Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
40.79 MB
2010-02-26 21:20:17
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
2054
6438
Rövid leírás | Teljes leírás (1.44 MB)

Zalai Közlöny 1928. 123-145. szám június

Zalai Közlöny
Politikai napilap
68. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

m. M1j*m, 123 Uám MaffkuiIiM, tm június péntek lm 14 HBér
POLITIKÁT NAPILAP
Smrktsztfofe & kl«d<ShlvaUI: Pö-ut 5. tzim. c i i- ,
lUnthelyi llokkUdóhlvalal Kossuth Lajos-u. 32. relelŐS szerkesztő: BarbaritS Lajos előfizetési ára : egy hóra 2 pengő 40 Hllé«
Jugoszláv izgalom
Kétségtelen, *ogy ma az európai politikai érdeklődői előterében az Ugrnevsxett netíunol egyezmény rati-flUUu áll. Ezt az egyezményt még W29 junlus 80 én Paslcs kötötte az Blaál kormánnyal, de a jugoszláv kormány különböző okok miatt kö-sel három esztendeig nem tudla rá-uinnl magit, hogy az egyezményt ■ parlament elé terjessze ratifikálás végett. Közben az olaaz jugoszláv viszony nem épen a legörvendete-sebb módon fej\'ődölt s néha már ugy állolt a dolog, hogy a két állam kOiOtt háborúra kerül a tor. Olaszországnak albániai törekvései a ezzel kapcsolatban az Adria fólölt való toftgeri hegemónia kérdése e három
Slftidő torán több ízben halálos
alomba Hozták a jugoszláv közvéleményt, amely nem akart eszére térni, csak amikor Anglia részéről az •urópii béke érdekében kifejtett nyomás érezhftővé vált Belgrádban.
Mítrlnkovlcs szerb külügyminiszter belátva, hogy a nettunói egyezmény ratifikálásának kitolása legalább is gysous színbe hozza Jugoszlávia békeszáadéktit, elhatározta, hogy az egytuiényt a parlament elé tsrjsazti. Nem is épen politikai, hanem inkább agrár és szociális kérdéseket rendez a két állam között ez az egyezmény s hivatva volna az olasz-jugoszláv -Jóvisxory alapjait lerakni.
Mindenki ugy gondolná, hogy Ju-
Ijoszlávia kapva-kap az olasz baráti obbon és elfogad ja a nettunói egyezményt, attitly kihuzuá a méregfogát .a két ovzág közötti súrlódásoknak. Legnagyobb meglepetésre azonban a a jugoszláv közvélemény fólrg pedig a horvátok és szlovének véres tan-\'éétésekbe kezdtek a puszta Mire, bpgy a nettunói egyezmény ratifikálás előtt áll.
Annál is esztelenebb ez a megmozdulás, mert úgyszólván az összes eorépai nagyhatalmak Igen |ó szemmel nézték, hogy a két állam kOzött -Végre nemzetközi megállapodásokon alapuló okmány segítségével eliroi-náltatnak bizonyos súrlódási felületek. Maga a francia sajtó is, nmely pedig nem szokott fukarkodni a Jugoszlávia iránti jóindulattal, bizonyos ■ aggodalommal szemléli ezt a heves nwmoaduláat, Anglia pedig egyenesen nem titkolja, hogy a nagy jugoszláv kölcsön lekötésének legtöbb \' feltétele a nettunói egyezmény rati-•hkétésa.
Jugoszláviában tehát ma az a helyzet, hogy a kormány az okos mér-•Sákiet álláspontra helyezkedett, mlg ataatavénsk és horvátok a kormány s ezzel a nettunói egyezmény ellen foglaltak lááiást. Jugoszlávia most először tapasztalja saját bőrén azokat a nehézségeket, amelyek mindig megmutatkoznak, ha egy állam nála magasabb kulturáju, számbin pedig csaknem azonos kisebbségek kebelez be. Hiszen a horvát és szlovén meg-
mozdulásnak meg is van a maga ió oka. Nincslcs politikai koncepciója, — amely időközben megbukott — az volt, hogy a horvátok és szlovének bőrére hangolja barátságosabb Indulatra Olaszországot a tulsjdonképeni Szerbia irányában. A helyzet tehát ma ar, hogy a horvátok és sztové nek gyanakodnak, hojy a jugoszláv kibékülés ára horvát és szlovén érdekek feláldozása írsz. Horvátország és tulsjdonképenl Szerbia között már amúgy is igen éles és mélyreható ellenlétek vannak. Esek ar. ellentétek természetesen csak még nagyobbak
lettek, azáltal, hogy a horvát közvélemény lu domására Jutott a Nincnict-féle álnok politika s amint a Jelen hilyzet mutatja, ezek a nehézségek a nettunói egyezmény ratifikálása esetén sem fognak kisebbedni, tői a jövőben további bonyodalmakat Ígérnek. — Mikor Szerbia oly mohón annektált hatalmis területeket és ezekkel hatalmas néptömeg\'jket kebelezett magába, bizonyára nem gondolta ál mindazokat a nehéiségeket, amelyek Ilyen végzetes módon megzavarhatják a nagy emészlés csöndesnek vélt szeoderét.
kodla és sok pad fedele letört. A jesyző szavait a nagy lármákat* nem lehetett megérteni. MJyel ,M. eVtfk látta, hogy az.Més rendjét biztosítani nem tudja, felállott és bejelentette, hogy az Illés rendjét fenntartani nem tudja, az Ölést berekeszti és a legközelebbi ülés időpontjáról a képviselőket írásban értesiti.
Aggodalmak Belgrádban
Genf, május 31. A Journal de Qentve jelentése szerint Belgrádban nagyon aggódnak amiatt, hop Olaszország a rövidesen lejáró olasz-jugoszláv barátsági szerződést nem ujllja meg Súlyos helyzetben a jugoszláv kormány London,. n*h\\u% 31.,A Daily T«-legraph |elenll, hogv az érdekelt nagyhatalmak ugy , Rámáton, mint Belgrádban közvetítő lépést tettek.
A Times szerint az olasz kormány második jegyzéke súlyosbította a helyzetet és a |ugoszláv kormánynsk nagyon nehezére fog eanl, hogy megtalálja az olasz jegyzékre adandó válasz hangját.
A Ház megkezdte az öregség-rokkantság biztosítás tárgyalását
A hadikőlcsőn jegyzési értékba tárt 5000 koronára lesxájlltották Budapest, má|us 31
A Ház mai ülésén az elnök bemutatta Esmond Harmsworth levelét, amelyben köszönetet mond a képviselőháznak a vele szembea tanúsított magatartásáért. A képviselőház elfogadta a pénzügyi bizottság javaslatát, a hadlkölcsOn-jejaizési értékhatárnak 10 ezer koronáról 5 ezer koronára való leszállítására.
Ezután az approprádós javaslatot harmadszori olvasásban is elfogadta a Ház és áttért az Öregség, rokkantság, özvegység és árvaság esetére szóló biztosítás
javaslatának tárgyalására.
A Javaslatot Fltz Arlhur előadó ismertette, aki rámutatott arra, hogy
a javaslat a magyar szociálpolitika terén hatalmas újítást teremtett.
Határozati javaslatában kérte, hogy a mezőgazdasági munkások kötelező biztosításáról a javaslat hatálybalépése után legkésőbb egy éven belül a kormány nyújtson be |avaslatot.
Kéthly Anna beszédében kérte, hogy terjesszék ki a biztosítást a mezőgazdasági munkásságra is, majd a vérba| és a tüdövésszel foglalkozott. A magánalkalmazottakat ktliö-
Ínös gondjába ajánlja az államnak.
Illés Józsi f terjesztette be ezután a Szentkorona és a hozzátart oc6drágaságok biztosításáról stóló jelentését s ezzel az ülés 2 órakor véget ért.
Apponyi s A nemzet céljainak megvalósítása a hatalmi és erőviszonyok alakulásától függ
Walkó miniszter a külügyi bizottság ülésén beszámolt a külpolitikai helyzetről
Budipcst, iná|u« 31
(Éjszakai rádlójelenlés) A képviselőház külügyi bizottsága Pékár Oyula elnökletével ma tartotta május havi üléséi. Walko Lajos külügyminiszter rövid összefoglalót adott a külpolitikai helyzetről. Különösen a döntöbiróság kérdésével foglalkozott. Magyarország — mondotta — a legnagyobb rokonszenvvel kiséri a bé kéltető bizottsági, illetve választott döntőbírósági egyezmény eszméjét és tevékenyen vett részt megkötött szerződéseivel annak megvalósításában, Az Egyesült Államokkal, Spanyol , Finn-, Lengyel-, Eszt- és Lett-országokkal most folynak a tárgyalások.
Ezután hosszabb vita indull meg, melyben Apponyi Albert gróf a kül-i politikai helyzetünk javulásának jeleivel foglalkozott. A nemzet céljainak megvalósítása — mondotta — a hatalmi és erőviszonyok alakulásától függ, melyben jelentékeny, de
köz-
nem döntő fontossága van a vélemény állásfoglalásának.
Lakatos Oyula u\'án Beck Lajos hz európai politikai helyzetről azt a következtetési vonta le, hogy leg elsősorban is gazdaságpolitikai bérért kell az országnak előnyt Hz\'o-sitani
Grátz Ousztáv szükségesnek tartja, hogy a közéjieurópai kérd is tudományos feldolgozásában a magyar külpolitika is tevékeny részt vegyen.
Bltyer Jakab felsorolta azokat a Jelenségeket, melyek bizonyítják, hogy az ugynevexwtt utódállamokban a konszolidáció folyamata nem halad előre s ezt észre kell venni a nagyhatalmaknak is.
Bíró Lajos a gazdaság politikai pesszimizmus ellen szólalt fel.
Ofóf Bethlen litván hangsúlyozta, hogy eljön az idő, amikor Magyar-orsrág belpolitikai konszolidációjának és megerősödésének gyümölcseit leszahitjuk külpolitikai téren is, de helytelen volna, ha ezt Idő elölt akarnók elérni.
Botrányba fulladt a szkopstina mai ülése
A jugoszláv kormány aggódik, hogy Olaszország felmondja a ba rátsá&l szerződést — A szerb ellenzéki pártok a belügyminiszter vád alá helyezését követeli\'* Belgrád, mijus 31 Belgrádban tegnap este ismét nagy olaszellenes tüntetések voltak. Az egyetemi hallgatók tüntetést tartottak, amelyen élesen kikellek a (ateizmus és Mussolini ellen. A tüntetők egy olasz zászlót elégettek.
A tüntetőket a rendőrség szétoszlatta.
A belgrádi zavargásoknak halálos áldozata nincs és a sebesültek száma sem nagy. Hatvan letartóztatás történt, Az őrizetbe vetlek között 48
kommunista van. A kormány magatartását az ellenzék eiősen elitéli.
Az ellenzéki pártok Indítványt nyújtanak be, amelyben a belügyminiszter vádaláhelyezését jogják kövelelni a tegnapi események miatt.
A szkupstlna elnöke kénytelen volt az ülést bezárni
Belgrád, máju< 23. A szkupstina mai ülése az éjszakai olaszellenes zavargások hatása alatt állott. Amikor az elnnk az ülést megnyitotta, óriási eiővel tört ki a pokoli lárma. „Gyilkosok! Véreskezű kormány /" ttb. voltak a legenyhétl) közbekiáltások a kormány telé. Az ellenzék a padfedeleket csap-
EALAi KÜ2L0NV
29 csőd, 124 kényszeregyezség volt április ban Magyarországon
A létfentartási költségek Indexe változatlan, a munkanélküliség valamivel ismét csökkent — A külkereskedelem közel harmincöt millió pengővel passzív
A pénzügyminiszter XXII. jelentése
Budapest, május 31 (Saját tudósítónktól) Bud János pénzügyminiszter most nyiivánof-ságra bozolt XXII. jelenlése az 1928. április In várói számol be.
Bevezetésébea ismertei! az állami köxigazgatáa május havi Költségvetését, amely szerint májusban
3 3 millió pengő hiány várható. Az 1927 julius elsején 1928 március 31-éig terjedő időazasban az előirányzott 648 7 millióval szemben 733 5 millió, vagyis 84 8 millió pengővel több folyt be. Az 1928 márciusban 69 2 millió pengő volt a bevétel, ami a mull évi márciusi bevitelnél 16 millióval több, de az idei előirányzatnál 1 2 millió pengővel kevesebbet tett ki.
A népszövetségi kölcsön április 30-iki áiladéka 45 007,455 61 pengő rendelkezésre álló egyenlegei tantét fel.
A m. klr. posta ápr is hónapban 33 367,000 közönséges, 1.192,332 ajánlott, 65 239 értéklevelet, 966.022 csomagot 672 106 postautalványt továbbított. A feladott táviratok sxáma 273.732. 66 635 távbeszélő fő lllomás és 98 011 rádió vevőberendezés mAWdött.
A m. klr. államvasutak 7.461.427 utast és 1.624,841 tonna árut szállítottak. A Duna—Száva— Adria vasúttársaság 409.940 utast és 154 109 tonna árut továbbított.
A Magyar Nemzeti Bank érc- és deviza-készletében április hó folyamán 15\'1 millió pengő apadás mutatkozik, ami a devizakészlet csökkenésére vezethető vissza. A lényleges jegyforgalom április hó utolsó bank hetében 95-1 millió pengős emelkedéssel 479 millió pengőre emelkedett, ami a március hó végén fennállott helyzethez képest 24 1 millió pengő emelkedést tesz ki. A tényleges és virtuális Jegyforgalom együttes összege a hó folyamán 2 3 millió pengő apadást mulat. A forgalomban levő váltópénz mennyisége 37 939 580 07 pengő volt.
A postatakarékpénztárnál 1.314,138 betevő 31.342,093 22 pengőt helyezett el, 41 387 csekkszámlán 234.473,721 87 pengőt kezeltek.
A nagykereskedelmi árak index-száma 136 ra emelkedett, mig a létfenntartási köllségek index száma maradt 114-en.
A külkereskedelmi forgalom márciusi eredménye szerint a beho-zatel 34\'7 millió pengővel haladta meg a kivitelt
A csődök száma 29, a kénysztregyezségek siáiua 124 volt áprilisban.
A munkanélküliség április hónapban csökkent. Az egy év előtti helyzettel szemben a csökkenés 18 9 százalék. A nyilvántartott munkanélküliek száma 15043.
A legközelebbi időben megkezdik a Vécsey-utcai elemi iskola építését
A közoktatásügyi miniszter megbízta Frledrioti műépítészt a tarvek sürgős elkészítésére 120.000 peng&s költségvetéssel
Vitéz dr. Barnabás István klr. tanfelügyelő nyilatkozata a zalai iskolaviszonyokról, tanítóságról és az uj Iskolai
tantervről

Sándor Pál interpellációja egy tévesen közölt beszéd miatt Budapest, májas 31. (Éjszakai rádiójelentés) Sándor Pál ma délelőtt a képviselőházban interpellációt jegyzett be a kormányzónak a közgazdasági egyetem doktor avatásán legutóbb mondott beszédével kapcsolatban, amely — Sándor PjI szerint — sérti a magyar kereskedelem reputációját.
Bethlen litván gróf miniszterelnök kijelentette, hogy a tervezett interpellációban emiitett sérelem ki van zárva, mert hivatalos megállapítást nyert, hogy a kormányzó beszédének vonatkozó részét a kőnyomatos, melyből Sándor Pál információját
merítette, tévesen közölte. ...................................................
Folytatják a kutatásokat Nobile expedíciója ntán
Klngsbay, május 31 Éjjel két óráig semmiféle jelentés *em érkezett az Itatta sorsáról. — Északi szél fuj és havazik.
Róma, május 31. (Éjszakai rádió-jelentés) Az olasz segelycsapatok a Cítta dl Milano szakértőjének támogatásával folytatják a kutatásokat a Spitzbergák vidékén Nobile expedíciója után. Minthogy az expedíció minden eshetőségre fel volt készlilve s élelemmel bőven el volt látva, biz-nik abban, hogy az Italia személyzetét épségben fogják megtalálni.
WVV^VVVVVVVVVS^VVVVSrVsr^VV
Elkészült a piarista diákhősök emlékmüve
Nagykanizsa, mijui 31
A nagykanizsai Piarista Diákszövetség által a háborúban hősi halállal halt kanizsai piarista gimnáziumi diákok emlékére állítandó emléktábla, amit Welszberger Kálmán Jónevü nagykanizsai kőfaragó-mesternél rendeltek meg, — elkészült. A Diákszövetség egy bizottsága Inkey József báró elnök és Eberhaidt Bela tankerületi főigazgatóval tegnip délután megtekintette a kéu emléktáblát és a legnagyobb megelégedésének adott kifejezést. A 144 cm. széles és 113 cm. magas, karinti márványból Nott Jizsef gimnáziumi rajnanár tervei szerint készített és nemes barokk-stílben tartott ma valóságos remek müve a szobrászatnak. Leheletszeiü finomsággal kidolgozott girland keretezi be a felsőiészt és két oldalát, mlg a felső középen a piarista-rend domború cimcrc disslik. Mfi /észi kidolgozása mellett nemes egyszerűségével fogja meg a szemlélőt.
Bevésésre kerül a dmer jobb és baloldalán a dedikáció:
.Pro Patria - In flde Del!" Alatta pedig hármas mezőn a 12— 12—12 hősi diák neve aranybeiük-kel. Különösen érlékes, hogy az egcsz hatalmas tábla egy darabból kerül ki. Sulva 4.5 mázsa.
A bizottság, miután legteljesebb elismeréséi fejezte ki Welszberger köfaragómestcrnek a gyönyörű munkáért, — ezután átvette az emléktáblát, amelybe már csak a dedikáció! s a hősök neveit fogják bevésni.
Sajnos, az emléktáblához szükséges összeg azonban még mindig nincs együtt. Jelentékeny itsz hiányzik még belőle. De a nagykaniisnl Piarista Szövetség bízik benne, bogy a volt piarista diákok áldozatkészsége mihamar lehetővé leszi ennek a .problémának" a megoldását is.
A Péter-Pál napi emléktábla leleplezési ünnepély előkészületei nagyban folynak és az eddigi jelek uián Ítélve az ünnepély dimenzióiban és m^rendezettségében megyei jelen-
Nagykanizsa, május 31 Jelentettük, hogy vitéz dr. Barnabás István klr. tanfelügyelő kedden Nagykanizsára érkezett, bogy megkezdje hivatalos iskolalátogatásait és felülvizsgálja a tanmenetet. A tanfelügyelő megvizsgálja Kanizsa összes körzeteinek iskoláit és szombaton délután utazik vissza székhelyére. Az iskolalátogatások alkalmával különös súlyt helyezett az uj tantervnek teljesen a miniszter szellemében való végrehajtására és keresztül-vilelére, amely alapiéban az oktató részére könnyítést jeleU, kivéve azokat az oktatókat, akikbe az évtizedeken át való gyakorlat mellett teljesen beidegződött a régi módszer, azonban ezeknél is minden nagyobb zökkenés nélkül már a legsimábban megy minden.
A klr. tanfelügyelő nagykanizsai tartózkodását felhasználtuk arra, hogy megkérdezzük nagykanizsai hivatalos utjának impresszióiról, tapasztalatairól, valamint a Vécsey Zsigmond-utcai elemi iskola ügyének mikénti állásáról.
Vitéz dr. Barnabás István kir. tanfelügyelő nem a sok szó embere. Röviden, tömören adja meg a választ feltett kérdéseinkre és válaszában sok minden benne van, amit ugyan ki nem mondott, de annál hangosabban és félreérthetetlenül kiolvashatóbelöle.
Zalában az Iskolák már átestek az uj tanterven
mondja. A tantestületek tagjai nagyon nagy jóindulattal láttak munkához és beleélték magukat az uj tantervbe. Vannak ugyan még itt-ott zökkené-sek, de jóakarattal ezeket li ki lehet
_18» junlus 1,
küszöbölni. Mig a kultuszminiszter által megkezdett uj lskoiaprogramm 1932-ben teljesen befejeződik, hiszem, hogy az össztanltósággal teljes lesz a megértés és olyan eredményt fognak produkálni, ami méltó lesz Deák Ferenc vármegyéjéhez.
Becsületes munkát követelek tanítóimtól
folytatja komoly hangsúllyal. A za-hvármegyel és főleg a nagykanizsai elemi iskolák tantestülete egyike az ország legnagyobb tantestületeinek és igy nemcsak Zslamegyében, nemcsak Nagykanizsán, hanem az egész országban példát kell mutatnia.
Nagyon értékes munkát Ismertem meg és tapasztaltam Nagykanizsán
mondja, meglepett a klskanlzsal Iskola teljesítménye. Nagy jóindulatot tapasztaltam mindenütt és ezért hiszem, hogy célomat el Is fogom érni ezzel a tantestülettel, amely akkor az ország tantestületeinek egyik büszkesége lesz. Erre minden remény megvan, mert a tantestület nagy-nagy százaléka olyan munkát végez, ami ezt jogosan feltételezni engedi.
Rövidesen megépül a Vécsey-utcai Iskola
— A Vécsey Znigmond-utcai elemi iskola ügye — mondja a kir. tanfelügyelő — a peifektuálás stádiumába jutott. A közoktatásügyi miniszter megbízta Frledrkh budapesti müépitészt, hogy három bét záros batáridőn belül 120.000 pengős költségvetéssel készítse el a 8 tantermes és igazgatói és szolgai lakással biró elemi iskolai épület tervit.
A közoktatásügyi miniszter az
Iskolát legkésőbb ez év őszén felépítteti.
— Tudom, hogy a nagykanizsai iskolák (épületek, tantermek és berendezés) sok kívánni valót hagynak
— mondja — de
Nagykanizsa városa olyan
szépen teljesiti kötelességét,
hogy egyelőre, 1929-lg, (amikor a Vécsey Zslgmond-utcal Iskola megnyílik és nyolc rossz tantermet megtudunk szüntetni) meg fogjuk tudni érteni, hogy a város ezeket a ma tnsznavehetelien tantermeket is megfelelően javíttassa ki és akkor ezzel egyelőre elég lesz téve a kötelezettségnek.
Azzal az impresszióval bucsuzunk Zala első tanférfi&tól, hogy a kultuszminiszter nagyszabású programmjá-nak végrehajtására itt a trianoni végeken határozotabb energiájú, biztosabb kezű és melegebb, magyarabb szivü munkatársat és lángolóbb hazaszeretelü tanférfiut nem találhatott volna. (B. R.)
Mtjáráa
A nagykantiaal. Moteorotoflal a«f-flgyclö JelenttMk i Csütörtökön a hómb-a/Ttd! Reggel 7 órakor +14 8, délután J órakor +22 3, este 8 órakor +16.
FtlMztt: Reggel tiszta, délben kevésbé felhős, este tiszta égboltozat
SiiUrdnyi Reggel Délkelet, délben Dél, este Délnyugati szél.
A Meteorológiai Intézet Jelentéi* surfot helyenként zivataros esö, később besüllyedés valószínű.
1928. junlus 1.
ZALAI KÖZLÖNY
NAPIHÍREK

NAPIRKMD
Juniua I, péntek
Római katolikus : I\'amlil vl. t\'rotcat. Pimliliui. Izraellú: Sivan hó 13.
Nap kel repel 4 óra 07 ptrckor, nyugszik délután 19 óla 4>.l ptrckor.
— Szerkesztőségikikből.
Barbarits Lajos, lapunk felelős szerkesztője a mai nappal megkezdte négyheti szabadságát.
— Orácl tudós kutatásai Nagykanizsán. Tudís vendege volt tegnap Nagykanizsának. Dr. Lutz András gráci egyetemi tanár, nev<.g ku\'aió kiadandó geneologiai müvéhez tfb> zalai községben a helyszínen végez tanulmányokat ősrégi zalai családok levéltárában, igy Nagykanizsán a telekkönyvi hivatalban búvárkodott a régi zalai családok birtokait illetőleg. Nagykanizsáiéi Budapestre folytatta útját.
— A kereskedelmi alkalmazottak vasárnapi junlállsa oly gazdag mOsoru, hogy az messze kimagaslik a szokásos állag |uniáli-toklól, meri a rendezőségnek az a szándéka — az eddigiektől eltérőleg — ujai produkálni és a közönségnek egy felejthetetlenül kellemes napot és szórakozást nyújtani. Azért már előre felhívjuk a közönség figyelmét a kereskedelmi alkalmazottak vasárnapi |unlállsára.
— Oyanus kartöréssel kórházba hoztak egy klslánykát. Ma délelőlt kórházba hozták Molnári közséfrl>3! Horváth Anna öt éves gyermeket, akinek bilkeze el volt törve. A kartörés az orvo.\'ok elölt oly gyanús volt, hogy a rendőrség figyelmét kolon I* felhívták az ese re. A kihallgatást végző rendőr\'isztnek az a gyanúja, hogy valaki brutáj^san bántalmashat\'a a gyermeket. Most h rendőrség érintkeződ).- lepett a lele-nyei ctendörséggel, melyn;k feladata lesz kinyomozni, hogy miképen szenvedte a súlyos kartörés! az ötéves Anna.
— Fellökte a bika. Május 29 én Rácz Ferenc kiskanizsai, Rozmaricg-utca 1. szám alatt lakó pásztort a réten egy megvadult bika fellökte és mellén, hálán és oldalán megtiporta. Súlyos, de nem életveszélyes állapotban szállították a városi Kórházba. A vizsgálat megindult, hogy a szerencséi lenségért nem terhe\'.-e valakit felelősség.
— Keresik egy lopott bicikli gazdáját. Szekszárdon miw.p el-fn^taK t-^y szökött f-gyencet. Bizonyos Gyulai József nevűi, akinek birtokában volt egy Walfenrad-S\'.cjr kerékpár is, 2900131 számjelzéssel. A kerékpár zöldre van foslve ás versenynép. A szekszárdi rendiség érlesiiésc ulán most Nigykanijíáu is keresik, hogy kilől való a kerékpár, miután kétségtelenül megállapították, hogy a szököll fegyenc azt a Dunántulou lopta. Ha valakitől elloplak, vagy elveszeit kerékpár, jelentkezzék a rendőrség bűnügyi osztályán.
— Szélhámos borvásárló.tfí/f/er
Si.icn szombathelyi borkereskedő számos zaiamegyei bortermelőtől bormcmyiséget vásárolt össze, afait azonban nem fizetett ki, hanein csak lefoglalózta azokat 10 pengö^L majd elszállította S.om-balbelyte 8 í. wdig a vételáron alul késrptnzért eladta az igy összegyűjtött bormennylséget több kereskedőnek. Ebből a pénzből természetesen a zalai bortermelők egy fillért sem láttak, meri Hciiler megszökött, itt-hagyta feleségét és 01 gyermekét. A zalai csendőrök nyomoznak mosl tbben az ügyben
Az egész világ katolikus női tiltakoznak a mexikói üldő-zések ellen
A Liga kongrejsjusa most lolyt le tartalmas munkával és nagy Ünnepségekkel Hágában. Megnyíló be«z2űél>en az elnöknó utalt aira, hogy a kongresszus munkájának lúfrlailata. tiiztrlrtlpljfsrn egyesítse
»zavát a római pipa és a pUspflhiégek szavával. Hangosan tiltakozik tehát az A.«-szfcsküvéjszerll mód ellen, amellyel a^yon hallgatni igyekeznek a mexikói etemén\',e-ket, mely események sérelmei a vallásnak, az igazságosságnak, szabadságnak és eni-berszeretftnek
ti/irt is a l.iga, melyhez 58 csatlakozott egyeslllet tartozik a világ minden részéból éi amelynek a Szociális Missziótársulat is tagja és amelynek szava közel 25 millió szavát jelenti, kijelenti:
1. Hogy a mexikói katolikusok Ugye az 6 ügye, hogy az emberi összelarlotandóság de még inkább a keresztény testvériség nevében, a katolikus nók mélyen megvannak rendülte azoktól az igazságtalanságoktól és véres üldözésektől, melyek alatt mexikói lestvé\'ei hónapok óla szenvednek
2. Kijelentik továbbá ugyeneunek a testvériségnek nevében, h -gy a csatlakozod egyesületek mindenike vesse latba minden hrjulyását, hogy megindlts.1 a közvéleményt és keltse lel a szivekben méltó felháborodást {Sajtó, film, előadások utján).
3 Meggyőződve az Ima hatalmáról, a Katolikus Nók Nemzetközi 1.igája lelszó-litja a kötelékébe tartozó 2S millió nőt hogy június 15 én, a Szent Sziv Ünnepén végezzenek kózős szent áldozást a mexikóiaknak ajánlván azt.
— Tjitulinányut Párisba. Tár-s\'>t u\'tiiAs mdul jultud 14-éu N.igy-krini.sától Páiisba. firdsklődök felvilágosítást nyerhetnek rra délután fél 6—fél 7 ig a gimnáziumba föld-szim 20 nz. tt;rcmbcp.
= 20 hnvl részletfizetésre szállítjuk — igazolvánnyjl ellatolt ügynökeink ulján is — az egész világon legjobbnak elismert Singer varrógépeinket. Singer varrógép részv.-társiság Nagykanizsán, Fő-ut\' 1.
■= Legolcsóbb jó cipő a gummi-talpú vászoncipő; alkalmas lótna, spori és utcai cipőnek. Legolcsóbban kapható Szabó Antal spott-üzlelében.
= Mától kezdve minden este Arvay Jenő fiatal szólista kitűnő zenekarával a .Kéményseprő"-vtn-déglő éttermében hangversenyez.
— Veszedelmes embert fogtak el a kanizsai piacon. Tegnap délután az Erisébet-téren szolgálatot leijesliO egyik leudötörszem figyelmes lelt arra, hogy egy, a rendőrség elölt már régebbről ismetős kéles multu férfi, egy fiatal gyermeket cukorral édesget magíh >z és feltűnőin viselkedik. A rendőr a gvanus egyénben felismerte MUller Hinrlk 45 éves, wienerneustadli születésű vándor tolásszedöt, akinek régebbről fogva .összeköttetést." van a rendörséggel. A rendőr természetesen elöáili\'otta MUllért a kapitányságra, ahol a bűnflgyi osztály vezetője elé vitték, aki megkezdte kihallgatását. Mindenekelőit azt kellett megállapítani, ho#y a fiúgyermek kié ? Műller trtevonatkorólag azt vallotta, hogy a gyermekei Vasvárról hozta, Senkije nincs és igy minden kényszer nélkül jölt vele. Az ellene lámasilott gyanúról hallani sem akart. Hiábt volt azonban tagadta, mert a 13 éves értelmes fiúcska olyan súlyos vallomást telt ellene, hogy a rendőrség Mülle\'t azonnal letariózlalásba helyezte. Elmondotta a kis árva, hogy Mülltr ezerféle Ígérettel elcsalta Vasvárról, ahol mint cseléd szolgált. De már ott, m»jd itt Kanizsán is folytatta elvetemült Msérleleil. A rendőrség aznap értesítette a vasvári etendőrsíget, ahonnan egy Jirör kiküldését kétte, mely Vasvárra viszi a letartóztatott lojátezedöt. Mig a gyermekei ugyancsak egy csendőr felügyeled mellett küldik baza Vasvárra. A rendőrség annak a gyanújának adott kifejezési, hogy a bete ges hajlamú ember valósággal elszöktette a tapasztalatlan gyermeket í*b most a vasvári csendőrségnek lesz a febdiia ebben a kérdésben is teljes világosságot deríteni.
= Üvegezés, klttelés, képkerete zés igen olcsón Púmnál, Király-u. 10.
Nagykanizsa is belekapcsolódott a fővárosi gyermeknyaraltatási akcióba
Nagykanizsa, május 31
Ismeretes a Fővárosi Q/ermeknya-raltatás-akció, melynek célja a magyar főváros vérszegény, elégtelen tipláléku gyermekeinek lehetővé tenni egészségűk faljavítását a nyári hónapok alatt. Zihvármegye közönsége is megfelelő számú budapesti gyermeket szándékozik nyaralásra fogadni. Az ezflgyben a városházán Sabjdn üyula dr. polgármester elnöklete alatt tartott értekezleten mrg|elentek a város jótékony és szociális Intézményeinek vezetői, űz egyei intézetek és iskolák igazgatói, a lelkének xtb. Az értekezleten megalakult ■ Fővárosi Nyaraltatál helyi bizottsága, amely kimondotta, hogy elvileg teljesen magáévá teszi a fővárosi gyermekek nyaraltatáti ügyéi, a részielekben pedig a vármegyei bliothág-nak a tárgyban hozandó határozataihoz hozzájárul.
Az értekezlet hatáu alatt nyomban akadtak nemes lelkek, akik elvállalták, hogy magukhoz vettnek budapesti gyermekeket nytnüáari. Az első jelentkezők aorilban ott vannak Mátés P. Hllár plébános, Gazdag Ferenc püspöki biztos, Elek Amália a Szociális Mittzló helyi bázfő-nöke, dr. Hajdú Oyula ügyvéd, dr. Fodor Aladár tluti-orvot ét mátok. Természetesen ez t névsor bővülni fog ét aki htjlandó budapesti gyermeket nyaralásra magához venni, az jelentse be ebbeli szándékát Kauf-man Lajot dr. városi tanáctosnál.
Pénteken - szombaton
disznótoros vacsora
a Barkó vendéglőben.
Abonneneek felvétetnek.
— Szabók, varrónők, háztartások, cipészek a világhírű PFAFF varrógépeket használják, mert működésűk csendes, varrásuk szép és tartós. Husz hivi részletfizetétre is kaphalók Brandl Sándor és Fia cégnél, Deák-tér 2, a felsőtemplomnál.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávéházában VIII., Baro»»-tér 10.
= Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
Legnjabbnyári nyakkendA különlegességek nagy válautikbu
kaphatók
SZOMOLÁNY1 OYULÁNÁL Csengeryut 2.
Nyári olcsóságokat
siessen vásárolni, mig a készlet tart
Singer József és Társa,
cégnél.
I
ZALAI lOZLÖWT
1P28 lunlui 1.
Legolcsóbb gyári árakon
uj cikkeket
hozunk forgalomba.
minden nagyBágbao, gabona, liszt, s:b. részére
Szalmazsák Ponyvaszöveteket(mbitiu) [ Rolettazsávolyokat Matraczsávolyokat Szőnyegvédö, \\múm-hMM
IxiHiyeQ- éi Butonzövetgyárak R.T.
ezelőtt
HflflS Fülöp Ét fim
Budapest, ¥., Vörösmarty-tér 1. Budapeit, IV., Károly király-ut 26. 8oiron: lUirtlit 123. Ssombathely: Emttit királyáé utca 11.
2714
23.000 pengőnél többet
fordított a mull évben a legneme-lebb emberbaráti célokra a nagykanizsai Stefánia Szövetség. Két védőnője több mint 13.000 látogatást tett azoknál ■ csecsemőknél. Tejkonyhája — dacára rövid fennállásáuak — valóságos áldása lett a szegény osztály csecsemőinek. A StefAnia SzOvetség kanizsai fiókja nem beszéltet magáról — de csendben, zajtalanul dolgozik: annál nagyobb eredménnyel. Sikerült elérnie azt, hogy Nagykanizsán a 25 százalékos csecsemőhalandóság 5 5 százalékra csökkent.
Most, hogy vasárnap megrendezi a Stefania S;övets*g az ö gyermeknapját — el kellett ezeket mondanunk éa tel sorolnunk, hogy lásia Nagykanizsa közöusége — mii csinál és hogyan dolgozik a St< fánia.
A vasárnapi gyermeknapot Is csak azért rendezi — hogy még több jót tudjon cselekedni, hogy Kanizsa díu virágoskertjének halvány, vérszegény, gyenge palántáit meg ludji menteni az elkövetkezendő Nigymagyaror-szágnak — melynek szent ünnepében mindannyian rendülellen fanatizmussal hiszünk.
Ezért ne menjünk el vasárnap a gyüjlö urnák mellett anélkül, hogy ne adjunk kevés fillérünkből is valamit — a magyarság oltárára.
— A honvédtörvényszék által körözött egyént fogtak el Nagykanizsán. Tegnap délután a Polgári ügylet kertjében Frltz Pál delektiv-nek fettflnt egy idegin ember, akiről hamarosan megállapította, hogy nem kanizsai. Több körülményből felismerni vélte az idegenben a detektív egy körözés alatt illó egyént. OJa is lépeti az illetőhöz és igazolásra szólította fel. A sör melleit üldögélő egyén a detektív félsz\' litá-sára érlhelően megijedt, annál is iukább, mivel elfogadhstóan Igazolni nem tudta magát. Erre a detekliv bekísérte a kapitányságra, ahol „le-prlorálták" és ennek torán megálla-
pították, hogy a rendőrség ismét jó fogást csinált. A: előállított egyént Kutnydk Oízának hivják, állitólngos egri lakos, mehanikus, akit a budapesti honvédlörvéDyszák már hosz-szabb idő óla köröz tötbrendbeli lopáü és egyrepdbell csaláR büntette miatí. Nevezetlet, tiki különben kn nizsai szü\'etésű, a rendőrség felki-sérteli a budapesti Margit-köru\'i katonai fogházbi, ahonnan katonai bíróság elé állítják.
SZÍNHÁZ
Fedak Sári második vendégfellépése
Fidák Slrl — Borcsa. Kikamazon és Amerikában. Lehel mondani ? — még nagyobb siker, mini Antónia. Élmény, tünemény Zs«sa, mint Borcsa. É3 tüneményes a kOzönség jókedve is, mert \'Borcsa vitte magával a parlnereket, a nézőket. *
(Roppant zsvarban vagyok, mert kedves kollégám tegnap este elírta előlem az összes jelzőkel és Így csak hasonlatokkal tudok élni, hogy PeJák Síri remeklése Borcsában, milyen vol1).
O\'yan volt az:
1. felvonásban
Fidik Borcsa a szekér alatt kócosan, a szekéren még kócosabban, harmonikával, amilyen legénybolondiló, faluharsgiló leányzókat csak Kisújszálláson, vagy tényleg Rikamazon hordoz, a föld hálán. Pajkos, szilaj, tűzről nem pattan\', de töröl szakasztott falusi vadvirág. Illatos vadrózs.v Ha csufilt valakit: f.myar vackor. Ha kacagott: mini a berekben csal-logó fülemile. Hí énekeli: mini a magyar puszták elhaló lilinkószava. Mikor klkupilva előtűnik, ugy ragyog róla a magyar napsugár, olyan a ruhája minden fodra, minden prusz-likji, mintha a színeket a zöld me zöről, a kék égről, pipjoi pírjáról lopta volna.
2. felvonásban
olyan voit, mint a végtelen magytr AlfOld. Egyik srélén air az ég. má sikon ktcag a napOzön. Fedák Síri minden mozdulata kikristályosodott mü/éizel és mégis szivéből jön, biz tocan szivekhez jul. Ahogy szürcsölte a pezsgőt, mint Borcsa, mintha édes tejet csámcsogna valahol a Tisza partján egy Ok-sztendös ntHgyarviráK. Ahogy táncol, mint az ég éa föld közö t libtgő délibáb: olyan könnyű, oiyan megragadó. Hússzor több graciözitás van benne, mint negyven ballerloá-ban. (Azt hiszem. Bob kedves paj tása jutott eszébe, mikor táncolt.)
3 felvonás a St. Palrick ten plom előtt, mint menyasszony: királynői, mini megcsúfolt vadóc, sebzett galamb. És mikor reininesszenciáljá régi, kedves szerepeinek dalait, Onkénlelenül ringatni szerelnénk magunkat egy elmúlt, vissza sosem térő álom világba.
Mert ő itt azt énekli: A régi dal, amit a szivünk elfelejteni úgysem bir. Igaza van. A régi dall, amit
Fedák Síri énekelt, elfelejteni sohasem bírjuk.
4. felvonásban újra R\'kimazon, újra magyar sziliek, magyar levegő. És Fedák Sári csókot ialve köszön el a frappiroiott közönségtől. Egy szó: felejthetetlen volt. Vastaps, virág, néha eldug/a mrgcsillant könnyek, ujjongó neve tések — ez volt a tegnap est.
A mlenkek is mind szivvel, lélekkel játszottak. Ha azt mondjnk Vértesről, méltó partnere volt Fedáknnk, mindent éi a legszebbet mondluk.
U. Gy.
A színházi iroda hirei:
(♦) Nótáskapitány — olcsó helyárakkal. Farkas Imre operetlreme-kének felújítása mindig a kOzönség tetszésével találkoiik, még inkább akkor, hi olyan pompás együttes jálsza, mint rzinházunk operetiislái. A címszerep Sólyom Győző, a daliás és széphangu énekes bonvlvant nak nyújt alkuimat érvényesülésre, míg Kóbor Irén primadonna a hercegnő grandiózus alakjában ragyog
tatji művészi képességeit. Igen jelen-tékenv és ériékes alakja a színpadnak Ü ő Endre Ferdinánd uralkodó-herceg személyében. Bihari Nándor és Pály Blanka a humor és tánc ntgymes\'erei, Kor,nos Ferenc, a |ó izü komikus osztoznak a sikerben.
(*) Nászéjszaka — szombaton és vasárnap este. Henncquin és Wlll-metz bonyodalmakkal telt mulatságos szerelmi históriája a pírisi, bécsi, budapesti nagy sikerek áUn nálunk is bemutatóra kerül. Az igazgatóság teljesen uj kiállításban, a világítási effek uiok kihasználásával hozza színre a darabot, melynek nagykanizsai sikere előrelátható. A főszerepeket opereltkedvencelnk Játszik. — Erényi Böske, Pilfi Blanka, Palásthy Ilona, Kormos Ferenc, Sólyom Qy*iő Bihari Nándor, Károlyi Vili, Üő Endre és Sebestyén Giza viszik sikerre e nagyszerű operettet.
Kérjük a t. közönséget, hogy a .Nászéjszaka" előadásaira gyermekközönséget ne hozzanak magukkal. — A darab felnőttek részére kerül silnre.
(•) Stambul rózsája — vasárnap délután,? órakor olcsó helyárak-kai kerOl nrglsmétlésre. (c) Templom egere — hétfőn.
SPORTELET
A Zalai-Somogyi Lótenyésztő és Lovassport-Egyesölet lovasmérkőzése Kanizsán és Keszthelyen
Óriási érdeklődés nyilvánul meg a kanizsai lóverseny Iránt
Nagykanizsa, május 31
A Zala-Somogyi Lótenyésztő és Lovassport Egyesület a mult évi nagyszerű eredményei után az idén Nagykanizsán és Keszthelyen rendezi lovísmérkőiését, Schmldt Fiigyes nyűg. huszárezredes vezetésében. A nagykanizsai és a keszthelyi lóversenyek iránt óriási érdeklődés nyilvánul meg a lovassport közOnsége körében és az előjelek után Ítélve, a mostani mérkőzés ugy arányaiban, mint sikereiben messze felül fogja múlni a mult évek nagy lóversenyeit.
Nevezések MLEOSz titkárságihoz (Budapest VIII. Eszlerházy-ulca 32.) küldendők. Nevezéit zárnap 1928. évi junius hó 15, délután 6 óra. Nevezéseknél a lovak származása és tenyésztője is bejelentendő. Nevezési dij nélkül a nevezés érvénytelen. Nevezési díjban benfoglallalik az indulási pénz is.
Kocsiversenyek nevezése Schmldt Frigyes ezredeshez Nagykanizsa, Zrínyi Miklós ulca 48. küldendők. Nevezési zárn^p jutilus 24. este 6 órakor. Nevezési dij lovanként 5 pengő. Oíziopnevezés engedélyeive.
A lovasrnérkőz?sen csakis az MLEOS: állal kiállított urlovas igazolvánnyá rendelkezők vehetnek részt a MLEOSz-nél nyilvántartott lovakon.
Elhelyezésről, lovak élelmezéséről a napi ár megtérítése mellett a nagykanizsai 6. honvíd-gyalogesr^d gondoskodik.
Military .A" kat. előlovaglása junius hó 29-án, tereplováglás junius 30 án déle\'öl\'. Vadátzlovak díjazása előloviíglás, fogalszépségverseny élő-hajtás junius 30 án délután. Országúti kocsiversenyek julius hó 1-én
délelőtt. Többi szám julius hó 1-én délután.
A keszthelyi versenyek julius 7 én és 8 án tartatnak meg.
A nagykaulzsal és keszthelyi nsgy lóversenyek részletei ismerletésére és a dijak közlésére még vissza-téiünk. _
A kiskanlzsai elemi iskola tornavizsgája
Nagykanizsa, május 31
A mul.hoz hiven, eiévben is nagy buzgalommal készül a klskanizsai áll. elemi iskola a junius 3-áo (vasárnap) d. u. fél 4 órakor kezdődő tornaünnepélyre. Lázssan készül a tenulósereg az Orömnapra, hogy a várakozáenik minél jobban megfe-leljen. Szépudvary László tanító egész évi fáradságot nem ismerő szakszerű munka eredményét mutatják be a gyermekek. A fegyelmezettségéről már nagyon |ól ismert fiúcsapat ér dekes ellenvonulását a változatos zenés zászlósgyakorlat követi. A VI. osztályos tanulók precíz kalonai rendgyakorlatal, zenés fapuska-gya-korlaiai és póznavlvássi fogják gyönyörködtetni a nézőközönséget. Staféta-Más, a kis fiuk birkózása, a clrkuizi mutatványokhoz hasonló talajtorna, kötélhúzás egészilik ki a műsort. A fiuk mutatványaitól nem maradnak el a leányok ériékes számai sem. Festői kép tárul a nézőközönség elé, ha majd a 120 magyar-ruhás leány bemutatja a zenés fabot-gyakorlatot, magyar tánot, gula-alakulatot, turul é» karlka|ál«kot Lehoczky Mária tantíónö vezetése mellett. A zenét a 6 honvéd-gyalogezred zenekara adja.
*
Az autóbusz különjáratot Indít vasárnap\'. d. u. 3 óra és 3 óra 20. p.-kor az Erzsébet-térről a tornaünnepélyre. A közöm-ég elhe\'yezéséről az iskola részétől gondoskodás történik.
1938 junlui I.
HALAI KÖZLÖNY
KÖZGAZDASÁG
A tejtermelést ellenőrző intézmény jelentősége és fejlődése hazánkban
Irta: Kozák Géza gaid. akad. balig. (Keszthely)
(McgeJöiő közlemény a 120-ild ulmbín)
IV.
Ezekkel az adatokkal izemben listuk motl már, hogy mit produ-kAltak a hazai egyeiüldek. A felérmegyei azarvaimarha és tejellenöiző egyesület 1923 -24. számadási éviben az dlcnőrzés kezdetétől a tehe-nenkinti átlagot hozam volt 1920 — 21 ben: 1743 kg. te], 6823 kg. tejzsir, 1923—24-ben : 22 32 kg. te| é» 84 24 kg. te|zilr. A gyarapodás tebát 489 kg. te| éi 16.01 kg. tej-zalr volL A Dréher-féle marionvásári uradalom 5 tehenészetének te|ter-mdésl átlaga tehenenkint és éven-kint 1920—21-ben 1725 kg. te| és 65.22 kg. telisir, 1932-24 ben 2626 kg. tej és 100.00 kg. tejzsir. Gyarapodás 901 kg. tej és 25 68 kg. lej-zsir. Pap Ármin mindszentpusztai gazdasági 1921 ben lépstt be a fejérmegyei tejellenőrző-egyesületbe és 1921-25 93.229 kg. tejtöbbletei ért el, ami az akkori te|árak mellett 279 millió 687.000 koronát jelentett. A sopronmegyei telelést ellenőrző egyesület 1925—26-iki adatai szerint 1911—12 evekben Sopron megyében ellenőrzés alatt állt 7 lehenésiet átlag 548.5 tehene. Az 1925 -26. években az ellenőrzés 2 körzetben, 10 tehenészet 1002 darab tehenére terjedi M. Egy tehén átlagos lejhozama 1911 —12-ben 3042 17 kg. 3 63% zsírral, 110 32 kg. tejziirral, 1925 -26 ban a tejhozam átlaga 3189 kg. tej, 3.89% zsirral, 124.05 kg. tejziirral. Ha ezen adatokat a fejérmegyei ellenőrző egyesületiek adataival hasonlítjuk össze, amely szerint itt az átlagos telhozara 2520 kg., a zsírtartalom 3.78%, a tejxsir-hozam 95.2 kg. volt, akkor azt láthatjuk, hogy 669 kg. fejjel és 8 85 kg. tejulrTal adott többel egy lop-ronmegyd ellenőrzőit tehén, mint egy fejérroegyel. A veszprémmegyei tejellenőrxő egyesület ellenőrzése alatt két éven át. 1925-26. (é»i tejhozam)-ban 232 darab, 1926-27 ben 233 darab tehén állott. Ax 1925 -26 évi tejhozam átlaga tehenenkint 2895 kg, 1926—27-bsn 2989 kg. tej volt. A többlet tehát tebenenidnt 94 kg. lej. Legnagyobb volt az emelkedés, 510 kg, az 1. számú tehenészetben, melynek átlaga 1885 kg.-ról 2395 kg.-ra emel kedelt. Ezen átlagos eredmények ismertetése után moit az egyéni versenyek győxői, rekordteheneink és az általuk elért eredmények közQl sorolok fel néhányat Baszkén mondhatjuk, hogy e nagy versenyben a lehtslr mennyiségét illetőleg a világrekordot ml tartjuk. A martonvásári Dréher-féle uradalom Auguszta 26. nevű hazai plrostarka tehene 1923. V. 3-tól 1924. V. 1 lg, vagyis 365 nap alatt termelt 12.707 kg. tejet és 767.54 kg. tejislrt. Az átlsgzsir-tartalma 6.04%. Az egész laktatádó 415 nap alatt 12 932 kg. tejet, 777.44 kg. tejzsirt termelt. A napi átlag 31.2 kg. és a legmagasabb napi tejmennyiség 41.6 kg. volt. E rekord tejelési időszak alatt a feltűnő magas tejhozamnál még fel-tQnöbb az óriási tejzsirtermelés. — Ilyen magas zsirtermelésl egy ellen őrzött tehénnél sem tapasztaltak az egész világon. 10.000 kg.-ot meghaladó tejmennyiséget produkált Sarolta 317. sz. b. p.-t. tehén 533.36 kg. tej zsírral, Ibolya 1. 459.97 kg. tejulrral, Lujza 33. 520 kg. tejziir-
ral, Aranka 47. 483.66 kg. te|zsirral. Ezeken kivOl még kb. 15 tehenünk van, melyek mind 6000 kg.-on felüli tejet, 200 kg.-on felali tejzsirt termelnek. Rekordlehenelnk száma ezekkel még nem ért véget, mert még számos oly tehén van, mely az előbb emiitett mennyiségeket ugy le|ben, mint tejzslrban előállítja. E kitűnő eredményeket felmutatott számaditok eddig még csak a tejmennyiség és zsírtartalom emelkedését bizonyítják. Csakugyan ez az első közvetlen hasina a tejellenőrzéinek, ami azonban egymagában még nem hlitoiitja annak jövedelmezőségét. Dániában hangzott el először a Jelszó: „Zucht auf Leistung" s azóta gazdáink nemcsak a kaisőt nézik, hanem a téteményképességet ii. A jó tejelő egyedek m -gismerése után itt van a tejtermelést ellenőrző intézmény má sik jelentősége, hogy kikutatja ugyanazon takarmányozás melleit, melv állatok termelnek olcsón és melyek drágán. Megmenti a gazdát attól, hogy olyan állatokat tartson Istállójában, amelyek egyáltalán nem jö vedelmeznek és kiválasztja azon egyedeket, amelyek a feletetett takarmányt legjobban hasznosítják és ezek okszera továbbtenyészlésével nemesik tehenészetének tejátlagát emeli, hanem az előállított tejtermelés költségeit is évről-évre csökkentve, tehenészed jövedelmezőségét fokozza.
Tekintetbe véve még azon előnyöket, amelyek az államilag ellenőrzött adatainak külföldön való megismerése által származoak, továbbá az egy érdekközösségbe tarloió gazdák egymáshoz való kapcsolódá-sánsk fejlesztését, mely előbb u\'óbb a szövetkezeti eixme megvalósulásához kell, hogy vezessen, láthaljufc a tejtermelést ellenőrző Intézményeknek ugy az egyén, mint a köz szem pontjáböl való óriási jelentőségét.
Azonban a telelést ellenőrző Intézmény terjedésének, mint minden u| dolognak, akadályai it vannak. Olllól főleg az olyan gazdák, kik vagy kellő Intelligencia hiányában az Intézmény fontosságát megérteni nem tudják, vagy pedig magyaros nemtörődömséggel tudomást sem vesznek róla. Több helyen sikeiült már a klsgazdalársadalom keretén belül ii ellenőrző körzeteket felállítani, azonban Itt vannak még ma a legnagyobb nehézségek. Először is nagyon nehéz kisgazdáinkkal megértetni a dolog lényegét. Dj ha ez mégii sikerül, talán bele ls mennének, ott az u| akadály: a tejellenört fizetni kell, l\'lelóle/? az ellenőrzött tehénért 7 pengőt kell kiadni. Már pedig a magyar kisgazda, In addig meg is értette a dolgot s lelkesült is érte, röglön felhagy az egész lelkeiűlésiel és megértéssel, ha fizetni kell.
De nemcsak a kisgazdáknál találunk megértés hiányából származó akadályt, hanem, sajnos, még nagyon sok, magát modern gazdának tartó nagybirtokos is nemtörődömsége vagy rosszul alkalmazott konzervativizmusa az, amely néha az egész környéken megakadályozza a tejtermelést ellenőrző intézmény megalakulást, vagy továbbterjedését. — Szinte ugy tűnik fel a dolog, minlha nem lenne elég csak ax ellenőröket kiképezni, hanem néha a gazdiék részére is kellene bizonyos irányú
oktatótanfolyamokat lélesileni. Saj nos, Magyarországon még nagyon sok ilyen nagybirtokos van, kik e szép intézmény terjedésének részint lelkifurdalással, de legnagyobbrészt lelkilsmeretfurdalás nélkül akadályai. Reméljük azonban, hogy e néhán/ gátló akadályt sikerül majd rövid idő alalt eltüntetni s megalkotni a gazdatársadalom minden rétegének bevon Isával ax egységes és általános ellenőrzést. (Vége.)
(—) Az Qregl nyúl terjesztése.
Ujabban több uradalom hirdeti, hogy tenyésztésre üregi nyulat ajánlanak ma vadászterületek birtokainak, bérlőinek. Ezen tenyésztés ellen a föld-mivelésügyi minisztérium valószínűleg intézkedéseket lesz kénytelen tenni, ha azt tapasztalja, hogy ezen nyulfajlát elizaporitani akarják. Az üregi nyul ugyanis rendkívül kártékony és bár igen szapora, mégis az általa elérhető vadászati haszon nem áll arányban ez állal okozott kárral. A fiatal vágásokat és uj ültetéseket teljesen kiirtja, példa rá Pestmegye, ahol 50—100 holdas erdőket teljesen tönkre lelt, meit a fákat teljesen lerágja. Olt, ahol az üregi nyul elszaporodik, egyrészt ki nem Irtható többet, de egyúttal lehdellenné tesz minden kerll és mezőgazdasági termelést is. Ha ennek dacára az üregi nyul tenyésztésével kívánják egyes helyeken a vadálldmány felfrissítését keresztülvinni, a faldmivelésügyi minisztérium el van határozva, hogy ennek megakadályozását a rendelkezésére álló eszközökkel biztosítja.
(-) Megindult a tojás és ágy-toll export. A kedvező időjárás mellett megindult a bővebb tojástermelés és ezzel egyidejűleg Anglia, Svájc és Ausztria piacaira nagyobb mennyiségű tojást sikerült elhelyezni. Az ágytoll iránt Hollandia, Svájc és Németország élérken érdeklődnek.
(*-) Repülőgépen szállítják a virágokat hozzánk. Az idén hihetetlenül nagymennyiségű virág kerül levágásra ugy Olaszországban, mint Hollandiában. Az áruk is igen olcsó. Ugy Olaszországban, mint Hollandiában gyüjtőtelepeket létesítettek, honnan repülőgépen szállítják a virágokat Ausztriába, Németországba és Budapestre, ugy hogy az este levágott és gyűjtött virágok már másnap reggel a külföldi államok nagy városainak üzleteiben illatoznak. Az eddigi jelek szerint a virágoknak ezen szállítása rendkívül bevált és már is folynak a munkálatok, hogy a jövő szállítások megszervezése a legszélesebb körű legyen. — Ezzel szemben a magyar gazdasági körök rámutatnak arra, hogy a külföldi virágimportnak folyton fokozódó tétele nagy veszteség a magyar gazdasági életre és teljesen ellentétben áll az annyira kívánt általános taka rékossággal. Azt is hangoztatják, hogy a kormánynak kellene módot találni arra, hogy a fényűzésnek a meggállására olyan eredményes társadalmi propaganda indulna meg, minőkkel eddig is kísérleteztek, de eredménytelenül.
(—) Lucernabogár és gabona-moly. A földmivelésügyi minisztérium figyelmezteti a gazdákat, hogy iunius elején jelentkezik a lucernabogarak uj nemzedéke. Ezt is háló-zással kell összegyűjteni, mint a kora tavaszi nemzedéket. Ugyancsak most kezdi rajzását a gabonamoly is és folytatja ezt egész junius végéig. Éjjelre be kell zárni a magtár ablakait vagy ellátni azokat sűrű szövetű szúnyoghálóval. A raktáron levő gabonát sűrűn kell lapátolni, a kiürült magtárrészek pedig jól kitisz-titandók és fertőtlenitendők.
Gyomor- él bélimroknál, étvágytalanságnál szorulásnál, fölfuvódásnál, gyomorégésnél, felböfögésnél, szédülésnél, homlokfájásnál, hányingernél 1—2 pohár terméizetes „Ferenc Józief" keserűvíz alaposan kitisxtitja ai emésztőutakat. Közkörházi jelentésekben olvassuk, hogy a Ferenc József vizet még a fekvő betegek is fnagyon szívesen isszák és általánosan dicsérik. — Kapható gyógyszertárakban drogériákban ét füszerüzletekben.
(—) A csehek magyar llsztha-mlsltása ellen. Hírt adtunk már arról, hogy egyes cieh malmok az általuk forgalomba bozolt lisztet a zsákokra akasztóit bárcák szerint mint magyar iisitet ajánlják. — A Fővárosi Malomegyeiület most a magyar zsákcédulával a magyar liszt hamisítását jelentő visszaélés ügyében a kormányhoz fordult orvoslásért. Értesülésünk szerint nemciak a kereskedelemügyi minisztérium, de a külügymlnliiterlum ii lépéseket tett ennek slspján a prágai kormánynál és kövdelte a tényleg megállapított és megtörtént visszaélések megtorlását és az ebben rejlő tisztességtelen verseny megbüntetését, valamint a további hasonló eljárás megakadályozását. Ufy értesülünk, hogy a földművelésügyi minisztérium is belekapcsolódott ebbe az ügybe és nem fogja hagyni a dolgot nyugvóra jutni mindaddig, amíg a magyar liszt érdekei kellőképen biztosítva nincsenek.
TŐZSDE
A mai értéktőzsdén tartolt árfolyamok mellett Indult a forgalom, amit rövidesen gyengülő tendenda váltott fel. Az árfolyamok klsebbméretü le-morziolódáia miatt a tőzsdddő közepén űzlettelenni vált a piac s a berlini tőzsde hatása alatt éppen az üzleltelemög miitt az irányzat nem javult. A hatás abban nyilvánult meg, hogy a gyengülés folyamata megállt később, kistbb árfolyam-veszteségekkel zárt a piac A veszteségek mérve átlag 2-3 Yo. Kivételesen szilárdan tendáltak elsősorban S tikra Magyar cukor éa Magnesit, általában pedig a nyomdapiac barátságosabb volt. A forgalom csendes. A flxka-matozáiu papírok piicln barátságosabb volt az irányzat, a forgalom élénkebb. A valuta és devizapiacon a^^nyzat kissé barátságosabb, kivéve Bukarestet, amely egy ponttal gyengült.
bizalom dolga.
Hálók, ebédlők, uriszobák
a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelben állandóan raktáron.
Kedsaift fizetési feltételek.
Székely Vilmos
butorlelepe Ha^kanlm, Raxlnciy-ntca 4. u.
Eltörendő saját kárpitosmühe^W
ZALA! KÖZLÖNY
röxm
Terménytőzsde
Buza 10-15, rozs 10-20 /Ulérrel esett. Az Irányzat lanyha, a forgalom közepes.
Bmn !!»■«». 76 kg-os 3375—33"99, 77 k|4t J-J05 -84 2S, /B k«-o« 3*45— 34 60, 79 kg-ot 34 75-34 09 M kg-oi 84*90 —35\'05, dunántull 76 kg. I3\'30-ÍÍ45, 77 k«-o* 33 55 -33 75. 78 lw-o« 33 90-34-05, 79 kg-os 34-20 - 34 40. 80 kg-os •♦40—3450, rou 2975- 30-00, taksrra. ttf» 29-60-33 (XJ, sAráfiM 31-00—32-00, nb 31-40 -31 70, teogsri 28 70 29 00, BouJtofp* 23 00-23 25.
ZOrlchl tárlat
Párt. 20 43, London 25\'33\'/i, Ntwjork 518-77VI Brfltsel 7?42Vl. Mllsoo I7\'37, Midiid 86-70, Am«teirt.« 109-15, \'B«rlin 114 19. Wien 7J-02, SotU 37412, Mfl 15*38, Varrt 6815 Bodspsst BO-«3 ■al«i*d 913V4, Bakuul 3-21.
1 Mtrofl Tflnde 4eTlta-|e^nsét«
VALUTÁK
Aago4 L ! V 90-38-05 Mm fa. 79-80-80-10 Cm k. 18-91-16-99 Dán k 153 40-154-Diaát 9 98-10-06 : 569W-571C5 ita 22 fii-22-fll Hall 23066-231 65 Unfy.l 64-05-64 35 Ul t\'48-3 53 Un — —
Un M 05-30-25 Máik* 136 75-137 •efalU. 80 35-80 70 NorrtB 15310-153-70 Mid 1.110-05 -ll»«S M4 k. 1»3 35-153 95 Pcstts 95 41-96-
UCVIZAK Armit, 23080-231 50 tMcrád 10-06 10 09
Hvlln 136 86-137 26 Baksrcat 3 50-3 54 Brttsucl 79-82-80 02 Kap*ah.l53\'50-B3-9o OmIo 153 20-153-60 Loudun 27\'92-2/t(8 Milano 3013-30-23 N»wyo«k 571-70-3 30 Pária 23-50-22 60 ftimt 16-84-161,9 WU 4-12-4 15 Stockb. 153 45-153 85 Vusó 64 07-«4-27 Mu 80-45-80-70 ZMdi 110-21-11051 Madrid 95\'45-96\'95
Sertáavésár
Felhaltál 3281, aKNMI eladatUnol vImjs ■siadt - daiab. Elsőrendű 1-62-164, Htdctt 1 60-160, szedett köaép 148-1-54 könnyll 120—1\'86, elsérendd öreg 1 •42—1*56, másodrendű 1-40-1-44, angol sSIdó 1-40—1-67, aulonna nagyban 1 70-1-76, aslí 1-88-1 92, lebuxort bna 180— 1-24, BiUanii lálMrtéa 192-. , Aa Irányul élénk.
llaája: ItoUalai lymü m UpklaU Vállalat iéméaytámsi*. Fefctó* kiadó: Zalai Károly.

APRÓHIRDETÉSEK
Aa aprótalrdctéaek dJ)a 10 ssóig BO flUér, niinden további tzó dl|a B flíl. Vaaár- és ■wMpnap 10 iiólg 10 fillér, minden további a zó dl Ja S flll. Sitidén éa pénteken 10 ssóig BO fillér, minden további aaó dlla • fill. üauí a minden vaata-
Bbb betBből álló sió két siónak szimlt-Ik. Állást keresőknek 50°/o engedmény. « MrtfaMal éli tMrs lí
PáuklIosSst bekebelezésre minden Iwaafben a legelőnyösebben éa letfyot-sabban lolyóatttat Ao«él lgi»éo>7na-
kOicaőnkOavetltő liodája Nagykanizsán, Pő-■t 3. sa. alatt. 620
Coiasolt tflkrflk legolcsóbb beazci-léíl helye — Stern Uvtgcsnél, Eraébel-u tér 14. 1146
| Minden kftialk«tmai(rt(
és tisztviselő azon kedvezményben részesül, hogy 8 havi részletllzetésre szeretheti be lubázati szükségleteit. Női éa lérll szövetek, selymek, vásznak, fehérnemű és ágynemll anyaguk, egyenruha szavatok alb. mintái megtekinthetők és megrendelhetők a „Tribon" ruházati r. t. képviselőjénél : P>a«(ir József Klnizsl-utca 2á. földszint. 2696
Autót, tiaktort, ciéplómotort garanciásra! (avlt - -Vsltor Mér autó- és gépjavító
üzeme Kolcsey-utca 22.
1371
A legújabb! fazonu£ ét a legolcsóbb legénységi, altiszti é« tiszti-sapkák Bruncairs J&wjnéí, Sugárul 53. 2485
lobbak Sugár-ut 63.
•aaaaa egyenruliázatl cikkek leg-
i és legolcsóbbak Biuncsics Józielnél 2686
é. PACKARD
■utók kizárólagos xalamegyei képviseletét Átvettük
Mielőtt autót beszerezne, feltétlenül kérjen prospektust és díjtalan kocsibemutatást. Hat henger, hétszer csapágyazott főtengely, négy kerékíék, zajtalan motor, hosszú élettartam és olcsó üzemköltség.
Szántó Vilmos és Társai
Telefon 3r22.
Nagykanizsa, Deák-tér 2.
Telefon 3.22,
4 lámpás rádió telepekkel, hang- I szóróval, 2 pár fe|hallgatóval 250 pengőért eladó. Clm a kiadóban. 2739
Kétszobás udvari lakás mellékhelyiséggel julius elsejére kiadó Kazinczy-utca 43. szám. -2741
Szépen bútorozott egy, esetleg 2 noba, fürdószoba használattal, amely Irodának la alkalmai, kiadó Zrínyi Miklós-utca 45. L emelet. 2742
Telivér vizslát tanításra vállal, időnkint kölyök éa kész vizslát elad, vadász-területei rendez, lácánosl beállít megálla->odás szerint 6tvSs Balázs, Klllmán, u. p, Jelae. (Válasibélyeg nélkül nem lelelek.)
Jó BaaaakBMafésakkal rendelkező InteJllgtni utak előkelő biztosító Intézethez Uzletízeiző tisztviselőül felvétetnek. Kezdők kiképeztetnek. Clm a kiadóban. 2715
Iroilaáttielyezéo!
Fonciére Biztosító
Nagykanizsai Fótigynöksége irodá|ál
a Itanrkanlzsai Takarékpénztár
époletébe Csengery ut 1. szám I. emelet
helyezte át.
___vi%
Női szalmakalapokból
nagy laktár.
Legújabb formáinkra átalakításokat vállalunk.
600 dib bel- és külföldi
férfi kalapok
raktáron.
Szalag, apatrla, gyéexfétyol, ajtalmabortnik aladéaa
GVERES ÉS V I DA
KIS kslapSiam
Alsótemplommal szemben.
FIGYELEM!
Tennislabdálnk árai:
Sporting 1927. tucatja......P 20 —
Spaldlng fél hrtal...... . 16-50
Dunlop Ml . ...... , 17\'—
Schlazenger Slicbles tucatja . 34 — Olimplc varrott . . 28 —
Semperit . . . 33 —
Tennlsclpök :
Fleet-foot Wimbledon, amerikai nyersgummi talppal nói nagyság 1\' 11\'—
féiflnagyság P 12 -Tenlsütők nagy válaazlékhan 20 pengőtől felfelé, kaphatók
FISCHEL FÜLÖP FIAI nál
Nagykanizsa. aia
1928 jnnlut 1
Korcsma haszonbérbeadás.
Köihirré tessrülr, hogy Sormás község úrbéres tmtokosság tulajdonát ké|x;ző nagywendégl&t, a
hozzátartozó mészárszék, vágóhíd, bollhelyiüég, 2 istálló, 500 □-öl kül-nötelek stb. folyó évi junlus hó 29-én Péter és Pál nap|án, délután 1 órakor SormáK községházánál a legtöbbet igérönrk 1928. október 1-tól terjedó egymásután kővetkező 5 évre haszonbérbe adatik.
Kikiáltási ár 500 P. Óvadék az évi bér 50 °/o-a. Bővebbet az úrbéri hiriokostág elnökénél Sormáson, Zalamceye. mm
MIMILI KOmÜ
Van szerencsém értciteni a n. é közönséget, hogy Kossuth tér 24/j alatt aaxtaloa műhelyemet megnyitottam, ahol min-d n e szakmaban vágó, valamint bútor- és épületmunkát olcsón vállalok. Szives p4r.fogást kér
Enczeoberger Antal
arztalosmester
PUCH
motorkerékpár 1IC yfJJ] utikerékpár VL4L|
4-5 lóerős motorkerékpór ára P 1120.—
Kizárólagos rak tár:
Brandl Sándor és Fia oégnéi\'
Deák-tér 2., a felsőtemplomnál.
Kedvező részletfizetési feltételek! Alkatrész- és gummlraktár! Javító műhely 1
varrógép
RÉG BiVÁLT JÓ MIMMÉGBEN
Ac i/ve* 6/irir/ésr
SINQER VA\'RR\'Ó aÉ P
«*SZvéNVTÁRSA«Áa
FIÓKÜZLETE: MüQVKJimZM, FŐ-UT I.
Nénwtors/igi
főzelék 4a wtráa mag*«k Bazdaságl wtOwaagrak I MOtrégyéki
ásványi szaperfoszfát, kitisó, (kllelislét-rom, méizmtrogén, kénsavas ammóniák, Slrlui növéayttpsó, stb.
NaMr«l«t4g ■
(keadermas, hámMottcsb, finym^g, édes repce, ktrtkrtoa, naprstoreó, tOknufttU) SzeinestenEert (nagy é»*friiszema>, ub, árpa, kMes, bazs, tengtHdala, stb.
ByQnvBtoéfa éa az5l6
védelmi szerek, oséváió azeiek
„Futó r"
szénsavas laksrmánymétz
Kicsinyben és nsgybtn kaphatók:
0B8ZÁS JÓZSEF MkutüiÉJita
N«(tvkaalcM, EruábcNtér 10.
A bíróság mellett, ni Telelőn: 130.
Ragályos
betegségek
ellen a legjobb védekezés a
tisztaság.
Viselt felsőruháit időkőzönklnt tisztittassa vegyileg a
Rózsagyárban
Kaposvárott.
Gyüjtőtelep:
Kocsis Józsefné
Nagykanizsa, Erieébet-tér I
Mayer Klotild Utéda
VARGA NÁNDOR
góztnosó, v»KTÍlsztttó, rubufe«tó
Ejii: Iuhé-i. II. I]títMir IUHai-11.
Vállal mindaaneraU ruha-festést, vegytUaUtáat, gözmosásti mérsékelt áion. Elismerten eUőrendü munka. Hófehér, tftkOrféoiei pülértltítltái PilsséraoAs. . w? Oouvréjraaás.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
M. érfáljmm, 124 Uin
«*íyk»űl«i»( in. JunlHS 2} szombat
Ara 14 fillér
POLITIKAI NAPILAP
Sierkesztflsée éfl kiadóhivatal: Fö-ul 5. izii Keuthtlyi Itókkladóhivalal Kossuth L*|os-u. i
m. 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ára : egy hóra S pengő 40 fillér
A költségvetés és az állami feladatok
Irta: dr. Bud János magy. hír. pénzügyminiszter
Az államköltségvelés emelkedésének kérdésében nagy félreértésekkel találkozunk.
Nyíltan meg kell mondanunk, hogy U a költségvetés, amellyel mi a szanálás Idején megindultunk, lu<*|don-képen nem volt megfelelő. És eit megmond am már négy évvel ezelőtt is. Lehetetlen lett volna olyan költségvetést fenntartani, amelyben a tisztviselők Illetményeiknek m\'g 36 siázalékát sem kapták meg. És ba veszem a koronaériékben valóvállo sást és azt Is hozzáadom, akkor nem lUdom, hogy az emelkedés tulajdon-képen hol mutatkozik oly éles formában, mint ahogy némelyek látják.
De a költségvetések nemcsak nálunk emelkednek, emelkednek azok mindenütt I — Anglia költségvetése 1913-ban 197 millió font vnlt, — 1927/28-bm 833 millió font. Német-orsrágé 1913-ban 3 milliárd volt, 1928 ban 9 milliárd márka. Franciaországé 5 milliárd frankról felemelkedett 41 milliárd frankra. Olaszországé 2 milliárd Uráról 21 milliárd Urára. Ha akárki átszámítja ezeket ii adatokat, látni fog|a, bogy milyen óriási eltolódás történt az utóbbi ív tized alatt a költségvetésekben. De vegyünk o\'yan államokat, amelyek a háborúban nem vettek résit: Hollandia költségvetése 1913-ban 231 millió hollandi forint volt, ma 821 millió hollandi forint. Svák költségvetése 1913 ban 106 millió svájci frank volt, ma 32 millió svájci frank.
A ml 1913-iki költségvetésünk kiadásai 2490 millió pengőt lettek ki, amivel szembeállítva az 1928/29 évi költségvetésnek 1358 millió pengős kiadását, megállapíthatjuk, hogy a háború előtti költségvetésnek határozottan messze alatta maradunk.
Hogy a költségvetések emelkedtek és emelkednek, ennek tula|donképen az a magyarázata, bogy az állam feladatat az azelőttiekhez képest jelentékeny változást muia\'nak. Nem szilva arról, hogy a háborús terhek és a bábom nyomán Járó kiadások is természetszerűleg, emelöleg hatnak ai egyes költségvetésekre. Hiszen Angliában csak az adósságok törlesztésére ma a háború előttinek háromszorosát veszik fel. De a de moktatikus fejlődésnek Is egészen természetes folyománya az, hogy azok a problémák, amelyek az állami élei szempontjából ezelőtt nem igen jelentkeztek, ma megvalósításukat kö vetellk az államtól. Ilyenek a szo-cldlls problémák és a kulturális problémák, de ott van maga a gazdasági élet is, amely azelőtt alapjában véve irtózott az állami beavatkozástól és nem szívesen látta az állami támogatást, ma ez is rá van szorulva az állam támogatására. Olyan erős ma a kapcsolat az állam és az egyéb
társadalmi funkciók közö t, amilyenre alig volt példa. Bármennyire vlial|uk is tebát, bogy ezeknek el kellene távolodnlok egymástól, végeredményében a kérdéseket e kapcsolat mel-őzésével nem lehet mego\'dinl.
Néhány adatot idézek Németországra vonatkozólag, bogy lássuk, miképen változott meg az állami funkciók jellesre. Közoktatáiügyre Németország 1913/14-hen fejenként 19 márkát kOltöit, ma 33 márkát költ. A népjóléti kérdésekre — ebben különösen a közegé«z»égflgy jlUzik nagy szerepet — 1913/14 ben fejen ként 10 márkát köiiö.\'i, ma pedig 46 márkái költ. A gaidasAví í\'e\'ei érini\'i kiadásokból fejenként 1913/14 b:n 10 márka esett, ma 18 nárka jut.
Akármelyik állam költségvetését vegyük elő, ugyanezt a helyzetet lál|uk. Gzek a problémák mindenütt parancsolóan követelik a megoldást.
Ha a mi költségvetésünket nézzük ezekből a szempontokból, azt látjuk, hogy mi Is minden etőfeaziféssel megkíséreltük ezeknek a kérdéseknek megoldását. A mi költségvetésünknek az a nagy hiánya, hogy sa|no», nem jut annyi ezeknek a kérdések nek megoldására, mint amennyi a fejlettebb államokban jut. Hiszen senki sem mondhat|a, hogy Németország a gyengébb kulluráju államok Borába tartozik és mégis Níme\'or-srágnak ma a kultura emelése érdekében háromszor annyit Vell költenie, mint költőit azelőtt. De ml történjék nálunk, ahol tulajdonképen még az elerui kuliurának a kérdései sincsenek megoldva, az elemi kul-turáél, amelyen át pedig tu\'a|dnn-képen rz egésr társadalom erősödik, amely termeli azokat az erőket, amelyek azutáu a közép és magasabb kuliurában óriási et^nvt lelenceinek a nemzetre nézve. Csík természete*, hogy nekünk itt-ott — talán látszólag — többet kell ezekre a kérdésekre költenünk.
Ha már — kényszerhelyzetünkben — b\'lső biztonságot ellátó haderőt sem tudunk tartani, akkor OrOMünk annak, hogv legalább a kulturálisét, gazdasági életünk erősítésére tudunk költeni 1
Költségvetésünkben tehát ipenls van emelkedés, aminthogy emelkedés volt már az előző években Is, sajnos azonban, ennek tetemes rés7e alapjában véve az Illetményekre etik, az Illetmények fokozását azonban minden oldalról követelték.
A kormány az adminisztráció egyszerűsítésére törekszik, ebben az irányban meg Is tesz mindent, amit lehet, de azzal legyünk tisztában hogy a kérdés máról-holnapra nem oldható ugy mep, hogy ennek követ keztében a terhek is ellönjeuek.
A román kormány nem járul hozzá, hogy a magyar-román döntőbíróság újból feállittassék
Nem fogadja el a népszövetség által az optáns-perekben elfogadott
ajánlásokat
Oenf, junlui 1
Románia megbízottja jegyzéket nyújtott át a népszövetségi lőlikárl hivatalnak, amelyben kijelentette, hogy a kormány nem fogadhatja el azokat az tjínlásokal, amel/eket a márciusi ülésszakon fogadott el a népszöveliégl tanács a ningyir-román
optánsperben. A román kormány nem járul ahhoz, hogy a magyar-román döntőbíróságot újra felállítsák — mond|a a jegyzék.
Qtnfi hirek szerint Tltulescu román külügyminiszter egészen bizonyosan résztveiz a népszövetségi tanács jullusi ü\'ésszakán.
A minisztertanács letárgyalta és elfogadta a közigazgatás reformjáról szóló javaslatot
Minisztertanács Bethlen István gróf elnöklete alatt
adásában a minisztertanács letárgyalta és elfogadta a városok és köznépek közigazgatási leformjáról szóló javaslatot. A minisztertanács folyó ügyek tárgyalása u:án iste 10 órakor ért véget.
Budapest, június 1 (Éjszakai rádiójelenlés) A kormány Ufc|di ma délután 5 órakor Bethlen litván gróf miniszterelnök elnöklete alatt minisztertanácsra gyűltek ösaze. Scltovszky Bí!a bclügyminiazler elő-
Jugoszláviában a belpolitikai helyzet erősen
kiéleződött
A paraszt koalíció éles támadást Indít a kormány ellen — Tegnap Is voltak nagy olaszellenes tüntetések rendőri beavatkozással
Pribioevica i „Az uj államokban rosszabbak az álla-
potok, mint
Belgrád, június 1
(ÉjszakaI rádiójelentés) fíécsl Távirati Iroda: A mára virradó é|szaka a legteljesebb rendben és nyugalomban telt cl. Tegnap rste az „Orosz cái" vendéglő elölt egy nsgv csoport keletkezett, azonban a rendőrség első felszólítására minden ellenkezés nélkül szétoszlottak. Qszkílb-ben tegiup este nagyobb arányú tüntetésre kerüit sor, ugy, hogy a ríndörnég több Ízben kénytelen volt beleavatkozni. A tüntetők az olasz konzulátus elé akartak vonulni, azonban a rendőrség ezt megakadályozta. Erre a tömeg a cseh konzulátus elé vonult, ahol szimpátia tüntetést rendeztek. A cseh konzul rövid beszédben köszönte míg a tüntetést. A tüntetésben több tzer ember veit részt. — Sarajevóban is lünlettek a fiatnl-koruak, de kihágás nem történt. — Raguzában népgyűlésen liltakoit\'jk a netlunói egyezmény ratifikációja ellen és követeilék, hogy ezt az egye^ mCoyt vegyék revízió alá.
Róma, juuius 1. (Éjszakai rádió
a háború el&tt"
jelenlés) lllelékes helyen megcáfolják szokat a külföldi híreket, melyek szerint egyes északolaszországi városokban heves szerbellenes tüntetések leltek volna és Sándor király képét meggyalázta volna a tömeg. Ezek a hirek koholtak és átlátszó célt szolgálnak.
fíelgrád, junlus 1. (Éjszakai rádiójelentés) A tüntetéiek véres elnyomása miatt a belpolitikai helyzet u| ból erősen kiéleződött, mert a paraszt koalíció erős támadást indít a kormány ellen. Különösen »zt sérelmezik, bogy a kormány a „Novoslit" és egy másik lapot betiltott. Most a kormány a szabad ég alatt tartandó minden gyűlést eltiltott. Emiatt a belügyminisztert támadják. Pdblcse-vics kijelentette, bogy a lapbeilllá-sok ellen kísz küzdeni olyan eszkO zökkel, aminőre a délszláv államban méj; nem volt példa. A kormány szemére hányta, hugy
az uj államokban rosszabbak az állapotok, mint a háború előtt, mert Zágrábban 1903 ban egy hónapig voltak tüntetések anélkül, hogy u rendőrség egyetlen egyszer is fegyveréhez nyultvolna.
ÍÁIM KQZLOntr
„Sokan vagyunk itt a Házban, akik a munkásság sorsán javítani akarunk" — mondotta Ernszt Sándor a biztosítási vitában
Uj tárgyalási rendet léptetett Budapest, Juniui 1 A Ház mai ülésén elnök Nádosy Eleket végleg igazolt, Baráti Bélái fellételeien igaxolt képviselőnek jelentette ki. Az öregség és rokkantsági javaslat első szónoka
Ernszt Sándor, aki hangoztatta, bogy a javaslatot a pulamcnt minden pártja örömmel Üdvözli, mert mindannyian a szociális haladás bivei. A javaslatot szivből (ldvözölle, minthogy az egy nagy lépés a no-ciálii törvényhozás terén. Sokan vagyunk itt, akik a munkásság sorsán javítani akarunk. Az államnak nemcsak az a kötelessége, bogy a kuliurát terjessze, hanem
a szociális Intézményeket ts. Györky Imre a biztosítás egyes technikai kérdéseivel foglalkozott.
Herceg Béla a javaslatot kitűnőnek tartja.
Bírálatánál nem szabad elfelejtkeznünk a speciális magyar viszonyokról.
A 65 éves korhatárral a mai viszonyok között meg kell elégednünk, mert a többi iUam sem teszi ezt előbbre. Figyelmébe ajánlotta a kormánynak a kisiparosság súlyos helyzetéi
1828 junius 2
életbe a képviselőház elnöke
Láng János foglalkozott a javaslat 133. szakaszával, amely ugy Intézkedik, hogy
a járadékokat a munkáslakások építésére lehel fordítani. A jó lakás csökkenti a gyermekhu-landófágot és a népbetegségek pusztításait.
Rothenstein Mór véleménye szerint
nincs a Háznak olyan tagja,
aki ilyen törvényt ellenezne.
Elismeri, hogy a javaslat alapos munka.
A vitát holnap délelőtt folytatják.
A képviselőház elnöksége uj tárgyalási rendet léptetett életbe, amellyel szaporítja az ülések számát. Ezentúl majdnem mindennap lesz Ölés. Igy például már holnap, szombaton is tart Ölést a Ház. A jövő hét hétfőjén még nem lesz Ölés, de »z utána következő hélfakön valószínűen szintén munkába fogják a képviselőház tagjait.
Zsltvay Tibor házelnök kijelentette, hogy ezt az ujitást a miniszterelnökkel való megbeszélés alapján lép\'eti életbe. Az öregség és rokkantsági biztosításról szóló javaslat után a házelnök szerint még csak egy kél kisebb javaslat kerül tárgyalásra.
Az Itália utasait még meglehet menteni — Jelentette ki Frithjoíf Nansen
Olasz-norvég-svéd expedíció Klngsbay, Junius 1
(Éjszakai rádlójelentés) Sora kapitány a Kingsbaybin bátramaradt alpesi vadászokkal a Lingsbe-öblön át felderítő útra Indul az Italia után. A csapatot a Mossel-öbölhöz akarja ventni. Nyolc napra visznek magukkal élelmiszert. Azt hiszik, hogy az Italia a Wild-öböl környékén járl szerencsétlenül.
Berlin, junius 1. Ai olasz kormány tegnap közölte a norvég kormánnyal, bogy köszönettel veszi a norvég kormány által felajánlóit segítséget és hajlandó közös txpedl-ció megszervezéséről tárgyalni az
indul Noblle felkutatására
Italia eltűnt utasainak felkutatására. A svéd expedíció vezetője, Tborn-berg kspitány, tegnap Ojloba érkezett s azonnal érintkezésbe lépett Larsennel, aki a norvég expedíciót irányítja: A norvég és a svéd expedíció együttesen indul el a Spltz-bergákra.
Oslo, junius 1. Frilhjoff Nansen kijelentette, hogy még mindig meg lehet menteni Nobile tábornokot és társai\', de gyorsan kell utrakelni és nem szabad a nehézségektől visszariadni.
Hirek szerint Amundsen i> részt vesz a mentő-expedícióban.
Az északi kormány harc nélkül feladja Pekinget
Csang Cso Lin tábornagy tegnap I látogatást tett a pekingi diplomáciai testület doyenjénél, a holland követnél és felkérte a követet, értesítse a diplomáciai testület valamennyi tagját, hogy pénteken délelőtt fogadni kívánja őket. Pekingi diplomáciai körökben alt hiszik, hogy Csang Cso Lin ebből az alkalombób be fogja |elenteni Peking kalonai kiürítését.
A Daily Telegtaph tokiói jelentése szerint japán kormánykörökben Csang Cso Lin helyzetét teljesen reménytelennek tartják. Pekingbe minden pillanatban várják a Japin expedíció repülöoMtag megérkezését, A had-
színtér jelenleg Liubilo és Machang között húzódik. Az északkinai hadsereg vereségeit a csapatok erkölcsi összeomlására vezetik vissza.
A nyolcadik északi hadtest néhány nappal ezelőtt fellázadt és ez a lázadás tette lehetővé, bogy a délki-nal hadsereg egészen Pekingig nyomuljon elő.
A Times értesülése szerint lárgya-láiok vannak folyamatban abban az irányban is, bogy az északi kormány knrdcsapás nélkül adja át Pekinget a délkinai csapatoknak.
A Tlencslnben állomásozó |apáu csapMok parancsnoka felszólította a kínai hely őrség paraucsnokát, hogy hagyja el csapataival a vároat.
Junius 16-án érkezik Zalaegerszegre Klebelsberg kultuszminiszter és Sztranyavszky államtitkár
A zalaegerszegi zárdalskoia alapkőletétele — A közoktatásügyi miniszter díszpolgári oklevelének átadása — Kray István báró képviselői beszámolója
minisztert és a belügyi államtitkárt
Nagykanizsa, junuii 1
Zalaegerszeg város nagyban készülődik a vármegye vezetőségével együtt, hogy Klebelsberg Kunó gróf közoktatásügyi minisztert a zalaegerszegi zárdaiskola alapkőletétele és díszpolgári oklevelének átadása alkalmával méltóképen fogadhassa. — Hiszen éppen Zalavármegye az, amely sokat köszönhet Klebelsberg kultuszminiszternek az iskolafejlesztés és építés körű kifejtett nagy áldozatkészségének, amely lehetővé tette egy sereg uj iskolának a felállítását a megyében és további tanintézetek és iskolák megépítését.
Ahogy legilletékesebb helyről bennünket értesítenek — Klebelsberg Kunó gróf junius 16-án érkezik Sztranyuvizky államtiikárral cgvütt Zalaegerszeg re, ahol Gyömörey György főispán, Czobor Mátyás polgármester és Kray István báró országgyűlési képviselőnek az élén ünnepélyesen fogadják a feldíszített vasúti állomáson. A közoktatásügyi
az összes zalamegyei országgyűlési képviselők kisérik le Zalaegerszegre, azonkívül dr. Kiss István, Jánossy Gábor, üublcza Ferenc képviselők.
Junius 17-én ünnepélyes istentisztelet után, amelyet f\'ehm József apátplébános végez, következik a zalaegerszegi nőzárda- és iskola-alapkőletétele.
Majd díszközgyűlés keretében dr. Csák Károly országgyűlési képviselő átadja Klebelsberg miniszternek Zalaegerszeg város gyönyörű kivitelű díszpolgári oklevelét
Ezután Kray István báró nagy nyilvános népgyűlésen megtartja képviselői beszámolóját, majd több képviselő is fog beszélni az általános politikai helyzetről.
Bankett az Arany Bárányban. — Utána pedig Kray István báró és dr. Csák Károly és a többi képviselők Lentibe mennek azutan, ahol Kray és dr. Csák Károly képviselők fognak beszélni.
A megyéspüspökét váró Keszthely
Junius 6-án lesz Keszthelyen a bérmálás — A főpásztor megáldja a Karmelita- templom toronykeresztjét — Balatonszentgyörgyön részt vesz a templom-alapkőletételénél — A tavaszi bérmálás befejező részének programja Keszthely, junius 1
(Saját tudósítónktól.) Dr. Rott Nándor megyéspüspök a keszthelyi e»p*resi kerületben junius 5 én kezdi meg bérmaulját.
Első állomása Balatongyörök, ahonnan Keszlbelyre megy, amely diadalkapusan, vlrágdiszesen, fellobogózott házakkal várja főpásztorit. Dr. Huszár Pál főszolgabíró Balatongyörökig előre megy a püspök és kíséretének fogadtatására Keszthely képviselőtestülete élén, Relsc/il Imre városbiróval a város határában fogadja, ahol a huszárság és az Akadémia lovasbandériuma is feláll.
Az iskolák és egyesületek a templom előtt vonulnak fel. A bérmálás junius 6 án, szerdin délelőtt lesz,
melyre Kránttz Kálmán felszentelt püspök is Jön a püspöknek segédkezni.
Dílután 3 órákor a püspök megáldja az uj karmelita templom toronykeresztjét, mely akkor lesz feliéve. Űrnapkor dr. Rott tartja az ünnepi körmenetet fényes papi asszisztenciával. Délután Balatonszentgyörgyre megy, az oltani templom alapkőtételére, melyet ö áld meg, majd Alsó-pihokra folytatja útját. 9-én Sármelléken, 10 én Szentgyörgyváron, 11-én Karmacson, 12-én Rezin, 13-án Zslden és 14-én Zslaszánlón bérmál.
Ez az utolsó állomása a megyéspüspök tavaszi bérraautjának.
Szabad forgalmi zóna létesítését követeli a jugoszláv határszéli bizottság
A bizottság teljesen me&irtisra talált a kormánynál
Nagykanizsa, juniui 1 A jugoszláv határszéli bizottság tudvalevően a határszélek országgyűlési képviselőiből alakult azon célból, hogy a határszéli lakosság érdekeit, ugy sz anyaterületen, mint a megszállott vidéken a legmesszebb-menően védje, főleg ptdig a határszéli forgalmai és átkelést megkönnyítesse. A bizottság melynek elnöke dr. Csák Károly orsiággy. képviselő, eddig már több ankétot tartott, amely olyan megértést talált a kormánynál, hogy a bizottság munkáját feltétlenül siker koronázza. Az ankétok tárgyai elsősorban az
átkelés megkönnyítése, szabad for* galml zóna létesítést, leiekkönyvi átrendezés, szorosabb közlekedés lehetővé tétele, utépités, stb.
A bizottság működése bárom csoporban történik. Arai a magyar kormány hatáskörébe tirtozik, az hamar fog gyökeres elintézést nyerni, araiben a magyar és jugoszláv kormány együttes döntése szükséges, már kissé több időt vesz igénybe, ellenben a diplomáciai elintézést igénylő ügyek — hosszadalmasak.
A határszéli bizottság ankétéi állandóan folynak, csak a legutóbbi! el kellelt halasztani, az egyik képviselő
1928. funlus 2
ZALAI KÖZLÖNY
meg nem jderheléne miatt.
A hsLrszéi bizottsága zalai kép viselők Igy főleg dr. Csák Károly a lenlil kerüet országgyűlési képviselőjének kezdsményezésére alakult és elsősorban a jugoszláv határszél ügyeit és panaszait igytkszlk orvo solni és a legközelebbi idő tanuságo fog tenni eredményes muukásságá-ról és a batáron Innen és a haláron tul élő testvéreink súlyos panaszainak orvoslásáról.
A bizottság legközelebb itmél összeül.
»WVSVWVWWWWVWWWW
Az önkéntes Tűzoltó Testület évi közgyűlése
Nagykanizsa, junlui I
A nagykanizsai öjkénles Tüzolló Testület 1927. évi rendes közgyülé sét junius 10 én, vaíárnap délután 3 órakor a városháza közgyűlési termében tartja meg.
A közgyűlés elé általános érdeklődéssel tekint a város közönsége, annál is inkább, mivel szóba kerül a tartalmas tárgysorozaton az ?utó-ftcskendő beszerzésén-k Ogye is, mely a kanizsai tűzoltóság, sok egyéb között, régi megoldásra váró problémája. Egyébként a közgyűlést az alábbi program szerint tartják meg: I. elnöki megnyitó, 2. szolgálati érmek kiosztása, 3. a parancsnokság jelentése az elmúlt esztendőről. 4. az 1927. évi zárszámadások, 5. a folyó évi költségvetés, 6 ■uiófecskendő beszerzésének ügye, 7. elnökség, választmány, felügyelő bizottság és a működő tisztikar megválasztása, 8. netáni indítványok. Ez utóbbira vonatkozó\'ag az alspsza-bályok értelmében, legalább 48 órá val kell azokat bejelenteni közgyűlés előtt az elnökségnél.
Ma szombaton
disznótoros vacsora
a flarkó vendéglőben.
Abonnensek felvétetnek.
— Fővárosba utazó olvasóinknak páratlan kedvezményt nyújt a Keleti pályaudvarral szemben levő, elsőrangú Park-Szálloda, amennyiben a szobák árából 20 százalék, az éttermi árakból 10 százalék engedményt ad a Zalai Közlöny kiadóhivatalában beszerezhető előfizetési igazolvány felmutatása ellenében. Egyben felhívtuk a Park-Szállodának lapunk más helyén olvasható hirdetésére figyelmét
A szepetnekl telefonkörzetet átadták a forgalomnak
Három járásbeli körjegyzőség jutott telefonhoz — Hat nap alatt végezte el a posta a szerelési munkálatokat
Nagykanizsa, junius I Gyömörey György ZMavármegye főiipáuja több Ízben hangoztatta, milyen nagy fontosságúnak tsrlja a tnrgyei telefonhálózat klépllésit. Erre annál is nagyobb szükség van, mert kevés megye van az országban, ahol olyan elmaradott viszonyok lennéni\'k e tckin\'eiben, mint épen megyénkben. A főispán sok más egyéb tervével együtt ez a kérdés is lassan a megvalósulás stádiumába jut.
Mint most örömnél jelenthetjük, épen kanlr-al vidéken történt ebbsn a kéidésbcn jelentős előrehaladáa, ami abból áll, hogy a csütörtöki nappal a poslavezelöség forgalomba helyezte az uj Siepelnek-sormási telefonhálózatot (áramköri). E-en a vonalon a hálózat kiépíté-
sét a kanizsai posta műszaki emberei má|us 21 én kezdték meg és teljes apparátussal folyl a munka, ugy, hopy 26 án már készen volt a há lózat ki\'pitése, az uj előfizetőkhöz való beszerelés slb. munkák Május 30 án a posta átadta a forgalomnak az uj telefonkörzetei, melynek központja Szepelneken van. Ennek a központnak eddig 5 előfizetője van és pedig: 1. S^epetneki körjegyzőség. 2. Sormáai körjegyzőség. 3 Eszteregnyel körjegyzőség 4. Kovács-Scbes\'yfn Tibor földbirtokol Z\'.nle-pu\'zla. 5. Bognár József kereskedő Siepslnsk.
Tehát egyszerre a kanizsai járásnak hirom körjegyzősége jutott telefonhoz, aminek jelentőségét nem is kell külön hangsúlyozni.
Egy knstányi gazda, akit rendesen a felesége vert meg, kapával agyonütötte asszonyát
Évtizedes családi perpatvar szomorú vége — A csendőrség az asszonygyllkost letartóztatta
Keszthely, |unius 1 (Saját tudósítónktól) Kelemen Istváu zalakustányi gazda már hossiu időn át r06sz viszonybai élt felesé géi-rl. A házassági perpatvar neponta rendsze:e« volt náluk, melynek a v(>;e reodesen az volt, hogy a IűíiőI pat\'ant menyecske döngeti ei az urát. Jó sokáig tartott már az a/, állapot, hogy a házi harcoknak mindig a férfi itta meg a levél. Tegnap azonban ugylátozik vissza
nyerte férfiai önérzetét egy ilyen
ujabb viadal közben, mert amikor az 8sszony Itmét n»ki akart menni férjének, hogy megverje, Kelemen egy kapát kapott fe\' és azzal asszonyának ugy a fejére sujtolt, bogy az véreseu terült el a földön.
A megi|edt ember azonnal a keszthelyi kórházba szállította, azonban Itt néhány óra múlva kiszenve-delt. Tegnap boncolták fel. A csendőrség az .önérzetes" férjet letartóztatta és bekisérlk a kanizsai ügyészség fogházába.
Tömeges erdei kihágások a kanizsai járásban
A ló zolgablróság erélyes Intézkedéseket tett az erdő pusztítások megakadályozására — Súlyos pénzbüntetésekkel sújtják a kihágást
elkövetóket
A nagykanisai járás főajo\'ga-birM hivatalához beérkezett jslrn\'é-sek szerint a Járás területén az utóbbi Időben mind jobban elszaporodtak az erdei kihágások. A főszogabirói hivatal büntető birája előtt naponta egész sorát Ítélik el azoknak, akik erdörongálás, falt pás, más különböző erdei károk miatt idéz be a rendőrblró.
Péuteken délelőtt tlz zalskarosi
földmives erdei kihágást ügyét tárgyalta a rendőrblró, aki a vádlottakat 5-től 30 pengőig terjedő pénz bűntelétire Ítélte.
Az elszaporodott esetekre való tekintettel most a főszolgabíró szigorú hangú utasításban hivja fel figyelmét az erdei őrökmk, hogy kötelességeiket minél pontoasabban végezzék és a legkisebb erdei kihágís ügyében is jelentsék fel az illetőt.
A Zalaegerszeg-Pacsa— Keszthely közötti postaautójárat
Pacsa, junius t
(Saját tudósítónktól) Két hete, hogy megindult a régen várt autóbusz járat. Ez a két heti időtartam elég volt ahhoz, hogy még a megindulása előtt leszegezett s nem teljesített igazságát teljesen igazolja.
Az üzem jelen beosztása mellett nem rentábilis, vissza kell térni a gyakoriali élethez.
Pacsa nagyközség képviselőtestülete is foglalkozott a járatul abból az alkalomból, hogy a garázs építéséhez hozzájárulást kér a posta. Bár a képviselőtestület a limine nem utasította vissza, de a lélekszám szerinti hozzájárulást igazságtalannak tartja. Megállapítást nyert, hogy a árat Keszthely, Héviz és Zalaegerszeg érdekében történt s ha a közbeeső községek lélekszámszerinti hozzájárulást megfizetik, e két városnak ingyenben marad a reájuk nézve nagyhorderejű járat. Pacsa község nem foglal el merev álláspontot, memorandumban összefoglalta kívánságait az alábbiakban: Kívánja, hogy Pacsa Zalamegye és Pacsa—Keszthely között is menettértérti jegyek adassanak ki.
A járatok ugy inditassanak, hogy a Zalaszentmihály állomásra befutó reggeli és délutáni gyorsvonatokhoz és az esti vonatokhoz feltétlenül az állomásra menjen az autó, csatlakozást létesítve Nagykanizsa és Szombathely felé! Az autóbusz a pontos menetidőt tartsa be I
A megállóhelyek táblával jelöltessenek meg, jelezve a indulási időt.
Pacsa posta előtt váró bódé létez-tessék.
A menetdíjak drágák, különösen a szomszédos forgalomban, feltétlenül leszállttandók. A postának nem szabad figyelmen kivül hagyni azt a régi s jól bevált kereskedelmi törvényt: „ Kevés haszon, nogyforgalom."
Tagadhatatlanul elismerésre méltó, hogy a kocsik kényelmesek, a vezetők figyelmesek, a menet veszélymentes.
Ha a gyakorlati életnek létesítették az autóbusz-járatot, akkor a fentiek szerint az élethez alkalmazva nagy hasznára lehet az útvonal egész vidéknek. ...dl.
- : Tornacipők és tornatrikók, futball és allétlkai dresszek, cserkész felszerelések legolcsóbban kaphatók Szabó Antal sportüzletében.
I
Nyári olcsóságokat
siessen vásárolni, mig a készlet tart
Singer József és Társa.
cégnél.
EALAI KOELONT
1938 |nnlm 2
Férfi angol szines szöveteket többet nem tartunk
Raktáron lowft szép készletünket ■ ■ ■ r ■
meglepő olcson elárusítjuk
„KÉNCSILLAG" DIVATÁRUHÁZ ,., Siessen mig a készlet tart I
NAPIHÍREK
NAPIREND
Juniua 2, péntek
fWmal katolikus: Eraimus vt. Protest. Anna. ImcliU: Slvan hó 14.
Nap kel reggel 4 óra 06 perckor, nyugszik délután 10 óra 50 perckor.
UráaU Moigóaxlnház. ,A megvetett aaiioay\', társadalmi dráma 7 fel-vonásban. .Hajrá Tom-, vadnyugati tör-téael 7 felvonásban.
— A Katolikus Férfiliga közgyűlése. A nagykanizsai Katolikus Férfiliga ma este 7 órakor rendes éri közgyűlését tartja Mdtis P. Hilár plébános elnöklete alatt a plébánia kongregáció* termében, melyre a tagok pontos megjelenése kéretik. A közgyűlés tárgysorozata: Igazgatói beszámoló az eddigi működésről TUkáli és pénztári jelentés. Az ideiglenes választmány véglegesítése és kiegészítése. A juniális ügye. Indítványok. A tagoknak igazolatlan elmaradása a Férfiligából való kizárást vonja maga u\'án.
— Gróf Mikes püspök bérmá-lása Zalaegerszegen. Qióf Mikes János szombathelyi püspök holnap reggel Zalaegerszegre érkezik, hogy két napon át a bérmálás stenlségél kiszolgáltassa. A fópáaztori diadalkapuval és zászlódigszel várja Zalaegerszeg városa.
— Dr. Tholway Zsigmond a vasvármegyei dalosünnepélyen Dr. Tholway Zsigmond nagykanizsai m. klr. posta és távirdai főfelügyelő, mint a Zilavármegyei Dalosszövetség elnöke holnap Kőszegre utazik, ahol a vasvármegyei d ilosünnepélyeu képviseli a zalai dalosszOvelséget és utána hivatalosan részt vesz a kőszegi Concordla férfidalegylel 60 éves jubileumán.
— Az Iharosberényl körorvosi állás. A csurgói főszolgabíró julius l-l határidővel pálylzatot hirdet a nyugdíjazás folytán megüresedő iharosberényl körorvosi állásra. Ehhez a körhöz a székhelyen kívül Iharos, Cilcsó, Pogányszentpéler, Inke és Inkepuiztífd községek tartoznak.
Diagnózis
— Zsiga harminc éve nős és minden este otthon marad a feleségénél. Ez az/iln a szerelem
— Dehogy az. Reuma.
Holnap, vasárnap
délelőtt 11 órakor megelevenednek Nagykanizsa ulcái és ahová csak a szem ellát — a szebbnél szebb kanizsai gyermekek végelá\'hatallan sora vonul fel, kis kacsóikban nemzed szinű zászlókkal — szeműkben az ártatlanság töretlen fényével, valóságos kis seregszemlét alkotva. A jövő, az elkövetkezendő Magyarország ez. A boldog Mígyarorsiág, melynek feje felett nem fog függni hajszálfonalon Trianon Dimokles-kardja és akik boldogabbak lesznek mai szülőiknél. Valami festői látvány lesz — amikor Nagykanizsa virágos kertjének pompás, illatos virágai végig vonulnak a város fő-korzóján és nem lesz ember, akinek szivét meg ne foguá a fehér galambok eme gyönyörű nnpfürdözése. És akkor gondoljunk aiokra — akiknek orcáikról letűnt a rózsa, elmenekült a mosoly, akikhez már a bölcsőben odaszegődött a nincstelenség és betegség árnya és irtózatos, döbbenetes kérdőjel terpeszkedik kicii ágyacskájuk melleit. És ne forduljon el szivünk, ha az urnák mellett elmegyünk, ahol a Stefánia Szövetség gyűjtéséi tan ja azért — hogy minél több csecsemőnek tejet, egész-séget, gondozást, mojo\'yl és arc-pirt jullasson, hogy a |övő évben már azok is boldog arcocskával és izmos tesllel vehessenek részt a babakorzón — akiket ma betegség és szenvedés távol tarl.
A holnapi gyermek ünnepélyt és felvonulást 11 óra után a klakanl-zsai lovasbandéríum nyitja meg. — Ulána jönnek a csecsecsemök, babák, gyermekek serege.
A hölgyek lelkes gárdája a következő helyeken gyü|t:
1. A plébánia templom előli a Szociális Missiló és Leányklub tagjai.
2 A felsőlemplom elölt a Keresztény Tisztviselőnők Egyesületének tagjai.
3. A Centrál-kávéház előtt a Keresztény Jótékony Nőegylet tagjai.
4. Az Első Magyar Biztosító palotája elölt a Protestáns Nőegylet tagjai.
5. A városháza előtt az lír. Jótékony Nőegylet és Izr. Jótékony Leányegylet tagjai.
6. A vasúti állomáson a vasúti tisztviselők nejei.
7. A Sugár-ut és Fő-ut sarkán
a József Szanatórium Egyesület tagjai.
8 Az evangélikus templom elölt a Evangélikus Nőegylet tagjai, slb.
A viszontlátásra I tehát — holnap, vasárnap délelőtt a korzón, a felvonuláskor, de legfőképen az urnák előtt I
— Hősök emlékünnepe Galambokon. A galamboki leve ile-egyeaűlel május 28 án es\'e tartotta a hősök emlékünnepéi tábortűzzel kapcsolatosan nagyszámú intelligens közönség jelenlétében. Az ünnepély a Himnusz eléneklésével vette kezdetét, mely ulán Kreutzer Ferenc plébános mondott nagyhatású beszé det. Nagy hatást keltelt a leventék felvonulása a tábortüzekkel világítóit téren. Szavaltak szebbnéhszetob Irredenta verseket Varga Imre, Bita Fe renc, Horváth László, Ország László, Csapó László, énekszámmal szerepelt Egyed Ferenc leventék. Közben az énekkar s a levente dalárda énekelt. A leventék felvonulása a galamboki önk. tűzoltó egylet zenekarának játéka mellett történi. Záróbeszédet Győrfy Lajos ref. tanitó, levente föoktaló tartott.
— Vasárnapi térzene. A katonazenekar vasárnap megtarja szokásos térzenéiét Weckl Oábor vezénylete alatt. A térzene műsora: I. Le pere la Vickloria, Induló (Gamme) 2. Banditák, nyitány (Suppé) 3. Hangverseny keringő (Sirauss). 4 Offen-bach, egyveleg (Olfenb.\'ch). 5. Banánhéj (Márkus). 6. Katona induló (Fucik). A sélahangverseny tekintettel a gyermeknapra 11 órától 12 lg a Korona szálló előtt Írsz megtarlva.
— Leventék figyelmébe. A különleges csoport leventéi ma ente 8 órára a R izgonyl utcai iskolában fontos megbeszélése jelenjenek meg. A főoktató
= Üvegezés, klttelés, képkeretezés Igen olción Púmnál, Király-u. 10.
— A katolikus juniális, melyet az eredeii tervtől eltérően a város-ligc.b:u (sétákéit) tartanak meg, az idei nyári idény legnagyobb eseménye lesz, melyet az összes katolikus egyesületek és szervezetek bevonásával Mdtés P. Hilár plébános, ferences házfőnök rendez. A legnagyobb szabású nyári mulatság részletes programját legközelebb Ismertetjük. A katolikus junlálison mindenki olt lesz.
— Halálozás. Dr. Kahdn Lajos mármaro8szigeli ügyvéd, Mármaros-vármegyc v. tb. főügyésze, hosszas szenvedés ulán 61 éves korában május 27-én Budapesten meghalt. Az elhunytban dr. Kahán Imre ny. orvos-ezredes testvérbátyját gyászolja.
- Statisztika a járás mezőgazdasági helyzetéről. A földmivelésügyi kormány a KOzponf Statisztikai Hivatal ulján azerez részletes áttekintő képet a mezőgazdaság helyzetéről. Ezeket a statisztikai adatokat az ország jegyzőaégci, illetve polgármesteri hivatalai gyűjtik össze és juttatják el a Központi Statisztikai Hivatalhoz. Bődy Zoltán alispán nemrégiben e tárgy bin megkereséssel fordult a városi hatósághoz és a nagykanizsai Járás főszolgabírói hivatalához. Utóbbi viszont a jegyző-ségeket utasította és ma, mint értesülünk, a járás valamennyi jegyzője felküldte a fővárosba a kivánt statisztikai kimutatást a gazdasági helyzetről.
Női
bajok ellen r
Reuma ellen
Kellemes nyaralóhely
W Hm I ff
Prospektusok, felvilágosítások és
vízumbeszerzés a
Menetjegyirodában I
Nagykanizsa, Csengery-ut
Tertiam non datar
Egy Idegen ur bevetődik egy korcs mába és fehér óbórt kér.
— Azzal nem siolgálhatunk.
— Akkor kérek vdrösbort, de se festve, se cukrozva ne legyen.
— Péter — kiált a gazda a kiszolgáló fiúnak — hozzál a nagyságos urnák egy pohdr vizet.
GépaV
|ysr Kl> árénak
Legjobb, legtartósabb az államgépgyári legu|ibb szerk zctü lényegesen meghosszabbított
acólkerekll golyösesapágyu CSÉPLŐGÉP
N«W teljesitekípesEég mellett szemveszteség nélkfij, piacképes gabonát szolgál at. - Gőz, benzin- és sztvogázIoáuwiobHok, traktorok stb. Az ör.szes mezőid ,sági nmnkátatokhoz szűkség s gazdasági gépek
és eszközök állandóan raktaron vannak v <>
KlrNEMZETKÖZI GÉPKERESKEDELMI R.-T. Budapest, V., Vilmos császár-nt 32.
1938 Junius 2
zalai közlöny
Apró semmiségek
Tavasz. Vasárnap. Harangzugás, fehérbe Öltözött fák, apró kacajuk a levegőben, lányok, tisztára kefélt ünneplő ruhák, legények. Tnvaszl va-sárnaM.
A \'sárkpn a kerítés mellett Is egy tátiy. -PUos kalapja messzire vtrlt, lába rövkl szoknyából bújik elő, kicsi púder, kicsi rúzs az arcon —- egy leány. Csak ahogy fordul, ó Istenem, csúnya nagy pup kajánul kiabálja, hogy nem egészen olyan, mint a többi. De nini I a kerítés felé kis legényke tart ünneplő mosollyal s mély hódolattal hajlik meg a lány előtt. Az kaciran, kedves bájjal viszonozza, de az Irigy pup egész vízszintesre fekszik a meghajtásnál s mutogatja magát a legénykének. Nem baj I Az itök játék mégkezdődik. A legényke gesztikulál, egyik lábáról a másikra lép, szépnek, hódítónak tudja magát, szinte szomorúan érzi az ember, hogy ez a kis próbaudvarlás ugy hozzátartozik a vasárnapi toaletthez, mint a nagy sárga nyakkendő.
De a lány okosabb és boldogabb azqknál, akik gondolkoznak. Aprókat kacag, csillog a szeme, Ide oda mórikálja magát.. Egy lány a sok közül.
A tavaszi égen kacér bárányfelhők nyujtózködnak a nap forró csókja alatt, most könyökölve lefigyelnek rá juk. A kerítésen áthajolnak a hallgatag orgonavlrágok. Illatos szél Ide röpít egy csicsergő, nevetgélő, kacérkodó kis női hangot.
De ló vagy én Ltenem, hogy szemeket adtál, amik látják a szépet s talán a mások púpját Is, de amik nem lát/ák a csúnya púpot a saját hátunkon.
Mert te tudod, hogy akkor htába lenne Ilyen ragyogó, Ilyen meleg, Ilyen Illatos ez az egész nagy, szerelmes tavasz.
(Zalaegerszeg)
Margó
— Gombamérgezésben meghalt asszony. Csulog Imre kap isméről gazda feleségével egy alt elment • gyűdl búcsúra. Amikor hazafelé tartottak, a vonatvárás Ideje alatt a házaspár gombát szedett, amit az uszony szután otthon ^elkészített. A Csulog-párt csakhamar Irtózatos kínok lepték meg és az asszony rövidesen kiszenvedett, mlg a férfi haldoklik. A gomba, amit ettek, mérges volt.
— Egy angyalcalnáló példás büntetése. Moravecz Ferencné barcsi szülésznőt angyalcsinálás miatt másfélévi MrtOnre Ítélték, mlg a leány, akin cselekményét végrehajtotta, hat hónapi börtönt kapott.
— Naturalista nótáskönyv minden hangszerre. Most jelent meg Dezső Gábornak, a jeles dalköllö-ack legújabb 25 dalát tartalmazó nótáskOnyve .Magyar Lányok Virágoskertje\' dmen. Az érdekes megoldású nfitás a szerző egyéni és eredeti ötlete. A nóták ugy vannak kottázva, hogy azokat a kezdők és haladók egyforma tökéletességgel le tudják játszani zongorán, cimbalmon, rí táron, hegedűn, fuvóshangszeren. Tökéletes magyar akkordokkal, egy-szerfl, Ötletes megoldás teszi mindenki számára hozzáférhetővé Dezső Oábor gyönyörű nótáit. A magyar nóta kedvelőinek igen nagy öröme lesz ebben az újításban és hisszük, hogy nem fog csalódás járni ennek nyomán. A naturalista nótáskOnvv-ben tökéletes msgyarázat van. Páratlan kedvezményt nyuJtunk lapunk
olvasóinak, hogy mindenki olcíón jusson ebhez a nótáskönyvhöz. A szerzővel történt megállapodásunk értelmében lapunk olvasói 3 P 50 fillér bolti ár helyett 2 P 10 fillérért rendelhetik meg a nótáskönyvet lapunkra való hivatkozással a szerzőnél : Dezső Oábor Budapsst, VIII, Szigony-u. 16/B I. 16., a 2 P 10 fillér előzetes beküldésével. Ex a megállapodásunk 1928 évi augusztus hó végéig érvényes. Természetesen költségkímélés céljából utánvé-teles elintézést nem bonyolíthat le a szerző.
Idegei embereknél él lelkibetegeknél az enyhe természetes .Ferenc József" keserűvíz ló emésztést, tiszta fejet és nyugodt alvást teremt. Világhírű idegorvosok véleménye alapján a Ferenc lóuef vlx használata az agy es a genneveló súlyos megbetegedéseinél Is kiválóan ajánlható. Kapható gyógyszertárakban, drogériák!) in és fűszerűzletekben.
= Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
A „Déli Kereszt" ma reggel megérkezett Ausztriáilába ?
San Franclskó, |unius 1. (Éjszakai rádiójelentés) A .Déli Kereszt" nevű repülőgép, mely Ausztrlállába indult, éjszaka fél 2 órakor leadott rádió-gramja szerint a fedélzeten minden rendben van. A három motor rendesen és szünet nélkül működik. Eddig már 16 é> fél órája vannak levegőben.
San Franclskó, Junius 1. (Éjszakai rádió jelentés) A „Déli Kereszt" ma reggel 6 óra 30 perckor szerencsésen megérkezett Ausztrlállába. (Lapzártakor ezt a hírt megcáfolják.)
Dr. Kállay Tibor Ismét egyhangúlag a Polgári Egység Klubjának elnöke
Budapest, junius 1. A Polgári Egység Klubja most tartotta évi közgyűlését Kozma Jenő elnöklésével. Az elnök megnyitójában megemlékezett arról, hogy az a gondola\', amely a polgárságnak egységben való tömörítését tűzte kl céljául, mind szélesebb körökben hódít. Igen nagy része van ebben Kállay Tibornak. Köszönetet mond ezért Kállaynak. Megválasztották az uj vezetőséget, melynek tagjai a kővetkezők leltek: Elnök egyhangúlag Kállay Tibor. Társelnökök: Kozma Jenő, Tolnay Kornél, Ugrón Gábor, Becsey Antal, Bédy Tivadar, Chorin Ferenc, Dísi Gén, Éber Antal, Ereky Károly, Oaár Vilmos, Sillágyi Lsjos. Igazgatók: Görgey István, Scheuer Ribert. Háznagyok: Diiday Ede, Fejér Ottó, Morvay Ziigmo"d, Bitienberg Laj is, Usetty Béla. Ügyeszek: Oerlóciy Endre, dr. Medvlgy Gábor. Pénztáros: Holczer Sándor.
Az uj francia kamara első ülése
Pár Is, junius 1. (Éjszakai rádiójelentés) Az újonnan megválasztott kamara ma délután \'^rtotta első űlé séf, melyen megjelentek az összes miniszterek. Brland is jelen volt.
Olaszország—Spanyolország 1:1 (1:0)
Amszterdam, junius 1. (Éjszakai rádlójelentés) Kétszer meghosszabbított Idő mellett is csak 1 : l-re tudott játszani futballmérkőzést Olasz- és Spanyolország. A mérkőzést hétfőn újra Játszák. — Hollandia b) válogatott—Amerika 3:2.
VADÁSZAT
A kisvad pusztulásának az okai és azoknak a/ elhárítása
Irta: Ötvös Balázn (Kllimin)
7. A mai gazdálkodási rendszer.
A mai mező- és erdőgazdaság intenzív rendszereivel a többtermelés szolgálatában áll. Ez érthető, hiszen mindig azt haogoziat|uk, bogy agrárállam vagyunk. Különösen most, amikor kis területen többen élünk, nnnt a háború előtt és mikor a hazat igények kielégítésén kívül külföldre való szállításra is kell törekednünk. Ma tehát ugy kell gazdálkodnunk, hogy minden talpalatnyi használható földet eke-kapa alá kell vennünk, erdeinkból pedig ki kell irtanunk minden fát, amelyik értékesítési szempontból nem nagybecsű.
Azzal, bogy a mezőn minden talpalatnyi földel felszántunk, minden haszonnélkü i bokrot, gazt kiirtunk, elvesszük a vadtól a téti búvóhelyet és a természetes téli élelmét. Ma már hanyagnak mondjuk azt a gazdát, aki a tarlót az aratás u<án azonnal, amikor a keresztsorok még rajta vannak a táblán, nem buktatja alá, pedig ezzel megfosszuk a vadat legfontosabb nyárvégi élelmétől. A szántatlan tarlón a vad mindig találna hullott szemeket. Egy-két kis eső után a tarló kizöldül, gaz veri fel. A zsenge füvet legelgeti a nyul (a szemet li felszedi) a gaz pedig hamar érik, magot terem, amelyik eledelül szolgál a szárnyas vadnak akkor, amikor a gabonaszem már elfogyott, vagy kihajtott, kikelt. De a tarló tuta|donképen nem azért fontos a vadra, mert azon sok növényi eledelt talál, hanem leginkább azért, mert a klgazosodott tarlón nagy mennyiségben terem a különféle rovar, amelyik feltétlenül szükséges szárnyas vadunk életfentartá-sához. A rovareleség annyira elengedhetetlen a szárnyas vadra, hogy egy területen sem tudjuk a szárnyas vadat a leggondosabb ápolás mellett Mm egy bizonyos maximumon felül szaporítani.
Épen ugy, ahogyan egy halastóban nem tudjuk a halmennyiséget egy bizonyos maximumon felül a leggondosabb eteiés mellett sem emelni (a vízben oldott levegő, planktonok, rovarok I) ép:n ugy a vadászterületen is csak olyan maximális szárnyas vadmennyiséget tudunk fentartani, amennyi rovarfélét terem a terület. De nem minden terület termi egyenlő mennyiségben a rovarokat, amelyeknek a szaporodása nemetik az éghajlattól, hanem a talajviszonyoktól is függ. Ezért tapasztalhatjuk azt, hogy némelyik területen a leggondosabb ápolás melleit Is kevesebb a foglyok, mint pl. a barázdás szomszédnál, akinek a földjein több rovar terem.
Igaz, hogy a rovareledelt mesterségesen is pótolhatjuk, de ehhez annyi utánjárás és akkora szakértelem szükséges, hogy erre kevés vadász vállalkozik. Nem mar^l tehát egyéb bátra, minthogy megmentsük a tarló vadtápláló kondícióját, ameoy nyíre csak tudjuk. .Amennyire csak tudjuk," mert hiszen evidens, hogy nem hagyhatjuk a tarolt földet kiszáradni csupán azért, hogy egynéhány fogolycsaládnak természetes táplálékot nyu|tsunk, hiszen hazánk lakossága mrgélne a vad nélkül, de nem élhetne meg, ha elhanyagolnék a mezőgazdaságot. Mégis van rá mód, bogy .a kecske is Jóllakjék, a káposzta is megmaradjon." Hántás, buktatás helyett tárcsáztassuk meg
a buza, árpa és zabtarlókat. A tárcsázással megszüntetjük a talaj ha|-szálciövességét, megakadályozzuk a kiszáradást, de nem szántjuk alá a hullott magot, a sok rovart. A tárcsázott tarló nemcsak a vadnak cyuit terített asztalt, tnnem ktttttználbatjuk gazdaságilag Is azzal, hogy lelegeltetjük házi állatainkkal. A legeltetés nincs á\'r|almára a vadnak, mert a pásztort, a legelő állatot, megszokja a vad (de a csavargó, vidhajszoló pásztorkutyát, ha az nem marad á nyáj, a pásztor mellett, nem szokja meg), legelő állatjaink hulladéka pedig vonzza és lerml a rengeteg sok rovart. (Folyt kov.)
SZÍNHÁZ
Nótás kapitány
Farkas Imre operettje, dacára hogy annyiszor előadták már Kanizsán, mindig szépszámú közönséget fog vonzani. A tegnap es i előadás azokban mintha nélkülözte volna azt a m»leg szint és pompis gördülékeny-séget, melyet « Fodor-társulattól megszoktunk. Egy biron/os mérvű hangulattalanságot láttunk, — főleg az ellő felvonásban, — mely nem luttatta kellő kibontakozásra azt az értékes művészi játékot, amely a társulatnál egyébként jotthonos. — Kóbor Irén, a társulatnak e kivételes tehetségű, ragyogó müvészetü tagjának játéka hatalmasan magaslati kl meleg, érzelmes játékával, szerepének helyes felfogásával. Igazi Oretfe voH ugy, ahogy szerzője elgondolta. Pálfl Blanka csupa temperamentum és kecsesség. Sikerűit alakítás Bihari Pacal Miskája, Ütő Ferdinándja. A huszárkapitány rendkívül hála szerepében csak műkedvelői figurát rajzolt Szemethy. Elek Piroskában sok ügyességet találtunk. (B. R)
A színházi iroda hírei:
(*) Az Igazi nagy passiót adják elő a Nemzeti Színház művészei Nagykanizsán. A Nemzeti Szinbáz egy 30 tagból álló külön művészcsoportja élén vitéz Oaramszeghy Oéczy Sándorral, most beutazza a magyar vidéki városokat, hogy a leghatalmasabb Krisztus-drámát, az igazi Passiót bemutassa. A Nemzeti Színház legnevesebb művészeiből rtkru-tálódott cnoport Nagykanizsán Junius 30 án adja elő a monumentális Istendrámát.
(♦) Nászéjszaka — szombaton éi vasárnap este. A budapesti Belvárosi Síinház szenzációs operett-újdonsága, Hennequin és Willmetz ötletes fordulatokkal, mókákkal és elképzelhetetlen groteszk fejleményekkel gazdagon tarkított operettje bőkezű és látványosságnak beillő kiállításban megy szombaton és vasárnap este. A finom frahcla szellemességgel megírt operett cselekménye mindvégig derültségben tartja a közönséget. Sugár Oyula remekelt a rendezés ötletességével, O. Nagy Tibor a kiváló muzikalitásu karnagy pedig a zenei részek precíz betanításával veszi ki oroszlánrészét a sikerből. A darab főszerepeit Erényi Böske, Kormos Ferenc, Sólyom Qy., Bihari Nándor, Palásthv Ilona, Pálfi Blanka, Károlyi Vili, Ülő Endre és Sebestyén Géza játszák.
(*) Vasárnap délután 3 órakor olcsó helyárakkal — Sztambul rózsája, Fali Leó szép zenéjű operettje kerül műsorra.
— Színház után menJQnk a .Kéményseprő vendéglőbe", hol Árvay Jenő zenekara muzsikál
ZALAI KOZL
1928 lunlut 2
■ rnimm
Szombaton 7 és 9 órakor Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
R MEGVETETT ASSZONY
Társadalmi dráma 7 felvonásban
Föszerrpió: Blanche Weet
és Warner Bakster *
„Hajrá Tom"
vadnyugati történet 7 felvonásban
Főszerep\'ő: Tom Mlx #
HÍRADÓ
Két\'sláger egy műsorban!
SPORTÉLET
Az NTE Zalaszentgróton
A pünkösd vasárnapján tervezett NTE—Zalaszenlgróli SC mérkőzés a rossz idójárás miatt elmaradt. Helyette vasárnap ulazik az NTE és leljem — Űrnapján a Bajai Turul ellen szereplő — együttesét állilja ki: Pápai — Jámbor, Györgydeák
— Radics, Oiwald (Kohn), Horválh
— Hirschier, Mákos, Jabubec, Pum, Csász. A csapattal két kisérő megy és negyed I órakor a Centráltól indulnak. A mérkőzésnek propaganda Jellege van, ép ezért az NTE mindent el fog követni, hogy a xala-szentgrótiaknak szép és egyúttal eredményes |átékot mutasson be. Mint értesülünk, Zalaszcntgrót lelkesen készülődik az NTE fogadtatására és igyekeznek, a mullhoz hssonló feledhetetlen vendégszeretetet nyújtani.

MAJárás
A n*(ykanlxaal meteorologial megfigyelő Jelentétek : Pinteken a hómét-téktd. Re«el 7 órakor +13 4, délután 2 órakor +19 8, este 9 órakor +13 4.
Ptlhűzet: Egész nap borult égboltozat.
Szélirány i Reggel észak, délben és esle Északkeleti szél.
A Metoorológlal Intézet jelentbe "térin! változékony idő, északi szelekkel í* egyelőre még sokhelyütt esővel.
iozbószinhAzak
Uránia Mozgóképszínház. Ma
szombalon 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor ,A megvetett amony", társadalmi dráma 7 felvonásban. Főszereplő Blanche Weel és Warner Baksler. .Hajra Tom", vsdnyugali történet 7 felvonásban Főrzereplő Tom Mix — Hiradó.
Terménytőzsde
Az Irányzat tartott, a forgalom csendes
Bavi diM» 76 kg-os 33 75-33*95 77 «k-o» 31 05 34 ?5, /h k»-oa 34 45— 34 00, 7fl ««-o« 34 75 - 34 09 SO kg-oa ?4 90 -35-06. dunántutl 76 kg. 33 30-38 45 77 tg-oa 33 55 - 33 75. 78 kg-o» 33 90 34 05; 79 kg-ot 34-20 34 40, 80 kg-os 34 40 - 34 50 waa 29 75 - 30 00. takarni áipa 3fr50-3»00. rtxárpfl 31 00-32 01 »nb 31*40 — 31 7Q tengeri 2870 - 2900 Búinkon* 23 00—2315
KOSflüDASiS
TÍZBBI
A mai értéktőzsdén a forgnkwn bizakodó hangulatban indult. Nyitáskor még csak néhány értéknél mutatkozott árj vulás, a !öz d id^ második felében azouban a berlini tőzsde szilárd irányzatának hatása alait az egész piacon 1—2%-ig terjedő 61 javulási folyamat állott be. Az érdeklődés előterében ma a vezető fa és sör részvények állottak, amelyek még ennél is nagyobb árnyereségre letiek szert. Az eivé.ve előforduló árlemorzsolódások a barátságosabb irányzatot nem btfolyá-solták. A forgalom ma sem vo t nagyarányú. A lixkamatozásu papírok piaca kissé gyengébb volt. A valuta és devizapiac változatlan.
Zürichi zárlat Páila 20 4J, Lundon 25\'33>/i, Ntwyoik 518-77, Brtm: 72 42Vi. Milano 77 34, Madrid 8G\'72i/i, Arnsttidaai 209 45, Beria 124 19. Wlcu 73 02, Sotli 3\'74\'.1 Prága 16-38, Varsó S8 15 Badapest 90 BS, ■alfiád 9-l3\'/», Bekaieat »2t.
1 ktáajesfl Tőzsde áeTtza-Jcgyzésa
VALU1 AH Angol L 27 90-28 05 Bolgalf. 79 80-80-10 Csata k. 16-91-I6 99 űsnk. 163 i0 l.\' 4 — ülaai 9 98-10"C6 Dollii 169 65-571 t5 PiaucLa Ir 22 ()J-22 M) Hall. 230 66-231 6> Ungyal 64 05-64 35 I.ti 3 48-3 53
Lav» — -
Liza 30 05-30 25 Mái ka 136 76-137 .5 Scblll. 80 35-80-70 NonrfcK 153 10-153 7U Svájci I.I10 05-I10-4Í • vWfc 153 35 :53 9 5 Peseta 95 41-96 —
UMV1ZAK Amat. 230 80-231 50 Belgrád IQ-C6-10 09 Kenu 186 86-137 26 Bukatta! 3-50-3 54 BrtUuct 79-82-80 02 KoptnZi.163 50-153 9\' Oeaio 153 2U 153 60 London 2792-27Í.8 Milano 30 13-30 23 Nawyoik 671 70-3 30 Párta 12 60-22 60 Pi ág* lb 94-16<:9 Siolla 4 12*16 Suxkh. 153 45-153 85 Vataó 64 07-64 27 Wlau 80 45-8070 inslch 110-21-11051 Madrid 96-45-96 95
Sertésvásár
Ptlha|léi 1051, melyből eladatlanul rti... maiadl 192 daiab. Elsóieodtt 1 62—1 6i. saedetl 160-1 62. aiedett köiép t\'48-1-5-1. könnyll I 20—1*36, elaöiendtt öreg 1-62—1\'56, máiodiendU 1 40—1-44 angol Síldó 1-40 l\'67, aaalonna nagyban 1 70 176, asJr 1 88-1 92, leziiuott bns 180 — 2 24, aulonnáa lélgertéí 192—.—, Ai liányaal élénk.
Kiadja: Dt.\'zalai öyumaa es Lapun** Vállalat Béméaftármig. FeietAa kijuió - Zalai Károly.
APRÓHIRDETÉSEK
ttunepnap 10 ..óig «0 fillér, minden további arf dija • »»■• Sterdán és pénteken 10 s.ólg BO fillér, minden további iió dl|a 6 ♦111. Clmató a tnlnden vastagabb belliből álló s»ó kit »»önak számíttatik Állást keretűknek ,VXVo engedmény. A htrd.ltal dli altra llatltaá*.
Caiaxolt tükrök legolcsóbb beszerzési helye — Slern üvegesnél, Erzsébet-tér II. __\'"A
A legújabb fazonú és B legolcsóbb legénységi, alllsiti és tiszti-sapkák Uiuncslcs Józsefnél, Sugár-ut 53r ___2585
Az Baaxaa egyenruházati cikkek leg-tobbak és legolcsóbbak Bruncsics Józsefnél, SugAr-ut 53. 25H6
4 lámpát rédié telépekkel, hang-szólóval, 2 pár fejhallgatóval 250 pengőért eladó. Cim a kiadóban. 2739
Tallvér «laalát tanltá.ra vállal, időnkint kölyök és kész vizslát elad, vadászterületet rendez, licánost beállít megállapodás szerint AtvOa Balázs, Klllmán, n. p. Qel;e. (Válassbélyeg nélkttt mm letelek.)
Eladó Sugár úton tevő cca 200 négyszögöl háztelek. Cini a kiadóban. 2751
Kétszobás udvart lakás mellékhelyiséggel julius elsejére kiadó Ktnlzsy-utca 43. szám. -2741
ügy szobás konyhás udvari lakás mellékhelyiségekkel azonnal kiadó Magyar-utca 29. szám. 2754
Mlndenaa aaakáoanSt keres url-család jó fizetőssel junius tizenötre. Clm a kiadóban. 2755
nagykanizsai fiókja
Sugár-ut 4. Telefon 338.
Minden külön költsíg vagy portó felszámítása nélkUI elhelyez
hirdetéseket
bármely bel- vagy külföldi lapban.
Reklámtervekel készít, szövegez.
Pia kát i roiáat
vállal helyben és vidéken, belvagy külföldön.
Ntgykanizsi r. t. város mindennemű hirdetési jogának bérlője.
Magyar Film Iroda rt. Budapest képviselője.
A Magyar Királyi Belügyminisz lérium fnrdiló osztályánik felvevő helye. Bármely nyelvtől vagy nyelvre fuidl\'ást vállal és belügy minisztériummal hitelesíttet.
NASH és PACKARD
■utók kizárólagos zalamegyei képviseletét átvettük
Mielőtt autót beszerezne, feltétlenül kérjen prospektust és díjtalan kocslbemutatáat. Hat henger, hétszer csapágyazott főtengely, négy kerékfék. zajtalan motor, hosszú élettartam éa olcsó üzemköltség.
Szántó Vilmos és Társai
Telefon 3-22. Nagykanizsa, Deák-tér 2. Telefon 3-22.
Ozletátvétel!
Tisztelettel é\'letllem a n. érdemű közönségei, hogy a Csen-eery u 54 sz. alatt volt Purmen József féle
vendéglőt
a mhi nippal átvetiem. Szíves pálifogást kér
Anek József
vendéglős
J7M
Irodaáthelyezés I
Fonciére Biztosító
Nagykanizsai FőOgynöksége irodáját
a Hagytam Takarékpénztár
épületébe Csengery ut 1. szám I. emelet helyezte át.
Maycr Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gözmosó, vegytlsztltó, ruhafestő
i!it: luyaál 1.1!. ífttMn: Kuiaor-i. I.
Vállal mindennemű ruhafestést, vegytisztítás!, gőzmosást mérsékelt áron. Elismerten elsőrendű munka. Hófehér, tfikörlényet ctllérüiitittj. Pllssérozás. U7 Oouvrérozás.
® um & ijMiűi
gomba és rovarkártevők ellenit
Tutokil univerzális permelezószer Nosprten
UrániazSId Verdola
Elosal Vinol
Sulfarol Thanol
Arzola Almola
stb.
Műtrágyák.
Oazdaságl-, főzelék-, vlrág-magwak Kicsinyben ét nagyban kaphatók t
0H8ZÁ0 JÓZSEF inliimtiiiiMa
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett, tai Telelőn: 130.
FIG YELEMI
Tennlslabdálnk árai:
Sporting 1927. tucatja......P 20"-
Spaldlng fél tucat...... . 16-50
Dunlop tél . . 17--
Schlazenger Stichlea tucatja . 34 -Ollmplc varrott , . 28 —
Semperit , . • 33,—
Tennlsclpők :
Fleet-Foot Wimbledon, amerikai nyersgummi talppal nói nagyság P II —
féifinagyság P 12 — Tenlsütök nagy választékban 20 pengőtől felfelé, kapliatók
FISCHEL FÜLÖP FIAI nál
Nagykanizsa. ata
MAKULATUR
papír
kapható a kiadóhivatalban
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
ivtelyáfn, 125. stám
itfyiouüttt, ins Junta 3 vasárnap
Ara 10
ffflér
POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Pö-ut 5. síim. Keszthelyi ItóVkladóhlvatal Kossuth U|os-u. 32.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ára : egy hóra « pengó 4# Iliiét
ÉVFORDULÓ
Nyolc esztendő előtt .. .
Fekete, gyászos, döbbenetes évforduló. Mint amikor édesanyánk halálának évfordulóját üljük, akinek jóságos arca megelevenedik előttünk és érezzük magunkon áldott kezének bársonyos simogatását és lélekben, ha csak egy percre is oda hajtjuk elárvult fejünket a kétszeresen szent anyai kebelre, ma felszakad a magyarság mélységes fájdalma és feltör minden magyar keserűség, elfojtott könny, lerizsporozott bánat, melyet a magyar dac az élet ádáz napi tusájában futólag visszaszorított belénk, hogy ma annál mélyebben, szivünk leg-bensőjéből elementáris erővel törjön utat.
Így megelevenedik előttünk a nagy magyar gyász mai komor napján minden, amit letéptek, elraboltak, lefűrészeltek, lehasogattak és legyilkoltak rólunk.
Édesanyánk, Hungária asz-szony borzalmasan megcsonkult teste.
Felénk fordul a kassai Dómban pihenő Fejedelem néma ajka, melynek kriptája felett martalócok bocskora szennyezi be a magyarok szent Mekkáját és a vörös-sipkás honvédszobor hideg kőpuskájából villámok cikkáznak a bitorlók felé.
Bánát-Bácska népe ma testvér-fájdalommal keresi fel a határmezőt, ahol magyar imádságos hangokat sodor a bánatos szellő. És minden bokor, minden fűszál, minden mezei virág az Édesanya felé integet.
Ezerkincsü Erdély gyászruhába öltözik és csodátvárón tekint arra, ahonnan a szabadító szent király seregét véli minden ellenséget legázolva, dübörögve közeledni látni.
Királygyilkosok jogara alatt nyögő testvéreink, — Muraköz népe, hitvány osztrák igát húzó rlíibmagyarok és mind, mind — akiket az önrendelkezés és a népjogok bárdjával lemészároltak az Édesanya szivéről, — a mai napon lélekben egyesülnek
és ha millió szurony is tartja őket távol az áldó anyai kéztől, ma mind eggyek, mind összeforrnak és az Édesanya gyászát ülik, fájdalmában osztoznak, vele sirnak, zokognak.
És ahol ma csak magyar asz-szony szülte ember él, ma mindenki térdre borul és némán, összeszorított ajakkal emeli fel tekintetét az Ég felé:
... Megbűnhődte már e nép...
És száll, száll fel a magyarok istenének trónjához bus rabmagyarok imádsága, ahol egy nagy, földet megremegtető, mindent megrázkódtató gondolatra hitet tesznek . . .
Nyolc éve már. . . Nyolc év nuilt el azóta, hogy a heróde-sek areopágja összeült a trianoni palotában és Ítéletet mondtak a magyar Édesanya felett, ítéletet — mely halottak országává sújtotta Istennek legszebb templomát.
És ez a fájdalom ma megremegteti, összegyötri és véresre marcangolja a megcsonkult magyar testet, melynek borzalmas sebei soha egy pillanatra nem tudnak behegedni.
Feketefelhős a magyar égbolt. Rut varjak, dögkeselyük és halálmadarak vijjogása vonul végig a levegőben. Vértanú-ország népe szomorú arccal szegzi tekintetét a messzeségbe, ahol mintha már enyhülne a gyász komor színe, mintha oszlóban lenne a vastag sötétség, mintha áthatolna egy halvány derengő napsugár, mintha inogna a föld a trianoni palota fundamentuma alatt, mintha a darutollas sapkáknak végeláthatatlan sora — most még elmosódottan, alig kivehetően, vonulna fel rettenetes számonkérésre, mintha valami most még meg sem nevezhető különös érzés járná át bensőnket, mely a gyász e legkomorabb napján is arra késztet, — hogy rendületlen hittel, Istenbe vetett bizalommal higyjünk a gyász elmultában, az igazság diadalában.
Mert hajnalodik már a hori-zonton . . . (B R)
A minisztertanács elfogadta az uj beruházási javaslatot és a vármegyei reformot
A beruházási javaslat 129 millió és még junlus havában kerül a optánsperröl és a Budapest, junlua 2 Ma délelőtt 11 órakor a kormány lag|al gróf Bethlen litván miniszterelnök elnökletével folytalták a meg-keideit minlszUnanácsot, melyen a kormány tagjai, Bud János pénzügy-miniszier kivételével, valamennyien részt vettek. A folytatólagos minisztertanácson Szabóky Alajos pénztlgvl államtitkár beterjesztene az 1928/29. évi betubázásról szóló törvényjavaslatot. A törvényjavaslat össze4en 129 millió peugő felhasználásáról Intéz-, kedU, amely Összegből 39 millió a népszövetségből fennmaradt Összeg, 90 millió pedig a költségvetési felesleg, melyből a kormány fedezni fogja az Összes tárcák keretében felmerült Iveiuházásokst. A minisztertanács teljes egészében elfogsdla a javaslatot, melyet még junlus havj-
pengó felhasználásáról Intézkedik Ház elé — A miniszterelnök az Ház munkarendjéről
bin tárgyal a Ház. Az az összeg hamarosan éreztetni fogja jótékony hatását az ipari és gazdasági életben és jelen\'ösen hozzájárul a munkanélküliség csökkentéséhez. Az ülés fél 2 órakor ért végei.
Budapest, junius 2. Gróf \'Bethlen István miniszterelnök ma a Ház folyosóján kijelentette, hogy a genfi népszövetségi ülésszakon nem hiszi, hogy az optánsperben folytatnák a tárgyalást Kétségtelennek tartja, hogy a beteg Bland és S\'resemann távollétében döntést hoznak e kérdésről.
A Ház szünetéről kijelentette, lehet, hogy még Jullusban is együtt lesz a H4z, ha a most tárgyalt Javaslat vitája houzura nyu\'nék. Le kell még tárgyalni a gyalaadóról szóló javas\'atot, valamint még más, kWebb javaslatot is.
A jugoszláv kormány Olaszországhoz intézett Jegyzékében szigora vizsgálatot és teljes kártérítést igér
A mulasztást elkövetett hivatalnokokat bíróság elé állítják A karhatalom elégtelensége miatt fajultak véres zavargásokká a tüntetések — A jegyzék hangsúlyozza a jugoszláv barátságos szellemet
(Éjjeli rdíliójelenlis) Róma, Junlus 2 Bmjnő a városi tüntetésekről ter|esz-
Bodrero olasz tábornok, belgrádi követ, mint ismeretes, az olasielle-ne< tüntetésekkel és véres zavargásokkal kapcsolatban az olasz királyi kormény nevében jegyzéket nyuj oit át a jugoszláv kormánynak.
Marlnkovlcs jugoszláv külügyminiszter most hosszabb jegyzékben válaszolt az olasz kormánynak, amelyben legteljesebb sajnálkozását fejeii ki a Scbenlcoban és Spalatóban slb. történt események miatt.
— Amikor a jugoszláv kormány tudomást szerzett arró1, hogy a két váróiban milyen zavargások vannak — mondja a legyzék — azonnal intézkedett, hogy hasonló eseményeknek eleje vétessék. Ahol a rendőrség kevésnek bizonyult, ott azl megerősítene.
A jugoszláv kir. kormány azt hiszi, hogy a sebenicól és spalatól események csak azért következtek be, meit a helyi hitóságok nem láthatták előre, hogy n tüntetések olyan súlyos foidu\'atot vehetnek, mint
telt hamis vagy túlzott hirek miatt szererc létlen módon tényleg lettek
MásfelOl a helyi hatóságoknak i pillsnatnyilag nem állott rendelke-i zésre elég erő, hogy ezeket a tüntetéseket elnyoin|ák. Ezért a belügyminiszter intézkedett, bogy erősítsék meg a rendőrséget, ahol elég karhatalom nem állott rendelkezésre.
Ugyanakkor vizsgálatot rendelt el, hogy megál\'ap \'sa a két városban a rend megóvásával megbízott hivatalnokok felelősségét és igy mód|ában álljon, hogy megbüntess őkei.
Ha esetleg hanyagságot tanúsítottak kötelességeik teljesítése körül, másfelől a zavargások okozta károk jóvátétele céljából elrendelte, hogy becsülték fel a károkat és állapítsák meg a károsult személyek és intézetek kártalanítási Összegét.
Felesleges hangsúlyozni, hogy a zavargások miatt letartóztatott személyeket biróság elé állit|ák és a törvények értelmében megbüntetik.
A jugoszláv klr. kormány teljesen
r*uu kojfiowt
IflflB Junlus 3
egyetért siókkal a kérdésekkel, amelyekel Nagymél lóságod ai olaix kir. kormtoy megbízásából május 31 én elMrJeotett.
Ilyen Mrtknények között rnnsk s nyomatékes reménynek adok kl-Ie|e<é4t, hogy ez a sajnálatos üici-d :ns semmiben icm fogja megzavarni a két ál\'am Jóvlszonyát.
Megelégedéssel vettem tudomásul lejutóbbi jegyzékéből Nagyméltóságod ama Dyilalkozatáf, hogy az olasz kir. kormányi milyen szellem iölll el.
Örömmel blz\'otüom Nagyméltóságodat, hogy a jugoszláv kir. kor-Mányi baaonió szellem hatja ál ét azért eltökélt szándéka, hogy a kél wttág között fennálló barátsági szer-(Més stelleméhei híven mindent elkerüljön, tml ártalmas lehet a két nép lóviszonyának fentartástra.
Bélgrdd, juniut 2. Politikai körökben hangsúlyozzák hogy a kormány minden elégtételt megadott, smtt Olaszország követel és hogy Olaszország azzal meg fog elégedol.
Belgrád, |uniui 2. (Éjszakai rddló-jelentés) A p.\'nzügyi bizottság ma délutáni Ölésért Pribicsevics erősen támadta a kormányt a belgrádi vé res zavargások miatt.
Teljesen elferdítve került a kormányzó beszéde a kőnyomatosba
Korrigálták a Szent korona őrzéséről szóló törvényt - A Ház mai ülése
Budapest, Juniui 2 A Ház mai űléséti hozzászólás nélkül fogadtak el a Szentkorona és a hozzátartozó drágaságok őrzéséről szóló tOrvény|avasl»tnak a felsőház Által módosított 14. szaVaszát. Az öregség t* rokkantság biztosítási javaslat tárgyalásénál
Bárdos Ferenc a javaslat hiányára mulat rá.
átetó Zoltán beszédének elhalasztását kérte. A legí.Ozelehbi ülést kedden, junlus 5 én délelőtt 10 órakor tarjak a mai napirenddel.
Az Interpellációk során falolvasták Htgjmegi Kiss P/tl h rom Írásbeli Interpellációját a debreceni ügyvédi kamara vátasrtása, a vidéki gabonakereskedők fotgilmi adója és a esendőtségi tisztviselők slálusrende-zése ügyében, mily interpellációkat kiadták az illetékes minisztereknek.
Sándor Pál a mhifzterelnOkhöz intézte interpellációját, melynek elmondását a miniszterelnök válaszától tette függővé. Stndor Pál ismertette a MOT-nak közzétett nyilatkozatát, amelyből megállapítja, hogy a kormányrónak a közgazdasági egyetemen elmondolt beszéde hiányos és sok tekintetben meg sem felel a valóságnak. Arra k>rte a miniszterelnököt, nyilatkozzoD, azono»it|a-e magát a MOT szerkesztőségének kiadott cikkével.
Bethlen azonnal válaszolt. Kijelentette, hogy a sterkesitötégaek ma reggel közzételt nyilatkozata megfelel a tényekmk A sajtófőnök uiasitasára vizsgálat indult meg, hogy honnan került a szébanforgó szöveg a napilapokba. A vizsgálat eredményeként adta ki a ma reggeli nyilatkozatot, amely teljesen megfelel a vizsgálat eredményének.
Sándor Pál megelégedéssel és örömmel vette tudomásul a miniszterelnök válaszát dg ennek alap|án eláUt in erpelláclólától. Az ülés 2 óra után 5 perccel ért végei.
Az olcsóbbá tett balatoni fürdőárak az Idén a legkedvezőbb balatoni fOrdőidényt belyezik kilátásba
Reischl Richárd országgyűlési képviselő az Idei balatoni fürdőidény kilátásairól, Keszthely és Hévíz nagyszabású fejlesztéséről
Keszthely város — a Balaton metropolisa
NatTkantxw, junlui 2
Reischl Richárd, Keszthely köz-sze.e elben álló országgyűlési képviselője lulyos betegségéből teljesen felépülve, tegnap bejött Nagykanizsára hivatalos ügyeit elintéini. Az illusztris férf;ut — mindenütt, ahol csak meg|elenl — nagy és őszinte melegséggel fogadták és szivből gratuláltak neki szerencsés felgyógju-lásához. Az a szeretet, amellyel Reischl Richárdot fogadták és amelynek szemtanul voltunk, legszebben beszél arról a népjzerflségről, amelynek Keszthely érdemes fia az egész vármegyében örvend.
Reischl rö/ld nagykanizsai tartózkodását felhasználtuk arra, hogy meg-Inlerjuvoljuk, ml!yennek látja az idei bala\'oni lürdöidényt, nyilatkozzék Keszthely és Héviz fejlődéséről és mondjon valamit magáról is, hiszen egész Zila aggódva kísérte legutóbbi súlyos betegségének lefolyását.
A .Korona" árnyrs kerlhelyiíé-gébe megyünk, ahol Reisch\' Richárd, mln\'ha soicm esett volna át sulyoí betegségen, a legnagyobb frissességgel válaszol feltett kérdéseinkre, szinte újságírói rulinnal és felkészültséggel.
Súlyos műtét után
Mindenekelőtt kérdéseinkre elmondja, hogy a Vöröskeresit budti kórházában feküdt, ahol dr. Mutschen-bacher piofesszor nehéz műtétet végzett ia|ta, későbben nagyon row-srul lelt, de most Ismét |Ó1 van és hiszi, hogy most már teljesen a régi energiával szentelheti magát a közügyeknek.
A Balaton vidék fejlesztése • A Balaton érdekében órlá»i propaganda folyik — folytatja. A Bethlen-kormány az utolsó években mindent elkövet a Balaton-vidék fejlesztésére Különösen látható ez a balatoni ha|ózás ujjáteremtésébeD, a menet rend kedvezőbbé télelében, amiből adódik, hogy az idén sokkalta nagyobb forgalomra és látogatottságra lehet számítani a balatoni fürdőknek, mint az előző években, ennál is inkább, mert az érdeksllek beláták, hogy
minél olcsóbbá kell tenni mindent,
ha azt akarják, hogy a közönség tömegesen keresse fel a balatoni fürdőhelyeket.
Az eddigi jelenségekből következtetve
az idén Igen kedvező fürdő évadra van kilátás.
Ezt azonban nem mondhatja el Keszthelyről, ahol eddig — az előző évekkel szemben — kb. 1000 fürdővendég lordult meg, akiket azonban jobbára
a píntUgyniinlszlérlum, a Munkás- | biztosító, a Ferenc József kereskedelmi kórház, vagy valamely más testületi |óléii Intézmény utalt be.
Hévtzszentadrás, amelynek egészségügyi vlizonyal kívánni valói hagy hátra, az idén u| epochát kezdi, amennyiben a pénzügyminiszter és a népjóléti mi-nlsiter rg/üttesen jóváhsgylák a vízvezetéki és csatornázási terveket és a Pesti Hnal Takarékpénztárral már sikerűit perfektnáhit a kölcíOn-ügyletet ugy, bog/ a csatom tzásl munkák már legközelebb megkezdődne*, mig a vízvezetékre csak őszre keríti sor. A vízvezeték és csatornázási munkálatok 800 000 pengő költségéhez a néplóétl minisztérium I80.00C pengőtH járul hozzá
Az elérhetővé tett Hévlz-szentandrás
— Ami a hévlzszentardrásl éplt-k ezét eket illeti, az ld<n nagyon kevés épltk tések indulok és ítnik megindultak, befejezést is nyernek már, ugy, hagy a közönség a JuniusI— jullusi évadot már megszokott kényelmében töltheti. A tóra épített türdőhizat 15 milliárd költséggel teljesen újjáalakították és rendbe-hoztáfr, ugy, bogy a gózha|órás rendezésével és a célszerűség dtktáHa megállapt áíu menetnnddel a Balaton környékén lakók is Igen tömegesen fel fog|ák keresni HévHszent-andrást — ami eddig nem volt elérhető.
Stjna, hogy
a balatoni körút befejezéséhez még stűkséges Fenék-vonyarci szakasz építése íz Idén Még nem fejeződik be, miután • vármegye csak a mostani költségvetési év k\'.ideiével veszi át ezen szakasz", azért még ebben az évben autózóinknak sok bosszúságra lesz alkalma, ha ezen az uton kell majd végigrobogniuk.
Keszthey fejlődése Ami már most Keszthely fejlődését illell, itt roham lépésekben Indult neki a fejlődés, amenylben
még ebben az évben elkészül a karmeliták templom és rendháza,
a Kultúrpalota nagy|ában befejezhető lesz abból a 140.000 pengő állami dotációból, amit a közoktatásügyi miniszter nyuj o\'.l a Balatoni muzeum befejezésére.
Mrg lesz a két vasu\'i vágány kiépítése, a Gazdasági Akadémiára ráépül a II. emelet 3 milliárd költséggel, elkészül a járási székház, a strand fü-dö élőmunkái itai Is elkezdődnek, noba az idő rövidsége miatt ez az Id-\'n már nem fog befejezést nyerhetni.
Az ország legnagyobb sporttelepe Keszthelyen.
Nagyban folyik a munka a sporttelep kiépítésére, amely az ország egyik feguagyubb és legmegfelelőbb sportpályája lesz. Megkezdődik
az Állami klkőtő építése is, melyet a földművelésügyi miniszter már a mult évben helyezett klláláibi és a mai nappal már mindkét kotrő dolgozik.
Keszthely — a Balaton met ropollsa.
— Erősen blztk abban, hogy a háború és az utána következő idők molasz\'ásal most annál nagyobb lendülettel fognak pótoltatni és bfifk abban, hogy Keixtfcety városa a Balaton metropóflsa nemcsak a balatoni kulturát fogja vezetni, hanem az egész Dunán ulnak egy számot tevő hely: lesz és ez at Idegen, aki Keszthelyi felkeresi
itt Igazi kulturfőlényt fog látni és a legkellemesebb emlékkel távozik önnél.
Benedek Rezsi
Levert, ideges, kimerUí,
szédülésben, fejfájásba* sien védő egyéneknek fontos, hogy tavasszal emésítőaz erveik rendbehozására néhány héten át napdnta Va pohárral valódi
Hunyadi Jánoi
természetes keserüvlzet inyitnak. Egyetemi orvost*nárotr, a Huuyadi János ivókúrákkal rendkívül szép eredményeket értek el, ugy anyagcserezavaroknál, ntlnt a m<vj, vese és epe működért rendellenességeinél.
Wojáfá*
A nagtkaiiliMl BotoorotoflUI m«f-tlgyelO Joleritííek t SzortibeWn a Mmtr-attV Rttöríl 7 ófakor +5 6, dfliltán 3 órakor +12 6, mit 9 ónkor +7 6.
Ptlhtott : Reggel borult, délben kiué borult, este teljesen tinta égboltéul
SM"lrdny i Reggel és délben Északkelet, este Ésrak! síét.
A Meteorológiai Intéxet (feMit** <» rlnt változói" felhó és tílcg éjjel igen ttUrös Idő.
rvás
bízatom dolga.
Hálók, ebédlők, urlszobák a legegyszetübblól a legfinomabb kivitelben állandóan raktáron.
Kodvezfi «tS*«6*i faltéteMk.
Székely Vilmos
butortelepfc Wagykanlzia, foittctt-nttt±Jk
Elsőrendű saját kárpitoSmübety;
______Ö41
ZALAI KÖZLÖNY
£
VEDREI
ameli/ igcrLctn
mindent Antit
i
SMLiCHT-JZffm/V
fém
Grmro/wK

szerint elkészítve táplálékát az országban vezetőhelyen álló mintaszerű tejkonyhánkról.
Közelednek a forró ayári hónapok, a bélhurut időszaka, a csecsemők legveszedelmesebb ideje. A gyermeknapon megmutathatjuk, aka-runk-e áldozatot hozni a gyermekekért, megmenteni életüket, fejleszteni
A rendőrség az életveszélyes útviszony miatt elrendelte a Csengery-ntca lezárását
Tilos minden Járműnek a közlekedés, mlg az uttestet Ismét nem
hozzák rendbe
intézményünket? Az elmúlt év végén állítottuk fel a tejkonyhát, azóta megkétszereződött kiadásunk. 1927-ben huszonháromezer pengői áldozhattunk az emberszeretet oltárán, vasárnap válaszolni fog reá városunk közönsége, az átélt szenvedések, Trianon emléke mennyi szeretetet váltott ki lelkéből.
lftíM, jnnlus 3._
Gyermeknap — Trianon évfordulóján
Dr. Winkler Ernő lörabbi, ■ Nagykanizsai Stefánia Szövetig Ugyv. elnöke
Ha a kötelességünket nem telicsi-tettük a felelősség komoly óráiban, akkor gyötörhet bennünket a lelkiismeret kínzó, vádló szava. Trianon évfordulóján nyugodtan állunk a népek Bírája előtt. Katonáink győzedelmesen harcoltak, idegen földön, meghódított területen érte őket a háború befejezése, jogosan várhattuk önfeláldozó küzdelmeink után a méltányos békét.
Ösi időben összezúzott olajbogyóból sajtolták a világításhoz az olajat. Trianon is ártatlaul összezúzta a magyar sziveket, váltsa ki a szenvedés a megtört sziv legnemesebb érzését: az ártatlan gyermekek iránt való szeretetet. Legyen jelkép számunkra az olajbogyó: megtörten árasszuk a szeretet fényét. Amikor nagy bánat ér bennünket, azokhoz vonzódunk, akiknek sorsa még szerencsétlenebb. Szeretnők elsimítani gondszántotta homlokuk redőit, letörölni keserű könnyeiket. A jó cselekedet a hittel tett lélek miltó vlgosztalódása.
A Nagykanizsai Stefánia SzOvel-sig ezért szemelte ki e gyászos évfordulót a gyermek ünnepnapjául. Az ártatlanul szenvedő magyar sziv hozzon áldozatot e napon az ártatlanul szenvedő magyar gyermekért. Nemzeti fájdalmunk találja vigaszát abban, hogy a halvány arcú magyar gyermekek sápadt képére mosolyt derít. Elfonnyad a virág, elpusztul a növény, ha lulsok nedvesség éri. Elsorvadhat könnyen a gyermek, ha már kicsiny korában a szenvedés fakasztotta könnyek árasztják el.
Egy-egy könnyet törlünk le az anya szemétől, egy-egy mosolyt derítünk a gyermek arcára minden fillérrel, amit a gyermeknapon áldozunk. Félmillió derék, magyar áldozta drága vérét hazánk jövőéért, ne engedjük, hogy a virágban levő csemetébe belévágja gyilkos fejszéjét a nyomor, a babona, a tudatlanság. Nincs nagyobb fájdalom, mint a szülőé, ki gyermekét elveszítette.
Miért legyen a magyar anya a legszerencsétlenebb, miért vezessen Oroszország, Románia után Magyarország a csecsemőhalandóság terén,
Nagykanizsa városa, mely oly gazdag, nedves, egészségtelen lakásokban, melyben oly1 kevés asztalra jut bőséges falat, évtizedeken át ahhoz a szomorú dicsőséghez jutott, hogy a csecsemőhalandóság terén vezető helyet kapott. Minden száz csecsemő közül, huszonötnek egy éves kora előtt -megásták keskeny kis sirját. Ez az arányszám a Stefánia szövetség gondozottjainál öt és fél százalékra csökkent. Önfeláldozó orvosok, lelkes védőnők, tanító szóval, cselekvő szeretettel felvették a küzdelmet a nagy ellenségeinkkel: a nyomorral, a babonával, a tudatlansággal. Ragyogóan fehér, hótiszta védőintézetünkben tanácsot kaptak az árvák, hogy megelőzék a bajt, a betegséget. Szülészeti vándorládával, csecsemőkelengyével, orvossággal, -tápszerrel láttuk el gondozottatokat. Sociális ügyekben tanáccsal, tettel állottunk, a védetlen nő mellett. Hatóságoknál eljártunk ügyeikben.
Megtanítottuk az anyát arra, hogy maga táplálja gyermekét, de végső szllKség esetén, ha > amiesterséges táplálék elkertllh^tetlmhé vált — tejkonyhánk állott városunk lakosságának rendelkezésére. Hatvan csecsemő kapja naponta 28 féle recept
Nagykanizsa, junlus 2
A kanizsai útviszonyokról, azoknak tűrhetetlen voltáról oldalakat Irtunk már össze. Nem felfedezés, mikor azt mondjuk, hogy Nagykanizsán olyan rosszak az uttestek, hogy talán páratlanul állanak e tekintetben az országban. Csak legutóbb a nagykanizsai autóbusz vállalat jelentette be épen e hasábokon, hagy két fontos autóbuszjáratét a roasz ut miatt kénytelen beatf nielnl. Hogy ez mit )aknt a barakkokban ésKtska-nizsán lakó közönségnek, felesleges külön hangsúlyozni.
Most ismét ujabb fázisaal gazdagodik a kaniisM rossz ulak krónikája, még pedig olyan fázissal, melyre eddig W sor kerülhetett volna. A dolog rövid előzménye az, hogy
a rendörségre naponta tömeges panaszok érkeztek az irányban, hogy több kanizsai főntoo olyan) rossz a kocsiul, hogy azon már egyenesen életveszélyes a járművel való közlekedés. Ber üllyedétekröl, tengely-törésekről, kocsi elakadásokról szólnak ezek a panaizok, melyek legtöbbje a Csen-gery- ut tűrhetetlen voltát teszi szóvá.
A rendőrség őrszemélyzetének pa-ranesnoka, SiuUer László r. tófeü-gyelő^személyesen járt utánnaa dolognak és megállapította hivatalosan is azt, amit már mindenki tud Kanizsán, hogy egyes utcákon botrá nyosan rossz ftjfcocsi úttest.
.Aü6fcUJiye».^»pasztaiataiíól ma délelölt jelentést tett a kapitányság vezetőjének, oki a vagyon és élet biztonság megóv«sa érdekében
szombaton délelőtt elrendelte a Csengery-ul lezárását.
Ez annyit jelent, hogy junlus 2-ától kezdve a Csengery-ut, Zrínyi Miklós és Hajcsár utca közötti szakaasán bárralféle |ármü f irgalma tilos. Kivezényelt rendőrőrszemek ügyelnek szombat dél óta a rendelkezés végrehajtására. A lezárás addig fennáll, míg a Csengery utat nem hoizák rendbe, hogy veszélytelen legyen rajta a közlekedés.
A rendőrség az utca lezárásáról átiratban értesítette a városi mérnöki hivatalt, mely mint értesülünk, soron kivűl intézkedik, ho*y az utca kijavítása mentől hamarabb megtörténjék. Ez annál Inkább általánoa érdek, mert a rendőrség a beétkezatt panaszok alapján a Király-utcát la lezárja, hogy ha ott is nem történik sürgős intézkedés.
Természetesen a Csengery-ntca lezárása folytán ma délelőtt az egén kocsiforgalom a tárházak feKM feltorlódott és csak Időveszteséggel tudtak a fuvarosok a belvárosba Jutni.
mlvatorforrAi
kellemes ízű oprrö-,
oyóoy- és asztali víz
VESE, HÓLTAB, RNEUHA BETEGEKNEK
terhes És izorrATéita-BUatkKÜLtlHITKTUa
3avoldó vasmentes
KAPHATÓ MINDENÜTT.
6608
ZALAI IÖIIÖNY
1828 |nnius 3
Dr. Örley György kir. kor-mányfötanácsos Ünnepi beszéde a Tisza-ezred emlékünnepélyén
„Tisza István volt a legnagyobb,
a legelső magyar honvád..."
Budapest, Junius 7
(Salát tudósítónktól) Tisza litván gróf miniszterelnök, a magyar nemzet nagy vértanul*, nemcsak mint politikus és Allamfírflu volt nagy, de bőse a hazaszeretetnek, ahol mindig elöl járt. Huizárjal bálványozták az ezredes miniszterelnököt. A volt m. klr. 2. honvédhusiáieired tiszti kara tegnap nagyszabású emlék-üu-nepéljrt rendezett, amelyen megjelent a kormányzó képviselője, Csáky honvédelmi miniszter, a m <gyar köz élet kiválóságai és az egykori bajtársak — h )gy lerójjik kegyeletüket a magyar nemzet halhatatlan liának emléke elölt. Az ünnepélyen részt vett dr. örley Ojrörgy klr. kormány-főtanácsot, nagykanizsai közjegyző, sz. k. v. honvédhuszár százados, aki a volt m. klr. 2. honvédhuizár-ezred tisztikarának felkérésére az ünnepi emlékbeszédet tartotta.
— Az idők múlásában rejlő enyhülés, — mondotta — a változhat laanal szemben való lassú megnyug vás, egy megszüut élet eszmei és erkölcsi halhatatlansága, a meghalt Tisza István minden igaz magyart átfogó szellemének élő ereje s a létéri folyó, pihenést nem ismerő küzdelem, — hozták magukkal azl, bogy az Immár közel egy évtizede történt borzalmas eseménynek fájdalmas közvetlensége, ha meg nem is fogyatkozott, mégis mindinkább helyet ad a póío\'hatatlan veszteség érzetének, mely veszteség a nemzetet, a hazát sújtotta akkor, amidőn legnagyobb klnciéiöi, legnagyobb fiától s vele együtt é* rajta keresztül nemzeti nagylététöl fosztó la meg. Helyt ad a gyász siralma mellett annak sz elgondolásnak, hogy a nemzet csak akkor lesz képei megpróbáltatását tul élni s majdan egy jobb jövö reménységé valóra váltani, ha a nemzet vezeiö nagyjait és a nemzet minden igaz gyermekéi át fog|a halni Tisza Istvánnak szelleme, lizó magyar lelke, törhetetlen kötelességérzete, a becsület és igazság Iránti feltétlen odaadása és mindenek felett, mlnd>n önzéstől meni lángoló honszerelme.
— Ezt a szellemi — ezt a lelki átömlesztést, — ennek a fel nem mérheiö kincsnek az értékesítésére irányuló felvi á;osltó és lelkesliő lan-
krditlan munkát nevezzük Tlsza-kulluszuak; ennek a kulluiznuk a homlokterében áll az: .Országos Tisza István Emlék-bizottság". En nek a kultusznak vagyunk mi, kettes huszárok lf, hadrakelt és a sírig hfl katonái.
— Széles e hazában minden igaz-érzelmű ember Tisza litván emlékét, mint a hazáért élni és halni tudó férfiasság és hazafiság eszményképét és követendő p\'ldáját ho-dozza silvébeo. Uiat nem mondhatok RMa, csak az ujaknak, az uj nemzedékeknek, — hirdetve igéit és méllatva cselekedeleit.
— Mi. az ö ^ezredének tagjai, a gondviselés kitüntető kegyelméből az Ó harctéri osztályosai, megismertük ö, mint igaz ba|társat, mint rettenthetetlen, de egyben bölcsességed megáldott vezért s meglsmerlüH ó , mint az otthon maradottak gondozó gyámolát; — nekünk, Tiaza huizá-rokuak, mindig gondolnunk kell, önérzetest jogoi büszke néggel arra, hogy mi, honvédek, vollun*, vagyunk és leszünk I Védelmezni a hont minden kül»ö és belső ellenléggel szemben, életre-halálra, ÖDzellenül küzdeni a hazáért, nincs ennél magasztosabb feladat egy féifi ezámáral
— Tisza István a magyar honvéd hlvatácát töllötte be, nemcsak mint ezredes, de elsősorbau mint miniszterelnök, mint ennek az országnak akkori vezére és az egész világ elöli annak képviselője.
— Tisza litván volt a legnagyobb, a legelső magyar honvéd, ki mln-deu gondolatával, szavával, Írásával fs ténykedéaével imádott hazáját vé delmezte, nemcsak a körülövtző el leaséggel, hinem a belső demagó gl.< nyílt támadásaival és alattomo san bomlatztó, néprontó erejívd, az elUniégekkel cimboráló hazaáiuiás-sal szemben — és Irdalom, sokszor az Idegen vérű és idegen lelkű, ha-
talmat gyakorlókkal szemben is, kik h magyar lélekkel együtt érezni, a magyar lovagias vitézséget megbecsülni és meghálálni, évszázadok tapasztalatai dacára sem tanulták meg soha.
— A legnagyobb magyar honvéd Első Csatáját eivesztette; a Háború ellui harcolt, ds legyőzelett. Legyőzte ö. a túlerő. Eoben rejlik a Tisza I itván éa a vele egybeforrt magyar nemzet tragikuma. A leg-eliö honvéd csatavesztésével elbukott a nemzet Is. Tisza István halálával széthullott nemzetünk. 0 ezze bár a legdicsöbb harcok történelmi koszorúja a magyar nemzet soha nem csüggedő és nem lankadó vitézségét: — mégis a geszti sirbolt „Nemzeti Njgylsltünk Nagy Temetője" letr.
— A geszti sirbolt homlokzatára Írva vagyon: „ Feltámadunk /" A T.-szák Íratták oda. Hiszek a sirbolt biztató szavának, mert a Tiszák mindig az igazat mondták. Valóban, a nagy magyar honvéd első csatájának elvesztése, nemcsak a nemzet bekövetkezett balsorsánik volt fellétlen okozója, — de ez az elvesztett csata lelt egyúttal jövö reménységünknek legerősebb fundamentuma, Mtgyarországnak az Emberiség Becsületére Bízott Történelmi Záloga, mert ez a csatavesztés Igazolta »z egéez becsületes világ elölt, hogy Tisza litván és a Vele összeforrt Magyar Nemzet nem akarta a háborút.
— Aranyhidfől épített nekünk Tisza István első veszteit csatája, arany-hídfőt, melyen keresztül benyomul majd a vil\'ighatjlmak részéről máris tudott igazság legyőzhetetlen ereje és szétmorzsolja fojtogató bilincseinket, melyeket ma a trianoni határoknak neveznek.
— Ez lesz Tisza litvánnak Utolsó, de győzelmes csatája I
Egy tizenegy év alán felfedezett gyilkosság tetteseit tiz-tiz évi fegyházra Ítélték
Fejszével verték agyon Mátyás Ferenc öreg gazdát és a sírban leütötték fejét-lábát
Zalaegerszeg, Junlui 2 Tizenegy év előtt, 1917 április 1 én történt, hogy Aranyod községben eltűnt egy Mátyás Ferenc nevü öreg gazda. A csendőrség heteken és hónapokon át kutatott ulána a legnagyobb apparátussal, de mind hiaua, esik nem talállak a nyomára.
Később olyan jelenségek vetődtek fel, melyek azt a látszatott keltettét, hogy az öreg gazdát a menye, Mátyás Pálné és Kövess Károly tüs kestenipétui hrgyör tették el láb alól. Meg is indult a nyomozás,
azonban csakhamar azt be Is kellett szüntetni megfelelő bizonyítékok hiányában.
Idöiözben történt, hogy Má yás Pálné meghalt és a féij, aki édes apján ik ellűnéie idején a harctéren volt, uj aisionyl hozott a kúriájára. Az uj atszonynak csakhamar olyan dolgok jutottak tudomására, amelyek bői csakhamar ki lehetett deríteni, hogy az öreg Milyás Ferenc tényleg gyilkosságnak esett áldozatul.
Az alapos gyanuokok alapján a csendőrség letartóztatta Kövess Ká-
roly hegyőrt és Németh Btrnáthné Nóvák Ilonát.
A kir. ügyészség a két embert szándékos emberöléssel vádolta, mert Virágvasárnapján fejszével közösen megölték Mátyás Ferencet, holttestét gödörbe dobták, ott a sírban kapával levágták a fejét
és a lábát, majd elásták. Tegnap volt ebben az ügyben a főtárgyalás. Némelhné köiömszakad-taig tagadott, úgyszintén Kövess. Az izgalmas szembesítésnél egymást áthozva, egymásra Igyekezték tolni a rettenetes bűnt.
A törvényszék a tanúkihallgatás után mindkettőt egyenkint és fejen-kint tiz-tiz évi fegyházra Ítélte. Az kir. ügyész súlyosbítást kért.
Nászéjszaka
A Városi Színház premierje
Oourmandokn&k való finom nyalánkság. Szakavatott kézzel összeválogatva, minden kellék: W<ts theuer und gu. I Sziporkázó pezsgöhab, pikáns kaviár, néhol tüzes spanyol bor, ilz szál szabályos szirmú margaréta — éi mindez édes gonddal felszer-viiozva: aranytátcán, muzsikája egy puha, selymes kézvarrta színesen variálódó abrosz. Végül mindezekhez a sejtelmes Illa és kék fények, nem bántón sikamlós, de jóizü erotika — ez a Nászéjsraka.
Párisi fémjelzés. Éi mégsem a tucat megszokottak közül. Aioknál több. Hennequln és Wllmetz úrik szövege Molnár J :r.ö f udilásában is pompásan pereg. A verses betétekét ifj. Békefy litván adta franciás köny-nyedséggel, mig az első heyea vezető muzsika Messager lágy vonóju hegedűjéből és sikkéi piaoinojából bújik elő.
A társulat előadása a legjobbak közül való. A kiállítás áldozatos. A rtndezés ötletes, sokszínű. A színészek játéka minden dicsére d megérdemel. Elsősorban Erényi BJske, aki ezzel a diadalával Is Igazolja, hogy a Király Silnház sas szemmel fedszle fel és viszi szeptembertől kezdve a nagymullu izlnháztbi. — Szépsége, elegáns toalettjeivel, |átéka énekével kelt versenyre. — Sólyom Qyöiö kellemes fnneia világfi, aki bölcsen tudja, hogy a legszebb dolog a világon a — szerelem. Pálfy B anka rgy kokottiikoláju szobalányt visz színpadra m ndvéglg de-lűsen, pajkos könnyedséggel, megérdemelten köny velhell el a sok nyíltszíni apaot (ami különben a darab sikerét is megpecsételte). Kormos, Bihari, Károlyi, Paldsty Ilona, Ülő Bandi a csemegés tálnak édes, fűszeres gyümölcsei voltak. Messager látyan ömlő muzsikáját G. Nagy Tibor karnagy tanitotia be és a zenekar vezetésével stiluiosan keretezte be a kétségtelenül szellemes szerelmi történetet.
A közönség fesztelenül engedte ál magát az elébe rakott élvezeteknek és szemmel, füllel hallgatta, falta a mindig diszkréten sikamló csevegéseket. > U. Gy.
Nyári olcsóságokat
siessen vásárolni, mig a készlet tart
Siitger József és
cégnél.
rsa
itta junius 3
jaumjíQMÉÍL
NAPIHÍREK
NAPIREND Junlus S, vasárnap
•rtmai katolikus: Sztlis. vas. Hrolest. Sith. v. Izraelita: Sivan hó 15. Nap kel reggel 4 óra 06 perckor,
nyugszik délután 19 óta 51 perckor. •
Az Ipariak. Énekkar zászlószentelése a plébanla templomban d. e. 10 órakor, hangverseny a Rozgonyl-utcal tornate-reinoen esle 8 órakor.
A Stelánla Szövetség gyermeknapja. Oyermeklelvonulís és DaDakorzó d. e. 11 órakor.
• A Keresk. Alkalmazottak Juniállsa : a Lazinaki parkban d. u. 1 órakor. > A Klskanlzsal Kath. Ifjúság juniállsa 1 a OOrdövényl erdőben délután, i Klakanlzsa lornavlzagája délután fél 4 órakor.
Jiiniua 4, hétfő
Hómul katolikus: K. sz. Per. vt. Prot. Kerény. Izraelita: Slvan hó 16.
Map kel reggel 4 ora 10 perckor, nyugszik dálután 19 óra 44 perckor.
Tanltógyülés a Hoigonyl utcai iskolában d. e. i0 órakor.
— A polgármester ma Buda pestre utazik. D,\\ Sabidn Gyula polgármester hivatalos ügyben ma Budapestre ulazik.
— Széchenyi Andor Pál gróf örök s felsőházi tag. A kormányzó Széchenyi Andor Pá1 gróf marcall-i nagybirtokost a lelsőbáz örökös lag |áva nevezte ki.
— A mai gyermeknap, mint azt előző számainkban is kifejtettük azt a célt szolgálja, hogy a nagyközönség adományaival lehelövé legye a Stefánia belyi fiókjának, hogy minél tCbb csecsemőt kiragadjon a halál karjaiból, akik a SleMnia védő szárnyai nélkül különben elpusztulnának. A magyar nemzetet erősíti az, aki ma adományával hozzájárul a Stefánia céljaira. A különböző egyletek lelkes hölgylag|il ma az egész várotbaD gyűjtenek erre a célra. A gyermeklelvonulás és babs-korzó délelölt II órakor veszi kez delét a Stefánia Király-utcai házából, mialatt a katonazenekar térzenét ad.
— Az Iparostanonciskolal Énekkar zászlószentelését dr. Vargha Teodorich ferences hittudományi tanár fogja végezni. A zászlóanyai tiutet Poredus Antalné tölti be. A fővédnök dr.• Sabjdn Oyula polgár mestert dr. Kaufman La|os városi tanácsos képviseli ai ünnepi aktusnál. A védnökök és testületek a Rozgonyl-utcal iskola felső udvarán 9 órakor gyülekeznek, ahonnan 10 órakor a Főúton keresztül a plébánia templomba, vonulnak, ihol megkezdődik az ünnepi szentmise és zászlószentelés. Esfe 8 órakor hangverseny, társasvacsora és tánc.
Az elesett hős piarista-diákok
A nagykanizsai piarista diák-hősök emlékművének leleplezési dnnrpélyé-nek nagyszabású előkészületei nagyban folyn»k. Az ünnepi emlékbeszéd megtartására Inkey József báró, a Piarista Diákszövetség elnöke köz életünk egyik kiváló férflát kérte fel.
Minthogy a bősök neveinek az emléklábiára való bevésése már kezdetét vttle, a Diákszövetség elnök sége felkéri a szülőket vagy ismerő söket, bogy sürgősen közöljék azok nevei\', akik esetleg az alanti név sóiból kimaradlak volna.
Folk József, Hunka Ferenc, J sülnek Lijoi, Sziltár Antal, Anlsljenó, 1/WíDiiein Utván, dr. V»|i1a Béli, Lus\'ig Józaef, Molnár htván.dr. B:n-czik József, dr. Birlba Artúr, Hr«-bovszky Elemér, Uoger Ullntann Viktor, Krlich Mátyás, Sörlel Jenő, Pflan-czer Oábor, Polin Elek, Malr Pál, Berger József, Kemény Imre, Ni*y Iván, Lcnk Antal, Szukits Bila, Rát-kai L-ijos, dr. Abonyi Andor, l.rtke F.nll, Pilffy E\'emér, Páltfy Ala|os, dr. Riiec József, Fábián Jinoi, Fürst László, Sáusrmann József. Voitllz Leó, Slern Andor. Síuermanri Mihály, dr. László Pál, Kiss J>istf, Steinrr Jizsef.
Vegyen rés* a
PLA KÁTPÁLYAZ ATÁN
A plakáttervek léayege az, kogy a
Salan
legtökéletesebb házi fertőtlenítőszer sokoldalúságát és előnyeit kiemelje. A SALAN szagtalan fertőtlenítőszer, amely minden badlust megöl, sebet gyógyít, vérzést megállít, izzadást megszüntet, szagtalanít, nem mar, nem mérger, nem rongál, gazdaságos és olcsó. Mindenült kapható. Egy Qveg ára 1*20 pengő A pályázatra 1000 pengő dijat tüzünk ki a következő elosztással:
I. dlj 500 pengő
II. dij 300 pengő
III. dij 200 peDgö
Mindenki részt veheti
Nem csak kész plakát terveket, hanem ötleteket is díjazunk. A pá yázat feltételei megtudhatók:
Benee Testvérek Vegyészeti Gyár R.-T.-nél
Budapasi, V., Akatf émia-utoa II. 2760
— Fonyód — nagyközség. A belügyminiszter Fonyód kisközségnek nagyközséggé való alakulását megengedte.
= UJ fürdő otthon Hévízen. A Szent Keresztről nevezett nővérek Hévízen otthont nyitottak kizárólag női fürdővendégek részére a fürdőtelep közvetlen közelében, kitűnő berendezéssel. A bejárattól egy perc. Női nyaralóknak előre is íígyelmükbe ajánljuk. Cini: A Szt. Keresztről nev. nővérek „Szent Kereszt Otthona". Héviz, Erzsébet királyné-ut 2.
— A rovartani állomás vezető Jét küldötte le Tapolcára a főid mflvelésügyi miniszter. A földművelésügyi miniszter a rovartani állomás vezetőjét, Bakó Oábor tanácsosi küldötte le Tapolcára és vidékére, hogy a moly elleni küzdelem lefolytatását ellenőrizze.
= 1028 junlus 0-én d. U. 3 órakor lesz a jótékonycélu Államsorsjáték húzása Budapesten a székesfővárosi m. kir. Pénzügyigazgatóság épületében V. Szalay-u. 10-14. Telefon: Teréz 115—41, Lipót 924—22. Még nem késett el, még vehet sorsjegyet. Egész sorsjegy 2 pengő, fél sorsjegy 1 pengó.
= Ovegezés, klttelés, képkerete
zés igen olcsón Púmnál, Király-u. 10.
= Három igaz szó: Bruncsics bora Jól
— A klskanlzsal Kath. Ifjúsági Egyesület Juniállsa. A kiikaniiaal
Kilh. Ifjúsági Egyesület rossz idő miatt már több ízben elhalasztott |u-rJálisát ma délután tartja meg a gör-dövényi erdőben, 3 órai kezdettel. A tornavizsga után tartják meg a juniálist, melynek sikerét főleg a sokféle szórakozás biztositji. Ltu: szerencsesátor, ringlispíl, szépség- és ciunyasági-verseny, stb. Autóbusz egész délután közlekedik Kiskanl-jsára. A junlálisra a belépődíj 40 fillér.
— SInger gépselyem mindenféle szinben kapható, Singer varrógép fióküzlet Fő-ut l.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávéházában VIII., Baross-tér I0.
DARUVÁR
Ásvány- és iszapfürdő
Radioaktív 38—500 C. fokos melegforrások.
laáírtli ntakitfa: Női bajoknál, reumánál, Uchláinál, vérszegénységnél
Kellemes nyaralóhely I Egész éven át nyitva I Kedvező vasúti összeköttetések l Mérsékelt árakl
Főszezonon kivUl nagy árengedmény. Vizűm kapható akadálytalanul az SHS. konzulátusnál, a vízum ára mindössze Din. 10 —
Prospektust kivánatra jm« fürdőig AZQATÓsAg.
Meghalt a betűk egy katonája
Míg mások békésen álmodlak az é|szakában és kipihenték a nap fára-djlmait, — a hetük ka:onája a szedőszekrény mellett görnyedi és rótta őket szépen sor|ábs, rendekbe évről-évre, bogy a szerk^ztöségből kipattant szikra gyűjtse n, bu.-ditson, ne-veij\'D, oktasson — és közvetítse mindazt, ami a nagyvilágban történik. Derék, becsületes katonájs volt a munkának Berghoffer Oyula, a .Zalai Közlöny" betüszedfi|e, szerette hivatását, tárult és pé\'dás szorgalommal végette, amit hivatása reá rótt. Mlg megtámadta a kór, ugy, hogy a zalaegerszegi kórházba kellett szállítani, ahonnan társai — mikor már ismeretessé vált, hogy menthetetlen — haiabozatfák, hogy legalább övéi körében fejezhesse be éleiét. Tegnap délután négy órakor halt meg életének 36 Ik érében, négy apró gyermekei és özvegyét hagyva hátra. — Holnip, hétfőn délután 6 órakor temetik a róm. kath. temető halottasházából, ahonnan a helybeli nyomdász-szervezet testületileg ét a „Zslal Közlöny* kiadóhivatala és szerkesztősége is elkíséri utolsó útjára. Ugy a temetői hsloltasháznál, valamint a simái a nagykanizsai Vasét Fémmunkás Dalárda fog gyász-dalokat énekelni.
É« a szedőszekrény előtt, ahol Berghoffer Oyula még nemrégen állott es izzadságos munkával dolgozott, — a munka katonájának helye üres. Némán, megilletődötten mennek el mellette munkástársai egy-egy testvéri könnyel arcukon.
Becsületes munkás volt, legyen emléke áldott I
Leglj&bksyárl nyakkendő kílönlegeuégek nagy választékban
kaphatók
SZOMOLÁNYI OYULANAL
Csengery ut 2.
Férfi angol szines szöveteket többet nem tartunk
Raktáron lawö azép kéazletHnket
meglepő olcson elárusitjúk
„KÉKCSILLAG" DIVATÁRUHÁZ „„ Siessen mig a készlet tartl
/.ALA1 KOZJ.ÖNY
lunius 3
A NŐ és JA R A S A !
Egy szellemes francia állította, hogy a nő nemessége járásáról ismerhető fel. Könnyed UtemU, ruganyos és biztos az átlagon felüli nő járúsa.
PALMA-KAUCSUK SAROK
a járást biztossá és ruganyossá teszL Francia sarkú cipőkre az uj, vékony PALM A LOUlS-aarkut erúaili a cipéaa.
«= Vajda Nándor fogtechnikus a a é. közönség szives tudomására adja, hogy az ellenkező híresztelések d icára se költözött el Keszthelyről. Továbbra ts s»jit hátában, Balaton-utca 9. szám alatt található.
— A Kereskedelmi Alkalina; zottak junlállsa Lazsnakon. Ma délután 3 órai kérdettél rendezik a Kereskedelmi Alkalmazottak nagyszabású juniállsutat. A rendezőség mindent meg\'ett a siker érdekében. Több ezer értékes iárgy, kb. 3000 pengő értékben, Ziákbami cska jegygyei kerül siélosttásra. Az eddigi szokástól eltérően a vllágposia és szépségverseny rendkivül körültekintéssel lesz megrendezve, a győztesekkel, értékes jutalmukon kivül, a Színházi Elet is fog foglalkozni. A szabad-színpadra ls elsőrangú szórakoztató műsor van összeállítva. A karika és bádog-dobás jutalmai megérdemlik, hogy a nagyközönség vele komolyan foglalkozzon. A célbalövés győztese a legfinomabb likőrök közt válogathat. Futball-rugóknak minden gólért 1 tábla csokoládit fog kiutelni. Italok és Ízletes ételek rendkivül mérsékelt árban lesznek kiszolgálva. Tekintettel, hogy a befolyó tiszta jövedelem a munkanélküli, nyomorgó kereskedelmi alkalmazottak segélye zésére lesz fordítva, a vezetőség felkéri a város közönségét, hogy már erre való tekintettel is minél nagyobb számban jelenjen meg.
— Két 10-15 éves leánykát fogadok nyaralásra, német vidékre, személyes f-lügyelet alalt, olcsón. Diewock Júlia.
— Három Igaz szó: Bruncslcs
bora jó 1
— Tunulrnányut Parisba. Társasutazás mdul julius 15-éa Nagykanizsáról Párisba. Érdeklődök felvilágosítást nyerhetnek Junlus 4-én délután fél 6-tól 7-ig a gimnáziumban (földszint 20 sz. (eremben).
= Schwarcz Dezső haHsnyál a legjobbak.
— Akiskomáromi hónapos vásár. Kiskomarom község junius havi hónapos vásárja az urnapl ünnep miatt |unlus [8-án fog meglartatnl, g\'arvasmarha és serlés korlátozás nélküli felhajlásával.
= Művészi plakátpályázatot Irt ki
egy magyar vegyigyár. A magyar festőművészeknek és iparmUvészekneK ritkán van alkalmuk aira, hogy bebizonyítsák, hogy a plakálra|zolás terén ís fel tudják venni a versenyt a külfölddel. KitUnó mUvésieínk vannak és nagyon rossz plakátjaink az uccákon. Most a Salan nyilvános pályázaton kér plakátot a magyar művészektől. A pályázat leltételei, a isUri His/eállltása és a tekintélyes dijak biztosítják a pályázat komolyságát és nívóját. A kiváló szakértőkből álló zsűrinek komoly anyagból lehet ma|d kiválogatni a legjobb terveket s a pályázat eredményeként előreláthatólag egy jó plakáttal fog azépülni a pesti utca képe.
— A nyugdíjasok szegedi or szágos gyűlése nem junius 27-én, hanem junius 17-én délután 3 órakor lesz az ottani városházán.
- Trleatl Általános Biztosító Társulat. (Asalcurazlonl Generált)
Értesülésünk szerint ezen társulat az életbiztosítási ágozatban biztosított felei részére oly újítást vezetett he, amellyel a biztosítási piacon egyelőre egyedül áll. Az u. n. „műtéti költsfgkedvezményről\' van szó, mely szerint a társulat azon biztosítottaknak, akik kénytelenek magukat sebészeti műtétnek alávetni, a megfelelő költségek fedezetére szükséges összeget a biztosítási összegre kamatmentesen előlegezni fogja. A társulat ezt a kedvezményt az uj biztosításoknál, ha azok már 2 évre fenállottak, minden külön pótdíj, tehát díjmentesen nyújtja. A társulat előzékenységében azonban még tovább megy, mert ha oly fél köt uj biztosítást, kinek az intézetnél már fenálló biztosításai vannak, akkor az intézet a műtéti kedvezményt nemcsak az uj biztosításra terjeszti ki, hanem azt az uj biztosítás érvénybelépésével egyidejűleg a biztosítottnak az intézetnél érvényben levő összes régi életbiztosításaira is díjmentesen kiterjeszti. Nem vitatható ugyanis, hogy manapság igen súlyos kérdés azon tekintélyes kiadások előteremtése, amelyek a műtéttel és a szükséges utókezeléssel kapcsolatosak. Ezen nagy kiadásoktól való félelem folytán a beteg nem ritkán hallogalja a műtétet, aminek következtében a szükséges sebészi beavatkozás kellő pillanatát elmulasztja. A társulat léhát az újonnan bevezetett kedvezménnyel ezen visszás helyzetnek kívánja elejét venni és kétségtelen, hogy a sebész kellő időben történő beavatkozása folytán sokan megmenthetők lesznek, kik különben a kellő időt már elmulasztották volna.
= Három Igaz szó: Bruncslcs bora jól
Ha fái a feje él siédül, ha teltsé-
get, bélizgalmat, gyomorégést, oldal-szurást, inellszorulást és szívdobogást érez, igyék minél előbb valódi „Ferenc Jószef" keserüvizet. Gyomor-és bélszakorvosok bizonyítják, hogy a Ferenc József viz remek természet-alkotta hashajtó. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és fűszer-üzletekben.
FLY-TOX
a legelftó Vlláirbfrfl téretfrt<V»xer,me*ya* i\'mbervédHmi Kiállításon \'*knfm\'etéat nyert
megöl
lotyat, uwnyogot, raolyt, poloskái, Bvft&bogarat, bonfyát, bolhát. totOt otl
r.mbem ét állatra re**éiytel«n, t* Mm%m halál fárgokro éu rovaraltra.
Nem m*rev ^^ h*«r foHot\'
Ugvdiffi -
Illata kelleme*
Háztartásokban, e»*da»ájrokt»n,
orn nélkülóabetetlen. Kb. negyed liter* uvt«. siáJf«J6raJ *.— P
HádofctartAlyokban kb. s »«t. kb. Ilit. kb. 2 Hl kb. 5IK. 6.00 P
íjDr. Szegő Szanatórium, Abbazia.
Közvetlen a tenger partján, saját tenzeri és homokfürdő (berendezések. Loggiái szobák. Modern komfort. Folyó hideg és meleg viz a szobákban. Valamennyi gyógymód. Nincs orvos kényszer. Üvegezett fekvócsarnokok, tennisz-pálya. Teljes ellátás 35 lírától. Elkülönített gyermekosztály az flsizea hygientkus berendezésekkel felszerelve. Vizsgázott gyermekkerltsznők Modern testkultura. Fekvő és erősítő kúrák. Ot éven felüli gyermekek kitéret nélkül is. Főorvos: Dr. St. Tomas-slch, belgyógyász és gyermekorvos specialista. 2360
— Fővárosi gyermekek nya-raltatására vállalkotlak a Missziósház fftnöknöjének gyü|!öivén : Scod-rlk Rezsőné 1, Bogyay Ls|osné 1, Kuior Jlnosné 1, Baksa Józsefné 1, Gibsovits Kornélné 1, Brand Jánosné 1, báró Inkey Józsefné 2. Ozv. Kovács Miklósné 2, Missiiós Társ. L«.ányklub|al, Bagenrleder Frigyemé 1, B .»genrieder Károlyné I, gyermek ellátására, vagy ellátási költségeinek megtérítésére. Korábban már vállalkoztak : Missziósház, dr. Fodor Aladár, dr. Hajdú Gyula, Gizdag Férc c püspöki biztos és ferencrendi zárda 1 — 1 gyrrmek ellátására.
=» Ma és minden este a .Kéményseprő" vendéglő éttermében Árvay Jenő fiatal szólista jeles zenekarával hangversenyez
Selyem és fátyolharisnya szemfelszedése
Harisnya talpkötés félcipőhöz.
Harisnya fejelés és atoppolás, úgyszintén mellény, pullower és kabát javítását a legszolidabban és a legolcsóbb árakon elintézem. Vidékről beküldött munkát postán díjtalanul szállítom.
Megbízásokat kérem Erzeébet-tér 4.1. em. a\'á feladni szíveskedjenek
_____UU
— Két évvel ezelőtt elvesztett tárgy gazdáját keresik. A rendőrség erdeke* körülmények közölt kinyomozta, hogy egy fiatalkorú birtokában egy érié«ei, finom uti takaró van. Az illető ■ pléd eredetére vonatkozólag azt adta elő, hogy azt ezelőtt két esztendővel ta-lália a sánci temető közelében. A rendőrség most ezulon is felhiv|a a pléd igazolt tulajdonosát, hogy a plédért jelentkezzék a bünügyl osztályon.
Sokisoroilthat
kéz- és gépírást,
sokszorosítónkon Díjmentesen bemutatja:
PC mi rOTOIPAR, Badaréit,
buta IV., Ferendek lere 1. (félem.)
■>»4 T.l.ton i J6»«.t 4M-IS.
ffOZOÓSZniHAZAK
Uránia Mozgóképszínház. Ma
3, 5, 7 és 9 órakor .A megvetett asszony", társadalmi dráma 7 felvonásban. Főszereplő Blanche Weel és Wrrner Baksler. .Híjra Tom\\ vadnyugati történet 7 felvonásban, Főszereplő Tom Mix — Hiradó.
HfM lunim 3
ZALAI KÖZLÖNY
7
Nyugodtan csókolózhat
Khasana Superb Ajakrouge!
A i ehő csókálló rouqe, mely nem festi meg a partnere száját I
Szenzációs találmány.
Kapható minden gyógyszertárban, itrugérlüban és lílatszertdrban.
Ára 2 40 pengő
Vezi\'rképviselóség: MIHÁLY OTTÓ gyógydrunagykereskedés, Budapest. VI.. hüdmanlczky-utca 43.
A Nótás kapitány tignapi relerádája tzedési hiba folytan a 23. fonói It y olvasandó: A huszáréi redex rerdkivül híláa S\'erep\'ben caak "-Ukrdvelól figurát rajzolt Sietne hy. Sólyom G/ó/ő nótái kf>-pltánya lermésze\'es alakítás vo!f, úgyszintén Kormos Ferenc őrmestere.
A színházi iroda hirei:
(*) Vasárnap délután 3 órakor olcsó helyárakkai — Sztambul rózsája. Fn II Leó gyönyörű iené|ü opeieii|e megy eiévndoan csak ez alMlnmm.v A színtársulat gazda* mlliora kényazeriii az igazgatóságot arra, hoty a legértékesebb operett. -kel is c»uK egyszer, sőt a délutáni előadások műsorára \'űzze. A tőaze-repekei Kfbor Irén, Pálfi B anka, Sólyom Qyőző, Kormos Feienc, Károlyi Vili, Ütó Endre, Szemethy Endre j "szak.
(•) Nászéjszaka — vasárnap este. A rendkívül sikerű Fcdák-estét ut\'ii az igtzga\'óságnak n legnagyobb sikerű darabokat kell műsorra tűznie, hogy az érdeklődni fokozza. Igy került ezen idénysiker is vasárnap szinte. Zugó lapi, harsogó kacagás kisérte a bemu\'Mó előadást, mely Ötletes furdulataivul valósággal frappirozta a kOzOnséget. A fősrerepekb»n Erényi Böske, Kormos Ferenc, Sólvnm Gvözö, Bih«ry Nindor, Palás-hy Ilona, Palf/ Bianka, Károlyi Vili, 0 ö Endre valósággal brillíroznak. — A zenekart a taien-tu-nos 0. N.igy Tibor lelkesen diri gálK
(*) Templom egere — hétfőn este. Fodor LáazlO, az ifjus Írógárda talentumos erőssége, akit a dr Szabó Juci sikere óta az egész ország színházi publikuma előnyösen ismer, a Templom ege ével aratja legra gvobóhb sikereit. Drámai egyűtle sünk teljesen fővárosi nivóju e ő-adásban hozza színre e darabot, mely a társulat vendégjátéka alkat mával kOzteiszétben részesült.
= God-Year, a legjobb au ó és motorkerékpár gummlk raktára és képviselele Szabó Antal sportűzle tében.
BBAWAÜ*6Cmozaiwi
Elpusztulnak legyek, szúnyogok, hangyák, poloskák, svábbogarak, molyok, bolhák stt>.
óvakodjunk az utánzatoktól 1 Csak eredeti, plombált Flit-kannát fogadjunk el 1
PANACEA Gyógyszervegyészeti R.-T.
Budapest, IV., Deák Ferenc-utoa 15. Telefoni T. 233-01.
SPORTÉLET
Ifjúsági levente mérkőzések:
Zrínyi pályán:
Fél 2 órakor H iladás—jóberát Biró nohm.
Negyed 6 órakor Testvériség— Turul. Bíró Wolff.
Szövetségi pályán:
Fii 2 órakor Egyetértés—Vasutas. (25 perc utánjiiszá*) Bíró Cvetkó.
2 órakor Teleky—Hunyadi. Biró Fischer /.
Fél 4 órakor Vasaa—13 Zrinyl. Biró Mandler.
5 órakor Kiskanizsai Levente— 33 Fc Biró Stern.
Klskanlzsán :
3 órakor Klskanlzsal Kalhollkus Kör—77 FC. Biró Raumgarlen
A klskanlzsal tornavlzsga
A kiskar,izsai tornavizsga sportesemény számba megy minden évben. Ma délután is riagy gonddal és fáradságos előkészülettel oly teljesítményt fog produkálni a kiikani-zsai ifjus-g — amely testnevelés terén amúgy is erősen vezet az elemi iikolások között — amelyben az ifjúság és a spoit iránt érdeklődői*
igaz örömüket leiik. A tornavizsgára déluUn autóbuizok indulnak az Er-zsibet-térröl. A lornaviztga, amelyen a katonazenekar is játszik, pont fél 4 órakor veszi kezdetét.
Tehermentes, ^„tT.
jövedelmű, elókeló, régi nagyvállalat tára-tulajdonára szeretett testvéremnek kö zépkoru leleségel keresek. .Isten nevében* Jeligére kérem az ajánlatokat a Magyar Hlrdató Irodába, Budapest. IV. Városházi). 10.
= Bútort díjmentesen szállítunk bármilyen vasúti állomásra, garantált elsőrangú kivitelben. Négytől tizenhit hónapig terjedő fizetési kedvezményt nyujtunk. Sok milliót takarít igy meg. Qyöz">djön meg személyesen, Kopsleln bútoráruházai Szombathely. Kőszegi-uica 5. (üzlet mz udvarban) es Sopron
Tfllrpprfí« l\'>gorvosok, kozme-1 UnCCI tikusok és orvosok,
bármely korúak, Jövedelmezd állási
nyerhetnek Budapesti elókeló gyógy-
Intéielben. .Jóvó" Jeligére Magyar
HlrdatAba Budapest, IV . Városház-
utca 10. 2777
— Szabók, varrónők, háztartások, cipészek a világhírű PFAFF var ógépeket használják, mert működésűk csendes, varrásuk szép és tartós. Husz havi részletfizetésre is kapha\'ók Brandl Sándor és Fia cégnél, Deák-tér 2., a felsőtemp\'omnál.
cipói
veí>z u ^ nyúrra, mert riugy az
érltUc
éó kiwi az cl m!
ÉRETT NYUGATIN DIAI BANÁN A LEGJOBB TÁPLÁLÉK
KÖNYVEK, LAPOK
)( Uj könyv a Balatonról. Az
országos Pázmány-egyesület elnöke Vass József népjóléti miniszter kívánsága értelmében sorozatos könyvek kiadását határozta el. Az első kiadványa a Balaton egészségügyi, gazdasági és turisztikai értékét fogja tárgyalni, tehát nemcsak a fürdőhelyek ismertetését foglalja magában, hanem a Balatonvidék kulturális, gyermekvédelmi, gazdasági intézményeinek megismertetését is. Minthogy kötve és illusztrálva is jelen meg, egyszersmind értékes balatoni emlékkönyv is kiván lenni. Az egyesület választmánya megírásával a Balaton régi lelkes propagálóját, Szlklay Jánost bizta meg, aki már negyven évvel ezelőtt megirta a Balatonvidék akkori első teljes kalauz-könyvéi. Az egyesület kiadásában megjelenő munka technikai lebonyolítását mint főbizományos, a Dantibia Könyvkiadó R.-T. Pécsett, vállalta. A Balaton könyve már a balatoni kullurnap idején kapható lesz.
)( Egy Ismeretlen világ. Aunie Besant es C W. Leadbeater a teozó-IU egész területét felölelő kitűnő müve a .Karma\' F.-né Szegedy-Masszák L és n. Fekete Pál fordításában hozzá férhetövé vált a magyar olvasóközönség részére. Az intelligens magyar olvaaO eddig nélkülözte ezt ax Igazán hivatott tollal megirt, az okkultizmus minden részletére kiterjedő kiváló munkát, mely megnyitja azt az elzárt, ismeretlen világot, ahol sorsunk szálalt stövik s megadja a megnyugtató feleletet sok, eddig megoldatlan kérdésre, melyeket az élei, a halál s a sors nagy problémái vetnek fel minden ember elölt. Karma: maga a ki-keiülhetellen végzet, de amelyet mindenki magának késiit s amely a reinkarnáció törvényei alapján kérlelhetetlenül teljesedik be. az érzékfeletti, tranicendens világ, amelyei e mű feltár elöltünk, eddig csak a kiválasztottak, a clalrvoyantok előtt volt ismert, pedig ennek az elzárt, ismeretlen világnak a megismerése a boldog, megelégedett, harmonikus életet jelenti, amikor a sötét, ismeretlet végzet, ami előtt az emberi érlelem és tudomány érthetetlenül állott, csodálatosan megvilágosodik előttünk. Az Irodalmi, amellett könnyed nyelvezettel hrditolt munka, amelynek bolti ara 3 pengő 60 fillér, a Magyar Könyvkiadó (Budapest, Vili., Szentkirályi utca 23) kiadása.
BP.TELÍFON-. 982 85. g
tuniu. 3
KÖZGAZDASÁG
Országos tej-gazdasági kongresszus lesz Szombathelyen
Szombathely, juntua 2 A szombathelyi országos mezőgazdasági, ipari és kereskedlmi kiállítás keretében nagy érdeklődésre tarthat számot a mezőgazdasági csoportja, ameivnek elnöke Haupt Buchenrode István báró nagybirtokos,
társelnökei Benedekffy
gató és Stauffer Vilmos
saitgyá tejgazd tejszöv
Samtl szakiskolai
yáros. Á kiállítás feltagozódik gazdasági Üzemek és gyárak, íjszövetkezetek, tejfeldolgozógépek
aártói és árusítói, tej bakteorológiai tézctek és a m. kir. állatorvosi főiskolai tejhygiénikai osztályának kiállítására. Kiállítók tejfeldolgozógépek, vagy szerek, lej és tejtermékek, sajtgyári termékek, tejési és ttjelési
eljárások, módokat és gyakorlatokat felölelő eljárások, táblázatok, rnode-lok, gépek stb.
Tervbe vette a szakosztály egy országos tejgazdasági kongresz-szus, továbbá tejértékesitö kongresszus megszervezését
\'ancsak tervbe vette, hogy az or-
szágos tejpropaganda bizottsággal kapcsolatban a kiállítás területén ingyenes tejkóstoló napokat rendez. Elhatározta végül a szakosztály, hogy a hűtő berendezéseket és jéggyárak kiállítását szintén a szakosztály keretébe veszi fel, mert ezeknek a
f>roduktumai a gyakorlati élet terén egnagyobb használatnak örvendenek.
,A falu"
| mm. lencse, 5000 mm. bükköny az
falufejlesztési és népművelési havi I J^SEL?
folyóirat legutóbbi száma a napok-
ban jelent meg, bárom szinnyomatu címlappal, rendkívül változatos és értékes tartalommal. A magyar népművelésnek és a falusi kulturális és gazdasági életnek e nagy népszerűségnek örvendö elevenen szerkesztett folyóiratát a Faluszövetség adja ki s annak minden egyes száma gazdag tárháza a magyar falura vonatkozó * azt érdeklő problémáknak és ismereteknek. A legutolsó szám vezércikkét Nagy Sándor, a Faluszövetség igazgatója irta „Kérges kéz" cimen. A falu fásításának kérdéséről Csérer Qyula közöl lioaz-szabb, gazdagon illusztrált cikket. Egy teljes műkedvelői előadásra alkalmas szindarab teljes szövegét közli „A Falu" C%lte Károlynak „Napamasszony fia" cimü népszínművét. „Népélet", .Gazdagság", Községfejlesztés", .A kisgazdák ki ér-letei", .Műkedvelők", .Mit olvassunk", „A Faluszövetség hírei", „Hírek" stb. rovatok teszik változatossá a „Falu" lap e legutóbbi számát, amelyet megrendelni és olvasni minden községnek, gazdakörnek, falusi vezetőnek és haladni vágyó gazdának kötelessége. „A Falu" lap havonként jelenik meg 80—100 oldalon, rengeteg képpel és illusztrációval. Előfizetési ára egy évre, a legolcsóbb az összes lapok között: 8 P. Mutatványszámot díjmentesen küld e lapra való hivatkozással a kiadóhivasal, Budapest, IX., Üllői-ut 1. II. emelet.
(—) Kerületi gazdagyűlések Az
Alsóduni-nluli Mezőgazdasági Kamara mindjárt megalakuláskor bevezette azt az igen célszerű eljárási, hogy a kamara területén időnként az egyes gazda központokban kerületi gaz.dagyllléseket tart az időszerű helyi h országos gazdasági kérdések megbeszélésére. Igy sikerült neki a vidéki gazdaközönséghez hozzáférkőznie azzal, hogy nem azt várja, hogy a gazdák menjenek be a kamarai központba, hanem a kamara keresi fel őket az ó körükben. — A kaposvári kamara az idén is három ilyen tavaszi gazdagyülést tart : ju-nius 10 én Sásdon, 17 én Tolnatamásiban és 24 én Sümegen. A helyi gazdák nagy érdeklődéssel készülődnek a gyűlésre.
(—) Németország tennényke-reslete. Az országos Mezőgazdasági Kamara értesülése szerint Németország mezőgazdasági terményszük-ségletének egy része már hozzávetőleg me(...........
mm.
szerint a német ellátására az intéző körök beszerezni számítanak. Ezen mennyiségek után a magyar piacon is kereslet mutatkozik a német meg bízottak részéről, első feltételük azonban a versenyképes minőség, valamint természetesen az elfogadható ár. A tárgyalások a német megbízottak és magyar kereskedők közt már folyamaiban vannak és ha sikerülne biztosítani a megfelelő minőséget az elfogadható árral, akkor a keresett mennyiségek jelentékeny részét a magyar piac szállíthatná.
(—) Kevesebb szeszt szállHuak
külföldre. Az Országos Szeszérté-keshö kimutatása szerint folyó év első negyedében kereken 10.000 hektoliter szeszszel kevesebbet szállítottunk külföldre, mint az előző évnek időszakában. Ezzel szemben a szesztermelés mintegy 70.00 hektoliterrel több mint volt az előző termelési évben, azonfelül a pénzügyminiszter a termelési keretet felemelte ujabb 75.000 hektoliterrel. Olyan hirek is vannak forgalomban, hogy a pénzügyminiszter hajlandó hozzájárulni a szeszárak emeléséhez, hogy ezzel ellensúlyozzák a kivitelt előmozdító olcsóbb árak nyomását.
(—) Az állatpiacról. A nagyobb mezőgazdasági üzemből vett jelentések szerint, vágómarha hizlalásunk a drága takarmányozási viszonyok miatt belátható időn belül nem fog emelkedni. Ezzel együtt jár az is, hogy külföldre, mely első sorban primaminóségü árut keres, jelentékenyebb kivitel emelkedésre nem lehet számítani. A svájci és olaszországi kivitel keretek tehát legjobb esetben a jelenlegi nívón maradnak. Ezzel szemben a sertés export tartós javulását várják a hizlaló gazdák és kereskedők. A baromfipiac az utóbbi napokban megélékült: fogalom állandóan növekedik. Az utóbbi időben mintegy 30 vaggon baromfi ment ki Bécs felé. Az idei kacsát és libát is keresik, de ebből kevés kerül piacra. A tojáskinálat megélénkült, vidéken 6—7 filléres árak mellett bőven van áru, amint a kereskedők hűtőházi elraktározásra szívesen felvesznek.
rencsén
V^J ivaK. inai IlUíidVClU-
icgállapitható. Mintegy 32.000 bab, 3000 mm. borsó, 1000
lr ei ll
eplic fürdő (Csehszlovákia)
természetes forróságu kénes hőforrásai és iszapfürdői páratlan sikerrel gyógyítanak
csúzt, köszvényif
Fenyvesekkel koszorúzott, festőien szfp fekvés. Modern vezetés.
Információ: Fehér Vilmos és Társa Nagykanizsa, Főút 22., naponként 3—5 óráig, vagy Trencséntepllc fürdő igazgatósága.
__K>0
Megcsappant
ilma. Gazdák részéről a
a gabona-
piac forgal
buzakinálat csaknem teljesen megszűnt. Csökkent az uj buza üzlet is: ugy látszik a gazdák pénzszükséglete az eddigi eladásokból nagyrészt fedezve van, különben is a gazdaságok készpénzkiadásaikat a lehetőségig redukálták. Rozsban, zabban és tengeriben is szünetel a forgalom és naponkint egészen minimális, tételekre szorítkozik. Aratás előtt nem is várnak nagyobb gabonaforgalmat.
(—) A lucernabarkók elleni védekezés. Heremagtermesztésünket. egyes vidékeken újból károsítják az ápion bogár és lucernabarkók, melyek az első kaszálás után a frissen sarjadzó lucerna és heretáblákat támadják meg. Védekezni kell ellenük arzénes permetlével, ami végett 100 liter vízben 60 deka arzolát kell feladni és ezzel permetezni. A megpermetezett táblákról 14 napig nem szabad takarmányt kaszálni vagy arra jószágot hajtani.
A JELENKOR LEGJOÜft TETŐFEDŐ ANYAGA
■ Piií ífflg^M \'
CSAK AZ„£+ernÍ+"vÉDS*DVAl JEltítT IAPVAIÓ0I. ETEPXITMUVCK HATSCHEK LAJOS BUOACIST.ANOh 1SS* ÚT 33.Sré»-•"[í;> J
Elárusítóhelyek > Epplnger I. és FU fa-, cement és egyéb építési anyag kereskedése, Nagykanizsa. — Lázár JózmI Ukeresktdás, építési anyagok raktára, Ksiit-hely. — Szltocsek János fakeretkedés, centet- Is mültőgjár, Koraárváros. — Szomnsr Sándor gabona- és Itrménykertskedéa, Zalaegersjctg. — Mosonyl Artúr gátmalom,
fűrész- és villanytelep, Zalaapátl. — Mosonyl Henrik fakereskedő, Zaluzentgrót. iu<
VemiÉk M uM.
mert az Állami sorsjáték jövedelme a Népjóléti Mlnisteriumnak engedtetik át közhasznú és Jótékony Intézmények támogatáséra. Főnyeremény
pengő 30.000készpénz
JjMjgnj fartq: 15.000 iám
azután 10.000 P. 5.000 P, 2500 P,
2000 P, 1000 P. stb. laaatHii 14001 n;«r«mény
tehát ugy a nyeremények Összege, mint a szám lényegesen falamallatatl.
Egy sorsjegy ára csak 2.— pengő Fél sorsjegy ára csak I.— pengő
Húzás okvetlen junlus hó 9-én. ügy sorsjeggyel 2 nyeremény is nyerhető.
Kapható minden bank- és sors|átík-tlzletben. dohánytőzsdében, posta-hivatalokban és a Síékeatövá\'osi m kir. PénzHgylgazgatóságnál Budi-pest, V., Szalay utca 10-14. szám. Teleion: Teréz 115-41, Llpó« 924 22.
TÓJ58BI
A mai értéktőzsdén a barátságcs Irányzat folytatódott. A spekuláció az uj üzleti héiben a kedvező külföldi jelentések köveikeztében véleményes vásárlásokba fogott, ugy, hogy zárlatig a papírok legmgyobb része 1—2% nyereségre tett szert Elvétve kisebb árlemorzsolódások is előfordultak, ezek azonban a pisc barátságos hangulatát nem érintették. A favorit papírok ma is a vezető b\'nys, sör és szeszipari részvények voltak. A forgalom kezdetben élénk volt, később szenban elcsendesedett. A barátságos hangulat zárlatig eltartott, j A fixbamaiozásu papírok piaca cie-kély forgalom mellett változatlan. A valuta és deviza piac egy árnyal&lM barátságosabb volt.
Zürichi zárlat
PárU 20 43, Undo« 25 33\'/i, N«»yoi» 518 »/i Krtuael 72 45, Milano lf\'34, Madrid 8670,\'; Amsterdam 209-55, Berlin 11418. Wien 7J-00. Solla 3T4"j. Prága 15*37Vi, Vartf M\'17Ul B«<UtM>et 80-SH/l,
a»i*i»ci v-iaVi, n»>i«i 322.
Terménytőzsde
Az Irányzat barátságos, a ]or-galom csendes.
Bw ttuuv. 76 kgoe 33-85 -34 05 77 »g-oa 34 15-84 35, \'8 kg-o. 34 55-34 70, 79 »g-o« 34 85 35 00. 80 kg-os r. Í3-40- 33-
3590—35-15. dunántull 76 kg.
■55.
77 kg-oa 33 65 -33 85. 78 kg-os 34 00-34 15, 79 kg-o. 34-30 - 34 50, 80 kg-os S4-50—34 60, ma 2990-30 10, lakéra, árpa 29-50— 30 00. aOrárpa 31-00—32-00, •ab 31-40-31 70. tengni 28 70 - 29 00, Bmaakonw 23 00-23 25.
i Mipestl Töisde deviia-JegyzeM
VALUTÁK Angolt V 90-28-06 Balga b. 79-80-80-10 Ca*L k. 18-9I-16 99 Oáak. 153 40-IÍ4 — Oluár 9 98-10 06 Dollár 16965-571(5 Flántia tr 2» 60-22 Í 0 NotL 21066-231 65 Lúgjai 64 05-64 35
Lal í 48-3 53
— —
Ura 30 05-30-25 Márka 13675-137-25 fchtll. 80-35-80-70 Nonrég 153 10-153 70 Svájd 1.110-05-110-45 ItM k. 103-35-153 95 Peseta 95 41-96 —
ÜKVIZAK AmsL 230 80-231 50 Belgrád 10-C6-I009 ItarUs U6 86-137 26 Bakai ut 350-354 Bittsaaei 79-82-8002 Kopenh. 153\'50-153 9J Oaatu 153 20-153 60 London 27"92-27i<8 Milano 30 13-30-23 Newyock 571 70-3 30 Pállj 22 50-22 60 Prága 16-94-I6-S9 •aofta 4 12-415 Stocih. 153 45-153 85 Varaű 64 07-64-27 Wien 80-45-80-70 ZOrtcb 1IO-21-1I0-5I Madrid 95\'45-66-95
Ttuaw leuruyunuág. RMfla Mad6: Zalai Károly.
1998 [unlug 8.
Zalai közlöny
APRÓHIRDETÉSEI
Aj apróhirdetések dija 10 nőig HO fillér, minden további izó dlla S llll. Vasár- él Ünnepnap 10 azólg 80 fillér, minden további ixó dija 8 fiit. Sierdán (■ pénteken 10 sióig 80 fillér, minden további líd dija • fill. Uraió a minden vasta-
6«*>b botUból álló s»ó két siónak szárnlt-itík. Állást keresőknek SO<Vo engedmény. A hirdatéui dlj alir* flaaloaadé.
Caiaaolt (Dkrflk legolcsóbb beszerzési helye — Stern Üvegesnél, Erzsébet-tér 14. 1H6
Ford és Fordoon atkalrésiek, autó lelsterelésl cikkek, Pneumatlk — Szántó Vilmos éa Társa cégnél, Deák-tér 2. 144
Elsőrangú gyártmányú »al«ógéz loko-mobllok és ooéplflsxokrényok eladók, Walaor gépgyár. 464
Autót, traktort, caéplőmotort garanciával javít — Wailar Mér autó- és gépjavító Üzeme Kölcsey-utca 22. 1371
A legújabb fazonú és a legolcsóbb
legénységi, altiszti és tlsztl-sspkák Bruncstcs Józsefnél, Sugár-ut 53. ----
2585
MQhalyhalyiaég klsdó a Kózsa vendéglő udvarban I\'ó-ut 21 alatt. Érdeklődni lehet dr. Knausi László Ügyvédnél ugyanott
-2786
Aa lasasa egyenruházati cikkek legjobbak és legolcsóbbak Bruncslcs Józsefnél, Sugár-ut 53. 2586
JAvadalmaxA Háa kflnnyU feltételek mellett eladó. Bóvebbet a kiadóbun 2716
Egy szobái konyhái udvari lakás mellékhelyiségekkel aionnal kiadó Magyar utca 29. szám. 2754
Tollvér wixolét tanításra vállal. Időnkint kölyök és kész vizslát elad, vadászterületet rendez, fácánost beállít megállapodás szerint Otvfla Balázs, Klllmán, u. p. Oelse. (Válassbélyeg nélkUt nem telelek.)
Eladó Sugár-uton levő cca 200 négyszögöl háztelek. Clm a kiadóban. 2751
Mlndonoa azakécanAt keres url-cialád jó fizetéssel junius tizenötre. Clm a kiadóban. 2755
Siépen bútorozott egy, eietleg 2 szoba, tUrdósiobs használattal, ainety Irodának Is alkalmas, kiadó Zrínyi Miklós-utca 45. 1. emelet. 2742
Központban, teljesen modern három no-bái utcai lakás mellékhelyiségekkel kiadó. Ugyanott szalon-izőnyeg, bútorok eladók. Clm a kiadóban. -2753
Egy gyermek-vaiigy, egy Íróasztal és egy werthetmkassza aladó. Bóvebbet a kiadóban. -2769
Kiadó egyszobás utcai lakás. Klnlziy-ulca 75. -2/61
Birtok 1500 U-öl vadalméal dűlőben, 846 □ öl szántó héromkoroaat-nél. rét 2400 í I öl aondóta dUlAban, axSIBblrtok 1600 " öl oaccfAn pincével, lel szereléssel, FArhénoon 2 és i hold Incével, lelszerelésael, Klabagolén 3 lOld pincével, laantgyArgyvéri hogyan 6, 5 és 3 hold pince- és leiszereléssel, Szabadhogyan 5 hold szántó és rét, a városban több kisebb és nagyobb héaak Jutényoa árban oladék. -Bővebbet Oukáai Mikoa Nsgyksnlzsa, Kákóczl-u. 29. sí. 2765
t
Szépen bútorozott kOllnbajératia szobát keresek. Welner gépáruhu, Csen-gery-u. 2. -2763
Eölvöi-tér 21. szám alatt két utcai izoba junlui 15-ére kiadó. -2764
Teleky-u. 92. számú ház szabadkézből aladé. -2762
Forgaimaa utcában egy berendezett hentea-méssáros Uztet azonnal átadó. Bővebbet a kiadóban. -2768
Urasági Inas állást keres 6 évi gya-tal, jó bizonyítványokkal. Clm a ki
kortattal adóban.
2734
Baadók figyalméba I 40 i|-a csutás kukorica belogadására alkalmai kas (góré) olcsón eladó. Érdeklődni lehet Szabó lit-vánnénál, Csengery-u. 93. -2778
Saját találmányú ia késiltményU fdrdA-kád, fotelkád, Ulókád, gyermekkád jutányos árbsn, garancia mellett, készen kapható. Baksa bádogos és szerelőnél, Kinizsi-utca 21. ^ 2779
VörOsmarthy-utca 17 a alatt egyszobás konyhás lakis azonnal kiadó. -2776
A Délzalai Nyomda ós Lapkiadó Vállalat Részvénytársaság mély megilletődéssel tudatja, hogy éveken át volt fáradhatatlan szorgalmi! alkalmazottja
Berghoffer Gyula
betűszedő
hosszú szenvedés után junius hó 2-án 36 éves korában elhunyt.
Temetése junius hó 4-én délután 6 órakor lesz a róm. katli. temető halottasházából.
Nagykanizsa, 1928. junius hó 2. Emlékét kegyelettel őrizzük meg I
A „Magyarországi Könyvnyomdászok és Betűöntők Segélyzőegyesüiete" nagykanizsai helyicsoportja mély megilletődéssel jelenti, hogy
Berghoffer Gyula
betűszedő
folyó hó 2-án délután 4 órakor hosszas betegség után 36 éves korában meghalt.
Temetése junius 4-én, hétfőn délután 6 órakor lesz a helybeli r. k. temető halottasházából.
Nagykanizsa, 1928. junius 2-án.
Emlékét soha nem muló kegyelettel fogjuk megőrizni I
20/VCS GVA KOftL A Tt TA PA StTA\'l A raiIONV/rJA
megbízható
A^oJ^imifísi\' szigetelő ■ anyag
MiaiuidANrAO
FALNEDYEHto falnedvesség ellen.
TALAJ VII. °
■xm
Kapható:
Nagykanizsai Fatelep és Épitési Anyagkereskedés
■agykanizaa, Vár-ut 6.
(A Tranadanubléval ásómban)
PUCH
VEZET!
motorkerékpár utikerékpár
4-5 lóerős motorkerékpár ára P 1120.—
Kizárólagos raktár:
Brandl Sándor és Fia cégnél
Deák-tér 2., a felsőtemplowinál.
Kedvező részletfizetési feltételek! Alkatrész- és gummiraktár! Javító műhely!
PénakAIoaAat bekebeleiéar. atadaa
Smegbtn a lege lón jröaeb ben 4a laftTM-iabb.0 iolyóalttat Aoaél Igaóo péna
kökaönköivetltő irodája Nagykanizsán, Tó at 3. aa. alatt. 620
Jé AaaxokAHatéaakkal rendelkező intelllgeni urak előkelő biztosító Intézethex Üzletszerző tlsztvlselőal felvétetnek. Kezdők kiképeztetnek. Clm a kiadóban. 2715
Kitűnő minőségű aa.tallbor 88 fillér
InöitgU a llterenklnt - Sátrán Józsefnél, utca 74.
Kitizobás udvsrl lakás az összes mellékhelységekkel azonnal klado Magyar utea
54 iz. -2788
Keresek a belvárosban 3—4 szobás komfortos lakált. Clm a kiadóban. -2789
Kétszobás lakás az önzei mellékhelyi-
............ ~ " fl-u. 44.
2787
légekkel jullui 15 re kiad* Petőfi i
Caiaoaan bútorozott axoba esetleg konyha haunálattal aionnal kiadó Eötvös-tér 28. -2785
Korcsmai aaztalok, padok, kuglfbabák,
f;olyók, söraparát felszereiésael olado Te-
ekl ul 54. -2784
11316/1928.
Versenytárgyalási hirdetés.
Nagykanizsa r. t, város tanácsa a városi közvágóhíd keramitlap burkolásának, kisebb átalakításának és tatarozásának munkálataival kapcsolatos szállításokra és munkálatokra nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdet.
A kiírás tárgyát képező munkálatok a következő csoportokra oszlanak.
1. Keramitlap burkolat.
2. Kisebb átalakítási és tata-rozási munka.
Ajánlat ez egyes csoportokra külön-külön tehető.
Az ajánlatokat a versenytárgyalási feltételekben megadott címzéssé! 1928. évi junius hó 14-én d. e. 12 óráig a v. mérnöki hivatal iktatójába kell benyújtani, vagy postán beküldeni.
Ugyanott a kiírási müveletet hélközr.apokon d. e. 10—.12 óráig megteHntenl és csoportonként 2 P ártérités vagy postautánvét ellenében beszerezni lehet.
Elkésve, valamint az olyan ajánlatok, amelyek a jelen versenytárgyalási hirdetésnek, vagy a kiírási művelet bármely pont-, jának nem felelnek meg, figyelembe nem vétetnek.
A városi tanács.
Nagykanizsa, 1928. május
Polgármester.
hó 31-én.
Legolcsóbban baazarezhetl
cséplőgépek javításához
szllkséges összes mQszakl cikkeket
Oipsztj, fUző szíj tJtl
Dobiin, golyóscsapágy
Kllngeiit éa asbest tömítések Olsjzók ís zilrzók, vízmentes ponyvák
Havas Miklós Nagykanizsa
Deák-tér 15. UparteatUlet mellett)
10
ZALAI KÖZLÖNY
Grimm Penzió
Budapest, V, Vigadó-utca 2. szám
Teltton: 10>-46, 263-43
A Peslt Uunakorzó közepén az Idegenforgalmi Menrljegylrodával izemben
Lt-tfmodirii.bb b«rcndeifi: Köip. ÍOKi. hMcu-inflcK^li * tiobikbin. nobitílelon, lilidó, il-IndO lllliiolillií Minden kOllikcthl tukOl lóaiumir?dt.1ga ctleotrc, ciendei ftkvéi.
Kllünő bőséges konyha
Penzió P. 10 tót, néhánynapi tartózkodásnál Is.
■tém
UráDia liképsii
Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
A MEGVETETT ASSZONY
T\'rsHla inl dráma 7 felvonásba:.
Fös(er?p!ft: Blanche Weet és Warner Bakster
„Hajrá Tom"
vodnyugali töriénel 7 felvouáíban Főezercp\'ő: Tom Mlx
HÍRADÓ
Két sláger egy műsorban !
Haán Oyula nagykanizsai bírósági végrehajtótól.
205/1928. vht. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102 §-a értelmében ezennel köz-hlné leszi, hogy a nagykanizsai klr. járásbíróságnak 1927. évi Pk. 121. számú végzése Következtében Dr. Beck Oejső nagy-kanizsai ügyvéd állal képviseli Beck Henrik éi Tsa nagykanizsai lakósok |avira 290 P. 98 tlll. s |ái. erejéig 1928. inárc. 7 én toganaloattoti kielégítési végrehajtás utján le- é> lellliloglalt és 405tí pengőre becsüli kövelkezó Ingóságok, u m : lovak, koolk, Üzleti berendezések jtb, fnytlvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai klr. jiris bíróság 1928-lk évi Pk. I2l. számú végzése folytán 290 P 98 1111. tőkekövetelés, ennek 1927. évi uktóber hó I >ó napjától |áró 8<*o kamatai, \'/«°/o váltódíj és eddig összesen 47 P. — llllérbcn bíróilag mát megállapított költségek erejéig a netán IU«t ett összeg levonása melleit Sormis községben leendó megtartására 1928. évi Junlus hó 4-lk napjának délutáni 2 órája határidőül kltttzetlk és ahhoz a venni szándékozók ezennel uly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érln-leli Ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 10/. és 108. § al értelmében készpénzfizetés melleit, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul Is cl lógnak adatni.
Amennyiben az eláiveiczcndó Ingóságokat mások Is le- és Iclntloglaltaliák és azokra kielégítési Jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi t.X. t.-c. 102. §. értelmében ezek |avára Is elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán. 1928. évi május hó 24. napján.
liaán Oyula s. k.
»ísj klr. blr. végreha|tó.
Keszthelyen, Pethó-ntca 12. száma
ház eladó.
Bővebbet a tulajdonosnál. ________
Hatóságilag engedélyezett
VÉGELADÁST
tart a 35 éve fennálló
mely alkalommal az összes raktáron levő áruk
beszerzési árakra való tekintet nélkül is kiárnsittatnak!
O Ihon 1 peic al: tt a gyermek is készíthet saját tiszta üvegjében rzódavlzct, UditC-italt habzóbort I
I It. szódavíz 16 fiiérbe kerOl,
o\'c-.óhb mint a gyári
4 havi részletre!
Tartozik önmagának, cstlid jMiak, hogy asztalira tiszta üveget tegyen I
Arak :
Autó Syphon üveg ... 21 P az első let. szénsav-
patron ............... 5 P
cserénél 1 let szén-savpstrcn............ 2 P
4 havi részletre I
Autosyphon üveg Sparklet világszabadalom I
Tis&ta, olcsó, kényelmes, praktikus I
\' Egycdárusitó:
Szabó Antal
Nagykanizsa is Telefon 91. szám
KOVALD PETER ES FIA R.T.
budapesti oég képviseletét Nagykanizsa és vidékére átvettem.
GyQjt&telepem ■ Erzsébet-tér 4. •acám, I. emelet.
Elfogadok férfi gallért, inget, manchettát, téifi és női ruha tisjtitásat és festését, kelnie és fonál fehérítő, plissérozást és gouvrérozast és minden ezen szakmába vágó megbízásokat néhány napon belül a legolcsóbb árban elintézem.
Kérem u nogyérdornü közönség nagybecsű megbízásait
KOVALD PÉTER ÉS FIA R. T.
gyüjtötelepe.
1928. lunips 3.
11.317/1928.
Versenytárgyalási hirdetés.
Nagykanizsa r. t. város tanácsa a József főherceg laktanya tatarozási munkálataival kapcsolatos szállításokra és munkála-| tokra nyilvános írásbeli versenytárgyalást hirdet, i A kiírás tárgyát képező munkálatok a következő csoportokra i oszlanak :
1. Kézműves munka,
2. Asztalos munka,
3. Lakatos munka,
4. Bádogos munka és
5. Mázoló munka.
Ajánlatok az egyes csoportokra ktllön-külftn is tehetők.
Az ajánlatokat a versenytárgyalási feltételekben megadott címzéssel 1928. évi junius hó 11-én d. e. 12 óráig a v. mérnöki hivatal iktatójába kell beküldeni.
Ugyanott a kiírási műveletet hétköznapokon d. e. 10—12 óráig megtekinteni és csopor-tonklnt 2 P ártérltés vagy postautánvét ellenében beszerezni lehet.
Elkésve, valamint az olyan ajánlatok, amelyek a jelen versenytárgyalási hirdetésnek, vagy a kiírási müvelet bármelypontjának nem felelnek meg, Hgye-lembe nem vétetnek.
A városi tanács.
Nagykanizsán, 1928. évf május hó 31 én.
2!7l Polgármester.
Hirdetmény.
Az inkei közbirtokosság a saját tulajdonát képező korcsma-helyiségét 1028. évi junlus 29-én a közbirtokossági korcsma helyiségében, 6 esztendőre vagyis 1929. év január 1-től, 1934. év december 31-ig, nyilvános árverésen bérbeadja.
Kikiáltási ár 800 (nyolcszáz) pengő.
A korcsma élénk és forgalmas helyen, a Pécs—Várasd! műút mellett van, a korcsma telkén hetivásár, a köz«égnek 4 vásárja és 2 búcsúja van évenként. Mészáros ós hentes iparral foglalkozók előnyben részesülnek.
A közbirtokosság fentartja magának azt a jogot, hogy annak adja a legtöbb igérök közül\' akinek akarja.
Bővebb tudnivalók megtudhatók a közbirtokosság jegyzőjénél.
Inke, 1928. junlus 1-én. 3-» Czippán József Berkes Pereec
kOzbirt. Jegyző. közbüt. elnök.
1928. junta* 1
varrógép
b<0 bevM-T jó minőségben
/(e dye»*>\'/ijt!/ésife/Jc/c/cÁ
SINGER VARRÓGÉP
m * s zvéruvrARSA^Ác
FIÓKÜZLETE: !
NAGYKANIZSA, FŐ-UT I. |
Mlodeo CITROEN Wi
Sun* típusokhoz Fiak pneumaUk
HA8T JÓZSEF MpsLMrfasj il 3t.
Teltfon l ni-tf,
Irodaáthelyués 1
Fonciére BfcMtó
Nagykanizsai FőOgynOkség?
irodáját
a nagykanizsai MaÉpW
épBletébe Csengery ut 1. szám I. emelet
helyezte ál.
Hői szalmakalapokból
nagy raktár. Legújabb formáinkra átalakításokat vállalunk.
600 dfb bel él külföldi
férfi kalapok
raktáron.
Sxalag, IfatH*. |7*aifÉ1y«l, ualmabortnik atadáaa
GYEIEI ÉS V IDA
his kahfOitm
Alsótemptommal ízemben.
Ragályos
betegségek
ellen a legjobb védekezés a
tisztaság.
Viselt felsőruháit idöközönkint tisztíttassa vegyileg a
Rózsagyárban
Ka posvá rott.
Gyüjtötelep:
Kocsis Józsefné
Nagykanizsa, Erzsébet-tér
_____)t39
ZALAI KÖZLÖNY
11
!
Rabitz kampó Rabitz gipsz Rabitz háló
jutányosán, különféle kivitelben
Sartory Oszkár Utóda
cégnél
Király-utea 39. Telefoni 362.
PoMermann-féle
)1
KOLUIYIBUS"
m ü I é p e t
vi:gyil«zta méhviaszból, lelszís s;e iuti méretre sztb /a, korlátlan mennyiség ben, b\' rmely időszakban, gondosan csomagolva, kgkéd 8 pengft naptárban
szállítunk.
Elvállalunk méhviaszt műléppé valiS kiheagerlésre, kívánt méretre szabva, 18 százalék viaszlevonással, vagy 1-40 pengő trunksdij fejében. Kiselejtezed lép\'ö melék (tönköly) és féde ..z jsért ráfizetés nélkül kilóukint
I—20 deka mülépet adunk cserébe
li isizn mtttaeti [IttiM Is nfcpergetrm nagy képes árjegyzék Ingyen I
POLLERMANN PÁL és T™
gánlMilntUa, mlllipkéulU uyirlalepe
Székesfehérvár, Pálya-u. 28. (Vaaut mellett)
Telefonszám : 4—77.
Telefonszám : 4—77.
Weisz Soma Utóda SmSfm
Ajánljai ilsflrtndü márványmozaik lapjait, diszcs cementlapo kat, ku\'gyti\'ük, karmatilyus betoncsövek, hidsk, hófo^ós vbhatlan cetnenizsi delyt, diszes vasbelon rácskeritések, csatomáríst, jíid k JO zitése, aazfaltoziist, legolcsóbban, a legjobb kivitülbín. Elvállal mindenféle mflkő és szobrász munkákat.
Diszes ktvi\'elü síremlékek, kripták tervezése és készítése.
NASH és PACKARD
autók kizárólagos zalamegyei képviseletét átvettük
Mielőtt autót beszerezne, feltétlenül kérjen prospektust és d 1 j t a I u n kocsibemutatást. Hat henger, hétszer csapágyazott főtengely, négy kerékfék, zajtalan motor, hosszú élettartam és olcsó üzemköltség.
Szántó Vilmos és Társai
Telefon 3-22 Nagykanizsa, Deák-tér 2. Telefon 3-22.
Üzletátvétel!
Tiszlelcltcl é tesi cm a n. ér-ce.nu knznnsóget, hogy h Cscii-giry ti 54 s.\'. hlait voll Furmen József féie
vendéglőt
a mti nappt.l átvettem. Szívcb páitlogáut kér
,;a Anek József
vendéglős
DUKASZ febenc
épllle fa 6i d^sikakereskedése Magyar-utca 108.
Léc, stukaturnád, tetőpala,
Hajópallógyártás és eladás
Furnér és enyvezett lemez
Asztalosárugyár
Kész ajtók és ablakok
állandóan r. ktáron.
Te tafota ■ 290.
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gő/monó, vegytlsztltó, ruhafestő
Gjít: lupdi-i. I!. Cyljliltlír Kaiintiy i. L
Vállal mindennemű ruhafestést, vegy tisztítást, gőzmosást uiéisékdt áron. Elismerten elsőrendű munka. Hófehér, tükörfényes gallértigstltái. Pilssérozás 437 Oottvrérozás.
Németországi ffizelék ás viráa magvak Gazdasági vetőmagvak I
Műtrágyák i
ásványi szupeifoanMt. kállaii, chileisalétrom, mésznitrogén, kénsavas ammóniák, Slriua niWénytápsó, etb.
Madáralaság
(kendermag, hámozott iab, fénymag, édea repce, kerekrépa, napraforgó, t1km.igstb.) Szemestengcn (nagy és apróazcmU), /ab,
, napraforgó, llkiiug stb.)
árpa, köles, buxa, tengerldara, stb.
Gyümölcsfa és szölö
védelmi szerek, oaáiátó szerek
„Fut or"
szénsavas takarmánymész Kicsinyben és nagyban kaphatók:
OBSZÁQ JÓZSEF magkemkeátsákH
Na.\'.ylíunl/sa, Erzsébet-tér 10.
A blrósig mellett. kji Telelőn: 130.
FIOYELEMI
Tennlslabdálnk árai:
Sporting 1937. tucat|a......P 20-—
Spaldlng fél tucat...... . IG-SO
Dunlop léi . ...... , 17"—
Schlaienger Stichles tucatja . 34\'— Olimplc varróit , . 28"—
Semperit , , . 33\'—
Tenntsclpők :
Fleet-Foot Wimbledon, amerikai nyersgummi talppal nói nagyság I\' lt\'—
féiflnagyság l> 12 — TenlsDtök nagy választékban 20 pen-gótfll felteié, kaphatók
FISCHEL FÜLÖP FIAI nál
Nagykanizsa.
Győződjék meg róla személyesen, hogy minden szobabútornál 1-től 4 millió K.-t takarit meg, ha bútorait a Dunántul legnagyobb áruházaiban vásárolja. :: Példátlan nagy választék, garantált elsőrangú minőség, állandóan a legújabb divat után igazodó modern és izéses kivitele.
Ezenfciuül minőén
részletfizetés esetén is készpénzárban számítunk és díjmentesen szállítunk bármilyen állomásra! 4 tői 16 hónapig terjedő fizetési kedvezményt nyujtunk — Látogasson meg bennünket és győződjék meg róla saját, jól felfogott érdekében.
KOPSTEIN
bútoráruházai
SZOMBATHELY és SOPRON
Kőszegi-utca 5. (üzlet az udvarban). Várkerület 62.
Telefon 426. \\ Telefon 339.
1887-BEN. W
ML évfolyam, 126 náa
Mkgylwnhtts, itsj. június 5, kedd
lm 14
fillér
POLITIKAI NAPILAP
Sierkeaztőség ta klackUilvtUl: Fö-ul 5. szim. Keszthelyi Hókkiadóhlvatal Kossuth Lajoa-u. 32.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Blöflzetésl iia : egy hóra I pengő 40 fillér
A hét második felében tárgyalják Genfben a magyar-román optánspert
Megkezdődött a népszövetség 50-ik ülésszaka — Chamberlain közvetlen tárgyalást fog javasolni Magyarország és Románia között — A szentgotthárdi ügyben valószínűleg csütörtökön döntenek
Franciaország és Anglia a magyar követelések
mellett
Uent, Junlus 2 (Éjszakai rddiójelentés) Ma délelölt a népszövetség megkezdte 50. ülésszakát. Több fontos kérdés, mint az optántper ét a lengyeh-lltván ügy megtárgyalást a hét második felére kerül. Románia indítványára a mai ülés elhatározta, hogy a legközelebbi ülés napirendjére felveszik a biztonsági kérdés tdrgyaldsdt. Holnap vslószlnüleg titkos Ölést is tart a tanács.
A szentgotthárdi ügyben kiküldőit tsakértök jelentésének szerdai meghallgatása ulán valószínűleg csütörtökön már ebben a kérdésben dönt a tanács. A szerdai tárgyalásra megbivást kapott a kisantant is. Magyarországot Tánczos altábornagy képviseli.
N«gy érdeklődés az optánsper Iránt Oenf, junlus 4. (Éjszakai rádió-Jekniés) Az oplánsper elé nagy érdeklődéssel tekint az egész népszövetségi .udvar". Általában
két vélemény uralkodik. Románia barátai természetesen azt szerelnék, bogy a népszövetség halassza el ezt a kérdést (I). Viszont azok, akik ismerik az optánspert és elfogulatlanok azon vannak, hogy a népszövetség nevezze ki a pólbirót az oplániperben és ezzel véd|e meg ■ döntőbíráskodás eszmé|ét.
A magyar külügyminiszter Oenfbe érkezett.
Genf, junlus 4. Walkó Lajos külügyminiszter tegnap Oenfbe érkezeit. Apponyl Albert gróf megérkezését holnapra várják.
Chamberlain közvetlen tárgyalást fog javasolni
Oer\\f, |unlus 4. A magyar—román agrárvitára vonatkozóan itt általában az a felfogás uralkodik, hogy Chamberlain angol külügyminiszter párisi megbeszélésének eredményeképen azt a megoldást fogja a vitában álló fdekuek ajánlíni, hogy a kérdés eldöntéséit közvetlen tárgyalásokat
kezdjenek. Népszövetségi körökben tarlja magát az a bir is, bogy a tárgyalások megkönnyiiésére ejtnlani fogják a két kormánynak egy pártat lan közvelilö bevonását.
Ujabb katonai szerződés Rí mánia és Lengyelország között
Pdris, juuius 4. Éjszakai rádió-jelentés) A .Petit Journal" ugy értesül, hogy keddre Varséba várják azt a román katonai bizottságot, mely Lengyelország és Románia közölt ujabb katonai szer.\'ődésl készít elő.
Titulescu manőverre készül
Genf, június 4. Laphirek szennt Titulescu, a magyar-román agrárkérdés tárgyalás megnyitása előtt emlékiratot akar a tanácsnak átnyuj tani, amelyben kifejti, hogy miért nem fogadja el Románia a népizö vetségi tanács határozatát. Abban, hogy Tiluletcu az emlékiratot csak az utolsó percben adja be, manővert látnak, amelynek az a célja, hogy a végleges döntést ismét el-halastza.
Franciaország és Anglia a magyar kérdések mellett
London, junius 4. A Daily Herald >zerint az erdélyi optáus-perben Franciaország és Anglia szoros együttműködésben mindent el fognak kö vetni, hogy Romániát a magyar követelesek teljesítésére bírják.
Olaszország bejelentései
Genf, junius 4. Az olasz kormány jegyzék bevétel és közzététel céljából több egyezményt és megállapodási te ijesztett a népszövetséghez, amelyeket a magyar kormánuyal kötött.
Véres fasisztaellenes tüntetés Zürichben
Ztlrlch, junius 4. A tegnapi al-koimányünnepet az olasz és svájci kommunisták fasisztaellenes tüntetésekre használták fel. Körmenetet rendeztek a városhan, léplen-nyomon azt kiáltották: Vesszen Mussolini! Amikor a rendőtsíg utjukat állotta, fegyverrel támadták míg a rendőrséget, sót a katonai ciaptftal is szembeszállónak. Egy svAJcI katona kétszurásiól súlyosan megsebesült.
Egy japán szikratávíró felfogta Nobile S. 0. S. vészjelét?
Ez lenne az első életjel két hét óta — Az expedíciók megkezdik mentömunkájukat
London, junlus 4
Egy japán silkraláviróállomás állítólag felfogta Nobile vésijelét, amely két hét óta az eleő életjel. A távírász nehezen kibetűzhető jegyekből biztosan csak az S. 0. S. ét az észak-sarki olasz expedíció Jelzését tudta kivenni. Szakértők azt következtetik, hotjy az l\'ália a tartalék rádióké szülékkel próbált a világnak rádiójelt adni magáról.
Klngsbay, junim 4 (Éjszakai rddiójelentés) A .Braganra" gőzös ma délután megérkezett- Teerlegenhofba és Sora kapitányt partra telte három alpesi vadásszal, akik megkezdik a sziget átkutatását. Északkeleti irányban fognak előrehaladni, minthogy ptdig a jé? több helyen már olvad,
lehető lesz a mentőexptdlciónak északibb vidékre jutni. A .Hobby" gőzös is megértezett Kingsbsyba és felvette a Citta di Milánó ott levő kapitányát.
Milánó, junius 4. (Éjszakai rádió-jelentés) A Nobile felkutatására ki-küldendő repülőgép már ma este készen fog állani. Moit még a különleges műszereket és 35 ejtőernyőt raknak a fedélzetre. Az ejtőernyőkkel etr.b;reket és ciomagokat juttatnak földre. Madelana őrnagy, az expedíció vezető|e ma érkezett MHanófc*. A másik tiküldendő pilótát tsoit nevezi ki a légügyi miniszter. Milánó városa 100.000 lirát adott a célra, hogy N ibilét felkutatják.
Csang-CsoLin vonata alatt felrobbantották a vasúti hidat
Csang Cso-LIn megsebesült — Vonatának négy kocsija ■ mélységbe zuhant — Tűzharc a japán hldőrség és a támadók kőzött
Sanghaj, junius 4
(Éjszakai rddiójelentés) Caang-Cto-LIn tábornok vona ára, mikor az Mukdenben egy hid alatt áthaladt, 2 bombát dobtak. Több vasúti kccsi megrongálódott. Egy Jelentés szerint Csang Cso-LIn arcán szenvedett könuyebb sérülést. A merénylet után sietve autójába ült és főhadiszállására hajtatott. Több letar-
tóztatás történt. Egy japán jelentés ugy tudja, hogy a bombamerénylet hátterében az orotz tzovjet áll. Legutolsó jelentések szerint a vonat négy kocii|a a mélységbe zuhant. Csang Cso-Lin kíséretéből több ember meghalt és megsebesült. A merénylők és a japán hldőrség között tűzharcra került a tor. A japánok vitszaverték a támadókat.
Jugoszlávia nem ratifikálja Olaszországgal kötött egyezményeit
A külügyminisztert gondolkodóba ejtették az olaszellenes tüntetések
Belgrád, junius 1
Kritikus fordulat állott be a net-tunói egyezmény ratiflkálás&bak ügyében. Marlnkovlcs külügyminisztert gondolkodásra késztette az egész or-Bzágbun észlelhető felháborodás, vaj-Ion a nettunói egyezményeket ratifikálás végeit előterjessze-e a szkup-sllnának. Még nem döntött végleg, de tény, hogy a nettunói konvendó-kat még mindig nem nyújtotta be aláírásra a királynak.
A Vreme azt Írja, hogy az idegen kotmányok tanácsai, melyek mérsékletre intetlék a jugoszláv kormányt, nagy felháborodást keltetlek a délszláv közvéleményben. Jugoszlávia elfogadták a magyar kormány mégolyan mérsékletet iunusitott Olaszor I bizottalnak javaslatát, hogy a letftö-
szággal szemben, amilyenre a politika történetében még nem volt példa.
A nettunói egyezmény ratifikálásával Jugoszlávia azt akarja bebizonyítani, hogy a megértést keresi Olaszországgal, holott ez a ratifikálás nem szünteti meg a Viszályt, melynek főoka O\'aszország albániai poliiikájában rejlik.
A legközelebbi iparvédelmi kongresszust Budapesten tartják meg
Róma, junius 4. Az ipari |og védelmére összeülő uj nemzetközi konferencia ezévl ülésén egyhangúan
£ALAl KCELÖNT
ttelebbl kongresszusi jövő évben Bu-dapcs\'en tartsák meg. Ezután Bela-tini Arthur felsőházi tpgot a |övő évi kongrettzus végrthijtó bizollsí-gánakíelnökévé választották meg.


A pénzflgyminiszter beszámolt Bethlennek genfi aljáról
A Ház szünete előtt tárgyalják az OFB ügyét
Budapest, junius Bud János pénzügyminiszter vissza tért külföldi útjáról a fővárosba és ma már átvette hivatalának vezetésével. A pénzügyminiszter még ma tájékoztatta gróf Bethlen István miniszterelnököt genfi nem hivatalos tárgyalásairól. Bethlen István gróf miniszterelnök ma délben hivatalában beható tanácskozást folytatott Pesthy Pál igazságüyyminiszterrel és Ángyán Béla igazságügyi államtitkárral. A tanácskozás azért vált szük-ségessé, mert a miniszterelnök még a nyári szünet elölt akarja az Országos Földblrtokrendező Bíróság ügyét letárgyaltain!, illetve a képviselőház elé terjeszteni.
A trianoni békeszerződés nyolcadik évfordulója
Trianon revízióját sürgeti a magyar nemzet
Budapest, junius 4 A trianoni békeszerződés aláírásának nyolcadik évfordulóján a TESi nagyválaixtmánya dr. Szontagh Tamás elnöklete alatt ülést tartott, amelyen Eckhardt Tibor dr. a trianoni kérdéssel, a határok revíziójával és a nemzeti kisebbségekkel foglalkozott. Határouti javaslatot nyújtott be, amelyben a TESz tiltakozik az országra kényszeritett békeszerződés ellen ét felhívja a magyar társadalmat, hogy annak megdöntésére a legerősebb küzdelmet indítson és egyben felkéri a magyar kormányt, hogy a trianoni béke revíziója céljából a mostani népszövetségi tanácsi ülésen a szükséges lépéseket megtegye. Amit egyhangulag|elfogadtak. Majd a Szabadság-térre vonultak, ahol a négy Irredenta-szobrot megkoszorúzták.
Az egész országban, városokban, mint a falvakban a magyar nép a gyász jegyében ülte meg az ország-csonkitás évfordulójnl. Az iskoláiban mindenütt rámutattak a szomorú nap jelentőségére.
\'I * <**l \' II * I P~l"l ■ W 11 I.
Az oláh kormány njabb támadása a magyar iskolák ellen
Kolozsvár, junius 4 Anghelescu közoktatásügyi mi.aisz-ter két nap alatt 13 kisebbségi iskolát fosztott meg nyilvánosságától. A miniszter értesítette ezeket az Intézeteket, hogy az évvégl vizsgálatokat a növendékek már csak valamelyik állami népiskola tanári bizottsága előtt tehetik le.
Virágdiszes babakorzó, magyarruhás leánykák, pöttömnyi magyarok, mamák és csecsemők felvonulása a „Stefánia" vasárnapi gyermeknapján
1828 |nnlm 5
Nagykanizsa, junius 4 Heteken át való gondos előkészítés és megrendezés után tartotta meg vasárnap .Gyermeknap" ját a Stefánia Szövetség nagykanizsai fiókja. Már félő volt, hogy az előző évek szerint az idén is megbiusitja a kedvezőtlen időjárás a Oyermeknep megtartását, azonban a Gondviselés mégis megkönyörült a Stefánia védencein és oly pompás nyári napot adoti, telve melegséggel és napsugárral, hogy ennél Jobbat kívánni sem lehe lelt. — A különböző Jótékony E^y letek hölgyei már a reggeli órákban megkezdték az urna éB pertelgyüj-tést a város legkülönbözőbb forgalmas helyein és fáradságukat — a nehéz gazdasági viszonyok dacára — elég szép siker koronázta. A pompás idő él a térzene megtette hatását, a korzó telve volt díszes közönséggel ét a gyüjlő hölgyek igyekeztek is ezt a kedvező helyzetet a Stefánia emberbaráti céljaira szeretetreméltó kedvességgel kamatoztatni.
Éi mig a közönség a város legkülönbözőbb helyein filléreivel hozzájárult a Stefánia nagy akciójához, addig a rendelőintézet helyiségeiben és udvarán gyülekeztek a sok gyermekek, a mamák a feldiszilett, virágos (yermekkociikkal, csecsemőikkel, slb. Iit is dr. Krdtky litván fJJegyző neje, dr. Wínkler Ernő főrabbi, elnök, Horváth Kató fövédőnő rendezkedtek és sorozták be programszerűen rendekbe a felvonuló bájos sereget.
A térzene már nagyban folytatta pillogó, tüzes játékát, amikor a Stefánia Király-utcai székházából megindult a szemet gyönyörködtető, hotz-szu menet.
Elöl egy pompás magyar-rubába öltözött pöttömnyi lovas bandérista, majd utána ünnepélyesen a mamák, szebbnél-szebb virágokkal, feldíszített gyermek-kocsikkal, benne a legdrágább kinccsel: gyermekeikkel. — Majd a ciecsemök serege, akiket karjukon cipelt és szivéhez tarloti a tok édesanya. Kedves kép volt a Stefánia apró védenceinek sora. Majd a kiskanizsal tok-sok magyar rubás leányka, akiket autóbuszon szállítottak be .a városba". Ennivalóan bájosak voltak köztük a magyar menyecskének öltözött apió, pici leánykák. Ezután az óvódák sok száz kis magyarjai vonultak fel óvónőikkel ezer és ezer ember sorfala között. A hosszú menetet nemzeti rubás kerékpáros leányka zárta be.
A felvonulás egészen a felsőtemplomig történt, ahol átfordullak a másik uldaira és a városliéza irányában isméi visszatértek a legnagyobb rendben a Stefánia intézetéhez, abonnsn példásan szétoszlottak.
A babakotzó és gyermekfelvonulás tehát pompásan sikerült. Hisszük,
j hogy sikerült felkelteni széles réte gcfcnek is a figyelmét és érdeklődését a Stefánia Stövelség és emberbaráti működése Iránt, akik eddig bármilyen okból is távol tartották magukat eddig — és akkor a vasárnapi Qyermeknap elérte kellős célját.
Nagy elismerés és mélységes bála illeti dr. Krdtky litvánaé polgármet-terbelyettct- főj ;gyzö nejét, Wlnkler Ernő dr. főrabbi, ügyvezető elnököt, dr. Kaufman Lajos városi lanáctost, Horváth Kató védőnőt és Béres Ji-not tanilól, akik fáradhatatlan lelket munkájukkal lehetővé tették a Gyermeknap megtartását. Azonban őszinte köszönet és hála illeti azon egyesületek nemrslelkü hölgyeit, akik a gyűjtés fáradságos munkájtt végez ték.
Kedves epizódja volt a városháza elölt! gyüjtöurnának a 6 éves Kap-ronczal Sanyi cimbalomjátéka, aki kis cimbalmán végzell jtlékával hatalmas embercsoportot csődített az urnához. A kii cimbalmost, aki egy hét gyermeket tzegény cialád legkisebb gyermeke, Rosenfeld Józtefné Izr. Nőegylet elnöknő elhelyezte.
A Gyermeknap gyűj\'ésének eredménye 784 pengő 71 fillér. Csoportosítva a gyüjlök szerint: Keresztény Jótékony Nőegylet 164 76 Szociális Misszió és Leányclub 99-63, Keresztény Tisztviselőnők 90 78, Relormá-lut ét Evangelikut Nőegylet közöt gyüjlése 90 17, József klr. Herceg Szanatórium Egyesület 88 0l,Vatuli tisztviselők családtagjai 85 47, Izr. Jótékony Nőegylet és hr. Leányegylet közös gyüjlése 67 16, Evangelikut Nőegylet templomi gyüjlése 39 62, Kiskanizsal gyűjtés 30 20, Kereskedelmi alkalmazottak juniálita 11 10, Izr. Leányegylet gyűjtése a sporttelepen 9 24, Síinház gyüjlése 541, Arany János-utcai óvóda gyüjése 3 — egy bélyeg —-16 P., vagyit 784 pengő 71 fillér.
Vegyenek Állami sorsjegyei,
inert az Állami sorsjáték jövedelme a Népjóléti Ministeriumnak engedtetik át közhasznú és |ótékony intézmények támogatására. Főnyeremény
pengő 30.000 készpéu Jubileumi nyeremény: 15.000 peppO
azután 10.000 P. 5.000 P, \'2500 P,
2000 P, 1000 P. slb. Oa.xe.an 14001 nyaramén)
tehát ugy a nyeremények összege, mint a szám lényegesen felemellelelt.
Egv sorsjegy ára csak 2.— pengő Fél sorsjegy ára csak I.— pengő
Húzás okvetlen junius hó O-én. Egy sorsjeggyel 2 nyeremény is nyerhető.
Kapható minden bank- éi soisjáték-Uzletben. dohány tőzsdében, postahivatalokban és a Székesfővárosi m.kir. Pénzllgyigazgatóságnál Budapest, V., Szalay-ulca 10-14. szám. Telelőn: Teréz 115-41, Lipót U24-22.
Dr. Almássy Gynla klr. törvényszéki biró — a Katolikus Férfiliga elnöke
A Férfiliga ellő köigrfiléie - Meg-emlékeiéi Proháizka Ottokárról ét dr Hegedűs Györgyről — Katollku juniális a Polgári Egylet kertjében
Nagykanizsa, Junuis 4
A már több év óta eredményeten mfitödő ntgykaniztai Katolikus Férfi-liga izomba! ette tartotta ellő évi közgyflléiét a plébánia kongregációi termébén Mátés P. Hllár plébánot, a Liga igazgatójának elnöklete alatt.
P. Hllár elnöki megnyitójában a pünkösdi lélekre ét ezzel kapcsolatban a Férfiliga missziót munkájára mutatott rá.
Dr. Réffy Andor a válatztmány működéséről szóló, irodalmilag kidolgozott jelenlétét olvaita fel. A Liga 1924. év októberétől a mai napig, minő tevékenytéget fejlett ki, hogyan möködötf, miben veti rétzt. Melegen megemlékezett a magyar katolicizmus világviszonylatban it hatalmatan kimagasló, elhunyt vezéréről : Prohdszka Ottokár püspökről, aki a Liga megbiváaára előadátt tartott Nagykanizsán. Kegyeletlel adózóit a tragikusan elhunyt dr. Hegedűs Oyörgy országgyűlési képviselő emlékének, aki mindéikor szóval ét leltei hű léget fia voll egyházinak ét tevékeny tagja a Ligának.
Gráf I. ezután beterjesztette a a pénztár1 jelenléti ét zártzámidá-soka\', majd a tisztikar megválasztására kerüli sor.
Az ldeiglenet választmányt véglegesítették. P. Mátés Hilár plébános, egyházi igazgató mellé óriási lelke-sedéisel, egyhangúlag, közfelkiáltással világi elnökké dr. Almássy Gyula klr. törvényszéki biról választották.
Az indítványok során a katolikus juniálit megtartását most már visz-zzavonhatatlanul junius 17-ben állapították meg és pedig a célszerűséget szem előli tartva, a Polgári Egylet kerthelyiségében, ugy, hogy kedvezőtlen Idő esetén az öttzet emeleti termekben lehetsen folytatni. A katolikus juniálisra az öttzet katolikus szervezetek és egyesületek hölgyei külön sátrakkal vesznek részt, A teljes programot most fogják kidolgozni.
Dr. Almássy Oyula ezután elfoglalta elnöki székét és lendületes beszédben kifejtette a Liga programját.
^WWWWVWWWWWWVNA*
Borzalmas gyilkosság áldozata egy nagykátai asszony
Nagykáta, junius 4. Nigykála balárában vasárnap délután a felismerhetetlenségig összeszurkálva holtan találták Agondcs Sándorné 28 évet asszonyi, egy nagykátai gazda feleségét. A csendőrség megindította a nyomozást ét a gyanú az attzony sógorára, Maró Menyhért 29 évet földmivesre irányult, aki haragos viszonyban volt a megholttal. Marót csak hosszabb kutatás után sikerült a csendőröknek megtalálni, sOt amikor megbilincselve a kocsira tették, leugrott ét menekülni próbált — Annak ellenére, hogy véres Inget találtak rajta,ártatlanságát hangoztatta
1928. [tinim 5
ZALAI KÖZLÖNY
A Kereskedelmi Alkalmazottak jnniálisa
Nagykanizsa, juniui 4
A Keteskedelml Alkalmaz.,itak Szövetségének nagykanizsai cioporlj • vasárnap rendezie meg nagy siker rel hagyományos juniilisát, n ely a csoport vezelőségén:k mintaszerű rendeléséről, mindenre kiterjedő fi-gyelmességéröl lett iimélelten tanúságot. A rendezőség mirden egyes tagja igen szép munkát végzett a juniális kőről és megteltek mindent, hogy a közönség számára kedvessé tegyék a verőfényes juniusl vasárnapol. Annál nagyobb volt a feladatuk a fáradhatatlanul buzgőlko dóknak, mivel vasárnap annyi más társadalmi esemény csalogatta sok leié a közönsége\', hogy az emberek azt sem tudták, hová menjenek.
Vasárnap délután fél 3 órától kezdve a taxik és autóbuszok gyors-fordulói mutatták, hogy sok százan mennek kl Lizinakra, ihol feldiszi tett sátrak, sokfilc látványosság várta az érkezőket. Egy két óra leforgása alalt már ziibongó jókedv töltötte be a lazsnakl park öreg fáinak lombsátorát és megkezdődött a vidám junlálUozás. A szerencsesdtor csak ugy on\'otla a kedves megepelése-ket a szerenctés nyerőknek, akik között élénk derültséget kellett ha például: egy fiatalember uői konyha szerszámot, vagy rgy őszes családapa gyerekfütyfllöt nyert. Ugyanígy nagy sikere volt a karikadobásnak, célbalövésnek, zsákbafutásnak, mely nek első diját egy kisgyermek nyerte. Akkora ztákot húztak rá, hogy könnyű szerrel „megszökölt" tártai tlől. A népkonyha jóizü falatjait peicek alatt azélkíipkodták és jó u\'at csinállak a friss söröknek és bo\'ok-nak. A futballbiveit elégítette ki a 1I es büntetőrugás. A tréfás Jialá-stul zavarosából is minden értékes tárgyat kiszedlek a törekvők, akik a dárdadOfés, bögretörés tudomá íyában is gondoskodtak arró\', hogy a ló-kedvben minél nagyobb hossz legyen. Természetesen mindczalatl a világ-posta szép levélhordói szorgalmasan végezték kötelességüket és ered ménnyel, mert a díjazásoknál igen értékes tárgyakat nyerhettek. Első lett: Offenbeck Terike, II. Stern I us, III. Farkas Ilonka. A szépségversenyben a njgydi|at: KosztoUtz Ilus vitie e\', második lett: Kreft Anni, harmadik: Farkas Ilonka.
Mindezek tetejébe következett Torma Tóni szívvel-lélekkel húzott nótáira
a lánc, mely éjiélig tartotta együt a mulatozóUi.
A rendezőség n-gymeiü munkájának az adja meg a legmélyebb
tartalmit, hogy s tiszta jövedelem,
mely r ég szép összeg, az állát nélküli ke-eskedelmi alkalmazottak nehéz nipjai! enyhi l. (-)
Egy kanizsai háztulajdonos és feleségének borzalmas autókatasztrófája
Az asszony a gépkocsi alá került, amely halálraroncsolta, a férj súlyos sérüléseket szenvedett
Sümegi József és feleségének tragédiája útban Budapestrfil Nagykanizsára
A szerencsétlenség ügyéi) :n még szombat délután megejtették a hivatalos vizsgálaiot, mely megállapította, hogy
csak az autót vezető Sümegi j okozhatta a szerencsétlenségei. ö maga a kórházban történt kihallgatása alkalmával ugy adta elő, hogy nagyon fáradt volt és nem rendelkezett azzal az erővel, amit egy au\'ó vezetése megkíván.
A viisgálHt a hullaszemle során az asszony ölél>:n ételmaradékot fedezett fel, amiből arra következtetnek, hogy menetközben ebédeltek Sümegiék.
A pákozdi csendőrség és a székesfehérvári rendőrség szigorú nyomozást folytat te, hogy megállapítsa, kinek a gondatlansága okozta a halálos szerencsétlenséget.
— Fővárosba utazó olvasóinknak páratlan kedvezményt nyújt a Keleti pályaudvarral szemben levő, elsőrangú Park-Szálloda, amennyiben a szobák árából 20 százalék, az éttermi árakból 10 százalék engedményt ad a Zalai Közlöny kiadóhivatalában beszerezhető előfizetési igazolvány felmutatása ellenében. Egyben felhívjuk a Park-Szállodának lapunk más helyén olvasható hirdetésére figyelmét
Székesfehérvár, junius 4 (Saját tudósítónk telefonjelentése) Borzalmas autószerencsétlenség történt szombaton délu\'án 3 órakor a fe|érmegyei Pakoid község mellett, mely a kanizsaiakai annyiban érdekli közeírő1, mivel a szerencsétlenség szereplői, illetve a halálos áldozat is egy illeni házluUjdonos: Sümegi József felesége.
Sümegi József szombat délután Indult el sa|át autóján Budapestről, hogy Nagykanizsára jöjjön. Miga vezette a gépk.rcsil, mig felesége mellelte foglalt helyet balról, a soffőr prdig há\'al a kocsiban ült.
Hiiom óra tá|bsn érlek a Székesfehérvártól níhány kilométernyire fekvő Pákozd községbe, melyen ál-halp.dtak. Alig érlek át a falun, az autó egy fahídon átrobogva nekirohant tel/es sebességgel egy útszéli vastagtörzsl! eperjának és az árokba fordult
A soffőr a kocsi hátsó részéből hatalmas Ívben esett kl, az asszony azonban a gép első részének roncsai alá került és oly súlyosan meg sérült, hogy a helyszínen, kevéssel, a szerencsétlenség után meghalt. Sümegi is súlyos sérüléseket szenvedve maradt vérében az autó rr ellett.
A f.iluból siettek elsősorban a szeuiKsé\'lenaég áldoiataínak segítségére, azonban
a körorvos Sümegi fózsefnénál csak a beállott hutáit konstatálhatta.
Mint megállapí\'otta, kilenc bordája törött el és sulyoi belső sérülések okozlák a 43 éves asszony halálát. Sümegi József ku\'cscsont törést szenvedett, amivel a székesfehérváii Szent Oyörgy kórházba szállították.
A soffőinek csodálaiosképen jelentéktelen zuzódáson kivül cemmi baja nem töriént. Ai au>ó eleje teljesen tönkrement.
ÉMR.I.
nagykanizsai fiókja
Sugár-ut 4. Telefon 338.
Bármely bel- vagy külföldi áru- vagy értéktőzsdéről a lehető leggyorsabban, telefonon, táviratilag, vagy Írásban, helyben vagy vidékre jelentést ad.
Érdeklődni lehet a fenti címnél.
Szervezett bicikli tolvajbanda működik a Dunántúlon
Kanizsán is voltak kerékpár-opósok — Nagy apparátussal üldözi a rendőrség a vakmerő tolvajokat ,
Nagyltanlzaa, junlus I
A nagykanizsai rendőrkapitányságra naponta érkeznek körözvények, melyekben egy szervezeit bicikli tol-va|bandáról van szó. Ez a banda a Dunánlul va\'amennyi városát végig-lopkodta, de még nem sikerült nyomukra jutni.
Legutóbb Nagykanizsán működtek a tolvajok és egy lopott kerékpárral már nyomuk veszett.
Cslncsa Ferenc a károsult, aki a minap este a Deák-téren a Kálo-vícs borbélyüzlet elölt hagyta őrizetlenül kerékpárját. Mire dolgát végezte, meglepetve látta, hogy a fához támasztott kerék pírját ismeretlen lettes ellopta.
Feljelentést tett a rendőrségen, mely miután a Dunántulon garázdálkodó tolvajbandát sejti tettesekként, nagy apparátussal indította meg a nyomozást.
A rendőrség ezúton is figyelmezteti a közönséget, hogy kerékpárját ne hagy)* őrizetlenül az utcán.
Borzalmas családirtás Kaposváron
Egy kisgazda agyonlőtte feleségét, kisfiát és önmagát
Kaposvár, Junius t
(Saját tudósítónktól) Borzalmas csa-Iftdírlás tartja Izgalomban Kaposvár lakosságát. Egy nem is olyan régen igen jómódú kisgazda: Kolanecz József régi családi visrálykodásból kifolyólag lelöite feleségét, gyermekét és aztán önmagával végzett.
Kolanecz 31 éves. Jómódjából kiforgatta a szesz és igy törtéül, hogy sok házsártoskodását a felesége sem volt hajlandó türnl és különválva élt lóié hat éves gyermekével. Szülei lakásán élt a fiatalasszony és hallani sem akart urától, aki legutóbb megfenyegette, ha nem tér vissza hozzá, megöli.
Tettél vasárnap reggel végre is ha|tót!a. Amikor felesége fiacskájával szüleinek hizából kijött, a lesbea álló férj hozzáugrott és három re-volverlövéssel leieritette, úgyszintén az anyja szoknyájába kapaszkodó gyermekét. Mindkettő holtan terült el a földön. Kolanecz ezután elmenekült. Amikor a rendőrök később üldözőbe vették, föbí lőtte magát.
Nyári olcsóságokat
siessen vásárolni, mig a készlet tart
Singéi* József és Társa
cégnél.

NAPIHÍREK
— Kormányzói elismerés Kol-benschlag Béla ny. főispánnak. A kormányzó megengedte, bogy Kolbenschlag Bíla Zalavármegye ny. főispánjának, nemzeti szempontból igen értékes szolgálataiért legfelsőbb elismerése tudtul adassék.
— Primlcia. Markó József Marcell ferences-szerzetes, skit junius I7-én szentelnek áldozópappá, junius 24 én tartja első szentmiséjét Tapoiczán.
— Az OMKE évi közgyűlése. Az Országos Magyar Kereskedelmi EgyesQlés nigyktnizssl kerülete junius hó 10-én délelőtt 11 órakor a városháza közgyűlési t-rmében rendes évi közgyűlést tsrt. A közgyűlés tárgysorozata: 1. elnöki megnyitó. 2. Titkári jelentés 3. Az 1927. évi zárszámadás és az 1928 évi költségelőirányzat jóváhagyása. 4. Tisztikar és választmány választása
3 évre. 5. Ntlánl indítványok. (A gyűlésen csak azon Indítványok tárgyalhatók, melyek Írásban 2 nappal a gyűlés elölt beoyu|Httak.)
— Temetés. Hélfőn délután hat órakor helyezték örök nyugalomra a kath. temetőben Berghof/er Oyula betűszedőt, lapunk éveken át volt derék, becsületes munkását. Az ulolsó végtlsztesséeen nagyszámú közönség jelent meg. Többen a Dílzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat igazgatósági tagjai közül. Képviselve volt a Zalai Közlöny rzerkesztősége és kiadóhivatala. Teljes számban vettek részt a nagykanizsai nyomdai munkások és segédszemélyzet slb. A beszen-telés után a Munkásdalárda néhány szlvszomoriló gyászdallal búcsúzott a munkáslestvérlől, akinek tetemét családja és az ismerősök mély fájdalma között leeng\'dtík a sirba.
— A nagykanizsai Ipariskolai Énekkar zászlószentelése. A nagykanizsai Ipariskolai Énekkar vasárnap délelőtt tartotta meg zászlósien-telését. Az egyesületek, testületek zászlóik alatt vonultak fel, majd kocsin es autón a fővédnökök. A felvonulás festői szépségű volt és nagy gonddal megrendezett. Virágdiszes kocsin « zászlóanya: Poredus An-talné is Bazsó József ipartestületi elnOk. A plébánia templomban ünnepi istentisztelet volt. Majd a Cink-tóriumban történt a zászló szentelése, melyet dr. Vargha Teodoricb ferericestanár végzeit, aki ünnepi beszédet mondott a zászló jelentőségéről. Majd következett a zászlöszö-gek beverése. Este a Polgári Egyletben az Énekkar hangversenyt ren-drateK
üvegezés, klttclés, képkerete
olcsón fámnál, Király u. 10.
A nagyradai korcsmáros
Nagykanizsa, Junius 4 Kun János nagyradii korcsmáros beleim feküdt ágyában, amikor hi-rfll hozták neki, hogy fivérét: Tálos Kálmánt ugy megverték, hogy az eszméletlenül fekszik a mezőn.
Kun János, aki egyébként is neurasz-ténlís ember —■ felugrott betegágyából, magára kapta ruháit és egy karót magához véve kiment a mezőre, ahol lábatörötten, véresre veivi fakadt fivére, aki magáhoztérve elpanaszolta neki, hogy apósa, Hompö József látta el ugy a baját.
Kunt az eset rendkívül felingerelte, Rögtön átment ez uradalmi udvarbr, ahol Hompó tartózkodott, hogy em-berlelen8égéért felelősségre vonja. km Hompó ö eá is vasvillával támadt. Az udvarban levő gizdaiági alkalmazottak látva, hogy itt mi készül — átnyiiláboliák Kun korcsmá-> rost, hogy az udvarból kivigyék, de
— A klskanlzsal tornavlzsga és sportünnepély részletes beszámolóját a mai anyagtorlódás miatt holnapi számunkban közöljük.
— Telefon nélkül egy egész városrész. Héilón délelőtt tiz óra körűi kellemetlen meglepetésben részesültek azok a telefonelőfizetők, akik számol kérlek a központtól. A máskor mindig jdenlkező központ ezúttal nem reagált a hívásra, de a telefonkészülék is teljesen .sűkel" volt, ami bizonyilolta, hogy nem a közpon ban van a hiba. Ulána jár-tuak a dolognak és megtudtuk a posta vezetőségétől szerzeit ér tesíi lésből, hogy a ceatomázási munkálatok közben ma reggel a mun kások súlyos vigyázatlansága következtében elvágták a telefonkábelt, melynek folytán egy egész városrész kiesett a telefonközponttal valóérlnt-kezéiből. Természetesen megígérték a poslán, hogy a lehelő legrövidebb időn belül helyreállítják a kábeil, ami azonban, mivel a szakmérnökök Budapestről csak holnap, kedden érkeznek meg, előreláihatólag szerdáig is eltart. Addig a posta ezulon is kéri b telefonelőfizetők szives el nézését.
= Schwarcz Dezső harlsrjyál a legjobbak.
— Hlrtclqn halál. — Németh üyörgyné >zülekstt Panger llojw 51 éves gelsei születésű, kanizsai nsz-szony szivszélhüdisben birlc en meghat. A kir. ügyészség megadta a temetési engedélyt.
— Két 10-15 éves leánykát fogadok nyaralásra, német vidékre, személyes felügyelet alall, olcsón. Dlewock Júlia.
ügye a <5rwényazék előtt
Kun ingerül! állapotában igyekezett m»gát kiszabadítani, msjd zsebébe nyúlt és revolverét elővéve löbbfzöi t pósára lőtt.
A golyók bzerencsésen célt tévesztettek, Hompó sértetlen maradi, de Kun korcsmároi ellen erős fellndu Idsban keletkezett és rögtön végre Is hajlott szándékos emberölés bűntettének ki\'érlete miall indult meg az eljárás.
A törvényszéki főtárgyaláson Kun azzr.l védekezett, hogy csupán Ijesz lésből lőtt apósára, anélkül, hogy öt mrgölni íkarta volna.
Dr. Welsz La|os /édelme ulán a biróság figyelembe véve a sok nyomós enyhítő köiülméuyt, az uj bün-teiőnovella értelmében Kun Jinost 300 peni;ő pénzbünlelésre és az összes költségek megfizetésére ilélte.
Az ilélet jogeiőa.
— Kanizsai tanltógyülés. A Zalamegyei Általános Tanítótestület Nagykanizsai járásköre hé.főn délelőtt tartotta meg rendrs évi (fennállása óla 55-ik) közgyűlését Ptander Boldizsár elnöklete alatt. Közgyűlés elölt Veni Sancte és szent mise volt a plébánia templombnn, melyei P. Adorján ferencesatya tartott. Plander elnök lendületes elnöki megnyitójáéban utalt a lanitóság nemzeti munkájára, mely tanítóság érzésben, gondolkodásban és munkájában mindenkor magyar volt. A magyar tanító csak hidat ver a kuliurának — mondja öt magát azonban csak botorkálni engedik rajta. — óvdry Ferenc a Járáskör műit évi működését ismer-telte. Szabó Islvánné „Az ovoda mint a szülői ház éB az iskola közötti ka pics" — cimen tartott értékes felolvasást. Hochholzer József bajcsal igazgaló a kézimunkaUnitás fontosságáról tartott előadást. A jövő évi közgyűlés helyéül ismét Nagykanizsát jelölték kl. A közgyűlésen nagyszámban jelentek meg a vidéki tanítóság, a papság, slb. — Délben a Koronában társasebéd volt.
— Tömeges kanyarómegbetegedések Tapolcán. Az utóbbi napokban számos kanjarómegbetege-dés fordult elő. Erre való tekintettel az ovodát he.áriák, az elemi iskolákban pedig sürgősen megtartják az évzáró vizsgákat. A In\'óságok minden intézkedést megtettek a betegség tc\'|fdé.iének megakadályozására.
— A Ludovikteok Keszthelyen. Keszthelytől írják: A Ludovika Akadémia növendékd Keszthelyre rándultak ki, ahol a város nevezetességei! megtekintenék.
Lego\'csóbb gyári árakon
uj cikkeket
hozunk forgalomba.
ZSÁKOKAT
minden nagyságban, gabona, liszt, stb részére
Szalmazsák Ponyvaszöveteketimwiii) fiolettazsávolyokat Matraczsávolyokat Szönyegvédö, imten titun
Szűnyeg és Butonzövetgyárak K.T.
ezelőtt
HAAS FÜLÖP ÉS FIAI
Budapest, V., Vörösmarty-tér 1. Budapest, IV., Károly királj-ut 26. Sopron: MrinrtM 123. Szombathely: EmtM kiriljititu 22.
lindazon mérgezési esetek leküzdésénél, melyetet romion élelmi<ze-rek, va\'amint tulsok ivás és doháiy-zái, vagy morfium és kokain élvezete Idéz elö, a természe\'es „Ferenc József keserűvíz használata fontos segédeszközt képez. Hires orvostudományi könyvekben felsorolják azt is, hogy a Ferenc lóuel viz többek közt ólom mérgezésnél meggyógyítja a makacs székrekedést, mely a kinos görcsöknek egyik okozója. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzlelekben.
— Oazdák tanulmányi kirándulása Zalaapátlba. A Zilavár-megyei Oazdasági Egyesület junius 17-én tanulmányi kirándulást rendez Zalaapáliba, ahol délután 5 órakor a bencés apátsági uradalom tehenészetét mutatják be. A bemutatón Náray Andor keszthelyi gazdasági akadémiai tanár szakszerűen Ismerteti a fejelést ellenőrző intézmény gyakorlati eredményéi az uradalomnál elért t\'jdésl mennyiség bemutatásával és meglehet győződni a napi 31-8 és több 20 liter tejet adó tehén ,fejési eredményéről.
= Slnger gépselyem minden\'^ színben kapható. Singer varrógép fióküzlet Fő-ut 1.
— A becsehelyl dalárda erdei mulatsága. A becsehelyi dalárda folyó hó 17-én Keller József igazgató-tanító rendezésében erdei mulatságot tart.
= 1928. Junius 9-én délután 3 órakor lesz a jótékonyoéJn Áilam-soraj\'iték hutása Budapesten a székesfővárosi m. kir. Péaztlgyigazga-tóság épületében V, Szalay-u. 10-14. Telefoa: Teréz 115 41, Lipót 294-22. Még nem késeli el, még vehet sorsjegyet. Egész sorsjegy 2 —, fél sorsjegy 1-— pengő.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávéházában VIII., Baross-tér 1Q.
EALA1 KOÍLÖWT
.........................
NAPIREND
iuniua 5, kedd
KAniat katolikus: Bonifác pk Protesl. BoniUc. Izraelita: Sivan ho 17.
Nap kel reggel 4 óra 05 perckor, nyugszik déluUn 19 (Sra 53 perckor.
Félholtra vert fivérének megbossznlására klngrott betegágyából és revolverrel fékezte meg vasvillával hadakozó apósát
SÍPOS PÚRKŰLTKÁUÉ
1028 {unlm 5.
ZALAI KÖZLÖNY
KÖNYVEI^ LAPOK
Örök szerelem
Ujfalusl László novellái.
Aki könyv-birálattal félig-meddig kötelességszerűig foglalkozik, sokszor lapoz fel egy kötetet egy előlegezett ásitással és azzal az érzéssel, hotry .bárcsak már elolvastam volnál"
Őszintén megvallva Ujfalusi László könyvét is ez az érzés hevertette a redakció asztalán, ahol a mindennap megujuló gyors munka mellett nem jut idő arra, hogy az unalom fékezhesse a munka iramát. Hanem amikor végre nekiszánja magát az ember ennek a könyvnek, akkor egy olyan tiszta levegőjű, szép világ tárul fel előtte, hogy nem igen jut eszébe abbanhagyni az olvasását.
A lélek hétköznapjaiból való Ujfalusi László legtöbb elbeszélése. Kicsi, ág-bogtalan témák kevés meséjén épül fel a legtöbbje. Történeteit nem raffinériával eszeli ki, nincs azokban semmi mesterséges szövö- , getés és mégis érdekesek, mint az emberi élet belső valósága felé nyúló ablakok. Friss, egészséges írások Ujfalusié. Jó szemmel kapja el alakjai fizikai és lelki életének epizódjait és ügyesen adja elénk azokat. Realisztikus megfigyelő ereje, ennek megfigyelő formái a kifejezésben Móricz Zsigmond hatására mutatnak. Finom mnséiböl Krúdy Gyula iskolája Utküzik ki. Természet-rajongása (amiből majdnem minden oldalára jut s ami a könyv legszebb, kimagaslóan szép részeit tölti ki) a vadász-embert árulja el. Van azután Írásaiban sok helyült a háború neu-raszténlás lázából, a háborús, nyűgös, fásult nyomorúság te-ti és lelki zaklatottságából (a vén kopó históriája pl. erős vonalú, kusza, jól látott grafikonja a háboru-tépte idegek vi-tustáncának) Ez a nyugtalanság hajtja sokszor a poéta területeire, ahol a szimbolizmussal kacérkodik. Ez hajtja sokszor a melancholia felé, amikor friss tavaszi színekkel elindul őszinte, lágy, meleg szóval mesét mondani a szerelemről. (Tavaszi séta egy lánnyal, — Királyok a hóban.)
Stílusa nyugodt, szép, tiszta és nagyon gondos. Szavai gazdagon, önként adódón, cikornyátlanul is díszesen ömlenek, különösen ha természeti tájakat fest, amiben igen nagy mester. (Egy helyütt a havon szaladó szánról ezt az impressziót rögzitl le: „A hó szalad két oldalt, mint sebesen folyó folyónak a hulláma, lombtalan fűzfák futólépésben iramodtak mögéjük, hogy távolabb meglassítva lépteiket, szorosan egymás mellé felzárkózzanak".) Hasonlatai eredetiek, szépek, találók és erősek. (.Lába háziurasan terpeszkedett a csizmában ") A kötet mindegyik. novellája nagy elbeszélő és leíró rutinra és színes, művész-szemmel látó, boncolgató ésszel járó íróra
vall. (bl)
*
Ax .Örök szerelem\' Korcsmáros János keszthelyi reálgimnázium! rajztanár szép cimlaplával a keszthelyi Nádat-nyomda kiállításában Jelent meg. Ara 4 pengő.
SPORTELET
Az NTE nagyvonalú iskola játékkal 6:1 (2:1) arányban verte a zalaszentgrótiakat
A Ferencváros öregbítette nemzetközi sikereit, Újpest az Európai Kupában, Uruguay—Németország 4:1 (2:0)
A VASÁRNAP FŐBB ESEMÉNYEI
A kanizsai amatörök ujabb sikere idegenben
MlJáréa
A Meteorológiai Intézet jelentét* szerint részben lelhös Idő. délnyugati légáramlásul és némi hősüllyedéwel.
Zalaszcntgrót, junlus 4
(Kiküldött tudósítónktól) Az NTE a már ismerletett csapattal rándult ki Zalaszentgrótra, hogy az ot\'ani Sport Clubbal Játszón propaganda mérkőzést A kanizsai amatörök mindenben megfelellek a várakozásnak és mindent meglettek, hogy szép és élvezetes játékot mutassanak a szeitgrótlaknak. Azonban a pálya annyira tossz f-\'kvésü, füves, hogy azon valóban művészet fulball-szép-ségeket bemutatni.
Az első félidőben emialt nehezen megy a |áték és már Mákos és Csási fejes góljaival vezet az NTE, mikor egy, a kornervonalon jóval túlról hozott labdából Zila»zentgrót eléri első és utolsó gólját. Érthetően nagy a publikum lelkesedése, ugy, hogy egyes vérmesebb drukkerek honi győzelemről ábrándoznak.
A második félidőben, amint a fiuk megszokták a pályát, hamar érvényre jutott a rutinos, akcióképes amatőrök kitűnő formája és technikai tu dása. Zalisiemgrót teljesen védekezésre szorul és — mert a pálya szélén játszó cigányok, kanizsai rendelésre rázendítettek, hogy .Nem jó ax NTE-vel, nem jó az NTE vei kikukoricázni I" cimü dalra — egy-
másután potyognak a gólok, Pum, Mákos, Jámbor és Mákos révén, az egyébként |ól védekező szentgróllak kapujába.
Tehát az NTE csak a második félidőben mutatta meg oroszlán-kör-mert, akkor azonban gyönyörű ls-kolajátékkal ejtették bámulatba a szentgróti közönségei. A mezőny legjobbja Mákos volt, de a többiek is kitettek magukért. A vendéglátó csapatból Klein emelkedett kl, aki valamikor UTE játékos voll. Ri|ta kívül Plrlnger, Botka, Tdnczos tűntek ki lelkesedésükkel.
Krzdés elölt a beteg dr. Jámbor Kálmán elnök helyett Sdgh Kálmán igazgató tartott üdvözlő beszédet, melyre Kasztl Árpád, az NTE agilis intézője válaszolt néhány keresetlen, meleg szóval. Hogy őszinték legyünk, a hi es szentgróli vendéglátás elmaradt, amit talán kedvtelenséggel le-bet magyarázni, hogy féltucat gólt kaptak be. Viszont a mindenben korrekt uri módon bíráskodó Lukács Gábor (a Korona szálló tulajdonosa) hat perccel előbb lefújta a mérkőzést, ami szintén jelentett volna három NTE gólt. A nagyszámú közönség igen lelkesen fogadta az NTE-t
(-d)
Legújabbnyári nyakkendő különlegességek nagy választékban
kaphatók
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL Csengery-ut 2.
Amszterdami Olympiász:
Urugay— Németország 4:1 (2: 0).
Elkeseredett küzdelemben, emberre menő játékkal is alul maradt a német csapat, pedig az egész nézőtér nekik drukkolt.
Olaszország- Spanyolország 7:1 (4:0) Amszterdam, junius 4 (Éjszakai rádtójelentés) Az eldöntetlenül végződött olasz—spanyol meccset ma játszották le és azon Olaszország 7:1 (4:0) arányú szenzációs győ zelmet aratott Spanyolország felelt.
Egyiptom—Portugália 2:1 (1:0) Amszterdam, junius 4. (Éjszakai rádtójelentés) Egyenlő erők küzdelembe a jobb kondícióval reed :lkezö egyiptomiak győznek 2:1 (1:0) arányban.
Nemzetközi mérkőzés:
Ferencváros—Vlenna 3:1 (2:1).
A fradik nem mutatták a mull heti formát, de igy is biztosan győztek a tartalékos bécsi csapat ellen. Góllövök: Takács II., Gíihold, Takács II., Siedlacsek.
1. liga eredmények:
Újpest—Sabárla 2:1 (2: 1)
A lilafehérek csapatában ezúttal most mutatkozott be a stadionban Ember, aki a sportlapok szerint nem ütötte meg egészen a várakozást, de sokat várnak tőle. Az első gól különben az ö kiadásából esett Góllövök Ströck, Stoffián, Ströck.
Meglepetést Haladás szép játék
után megérdemelten foszlottá mee Jóbarátokat veretlenségüktől. B ro
Böhm.
Turul- Testvériség 1:0.(0:0).
E<yenló erők küzdelme, gvözött a szerencsé; ebb cssp.it Biró Wolf.
Kinizsi-13 FC 3:0 (2: 0).
A bajnokcsapat győzelmét nem ludta megakadályozni a lelkesen játszó 13 FC. Biró Mandler.
Klskanlzsal Levente—33 FC 7:0
(3:0).
A 33 ások gyenge kapuiuk miatt szenvedtek i;y súlyos vereséget. Biró
Stern.
Teleki-Hunyadi 4:1 (3:1).
Reális eredmény, Biró Fischer.
Vasutas—Egyelértés 1:0.
A 25 perc utánjátszás nem bozott nyilt eredményt. Bíró Izsák.
Hungária-Bocskay 5:2 (3:1).
A fővárosi csjpal győzelme reális és ezzel a debreceni együttes végleg kiesett az első osztályból. Góllövők : Konrád, Konrád, Hsar, Z^mler, Z\'.m-ler, Hirzer és Skvarek.
A II. b. liga utolsó meccsel:
Újpesti— Törekvés — Józsefváros
2:2 (0:0).
II. ker.—Lipótviros 4:1 (2:0).
Vidéki Kupa:
Attila—Bástya 3:0 (3: 0).
A Miskolcon le|álszott érdekes mérkőzésen Baumgartnei válogatott kapus súlyosan megsérült.
Délnyugati kerület (amatőr):
KAC-PSC 5:1 (2: 1).
A bajnokcsapat bajnoki veresége meglepetés, de a KAC megérdemelte a győzelmet.
A szombathelyi vegyes-dandár vlvóversenye
A szombathelyi vegvesdaadár junlus 8 án és 9 én a Polgári Egylet dísztermében tartja tiszti vi lóversenyéi, amelyen a szombathelyi, soproni, kőszegi és körmendi csapitok is részt vesznek. Eiömétközések junius 8-án 16 órakor és 9-én 8 órakor, a döntömérközés 9 én 17 órakor kezdődik.
A vasárnapi leventebajnoki mérkőzések eredményei:
77 FC-Kath. Kör 5:0 (3:0).
A 9 emberrel játszó 77-esek biztosan győztek. Biró Baumgarten.
Haladás—Jóbarát 1:0(0:0).
SZÍNHÁZ Templom egere
Fodor. Lászlónak a tavasszal már lit ls bemutitott vígjátékát újította fel hétfőn este a prózai anszamblé. A mii kor jellemző szlgnaturá|át magán visílő tipikus pesti történet címszerepében Ismét Rózsa Bözsi kellemes egyéniségét, fiatalos, lendületes játékát élveztük. Palettára viló sok színnel d)lgozta kl a .Templom egere" szlmpilikus figuráját. Vértes elsősorban \\ét a többiek is hozzájárultak, hogy, a szépszámú közönség jól fogWja a .fiatal" repriit. (-)
A színházi iroda hirei: Édenkert — kedden este. (Vígjáték bemu\'ató.) A budapesti Vígszínház sierencsis kézzel talált arra a vigjátékrj, amely még a ,Nem nősülök" hatalmas sikerét is felülmúlta. A lembergi tánclokál kis balerinájának ulját a boldogság felé, a nizzai Édenkertig annyi megkapó, kedves epizóddal szinezték a szerzők (Ber-nauer és Oesterrelcher), hogy a darab sikere mindenképpen biztosítva van. Róisi Bözsi — az Édenkert Tillája — jutott briliáns feladathoz a kis balleiina szerepében. — Egry Berta játsza a másik főszerepet pompás humorával. A vígjáték szeielmes szerepét Lontay Imre, a társulat rokonszenves szerelmei színésze játsza, ntki jut a siker oroszlánrésze. Vértes Lajos, Hajnal Beala, Vécsey Ilona, Bánky Róbert, Danis Jenő, Sarlay Imre, Ütő Endre, Kurucz Ernő és Siemethy Endre játszák a főszerepeket.
Cigánykirály — szerdán este. Az Idény leghatásosabb operettujdonsá-gál, a Cigánykirályt szerdán este mulatja be az operettegyüttes. Az operett érdekessége, hogy ezúttal az egyik vezető bonvivantszerepben Vértes Lajosi, a társulat kiváló szerelmes hősét fogjuk látni énekes-szerepben.
Orpheus a pokolban — csütörtökön délután olcsó helyárakkal. — Este pedig: Cigánykirály másods or.
ZALAI K0Z1ÖNY
1928 tunlm 5
■ozeószmuAzAi
Uránia Mozgóképszínház. Nem kedden, hanem szerdán 7 és 9-kor, csütörtökön 3, 5, 7 él 9 órakor kerül bemutatóra: .Ember küzdj" cimfl hatalmai drámai attrakció 10 felvonásban. Főizereplő: Rudolf S:ild-kraut. Híradó.
= Tennlszütők 16 P-ért, dupla huroiással 23 P-ért. Versenyü\'.őkbtn nagy választék. Ülök hurozását leg-oksóbban vállalom. — Tennlszcipök chrom és gummitalppal Szabó Antal sporíüzletében.
lOmjpAsla
tójisbe
Az értéktőzsdén ma valamivel ba rátságoubb hangulatban indult meg a forgalom, később azonban üzlet-telenség miatt elgyengült az irányzat, ugy, hogy a nyitáskor mutalkoió árnyereségek veszendőbe mentek és zárlatig az érlíkck legnagyobbrésze 1— 2°/o árveszteséget tüntetlek fel. Fegyver mindvégig barátságosan tendált. A forgalom az egész tózsdeidö alatt csendes volt. A fixpapirok piacán csekély forgalom mellett változatlan volt az iranyzat. A valuta és devizapiacon nem volt lényeges változás. _
Zürichi zárlat
Pilla 20 40, l-ondoo 25 33, N.wyoik 518-70, Sí»M«l 7242\'/!, Milano 77-331/1, Madrid 86 6\'J, Amucidaai 20950, Barllo 124 18 Wien 73-00, Solla 374\'s. P\'ágt 15-371/1, VarK1 58171/1 B«d»"">t 90-811,1. ■•Idád *I3V|, S.uxi! 3 20Wt.
Terménytőzsde
Rozs 20 fillérrel eseti Az iidnyzat tartott, a forgalom csendes.
lm tUu-- 70 kg-os 33 85 -34 05 77 **-oa 31 15 34 35, H \'\'B-* 34 55-34 70, 79 .g-o» 34 85 35 00 80 Kg-ot S5 90 -35-15, dunántull 76 kg. 33-40-3355, 77 <lf-o. 33 65 - 33 85 78 kg-oa 34 00 34 15, 79 kg-ot 34\'30 34 50 80 kg-oi 34 50 - 34 60, rnaa 29 70- 29 90. ttkarm. árpa 59 51- 33 00. aörárpa 31 00- 32 00, aab 31 40-31 70 tengeri 28 70 29 00, Baukorp* 23 00-23 25.
1 bidayevtl Tói*4» áe»lza-jc;
y.ts a
VALU IÁK Aupüí I. 27 90-18 05 Balga u. 7980 80 10 Caafik. 16-91-16 y9 Dánk. 153 »0-ii4 — Olnái 9 98-10-0(3 üolUi 669 65-071 65 PiaucU tr 22 60-22 Í0 Hcll. 280 6b 231 6j Uü*y«l 64 05-64 35 Lai 6 48 3 53
Ltva
Ura 40 05-30-25 Márka I36 75-i37<5 Scftlt,. 8o\'35-80*70 Nuveg 153 10-153-70 S»4|.-l I U0 05-II0-45 . r\\3 35 -153 95 Peaeta 95-41-96 —
UKVI/AK Amál. 330 80-23150 Belgrád 10(6-1009 ÉUiTln 186 86-137 26 Butáiul 3 50-3 54 Bruaaid 79 82-80 (.2 KoyoiUi.163 50 153 9 i Olalo 153 20 153 60 London 27 62 27 <8 Milano 30 13-30 23 N«» joú 071 70-3 30 PálII 22 50-22 60 Pl ága IÖ-94-I6Í.9 SaoTts 4:2-4 15 153 4 5-153 85 04 07-64 27 00-45-W) 70 Ii0-21-I\'.a5l 95-45-<«í)5
SloctJi Varzó \'//Len
Madild
Sertésvásár
f«Uii|ta> 5813, melyből elauaiUnul v tata aaaiadi 180idauh űsórendh 158— > tiO, laedetl l-;6—158, izedéit közép 148-1-52, könuyU 120-136 eltfliendtt öreg 1\'48—1*50, máiodtendü 1-36-1-40 an^ol tttldő 1\'40—1-68. laalonna nagyban 172-1-76. aglr l\'86-l 90. lebutolt hu« 180— 2 115, ■ talonnál télsertés 1 90 2 -. Ai Irányút lanyha.
. \' . r ........... .lyi.i^wvwwv
lladlu: U« Íz alul i^omdii es LapkiaM Vállalat lámiaftáriaság. Peteiöa kiadó: Zalai Károiy
Gépszijak, Klingerit tömítések
csapágyfémek, frj ^ (jjj Böhler dobsinek
minden méretben éa az
összes
mUszakE cikkek
F & S jelű golyóscsapágyak lerakata
3780
BETTLHEIM és GUTH
vasnagykereskedésében Nagykanizsa
APRÓHIRDETÉSEK
V apróblrdetéaek dija 10 laóig SO fillér, minden további .zó dija S fIII. Vaaár- ét ünnepnap 10 azólg 80 fillér, minden további izó dl)t 8 fül. Szerdán él pén teken 10 azólg 80 fillér, minden további txó dija 8 fill. Cimaió t minden vatta-
gtbb betűből álló sió két tzónak számíttatik. Állást keieaóknek 50% engedmény * hlrdatéai élj álért liaaUaáli.
Calaaolt IQkrSk legolcsóbb beszerzési helye — Stern üvegesnél, Erzsébet-tír 14. 1116
A legújabb fazonú és a legolcsóbb legénységi, altiszti és tiutl-sapkák Bruncslcs JózsefnéL Sugár-ut 53. 2585
Aa Itaztt egyenruházati cikkek legjobbak és legolcsóbbak Bruncsics Józsefnél, Sugár-ut 53. 25«6
Egy szobás konyhái udvait lakás mellékhelyiségekkel azonnal kiadó Magyar uica 29 szám. 2754
Eladó Sugár úton levő cca 200 néey-•zögül háztelek. Cint a kiadóban. 2751
Kélsxobái lakás az rtssies mellékhelyiségekkel jullus 15 re klado Petőil-u. 44.
2787
Jó AaaxekOttctéaakkal rendelkező Intelligens urak előkelő blztoslló Intézethez Üzletszerző tisztviselőül felvételnek. Kezdők kiképezletnek. Clm a kiadóban. 2715
Tallvér vizalét tanításra vállal, időnkint kölyök él kész vizslát elad, vadász-teiilletet rendez, lácinost beállít megálla-
SKlái szerint OtvOa Balázs, Klllmán, u. p. elte. (Válaszbélyeg nélkUI nem felelek.) Hajoaér-u. 19 szám alatt egy tznba, konyhái lakás kiadó, ugyanott bútor eladó
2795
Eladó konyhlberendezés, kertlgarnltura, matrac éi más bútorok. Clm a kiadóban.
-2801
I kg. taavaj 4-80 Stampf JEalg-mondnél.
PalOfl úttól polgári Iskoláig elveszett kézimunka. Szivei leadiit a kaldóban -2797
KQIflnbajératu csinosan bútorozott szoba azonnal kiadó Széchenyi-tér 4 . 2802
Eladók dobogó, deszka, tyukkeliec és asztal, üőzlurdő. 2804
Kazlnoay-utoa 3. szám alatt minden célra alkalmas Üzlethelyiség azonnalra kiadó. -28(13
Szerdán 7 és 9 órakor (Nem kedden) Csütörtökön 3, 5, 7 és 9 órakor
EMBER KÜZDJ
Halalmris drámai attrakció
10 felvonásban
Fős ereplö: Hndoll Schlldkrant
HÍRADÓ
NASH és PACKARD
autók kia:érólagoa zalamegyei képviseletét Átvettük
Mielőtt autót beszerezne, feltétlenül kérjen prospektust és díjtalan kocsibemutatást. Hat henger, hétszer csapágyazott főtengely, négy kerékfék, zajtalan motor, hosszú élettartam és olcsó Üzemköltség.
Szántó Vilmos és Társai
Telefon 3-22. Nagykanizsa, Deák-tér 2. Telefon 3-22-
Üzletátvétel!
Vnn szerencsém értesíteni a n. é dernü knz\'nséget, hogy a Király utcai
Bárány vendéglöt
a u ai \' appal átvettem. Kérem a köiönEég szivet pártfogását
Gazda István
vendéglőt
gomba ét rovarkártevők allén ti
Tutokil univertalit pemietezö&zer Noaprasn
UrániazSId Verdola
Elosal Visel
Sulfarol Thanol
Arzola Mmola
slb.
MűtrégyAk.
Oazdaaágl , főzelék , virág-magvak
Kicsinyben és nagyban kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF MÉmMMks
Nagykanizsa, Erztébet-tér 10.
A bíróság melleit. a\\ Telefon: 130.
MEGHÍVÓI
Migán- vagy QcUll 0g;alib««l DtiUaok ilkilmtvil
BUDAPESTEN
a Ict\'kclltmítebb otthoni nvujtja a Ugelóoyftatbb (rllétilek melled a Ksktl pályasdvar érUaéal □ben levó
oldalival axambto
GRAND HOTEL
Park Nagyszálloda
Badapeit, TID., Barou-lér 10.
meft
■OO.0 aa(aámáB|l kap
mint <ltn lap dóriial6|a oU»ó uoba-áialakMI, IOo,o aagadményt kap
oluó llteinl 1,.lukból. (KIlOoí blil koo/b».| 9 pangU magtakarll
•utóUil kQlt»4f«t, m«l gjaloj ÍU4h«l >a V" alill i pilyaudvutól.
Nálunk etthen érzi magát I 11
EWr«od0 bUlOlfilál, Mlgonua cuUdl |«U«f-Bajái érdaka
un .I4nf6k lolylán. ho^y okwtt* aíluaijlUI-
m
Juu — tiúiiiti uul
Mayer Klotild Ut^da
VARGA NÁNDOR
(ózmoaó, vegytlaztuó, rubafettő
tjtf: tajün. H. SHitWa: Uáoj-t l
Vállal mindennemű ruha-festést, vegy tlaztltáat, gőzmosást mérsékelt áron. Elismeiten elsőrendű munka. H6i«kér, ttkőritef et plUrütxUtái. Pllssérozás. w Oouvrérozás.
FIG YELEMI
Tennlslabdálnk Arai:
Sporting 1927. tucatla......P 20--
Spaldlng fél tucat...... . 16-50
Dunlop tél . ...... . \\l\' -
Schlazenger Stichles lucat|a . 34 -Olimplc varrott . . —
Semperit . . . 33\'_
Tennlscipök:
Fieet-Foot Wlmbladon, amerikai nyersgummi talppal női nagyaág P Ír—
lérfínagyság P 12 -TenisDtők vál«aztdkh*n 20 pengőtől felleli, Kaphatdk
FISCHEL FÜLÖP FIAI nál
Nagykanlcsa. m
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
m. évfolyam, 127. tsA«
liirluitti, ÍM. Junlus 6, szerda
In 14 miér
POLITIKAI NAPILAP
Sitrkesztőséc és kiadóhivatal: Pő-ut 5. szim. Keszthelyi Hókkladóhivatal Kossuth Lajos-u. 32.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ára : egy hóra t pengő 40 fillér
Mussolini: Magyarország nem akart háborút és mégis keserves árat fizetett érte
fontos kijelentései Olaszországnak Magyarországhoz Jugoszláviához való viszonyáról
Rátért ezután az olasz—magyar ba-
Az olasz miniszterelnök és
Róma, Junius 5 (Éjszakai rddiójelentés) Mussolini ma a szenátusban nagy külpolitikai beszédet mondott, melyben többek között nyilatkozott Olaszországnak Jugoszláviához \'és Magyarországhoz való viszonyáról.
— Jugoszláviával közös határunk van — mondotta — és épen eiért nem állhat fenn más vlizony, mint barátság vagy ellenségeskedés.
Olaszország a barátságot akarja, mint azt az egyezmény Is bizonyltja, melyet kötöttünk. Meg kell azonban állapítanunk, hogy az egyezmény jegyzőkőny-
Szikratáviratot fogtak fel, hogy Nobile a Ferenc
József-földön szállt le
veinek tartalmai nem ültek át a népek szivébe. Jugoszláviában a hóbortoskodásig menő olaszellenet tnngulalot csinálnak már a politikailag felelős tényezők ii.
Azt Uienf, ue hallgassanak ezekre és legyenek bölcsek, okosak, mert az olaszok nem gyűlölik a jugo szlávokat.
Állérve a Duce a Magyarországgal való viszonyra ezeket mondotta : — Magyarországgal a vl szony rendkívül szívélyes és állandóan mélyül
Magyarország nem akart háborút és mégis keserves árat fizetett érte.
rálsági szerződésre és hangsúlyozta, hogy
Olaszország Magyarországnak Igaz barátja.
Olaszország barátsága érvényesült már a katonai ellenőrzés megszüntetésénél, az optáns- perben, a szentgotthárdi incidens ügyében.
Magyarország mindenkor számithat Olaszország barátságára.
A trianoni szerződés túlságosan elevenükbe vágott A magyar nép jobb sorsot érdemelt meg.
A hirt tartózkodással az
Stockholm, junius 5
y
A hermösandi rádióállomás egy rövid hullámu rádiójelentését fogta fel, amely az llalia léghajót hívta és francia nyelven a következő táviratot adta le: .Megkaptuk azt a hírt, hogy a Ferenc József-földön vannak". A Jelentést tőbbszöt egymásután adták le.
kell fogadni — Feltételezhető azonban, hogy az Itália utolsó pillanatban kért segítséget
Prága, Junius 5. (Éjszakai rádió-Jelentés) Itteni szakkörök az Italia S. 0. S. Jeleiről az alábbi nyilatkozatot adják:
- Az S. 0. S. jelekről szóló híreket nagy tartózkodással kell fogadni. Ugyanis az . Itália" egy 500 wattos rádió adóállomással van felszerelve, melynek azonban működése
egybe van kapcsolva az .Itália" pro-pellerjének működésével, ugy, hogy ba az .llálla" leszállt, nem Is adhatott le ezzel a készülékkel jeleket.
Feltételezhető, hogy az Itáliával a Sarkról visszafelé jövet elfogyott az üzem anyaga és talán az utolsó pillanatokban kértek segitséget SOS-val. Katasztrófa esetén kizárt dolog, hogy az adóállomás bármilyen módon akcióba lépjen.
Ha Románia nem vesz részt a döntőbíróságban, ugy nélküle hozzák meg a kötelező rendelkezéseket
Tárgyalások Chamberlain, Walkó és Titulescu között — Pénteken tárgyalják
a magyar-román optánspört
London, junius 5 Chamberlain angol külügyminiszter, Walkó La|os magyar külügyminiszter és Titulescu román külügyminiszter között tegnap este Iá gya-látok folytak. Amennyiben nem sikerül a megegyezést létrehozni az optánsperben, ugy
Chamberlain ragaszkodni fog ahhoz, hegy a népszövetségi tanács nevezze kt a magyar-román döntóbtrósdgba a két semleges pólblrót.
Amennyiben Románia továbbra is vonakodik résztvenni n döntőbiió-ságban, ugy a bíróság Románia részvétele nélkül fogja meghozni kötelező rendelkezéseit.
Csupa kisebbségi problémák Genf, junius 5. (Éjszakai rádió-
jelentés) A népszövetség tanácsa ma délelőtt csaknem kizárólag kisebbségi kérdésekkel foglalkozott. Különösen kél kisebbsífji panasz töltölte ki a délelőttöt.
A felsöszllézlal németek Iskola ügyben tettek panaszt. A tanács elhatározta, hogy az ügy komolyságára való tekintettel az ügy előadójául kiküldi Sclalóját és egy pó\'előadól, akik a panasz tárgyában vizsgálatot folytatnak le és erről jelentést tesznek.
Az albánok Is két súlyos panasszal jöttek. Egyikben a görögök miatt emeltek szól földtulajdonuk ügyében, majd az albán kisebbségek görögországi helyzetét panaszolták fel.
Polltlsz görög delegátus a pana-
szok visszautasítását kérte. E kérdések előadójául Zalesky lengyel külügyminisztert nevezték ki és megbízták, hogy készítsen jelentést a Jövő ülésszakra. Tudomásul vette a tanács Hollandia bejelentését a nemzetközi bíróság tagjainak adott kívánságokról.
Zárt ülésen tárgyalják a szent gotthárdi ügyet
Páris, junius 5. Lapjelenlés szerint az opián-ügyet pénteken tárgyalják Oenfben. A szentgotthárdi ügyet szerdán zárt ülésben tárgyallak. A kisantant képviselői kísérletet fognak lenni arra, hogy a szövet-Bég ugy számoljon be az ügyről, hogy az legalább erkölcsileg igazolja a népszövetségi tanácsnál megtett lépéseket.
A szentgotthárdi bizottság hivatalos Jelentése
Oenf, junlus 5 (Éjszakai rddiójelentés) A sient-goitháidi incidens ügyéban kiküldött hármas bizottság jelentésében megállapítja. hogy a kérdéses kocsikban lalált .Schwirzlose* tlpusu gépfegyveralkatrészek katonai értéke kevés volt. Sok fontos alkatrész hiányzott, sok pedig azt mutatta, hogy sokat használták valamikor. A bizottság megállapítja, hogy nem olyan anyagról van szó, melyet valamely speciális küldc mény számára gyártottak volna. A szélrombolása az anyagoknak igen lojálisán történt meg a magyar kormány részéről, azonban természetesen Szentgotthárdon ezt nem lehetett ugy elvégezni, mint egy arzenálban.
Nincs oka abban sem kételkedni, bogy a felvett leitári anyagból elvittek volna valamit. A bizottság jelentése ezután szabályszerütlennek mondja az osztrák vámszaki tisztek eljárását ebben az ügyben, majd hangoztatja, hogy
a magyar vasúti hatóságok mindent elkövettek, hogy a feladót kinyomozzák, de ez nem jelentkezett.
A magyar hatóságok mindenben szabályszerűen Jártak el.
A bizottság már Hágában köszönetét felezte kija magyar kormánynak az előzékeny felvilágosításokért és a támogatásért, mellyel képviselője a bizottság munkáját megkönyitette.
A jelentés utal arra, hogy uoha nem volt nagy katonai értéke a küldeménynek, mégis a nemzetek egymás közötti viszonyára igen veszélyes a titkos fegyverkereskedelem. A kü demány rendeltetési helyének megállapítását a magyar kormány nem vélte fontosnak megtalálni, miután az aoyagot megsemmisítette.
Csang-Cso-Lin tábornok belehalt sérüléseibe
A katonák rengeteg gyanúsítottat fogtak el, akiknek nagyrészét azonnal agyonlőtték
London, julius 5 Csang Cso Un kínai tábornok elleni merényletet a nacionalisták követték el. Csang Cso-Lin katonái a merénylet után rengeteg gyanúsítottat fogtak el, akiknek nagy-részét azonnal agyonlőnék. Peking és Tlen-Csln között a vasúti összeköttetés megszakadt. London, jun. 5 A Britiah United Press tokiói jelentése szerint CsangCsoLln.a mandzsúriai csapatok főparancsnoka, Észak-Kina csatát vesztett diktátora, ma reggelre belehalt a tegnapi bombamerénylet következtében szenvedett sérüléseibe.
ZALAI KOlLOmr
A Balatoni Intézőbizottság Bődy Zoltán alispán előterjesztésére több zalai kikötő épitését javasolja a kormánynak
Balatoni kikötők háromnapos felülvizsgálatának eredménye
Balatonfüred, Junlus 5
(Saját tudósítónktól) A balatoni hajókikötők helyzetének megvizsgálására és a további kikOtOk építésének megbeszélése érdekében három napos bejtrást tartott a m. kir. vasúti és hajózási felügyelőség az érdekelt hatóságok, hivatalok és hajózási vállalatok részvételével. — A Balatoni Intézőbizottságot dr. Körmendy Ékes Lajos veszprémi főispán, Gyömörey üyörgy főispán és Bődy Zoltán alispán Zalát, Talllán Andor alispán Somogymegyél képviselte, mig a Balatoni Stövelséget Cséplő Ernő igazgató.
Az első napon Siófok, Balatonkenese, Balatonalmádi, Alsóőrs és Balatonfüred kikötőit vizsgál iák felül, a második napon Badacsony, Fonyód, Balatonboglár, Balatonszemes, Bala-tonföldvár é» a készülő Szántód-Tihanyi komp-kikölő kerültek sorra. A harmadik napon Tihany, Révfülöp és Keszthely kikötőinek felülvizsgálására került a sor.
Mindenütt megállapították a hiányokat és megbeszélés történt a hiányok pótlására, hogy a Balaton hajókikötői akadály nélkül teljesíthessék fontos feladatukat.
A bizottság megállapodott abban, hogy
az Idén teljesen megépDI a siótoki kikOtő
és a teherkikötő is. A kikötőbe bevezetik a vaiutl vágányokat.
Megállapítást nyert, hogy a várme-
gyéi kezelésében levő kikötők kOzül
legrosszabb állapotban van a Veszprémmegye kezelésében levő almádii kikötő, ugy, hogy ennek megépítésére sürgős szükség van. Ezzel szemben a Zilavármegye kezelésében levő
keszthelyi és badacsonyi kikötő teljesen jókarban van. Bódy Zoltán Zslavármegye alispánja a zalai oldalon fekvő
füredi teher-kikötő épitését kérte, úgyszintén a Balaton legszebb pontján, a szigligeti öbölben való uj ki-kO!ő épitését, Badacsonynak a mai követelményeknek többé meg nem felelő kikölőjét vegye át az állam és épiisen egy modern kikötői, nemkülönben a balatongyOrökl kikölőhid épitését is kérte.
Bődy Zoltán alispán kérelmét oly erős és alapos indokokkal támasztotta alá, hogy a bizottság elvileg már is hozzájárult Zilavármegye alispánjának előterjesztéseihez, melyekel javasolni fog a kormánynak.
A többi kikötőkre nézve a bizottság azt fogji javasolni a kormánynak, hogy a 15 évre tervezett balatoni vízi beruházásokat öt esztendőre sűrítse,
hogy ennek alapján a Balaton ösz-szes fürdői a hajózási forgalomba és a rohamosan fejlődő vizl életbe bekapcsolódhassanak.
A további teendők megbeszélése végeit a földmlvelésQgyi mlnlszlé-ilumban értekezletet tartanak.
Tizenhétszer otthagyta, rendszeresen megverte, éheztette és kőzáporral megostromolta férjét a kns-tányszegi asszony, akit férje vaslapáttal agyonvert
A gyilkoa férjet, aki beismerő vallomást tett, a csendőrök tegnap hozták be az ügyészségre
1_
A mezőgazdasági munkálok bevonását kivánják az öregségi biztosítási javaslatba
Budapest, junius 5 A Máz mai ülésén az elnök kegyeletes szavakkal parentálta el Lebő litván 48 as honvédet, akinek emlékét valamennyi 48 as emlékével együtt jegyzőkönyvben Örökítette meg a Máz.
Az öregségi és rokkantsági biztosításáról szóló javaslat folytatólagos tárgyalásánál
Meskó Zoltán szerette volna, ha megoldják a mezőgazdasági munkásság Ivasonló blitositásámk kérdését is. A javaslatot elfogadta.
Gál Jenő azokat a foglalkozási ágakat sorolta fel, amelyek nincsenek a javaslatba felvéve. Kijelentette, hogy a tárgyalás alatt levő javaslat nem olyan, amelylől a társadalmi osztályok kibékülését és a helyzet konszolidálását lehetne várni. Hitá-rozatl javaslalában kérte, mondja kl a Ház, hogy a népjóléti mluiszter által benyújtóit öregségi és rokkantsági javaslatot ezidőszerint tárgyalni nem kívánja és utasítsa a kormányi, hogy dolgozzon ki a lakosság egyetemének biztosítására vonatkozó javaslatot, melyet terjesszen a Ház elé.
Kócsán Károly sajnálattal állapította meg, dacára annak, hogy még eddig a javaslat nyomában mindenütt örvendezés nyilvánult meg, ma támadt a javaslatnak egy ellenzéke, amely azonbau nem Időszerű.
A munkásság nagy őrömmel fogadja ezt a javaslatot, mely megnyugvást hoz arra, hogy Oreg napjaira vagy rokkantsága esetére nem lesz a sorsa blzonyta an.
Azl kívánta, hogy a mezőgazdasági munkásságot is vonják be a biztosításba. Az öregségnek meghatározását a 65. évben nem tartja helyesnek és ennek leszállítását kivánla. Az állami hozzájárulás felemeléséi tartja szükségesnek. A javaslat létrehozásáért köszönetet mond mindazoknak, akik abban közre min öd-tek. — Az ülést holnap délelőtt 10 órakor folytatják.
Reralngton Írógépek minden typusát díjtalanul bemutatja, használt Írógépét becseréli, a Reminglon gyár helyi képviselete. Szabó Antal spor\'.üzlete.
Nagykanizsa, junlus !> Röviden leszámoltunk arról a véres családi drámáról, Bmi a Keszthely melletti Kustánszeg községben történt és a csendes kis község lakosságát napokon át Izgalomban tartotta. — Kelemen István jómódú gazdaember veszekedés közben a kezében levő vaslapáttal agyonverte 61 esztendős, házsártos és dörmögő természetű feleségét. A csendörök a gyilkos férjei beszállították a keszthelyi kir. járásbíróság fogházába, mig a csendőrség tovább folytatja le a nyomozást.
Az esettel kapcsolatban érdekes dolgokat sikerült megtudnunk a kis község suvahibelő népitől, amely teljes világosságot derít az Qgyre, mi ingerelte fel az egyébként mindenkor csendes és józan öreg gazdát annyira, hogy agyonverte feleségét.
Pokol a Kelemen portán Noha Kelemen dolgos, munkás ember volt egész világéletében, az asszony soha nem volt vele megelé-gtd»e, mindig zsörtölődött, házsár-
toskodolt emberével, aki békés természetű lévén, igyekezett mindig a családi jeleneteket kerülni. Azonban az asszony nem hagyta nyugton. Odáig ment, hogy nem egyszer tettlegességre vetemedett és
alaposan elverte férjét. Mivel Kelemenből ugylátszik a férfias önérzet Is elköltözött, az asz-szony arra merészkedett, hogy rendszer lett a Kelemen kúrián
a megvert családfő. Emellett persze tovább folyt a dör-mögés és veszekedés, ami pokollá tette a szegény félj életét, aki — megfejthetetlen — nem tudott vagy nem mert a ház urának jogaival élni. Ugy, hogy már nem Is ment újságszámba, ha Kelemenéknél kikapott a férj.
E pokoli élet mellett azonban még az asszony volt az — aki áldott és irigylésre méltó tormészetü férjét olllHgyta. Vagy tizenhét Ízben laképnél hagyta bites urát, aki mindig megbocsátóan visszafogadta a házi cirkusz-rendezői. Mindenesetre
_1038 junlus 6
csodálatos Idegei lehettek Kelemen Istvánnak — mert igy éllek egymással évtizedeken át: az asszony és a férfi. Kelemen gazda enni sem kap A mult hónapokban történt, hogy az asszony már alig hogy enni adott Idős urának. A mult héten egy reggel, amikor Kelemen István vaslapáttal a kezében dolgozott az udvarán és reggelit kért élete párjától, az nem adott neki, hanem ismét belekötött békésen dolgozó urába, majd amikor ez nem reagált a jelzőkre, melyet az asszonyi gyengédség reá szórt —
kövekkel dobálta meg férjét, v alóságos kőzáport zúdított férjére, akit — noha már megszokta az asszonyi verést — ez az uj módszer annyira kihozta sodrából, hogy amikor felesége Ismét követ fogott fel, hogy feléje dobja —
Kelemen István felemelte nehéz vaslapátját és egy olyat sújtott fejére, hogyazasszony nyomban elterít t a földön.
Amikor Kelemen látta, hogy az asz-szony elnyúl — még egy alapos ütést mért rá, amivel azulán végleg „elintézte" az asszonyt. És Keleme-nék portáján csend lett. Fagyasztó siri csend, amelyet csík a csendőr-járőr bilincseinek csörrenése zavart meg.
Kelemen István az ügyészségen
A gyilkos férjei a keszthelyi csendőrség egy járőre tegnap bebozla Nagykanizsára és átadta a kir. ügyész* ségnek. Dr. Almássy Gyula kir. törvényszéki vizsgálóbíró még a délután folyamán magához vezettette Kelement, aki mindent beismert és elmondotta kálvátlájál az asszonnyal.
Dr. Almássy Kelemen Istvánt előzetes letartóztatásba helyezte.
A megyéspüspök Keszthelyen
Szerdán kezdődik a bérmálás Keszthely, junlus 5
Dr. Rótt Nándor megyéspüspök tegnap délulán Balatongyörök felől érkezett papi kíséretével Keszthelyre. A Petőfi-csárdánál Reischl Imre városbíró üdvözölte a hitóságok és testületek élén, majd az Akadémikusok lovasbandériumának dlszklsérele mellett a város főbb utcáin a menet a püspökkel a templomba vonult, ahol a főpásztor áldást osztott.
Dr. Roll Nándor délután meglátogatta a községi elemi iskolát. Este ■ különböző hitbuzgalmi egyesületek tisztelegtek nála. Az Iparosok Dalköre szerenádot adott a főpásztor tiszteletére vacsora alatt, mig este 9 órakor az Akadémikusok zenekara több zenedarabot adott elő.
A bérmálás holnap, szerdán reggel 9 órakor kezdődik előzetes nagymisével és szentbeszéddel. 12 órakor a hatóságok tisztelegnek a püspök előtt, mig d. u. 3 órakor a karmelita templom tornyának keresztjét áldja meg, amit utánna feltesznek a toronyra. Csütörtökön — Űrnapján — a főpásztor a szentségi körmenetet vezeti.
bizalom dolga.
Hálók, ebédlők, uriszobák a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelben állandóan raktáron.
Kedvező fizetési feltételek.
Székely Vilmos
butortelepe Higykaalxsa, RazlnciT-ntca 4. bz.
Elsőrendű saját kárpitosműhely.
atai
1928. |unlui 6.
ZALAJ KÖZLÖNY
Óriási embertömeg részvétele mellett tartották meg a kiskanizsai tornavizsgát
Magyarruhás leányok tornagyakorlatai és magyar táncai — Fiuk zászló és fapuskagyakorlatal, harcijátéka és vívása
Nemzeti testnevelési munka a kiskanizsai iskolában
Nanyluatzua, junius 5
Tudvalevő, hogy minden évben nagyszámú közönség tekinti meg a kiskanizsai iskola növendékeinek tornavizsgáját, mert szinte beidegződött a köztudatba, hogy az a testnevelési muoka, ami Kiskanizsán folyik, mintául szolgálhat az ország bármelyik Iskolájának. A magyar lélek erejf, a magyar tanítóság céltudatos magyar nevelési rendszere sugárzik ki mindabból, amit a kiskanizsai kismagya-rok minden évben lornavizsgájukon produkálnak. A vasárnapi tornavizsga azonban felQlmulla az összes eddigi hasonló vizsgákat, ezrek és ezrek veitek részt Klskanlzsáról, nagyszámban jöttek ki Nagykanizsáról, a templom előtti tér kicsinynek blzonyu\'t, uxy, hogy mind tzQkebbre szorult a pálya a tornagyakorlatok szániára és filö volt, hogy a növendékek számára már alig marad hely. Az óriási embersokarágon kívül ott láttuk a város képviseletében dr. Krdtky István polgármesíerhelyettest, Koós R.zső alezredest és a tisztikar képviselőit, a tantestület és tanáii kar tagjait, a cserkészparancinokokal, a közélet számos tényezőit. Éi az egyszerű tornavizigából bizony nagyszabású sportünnepély let\', igaz gyönyörűségére Azoknak, akik ott vo\'lak.
Már amikor a nemzeti zászlóval a honvédzenekar jáléka mellett felvonultak díszlépésben a d^rék iskolás növendékek, szemükben msgyar hiv, magyar öntudat, magyar fanatizmus, ami későbben is minden tornagyakorlatuk alkalmával kifejezésre jutott, pusztán felvonulásukkal oly lelkesedést váltollak kl, amely minden szemlélőt megragadott. Elől a sok Itkolásleányka, mind msgyar nemzeti viseletben Lehóczky Mária testnevelési oktató vezítése mellett, majd a fiuk, ingükön a srivük fölött a blmzett magyar címerre\', amely a csillogó naplényben glóriával körül-fontan ragyogott és gyönyörködtetne a magyar szemet. És abojfyan kiléptek, — amint tanítójuk, Szépudvary László, a legkiválóbb testnevelési fő-oktató vezetése mellett baladlak — szinte porzott alattuk a föld. Minden lépésük, egész testtartásuk, mozdulniuk azt látszott mondani: magyar vagyok ! Így csak a magyartágtól és a nemzeti gondolattól teljesen átitatott oktató tud nevelni i^uságot.
A Himnusz eléneklése után le ányok fabolgyakorlatára került a tor. Ragyog a szemünk, amint katonás mozdulattal végeik a gyakorlatokat epyetlen bib\\ vi-gy eltévedés nélkül. Kedves volt a leánykák magyar tánca, és nagy ügyességet tanúsítottak a torna, karika és labdajátékban. Szép volt gulaalakitásuk is. Lehóczky Miria oktató fáradságos munká|a meghozta gyümölcseit. Bir.nelyik i-.kolával vehetik fel a versenyt növendékei.
Az egyes gyakorlatokat n honvéd-zenekar játékával kisérte Weckl (Deliért ksrmesler vezetésével.
A liuoöven lékek mindenben derekasan kitettek magukért. A zászlós gyakorlatok, síkfutás, fapuska-gya-korlatok, harcl|áték, póznavlvás — — a jövő képét táriák elénk. A ki* magyarok birkózása — sok derfllt-séget kelleti, amint az egyik a másikat legyűrni igyekezett. Különösen szép volt a fiuk gulaalakltása. Talajtorna, kötéihuiás, staféta — és a többi mind rendszeres gyakorlat nem várt ügyességű eredménye.
Amikor a itirnavizsga véget élt — a közönség, leheltek vagy négy ezren, egy ember nevét kiáltotta és szavaival öt kereste: Szépudvary, Lástlóf, aki évek fáradaágos testnevelési munkájával olyan eredményt ért el — mint a tegntpi tornavizsga.
A hatóságok fejel ezután melegen gartulsltak h\'iló Ferenc igazgatónak az elért kiváló eiedményhez.
Hogy is mondotia a kir. tanfelügyelő mult heli iskolalátogatása alkalmával ?
— Meglepett az a tel|etllmény, amit a kanizsai Iskoláknál t»panz-lallam...
A kiskani7s»l tornavizsga után e:<t
kél«7pre«fn » álrjuk.
Legújabb nyári nyakkendői különlegességek nagy választékban I
kaphatók
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
Csengery ut 2.
NAPIHÍREK
NAPIREND
Junius 6, szerda
k\'ómai katolikus: Norbert pk. Prottsl. Norbert Izraelita: Sivan hó 18.
Nap kel reggel 4 óra 04 perckor, j nyugszik délután 19 órs 53 perckor.
K0Z6ÓS£!NHAMK
Uránia Mozgóképszínház. Ma szerdán 7 éx 9 árakor es bMniip csütörtökön 3, 5, 7 és 9 órakor ke rül bemuiatóia: .Ember küzdj" cimű hatalmas drámai attrakció 10 felvonásban. Főszereplő: Rudolf Scild-kraut. Híradó.
— Személyi hírek. Dr. Bolka Andor, a kanizsai lárás főszolga-birája két napon át Zalaegerszegen tartózkodott, ahol a megyénél fontos hivatali ügyeket intézett el. Tegnap délulán hazaérkezett. — Dr. Vass Zoltán mogyei gazdasági felügyelő több napig Budapesten tartózkodik, ahonnan pénteken érkezik haza.
— Országos vásár. Tegnap Nigykanlzsán országos vásár volt, mely a leggyengébb forgalom mellett még a város rendes helivásári képét sem változtatta meg. A klrakóvásá-ro8ok is igen érezték, hogy a gazda-közönség nagyon kifogyott a pénzből, mert nem sok értelme volt a nagy „zenebonának". Az állatpiacokon nafcy felhajtás volt mindenféle állatban, ami szintén azt a szomorú tényt b[zonyil|a, hogy a gazdakö-zönségnek igen rossz az anyagi helyzete és kénytelen piacra dobni még a gazdaságban is nélkülözhetetlen állatjait. Az állalvásár sem sikerült valami különösképsn. Általában érzik a nyomass\'o pénzleleuséget minden vonalon ugy hogy nem sok értelme van a havonta előforduló országos vásároknak, melyeknél többet ér a helyi kereskedelemre is, ba jobban sikerül egy-egy hetivásár.
— A zalaegerszegi püspök-napok. Zilaegerszeg városa felloln-gózva, diszkapuval várta püspöké*, gróf Mikes Jánost, akit a hatóságok a legünnepélyesebben fogadtak. Vasárnap és héttőn több mint 3000 embernek osz\'otla ki a bérmálás szentgégét. Gróf Mikes főpisztori szózatot intézett híveihez, amelyben a s/eretet testvériségét hangoztatta.
— Halálozás. 0zv. Varga Pélerné Éry Rozália 73 éves korában elhunyt. A megboldogult mintaképe volt a jó családanyának. Tegnap lemeitík el nagy részvét mellett. Az elhuny Ilin Varga Pál kir. törvényszéki irodafötlszt édesany|át gyászolja.
— A hahótl vásár. A liahóti országos kirakodó és állatvásár megtartását folyó hó 18 ára halasztották. Nasjykanizrától Hahóira és vissza au\'óbusz|árat indul.
= Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
— Megkezdődött a fürdőélet Balatonalmádiban. Balatonalmádiból jelenti tudósilónk : Almádiban a fürdőidény már megkezdődött. Az előévadban főleg a Takarékpénztárak Szövetsége nyaraltatja sok pesti hivatalnokát itten. A penziókbi is kezdenek már szállingózni a fürdőzök, főleg a szeréDyjtb fizetésű tisztviselők. Mert mig Vdcncében 12—15 pengő a napi penzió, addig Almádiban 5—8 pengő közölt variálódlk. Számos Iskola növendékei jöttek már kirándulásra Almádiba. Itt szépen lassan tehát már megkezdődött a fürdői élet.
Hősök emlékünnepe Pacsán
Pac&a, junius S (Saját tudósítónktól) Pacsa n«gy-község lakóssága junlus 3-án impozáns módon áldozott az eleseit hősök emiekének. Délelőtt ünnepi szentmise volt, melyet Juk Béla plébános tartott. Ulána az iskola udvarán ■ polgárság élénk részvétele mellett megkezdődött a hősök emlékűnnep-sége, melyei Török Oyula főjegyző nyitott meg. Kölesei Kende Péler főszolgabíró ünnepi beszédet tartott, amelyben rámutatott arra, hogy ■ legnagyobb áldozatot az elesett hősök hozlák a hazáért. Horváth Sándor, Nagy Béla, Koronya István, Szalay Sándor és Vadász József hazafias költeményeket adtak tlő. Az ünnepség fénypont|a volt az uj Dalkör első bemutatkozása Kovács József karnagy vezetése alatt, mely már első szereplésekor meghódította hallgatóságát. Az ünnepélyt landy Ferenc vezetőlanitó záróbeszéde fejezte be. Este az „Oution" nagytermében az ifjúság Csonka honvéd c. hatásos színdarabot adta elő, amit Landy István bevezető beszéde előzött meg. Török Lajos költeményt adott elő mély érzéssel, mig a Dalkör több énekszámokkal szerepelt. A sikerült estet Lacher Editke bá|os szavalata fejezte be.
— A Szévlz csatorna lecsapoló társulat must tarlóim meg évi közgyűlését Bucsuszentlászlón Tabajdy Kálmán nyug. gyalogsági tábornok elnöklete alatt. Ugy a számadásokat, mint az 1928. évi költségvetési elfogadták. A pénzlárnoki állásra Román János hahóli főjegyzőt választották meg. Majd több igazgatósági tagsági helyeket töltöttek be.
Kíméletes
— Azt hullottam Tubola ur, hogy nagyon szereti a zenét.
— Igen. De azért csak játszón, Piriket
Nyári olcsóságokat I
siessen vásárolni, mig a készlet tart
Singer József és Társa.
IALA1 KÖILOWT
1028 jnnlus 6
— Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán az elmúlt héien 9 gyermek született. Ebből 5 fiu és 4 leány: Vitéz Ferenc La|os honvéd törzsőrmesternek fia, Lltvay Endre áll. el. itk. tanitőnak leány*, Szerdahelyi Ferenc kőmflves-segédnek fia, Gudlin János vssuti faiiöhá.\'i munkásnak fia, Jelics József v-.su i raktarmunkásnok fia, Hermann János vasúti kocsirendezőnek leányw, Krlizt Károly főpincérnek leánya, Horváih Pál városi vizmd munkásnak leánya, Falzer Q^ula »zobaf.\'stő segédnek fia. - Házasságot kötöttek: Kerék József cíendőrőrmester (QAIIéről) Farkas Teréziával, Pollák Sándor kereskedő (Belovárról) Leltner Erzsébetlel, Áts Sándor takarékpénztári főkönyvelő (Kaposvárról) Török Franciskával. — Halálozások : Sándor Katalin (U|néppusx!áról) r. k. 17 éves, özv. Nemes János Zsobrek Julianna (HáromfWI) r. k. 70 éves, Borbély Józsefné Major Julianna r. k. 67 éves, özv. Ribarlcs Márlonné Tislér Katalin (Semjénházáról) r. k. 33 éve», Zalaváry Máila r. k. 29 éves, Falczer Károly r. k. 1 napos, Szmodits József kőműves segéd r. k. 21 éves.
= Slnger gépselyem mindenféle színben kapható. Singer varrógép fióküzlet Fő ut 1.
— Oelseszlget ünnepe. Magasztos ünnepe volt junius 3-án Odse-szigetnek. A világháborúban elesett hősök emlékére ünnepélyt rendeztek, amely az egész község népének nemzeti szinü zászlóval a közeli erdőbe való kivonulásával kezdődölt. Az ünnepély keretében meghaló szavalatokkal és alkalmi énekekkel emlékezlek meg feldarabolt hazánk bőseiről. Az ünnepély fényponija Szabó István gelseszigeti kántortanító magasizárnyalásu beszéde vol\', melyben eleseit hőseink vitézi küzdelmeit és erényeit követendő például állította a jövő nemzedék elé.
— Két 10-15 éves leánykát fogadok nyaralásra, német vidékre, személyes felügyelet alatt, olcsón. Dlewock Júlia.
— Vakmerő rablógyllkosság Drávafokon. Adrávtfoki „Hangya" üzletbe tegnapelőil beállított egy Jobb munkáv-kinézéiü egyén, ahol meg-reKgellzett. Mijd cipőt akirt vásárolni. Mikor tz üzletvezető hátrafordult, hogy az állványról levegye a cipőt, az idegen hamar felkapott egy 3 kg.-os vaskö-tét és azzal ugy fejbe vágta Deml ü.-!elvezelöi, hogy az eszméletlenül összeesett. A merénylő akkor hamar kifosztotta a pénzlárl és egy csomó árut magával véve, elmenekült az erdő felé. Mikor az üzletvezető felesége később belölt az üzletbe és látta a történteket, fellármáila m falul. A nép és a C6ind őrség Oldözibe velte a rablót, de nem sikerül! elfogni. Deml üzlet vezető á\'.lnpita v&lsftg.ia.
=- Szabók, varrónők, háztartások, cipészek a világhírű PFAFF varrógépeket használják, mert mükö désük csendes, varrásuk szép és tartós. Husz hivi részletfizetésre is kapha\'ók Brandl Sándor és Fia cégnél, Deák-tér 2., a felsőtemplomnál
Amikor arcszíne fakó, szürkéi-sárga és lekintele bágyadt, amikor xzomoiu, nyomott hingu\'at (s felfúvódás kínozza, amikor nehéz álmok, epepangás, gyomorfájás és fej-nyomás gyöir/, olysnkor tanácson néhány napon át reggel éhgyomorra 1—-I pohár természetes .Ferenc József" kestrüvizel inui. Az ó- és u|világ orvosai azért rendelik n Ferenc József vizel oly gyakran, meri ez sok esetben a rosszullét okát gyorsau megszünteti és az egész szervezetet felfrissili. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és füsier-üzletekben.
— Honvéd aítlsztképző- és nevelő intézetbe való pályázat. A négy é.fo\'yamu m. kir. honvéd alllszlképzö és nevelő inlézet 1. évfolyamában folyó évi szeptember hó elején teljesen díjmentesen és teljes ellátást nyujló államköltséges helyek kerülnek betöltésre. Pályázhat min-
den magyar állampolgár, aki 15 Ik életévét már betöltötte, de 17. életévél még nem haladta lul, katonai szolgálatra teíjesen alkalmas és legalább az elemi népiskola Vi. osztályát, vdgy valamely középiskola I. osztályát sikerrel végezte. Pályázati határidő: folyó év jullus hó 15. Bő vebb felvilágositául nyujl a .Pályázati Hirdetménv," mely a m. kir. honvéd altiszlkép/ő és nevelő intézet parancsnokságánál Ju\'ai (Veszprém várm) díjtalanul kspható.
Operáció atán
Ónagyságának vakbélbántalmal voltak. Megoperál/ük. Operáció után ezt kérdezi a tanártól:
— És\' kérem, professzor ur, nem lesz majd fellünő a vágás helye ?
— Az teljesen öntől függ. nagy ságos asszony.
SÍPOS PŰRKÖLTKÁVÉ
SPORTELET
Nehéz iramú, izgalmas bajnoki mérkőzésé lesz holnap délután a nagyszerű formában levő NTE-nek
A lelkes kanizsai amatőrök pontszerző favoritként indulnak a bajai Turul ellen
Megtudják-e akasztani győzelmi szériájukban a kanizsaiakat a bajai vendégek ?
retjének. Az NTE előreláthatólag a következő csapattal áll fel: Pápai-Jámbor, űyörgydeák—Radlcs, Oszvald, Kohn, (Horváthy-Hlrschler,
Nagykanizsa, június 5 Az NTE holnap, csütörtökön délután a bajai Turullal bajnoki mérkőzést játszik. Ezen mérkőzés érde-liesiége az, hogye* lesz at NTE-nek utolsó hazai bajnoki mérkőzése, mert a vanárnap Kaposváron játszandó KAC elleni mérkőzéssel bs fejeződik a sikerekben oly gazdag tavaszi forduló. Az elmaradt őszi mérkőzést esek má|us 13-án Ialszolln le a két csapat Bajín 3:3 eredménnyel. Ei az eredménv nagy feltűnést kellett, mert a Turul saját fészkében hihetetlenül erős. Mint halljuk, az NTE ellen Oyutay és C\'gányaz akkor nem szerepelt, demos\' ezt a kél kitűnő játékosukat is so-rorripól\'a állítják, mert győzni sze-
Mákos, Jakubec, Pum, Csász. Tekintve, hegy
oz NTE most állandóan jó formát mutat és különösen a csatársora, élén Mákossal, ellenállhatatlan,
mi sz NTE tgv két gólos győzelmét vár|uk. A mérkőzés — hogy Baja idejében visszautazhasson — fél 4 órakor kezdődik. Remélhetőleg nagyszámú közöns^ lesz |elen e mérkö zéínu és bizonyos, hogy a tavaszi szezon egyik legszebb. legizgalmasabb mérkőzése Ie3z nz Urnapi kü\'delem.
(A Levente Labdarugó Szövetség) intézöbizotlsága ma este fél 9 órakor ülést tart az iparos tanonciskolában.
(Kanizsai futballblró a Hungária— Bocskay meccsen) Kauff-mann Jenő kanizfai szövetségi fuibill-biró va»árnap délu\'án liR\'ártiir^o-dott a Hungária—Bocskay mérkőzésen A hatalmas közönség a legte\'-jesebb mértékben meg volt elégedve a kanizsai biró tevékenykedésével, akinek különben a mérkőzést vezető Riró Sándor is meleg köszönetet mondott pártatlanul végzett, sokszor !\\ legnehezebb helyzetekben is a legnagyobb szakszerűséggel ellá\'ott működéséért.
(A kanizsai sakkozók és az NTE Kaposváron) A kanlisai Sík-kör válogatott sakkozói, mint jelentettük, vasárnap, junius 10 én Kapos-vá\'ra utaznak, hogy az ottani válo-ontott gárdával mérkőzzenek meg. LUyamkkor a kitűnő amatőrök is á\'ráadulnak, hogy a hátralevő bajnoki mérkőzéseik során a kaposvári
KAC-al viv|ák meg meccsüket. Most a Sakkör éa az NTE vezetőcégei azon tárgyalnak, hogy a két átránduló társaság együit men|en és ugy ou-szák be a sakkversenyt, hogy az azon résztvevők délután kimehessenek az NTE—KAC meccsre, mely elé egész Kaposvár sportlársadalma nagy várakozással tekint, annál is inkább, mert a KA.C épen most vasárnap svenzációs bajnokverést produkált.
A nagykanizsai levente labdarugó bajnokság állása:
I. 77 F. C
10 7
2. Kiskanizsal I.. 10 7
3. Vasas
4. Haladás
5. Teleki
fi. JóHrálok 7 Zilnyi Vasút H F.pi elértés 9 Ki Zrínyi 10. Turul II Kat. Kiír
12. Hunyadi
13. Testvériség
14. 33 F. C.
9 ti !l 5
9 2
1(1 2
7 I
9 --
- 2t>: 2 31: 1 2): 117:
1 l-t: 1 2>i:
2 IK: 1 17 : 5 15: ti 10: 7 II
7 12 fi 10 9 2
4 17 13 15
5 14 fi 13 fi II
4
fi 14
22 : 11
: 24
: 33 : 22 : 59
SZÍNHÁZ
Az édenkert
A kanizsai színházlátogató közönség szivejen könyveli el Fodor igazgató azon igyekezetét, hogy a nagykanizsai szini idény alatt — eltérően a régi re.símtől — a fővárosi színházakkal lépést tartva, a legnagyobb sikerű és úgynevezett slágerdarabokkal kedveskedik közönségének, amelyet az mindenkor honorál is.
így tegnap este Bernauer és Oes-terrelcher szenzációs sikerű vígjátéka, Az édenkert került bemutatásra Danis Jenő mesteri rendezésében és oly finom kidolgozású pompás előadásban, amely ünnepi előadásnak is belllett volna.
Tilla (Rózsa Bözsi) a lembergi mulató fehér lelkű táncosnőjének pályafutását és boldogság keresését
— mlg célhoz ér — festik le a szellemes szerzők palettájuk annyi érdekes éa meleg színeivel, hogy teljesen szivükön fogják nézőközönségüket.
A társulat mlrden művésze nagy ambícióval játszott, de a két főszereplő Rózsa B^zsl (Tilla) és Egri Berta (a bárónk) — régi kedvenceink
— különösen elemükben voltak. Tehetségűk minden skáláját bontották kl a közönség igaz gyönyörűségére. Lontay látván egyetemi tanáii szerepében bravúrosan formálta meg alakiát, mig Vértes Lajos, Vass Irma, Júkó Pál, Sarlay l .nre, Danis Jenő, Bdnky Róbert és a többi szereplők csupa éltető elemei voltak a bemutatónak.
A nézőtér hangulata meleg és vidám. A darab a legteljesebb siker jegyében folyt le. (B. /?.)
A szinházi iroda hirel:
Cigánykirály — szerdán, csütörtökön és vasárnap este. Az idény legragyogóbb sikerű operettujdonsága, Uray Dezső és Njgypíl Béla elragadó szépségű magyar operettje a társulat szenzációs produkciója. Ugy az operetlegyültes, mint a prózai szemelyzet jelesei játszák a darab minden főszerepét. Különös érdekessége, hogy az énekesbonvivant szerepet Vértes Lajos, a széphangu hős-szerelmes jáisza. Kóbor Irén primadonna, Sólyom Oyöző, Daka Anna, Orbán Viola, Erényi Böske, Pálli Blanka. Kádár Margit, Ha|nal Beata, Bánky Róbert, D mis Jenő, Sarlay Imre, Kormos Ferenc, Kuruc Ernő, Jákó Pál játszák a darab főszerepeit, mig a humorról bőven gondoskodik Bi-hary Nándor, a kiváló tánckomikus, Károlyi Vilivel együtt. A Zelenoff-duo tánckreációi különös figyelmet érdemelnek A hangulatos magyar operett zenei részének tökéletessége O. Nagy Tibor, a rendezés Sugár Qyula érdeme.
Csütörtökön délután 3 órakor olcsó helyárakkal — Orpheus a pokolban, Olfenbach mulatságos operettje kerül színre.
Az ember tragédiája —pénteken és szombaton Madách halhatatlan szépségű drámai költeménye a vidék legtökéletesebb előadásában kerül be-mu atóra. Ez esték kimagasló eseményei a nagykanizsai műsornak. Évtizedek óta nem volt alkalma a kanizsai köiönségnek szinpsdon is megismerni irodilmunk remekművé! s tekintve, hogy a díszletek kiállítása, maga az előadás — sugó nélkül megy — a legpreciiebb, közönségünknek a legtisztább műélvezetben lesz része Ádámot Sarlay I., Évát Ladomerszky Margir, Lucifert Btnky Róbert, Szení Péteri Danis Jenő jlisza. — Ar előadást Fodor Oszkár és Vérles Lsjos rendezik.
1828 junius 6
HALAI KÖZLÖNY
lözflAmsU
A gyümölcsösök és zöld-ségnemüek fagykára
A későn induló lavaszodás a nagyon lassan baladó felmelegedés melleit folyton visszazökkent a tél hidegébe. Hóharmat, dér, ólmos esők csaknem napirenden voltak az ország számos részében, csaknem olyan károkat okozva, mint a tényleges fagyok. Az O szágos Mezőgazdasági Kamara a késői fagyok kártételről kimutatást készített. A beérkezett jelentésekből megállapítható, hogy erős lehűlés csaknem mindenütt észlelhető volt, számbajöhefő kárt azonban aránylag kevés helyen okozolt. Az a körülmény, hogy (agykárt csak a tudósítások egyötöde jelzett, annak tulajdoniiható, hogy a késői rügyfakadás folytán a gyümölcsfák közül még csak a kajszin-barackfák voltak virágzásban és igy kár csak a kajszin és őszi barackot, cseresznyét és meggyet érte, mivel az alma, körte és szilva még nem virágzott. Baranyavármegyében 5—10 százalék, Somogymegyében 1—2 százalék, Tolnamegyében 10, Zalában 20, Fehérmegyében 30 százalék, Pestmegyében 15-20, a Tiszántúlon 20 -50 százalékig terjedő kárt |elentettek. A kerti véleményekben már lényegesen kevesebb kárt tapasz taltak, aminek oka az, hogy a fagyok alkalmával sok helyen a vetemények még ki lem keltek és a palántákat még nem ültették ki. Kár leginkább a korai salátákban és a kelkáposztában észlelhető 20-30 százalékban.
(—) Emelkednek a borárak. A héten a borforgalom erősen fellendüli, ami annak tulajdonítható, hogy a fagykárok erősen lecsökkentetek a terméskilátásokat Ausztria és Németország fagykárai a legnagyobbak, de utánnuk mlnd|árt Magyarország következik. A fagykár a Szigeliégrn is nagy. Jégverések voltak ujabban Kiskunhalas határában, Czegléden és l\'cst környékén is. A peronosmóra Magyarország délnyugati részén fellépett, erélyes védekezés szükséges.
(—) Betegség fenyegeti a dinnyetermést. A mezőgazdasági kamarákhoz érkezett jelentések szerint az eladásra alig kerül egészsé ges dinnye, mert mindegyik penészedést okozó betegségtől van megtámadva. Ez a betegség a Növényélet és Kórtani Állomás szeilnt gomba betegség, amely az ugorkán, tökön is jelentkezik, besüppedt, barna foltokat okoz, amelynek következtében a termés elértéktelenedik, vagy teljesen elpusztul. Ez ellen a betegség ellen nem védekeznek, vagy ha Igen, akkor sikertelenül. A növényélet és kórtani állomás a vetőmag esd vázását ajánlja a betegség ellen, a kamara azonban porzással és permetezéssel Is fog kísérletezni a folyó termelési évben.
(-) A szőlőtermelők figyelmébe. Az ország számos vidékéről jelentették, hogy a nedves Időjárás miatt a peronoszpóra erősen fellépett Egyidejűleg a molykárosodás ideje ls közeledik és ezért illetékes helyen arra figyelmeztelik a szőlőtermelőket, hogy a permetlébe állandóan arzénmérget: Arzolát keverjenek vagy permetezzenek a gombabetegségek és rágókártevők ellen egyaránt hatásos Tulokil permetező szerrel.
Klaá)a: Bélxalal SynMla és Laaklaáé Vállak! látzvéaytársasái FeWőa kiadó: Zalai Károly.
iPBÓHIRDETÉSEK
V ipróhlrdetések dija 10 sióig SO fillér, minden további szó dija 9 flll. Vasár éa Ünnepnap 10 azólg 80 fillér, minden további szó dija S flll. Szerdán (a pénteken 10 sióig 80 fillér, minden további izó dija 6 flll. Clmaió a minden vasta-
ebb bettlből álló sió két uónak számit-Uk. Állást keresőknek KXVo engedmény, a hlnlatéal dij elBre flaelead*.
PéukaioeSnt bekebelezésre Minden Baaaagben a legelőnyösebben éa leggyorsabban loljóslttat Aoaél Igaéo péna-köícaönköivetltő Irodája Nagykanizsán, Fő-at ). ix. alatt. 6A1
Caiaiolt tOkrök legolcsóbb beszer-aést helye — Slern Üvegesnél, Erzsébetté 14. lHü
Elsőrangú gyártmányú aiinógéz loko-mobllok és oaéplóaaekréssyok eladók, Walaer gépgyár. 461
Autót, traktort, csénlőmotort garanciával javít — Weller Mér autó- és gépjavító üzeme Kölcsey-utca 22. 1371
a legújabb fazonú és a legolcsóbb legénységi, altiszti és tiszti sapkák linmcslcs Józsefnél, Sugár-ul 53. 2585
*« Issiaa egyenruházati cikkek legjobbak és legolcsóbbak Bruncsics Józselnél, Sugár ul 53. 2586
TannlaaOISk és labdák kiárusltlalnak Kkufmann Károly. -2815
KQIAnbejáratu csinosan bulorozoll
szoba azonnal klsdó Széchenyi lét 4. 2802
Hajoaér-u. 19 szám aluli így szoba, konyhás lakás kiadó, ugyanon bútor eladó « 2795
Telivér vlaalét tanításra vállal, időnkint kölyök és kész vizslái elad, vadászterületet rendez, lácánost beállít megállapodás szerint AtvSa Balázs, Klllmán, u. p. üelse. (Válasibélyeg nélkül nem telelek.)
Kétszobás lakás az összes mellékhelyiségekkel junius 15-re kiadó l\'etóll-u. 44.
2787
Polgári iskolai torna trikék legolcsóbban Kaulmann Károlynál kaphatók. -2814
Jó Saaaekflttaféaekkel rendelkező Intelligens urak előkelő biztosító Intézethez Uzlelszerzó tisztviselőül felvételnek. Kezdők kiképeatetnek. Clm a kiadóban. 2783
Sajál találmányú és készllinényü fOrdB-kád, fotelkád, mókád, gyermekkád jutányos árban, garancia mellett, készen lup-uttó. Baksa Bádogos és szerelőnél, Kinizsi • utca 21. 2779
Rlafaludy-utoa 14 sz. alalt egy háromszobás lakás minden hozzátartozó helyiségekkel azonnal bérbeadó. -2JÍ08
Katonaréti Őrház -utca 14. számú házban egy utcai lakás azonnal kladé. -2807
Jól lőzó mindenee aaakéoané azonnali belépésre lelvétetik Sugár ul 40/b. 2809
Zongora eladó. Clm a kiadóhivatalban.
2813
Selyem és fátyolharisnya szemfelszedése
Harisnya talpkötés félcipőhöz.
Harisnya fejelés és stoppolás, úgyszintén mellény, pullower és kabát javítását a legszolidabban és a legolcsóbb árakon elintézem.
Vidékről beküldött munkát postán díjtalanul szállítom.
Megbízásokat kérem Erzsébet-tér 4.1. em. a\'á leiadni szíveskedjenek
3148
KOVALD PETER ES FIA R.T.
budapesti cég képviseletét Nagykanizsa és vidékére átvettem. QyQjtőtelepem i Erzsébet-tér 4. szám, I. emelet.
Elfogadok férfi gallért, inget, mancbetlát, férfi és női ruha tisztítását és festését, kelme és fonál fehérítő, plissérozást és gouvrérozást és minden ezen szakmába vágó megbízásokat néhány napon belül a legolcsóbb árban elintézem.
Kérem a nagyérdemű közönség nagybecsű megbízásait
KOVALD PÉTER ÉS FIA R. T.
gyűjtötelepe.
Oithon 1 perc alatt a gyermek ls készíthet saját tiszta üveg|ében szódavizet, üdítőitalt habzóbort!
1 It. szódavíz 16 fiiérbe kerül,
olcsóbb mint a gyári
4 havi részletre I
ÜV.V.V")
Tartozik önmagának, családjának, hogy asztalára tiszta üveget tegyen!
Árak: Autó Syphon üveg ... az első let. széosav-
patron ...............
cserénél I (ct. szénsavpatron ............
21 P 5 P 2 P
4 havi fészletre !
Autosyphon üveg Sparklet világszabadalom !
2772 ...
Tiszta, olcsó, kényelmes, praktikus !
Egyedárusiló:
Szabó Antal ,eflywe„r:^"r.t\'edrrtáru
Nagykanizsa u Telefon 91. szám
Nagy kirándulás Amerikába I Útlevél ét vizűm nélküli
Van szerencsém a t. kiránduló közönséget értesíteni, hogy
kerthelyiségemet
junius 7-én, kedvezőtlen Idő esetén junius 10-én ünnepélyesen
megnyitom, melyre a nagyérdemű közönséget tisztelettel meghívom.
KUMIN FERENC
7iio vendéglős
Köszönetnyilvánítás.
Ezúton mondok hálás köszönetet a Délzalal Nyomda és Lapkiadó Villalat Rt.-nak, a Nagykanizsai Könyvnyomdászoknak, a Munkásdalárdának és mindazoknak, kik lelejlhetellen Jő térjem temetésén való megjelenésükkel mély fájdalmamat enyhíteni Igyekeztek.
öi>. Berghoffer Bfialésaé
TŐZSDE
A mai értéktőzsdén lanyha volt az irányzat. Már nyitáskor árveszteséggel indult a legtöbb papir és a tőzsde dö későbbi folyamit!, a külföldről érkező lanyhább Jelenté .ek mégin-kább kimélyítették az illeni gyenge tendenciát. A\'talában az árveszteségek 1 — 2°/u között morognak, elvélve még ennél magasabb árcsökkenés is mutatkozik. Feltűnő a Magyar Cukor pengős árvesztesége. A forgalom szűk keretek közölt mozgott, a fix-papirok piaca üzlettelen volt, 10% lg terjedő árveszteséggel. A valuta és devizapiac kissé gyengébben tendált, lényeges változások azonban nem történtek.
Zürichi zárlat
Pária 20 39, London 25-32\'/s, NawyoA 518-75 Hrussti 72 42Vt, Milano 17\'321/s, Madrid 86 60, Amstvdaai 109 471/1, Bartla 124 11, Wien 78-00, Solla 374\'.t Prájta 15-37Vj, Va.-tó 58-171/1. Badapaat so-to, talgiác SI3\'/á, Bakaiaat 3 20.
Terménytőzsde
Az Irányzat tartott, a forgalom csendes.
B«u tlaaa*. 76 kg-os 3385-84 05, 77 kg-oa 31 15 -34\'35, /8 kg-oa 34 55-34 70, 78 kg-oa 34 85 35 00. 80 ka-o* 35-90 -35 15, dunántull 76 kg. 83-40 -8*55, 77 kg-oa 33 65 - 33 85. 78 kg-o« 34 00-34 15, 79 kg-oa 3430 34 50. 80 kg-oa 34 50-34 60, too 29 70-29 90, Uka»«. árpa 39 53- 3 ) 00, sOfárpa 31-00-32-00, aab 3140-3170, tangarl 29 10 -29-40, Basakorp> 22 90—23 10.
i kniipejfl Tfiiide ievtza-jegyzéM
VALUTÁK Angol L 27 90-38 05 Balga u. 77 75-80 05 Caahk. 16-92-17-Diak. 153 35-123 95 Dinár 9 98-1000 üjlláj &G9-75-571 75 Francia ti 22 60-22 80 HoU. 280 66-231 61 Langyal 64 05-64 35 Lal 8 51-3 56
Lava — —
Ura 80 10-30-30 Márka 136 65-137 15 SchUL 80-45-80 80 Norvég 153 15 153 75 S»ájcl 1.110 15-110-55 ■ \'Mk. 153 40-114 -Peseta 95\'30-95\'90
DMVIZÁK AmsL 230 85-231 55 Balgrád 1006-1009 Barik IS6-77-I37 17 Bakaraat 351-355 Brttaaael 70-77-8002 Kooanh.163 47-B3 87 Oaalo 153 25 153 65 London 27"92-27-«9 Milano 8012-3022 Nawjoik 571-80-3 40
Pária Prága S aorta
Stockb. Varsó Wtaa ZSrteta
Madrid
» 46-22-56 1694-16*9 412-415 153-50-1M10 Ml 0-64 30 8O-45-ÍO70 110-22 110-52 95-35-95-85
Sertésvásár falhajtás 2936, SMlvböl eladatlanal \\
maradt 1607 darab. Elsőrendű 158-1 60. ssedatt 1-S6-158, aiedett köaép 148-1-52, könnyű 1-20—1 36. elsórendB öraa t-48—1-50, másodrendű 1-36—1-40, angol süldő 1-40—1-68, ssalonaa nagyban 1-7Í—
1 76, salr 1-86-1 90, lebusotTbaa 1\'80—
2 16. szalonnás Kísértés 190-2-—. Ax Irányaat lanyha.
= Üvegezés, klttelés, képkerete-
zés Igen olcsón Púmnál, Király-u. 10
ZALAI KÖZLÖNY
1928 ttinlm 6
varrógép
RÉG SÉVAur JÓ MINŐSÉGBEN
/((• </yezöfiir/éj i/t\'//é/e/cA
SINGER VARRÓGÉP
R is zvé NVTÁRSAiÁa
FIÓKÜZLETE: NAGYKANIZSA, FŐ-UT I.
Fájdalomtól nitglöil szívvel tudatjuk, hogy forrón szerelelt édesapa, nagyapa. Illetve rokon
nyűg.
üzemi tiszt
áldásos életének 8J-lk évében folyó lió 4 én é||el I órakor békeltlréssel viseli kínos szenvedés útin visszaadta jóságos leikél Teremtőjének.
Drága halottunk Iflldl maradványát folyó lió 6-án délután 4 ónkor, fogjuk a temető halottasházából a róm. kath. anyaszentegyház szertartása szerint megáldatni és a helybeli róm kath. temetőben örök nyugvóra helyeztetni.
Az engesztelő szenirnise-áldozat a megboldogult lelklüdvéérl folyó hó 8-án délelőtt y órakor log az alsó plébániatemplomban a Mindenhatónak bemutatlatnl.
Nagykanizsa, IÜ28. junius 5.
A gyászoló csatád
Emléked örökké élni log bánatos szírünkben!
Női szalmakalapokból
nagy raktár.
Legújabb formáinkra átalakításokat vállalunk.
600 dib bel- és küllőiül
férfi kalapok
raktáron.
Szalag, spatrie, gyászfátyol, szalmabortnik eladása
G YENES ÉS VIDA
mis balapüzem
Alsótemplommal szemben.
Németországi ffiielik és virág magvak Gazdasági vetőmagvak I Műtrágyák i
ásványi szuperfoszfát, kálisó, chileisalétrom, mésznitrogén, kénsavas ammóniák, Slriua növénytápsó, slb.
Madáreleség ■
(kendermag, hámozott zab, fénymag, édes repce, kerekrépa, napraforgó, tökmag slb.) Szemestengen (nagy és aprószemU), zab, árpa, koTea, buza, tengeridara, stb.
Gyümölcsfa és szölö
védelmi szerek, osávázó szerek „Futor"
szénsavas takarmánymész Kicsinyben és nagyban kaphatók:
0R8ZÁ8 1ÓZ8EF magkernMWkn
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett, «i Teleion: 130.
PUCH
VEZET!
motorkerékpár utikerékpár
4-5 lóerős motorkerékpár ára P 1120.—
Kizárólagos raktár:
Brandl Sándor és Fia cégnél
Deák-tér 2., a felsőtemplomnál.
Kedvező részletfizetési feltételek! Alkatrész- és gummlraktár! Javító műhely!
Pollermann-féle
11
KOLUMBUS"
m ü I é p e t
vegytiszta méhviaszból, tetszés sieriuii méretre szabva, korlátlan mennyiségben, bí rmely időszakban,gondosancsomagolva, kgként8 pengő napiárban
szállítunk.
Elvállalunk méhviaszt mfiléppé való kihengerlésre, kivánt méretre szabva, 18 százalék viaszlevonással, vagy P40 pengő munkadíj fejében. Klse-lejlezelt lépio.melék (sonkoly) és fcdelezésérl ráfizetés nélkül kilónkint
1—20 deka műlépet adunk cserébe
Az mm ÉUi dkkekrűi és mézperoetűkről nagy képe: árjegyzék ingyen!
POLLERMANN PÁLésT-"
gAzvIaszAntAde, mülépkészltS gyártslspa
Székesfehérvár, Pálya-u. 28. (Vasút mellett)
Telefonszám : 4-77. Telefonszám : 4—77.
Gépszijak, Klingerit CKéy*éb tömítések
csapágyfémek, Böhler dobsinek
minden méretben és az
■k TTf \\ összes \'í i]\\ műszaki cikkek
F & S jelű golyóscsapágyak lerakata
__J7S0
BETTLHEIM és GUTH
vasnagykereskedésében Nagykanizsa
NASH és PACKARD
autók kizárólagos zalamegyei képviseletét átvettük
Mielótt autót beszerezne, feltétlenül kérjen prospektust és díjtalan kocslbemutatást. Hat henger, hétszer csapágyazott főtengely, négy kerékfék. zajtalan motor, hosszú élettartam és olcsó üzemköltség-
Szántó Vilmos és Társai
Teleion 3-22. Nagykanizsa, Deák-tér 2. Telefon 3-22.
Oránia iikpiiz
Szerdán 7 és 9 órakor Csütörtökön 3, 5, 7 és 9 órakor
EMBER KÜZDJ
Hatalmas drámai attrakció 10 felvonásban
Főszereplő: Bndoli Schlldkrant *
HÍRADÓ
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gőzmosó, vegytlsztlto, ruhafestő
ifif: lujidi I II. tjljtitikf: bditn-i. L
Vállal mindennemű ruha-festést, vegytisztítás!, gőzmosást mérsékelt áron. Elismerten elsőrendű munka. Hófehér, tükörfényes gallértlutitái. Plissérozás. úr Oouvrérozás.
I
Ragályos
betegségek
ellen a legjobb védekezés a
tisztaság.
Viselt felsőruháit időközönklnt tisztittassa vegyileg a
Rózsagyárban
Ka posvá rott.
Gyüjtőtelep: Nagykanizsa, Erzsébet-tér
FIG YELEMl
Tennlslabdáink Arai:
Sporting 1927. tucatja......P 20 —
Spaldlng fél lucat..... . 16-50
Dunlop fél . . , 17\'— Schlazenger Stichlca tucatja . 34— Otlmptc varrott . .28 —
Semperit . . , 33 —
Tennisclpók :
Fteet-Foot Wimbledon, amerikai nyersgumini talppal női nagyság P II-—
férfinagyság P 12 — Tenisütők nagy választékban 20 pengőtől felfelé, kaphatók
FISCHEL FÜLÖP FIAI nál
Nagykanizsa. su>
Hirdessen
,Zalai Közlönyében.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
ÉL árfolyam, 128. Mám
Haiykanütt, ltt«. Junta 7, csütörtök
ira 16 fillér
POLITIKAI NAPILAP
Saezkeszíóoéc H kiadóhivatal: Pö-ut 5. szim. Keaalhílyi Wlc kiadóhivatal Kossuth Lajoa-u. 32.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Elölizetósi ára : egy hóra 8 ptngö 40 fillér
Bethlen a magyar diplomáciáról
A hazai poHlikal saj\'ó egyik tekintélyei német organuma, mely fennállásénak mott érte meg 75 tk évfordulóját, jubiláris számában közleményt hozott a mlnitzterelnök tollából a magyar diplomáciai munkásság kérdéséről.
Ez a nagyjelentőiégü limertetéi, Mely reámutat & nyllvánostág elölt az önálló Magyarország diplomáciájának szervezetére, mintegy válatzul tekinthető azokra a véleményekre, amelyek időnként a parlamentben ét a nyilvánosság előtt bírálják a dlplo máclai kar munkáitágát. Qyakran élik méltatlan támadások, amelyet nem ritkán tévét értetüléiek fórrá iából táplálkoznak ét nagyban hozzájárulnak abboz, hogy a közvélemény helytelen felfogást alkosson magának az egyik legnehezebb állami funkcióról.
Mott Bethlen litván gróf kívánja a magyar közöniég előtt felfedni a tulajdonképen! okait anntk az általános megítélésnek, mely tzerlnl dip lomáciánkai, a magyar temperamentum nylltszivüségél és impulzivltáiál kevés bbé vittzalQkrözőnek tartják.
Sokszor ugy állillák be a dolgot, miulba az akllvilái hiányzana dip lomádánkból, mert a belső politika harcosai mindig a maguk iterepié •ének vér mérték latéhez mérik honé a kfilpolitikai szolgálat teljes ditzkré elót követelő munkáját lt.
Amit vérmetebb megnyilvánulátok kai elbtr a parlamenti tzintér, azt félre kell tenni ha b magyar állam-fétfi kilép az államok közötti érlnt-kezét területére, mert Itt kötik öt it azok a mindenült érvénybtn levő formák, melyek elülnek tokban » hétköznapi közéletnek jelenségeilöl Az önáiió magyar diplomáciának nagy nehézségekkel kellelt megküzdenie • hogy korán kivivtt magának a függetlenné lett állani képvluleté-ben mindazt a megbtctü ést, mely a hatalmak diplomáciáinak kijtr, egyedül annak az altpot képzettségnek, lökéletei játitttágnak ét kor rckt magatariáinak köazönhető, mely jellemzi a magyar külképvltelel tag jait. Az ö hivatalos tevékenyiégük megkívánja, hogy teljességgel bele éljék magukat annak az országn.k erköteteibe ét tzokátaiba, amelynél akkreditálva vannak, de megköveteli azt lt, hogy nélkülözzék a politika vívóterén az itthon txokátban levő vehemenciát. A külpolitikai működés nemcsak síel lem I látókört igényel, hanem kitűnő érzéket ét rendkívüli tapintatot a nehéz feladatok számára, amelyeket credaténycaen ctak ugy lehet megoldani, ha azokat elősegítik a belső társadalom részéről a jóakaratú megértét figyelmével és támogtlátával.
A miniszterelnök rámulat arra, bogy egyik rossz szokásunk az, hogy
a publikum nálunk gyakran többre becsüli a lármás megnyilatkozásokat, mint az obj;)ttlv ét tartózkodó magatartást, ha az kimondhatatlan nehézségek között folyó munkát fed is Pedig a magyar dlplomfcla eredmé nyességének alapfeltétele, hogy a hazai közvélemény mindeukor tárgyilagos Ítélettel kittije lépéseit t jóindulatú objekUvilástal blztoailta
aunak számára a nemzetközi érintkezésben azi a biztonságot, melynek birtokában lehet cjak n nemzet és nemzeti érdekek szolgálatát ellátni.
Fiatal baltát ezerévet állami orga nlimusunk fáján az önálló külpoti-uka b épen eiért bizalommal és megértéssel kell ápolni, hogy megerősödjék ét dinére váljék az anuyl vihart átélt tömnek.
^A^AAAAA^AAAA^A^A^A^AAAAAAA^^WWWWW^WWWWWW
Szigorúan zárt tárgyaláson a kisantant delegátusai erősen támadták a szentgotthárdi-bizottság jelentését
A népszövetség ma délután nyílt ülésen hirdeti ki döntését — A lengyel-litván konfliktus ügye a tanács előtt
Oent, junlui 6
A mai napirend eltő tárgya a nép-izövettég tanácsában a hollandi külügyminiszter jelentése a lengyel-litván békéltető tárgyalásokról, amelyhez a izót először Valdemaras litván kÜlügvminliztetnek adu meg az elnök. Hotszatau limerteKe a litván térelmekel, panaszkodott, hogy minduntalan lengyel bandák törnek be a batáron, mire Zalesky külügyminiszter meg|egyezte, milyen kár, hogy azokat a bandákat nem lehet lefényképezni.
Valdemaras után Chamberlain külügyminiszter tióialt fel. Azzal kezdte, bogy nem klván|s a lengyel kormány belyzeiét nehezíteni, de nyíltan kimondja, hogy épen az ilyen inclden-tek Intenének az egyezkedő tárgyalások befejezétérr.
Az angol küügyminiizter nyomatékosan rámutatott, hogy p\'ovukáció az, hi a litván kormány Vimát fővárossá nyilvánítja él arra kérte Val-demarast, hogy tanusition mérsékletet, mert lehetetlen állapot az, bogy egy kit állam vlsizaél|en a negyhi-ttlmak rokonszenvével.
Ezu\'án Paul Boncour szólalt fel és azt fejtegette, hogy a tanács nem nézheti tovább rostzalát nélkül a lengyel-litván tárgyalátok eiedmény-teleaiégét. Schubert német külügyi államtitkár azt hangoztatta, bogy Németország nagymértékben érdekelve van a konfliktus megoldásában, minthogy két tzomizédot államról van szó. Belaert von Blok-land holland külügyminiizter is a konfliktus mielőbbi rendezését kívánta.
Genf, junius 6. (Éjszakai rddló jelentés) A népszövetség tanácsa ina déiuián három órán át tartó tzlgo-ruan titkot ülésen tárgyalta a izent-goliMrdl incidentröl szóló bizo\'tiági jelenléit. Ai ülés annyira titkos volt, hogy még a titkártág tem vett részt tzon. Mir szerint a kisaniant delegátusai élesen támadták a jelentést, de
Sclaloja megvédte azt és kl-
jelentete, hogy az teljes meg nyugvást hoz.
A\' tárgyaiáit nem végeilék be, banem azt holn*p délelóM folytatják ét déiután fél 4 órakor nyílt ülésen fogjak kihirdetni a határozatot.
Egyre valószínűbbnek látszik, hogy Nobiletény-leg a Ferenc-József földön járt szerencsétlenül
Ujabban Tromsóben felfogták Nobile S. O. S. segélykérését
Kopenhága, lutlus 6 Tegnap délután Tromsöben a mctrconi állomás rádióhulláma segélykérést vett fel, amely kétségtelenül az Itáliától ered. A S. O. S. Jelzésen kivül kivehető volt a Ferenc József-föld betűjele Is. Valószínűnek látszik, hogy az Italla a Ferenc József-földön Járt szerencsétlenül.
Moszkva, juuius 6. Az északszi-bériti obdorszk! rádióállomás állal felfogott szikratávirat, amely szerint Nobile és tártai a Ferenc József-földön tartózkodnak, angol nyelven vau megszövegezve. Tekintettel arra, hogy ezen a vidéken meglehetősen ritka az angol nyelvű távirat, Nobileről pedig köztudomású, hogy kitűnően beszéli az angol nyelvet, egyre valószínűbbnek tarifák, bogy a szóbanforgó távirat valóban az Italla eltűnt utasaitól származik. A távirat leljes 6zőve^e egyébként a következő :
— Az Halia léghajó szerenciélle nül járt a Ferenc józief-föld környékén, n s>áraz földtől távoleső vidéken. S. 0. S.
Boston, junius 6. III szikraláviratot fogtak fel, mely szerint az Itália a Petenc József földOn szállott le. A táviratot Ncblle irta alá.
Klngsbay, junius 6. (Éjszakai rddiójelentés) Minden eddigi kutatás az Iiá\'ia után, eredménytelen maradt. A legu|abb megállapítás szerint elliint egy olasz alpesi vadászokból dlló csoport.
A Házban melegen ünnepelték a finn testvérnemzet képviselőit
Frühwirt Mátyás a biztosításnak az Özvegyekre, árvákra és rokkantakra való kiterjesztését és megkOnnyftesét kérte
Budapeat, junlus 6 A Ház mai ülésén az öregség éa rokkantsági javatlal tárgyalásánál
Pintér László ölömmel konstatálta, hogy kévét kivétellel a Ház valamennyi tagjt a javis\'at mellet! van. Sterelné, ba ez az együttműködés továbbra is fenntartható volna. M»Jd annak a kívánságának adott kifejezést, hogy
a magyar egyetemeken szociális tanszéket állítsanak fel.
Beszéde végén felvetette a papi nyugdijak országos rendezésének ügyét, bmgoititva, bogy
a popok csak áldozatot hoznak, de öregségükre semmi kárpót ást nem kopnak.
Frey Vilmot kívánatosnak tartaná, bt az állami bozzájárulát évente a gazdasági vitzonyok jivulátával emelkedne. A legszebb reményeket fűzi az uj intézmény működétébez.
Finn képviselők a magyar parlamentben
Frtlhwlrth Mátyás beszéde közben léptek a képviaelókái dlplomácisl karzalára a finn képvitelök. tklket a trónok meleg tzavakkal üdvözölt. B.-tiédéb n utalt arra, h gy
ha a két nemzet távol Is él egymástól, lélekben mégis testvérek nek érzik egymást.
A Ház a finneket melyegen ünnepelte. A jtvai\'alról szólva rámutatott annak fjnlotiágára, kűlönötcn az ország izcciálit ét egétztégűgyi fejlesztése terén. Ellimeréttel nyilatkozott a népjóléti minitzter szociális munkát-ságá\'ól, amelynek ez a javaslat is Igyik jelentős alkotása.
Főként az özvegyekre, árvákra és rokkantakra kell kiterjeszteni a biztosítási az Igényjogosuitság elérésének megkönnyítésével.
Beszéde végén ai iparosság támogatását kérte.
Petrovácz Oyula a javallatot eltő-torban pártja Javallatának tekinti.
A javaslatban n keresztény-szoclá is gondolatot látja megvalósulni,
ezért támogatja azt. A ml mezőgazdasági helyzelüak speciális volta mialt a mezőgazdasági munkáttág
CAl.Al KÖILOHT
blztoiltáiát ezzel a javallattal nem látja kereszlűlvlhetőnek. Szóvátette a magyarországi munkások nyugdíj-Intézetének dgyét.
A Ház az elnók javallatára kimondotta, hogy a legközelebbi Mist pénteken
1838 lantul 1
délelőtt 10 órakor tartja.
Az interpellációkra áttérve Esztergályos J4noi interpellációját kiadlák a belügyminiszternek. OyOrky Imre a Ház hozzájárulásával Interpellációját elhalaszlolta. Az ülés egynegyed 3 órakor véget ért.
Benes külügyminiszter éles támadása Magyarország revíziós követelései ellen
A revízió háboríts összetűzéseket Idézne elő — jelentette kl a cseh külügyi bizottságban
Prága, junlui ti A képviselőház külügyi bizottságának mai ülésén Benes külügyminiszter beszámolót mondott a legutóbbi politikai eseményekről.
A beszámoló folyamán megemlékezett
a magyar politikáról és Ma gyarország revíziós törekvéseiről Is. Uialt irra, hogy .ez a politika toha-lem találta meg a izükségei segítséget, hanem mái céloknak vált eszközévé- Mindenki belátja, - különösen Franciaországban és Angliában, — hogy a békeszerződések revíziójára irányuló minden gyakorlati kísérlet olyan megrázkódtatáso kat, ellenléteket és háborús össze-lüzéieket Idézne elő, amelyek Európát újból hilalmai tűzfészekké változtatnák át. Mindazok, akik hisznek e revíziói mozgalmakban, csalódni fognak. Sem Franciaországban, sem Angliában a hivatalos körök, valamint a többi politikai tényezők nem kaphatók olyan akciókra, amelyek Európa nyugalmát tendltenék meg. Éppen ezért nyugodtan lehet továbbmenni, nem kell Izgulni és folytatni lehet az állam megszilárdításának munkáját.
Magyarországgal szemben Csehország a jövőben sem fog figyel-
men kívül hagyni semmi alkalmat a megértésre és az együltmunkálko-dísra. Erre készen áR Csehország belpolitikai téren a részletekben Is. Nsm volna azonban értelme annak, hogy a magyarokat bármire Is felszólítsuk.
Meg fogjuk várni, amíg az érzelmi szempontból túlhajtott mostani légkOr megnyugszik. A klianlantnak elég Ideje él elég ere|e van ahhoz, hogy várjon.
Beszámolója további folyamán Bv nei érintette
a biztonsági bizottság tanácikozásail. A leszerelési bizottság munkája tekintetében kijelentette, hogy nem hiszi, hogy december elölt Ölésre kerülne a sor. Megoldásra vár a Rijna balparljának kiürítése, a jóvátételi fizetések ügye, lovábbá a D wís tervnek kommer-zlallzálása. Benes kedvezően Ítéli meg a Kellogg-szerződést és óbajtji a szerződés megvalósítását. A csrh kormány csak örömmel üdvözölné e szerződés aláírását és az érdekeli nagyhatalmakkal, valamint barátaival egyetértésben készséggel csatlakoznék a szerződéshez. Benes hangoztatta, hogy Csehország ebben a kérdésben ugyanugy érez, mint Jugoszlávia, Románia és Lengyelország.
Junius 20-án kezdődik a kisantant konferenciája Sinajában
Egyidejűleg a kisantant sajtókonferenciája Is OsszeDI
Belgrád, |unlus 6 A kisantant külügyminisztereinek konferenciáját két nappal elhalasztották. Most már biztos, hogy a ta-nácikorás ennek a hónapnak huszadik nipján kezdődik, még pedig Sinajában, ha az időjárás kedvezni fog, ellenkriö esetben pedig Bukarestben és 3 napig fog tartani a konfe-
rincia, ugy hogy a jugoszláv és cieh külügyminiszter 28 án utazik haza.
Egyidejűleg a kisantant sajtókonferenciája is összeül Bukarestben, de a gyülekezés már |unius 18 ánlfir. Ennek a konferenciának az kölcsönöz különösebb jelentőséget, hogy első izbtn fognak megjelenni a lengyel sajtó képviielői.
....................— -rr *i\'ri~ri*i*ri\'rri\'i\'rij\'jii".-ij-i.\'i-ri.xri\'u\\\'un/i
Véget ért a kinai polgárháború
A déli hadsereg ma weazi át Pekinget
tok egéizen Mandzsúria határáig fog nak előnyomulni.
London, juniui 6. A Timei pekingi tudósítója jelenti, hogy San Zi tartomány lovai jórőrei kedden este egészen a Pekingtől 13 kilométerre nyugatra ftk«ő nyári császári palotáig jutottak el. Azok a tegnap esli jelentések, hogy a délkinai hadsereg egyik osztaga már bevonult Penklnbe, egyelőre még koralaknak bizonyultak. Peking átadása minden valószínűség Bzerint ma, szerdán fog megtörténni.
Berlin, |unlui 6 Tokiói jelentés szerint a kinai polgárháború most már befejezettnek tekinthető^ minthogy az északi hadseregnek az a része, amely nem vo nult vissza idejekorán Mandzsúriába — átpártolt a déllekhez. Az á\'pártolt katonák izámát 80 000-re teszik.
A délkinai hadvezetőség ezeket a csapatokat a hadtápvonalban helyezle el, mig az első vonalban továbbra Is Csang-Kat-Csek csapatteste! nyomulnak előre. A déli hadvezetőség Intézkedésére a naclonatiita cupa-
Nagyszabásu akció Zalavármegye nyomorgó, beteg és szegény gyermekeinek nyaraltatágára
Alispáni rendelet, amely a legszebb emberszeretetrölI tesz tanúságot - A fővárosi gyermeknyaraltatási akcióhoz hasonlóan szervezik a megyei akciót - Társadalmi gyűjtés és községi hivatalos hozzájárulásból teremtik elő a költségeket
Nagykanizsa, junlui 6 belül.
Bödy Zoltán Zslavármegyc alispánja rendkivül mély horderejű mozgalmat kezdeményezett, mely a megye legelső közigazgatási vezct5-jének eddigi eredménydus munkásságát nagyban fogja öregbíteni.
A vármegye szegénysorsu lakosságának sorsa ébresztette fel az alispánban a mozgalmat és most eredménnyel, kecsegtetőn meg is indította az akciót, hogy Zalavármegye szegénysorsu, beteg, nyomorék gyermekeit, akiket szüleik nem bírnak hozzájuttatni a nyár folyamán egy kis életet hozó nyaraltatáshoz, üdüléshez, bővebb táplálkozáshoz, azokat társadalmi utóit a megye maga nyaraltassa. A fővárosi gyermeknyaraltatási akcióhoz hasonlóan akarja az alispán keresztül vinni tervét és ehez első lépéseként ma rendeletet intézett Nagykanizsa város polgármesteréhez, valamint a megye ösz-szes föszolgabirájához.
Ebben a rendeletben az alispán részletesen közli, hogy a fővárosi gyermeknyaraltatási akcióhoz hasonlatosan akarja megszervezni a zalamegyei teljesen szegénysorsu szülők gyermekeinek nyaraltatását. Természetesen felhívja a hatóságokat, hogy ebbeli munkájában azzal a buzgó igyekezettel támogassák őt, mint azt tették a fővárosi gyermeknyaraltatási akciónál.
Az alispán szükségesnek tartja, hogy a megye területén hivatalosan összeírják azokat a gyermekeket, akik a nyaraltatásra rá vannak szorulva. Hogy gyűjtést rendeljen el a megye egész területén, melyet minden község foganatosítson. A költségek előteremtése érdekében elrendeli továbbá az alispán, hogy a folyó évi junius és julius hónapokban rendezendő bárminemű mulatság rendezősége felkérendő, hogy a bevétel egy bizonyos százalékát, vagy egy meghatározott összeget szolgáltassanak be a nyaraltatási akció részére.
Maga a rendelet hangsúlyozza, hogy „vagyonfelügyelői jogkörömben nem emelek kifogást az ellen sem, ha maguk a községek ezen cétra\\a számadási maradványaik vagy költségvetéseiknek jótékony célokra felvett tételek terhére bizonyos összeget szabályszerű módon szintén megszavaznak."
A rendelet egyébként elvként kimondja, hogy minden község a hozzájárulás, adakozás arányában küldhet szegénysorsu, vagy nyomorék gyermeket a nyaraltatáshoz. Elvárja az alispán, hogy a hivatalos közegek ugyanazzal a megértéssel és emberbaráti hazafias szereteltei állnak emögé az akció mellé, mintahogyan azt tapasztalta a fővárosi gyermeknyaraltatási akció kqrctén
Megrázó színekkel festi le a rendelet azt a nehéz állapotot, melyben a megye szegénysorsu lakosságának gyermekei vannak. .A nyomorgó és beteg szegény gyermekeinknek néhány hétre terjedő jobb táplálásával és gondozásával és a körülöltünk tapasztalható nyomor enyhítésével segítsünk ezen nehéz időket leküzdeni és ma testben-lélekben gyermekeinket egy szebb, boldogabb időre az életnek megmenteni"
Nem mulasztja cl a rendelet hangsúlyozni, hogy a megyei gyermeknyaraltatási akcióban mekkora szerepe van a megyei hazafias sajtónak és igy végzi a rendeletet: „Kérjék fel a hatóságok az akció támogatására nevemben a helyi sajtót is, mert nem kérdéses, hogy a megyei hazafias sajtó e téren Is, mint minden hazafias kérdésben, fényesen fogja teljesíteni hivatását."
A megye legelső hivatalnokemberétől jövő spontán elismerést jól csík elkönyvelnünk és mi a magunk részéről is e helyről hívjuk fel a nagy közönség figyelmet arra, hogy Bődy alispán akcióját támogatni a legnemesebb hazafiúi cselekedet. A községek mind sorompóba kell hogy álljanak és tehetségük szerint áldozzanak most már a megyei szegénysorsu gyermekeknek, mert ezzel is egy darab országot mentünk meg Trianonból.
Péntekre kijavítják a telefonkábelt
Nagykanizsa, |unlus 6
A telefonforgalomban keletkezett nagyarányú zavart valószínűleg péntekig sikerül elhárítani. Több, mint 200 telefonelöflzetö vár|a ezt. A Budapestről érkezett két szakmérnök éi segédmunkások kedden és szerdán egész nap ezlránybin voltak elfoglalva. Nigynehezen ilkerült megállapítani, hogy a telefonkábel a Caen-gery-ut 3. számú ház előtt van megrongálva. A szakértők megállapították, bogy a telefonkábelvezetéken látható és a zavart okozó rongálódást nem most okozták a vízvezetéki munkálatok során, hanem ezelőtt egy évvel sértették meg a kábelt, melyet igy viz ért és elromlolL
Érdeklődélünkre megmondták, hogy a munkálatokat a kijavításra vonatkozólag szünet nélkül folytatják és azzal csütörtök estig vaióul-izinüleg el is készülnek. így pénteken a teltfonelöfizetök már iimét használhatják készülékeiket.
Uránia Mozgóképszínház. Ma
csütörtökön 3, 5, 7 és 9 órakor kerül bemutatóra: .Ember küzdj" cimü hatalmai drámai attrakció 10 felvonásban. Főszereplő: Rudolf Sebild» kraut. Híradó.
lftSft. Junlus 1
Zalai közlöny
Az nrnapi hivatalos Istentisztelet és egyházi körmenet
Nagykanizsa, junuli 6 Az urnapi hivatalos ünnepi isten-tlsztelet, amelyen az Összes hatóságok és testületek megjelennek, ma dételótt pont 9 órakor kczdódík a plébánia-templomban, amelyet Mdtés P. Hllár városi plébános, ferencrendi házfőnök végez nagy papi segédlet mellett. Az Istentisztelet sorrendje Űrnapján a következő : Fél 7, léi 8, 8, 9 és fél 12 órakor.
Az ünnepi nagymise után kezdetét veszi az egyházi körmenet a leg-mélt. Oltáriszentséggel. A körmenet sorrendje a következő: 1. Feszület két lobogó közölt. 2. Elemi és polgári iskolák tanulóL 3. Katb. főgimnázium. 4. Földművesek és gazdák. 5. ipartestület. 6. Kereskedők testülelei. 7. Kávésok és vendéglősok egylete. 8. Katb. Legényegylet. 9. Kereskedelmi éi magánalkalmazottak. 10. Nagykanizsai állomás forgalmi személyzete és nyugdíjasok. 11. Díllvasull fQiöbázI személyzet és tlsztviselókara. 12 Pénzügyőri személyzet. 13. Vámhivatal, állampénztár és sóhivatal tisztviselői és személyzete. 14. Folyammérnökség és erdőgondnokság. 15. Városház tisztikara. 16. Államrendőrség. 17. Bírósági, ügyészségi és ügyvédi kar. 18. Városi képviselőtestület. 19. Pénzintézetek tisztikara és személyzete. 20. Jézus Szive Társulat. 21. Kath. Férfiliga. 22. Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete. 23. Urleányok és Úrasszonyok Kongregációja. 24. Kántor az énekkarral. 25. Oltáregyesület. 26. Sient Ferenc 111. rendje. 27. Cserkészcsapatok. 28. Tűzoltók. 29. Katonai zenekar. 30. Katonai díszszázad első fele. 31. Fehérruhás leányok csoportja. 33. Szent Vincéről nevezett irgalmas nővérek. 33. Papság a legméltóságosabb Oltáriszentséggel, a menyezet mellett lám-pavivök és katonai dísz-szakasz. 34. Hatóságok képviselői. 35. A megnevezett csoportokba nem tartozó lét fi és női hivők. Kedvezőtlen idő esetén a körmenet ■ templomban log megtartatni.
Felkéretik a város közönsége, hogy mindenült, ahol a körmenet a leg-mélt. Oltáriszentséggel elvonul — ablakalkat szíveskedjék kivilágítani.
— Lapunk Budapestet} állandóan olvasható a Park Szálloda kávéházában VIII., Baross-tér 10.
Ismét erősen terjed a trachoma a nagykanizsai és letenyei járásban
A népjóléti miniszter két trachoma-szakorvost küld ki a járásokba — A trachoma kezelőnők tervbevett kiküldetése helyet jönnek
az orvosok
Nagykanizsa, Junlus 6
Dél-Zalánakmlndenkor égető egész-ségügyl problémája volt a Muramenti vidékeken előforduló makacs trachoma járvány. Et a veszedelmes szembetegség, mely hol kisebb, hol nagyobb arányokban lép fel és terjed, annyira befészkelte magát ez országrészbe, hogy évek óla komoly gondolád a munkaügyi és népjóléti minisztérium kötegészségügyi szervének.
Természetesen, amíg meg nem épül a nagykanizsai szemkórház, hogy ott a tracbomás betegeket benntartva tudják gyógyítani, addig ez a járvány-veszedelem nem múlik el. Lehet szó annak csökkentéséről, de százszázalékig eredményesen felvenni a harcot a trachoma ellen — nem lehet.
A népjóléti minisztérium egyik
közegészségügyi főfelügyelője legutóbb megtekintette a nagykanizsai és letenyei járás trachomás vidékeit és ésileleleltől terjedelmes jelentést adott az illetékes államiilkárnik.
Ennek a jelentésnek — mely a teljes Irachoma-veszedelmet láiji fel, — lett az ai eredménye, hogy a népjóléti minisztérium értesítette az alispánt, hogy a szakképzelt trachoma kezelőnők tervbe vett kiküldetése helyeit a legrövidebb időn belül két vagy három trachoma szakorvosi küld le a nagykanizsai és letenyei járásba, akik rögtön megkezdik működésűket. Ezt a kerületet a helyviszonyok ismerele alapján a fószol-gabiróíágok jelölik ki. Ugyaccaak a főszolgabiróság ik kötelesek az ide érkező állami szemorvosokmk természetbeni lakást biztosítani.
Zrehorcz Károly „m. kir. lócsiszár" a Strém-ndvarban tett látogatása miatt ismét két évi és három havi fegyházat inkasszált
Tagadáséval szemben ■ tanuk reávallottak — „Megismertük a rücskös képirül" — mondották
Nagykanizsa, junlus í Van e valaki aki Nagykanizsán nem ismerné Zrehorcz Károly m. kir. lócsiszár és lóügynök urat? Ez a közismert személyiség, aki csak pár hónappal került id a soproni fegy-hizból — ahol becsülettel leszolgálta a legutolsó ,4 máisát* (négy évi fegyházai) amit még a Kenedl-lanács utalványozott ki számára, nagyon rosszul érzi magát, ha egyedül van. Ugyanis annyira megszokta a kékruhás fogházőrök disz kíséretéi, hogy kényeimellenül érzi magát, ha nem látja őket fegyveresen maga mellett, amint vigyáznak testi épsé-
Mint alléié lóhíj|al megkent csiszár — pompás szimatjával megérezte, hogy ott, ahol tojást raknak le, ott pénznek-4s kell lennie.
Mig a földmű res pir a ládák lerakásával volt elfoglalva,
Zrehorcz meghallotta, amint a két ember pénzről beszél, amit a cégtől tojdsbevdsdrlásra kap tak és amit egy zaczkóba kötve egy tojdslMdba helyeztek el.
Sasteklntete Hamar felfedezte az értékes kincset magában rejtő ládát, egy ügyes mozdulat, és — a m. kir. lócsiszár sunyi ábrázattal már magához szorította ábrándozásának tárgyá\',
gére. Csak ez a ragaszkodás kék közel 500 pengő tartalommal.
egyenruhás őrangyalaival szemben érleli meg a gyalogjáró emberekkel, hogy alighogy ismét szabid löldet érzett 48-is nagyságú bakkancu alatt, máris vissza kívánkozott Ismét ápoló, gondozó karjsikbi. Zrehorcz — aki most ülte 10-ik megbüntetésének jubileumát — április 25-én épen a Strém és Klein-cég háza előtt ment el, amikor meglátta, hogy az udvarban Magla János bajciai gazdaember és felesége, Slrém és Klein tojásbevásárlói — hatalmas lojás-gyűjtö ládákat raknak le kocsijukról az udvarra a cég számára.
Auikor kiért az utcára, a .vad elej\'és" okozta őrömében Indiántáncol kezdet Járni és roham lépésben neki vette útját a Markó-vendég-lőhőz, ahol egy olyan murit csapot, amilyent csak egy igazi hamisítatlan m. kir. lókupec tud rendezni. Boldog, boldogtalannak fizetett és látta vendégül, aki ránevetett. Folyt a bor, a vlg dinom-dánom, amig egy .régi kedves ismerősét" látta bejönni egy szolgálatban levő rendőr személyében, aki egyenesen feléje tar (ott és aki komolyan megmagyarázta neki, hogy vele kell jönnie.
Ugyanis Időközben Megla és fek-sége keresték a pénzt és mivel nem találták és a házbellek látták Zrehorczol ott settenkedni, nyomban reá esett a gyanú és felsieltek a kapitányságra jelentést tenni, ahol persze ismerős név ,a m. kir. lócsiszár" neve.
Amikor a kapitányságon megmotozták, 50 pengő hiányával megtalálták az ellopott összeget, meiyről azt állította, hogy lóeladással kereste és azt ls letagadta, hogy a Slrém és Klein háza-tájékán volt. Azonban gazda pár ráismert Zrehorczra. Ilyen előzmények u\'án most tizedszer került bünlelőblró elé Zrehorcz Károly. Amikor dr. Mntschenbachfr felolvasta elölte a vádiratot és figyelmeztette, hogy csak az Igazat mondja, mert akkor enyhébb lesz a büntetése, Zrehorcz kedélyesen odaszól Mulschenbacber elnötn-k:
— Hát ha az elnök ur olyan Jó akaróm, hát akkor. mutissa meg mosf...
Érdekes volt, smlkor a törvényszék a tanukat kihallgatta arra vonatkozóan, hogy látták-e Zreborciot, ő volt-e az, aki az udvaron Járt, egyöntetűen azt felelték:
— Igen ö volt, megismertük a rücskös képéről.
A bizonyítási eljárás teljesen bebizonyította a vádat és a bíróság Zrehorczol mint visszaeső bűnöst a S rém udvaron elkövetett lopán miatt két évi és bárom havi fegyházra Ítélte, egyben elrendelte további fogvatartását is.
Ztehorcz Károly ,ra. kir. lócsiszár ur" álma tehát teljesült. Ismét ott van kék-rabás őrangyalai kőzött a fegyházban.
Venrenek állami mm,
mert az Állami tors játék jövedelme a Népjóléti Mlnlsterlumnak engedtetik át közhasznú és jótékony Intézmények támogatásért.
Főnyeremény
pengő 30.000késijén Wilflll wroÉn: 15.0M m
azután 10.000 P, 9.000 P, 2900 P, 2000 P, ÍOOO P. stb.
(aatatai 14001
tehát ugy a nyeremények Összege, mint a síim lényegesen falamaltatatt.
Egy sorajegy ára csak 1- pengő Fél sorajegy ára csak 1.— pangó
Húzás okvetlen junlui hó 9-én. Egy sorsjeggyel 2 nyeremény ls nyerhető.
Kapható minden bank- éa sorsjáték-Üzletben, dohinytóudében, postahivatalokban és a Székesfővárosi m. kir. Pénzllgy Igazgatóságnál Budapest, V., SzaFav-utca 10-14. szám. Teleton: Teréz 115-41, Lipót 924-22
Nyári olcsóságokat
siessen vásárolni, mig a készlet tart
Singer József és Társa
cégnél.
XALAI KÖJELOmr
NAPI HÍREK
WAPlRSMa Junius 7, csütörtök
Vúmal katolikus: Űrnapja Prolcsl. Róbert. Izraelita: Sivan hó 19.
Nap kel reggel 4 óra 04 perckor, íyugazik délután 10 óra 54 perckor.
Junius 8, péntek
Római katholikus: Medárd K. I\'rotest. Medárd. Izraelita: Sivan hó 20.
Nap kel reggel 4 ó.a 01 perckor, nyugszik délután 19 óra 54 perckor.
— Űrnapja. A katolikus egyház a Szentháromság vasárnapja után való csütörtökön üli meg Uinupját, amely nem más, mint tanúságtétel Krisztus jelenlile mellett a tegmil-tóságosabb Ollárlsientsigben is annak ünneplése.
• — Orvosi előadás a Stefánlá
ban. A Stefánia O .honban (Er\'.té-bet-lér) |unius 9 én, szombat délután 6 órakor dr. Fodor Aladár városi tisz lorvos ismeretterjesztő előidást tart a gümőkórról Az orvosi e\'őadás mégha.Igaláaa Icrmétrelettn díjúim és igen ajánlatos, hogy * közönség minél nagyobb számban jelenjen meg.
— Tanítók klassziflkálása. Vitéz dr. Barnabás Islván klr. tanfeldgye ö hivatalos iskoUvlzsgálataii befelezvén, tegnap délelőtt zárt tantestük ti 0lésen kihirdette a tanítók működésének klasszilikálását, illetve minősítését.
— A polgári iskolák torna-Dnnepélye. Mint az előző években az idén is izlp, felemelő látványos-ságot igér a polgári iskolák vasárnapi évzáró lorrattnnepéjye Különösen a leányok Hiszekegy élö kép\'ben fog városunk közr.naége m»grtgi-dóan szép látvány.,stégben réaaetOinl. As öqnépéi? részletes műsorát legközelebb közölni fogjuk.
— Halálozás. Mély gyász érte a nagykanizsai ref.irmátus egyházközséget. Egykori lelkipásztorának öz-
*e|m Sor kody Tiliuné s-QI. Tith M^rU luniáts 6 án éleiének hetvenedik MMa bostzu és kínos szenvedj után meghalt. Az elhunyt url-asszon* Nagykanizsának, elsősorban a tefjrmálus egyházközségnek nagy-rafyecsűlt tagja volt H .lálá osztatlan részvétet keltett. Temetése 8-án dél-ut|p lesz a Kuiocty ntca 43/j. sz. gyászbázhól.
A Katii. Legényegylet tag Jalt feikét|Qk, hogy az urna pl körmeneten teljes számban résztvenm szíveskedjenek Gyülekezés *A9 órákot a teippto.n élőit. Elnökiig.
^ Oíihon c-i y perc alatt a gyermek » készt hít a (Spirtlett szabad.) Autó Syphonmii izcda-vlzet, üdítő italt (I liter 16 fillérbe keiül). Ara 21 P. 3 havi részletre tsl egyed-áru* tó Szabó Antal sporlözicte.
Bizonyítás
— A pjklokon Is keresztül gazolok magúért
— Ezt könnyű mond.inl, de hogy fo>la bebUonyilum?
— Legyen a feleségem.
— A Stefánia muft havi működése Oondozósba vettek az elmúlt hó folyamán 9 terhes anyái, 33 gyermekágyast, 40 csecsemőt, 3 gyermeket. Orvosi rendelésen megjelent 225 cseccemő, 74 kisded. A védőnők meglátogatlak 25 terhes anyát, 23 ftyerniekágyast, 409 csecse -őt éi 543 gyermeket. A fővé-dőnő 60 ellenőrző láiogatá .t végzett. Vindoiládit kiadtak 2 esetben, vándor csecsemő kelengyét 6 cselben. Várdormérlegot igéiybe veitek 4 esetben. Kiosrto\'tak 33 puder-cso-mfgot éa 35 S8charlnc8omagot. Az l:r. Nőegylet egy CBilád lakbérének kifizetésih -z 20 pengővel Jtrult hoziá. A lUdöszanatórium egy beteg családanyának napi 1 liter Ingyen tejet ad. Hatóságnál 12 esetben különfé\'e ügyekben Járt el a védőnői iroda. Anyák erkölcsi védelmében 3 esetben járt el. Tejkonyhánk a hó folyamán 57 csecsemőt látóit el A napi adagok számi 1750, melyaek össz-su\'yi 1,293910 gramm.
= Orvosi hlr. D\\ Könlg fogor vos 10 napra elutazott. Juuius 18-án, hé-főn újból rendel.
— A megyeház építése A zalaegerszegi megyeház átépítési munkálatai már annyira előrehaladlak, hogy ebben a hónban Z ilavámie-gye ttj székházába be iu költözhetnek a hivatalok. Már most ls kibontakozik a hatalmas épület gyönyörű fonnáji, mely a z ilaegerszegi főutcának nagyban diszére fog szolgálni.
— A Munkásbiztosltó Is építkezik Egerszegen. A zal\'egerszegi Muitkábbiz osltó Pénztárnak nágysza-básu építkezései lesznek Zalaegerszegen, ami a vá\'os gazdasági helyzetének javulását nagyban elő fogja mozditnni. Itt Írjuk meg, hogy a len dűletes fejlődésben levő megyeszékhelyen nagyszabásúutburkolási munkák vannak fjlyanutbio,
= Üvegezés, kittelés, képkerete zéa igen oiuón Púmnál, Király-u. 10.
= Schwarcz Dezső harisnyái h legjobbak.
— Megfejte a teheneket, összeesett és meghalt. Hurkán Isiviune született Oöncöi Julid 64 íves galamboki asszony 3 án hirtelen meghal\'. Reggel korán megf j e tef\'eneit az
j öregasszony és már indult, hogy a j Cíarmikb". vigys a teje\', mftor hlite en i szivéüez kapott, összeesett é« plr peic j mulvi meghíll. D. Láng Sándor kixkomároml körorvos a halál okául szivszéihüJést állapitolt meg. — A csendőrség az esítrő\' jelentést tett a kir. ügyéméguek, mely megadli a leme!é»l engedélyt.
= 20 havi részletfizetésre szállit-|uk — igazolvánnyal ellátott ügynökiünk ui|án is — az egész világon legjobbnak elismeri Singer varrógépeinket. Singer varrógép részv.-tátsrság Nagyka/iizsán, Fő-ut 1.
— Vasutas alkalmazottak és nyugdijasok (Vláv r.yujidijasok is) sürgősen, de legkésőbb f hó 13 lg a 928/29 fú ési évadra szükséges szénlgenylésflket újból jelentsék be. A korábban történt be|elentések érvénytelenek, mtulán közben a izén fij és a járandóság megszabásánál változtatás történt.
— Szabók, varrónők, háztartások, cipészek a vitágh\'rü PFAFF varrógépeket ba:*znAl|ak, nurt mükö déaok csendes, varrásuk szép és tjrióa Húsz h-.vi részletfizetésre is ksptia\'ók FI randi Sándor és Fia cégnél, Deák-tfr 2, a fetsőtemplomnái.
— Tanító-gyűlések. A PaC<a— n»gyk»poroaki tanítói kerület Zala szentivánon tarlotta rendes évi közgyűlését l.andl F.renc elnöklete alatt. A közgyölés viisz&ulasilotta egyik fö /árost Irp kirohanását a tanítói kar ellen. Kauzll Oyula esperts « kántorizálásról értekezett. Daday Kálmán és Wachtl József értékes felolvasása után Kovács József pacsal tani ót mintatinltásáérl megdicsérték. A gjülés végén öveges Kálmán országos elnök n szövetség céljairól beszélt. — A zalaegerszegi esperes! kerület tani ósága Zilaszentgyörgyön Bálint Miblly elnökle\'e alatt tartotta közgyűlésit, amelyen a kerület eddigi tanfelügyelőjétől, Pehm József apáitól cibucsuzlsk, ma|d Vezir Vilmost iz ügy keiülull tanfelügyelői üdvözölték. Márkus Anna min ntani-Uta és Csérnél Oyula értekezése négy tetszést váltott ki.
— Fővárosba utazó olvasóinknak páratlan kedvezményt nyújt a Keleti pályaudvarral szemben levő, elsőrangú Park Szálloda, amennyiben a szobák árából 20 százalék, az éttermi irakból 10 százalék engedményt ad a Zalai Közlöny kiadóhivatalában beszerezhető előfizetési igazolvány telmutatása ellenében. Egyben felhiv-iuk a Purk-Szállodának lapunk más litlyén olvasható hirdetésére figyelmét
Ma csütörtökön este nyilik meg a „KÉMÉNYSEPRŐ"*VENDÉGLÖ újonnan létesített
JAPÁN-KERTJE
Minden este ÁRVAY JENÓ fiaiul szólista kitűnő zenekarával kedvezi Utó esrtiín a JAHÁN-keilben, kedvezőtlen idő aelén az étteremben iuw^verstnyez
Kitiinő magyar konyha :: Elsőrangú csapojt sör is jó borok :: Hásitő Italok :: Mmürmndtzer
Számos látogatást kér RAFFAI FERENC vendéglős
lgM junlus 7.
Lego\'csóbb gyári árakon
uj cikkeket
hozunk forgalomba.
I
minden nagyságban, gabona, lisrt, s:b részére
Szalmazsák Ponyvaszöveteket(rbiifiii) fiolettazsávolyokat Matraczsávolyokat Szőnyegvédő, imta»-iittu
Szűiyeg- és Bitirizivttgyírak 11.
ezelőtt
HARS FÜIÖPÉÍ FIRI
Badapett, V., Vörösmarty-tér l Budapest, IV.. Káról; klrály-nt 26. Sopron: Uitnrtbt 123. Szombathely: Erattit királyáé itu 22.
_ 7714
— Az aradlak és aradmegyelek 8\'övetsége, valamint sz aradi Oreg Diákok ll.-ik találkozóját rend?zö bizottság elhatárolta, hogy az össze-tartozandóság és a meleg baráti érzés ápolisi érdekében Junius hó 8 án d u. 6 órai kezdettel a Budai Lövöldében (villamos megálló Széna-tér, autóbusz megálló Mardbányi tér) malállsszerü Összejövetelt rendez, amelyre ai aradiakat és aradWIdékte-ket ezu\'on is meghívja.
— I rlanon évfordulója Lete-nyén. Letenye hazafias lakossága a trianoni szerződés 8 ik évfordulő-ján nagyszabású gyáizflnnepélyt rendezett a templom-téren. Ouzmlts Lajos tanító krg^el;ttel em\'ékezett mrg az eleseit rrrtgyar bősökről. A leventéi irredenta szavalatokat adtak elő nigy; lelkesedéssel. Majd lefutották a kegyeteti stifétá\', akik babérkoszorú\' helyeztek ■ bősök szobrára. Ueskowszky Ferenc állampénitárl főtiszt ezután mélylüzO beszédében rámula\'ott TI.non Igazságtalanságára, amely guzsbakötötte Árpád nemzetét. A nagyhatású beszéd után a gyászdnnepély a Himnusz el éneklésével véget éri
— Kézrekerült egy tolvaj órás-segéd. Szerdán délelőtt n rendőrség eif >gta Kollarlts Islván 26 éves bala-tonberényi órássegédet, aki min\' ilyen, több órát elsikkasztott és megszökölt Berényből. A rendőrség Kollarlts el-fogatásáról értesítette a berényl csend-őrséget, melynek egyik JtrAm átveszi a foglyot és Btiáuyba ttaérí.
— 5 pengő találtatoH a utcán, tulajdonosa jelentkezzen a Missziós-házban.
Különbség
— Jtnulka, te káromkodni tanítóéi puUt?
— Dehogy mama, csak arra tanltom, amit nem szabad mondania.
1928 |unlui 7
ZALAI KÖZLÖNY
S
Száaoi női balnál a természetes „Ferenc Józscl" keserűvíz használita vég\'clcn nagy megkönnyebbülést sieiez. A nöorsoii Mltilkák bizonyítványai tanúsítják, hogy a rendkívül enyhe hatású Ferenc löiief vizet különösen a szüléizéli osz>á<yon a leg|obb sikerrel alkalmazzák. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és fawarüaleiekben.
Legújabbayárl nyakkendő kfuonlegeiiégek nagy választékban
kiphstflk
SZOMOLÁNYi GYULÁNÁL CMagery-ut 2.
- Triestl Általános Biztosító Társulat. (Asalcurazlonl Oenerali)
F.rtesülésünk szerint ezen társulat az őlt-tbizositási ágazatban biztosított felei részére oly újítást vezetett l>c, amellyel a biztosítási piacon egyelőre egyedül áll. Az u. n. „műtéti kbltséqkedvezniinyről\' van szó, mely szerint a társulat azou biztosítottaknak, akik kénytelenek magukat sebészeti műtétnek alávetni, a megfelelő költségek fedezetére szükséges összeget a biztosítási összegre kamatmentesen előlegezni fogja. A társulat ezt a kedvezményt az uj biztosításoknál, ha azok már 2 évre lenállottak, minden külön pótdij, tehát díjmentesen nyújtja. A társulat előzékenységében\' azonban mág tovább nwgy, mert ha oly fél köt u| biztosítást, kinek az intézetnél már fenálló biztosításai vannak, akkor az intézet a műtéti kedvezményt nemcsak az uj biztosításra terjeszti ki, hanem azt az uj biztosítás érvénybelépésével egyidejűleg a biztosítottnak az intézetnél érvényben lavő-Össze* réntf étctbtetosllásaíra is dij-mentesse Wterjesztl. Nttn vitatható ugyanis, hogy manapság igen súlyos kérdés azon tekintélyes klBdások előteremtése, amelyek a műtéttel és a szükséges utókezeléssel kapcsolatosak. tizen nagy kiadásoktól való féleleni fotytán a bettg nem ritkán halogatja a műtétet, aminek követ keztében a szükséges sebés7i beavatkozás kellő pillanatát elmulasztja. A társulat tehát az újonnan bevezetett kedvezménnyel ezen visszás helyzetnek kivánja eleiét venni és kétségtelen, hogy a sebész kellő időben történő beavatkozása fotytán so^ kan megmenthetők lesanek, kik különben a kellő időt már elmulasztottig vota*.
M Mjgrtpgi
Ma
CsQtOrtOkön 3, 5, 7 és 9 órakor
EMBER KÜZDJ
Hatalmat drámai attrakció 10 felvonásban
PósrerepW! Hsdolf Scbildkrant
HÍRADÓ
Ion. 7 én kezdődik Bécsben a Nemzetközi Dana-bizottság kongresszusa
Bécfl, junlus fi
(A Zalai Közlöny bécsi tudósítójától) A jelenleg Bécsben székelő Nemzetközi Dunablzotlság junlu«7 re konferenciára hivfa az összes dunai tagállamokat. A küszöbön álló kongresszuson a dunai hajózás f j esz-lésének, illetőleg meg|aviláiának számos fontos problémája szerepel.
Igy a Dunablzotlság műszaki oaz-lálya uj uizály-szolgálat bevezetésére tesz javaslatot a Vaskapunál.
A kongresszus határozni fog az Idei és jövő évi parti munkálatok megállapításáról, valamint meg fogja határozni a Vaskapunál szedendő díjtételeket.
A Nemzetközi Dunablzotlság uj közlekedési szabályza\'ot dolgozott ki a Moldova—Turnszeverin i szakaszra. A tervezet elfogadása előtt a kongresszus meg fogja hallgatni a román delegátus megjegyzéseit.
Külön programmpontot képsz a jugoszláviai belhajóz isi forgalom tarifája. A Vaskapu száméra uj parancsnokol fog kinevetni a kongresszus, amely ezeken a kéidiseken kivül egy csomó egyéb, admlniszltá-cióa problémáról is fog dln\'eni, Ipy egy három százilékos kölcsön esetleges felvételéről.
bizalom dolga.
Hálók, ebéd lök, urlszobák a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelben állandóan raktáron.
Ksdvwá llwtésl feltételek.
Székely Vilmos
butorelepc lagykaatisa, laalaciy-atca 4. «.
Eltörendő saját kárpitosaiübely.
Ml
Csang-Cso-Lin életben van
Tokto, julsus 6 (Éjszakot rádió-jelentés) A mai mlnlszterUnicion be-|dentetták, bogy Csang-Cto-Llo élet-ben van, de állrpota tendklvül súlyos.
Anghelescu Ideiglenesen visszaadta a magyar Iskolák nyilvánossági jogát
Nagyvárad, |uniui 6. Ao^belescu kuliusi/nlniszter legn <pt rendeletével vlsszsidla a m\'gyar Iskoláknak a nyilvánr stágl jo^ot, azzal a fmotar t Issal, hogy ez az intézkedés csupán Idelg\'enea és csak szeptemberig érvényes.
Csicserin állása megrendült
Prága, junius 6. Moszkvából jelentik, hogy Csicserin állása megrendüli, mert OsssrtlttOzávba kerüli a Catkával. — Kifogásolta ugyanis, hogy Ukrajnában összefogdossák a lengyeleket, ami miatt neki súlyos külpolitikai kellemetlenség* támadtak
SZINIIAZ Cigánykirály
Nagypál-Uray operettje a Városi Szlnháiban Hiszen nem azért: jó a kaviár, meg az a francia pezsgő, di axért ha tokaju aszú csurog abból a boros ku\'acshól, az mégis csak más I Igy van ez a Messager Nászéjszakája ulán la. Nagypál B5!a. magyar muzsikája, amilyen sietve bekúszik a fűibe, épen o\'yan hamar megtalálja szivüikloz Is az utal. O yan ez a zene, mint egy magyar lakodalom, hhol a menyasszony sir is, megnevet is, aztán a legények olyan nagyokat kurjantanak, hogy a holdvilág ijedten elbújik valamelyik felhőfosz-lány mögé. Nem is lebetelt volna szebben szóló muzsikával a hegedű királyának regényes életét szinpadra vinni. Ehez még csak az kellett, hogy Uray Dezső megir|a a maga talpraesett, épkézláb szövegét, ami manapság Igazán nagy szó, lévén operett a szőnyegen. Igy aztán ciak az szükséges, hogy mindenben kifogástalan együttes álljon neki és arassa le mind azt H sok babért, amit ez az operett bőségesen felkínál.
Hát ilt le is aratták. Pompát, stílusos rendezésben, fényes kl állításban vívja meg harcát Bihary a cigánykirály és Kendtlly kapitány a nőért. (És ebben a harcban annyi sok szép drámai motívum van, hogy zene nélkül is el lehelne fogadni a darabot) Ez a remek ba|vivás a huszáros vakmerőség és a művészi megejtés fegyvereivel alkalmat ad elsősorban Vértesnek, ennek a vérbeli, nagyszerű művésznek, hogy az ö terrénumától Idegen miliőben Is kimagaslót produkáljon. Drámai e ö-től duzzadó alakítása volt a tegnapi, melyben szlltjsága, hetyke férfiassága Bihary emlékét méltóképen ele venllette fel. Meleg, sok szívvel átérzett énekei ulán \'apstengrr lodull f:lé. Elsősorban az ö egy\'nl sikere vlt:e diadalra az op rettel.
Kóbor Irén bájos An ía volt. Jtié-kábiu finom elgondolást vitt színpadra, énekben szárnyalt a hangja messze lul az együtteseken. Sólyom Qyőzö a merész huszárkapitányt tette szimpatikussá Külön kell szólni az Erényi—Bihart párról, akik su gárzó derűvel, boszorkányos táncokkal ejtették rabul a nézőteret. U<yan-igy hoitá|árulUk a: ea\' nagy sikeréhe: Pálfy Bianka, Bánky, Daka Anna, Károlyt, Kormos, Orbán, Viola, Danis.
Telj-s dicséret a zenekaré és annak vezetőjéé, Nagy Tiboré, aki kü lönös gonddal ügyelt rá, hogy a magyar muzsika minden könnye, gyöngye, kacagása, lütessége kljöj jön. Elismerés llleil a zenekar hegedű szólistáját a nehéz szólók hibátlan tolmácsolásáért.
Ugy hisszük, ez lesz a szezon operett slágere, hinen még a finálét is megismételtette a közönség ex\'á-zlsa n második felvonásban.
U. Oy.
A színházi Iroda hirel:
Orpheus a pokolban — olcsó hetyárakkal csütörtökön délután 3 órakor. Offenbacb végig mutattató, bohózatos, de gyflnjötüséges zeníjü optretlje csü örtök délutánt előadás* is az esti előadások teljes szépségében megy.
Cigánykirály — csütörtök és vasárnap este. A legnagyobb siker jegyében indult el a Cigánykirály hódi ó útjára. A tegnap esti bemutató viharos tapsai megpecsételték a darab sikerét, melyei Kóbor Irén, a bájos primadonna, Vértes Lajos, a ízéphinguhösszerelmes,Erényi Böske és Bihary Nándor, a kiváló müvész-pir, Sólyom O/özö, Dtnis Jenő, Kormos Ferenc, Károlyi Vili müvészele visz diadalra. Orbán Viola és Blnki kabinetalakitáiukkal tünn:k ki. — Zelenoff duo táncai szépek.
Az ember tragédiája — pénteken és szombaton. Madách Imre halhatatlan szépségű drámai költeményének nagykanizsai bemutatója méltán keltheti a legnigyobb érdeklődést. Kimagasló mtlvésze\'l és irodalmi eseménye ez stinbázi évadunknak. A legnemesebb ajándék, amit a szinház közönségének emlékül adhat, melyet csak Imadatos tisztelettel hallgathatunk. Az ember tragédiájának, e világhírű költői műnek ilyen színre-hozás í, mint a |elcnlcgi lesz, csak igen kevés társulatnak adatott meg. Hónapok fáradságos munkája előzte meg A* ember tragédiáját, hogy olysn köntösben kerülhessen színre, rndy fővárosi színházakkal is felveszi a versenyt. Színtársulatunk büaike öntudattal, lelkesedésének minden gondos törekvésével igyekszik méltóvá lenni előadásunkat Madách remekművéhez. A darabot Vértes Lajos és Jtkó Pál rendezik, de tevékenyen közreműködött a scenirozásban Fodor Oizkár igazgató is. — A zenét 0. Njgy Tibor Beethoven, Liszt, Orleg müveiből állította össze.
TŐZSDE A mai ér\'.ékiözsdén as Irányzat I nyhi volt. A forgalom vontatottan indult, mert a spekuláció tartózkodott az üzlettől. A tózsdeldö második felében külföldi jelentések hatá-a alatt az irárívzat tovább gyengüli, s mivel a kontrerci í nagyobb tevékenységet fejteit ki, az üzlet Itt megélénkült, a kedvetlen hangulat azonban zárlatig eltartott és 1—2% árveszteséget Idízftt elő Néhány kivételes érték, mint a Fegyver, Cukor, Srlkra, bar\'tságoían tendált. A fixp*pirok pite In csendes forgalom moHeltgyen-g\'bb volt n irányzat. A valuU és devizapiac egy árnyalattal barátsá-gosab. _
Zürichi zárlat
Pirit 20 39\'/!, London 25\'3«, NiWJoik 518 82\'/j h\'IIMl 7742\'/t, Milano íf\'32, Madrid 86\'57>/i, Amtuiiua 109 35, Barit* 153 95 WUo r»00. Solla 3"74Vi, Pti*a lö-371/i, Vm»-< Vl-17 B«lap««i BO S*t/t, 9 13\'/4, bakntul í 201/1.
á bsáajwsö Tőziáí dflTtza-jcjí.-.eM
VM.UTAK AOgoS L 17 90 28 05
t»«W« U. 77 75-SU15 UM k. 16D2 17 — Din k, 153 35 1/3 95 Dinit 9 98-10-UÖ UvUti 66975-571 75 Frandilr Ta 60-22 CO Hoíl. 230 68-231 6i 6405-6435 LM 3 51-3 56
Uv» — -
Ura 30 10-30 30 Mii ka 136 65-137 15 adlim 8045-S080 Natvíx 153 15 153 7j S-íjcSl.11015-110-55 S*J k. 153 40-114 — PomU 8530 -9690
UWVILAM Hatt 230*5-13! 55 tsslfisd 10"(-6 10 09 üailin 1*6/7-137 17 Uokaiast í 51-3 55 thtuual 7077-8002 Kopanh.163 47 <19*87 Oamlo 183^5 153 66 London 27-92 27-99 Milano 30 12-30 22 Nawyotk 571 80-3 40 Piils 25M«-Zm Prifa ltt-94-16-69 BaoHa 412-4 15 •áockta. 153 50-15íl0 Varsó MIO-M-ÍO Wtea 8tM5-M8S Etilek 1022-10-27 Madrid 95-35-96ÖJ
ZALAI KÖZLÖNY
1329 |unlui 1
SPORTELET
Pénteken és szombaton lesz a szombathelyi vegyesdandár vivóversenye Nagykanizsán
Négy város csapatai versenyeznek a Polgári Egyletben
Nagykanizsa, junius 6
Ma, amikor világszerte a sport lett az a lényező, amely Iegegyete-mesebb érdeklődési és leghatalmasabb tömegeket tud megmozdítani, érlbetO érdeklődéssel tekint városunknak nemcsak katonai, hanem polgári társadalma is a pénteken és szombaton lezajló vivó- versenyek elé. A legnemesebb és legtéiflasabb sport — egyben talán a legigazibb msgyar sport Is — a kardforgatás testetleiket egyaránt pallérozó sportja fokozott mértékben váltja ki a sportkedvelő uri közönség érdeklődését.
A vfr»eny a szombathelyi vegyes-
dandár vivóversenye, melyre SiO-n-balhely, Sopron, Körmend és Nagykanizsa csspitsi áliijtk kl legjobbjaikat.
A verseny junius 8 án délufán 4 órakor kezdődik a négyes kardcsapat-versenyekkel (dön\'O, körmérkőzés) Másnap reggel 9 órakor folytatódik a kardvívás egyéni előversenyeivel és a tőr-döntövel, délután 5 órakor pedig a kardvivás döntő mérkőzései lesznek, nyolcas kSrmérközésael.
A versenyek mindét napon a Polgári Egyletben lesznek és azokra a belépés díjtalan.
Ha kedvező idő marad, nagy közönség lesz ma délután az NTE—BTSE bajnoki meccsen
A kanizsai amatörök szívvel ezt a meccset Is megnyerhetik — Kezdete délután fél 4 órakor
Nagykanizsa, |unlui li
Szokatlan érdeklődéi nyilvánul meg a közönség részéről az NTG rra délutáni ba|noki mérkőzéte Iránt. Érthető is ez az érdeklő Jés, ha rövid visszapillantást velünk az NTE tavaszi eredményeire. Szebbnél szebb győzelmek mutat|ák, hogy az amatőrök minden igyekezetükkel azon vaunak, hogy régi nagy nevüket visszaszerezzék.
Ha ebben a) szezonban nem is sikerül az elsők közé kerülni, az őszi nagy startnál az NTE egész biztosan olyan felkészülten fog állani, hogy jövőre már komolyan idulhat ereje tudatában a bajnokságra.
Különben épen Ilyen véleményen van dr. Krdtky István po\'gírmetter-helyelles főjegyző, az NTE eluöke Is, aki munkatársunk előtt legteljesebb megülégedésének adott kifeje-
zést az NTE legutóbbi szereplésére vonatkozólag.
A« NIE körszeretetben álló e\'nökc bizik abban, bogy csapata az ez évi gyengébb helyezés után jövőre folytatni fogja győzelmi sorozatát, természetesen a két kiváló redivivusszal, Hlrschlerrel és Mákossal megerősödve.
A ma délutáni bajai Turul elleni mérkőzésen az NTE leg|obb csapatát szerepelteli és Így ha a fiuk továbbra is beleviszik egész szivüket a küzdelembe, ciak győztesen kerülhetnek kl.
A mérkőzésre Igen kedvezően indul az Idő. Kezdete délután fél 4 órakor.
Kuufinann Jenő szOv. Iilró vezeti akinek haiárbiráskodoi Klemann és Wolf fogiuk.
Mai ifjúsági levente mérkőzések :
Zrínyi pályán :
Fél 2 órakor Kisk,.niís«i Levente— Jóbarál. Biró Wolff.
5 órakor Vasas—Teleki. Biró Spllzer.
Szövetségi pályán :
Negyed 2 órakor 13 Zrínyi—33 FC. Biró Cvetkó.
3 órakor Haladás—Egyetértés. Biró Baumgarten.
Fél 5 órakor 77 FC-Huny«dl. Biró iMCkenbaeher.
6 órakor Vasutas Zrínyi—Turul. Biró Kohn.
Klskanlzsán:
3 órakor Kstb. Kör—Teslvéuség Biró Herzl _
(összeállították Nagykanizsa válogatott sakk csapatát Kaposvár ellen.) A Nagykanizsai Sakk Körben egész héten komoly játék folyt, mert mindenki Igyekezett bejutni a válogatott .sakkcsapatba. Az erőviszonyok nem nagyok az egyes játékosok között, Így az elnökség inkább a legutóbbi formák alapján állította össze a caapatot. Jun. 10-én Kaposváron a következő játékosok vesznek részt a csapatversenyen: Pintér, Szekula, dr. Makó, Argent, Welsifeld és BOhm. Az utazás való szinüleg a helybeli suióbusszal történik, lehetőleg délelőtt, hogy pihenten állhasson kl a csapat. A
csapatot Kelemen Ferenc eluOk kíséri el Kaposvárra. Az eredmény végleges kialakulását előre megjósolni nehéz, mert ujabb ér.esülésünk szerint Kiposvár elég erős sakk Játé kosokkal rendelkezik, igy ha Nagykanizsa győzni akar, teljes tudását kell belevinnie a küzdelembe.
Terménytőzsde
Buza 10-15 fillérrel emelkedett Az l/ányzat búzában és tengeriben barátságos, egyebek tartottak, a forgalom csendes.
ti«M auuv. 76 kg os 33 95 -34-15 77 kgoo 34 25 - 34 45, /M kg-o. 34 65 -
34 89, 79 kg-o. 34 95 35 10. 80 kg-os
35 10 -35 2 5. duninlull 76 kg. 33 55—3Í70. 77 kg-o* 33 80 -34 00. 78 kg-ot 34 15 3»\'30, 79 kgoa 34-45 34 65. 80 kg-os 34 65 - 34 75, ross 29 70 29 90, takarm. árpa 39 50- 30 00, oörárpa 31-00—32 00, ab 81 40-31-70. lángért 29 50 2970, Bmukorpa 22 9J- 23 10.
Sertésvásár
Falhattál 2793, melyből eladatlanul vtssra maradt 941 darab Osőrendl 1 58—1 60, saedott 1-54—1\'58, szedett közép 144-1-50, könnyű 1-20-1-36. eloőrcndri öreg l 48—150, másodrendű I 36-140 angol taldA 1-48 1-68 ssalonrur nagyban 1 68 -170, sslr 186-190, lehúzott hua 180-I 96 szalonnás félsertés 1 90-*—. As rányaat lanyha.
:.7M|a: Belxalal Kyotnda és Lapklaáé Vállalat ftészvéaytársaság.
Pelelöa kiadó: Zaüai Károly.
APRÓHIRDETÉSEK
/ z apróblrdléeaek dija tOnóIg 00 Hllée, minden további szó dija 8 tilt. Vasár- ea ünnepnap 10 sióig 80 llllér, minden további szó dija 8 till. Sxeidán is pénteken 10 sióig 60 fillér, minden további sió dija • flll. Clmsió a minden vasla-gabb betliból álló sió kél siónak számíttatik Állást keresőknek 50>Vo engedmény. A hlrdetáai ölj alOrs íiüstsnd*.
Pénakfllosttnt bekebelezésre minden összegben a legelőnyösebben éa leggyorsabban lolyóalttat Aozál Ignáo pénz-kölcsdnközvetltő Irodája Nagykanizsán, Főnt 3. ii. alitt. 6Ál
Csiszolt tOkrOk legolcsóbb beszerzési helye — Slern üvegesnél, Erzsébettér 14. 1116
Autót, traktort, cséplőmotort garanciával Javít — Wellsr SBór autó- és gépjavító
üzeme Kölcsey-utca 22. 1371
A legújabb fazonú és a legolcsóbb legénységi, altiszti és tiszti-sapkák Jruncslcs Józsefnél, Sugár-ul 53 . 25Í5
Zongora eladó. Clm a kiadóhivatalban.
2813
Jól lózó mindenes siakáosná azonnali belépésre (elvétetik Sugár ul 40/b. 2809
Urasági Inas állást keres 6 évi gyakorlattal, jó bizonyítványokkal. Cini a kiadóban. 2734
A* immmmm egyenruházati cikkek legjobbak és lagolcióbbak üruncsics JózsifnÜ, Sugár ul 53. 25?6
Tslivár vizslát tanításra vállal, időnkint kölyök és kész vizslát elad, vadászterületei rendez, lácánost beállít megállapodás szerint Ötvös Balázs, Kttlnián, u. p. (kise (Válasabélyeg nélkUI nem leltlek.)
■Irtok 1500 LJ-01 vadalmáal düló-ben, 846 ( j 01 szántó háromkarsaat-nál, rát 2400 [ ]-öl gondolati dOlft-ban, szőlőbirtok 1600 LJ-01 oaarffin
pincével, telszereléssel, FOrhénoan 2 éa I hold pincével, (elszereléssel, — Szsnt-gySrgyvári hagyás 6, 5 és 3 hold pince- éa fetsze-reléssel, Bzabadhsgyaa 5 hold szántóét rét, a városban tobb kisebb és nagvobbh áask jutányos árban aladók. — Bővebbet Dukáss Miksa Nagykanizsa, Rákóczi u. 29. sz. 2S3J
Lakást keresek egy vagy kél szobásai Jullus vagy augusztus elsejere. Clm a kiadóban. 2819
•s Egy keveset használt, kilogástalan nikkelezett gyermekkocsi és egy íróasztal olcsón eladó Klrály-ulca 13. -2825
Egy kUlönbcjáralu bútorozott szoba kiad* Sikátor utca 15. -z822
Boglár megállónál 2 szoba, konyha, veranda, villannyal, ivóvízzel, strandfürdővel, teljesen berendezve, husz holdsa sről-lóben, pormentes helyen • salsoma bérbeadó. Érdeklődni lehet özv. Schwarcz La-josnénál Nagykanizsa, Arany J.-u. 12. 2811
Árpád-utca 43 az. alatt egy utca. azoba, konyha az összes mellékhelyiségekkel Ju-lius 15-re kiadó. 2s24
Ugy fiatal leány elmenne gyarmeksk mellé, esetleg vidékre is Erzsébet-tér 18. Takács Szarvas udvar. -2821
Vörösmarly-utca 17/a sz. alatt egy lakás azonnal kiadó. .2828
Garzon lakáa takarítását olcsón vállalom. Clm a kiadóban.
Teljesen Jókarban levő világos hálószoba (completl) eladó Csengery-u. 111. 2827
GAzosópiakószIst alsdó hatos, Umralh, teljesen jó, üzemképes 2500 pengőért kedvező feltételekkel, Sugár-ut £«. az emeleten. -3826
Utcai egysobás lakás mellékhelyiségekkel kiadó József főherceg-u. 102. 2830
Egy magányos urlnShfl* jobb családból való 15- 20 éves leány kerestetik lunlus 15-re. Clm a kiadóban. -2832
Lakóház OsAkSIy kSzságban
(Állomás aulójáral Jákó-Nag) bajom. So-mogymegye) szabad kézből eladó. Bármily üzletnek alkalmas, 475 01 házhely és kerltel, mellékhelyiségekkel, (ágas istállóval, a község központján. Bővebbet Horváth Oyulánál CiOkOly, 5t>. házszám. -2831
EREI
ma, rossz Idő esetén vasárnap az UJVILáG vandágISben
Három díjjal, I. dij egy bárány
Fuzák Jíiii ntkin kapmnjtt!
3873 IukI.I
s,,v"Eí;\' Nagy István
Nagy kirándulás Amerikába! Útlevél és vizám nélküli
Van szerencsém a t. kiránduló közönséget értesíteni, hogy
kerthelyiségemet
juntus 7-én, kedvezőtlen Idő esetén junius 10-én ünnepélyesen megnyitom, melyre a nagyérdemű közönséget tisztelettel meghívom.
KUMIN FERENC
Min vendéglős
Ragályos
betegségek
ellen a legjobb védekezés a
tisztaság.
Viselt felsőruháit Időközönklnt tisztittassa vegyileg a
Rózsagyárban
Kaposvárott.
. i
Gyüjtőtelep: Nagykanizsa, Erzsébet-téri
FIG YELEMI
Tennlslabdálnk árai:
Sporting 1927. tucatja......P
Spaldlng fél tucat...... , 16-50
Duntop fél ........ 17\'—
Schlazenger Stlchles tucatja . 34 — Ollmplc varrott . , 28 —
Semperit . . , 33 —
Tennlsclpök :
Fle«t-Foot Wimbledon, amerikai nytragummi talppal női nagyság P II —
férflnagyság P 12 — Tentsfitök nagy választékba* 30 pengőtől felfelé, kaphatók
FISCHEL FÜLÖP FIAI nál Nagykanizsa. •>•
NŐI szalmakalapokból
nagy raktár.
Legújabb formáinkra átalakításokat vállalunk.
600 drb bel- é« külföldi
férfi kalapok
raktáron.
Ssalsg, spstrls, gyászfátyol, szalmabortnik eladása
GYENES ÉS VIDA
ma kalspOzam
Alsótemplommal szemben.
1928. JunluiT
ZALAI KÖZLÖNY
Nagykanizsa Városi KOzkórház.
114/1928. Ikt. szám.
Versenytárgyalási hirdetmény.
A Nagykanizsai Városi Közkórház 150 tonna légszeszgyári magyar dlókokszra Írásbeli versenytárgyalást hirdet.
Az ajánlatokat 1928. junius 28-án déli 12 óráig a közkórház elmére kell beküldeni. Ugyanitt a szállítási feltételek beszerezhetők.
Elkésve, vagy távirati utón érkezett ajánlatok nem vétetnek figyelembe.
Nagykanizsa, 1928. junius 4.
Nagykanizsai Városi Közkórház.
11316/1928.
Versenytárgyalási hirdetés
Nagykanizsa r. t. város tanácsa a városi közvágóhíd keramitlap burkolásának, kisebb átalakításának és tatarozásának munkálataival kapcsolatos szállításokra és munkálatokra nyilvános írásbeli versenytárgyalást hirdet.
A kiírás tárgyát képező munkálatok a kővetkező csopor tokra oszlanak.
1. Keramltlap burkolat.
2. Kisebb átalakítási és tata-rozási munka.
Ajánlat az egyes csoportokra külön-külön tehető.
Az ajánlatokat a versenytárgyalási feltételekben megadott címzéssel 1928. évi junius hó 14-én d. e. 12 óráig a városi mérnöki hivatal iktatójába kell benyújtani, vagy postán beküldeni.
Ugyanott a kiírási müveletet hétköznapokon d. e. 10—12 óráig megtekinteni és csoportonként 2 P ártérités vagy postautánvét ellenében beszerezni lehet.
Hlkésve, valamint az olyan ajánlatok, amelyek a jelen versenytárgyalási hirdetésnek, vagy a klirási müvelet bármely pont jának nem felelnek meg, figyelembe nem vétetnek.
A városi tanács. Nagykanizsa, 1928. május hő
Polgármester.
31-én.
A kiírás tárgyát képező munkálatok a következő csoportokra oszlanak:
1. Kézműves munka.
2. Asztalos munka.
3. Lakatos munka.
4. Bádogos munka és
5. Mázoló munka,
Ajánlatok az egyes csoportokra külön-kölön is tehetők.
Az ajánlatokat a versenytárgyalási feltételekben megadott címzéssel 1928. évi junius hó 11-én d. e. 12 óráig a városi mérnöki hivatal iktatójába kell beküldeni.
Ugyanott a kiirásl műveletet
hétköznapokon d. e. 10—12 óráig megtekinteni és csopor-tonkint 2 P ártérités vagy posta-ulánvét ellenében beszerezni lehef.
Elkésve, valamint az olyan ajánlatok, amelyek a jelen versenytárgyalási hirdetésnek, vagy a kiírási müvelet bármely pontjának nem felelnek meg, figyelembe nem vétetnek.
A városi tanács.
Nagykanizsán, 1928. évi május hó 31-én.
, 7Í Polgármester.
11317/1928.
Versenytárgyalási hirdetés
Nagykanizsa r. t. város ta nácsa a József főherceg laktanya tatarozási munkálataival kapcsolatos szállításokra és munkála tokra nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdet.
nash és packard
autók kizárólagos zalamegyei képviseletét átvettük
Mielőtt autót beszerezne, feltétlenül kérjen prospektust és díjtalan kocslbemutatást. Hat henger, hétszer csapágyazott főtengely, négy kerékfék> zajtalan motor, hosszú élettartam és olcsó Uzemköltség-
Szántó Vilmos és Társai
Telefon 3-22. Nagykanizsa, Deák-tér 2. Telefon 3-22.
Roller mftnn-f éle
JJ
kolumbus"
mülépet
vegytiszta méhviaszból, tetszés Sifuiali méielre szabva, korlátlan mennyiség ben, bírmely időszakban, gondosan csomagolva, kgkénl 8 pengő napiárban
szállítunk.
Elvállalunk méhviaszt míiléppé való kthengerlésre, kivánt méretre szabva, 18 siázslék viaszlevonással, végy 1-40 pengő muukadlj fejében. Kiselejtez t lép ö melék (loikoly) és fedeiizésért ráfizetés nélkül kilónkint
I—20 deka mülépet adunk cserébe
Ki összk lébtoeti cikkektől él mézpergetűkrűl nagy képei árjegyzék ingyen!
POLLERMANN PALésT^
gSsviaazOntfide, mülépkéazltS gyártelepe
Székesfehérvár, Pálya-u. 28. (Vasút mellett)
Teletomzém: 4-77. Telefonszám : 77.
PUCH
VEZET!
motorkerékpár utikerékpár
4-5 lóerős motorkerékpár ára P 1120.—
Kizárólagos raktár:
Brandl Sándor és Fia cégnél
Deák-tér 2., a felsfitemplomnál.
Kedvező részletfizetési feltételek! Alkatrész- és gummiraktár! Javitó műhely 1
varrógép
rác bevAlt jó minőségben
he CÍVCJÓ/ixefcjife//c/r/cÁ.
S INGER VARRÓGÉP
a ÍS Zvé NVTÁRSASAl
FIÓKÜZLETE: NAGYKANIZSA, FŐ-UT I.
MEGHÍVÓI
Márfin- vagy Qiletl ÜgyekbenI utazások alkalmival
BUDAPESTEN
a legkelletneaebb otthont nyújtja a legelőnyösebb feltételek mellett a Keleti pályaudvar érkeifel oldalival nemben levő
GRAND HOTEL
Park Nagyszálloda
Budapest, TI1I., Barom-tér 10.
mert
BOOo engedményt kap
mint «stn lap «l6llict6|t okaó nobi ii.l.kból, lOOo engedményt kap
olcaá éttarmt Aráinkból (KIlOoA báli kunjha.)
9 pengőt megtakarít
aulóUil kölli<K«l, mtil gyalog ll|6bcl agy fxfC alall a |>ál)auilv.rrAt
Nálunk otthon érzi magátl I I
ClaóicndQ klaaolfália. ailjfoíuap caaUdl |<llaf.
Saját érdeke
aa«a alöny&k lolytán. hogy okvtllta nálunk nill-|oo tn«g. — El6z«lea azobamcgiandcUa ajánlatom
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gfizmoaó, vegytlaztltó, ruhafestő
Qjii: íuyUi i I!. Cjüllililtf: InfaOM L
Vállal mindennemű ruhafestést, vegy tisztítást, gőzmosést mérsékelt áron. Elismeiten elsőrendű munka. Hófehér, tftkörlényei gallirttuUtáa. PllssérozAs. w Qouvrérozás.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
«
gombi *« rovarkártevők ellen II
Tutokil univerulli permetezószer Nosprsen
Urániazöld Verdola
Elosal Vlnol
Sulfarol Thanol
Arzola Almola
stb.
Műtrágyák.
Gazdasági-, főzelék , virág-magvak
Kicsinyben és nagyban kaphatók:
ORSZÁG IÓZSEF mktmkribaa
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság melleit, ni Telefon: 130.
csak jó és megbízható minőségben, példátlan nagy választékban és ízléses kivitelben, feltűnő olcsó árakon kapható. Fizetési kedvezmény 4-től 16 hónapig. Díjmentes szállítás bármely állomásra.
Tömörfából készül* hálószobák i j Ebédlők i 320 P-től 840 P-ig.
240, 280, 320, 360 és 400 Pengő.
Elsőrangú kivitelben 8oo-tól 4ooo ig
Sima, modern hálók i
400, 440, 480, 920, 560 és 600 P. V Szalonok már ISO P-től, szőnyegek
80 P-től, függönyök konyhabútorok Hálók luxus kivitelben s I gjjJi
800-tól 3200 Pengőig.
Előzékeny kiszolgálás, feltétlen megbízható szállítási Az ország legnagyobb bútoráruháza
KOPSTEIN
SZOMBATHELY és SOPRON
Kőszegi-utca 5. (üzlet az udvarban). Várkerillet 62.
Telefon 426. Telefon 389.
s 1887-BEN.
ML irMiyoi*, m
itft, juniHS Ö, szombat

14
Altér


» u. i rit\' • CM>M<* »«*.

politikai napilap
Szerkesztőség éa kiadóhivatal; f\'ő-ut 5. izim. Keaathclyl llókkiadóhivalal Kossuth Lajos-u. 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ára: egy hóra S pengő 40 fillér
Mussolini expozéja
Megtörtént ax olasz szenálui várva-várt nagy eseménye : Mussolini külügyi cxpozéjs. Ez az fxpozé Olaszország külügyi helyzetének teljes képét adta a minket, magyarokat különösen az a két rész érdekel elsősorban, amelyekben a Magyarországhoz való viszonyról, illetőleg a békeszerződésekről emlékezeit meg.
Oly meleg szavakkal beszélt az egyre szívélyesebbé váló magyarolasz kapciolatokról, hogy ennél mekgebbeu táu nem li lehetett volna. Utalt a kél állam és kát nép barátságát megpecsételő 1927-ben aláirt diplomáciai okmányra s kijelentette, bogy Magyarország számíthat Olaszország barátságára ,A trianoni szerződés túlságosan elevenbe vágott. Nemcsak a méltányosság szempontjából, hanem Olaszország érdekében Is be kell te\'jeaednle annak a |obb-tortnak, amelyre a msgyar nép jogot formálhat."
Ezek voltak Mussolini ránkvcnit-kozó észrevételeinek zárószavai a nincs magyar ember, aki ennél rövidebben, tömörebben és találóbban tudná összefoglalni mindazt az Igazságtalanságot, ami velünk történt s mindazt a reménykedést, amelyet a jövőre vonatkozólag a magyar nép táplál. A magyai politika, amikor felismerte Olsszotszág irániunk vaió jóindulatát először ugyancsak kisebb baritiágl tényekben — s ennek kapcsán kicsinyes fontolgatásokat és ikrupulózitásokat filrstéve, teljes odaadással fordult az egyre uagyobb len dflletlel előretörő és egyre au\'yota b nemzetközi tekintélyt Jelentő Olaszor-siág felé — az edolt körülmények közölt a legtöbbe\' ígérő külpolitikai irányzat szolgálatába szegődött.
Azok a kétkedők, akik a fasclz-musnak Ián i7okpilan, dr az olasz nép temperamentumához mindenképen illő rendszerét aggódó Kritikák kai kisérték, ma kell, ho/y belássak ennek a . éneit ie\'titk áld isthozó hálásait ugy az olasz kul urs, mini a külpolitikai suly lerén. Mussolini kétségtelenül zseniális politikus s ami eszmegazdigságát, bátorságát, kez-deményezőképességél illeti, Európa ma szereplő politikusai között csak nagyon keveaen állják ki vele az Összehasonlítást.
Megvan benne a merészség, hogy egy elgondolását megváltoztassa, ha a viszonyok megváltoznak s épen ez az álláspon ja magyarázza a békeszerződésekkel szemben vallott felfogását is.
.Nincsen örök sierződés, mert a világ halad, a népek megszületnek, fejlődnek, lebsnyatisnak, sőt meg Is halnak" deklarálta trrc vonatkozólag Mussolini.
Ebből az álláspontjából logikusan következik, bogy nem ragaaziodlia-tik a fennálló békeszerződésekhez csak azért, mert egyszer aláírták azokat, buncm ugy \'Itj-i, hogy épen
a békeszerződések revizlójánsk u\'jín lehet komoly bonyodalmakat elkerülni Amint az idő halad s az államok fejlődésében uj fázisok jelentkeznek, amint az élet egyre lüktető nyugtalansága és tovahaladája által uj nemzetközi helyzetek és problé mák velődnek fel, akként kell változtatásoknak alávettfi politikai koncepciókat, sőt írásban foglalt szerződéseket is.
Nyilvánvalóan ez az egyetlen le hetségee és racionális álláspont a béke biztosítására, meit hiszen a történelmi fejlődés is azt mutálja, hogy a szerződések nem isteni igazságból
származó valamik, hanem az emberi értelem munkái > igy alá vannak vetve a kivételes természetű befolyásoknak.
A szerződésekhez való orthodox ragaszkodásból az következne, bogy (\'vszáiadokkal ezelőtt megkötött szerződéseknek még ma is érvényben kellene lenniük, hiszen aláírták őket.
Mussolini igaza s vele egrütt a magyar nép Igaza előbb-utóbb kell, hogy diadalmaskodjék nemcsak az igazság érvényesülésének s az igazságtalanság jóvátételének kedvéért, hanem Európa és sz egész világ komoly békéjének biztosítása érdekében ii. Muisollnl, amikor nyíltan ki-
Jíleuti, hogy elkövetett igazságtalanságok igenis orvoslást követelnek, sokkal Inkább szolgál|a az igazi béke ügyét, mint azok, akik a béke bábo-rilójául egy tönkretett, végletekig lefegyverzett kicsi országot szeretnének álnok módon odaállítani cssk azért, mert hangoztatni meri, hogy az élethez joga van a hogy ami vele tör* tént, azt nem a jog és méltányosság elvei diktálták, hsnem a nyers és durva erőszak, amely éptn azért akaija körű,bástyázni magát a szerződések írott szavaival, mert énl, bogy az álnokiág n 0vét az élet nagy ténvel döngetik.
A népszövetség döntésével az optánspert levette napirendjéről és a megegyezést ismét a felekre bízta
A határozat a népszövetség csődjét jelenti, mert n.egcsufolása a döntőbíróság eszméjének
A pótbirák kiküldése helyett való ujabb csűrés-csavarás: a közvélemény legnagyobb felháborodását váltotta ki
lienf, junius H A népszövetségi tanács cálltOuöic délután megtartott nyilvános ülésen Beelerts felolvasta a szenlgoltbáidl bAtmuabizotlság jelentéséi, amely kétséget kiráró módon bizonyította, bogy Magyarországot semmiféle mu laszlás nem terheli.
A tanács tudomásul vette u hirrnasblzottság jelentését, de sajnálatát fejezte ki, hogy a magyar kormány nz incidenst csak a vasúti éa vámszabályok szempontjából vette tekintetbe. A kisantant képviselői támadták s |elenl黫. Chamberlain kijelentette, hegy a bizoltság pártatlanul végeile feladatét.
A magyar román optáns-
per Ugye (Éfszakat rádló/elentés) A népszövetség tanácsa ma délután 4 órá tói egynegyed 7 óráig lartó ütésén tárgyalta a magyar—román optáns-pert,melyben véRül határozatot horoit Az üléB megnyitása után Chamberlain ismertette a népszövetségue* érkezeit két választ a magyar és romín kormánytól
Megkérdezte Magyaiország és Románia delegátusát, bogy nem változtatnának eddigi álláspontjukon, mire gróf Apponyl Albert és Titulescu kijelentette, hogy nem.
Apponyl gról hangsúlyozta, hogy nem togadhatja el Chamberlain rezulodós ja vaslatát, mert az a kérdést
nem oldja meg. Titulescu hajlandónak nyilatkozott elfogadni Chamberlain Indítványát. Eíut4n flpponyt Albert gróf i-niel
l kede t szólásra és kijtlenlet e, hogy
a magyar - román optánsper felit/ való ilóntés, döntés a nép szövetség snrsa felett is.
Kéri, hogy a tanács nevezzen ki Románia visszahívott dOnlöbirá|a helyett pótbirót.
Szükséges, hogy a trianoni békeszerződésnek ne csak azokat h szakaszait hajtsák végre, melyek kötelességeket tartalmaznak, hanem azokat ls, melyekben bizonyos előnyök vannak Magyarországra nézve.
Tlltukozik az ellen, hogy a tanács esetleg ugy fejezze be ezt uz ügyet, hop,y o tanács n bit /élit bízza a.-. Ügynek elintézését én be fejezett.lek nyilvánítja a maga tészéiőt.
Ezután Cfuimberlaln Hije\'-utctte, bogy miután a felek a Uniósnak már két javaslatára nem tudtak megegyezni, miért ne ragaszkodjon a tanács is « maga indítványához V
Elnök ezután szavazásra tetle fel a kérdíst
Apponyl gr> t beje lentette, hogy tartózkodik u szavazástól.
Az összes tagok Chamberlainnek az alitbi határozati javaslata mellett szavaztak:
,A tanács mélyen sajnálja, hogy a két ország nem tudott az optáns-perben egyezséget kötni uzokon az alapokon, amelyeket a tanács ajánlott. A tanács fenntartja magának azt a véleményét, hogy ezt a vitát be kellene zárni. Ezért felszólítja a magyar és román kormányt, hogy kölcsönös engedményekkel fejezzék be ezt u vitát".
Eiután váratlanul 77túlesett állott fel ét már a itiullbau Is teli ajánlatai újította lel, melyben bizonyos változtatásokkal
ujru a jóvátételt fizetéssel akarja egybekapcsolni az optáns per elintézését.
Ajánl|», hogy
egy döntőbíróság vegye kezébe az optánsok ügyét
és az általa tett tjáulst kapcián vizsgálja meg, hogy likvidálás történt, vagy nein.
Apponyl gróf kijeleutette, bogy hivalalof válibit Titulescu ajánla tára nem adhat, mivel erre nincs felhatalmazása
A msga réar.éről aronban kifejti Álláspontját Ti\'uleicu ajánlatával szemben. Biztositla a tanácsot, hogy
kormá ya meg fogja vizsgálni a román kormány ajánlatát
Majd az elnök állott fel és kije lentette, hogy az ügyet befejezettnek tekinti a népszövetség tanácsa előtt. Ami Apponyl gróf és Titulescu. utóbbi által tett ajánlatra vonatkozó vitájukat illeti, az már nem tartozik a tanács elé. ÜJvOzölle az elnök utolsó szavaival a békés megegyezés lehetőségét.
Budapest, |unius 8. (Éjszakai rádlójelentés) A Budapesti Értesítő jelenti: A népszövetségnek a lomán-magyar optánsperek ügyében hozott határozata nagy megütközést keltett a magyar közvéleményben, mert abban
ujabb halasztást látnak.
ZALA) KOlLOMf
1038 |nnlu» 9
Máirészt a határozat nem egyéb, mint
egyszerfl kitérés az elöl az igazság elöl, hogy Románia visszahívott döntöblrája helyett a tanács nevezzen ki pótblrót.
Ebből látszik, bogy a tanács képtelen azt a kötelességét tel|esiteni, bogy ha valamely érdekelt állam kivonta bíráját a döntőbíróságból, hát az öt megillető |og alapján küldjön kl helyette pótbirót.
Magyar politikai körök hangoztatják, bogy a magyar kormány eddig is azon volt, hogy keresse a megegyezést a román kormánnyal és semmi sem mult rajta. Ha ez most a román és msgyar kormányok között nem Járna eredménnyel, — politikai körök véleménye szerint — a népszövetség nem fog kitérhetni az elől, hogy Románia bírája helyett pótbi-
rát nevezzen ki. A döntőbíróság a mai élet princípiuma a tekintetben, hogy a nemzetek között felmerülő vitás kérdéseket döntőbíráskodás utján intézzék el.
A magyar közvélemény tehát lehetetlennek tartja, bogy a népszövetség ne ismerje fel ennek az ügynek jelentőségét és olyan Ítéletet hozzon, mely kicsúfolása a döntőbíróság eszméjének.
Az öregségi biztosítás folytatólagos vitája
Nyolc órás üléseken javasolják tárgyalni a biztosítási javaslatot Budapest, junlus 8 A Ház mai ülésén az elnOk bejelentette az összeférhetetlenségi Ítélő bizottságnak a kormány tagjai ellen tett összeférhetetlenségi bejelentés ügyében hozott ítéletet, amely szerint a kérdéses ügyben nincs összeférhetetlenség.
A szociális biztosításról szóló törvényjavaslatnál örffy Imre részletesen ismertette a biztosítás technikai megoldáséi. Bródt Ernő felszólalásában hangoztatta, bogy a javaslat megokolása páratlan munka, amely példa nélkül áll a parlament történetében. Felhívja a kormány figyelmét a népbetegségek megoldásának szükségességére.
Rublnek litván és tárul inditványt nyújtottak be, hogy a Ha a jelenlegi javaslatot nyolc órás ülésekben tárgyalja. Az indítvány felett a holnapi ülésen dOnt a Ház.
Eródi-Harrach Béla hangoztatta, bogy a tárgyalásban levő javaslat még nem tekinthető ssodálls bizlo-sitáemk, mert csak a munkásbizto-sitást ákar Jn flMgiMivezatv Uhttem .zoo^poiiUkal bttioiiláirál, teUOK a munkásbiztoaiáéa egységesítésiről
!í" wfö^SSöfoíiMS;
tartja A ratmkásbizjoaltó btaóság kl< egéaaiiéaét Uvásje, bogv az flgyehd
45\'lére«\' biztiD11tottakra^éí Jel\'iíkfrtt-séfek d a JéfMékríjogóíHó 65 korhatártól, mert az a ge»ert<ló a»
háború, a forradalmak éfraatAtnygA
■ örvendetes rendel kéltté r Javaslatnak- aa, bogy az árvasági Járadékban vak* részesítést bizonyos f«tt#clekmejlett a Uáiaaságon kívüli gyermekekre is klterjeszük.
Nobile tábornok rádióválaszt adott a Gitta di Milanónak
„Szörnyű bajban vagyunk, jöjjetek támogatásunkra I" — Uszó jégmezőre szállhatott Te az Itália — Mnden remény megvan, hogy rOvldesen megtalálják az Itália utasalt
Róma, junius 8 | a Spitzbergáktói északra, mintegy
A Citta di Milano parancsnoka kOzli, hogy drótnélküli jeladássira választ kapott a Itália utasaitól. A válasz csak igen gyengén volt hallható és a Citta di Milano rádió-telefoniitája csupán ezt az egy izót tudta kibetűzni: Francesco.
Newyork, junius 8. A penmyl-vinlai North Waiei rádióállomáiá nak egyik tiiztviselöje, Byler, a Ceatral Ntwj Jelenlése szerint, közli, h )gy a következő szikraláviratot fogta fel:
—J0j|etek támogatásunkra I Pozició: Északi izéleiiég 84 fok 15 perc 10 máiodperc, keleti bosuuság 15 fok 20 perc 40 máiodperc. Nagyon hideg van, izörnyü bajban vagyunk I Ha ez a hir igaz, akkor az Itália
400 kllométernylra a nyilt tengeren illetve valami jégmezőn izállbatott le.
Milano, junius 8 Amadeo Nobile professzor, Nobile tábornok testvéröccse, a következő táviratot küldie Klngsbsybói Nobile feleségének: — Minden remény meg van. hogy rövidesen megtaláljuk a férjedet és útitársait.
A Citta dl Milano csütörtökön esle a következő szikratáviratot adta fel az Itália rádióállomásának: .Ma délelőtt 11 órakor (greenwichi időszámítás szerint) megkspluk az Ilália üzenetét, amelyből azonbin rsak a Francesco szót tudluk kibetűzni. Moitantöi kezdve minden óra 15 percében vár|uk blvástokat R. bullámon. Adjátok meg pontos helyzeteteket.
A városházán folynak az előkészületek az 1929. évi költségvetés összeállításához
Az 1928. évi költségvetés jóváhagyása még mindig nem érkezeti meg a minisztériumtól — A polgármester hazaérkezett budapesti útjáról Nagykanizsa, juntui 8 | hivatalos apparálui a városok báz-
Nagykanizsa város folyó évi kO!t ségvetése, melyei Bödy Zoltán alispán már hónapokkal ezelöti felterjesztett a belügyminiszterhez felülvizsgálás végeit, mlndezidelg nem érkezett le a minisztériumtól a vármegyéhez, ugy, hogy Nagykanizsa város gazdálkodása, illetve kiutalása — teljesen a mull évi keretek kO-zOtt történik. Aminthogy köztudomású, hogy az 1927. éa 1928. éti költségvetés kOzOit alig van valami eltolódás. Beavatottak azonban ludni vélik, hogy a rainiuler már jóváhagyta Nagykanizsa folyó évi költségvetését.
El míg Nagykanizsa kOzOniége most már feszülten és kíváncsian várja a folyó évi költségvetés jóváhagyásának leérkezését — addig a
tartásiról izóló 1927. évi V. t.-c. értelmében már megteszi az intézkedéseket az 1929. évi városi költségvetél összeállítására.
Az egyes ügyosztályok referensei utasítást kaptak reszortjuk Összes tételeinek pontot öiszeirására, melye-lőszámvevőlégnek ter-amely azután östzeál-évi költségvetélt, amit izügyl bizottság letár-azután kerül a képvl-selöteitülel közgyűlése elé.
Dr. Sabldn Oyula polgármester hivatalos budapesti útjáról csütörlO-kön érkezeit vissza Kanizsára. Tárgyalásai szorosan Osiz :függnek tObb rendkívül fontos üggyel, amelyet a legközelebbi várotl közgyűlés elé terjeszt.
Dr. Rott Nándor megyéspüspök és Kránltz püspök másfélezer embert bérmáltak meg Keszthelyen
A Karmelita templom toronykeresztjének ünnepélyes megáldása és felhúzása — Az urnapl körmenetet is a főpásztor vezette
amelyben rámutatott Keszthely erős katolicizmusára.
Haas Brokáid karmelita rendiönök ezután felolvasta azt az okmányt, amely a templom alapítását és építését ismerteti és amit a templom keresztjébe helyeztek el, [ Msjijfelhuziák a toronyra qhafal-■ma* keresztel, miközben a* IpftW* Djjárda Beethoven egy müvét éa* jRanolder-intézet növendékei egyházi énefeeket adtak elő. gste a <oto*y IkereizW zagyban kivilágították. rn Űrnapján dr. Rott Ndadorraeiyés-, ptopttw ünnepi ktenitaetsiateépon-tifikálta fényes pipi segédlettel, majd
kezééi ikfllW^Kl,
amll ugyancsak .a Kpáaater vésetett (eddigi még sbiasemMtaJmrtaltta-
\'leventék éár\'á \'ésltó&A\' (iiszmenet-l bén vonulták el a püípdk ét kl&£e
Keszthely, junius 8
(Saját tudósítónktól.) A megyéi-pűipök páratlan szépségű fogadtatása ulán szerdán reggel dr. Roll Nándor főpapi mifét pontifikált, majd meg-kezdődOtt a bérmálás. A fényes egyházi aktusnál megjelentek az Összes (egyházi és polgári hafóiágok, tesUJ-jletek, intézmények és egyei Ül elek.
Dr. Rott Nándor megyéspüspök és Wránitiii Kálmán fekténtejti pflspftk máifétalof toi m bérmál ÍM. *\'>n • j .DMután 8 óraábr a főpásztor ti Karmeüía templom (torony kdrerttjét. láldolta meg ezer és ezer ember rész* {vétek melleit. A kereszt két méternél magasabb, gyOnyOiű kivileiU, réz verető. Rijia IHleőxl szf. Teréz képe és pompSsan felvtfágözva. A meg-áidaUl után ác.SRoU Nándor megyéspüspök nagyszabású beszédet intézett az Oriáii emberfömegttez,
és a hatóságok előtt.
Délután bandérium ét zeneszó kísérete mellett hagyta el a főpásztor Keszthelyt, ahonnan Bilatonszent-gyOrgyre ment, ahol a mott épülő templom alapkövét áldotta meg. — limét Keszthelyen keresztül Alsópá-hokra folytatta uijtt, ahol pénteken végezte a hívek bérmáláaátt
Izgalmas törvényszéki tárgyalás egy hadifogoly árvája körül
Akinek nem Jutott a szülői szeretet melegébOl
Nagykanizsa, junlui 8
Megrázó kép tárult fel a minap azok előtt, akik a törvényszék bOn-ügyi tárgyalásán részi vettek él bepillantást nyerlek egy külOnben szimpla bűneset kulisszái mOgé.
A bíróság előtt két vádlott: egy 17 éves nagykanizsai kereskedősegéd és egy 15 éves leány. Háluk mögött egy-egy fogházőr.
A leány Intelligens vonásokkal, szegényes ruházatban, jobb sorsra érdemes. Élesapja orosz hadifogságban halt meg Szibéria kemény lelébw. U ána 3 gyermek maradt, akik a „menhelybe" kerültek. Az asstony Összeállt egy emberrel — amúgy a szociáldemokrata erkölcstan kátéja szerint. Később a két „nagyobb" leány — akikre sosem mosolygott a gyermekizoba derűje — elment „haxtartáii alkalmazottnak*. Történetünk hőse havi ^pengőt kapott.
K. — a 15 éves legény megismerkedett a 17 éves fiatal kereskedő-segéddel — aki gazdájától kapott havi 40 pengő fizetésből volt kénytelen magát fenntartani. A két fiatal teremtés — akik egyformán nélkülözték a tavasz melegségét — csakhamar megértették egymást. Azonban a Hu ezt kihasználta. Házasságot ígért a leánynak és karikagyűrűt — ha pénzt hoz erre.
Éi a leány, a tépett szárnyú kis veréb — „hozott" pénzt. Ellopta gazdasszony ától és Ismerősétől és odaadta „gavallérjának". Hogy mit csinált „Don Pedro" a leány által lopott pénzzel, nem sikerűit megtudni, csak azt, hogy amikor a lopás kiderült, a két károsult asszony megbocsátott a lánynak, aki példásan szorgalmas munkaerőnek bizonyult.
Ám néhány napra rá a leány ismét meglopta asszonyát, aki erre már feljelentette. Kihallgatása alkalmával elmondotta, hogy egy asszony ismerőse bujtotta fel a lopásra, bogy majd a pénzen ruhát vesz neki. Kalapot azonban csak akkor, ha a fiatalember elveszi. Így az asszony is a vádlottak padjára került.
Dr. totttíChenfmcher&Mtt\'B tanu-vállomáiok utitr\'k\' leányt javtíd
veMs/r 4MU*.
Mikor megkésdezték a leányáéit*" sza «tur-c térni1 tw anyjához; WK?\' ^tftó izüiftrtk-fc rfM^\'^láa nyet tóztflt
ne viasza** anyámhoz,r-aihaifn raegyek\'a\'JavitótarV J
Sok1 édrtanya fs \'volt á Uftöütá-\' son - akik zsebkendőikkel latairtí^ ej. ru*giűduk> könnyeiket, , »t*WqÍÉi\'«\' fogházőr elvitte a tuuafogoip***, r$nc9étím árváját \'"•< ••
_ZALAI KÖZLÖNY__
Ismét megnyitották és átadták a közforgalomnak a Csengery-ntat
Bizottság szállt ki a helyszínre mérnök-szakértővel
tWg. Junlus 9_
napihírek
NAPIREND
| Juniua 9, szombst
I \'\'ómai katolikus: Prím. és I\'. Protest. | t\'cllx Izraelita: Slvan hó 21. j Nap kel reggel 4 óra 03 perckor,
| nyugszik délután 10 óra 5,"> perckor. .......................................—...........
— Űrnapja. Oyfinyörü napiuga-raa időben, sok ezer ember részvételével ölte meg Nagykanizsa a megszokott fénnyel és pompával Űrnap-|ál. Felemelő, lelket megragadó látvány volt, amikor a katolikussá^ óriási tömegei nyilt bitvallást lellek a szentségi Jézus/mellett. A hivatalos istentiszteleten, mint az egyházi körmeneten a hivatalos várost dr. Krdtky Irtván polgármeslerhelyelles fő|egyző képviselte. Olt voltak az összes hatóságok és közhivatalok fe|el, a honvéd- és csendörségl tisztikar, lestöletek, stb. Az összes iskolák, tanintézetek, testületek zászlóik alatt, végeláthatatlan sort alkotva. Festői képet alkotott a díszben kivonult, pompás formájú honvédség, az Oltáriszentség körül dlszlépítben menetelő liszle\'etőrség és díszszázad, melynek fegyvereit megaranyozta a nap mintád sugár-kévéjével. És mindenütt, ahol az Ur végigvonult, lérdre-ereszkedlek a halandó emberek, fejüket hódolva lehajtották és az Ur áldása szállott feléjük...
— Nöegyletl tea. A Keresztény Jótékony Nőegylet szokásos teadélutánját IC én, vasárnap délután 5 órai kezdettel dr. Pllhdl Vlktornénál (Szentgyörgyvári-ut 3 sz. alatt) rendezi, melyen a tagokat és azok vendégeit szívesen látják.
— A polgári Iskolák évzárá tornaOnnepélyr. A nagykanizsai áll. polgári fiu- és leányiskolák holnap, vasárn\'p délután 4 órakor a Ztinyl Sportpályán évzáró tornaünnepélyt tartanak, a honvédzenekar közreműködése mellett. Az ünnepély sorrendje a következő: Felvonulás. Himnusz. Leányok szabadgyakorlata. Fiuk szabad- és botgyakorlat^. Hiszekegy. (Bemulatja a leányiskola ) Fiuk szertornája. Leányok énekes gyakorlata. Fiuk szergulája és tala|-tornája. Leányok zászlósgyakoriata. Fiuk gúlája két csoportban. Leányok énekes játéka. Atlétika. Érmek kiosztása. Szózat. Elvonulás. Az évzáró tornaünnepély iránt óriási érdeklődés nyilvánul meg a város közönségének minden rétegében.
— A Ce trálban Szalal Pepita Gyula, a budapesti Oerbaud kedvelt prímása hangversenyez.
Nagykanizsa, juniul 8
Megírtuk, hogy a rendőrség a Csengery utat a rossz úttest miatt lezárta, illetve beszüntette a járrrft vekkel való közlekedést. A polgár mester távollétében dr. Krdtky Isl-ván polgármesterhelyeltes főjegyző azonnal érintkezésbe lép:lt a kapi tányság vezetőjével, dr. Kdlnay Oyula rendótfölanáCiOisal, mely tárgyalás eredményeként bizottság szállt ki a helyszínre, amely hivatalosan meg vizsgálta a Cíengery ul uttestének állapotát. A bizottságban többek között részt veitek dr. Krdtky István
műszaki tanácsos képviseletében Horváth mérnök, Beitóthy Lőrinc rendőr lanácfOJ, dr. Mátyás Samu rendőrkapitány stb
A helyszíni szemle eredményekép a bizottság ugy határozott, hogy a Qengery-utat ismét megnyitja és átadja a közforgalomnak, egyben az utjavi\'ási munkák (pfombák) tovább folytatódnak.
Ilt említjük meg. hogy a Hajcsár-uicai úgynevezett sorompónak a kinyitását — illetve a lezárt szakasznak a közönség számára való kinyiitatását — a DSzA megfelleb-
_*
ládokat sújtotta, as egész vármegyében általános részvétet váltolt kJ. Holttestét hazaszál ltjik és Myó hó 10-én délután fél 6 órakor temetik az izr. sírkertberf. — öiv. Mágot József né aiOI. Répászky Mária életének 84-1 k évében, bosszú szenvedés után Űrnapján elhunyt. Ma délután fél 6 órakor a r. k. sírkert halottasházából helyezik örök nyugalomra. Az elhunytat kiterjedt rokonság gyászolja.
— A „Kéményseprő"-vendéglő Japán-kertJe megnyílott.
- A Leányklub kiránduláaa báró Inkey Józsefékbez. A Szociális Misszió keretében működő Leányklub egész éven oly agilitással munkálkodó hölgyeit a Misszió vezetősége kedves meglepetésben részesítette, elismerendő, áldásos, közhasznú tevékenységűket. Csütörtökön báró Inkey József látta vendégM kedves, vidám kirándulásán a Leány-klub 48 Uglál. Inkey báró és családja rendkívül melegen fogadták a kanizsai urleinyokat, akik este fél 10-kor lőttek haza Ihárosberényből egy emlékezetes délután emlékével.
= A Magyar Nemzeti Oazda-ságl Bank R. T. rendkívüli közgyűlését 1928. junlus bó 5 én délután 6 órakor tartotta meg, Buoss Oábor ügyvezető alelnök elnöklete alatt. A közgyűlés elhatározta, hogy az Intézet »laptőké|ét 200 000 pengőről 1 000,000 psngöre emeli lel két részletbrn olyképen, hotrv az u| részvényekből 15 000 drb. á 20 pengő névértékű részvény még |unius bó lolysmán kerül kibocsátásra. Eicket az uj részvényeket a régi részvényeseknek ajánlják fel olyképen, hogy minden két drb. r*gl á 20 pengő névértékű részvény 3 drb. uj á 20 peogő névértékű réaivény átvételére logoslt. Az uj részvények kibocsátási ára 25 p ngő, mely összegből 20 pengő a részvénytőkéhez, 5 p ngő pedig a tartalékalaphoz ctatollatik. Az elővételi |og 1928 lunius bó 8 ától, 1928 juuius hó 25 lg gyakorolható Budapesten, az intézet főpénztáránál, IV., Kig*ó-u. 2 Töredékrészvényekre elővételi log nem gyakorolható. A régi részvényesek által át nem veit darabok átvételét — a kibocsátási árfolyamán nem alacsonyabban — egy belföldi csoport garantálta. A további 25 000 d\'b. uj részvény későbbi időpontban kerül kibocsátásra, de mindeneseire még az év folyamán. A közgyűlés végűi beválasztotta az tgazga óságba Sávéi Kálmán ezredest, a Báró Berg és Sável R. T. Igazgatóját. Ezen tőkeemelés keresztülvitele után az Intézet alaptőkéié 500.000 pengő, mig nyilt tartalékalapjai 125 000 pengőre fognak lugni és igy összes dolgozó tökéi 625.000 pengőre fognak emelkedni. A tökeemelkedés második részletének keresztülvitele u\'án az intézet alaplöké|e 1 000.000 pengő, nyilt tartalékalapjai pedig 250 000 pengő lesz.
polgármesterhelyeltes, Király Síndrr bezte.
— A törvényszék nyári szünete. A nagykanizsai törvénysiéken a nyári szünet junius 21-től veszi kezdetét és tart augusztus 1-lg. Az utolsó nagy bűnűgyi főtárgyalás! junius 20-án tárgyalják, amikor Sebők Imre zalaszabari gazdát vonják gyilkos-sÍgért Melősségre, aki tudvalevően anyísát megfojtotta. Ezután már csak a szünidei tanács működik, mely csak a sürgős (foglyok) ügyét tárgyalja. A többi nagy büuűgy csak az őszi cikluson kerül letárgyalásra.
— A Katolikus Férflllga gyásza. A nagykanizsai Katolikus Férfiligának nagy gyásza van. Vargha Uyörgy m. kir. postatiszt, aki a magyar posta-tisztviselő igazi mintaképe volt és kötelességteljeslfésével mlndenkot kivívta feljebbvalóinak lel|es elismerését, visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Ma délután pont fél 5 óra kor temetik a r. k. sírkert halottasházából. A Katolikus Fétfiliga tagjai felkércinek, hogy elhunyt tagtársuk temetésén pontosan megjelenni szíveskedjenek.
— Kényszeregyezség. Stroch és Koréin nagykanizsai trx\'ilkereskedök saját kérelmére a törvényszék megindította a kényszeregyezségi eljárást. Vagyonfelügyelőül dr. Balázs Zsigmond ügyvédet rendelte ki.
— Halálozások. Cwpii Sommer Ignác, Ztlavármegye törvényhatósági bizottságának, -Nagykanizsa város képviselőtestületének, az Izr. Hitközség választmányának, számos pénzintézet igazgatóságának tsgja, stb. éleiének 67-ik évében Bécsben elhunyt. Csapll Sommer Ignác földbirtokos halálával egy régi nagykanizsai tekintélyes család oszlopos tag|a dőlt ki az élők sorából, aki jelentékeny szerepet töltőit be Zalavármegye és Nagykanizsa közéletében és mindenből becsülettel vette kl részét, amikor a közért dolgozni és áldozni kelleli, mig betegsége visszavonulásra kéoyszerilette. Közgazdasági téren ismert tekintély volt. Egy időn át az Izr. Hitközség fáradhatatlan elnöke. Halála, amely a Soramer, Rosenfeld és Ölvös ess-
Ismét olcsóbbak lettünk
5 U-kal
a két-llteres MERCEDES BENZ után csak 5"-\'» luxusadó térítendő
MERCEDES-BENZ
AUTOMOBIL R.-T.
Telefon 1-10-70. Budapest, IV. ker., Váci ucca 24. tzáni. Teleion 22<J-24.
Nyári olcsóságokat
siessen vásárolni, mig a k|szlet tart
Singer József és Társa
cégnél.
—^__■_________
ZALAI KJZLÖWT
1038 Janim Q
Lego\'csóbb gyári árakon
uj cikkeket
hozunk forgalomba.
I
rrinden nagyságban, gabona, liszt, s b részére
Szalmazsák PonyvaszöveteketiráuiM) fiolettazsávolyokat Matraczsávolyokat Szőnyegvédő, imtuu tiiiw
SzHyeg t Butoniövetgyárak I.T.
eze\'Ctt
HflBS FÜLÖP ÉS Flfll
Budapest. Y„ Vöröimarty-lér 1. Budapest, IV.. Károly királyul 26. Soproi: Ííitotlrt 12). SioabaUiely: Emtkl királyit ilu 22.
Z7U
Bélrenyheség, gyomor- és bélhurut, a vabtdgbeilal kezdődő megtelepedése, vakbélgyulladásra való hajlamosság estt*n a természetes „Ferenc Jí>z»if" keserdviz gyorsan és fájdalom né kai megszünteti a hasiszervek pangását. Sok évi kórházi tapnsztalat igazolja, hogy a Ferenc lóxset viz használata a bél-mükodést kitűnően szabályozza Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és lüszerüzletekben.
— Orvosi hlr. D/. König logor-vos 10 napra elutazóit. Junius 18-án, hé főn újból rendel.
— Sárgulás Keszthelyen. A Keszthelyi Gazdasági Akadémia 50 III. éves hallgatója az idéa junius 16-án sárgulnak meg Junius 16 án délelőtt 10 órakor befejeződik az előadás és az akadémisták bevonulnak az aulába, ahol ifj. vitéz Horthy Miklós búcsúzik az Alma Matertől. Este 8 órakor bankett és táncestély a Hungáriában.
— Gondnokság alá helyezés. A nagykanizsai törvényszék |ogerős Ítélettel Kiss Teréz sármelléki lakosi gondnokság alá belyezle.
Hirtelen halál. Ács János pacsai lakos reggel korán megetette állatai*. Miu\'áu a külső gazdasagában rendben hagyott mindent, befelé Indult. Amint a szoba küszöbén átlépett, hirlelen összeesett és meghalt. Srivszélhüdés öllé meg a 68 éves öreg »mber».
— A Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete elnökének édesanyja temetésére a tagok gyülekezzenek ma délulán háromnegyed 5 órára a társ-elnöknő lakásán Kazinciy-u. 2. alatt.
SZÍNHÁZ Az ember tragédiája
Nagy vánkozással tekinteti a nagykanizsai köiönség Madách grandiózus dámal költeményének legnap esti előadása elé. M(g kell hagyni — ahogyan vidéki szirpidon a rendelteié: re álló lecür ikai eszközökkel Az ember tragédiáját csak előndni lebtt — oly gondcs megrendezésben és az iió gondolatának lestel öltésében, a ír ú helyes elgondolásában, azfalakok korhű helyes kidolgozásában került előadásra Msdách remeke. A Fodor-társulat művészei ismét derekasan kitettek migukért és oly játékot produkáltak, amely méltó a vidék ezea első szintársulatánsk íz úvészi szinvonalábor. Lélek, érzés volt a játékukban, ameiy felséges szépségében adta vissza Madách halhatatlan alkotását.
A főszereplők Sarlay (Ádirr) Vértes Bdnky (Lucife-), Danis J-nő (Péter), Jríkó, a bölgyek közül Ladomerszky (Éví), yass, Paldsihy egyik legszebb sikerűket aratlák és a közönség legteljesebb mértékben honorálta is klasszikus szép játékukat. M:lletiük aionban a többi szereplő ls mind olyau alakítást nyuj\'ott, amely felejthetetlenné teUe a tegnapi káprázatom előadást azok számára, — akik olt voltak.
M dích színmüvének msi máto dik előtdását is előreláthatólag l*hlás ház topja végigiérni. (R. R)
A színházi iroda hírei:
Az ember tragédiája — szombaton este. M&dácb lm/e, a magyar irodalom e kiváló nagyságának hsl-batallan srépnégü drámai kölleményét lelkes ujiongással fogadta a nagy-kanizsai közönség, aminek tanuja a zsúfolt báz és az a feszült, áhítatos figyelem, meliyel Mad\'.ch nemes böl-ctességét órákon keresztül ballgaiták. Az ember tragédiája tehit — bosszú pihenő uMn — tegnap este diadalmasan ült a nagykanizsai szinbáz-kultura trónutara. Ma, szombaton este kerül másodszor színre a be-muta\'óelőadás főszereplőivel.
Vasárnan három előadás I
Délután 3 órakor olcsó helyárakkat Templom egere, szenzációs vigjá-tíku|donság kerül megismétlésre
Este 6 órakor olcsó helyárakkal az idény legkedvesebb vidám oprrett-ujdonsápa, a Nászéjszaka megy.
Este 0 órakor Cigánykirály, az idei szezon slágere kerül srinre harmadszor a bemulató kilünő szereposzlásában, a főszerepekben Vérles Lajos, Kóbor Irén, Sólyom Oyóző, Erényi B";ske, Bihari Níndor, Orbán Viola, Bánkv Róbert, Danis Jenő, Károlyi Vi\'i, Ülő Endre és Jákó Pállal.
Krétakör — hétfőn este. A misztikus kelel ragyogó gyöngyszeme ez a dráma, melyet a budapesti Nemzeti Síinház Kamaraszínházában páratlan sikerrel mutattak be. Kiabund, a kitűnő német iró olyan színekkel IjsIÍ a kinai család erkölcsdrámájat, bogy a színpadról varázsos erővel árad Kina exotikus levegője. Gyönyörködlet és megráz ez a dráma, mely büszkén mondhatjuk, a vidék egyik legszebb előadása. Kiállítása pompázatos, sliluios. Szereplői a társulat elsfrangu drámai erői.
SPORTELET
Klasszikus küzdelmeket hozott a vegyes-dandár 8-án kezdődött nagy vivóversenye
Négy város tisztikarának legjobb vivói indultak — Szombaton folytatják a versenyeket
Sopron lett a csapatverseny győtese
Nagykanizsa, junius 8 Alii vegjesdandár kardcsapat versenyel pinteken délután 4 órakor kezdődtek meg a Polgári Egylet emeleti nagytermében a nagykanl zsai katonatisztikar nagy érdeklődése melletti Megjelent a versenyen Koós Olló alezredes, helyettes-állomásparancsnok. valamint a 6 gy. ezred több magasrangu tiszi|e.
A versenyen, a kenizsai résztvevőkön kivüt mintegy husz tiszt indult, Stombalh •lyiő1, Sopronból, Körrmndről nfgy — négyes csoportokban.
A versenybizottság elnöke: vitéz Somody Píi ny. tábornok (Sihely) Versenyzsflrl: Zsengellér csendőr százados (Szhely). Vrabetz István rrndőrfogalmazó (Szhely). Szllassy Sirtdor főmérnök (Szhely)
Ma a csapatversenyeket bonyoli lodák le, melyek az estébe nyúltak.
Holnap, szombaton délután kezdőd nek a kard és törvivó egyéni versenyek, melyekben indulni fognak a Kőszegen állomásozó tisztikar tagjai is.
Nagyszerű sportot nyújtott a pénteki verseny, melyen a bárom város legkitűnőbb vivói csaplak össze. Rendkívül izgalmas küzdelmeket láttunk, melyeknél azonban a szombati folytatás még izgalmasabbat igér. A belépés a versenyekre díjtalan bárki számára, ö vendetes volt, hegy a pintek! versenyeken a vivás nemei spon|ának ifjúsági kedvelői nagy számba nézték végig a küzdelmeket, melyeknek sportértékét nem is lehet eléggé felbecsülni.
A pénteki csapatverseny eredményez: Sopron I., Szombathely II, Nagykanizsa III., Körmend IV. — Részletes eredményeket holnipk számunkban közlünk a szombatiakkal együtt.
Az NTE, a 2:0-ra vezető bajai Tnrol ellen, orkán-szerfi vihar ellen is küzdve, kiegyenlített
A Ferencváros 9:3 arányban verte el a Baranyát, de nem fáj a »ok gól, mert Pécsen kasszanap volt — Újpest-Vasas kupamérkőzés 5:2
Az Olimpiáazon Uruguay 3 i 2-re legyőzte Olaszországot és így Argentin* ellen küzd a világbajnokságért
Nagykanizsa, Junius 8
Csütörtök Urnap|ának ünnepe nem hozott különösebb aitrakciókat a futballban. I Ibon Uraapjtn csak egy amatSrbajaoki mérkőzés zajlott le, mig országszerte barátságos, illetve kupamérkőzéseket bonyolilo\'lak le. Igy tehát meg nem csökkent érdeklődés leste az Amszterdamból jövő híreket, ahnl körülbelül a világbajnokság kérdését tisztázta Uruguay győzelme az olaszok felelt, annyiban, hogy most már bizonyos, hogy a világbajnokságot ismét valamelyik délamerikai csapit viszi el az európai csapatok orra elöl. Nem vitás viszont, hegy Magyarország, Ausztria, Csehszlovákia távolmaradása a futball-olimpiászról nagy mértékben hozzájárul abho\', hogy a fulballhegemónia Ism/t a Föld túlsó felének egyik csapatához vándoroljon.
Itthon, szűkebb pátriánkban az NTE szerzett egy pontot, mig érdekes meglepetések adódlak az ifjúsági levente futballmérkőzéseken is.
BTSE-NTE 2:2 (2:0).
Ulró: Kautmann. Zrínyi sportpálya.
U.oIkó előtti bajnoki mérkőzésen az NTE-nek mhéz dolga volt. A hajai Turul kemény diónak bizonyult, de az is igaz, hogy szédületes balsiker üldözte a kanizsüi legénység minden akció|át. Maga a csatársor az első félidőben nem elégített ki. Nim mulalta azt a gólokban bámulatosan eredménjes játékot, amit már
több meccsen megszoklunk. Ezúttal elmaradt a várva-vári gólzápor, melyet pedig az NTE annál is inkább megérdemelt vo\'na, mivel a mérkőzés 90 percéből 80 percet a bajaiak kapu|a előtt töltöttek. Nem ment ugy minden a belső triónak, abogy kellett volna és ezt a hibát Jakubecz nem volt képes lelismerni. Nem foglalkoztatta eléggé a balszélsőt. Ami labdát szélre adott, azt mind jobbra, Htrschlernek kellett megdolgozni, aki természetesen ebben a nagy .strapában* már ki volt egészen Azért nem adta fel a haicot és még a második félidőben is volt benne annyi fürgeség, bogy egy gólt megszerezzen csapatának. Remek munkát végzett a halfsor, melynek mindhárom tagja, különösen a centerhalf, keményen állta helyéi és tömte labdákkal a csatársort. A két bekknek is nagyszerű nap|a volt. Jámbor egészséges, blzlos kirúgásai, kohn lelkes beszállásai, mindig jó helyezkedése elég roll ahhoz, hogy az ellenfél támadásai\', legkésőbben a 16 oson szétrombolják. Külön elismerést érdemel Kohn, akinek tegnapi szereplése azt klváoja, hogy állandóan ezen a poszlon foglalkoztassák, mert megbízhatóbb •okkal, mint Györgydeák. Az ellenfél ctapatából elsősorban a cenler-halfot kell kiemelni, aki valóban klasszis játékos. Ugy Irányításával, mint szerelésével bámulatot kelteti. Tökéletes tengely volt a II ember
A Magyar Királyi Allamvaautok Gépgyárának Vo*érUUynök
Legjobb, legtartósabb az állanigépgyári legújabb szerk\'zelü lényegesen meghosszabbított
acélkerekü golyóscsapágy*! CSÉPLŐGÉP
Niev t lj\'sitökíp\'\'s ép melleit szemveszteség nélkül, piacképes gabonát szolgál at. — Gőz, benzin- és szlvógázlokomobllok, traktorok slb. Az össz<.s mezŐRaidusági munkalatokhoz szükség s gazdasági gépek
és \'tóközök állandóan raktaron vanntk v *
NEMZETKÖZI GÉPKERESKEDELMI R.-T. Budapest, V., VUmos császár-nt 32.
1028 |unl
ut
köiötl. Mellette fel kell említeni a jobbizélső elsősorban a kaputuk biztos labdafogisit, akinek oroizlán-lésze van abban, hogy nem gólokkal megverve mentek basa.
Égiszben a két csapat küzdelme az átlagos amatór küzdelmeken felelte állt és voltak percek, amikor igazi gyönyörűséget szereztek a lelkes közönségnek, mely lapuival nem fukarkodott és többször felzúgott a „Tempó NTET
Baja kezdett, de az első percekben kidomborodik az NTE nagy technikai fölénye, azonban ezúttal hiányzóit a csatársorból az akciók befejezéséhez szükséges áttörőképes-ség, no meg a szerencse is. Bija lenesen igyekszik és az 5. percben komért is érnek el Ebből feleléssel gólt szereznek. A gól felrázza a kanizsaiakat, de bosszantó gólkép-telenségük miatt nem tudnak ered-nlfeyesen játszani. BTSE újra lefu\', a 16 percben komért érnsk el, melyből kavarodásból megszerzik a második gólt. 2: 0.
Most az NTE hatalmas támadásokat indit és a ba|aiak el sem tudnak mozdulni a kapujuk mellől. A 36 percben hendsz miatt U-es az NTE jtvára, melyet Jámbor elhamarkodva, irtó erővel kapulécnek vág. A kapus ls segit ujjaival kitolni a háló lóié, amiből korner, de az NTE korner-rúgásaiban semmi okosság nincs. Félidő végéig NTE fölény.
A második félidőben csúnyán beborul az ég, hatalmas vihar kerekedik, melyben az eső is megered. Ai orkánszerü szél ellen as NTE-nek kell küldeni, ami érthető hendlkepp a csipatnak. Mégis a 12. percben a hámor erős iramot diktál, Csáas kapjt a labdát, amit bead, ezt Mákot éri cl éa helyezett lapot lövéssel gólba plasszlroz. 2:1.
A gól nagy Önbizalmat önl a csapatba. KÓzdira as eraberdöntő szél éa a tömörült védelem ellen, az NTE a 37. percben erősen szorongat és Hlrtchler ravaszul kicselezi a védelmet és közvetlen Mzelről berúgj* ax egyenlítő gólt. 2:2.
Emberfeletti teljesítményt produkáltak a helyiek az egyenlítéssel, mert ha nem kell az orkánnal ls birkóz-niok, legalább két gólkülönbséggel győznek.
Ax NTE az egyenlítéstől kezdve megtart|a fölényét éa egykapura magy a Játék, melynek eseménye csak Bence BTSE játékos kiállítása, aki tiasteletlen volt a bíróhoz.
Kaufmann biró mindkét fél megelégedésére, precízen, korrektül vezette a mérkőzést, gondosan ügyelve arra, hon lényegtelen dolgokért ne tartsa fel a lendületes, élvezetes Iramot. A közönség lelkesen ünne pelte as NTE ciapatát a bravúros szereplésért, melyben egy kis szerencsével mind a két pontot megszerezhette volna. (—)
EAIAI KOZÍ-ONV
— Legolcsóbb jó cipő a gumml-talpú vászoncipó; alkalmas torna, sport ti utcai cipőnek. Legolcsóbban kapható Szabó Antal sport-fnlptében. _ j
jobbak.
PARADI VÍZ
kgMrtnnMW\'Jor+Ottftiaftt^teft-
lénye szerint kiváló gyógyszernek blio-}u)t Idült tüdő-, gyomor-. Ml- él hólyaghurutban szenvedőknél
vénybajoknál. KltOnS aeztall és bor.li.
Mindenütt kapható. TOlerakat: Forráatermék és Aivánv-vlz Kereakedelml Részvénytársaság MK Budapest, VI., Ktrály-utc« 12.
Amszterdam:
Uruguay—Olaszország 3:2 (3:1) Az első félidőben a délamerikaiak a másodikban az olaszok voltak fölényben.
Uruguay Jobb volt, de a sierencse is segítette. Egy gólon mult, hogy Oliszország indulhasson a bajnokságra Is Argen\'inn ellen. A korner-arány 9: 4 az olaszok javára.
Argentína—Egyiptom 6:0 (3:0) A szeidal elődöntőn Argentína fölényes győzelmével favoritja lett a világbajnokságnak.
Magyar Kupa eredmények: Ferencváros—Baranya 9 ;3 (6:2) Rekord közönség előtt tsrtotlák meg Bsrtnya .nagy kasszanap|át", melyen ha számitálba vesszük, hogy Barinya két legjobb erőjét nélkülözve felforgatott cs\'pittal állt ki, azt lehet mondani elég tisztességei eredményt értek el. A golókat: Takács II. (5), Turay (3), Siedla-csek (I), Orünfdd, P^jor é< Blrk-mijer lőtték. A bajnokcsapat Ferencváros ekkor szerepeltette először Berkesíi, aki beváltotta a hozzáfűzött reményeke\'.
Újpest—Vasas 5:2 (2:0) Az Újpest góro»öinek sorában hiába kereisük Ember nevét, nem szerepel. A mecci kritikájából kliü-nik, hogy a csatárior egyik leggyengébb embere voli. Pech üldözte, mert több éles lövése mellé, fölé ment.
Somogy FC—Kanizsa FC 4:0 (2:0) barátságos.
Magyar dobók nany sikere Pozsonyban
A PTE (Pozsony) nagy atlétikai versenyt rendezett, metven Marva-llts Kálmán ii indult. Si|aoi Egri 45 18 dobása mellett ó 44.18 at dobott és Így máiodik lett.
Az urnapl levente bajnoki mérkőzések eredményei:
Kath. K6r-Testvériség I: / (0:0) Testvériség szebben játszott, megérdemelte volna a győzelmet. Bíró: Hereit.
Klskanlzsal Levente—Jóbarát 4:2 (4:1)
A kiskanlzaal leventék bámulatos lelkesedéssel ellensúlyozták a Jóba-rátok technikai fölényét éi a mérkő zésl lel|esen reálisan nyerték. Ezen a mérkőzésen kínos Incidens jálszó dott le. Frank a Jóbarátok játékosa a bíróval szemben orvul tetilegei-ségre r gadtatta magái. Sulyoi megtorlásban lesz része. Biró : Wolff.
Haladás- Egyetértés 2 : 0 (0:0) Haladás szép Csu;átékkal bizto san győzött. Biró: Baumgarten.
Vasas—Teleki 4:0 (2:0) A tiz embeirel télálló Teleki nem volt elleniéi az erősen feljavult Va sasnak. Biró: Spltzer.
77 FC-Hunyadl 13:0 (6:0)
Hunyadi 8 emberrel játszott és Így a 7 7-esek lelépték öke\'. Biró
*TÓZ8DÍ
A mai értéktőzsdén lanyln volt az irányzat. Már nyitáskor gyengébb árfolyamokkal indult meg a forgalom és később a külföldi tőzsdék lanyhább irányzatai, továbbá a rendezési nap eladásai a lanyhább irányzatot még-inkább kimélyítenék, ugy, hogy zár-iáikor a legtöbb értékben 2—3% ig terjedő árveszteség mutatkozik. Leg-gyengébbek az arbilrízi és a spekulációs nagy papirok voltak. I^y a Bsuxit, Kőszén, Fegyver, Magyar cukor és Silkra szenvedte a legnagyobb árvesrteséget. A forgalom igen csekély vo\'t A fixkamatozásu papirok piaca csendes volt. A valuta és devizapiacon barátságos volt az irányzat
Zürichi zárlat 20 10, London 2S\'33\'/i, Nawrork S18-82i/i Brtaaal 7242 Vi. Milano 77-32, Madrid 86 60, Amaterdaai 309 42\'/!, Eu la 114 03 Wien 12 99. SoOa 3 74Vi. Pn*a 18*371/1, Vanó M l7i/i Badapesl 90 58 Belgrád 9-l3\'/i, H.«...n 3 20
Terménytőzsde
Buza 15, rozs 10 fillérrel emelkedett
Baaa ttaxav. 76 kg os 34 10 - 34 30
77 kv-o« M 40 -84 60, H w,-oa 34 80— 34 95, 79 kg-oa 35 10 36 2>. 80 k»-o« 35\'2>—85\'40. dunánlull 76 kg. 3370 -33 85, 77 tg-os 33 95 -84 15 78 kf-oi 34 30 34 45, 73 kg-oa 8400 34 80 80 kg oa M 80 - 34 9), inu 29 80 30 00 lakaim, árpa 395J- 3>00, aötárpa 3KW-Í203 •ab 31 40 31 70. tenful 29 80 30 10, Bajakorp* 23 10-23 30.
A kaáayesfl Tflijáe áevtaa-Jf^iéie
VALUrAK L 27 90 1805
(a k. 77 75 80C5 k. 16-92 17 — Déak. 163 35 143 95 Dinár 9 9S-lfr06 Ueüái 169-75-S71 75 Fnoda b 22 60-22-10 Moll. 21066-231 65 Lengyel 64-06-64 36 Lel 8 51-3 66
Léva - -
Un 90 10 -S0 30 Márka l»«-«6-l*7 15 80-46-80 80 163 15 Ö37S 110-15-110-55 Svéd k. BS 40-K4 — Peseta 96 30 86 90
Norvég II Srá)d 1.1
UHV1ZAK
Amit. 230 86-231 56 Belgrád 10-06 1009 BeiTln 1*6 77-137 17 Bekanat 3 51-3 55 BrtaaMl 70 77 80 01 Kopenh.163 47 133 87 Oealo 163 25 153 65 Loadon 27"V2 27-99 Milano 80 12-30 22 Newyoik 671 80-3 40 Párta 22 46 22 66 Prága IS94-l6\'t-9 Baofla 4 12-4 16 llockb I53 50-153 10 84 10 64 30 80-46-80 85 1IO-22 i 0-27 86-3\'.-85 51
Vanó Wléa
zarirt
Madrid
Sertéavásár
r elhaltát 1681, awHböl eladatlanal iluu •aradi 89 darab Eladnod! 1 60—1 6?, saedett 168—1 60. szedett közép 146
l\'62 könnye 1 24-1-36, eUőrendS 0r< 1-50-1-52, másodrendű 136-140 ang süldő 1-48-168. ualonna navyuan 168 170. rtli 1-86-1 90. lebuaolT hui 180-1 96 •zaloonáa félsertés I 90 2 -. Ai Iranysal élénk.
APRÓHIRDETÉSEK
Ki apróhlrdtéesek dija 10 iiólg »0 fillér, minden további aió dili B flH. Vaaár- él ünnepnap 10 azólg 80 fillér, minden további azó dija 8 flll. Szerdán éa pénteken 10 aaólg 80 fillér, nünden további izó dija 8 flll. Clmaió i minden vasta-[ibb betűből álló uó két uőnak uámlt-stik Állást keresőknek 50% ei A hlrdeléel dlj eltr* fia
Vak tttkrAk újra lUkrőzéfét ellogadla Stern üvegei, Erziébet-lér 14. 1446
A legújabb fazonú él a legolcsóbb legénységi, altiszti ét tiszti sapkák ~ Józsefnél, " \'
Sugir-ut 53.
egotcsobb Brunctilcs 2585
Zongora eladó. Clm a kiadóhivatalban.
2813
An laaiaa eeyenruházall dkkek leg-
Íóbbak és legolcsóbbak Bruncalcs JőzielneL lugár-ut 53. 2686
Kla égaaekrény 20 P ért
miatt eladó Zrinyl-utca 45.
elköltözés -2833
UrlisS pentló vezetésére vagy gyermekek mellé ajánlkozik. Clm a kiadóban. -7818
Viayiakareakaéáa fal un lakáaaal
azonnal bérbeadó évi 5\'0 pengőéit. Clm a
kiadóban.
2839
Tallvér vlialál tanltásia válUI, Időnkint kölyök és kész vizslát elad, vadász-teillletet rendez, lácánoat beállít megállapodás szerint &t«8a Balázs, Klllmán, u. p. Oelse. (Válasibélyeg nélkül nem felelek)
Nagyon |ól főző bejárón* felvétetik, l akást la kap. Jelentkezni Deák-tér 4. -2841
Egy gyermeket nyaralásra Bala|on-berenybe eltagadnék. Vcrmeani, Klsfaludy-utca Í7/c emelet. -2»46
= üvegezés, klttelés, képkeretezés Igen olción Púmnál, Klrály-u. 10.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávéházában VIII.. Baross-tér 10.
Németországi f Azelék 6* vlráa magvak Gazdasági •etomagvak I Mütrégyék i
ásványt szuperfoszfát, kállsó, chllelsalét-rorn, méaznitrogén, kénsavas ammóniák, Sirlui növénytápsó, stb.
MadAraleaég
QyflmBlosfa éa u6I6
védelmi tzerek, osáváaá szerek
„Futor11
szénsavas takar mányin tsz Kicsinyben és nagyban kaphatók:
0B8ZÁ8 JÓZSEF mktreMMta
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett, ni Telefon: 13a
13 FC Zrínyi—33 FC 4:0 (2:0) A 13-asok megérdemelten győzlek.
(fliróq.CMrfM. Vi !,..-i.lnJ! uli.L!
Vasutas Zrínyi- Tipul $ ^ $: 0),,,
Szép fair küzdelem után aipftbiitHKU*.\' Hl^i kófm:
ni
Kiadja: Délzalal Myonda ós Uykiaéá Tállalat Készvéaytársaaág.. Felelő* kiadó: Zalai Károly
»Ili Ül Ü
NASH
MiUÜ.
i
PACKARD
I k^pvlsaUUt Átvettük
feltétlenül kérjleW \'" ^ t kőcslbtmutatást
és
tfdMk\'ldáÉiil^Alaaoa zalaMea
\';.(! :MMŐU aátóf beszerezn prospektust és dljta Henger, Tiétszer csapágyuzollt Wtengaiy,-.négy torékttkj a motor, hosszú éleftaatatb és WemtrtmsCj^\'
Szántó Vilmota és Tár.faV^^\'
Telefon 3-22. Nagykanizsa, OtMkkrtér ar, ,
Vlíl lú^
ZALAI KÖZLÖNY
\'928 ttinlui 9
Csődtömeg eladási hirdetmény.
A nagykanizsai kii. törvénys/.ek, mely csődbíróság felhatalmazása alapján zári Írásbeli ajánlat utján, eladásra kerlil vb. Buksz Os/kár és Társa nagykanizsai cégnek csődtömegéhez tartozó, a csődlcllári 157, 158 és IGO. tételei alatt összeirt és G858 I\' 50 f-re becsült árukészlet és üzleti berendezés.
A zárt Írásbeli ajánlatok legkésőbben 1928. évi junlus hó 14. napjának d e. II órájáig dr. Bród Tivadar nagykanizsai Ügyvéd, csőd-választmányi elnöknél nyújtandók be és egyidejűleg ott bánatpénz gyanánt letétbe helyezendő a kikiáltási árt képező becsérték 10 %-a.
A csőd|eltár, valamint az árukészlet és berendezés, alulírott tömeggondnok kőzbenjöttévcl, naponta délután 3 és 4 óra között tekinthető meg. A csődválasztmány a legelőnyösebb ajánlat elfogadásához kötve nincsen. Az írásbeli ajánlatok felnyitása 1928. évi junius 14 én, délelőtt i/«12 órakor történik. Amennyiben a csődtömegválasztmány a legkedvezőbb ajánlatot elfogadhatónak nem tartja, ugy a jelenlevő venni szándékozókkal szóbeli árverést tarthat. A csödválasztmány az eladásra kerülő ingók minőségéért és mennyiségééit nem szavatol.
A vevő a vételáron felül a vételi illetéket és forgalmiadót is megfizetni tartozik.
A vevő köteles az ingókat 48 órán belül az üzlethelyiségből elszállítani és a helyiséget kiürítve a tömeg-gondnoknak rendelkezésére tiocsáj-tani.
Dr. Ollop Mór ügyvéd
c&fidtömcKKCmdnok
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbaráloknak ét ismerősöknek, kik felejthetetlen drága jó édesatyínk
KOMERSKA TAMÁS
nvH|£. Aicinl «. llw!
elhunyta alkalmával a lemetéien vaiű megjelenésükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, ezúton mendunk hálás köszönetet
A gyászolók.
Mayer Klotild Utóue
VARGA NÁNDOR
Kózmortfi, venvtto/.tllii, ruhnlestO
Éjit: üiijid!-i. 19. bjiijliltlep. Kuiiuj-o. 8.
Vállal mindennemű ruha-festést, vegytiaztltást, gőzrnosást mérsékeli áron Elismerten elsőrendű munka. Hófehér, tükörfényes gallértlsztitág. Pllttsérozáks. ar Gouvrérozás.
iF I G Y E L Kl J
Tennlslabdálnk árai:
Sporting 1SŰ7. tucatja H Su-. SpaldtriH lét tucut „ tli-50
Duniop tél „ ,17-
Schlazenger Stichles tucatja ., 34\'— Ollmptc varrott . . 2K
Semperit . . . 33 —
Tennisclpők :
Fteet-Poot Wimbledon, amerikai nyemgumml talppal nöi nagyade |l
fítlina({ysáK l> 12
Te^°,tík "W választék i„ pengőtől lelteié, kaphatók
fischelFülöpi iai nái
Nagykanizsa.
Ö*v.. c*apii Sommer Ignácné Wemh3ndl«et\' a a saját C-s
egész családja nejben bánatom szívvel jelenti, hogy felejthetetlen jó térje a legjobb édesapa. a Itg^y. ugédebb gyermek
csapii Sommer Ignác
Zalavármegye törvényhatóságának, Nagykanizsa r. t. város képviselőtestületének tagja, az Izr. Hitközség választmányi tagja, volt elnöke, a IX. Izr. községkerületnek és az Izr. Szent Egylet választmányának tagja, a Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár R.-T. Nagykanizsa r. t. város Központi Szeszfőzde Ellenőrző Bizottságának alelnöke, a Nagykanizsai Bankegyesület és Délzalal Takarékpénztár R.-T. Igazgatósági tagja stb.
családjának és a köznek szentelt áldásdus, jóságos életének\' 67-ik évében folyó hó 6-án Wienben elhunyt.
Drága halottunkat hazaszállítjuk és folyó hó 10-én délután 6l/« órakor a helybeli izr. temető halottasházából a családi sírboltban helyezzük örök nyugovóra.
Béke hamvaira I
özv. Sommer Sándorné Rosenletd Henriette
édesanyja.
Ötvös Oszkárné csapit Sommer Katinka, Dr. csapit Sominer József
gyermekei.
Ötvös Oszkár veje, Dr, csapll Sommer Józsefné Lengyel Ilona menye. Ötvös Vilma, csapll Sornmer Sándor József unokát.
Csendes részvétet kérünk 1
A Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár Részvénytársaság Nagykanizsán
igazgatósága, felügyelöbizottsága, választmánya és tisztviselői kara mély megilletődéssel jelenti, hogy az intézet érdemekben gazdag alelnöke
csapi-i Sommer Ignác ur
folyó óvi junius hó fi-án elhnnyl
A megboldogult 1915 <>ta mint igazgatósági ta«, 1919 óta mint alelnök nagy tudásával, értékes tapasztalataival támogatott bennünket és inté zetünk iránti szeretetéről és ragaszkodásáról mindenkor tanúbizonyságot tett. Nagykanizsa, 1928. junius 9-én.
Etnlékót soha el nem mulo kegyelettel őrizzük!
A Nagykanizsai Bankegyesiilet es Dólzalai Takarékpénztár Részvénytársaság
igazgatósága, lelügyelő-bizottsága és tisztviselői kara mély fájdalommai tudatja, hogy az intézet igazgatóságának tagja
csapi-i Sommer- Ignác ur
iolyó hó fi-án elhunyt.
A megboldogult sokoldalú tudását 17 ev<;n át .\'agy buzgósággal es őszinte odaadással szentelte intézetünk érdekeinek
Ériékes egyéniségét mindnyájan őszinte nagyrabecsüléssel vettük körül és emlékét kegyelettel fogjuk megőrizni.
Nagykanizsa. 1928. junius 8
Nyomatott a Délzalai
Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
érfélyam, 130. lián
ttefffcjifllss*, litt. junlMfl 10. vasárnap
Ara 16
fillér
politikai napilap
Szerkesztőéig és kiadóhivatal: Fő-ut 5. szám. Keszthelyi tlókkiadóblvatal Kossuth UJos-u. 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ára: egy hóra 8 pengő 40 fillér
A határvidék és a kormány
Irta: Gulácsy Dezső országgyűlési képviselő
A trianoni béke leghamarabb és legsúlyosabban a Csonka-Magyarország uj határa mentén fekvő vidékeken éreztette pusztító batásál.
A magyar gazda hiába kelt itt fel hajnalban, hiába fogta be lovait és hiába indult élelmiszerekkel megrakott azekerével az ősrégi piac, a város felé: falujá\'ól 5-15 kilométernyire lezárt vámtorompó állta útját, idegen államok fegyveres eiőlvei találta magái szemben. Mehetett visz-sza, haza és termékeivel nem ludolt mit kezdeni.
Az ország belseje felé fekvő városok 50—100 küométetnylre, a irg-közelebbi vasútállomások 30 -50-60 kilométer távolságban vannak tőle.
Íó ut nincs, káposztáját, burgonyá-át, másféle élelmezési cikkeit, arae-yeket eddig a közeli városok hetipiacai számára termett, szállítani nem tudja. Uj vevő, olyan, aki néhány kocsifuvarra valót vásárolna, nem igen jelentkezett. Az ország belsejében, különösen a városi közönség, mind hangosabban panaszolta az élelmiszerek drágaságát, a határvidéki gazda ellenben a költséget se tud\'a Termékeinek árából fedezni.
Az értékesebb termények kultiválása tehát megszánt, a gazda visszatért a régi külterjes gazdálkodásra és jövedelme megcsappant. Az életfenntartás, az iparcikkek árai és a termelés köllségel ellenben vetzedel-mesen megnövekedtek. A határvidék mezőgazdasága a lassú elvérzés kórságába esett. Siettette ézt a kény-sierkölcsönök és a jövedelmi adó kivetésénél követett az a rendszer, amellyel a régi kataszteri birtokivek jövedelmi kimutatásait vetlék a kivetés alapjául
A határmenü gazda ciodélkozva, majd kétségbeesetten látta, bogy akkor, amikor birtokának jövedelmezősége már a napi életszükséglet folyó-kiadásait sem fedezi, rá mégis jövedelemadót vetnek, sőt hogy ez az adó évről-évre emelkedik is. A fellebbezés eredménytelen volt. A felszólalási bizottságok elölt álmélkodva hallotta, bogy az ország búzatermése milyen szép nagy átlagot mutat és hogy ennek ára is milyen magasan áll. Hiába utalt a saját termésének silányságára és hiába mutatta kl, hogy a halármenti állomásokon a budapesti áraknak fele, vagy legalább is haimadrésze a közvetítés kezében marad.
Halmozódó tartozásainak kifizetése végett elszánta tehát magát valamelyes kölcsön felvételére. A telekkönyv azonban a megszállt városokban maradt. Kölcsön Így nem kapható. Csak váltóra, 20-25 százalékra. Egy uj, nélkülözésekkel, bizonytalansággal, gyötrelmekkel és
keserűséggel telt élet szállta mrg a határvidék gazdaközönségél.
A határvidék képvibelőlnek nem volt nehéz egymásra találnlok. A posfa naponta ontotta éa onlja náluk a panaszos leveleket. És a mull évben megalakult a halármenti kép-
viselőknek egy permanens bizottsága, hogy ez a halárvidék gazdi-sági helyzetének veszedelmét a kormány elölt feltáija ég n btjok alapvető éa tervszerű orvoslását sürgesse.
A feladat nagy aránya s a panaszok negy halmazának megvizsgálása, feldolgozása idői vett igénybe, de tzzel is végezlek és n kormány elé terjesztették és az egyes minisztériumok az előlerjesztett Hnyagnak Sf ját hatáskörűkbe való részét máris
tárgyalás alá velte és pedig a határ-menti képviselők értekezletének ki-küldölielvel együttesen.
Joggal remélhető tehát, hogy a határmen\'i lakoseág szomorú helyzete sűrgös orvoslást nyer és az évek eredménytelensége folytán elcsüggedi lelkekbe visszaszáll az eredményes munkálkodásnak és a megélhetés biztonságának megnyugtaló ér-zé8á.
Bizonyos, bogy az Itália egész személyzete életben van
A léghajó szikratávírón pontosan közölte a helyzetére vonatkozó adatokat
Osló, junius 9. (Éjszakai rádió-jelentés) A közvélemény rendkívül érdeklődéssel várja az ujabb híreket az Válláról. A lapok engedélyt kaptak, hogy vasárnap Is megjelenhessenek, ami máskülönben tilos. Több
Róma, junius 9 A Cilta di Milano tegnap esle 7 órától kezdve 20 percenként érintkezésben volt az Itáliával. A léghajó egész pontosan megadta szikratávírón a helyzetére vonatkozó adatokat. Ugyanezeket a jelentéseket felvette több rádió felvevő állomás is. Egész Olaszország örömmámorba úszik és sürgősen expedíciót szerelnek fel, t\\ogy felkeressék a megadott helyet. Klngsbay, junius 9 (ÉjszakaI rádió
jelenlés) A ülla dl Milano 11 óra 15 perckor szikraláviratot fogott fel, melyeket az Itália személyzete sdolt le. Ebben a következőképen jelölik meg bz Itália helyíelél:
északi szélesség 80° 15\', keleti hosszúság 22P.
Norvég repülők útban az Itállához
Osló, junius 9 (Éjszakai rddló-jelentés) KingsbiyWi érkezett jelentés alapján mi-gá\'l.\'pilotlák, hogy az Itália egész személyzete életben van.
norvég repülő már tt\'ban van a Spitz-bírgák felé a jelzett szélességi és hosszúsági fok alstt kutatói Nobilét 6s társait. Leszállni ezek a hidroplánok nem tudnak, de ha megtalálják az Itáliát, dobhatnak le élelmiszert.

A kormány fenntartja a jogot arra, bogy eredménytelen tárgyalás esetén az optánsperben ismét kérhesse a pótbiró kiküldését
Apponyl gróf levele a népszövetségi tanács elnökéhez: A tanács határozatában nem
jelentheti kl befejezettnek az Ügyet
tanács elölt való befejezéséről szól- A tonács a közvéleménnyel
Genf, junius 9 Apponyl Albert gróf ma délelőtt a népszövetségi tanács elnökéhez a következő tartalmú levelet intézte: .Elnök Ur I A junius 8-iki ülésen, a tanácsülés végén, amely a magyar-román vegyes döntőbíróság ügyével foglalkozott, olyan kijelentést telt, amelynek egyik mondata félreértésre adhat alkalmat. Mielőtt ön felszólalt volna, bátor vollam leszögezni, hogy
a tanács határozatában nem jelentheti kl befejezettnek az ügyet, csak abban az esetben, ha a két fél között a tanácson kivül barátságos megegyezés jön létre, vagy pedig ha a pótblró-sdg kijelölése már megtörtént volt.
Tehát kijelentem, hogy
kormányom részéről fenntartom a jogot arra, hogy a kérésre, a biró kijelölését Illetőleg, visszatérhessen abban az esetben, hn a tárgyalások eredménytelenül végződnének.
Tehát csakis igy érthetők önnek ama szavai, amelyek az ügyuck
nak, mert csak igy vannak összhangban a békeszerződés szellemével és betűszerinti értelmével.
Miután ön, mint elnök, kijelentése ulán azonnal birekeeztette a tanács ülését, nem volt alkalmam többé, hogy szóbeli nyila kozatomat azonnal meglchcseem. Vau szeien-csém azt Ö .nck ennek folytán levelemmel együtt eljuttatni, kérve, hogy öl azt hozza tudomására a tanács ttbbi tagjainak. — Apponyl."
Genf, junius 9. 111 általában az a felfogás, hogy
a tegnapi tanácsülésen tisztességtelen játékot űztek a magyarokkal.
Az angol külügyminiszter sem volt beavatva abba, hogy Tilulescu az ülés végén ajánlattal fog előállni s hogy unokatestvére, Anguerey Het-honcourt, a tanács elnöke kl fogja jelenteni, hogy ezzel a kérdést a tanács befejezettnek tekinti.
szemben erkölcsileg arra van kötelezve, hogy a kérdéssel újra foglalkozzék.
Senki sem vonja kétségbe, hogy Magyarországnak joga van az ügyet bármikor kitűzni a tanács napirendjére.
A német sajtó elítéli a genfi
taktikázást Berlin, junius 9 (Éjszakai rádló-jelentés) A |obboldali lapok egyhangúlag állást foglalnak a népszövetségnek az optáns-prrben hozott határozata ellen és élesen ellene vannak a taktikázásnak.
Azt Írják a lapok, hogy a népszövetség fréptelen határozatot hozott és csak azt nem értik, hogy a német delegátus miért adta hallgatásával beleegyezését ehhez a határozathoz.
A LokaUnzeiger azt Írja, hogy „a népszövetség ezzel a határozatával önmagái adla fel\'.
ímm kOh/W»Y
1038 (onlui 10
Egyo\'daluntk él önkécyefinek kell tekinteni a népszövetség elnökének azt a kijelentését, bogy a magyar-román optántpert leveszi n°piren(i-
Jéröl.
Genf, |unlus 9 (Éjszakul rádió-jelentés) A népszövetség 50 ülésszakát ma délután az elnök berekesztette.
Borzalmas vihar pusztított Baranyában
Embereket agyonsújtott a villám, a termést elpusztított* az égiháború
A vihar következtében megtza kadt a lek fon- és láviró-öitzekölle-tée ét éppen ezért eddig ciuptn annyit lehetett megállapítani, hogy a vihír a legszörnyűbb puiititáso-kai Beremend, Magyarboly, Bezedek és Llppo községekben végezte. Az eltO jelentát rOvIden arról szól, hogy számot haláleset lödén\'.
Egyedül Bjremenden négy embert sújtott sgyon a villám és kél embert megnémított. Közelebbi részleteket a telefonszolgálat megszakadása miatt egyelőre nem lehetett megtudni.
Pécs, Junius 9 Ml délbeu borzalmat katasztrófáról érkezett leienlés a pécsi alispáni hlvitalhoz. Baranya vármegye legdélibb téaxéu, a szetb határ mentén, ma dtlelőlt olyan vihar vonult végig, amely borzalmasságiban egyedül áll a magyarországi v harok sorozatában. A< orkánt olyan türü villám-csapátpk kitérték, hogy a villámok valóságos kaveroákai vájtak a földbe és búzatáblákat teljeien felperzselték.
Az egész vidék termése leijeten tönkrement.
Az eszt képviselők meleg fogadtatása a képviselőházban
KeddtOl kezdve nyolc órás üléseken tárgyalják a biztosítási javaslatot — Junius utolsó hetében kezdődik a Ház nyári szünete — A kormány tagjai a Balatonra utaztak.
Budapest, Junius 9
A Ház mai ülésének első szónoka Haller István, aki nem tartja meg-okoltnak, hogy »z ipar nem tudja viselni a szociális lerbekel. Beszéde kOzben megérkeztek a karzatra az eszt képviselők ás H-dler István felhasználta az alkalmat, hogy üdvözölje őket.
A Házban levő képviselők felállva, tapssal Udvöiöiiék a karzaton levő eszt képviselőket. Haller a javaslatról szólva, nagyon helyesnek tartja azt az Intézkedési, hogy 01 évenként leiixló alá lebet venni a járadék ét Járulék nagyságát.
iMkács Oyörgy élénken illusztrálta a népszövetségben tegnap történt eseményeket, amelynek az a jelentősége, hogy a Nemietek Szövetségének tanácsi végképpen megtsgadla ama kötelezettlégének teljesítését, amelyet a trianotii békeszerződésben vállalt. Ez igen szomorú perspeki-vákat nyújt a lövőre nézve.
Elfogadd a Hiz Rubinek István és társainak a nyolc órás ülésekről szóló indítványát. E szerint a legközelebbi ülésnapon már nyolc órás üléseken tárgyaljak a társadalom
biztosítási javaslatot. A Ház legközelebbi ülését kedden délelőtt 10 órakor larlja.
Az interpellációk során Klebelsberg gróf kultuszminiszter kijelentette, hogy rendet fog teremleni az egye temeken.
Előreláthatóan
a képviselőház nyári szOnete folyó bó utolsó hetében kezdődik meg.
A felsőházat a |övö héten bivja Össze Wlasslcs Oyula báró, ho>y a leliőház letárgyalhassa a költség vetést étazapp-ropriációt. E ö.eláthalóan három nap alatt végeznek a kél javaslattal.
A kormány tagjai Bélatelepen
A kormány legtöbb tagja ma elutazóit Budapestről. Qíóf Bethlen István miniszterelnök, Bud János pénzügyminiszter, Mayer János föld-mivelésügyl miniszter és Pesthy Pál igazságügyminlizter a B ilalonra utaztak. Dr. l/ass József népjóléti miniszter a Oyöngyös környékén épülő szanatórium megtekintésére u\'aioll, vasárnap azonban ő is Bélatelepre megy, ahol a kormány több tagja is időzik.
A közoktatásügyi miniszter az egész vonalon a régi érettségi nívóját akarja helyrehozni
Utasítás az érettségiző diákok szigort! elbírálására Mindössze három „jelesen érett" ■ kanlzssl reálgimnáziumban
Kemény János tanár, a V/tt osztály Mnök* -- a mostani iskolaanyagról, az érettlégiről, a diákok pályaválasztásáról és a jövő kilátásairól
Jánot, Polactek Oyörgy, Pollák Oéia, Pollik László, Sörley Zsigmond, Szántó Károly ét Ország Márton.
Érettek: Haat Oyula, Katzab Mihály, Kovács János, Kugler Jenő, Riedlmayer István, Szekere* István, Miklós Irén, Stern Rózsa és Sza-konyi Róza. Négy |avltó, kettő Ismétlő. , Az alapos készültség hiánya
A mostani Iskola-anyagon — folytatja a ludós piarista professzor — még mindig erősen volt érezhető: ax alapot készflliségnek a blányaés az egész Ifjúságot Jellemző könnyelmű felfogása, a munkál ailnle nemtörődömséggel való elkerülése.
Ét mintha nehezét* esnék kimondani — a magyar if|uság lettestől-lelkestől való Igaz, őszinte barátjának, lassan, mlndtn szól erőien hangsúlyozva — hozzá teszi:
Csak nagyon kevés kivétel érzi azt, hogy dolgozni Is kell.
Már pedig, ha az emberben ebbín a korban nlncr meg az aka/tlt akkor csak igen silány lebet az eredmény.
Milyen pályira készfl nck a végzettek ?
Arról, hogy a végzeitek milyen pályára készülnek, tikerOlt a következőket megtudnunk sa|át bejelentésük alapján, amit osztályfőnökükhöz
intézlek.
Papi pályára készül 6
Tanári „ . 5
Kereskedelmi . .3 Orvosi , . . 5
Jogi . „ 5
Mérnöki . . 2
Zenei „ . 2
Erdészi . » I
Oazda . . 1
Nagykanizsa, Junius 9 Mosf, hogy az érettlégi vizsgálatok a nagykanizsai piarista reálgimnáziumban befejeződtek és a tanári kar nyugodtan vUszaleklnlhet a lefolyt lanetzlendőre ét letzürve egy komoly munktban eltöltött tanévad Upatz-talatait, teljes objektivitással elmondhatja aierzett impressziót, qmelyek nemcsak a ti ülök, de. a tanügy minden igaz barátja és a nagyközönség rét;é<ól is a legnagyobb érdeklődéire tartanak igéoyl, mert nem Jelent mást, mint egy évi mérlege*, beszámolót arról, hogyan sáfárkodott a magyar ifjúság adolt talentumával, mit várhatunk a mai generációtól, milyennek képzelhetjük az adolt jelenségekből a lövő nemzedékel. .A távollevő Eberhardt Béla tankerületi főigazgató helyett felkerestük Ktnény János piarista tanári, a VIII. osztály meleguivü ét közszereletbip álló osztályfőnökét, aki feltelt kétdéseinkre a következőkben volt szíves nyilatkozni :
— A mai
rendeletek ugy szólnak, hogy az érettségiző diákokai szigorúan el kell bírálni, hogy az érettségi ann^k s régi szigorú n Inlának megfeleljen és
szűnjék meg végre a háborús engedékenység.
— Azért ebben az évben sok leiz nemcsak a jsvi:óvizsgálatokra bukottak száma, hanem elő fog fordulni számos In\'ézetnél,
akik az egész érettségire buktak el,
ami ismét azt célozza, hogy az érettségi síinvonalál emelni kell.
— EbbSl a azempontból
a nagykanizsai Intézetben csak három jelesen érett diák van.
— Nálunk a százalék nem olyan magas e tekintetben, mint egyet intézeteknél.
— A helyzet az, hogy az egétz vonalon a régi érettségi nívóját akarják helyre hozni.
Jelesen éieltek: Inkey Pcler, Frank Pál, Skodnlk Józss.
Jól érettek: Amlmann Sándor, B.ller Stndor, Bojt Lajot, Eberhardt Károly, lványi
Milyennek látja a Jövö képét ? tanár ur — kérdezzük végűi.
— A jövőbe senki sem lát. Csak sejtbet. Éa a sejtésből kifolyólag mondhat valaki hozzávetőleg ítéletet: Ha Iskolásaink csak egy ezredrésze figyelmeztetéseinket komolyan megfontolják — talán még a gyöngébbek ii — nem lesznek az állam parazitái, de hasznot, értékes munkái ai.
Komoly tzavak, súlyos szavak, melyeknek értékét és komolyságát növeli az a lény, hogy egy olysn férfiú ajkairól hangzottak e>, aki egy nemzedékel nevelt ,a magyar hazának, aki, mielőtt egy a nyilvánosság
I
Nyári olcsóságokat
siessen vásárolni, mig a készlet tart
Singer József és Társa
cégnél.
ltttt. fnnlut 10.
ZALAI KÖZLÖNY
Márnán szánt mondatát kimondja, kétszer Ii megfontolta és sklnek mélységes ifluságszcretete |óságos szemébe I kisugárzik ét akinek véleményével a legnagyobb színvonalon áltfl piarista tanári kar is teljesen Osztozik.
Vajba a melegszívű ifjúságbarát, tani; ék nevelő szaval azoknak szivéhez találnának, akikhez szavait elsősorban intézte... (B. R.)
Junius 17: " Katollkps juniális
As Idd nyári Idény legkimagaslóbb eseménye
Nagykanizsa, lunius 9
A Katolikus Férflliga vigalmi bizottsága, as összes katolikus egyesületek és Izervezeték bevonásával, Mdth P. Hilár plébános, szent fe-reocrendl háifőnők vezetése és személyes Irányítása mellett, nagy dologra készül. Jövő vasárnap, vagyis JUnlui 17-én KaTollkiia Juniállst rendez — amely nagyszabásánál lógva az idei nyári Idény legkimagaslóbb eseménye lesz. Nagykanizsán is mlrd-azokat össze fogja hozni, akik érzésben, gondolkodásban és a lélek kapcsolatával egyek, hogy kellemes szórakozás és nemes mulatság közepette néhány kedves órát töltsenek együtt.:
A (unlálison minden jótékony egye-süld külön sátorával azerepel. Lesz ott minden amil szem és száj megkiván. A POdoMflrsulat néhány klváM müvéaztagja is szerepel a a műsoron. A bizottság nagy körfll-1 tekintéssel ét mindeme kiterjedő fi-1 gysáemmel gondoskodik azon — bof y > Mindenki jól érezze magát és még 1 hetek ét hónapok múlva a legkelk-I mesebben emlékezzék vissza a Katolikus juniátisra.
Azonkívül szerepelnek a tr.Qoron ■ legmulatságosabb cserkén ét kis-cacikétsmutatványok, előadások, a kiakanizsai iskolások nagyszert! produkciói. A tombola nyereménytárgyal pedig kivétel nélkül mind olyanok lesnek, hogy senki sem jár rosszul aki egy tombolsjegyet vesz, mert értéket nyereményben vissza fogja kapni. A délutáni zenét a katonazenekar, az esti tánczenét Kanizsa kedveit cigányprímása teljes bandáiéval szolgáltatja.
A nagyszabású és szinte végnél* küll program összeállítása most fo lylk és legkózelebb nyilvánosságra Jesz hozva.
A (ttnlCtlS amellett, hogy egy Igazi, Kedvet családi szórakozást nyújt — a célt Is szolgálja, Ihogy a rémíti tkvitel a plébániatemplom uj orgonájának alapjára fog fordíttatni.
A junlálison mindenki meg fog fejentw, aki a nagy katolikus családhoz tartozónak érzi magát Miután a ritka esemény lezajlásához mindösz-tte egy bét van még hátra — a mai napon különösen felhívjuk a □agykOaDnség figyelmét a junlus 17-ikl dátumra, a nagykanizsai Ka-

~7
/ "i r*rjt.
/
/
i:"
ISIM
m^mm
v M
AW i\'Mf
W ii
©

J7 háziasszony réme
A U gkcdílyesclili elnöki is nyonioii követi ,i iii-isogalJs kísérlete. Az asztal Mch.ilrikv.vj edénnyel. Mirul.n Jtr.ilvn nehezen . It.ivol.lli.itó éleim,u.idék. rsira-dek, v.ijiy korom. Jol nicjiyoi.d.\'l.in.lo ,i mosog.il.is sorrendje is: etólih ezt leg. vigul .1/1, 07.1 S7..ipp.inn.il, aiiM/l Iic iiioU iI, n h utti.utik.il sniirclip.inirral kcU megtisztítani
Nem lehel leli.il csod.ilke. m .17011, I1.1 a Mzusvoii) ilykípen a liiztarlís Mrads.íijos voll.i nn.ill panaszkodik cs le.\'gys/rriisücsl kivin.
A .l.ux" gydrtói fel i.l.ilnl.,i,ik telnnli llék, ho,;v ezt az .tll.ipotot megjavit-
s.il, es .1 111.11 li.izMsszonwi.il. 111.11 olv szeri bírtuk iiwi|l.ini........... nem ismer
kivételi, amelyik mindent tiplit. pohártól .1 z.sios serpenyőig és kormos fazékig-keséktől a mosog.1Wdczs.i1>;
Ez a S7.ei könnyen ; e/.cllu le doliozb.in k.ipli.ilo, f***
amely biztosítja a takarékos Ius7.njl.il0l. ■
• t-t IX vrvJr.il- W«llitWn»t
tollkus lunislis napjára — amelyről Nagykanizsán ma minden ember beszél, mint a legnagyobbszabáau mulatságra, amelyet a nyári idény alatt csak valaha is Nagykanizsán rendeztek.
Grimm Penzió
talapéit, V, Vlgadó-atca 1 nia
Telefon: 106-46, 263-43
A Pesti Dunakor*\'1) közepén aa Idegen-
torgalml Menetjegylrodaval izemben l^gmodclntbb btl.od.x4l: KOip. tflUl. hld*
*ffm< MM
mcUtfvIx a nobifc b, o, iiobftl.ltfofl, tOrdö,
-----
(6t(om 11 idaiga ellenéi*, <s«nd«a fekvés.
landt? IKlaiolgAlat siomiiédsáj
Kitűnő bőséges
\\Í
Mloüfn kStlakM*«l •nkOi
Penzió P. 10 tői. néliánynapl disnál Is.
konyha
tartózko-
I4»|ápéa
A nacrkaalzaai. aiataorologtal mag-ftajolö jalcotásak t Szombaton a himir-tikUi Reggel 7 órakor +20, délután 7 órakor +37, eate 9 Arakor +21 4.
Ptlhótti: Egész napon át kevésbé borult égboltozat
SMillrányi Reggel Dél, délben Délnyugat, eate Déli szél.
A Meteorológiai Intézet rtnt meleg és átmenetileg
Szombat este nagy sikerrel beiejezöütek a Dl. vegyesdandár tőr és kardvivó versenyei
Értéket dijakat nyertek a győztetek — Szombathely viros vándordiját Sopron kardetapata vitte el — Nagy kOzOnség nézte végig a nemet küzdelmeket
Nagykanizsa, lunius 9 1
A III. vegyes dandár vivóversenye ma, szombaton folytatódott. Orvén-detes, hogy ezúttal már a döntő-küzdelmeknek nagy éa előkelő közönség volt tanúja.
Délelőtt az egyéni tőrversenyeket és a kardselejtezőket tartották meg. Délután a karddőntőkra került sor. A tördOntőversenyek eredményei: 1. Klasánszky Zsolt föhadnsgy (Sopron) ezüst serleg és nagy ezüst plakett, 3 ponttal. 2. Varga József nyug. állományú főhadnagy (Sopron) nagy bronz plakett és aiszajándék óra, 3 pont. (Klasánszky ét Varga között, miután egyforma pontszámuk volt, holtverseny volt, melyben Kla-sánszky 5:4 tusaránoyal győzőit éa igy lett első ) 3. Qruber József nyug. állományú azázadot (Kőszeg) kis bronz p*aketf, 2 pont. 4. ÓrOUer József százados (Sopron) 2 pont. 5. Hadhdzy József főhadnagy (Sopron,) 0 pont.
Közvetlen a tenger partján, és nomokfUrdö
Dr. Szegő Szanatórium, Abbazia. aaját tengeri
berendezések. Loggiái szobák. Modern komtort. Folyó hideg (s meleg viz a szobákban. Valamennyi gyógymód. Nincs orvos kényszer, üvegezett fekvőcsarnokok, tennisz-pálya. Teljes ellátás 35 Urától. Elkülönített gyermekosztály az összes hygienlkus berendezésekkel felszerelve. Vizsgázott gyermekkertésznők. Modern lestkultura. Fekvő és erősítő kúrák, öt évea felüli gyermekek kíséret nélkül is. Főorvos: Dr. St. Tontas-stch, belgyógyász és gyermekorvos specialista. 2360
vívó versenyre tiszteletdíjat ajánlottak M
gyesdandár, Nagy kai
szebbnél-szebb a III. ve-a 6. gyalogezred éa agykanizsa városa. Szombathely városának vándordíját, ezüst szobor, Sopron kanktapata vitte el tegnapi csapatverseny győzelmével. Ezenkívül ezüst p>akettet kapott a győztes kardciapat négy tagja, bronz plakettet a szombathelyi (második) kardcsapat négy tagja.
A legnagyobb érdeklődéssel természetesen mindenki a szombat délutáni karddOntő versenyek iráni volt. Ezek a versenyek egész délután át tartottak éa csak kz estéli órákban végződlek.
A kardvívás egyéni eredményei az alábbiak: 1. Klasánszky Zsolt ló-hadnagy (Sopron) nagy esttel plakett 2. Báfdosy Aladár ny. azázadot (Szombathely) nagy ezüst. 3. Varga József ny. ttAadnagr (Sopron) kit ezüst. 4. TUesch Oyörgv százados (Sopron) nagy bronz. 5. Randi Qyula százados (Nagykanizsa) nagy bronz. 6. Qruber József ny. Százados (Kőszeg). 7. Bsumann István százados (Nagykanizsa). 8. QrOllcr József századot (S pron) 9. Radó Elemér fóelóadó (Szombathely). 10. Hadhásy József fOhadnagy (Sopron).
ÍALAI k 3KÍ.0HY
lOa» janim 10
Hneipp páter
vilinliliO, Irgnugbllha-
lóbb VtltUltlIÓ 44.1
lim<l kaphatók minden gyógyutiUiban.
Postai megbízásokat azonnal teljesít: „CSILLAG" gyógyszertár
Budapeat, Rákóozl-ut 39.
A déli csapatok bevonultak Pekingbe
Peking, junlus 9 (Éjszakai rádtójelentés) Elkésve étkcxell | leütés szeilnt az északi csapatok utoleó lésze még tegn p elhagyta Pekluget a keleti k?pun. Nimsokára ezután bevonult a fóví-rosba a déli csapatok egy osztaga.
Régi pénzeket, Kttr S5; földben lelt»»
kat. sisakokat, edényeket, szobrokat, ékszereket slb. stb , sgyagból, bronzból, rézból, eíUilból aranyból, magas irón Állandóan veszek. Egész gyűjteményeket és leleteket Is.
Vltii zalatnai STÜBIEB József
Budapest. V. Csáky-u. 8. II. t>. I ujtrt
Ki a hlrdalt* iiak rgyiitf Jrltnlk meg I
Kbim kivinni ít ,n<K0<Imi I 7S«»
Carol herceg nem hajlandó válni
Párls, |uaius 9 (Éjszakai rddli-Jelentés) Az Intrazigeant kOztt a D tly Miily fg/ |elentéaét, meiy szerint C.rol nerceg kije\'entetle, hogy nem hajlandó helemeunl a v/:-lásoa, melyet most már felesége hivatalosan is szorgalmaz.
Legújabb nyári nyakkendő különlegességek nagy választékban
kaphatók
szo wolAnyi gyülAnál
Csengery ut 2.
FLY-TOX
a legelső és vilávtifrri f^re*ir1<S wr.melya* Pmomrédelml KiálKlAsoti sk\'M n\'rlltl iqrtrl
megöl
\'•Syal, aaunyogol, rnolyl, poloaktl, avtobogarat, hangyát, bolhtt.talftt alb.
rntxnt Cl illatra wtaílytelcn, dc blatoa halai iSrgakrv 4a ,a»wk,a.
Néni mircv .. Ne,, hagy lollol I
■ Í^FLY-TOX^ w,1kgYTf 1
Illata idlram \'—. / ItatiaagaraatUl Mixtariiaokbin, aardaiifokban, üiamrk-
lm n<lkíl1ihd«lcn. Kb. nagyaJ Illetn úvtg, uijtiijóval a.— P
llldogtarlijyokban kb. V, 111, kb. IIII. kb. llll kb. » llt
s.ao p to.ao p ta.- r 44.- r
[ KialperrafitiA IIgen gaidaaigoa)... W
l>r«kod)u»k utinca tokiói I
madaadW kaphalé
Proaprfctaal kfviaatra kaia a tnagyarooiigl TTiírk+priiHcl
Révész Ernő és Társa
BadkMM V, NLdor uccaSO Ttlalóa i Up«o«í-»
A Nagykanizsa—kaposvári antóbnszforgalomnak mind a két kocsiját kivonták a forgalomból annyira megrongálódtak
Nem vállak be a nagy külföldi kocsik — Inkább kisebb befogadóképességűvel kellene kísérletezni Nagykanizsa, junlus 9 | cessziók kiadásánál, miért mindig azok részesülnek elsőségben, akin >k éden kevés közük van Nagykanizsához és mlérl nem azok, akik itt fizetnek adó\', itt foglalkoztatnak személyzetet és itl akarják a környék eddig elhanyagolt közlekedési viszonyait megjavítani.
jó lenne ha ebben a törekvésükben a magánvállalkozást a hlvctalos helyek Is támogatnák, mert mint a fent részletezett Nigykanlzsa—Kaposvár kOzOtti forgalom is rövid idö alalt o\'y eredményes lelt, hogy mára már azok az ulasok, akik autóbuszon aksriak erre Indu\'nl, abban a kellemeiltn meglepe\'ésben részesültek, hogy mind a két kocsi javítás miatt a garázsban pihen
Nézzük meg csak ismételten Zalaegerszeget, bogy mennyire igyekszik a vidíkéi maga köré gyűjteni. U^y-látezik ez Nigykanlztftuk nem fontos, meri llt ugyls minden — visszafejlődik...
Mindenki ölömmel velle, hogy Nagykanizsa—Kaposvár közölt megindult az autóbusz forgdom. Aion-ban mindenki csodálkozott azon, hogy ma, amikor mindig a magyar gyáttmányok pártolásáról beszélünk, miért épen külföldi Bentz-Mercedes autóbuszt áfiloltak be, mikor ma a mrgyar automobil gyártás, már versenyképp a külföldi márkákkal ls.
Hogy mennyivel jobban megállná helyit a magyargép, azt mutatja, hogy a két hatalmas autó tnlr kezdi felmendani a szolgálatot.
Az egyik 24 személyes kocsi, már tiz ntpja vin jivi\'ás ala\'t.
A másik koc.l, na szombaton szintén nem indult cl bízunk elöl uljára, ami teljesen rendszertelenné leszi az oulóbuszköz\'.ekedést.
At a szerény megjegyzéíü.ik, ho^y a MÁVART jobban lenné, ha a lenti útvonalon valamivel kisebb, de főleg körn;ebb kocsikat állítana be, meri u rossz u!»k a nehéz kocsikat any-nyira tönkre leszik, hogy a fárhá-tiyóik is már darabokra repedeztek n sok rázédislól.
A B niz-Mcrcedes gyárnak tudomásunk szerint van 18 személyes &u!óbu8za is, miért nem állit be ebből a formátumból kettőt ebbe a roüsz ulakkal rendelkező szakaszba, ami blrnl a forgalmat.
A 11 tgv, 24 személyes kocsik ntár azíil nem kli .lnek rentabillsak üileli 8zemponlb6l Is, mert rrzsl|ük igen Igen nsgy, mig kisebb kocsikkal ezl csökkenteni lehet és igy a m\'g mindig nagy menetdíjakat is lehelne mérsékelni.
Mindezeket egybevéve, látjuk, bogy a váio«, mikor a MÁVAT tot támogatta, ezen útszakasz koncessziójának elnyerésében nem Járt el kellő óvatossággal, mert tudomásunk sxe-linl a kuncesszlóért igen sokat jári a Nagykanizsa Vidéki autóbusz Vál lalat ls, melynek eddigi járatai minden kifogástól imniesek.
Ugy tudjuk egyébként, hogy a MÁVaRT több zalai vonalat igy a zalaszabari vonalat is megkapta. — Hogy mikor indítja ezen a vonalon autóbuszai\', az a Jövő ti k«, mett erről eddig semmi hivatalos hir nem jöll. Nem is egészen biztos, hogy koncessziójának bitiokában is indlt-e autóbus. forgalmat a MAVART a Nagykanizsa—Zalaszebár-i vonalon.
A helyi magánvállalkozás, mely a helyi vis/onyok alapoiabb ismerete birtokában sokkal eredményesebben tudji a* &ulóluiwforg»lmat mcg\'e-rem\'enl és üicirbrn \'.írlonl, már a ZilaszaUr filé Is ütembe állilo t vont kisebb eu óbuazl, melynek meneliiijá is mérsékelten szabtuk volna meg.
Lehetne kérdezni, bogy a kon-
KEI.LEMES 1ZO ÜDITÓ-, GYÓOY- ÉS ASZTALI VÍZ
VESE, HÓLT AB, RHEUM*
BETEGEKNEK TERHES ÉS SZOPTATÚNflK-NEK NÉLKÜLÖZHETETLEN
SAVOLUÓ VASMENTES
KAPHATÓ MINDENÜTT.
NAPIREND
Junius 10, vasárnap
Kómal katolikus: Margit k. Protest. Margit. Izraelita: Sivan bó 22. Nap kel reggel 4 óra 03 perckor,
nyugszik délután 19 óra 56 perckor. •
OMKE évi közgyQléae a városháza közgyűlési leimében d. e. 11 órakor.
Onk. Tűzoltó Egyesület közgyUlése it. u 3 óraken a iaroaliázán.
SzUlól értekezlet a Kozgenyl-utcal iskolában d. u. fél 4 órakor.
Polgári iskolák tornavlzagája d u. 4 órakor a Zrínyi Sportpályán.
Ker. Nóegyletl tea d. u 5 órakor dr. Plihál Viktor nénit.
Juniua II, hétfő
Kómal katolikus: Darn Jolán. Protest. Barnab. Izraelita: Sivan hó -3.
Nap kel reggel 4 óra 03 perckor, nyugsrlk délután 19 óra 56 perckor.
— Üvegezés, kittelés, képkeretezés Igen olción Púmnál, Király-u. 10.
I Végbélpangás, aranyeres bajoknál, I
vértóduláaoknál, melyeknél az eröl- I teteit síékelés egyenesen életveszélyes! lehet, a valódi
Hunyadi ^ános
I természetes keserüvlznek loókural I alakjában való használata gyorsan ésl
enyhén bzUnteli meg a szfltrektdést. I Orvosok előszeretettel rendelik, gyo-l |mor, vastagbél, epcbilegségeknél a| vérkeringéa élénkítésire.
NAPIHÍREK
— Nőegylet! tea. A Keresztény Jó ékony Nőegylet szokásos teadélutánját ma délután 5 órai kezdettel dr. Pilhdl Viktorjánál (Szentgyörgy-vári-ut 3. sz. alatt) rendezi, melyen a tagokat és azok vendégeit szívesen látják. Kedvező idő esetén a kertben szórakoznak a vendégek, ahol sörözés lesz.
— Szülői értekezlet a Rozgonyi-utcal Iskolában. A nagykanizsai II. körz. (Rozgonyl-ulcal) ált. ekml népiskola tanítótestülete ma, vasárnap délután fél 4 órakor a főépület félemeleti tantermében azaiöl értekezlet! tart, mely alkalommal Nagy né Kun René áll. tanítónő .Hogyan folytassuk a gyermekek nevelését a nyári szünidő alatt" cimen értekezést fog tartani. Az értekezletre a szülőket, gondviselőket és tanügybarátokat tisztelettel meghívja a Tanítótestület.
— Hétfőn este katonazene a Koronában.
— Térzene. A honvédzenekar ma
délelőtt fél 12 órától fél 1 óráig a színházi parkban térzenéi ad Weckl deliért karnagy vezénylete alatt A térzene műsorának zenenámal a következők: 1. Nápoly, Induló (Biskup). 2. Portlcsl néma, nyitány (Auber). a Lotus keringő (Ohlsen) 4. Egyveleg a Trovatore c. op-.rából (Verdi).. 5 Tangó. 6. Klapka Induló (Egressy).
Szavatolt vegytiszta Idei pergelétfl
mézet
bármily mennyiségben vásárol.
Szállít
mülépet ü
és az Összes méhésieU segédeszközöket
az Országos Magyar Méhészeti Egyesület Vezérképviselete
Budapeat, IX., BaUU-utca 8. ssám
- A polgári iskolák ma délutáni sportünnepélye a Zrínyi pályán. Nagykanizsa város közönsége és a sportbarátok nagy várakozással tekintenek a polgári iskolák ma délutáni záróvizsgája és sportünnepélye elé, amelyen a legkomolyabb sportmunka számba menő legszebb teljesítményeiket fogják a polgári liu- és leányiskola növendékei) a város közönségének bemutatni. A polgári iskolák ma oly teljesitménv* fognak produkálni, amiben igazi gyönyörűsége telik a város közönségének.
■OHAI ÁGNES FORMÁS
természetes szántavai ásványvíz.
Oyógyjavallat i 1\'tllOnó ló tutim amtaitM • avaroknál, a léfllal lattvak huiuloa Motaln.il-niL llaUaoaan gyófrltja a ihacbttla-, gSrWIy, vasa- *« kftaivénybajokal. nagyban JavlIJa aa Idagiandaaar Iav«ktnyaét4l KÍ&m6—a atialatoa gyei makiknak, aklknd maggítolja a lulaigpa Zyoraoraavkápiód4at. Mcgakadilyona a gyomor-
♦fiat. - Ktttaó aaitall és borria. Porgalomba kerfll parala- éa koronadugói palackokban. Pataotairoa palackok ISlIáaa baaaSuíatva I Mindenütt kaphatót
Fólnakat: TÖRÖK JÓZSEF Rt. AivInyvlioai lilya Budapeat, VU Kliály-ulta IS. nlm. ISC6
Vajda Nándor fogtechnikus
a a é. közönség szíves tudomására adja, hogy az ellenkező híresztelések d.cáia se költözött el Keszthelyről. Továbbra is saját házában, Balatonutca 9. szám alatt található.
1B& (unitig 10.
IMjÜ koZLONV
— Kiépítik a Nagykanizsa -Magyarszentmiklós közötti vicinális utat.Zslavármegye aliepáoja junius 18-án a Nagykanizsa—Homokkomárom— Magyaraienlmiklós kö-zólti vicinális ul kiépítése tárgyában Nagykanizsa város, Homokkomárom, Hosszúvölgy, Fűzvölgy és Magyarszentmiklós községek bevonásával belyszini tárgyalást tart. Találkozási hely: Nagykanizsa, délelőtt tiz óra, a városbáza tanácsterme. Ez ügyben átírt az alispán a városhoz és a nagykanizsai járás főszolgablróságá-hor, egyben közölle, hogy a kereskedelmi miniszter a fen\'i útszakasz járhatóvá tételére szükségek költségek egyrészét tárcája terhére vállalta azzal a kikötéssel, hogy a költségek többi részét t>z érdekelt községek természetbeni szolgáltatásokkal (<r.un-ka, anyag) tartóinak viselni.
— Hétfőn este katonazene a Koronában.
- Pályázat segédjegyzöi állásra
A féfnond.U folytán megöresedet\' murakerésztnrl segédjegyzöl állásra a nagykanizsai jirás Kszolgablrórága pályázatot hirdet. Kérvéuyek benyújtási határideje junius 30. A választási a murakerísiturl körjegyzöl irodában ejtik meg julius másodikán délután 3 órakor.
= Hallói Ma kertmegnyltáf, cigányzenével, Wolláknál.
™ Dréherék megvásárolták a Királysörgyárat. A nagykanizsai Király SörtOzde Részvénytársaságot megvásarolta az Első Magyar Részvény Serfőzde Drehfr-Hsggenmicber kőbányai sörgyár. A vidék legnagyobb és legrégibb sörgyárában a sörgyártást teljesen kőbányai mintára a legintenzívebb módon folytatják, ugy, hogy a nagykanizsai Király-Sörfőzdének már eddig is elismeri, kildnö sörgyártmányai az ínya-gyár sörelvei teljesen egyenrangúak, aminek különösen mi, vidéklek, örülünk.
— Fel kell szerelni az autókat nylljelzövel. A zalamegyei autókör-let a közeljövőben elrendeli, bogy minden személyszállító autót és autó-bulzt irányjelzóvel szereljenek fel. A nyíllal való jelzés a közbiztonság fokozottabb megóvását célozza.
— Viola kenyér a legnagyobb hőségben ls megtartja Ddeségét.
— A kórház kápolnájára legújabban Knortzer Oyörgy klr. kormánytanácsos 15 P, Kein Gyula vendéglős 30 pengőt adományozott.
bizalom dolga.
Hálók, ebéd lök, urlszobák
a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelben állandóan raktáron.
Kedvező fizetési feltételek.
Székely Vilmos
butortelepe Hagykanlm, Kaxlnciy-ntca 4. ti.
lElföreDdü saját kárpilosmflhely
I__MSI
= Kertmegnyltás. A Horváth (éle vendéglőben (Te eky- ulon); kellemes, Árnyas kírtbelyisé^ét vasár nap, 10-én, ünnepélyesen, cigány zenével meRnyilla. Frissen csapolt sör. Kíiűlő borok. Tekepálya. Szíves pártfogást kér Horváth Ferenc vendéglős.
— Mulatság Oelsén. A gclsti önkéntes Tűzoltó Egyesülst |unius 17-én Oilséu nagyszabású juniális! rendez a Nagy Kálmán féle vendéglőben. Jó cigányzeuo mellett mindenféle szórakozás vár|a a közönséget.
= UJ fürdő otthon Hévízen. A Szent Keresztről nevezett nővérek j Hévizén otthont nyitottak kizárólag j női fürdővendégek részére a ftlrdö- \' telep közvetlen közelében, kitűnő be- ! rendezéssel. A bejárattól egy perc. Női nyaralóknak előre is figyelmükbe ajánljuk. Cini : A Szl. Keresztről nev. nővérek ,,Szent Kereszt Otthona". Héviz, Erzsébet királyné ut 2.
— A gimnázium évzá\'ó torna vizsgáját komoly és szrp i port-programmal |unlus 17 én délu\'án 4 órakor a Z In;, i sportpályán fogja megtartani.
= Hétfőn este katonazene a Koronában.
— Ralntonl gyermeküdülő 5 — 15 éves fiuk és iein>o\\ részére. Gondos felügyelet. Német társalgás. Spor\'. Fclviláfcosl ást nyuj : Dr. Pátitor József ne oki. középi-kolsi tanár nej-, Budapwt, VI.,Munkácsy u. 21., fiiemelet 2. Te\'eLn: 290 -00. Prospektus
— Betörés Keszthelyen. A kanizsai rendőrkapitányságra |Hentés érkezett a keszthelyi cscndör«ég\'öl, hogy ott minap esle öiv. Hofmann Istvánné otíanl lakosnál ismeretlen tettesek betörést köveikk el A betörök kilesték az estéli órákban azt az időt, mikor nem t>r ó<l.odo t otthon senki, aztán behatoltak a lakásba és 280 pengő értékű ruhaneműt loplak el. A rendőrség irt ií bevezette a nyomozást kézre\'zerité*flkre.
= Itt a nagy forráság 1 De Viola-kenyérnek ez sem ári.
= Három igaz szó: Bruncslcs bora jól
— A nagyrécsel körjegyzőség kettéválasztása. Zalavarmegye törvényhatósági bizottsága május 14-én tartott rendes köigyülésén, mint ismeretes, elhatározta, hogy javaslatot terjeszt a belügyminiszterhez a nagyrécsel körjegyzőség kettéválasztására. Oly módon javasolják, h>igy Nagy-récse és Klsrécse községek Nagytécse székhellyel alkossanak külön körjegyzőségei, Zalasárszeg székhellyel pedig külön körjegyzőség legyenek Zalasárszeg, Csapi és Zalaszentjakab községek.
= Tornacipők és tornatrikók,\' futball és atlétikai dresszek, cserkész felszerelések legolcsóbban kaphatók Szabó Antal sporlüzletében.

Táplálékát szeretettel főzték, Gonosz kukták mégis megelőzték
ön azt hiszi, hogy ön nyúl először Táplálékához, holott a kór ujjai mindenüvé gyorsabban érnek el. Mielőtt ön ételéhez nyúl, a légy már beszennyezte azt. A légy szennyes lábaival asztalunkon mászkál és gyilkos kórok csiráit hagyja gondosan elkészített ételünkben. Óvjuk meg egészségünket és öljük meg a legyet fliteléssel.
Flitelés percek alatt megtisztítja otthonunkat a kórokozó legyek, szúnyogok, darazsak, poloskák, svábbogarak, hangyák, bolhák és tetvek tömegétől. A Fiit kifürkészi azokat a legelterjedtebb zugokat, ahol a rovarok búvóhelyeiken tenyésznek és ott elpusztítja petéiket. Flitelés megöli a molyo-
kat és lárváikat, amelyek lyukat rágnak a szövetekbe. Fiit megóvja a ruhanemüeket. Használata könnyű. Nem hagy foltot. Világhírű tudósok tökéletesítették a Fiit rovarirtót. Biztos pusztulást hoz a rovarokra, de teljesen ártalmatlan emberre és háziállatra. — Mindenütt kapható.
Elpusztulnak legyek, szúnyogok, hangyák, poloskák, svábbogarak, molyok, bolhák stb.
Óvakodjunk az attnzatoktól I - Cuk ertdctl. plombált Flltkannil foldjunk <1 I
2W9 Magyarországi veiérkípvlselet: 2
PARACEA Gyógyszervegyészeti R.-T.
Budapeti, IV., Deák Fereno-iatoa 19. Telefoni S3S-0I, 909 *8.
— Elfogott körözött csaló. A vasúton szolgála.ot teljeiilö rendőr figyelmes lett egy gyanús egyénre, aLit a rendőrség már régebbről ismer. Igaiolásra szólito\'.ta fel és ennek során kiderült, hogy a rendőr jó fogást csinált, mert Döröcz József kanizsai ember személyében egy, a helybeli lörvényssék által már régebben csalás büntette mlstt vádol! és körözö l egyéni fogott el. Kihallgatása ulán átadták a klr. ügyészségnek.
= Viola kenyér mégis a legjobb I
— Három igaz szó: Bruncslcs bora jó I
:= Hirdetményi F. hó í-án d. u. 16 óra 15 perckor a Welsar-gyár és a régi postaépület közOtli u.vonalon elvessel! a II. század tiszti és altiszti flutésl jegyztke. E|«n tizeiét! jegyzek három darabból ál-loll.»Megialáló a reájt néive amúgy is £r|jktelen jegyzéket szolgáltassa be a rtndOrkspitánvságon.
Selyem és fttyolharisnya szemfelszedése
Harisnya talpkötés félcipőhöz.
Harisnya fejelés és stoppoláí, úgyszintén mellény, pullower és kabát javítását a legszolidabban és a legolcsóbb árakon elintézem.
Vidékről beküldött munkát postán díjtalanul szállítom.
Megbízásokat kérem Erzsébet-tér 4. í. em. a\'á (eladni sziveskedj-nek
_■__ím
= Wolláknál kertmegnyitás, kitűnő ételek, Italok szolid árakkal.
— Megőrült egy fi^íaJasszony. Hegedűs Károly kápolnapusztai uradalmi cseléd felesége hirtelen megörült. Oű- és közveszélyessé váll. Intézkedés történt, bogy a fíatalssz-szonyt elmegyógyintézetbe szállilsák.
SInger gépselyem mindenféle színben kapható. Slnger varrógép fióküzlet Fő ut 1.
— A Kógyárberkl Lecsapoló Társulat junius 15-én, Oelsén, délelőtt 9 órakor választmányi, ezt kö-vetöleg pedig évi rendes közgyfl-lést tart. ,
= Schwarcz Dezső harisnyál a legjobbak. ^
= Három Igaz szó: Bruncslcs bora jó I
HANGSZEREKI
Közvetlen szállítás a gyártási fonástól. 20.000 elismerő levéti Külön magyar osztályt Kérje levelezőlapon Ímelyl6t. bélyegei bérmenteaitendS t) képes tő-árjegyzékünket, melyet díjmentesen ->n«r küMIlnk a ,,
WBJOBk É8 HUOm Hugautfiii,
KLINUENTHAL 1483. szám suncuit).
ZALAI KÖZLÖNY
1928 |unlut 10
Aklkaek emésitési imrok ét agy-vértódulás, a fejfáját ti síivdobo gás teizik ai életéi nehézzé, igyanak reggel éi ette egy negyed pohár termésietes .Ferenc József" keserű-vize\'. Klinikai vezető orvotok iga-zol|ák, hogy a Fereac József viz bai-mülétek elölti idöizakokban It nagy-értéka hashajtónak bizonyul. Kap ható gyógytzertárakban, drogériák ban ét füizerűzletekben.
— Az önk. Tűzoltó Egyesület vezetősége felkéri tagjait, hogy a ma délutáni közgyűlésen pontosan és teljes számban megjelenni silvesked-jenek.
~ Triestl Altalános Biztosító Társulat. (Asalcurazionl Generáli)
Értesülésünk szerint ezen társulat az éktbizositási ágazatban biztosított felei részére oly újítást vezetett be, amellyel a biztosítási piacon egyelőre egyedül áll. Az u. n. „műtéti költségkedvezményről\' van szó, mely szerint a társulat azon biztosítottaknak, akik kénytelenek magukat sebészeti műtétnek alávetni, a megfelelő költségek fedezetére szükséges összeget a biztosítási összegre kamatmentesen előlegezni fogja. A társulat ezt a kedvezményt az uj biztosításoknál, ha azok már 2 évre feuállottak, minden külön pótdij, tehát díjmentesen nyújtja. A társulat előzékenységében azonban még tovább megy, mert ha oly fél köt uj biztosítást, kinek az intézetnél má-feuálló biztosításai vannak, akkor az intézet a műtéti kedvezményt nemr csak az uj biztosításra terjeszti ki, hanem azt az uj biztosítás érvénybelépésével egyidejűleg a biztosítottnak az intézetnél érvényben levő összes régi életbiztosításaira is díjmentesen kiterjeszti. Nem vitatható ugyanis, hogy manapság igen súlyos kérdés azun tekintélyes kiadások előteremtése, amelyek a műléltel és a szükséges utókezeléssel kapcsolatosak. Ezen nagy kiadásoktól való félelem folytán a beteg nem ritkán halogatja a műtétet, aminek következtében a szükséges sebészt beavatkozás kellő pillanatát elmulasztja. A társulat tehát az újonnan bevezetett kedvezménnyel ezen visszás helyzetnek kívánja eleiét venni és kétségtelen, hogy a sebész kellő Időben történő beavatkozása folytán sokan megmenthetők lesznek, kik különben a kellő időt már elmulasztották volna.
— Köszönet. A Kereskedelmi Alkalmazottak Orsiágos Szövetségének nagykanizsai csoportja, mindazon t. cégeknek, közreműködőknek, felűifizetökuek, akiknek hozzájárultak a lunios 3 án tartott nyári mulatság sikeréhez, azuton mond hálái köszönetet.
= Ma Wolláknál kert megnvitás I Elsőrangú zene, esténként kellemes szórakozás.
— Elveszett. Má|ua hó 27-<n délelőtt 10 óm tá|ban a Csengery-u 14. számtól 4 számig elveszeit (gy darab béleli bírna tzlnű bőr női keztyű. A kapitányság felhívja a megtaláló\', hogy azt a rendőrkapitányságon szolgáltatta be.
— Szabók, varrónők, háztartások, cipészek a világhírű PFAFF varrógépeket használják, mert műkő désűk csendes, varrásuk azép és tarlós Husz h-vi részletfizetésre Is kapha\'ók Brandl Sándor és Fia cégnél, Deák-tér 2. a telsőlemp\'onnál.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávéházában VIII., Báron. t«r 10
lAU-BtHOZATALl
Tisztelettel értesitem b. vevőimet, hogy
mű jeget
házhoz szállíttatok és erre rendeléseket felveszek.
SÍPOS ANDOR
A színházi Iroda hírei:
Vasárnap három előadási
Vasárnap délután 3 órakor olcsó helyárakkal — Templom egere, az Idény legkedvesebb ít le«oaiasoaabb vigjálékujdonsága megy Vértes L«|os, Rózsa Boztl, Ltdomeruky Margit, Lontay István, Jákó Pál, Bánky Róbert főszereplésével.
Vasárnap este 6 órakor olcsó hely -árakkal — Nászéjszaka operetiuj dontág megy. A szellemei, franciát iiü vlgoperett bemutatóján it nag/ sikert aratott t Így biztos, hogy ezen o\'ctó hrlyáru elöadáat it zsúfolt h*z néii végig.
Vasárnap este 9 órai kezdettel — Cigánykirály szenzációt tikéra m.i gyár opereltujdonaág keiül műaorra. Vértet Líjot, Kóbor Irén, E\'ényi Böske, Sólyom Ovóző, Bihari Nándor, Károlyi Vili, Orbán Viola, Bánky Róbert, Ü,ő Endre, Jákó Pál játizák * darab jobbnál Jobb főszerepei\'.
Krétakör — hétfőn este. K abund irodalmi remekműve, a budapeaii K tmaraazinház hallatlan sikerű drámája pompázatos kiállításban kerül szinte hétfőn ette eliőrangu előadásban. A Krétakör, ez a csipktfinorn-tágu mltztikui dráma, mely a varázsos Kína erkölcsi életét poélikut szépségekben megkapóan állilja elénk e«y ctapátra a nagy silnpsdl Irók közé emelte Klabundot. Az anyai szeretetnek mélyiégé\', tzivárványtzl nelt irók alig feltették hűségesebben Bzinpadon. A darabnak érdekei u tzerkezete it. A tzereplök egyenkénti bemutatkozása ujtzeiü ét nigyize-rüen harmonizál a darab menetével. Jákó Pál. a fiatal rendező, a Krétakör beállításával olyan munkát végzett, amely minden dicséretet megérdemel. Bimulatot stilusérzék, a legapróbb nütnszlg kidolgozott drámai játék minden vonalon teszi értékessé nemcsak Jákó Pál, de az előedótzl-nétzek játékit It. Róisa Böztl megrázó drámai ere|e, Vau Irma őtzln-letége, Lontiy látván, Vértet L»|ot, Bánky Róbert, Orbán Viola, Egry Berta, Sarlay Imre, Otö Eodre, Jákó Pál kitűnő Játéka teizik a Krétakört az idény leghatátoiabb drámá|ává. - A zenekliéret O. Nagy Tibor karnagy kitűnő kompoziciója.
Kedden, szerdán — Csattan a csók. Vidám operettujdonság.
MONDH
A. kereskedőnek
• KÍntH OUMMITAIPJ
^SV/ÁSZON<IPÖT« ItANEl1
• KEREK JJO/iCO Cl POF-
ELSŐRENDŰ ES OI^CSO
SPORTELET
Ha délután: NTE—KAC bajnoki mérkőzés. Kanizsai és kaposvári válogatott sakkozók mérkőzése
Az NTE és a sakk-csapat együtt utazik Kaposvárra — Az amatőrök lelkes játékkal Kaposváron Is győzhetnek —
Nagykanizsa, |unlua 9
A Nagykanizsai Torna Egylet futballcsapata, mint azt már jelen eitük, ma vatárnap álrándul Kaposvárra, ahol ebben a szezonban utoltó ba|-nokl mérkőzését játsza az oltani KAC-al. Az NTE utóbbi szerep lései kiváló eredményeket muhlnik ki. Ezúttal sincs okunt kételkedni, hogy Kaposvárról Is meghozzák a számukra oly nagy értékkel bíró, két pontot. A KAC mai összetételében erős ellenfelet Jelent. Ét bár mull héten a tartalékol! bajnokcsapatot a PSC 5 : l-re verte, aiért ht a hazai ciapit kljá sza renden for máját, feltétlenül győzhet egy kit góllal. Az NTE a csütörtöki felállításban játszik és együtt utazik át autóbuszon a Nagykanizsai Sjkk Kör válogatott lakkcsapatával. Mint Kapuvárról jelenlik nekünk, már leg napelölt kijelölték a kaposvári sakko zókat, akik mrgmérköznek a kail-ztaiakkal.
A sakkverseny, mely első városközi mérkőzés a két szomszédváros takkciapata között, Kaposváron az Iparosszékház nagytermében ma, vasárnap déluián kezdődik 2 órakor. A kaposvári csapatba: Rónai, Katalin, Wilhelm, Sípost, Preitzner ét Major szerepelnek, mig Kanizsa, már limerte-tett gárdájával rándul ál. A sakk-mérkőzés Iránt nagy érdeklődés nyilvánul meg Kaposvárott, ugyanígy, mint ahogyan a lelkei kanltsai amatőröket várják.
Ismét olcsóbbak letttlnk
5 /o-kal
a két-literes MERCEDES BENZ után csak 5"/°luxusadó térítendő
MERCEDES-BENZ
Teleion 1407a
AUTOMOBIL R.-T.
Budapest, IV. ker., Vád ucca 24. síim.
Telelőn 229-24.
Az NTE-et és a sakkozókat több lelkei drukker kiiéri át Kapoivárrt, hogy jelenlétükkel buzdisák a győzelemre a verie lyzöket.
(Kaposvárra Indulnak) a helybeli sakkor tagjti, valamint az NTE játékosai ma délelőtt 11 órakor, a helyi autóbuitzal. Viteldi| 8 pengő. Jegyek a Krátky tőzsdíbsn kaphatók.
(IfJ. levente mérkőzések) Szö-ve.s-gl pályán fél 2 kor Jobarál— ,13" Zrínyi. Biró: Baumgarlen.
3-ior Teleky—Testvériség. Bíró: Herczl.
Fél 5 kor Haladás—Zrinyl Vasutas. Biró: Mandler.
6 kor Vitai—.33" FC. Biró: Czvetkó.
Klskanlzsán 3 kor Kalh. Kör -Turul. Biró: Wolff.
A mérkőzétek ponloaan keidődn-k.
„KHASANA" Superb Ajahrouge
i legszenzációsabb a jak pirosító I
Színtelen, de egészséges nőnél 2 perc alatt Izgató pirossá varázsolja az ajkat Nem kell félni a csóko lózástól, mert a csók nem vfzl le
Kapható minden gyógyszertárban, drogérióban és llíatszertdrban.
Ara 2 40 pengő
Vezérképvlstlósig: MIHÁLY OTTÓ gyógydrunagvkereskedés, Hudapest. VI., Podmaniczky-utca 43.
ÉRETT NYUGATIN D IAI BANÁN A LEGJOBB TÁPLÁLÉK
BP.TELEFON: 982-65.
1
1028. junius 10.
ZALAI KÖZLÖNY
Országos Mezőgazdasági és Ipari Kiállítás és VásárSzom-bathelyen szeptember 1-9 lg
Már megírtuk, bogy a Vasmegyei Gazdasági Egyesület fennállásinak 50 étet jubileuma, a szombathelyi Ipartestület pedig szákijának felavatása alkalmából gróf Bethlen István miniszterelnök fővédnöksége mellett szeptember I.-löt 9. ig 0 -szágos Mezőgazdasági és Ipari Kiállítást él Vásárt rendez Szombathelyen. Eddig ngy tervezték, hogy a kiállítás már augusztus 26 án venné kezdetét, azonban a kiállítás megnyitásának terminusát már az eddig óriási módon megszaporodott kiállítók kérelmére szeptember 1.-ben kellet megállapítani.
A kiállításra a mezőgazdaság, a gyáripar és a kézműipar már eddig U olyan nagy mértékben jelentette be részvételét, hogy a kiállítás helyéül az Iparvágánnyal is leiszereit volt Mayer-féle Motorgyár nagy területét kellett kijelölni, melynek telepén a kiállítás elhelyezése a legideálisabb. Ezen a területen osztatlanul lehet elhilyeznl a kiállítás egész anyagá/
A kiállítás helyének megválasztásakor különös figyelemmel volt a rendezőség a gyáriparra és a mezőgazdasági csoportokra, melyek a vasúton szállított kiállttá d anyagot a kiállítás területére bevezetett Iparvágányról rakhatják ki és be. Ez mind olyan előny, mellyel eddig csak kevés kiállítás rendelkezhetett. A gyönyörű Iparcsarnokszerü nagy belőnirozott As fedett helyiségek pedig mintha esik erre a kiállításra feltei volna odaépltve. A kiállítás vezetősége már most kéii a kiállítani szándéko lókat, hogy amennyiben még nem jelentkeztek volna, fordul -janak a kiállítás központi irodájához (Szombathely, Erzsébet királyné- u\'ca 34, te\'efoo 402) ahol mindenre nézve részletes felvilágosítással szolgálnak. _
(—) A levéltetü veszedelme. Ai időjárás melegebbre fordult, minek következtében nemcsak a gyű mölcaOeökOn, hanem számos szántóföldi növényen, mint p\'d a cukorrépa. a levéltetü tömegesen mutatkozik. Etek ellen feltétlenül Id le-korán kell permetezni, amely célra sokan házilag készített permetlevcket használnak. Ezek gyakran helytelenül kevertetnek és Igy sokszor kart okoz i permetezés. Az Ilyen helytelen permetté előállítását a bevált, kereskedelemben kapható levéltetü elleni szerek alkalmazásával el lehet kerülni, pld. 2 százalékot Thinol-oldat permetezése által.
(—) Kevés ■ korpa. A mü aktr-mányptacoo újra jelentkezik a korpa-blány. Uj termésű korpára már tör téntek kötések novemberi szálli\'áua 19 pengfl 50 filléres árban, ami a mai jegyzéssel szemben 3—4 p;ngös differenciának telel meg. Az erötakar-mányok ára szilárd.
TŐZSDE
A mai értéktőzsde külföldi hatásra gyengébb Irányzatul indult, amit később spekulációs vásárlásokra és kedvezőbb hírekre barátságosabb Irányzat váltott fel, ugy, hogy a nyitáskor mutatkozó árveszteségek túlnyomórészt megtérültek. A piac zárlatkor általában a tegnapi nívón mozog, lényegtelenebb eltérésekkel. A A forgalom csendes vjlt. A fixpapl-rok pucán minimális forgalom mellett jórészt változatlan volt az i íny zat. A valuta és devizapiacon egyenetlen volt az irányzat. Mrgemli hetö Bukarest gyengülése.
Zürichi zárint
«>•» 20 ll\'/l, London 25-331,!, N.wtor. 518\'821/t. UrliMel 72 44, MUt.no 77 32 Madrid 86\'10, >milt/d»o 109 42\'/j, B;rl;n 124 00, Wltn 73-00, Softa 3 74\' 2, H.ün 16-37l/j, V.if ">8-171/1 Hndaotial 80-38 •algráo 9-13\'Zí, Bikara-I 318.
Terménytőzsde
Az Irányzat tartott, forgalom csendes.
Bku ttsaav. 76 kg os 34 10 —34-30, 77 kg-oc 31 40 34 60, \'8 Vg-oj 34 80 34 95, 79 kg-n. 35 10 35 2V \'ü kg-oi 35\'2i—35 40, dunántúli 76 kg. 8370-318>. 77 <;oi 33 95 —34 15 78 kí-oi 34 30 34 45, 79 kg-oa 34 60 34 80 80 kg-os 84 80 -34 9). inas 30 00 -30 25, takarói, áipa 79 51- 3>00, sö«árp<s 31-00—32-01, aab 81 00 - 31 20 tangeil 19 00-2 ) 25, Buaakorw 23 40-23 60.
Á kiásjestl Tőzsde devlta-jcsi w
VALUrAK Angol 1. 77 95-28 10 Balga b. 79 85-8015 Casik. 16-93-17 01 Dáuk. 153 45 154 05 Dlflái 9 99-10-07 Uollái &70 15-572 15 riliiClnli 22 6S-22-Í5 Holt. 230 7^-231 75 Lflngyal 64 10 64 40 Ul I 50-3 55
kara — —
Ura 80 15-30 35 Mái ka 136(0 i i7 10 Sehlll. 80-50-8085 Nonrág 153 25 15335 Svájd Mlb2vll065 tvM k. 153 45 LM 05 Peseta 95 50 94 80
UhVI/AK Árost. 230 90-231 60 Belgrád 1007 10 10 B»r;lii 18670-U7 10 Bakaiost 3 49 3 53 Sruaasel J9 90-80 15 Kopenb.153-55 153 95 Osslo 153 35 153 75 lkodon 27"93\'.8 0l Mlln.-m 30 12 30 22 Netyotk 612 20-3 80 Pirii 22 48 ti 58 Pián 1695 1700 Sstma 4 12-415 Stockh. 153-57 1531.7 Virsó 64 12 6 4 32 WI»T1 80-48 -80 7 I ZOrteh 110-27-10-57 Madrid 95-20-95 10
Lia4)a: DeUaUI nyomda és Lapklaáé Vállalat Béméaytirsaság.
Felelős Idadó: Zalai Károly.
APRÓHIRDETÉSEK
Épületüvegezést, klttclést legolcsóbban végez Slern üveges, telelőn 19b. 1446
Farai él Fordson alkatrészek, autó lelszeieléal cikkek, Pneumallk — Szántó Vilmos éa Társa cégnél, Deák-tér 2. 144
Elsőrangú gyártmányú silvógáx loko-mobilok ts oeéplAazekrények eladók, Weieer gépgyár._____464
A legújabb lazonu és a legolcsóbb legénységi, alUsztl éj tiszti sapkák Bruncslcs Józsefnél, Sugár-ut 53. 2585
Telivér vizslát tanításra vállal, Időn kint kölyök és kész vizslát elad, vadászterületet rendez, lácánosl beállít megállapodás szerint Otvde Balázs, Klllmán, u. p. Uelae. (Vátaazbélyeg nélkUI nem letelek.)
M Issias egyenruliázall cikkek leg kgoksóbbak Bruncsiru Jóasefnél
joibak éa Sugár ul 53."
J, 25\'(ö
800 holalaa bérlat felszereléssel egylllt azonnalra átadó, a letszerel s értéke kifizetendő, esetleg könnyű fizetési lelté telekkel. Bó-ebbel Aozéi Iroda, Nagykanizsán, Kd/i.iczy-ulca 2. sz.
Boglár megállónál 2 azoba, konyha, veranua. villannyal, Ivóvízzel, slrandlurdó-vel, tel|esen berendezve, liuiz holdas szól lóben, pormentes helyen a salsonia bérbeadó. Érdeklődni lehet özv. Schwarcz La-josnénál Nagykanizsa, Arany J -u. i2. 2811
Urasági l«aa állást keres 6 évi gyakorlattal, jó bizonyítványokkal. Cím a kiadóban. _ _____ 2734
Vegyeekereakedés falun likásial azonnal bérbeadó évi 5 0 pengőért. Clm a kiadóban. 2839
Tel|esen jAkarban levő világos hálószoba (complell) elaalé Csengery-u 111. 2827
Lakáét keresek egy vagy kél szobásat Július vagy augusztus elstjéie. Clm a kiadóban 2819
Egy ktllönbejáratu bútorozott szoba kiadó Sikátor utca 15.__2822
Eladó a barakk mellett 1 hold klttlnö szántóföld. Bővebbet: Aozéi Ignáo pénz-kölcsönkőzvetltó és ingatlanforgalmi Irodája Nagykanizsa, Kazlnczy-ulca 2. sz.
Jégszekrényt keresek, ló állapotban klaebb liázUilát számára. Dr. Strem Kirity-utca 34. 1. Telelőn ül. -28 8
\' m l •
m 0km
G-"
A NŐ és JA R A S A !
Egy szellemes francia állította, hogy ■ nő nemessége járásáról Ismerhető fel. Könnyed Utcmli, ruganyos és biztos as átlagon felüli nő járnno.
PALM A.-K AUCSUK SAROK
a Járást biztossá és ruge.nyosaá teszi. Francia sarkú cipókra az uj, vékony l\'Al.MA LOUIS narkot erúaiU a cipia*.
Pénakeiaeówt btktbeleiéut minden 0ux*fb«n i Itgelönyöstbbtn és leggyorsabban tolyóalttat Aeaél Igaáo péns kNcsOnkOiveUtó liodá|a Nagyksnlzaán. Kazinczy-1 ca 2. szám. 620
Tengeri étkezési burgonea olcsón kap-ha tó, viszonteladóknak Is. Szeiecz, lelef. u 330. 2885
Oyir-utca 27. sz alatt egyszobás utcai lakás mellékhelyiségekkel azonnal kiadó.
-2887
(így nagy mOhelyhelyleég Irodával azonnal bérbeadó. Bővebbel: Aozél Iroda Nagykanizsa, Kazinczy utca 2. sz.
Egy szorgalm a munkás, ki esrlteg a cementzslndely készítéséhez Is némileg ért azonnal felvétetik. Tomaailt és Kovács ce-mentáru cégnél Király-u. 31. 2876
Klekanlaaón, Alsótemeló-u. 15. számú beköltözhető ház, Istálló, pajtával és nagy kerttel, a ségerkeithen Va hold rét I bi holdsa rét a Magyar utcai rélekhen és s/« hold rét a császárrétekben iü!,/»en elsdó. Bővebbet aocél Iroda, Nagykanizsán, Kazinczy útra 2. szám.
Jobb siakáosná uriháihoz azonnali belépésre ajánlkozik Csányi L. u. I 2886
Zala-, Vas Somogy- és l\'ejérmegyében <01, 380. 220, 181, 90. 40 éa 20 Tioldai jó minőségű birtokok |ó éa elegendő épületekkel, kedverő fellélelek mellett eladó Bővebbet Aosél Ignóo Ingatlanforgalmi é« pénzkWcsönközvetltő Irodája Nagykanizsán, Kazlnczy-u. 2. sz.
Nemea«ld nagyközségben egy nagy Qzlelház, nagy raktárakkal caaládi okokból, kOunyU lizetéil teltételek mellett eladó és azonnal elloglalliiló. — Uővebüel Aoaél Ignáo Ingatlanlorgalml és pinzkölcsön-közvetltő Irodája Nagykanizsán, Kazlnczy-u 2. szám. ____
Fali éra eladó. Kossuth tér 5. Ii a
2875
Egy szobás konyhás lakás kiadó Józscl-főherceg-u. 87. -28Í3
Zalamegyel városban, igen nagy körzettel, egy ujonan felszerelt gSztéglagyár 10 hold területtel. Igen kedvező fizetési fellételek mellett eladó. — Bővebbet Aosél Iroda, Nagykanizsán, Kazlncxy-u 2. 1235
Elveuatt caUlörlökön délelólt 9 és 10 óra közölt, Kölcaey u. 13 számlól lirziébel-tér 2. számig aranyóra-lédéi HecsUlctes megtaláló kéretik, It) pengő jutalom ellenében Schnltzer és Oöndür cégnél leadni.
•2857
Nagykanlzeán, több kisebb, mgyobb magán és bérhál, elfoglalható lakásokkal eladó. Bővebbet Aoxéí Iroda, Nagykanizsán, Kazlnczy-u 2. sz.
Nagyobb udvari bolthelylaég,
nagy padláshelylsóggel kiadó, raktár vagy Irodának Is alkalmas. Bővebbel FB-ut IS. az emeleten. -2854
A Hajó vendéglő udvarban egy haloni trágya eladó. -2889
Egy egyszoba konyhás lakás Jullus l-re, egyszobi auguizlus l-re kiadó. Bővebbet Sugái ut 2). __ -2ÍH1
F.gy szobás konyhás lakás mellékhelyiségekkel a ionnal kiadó. Kossuth-lér 9. szám slalt. -2859
Két-három szobáa családi tiásat vennék, a város belterületén. Um a khdóban. 2856
Megvételre keresek Jókarbanlevó, féregmente!, összecsukható cseléd, vagy vaságyai. Cim a kiadóban. \'.860
Kétszobás lakás lai összes mellékhelyiségekkel kiadó junius 15-ére. Petőfi u. 44. aiám. -285S
Birtok 1500 U-ót vadalmáéi dűlőben, 846 □ öl szántó háromkereavt-nél, rét 2400 LJ-öl gondolati dOI«-ben, eaSISbirtok 1600 LJ öl oaarMai
pincével, lelszereléssel. FSrhénoea 2 és 1 hold pincével, leiszereléssel. — Szant-gyflrgyvárl hegyen ö, 5 és 3 hold pince- és lelsze-reléssel, Szabadhegyen 5 hold szántóés rét, a városban löbb kisebb és nagyobbh ázak Jutányos árban eladók. — Bővebbet Dukáez Miksa Nagykanizsa, Rákóczi u. 29. sz. 2158
Egy komplett szlva\'tyut kut eladó. Bővebbet dr. Rapoch A\'adár Csengery-utca 7.
-2890
Finom zamatos asztali bor 88 fill. aranyhegyi rizling 1\'20 Ilit. Sárfán Józsefnél Magyar-ulca 74. -2888
Kisebb jégezekrényt vennék kéz aUtt. Kllutóleányt lelveszek. Clm a kiadóban -2884
Zoagorajavltást éa hangolást legolcsóbban vállal Neumann hangszeréaz Király utca 47. _ 2881
Eladbks korcsmaberendezéa, bor, többlété bútor, tüzelőfa, úgyszintén Üvegek Nel-ser Ignác Eötvös-tér T. 2880
Egy három, esetleg kétszobás lákás ki-
adó. Ugyanott egy tUszerUzlet kiadó.
Klnlzsy-u. 16. -2879

1528 lunlus 1Ó
Nagykanizsa r. t. város Gyümölcsértékesitő és Központi
Szeszfőzde Vállalatának intéző és ellenőrző bizottsága, továbbá lisztviselőkara mély megilletődéssel jelentik érdemes alelnökének
csapi-i Sommer Ignác
t
urnák, folyó hó 6-án Wienben történt gyászos elhunytát. 0it
A megboldogult, vállalatunk vezetése körül mint elnök és betegsége folytán később mint alelnök, hervadhatatlan érdemeket szerzett, kinek emlékét kegyelettel fogjuk megőrizni.
Nagykanizsa, 1928. junius hó 9-én. aa
Iliden CITROEN alkatrész
összes típusokhoz Fiak pneumattk
HA6Y JÓZSEF Miaut. Mrfesj-il 34.
«95 Telefon : 221-97. 285 63.
legolcsóbban beszerezheti
cséplőgépek Javitásához
szükséges Összes
műszaki cikkeket i
OépszlJ, fuzósilj z;«;
Dobiln, golyóscsapágy
Kllngcrll és ashcil tömítések Olajzók és zstrzók, vízmentes ponyvák
HavasMlklós Nagykanizsa
üeák-téi 15. (Ipartestület mellett)
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gőzmosó, vegytlaztttó, ruhafestő
Syfc: kny*á) i II. Bytjtitviiy: üiíkij-i. I.
Vállal mindennemű ruha-featést, végy tisztítást, gözmosást mérsékelt áron. Elismerten elsőrendű munka. Hófehér, tttkBrféarei gallértiutitái. Pliasérozás. u; Gouvrérozás.
JEESfl
megbízható
IBS
a^íí!^^!?^ szigetelő ■ anyag
HMITIIÚAHTAI
HlUTIlÖANrAO
FAiHfovtHto falnedvesség ellen.
TALAIV1I.
saiéraoM,
SAVAK. SU.SM I
Kapható:
Nagykanizsai Fatelep és \'Építési Anyagkereskedés
Nagykanizsa, Vár-ut 6.
(A TraaaianablSial ixamben)
MEGHÍVÓ.
A Zákányi Cementárugyár és Építési Vállalat R -T. t. c. részvényesei 1928. |unius hó 17 én clél-elóttt II órakora társaságnak Nagykanizsán, Fő-ut 8. szám alatt levő Irodájában tartandó rer.dcs közgyűlésére tisztelettel meghívatnak.
Napirend: 1. Az igizga\'ófág és felűgyelőblzotlság jelentése a társaság 1927. flzleti évéről, az igizga-tóság számadása az 1927. üzleti évről. 2 A leimentvény megadása tz igazgatóság és felügjelőblzottság részére. 3. Az igazgatóság javaslala az alaptőke felemeUse tárgyában.
Az Igazgatóság.
Vagyon: Áru és anyag 10 835 P. óvadék 540 P. Üzembetende2és 4958 P. Gyári épületek 4C00 P. \\ Adósok 925 37 P. Teher: Rísz-vénytöke 4800 P. Töketartalík 1960 P. Fel nem veit osztalék 0 48 P. |
Veszteség: Munkabérek 6067 61 • P. Üzemi költség 3861 09 P. Kamat 986 05 P.MunkásbizlOíitás 493 59 P Személyzet 600 P. Teiületbér 360 P. Leirás 550 75 P. 1926. évi veszteség 73181 P. Nyereség: Átu-sxámlán 12 250 91 P au Az Igazgatóság.
O thon I psre al\' tt a gyer-mrk is készíthet saját tiszta üvegjében szódavizet, űditf-iialt habzóbort I
1 lt. szódavíz 16 filérbe kerül, o\'oóbb mint a gyári
4 havi részletre!
Tartozik önmagánik, cs;l Id-jínak, hogy asztalira túzts Üveget tegyen I
Arak:
Autó Syphon Oveg ... 21 P az első tel. szénsav-
patron ............... 5 P
cserénél I tct. szén-savpjtrcn............ 2 P
A havi részletre I
Autosyphon üveg Sparklet világszabadalom !
2111
Tis>ta, olcsó, kényelmes, praktikus!
Egyedárusiló:
Cvahn Untai fegyver, I8szer és sportáru ImI nagykereskedés
Nagykanizsa n Telefon 91. szám
KOVALD PETER ES FIA R.T.
budapesti cég képviseletét , Nagykanizsa és vidékére átvettem.
GyUjtötelepem i Erzsébet-tér 4. szám. I. emelet.
. *
Elfogadok léi fi gallért, inget, manchetlát, lérli és női ruha lis titáslt és festését, kelnie és fonál fehétitö, plissérozást és gouvrérozást és minden ezen szakmába vágó megbízásokat néhány napon belül a legolcsóbb árban elintézem.
Kérem a nagyérdemű közönség nagybecíű megbízásait
KOVALD PÉTER É9 FIA R.TÍ > \' gyöjtötelepe.
Évtizedes, jólmenö
forgalmas útvonalon, nem messze Hévíz fflrdőhöz, nagyközségben, áru és berendezéssel jullus 1 re családi okn bíl átadó.
Clm a kiadóban
ÍM4
2342/1928.
Hirdetmény
Közhírré tesszük, hogy Nagykanizsa r. t. város tulajdonát képező, Palin község határában fekvő 504 kat. hold kiterjedésű un. Pick-birtok Vadászati joga 1928. junius 26-án d. e. 9 órakor a városháza tanácstermében tartandó nyilvános szóbeli árverés utján 1928. augusztus hó 1-én kezdődő 4 évre bérbe fog adatni.
Az árverési feltételek a hivatalos órák alatt a v. hulláiban beteklnthetők.
A városi tanács.
Nagykanizsán, 1928. évi junius hó 8-án.
ut Polgármester.
Hahót nagyközségben
a legforgalmasabb főterén a Haogya Szövetkezet felszámolása folytán megüt ült egy nagy bolthelyiség raktárral, pincével és magánlakással együtt jutányos áron azon-kiadó. Gabona kereskedés me léküzleikén" gyakorol-ható. Érdek ődnl:
Nagy Ferenc tulajdonosnál
Haán Oyula nagykanizsai bírósági végrehajtótól.
503/1928. vht. izém. Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó tt 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagykanizsai klr. |áiás-blióságnak 1928. évi Pk. 8991. ssámu végzése Következtében dr. Darás László Ügyvéd álUI képvhell Antal János és Tsa javára I3M P. • jár. tre|élg 1928. máic. hó 20-án foganatosított kielégítést végrehajtás utján Te- éa felulfoglalt és2570P-re becsalt kóvetkezó Ingóságok, u. m.: buto rok, borok, ssőlőpréé, SaeBiélyssállitóautó motorral stb. nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai klf. járás blrósig 1928-lk évi Pk. 8993. azámu végzése Tolytin 1354 P tőkekövetelés, ennek 1927. évi junius hó 20 tk napjától Járó 8"o kamatai, W\'O vállódlj ég eddig összesen 329 pengó 20 fillérben bíróilag mái megállapított költségek erejéig Zalaaubar községben a Rála hegyen leendő megtartására 1928. Jun. 14-lk napjának d. e. 10. órája határidőül klttlzetlk és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy ai érintett Ingóságok aa 1881. évi LX. L-c. 107-és 108. §-al értelmében készpénzfizetés melled, a legtöbbet ígérőnek, síUkség esetén becaáron alul I* tl fognak adatni.
Amennyiben tt elárverezendő Ingóságokat mások Is le- és felulfoglaltatták és azokra kielégítési Jogot nyerlek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 102. §. írtelmében ezek |avára Is elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán, 1928. évi május hó 30. napián.
Haán Gyula s. k.
Mi klr, bli. végrehajtó.
1928 junlus 10-
ZALAI KÖZLÖNY
IBODAÁTHELYEZÉS!
ACZÉL IGNÁC
péazkő csőn ég IngitliQÍojgalmi Irodáját -..\'83
Kazinczy-ut 2. szám
(Ltibl Sztttt mellé) helyezte át. Bejárat a kapu alatt Is.

Hirdetmény.

Az inkei közbirtokosság a saját tulajdonát képező korcsma-helyiségét 1928. évi junius 2d-étl a közbirtokossági korcsma helyiségében, 6 esztendőre va-gyIs 1929. év január 1-töl, 1934. év december 31-ig, nyilvános árvetésen Ijérbeadja.
Kikiált** ár.800 (nyolcszáz) pengC.
A korcsba élénk és forgalmas lielyetujja Pécs—Varasdi műút melleit van, a korcsma telkén hetivásár, a községnek 4 vásárja és 2 bucsujg van évenként. Mészáros és hentes iparral foglalkozók előnyben részesülnek.
A közbirtokosság feqtarija magának azt a jogot, hogy annak adja a legtöbb Ígérők közül, akinek akarja.
Bővebb tudnivalók megtudhatók a közbirtokosság jegy-, zőjénél.
Inkc, 1928. junlus 1-én. 7IM Czlpján Jó»eV.;; M Berkaa frut
kozblrt. |eKyl(3. közblit. elnök.
Rabitz kampó Rabitz gipsz Rabitz háló
jutányosán, különféle kivitelben
Sartory Oszkár Utóda
cégnél
Király-utca 39. Telefon & 362.
PUCH
VEZET!
DOKÁSZ FERENC
épOlela én des/knkeie$k((lé»C Magyar-utca 108.
Léc, stukaturnéd,
Hajópaííég5feÍ3 és
eladás %l
Furnér és enymvH lemez
Asztalosárugyár
Kéfcz ajték és ablakok
állandóan riktázwn. , in T.Ufoni 290.
St
ejitésí^í
irodám^, és pincémet
Batthyány utca 29. számú
házamba helyeztem át, hol prima boro^hordók kap hatók.
Borokat legmagasabb napi áron veszek.
PÉTER tfUGÓ
tor- é» tWidókae&kcdC
motorkerékpár utikerékpár
4-5 lóerős motorkerékpár ára P II20.—
V
Kizárólagos raktár:
Brandl Sándor és Fia cégnél
, Deák-tér 2., a felsőtemplomnál.
Kedvező részletfizetési feltételek! Alkatrész- és gummiraktár! Javitó műhely!
Pollermenri-féle
JJ
\'e|
KOLUMBUS"
műlépeft
vegytiszta méhviaszból, tetszés sic inti méretre szab/a, korlátlan mennyiség beo,b\' raiely iri6szakbau,gondo*anc8omaKolvj,kf»kéni8 pengft napiárbau
szállítunk.
5lvál álunk méhviaszt mtiléppí való klheugerlésre, kívánt méretre azabva, 8 százalék viaszlevonással, v«gy 1-40 pengő munkadíj fejében. Kiselejtezett lépiöimelék (foikoly) és lede1\'zéaért ráfizetés nélkül kilónkint
1—20 deka mülépet adunk cserébe
f M m itttntl (ttlMfe-itpiillMI hit Mpn irM\'zCk lnsyen 1
POLLERMANN PÁL és T^
ua«>l.*«Snt6d., m0lépk«.*i«0 ur*-"t.l.pf>
Székesfehérvár, Pálya-u. 28. (Vaaut mellett)
C Telefonszám ; 4—77. Telefonnám : 4—77.
Nash és packard
autók kizárólagos zalamegyei képviseletét átvettük
Mlelótt autót beszerezne, feltétlenül kérjen prospektust és díjtalan kocslbemutatáat. Hat henger, hétszer csapágyazott fótengely, négy kerékfék, I zajtalan motor, hosazu élettartam éb olcsó üzemköltség.
i Szántó Vilmos és Társai
Telefon 3-22 Nagykanizsa, Deák-tér 2. Telefon 3-22.
varrógép
néo bsvAlt jó minőségben
/(e dve* 6 fi jcfesi/t1// /■/(•/,• A.
S inger VARROUEP W is zvé NVTÁRSAiÁa
FlÖKÜZLETE: NABYKANIZSA, FŐ-UT I.
Ragályos
betegségek
ellen a legjobb védekezés a
tisztaság.
Viselt felsőruháit időközönkint tisztittassa vegyileg a
Rózsagyárban
Kaposvárott.
--tus
Gyüjtötelep: Nagykanizsa, Erzsébet-tér
Mii szülőiéi (i ntnUii
gomba ét rovarkártevők ellenit
Tutokil unlverulU ptrmelczőszer Noapraen
Urániaz&ld Verdola
Eloaal Vinol
Sulfarol Thanol
Arzola Almola
stb.
Műtrágyák.
Qazdasági-, főzelék-, virág magvak
Kicsinyben és nagyban kaphatók:
0BSZÁ8 IÓZ8EF aigtimktáistta
Nagykanizsa. Erzsébet-tér 10.
A birósig mellett. 01 Ttltlon : 130
FIG YELEM1
Tennislabdálnk Arai:
Sporting 1927. tucat|a......P 20 —
Spaldlng tél tucat....... 16-50
Dunlop tél . ...... . 17-—
Schlazenger Stlchles tucatja . J4 — Ollmplc varrott . . 28
Semperit . . . 33 —
Tennlsclpók:
Fleet-Foot Wimbledon, amerikai nyersgummi talppal női nagyság F* 11\'—
lértmagy&ág l» 12 — TenlsQtók nagy választékban 20 pengőtől felfelé, kaphatók
FISCHEL FÜLÖP FIAI nál
Nagykanizsa. «i,
10
ZALAI KÖZLÖNY
1928. junlni 10.
11 f é-fe ji m

BÚTOR-
vásárlóknak saját érdekük meggyőződni arról, hogy barátságos és kellemes otthont létesíthetnek maguknak, ha a Dunántul legnagyobb áruházában szerzik be lakásberendezési szükségletüket.
állandóan 300 berendezés áll vevőink részére választékul.
A legfinomabb stylusbutorok éf a legegyszerűbb polgári berendezések is Írásbeli szavatossággal lesznek eladva. Vevőinket szakszerű és őszinte felvilágosításban részesítjük.
Díjmentesen szállítunk bármilyen vasúti állomásra!
óriási forgalmunk következtében a közismert legolcsóbb árakat számítjuk,
Rendkívül kedvező fizetési feltöteleket nyujtunk.
Saját érdekében ne tétovázzék, ha bútorra van szüksége, hanem keressen fel bennünket bizalommal!
KOPSTEIN LIPÓT
bútoráruházai
SZOMBATHELY, Kőszegi u.5(W SOPRON, Várkerület 62.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
M. ItMjmB) 131* txám
HtKTkanlssa, llíS. Junius 12 kedd
Ara 14 miér
POLITIKAI NAPILAP
Sierkesztőaég és kiadóhivatal: Fö-ut 5. uim.. Keszthelyi flókkladóhivatal Kossuth Ujos-u. 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ára: egy hóra a pengő 40 fillér
Az Itália gondolája leszakadt és utasai három csoportba a jégtömbökön szoronganak
Az egyik csoport három embere teljesen eltűnt — A mentés rendkívül nehéznek bizonyul — Az Itália utasai a jégtömbön ki vannak téve az ár szeszélyeinek
Kutyaszán expedíció Indult Noblle felkutatására
Róma, Junius 11 A Stefanl iroda jelenti, bogy ■ Ottu dl Milano Nobile léghajója rádiótáviratának alapján a kővetkezőkről értesült:
Az egyes jelekből megállapítható, hogy
a léghajónak leszakadt a gondolája.
A gondolában Noblle Olt kilenced magával. A léghajó helyiségeiben bét személy tartózkodott, akiket az Itália magival vitt.
A Ughajó azután 30 kilométernyire attól a helytől, ahol a gondola a földet érlniette — leszállt.
A kettős csoport nincs messze Nord-oatlandtól. A második csoport két tudósból, tgy technikusból, három motorosból és dr. Logo újságíróból áll.
Az első csoportban, amelynek gondolája Noblleval együtt leszakadt a léghajóról,
két sebesült van, akiknek a lába sérült meg. Minden egyéb hir, amely a léghajóról elterjedi, nem felel meg a valóságnak.
Nobile csoportja az északi szélesség 80 fok 37 percén, a keleli hosszúság 27 fok 10 percén, vagyis
hat mérföldnyire Foyn szigetétől.
A mentőexpedició megtesz minden erőfeszítést, hogy segítséget vigyen az Itália siemélyzetének. A mentőmunkára már minden előkészület megtörtént, de egyelőre még hozzávetőlegesen sem lehet megnevezni azt az Időpontot, amíg a segltőexpedlclók rátalálnak Nobllera.
Nagy nehézségekbe ütközik a segélynyújtás
Kopenhága, junius 11. A Berlingske I\'idende kérdésére a Gitta dl Milano szikritáviratilag azt válaszolta, bogy az Halta emberei
két nagy jégtömbőn vannak, melyek meglehetősen távol vannak « azárazföldlöl.
A kit csoport nem tud egymás-
sal érintkezni
A segélynyújtás előreláthatólag nagy nehézségekbe fog Qtköinl. Az egyetlen lehetőség az, hogy a jégtömbökre száll le. A legénységnek másfél hónapi elesége van még. Az llalla és a Cltla dl Milano rádióállomásai tegnap este teljes fél óráig beszéllek egymással.
Kutyaszán expedíció Indult Noblle felkutatására
Tromső, |un. 11. A „Braganza" ezidő szét int a Mossel Bayban befagyva vesztegel, mindössze körülbelül 80 kilométer távolságban van Nobile táborától, de mozdulni nem tud, azért azonnal felszerelt egy kutyaszánra]!, amely nyomben elindult. A Brfganza fedélzetén remélik, bogy bélfón reggel a kulyaszán-expedidó, amelyet a vidéken jí ralos prémvadászok irányítanak, eléri Nobile tábornokot, ha ugyan pontosan Jelölte meg a helyet a rádiójelzés.
A segítségre Indult olasz hidroplán leszállásra kényszerült
Róma, jun. 11. Az S. 55. hidroplán, amelyet Noblle után küldenek segítségül, tegnap a rossz időjárási viszonyok ellenére Is startolt Srs\'o-Calendeböl. A ködön azonban a repülőgép nem tudott átrepülni, épen ezért megváltoztatta irányát, hogy Marseilesen át érje el Zdrlcbet. A rossz idő miatt azonban kénytelen volt a Kohne pirtja közelében leszállani. Amint az idö|árási viszonyok megengedik, a gép folytatja uiját.
Osló. junius 11. (Éjszakai rádió-jelentés) Az Itália személyzetének megmentése még nth.\'zebbnek látszik, mint azt kezdetben gondolták, mert a léghafó — nem mint azt előbb jelentették, két részre — haiem
három részre szakadt.
A harmadik csoportban 3 ember volt, amely teljesen eltűnt.
Hal norvég ludós kijelentette, hogy az Itália szétszórt utasai ki vannak téve a jéglömbön az ár szeszélyeinek.
A Nürnberg-würzbnrgi D-vonat borzalmas katasztrófája 23 halottal és 100 sebesülttel
A szerencsétlenségnek két magyar áldozata is van — Az a feltevés, hogy merépylet okozta a katasztrófát
Berlin, Junius 11
Vasárnapra virradó éjszakán Nürnberg és Würzburg kötött Slegeltdorf mellett su\'vos vasuil szerenciéllenaég történt. Egy kirándulókkal zsúfolt vonat kisiklott a nyílt pályán és lezuhant a löllésiöl. Tizenkét utas STÖrnyelhalt, tizenegy súlyosan és körülbelül száz könnyebben megsebesült. A sebesülteket a nürnbergi és környékbeli kórházba szállították. A kórházba siállllolt sebesüllek közül eddig 11 belehalt sérüléseibe.
Az utasok közölt óriási pánik tört ki az irtózatos detonáció hallatára, a hálókocsi utasai hálóingben meneküllek. Egy fiatal asszony apró gyermekét magához szorítva, félőrülten a félelemtől, rohant el az éjszakában. Az asszonyt mostanáig nem tudták megtalálni, A felrobbant mozdony kazánjából az elősüvllő gőz borzalmasan It forrázott sok utast. Haldoklók és sebesültek jajveszéke-
lése vegyült össze a recsegve összetörő vagonok zajával. A kisikló vonat magával rántotta a távíró oszlopokat Is, ugy, hogy a táviró- és telefon-összeköttetés megszakadt. A vonatveze ő, csodálatoa véletlen folytán, sértetlen maradt, mlg a mozdonyvezető a lokomotív alá került és felismerhetetlenségig összeroncsolódott. Néhány utast a kocsivázak tc^lbordái valósággal felnyársaltak.
Berlin, Junius 11. A borzalmas vasuil katasztrófa okát még mindig nem lehetett megállapítani. Csupán acnyi bizonyos, bogy a mozdony akadályba ütközött és nem a sin liib.\'ja folytán siklott ki. Az akadály oly nagy volt, bogy a mozdony meg-foidult a levegőben és felbotulva zubant a mélységbe. Alaposnak látszik a fellevés, hogy a katasztrófát bűnös kezek okozták. A halottak között van Prováczy magyar mérnök és felesége Is.
Szerb határőrök halálra kínoztak egy magyar joghallgatót,
mert Magyarországra akart átszAknl
Kiskunhalas, Junius ii | kinozták a diákot, hogy vallomást A szerb haláron elfogták Bleyer tegyen maga ellen. Végül égő szalma-Miklós magyar diákot a szerb ha- rakásra tették s ugy vallatták. A tálörök, mert Magyarországra akart szerencséilen egyetemi hallgató ugy átszökni. A határőrök három nrpig összeégett, bogy belehalt sérüléseibe.
A népszövetség tanácselnöke Apponyi gróf levelét közölte a tanács valamennyi tagjával
A népszövetségi ülésnek legfontosabb ügyel elintézetlenek maradtak
Oenf, Junius 11
A Journal de Oonéve ma reggeli s/áma közli azt a választ, amelyet a népszövetségi tinács elnöke Apponyi A bért gróf levelére adott. A válasz szövege n következő:
„V,w szerencsém elismerni az ön leve\'éntk kézhezvételét, amelyben szives volt nyilatkozatot lenni számomra ama megállapítása tekln\'elé-ben, hogy az op\'áns ügyben junius 8 án elfogadott tanácshatározat nem jelentheti az flgy befejezéséi a tanács részétől, csak abban az esetben, ba a kél fél közölt a tanácson kívül eredményes megállapodás Jön létre vagy pedig ha megtörténik a pót-birák kijelölése. Levelében megciö-slli továbbá azt a nyilatkozatát, hogy kormánya számára fenntartja a jogot, bogy arra az esetre, ha a tárgyalások nem vezetnének eredményre, megújíthassa a pólblró kijelölésére
vonalkozó kérelmét. Kívánságához képest nyilatkozatát közlöm a tanács lag|alval. Agueroy Bathencourt."
London, Junius 11. A Dilly Te-legraph éa a Daily Mail ismerteti a levelet, amelyet Apponyi a román ajánlat ügyében a népszövetséghez intézett. A Daily Telegraph meg-állapi\'Ja, hogy a szontgotthárdl incidens kivételével a folyó ülésszak összes fonlosabb tárgyai, közlük a magyar—román optánsper is, elintézetlenek maradlak.
Apponyi a Daily Mail genfi levelezője elölt kijelentette, hogy Titu-letcu ajánlatát ügyes stratégiai fogásnak tekinti, azonban reméli, hogy Sir Austen Chamberlain nem fog lépremenni. A levelező hozzáteszi, hogy magyar körökben komolyan beszéllek annak lehetőségéről, hogy Magyarország kilépa népszövetségből.
ZALAI KOELOKf
A nagy pénztelenség leküzdése fogja csak kedvezőbbé tenni a kereskedők helyzetét
A forgalmiadó könnyítések már is érezhetők — Párhuzam a békeidő és a ma kereskedője között — Az OMKE mint a kötelező magánegyezségek Intézője — Visszaállítják a régi vásártartási rendet — Egyhangúlag ismét a régi OMKE-elnökséget választották
Az OMKE nagykanizsai körletének évi közgyűlése és beszámolója
egy év mükBdésérAI
Boldogsággal töltötte el a fiatal kereskedőt az a ludat, bogy önálló lehetett és hogy üzletének kellő vezetése mellett a lassú, de biztos vagyoni gyarapodás felé haladt. Zwar-talanul gondolhatott családalapításra és nyugodtan nézhetett a jövő felé, mert ludta, mire eléri a kort, amikor erői felmondják a szolgálatot, — a megérdemlett nyugalmat gondoktól mentesen töltheti el.
Ma ellenben a kereskedő minden évben vagyonának csak csökkenését látja, tevékenysége abból áll, hogy a tartozásainak esedékességére szükséges pénzt iz-galmtk és küzdelmek árán előteremtse. Az üzlet folytatása ptdlg számára nem jeleni mást, mint a lassú elvérzést. Senki sem ludjs, mii hoz a holnap és a gondtalan öregség helyett a nélkülözés és nyomor vár a kereskedőre. A tönkrement ország közönségének vásárló és fogyasztóképessége ijesztően csökkenvén, a forgalom tetemesen megcsappant, nem lehet csodálkozni azon, ha óriási kereskedő házak a tönk szélére jutottak és a csőd ét kény-szeregyezségi rovatok mind hosszabbak lesznek.
A nagykanizsai OMKE választmány
tizenkét ülésben foglalkozott az egyesületi ügyekkel. Így s forgalmiadó, ásványvizadó, portáiéadó kérdésével, a kereskedők öregségi ét rokkantsági biztosításával, vámügyekkel, a záróra kérdésével.
A régi vásártartási rend visszaállítására vonatkozó mozgalomhoz csatlakozott az Ipartestület is. A városi tanácsot meggyőzték a kérelem érvel annak jogosságáról és remélhető, hogy
nemsokára megszűnnek a hó első keddjén tartott vásárok.
A csatornajárulék ügyében, amely a nyilt üzletekkel biró kereskedők és Iparosok rendkívüli megterhelését jelentené — küldöttségileg s belügyminiszterhez fordultak, aki kilátásba helyezte kívánságaik méltányos figyelembe vételét ét igy remény van arra, hogy a cialornamü
Nagykanizsa, junlus II
Az OMKE nagykanizsai kerülete vaiáraap délelőtt tartotta meg rendet évi közgyűlését a várotbáza nagy közgyűlési termében a tagok élénk rétzvéte mellett.
Az emelvényen a vezetőség: Blan-kenberg Imre elnök, Flscfiel Lajos és Teutsch üusztáv alelnökök, IBarta István dr. ügyész.
Blankenberg Imre hosszsbb elnöki megnyitójiban lelket tiavakkal emlékezik meg Sándor Pálról, a kereskedők érdekeinek hathatós védelmezőjéről. Indítványozza, hogy a közgyűlés üdvözölje.
— A helyzet, sujnu, nem /avult — folytatja — amit elsősorban a keret kedö érez.
Ha a nagy pénztelenséget sikerül leküzdeni,
csak akkor jön el az az idő, amely kedvezőbbé fogja lenni a kereskedők helyzetét.
Szívesen állapítja meg, hogy
a pénzügyminiszter Intézkedésit
a forgalmiadó könnyítéseire —
főleg adminisztrációs téren — kedvezően érzik a kereskedők,
de ez még mindig nem jelenti a teljes egyfázisú reiiduerl. B.-Jelenti, hogy a nagykanizsai keretkedők beadványt intéztek a város veze öté-géhez
a régi vásártartási rend visszaállítása
végett. Erre vonatkozólag bizonyos Ígéretek birtokában van. Majd hálásan köszönti dr. Bartha István titkárt, aki teljesen díjtalanul végezte munkáját
Dr. Bartha Islván gondosan kidolgozott titkári jelentésében beszámol a választmány mult évi működéséről ét visszapillantást vet a gazdasági élet mozzanataira.
A gazdasági horoszkóp sötét képet mutat
— szól a jelenlés — és nem csoda, ha ezen elszomorító jelenségek közepette a kereskedő lelkülete mélyreható átalakuláson megy keresztül.
A boldog béke korszakában az üzletnyitás volt a kereskedő életének egyik legfontosabb eseménye.
létesítésének és fenntartásának költségei nem a házbérek, hanem valamely más alapon fognak kivetésre kerülni.
A városi lakbérleti szabályrendeletet a képviselőtestület ugy módosította, hogy a kázbérek havi részletekben fizethetők. Ezt az akciót it az OMKE inditolla meg.
Az OMKE és a kényszeregyezségi ügyek
Január elsejével a soproni kamara kilépett az OHE köréből és helyi teendőinek elvégzésével az OMKE-t bízta msg, amely most azon kötelező magánegyezségi ügyekel tárgyalja, ahol a hitelezők többsége nem budipesti vagy külföldi — és az adós Zalavármegye területén lakik. Ezzel a megbízásul a nagykanizsai OMKE az államilag intézett fizetésképtelenségi igazgatás szervezetének alkatrészévé vált. Az Italmérés! Illetékek elleni fellebbezéseknél sikerült kivívnia, hogy Zilargerszegről bizottság szállt ki- Nagykanizsára és Itt tárgyalták az ügyeket.
Majd (elsorolj* a jelentés az egyéb izámtilan eredményt, amit kivívott, aminek érdekében eljlrt.
A tagsági járulékot 1928 ra Is évi 6 pengőben állapították meg. A pénztári jelentés és a költségelőirányzat beterjesztése után a tisztikar választására került sor.
Gold Ignác Indítványára u|abb bárom évre egyhangúlag közfelkiáltással megválaazttattak:
Elnök: Blankenberg 1 mre: Alelnökök : Flschel Lajos és Teutach üusztáv. Pénztárnok: Welsz Dnat, Titkár: Rajkl litván. Ügyész : dr. Barta István. Választmányi tagok: Ádám Róbert, Artner Sándor, Bit ler József, Berényl Árpád, Bruncslcs János, Csillag J:nö, Deutsch Mór, Piscber Ármin, F.ank Manó, Frledenlhii László, Oold Ignác, Ooldmann Ignác, Outt-mann Viktor, Ortlnfeld Márk, Oyenes Lsjot, Hirtch Oszkár, Hlrschler Sándor, Kertész Lajos, Kirtchner Mór, Kiitaludi Oyula, Knortxer Oyörgy, Luitig Dezső, Pallos Zsigmond, Pollik Ernő, Práger Ferenc, Ridoai Jtnö, Kotschild Samu, Sípot Andor,
1P3B junlus 12
Strem Tivadar, Slem Jőssef, Szántó Vilmos, Szigrltzt Láizló, Sterecz Pál, Scbwsrz Oltó, Uager Ullmsnn Elek, Weliz Ernő, Wsltz Tivadar, Weln-berger J :nö. Számvizsgálók: Qrótz Ernő, Halán Manó, Krauiz Albert.
A mindvégig magas színvonalon lezajlott közgyűlés Blankenberg Imre lelkes zárónavaival ért véget (B. R.)
Batthyány Strattmann
László herceg a Katolikus juniális fővédnöke
junlua 17-én a Polgári Egylet kertjében és összes L emeled termei ben tartJákmag a juniális!
Nagykanizsa, junius 10
A különböző egyesületekben és főleg a Katolikus Férfiligában lázas munka folyik. Még csak néhány nap van hátra a vasárnapi nagy juntáHs-hoz és az időt arra használják fel — hogy páratlan sikerűvé varázsolják az idei nyári idény legkimagaslóbb eseményét — a junius 17-iki nftgy katolikus juniálist. A förendezést Mátés P. Hilár plébános és Tóth P. Móric ferenceslelkész személyesen végzik fáradhatatlan agilitással. A juniális nívójára, elég legyen rámutalnunk, hogy annak fővédnökségét dr. Batthyány Strattman László herceg, Körmend örökös várura, volt szíves a legnagyobb készséggel vállalni.
A színtársulat igazgatójával most folynak a tárgyalások, hogy művészeinek legjelesebbjeit engedje át a juniálison tartandó előadásokra.
A rendezőségnek ugyanis az az elve — olyat nyújtani a vasárnapi juniálison: amit eddig nyári mulatságon még nem nyújtottak.
A bizottság ma végleg összeállította a juniális programmját és any-nyit már előre közölhetünk, hogy meglepetésszámba fog jönni, amit a közönség szórakoztatására műsorba vettek.
És hogy az időjárás se befolyásolhassa a juniális vasárnapi megtartását — visszavonhatatlanul megállapították, hogy azt a Polgári Egylet kerthelyiségében és összes I-ső emeleti termeiben fogják megtartani.
A juniális jövedelme a plébániatemplom orgona vételárának törlesztésére lesz fordítva.
A különböző egyletek sátraiban mindazt fogják árusítani, ami szemnek, szájnak ingere.
A rendezőbizottság állandó per-manenciában van és hogy mindenkinek lehetővé tegye a vasárnapi juniálison való részvételt, a belépti dijat a legminimálisabbra állapították meg.
Nyári olcsóságokat
siessen vásárolni, mig a készlet tart
- Singer József és Társa
I cégnél.
1928. |unlu> 12
ZALAI KOZLONV
A polgári iskolák évzáró sportflanepélye
Ntthrer Mátyás, a polgári iskolák szakfelügyelője, elismerését fejezte ki a teljesítmények felett
Nagykanizsa, Junius II
Ctók nagy labdarugó mérkőzísek idején és akkor is kivételes alkalmakkor láttunk oly nagyszAmu közönséget a Zrinyi-sporlpályán összejönni — mini a nagykanizsai polgári fiu- és leányiskolák vasárnap délutáni évzáró lornavizsgáján, mely línyes és nagy flnnepi keretek kö zött folyt le, szorongásig megtrlt tribOn és a város kiiünőségel előtt. A sportünnepélyen ott volt Gabso-vlcs Kornél vármegyei testneveléil felügyelő, Nührer Mílyás, a magyar állami polgári iskolák szakfelügyelője, Németh Mihály Igazgató, a teljes tanári kar. Nagyszámban láttuk képviselve a többi intézetek tanáralt és oktatóit, valamint az Ifjúság sok száz barátait.
Kedves képet nyájlott a Bocskay sapkás, fehér-bluzos, kék-szoknyás leánycsapat és dresuzes fiuk felvonulása — zászlójuk alatt a pályára, a katona-zenekar pattogó ütemű játékára.
A Himnusz előadása u\'án a leányok szabadgyakorlata kezdődölt Rofaell Annus tanárnő vezénylete alatt. A könnyed és mégis katonás mozdulatok, a zenekar játékára bemutatóit „Hiizrkrgy" — leghzebb bizonyítéka — mily komoly teslncvelé,! munkát végez a fiatal tanárnő.
Katonás rendekben vonul le a pályáról a leánycsapd és máris olt terem a magyar fiuk j«l\'eg7^lea magyar öntudatával arcukon a jeles testnevelési fíoktató: Nlessner Viktor lanár vezetése alatt a fiuk sereg:. A jövö biztató ígérete.
Elf siör szabadgyakorlatokkal kezdték, botgyakorlatokhal folytatták, majd rátérlek a szertornára.
Ügyességük általános tipivíhui váltott ki.
Bijos volt a leánykák énekes gyakorlata. Amikor pedig miudegyik kezében nemzetiszínű zászlóval — felvonultak zászlós-gyakorlatra — megdobbant a sok száz és száz szülő szive és mintha csak ez elszakított területek üzenetét hozla volna a szellő: ma|d akkor mi is ott leszünk I...
Hatásos volt a fiuk gúlája, talaj-tornája és a különböző atlétikai be-mulatók, amelyek mind legszebb bizonyítékai voltak annak az eredményes testnevelési munkának, amit Nlessner Viktor tanár végzett.
Nührer Mátyás szakbnMűgyelő rövid beszédet intézett ezután az if jusághoz és legteljesebb elismerésé! fejezle Vi Németh Mihály igjzgitó nak és a \'aoári k.rnak az elért szép eredményhez.
M j1 Németh igazgaió a kitűnt iljaknak fciojzlotta az ezüst- és bronz érmekel.
A tikerlcljes iskolai sportünnepély a Szózat hangjai melleit befejeződött.
, Nagykanizsa válogatott sakkcsapata 5:2 arányban győzött Kaposvár ellen
l Rövid időn belül ■ kaposváriak jönnek Kanizsára
Karoly (l<) ellen 1 :0, a hetedik pár Saághy Deuő (Nk): Slnger Jínő (K) , nizsa vaog-itoll sikít csipjia :< ellen 1:0 arányban végződött;
végeredményben Nagykanizsa 5:2 arányban győzött Ka
posvár ellen. Mindenki figyelem ael kisérle az eredmény kialakulását, mert ez volt nz első vidéki startja Nagykanizsa sakk-csapjiának és ez elkerült is, mert a mérkőzés fontossága áthatotta a játékosokat is és teljes odaadássukkal küldöttek. Nagyban növelte a játékosok önbizalmát dr. Krátky Is ván polgármester h.főjegyző jelenléte, aki együtt érzcll és együtt drukkolt a jUékosokkal.
A verseny befe|ezése után dr. Makó OAbor lendületes szavakkal megköazönte a magyaros vendéglátást és örömének adott kifejezést, hogy mily eleven sakk-élet van Kaposváron is, ma|d kérte a kaposvári sakkozók vezetőségét, hogy adjanak alkalmat arra, hogy min\'J előbb viszonozhassák vendégszeretetüket.
Kurucz Jánoi alelnök ezután Kaposvár nevében válaszolt és megígérte, hogy a legrövidebb időn belül viszont fogja egymást látni a két , várót válogatott sakk-csapata — Nagykanizsán. —hm.
Kaposvár, Junius 11
(KII.01 Jött tudósítónktól) Njgyka nizsa va og-itolt sikk csapba :< .Nagykanizsai Torna Egyle "c» p l tával együtt vasárnap dé\'clőit indul\', el Kaposvárra, hogy ösbzeinérje erejét Kuposvár vá odatolt B.ikk-csapa-Iával. A kanizsii sakkozókat már várták a kaposvári sakk-barátok és Kaposvár nevében Kurucz J\'nos alelnök üdvözölte őket, melyre Pintér Sándor, a „Nigyksnlzsai Salk Köt" ügyvezető elnöke mtle/ szavakbari válas.\'oli.
Ebéd után a verseny szinhe\'yére, az iputestűleti székház nagytermébe vonultak a sekkcsspitok, ahol meg-ej\'ették a sorsolást, amely Kaposvárnak kidvezeP, meri 4 táblán világosa?. I és csak 3 táblán jitszoitak sötéttel. A játék erölísla alapjáu leit lebonyolítva.
Etső pír Böhm József (Hs): Rónát József (K) ellen </a : 1/2, a má sodik pár Pintér Sándor (Nk):/fű-talin Viktor (K) ellen >/s : \'/2. a harmadik pár Wekzfeld Ferenc (N»): Wilhelm József (K) ellen 1 :0, a negyedik pár Szekulja Jakab (Nk): SIdos Ferenc (K) ellen 1 :0, az ötödik pár Argent JJnos (NxJ : ifj. Pretsz-ner Kácoly (K) ellen 0: 1, a hatodik pár dr. Makó Oibor (Nk): Major
rencsen
Irei h
eplic fürdő (Csehszlovákia)
természetes torróságu kénes hőforrásai és iszapfürdői páratlan sikerrel gyógyítanak
csúzi, köszvényt, ischiast.
Fenyvesekkel koszorúzott, festőien szép fekvés. Modern vezetés.
Ii.fi.rn; áci..: Fehér Vilmos és Társa Nagykanizsa, Főút 22., naponként 3—5 óráig, vagy Trencséntepllc fürdő Igazgatósába.
MAPI HÍREK
NAPIREND
Junius 12, kedd
Kórnál katolikus: F. Ján. hv. Prolest. : Klaudius. Izraelita: Sivan hó 24.
Nap kel reggel * óra 02 perckor, i nyugszik délután 19 óra 57 ptrekor.
Pacsai esetek
A kanászkUrt.
Ugylátszik a picjai közbirtokosság nigy zenekedvelő l<he\\ meri az eltávozott kanész helyélie, valószínűleg előzetes prfba alapján a tok, s >k jelenlke>ő közül olyat fogadott, ki valóban menete a lülök r.ck. Mt\'g is Itrija deiekastn a tempó\'. A serléasereg is mintha fegyelmezettebb lenne, szinte tak tusra lépve vígabban veri fel a fel-hőizeiü porfelleget a sohasem öntözöl! ulclkon. S moniji valaki, hogy a sértenék n nc< zenei érzéXe t?
Kora regge\'etikint a Főutca lakóit is jóízű* álmából a kanászkflrt kacskaringóban fúvott dallamai ébresztik fel. De a boszus arcokról azonban hamar elvonulnak a redők, mert a zenekar jellegű tolok simmy hangjai kárpótolják a kt n/bzeridetten cb-| redőt... ■ Benzin kut.
1 Végre-va\'aWta megszületelt, Pi-
csára vagy a kérésziül rohanó autók nem julnak többé zátonyra, I\'atbal-nak. A bárom irányból összefutó forgalmas útvonalnál ott áll Pacsa legújabb speciálifása: a kerékreszerelt önmozgó benzinkút.
Borzalmas orkán pusztított Newyork közelében
Newyork, junius II
A Newjork mellett levő Bolling-li.ld leptnöterén tegnap borzalmas orkán pusztított. A legnagyobb hangár tetőzetét kártyalapként ragadta el az orkán. A hangár maga beomlott és 16 pilóta, gépész és sie reló, akik a hangáiban tartózkodtak, kOnnyebo-sulvosabb sebesüléseket szenvedtek. Hat katonai repülőgép, amelyek a betört hangárban állottak, elpusztult. Hat más repülőgép súlyosan megsérült Az elpusztult és meg-roogá:t lepü\'.ögépek értéke 25.000 dollár.
H^ves viharokit |elentenek Kansas és Oklahoma államokból is. ahol a forgószélnek négy emberélet esett áldozatul.
— Tridlum Jézus szentséges Szive tiszteletére a Missziósházban. A Misszióiház vezetősége szeretettel értesül tagjait, ho«v 13 án, 14-én és 15-én, pontban 6 órakor Jézus szentséges Szivének tiszteletére tridiumot tart házikápolnájábin (Roz-gonyi-u. 7.) litánlával és szentbeszéddel. A szentbeszédet Ft. Krlzsala Ferenc kegyesrendi lanár mondja. A tridiumot megelőzőleg értekezlet. Ugy a Irídiumra, mint az értekezletre a tagoknak minél nagyobb számban való pontos megjelenését kéri.
— Hittan! vizsgák. A piarista reálgimnáziumban tegnap megkezdődlek a biltani vizsgák Kreutzer Ferenc kerületi esperes elnökletével. A II. körz. elemi iskolában Bősze Jenő plébános elnöklete alatt. Meggyest József és Rudnyánszky Miklós hll-oklatók vezetésével.
— A Keresztény jótékony Nőegylet kertiünnepélye várakozáson felül siket ült vasárnap délután dr. Pllhál Viktorné klr. kormánytanácsos, felsőházi tag nejének vendégszerető házánál, ahol Nagykanizsa uritársadalmának krémje adott egymásnak találkozót. Az ünnepség a fesztelen kedélyesség jegyében folyt le és a kélő estig lartott és szép összeget juttatott a jótékonyság oltárára.
— A Kiskomárom vidéki vadásztársaság vasárnap a hagyományos Margit napon tartolta meg a „Kíicset" erdőben nyári mulatságát, mely rendkívül jól sikerűit. Jelen voll Kirkomárom és kornyéke teljes intelligenciái!, sokan Budapestről, Keszthelyről, Zalaegerszegről és számosan Nigykanizsáról Is. Hölgyek részére céllövő, urak részére agyaggalamb lóverseny rendeztetett és a társaság derűs hangulatban maradt együtt a kellemes időben a késő esti órákig. A rendezés lelke Bogyay Kornél nyug. huizáralezre-de«, a vadásztársaság ügyvezető Igazgatója volt, kinek a kedves mulatság sokoldalú feladatai sikerűit megoldásában Bogyay Oyula főkáp-talani főerdómérnök és ne|e segédkeztek.
— Zárt lelkigyakorlatok. A
Katolikus Tanítónők és Tanárnők Országos Egyesülete julius hó 5 tői 11-ig Budapesten lelkigyakorlatokat rendez. Részvételi köl ség 11 pengő, jelentkezést junius hó 22-ig fogadnak el (Budapest, IV., Ferendek-lere 7., III. lépcső II emelet).
= God-Year, a legjobb autó és motorkerékpár gummtk raktára és képviselete Szabó Antal sportűzle-tében.
UiLM KOÍLOWY
I.ego\'cstfbb gyári érakon
uj cikkeket
li .zu k forgalomba.
I
n inden nagyságban, galioni, listi, s b részére
Szalmazsák Ponyvaszöveteket(mjiaii») Rolettazsávolyokat Matraczsávolyokat Sztínyegvédti, mriuu futkit
SzOoyeg és Butonzövetgyárah R. T.
ezelőtt
HARS FÜLÖP ÉJ Flfll
Budapest, V., Vörösmarty-tér 1. Bndapeit, IV., Károly király-ut 26. Sopron: Várkerttel 123. Szombathely: Erattil királyné utca 22.
27H
— Sommer Ignác utolsó utja. Csapit Sommer Ignácot, a Bécsben elhunyt lekiniélyes földbirtokost vasárnap délután temették el az izr. sirkert halottasházából. Hogy mily közbecsölésnek és általános tiszteletnek örvendett az elhuoyt, mutatta az a sok stáz főre lehető előkelő közönség, mely a megboldogultat utolsó útjára kisérte. 0.1 volt a városi tanács élén dr. Sabján Oyula polgármester, az összes ha óaágok, közbivaialok és testületek vezetői, a kOlönböiö egyesületek, az Izr, Hitközség, az Izr. Nőegylet, Sientegylel küldöttsége, at összes pénzintézetek igazgatóságának képviselői, a nagyszámú előkelő hozzátartozók és a gyászoló közönség beláthatatlan tömege. Abramovlcs Márk gyflnyörű gyászztolozsmái ulán dr. Winkler Etnó főrabbi búcsúztatta költői szárnyalású beszédben az elhunytat. A gyászeset alkalmi ból a Zalavármegyei Oiidasági Bank kosiorumegváltás címén a Keresz\'ény és Izraelita Nő-egyleteknek adományt küldött, mig a Bankegyesű el a polgármester kezeihez |u tátott nagyobb összeget a városi nzeeénvek számira.
— Felhívás a „Levente" szereplőihez. Felhívom aiokat a szerep löket, akik a „Leventi" cimü színdarabban sterepeinek, hogy kedden este fél 8 óiBkor pontosan jelenjenek meg a Rozgonyi u\'cai iskola hátsó \'pfilctéN-n. Németh oktató.
— Fővárosba utazó olvasóinknak páratlan kedvezményt nyújt a Keleti pályaudvarral szemben levő, elsőrangú Park Szálloda, amennyiben a szobák árából 20 százalék, az éltermi árakból 10 százalék engedményt ad a Zalai Közlöny kiadóhivatalában beszerezhető előfizetési igazolvány felmutatása ellenében. Egyben felhívjuk a Park-Szállodának lapunk más helyén olvasható hirdetésére figyelmet
— A József Szanatórlnm Egyesület kanizsai Intézetének rnttkö dése. Kövesdl Boér Gusziávné elnöklete alatt oly aldáhosan működő Józtef S:;nt:óiium Egyesület kanizsai intézete most adta ki jelentéséi mult liavl működéséről. E szerint a rendelési napok száma 9 volt, gondozónő belegiálogntáhának száma 8. Az intérelben a hó folyamán jelentkezeti 39 u| beteg, kezelés alatt állolt e hóban 136 be\'eg. Kezelés alaU állolt |anuár hó 1 -101 n hó végéig 613 be\'eg. Röntgen vizsgálat volt 8, köpet vizsgálat 3 Segélyben részesolt e híbin 19 heleg, segélyezésül kiosilololt 590 liter lej. Az intézmény megérdemli a nagyközönség legteljesebb lémogaláF.V és jólndulatá*.
IMg tnnlus 12.
Matiné a színház kertben
Nagykanizsa, junlus 11
Elmultak a véres esz\'endők, elmúllak a világbábrru borzalmai, a nagy kitajzlrófa romjai felett itt-ott már napsugár is akad, annyi leg alább, amennyi elegendő ahhor, hogy életbe zsendüljön a letarolt mező, — annyi, hogy a holnapi kenyérből is legyen barapásnyi, — annyi, hogy az üszkös sebek fölé a fassu gyógyulás uj reményektől csillogó
fátylakat teiegessen.
*
D^ akiknek a háború mindenüket, egy egész éleire elindilójukat, támaszukat elvitte, — az özvegyek és árvák itt maradtak — tovább égő sebként ez újraépülő testen.
Ki gondol ma ezekre, akiknek nincs aki falat\' kenyeret keressen ? Kl gondol ezekre ma, amikor az életért a tülekedés soha sem ismert próbára állítja a kemény férfl-lzmo kat Is? Ki gondol az özvegyekre és árvákra ?

Senki sem gondol ezekre. És épen ezért kell mindenkinek gondolni reájuk. Ezért kell mindenkinek terített asztaliról morzsát |utlatnia azoknak, kiknek ninca senki, aki a mindennapit megkerease.

Ezért lesz az özvegyek és árvák nap|a junius 17 én, art ikor a nagybányai Horthy Miklósné védnöksége alatt ál\'ó Oivegyek és Leányárvák Országos Erzaébet-ollhon Eyyesülete lavára fogja az áldozat filléreit össze adni Nagykaniisa társadalma. Ezen a napon délelőtt 11 órakor nagy-rzerfl müaoru matiné lesz a VárOsi Színház körüli parkban. A maliuéu rzinlársula\'unk tagjai fognak szerepelni és közreműködik azon városszerte közkedveltségnek örvendő katonazenekarunk A matiné 20 flllé res belépődíja lesz Nagykanizsa adó|a a háborti legszerencsétlenebbjei részére.
— A Zákányi Cementárugyár és Építési Vállalat R.-T.-nak a
Zalai Közlönyben f. hó 10-iki számá-bau megjelent mérl°p,böl kimaradt tétel: Hi\'clezök rn 15897 88 P, amit ezzel bel csbitünk. Az igjzgatósáp.
Üvegezés, klttelés, képkereteiéi igen oloón Púmnál, Ktrály-u. 10,
— Az önkéntes Tűzoltótestület évi közgyűlését jövő vasárnapra, vagyis junius 17 re halasztotta el, amikor többek között a testület kebelében hosszú éveken át dicsérettel működő tűzoltókat a szo\'gálati dlsz-éiemmel ki fogják lüoletnl.
— A volt 1 l-es huszárezred emléknapját — a balamulowkai ütközet évfordulóját — mint eddig minden esxtendőben, ugy az idén is az eleseit hős bajtársaik emlékezeté nek szentelik a volt 1 l-es huszárok. Az ezred volt tisztikara ezulon szó lilja fel sz összes 11-es bajtársakat
tiszteket, al\'isiteket, huszárokat és ezek hozzátartozóit, — bogy ezen emléknapot velük ünnepeljék Szombathelyen. A program a kővetkező: Junius 19-én, kedden délelőtt 10 órakor gyászmise a nagytemplomban. Utána kb. 11 órakor az eleseit bajtársak nevével kiegészített 11-es emlékmű megkoszorúzása a lovaslaktanyában. — Az ezred iránt érdeklődőket is szívesen látják a volt 1 l-es huszárok.
— A Pacsal Ipartestület havi ülése. Vósirnap délután tartotta a pacsai járási Ipartestület junlus havi rendes elö\'járóságl ülését Koronya László elnöklete alatt. Ezen alkalommal bét tanoncot avatlak segéddé, majd Landy Ipsrtestüleli jegyző Ismertette a j Írási iparié stületi képviselők logait és kötelességeit, a melyeket az alapszabályok biztosítanak részükre. Az alapszabályok bekapcsolják a járás összes községeit a központhoz, biztosilják az együttműködést, a szoros kapcsolatot, az érin.kezést, az ügyek gyors elintézését. Végül Molnár Lajos, az IPOSt főtitkára tartott hatalmas lendületes beszédei az iparosság ügyeiről, feltárta a sebeket, de meg is mutalta a gyógyulás útját. Több kisebb ügy letárgyalása után a gyűlés véget éri.
= Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
— Gyűjtés a plefcá«l»tesnplom uj orgonájára. A Szoc Misszió LeáDyklubjának lelkes hölgygárdája a p\'ébánlatemplom uj orgonájának költségeire gyűjiést Indit. Minden háih z ellátogatnak a buzgó urleá-nyok, akiket fogad|on szívesen mindenki és idakozzon tetszés szerint az Urházinak orgonál* javára.
— A csődéi erdőben agyonlőttek egy gazdát. A zalaegerszegi táráshoz tartozó Csöde község erdeiében agyonlőnék Tóth Antal 32 éveB gazdái, aki fegyverét kipróbálni ment az etdőbe. A csendőrség rövid nyomozás után megállapította, hogy a gyilkosságot Kapa Ferenc 29 éves kerkápolnai erdösegéd követte el, aki beismerte leltél. Letartóztatták és átadták a kir. ügyészségnek.
— Felkérem azon nőt, aki 1920. december hó 31 én a Sjombatbely-ről Nagykanizsára jövő estéli vonatban a Ferenc nevű 3 hetes kis fiamat átvetie, a legrövidebb Időn belül a nagykanizsai rendőrkapitánysághoz jelentse be.
Akiknek a islraftkMése gyenge,
eröikodis neltül ugy érhetnek el könnyű székelést, ha naponta reggel éhgyomorra megisznak egy kis pohár természetes .Ferenc József ke serüvlzet. Stlvszakorvosok megállapították, bogy a Ferenc Jóuef viz súlyos billentyühibiknál is enyhén, biztosan és mindig kellemesen hat. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és füazerűzletekben.
— Éjjeli verekedés egy bocskai cigánytanyán. Tegnap beszállították a nagykanizsai közkőrházbi egy több helyen megszúrt cigányzenészt, akit Bocakáról hoztak be. Hunka Ignác-nak hivják, 31 éves él nyitrai születésű a megszúrt ember, aki a rendőri kihallgatás során elöidts, hogy Bocska községben a cigánytanyán tegnapelőtt éjjel összeszólalkozott Beke István kontrásssl, aki sztán alaposan elhúzta nótáját, mert késével oldalba, karján és kezefe|én megszúrta. A véres verekedés nagy ribilliót keltett a cigánynépség között és Beke, a szurkáló cigány csak nehezen ludott megmenekülni áltól, nehogy meglincselje a cigányhad. A rendőrség értesítette a kihallgatásról a gelsel csendörséget, mely hivitva van ebben az ügyben lefolytatni a nyomozást.
— Csak nőket érdekel, de minden férfi örömmel látja a házban a Tündérujjak Magyar Kézlmunka-ujság szebbnél-szebb számait. A legújabb szám a cseineki csipkéről, az ollózott kézimunkákról, raffia-munkákról, nyáii hasznosságokról és nyaralási újdonságokról, rece-munkáról hoz ábrákksl bőven ellátott és duplaives mlnta-lappil felszerelt cikkeket. Otzdsg szépirodalmi rovata etéren is kielégíti olvasótábora igényeit. A pompás kiállítású folyóirat előfizetési árs félévre 7 20 pengő. Szerkesztőség, Budapest, IV. Stervila-lér 8.
— Elfogták a körözött péhse-gédeL Neumann Fülöp 32 éves péksegédet s nagykanizsai törvényszék Keszthelyen elkövetett culás miatt nyomozó levéllel üldözte. Tegnap Neumann Ksnlzsára érkezett De nem volt szerencséje, mert az állomáson egy rendőr Igazoltatta, majd mikor kiderült, bogy a kötözött Neumannal azonos, bekísérte a kapitányságra. Kihallgatása ulán átadták a kir. ügyészségnek.
c= Slnger gépselyem mindenféle színben kapható. Slnger varrógép fióküzlet Fő-ut 1.
IMIáréa
A nagykanizsai, metoorologlal megfigyelő jalentéaek i Hétfőn a Mmirtik-ki Heggel 7 órakor +22, délután 1 órakor +314, (taté 9 órakor +17 8.
Ptlhdut: Egész nap tiszta égboltozat.
St/llrdnr t Reggel Dél. délben Délnyugat, este Északkeleti szél.
A Meteorológiai Intézel jelentébe i»-rlnt zivataros esők. majd megélénkülő nyugati szelekkel hóaUllyedéa.
Zürichi zárlat
Plrt» 20 -11 \'/i, London 25 03»/s, Nawyork 3I8-Í15 B\'tlSMi 76 45. Milano 7731. Msdrld 86-371/1. «mit«idam 709 45\'/i, Bar Ha 114 00. Wien /3-OOi/s, Solla 3 74Vi, Prárs 10-88. Vaiao 48171/1. BadapMt 10 S8 Balgrád 9I3\'/I. BakatMt 117.
ZALAI KÖZLÖNY_
sportélet
Az NTE I: O-ás győzelmével a KAC-tói is elhódított két pontot
A Bocskay győzelme Újpest ellen nagy felfordulást okozott az I. osztályban — Az Attila esett kl — A Turul osztályozót játszik
Uruguay -Argentina eldöntetlenül játszott éa igy szerdán döl el a világbajnokság
1828 junius 12._
SZÍNHÁZ Krétakör
Klikud drásájáiak bemutatója
Poétikus színjáték jelzi n színlap Klabund kínai tárgyú darabját, mely-lyel ez ax eddig kevésbé ismert né met Író egyszerre a legelsők köjté érkezeit be. Valóban szln|áték e< h darab, de mélysége talán a Faust és Ember tragédiája mélységével mér-hdő, problémája pedig Shakespear-i cselekmény vezetés, lólesö záróakkorddal.
A KréiakOr, mint Klabund mondatja Hajtonggal, az életet mulat|a. Ami a körön Délül van minden, az emberi, az élet, ami kívül van, az semmi. Amit a végzet, amit a sors kijétől, ax minden, ami innen a bacsón, tut a siron — az semmi. És ebben ■ krétakörben, annyi örök igazságot, annyi örök igazságtalanságot, annyi emberi igazságosztáit, annyi fehér virágot, annyi fekele gyászt vázol fel Klabund, hogy behunyva szeműnket, csak hallgM|uk, hallgatjuk a .szavak muuiká|ái" ée boldogan tapsolunk ax utolsó képe után, mert ax Író nemcsak korbácsot osztogatott, de lágy simogatással bebalzsamozza sz ütések nyomát LetOrli ■ könnyíket, megbocsát és megbocsáttat. Egymásnak rohanó élet-cxpreaaxekat bölcs váltókezelés-tet, egymásmellé futtat, hogy vége-sea hiladjanak parallel, mlg megteszik as utat, amit a krétakör feltüntet.
Kiabundnak van ereje, van emberi joga, hogy soriokat kovácsoljon öeeae a mártirlum számár*, de van sxtte, hogy cseresznyefsvlrágu tavaszba szökeise a megpróbáltatások Tooaglón tovahuxódó hófuvásos teleli.
Ét épen extel gOrdil el minden akadályt nézőinek megértetéséből. Ezzel a felmagasztosult életszemlélettel, páratlanul forró szívvel éri el, hogy hallgatótágának lassan bár, de álhata\'osan melegedik lelke és mikor kicsi Hajlong szivéből felszakadnak sikoltó anyai panaszai, a nézőtér átUpaoHa a szünetet is, adózva egy-fdól a tökéletest megközelítő inter-pretálónak, de adózva elsősorban klabund mestermOvének.
A uinháx nehéz problémát oldoll meg, mikor kihoxta a Krétakört, melynek rendezésében Jákó, aki különben a fojtott ét misztikus stílust It legjobban elttlllta szerepében, nagy koncepcióra valló Irodalmi munkál végzett.
Ax est fényponljs: Rózsa Bözsi széles skálájú művészetének ragyog tatáaa volt. Mimoxaszirmu törékeny Hajlong volt, könnyeztetöen elbájoló kínai leány, ámbra illatú pagoda-virág, akinek anyii szenvedélye magasan járó volt, mini a pagodák tornya ée ■ mátyeaaiáató, mint hegyi-vissk kristályát ji.
Vass Irma fájdalmas egyszerűségében egy anya magiörltégét értette meg vetőnk Igazán. fídnky kabinet-figurát csinált a korrupt főbíróból, de éteée párja: Orbán Viola is mgy kalapos dicséretet kap szinea alakításáért. Nemes közvetlenséggel, biztos cél fdé baladó művészi muuka volt Lontay Llngje, mlg a többi szeru-pakben: Vérlet, Sarlay, Ülő, Egry Berta, Kurucz éa Zelenay szolgáltak a sxiaMnsta irodalomnak áldozott darabot, honorálandó ambícióval.
A kiállítása a darabnak, a hangu-latfestő kektizenével, külsőségeiben lt biztosították és a próbáltatták a a közönség vastapsaival a Klabund-dráma frenetlkm siketét, mely sok operett utáu, egy frissen szakított mandarin ddestégével hatott. U. Oy.
Nagykanizsa, junius II A perz8előn le üző nap 11 ím gátolta a futballcsapatokat abban, hogy kemény, nimelyik elszánt küzdelmeket vívjanak egymással. Olyan meglepessek is adódlak a
Biró: Zahál (Kaposvár)
Kaposvár, junius 11 (Kiküldőit tudósítónktól) Óriási hőségben állott szembe az NTE erősen fel|milt együttese honi pályáján a KAC-al, mdy megcsinálta a mult héten az amatőr ba|noki szezon Icg-nngyobb meglepetését éa bomba formában 5:1 re elvette a bjjnok-csapat PSC t.
Az NTE hire természetesen Kaposváron is termékeny talajra talált és igy az oltani közPnsíg mindvégig elismeréssel adózóit a lelkes kanizsai ciapalnak, mely az első petcek bizonytalanságát leküzdve, hamarosan belejö t és mindvégig uralta a mezonyl.
Zakál biró Indilááá ulán a KAC az otthoni közönség lelkes biztatására erősen kezd és 15 percig f.ontba Is van. Lassan az NTE megszokja az idegen pályái és küzdve a rcá-szíkadó hónaptól
dtv\'szl a dirigens szerepét és több lefutással veszélyeilet. A 18 percben volna helyzete a KAC csatársorának, de u felkínálkozó ziccert kihigy|ák, mely igen jó arra, hogy az NTE ismét fellendüljön és egymásután vezesse a szebbnél-szebb támadásokat a KAC kapuja ellen. Ennek meg is van az eredménye, meri
a 34. percben Csász egyedül startól a kapu felé.
Máiképen nem tudják fogni, (elbuktatják, mire szabadrúgás KAC ellen, ugyanejak
Csász rúgja. Ideális sutját Mákos kapja, kl a tiszta helyzetben álló Púmhoz adja a labdát, aki védhetetlen gólt lő és ezzel meg is szerzi a kanizsai csapat győzelmét.
A hátralevő Időben Is fo\'y\'on NTE fölény. Szünidőben mcg|elent az NTE Öltözőjében dr. Krátky Kíván polgármester helyettes főjegyző, aki végtelenül ö ült a gólnak és további sikerekre buzdította a csap ttot.
A buzdltásuak m g ls voll az eredménye szünet u án, mert n KAC nak az egyenlítésre irányuló kiiérletei sorra megdőllek a biztos vídelmeu. Különben ekkorra már Mákos ment centerbe é3 nagyszerű irányításával állandóan kapu elé vitte a csatársorát. ü)l azonban njm esik, de két ereüwénvlelea korner rel veszélyeztet az NTE, mely az utolsó percekben a na*y hőség miatt, már fékezett is tempóján.
A győztes csapat minden tagja kiváló; nyujiolt, de kl kell emelni: Pápai biztos védését, Mákos okos irányítását, Pun gólratörő játékát, Csdsz gyors lefutásai voltak a leg-
vasárnapi délutánon, aminőre alig vai példa a labdaiugás történetében és an.ii csak a futballban már megszokott aleszélycsség, az úgynevezett
„bon ba forma" kirobbanása okoz. ♦
500 néző
kritikusabb helyzetek a KAC nak. Mészáros II. megállta helyéi a jobbszélen. A halfsor O zvalddal élén ismét a csapat legjobb része volt. Jámbor és Kohn erősen tartották poziclrtjukat. Hogy nem kapo\'.t gólt az NTE, a két bekk biz\'os helyezkedésének köszönhető. A KAC ból EhrenwM válogatott formát játszott ki, lováig krumpach II. éa Somogyi a két bekkel mutatott kiemelkedőt.
Zakál htró elég jól vezette a mérkőzés\'. Közönség lelkesen ünnepelte az NTE játékosait, kikről a kaposvári apor:u|ság azt irta, hogy .a tavasz folyamán ilyen kitűnő amalőr-csapatot nem látlak játszani Kaposváron-" Ai NTE győztes legénysége nótiízóval érkeztek haza autóbuszon és a Cíntrál előtt a közönség ovációban részesi tette. Megérdemelték a derék amatötök. D. Oy.
1. Liga eredményei:
Bocskay-Újpest 4:2 (1:1) A játék, amelyet a Bjcskay nyújtott, valóságos élményt jelentett. Kü lönösen a csa\'ársora Játszott megvesztegető stilusbin. Ferencváros—Bástya 2:1 (1:0) A bajnokcsapat nagy fölénnyel látszott és csak a szegediek közvetlen védelmének szolgál dicséretére, hogy a Ferencváros minim \\lii gólkülönbséggel győzött. Hungária—Attila 2:1 (1:0) Az Attila hősiesen küzdött és csak balszerencsével vesztette el a mér-kőiésl. Egy II-est nem tudtak értékesíteni. A sorsdöntő mérkőzést Miskolcon 8.000 ember nézte végig. Kispeil—Nemzeti 2:2(2:1) Az eredmény hü kifejezője az eiőviezonyoknak. Sabárla—lll. ker. FC 3:2 (1:2) A két csapat mindvégig lendüle tes és nívós meccsel vívott. A Síbá-ria iskolázo\'.tabb és kiforrottabb stílussal operált és ecnek köszönheti győzelmét. Vasas-Budai ,33" 3:1 (2:1) A 33 esők nem vették komolyan a mérkőzést és igy a kiesés ellen küzdő V.I8C8 könnyen győzö.l. — Amint értesülünk az A\'tila megfogja óvni ezen mérkőzést, mert szerinte nem a legreálisabb körülmények között folyt le a reá nézve sorsdöntő mécs.
___ft_
II. Liga eredményei:
Órás—Terézváros 6:2 (1:1)
A s\'Ilinnaabban |átszó Órás ker.-terben győz.
Turul— Vac FC 7:0 (3:0) A Turul nagyszerű jtlékkal lépte le ellenfelét.
Pesterzsébet-Kossuth 8:0 (3:0) Kossuih védelme okozta a kalasz-trófális vereséget.
Vasárnapi Levente Bajnoki mérkőzések eredményei:
Kalh. Kör— Turul 7:2 (2:1) Az erősen feljavult kath. Kör könnyen győzött, a Oáspár kaput nélkül felálló Turul felett. Biró:
Wolff.
Jóbarát—13 FC 2:2 (2:0) A 13 isoknak lelket játékkal sikerült a II-ik félidőben kiegyenlíteni és egy ponlot elhódítani. Biró: Baumgarten.
Teleki— Testvériség 2:0 (1:0) Irreális eredmény, eldöntetlen felelt volna meg az erőviszonyoknak.
Biró: Herczl.
Haladás—Vasutas Zrínyi 1:0
(1:0)
A tavaszi szezon legtxebb mérkőzése, Mindkét ctapal fair, lendfflletee
küid\'.lmet produkált. Oyőzött a nagyobb technikával rendelkező Hs-ladát. Biró: Mandler.
Vasas-33 FC 9:0 (2:0)
A 33 ások szivós védekezése nem akadályozta meg a Vasatok nagy gólarán u győzelmét. Biró: Czvetki.
Amszterdam
Argentína—Uruguay 1:1 (0 :1). Argentini világbajnokhoz méltó csatárjátékkal sem tudta legyőzöl a szerencsivel operáló Uruguiyt. A mérkőzést kélsier 15 perccel meghosszabbították, de igy sem történt döntés. A mérkőzést szerdán ismétlik meg.
Említésre méltó sportesemények Bárány 1:00 8 mp-re |ifitotta 100 méteres gyorutzás rekordját.
Sípos Manci is rekordot úszott a 100 méteres hölgyversenyben 1:19-4.
Barsi 49 9 másodperc alatt győzött 400 méteren.
Marvallts Kilmán 44 m. 66 cm. dobott diszkosszal.
TŐX8II
A mai értéktőzsdén az irányzat egyenetlen és ingadozó volt. A forgalom csendes keretben és kitté egyenlőtlen áralakuláttal indult, de nyitat után gyengébb külföldi jelentések hatása alatt kisebb árlemorzsolódások történtek. A tőzsdeldO második felében berlini szilárdabb tőzsdejelentés következtében a spekuláció néhány ériékben vásárlásokat eizközölt, ugy, hogy ezek nemcaak a mai árveszteségüket hozták be, hanem kisebb-nagyobb árnyereséget is érlek el. A piac többi terOieién azonban az át lemorzsolódás folytatódott, ugy, hogy a tőzsde egyenetlen irányzattal zárt. Az árváltozások átlag 1—2% között mozognak, mig a favorizált sör ét szeszipari részvények árnyeresége 3-40/0-ot tesz ki. A fix-piac csendes üzlet melleit változatlan volt. A valuta és devizapiacon Bukarest gyengült.
nte—kac 1:0 (1:0)
ZALAI KÖZLÖNY
1928 lunlui 12.
Terménytőzsde
Az Irányzat tartott, forgalom csen-
det.
ttaaav. 76 kg-oa 34 10-34-30, 71 k«-«t 84 40 -84 60, \'8 kt-o. 34 80— 84 95, 7f kg-ot 35 tÓ 35 25. 80 kg-ot 30*39—85-40, dunánlull 76 kg. 83-70-38 85, 71 kj-ot 8*95-84 !5, 78 kg-ot 34 30 -34-4S, ni kg-ea 84 60 —34 80 80 kg ot 84\'80 —34 93, rom 3000 -3025, takarm. ÉM 19 50-30 00 aOrárpa 3HX>—82-0\'", mk 31 70 3^00 \'aagari 30"S 30 50, 23-50-23 70.
Ttuáe áertia-|egyzóss
valuta*
Annii. 17 95-28 10 ■afash. 7985-60-15 CMik. IM3-I7 01 Mik. 16345-15405 S 00-10-07 570 15-072 15 Ifc n 65-2285 •D7S-Í31-7S 64 10-64 40 150-3 55 Lm - -Un 1015-30-35 Márta 1*640-1*7 10 kcML (0-50-60-85 hmwé is3 25-b3 « •vájd! 11025-11065 " *1k. BS-45-B4 05 96-30-05-80
UKV1ZAK
Anat 230 90-231 60 BaipM 1007-10 10 Barlbt 136 70-137 10 ■akarati 349-3 53 BrSatael ;9 90-80 15 Kofwnh.153\'55-153\'95 Otaio 153 35 153 75 27-03-: 8 01 30-12-3022 Navjotk 572 20-3 80 2748-22*58 16-05-1700 412-4 15 I&3 57-UUW 64 12-64 32 80*48-60 73 1W-27-1 0-57 05-20-95 70
Pírt.
Vanó Wlaa
ztrtefa Madrid
Sertés viaár
>050, Bah Ml aladatlanal vlatat IC00 daitb. EMraadS I 60—1*62, 156-160, ttaéatt kóaáp 146-1-52, kóaayfl 124—136, tlaórandl örta I■50-1-52, aiaodraadS I 3«-I-40. ta<ol •BléA 1-46-1-68, ualoaaa u()b» 1 68 -170, Mii 1-86-1 90, tabaaott bat 1 80-106 aaaloaaát Mayaal éKnk.
MlaartAa 190-2-—. Ai
Msalal tymáa ét UyUaéé Téltatai lénvéaytársasáf.
Zalai Károly.
ÍFBÓH1BDETÉSEK
további
Urdtéaaak (Hja 10 MÓte M flIUr, továbM taé dljt a flll. Vtaár- át f 10 tad^ M fillér, minden
Stardán éa ptn-
ttó dija • fl nbb tattból
bttk. Alltat
** *
10 uMa M flIUr, minden további |a • flll. Clouad i minden vattl-
álló taó kát tsóoak tzámlt-karatókaak 50*o engedmény, a blrdatéal dij *Mn llaataaM.
Kárja 196. telelon-uámmil Stem üveg éi porccilin Uiktét. 1416
altlutl ét tiaxtl-upkák tfruncalci Sugár ul 53. 2585
A leaalaU
itgénjnéfl, altiul
jSarfaá^Sagái-Kbxxa tamatot
Magyar-utca
I tamatot asztalt bor 88 tlll. arany-
rlallag 1 20 IU1. Sárián Jóllétnél
2888
Ab áaaaaa egyenruhául! cikkek legjobbak él legolcsóbbak Brunctlca Jóik In él, Sugár at 53. 2586
Talhrér alulit tanlUaia vállal, Időnkint kölyök ta kész vlulát elad, vádi literük te! rendez, fácánost beállít megálla-podáa aierinl fttvAa Balázs, Klllmán, u. p. Oelae. (Válaaabályeg nélkül nem lelelek.)
Taaaarl étktzéil burgonea olcsón kapható, vtazoafeladóknak U. Szereci, lelefou
33a
2885
---jarajavltéat él hangoláit legol-
caóbban vállal Neumann liangizeiéaz Király-utca 47. 2881
Egy szorgalmit munkia, ki esetleg a cententzatndely kéazltéaéhez li némileg ért azoooal felvétetik. Tomaslti és Kováci ce-mentáru cégnél Klrály-u. 31. 2876
Két-három szobát családi héxat vennék, t váiot belterületén. Un a kiadóban. 2856
Kétszobás takáa ai öiszes mellékhelyiségekkel kiadó Junlui 15 ére. Petöflu 44. száai. -2855
Barkilyaagáá felvétetik azonnali be-tápétael Harsai lodráiznál Jóttel főherceg "tanya. 2905
Bejárati dupla ajtó, felül rllágltáual olcsón tla44. T öltéire való lóid elhordható.
*a<át-at at/a._________ 2906
Caalidl ház aladó Józiet tölierceg-utca
»!■ Sz.___2908
Hastelaattfláátl felveizek Stern üveget Erssébet-tér 14. 29 4
Kiadó nagy ulcai egy izobát lakás KI nlzty-u.75.____;2913
Fiatal Jobb leány elmenne gyermek mellé, esetleg vidékre Is. Erzsébet-tér 18. Takács.___211\'.
Belterületen, izélci liapu, nagy udvaru hizban autégaréxa kiadó. Bővebbet
Lenk sütótéden.
-2910
Jégaaakrényt vennék kisebbet Jó ál-lapotban lévőt, Krammer Zoltán divatáru-háza. -2915
Lovak
eladása!
A kózeledő conkouts hippiquere a kővetkező lovrk eladók: Egy irlandl elsőrangú dijugró, mint hfilgyparipa Is teljesen belovagolva, lovát bá két pár négyéves teljesen behaj tott és gyors koesiló, tisztán ameiikti nevelés, t Körmendi ménesben igen jutányosán eladók. Közvetiiök oijaztatnak.
A lovak megtekinthetők a Körmendi ménesben KÖRMEND ™
FIGYELEM!
Tennlslabdálnk árai:
Sporting 1927. tucatja......P 20 —
Spaldlng fél lucal...... . 16-50
Dunlop tél . ...... . 17\'—
Schlazenger Slichles lucalja , 3V— Olimplc varrott . , 28\'—
Semperit . . , 33 —
Tennlscipök :
Fleet-Foot Wimbledon, amerikai nyersgummi talppal női nagyság I\' 11 —
férfinagyság I\' 12 — Tenlstltők nagy választékb.in 20 pengőtől felfelé, kaphatók
FISCHEL FÜLÖP FIAI nál
Nagykanizsa. u9
A gyOnyórd hegyvidéken lekvő szentendrei relormilus polgári likolal flu-latarnátuaba éa a külón épületben levő laáaylntarnótuaba, ugy ínyári
szünidőre, mint t Jövő tanévre a felvétel valláskulónibség nélkUI megkezdődött. Havi dl| 70 pengő. Egyéni nevelés, hyglé-nlkui elhelyezés, strandltlrdő. l\'rospek-tuit küld az Igazgatótág. a«
1928. Pk. 1076. sz.-hoz.
Árverési hirdetmény.
I)r. Kovács l.iszló nagykanizsai ügyvéd állal képv IJngcr Uilmmn Ultk és Tóth kérelmére éa lavára I* 0 P követelés és járulékai err|éig a nanykanlztal klr. Járás-blró ág l<-27. évi .886-1 sz. végzésével elrendel! kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől lefoglalt 1368 P re hecsértéku Ingóságokra a letenyet kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árve rés elrendeltetvén, annak az 1908 évi XLI. I. c. 20§-a alap|án lentirt, valamint zálogjogot szerzett mis frglaltatók |avára Is a végrchaltást szenvedő lakásán, Tőtszerda-hcly községben 74 sz. házszám alatt leendő megtartására határidőül 1928. évi Junius hó 21. napjának d. u. fél 3 órájr tüzelik kl, ainlkui a bíróilag IcIukUU bútorok, kerékpár, rézhingszerek, dobok, varrógép, tizedes mérleg, falaipakon álló ház, csikó, gazdasági épületek s euyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek késrpénzlizclés ellenében, esetleg beciáron alul is fogom adni. l.etenye, 1928. junius
Dr. Váró Pál kir. bír. végrehajtó
Özv. Schönfeld Antalné, gyermekei és az Összes rokonság nevében mélységes fajdalommal .udatják, hogy a szcrclett férj, a legjobb api és nagyapa
Schönfeld Antal
rövid, de kinos szenvedés ulán folyó hó 10-én délelőtt II órakor életének 80-ik évében elhunyt
Felejthetetlen drága szeretett halottunkat folyó hó 12-én délelőtt 10 órakor fogjuk a bahóli izr. temetőbe övéi Biellé örök nyugalomra helyezni.
Béke hamvaira I
Schönfeld Berta férjezett ClrOnbaum Zslgmondné Schönfeld Ida „ lllrsch Otzkirná
Schönfeld Zsófi „ Wllhelm Vllmosné gyermekei.
ClrOnbaum Zsigmond, lllrsch Oszkár, Wllhelm Vilmos vejei.
özv. Szánló Mlksiné menye.
Orflnhaum Béla, arflnbauai Ilonka, OrOnbaum Margit, Orünbaum F.lle, Hlrich László, tllrsch Magda és Wllhelm Katóka unokái.
NASH és PACKARD
autók kizárólagos zalamegyei képviseletét Átvettük
Mielőtt autót beszerezne, feltétlenül kérjen prospektust és díjtalan kocslbemutatást. «« Hat henger, hétszer csapágyazott főtengely, négy kerékfék, zajtalan motor, hosszú élettartam és olcsó üzemköltség.
Szántó Vilmos és Társai
Telefon 3-22. Nagykanizsa, DeAk-tér 2. Telefon 3-22.
MUJEGET
házhoz szállitunk, előfizetést bármely fűszer- és csemegekereskedés elfogad.
2»or
TRANSDANUBIA
EGYESÜLT GŐZMALMOK
Maycr Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gözmosó, vegytlsztltó, ruhafestő
Gyár: limtli-i. ». GyljtMr. hrimy-«■ 1
Vállal mindennemű ruhafestést, vegytisztitást, gözmosást mérsékelt áron. Elismerten elsőrendű munka. Hófehér, tftkörlényei gallérUazüUi. Pllssérozás. u? Oouvrérozás.
1R0DAÁTHELYEZÉSI
ACZÉL IGNÁC
pénzkö\'csön és Ingatlanforgalmi irodáját 17S3
Kazinczy-ut 2. szám
(Löbl SzUls mellé) helyezte ál. Bejárat a kapu alatt is.
k*l«li páWaud«u tiktiM oldalival aitmbcn levö
MEGHÍVÓI
Mík\'Q- vskx üzleti Qgyekb«ai utazások alkalniával
BUDAPESTEN
■ Is\'jrkflifmt\'ifhb ollhont nyuJIJ* a lf((rlAnjrft»fbh
feltételek mellett a Ktleti pih.....
mbtn ll
GRAND HOTEL
Park Nagyszálloda
Budapest, TŰI.. Baross-tér 10.
mart
IO°.o angadményt kap
mint aacti lap alAlliatAJa okai aioba-iralnkbol, lOOo angadményt kap
olctó illaiml árainkból. (KIlOoí bial koojka ) S pang6t magtakarlt
aulólaal kflltitr.l, mert Z7ak>( átiSbal tgj pari alatt a pályaudvarról
Nálunk otthon érzi magát I I I
ElsórcndQ kiszolgálás, silgoruan családi Jelleg.
Saját érdák*
eteo eiönyök folytán, bory okvetlen nálunk axáil-)oa meg. - Előzetes siobatnegreudeUi ajánlatos
4011
Jetm
Németországi főzelék és virág magvak Gazdasági vetőmagvak I Műtrágyák ■
ásványi szuperfoszfát, kállsó, chileisalétrom, més/nilrogén, kénsavas ammóniák, Siriut növénytápaó, atb. Madáreleség i
Szerneslenv
(kendermag, hámozott itb, lénymag, édea repce, kereltrépa, napraforgó, tökmag stb.) serneslengen (nagy és aprósieinü), zab, árpa, köles, buza, tengeridara, atb.
Gyümölcsfa és azftlft
védelmi szerek, oaévéaó szerek „Futor"
tzéniavaa lakarmányméaz
Kicsinyben és nagyban kaphatók:
OB8ZÁ0 IÓZSEF ■asksmkidésékaa
Nagykanizsa,
A bíróság melleit.
Erziébet-tér 10.
ízi Teleion: 130.

Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
•tfytartua, ím. junlus 13 szerda
Ara 16
POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fö-ut 5. azám. Keszthelyi IlókkUdóhlyiUI Kossuth La|os-u. 82.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ára : egy hóra I pengő 40 fillér
Égbekiáltó felületesség
Benes cseh külügyminiszter külügyi expozéját tárgyalja a prágai Kamara külügyi bizottsága. A vitában felszólalt Kiamarlz egykori cseh miniszterelnök és a cseh békedelegáció tagja. Beszédében elmondotta a cseh állam megalakulásának történelmi előzményeit, mint autentikus résztvevflje az akkori diplomáciai tárgyalásoknak. Ha nem volnánk már hosszu évek óta agyon borzasztva attól a feneketlen könnyelműségtől, amellyel a trianoni határt megállapító hatalmak Magyarországgál szemben eljártak, újra megborzadnánk Kramartz előadásai nyomán.
Eszerint a béketárgyalások alkalmával a csehek lemondottak Po-Isonyról és csak a Csallóközt kívánták. A cselt állam részére igen fontos volt, hogy hozzájusson a Duna egy szakaszához s ezáltal belekapcsolódhassák a világforgalomba. — ti nyilvánosan hangoztatott okon kívül volt még egy másik is, amelyet kevésbé hangoztattak, a Duna szakaszra nézve támasztott követelőzé-seik közepette: és pedig stratégiai. Ha meg nem kapják a Csallóközt, akkor a Duna felső, holt ága lelt volna a határ, mely déli támadás esetén kevésbé ellentálló akadály lett volna, mint a Duna fő medre. Az alkudozások és tárgyalások váratlan eredménye az lett, hogy a csehek megkoptak l\\>zsonyt Is, meg u Csallóközt Is.
Ennek története szintén nagyon érdekes és mélyen belevilágít az antanthatalmak gyilkos könnyelműségéin, amellyel az ős Magyarország területét széjjel lé|Hlesni engedték. A pozsonyi hidat akkor adták oda a cseheknek, amikor a szövetségesek elhatározták, hogy Nyugatmagyarországot Ausztriának adják. Tehát egykori szövetségesünknek és közjogi ikertestvérünknek az erkölcsi törvénnyel összeütköző igénylései adlak tápot és alkalmat Csallóköz elszaki-tására.
Már most nagyon jól tudjuk, hogy Nyugatmagyarország cgyrészc a soproni népszavazás által vissza-csatoltatott Magyarországkoz. Mi következnék ebből logikusan? mint az, hogy ennélfogva, mint akcesszorikus terület a Csallóköz visszaadásával kezdődjék meg a MUter and-féle kísérőlevélben megígért határ javítási akció
Mellette szól az a körülmény is, hogy amint éppen Kramartz kifejtette, a csehek bizonyos aggodalommal és idegenkedéssel fogadták a Csallóköz szín-magyarságát, melynek százezrei jelentékenyen növelik a Csehországba koblezett véreink számát.
Ez volna a logikus és a természetes. Azonban a cseheknek evés közben ugy megjött az étvágyuk, hogy most már hallani sem akarnak a
Csallóköz önkéntes visszaengedésé-ről. Inkább vállalják áz államukhoz csatolt magyarság megbővülését. Bár szomorúan esik látnunk az elcsatolt
magyarság kétségbeesett küzdelmeit, meg vagyunk győződve róla, hogy ezek az adatok is az európai közvélemény szine elé kerülni fognak
valamikor s ezzel is egy érvünk több lesz arra, hogy a régi Magyarország régi alakjában vlsszaállltlassék.
liobile és társai borzalmas helyzetben vannak
Éh
és fagyhalál veszedelme fenyegeti őket — Nobile lőfegyvereket, élelmiszert és takarókat kórt rádió utján
t.undun, junius 12
Hir érkezett Kingsbayból, hogy nemcsak a léghajón maradt 7 ember, hanem Nobile és nyolc kisérője li kétségbeejtő helyzetben van. Éh- és fjgyóalál veszedelme fenyegeti ókét
A .Broganza\' Ingalább 150 angol mérföldnyi távolságra van tőlük és a jégzajlás miatt nem
érheti el őket. Róma, |unius 12. l.arsen kapitány éa ülovannlnl sorhajóhadnagy expedíciója, a Hobbi három alpeii vadászával éa két emberével együtt
elérte az anyahajót, a mindkét gép a Hobbin van.
A Hobbi kelet felé balad éa meg lehetősen szabad ut|a van. A hajón tájékoztatókat visznek és szánvontató kutyák is vannak. Amint lehetséges letz
lepülögépről fogták kutatni oz Itália három emberéből álló csoportját, amely állítólag a Nord Cape felé hilad. Ha lehetséges elrepülnek afelett a hely felett is, ahol állítólag Nobile tábornok csoportja tartózkodik.
Róma, junius 12. Nobilet értesítették arról a lehetőségről, bogy a Hobbival felkeresik csoportját.
Nobile rádión lőfegyvereket, kályhát, élelmet és takarókat kért
Az őket felderítő repülőgépen uj bater iákat is küldenek a rádió készülékéhez, miután a mostani hamaro un kimerül. Nobile csoportjának vau sátra is
Arról a csoportról, amely a léghajón maradi, még nincs hir.
Meg kell várni a repülőgépek meg érkezését, amelyeken ma|d nagyobb területrn felderítő utakat tehetnek.
Az S. 55. nehéz ut után ma megérkezni Lautanneba és ma folytatja útját HoUandla felé. Igen kritikus az Italla helyzete
Oslo, Junlus 12. (Éjszakai rddiójelentés) A arakét tök egyetértenek abban, hogy az liália helyzete Igen kriiikus Nagy jégárimlás van a Spitz-bergák felöl, melynek Iránya állandóan változik. Nem valószínű, bogy Nobileék külső segitség nélkül szá-rázföldet érnének. A lapok hangsúlyozzák, bogy Norvégia mindent megtesz, ciak az a baj, hogy a kol-fOlct 1 repülőgépek lassan érnek el Norvégiába. Az ldó|árás ia megváltozott a sarkvidéken és erős északi azét fuj a Spitzbergák felől.
Vass miniszter: Ha szegény is az öregségblztositási törvényjavaslat, de magyar — és magyar szeretet van benne
A népjóléti miniszter hatalmas beszéde a Ház mai Dlésén — „Ha a nutgyar szociáldemokrácia nem tagadja meg a Marxizmust, ne vegyék rossznéven, ha az ország veszedelmének tekintik."
A főldmivelésügyi minisztériumban már készül a mezőgazdasági biztosítási javaslat
Budapest, juniui 12
A Ház mai ülés/n az öregség és rokkantság biztosításáról szóló |a vaslat első szónoka
Hoffer Sindor, aki hosszasan fej tegefte a biztosítási gondolat kialakulását.
Fábián Béla nem áll a javaslat pártolói közé.
Csllléry András beszédében a tüdőgümőkór pusztításaival foglalkozott. Statisztikai adatokkal mutatta ki, bogy
Csonkamneyarorszdqon 1921-ben 28, 1922-ben 31 száma volt a tuberkulózis halálozási száma 10 ezer lakosra számítva.
Ismertette a tüdőgümőkór és a nemi betegségek leküzdésére szolgáló módozatokat. Helytelenítette a javaslatnak azt a részéi, amely öngyilkosság esetére kizárja az özvegyeket és árvákat a segélyezésből.
Az általáooc vila berekeizléte után Vass józsef népjóléti miniszter vála-szo!t a felszólalásokra, elsősotban a vita során felvetett elvi kérdétekre. Hosszasan fejtegette, bogy a szo ciálpolitika milyen tényezőknek az eredménye.
Az ember élete és értéke nagy fejlődésen ment át, amíg eljutott a huszadik századba, amikor már egészséget, jogos tö rekvéselt törvények védik és Igye ■
keinek érvényre juttatni. Azzal az állítással, hogy a szociálpolitika nem egyéb, mint a gyáva polgárság önblzlosilása, nem kiván foglalkozni.
Objektív igazsággal meg kell állapítani, hogy a kapitaiisztikus termelés vezetői a bér és a munkásjóléti politikában igen sok megértéit tanúsítanak és tudunk kapitalistákról, akik a munkásblzlositó intézményé-nyénél mégnagyobb horderejű intéz-
ményeket is teremtettek minden kényszer nélkül.
Az igiz, hogy a polgárság gyáva egv forradalmi megmozdulás esetén.
E gyávaságnak azonban mindnyájan részesei voltunk 1918/ 19-ben, amikor egy maroknyi ember rá tudott ülni egy egész ország nyakára.
De figyelmezteti szeretné e gondolat viselőit és külöuösen a szociáldemokratákat, hogy
ma már mindenki polgárság,
aki egy államban él, a birtokostól a proletárságig.
Oál Jenő félremagyarázta és nem érlelte meg XIII. Leo pápa Rerum Novarum kezdetű enciklopédiájának hatalmas szociális gondolatalt,
amelyből a keresztény szocializmus kifejlődött.
A Rerum Novarum megjelöli a csa-
lád és a társadalom helyzetét, vala-
mint egymáshoz való viszonyukat és
CAl.At KOILOKY
rámutat annak kötelességeire. Elit-meréisel emlékezett meg arról, hogy a szociáldemokrata szakszervezeti mozgalom óriási munkát végzett és nem kételkedik benne, hogy becsületesen akart megbirkózni a maga roppant feladatával. Azonban sohasem érik el céljukat, mert
az a ruha, amelyet a társadalomra akarnak szabni, nem az egész társadalom hanem csak egy részére van szabva. A szociáldemokrácia az államok legtöbbjében egyre inkább szembe Igyekszik helyezkedni a maix\'nnusl elmélet vérségi l< srármezot\'jíval, a bolstvlzmussal
Tragikuma a szociáldemokráciának, hogy bár felismerte az elóile Itvf) áthághatatlan nehéztégeket, valamint az), hogy az emberi haladásnak igen értékes mód|a a békés fejlődés u<|s éi éppen ezért szakítania kell a marxizmus! osztályharc elméletével, —
még sem tud ettől elszakadni, mert régi alapvető doclrlnalreit kellene elszakítania.
Ili a magyar szociáldemokrácia valóban eltávolodott a marxizmust alapról, akkor
miért nem tudja megtalálni a nemzeti munkában való Összefogás lehetőségét? Ha azonban nem tagadták meg a mstxizmust, akkor pedig
ne vegyék rossznéven a polgárságtól, hogy a szociáldemokráciát az ország veszedelmének tekintik. Nem lehet látszani szavakkal I
Álljon kl a szociáldemokrácia nyíltan és mondta meg micsoda ? I (Hosszantartó taps és éljenzés a kormányt\'ámogató pártokon)
Odl Jenő valósággal bántó vádbeszédet mondott a népjóléti minisztérium ellen.
Vűjs miniszter részletesen válaszol Pabiánnsk és hangoztatja, hogy
a mezőgazdasági biztosítás Ogyét ls szivén viseli a kormány
és már készdl a lóldmivelésUgyl minisztériumban a jdvas\'at.
Kijelentheti a kormá-ty mvébeii, hogy az Öregségi és rokkantsági biztosítás törvényének életbe lépie-teténétől egy éven belül a mezö^a:-dasági munkások köioeiö biztosításáról szóló törvényjavaslat is a Ház elé kerül.
Végül köszönetet mondolt még az ellenzéki besz\'dekérl is, melyek magas színvonalú vitát eredményez tek. Majd meleg köszönetet mondott kiváló munkatársainak, akik vele dolgoztak a javai I ston.
Kilencvenkilenc s ázalék a dicsé-retbő\' és elismerésből — mondotta — Dréher Imre államtitkárt és Kovrlg Bíla egyetemi tanárt illetik , meg eső az egy százalékról lemond. |
Azzal fejezte be a miniszter nagyszabású beszédét, hogy
ha szegényes is a Javaslat, de magyar és magyar szeretet van benne és ezt a magyar szeretetet, magyar jóságot kodifikálta ez a törvény ! (N«gy éljeozés és tapj)
Ezután a Ház általánc sságban elfogadta a törvényjavaslatot, majd áttérlek a részletes tárgyalására.
Holnip délelőtt folytatják a javaslat részletes tárgyalásai.
Az inlerpelláclós könyv felolvasása
ut In az ülés 6 óta után ért véget.
Az igazságögymlnisztérinm kiküldöttei a Sárdy-ügyben Nagykanizsára érkeztek
Szigorúan zárt ajtók mögött folyik a vlz8gálat a kir. Járásbíróságon Sárdy szuronyos fogházőr felügyelete me|!ett dolgozza fel az aktákat
Nagykanizsa, junlus 12
Jelentettük, hogy a törvényszék elnöke Sárdy Ofza kir. |árásbiró-sági irodaföÜ8zt ismeretes esetéről azonnal jelentést tett az igazságügy-miniszternek. És miközben folyt a házi vizsgálat — mindennap várták a minisztérium kiküldötteinek megérkezését, hogy azok Is lefolytassák a vizsgálatot és megállapítsák,
mit követett el Sárdy Qiza,
a mulatós kedvéről közismert bírósági tisztviselő — hogy a bivalalos aktákat és lajstromokat meg akarta semmisíteni.
Sárdy Qéza idöközben megtette részletes vallamásá\', melyet jegyzőkönyvbe foglallak és álfd ák a törvényszék elnökének.
Sárdy O\'zát a törvénys:ék vizsgálóbíró]!, dr. Almássy flyula is többször kihallgalla, majd a házi-vizsgálat során számtalan estiben kellelt felvilágosítást adnia a felülvizsgálatot ízitnélyesen végző törvényszéki elnöknek, a könyvek egyes tételeiről.
Sátdy Qéza magános rabságába — mert tudvalevően a kir. ügyész-sépi fogház I emeletének magán-zárkájába helyezték el a vizsgálati fogság ideje alatt, ahonnan csak a többi foglyokkal rövid tartamú sétára vezetik — tegnap némi élénk-
séget hozott a/, hogy megérkeztek az igazságügyminisztérium már napok óla várt kiküldöttei: Lykár János miniszteri főszámvevőség! tanácsos és Balogh I. ellenőr, akik most teljesen llszla képet fognak deríteni az egész Sárdy-ügyre.
A törvényszéki e\'nök a két miniszteri kiküldöttnek azonnal rendelkezésre boc»á\'otta dr. Benczlk Ferenc kir. járásbiró hivatali helyiségé\', (miután a „7-es" számú szoba bezárva, let|esen abban az állapotban leledzik, mint amikor a gyujto-gatásí kísérlet megtörtént) ahol most zárt ajtó mögött folyik a szigorú fe ülvizsgálat, miközben Sárdy Qéza smronyos fogházőr felügyelete alatt bizonyos ak\'ákat dolgoz fel és könyvelést végez, hogy tel|tsen pnntos képit lehessen nyerni afelől, befolytak e az összes büntetéspénzek és be lettek e azok szolgáltatva ugy, ahogy ezt a szabályzat előlr|a.
Az egész S rdy-ügynek siámos érdekes momentuma van, amelyre azonban csak a most folyó vizsgálat befejezése ulán fogunk kimeri-ri\'öen visszatérni.
Egyébként dr. Félix Anlal a pécsi kir. Ítélőtábla elnöke titkárával ma N gykanizsára érkezik és megkezdi a törvényszék nyári szünete e ölt szokásos hivatali vizsgálat megej-tését.
Snlyos kimenetein szekérkarambol az iháros-berényi országúton
A kocsis a szekér alá került, Nagykanizsa, junlui 12 Súlyos kimenetelű szekérkarambol történt vasárnap délután Ihdiosbe-tény községtől nem mesize az or szágulon, ahol ezidén már három huonló szere-c éüensíg történt.
Vasárnap ebédután Beke József uradalmi kocsis kétlovas szekerével Kanizsa irányiból hiladt Itiárosbe-rény felé. Lassan po oszkáltak a lovak, mikor Itiáros felöl vad irambr, nagy zajjal rotoget! elő egy motorkerékpár. A lovak megijedlek, ma|d elragadták a szekerei, melyről B:ke kocsis lezuhant a lovak közé. Oly szerencsétlen volt az esés,
mely keresztül ment rajta
hogy a szekér Beké derekán kérésziül ment és eszméletét vesz ve, véres Irgokkal maradt az ut porában.
A karambolt előidéró motorbiciklisek nem álltak meg, noha látták, hogy szerencsétlenség történt, hanem Nagykanizsa felé tovább száguldót tak. B-két a nern messze levő faluból |0U emberek részesítették első segélyben, majd beszállították a Va nizsai kóthazba.
Á\'lap )ta igeit súlyos, ugy, hogy a rendőrségen kivül ma délelőtt dr. Almássy Gyula vizsgálóbíró is kihallgatta. A rendőrség most keresi a karambolt okozó mo\'orbiclklis\'ket.
Ismét munkában a zalai határvidék titokzatos fosztogató bandája
A csendőrség a legszélesebb apparátussal mindent megtett kézrekerltésükre
l enti, junlus 12
Számtalan esetben adtunk már hirt arról a titokzatos fosztogató bandáról, mely a zalai halárszéli
menekül.
Róv.d szünet után a li\'okzalos bacdt most ismét hallatott magáról. Zalaszombatfa kö-ségben Gerencsér
I J - wniriixf
lakosságot állandóan izgalomban I József tar.itó lakását fosztották ki
tartoHa és teméntelen kárt okozo l garáidálkodásával a szegény falusi lakosságnak és amelyet l.iába nyomoz a maRyar csendőrség, csak nem siketül rajtaütni, mert minden rabló-ulja ulán a megszállott terll\'clre át-
miközben C nctn volt ol hon és oly alapos munkát végeztek, hogy mindenféle ruhái és ágyuemüt, az éléskamrából nagy mennyiségű élelmiszer\', lisztéi, zsírt, szalonnál, cukrot, slb. elvillek, ugy, hogy a siegény
1928 junlus 13
lanltól úgyszólván koldusbotra ju\'-talták.
Zilaszombalfáról ugyanezen éjszakán álrándultak a fosztogatók Lendva-kecskésre, ahol betörtek Tóth Ferenc gazda portájára éa éléskamráját fosztották kl, jelentékeny anysgl kárt okozva a gazdának. További látogatásukban azonbau ugylátszik megakadályozta a virradó reggel.
A csendőrség most valóságos ha|ló-vadászatot Indított a titokzatos, Időről-időre felbukkanó merész tolvajbanda kézrekerllésére,
A balatoni gyermek-nyaraltatás előtt
Legkésőbb junlus 20 lg lehet még jelentkezni
Nagykanizsa, junlus 12
Azon szülők, akiknek megadatott, hogy a kormányzó neje, Horthy Mik-lósné fővédnöksége alatt álló és Molnár László pápai prelátus vezetésében levő balatonkereszturi gyermeknyaraltatási ottbont és üdülőtelepet megtekinthesse, bizonyára |ól etö érzéssel gondo\'nak vissza arra a meghitt épületre, ahol a mult nyáron a peai gyermekek melleit számos nagykanizsai gyermek is nyaralt és élvezte az Isteni Balaton minden áldását, testet üdítő, felfrissítő, jsvitó hifását, a budai Mária kongregáció néhány hölgyének gondos és lelkiismeretes felügyelete alatt.
A jó szülők, akiknek gyermekei ott üdültek, nyugodtak lehettek, hogy szivük kincsei oly kezekben vannak, ahol nem kell aggódniuk miattuk, mert Molnár prelálui, a melegszívű gyermekb«rá\' figyelme és gondossága minden egyesre kiterjedt és sz otthonban a test üdülése mellett nem feledkeznek treg a lelkiekről sem.
Igy érthrtő, ha minden szfllő a legnagyobb elragadtatás hangján nyiladozott a Molnár-féle balatonkereszturi gyermeknyaraltató teleptől.
A nagykanizsai Keresztény Jótékony Nőegylei, miként az előző évben, ugy az Idén is érintkezésbe lépett Molnár László pápil prelálui-sal, hogy megfelelő számú nagykanizsai gyermeket tudjon elhelyezni a balatunkcreszturi gyermeknyaraltatóban.
Tekintetlel, hogy a nyaraltatás ju-lius első nap|%lban veszi kezdetét, a gyermekeiket Balatonkereszturon nya-raliaini óhajtó szülők már most jelentkezzenek Farkas Vilma NJegyleti titkárnőnél, mert junlus 20-án végleg lezárják a jelentkezéseket.
Farkas Vilma titkárnő (Bazárudvar) mindenről készséggel szolgál felvilágosításul.
IRODAÁTHELYEZÉS!
ACZÉL IGNÁC
pénzko\'csön és Ingitlanloigalmi Irodáját nn
Kazinczy-ut 2. szám
(I Obi SzUts mellé) helyezte át.
Bejárat a kapu alatt is.
19S>8. fonta\' 13\'
ZALAI KÖZLÖNY
A közönség kedvenc színészei lépnek fel a vasárnapi jnniállson
Óriási érdeklődés a junh\'s 17 lkl katolikus Jur\'íls iránt
Nagykanizsa, junius 12 A vasárnapi juniális nagyszabásu-sága csak most bontakozik ki a maga teljességében, amikor a rendezőbl-zoltság végleg lixirozta programját. A páratlan műsor gazdag számaiból ma csak egyet árulunk el: a délután folyamán a Polgári Egyletben a legpompásabb magán|elenetekben, duettekben, énekszámokban és kacagtató előadásokban a Fodor társulat elsőrangú művészei, a kanizsai közönség kedvencei fognak fellépni és csillogó szinmOvészetükkel oly szórakozást nyújtani, amiért már magában véve is érdemes a juniálison részt venni. Kóbor Irén, Erényi Bíske, l.adomerszky Margit és a többi hölgyek, mig a férfitr.flvészek köztit Danis Jenő, Sólyom Uyözö, Bihari, Kormos síb. stb. neves nevek mindegyike egy egy márka.
A rendezőség oly sokoldalú és oly igazi kedélyes szórakozásról gondoskodott, bogy mindenki pompásan fogja magát érezni a vasárnapi katolikus juniálison, ahol vallásfelekezetre ét otztálykQlönbtégre vaió tekintet nélkül magyaros teitvéri szeretettel mindenkit szívesen látnak.
bizalom dolga.
Hálók, ebédlők, urlszobák a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelben állandóan raktáron.
Kedvező fizetési feltételek.
Székely Vilmos
butortelepe lagykanliu, Kailaczy-utca 4. iz.
Eltörendő saját kárpitosműbeW
IMjárás
A nagytantnal «.teorologUI meg-M gyeid jelentések : Kedden a Mmtrtík tol Heggel 7 órakor + 1X-7, délután 2 órakor +21 2, aate 9 órakor +16
ftlhóui: Reggel és dólben kíasí\' tiszta, este ti&ita égboltozat.
StéUrány• Reggel Délnyugat, délben és este Északkeleti szél.
A Meteorológiai Intéiet |elenté«« arénát egyelőre még változékony, később izársz és melegebb idö várható.
Csak kevesen kerülnek kegyelmi eljárás alá a nagykanizsai kir. ügyészség területén
A nehéz bűnözőknél a büntetés hátralevő részének elengedését javasolta az ügyészség — A törvényszék legközelebb megkezdi a kegyelmi tárgyaiásol\' lefolytatását
Nagykanizsa, junlus 10 Magyarország kormányzójának kegyelmi elhatározásáról szóló rendelet junius 1 vei hatályát vesztette. Május 31-ig kellett a/, amnesztiát alkalmazni.
A m. kir. igazságügyniinisztérium utasítása alapján, minden egyes tábla területéhez tartozó főügyészség tartozik kimutatást készíteni a körzeten belül levő bíróságok által adott amnesztiáról.
Nagykanizsán a helyzet az, hogy még decemberi amnesztia nem nyerhetett teljes elintézést Ugyanis a decemberi amnesztia szerint Nóvák Kálmán (fi évi fegyházra lett Ítélve) bűntettesnek a hátralevő I hó és 5 nap, Szatopck Annának (5 évi fegyházát tölti Mária Nosztrán) a hátralevő I év, II hónap én I nap, Németh Józsefnek (3 évi fegyházra ítélve) a hátralevő 1 év, 3 hó és fi nap lelt kegyelem utján elengedve. Mig a súlyos fegyházasok közül a következők lellek kegye lemre felterjesztve: 1. fíoila Vilmos, aki emberölésért 12 évi fegyházat kapott és még csak három éve van hátra, mert a többit kitöltölte. 2. Ágoston József, akit emberölésért 12 és fél évi fegyházra ítéltek és 3 és fél évi fegyháza van még kitöltésre 3. Horváth József, akit lopásért 7 esztendei fegyházra ítéltek, amiből 2 évet és 4 hónapot kitöltött, 4\' Özv. Husz Ferencné akit emberölésért 15 évi fegyházzal sújtottak és akinek még 6 év és 2 hónapot kellene le töltenie, 5. Keszl Kupi József, aki ugyancsak emberölésért 15 évet ka pott és még 8 évet kell letöltenie, (>. özv. Nagy (iyörgyné, akit gyil kosságért 15 évi fegyházzal sújtottak, amiből még 8 év és 25 nap van hátra.
A kir. ügyés/.ég ezeknél a még hátralevő büntetéseknek kegyelemben való elengedését javasolta az igazságügyminiszternek, aki el is rendelt a kegyelme eljárást, amit a törvényszék legközelebb le is fog folytatni. Miután ezek az ügyek számos retortákon mennek keresztül, a végleges elintézés hosszabb időt vesz igénybe.
Aiqj a márciusi amnesztiát illeti — abban az ügyészség területén a következők részesüllek: *
I. Péntek Ferencnek, akit izgatás
miatt államfogházra és pénzbüntetésre ítéltek — a fogházbüntetést elengedték. 2. Marton Jenő ellen, aki a választójog ellen követett el vétséget és ReinhoJ/er János ellen, aki izgatást követett el megszüntették az eljárást.
NAPI
NAPIREND
Juniiaa 13, szerda
Kórnál katolikus: l>ád »z. Ant. Hrot. Tóbiás. Izraelita: Sivan hó 25.
Nap kel reggel 4 Ara 02 perckor, nyugszik délután 19 óta 57 perckor.
Legújabbnyári nyakkendő különlegességek nagy választékban
kaphatók
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL Csengery ut 2.
Filmfelvétel a keszthelyi akadémiáról
Keszthely, junlus 12
A kormány hazánknak a külfölddel vnló bővebb megismerletése céljából Hungária elmen nagyszabású filmet készíttet. A film be fogja mutatni M \'gyarnrsiágnt azáitélp vonatkozásba í. A Keszthelyi Oazdaságl Akadémia és annak sportélete Is szerepelni t.ig a filmen. Felvételek készűluek az akadémiai épületről, gazdaságról, kertészeiről, a világhírű gyűjteményekről, stb, de szerepelni fog a filmen az ifjúság élete elsö-soiban iport szempontból. A Ilim elkészítését a kormány a külügyminisztériumra buta. A felvételeknél a kormány megbizdttatként dr. Gerevlch Zoltán min. o. t. és dr. Walter Ernő min. s. titkár lesznek jelen, kívülük dr. Taublnger Zoltán, a Magyar Film Iroda igaigalója és a szükséges mützaki személyzet (operator, tényképész stb ) is a helyszínre érkeznek. Mivel a filmet még a nyár folyamán el akarják készíteni s mivel az akaJémiai ifjúság nemsokára szétszéled, a keszthelyi filmet hihetőleg hamarosan el fogják készíteni.
— Felkérem azon nőt, aki 1026. december hó 31 éu a Szombathelyről Nagykanizsára jövő estéli vonat-bin a Ferenc nevű 3 hetet kit fiamat átvette, a legrövidebb időn belül a nagykanizsai rendőrkapitánysághoz |elenise be.
c= Schwarcz Dezső harisnyál a legjobbak.
= Bútort díjmentesen szállítunk bármilyen vasúti állomásra, garantált e sőrangu kivitelben. Négytől tizenhat hónapig terjedó fizetési kedvezményt nyujtunk. Sok milliót lakarit igy meg. üyözödjön meg személyesen, Kopsteln bútoráruházai Szombathely, Köszegi-ulca 5. (üzlet az udvarban) és Sopron.
— A klr. ügyészségi elnök bl-vatalvlz-gálata Letenyén. Szabó Lsjos dr. kir. ügyészségi eiuök Letenyén felülvizsgálta a járásbíróság adminiazttaiiv ügyeit ét a fogházat.
— érettségi vizsgálatok a felsőkereskedelmi Iskolában. A felsőkereskedelmi Iskolában a szóbeli érettségi vizsgalatokat dr. Klein Károly miniszteri biztos elnöklete alatt tartották meg. A vizsgálatra jelent-kezeit 26 tanuló közül jelesen érett Dénes Imre és Pauk László, jól éretlek Hamburger László, Hercz/eld György, Brelner Pál, Nagy Sándor, Rómei Andor, Rórnrr Sándor, Székely Sándor és Welsz Miklós, megfelelt 12. N.m feleli meg és szeptemberben egy egy tárgy bil teendő javité-vlzsgálalra liánnal, az érettségi vizsgálat megismétlésére pedig egy tanulót utasítottak.
— A megyei helyettes árvaszéki e nök\'a nagykanizsai járásban. Ellman Ojöo dr. zalamegyei helyettes árvaszéki elnök dr. Bottka Andor |árási főszolgabíró társaságában tegnap Szepetneken járt. FJül-vizsgálta a gyámügyek ét közigaz-galát menetét A tapasztallak felett legteljesebb elismerését fejezte ki a község |egyzö|ének.
— Vizsgálatok a Zeneiskolában. A nagykanizsai városi zene-Iskolában az évvégl viisgálatok junlus 19-én kezdődnek és 27-ig tsr-tanak. Junius vége felé ai iskola növendékei még egy nagyszabású hangversenyt adnak, melyre még bővebben visszatérünk.
= Eljegyzés. Orenó Mária járásbíróság! tisztviselőnő és Polgár Pe-renc kir. törvényszéki irodaföllszt legyetek.
— Megkezdődött a fürdőszezon a Principálisban. A nyári forróság bin már tokszázan keresték lel Nagykanizsa „ősi" fürdőhelyét a Principálist, ahol elsősorban a hatalmas gyeimeksereg féktelen őrömmel töltötte el a délutánt. De nemcsak gyermekek, hanem felnőttek it vígan lubickolnak a kis patakban, miután a strandfürdő épitése ezldénre is még bizonytalan.
Nyári olcsóságokat
siessen vásárolni, mig a készlet tart
Singéi* József és Társa
cégnél.
«
ZALAI KOlLOmr
1838 junius 13.
— Sétahangverseny és matiné lisz vosarntp UCIelőlt II —12 ig a Városi Stinház előtti parkban az özvegyek és árvák O\'szágos Erzsébet 0 tbon Egyesülete javára. A katonazenekar és a színtársulat jeles erői ne* közreműködése mü-élvezetet igér és igy bizonyos, hogy nagyszámú kOzönség fogja a 20 filléres hek\'pö dHj.il leróni adó|át n háborúban özvegyen és árván ma^doltak |*vJ<a
— Oyógyszerészek kongresz-sznsa Keszthelyen. Ke;zihely vá ros é« a gyógyrzeréazek vas-zalai kerWete megoivta a M igyarországi Gyógyszerészek Egyesületét, hogv ai Wén türiaa évi közgyűléséi Keszthelyen. A gyógyszerészek ennek megfelelve tisztújító rendes közgyűlésüket juniua 16—18 fn Keozth-.lyen tartják mrg. A kongr.sszua napjait a vendéglátó Keszthely kellemessé akarja tenni a gyég merészek Siá-mára, amennyiben számukra szórakozásokról, kirándulásokról bőségesen gondoskodik. Az eg»ik kongresszusi nap estéjén a város 1B1-latonon .ve e.icet estet" rendez vendégei tiszteletére. A gyógyszerészeknek az a kongresszusa részletein foglalkozik a migyar gyógyszerészet szakmabeli gazdsságl és kulturális kérdéseivel. A kirándulások során ped g Keszthelyt és az egész Balaton környékét megismerik a résztvevők.
= Üvegezés, kJttelée, képkeretezés igen olcsón fhimnái, Kiraly-u. 10.
— Köszönetnyilvánítás. A K -retzléoy Jótékony Nőegylet ezuon tolmárso j i bálás köszönetét abból az alkalomból, hogy a Zitavárme gyei Gazdasági Bank Sommer Ignác elhunytával koszorú megváltás ciraén 50 pengőt adományozott
— Fejbe verte botjával a kávéházi feUrónót. Keszthelyi ludósitónk jelenti: VWfj L j>s plocér boros állapotban beiért a K\'zpanii kávé házba és bort rendeli. Mivel nem adtak neki, megharagudott és a fel-Írónőt boljwal fejbevágta. Aiután boszuságábsn a Kisfaludy utc* ablakait kezdte beverni, smig a rendőrök meg nem fékezték és bűvösre nem tették a düoOngő pincért. A fogdá ban azoaban csakhamar elhagyta az slkobol mámora.
— Szabók, varrónők, háztartások, cipéazek a világhírű PFAFF varrógépeket használják, mert működésük csendes, varrásuk szép és tartós. Husz havi részletfizetésre is kaphatók Brandl Sándor és Fia cégnél, Deák-tér 2, a felsötempomnál.
— Zarándoklat Márlacellbe. A szombathelyi .Credo" Férhegyesület\' ju ius 6—9-ig zarándoklatot szervez Máriacdibe. Picsáról is sokan csatlakoznak a loiándoklahjz Bacza Dezsó káplán vetélésével. Útiköltség oda-vissza 21 pengő.
— Borotvával átvágta a nyakát. Letenyéről jelénlik: Szakád J1-nos letenyel lakot Öngyilkossági s/ándéibót borotvával átvágta nyakát. Sérülései aulyotak, de nem álet-j veszélyesek. — Tettének okát nem akarta megmondani.
— Anyakönyvi hírek. Az elmtilt héleu Nagykanizsán 18 gyermek született, ezek közül 2 leány, 16 fiúgyermek. Tota Tamás cipész segédnek fia, Pető István kefegyári uta-i ónak fia, Perkó László vasúti rsktár-munkáanak fi?, Horváth József föld-müveioek leánya, Masznyák László nap\'zámoenBk fia, Dobos István ács-s-gédnek halvaszületett fia, Kuczogi István vasúti rakiármunkásuak fia, Grünlcld Jeuő kereskedőnek leánya, Pogaiaii Sándor géplakatos-mcster-uek fia, S*tépudvary László áll. el. isk. tanítónak fia, Takács Jenő téglagyárt égető-mesternek fia, Cseni Józsit uradalmi Igáskocslsnak fia, Mázsa Péter kávégyári munkásnak fia, Vidczc János honvéd rzakasz-vezetőnek fia, Bódog György vasúti s. mozdonyvezetőnek fii, Bjjtár István pincérnek fia. Háransagon kivül szüléiéit 2 l\'u. — Házasságot kötött 6 pár: Buksz Lajos borbély és fodrász-segéd Kovács Erzsébettel, Hal-ezer Zsigmond gőzmalom tulajdonos (Somogysámsourói) Havasi Ilonával, Horváth Imre cipész-mester Sípos Rozáliával, Gregor István vasúti pályamunkás (Gelseszlgelröl) Nadrei Ilonával, Neuvinh József körjegyző (Inkéröl) Mosbammer Erzsébettel, Ha|du János földműves (Kisfakos-pusztárói) Mlhalecz Rozáliával. — Halálozás 20 volt: Bergbofer Gyula nyomdász-segéd r. k. 36 é/et, Németh Györgyné Punger Ilona r. k. 51 évei, Szemlics Károly r. k. 3 hónapos, özv. Varga Pálné Éry Rozália r. k. 73 éves, Pcszleg Mária (S<enllászlórói) r. k 14 é«s, Szebó Imre napszamos r. k. 55 éves, Ko-meiszka Tamás ny. vasúti segéd-liiz: r. k. 83 éves, Nagy Jánosné Burcsi Anna r. k. 27 évet, Kálovlcs Sándor r. k. 5 hóntpos, özv. Migot Jónefaé R piszky Máiia r. k. 84 évei, özv. Sarkady Tiluszné Tuti Mária rel. 69 éves, Neumann Ilona női szabó izr. 17 évet, Horváth József városi szegény r. k. 86 éves, Cterli János r. k. 10 napos, Masznyák Lajos r. k. 8 nipos, Marton Jánot közkórházi trodaszolga r. k. 39 évet, Varga György nyug. posta ét táv. altiszt r. k. 59 évei, Nagy Józselné Aractik Katalin (Gyékényesről) r. k. 48 évet, Szépudvary László r. k. 1 napos, Martja Istvánná Zíuppanics Mária r. k. 24 éves. A halálozás tehát szokatlanul erös volt az elmúlt béien.
— Épül a pacsai hld. Mcgirluk, bogy mily veszedelmes a pacsai uűk „negyhidu, ahol három felöl egy betorkolt* a forgalmas útvonal. Az állsmépitészeii hivatal belátva a tarthatatlan állapotot, máris megkezdte "a ktbövitést. Ugyancsak a község előijárí sága is mindent elkövet, hogy a Főutcán húzódó vlzmoata mély árkok bdyéfe belongyüraket halyez-! zenek.
^ Tennlszütök 16 P-ért, dupla huio.ással 23 P-ért. Versenyzőkben nagy választék. O.ők tiurozását legolcsóbban vállalom. — Tenniszclpők Cbrom és gummitetppal Szabó Antal sportüzletében.
— Harminchárom százalékos utazási kedvezmény a keszthelyi gyógyszerész kongresszusa. — A DSA Vasúttársaság igazgatósága a Magyarországi Gyógyszerész Egyesületnek Keszthelyen 1928. évi junius hó 16-18-ig tartandó sOzgyülésal-kalmabót valamennyi állomásáról Balatonszentgyörgyre junius hó 18-iki kezdettel és junius bo 21-ikl befejezéssel 33 százalékos utazási kedvezményt ad.
— Gyermekgyilkos anya. Bánok szentgyör^yröl jcieutih: Ternovdcz Regina Kerettye kOztégbeli lakos még a mull hóntptau egy gyermeknek adott életet, amelyet azután rö videsen megfojtott. A dolog azonban csakhamar kiderült és a csendőrök gyermekgyilkosság gyanúja miatt letartóztatták és fír |es nővérével együtt átadták a kanizsai kir. ügyészségnek. Dr. Almdssy Gyula vizsgálóbíró a két gyanúsított nőt ma délelőtt hallgatja kl.
= Singer gépselyem mindenféle színben kapható. Singer varrógép fióküzlet Fő-ut 1.
— Felhívás. Felkéxelnek mindazok, akik Hraul Paulának lakásáról vagy tartózkodási helyéről tudnak, azt jelentsék Stuller László államrendőrség! főfelügyelőnél. Nevezett 1890. évben a Vörösmarthy-utcában lakott. Uiána leánya érdeklődik.
— Az anyakönyvi hivatal a nagyközönséghez. A nagykanizsai városi anyakönyvi hivatal felhívja mindazon svlllik figyelmét, kiknek az 1928-29 évi Iskolai behatásokhoz gyermekeik róesére születési anyakönyvi kivonatokra szükségük van, hogy ezek kiadását már most kérelmeizék, nehogy később a kiadások alkalmával torlódások keletkezzenek.
— God-Year, a legjobb autó és motorkerékpár gummik raktára és képviselete Szabó Antal sportüzletében.
— A Kereskedelmi Akadémiai
Tanfolyamon Budapesten, VIII., Vas-utca 9. sz. — amelyet Budapest Stékeaföváros tart fenn, — az 1928/29. iskolaévre stóló előjegyzések folyamatban vannak. A szaktanfolyam célja az, hogy olyan férfiaknak és nőknek, akik a középiskolai érettségi vizsgálatot letették, vsgy katonai tisztképző, vagy taniióképzö intézetet végeztek, egy év alatt lehetőleg alapos kereskedelmi szakképzést nyújtson, amellyel kereskedelmi gyakorlati kenyérkereseti pályára léphetnek. Az előjegyzést a szaktanfolyam igazgatóságához címzett folyamodványban kell kérni, amelyhez a születési és érettségi bizonyítvány csatolandó. A beírások junius 10 tői Julius 3 lg és amennyiben a létszám be nem telik, folytatólagosan szeptember 4-ig -hétköznaponként délelőtt II — 12-ig-tarta\'mk. Fizetendő dijak: Beiratási dij 56 pengő, félévi tandíj 110 pengő. Köztisztviselők, hadirokkantak, vagy özvegyek gyermekei e dijak felél fizetik. Szagéaysoréii tanulók tandíjmentességért, valamint tanszerét könyvsegéiyéri folyamodhatnak.
Elhájniodiinál, köménynél éi on-korketegaégnél a Uimeamacs .Ferenc
József keserűvíz javítja a gyomor és a balek aOködését drtHnnadUJa
az emésztést. Az anyag cserebántal-mak gyógyító eljárásainak több \'kutatója megállapította, bogy a Ferenc lóMef viz-kuw nagyon szép ered-menyhez vezet. Kapható gyógyszertárakban, diogériákban és fűszer-üzletekben.
KÖNYVE* LAPOK
)( Irodalomtörténet. A Magyar Irodalomtörténeti Tarsaság tudományos folyóirata Pintér Jetlö szerkesz-tesében XVII. évfolyamát éli. Az u| kettős szam vaskos füzetében csupa uj, értékes Irodalomtörténeti értekezest közöl legnevesebb irodalom-kutatóink tollából. Tartalma: Dézsl Lajos: Ferencii Zoltán emlékezete. Elek Oszkár: Kont István ia magyar irodtlomban. Futó Jenő: Oárdoayl Oizt forrásaihoz. Tolnil János: Arany János: Április 11-én. Perényi József: Jókai Mór forrásaihoz. Biros Gyula: Lappangó irodalomtörténetek. Összefoglaló könyvszemle, bőséges kritika- rovat, folyóiralszemle és figyelő egészítik ki a szám tartalmát. Előfizetés egy évre 8 pengő. Clm : Pintér Jenő, Budtpett I. Attíla-u. 1.
)( Zenei Szemle. A magyar zenei éleinek Jdnosy Dezső és Major Ervin szerkesztésében megjelenő, tartalmában ét külső formájaban Is reprezentáns folyóirata uj, kettős számában Bartók Bila, Szabó Deztő, Odrdonyl Alber\', Szabolcsi Bence, Major Ervin, Isoz Kálmán Írtak éidekes cikkeket a magyar zenekultúra és a zenetörténet teréről. Zenei Élei, Tudósltáiok, Adattár, Irodalom, Figyelő rovatok egészítik.ki.* *aaám tárulnál. Blőftzáés qgy évié 10 peagő. Szerkesztés^: Budapest V. Csáky-u. 30. IV. em. 2.
)(Jövőnk. Ez a futai, egyre izmosodó szépirodalmi folyóirat kettős meglepetéssel szolgált olvasóinak uj számával. Formátumát és terjedelmét megváltoztatta és megnövelte, ezután havonként kétszer jelenik meg, píldányai étái, pedigai eddigi I pengőről 80 piUane eaállitoita. Vezaiö cikkét Pintér Jenő Irta. Tartalmában szépirodalmi köaJaaéaye-ket, irodalomtörténeti értékű értekezéseket, gazdag bká\'aV-rovatot, színház, mozi kritikákat, művészetet, rádiót, kozmetikát és képzőművészeti képes mellékletet találunk. — Szerkesztőlég: Budapest II. Medveutca 19
)( Reklám-élet. Ilyen ctmen uj foiyóirat indjlt meg Balogh Sándor szeikeszlésében. A pompás kiállítású füzet érdekes cikkekben foglalkozik reklám különféle kérdéseivel. Cikkeit Sümegi Vilmof, az UfságkUdó Tisztviselők Nyugdijintécetének elnöke, Uibányl egyetemi • tanársegéd, Balkányi Kálmán, az OMKE Igazgatója, Irsay Ervin, az AEG Igazgatója stb. irták. A kereskedelmi1 és ipari világban igen érdemes szolgálatokat fog tenni ez a folyóinit, ma, amikor h reklámra legnagyobb szükség van, d: a jó reklám MMtamánya vajmi kereteknek á\'i raddMkaéséie. Egy szám ára 50«lillér. iiS\'.ÉÉesztö-ség: Budapest, V.<«áNrtny-u. 12.
)( Ujfalussy László: Örök szerelem c. m»ve, melyet nemrégen méltattunk, kapható Nagykanizsán minden könyvkereskedésben és az "iró nővérénél BgytOy Valériánál Nigytanizsa, telefon központ.
1U28 junlut 13.
SZÍNHÁZ Csattan a csók
A címe egy mondáiban jelenti és összefoglalja a szöveget, a bárom felvonás pompás, kacagtató caelek-mányei\', amelyek izzig-vérlg franciák és nem akarnak mást, minihogy a kölönséget két órán át mulaitassák, pompás jókedvre derítsék es amugy Igazábin megkacagtassák.
Ét ezt André Barde, a szerző nagyszerűen tudja elírni. Csupa ötletesség, francia esprit (itt-ott gour-maufóknak való finom nyalánkság) vonul végig a három felvonáson, amit az együttes pompás hangulattal ugy kihasznált, bogy ragyogó kedve átragadt a nézőtérre ás állandó derfikségben és kacsgátban tartolta.
Pompás gördülékenységgel, a legkisebb zökkenés nélkül zajlott le a vidám operett, amely Kóbor Iréa, Egty Berta, Pdlffy Blanka csillogó művésactél ujabb sikerekkel gyarapította.
Kormos Ferenc, Sólyom Oyöző, Jdkó Pál, Sarlay Imre és tídnky Kóbart tudásuk ieg|avát nyújtottak. A közönség valóságos tapsorkánnal jutalmazta a művészek szép játékát.
_ (B. R.)
A színházi Iroda hírei:
Erényi Biske és Blhary Nándor búcsúja — Csókos asszony szerdán este. Ma este búcsúzik a társulat közkedveltségnek örvendő szub-rettprlmidoonája, Erényi Böske, aki a jövő idényben már a Király Színház szinpadán fogja a babérokat aratni. Erényi Bőskével együtt tartja búcsúját Bibary Nándor, az operettek aranykedélyO, ötletes humoristája is, aki hatqnlóképpm kedvence a közönségnek. Zeikovitz egyik legmulatságosabb, kedves operettjét, a Csókos asszonyt választották bucsufellé-pésül, amelyhez sok sok tapsos, meleg siker emléke fűzi őket. Ez estén is fokozott hangulattal iparkodnak e kedvelt művészek, bogy a közönségnek agy feledhetetlen estével kedves keljenek. A főszerepeket kivülök Kóbor Irén, Sólyom Qyőző, Kormos Ferenc, Egry Berta, Sarlay Imre, Ütő Endre, Jákó Pál jálszák.
Dybuk - csütörtökön este. An Ski óhéber kabbalis\'a legendájának fővárosi előad tsa országos hírnévre telt szart. A budapesti Uj Színház e nagyhatású drámáját, brilNáas előadásbm mulatja be színházunk. A színházunkban izlnrekerfllö Dybuk nem tévesztendő össze a Nagykomédiában bemutatóit zenés átirásu darabbal. A rendkívül érdekes, megrázó drámai jelenetekben bővelktdi drámábin a főszerepeket: Ladomcrszky Margt, Véiées Lajos, Sólyom Qyőző, Vass lrm«, Lon/ey István, Jákó Pál, Biinry Nándor, Bánky Róbert és Kormos Ferenc játszák.
Még csak 10 előadási
Zenebona — kacagtató jazz-ope rett btmutatója pénteken este eredeti jaz»zoaekarral kerti előadásra.
Qylmesl vadvirág — Vértes La JoarfcucsufelWpísgvel szombaton este kerti tetejitásia.
A Ház szünet előtti munkaprogramja
Budapest, junius 12. Almássy László ma kijdealelle, hogy a miniszterelnök ugy döntött, hogy a cstttOrtöki pirtértekezleten elő fog|a terjeszteni azt a munkaptogramot, amellyel a Háaat még a szünet előtt foglalkoztatni kívánja. A pártértekezlet cKMrtftkaatoMt órakor kezdődik.
KALAI KOZLONV
sportelet
Vidám tenniszélet folyik az NTE pompás uj tenniszpályáin
Az uj pálya a Dunántul egyik legszebb pályája - Az NTE tenntsz-szakosztályánah dicséretes munkája — Semmiből teremtették meg a modern pályákat
NaKykrnlzafl, junius 12
Az NTE kellemes megiepe ésbeo résie\'.i;elte az idén tenriisz szakosztályának JVékosail. A Király-ulca végén, közvetlenül a szombathelyi délivasut vonal lövében, pompái uj tenniszpilyál épített, mely verseny-képss akárm. lyik előkelő fővárosi klub pályájával. Sok ulán|írás, sok áldozat kellett hozzá, de meg van és akik kiszorealmazták, azok büszkék lehetnek munkájukra.
Míg a mult év őszén, mikor a sorompó melletti korcsolyapályát rendezték, Király Sándor müsziki tanácsos tervei szerint ugy történtek a munkálatok, ho^y a tavasizal, amint az idő engedte, Itgleljesebb erővel hozz.\'foghatlak Nagykanizsa legmodernebb tuwiszpilyilának kiépítéséhez. Az anyagiakat tör eozlé-ses kölcsönből fedezték, me\'yeknél az NTE kiváló vezetősége aláírásokkal garantált és ezzel lehetővé tet e, hogy az NTE uj, hatalmas íenoisz-pályíja minél hamarabb hátán hordozza a vidám rakelles, fehérruhás hadsereget. Nemkülönben a hivatalos város támogatása íi nagyban elősegítette a tenniszpllya építésé\', mert a terület átengedésével ideális helyet kapott a pilya a vaautilöltés tövében, tiszta levegőjű, szellős helyen.
Május 23-án nyilt meg a kész pálya, mely négy pályából áll és az a terv, hogy jövőre a még meglevő helyet is kiépítsék és ujabb báro.n pályával bővülj )n a pály3. örvendetes, bogy a pálya azélén levő Dencsár árko\', amit különbeu a városrendezés, ille vj cialornázás kspcsáu befognak fedni, a p\'ilya szélén befásítotlák. Ugyanígy üde íöld pázsit öleli körűi a négy pompás pályái, melyet magas háló véd köröskörül. Sok rózsafa, virág bon-togalji szirmát a parkírozóit gyepen, melyben ott díszeleg az NTE mono-grammja is zöldoől.
Maga a pálya erős, masszív anyagból van építve és sek vagon salakot használtak fel, hogy a leg nagyobb követelményeknek is meg feleljen. A pálya elölt az átalakított klubház, melyben modern, vízvezetékkel, bülfével ellátott külön férli
tjnnisz szako-ztályánik 120 lelkes tagja, akik maguk Is sokat áldozlak, hogy pályájuk a Dunántul egyik legszebb pályája legyen.
A \'"gteljestbb dicséret illeli meg Htrschler Andort, aki a szakosztály ügyeinek vezetésével én a ptl/a megteremtése körűi oroszlánrészt végzett. ürünhut Elemér mérnök, a szak-munkálalok tervei! önzetlenül végezte éa ezzel értékes szolgálatot tett a szakosztálynak.
örvendetes, hogy a szakosztály állandóan bővül, mert a tennlsz finomstilusu sportja állandóan nigy tömegeket csábit a tenniszlitlók birodalmába. Mint éittsülüak, a nagyszerű uj pályára még mindig lehet beiratkozni. Meg is érdemli az NTE, hogy a város sporlközrtnsége minden lehelő módon támogatna, mert ezzel annak a nagymultu egyesületnek rója le tartozását, mely már hatvan esztendeje elmúlt, hogy a piros-fehér színekkel dicsőséget szerzett Oiszágszerte a város sportnevének.
Végezetül pedig a város egyetemes közönségének és különösen a Király-uicí lakóinak jó szolgálatot is tett az NTE, mikor egy bűzös mocsár liolyére egy ilyen ponípás tennlsz-pilyát épített és ezzel a városnak ezt a végpontját kiemelkedően megszépítette. __(—)
A nagykanizsai levente labdarugó bajnokság állása:
1. 77 r. C. li 8 5 - 39 4 19
2. Vasas II 8 2 1 31 5 18
3 Ibladás il 7 .1 1 20 6 17
í. Kiskanizsal I. II 8 1 2 31 15 17
5. Teleki 10 5 3 2 16 10 13
G. Zrínyi Vasút Hl r> 2 3 23 7 12
7. 13 Zrínyi 12 5 2 5 21 24 12
8. Jóbaráiok !) 4 3 2 30 10 II
9 liljvelérWs Hl 4 l 5 17 16 9
10. Kat. Kör 11 3 l i 19 27 7
II. Turul II 3 — H 12 26 ti
12 Hunytili 11 2 — a 12 46 -1
13. Testvériség 9 1 — 7 11 25 3
14. 33 F. C. 11 — — li 2 72 —
(A Levente Labdarugó Szövetség) iuiézóbwoliságn ma este Vt 9 órakor larija üléséi az iparos tanonc-iskohban. B.idéztetnek a ctülCr;öki és vasármpi mérkőzéseken kiállított játékosok.
(Levente oktatóul való jelent
kezés.) A kiskinizsai levente egye-és külön női öltözők vanu»k, míg- 1 sületnek néhány rátermett oktatóra felelő szimu szekrénnyel. j volna szüksége. Levente foglalkozási
Mindezt pedig megérdem i az NTE 1 id5 minden vasárnap délelőtt rendes
Selyem és fátyolharisnya szemfelszedése Harisnya talpkötés félcipőhöz.
Harisnya fejelés és stcppolás, úgyszintén meilény, pullower és kabát javítását a legszolidabban és a legolcsóbb árakon elintézem.
Vidékről bekOldOtt munkát postán díjtalanul szállítom.
Megbízásokat kérem Er*«ébet-tér 4.1. em. a\'á leiadni szíveskedjenek
fu<lalkozJs s hivoild egy v.isirnap vagy ünnepnap délután kirándulás. A felvetlek a teljesített foglalkozási órák után díjazásban részesülnek s a f. évben, augusztus hó 1—28-iig Nac.ykaniisán levente oktató képző tanfo\'yiímot tartoznak végezni. A lanfoiyam koltsígeit (étkezés, lakás, stb.) a testnevelési alap fedezi. Jelentkezni lehet Nigykanizsa rt, város testn ivelési vezítöjécél, Városháza II em. 28 ajtó, ahol a jelentkezők kimerítő felvilágosítást nyernek,
TÓX8BS
A mai értéktőzsdén az irányzat kUsé egyenlőtlen és Ingadozó volt. A forgalom ösztönzés bijján vontatottan indult. Szilárdam) berlini tőzsdei árfolyamok hirére a spekuláció véleményes vásárlásokat eszközölt, ugy, bogy az árnivó kissé javult. A tőzsde idő második felében azonban, midőn a hivataloi berlini nyilát az állítólagos magat tőzsdei elővételi árfolyamokat nem Igazolta, a spekuláció realizált, s ennek következtében az árfolyamok lemorzsolódtak és zárlatkor az előző naphoz viszonyítva 1—2 Rzázslíkoi árveszteség állott elő. — Egyedül a vaspiac volt kivétel, ahol a vezető értékek magasabban zártak. A forgalom az egész tőztdeidó alatt nem oltott nagyobb méreteket. A fix-kamatozású papírok piacán egy csekély árnyalattal gyengébb volt az irányzat. A valuta es devizapiac változatlan. _
Zürichi zárlat
Párti J0 41>/i, Lundoa 25 33V«,M»w.o«» 511)05 Rtttoel 72 50. MlUno 17 28, Madrid 86 2) AmiUijtm K»-42\'/i, Bettin 114 00. WUn 73 00V1, SoJU 3 7-i\'i Piát, 19-38. V«r»j M-l7l/l »a<Up*«« BO-SBVi, M\'aiSd 9-I31/!.
Terménytőzsde
Buia 20 fiUérrel esett, rozs 25 fillérrel emelkedett. Az Irányzat tartott,
a forgalom csendes.
!(>.<.». 76 kg-os 33 93—3410. U oi 34 20-8440, /H kg-o. 3460-34 75, /9 k*-oi 34 90 35 05. K ka-o*
33 05-3? 20, dunintull 76 leg. Í3\'50 -3Í 65, /7 -tat 33 75-33 95, 78 kf-oa 34 10-
34 2), 79 k,j.o« 34 40 34 60, 80 kg-os 34 Ü0 - 34 7 0, roia 30 25-30 50. takarm. Irua >1951-3100. tóurpé 31-00—ttOO »b 31 90 - 32 20 •«H*<t 3075 30 50, Qaxakxpt 23 70-24 00.
A MajMWtJ Töztde deTtra-J".:-• se
U(o(l. 17 95-38 10
ír. 79 85 80 15 Caabk. lo-«3-i70i Din k. 153 45 154 05 Jlnti 9 99-1007 Uollst 570 15-072 15 l\'rtacljii Ti 65-U H5 HsU. 230 75-231 75 Ijnijil 64 10-64 40 Ut .50-3 55
ÍAlí — —
Lin 3015-30-35 ALU 136-60-137 10 SchllL 80-5Ü-80 85 rtaiv*( 153 25 15335 Svijd LI10 2i-liO-65 SvMk. 163 45 114 05 PeseU 95-20-9580
UttVI/AH AmiL 230 90-231 60 B«igrá<J 1007-10 10 Bwito lifr70-137 10 Batarut 3-48-3 53 BrtKsaet 79 90-80 15 Kopaah.153\'55-163\'1\'5 Ckuto 163 35-153 75 Undon 27\'93-18 01 MUuo 30-12-3022 N«wjoik 572 20-3 80
Plzla
Prüi
tárna
ltockb.
Varaó
Wlaa
ZUJWJ
Madrid
Z2 48-22 58 16-95-17-00 412,4 15 153 57-153 i7 64 12-64 32 8048-80 73 11077-1 0-57 95*20-96" 70
Sertésvásár
t\'tUiaitái 3950, atelyból ataSatlaual vü mindi 1(00 Oirab. űsóttnda 1 60— I 62, iiedett IÍ8-I60, ucdett kftaép 146-152, kOnayU !\'2«-l\'3ti. tlaóroadtt öim 1 50-1-52 máaodiendU 1-36-1-40. sn*3 Süldő 148-1-68. italon na nagyban 168-1-70, aali 186-1 90, ItauaotTbM 180-1 96 nalonuaa lílscrtés 190-2-—. Aa Iránvut élénk.
— Lapunk Budapesten állandóan
olvasható a Park Szálloda kávéhá-
zában VIII., Barost-tér 10.
ZALAI KÖZLÖNY
<928 junius 13
közgazdasag
A vetések állása és
Budapest, Junius 12
A m. kir. földm. minisztérium hivatalos jelentése alapján közölhetjük, hogy a legutóbbi két hét időjárását ingadozó hőmérséklet jellemezte. A legnagyobb nappali meleg 26 C°, a legkisebb pedig 10 C° volt. Az éjjeli hőmérséklet általában túlnyomó részben enyhe jellegi! volt, országos fagy nem volt, csakis egyes vidékeken. Ott is azonban csakis a legalacsonyabb légrétegekre terjedt ki és a gyümölcsfák koronáit, sőt a már kissé magasabb helyen termelt növényzetei nem érte. Ahol érte is fagy a növényzetet, számbavehető kárt nem okozott, csupán a bab, uborka, tök, dinnye, burgonya és tengeri levélzetének s széleit perzselte meg.
igen gyakori volt a csapadék, országos terjedelmet azonban egyszer sem öltölt. Helyenként erős jégverésről számolnak be a tudósítások, az okozott károk azonban ezideig még nem voltak megállapíthatók.
A fagyos időjárástól szenvedelt vetésekre kedvező hatással volt, ugy a gabonafélékben, mint a többi termények legtöbbjénél a két héttel ezelőtti állapottal szemben kisebb-nagyobb mérvű
javulás mutatkozik. A repce már elvirágzott. A fagy következtében megritkult vetésekben azonban a legtöbb vidéken csak gyenge, helyenként gyenge közepes termésre van kilátás. Érésükhöz jó meleg idő kívánatos. A folyó évben Összesen minteny (>6900 i| repce-termésre számithatunk, vagyis az idei terméskilátás ezidöszerinl mintegy 12.000 i]-val kevesebbnek mutatkozik a mult évi végleges termésnél.
A buza fejlődésére a csapadékos időjárás jó hatással volt, legtöbb vidéken most kalászol. Átlagos minősítő becslése jó közepesen felüli.
A rozs fejlődését a hűvös időjárás sokáig visszatartotta, de most már csaknem mindenütt elvirágzott. Jó közepes termés várható belőle.
Az árpavetéseket a hideg időjárás fejlődésükben szintén kissé visszatartotta, az utóbbi napok langyos esőzésére azonban általában javultak. A vetések elég sürük, az őszi árpa kalászai szépen fejlettek és erőteljesek. Tavasziak kalászolása még csak kevés helyen idült meg. Az árpatermés kilátása jó közepesen felüli.
A zab fejlődésének a nedves, csapadékos időjárás használ. A beérkezett niinösitőbecslések alapján jó, közepesen felüli terméskilátása van.
A tengeri a májusi fagykárt még nem tudta teljesen kiheverni. Kapálása folyamatban van, a közepesnél valamivel jobb termeseredmény várható.
A burgonya fejlődését a hűvös időjárás szintén visszatartotta és csak a legutóbbi meleg napok után indult újra fejlődésnek. Töltögetése, kapálása már folyamatban van. Terméskilátása a közepesnél lényegesen jobb.
A cukorrépa általában erőteljes és hibátlanul lejlődik. Most már liar-
a terménykilátások
madszor kapálják. A jó közepesnél jobb terméseredményt várnak. A takarmányrépa szintén jól fejlődik.
A kertivetemények fejlődésének a hűvös időjárás nem kedvezett ts csak a legutóbb beállott melegebb napok hatása alatt indultak erősebb fejlődésnek. A bab a hűvös időjárás hatása alalt nem tudott kellőleg kifejlődni, mélyebb fekvésű helyeken le is fagyott. Egyéb hüvelyesek általában kielégítően fejlődnek és eléf; dúsan virágoznak. A káposztapalántákat leültették és elég jól meg is erősödtek volna, további fejlődésükhöz azonban meleg időre lenne szükség. A komló indái erőteljesek és már 2—3 méter magasra is felkúsztak.
A köles korai vetése szépen és sürün kelt. A hűvös időjárás miatt azonban sok helyütt lassan fejlődőit. A cirok általában jól kel. Levele azonban néhol a hűvös időjárás miatt megsárgult. A kender fejlődése egyenletes, tiszla és kellően sűrű. Ugyanezt mondhatjuk a lenről is. A dohány, amelynek kiülletése még mindig folyamatban van, igen várja a melegebb időt további fejlődéséhez. A mesterséges takarmányok közül a lóhere és lucerna első kaszálása minőségre nézve ugyan jó, mennyiségre nézve azonban általában csak jó közepes hozamot ad. zubos bükköny elég sűrű, de alacsony. A csalamddé fejlődése kissé visszamaradt és több helyütt megsárgul!. A réti fü nagyobbára alacsony maradi s nem elég silríl, ugy, hogy az anyaszéna hozama többnyire csak kOzepcs. A legelső fii növése csak részben kielégítő, sok helyütt annyira gyenge, Itogy a kijáró jószágnak sem nyujt kellő táplálékot.
A gyümölcsfák közül a kajszinbarack a korai fagykárok miatt az ország legtöbb vidékén nem ad kellő termést. A cseresznye korai fajtáit már szedik és piacra is hozzák, a későiek jó közepes terméskilátással érésben vannak. A meggy szépen fejlődik és ugyancsak jó közepes termést igér. Egyéb gyümölcs közül az alma és körte általában közepesnek ígérkezik. A szilvatermés vidékenként elég jónak látszik. A dió legtöbb vidéken elfagyott és igy igen kevés termés várható belőle. A dinnyében ugyancsak sok kárt telt a fagy.
A szőlők virágzása a tartós, hűvös és szeles időjárás következtében általában igen lassan indult meg. A kötözés és kapálás már folyamatban van. A kártevő rovarok közül egyes szőlőkben szórványosan kendermag-bogár, szölőmoly és szőlöeszelény fellépte, sőt helyenként a peronos-pora is észlelhető. A bor dra literenként és fajták szerint 60 fillér és I pengő 20 fillér kOzött mozog, A kereslet és kinálat belőle azonban meglehetősen lanyha.
5 -iája: Dolzalal Nyomda és Laskiaáé Vállalat Bészvéaytársasáí.
Pelclős kiadó: Zalai Károly.
APRÓHIRDETÉSEK
Az apróhlrdtéesek dija 10 sióig 50 flllór, minden tovlbbl izó dtj« 8 <111. Vasár- és Ünnepnap 10 szóig 80 flIUr, minden további izó dija 8 fill. Sieidán és pinteken 10 sióig 80 fillér, minden további sió dija 8 fill. Clrnsió s minden vastagabb bctllból álló aió két sióink azátnil-tatlk. ÁUást keresőknek 50°A) engedmény. A hlrdatéal dl) uíórv ílxafandO.
KainpOzietOnk építkezés miatt Ideiglenesen az udvarban. Totola és Pa-cslrszky kalaposmestcrek Nagykanizsa, l\'.ot-vos-tér 25. 2ü21
Két diék teljes elhelyezést nyerhet a jövó tanévre fürdőszoba használattal url családnál Clm a kiadóban. 2920
Pl
Cint
inino jókarban i kiadóban.
levó azonnal eladó.
2922
Szép ónémet abédiS Batlhyány-utca 4.
olcsón
eladó
-2921
Mindennemű képkeretezés* legolcsóbban vállal — Stern tlveges, Erzsébet-tér 14. 1446
Ford és Fordaon alkatrészek, autó lelsierelésl cikkek, Pneumatlk — Szántó Vilmos él Társa cégnél. Deák-tér 2. 144
Elsőrangú gyártmányú szluúgáz loko-mobilok és cséplöszekrények eladók, Woiaer gépgyár._ 464
A legújabb fazonú és a legolcsóbb legénységi, altiszti és tiszti-sapkák Bruncslcs Józsefnél, Sugár ul 53. 2585
Családi ház aladó Józsel lőlicrceg-utca 81. sz. 2908
liejáratl dupla ajtó, leltll világítással olcsón eladó. Töltésre való (old elhordlialó. Sugár ul 2Va. 29C6
Az Saazea egyenruházati cikkek legjobbak és legolcsóbbak Bruncslcs Józsefnél, Sugárul 53. _2586
Jókarban levó takaréktűzhely Klni-zsy-ulca 15 sz. alatt eladó. -292.I
Telivér vizslát tanításra vállal, időnkint kölyök és kész vizslát elad, vadászterületet rendez, lácánost beállít megállapodás szerint Ötv8a Balázs, Klllmán, u. p. Gelse. (Válaszbélyeg nélkUI nem telelek.)
Bortiélyaegéd felvétetik azonnali bt-lépésscl Harsai fodrásznál Józsel főherceg laktanya. 2905
Finom zamatos asztali boi 88 fill. aranyhegyi rizling 120 fill. Sálrán Józsefnél Maíyar-utca 74. -288K
Tengeri étkezési burgonya olcsón kapható, viszonteladóknak is. Szerecz, telefon 330. 2885
Zongorajavitást és hangolást legolcsóbban vállal Neumann hangszerén Király utca 47.___ 2881
PénakaioaBnt bekebelezésre mlndaa 5»taegben a legelőnyösebben és lefgjoc-sabban lolyóstttat Aozél Igaéo péns-
kBlcaönkóivetltő Irodája Nagykanizsán,
Kazinczy- >\'ca 2. szám. 620
Két-három szobás családi házat vennék, a város belterületén. Clm a kiadóban. 2856
Fiatalabb megbizható Izr. asszony elmenne vidéki városba vagy lalura magányos úrnőhöz vagy Idősebh házaspárhoz kisebb háztartásban, (öléshez éa mindenhez ért. Ooldmann Vllmosné Palin. -2840
Diót, mákot vlazoiileladásrn legolcsóbban ajánl Kcllerman Ferenc Klskanlzaa.
2918 kiadóban.
\'29,7
Zongora aladA. Cim a
— Fővárosba utazó olvasóinknak páratlan kedvezményi nyujt a Keleti pályaudvarral szemben levő, elsórangu Park-Szálloda, amennyiben a szobák árából 20 százalék, az éttermi árakból 10 százalék engedményt ad a Zalai Közlöny kiadóhivatalában beszerezhető előfizetési igazolvány felmutatása ellenében. Egyben felhívtuk a Park-Szállodának lapunk más helyén olvasható hirdetésére figyelmét
O.lhon I perc alatl a gyermek is készíthet sa|M tiszla üvegjében szódavizet, üdítőitalt habzóbori I
I lt. szódavíz 16 fiiérbe kerül,
olcsóbb mint a gyári
4 havi részletre!
Tartozik önmagának, családjának, hogy asztalira tiszta üveget teg>en I
Árak :
Autó Syphon üveg ... 21 P az első let. szénsavpatron ............... 5 P
cserénél 1 tct. szénsavpatron ...........
2 P
4 havi részletre I
Autosyphon üveg Sparklet világszabadalom 1
2111
Tiszta, olcsó, kényelmes, praktikus I
Egyedárusitó:
Szabó Antal §muT3j!E£JZUP^
Nagykanizsa n Telefon 91. szAm
Gépszijak, Klingerit e//ib tömítések
csapágyfémek, Böhler dobsinek
minden méretben és az
összes műszaki cikkek
F & S jelű golyóscsapágyak lerakata
2700
BETTLHEINI és GUTH
vasnagykereskedésében Nagykanizsa

1928 junlus 13
ZALA! KÖZLÖNY
Keszthely mellett llalatongyrtröken az állomás és országút melleit 4CÜ néRyszrtg öles parcellákban. A villa telkek száraz, magas tckvésll part-részen, a Hala Imi legszebb ponl|ln lekszcnek. — Érdeklődni lehel dr. Bodzay Ügyvéd Irodájádjn Keszthelyen és dr. Stadler szóllógaz-1919 daságában Máriatelep, Somogy vm
Kedvező fizetési feltételek!
MUJEGET
házhoz szállítunk, előfizetést bármely fűszer- és csemegekereskedés elfogad.
TRANSDANUBIA
EGYESÜLT GŐZMALMOK
Értesítés!
Irodámat és pincémet
Batthyány utca 29. számú
házamba helyeztem át, hol prima boroshordók kaphatók.
Borokat legmagasabb napi áron veszek.
PÉTER HUGÓ
ia\'\'1 bor- é8 luidóktreskcdő
MEGHÍVÓ !
Magin- vtgy flxlctl ügyekbtnl utasáiok alkalmival
BUDAPESTEN
a IcgkcIlctitíKbb otthont nvujtja a l«gelónyf.»<bb feltételek mellett a Keleti pilyaudvar érkezési oldalival neinbea le*6
GRAND HOTEL
Park Nagyszálloda
Budapest, YIU., Baross-tér 10.
Snoo engedményt kap
nini «i<n lip tl£Mict61« olc»6 uobj-iiilukból,
10" i. engedményt kap
olcló étlcrml íulnkból. (KllOnó hlil konyhl)
S penyAt megtakarít
• ulóllil k&ltlííet, mrl Kyi\'Oí »l|íhi-l «Ky pere ■TjU a pályaudvarról.
Nálunk otthon érzi magát 1 1 I
EUAitoda kinol^lUi, iilgoruan cutidl |«II«K-Sa ját érdeke
«i<a előnyök tolytin. ho«y okv*tl«n nilunk wilt-Ion m<e. — EIAx«t«» iiobiintínndelíi a|in!kto» 1 * lutl
KOVALD PETERÉS FIA R.T.
budapesti cég képviseletét Nagykanizsa és vidékére átvettem. Gyüjtötelepemi Erzsébet-tér 4. szám, I. emelet.
Elfogadok férfi gallért, inget, manchetlát, fétfi és női ruha tisztításit és festését, kelme éa fonál fehéiitő, plissérozSst és gouvrérozást és minden ezen szakmába vágó megbízásokat néhány napon belül a legolcsóbb árban elintézem.
Kérem a nagyérdemű közönség nagybecsű megbízásait
KOVALD PÉTER ÉS FIA R. T.
gyüjtötelepe.
NASH éS PACKARD
autók kizárólagos zalamegyei képviseletét átvettük
Mielőtt autót beszerezne, feltétlenül kérjen prospektust és díjtalan kocslbemutatást. 7121 Hat henger, hétszer csapágyazott főtengely, négy kerékfék> zajtalan motor, hosnzu élettartam éa olcsó üzemköltség.
Szántó Vilmos és Társai
Telefon 3-22. Nagykanizsa, Deák-tér 2. Telefon 3-22.
Pollermainn-féle
91
KOLUMBUS"
mülépet
vegytiszta méhviaszból, telszés s;e\'itili méretre szabva, korlátlan mennyiségben, bámely időszakban, gond jfa.icsomagolv, kgkéni 8 pengő napiárbaD
szállítunk.
E váPalunk méhviaszt mfiléppí való kihengerlésre, kívánt méretre szabva, 1H »;í>zcl-k vi.mzlevonással, >/8gy 1-40 pengő munkadíj fejében. Kise-I j f/e t \'épöm lék («o ikolv) és fcdcltzéséri ráfizetés nélkül kilónkint
I—20 deka mülépet adunkcserébe
III összei méhészeti [ikkehiűl és mézpergetfikrOl nagy Képes árjeg zék iinyeo!
POLLERMANN PÁLésT^
gfizviaaxdntöde, mülépkéazitő gyártelepe
Székesfehérvár, Pálya-u. 28. (Vasút mellett)
Tcletonszám: 4-77. Teletonszám : 4—77.
PUCH
VEZET!
Hirdessen
a
„Zalai Közlönyében.
motorkerékpár utikerékpár
4-5 lóerős motorkerékpár ára P 1120.—
Kizárólagos raktár:
Brandl Sándor és Fia cégnél
Deák-tér 2., a felsőtemplomnál.
Kedvező részletfizetési feltételek! Alkatrész- és gummiraktár! Javitó műhely!
varrógép
RÉG BEVÁLT JÓ MINŐSÉGBEN
Ke (/yej ö fi\\*e/és //<■///■/ r/rÁ.
SINGER VA R F> Ó O £ P
1 í 5 Z V é KVTÁN6ASÁO
FIÓKÜZLETE: NAGYKANIZSA, FŐ-UT I.
I
Ragályos
betegségek
ellen a legjobb védekezés a
tisztaság.
Viselt felsőruháit idöközönkint tisztittassa vegyileg a
Rózsagyárban
Kaposvá rott.
Gyüjtőtelep: Nagykanizsa, Erzsébet-tér
lii alél ti itinHíil
gomba és rovarkártevők ellenit
Tutokil univerulli permetezftszer Noaprten
Urániazfild Verdola
Elosal Vinol
Sulfarol Thanol
Arzola Almola
slb.
Műtrágyák.
Gazdasági , tőzelék-, virág-mag""* Kicsinyben ós nagyban kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF nutktmktteJta
Nagykanizsa, Eirzaébet-tér 10.
A biróság mellett, ui Telelőn: 130.
FIGYELEMI
Tennlslabdálnk árai:
Sporting 1927. tucat|a......P 20 —
Spaldlng fél tucat ...... . IfrSO
üunlop tél . ...... . 17"—
Schlazenger Stichles tucatja . 34\'— Ollmplc varrott . . 28 —
Semperit . . . 33\'—
Tennisclpök :
Fleet-Foot Wimbledon, amerikai nyer$gummi talppal nói nagyság I\' 11\'—
férflnagy&ig P 12 — Tenlsütök nagy választékban 20 pengőtől lelteié, kaphatók
FISCHEL FÜLÖP FIAI nál
Nagykanizsa. u.
8
r/»I »! wrinnni^
ion luoiut 13.
Győződjék meg róla személyesen, hogy minden szobabútornál 1-től 4 millió K.-t takarít meg, ha bútorait a Dunántul legnagyobb áruházaiban vásárolja. :: Példátlan nagy választék, garantált elsőrangú minőség, állandóan a legújabb divat után igazodó modern és izéses kivitele.
Ezenkiuül minöen
részletfizetés esetén is készpénzárban számítunk és díjmentesen szállítunk bármilyen állomásra! 4 tői 16 hónapig terjedő fizetési kedvezményt nyujtunk — Látogasson meg bennünket és győződjék meg róla saját, jól felfogott érdekében.
KOPSTEIN
bútoráruházai
SZOMBATHELY és SOPRON
Kőszegi-utca 5. (üzlet az udvarban).
Telefon 426.
VánkerUlet 62.
Telefon 339.
i: 1887-BEN.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető:
Zalai Károly.)
M. évfolyam, 133 uím
am 14
POLITIKAI NAPILAP
Sieikeaztflaéjj ég kiadóhivatal: Fő-ut 5. szám. Keszthelyi ftőkktadóhlvaUl Kossuth t.a|os-u. 32!
Felelős szerkesztő: Barbarit8 Lajos
Előfizetési éra: egy hóra 8 pengő 40 fillér
Világszolidaritás
Földrajzkönyvek feljegyzik, hogy a híres és nevezetes Oolf-áram Mexikó pariiéiról a Mlssisippi torkolatától indul el világkorai! útjára, hogy elvégezze mérhetetlen jelentőségű rendeltetését.
Idáig talán csak a Golf árammal kapcsolatban Irányult a világ figyelme Mexikóra s ama bizonyos Miksa csástárral kapcsolatban, akit a Hibs-burgl politika Mtxikó (iónjára ültetett, hogy azutáu az örökkön forrongó Mexikó gyilkosság utján szabaduljon meg az európai uralkodótól! Most Mexikó a hónapok óla tartó belső villongással s a katolikusok öldöklésével vonja magára a világ figyelmét s a civilizált világ tiltakozik a mtxikól mészárlások ellen. Elrettentő Jelensége a kullurvllágnak, hogy egy otszág tömegmészárlással akarja megoldani belpolitikai kérdé sett a Európa éa a keresztény civilizáció megelégszik azzal, hogy tízezrek és százezrek lemészáilását egyszerű tiltakozással kísérje.
A mexikói események s az azokkal etemben megnyilvánuló tiltakozás a vilásszolidarilás képit látja elénk, amely világszolidatiiás meg-msrsd a jószándékok melleit, auél-kül hogy tettekben is megnyilvánulna.
A mexlkől események s az azok-kal szMiben megnyilvánult tiltakozó szolidaritás eszünkbe juttatja Európa mai helyzetét, ahol ha nem is gyilkolnak le tízezreket és százezreket, de rabságban és szellemi leigázát-bah tartanak milliókat anélkül, hogy az európai népek szolidaritása tiltakoznék a merénylet ellen. Mert nem az • nagyobb gyilkos, — mondja a Szentírás — aki a lettet öli meg, hanem aki a lelkek meggyilkolására tör. Már pedig Európábfn nyíltan, mindenki szeme láttára megtorlatla nul, az eloémult emberi szolidaritás tudlávai fosztanak m-g százezreket és milliókat nyelvűktől, kuliurájuktól a még annyi sem történik, mint a mtxikól mészáilások ellen történt, hogy a kultuinépek világszolidirilása tiltakoznék a lélekgyllkossággal szemben. — Mindaddig ámítás marcd a világbéke és csalás marad a lefegy vérzés hangoztatása, amíg a nép-k és nemzetek szollda iláia nem erre! kedik arra a magaslatra, ahol az egyenlő mértékkel való mérés észre-térili és iefegyverzi azokat, akik meg feledkeznek azokról a kötelmekről, amelyek az embert emberré teszik s amelyek az emberi jogok kölcsönös megbecsülését serkentik. M.xkóban a tettet éa a lelkei mészárolják, mig Kősép Európában a nemzeti kisebbségek nyelvét és lelkét ölik meg anélkül, hogy a világszolidatiiás arculs-tád egyetlen izom megrándulna Nem tudjak ezek ulán, hogy valóban a kOstépfcor volt-e az emberiség sötét kornak*, vagy pedig ez a kor, amely az emberi szabadságot és kulturál semmibe veszi és lábbal tiporja.
Az ár Nobile jégtábláját Foyn szigete felé sodorja
A Jégzajlás miatt azonban kétséges, hogy a hajótöröttek átjutnak a szigetre — Nobile szlkratávlrata az Itália pusztulásáról
Nobile Két útitársa nyomtalanul eltűnt
Klngsbay, juniua 13
Az etós északi szelek lovább hajtják az északkeleti Föld felé a jégtáblát, amelyen Nobile tábornok és Öl társa tartózkodnak. A |églábla egyre közeledik F.iyd szigete felé, nem valószínű azonbaii, hogy az Itália halótöröttel átjutnak a szlge\'re, mert a sziget kötűl igen erős a jég zajláa. Nobile kedden esle a légtábla helyzetét a következő löldra|ii koordinátákkal adta meg: 80 fok 38 perc északi szélesség és 26 lok 55 pete keleti hosszúság.
Rijser Larsen és Holm pilóták mén mindig a Hobby fedélzetén tartózkodnak, minthogy nem találtak sima víztükröt, ahonnan startolhatnának felderítő ul|ukra. A Bragatua még mindig a Moswl-öböl jegében vesztegel. Mihelyt sikerűi a hajót a légből kiazabaditani, a Braganza azonnal a Swilbard gőzös elé megy, amely kutyaszánokat hoz Green Har-bourból.
500 méter magasságból zuhant le az Itália
Róma, junlus 13 Nobile az liália elpusztulásán\' I a következőket szikratáviratozta. Az 500 méter magasságban haladó liália hirtelen kezdett zuhanni és két perc múlva a léghajó már a légnek ü\'ődötl. Egy kabin levált a légha|óról, amelyben ő és tártai tartózkodott. A léghajó azonban u\'ána lovább rrpüll. Má|us 30 án Marianni őrnagy és Malgreen svéd egyetemi tanár élelmiszerekkel
felszerelve a Nord Cape Irányába u\'nak indultak. Naponla 1U kilométert lesznek meg. Az egyik sebesüli gyógyulóban van, a másik csak hossz íbb idő múlva állhat talpra.
Nobile hét útitársa nyomtalanul eltűnt
Róma, jánlus 13. A legújabb jelentések szerint most már kétségtelenül megállapítható, hogy az expedíciónak az a hét tagja, akik az llalia katasztrófájának pillanatában nem a léghajó kosarában, hanem a burkolat talpállványán tartózkodtak és aklk«í * \'éggömbbel együtt elsodort a vihar, nyomtalanul ellünt.
Amundsen lemondotta mentő-expedlclóját
Osló, június 13. (Éjszaka! rádió-Jelentés.) Amundseu kijelentette, hogy kényleien volt mentörxpediclójáról lemondani, metl amerikai barátai közölték vele, hogy csak abban az eselben Indulhat az txpedició, ha ily irányú kéréssel fordul hozzá|uk valamelyik állam.
Klngsbay, junlus 13 (Éjszakai rádlójtkntéí) A „Braganza" nak nagy nr (térségekbe üiközlk az előre haladás Javullak azok a kilátások, hogy repülőgéppel lehessen eredményt elérni.
Egyik gyalogosan ku\'ató csoportnak sok nihézséget okozlak a jegesmedvék, miket nyilván a rénszarvas-bőrrubáknak szaga csalogatott oda. t-jlel virrasztani kelleti a veszedelmes állatok mialt.
A biztosítási korhatárnak leszállítása még nagyobb pénzügyi terheket követelne
jelentette kl a népjóléti miniszter
Az Interpellációk során a szocialisták botrányos JeleneteketrOgtö-nőztek a Házban
Hudapeit, Június 13
A Híz mai ülésén lolylatlák az öregségi és rokkantsági kölelező biztosítási javaslat részletes tárgyalását. Az első négy szakaszhoz, amelyek megszabják, hogy havi 500 és évi 600 pengő lizetés az a határ, amelyen belül az alkalmazollak a kötelező biztosítás hatálya alá esnek, Bárdos Fetenc három itidilványt
nyujtoll be. Bárdos kövelelle, hogy
vegyék a biztosítottak körébe az iparosokat, kereskedőket és napszámosokat Is. Errevonalkozóan módosítást is terjesztett be. A szakaiul változatlanul fogadták el.
A 10. szakai ztiál Kéthly Anna lerjüfz\'elt be módoslló indítványt, ho°y a biztosítást terjesszék kl a jótékonysági és emberbaráti intéz-
ményeknél foglalkoztatott alkalmazottakra is.
Szilágyi Lajos az újságírók blz-toiitásáról és nyugdíjazásáról beszélt.
A 12. szakasznál Propper Sindor indítványozta a házasságonkivűll élettárs biztosítási kötelezettségének beiktatását. A Ház azonban az indítványt elvetette.
A 17. szakasznál előadó nyújtott be módosító indítványt oly irányban, hogy
az önkéntes biztosítás lehetőségét terjesszék kl a külföldön élő magyar munkásokra Is.
A Ház az előadó módositását elfo-gttdla. -A 18. szakasznál Propper Sándor az 55 éves önkéntes biztosítási kot határ felemelését kérte, amihez a uép|óléli miniszter Is hozzájárult. A Hlz ezzel a módosítással fogadta el a szakaszt.
Az öregségi blzlosilás korbatárát meghatározó 31. szakasznál Bárdos Ferenc és l\'ropper Sándor kérték
a korhatárnak tá évről 00 évre való leszállítását.
Vass népjóléti miniszter kijelentette, hogy a korhatár leszállításához nem jáiulhat hozzá, mert az még nagyobb pénzügyi teherviselést követelne, amit a termelés nem bírna el. A Ház a szakaszt eredeti szövegezésben fogadta el.
E \'.után tárgyalta a Ház a 40-50 szakaszokat, melyekhez Györki Imre, Strausz István szőlőit hozzá. Némely szakasznál az előadó slllárie módosítását is elfogad la a Hiz.
Az elnök ezután napirendi Indítványt tett, melyhez Rissay Károly kétl szól és a lanácikozóképesség megálhpltását kérte. A Ház negyedóráig nem volt tanácskozóképes.
Az Inlerpelláclók során Esztergályos Jinos személyes kérdésben szólalt fel, melynek során Bíró Páit megsérlet\'e, mire az elnök rendee-ulasltotla.
Györki éa Propper" interpellációik során botrányos jeleneteket rendezlek a szocialisták, melynek során* a Hiz Gyötkl Imrét a raentolml bizottsághoz utasította.
Az tnteipillációkra Uermartn Miksa kereskedelmi miniszter válaszol\', akinek válaszát a Hiz tudomásul velte.
Az ülés 8 órakor ért véget.
Holnap délelőtt folytatják az öreg-
ségi ér rokkantsági bizlosltást Ja--
vaslat további tárgyalását.
LALAJ KOKLOMY
Az antóbnszforgalom rendszertelenségei aköz Igazgatási bizottság előtt
Feltűnő * halálozási szám a gellénházal vörhenyeseleknél — jelentette kl a főispán
Zalaegerszeg, junius 13
(Saját tudósítónktól.) Zalavárme-gye közigazgatási bizottsága ma ülést tartott Oyömörey Oyörgy főispán elnöklete alatt.
Bődy Zoltán terjesztette elő alis páni |elentését, melyhez Malatlnszky Perenc felsőházi tag szólott hozzá, ki kifogásolta a Zalaegerszeg—keszthelyi postaautóbusz magas viteldiját Indítványozta, hogy kérjék a kereskedelmi minisztertől a viteldijsk mérséklését. Nem tartja megfelelőnek az autóbuszok közlekedési beosztásait sem, mert azok nem alkalmazkodnak a vonaljáratokhoz és igy a kö zőnség, mily a Balatonra igyekszik, nem julhat el céljához időben. Sürgeti a Keszthely—hévili ut teljes portalanítását.
OyOmOrey Oyörgy főispán vála szában osztozta azt a nézetet, hogy a megye területén az autóbunfjrga-lomban bizonyos rendszertelenség mutatkozik. Az autobuszok menetdiját Igenis le kell szállítani a vasúiéval egyenlőre, de nem a Hl. oiz-tályu jegy áráig, mert az autobuizon való utazás mégis luxus nagyréiz-ben. A Keszthely—Hévlz-l utat a kereskedelmi minisztertől kérendő pénzből fogják olajoztatnl.
A közigazgatási bizottság végül li ugy határozott, hogy felír a kereskedelmi kormányhoz az autobuu-kérdésben.
Farkas Tibor az állati ollóanyagok drágaságát tette szóvá.
Brandt Sándor dr. megyei főjegyző a távolievő tiszti főorvos helyeit tette meg a közegészségügyi Jelentést, mely szerint az egészségügy a felnőtteknél és a gyermekeknél is ki-elégiló. Egyet helyeken, igy Zalaegerszegen tífuszjárvány lépstt fel, melynek leküzdésére megtelték a szükségei Intézkedéseket.
Oyömörey Oyörgy főispán szóvátette,\'.hogy Oellénházán a\'vörheny-járvány alkalmával feltűnő voll a halálozások száma. Ez a mai. orvosi tudomány állása mellett szinte lehetetlenség.
Brandt főjegyző megnyuglató kijelentést tett.
Bruzsa Oyula dr. pénzügyigazgató javasolta, hogy^a^noval adóhivatali Lentibe helyezzék ját, arait a bizottság elhatározott.\'
Autóbusz-szerencsétlenség két halottal
Bukarest, junius 13., (Éjszakai t dűlő jelentés) J Calderasam o község mellett egy kirándulókkal telt aulo-ousz befordult az árokba. Hit ulast és a soffört maga alá temette az autóbusz. EgyJ bukaresti tisztviselő felesége és a vezető „meghalt.
Borzalmas dráma Badacsonytomajban
Egy leány meg akarta akadályozni egy tüdőbeteg fiatalember Öngyilkosságát, a revolver azonban fit sebezte halálra, mire a
Keszthely, junius 13 (Saját tudósítónk telejonjelentése.) Borzalmas és a maga nemébeu páratlan izgalmasiágu dráma játszó dott le tegnap a Keszthely melletti Bidacsonylomaj községben, melyről a kővetkezőkben számolunk be olvasóközönségünknek :
Az elkeseredett beteg Horváth János 19 éves tomaji legény hosszabb idő óta tüdőbeteg, ami a fiatalembert nagyon elkeserítene. Történt, hogy tegmp megkérte Márkus Erzsébet 26 éves ottani leányt, aki naponta beszokott menni a keszthelyi piacra, hogy hozza el neki az átadott vény szerinti orvosságot, aminek a leány készséggel eleget is tetl. „Jaj ez a fekete orvosság I* Amikor a leány dél felé visszaérkezett Keszthelyre és áiadia a fiatalembernek az erősen barnás-fekete szinü folyadéku orvosságot, sx, elkeseredett izavakbanjlörl kl és azt mondotta a leány felé:
Jaj ez a fekete orvosság, ez az én halálom I Ettől fogok én meghalni I
Az első Öngyilkossági kísérlet A leány vígasztalul próbálta, ám ezután elment, hogy hazasiessen, ahol már vártak reá. De alighogy az utcára ért, hatalmas dörrente reszkettette meg a levegőt. Márkus Erzsébet rosszat scjlvi visszasietett Horváihhoz, akit
a sióba közepén állva, kezében revolverrel hadonászva talált, hóna alatt borotvát és kést szorongatva.
Horváth a revolverből ugyanis magára lőtt, de
Izgatottságában nem találta el magát,
hanem most kést és borotvát
felemelve, nyakát akarta keresztül metszeni.
A leány viaskodik a halál jegyesével
A leány látván a mozdulalol, egy hirtelen ugrással ott termet Horváth-nál és élesen segítségért kiabálva, megfogta és küzdött a fiatalemberrel, hogy kicsavarja kezéből az öldöklő szerszámokat. A kiállásokra bete-reglő szomszédok azután csakhamar kicsavarták a flu kezétől a borotvát és kést, ám
■ dulakodás közben a töltött revolver elsült és golyója a leány altestébe fúródott, belelt szétroncsolva.
A szerencsétlen leány véresen terült el a szoba padozatán. Mindenki oda sietett hozzá, hogy segitségére legyen és bekössék, amikor
Horváth fel használva az ujabb zavart, revolverével mellbe lőtte magát.
A golyó keresztülütötte a tüdőt és a lapockán akadt meg.
legény mellbel&tte magát
Az ujabb lövéi óriási közönséget csőditelt a tragédia színhelyére, éi csakhamar ér esitelték az orvosokat éa a halóság embereit.
Uiy a leányt mint a fiatalembert nyomban beszállították a Jobsl-file szanatóriumba, ahol
nyomban műtétet végeztek mindkettőn, de a golyókat egyikből sem lehetett eltávolítani.
1MB jani us 14.
A keszthelyi kir. járásbíróság vixs-
gálóbir.\'.ja még ax éj|el kiszállt a szanatóriumba, azonban egyiküket sem lehetett kihallgatni.
A fiatalember állapota menthetetlen, a leány állapota életveszélyes és alig hihelő, hogy megmenthető.
Badacsonytomajban és Keszthelyen, ahol a hír a borzilmas drámáról pillanatok alatt szétfutott a városban, az eset általános izgalmit és réizvétet váltolt ki.
A keszthelyi járásbíróság az esetet telefjnon jelentette a nagykanizsai kir. ügyészségnek.
A kir. flgyészség rabkertészetéből az egyik őr kerékpárján tepap reggel megszökött egy fogoly
KOrtávIrat ment őrsökhöz
■z Összes kapitányságokhoz és csendör-a szökevény kézrekerltése végett
Nagykanizsa, junius 13
Nem kis izgalmat kellett a Pick-féle erdőblrtokból kisajátított ügyészségi rabkertészet őrszemélyzete között tegnap reggel az, hogy az egyik munkára kivezényelt rab egy óvatlan pillanatban megizökött.
Ugyanis tegnap reggel, mint rendesen, két fogházőr felügyelete alatt egy csoport fogoly ment ki a rab-kertészetre napi munkáját elvégezni. A csoportban volt többek közölt Lamos Ágoilon nevü 27 éves, volt debreceni lóápoló is, akit a nagykanizsai törvényszék elitéit és az Ítélet jogerőre emelkedéséig fogva tartott.
A kiterjedt területen munkaközben Lamoinak sikerült valahogyan az őr éberségét kikerülve racgizOknle. Lamos ugy látszik már hosszabb Idő óla foglalkozott a szökés gondola-Iával, mert egy bizonyos tervszerü-
Az rgyik fogházőrnek a kertészeti épülethez odatámasztott kerékpárjára felugrott és Így szökött meg munkája mellől.
Amikor az örök észrevették, hogy Limoi hiányzik — a szökevény már Jó messzire járt a fogházőr kerékpárján.
A rabszökést nzonnal jelentették Szummer Kálmán fogházfelügyelőnek, aki az esetről nyombtn értesítette a kir. ügyészség vezetőjét, dr. Szabó Lajos elnököt.
Lamos Ágoston szökéséről lögtOn kOrláviratban értesítették az összes rendőrkapitányságokat és csendőröket és mindent megtettek mielőbbi kézrekerllésére.
Lamos izemélylelrása: fekete |0n-dörbaju, vékony, középtermetű ember, feltűnően sápad! arccal, sport-sapkát vitel- Aki tud róla - jelentse röglOn a rendőrkapitányságon.
séggel hajtotta végre.
Különös autószerencsétlenség érte Varga István kanizsai kereskedőt
Eszméletlen állapotban fekszik a kórházban. — Fején szenvedett súlyos sérüléseket — A rendőrség bevezette a nyomozást aa eset részleteinek tisztázására
állapota rendkívül súlyos és be kell szállítani a kórházba. Ez meg is történt. A mentők még a tegnap kora esti órákban bevitték Varga litvánt a kórházba, ahol a sebészeti osztályon vették ápolás alá.
A rendőrség még tegnap ette telefonon érintkezésbe lépett a székesfehérvári rendörséggel, hogy Varga sérülésére vonatkozólag azt a soffört az ottani rendőrség Uhallgaaaa, aki Vargát Kanizsára szállította. A tof-för ugyanis bővebben senkinek nem beizélt Ittlétekor, mivel még a tö-tétség beállta előtt Igyekezett viasza Fehérvárra. Így a rendőrség csak a kapott személyleírás alapján kárte a székesfehérvári kapitányságot, hogy a soffört kérdezze U.
Ez meg it történt a mai délelőtt folyamán, azonban a lolfőr vallomása ctak nagy vonalakban tiiztázxa Varga sérülésének történetét. A fehérvári sofför azt adta elő, hogy tegnap délelőtt fogadta öl fel Varga azzal, hogy meg van sárfllve, mert Budapest ét Széketfehérvár között
Nagykanizsa, |untui 13
Rendkívül érdekes bűnűgyben folytat nyomozást a nagykanizsai rendőrség a székesfehérvári hatósággal karöltve, mely rövidesen Usztázni fogja egy különöt autószerencsétlenség részleteit, melynek sérültje Varga István nagykanizsai, Rózta-utca 39 tzám alatt lakó kereskedő, akit mott életveszélyes állapotban ápolnak a kanizsai kórházban.
Tegnap délután 5 óra körül egy E Jelzésű, fehérvári bérautó robogott be Kinlztára ét a Rózta-utca 39 számú ház előtt megállt. Az auló ülésén egy bekötött iejü, eszméletlen ember feküdt, akiben Varga István kereskedőt ismerték fel. Vargát bevitték lakásár*, mely után a sofför a hozzátartozóktól megkapta a fuvardíjat és elhajtott Kanizsáról.
Minderről természeteien értesítették a rendőriéget, ahonnan azonnal kiszállt a bűnügyi osztály vezetője a rendőrorvossal és megvizsgálták Vargál. Az orvos megállapította, hogy a fején levő zúzódások miatt
ZALA! KÖZLÖNY
1928. (tinim 14._
mldszerenciétlensíg érte éi kérte, hogy szállítsa haza, Kanizsára lakA-úit. A sofför vilósiiuűnek tailj?, hogy Varga az általi emiitelt auió-Htrencséllenség után valamelyik közbeeső ál.\'o.náson felQlt a Buda-pcjl—székesfehérvári voalra és ez-iel jutott el Fehérvárra.
Útközben állapota rosszabodolt, ugy hogy mire hazaért — már eszméletét veaztelte, amit különben a kórházba szállítása ulán sam nyert vissza és igy a kinhsa! rendőrség egyáltalán nem tudta kihallgatni a Mlönös autószerencsétlenség ügyében Addig ptdlg nem lehet a további eljárást lefolytatni.
latiné a szlnházkertben a hadi árvák és özvegyek javára
Vasárnap délelőtt II órától 12 lg Nagykanlzw, junius 13
A háború borzalmaiból mindenkinek ki|utoH, mindi n.ti görnyed alaita. Azonban a háború szerencsétlen áldozatai körül leg|obbin mégis azok vannak sujivi, akiknek a háború fuiláji kioltotta a családi tűzhelyét, lerombolta a családi szentélyt, elrabolta a kenyérkeresőt, megfontolta sz apa vezető, irányító kezétől és inlnt támaszukat veszteit virágszáiak ki vannak téve az élet zordon, pusztító orkánjának: a hadiárva leánykák és hsdiözvegyck.
Ax Országos Erzíébet 0 ihon Egyesület igyekszik a háború e szerencsétlen áldozatait elhelyezni, Illetve felnevelni él nekik megélhetést és lövőt biztosítani — és ezzel Is leróni a hálát bősi halállal balt atyjukkal ét féijükkel szemben.
Vasárnap délelőtt az Erziébat 0 t-hon Javára 11 órálól 12 óráig Matiné leu a szinbázl púkban, a Fcdor-síintársulat n övészei és a honvéd-zenekar közreműködésével, melyre a belépiidíl csekély 20 fillér, de mely 20 filléresek pengőkké dagadnak és magasztos céil szo\'gálnak: a btdi leányárvák felnevelését és a hadiözvegyek megmentését a nyomortól.
Vegyünk részt mindannyian a va-ttrnap délelőtti matinén a színházi parkban.
I46j»raa
A nagykanizsai meteorológiai meg-MgyalöHaatAsek i Szerdin a Mmértik Ut Reggel 7 órakor + M\'8, délután 2 órakor +21 2, este 9 órakor +1-T9.
Ftlhóid: Egész nap tiszta égboltozat.
SUUrdny. Egész nap Délkeleti szél.
A Meteorológiai Intézet jelentén.. «ze-rlnt azáraz, túlnyomóan derült és melegebb Idó várható.
Kanizsai piarista tanárok a Hungária Irredenta pályázat győztesei
Dr. Kerkay József 300 pengős jutalmat, dr. Szűcs Imre dicsérő oklevelet kapott
Nagykanizsa, junius 13 A Nemzeti Ujíág — mint isme retes — országos pályázatot hirdetett .Hungária Irredenta" cimen arra a kérdésre:
Hogyan szolgálhatja legjobban az egyén és a társadalom az Integritás gondolatát ?
A pályázat eredményéi rcoit hirdette ki. a kiküldőit bizottság Sutányl Miklós író elnöklete alatt. Beérkezel! összesen 350 pályamű
Első dijat nyerte Boray Lajos Budapest, második dija! Antal József OFB biró Budapest, harmadik dijst (300 pengő jutalmai) a 118. tzámu .Non, sl male nunc, et ollm sic erit... (Horatius)\' jeligéjű pályamű, melynek azerzője dr. Kerkay József a nagykanizsai piaiitta reálgimnázium j^lea tanára.
Dicsérő oklevele! kapott dr. Szűcs Imre kegyeirendi tanár ki/áló pálya-müvéért.
A kaniztai közönséget különös örömmel löl i e\', hogy a magyar piarista rend két, Nagykanizsán közszeretetben álló érdemes tagja is került ki győztesen tz országos pályázatból.
Dr. Kerkay József nemcsak a katedrán, de mint a nagykanizsai Zrinyi Miklós Irodalmi ét Művészeti Egyesület társelnöke kiváló érdemeket szerzett a város kulturális életének fellendítése k\'Órül. *Dr. Szűcs Imre éveken keresztül minden közügyben értékes munkásságával nagy és sikeres tevékenységet fij\'ett kl, ugy, higy most I», amikor mér Veuprémben működik — a város közönsége a magáénak vallja öt.
Egy előkelő fővárosi Irodalmi hl zot sJg bi á Hta és döntése kétszeres éréküvé teszi az elért eredményi és győzelmet, amely isnél a magyar piarista rend tanári karának szintjét dokumentálja.
— Fővárosba utazó olvasóinknak paratlan kedvezményt nyújt a Keleti pályaudvarral szemben levő, elsőrangú Park-Szálloda, amennyiben a szobák Arából 20 százalék, az éttermi árakból 10 százalék engedményt ad a Zalai Közlöny kiadóhivatalában beszerezhető előfizetési igazolváuy felkutatása ellenében. Egyben felhívjuk a Park-Szállodának lapunk más helyén olvasható hirdetésére figyelmét
NAPI HÍREK
NAPIREND
Junius 14, csütörtök
Xóraai katolikus: N. Vazul pk. Prot. Vazul. Izraelita: Sivan bó 26. Nap kel reggel 4 óra 02 perckor,
nyugszik délután 19 óta 58 perckor. «
Uránia Mozgó. .Szibériai farkasok", Campbell novellíja 6 felvonásban. .Plsto bajban- és .Klki a levegő hőse", burleszk 2-2 felvonásban. Híradó.
— Városi közgyűlés lesz a jövő héten. Illetékes helyen arról értesülünk, hogy a város képviselőtestülete jövő bélen ösiieűl, hogy több ha-laszlhaia lan űgyb;n határozzon.
— Személyi hlr. Meggyaszay István székesfővárosi műépítész, a nagykanizsai színház országot nevü tervezője, tegnap Nagykanlztára érkezett és a várót mützakl hivatalával tárgyalásokat folytatott.
— Kisajátítási tárgyalások. Az ujabb építkezésekkel kapcsolatot ingatlan kitajálllások ügyében a város tegnap dilelőtt az ingatlanok tulajdonosaival tárgyalásokat folytatott a vátotháza közgyűlési termében.
— Az önkéntes Tűzoltó Egyesület vasárnapi közgyűlése. A Nagykanizsai 0 ik. Tűzoltó Egyesület vasárnap délután 3 órakor a városháza közgyűlési termében tartja 57. rendes évi közgyűlését a kővetkező tárgysorozattal; 1. Elnöki megnyitó.
2. Szolgálati érmek kiosztása. 3. Pa-
rancsnoktág jelentése az elmúlt esz-
tendőről. 4. Az 1927. évi zárszáma-
dások. 5 A folyó évi költségvetés.
6. Autéfecskendő beszerzésének ügye.
7. E\'nökség, választmány, felügyelö-bliottság ét működő tisztikar megválasztása. 8. Netáoi indítványok. Indítványok Írásba foglalva a közgyűlést 48 órával megelőzőleg az elnökkel közlendők.
— Eljegyzés. Szecső Máris járásbíróság! tisztviselőnő ét Polgár Ferenc kir. törvényszéki irodalötlszt legyesek.
— Országos vásár Pacsán. £<ksi község legközelebbi országos állal- és kirakódó-vásárját junius hó 21-én tartják meg. A vásárra hasított körmű állatok Is felhajthatók.
— A Oeorglcon Oazdaságl Kör évzáró ülése. A Keszthelyi m. klr. Oizdaságl Akadémia .Oeorglcon Oizdesági Köre" a harmadéves hallgatók hagycminyoi sárgulását megelőzd napon, ma csütörtök este 9 órai kezdettel évzáró ülést tart a Bocskai-féle vendéglő nagytermében.
. _1
Még csak három nap: a vasárnapi katolikus juniálisig
Az egész városban csak a vasárnapi junlállsrő! beszélnek Nagykanizsa, junlus 13
A katolikus juniá it rendezősége az egész várott és a környéket megmozgatta, bogy minél Impozánsabb és nagyszabású legyen a vasárnap délután 3 órakor a Polgári Egylet kertjében és őtizss helyiségeiben le-ztjló juniális, amelynek olyan gazdag programja van, amely az összes eddig Kanizsán lezajlott nyári mulatságokat messze felül fogja múlni. És tényleg — ma már az egész városban nem beszélnek másról, mint a vasárnapi junUlitról, amelyen a Jókedv istennője bőiégizsruját nyitja kl és szórja pazar adományalt minden megjelenőre. Mindenki előre örül annak a kedves, fesztelen szórakozásnak, amelynek vasárnap délután részese lesz.
Még csak károm nap — és lel-virrad a katolikus juniális nap|a, amelyen mindenkit magyaros szeretettel várnak és fogsdnak.
— A keszthelyi premontrei reálgimnázium érettségi eredménye. Keszthelyről jelenti tudósítónk: Ma folytak le a keszthelyi premontrei reálgimnáziumban a szóbeli érettségi. A vlzigálatokat dr. Vau Bertalan tankerületi főigazgató vezette. A huszonhárom érettségiző közül telesen érettek: Kávé Tibor, Rosenberg Miklós, Sümegb László. Szeless István, Barabás Teréz. Jól érettek: Balázs Vilmos, Marion Lajos, Né-me.h Béla, Petzkó Béla, Simon Lajos. Érettek : Cséffalvay János, Eöry Oyula, Fejér József, Oéczy Oábor, Ivtils János, Klein József, Rosenberg Oyörgy, Szekeres János, Sztanbovlcs Aladár, Vatzary István. Szeptemberre visszavetettek kettőt, egy évre egyet.
— Átépítik a Kazinczy utcát a\' sorompótól az állomásig. A város elhatározta, hogy az erősen rossz állapotban levő Kazinczy-u\'cának a sorompótól az állomásig terjedő szakaszát átépill. A munkálatok a közel jövőben meg Is kezdődnek. Néhány bélre elzár|ák ekkor az utal.
— Tűz a vidéken. Bocföldén a minap nagy vihar volt, melyben türün estek a villámlások. A villám becispott Vlzsy Pál pajtájába, melytől tűzet fogott az litáltó ls. Mindkét gazdasági épület porrá égett. A kár 1780 pengő, melynek egytésze biztosítás utján megtérül.
Nyári olcsóságokat
siessen vásárolni, mig a készlet tart
Singer József és Társa
»■ K íHLomr
• Lego\'csóbb gyári árakon
uj cikkeket
hozu k forgalomba. r
\'minden nagyságbaD, gabona, liszt, 8 b részére
Szalmazsák Ponyvaszöveteket(TtzMta) Rolettazsávolyokat Matraczsávolyokat Szőnyegvédö, lurhzH titun
SzSiyen- fis Botorsiövetgyírak 11
ezelőtt
HAAS FÜLÖP Éí Fim
Biiapeit, T„ Vörösmarty-iér 1. Bnáapsit, IV., Károly klrály-nt 26. 8«pr«a: lirtirtM 123. femkatbely: tnsiMI kidlyaé giu 22.
3714
— Uj dalkör a megyében. Csendesen, uj aimul, de annál komolyaikban késilU egy férfitársaság, mig csak a minap meglepte a megye közönségét azzal, bogy uj dalkört alakított Pacsán. Mert igenis a kulturális téren is rohamosan fejlődő nagyközségben dalkor alakult, amely-lyel ismét örvrnde\'eaen szaporodott a megyei dalosegyesQlelek száma. Az uj dalkör Juk Béla plébános védnöksége alatt áll. Ügyvezető elnöke Landy Ferenc vezeiő-lanllö, karnagya Kovács József tanító, jegyzője Biand Oyula, pénztárosa pedig Pap Zsigmond. Az u| dalkor már részt vesz a megyei dalversenyen.
= Üvegesés, klttelés, képkeretezés Igen olcsón Púmnál, Király u. 10
— A Hellconla búcsúztató kls-káptalanja. Keszthelyi tudósítónk ir|a: A Hellconla Corporatlo most tsrtotta búcsúztató kirkáptalaoát a Oazdaságl Akadémia tornatermében, amelyen jelen volt Sztankovlts jinos akad. igazgatóval élén a tanári kar, több dominue, Babarczyné Baán Atala domlna, tobb nagyasszony, kisssszony és a Corpora\'lo leventéi. Dr. Schürger János priori megnyíló beszéde után Nádaskay István szenior D-trmy Kálmán „Bu|doió gyöngysoi" cimO nemrég megjeleni kODyvéről olvasott fel elismerő blrá latot illetőleg ismertetést. A titkáii jelentés besrámolt a Corporatio elmúlt évi mirdtn fontoBabb eseményt ö1. A távozó leventék nevében NAdaskay István volt szenior bucsu zott el a priortól és leveoletárfailól, a távozókat az ifjúság nevébea Gaál János uj srenior búcsúztatta el. Dr Schürger J4nos prior a 19 abszolvált leventétől ugy búcsúzott el, mint munkatársaitól, akikkel az életben egyült fcgiak dolgozni. A búcsúztató ki8képlalbnt a leventék éneke nyitotta meg és zátta be.
— Almádi nagy Ünnepe. Almá diból iiji tudósítónk : Abböl as alkalomból, hogy az Almádi KOr alapításának 25. évfordulójához ért, ala-pilóját, Övári Ferencet 70 ik születésnapja alkalmából impozáns módon ünnep;le, nemcsak Almádi lakosságának teljes részvételével, de ott vj lak a szomszéd fürdő községek küldöttségei is. Istentisztelet alatt Wéber Pal dr. kanonok felolvasta dr. Rott megyéspüspök meleg-bangu levelét, amely felsorolj* Ó/Ari Ferenc hervadhatatlan érdemelt. A diszkörgyülásen, amelyen a klrály-dljis Veszprémi Dilárda énekeit, Rákost Jenő tartotta meg hatalmas ünnepi szónoklatát. A veszprémiek ezüit serleget, s sianalóriumok ezüst babérkoszoiut nyuj.ottsk ál Ó/árinak. Olasz Sárika költeménnyel köszöntötte az ünnepeltet. A díszközgyűlést 500 terítékes bankett követte. Elte a balitonmentl községek tűzijátékot rendeztek.
— Felkérem azon nőt, aki 192G decerrlur hó 31 én ■ Siombatbcly-ről Nagykanizsára jOvö estéli vonat-bin a Ferenc nevü 3 hetes kis fiamat átvette, a legrövidebb Időn belül a nagykanizsai rendőrkapitánysághoz jelentse be.
— Egy 13 éves kanászbojtárt agyonny mott a szekér. Csontos Íme 13 éves nagykorpádi kanász bojtár hat éves teslvéröccsével felkapaszkodott egy traktor által vontatott trágyásszekérre, de oly szerencsétlenül, hogy s szekér-rudról a kerekek alá esett. Kis testvére csak kisebb zuzódásokat szenvedett, de öt a szekér kereke halálra tiporta. Összezúzott tagokkal holtan szedték ki a kerekek alól. Megállapították, hogy felelősség senkit sem terhel.
— Felvétel a budapesti állami felső Ipariskolába. A budapesti m. klr. felső Ipariskolába való felvétel végett, az eddigi szokástól eltétóleg, legkésőbb Jullus hó 20 lg kell személyesen vagy ifásbsllleg j Janikasai. Bővebb felvilágosítást oyuj ó Tájékoz lató as intézet igazgatóságától (VIII. Népszínház- u\'ca 8. sz.) díjtalanul kaphiló.
= Remington Írógépek minden typusát díjtalanul bemuiat|a, használt Írógépét becseréli, a Remington gyár helyi képviselete. Szabó Antal sportüzlete.
— Vlzbefult egy 3 éves gyermek. Benence község mellett egy malomntl Ormancz József 3 éves fiúcska virágot bkart szedni a réten. Át akart menni a rralom melletti ktskeny pallón, de megcsúszott és a viibe zuhant. Mire édesany|a rátalált — halott volt. A nemnagy mélységű vizben is megfulladt segit ség nélkül az ártatlan csöppség,
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szállóéi kávéházából| VlllJ. Baross-tér 10
— Autóbuszjárat Hévízre. Hévízre sz autóbuszvállalat f. hó 17-én vasárnap járatot indít. Indulás dé! uiáij 12 óra 30 p. kor a Ceulrállól. Jegyek a Králky. lőisdében elővételben kaphstók. Jegyárak oda 320, retúrjegy 6 pengő. A járat esi k kellő jelentkezés esetén latatik meg.
Elhá]aio4ásnál, köazvénynél éi cukorbetegségnél a természetes „Ferenc József keieiüvlz |avlt|s a gyomor é< a belek működését és előmozdítja az emésztést. Az anyagcsere-bántalmak gyógtiló eljárásainak több kutatója megállapította, bogy a Ferenc József viz-kura nagyon szép eredményhez vezet. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és füszertlz-letekben.
— A MEFHOSz nyári tanulmányútjai. Az első párisi tanul-minyut a Párisi Magyar Diákegyesület Utazási O-ztályának rendezésében f. hó 17-én indul 30 résztvevővel. A további párisi tanulmányutak kél hetenként idulnak 15, illelve 30 napi Időtartalommal. Az előbhiek-nél a részvételi d,| egyetemi hallgatóknak 230 P., egyéb résztvevőknek 290 P , az utóbbiaknál pedig 300. illetve 352 P. Azonkívül rendez utakat Európt minden országába és Franciaország normandiai és brelag-neii fürdőibe. Erre vonatkozóan kiadóit prospekiusát bárkinek dij ala-nul megküldi. Az utakra vonatkozón érdeklődni a P. M. D. E. utazási osztályánál Ithet (IX. Ferenc-körűt 39 t z Telefon József 455-31.) a hivatalos órák alatt, napo.ikinl d. u. 3—5 óra között.
= Schwarcz Dezső harisnyál a legjobbak.
lga,)pntm 14
TANÜGY
Megrövidítették az elemi Iskolák tanévét. Mint ismeretes, a III. egyetemes tanügyi kongresszus jullus 2-lói 6 álg tarlja üléseit Budapesten. A vallás- és közoktatásügyi miniszter a kongresszussal kapcsolatban Zalavármegye tanfelügyelösé-géhez leiratot Intézett, mely a többek köiölt a következőket tartalmazza .Nehogy a tanítóság a kongresszuson való részvéielben meg sksdályoztsssék, kivételesei megengedem, hogy az 1928-29 tsnévi beiratások junlus 29-ig befejeztessenek és a folyó tanév is ennek megf lelően megrövidíttessék."
Junlus 14 én csütörtökön 7 és 9 órakor
Szibériai farkasok
(Siberia)
Campbell novellá|a 6 felv. ban. #
Plató bajban
Burleszk 2 felv.
Rlki a levegő hőse
Burleszk. 2 felv.
HÍRADÓ
színház
Csókos asszony
Erényi Böske és Bihari Nándor búcsúja
Zerkovilz, a tavaly itt már nagy sikerrel bemutatott operettjét választolta Erényi BSske és Bihari Nándor bucsuesl|ükUl. A kilünő szubrett, ki kél éven át a közönség szivéhez nőtt és a nagyszerű tánckoml-ku*, ezen az estén valéban magukkal ragadták a közönséget. A rengeteg virág, végefogyhatallan Ismétlések mutatták, hogy Erényi BOske művészetének delelőjére érkez«tt és akármilyen fájó szivvel ls gondolunk, hOj(y eltávozik a társulattól, azért mégis c«ak ott van neki a helye a — Klrályszinház színpadán, ahol hisszOk, hogy a fiatalok sorában hamarosan befut. Bihari Nándor is kedvance volt a közönségnok és ezen az eslén csakúgy sziporkázott szellemes játéka,. ördöngösek voliak UncaL Mindkettejüket melegen, ünnepelte a közönség, melynek elismerése szólott kivűlök : Kóbor Irénnek, Sólyom Oyőzönek, Kormosnak, Ütőnek, akik a jobbnál-jobb szerepekben hozták a kedves reprizt szinte premierhangulalba. (—)
A színházi iroda hírei:
Dybuk — csUtOrmOn este. An-Ski csodalatos szépségű óbéber drámája, mely a budapesti Uj Színház szenzációs sikerű újdonsága és a közönség legszélesebb rétegeiben keltett éithetö uagy érdeklődést, csütörtökön este kerül bemutatóra szinpidunkon az idényben csupán egyetlen egi sier. A misztikus dráma megrázó szépségekben gazdag, kiállításban stiiusos és |átékban színészeink Onmagukst mul|ák felül.
Zenebona — modern Jazz-operett pénteken este. Teljesen modern rendezésben és fényes kiállítással, eredeti jazz band zenével megy a Zenebona, ez a pompás vidám operett, mely sz utóbbi évek legszellemesebb, mulatságos opeiettje, lelve bonyodalmakkal és frappáns fejleményekkel.
Oylmesl vadvirág — Vértes Lajos bucsuJeUépte szombaton este Qáczy István pálysdljss népszinmüremeké-btn buctuzlk a társulj! egyik legszimpatikusabb, talen\'umos művésze, Vértes Lajos. A Oylmesl vadvirág az idei szezon egyetlen népszlnmü-es |e bizonyára zsúfolt házat fog von zani annál Is inkább, mert a közszeretetben álló hősszerelmes minden fellépését a közönség legteljesebb érdeklődése kisérte eddig l«.
A Veszély bemutatója Dr. Hajdú Oyörgy negyfelvonásos színjátékát mulatja be 22-én pinteken este a színtársulat. A darabból a próbák már megkezdődtek és a s.inészek a legnagyobb kedvvel tanulják a darabot.
Az uj német birodalmi gyűlés első ülése
Berlin, junius 13. (Éjszakai rádió-Jelentés) Az ujonnsn választott birodalmi gyűlés ma délutfn tartotta első ülését. Bock (szocláialt) korelnök megnyitójában a birodalmi gyűlés mély részvéiét fejezte ki a nürnbergi vasuii katasztrófa áldozatai felett.
Zürichi zárlat a , Mtla 30-aöVvl-u<w«oo 25-331/!, Na»r»\'* 3l90"> RiBsmI (2 50. Milano 27 39, Madrid 86-3C, Amsteraa* 20942\'/!, Heiliu IJ3 9S. Wien 13 00, Sotta 3\'74"i Préo. IfriH, Varrt S«-|7>/» Badaoiat BO 87, Maiid 8l3Vi, Bakaiul 3 17 V*.
1U28 )pnlm 14
ZALAI KÖZLÖNY
Ma este 7 és 9 órakor az URÁNIÁBAN műsoron kiviil bemutatásra kerül
a Kossuth-szobor leleplezése
SPORTÉLET
Uruguay lett a futball világbajnok
Amszterdam, juniui 13 (Éjszakai rddlójelentés) Szerdán délután dőlt el a futball világbajnokság kérdés®. Uruguay—Argentína megismételt mérkőzését Uruguay nyerte 2:1 (1:1) arányban.
Negyvenkétezer néző. Biró: Nuttes.
A KMAC turautja a Balaton mellett
(Keszthelyről jelenti tudósítónk) A Királyi Magyar Automobil Club |unius 16 17 én rendezi meg nemzetközi lurautját. A kétntpos turaut első napjának útiránya Budapest— Tata — Székesfehérvar — a Balaton zalai pírt ja — Keszthely — a Balaton somogyi partja — Székesfehérvár — Budapest. A versenyen kb. 120 autó vesz résxt; az első gépkocsit — versenyen kivüi — József főherceg vezeti.
Keszthelyre az első kocsi d e.
11 óra körül irkezlk be, az utolsó kocsi pedig d. u. 5 óra körül.
Ar egész zalai Bilatonpart nagyban készülődik a versenyzők fogadására. Az első nagy ut 472 km -t tesz kl, a második napé 364 km.-t. A második nap útiránya Budapest— H ti van— Oyöngyöi- - Eger- Q yöngyöt Budapest.
Azalamerenyel és garaboncl leventék háziversenye
A garaboncl körjegyzöaég most tartotta meg háziversenyét s Mere-nyei és Qarabonci Levente Egyesülettel. A csapatok zászlók alatt vonultak lel a pályára, ahol Ldber Miklós bitottsági elnök megadta az engedélyt a verseny megkezdésére.
Csizmadia Sándor körjegyző megnyitó beszéde után a derék leventék Schekh föoktaló avatott vezénylete mellett lefolytatták a versenyt és Igen szép eredményeket értek el Gyömfirty István országgyűlési képviselő gyújtó beszédet intézett a leventékhez és a szülőkhöz, rámutatva a leventeintézmény nemiell c-Mjaira. Utána Láber Miklós plébános mondott beszédet, majd az érmek kiosztására került sor.
Este pazar pompájú tábortüzet gyújtottak, ahol Buzdssy Árpád kerületi felügyelő beszélt. Az utánna következő táncmulatság s kéiö éj|ell órákig tartott.
A murakereszturl körjegyzőségi levente-sportverseny
A Murakereszturl Lsvente Egyesület most rendezte meg körjegyzőségi levente-sportversenyét nagyszámú közönség elölt. Megjelentek Lemberkovlcs Alajos testnevelési tanácsnok, dr. Barca szolgabíró, Szelverth Antal körjegyző, egyesületi elnök, stb. A derék leventék szép és predz teljesítményeikkel általános vlismcrést aratlak.
A versen/ben eléri eredmények a következők:
100 m. síkfutás : 1. Mezgár litván 12 5 mp 2. Sroliva István. 400 ni. síkfutás: I. Mezgá\' litván 1 14 iup., 2. Ludas József. 800. m. síkfutás:
1. D;ák Ferenc 3 5 mp. 2. Blcsák István. Távolugrás: I. Mezgár Irtván 4 71 m., 2. Sioliva látván 4 05 m. Magasugrás: Mezgár látván 1 30 m, 2. Szolivi litván 127 m. Disz-kosivelés : 1. Mezgár látván 22 93 m.,
2. Böröndi János 21 53 m. Oerely-vetés: I. Szoliva István 32 87 m., 2. Koósz Jlnos 25(50 m. Súlylökés: 1. Planlek János 7 43 m„ 2. Ludis József 7 30 m. Buzogány vetés: 1. D^ák Ferenc, 2. BOröndi Jlnos.
Szólds Zoltán káplán meleghangú záróbeszédbe buzdította a leventékrl további kitartó munkára. A verseny di|kloaztás»al és a Himnusz elének-létével ért véget. A verseny meg rendezése és annak sikeres, szíp lefolyása Szelverth Amál körjegyző éa Szőke litván leveuleoktató érdeme.
A leventelabdarugó szövetség fegyelmi bizottsága örökre eltiltotta a játéktól Frankot (Jóbarát)
A fegyelmi bizottság tegnap az éjjeli órákban tárgyalta Frank játékos fegyelmi ügyét, ki a mult hét caü törtOkjén tettleg Inzultálta a mérkö zést vezető birót. Példás megtor-látban részesült. A |á!éktól őrökre, azonkívül a nagykanizsai rporlpityák látogatásától egy évre eltiltatott.
VADÁSZAT
A klsvad pusztulásának okai és azoknak az elhárítása
Irta : fttvfla Halá/n (Klllmán) (Mtgelöió líft/temény l-l számunkban)
7. A mai gazdálkodási rendszer.
A tarlókérdést tehát könnyen megtudjuk oldani a vad javára, de annál nehezebben tudjuk elhárítani mezőgazdasági munkálkodásunknak a vadra nézve egy még károsabb hatását.
Ez pedig a rétnek és a miitakar-mánynak a vad szempontjából való korai lekaszálása. T. i. a rét és a mii takarmányok kaszálása összeesik a fogoly, fácán fészkelési, kellési ideiével. A fészkén szilárdan illő tojó gyakran kerül a kasza éle alá, a netalán épen maradt tojásokat a kaszások feltörik és ha még élvezhetők, akkor rendesen ellopják, ha élvezhetetlenek már, akkor bejelentik a tulajdonosnak, aki semmit sem tud kezdeni azokkal a tojásokkal, amelyek már kihűlnek, mire ó tudomást szerez róluk. Tegyük fel azonban, hogy a tojások még nem Ilditek ki, mire a vadász kezébe jutnak. Van-e azonnal olyan kotlója, ame lyikre rábízhatja a tojásokat, be van-e rendezkedve arra, hogy felnevelje az esetleg kikelt fácáncsibéket, pláne a fogolycsibéket, amelyeket szakember is nehezen tud fel-
nevelni ? I (Egyetlen biztos mód a fogolycsibék felnevelésére, hogy azonnal kivisszük őket a területre és több már ismert, kb. hasonló korú csibék anyjával adoptáltaljuk. Még biztosabb mód, ha fogoly-kakasunk van fogságban, amelyik gondjaiba veszi a csibéket és ezzel együtt visszük ki a területre. Fácán-csibéket összehasonlíthatatlanul köny-nyebben tudunk otthon felnevelni.)
A kasza áldozatául esik a fészkeken kivül sok fiatal nynI is. A fiatal nyúlra, de még az öreg aiiyaiiyiilra is, a kaszánál is veszedelmesebb a kaszálógép, meri ennek a gépnek a berregése csaknem fascinálja az ijedten lapuló nyulat, amelyik életével fizet azért a túlzott gyávaságáért, hogy nem mer elszaladni a közeledő gép elöl, hanem a meg-lapulásban keres menekülést.
Azok a vadászok, akik féllik a fészkeket, de nem áll módjukban hátráltatni a kaszálás idejét, vagy mert a kaszáló nem tulajdonuk, vagy mert gazdasági érdekük követeli, hogy a kaszálást végeztessék, azzal vélik megmenteni ezt a pusztulást, hogy a kaszálás megkezdése elölt jó orrú vizslával járják a kaszálókat és minden megtalált fészek mellé leszúrnak egy faágat, intő-jelül a kaszásoknak, hogy annak az ágnak a környékén hagyjanak egy kaszálatlan foltot. Tegye szivére a kezét minden vadász és vallja me£, hogy a legjobb orrú vizslával is hány fészkel talált meg és ha talált, hányat, adlak át a kaszások, ha pedig\' azok átadták, hány ilyen fészket kellett ki az anya, vagy hányat keltetett ki ö otthon, hány csibét nevelt fel addig, mig azokat kiereszthette a területre és vájjon a fiatalon, anya nélkül kieresztett csibék közül hány érett meg a sörétre ? I
A legjobb orrú vizsla is csak vé-letlenül akad rá a fészekre és csak akkor érzi meg a fészken illő kotlót, ha meglátja! Ime egy példa erre. Egy barátom drága pénzen hozatott külföldről egy többszörösen díjnyertes, jó orru vizslát. Megakarván lepni vele, beállít hozzám liir nélkül — a vételről sem tudtam — és büszkén mutogatja nekem a hires vizslát, amelyet hírből szintén ismertem. Meg akartam tréfálni dicsekedő barátomat és kiviltem hires vizslájával együtt olyan helyre, ahol egy vékony akácfa tövében logoly ült a tojáson. (Magam is véletlenül bukkantam rá.) Megmutatom neki a helyet és azt mondom, hogy vezesse láb mellett a vizslát a fogoly felé, hadd lássam, milyen az a „híres orr". Velük mentem én is. Alig észrevehetően, de egy gyenge szellő mégis lengedezett. Lassan haladunk a fa felé. Kb. 10 lépés, majd 8-6 sll>„ mig alig voltunk a fogolytól jó két lépésre, mi már láttuk a fészken mintegy odaragadlan ülő foglyot, de a vizsla nem jelzett. Barátom elkeseredett, szidta a huncut németet, aki becsapta, szidta a versenyeket, amelyeken botorru vizslákat mondanak jó orruaknak stb. — Végre megvigasztaltam..\'/
(l\'ulylalátü következik)
RozsAsnmizu
Uránia Mozgóképszínház. Ma
csütörtökön 7 és 9 órakor .Szibériai farkasok" (Siberia), Campbell novellája 6 felvonáiban. .Plató bajban" éa „Kiki a levegő hőse", burleszk 2—2 felvonásban. Hiradó.
TÖZS1I
A mai értéktőzsdén nagyfokú flz-Icttelenség mellett sz irányzat lanyha volt. A ntw/orki és a többi külföldi lözsdék alacsonyabb jegyzései a spekulációt tartózkodásra késztelték, ugy hogy vevő alig [volt a piacon, ahol az elad.sra kerülő árumennyiségek csak alacsonyabb árfolyamokkal találtak vevőre. Az árfolyamok zárlatig fokozatosan lemorzsolódtak, ugy, hogy végeredményben 1—2°/o,némely esetben még ennél is nagyobb árveszteségek állottak elő. Az üzleltelenség az egész tAzsdeidő alatt nagy méreteket oltott. A fixkamitozásu pipirok piaca csekély forgalom mellett változatlan volt. A valuta és devtisplic egy árnyalattal barátságosabb, emli-téareméltó árváltozás nélkül.
Terménytőzsde
Az árak változatlanok. Az Irányzat tartolt, a forgalom csekély.
riau Hím. 76 kg-os 33 93-W10, r/«K ca 3-120 M 40, f» ki-oa 34 tO -3175, 79 kg-oa 34 90 36 05. SO k»-o« 35 05- 35 20, dunántull 76 kg. 83-50 - 3Í6S, 77 k»<a 33 75 33 95. 78 kg o. 84 10 -34 25, 79 .g-oa 34 40 34 60, 80 k«-oa 34 60 -34 7J, roxa 30 2 5-M50, takar®, árui 29-53-30-00, ateárpa 31-00-82-00. aab 31 60-31 80, tea«ifi 30-75 30 50, Boukotpa 23 93—14 10.
A hlifutfl Tíz»4e áevfta-jogyzése
VALÜIAK kapni I. 77 95-U 10 Balga Ir. 7990-8C-20 Ca*h k 19-93-17 01 Dán k. I.\',3 40-154 00 Dl-iái 10 00-10-08 Uoliij 570 35-572 35 íiaacln U a 65-12 85 MmI. 230 75 231 75 U<:«y*l 64 10-64 40 Ul í 49 -3 74
L.1T1 — —
Líra 30 15-30 35 Márki 13670-137-20 fclüL. 80 50-8085 Noivég 153 25 15315 Svául 1.110 25-110-65 ■vád k. 163 50-B4 10 PtttU 95 05-95-65
DBVIZAK Amit. 280 90-231 60 tUlnád 10 07-10 10 Hwüa 186 80-13720 Bakariit 3 48-3 52 BrtUaad 79 93 80 18 KoptBh.153 52-B3 92 Otílo 163 35 153 75 Loodon 27"93-J8 01 kUlaao 30-08-30 18 N««rjoík 6/2 40-4 C0 Pária 72 47-22 57 Prága 1696-17-01 taofli 412-415 ltockfa. 163 60-164 00 Vanó 64 15-84 35 WWa 80-52-8077 Za/tdi 110-27-110-57 Madrid 95*10-86 60
Sertés vásár
Felhaltál 2743, aulrMt aladatUnal < auadl 1323 daiab BU&eadl 1 60—I 62, tudalt 1Í8 —1 60. szedett k6c*p 146-152 könnyfl 124-136, dadrandt fira* 1-50-1-52, máaodrendtl 136-1-40, lua i\'lldő 1 48-1-68, aulonna rucrbu 1\'6H-170, isii 186-1 90, lefausotf boa 180— 1 9G ■ talonnál télscitAl 1 90-\'2-—. Al irányút lanyha.
Kiadja: Délzalal Syoada is Laykladé Vállalat BésiTénytámiág.
Felelőt kiadó: Zalai Károly.
ZALAI KÖZLÖNY
Ballt!
Megérkezett
Bodi Piroska
hírneves pécsi hegedű-művésznő
ég a mai naptól kezdve szóra-koitatja a n. é. közönséget.
Szíves pártfogást kér
Koller István
wjo Klnlzsi-u. 4.
APRÓHIRDETÉSEK
Az apróblrdtéetck dija 10 iióig 50 fillér, minden további azó dlU 8 fill. Vaiár- ti ünnepnap 10 szóig 80 fillér, minden további izó dl Ja 8 fill. Szerdán és pénteken 10 Iiólg 80 fIHér, minden további izó dl|a 8 fill. Címszó i minden v&sta-
Sibb bétából álló szó két szónak azámit-Ok Állást kexeaóknek ÍOVo engedmény. « hlrdetéel díj elSre ftaetendS.
Blondal, ovál és kör képkeretezéseket legolcióbin vállal — Sttrn Üvegei Erzsébet-tér. 1446
Finom zamatos asztali bor 88 fill. arany-hegyl rizling 1 20 fill. Sálrin Józsefnél Magyar-utca 74. 2888
Bét dl ék teljes elhelyezést nyeihet a Jövő tanévre liirdószoba használattal url családnál Clm a kiadóban. 2920
Kétszobás lakás az összes mellékhelyiségekkel kladé Junius 15-ére Petőfi ut 44. siám. 2855
A legújabb fazonú és a legolcsóbb legénységi, altiszti és tiszti-sapkák Bruncslcs Józsefnél, Sugár-ul 53. 2585
Kifutó leány felvétetik Fitos üyula fényképészeti műtermében Kazlnczy-utca 3.
2929
Telivér vizslát tanításra vállal, Időnkint kölyök él kéiz vizslát elad, vadászterületet rendez, fácánost beállít megállapodás szerint OtvAs Balázs, Kllimán, u. p. Oelse. (Válaszbélyeg nélktll nem telelek.)
As flsszea egyenruházati cikkek legjobbak és legolcsóbbak Bruncslcs Józsefnél, Sugár ul 53. 25R6
KulOnbejáratu utcai szoba előszobával, bulor nélkül kiadó Sugár-ut 37. 2J2I
Intelligens vidéki asszony plébániánál, magányosnál vajjy idős házaspárnál, háztartás Asszes ágaiban |áitas, elhelyezkedne. — Bővebbet Boldlcsné, Magyarutca 29. 2930
A gyönyört! hegyvidéken (ekvó szentendrei relcrmátus polgári iskolai fiu-internátusba és a külön épületben levő leánylnternétueba, ugyanyárl szünidőre, mint a Jövő tanévre a (elvélel valláskulombség nélkül megkezdődött. Havi díj 70 pengő. Egyéni nevelés, byglé-nlkus elhelyezés, strandfürdő. Prospektust küld az Igazgatóság.
üzletház (három ItahiiérésI Jog) Cicisén : két nyitott üzlethelyiség, három szoba, előszoba, konyha, pincével, belső és külső kerttel 3V| évre bérbeadó. Ferenczy, Főút 24. Nagykanizsa. 2931
Hahót nagyközségben
a legforgalmasabb f Jterén a Hangya Szövelkizet fel számolása folytán megutalt egy nagy bolthelyiség raktárral, plncé vei és magánlakással együtt juiáuyos áron azonnal kiaüó. Gabonakereskedés meiléküzleikén\' gyakorol-1M1 ható. É\'dtklódui:
Nagy Ferenc tulajdonosnál
Németországi főzelék éa virág magvak Gazdasági vetőmagvak I Műtrágyák i
ásványi szuperfoszfát, kálisó, chileisalét-rom, mésznltrogén, kénsavas ammóniák, Sirlus növénytápsó. stb. Madéreleaég i (kendermag, hámozol! zab, fénymag, édes repce, kerekrépa, napraforgó, tökmag stb) Szemestengert (nagy ós aprószentül, zab, árpa, köles, buza, tengeridara, stb. GyUmSIcsfa éa azfilö védelmi szerek, csávázó szerek
„Futór"
szénsavas takarmányniisz Kicsinyben és nagyban kaphatók:
OBSZÁO JÓZSEF nagkereskediiébea
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett, mi Teleion: 130.
í (SALAD EGÉSZSÉGE
népjzeiíl orvosi lanácsadó
A CSALÁD EOÉS/SÉGE páratlanul gazdag illusztrációi .ínyag segítségével népszerűen Ismerteti életünket (enyegelő, sok száz betegséget. Könyvünk minden más népszerű orvosi munkától abban különbözik, hogy mindazokra a betegségekre, ahol a laikus is segíthet, orvosi tanácsol, gyógyulást is nyujt cay 600 oldal terjedelmű lexikonban. Ezeket a népszerűen megirl tanácsukat elismert magyar tanárok és orvosok adják. Ara félbőrkötésben 35 pengő. Kedvezőlizetésl feltételek melleit kapható
FISCHEL FÜLÖP FIAI
könyvkereskedésében. ti9
MEGHÍVÓ l
Maflán- vágy Qdetl Ugyckb«nl uláxitok alkalmival
BUDAPESTEN
ItgrlónyOiebb oIOalAval aitmbea ievú
a lagkclltintatbb olltioiil nynjlja Icllílaltk inclUII ■ Kel.II pAly.udvar AikraAal
GRAND HOTEL
Park Nagyszálloda
Budapest, VIII., Baross-tér 10.
mett
200a engedményt kap
inlDl mm lap clóflíclúje olcaó uuba Arainkból, lOO.\'o engedményt kap
oldó Itkiinl Arainkból. (KIHlnó tllil konyha) 5 pengőt megtakarít
lulólail kóllahcl. mail gyalog álJChft egy puc aialt a pAlyauiJvIfról.
Nálunk otthon érzi magát I I I
f.liíiaudn kliiolgAlia, aalgoiuan cialidl |tl!ag. Saját érdeke
airn clónyOk lolytin. hogy okvcllau oAlunk axAll-|on meg. — hl6zetra ixobainegrtndeUa aJAnlatoa.
4011
1928 junlus 14.
IBODAÁTHELYEZÉS!
ACZÉL IGNÁC
pénzköcsön és Ing.lbnfo galmi irodáját m i
Kazinozy-ui 2. szám
(Löbl Szüts mellé) helyezte át. Bejárat a kapu alatt Is.
Hölgyfodrászat!
Keazthelyen, a „Hungária" szálló melleit u legújabb divatú fiizurák készülnek.
Ondoláláí, hajvá ás, nianikQr, pedlkür, hujtnunkák.
Bejárat:
nöi fodrászat Széchenyi-n. felél rvl fodrászat Kossuth L.-u. felől
Mérsékelt árak t
Tisztelettel . . , , .
Laskay István
fodrász
Keszthely.
1928. Pk. 951. s ámhoz.
Árverési hirdetmény.
Dr. PozEOgár Rezső letenyei ügy-víd által képviseli L \'enyei Takarék-j énz\'ár R T. kérelmére és javára 525 P. kövtte\'éi és jírulékai erejéig a Idényéi klr. járisbirésig 1928. évi 698/2 ez. végzésével elrerddt ki-f égitísl végrehajtás folylán végre-ha|;ast ize-vcdőlől lefoglalt 870 P. becséríékü irgós4gokrtt a le\'enyei klr. járásbitófág f.nti számú végzésével nz árvetés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI 1-c. 20 § a aUpján f. ntirt, valimint zálogjogot szerzett más fo^hltatók javára Is a végrehajtást szenvedő lakásán Tótszetda-hely kézségben, IskoU-ulci 74. ház-sz:m nln\'t teendő meglaitására halár-idóül 1928. évi junlus hó 21. napjának délután i/a3 órája lüzillk ki, ;mikor a biróllíg lefoglalt bútorok, gazd. melléképületek, cöves Imgeii, ho dók, kád, varrógép, Uzedes mérleg, vadászfegyver, talp. á"ó lakóház, csikó 8 egyéb ingéságokat a legtöbbet Igé-töaek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsárou alul is el fogom adni.
L\':ltnye, 1928. évi juni.is 2-án,
Dr. Váró Pál s. k.
5926 kir. blrófágl végrehajtó.
NASH és PACKARD
autók kizárólagoa zalamegyei képviseletét átvettük
Mielőtt autót beszerezne, feltétlenül kérjen prospektust és díjtalan kocslbeniutatást. «» Hat henger, hétszer csapágyazott főtengely, négy kerékfék. zajtalan motor, hosszú élettartam és olcsó üzemköltség-
Szántó Vilmos és Társai
Telefon 3-22. Nagykanlzaa, Deák-tér 2. Telefon 3-22.
11.821/1928.
Hirdetmény.
A 44.200/1924. B. M. sz. körrendelet értelmében köahiiré teszem, hogy a mezőgazdasági terményeket külön engedély nélkül csak oly belsőségbe szabad behordani azokat, ott tartani és kicsépelni, amelyek a legközelebbi lakóháztól, gazdasági éplileltől (magtár, kocslszin, istálló) legalább 100 méter, illetőleg 2000 keresztnél kisebb mennyiségű termény behordása esetén legalább 50 m. távolságra vannak és a szomszéd asztagától, kazlától, boglyától legalább 15 m. távolságra feküsznek. A távolságokat mindenkor a kérdéses belső területnek (szérűnek) az emiitett épületek, illetőleg a szomszéd asztaga felé legközelebb eső szélétől kell számítani.
Oly belső területekre való be-hordáshoz, amelvek a feni előadottaknak nem felelnek meg, a városi tanács engedélye szükséges.
Az engedélyezés iránti kérvények folyó évi junlus hó 24-lg nyújtandók be és közölni kell a belsőségre beszállítani szándékolt gabonamennyiséget, a cséplés helyének a legközelebbi épülettől való távolságát, pontos lakcimet, továbbá hogy géppel, vagy kézi erővel történik e majd a cséplés.
Á város I—II. kerületében lakó gazdák kérvényüket külön-külön tartoznak beadni a városi tanácshoz, a III. kcr.-hen (Kiskanizsán) lakó gazdák pedig egy együttes kérvényt adhatnak be, amely Plánder Oyörgy ny. v. kültanácsnoknál fektette-tett fel.
Akik fenti rendelkezéseket és tilalmakat megszegik, vagy kijátszák, amennyiben cselekményük súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást köveinek el és 15 napig terjedhető elzárással és 10 P. terjedhető pénzbüntetéssel büntet\' hetök.
Nagykanizsán, 1928. évi junius
hó 8-án.
Polgármester.
Keszthely mellett Balatongyörökön az állomás és országút melleit 4CO négyszög öles parcellákban. A villa-telkek száraz, magas fekvésű partrészen, a Balaton legszebb pontján fekszenek. — Érdeklődni lehet dr. Bodzay ügyvéd Irodájádan Keszthelyen és dr. Stadlsr szőllőgai-3Ut» djságában Máriatelep, Somogy vm.
Kedvező fizetési feltételek!
Az anyagi gondok nehéz napjaiban,
amikor ugy szólván senkinek a ke-
ies-:te nem födi a kiadásokat
szép pénzt kereshet
mint fó- vagy mellék-foglalkozással, ha értékes és érdekes köhyvelnknek részletfizetéses terjesztésére váUattö-zik. Mi ugyanis megtanítjuk, hogyan kell eladni könyveket részletfizetésre. A mi kiadványaink mind márkás, iiodalmi müvek, amelyeknek terjesztésével tehát tisztességes megélh«tést vagy mindenesetre szép mellékjöte-delmet biztosíthat magának. Még.ma írjon díjtalan ismertető nyomtatvá-i yokérl, melyeket szivesen megküld a
„PALLADIS" könyvosztálya
Budapeat, V., Alkotmány-utca 4,
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
évfatyara,
134 nám
Ntgytaaiiifi, 1 Síp. junlus 15, péntek
Ára í 4 fölér
POLITIKAI NAPILAP
Snrketztfeág ét kiadóhivatal: Fő-ut 5. azim. Keszthelyi HókkiadóWvatal Kossuth I
1 L»|os-u. 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési árs: egy h<*a 1 pengő 40 fllltr
Az öngyilkos hátramaradottjai nem kaphatnak \' biztosítási járadékot
Aj biztosítási javaslat folytatóla gO0 tárgyalása — Szterényi nagy beszédet mondott a felsőházban
Budapeat, lunius 14 A Ház mai ülésén az öregség és rokkanteág biztosításáról szóló javíttat részletes tárgyalása során az 58. szakaaznál Vass józaef népjóléti miniszter benyújtotta az uj szakaszt, mely kimondja, hogy az Özvegyi Járadékra Igényjogosult az a teljesen munkaképtelen Özvegy férj, akit felesége a ha-Ulotdst megelőző kettő év folyamán uját háztartásából és túlnyomóan saját keresetéből tartott el.
Hoaaaabb vita indult meg a 70. szakaaznál, amely kimondja, hogy sem .Owawyi* sem árva-járadékot nem lehel taegállapitanl akkor, ha a biztosított halálát őogyilkosság okozta.
Dr. Va.w József felszólalása után a Ház a szakaazt eredeti szövegezésben fogadta el.
A 101. szakasznál GyOrky Imre Javasolta, hogy az uj Inlézményuek Országos Munkásblztosiió Intézel legyen a neve s ne Társadalombiztosító Intézet. A Ház eredeti szövegezésben fogadta el a szakaszt. A mai nap a IX. §-lg ért a Ház. Az fllés fi órakor véget ért.
A felsőház
költségvetési vitá|ában Szterényt báró foglalkozott a magyar gazdasági élei •rtyos helyzetével. Rátér Beues nyilatkozatára, mely szerint Magyarország alkalmazkodjék örök időkre a trianoni határokhoz. Ml a szomszé dokkal keressük a jóbarálságot. — mondja — de ennek kedvéért Trianont nem pecsételjük meg. Majd inégUlapttja,flogy ttOlkrendiier mü-ftMMt Oettfben. Hotszstsn foglalkozik az op\'áns-problémával. Szte-réttylt hatalmas bétzédeért meleg óvádóban részesítették.
A szerb királyi pár díszebédet adott Titulescu tiszteletére
Qttgrdd, Janlus 14. (Éjszakai rá-dlójelentés) Marlnkovlcs külügyml-nlszter és Titulescu ma tanácskozásra fűltek össze és a helyzetről és a genfi eseménytől egymást informálták.
Belgrád, junlne 14. (Éjszakai rá diójelentés.) A tWH/\'és a tffálfílé a Konakban ma Tilulescu és neje tiszteletére diszebédel adott. Politikai -fclrtkbm nagy laoieseágat tulajdonítanak Titulescu látogatásának.
Bethlen István: Gyüjtsflnkerót arra az időre, amikor az igazságtalanságok megváltoztatása elkövetkezik
Tolna és Oőmőr községeinek díszpolgári oklevelét nyújtották át a miniszterelnöknek — Az Egységespárt e nökl tanácsának ülése
Budapest, juniui II (Éjszakai rddlójelentés) Bethlen litván gróf mlnlszierelnök ma fogadta Oömör és Tolna vármegyék küldöttségeit, melyek átadták az összes községek díszpolgári oklevelét | a magyar kormánvelnöknek.
Jankó Ágoston TUoavármegye lő Ispánja a vármegye 122 községének díszpolgári oklevelét adla át, mig Oömörvármegye alispánja a megye 27 községének oklevelét. A kél küldöttség viharos ovációban részesítette Bethlen István gról mlniszler-e\'nököt. Bethlen válaszában meleg szavakkal megköszönte a kltüule\'ést, majd a következőket mondotta :
— Azt a politikát, amelyet eddig folytattunk — a jövőben ls kell fo\'y-talnl,- meri az egyedü I helyes politika.
Ennek a nemzetnek nincsen szllksége politikai narkotikumokra
Ma ujabb jelszavakat hallunk ellenzéki oldalon, lóleg, melyek a választól jogról várják a csodákat. Óva inlera a nemzetet, ne várjon csodákat. Ne üljOn fel a nemzet a jelszavaknak.
Nemrégen előkelő vendégek tisztelték meg a nemzetet, amely szimpátiáját fejezte ki irántuk. Ez a nemzet megmutatta, hogy htlás tud lenni azok iránt, akik ügyét felkarolják.
Ne bizzunk csodákban, köveisük az eddigi ulat és gyüjlsünk erői arra az időre, amikor az Igazságtalanságok megváltoztatása elkövelkezik.
A miniszterelnök beszédét nagy lelkesedéssel fogadták. Oróf Bethlen ezután elbeszélgetett a küldöttség tagjaival.
Az OFB javaslatot tárgyalta az Egységespárt elnöki tanácsa
Budapest, junlus 14 (ÉjszakaI rddlójelentés) A Kereszlény Kisgazda, PöldmüveB és Polgári Párt elnöki tanácsa ma esle 7 órakor ülést tartott, amelyen megjelent gról Bethlen István miniszterelnök is
Az elnöki tanács az OFB jav- sla-tot tárgyalta és azt általánosságban elfogadta.
Az elnöki tanács holnap délelőtt 10 órakot ülésezik, amikor a javaslatot részle\'elbfn is tárgyalják.
gyntajavaslat pénzügyi része megadja a módot a kisajátított földek kártalanítására
A mostani OFB likvldálásl Javaslat befejezése a földreform szociális javaslatának — Rövidesen minden sajtóperben lefolytatják az eljárást
Ax Egységespárt csütörtök eati pártértekexlete
Budapest, junius II (Éjszakai rddlójelentés) A Keresztény Kisgazda, FOldmlves éc l\'olgáti Párt ma este értekezletet tarlóit Almássy László elnöklete alatt, amelyen a kormány tagjai közül megjelentek Bethlen István grót miniszterelnök, Bud János, Hermann Miksa, dr. Vass Jórttf és dr. Pesthy Pár
.... A. .
tflfmnreree.
Szabó Sándor rámutatott arra a nagy futásra, melyet az öregtégl és rokkantsági javaslat a közvéleményben kiváltott és főleg dr. VaSs miniszter hatalmas beszéde. Kéri, hogy a népjóléti mfnlnlír beiWfdét nyomassák ki. Amit a párt el Is határozott.
Ezután foglalkozott a párt a Szó iát és a Magyarság által meghutcoll
Petrichevich Horválh Emil báró ügyével, akinek » bltózág három év mul-lán fényes elégtételt adott.
Váry Albert ismerteti az egész ügyet és a leíolyt 14 pert, amelyben a biróeág elítélte az iróka\', akik a saj.ó\'j. n sajnálatukat lejezték ki. Majd a jelenlegi sajtóper! eljárást tétté szóvá. Ezen v&tófí^n],. kell, mert sajó ul|án elköveteti rágalma-záai perekben sokszor hosszú éveken át kell a sértettnek várni, amig a bíróságok ellolézhetik ügyét és megkapja az efkölcsi elégtételt.
Pefthy Pál fgazságügvmioiszler ki]tí«te;|e. hdfcy .Intézkedik gtbm a kérdésben is és már az ősnzet javulni fog a helyzet, meri rövid idö alatt, legkésőbb pár hónap alalt minden \'sajtóperben le fog|ák folytatni a jogerős eljárást.
Almássy László pártelnök bejelentette, hogy a párt közgazdasági bizottsága letárgyalta az OFB likvidálásáról sióló javaslatot, melyet az elnöki tanács holnap fog tárgyalni.
Bethlen István gróf miniszterelnök hangsúlyozd, hogy az OFB likvidálása szorosan Összefügg pénzügyiig o gyufa/avaslattal, melyei a kor-máuy szerencsésen, a várakozáson felül oldott meg, amint még a kormány sem merte remélni olyan Jól sikerüli. A gyufajavaslat pénzügyi része megadja a módot, hogy a kormány végte mtgold|a a földreform során elvett lödek kártalanítási kérdését.
A mostani OFB likvidálást javaslat befejezése a földreform szodálts javaslatának és ezzel helyreállítottuk a magántulajdon Integritását.
Igen jónak tartja a |avaalatot, melynek igen nagy ^lentdaáge van a magyar nép szempontjából, mely tudatában van anoak, hogy a kormány nem idegenkedik szociális retormok-lól de fellétel az, hogy ne csak egyesek visel|ék ezeknek a reformoknak anyagi lerheit, hanem az Összesség. Kéri a javaslat elfogadását. (Nagy laps és éljenzés). .. „m
Ezután Bud János pénzügyminiszter ismertette a gyufajavaslstot részletesen és az OFB likvidálásának ezzel kapcsolatos pénzügyi részét.
Pesthy Pál igaztágOgymjmszJfK a javaslat igazságügyi rendelkezéseit ismertelle, majd Mayer János Jöld-müvelésügyl miniszter b:széll melegen a javaslatról.
Oróf Bethlen István utplt a javaslat sürgősségére, mert még sok feladat van hátra, megoldásra várva. Egész sereg törvényjavaslatot kell letárgyalni a szünet előtt. Az elnöki tanács holnap délelőtt 11 órakor folytatja a javaslat tárgyalását.
Neubauer Ferenc falszólaláss ulán a párt a Javaslatot áltaiánosságban a részletes tárgyalás alapjául elfogadta.
Bethlen gról végül felemlltettr, hogy a lapokból értesüli a „választójogi liga" kialakulásáról és kéri. hogy a párt tagjai uc lépjenek be a ligába, hanem hallgassák meg a párt vezéréi. (Helyeslés.)
Ezzel az fllés véget ér\', mely után pártvacioea volt. Ezen Vo/novlch és Pesthy Pál felköszöntői után az 01-adott díszpolgári oklevelek küldöttsége a képviselőkkel együtt hatalmú óvádóban részesítette a mlnlszler-elaököl, aki beszédet mondott.
ealaj koelont
183B junlui 15.
A kilenc növendékkel kezdő kanizsai fémipari szakiskolának az őszi évadban már 75 tannlója lesz
A műhelyek száma ötre emelkedett — Négy Ipart tanul kl minden növendék — A folyton fejlődő, bővülő, terjeszkedő nagykanizsai m. kir. fémipari szakiskola működése
Nagykanizsa, junius l-t szerzett be, precíz fogaskerekek ké Alig pár éve, hogy Sabjdn Oyula dr. polgármester kezdeményezésére a régi piarista gimnázium hatalmas épületében a legszerényebb keretek között megnyílt a m. kir. fémipari szakiskola. Kezdetben kilenc növendékkel és ezeket is valahogyan nehezen lehetett megszerezni, — hogy megindulhasson az elaö évfolyam. Éi a város közönsége valahogy idegenül tekintett az uj intézmény elé: .kilenc* növendék miatt egy olyan nagy épületet, tantermeket fenntartani, amikor annyi mái, szükségesebb Intézmény nem tud megfelelő épületet kapni.
Éi viharfelhők, nehézségek tornyosullak az uj intézmény fölé, melyekkel bátran, ernyedetlen céltudatossággal meg kellett küzdenie. És megkfizdOtt. Éi ma az a helyzet, hogy a vidék első Ilynemű tanintézete, amely a magyar főváros nagy gyárainak készit szerszámokat, melyeket különben külföldről kellene hozatniuk.
Inotay Kálmán mérnök, az intézet nagykoncepcióju, széles látókörű igazgatójának vezetése alatt szinte hónapról-hónapra ujabb éi ujabb gépek, felszerelések tökéletesítik az intézetei, amely páratlanul álló Iramban fejlődik, ugy, hogy számára már régóta kicsinek bizonyul a nagy épület — A szakiskola ujabb modern felszereléseiről megemlékezve, első helyen kell megemlékeznünk ax
edző és lágyító kemencéről, melyet boldog büszkeséggel mutat meg nakflnk teljes üzemben Zinne~ mann Rezső gépészmérnök, a szak-tanitás itteni lelke és vezetője. E legújabb állami beszerzés acéllárgyak edzését szolgálja. Fűtése nyersolsjjal történik és az elérhető hőmérséklet 1300-1500 C hőfokra terjed. Nemcsak egész Dunántulon nincsen még egy hasonló felszerelésű edző és lágyító kemence, de egy nigy budipesti vasgyárban sem található.
Szerelőműhelye gépek szerelésére, szerelő aknával, Izanamisalóval van ellátva, amely lehetővé teszi a szerelési f üggetlenül a műhelytől elvégezni.
A tavalyi iskolaidény kezdetekor az intézet egy
marókészüléket
szltésére illetve marására, mely ezen a vidéken nagy hiányt pótol.
A lakatosmühelyben tisztán satu munkákkal foglalkoznak. Itt az I évfolyambellek, majd felváltva a II. és III. évfolyambeliek dolgoznak.
A satu munka szorosan kapcsolódik a tanmenet előírásához és kezdődik az egyszerű lemezvágáinál, a hatszögön át az .anyáig" (.nutter) a csavaron át a zárig. Tehát Igenis
az Iskola az élet számára oktat,
gyakorlati kiképzést nyújt, egyidejű leg nem hsgyva figyelmen kívül a teoretikus oktatást.
Itt minden növendék négyféle Ipart tanul
lakatos, gép\'akatos, vas és fémesztergályos és kováciipart, ugy, hogy a három évei oktatási idő befejez tével
erre a négy iparra válthatnak munkakönyvet.
É< mivel ily sokoldalú az oktatás, kell, hogy valóságos kondenzált módon és minden irányban alkalmas munkaalkalom adásával történjék, de
ez a rendszer nélkülözi az akadémikus kiképzést,
mert szorosan ösizefügg a gyakorlati élettel, ugy, hogy a tanmenetek egyei elemei minlegy 60% ban
produktív rendelésben adódnak.
Mivel az inlézet legmodernebb technikai berendezései és felizereié-ici nem állanak a helybeli iparosság rendelkezésére,
az Iskolának módjában van olyan
munkákat vállalni, melyekkel az
Iparosság érdekel nincsenek veszélyeztetve.
Zinnemann gépészmérnök, tanár megmulit|a nekünk az ifjak rajzait. Nem mondaná senki, hogy ezek a fémipari szakiskola növendékeinek kezel alól kerültek ki. Technikusok gyakorlatát viiizatükröxö, szabatos, pontoi és tiszta dolgozatok. Szendl László (Kiskörösről) III évfolyamn növendék ríjzai egyenesen feltűnést keltenek. Zmnemann lanár kijelenti, hogy Siendl Lá»zló sz intézet legjobb és legügyesebb növendéke, aki minden téren vezet és akinek igen szép jövőt Jósol az életben.
Ax idén 50 tanulója volt az isko-
lának, — da az öixi uj iskolaévadban 75 re izámlt — mondja. A folytonos fejlődés szükségessé teszi, hogy az uj tanévadban már öt műhely álljon a növendékek rendelkezésére. Zinnemann dicséri a tinulókat, nagyon szépen dolgoznak, főleg gyakorlati téren.
Az emeleti műhelyben
F\'öcze Ferenc művezető birodalmában az I. évfolyambeliek az utolsó tanmenetnél tartanak. Körülbelül 25 ifjú dolgozik itl. Ö.öm nézni azt a sok kék munkaruhás fiatalembert, amint egész énjükkel végzik munkájukat. Az egyik egy Wertbdm pincezárat készít, egy kiiebb cioport egy masiziv takaréktüxhelyet állit Össze, amely egészen elüt a sablonos taka-réklűzhelyektől. Níhányan Frankiunk tervei után vasdiizmű cikket ké-uitenek ilb. É< dörOg a kalapács, lázai lűrgés forgás mindenütt, a transmlsizló kerekei örült sebenég-gel hajtják a gépeket és mindenünnen
a magyar munka gyönyörű himnusza
csendül ki áhitatosm, krlitálytisttán.
A II. és III. évesek műhelyében
(földszint) az intézet első művezetője, Stark Antal vezel, aki kiváló képességeinél fogva nagy értéke az intézetnek. Amikor benyitunk, épen az inlézet eliö növendékével, Stendi Lászlóval a 15 mázsás vasesztergályozó gép elölt dolgozik, körülötte a többi növendékek (a nagyobbak) Ei a műhely tisztán gépmunkával foglalkozik. Itt 5 esztergapad, 2 ha-ránlgyalu, I hossxgyalu, 1 mosógép, 4 cilsioló, 3 fúrógép, 1 nedves csiszoló éi töméntelen egyéb gép van munkában.
Hogy a nagykanizsai fémipari sxak-iskoláról valaki fogalmat alkothasson magának, annak meg kell néxnle minden műhelyét, tantermét, felixa-réléséit, sőt még ax Ujak inleraátu-sait ls — és akkor mondhat véle ményt felöle. Ét ex a vélemény nem lehet más, minthogy Nagykanizsa bűsxke lehet arra. bogy egy ilyen lntéxménye van, melyet sxámoi várói irigyel tőlünk. (B R.)
MMJái
A narykanlzaal meteorologlal megfigyelő jelentéaek i Csütörtökön a hómir Uket: Késs el 7 őrikor +17-2, délután 1 órakor -fZVti, uta 8 órakoi +19 6 f-tlMut : Egész nap tinta égboltozat. Szélirány i Reggel éa délben Délnyugat, este l)éll szél.
A Meteorológiai Intézet jelentése »r.e-rint egyelőre még tziraz Idő, később zivataros esők éa nyugati szelekkel hó-süllyedés.
A vasárnapi jnnlális programmjábóL
A nőegyletek sátrai, dalárdák, cserkésxek, előadások
Nagykanizsa, junlui 14
A vasárnap délután 3 órakor a Polgári Egylet kerljében ét összes termeiben lezajló juniális teljes program mjál a rend tzőbizottság, élén Mdtés P. Hilár plébánossal és Tóth P. Móric ferenceslelkésizel, már végleg megállapították. Olyan juniális akar ez lenni, hogy mindenki, aki réixt vesz, örüljön, szórakozzon és mulasson. Itt mindenkit vallásfelekezetre él osztályra való tekintet nélkül magyar vendégszeretettel szívesen látnak és szeretettel fogadnak.
A gazdag programmból elárulhatunk márli annyit, hogy az eddig közölteken kivűl részt vesznek és szerepelnek : a Munkásdalárda, Fo-töházl Kézművesek DalkOre, Visutas-dalkör, Iparostanondskolal Énekkar, Egyházi Énekkar stb. Ott lesznek a kiicserkésiek, a 77-es cserkészek, az öregeset készek, melyek mindegyikének meg van a maga szerepe. A Szent László cserkészek adják elő a Cigány a biró előtt c. fal-rengető kacagást kiváltó bohózatot. Az Oregcserkészek mar. dolln-játékukkal szórakoztatják a közönséget A katonazenekar erre az ajkalomra uj darabokat tanult be. A ktskanizsal ifjúság sportszámokat mutatnak be.
A hölgyegyletek sátraikkal a következőleg szerepelnek:
A Szociális Misszió és Kongregáció bűffé és űdltö Italok sátorra); A Keresztény Jótékony Nőegylet cukrászda és fagylalt sátorral; Az ültár-egylet és III. rend macskazsák és tombola sátorral; A Leány klub világposta és cigány sátorral; Szabó Antal sportcikkek cige céllövészet! sátorral.
Persze ez mind csak egy kia töredike annak, amit a vaaimapi juniális nyújtani fog.
A belépti dij a legminimálisabb, vagyis személyenkln! 50 fillér, ugy, hogy azon mindenki részt vehet.
A rendezőség külön meghívót nem bocsdjt ki.
FelkJretnek s szíves adományozók, hogy a tombola-tárgyakat szombat délig adják le a plébániahivatalban.
A cukrász és bűffésátorba szánt küldeményeket kérik vasárnap délután 3 órakor az illető sátrakban leadni.
Legajabb ayári nyak kandi A kaiÖBlegeuégek aagy válaaitékbaa
kaphatók
szomolAnyi oyulánAl
Csengeryut 2.
Fiirdököpenykelmék
Színtartó férfiruhavásznak ® Schweizi mintás grenadinok @ Divatos mintás fonlardselymek
Nyári olcsóságok nagy választékban
rJózsef
divatáruházában.
\\<m. Iiinlui 15
ZALAI KOZJ ONY
Egy kerettyei íöldmives az ablakon keresztül vadászfegyverével rálőtt anyósára
A tettest a bánokszentgyörgy 1 csendőrség tegnap behozta Nagykanizsára és Átadta az ügyészségnek
Nagykanizsa, junius 14
A Blnokszentgyörgy melletti kis Kere.tye községnek ismét kijutott a szenzáclóbó1. Tegnapelőtt kél nőt tartóztatott le a csendőrség gyermekgyilkosság gyanúja miatt, tegnap este p:dig ujabb izgalmas bűnügy történt az eldugott csendes községben.
Nagy János oltani földműves, aki ugylátszik régebb idő óla hadilábon ill feleségének édesanyjával, özvegy Bajcz Károlyné született Fehér Erzsébet 54 éves asszonnyal, tegnap este — vadászfegyverét magához véve — elment anyósa portájára és bebocsátást kéit.
Bajcíné egész család|ával egyQlt volt és mivel már az idő későre jáit — az ajtót bezárta.
Njgy az ablakon zörgetett a bé késen egymással beszélgeiő csa\'ádra mire az snyós kiklálioit Nigyra: mit akar itt?
Uxylátizlk B i|czné nem akarta bebocsájlani Nagyot, aki felindull-s Igában felkapta a megtöliött fegyverét és az ablakon keresztül az anyósára lőtt, akinek a karjába és oldalába hato\'.l a g >lyó, ugy, hogy véresen el erü\'t a földön.
Az asszony sebesülése rendkívül súlyos. A dráma indító okait a vizsgálat lesz hivatva kideritenl.
A bánokizmtgyörgyl csendőrség egy járőre lövidesen meg|elent a helyszínen és őrizetbe vette Nagy Jánost, akit ínég a délelőtt folyamán bt hozott Nagykanizsára és átadták az ügyészség fogházának.

Junius 29-én leplezik le a keszthelyi prémontrel reálgimnázium hősi halált halt tanítványainak
emlékművét
A kormányzó első szárnysegéde Keszthely, junius 14
(Saját tudósítónktól) Tlz évvel a ■ugy világégés befejezése ulán megvalósult a volt keszthelyi diákok vágya: elkésiüll a keszthelyi prem. IA<reál)gimii4zium hősi balált halt volt tanítványainak emlékműve.
Hingsulyojom: emlékműve, mert a keszthelyi diák-köemlék nemcsak tábla, hanem mü Is, amint ez illik ls a mindenben nagyra és f.lfelé törekvő keszthelyi prém. gimnáziumhoz s annak kiváló vezetőjéhez, Berkes Oltó főigazgatóhoz.
Berkes 0 ló löigaigjtó az intézel volt éa jelenlegi laoltványainak meleg szeretetéből álbatva a scblontól eltérő módon Igyekezett a hőslhalolt volt Unllványok emlékét megörökíteni. Ezért a pécsi Zsolnay majollka-gyárral terveztette és készíttette el lakolája hősi emlékmüvét.
Az emlékmű már készen van és helyén áll az iskola bejárati folyó-sójának falába illesztve. A kb. 3 méter magas és P/2 méler széles emlékmű alapanyaga zöld majolika, névtáblája gyönyörűen erezett siklósi márvány. Kuünöen sikerűit a zöld majolikából kiképzelt díszítés mely szimbolikus díszein kivül teljes tisztaságában mu\'atji a premomrei rend és Keszthely cimerét. Az emlékmű alsó részében leljes szélességben majollka-virágtarió ugrik elő. A márványtáblán 70 höaihalott tanítvány aranybetűs neve em\'ékezlet a hozott életáldozafokra.
Az emlékmű ünnepélyes leleplezése junius 21) éa történik a következő programmal:
1. Rof/gel 8 órskor ledeuml szent mise. U ána az Iskola e\'ölti téren az ünnepély, amelyet az ifjuségi fúvószenekar a Himnusz-szal nyit meg.
2. Bevezető beszéd, mondj* Ber-
beszél a volt tanítványok nevében
kes O.ló főigargfctó.
3. ReUchl linre városbiró ünnepi beszédei mond.
4. Az ifjúsági énekkar előadja boldog emlékű Lakatos Vinci ptem. tanár és Rtvfy Oha .Hősök emlékért" C. dalát.
5. Mogashdzy Lá«>ló alezredes a kormányzó c>sö szárnysegéde, a volt tanítványok nevében beszél.
6 Az ifjúsági fúvószenekar Eck-haidt An\'.al .Fohász" c. zeneszámát |átsia.
7. Sümegh László most érettségizett tanuló, a jelenlegi tanítványok nevében beszél.
8 Az ifjisági énrkkar elöad|a Ammer .N m, nem soha" c. dalát.
9. S dvMM. (Oyörgy József VI 0. I.) .Az édesanya fiához To dal Ányostól.
10. Az emlékn.ü megkoszorúzása s az ifjúsági fúvós zenekar.Hlszek-egyt" frjezl be az ünnepílyt.
Az emlékmű leleplezési ünnepélyére nemcsak Keszthely városa s a Keszthelyen élő voll tanítványok készülnek, hanem a keszthelyi prém. gimnázium bárhol élő voll növendékei i« meg|önnek a nagyszabásúnak Ígérkező ünnepségre, mely méltó lesz az Intézethez, vezetőségéhez s
az emlékműhöz. „ . ,
Balatoni G. Lajos
IRODAÁTHELYEZÉS!
ACZÉL IGNÁC
pénzkó\'csön és Ingttlanfoigalmi irodáját jsís
Kazinczy-ut 2. szám
(I.Obl Szllts mellé) helyezte át. Bejárat a kapu alatt is.
NAPIHÍREK
NAPIREND
Juniua 15, péntek
Római katolikus: Jézus sz. Stlve. Prol. Vid Izraelita: Sivan bó 27.
Nap kel rcMel 4 óra 02 perckor, nyugszik délután 19 óta 59 perckor.
— Nagykanizsa közönsége me leg szeretettel ünnepli a kormányzó születésnapját. Horthy Miklós kormányzó junius 18-lkl születésnapja alkalmából az egész ország hódolattal övezi körül a Szabadilót. N.gykanlzsa város közönsége is kiveszi résiéi az ünneplésből. Különös meleg szeretettel ünnepli a kormányzó születésének év-lordulóját. Délelőtt hivatalos istentisztelet lesz a plébánia templomban, mijd a honvédség nagyszabású ünnepélyt rendez. Illő, hogy az ünnepen a város minden házán nemzetiszínű zászló hirdesse a hazafias lakosság hódolatát az ország kormányzója IrAnt.
— Idegen hosszúlejáratú kölcsönökkel operálnak a n egyében. Illetékes helyen panasz tárgyává te\'ték, bogy a megye községeit idegenek jér|ák, akik hosszúlejáratú kölcsönöket kínálnak és a felvett előleggel tovább állnak. Noha Nagy kanlzsán még ilyesmi nem lordult elő, a legnagyobb fokú óvatosságra intjük a közönséget.
— Az Izraelita népiskola évzáró vizsgája. Az Izraelita népis kola igazgatósága llszleleltel meghívja a szülőket és a tanügy Iránt érdeklődőket az évzáró vizsgálatokra, melyek a következő sorrendben tartatnak meg: Az 1—IV. outály bil-lani vizsgálata kilenc órai kezdettel és a munkaklállltás megnyitása léi 12 órakor, 20-án délután három órakor a negyedik, 21-én háromkor a harmadik, 22-én as első és 24 én délelölt kilenc órakor a második osztály záróvizsgálala.
— A keszthelyi gazdászlfjuság jövő évi vezetői. Tudósítónk i\'ja: A Keszthelyi Oazdasági Akadémia ifjúsági alakulatai régi szokáshoz hiven már az év végén megválasztják következő évi vezérelkel. A jővö évi ifjúsági veietök választása kedden történt meg. Ifjúsági elnökké Filtler D:isöt, zeneegylell elnökké Slmrák Árpádot, a sportegylet elnökévé Ugrón Imrét s a Qcorgicon-kör elnökévé Oaál Jánost választotta meg az Ifjúság. Utóbbi lesz a Heliconla sze-nlora ir.
— A vasárnap délelőtti matinén a szinházkertben előreláthatólag ezrek és ezrek fognak résztvenni. Szerepelnek a színtársulat legnevesebb starjal, akik egy-egy előadást fognsk tartani. A katonazenekar bonftversenyezik. Beléptidíj csekély 20 fillér, amit a hadlárva leánygyermekek nevelésére és a hadiözvegyek segítésére fordítanak.
= Üvegezés, kittelés, képkerete zés Igen olcsón Púmnál, Király-u. 10.
— Vizsgák sorrendje a fémipari szakiskolában. Junius hó 32-én délelőtt a III. évfolyam osz-tályvizsgá|a, 22-én délután a II. évf. oszlályvlzsgája, 23 án délelőtt az I. évf. oszlályvlzsgája. Julius 2 és 3-án 111. évf. képesítő vizsgája rajz és Írásbeli, julius 3-14-lg gyakorlati képesítő vizsga, julius 14 én a ké-pssltő vizsga-munkák bizottsági meg-birálása. Julius 15 én évzárás.
— A megye adóhátraléka. Dr. Bruzsa Oyula pénzügylgazgató jelentése szerint a megye területén egyenes adíbM a mult évi hátralék 2,151.643, az összes tartozás 6,640.450 pengő. Január 1 -tői befizetlek 1,444 356 pengőt, az ösizes esedékes hátralék 3,181.817 pengő (61 százalék). Az Idei májusban 86 236 pengővel kevesebb adó folyt ba, mint a mult májusban. A mult hó folyamán fényűzési adóból 1.493 37, általános forgalmiadéból 149 021 86, állatforgalml adóból 25 343 96, bélyeg és |ogllle-tékböl 121 823 28 pengő folyt be. Az egysnesadó hátralék adóhivatali kerüldenként a következő : Balatonfüred 60, Keszthely 61, Lelenye 63, Nagykanizsa 60, Nova 64, Sümeg 61, Tapolca 61, Zalaegerszeg 61, Zalaszentgról 61 százalék.
— A Becsehelyl Dalárda Junius 17 én Kovács Sebestyén Miklósné védnöksége alalt, beszerzendő har-móniuma javára hangversennyel egybekötött Junlálist rendez. Kszdete délután 3 órakor. Kedvezőtlen Idő esetén a |unlállst két hét múlva tartják meg.
— Felkérem azon nőt, aki 1926. december hó 31 én a Szombathelyről Nagykanizsára jövő estéli vonat-btn a Ferenc nevű 3 heles kis fiamat átvette, a legrövidebb időn belül a nagykanizsai rendőrkapitánysághoz |elen\'se be.
— Nem tudták még kihallgatni Varga Istvánt, mint a rendőrségtől csütörtökön kapott loformádónk mond|a. A szerencsétlen kereskedő állapota változatlanul súlyos, ha néha magánál is van, nem lehetett fárasztani kihallgatással.
— Zala közbiztonsága. Az alispán jelenlése szerint a csendőrség áprilisban 182 eietben tel|eiltett nyomozó szolgálatot. Ebből 161 esetet kiderített s ezek tetteseiként 172 egyént feljelentett, kilencet elővezetett. A járásbírósághoz tartozó kihágás májuibin 8 esetben, a közigazgatási hatóságokhoz tartozó 361 esetben fordult elö. A zalaegerszegi rendőrség 23, a kanizsai 78 bűnügyben járl el. Tűz 2 esetben fordult elö. A kár 2409 pengő, amely bSI 2332 pengő biztosítás révén megtérül.
— 20 havi részletfizetésre szállítjuk — igazolvánnyal ellátott ügynökeink uiján Is — az egész világon legjobbnak elismert Singer varrógépeinket. Slnger varrógép részv.-társaság Nagykanizsán. Fő-ut 1.
— Szívesen vinnék magammal Ju\'ius és augusztus hónipokra két gyermeketnyaralnl. Bővebbet Dlewock Júliánál.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kdvéhd-iában Vili., Baross-tér 10.
íatál K3IL0WT
15.
Javulás állott be a tegnapi véres dráma áldozatainak állapotában
Kofzttxly, junlut 14 (É/szakal tetefonfetentés) A Keszthely melletti C««rsxegtoma| községben tegnap végbement borzalmai dráma két áldozata, Márkus Erzsé-bet ég Horváth Jártot állapotában ma némi |avuM( mutatkozik. Sikerűit a Jobi-izanalóihim orvosaival beszélni, akik HfeknHték, hogy ugy a leány, mint a fiatalember ma (óbban van i kilátás van megmentésükre.
Itt meg kell jegyeznünk, hogy tegnapi Wradlsunkba sajnálatos rze-dfsi Mba csúszott be, amennyiben Badacsonytomaj lett szedve Cserszeg-tomaj helyet*, amit ezenael helyre igastiuuk. _
— Ovódavlisgák. A ovóia-felügyelöbizotUág juaius 12 én tartott ülésén az ovódal vizsgák sorrendiét igy állapitolta mg: Kitka-nizsai óvód a junius 24, Teleki-uti Juaius 25, Arany János utcai junius 26, Nádor- ulcai junius 27. Valamennyi vizsga délelótl 9 órakor kezdődik. A Mratátok a nagykanizsai o/ödákban junius 30. és julius 2-án, Kisksnlzsán juaius 30., ju\'lus 2. és 3 án lesznek.
— Egy keszthelyi tanárnő 40 éves jubileuma. Tudósítónk Írja: Nagy Margit, a keszthelyi áll. polg. leányiskola tanárnője most tőltőlte be pedagógiai működésének 40. évéá. Ebből az alkalomból névnapjával kapcsolatban az iskola tanári kara ét aAvendékserege bensőséges ünnepiéiben résjesitetlc Nagy Margitot, aki egy emberöltőn keresztül nevelte a magyar leányifjuaágot. A jubiláló tanárnő Keszthely társadalmi mozgalmaiban mindenkor tevékenyen vetle ki rétz4.!.
— Szomorú eredménnyel jártak a borvizsgálatok. A földművelésügyi minisztérium kiküldöttjéből ét a rendőrség klhfgáal bírójából álló borvizsgáló-bizottság ismét több kanizsai vendéglőben és korcsmában tartott ellenőrzétL Ezeknek igen tzomoru eredménye volt, mert mint megállapították, 7 vizsgálatból 4 tulajdonos ellen e\'járás indul. Részint borhamisítás, vizzel leverés, meg-nem jelölés s b. citnén.
— Egy évi börtönre Ítélték a balatonkereazturl teitvérgyilkost. Még w elmúlt évben történt, hogy Oál Imre bala\'onkereizturi földbirtokos atyjával, Uál István Bálinttal öttzevcizett amiatt, mert az atyja bklokáoak egy részét nem akarta ráíratni. A vttzekedét hevében Qíl Imre aly|ára lámád!, nyakát megragadta. Oál La|os ét Oil István, a közelben tarlózkodó másik két fiú litva ap|uk veszedelmét, teglltégére tlettek, tőt, amikor Oál Imre fojtogatta apjukat, L%jos egy lüzpitzkáló vattai többtzör fe|beveite. A tulyotan megtebetitett Qü Imre ez év már-ciutában meghalt. Most von\'a felelősségre a királyi torvényszék Qál L\'.jost haláltokozó súlyos testltéité-sérl, akit egy évi börlOnre iléltek.
Eaéutésl lekésiigek. gyomorfá- ;
|ás, gyomorégés, iosszuMéé, Ujfájás, j szemkáprazát, Idegizgalmak, álmatlanság, gyengeségi állapotok, mun-kaképteleeség esetén a természetes „Feeoc József" keserűvíz megszün tetí ai emészlésl [zavarokat, a vérkeringést helyes útra tereH, felfris siti a szellemet és egészséget álmot hoz. Az egyetemi klinikákon végzett kiséiL-irk bizonvli|á», hogy alkoiolls-ták a Ferenc lóiseí víz használata folyttfl áhtégéizeiOket majdnem teljesen visszaszerezték. — Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és fűszerflzlelekben.
— A DSzA menetdljkedvez-
ményei. Ausztriában: a nemzetközi bálycgkiállltáaia 25"/o julius 5-től 11-ig. Csehszlovákiában: a Prágában tartandó VI nemzetközi rajzoló kongresszusra .13% julius 29 löl aug. 12 lg. Olaszországban: csoportosan űdfllö magyar gyermekek ré-izére 70%. Jugoszláviában: közép-és féltőbb itkolák növendékei részére 50% a menetdijkedve»mény. PeivilágoiitássaJ szolgál a Nagykanizsai takarékpénztár Menetjegylro-dáfa.
<• Otthon e^y perc alatt a gyermek Is kétzlihe* a (Spjrklett szabad ) Aató-Syphon-nal szóda-vizet, üdttő italt (1 liter 16 fillérbe kerül). Ára 21 P.4 havi részletre tsl egyed-árusitó Szabó Antal sportüzlete.
— Bővül a keszthelyi gazdasági akadémia. A keszthelyi gazdi sági akadémia bővitéii munkálatai julius 1-én kezdődnek meg. Az egyemeletet épületre még egy emeletet húznak. At építkezésekkel kap-ciolatban szükségesnek mutatkozik, bogy?Uj laboraloriumokkal, dolgozó szobákkal stb. lássák el az akadémiát, melynek állandó fejlődésre van szüksége a baladás szempontjából. A megkezdődő építkezés során kibővítik ax intézel konvlkfutái It, miáltal több tzegénytortu tanuló nyer ellátált az intézetben. Ugyancsak modern feltiereiéseket kapnak a meteoroligai és rádió állomás.
= Schwarcz Dezső harisnyái legjobbak.
— Klhágásl Ítéletek. Bogdán Antal 28 éves csavargó cigányt tiltott koldulás elmén 5 napi jogerős elzárásra Ítélte a rendőrbiróság. Körmendi Jenő 30 éves ihárosi ácssegéd útlevél nélkül Jugoszláviába szökött. A szerb csendőrök elfogták és visz-szatoloncolták. A kanizsai rendőrség tiltott határátlépés miatt 5 nspi elzárással bűntette. Leltner lguác 31 éves, pattzabl születésű, saját bemondása széria! talmudlanltó, Nagykanizsán és a vidéken koldult. Klbigás elmén 3 napra Ítélték.
— Szabók, varrónők, háztartások, cipészek a világhírű PFAFF varrógépeket használják, mert műkő désflk csöndes, varrásuk szép és tartós. Húsz hivi részletfizetésre is kaphatók Brandl Sándor éa Fia cégnél, Deák-tér 2, a felsőlemp ónnál.
— Legközelebbi gépkezelő vizsga 1928 juliui hó 2 án d. u. 3 órakor a m. k. állami fémipari szakiskolában Nagykanizsa Sugár-ut 9. lOÉdtz. VII. tetem.
SZÍNHÁZ Dybuk
An.Skl héber legendája a Városi Színházban
Nehéz levegőjű darab a Dybuk. Kétségtelenül messze Idegen a ma embere elöli túlzottan elvon!, rapszodikusan széteső, melynek, hogy mégis sikera van, ott a magyarázata, hogy a megszokottan felül: érdekeset nyújt. É dekeset, szellemileg nehezen emé ízi belől, de fojtott levegőjében szivesen mered szeműnk a vontatott cselekményre, tziveten hallgatjuk magyarázatát az ó héber legendának, mint a szerző it nevezi, darabjáL
A rostz szellem: Dybuk, megszólja azt a lelkei, akHŐI földi em-\'jer kegyetlenül elválasztotta. (Talán a fátum beteljesedéséllek lehetne mondani, jobbin e darabot) Megszállja ét ninct emberi erő, átkoa halalom, mi kiűzze a ragatzkodó Dybukot. A nagy ctodarabbi hatalma ctodál művei, de ez a csoda, Lei éle\'ébe kerül. így lehetne tömöríteni pár tzóval, a darab meséjét, melynek főérdeme mindenen felül, hogy a aainészaek háttá tterepet ad. Megoldandó feladatot ró a rendezőre, Btiluskéertágét követei mindenkitől és mindenből, legyen az a tzlnp\'don az utolsó tzeg.
A társulat előadása a viszonyoknak megfelelően jó. A rendezés elég
göidűlekeny volt, bár a 11. felvonás fináléjának felépítése, nemkülönben Chanan halála felületeien voltak megctinálva, miáltal a darab két nagy lelenete nem eredményezte azt a dOntő tapsvihart, ami különben kijárt volna.
A szereptfk közül Báakv. Súlyom, Vértes. Orbán Viola ét Ütö érlelték meg a tzerző mondanivalóját, mig Ladomerszky Margit nem tudott a n<gy tikerre lebelőtéget adó szerephői ctak keveset kihozni. Blhary, Károlyi érthetően idegenül mozogtak a nekik izokatlan miliőben. Külön kiemelendő Vasi Irma megrázó, őizinte alakítása. Sarlay tul nyert volt.
A közönség tartózkodón inkább, az újszerűségét kereste a darabban, de különösebben nem melegedett fel.
U. Gy.
Szombaton 7 és 9 órakor Vasárnap 3, 5, 7 éa 9 órakor
Montecarlo pusztulása
Pougly fantasztikus regénye 12 fejezetben. Főszereplők:
Fraicesca Bertinl és leu Angéla.
#
A majomkirály
Burleszk 2 felv.
HÍRADÓ
bizalom dolga.
Hálók, ebédlők, urlszobák
a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelben állandóan raktáron.
Kedwezft fixetéal feltételek.
Székely Vilmos
butorlelepe Itgyktnlm. ItriiciT-»tc« 4. n.
Elsőrendű tajál kárpitoamObelv
A színházi Iroda hlrel:
Zenebona — modern Jazz operett pénteken este. (Bemutató) A Fővároti Operett-Színház legnigyobb stkertl jazz-operett újdonságéi mutatja} be pénteken esle színtársulatunk. Fodor Arthur, a Fővároti Operett-Színház kiváló művésze állította be a darabol, melyet Sugár Oyula főrendező pompás rendezésben aj iáény slágerévé avat. Fényei, aj kiállítás gyfl nyőrködted a szamot. Jan-band zenekar. A főtzerepeket Kóbor Irén, Erényi Böske, Pálfi Blanka, a három primadonna, Orbán Viola, Kádár Margit, Hajnal Beata, Sólyom Oyőző, Bihary Nándor, Bánky Róbert, Kormos Ferenc, Károlyi Vili játssák.
Vértes Lajos bucsufeilépése — a Qylmesl vadvirág-ban. Vérles Lajos a színtársulat közszeretetben áHÓ hői-tierelmetc, ki legutóbb a Ciglny-király-ban játszott énekes tzerepével még mélyebben férkőzött a közösség szivéhez, szombaton ette Otezy litván pályadíjnyertes néptzlnmüremekében farija bucsufellépését. Az Idény egyetlen népszlnmflelősdésát, a Oylmetl vadvirágot válaiitotta boctufellépétül hogy elkőaaönhesaen attól a közönségtől, mely öt a két színházi évadon át szeretetteljes figyelmességével kiiérte végig.
Vasárnap két előadás I Délután 3 órakor olció helyárakkal Cigánykirály ét este 8 ónkor rendes helyárakkal Zenebona, modem jazz-o perel\'.
Hétfőn ét kedden tzeniációs újdonság : A Oyurkovlcs fiuk. Her-cteg Ferenc és Parkas Imre operettje.

A baéayesfl Tóxtée deviza
VALUTÁK Aaijol I. 27 95-18 10 B*%a tr. 79 \'JS-SO 25 Caik. 16-94-17-02 üáa k. 153 50-164 10 Olnái 10 00-10-08 Oolüi 670 55-072 Í5 Pnndíli 27 6 S-22 85 Hotl. 230 80-231 81 Lttajrtl 64 10-64 40 3 50-3 55 Uva _ _
Üf« M 15-30-35 Miilrj 136-70-13720 SchliL SO50-80 85 Norvég 163 30-03-90 Sváidl. 110 25-11065 lv«k. 153 55-114 15 Pestis 95 00-96-60
IMVUAA -Amst UO 97-231 67 BaicrM 10-07-10-10 tUrTln 136 82-187 22 Bakaiaat 350-354 Brflaaael 80 00-80 35 Kopaah.163 60U4 00 Oaslo 163 40-153 10 Loadoa 27-94-28 02 MUaao 10-11-30 21 Newjoik 672 60-4 20 Pária 2248-29-66 Piáfa 16-S6-1701 SaoRa 413-416 163 66-164 05 64 l\'-«4 37 8T\'53-8078 II03M 062 95-05-96 55
Kockfa Varsó Wltn ZOrtrh
Sertésvásár
Palha|t*« 2743. aalyMI aladatUnol vMaaa-aisrsdt 1323 daisb Qaíiendü I 60—1 62, •saaett 1-Í8-I60. szedett köaép 146-1-52, kOnnyll I 24-136. elsitendtt Ona 1-50- 1 52. másodrendű 1-36—1-40, in([ol saidí 1 48-1-68, saaloaaa nagyban 168-1-70, sati 1-86-1 90, labuaotTbas 1 80-196 szalonnás lélsertéa 1\'90-í—. Ai liáaysat lanyha.
1808 Jtwlus 15
*alai közlöny
a
sportélet
Ma délután 6 órakor zárul a nevezés nagykanizsai lovasmérkőzésekre
A kocsiversenyre junius 24-ig lehet nevezni Schmidt Frigyes huszárezredesnél -A Zala-Somogyi Lovassport Egyesület az idén csak Zalában rendez lovasmérkőzéseket
Nagykanizsán julius 1-én, Keszthelyen 7 8-án lesznek a versenyek
Az Altódunánlul lovassportjának fellendítése körűi hervadhatatlan ér-
demeket szerzeit már eddig Is a Zala—Somogyi Lótenyésztő és Lo-vauport EgyeiOlet, amely minden évben versenyek keretében mutatja be működési körének lótenyésztési nívóját Az egyesület az idén nem rendez Somogyban lóversenyt, ellenben imlnt részlelesen közöltünk Z ilában kettőt ii.
Egyet Nagykanizsán és egyel Keszthelyen.
A nagykanizsai mérkőzés julius l-én, a keszthelyi 7 és 8-án fog lezajlani.
Nevezni a lóversenyekre a Mleosz titkárságához Budipest, VIII. Etzler-házy-u\'ca 32 alá ma délután 6 óráig lehet még, amikor is zárul a nevezés.
Kocsiversenyek nevezése Schmidt Frigyes nyűg. huszárezredet!) »z (Nagykanizsa) junius 24 ette 6 óráig küldendők. Nevezési dij lovankinl 5 pengő. Oizlopnsvezés engedélyezve. Oizlopnevezés diji kétszeres, azaz 10 pengő.
Lovumérközésen csakis a Mleosz által kiállított urlovas-igazolvánnyal rendelkező vehetnek részt a Mleosz-nál nyilvántartott lovakon. Lovak szállítására kedvezményes igazol-ványt a Mleosz titkársága állit kl.
áhelyesésröl, lovak élelmezéséről a napi ár megtérítése mellett a nigykin\'zssl 6 honvédgyalogezred gondoskodik.
Program:
Mtlltari „A" kategória elöovag-láia junius 29 ín, tereplovagtas ju-nlut 30 án dllelőlt. Vadászlovak díjazása, elölovaglás, fogatszépség-versenyelöhsjiás junius 30 án délután. 0 szágutl kocsiversenyek julius l-én delelőn. Többi szám julius 1 én délután. Minden változás jogát fenntartja magáink az igazgatóság.
1. Milllary „A* kategória. Dij : 240 pengő. Eböol i. di| 120, II. dij 80, Ili. dij 40 pengő. Tiszteletdijak. Nevezési dij 8 pengő.
2. Könnyű díjlovaglás. Dij: 240 pengő. Éhből I d>j 120, II. dij 80 Ili. dij 40 pengő. Tiszteletdíjak. Nevezési di| 8 p:ngő.
3. Vadászlovak díjazása. Tiszteletdíjak. Nevezési dij fi pengő.
4 Kezdő lovak díjugratása. Tisz leletdijak. Nevezési di) 6 peugö.
5. Nyeretlen lovak díjugratása. Tiszteletdíjak. Nevezési dij 6 peogö.
ö. Hölgyek díjugratása ,0" kategória. Tiszteletdíjak. Nevezeti dij 6 pengő.
7. fi km. országúti verseny. A ne rikaiak, kettes fogatok számira. Tiszteletdíjak.
8 30 km. országúti verseny magyar felvér lovak számára. Tisztele -dijak.
9. Fogatszépségverseny, urkocsi-tok, kocsitok szamára. Tiszteletdíjak.
10. Kocsiakadályverseny. Tiaztext-dljik.
A kanizsai piarista gimnázium Hunyadi Sportkörének évzáró bemutatója a sportpályán
A nigykaniztai piarista reálgim nWum Hunyadi Sportköre |unlui 17 én, vatárnap délután negyed 4 órakor a Zrínyi iportpályán évzáró bemutatóját latija a következő lor-renddel:
Felvonulát. Ultzekegy. Zenés szabadgyakorlatok. Hiladók nyújtó-, korlátgyakorlata. Zenés padgyakorlatok. Kezdők nyújtó-, korlátgyakor-lata. 80 m. likfulás, 14-16 évesek. 100 m. sikfulát, 16-19 évesek. Csoportvivás. Súlylökés, 14-16 évetek. Kosárlabdamérkőzét III.-IV. o. Diszkoszvetés, 16—19 évesek. Mag is-ugrás, 16—19 évesek. Buzogány verseny. 800 m. tikfulái, 16-19 áveaek. AssauL Távolugrál, 14-16 évesek. Távolujrát 16-19 évetek. Svédfogó. 4 tzer 100 m. itafétilulás, VII—V, VI., VIII. komb. Kosárlabdamérkőzés, VI-VII. o. Oula. Dijak kiosztása. Himnusz, elvonulás
Leventeverseny és ünnepély Letenyén
A Letenyei körjegyzőséghez tartozó Letenye, Béc, Egyedula és Zajk községek leven ecsapatai most tartották meg uokátoi év-végi versenyüket, amelynek kimagatló pontja volt az eate megtartott hazafiai ünnepség. A leventék a versenyen derekasan megállták helyükei és igen szép munkát-végeztek.
Ette a pályán kigyúltak a tábortüzek, melyeknek fényénél hazafias vtrscket, énekszámokat és élőképeket
ad akelö. A gula alakítások nagy tetszés! váltottak ki. Az előadott humoros jelenetek nagy derültséget fakasztottak.
A Letenyei Ipa-testületi Di\'átda Ouzmlts Vilmos tani\'ó vezénylete alatt nagyban emelte az ünnepség sikerét jól betanult énekeivel.
A leventeverseny és esti ünnepJy szép sikere Viola Ferenc szolgabíró, l!|. Pllchta Li|os aljegyző, Guzmtls Lajos tanító nevéhez fűződik.
hozo4szjnhA£ak
Uránia MozgóképszInliáz.S.om-baton 7 é» 9, vasáruap 3, 5, 7 és 9 kor „Monltcarlo pusztulási", Pougly fantasztikus regénye U fejezetben. Főszereplők: Francéica B Mini éa Jean Angelo. .A majomkirály", bur-leszr 2 felvonásban. Híradó._
Zürichi zárlat
Pálk 20 40, London 25"33\'», 51!|05 Hrttaael 72 52\'/!, OUUno 27 29\'/», Madrid 86\'2t<. imalaioaai 109 <0, Haillu 124 0.1, Wlan 73 02, Soila 3 74\' 1. Prán IS-38, Varai 58\'17 l/l Bwlaiwal 90 86 Halgifcl a-13*/!, Hakarsat 3 18M.
Terménytőzsde
Buza 10 fillérrel emelkedett. Az Irányzat Jóltartott, a forgalom búzában élénk, egyebekben csekély.
Basa Ustav. 76 kg os 34 00 -34 20 77 kg-oa 3-1 30-34 50, /8 Vg-o. 34 70 34-85, 79 tg-oa 35 C0 35 15. (10 kg-oa 35\'15—35 30. dunántúli 76 kg. 33 60 -3375, 77 kgoa 33 85 34 05, 78 k*-oa 34 20 34-.Í5, 79 kg-ot 34-50 34 70, 80 kg-oi 8470 - 34 80, ma 30 2Í-30ÍO. taiarm. árpa 29 51- 3100, tOrirpa 3100-3201. ub 32 00-32 2), lengéit 3075 3050\' Buakoip> 13 90—34 10.
lOZUJBISif
Biborheremag-termelők figyelmébe
A magyar biboiliere magvak ellen külföldön gyakoti a panasz, Ingy abban sok a törött mag és csira. Arra való tekintettel, hogy a m. bi-borhere mag ma jól fizelett kereseti cikk, 110-120 f. kínálnak a kereskedők érle, valószínűleg sok számító gazdi! arra fog ösztökélni, hogy minél több biborherét hagyjon meg magnyerés céljára. A F. M. a m. biborhtremag jó hírnevének a megóvása céljából a bíboiheremag cséplésénél az alábbi óvatossági szabályok betartását ajánlja:
1. A dobot a rendes lordulattzá-mok kétharmadrészével járassuk.
2. A fejtőhenger kőtárát (drótszövet részéi) a dobtól lehetőleg távolra, tágra állítsuk.
3. Az etetést mérsékelt ütemben végezzük s a lu\',töméstől óvakodjunk.
4 A kiömlő lorok tolónyilásál tágra ál llsuk, hogy a szemek bent ne maradjanak.
5. A kosárszövetei kívülről burkoló vaslemezeket a szükséghez képest sorrend sze int izereljük le. A leszerelést a kiömlő nyílás felöl az e\'só lemeziel kell kezdeni s ha még mindig akadnak löröll szemek, akkor sorra leszereljük a második és harmadik burkoló lemezt is.
6. Ezeket a szabályokat különösen akkor kell betartani, ha az
anyag száraz, mert ilyenkor a szemek könnyebben törnek.
Arrakéicn mindazon biborhrie-mag termeléssel loglalkozó gazdái, hogy a blbormag cséplését nectak maguk végezzék a fenti tzabályok figyelembe vételével, hanem a heremag. cséplésével foglalkozó gépészeket Is tanítsák meg erre.
Dr. Vass Zoltán.
TŐZSIK
A mai értéktőzsde rendkívül Ozlet-telen volt. A spekuláció a kedvezőbb külföldi tőzsdejelentések ellenére is nagyfokú tartózkodást tanúsított, ugy hogy igen csendes üzlet mellett említésre méltó árváltozások alig fordultak elő. A tözideidő első felében klssí barátságosabb hangulat uralkodott a piacon, később azonban a nyitási jelentéktelen árjavulások is lemorzsolódlak, ugy, Ihogy a piac a tegnapi nívón zárt. Egyedül Nemieti Bank volt barátságosabb. A fixkamatozásu papírok piaca gyengébb és űsletteien. A valuta és devizapiac barátságos\\bb.
Kiadja: Belxalal Hyoaáa ál Luklaéá Vállalat lászvéaytártaiág. Felelős kiadó: Zalai Károly.
Nyilt-tér*)
Nyilatkozat.
E>u\'on értesítem a kanizsai közönséget, hogy Djbetch Erzsébet részére semminemű hitelt nevemre ne adjanak.
Wl Szabi Józsefné.
*) E rovat alatt kOiIOttekért tem a tier-keszlótég, tem a kiadóhivatal nem villát telelóuéget.
Értesítés!
Meghívások folytán a Magyar Köztisztviselők Fogyasztási-, Termelő- és Értékesítő Szövetkezete igazgatósága elhatározta, hogy a közszolgálati alkalmazottakat a legjobb minőségű
ruházati cikkekkel
fogja ellátni.
Közvetlen forrásból beszerzett angol férfi és nfti szövetek, selymek t Crepe de Chihe, Crepe georgette, Japon l-a, nyers selymek, divatselymek gazdag színválasztékban.
fehér áruk t és pedig Schroll és más gyártmányú vásznak, cilifonok, valódi lenvásznak, zephirek, popelinek,
nöi éa férfi fehérnemQek, pyjamák, étkező- és kávés-készletek, zsebkendők stb.
továbbá jumperek, sálak, esernyők, viaszkos vásznak, padlókárpitok, szőnyegek, butorszövetek, ágygarnilurák, flanell és gyapjú takarók, paplanok, stb.
uj cikkeink i trenchcoatkabátok, gummiköpenyek, bőrkabátok, kész női és férfi tavaszi (elöltök foglalnak helyet.
Felkérjük az összes érdeklődőket, hogy mintagyüjte-ményünket minden vételkényszer nélkül
í. évi junius hó 15., 16., 17. és 18 Ik
Erzsébet-téri
napjain délelőtt 8—2 óráig, délután 3—7 óráig _
árudánkban megtekinteni szíveskedjenek.
Árumegrendeléseknél a legszolidabb árakat számítjuk, s a közalkalmazottakat a vételár lefizetésére 8 havi részletfizetéses kedvezményben részesítjük.
Tisztelettel
A Magyar Köztisztviselők Fogyasztási-, Termelő- és Értékesítő Szövetkezete
fiékárudája.
ZALAI KÖZLÖNY
1928 jtmlas 16
APRÓHIRBETÉSFS
Az apióhlrdtéesek dija 10 isólg BO fillér, minden további izó dl|a S flll. Vasár- is ünnepnap 10 szóig 80 fillér) minden további sxó dija 8 fill. Saerdán éa pén-teken 10 sióig 80 fillér, minden tovább.\' tié dija 8 flll. Ctmsaó i minden vasta-
gabb betűből átló sió kát uónak számll tátik. Állást keresőknek 50»\'o engedmény. * blrdatéal dl| ulAra f matantíA.
■alapOslatQ\'nk építkezés miatt Ideiglenesen az udvarban. Totola és Pa-cdraxky kalaposmeslerek Nagykanizsa, t\'.nt-vös-tér 25. 2921
Két dlAk teljes ellátását s Iskolát tanulmányaik ellenőrlését vállalja verelfl állás-ban mUkódfltt nv. tanférltu tfrtekrznl lehet mindennap 3—6-lg Csengery ut 23. 2942
Finom zamatos asztali bor 88 fill aranyhegyi rlallng I\'20 flll. Sátrán Józselnél Marvar-utca 74. 2888
Calaaott tOkrSk legolcsóbb beszer-aési helye — Stern üvegesnél, Erzsébet-tér 14. 1146
Birkahús. Tisztelettel érteslt|ük a nagyérdem ti közönséget, liogv 15-lkélól kezdve, naponta állandóan az Erzsébet-téri huscsarnokunkban frissen vívott birkahús kapható. Szíves párttogást bér teljes tisztelettel Sdiwarcz Adoll és Deutsch DA"M mészárosok. 2940
Mniktlminl b«kebeleaé«re minden Baaaecbaa a leirelőnYÖacbben éa lenrrar-labban MrMHat Aoaél Ignéo p>ni-H»raíW,knav«tlM lmdá|a Nagykanizsán.
Kaalnczy-utca 2. szim. fiffl
Kifutó laény felvétetik Fitos Oyula fényképészeti műtermében Kazlnczy-utca 3.
2929
A lagiajabb fazonú és a legolcsóbb legénységi, altiszti és tiszti -sapkák Hruncftlc* Józsefnél, Sugár ut 53. 2585
Két diák teljes elhelyezést nyerhet a (óvó tanévre lürdós/oba használattal url családnál Clm a kiadóban. 2920
Aa Issiis evvenruházatl cikkek les-lobbak és legolcsóbbak Bruncslcs Józselnél. Sugár ut 53 TM
Dlét, mákot visznnleladáMa legolcsóbban ajánl Kellerman Ferenc Kiskanuaa
2918
Zongora aladó. Cini a kiadóban.
2917
KUlönbeláralu ulcai szoba előszobával, bútor nélkül kiadó Sugár ul 37 . 2927
KUlönbejáraln gyónyórll utcai aiuba bu-torozatlanul kiadó. Cím s kiadóban 2943
Rákóczi-utca 13. sz. alatt egy utcai szoba, konyha juliua l éte kiadó -2945
|ál)»«ok»l azoanali be
lépésre telveti a Kaposvári VmftntAde éí Oépgyár R. T. Kaposvár. 2948
Ugyea aaabalaény azonnali belépésre felvételik. Baumgarten, Oőzmalom 2947
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gózmoaó, vegytlaztltó, ruhafestő
1 »• MitUHfl. tiíiitrj i I.
Vállal mindennemű ruhafestést, vegytlsztltást, gózmosást mérsékelt érőn. EI\'smeMrn elsőrendű munka. Hófehér, tükörfenyei gallértiszti tás. Pllssérozás ut Gouvrérozás.
ELADÓ
Nagybakónak község halálában
1800 n-oi
ktlermelésic alkalmas. — Bővebb felvilágosítást ad a tulajdonos Németh Imre Budapest, IV. ker., Piarista-utca 5.
Telivér vlzalót tanításra vállal, időnkint kölyök és kész vizslát elad, vadász-teilllelet rendez, fácánost beállít megállapodás szerint Ötvöa Ualázs, KIII111.V1. 11. p. Oelse. (Válasibélyeg néiklll nein felelek)
Keszthely ifftllctt Balatongyörökön sz állomás és országút mellett 4C0 négyszög öles parcellákban. A villa-telkek száraz, magas fekvést! put-részen, a Balaton legszebb ponlján fekszenek — érdeklődni lehet dr. Budxay Ügyvéd Irodájádsn Keszthelyen és dr. Stadler szőllőgnz-MI9 daságában Máriatelep, Somogy vm.
Kedvező fizetési feltételek!
Lovak
eladása!
A közeledő conkours hippiquere a következő lov k el. d Sk: Exy irlandi elsőrangú dijugró, mint hölgyparipa Is teljesen belovagolva, lo\'á\'bá két pár négyéves teljesen behaj tott és gyors kocsiló, tisz-áu anviiikil nevelés, a Körmendi ménesben igen jutányos 11 il-, dók. Közveti:ök dijaztamak.
A loval; megtekinthetők a Körmendi ménesben KÖRMEND. ««,
PUCH :,r:
VEZET!
motorkerékpár e r é k p á r
4-5 lóerős motorkerékpár ára P 1120.—
Kizárólagos raktár:
Brandl Sándor és Fia cégnél
Deák-tér 2., a felsőtcmplomnál.
Kedvező részletfizetési feltételekl Alkatrész- és gummiraktár! Javító műhely!
Pollermann-féle
JJ
KOLUMBUS"
m ü I é p e t
vegytiszta méhviaszból, telsz^s s; c inti inéielre szabva, korlátlan mennyiség-ben,bármely időszakban,gond >satiCBomagolv3,kgkén 8 penyö -lapiáiban
szállítunk.
Elvállalunk méhviaszt míiléppi való kihengerlésre, kivánl méretre szabva, 18 százolék viaszlevonással, vegy 1-40 pengő munkadíj fejében. Kise-Ifj\'ezeit léplö.melék (konkoly) Cs f de ziséri ráfizetés nélkül kilónkint
1—20 deka mülépet adunk cserébe
Ai öszn mm cikkel íi raézperoetökröl naoy képes írjei-zik Ingyen 1
POLLERMANN PÁL ésT-s
gAxvIaazAntAde, mUlópkóazltfi gyártalapo
Székesfehérvár, Pálya-u. 28. tVasut mellett)
Telefonszám: 4 -77. Telefonszám: 4—77.
I £

NASH és PACKARD
autók kizárólagos zalamegyei képviseletét átvettük
Mielőtt autót beszerezne, feltétlenül kérjen prospektust és díjtalan kocslbemutatást. "" Hat henger, hétszer csapágyuzott főtengely, négy kerékfék, zajtalan motor, hosszú élettartam és olcsó üzemköltség.
Szántó Vilmos és Társai
Telefon 3-22. Nagykanizsa, Deák-tér 2. Telefon 3-22.
varrógép
Q É G BEVÁLT JÓ MINŐSÉGBEN
Ar f/rfj ö /t > c/cji/f//e/e/cÁ.
5 INGER VARRÓGÉP » í 1 ÍVÍNVVÁRSAÍAÜ
FIÓKÜZLETE: NAGYKANIZSA, FŐ-UT I.
I CSJtLAD EGÉSZSÉGE
népszerU orvosi tanácsadó
A CSALÁD EOÉSZ8ÉOE párattanul gazdag Illusztrációs anyag segítségével népszerűen Ismerteti éleUnket ienytgtíő, sok száz betegséget. Könyvtlak minden más népszerű orvosi munkától abban különbözik, hogy mindazokra a btteg-ségekre, ahol a laikus Is segllbet, orvoai tanácsot, gyógyulási Is ayujt egy 600 oldal terjedelmű lexikonban. Ezeket a népszerűen megírt tanácsokat tllsmert magyar tanárok éa orvosok adják. Ara félbőrkötésben 35 pangó. Kedvező lizetéal feltételek mellett kapható
FISCHEL FÜLÖP FIAI
könyvkereskedésében. si»
é: gyMIoláit
gomba éa rovarkártevők áttanít
Tutokil unlversalta permclezöszer Noapratn
Urániaz6ld Verdola
Elosal Winol
Sulfarol Tkaaal
Anola AJnaoU
stb.
Műtrágyák.
Gazdasági\', főzelék-, vlrág-mnyvafc Kicsinyben és nagyban kaphatók:
0BSZÁS JÓZSEF aNkmÉiábMn
Nagykanizsa, Erzsébet-lér 10.
A biróság melleit, sai Telelőn : 130.
VagytlaatHAara éa taatéara alfogad férfi éa nll rtsMbart
bármilyen minőségű kelméből.
Ujraáttestéire bórbulorolut, bőrkabátokat és végárut.
Agytoll tisztítás hazattal együtt és enélkül.
lilggfinvök, kézimunkák, szőnyegek, bulorkefmék, mindenféle paplanok és szőrmék tisztítása, fertőtlenítése éa festése
Pllaaéaroaéa és |*u>réar*>éa
a legelőnyösebb árban és legszebb kivitelben.
Bővebb felvilágosítást nyújt Nagykanizsa részére a gyüjtőtelep vezeMje :
Nagykanizsán, Erzsébet-téren Állami adóhivatal. Régi postaépület.
Nyomatott a Délzalai
Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
Art 14 IQUr
POLITIKAI NAPILAP
SaOlMMrtfafe H kiadóhivatal: F6-ut S. izám Kesathelyl Bokklsdóhlvatal Kossuth UJo»-u. 32.
A Ház melegen ünnepelte Vass minisztert abból az alkalomból, hogy részleteiben is elfogadták az öregségi-rokkantsági javaslatot
Holnap kezdik tárgyalni a gyufa törvényi - Györky Imre mmtelmi ügye Budipest, junius IS A Ház mai ülésén részben változatlanul, részben az előadó stiláris módosításával részleteiben Is
letárgyalták és elfogadták az öregség és rokkantság biztosításáról szóló törvényjavaslatot.
A képviselők he\'yelkről felállva percekig tartó tipssal és él|enzéssel ünnepelték ez alkalommal Vass József népjóléti minisztert.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Elötlzetésl trs: egy bórt B pengő «S fillér
Kálmán Jenő, a mentelmi bizolt-eág előadója terjesztette be a bizottság jelenlését Györki Imre ügyében, mely jelentést a Ház elfogad!*. Elnök napirendi indítványa szerint a Ház holnap délelőtt 10 órakor ülést tart, melyen a pénzügyi tanács megszűntetéséről és a
gyufaadó módosítására vonatkozó javaslatot tárgyalja. Az ülés 2 óra után ért véget.
H legutolsó jelentések megcáfolják Mobile három emberének megmenekülését
Tovább sodródnak a szétszakadt csoportok — Remélik, hogy partra tudnak vergődni a Jéghegyekről — kedvezőtlen Idő miatt eddig egy repülőgép se szállhatott felderítő útra
JL mx átszakadt Itáliával sodródó 7 emberről nincs hir
Róma, junius 15 Tegnap 2 óra 20 perckor greenwichi időszámítás ueiint a Citta dl Milánó szikratávíró összeköttetésben állott az Itália rádiókészülékével, amelynek közvetítése gyenge volt. A Noblle tábornok részéről megadott helyzet körülbelül 7 mértföldnyire előbbre van, mint a junius 12-én mégadott helyzet. Az eltolódást a nyogatf széf következményének tulsj-dofllTfák. Eildöszerint azonban északkeleti szél fuj. A Citta dl Milánó közölte továbbá, hogy azok a szánok, amelyeket a Hobbin Wahlemberg-be küfdtek, most Scoreslo közelében lehetnek. A kedvezőtlen légköri viszonyok Idáig nem engedték meg, hogy felderítő repülésekel végezzenek. OJÓ, Junius 15. Nobile csoportja, amely jelenleg nyugatra sodródik, elMIsdt a Foyn sziget mellett és a legutóbbi jelentések szerint 15 km-re kdtetre van a Vff. Károly szigettől. A > csoport puskákat kért, mert jegesmedvék mutatkoznak a közelben.
Klngsbayból érkezett jelenlés szeri*
tádlóüzenetet foglak fel, amely Noblle három emberétok megmeneküléséről szól.
Aihárom északsarki utazót a Hobbi hájóról kiküldöli kutyaszánokkal Utálták meg. Nobilétöl ujabb rádió-
üzenet érkezet\', amely szerint az a légtőmb, amelyen tartózkodnak, a jég és tengerár következtében tovább sodródott, remélhető azonban, hogy valamelyik szigethez sodródnak és partra szállhatnak.
Cáfolják, hogy három embert már megmentettek
Ktngsbay, |unlus 15. (Éjszakai rádiójelentés) A legutóbbi Jelentések szerint Noblle csoportja az északi szélesség 80 tok 38 perce és nyugati hosszúság 27 fok 49 perc alatt van. Azonban még mindig nincs hlr az expedíciónak arról a három tagjáról, akik észak felé Indultak a Spilzber-gákról, úgyszintén arról a hét emberről sem, akiket az elszakadt léggomb sodort magával.
Jugoszlávia angol kölcsön ügyében tárgyal Londonban
Párls, junius 15. (Éjszakai rádió-jelentés) A Le Temps ériesülése szerint a szerb pénzügy miniszter Londonban folytat tárgyalásokat 50 millió font angol kölcsönről, amit a bankok részletben folyósítanának Jugoszláviának.
Brüsszeli ügyvéd képviseli Carol herceget válóperében
Brüsszel junius 15. (Éjjeli rádió-jelentés.) Carol herceg Diveze brüsz-szeli ügyvédet, liberális képviselő\', v. hadügyminisztert bizta meg jogi
A kisantant egyetért abban, hogy a megszerzett határokat fenn kell tartani — jelentette kl Titnlescn
Románia nem enged a szerződésekből Belgrád, junius 15 (Éjszakal rddlójelentés) Tttulescu a sajtónak adott nyilatkozatában kijelentette, hogy Románia a békeszerződések alapján a béke fenntartására törekszik. A szerződések sérthetetlensége — mondotla — nemcsak
doktrína. A kisantant egyetért abban, hogy a drágán (I?) megszerzett határokat fenn kell tartani. Románia nem akar senkivel agresszív lenni, az egész világgal barátságban akar lenni, de a szerződésekből enged.
Egy harkányi gazda véres merénylete) a végrehajtást vezető ügyvéd ellen
Kaszájával majdnem kettéizelte Hlrllng Károly ügyvédet
Pécs, juniui 15 (Éjszakai rádió-jelentés.) Hlrllng Hároly dr. ügyvéd egy bírósági tisztviselővel megjelent ma délután Harkány községben Boldizsár Illés gazdánál, hogy végre-hajlást foganatosítson. — Boldizsár előbb kiutasította hátából az ügy-
védet, majd mikor az az istállója felé ment, hogy felírja az állatokat, Boldizsár kaszával rárohant és hátába vágott, ugy hogy az ügyvédet ma|dnem ketté szelte. Élet-halál kőzött vitték kórházba. A gyilkos gazdát letartóztatták.
Báró Szterényi minisztertanácson beszámolt külföldi pénzügyi tárgyalásairól
Budapeit, junius 13 (Éfsiakai rddlójelentés) Ma délután 5 órakor gróf Bethlen litván elnöklete alatt minliztertanács volt, me-
lyen báró Szterényi József beszámolt bizonyos pénzügyi tárgyaláaról, melyet külföldön folytatolt. Végül folyó ügyeket tárgyalt a minisztertanács.
képviseletével
tárgyaláson.
a bukaresti váióperi
A felsőházban a költségvetési vita során elismeréssel adóztak a miniszterelnök országépitő munkájának
„A békerevlziót annál bátrabban kell hirdetnünk, mert hatalmas angol barátunk akadt" — mondotta Széchenyi Aladár gróf
mondott az ügyvédek nevében az igazságügyminlsztérnek a büntető-törvénykönyv létrehozásáért. Ax ügyvédek súlyos anyagi helyzetéről beszélt. Behatóan foglalkozott a budapesti és vidéki ügyvédi kamaráknak a numerus clausussal szemben elfoglalt álláspontjával. Vay László
elismeréssel adózik a miniszterelnöknek azért a munkáért, melyet az ország talpraállttása érdekében végzett.
Behatóan foglalkozott a bltelproblé-maval, a kartellek megrendszabályozásával. Követelte, hogy az útépítési programot hajtsák végre. Báró Wtaslcs Oyula elnök javaslatára a felsőház elhatározta, hogy holnap délelőtt folytatja a javaslat tárgyalását. Hétfőn a felsőház nem tart ülést, a javaslat tárgyalását csak kedden folytatja. Az ülés 2 órakor ért véget.
Budapest, junius 15 A felsőház mai ülésén a költségvetés folytatólagos tárgyalása során Somslch László gróf örömmel állapította meg, hogy a földművelési tárcát az idén |obban dotálták és még további emelést kért. A gazdasági akadémiai tanárok helyzetének javítását sürgette. Az egykével kapcsolatosan a szülésznők helyzetének javítását kérte. Uj kiviteli piacok megteremtését és adórendszerünk gyökeres átalakítását kivánta.
Széchenyi Aladár gróf hanfesti-lyozta, hogy
a békerevlziót annál ls inkább bátran kell hirdetni, mert hatalmas angol barátunk akadt.
Indítványozta, hogy a felsőház mondjon köszönetet az angol felsőháznak. A bolsevizmus elleni küzdelemről beszélt, majd a mezőgazdasági hivatal megoldásának szükégességét fijtegelte. Papp Józstf köszönetet
£ALAI KOXLOKY
Az ipartestületi elöljáróság melegen ünnepelte dr. Kanfmann Lajos városi tanácsost
Tárgysorsjáték az Iparosok Menháza javára — Az elöljáróság! üléseken ezentúl névsorolvasást tartanak Nagykanizsa, junlus 15
Csütörtök este tarlotts junlui havi elöljárósági ülését a mgykanizsai Ipartestület, vezére Bazsó József elnöklete alatt.
As elöljáróság a megjeleni dr. Kaufmann Lajos iparbiztost városi taoácaoasá való megválasztása alkalmából szeretetteljes óvációkksl balmosta el. Bazsó József elnök meleg szavakban köszöntötte öt, min1 az Iparoasig érdekének hi\'.lntós védelmezőjét. Majd 16 segédet avatott f;l az elöljáróság. Bazsó elntk lelkes szavakban köszöntötte az uj segédeket, vallásosságra, erkölcsösségre és hazafiságra intvén őket.\'
Neasledler Jenő jegyxő jelentése szerint az elmúlt bónspbin 746 p. kiadással nemben 1492 p. bevétel folyt be.
Az elöljáróság Neusiedler jegyzőnek 8 heti szabadságot engedélyezett Majd tárgyalás alá vették Kein Oyula szerződésmódosítási kérelmét. Felolvaaták Spiegel Szigfrid kir. kormányfölanácsos, kamarai elnök meleghangú köszönőlevelet abból az alkalomból, hogy az Iparlestület öt kamarai elnökké történt újbóli megválasztása alkalmából üdvözölte.
Samu Lijos előterjesztést tett a Elaggott Iparosok Menháza alapji Javára rendezendő tárgysorsjáték megrendezése iránt, amit az üléa egyhangúlag magáévá telt.
Neusiedler JegyzőJbejelentette, hogy a legutolsó üléa határozatából kifolyólag az összes járási jegyzősége-ket megkeresték az önálló lpirosok névsorának közlésére, aminek a jegyzöségek készséggel eleget ls tettek.
Az elöljáróság ezután 160 pengő jutalmat szavazott meg és utalt ki az iparoatanoodakolal rajz és munka-kiállításon szereplő legjobb kiállítók jutalmazására.
Elhatározta az elöljáróság, hogy ezután minden ülésén névsorolvasási log tartani. Az ülés a késő órákban éri végett
Zürichi zárlat
Wtta 20 W/i, London 25-93, Nvwrwk 918 90. BrtsMi 72 50. KUaoo 1730, Madrid 86-30, Amstaxna 109-35, Bwtls m 00, WlM 7301, Solt 3-74V1, Prtp 15-18, VSÍSÓ M-171/1. BwUpMt SO BS i, Ssljtid mv». Uakaiact 3 18.
iaaa jnnlua 16.
A Nagykanizsa—hahóti autóbuszjárat a postaszállitást is le fogja bonyolítani
Amíg a posta dönt a megfolyamodott postaszállitás felett, pár napig szünetel a fárat — Tartalék-autóbusz zárfa kl a fennakadást ezen a vonalon
amig megkapja a postaszállitást és
Nagykanizsa, junlui 15 A Nagykanizsa V.dékl Autóbusz Vállalat a Kanizsa—Hthót-1 Járata részére a pécsi postaigazgatóságtól megfolyamodia a postaszállitást. Ez a kérés néhány napon belül elintézési nyer és valószínűleg a posta szállítást megkapja a minden tekintetben bevált autóbuszjárat.
Most a vállalat ugy határozott, hogy 5-6 napig azüneteltetni fogja a Kanizsa—Hahót-i autóbuszjáratot,
akkor teljesen helyreállllott kocsival akarja megkezdeni a Járatot, postaszállítási a menetrendekben feltüntetett pontos időkben, mint azt már eddig is alkalmunk volt tapasatalnl.
Jövőben a váilalat, a most szintén helyreállítás alatt lévő harmadik kocsija bármely defektus alkalmával azonnal szolgálatba fog állni, ugy, hogy a forgalom zavartalan lebonyolítása teljes mértékben biztosítva van.
Sikkasztás, váltóhamisítás és okirathamlsitás miatt letartóztatták a sormásl segédjegyzőt
Elfogatása elöl Pécsre szökött, tartózkodása azonban kitudódott, mire a rendőrség őrizetbe vette — Szuronyos csendörök kisérték a nagykanizsai főszolgabírói hivatalba
Almássy vizsgálóbíró kihirdette előtte a letartóztatásáról szóló
végzését
Nagykanizsa, junlui 15 Feltűnést kel lelt tegnsp, hogy két szuronyos csendőr a kir. ügyészség fogházából egy url külsejű férfit kisér forgalmas Fó utcán. A menet a nagykanizsai járási föizolgabiróságra tartott, ahová a csendőrök kihallgatás végett elövezették foglyukat.
A csendőrök állal exportált férfi nem más, mint dr. Csoport Dávid, 27 éves sormásl segéd|egyző, aki különböző bűntettek gyanujt alatt áll.
Dr. Cioporiol a község egyik polgára, Szabó István jelentette fel azért, meri 280 pengő kórházi kezelési költséget, amit a segéd jegyző kezeihez továbbítás végeit befizetett, nem juttatta rendeltetési helyére, hanem állítólag megtartotta magának. Amikor a főszolgablróság Szabó révén értesült dr. Csoport machinációjáról, vizsgálatot Indított, amely — hlr szerint — beigazolta a vádat
A vizsgálat állítólag sok egyebet ls kiderített - váltóhamisítást, ok-lralhimlsitást.
A megtévedi segédjegyzöt erre közvetlen fölöttese feljelentette a nagykanizsai kir. ügyészséget, amely utasította a csendörséget dr. Csoport Dávid őrizetbevételére.
D.\\ Csoport azonban elfogatása elöl megszökött. Pécsnek vette útját, shol egy közjegyzői Irodában állást kapott. Persze azt elfelejtette megmondani, bogy a csendőrség keresi.
Egy bizonyos ldöt dolgozott már az Irodában, amikor egy napon le-
velet Irt haza egyik biialmaa emberének, amelyben arra kérte, hogy Sormáson levő ruhaneműjét küldje mostani tartózkodási helyére. A levél és annak tartalma, illetve a segéd jegyző tartózkodási helye tudomására Jutott Szabó Istvánnak, a károsult gazdának, aki azt nyomban kőző te az ügyészséggel.
Ami ezulán következett, az már filmszerű gyorsasággsl pergett le. Cioporl tartózkodási helyét közölték s pécsi kapitányság bűnügyi osztályával, amely őrizetbe vette a fiatal segédjegyzöt és átadta a pécsi kir. ügyészségnek. O inét fogházőr szállította b: a kanizsai fogházba.
Dr. Almássy Oyula vizagálóbiró tegnap hosszan kihallgatta dr. Csoport DAvidot, majd kihirdette előtte a letartóztatásáról szóló végzését, amit az tudomáaul vett.
Dr. Csoportot ezután a csendőrök átkísérték dr. Botka Andor főszolgabíróhoz, aki a pontos bűnlsjstrom összeállítása végett kihallgatta.
A
ttgjelö aAWi órakor PtlMzti
borult égboltozat StéUrány i Reggel te Ei
I. ■•Uorologtal mef-
[ i Pénteken a Mrnir-7 ónkor +20-2, délután 2 12, este 9 órakor +13 8\' Reggel tiszta, délben és este
északkelet, este
Délnyugat, délben szsknyugatl szél.
A Meteorológiai Intézet jelentése szerint zivataros esók, majd északnyugati szelekkel hűvösebb idó várható.
= Üvegezés, kittelés, képkeretezés Igen olcsón Púmnál, Király-u. 10.
likőr lesz Kanizsának strandfürdője?
T Néhány bét előtt olvastam egy fővárosi újságban, hogy Csömör pestmegyei nagyközség a Halapalak mellett strandfürdőt csinál. Erre a célra a község 28000 pengőt szavazott meg. A strandfürdő még e nyéron megnyílik.
CsÓmOr nem város, csak nagy-közaég, Intelligens közönsége még az olt nyaralókkal is bizonyára aok-kal kisebb mint Kanizsáé. Csömör nagyközségnek mégia van atrand-fűrdője, Kanizsa városának pedig nlnca.
Nem Csömör az egyedali, van már a Dunántul ia elég nagyközség, amelyiknek strandfürdője van. A városokról nem Is szólok.
Kanizsa tőagyökeres magyar város. Ugy látszik, ezt azzal la akarja dokumentálni, hogy nem szereti — a vizet Mert hál igaz, hogy a mi köznépünk nem lelkesedik a fflrdé-aért A balatonmenti nép azért nem nagyon fürdik, mert, úgymond, ha akarja, akár mindennap ia fürödhet, ott a Balaton az orra elölt. Aki pedig messze lakik a vlztól, az még azért nem fürdik, mert a víz kedvéért nem fog olyan mesaze fáradni.
Csakhogy a városi Intelligens publikum máskép gondolkozik. Az szereti a fürdést. Tudja, hogy a viz nyáron ddil, gyógyít. Ismeri a természeti erők, a viz, s nap, a levegő edző, erősítő, gyógyító hstását a azért azivesen fölkeresi a vizet, a napfűrdőt, a légfUrdőt.
A nyári melegben csak a szabadban való fürdéa Odil igazán. Pedig Kanizsának a természet módot is adott rá, hogy elsőrendű szabadfürdője, strandfürdője legyen. Hl-szen a város alatt folyik az állandó folyású, tiszta vizű Principális csatorna, amelyből kitűnő atrandlürdól lehetne csinálni. Máa városokban, amelyeknek nincs folyóvizük, kutakat ásnak éa ugy csinálnak strandfürdői ; Így van ez Kaposvárott, Sopronban, mig Kanizsa istenadta természeti kincséi parlagon hagyja. Pedig manapság egy modern strandfürdő épp >n ugy hozzátartozik ■ kulturáboz, mini a színház vagy mozi.
Mikor a mult évben e lap hasábjain megpendítettem a nagykanizsai strandfürdő ügyét, itteni ismerőseim kűlönfélekép nyilatkoztak róla. Egyesek szerint Kanlzaán a strandfürdő nem fizetné ki magát, mert innen nyáron .mindenki\'\' Balatonra megy.
fl*" Fiirdököpenykelmék
Színtartó férürnhavásznak ® Schweizi mintás grenadinok @ Divatos mintás fonlardselymek
Nyári olcsóságok nagy választókban
Singer József és Társa
divatáruházában.
192B. Junius 16
ZALAI KÖZLÖNY
Ai Igaistg a», hogy biiony nem megy a Bahtonra „mindenki" «öt nagyon kevesen engedhetik meg maguknak ezt a luxait. Az Intelligens lakosságnak is túlnyomó része kényleien itthon maradni s ezek bizonyára szívesen felkeresnék a sltand fardót.
Mások azt mondlák, hogy a ka nlzsai kOzönség a gőzfürdőbe lem |ár, töt a nyári uszodába sem jtrt, mikor még megvolt: valószínű tehít, hogy a strandfürdőbe sem járna. Er az ellenvetés nem helytálló. A gőzvagy kádfürdőt pótolhatja a fürdőszoba vagy akár egy fJrdőkád is ollhon, de már a szab dfűrdöt ez semmikép se pó\'olja. Manap már csak a strandfürdőnek van létjogosultsága, ahol az ember nemcsak megfürdlk, hanem a napot, levegőt élvezi s amellett szórskozik is és kellemesen eltölhell a szabad idejét.
Egyesek szerint a létesilendő strandfürdő a Principális csslorna mellett messze volna.
P.zl megcáfolja szűkebb pátriámnak, Sopron városának két strandfürdője is. Az egyik a „Lőverslrand-fürdő", amely legalább oly mestze van a város központjától, mirt \'enne a Kanizsai és a Tómalmi strandfürdő, amely több mint kétszer o\'yan messze van. Igaz, tulóbusz-közleke-dés van oda, de oly ritkák a járatok, hogy a fürdőzök sokszor nem várnak az autóbuszra, hanem elmennek gyalog, mégis annyian látogatják, ho*y a bérlője ez idén uj fürdökablnokat csináltatott. A „Lő-verstrandfűrdó" ben különösen dél-u\'án, aki kicsit későbben jön, már nem kap kabint s csak valami Ismerőshöz szegődhet, ugy hogy egy kabint 3—4 személy is használ.
Pedig Sopronnak négy strandfürdője van, összesen csiknem 400 kabinnal és egy csomó gyermekruha-fűlkével. Mégis mindegyik kifizeti magái, különben a tulajdonos, illetve a részvénytársaság nem tartaná fenn. Hogyne fizetné ki magát akkor Kanizsán egy strandfürdő / Hiszen Sopron nem tokkal nagyobb város mint Kanlzse, hozzá az éghajlata sokkal hűvösebb mint Kanizsáé s Így a fürdőidény is rOvldebb, mini Kanizsán volna.
Végül voltak olyan kanizsai ismerőseim, akik azt mondlák: Bizony nigyszeiü volna, ha Kanizsán strandfürdő lenne, csak volna valaki, aki megcsinálná I
Ezeknek van Igazuk.
Tudom, hogy a strandfürdőhöz is az keh, ami Mon\'ecuccoli generális szerint a háborúhoz elöször pénz, másodszor pénz és harmadszor ls pénz.
Azt is tudom, hogy pénzt csak olyan vállalatba fektetnek be, amely meghozza a hasznol. De biztosra lehet venni, hogy a kanizsai slrand-fürdő ilyen vállalat lenne.
A b.-fektetett tőke amortizációjára nem kell sokat számítani, a fürdó-épüle1, kabinok, bár fából készülnek Igen io!iá eltartanak.
Télen eseileg korciolyapilyának lehelne használni vagy a jég kitermelését lehetne hasznosítani. De ha ez nem is volna lehetséges: maga a nyári lürdőldény Is meghozni a befektetett töke kamatalt.
Csakhogy valakin k meg kellene a dolgot csinálni, mert magálól so-hise csinálódik meg.
Vegye ezt az ügyet a kezébe valamelyik pénzintézet vagy részvénytársaság, tő1 hi nem meg máskép, vegye a kezébe nvgí a váror. — A szabidfürdö nemcsak közegészségügyi követelmény, hanem a sport és kuliura szempontjából is fontos. Az úszósport hazánkban örvendetesen terjed és éppen a vidéki városok, Eger, Sreged uszógárdája vezet
ezen a téren, Sopronntk, Kapos-várnik vannak jeles úszó\', mért ne fejlődhetne ez az egészséges sportág Kanizsán is I A rendezendő úszóversenyek a fürdő jövedelmezőségét gyarapllhatnák.
Qazdasági szempontból is előnyös volna a strandfürdő a város közönségé e. A szabadfürdö a gyermekeket megedzl, egészségűkre legüdvö-sebb befolyással van. Sok kanizsai szülő gyermekei kedvééri kénytelen másfelé menni fürdőre s a pénzéi idegenben költi. Hi itt megfelelő szabadfürdö volna: ezek megmirad-nának kényelmes otthonukban s gyermekeik itthon élveznék a szabadfürdö örömét.
Birki ís veszi a kezébe a kanizsai strandfürdő ügyét: jó ügy érdekében fog fáradozni. A terv megvalósításánál bizonyára lesznek nehézségek is, de itt szem elölt kell tartani a régi rómaiak mondását:
Audaces fortuna juval, limidotqu: repellit I
Magyarán: bátraké a szerencsel
Bodlciky Dezső
NAPI HtREK
Több mint kétszáz magyarországi gyógyszerész érkezik ma délben Keszthelyre
A vendégeket az állomáson Reischl városbíró köszönti — Káprázatos velencei kivilágítás este a Balatonon
Holnap kezdődik az Országos Gyógyszerész Kongresszus
Keszthely, junius IS
(Saját tudósttónk tete/onjetentése) S:ombat délelőil V2Í2 órakor érkeznek meg az O szágos Gyógyszerésze\'! Kongresszusra dr. Kahdn E. volt áüamll kár, az Országos Oyógysze-rész Egyesület elnökének vezetése alatt több mint kétszáz magyar gyógyszerész, köztük sok hölgy Is. A vendégeket az állomáson Reischl Imre városbíró üdvözli a hivatalos város nevében. DJIben ebéd a „Bocskai"-bsn. Ulána a vendégek megtekintik a város nevezetességeit.
Este limerkrdés a ,Bocskai" bsn
Levél a szerkesztőhöz
Kspluk az alábbi sorckat:
Kedves szerkesztő ur I Legyen szive®, magyarázta meg vagy majiya-rázlassa meg N gykanizsa háztulajdonosainak mi az lulsjdonképen: „Vé>határozat" ? A városi vízmüvek immár negyedizer küldenek kl .Vég-határozatot" mindig nagyobb és nz-gyobb Összegre kiállítva. Tula|docké-pen kl szabja meg ezt ? Hogy lehet az, hogy egy véghatározatot egy másikkal minden további nélkül hatá lyon kívül leheisen helyezni. Talán |ó lenne a vízdíjak kivetésére „IDÖ LEGES KIVETÉS" cimet adni, mert
Vacsora után káprázatos velencei kivilági\'át a Bilatonon, melyhez 1000 szines vlllanylámpit éi több mint 200 lampient használnak fel.
Vasárnap délelőtt 10 órakor az U ánla színházban a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület kongresz-szusa. Egy órakor ünnepi bankett a Hungária-szállóban. Dé u án a társaság Hévízre rándul ki, ahol a vacsorára is maradnak.
Hétfőn reggel 8 órakor hijóklrán-dulás Bilatonföldvárrs, Tihanyba ét Bilatonfüredre.
I ezek után remélhetjük, hogy még |ó néhány .VÉOHATÁROZATOT" fogunk kapni. Talán tehetne ez Irányban valamit a városi képviselőtestület, mert most a vizdíj legalább négyszeresére tug a ku fentartási kölisi-geknek, természetesen nagyon Igénybe vett szivattyús kutat véve alapul.
Igen tisztelt szerkesztő urnák kész hive Háztulajdonos.
— Felkérem azon nőt, aki 1926. december hó 31 én a Szombathelyről Nagykanizsára |0vö estéli vonat-bin a Ferenc nevű 3 hetes kit fiamat átvette, a legrövidebb időn belül a nagykanizsai rendőrkapitánysághoz jelentse be.
NAPIREND
Junius 18, szombat
Római katolikus: Rég. Sz. Fer. Proteat Jusztin. Izraelita: Sivan bó 28. Nap kel reggel 4 óra 02 perckor,
nyugszik délután 19 óra 59 perckor. •
Uránia. .Montecarlo pusztulása", — Pougly fantasztikus regénye 12 fejezetben. .A majomkirály\', kacagtató nagy burleszk ftiradók aktualitásokról.
— A közoktatásügyi miniszter zalaegerszegi utja. Mini jeleztük gról Klebelsberg Kunó közoktatásügyi miniszter ma este 7 órakor érkezik autóján Zihegerstegre, ahol a Horthy-téren a város közönsége óriási ünnepségekkel fogad|a. Este lampionoi felvonulás és szerenád lesz a tiszteletére. A vasárnapi program változatlanul az, amit közöltünk; Ünnepi nsgy mise, utána a zárda alapkövének leiétele, majd díszközgyűlés keretében átsdják a miniszternek Ztlsegertzeg díszpolgári oklevelét. Dílben báró Kray Ittván országgyűlési képviselő poH-tiksl beszámolója. Délután dr. Csák Károly képviselői beszámolója Lentin.
— Hlvatalvlzsgálat a törvényszéken. Megírtuk, hogy FiUx Antal, a pécsi tábla elnöke Nagykanizsára érkezett. Félix elnök több nspon át a szokásos hivatalvizsgáiatot tartja a törvényszéken és résztvesz egyes bírósági tárgyalásokon. A pécsi tábla elnöke a jövő héten u\'azlk vissza tzékhelyére.
— Baj van megint a MÁVART Járatul. A napokban Irtuk meg, hogy a Nagyksnizsa—Kaposvár között közlekedő két MÁVART aul$-buszl, mivel erősen megrongálódtak, kl kellett vonni a forgalomból. Rövid idő alatt kijavították a két kocsit, de már sz egyik, Bsnz Mercedes Ismét beadta derekát és ma megint az a helyzet, bogy csak egy bonyolit|a le a forgalmat. Az, amelyik délután 3 órakor Indul és visszaérkezik másnap reggel háromnegyed 9 órakor. Hogy mikor indulhat u|-ból a forgalomból kivont autóbusz, nem biztos, mert — mint érteiűlűnk, — most sz autóbusz gyárjiból vár-|tk a német szertlöt, aki a garanciális hibát kijavítja. Jft lenne, ha a MÁVART megszívlelné múltkori cikkünket I
= Elveszett folyó hó 7 én a Kölcsey u ca 13. sz. háztól az Er zstbet-tér 2. sz. házig terjedő utvo naton egy férji aranyórának a fedele Megtaláló büntető jogi felelősségi tudatában szolgáltasss be s nagy ka nlzsai állsmrendörkapllánysigon.
= Schwarcz Dezső barlsnyá a legjobbak.
Legjobb legtartósabb az államgépgyári legu|»bb tzerkezetű lényegesen meghosstabbilolt
acélkerekU golyóscsapágyu CSÉPLŐGÉP
n.cv telletltök\'Dfs ég mellett szemveszteség nélkül, piacképes gabonát szolgál\'al. - Oőz, benzin- és szívógáz tokomob 11ok, traktorok atb. Az öss«s mezőgardssági munkálatokhoz szükség s gazdasági gépek szivogazionuriiuu , é| eilközök állandóan raktáron vannsk w<»
* Hagyap nemzetKÖZI GÉPKERESKEDELMI R.-T. Bndapest, V., Vilmos császár nt 32.
Bápgyaráaak Wa«érOB»nekaé8« ---————^—a—^—
EAIAI KMLOUT
I8B8 Junlus 16
Lego\'ctóbb gyári árakon
u] cikkeket
hozu1 k forgalomba. r
minden nagyságban, gabona, liszt, s b részére
Szalmazsák [ Ponyvaszöveteketirátiiii.) Rolettazsávolyokat Hatraczsávolyokat Szőnyegvédö, \\wkm mu
| Szftvfg- fts Bitarszifttnírak L T.
ezelőtt
HAAS FÜLÖP ÉS FIAI
Badayeit, T„ Törtimarty-tér 1. Baáapeit, IT., Károly király ai 26. 8o»ros: IfcMht 123. 8zomkatkely: EmáM királyáé ittJ 22.
1714
— A keszthelyi országos vásár. Ktazlhelyt ól lr|a tudósitóak: A tegnapi kesziheiyi országos vásár leg lobban juttatta kifejezésre az általános nagy pénztelenséget. Dacára a nagy felhozatalnak a vásár nagyon gyenge volt. Óriási volt az állalfel-bajtás is. 6673 áüalot haj\'ottak fel és mindössze 735 cserélt gazdát, érdeket volt, bogy a cipész, csizmadia é* szabói párotok, akiket régi vásári helyűkről annak idején elszakítottak és minden felszólalásuk dacára non makettek vissza régi helyüket, befejezett lényeket teremteltek. Egyszerűen visszamentek és elfoglalták a régi váaári helyűket.
— Szívesen vinnék magammal lulius és augusztus hónapokra két gyermeket nyaralni Bővebbet Dlewock Júliánál.
— Adományok a felsőtemplom
Javára. Ozv. Luhár Istvánná 1, N N. 9 53, Németh Károly 5, özvegy Bedeoek Bódlné 2, Ouzmicsova Demeter 5, özv. Bogenrieder Józsefné 10, Hodits Ferenc né 5, N. N. 7, Hetemen üyörgyné 2, Kállovlcs Jó-zsafné 2, N. N. 5 50, P. M. 10, V. J. 2, Keszey Lajosné 2, Ferllncz Oyörgyné 2 pengőt, Horváth Oyörgy 50, özv. Németh Jánosné 50 fillért.
— Legolcsóbb Jó cipó a gumml-talpu váttondpő; alkalmas torna, sport és utcai cipóaef. Legolcsóbban kapható Szabó Antal sport-flzl etében
— Kézimunka éa rajzklállltáa nyílik meg vasárnap délután 2 órakor a nagykanizsai I. körzet Teleki-utl Iskolájában, ahol az apró gyermekek évi munkál megtekinthetők. Ezulon felhívjuk az Iskola űgy Iráni érdeklődők szíves figyelmét. A kiállítás hétköznap délután 4 óra u>án is megtekinthető.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park SzdUoda kávéttá-idöan VIII., Baroas-tér 10.
Holnap vasárnap
délután 3 tVakor a Polgári Egylet ben kezdődik az idei nyári évad legnagyszerűbb mulatsága — a juniális, amelynek még az az előnye ls m\'g van, hogy akár szép akár kedvező eo lesz az időjárás — min denkr\'p-n meglehet lartaul. Meri amellett, bogy a kertben is fol)lk le egy része, a Polgári Egylet összes termel is rendelkezésre á\'linik.
A juniális nemcsak elsőrangú szórakozást és mulatságot nyujt, hanem mindenki azzal, bogy azon részt vesz — hozzájárul filléreivel ahhoz, hogy a plébánia uj orgonájának beszerzési költsége kifizettessék. A belépti dlj oly alacsony, bogy a legszerényebb anyagi körülmények között levő egyén Is mrgengedhíll magának az azon való részvételt Mindössze 50 fillér — szerrélyrnMit.
A juniális) a katolikussá^ rendezi, azért a neve: Kalolikui juniális. Azonban éppen ezért — magysros testvéri szeretettel hlv meg mindenkit és fogad és szívesen Iái, vallás é« társadalmi osz\'ályra való tekinlei nélkfl*. Ólja: e?y felejihelellenűl kedves és kellemes szórakoió napot nyújtani a város közönségének.
Ai a sok szórakoztató, előadás, játék és móka - amint eddig a programból közüliünk — cuk egy kis töred\'ke annak, amiben a közönségnek holnap délután része lesr.
Az egész junlállst betetőzi — az a Knyes táncmulatság, melyhez a zenét Kanizsa kedveli cigánybandája húzza.
Azéit — viszontlátásra holnap, vasárnsp délután — a Polgári Egy leiben I _
— A Vitézi Székkapltányság felhívása. Az utolsó vitézzé avatás 1929 ben lesz. Felhívom az érdekelteket, akik a követelményeknek meg-fele\'nek, hogy kérvényeiken, az elő Irt médon és időben (legkésőbb 1928. szep\'ember hó végéig) adják be. A .Vitézi Rend Kis Káté"-ja, melyből a folyamodó minden szükségeset megiudhil, minden főbírói, jegyzői hivatalban és minden már felavi\'otl viléznél megvan. Vármegyei Székkapltányság, Keszthely.
— Montecarlo pusztulása. Az Uránia ma és holnap bemutatja Pougly vllágblrű regényét, „Monte-carh pusztulási"-!. A film az egész világon óriási sikert aratott s egyike azoknak a filmeknek, amelyek az emberek lelkében nyomokat hagynak. A film főszereplői Francesca Berlini és Jean Angeló, akik méltán sorakoznak a legelső fllmstarok közé.
— Kutbafulladt egy 8 évea fiúcska. Magyar Lajos 8 éves ka-zsokl kisfiú véletlenül beleesett Ko-zári István töldmlvca kútjába s amire észrevették, már meghall. A csendőrség megindította a nyomozást annak kMerítésére, hog/ kit terhel a szerencsétlenségért a felelősség.
— Találtatott egy magas hlrr-kulyi. Fehér-fekete színű. Igazolt tulajdonosa 3 napon belül átveheti a rendőrségen II. em. 13. szoba.
— Évzáró vizsgálat. A szakirányú iparos fiu- és leánytanonciskolában ai évzáró vizsgák a kö-veikezö sorrendben tartatnak : Junius 16 án az összes ált. njzosztályokban mértani rajiból és B/l. leányosztályban hittanból és közismeretből. 18 án A/l. leány- és B/II., A/lll és A-B/IV. fiúosztályokban. 19 én III. leány és C/l., D/l. és A/11, fiúosztályokban. 20 án A—B/ll. leány és B/l. D/11, és B/lll. fiúosztályokban. 21 én IV. leány- és Elők , A/l, C/ll. és C/lll. fiúosztályokban. 29 tői julius 7-lg délelőtt 9 tői 12-ig és délu\'án 2-7 lg munka- és kerületi rajzklállltáa. Julius 8 án délu\'án 3 órakor évzáró ünnepély. Érlesllők és jutalmak kiosztása. Altalános rajzból délután 4 órakor, hittanból és közismeretekből a vizsgák naponkint pontosan déluián 5 órakor kezdődnek, melyeken i szülök, mesterek és tanoncoktalás Iráni érdeklődök szive sen láttatnak. Az Igazgatóság.
Mivel tartozunk azoknak, akik meghaltak a hazáért?
Nagykanizsa, junlus IS
Azok közölt a magyar társadalmi egyesületek között, melyek a jótékonyság szolgálatában állanak, kétségtelen a legnemesebb Intencióktól vezérelletve tartják fenn Horthy Miklós kormányzó nejének legfőbb védnöksége alatt az Országos Erzsébet O.lbon Egyesületet
Ez az egyesület, mely a háború hőseinek özvegyeit és leányárváll igyekszik kedvezőbb életkörülmények közé hozni, most vasárnap Nagykanizsán is művész mailnél rendez a színház előtti kis parkban, hogy a közönségnek alkalmat adjon arra, bogy filléreivel hozzájáruljon az egyesület nemes hivatásának betöltéséhez.
A színtársulat legjobb erői és a katonazenekar szolgáltatják a nivós motorszámokat, melyek délelőtt II —
12 óráig fognik tartani.

A hazáért életüket adó hői magyar kitonák iránt nem érezhet seakl nagyobb kötelezettséget, mint azt, hogy skik értünk meghallak, azoknak hátrahagyott, szegény sorban levő özvegyeiről és árváiról a társadalom jó-szive gondoskodjék.
— Váltóhamisításért fél évi fogház. Szakony Oyörgy kcsz h-.lyi kocsis egy váltóra több nevet rá-bamisitott. A váltót azonban nem váltották be és igy kára senkinek sem lett. A zalaegerszegi törvényszék 6 hónapi logházra Ítélte. Az Ítélet jogerős.
lozeósznraAzAi
Uránia Mozgóképszinház.Siom-baloa 7 és 9, vasárnsp 3, 5, 7 és 9 kor .Montecarlo pusztulása", Pougly fentas\'tikus regénye 12 fejezetben. Főszereplők: Francesca B-rtlnl és Jean Angelo. ,A majomkirály", burleszk 2 felvonásban. Híradó.
A gyomorfájás, gyomornyomár, bélsárpargts, nagyfokú erjedés, rossz emésztés, fehér nyelv, kábultság, fülzúgás, halvány arcúin, rossz kedv a természetes .Ferenc Józsel" keserűvíz használata által elmúlik. Az oivosl világ a legnagyobb elismeréssel nyilatkozik a magyar Perese József viztöl, mert hatása megbízható és rendkívül enyhe. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és fűszerQzletekben.
Siemens és Rax üvegek
vagy alkatrészek.
Mindenféle befőttes és dunaztos üvegek legolosóbban csak
Melczer Jakab
űvegkereskedésében Kazinczy-utca 1. sz. alatt kiphatók.
■lelőtt szükségletét fcesxersné, uját ér4ekél>ea nézze meg árilmat!
— Tűz pusztított Vonyarcon. Keszthelyi tudósítónk Jelenti: Vonyarcon kigyulladt Tóth Ferenc vendéglőjének teteje. Az óriási szélben attól lehetett tartani, hogy nagy pusztításokat okoz a tűz, amiért Is Keszthelyről kérlek segítséget. A keszthelyi tűzoltóság azonnal aulófecskendővel vonult Vonyarcra és sikerűit la több órai erős és küzdelmes munkával a tüzet lokalizálni. Igy ls a tető teljesen leégett. A padláson rengeteg ingóság égett el. Tóth Ferenc jelentékeny kárt szenvedett. A tüzet a kéményből kipattanó szikra okozta.
— Háromszor kísérelt meg Öngyilkosságot — egyszer sem sikerült. Molnár János 28 éves Ist-vándl lakos öngyilkossági szándékból felakasztotta magát. Tartét aaoe-nal észrevették és levágták a kőiéiről. Molnár már harmadszor kíséreli meg öngyilkosságot.
Uránia Mozgóképi
Szombaton 7 és 9 órakor Vasárnap 3, 5, 7 éa 9 órakor
Pougly fantasztikus regénye 12 fejezetben
Montecarlo pusztulása
Főszereplők:
Francesca Bertlol és leu Angelo. #
Kacagtató nagy burleszk
A majomkirály
Híradók aktualitásokról
IBM jnnlm 16
fcALAI KÖZLÖNY
te
sportelet
A Magyar-utcai uj pálya felavatásán vasárnap a levente válogatott az NTEI. ellen játszik
Nagy fatbalUaemény lesz az ifjúsági válogatott játéka -A Ln*nt* Labdarugó Szövetség munkájára vasárnap teszik fel a koronát
Nagykanizsa, juniut 15
Az olvasó, aki figyelemmel izokta kiaéml lapunk sportrovatit, gyakran lithatott e rovatban úgynevezett Levente Labdarugó Szövetségi híreket, tudósításokat .Kinizsi", .Hungária", .33 FC", .Jóbarátok", "Haladás* stb. nevű csapatok mérkőzéseiről. Sokan még ma is gondolkodnak rajta, milyen csapatok lehelnek ezek, melyek ilyen buzgalommal bonyolítják le mérkőzéseiket és ennyire megéretlek a nyilvánosság előtt valö szereplésre, bírálatra, komoly kritikára.
Még a múlt évben történt, hogy néhány lelkes sportbarát a város kfllönböiö grundjain labdázó .Pál utcai fiukat" Összegyűjtötte és meg alakult a városi Testnevelési felügyelőség protektorátusa alatt Magyar ország legnagyobb vidéki ifjúsági szövetsége, mely 14 csapatot loglal magában, közel 200 taggal. Ez a hatalmú Ifjúsági (Levente) Labdarugó Szövetség olyan eredményeket mutatott fel egy év leforgása alatt, amire alig van példa. Kitűnő játé kosokat nevelt a Szövetség, akik közül nem egy lett a nigyszerü NTE-nek biztos oszlopa.
De magi a hivatalos város is felfigyelt a fiatal, de máris nagy eredményeket elérő Szövetségre és a Szövetségei megteremtő és annak figyelt állandóan ülvén viselő Spltzer Antal agilitására, gyönyörű ifjúsági pályái építtetett a Magyar utca végén, melyről annak idején részletesen beszámoltunk.
Ez a pálya a napokban készüli el és ms már öltözők, rendes mé retű kapuk stb. vannak rajta.
így most már ha szabid tZiinyi pálya akkor azon, a Teleki utin és
.A* Ifjúsági válogatott:
a kiskaniziain kivü\', van a Levente Labdarugó Szövetlégnek is egy tel-lesen felszerelt modern pályája, melyre idővel tribünt is építenek és Igy Nagykanizsának meg lesz a második futballpályája.
Most a S:övetség, hogy elkészült a Magyar-utcai pályája, érdekes pálya avató mérkőzésre készül.
ö\'es plakátok hirdetik az utcákon a nagy eseményt, melynek elkövet-kezését 14 ifjúsági csapat legénysége, vezetői várják türelmetlenül.
fis csakugyan: az Ifjúsági Szövetség nagy fába vágta fejszéjét. Első válogatott csapata az uj pályán vasárnap délután fél 6 órai kezdettel az NTE komplett első csapatával mérkőzik meg. Ez előtt fél 4 órakor az ilj. B) válogatott a C) ellen játsrlk.
A két mérközéi között az 1927. évi bajnokság diját ossza szét a vezetőség.
Vau Jenő szövetségi kapitány már össze is állította a 3 válogatott csa patot, (melynek névsorát mái helyen köiöljük.)
Előre megírhatjuk, hogy az NTE ne n ii olyan régen még ifj. játékosainak nem lesz könnyű dolga, mert a Levente Válogitoit a nagy meglepetésre készül...
Különben a mérkőzésen meg fog jelenni Nigykmizsai város testneve lési vezetősége, a sportfétliak nagy tábora, meri ez az érdekes pálya avató mérközéi felfedező körutat ii fog jelenteni az NTE vezetősége szám ara. __(—)
A Levente Labdarugó Szövetség iz. kapitánya a vasárnapi pályj-avató mérkőzések alkalmával szereplő csapatokat a következőleg állította ösize:
Antal
(Egyet)
Kovács
(77 FC)
Engellelter
(Mbar.)
Németh
(13 FC)
Borbély (Klak. L.)
.B«
Varga (Ktik L )
Vellák (Haladia)
O.zvald (Vasas)
Oalogh (Vasai)
Breiner
(Jíbar.)
Cterján
(77 FC)
Vellák
(77 FC)
Ciondor (Italadás)
Ifjúsági válogatott:
Kiss (Vasa»)
Szollár (Klak. L)
Radics
(77 FC)
Beke
(77 PC)
Horvá h (Kisk. L.)
J kab
(Haladás)
Schulcz (Jóbarát)
Reilhotler
(77 FC)
Oáspir
(Turul)
.C" szenior válogatott:
Harangozó
(Jóbar.)
Kudich (Vasas)
Nagy
(Egyetért.)
jMészáros Férhezli
\'(Zrínyi V.) (Teleki)
B tbcs Hordós
(Vasas) (Jóbar.)
Schrelber Klein II.
(Vasas) (Vasas)
Modrovici (Teleki)
Tartalékok az „A" és „fl" vd- (Teleki), Cimmermann 1ogatottak részére: Msncsek (Teleki), Stróbl (13 FC), Cigler (Kisk. LJ, Boda III. (Haladás), Szakonyi [Egyetért.). Horváth (Vasas), Taródi feleld), Tamás (77 FC), Vass Oy.
Hári
(Vasas)
(Teleki).
Tartalék a „C" válogatott részére : Akolion (Z vacui), Oelencsér (Teleki), Cvetkó (Teleki), Lovaisy (77 FC), Lopusámzky (Jlbarát). Az összes kijelölt játékosok tartoz-
nak az elömérközésl megelőzőleg rgy órával meg|elennl a pályán. Lemor.disnak csak a legind)kolt»bb eietben van hilye. Az esetleges lemondás a szövetségi kapitánynál azonnal személyesen eszközlendő. Az Indokolatlan elmaradásI a szövetség fegyelmi vétségnek tekinti és a legszigorúbban bünteti. Minden kijelölt játékos, a tartalék Is, tartozik magával hozni cipőt, hsrisnyaizártslb.
Felhívja a .Kiskanizsai Levente", .Vasas" és .Haladti" iljusági csapatokat, hogy a dresszeiket (trikó és nadrág) a válogatottak réizére kölcsönözzék és kellő időben bocsássák rendelkezésre SzOv. kapitány.
SZÍNHÁZ Zenebona
Lskatos—Biódy szenzációs jazz-operett bemutatóját táblás ház nézte, kscsgta, tapsolta végig. A Fővárosi Operett színház nagyszerű sláger-darabja Fodor Arihur fővárosi színművész beállításában és Sugár Oyula lőrendezésében került előadásra oly ragyogó összjátékban, imély a Fővárosi Operett színházat a maga pompás, utánozhatatlan, gördülékeny, ciil\'ogó játékával varázsolta elénk. A nagyizerü helyzelkómikumokal, meglepetéseket, trükköket az együttes csodásan aknázta kt és oly hangulatot teremtett a nézőtéren, hogy a bemutató a legizzóbb siker legyében folyt le. Erényi Böske játékában csupa bá|, minden megmozdulásában művészi. Kóbor Irén most is frappánsul kidolgozott alakítást nyuj tott. Orbán Viola közvetlenségével és mesterkéletlen légével halott. Pálfl Blanka csupa temperamentum és graclozltái. Kormos Ferenc ma igazi elemében volt. Játék tudása, ötletei, sziporkázó humora — kimeríthetetlenek. Sólyom Oyöző, Blhary Nln-dor, Bánky Róbert játéka nagyon rokonszenves, intelligens, végtelenül finoman kidolgozott játék. Kabinet figura volt Károlyi Vtlmoi, a társulat igen tehetségei, nigyrahlvatolt fiatal tagja. A többi izereplök is pompásan illeszkedtek be a pirádés előadásba.
Táncok, jizz-band, rendezés megérdemli, hogy kűlönöien kiemeltessenek. A bálás közönség sokat <i melegen lapiolt a kitűnő művészeknek. _ (fl. R)
Vértes Lajos
Egyszer már külön li kell szólni erről a kitűnő művészről. Talán leg-jobb alkalom, hogy ma, szombaton este a Oylmesl vadvirágban tartja bucsufellépésé! ebben a szezonban.
Vértes Lajos a társulatnak — nyugodtan éi objektíven mondhatjuk — legjelesebb\'erője. Már s izlnháznik mull eiztendei izezonján megállapítottuk ezt és ezidén ez az elismerés, megiimervén Vértest más szerepben is, — ha lehet — csak fokozódott. A hősszerelmes az Idény sláger operettjét, a C\'gánykirályt egyéni sikerével olyan diadalra vitte, aminőre kevés kimondott operett-bonvivánnak vannak meg a készlégei.
Épen ez a sokoldalúság és állandóan emelkedő ambició teszik Vértest méltóvá arra, hagy a krónikái megragadja az alkalmat éi ma eitl buciufellépése alkalmából nyilvánosan is nyugtázza Viirtes Lajos különös művészi kvalitásait. Szívből, jólesőn teizi ezt a krónikái, mert ennek a művésznek minden .mesterségbeli" klasszisa mellett van egy olyan nemes lulajdonsága, amit épen azoknál talál meg ritkán az ember, akiket fenntartás nélkül elismer.
Vértes minden szerepéből kihozta, amit szerzője elgondoL Bxsülete* odaadással Játszik ha szerepe vezető szerep, nem kedvetlen, ha epizód figurát kell alakítani. Egyforma készséggel, művészi kidolgozással rajzolja meg alakjait. É< mindig elmélyülés, komolyság az Iránytűje annak, amit csinál. N:m a htng dinamikai erejével akar hatni, nem keres olcsó hatásvadászó ál-páthószt, de közvetlen emberi és a fejlődésnek állandó lépcsőjén hilad fel a tökéletesedés felé.
Emlékszünk tavalyról, milyen karesetlen, őszinte, meleg alakot formált Liliomból és ha idei szerepléseit sorra veszi, nagy önművelést kell konstatálni.
Vértes ma este pirádés szerepében búcsúzik éi bizonyos, hogy a kanizsai közönség a pécsihez hasonlóan meleg óvációban részesíti kedvencét.
Vértes választása Is mutatja, hogy mennyi szeretettel, ragaszkodással van az irodalmi lűzpróbát kiáltott darabok Iránt.
Szeretetlel kitérjük Vértes szépen ívelő karrierjének minden fizuát, mely hamarosan iz öt megillető helyre ér. _
A színházi iroda hirel:
Vasárnap két előadási
Délután 3 órakor Cigánykirály opereitujdontág olcsó hely árakkai. Este 8 órakor Zenebona, modern jazz-operett, mely a tegnapi előadáson frenetikus sikert aratott, kerül színre másodszor.
Hétfőn és kedden este Oyurkovlca fiuk, a Városi Színház remek újdonsága, Herczeg Ferenc és Farkas Imre operettujdoniága kerül műtorra. A magyar Írók bützketége, H .\'rezeg Ferenc egyik legkedvesebb regényél zenésítette meg Farkas Imre, a diadalmat sikerű magyar operettek, a Nótáskapitány, Repülj fectkém, Iglói diákok, Királyné rózsája zeneszerzője és irója. Az idény utolsó hete tehát ünnepi előadásokkal lesz tele.
RÁDIÓjIŰSOl
Junlus 16 (szombat)
Budapest 9.30 éa 11.45 H. Közben 12 órakor dili harangszó az egyetemtéri
templomból. Utina Kamara Z. ifdőltlzéa, idöjária. 3 H. 4.19 logtud. E. 4.45 időjelzés, idójiria. 3 Irodalmi délutin. 5.40 Al I. honv. gy. ezred zenekarinak hangv. az Angol Parkból. 7 F. 7.40 Bodin Margit magyaros estje cigányzene kísérettel 9.10 H. 9 30 Operettrészletek. 10.45 Q.
Béca 11 Hangv. 4 Kgvlelv. daljiték. 5 30 Hangv. 6.45 Oy. 7.15 Kamara Z. 8.15 A toledól zsidónő, Oriltparzer 5 felv. szo-morujitéka. Utána tiric Z.
Berlin, Stettln 11.02 G. 5 Vidám délutin. 5 30 Hangv. 8.30 Humoros est. 10.30 Tánc Z.
Basel, Bern 1 O. 4 Hangv. 4.30 Oy. 5 Hangv. 8 30 Népszerű est. 9 Dalok. 10 Hangv. 10.35 Tánc Z.
Brünn II Hangv 12.15 a 3 Oy. 4 K.
7 Hangv. 8 Énekkari hangv. 10 Prágai mtlsor.
Frankturt, Cassel 1 O. 3.30 Oy. 4.30 Operett Z. 8 15 Operett E.
Hamburg, Bréma, Hannover, Klet
8 A. 11 O. 4.15 Kamara Z. 9.15 R. Wagner-est. Ulána nZ.
London, Daventry 10.15 Istentisztelet.
I éa 3.30 Hangv. 5.15 Oy. 6 Orgona Z. 7.15 Bach: Fuvolaszonáták. 9.35 Tarka est. 10.35 Tánc Z.
Milánó 12.30 Kamara Z. 3.30 Hangv. 5.15 Oy. dalok. 9 Opera E.
Prága 11 O. 12.05 Hangv. 4 Oy. 5 és 8 Brtlnni mtlsor. 10 25 nZ
Kóma 1.30 és 5 30 Hangv. Utina tánc Z. 9.15 Opcia E.
Kiadja: Delxalat Byosda és üjtiaáé Vállalat Báméaytársasáf.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
m,
ZALAI KÖZLÖNY
1928 fontos 16
rfisu
A külföldi tőzsdék síilárda^gának hatása alatt spekulációs vásárlások következtében a forgalom barátságcs hangulatban indult meg. A rendezési nap eladisal miatt azonban csakhamar megváltozott az irányzat és a spekuláció tartózkodása miatt az üzlet elcstndesedetf. Később gy.rgé ib berlini jelentésekre a kínálat került túlsúlyba és zárlatig kedvetlen han gulat mellett I— 2%-os árlemorzsolódások állottak elö. A f< rgalom mindvégig csendes volt. A fixkamatozásu papírok piacán élénkebb forgalom mellett gyengébb volt az irányzat. A valuta és devizapiac változatlan.
Terménytőzsde
Az árak változatlanok. Az Irányzat tartott, a forgalom csekély.
Basa íImjv. 76 kg-os 34-00-34*20 77 kf-oa 34 30 --84 50, \'8 kg-os 34 70-84 (5, 79 kf-oa 35 00 35\'15. *0 kv-oa S5-15—85-30. dunántúli 76 kg. 33 60 - 33*75, 77 k^ea 33 85 - 34 05 7« k»-oi 34 20 -34*35, 79 kg-oa 34*50 34 70 , 80 kg-oa 84 70 - 34 80. mu 30 35-30 Í0. takarni, árpa 3950- 3100. aftrárpa 31*00- 82*00 ne 32 00-32 50 langari 29 30- 29 50, Basakorpa 73 90-24 10.
i Mayesfl Tíisée 4evlsa-jegyt«s«
VALUTÁK
Aarol L r 95-78 10 Bataa k. Í9 95-80 25 Odt. 16*94-17*12 Dán k. 153 50-154 10 Dtftái 10 00-10*08 DoOfe 570 55-972 :5 riaada li 22 6 5-22 85 HoU. 280 85 231 85 Langy al 64 10-*4*40 Ul 8 49-3 54
lan - -
Un 80 15-80 35 Mái ka 136-75-137 ^5 Sebül. 80 55-8090 Norvég 153 30-153 90 Sráfd (.11030-110*70 SvMk UV3 5S-IÍ4 15 Peacta 94 80-9540
Ui.Vli.AK Amat 231 00-23 1 73 Belgrád 10-07-10 10 Barlln 186 87-137 27 Bakarast 3*50-3 54 BrlUssel 79*97-80 22 Kopanb.153 60-154 00 Oulo 153 40 153 60 London 27S5-Í8 03 Milano 30 11-30 21 Na wyur k 57 2 60-4 20 Pária 72 49-72 59 Prága 16*96-17 01 SsoTla 4*13-416 Stockh. 153 65-154 05 Virul 64 1 r-64*37 Wien 80*56 80-81 Zflilcb IIC3S-II0 66 Madrid 94 85-95 35
Sertésvásár
Palsattás 1425, aelyböl eladatlanul viasza
■aradt 725 darab. Elsőrendű 1 60-1 62, ssadelt 1*Í8— 1 60, szedett közép I 46-1-S2, könnyfl 1*24-1*36, elsőrendű öreg 1*50-1*52, máaodieudü 1*36-1*40. angol sBIdó 1*48-1*68, auloona nagyban 168-1-70, .sir 1*86-1 90, lehozott bua 1 80 -196 iialonnáa lélaertés 190 -2*—. Az Irányul lanyha.
APRÓHIRDETÉSEK
minden további nó dl
Vasár- <■
Az apróblrdtáeMk dija 10 sióig 80 fillér, minden további nó (Hla B VIII. Vasár- ta ünnepoip 10 szóig 80 fillér, minden további szó dija 8 ttlt. Szerdán és pinteken 10 sióig 80 fillér, minden további sió dija 8 flll. Címszó a minden vasta-bctSból álló axó két ásónak számit-AlUat kereaóknek 500/o engedmény.
■ataadll.
11 M> ütik.
M hirdetési rfl, elftrc fia
Tanulót felveszünk. Singer József éj Táiia. 2960
Blrkahua. Tisztelettel értesítjük a nagyérdemű közönségei, hogy 15-ikélől kezdve, naponta állandóan az Erzsébet-téri hnscsarnokunkban frissen vágott birkahús kapható. Szíves pártfogást kér teljes tlsz-tele\'lel Schwarcz Adoll és Deutsch Dánlel mészárosok. 2940
Intelligens vidéki asszony plébániánál, magányosnál vagy Idós háza párnál, háztartás összes ágaiban jártas, elhelyezkedne. — Bővebbel Boldtciné, Magvarutca 29. 2930
Különbé járatú utcai szoba előszi bával, bútor nélkül kiadó Sugár-ut 37. 2927
Telivér vizeiét tanításra vállal, Időnkint kölyök és kész vizslát elad, vadászterületei rendez, fácánost beállít megállapodás szerint OtvSa Balázs, Klllmán, u. p. Oelae. (Válaszbélyeg nélkül nem leletek.)
Olcsón vásárolhat minden vtsárnap a Nagyrécsel Uradalom kertészénél a piacon vágott és cserepes virágot és főzelékfeléket. Rendelésre házhoz szállítunk. — Telelon-izám 171. 295\',
Urasági Inasl keresek hosszú gyakorlattal. Clm * kiadóban. 2955
íny 8 szofeáa udvari lakás jullus l-re kiadó Klnlzsl-ttt-.-a 19. szám alatt. 2956
Szép utazó^tiSrttndOk ét szekrény
eladó. Clm a kiadóban. -2961
Különálló szoba az udvarban, különféle célokra alkalmas, kiadó Deák-tér 4.
2961
Egyszobás lakás kiadó mellékhelylsé-
Vöröimarly-utca 65. 2963
Egv: gclvel
Eladó egy hálószobabutor lószórmat-raccal éi ebédlókredenccel — Balthyány-utci 3. 2964
Igen szép ulcil szoba, különösen Irodának alkalmas, kiadó Deák-tér 4. 2965
A bagolai bucsun,
folyó hó 17-én,
Horváth László bagolai vendéglő jében a t. kiránduló közönség a legjobb ki\'zo\'gálást kapja.
Kitűnő ételek és italok I Cigányzene I
Szives pártfogást kér
Horváth László
vendéglős.
MAKULATUR
papir
kapható a kiadóhivatalban
Kazinczy u. 3. sz. alatt
egy nagyobb
minden célra alkalmas,
azonnal kiadó.
értesítem
a kiránduló s füidő-ő urakat és hői gyeket, hogv a Principális fürdő mellet) levő, v< lt Simon-féle vendéglő kerthelyiségében állandóan a legjobi meleg és hideg ételek, tejfölös turó, kitűnő kőröshegyi borok pontos kiszolgáá* és szolid árak mellett állanak a nagyérdem ü közönség rende kezííére.
Szives pártfogást kér
WEISZ ARNOLD
29S2 vendéglős.
Oelsel körjegyzőség.
1145/1928.
Árverési hirdetmény.
Qelse község határában gyakorolható vadászati jog folyó évi jullus hó 14-én délután 3 órakor
a körjegyzői irodában 10 évre bérbe adatik.
Árverési feltételek a körjegyzői irodában a hivatalos órák alatt megtekinthetők. Gelse, 1928 junius 10.
sóst Körjegyző.
i ihiíd mm
népszerű orvosi tanácsadó
A CSALÁD EOÉSZSÉOE páratlanul gazdag illusztrációs anyag segítségével népszerllcn ismerteti ételünket fenyegető, sok száz te egséget. Könyvünk minden más népszerű orvosi munkától abban különbözik, hogy mindazokra a betegségekre, ahol a laikus is segíthet, orvosi tanácsot, gyógyulást ii nyújt egy 600 oldal terjedelmű lexikonban. Ezeket a népszerűen megirt tanácsokat elismert magyar tanárok és orvosok adják. Ára félbőrkötésben 35 pengő. Kedvező lizetési feltétetek mellett kapható
FISCHEL FÜLÖP FIAI
könyvkereskedésében. sts
Finom zamatos asztalt bor 88 lill. aranyhegyi rizling 1*20 flll. Sálrán Józselnél Magyar-utca 74. 2888
Vak tOkrflk újra tükrözéséi elfogadja Stern Üveges, Erzsébet lér 14. 1146
Két diák teljes elhelyezést nyerhet a jövő tanévre fürdőszoba használattal url családnál Clm a kiadóban. 2920
A legújabb fazonú és a legolcsóbb legénységi, altiszti és tiszti-sapkák bruncstcs Józsefnél, Sugár-ut 53. 2585
Vasesztergályosokat azonnali belépésre lelveiz a Kaposvári Vasöntöde és Gépgyár R. T. Kaposvár. 2948
Aa tüzet egyenruházati cikkek legjobbak és legolcsóbbak Bruncsics Józsefnél Sugár-ut 53. 2586
Ogyes szobaleány azonnali belépésre felvétetik. Baumgarten. Qőzmalom. 2917
Eladó Józsel lőherceg-ul 17. számú ház Bővebbet Józsel lóherceg-ut 20 sz. 2953
H l IBI \'
NASH és PACKARD
autók kizárólagos zalamegyei képviseletét átvettük
Mielőtt autót beszerezne, feltétlenül kérjen prospektust és díjtalan kocslbemutatást. Hat henger, hétszer csapágyazott főtengely, négy kerékféki zajtalan motor, hosszú élettartam és olcsó üzemköltség-
Szántó Vilmos és Társai
Telefon 3-22. Nagykanizsa, Deák-tér 2. Telefon 3-5
IRODAÁTHELYEZÉS!
ACZÉL IGNÁC
pénzko csőn éa Ingatlanforgalmi Irodáját 2811
Kaiinoiy-nt 2. szám
(LObl Szüls mellé) helyezte át. Bejárat a kapu alatt is.
KévekBtó zsineg.
Uj ponyva, uj Mákok. Bérponyvák, bárzsákok. Szilö éi gytaileifa vétfmrek. Qabonaosáváxó
Baronfl- él auíireleiégek:
(kendermag, hámozott zab, fénymag, édes repce, kerekrépa, napraforgó, tökmag stb.) Szemestengeri (nagy ét aprószemO), zab, árpa, köles, buza, tengerldira, stb.
Saiduági él ktrtiaagrat Műtrágyák.
Kicsinyben és nagyban kaphatók:
01SZÁS JÓZSEF ■^■nWliiw
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett, rí Teleion: 13a
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gőzmosó, vegjrtlsztltó, ruhafestő
(jii: lnjki 1.H ijKtttlki: ltí«M. I.
Vállal mindennemű ruha-festést, vegytisztitást, gőz mosást mérsékelt áron. Elismerten elsőrendű munka. Hófehér, tftkftrtéayes gallértiszti táa. Plissérozás. u7 Oouvrérozás.
Az anyagi gondok nebéz napjaiban,
amikor ugy szólván senkinek a keresete nem fedi a kiadásokat
•zép pénzt kereshet
mint fő- vagy mellék-foglalkozással, ha értéket ét érdekes könyveinknek részletfizetéses terjesztésére vállalkozik. Mi ugyanis megtanítjuk, hogyan kell eladni könyveket részletfizetésre. A mi kiadványaink mind márkái, irodalmi mQvek, amelyeknek terjesz-tésével tehát tisztességes megélhetést vagy mindenesetre szép mellékjövedelmet biztosíthat magának. Mé# ma Írjon díjtalan ismertető nyomtatványokért, melyeket szívesen megküld a
„PALLADIS" könyvosztálya Budapest, V., Alkotmány-utca 4.
.1.
nagykanizsai fiókja Sugár-ut 4. Telefon 338.
Bármely bel- vagy külföldi áru- vagy értéktőzsdéről a lehető leggyorsabban, telefonon, táviratilag, vagy Írásban, helyben vagy vidékre jelentést ad.
Érdeklődni lehet a fenti chtmél.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
U. árfolyam, 136 nám
km 16
fölér
POLITIKAI NAPILAP
gMfkentfeés éa kiadóhivatal: F6-ut 5. tiini Ktsitbelyt flókkladóhlvatal Kossuth Lajos-u. 32.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Klöllzetéal ára : egy hóra 1 pengő 40 Iliiéi
Az ellenzék oktatása
Az egységespárt legutóbbi értekezletét követö vacsorán a miniszterelnök nagy beszédben foglalkozott az ellenzék működésével. Három etappeot állapított meg a jogrend helyreállításáért, a pénzügyi és gazdagági helyzet rendbehozataláért, s most a szabadságjogok helyreállításáért és a titkos választójog megvalósításáért folyó küzdelmek etappe-jait.
A miniszterelnök generozusan elismerte, hogy a jogrend helyreállításának nagy munkájában egyes ellenzéki férfiak is támogatták a kormányt, ellenben nem lehetne elmondani ugyanezt a gazdasági felemelkedésért folytatott harcról is, amelyben a kormány csak ritkán kapott támogatást az ellenzék részéről, ellenben gdncsoskodást elegei, hozzá még olyan kérdésekben, amelyek később a kormány által elfoglalt álláspont igazságát bizonyították.
Ma, miután a két első téren eljutottunk a konszolidáció bizonyos fokáig, amely a jogrend szempontjából tökéletesnek mondható, az ellenzék küzdelme elsősorban az ugy nevezett szabadságjogok megvalósításáért folyik. A miniszterelnök a kérdés komolyságához mért komoly szavakkal és érvekkel foglalkozott ezzel a fontos problémával, s amiket erre vonatkozólag mondott, az iskolapéldája a történelmi haladás és az adott viszonyok mérlegelése alapján cselekvő álíamfériui bölcse-ségnek és méltán nevezhetjük a magyar ellenzék kioktatásának.
A miniszterelnök utalt arra, hogy amint már többször is kinyilvánította, a titkos választójog a kormánypárt programmjában is benne van, de ez a programm annyival komolyabb, hogy felelősséggel akarja megvalósítani a titkos választójogot a nemzet békés fejlődésének és nagy érdekeinek veszélyeztetése nélkül. Minden botlás, minden tévedés, amelyet e téren elkövettünk, végzetes következményekkel járhat.
Bethlen gondolata az, hogy a titkos választójog történelmi fejlődés Uveikezménye, s ezt az állítását bizonyította Angolország példájával, ahol 100 esztendőn keresztül folyt a harc, amíg az angol titkos választójogi rendszer mai kifejlődését elérte. Pedig Anglia sokkal inkább egyensúlyozott, gazdaságilag és pénzügyileg sokkal jobban alátámasztott ország, mint Magyarország, mégsem jutott eszébe egyetlen angol kormánynak sem, hogy egyik napról a másikra a titkos és általános választójogot oly mértékben téplesse életbe, amelyből a békés fejlődésre nagy veszélyek háramolhattak volna, Éppen igy Magyarország sem akar ugrást tenni a sötétbe még akkor sem, ha egyesek a titkos választó-
jog kérdésével nem átallják azt a frivol játékot űzni, hogy a revízió miatt keli bevezetnünk.
Ezt az érvet a miniszterelnök a meggyőző példák egész sorával cáfolta meg. Először Ausztria példáját idézte, ahol a szociáldemokrata pártnak döntő súlya van, s még sem tudja elárnl a lakosság többségének szive vágyát képező megoldást, hogy Németországhoz csatlakozhassék.
Vagy vegyük a német birodalom esetét, amely a legutóbbi választások eredménye gyanánt szociáldemokrata kancellárt fog kapni, a ahol nem kevesebb, mint 3 millió kommunista szavazatot adtak le s igy nem lehetetlen, hogy a parlamentnek kommunista alelnöke lesz.
De nem állnak-e a francia csapatok a Ruhr vidékén, s etért-c Németország a békeszerződés súlyának könnyítése terén valami olyan eredményt, amely komolyan számba-vehetó lenne?
Naivitás volna tehát feltételezni, hogy Magyarország egy lépéssel is közelebb jutna a trianoni béke revíziójához, ha éleibe lépteti a titkos választójogot. Az előbb felsorolt példák eklatansan szólnak ez ellen, a történelmi fejlődés lehetőségeinek mérlegelése pedig egyenesen komoly óvatosságra Int
Éppen azok becsülik le a magyar tömegek politikai érettségét, akik oly naivnak tartják az ország egyes rétegeit, hogy merészelik Kapcsolatba hozni a trianoni szerződés revíziójának és a titkos választójog kérdésének nagy problémáit. Mi\'g sokkal több tennivalónk van és sokkal fon tosabb tennivalóink vannak, semhogy a titkos választójog kérdése lehetne a nemzet legfőbb problémája.
Hiszen még kemény küzdelmet kell folytatnunk az analfabétizmus ellen, s ki kell vonni bizonyos néprétegekel a káros társadalomellenes agitációk szférájából, amelyeket kétségtelenül táplál a súlyos gazdasági helyzetből folyó depresszió.
A szociális összhangot kell előbb biztos talajra helyeznünk, meg kell teremteni az egy célban és egy ideálban összeforrott magyar nemzetet s csak ha ez a szociális és gazdasági konszolidáció betetőzést nyer a közjogi reform által, akkor gondolhatunk a nagy épület megkoronázására, a szabadságjogok teljes-mérvű biztosítása által.
A miniszterelnök nagy beszéde oly kérdéseket világított meg, amelyek ma a közérdeklődés előterében állnak. Történt ped\'8 ezeknek a kérdéseknek a megvilágítása oly formában, hogy minden magyar elölt kétségtelenek lehetnek azok az utak, amelyeken haladnunk kell az ország jobb jövőjének érdekében.
á mentőhajók lassan közelednek Noblle felé
Félő, hogy a dühöngő vihar darabokra töri a Jégtáblát, melyen Noblleék szoronganak Vadad, junius 16 Az az olasz vizi repülőgép, amely Mugdaiéna őrnagy vezetésével lul-julott Vadsön, a Varanger Fjord felett motorsérfllést kapott. A gépet vissza kellett vontatni Vadsöbe.
Noblle tábornok u|ra vészjeleket adott le rádióján. Tudatta, hogy vi-
har dühöng, amely a jégtömböt korbácsolta éa attól fél, hogy darabokra töri a jégtáblái, amelyen öt és társait a zajlás kelet felé sodor|a. A jegesmedvék állandóan veszélyeztetik az északsarki repülőket. A Hobbi és Braganza mentőhajók lassan közeledjek Noblle felé.
Huszár Károly nagy beszéde a felsőházban a család válságáról és az anyák ijesztő pusztulásáról
, Amíg gödrökben és ládákban laknak családok Budapesten — addig egy néger táncosnőre százmilliókat tud költeni a közönség"
Budapest, junius 16
A felsőház mai ülésén a költségvetési vitában Vlda lenö kifogásolta a nagy behozatalt. Olyan cikkeket i| külföldről hozunk be, — mondotta — amelyeket nálunk ls elő lehet állítani Balogh Jenő az árva éi elhagyott gyermekik védelmére hívta fel a kormány figyelmét. Köszönetet mondott a magyar gvermeküdülést elősegítő államoknak. Kérte a kormányt, hogy a megszállóit területekről hozzánk jött egyetemi hallgató kai réstesitie támogatáiban.
Huszár Ktroly a család válságáról mondott nagy beszédet és statisztikai adatok egész tömegét sorakoztatta fel. A népeixég apidáia egyre veszedelmesebb Évenként 30 000 re
tehető azoknak az snyáknak a száma, akik erösiakoa műtét miatt ve-izilik el életűket. Oazdaság! okok mellett a* erkölcsi lezflllés idézi elő ezt a szörnyű járványt. Sióvá lette, hogy amíg gödrökbm és ferslágok-ban él körülbelül 240 csslád Budapesten, add!\'; ,gy néger láncot nőre százmilliókat tud költeni a publikum. Ennek a szörnyű helyzetnek megváltoztatásához a kormáuy él a felsőház tagjainak támogatását kérte.
Báthy Hszló szeretné, ha a kultúrfölény! nem nagy rétegek számára hajtanák végre. Rolossváry Mihály prelátus a költségvetéshez a közoktatásügyi tárca szempontjából szólott.
A felsőház legközelebbi ülését kedden d. e. 10 órakor tartja.
Bud János pénzügyminiszter: a gyufajavaslat célja, a hazai termelést biztosítani a hazai fogyasztóknak
A svéd amerikai gyufatröszt kölcsönt biztosit a földreform céljaira
Budapeat, junius 16 A IIjz a mai ülésén O,0r»i I nre megkövette a Házat a kereskedelmi miniszterrel szemben használt sértő klfe|ezése miatt. Ez után hirraid sr.ori olvasásban megszavezák az öregsíg és rokkantság biztosijáról szóló jav«slatot.
A eyufaadóról szóló lörvény|avas latol GOrgey István előadó ismertette. A javaslatnak az a fő célja, hogy-a belföldi gyufagyátlást megvédj-:.
Bud János pénzügyminiszter
emelkedett szólásra. A javaslat céllá az, hogy a hazai termelést hiitositsa a hazai fogyasztóknak. Másik cél az, hogy megvédjük a hazai termelési az ár megállapítással. A monopollu-mol csak akkor kapja meg a tröszt, ha a szóbanforgó szerződés életbe lép. Ha az ellenzék nem járul is hozzá a javaslathoz, akkor sem tud ná megakadályozni, hogy a hatalmas gyufalröszt egy év alatt mee ne szerezze gyufagyáttásunkal. (Nagy zaj a baloldalon)
Bármennyire is fáradozik évek óta, nem tudja előállítani a földbirtok financlrozására szükséges összegeket.
Olyan megoldást kellett keresni, amely tehermentesíti az államháztartást. — liyrn körülmények kOxöu jön a gyufa-irOiizt, amely lehetővé leszi a volt birtokosok káriériiését és az uj birtokos egzisztenciák előteremtését az Államháztartás minden különös megterhelése nélkül. (A\'landó nsgy zaj h baloldalon. Az elnök figyelmezteti a képviselőket, ne zavarják a tanácskozást, Rissayt pedig rendreutasllji. Bethlen miniszterelnök köibeszólá-sára a zaj mindinkább fokozódik, Ressay és Bethlen közöli heves szó váltás történik) Rövid szünet után:
Bud jános szólal fel. A kormánynak nincs aemmi titkolni valója A szerződés teljes szövegében a Ház elé kerül. Erre a törvényjavaslatra, akár létre jön a szerződés, akár nem, minden körülmények között szükség van.
Rassay Károly a javaslat vlsaza-utaMlását javasolja.
Bethlen István hangsúlyozta, hogy a szerződést teljesen irrevelán* a javaslat szempontjából. A szerződést a Ház annakidején majd tárgyalja és dönt a felett, hogy elfogadja-e vagy sem.

1X0) junius 17.
Impozáns módon folyt le az Idén a keszthelyi akadémisták „sárgiüása"
A rétiettek nevében ifja Horthy Miklós hwsuott el u Akadémiától — Felrónál ái ctikól ban dóriamnál, ökrösszekéren
Festetics György gróf szobrának megkoszorúzása
Keszthely, |unluk 16 (Saját tudósítónktól) Az eddigi tradicionális búcsúzást melegségében messze felülmúló impozáns módon buptmlah a végzést akadémikusok ai Intézettől és egyúttal Keszthely városától.
Reggel 9 órakor a végzett akadémiai hallgatók felvirágozott és fel-szslagozott csoportja a Oazdasági Akadémia aulá|ában gyülekeztek, abol Sztankovics János igazgató vezetésével megjelent az Akadémia teljes tanári kara és óriási kózöniég.
A végzettek nevében vitéz ll]u Horthy Mikiét búcsúzott el az Igazgatótól és a tanári kartól. Lelkes beszéde valósággal felvillanyozta a nagyszámú hallgatóságot.
Beszédére Sztankovlcs igazgató hoMzabbtn válaizoll, tmelyben Kereteiteket tanictokat adott az éleibe lépő akadémikusoknak.
Utána FtttUr Deztft, az n) ifjúsági elnök magatan tzárnytló poétikui beszédben buctuzoll el az ittmaradó hallgatók nevében a távozóktól.
Eközben az Akadémia elé megérkezett a négyökörfogatos izekér az akadémltlák felszálltak és a tár-guláti menet megindult a városon keresztül. Élén ét végén a hallgatók csikótbandériuma lovagolt.
A hallgatók előkeresték a Ketzt-haly régi Idejéből való deltzsáncol, abba befogták a várót két Irgrosz-tiabb fiákkeret lovát. A batárban kél akadéraiita középkori lovagnak öltözve, törötbordó táitaságában ét cigányzene mellett. A bakon pedig két végtett gazdáaz, az egyik .sáni"-nak, a másik „Posztllton\'-nak öltözve — képviselték az elmaradhatatlan pompát diákhumort.
A menet a várót közepén levő Fetletict Oyörgy szobor elé vonult, ahol Nádaskay István a távozók nevében megkoszorúz\'a Festetics szobrát. Aiután bucsut vett Keszthely várotbirájálól, elölje óságától ét minden lakóiétól.
A város nevében Relschl Imre várotbiró mondott bucsubetzédel, emlékezetűkbe idézve az ilt eltöltőit kedves éveket és annak a reményének adott kifejezést, hogy évről-évre mindig vittzatérjenek Keizthelyre, amig magukkal hozzák a feltámadt Nigymagyarorazágot.
Majd a majorba vonultak be, ahol a gazdarági vezelőtégtöl búcsúztak el.
A „lárgulát\'-ról a Magyar Híradó 100 méteret f.lmet fog készíteni, melyet a külföldön is a propaganda filmek kapcsán bemutatni fognak.
flyömörey György főispán mondja az ünnepi beszédet a kanizsai piarista diákhősök emlékművének leleplezési ünnepélyén
Közéletünk számos kitűnősége érkezik Péter P.ilkor Nagykanizsára
A gyönyörű emlékmű, amely örök idfikre hirdetni fogja a hazafias magyar piaristarend nagykanizsai főgimnáziuma hősi diákjainak dicsőségét és áldozatos hazaszeretetét — teljesen készen áll. Az cleset^hősök nevei ragyogó aranyvésésben díszlenek a leheletfinomságu művésziesen kidolgozott piarista cimer alatt és néhány nap múlva a hatalmas emlékművet az intézet falára illesztik, hogy zarándokhelyévé válljon az ifjú magyarságnak.
A Péter-Pál napi emlékmű leleplezési ünnepély előkészületei Inkey József báró, a Piarista Diákszövetség elnöke, Eberhardt Béla kegyesrendi c. főigazgató és gimn. igazgató, Notl József tanár vezetése alatt már nagyban folynak és az előjelek után
Ítélve, közéletünk számos előkelőségei, kiváló nevek viselői, akik mind egykor tanítványai voltak az intézetnek, meg fognak jelenni a helyi kereteket messze túlszárnyaló Péter-Pál napi ünnepségein.
Az ünnepély kimagasló pontja lesz Gyömörey György főispán ünnepi beszéde, aki maga is a piaristák egykori növendéke.
A leleplezési ünnepélyt megelőzően fél 9 órakor a felsőtemplomban Tedeumos ünnepi nagymise lesz, amit Eberhardt Béla c. tankerületi főigazgató celebrál, rendtársainak fényes segédlete mellett. Utánna a reálgimnázium udvarán kezdetét veszi az ünnepély, melynek részletes prograinmját holnap dolgozza ki a rendezöbizottság.
Keszthely ünnepélyesen fogadta a falai közé érkezett magyar gyógyszerészeket
„Az elveszett természeti kincseink helyett egyedül a Balaton maradt meg számunkra" — Relschl Imre városbíró ÜdvözlA beszéde — Csodás káprázatu velencei-est a Balatonon
Keszthely, junius 16
(Saját tudósítónktól) A Magyarországi Oyógytzerészek Kongremu téra fél 12 órakor érkezett meg vagy 160 gyógyszerész, a többiek részint már tegnap, részint gépkocsin érkeztek mep, ugy, hogy számuk löbb mint kétszázra tehető. Keszthely város elöljárósága a hagyományos vendégszeretettel és lelkesedéssel fogadta őket az á\'IOTiáson.
Relschl Imre városbíró üdvözlő beszédet mondott, amelyben rámutatott arra, hogy az elveszett termé-tzeli kincseink helyett egyedül a Balaton maradt mrg számunkra. A Bi la ont " hál szeretnünk kell. Készt hely v&rosa s/ives\' ti fogadj* a vendégeket és pe.tig azzal az átöröklött tűzzel és melegséggel, amely egykoron a Balatont övező vulkánok tüze volt. Ezek kialudtak — de lűzük tovább lobog a keszthelyiek ben-
A gyógyszerészek nevében Gadl Endre országgyűlési képViselő, az OO/E elnöke köszöale meg a nem várt szívélyes és tendkivfll meleg fogadtatást.
Utánna az elszállásolási bizottság a vendégeket tzállátukra kitérte, részint szállodákba, részint magánosokhoz slb.
Dili I órakor közös ebéd volt a Bocskay szállodában. Délután az OOyE választmánya és Igazgatósága ülést tartolt, mig a többiek megtekintették a város nevezetességeit
Este nagyszabású ismerkedési est volt a Boctkayban. Utána pazar pompájú velencei-est volt a Balatonon, amelynek káprázatostága a gyönyörű időben felejthetetlen lesz. A vendégek vagy 100 ctónsken ditzesónakázásra indultak.
A vasárnapi programm teljesen változatlanul a tegnapi kSzlétűnk
lejében. tzerint folyik le.
Az apa véletlenül elsült revolverrel megsebesítette leánykáját
Gether Rozália bagóid! leányka súlyos balesete — Somogyszent-miklósi csendőrség folytatja a nyomozást a szerencsétlenség ügyében
Nagykanizsa, junius 16 | teti, mikor a revolver véletlenül elsüli és r. go\'yó közvetlen közelről az apa trellell ál d jgáló leányka comb-
Tognap a délutáni órákban nagy riadalmat kelte\'t a közeli, kicsiny Bagola községben az a kűlönöt I jaba fúródott.
baleset, mely Gether József Bagola községi biró házában történt.
Oeiber bírónál megjelent tegnap délután Tóth István mezőőr, aki a szabályok tzerint elfogyott revolvergolyói helyett ujakat ment kérni.
A birón és a mezőőrön kívül a szobában tartózkodott Qelher Rozália nevű 13 éves leányka, aki apja elölt állott. a közsígl biró átvette a cíősz-től revolverét és belé akarta helyezni a golyókat. Már néhányat bele lt
A különös véletlen baletel éilbető konsternációt kellett, mert a gyermek nagyot sikoltva öiszpesett
Hamar kocalra tettek és még tegnap behozták a kanizsai kórházba. Operatív uton eltávolitották a golyói n gyermek testéből, mely ulán a kis Rozika moit már lul van az életveszélyen.
A somogyszeutmiklósi csendőrségen Nit;y tiszthelyettes azonnal megindította a nyomozást és egy járőrt
kflldMt kl Bigolára a kihallgatások meg\'|téte végett.
Szombaton délelőtt a hit-lánykát Is kihallgdiák a kórházban és ennek alapján megállipitható, hogy gondatlanságból eredő, dc véletlen baleiet-iőI van szó. <
Az esetről jelentés ment a kaposvári kir. ngyésrségnik it. -i;
TABARIN
Budapest, VIII. Rákóczi ut 63
A Keleti pályaudvartól 200 lépésnyire.
Esténként 10 órai kezdetied kltlinő kabaré és varieté műsor.
._ _aa
Fürdőélet Harkányban
MarkánytOrdO, junlas 16 Délbaranyában elnyuj ózkodó tik letűlel közepén csudálatos fonás bugyog fel a föld mélyétől 62 5°/o C. mel«"8*éggel. — Oyógyulátt, üdilétt eredményező vize ezerével csalja oda a gyógyulátra vágyó betegeket nem eredmény nélkül
Ha a figyelmes szemlélő körültekint, két nagy elleniéi tárul tzeme elé. Régies kinézésű prlmitiv ttilhan emelt régi épü etek, mintha Hukány-fürdő az utolsó emberöltő altit még álmát aludta volna.
A másik a világhírű csodálatot eiejü örökké fiatal gyógyvíz a 60 katasztrális hold a hatalmai árnyat fákktl, rózsaligetekkel, lélauUkkal, pihenőkkel tele parkban...
A régi ét az uj küzdenek egymásul, m&r látjuk előre, hogy a győző az uj leaz, mert a fürdő jelenlegi Igazgatója ét bérlője Antal Jenő ki Unó izervezöés teremtő ereje bizloaiték ebb;n.
Kivid vezeié\'.e altit lt már nagyon lendült, vasárnap f >g megnyilaol a itrand fürdő, előtte hatalmat tó betonfa\'akkal körülvéve, közepén küblit* elgondolásban került vizelotzló négy irányban löveti a kellemet fürdővizet. A vendégek kellemet környezetben ol\'honittan érrik magukat, megtalálják mindazt, ri mi gyógyu\'ásukra és szórakozásukra kellemmn bal.
Ha HarkányfUrdó a megindított tempóban ha\'ad, lejlödik, akkor esztendő múlva édet hazánkban egyik legmodernebb ét legkerese:tebb világ fürdő lesz.
a PÁRA Dl VIZ
a lcghirnevesebb orvostanárok véleménye szerint kiváló gyógyszernek bizonyult Idült tüdő-, gyomor-, bél- és
hólyashurutban szenvedőknél Emésztési zavarok, aranyér, mát és lépdaganatok eseteiben. Csuz- és kflsz-vénybajoknál. KitUnO •Mtaill éa borvlx. Mindenütt kapható. Fölerakat: Forrástermék és Ásványvíz Kereskedelmi Részvénytársaság 1906 Budapest, VI., Király-utca 12.
1928. junlus 17.
ZALAI KÖZLÖNY
Horthy Miklós kormányzó 60 éves
Szomorú magyaroknak Csonka-magyarorszdgon, de a trianoni ha tárokon ls tul, ameddig magyarul beszélnek, éreznek emberek, holnap örömünnep virrad Nagybányai vitéz Horthy Miklós Magyarország kormányzója Istennek segedelmével betölti hatvanadik életévél. Minden magyar szív összedobban, minden magyar lélek felujjong a kormányzó születésnapján, mert ha van históriai vezér a magyar történelem dus eseményeinek sorában, akinek hálával tartozik ez a nemzet, akkor soha le nem törleszthelő hálával tartozik a nemzet Horthy Miklósnak, aki azokban az Időkben jött, mikor ugy-lál.szott minden minden veszve van, még az ls, amit Cionkamagyaror- > szág néven hagytak meg a koncle■ : sók az ezeréves nemzetből.
Horthy Miklós kormányzó törté- ; nelml Időkben, történelmi missziót végzett és ezzel megállította a pmz- | tulást útjában, a szárnyaszegett Tu- j rul madarat felfogta, meggyógyította ! és Ismét útjára engedte, hogy ke i ringje be a szükreszabolt bw, magyar síkságot. Kormány mellé állt Horthy Mlkhs és erős kézzel, meg nem al-kuvdst türőn kiirtotta a nemzet les léből a kelevényt, a feldalt lelkekbe visszahozta a megértést, helyreállította az egymás ellen ucsurkodó emberek között a békét és kinevezve Bethlen István kormányát — útjára Indította azt a konszolidációt, mely lassan, sok türelmet követelőn, de mégis megszilárdította a bukás szélén álló nemzet alap pilléreit.
Horthy Miklós kormányzó, amilyen hOstes átérzéssel és gigászi szervező erővel győjtötte maga köré a nemzeti hadsereget, épen olyan bölcs politikusi előrelátással olyan kabinetet állított az ország vezetésére, melynek vezére még ma Is helyén áll és ezzel bebizonyította a kormányzó és a kormány Európa nemzeteinek színe előtt, hogy a magyar népben hallatlan élnlakarás lakik, hogy a magyar nemzetet csak visszalehet vetni, de örökre megfojtani hlu ábránd minden gyűlöletes ellenség számára.
Horthy Miklós kormányzó nagy koncepciója abban csúcsosodik kl, hogy a hadvezéri kard mellett, ritka étéslátdssal vette kezébe a gubernátor szerepét éi ma kormányzóságának nyolcadik évfordulója után egy nemzet osztatlan szeretete, bizakodása veszi körül. És mintha a Mindenható ls különös küldetést szánt Molna Horthy Miklós kormányzónak, aki holnap éri el hatvanadik esztendejét, ritka életerőben, duzzadó energiában, köszönt rá a hatodik évtized.
Nem lehel ma senkinek hőbb óhaja, szebb Imádsága, mint kérnt az Isten segítségét továbbra ls, hogy Magyar ország kormányzóját még hosszú időkön át hagyja meg a nemzet számára és megáldva, azzal a fenkölt szellemmel vezetesse vele tovább az országol, mini amilyennel áll a kormánykerék mellett több mint nyolc éve I

ö
lpiái ^m^mm
y; n -yy:
7 iiköi féli)res késeket
flieliink <-l a n,\\i;vs/.ern ni tis^ u zenei. uu\'lvl konyhacd.\'nvoil, konyha*
ifzl.il.il, iiusogalóedémé!, Cilény.i\'lv imát, cseni;*:v.\'i ki.iioll konvli.il.il.il is tisztit\' halja: Vini.nicl.
Viin vegyileg és mechanikus in cg\\szerre ti.it; .1 szappan, melyet Vim lat\' •almáz, a Icgmakatsalih piszkol is rögbii old,.i, a finom Vm^por pedig mindent !esil..il, anii uli.ilw keriil, .inell.nl a/onkin, li.\'gy .1 tárgyakat .1 legkevcslibe is ös-..-e» karcolna. Vim mindenekelőtt telesen savmentes és .1 kéznek senimiképeii sem .irt.
Szórjon Vmi-el nedves ruhára. vagv nedves kefére. VíiiitI wdi.nr haszn.il\' ion sz.lr.izon. Á tiszlil.mdó l.irgy.il . ges 1 k-niiycdén kell su« olm. az igy pillanat alall ragyogó tre/la es szinte ni lesz. rekinlellel kiadósságára, a Vim csodálatosan olcsó. Viír nirideniill kapható.
1 LUX \\ii.ik k^vii\'iit*n>c
Egy Milanóban letartóztatott magyar embert hozott be tegnap Kanizsára a murakereszturl
csendőrség
A soproni törvényszék sikkasztás miatt kOrOztette — A nagykanizsai kir. ügyészség Sopronba kisérteti a foglyot
Nnftykanlua, junlus 16 Andor Aurél 28 éves gyöuyósi születésű, soproni lakos sikkasztást követelt el, ami mialt eljárás indult meg ellene. Andor az igazságszolgáltatás elOl kivonta magái, megszokott és Olaszországba ment ki. A soproni törvényszék erre Andor Aurél ellen körözö-levelel bocsátolt ki, ami! az olasz hatóságok is megkaplak.
Andornak sikerült Milánóban el-he\'yezkednle, ahová azonban utána ment a törvényszék nyomozó-levele, amelynek alapján a milánói rendőrség letartóztatta és kiszolgáltatta a magyar bünügyl hatóságnak. Andort Murakeresztur állomáson
átvették a magyar csendőrök és behozták Nagykanizsára a kir. ügyészség fogházába.
A nagykanizsai ügyészség Andor Aurélt még a mai nap folyamán Sopronba kísérleti és átadatja az illetékes baióságnak.
Irfújáráa
A nagyknnlssal. aaetoofologltl nt«S-tlgjilö Jelenlétik 1 Szombaton a hőmir-sJkil: Reggel 7 óranor +12-8, délután 2
órakor +17 4, eat« 9 órakor +142.
Hrl/iöiet: Reggel is délben borult, este kissi borult égboltozat
Sréllrányi Reggel Északkelet, délben Kelet, este Északkeleti szél.
A Meteorológiai Intését jelentést 1 termi változékony és aránylag htlvös Idó várható.
József főherceg érkezett be elsőnek Keszthelyre az Antomobll-Clob tnra-versenyén
Keszthely, junlus 16
(Tudósítónk telefonjelentése) A Királyi Magyar Automobil-Club két napos nemzetközi turaveraenye Zala közönségét is érdekli, amennyiben az első nsp utvonalába Keszthely városa ia beleesik.
Budapestről—Székesfehérváron— Balatonfüreden, a Balaton zalai partján érkeztek a versenyzők, innét a Balaton somogyi partján tértek vissza Székesfehérváron át, 472 kilométert megtéve.
Az első autó háromnegyed 1 órakor érkezett be Keszthelyre, melyet József főherceg msga vezetett (aki tulajdonkép a versenyt vezette). Az
pT Fiirdőköpenykelmék
Színtartó férflruhavásznak ® Schweizi mintás grenadinok @ Divatos mintás fonlardselymek
Nyári olcsóságok nagy választókban
Singer József és Társa
divatáruházában.
zalai k deiomr
1038 Mm 17
utolsó kocsi 4 óra u\'án érkezet! be Beérkezett öxszeten 38 motorbicikli és 34 autó. Közben az uton többen lemaradlak.
Keszthelyen a Dunántull Automobil Szövetség keszthelyi osztálya fogadta az érkezőket dr. Berzsenyi László közjegyző és Bendtzky Oüó drogulsla vezetésével, öx ellenőrizték a versenyzők befutását is.
színház Vértes Lajos búcsúja
a „Gyimesl vadvirágában
A .Oyimesi vadvirág\' ról n\'ncs mit Írni. Ismeri, látta majdnem mindenki Kanizsán is. Régi |ó, öreg népszinmO, örökbecsű minden szi.i-psd repertoárjában. Sok hangulat, érdekes, itt olt idegfeszítő cselekmény, cigányos, tarka képek, etnográfiái élmények, nóta, tánc, szörnyű bonyodalom után pontosan kiszámítható köl\'öl igazságadás. O yan darab \'ez, ami jóleső oázis a sok mai szini-irodalom után.
Az előadás Vértes Lajos buctu-fellépése volt és ez sdia meg az elitének olyan forró hangulatát, aminő vei évek óta nem találkoztunk férfiszerepé búcsújánál. A közönség minden, még az ntolsó felvonás után is négy öltzör tapsolta vasfüggöny elé Vériest és előadás után az öltözője ablaka alatt tombolt tovább a tip< és az éljenzés. Vértes megérdemelten kapta az óvációt. Bár nem a Qyurka volt a legjobban fekvő szerepa, de majdnem valamennyi fellépéseben olyan erőteljes művészi kvalitásokat csillogtatott, melyek öt a társulat legtöbb prózai erő|eként állították Kanizsa közönsége elé.
A .Oyimesi vadvirág" sikerében osztottak a többi szereplök Is. Kóbor Irén bizonytalanul, de kedves-n látszott. Róisa Btztl, Itoss Irma, Vécsey Ilona Jók voltak. Nejn mondható ugyanez Egry Bertáról, aki ezalkalommal nagyon megfeledkezett a diszkrétebb humorban elért igen szép sikereiről. Kitűnő figura volt Kormos és Károlyi. A .padlóra köpni tilos I" kuple-sorozat Kolozsvár-betétje Ízléstelen profánizaJási a magyar Irredentának. Sarlay helyenként igen jó volt. ÜUJ nytl\'szini tapsokat kapott rpró epizűd szerepben. Danii, Jákó, tíánky vitték a kisebb férfi-szerepeket. (bt)
A román újságírók nem vesznek részt a kisantant konferenciáján
Belgrád, junlut 16. (Éjszakai rádiójelentés) Bukarestből jelenlik: A román újságírók elhatározták, bogy a sajtócenzura elleni tiltakozásul nem vesznek részi a kisantant kon-ierenclá|án, a fogadtatásoknál és dlszlakomákon.
A DSzA vasat igazgatósága a nyári hónapokban Nagykanizsa és Fonyód között motorosvonatokat helyez naponta forgalomba
A balatoni menettérti jegyek a motorosvonatra is érvényesek hétköznapon — A DSzA igazgatóságának értesítése a város polgármesteréhez
Motorosvonatok beállítása
Nagykanizsa, Junuls :6
Megittuk, hogy Nagykanizsa kö-zömége nevében a városi tanács megkereste a DSzA vasút igazgatóságát, bogy megfelelő vonaljárat beállításával tegye lehetővé Nagykanizsa és környéke közönségének, hogy szín\'én részesülhessen a Btlaton áldásaiban. A város közönségének főleg ama nagy rétegét érinti er, amelynek nem adatatolt meg, hogy rendszeresen nyaralhasson, de szerény anyagi körülményei folytán arra van utalva, bogy vasárnap délután kimegy valamely Balatonmenti községbe, ahol néhány órát töltve esle ismét visszatér.
A DSzA vasút Igazgatósiga a városi tanács terjedelmes memorandumára tegnap válaszolt hossiabb értesi ésben.
Értesíti az igazgatóság a polgármestert, hogy a folyó nyári évadban a következő kedvezményeket engedélyezte Nagykanizsa város közönségének :
Kedvezményes utazási jegyek
1. Május hó 15-tól szeptember hó 30-ig 3 napos gyors és személyvonalokra érvényes menettérti jegyeket 25-250/0 kedvezménnyel.
2. Julius hó 1-töl augusztus hó 31 ig 1 napos (vasár-és ünnepnapi) menettérti jegyeket, meghatározott személyvon tokon 50% kedvezmény-nyel.
3 MíJuj 15 löl szeplember 30-ig busz szemé.yes társasutizásoknál 50 °/o-os kedvezményt. »
bizalom dolga.
Hálók, ebéd lök, uHszobák a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelben állandóan raktáron.
Kedvezft fizetési feltételek.
Székely Vilmos
butortelepe Magykanlzia, Kailnciy-ntca 4. sz.
Elsőrendű saját kárpitosmübelv
A város közönségének ama kívánságára, hogy a délután folyamán a kirándulás lehetősége a Bilatonra meglegyen — julius és augusztus hónapokban
Nagykanizsa és Fonyód között napota a 132 és 133 sz. motoros vonatokat helyezi forgalomba.
a motorok indulási és megérkezési ideje
A 133 sz. moiorosvonat Nagykanizsáról d u. 14 (2) órakor indul t\'.s Fonyódra érkezik 1535 (3.35) órakor. Mlg \\ 132 sz. moiorosvonat 16 05 (4 04) órakor indul Fonyódról és Nagykanizsára 17 38 (5 38) órakor érkezik meg.
A menetdíjak
E moiorosvonat használatáért a rendes személyvonat II. oszt. menetdíjak lesznek fizetendők, illetve csak személyvonat ii. oszt. menetjegyek váltása mellett lesznek Igénybe vehetők,
a bárom napig érvényes balatoni menettérti jegyek ezeken a vonatokon Is érvényesek lesznek. A vasár-ég ünnepnapokon kiadásra kerülő menettérti jegyeket azonban, nemkülönben a díjmentes és a különböző igazolványokra (köztisztviselői, stb.) alapuló menetdljkedvezménye-ket t vonatokra egyelőre nem terjesztik kl. Egyrészt a motoros kocsik korlátolt befogadóképessége miatt, másrészt, mert a többi motoros vonalokon sem adhatták meg ezeket a kedvezményeket.
Siamena í> Re* üvegek
vagy alkati és,£k.
Mindenféle befőttes ét dunsztos üvegek legolcsóbban csak
Melczer Jakab
üvegkereskedésében Kazinczy-utca I. sz. alatt
k iphatók.
Mielőtt iiflkiégletét betzerexié,
saját érdekében nézze meg árnlaat!
__
Gödrök, sáncok és futóárkok
Nagykanizsa utcai képe
A rendőrség a csatornázás következtében feldúlt, gödrös és járhatatlan Csengery-utat jármüvekre és járókelőkre való veszélyessége miatt lezáratta, de néhány napi lezárás után a zárt ismét feloldotta. A Csen-gery-ul közlekedési viszonyai a zár alatt alig javultak. A zár alól való mentesítés tehát korainak bizonyult. A lakosság csak eltűri a városnak ?zt a feldultságát s hiába kiabál a közvélemény, hiába buknak bele az emberek az akadályokba, a forgalmi viszonyok inkább rosszra fordulnak mint javulnának. A műszaki hivatal nem tesz semmi engedményt a közóhajnak a forgalmi akadályok megszüntetése iránt. Nem marad más hátra, mint éleljáradékbiztositást kötni, mert most már nemcsak frázis, hogy mindnyájunkat érhet baleset.
1922. augusztus havában kezdte a város a Csangery-uton a főforgalmi vonalon, a vízvezeték ágyát megásni, azóta fölváltva a földtu-rásokban, járdabontásokban van részünk. Itt valahol tervezési és szervezési hiba van, mert hogy egy egész várost évekig zaklatni s nyugtalanítani lehessen, azt a lakosság eltűrni nem köteles.
Jól tudjuk, minden földalatti építkezés földturással jár, de miért kell a munkálatoknak most már 6 évre nyúlni és olyan vontatottan haladni. Miért kell egy generációnak ezt az utcai járhatatlahságot elszenvedni és békében a lövész- és futóárkok egész rendszerét állandósítani, mikor nem épen kedves emlékek fűződnek e rendszerhez. .Azt mondják, ez csak átmenet." De amikor ez az átmenet olyan veszélyes, hogy nyaktöréssel jár. Az erődítési munkálatok csak nem érnek véget és az egész városban nem látni egyebet, mint sáncot, árkot, keresztgerendát, keresztlécet és összedarabolt járdákat.
Célszerű volna, ha a minisztérium ellenőrző közegei ellenőrző vizsgálatra jönnének Kanizsára, jó tanácsokkal látnák el a vállalatot és a hivatalos várost.
Egy jótékony, gyengéd gyámságért nem neheztelne a közönség. __Vh.
= 20 havi részletfizetésre szállít-
|uk — igazolvánnyal ellátolt ügynökeink utján Is — az egész világon legjobbnak elismert Slnger varrógépeinket. Slnger varrógép részv.-tns4ság Nagykanizsán, fö-ut 1.
Szent Margit Palatínus R. T. Ásványvizet a mai naptól Zalamegyében i3 forgalomba hozzuk. — Az országban, de főképpen a fővárosban már nélkülözhetetlenné vált. A legjobb üditő gyógy- és borviz.
Kiváló eredménnyel használják; gyomor-, bél- és májbajoknál, vese, hólyag zavaroknál, nemkülönben csúzos és köszvényes megbetegedéseknél. Egyedárusltás: Csengery ut 65. PÖRZSE ÉS TÁRSA. Kapható az Ssszes füazer- éa oaemegekereeke-déaekben, éttermekben éa vendéglőkben.
»
,n>r lunitn 17
MAPI HlftfK
NAPIREND
Junlus 17, vasárnap
Kómal katolikus: Ralner hv. Protest Laura. Izraelit*: Slvan hó 2<J.
Nap kel reggel 4 óra 02 perckor,
nyugszik délután 19 óra 59 perekor. •
Matiné a hadiözvegyek éa árvák lávára d. e. 11 órakor a Színház-kertben.
Kath. Junlálli d. u. 3 órakcr a Polgári Egyletben.
Önk. Tűzoltó Testület közgyűlése d. u. 3 őrskor a városházán
Uránia. .Montecarlo pusztulása", — Pougly fantasztikus regénye 12 fejezetben. ,A majomkirály, kacagtató nagy burleszk Híradók aktualitásokról.
Junius 18, hétfő
Római katolikus: Elrém c. t. ProlesL Arnold. Izraelita: Sivan hó 30.
Nap kei regijei 4 óra 02 perckor, tiyucszlk cfólűtáii 10 ór;> 00 perckor
— Hivatalos ünnepi istentisztelet u kormányzó születésnapján. Horthy Miklós kormányzó szü-lelésnpp|s ali\'altrá\'iól héitőn délr\'őlt léi 11 órakor hivatalos Ünnepi is\'en-tiaztelet lesz a feisőiemploniban, amelyen a honvédség: cs owmdőrséfc és az öRgzes polgáii halóságok, közhivatalok éa testültek részt vesznek. Ugyancsak fé! 11 ómkor űmrpi hivatalos istenllszli:\'el lesz iiz \'<v*n-gelikus templombin is. A v.trosi tanács fclhivji Na^yktnizsa város lakossígV, htgy * kormányzó hol napi *ztiletéi n«pjá.i li boRÓzzft\'r f»l háiaikm.
— Szabadságon. Herthóty LS-ilm. ler.döriani cs"% a kOzi««\'gatási ügyosztály vez>-tfje junius 15-én megkezdte 5 heti nyári sjabadsígát. Ugyancsak szabadságon vsn Petrlcs László dr. reudőrfogilmuó Is.
— Személyi hir. Tallös György nyug. kereskedelcmOg)i államtitkár Nagykanizsára érkerett és meglátogatta dr. Tholway Zsigmond po*ts és távírda föfelr^ydő, hivatallőiiököt
— A mai nap nagy eseménye: juniális a Polgári Egyletben A mai rrp nagy tscmeriy<.- "éiségkivüi a plébánia által meg»/erveze:t n»gy-szab-lsu Juniális, amely részint a színházi parkban — ahol a külön bőző sálrak Ifsznek felállítva — zajlik le, részint a Polgári Egyle: kerthelyisé;;eiben és összes termeiben. A rendezőség mindent elkövetett, bogy a közönségnek egy felejthetetlenül kellemet szórakozó napol nyújtson. A személyenkénti 50 filléres belépti dij p*.dig iPhetóvé teszi, hogy azon mlndrnki résztvegyen. A mai juriáliscak páratlan sikert jó solhalunk. A rettdező.iég felkéri mindazokat, akik cukrászsüteményekkel voltak szivesík hoz;á|á:ulni, hogy küldeményüket ma délulán 3 órakor adják le közvetlen a Keresztény Jótékony Nőegylet sátrában.
■=■ Három Igaz szó: Bruncslcs bora JÓI
*AJJU KÖZLÖNY
/gén sok nő kérdezi tőlünk
hogy legcélszerűbben mikor hemotitozza magát 7
Ahelyett, hogy e kérdésekre egyenkint válaszolnánk, mindenkinek, akii érdekel, e helyen adiuk meg a választ KrmolHozni a nap bármely szakában lehet, a mindenki akkor
végzi cl legcélszerűbben, amikor legfőbbem ráér. 15-20 perc ide/e mindenkinek van, f/e még ha nem volna is — erre nhvctlen holt, hogy legyen. Arcbőre lendszeres ápolására kii imben is minden nör.ek fokozottan kell ügyelnie, meri az erre fordilott idd nem veszeti el h\'ába — Gondoljanak csak rá, mennyi időt kell szentelniük a divat változásainál bevásárlásaiknak, a szabónnknek. fodrászoknak Pedig arcuk egészséges szépsége legalább oly fonlos. mint ruházkodásuk divatos volta A gondozatlan arcpséjhibólifóf elrúUlott arc — a legd valósabb ruhákban is visszariasztó.
Ailion hálál minden nö a természelnek amely megalkotta számára a „Kemoliie"ol, s lehetségessé telte, hogy néhány percnyi Hitelemmel, bármikor friss, üde teint-re tehet szeri, t merő kényelemszeretetből el ne mulassza arcbőre rendszeres gondozását. Különben is annyi alkalmai találhat erre otthon lefekvés előtt, lürdókádba ülve, manikűrözés közben, kézimun-kthás alatt, vagy kozmetikusánál is fodrászánál azalatt is, amig*egyéb más megbízatásait teljesítik,
A „Kemolile" mindenütt kapható, kis doboz P 2 60. nagy dobot P 4 80, próbacsomag 50 fill. Ahol esetleg nem volna, ssiveien megküldeti a JModiekutmia" rl. Badaptsf X„ postai lók 19.
Áldozzunk néhány fillérrel a hadiözvegyek és hadiárak felsegltéséhez
xiCytuinUso. Junius l\'i
Ai. Országon Erz^uoe -0 •ho i Egy<-sd "t, mely Horthy Miklfsm: f\'víd-nöSgi\'ge p.lat\' aizal a magasztos céllal olikull, hogy a h dlözvgyek rs firvák társadalmi helyz.-ién könnyít sen, n-a dé ciőit II 6r/;i kvvdeilti t-riji ragysr-bísu mUvé-.*maiiné|é! a fzinhiz-parkb iA »z\'ntáisulit ked\'es művészeinek Cs a katona-zenekarnak számai H\'onyosan kellemi 8 míiíSv-zeiit fcgn.-k nyújtani.
20 M.éíC\'i önkr\'nlei ado < anyó1; ped g bz igalní fjxják a .ílrglibnru tegjobban mjiott örvigvíh-it i« ,n-vjin. k é tt-megkö. nyi s i. Sikí ne f\'íeJje el: ma délelőtt 11 árukor a tzlnház púikban I
= Orvosi hir. Dr. Kifnlg fogorvos (Deák tér 7. a felső-templom mellett) hazaérkezett és hétfőtől, folyó hó lB-ától kezdve újból rendel.
— Szülői értekezlet Ktskanl-zsán. A ktskiriltaftt alt. ei. ukoUi tantestülete ma délután liiánu utí fr»l 4 órakor sztttői értekezletet tar., melyre a szülőket tisztelettel rn.g
hiv|j.
— Kézimunka és raJzkiáltiUs Klnkanizsán. A »ÍKkaoiz*&i Ali. elemi ifikoli. a növend\'krk nllal egesz cvt-n é.t kíVzitett hezlmunkák-ból fcs rajzokből kiál i\'ásl rendf* a Tcu.plo:ri icri iskolában. A kUiiilás ma délelölt 9 óraVor nyilik mén\' és nynvt m^rad (uníus 24-0n d. u. 5 órcw. Vasárnapokon mer1\' kiitbeiP d e. 9-12 óráig tg d. u 2-5 óráig. H Mköinapokon az oiziá;y-virsgAk tattilmi alatt. A íaui slü^et rzu on is Mhivjí h f.zülők es tan-ügv\'arátotc fnyelm\'t a (tyermekfV. .nunka r<t. A mt.»g,eki\',fés dijialan.
Tornacipők és tornatrikók, fuitiall és atl-iik.ii dresszek, cserkész falszfrrelések I.-, olcsóbban kaphatók Sznbő Anial sprirlUzletéttn.
— Kézimunkakiállltás az Izr. elemi Iskolában.
i/roi-iita elemi iskolában n kézimunka uiái itás loa pontosan fél 12 örakor uylllk p-eg ki v • .-nplombon, ünnepi keri-ib\'-
Szabóh, varrónők, háztartások, cipészek a világhírű PFAFF var.ogép-ket használják, m-;rt műkő désOk csíndfs, varrasuk :-zép <"s tartő* Husr h-vi résrle\'fiz-\'x^zre ií kapsa ók Brandl Sándor és Fia címnél, Dcák-ter 2, a feisőtemptonná
=- Három Igaz szó: Bruncslcs bora jó I
a turamotorok királya
Az atSTjj 0 R T 0 N Aí 8,1801 HOYAL ENFIELD
a leggyorsabb motorkerékpár. az V. m. T. T. győztese.
WOLLEUm él TASSA, Budapest. VI. ftiMujf-ot 67. ~
Te elon: Ter<z 148-90. Teleion: Teréz 136-09.
— Ma vasárnap este a Kls-sOrház-vendégtőben disznótoros vacsora, ada£j i 1 pengő.
— A Rozgonyl utcai elemi Iskola évzáró vizsgája. A nagykanizsai II. körzet Rozgonyi-utca állami elemi fiu- és leányiskolában az évzáró vizsgálatok s következő sorrendben tartatnak meg. Junius 20-án délelőtt 8 órai kezdettel az Arany János utcai I. fiúosztály, a Rozgonyl-utcai IV., VI. fiu, I. és VI. leányosztály ; délután 2 órai kezdettel a Rozgonyi utc.l IV. fiu, IV. leány és V. leányosz\'ály. junius 21-én délelőtt 8 órai kezdettel u volt gimnáziumom elhelyezett II. f u, a Rozgonyi u\'ci III. >\') fiu, If. a) leány és III. ») leányosxtály; délután 2 órai kezdetiel a Roz«onyi u cal II. b) fiu, II:. b) fiu éí III b) leányosztály. Junius 22 én délelő t 8 órai kezdeU tel a vo|t gimnázlu\'nban elhelyezett II. a) f.u és a Rorgonyi-ulcai II. b) Iránye&z\'á y ; délután 2 órai kezdettel Arany János-uicai I leány és a Rozgonyi-utcai I. liuosziály vizsgája. Junius 23 án délelőtt 8 úrai kezdettel az átl. továbbképtO ismétlő fiu-és leónyosztályok vizsgája. A záró-vizsgálatok ra a szülök, gondviselők és tanOgybarátok tisztelettel meghívatnak. Az igazgatóság.
— Üvegezés, kittelés, képkeretezés igen olcsón Púmnál, Király-u. 10.
— A ma délutáni tdzoltótestQ-letl közgyűlésen fognak az autó-fccskcndö beszerzéséről határozni. Nemkülönben az uj tisztikar válasz-tásáia keiül sor. Fontos, hogy minden tag pontosan olt legyen a városházán d. u. 3 órakor kezdődő közgyűlésen.
= Bútort díjmentesen szállítunk bármilyen vasúti állomásra, garantált elsőrangú kivitelben. Négytől tizenhat hónapig terjedő fizetési kedvezményt nyujtunk. Sok mUMót takarii igy meg. Qyőződjőn meg személyesen, Kopsieln bútoráruházai Szombathely. Kőszegi-utca 5. (üzlet hz udvarban) és Sopion
U C AT INDIA I B A N A N OBB TÁPLÁLÉK
ZALAI KÖZLÖNY
Elpusztulnak legyek, szúnyogok, hangyák, poloskák, svábbogarak, molyok, bolhák stb.
Óvakodjunk az utánzatoktól! Csak eredeil, plombált Flit-kannát fogadjunk el!
PANACEA Gyógyszervegyészeti R.-T.
Budapest, IV., Deák Ferenc-utoa 15. Telefoni T. 233-01.
— Az autókörlet hírei. A x«la-megyei autókörlet Keszlhelen, Zalaegerszegen, Tapolcán és Sflmegen pót-ellenőrzési szemlét tart jutius bó alsó leiében. Eien a pólszemlén be kell mulatni az eddig még le nem ellenőrzőit, valamint javiiáera utasított gépjármüveket. Ugyanakkor sofförvizigák is lesznek a lenti helyiségekben. Juniui 20 an az autó-körlet bizottsága Balatonfüreden ejti meg a rendes gépjármű ellenőriéül.
— Végre bekflazöntőtt a várva-várt meleg Idd. Ennek azonban nemciak előnye van, hanem az a hátránya Is, hogy az ösz-szes kellemetlen rovarok lejlödése syori trsmban Indult meg éi Igy gondoskodnunk kell azok sikeres, de emberre és háziállatra veszélytelen elpusztításáról. Az illetékes hatóságok is erélyesen kezükbe vették a legyek, szúnyogok stb. irtását éi tobb hstóság kötelezd rendeletet Is kapott a mindenütt kitftnóen bevált Fiit rovarirtó alkalmazásárs. Hz sz eredeti amerikai készítmény. sniely ma már mindenütl kapható, messziről felismerheti és megkülönböztet hetó számos utánzatától s feltünó sárga kanna és az azon levő lekete sáv segitsé gével. Az ötletes permetezó hssználata már aránylag kla mennyiségi! Fiit fogyasztása utján megszabadít bennünket a le-
gyektói, szúnyogoktól, molyoktól, poloskáktól. ivábbogaraklól, hangyáktól és egyéb házirovaroktól és azok petéitől.
= Slnger gépselyem mindenféle színben kapható. Singer varrógép fióküzlet Fó-ut 1.
— A Vitézi Székkapltányság felhívása Az utolsó vitézzé svatás 1929 ben lesz. Felhívom az érdekelteket, akik a követelményeknek megfelelnek, hogy kérvényeikeit, az előirt módon éa időben (legkésőbb 1928. szeptember hó végéig) adják be. A .Vitézi Rend Kis Káté"-|a, melyből a folyamodó minden szükségeset megtudhat, minden főbírói, jegyzői hivatalban és minden már felavatott vitéznél megvan. Vármegyei Székkapltányság, Keszthely.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávéházában VIII.. Barosa-tér 10.
KERESÜNK
ZalavArmegye részére
ügyes, megbízható, konoly
ki képviseletünket jutalékos alapon vállalja. — Részletes, fényképpel ellátott írásbeli a|ánlatoka! referencia megjelölésével kélünk:
3907
Oyőr 2. Postafiók: 50. cimre küldeni.
Rádiókészülék tulajdonosok figyelmébe. M. kir. podta pécsi kerületi műszaki felügyelősége értesiti a rádió amatőröket, hogy a Posta Kisérleii Á\'lomásának sikerült egy olyan krislálydetektoros készülékel összeállítania, mellyel mindazon helyeken. hol lakihegyi nagyadót kris-tálydelekloros készülékkel gyengén vették, kielégitö vételt értek el. Ezen készülék kapcsolási rajza rendelkezésre áll. Aki eziránt érdeklődik, Írjon a műszaki felügyelőség címére és annak a kapcsolási ra|z egy példányát megküldjük. Személyesen érdeklődni Pécs, postapalota II. em. 4. alatt vasárnap délelőttönként 10 és II között lehel. Előre is felkérjük mindazokat, kik a készüléket össze fogják állítani, hogy tapasztalataik H a műszaki felügyelőséggel közölni szíveskedjenek.
= Schwarcz Dezső harisnyál a legjobbak.
— Három igaz szó : Bruncslcs bora jó I
I = Meghívó. A néhai Hild Ist-[ ván emlékére alapított Temetkezési Egylet Nagykanizsa, folyó hó 24-én délután 4 órakor a Rozgonyi-utcai iskola tornatermében rendkívüli közgyűlést fog tartani. Tekintettel arra, hogy taglétszámunk a reméltnél is többre emelkedett az egyesület vezetősége a belé helyezett bizalmat ugy kívánja megköszönni, hogy a temetkezési segélyt lényegesen felakarja emelni, hogy tagtársaink teljes megelégedését szolgálja. A közgyűlés lesz hivatva határozatot hozni az irányban, hogy a második ujonan nyitandó \'2000-es csoport mily formában kezeltessék és az ide vonatkozó alapszabály módosítása felett határozzon. A vezetőség a be-léhelyezett bizalomért ez uton is köszönetet mond, kérve ezt a jövőre is fentartani szíveskedjenek. Minden tagtársunk feltétlen megjelenni szíveskedjék s vagyunk teljes tisztelettel a Vezetőség.
— Szünidei tanfolyam a debreceni egyetemen. A Debrectni m. kir. gróf Tisza litván Tudományegyetem tanárai által létesített .Nyári Egyetem* Igazgatósága Debrecenben
I92« lunlus 17
folyó évi julius hó 1, éi 31. közt szünidei tanfolyamot rendez. A tanfolyam keretén belül külön tanfolya* mot is tart különös tekintettel az Í8kolánkivüü népművelés érdekeire a következő programmal: I. Könyvtártan. (Népkönyvtárak). H- A nép- 1 szerű előadás technikája. 111. A rádió készítése és pedagógiai problémái. A különböző tipusu gépek bemutatást, különös tekintettel az olcsó készülékekre.) IV. Hogyan és mit vetítsünk? (Vetítőgépek és vetitett képrk bemutalása; a vetltéi pedagógiája.) V. Faluii muzeumok. VI. A műkedvelő előadások Irodalmi él szcenikai szempontból. VII. Népművelési szeminárium. Az előadáiokat az egyelem tanárai, muzeuml linzi-viselők és egyéb siakféifiak tar ják. Felvilágosítást ad dr. Tholway Zsigmond m. kir. posta és távlrdai főfelügyelő, az 1. sz. hivatal főnöke, mint a Zalavármegyei lskolánkivűll | Népművelési Bizottság tsgja.
bö aratáshoz:
tele kalász, munkás jókedv,
DOPCO C/PŐ.
— önkéntes Tűzoltó Egyesület alakult Pólán. Horváth László körjegyző lelkes fáradozása folytán Pola községben is megalakult az önkéntes Tűzoltó Egyesület. Elnök lett Schmldt Olló földbirtokos, alelnök Kréjcsl Antal igazgató, Király János Emil titkár, Balassa Andor pénztárnok, mig a főparancsnok Toplek Sándor.
— A Kovácsi hegyen bazalt-bánya nyílik. Keszthelyről jelenti tudósitónk: Zalaszántó község határában a Kovácsi-hegyen, amely a hercegi uradalom tulajdona, a közeli Időben bazaltbánya nyílik. E vidéket a legkitűnőbb bazalttala|nak vélik, amelyre Relscht képviselő már több Ízben is felhívta az Illetékesek figyelmét. A robbantásokra már meg is kérték a hatósági engedélyi.
tunlu* 17
tméixtéfi ryengeiég, vérszegénység, lesovanyodas, sápadtság, mirigybetegségek, bőrkiütések, kelések, furunkulusok eseteinél a természetes .Ferenc József keserűvíz szabályozza a belek annyira fontos működését. Az orvosi tudomány számos vezérfia meggyőződött arról, hogy a valódi Fereic lólief viz hatása mindig kllünően beválik. — Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és füszerOzletekben.
— Szívesen vinnék magammal julius és augusztus hónapokra két gyermeketnyaralnl. Bővebbet Dlewock Júliánál.
= Fertő József éttermében Hévizszentandráson minden este 36. Rácz Laci, a cigányok királya, hangversenyez.
— A törvényszék elrendelte Kelemen István elmeállapotának megvizsgálását. Megirtuk, hogy Kelemen István 65 éves kusinsze^i gazda egy vanlapáttal agyonverte feleségét. Dr. Knausz László védő kérelmére k kir. törvényszék elrendelte Kelemen litván elmebeli állapotának megvizsgálását, akit a közeli napokban az országos megfigyelőbe fognak szállítani.
— Súlyos baleset. Ma délelőtt beszállították a nagykanizsai közkórházba Pór Ferenc 29 éves csapli földmivest, akinek lábát kapálás közben egy fiatalkorú legény alaposan megvágta. A kihallgatás után megállapítható, hogy balesetről van szó.
= Oyermeknyaraltatás. Dr.
Keczéryné, Dr. Kohléner Erna fűrdő-orvos QyermekUdató Szanatóriuma, Balatonszemesen, a Bagolyvárban. 6—14 éves gyermekek részérc szülői kiséret nélkül. Állandó orvosi és pedagógiai vezetés és felügyelet. — Bőséges ellátás és hu.ókura. Gyógytorna. Prospektus a telepen. *
^ALAl KÖZLÖNY
Már 25 éve
fennálló oégfink beigazolta, hogy legmegbízhatóbb
bevásárlási hely
Ponyva
Zsák Kötéláru
Kévekötő stb.
gazdasági árukban.
Kedvező fizetési feltételek I
sportélet
Nagy sportélvezetet igér a piarista gimnázinm mai tornavizsgája
Évzáró" sportbemutató a Zrínyi pál\'án - A cserkész-zenekar ls
szerepel
Nagykanizsa, Junlus 16 A pi.risia reálgimnázium .Hunyadi" spór.köre nagy ambícióval készüí a tavasz óta a ma délutáni évzáró lornavizsgijira, melyen minden bizonnyal a szülök és tanügybará ok nagy számban fognak megjelenni.
A sportverseny ma déluUn a Zrínyi pályán egynegyed 4 órakor kezdődik éa hz alábbi program szerint zajlik le:
Felvonulás. Hiszekegy. Zinés szabadgyakorlatok. Hiladók nyújtó-, zorlátüvakorlsta. Zenés padgyaker-Intok. Kezdők nyu|tó-, koriá gyakorlata 80 m. síkfutás, 14—16 éves-k.
100 m. siklutás, 16-19 évesek. Csoport vívás. Súlylökés, 14—16 éve-«ek. Kosárlabdímérközés III—IV. o. Diazk iszvetés, 16 — 19 évesek. Ma-gatugrás, 16 — 19 éveiek. Buzogány-verstny. 800 m. síkfutás, 16 — 19 évesek. A&aaul. Távolugrás, 14—16 ívesek. Távolugrás 16—19 évesek. S\'édfogó. 4 szer 100 m. siafélafutás, Vll-V., VI., VIII. komb. Kosár-labdamérközés, VI—VII. o. Oula. Dijik kiosztása. Himnusz, elvonulás. Külön élvezetet igér a gimnázium cserkészzenekarának közreműködése, mely elé széleskörű érdeklődéssel tekint a város kflzOnségr.
ÜZENET SCHWEIZBÚL!X
10.000 Originál hREX"-ÓRAT direkt SCHWEIZ
ii
?\'ártminyalnknak Magyarorszigon való gyors bevezetése célból klsárótuu ■ munkadíj vlaaaatéritéaa mallatt,
i következő irakkai ktlldunk szét minden privit rendelőnek :
2000 drb. .Rtx" nlkkelófát rend-
klvQI nolld kivitelben . 1 15.- P 3000 dib .Rti" nlkktlóril, modern lapot talonban. prarli Ankefsierkeieltel ... 1 II.— P 2(00 drb .Re** rlkkelórál. arany-nyal bevonva, legtöbb iláger-
óránk.......ál?.- P
1000 drb .Ríl- ólát <• pedig, I»i Ankét-á 33. P
térti eiOalóta, preclilóa •Kikcitlttl
Xtű dib. ,R«»- Plaquet órát. ,alódl aranvmatatával bevont, ntbhníl atebb, legmodernebb, egéat lapoa lafOna órák, a valódi aranyórától meg nem kQlónbóitcthelók, huss évea garanciával, á pengd 41. , ál. , ta.- 56.—, minden óra a legpontosabb ankeriierkeietlel. IMaquel, lírll karkótó órák. ovál taton, precti Ankertierkeiel, bór-karkólóvei . . . á pengÓ U. -
Plaquél térti karkóló óra, aégyatSglelea tafon bórkarkólóvel 1 pengó 27. - Vaiutaaok réaaért nélkfl-lóihelellen nikkel Ankcróra a !«gprediebb pillanatnyi pontot aiertreietlel á 22.50 P. — Fenti órákat hároméves Iráabéll aatandi mellett, vámmentesen irállltjuk mlndan rendelónek utánvét mellett, portó éa csomagolásért pengő IJO leai hoiiáaiámllva. 1901
Pontoa megfendelóclm
ja" BumapoiTUDs. nt. r. ju. ntz. m
Magyar lavsIsUs.
PoaUlllaték Svá|cba levaleaóUpoknál 20, lavalcknél ¥1 Kitér.
Ifj. Levente válogatott—NTE ma délután a Magyar-utcai pályán
Sportkörökben nagy érdeklődéssel várják a levente válogatott bemutatkozását rtagjkanlxaa, Junlus 16 Teljes részletességgel beszámoltunk derék leventéink valogátott fuiball-csapatának készülődéséről, mellyel a mai délutánon indulnak az NTE első komplett együttese ellen.
örvendetesen sportkörökben osztatlan érdeklődéssel vá\'ják ezt a mérkőzést, mely ulán bizonyos, hogy az NTE vezetősége sietni fog löob jeles ifjúsági amatőrt csapatába áthozni Mint értesülünk, a városi \' testnevelési ügyek buzgó vezelö|e, : Csorba Wtvín lestnevelési felügyelő H megjelenik a Magyar-utcai pályaavató mérkőzésen, ahol a várost fogja képviselni.
Természetesen az ll|usági játékosok nagyon drukkolnak és kiskarnak tenni magukért a nagy tűzpróbán. Az A) válogatott—NTE A) mérkőzés
délután fél 6 órakor kezdődik. Előtte az ifj. B> és C) válogatott méri össze erejét.
— A barcsi szabadevezős egyesDlet lennlsz-izakosztálya jun. 17 én, tehát ma nyitja meg a barcsi déllvasut állomása előtti kertben epüll modern lennisz versenypályáit. A verseny iránt széleskörű érdeklődés nyilvánul meg és azon a kaposvári Turul Sportegyesület tennlsz-szakosztályának kiküldött versenygárdája Iskolajátékot fog bemutatni.
(Levente oktatóul való jelent kezés.) A kiskanizsai levente egyesületnek néhány rátermett oktatóra volna szüksége. Levente foglalkozási idő minden vasárnap délelőtt rendes foglalkozás s havonta egy vasárnap vagy ünnepnap délután kirándulás.
Fia rajait Ahal vak I Epplnger I. éa Fia fa-, cement éa egyéb épitéal anyag kerea-ke\'*« NaX\'TzM. \' lizir József (.kereskedés, énHé/anyagok raklira, Keazt-helv - Szitucsek János fakereskedés. cement- éi mükőgyir, Komárvlroa. - Szommer Sándor gabona- éa terménykereikedés, Zalaegerszeg. - Mosonyl Artúr gőzmalom, ftíéu- é« villanytelep, Zalaipátl. - Mosonyl Ttenrlk lakereakedő, Zalaazentgrót m<
Télen nagyon hideg van, D: a Salain háziszerre Állandóan szűkség van.
Hőhullámban Izzadás ellen Ez a legkitűnőbb szer. Hogyha pedig fáj a torka öblíteni ezzel kell.
A felvettek a teljesített foglalkozási órák ulán dijazásbin részesülnek s a f. évben, augusztus hó 1— 28-áig Nagykanizsán levente oktató képző tanfolyamot tartoznak végezni. A tanfolyam költségeit (étkezés, lakás, stb.) a testnevelési alap fedezi. Jelentkezni lehet Nagykanizsa rt, város testnevelési vezetőjénél, Városháza II. em. 28 ajtó, ahol a jelentkezők kimerítő felvilágosítást nyernek,
törvényszék
(§) Monstre főtárgyalás a nagykanizsai törvényszéken. Junlus 20-án szerdán délelölt 9 órai kezdettel tárgyalja a nagykanizsai törvényszék dr. Mutschenbacber-bün-tetö tanácsa azt a nagyszabású bűnügyet, amit Sebők Imre zalaszabari gazdaember elkövetett, aki — állltó-lig vagyoni haszonlesésből — 64 éves anyósát özv. Tóth Bozsókt Jánosnét megfojtotta és azután ugy fektette ágyába — mintha ott érte volna a balil. A gyilkos vő azóta előzetes letartóztatásban van. A törvényszék több mint 30 tanút idézett be ebben az ügyben, amely a mostani törvényszéki ciklus utolsó bűnügyi tárgyalása. mely után beáll a bíróság nyári szünete, me<y Idő alatt sürgős éa foglyos bűnügyekben a törvényszék szünidei tanácsa ítélkezik. Ai anyósgyilkos gazda védelmét Knausz László dr. ügyvéd látja eL A főtárgyalás! elnök — tekintettel az óriási érdeklődése és izgalmas tárgyalásra — jegyeket bocsájt kl a közönség számára, melyekért jelentkezni lehet dr. Réffy Andor kir. törvényszéki jegyző irodájában.
HozeósznihAzai
Uránia Mozgóképszínház. Ma vasárnap délután 3, 5, 7 és 9 órakor .Montecarlo pusztulása", Pougly fantasztikus regénye 12 fejezetben. Főszereplők: Francesca Berlini és Jean Angelo. ,A majomklrály", burleszk 2 felvonásban. Híradó.
ItKÚI FIOlflTEIHlTU! IIKÓIL
Pelvétetnek kereskedelmlsta, gimnazista, polgirista és elemista tanulók felekezeti különbség nélkül. EvI díj 630 Pengő. Jelentkezés Julius 15. — Prospecfuj.
ZALA! KOZL0NY
imAi
Oria Hiipái
~—--:—..
Vasárnap 3, 5, 7 fc 9 ^or
Pougly fantasziikus regénye 12 fejezetben
Montecarlo pusztulása
Főszerep\'ök:
Frucesca Berlini és leai Aagelo.
#
Kacagtató nagy burleszk
A majomkirály
híradók aktualitásokról
Az uj tábori püspök miséje a kormányzó születésnapján
Budapest. Hilfin, 18 an a fcuda-pcsii Kapisz\'ián kápolnában fenye« misét celebrál az uj tábori püspök, vl\'éz Horthy Miklós Kormányzó 60. születésnapja alkalmából.
A színházi iroda hirei:
Vasárnap délután 3 Órakor az Idény szenzációs operettujdonsdgaA cigány király kerül s/inre olcsó hHyamkkal.
Vasárnap este Zenebona, |«zz-opere;L A modern operettirodalom pompás terméke ez a jazz-operet\', melyet a pén\'eki bemutatón végig-kacagolt, véglgtapsolt a ház. A nézőtéri fotbJtlmecc<, virágbullás, cukorszórás mind oly kedves, mulaiságos epizódja az estének, amiért nagyonls érdemes az estét a nzinházban töl • teni. A forduialu)\', gtoieszk fotdula-tokban gazd-g operett eredeti jazz-zenével mesty
Oyurkovlcs fiuk --- hétfőn is kedden este. A budapesti Varoti Színház szezonvégi uidonságár fényes keretekben mulatji be a síintársuiat. Hercieg Ferenc, a m-gyar irodalom büszkesége és Farkas Imre, a legjobb nevű, kiváló magyar operettiró közOs müve már magában is a legteljesebb sikert biztosítja. A Gyúr kovics fiuk mrgzenésüetl históriája elsőrangú szereposztásán kerül srln-pidra. A főszerepeket Sólyom Győző, Kóbor Irén. Palasthy Irén, Kormos Endre, Ütő Endre, Pálfi Blanka, Daka ADna, Kurucz Ernő, Károlyi Vili, Bihary Nándor játszák.
Szerdán Zenélő óra — Sarlay Imre bucsufellépte.
Dr. Hajdú György színmüve, a Veszély f. hó én, pénteken kerül bemutatóra. A darab próbái n»gy ambícióval folynak s a szereplők kijelentései szerint a darab szokatlan témá|a, a cs^iknény. a pírhesiédek teljesen elülnek a sablontól s a darabnak előreláthatólag igen nagy sikere lesz. előadás iránt az érdeklődés a jegyek előjegyzésében nyilvánul meg.
fi amnim
Frlvest bármilyen iskolai diákot nnponkinti kckekikérdezíasel és leljts ellátással.
Tessék Kőszegi-utca 44. szám
alatt érdeklődni. :SM
Dr. Szegd Szanatórium, Abbazla. 3st^!KSiÍiS[
berendezéseit. Loggiái szobák. Modern komlort Fű Ivó hideg és meleg víz a szobákban. Valamennyi gyógymód. Nini* orvos kéaysier. üvegezett fekvőcsarnokok, tennlsz-pálya. Teljes ellátás 35 llrátóL Elkülönített gyermekosztály sz összes hyglenlkus berendezésekkel feliztrclve. Vizsgázott gyermekkertésznők. Modern testkultura. Fekvő és crőiilö kúrák. Öl éven felüli gyermekek kíséret nélklll Is. Főorvos: Dr. St. Tomai-slch, belgyógyász és gyermekorvos ipeclallsta. 2360
közgazdaság
Gabonaexportunk lehetőségei
Az uj gabona-kampány kezdetén előreláthatólag a magyar gabonaexportnak nagy nehézségekkel fog kelleni megküzdenie a világpiacokon. Tekintettel arra, hogy egész Európa, különösen a minket közelebbről érdeklő környező államok mind elsőrendű termést várnak, a magyar gabonaexportnak erős versenyre kell elkészülnie. E versenyben legerősebb konkurensként Jugoszlávia jelentkezhetik, mivel ez-Idö szerint minden reménye megvan arra, hogy a mult évi rossz aratás után.prima termése legyen és igyekezni fog termését a leggyorsabb tempóban értékesíteni. Olaszország állag 6—7 millió métermázsával nagyobb termést vár a tavalyinál, Ausztria pedig a julius 15-én életbelépő magasabb vámtarifára való tekintettel máris nagy, külföldi gabonakészletet halmozott fel, ugy hogy Ausztria részéről aligha szá-
míthatunk a közeljövőben jelentősebb felvételre. Németország és Lengyelország ugyancsak kedvező aratásnak néz elébe. Gabonaexportunknak e két országban is kisebb lehetősége nyilik a tavalyinál. Súlyosan érinti még kiviteli lehetőségünket az a tény is, hogy ezldén a kedvezőtlen időjárás miatt nem jelenhetünk meg korábban terményeinkkel a piacokon. Ilyen kilátások mellett a hazai kenyérmagvaknak export szempontjából csak az ősz után lesz fokozottabb szerepük, mivel az ez évben várható amerikai terméscsökkenés őszre a magyar gabonaexportnak a világpiacokon esetleg nagyobb lehetőséget fog nyújtani. Segítségére lehet exportunknak még az a tény is, ha a gabonatermésünk qualitására vonatkozó remények beválnak s igy minőségi szempontból esetleg vezetőszerepre tehetnek szert a világpiacokon.
KÖZPONTI BANK ÉS PÉNZVÁLTÓ OZLET
KÁLMÁN LEÓ NAGYKANIZSA
KIRÁLY-UTCA 34.
Kölcsönt nyújt inatlanokra, kedvező kamattal. Megtakarított pénzeket biztosan é» magai kaTiait.\'l i-yűmölcsOztel számtan — Lrg|obban vesz és elad mindenfajta Idegen pénzt.
Magas áron vásárol ezüst koronákat és arnnyaant.
(—) Gyógynövénypiac. A i;/0|?,y-növénypiacou blrojyon élénkülés mutatkozik. A kamtllagyüjtés befejezéséhez közeledik. A termér. — sajnos — ,ntm moiidható jónak, így tehát ax árak tarloltalí. A kőhárs liánt h már most nu-^leheiős érdehlídés muutkczlk. Az árak nzonban mt? természetesen nem aUkulhaitak ki, de kilátás van a tavalyinál jubo arakra. A maszlagos nadragulya gyökereinek a sy.edési- nagyban fülyik, sz érdekiődés azonban ezek i/ánt nagyon riKgcsapp.»nt. A nedves időjárás folyláo anyarozsban jó terT.és igérk\'zik. Célszerű lesz a gazdákat keltő időben figyelmeztetni, hogy nr snyarozfot akár a libon álló gabonából, aaár imizor n rendekben fekszik, gyűjtések össie, vagy p:dig a cséplésnél szedessék ki az ocsu-ból. Igen jó ára lesz.
(—) ijesitő mértékben csökken az állatklvltelQnk. Állattenyésztésünk válságos helyze\'ét dokumentálják azok a számok, n.elyek a magyar állat-< xport mennyiségeket tüntetik fel. Évről-évre csökken vágóállataink kivitele. Mig 1927. év első negyedében 47.187 darabot vittünk ki, addig a folyó év első negyedében 38.240 darabra, vagyis közel 10 000 darabbal kevesebbre csökkent a kivitelünk. A legjobb Átvitelt Idhetőségeink ez-időszerint még Svájc felé vanna\'z, ahová belenként állag 100-120 drb. vágómathat exportálunk.
(—) A mézárak alakulá a. Az
orsrái; tekintélyes r^iirfben az aMc elvtrftgio\'.t, igy a méhe* ho-dána k fejsíődö t és a termeié* má< folyt, maiban van. Az uj mézterrr.est m/tr egyes tételekben f.-l is kinxiiák é>> igy rtár most meg tudjuk álUpi\'.ani, gy mz árakban a tavalyihoz kép^-n vlsszflcséz mutaikozl", amtneft ok i az, bogy sz amerikai silány, de o! c»ó it\'éz küföldl piacalukiól cajnon kiszoiilKtr, igy a tavalyi készletek Igt-n tekintélyes része nem Verűli piacra. A termelők tehát moft igye keznek sz elöidényben készleteiké forgalomba hozni. Ennek természetesen az árakra csökkentő hatása van. Aj. árak még nem alakultak ki teljesen. Az eddigi árajánlatok — értesüléseink szerint 1 25 és 1.40 P. közölt mozognak, természetesen minőség szerint osztályozva.
T0T?!)C
A mai értéktőzsdén az Irányzat tovább gyengült. Ö.utönzések hljján a forgalom vontatottan lódult és a piac rendkívül üzlettelen maradt. Az árfolyamokban csak lényegtelen le-morzsólás állott be, amely az l»/o ot rilka esetben lépte tul. Néhány kivételes érték kissé barátságosabban tendál!. A hangulat azonban végig kedvetlen maradi. A fixkamatozásu papírok piaca üzlettelen, a devlza-pir.c változatlan.
1928. Junius 17.
Zürichi zírlat
Párta 20-W/i, Loodoa 25-33, Novyc-.k 318 90. Brttsaal 73-50. Milxnu 37 30, Msdrld Hfi-00, 209-35, Berlin 124 00. Wk, \'301. -iolta 3 74\' a IIM8, Vnrr ^*t7</» 90 58i/i. Kal^iáa !M8>V .....- ■> 18.
Terménytőzsde
Az árak változatlanok. Az irányzat tartott, a forgalom csekélv.
76 kg-os 34-00- 34-20 77 34 30 -84 50. M lu-o, 34 70
3485, vf.o. 3500 35-15 H0 kg-ot 35 15-35-30. danintull 76 kg. 33 60 -3*75, 77 .<;.<;» 33 85 34 05 78 34 20
34-85. 70 Hg-oc 84-50 34 70 80 kg-o, 34 70 — 34 80. <««» 3035--30 Í0 t«k«\'T, hxm 50 - 3100 •óHrp* 81 00 WW öb 3200—.-2 50 •«m|«l 29-30 29 50, HflM^m\' J3-90-74 10

V/...V i iiitp(oi r. 17 95-2810 1\'tn 995-80 25 >Lk (6-94-1702 >u k. 1Í 3 50-154 10 10 00-10-08 S70 55-M2I5 ?\'*iar >1 22 6S-?.! 85 -t.nl \'ó0 85 231 85 \'-•.-t\'-,^ 10-(>l 40 4> i 4 <-3 54
jií íO 15-30 33 136*75-137 25 Seh: 80-SS-4U\'b0 ■iwfr 153-30-153 9-J Sviid(.II030-l:o- 0 \'Wl t\'.3 5>-l\' 4 15 Peseta 9480-H.S-40
fltut. 131 OO-íjl 73 tWarSil K- í.7-H 10 g«i7(.. 136 87-1 i7 27 B:*itr ii , 5«
UniJtN.a 79 97-80 22 Ku: !43 6\'J ;• 4 CO CXvo 153 40 t?3 60 Uoil". f P5-.8 03 c/ilUti. M11-31/21 l\\C\'»M.lr. s,2M)-4 2Ü T> 49-Í2 Í9 Vii*. - i6 \' 01 S.otli vi3 - 16 3ii>- 153 64-^4 05 64 1 \'-í>4 37
«>3i . 0 66 °4-85-?-5 35
Va
Madrid
Liiúíe: l^iiziuii: iíyuairia m L.^uaaa Taüalst Raszv^ytarsasait. f^cUia ia.«y>: Zalvii k/iroiy
Legújabb nyárt nyakkendői kfilönlegeiiégek nagy válairJékban
kaphstók
szomolAnyi gyulAnAl
Caengery ut 2.
Nyilt-tér.*)
Benkes Jáiio». állán rendőrségi detektív urrai szemben baszriAIt sértő kife|ciések miall ^ocsáDatot kérek, mert meggyőződte ti, hogy kijelen-téstim teli. éríésrn alapú tik
Frlesz Jenő.
•) E rovat alatt közUmekért sem s saer-kcutdség, sem a kiadóhivatal nem vállal
felelősségei.
„KHASANA" PÁRFŐM.!
A nagyvilági nő hódításának tifka I A kifinomult orrctmpák táplálékai
Kis üveg ára ......... P 360
Közipüvtg ára ........ 7 M
Nagy üveg ára ...... „ 1160
Mtntaüvcg kipróbálásra „ I ttO
Kapható miruitn gyógyszertárban, drogériában és tllatszertárban.
VezérképviuUMg: MIHÁLY OTTÓ )runagykereske<lés, Budapest. \'., Podmaniczky-utea 43.
1&28 |untu» 17
apróhirdetések
Az apróblrdtéasek dija 10 sióig SO fillér, minden további szó dlla 8 flu. Visár- ti ■ancpnjp 10 sióig «0 flIUr, minden további a6 dija • flll. Sieidán és pén-Kku 10 szóig SO fillér, minden további dija • flll. Clmaaó i minden vasta-Hbb betűből álló s*ó két siónak azámlt-tatlk. Alliat keresőknek &0<Vo engedmény » blrdoUol dtj olflro H„.t.m*á.
KalapHalatOnk épltkezéi miatt Ideig-lcn««" udvarban. Totola cíi Pa-calrszky kalaposmeslerek Nagykanizsa, Eötvös-tér 25. 2921
FDrdSkédak logoloaébban kap-káték Vajda Qéxa vaakaraakadé-Eraaé bat-té r. -2981
loko-kréayak el-
464
Elsőrangú gyártmányú aalaégéz ■aabllok él oaéplfiaaakrényi adók, laliar gépgyár.
Taaialét falveaadnk. Jéaaof ás Táraa.
— Slnoar
2960
Finom zamatos asztali bor 88 HU. aranj-hagyt rlallss 120 flll. Sáfrán Jóuclnél Magyar-utca 7Í 2888
Far* és Fordaoa alkatfészek, autó lelsaereléal cikkek, Pneumaük — Szántó VUmoa éa Társa cégnél, Deák-tér 2. 144
ÉpaiatUvagaaéat, kittelést legolcsóbban végez Stem Üveges, telefon 196. 1446
Aai laa»a egyenruházati cikkek leg-
goics<r- — ■ ■■ *
ugár-ut 53.
lobbak é Sugárút
aaaa egy
legolcsóbbak Bruncslcs Józaelníl,
PáuUtssM bekabeleaéar* sladei
Baaaagtian ■ legelőnyösebben éa leggyc* •abban tolyóalttat Aoaél Ignéo peul kflicaöakOcvetltó Irodája Nagykanizsán, Kaitaciy-utca 2 axárn. 60)
A logajabb fazonú és a legolcsóbb legénységi, altiszti éa tlaztl-sapkák Bruncslcs Jóuclnél, Sugár ul 53. 2585
Nt haMaa bérlat felszereléssel együtt azonnalra átadó, a lelizeretci értéke kulxettndő, esetleg könnvU fizetési lelté-leiekkel. Bővebbet Aoaél Iroda, Nagy-kanluán, Kailnciy-utca 2. sa.
■ét dlék teljes elhelyezést nyerhet a tova tanévre fürdőszoba hauaálattal url családnál Clm a kiadóban. 2920
SagykaMlaaéa, több kisebb, nagyobb magán- és bértiái, elfoglalható lakásokkal eladó. Bővebbet Aoaél Iroda, Nagyka-nlxtán, Kazlnczy-u 2. sz.
Oaaadaa háaaapáraak tiszta, bútorozott udvari szoba konyhahasználattal esetleg egy gyermekkel kiadó. Hunyadi u. 16. azám. 2990
Zoasgora aladé. Cim a kiadóban.
2917
Eladbki korcsmaberendezés, bor, több-léle bútor, tUzelófs, úgyszintén Üvegek Nei-Kr Ignác Eötvöa-tér 1. .880
Zala-, Vas-, Somogy- és Fejérmegyében 400, 380, 220, 180, 90, 40 és 20 holdas jó minőaégU birtokok jó és elegendő épületekkel, kedvező leltételek mellett el-sdó. Bővebbet Aoaél Ignéo Ingatlanforgalmi éa pénzkölcsönközvelltő Irodája Nagykanizsán, Kazlnczy-u. 2. sz.
Eladé egy hálószobabutor lószőrmal-raccal és ebedlókredenccel — Batthyány-utca 3. 2964
ZALAI KÖZLÖNY
Egy n.igy mühalyhalylaég Irodával szonnal bérbeadó. Bővebbet: Aoaél Iroda Nagykanizsa, Kazinczy utca 2. iz.
(így 2 szobái szép udvari lakás, ugyanabban a házban kisebb utcai szoba, ez utóbbi bútorozva azonnal kiadó. -3003
Egy flu tanoncnak lelvétellkTKrausz József szabó, Sugár-ut 18. -2^72
Kiköltözés miatt aladé Altdeics massziv háló, leregmentes. Zrínyi Miklós u. 48. 2970
Nagyobb udvari bolthaWIaég,
nagy padláshelyiséggel kiadó, raktár vagy Irodának is alkalmas. Bővebbel Ffi-ut 12. az emeleten 2854
Egyszobás sakái azonnal kladé, mellékhelyiségelvei. Vörösmsrthy-u. 17. a. -2980
Moaéahoa. fSaéahoa li értő bejá-tőnőt keresek. Halászni, Nádor-u. 7. -2U85
Véroa közelében 4 hold szántólöld el-sdó Bővebbel Ciengerl-ulca 52, üzletben.
■2979
Kladé utcai nagy egyszobás lakái. Kinizsi ulca 75. -3007
Eladé garancia melleit 8 HP Climax nyersolajmotor. Fizetési fellótelek megegyezés izerlnl. Németh Józiel posta gépész, Szombathely. -30j6
Hézaladéa. Pő-ul 21. számú bérház szabadkézből eladó. Ugyanott egy 2 szobás azonnal heköllOzhetó lakás kiadó. Bővebbel a tulajdonos. -.011
Baaaélé vandégltt forgalmas útvonalon bérbe adó, esetleg házzal együtt megvehető. Clm a kiadóban. -3004
Egy Igen nagy forgalmú vandégIS szállószobákkal, nagy nyári kerlhelylséggel, teljes felszereléssel és berendezéssel, családi okokból lUrgósen átadó. Bővebbel: Aoaél Ipnéo pénzkölcsön és Ingatlanforgalmi irodája Nagykanizsán, Kazlnczy-utca 2. sz.
Egyszobás lakás mellékhelyiségekkel azonnalra kladé. Eötvös-tér 33. -3004
Kétszobás lakás kladé. I\'elólt-u 44.
■29/4
Egyszobás konyhás lakás kladé. Józael tóherceg-u. 87. -3001
Pianlné jókarban levő, azonnal eladó. Clm a kiadóban. -3000
űgyaa varrólaényt és tanulóleányokat felvesz Wágnerné női dlvatterme. Kölcsey-utca. -2*94
A Rózsa szálloda és vendéglő szeptember 20 tói bérbaadé dr. Knausz László Ügyvédnél, Tó-ul 21. szám alatt -2W»
Diót, mákot vlszonleladásra legolcsóbban ajánl Kellerman Ferenc Kiskanizsa.
2918
Eladé KIskanlzainT" Orsxág-u. 5171a. alatti hentesüzlet, ház, amely gazdasági célokra Is megfelel, vagy esetleg bérbeadó berendezéssel, az összes mellékhelyiségekkel és lakiisal együtt. -3009
Duna-Száva-Adria Vasúttársaság azelőtt (Déli Vaaut) 1928. évi május hó 15-tfil érvénye*
MENETRENDJE
Budapest—Nagykanizsa
Vonít száma A vonat neme Budapestről indul Nagykanizsára érkezik Vonal aiima A vonal neme Nagykanizsáról Indul Budapestre érkezik
216 Szem. v. 21-35 4 10 211 Szem. v. 0-40 750
202 Oyv. 7-35 11-25 201 Oyv. 6 10 10-20
212 Szem. v. 7-55 13 25 213 Szem. v. 9-25 1700
214 Szem. v. 1420 20-55 215 Szem. v. 15-20 2110
204 Oyv. 1830 22-40 203 „ Oyv. 18-00 21 55
236
Balatonszeni-1| györgyrfll Ind J\'zaárí érkezik Vegyes 5 50 fl 7\'tlf | 235
Nagykanizsáról Indul
I9K)5
Vegyes
Nagykanizsa—Szombathely—Wien S. B.
1
303 Sinauló
321 Szem. v.
327 Szem. V.
301 Oyv.
311 Szem. V.
313 iSzem. V.
Bécsből W5 Na*,lam.
Indul M«r«*rk»jikzaiia frkw.k
UiauiL^M^ojj^^ÉiBjlaAta, ttaa^aaite" a rr w "
Z. Égetsz. |j 4 30 || 6 00
- j 5 10 7 40
- 615 8-55 8-25 ! 11-33 13 34
11-54 14 43 17-35 15 30 ! 20 08 22-50
TÜ Szem. v. 316 Szem. v. 302 Oyv. 322 Szem. v. Szem
30t Sinautó
4-35 717 14-20 1815 2115 2300
7-IS loio 16 20 21 15 24 00 l>25
Egyszobás lakás kladé mellékhelyiségeivel VOrösmarty-utca 65. 2%3
Uraaégl Inaat keresek hosszú gva-koilattal. Qm a kiadóban. 2955
MEIadé Józsel lőherceg ut 17. ssámu ház. Bővebbet Józael lőherceg-ut 20. sz. 2953
■ lakanlaaén, Alsótemelő-u. 15. számú beköltözhető ház, UUIIÓ, pajUval éa nagy kerttel, I l/a holdas lét a Magyar-ulcal rétekben éa */* hold rét a császárrétekben •argóacn eladó. Bővebbel Aoaél Iroda, Nagykanizsán, Kazlnczy-utra 2. azám.
Tollvér vlaalét Unltáira vállal, Időnkint kölyök és kész vlialát eUd, vadász-lertUetet rendez, fácánost beállít megálla-podáa szerint 5tv6a Balázs, KUlmán, u. p. Uelse. (Válaszbélyeg nélkül nem telelek.)
Eladó 6 darab elsőrendű, vöröslenyő-ből kéaiUlt 1 as kaptár, a hozzávaló lel-szereléastL Bővebbet Kiskanizsa, Varazsdi ulca 4.
Salatonkaroazturon ai előszs-\' • — • i\'-ii-ik.. ia »itiiissal
911 901 917 <113 915
Pécsről indul
Barcsról indul
Szem. v. Oyv. Sinautó Szem. v. Szem. v. A 911. és 932. A 912. és 915. A 901. és 902.
Nagfka™-rit/a árkaiik Nifyksituai- Barcsra rét Mai {érkezik Pécsre érkezik
912 * Szem. v. 4-40 " 6-40 8\'4á
13-50 914 Sinautó 9-40 11-40 14-40
16 38 916 „ 1205 J 12 49 üyék.
17-50 902 Oyv. 14 04 15-50 18-00
\'22 55 932 Vegy. v. 18-20 | 21-35 —
IRODAÁTHELYEZÉSl
aczél ignác
pénzko\'csön és Ingatlanforgalmi Irodáját 2S7I
Kazinczy-ut 2. szám
(Löbl SzUts mellé) helyezte át. Bejárat a kapu alatt Is.
A 202. és 203. siámu gyorsvonatok május 15 tői junius 15-ig csak vasárnapokon közlekednek Nagykanizsáig. Junius 15-től szent. IS-lg közvetlen I—II—III. oszt. kocsival Budapest—Llenz. közvetlen I—II—III. oszt. kocsival Budapest—Trleite és Budapest — Kogarska-Slatinára és közvetlen étkező kocsival Vlllachig.
A 204. és 201. sz, gyorsvonalokkal étkező kocsi Budapest—Nagykanizsa, hálókocsi Budapest— I rieste—Venezla. Közvetlen III. oszt. kocsi Tricslere. Közvetlen I—II. oszt. kocsi lludapeat—Róma. Közvetlen I—II. oszt kocsi Budapest -Fiume és szerdán, pénteken és vasárnap egy közvetlen hálókocsival Fiúméba.
A 211. és 216. számú vonatokkal közvetlen I—II—III oszt kocsival Budapest -Barcs és közvetlen II—Itt. oszt. kocsival Budapest Zalaegerszeg.
Nagykanizsa—Balatonszentgyörgy
Nagykanl-
Balatnnszent-györgyre érk. ~ Í0-59
NagjkiWii- Siofnbat- Bécsbe rM ua«i lk«i|í»tfk«iiik; érkezik
(2 ÖT
19 55 19-34
Egersz
A 321. és 322. sz. vonalok közvetlen vonatok Barcsra, Illetve Barcsról.
A 301 és 302. „ ,. „ .. Wientől Barcsig és vlsszs. Közvet-
len I—II—III. oszt. kocsival Wien-Osijek és Wien-Zagrebra.
A 314. és 313. sz. vonatok közvetlen vonalok Wienbe, Illetve Wienből. Közvetlen 11-111. oszt. kocsival Budapest Zalaegerszeg és vissza.
A 327 és 328. sz. vonatok csak julius és augusztus hónapok vasár- éa Ünnep napjain közlekednek és ugyanekkor a 321. és 322. számú vonatok elmaradnak.
Nagykanizsa—Barcs—Pécs
I—II—III. oszt. kocsikkal Barcs—Pécsre, gyorsvonatok\' közv vonalok Wienből, Illetve Wienbe
■ ------- ------- Wien SB. és közvetlen I—U—III.
Közvetlen l-U-lll.""oszt. kocsikkal Zagreb oszl. kocsikkal Osi|ek-Wien Süd Bahnhot.
Nagykanizsa— Cakovec (Csáktornya)__
Nagykanizsáról Csáktornyára
201 221
203 223
Oyv.
Szem.v Oyv. Szem. v.
Csáktornyáról N.ÍTki«í indul \'jalárs *tk«ik
351" " 515
11-05 , 12-40
1607 , 1721
18-59 1 20-35
222 202
224 204
Szem. v Oyv. Szem. v. Oyv
Indul \' 4 52 11-55 13 44
23 25
». || ---- - ,
Közvetlen kocsikat lásd Budapest-Nagykanizsa viszonylatban
érkezik
\'-efr—
1315 15-22 1 04
a 201-204. és
kerecsenyl I« fehér és vörös borok literje
I pangó. *>
Állandó sörcsapolás.
ÉRTESÍTÉS.
értesítem a t. vevökOzOnségel, hogy mindenfajta beffittes és dunsztos, úgyszintén légmentes patent 0vegek
igen olcsó árban kaphatók
STEINER
üveg- és edényáruház Erzsébet tár 3.
mj6 Gyümölcspiaccal izemben.
Grimm Penzió
Badapsit, T. VIgadó-otca 2. iiáa
Teleion: 106-46, 263 43
A Pesti Dunakorzó közepén aa Idegenforgalmi Menetjegylrodával szemben
Lrgmodcrnabb bvitndcié« : K0«p. rsii«. taldai-mtl<|vli a aaobákba. aiobalalctos, (firdS, ál-lartSo linaaotffAUl. Mlndan kSilakMM aaakAa iij«,"nuifiU4ga tilcnttt, caaadaa Ickvia.
KltOnö böséiea konyha
Penzió P. 10-től, néhánynapi Urtóiko-dáanál Is.
12479/1928.
Hirdetmény.
Közhírré tesszük, hogy folyó hó 17-én délelőtt 3 órától II óráig; 18-án 3 órától 7 óráig és 19-én 3 órától 7 óráig ugy a köz, mint magáncélú áramszolgáltatás a Batthyány-utca mindkét oldalán, Csányi Lászlóutca mindkét oldalán, a Csen-gery-ut mindkét oldalán, a Deák-tér déli oldalán, az Erzsébet-tér déli oldalán, a Főút déli oldalán, a Kisfaludy u. mindkét oldalán, a Király-u. mindkét oldalán, a Kossuth-téren a városi közkórház kivételével, a Nádor-u. mindkét oldalán, a Szemere-u. mindkét oldalán, a Zárda-u. mindkét oldalán és a Zrinyi Miklós-u. mindkét oldalán szünetelni fog.
Nagykanizsa, 1928. évi junius hó 16-án.
— Városi Tanács,
10
ZALAI KÖZLÖNY
1928 Jánius 17.
Kazinczy-u. 3. sz. alatt
egy nagyobb
minden célra alkalmas,
azonnal kiadó.
A bagolai bucsun,
folyó hó 17-én,
Horváti) László bsgolai vendéglő lében a I. kiránduló közönség a legjobb kiszolgálást kapja.
KltOnö ételek és italok I Cigányzene I
Szives pártfogást kér
Hervéth László
veadlégiós.
DUKASZ FEBENC
épüleifa és deszktkereskedése Magyar-utca 108.
Léo, stukaturnád, tetőpala,
Hajópallógyártás és eladás
Furnér és enyvezett
Asztalosáru gyár
Kész ajtók és ablakok
állandóan raktáron.
T.l.fon. 290.
értesítem
a kiránduló s fűrdőjő urakat és höl gyeket, hogy a Principális fürdő mellett levő, volt Simon- féle vendéglő kerthelyiségében állaodOan a legjotn meleg és hideg ételek, tejfölös turó, kitűnő köröshegyl borok pontos kiszolgál* és szolid árak mellett állanak a nagyér demflközflotfgrende kezesére
Szives pártfogást kér
WEISZ ARNOLD
nsi vendéglót.
rirestonePneamatik
veret, mtoóségben. Oyáft lenkai:
Havas Miklós, Nagykanizsa.
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gócraoaó, vagytlutltó, mhafestó
Ijtr.lajrikjtl «MHÉptIntan i
Vállal mindennemű ruha-festést, vegytisztltást, gőz mosást mérsékelt áron. Elismerten elsőrendű munka. Eótehár, ttkftrléayesgallártlaitliás. Pllssérozás. U7 Oouvréroeáa.
O:thon 1 perc alttl a gyermek is készíthet sa|M tiszta üvegjében rzódavizet, üd tf-italt habzóbort I
1 It. szódavíz 16 fllérbe kerül,
olcióbb mint a gyári
4 havi részletre!
Tartozik önmapán <k, csíI id-Jínak, hogv asztalira tiizt. üveget tegyen I
Árak :
Autó Syphon üveg ... 21 P az első ict. széorav-
patron ......
cserénél 1 ict. szén-eavpstrcn ............
5 P 2 P
4 havi részletre I
Autosyphon üveg Sparklet világszabadalom !
Tiszta, olcsó, kényelmes, praktikus I
Egyedáiusitó:
Szabó Antal fe9yT^X«í\'edrrtéru
Nagykanizsa u Telefon 91. szám
KOVALD PETERES FIA R.T.
budapesti oég képviseletét ■agykanizsa és vidékére átvettem.
GyOjt&telepem ■ Erzsóbet-tén 4. síim, I. emelet.
Elfogadok férfi gallért, inget, rosrwbellátj férfi és DOimha tlsilitíslt és festését, ke\'me és fonál fehérítő, piissároz/st és gouvrérozást és minden ezen szakmába vágó megbízásokat uéháuy uepon beiül a legolcsóbb árban elintézem.
Kérem a nagyérdemű közönség nagybecsű megbizásail
KOVALD PÉTER ÉS FIA R. T.
gyüjtfttelepe.
8—3 hónapot használt
PDCH motorkerékpárok
nagyon olcsón eladók
IFJ. GÖTZL JÓZSEF
Szombathely, U igár malom.
2wi FelvlligOJiliasal siolgát: Havas MlklAa, Nagykanlxta.
Lovak
eladásai
A közeledő conkours hippiquere a következő lov*k eledrtk: Egy irlandi elsőrangú dijugré, mint hölgyparipa is teljesen belovagolva, továtbá két pár négyéves teljesen behaj tott és gyora koosiló, tisztán fmtnmi nevelés, a Körmendi ménesben igen julányosan eladók. Közvetiiök dljazta\'nak.
A lovak megtekinthetők « KArmendi ménesben KÖRMEND.
nui
He szőlőjét ú gyömölafáit
gomba és rovarkártevók ellenit
TatokII universalli permetezószer Nosprsen
UrániazSId Verdola
Etoaal Vinol
Sutfarol Thanol
Aratola Almola
stb.
Műtrágyák.
Qazdu&Agl-, tözelék , virág-magvak Kicsinyben éa nagyban kaphatók:
OBSZÁfl JÓZSEF Mkimttitotta
Nagykanizsa, Krzsébet-tér 10.
A bíróság melleit, ui Telelőn: 130
ELADÓ
Nagybakónak község határában
1800 n-oi
mm
9
kitermelésre alkalmas. — Bőveob felvilágosítási ad a tulajdonos Németh Imre Budapest, IV. ker., Piarista-utca 5.
Selyem és fátyolharisnya szemfelszedése
Harisnya talpkötés félcipőhöz.
Harisnya fejelés és utnppoiás, úgyszintén mellény, pullower és kabát javítását a legszolidaboan és a legolcsóbb árakon elintézem.
Vidékről beküldött munkát postán díjtalanul szállítom. Megbízásokatkírem Erzsébet-tér 4.1. em. a\'á feladni szíveskedjenek
12.323/1928.
Tárgy: Tankötelesek belratásal az 1928 1929. tanévre.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy az 1928— 1929. tanévre a beiratások az alább felsorolt tanintézetekben a következő sorrendben és időben lesznek:
a) ki állami elemi Iskolák mindhárom körzetében 1928. junius 25 26, 27. és 28-án, a pótbeiratások pedig f. évi szeptember hó 3, 4.\' és 5-én.
b) Az izraelita elemi iskolában 1928. junius 26, 27. és 28-án, a pótbeiratások pedig szeptember 2,
3. és 4-én.
c) Az iparostanonc fiu- és leány iskolában f. évi szeptember 1—6-ig.
ti) A kereskedő tanonciskolában 1928. szeptember 1, 2. és 3-án.
e) Az állami polgári fiu és leányiskolában 1928. évi julius hó 2, 3,
4. és 5 én, szeptember 1, 3. és 4-én.
f) Az izr. felsőkereskedelmi iskolában, valamint a női keresk. szaktanfolyamon f. évi Junius hó 29-én, a folytatólagos beiratások pedig szeptember 1, és 2-án.
g) A róni. kalh. reálgimnáziumban junius 30-án, a vidékieknek julius 2-án.
h) Óvodai beiratások Nagykanizsán f. évi junius 30-án és julius 2-án, Kiskanizsán ugyanakkor és julius 3-án tartatnak.
Azösszcs tanköteleskoru gyermekek valamely oktalási intézetbe beiratan-dók, testi vagy szellemi fogyatkozás, egézségi stb. állapotra való tekintet nélkül.
Tanköteles az a gyermek, aki f. évi szeptember l-ig a 6 ik életévét betölti és a 15. életévét még ez ideig vagyis szeptember l-ig tul nem haladja.
Ezen rendelkezés nem érinti a tanoncoknak korra való tekintet nélküli iskoláztatási kötelezettségét.
Az a szülő, gyám és gondviselő stb. aki a tanköteles korú gyermekeit és azon munkaadó, aki tanoncát a fent megjelölt határidőben pontosan be nem iralja, az az 1921. évi XXX. t.-c. vonatkozó része szerint büntettetik.
Nagykanizsa, 1928. junius 15.
2V8& Polgármester.
( 12-016/1928.
Versenytárgyalási hirdetés.
Nagykanizsa r. t. város tanácsa a reálgimnáziumi internátus bútorberendezésével kapcsolatos szállításokra és munkálatokra nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdet.
Az ajánlatokat a versenytárgyalási feltételekben megadott címzéssel 1928. julius hó 3-án d. e. 12 óráig a városi mérnöki hivatal iktatójába kell benyújtani vagy postán beküldeni. Ugyanott a kiírási műveletet hétköznapokon d. e. 10—12 óráig megtekinteni és 2 P ár-térités vagy posta ufártvét ellenében beszerezni lehet.
Nagykanizsa, 1928. évi jun. hó 11-én.
^ Polgármester.
hirdessen
a „Zalai Közlftny"»fcen
[928, |unlu« 17.
ZALAI KÖZLÖNY
Szavatolt vegytiszta Idei pergetésü
mézet
bármily mennyiségben vásárol. Szállít
mülépet 1
ti az összes méhészeti segédeszközöket Országos Magyar Méhészeti Egyesület V> zérkepvlselete
Budapest, IX., Bskáls-ulca 8. szám
Ra 9 á lyos
betegségek
ellen a legjobb védekezés a
tisztaság,
Viselt felsőruháit időközönklnt tisztittassa vegyileg a
Rózsagyárban
Kaposvárott.
— JUJ
Gyüjtőtelep: Nagykanizsa, Erzsébet-tér
Értesítés!
Irodámat és pincémet
Batthyány utca 29. számú
házamba helyeztem át, hol príma boroshordók k ip halók.
Borokat legmagasabb napi áron veszek.
PÉTER HUGÓ
\'»\'< t.or- és h ■ d<k rcKkidő
va
RÉG ÜF.VALT JÓ MINŐSÉGBEN Ár r//- a- őS/j e/c-s / /t //v/t\'/eA
SINGER VA RROGEP « í s z. v é nvtárSaöac
FIÓKÜZLETE : NAGYKANIZSA, FŐ-UT I.
é«
egyéb
tömítések
Gépszijak, Klingerit
csapágyíémek,
Böhler dobsinek
minden méretben ét az
összes műszaki cikkek
F & S jelű golyóscsapágyak lerakata
BETTLHEIM és GUTH
vasnagykereskedésében Nagykanizsa
PUCH
VEZET!
motorkerékpár utikerékpál*
4*5 lóerős motorkerékpár ára P 1120.—
jk
Kizárólagos raktár:
Brandl Sándor és Fia cégnél
Deák-tér 2., a felsőtemplomnál.
Kedvező részletfizetési feltételek! Alkatrész- és gummifaktár! Javító műhely 1
33
Pollermsnn-féle
KOLUNIBUS"
mülépet
Vígy\'l \'Zf -> rnéliviaszból, lels/.i s s.e iuli liléiéire szab/a, korlátlan mennyiség beu.b r.nt-ly időszakban,gond iSHnc$omagolvd,ligkéni8 pengő nnpiarban
szállítunk.
Elválalunk méhviaszt múléppí való kihengerlésre, kívánt méretre szabva, 18 szazalék vtatzlevonással, vtgy 140 pengő munksdij Írjében. Kise-ItjereU léplö.melék (sonkoly) es lede!. ziséri ráfizetés nélkül küónkint
I—20 deka mülépet adunk cserébe
Az összes DÉftzeti tikkekföl és mézperoetökrűl najy képes áfjejvzék ingyen!
POLLERM AN N PÁL *.T=!
gáiwlauSnttda, mütépkéultA gyirtalipo
Székesfehérvár, Pálya-u. 28. (Vasul mellaM)
Telefonszám : 4—77. Telefonszám : 4—TI.
g 11
H NASH
és
PACKARD
autók kizárólagos zalamegyei képviseletét átvettük
Mielőtt autót beszerezne, feltétlenül kérjen prospektust és díjtalan kocslbemutatást 2727 Hat henger, hétszer csapágyazott főtengely, négy kerékíék. zajtalan motor, hosszú élettartam és olcsó üzemköltség.
Szántó Vilmos és Társai
Telefon 3-22. Nagykanizsa, Deák-tér 2. Telefon 3-22.
I tmlD Eitsiltif
népsrerü orvosi tanácsadó
A CSALÁD E0ÉSZ3É0E páratlanul gazdag Illusztrációi anyag segítségével népszerűen Umerteli életünket tenyegetfl, sok száz betegséget. Könyvünk minden tnáa népszerű orvosi munkától abban különbözik, hogy mindazokra a betegségekre, ahol a laikus Is aegtthet, orvnál tanácsot, gytSgyulást li nyújt eey 600 oldal tertedelmü lexikonban. Ezeket a népszerűen megirt tanácsokat elismert magyar tanárok és orvosok adják. Ára félbörkfltésben 35 pengó. Kedvezd tlzetM feltételek melleit kapható
FISCHEL FÜLÖP FIAI
könyvkereskedésében. <i»
A gyönyfletl hegyvidéken fekvó szentendrei református polgárt Iskolai flu-Internátusba és a külön épületben levó leányinternátusba, ugy a nyári
srünldfire, mint a jOvó tanévre a (elvétel valtiskülflmbség nélkül megkezdődött. Havi dl| 70 pengfi. Egyéni nevelés, hyglé-nlkus elhelyezés, strandfürdő. I\'rospek-tuit küld az Igazgatóság. wa
Hirdetmény.
Az inkel közbirtokosság a saját tulajdonát képező korcsma-helyiségét 1928. évi junius 29-én a közbirtokossági korcsma helyiségében, 6 esztendőre vagyis 1929. év január 1-től, 1934. év decembpr 31-lg, nyilvános árverésen bérbeadja.
Kikiáltási ár 800 (nyolcszáz) pengő,
A korcsma élénk éa forgalmas helyen, a Pécs—Varasdl mftut mellett van, a korcsma telkén hetiv&sár, a községnek 4 vásárja és 2 bucsuji van évenként. Mészáros és hentes iparral foglalkozók előnyben részesülnek.
A közbirtokosság fentartja magának azt a jogot, hogy annak adja a legtöbb Ígérők közül, akinek akarja.
Bővebb tudnivalók megtudhatók a közbirtokosság jegyzőjénél.
Inke, 1928. junius 1-én. Czlppán József Berkei Fereae
kózbirt. jegyzi. közbtrt. elnOk.
Legolcsóbban beszerezheti
cséplőgépek javításához
szükséges Összes műszaki oikkaketi
OépsslJ, lüzősxll WW
Dobiln, golyóscsapágy
Klingerit és asbeit tömítések Olajzók és zslrzók, vízmentes ponyvák
HavasMlklós Nagykanizsa
Deák-tét 15. (Ipartesteiét mellett)
Oetsel körjegyzőség.
II45/192a
Árverési hirdetmény.
Oelse község határában gyakorolható vadászati jog folyó évi jullus hó 14-én déluUn 3 órakor
a körjegyzői írodiban 10 évre bélbe adatik.
Árverési ffliételek a körjegyzői irodában a hivatalos órák alatt megtekinthetők. Oelse, 1928 junitn 10.
395t Körjegyzfl.
csak jó és megbízható minőségben, példátlan nagy választékban és ízléses kivitelben, feltűnő olcsó árakon kapható. Fizetési kedvezmény 4-től 16 hónapig. Díjmentes szállítás bármely állomásra.
Tömörfából készült hálószobák i j Ebédlők ■ 320 P-«6I B40 P-ig.
240, 280, 320, 360 éa 400 Pengő.
Elsőrangú kivitelben 8oo-tól 4ooo ig
Sima, modern hálók i 400, 440, 480, 520, 560 és 600 P. T Szalonok már 160 P-től, szőnyegek
80 P-től, függönyök konyhabútorok Hálók luxus kivitelben ■ I sllIa s(|]>
800-tól 3200 Pengőig.
\\ \\ \\
Előzékeny kiszolgálás, feltétlen megbízható szállítási Az ország legnagyobb bútoráruháza
KOPSTEIN
SZOMBATHELY és SOPRON
K6szegi-utca 5. (üzlet az udvarban). Várkerület 62.
Telefon 426. Telefon 339.
1887-BEN. -m
m. étftym, 137 uám
*m*mnlm, 1921 JunlM 19 kedd
Ar. 14
POLITIKAI NAPILAP
SKrkeaxtfeés te kiadóhivatal: Pó-ul 5. náni Keszthelyt Hokkiadóhlvatal Kossuth LaJo»-u. sl.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
EISfiuttei ári: tgy hóra ■ pengó 40 fillér
kultuszminiszter jubileuma
Bensőséges ünnepet űlt a kultuszminisztérium tisztikara, amidőn testületileg üdvözölte gróf Klebelsberg Kunó mlniizlert minisztersége hatodik évfordulóján. Mig azelőtt a kultusztárca egyike volt azoknak a tárcáknak, melynek viseKje rlikáu hallatta szavát a nyilvánosság elölt, sőt a parlamen\'bcn Is, gróf Klebelsberg cikkeivel, rendeleteivel és pjr-lamentl beszédeivel mindegyre oda koocentráfja a közfigyelmet a magyar knltora kérdéseihez. Azelőtt olyan szakminisztériumnak tekintették a vallás- és közoktatásügyi minisztériumot, melynek kérdései csak épen a szakkörökéi érdekelte. Ezzel szemben — épen Klebelsberg fáradhatatlan agilitása következtében — ma már a nemzet vérébe kezd menni, b<]«nr kulturális fejlődésünk és annak mödszerel legközvetlenebből érdeklik az egéfi magyarság fejlődését, szórd azokkal mindenkinek foglalkoznia Klebelsberg mintegy beic-
azt, hogy Magyarország visszaszerzésének fegyvertárában: legélesebb penge a kultura.
jelentőségének jel-kifejezése az, hogy a Klebelsberg miniszterségének hal éve a lati Ifibbet lordttoitunk kulturális kiadásokra, mint az elöiö évek ötvenöt éve alatt. Mlg a In utolsó béke heti költségvetésben 6 7 siázalékot tett kl a kulturális célokra eszközöli kiadások összege, Kltbelsbergnek si|urOlt ezt 16 4 százalékra emelni, IfbÜt több mint egyhatod része az áttöri kiadásoknak jut kulturcélokra. Enaek as óriási fejlődésnek eredmé nyél főképen a következő generáció tagja megérezni s bízvást remélhetjük, kogy Stécbenyi István aggoda!-mas megállapítása a nagy magyar parlagról K ebelt berg működése folytán a múlté lett.
Klebelsberg megreformálta * pol gári iskolát s szoknak szárnál 328-ról 428-ra emelte. Megreformálta a közép iskolát is s azoknak tanrendjét mo demtzálva, kettő helyett négy euró pal nyelv tanítását vonta be az oktatás körébe. Nagy szolgálatot tett ezzel a középoaztály művelődésének, de nem feledkezett meg emellett a népoktatástól sem, mert hisz az álla ml klidások zöme különféle népiskolák, tanyai iskolák f\'jeiztésére esik. Olyan sterencsés öisr hangba hozta léhát a nemzetalkotó oixtályok gyerekeinek taníttatását, amely kétségtelenül igen Odvös eredményekkel kecsegtet már a közel jívfben ls. A népoktatás grandiózus fijlesztésé-vel meg korrigálta a régi magyar kul turpolitikának azt a terdeségét, hogy a nemzetiségi vidékek kedvéért elhanyagoltatlak a izinmsgyar vidékek iskolái. ,
Sokat tudntnk még írni a Klebels
berg által Inaugurált művészi fejlődésről I», mert hisz például az Operaház és a Nemzeti Szinház jelentékeny lendülete ls az 0 munkájának eredménye. De hát nem akarunk egyenleget csinálni a kulluizmlniiz-ter üdvös működéséről, mert hiiz ezeket a dolgokat ciak épen hat éves mlniizterségéntk jubileuma juttatja
tizünkbe s igy minden reményűnk megvan arra, bogy ez a köihasznu tevékenység nem záróponthoí élt, csupán egy személyileg jelentős moz zanathoz.
Minden kilátással arra, bogy az hltolóképesség te jében levő Klebelsberg még sokat és nemeset fog tenni a magyar kuliura fejlődétééit.
Larsen kapitány és Lfltzow hadnagy felderítő ntjnkon nem találtak Nobilére, aki azonban a jégtömbről észrevette a repülőket
Noblle ujabb rádiójelzése lehetővé teszi a tábornok csoportjának
feltalálását
Kóma, Junius 18 A Citta dl Milano reggel 4 órakor közli rádió utján: Larsen kapitány és LützowHolm hadnagy felderilö uíjukról visszatértek a Braganzára. Annak ellenére, bogy jól lehetett látni és hogy körülbelül egy óra hosszat repüllek azon a vonalon, amelyen Noblle csoportjának tartózkodási helyét aaftatfék, egyáltalán nem táttak senkit. — Nobile tábornok azonban rádiójeleket adott le, amely szerint ö látta a repülőgépeket. Ebben a rádió
táviratban Nobile iimétellen megadja csoportjának idözéii helyét, amely azonban lényegesen eltávolodott. —
Az nj pozíció az északi szélesség 80 loka s 30 perc, a keleti hosszúság 27 loka és 12 percén vannak, léhát kb. 5 mérföldnyire van keltáe Foyn sí igeitől és körülbelül nyolc mérföldnyire az eddig megsdot pozícióktól.
Eiek a pon\'os adatok lehetővé teszik, hogy a leglrözeleobi repüléanél megtaláljak Nobile csoportját.
Zalaegerszeg testvérváros páratlan lelkesedéssel fogadta Klebelsberg Knnó közoktatásügyi minisztert
Díszközgyűlés keretében adták át a miniszternek Zalaegerszeg díszpolgári oklevelét — A zárda alapkőletétele — Kray István báró és Csák Károly dr. képviselőt beszámolója
A Muraközi Szövetség üdvözlő
Zalaegerszeg, junius 18
(Salát tudósítónk telefonjelentése) Klebesberg Kuno gróf kultuszml-nlizter zalaegerszegi és Lenül látogatására olyan nagyszabású előkészületeket tettek, ami megmozgatta Zalamegye székhelyének egész pot-gáriágát.
A kultuszminiszter szombatrn este 9 órakor érkezett meg Jdnossy Oá-bor, Héjj Imre képviselők társaságában Zalaegerszegre. Előbb érkeztek Oyömörey Sándor Zi\'aszentgrót országgyűlési képviselői", Kornlss kultuszminiszter! államtitkár, Mikes János gróf szombathelyi megyés-püipök. Már ax azelőtti napon Zalaegerszegen voltak báró Kray István Zalaegerszeg és Csák Károly dr. Lenti képviselője.
Qróf Klebelsberg Kuno kultusz-miniszteri Zalaegerszegen a Bsllhá-nyl utcánál várta ezrekre menő tömeg élén Oyömörey György főispán és Czobor Máiyás polgármesterrel a megyei és városi vezetőség.
távirata a kultuszminiszterhez
Oyönyörű diszkapuról volt leolvasható iz .Isten hozoli".
Elsőnek a diszkapunál Czobor Mátyás polgármes\'er meleg szavakkal köszöntötte a minisztert, akit a tömeg páratlsn lelkesedéssel fogadott.
Később vacsorát adott a minisz ler és megje\'eit előkelőségek tiszteielére Oyömörey Oyörgy fJi«ptn.
A város összes dalárdái Németh józsef karnagy vezetésével szerensd-dal kedveskedett a miniszternek, aki minden eddigi programtól eltéröleg beszédet intézett a tömeghez a megyeháza erkélyérő\'.
-— Szívesen jövök, — mondotla egy bek közö\'t —• Zalába, mert tudom, hogy itt sok orvosolni való von De örömmel hangoztutom azt Is, hogy Itt gőzerővel dolgozik a kultuszhiica.
A zárda alapkőletétele Vasérnep reggel a tűzoltózenekar zenésébresztője vezette be az ünnepi napol. Fél 9 órakor táborimise volt az építendő zárda helyén, melyet
Pehm József apátplébános mondott, majd Klebelsberg Kuno gróf larlott nagy beszéde\', melyben sz egyhtz, az Iskola és főleg a család együttműködésének nagy fontosságáról beszélt, mel\'yel rrély hatást lett az ezrekre rugó hallgatóságra. Oyönyörű Idő kedvezeit a zárda alapkőletétel! ünnep légének, melyben
az elsőkalapácsDIést az alapkőre a kultuszminiszter tette
Díszközgyűlés a megyeházán
A-. ünnepély ulán az ünneplő közönség bevonult a megyeházára, thjl a zsúfolásig megteli díszteremben V«ll órakor díszközgyűlést tartóit Zalaegerizeg vároia és eien
adták át a kultuszminiszternek díszpolgári oklevelét.
Ex alkalommal Csdk Károly dr. vázolta beszédében axt a hatalmas kulturmunkát, amit a miniszter hst esztendei minisztersége alatt a magyar iskolaügy és a migyar általános kultura érdekében végzett.
A kultuszminiszter mélyen meghatva válaszolt az elhangzo\'t beszédre és megköszönte Zalaegerszeg vátosának a kitüntetés\', m.\'llyel díszpolgáré választotta.
A Muraközi Szövetaég távirata Klebelsberg miniszterhez
A Muraközi Szövetlég dr. Csák Károly szőveliégl Ián elnöke utján az alábbi távirati üdvözlést küldte a közoktatásügyi mlniizternek:
A Muraközi Szövetség lelkesedés-•el vesz réizt Csonka Zslavármegye ős izék helyének mii hizafiai ünnepélyén. A legszebb polgári jutalom átvétele alkalmából, határtalan bizalmunk és hü ragaszkodásunk hangoztatása mellett, mély tisztelettel üdvözö\'jtlk a n*gy kultuszminisztert, magyar nemzeti kuliurának Istentől küldött línglelkű apostolát, aki a zalai népoktatás terén eddig tett bölcs intézkedéseivel és erélyesen végrehaj\'ott nagyszerű cselekedeteivel a vármegye közönségét máris a legnagyobb hálára kötelezte.
Zalaegerszegi illusztris uj dlszpol-polgára az 6, ezldőszerinl minden más fegyvernél lölényesebb szellemi, erkölcsi és kulturális fegyverzetével, valamint csodálatos akaraterejének varázsával, ugy érezzük, ezentúl cse\'ekvó erősségűnk lesz egész zalai népünknek abban a kötelességszerű, beciüleibelí igyekezetében ls, hogy I Zrínyi Miklós ellenség megszállta I földjét, a mi drága Muraközünket,
JLALAJ koelowt
ina junlus 19.
valamint kedves Alsó Lendvánk elrabolt vidékéi mielőbb felszabadítsuk és euel a nemes vármegye oly fájdalmaa csonkaaágának végéi vas sük I A Muraközi Szövelaég nevében : Molnár D.tső a. k., altábornagy, elnök.
Báró Kray politikai beszámolója Közvetlenül ezután a Bárány e\'ő:tl téren a város lakósságáoak impozáns tömegei elótt tartotta meg politikai beszámoló|át báró Kray István Zalaegerszeg képviselője, majd
a kultuszminiszter beszélt, aki választtinak további siereletébe ajánlotta képviselőjüket, aki annyi eredménnyel viseli szivén a kerület sorsát
Gyömörey főispán fetköszöntöje a kormányzóra
A beszámoló után a miniszter és kísérete megtekintette a gimnáziumot, a fogadalmi templomot, majd résztvett a tiszteletére rendezett banketten a Bárányban, ahol az első felköszöntőt Qyömörey György fóispán mondotta a kormányzóra.
A kultuszminiszter részt vett dr. Csák Károly Lentl-I beszámolóján
Délután a kultuszminiszter és mintegy azáz főnyi kísérete Lentibe ment autöo, abol Csák Károly dr. tartotta meg beszámolóját, melyen a miniszter is felszólalt és nagy beszédet mondott. A minisztert ugy Lentiben, mint egész L ilában amerre ut|a elvezetett a lakóstág tüntető lelkesedéssel fogadia.
Este érkezett vissza a miniszter Lentiből Egerszegre, ahonnan folytatta útját Tihanyba.
A katolikus juniális
Amint előre volt látható, a vasárnap délutáni katolikus juniális — dacára a hűvös Időnek — a legfényesebben siket Olt. A Polgári Egylet kerthelyisége és az első emeleti termek szűknek bizonyultak azt a nagyszámú közönséget befogadni, amely megjelent, hogy egy kellemes, css-ládi délu\'ánt és estet töltsön. A különböző énekkarok, zenekar, cigányzene, cserkészek tornajálékal, Szabó Antal céllövő sátra, vllágposta, konfetti dobálás, zsákba macska és tombolt, a sok különböző móka megtette a hatását. A közönség szívből szórakozott és mulatott és jól érezte magát, amihez nagyban hozzájárniuk a cukrász és büffé- sátrak, smelyek rövidesen kitűzhették a táblái: minden áru elfogyott. A sok háziasszony és leány szeretetreméltó kedvességgel igyekeztek túladni a portékájukon, ami szintén nem megvetendő összeget juttatott a plébánia orgonájára. Pompás Jókedv uralkodott, kacagó nyári hangulat töltötte be a kertet, termeket, rnlg csak kezdetét nem vette a tánc, amely az éjféli órákig tartott. A közönség egy kedvesen eltöltött délu\'án és etl Impresszióival távozott a junlállsról.
Schwarcz Dezső harisnyái • legjobbak.
A gyógyszerészek legégetőbb problémáit tárgyalta Keszthelyen a Magyarországi Gyógyszerészek Kongresszusa
A népjóléti miniszter képvi—lője Keszthelyen - Gyágyszaréazeli Kamara, kiképzési reform, gazdasági védelmi szarvezit ét a többi ügyek — Hódoló távirat a népjóléti miniszterhez
Keszthely, junliu 18
(Saját tudósítónktól) Az országos gyógyszerész-kongrestzui résztvevői hivatalos seregszemléjüket a kongresszus második ntpján vasirnsp délelőtt 10 órakor tartották az Uránia színházban.
As egybegyűlteket először is dr. Kaszler Ödön, a vas zalal gyógy-szerészkerűlet elnöke üdvözölte, aki rámutatott, hogy a hamleti .lenni vagy nem lenni" kérdés előtt áll a magyar gyógyszerészi kai. Egyúttal azonban reményét fejezte kl, bogy a gyógyszerészek msl vezetősége meg fogja találni a válságból kivezető utakat.
A megnyíló beszédet dr. Qaál Endre v. államtitkár, országgyűlési képviselő, a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület elnöke mondotta. Üdvözölte a népjóléti miniszter képviselőjét, dr. Mozsonyi Sándor min. o. tanácsost, dr. Windl&ch Richárd és dr. Schürger János oki. gyógyszerészeket, a keazthelyi Gazdasági Akadémia tanárai\', Keszlhely városát, Reischl Imre városbírói éa Reischl Richárd orazággyűlési képviselőt, mint a gyógyszerészi kir igaz barátait, helyi és vidéki sajtót s magát a kongreaetutl. Bejelentette az elnök, hogy Qyómórey György fóispán a zalaegerszegi miniszternapok miatt kimentette magát, úgyszintén kimentette migát dr. Désy Géza és dr. Szabó Sándor otstággyűlési képviselők.
A közgyűlési beszámolót részben az eloök, nagy réazben azonban Korltsdnszky 0,tó, a gyógysaerész-egyesűlet agilis lgazgató|i terjesztette elő. Ez a jelentés élénken dokumentálta, hogy
azelőtt 50 év alatt se dolgoztak annya az Egyesületben, mint most I év alatt.
56 éve áll lenn az O. szágos Gyógyszerész Egyesület, 1921 óla átszervezve működik s ma már a megcsonkított hazánk agyszólván minden gyógyszerésze tagja az Egyesületnek.
Az évi jelentés keretében
ünnepelték az 50 előtt végzett gyógyszerészeket,
felállással emlékeztek meg a kar halottairól.
A kongresszus táviratilag
üdvözölte dr. Vass József népjóléti minisztert,
a népjóléti minisztérium poii.lkai és adminisztratív államtitkárait s a gyógyszerészi szakosztály elnökéi.
Még szorosan a beszámolóhoz tartozott annak jelentése, hogy a
Oyógyszerészl Kamara tervet
készen vannak a népjóléti minisztériumban, hogy megtörtentek az első lépések a nyugdíjbiztosításra nézve s nagy-
I hatást keltett dr. Gaál Endre azon elnöki kijelentése, hogy egyik lö-
gondját fogja képezni
az alkalmazott gyógyszerészi
kar szociális érdekelnek védelme.
Dr. Mozsonyi Sándor a népjóléti miniszter nevében melegen üdvözölte a magyar gyógyaiaráail kart. Tudja a miniszter a a azak-kérdésekkel
foglalkozó minden szakember, bogy súlyos problémák virntk megoldásra. A gyógyszerészi kar azonban legyen nyugodt, mert
a miniszternek az a jelszava i
a közegészségügy mindenek
A pénztári jelenlés letárgyalása után a régi tisztikar elhagyta a helyét éa Sülő Lajos korelnök vezetése alatt megkezdődött
a tisztújítás. Azonbaa azavazáara aem voM atk ség, mert a kongresszus egyhangú bizalma a régi vezetőségben összpontosult.
Esaerlnt elnOk dr. Oaál Endre, társelaOk Mikatovtts Jenő (Debrecen), alelnökök dr. Tauffer Gábor (Budapest) éa dr. Szabó Béla (Újpest), pénztáros Róth Manó (Budapest) lett. Az ügyvezető Igazgató Korltsdnszky Oltó, nem került válaaztáa alá. A közgyűlés ezenkívül megválasztotta a 23 rendes és 12 póttagból álló válaaatmányt, a 6 lagu számvizsgálóbizottságot s a tanügyi bizottságot.
Az uj elnökség mindegyik tagja megköszönte a választást. KűlönOsen hatásos volt dr. Gaál Endre be-kotzöntőjt, amelyben az tinók azt fejezte ki, hogy
doktrínával egy társadalmi osztályt rum lehet fentartani, Anem csakis szívós munkával.
A gyógyszerészeti kar problémái
A kongresszus további folysmán tárgyalásra kerültek a gyógyszerészi kar legioatoaabb p<obiémái. Sürgették a kiképzési reform élet beléptetését s ■ gyógyszerészi pályára léyé* szabályozását A gyógyszerkűlönlege*-ségekre nézve egy bizottság (eldolgozza Mihalovits Jenő és Karlovszky Oéza idevágó claborátumalt és a tárgyban memorandumot ii a nép), miniazteibez. Hosszas megbeszélés után a közgyűlés elvi határozatot hozott, a százalék aanigálta-tásról, aki 5 százaiáknál magasabb percentet ad, az a kari etikába üt-közö cselekedetet követ el s annak ügye az alakulandó állandó legyeixi bizottság elé karűl.
A kongresszus
kimondotta egy gazdasági
védelmi szervezetalakítását,
felhatalmazást adolt az elnökségnek
a hitelügyi tárgyalásokra, megállapította a költségelőirányzatot, letárgyalta a kerületi előterjesztéseket és az egyéni ioditványokat. Lukács Vilmos nag) kanizsai gyógyszerész
továbbképző hm folyamok rendezéséről lett Indítvány\'.
A kougresaaut Franki Antalnak (Sásged) az sfciOfcségiffttilfl szavai
és dr. Oaál Bődre zfeéfceoéde után ért végett.
Festetics György snobrának
:or
Szulán a gyógyizerétzi kar meg-koszorúz a Festetics György gróf szobrát, majd 260 terMM diszebédre üli össze a Hungáriában, amelyen számos felköszOnlö hangzott el.
A kongrsaaaua léssisssöl állulki Hévízre rándultak ki, a bűvös káé miatt azonban csak kevesen ftmtftek meg. A hévízi vacsorán azonban mindnyájan jól érszMk Stegutil, A kongresaiua befejező akkordjai a hétfői klrándhláa attalmtvat, a gőzhajón csendültek fel, amikor a séaet-vevök meleg érzéssel búcsúztak «f a keszthelyi szép napoktól.
Balatoni O. Lajos
A kormányzó születés-napja
A kormányzó ezü!etésnapján, Itc-nap reggel a katonazenekar tüzes, gyújtó Rákóczi-indulóval HiinilKti Nagykanizsa közönségéi KózdpOte-tek és házak ormáról nemzeti zászló hirdette a magyarság hödolaM és szeretetét kormányzója taáat A tetső-templomban hivatalos latenllaatelal volt, melyet a szombathelyi honvéé-körlet segédfelkészs Iái (ott Szentmise alatt a honvédzenekar egyházi énekeket játszott, mig PÓalkK* főkántor az orgosakteéretet látta et
As ünnepi szentmisén mpgjelenteft Nagykanizsa város képviseletében dr. Sabján Oyula polgármester éa dz. Kaujmann Latos városi tanácsos, a tisztikar és honvédség Rutich őrnagy, a csendőrség Ruttkamtky éraagy élén, a rendőrkapitányság tisztikJtra dr. Kálnay Oyula rendőrfőtaaécaoa vezetésével, • kir. bíróságokat éa kir. ügyészséget Bertin Ágost táblabíró, dr. Matxkenbaüm Bdvta Mh-vényszéki tanácselnök, dr. Szabó Lajos ügyészségi elnök, SaaWOyázé lárátbúóságl alelnök, ft kk. W Jegyzöi hivatal képviseletétől Orley György kir. kormán yfOtaaécsas, a magyar postattsztlksr élén TMamy Zsigmond dr. posta-távírda föfair ügyelő, iz 1. az. poatataivaUI Unökk, Miklós János, a 2. az. (mosgó) poéta főnőké, a DSzA vasút MiiWwiát MarvalUs állomáafőuökhelyette*, » m. kir. adóhivatal éa állampénztárt Zalaváry főtanácsos képviselte, stb. stb. Ott voltak nemes teke te sgyen-ruhájukban a Vitézek, as államrendőrség, csendőrség, vámőrség és pénz-ügy őrségnek egy-egy kivonult din-osztaga, az Iu. Hitközség küldöttsége dr. Bród Tivadar elnök t sével, Balog Dávid fa iskolsi Igazgató, a ktUönbözö testt-ietek és egyesületek vezetőt, képviselői, az egyes intézetek tanári kacs, tantestülete és nagyszámú i«"a«t közönség.
A honvédlelkész magaaröptt, tettes beszédben fejtegette s nap Jelentősé-
1308. junlus 19
gél és gyönyörű gondolatokban rA mulalo\'.t Horlhy Miklós kormányzó érdemelrr, a fölél magyar éjszakát átvilágító, vezérlő csillagára, amely melegséget, szeretelet, bá\'orgágol és reményt fakasz a magyarság lelkében és aki köré összefonódnak a szivek egy srenl magyar (estvérülésben. Majd h Mlndeotnló áldását kérle n kormányzóra.
Ax ünnepélyes Istentisztelet a Ma gyar Himnusz akkord|ai melleit ért végei és a honvédség a katonazene ksr Rákóczi-ludulójának pillígó, lüies, gyuj\'ó zenéje melleit eJronuit.
Az evangeliku i templomban Horváth Olivér vezető lelkész tartotta a hivatalos istentisztelet, aki a nála megszokott költői lendületű szép beszédben tolmácsolta a magyarstg hódolatát kormányzójuk iráni, la a honvédségi tisztikar egy része Falka ezredes, állomásparancsnok élén jeleni meg, a csendőrség! tisztikar, a rendőrségi tisztikar dr. Sípos Zsigmond rendőrtsnácios vezetésével, a bíróságok tagjai dr. Szabady Lőrin: törvényszéki lanácselnök élén, a város képvheleU\'b:n Szeghalmy Bálint mérnök, a posfalisztlkarl Hor váth Károly főfelügyelő vezette, a Református Egyházközséget Kádár Lajos képviselte, az Irr. Hitközség küldöttségét Rosenfeld József alelnök vezette, a m. kir. állampénztárt Dénes Jenő tanácsos, olt voltak az egyes intézetek, iskolák, testületek képviselői és nagy számú közönség, amely zsúfolásig megtöltötte az evangelikus templomot.
= Üvegezés, kitteléft, képkeretezés Igen olcsón Púmnál, Király u. 10.
DráDia Mozgóképszínház
Szerdán és csütörtökön (junlus 20. és 21-én) 7 és 9 órakor
Az eskü
Hatásos dráma 10 felvonásban.
Főszereplök: HA11T LIEDTKE és LEE PAfiBT

HÍRADÓ
/I Al KÖZLÖNY
NAPI HlftEK
Junta* 19, kedd
tómai WolIVua: Uyirlii, P. Froteal. Oyárláa Jraellta: Tain. hó 1.
Nap kel re(u>el < óra 02 perckor, nyuszik délután 20 óra 00 perckor.
— A polgármester megsürgette a kórházépítést államsegély kl utalását. Dr. Sabján Oyula polgármester szombilou Budapesten vol1, shol a népjóléti minisztériumban megsürgette a városi közkórházi építkezésekhez beigérl államsegély kiutalását.
— Gyűjtés a hadiözvegyek és leányárvák Javára. Az 0 siágos Erzsébet Ollhon Egyesület javáta vasárut p délelőtt a keresztény nő-egyesületek buzgó htlgyii g/üjtést tartollak. A hirdetett matinét a kedvezőtlen idő miatt nem ludlák megtartani. A/, u\'cii gyűjtésben a közönség aiivesen áldozott tehetsége szerint a hadiözvegyek és hadlárvák ügyéi szlv\'n viselő egyesület nemes céljait elősegíteni. A katonazenekar a gyűjtés ideje alatt a Korona előtt válogatott műsorral szórakoztatta a közönséget és több számmal valóban müvéazi élvezetet szerzett.
— A klskanlzsal Iskola évzáró vizsgája. Az évzáró vizsgálatok sorrendje a III. körzeti (klskanlzsal) áll. el. Lkolibin: Junlus 20-án délelölt 8-10 óráig a VI. vegyes és V. fiúosztályok, 10-12 óráig IV. és llf. fiúosztályok, délután 2—4 óráig II a és l.a fiúosztályokban. 21-én délelölt 8—10 óráig V és IV. leányosztályok 10-12 ó álg III leány, ll.a és l.a leín^osziályokban 22-4n d. e. 8-10-lg V. vegyes és II b fiuoizlályokbin, 10—12 ig III. vrgyea és ll.b leány-ofztályokb.in. \'/3-án délelőtt 8-10 lg az I b ffu- és I b leányositályokban. 24 éii déitlő.l fél 9 órakor Te Deum, utána ézváróűnnepély és a bizonyítványok kiosztása. Az Igazgatóság kéri a szülök és tenűgybarálok ntlnél nagyobb ttzámban való megl\'lenéaét.
= Orvosi hlr. Dr. K/Inig fogorvos (I)eák-tér 7. a felső-templom mellett) hazaérkezett és hétfőtől, folyó hó 18-ától kezdve újból rendel.
— Halálozás. Németh Ferenc nagykanizsai csizmadíj Iparos életének 31. évében meghalt. Tegnap dílu\'án temették el hozzátartozóinak és iparoslársainak nagy részvéte melleit.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávéházában VIII., Baross-tér 10
- Felsőrajk Iskolaépítést állam
segélyt kapott. A kulluszmlnlszler a lelsötajki r. k. elemi iskola épiié sére 20 eier pengő államsegélyt engedélyezett. Ennek az összegnek a fe hasjnilásaval kibővítik a j-len-legi tanítói lakást, a jelenlegi 2 tanteremből pedig egy nagy lantermet építenek, azonkívül két u| tanteremből és egy tanítói lakásból álló Iskolát építenek.
— A letartóztatott sormásl segédjegyzőt, dr. Csoport DíisM kihallgatta liottka Andor dr. föszol gablró is, aki a segédj-gyzö hivaali működésével kapcsolatos dolgokról kétdezle ki. A kihallgatás eredményeképen a főszolgabíró klje\'eiletle Csoport elölt, hogy állásától fel-fűggesitl. Ezután visszivilték a letartóztatott srgédjegyzői a klr. ügyészség foghá^ha.
—. Ood-Year, a leg|obb autó és motoikerékptr gummlk raktára és képviselete Szabó Antal sportüzle-lében
— Vármegyei gazdagyülés Sümegen Az Alsédunánluli Mezőgazdasági Kamara a Ztlsvármegyei Qiz-daságl Egyesülettel karöltve |unlus 24-én Sümegen a Polgári Önképzőkör helyiségében (él 11 órai kezdettel kerüleii gazdagyülést rendez, a tn;lyre a vármegye gazdaközönsfget ezulon íi meghívja a (<nll két gazda-érdtkdlség elnöksége. Eme krrülell gazdaközönség érdekében tartatnak, hol is a gaidatársadalmal érintő kérdések tárgyaltainak s a gazdatársa-dalomra, mezőgazdaságra nehezedő bajok orvoilására vonatkozó javas lafok ketü\'nek megvltatáara, miért Is kívánatos, hogy vármegyénk gazda közönsége a gyűlésen minél nagyobb számban vegyen részt.
— Gábor fiunevelölntézet. Elemi po\'glri, középiskolai és kereskedelmi iskolai tanulók részére. Budapest, VI., Munkány utca 21. Prospektus. Telefon: 290—00.
— Egy szélhámosnö gyűjt adományokat a ref. tmplom építésére. Tudomásunkra Jutott, bogy egy nő Nagykanizsán adományokat gyü|t a nagykanizsai ref. templom épilésére. Mivel a ref. egyhlz elöljárósága — Simon János vasúti kalauzon kívül — senkinek ezldelg gyűjtőivel nem adott, kér|űk városunk közönségét, hogy a fenli nőt szolgáltassa a rendőrség kezére.
= Bútort díjmentesen szállítunk bármilyen vasúti állomásra, garantált elsőrangú kivitelben. Négytől tizenhat hónapig terjedő fizetési kedvezményt nyujtunk. Sok milliót lakarit igy meg. Oyőződjön meg személyesen, Kopsteln bútoráruházai Szombathely, Köszegi-u ca 5. (üzlet az udvarban) és Sopron
Oyomor- él hukáitalaik, izgé-
konyiág, migrén, kimerültség, szé-daiés, silvszorulás, rémes álmok, ijedtség, ál\'alános rosszullét, csökkent munkaképesség már nagyon is két-tégb;<|lö cselekben megszűntek ax állal, hogy a beteg naponkint reggel éhgyomorra megivott egy pohár természetes .Ferenc József" keserü-vlzet. Orvostanátok dicsélik szon éitékes szolgálatokat, melyeket a Ferenc lóxsel viz járványok Idején is mint biztos és enyhe hashajtó teljesít. Kapható gyógyszertálakban, drogérlákbin és füszerűzlelekbeo.
— Az önkéntea Tűzoltó Egye sülét közgyűléséről és a piarista-gimnázium Ifjúságának sportBn-rtepélyéröl szóló részletes tudósításunk a mai nagy anyagtorlódás miatt a ho\'napi számunkban jelenik meg.
— Polgári leányiskolái növendékek találkozója. — Mindazon osztálytársnőimet felkérem, akik 1922—23. évben a negyedik polgári iskolát végezték, hogy 20-in délután a polgári Iskola udvarán gyülekezzenek. Bartal Lulu.
— Fővárosba utazó olvasóinknak páratlan kedvezményt nyujt a Keleti pályaudvarral szemben levő, elsőrangú l*ark Szálloda, amennyiben a szobák árából 20 százalék, az éttermi árakból 10 százalék engedményt ad a Zalai Közlöny kiadóhivatalában beszerezhető előfizetési Igazolvány felmutatása ellenében. Egyben felhívjuk a Park-Szállodának lapunk más helyén olvasható hirdetésére figyelmét
iozoAsziiiházak
Uránia Mozgóképszínház. Szerdán és csütörtökön 7 és 9 órakor .Az eskü", hatásos dráma 10 felvonásban. Főszereplők Hsrry Lied\'ke és L-e P ry. Híradó.
TÓÍ81E
A mai ériék öisdén az Iráoyzal tovább gyengüli. A forgalom a kedvet leu küllöldl Irányzatjelenlések és az itteni pénzpiac feszültsége miatt vontatottan és valamivel alacsonyabb ár folyamokkal Indult. A töxsdeidő ml-Hodik felében a kissé jobb beillnl jelenlések kövekeztében néhány értékben javult a hangulat, sz irányzat azonban a spskulácló tartóikodása miatt továbbra is kedvetlen maradt, ugy, bogy zárlatig 1 — 2%árveszteségek állottak elő. Kivétel a Szikra, a mely élénk spekulációs vásárlások következtében 12pengős árnyereségre lelt szert. A forgalom a kedvetlen hangulat miatt mindvégig csekély volt. A fiykamalozásu papitok piacán csekély üzlet mellett kissé |obb volt a hangulat. A valuta és devi-aplicon Bukarest, Madtld és Konstan lnápoly gyengült, egyébként jóltartott volt az irányzat.
oBT rürdököpenykelmék
Színtartó íérflrnhavásznak ® Schweizi mintás grenadinok ® Divatos mintás íonlardselymek
Nyári olcsóságok nagy választékban
Sin^er József és Társa,
divatáruházában.
EAUU KHLONY
ilus 19.
Lego\'csóbb gyárt árakon
uj cikkeket
hozunk forgalomba.
sporté ley
minden nagyságban, gabona, liszt, slb részére
Szalmazsák
Pmry vaszöveteket(TiMu)
Rolettazsávolyokat
Matraczsávolyokat
Szőnyegvédö, Imhai fittkit
| Szftjq- éi BBtonzSritBünk 11.
ezelőtt
HAAS FÜLÖP ÉS FIAI
Badapest, V., Vörtsmarty-tér 1. Baáapett, IV., láraly Urály-ut 26. Soproa: HttiiW 123. Sionbathely: Emttit kirilni itti 22.
1JH
színház
Gyurkovics fiuk
Azt hisszük Herczeg Ferenc nem nagyon örült, mikor regényének operett-változatát látta. Farkas Imre az édes-bus operettek sok sikert látod szerzője ezu tal nem tu 1olt szerencsés készeI gyúrni. A Gyuikovlcs fiuk csak félig meddig sikerült. Dt • muzsika Is, amit Faikas Imre adott mellé is csak olyan finom vegyes elegyes magyar csárdás bécsi ke-rbgövel, meg bácskai néptánc ringós targ íva1. H tt azért van ebben az operettben abból a keverékből is, amelyiknek csak az a nemes fel adata, hogy eb^en a síükpénzü vi lúgban rregneveitesse az embereket. Mert harsogó nevetések, u|rártatáso>, siálet jő kedv annyi volt, hogy a közönség talán még most is nevet, hí eddig nincs vége az elSadtsnak...
Ti rmészetesen az est nyitjának kulcsa a könnyű mOfij, könnyű, mondhatnám légies mlvelőlre volt fektetve. A táöcossiubrett és a komikus az, akinek valamilyen szerepel adott Farkas a darabban. Igy Sólyom nem nekivalö szerepében is mente*, smi menthető volt, mig Kóbor Irén közvetlen, bá|os egyéniségének égési lói püsszolt Julki srássiinü flgurá|a Ugy éitjűk szlx-zioü, hogy átlag feivonásorként, hol siml, hol nevetni, hol láncolni, hot énekelni kellett Persze ezt az utóbbit vitte legiakább döntő sikerre).
Bthary és Károlyi V.ll, mint a vtdáei Gyurkovics kvlatet vezérei szivüket adták láncos láhuk mellé. A többi siertpekben: első\'orban beugrásával keltett fettfliést Kádár Manci. Palástky Irén, Kormos Fer«»c buzgólkodtak Tehetséges táncosad Zelenalné, mig Németh Jenő meleg, férfias baritonnal tűnt ki szólójábtn. Megérdemelné, kegy többet fogtal-kftzzanak ezzel az értékes hanggal, mer! ak>or nem kellene igy küldenie lámpalázzal, ami az ének rovására meev. (-)
A lelkes Levente Válogatott bravnr Mjesltményt nynjtott és 3:2-re az NTE csak 11-essel tuftqtt győzni
Dr. Sabján polgármester, dr. Krátky főjegyző az Ifj. pá^aavató ünnepségen — 500 néző Igazi sportélvezetben gyönyörVftdött vasárnap délután — A főjegyző buzdító beszéde
— Szívesen vinné* magúmmal július és augusztus hónapokra ket rmeket nyaralni Bővebbet Dlewock
gyermek
Juliénál-
A B) éa C) válogatottban a profikból álló Nagykanlua, |unius 18
Ötszáz főnyi lelkes közönség elölt vatárorp zajlott le a nagykanizsai Ifj i\'ágl Levente Labdarugó Siövet Híg nagy napja, melyen a Lrventu Váloga ott mérte össze ertjét az NTE vei az Ifjúsági páiyaavaló ünn ptég keretében.
Pályaavató Onnepaég
Elöljáróban meg kell mondani, hogy mlndatoknak a lelkes spirtbará-t knak, akik már hónapok óta fárat\'o > t»k a vsfár.Jipi délután előkésztésében, messze felülmulta várakozáséi a nagyszámú közönség, melynek sorában örömmel látuk oit elsőizben dr. Sab/án Gyula polgármestert, a levente sportügyek mindenkor kész támogatóját, dr. Krátky litván fő jegyzőt, a helybeli amatőrfuiball kiváló elnOkveiéiá\', Khály Sándor műszaki tanáciosl. Megjelent természetesen a ni.gykanlzsal és klskani-zsal levente ügyek testnevelési felügyelője, Csorba litván, aki egyúttal az 0 srágos Testnevelési Tanácsot Is képvi«elie a ná\'yiavató ünnepié gen, a derék 77 ei cserkészek nép-sze<ü parsncsnoka, Horváth József is, aki megjelenésével burdloUa fialt a mrccseken, aki mellett szlvbő! diutkoltak az „ifiknek* a kanizsai levnte f5okt*lók és oktatók.
É Ihelő lel á\', ha az Olszáifőnyi közönség és a hivatalos vezetők megjelenése akkora szivet öetfltt a levente vá\'ogato\'t ciapatb«, hogy majdnem megnyerték a meccset és ezzel Igazol. ák azt a kitár ó érdemes tevékenységet, mellyel a sportot immár kél esztendő óla egészen nigy stl lusb-m fejlesztik.
Ta\'áa még maga a Magysr-u\'cal uj pálya is elcsodálkozott és lámpa-lázst kapott, amikor félezer ember szorongott rajta, holott máskor csak a lev.n\'e bijookl mérkörések 11—11 fáradhatatlan legénye Izgult a pántokéi.
Elsőnek dr. Krátky István polgár-mesterhelyettes-fójegyzö tartott ünnepi beszédít, méltatta a sport n»gy j rieniőségét az lf|u>ág siemp^nljából. Megemlékezett meleg szavakkal az Ifjúsági vezatő°ég lelkes munká|\'ró\\ kü\'ön szóll Spltzer Anlal tevékenységéről, aki az önzetlenség l-gizebb példáját r.dtn, mikor évek óta fárad hatatlanul buzgolkodik a levente-cupatok megszervezése körül. Ugyan igy elismeréssel adóiott mindszoknak a sportbarátoknak, akik munkájukkal elősegítették a Magyar-utcsl pMyi megterem léiét. A hivatalos vá ros p»dlg megértéisel van és volt a levente labdarugó sport iránt és áldó lelkészségét beblzonyltotts, mikor a srép pályái léirthofia. Azzal fejezte bestéd** * f\'j«cyz6, hotry —
ugy érzi, aj. IfjUsági Leverjte Labdarugó Szövaliég megalakulásával és eddigi eredményeivel jogosan táplálja azt a reményt, hogy
Nogykanlzsa amatör futball
sportfának reneszánsza kezdődik isméi
és visszahódltjuz a a a régi hiroe-
vei, amit a nagy NTE szerzett és hosszú éveien át megtartott.
Buzdította a derék leventéket lo-
funioroh győztek a főleg volt szeniorok felett vábbi siiercs szereplésekre, hogy majd városköii viszonylatokban ki minél több dlciörtget szerezzenek a városnak, mefy mindenkor szeretettel karolja fal ügyüket és nemes c*l|aikat a Irhetöségig megvtlóiiija.
Le k»s éljenzés követte a főjegyző szavalt, akt ezután kiosztotta az 1927. évi leven\'e fu\'ballbajnoktág és helyezettek érmeit. Tizenegy rwgf ezflst érmet és a város örökös vándordíját, egy díszei sarlegct nyerte: Kinizsi (lev. bajnok), a 77- es cserkészek, mint II. helyezett 11 kliezüitöl kaplak, a 111 helyezett Egyetértés pedig 11 kis bronzérmet A vigaszdíjat a Haladás nyerte, a fair-dijat pedig a Hungária.
A mérkőzés
a táplált erős várakozást Is felülmúlta. Az NTE komplett együttesének kemény dió volt az ifj. válogatott, mely a már ismertelett felálliláa-ban játszóit.
A kezdőrugást Klemann biró sípjele uián Krátky István dr (ette, mely u\'án az NTE erős Iramot diktál. A 4 percben Mészáros 11.— Stabó (ifj. játékos) összjátékból utóbbi közelről gólt ló, melyat azonban a kapusnak módjában állott volna védeni. 1:0. A gólra erős ifjúsági támadás a válasz, de a nehéz iramú küzdelemben még szokal-lsn leventék a a percben Jakubec— Pum—Csdsi akcióból Ciáwtól gólt kapnak. 2:0
Most »z lfjuslgi szorongat és ennek eredménye több kapura küldött, de eredménytelen lövés. A 40. percben a leventék komért érnek el. A sarokrúgásból Vellák I. kapásból védhetetlen gólt lő. 2:1. A kösönség erős biztatásba kezd, de a félidő nem hoz változást.
Siűnet után a 10. percben Antal kornerrugáiából Oszvald II. kiegyenlít. 2:2. Ma|d heves, váltakozó lö-lényü játék után sz NTE 1 l-esből eléri győz ei gólját. Borbély vét berid siet a 43, percben, amiből a ll-est Jámbor rendeltetési helyére juttatja. 3:2.
A leventékbII Igm jók voltak:
Cerfán, Oszvald II, Engelletter, mig Vellák I. elsőrangú centercsatárnak bizonyult. As NTE nehezen kiverekedett gvözelmél elsősorban Szabó, Csász, Jámbor |átékának köszönheti, Ce jól dolgozott a csapat minden lagla.
Klemann biró néhány hibától eltekintve, elég |ól vezette a mérkőzést.
A .nagy" ifjúsági válogatott elölt a B) és C) válogatott küzdelmében a fiatalok csapata győzött 1:0 arányban a C) ellen SzolUr góljával, aki a mezőny ieg|obb-«mbere-wolt. Ktvüla :«dbátv ét Babos lantak ki *arér-■*6sá*. Kanti\'kpá* veMtt* jói)
I. Liga
Atilla - Hungária 2:1 (0:0). (Kupamérkőzés) Az I. Ligából kiesett Attila reálisan verte ki a kupidőn-tóbólamáaedilftMflyezett Hungáriát,, melynek csatáramból hiánysoU! a lendület.
Ferencváros—Újpest 2:1 (2:1). (Kupamérkőzés^ Az első félidőben
jobb zöld fehérek stUnet után a nagy energiával belelekvő újpestiekkel szemben éppen hogy tartani tudiák az eredményt.
Nemzeti—Sabária 0:0 (bajnoki). A Stbátli csak nsgyszerü védelmének kösiönhetl, hogy nem szenvedett vereséget s végig frlisebben támadó Nemzetitől.
Turul—Boóskay 1:1 (1:1) (osztályozó). A hitalmas trsmu küzde-len döntetlen eredménye Igszságoa. i Bástya—Somogy 5:1 (2:0) ba-| \'álságos.
Magyar csapatok külföldön
Budai 33 as—Brattslavj 4:1 2 :1). K 33-ások szép játék után reálisan győztek Poisonyban.
BAK—Kauai Slavla 3:1 (1: />. Erős iramú méttöiét, magérd—11> magyar győzelem Kassán.
Vasárnapi sportesemények:
Budapest—Berlin 11:0 (5:0) (vlztpoló). Metsemmlillő fölénnyel győz a hozzáfűzött reményeknek megtelelő magyar csapat.
Atlétika: Kőmig csak elkeseredett kű<de<em után tudott győzni 100 méteren a rekordformában lévő OerS ellen. Mindkettő ideje 10.6. Balogh 722 cm-es eredményével tulmjrotta a távolugró rekordot. — Marvaltts 44 30 dobásával első lett. Sfét ellen és betegen állt starthoz.
A színházt Iroda hírei:
Gyurkovics fiuk — kedden este. Herczeg Perenc, nemzeti Irodalmunk kimagasló reorezentánsának népszerű regényét, a Oyurkovics fiukat ültette át Farkai Imre, a mindig diadalmas sikerű operetllró és zeneszerző szin-pidra. A budapesti Városi Stinhiz hitalmas sikere után előrelátható volt, hogy a vidéket is meg f.)gj« hódítani a hangulatos, remlniscendákkal telt, kedves cselekményfl operett. A főszerepek Sólyom Oyötfl, Kóbor frtki, Paltetby Ilona, Kotmon Ferenc, Ütő Endre, FA.fi Blanka, Dika Anna, Ku-rucz Ernő. Károlyi Vili, Bihari Nándor és Nádassy Micl kezeiben vannak.
Sarlay Imre buetufellépte — Zenélő óra szerdán este. Hirsányl Zsolt magyar vtg|itéka a 48-as szabadságharc lde|éböl veszi meséjét. A isintáriulat kitűnő hősszerelnme éa JaileatstMÍMa, Smlay lm*a búcsúzik ebben a vijtfátéttan, mert szw-ződhe a (OvétTvadtttn mit a fővárosi színpadra szóftlja. Sídav Imre n Oroszország cárjában mulatta meg igazán szlnjÚszóképességét, alakításával egy ciaplsra a legnépszerűbb stinéar lett, kit mindig szívesen lát atinpidon a közönség. — A darab érdekessége, hogy a kisfiú főszerepet Csillag Ztuatffot Csillag Jenő, a Közm. Egyesülettgfcárának idsleáoy-kája jáltza.
Az előadásra előreláthatólag zsúfolásig megl&lk a színház s azt hlsz-stük, ez nem kizárólag Harsányl Zsolt érdeme, nem la a kitűnő Sarlay i Imréé, hanem főleg, mert kíváncsi a1 kOzön»*g, mennyit fejlődölt tavaly óta CeUkg Zsuzsika színészi te^lsége.
A postáskisasszony — csütörtökön este. Lengyel Menyhért szépséges vigjiléks, A postáskisasszony cKMOrtOMn asto kerál bamotatóra.
Dr. Hajdú Oyörgy drámája, a .Veszély" pénteken eale kertll bérül bemutatóra.
. Utalaá eOadtMk. Az idény két hlft>l*ettadf*a Molnár Ferenc világ-ídlere, az O\'ympla, szombaton és vasárnsp kerül szinre.
IB3B junius 19
fHrlrtil zárlat
Mfc JO-m Lm4M M\'MVI,
,jjTl/i, BrtUtal 72 50, M laoo 27-WVi L^j bó\'7" *m(iw<lta J09 2?Vj, Ben a jSfe Wlej T3-C0, Sofla 3 74Vs, Pt(m jk Vají\' 58-15, Budapest 80 47 1, • ■ 9-I3V*. B«k <«tf »18.
jalaikozlony
Terménytőzsde
Az árak millozattanok. Az Irányai tartott, a forgatom csekély.
76 kg-os 34 00 —3420,
rrw <x 34 30 -84-60, \'8 kf-04 34 70 -
úg, 78 kg-oi 35 00 35 15 H0 kg-oa IM6-35-30, dunínluU 76 kg. S3 60-ÍÍ 75 ^Tto. 33 85 - 3405, 71 kg-oa 34 20 -
79 kgoe 34-50 34 74, 80 #70 -34 80, roo 30 25—30 fO. tskari*.
r 79^50- 39 00, sötét?* 31 09-S2-01, 82 50— 331!0 toat«i 29 30 - 29 50 korpa 23-00-24 10.
IMayeffl Tízsáe fctha-Jegyxésa
VALUTÁK
SIL 17 98-28-13 k. 79-95-8025 k. ldrM-1712
470 85-672 65 ali2?g-22S5
Lágyai M»*3í5e
Ut »4W 54
I — —
10 15-8033 1*75-117-25 8055-80 90 1M-35-B3 95 LI10-40-110-80 Ik. B3 6VC4 25 M-45-9505
UWIZAl
fUHl. 1
Belgrád 1 Mb LM HlMt
Anitt 231 00-231 73 10 08-10 11 U6 87-187 27 S-48.JS2 80-00-80-28 ltopeiih.163 62 C4 02 Oasie 153 4-5-153 8& Usdoa 2M6.I8Z MOsso »15-30 TI Newyotk 57 2 70-4 3J Páils 22 49 27-59 Piája 16-97-1702 Swftt 4)3-410 Slockh 153 76-154 15
WUa 80-
58-80*83 Z«rtdt l»45-ll0</5 M-flu
Mfcdrtá
jueofl
Sertés vásár
MMjtfc 4217, mítMI eladatlanul » a12C0 darab. BMraadl
1 54-1 56
Státtt 1 52—1-54, axedett kOaép 1-44 -l* kOaaytl 1-20—1-52, eltörendő örev 146-1-48, másodrend* 1-32-1-36. angol sBéé I-38-I-68..sahaaa atmbta 168-m. mk tómoTUtt »»-
m, ataloHűénél 190-m Ai
lanyha
tísnassísm
Peteéös kiadó: Zalai Károly
iPRÓHIRDETÉSEK
dij. 10 MóiM •
• Ml.
ai ill* » H
(áb bétából
« fll vum-t$
IIér, minden ftll. Saerdán ét ^faj
JSfc
IIII4
álló taó két siónak uáo
it kereeőknek 50% engedmény. » Mrdatáal élj altra flaelaadá.
Tanaiét hhaaaM. Jáfcaaf áa Társa.
***f)60
diák teljes ellátását s Iskolai tanul-
mányaik ellenőriését vállalja vezető állásba működött ny. tanlérttu Értekezni lehet adadennap 3—ö-tg Caengery-ut 23. 2942
Fkom zamatos
I bor 88 fitt. arany-
I rlallna 1 20 MII. Sátrán Józselnél
2888
■árj* 1*1 tetalon-aiáfninai Stem üveg
fa_porcellán;<teletét____
Jók.rban iavó, használt í(delei hintót rtaaék. Koaata saáUada 3028
Két Iskolásfiú vagy leány teljes állását nyer.^tm a kiadóban. | 3o2ti
futóiéin"!?"\'\' ,elvílcl«^ünk egy ki-t e íbe ,rRy\'n?" \'»™K">unkáló mü-helybe egy ügyes faniunkSst. - Huncáiia kefegyá,. Király-utca 28. _ .§025
-cE!rdÓ/ ,!IL\'nltn. e"°84(lliald árért, 775 fr fJéplöszekrény, 9 HP Kállai benzin-In Tk i\' lell" Wwwléaeí bl.lo. ék ni ^8lle"t- Kö.vetllók díjazva _ Bővebbe Kolovica molnártulajdonos Ma-gyamerdahely. 1 \' ^
l-fíiL hli*l"ol»** t> «íy klfutd-
\'^"\'"nk. Ketchenteld huslüs-tölde, Erzsébet tér. .3011
hurgon*«, tengeri legolcsóbban beszerezhető Sieiefznél. - Teleion 330. 3033
2 szobás lakás Batthyány-utca 5. «áa alatt. 3032
JU» álák teljes elhelyezést ny«t*» » tanévre tardőizoba hssználattsl urt asjádnát. Clm a kiadóban.______ 2920
A* laaaaa egyenrnháxaU cikkek leg-gjbak éa^legolcsóbbak Bruncska Jónetné^
Kitűnő gyors-, aápIrdnS álUst kerei. WjgWstTi vállal. .Intelligens" Jelibe
-lm a kiadóba*
* \'•■ajabla

•u a a legolcsóbb I, altiszti te tiszti-sapkák Bri
Sugár-ut 53.
uncslca 2585
C$«ng«ry-ut 46. sz. alatt
eladó
egy kitűnő asztal-sparhert vizmelegitő-vel, két ágy és egy vaságy.
A gyönyörű hegyvidéken lekvő szent-tadrei református polgári Iskola! flo-Internátuaba és a külön épületben levő leáaylatarnátaaba, ugyanyárt
szünidőié, mint a Jövő tanévre a lelvélel vallásklloutbség nélklll megkeidódttl. Havi dij 70 pengő. Egyéni nevelés, hyglé-ntkus elhelyezés, sliandlüidő. Proipek-hnt küld ut Igargatóiág. wv
EGHIVÓI
Mijin- vigjr Oilitl Q^yekbtoi ululiok ilkilmivil
BUDAPESTEM
t legkellemesebb otthont nyujtji ■ legelőnyMebb teltételek mellett « Keleti pályaudvar érteiét! oldalával nemben levó
ÓRAID HOTEL
Park Nagyszálloda
Mapesi, TŰI., Baross-tér 10.
mtrt
800:0 engedményt kap
mist iiid lip ilólUitöJi olttó iiobi-árilakMJ, IOO/0 engedményt kap
ok ni Itlvial Iliinkből. (KlIOnS hill konjhl.)
■ peatfa> naag te kara
aat6Uii köttsicit, out nritoi iiiesit iiy luti i pályiudvinól.
Hálánk atthaa
éril magátlll
eiióiuJO ktuolfllll, ulgotuifl culial |lUl|. Saját árdaka
UH ll6or«k lolytin. bo» okv«U<a alloak nál). M Btctf. - EléllUl »íoD»m<Kt«ndelti iflulilol.
IOSI
Uj ponyva Uj zsák
Kölcsönponyva Kölcsönzsák
HIRSCH ÉS SZEGŐ
mi cégnél
NAGYKANIZSÁN.
Hölgyfodrászat!
Kaazthelyan, a .Hungária" szálló melleit a legújabb divatú frizurák készülnek.
Ondolálás, hajvágás, manikűr, pedikür, hajmunkák.
Hejárat:
■öi fodrászat Széchenyl-n. felöl art fodrászat Kossuth L.-u. felöl
Mérsékelt árak!
Tiszteletlel
Laskay látván
fodrász Keszthely.
A nagykanizsai klr. ügyészség.
1928. El. l/A. 12. sz.
Versenytárgyalási hirdetmény.
A felügyeletem í)!at! álló nagykanizsai kir. törvényszéki fogház le-lar.\'éralouainak élelmezéséhez 1928 évi Julius 1 t3l 1928. évi szeptember hó 30 lg terjedő időre szüksége* marhahúsnak, csontn>k és seités-zsirnak szállítására 1928. évi junius bó 22-Ik napjának d. u. 3 órájára versenytárgyalást hirdetek.
Felhívom a szállításra vállalkozókat, hogy ajánlataikat 1928 évi junius hó 22. napjának d. e. 12 órájáig a kir. ügyészségnél (Igazság-ügyipalota I. em., 16. ajtó) be nyújtani.
A szállítási feltételek a kir. ügyészségnél tudhatók meg.
Nagykanizsa, 1928. évi junius hó 17-én.
Dr. Szabó *. k.
klr. Ügyészségi elnök.
NASHé. PACKARD
«utók kizárólagos zalamagyal kópwiseletát átvattak
Mielőtt autót beszerezne, feltétlenül kérjen prospektust és díjtalan kocslbemutatást Hat henger, hétszer csapágyazott főtengely, négy herákték, zajtalan motor, hosszú élettartam és olcsó QzemMUség.
Szántó Vilmos és Társai
Telefon 3-22. Magykanlzaa, Deák-tér 2. Telefon 3-
22.
NOBILE,
az északi sark vándora
tiszteletére kreált sa|tunkat
NAGYKANIZSÁN
folyó hó 20-30 lg lerjedő Időben többi sajtféleségeinkhez hasonlóan, csímege minő .égben, szenzációs olcsó árban hozzuk forgalomba.
Árjegyzék:
1 kg. Mobila*sajt
1 „ Trappista „ .
I Urinia „ .
1 „ Ölsei „ .
I „ Ovari „ .
1 „ reszelni vató,,
1 „ ömleszte\'t „ .
1 „ teavaj.......
I „ főzővaj ...
áP 3.-„ 280 .. 3 -„ 280 „ 2.80 „ 1^0 1-w 4.80 „ 3.80
Aronné
Teljes
Fcrenay Szabó
Plao.
Lakás: PAut 24. scám.
Festékmentas áruk I MaponU friss szállítmányok I Háztartások, nyaralók, kirándulók legjobb btvásárM hslycl Szakszeri!, pontos, előzékeny kiszolgálás I Tejtermékeket legmagasabb árban vesztlnk I
P. Technika Világa
A rwgy etnberl slktrtk hatalmis könyve.
Teljes Ismerettár, tartalmazza a technika minden újítását. E nagy müvei a magyar technikai élet elismert kiválóságai Írták. Mindenki könnyen megérti. Mindenki gyönyörködik benne, Mindenki hasznát veszi.
Nagy lexikon-alak, Unom papir, művészi lilbőrkötés, elsőrangú kiállítás, 866 oldal, 738 kép, 42, tészben színes műmelléklet.
n teljes mű ára 48 pengő. Kedvező Havi rteMfliettsn szállítja:
FISCHEL FÜLÖP FIAI Nagykanlzaa. «i«
KévakBtó zsineg. Uj ponyva, uj zsákok. Dárponywák, bárzsákok.
8x616 ii gytsOlesla Téáóuerek.
Gabonaosáwázó szarak.
Baromi- éf aadáreletáfek:
(kendermag, hámozott sab, lénymag, édea repce, kerekrépa, napralorgó, tökmag stb.) Szemestengcr! (nagy éa apróuemQ), zab, árpa, köles, bura, tengeridara, stb.
gazdasági és kertimagvak. Műtrágyák.
Kicsinyben és nagyban kaphatók:
0BSZÁ6 JÓZSEF MktmMfaéks
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett, sn Teleion: 13a
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gózmosó, végy tisztító, ruhafestő
ijár: laayaÜHi. 19. t*tMs: DÉkim. L
.................................
Vállal mindennemű ruha-festést, vegytisztltást, gőzmosást mérsékelt áron. Elismerten elsőrendű munka. Hófehér, ttkOrfáiyei gallérttiztitás. Plissérozás. ni Oouvrérozás.
ZAUU KOZIONY
BÚTOR-
vásárlóknak saját érdekük meggyőződni arról, hogy barátságos és kellemes otthont létesíthetnek maguknak, ha a Dunántul legnagyobb áruházában szerzik be lakásberendezési szükségletüket.
Állandóan 300 berendezés áll vevőink részére választékul.
A legfinomabb stylusbutorok és a legegyszerűbb polgári berendezések is Írásbeli szavatossággal lesznek eladva. Vevőinket szakszerű és őszinte felvilágosításban részesítjük.
Diimentesen szállítunk bármilyen vasúti állomásra!
\\
óriási forgalmunk következtében a közismert legolcsóbb árakat számítjuk.
Rendkívül kedvező fizettsl feltételeket nyuitunk.
Saját érdekében ne tétovázzék, ha bútorra van szüksége, hanem keressen fel bennünket bizalommal!
KOPSTEIN LIPÓT
bútoráruházai
SZOMBATHELY, Kőszegi u.5(w SOPRON, Várkerület 62.
Nyomatott a Délzalai Nyomda Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
m. árfolyam, 138 ná«
MMtykaniita, ltM |Un|M 20, szerda
Ara 14
Már
POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztősig és kiadóhivatal: Fö-ut 5 iiim Keszthelyt HőkldadóhlviUI Kossuth UJos-u. 32.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ára: egy bóra 1 pengő
fillér
A gyújtó körül
A nyáridéi politika csendesebb hullámzásába váratlan hevességgel csapott bele az a zenebona, amelyet az ellenzék, az úgynevezett gyula-Javaslat körűi rendez.
Arról van szó, hogy a kormány leróni akarván egy régi bccsűleibell adósságát: az agrárreform finanszírozását, igen kedvező feltételek me\'-lett a magyar gyufagyártás monopóliumát átadta a svéd amerikai gyufatrOsztnek, amelynek ellenében 36 millió dollár kölcsönt kap a földn form flnenulrozása céljából. Kü\'önbözö lapokban kalandos számítások jelentek meg arról, hogy ex az 5 és \'/a százalékos kamaio zásu 92 es kibocsátási árfolyamú kölcsön, tulajdonképpen 9% kamatterhet jelent és telekűr,ölték az ország fűiét, hogy 50 esztendőn keresztül ki leszünk szolgáltatva a svéd amerikai gyufatröszt kénye-kedvének. Ezzel szemben le kell szögeznünk azt, hogy a kormány a legmesszebbmenő megszorításokat alkalmazta, mikor megkötötte ezt a szerződést. Először Is kikötötte, hogy a termelés nem csökkenthető s igy az ezldőszerlnt elhelyezett munkásokat és alkalmazottakat semmiféle sérelem nem érheti, továbbá a termelési kontingens sem csökkenhet, mert a tröszt a külföldről behozott kész termékekért ugyanolyan meny-nyiséget köteles innen kisiállltanl. De a legfontosabb a kormány klauzulái közül az — és éppen erről nett esik egy szó sem ax ellenzéki hadakozásokban — hogy 2 és fél év elteltével a kormányra visszaszáll a )Og, hogy a gyújtó forgalmi árát azabályozza és a gyártás önköltségi árának figyelembe vételével megállapítsa. Igy a gyújtó idököii megdrágítása csak két és fél esztendeig leit jogában a svéd amerikai trösztnek, később már pedig csak a magyar kormány beható vizsgálatai alapján és hozzájárulásával, a körülményeknek megfelelőleg lesz meg szabható.
Azt hisszük, bogy ex adatok el mondása ulán a magyar közvélemény egészen másként fonja nézni a ma gyarállsmnak a földn form finanszi roxása érdekében kötött fontos Iranz akcióját, annál ls Inkább, mert hl szen mint Bud János ls kifejtette, hogy ha a svéd-sm;rikal gyufatröszt össze akarta volna vásárolni a magyar gyufagyárakat, vngy épen dum-ping árakat akart volua bevezetni, ezt megakadályozni amúgy sem tudta volna. Sakkal okosabb lebát a megoldásnak azt a formáját válaSTtanl, hogy a reális szempontokat figyelembe véve rgy csapással kerüljük el a trösztnek államilag nem szsbá-lyoxtatott terjeszkedését és szerezzük meg a földbirlokreform finanszírozására oly nagyon szükséges, igen kedvező kölcsönt.
Mikor egyes ellenzéki körök ezt a
tiszta és a magyar érdekeket megvédő pénzügyi tranzakciót a politikai demagógia fegyverelvé akarják tenni, nBgyon Is eláiulják szándékaikat. Elárulják pedig ait, hoiy elfogultan, löt gyűlölséggel állanak nemben az ország agrárius rélr^é
vei. Kár, hogy a polgári politikusok is az olyannyira szükséges összetartás hirdetése helyeit hajuknál fogva előráncigált hamis beállítású híresztelésekkel idézik fel a telj-sen szükségtelen és káros visszavonást.
********.........* * *..................Viririn.-in_~Ln.~iiVL~.ij.TjuT.
Kállay Tibor a határvárosok felsegitése érdekében megfelelő fisszeg beállítását kérte a beruházási > programba
A kormány a mostani beruházásokkal minden foglalkozási ágat
akar segíteni Budapest, junius 19
(Éjszakai rddlójelentés) A kép-viielóház pénzügyi bizottsága ma délután tárgyalta az 1928 - 29. évi állami beruházásokról szóló törvényjavaslatot.
Temesvdty Imre előadó belelentette, hogy a kormány 1928-29 évben 180 3 millió pengőt fordít beruházásokra. Egy ága sincs a gaz-daslgl éleinek, mely a beruházásokkal ne lenne valamilyen formában érintve. Magyarországnak nincs egy polgára, aki ne érezze kisebb-nagyobb mértékben a beruházások üdvös hatását.
Farkas István, Marschall Ferenc, Oberhammer Antal ulán dr. Kállay Tibor a halármenli városok gazdasági helyzetének és fejlődésének ér dekében kéri a kormányt, hogy a legközelebbi beruház Isi programmba vegyen fel megfelelő összegeket.
Szabó Sándor után Bud Jinos pénzügyminiszter válaszolt a felszó
lalóknak és hengtu\'yozla, hogy a következő évben nem lehel olyan nagymérvű beruházásokat eszközölni, épen azért a mostani tempói lassítani kell. A kormány a mostani beruházásokkal minden foglalkozási ágon akar segiteni.
A hatáimenli vározok problémájának megoldása iránt tanulmányokat folytat
Hcrmann Miksa kereskedelmi miniszter a posl" fejlesztését siűksé-
gesnek tartj>. ürülni kell, hogy a kisiparnak ennyi hitelt iudunk rdnl, mint mos\'. Az ixport megszervezését a rendelkezésre álló összegből a közeljövőben meg is indítja.
Mayer Károly dr. földmivclétügyi államtitkár kijelentette, bogy a fold miveléfűgyi kormány részére a beruházások kapcsán felvett összegeket a legrAcionállsabban használják fel. Eiulín a bizottság állalánotság ban és részleleib n ls elfogadta a beruházási javaslatot és elhatározta, hogy kéri a sürgősség kimondását.
Sándor Pál támadása viharos felháborodást
Budapest, |unlus 19 I A Ház mai ülésén harmadszori olvasásban elfogad ák a pénzügyi tanács megszüntetéséről szóló jsvas-latot. A gyulajavaslat első szónoka Faikas István, aki a javaslatot nem fogadja el. Rassay Károlyuak agi<áiya van axiránt, hogy a földreform pénx-ügyi megoldásának ez volna a módja. Sándor Hál: Ha egy mód van arra, hogy ax üzlclet slorniroznl lehet, uyy meg kell axt okvetlenül (enni. De ha már megvan a szerződés, akkor tudnia kell a magyar közvéleménynek, hogy miként haj ják végre a transakciól. Figyelmezteti a kormányt, bogy mindenült panamákról suttognak. (Nagy zaj a jobboldalon) Tele van a világ axiíl, hogy mi lörvéuybozók panainázunk. A miniszterelnököt lisztakezü embernek tartja,
és súlyos gyanúsítása idézett elő a Házban
de nem mondhatja ezt a környezetére. (Viharos felháborodás tör kl a jobboldalon és a közbekiáltások özöne zudul Sli.djr Pál felé)
Bud J iuos pénzügyminiszter nyom bsn feláll: N;m tudji, miként áll érdekében rgy képviselőnek, bogv a magyar köxílelet ennyire meggyanu-sllsi. Aki ismerte közéletünket, mrg-állapilhaija, hogy bármennyire Is nyomorgunk, de becsü\'elesen megálljuk helyünket az eRész világon. A közélet tisztaságát a legnagyobb kincsnek tar js és a legkíméletlenebb eszközzel fujtana el minden\', ami erre irányul. Tessék konkiét adatokkal jönni, vagy Sándor Pál vodJs vissza szavait.
Sándor Pál kljelen\'i, h-igy szavait nem vonja viasza.
A pénzügyminiszter ujabb felszó
lalástra Sándor Pál kijelenti. ko*y sohasem kételkedett a pénzügyminiszter becsületességében. Sohasem gyanúsította meg miniszterelnököt. Tetőtől talpig becsületes embernek farljs őket. A Híz holnap délelőtt 10 órakor folytatja a vitát. Az ülés Vs3 órakor ért véget.
Budapest, junius 19. Stndor Pál súlyosan gyanúsító kijelentése a Házban nagy megdöbbenést keltett és főképen az egységespárl tagjai tárgyalták elítélően. A kora délutáni órákbzn Darányi Kálmán és Szudy Elemér lovagias utón kértek elégtételt Sándor Páltól sértő kifejezéseiért.
Külpolitikai kérdések a felsőházban
Budapest, junius 19 A felsőház mai ülésén Betetédy István a békerevixló lehetőségeiről beszélt és kijelentette, hogy egyetlen magyar sem mondbat le a revízióról. Berzevlczy Albert a genli eseményekkel kapcsolatban külpolitikai kérdésekkel foglalkozott. Valahányszor űtnl kell Msgyarországon — mondja — ext Franciaország leszi meg legjobban. Az olasz barátság birtokában azonban nyugod a« bevárhatjuk az időt, mikor Franciaország |obb belátásra jut. Az op\'ánsü^yben megbotránkoztató, bogy milyen könnyedén haxud olta meg magát a tanács a márciusi ülésszakával szemben. De azért nem osztja a népsxövetaég-böl való kilépés gondolatát.
üjságirók borzalmas drámája a bécsi törvényszéken
Bécs, Junius 19 A hielzlngl kerületi törvényszéken ma PO/fel Oszkár, a Neues Wiener Journal volt szerkesztője msgánvádló-ként szerepelt a lap egy másik szerkesztője, Wolf B unó ellen inditott becsületsértés! pörben.
A valódiság bizonyítása alatt Pójfel hirtelen előrántotta revolverét és azzal többször egymásután rálőtt a 45 évea Wolfra, aki szivén találva véresen terült el a földön és néhány pillanat múlva kisxevedelt. A gyilkos nyugodtan lürle, hogy az előhívott rendőrök elvezessék.
A szenzációs gyilkosság óriási fel\'ünést kellett a városban — előzményei évekic nyúlnak vissza.
EALAI KQgLOWT
1MB |onlm 20.
A belügyminiszter jóváhagyta Nagykanizsa város 1928. évi költségvetését
Ax 50 stOmUkms pótadót 48 sxázalékra leszállította, egyes Jöve-d$bni források előirányzott hozadékát felemelte
R tisztviselők fizetésére előirányzott összeg változatlanul megmarad Nacjkaalsaa, Junlui 19
Ma érkezett le a vármegye utjin a ra. kir. beiagymlniszter leirata a város polgármesteri hlvstaláboz, mely csekély változtatásokkal, de 8 oldalas észrevételekkel jóváhagyja Nagykanizsa város 1928. évi költségvetését.
Az 50\'/o községi pétadót s miniszter 46*/»-ta redukálta. Est a csökkentést ugy érte el, hogy egyes jövedelmi források (mint p. o. a vigalmi adók, a borfogyasstásl adók, stb.)
I előirányzott hozadékát felemelte.
A városi tisztviselők fizetésére előirányzott összegeket a miniszter s költségvetésben változatlanul meghagyta, de kijeit nlette, bogy ezek a hitelek sz illelményrendezési bstáio zat jóváhagyásához képest leizaek felhasználhatók. Észrevételezi a miniszter, hogy a rétek és legelők hozadéka nsgyon csekély.
A belügyminiszter leirata a közeli napokban összeülő városi képviselőtestületi ülés elé kerül.
Gelse és öelsesziget között egy földbirtokos autójával elgázolt egy szigeti polgárasszonyt
A szapsnosétlan áldozat a féfkoosl alá fc*r«H
Nagykanizsa, januli 19 KalasztréfáUs autószerencsétlenség történt CHse és Oelseszlget között ai országúton. Szint Márton gödre-szentmártoul földbirtokos az uton gépkocsi]tvsl haladt, amikor arrafelé ment Hentzl Oyörgyné 45 éves gelse-szigetl földmüveMsszony. Stlni eddig még meg nem állapitható módja autójával dfáaolta az aasacnyt, aki a gépkocsi alá kertit, amdy a szeren-
csétlen polgárnőt torzasxtőan összeroncsolta. A földbirtokos Hentzinél Mtette autójára és behozta a nagykanizsai közkórházba, ahot azonnal a legnagyobb gonddal ápolás alá vették. A szegény asszony belső sérülései azonban annyira súlyosak, bogy menlhetetlen.
Azaulóe\'gázolás körülményeit most a vizsgálat igyekezik kideritenl. A nagykanizsai lür. ügyészség megfelelően utasította a rendőrséget.
Szakbizottság megállapította a Nagykanizsa— Homokkomárom—Hagy arszentmiklós községi közlekedési nt kiépítésének sürgős szükségességét
Hosszúvölgy és Fűzvölgy községek nem képesek a bekötő ut kiépítéséhez hozzájárulni — Szakbizottság értekezlete a városházán
Nagykanizsa, juntui 19
A keresk. miniszter 114.576/11.28.
számú rendeletével a Hosszúvölgy és Fűzvölgy köziégek bekötő utjának kiépítést hu adott állani segély f elhasználAsa és az érdekelt községek hozzájárulásának megállapítása ügyében tegnap délben értekezlet vott a városháza kis tanácstermében, amelyen jelen voltak Sabján Oynla dr. polgármester, az alispán képviseletében dr. Thomka Jtaos vármegyei másod jegyző, Sándor Z ilgmond, a imytnql MUmtpétészeti hivatal föatke, Mtlkr Miksa mOsxaki főtanácsos, dr. Botka Andor járási föszoigabiió, A1. Prack István köz-Igsvgatáal tanácsos, Láng János Fűzvölgy község bírája, Schmidt Ádám Hosaanvölgy bit áj* Ctifíra Uszló kowégbW slb.
Sándor Ziigmood Ismertette a ke-
reskedelmi miniszter rendeletét, mely szerlnl Hosszúvölgy éi Fűzvölgy községeknek — Kdmáncs—Hahót—SöJ-tör t trh. útba való bekötéséhez szolgáló 2 5 kilométer hosszú útszakasz járhatóvá tételére a kereskedelmi tárca terhére 6697 pengő kiépítési költségnek */s része engedélyeztetett azzal a teltétellel, hogy az érdekelt költségek a fennmaradó .\'/s résszel az építkezés költségeihez hozzájtrulnak.
Hosszúvölgy és Fűzvölgy községek képviseletében megjelent községi bírák axoubtn kijelentették, hogy
sem pénzbeit sem természetbeni hozzá/árulásra nem képesek.
Elismerték szonban, hogy a bekötő utak — községi utak lévén — annak fenntartása, mint a múltban, a jövőben is a községeket terheli.
A további tárgyalás során felmerült a szüksége annsk, bogy az em-
lített községek, valamint Homokko-márcm községnek Nagykanizsával való összeköttetése előseglttessék.
Megállapították, bogy a Nagykanizsa—Homokkomárom—Magyarszentmiklós községek közlekedést ut kiépítése sürgős követelmény, miért is az említett vicinális ul érdekeltségének és az érdekeltség arlnyainak mielőbbi megállapítása indokolt volna. Ezen vicinális közút kiépítése esetén Hosszúvölgy és Fűzvölgy községek és a Nagykanizsa filé való közlekedés tekintetében ezen u!on
említett viclnátls uton — szintén bekötést nyernének.
A bizottság egyhangúlag Javaslatba hozta azt, hogy ezen vtdnálls ut érdekeltségi tárgyalására az érdekelt Nagykanizsa várost, Hosszúvölgy, Fűzvölgy, MagyarszentaMlós, Óbor-nsk és OMárc községek is meghívassanak, úgyszintén Bitlhyány-Stratt-mann herceg és Eszterbáiy-herceg uradalmainak képviselői.
A bizottság a mai előértekexlet
jegyzőkönyveit felterjeszti Bödy Zoltán aliipánhor, aki a továbbiakra
vonatkozólag intézkedni fog.
A Tűzoltó Egyesfilet közgyűlése felhatalmazta a parancsnokságot az antófecskendő beszerzésére
A nagykanizsai tQzoltóság önfeláldozó munkája — A közönség részvétlensége a tűzoltói Intézménnyel szemben — Szöfgálatf érmet kiosztása — A parancsnokság évi jelentése — Tisztikar válautáa
Nagykanizsa, junius 19
A nagykanizsai 0 ikéntes Tűzoltó Egyesölel vasárnap délután tartotta meg rendes évi közgyűlését a városháza nagy közgyűlési termében, amelyen részt veti xlr. Sabján O/uta polgármester is.
A beteg Knortzer Qyörgy kir. kormánytanácsos, elnök helyett dr. Prack Irtván Mtzoltófőpsrancsnok, közigazgatási tanácsnok nyitotta meg a közgyűlést, aki bosesabb megnyílójában f\'jiegeti azt az áldozatos munkát, amit a tűzoltóság ■ polgárok vagyonának és életének megóvása érdekében kifej\'. A lüi a legnagyobb jótevője aa emberiségnek, — mondotta — de csak akkor, ha láncokba van verve. Mert borzalmas ellenségévé lesz az embernek, ha láncát letépi és szibadjára van eugedvc. Évezredek óta elkeseredett küzdelem folyik a tűzvész ellen. Valóságos hadseregek alakultak a tűz ellen való hircra. Etek a katonák a legnagyobb önfeláldozással és becsületességgel teljesitik kötdeiségelket: a tűzoltás katonái.
Oklevél és szolgálati érem kiosztása
M<jd meleg szavakban emlékezik meg azokról, akik hosszú éveken át ritka kötelesiégtel|esitéisel és becsületességgé! szolgáltak a testületben. Névszerlnt: Knortzer Qyörgy nyug. főparancsnok (49 évet szolgátí), dr. Szlgethy Károly orvos (35 éve orvosa a testületnek), Poredus Antal (35 év óta pénztáros), dr. Szabó István mentőorvos (5 év), majd a kővetkező tdzoltók: dr. Prick htván főparancsnok (5 év), Fuchsr János szakaszparancsnok (5 év), KJ. Knortzer Oyörgy szakaszparancsnok (5), Siépudvary László szakaszparancsnok (5), Schulthelsz István (5) Frei-
schmidl Ferenc (15), Oefócs István (5), Lldltt Miksa (15), Csica Qyörgy (20), Rátkay Láazló (5), Széchenyi István (5), Varga József (15), Mlllel htván (15), Nelmark Jlzsef (40), Buksz Ignác (35), Bohs László (35), Ziegter Antal (35), Kovács Oyörgy (35), Kustos József (5), Klapptr Gusztáv (5). Fala István (5), Kiu Jinos (5) és Stücs Ferenc (5).
Dr. Prack főparancsnok a jelenvolt kitüntetetteknek ezután átadta a szolgálati érmet és eHsmerö oklevelet.
A parancsnokság évi jelentése Szépudvary László szakaszparancsnok ezután felolvassa a parancsnokság részletes beszámolóját a tflzollóság mull évi mOködétéröl. A legnagyobb elismeréssel adózik mostani elnökének,
Knortzer Oyörgynek, aki 49 évi működés után a mult esztendőben vált meg a főparsnes-nokságtól. Kitér a testület működésére, amely nagy lépéssel haladt ismét előre, de bogy a technika vivóságaival nem tudott lépést tartani — a sjfl töe anyagi vtaooyok-nak tudható be. A szertár kicsiny, a lovak messzire vannak dhslyezw. Valószínűnek veszi, hogy
a Jövő évben megkezdőim* ax uj tűzoltólaktanya építésének előmunkálatai. Tűzoltószerek erős kiegészítésére sw>-rulnak. Fontos volna több aulóa ezer beszerzése, miáltal a kivonulás gyorsasága biztosíttatnék. Mászóhái még mindég nincsen, a laktanya udvara nagyobb gyakorlatokra alkalmatlan. Most a plarlita-ln\'ernátui épületén kénytelenek gyakorlatom\'. Majd beszámol arról, bogy a mult év 22 tűzeseténél milyen tűsek voltak áa mily eredménnyel működtek.
PT riirdököpenykelmék
Színtartó iérflnüiavásznak @ Schwelzl mintás grenadinok ® Divatos mintás foulardselymek
Nyári olcsóságok nagy választékban
divatáruházában.
1988. ftmha. 20
A mentöoaztály Jelentését ojyuia fel eiulán Fix he r Jároa uikasiptriocanok. E szerint az elmúlt eizttndflben a 4 mentőből, 1 pdimentöböl és 1 vezetőből álló mJtau 351 esetben nyújtott ellő Kgélyf. 158 férfi, 178 r.ő éa 15 permeknek. Nappal 296, é|jel 55 ételben. Eiek közöli voli 21 mérgeiéi! esel. Flicher hangsúlyozza, bogy a nagykanizsai men\'ök fel-uerelése, Donán\'ul legtökéletesebb felszerelése.
Dr. Hajdú Oyula szóvá teszi a nagyközönség nagy részvétlenségét l tűzoltóság intézményével szemben, jegyzőkön I köszönet megszavazását Indilványozzi a vezetőség részére. Az autófecske ndő beszerzése Portdza Antal pénztárnok a zár-uámadlst és 7.098 P kö.\'tségelőlrány-tatot terjeszti elő, amit a közgyűlés elfogad.
Dr. Prack főparancsnok ulal ezután ai i utófecskendő beszerzésére indított mozgalom eredménytelenségére. Miután as aulóf.cskendö beszerzése nem tar löhbé halasztást, lelbatalmazást kér a közgyűléstől, hogy azt beszerezhesse. Ismerteti az antófecskendö előnyei\'. Jelen eselb n izautófecskendőre többszer lesz koncefttráfvi.
A közgyűlés megadja a felhatalmazást a főparancsnoknak, bogy a fecskendőt beszerezhesse.
A tisztikar megválasztása Ma|d a tisztikar megválasztására került a sor. Rdtkay indi\'.ványára egyhangúlag megválasztották: Elnök : Knortzer Oyörgy. Főparancsnok : dr. Prack István. Titkár: Otszágh József. Ügyész: dr. Frled Ödön. 0.-vos: dr. Szlgethy Károly. Pénztárnok: Poredus Antal. Ellenőr: Biró Simon.
Választmány: Dr. P.ichál Viktor, dr. Kíufmann Lajos, Bogéniitd:r Frigyes, Ádám Róbert, Ntlh Norbert, Fatér Mihály. Biankenberg Inre, Bazsó JJzief, Stabó Antal, Kostein Jenő.
Póttagok: Frank Jenő, Holfmann Henrik, Vékássy Károly.
Számvizsgáló bizottság: Lányi Pál, Németh Oyula, Wali-gunzk/ Antal, dr. Málék László, Dedovácz Bila.
Tisztikar: Főparancsnok: dr. Prack Istv/n. Alp.rancanok: Siépudvary László. Szakssz- parancsnok: IIJ. Knortrer Oyörgy és dr. Fülöp Oyörgy. Meniö-osztály parancsnok és mentő orvos .• dr. Subó István. Mentő szakasz parancsnok: Fischer J\'nos.
A közgyűlés ezután még több indítványt tárgyalt.
ZALAI KÖZLÖNY
Terménytőzsde
A rozs 10 fUUrrel emelkedett. Az Irányzat tartott, a forgalom csendes.
Bua Huh 76 kg-os 34 00- 34-20, " k*-os 84 30 -34 50. 18 kg-os 34 70-79 «g-o. 35 00 35 15. 80 kg-os »• 15-35 30. dunántúli 76 kg. 8360-3Í 75, ">«•<* J3 85 34 05, 78 k«-oa 34 20-^ 85, 79 kg-oi 84-50 34 70, 80 kg-os »« 70 - 34 80. roas 30 40 - 30 50. takara. álBé J9 50- 30 00. sOrárpa 31 00—82-00 82 50 33-CO. taac«t 2880-2900, B«uako»pa 24 10-24 30.
Halálba úszott versenyt egy hévizszentandrási tejcsarnoktulajdonos
* fürdőidény elaö Áldozata
Keszthely, junius 19 , vízben és nyomban utánna lebukott
(Saját tudósítónktól) Megrendítő módon lelte halálát a Hévliben Vldtk Lukács 33 éves bévlzszent-andráai tejcsirnoktulajdonoi.
Ugyanis még junlui 17-én törlént, hogy Vidik Hévízben fürdött egy máiik fűrdőzővel. A III osztályú sekély lürdöból á\'ment a II. majd az I. osztályú sokkalta mélyebb és veszélyesebb vízbe, majd a forrás sodra felé, amely 30 méter mélységű. Vidik fűrdőtársávai verseny! úszott, azonban csakhamar egy bugyborék jelezte, hogy Vidik lelünt a viibe. A hátán uszó társi nem velte éizte Vidik eltűntét, ugy történ*, hogy amikor a másik hizatreal, azt bitté, hogy Vidik már oltbon van.
Pedig Vidiket szívszélhűdés érte a
és elmerült és a vlz nem vetette felszínre. Olbon hiába várták haza Vidik Lukácsot, nem tudták maguknak megmagyarázni, hová tűnhetett el.
Ma réggel azután a viz felvetet\'e a halálos uizás áldozatának holttestét, melyet nyomban bevittek a hévizizentandrási bldegházba. A hatóság emberei a hulla azonosságának roegillapl ása végett megmutatták a holttestet az áldozat feleségének, aki felismerte férjéi
A nagykanizsai kir. ügyészség megad a az engedélyt a holttest eltemettetésére, igy valószínűleg Vidik temetése ma fog végbemenni.
Vidig tragikus halála általános részvétet váltott kl.

NAPIHÍREK

NAPIREND
Junius 90, saarda
Wómal katolikus: Szllvér p. vt. Prot. Rifael. Izraelita: Tim. hő 2. Nap kel reggel 4 óra 02 perckor,
nyugszik délután 20 óra 00 perckor. •
Uránia. „As eskü", hitásos dráma 10 lelvonásban. Híradó.
— Nász a főispán családjában.
OyOmOrey Oyörgy Zilavármegye főispánja és neje Károlyi Rózsi leánya/\' GyOmOrey Kató és Mesterhdzy Janő földbirtokos és neje Sztly Aranka fia, Mesterhdzy Ferenc dr. ib. megyei szolgabíró junius 21 -én délelőtt
11 órakor tartják esküvőjüket a nagy-simonyi ág. ev. templomban.
— Vitézzé avatás. A vasárnapi vitézzé avatás alkalmával a kormányzó Kovách Oyula kir. járásbirósági elnök fiár Kovách Elemér honvédszázadost is a Vilézl R nd tagjivá avatta.
— Keszthelyi Igazgató mint érettséfci biztos Békéscsabán éa Orosházán. Dr. Lovassy Sándor ny. Oazdasági Akadémiai igazgatói, kir. kormányfötanácsost a közoktatásügyi miniszter az orotháiai és békéicsabai állami feUő^azdaiági iikolákban a mos! lefolytatandó érettségi vizsgálatokra vizsgálóbizottság! elnökké küldötte kl.
— Mikes pQspök kanadai utja. A szombathelyi megyérpűipök, gróf Mikes Jinos, aki tudvalevően részt vesz az Ausztráliában megtartandó eucharisztikus világkongresszuson, előbb Ni w/orkba, msjd onnét Kana-dábi megy, ahol sorra látogatja az ottani katolikus egyházközségeket. Mikes püspök indián keresitűl utazik vissza Magyarországba.<