néhány n»pon belül a legolcsóbb árban elintézem.
Kérem a nrgyérdemü közönség nag)bec*ü megbízásait
KOVALD PÉTER ÉS FIA R.T.
gyOjtötelepe.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbarátoknak és ismerősöknek, kik felejthetetlen Jó férjem, Illetve atyánk
HORVÁTH REZSŐ
elhunyta alkalmával a temetésen való megjelenésükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, ezúton mtndunk hálás köszönetet.
A gyászoló család.
FIG YELEMI
Tennlslabdáink árai:
Sporting 1927. tucatja......P 20 —
Spaldlng fél tucat...... . 16-50
Dunlop léi . ...... .17\'—
Schlazenger Slichles tucatja . 34 — Olimrtlc varróit . . 28 —
Semperit . . . 33\'—
Tennlsclpők :
Fleet-Foot Wimbledon, amerikai nyersgummi talppal nói nagyság P 11\'—
tél fi nagyság P 12 -Tenisütók nagy vátasztékbm 20 pengőtől felfelé, kaphatók
FISCHEL FÜLÖP FIAI nál
Nagykanizsa. 6|9
Meghívó.
A Kanizsa Futball Club
folyó hó 22-én este 9 órakor az Ipartestület helyíiégíbm __
rendkívüli közgyUlést
tart, melyre a tagokat ezúton tiszte-
lttel meghívja
az Eln&kaég.
Tárgysorozat i Beszámoló az évi működésről és a továbbiak megbeszélése. ZÍ40
Női szalmakalapokból
nagy raktál\'.
Legújabb formáinkra átalakításokat vállalunk.
600 drb bel- és külföldi
férfi kalapok
raktáron.
Szalag, apatrla. gyéazfétyol, axalmabortník eladéaa
QYEHES ÉS VIDA
MIS ksliptlzam
Alsótemplommal szemben.
MAKULATUR
papír
kapható a kiadóhivatalban
Árverési hirdetmény.
Folyó évi május 28 án délután 2 órai kezdettel a Morgány pusztához tarozó u. n. Bagota majorban levő ösázes épületek önkéntes árvetésen a legtöbbet ígérőknek eladatnak. Az épületek kiváló anyagból készültek, mind jó karban vannak és ösazes anyaguk u| építkezésekhez előnyösen felhasználhatók. MM
Selyem és fátyolharisnya szemíelszedése
Harisnya talpkötés félcipőhöz.
Harisnya fejelés és stoppolás, úgyszintén mellény, pullower és kabát Javítását a legszolidabban és a legolcsóbb árakon elintézem.
Vidékről beküldött munkát postán díjtalanul szállítom.
Megbízásokat kérem Erzsébet-tér 4.1. em. a\'á feladni szíveskedjenek
PUCH
VEZET!
motorkerékpár utikerékpár
4-5 lóerős motorkerékpár ára P 1120.—
Kizárólagos raktár:
Brandl Sándor és Fia cégnél
Deák-tér 2., a felsőtemplomnál.
Kedvező részletfizetési feltételekl Alkatrész- és gummiraktár! Javitó műhely!
varr
péú bevAlt
Ke dyexő/ijreféjifc//é/e/eÁ.
SINGERVARRÓGÉP
ÍSZVÉNVTÁNSASAO,
FIÓKÜZLETE: NAGYKANIZSA, FŐ-UT I.
Németországi főzelék és virág magvak Gazdasági vetőmagvak I
Műtrágyák i
ásványi szuperfoszfát, kálisó, chllrlulél-rom, mésznitrogén, kénsavas ammóniák, Sirius növénytápsó, stb.
Madáreleség ■
(kendermag, hámozott zab, fénymag, édes repce, kerekrépa, napratofgó. tökmag stb.) Szemestengerf (nagy és aprószemll), zab, árpa, köles, busa, tengeridsia, slb.
GyOmólosfa és sz&lö
védelmi szerek, oaávAsió szeiek „Futor"
szénssvss takarmánymész Kicsinyben és nagyban kaphatók:
0B8ZÁ6 JÓZSEF uibmMisto
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett, m Teleion: 130.
A nagykanizsai klr. Járásbíróság, mint tolakkőnyvl hatóság.
6944/tk. 1927. szám.
M hiMíin-kM.
l)r. örley György végrehajtatónak Kiisz-tián Józsel kiskorú és Krisztián Mária Horváth Istvánné végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtást árverést 32 P 25 lill. tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a nsgylunissai klr. jáiás bi lóság területén levő, Nagykanizsa r. I. városban fekvő s a nagykanizsai 1944. sz. tjében A + 7730. b. hrsz. a. fogtall és vég-rehsjlást szenvedők nevén álló Ingatlanra 3600 P kikiáltási álban, a nagykanizsai 5938 sztjkvbcn A + 7310 s. hrsz a. foglalt ingatlanból Krisztián Mária fj Horváth Istvánné nevén álló fele részre 160 P kikiáltási árban elrendelte.
Az árverést 192a évi május hó 18. napján délelőtt 10 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Igazság ügyi palota földszint 8. ajtó) fogják meg-tsrtanl.
Az árverés alá kerUlő Ingatlan a kikiáltást ár felénél, illetve kétharmadánál alacsonyabb áron nem adható el.
Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 100/o-át készpénzben, vagy aa 1881 : LX. t. c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számítolt óvsdékképcs értékpsplrosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe líelyezésér§] kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek át-
(1881 : LX. t.c. 147., 150., 170. §§., 1908: XL. t. c. 21. §.) Az, aki az Ingatlanért a kikiáltási árnál
magasabb ígéretei tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított
bánatpénzt az általa ígért ár ugvsnannyi százalékáig kiegészíteni. (1908 : Xt.1. t. c. 25. §.)
Nagykanizsa, 1928. évi december hó 3. napján.
Horváth s. k. A kiadmány hiteléül:
|bl"1 Szondy s. k.
2M< liodllllll.
Nyomatott a Délzalal Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős Üzletvezető: Zalai Károly.)
H. évftljatn, 112. Biám
HftgykMiiiftn, ím. május 17, csütörtök
Ar. 16
m*
politikai napilap
Sitrkesitóség és kiadóhivatal: Pft-ul 5. szám. Keíithelyi llokkisdóhlvatal Kossuth Lajos-u. 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elöflwtésl ára : tgy hóra t ptngö 40 fillér
Sebeket gyógyítani
Immár buax esztendeje annak, bogy Somogyvármegye egyik kerülete egy időszaki vilaizlás alkalmával követül küldte a parlamentbe nagyatádi Szabó litvánt, aki a liberális éra mindent elöntö közjogi vitáját megjelenésével tigyel meztette egy társadalmi réteg panaszaira.
A nép közül bozoit programjával sokáig egyedül állt közéletünk terén, amig jött a háború s a mindent fe-nekestöl (elforgató forradalmak ideje s ekkor tünt ki, hogy a szürkének vélt nagyatádi követ programja maradt meg csak sértetlenül az idők zivatarában. Egész politikai működését az a kijelentése jellemzi, amely ajkáról első parlamenti felaiólalása alkalmával hangzott el: nem sebeket ütni Jöttem én ide, hanem sebeket gyógyítani.
Az újjáépítés korszakában egyetlen fix program maradt az övé a attól a perctől kezdve, bogy az uj Idők két nagy embere: gróf Bethlen István s nagyatádi Szabó litván ke-u4 lógtak egymással a ónak jegyében, bogy a föld népének és az Intelligenciának együtt kell haladnia nemzetünk Jobb torsának klépitése terén, meg volt vetve annak a fundamentumnak az Blapja, amelyre építeni lehetett az uj Magyarországot.
Sokan vannak ma olyanok, akik saját pártpolitikai cé!|aik szempontjából tulyot vádakat emelnek a mai klsgazdapolltlkusok ellen s olyan átlátszó tendenciával rontanak rájuk, amely vádözönben, ha nem vezet bennünket az az irányelv, amelyik Jellemezte Szabó litván két évtizedes politikai működésének területéi, a könnyen nicgingaibaiókat esetleg zavarba hozbalji. Ezek azt szeretnék, ha a kitgazdacioport f.-ladná most azt az előnyöa helyzetét, amelybe két évtizede* nehéz munka ét harc árán Jutott. El akarják hitelnl a fal vak népével, hogy neki mindenkor a csak azért is ellenzékleskrdö láborl kell támogatDla, amely politika kimerül a nagy mondásokban. Sze rencse, hogy nagyatádi Szabó Isiván olyan kitűnő gárdát tudotl maga uláu hagyni, amelyik megrendithetetlen abban a felfogásban, hogy a vezér örökségét könnyelműen elkótyavetyélni nem szabad. Maga Mayer Já nos mondotta legutóbbi beszédében, hogy azt a munkát akarják folytatni, amelyet nagyatádi Szabó István megkezdett s nem hajlandók azokhoz szegődni, akik a főváros utcáiról akarják levinni a falvakba a demokrá dát, mert van a magyar népnek olyan egyéni demokrádája, amelyei saját maga termdt ki. Ennek a de mokráciának volt nagyatádi Szabó István holta napjiig harcosi s ex nyert utat a magyar politikában is amikor Bethlen István gróf meg kezdte ax ország újjáépítésének nagy munkáját, támaazl(odva nagyatádi Szabó litván táborára.
Rothermere fia könnyes szemmel nézte, mikor százezernyi tömeg előtt szótszaggatták Trianon szimbólumát
Budapest határától egész a Dunapartig virágesAben tette meg az utat Esmond Harmsworth képviselő autója
„Amíg a trianoni igazságtalanság fennáll, nem lesz tartós béke"
Győr, május 16 Oyőr várót közöntége óriási lelkesedéssel fogadia és nagy ünneplésben részesítette az oda megérkező lord Rotbermeie fiát, Esmond Harmsworthot, amiért megindult szavakkal mondott köszöndet, ma|d kíséretével „Éljen Magyarország" felkiáltással vonult be a feldiszi ett városháza nagytermébe. Köbben a cigányzentkar .Szép vagy gyönyöiü vagy Magyarország" c. dalt játszotta.
A villásreggelin Harmsworih és kíséretén kivül részlvettek n főispán és polgármester, Fetscher Antal megyéspüspök és városi noitbllitások.
S.ámos lelkes pohárköszöutő hangzott el, mialatt a győri Iparos dalkör énekszámokat adott elő, a cigányzenekar pedig magyar nótákat Játszott. Edmonds Harmsworih (elköszöntjében meleg szavakkal hálás köszönetet mondott azért a kedves vendéglátásért, amelybe Oyőr várota részesltelle. A cigányzenekar a Rákóczy indulót játszotta, emldön ax ebéd végeztével Esmond Harms-wjrlh és kísérete megindult a kl|árat (elé. Ftí kettő előtt öt perccel Indult el az au\'ó, az u cán várakoió tömeg meg-megujuló éljenzése közben, Budipert f\'.-lé.
Királyoknak kijáró hódolat fogadta Pesten Rothermere fiát, akit százezrek ünnepeltek
Budapest, május 16. (Éjszakai rádiójelentés) A főváros közönsége olyan fogadtatásban részesítette Esmond Harmsworth képviselő\',aminőre
száz év óta alig volt példa. Már Budapest határában, a Hldeg-kulby uton díszkapu várla a Rothermere lord fiát, akinek hivatalos fogadtatása ragyogó májusi időben a deliért téren folyt le. Tilbünöket emeltek az előkelőségek számára, mig a (eret éi a környező utakat
százezernyi tömeg lepte be, mely végelátha\'allan osz-
lopokban ömlött a Ferenc József bidon át.
A tribünt, a Gellért-szállót és a tér házait angol és migyar lobogók tzáiai diszitették, mig a téren festői látványt nyújtottak a magyar etnográfiai csoportok, a több fúvós és cigányzenekar, a különböző egyesületek küldöttségei. Elmond Harmsworth autéja az autók sorában 5 óra után kevéssel éikcztft bc a tér közönségének egetverő éljenzése közben. A lotd fia megrendülve állt a hatalmas Ouaep\'és középpontjában.
A legmegrenditöbb képet az a
nagy térkép mutatta, amety a trianoni csonkítást ábrázolta. Ezenkívül a tribün dóti hatalmas kertutalaku trianoni Jelvényt álltak körül a disx-ruhás leventék ét cserkészek.
A főváros nevében Buzdth dpolgármester, a magyar ujiáglrók nevében Rákost Jenő Több üdvödő beszéd után Harmsworth képviselő köszönte meg a vllágratxóló fogadtatást, melyben gyakran zúgott fd a .Nem, nem, soha I* ét a , Vesszen Trianoni" kiáltások áradata.
Rothermere lord Ha válaszbeszédében
csodálattal áldozott ai ezeréves magyar kulturának éa kijelentette, bogy édesatyjávd együtt végzett felvilágosító munkájának legnagyobb dégtétele ez a nagyszerű fogadtatás. Emelt hangon igy végezte besxédét:
— Nem engedhető meg és nem is engedjük meg, hogy a magyar nemzettel esett Igazságtalanság fennálljon 1
Perceken át tartott beszéd végeztével az oikáiterősségü ováció százezer magyar ember azá|ából.
Most következett egy olyan Jelenei, mely könnyekre fakasdotta a lord f át. Folytatás a második oldalon.

Kállay Tibor kérte a pénzügyi bizottságban, hogy azokat is segélyezzék, akik kénytelenek voltak hadikölcsönkötvényeiket eladni
Temesváry Imre módosított Indítványával a városok rendőri hozzájárulása lényegesen kevesebb lesz — A képviselőház pénzügyi bizottságának ülése
Budapest, május 16 | A képviselőház pénzügyi bízott- I sága Kenéz Béla elnöklésében ma délelőtt megkezdte az appropridciós törvényjavaslat részletes tárgyalását. A kormány részéről gróf Bethlen iriván miniszterelnök, Scltovszky Béla bdügyminiszter és dr. Vass József népjóléti miniszter voltak jelen, Bud János péuzügyminisztert Szabóky Alajos államtitkár képviselte. A bizottság hozzászólás nélkül változatlanul elfogadta az első öt szakaszt. A további szakaszokat, egészen a
13. szakaszig Farkas István felszólalásai ulán ugyancsak változatlanul fogadiák el.
A továbbiak torán Temesváry Imre módoúitást ajánl a szövegezésben, mely lényegesen csökkentené a városok hozzájárulását. Mdndy Samu és sokorópáikai Szabó István hozzájárulnák a módosításhox. Kállay Tibor a hudikőksöntulaldonosok segélyezése szakaszánál azt
kérte, hogy azokat ls segélyezze a kormány, akik Idö-\' közben kénytelenek voltak
hadikölcsönkötvényeiket eladni.
Farkas István, Wolff Károlv, Neu-bauer Ferenc feltxólalátára Vass József népjóléti miniszter és Bethlen István gróf minisxterelnök válaszolt, aki
kijelentette, hogy Temesváry Imre módosító szövegezését helyesli és ahoz hozzájárult. A bizottság igy a módosító szövegeséit elfogadta, mellyel a szakasz részletes tárgyalása véget ért. A bizottság elhatározta, hogy a plénum elölt való tárgyalásnál a szakaszra a sürgősség kimondását kéri.
ZALAI ROXLOWT
Folytatás u elsA oldalról.
A trianoni kereszt jel vényt megragadták • leventék és Ízzé porrá szabatták.
Egy gödöllői kvente nem bírt* ke lével széttépni a felvényt és fogával aggatta apróra. A lord Na megrendülve, levett kalappal szemlélte Trianon lerombolását.
Ezulán megkezdődön a térségen levó óriási tömeg zárt sorokban való elvonulása Harmtworth képviselő előtt.
Két órán át tartott ez az impozáns felvonulás, ms|d az angol vendégek tízezrektől kísérve a Dunapalolába vonultak. Az utat Harmtworlh képviselő hatalmas lura-autó|a
virágesőben tette meg. A Dunapalota előtt több ezer ember éljenzése közben ment fel lakosztályát elfoglalni Harmsworth képviselő, skl szobájában virágtengert talált. Este a Magyar Revíziós Liga díszvacsorát
adott lord Rolhermere fia tiszteletére.
Az első felköszöntőt báró Perényl Ziigmond az angol királyra mondotta, majd Bernáth István és Nagy Emil angol nyelven mondottak magas-számyalisu beszédeket. Nagy E nil beszéd*b?n egyebsk között ezt mondotta :
— Türelmetlenül várjuk azt a napot, mikor ön kedves atyja mellett fog itt ezen a helyen ülni és együtt ünnepeljük annak az Igazságnak diadalát, melyért Önök most küzdenek I
Majd József Ferenc kir. herceg mondott emelkedett hangú beszédei, melyben arra kérte a nemes lord fiát, hogy
menjen el oda is, ahol szegénységet lát,
mert sz mutatja igazában, hogy mit müveit Magyarországgal a trianoni csonkítás.
A kir. herceg után Harmsworth képviieló perceken át tartó éljenzésben állott lei válaszra, melyben kijelentette, .amíg a trianoni béke fenn áll, addig tarlós béke soha sem lesz I"
1838 május 17
A Ház befejezte a költségvetés tárgyalását
Hétfőn megkezdik az appropHációs javaslat tárgyalását A pénzügyi tárca kBlteégwetáaénak tárgyalása
Budapest, május 16
A Ház mai ülésén Fitz Arlur be terjesztette az igazságügyi, munkás ügyi és pénzOgyi bizottság jelentését, az öregség, rokkantság, özvegység és árvaság esetére szóló törvényjavaslat tárgyalásától, melyre a Ház kimondotta a sürgősséget.
Ezulán
Bud János pénzügyminiszter elismeréssel emlékezett meg arról, bogy a törvényjavaslat tárgyalásánál felmerült problémákat a Ház párt-kfliOnbség nélkül, szenvedéiymente-sen tárgyalta. Összeállította a vita folyamán elhangzott követeléseket s ha azokat megvalósítanánk, legalább 500 millió pengőre kellene felemelni a költségvetést. Kérdezi, bogy meggondolta-e a szociáldemokratapár!, amikor támadta a kultuszminisztert, bogy pénzügyi téren milyen (feszegeket jelent a nyolcosztály u elemi iskola. A srónokok kifogásolták a népjóléti tárca dotációját. A maga részétől támogatja a népjóléti miniszter munkáját és
ha lehetne, a tárca dotációját azonnal kétszeresére emelné. Az adőzísról szóivá beismeri, bogy bizonyos disparátus mutatkozik a tőldiulajdon, az ipar, valamint a ke reskedelmi vagyon között. Azonban ez ls világ-jelenség. Oka az, hogy
a földtulajdont könnyebben meg lehet fogni, mint a kereskedelmet és Ipart. A Qiál Oaszlon állal ajánlott intézkedésekkei azonban a dispará-tust nem lehet kiküszöbölni. Az egyensúlyt azonban már a nyugalom kedvéért Is meg kell teremteni. Ezulán h hitelélettel foglalkozol!. Végül
a kisipar fejlesztéséről beszélt. Nekünk tisztában kell lennünk, fejezte be a pénzügyminiszter szavalt, bogy élni akarunk és nagy erőfeszítést kell temünk. Ezt megbecsüli a külföld is, mer! látja, bogy
a Dunamedencében olyan nép él, amely élni akar és élni Is tud.
A t*rca részletes tárgyalása során Fábián Bftlf, Malaslls Oéza, Bródi Ernő és Gál jenő szólaltak fel, ezekre Bud pénzügyminiszter a legrészletesebben válaszolt.
Szünet ulán Temesváry Imre i pénzüizyi blzotlsÍR elöar1ó|a beter jeszlette a bizottságnak az opproprld dós törvényjavaslatról szóló jelentését.
Szilágyi Lalin, Fábián Béla, Szu hányi Fererc, Slrausz István éa Várnai Dániel felszólal\'Kaira n távollevő pénzügyminiszter h^l/etl Vargha lm e ailamiiikár válaszolt, mely u\'ári Ház az egyes rovatokat változatlanul ellogadla. Miután a tárgyalásra szánt idő leteli, a Ház a tárca költségvetését változás nélkül elfogadta, mellyel az ülés 7 órakor véget ért. A leg közelebbi ülés hétfőn délelőtt lesz.
Hegindnlt az antóbnszjárat Zalaegerszeg Pacsa Hévíz Keszthely között
Megállapították a menetdijakat és a menetrendet
hatatlan valóság: — megy az autóbusz...
Hatalmas alkotmány, 22 személyre és podgyász-szállitásra felszerelve. Három-három járat menetrendjét állították be, az útvonal hossza 55 km., Z ilaegerszegtől Hévizén keresztül Keaz\'hely pályaudvarig.
Pacsa, málui 16 (Saját tudósítónktól) Közel három esztendeje, bogy e járat megindítása ügyében megindullak az első tárgyalások, míg végre valósággá váll. — Annyiszor Jelezték a megindulási terminus), hogy már senki sem bízott benne. Moat már azonban íetaged-
A járatok menetrendje i
I sz járat Keszthelyről ind. 530 _pJCs5n 6»í Zílaegerszegre érk. 802
\' . o irt 1 A T) ni J1

Ztlaegerszegrő!
13 10 — 20 20 — 606 — 13- 6 — 1906 —
14 32 21 « 711 14 11
20U
Keszthelyre
21 <2
22 « 832 15-32 2132
A menetdíjak : Zalaegerszegről Pd-csáig 2 50, Hévízig 4-30, Keszthelyig 4 70; Racsáról Hévízre 2 10, Keszthelyre 2 50, Zataszentmihályra 1 10, Zalaegerszeg—Héviz körzeti menettérti jegy 7 pengő. Oyermekek részére, Dégy éves korig, jegyet nem kell váltani. Menetjegyek a posts-hivalaloknál és a járat vezetőjénél válthatók.
Podgyászt 20 kgr-ig vihet az u\'as, amelynek vüeldila 1—25 km. 60 fillér, azon lul I P 20 fillér.
Hogy e járatok mlltép válnak be, még korai volna nyilatkozni. Azonban általános a vélemény, hogy a menetdíjak drágák, (a tisztviselők részére sincs kedvezmény) Különö-
sen drága a dlj az állomások egymásközti viszonylatában.
A menetrendet összeállító bizottság teljesen figyelmen klvBI hagyta a Pacsa—Zilaszentmlhály vasútállomási csstlskozást. Érthetetlen egy ilyen fővonalat, ahol azemély- és gyorsvonatok |áraak, számításba nem venni. Sopron, S.ombathely felől, a Balatonra, Hívlire utazók az itteni átszállás esetén 80-100 kilométerrel megrövidíthetnék az utjukat.
Mindenesetre a járatok idővel a gyakorlati élethez fognak alkalmazkodni. Ebben a reményben örömmel köszöni! Pacsa-vidék az uj személyszállító postai automobiljárlato*.
Elfogtak egy fél év óta hajszolt veszedelmes váltóhamlsltót
Ífamis községi bizonyítványok alapján tőbbezer pengőt vett fel áltóval — Szombathelyen került kézre egy razzia során — Mindent beismert — Kutatják előéletét — Kanizsán több mint 2000 pengőt vett fel hamis váltóval
a bankok szakava-
Nagjkanlzsa, május 16
Az elmúlt év telén meg|elent több kanizsai pénzintézetben egy bizalomgerjesztő külsővel biró gazda, aki községi bizonyítványok birtokában, melyekkei igazolta, hogy több ingat-\'ana van a közeli falvakban, 300— 600 pengőket vett M váltóval. A hí tikok, miután a követelményeknek rncgf:lelt a pénzkérő, a megfelelő Irás ellenében ki ls utalták a pénzt. Mikor azonban a váltók lejárlak, g gazdi nem je\'enlkezett és ez gyanússá tette öl. Tüzetesebben utánanéz ck a dolognak és ennek torán meglepő fe fedezésre jutottak a bankok. Kidnalt, hrgy a gazda állal bemulatott községi bizonyítványok egytól-egylg hamisak, melyet roppant agyaíutlsíggal készítettek el. Ü^yes hamisítvány volt a községi p:ciét is,
úgyannyira, hogy tolt tisztviselői maguktól rá sem jöttek volna a hamisításra, ha a váltós ember elmaradásával gyanút nem ébreszt.
Természetesen a pénzintézetek azonnal feljelentést tettek a rendőrségen, ahonnan több detektív fogott a nyomozáshoz. Nehéz munka volt ez a nyomozás, mert a kapott sze-métyleiráson kívül egyéb adat nem állott a nyomozód rendelkezésére. Hiába keresett a rendőrség bür.ügyi osztálya összeköttetést a környékbeli csendőrséggel, a váltóhamisitó ál gazdának nyoma veszet\'.
Ilyenformán több heti meddő nyomozással a váltóhamisítás! ügy kanizsai része lezárult és a rendőrségnek nem mart dl máa hátra, mint a véletlenben, a nyomozóknak ebben
Garantált színtartó
férfiruha vásznak megérkeztek
divafáruházába.
ZALAI KÖZLÖNY
v\'
r / gflóriája tündöklik az ifjúság leje fölött!
Ki\'srt (iri\'KH^vr/Mtr megóvhatja c g úria fónyót, ha arcbőrének ei\'és/.sígrire fokozottabb gondot fordít ini-rl 11 nni arehrtr szöpyéiío szoros >>*»/.»írtltívfi-«l»ou van annak egószs\'\'ifrtvol. \\ pótja, gondozza tehát szépségét s minden n6 rendsxeroson kemottfozza magát! A
Kemiíile
oly termószetndta kiviló hatású bőr-tpolószer, mely kivonja a pórusokban felgyülemlett tisztátlan-ságokat, olŐBOi^iti a bőr legfontosabb feladatiIt — annak normális légzését; növeli a bőr szüvetoi-nek aktivitását; a benno lovö vércdényeket fokozottabb munkára serkenti s ezáltal megerősíti s tldén tartia. Kitünteti a kinté.aekot, vörös foltokat, pörsonéseket, börhámtísokat A bör /.niro8 kényességét migszdiiteli. a zsiros mitesszereket kiezoritjn. Rendszeres használói melleit II kezdődő ráncokat Ui»imitja s visszaadja a bőrnek eredeti lialalos iideségét. Csodálatos hatása már egys-zeri alkalmazása után is tapasztalható Fróbacsomag használati utasítással 60 filléréit kaplialó minden gyógyszertárban, drogéria, illatszer és kozmetikai KzakUziotbon. Ahol esotleg nem volna, oda 70 lillér postabélyeg bckoldú.\'o ellenébon bérmentve niegknldeti a „Medichemla"
r.-t., B-:(!npest, X., postafiók 19.
m
A
Egy nem létező hadnagy szerelmes leveleivel csalta kl Németh Mária egy kis cselédleány havi keresetét
A KÖZÖNSÉG ROVATA
Állatvédelem falun
1928. május 17._
a legügyesebb detektivjében bízva várni, bitba valahol valami módon fény derül a vállóhamisitóra.
Ez az Idö most érkezett el. Ugyanis a szombathelyi rendőrségtől értesítés (Ott a kanizsai rendőrséghez, hogy ott Is egy kétezer pengős váltóhamisítást követett el valaki és több körülmény arra mutat, bogy a tettes Nagykanizsán ls hasonlóképen operált volna. A szombathelyi rendőrség tapogatózása nem csali. A két rendőrség most már együttes erővel újra neki feküdt a nyomozásnak, hogy a vakmerő váltóhamlsilót kézrekeritse.
A két bünügyi nyomozást párhuzamosan folytatták és ennek során a szombathelyi rendőrség tegnap arról értesítette a kanizsai rendőrséget, hogy a régóta hajszolt válló-hamlsitó kézre került. Ebben az esetben a véletlen hozta a rendőrség kezére a tettest.
Razzia során igazoltattak egy gya-nusin viselkedő embert, akinél nem voltak elfogadható írások. B:kisérlék a szombathelyi rendőrségre, ahol kihallgatása során előbb Makkal Lajosnak, majd Horváih OyulAnak mondotta magát Hazudozásalval alapos gyanút keltett maga iránt és a rendőrség a kétnevü elfogott emberben sejtette a váltóhamlsilót. Vallatóra fogták és hosszas tagadás után beismerte, bogy ö a régen keresett váltóhamlsltó.
Elmondotta, hogy Szombathelyen egy 2000 pengős váltót hamisított, ezenkivül Nagykanizsán három Ízben 60Q4 egy ízben pedig 200 pengőt veit lel hamla váltóval. A jó fogásról értesített ksnlzsai rendőrség most az öasies kanizsai váltóhamisítások iratai! átküldte a szombathelyt rendőrséghez, mely közben megállapította, bogy a lettes igazi neve Pap János. Előéletére vonatkozólag a rendőrség most fáradozik sz adatgyűjtésen, mellyel hamarosan elkészülnek és a váltóhamlsilót a bíróság elé állítják.
Legajabbnyári niakksndt kllOalegeuégek nagy választékban
kaphatók
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL Csengery ut 2.
— Fővárosba utazó olvasóinknak páratlan kedvezményt nyújt a Keleti pályaudvarral szemben levő, elsőrangú Park-Szálloda, amennyiben a szobák árából 20 százalék, az éttermi árakból 10 százalék engedmény! ad a Zalai KOzlOny kiadóhivatalában beszerezhető előfizetési Igazolvány felmutatása ellenében. Egyben felhívjuk a Park-Szállodának lapunk más helyén olvasható hirdetésére figyelmét
Maholnap külön bünügyi rovatot | nyílhatunk a hírhedt Németh Mária Csengery-utcai nö számára, akinek különbözö eselei már többizben feg-lalkozlattlk a bünügyi hatóságot és aki jelenleg is a nagykanizsai fogház lakója.
A munkaiszonyban szenvedő nőnek legújabb esete felülmúlja összes eddigi trükkjeit és érdemes arra, hogy a ponyvaregénylrók a Julik és Márlk okulására szívhez szólóan megírják, 101 füzeiben, melyhez jutalmul egy ingaóra is adatik, ha a megrendelő „a csomagolási költséget" megfizeti.
Ugy történt a dolog, hogy Németh Mária azon töprenkedett, hogyan lehetne ismét könnyen pénzt szerezni. Mivel Németh Mária ezen mesterségében elérte már a negyedik grédust, egy pillanat alatt feltalálta magát.
Elhitette S. R. nevű Csengery u\'cal csinos háztartási leáaynysl, bogy fgy fiatal hadnagy életre-balálra szerelmes beléje. Németh Mária a para-dicsombell kígyó ravaszságával any-nylra körülvette az egyszerű leányt, hogy az végtére ls elhitte neki, hogy egy snájdlg hadnagy beléje plstult. Hogy nyomatékot is ad|on szavainak, Németh Mária a cselédleány címére szerelmes leveleket Íratott férfirokonával, Németh Ferenccel. A levelekben .a hadnagy ur* megbató módon ecseteli, milyen szerelemre gyulladt a szép Rozál Iránt, akit
| törvényes hitvesévé akar tenni, ha ö is ugy akarja,
Es S. R szivében megmo-dull valami sejtelem az eddig sosem tapasztal! tavaszi ébredésről, rózsaszínű ködfátyolról és boldog bizakodás közben ragyogóra súrolta a dézsákat és mosta vigan az edényeket a kicsi háztartásban, f.hol szolgált. És mind sűrűbben és n i td melegebben Írva jöttek a levelek Az illatoa levelek, melyeken két galamb csókolódzlk. A levélnek aztán rendszerint llye\'énkép lett a rtfrainja:
„Kedves szerelmem, tekintettel, hogy most hidgyakorlatra megyünk és pénzre van szükségem*, avagy — .miután sebesülten a katonakórház tiszti pavlllonjában fekszem és a péztárcámat otthon felejtettem, esetleg — mlg szüleimtől a legközelebbi napokban megérkezik a pénzem: küldjél nekem ennyit és ennyit..."
A boldog, könnyen hivő leány — küldött. Elküldte keserves filléreit. Egyik hónap, másik hónap és Igy lovább .a hadnagy urnák", aki öt msld feleségül veszi...
És a szegény cselédleány bére eltűnt Németh Mária kezén. Mig csak a leány meg nem sokalotta .a hadnagy ur" refrainját és Jobban érdeklődött a huszár piros nadrágja Iránt. Persze akkor már késő volt, de feljelentést tett a rendőrségen, amely az egész, tragikomédiának is beillő bűnűgyet áttette a kir. ügyészségre.
(Panaszos levél) Bánokszentgyórgy, április l(i
Igen tisztelt Szerkesztő Ur I Minthogy b. lapjuk basábjsln sokszor ta-lálkoztsm az állatvédelem propagálásával, engedje meg, hogy én ls ezúton hívjam fel Illetékesek flgyel-mé! arra, milyen stádiumban nn a vidéken az állatok védelme.
Egy Itteni diplomás ember, jó barátom, maga Is vidász-ember, udvarára betévedt az én vadáazkutyám. Semmi egyebet nem csinált olt, mint társalgott az ott lévő másik kutyával. Erre, akit én eddig barátomnak neveztem, rálőtt drága és kitűnő vadászkutyámra s ut gerincen találva, nyomorékká tette, ugy, hogy ki kell irtanom a szegény párát. Természetesen per! indítottam ellene a lete-nyei Járásbíróságon, amivel azonban az állalvédelem gondolata és vadász-embernek a kutyája iránti ragaaiko -dása még mindig nem log orvoslást nyerni. Ugyanez az ur as egyik bérlő bernáthegyi kutyáját is meglődöz\'e. A per folyamán 20 millió korona kártérítést fogok kérni kutyámért s ha azt megkapom, a Nagykanizsai Állatvédő Egyesületnek fogom felajánlani.
Közlöm az 1. t. Szerkesztő Úrral ezt az esetet csak azért, hogy láss >, mennyire szűkség van az állatvéd :-lem kiterjesztésére.
Tisztelettel: Gazdasági Intéző.
Pünkösdre a legjobb cipők
Miltényi Sándor és Fia cipőáruházában
ötven éves cég. Ffiuton, a város palotájában. Szolid kiszolgálás.
Sandálok Amerikai tennisz-cipö .Fonl"
legolcsóbbárban krepp gummitalppal n&i II--, férfi 18\'- DOOSKOPOKéa CipOK
tklk\\ KÖZLÖNY
Itttt május 17.
NAPIHÍREK
Május 17, c«Qtflrt5k !
Kínul katolikus : Alti. caUlört. Prolest. | Alti. csütörtök. Izraelita: l|ar hó \'27. Nap kel reggel 4 óra 21 perckor,
nyugszik délután 1!) óra J\'2 perckor. •
Uránia Színház. .A szerelmes gim-názitls*. vidám játék 7 lelv.-han. „Kikl a tűzoltó" és .Uodó mint linánc", burleszk 2—2 felv.bau Híradó.
Május 18, péntek
Kómsl katolikus : Vensnc. Prolest.: Erik. Izraelita: Ijar hó \'28.
Nap kel reggel 4 ^ra 20 perckor, nyugszik délután 19 óra 33 perckor.
Megválasztották az Iparkamarai elnököket
Nagykanizsa, május 16
Sopronb.n ma voll a Kerületi Kereskedelmi és Iparkamara elnök választó közgyűlése. A kamara fl nőkévé 35 srivarzttlal 21 ellenib1 n Spiegel Szigfrid eddigi elnököt vá-lasziottik meg. Alelnökök le\'.lek: n kereskedelmi osztály elnöke, Schleif-fet Imre vaskereskedő (Stipron) és az Ipari osztály elnöke, Székely 0.4za nyomdatulajdonos (Sopron). N :gy-kaniisáról Bazsó József, Samu József, Ungtr-Ullmann Elek, Welser János és Welss Tivad.tr kamarai la-gdl voltak ott a választáson.
— Kitüntetések a nemzeti mun kavédelemnél. A m. kir. bilügyint-nlsztérium nemzeii munkavédelmi felügyelője Kende Péter pc.csBl ff-szolgablrót, Lachner József főállnl-onrost, Török Qyula pacsal köijegy-zőt, Hertelendy József földbirtokost, Székely Ernő ny. kör|egyzőt, Balogh EndTe novai fösrolgabí.ót, Cslzmazija Oyörgy novai kör|egyzőt, Grassano-vtts Oéta adóügyi jegyzőt es Kovács Jenő körjegyző, zatabaksai lakosokat több éven át a nemzeti munkavédelem fejlesztése körül kiváló eted-ménnyel tanúsított bsrafisg, önzetlen tevékenységükért dicsélő elismerésben részesítette és köszönetéi fe jezte kl.
— Iskolai találkozó. A nagyKa-nhtssl felstkeresked.lmi iskolában 1918. évben végzettek ezidén, pünkösd vasárnap délelőt 10 órakor tartják tízéves találkozójukat n kereskedelmi iskolában. Este 8 órakor bankett lesz a Koronában.
«= Üvegezés, klttelés, képkerete zés Igen olcsón Púmnál, Király u. 10.
— Halálozások. Slnkó József DSA főmozdonyveietö folyó hó 13-án 49 éves korában Székesfehérváron elhunyt. — Szabó Lijos malcmlu-lajdonos 65 éves koréban Nngjkf-nlzsán elhunyt. Ma délután 5 ór. kor temetik a temető halottasházából. Tál Antal nagykaniwai városi ti-jtt-viielő tegnap negRol 23 éve* korában elhunyt. Temetése ma délután 4 órakor leiz a Báthory u. 8. sz. gyászbázból.
=i Schwarcz Dezső harisnyái
• legjobbak.
Wakefield
Castrol
Motor Oil
*
SÍPOS ANDOR Céonél.
— Gömbös és Zslrkay Zalában. Tudósítónk jelenti: Gömbös Qyula országgyűlési képviselő és Zslrkay János volt nemzetgyűlési képviselő vasárnap délután Peleskel Jínos, Drózdy Oyőz5 néhai „Magyar Ugar"-jánuk volt szerkesztője kist\'-reteben Hihólra érkeztek, ahol zászló bontó népgyűlési tartottak. A kőjs g lakossága bandériummal, díszkapu vtl, virágokkal fogadta vendégeit, kik legközelibb a soTOíjyi Kéihclyt n fognak hasonló zászkibomtó népgyűlést tartani.
— A királykisasszony éneklő babái ctriű 4 f-.hoüá o mese|áték e\'őidísa ina rlé\'u\'án 4 ólakor kei- j dődik h Ro7gnnyi trcai iskola torna-leimében. Jegyek I pengős, 50 és 30 filléres árban még korlátolt számban k«p>:«lók n pinztárnM.
— Az Irt dalml Kör Vegyeska rának t\'ns<e* lag|sit ezúton kérem, hogy pkleken este fél 9 órakor a poslapalo a fíildazimi kistermében próbára pontosan és teljes számban megjelenni szíveskedjenek. D.. Kcrkny József karnagy.
= Legolcsóbb jó cipő gummi-talpú vduonclpó; aikjltr.as torna, spjit é» uteji ci|)őnek. Legolcsóbban kaj)haló Szabó Antal rport-űzletében.
Leventék figyelmébe. Fc-hivom a leventék ko?ül mmdizokat, akik a folyó hó 13 iki diszszaküsz ban réait vettek, folyó hó 20 án délelőtt fii 10 órakor h Rjzgonyl utcai tornateremben pontosan jelenjenek meg. ö :özék töté kék ruha, levente sapka tollal. A kiskauizsai diszszakasz hftromnegyed 10 órakor a fcltőltuiplom előnl téren fug a |a el a felállítási helyét. Egyúttal felhívom n munkaadókat, hogy dísz-szakaszba tartozó leventéiknek adjanak módot, hogy pon\'osan megjelenhessenek. Erfybtn felhívom az 1908 évfolyamba tartozó lev.ntéke!, hogy minden alkalommal a foglal kozáson a Károly laktanyában fél 11 órakor pontosan jelenjenek rneg. — Testnevelési vezető.
Eljegyzés. Frledrlch Józsi Fiume és dr. Slngcr J-.nö ügyvíd Perlak, |egyesek.
— Himlőoltás. Kifik tniisá.] vasárnap délután 2 órakor lesz a himlö-oliás, a templomtéri is\'tolában. Nagykanizsán ugyanekkor folytatódik bz oltás a Rozgonyl- u\'cai tornateremben.
= 20 havi részletfizetésre szállítjuk — igazolvánnyal ellátott ügynökeink u:jatt is — az egész viifigon legjobbnak elismert Singer varrógépeinket. Singer varrógép részv-társaság Nagykanizsán, Fö-ti\' 1.
— Vitézzé avatandók utazós! kedvezménye. Az 19 8 junlus hó 17 On BuJipesen viiézzé nva\'andó egyénik lészére n DSA Vasuttársn-ság vonaliinak összes állomásairól Budapes\'e és vissza s kiinduló állomásra való utazáshoz a személy- és vrgyesvonatok II. vagy III. kocti-osztályában 50%-oa mcnelkedvez-mínyi engedélyez. E kedvezmény igénybevétele a vi\'ézt rend síéktai-,ósag»t által az illelő egyének részére megtoldott névre szóló „Bjbivójrgy" alapján tőrtéuik. A „Behivó|egy" et ugy az oda, mint a visszautazásnál le kell bélyegeztelui. A „Behivójegy" folyó évi junius hó 14 ike és junius hó 20-ika között érvényes.
— Tavaszi kabátok, Juniper ruhák, nőt kalapok, óriási választékban a Magyar Divatcsarnokban, Fő-ut 13. szái.i alatt.
— Hatvan egzotikus utas a kanizsai gyorson. Kedden reggel az O aszország felöl jövő gyorsvonattal httvan abesszíniai benszülOll utazott át Kanlzán, aaik a budapesti Angol-parkbt vanuak szerződtetve Eieu a napon voll a premierje a Délivasut nyári menelrendjének is. Ei elég rosszul sikerült, arnonnyi-btn — a vasúttársaságon kívüli okok midit — a gyorsvonat Ntgykanizsá-tól Székesfehérvárig több, mlot kei órát késítl.
Szabók, varrónők, háztartások, cipészek a világhírű PFAFF var ógépeket uasznalják, mert mükö désük csendes, varrasuk szép es (irtó*. Husz h«vi részleifizetéare is kapha ók Brandl Sándor és Fia cinnél, Deák-ttr 2 , a feisőtcmp o nnáV
Ir e ^
rencsen
epIiC fürdő (Csehszlovákia)
természetes forróságu kénes hőforrásai ós isz.ipfiirdfii páratlan sikeirel gyógyítanak
csúzi, köszvényt, ischiast.
fenyvesekkel koszorúzott, festőlen szép fekvés. Modern vezetés.
Információ: Fehér Vilmos és Társa Nagykanizsa, Főút 22., naponként 3- 5 óráig, vagy Trencsénteplic fürdő Igazgatósága.
_ loot
A Missziósház beszámolója
Nagykanizsa, május 16
A Mi88iiósház következőkben számol be 7 hónap alatt teljesített munkájáról:
Napközi O.thoi.unkban megfordult flBfzestn 116 gyermek. Egész nap gondozott gyermekek száma 40-45 iskolás 23, akik csak ebédelni;járnak hozzánk. Így az ebédek siáma átlagos \'zámltáibau 8507. Ezenkívül a Napközi O Ihon gyermekei tízórait és uisonnát is kapnak.
Mikuláskor, karácsonykor éi húsvétkor összesen 180 szerelelcsoma-got osztottunk ki köztük, ruhaneművel és élelmiszerrel.
N pjóléli hivatalunkban felekkel tárgyal unk 647 esetben. Á\'láshoz juttattunk 53-at, ezek legnagyobb része háztartási alkalmazol\'.
Hivatalunkba érkezeti 529 levél, inditollunk 1637 levelel.
Kfltn /ezettanulmányt végeztünk 52. A törvényszék, rendőrség és egyéb hatóságok állal 88 ügyben jártunk el.
Húsvétkor 60 szeretetcsomagol oszlottunk ki a törvényszék foglyai közi és ugyancsak szeretetcsomaggal láttuk el az ünnep két napjára a ttndőrségnck akkor két foglyát.
R;ndezlünk öt Szociális estet.
Tartottunk két veti\'ettképes elő-tdist a stinházban. 1927. októberé-beu Prohászka emlékünnepélyt rendeztünk.
Nítn sok az, amivel munkásságunknak ez elfő Idejíről beszámol-ha\'unk, de reméljük, hogy annál többet tehetünk majd a jövőben a közért, annak érdekében. Mindazoknak pedig, akik adományaikkal lehetővé tették azt, bogy a szegényekért ennyit is tehettünk, hálás köszönetet mondunk ezúton is.
A Missziósház vezetősége
Vegyenek Állami sorsjegyet,
mert az Állami sorsjáték jövedelme s Népjóléti Mlnisteriuinnak engedtetik ál közhasznú és jótékony intézmények támogatására. Főnyeremény
p eng 6 30.000készpénz
Miiaimt jgggjjg: fijjjjj faji
szután 10.000 P, 5.000 P, 2500 P,
2000 P, 1000 P. slb. Ssszsssn 14001 nyeremény
tehát ugy a nyeremények összege, mint a szám lényegesen felemeltetett.
Egy sorsjegy ára csak 2.— pengő Fél sorsjegy ára csak 1.— pengő
lluzás okvetlen junlus hó B-én. Egy sorsjeggyel 2 nyeremény is nyerhető.
Kapható minden bank- és sorsjáték-llzletben, ilohánytöztdében, postahivatalokban és a Székesfővárosi m.kir. I\'énztlgyigazgatóságnál Budapest, V., Szilay-utca 10-14. ssám. Telefon: Teréz 115-11, Lipól Ü24-22.
= Majális. A KiskanlssaiKatho-
likus Ifjúsági EgyesOlet sportosztá-lyának felszerelése javára f hó27-ín a gOrdcvényi erdőben majálist ren-doz. -Beléptid j 40 fillér. Az Erzsébet-terröl rövid időközökben autóbusz-járalok indulnak a majális színhelyére. A közönség szórakoztatásáról, kitűnő cigányzenéről, valamint jó ételekről és italokról gondoskodw van. A majálison a sormásl rezesbanda is közreműködik,
13141416
1928 mijai 17.
HALAI KÖZLÖNY
A serdülő UJasá^nak reggel fel-keléikor egy eg* kis poh.1rnyi ter-méizetes .Ferenc József" kescrüvi-zel kell £dni, meri gyomor- fél- és vérlisztiló hatásának fiuknál éa leányoknál igen fontos eredményeket köszönhetünk. A gyermekklinikákon a Ferenc lózsef vizet már a kicsi nyek makacs szorulásakor kltUrö sikerrel alkalmazzák. Kipható gyógy szertárakban, drogériákban és füszer-Ozletekhen._
— Vasárnap elveszett egy esernyő. Kérem a btcsütetes megtalálót, adja le a szerkesztőségbe. Urbán flyula blrlapiró.
— Menetdljkedvezmények. A jugoszláviai fürdő és üdülöbelyekie, valamint a jugoszláv adriaparti fürdőhelyekre utazók, ba legalább 10 napig tartózkodnak a fenti helyeken, a visszautazásra 50% os kedvezményt kaphatnak. At ottani tartózkodás 60, esetleg 90 napig is tarthat bizonyos szabályok szerint. A kedvezményes jegyhez szükséges igazolványok már megérkeztek és rendelkezésre állanak. A Wlenben taitandó .Mezőgazdasági egyes nem-zetköziér;ekezlete*alkalmával25 7o oj kedvezmény kapható. Az odauazAs megkezdheiő május 18 án 0 órakor és befejezendő május 25 éa 12 órakor. Magyar utazási kalauzok, uta zási ujiágok, prospektusok kaphatók. Felvilágosítással szo\'gál a Nagykanizsai Takarékpénztár Menetjegy irodája.
— Egy láthatatlan ember tartja rémületben sz angol vidéki városka polgárait. Mr. Orilfln a tehetséges kémikus felfedezte a láthatatlanná tevó csodaszert. Azt hitte, bogy a világ minden kincsét megszerezhe i magának boldoggá teheti az emberisége\', de ehelyett csak gyűlöletet, üldözést, szenvedést arat. Végül is annyira felbőszül, hogy menekülés közben gyilkosságot követ el és végül maga ls átdozatul esik s elpusztul. A láthatatlan ember csodálatos kalandjaival ismerkedüuk meg H. Q. Wells olcsó regénysoro zaiáiwk most megjelent 4 ik kötetében. Ara fűzve P 1.60, vászonkötésben P 2.60.
= Bútort díjmentesen szállítunk bármilyen vasúti állomásra, garantált esőrangu kivitelben. Négytől tizenhat hónapig terjedő fizetési kedvezményt nyu|lunk. Sok milliót takarít Így meg. Oyöz5djön meg személyesen, Kopsteln butoráruházal Szombathely, Kőszegí-u\'ca 5. (üzlet az udvarban) és Sopron.
Csütörtökön 3, 5, 7, 9 órakor
A szerelmes gimnázista
Vidám játék 7 fclvonásbin. Főszereplő: Sally Phlpps.
Kiki a tűzoltó
Burleszk 2 felv.
Dodó mint finánc
Burleszk 2 felv.
HÍRADÓ
színház
Az erdészleány
0:y«M ez a kanizsai síi\'tpái\'olás mint a kívül szűr, belül bunda. Akármerre fortli\'jlk, mindig az egész embert maga alá rejti. De elbujtatja ugy, bogy legfeljebb csak pipsgyu|tAsr.4 lehet előcsalogatni valamelyik keze bütykös ujjiit.
Kanizsán a tiinház pártolás terén állunk igy valahogyan. Hi uj darab megy, — az léha mni semmi — nem vagyunk rá kíváncsiak. Ha régi darab megy, — azt meg már láttuk, nem éidekel bennünket.
Igy volt tavaly a kanizsai színi-idény. Es a mai — második — es\'e után ilyennek Ígérkezik az idei is
Második este ü*es ház előtt játszották a kedves, romantikus meséjtl, finom muzsikáju Erdészleány operettet. Az üres ház rányomta bélve gét az előadásra is. Pedig jó erőkkel jölt a társulat. Kóbor Irén ma mutatkozott be Kanizsán. Üde, kellemes meg|elené»ü és mlmlk1|u, Igen jó hangú primadonna, aki hamar tehet a publikum kedvence. Sólyom Oyözö meleg, emberi színekkel, jA| találta el a császárt. Károlyt Vili ki rivó ha ánvndászat nélkül is nagyszerű komikus, egyszerű, őszinte eszközei sohasem tévesztik hatásukat Pálfy B\'anka és Palásthy Ilonka ebben a darnbban fej fe| melleit arst Iák a sikert. Kormos udvarmester" kllünő humoru figura volt. Sugár Oyuta nehezen birkózott a partitúrával. A kar — külső impresszió kit nem blrálvn — jól összed jlgozolt hang-matériát reprezentál.
Rmdezés — Sugár munkája — zavartalan, ízléses, gondos. A zenekar G. Nagy Tibor vezetésével a zene minden szépségét kihozta.
A becsületes igyekezet mellett, vidéki viszonylatban majdnem legjobbnak mondható művészi erőkkel felszerelt színtársulat igazán fokozottabb érdeklődést érdemelne me? Nagykanizsa közönsége részéről, (bt)
A színházi iroda hireii
Cili törtökön délután .Clgányprl más" mérsékelt helyárakkal. A fósze rep;ket Sugár Oyula, Sólyom üyöző, Erényi Bnskc, Pilásthy Ilona, Károly i Vilmo\\ Bihary Nándor, Kormos Ferenc játszák.
„Legkisebbik Horváth lány" —esti törtökön este. A komoly, értékes sze riöz számok mellett bőven kijut h humorból és ötletes mókázásból io, melynek főmes\'cre Bhary Nlndír, Rezeda Níndor prop»llerkapiiány szerepében. Erényi Böske, Palásthy liona, Páll B anka, Daka Anna, Károlyi V. i. Kormos Ferenc, Su*ár Oyula, Ü ó Endre a főszereplői c pompás operettnek.
Pénteken Lehár- Operett. Viláora szóló színházi esemény volt az .£</a\' op;rett bemutatója, s épp:n m;rt •operettrnüsorunk az opereuirodalom kimagasló gyöngyszemeit gyűjtötte csokorba a nagykanizsai idény ezen egyetlen Éva - elöidísát bizonyár.! szimpátiával fogadja a közönsós!.
Szombaton .Borcsa Amerikában" operett.
A városok rendőrségi hozzájárulása ügyében Bnd János pénzügyminiszter megnyugtató kijelentést tett
A városok képviselőinek értekezlete a parlamentben
Budapest, mAjus 16 A városok képviselői Ráday Oe-deon elnökletével ma délelöt a kép vúellházban érlekezletet tartollak, a városjkmk a rendőrségi hozzájárulás ellen való állásfoglalása céljából. Bud János pénzügyminiszter ugy nyilatkozott, hogy a városoknak nincs komoly okuk a panaszra, meri
a költség nem olyan horribilis, amit a kormány rájuk kíván róni.
Budapest és az öszzes várorok leg-frljebb hatmillió pengővel járulnak hozzá a rendőrség köllségeibez, 15 százalék hozzájárulás viselésénél.
Faggyúgyertya ^
koppantóval, Postakocsi
váltott lóval, cúgos cipő
ftílhuzóval
nem azért ment kl a divatból, mert megunták az emberek, hanem mert lobbal találtak kl helyettük.
ROHAM A VILÁGI
Perrról-percre fejlődik minden I
JÓ 2*1
JOBB
LEGJOBB
ti a fejlődés ulja s az ut végén áll a
Salan
a tökéletes fertőtlenítő háziszer.
Arai pengő 20 fillér.—Kérje mindenütt az u| dobozos csomagolást.
sportélet Az NTE ma Pécsett játszik bajnokit a DVAC-al
Kompletten indult el az NTE — Kemény, lelkes küzdelem után lehetséges a helylek győzelme
Nagykanlzaa, május 16 Az őszi sorozatos kudarcok után isméi önmagára talált helyi amatőrök ma Pécsre rándullak, ahol a jóké-pességü DVAC lesz az ellenfelük, ismét n^héz helyzet elölt áll az NTE, de híheló, hogy a tudásuk éa szivük mellé szegődött szerencse ezúttal zten hagyja el őkel.
Az NTE nek keményen Ml dol-ftozrl, ha ponlot akar hozni Pécsről, mert a DVAC a lerüielnek azon
pár egyesülete közül való, amelyek a legnagyobb riválisaikat is sorra vér-lét. Rámenős, kemény futballt játszó csapat a pécsi és az NTE-istáknak is helyén kell legyen a szive, ha győzelemre törnek.
A mérkőzést Pauncz pécsi biró vezeti, akinek halát bírái: Stenlzer és Egerszegi lesznek.
Az NTE rendes tréningeket veit a héten és komplett csapatát; szerepelteti Pécsen.
Vastárnap dől el a Kanizsa-Józsefváros mecs-csen a II. B) liga bajnokságának kérdése
Csak győzelem hozhatja meg a helyi csapat számára a bajnokságot — A Pécs-Baranya is nehéz csatát fog vivni a Csabával
Május 20 án, va>ártnp utolsó bajnuki mérkőzését jálaza itthon a Kanizsa a budtpesli Józsefváros FC-vél, mely kétségtelenül a II. b. liga egyik legkomolyabb erőt rcprezentiló csaptta. Ma a harmadik liJyen áll a Józudváros és ezt a díszét pozíciót nem szerencsével érte el, hr.iein verejtékes munkával dolgozta fel magát az 5. helyről. Emlékezetes meg, hogy az őstzel megóvott Kanizsa—Józsefváros meccset az idén jstszották le Nagykanizsán és akkor a Józsefváros valósággal bravúrral majdnem egyenliteit. A félidőben 3 : l-re vezeió Kmizsa 4 : 3 ra csak tngy nehezen tudott győzni. Azóla ez a pesti együttes caak javult és bizonyos, bogy a Fóv. TK-hoz hasonlóan a Jozsefváros ís „ráles" a Kanizsára.
Rendkívül érdekes, hogy a liga
DARUVÁR ^Vfürda
Radioaktív 38-50® C. fokos melegforrások.
Rendkívüli yjtjylutás: Hői bajoknál, reumánál, Ischláínál, vérszegénységnél Kellemes nyaralóhely 1 Egész éven át nyitva I Kedvező vasúti összeköttetések I Mérsékelt árak!
Főszezonon kivül nagy árengedmény. Vízum kapható akadálytalanul az SHS. konzulltuenál, a vizűm ára mindössze Din. 10 —
Prospektust kívánatra uL FÜRDŐIGAZGATÓSÁG.
két vezető cstpatának egymáshoz való helyzete ma sem változott, ami azt jelenti, hogy a Baranya vasárnap épen ugy tör a bijnokságra, mint Kanizsa, melyet cs>k jobb gólaránya belyez «z eltő helyre. Ebből következik, hogy nem elégséges eldöntetlenre játszani, hanem biztos győzelem szükséges, hogy a 11 nagy aranyérem ue a Baranya játékosok mellét dlszitse. Különben a nagy riválisnak sem lesz könnyű dolga, mert a Csaba kemény ellenfél lesz.
Vasárnap délután tehát a Zrinyi pályán eldől, hogy a hosszú bajnaki kampány legszebb gyümölcséi: a bajnokságot ki aratja le.
(A Kerékpár Egylet) taglalt kén a vezetőség, hogy Táll Antal városi tisztviselő ma délután 4 órakor végbemenő temetésé,e a Biihori-utca 8 aiám alatll gyászháznál minél számosabban jelenjenek meg. Az Egytet törekvő tagjának elhunyta n. g 1 vesztesíg:t jelent a helybeli kcrekpArspotinak ís.
(A Move nagykanizsai lövészegyesület) elnöksége felhívja a ntuköJŐ tug|ait, bogy ma, Áldozó-csöiörlökOa a Zrinyi sporttelepen levő lőtéren tartandó lövészeten teljes számban résztvenni szíveskedjenek. Oyűlekezés: d. u. fél 2 órak: r a Józset főherceg laktanya előtt.
ZALAI KÖZLÖNY
1928 májút 1?
lozedsznvHÁZAX
Uránia Mozgóképszínház. Ma
3, 5, 7 és 9 órakor „A szerelmes glmnáxiita", vidám játék 7 felvonásban. Főszereplő Sally Phlpps. .Kiki a iázol tó" és .Dodó mint finánc", burleszk 2—2 felvonásban. Híradó
— Lapunk Budapesten állandóan olvasbató a Park Szálloda kávéházában VIII., Baross-tér 10.
KÖZSAZ915ÁI
Gazdasági tanulmónyut
A keszthelyi m. klr. gazdasági akadémia állattenyésztési tanszéke dr. Kukuljevtcz József tanár vezetése alatt a mull évi alpesi tanulmányúihoz hasonlóan a Relchsverband és Oroz város kiállítási bizottságának meghívására 1928. évi szeptember hó 23-tól október 3-ig Oraz városának 800 éves fennállási jubileuma alkalmával rendezendő alpesi állattenyésztési-, mezőgazdasági-, ipari és kereskedelmi kiailittsának megtekintése céljából tanulmányutat rendez, mely felöleli még a grotten-hofl gazdasági Iskola és uradalmának, a UlbnUz melletti sllberbergl gyümölcs és szőlészeti iskola a Bruck an der Mar melletti Kapfenbergben levő .Land/orst\' nevű szöv. tejüzem megtekintését.
Továbbá felöleli Marla-Zell meglátogatását, kellő résztvevő esetén kiterjeszkedik Innsbruck és környékének megtekintésére is Semmerlngen
Részletes utitervei és az esetleges változásokat később fogom közölni. A kirándulást csak akkor fogom megtartani, ha legalább 25 résztvevő jelentkezik.
A kirándulás költsége előreláthatóan 160 pengő, melyben az útiköltség, ellátás és lakás költsége foglaltatik, mely részletekbtn Is, de legkésőbb szeptember hó 1 lg a Keszthely-vidéki Takarékpénztár Rt. külföldi tanulmány alapra fizetendő be. A kiránduláson hölgyek is résztvehetnek.
Jelentkezési batáridő szeptember hó 1.
Keszthely, 1928. májua 14.
Dr. Kukuljevtcz József
gazd. akad. tanár.
(—) Állategészségügy a pacstl
járásban. Lacher József m. klr. föállatorvos állategészségügyi jelentése szerint a pacsai járáa kerületén FelsőraJk ét Pacsa környékben fennállott veszettség miatti ebzárlatot feloldotta. A Felsőrajkon veszett kutyától megmart 5 lovat a gyors oltással sikerült megmenteni. Zala-tgrtcén sertés vész, Pacsán és Nagyradán sertés orbánc állapitlaiott meg. Kerecseny községben a lépfene megszűnt. A többi köztégben veszély nincs.
(—) A .Magyar Közgazdaság" uj szama megint egy vaskos füzeire való közgazdaságtudományi értekezéssel lepte meg egyre bővülő olvasó táborát. Negyedik száma ez még csak az u) és szokatlanul nagyvonalúan elindult havi szaklapnak, de máris legreprezentánsabb képviselője a magyar közgazdasági szakirodalom időközi sajtójának. Az uj szám tartalma a kővetkező : Eluard Fuetel (Basel): A világgazdaság az utóbbi 100 évben. — Schiffe;: A német-magyar Jogegységr»tte« és a gazdasági élet. — dr. Cüorin Feienc: Az
angol szénsztrájk, — dr. Sebestyén Pál: A romániai agrár-reform halálai, — dr. Alapy Viktor: Az öregségi és rokkantaági biztoaltái, — dr. Ihrig Károly: Hogy áll a szövetkezeti moigalom ? — Külfnldl szemle. Kiadóhivatal: Budapeat, VIII. Stáhly-u. 13. _
TÖZ8DE
Az értéktőzsdén az irányzat ma nyttáakor és az ezt követő idő alatt tulnyomólag gyengébb volt. A tőzsde idő későbbi folyamán véleményes vásárlásokra valamivel Jobb hangulat kerekedett felül, ugy, hogy az árveszteségek nagyrésze megtérült. Zárlatkor egyenetlen volt az Irányzit, lényegtelen áreltérésekkel. Néhány papír mindvégig barátságosabb vo t. Ezek között első helyen emlitendö a Magyar cukor. A forgalom csendes volt. A fixkamatozásu papírok piaca valamivel Jobb haDgulat mellett 0zl< t-telen volt. A valuta és deviza piacon egyedül Konstantinápoly áremelkedése említésre méltó.
Zürichi zárlat
Párti 30 42V«, London 25 33, Nswvo-k 518-72\'/!. Hrflsael 72 47!/l, Milano 77 33, Madrid 8697VS, AmaUilan 209 45, Bon n 124 13. Wien 73 00. Sotla 3 74>/i Praxa 10-17, Vara) 58-15 Badapaat 90 821/1, ■alfád í*l3Vl, Oakai.st 3 201/t.
Terménytőzsde
Buta 20 fillérrel esett. — Az Irány zat gyenge, a forgalom csekély.
Basa tuaa». 76 kg-os 3365—33 85 77 kg-o. 33 95- 34 15, <8 *»-oa 34 35-34 50. 79 kf-os 34 65- 34 80. 80 kg-os 34-80-34 90, dunántuU 76 kg. 33 25-33 40, 77 kg-os 33 50 - 33 70. 78 kf-os 33 85 34-00, 70 kg-os 34 15— 34 35. 80 kg-oa 34 35 - 34 45, roas 30 60 - 30 70. tskar-r. árpa 29-90- 29 70. sOrárps 31-50—32 51, sab 32 10-32 60 tengert 27 75 27 90, Baaakotp* 24 00-24 25.
A kaáayetti Tflziée dertta-Jegyzoae
VALUTÁK Aagol L 77 85-28 C0
Balga b. 79 80-80-10 Clvb k. 16-90 16 98 Dán k. 163 30-153 £0 Dinár 9 98-10C6 UoUáj (69 50-571 .S0 Trióda b 2255-22 75 HoU. 2J0 45-231 45 Langysl 64-05-64 35 Laí S 49 3 54
Lara — -
Ura 30 05-3025 Márka 136 6a-137 15 tUL tUSO-tuab N«»4« 153 0>153 65 SvájcH. II005-110*45 <4 k. 153 30-153 90 Peseta 95 90-9650
UMVIZÁA Amit. 230 61-231 31 Belgrád 10 C G -10 09 BarTln 136 78-137 18 Bakarast 3 51-3.5 BrSasael 79 83-80 08 KopMb.153 40-03 80 Oaalo 153 15-153 55 Locdoa 27\'90-27\'^8 Milano 3011-30 21 Nevjrotk 571 70-3 30 22-48-22-S8 16 94-16 99 412-4 15 HM 40 458 80 64 05-64 25 80-42-80 67 1I0-20-II0 50 95\'90-96 40
Pária Prága S aorta
Varsó Wtaa
Zttriok
Madrid
Sertésvásár Patoajtás 1536, Belyböl eladatlanul vlaaaa
maradt 458 darab, űsórendl 1 U0-1 62, saedatt 1-58-1 60, sxedett kóaép 148— 1-50, könnyű 130-140, elsórendtt öreg 1-44—1-48, máaodiendu 136—1\'40, angol slldó 1-44—1-60, ualonru nagyban 176-182, aair 1-92—196, lebusott hua 180-2 36, szalonnáa lélaerlés 192-2 04. Az Iranyaal lanyha.
Uaája: Délialai Byouida és UakUM Vállalat lésztéay társaság. FeMós Uadó: Zalai Károly.
Köszönetnyilvánítás.
Mindjzon kanátsaknak és ismerősöknek, kik felejthetetlen jó fiunknak Székesfehérváron elhunyta alkalmával a teme\'é ten fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, ezúton mondunk hálás kötzönelel.
Slnkó család.
APRÓHIRDETÉSEK
Ás apróhirdetések dija 10 sióig SO llllár, minden további aió dl (a B tilt. Vasár- éa Ünnepnap 10 uólg 80 flllár, minden további szó dija 8 flll. Sserdán és pénteken 10 sióig 80 fillér, minden további sió dija 8 <111. Clmsaó s minden vasta-gabb betűből álló sió két siónak számíttatik. Állást keresóknek 50<Vo engedmény. A hlrdatáal alj alSra «laalaad8.
Mindennemű kápkarataaáal legol-rsóbbsn vállal — Steril üveges, Erzsébet-tér 14. 1446
Autót, traktort, ciéplómotort garanciával javít - Weller Mór autó- és gépjavító Ujeme Kölcsey-ulca 22.____1371
KittlnA mlnöségll autallbor 88 fillér llterenklnt — Silrán Józietnél, Magyar-utcs 74. 2410
rtaaktloalal bekcbelesáwa alnaaa Oaaacgben a legelónyösebben és leggTM-ubban Idyódttat Aoxál Igsaáo píns-KMcaOakóiveUtó Irodája Nagylunlnáa, Pó al I. u. alatt. 64)
Máilélhold zBIdluoarna
eladó Sálrán, Magyar-utca 74.
egész évre 2525
Kiadó egy utcai szoba, konyha Vörös marty-utca So. _ 2539
Kiadók 1 tiárnmazobái és 1 egyuobái utcai lakáaok, Jóisel lóherceg-utca 87. alatt. Bővebbet ugyanott _-2465
Tallvár wlxalát tanlUira vállal, ldón-ktnt kölyök él kén vizslát elad, vadászterületei rendez, lácánoit beállít megálla-podái uerlnl AtvSa Balázi, Klllmán, u. p. Oelse. (Válisibélyeg nélkOl mm telelek.)
Eladé jóforgilmu Oslatház. Clm a
kiadóban.____-2567
A legújabb fazonú él a legolcsóbb legénységi,\'altiszti és tiszti sapkák Bruncalcs Józsefnél, Sugár ul 53. -2565
Egy kétágyas bútorozott szoba kiadó Eötvös tér 33 sí. az udvarban.
Am Saaxaa egyenruházati cikkek leg- i jobbak és legolcsóbbak Bruncslcs Jóiselnél \' Sugár.ut 53. 2566
KOISnbajáratu udvari sióba kiadó
Sikátor-utca 15. -2541
1804/1928.
Tárgy: Adófizetés Iránti felhívás.
Felhívás.
Nagykanizsa város adóhivatala felhívja mindazon helybeli lakós adóhátralékosokat, kik az adó-fŐkönyvben előirt s a folyó év II. negyedére esö adójukat ez Ideig nem fizették be, hogy azt jelen felhívás közzétételétől számított 8 nap alatt okvetlenül befizessék, mert e határidő letelte után a hátralékosok ellen a végrehajtási eljárás folyamatba lesz téve.
Városi adóhivatal.
Nagykanizsa, 1928. május hó
15-én. n i i
Polal s. k.
2553 számvevő.
Egy 2 szobás lakáa Migyar-utca 40,
juniui l-re klidó 2560
Kliebh utrai egyszobás lakába öii mellékhelyiségekkel kiadó Kinizsl-u. 75
öiaxea
-2554
Kiadó Vörösmarty-utca 65. egy utcai lakái mellékhelyiségeivel. 2563
Tál LSrlno él ne|e sz. Dávldo-vloa Mária éa leányuk Marlaka, ugy a maguk, valamint ai összes tokonság nevében fájdalomtól megtört izlwel tudatják, hogy forrón Mereteit jó fiuk, testvér, Illetve rokon
TÁL ANTAL
éleiének 23-lk évében folyó hó 16-án reggel a/t2 órakor, hosszas szenvedés és a halotti szentségek ájtatos felvétele ulán, az Úrban csendesen elhunyl.
Drága halottunk hlllt telemét f. hó 17-én d. u. 4 órakor fogjuk a Bátbory-utca a szám alatti gyászháxból Örök nyugvó helyére kísérni.
Az engesztelő szentmise-áldozat a megboldogult lelkiüdvééri f. hó 18-án d. e. Vi9 órakor lesz a szentferenc-rendl plébániatemplomban ax egek Urának bemutatva.
Nagykanizsa, 1928. május 16-án.
Édas amlákadat arakká mag-BrlaxOk bánatoa aal.Bnkb.nl Nyugodjál bákáb.n I
özv. Szabó Lajosaié ugy a maga, mint gyermekei és
az összes rokonság nevében fájdalomtól megtört szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy a felejthetetlen jó férj, apa, após, testvér és rokon
Szabó Lajos
malomtulajdonoa
folyó hó 15-én d. u. 3 órakor, életének 65-lk évében, a halotti szentségek ájtatos felvétele után, nemes lelkét visszaadta Teremtőjének.
A megboldogulta\' folyó hó 17-én d. u. 5 órakor a helybeli temető halottasházából a róm. kath. egyház szertartása szerint kísérjük örök nyugvóhelyére.
Folyó hó 18-án d. e. 9 órakor az engesztelő szentmise-áldozaton imádkozunk a megboldogult lelkiűdvéért. Nagykanizsa, 1928. május 15-én.
Béke poraira I
öiv. Subl Lajosné is. Pintér Mária nejt. Siabó OyOffT, SMbó Mariit, Szabi lrm« Mr|. Sxveteci Józaetné gynitxktl. Szvateci J6zael v6|t. 6zv. Céíár Sándorné ■xW. Subó Mária, Szabó József testvérei ét ax ÖMiea rokoniig.
Selyem és fátyolharisnya szemíelszedése
Harisnya talpkötés félcipőhöz.
Harisnya fd|eiés és ttoppolás, úgyszintén melléoy, pullower és kabát javítását a legszolldabban és a legolcsóbb árakon ellntízeni.
Vidékről beküldött munkát postán díjtalanul szállítom. Megbízásokat kérem Erzsébet-tér 4.1. em. a\'á feladni szíveskedjenek
1928. m4ju«l7
ZALAI KÖZLÖNY
gomba és rovarkártevők ellen II
Tlltokil unlversaiis permetczőszer Moapraen
(jrániazfild Verdola
Eloaal Winol
Sulfarol Thanol
Arxola Almola
stb.
Műtrágyák.
Gazdasági , főzelék-, virág-magvak
Kicsinyben éa nagyban kaphatók:
Oiszie JÓZSEF ugkimliMka
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A bíróság melktt. ai Telefon: 130
Halló I
Figyelem I
Megindult a Koller-féle
SZÓDAVIZGYÁR
Nagykanizsán, a Magyar u. 2. sz. alatti Hajó vendéglft udvarban.
2SU I avag 18 fillér.
öt üvegen felül házhoz szállítva.
MEGHÍVÓ!
Migán- vagy Ü»UU Qfyekbenl utaiisok alkalmival
BUDAPESTEN
• Ugkellemeaebb otthont nyújtja a legelónyőáebb feltételek mellett a Keleti pályaudvar érkezési oldalival nemben levó
GRAND HOTEL
Park Nagyszálloda
Bndapest, TIII., Baross-tér 10.
mftl
aoo/o angadménjt kap
■tal «nn lap ctólli<l6ja okai aiobi-áiiloktxSI,
IO<Yo aagadményt kap
otcxS élltiml árainkból. (KlIOaó blil konybt) 5 pangát magtakarlt
autSUiI köllaéutl, mail gyalog álJObtl agy p*rc alatt a pilyaudvanól.
Nálunk otthon érzi magát I I I
EtlAfa.dQ kUiűlfálái ulgoiuao caaUdl tlii|. Saját érdaka
«ian atóuyök folytán, hogy okvatlan nálunk ailll-|ob m<g. — ElAiatca axobamcgrendaUa a|áolatoi.
40si
Haán Uyula nagykanizsai bírósági végrehajtótól.
Pk 8481/1928. vht. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagykanizsai klr. Járásbíróságnak 1928. évi Pk. 8481. számú végzése következtében Dr. Krausz Aladár Ügyvéd által képviseli Neuleld Henrlclt és Pia Javára 85 P 70 flll. s Jár. erejéig 1928. évi március hó l-én foganatosított kielégítési végrehajtás utlán le- és leiulfoglalt és 815 pengőre becsült következő Ingóságok, u. m.: bútorok, hordók, borok stb. nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai klr. Járásbíróság 1928-lk évi Pk. 8-181. sz. végzése folytán 85 Pengő 70 llllér tőkekövetelés, ennek 1928. évi Január hó 1. napjától Járó 90/0 kamatai, \'/a% váltódlj és eddig összesen 17 P 70 fillérben bíróilag már megállapított költségek erejéig Nagykanizsán.
a Bárány vendéglőben leendő megtartására 1928. évi május hó 19-lk napjának délutáni 2 órája határidőül klIUzelik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett Ingóságok az 1881. évi LX. l.-c. 107. és 108. § al éltelmében készpénzfizetés melleit a legtöbbel Igécőnek szükség esetén becsáron slul is el lobnak adatni.
Amennyiben az elárverezendő Ingóságokat mások Is le- és lelülloglsltatlák éa azokra kielégítési logol nyeltek volna, ezen árverés az 1881 évi LX t.-c. 102. §. értelmében ezen |avára Is elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán, 1928. évi április hó 30. nspján.
Haán Oyula s. k.
»6» klr. bir. végrehajtó.
K0VALD PÉTER ÉS FIA R.T.I
budapesti cég képviseletét
Nagykanizsa és vidékére átvettem.
GyOjtfttelepem i Erzsébet-tér 4. szám, I. emelet.
Elfogadok férfi Raliért, inget, mancbeltát, férli és női ruha tisztítását és festését, kelme és fonál fehérítő, plis&érozást és gouvrérozást és mindín eien szakmába vágó megbízásokat néhány napon belül a iego\'csóbb árban elintézem.
Kérem a nagyérdemű közönség nagybecsű megbízásait
KOVALD PÉTER É8 FIA R. T.
gyOjtötelepe.
*4«
PUCH
VEZET!
motorkerékpár utikerékpár
4-5 lóerős motorkerékpár óra P 1120.—
Kizárólagos raktár:
Brandl Sándor és Fia oégnél
Deák-tér 2., a felsőtemplomnál.
Kedvező részletfizetési feltételek! Alkatrész- és gummlraktár! Javító műhely!
FIG YELEMI
Tennlslabdálnk árai:
Sporting 1927 lncat|a P 20 —
Spaldlng léi tucat ...... . 16-50
Dunlop léi . ...... . 17\'—
Schlazenger Stlchles tucatja , 34 — Ollmplc varrott . . 28 —
Semperit . . . 33 —
Tennlsdpök :
Fleet-Foot Wimbledon, amerikai nyersgumml talppal női nagyság P 11 —
férffnagyság P 12 — TenlsOtök nagy választékban 20 pengőtől felfelé, kjplut\'.k
FISCHFL FÜLÖP FIAí nál
Nagykanizsa. 619
Női szalmakalapokból
nagy raktár.
Legújabb formáinkra átalakításokat vállalunk.
600 dib bel- és külföldi
férfi kalapok
raktáron.
Ssalag, apatrla, gyáaxfátyol, aatalmabortník aladáaa
GYENES ÉS VIDA
mis kalapQxam
Alsótemplommal szemben.
w
Első Magyar Gazdasági Gépgyár R.-T.
Budapest Váoi-ut 19. ujszerkezetll CSGplÖSépCÍ legjobbak,
mert acélkeretesek, mert eredeti svéd kettőssoru, önbeálló, golyós csapágyakkal bírnak, mert tlsztltófelHleteik rendkívül
nagyra méreteztek, mert legtökéletesebb cséplést ered
ményt szolgáltatják, mert könn)ü súlyúknál fogva bármely traktorhoz alkalmazhatók
FORDSON TRAKTOR
a gazda univerzális erőgépe
csépel
szánt vontat olcsó könnyen kezelhető keveset fogysszt
I-lőnyös leltélelek mellett szálllt|a: Auioiizáll FORD képviselet
Automobil és Traktor Kereskedelmi R. T.
Budapest VIII., Rákóczi ut 19. Kerületi képviselet:
Szántó Vilmos és Társa, Nagykanizsa
varrógép
RtG BIVALT JÓ MINŐSÉGBEN
Áe elvező /ijeféji/e/iefe/éÁ.
S INGER VARRÓGÉP
n ÉS ZVÍNVTÁRiASátk
FIÓKÜZLETE: NAGYKANIZSA, FŐ-UT I.
Árverési hirdetmény.
Folvó évi május 28 An délután 2 órai kezdettel a Morgány pusztához tartozó u. n. Bagota majorban levő összes épületek önkéntes árverésen s legtöbbet Ígérőknek eladatnak. Az épületek kiváló anyagból készültek, mind jó karban vannak és összes anyaguk u| építkezésekhez előnyösen felhasználhatók. j$m
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gőzmosó, vegytlsztltó, ruhafestő
íj*: Baayadi-e. I!. fiyljtftelep: luiaczy-i. I.
Vállal mindennemű ruhafestést, vegytisztítás!, gőzmosást mérsékelt áron. Elismerten elsőrendű munka. Hófehér, tükörfényes gallértiistltái. PllssérozAs. U7 Oouvrérozás.
10259/1928.
Versenytárgyalási hirdetmény.
Nagykanizsa r. t. város tanácsa a városi vizmQ bővítésével kapcsolatos szállításokra és munkálatokra nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdet.
A kiírás tárgya 280 fm. 80 mm. belső átmérőjű öntöttvas csövek és vízvezetéki szerelvények szállítása, fektetése, illetve elhelyezése.
Az ajánlatokat a versenytárgyalási feltételekben megadott címzéssel 1928. évi május hó 23-ának déli 12 órájáig a v. mérnöki hivatal Iktatójába kell benyújtani, vagy postán beküldeni. Ugyanott a kiírási müveletet hétköznapokon délelőtt 10-12 óráig megtekinteni és t 3 (három) pengő ártérltés vagy posta utánvét ellenében beszerezni lehet.
A városi tanács.
Nagykanizsa, 1928. évi május ií l4"én- Polgármester.
csak jó és megbízható minőségben, példátlan nagy választékban és Ízléses kivitelben, feltűnő olcsó árakon kapható. Fizetési kedvezmény 4-től 16 hónapig. Díjmentes szállítás bármely állomásra.
TfimSrfából készüli hálószobák i 2 Ebédifik i 320 P-tfil 640 P-ig.
240, 280, 320, 360 és 400 Pengfi.
Elsőrangú kivitelben 8oo-tól 4ooo-ig
Sima, modern hálók i
400, 440, 480, B20, 560 és 600 P. T Szalonok már 160 P-től, szfinyegek
80 P-tfil, függönyök konyhabútorok Hálók luxus kivitelben i I gtj)i gj|.
800-tól 3200 Pengfiig. I
Előzékeny kiszolgálás, feltétlen megbízható szállítási Az ország legnagyobb bútoráruháza
KOPSTEIN
SZOMBATHELY és SOPRON
Kőszegi-utca 5. (üzlet az udvarban). llárkerület 62.
Telefon 426. Telefon 338.
s 1887-BEN. -mm
évfolyam, 113 aám
Mtaytanltta, 19SV. május 19, szombat
Ara 14
rm«r
politikai napilap
Szerkesztőség éa kiadóhivatal: Fó-ut 5. azám. Keszthelyi llókkladóhivatal Kossuth Lajosu. 32.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési árs: egy hóra S pengő 40 fillér
Rothermere fia második hazájának fogadta Budapestet
A főváros rendkívüli közgyűlése Esmond Harmsworth tiszteletére
Budapest, május 18 Ditzet keretek között ünnepelte Budapest székejfőváios törvényhatósági bizottsága Rothermere lordot és fiát, Esmond Harmsworth képviselőt a ma este \'/2Ö órakor kezdődött rendkívüli kö/gy ülésen.
A közgyűlési terem és a karzat zsúfolásig megtelt, a bizottsági tagok ünnepi Öltözetben jelentek meg. — Humivvorth részére az elnöki emelvény alatt fekete bőr karszék volt odakészítve.
A közgyűlést Rlpka Ferenc főpolgármester nyitotta meg, ms|d tiztsgu delegáció ment el E. Hdrmvworthért, hogy meghívják öl a közgyűlésre. Amikor a lord fii belépett a közgyűlés termébe, leírhatatlan lelkesedés fogadta öt, a bizottsági tagok felállva tapsoltak és éljeneztek.
Rlpka Ferenc rövidesen üdvözölte Rothermere lord fiát, folytonos éljenzés közben.
Slpőcz Jenő polgármester beszéde után a közgyűlés egyhangúlag határozattá emelte az elébe terjesztet indítványokat. Hosszan tarló, lelkes ováció közben Esmond Harmsworth emelkedett szólásia:
— Szivem mélyéből köszönöm — mondotta — azt a megtiszteltetést,
Szigorított statárium, letartóztatások, csendör-sortüz a Zsilvölgyi bányavidéken
Kiutasították Carol herceg londoni házigazdáját
hogy Budapest törvényhatósága ma ezt a közgyűlést tartja. Mélyen megindított az a fogadtatás, amibtn Budapest részesített. Olyan napok ezek, melyek örökké fognak élni emlékezetemben.
— Annak az érzésnek, ami ma az önök lelkét betölti, érvényre kell jutnia jogos törekvéseik megvalósításiban. Magyarország nem kíván egyebei, mint az igazságot.
Minden becsületesen gondolkodó ember el kell ismeje valamely országnak olyan igényjogosultságAt, amely a vér és nyelv félreismerhetetlen kötelmeire van alapítva.
Atyámnak jutott a szerep, hogy ama parancsoló síükségszetüség megismerésére vezérelje, hogy igazságos és méltányos bánásmód adassék annak az országnak, melynek ezeréves történelme olyan sokszor tett szolgálatot a civilizációnak, amikor védőbástyája volt a batbáriág támadásai ellen.
— Magyarország történelme a bátorság, állhatatosság éi lovsgiis-tág történelme. Anglia mindig hálával gondol arra az időre, amikor az angol alattvalók |óindulatu bánásmódban részesültek itt, holott pedig a nemzeti érzés mindkét orazág részétől fel volt kavarva.
Anglia és Magyarország között mindig megvolt a kölcsönős szimpátia és közös tisztelet érzése.
— Az a hasonlóság kapott meg leginkább első — és remélem nem utolsó — budapesti látogatásom alkalmával, amely az önök és az én leifogásom között van. Elragadtatással láttam pompás városukat,
Budapest arra van predesztinálva gyönyör/l fekvésénél fogva ls, hogy egy boldog és megelége dett ország fővárosa legyen.
— Ismételten köszönöm Budapest minden polgárának azt a barátságos és őszinte fogadtatást, amiben részesítettek. Biztosítom önöket, hogy
Budapestet ettől kezdve második hazámnak fogom tekinteni.
Hosszú percekig nem szűnt a lelkes, frenetikuson tomboló ünnep lís Hamiworthnak erre a kijelentésére, amellyel beszédét be is fejezte. Szüntelen éljenzés közben zárta be Ripka a főváros rendkivüli közgyü lését, amely után az uj várotház előtti tömeg majdnem vállán vitte > u\'ójába Rothermere lord filf, aki a tömig miatt csak lépésben tudott Autójával fzlllására, a Dunapalotába jutni.
Bukarest, május 18
(ÉjszakaI rádió jelentés) A Zsilvölgyében szigorított ostromállapotot léptettek életbe, megtorló intézkedésül, amiért a bányamunkás tömegek is résatvettek a gyulafehérvári parasztpárti kongresszuson. A statárium Idhlrdetéie roppant izgatott hangú latot váltott ki a munkásság körében. Az izgalom tetőfokra hágott, amikor több munkái-vezért letartóztattak.
Erre Lupéuybeti 3000 főnyi mun kás-tömeg megrohanta a bányalgaz-gatóság épületét és követelték a letartóztatottak szabidon bocsátását. A* Igazgatósági épület előtt egy csendörosztag állta a tömeg útját.
A munkásság azonban nem ijedt j meg a szuronyoktól és olyan táma-dólsg lépett fel, hogy a csendőrök parancsnoka kénytelen volt riasztó sortüzet vezényelni. Ezután is csak nagy nehezen tudták a rendet helyreállítani.
Erélyes jugoszláv diplomáciai intervenció a letartózta tott újságíró érdekében
Belgrád, május 18 (Éjszakai rádió-jelenlés) Bukaresti jelentés szerint az ottani jugoszláv követ ma ismételten és energikusan in\'ervenlált a román külügyminisztériumban Mezljsnk Dvorski-naV, az Uilstein-hirszolgálat szerkesztőjének érdekében,akit tudva-
levőleg a román hatóságok a gyulafehérvári gyűlés után tudósításai miatt letartóztattak.
A román kormány el van szánva, hogy minden eszközzel biztosítja uralmon maradását
Bukarest, má|us 18 A kormány körlevelet adott ki a miniszterelnök aláírásával, melyben azt Írja, hogy minden rendekre résére álló eszközzel fenn fag|a tartani a kormányt és az állam rendjét, bármilyen fel forgató szándékkal szemben.
Az angol külügyminisztérium „politikai cselszövény\'-nek minősíti Carol eljárását
Pár Is, május 18. (Éjszakai rádió■ jelentés) A Le Temps londoni távirata szerint az angol külügyminiaz-lérium kiutasítást rendeletet adott ki Carol román herceg volt londoni házigazdája ellen, azzal az indokolással, bogy angol letületen közreműködött a herceg politikai cselszö-vényeiben. A kiutasított házigazda, mint kiderült, nem is román, hanem lengyel, a név, amit hisznál, hamis, ö maga pedig a báboiu elején belga menekültekkel étkezett Angliába.
A szovjet semmi hivatalos lépést nem tett még Kon Béla érdekében
Kon Bélának sem s&rgöi a szabadulás
Párls, május IS
(Éjszakai rddlólelentés) A Temps bécsi tudósítása szerint a Kun Béla elleni vádirat junius előtt nem készül el. A kfoglalt okmányok áttanulmányozása ugyanis igen sok időt vesz Igénybe, mert nagy részüket titkos Írással Írták. A bécsi kommunisták tovább sgitilnak Kun Béla szabsdlábrabelyezése érdekében. A szovjetkormány eddig semmiféle lépést nem tett. Kun Béla sem tanja sürgősnek, hogy elhagyja börtönét, mert ugy tudja, bogy sem Lengyel-, sem Németország nem engednék meg területükön Átutazását.
Egy magyar polgármestert letartóztattak Kassán
Prága, május 18 (Éjszakai rddlójelenlés) Kusai Jelente* szerint .kémkedés gyanúja miatt" letartóztatták az egyik határ-menii magyar város polgármesterét, aki nemrégen utazott át s Felvidékre. A jelentés sem a város, sem a polgármester nevét nem közli. — Ugyancsak ma i\'élte 4 hónapi börtönre a kassai törvényszék a hasonló módon, .kémkedés" miatt letartóztatott Bartók Jiizsifet.
Massaryk szobor — Ung-várott
Prága, május 18. (Éjszakai rádió-jelentés) A köztárssság tízéves évfordulója slkslmiból Ungváron szobrot emelnek Massaryk elnöknek.
Pusztít a vihar Messzinában Róma, május 18. (Éjszakai rddlójelenlés) Messinában hatalmas sirocco tombolt. A vihar 20 hslásiblrkát a nyilt tengerre sodort. Eddig 4 bárkát megmentettek. Ot hslán a tengerbe fúlt. A többi bártáról nincs semmi bir.
£ALAI KOILOWY
1028 május 19
A döntőbírósági szerződésekről, a kisebbségi kérdésről, a csehországi letartóztatásokról
nyilatkozott Walkó külügyminiszter a felsőház külügyi bizottságának üiéaán
nyal remélhetünk — akkor semmi akadálya sem lesz annak, hogy folytassuk a megkezdett tárgyalásokat döntőbírósági szerződések megkötésére.
— Magyaromig közvéleménye osztallinul örülni fog, ba a döntőbírósági eszme megerősödik, mert egyöntetűen helyesli a kormánynak az általános béke előmozdítására igyekvő külpolitikáját.
A külügyminiszter beszéde u\'án báró Szlerényl Józsel megemlékezel! Stresemann német külügyminiszter betegségéről, kifejezve szí a kívánságát, hogy az államférfiú mielőbb vehessen Ismét rés.t az európai politikában. Kívánságához a Külügyi Társaság nevében Berzevlczy Albert la csatlakozott.
Ezu\'án vita indult meg a külügyminiszter állal előadottak felett, amihez Berzevlciy, Szlerényl, báró Papp és dr. Egry szóltak hozzá. Szóba került eközben a
kisebbségi kérdés
ir, mely megnehezül a |obb viszony kialakulását a szomszédos államok között. A felszólalások folyamán tiltakozás hangzott el a
sorozatos letartóztatások
ellen, melyeket legutóbb Csehizlo-vákia az oda u\'azó magyar állampolgárokkal szemben foganatosított.
Az elhangzott felszólalásokra Valkó külügyminiszter válaszolt. Htngiu-lyozta, hogy
a kisebbségi kérdések rendezése nélkül nem lehet várni, hogy a szomszédos államok közölt jobb viszony fejlőd jék kl.
Berrzeviczy Albert köszönelet mondva a külügyminiszter részletes felvilágosításaiért, az ülés déli fél 1 órakor véget ért.
Budapest, máj. 18 (Éjszakai rddiójtlentés)
A felsőház külügyi bizottsága Berzevlczy Albert elnökldsével ülést tartott, amelyen résztvett Bethlen Isivár, gróf miniszterelnök is.
Walko Lajos külügyminiszter tájékoztatta a bizottságot a legu\'óbbl hetek külpolitikai eseményeiről. U alt a költségvetési vita során tett nyilatkozataira, melyekben részletesen foglalkozott az európai politika aktuális kérdéseivel. A kisebbségi problémával, majd a Brland—Kellogg-féle örökbéke és barátsági törvény tervezettel foglalkozott. Rámutatod, hogy Magyarország mindent megtelt, hogy a döntőbírósági elv gyakorlati tovább fejlesztésével az általános béke fenn-tartásához hozzájáruljon.
Magyarország az elmúlt évben Is több döntőbírósági szenödést kötött és további sorozat tárgyalás alatt van. Az első ilyen szerződésünk 1923 -ban Ausztriával jött létre ét kiterjed az összes vitás kérdésekre. 1924 ben Svájccal él 1927 ben 0 aazországgal kötöttünk szerződéseket azzal az elvvel, bogy a vitás kérdések, amelyek diplomáciailag el nem Intézhetők, a béke biróság elékerüljenek s ha ennek közvetítése ls eredménytelen lenne, akkor a választottbiróság döntsön.
— A választottbiróság! szerződések megkötésére Irányuló törekvéseinket eiösen megbénították azok az események, melyeket tavaly decemberben észleltünk a magyar-román agrárperek népszövetlégi tárgyalása során.
Magyarország közvéleményének ezek után a tapasztalatok után aggályai voltak a békeblrósdgl szerződések reális értékét Illetőleg, mindaddig, amíg komoly próbálót nem lál/a annak, hogy a döntőbíráskodás gyakorlatilag is blztositható. Ezért voltak függőben az ilynemű szerződések megkötésére irányuló összes tárgyalásaink, a népszövetség márciusi ülésszakáig, melyen az agrár-vita visszaterelődött jogi térte. Ha ebben a felfogásban változás néni áll be, — amit minden bizony-
Este fél 10 óráig tartott a minisztertanács
Budagest, május 18. (Éjszakai rddiójelentés) A kormány tagjai Bethlen István gróf miniszterelnök elnökletével ma délután 5 órakor minisztertanácsot tartottak, amelyen kizárólag folyó ügyeket tárgyaltak. A minisztertanács este fél 10 órakorért véget.
A hősi sirkö-akció befejezését szolgálja
a Nőegylet hölgyeinek urnagytlj-tése a vasárnapi hősök-Unnepén
Nagykanizsa, május 18 j Hl. sz. urna a Fischel-köny vkereske-A város közönsége és katonasága dés elölt: Bloch Lászlóné, Kayser
által holnap délelőtt rendezendő bö-sök emlékünnepe Iránt óriási érdeklődés mutatkozik. A rendezőség napok óla fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy méltó legyen a magyar hőaök emlékéhez.
A program változatlanul az amit előző számunk egyikében már közöltünk. Az emlékbeszédet Krlzsala Ferenc plárista gimn. tanár lartja.
A rendezőség ezt az alkalmat fel akar|a használói arra, hogy a Zalai Közlöny által megindított hősök sir-köve-akclót befejezéshez vigye.
Azért az összes Nflgyesülelek hölgy tagjainak bevonásával nagy urna gyűjtést rendez, hogy az ősszel már ne legyen egyetlen katona sir, melynek az élők áldozatos hazaszeretete nem állított volna sirkövet.
Es ez lesz a háborús liz éves évforduló] i alkalmából az eleseit hősi fiaink emlékének legszebb és leg-kegyeleleiebb megemlékezése.
Azért ha holnap az urnák melleit lelkes hölgyeink egy-egy persellyel fordulnak felénk a hősi katonaslr-akclóra — adjunk tehetségünk szerint, aszerint, ahogy Isten földi javakkal kit hogyan megáldott.
Az urnáknál a következő hölgyek végzik a gyűjtést.
I. sz. urna a felsőtemplomnál: Barabás Kálmán lé, Máglcs Etel, öl-vös Emllné, dr. Stabó Zilgmondné. II. sz. urna az alsótemplomnál: Bartal Bóláné, Farkas Vilma, Oyö-mörey Istvánné, dr. Merkly-Brlui Józsefné és Pollák Istvánné urnök.
Etekné, Révész Jánosné és Welser Jánosné urnök. IV. sz. urnák, Fó-ut éa C«engery-ut sarkán : Berlin Ágos-tonné, Frank Jen íné, Kertész Lajosné és dr. Tamás Jánosné urnök. V. sz. urna, a Fő-ut és Sugár-ut sarkán : dr. Kibán Imréné, dr. Rothschild Btláné, Szemann Andomé és Vegele Károlyné urnök. VI. sz. urna a Központ Kávéház elölt: Hemmerl Károlyné, Kelemen Ferencné, Ro-senfeid Józsefné és Székely Nán-domé urnök. A gyűjtés kezdete délelölt fél 9 órakor lesz és déli 12 óráig tart.
Minden urnához még a Szociális Missziós Társulat ltányclubja és az Izr. Jótékony Leányegylet három-bárom-három tagja fog beosztatni.
Keszthely hősök-ünnepe
Keszthely méltó lénnyel űli meg a hősi halottak ünnepit. Hósök vasárnapján háromnegyed 12 órakor ünnepi mise lesz a plébánia templomban. E<ulán folyik le az ünnepség a templom bejáratánál a hősi halottak emléktábláján\\\\. Az ünnepi beszédet dr. Berzsenyi László kir. közjegyző mondjs. Az Iparotok Dil-köre énekszámokat ad elő. Ü.inepély alatt a leventék, cserkészek és akadémiai hallgatók 15 csapata 10—10 taggal kegyeleti stafétát fut, amelynek végén a futók megkoszorúzzák a hősi halottak emléktábláját. Az ünnepségen, haciak valami akadály fel nem merül, megjelenik az akkor Keszlhelyra érkező Albrecht főherceg ls.
A nagykanizsai rendőrség igen sikerült fogást csinált tegnap. Sikerült az egyik detektlvnek felismernie egy a budapesti kir. ügyészség állal régóta körözött fiatal szélhlmost, aki elfogatása elöl éppen Nagykanizsán keresett menedéket, azonban alig tette be lábát az egyik helybeli szállodába, amikor a személyleírás alapján a kapitányság ügyes detekllvje letartóztatta.
Az illető Keresztes István, jónevü, ismert, előkelő fővárosi család gyer-
Budapesti mágnások előkelő származású csalóját tartóztatta le a kanizsai rendőrség
A kir. ügyészség az ijjat a Marhó-utcal fogházba szállította Nagykanizsa, május 18 | meke, aki legutóbb Budapesten gróf Almássy és gróf Pongrácz-nil különböző szélhámosságokat követett el, amiért büntető feljelentést tettek ellene. Keresztes István Nagykanizsára jött — egyenesen a hatóságok kezeibe.
Amikor a kapitányságra előállították — az ügyeletes rendőrtiszt előtt beismerte, hogy ő a körözött egyén.
Átadták a kir. ügyészségnek, honnan kihallgatása után még az éjjej átszállították a budapesti kir. ügyészség Markó-utcai fogházába.
Szenzációs nyári újdonságokat
vásárolhat
divatáruházában.
JOO^m. príma eponge, színekben P130 # Dnplaszóles színes hímzett grenadin P 2-
1928. má|ui 19
ZALAI KÖZLÖNY
napihírek
............*t»H»*i«»tt»«»««M>MHMMMM»«..««..
NAPIRENÜ
Május 19, szombat
Wómat katolikus : Cöleglln p. I\'rolest Ivó. IzraellU: Ijar hó 29. Nap kel reggel 4 óra 19 perckor,
nyugszik délután 19 óta 31 perckor. •
Uránia Színház. .A vörös lovas" Texssi történet ti lejezelben. .Bibero és ai sutobanditák" és .Az elektromos ember", burleszk 2-2 telv. ban Hiradó
A legszebb amerikai nő 3 napig Nagykanizsán
— Minisztériumi kiküldöttek Nagykanizsán. Tegnap Nagykanizsára érkezeit Issekutz Aurél h. belügyi államtitkár, Polczer A non belügyminisztériumi (iikár, Moor Oizkár külügyminisztérium! liikár és Fdbry Z Hán szon bj.bclyi rendörtanáctos. A bizollság Nagykanizsán, mint bs-tárállomáson, az u levél ellenőrzés rendszerének könnyítését célzó tanulmányokat végzett Ugyancsak tegnap érkezeit blvalalos ügyekben Nagykanizsára Kovács Dénes belügyminisztériumi osztálytanácsos. A miniszteri kiküldöltek mi reggel utaznak vissza Budipestre.
— Járási tisztiértekezlet. FJyó bó 25 én járási tiiztiértekezlet lesz dr. Botlka Andor főszolgnblró elnöklete alat\'.
— A Szociális Missziótársulat keszthelyi szervezete májua 20 án délután 4 órakor tartja rendes évi közgyűlésé\', immár a XI -ik, melyre a budapesli Központ G. Elek Amália S. M. nagykanizsai házfőnököt és Vörös I. Mibaela S. M. nővéri küldte ki
Dolores del Rio,
a legszebb asszony játsza a
CARMENt
— Orvosok kirándulása Készt helyre. Tudósítónk írja: Május 19 én egy 37 tagból álló kiránduló tá ta-ság less tanulmányutat Kesz helyre éa Hévizre. A társaságnak 10 klinikai orvos és 27 orvostanhallgató a tagja. Vezelö|e dr. Dalmndy Zoltán egyet. m. tanár, a kiváló balneolo-gus. Hévízen balneclogiai előadás lesz a társas*R részére
= Házasság. Blnder Óéra gyógy szerész és özv. Hegedűs Pální Kele Paula há»as«á?ot kötöttek.
— Május 28 ára halasztották a Zalamegyei Ipartestületek Szövetsége nagyválasztmányi ülését. Az eredetileg 20 éra tervezett »agy-választmínyl ülését a Zalamegyei Ipartestületek Szövetségének techni kai okok miatt 28 ára halasztotta az elnökség, amikor is Nagykanizsáról Jülön autóbuaz megy Sümegre a delegál .-ikka\'.
— Hévízi autóbusz menet. Vasárnap dí után 12 óra 30 prickor az autíbutz Nagykanizsáról Hévizre Indul kelió jelentkezés esetén. Viteldíj 3 20 P, retour 6 40 P. Jegyek Krátkj-\'.özedében kaphatók. Visszaindulás Hévizröl délután 7 órakor.
Nagykanizsa, május 18
(*) Mi sem világítja meg jobban a film hatalmas fejlődését, mintha összehasonlítjuk a 10 év elölli Carment - a maival. Midőn 10 év előtt megbízták Raul Halehet, hogy a Prosper Merimée világhírű novelláját filniesilse meg, az három hét alatt teljesen elkészült vele és le-szállította a negatívot. A mai Carmen felvételei azonban több, mint félévig tartottak. A scenariuni kidolgozása — melyet ugyancsak Raul Walch készített — maga hónapokig tartott. Kosztilmtervezok utaztak le Spanyolországba, ahol a legnagyobb gonddal válogatták össze a kosztümöket és díszlett ket.
A film szereplőit is a legnagyobb gonddal, lelkiismeretességgel válogatták nteg. Legkönnyebb volt a címszerepre alkalmas művésznőt megtalálni, mert ott volt Dolores del
- Műkedvelői előadásokat tartó egyesületek figyelmébe. A belügyminiszter rendeieiet adott ki, mely szerint a láttamozott alapsza-bályu, műkedvelő előadások tartására alakult egyesaletek 30 napon bellii kötelesek belépni a Mögyar Műkedvelő Egyesületek Országos Szövetségébe. A műkedvelő egyesületek, továbbá az ugyan más célból alakult társadalmi egyesületek, ha műkedvelő elői-d.\'sl akarnak tartani, valamint a magánszemélyek is kötelesek az Általuk rendezendő műkedvelő előadásokat a Magyar Műkedvelő Egyesületek ü szágos Szövetségének előzetesen bejelenteni, melynek megtörténtéi, valamiol a szerzői jogdíjak lefizetését a; előadási engedélyező rendőri h.lóságnál a kérelmezéstel egviJe|(lleg igasolpí kell.
= Üvegezés, kütt lés, képkerete zés igen olctón Púmnál, Király u. 10.
— Tavaszi kabátok, jurnper ruhák, női kalapok, óriási választékban a Magyar Divatcsarnokban. Fő ut 13. szám alutt
CARMEN
a legpompásabban kiállított film
— Királykisasszony éneklő
babái cint alatt egy rendűdül bájos gyerntek-\'öadást tarlóit áldozócsű törtökö i az Euchariaztikui O/ermuk-szöveltég, mely alkalomból a Roz-gonyi u cai tornaterem teljsaeq zsu-fol\'an megtelt szülőkkel és érd?krdö közönséggel. A darab rendkivül ügyesen ki volt választva. C upa hazafiság és irredentizmus — egy finom szövésű mesejátékban, amely mulattat és szórakoztat. A kedves gyetmeksercg is kitett msgáétt é:: oly otthonosan mozoglak a színpadon, ho?y öröm volt nézul. A sze-teplők közül fel kell említenünk a következőket: 0*1 Ilonka, Könlg E-lka, Farkas Irma, Keszler Klára, F.irkas Kata.Trlpammer Rózsi, Rózsa Lenke, Almássy László, Raffal Jeuö. Éukló babák: Benedek Pus, Eiős Anikó, Ketling Klárika, Hemmert Baba, Horváth Vali, Dedovátz Oizi,
Rio, akit temperamentuma, ragyogó tehetsége és páratlan szépsége, valamint spanyol származása direkt predesztinált a szerepre. Sok próbafelvétel ulán Mac Laglen-re bizták a bikaviador és Don Alvaradorra — egy izzig-vérig castiliai színészre Don Jósé szerepét.
Midőn a film Amerikában megjelent, egy csapásra meghódította a közönséget. Dolores del Rio művészi játéka, ragyogó szépsége és tüzes temperamentuma kiválóan érvényesül e filmben, mely az elepedő szerelem és lángoló gyűlölet klasszikus filmje. A film csupa szenvedély, izgalom és egy rendkivül finom erotikum vonul végig az egész cselekményen, mely lenyűgözi és fogvatartja a nézőt.
Az Uránia kedden, szerdán és csütörtökön napi 3 előadásban mutatja be a Carment. Fotók láthatók már a főutcái kirakatban.
Kern Zsuziika, Nagy Tusi, Brassányi Edit, Várady Mária. Udvarhölgyek: Kállay BOske, Huch\'hausen Mária, Ctákányi Manci, Lakatos Éva. Ud-vermesler: Kozák Ferike. Testőrök : Lukács Miklós, Tóth Béla, Krom-pacber üíza, Wagner Laci. A darab betanítását és rendezését Meggyesy József és Rudnyánszky Miklós hittanárok végezték nagy lelkesedéssel és ügybuigósággal, mig az éneket Oógl Mária tanítónő tanította be. A rendezőségnek nagy segítségére volt Béres János tanító. A szülök és közönség a legnagyobb elismeréssel és hálával adóztak a fáradhatatlan hittanárok sikeres munkájáért.
— A gimnázium Igazgatósága ezu on mond köszönetet báró Inkey Józsefnek 50 pengős adományáért és azon szülőknek, akik szállásra és étkezésre vidéki növendékeket vendégül fogadni szívesek vollak.
— Fővárosba utazó olvasóinknak páraildu kedvezményt nyújt a Keleti pályaudvarral szemben levő, elsőrangú Park Szálloda, amennyiben a szobák árából 20 százalék, az éttermi árakból 10 százalék engedményt ad a Zalai Közlöny kiadóhivatalában beszerezhető előfizetési Igazolvány felmutatása ellenében. Egyban felhívjuk a Park-Szállodának iapuuk más helyén olvasható hirdetésére figyelmét
CARMEN
a legizgalmasabb film:
[topa szenvedély. íiooi mttiia
= Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak. = Tornacipők és tornatrikók,
futball és atlétikai dresszek, cserkész f :lsz írelések legolcsóbban kaphatók Szabó Antal sporlüzlelében.
VvWAVAW
IMIácéa
A nagykanizsai meteorotokul meg-tlgyíló Jslontésrk : Pénteken a Mtnir tik éi Reggel 7 órakor +9 8, délután 2 órakor +16 4, este 9 órakor +118.
Ptlhiicf. Reggel felhős, délben kltaé felhős, este felhős égboltozat.
Szélirány i RegRel Kelet, délben Dél, este Délkeleti szél.
A Meteorológiai Intézet jelentéte nt rtnt enyhe Id6, Inkább csak nyugaton helyi ztvaUuokkal.
Pacsai esetek
Virágos templom
Ha bármikor belépünk a pacsai kath. templomba, szivet, lelket gyö nyörködlető virágdíszben látjuk az oltárokat... Igy van ez télen, nyáron. A község népe nagyon szereti a virágot.
... Most meg a kerti és mezei virágok illatálfa tölti be a templomot, más-más sztnü vlrdgok csodálatosan szép elrendezésben díszelegnek az oltárokon... A község apraja- nagyja buzgólkodik ebben s a nemes verseny annyi sok gyönyörűséget szerez az oltárnál térdeplő áhítatos lelkeknek...
A takarékpénztár uj épülete
Ismét egy szép épülettel lett több Pucsán : a takarékpénztár uj épülete. Kanizsai építészek müve. Ugylátszik ujabban minden szép és Jó Nagykanizsáról Jön. No, legalább ez biztató remény, hogy nem lesz tovább Pdc a Nag)kanlzsának mostohagyermeke...
Két polgártárs ls szemléli az épületet, az egyik morfondíroz, majd megszólal:
— Hát koma, ások, sok, ml megint építettünk egy szép épületet.
A másik rezignáltán Jegyzi meg:
— Csak az a méhkas ott fenn, az lenne nagyobb...
Pacta füstölt
Nehéz napok voltak a mult hét napjai... A fagytól való rettegés nem hagyta aludni a gondos gazdákat. Különösen a szőllöt féltették. A mélyen fekvő 100 holdas Csorbakutl-dülő volt veszélyben. A gazdák már éjfélkor elkezdték a tüzelést, a füst miatt. Minden gazda künn volt; a főjegyző, kl maga Is szöllőblrtokos, kezében a hőmérővel... Sürü füslgo-molyag ülte meg a völgyet. A fűsttengeren kívül —2 fok, Itt 1° — állapítja meg. Igy meni napról-napra. Agyonfáradlak, füstösek lettek, de a szől-lőt megmentették... ...dl.
— Porzsolt-jubileum Nagykanizsán. Az Országos Porzsolt-|ubl leum Bizottság a pécsi Nemzeti Színház művészeivel karöltve, Porzsolt Kálmán, az Illusztris író ünneplésére, Porzsolt Kálmán személyes részvételével művész- és előadói estélyt rendez. Porzsolt Kálmán Irodalmi és köztnainu társadalmi működése közismert az ország kO-zöntége előtt. A P.stl Hírlap Esti levelelnek kedveshangu, Igazmondó Zsoltja régóta kedvence az újságolvasó közönségnek s mos\', hogy személyesen vesz részt az ünnepségen, módjában lesz közönségünknek, hogy e kiváló irót félsiázedos jubileuma alkalmával a város tradicionális vendégszeretetével és kiváló érdeklődésével ünnepel|e. Szellemes, humoros előadása, rögtönzött konferánsssi mellett a pécsi Nemzeti Stlnkáz művészet Porzsolt két hangulatos egyfelvonásos vígjátékát játszik. Az estély Nigykanlzsfn má|us hó 26-án, szombaton a Városi Színházban lesz megtar va.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávéhátában VIII., Baross-tér 10.
ZALAI KOELOHT
1928 május 19
Wakef ield■
Castrol
-w^jr a • * Lerakat rfapykan zán
JrlOTOr dll SÍPOS ANDOR cégnél.
Vér-, bőr- és idegbajoiok a te -méizeies .Ferenc József" kesciüvl zet igen jó eredménnyel használják Az orvosi lulomány legjelentékenyebb elméi i jak, hoíy a Terenc József viz halátóval minden ekin-teiben meg vann*k e\'égedve. — K°phaió gyó^ysztriárakbari, diogé riákban éa füszer\'izlt tekbe".
— A kestthelyi Leányclub szerdán este páratlan sikeirel h >zia síinro a GUI Baba c. remek színjátékot. Nigy volt a siker, de megérdemeli. Hü kép: nemcsak a város kultúrájának, ban<-m a szépért és mQ/é8ziért leik • sedal ludó hozzáértésnek is. Ez hz elöadia ugyanis megmulalla, h gy Keszthelyen nemcsak a régi kullura emlékei világítanak, hanem a kuliura ilt állandó máglya üt. Az elóadás szin|átfzó-, ének- és zenei teljesítménye a tnn-gasabbloku kriikát is kihirja. Fejér Micinck és Sztonkovlts Lilinek, a kél nói főszereplőnek, ma már nemcsak Keszthelyen közismert a hang|a, hanem szélesebb körben íj. Az chő a pscsiria, a második a csalogány. Nagy színpadhoz méltóan játszották meg legújabb sz repciket is. M^gis, mig h\\jér Micinck énekéét1, aJdig Szlankovics Lilinek játékáért járt ki a löbb (apa. Igazságosan es megérdemelten. A lérflsiereplók közöl Burg Zoltán éli ai eltö helyen; viile, ragaútu m-gáv.l a d\'.rabot. Minden érzelemre megfelelő hang|a és mozdula\'a volt. Rigó hlván hálás szerepének minden c\'.inyéi ki használta és rokszor indította kacagásra a publikum >t. Vértesi Feruic férfias volt. Ac tnsemble teljest n egy fővároai nsgy »zinpad hatását keltette a Mcrilé.őbeo. É ick- ct táncos kaiok, stílszerű éa féayes ruhák, eltörendő diszlelek jelzik a rendezőnek, Burdlh Imre káplánnak, odaadó és firadhaUtltn munkáját. A zenei rísz bclatiiiója éa vezetője Balázs G,uia zeneakadémiai növendék volt, aki helybeli urakból álló, teljes színpadi zenekarával művéaii leljesiiményi végzett és elsőrendű élvezetet szerzett. Az e\'fadátnak oly nagy volt a sikere, hogy szombaton este meg kell ismételni. S eselkg még löbbózör Is.
SZÍNHÁZ
ÉVA
Mit;dOtnze n hény emb<-r voll jelen a szlnházbin, mikor Witlner éts Bcd.mtzky kedves operettje meg ke.dJdötf, ám Ias6ankín! megérkezett a köiönség éa elfogadh tó házat alkotolt.
A bá|os, könnyed L< h r-mursikáju dar.\'bct a nagykanizsai közönséggel nem kell bővebben megismertetni, igy csak a színészek játékáról akarunk hesz4mol.il.
A cimszeiepet kreáló Kóbor Itén a msga kereseten, nemes eeyénl-téglt |áiék«nak minden mozdul.tiA-ban életábrázolás és lélekjeltemzés. Minden Izében, érzéseiben — nő, a maga pazar varázsában, amely bűbájosai les! minden1. A szövegbe leikel lehel, mozdulMa élei. Éneke rayvoitó, meeg és szirtea.
Pálfi Biankd csupa ttmperomen-ium, egyik lei-Jobb slakitísa volt Packarel Rzerepél>en. Méltó partnere fílharl. Sugár O/u\'a \\c.e6 férfiszerepében olyan lesitlrl, póz nélkül természetes |álékot produkált, amiiöl kevesel Iá unV. Némely jele ncréb\'ín felséges. Kormos Ferenc, a társulatnak ez a HU nő művésze, kevésbé neki való szerepétvn ia igyekezett elsőiendűl nyújtani. Csáky, Sebestyén kisebb (terepükben in meRíillták helyűk?!, ö szjAtik kifő gástalin. Rendezés eülsrerfl. A zent-kar 0. Niigy Tibor katnaey Ailektn ó vezetésében hiven tolmács illa I ehár könnyű, fülbemászó muzsikáját.
__ (B. R)
A színházi iroda hireii
Vusdrnap délután, olcsó helyárak kai \'dStty kidve* zeníjU r:p-rcttJ--, a „Legkisebbik Horváth leány" ktril s/inre.
.Borcsa Amerikában" szombaton és vasárnap este. É thstö az a rmgv érdeklőd.a, mellyel köz-ínségünk c.en operet\'ujdonsóg betnuia\'óját várj.. A t ud p:st| sikerek uláu a pompás Fedíik-opcMt n lözö-isíg srlvéher. férkőzött. Török Rrzső és E i őd T..-mán elkalandoztak témájukért a déli bábos magyar rónasájr i. Arakama i kis tanya tz^n\'sazckere alól lndu* messze uap,y útra Borcsa, a rúkama?i mezítlábas p\'usRzihercfgiift, hogy keresztül vezessen bennünket & n»g,-ravágyá*, a dicsőség ts llnnepelielés mánto ós ulján Am r kái^, de ahol rrinden magyar szivén úrrá lesz a honvágy. Sok-sok mosolygás, kac j közt nern egyezer lopi/ik könny a szemünkbe. A (Viapyar sóliuj Iiredenti
tió\'ája: L\' gyen ugy mini régen vo\'ll. ..
s i\\? emleKCiések kedves melódi.l mi d tzi.bemarkolók.
,0 os ország\'. Hétfőn és kedden est u87. a iieinu\'alóji Allred N.u-mar.n vil/ghiiü drá nájána-. A fötét levegőjű, kotr.or dráriia I P<tl cár, a ha filmaa Katalin cárnő fiának buká sAt fetii. A n;gy orocz birodilon miidenhaló ua fel, ntieg. Tudji, h >kv a clti ko ona árnyékában o 1 r j özik a vég^e ... c. kegyedenné tfszi. VergődJiébeit éri cl az östze-tsitüvök tőre, amil a kancellár irl nyit szivének, hogy a cárevics trónra-01 elétével a foriadalo n fenyegető viharától megmentBe a bitoüalma\'. A duab kél fóalakját Surlay Imre és Vértes L\'ijoa já\'s/ák.
KÖNYVEK, LáPOK
Balla Borisz: A frOegeni legenda
M;gl< pőbb könyv alig jeleni meg nálunk az utolsó években B lla Borisz regényénél, mely szerzőjét egy Cíípísra »z elismert itó!t so-ába emtlle. Elül ez a szokáEos »zórakoz-laió, mesélő legényektől. Világnézet és állábfug! iláa van benne. A leg-moderntl\'b vi\'ágáramlalok életszem lélete, mely hircot hirdet az u olsó félszázad valláíta\'snaága ellen. Tiroli Mu régi-régi háztcskái között indul meg n regény egy magyar miniszteri ti kár és egy orosz grífnő szerelmével. S jtelmej, érlheietlcn,\'uditalatll vágyat vor.rzák egymáahoz ezt a kt t lelke). Lukács Oyörgy miniszteri titkárt vsióságg-il megbűvö i a magára hifgysto t, idegen világokban vergődő oroíz grófuó lelki nagyság). Együ t jtíjík sz alpok fenyvesi il, ör.ftled ten ót vágyakozva rz elét hitetlen nirg sságokbrn cfiillngó | ges ■ rm.\'ik f lé. A minisz\'eii tiikár mindentől t:lf< kdkerik, hivatalról, fcl\'f.égröl s a két lélek Siert-lm^ u vbIIííos ina-gas--á;;iikbu em Ikedik. Irina Suvo (ina otosz gtófiő a fiűei/enl kö/ép kori legend t Síugiji\'Bzcifjlra teugri\'t a ftüfgLiii vár ormától, Luk.*c« Oyörgy p^dig ollmarad eiboru\'t léleiikel, ösz-ste-örve, mint nkineH semmi közn ehhez n világhoz.
Á bn\'ó intel\'igencia l-llemzi az ir*s mind;-n sorái. A Stádium Sajtóvállalat R-T. (VI, Rózea-utca 111) adu ki Ízléses kiAlliiásb^n. Kapha\'ó mind n könyvliersiikedésbcn. Ara 6 P"nKfJ. _
Évente hat kftnyv, egy folyóirat és festmény vagy szobor havi 2 pengőért!
Aiucilkat sliluui ulitíssal lepte meg a vidílii műveli M)iöiiséi;cl n magyar Irrik ts mtlvészck vAtlalatakéiil alakult ,1\'iklya Kullu\'váüalal*. Otcsrt hivi bérleti tagságot Iliidet oljki\'n\', hogy tiavl kélpcngös lagdi) ellenében ingyen sd kéthavonként egy a ,l:á lyn Kultnrvállalat" kiadásában újonnan incgjclenA rerinvt, novellás- vagy verseskönyvet a lc|:kltlluébb elcsatolt leilllell és hazai irék milvelbOl; inuyen adja az ésszel meginduló .Magyar Fáklya* cimtl irodalmi és müvdszl folyóiratot, melynek 25 hazai
és túlnani iró, etztéllkus és mllvész az állauoé munkalársa és amely lap sz egéiz
magyar nyelvterület dolgával fog fogtnl közit; »égUI kisorsol évente tízezer pengi! értekU festményt é* szobrot azzal a szándékkal, hogy <• vidéki müveit osztályok művészi ízlése ismét a helyes Irá .ybi terelődik.
Kit n nagyszerű akciót annál Is inkáhb ujáuljuk olvasóink szives ügyeimébe, mivel a „l-Aklva Kulltirvillalat" magyar Irók és művészek tökéjébél létesült olyan Intézmény, melynek céljs, hogy viiszaállitss a magyar szellemi Integritást, leMt visszakapcsolja a fagy magvar kulluregységhe a trianoni szerencsétlenség óta abból kirekedt elcsatolt tertlleti irodalmat és művészetet
A .Fáklya B rletl Tagság" inténnényí-nek bárki tag|a lehel, hl bélyegben 20 filléres beiratkozási dijat csatolva felvételre jelentkezik a .Fáklya KulturvállalaC Igazgatóságánál (Budapest, VIII., Baros u ca 4.1) A Jelentkezés után 2 pengős utánvéttel (elsé tag H|) azonnal megküldik az elsékOnyvtl Kiüzsclyl ErzsCbel erdélyi kflltónö 30 éves Iréi jubileumára készült disiművet és a .Belépési Nyllslkozal" nyomtatványát, amil kitöltve postafordultával vissza kell küldeni, hogy minden tag haladéktalanul liozzájus son sorszámozott .Taglap\'-Jához.
A .Fáklya Könyvtár" elsé sorozatában a kOvetkezö művel jeljnnek meg: I. Krü-zselyi lirzsébet (Fetsöylsé-Fjdély) Örök-csenddel kftdön^át 2. Szabó Mária (Ernii hályfalva Erdély) Hazatérék 3. Bárd Oszkár (Oalgé l\'.rdély) A két fiammal, Úristen, ml lesz?! 4 Kácz f\'ál (Ungvár-Felvidék) A könyvnyitó asszony. 5. Nyáry Andii (Budapest) Az én embereim. 6. Mécs László (Nsgykspos-Felvidék) Hajnali harangszó. 7 Ksdnsv Oszkár (Budapest) Itg a város! H Antal Aron (Csíkszereda -Erdély) A ka rácronyi vendée 9 Gáspár Jené (Budapesl) Sikolt a lö d. 10 Szántó OyOrgy (Arad Erdély) Rézváros II B Molnár Mária (Budapest) Az elfolyé idének partján 12. Holicsy Oyula (Pozsony) A mi életUnk.
)( Kossuth fogságára vonatkozó Ismeretlen adatok közlését kezdte meg a .Napkelet május 15 i siámA Kossuthnak eddig még nyilvánosságra nem került levelel alap-Ián. Kossuth szabadságharc eiötti éle-lének talán legjelentősebb kortz -kAra vet világot Markó A pádnak ez a cikke, mely mind témájánál, mind ptdig feldolgozásánál fogva a legnagyobb érdeklődésre tarthat számol. Bibó L.Jix páiatlan sikerű társadalmi rce.t\'nyét. a .Rabtüzet" foly talj i, Mihályi Á^nes .Szürke szőve:-nek" é? Kitlán Zolién .Az első pénz" Című elbetzéléaé! közli. Az eiazaki to\'t felvidék magyar irodainál Méci Lás;ló költeménye képviseli. K Koz tna 1 ona versével szerepe\'. A kri\'i kai, z-.nei, színházi és művészeti szemlék cikkeit Eekhatdl Stcdor, Németh Lász\'ó, Oalamb Sándt.r, Káttay Mtatós, P pp Viktor, Márfiy ÖJöu és mások írták. Mutatvány-sz<mit díjtalanul kü d a kladóhiva ta\': Buí>pest, I., Djbren\'el u 12.1 5
)( Bónyi Adorján uj regénye.
L\'gkiváióDb regeoyiróink egyike, Bioyi Adorján most kezde neg legujdb\') rrgényének ,A kék bálvány" clmU uj.lonságán-k kOz\'éíét H iczeg heii lapjában, az U, Idők-ben. A laneheii s/ámábin folytatódik Ludvig Wolff cg ik legérdekesebb regénye, B-ssel dok or fellámadá\'a, azonkívül Farkas Imre, Suráuyi Miklóa, Vol-novich Qíza, S klóssy László, Somlyó Zoltán, Drasche Lázár Alfréd elbe szélésel, versei, cikkei gazdagítják az U| Idők eheti számá\', amely
Pünkösdre a legjobb cipők
Miltényi Sándor és Fia cipőáruházában
Ötven éves cég. Főúton, a város palotájában. Szolid kiszolgálás.
ümerikai tennisz-cípő n&í fonott sandálok
krepp gummitalppal nöi II- —, férfi I2-— 13 pengő é« 17 pengft
Slürh:: gyermekcipók
a legolcsóbb árban
májúi lQ
pompái képeken kívül még gazdag lovatokat tartalmaz, rejtvények, ker léfze1, gasztromla é« azerkeaztöi Ozenetek. Az Uj Idők kiadóhivitala
ZALAI KÖZLÖNY
kérésre di|talanu1 küld mutatvány-azámo\'. Előfizetési ára negyedévre 6 40 pengő. Budapest, VI. Andrássy-ut 16 szám.
sportelet Zalai középiskolák atlétikai versenye Nagykanizsán
Mind a négy Intézet várakozáson felQII eredményt produkált
Nagykanizsa, májúi 18
A nagykanizsai plaris\'a reálgimnázium „Hunyady" sportköre Á\'dozó-ciü őrlőkön délután, a sümegi főreáliskola, a zalaegerszegi állami reálgimnázium és s keszthelyi premontrei reálgimnázium részvételével, intézetek közötti attikai versenyt rendezett. Az ifjúság és a sportbarátok nagyszámban jelenlek meg ezalkalommal a nagykanizsai Zrinyi sportpályán.
A pompás idő ünnepi hangulatot teremtett és a leg|obb formájú négy Intézet ifjúsága ismét hatalmas tanúbizonyságot tett évről-évre való nagyszerű fejlődéséről és előrehaladásáról az atlétika terén. Az egész együttes katonás, céltudatos nemzeti testnevelésről teez tanúságot, amely örömmel töltötte el a jelenlevő közönséget.
A díszes közönség soraiban olt láttuk lnkey József bárót, dr. Sabjdn Oyula polgármesteri, dr. Szabó Lajos klr. főügyészt, dr. Krátky István főjegyzőt, Mlchnay Oéza főtitkárt, a .KISOK" képviseletében, Eberhardt Béla tankerületi főigazgatót, dr. Kaufman Lajos városi tanácsnokot, Sabjdn Jin* sünegl főreáliskola! igazgatót, a keszthelyi, a zalaegerszegi, sümegi tanárokat, fö!eg a kanizsai piarista tanári kart Testnevelési tanárok: Nagykanizsáról Deák János, Keszthelyről Czlglin Károly, Zalaegerszegről üdlhy Elemér, Sümegről Szűcs Miklós.
Nagy tetszést váltott ki a csapatok zászlós felvonulása fascista üdvözléssel. A nagykanizsai reálgimnázium lljuságl fúvós-zenekara ismét derekasan kitett magáért.
A közel 3 óráig tartó verseny eredménye:
Csapatversenyek Diszkoszvetés. Ötös csapatverseny:
1. Keszthely 28 28 cm. állag. (Bronz szobor vándordíj).
2. Nagykanizsa 27-57. 3. Sümeg 26 30. 4. Zalaegerszeg 21 03. cm.
Magasugrás. Ötös |csapatverseny:
1. Keszthely 154 cm. átlag. (Bronz szobor vándordij.)
2. Nagykanizsa 147 2 3. Zalaegerszeg 147. 4. Sümeg 145 cm.
Távolugrás, ötös csapatverseny :
1. Keszthely 5 34 cm. átlag. (Ezüst serleg vándord.J)
2. Nagykanizsa 5 28 3. Sümeg 4 98 4. Zalaegerszeg 4 76 cm.
Súlylökés. Ötös csapatverseny:
1. Sümeg. 9-26 cm. átlag. (Ezüst serleg vándordij)
2. Keszthely 9 19. 3. Nagykanizsa 9 17. 4. Zalaegerszeg 8 05 cm.
Egyéni versenyek
100 méteres síkfutás: 1. Barthos Oyula Nagykanizsa 119. 2. Barla Zoltán Sümeg ÍZ 3. Vörös Djzső Zalaegerszeg 12 mp.
Súlylökés: 1. Horváth István Kesz\'hely 10 45
2. Kaszab Mihály Nagykanizsa 10 42.
3. Somogyi Oéza Sümeg 9 81 m.
Magasugrás: 1. Fejér József Keszthely 164.
2. Barthos Oyula Nagykanizsa 160.
3. Trtfller László Keszthely 160 cm.
400 méteres síkfutás: 1. Barla Zoltán Sümeg 58 5. 2 Bertalan Barnabás Nagykanizsa G0 4 3. Kalser József Sümeg 63 1 mp.
Diszkoszvetés: 1. Kaszab Mihály Nigykanizsa 31\'26 2. Kunstici József Keszthely 3108. 3. Hxváth István Kesitbely
30 40 cm.
Távolugrás: I. Fejér József Keszthely 6 02.
2. Táncos Djzső Nagykanizsa 5 52.
3. Notbnagel József Nagykanizsa 5\'44 cm.
800 méteres síkfutás: 1. Notbnagel József Nagykanizsa
2 p. 14 8 2. Szentmiklóssy Antal Sümeg 2 p. 16. 3. Vargha József Nagykanizsa 2 p. 16 6 mp.
Rudugrás: 1. Vörös Deztö Zilaegerszeg 2 85. 2. Barlhal Bé\'a Nsgykanizsa 2 85.
3 PiUer Lajos Sümeg 270 cm.
Gerelyvetés: 1. Fejér József Keszthely 41 70. 2. Bertalan Barnabás Nagykanizsa 4130. 3. Onencsér László Zalaegerszeg 38 27 m.
4X100 méteres staféta: 1. Nagykanizsa (Kaszab Birtal-Táncos-Barthos 48 4 2. Zalaeger szeg 51 4 mp.
A tennlsz versenyeredményei: Egyénlverseny: 1. Biltera Béla Nagykanizsa veret lenül. 2. Darás László Nagykanizsa 1 v. 3. Smillár Károly Keszthely 2 v.
Párosverseny: 1. Bi lera-Djrás-pár Nagykanizsa. 2. Sztankovlcs- Relschl pár Keszthely.
A III. és IV. osztály kosárlabda mérkőzését a 111. osztály nyerte 2:0 ra.
Az érem-dijakat dr. Síbján Oyula polgármester osztotta ki.
Ebeihardt BSIa tankerületi főigazgató gyu\'tó beszédet intézett az ifjúsághoz, rámutatván arra, bogy csak egészséges testben lakozhatlk egész-
séges lélek.
Nem lenne teljes a beszámolónk, ha nrtn emlékeznénk meg arról a magas színvonalú testnevelési munkáról, amit az intézet tanárai végeztek, bogy Ily szép eredményt lehetett produkálni. _
A csütörtöki levente bajnoki mérkőzések eredményei Haladás-Teleki 1:0(0: 0). Haladás szép játékkal megérdemelten győzött a veretlen Teleki fölött. A győztes gól 1 l-esből esett. Biró Spltzer. 77 FC—33 FC 4:0 (1:0). A 33 ások meglepően szívósan védekeztek és sikerült Isagóliáport elkerülniük. Biró Mandler. Jóbarát—Kath. Kör 5 :1 (2:0). Nem nagy nlvóju mérkőzés, győzőit a technikásabb csapat Biró Kaszt I.
Klskanlzsal Levente—Testvériség 4:1 (1:O).
A kiskanlzsalak szép játék után biztosan győztek. Biró Böhm. Egyetértés-1.1 Zrínyi 5:1 (3:0). Az Egyetértés könnyen győzött a fegyelmezetlen 13 osok felett. Biró Izsák.
Vasutas Zrínyi—Hunyadi 5:0
(3:0).
A nagykanizsai leventelabdarugó bajnokság állása:
1. 77 F. C 8 5 3 - 18: 4 13
2. Klskanlzsal L. 8 5 1 2 24:12 11
3. Zrínyi Vasul 7 4 2 1 18: 4 10
4. Kinizsi 7 4 2 1 10: 5 10
5. Egyetértés 8 4 1 3 19:129 a lóba rá tok 5 3 2 — 21 : 2 8
7. Ilaladás 6 3 2 1 8:4 8
8. Teleki 6 2 3 19:5 7
9. 13 Zrínyi 7 3 — 4 11 : 16 6
10. Turul 7 2 - 5 9: 12 4
11. Kai. Kör 7 2 - 5 11 :18 4
12. Hunysdl 8 2 — 6 10:27 4
13. Testvériség 5 1 - 4 9:162
14. 33 F. C. 7 - — 7 2 :4fi -
Kanizsa utolsó bajnoki mérkőzése
Nagykanizsa, május 18 Vasárnap döl el hoiszas és nehéz küzdelem után a II. B) liga bajnoksága. A sors nem kedvezett nagyon a kanizsai együttesnek, mert a liga egyik legjobb és legeredményesebb csatársorral biró együttesét jelölte ki utolsó ellenfelének, akkor mldön ez
PHÁGA-AUTÓT
vegyen és nem lesznek javítási gondjai.
Elpusztíthatatlan. Üzembiztos. Oloaó.
Igen előnyös árak és fizetési feltételek.
Saját érdekében okvetlen kérjen 2uu árajánlatot.
Kizárólagos képviselet:
nemzetközi Mpketertedtlni l T.
Bndapest, Vilmos csáuár-at 26-32.
a mérkőzés a döntést jelenti. — Kanizsának minden tudását és energiáját össze kell szedni, hogy győztesen kerüljön ki a küzdelemből. — A csapat szorgalmasan trenírozott és nagy ambícióval készül az eljövendő küzdelemre. Hisszük, hogy az együttes minden erejével h írcotnl fog a győzelemért, hogy elnyerje a bajnoki elmet. A mérkőzés kimenetele nyílt, de a kanizsaiak aksrsts remélhetőleg győzelemhez futtatja a piros-fehéreket
A mérkőzést Oibel azöv. biró (Budapest) vezeti, mig Intárbtrák-ként Spltzer és Kasztl szerepelnek.
A KGAAC jubiláris vivó-versenyének eredménye
Keszthely, május 18 (Saját tudósítónktól) A KO*AC áldozócsütörtOkOn rendezte jubiláris vivóversenyét a Hungária nagytermében. A verseny eredménye: I. Rásky Ferenc, 2. vitéz Nagy Mlklói, 3. Ugrón Imre, 4. Molnár Oiza, 5. herenczy István, 6. Jakskh Tibor. A verseny egész napon át folyt. Horn János, Dér Rezsó, Müller Tibor és Regenszperger István bíráskodása mellett. Verseny után Sass Oibor védnök-tanár, Kajcsos István Ifjúsági elnök és Rásky Ferenc szakosztályvezető üdvözölték Fábján Zsigmond vivómestert, ski 25 év ÓU tanítja az akadémia Ifjúságát. Az Ifjúság vezetője emléklapot ii nyújtott át a jubilánsnak.
Autókatasztrófa emberhalállal Balatonboglár mellett
Balatonboglár, május 18
Simon Jenő balatonbogiári kereskedő áldozócsütörtök délután Dobos Lajos autóján Lellére hajtatott. Vele volt Fürst Ferenc és egy 12 éves fiu. A gépkocsit Simon vezette. Az országúton egy szembejövö autó kerülése közben a gépkocsi egy fának ütközött és az árokba fordult. A kocsi pozdorjává tört. Fürst Ferenc koponyaalapi törést szenvedett és meghalt. Simon könnyebb zuiódist szenvedett, a gyermeknek semmi baja sem történt.
Uránia Iijépmé
Szombaton 7 és B órakor Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
Texasi történet 6 fejezetben.
Főszereplő: TOM M I X. #
Bibero és az antóbanditák
Burleszk 2 felv.
Az elektromos ember
Burleszk 2 felv.
HÍRADÓ
ZALAI KÖZLÖNY
1928 május 19
■OZQdSZniHiZAK
Uránia Mozgóképszínház. Ma siombalon 7 ég 9, holnap vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor .A vörös lovas" Texati történet 6 fejezetben. Pösze repiő Tom Mix. „Bibe-o és bz autó banditák" és „Az elektromos ember" burleszk 2—2 felvonásban. Híradó.
Keszthelyi Uránia. Szombaton .Pánik", kalandos történet 12 felvonásban. Csak 16 éven felü\'ieknek. Főszereplője: Harry Piel.
löZfltmiÁÍ
TÓ7SDI
<
A mai értéktőzsdén ingadozó volt sz irányzat. Eleinte egyenetlen volt az áralakulás, később a piac elgyengült. Zárlat felé azonban a spekuláció véleményes vásárlásaira megjavult a tendencií, ugy, hogy a tőzsde idő elején történt áivesiteségek oagy-résit megtérültek és zárlatkor ez értékek nagyrésze kisebb nyereséget is tud felmutalnl. Kisebb része az értékeknek azonban egy árnyalattal gyengébben záit. A forgalom közepes volt. A fixkamatozásu papírok piacán Igen csekély volt a forgalom. A valuta és deviwpiscon, lényegtelen olcsóbbodások lörién\'ck.
Zürichi zárlat1
Pária 20 42\',i, London 25 321/1, Newyori 518 92\',i llrttwMsl 72 45, MUanu 27-33>/«, Midiid 87 00, AmitcrOaa 209 35, Bulin 124 17 Wlei. 7SOO. Sotu 3 74\'/i. Prájl IB-37\'/4, Vum 68 15. l\'-udapasl 90 64, Kslgráu 8 i3v<, ftitaiail 3 21.
Terménytőzsde
Buza 25, rozs 45 fillérrel eseti. Az irányzat lanyha, a forgalom csekély.
u u 11 Hiuv, 76 kg-os 33-40 -33 60 77 kg-oa 33 70 33 90, . 8 k«-o. 34 10-34 25, 7» kg-oa 34 40- 34 55. 80 kg-oi 34 55 -34 6\\ dunántull 76 kg. 33 00 -3Í15, 77 kg-os 33 25 - 33 45, 78 kg-oa 33 60 33-75, 79. kg-os 33 90 34 10. 80 kg oi 84 10-34 20. ross 30 15- 30 25, Isksrm. áipa 39 50-29 70. sörárpa 31-50 -32 51 aab 3|-<)0-3i-<U, tenger! V 75 27 90, Busák orpa 23 75-24 00.
Á bndapejfl Tfliiíe devlxs-jesyzus
VALUTÁK An.o* 7/)<5-\'.8C0 Btlga ir. 7970-8000 CüTik. 15 90 ló 98 Dár, í. Ii3 25-153-85 Dl úr 9 98-10 C6 Uoilar ! 69 40-571 40 frstrr\'alr 27-J5-22 75 Holl. 230 40-ZJM0 64 05-M35 t.a! V49 3 54
Ura — -
Ura 30 10 ÓO-32 Máiks 136 70-137 20 SchiU. S030-S0 70 Norvég 153 05-15305 SvlKl 1.110 05-110-45 Svm\' k. ir.3 25 15385 Píitta 9570-Í6-30
UÜVIZAA Arait. 230 55-231 25 Belgrád 10-f 6 10 09 Bulin 13682 1^7 22 Bukarest 3 51-3.5 Brllssacl 7975 80 0\' Koc.anh.IS3 35 LM 75 Osalo 153 15 153 55 Lordon 27-90-27-S-8 Milano 30 10-30 2J Newyoik 571-70-3 3 ) Párti 22 47-22 57 Prága 1694 16-99 S aorta 4-12-415 Stockb. 153 07-153 77 Varsó 64 08 64 27 WUa 80 45-80 70 Ziiieh 1M>I7 IW) 4/ Msdrtd 95-45-96-25
Sertés vásár
Pelbajlái 3205. melyből eladatlanul rliui nuiadt 2.0 darab. QnórendB 1 (»—I 62, ssedatt 1-58—1 60, izedett kösép 1 48-1-50, könnyű 130—140, eliőrendU öreg 1-4 1-118, másodrendű i-36-1\'40, angol sflldő 1-44—1 60, szalonna nagyban 176—
1 82, aslr 1-92-1 96, lebuzotT bus 1-80-
2 36, aiatonnáa lélgertés 1 92 -2 C4 Aj Irány.at élénk
liaéja: Dcizalal Nyomda ét laptlwto Vállalat Részvénytársaság. Feteiós kiadó: Zalai Károly.
APRÓHIRDETÉSEK
Aa apióhlrdeléiek dija lüisótg SO fillér, minden további nó dija S flll. Vaiár- éa ünnepnap 10 szóig 00 flIUr, minden további szó dija 8 flll. Sz-itton és pinteken 10 izólg BO fillér, minden további izó dija S flll. Clmaió a uilmlen vastagabb betűből álló svó kél saónak számlt-títik. Állási keiesóknek 5Wo engedsitny. A hlrdeiéai <311 alS»-t. {:uc««»dff.
Épület Ovegeséet, kittelésl legolcsóbban végez Slern Üveges, teleion 196. 1446
Kitűnő minősig!] aextallbor 88 fillér lltcrenklnt — Sálrán Józsefnél, Magyar-utca 74. 2410
marty-utca
11
2539
A legújabb lazonu és a legolcsóbb legénységi,\'altiszti és tiszti-sapkák Bruncslcs Józsefnél, Sugár ul 53. -2565
Egy kétágyas butoroaott szoba kiadó Kölvöj tér 33. «z. az udvarban.
Kiadó Vörösmarty-utcs 65. egy utcai lakás mellékhelyiségeivel. 2563
Aa Ssszss egyenruházati cikkek legjobbak és legolcsóbbak Bruncslcs Józsefnél, Sugár-ut 53. 5506
Tisztességes, jó leányt junius elsejére url házba felveszek. Clm s kiadóban. -2581
Telivér vizslát tanításra vállal, időnkint kölyök és kéiz vizslát elad, vadász-teiUletet rendez, fácánost beállít megállapodás szerint OtvOa Balázs, Klltinán, u. p. Oelse. (Válaszbélyeg nélkül nem lelelek.)
Eladó Sugár-uton tevő rca 200 négyszögöl házlelek. Clm a kiadóban. 2583
Egy kétszobás udvari lakás minden mellékhelyiséggel junius l-re kiadó Sugárul 15. Ugyanott egy ebédlőszekrény, egy asztal olcsó áron eladó. 2582
Jobb családból való klaleány gyermek mellé felvételik. Clm a kiadóban. 2584
HIRDESSEN
a „Zalai Közlönye-ben.
zalozokat imm
gyárt a legjobban bevált rendszer szerint
Törtely Gépgyára, Hlrd, Péti mellett.
Ugyanott egy vízszintes keretf lirész
és egy l-es é*-G os magánjáró gőzcsitpló készlet eladó-
MEGHÍVÓ!
Magán- vágy üzleti flgyckbenl utazások alkalmával
BUDAPESTEN
a legkellemesebb otthont nyújtja a legelőnyösebb feltételek mellett a Keleti pályaudvar érkezési oldalával nemben levő
GRAND HOTEL
Park Nagyszálloda
Budapest, VIII., Baross-tér 10.
mert
8O00 engedményt kap
mint ezen lap előfizetője olcaó axoba-áíalnkból,
lOO\'o engedményt kap
olcaó éttermi áratokból. (Kitűnő háil konyha.) 5 pengőt megtakarít
iert gyalog átjí pályaudvarról.
Nálunk otthon érzi magát I 11
Elsőrendű kiszolgálás, szigorúan családi Jelleg.
Saját érdeke
ezen előnyök folytán, hogy okvetlen nálunk izáll* ion meg. — Előzetes izobamegrcudeléa ajánlatos.
40<1
autótazl költséget, mert gyalog átjöhet egy perc alatt a
MAKULATUR
papin
kapható a kiadóhivatalban
Nagykanizsai Autóbusz Vállalat
MENETRENDJE
Érvénye* május hó 15-töl szeptember hó 15-ig
Erzscber-tér— Vasútállomás
Oda
4-00
5-«i
6-40
7-30 Ö-.\'O
11 -Ifi
13-|r» 13"®
1340
14-so 17-25 17-40
2(Mr-22-ao 224* 24-oo
Vlssra
412 6-02 7-02
7-42
8--,7 H-27
13--\'\'
13-mi
13\'r>2 15-oo
17-37 17*2 20" 22« 22" 24-to
Erzsébet-tér— Klskanlzsa
0d» Vissza < "
7-10 1\'2-tr. 16\',fl 19 10 7-20 12-27 17-00 10-22 1. 1. 1. II.
Erzscbct-tcr— József laktanya
Oda Vissra
!a|lí-lta ál 21 06* fr-K. lta II 2p1o» II.
Az autóbusz kiránduló társaságok icazéic bárhová megrendelhető.
Erzsébet-tér--
Barak
Oda Vissza
7-80 801 1.
10 «■\' 10" I.
11-50 12 02 II.
16-22 lG-w II.
18-w 18-w II.
Viteldijak 1
Erzsébet-tér—Vasútállomás 40 fillér Erzsébet-tér-Baraktelep 40 fillér Józscflaktanya(Pelőfi-utonál) Barakk vagy Klskanüsa vagy Vasu\'állomás 50 fillér Alszakasz vagy diákjegy 24 fillér Erzsébet-tér-Sporttelep 40 fillér
A hetijegyek I hónapig érvényesek.
A csillaggal megjelölt menetek leltétc-lesek. (Csak ha utas van.) Kscllegcs Üzemzavarok alkalmával a vasúti járatok tartatnak lenn elsősorban, mig a többi Jársl az Üzemzavar tartama alatl szünetel.
Retúrjegy végállomástól végállomásig 32 1-32 = 64 fillér. Csak munkások által váltható.
Heti jegyek 1 Vonal átszálló, érvényes 14 ulra, végállomástól végállomásig 5-60 |)engő.
Heti szakaszjegy 1 érvényes Erzsébet-térig vagy innen bármely végállomásig 14 ulra 4-80 pengő.
Heti munkásjegy 1 érvényes 12 ulra, végállomástól végállomásig 3-50 pengő, ugyanaz 14 ulra szóló érvénnyel 4"— pengő.
Árverési hirdetmény.
Folyó évi május 28 án délután 2 órai kezdettel a Morgány pusztához tar ozó u. n. Bagota majoibán levő ösizes épületek önkéntes árverésen a legtöbbet Ígérőknek eladatnak. Az épületek kiváló anyagból készültek, mind jó karbon vannik és összes anyaguk u| építkezésekhez előnyösen felhasználhatók.
nagykanizsai fiókja Sugár-ut 4. Telefon 33&
Minden külön költség vagy portó felszámítása nélkül elhelyez
hirdetéseket
bármely bel- vagy külföldi lapban.
Beklámterveket készít, szöveges.
Pia kátirozást
vállal helyben és vidéken, b.\'l-vagy külföldön.
Nagykanizsi r. t. város mindennemű hirdetési Jogának bérlője.
Magyar Film Iroda rt. Budapest képviselője.
A Mdgyar Királyi Belügyminisztérium fordiló osztályának felvevő helye. Bármely nyelvtől vagy nyelvre foiditást vállal és belügyminisztériummal hitelesíttet.
Nyomatott a Délzalal Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős Üzletvezető: Zalai Károly.)
M. értelym, 114, nám HairtuuüiM, int. május 20, vasárnap
Ara 16 HMr
politikai napilap
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fó-ut 5. síim Keszthelyi llókkladóhivátál Kossuth Lajos-u. 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ára: egy hóra a pengő 40 Iliiét
Magyarok börtöne
A magyar társada\'om hetek, sőt hónapok óta felháborodva értesül a csehszlovák területre szabályszerű útlevéllel ulazó magyar állampolgárok formális üldöztetéiéról. Állandóan azt a vádat emelik az ottani hatóságok a letartóztatottak ellen, hogy kémkedni küldték őket a felvidékre. Különösen azoknak kell a meghurcoltatás, bsbörlönzés kálváriáját véglglárni, akik az elszakított északmagyarországi területen születtek s magyar honosok maradtak.
D; azok sem szabadulnak köny-nyebben, akiket hivatásuk a blrlap-Irás, vagy népoktatás mesterségéin z köt. A leventeoktatók, vagy növendékeik mint katonai személyek jutnak az odau\'azó magyarokat egyáltalában fenyegető üldözéshez. Van magyar újságíró, aki március óta ül a rendőrség és ügyészség fogházában anélkül, bogy tudná, mivel vádolják. Vannak, akiket tiltott határátlépés miatt ítélnek el 15 napi elzárásra. -— A vizsgálati fogs\'gok hónapokig húzódnak, mig végre valakit kémkedési perbe fogva birói ítélet elé visznek. Legyünk tisztában végre azzal, hogy itt egy szervezett akció keidödött, mellyel el akarják venni a magyarok kedvét attól, hogy ■ Felvidékre utazzanak.
Nyilvánvaló, hogy összefüggésben áll ez a Rothermere-akció egész Európát felrázó hatásával. Ugy gondolják, bogy ha ártatlan ét gyanútlan utatokat irredenliszllkus törekvésekkel gyanutilva bebörtönöznek és megklnomak, ezzel el tudják hitetni, hogy a magyar nemzet részéről veszély fenyegetné a cseh köztársaságot. A magyar Igazságnak nincs aknamunkára szüksége. A rnagytr Igazság köztudomásúvá vált, azok előtt a hatalmak előtt, akiknek lesz kellő súlya érvényesíteni szavukat a jogtalanságok helyrehozatala érdekében. A magyar igazság önmagában-véve elég lesz arra, hogy a repará elót meghozza s azt megakadályozni nem tudja a magyarság testéről leszakított testvéreknek üldöztetése.
A magyar nemzeti igazságnak nincs szüksége buvóutakra, s ha minden védtelen magyart börlönbe dobnak is, az igazság ere|e ezzel nem kisebbedhetik, töt nóttön-nö, mert az üldözőitek máriiriumából olyan ujabb bizonysága származik az elnyomáa alá került magyar felvidék. tarthatatlan helyzetének, hogy kénytelenek lesznek foglalkozni mind szókon a fórumokon, ahol még jog tisztelet van, s a polgári szabad-moigás jogelvét Ismerik.
A magyar társadalomnak egyetlen válasza, hogy megvetéssel bojkottálja a cseh állam Intézményeit, távolmarad fürdőhelyeiktől, vaautjait elkerüli s azoknak szenvedéséből, akiket viszonyaik mégis a cseh lőldre való utazásra kényszerítenek, erőt merit a mélló feleletre.
Műtét alatt egy altatást végző orvoson elmebaj tört ki az egyik budapesti szanatóriumban
Éthert hagyott a beteg szemeibe folyni, akinek mindkét szemét meg kellett operálni
Bukarest, május 10 Az egyik előkelő fővárosi szanatóriumban Varsdgh Jenőn, a Magyar Nemzeti Bank főllszlvlselőjén, az Ismert kőltön műtétet hajtottak végre gyomorlekélye miatt. A műtőasztalon
elaltatták és smikor a műtét szerencsésen befejeződött, a msgához térő főtisztviselő kinzó főfájásról panaszkodott. Megvizsgálták és kiderült, bogy az altató éther a szemébe folyt, amely különösen a balszemét ka-
tasztrófával fenyegette. Mindkét szemén azonnal operádót hajtottak végre, amely sikerűit. A vizsgálat során kiderüli, bogy az altatást végző segédorvoson elmebaj tőrt ki, akit beszállították az elmegyógyintézetbe.
Serédi hercegprímás a magyar ügyben holnap az egész világ katolikusaihoz fordul
A bíboros beszéde nagyfontosságú nemzeti esemény
tl\'ilán herergp,-imitt a Foederatio kalmával nagyszabású beszédet fog fővédőjévé fogják megválasztani és moudani. Az egész világ katollkuial-ebbe a méltóságába ünnepélyes ke- hoz fordul a nagy magyar ügyben retek között beiktatni.
Serédi hetcegprimás a Foederatio fővédöi székébe vsló beiktatása al-
Budapest, májul 1\'.)
Holnap, hétfőn a Foederatio Eme-rícana budapesti és vidéki szervezetei a Zeneművészeti Főiskolában ünnepélyes országos nsgy-gyűlést tartanak.
E nagy-gyüléseu dr. Serédi Jusz-
A magyar bíboros- hercegprímás holnapi nagy beaaédét nagyfoatouógu
nemzell eseménynek tekintik.
A magyar nemzetiségek az elszakított területek menekültjeivel együtt sírták el panaszaikat lord Rothermere fia előtt
Harmsworth: Mini idegen jöttem Ide és ma ugy érzem — mindannyiukat szeretem
Budapest, május 19 A Magyar Külügyi Társaság ma délben az Országot Kaszinóban vll-lásreggelitadoll Etmond Harmsworth tiszteletére.
A budtp.Btl Kereskedelmi és Iparkamarában lefolyt ünnepélyes fogadtatás után Esmond Harmsworth kíséretével együtt a Várba ment, ahol Apponyl Albert grófot látogalta meg Verbőczy utcai palotájában. Délben \\2 órakor Serédy Jusztinján budai pilótájában részesült Esmond Harmsworth ünnepélyes fogadtatásban.
Budapest, má|us 19. (Éjszakai rá-diójelentés) Ma délután Harmsworth képviselő a Vigadóban 36 társadalmi egyesület küldöttségéi fogadta, melyeket Szonlagh Tamáf, a TESz elnöke vezetett a képviselő elé. A küldöttségek között ott voltak Magyarország összes nemzetiségei, valamint
észak, dél, kelet és nyugat megszállott terllletelnek menekültjei,
hogy megmutassák Harmtworlhnak egy nemzet ezer sebből vérző szivét.
Szontagh Tamás átadta a képviselőnek
/02 magyar törvényhatóságot magában foglaló selyemre hímzett térképet, melyen a .Pro Integ-rltate felirat díszlett.
Sorra vonultak fel a képviselő elölt a küldöttségek, melyeknek szónokai diizalbumokat és virágokat nyújtottak át a képviselőnek, aki válaszában ezeket mondotta:
— Mélyen meghatottak mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim, a küldöttségek szónokainak keserű panaszai Trianon ellen.
Különösen a menekültek sorsát érzem át. De hízva-bízom, hogy eljön az idö, mikor a mai helyzet meg fog változni.
Alig egy pár napja jöttem Ide, mintidegenés ma ugy érzem, mlndanylukat szeretem.
Harmtworthnak szavait báró Perényl Zsigmond tolmácsolts magyarul, majd a hatalmas tömeg perceken át él|enezte a lord fiát. A zenekar Erkel: Bánk-Bánjának nyitányát játszott?.
A Nemzeti Kaszinó díszebédet adott Rothermere fia tiszteletére
Budapest, május 19. (Éjszakai rádiójelentés) Esmond Harmsworth képviseiá tlarteletére ma este a Nem zeti Kassinó dtssebédet adott. Rtat-velt a 126 főnyi vendégseregben Albrecht és József Ferenc kir. hercegek ls. A felkötzöntőt gróf Apponyi I Albert mondotta.
A francia sajtó Harmsworth Qnnepeltetéséröl
Párls, május 19. (Éjszakai rddló-jelentés) A Lt Tempt ismerteti Etmond Harmtworlh budspestl ön-nepelletését. Megjegyzi, hogy a fiatal képviselőben minden tulsjdonság meg van, hogy a tömegekre hatni tudjon.
Kan Bélát a kommunisták megakarják szöktetni
A volt népbiztos öHzetét erősen megszorították
Bécs, május 19 (Éjszakai rádiójelentés) EgvIklBl lap tudnlvéli, bogy Kun Bélát a béctl kommunisták a Braun-féle szOktetésl esethez hasonlóan raeg akarják szöktetni. Több délutáni lap ls egybehangzóan azl Írja, hogy Kun Béla örizetét erőien megszorították.
Lefejezték a francia szülő-gyilkost
Tréfálkozva lépett a vesztőhelyre
Párti, májút 10 (Éjszakai rádlójelentés) Ma reggel Perlgueuxben nagy tömeg jelenlétében lefejezték Beillett, aki anyját és apját kegyetlenül meggyilkolta. Az elvetemült gyilkos lején fekete fátyollal, mezítláb és tréfálkozni lépett a vesztőhelyre.
MLAI KOÍLOPT
Megkönnyítik az útlevél-ellenőrzést a kanizsai állomáson
A belügy- és külügyminisztérium kiküldötteinek kanizsai tárgyalásai
Nagykanizsa, május 19 Tegnap röviden jeleztük, hogy a bel- és külügyminisztérium több ki kflldöll|e élén Issekutz Aurél h. belügyi államtitkárral Nsgykaoizára érkezett, abol a rendőrség illeni vezetőjével, dr. Kálnay Oyula rendőrfö-lanácsossal, valamint Fábry Zoltán azombathelyi rendőrtanácsossal fontos tanácskozásokat folytattak. Erinek, mint Irtuk, az a cél)*, bogy a helybeli pályaudvaron lefolyó útlevélvizsgálatot a bizottság megszemlélje és a tapasztalatok u\'án a minisztériumokban az ullevéiellenórzés könnyítését célzó rendeletek kiadása megtörténjék.
Pinteken délulán a minisztériumi kiküldöttek az állomáson Kousz Nándor dé:ivasutl főfelügyelővel tanáci-kozlak, aki a Duna—Száva—Adria Vjtultársaság képviseletében az
útlevél ellenőrzés megkönnyítésében a vasutOgyi részről informálta Issekutz h. államtitkárt. Szombaton délelőtt a kanizsai rendőrség utlevélellenörzési osztályának és vezetőjének bevonásával a tanácskozások tovább folytak a rendörségen és mint értesQiank a helyettes államtitkár fontos és az utazó közönség kényelmét nagjlnn elősegítő rendelkezést fog előkészíteni, mely a közeljövöben már meg is jelenik.
Ugyancsak Issekulz h. államtitkárral érkeztek Nagykanizsára Kovács Dénes belügyminiszteri osztálytanácsos és Havas Ferenc belügyminiszteri főszámtanácsos, akik a rendőrkapitányság vezetője által létrehozott nagykanizsai
Szociális Misszió működését tanulmányozták és a megalakulás óta kilejtett tevékenységről informáltatták magukat. Ismeretes ugyanis, hogy a Szociális Misszió helybeli alakulata budapesti központ|a utján a belügyminisztertől nagyobb mérvű támogatást kért. A két belügyminiszteri kiküldött utja ezzel a támogatással áll összefüggésben.
Alkalmunk nyílott Kovács osztálytanácsossal és Havas föszámlauá-csossal beszélgetni, akik a legnagyobb elismeréssel nyilatkoztak a Misszió működéséről és kijelentették előliünk, hogy a Misszió kérését százszázalékban alátámasztja az az üdvös munka, amil itt végeznek megalakulásuk óta.
Ma délelőtt a rendőrségen kedves esemér.y zajlott le Issekutz b államtitkár ittlétével kapcsolatban. A helyettes á.limilikár kif.-jezeit kívánságára Kálnay főtanácsos intézkedésére
a Rendőrdalárda Lehrmann Ferenc karnagy vezetésé vei több siketült dalszámot adott elő, rrelyek rendkívül megnyerték a h. államtitkár tetszéséi, aki sajitszsvai szerint a dalárda lélrebozójtnak, a főtanácsosnak kedvesen azt mondta : .Ez a gyönyör0 munka nagy egyest
érdemel!" Ugyanígy kijutott a dl\'csé-reiböl a lelkiismeretes karnagynak és a dalárda minden egyes tagjának, akiknek meleg azavakkal mondott töizönetet a magas vendég a kellemes élvezetért.
A helyettes államtitkár és a minisz leri klkü\'döttek szombaton délulán 3 ói a 20 perckor u\'azlák el B ds-pestre.
Magyar szerb vegyesblzottság szál> ki a zalai határszélre
Budapestről jelentik: A közel|övő ben a zalzi határszélre magyar-szerb vrgyesbizoltság száll ki, hogy kivizsgálja a balármenti forgalom megne hezilése miatti panssrokat.
Motorkerékpár szerencsétlenség érte Zsigmond József zalabaksai áll. iskolai igazgatót
Háromszoros lábtöréssel a kanizsai kórházban ápolják — A Letenye-Dobrl közötti ut tűrhetetlen rosszasága okozta a szerencsétlenséget
kilométeres sebességgel merle engedni a gépet. Ugylátszik azonban hiába volt ez a nagy óvatoaság, mert Stemenyélől nem messze, Letenyeés Dobri között a gép mély kerékvágásba jutott és nagyokat zökkenve haladtunk előre. Egy ilyen zökkenőnél engemet a svung feldobott és mikor visszaestem a gépre, a lábom nem a láblarlóra, hanem az alá került. Ugyanebben a pillanatban a gép féloldalra billeni a rázkódtatástól és Bódlsnak ciak a legnagyobb erőfeszítés árán sikerült egyensúlyban tartani a motorkerékpárt. Három arasznyi mély kerékvágásba volluuk ekkor és igy történt a szerencsétlenség. Ballábam beszorult a lábtarló alá és igy a gép egész súlyával a kerékvágás kemény falához nyomta ballábamat, mely igy három helyen eltörött. Tíz lépésre véresen ott maradiam az utón, mire barátom is gyorsan leállította a gépet, melynek különben semmi baja nem lett. Ijedten IHia a súlyos szerencsétlenséget és gyorsan Alsó-szemenyére hajtott, ahonnan telefo non Lebenyéről egy autót rendelt ki. Ezen szállilollak be a kanizsai kórházba, ahol gipszbe rakiák lábamat. Zsigmond igazgató állapota két nap óla javult, de hocszu heteket ve»z igénybe teljes gyógyulása.
Nagykanizsa, május 19 Súlyos és a maga nemében különös motorbiciklls szerencsétlenség történi szerdán délután Letenye és Dobrl közölt a megyei ulon, mely annyira rossz állapolban van ezen a szakaszon, hogy ha sürgősen nem hozzák rendb:, számolni kell u|abb, cselleges halálos szerencsétlenséggel is. A szerencsétlenség áldozata : Zsigmond József zalabaksai áll. Iskolai igazgató súlyos lábtöréssel a kanizsai kórház sebészeti osztályán külön szobában fekszik. A Zalai Közlöny munkatársa szombat délután felkereste Z\'igmond Józsefe", aki a következökbeu mondotta el a karambol történetét:
— Bódls Ferenc szenlgollbárdi gimntziuml tanár ismerősöm Szentgotthárdról Kaposvárra akart menni szerdán délután oldalkosárnélküli, hatalmas, 1200köbcentis ladiana motorkerékpárján. Ui|ában keresztül haladt Zilabcksán, ahol megtisztelt látogatásával és meghívott a motor-bicikli-lurára. Szerdán délulán 6 órakor indultunk el Bsksáról. Én mö götle foglaltam helyet a gép:u. Minden baj nélkü\', simán jutottunk el Alsófzimeoye község határéig. Azonban az útnak ezen szakasza olyan rossz állapotban van, hogy barátom a legnagyobb óvatossággal, alig 15
Dr. Szegő Szanatórium, Abbazia.
Közvetlen a tenger part|án, _ saját tengeri éshomokftlrdfi
berendezések. Loggiás szobák. Modern komtort. Folyó hideg és meleg viz a szobákban. Valamennyi gyógymód Nincs orvos kényszer. Üvegezett tekvócsarnokok, tennisz-pálya. Teljes ellátáa ,V> lirától. Kikülönített gyermekosztály az összes hygienlkus berendezésekkel felszerelve. Vizsgázott gyermekkertíBznók Modern testkultúra. Fekvő erósitő kúrák, öl éven felüli gyermekek kíséret nélkül is. I\'óorvos: Dr. St. Tomai-Blcli, belgyógyász és gyermekorvos specialista. 2360
1928 május 20
napihírek
NAPIREND
Május 20, vasárnap
Római katolikus : G. 6. Kxaudi. Prot Bernát. Izraelita: Sivan hó I. Nap kel reggel 4 óra 18 perckor,
nyugszik délután 19 óra 35 perckor. •
Uránia Színház. .A vörós lovas" Texssi történet <> fejezetben. .Bibero és ai autobanditák" éa .Az elektromos ember", burleszk 2-2 lelv.ban Híradó.
Május 21, hétfő
Római katolikus: B. Andr. Proteal.: Konstantin. Izraelita: Sivan hó 2.
Nap kel reggel 4 óra 17 perckor .nyugszik délután 19 óra 37 perckor.
— Izr. Istentisztelet hősök napján. Ma délelölt 10 órakor a hősök ünnepe alkalmából istentisztelet lesz a nagykanizsai izraelita bitközség templomában.
— A Zrinyl Torna Egylet május 28 án, pünkösd hétfőn fél 12 órakor tartja évi rendes közgyűléséi a Roz-gonyi-utcal elemi Iskola tornatermiben Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. 2. Titkári jelentés. 3. Píni-tárosl beszámoló 4. Zárszámadások felülvizsgálása. 5. Felmentvények megadása. 6. Tisztikar megválasztása. 7. Indítványok. 8. A gyűlés berekesztése.
— Az Országos Dalosszövetség tegnap Budapesten, a központi városháza tanácstermében választmányi és művészeti bizottsági ülést tartóit, amelyen a Ztlavármegyei Dilokstö-vetaéget dr. Tholway Zsigmond elnök képviselte.
= Or.osl hlr. Dr. Krelner Zsigmond, a közkórház be\'gyógyász ló-orvosa hat heti szabadságra utazott.
— A Katholikus Legényegylet pünkösd vasárnapián este 8 órai kezdettel kedélyes műsoros családi estét tart. Az est műsorában szavalat, ének, tánc, zongora és trio koncert, melodráma, ezenkívül kél kitűnő rövid bohózat van. A közreműködők az egyesület leg|obb műkedvelői.
— Slnger gépselyem mindenféle színben kapható. Slnger varrógép fióküzlet Fő-ut 1.
— Kereskedelmisták tornavizsgája és majálisa. A nagykanizsai felsőkereskedelmi iskola folyó bó 28 án délután 4 órakor Lazsnakon tartja meg tornavizsgáját ma|álissal egybekötve. A majálison műsor is lesz. UláDa táncmulatság.
= God-Year, a legjobb buió és motorkerékpár gummik raktára és képviselete Srabó Antal sportüzletében.
Szenzációs nyári újdonságokat
vásárolhat
divatáruházában.
100 cm. príma eponge, színekben P 130 # Dnplaszéles szines hímzett grenadin P 2 -
1028. május 20.
ZALAI KÖZLÖNY
_ Bérmálás. Dr. Roll Nándor megyéspüspök a marcaiii esperesl kerűleibin részesül hiveil a bérmálás kegyelmeiben. Marcali, Csákány, Vörs és Kéthely után má|us 16-én a püspök Balatonkeresztuha érkeze-zell dr. Simon Oyörgy pápai prelá-lus és dr. P/el/er János szcntszékl jegyző kíséretében a kerületi papsággal. Mindenütt nagy lelkesedéssel fogadták a főpásztor\', de oly nagy szeretettel és melegséggel, mint Balatonkereszturon, sehol másutt. Napok óta lázasan készültek a nagy napra öveges Kálmán lőianiló irányítása melleit. A kis falut valósá-gGs virágos kertté varázsolták, öt disikapu s számtalan girland-koszorú kölötle össze a szemben álló házit-►a>, melyekre ünnepi telitőlkel, kendőiket, a szebbnél-szebb himzéfekel teregették. A Oondviselés minibs csak megakarta volna jutalmazni a keresztúriakat odaadó munkálkodásukért, tisztábban, melegebben tüzle a napot az égboltra. Htromnrgyed 9 órakor érkezett a megyéspüspök a faluba festőién szép bandérium kíséretében. A község elöljárósága köszöntötte a föpásztort, aki kedves szavakkal köszönte meg a szeretetteljes, őszinte meleg fogadtatást, majd ünnepélyes processzióban vonultak a templomba. A gyönyörű Dorfmelszler festésű templomban a szentmisét maga a püipök celebrálta nsgy pepi segédlettel, az ünnepi beszédet Gazdag Ferenc püspöki blzlos mondotta. Ezután 180 hivő vette fel a bérmálás szentségét, msjd ennek végeztével az Iskolába vonult a megyéspüspök, ahol a plébánia megalakítása ügyében tartott megbeszéléseket az érdekeltekkel. Délben dr. Szlgelhy Károly főorvos látta vendégül a főpásztor! és kíséreté\', hol az újonnan alakult Batalon-Márla község fejezte ki hódolalá\'. Az ebéd alalt több felköszöntö hangzott el, majd a püspök meleg szavak-kal köszönte meg a házigazda figyelmét és a jóságos szlvfl háziasszony gondoskodását. Délután 4 óráig időzött a megyéspüspök Szi-gethyék közvetlen a Balaton partján épült szanatóriuma parkjában, majd klsérelével Tótszentpálra ment egy kedves, szép nap emlékével gazdagodva.
= Bútort díjmentesen szállítunk bármilyen vasúti állomásra, garantált elsőrangú kivitelben. Négytfl tizenhat hónapig terjedő fizetési kedvezményt nyujtunk. Sok milliót takarit igy meg. Oyőződ|ön meg személyesen, Kopstetn bútoráruházai Szombathely, Köszegi-utca 5. (üzlet az udvarban) és Sopron.
A MOVE a katonatemetőért
Nagykanizsa, május 19 A MÜVE nigykanizsai főosztálya nemes áldozatkészségnél sieleit tavaly 18 a Zalai Közlöny höri temető akciójának segítségére 80 pengősado inányával, ezidén pedig adományát u|abb 25 pengővel toldotta meg. A MOVE helyi vezetősége ugyanis ugy határozott, hogy a mai hö<ök ünnepén nem koszotutza meg a két emléktáblát a templom falába", ha-uem az ecélra szánt öisieget akciónk céljaira |ut\'at|a.

50 sírkő hiányzik még a teljes befejezéshez. 1300 közül még 50 bős alussza jeltelen sirban az almát. Egy sirkö ára 10 pengő.
Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
Texasi történél 6 fejezetben.
Főszereplő: TOM MIX. #
Bibero és az antóbanditák
Burleszk 2 felv.
Az elektromos ember
Burleszk 2 felv.
HÍRADÓ
Kedvezőtlen Idő esetén a felsőtemplomban tartják meg az istentiszteletet a hősökért
Nagykanizsa, május 19 A mBi hősök ünnepének egyházi része, a hivatalos istentlsztc\'et 10 órakor veszi kezdetét a felsőtemplom előlll téren felállított tábori oltáin\'l Mig az ünnepély Vi 11 órakor ugyancsak a térségen vesii kezdetét. Amennyiben azonban kedvezőtlen idő miatt az ünnepély nem volna megtarlható, ugy az egyházi rész a felsőtemplomban pont 10 órakor veBzi kezdetét.
A volt 20-as és 48-as bajtársak a katonaság mögött külön osztagot fognak alkotni.
Legújabb nyári nyakkendő különlegességek nagy választékban
kaphatók
SZOMOI.ÁNYI OYULÁNÁL
Csengery ut 2.
k CSAI \\1> MSS/ S TAGJAI
MI.\'.UI A Dl-\' il-.l.\'IAH W, MINDEN\' ILLATSZERTARBAN.
MINDI • FI\'S/l liliEL\'F.SKEDIíSBEN, MINDEN CSEMEüK-
M-.fcl .SM-.izl SI1LN. MINDEN FtS\'l ÍKUZI.ETBEN ES MIN-
Di.N tlA/ l\'AIJTASI CIKKEK UZI.ETEUEN VALAMINT A .KO/1I.V.l VISI-XOK" ÜSS/l-S BUDAPESTI ÉS VIDFKI FIOK.JAKAN K API IA l\'(M<
DARUVÁR ISZAPFÜRDŐ
Radioaktív 38— 50° C. fokos melegforrások.
Rtiüirtli íyágybatás: Női bajoknál, renmánál, iichláinál, vértxegényiégaél
Kellemes nyaralóhely 1 Egész éven át nyitva I Kedvező vasúti Összeköttetések 1 Mérsékelt árak I
Főszezonon kívül nagy árengedmény. Vizűm kapható akadálytalanul az SHS. konzul Húsnál, a vízum ára mindössze Din. 10\'—
Prospektust kívánatra js«s FÜRDŐIGAZGATÓSÁG.
KÖZPONTI BANK ÉS PÉNZVÁLTÓ OZLET
KÁLMÁN LEÓ NAGYKANIZSA
KIRÁLY-UTCA 34.
Kölcsönt nyújt ingatlanokra, kedvező kamattal. Megtakarított pénzeket biztosan és magas kamattal gyümölcsöztet számlán — Leg|obban vesz és elad mindenfajta Idegen pénzt Magas áron vásárol ezüst koronákat és aranyakat.
Pünkösdre a legjobb cipők
Miltényi Sándor és Fía cipőáruházában
Ötven éves cég. Föuton, a város palotájában. Szolid kiszolgálás.
SlDrk:; b^n. gyermekcipők Amerikai tennisz-cípő női fonott sandátok
e legolcsóbb árban krepp gummitalppal nfti II\'—, férfi 12"— 13 pengő ás 17 pengd
jALAl KUELUWT
Venrraek Állami soniegyet,
meri az Altami torsJÁték Jövedelme a Népjóléti Mlnlsterlumnak engedtetik át közhasznú éa Jótékony Intézmények támogatására. Főnyeremény
pengő 30.000 készpénz JüUeoml nygremépy: 15.000 penqO
azutin 10.000 P, 5.000 P, 2500 P,
2000 P, 1000 P. stb. flaaaaaaa 14001 nyeremény
lehll ugy a nyeremények öaazege, mini a azim lényegesen felemeltetett.
Egy sorsjegy ára csak 2.— pengő PÍI sorsjegy ára csak I.— pengő
Húzás okvetlen Junlui hó 9-én. Egy sorsjeggyel 2 nyeremény is nyerhető.
Ksphstó minden bank- é< sorsjálék-tlzletben, dohánylőzsdében, postahivatalokban és a Székeslővárosi m. klr. Pénzllgylgazgatóíignál Budapest, V., Szslay-utca 10-14. szám. Telefon: Teréz 115-41, Lipót \'J24 22.
— A plébánia templom orgonájára ujabban a kővetkezők adakoztak : Missziós Leányklub 20, Oirai Ferencné 2. N. N. 3, Boér üusí-távné 5, N. N. 1, Angstenné 4, Mozner Ferencné 3, Horváth István 4, Ti bolt Boldizsár 5, B;ntdek Jlnos
4, Szentes János 5, Szalai Imrén\' 2, Pruscbek Ferencné 5, Egyed Mihilyné 5, Schmied Aotalné 1 Szabó Antal 300, Srabó htvánné 10, Fatér Józsetné 4, Slampf Ztlg-mondné 20, özv. Viltner Jánosné 5 Orál Jánoané 2, dr. Kuhár 5, özv. Timloa Jlnosné 5, Horváih Vmcéné 1, Takács Mária 1, Hetter O ula 5, Uraaazonyok M. Kongregációja 315, Msgasházl József 5, Horvá\'h József
5, N. N. 10, N. N. 8, Schönek 2, N. N. tanár 100, Kovács Józsefné 2, özv. Lamperth JJzsefné 2, N. N. 6, Szeszfinomltó 160, Horváth Jlnos 23, N. N. 10, özv. Apáthy Lijosné 5, özv. Ugor Károlyné 5, özv. Horváth Síjca Jánosoá 2, Lasky Pál 3, özv. Gáspár Tódor ne 2, Biksa Ji-nosrté 1 P, özv. Szári Jóxsefné 60 fillért, özv. Matkovics Lsjoiné 50 fillért Mely adományokért hálás köszönetet mond a plébános és egyben fölkéri azon buzgó hiveke*, kik eddig semmivel sem |árultak hozzá az orgona költségeihez, ne felejtkevenek meg adományaikat a Plébánia Hivatalban benyujtuii, mert aki gyorsan ad, kétszer ad.
= Üvfgezés, kltteléi, képkeretezés igen olcsón Púmnál, Király-u. 10.
== Három igaz szó: Bruncslcs bora Jó I
Elhájoaodásban
I és annak következtében légzési nehézségekben, vértódulásban szenvedők-1 n«i gondoskudaiok kell a szabályos I bílniUködésról. Taiassial néhány | héten át a valódi
Kumy*4i János
Íke#erüvlzzel tett Ivókúrái - na-1 poots Vi pohárral — megszünteti a székrekedést, levezcU a belek rothadásos tartalmát, elvolt a tesl lelcs leges és káros nedveit, mozgékonnyá éa Üdévé t«szi az embert 1
Wakefield mm
Castrol *:
JMOlOr UH sípos rhdor Cégnél.
— A Kereskedelmi Alkalmazottak Juniálita Junius hó 3-án lesz Lazsuakban éa a rendezés méreteiből Ítélve, siker dolgában tul fogja szárnyalni még az előző évieket is. Legnagyobb érdeklődést keltenek a hihelellenOI gazdag tombola nyereményei. A Juniális jövedelmét az állástalan kereskedelmi alkalmazottit felsegélyezésére fordiiják.
= Ma este disznótoros vacsora a Rltser vendégtőben 1 pengő.
Dolores del Rio,
a legszebb asszony játsza a
CARMENt
— Fővárosba utazó olvasóinknak páratlan kedvezményt nyújt a Keleti pályaudvarral szemben levő, elsőrangú Park Szálloda, amennyiben a szobák árából 20 százalék, az éttermi árakból 10 izázalék engedményt ad a Zalai Közlöny kiadóhivatalában beszerezhető előfizetési igazolváuy felmutatása ellenében. Egyben felhívjuk a Park-Szállodának lapunk más helyén olvasható hirdetésére figyelmét
— Templomi persely-fosztogató. Tegnapelőtt déiuián egy fiatalkorú gyermeket a f ;lsőtemplomban letten ertek, amikor a vallásos folyóiratok tartójából pénzt akart elvinni. Átadiák a rendőrnek.
— A polai Lövész Egylet céljaira nagyszabású majálist rendez a polai Kalholikus Kör pünkösd hétfőn az úrbéres erdőben. A sokféle mókás és komoly műsor-számban leventék és iskolásgyermekek fognak versenyezni. A rendezés munkáján Gyeginszky Ferenc plébános, Krejcsl Antal igazg. Isnitó, Király János Emit tanító és Tóth József Oyörgy kisgazda buzgólkodnak.
— Tavaszi kabátok, Jumper ruhák, női kalapok, óriási választékban a Magyar Divatcsarnokban, Fő-ut 13. szám alatt.
= §chwarcz Dezső harisnyál a legjobbak.
— Három Igaz szó : Bruncslcs bora jó I
CARMEN
a legpompásabban kiállított film
Mttjáré*
* nagykanizsai meteorologtal meg-llgyotő Jeluntéaek : Szombaton a hőmir-sík tl Reggel 7 órakor +13 6, délután 2 órakor +15 0, este 9 órakor +14\'6.
MMztl: Reggel felhős, délben ét este kevésbé felhős égboltozat.
Szálirány i Reggel és délben Északkelet, este Délkeleti szél.
A Meteorológiai Intézet lelenléte aze-rtnt változékony Idő, néini hősflllyedéisel él helyenként zivatar, eióvel.
Ha már elmulasztotta 1927 -ben, pótolja az idén és tegyen egy próbaulat az 1928 -as typusu
Mercedes-Benz-ei
lla liMliiía<J(«Alnbi Budapest, IV.. Váoi-utoa 24. szám
Uj neiyisegeinK. Telefon, t. 220-94. é. t. uo.7o.
660
Mercedes-Benz Automobil R. T.
::.;::;: • - ...........i ■•
\' 7 \'» ^tte.asa •llllll\'MM \',U.
CSAU AZ „£"frern it.\'.véi.ezóval jeicit lap valódi.
FISRMir-MlfVIK HATSCNEK LAJOS BUOflKSTÍÜOrfíSirÚT 33 CVÁRr*V£(i:i5 -tfjriu
Eláraaltákelysk i Epplnger I. és Fia fa-, cement és egyéb épitési anyag .......iá. — Lázár József fakereskédéj, éulléil anyagok raklára, Y
keree-
kedése, Nagykanizea. — l.izár József fakereskédés, építési anyagok raktára,\'Keszthely. — Szatucsek János lakereikedés, cement és hu\'rkőgyár, Komárváros. — Szommer
Sándor gabona- és terménykeieskedéj, Zalaegerszeg. — Mosonyl Artúr gőzmalom, fUrész- éa villanytelep, Zalaapátl. — Mosonyl Henrik lakereskedó, Zalaazentgrót. iu<
limtl luphitók mlinlan fyógyiKiUitm Postai megbízásokat azonnal teljesít:
„CSILLAG" gyógyszertér
Budapest, Rákóoal-ut 29.
"•VvVWAWvWAW,
kozgAszmázak
Uránia Mozgóképszínház. Ma
3, 5, 7 és 9 órakor ,A vörös lovas" Texasi történet 6 fejezetben. Főszereplő Tom Mix. „Bibe o és az auto-bandílák* és „Az elektromos ember" burleszk 2—2 felvonásban. Hiradó.
Keszthelyi Uránia. Vasárnap, május 20. ,i\\ boldogság palotája" Filmregény 8 felvonásban. Főszerep löi Bebe Bennet, Viktor Langben és Niel Hamilton.
— A szölösgyöröki vásáron kiraboltak egy gazdát. A szölösgyöröki váiáron kirabol ák Szemlcstk József jánoshegyi gazdát. Amint egy lóra alkudott, több egyén megtámadta, leteperte éi a ziebében levő pénztárcái 597 pengővel elrabolta. A csendőrség a vakmerő rablókat nyomozza.
CARMEN
a legizgalmasabb film: [lupa izmeMly, fim ervtika
— 43 építkezési engedélyt adtak kl. A városi hatóság eddig 43 építési engedélyt adott ki. Igy 4-8 szobás családi házakra, vagy kii családi házakra. Ne tessék léfre-érlcnl — Z tlaegerizegen.
Észbontó, tömör, meleg illat!
A rejtelmes Indiai fahéj virágának kompozíciója I
Kis llveg ára ..................P ?60
KOzipBvtg ilra ... ... „. 7\'JO
Nagy üwg líra ............„ lWt>
Mintaüveg kipróbálásra „ I-N0
Kapható mindtn gyógyszertárban, drogériában ti iUalszertárban.
VezHkfpvisetOség: MlllAl.Y OTTÓ gyógyárunagykereskedés, liiuUtptt!. VI., Podmantczky-utca 43.
CETT NYU C AT INDIAI BANÁN A LEGJOBB TÁPLÁLÉK
BP.TELEFON: 982-85.

Ifl28 mifus 20.
FLY-TOX
a ItgtUÓ él vtlághlrft f\'reyirl.Vsx-., .ndyai (■\'nibenríilchni KllllílAtnn -t Iriliin\'rtétl nyeri
megöl
l«gy«r, taunyogot, raolyt, poloskát, a vábbo|«r«l, hangyái, bolhái, M« *tb.
I mbtrreít illatra rfti/lyltleti, de blaloa Mii Nroatra áa nnrakra. 1
New mire > ^^ Sf-n hainr lohol\'
Unni"
rfdttyyre!
Illata kellemet
Hatása gajanláll
Máxtartásokbu, gaidaiitfjkbBri. űiemefc-
Mi ntlk&IAiheterlen. Kb.otRye.1 Illem üreg, szilfájával S.— »
UtdogtirUlrokban kb. H III. kb. IIII. kb. 1 lll. kb. » llt 5.00 P 10. so p 10. p 44.- P
( Kíalpornirteiölli.\'fti naidaiigo*l... *---P
(Vakodjimk ulinzi tokiói I
HlMta«nil kapható
Proapeklusl klrlnalia kflld > magyvortiigl rexérWpvIadel
Révész Ernő ót Társa
Zhdaput, V, Nádor ucc a 30 ttltfóoi
iVim-a
Székeléli marok, bélgörcs, puffadás, gyomorszédalés, izgalmi állapotok, szlvidegesség, félelemérzés, bódultáig és általában rosszullét esetén a természetes .Ferenc József" keserűvíz a gyomor és bélcsatorna tartalmát gyorsan és fájdalom nélkül kitisztítja, a véikeringést elömozd.tja. Az évszázad legkiválóbb orvosai a Fersac lóuef vizet ugy férfiaknál, mint nóknél és gyermekeknél teljes eredménnyel alkalmazták. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban éa lUszerüzletekbeD.
iALAI KÖZLÖNY
8ALVATORFORRÁS
KELLEMES IZO ÜDITÓ-, OYÓOY- ÉS ASZTALI VIZ
VEIE, HÓLYAG, RHEUSSA
BETEGEKNEK TERHES É8 SZOPTATÓNÖK-■ EK NÉLKÜLÖZHETETLEN
SAVOLDÓ VASMENTES
kapható mindenótt.
Három igaz szó: Bruncsics bora Jól
SZÍNHÁZ Borcsa Amerikában
Ho,jy mllyeu elasztikus mof .j a mai operett, azt ml sem bizonyltja lobban, mint a .Borcsa Amerikában". Öiszebalmozlak egy csomó Fedák-slágert, sok sok gyönyörű magyar muzsikát, nótát, cigányt, csárdást is melléje, — a .haladó Igények" számára gondoskodtak kelifi mennyiaégfl Tahiti I meg egyéb zenei, koreográfiái éa toaletlbéli txjtlkumról ét — kész a .Borcsa Amerikában".
De az aztán tagadbata\'lan, bogy nincs az a savanyu ember, akiben
— sovány és logikátlan meséje dacára is — meg ne biisergesien va lamit. Kiben a szentimentális hajlamokat, kiben a pezsdülő, karakán kedvei, kiben a széles kacagás jótékony melegét, — mindenkinek valamit, szépei ét semmi disszonánsát.
Tomboló siker, igazi nagy siker volt a .Borcsa Amerikában" tegnapi kanizsai premierje. Táblás ház (Nagykanizsán!) kacagott, tapsolt, u| ázott ötször-hatszor nem is egyet az egymást érő gyöuyörü |elenetek közül. A művészekre pedig átragadt az elismerést bőven ontó nézö\'ér forró hangulata és szivüket adták a játékba.
Ez az este volt Kóbor Irén Igui debul-|e. Úgynevezett .testhezálló" szerepet kapott Felák parádés Bor-csájában. Tórfllmetszett, Ízig-vérig igaz, színes magyar parasztlány volt és az maraut végig. Az énekében nem csak a hajlékony, tlszia, meleg hangja, nem c«ak az énektecbnikal fejlettség, hanem a szive is ott csengett-bongott. Középpontja volt az este gyönyörű sikerének.
Sólyom Peatá ja a pirasztlegény ben Is boDviván maradt. Műparaszl volt az, — nem Sólyom kitűaö kvalitásainak való tverep. Lakkcslzmá ban, vasal\', rojio? lebbenyü ingujjban még a rnódo\', legény sem heve-rétzlta kocsiderékban. Nagyun elűlöll Boicna reális, zamatospfraiztlányától.
Kóbor Irén ragyogott. Cseppet sem irigy loaletijei káp.\'ázinóik. Tancai
— különösen a Károlyt Vilivel sok-izor ismételt duo — csupa ideg, cAupi bébiről jOvő, szép, fiiom mozgás, fiatal életörömök erupciója.
Kormos, Orbán Viola epizód-fl gurái is részesei voltak a sikernek, amiből nagy rész llleli meg a ki lünö cigányt, Bus Palit és kíséretét.
Sugár rendező az Ot-változatos operett kiállításával és gördülékenyéével remekelt. (Csak a ntwyorki felhőkarcolóba ne lenne szenterzsé-beles, ólomgliteres, lovagkori gót ablakokat I) (bl)
aAlrapát
romi

A NŐ és JA RAS A!
Egy szellemes francia állította, Hogy a nő nemeilége Járásáról ismerhető fel. Könnyed Utcmli, rugnnyos éa biztos as átlagon felüli nő Járása.
PALMA-KAUCiSUK SAROK
a Járást biztossá éa ruganyossá teazl.
Francia »arku cipókre u uj, vékony l\'ALMA LOUlS-»«rkot eró«iti a cipiaa.
A színházi iroda hirel:
Vasárnap délután, olcsó helydrak kai az Id^ny kedves zenéjü operettje, ,Ugzlsebblk Horváth leány" kcrüi sxlni\'..
,Borcsa Amerikában" — vasárnap este másodszor. Érthető az a nagy érdeklődés, mellyel közönségünk ezen op.\'ret\'ujdonság bemutatóját várt i. A fcud-pesti sikerek ulán a pompás Fedík-operctt a közönség szivéhez férkőzött. Török Rezső és Ernőd Tamás elkalandoztak témájukért a délibábos magyar rónaságra. A rakamaii kis tanya tzénásszekere alól Indul messze nagy útra Borcsa, a rakamazi mezítlábas parasztbercegnő, hogy keresztül vezessen bennünket a nagyravágyát, a dicsőség és ünnepelietés mámoros utján Am.nkáig, ae ahol minden magyar szivén úrrá lesz a honvágy. Sok-sok mosolygás, kacaj közt nem egyszer lopózik könny a szemünkbe. A magyar sóhsj Irredenta nötája: L\'gyen ugy mint régen voltl... s az emlekezések kedves melódiai mind szivbemarkolók.
„Oroszország". Hétfőn és kedden eale lesz a bemutatója Alfréd Neumann világhirü drámájának. A sötét levegőjű, komor dráma I. Pál cár, a hatalmas Katalin cárnő fiának bukását festi. A nagy orosz birodalom mindenható u-a fél, retteg. Tudja, hogy a cári korona árnyékában ott rejtőzik a végzet... ez kegyetlenné teszi. Vergődésében éri el az összeesküvők tőre, amit a kancellár irá nyit szivének, bogy a cárevics trónra-ül eléiével a forradalom fenyegető viharától megmentse a birodalmat. A darab két főalakját Sarlay Imre és Vértes Lajos Játszák.
Szerdától kezdve .Mesék az írógépről", operett.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávéházában VIII., Baross-tér 10.
Évente hat könyv, egy folyóirat és festmény vagy szobor havi 2 pengoert!
Amerikai itilusu újítással lepte meg a vidéki mtlvclt kOzöniéget a magyar Irók ég művészek vállalataként alakult .Fáklya Kultui vál la lat*. Olcsó havi bérleU tagságot hirdet olyként, hogy havi kélpengős tagdíj ellenében Ingyen sd kéthavonként egy a .Fáklya Kullurvállalat* kiadásában újonnan megjelenő legényt, novellás- vagy verseskönyvet a legkitűnőbb elcsatolt területi és hazai Irók müveiből; Ingyen adja az ösaiel .Magyar Páklys\' dmU Irodalmi és művészi folyóiratot, melynek 25 hasal és túlnani Iro, esztétikus és müvén az állandó munkatársa és amely lap az egész magyar nyelvterület dolgával fog foglalkozni ; végtll kisorsol évente tízezer pengő \'értékű teslményt és szobrot azzal a szándékkal, hogy a vidéki mUvelt osztályok művészi ízlése Ismét a helyes Iránybi terelődjék. Ezt a nagyszert) akciót annál lt inkább
IJuk olvasóink azivea figyelmébe, mivel ya Kullurvállalat" magyar Irók és művészek tőkéjéből létesült olyan tntéz-
ajinlji a .Fi
mény, melynek célja, hogy visszaállítsa a magyar szellemi Integritást, tehát vissza-
A .Fáklya Bérleti Tagság* Intézményé-tag Is lehet, habéiyegben 20 tillé-res beiratkozási dijat csatolva lelvételre
nek bárki
lyegben 20 lifl tolva lelvétel jelentkezik a .Fáklya Kulturvállalat\' Igazgatóságánál (Budapest, V1IL, Bsros utca 43). A Jelentkezés után 2 pensóa utánvéttel (első tagdíj) azonnal megküldik az első könyvet, KrUzselyt Erzsébet erdélyi koltónö 30 éves Iról jubileumára készült dissmUvet és a Belépési Nyilatkozat\' nyomtatványát, amit (alt...............
kitöltve postalordultával viasza keU küldeni, hogy minden tag haladéktalanul hozzájusson so<számozott .Tsglap\'-jához.
A .Fáklya Könyvtár\' első sorozatában a kővetkező müvei )elennek meg: 1. Krü-zselyl Erzsébet (Felsóvtaó-Erdily) Örök-csenddel ködön át 2. Szabó Márta (Ermi-
dl
Nváry i
(Budapest) Ai én embereim. 6. Mécs László (Nsgykapos—Felvidék) Hajnalt harangszó.
7. Rsdnsy Oszkár (Budapest) Ég s városi
8. Antal Aron (Csikszereda-Erdély) A ka-rácionyi vendég. 9. Oáspár Jenő (Budapest)
Sikolt a tö\'d. 10. Szántó Oyörgy (Arsd— Erdély) Rézváros. 11. B Molnár Márta (Budapest) Az elfolyó Időnek partján. 12. Itollcsy Oyula (Pozsony) A mi életünk.
ZALAI KÖZLÖNY
1928. "május 20
sportelet
Nehéz küzdelemben győzött az NTE 1:0 aranyban a DVAC ellen
Az amatörök tavaszi pontszerző győzelmi sorozatának koronája volt a pécsi győzelem
Pécs, május 19
(Kiküldött tudósítónktól) Az NTE tavuzl tzép szereplésének egyik legszebb napja voll a csütörtöki. A vasárnapi bajai meccstől még fáradt csapatnak bajnali utazás után délelőtt kellett mérkőzésre kiállni a jelenleg legjobb formában levő pécsi csapat ellen. Az NTE megmutatta azt, hogy tavuzl nagy győzelmei reálisak voltak és a kerület egyik legjobb csapata. A mérkőzésen, minthogy Jakubecz hirtelen megbetegedett, a következő csapat állt fel: Pápai—Jámbor, Oyörgydeák—Radics Oiwald, Kohn—Lovasf, Mákos, Horváth, Pum, Csász.
Az NTE az első félidőben széllel látszik, óriási erővel támad, de az akciók részben nem sikerültek, rész ben pedig a DVAC védilem óriási szerencsével ment. Szünet után a pécslek azt hitték, bogy szél ellen játszva az NTE majd összeesik és
Iátszva győznek. Azonban ez nem [övetkezett be, sőt a fiuk még szeb ben játszottak, mint az első félidő ben. Időnkint a DVAC teljesen leszorult és kétségbeesett védekezésük
dacára a 20. percben Pum labdáját Mákos, az egész védelmet kijátszva, gyönyörűen betette. 1:0. Nagy a* öröm. Az NTE tovább támad és hamarosan Mákos Csász labdáját ismét belette, de a biró offszájd miatt nem adta meg a gólt. A DVAC próbál flnlselni, de az NTE védelme mindent mentett. Az NTE csapata szenzációs formában van. Pápai kevés dolgát hibátlanul végezte. A kél bekk, mint két szikla állt a helyén, a halfsor mindhárom tag|a, különösen a két szélső balf, kifogástalan. A csatársor és a mér közés bőse Mákos, valamint a neki szokatlan helyen játszó Horvá h voll, a balszárny — mint mindig — elsőrendű és Lovasl is napyon jó. Jel lemzö, hogy a .Nemzeti Sport* pécsi tudósítás alapján a következeket iija: „A kitűnő formában levő NTE megérdemelt győzelmet aratott." A csapat legközelebb junius hó 7 én idehaza jálsrik bnjnokit a Bajai Tu rullal, melyre már most megkezdi az előkészületeket, hrgy .méltóan* fogadhassák a vendégcsapatot (—)
Ma délután eldől, hogy ki lesz a bajnokcsapat: Kanizsa, vagy Baranya ?
Legerősebb csapatával, a gólrekorder Lukáccsal jön a Józsefváros Nagykanizsa, május 19 délután 5 órakor, ebben a
KlMa
szezonban utolsó ba|noki mérkőzéséi vivják a helyi profik a budapesti Józsefváros csapatával. Enek eredménye határozza meg, hogy a PLSz 11 nagy arany érme, a bajnokság jutalma, kiknek jul a Kanizsa, vagy a Baranya 11-ének.
És a sportvégzet is ugy hozta, bogy mindakét rivális döntő küzdelmét a liga legjobbjai ellen játsza.
A ma délutáni küzdelem teljesen nyill. Nincs annak sem bevallott sem titkos favoritja. A helyi csapatnak a bajnokság a tét, a Józsefvárosnak a pontszerzés, bogy a Csaba semmi áron ne tudja behozni a harmadik helyen.
Bír a Biranyának a helyzete sem rózsAs a Csaba ellen, azért több esélye vr.n a győzelemre.
A Kanizsa komplelten Ali fel igy: Szemző — Böbm, J >ós — TamáB, Héger, Ha|du — Farkas, Oersten-hreín, F.niber, Kelemen, Bjkonyi.
Józsefváros: Juhász — Scbmidt, Masevszky — Fehér, Tnub, Weiu-terger — Iglódy, Schutzler, LuVác, Rémér, Hs|ós.
Nem kéteégee, hogy a győzelem azé lesz bki lelkesebben fekszik bele a küzdelembe. Hi a helyi csapat azt a gyenge játékot produká\'js, amit a mult vasárnap, különösen uz első félidőben, akkor a bajnokságnak befellegzett.
A mérkőzést nem Göbcl, hanem lodor budipesti biró vezeti Haiár-birák: Spitzer éa Kaszt).
(Levente verseny Oelsén.) Ma vasárnap Oelsén az oltani Levente Egyesület nagyszabású körzeti levente versenyt rendez, melyet tánc-vlgalommal kötöttek egybe. A versenyen Indulnak az összes atlétikai és szabadgyakorlati számokbtn a gelsei körjegyzőség levente csapatai.
(A Kanizsa visszavonta) a Lipótváros ellen beadott óvását.
(Kerékpárversenyt) rendez a szépen működő helyi Kerékpár Egylet ma délután fél 3 órai kezdettel, melyen minden kerékpáros résztvehet. A verseny összeállítása: főversenyzők részére: Letenye és vissza 48 km. Haladók: Letenye és vissza 48 km. Kezdők : Becsehely és vissza 32 km. Benevezési dlj 1 50 fillér. Kedvezői len idő esetén a verseny, mely Iránt a kerékpárosok körében érthitö érdeklődés nyilvánul meg, május 28-An leiz megtartva.
(A Move Lövészegyesület) ma vasárnap céllövő gyakorlatot tait. — Oyülekezés a nagykanizsai József-főherceg lakianya előtt délután "A2 órakor.
(A Klskanlzsal Polgári Lövész
Egyesület) ma délután 4 órakor az iskola termében rendes közgyűlését tartja.
(Nem nyílnak meg ma az NTE uj teenisz-pályái) A kedvezőtlen időjárás miatt nem lehetett a munkálatokat befejezni és igy a mára t\'rvezett megnyitás néhány napos késedelmei szenved.
>= Szabók, varrónők, háztartások, cipészek a világhírű PFAFF varrógépeket használják, mert működésük csendes, varrásuk szép és tartós. Husz h vi részletfizetésre is kaphatók Brandl Sándor és Fia cégnél, Deák-tér 2., a felsőtemplomnál.
közgazdaság
Az abnormis tavaszi idő és a piaci árak
Piaci árak tavaly és az Idén
pontjából sem kívánatos, mert a termelök és kereskedők megrendülését fogja előidézni. A következő kimutatásból kitűnik, hogy az előző évben sokkal kevesebb külföldi áru szerepelt a piacon és hogy egyes cikkek a mult évihez képest erősen mig más cikkek olyan erősen estek, hogy igen nagy áraránytalanság v<n az egyes fogyasztási cikkek között, azok belértékébez képes*.
május kOzepe 1928. május kOzepe
-320 fillér 160 -300 fillér
-352 „ 360- 400 .
-480 . 340-440 „
-340 . 248 -300 „
-240 . 190—216 „
280 „ 220—280 „
-800 „ 700 - 800 .
A jelenlegi abnormis tavaszi időjárás erősen érezteli hatását a piaci árak alakulására is. Ha rendes Időjárás volna, a piacokon lényegesen olcsóbb árak volnának, mert az ujsbb időben sok uj kertészet alakult, sok uradalom vezette be a szabad földi kertészetet. Épen ezért félni kell attól Is, hogy az egész termelés egyszerre kerül piacra és olyan áreaést fog előidézni, ami a fogyasztás szem-
Husfélék: leveihus vesepecsenye bor|ucomb sertéscomb
olvasztanlvaló szalonna füstölt szalonna téli szalámi
1927
220 224 384 288 208 240 720
Baromfi: idei ciirke darabja bizott ruca kg-ja tojás darabja
Tejtermékek: teljestej literje teavaj 10 dg tehéntúró kg trappista sajt
Kenyérneműek: 0 ás tésztaliszt kg 4 es kenyérliszl kg fehér kenyér kg
Zöldségfélék: sárgarépa kg karfiol
vöröshagyma kelkáposzta fejessaláta db zöldborsó ugorka
140 -260 272-280 9- 10
38- 42 68-78 112-128 320-440
56- 60 52- 56 60- 66
32- 40 120 -200 50- 60 60-108 8- 14 80-140 150 -200
150 -600 350-400 10- 12
36- 40 68- 80 112-140 300 - 400
54— 56 47- 50 58- 62
36-70 180-200 42- 50 80-120 8- 20 120-200 140 -300
Ezen áthelyezel mellett az előző évben már megindult az árak jelentékeny enyhülése, most ezzel szem ben még az ös6zes zöldtermények árai inkább emelkedők. A fogyasztás általában mindenütt és minden
cikknél a gyengébb minőségekre Irányul, mert a jobb minőségek magasabb árait a fogyasztó megadni nem birja. Ennek- a körülménynek erős visszahatása lesz a termelés értékére és minőségére.
Nagyszabású kiállításra készül Kapuvár és vidéke
A Fa\'uszöveliégrend\' iésébfnmegnyíló kiálli\'ások idei sorát a Kapuváron augusztus hó 11 tői 15 lg rendezendő kiállilái nyitja meg. Egyik legősibb településünk Kapuvár, mely történelmünkben állandóan mint a ryugall vidékek egyik védőbástyája szerepel. A történeti hagyományoktól megszentelt földön ma dolgos, művelt emberek laknak, akik ma is megőrizték régi viseletüket és azt állandóan büszkén hordják. A kapuvárt kiállítás egyik fényfonlja lesz a kapuvári népviseletnek bemutatása, egy kapuvári lakodalmas felvonulás és a Kapuváron még mindig táncolt ver-bunkós és egyéb régi magyar táncok bemutalása. E népviseleti bemutatásra a Faluszövetség meg fogja bivni a kormányt, a külföldi képviseleteket, összes látsadalraí intézményeinket és azokat, akik érdeklődnek igazi magyar értékcink iránt az azok meg-megbecsüléiébeu és megőrzésében támogatására lehetnek a Faluszövet-ségnek.
A kiállltáB anyaga hat nagy iskola épületet fjg megtölteni, különös érdeklődésre törtbat számot a Fertő és a Hauság állal és növényéletének dtoiámában való bemutatása.
A kiálll\'ásra utazók féláru jeggyel utaihitnak Ktpuvárra a MÁV és a Győr—S >pron—Ebenfurti vasút vonalain. A kiállítással kapcioiatban mezőgazdasági munkaversenyeket, ló és kocsiverseny, járási tűzoltó verseny és egyéb ünnepségek és gyűlések lesznek. A kiállítás ügyében mindennemű felvilágosítást ad a Falu-szövetség Budapest, IX., Ollöi-ut 1. II. 6, vagy a helyi rendezőség Kapuvár, községháza.
A zöldhitel
A mezőgazdaság hitelválságát legjobban jellemzi a zöldhiteJek olyan mértékű elterjedése, mire eddig nem volt példa sem a háború elölt, sem azutan. A mezőgazdasági érdekképviseletek adatgyűjtése ezért a zöld-hitel feltételeire ls kiterjed. Ezek alap-Jin megállapítható, hogy az idei zöld-uitel feltélelek általában a következők: Szállításkor való elszámolásra adnak butára métermázsánklnt 20 pengő előleget, rozsra 16 pengőt évi 12o/o kamat és 4% Jutalék mellett. Ez a jutalék az elszámolási ár után jár és csak legalább 4 hónapon belüli elszámolásnál érvényes. Ugyanerre az eredményre |utnak különben azok a megállapodások is, hol a kamat évi 14%, de a jutalék 2%. Vannak azonban esetek, bol a kamat már 16%. Az Ilyen zöldhite! szt Jeleni!, hogy a gazda a búzát 26—28 pengőért adja el, mikor annak |elen-
IM8 május 20
ZALAI KÖZLÖNY
legl termetéti kölltége 29 pengő, a mpl ára pedig készárunál 33-34, októberre 31.5 pengő. Sajnálatul i8(. |ik a gazdák, bogy a zöldhllel fel tételek mellett u ugyoevezett altruisz-tlkut vagy egyéb szervek is kil»rta-nak és egyáltalában nem alnak kóire a gazdák súlyos helyzetének enyh! lésére. _
Az állatpiac
Az állatpiacok általános irányzaté ban némi jtvulást lehet észlelni. A vágómarha tóként Svájc és O.\'aszor-szá| leié gravitál és az ottani plsco-kon 150 fillér itlagáron kél el. Bár Bécs és Prága nem keresik a magyar marhát, ezt ellensúlyozza ax olasz és svájd kereslet. — A sertés Bícsben a lengyel versennyel, Prágában az amerikai zsirversennyel meglehetősen bírja a konkurrendál. Még leginkább a német sertés nyomja. Az a körülmény azonban, bogy több ezer sertést felvdt a piac, az irányzat Javulását mulatja. — A baromfi-piacon osztrák és német számlára élénk kereslet ven rántani va\'ó csirke iránt. Két-három pengős áron a vidéken nsgy tételekd vásárolnak össze. — Egyedül a bor|uplac helyzete az, amdy vigasztalan, az árak állsndósn esnek, a kínálat aránytalanul nagy. Pélö, bogy a magas takarmányárak miatt állattenyésztésünk fog igy Igen nagy visszaesést sienvednL
egyik legfőbb gondja legyen, hogy további* in megőrizze nroa bőrének liatalos rugalmasságát, x iio szorozzon idóolótti ráncokat. a ráncok jelentkezése nom az öregség előjele, mint a/.t Általában tévosen hitték, hanem a bőrmogbetegedéKének ejryIk tünete. Ai egéaz-ségus aroliór hamvas, üde, rugalmas, rózsaszínt!, bAi\'honymmit. ClondozzM, Ápolja tehát arcbőre egészségét minden nö és rendszereden kemolHozza magát I A
Kemüite
oly tormiWotndta kivtló hatású bflrápolóazer, moly kivonju a póriiHokban felgyülemlett Üsz-tAtlansAgokat, elősegíti a bőr logfontosabb feladatát, annak normAlis légzését; nüvoli a bőr szöveteinek aktivitAmit ; a bonno levő véredényeket fokozottabb munkám serkenti h ezáltal megerősíti és (Idén tartja. Kitűnteti a kiütésekét, vörös foltokat. pOrienéscket, hőrhémlásokat a bfir zssros fényességét megszűnteti, a zsíros mitesszerükül kiszorítja. Rendszeres használat mellett m kezdődő ráncokat kisimltja, • visszaad/a a bőrnek eredeti fiatalos üdeséget. Csodálatos katána mAr egyszeri alkalmazás utAn 18 tapasztalható. F\'róbaosomag használati utaaftAswl ftO fit-1 térért kapható minden gyógysiertArban, drogéria, illatszer ós kozmetikai szaküzletben. Ahol esetleg P tolna oda 78 fillér postabélyeg beküldéite ellonóban bérmentve megküldött a „Itodlchomla"
• Budapest, X., poataftok 19.
(-) Tavaszi munkák a méhé szetben. Irta: Kdddr Lijos, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület titkára. E munka Írója pár évvel ezelőtt . Méhészkönyvtár • elmen tízkötetes méhészeti szakmunka Irásál kezdte meg. Eszel az 5 Ik kötettel a gyakorlati ismeretek tárgyalását kezdte meg. Időrendi sorrendben tárgyalja a tavasz folyamán előforduló méhészeti teendők és pedig: A méhek kitelelése — A méhcsaládok ál-vizsgáláss — A méhek lavasil etetése—A fészek bővítése — Méz-ürnyitás — A műraj — Természetes raj cimfl fejezetekben. Nemcssk a kezdő, de a baladó méhészek ls tok bdyes és követendő ulmutstást találhatnak benne. Megrendelhető a Pdtrla nyomda könyvkiadó hivatalában (Bu dapest, IX., Ollöi ut 25) Az összeg előzetes beküldésénél ajánlott postai szétküldésre és csomsgolátl dlj fejében 50 fillér ctafolandó.
(—) A vidéki vásárterek rendelése. A mezőgazdasági kamarák Jelentése szerint uj rendeletre volna szűkség a vidéki vásárterek rendezése tekintdében. A vásárterek lu! zsúfoltak, lehetetlenné teszik a komoly állat birálatol, ezért a kamarák szükségesnek tartják, hogy a vásárjog elvesztésének let he alatt legyenek kötelezve a vásárjoggal bírók a vá sárterek kibővítésére, megfelelő elhelyezésére
(-) Rózsaujdonságok előállításáról Ír a .Növényvédelem" és .Kertészei" legújabb szama. Cikkekei közOl a szölömoly irtásáról, az ögz| barack nyári kezeléséről, a szőlő válogatásáról és zöld oltásáról, a izem-zésröl, a paradicsom, ugorka és dlnye permetezéséről, a rózsa és azegfű trágyázásáról, a bordói lé állandósításáról, stb. A dutan illusztrált szaklapokból egy alkalommal a Növényvédelem kiadóhivatala (Bpest, VIII., Rákóczi- ut 51. 4. emelet 5) díjtalanul küld mutatványszámot.
(—) A babültetés idején illetékes helyen felhívják a gazdaköröket, helyi gazdasági egyesületeket, szövetkezeteket, általában minden gszdatestű-Idd és gazdavezdó embert, hasta-nsk oda, hogy az egyes községekben sőt lehetőleg nagyobb terűlde-ken is termelt bab egyöntetű féleség legyrn. A bab igen jó kiviteli cikk, azonban értékesítése ctak akkor megfelelő, ha egyöntetű fehér árut tudunk nagyobb mennyiségben szállítani. — A kormáay bab vetőmag akciója sse-rény keretek között mozog ugyan, de a termés egyöntetűségének előmozdítására sokat tehetnek maguk a gazdák Is, ha községenklnt egyazon vetőmagot használják.
A PARÁDI VIZ
a leghlrnevesebb orvostanárok véleménye szerint kiváló gyógyszernek bizonyult Idült tüdő-, gyomor-, bél- és
hólysghurutban szenvedőknél Emésztést zavarok, aranyér, má| és lépdsgsnatok eseteiben. Csuz- és kösz-vénybajoknál. KitUnS autall 4* borvla. Mindenütt kapható. I\'őletakat: h\'orrástermék és Ásványvíz Kereskedelmi Részvénytársaság itos Budapest, VI., Király-utca 12.
TŐZSDE A külföldi szilárdabb jelentések a spekulációi vásárlásra ösztönözték ét az irányzat a tözideidó kezdetén már barátságosan Indult. a javuló ten-dendát fokozták a rövidebb lözsde-idö alatt fe merült vételi megbízások. A tözsdeidö második felében realizálások mutatkoztak, aminek következtében az árnyereségek egy része lemorzsolódott. a forgalom azonban mindvégig barátságos maradt. N< hány éltéknél jelentős árugrás is történt, melyek kőiül Magyar Nemzeli Bink, Natld és Szikra érdemelnek említést. Lényegesebben javult még Magyar Hitel, Silgó és Rima. A Txpapirok piaca Ozlettelen volt, lényegtelen árváltozásokkal. a valuta es devizapiacon nem volt jelentősebb változás.
Terménytőzsde
Buzq 25. rozs 45 fillérrel eseti. Az Irányzat lanyha, a forgalom csekély.
basa ilsss*. 76 kg os 33 40—33 60 77 k<-os 33 70 - 33 90, . 8 kg-os 34 10 34\'25, 79 kg-oi 34 40 34 55. 80 kg-os 34 55 -34 6S, dunántuU 76 kg. 33 00-3ÍI6, os 33 25 33 4i, 78 kg-os 33 60 79 kg os 33 90 34 10, ao kg-os 8410-14 20, ross 30 05- 30 20, takarre. árpa 29 50- 29 70 sotárpa 3150-82-51, sab »1 70 -32(0, tengeri 1775 -27 90, Bajakatps 2370-23 85.
Zürichi zárlat Párti 2041»/i, Loodoa 25 33 l/t, Nawyotk 518-Í7\'/! DrSsssl 72*45, Milano 77\'33\'ít, Madrid 87-00, Amstartwa 109-SS, Btrta IM I 6 Wtoo 7a-00. Sotli S74\'ft Plá«« IM7, VsrsA 58-15 Badapart «0-M aslftád 9 !3\'/t, Rakaraat 321.
i kaáaywti Tfixsée éeTtza-jn.TT-\'-éíe
valuták Aa«olL 27 85-2800 »«4» b. 79* 70-80*00 CstB k. 16-90 | SiM Oáak. 163 25-153-85 Dloái 9 98-10 00 OoUáz £69-40-571 40 Fraoetaü 23-65-22-76 hotl 280 40-181 -40 Ungysl 64 05-04-35 Ul 8*49 3 54
Lavn — _
Ura 80 10 80-30 Márka 136 70-187 20 Schlll 80-30-8070 Norrég 153 OS-153 65 Svájd 1.110-05 -110-45 Sv4d k. 143 25 158 85 Peseta 95*70-96*30
UHVIZAX Amst 280 55-231 25 BalpM 10-06-10 OB ■Mfti U6 82-II7 33 W\'kilil 8-8I-S-66 BitUual 7975-80 00 K»ni—h.H3 38 153 78 Oírfs I|»1B>I53 58 UMlSt 87-90-27-98 Milano 8010-30 20 Na*J«tiS7l70-8 30 PWs 22-47-22^67 Ptáaa IB 94 16-08 Saofla 412-4 18 a tori*. 163 07-IW 77 Varsó 64 08-8427 Wka 80-45-80 70 ZSiloli 110*17-11047 Madrid 35*45-96-25

kiaája: Delzaial flyomda és Uaklaáá Yállalal Rézzrétytársasá/ PcWös kiadó. Zalai Károly.
KOszAnetnytlvánHáa.
Mindazon Jóbarátslnknak, ismeró-stinkuek, a posta és táriids hivatal tlsttl és altiszti ksránsk, a városi sdóhivstal tisztikarának, voll osztály-társslnak, a kerékpáregyletnek, a fűtőház! kéimUvesek d.láriiájának, a kath. legényegyletnek, akik lelejttwletlen jó gyetmekUnk, Illetve testvérem
TAL ANTAL
elhunyts alkalmával a temetésen való megjelenésükkel és részvétükkel mérhetetlen fájdalmunkat enyhíteni szívesek vollsk, ezúton mondunk hálás köszönetet.
Tál LOrlno «■ oaaládja.
DDKÁSZ FERENC
épüle fa és desikakereskedése Matgy«p-utoa 108.
Léc, stukaturnád, tetőpala,
Hajópallógyártás és eladás
Furnér éa enyvezett lemez
Asztalosáru gyár
Kéaz ajtók éa ablakok
állandóan raktáron, falaton t 890.
1348/1928. sz.
Pályázati hirdetmény.
A Országos Munkásblztosltó Intézet zalaegerszegi kerületi pénztárának nagykanizsai kirendeltségénél betöltendő 1 férfi és 1 női ideiglenes kisegítő szolgai állásra az állami rendszerű kisegítő szolgákra nézve megállapított illetményeK mellett pályázatot hirdetek.
Az alkalmazandó női munkaerőnek feladata lesz az orvosi rendelőben való segédkezés, ezért ezen állás betöltésénél előnyben részesülnek azok, kik a betegápolásban való jártasságukat igazolni tudj