Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
46.29 MB
2010-02-26 21:24:00
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
2183
7514
Rövid leírás | Teljes leírás (1.64 MB)

Zalai Közlöny 1928. 147-172. szám július

Zalai Közlöny
Politikai napilap
68. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

/
M árfolyam, 147. HÍM
■ncikaateB. IW. JmIIu 1, vasárnap
Ara íö
POLITIKAI NAPILAP
SierketttfeAf kladóhlnUl: Fö-ul 5. iiim. KewtbelylŰoUtUdóhlviUl Kossuth Lajosu. 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlto Lajos
Előfiittésl ára: egy hóra I ptngft M Hitéi
Pusztulás fenyegeti Nobile munkatársait ?
Attól tartanak, hoáy Amundsen a tengerbe veszett
London, Junlus 30
A SUr jelentése szerint Londborg rádiótáviratot küldött amely szerint jégtömbje, amelyen Nobile hátrahagyott társai ii tartózkodnak, nagy sebességgel utzik délkelet (elé. Az • veszedelem fenyegeti, hogy dara bokra törik ét ezzel tönkrement az a leszálló hely is, melyet Lundborg a segítő repülőgépek számára készített. Hir szerint a svéd expedíció holnap indul Lundborgék megmentésért.
Az alacsony köd és a kedvezőtlen légköri viszonyok lehetetlenné tesznek minden kutatást. — A Bra-gauza még mindig jégbefagyoilan 411 a Nord Capnál és ma R\'|ser Larsen és LOlzov Holm nem mehettek felderítő útra.
Berlin, junius 30. Norvégia északi partvidékén junius 28 ikán több halász látta Amundsen repülőgépéi, amely nagyon alacsonyan repült. Attól tartanak, hogy Amundsen a tengerbe veszett,
....................................iT *n Ij\'l\'l \'u\'l yiATAXMltVl.
Kun Béla ítélete jogerős
Bécs, |unlus 30 A „Stunde" jelenti: Értesülésünk szerint Kun Béla kijelentette, hogy minden jogorvoslatról lemond. Ennek következtében az Ítélet jogerőssé vált. Kun Btla Ítélete julius 26 án lejár. Mcs, junius 30. A Korrespondenz
Heiwty értesülése sxerint Kun Béla védőjével tárgyalások folynak kliensének eltávolítása ügyében.
Amint az útirányt megállapították, az eltávolítás minden feltűnés nélkül azonnal megtörténik.
Belgrád, juniui .10 A minisztertanács, mely a Rasics merényletével előállott helyzettel, főleg azzal a kérdéssel foglalkozott, vájjon a kormány a parasztdemokrata koalíció követelésének engedve, vissialépjen-e. Vuklcsevlcs miniszterelnök azt az álláspontot képviselte, hogy lemondásra nincsen ok. Ehhez a nézethez Korosec belügyminiszter és Szpaho kereskedelmi miniszter
pártja nevében csatlakozott. Marin-kovfes külügyminiszter, aki szintén nem látott okol a kormány lemondására kijelentette, hogy a demokrata párt miniszterei e kérdést végleges eldöntés végett a demokrata képviselő-klubnak terjesztik elő. A kormány sorsáról, illetve a demokrata miniszterek visszalépéséről eszerint a demokrata-klub dönt.
Felkelők s kormánycsapatok harca Mexikóban
Mexikó, junluj 30 Umulita mellett, Sl. Jósé város közelében tegnap bárom óra hosszat tartó csata folyt a kormány csapatai é* a felkelők között. A csatában 26
felkelő eleseit, 5 pedig fográgbi jutott.
Az elfogott felkelőket nyomban bhditörvényszék elé állították, halálra Ítélték és kivégezték.
Az árviz Japánban száz embert ölt meg és ezerötszáz házat rombadöntött
Romániában heves viharok pusztítottak
London, junius 30 Oszakából jelentik, hogv a nyugat japini áradásnak eddig 100 halon|a van. A kár eddig ••gymillló font sterling: Kiutiubsn 1500 ház pusztult el éa 70000 sere föld áll víz alatt. Négyezer kstona dolgozik a rend helyreállításán.
Oreety, |unius 30. A johnstcwal kerületben forgóvihar tombolt. Negy ember meghalt. A vihar súlyos károkat okozott.
Bukarest, junius 30 Tegnap óla Románia különböző lészeiben heves viharok pusztítanak és nagy károkat okoznak. Jassy megyében a viharnak emberáldozata is volt. Fjkul községben a villám négy parasztot agyon-aujtoiL A nagy esőzések megduz-zasztották a folyókat és az árviz kö-
vetkeztében az állatok százával pusztultak el. A kár ceak rbben a kerületben meghaladja a 10 millió leit.
A belügyminiszter megkönnyíti a visszahonosítási
Budapest, junius 30. A belügyminiszter uj intézkedéssel megízün-tell a visszahonosítási ügyben fa pasztalhaló nehézségeket és megkönnyíti a visszahonosítási. Aki 1921. julius 26 ika előtt érkezőit elsiakitott területről Csonkamagyarország terű leiére, az országból ki nem utasítható. Az Ilyen egyenek visszahonosiihn-tók abban az esetben Is, ha optálá-sukat elmulasztották a kellő időben. A belügyminiszter a kiutasilásoinái is enyhébb eljárási kíván követni.
Nagyszabású Ünnepség keretében leplezték le a nagykanizsai piarista diákhősök emlékművét
Brand Sándor vármegyei főjegyző hatalmas ünnepi beszéde — Az em\'ékmfl leleplezése — Inkey József báró átadta az emlékművet Eberhardt Béla tankerületi főigazgatónak — Dr. Krátky István Nagykanizsa város nevében győnySrO babérkoszorút he. lyezett az em ékmQre — Honvéddlszszázad a hősök tiszteletérc
Dr. Brand i A hazaszerelet jegyében teremtsük az egységes magyar frontot 1
A jugoszláv kormány nem lát okot lemondásra
Nagykanizsa, junlui 30
Nagyszabású, páratlan fényességű, a lokális és megyei kereteket messze
túlhaladó, pompás ünnepség keretében leplezték le Péter Pál ünnepén a nagykanizsai piarista reálgimnázium a hazáért hősi halállal halt 42 dlák|ának emlékművét. A természet is legszebb ünnepi köntösét öltötte magára. A piarista rendház és reálgimnázium hatalmas udvara, az Iskola előcsarnoka és folyósója, lépcsőháza — szorongásig telve díszes, c\'ókelő körönségjge). A vármegye, Nagykanizsa váró*, az összet hatóságok, testületek képviselői. Az udvaron a m. kir. 6. honvédgyalogezred egy nagyszerű formájú dísz százada. A jelen vllézel — akik a mesz-sze földön, idegen országban, talán |eltelen sírdomb alatt nyugvó és magyar feltámadásról, magyar Viktóriáról álmodó hősi bajtársak emlékének |öttek áldozni és a napfényben fürdő fegyvereikkel tisztelegni. A dicső hősi Mult és minden áldozatra kés/, várakozó, fegyvrrét lábhoz tett Jelen találkozása volt ez. Nem messze tőlük pedig az 1848 I márciusi ifjak unokái, akik a piarista atyák izzó magyar nevelésétől hevítve, nemcsak lelkesedni, de erőt meríteni, gyújtó szikrát és lángoló tüzes nyelvet nyerni jöttek ide, hogy ha majd ül az óra — és ez az óra el fog jönni, talán hamarább, mintsem hisszük — tanuljanak ők is, büszke fővel, tiszta homlokkal, nagy-nagy msgyar hazaszeretettel, ha kell meghalni Is a szent magyar hazáért, melyuek minden porszemét, minden kövét dlciő ősök hősi vére festett pirosra és a\'enlelt meg háromszorosan. Az Égről prdlg fényes mennyei dicsőségben 42 kanizsai piarista diákhős migdicsőült lelke tekintett !e szelíden arra az oltárra, amit a helyi Piarista Diákszövetség emelt kegyelete jeléül örök időkre — számukra.
A hősök hozzátártozól
Az iskolaépület bejárójának baloldali falába beillesztve a gyönyörű, leheletfinomsággal kidolgozott márvány emlékmű Most még fehér lepellel letakarva. Alatta v«!rf«ágos rózsa- és virágerdő, amely messzire csodálatos finomságú illatot áraszt. Mellette pedig néhány széksor — a hősök hozzátartozói, édesanya, apa, testvér — számára. Nekik ez a mai
gyönyörű ünnep Ismét feltépi a sziv mélységet sebeit és borzalmat fájdalmát. Ám könnyeik közepette — mintha szemük a flrmamentumot áttörné — szelíd tekintettel simogatták az emlékmű letakart kontúrjait. Nem marad szeme szárazon — aki a bősök hozzátartozói előtt elmegy...
Eberhardt Béla tankerületi főigazgató, a piarista reálgimnázium agilis, fáradhatatlan Igazgatója pedig irigy lésreméltó fürgeségei mindenütt ott van, ahol valamit lenni kell. Rendez, utasit rendelkezik — hogy minden a legnagyobb rendben történjék. Az ö érdeme, bogv a gyönyörű ünnepély ily páratlan szépséggel és pompával zajlott le.
Am a katonazenekar rázendít a Mag"ar Hlszekegy-re. Mindenki feláll. Áhítat és szent hangulat száll a levegőben. Megkezdődik az ünnepély.
Dr. Brand Sándor fAjegyzd ünnepi beszéde
Dr. Brand Sándor, Ztlavármegye fójegyzö|e — aki az akadályozott OyOmOrey Qyörgy főispán helyett is képviselte Ztlavármegye vezetőségét, általános figyelem közepette állott fel ezután, hogy elmondja ünnepi beszédét és felt adjon az emlékművel takaró fehér lepel lehullására.
— Nagykanizsa városának ebben az évtizedes magyar kUllutőrbelyén nagy ünnepre jöttünk ma ösaze — kezdette üveg btsrádét dr. Brand főjegyző. A Piarista Diákszövetség emléktáblát emelt és belé|e vésette azon társainak neveit, akik hősi halállal hallak. A Diákszövetség felállította ezl a táblát, hogy a gyermeklélek rezgésére reagáló piarista atyák belevéssék az ifjúság lelkébe -— bogv ezt a hazát a végtelenségig szeretni kell. Nincs nemztla világon —lamely annyira reá vo!na%pzotulva erre — mint éppen a nttgyar. N-m volt olyan időszak, amely annyira aztJk-ségeltette volna ezt — mint a nagy nemzeti megpróbáltatás trianoni nap-|aiban. t
Bár nem ennek az iskolának padsoraiból került ki, de mint a piaristák tanítványa ls |0tt el, hogy a vármegyét képviselje és elmondhassa csodálatos ellsmerétéws leghálásabb köszönetéi a piarista tanári rendnek.
— Ugy élni, mintha halódó volna minden — ezt a hitet vallja mindenkor a piarista rend. Ezt csepeg tetl be ai Ifjúság lelkébe és eszel a
eaiai ROfLOmr
íaae jniius 1.
gondolattal indultak harcolva a láb-Ura fáséit nevet vlielői.
— Az 0 aktoiatuk értékét nem csökken i ax a tudat — hogy szét törölt a dfesfeéges Stenl litván koronájával szimbolizált magyar egy-aég é« hogy teánk |0tt a nagy tila nonl fytn.
— Bir hamvadó Icaiak a m sszi Idegenoen porlik — hilhatallan lel kak itt él e* szelleműk megfinomultak lebeg az 6 hazaszeretetével élőt Ifink...
— Annak az országnak — amelynek a képével harcba indultak, (el kall támadnia — mondja emelkedett, átható hangon.
Mi|d az Ifjakhoz fordul:
— Ittak I tanuljátok meg, hogy a hazát mindenek felett, rgéizen az at.dUtikwza<ig kell szeretni. Tanuljátok mtfr, hogy ax Állami életnek talpköve — a tiszta erkölci. a vallásosság éa a hixusierete\'. Tanul|á-tok meg a höiök példáján egv izebb jővőb.n hinni. Hogy a Triinonban megrajzolt határvonalnál erőiebbek a KI pátok bércei, a Dráva folyása — amelyet Isten és a természet rij-ao!l meg I
— Teendőnk — a nemzet kultu-rftUa és katonai erényeknek a gondozása legyen. S tmaaOk neauelün-ket, magyarságunkat éi a hazaszeretet legyében teremtsQk meg az egy-
magyar frontot.
— Hulljon le a lepel az emléklábiáról I
A lepel lehull az emléktábláról
és láthatóvá válik teljes szépségében a díszes márvány emléktábla, rajta a 42 megdicsőüli dlákhős nevére\'. Mindenki feláll. Dr. Brand főjegyző folytatja:
— A vármegye közönsége ma arra kéri a piarista alyákai, hogy a vármegye diákjait tanítsa meg arra, hol volt vármegyénk régi határa. Minél elóbb viruljon fel a régi magyar határ.
Dr. Brand Sándor vármegyei főjegyző hatalmas ünnepi bsszéde, melyet helyszQke miatt csak néhány mondatban tudunk kivonatolnia — leírhatatlan hatást váltolt ki.
Iakey József báró mint a nagyunizsai Piarlsia Diákszövetség elnöke, hálát köszönetet mond Brand fö|egyzőnet gyönyörű besxédéérl és ax emlékművet aiadjn az inléxel igazgatójának — hogy mindenkor mementóként sxolgál|on az intézet növendékeinek, az U|u magyarságnak: hogyan kell a hazát szolgálni és érette meghalni.
Eberhard Béla főigazgató
meghatottan vesxl át ax emlékművel ax in\'éxet réaxére.
Lelki szemel elölt megjelentek azok, akiket ö is lariiott — mondotta és akik moit idegen földön nyugosz-nak. Azért léieile Ide ezt az emlékművet, hogy mlcdenkl, aki ebbe az Intézetbe bejör, gondollon arra az áldozatra, amit serdülő Ujak hozlak a hazáért. Majd a hőaök hozzátar tozólhoz hesiél. ígéri — hogy gon dosan őrzi ét Hsrteletb;n tartja axok
emlékiábli|át, akik az ő taniláisik nyomán mentek el a harcba és ál dozlák frl fiatal magvar éleinket. Köizönl a Diáktzövet légnek, hogy ezt az emléktrűvet felállíttatta.
A program löbbl része
Az ifjúsági énekkar uláaa előadta B-cker: Rejts I Előre I c. dalát. m*|d Oakó Endre joghaligitó Bódy B;la VII. oszt, tan. alkalmi ódáját szavalta el oly hatalmas drámai eröv-l ét művészi tökéllyel, hogv az mél\'án feltűnéit kelteit. Scodnlk Józiua érettségizett tanuló a jelenlegi tanitvá nyok nevében beszélt.
Az emlékmö megkoszorúzása
Ezulán dr. Krdtky Zoltán polgárin esterbelyetles főjegyző eliín:k Nagykanizsa várói gyönyörű babérkoszorúját helyezi az emléktáblára :
— A város állal fenntar ott phrlula gimnázium atyái a vallásosságot, a hazafiaágot, a köleiességteljesi\'ést tanítót ák. E bősök kötelességüket teljesítenék a hazával szenben. Méltók voltak azokhoz az eszmékhez, melyeknek azerelelél itt belectöpög-telték. Eriőforrát ez az emléktábla — amely egy ujibb kapoccsal fűzi össze a város közönségét a piarisla atyákhoz. Vitéz Falka ezredes állomásparancsnok a m. kir. 6 ik hon védezred, Ruttkovszky cseodőrörnagv a m. kir. csendőrség, Eberhardt Béla löigaigató a piarista tanári kar, Scodnlk Józsua az Ifjúság nevében helyezeti koizorut az emlékműre.
A kitoniság és a meg|elent ezrjk liszieleglek a hősök előtt és az ünnepély a Magyar Himnusz akkordjai me lelt véget ért.
A közönség lassan-lasianként szét-otzlol, hazament, ki-ki a maga dolgára, h\'jlékába. Ctak egy kit köny-nyet szemű, báoa.os arcú, gyászruhás ciopjrt maradt még vistza. Édesanyák és fiatal űdearcu testvérek, akik biborrózsás és liliomos csokrokat helyezlek a babérkoszorúk mellé — fiaik, testvéreik emlékének. És ez a kis csoport oly neheten vált meg az emlékműtől. Könnyes tekinielűk még akkor is simogatta az emléktáblát, amikor az intézel nehéz kapuja már beciukódott mö-gö\'tűk. Ezek szivüket hagyták itt. Ét gok auvil sziv fog virrasztani a hősök emlékműve fele\'t... (fl. R)
Eltűnt a Balatonon egy csónakázó fiatal pár
A szandolint felborulva találták, utasainak nyoma veszett
Ksszthety, június 3
(Sajtit tudósítónktól) Korán szedi i-zlden áldozatait a Bilaton. A keszthelyieket most egy kellős eltűnés tartja irgalomban.
Pénleken délután Vasvárról Székely Rrzső 23 éves jómódú fiatalember rgy 7 tagu kiránduló társasággal érkezeit autóján Keszthelyre. A tár-ra<ág hat l»p|a egy csónakba ült és kievezeti a Balatonra, Scékely pedig együléses szandolinon kűhn indult neki az evezésnek. Már |ól benn |árlak a vizén, amikor Székely a csónakból átvette szandoün j tba Saller Maria 15 éves Irányt éi igy kettes ben messzebb elkalandozlak a társaságtól atzal, hogy öt órakor talál-
kozni fognak a keszthelyi parion.
A megbeuélt időre a oónak öl u\'atával meg is érkezett a találkozó helyére, a sxandolinra azonban hiába vártak. Amikor elindultak a fiatalember és a leány keresésére, a Mandollnt fe lordulva megtalálták Qyenrsdtás kOzelébsn a viz hálán, de Székelynek ét Saller Máriának nyoma veszett. A hlborull szandolln rekeszében megtalálták Székely kábáját, óráját, pénztárcáját. Piaiakén és szombaton egész nap kaiesték őket vagy holttesteiket — eredménytelenül.
Eddig nem tudni, vaj|on öngyilkosság vagy véletlen szerencsétlenség történi-e.
Az iparoktatási főigazgató nyitotta meg a nagykanizsai kerületi rajz- és mnnkakiállitást
Tizenöt Intézet növendéke versenyez az elsőségért — A kanizsai iparostanonciskola munkaklállltása
Nagykanizsa, juntus 30
N gykaniiu ipari és közoktatási életéö/n nagy eseményt jelent az Idén a Nigykanlzsán megrendezett ketűeii m| (kiállítás, amelyen Zila, S)mogy, V/8 tizenöt ipiriikolájinak növendéiel versenyeznek egymással, melyik tud szebbet, jobbat és löké letesebbet ptodnkálni. Egyidejűleg a tiagykt nizsai iparostanonciskola leány és fiu növendékei is megrendezték a szokásos évvégi munka és rajt-kiállilásukat. A kiállítási anyag ko moly figyelmet érdemel. Ax egyet iskolák tablóin levő rajzokról sxintr lerí a nemrs verseny. A kanlztai növendékek munka és r« jzkiMlltásn pedig nagy-nagy elöbaladásról tesz tanúságot a mult évi szép kiállítás gal szemben. A kanizsaiak az idén különösen kitettek magukért. Iparosaink büszkék lehelnek azokra a tel-leii\'ményekre, melyeket tanoncaik műhelyükben végeztek.
A kei Öleti rajzkiállltás a Roxgonyi-utcal erre ax alkalomra különöten faldiszitett uj iikoin termeiben, mlg a nagykanlztalak munkakiállltása az Ipariskolai lermekben nyert elhelyezést. — A kiállítás Péter Pál n»p|án a l\'gtlnnepélyesebb keretben nyilt
Epplnger I. éa Fia láz
Elérualtóhalyak
kedése, Nagykanizsa, hely. ■-Szatuc
Sándor gabona- <s lernténykeieakedíi, Zalaegerszeg, füiíiz- é» villanytelep, Zataapátl. — Mosonyl Henrik I
la-, cement és egyéb építési anyag kercs-
_ _ , zár József faketeskedéi, épltéii\'anyagok raktára," Keazt-
Siatucaek János íakcresktdés, cement él ntűkögyár, Komárváros. - Szommer
Mosonyl Artúr gőzmalom, takereskedó, Zalaszentgrót. tu«
meg, mely alkalomra személyesen iejött dr. Förstner Tivadar m. kir. Iparoktatási főigazgató, ezzel U akarván dokumentálni a kerflleii kiállítás jelemőiégél. Nagykanitsa városát dr. Krdtky litván polgármester helyettes fó|egyző és dr. Kau/man Lajos városi tanácsos, iparbiztoa képviselték. 0 t volt az egéas ipartestületi elöljáróság élén Bazsó József elnökkel, a fel-(igyeMbizottság Betiny Á pád élén, Poredw Anlal iskolaigazgató, különböző iskolák tantesttl\'etcl, a város ipari és kereskedelmi életének kitűnőségei és nagyszámú érdeklődő kö xönség.
Bazsó ] ^zsef elnök meleg szavakban UdvOzOlte a kif. iparoktatási lő-Igazgatót és hálásan megköixönte a város ipirosságának nevében, hogy Nagykanizsán rendezték ax idén a kernleli klál\'iiáat.
Förstner Tivadar főigazgató lendületes beszédben feltegell ezután a kerületi kiállítások célját, amely máris megteremti a maga gyümölcseit.
Beszél az iparossághoz, amelynek ki keli vennie a részét abbil, hogy becsület^, hazafias Iparosnemzedéket nevelőn. A tanonc ne csak tanuljon az Iskolában, de erkölcsI nevelést Is kapjon — hangsúlyozza. A kiállítást ezután mcgnyltottnsk jeleni! ki.
Majd ax Ipariskolai Énekkar Lefcslk Pongrác ferenceslelkész vezénylete alatt meleg színezéssel előadta Krasznahorka büszke vára c. dalát.
Dr. Krdtky István polgármester-helyettes-főjegyző mondott ezután beszédet.
— Ez a kiállítás — mondotta — bebizonyította, hogy mindaz az áldozat, amit az Iskolátfentartó várót közönsége hoz, nem hiábavaló. Erö-sitséttk meg azt a hitel, hogy a magyar ifjúság az a bázis, amelyre rábízhatják a magyar kullura fejlődését. Hálásan köszöni a város veie-tösége nevében, hogy a kir. Iparoktatási főigazgató személyesen lejött
Fonott, lyukgalt és festett sandalettek 13, 15, 17 és 18 pengőért, leánykáknak 7 pengőtől 10 pengőig és a legjobb minőségű cipők
Miltényi Sándor és Fia cipőüzletében
lM8. telim
ZALAI KOZLOHT
é« Jelenlőiégtel|e sebbé tette a mai
DSPOt.
Ezután Kutschéber Lajoti 77 e* cserkész mély átérzéssel adta elő a munka ódá|át.
Az Impozáns megnyitási ünnepély a Himnusszal nyert befejezést. Ma|d a megjelentek mcgtesintették a két épületben levő kiállítást. A kiállítás ínég egy teljes hétig me«tekinihe ő délelőtt 9 órától dé ulán 6 óráig.
A kir. tábla helybenhagyta Kirsohner Bór gyilkos merénylójénekbüntetését
Több izben foglalkoztunk azzal a súlyos bűnténnyel, amit Róth Bóla fiatal kereskedősegéd követeli el Kirschner Mór ismert kanizsai kereskedő ellen. A nagykanizsai törvényszék akkor Róth Bélát bűnösnek mondotta ki lopás vétségében, köz-okirathamisitás és szándékos emberölés bűntettének kísérletében és ezért öt összbUntelésül másfél évi börtönbüntetéssel sújtotta. Róth és védője dr. Szenes Dezső Ügyvéd semmiségi panaszt jelentettek be a táblához az elsőfoku biróság Ítélete ellen. A pécsi kir. tábla Simon Rudolf-tanácsa most foglalkozott Róth bűnügyével és a kanizsai törvényszék ítéletét helybenhagyta
A nagykanizsai törvényszék legnap hirdette ki a vizsgálati fogságban levő Róth Béla előtt a tábla ítéletét.
Róth és védője semmiségi pa-nauzal éltek a kir. tábla Ítélete ellen.
— 20 havi részletfizetésre szállit-
Iük —■ Igazolvánnyal ellátolt Ogynö-:ekik Utján is — az egész világon bnak elismert Singer varró-Singer varrógép részv. rsaaág NagytaniTsán, rő-ut 1.
Felhívás.
A m. kir. Pénzügyminiszter 73834/ 1928. számú rendelete alapján felhivatnak mindazok, akik az 1928. évi XII. t.-c. alapján élet-, járadékvagy más személyi biztosításuk felértékelésére igényt tartanak, hogy ebbeli igényükéi a biztosító társaságokhoz saját érdekükben folyó évi augusztus hó 31-ig jelentsék be.
Felértékelésre csupán annak a szerződő félnek, illetve a szerződő fél elhalálozása esetén annak a kedvezményezettnek van igénye,
1. akinek biztosítási szerződése 1922 január l.-e előtt éspedig magyar törvényes pénznemben költetett,
2. aki 1928 április hó 1. napján állandóan Magyarország területén lakott.
A bejelentésnek Írásban kell történnie és tartalmaznia kell: a) a kötvény keltét és szániát, b) a biztosított összeget (évi járadék összegét) és a szerződési kötelezettség esedékességének napját, c) ha a biztosításra 1921 december 3 l-e előtt kölcsönt veitek fel, ennek ősz-szegét, </) a bejelentőnek a szerződésből folyó minőségét, foglalkozását és állandó lakásáriak pontos cimét. Ha több szerződés van a fél birtokában, minden szerződésről külön kell bejelentést tennie.
A bejelentést annál a biztosító társaságnál kell teljesíteni, amely a kötvényt kiállította (a budapesti igazgatóságnál, illetve külföldi társaság budapesti képviselőségénél, vagy a vidéki föügynökségeknél). Ha a kötvényt kiállító társaság a szerződést más vállalatra átruházta, a bejelentés annál a társaságnál teljesítendő, melyre a szerződés átruháztatott.
Budapest, 1928 junius 15.
Blstoiitó Intézetek Oruágoi Szövetsége.
es . élénkszinu
marao mindi i jó *il. amelyet Lux»al mosnak. A Lux habfilrd£ben való nK^miMogJÜs állal, — anv a Itsitilishoz teljesei elegendő — a lmom ios» lok egy illatában nem sxen-vednek, bolyhos jjyapi-\' neműek nem vesülenor Aemmil i>i4m»xerü tubK donijukból.
I lojjy sáljainak a mo* sisnil vak) kim<k>4b^T. bulos legyen, a vAsirlA^ n.d meg kell gy&zAdnic arról, hogy csakugyan Lux*ot kapott-e, mer* nagyon sok ulárual van amelyek többnyire csak durva forgicsok köxönsé* ges szappanból. Helyedet* cselekszik tehif. ha min> dig ügyel arca. hogy valódi Luxból kapjon i kórismén kék cjomagc-lisban.
La ^J iJC.
PARIS GROFNOJE
Csók után nem kell az ajkai rendbehozni I
Khasana Superb Ajakrougel
Világszenzáció I Hölgyek magasztalják!
Csókálló, az ajkon változatlan maradi
Kapható minden gyógyszertárban, drogirtában t\'s iTlatszertilrban.
Vezérképv isetáség: M t IIA LY OTTÓ gyógvilrunagykercskedés, Budapest. VI., Podmanlczky-utca 43.
A keszthelyi premontrei reálgimnázium hősi diákjai emlékművének ünnepélyes leleplezése
Relschl Imre városbíró ünnepi beszéde
Keszthely, Junius 30
(Saját tudósítónktól) Fínyes kerr-teic kőzött leplezték le Páléi Pál nspján a keszthelyi premontrni reál-glmnáiium hősi emlékművét. Az ün-nrpiég a reálgimnázium előlll téren folyt le. Olt volt Keszthely minden vezetőembere, ax össies hivatalok, egyesületek, intézmények képviselete. A majolikából készült hősi emlékmű pompásan fel volt diszitve. Valósá-
Sos virágetdő borította sí intézet beírat! lilát, amelybe bele van építve a két méternél magasabb emlékmű
A leleplezési ünnepélyt .1 reálglm-náilum fúvós-zenekarénak Himnuaza nyi oita meg. Utána Berkes O tó főigazgató mondott magasszáinyaláau megnyitó beszédet, amelyben szeretetlel, hálával, de bOfezke Cnérzetlel emlékezett meg az Intézet hős diákjairól.
Ax Onnepi beszédet Relschl Imre városbíró mondotta. Bínne a szónok nemcsak a hős keszihelyi diákok emlékét Idézte meghaló módon s nemcsak a |elen if|u»ágál emlékeztette az rlődök pí d«|ára s buzdí-
totta őket azok követésére, hanem méltatta azl a kulfurmunkát is, amit a prémontrel rend immár 12b évé Keszthelyen végez.
A volt tanítványok nevében vitéz Magasházy László alezredes, a kormányzó első szárnysegéde, aki 28 évvel ezelőtt Keszthelyen érettségizett, mondott tüzes beszédet réuint a hős bajtársakra való megemlékezésül, részint az uj nemzedék buzdítására. A Jelenlegi taniiványok nevében SUmegh László most érettségizett tanuló mondott ifjúi lelkesüléstől duxzadó beszédet. OyOrgy József diák szavalattal emlékezett az Alma Mater hős fiairól.
tosságát. a tanári
A beszédek kőzött az Intézet énekkara dr. Szalay Albin prém. itnár vezetése alatt szebbnél szebb alkalmi énekeket adott elő, a fúvós zaoekar pedig dr. Kitmpa Károly prémootrtl tanár vezetésével pompás MQMsá-mok kai emelte az ünnepség magasait. Az emlékműn Berkes OMÓ testület, Relschl l«tre a város, dr. Böchler Sándor és Kell Dezső az izraelita bitkOnég nevében helyeslek koszorút.
Ünnepély után az egása város megilletődött szivrel elvonult az emlékmű előtt, melyhez hasonló falté-• zeti hősi emlékmű — szakértők megállapítása szerint — kevés van Magyarországon.
=e Singer gépsely cm mindenféle
színben kapható. Singer varrógép fióküzlet Fft-ut I.
KÖZPONTI BANK ÉS PÉNZVÁLTÓ OZLET
KÁLMÁN LEÓ NAGYKANIZSA
KIRÁLY-UTCA 34.
Kölcsönt nyújt ingatlanokra, kedvező kamattal. Megtakarított pénzeket biztosan és magas kamattal ayümölcsOztet számlán. — Legjobban vesz és elad mindenfajta Idegen pénzt Magas áron vásárol ezüst koronákat és aranyakat.
■BAMA*6atOZATAL|
ÉRETT NYUGATIN DIAI BANÁN A LEGJOBB TÁPLÁLÉK
BP.TUIFON: 982-85.
i
b..
£ALAI kOtLOtTf
zeli beosztása megválóik. Az uj orvosi és kOrzeli bcoiziás a kiren-deitsés hivatalos helyiségében, ren delójében, valamennyi kOrzeli kezelőorvosnál és az Összes gyógyszerta1 rakban, valamint az ipartestületben rendelkezésre Ali. Dr. Beinyó s. k„ h kirenneliség vczoője.
— iwsits Gyula jubileuma. Iwsits Uyuia, a Kesziheiyi községi eieini iskola igaigatóji a jelea lau-évvel töltötte be taunói működésének 30. évé\'. Ebből 27 évet Keszthelyen töltött, 9 éve igazgató. A |u-biians igazgató nevének nemcsak Keszthelyen, hanem egész Zname-gyéDcn, hOi országos pedagógiai korOkhín is igen |ó neve van. Iw .Its Qyuia axonbin elsősorban Ziláe és Keszthelyé. Zalamrgyc miauén kulturális mozgalmiban élénk részt vesr, Keszthely társadalmi mozgalmainak ped.g egyik fö.ianyitójti. A jubileum alkalmiból i8*o:áji tantestülete nevében Czlmmermann Sándor tanító Üdvözölte a zaróértekezleten, az i\'kolusiék és város nev<b:n pedig Retkes 0 tó prém. ftixazgitó, iskolaszék! elnök a záróüunepclyeii a jubiláns érdemeit felsoroló eg mél-raiű UdvOilJ-ira o adott át Iwjits Gyulaiak, aki bar elhárítva magatói minden onnepelieiést, mégis a varus mlncen lariaüalmi retegeoől számosan keresik M üdvözlésekkel.
— Vasárnapi térzene a város lirtza előtt Ma vasirnap dcielótt II óiatól 12 Iga Kaionare&ekar térzenéi rd a városháza elő t a kővclke/ö műsorai: 1. Honvéd induló (Sirlczl), 2. H ngvtrseny keringő (Zehrer), 3 Nnbuccodonuior nyitány (Verdi), 4. Niszdal a Loh-ogrin c. operából (Wigner), Szentiváa éji álom (Mendelssohn), 5. Hor\'hy nóták. Ma<yar Ábránd (Farkas), 6 fi Jen a Hízd, induló (Fau wítter).
Az aratás tlz nappal kitolódott
Budapest, junius 30. Az OMüE-hox érkezett j len\'Cstk szerint az aratás Ml-gban iiz nappal kl\'olódilr. A |elen éiek szerint nagyon dus let-més ígérkezik.
Értesítés.
Tiszteieltel értesítem a n. é. közönséget, hogy Balatonfüredről meg érkezve, ismét minden este a
Foszák Feri zeneitarában működöm. — Ezúton kérem a nagyérdemű kO/;Oudég szíves pártfogasat
Szentes János
3340 énekei ti harmonika itnén.
Gyilkos rajok zümmögése hallszik, Mig a gyermek mit sem sejtve alszik.
Legyek szövii a kórfonalat éB Hnl\'.l ara ja e a s.\'OrnU IrrTésl. Piszkos szcmétiío-nbokról és pOc göJ ö.\\bői hozza a bK\'llus-lerjísnö I gy ot ho unkia a I v-\'irirsebl be\'tgsfgek-\'. Vidl\'k meg önmagunkat es gyermekeink Perme ez/ünk Flit-et.
Flitelés percek alatt megtisztítja kat és lárváikat, amelyek lyukat otthonunkat a kórokozó legyek, rágnak a szövetekbe. Fiit meg-szúnyogok, darazsak, poloskák, óvja a rulianemUcket. Haszná-svábbogarak, hangyák, bolhák és lata könnyű. Nem Itagy foltot, tetvek tömegétől. A Fiit kifllr- Világliiril tudósok tökélclcsitet-készi azokat a legelterjedtebb zu- ték a Fiit rovarirtót. Biztos pusz-gokat, ahol a rovarok búvóhelyei- lulást hoz a rovarokra, de teljékén tenyésznek és olt elpusztítja sen ártalmatlan emberre és házi-petéiket. Flitelés megöli a molyo- állatra. — Mindenütt kapható.
FLY-TOX
l»ö tt viUjrblrA tfi*flrtiV«Kr, árira rvíírlmI KitlIHIW .. k Htm Vtért nf«1
megöl
Munyofot, *olyt,pe4#«**É, y tbbo|Mt, lMUtfyfe, bolKirf, f
• »ábbo f ar»», K«nf yL_,-----------
t!mbcrrc ti illatra retxéljrteUn, át lihUl KaIAI 4®
Htm raíteff Nem hairy *olW< I
WaU ^IUti«.tll»Él
Háitutitoabtn, f»ida>i«okk«. * 11 l\'l
la I1<II<U4<IK inka. Kb.ncütdlKawOwí. uiJtaJM •__r
M>. HW- f>. 1IH. Ié^IML ***•"* «.«0 P KX60 P W.- P 44. * XJilptriTxinő (Itn cu<k*tt<>4~ * k Ov*kod)wfc iliwMU I
Slr^a kanna fekete sávval
Lepusztulnak legyek,szúnyogok, hangyák, poloskák, svábbogarak, molyok, bolhák stb.
Óv tkod Jank ai utániatoktól I — CmIi eredeti, plombált Fllt-kannál foicailjunk cl I mot Magyarországi vezérképviselet:
PANACEA Gyógyszervegyészeti R.-T.
Hudapaat, VI. FlgyetS-utoa I?. Telefon i L. 9C9 48*.
Rávéts Er»4 és Társa
— Személyi hírek. D Takdis Zoliin, * n>gy</inizs.ii köz\'íórh:i* igazguli\'-főorvos m\'ekezdte nyáii szabadságát. — Dr. Szabó Lh]os, a nsgykanizuai kir. ügyészség elo0k« julius 3-tól nyári szab.\'dsógia megy.
— UJ megyeblzott8ágl tag. KarrnECíi.n Vajda Akos hévlzszeni-andiásl körjegyzői választották meg 250 szavazattöbbséggel m.\'gyebizott-slgi tagnak.
— A Szociális Misszió Leiny-kiubjának jegeskAvé délutánja. A SzociMíh Missziótársulat nagykanizsai sieivezetének Leányklubja julius 5 én délutftn 6 órakor a Misszió Aaiíihfiirt^ar jl\'^\'vM\'t\'\' jtfliilAn\'.w deü, melyre a tagokat tt uo\'.\\ hozz: - i tfttíftjöit <« víndfjf.ehft stlvtttn Mi !
a vezetőség.
. — Dr. Pimogár Reisö orsiág^ gyDléal képviselő a petriventci \' tQzkárosultaknAI. Ismeretes, hocy l Pelrlvmün tüz volt, mely alkalommal négy embernek a liíza és melléképületei porrá églek. D/. Pozsogár Reiső országgyűlési képviselő meglátogatta a lOzkárosullakat, meghall-ga ta pintszaikal és meyigérte nekik, hogy tljár segélykiualás ögyében hofjy olctó 5Vos kö!csön melle.t ) ismét lelípitbessék baj.ékukat. A peiriventelea nagy szeretettel vélték VörJl képviselőjükéi, aki meleg érzéssel kieielt bajbi|u oli pDlgírsigá-nak srg.Uégére.
— A Munkásblztosltó Pénztár \' tagjaihoz trlesi un a kirendeli- ■ sígner tartozó tag jkat éb azok igény- I jogosuli családtagjait, hogy julius 1-tOI kezdődően a szakorvoeok rendelő ideje és a kezelő orvosak kör- •
Julius I, vasárnap
Kórom katolikus: Jézus sí. v. Prot. Tlbotd. izreflita: Tani. hó 13.
N«p kel reggel 4 óis 0<i perckor, nyugtxlk 44tulln 20 Ara 01 perckor.
Somogy-zolal LótcnyéiztS és Lovas •port Kgvesfilet lovasmér kötése a Zrínyi sportpSlyAn. A Karéitpér Egylet kerületi versenye
frtjnél roist\' s\'eiütttti; atttnklr ifalMlí-j
« Csengeiy utl .Ujvllíg\'-vendéglőben, j 1 Az tatiauukAsséf _jutlél(sa a Uus-! nskl parkban d. u 3 őrsi kezdettel.
Várost Mozgószlnház. .Poupon a gyilkos*, 8 lelvonlsban. .Édes hlok\', burleuk 1 felvonásban. Híradó.
Uránia Moigószlnház. .Ökölharc-, emberek és népek csatija fi lelv.-ban .Mindenütt |ó leg|obb a börlönben", burleszk 1 felvonásban. Híradó.
Julius 2, hétfő
Wmal katolikus: Sarlós B a. Prot. Ottokár. Izraelita: Tsm. hó 14.
Nap kel reggel 4 óra 07 perckor, nyagszlk délután 20 óra 00 perckor.
ÍÍO íöícmcsl
megholt
Városi Mozgószlnház. .Páris Rról Sle", izgalmas dráma 2(1 fejezetoen loadások ö és 9 Irakot.
beialidriiá<»nÁI
sc^ií I
— Primicia. Nenesvid községben ma mulatja be el«ö szen niséj-1 az Uroak Szita Józs-.l csnnád -g\\ hí? megyei ildozópap. Maauduttor. üazdagh Ferenc kanizsai pütpöki biztos.
Ad. cipó
ttutt Holta* 1.
= A .Kéményseprő-"ben minden este a hírneves veszprémi Kiss Jancsi, a Folle Caprice és a Caslno de Paris volt muzsikusa tejjes zenekarával hangversenyez.
— Tüzek Zalában. Zalaszent-mihályofi WeiUer László Állal- éa terménykereskedő istálló ét pajtája kigyulladt. A tOx eddig még ki nem daliéit módon belülről kezdődön. A tüi lassan terjed\', ugy sikerűit az Miilóban levő állatokat kimenteni. A kár biztosítás folytán megtérül.— TUaJl kegyen egy ssegény özvegyasszonynak leégett a pincéje, sze-rencae, hogy nagyobb kárt nem okoooU. — Zalaapátihoz tartozó Vö-rOsmező pusatáfl, mely a Bencésrend tulajdona, kedden este felé jövő hatalmai zivatar alkalmával a villámcsapás felgyújtott egy 36 méter hosszú birkaikolt. Az északi részbe csrpott bele i pillanatok alatt végig siaiadi » égett az egéu akol. A padláson 40—50 szekér takarmány volt. Az akolban 35C drb birka. A juhász h nagy fBsttfll fulladozva alig tudott megmenekülni. A birkák egyrészét megakarták menteni, de azok újra visszafutottak s bennégtek. Az akol détl részéhez kOzel nádtetős istálló állott, amit a pacsai tűzoltók önfeláldozó munkájával a cselédséggel egyfltt sikerűit megmenteni.
LAUki tíüíLQH\\
■egkü léttél, nAihilázoái, torok gyulladásnál, idegfájdalmaknál, in szaggatítniil naponta fél pohár ter mészejes .Ferenc József kesertlviz
rendes gyomor- és bélműködésl biztosit. Egyetemi orvos\'anárok véleménye szerint a Perenc lóuef vlz hatása gyors, kellemes és megbírható. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban é« fiszerflzleiefcben.
— Ma tartja jullállsát a nagy kanizsai ősszmunkásság. A nagykanizsai összmunkásstg ma délután tartja uagyszabásu juliálisát a lazs n&ki pirkbsn. A műsor annyiragaz-d<g s változatos, a rendezőség annyiféle szórakozásról gondoskodott, — "opy mindenki jól fogj) magái érezni. A becsületes, dolgoió magyar euin-kásság megérdemli, hogy minél tö megesebben vegyenek részt mai rau latságán. — A gyors közlekedésről Lfzsnskba é« vissza olcsó autóbasz menet ^ondogkodlk.
— Ma este katonazene a Polgári Egylet kerthelyiségében.
= Elveszett, f.átóhegytől Nagykanizsáig egy félcipő. Becsületes megtaláló Eötvös-tér 10. szám alatt Beoenck füszerüzletben adja le, hol illő jutalomban részesül.
= Liptói turó a leg|obb — Muszel és Friedenthalnál.
JÓ REGGELT I
Engedjék meg, hogy bemutatkozzam:
SALAN NIUKI
vagyok. Figyeljenek rántl
Mától fogva sokszor fogunk találkozni!
PARIS GROFNOJE
VáfBii Síé Hoznia
Scombaton 7 és 9 órakor Vaaáraap 3, 5, 7 és 9 órakor
Poupon, a gyilkos
Keilermsnn izgalmas regénye: .A tenger" 8 felvonásban.
1 őszeieplő : Olga Csebova.
Édes titok
Burleszk 2 felv.
HÍRADÓ
= Ma este katonazene a Pol-f gárl Egylet kerthelyiségében.
— Orvosi hlr. Dr. Takáts Zoltán kórházi igazgató-főorvos 8 heli szabadságra utazott.
— Fényesen sikerült a Péter Pál napi kiskanlzaal levente népünnepély. 0/önyOrU riyurl napon, (Viásl eiobersokasig látogatottsága melleit zajlott la Petet Palkóra kii Kanizsai levente népflnaepíly. ansefy-nek változatos műsora a legszebb tikért biztosította. A réiztvevők pompásan a legjobb hangulatban mulat lak, mlg csak az előrehaladott idő hazatérésre nem kényszeritette őket.
— Szabók, varrónők, háztar
t tások, cipészek a világhírű PFAFF -varrógépeket használják, mart működésűk csendes, vonásuk szép és tirtós. Húsz hivi részleifizetésre is kaphatók Btamll Sándor is Fia cégnél, Deák-tér 2, a te főtemplomnál.
— A pacsai járás veszettség mentes. Etziergály kőzaegben az etMártétot feloldotta a járási fóállat-orvos — Így az egész jtrás most már veszettség mentes.
= Házasság. Kelemen Irénke és Pető Lajos f. hó 1-én, vasárnap tartják esküvőjüket Baltaváron, Vasmegye. (Minden hülön értesítés helyett.)
— Elhunyt bencésrendil szerzetes Gyürkls Aiuklii János kze í -Denedekrendű áidozópap. bakonybé i alperjel 71 éves korában eltaaláloiott. Az elhunyt 1886 lói 1894 lg Zala-apátiban volt plébános, majd s nagyradal plébánia felállításával annak jivadalmasa lett. Néhány évvel ezelőtt kei ült nyugalomba Bikoaybélbr, hol az alpeijell tisr séget viseltu.
=» Ma este katonazene a Polgári Egylet kerthelylségébtn.
— A Balaton áldozata. Szente I Uűa 17 eves IcUőzúdl leány Sze-pszden bement a Balatonba fürödni, nllg úszott 30 métemytre, amikor hirtelen eltűnt és ebaetfllt a vizben Szívszélhűdés ölte meg. A viz nemsokára kivetette a fiatal áldozat holtleslét.
= Bútort dijmenteseu szállítunk bármilyen vasúti állomásra, garantált e\'sörangu kivitelben. Négytől tizenhat hónapig terjedő fize\'ési kedvezményt nynjtnnk. Sok milliót takarít igy meg. Qyőz\'djön meg személyesen, Kopsteln bútoráruházai Szombathely, Köesegi-u ea \\ (Uslet az udvart>an) és Sopron.
— Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
GANZ-DANUBIUS
SCHLICK-HICHOLSON telepén
BUDAPEST, V/., VÁCZMIT 45. SZÁM
GvArti CSÉPLÖKÉSZLETEKET, vontslóe-és m;gán|$ró iokorabitokat gőz-, benzin-és azivógázűzemre, acélkeretes volyóscsapagyas és fakeretes cséplőgépeket minden nigyságban, Sohllck-Hanomag traktorokat, velőgépeket, Asványi-féle tengenszAr-tépőgépeket, oiajpréseket.
■Intaraktár i Budapest V., Vilmos császár■ ut 63. Fiókok: Eger, Nyíregyháza, Szeged, Szombathely. Raktárak: Baja, Békéscsaba, Debrecen, OyOngyOs. Oyör, Kaposvár, Miskok, Nagykanhsa, Pécs, Szíkesfehéivár, Szolnok.
GANZ-DANUBIUS eav*b avártmán*ai i Motorok, hengerszékek, vizi turbinák, szivattyúk, aprító és téglagyári gépek, mindennemű vasúti kocsik, kazánok, lartányok, daruk, emelőgépek, vasszerkezeiek, jéggyári és hütőberendezé<ek.
Központ, Budape.t, X., KBbá-jr«l-» 31. »Orfl*«yoim. BaaMoa totepaat
Mozgószinházak
Városi Mufóktaszinház. Ma 3, 5, 7 és 9 órakor „Peupon a gyil-kos", Keilermann izgalmas regénye: .A tenger" 8 (elvonásiján. Főszereplő Olga Csehova. .Édes titok", burtuzk 2 felvonásban. Híradó.
Uránia Mozgóképszínház. Ma 3, 5, 7 és 9 órakor .0 löltiarc", Emberek és népek csatája 12 felv. Főszereplő Richárd Barthelmes. .Mindenütt jó, de legjobb a bórtOabeo" butira, k 2 felvonásban. Hiredó.
Páris grófnője. Annak ,idején, amikor a filmgyártás terén ia legmagasabb fokra hágott a verseny, akkor jelent meg a .világot JetaaéA salág"-on lanoigs Emil, a nwi kor legaa-gyobb filmművésze. Bokáig loJyt ■ harc a világWrű filmetek MMtt Janningsért, sőt nemcsak fantetUkas liretésiel sxerződtették, de lendslke-zésére is bocsátottak minden eszközt és leketőeáfe*, hogy eddig soka nem látott szépet, nagyot áejaMeriiprodukáljon a film terén. Janolngs Meglel el i a várakozásoknak s sok siépct, művészit termelt, de mindegyik kötfll kimagaslik az a fümip. amit hétftn
A.. ■ . . _ ■,■ . n».». r
es araorn a ▼ sitot jiiiirbi rspru-ben bemutaL Ezsl«tm ^PárUHrdf-nője", .MBclD^MKiitKsaldt legsfcríl-tebb alkotása, egyben az aáóUbi évek lcKRtgjahb ílltnattrskd%. >A dráma IWtlflMI>i\'aln— fl^n felvitelek mind amser MBhas^lk az
Pária giófnflie*Ba rrcyetz.\'dMÉeni mte om la az tan ttkadk.Mn.ÉBlad! A VAsoei Mtth ■mi\'ltl OBzIfetl
M ide-
i\'MM\'tlHMd
fogfák azt knttnál Jóaal kc tehát a dtrakdó előadások 6 áe«
állandón otvasbmó i Pmr*\'$*nm*\'+é¥ékd-
iában VIII., Baross-tér 10.
ZALAI KÖZLÖNY
1928 |nlin» 1.
SPORTELET Nagykanizsa város sportkedvelő közönségéhez!
A Kanizsa FC professzionalista futballcsapat a városra oly sok dicsőséget hozó heroikus küzdelemmel Urerekedte azt, faogy a most induló uj bajnoki kampányban már a sokkal nagyobb játékerőt reprezentáló ís Így nagyobb sporiértéket éa spor!-éivezelei jelentő II. A) ligában szerepelhessen.
Mindnyájan tudjátok azonban, hogy a professzionalista szövetkezet súlyos anyagi válságba jutott s már-már az a veszély fenyegetett, hogy a felsőbb osztályba jutás előnyéi nem lehet majd kihasználni és Nagyka nlzsán megszűnik a profifutball.
Kétségtelen, hogy a profifutball egy város életében nemcsak gazda-stgl Jelentőséggel blr, hanem annak sportjában súlyos erltOlcii tényezőként is jelentkezik, ktl Önösen bt az amatőr sport támogatása is szerepel célkitűzései közt.
Ezek a körülmények és a sportközönség közhangulata késztetlek bennünket arrí, h<>uy módját aláI juk annak, hogy Nagykanizsán to-legyen profilúi ép akki
súlyos áldozatokkal felsőbb osztályba sikerűit Jutni és amikor ennek folyományaként most már majd a profi futball gyümölcseit élvezheti váró sunk spor\'ja, nem pedig esek teihci kell viselnie
A felszámoló Bzövetkezet helyett klubot tl-Intünk. A\', alakuló közgyűlést a jövő hér folyan án akarjuk
megtartani. Most már csak a város sportszerető közönségén múlik, hogy szándékuk megvalósulhatson.
Felkérjük tehát mindazokat, aki* egy nézeten vannak velünk, hogy lepjenek be az alakítandó klubba és ha majd sporttársaink felkiresik őket, töltsék ki a belépési. nyilatkozatot.
A kö\'gyülés által elfogadandó alapszabilyokat utfy készitellük el, hogy ne csak egy esztendei szereplésre nyújtson módot, a lagdijakal ugy állapítottuk meg, bogy
pedig icgszei
vábbra ii legyen profil az ne ép akkor szűnjék meg, amikor
jiball és hegy
egszerény.bb sporttársaink is meghozhassák a maguk áldozatát. Ha sikerül annyi tagot gyü|tenünk, hogy a szolidan előirányzott köliségeket fedezni tudjuk, ankor az tlikuó kö\'gyülés idejét ki fogjuk lű<ni s unnak időpontjáról éa helyéről érte-i-i\'-nl fogjuk a knzflnségü.
N (i)kinizst, 1928 Junius 30.
Bazsó József sk., dr. Bertln Jízsef »k, Bogenrieder Frigyes sv,, dr Halász Pál sk, dr. Hajdú Oy.Vgy, Hlrschler Andor «►., Katztl Árpád s*., Kelemen Ferenc sk, Kollárig Qéza sk , dr Aczél István, Krdtky Oy.trjy sk., dr Krdtky István ak., Pottyondy
Józ<ef dr. sk, Sípos Andor sk •
Fel é juk az Osszt-s spo:tbará\'o*at (ís a »port ir4nt érdeklődőket, hogy i Club végleges megalakulás! el\'ti ártandó táj\'koziató megbeszélésen hétfőn ehte 9 órakor az Ipartestület helyiségében megjeleoni síiveskrd jeick.
A nagykanizsai lovasmérkőzések
A Zala-Somogyi Lótenyésztő és Lovaisport Egyesület által Schmktt Frigyes m. kir. nyug. bu zárezredes avatott vrzet(sében rende;elt nagy kanizsai lov/ismérkőzések ma délután folynak le. 0 száguli kocfivemenye1; délelőtt. A verseny többi számi délután Dijak:
I. MtUtary ,A" kai. Díj 240 p ngő Ebből I dij 120 II dij 30, II di| 40 pengő. 2 Könnyű díjlovaglás Dij 240 pengő. E^ből I. dij 120 pengő, II. dij 80, III. 40 p;ng". 3. Vadász-lovak dl/azdsa. Tiszteletdíj ik 4 Kezdő lovak díjugratása. Tisttcletrijak. 5 Nyeretlen lovak díjugratása. Tisztelei-dijak. 6. Hölgyek díjugratása .0\' kot. Tlsiteletoijak. 7. <9 km. országúti verseny, hmerikiiak kettes fogatok számára. Tiizteletdíj ,k 8. 30 km. orsxdgutl verseny magyar félver lovak számára. Tisitelctdljak 9 Fogatszépségverseny, mkocsisok, kocsisok számára. Tisiteleldijik. 10
Kocsiakadályverseny. Tiszteletdíjak.
Tereplovagláa, vadászlovak díjazása, előlovaglás, fogata zépaégver-teny előba|Ks tegnap zajlott le.
A mai lovasmérkótések és kocsiverseny iránt rendkívüli érdeklődés mutatkozik, amennyiben n;mc«ak Zila és Somogyból, de egész Du nnn ulról és a; ortzftg minden részé bői érkeztek már tegnap versenyző* és nagyszámú érdeklődők Nagy kanlzsára.
Pénteki Levente bajnoki mérkőzések eredményei:
Egyetértés— Testvériség 3:0(1:0) Egyetértés megérdemelten győz a Testvériség felett. Biró: Kohn Teleki—Turul 4:0 0:0). Teleki ily mgy gólarányu győ zelme n-m reális. Biró: Wolf. 77 FC—Jóbarát 3:1 (0:1) Igazi nagy küzdelem. Az első félidőbe a jóbarátok uralják a helyzetet, azonban négy irtózatos kapufalövésen kivül mási elérni nvm
ludnak. Egyetlen góljukat tulszigo-ruan megítélt 1 l-esből érték el. A Il ik félidőben lassan kidomborodik a 77 esek állóképessége kiegyenlítenek, fetünő ofszejdgóllal megszerzik a vezetést, — majd egy szép kidolgozol! góllal megpecsételik a mérkőzés sorsát Biró: Baum-garten.
Haladás—Hunyadi 0:0.
Nagy meglepetés I Haladás nem tudott eredm\'nyt elérni a tömörült Hunyadi elltn. Egy izenegyest sem tudott értékesitf ni. Biró: Fischer I.
Klskanlzsal Levente—Vasutas Zrínyi 5:1 (1:1).
Erős mérkőzés. A II ik félidőben a 9 emberrel Játszó vasutas összeesett. Biró: Böhm.
13 FC-Kath. Kör 4:2 (1:1).
13 FC iskolázott játékkal megérdemelten győ". Biró: Waldmann
Ifj. levente mérkőzések
Szövetségi pilyán:
Fél3 kor Vasas—Testvériség Biró: Wolff. (H 1. Lackenbachsr, Stern)
4-kor Teleki—Jóbarát. Biró: Kauf-mann. (Hn. Iza»k, Herz\')
Fél 6 kor .77" FC-Egyetértés. Biró: Spltzer. (Hb. Fitcher I., Waldmann).
Klskanlzsán fél 5 kor Kath. Kör —Turn\'. Biró: Baumgarten.
Tennisz.
A vasárnapi klu közi mérkőzésre a Zalaegerszegi MOVE legjobb tenni-s^ezőit hozta le s állil|a sorompóba a Zrínyi csapata ellen. Mivel a kanizsai egyesü et ezúttal kevés kivételtől el ekintve uj erőkkel próbálkozik, a vasárnapi küzdelem favoritja >z egerszegi vendégcsapat, melynek \'agjai: MűHer II, MOller I, Bődy, Briglevlcs, Sperlágh Marica, Moldo ványi Baba. Horváth Kató és dr. Horváthué. A verseny délelő.t fíl 10 órakor veszi kezdetéi.
bizalom dolga.
HAlók, ebédlők, urlszobák
a legegyszeiübbiől a legfinomabb kivitelben állandóan raktáron.
Kedwezft fizetési feltételek.
Székely Vilmos
butorielepe gagykaalm, Railacn-itca 4. »i.
Elsőrendű saját kárpitosinühely.
TÓUSBS
A mai értéktőzsdén az irányzat egyenetlen voll. A spekuláció a tegnapi szilárdabb külföldi jelentések ellenére tartózkodó magatartást tanúsított, mivel ma külföldről nem kapott ösztönzést, ennek következtében a forgalom csekély volt és az árfolyamokban is csak lényegtelen árel-tolódások töiténtek. Néhány favorit papir, mint a Szikra, Bauxit és Ofa jelentősebb nyereséget ért el, mig a piac többi értéke felfelé és lefelé egyaránt 1— 2°/o-08 áringadozásoknak volt alávetve. A forgalom mindvégig csendes volt. A fixkamitozásu papírok piaca elhanyagolt, a valuta és devizapiac egy árnyalattal barátságosabb. _
Zürichi zárlat
^uu 20 39, t.oudon 25-29 Vi, N»wyo»« 518 60 HrtUaeJ 7^45, Milano 77-27, Madrid 85" 75. Amnwaaa X9 04, Bartlzi
I U yy Wlci: /3-07. Sotta 3 74Vs. Prifa l5-»7>/», Varaú 58-15 Bn<Up.«l ■0-4SI/1. «lfrio tf" 131/8, UaturMl 318.
Terménytőzsde
A buza 40, a rozs —- fillérrel esett. Az Irányzat lanyha, a forgalom Igen csekély.
uiiuv. 76 kg-oa 3290 33 10
II k»-O« 33 20--l3\'40, \'8 ko-ui 32 80-33 75, 70 <g-oa 33 00 34 05 80 k«-o. 34-15-34-30. dunintnll 76 kg. 32^0-3*65. 77 (<.m 32 75 32 M5 It 33 10-33 25. ■•« o» 33-20 33 60. 80 kg-o. .<3 60 <3 70 i-m 29 50 - 29 80 tatám-. iri>« ;8 00 29 90 tóiarp* 31-00-32-01 ■ab 3320 33 60 tfiniwt 287) 28 85, H»iH*i>. 74 25 —24 50.
A Mapetfl TAzsáe ievlM-jegyiaat
VAU. i >xi\\
414*01 L
Jtfoa li Ja*L k.
101 L n 98-i8 13 li. 8000-80\'30 iö-94-17 02 Jut «. 153 35-163 95 Jlnar 10 0Q-10-08 \'Joliái 570 55-572 55 Hadi !í r/bi Z^ ni .cL. UO 50-231 50 J.UKJ. 64 1 0-64 40
Lal 48 3 53

•Jia M 10-30 30 <iAí iá 13685-137 35 IchlJL 8065-81 (.0 ■toíTé* 153 20-153 80 Svl/cl i 110-55-110-95 l»éd • \'53 60-154 20 PtatU 94 /0-95-30
UMVIXAK A mai 130 65-231 35 Balcrid lOOtt-IO 11 Hulló 116 86-137 2o B«kai«at 3-49-353 BrtUaatl 80 00-80 25 Kopcnli. 15346-153 85 Oaalo 153 30 153 70 (.-uadon 27U3-Í80I Milano 3010-3O 20 Nawjofk 572 60-4 20
Pizta fiája SaofLa
Stockt Vanú Wlaa
Z blrti Madrid
22 50-22 60 lb-66-17-01 413-416 I&3 70-154\'lu 64 17-«4 37 8062 80"8\' 1I0-42 -I 0-72 94-75-05 25

— Legolcsóbb jó cipő a gumml-lalpu vászoncipó; alkalmas torna, sport éi utcai cipőnek. Legolcsóbban kapható Szabó Antal sport-Uzlelében.
lua,í.. ^isiaai Myoaáa ti LapUMS Vállalat Kásarfeyttnasác.
f^elö. kiadó: 7.1.1 lUroiy
Védje szőlőiét és gyümölcsfáit
gomba és rovapkártevők ellen II
TUTOKIL unlversalis permetezőszer NOSPRSEN ELOSAL SULFAROL ARZOLA VERDOLA VINOL THANOL ALMOLA
i-i".
műtrágyák.
„FUTOR" szénsavas takarmánymész Gazdasági-, főzelék- és virág-magvak
kicsluyben és nagyban ktphalók:
ORSZÁG JÓZSEF magkereskedésében
Jfagykaaiisa. Erxsébet-tér 10. azám. A bíróság mellett. Teleion: 130.
1928 hillm \\.
ZALAI KÖZLÖNY
A parAdi víz
a leghlrneveíebb orvostanárok véleménye szerint kiváló gyógyszernek bizonyult Idillt tüdő-, gyomor-, bél- és
hólyaghurutban szenvedőknél timés/téal zavarok, aranyér, má| és lépdaganatok eseteiben. Csuz- és kfisz-vénybajoknál. KltDnS asztali éa borvíz. MlndenUtt kapható. I\'őlerakat: Forrástermék és Ásványvíz Kereskedelmi Részvénytársaság itoa Budapest, VI., Király-utca 12.
APRÓHIRDETÉSEK
>.i sptóhlrdtéesak dija 10 saólg M fillér, minden további sió dJla B #111. Vasár- éa ttoBCpoap >0 szóig 80 llllér, minden további szó dija ■ fiit. Szerdán és péa-leken 10 sióig 10 fillér, minden további izó díj. • flll. Címszó s minden vastagabb betliból álló sxó két szónak számíttatik. Alláat keresőknek 6Wo engedmény. * kMiMsI díj altra flaatsadé.
Kala pOzlatQnk építkezés miatt Ideiglenesen az ■étarkan, Totola és Pa-ctlruky kalsposmesterek Nagykanizsa, Eötvös tér 25. 2921
Olasz, szerb, török aorajagyakat,
valamint minden fajta Idagan pánti legjobban váaáról Központi Bank, Kálmán Leó Nagykanizsa, -3244
Konaplatt, jó állapotban levó modetn skMIM keresek megvételre. Ajánlatokat s kiadóba kérek.
Taaulékat (alvaazdnk. Slngsr Jóimat éa Téraa. 31 82
Finom zamatos ssztall bor flll. araay Nagyi rizling 120 (III. Sáfrári Józsefnél Magyar-utca 74. 3036
Vak Mkrflk uira tükrözését elfogadja Stcm üveges, Erzaébel-lér 14. 1446
r«aaliWnl»l oetebelezésre minden Összegben a legelőnyösebben áa leggro«-tabbas lolyóaltlat Aoaél Igaséo péna-köicsöakösvetltó Irodája Nagykanizsán,
Kazlnczy-utca 2. szám. 620
Telekl-nt 44. sz. alatti aalattialylaée lakással november l-ére kiadó. Bóvebbet háztulajdonosnál 30t>8
Raloh Métyéa Halaiét november hó l én Teleki ut 44. alól Telekl-ut 54. alá helyezi át. 3138
SOOO holdas bérlat, 40 hold halsi lóval, házhellyel, 1350 hold bérlet, 10 szo bát kastéllyal, 1200 holdas bérlet 7 szobás villával és 800 holdss bérlet 2 szobás lakással esetleg szoanalra Is átadó. Bóvebbet Aoaél Igaao Ingatlanforgalmi és pénz-kölcsOnközvetlIó Irodája Nagykanizsa, Ka-zinczl-u. 2. sz.
Uj házi dasnaak-aaatalkandCk,
abroszok elsdók. — Megtekinthető délután 6—7-lg. Clm a kiadóban. 3172
Sugár-uton levó cca 200 szögöl háltelek. Clm a kiadóban.
F*«ésirrérl uját termést! kiváló fsj-boralm árát mélyen lessállltottsm, e szerint llterenkiat neme* kadarka 1.10 fillér, aszUII fehér 1.30 fillér. — Leltnerné, Csengery-ut 36. 3170
■agykanlzaén, több kisebb, nagyobb magán- és bérház, elfoglalható lakásokkal — Aoaél
Iroda, Nagyka-
eladó. Bóvebbet______
nlzaán, Kazlnczy-u, 2. sz.
Két középiskolai tanuló a jOvó tanévre a váró* központjában, teljes allétéaaal felvétetik, ahol az ellátáson klvUl gondos felügyeletben is részesül. — Cim a kiadóhivatalban. 3157
Szép, egészséges biargeaya, mlg a
készlet tart 6 pengő, ugyancsak tengeri, dió olcsón kapliató Szerecz. Teleion 330. Ugyanott egy kocata l-ére felvétetik. 3169
Jobb családnál 2 Iskolás leány, vagy flu a jövő tanévre teljes allétéat nyer. Clm Kttrachoer, Báthory-utca 14. 3168
Zala-. Vas-, Somogy- és Eelérmegyében 400, 380, 220, 180, 40 éa 20 holdas jó minőségű birtokok jó és elegendő épületekkel, kedvező feltételek melleit eladó. Bővebbet Aoaél Igaéo Ingatlanforgalmi és pénzkOlcaOnközvctitő Irodája Nagykanizsán, Kazlnczy-u. 2. sz.
Éiankélmat újból megkezdtem. Ragasz-tát, müstoppolás, nyakkendők. — welsz Hermlri iparmúvésznó, l\'őut 24. I. em. 3148
Héléaxobabutor matraccal és egy ebédlőszekrény eladó liatthyány-u 3. 3147
M \' * L \'
H ilBH
Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
Ökölharc
Emberek éi nfpek csatája 12 felv. Föazerep\'rt- Richárd Barthelmes
Mindenütt jó, legjobb a börtönben
Rurle»7.k 2 felv.
HÍRADÓ
\' • A • L \'
sí síi in
Hétfőn és kedden 6 és 9 órakor
Az Blmnlt étek legnagyobb filmjei
D| reprlzpéldány!
Izgalmas dfáma 22 (ejeietben.
Fősiereplök: Emil Jannlngs és Mla May.
A film hosszára való tekintetfel, ai előadások 6 és 9 órakor kezdődnek
Tessék elöjegyeztetni 11
Losoncitipmu VETŐGÉPRK VAN ÖNNEK SZÜKSÉGtt
ha többet és olcsóbban akar termelni.
„Record Drill" sorvetőgép „Record VIII." sorvető- és sortrágyázógép
brtwitl
Strkutrtoizl
Újdonság! 32 soros traktor vontatású sorvetó és sortrágyázógép
Gyárija az Első Magyar Gazdasági Gépgyár Rt.
Budapest VI., Vád ut 19. - Telefon: I. 909 33.
Bizománylerakat: MazAgazdasági éa Karaakadelml rt. Zalaagarazag, Szántó Vilmoa éa Taa Nagykanlzaa,
Starn Sándor éa Fia Zalaazantgrbt mi
Üzletház bérbeadás!
Zalamegyei nagyközségben 60 év óta fennálló, jómenetelű vas-, fűszer- éa rőföeüzlet teljes üzlell berendezéssel, szép lakással, nagy gabonaraktárral november l-ére bérbe-adatik. — Cim a kiadóhivatalban.
Hatóságilag engedélyezett
VÉGELADÁST
tart a 35 éve fennálló
KOHN L. LAJOS cég
mely alkalommal az összes raktáron levő áruk r • r
Kiakanlzaén, Alsótemetó-u. IS. számú
beköltözhető ház, Istálló, pajtival és nagy kerttel, I t/j holdas rét a Magyar-utcai rétekben és 3U hold rét a császárrétekben sürgősen elsdó. Bóvebbet Aoaél Iroda, Nagykanizsán, Kszlnczy-uba 2. szám.
Telivér vizslát tanításra vállal, idóa-kint kölyök és kész vizslát elsd, vadász-területet rendez, fácánost beállít megálla-
Cs szeilnt Ötvös Balázs, KUlmán, u. p. e. (Válassbélyeg nélkül nem leielek.)
Lakatoatanonoot fizetéssel és egyéb javadalmakkal felveszek. — Tanczenberger
Lajos, Árpád-utca 5. sz. 3101
Jól lózó mindenes azakáosnSt kere-sek. Sugái ut -10b.
Egy Igen nagy forgalmú vendégifi szállószobákkal, nagy nyári kerthelyiséggel, teljes lelszereléssel éa berendezéssel, családi okokból sürgősen átadó. Bóvebbet: Aoiál Ignáo pénzkölcsön és Ingatlanforgalmi irodája Nagykanizsán, Kazlnczy-utca 2. sz.
Kiadó egyszobás utcai lakáa előszobával, konyhában vízvezetékkel, gyermektelen házaspárnak. Clm a kiadóban. 3193
Két leány vagy flu teljes alhalyaaéat nyerhet a jövó tanévre, zongorahasználattal. Clm a kiadóban. 3197
Diót, mákot vlszonteladásis legolcsóbban ajánl — Kelletman Fer.nc, Kls-
kanizsa.
3198
Tanoncokat felvesz Sálrán és leiier mechanikai mUszerUzem, Pőut 19. 3203
Eladó a baiakk mellett I hold kltunó srántólold. Bővebbel: Aoaél Ignáo pénz-kölcsönközvelltó és ingatlanforgalmi Irodája Nagykanizsa, Kazlnczy-utca 2. sz.
Két llu vagy leány jutányosán teljes al-látáat nyerhet a jövó tanévre. Ozv. Beígér Jenóné, Kűtvös-tér 18. 3200
Nagyobb udvari bolthelylaég,
nagy padláslielylséggel kiadó, raktár vagy ...... Bóvebbet FB-ut 12.
Irodának is alkalmas, az emeleten
2581
Műhelynek, hallknak, borbély Üzletnek alkalmat helyiség azonnal kiadó Csengery-ut 21. Steinnél. 3238
Óréaianonoot lelvesaek. Zsoldos órás és ékszerész, Csengcry u. 2. -3239
Házaladáa. Nagykanizsán, Szemere-ulcában és Kliályi i\'ál-ulcában egy-egy rs.il.lili ház jutányos áron, méltányoz fizetési feltételek mellett eladó, felvilágosítás dr. Iloch Oszkár Ügyvéd Irodájában nyerhető -3235
Zongora, fekete keres/thuros, .l.yra"
gyártmányú, jutányosán eladó. Clm a kiadóban. -3233
Két J(ksaládból való flu tanulónak felvétetik Klslaludi és Kraust divaláiuUz-letébcn, Nagykanizsa. 3230
Ötliáz-u 12 (Katonarét) egyszobás konyhás laltéa jullui IS re kiadó. Bóvebbet ugyanott. -3221
Kiadó axonnalra I szoba, konyha, pince, laház. Klráty-u. 16 - 3222
MQhalf-helyiség, 2 sutóra gsráza, klsdó. Deák-tér 4. szám. -3224
Karaaak 2 vagy 3 szobás lakást szeptember vagy októberre. Ajánlslokst s kiadóba kérek. 3226
■ QIAnbajáratu csinosan bútorozott szoba, esetleg konyhával kiadó. Kórház-u. ó. sz -32-15
Egy keveset használt asztalos gyalupad
jutányos áron eladó. Attlla-u. 12. -324ti
Kitutólaányt felvesz Kelchtnleld utóda, Erzsébet-tér 3. -3247
HAaiaaolgát falvaaaak. Krauaa Máador.__^249
Használt tégla elsdó, Pollák József bórkereskedőnél. Ueák-tér 10. -32S0
Legolcsóbb, tailós, sajátkéazilményU lürdókád, lotelkád, ttlókád, 10 évi garanciával, készen kapható Baksa bádogosnál, Kinizsi u. 21. 3257
~ Hssznált vasgerendák, (alkotók, állványkapcsok, kerítések minden méretben kaphatók. Szegő Mór. Eötvös-tér 2. 32S8
Kiadó két egy-egy szobás utcai lakéa. József fóherceg-u. 87. -3239
Teleky-u. 35. sz. S aaabáa lakás Id-sdó. Ugyanott zongora eladó. 3260
forgalmas útvonalon egy ttalattialyl-aég és egy száraz 2 szobás lakáa azonnal kiadó. Magyar-u. 3. -3261
ZALAI KÖZLÖNY
1921 tuHai 1.
F.íjdalomtól mrgtOrt szuvel tudatjuk, hogy lorrón szerelett testvérünk
életének 76-ik évében hosszú és kinos szenvedés ulán Jobb létre szenderült.
Drága halottunk temetése (. hó 1-én délután 4 órakor lesz az Izr. sírkert halottasházából.
A gyászoló család. Emléked örökké élni fog!
Zalavármegye alispánjától. 18323. szám. ni 1928.
Versenytárgyalási hirdetmény.
A Kerka vlifolyásnak a lentll malom és a Kerkabarabás-lentlkápolnai községek közös határa kOrittl, mintegy 3 km. hossiu szakaszán vég-xendö munkáira, — ahol nevezett vízfolyás részére teljesen uj meder lesz létesítendő — nyilvtnossn tartandó zárt ajánlail versenytárgyalást hirdetek. A vállalatba adandó földmunka mennyisége ktx 75.000 köb-métert teáz ki.
A versenytárgyalást. 1928. évi |u-llus hó 21-én d. e. 10 órakor Lentiben a főszolgabírói hivatalban fogom inegtailani.
A köendö szerződés min\'aja s annak kiegésiitó részét képező réfz-letes épitési feltételek a 2896/1922. sz. jogerős alispáni véglutsroxat ti szombathelyi m. klr. kulurmérnoki hivatal által késiitett tervezet neve-lett kuliutmérnOti bivátalban a hivatalos órák alatt, valamint a leendő építkezés helyen Lentiben Bogyó Kálmán oki. mérnöknél megiekint* tűtök.
Az Írásbeli zárt ajánlatok a ver senytárgyalás napját megelőzőleg nálam nyuji hatók be.
Az ajánlatnak a Kerka palak előb biekben megadott szakaszának földmunkájára, valamint a fatörzseknek szükségessé vá\'ó eltávolitási raiin káira, továbbá sz időleges terelőárkok létesiiérére külön-külön ki kell terjednie.
Ajánlattevőnek egvottal nyilatkoznia kell, hogy a 4000 P. óvadékot teljéá összegeoen, avagy pedig csak bizonyos hányadrészben helyeztk-e letétbe, az utóbbi esetben az óvtdék a mindenkori kereset 5°/o-ának visz szatartásával egészíttetik ki, majd 4000 peogöre.
Az óvadék készpéniben vágyóvá dékképes értékpapírban a zalaeger szaft vármegyei taksrékpénztárná helyezendő letétbe és az arról izóió elismervény a zárt ajánlathoz csaló landó.
Alulirt hatóság fenntartja magának a jogot arra, hogy az ajánlatok között — tekintet nélkül ai egységárakra — szabadon válassron, avagy esetleg uj versenytárgyalást tartson.
Zalaegerszeg, 1928. juniui 25.
A Kerka Cierla-Vdllcka vízfolyásokat tisztogató érdé-323i kéltség nevében:
Bődy Zoltán alispán
U UU UHIIIWI lUlHlHWiiwwwss •
Automobilok és traktorok javitását szakszerűen és jutányosán vállaljuk gépészmérnökök vezetése alatt legmodernebb újonnan felszerelt
autó- és gépjavító
műhelyeinkben, versenyezve a legmodernebb fővárosi javítóműhelyekkel.
Hengercsiszolás, fúrás és görbített ten-gelycsiszofás „K e 11 e n b e r g e r"-fé!e szab. svájci gépekkel és berendezésekkel. ======
Motorbeszabályozás és teljesítménymérés. Preciz elektromos munka. Autógarage.
Eredeti alkatrészek, műszerek raktáron. A világhírű „BUECK" autók kizárólagos képviselete Baranya és Zala megyékre, valamint Somogy és Tolna megyék déli részére,
A „Goodrich" pneu képviselete. 3195
Pécsi Szerelési és Gépipari R. T. Pécsett
Alsó Malom-utca 12. szám. Telefon IS-80.
motorkerékpár utikerékpár
VEZET!
4-5 lóerős motorkerékpár ára P 1120.—
Kizárólagos raktár:
Brandl Sándor és Fia cégnél
Deák-tér 2., a felsőtemplomnál.
Kedvező részletfizetési feltételek! Alkatrész- és gummlraktár! Javító műhely!
Érte!
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy Király kenyér sütödémet
f. hó 3-án Kossuth
Lajos-tér 5. sz. alatt
megnyitom. A n. é. közönség szives pártfogását kéri
Grünbaum
13 6 pékmester
legolcsóbban txucrethetl
cséplőgépek javitásához
szükséges összes műszaki cikkeket i
Oípul), tuzóazlj »\'•\'
Dobsln, golyóscsapágy
Klingerlt és asbe.t tömítések Olajzók és zslrzók, vízmentes ponyvák
HavasMIklós Nagykanizsa
Deák-tér 15. (Ipartestület mellett)
" —...... .
KOVALD PÉTER ÉS FIA U. !
budapesti cég képviseletét ■agykanizsa és vidékére átvettem.
GyOjt&telepem i Erzsébet-tér 4. szám, I. emelet.
Elfogadok férfi Raliért, inget, mnncbetlát, férfi éa nöi ruha tisititásat és festését, kelme fis fonál fehérilfl, pllssérozast és gouvrérozást és mindrn ezen szakmába vágó megbízásokat néhány napon belül a legolcsóbb árban elintézem.
Kérem a nrgyérdemü közönség nag>becsű megbízásait
KOVALD PÉTER ÉS FIA R.T. gyűjt&tefepe.
Siemens és Rex üvegek
vagy alkatrésztk.
Mindenféle befőttes ét dunsztos ti vegek legolcsóbban csak
Melczer Jakab
Üvegkere8k( désében Kazinczy-utca I. sz. alatt
kiphatók.
Mielőtt sifikségletét beswreíué,
saját érdekében néxxe meg áraimat!
__ntt
wmr MÉZCT, "M
ágytollat, állati b&rAket,
vöröa- éa lárgarér, cink éa ólom hulladékot, vaaat, csontot éa rongyot a legmagasabb Irbsn vásárol
8TBÉM B. FIAI HAÍTKAIIZ8A,
Erzsébet királyné tér IS. ai. alatt.
Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses figyelmi! felhívni, miszerint mindennemű raji szerinti
lakóházak átalakítását és tatarozásokat
a legszebb HviHben é» jutányos feltételek mellett vAllalob. Becses pártfogásukat kérve
SflRECZ FERENC
kfimQvas mester
jjji Nagykanizsa, Sikítor-u. 8.
A gyönyörű hegyvidéken tekvő szentendrei retormálus polgári Iskolai flsi-Intarnátusba éa a külön épületben levő l»énjrlnt«r<iálM«li«,ugyanylrl szünidőre, mint a , . tanévre a (elvétel vallásklilömbség nélkUI meg kezdődőt I. Havi dl| 70 pengő. Egyéni neveléa. hyglé-nlkus elhelyezés, strandtttrdö. I\'roapek-lust ktlld az Igazgatóság. xjw
ÍHS
Nagykanizsa.
Már 25 éve
fennálló oégOak beigazolta, hogy legmegbízhatóbb
bevásárlási hely
Ponyva
Zsák Kötéláru Kévekötő stb.
gazdasági árukban.
Kedvező fizetési feltételek I

1928 lulto* 1-
ZALAI KÖZLÖNY
Adómentes és adózott
petróleum,gázolaj és benzin, mindennemű üzemi olajok, traktor, autó, amerikai gőz-heqgerolaj, gépzsir, kocsikenőcs, Carbol, Carbolineum és Creolin, szijgyanta, szijviaszk
legolcsóbbau kapható. Ugyanitt
zsák és ponyva
gyári lerakat, valamint
zsák és ponyva
kölcsönzés
jiíiii B mm
cégnél
Nagykanizsán, Fő-ut 15,
A Magyar Oiaj ■ és Vegyipar Rt. zalamegyei kirendeltségénél.
Mintáim Floloíernáto: Rfakúo.
Pelvélrlnek kereskedelmisig, glni lazlsta, polgárisla íi elemi«l» tanulók (előkezeli különbség nélkül. Évi díj 630 Pengő. Jelentkezés július 15. — Prospeclus.
DÜHASZ PEBENC
épllle la és desjkdkercskedése INpgyar»tjtoa (06.
Léc, stukaturnód, tetőpala,
Hajópallógyártás és eladás
Furnér és enyvezett lemez
Asztal ositugyár
Kész ajtók éa ablakok
állandóan riáláron. iu Telefoni 290.
A n. é. közönség szíves tudomására hozom, hogy IS éve fennálló épllésl anyag-kereskedésemet
cementárugyártással
klbővitellem.
Gyártok: kutkávát, kutgyürüt, csatornacsövet minden méretben, hóíogó hornyoll cementzsindelyt, cementlapot mlnilen minőségben, cemcntvályut >tb. és minden t szakba vágó munkára vállalkozom
Amim a legjobb anyagból készülnek, azokat-lamzebb kivitelben, legtartósabb alakban,] [utányoaáron hozom forgalomba.
A n. é. közönség eddigi lámogalásál továbbra la kérve, vagyok tisztelettel
WFJS7 PÁI íplliil"!\'!""\'1"11
3084 nagykanizsai lakós.
Telep; Xlfily-utca 2J„ Zrínyi MlWóa-u 2-4.
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gözraotó, vegytlaztltó, ruhalestö
tfrtajtf-i.ii Buitime: istaM i
Vállal mindennemű ruha-festést, vegytisztltást, gőzmosáat mérsékelt áron. Elismerten elsőrendű munka. Hófehér, tükörfényes gallértlisUtáa. Pllssérozás üouwrérozás.
0 thon I perc alfct a gyermek is kísziihet saját tiszta Uveg|íben izódavizd, üd.tf-italt habzóbort I
1 It. szódavíz 16 fiiérbe kerQI,
olcióbb mint a gyári
4 havi részletre!
Tirtózik Önmagán ik, cs >1 d-jfnak, hogy asztiltra tifzla üveget tegyen I
Árak:
Autó Syphon flveg ... 21 P az első tel. szénsav-
patron ............... 5 p
cserénél I let. szén-savpjtron ............ 2 P
4 havi részletre I
Autosyphon üveg Sparklet világszabadalom !
zin
Tiszta, olcsó, kényelmes, praktikus !
Egyfdáiusiló:
Szabó Antal
Nagykanizsa n Telefon 91. szóm
Selyem és fátyoiharisnya szemfelszedése Harisnya talpkötés félcipőhöz.
Hirisnya fejelés és stoppolás, úgyszintén mellény, pullower és kabát Javítását a legszolidabban és a legolcsóbb árakon elintézem.
Vidékről beküldött munkát postán díjtalanul szállítom.
Megbízásokat kérem Erzsébet-tér 4.1. em. a\'á feladni szíveskedjenek
IMS
Pollermann-féle
JJ
KOLUMBUS"
m ü I é p e t
vegy>i<zta méhviaszból, tetszés »zcrinli méretre szab/a, korlátlan mennyiségben,b\' rmcly időszakban,gondosancsomagolva,kgkéul8 pengő napiárban
szállítunk.
Elvállalunk méhviaszt möléppí való kihengerlésre, kivánl méretre szabva, 18 s/flzaliik viaszlevonással, vagy l-40 pengő munkadíj fejében. Kiselejtezett léplörmelék (sonkolv) et> fedezésért ráfizetés nélkül kilónkint
I—20 daka mái lépet adunk cserébe
Az össze; mMizeti [lUekrlllés mÉzperoefűkrűl oa^y képes árjegyzék ingyen!
POLLERMANN PÁLé.T^
gSiflaMlntlde, mUlépkéaaltö „árttlipe
Székesfehérvér, Pólya-u. 28. (Vaeut mellett)
Telefonszám : 4—77. Teleíonszám : 4—77.
NASH és PACKARD
autók kizárólagos zalamegyei képviseletét átvettük
Mielőtt autót beszerezne, feltétlenül kérjen prospektust és díjtalan kocslbemutatást. 3717
Hat henger, hétszer csapágyazott főtengely, négy kerékfék, zajtalan motor, hosszú élettartam és olcsó üzemköltség.
Szántó Vilmos és Társai
Telefon 3-22. Nagykanizsa, Deák-tér 2. Telefon 3-r~
KévekStő zsineg. Uj ponyva, uj zeákok. Bérponyvák, bérzsákok.
Sióli él gytm&lcila vMönerek. Gabonaosávázó szerek.
Baroafl- és madáreleiégek:
(kendermag, hámozott zab, fénymag, édea repce, kerekrépa, napraforgó, tökmag stb.) Szeme8tengerf (nagy éa aprószemU), zab, árpa. köles, buza, tengeridara, stb,
Bazduáfl éa kertisagrak. Műtrágyák.
Kicsinyben és nagyban kaphatók:
ORSZÁG IÓKSEF .«temlt*iáe
Nagykanizsa, t-rjsébet-tér 10. A bíróság mellett. n\\ Teleion: 13a
Vizsgái jutalomkönyvek Ifjúsági iratok
Szórakoztató társasjátékok
Hyári játékok
nagy választékban kaphatók FISCHEL FÜLÖP FIAI
könyvkereskedésében
Nagykanizsán. «,
Ragályos
betegségek
ellen a legjobb védekezés a
tisztaság.
Viselt felsőruháit időközönklnt tisztittassa vegyileg a
Rózsagyárban
Kaposvárott.
-
Gyüjtőtelep: Nagykanizsa, Erzsébet-tér
varrógép
RÉG BEVÁLT JÓ MINŐSÉGBEN
/ís tlveió fi* e/ési/e/lc/e/eA
S INGER VARRÓGÉP
• 3 Z V é NVTÁRSASÁa
FlÖKOZLETE: NAGYKANIZSA, FÖ-UT I.
ZALAI KÖZLÖNY
1928 juBta
BÚTOR-
4
vásárlóknak saját érdekük meggyőződni arról, hogy barátságos és kellemes otthont létesíthetnek maguknak, ha a Dunántul legnagyobb áruházában szerzik be lakásberendezési szükségletüket.
Állandóan 300 berendezés áll vevőink részére választékul.
A legfinomabb stylusbutorok és a legegyszerűbb polgári berendezések is Írásbeli szavatossággal lesznek eladva. Vevőinket szakszerű és őszinte felvilágosításban részesítjük.
Díjmentesen szállítunk bármilyen vasúti állomásraI
óriási forgalmunk következtében a közismert legolcsóbb árakat számítjuk.
Rendkívül kedvező fizetési feltételeket nyújtunk.
Saját érdekében ne tétovázzék, ha bútorra van szüksége, hanem keressen fel bennünket bizalommal!
KOPSTEIN LIPÓT
bútoráruházai
SZOMBATHELY, Kőszegi u. 5wm
es
SOPRON, Várkerület 62.
m. évMyftOf 148 nám
Slfftamltss, £998. Jolika 3 kedd
in 14 ffflér
POLITIKAI NAPILAP
Siífke«it6»éa és klidóhlnUI: Pö-ul S. «zim. KtSitbelyl HokkiidóblvaUI Kosanth U|o»-u. 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Wöfiitlédl ál!: cKy hóra t pengő 40 tllMr
A felsőház pénzügyi bizottsága letárgyalta a gyníajavaslatot
Budapest, Július 2
(Éjszakai rádiójelentés.) A felsőház pénzügyi bizottsága ma dulután Jankóvlch Béla elnöklete alatt ülést tartott, melyen letárgyalták az 0r-szágos Pénzügyi Tanács megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot. Több hozzászólás Után a törvényjavaslatot ugy általánosságban mint részleteiben változás nélkül elfogadták. A javaslat elóadója Wekerle Sándor volt.
Ugyancsak ai ö előadásában le-láfgyalta a pénzügyi bizoiltág és általánosságban, valamint részleteiben elfogadta a gyufaadó megváltoztatásáról intézkedő törvényjavaslatot. Oróf Hadik János különvéleményt jelentett be.
Pllsudszky Sinajóba megy „nyaralni"
Bukarest, jullus 2 (Éjszakai rddlójelentés.) A lapok jelentése sprint Pllsudszky marsall üdülés (I?) céljából Sinajába érkezik a közeli napokban.
A magyar tanítóság III. kongresszusa
Budapest, jullus 2. (Éjszakai rádió-Jelentés) A magyar lanitóság hárma dik egyetemes kongresszusa holnap kezdődik Budt pesten és három napon át tart. Ma délután a kongresz sxust előkészítő üléseket tartották meg. A kongresszus fővédője: Horthy Miklós kormányzó, a védők sorába József főherceg, Serédi Jusztinián, gróf Bethlen István miniszterelnök, a kormány több tagja éa a magyar közélet kiváló reprezentánsai. A kongresszust előkészítő ülések elnöke dr, Négyessy Láízló egyet, tanár.
Magasházy altábornagy — lovas tüzérosztály parancsnok
Budapest, |uliu» 2. A kormányzó vitéz Magasházy altábornagy szárny segédet saját sereimére állásától felmentelte és a lovaslUzérosztály ps-rancsnokává nevezte ki. U.óda Molnár Qutztáv százados lesz.
Risztlcs uj rekordot akar repülni
Berlin, lullun 2. (ÉjszakaI rádió-jelentés.) Dessai jelentes szerint Risztlcs és Zimmeimann pilóták ma baj nalban 4 órakor felszálltak, bogy megdöntsék a \'-gtovát b tartó olasz világiekordot. Ó ánként 100 kilométeres sebességgel jár a gíp D ósmi ás Lipcse höiOtt. A motor eddig ki fogásialaml intUödtk.
1929. szeptember 1. a törvényhatósági választások záros határideje
Budapest, jullus 2 A képviselőház mai ülésén Rubl nek István előadó terjesztette be az együttes bizottságok jelentését az OFB Javaslat tárgyalásáról. A Javai-lat tárgyalására kimondották a sürgősséget, majd áttértek az önkormányzati folytonosság
biztosításáról szóló jsvaslat tárgyalását.
Szilágyi Lajos tiltakozik a Jsvaslat ellen. A belügyminisztertől nem msndáium-meghosszabbítási, hmem a reform megválloztatáaál várla. A törvényhatósági bizottságok nem mii -ködnek intenzivm. A javaslatot nem fogadta el.
Oál Jenő hangoztatta, hogy a kormánypárt nem vesz részt a. vitában és az ellenzéket teljesen magára hagyja. A javaslatot nem fogadta el.
Rassay Károly véleménye sierinl egyetlen kényszerilő ok játszott kö?re és p;dlg az, llogy a közigazgatási bíróság megállapítása szerint a kormány hat év óta törvénytelen rendelet alapján járt el. A magyar köz-|og nem ismer szükségrendelelet. Hibáztatja a belügyminisztert, hogy nem terjeaztette be a javaslattal egy-idöben a közigazgatási reform javaslatot. A javaslatot ne ti fogadta el.
| Scltovszky Béla belügyminiszter:
1 Nyillan és őszintén megmondja, hogy a javaslatával semmi olyan hasonló gondolatai nem vollak, mini amilyeneket pld. Kun Béla diktáló rikus szempontból neki tulajdonit. Amikor a belügyminiszteri tárcát elvállalta, kijelentette, hogy a városok eklekszben vannak éi ezen változtatni akar. Azt hiUe, hogy a törvényhatóságok reformjára vonatkozó javaslatot idejekorán be tud|a terjészteni. Sajnos, a |avsstat nem készülhetett el. A tárgyalásba levő javaslat benyújtásakor két szempont vezette, az alkotmányjogi és a praktikusság! szempont. Kijelentette, bogy a közigazgatási reformról szóló javaslatot még a nyári szünet
eiótt a Ház elé terjeszti. Noha tárgyalására már a szünet előtt nem kerülhet sor. Meg van a reménye, hogy a jövö ősszel lehetséges lesz az uj törvény alap|án megejteni a választásokat. A miniszter ezután az egyes szónokok részéről felvetett goudolatukra adta meg a választ. Nem zárkózik el attól, hogy a választások megtariását záros batáridőből, 1929. szeptember l-hez kössék. Elismeréssel szólót a törvényhatóságok pénzügi működéséről.
Előadó rövid felszólalása ulán a Híz a javaslatot általánosságban elfogadta Az ülés 2 órakor véget ért.

Eltűnt egy orosz repülő az Italia mentőakciója közben
Berlin, juliui 2 Babuskin orosz pilóia, aki egy oiosz jégtörő fedélzetéről pénteken este felszállt az Italia h»jótöiöti|6i nek megmentétére, a start óla nem adott életjelt magáról. Valószínűnek tartják, hogy életét vesztette.
A Kraszin orosz jégtörő jégzajlástól tiszta, nyilt tengerre ért a még ma valóaiinüleg e\'eri Lundberg ti öt lársa jégtábláját.
Amundsen feltalálására minden reményt feladtak.
A sarkvidéken az idő keJvezőbbre fordult, igy a felderitó repü\'ők u|ra munkába állhatnak, ugy, hogy a vö-iös sátras csoportot a legközelebbi világos éjszakán el áshatják élelmiszerekkel. A finn repülők igyekeznek ennek a csoportnak embereit felvenni gépeikre. A Rraganza is kiszabul jlt u jégből s besíipcfolódik « munkába.
>-rujijjxtiju"■nmwrn-t\'i\'ri........«« ................
József főherceg, Serédi hercegprímás, Aíészáros mezőgazdasági munkás és Vass miniszter hozzászólásai után
a felsőház elfogadta az aggkori biztosításról szóló javaslatot
Sürgették a biztosítás kiterjesztését a hadsereg tagjaira és a mezőgazdasági munkásokra
A felsőház mai ülésén Kühne Lóránd részletesen ismertette az aggkori biztosításról szóló törvényjavaslata\'. A vita első trőno\'ia
József kir. herceg voll, &ki nyomatékosan kírie a kor mányt, hogv mielőbb ter|esszeti be hasouló javaslatot a mezőgazdasági munkások biztosításáról és belye n.-k
\'arlHná, ha a kormány a nemzett hadsereg hígjait in hevoaná a mun-ká8biztof.liá» kötc!ezctiségéoe. (A fniRŐház ni den oldalin napy taps-miI fogadták n föhecg be-zMi\'.)
Serédi Jusztinián 0ib>i0S hercegpri"i»B enielkedeii i-zulán szólásra. Azt haugoziaua, hogy a Javaslattal a törvényhozás
c*ak kötelességét teljesiti, mert ax államnak hazafias kötelessége, hogy biztosítsa alattvalóinak boldogulását. Nagy örömmel üdvözli a korszak-alko ó javaslatot és ó is sürgeti a mezőgazdaságl munkásság biztosi tására vonatkozó javaslat benyújtását. (Nagy éljenzés és taps)
Rlpka Ferenc főpolgármester a főváros szempontjából foglalkozott a javaslattal. Statiaztlkai adatokat mutatott be a főváros lakosságának kereseti viszonyairól.
Huszár Károly részletesen ismertette a munkásbiztosltó intézet mult évi működését és kiemelte | Jelentőségét. A javaslatot hathatós eszköznek tart la az egyke ellen és a család Igazi védelmének tekinti A javaslatot elfogadta.
Mészáros István, bár mezőgazdasági munkás, mégis elfogadja a Javaslatot. Meggyőződése, hogy nem Jutottunk volna mai katasztrofális helyzetünkbe, ha a béke Idejében is annyit törőatek volna Magyarországgal, mint ma. Biiik abban, bogy a munkásság a Jövőben a keresztény szellemei fogja követni. A Javaslatol elfogadta.
Vaas József népjóléti miniszter válaszolt a felszólalásokra. Hangsúlyozta, hogy a javaslat inditó oka a szolldarizmus gondolata volt. E szolidarlzmust illusztrálja az is, bogy a vita első szónoka József kir. herceg, a magyar katonák édesap|a, zárszónoka pedig Mészáros István, a magyar nép értékes képviselője volt.
A nemzet közösségéből senki ki nem zárhaló. A társadalomban a kulturális, születési, vagyoni, felekezeti és egyéb alakulatoknak nem szabad oly erővé válniok, bogy veszélyezlessék a nemzet egységét és megbontásra alkalmasak legyenek. A magyar munkásság éviizedes makacs szervezés révén a szociáldemokrata gondolat jegyében tömörült. A marxizmus az egész világ köz hangulata szerint már a lomtárba került. Mai eszmekövetői sem hisznek rr.ár a dogmákban, tebát ne követeik azt sem, hogy ml higyjünk benne. Si|no8, hogy a munkátok ezeket a megléveszlő fogalmakat mint arsnylgazKágot hangnttatjik. A kormány erfis ülemben kíván haladni a szociálpolitika ut|án. Nagyon rokonszenves Józsel kir. hercegnek az a gondolata, bogy
a hadsereg tagjait
is vonják be a munkánbiztositás kötelékébe. A legközelebbi jövőben tár-gyalrfi fog erről a honvédelmi miniszterrel és lehet, hegy a hadsereg ellátásáról szóló javaslatban mar megvalósítja ezt a gondolatot. A szegéuyUgy rendezésre is készül. A legnngyonb mér\'éhben meg kell bélyegezni azt, hogy vonnak, akik a sokgyermekes családnak nem adnak lakást.
ealai KOlLÖH?
1938 |nhm 3.
Figyelmezteti ■ háziurakat, hogy ne tegyék ezt a tiizteletlenséget, amely destrukciója a mmzeti érdeknek és ha ilyenre kerül a sor, erélyesen lép fel ellene.
A felsőház egybmguan elfogadta a javaslatot éa országos határozattá emelle a képviselőháznak a mezőgazdasági munkásság szociális biztosításáról és a bánya nyugbérek revíziójáról szóló határozati javaslatait is.
Az Ülés 2 órakor végződött.
A Zalavármegyei Orvos SzOvetség évi rendes közgyűlése Hévizén
Keszthely, Jullus 2
(Salát tudósltónküil.) Szombaton, junlus 30-án Hévizén tartotta évi rendes közgyűlését a Zalavármegyei Orvos Szövetség.
A megye minden részéből 70 orvos sereglett Össze kari és közegészségügyi ögyek megvitatására. Oít voltak Zalaegerszegről többek között: dr. Halász Miksa megyei tb. főorvos, dr. Oráner Adolf egészségügyi tanácsos, dr. Jancsó Benedek a zalaegerszegi kórház igazgató-főorvosa, dr. Thassy Qibor megyei tiszti főorvost, a Szövetség elnökét betegsége gátolta a megjelenésben, igy az ö képviseletét dr. Mojzer Oyörgy keszthelyi egészségügyi tanácsos látta el, aki vei együtt az egén keszthelyi orvosi kar megjelent a közgyűlésen. A nagykanizsai orvostársadalom tagjai ko-zOl: dr. Szabó Ztlgmond, dr. Ooda Lipót,dr. Neumann Henrik, dr. Dhkay Imre, dr. Schiller Vilmos, dr. Krelner Zsigmond, dr. Kahdn Imre és dr. Halász Pál vettek részt a közgyűlésen.
A közgyűlést szombaton délelőtt 10 órakor a kurszalonbin dr. Mojzer Qyörgy nyitotta meg, majd élénk eszmecsere indult meg a munkts-biztosltás uj rendszere felett, ma|d elhatározta a közgyűlés, hogy a Zalamegyei Orvos Szövetség is egyhangúlag csatlakozik, Illetve hozzájárul az Országos Orvosi Nyugdíjintézet megalakításához, amelynek megvalósításán mos\', dolgozik ai Országos Orvos Szövetség. Ugyancsak megtárgyalták a körorvosok ügyeit is, ezután pedig a legaktuálisabb közegészségügyi problémákkal foglalkozott a közgyűlés. Dr. Halász Miksa felolvaata titkári jelentéséi, melyben többek között kegyelettel adózik az Orvos Szövetség zalamegyei halottainak: dr. Viola (Nagykanlzsi), dr. Pető (Balatonfüred) és dr. Biró (Sümeg) orvosoknak, végűi melegen emlékezett meg a titkári jelenlés Hévíz rohamos fejlődéséről.
Ezzel a közgyűlés véget is ért, majd a fürdőtelepet tekintették meg, ahol kűlOnöaen dr. Schulhoff orvos gyógytechnikal intézetéről szóUottik elismeréssel.
Délben 70 terítékes bankéit vol\', majd délután Hévízen való fürdés után este a közgyűlés résztvevői haza utaztak.
Egymásmelleit úszva találták meg a Balatonon eltűnt fiatal pár holttestét
Öngyllk osságot Böjtének
Keszthely, július 2 (Saját tudósítónk telefonjelentése) Ma délután \'/ü3 órakor megtalálták, mélyen benn a Balatonban a keszthelyi kirándulás alkalmával a Píler Pál délutánján egy szandolinon eltűnt fiatal pár holttestét.
Mint megírtuk, Székely Rezső 23 éves vasvári fiatalember és Saller Mária 15 éves leány autón rándultak ki bétlagu társasággal Keszthelyre, ahol csónakázá. közben a fiatalember és a leány elszakadtak a társaságtól, melynek tagjii később csak a felfordult szandollnt találták meg Székely órájával, pénzével és kabát jávai a gyen esi part közelében.
Azóta lázasan keresték a part vonalán és a Bilatonon a fiatalok holttestét. Ma délután két gazdász vitorlázott, amikor messze benn a Balatonon megtalálták a két holttestet, melyek a halálban ii egymás melleit úsztak. A csinos leány a balálban sem változott meg, de a fiatalember arca teljesen el volt torzulva. A gaz-
i kettő* tragédia mftgött
dászek kötelet kötöttek a holttestek derekára és a vitorlás csónak után kötve vitték ki a keszthelyi pattra, ahol csakhamar bizonyossá vált a péterpálnapi csónakázás két halálra-sxánt fiatal szerelmesének személyazonossága.
A bullamotozás alkalmával a leánynál semmi írást vagy értéktárgyat nem találtak. A fiatalember zsebeiből elázott fényképek, névjegyek, autóvezető igazolvány, üzleti levelek és egy szombathelyi leány levele került elő, de ezeken kivűi semmiféle iiás, ami az öngyilkosságot érthetővé tenné. Székely egyébként vőlegény volt.
A két fiatal teremtés titokzatos halálát tehát továbbra is homály fedi Lehet, hogy véletlen izerenciétlenség volt, de sokkal valószínűbb, hogy közös akarattal keresték a halált.
Holttesteiket beszállították a keszthelyi temető hullaházába, ott fogják megvárni, mig az ügyészség temetési engedélye megérkezik.
A kanizsai Kisdalárda II., az Ipartestületi Dalárda III. dijat hozott a dnnántnli dalosversenyről
A Kisdalárda dija: hatalmas ezdst serleg — Kaposvár nagyszerű nyári ünnepsége volt a dalosverseny
Kaposvár, Jutiuc 2
(Saját tudósítónktól) A már hosz stabb idő óta előkészített kaposvári dunántuli datosverseny minden izében kitűnően sikerűit és iűlönös öröm a kanizsai közönségnek, hogy két dalárdája a legelső t között szerepelt.
A dalosvcrseay Péter-Pál napján kezdődött ünnepélyes fogadtatással, mikor ii a Dunántúlról a versenyre érkezett 27 dalárdát, köztik a kanizsai Kisdalárdát éa Ipartestületi Dj-lárdál (előbbit: Bűchler MOr karnagy, utóbbit. Vannay János zeneiskolai igazgató vezette) — a Kossuth-szobor elölt több ezer főnyi közönség Jelenlétében s hivatalos város és a kaposvári testületek, egyesületek fogadták. Dr. Vétek Uyörgy kaposváti polgármester ét Lehoczky Brúnó dr. főjegyző meleg szavakkal üdvözölték a dalostábort. Majd kedves Jelenetek közben után következett a dalárdák zászlóinak megkoszorúzása. Délután a dalárdák részvételével és a katonazenekar hangversenyével felavatták a város csodaszép uj parkját, mely Kaposvár eddigi fejlődését
a legméltóbban reprezentálja.
A tulajdonképeni datosverseny szombaton délelölt kezdődött Egy-ré&zét a színházban, másrészét az Ipartestületben bonyolították le. A versenyen résztvettek a város előkelőségei, a megyei vezetők, Budapesttől az Országos Dalosszövetség elnöke: Qerlóczy és a termet zsúfolásig megtöitö lelkes közönség.
A verseny során a két kanizsai dalárda 18, az Ipartestületi Dalárda 25 taggal indult; a nehéz m(ldalcsoportba neveztek be és mint az eredmény mutatja, rendkívül sikert és dicsőséget hoztak maguknak, de elsősorban a nagykanizsai daikullu-rának. Ugyanis a Kisdalárda 230 ponttal elnyerte a verseny ll/o diját, mig az Ipartestületi Dalárda a 111. dijra szolgált rá, általános tetszést aratott teljesítményével. A Kisdalárda dija egy hatalmas ezűt serleg, az Ipartestületi Dalárdáé egy értékes dísztárgy.
Mind a zsűri indokolása mondja, a Kisdalárda számában különösen kitűnt a művészi felfogás szépsége, a ritmikus előadás és az akkordok
tisztasága. Az Ipartestületi Dalárdánál a zeneprecizilás, az előadott darab stílusa szolgák rá a szép díjazásra. — A kót helyi dalárda tehát sikerrel állotta meg helyét Idegenben is és sok biztatót nyújtanak a kanizsai dalosversenyre vonatko-zólag.
Nyolctantermes iskola épül Letenyén
Letenye, Jullua 2
(Saját tudósítónktól) A közoktatásügyi miniszter ama nagylendűlettl kultúrpolitikájának, amely Zalavármegye kullurallag legelhanyagoltabb délnyugati részén tavaly rövid idő alatt 16 népiskolát emelt, M*s0a-betö, hogy Letenye község végül a modern pedagógiai igéayefeaekmegfelelő népiskolához fog jutni.
Eridéig a 450-500 láUzám MM váltakozó mindennapi tanköteleseket a bét tazritó váltakozó refldtaer mellett volt kénytelen a két épületből álló 1 egyenkint 2-2 kisméretű tanteremmel biró régi, rozoga, Igen elük udvaru, hiányosan felszerelt Iskola-helyiségben tanítani.
Eteknek a tarthatatlan, a nép* nevelés szempontjából igen hátrányos és egészségtelen állapotoknak veMt véget a közoktatásügyi miniszter még ez év elején, amikor 100 000 pengő segélyt és 15 000 pengő kedveiményes kölcsönt engedélyezett Letenye községnek r. katb. elemi népiskola céljaira azzal a feltétellel, hogy a kOzség tartozik az 1928/29 iki tanév megkezdéséig rgy 8 tantermes Iskolát két tanítói, vagy pedig egy tanítói a egy iskolaszolga! lakásstPegytttt felépíteni és használható állapotba halvául
Az Iskolaépítés a még csak mosi megoldott tetekkérdés miatt exideig megkezdhető nem volt.
Ugyanla a régi Iskola telke nem alkaimaa a tervbe vett nagyobb arányú a a megkívánt udvarral rendelkező épület felállítására. A földbir-tokrendezés
utján az iskola részére juttatott telek pedig a község centrumától több mint egy kilométernyire, egy esőzés idején járhatatlan mezei dűlőül mentén fekszik s így a kOzség kénytelen volt Letenye főutcájában egy olyan telket megvásárolni, amelyet m" kint áUag 2—3 m1 reia járda felszínéig emelni kell, ptdlg az épületei alagsorral fe teoL Más, alkalmasabb telek azonban a kultuszminisztérium iskolalelek megvásárlására i adás-vételi sserzödést Jóváhagyta ■ igy az uj épület a róm. bath hitie-lekezel tanítási jogának val valószínűleg csupán egy la szolga-lakással, tehát tanítói nélkül fog most felépülni és csak a jövő tanév megkezdésekor rendelte-lésének átadatni.
ZOHchlzáríat Pírt. 20 38, London 25 29% Nnwk 518-nVt, BrtUael 72-427] HUaao 17-28, Madrid 85Ö5, Amatwdui 2t9 07Vi,
> in ■
fektet t híján
IJ3 95V«. Wtonl8-07Vi. Sotta STVti, Prán ltW/i, Varai 58-15 BadapMt MMSft, »«!*iaa w-tai/i, Bnkateat 3 17.
Fonott, lyukgalt és festett sandalettek 13, 15, 17 és 18 pengőért, leánykáknak 7 pengőtől 10 pengőig és a legjobb minőségű cipők
Miltényi Sándor és Fia cipőüzletében
frriiu* 3.
ZALAI KÖZLÖNY
lalálra gázolt a hajnali budapesti személyvonat egy Ismeretlen férfit
Nagyréese m«»l«tt történ! az elgázolás — Három darabra szelte a mozdony kereke az 56—60 év körüli embert
Tftokmkm öngyilkos* sejtenek a rácséi halálos áldozatban
Nagykanizsa, jullus 2 r virradó hajnat-bao a nagyi<»s»t va»uiáik)mástól nem ■essz* a Budapest—Nigykanizsa-i aaeaaÉl^foaat tatába Ráaott egy em-kerk-jcsiisameálstt ember vémstra-gédi^fttaqBli 4 tm Iíjban feáesték fel a Ricáéról dolgozni induló emberek. Alig néhány perccel előbb robogott el a budapesti személyvonat • sécseé- állomásról, mikor a 70. fc 71. vasúti izelsény közölt borzal-■ss leletre bukkantak a földmive-Kk. A síneken hatsimas vértócsában Igy három darabra vágott hulla ré-ssti feküdték. Az emberek azonnal értesítettét a réssel Jtgy zthéget.
Hétfóo délelőtt dr. Szabó Zsi*-taoad vármegyei Ib. főorvos és dr. Laubhalmer Alán nagykanizsai járási
szolgablió kimentek Nagyrécsére, ahol mege j>ették a rendőri hullaszem-lét. A községbeu többen megnézték a borzalmas módon összevágott holtteste, de abban senkire nem bírtak ráismerni. Dr. Szabó Zsigisond meg-álls pilása szerint öngyilkosság történhetett, amire a testrészek helyze léből következtethet. Az áldozat mint a guillHonra, ráhelyezte fejét a rln párra, akol a mozdony első kerekti lefejezték.
A fötdmlvesnck kinéző öngyilkos 55-60 év körüli lehet, er&el|ts férfi Italosságol nem lehetett megállapítani rajta. A csendőrség nyomozása fogja kidetiisnl, hogy ki az áldozata a hajnali voratelgázoiásnak. Aki esetleg sejti at áldozat kilétét, jelentkezzék a főszolgsMróságon,
Mérgezési tünetek közt összeesett, eszméletlen leányt szállítottak a kórházba
A Magyar-utcában efjy ház előtt találtak rá vasárnap este — A jelek
: szerint öngyilkosságot követett el a vidékinek látszó leány
Nagykanizsa, |ullui 2 Vasárnap este a Magyar uica 60. szánni ház kerítése meüett, az Ördögároknál a járó-ke\'ők egy fiatal leányra lettek figyelmesak, aki megtántorodott, majd eszméletét vesztve összeesett.
Valaki ériesiftrtle a posztoló rend-őit, aki viszont a men őknek telefonált. A mentőautó néhány perc alatt kirobogott és beszállította a még
mindig eszméletlen leányt a kórházba, ahol a női p.iviilonbsn helyezték el. Az orvosok szerint mérgezés történt, amit valószínűleg morfium okozott.
Hétfőn délelölt a leányi, aki jól Ollözölf és vidéki leány benyomását kelti, a rendőrség kihallgatta, hogy megállapítsák ; dalait és öngyilkosságának körülményei).

Mozgószinházak
Városé Mozgóképszínház. Ma keddan 6 ét 9 órskor as elmúlt évek kgnagyobb filmje UJ reprlzpéldány: .Pária grófnője", izgalmas dráma 22 fejeseibe* Főszereplők: Emil Jsnnlngs és Mis May.
. Budapesten állandóan Olvasható a Park Szálioda kávéhá-alkas VHI, Baroos-áér 10
UJ ponyva lf| zsák
Kölcsönponyva Kölcsonzsák
HRSCH ÉS SZE6Ö
cégnél
■nn
MOTKáMZSÁN.
Terménytőzsde
A buza 50, a rozs 70 -50 fillérrel esett. Az Irányzat lanyha, a forgalom Igen csekély.
Has. mwv 76 kg-06 31-90- 32*10 rt keoa 3220 32-40, <H ><»-« 32 Í0 -32*75, 70 32 90 33 OS *fl k.-o.
33*15—?3\'30. dunántuH 76 kg. 31.50-31 65, 77 31 75 3t"J5 78 kj-,* 32 10
32 25. 70 32-40 32fi0. 80 kg-oa
32 60-T2 70. ÍOIS 28 75 - 29 25. takarm. árpa 28110-29 90 rtwárp. 3HW-H2-00 nb 83 20 - 33 60 \'«"Htrl 2875 2900, Baa*kuic» 23 75 -24 00.
i ba4a>e*fl Tflzsde dnrlz"
VALUThK Angott. 17 38 :8 13 Hain a. SOOO-SD-aO Oku i. xrM-1712 Dia k. 153 34-uW 95 iXiU! 10 00-10 08 Dollír 570 55-522 bS Hrsncl« íi Ti 65-22"85 Hnit 330 50-231 50 Un^yti 64 10-6440 Lal a 48 3 53
Ura aO 10-30-30 Hácko 136 85 137-35 SdHU. HO t5-Sl ■ 0 N*rey 143-20-153 80 S»a»-I t.llO-55-ti»>9S Svr.1 k. LM 60 1Í4 2J Peaeta 94/0-9530
i>*vuak Arait. 230 65-231 35 Batgréa 10-08-10 11 Barik >36 86-137 26 Bukurii 4 49-3 53 rfikauu 80 Oű 80 .15 Küycnl: 153 4 > 153 85 Oulo 153 30 i53 73 Undor. 27*93-58 01 MJliae 30 10-30 20 Newywii 672 60-4 20 Párta
Pla ti Staht
NAPIHÍREK
NAPIREND
Juliiaa 3, kedd
Római katolikus: Sz. pipák e. Prot. Kornél. Izraelita: Tam. hó 15.
Nap kel reggel 4 óia 08 perckor, nyugszik délután 20 óra 00 perckor.
Városi Mozgósztnház. .Párls grófnőié\', Izgalmas dráma 20 fe|eietben. Előadások 6 ét 9 órakor.
Szerkesztőségünkből. Bar-barits Lajos, lapunk felelős szerkesztője egy hónapi szabadság után a mai nappal újból elfoglalta hivatalát.
— Vitéz Kovács Aladár altábornagy kitüntetése. A kormányzó vitéz Kovács Aladár altábornagynak, a m. kir. szombathelyi 3. honvéd vegyesdaedár parancsnokának a m. kir. honvédség fejlesztése és a css-palkiképtés körűi odaadó, hazafias buzgalommal kifejtett kiválóin eredményes és különösen igen hasznos szolgálataiért a II. osztályú msgytr érdemkeresztet a csillaggal adományozta.
— Szabadság. Dr. Botka Andor nagykanizsai járási főszolgabíró a mai napon megkezdte négy heti nyárt szabadságát, melyet Hévízen tölt. Távolléte alatt helyettese: dr. Laubhalmer Alán járási szolgabíró lesz. — CsHlaghy György kir. ügyész Trencsén-Teplitzből gyógykezeltetés! szabadságáról Nagykanizsára érkezett.
— Egyházmegyei diszpozíciók. A megyéspüspök Lukács Józsefet Ihárosba, Magyar Jánost Klskomá-romba, Frank Jánosi Sűmegcsehibe, Blttmann Antalt Csatárra, Schandl Lsjost Tsbra, Strommer Henriket Bilatoncslcsóra, Vtzsy Páti Ugodra rendelte ki káplánnak.
=■ Ma este katonazene a Pol gárl Egylet kerthelyiségében.
— Segéd jegyző választ ás. A lemondás folytán megüresedett rnura-kereszturi segédjegyzől állásra jullus 2-án e|tették meg a választást. Megválasztották az egyedüli pályázót: Bánfaly József okleveles jegyző, nagykanizsai lakost.
— Osztatlan hivatalos órák a városházán. A mai naptól fogva az egész nyári idény alatt a nagykanizsai városházán osztatlan hivatalos órákat lépteltek életbe, reggel 7 ólától délután 2-lg.
= Orvosi hlr. Dr. Kreiner Zsigmond belgyógyász, főorvos szabadságáról visszaérkezett. Rendeléseit Zarda-utc* 8. szám alatt újból megkezdte. Rendel délelőtt 11—12-ig és délután 3—4 lg.
= Schwarcz Deiftő harisnyál a legjobbak. a
Ktbribálta ön ta talán ? Ugy e, legtöbb nei a Saian
Salan Muki
naplójából
Tegnapelőtt tájt a torkom S nem hagyott a Salan netten Hőhullámban iuaduak ma, De btzom e híres szerben.
Izzad ugy e, kezed-lábad Hogyha a nap lorrón csókol? Pár csepp Salan a Ubvltbe S kacaghatsz az Izzadókoal
si Egy llveg ára 1.20 ét 140
- Hajmássy Miklós megnősült. Budapestről vesszük a hírt, hogy a keszthelylek kedves fiatal ismerőse, s keszthelyi gazdasági akadémián végzett Hajmássy Miklós, aki meg-lepetésszerűen a nini-pályán, mint a Vígszínház művésze lette országosan ismertté nevét, tegnap btzaeságot kötött Somlay Arthumak, a Vigszin-hát tagjának leányával, Jütfávsl.
- A piarista dlákhösflk emlék-leleplezési ünnepségéről távolmaradásukat részint sOrgönyüeg, részint levélllrg kimentették — Wlas-sks Oyula báró s felsőház elnöke, Remus Domonkos zágrábi érseki helynök, dl. Tarányl Ferenc Vasvármegye főispánja, Bosnyák Oéza felsőházi tag, dr. Simon György nagyprépost, dr. Wtber Pál pflspOki iroda igazgató, dr. Lantig Károly karisbadi fűrdőonros, és mások; sWk halasztbitallan más irányú elfoglaltságuk miatt nem tudtak Ksnizaára jönni.
=» Ma este katonazene a Polgári Egylet kerthelyiségében.
- Hivatalos szemle a Balatoa körül. Keszthelyt* jelenti tudósitiink: A Balatoni Intézőbizottság, vagyis Zala, Soaiogy, Veszprém vármegyék fő- és alispánjai, klvfliOk pedig Vkzián államtitkár, Vdmosy Hugó egyetemi tanár, dr. Roxer János országos egészségügyi főfelügyelő a Balaton körttl hivatalos szem Is-körű tat tartanak, főként az u| kikötök ügyében éa közegészségügyi szempontból. A bizottság szombaton indult el Balatonalmádiból, vasárnap délelőtt Balatongyörökön voltak, ma|d Keszthelyen tekintették meg a strand munkálatokat, délután pedig Hévízre mentek. Héllőa folytatták utjukst a Balaton somogyi putjára.
EAf.Ai KOZÍ.OKT
— A gimnázium évzáró ünnepélye és találkozók. A tradicióná-lis flnntpi keretben za|lolt le a plt-rista gimnázium évzárása, amely alkalomból az intézet tág is tornaterme zsúfoltan megtelt szőlőkkel és n tanügy barátaival. Eberhardt B la c tankerületi főigazgató beszédében is mertette a lefolyt iskolaév tredmé-nyét és morális tanulságai\', maji kiosztotta a jutalmakat az eminens tanulók kólóit. — Ezután a piarista gimnáziumban 30, 25, 20, 15 és 10 év előtt érettségizettek meleg szavak ban rótták le bálájukat a tanári ker-ral és az intézettel szemben. A 30 éve éretts. ntvéfcen Weiset János gépgyáros beszél\', a 25 éve érettségizettek nevében dr. Szekeres László a Faluszóvelség igazgató helyettese, a 20 éve érettségizeitek nevében dr Slrém István hírlapíró, a 15 éve végzettek nevében dr. Eőrsl litván ügyvéd és a 10 éve végzettek nevében Huchthausen Lsjos Iheológlai tanár. Mijd felkeresték egykori tanáraik és tanulótáraaik sírjait a temetőben, ahol Meggyest József hilta-nár és Horváth József plébános beszéltek, majd koszorút és virágot helyeztek az elhunytak siijaira
= Eljegyzés. Mandler Rózsikét Nagykanizsa eljegyezte Spltzer Pál Zalaegerszegről. (Minden külön értesítés helyett.)
— Bérbeadták Keszthely hirdetési jogát. Keszthely elöljárósága nyilvános pályázat utján bérbeadia hirdetési iogát. A bérletet 6 évi ídó-tartamia Vida Lajos keszthelyi nyerie el évi 3200 P bérért. A hirdetési oszlopok nagykanizsai mintára készültek (2 világító, 12h:ngrrosilop); ezenkívül a város most 6 hirdető táblát ls állit fel a bérlő rendelkezésére.
— Ma este katonazene a Polgári Egylet kerthelyiségében.
— A Leányklub Jegeskávé dél-utánja. A nagykanusal Szociális Misszióiérsalal Leányklubja folyó hó 5-én csütörtökön délután 6 órakor leges kávédélutánt rendez a Missziós-házban, melyre a tagodat és azok hozzátartozóit, úgyszintén vendégekel szívesen látnak.
— A keszthelyi Vasutaskör vasármp délután kezdődöleg nagyszabású, Igen vál\'ozatos programú nyári mulatságot rendezett a Bsla-ton-pirion, a balásztelepi sportpályán. A szép part-részlet sátrakból, zeneszótól, vldámsn hullámzó tömegekből, sokféle ju\'iási szórakozás programjából volt tnngos és tarka kivllágos viradalig, artvg csak fla-tal|a, öreg|e ki nem fogyott a lánc ból, illetve a jókedv b5l. A rohamlépésekben fe|lödő, nemescélu egyesület ezalkalommal Is meggyőződhetett arról, hogy működését Keszthely társadsimának élénk érdeklődése és szimpá\'Mja kiiéri.
A Zeneiskola évközben csak kivételesen vesz fel növendékeket
UJ tanurak nyílik meg szeptember 1-vel Nagykanizsa, julius 2
Hogy a Városi Zenelsirola lezárta idei kapu|át, meg kell állapítani, hogy nr. intézet nivó|a isméi lényegesen emelkedett. Sreplember I-vel gordonka-tanszak nyílik meg. Az u| iskolai évadban a tanári kar egy zongora- és egy csellő-tanerővel fog szaporodni. Miulán a szabályzat értelmében évközben ezentúl csak nagyon kivételes ese;ben vesznek fel növendékeket, sz ígizgalóság figyelmezteti a szülőket és hozzálartozó-kat, hogy a növendékeket a mai és holnapi beiratási idő alall feltétlenül Írassák be.
Az általánoi tudnivalók a kiadott Értesítőben foglaltainak. Ax 1927/28. évre beiratkozottak száma 150 vol\', az 1928/29. évekre belralolt.sk száina lényegesen többre tehető mar.
A szrp\'cmbcri pólbeiralások alkalmával csakis az esetben vétetnek fel növendékek — amennyiben még hely van íz intézetben. Az u| Iskolaévek a következő lanszakoVksI nyílik meg: I. zongora, 2. hegedű, 3. ének, 4. gordonka és 5. fuvótanazak.
— DalosUnnepély Becsehelyen. Brciebely községben mult év őszén alakult meg a dalárda, amelynek első nyilvános szereplése folyó évi lulius hó 1 én Bccsehelyen egy erdei julUlis keretében volt. A dalárda rövid frnnállása d- cára oly sikerűit és oly tökéletes műsort adott, hogy a hallgatóság legteljesebb elismerését vivta ki és igazi zenei élvezetet nyújtott. Az ünnepélyen jelen voltak Rüdt Collenberg grófnő, Kovács-Se-bestyiny Miklós földbirtokos és ne|e, dr. Pozsogdr Rezső országgyűlési képviselő, dr. Czlgány János főszol-gsbiró sth. A műsor befejezte után dr. Pozsogdr Rezső országgyűlési képviselő mondott néhány szót a dalosokhoz, kifr|lvéu a falusi dalárdák szere(>él, hangsúlyozta, hogy ezek a dalárdák a nép össz itartáiá-mk, élniakarásáuak és eredményes eiökif (lésének élő tanublzonyitékai. A nagy azámban egybegyűlt közönség lelkesen ünnepelte a dslárdi karnagyát, Kellet József becsehelyi igazgató-tanítót, majd láncra perdülve a kéiő éjjeli óráiig volt együtt a legjobb hangulatban.
— Fe\'akasztotta magát az ajtóvasra Keszthelyről jelenti tudósítónk : Tegnap délután özv. Banltz Mihályné idősebb cserizegtomsji polgár-asszony lakása ajtajánuk ss-rokvasóra felakasztotta magát. Mire rá\'aláltak, halolt volt. Minihogy be tegsége évek óla ágyhoz szegezte, lettének valószínt! oka életuoisig.
Étvágytalanságnál, rossz gyomornál, béirekertéínél, renvhe emésztésnél, anyagcserezavaroknál, csalán-klü\'ésnM és hőrviszketésnél a természetes .Ferenc József* keserűvíz rendbehoTza a gyomor és a belek működését éa megszabadiiji a testet s felgyülemlett rothadó anyagoktól Az orvostudomány több ultörő|e megállapította, hogy a Ferenc lóxtef viz abszolút megbízható hashajtó. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és fűszerüzletekben.
— Leventeverseny és népünnepély Keszthelyen. Julius 15-én Keszthelyen járási levenleverseny lesz, amelyen a járás mindtn községe részt vesz. egy-egy csapattal. Ugyanaznap a keszthelyi Bilaton-parton nagyszabású népünnepélyt rendeznek közösen a j Írási levente-egyesületek és a Keszthelyi Iparosok Dalköre.
= Liptói turó a leg|obb — Muszel és Frledenthalndl.
— Autó és bicikli karambol. Keszthelyről jelenti tudósttónk : Tegnap délelőtt Pap Imre keszthelyi cipésztanonc biciklin Igyekezett Keszthely főutcáján a hercegi kastély irányábin. Szemközt jött vele Márton Jenő bérautós autója Héviz felöl. A kerékpáros szabálytalanul tért ki, Igy az auló biciklistől elütötte. A fiu a bal térde felett jókora sebet kapott. A kórházban ápolják. A bicikli összetört, az autó könnyebben mtgrongálódolt.
— Utazási kedvezmény. A Sziv-gárda Qyermek Egyesület, Budapesten folyó évi julius hó 4 tői 15-ig tartandó kongresuus alkalmából a D. S.A. vasúttársaság 1928. évi julius hó 2-től kezdve 1928. évi julius hó 17 ig lörlénő utazásoknál 50°/o-os kedvezményt ad. — Uimeg-szakítás nincs megengedve.
— Fővárosba utazó olvasóinknak páratlan kedvezményt nyújt a Keleti pályaudvarral szemben levő, elsőrangú Park-Szálloda, amennyiben a szobák árából 20 százalék, az éttermi árakból 10 százalék engedményt ad a Zalai Közlöny kiadóhivatalában beszerezhető előfizetési igazolvány felmutatása ellenében. Egyben felhívjuk a Park-Szállodának lapunk más helyén olvasható hirdetésére figyelmét
MljMráa
A nagykanizsai artrnrologlal megfigyeld jelentések : Méltón a hómérM-tor Heggel 7 órakor +18-4, délután 2 érikor +26 4, este 9 őrskor +19 4.
ftlhiui-. Egész nap tiszta égboltozat.
Siilirdny: Egész nap Délkeleti szél.
A Meteorológiai Intézet jelentene s«-rlnt derült, szárai és Igen meleg idő várható.
IBM Mim 3
Sertésvásár felhalt*. 43S4 -elvből etadatlannl ■aisdl 1204 darab Elsőrendű I 60 —I 62. ssedstt 1-56-1-59 sxedett kösép 1\'46-t\'SO. knmiyfl l\'SC -136. eJeőnnda Ort* 1-50—1\'52, másodrendű |-35—t\'40. sngoi sSIdó 1-38 --\' 60. iialonn* ns^bsn 1-66-1*70, asti 1\'84—I 88, lebusott has I 90-2 24 szalonna télscrtés 192 - 2-00. A» Irányút közepei
m\\ Síi
Még ma kedden 6 és 0 órakor
Aa elmalt évek legnagyobb fllnaje l
üj reprlipéldáay!
Izgalmas dráma 22 fejezetben.
Főszereplők: Emil Jannlngs és Mla May.
A film hosszára való tekintettel, az előadások 6 és 9 órakor kezdődnek.
Teaaék •ISjagyaitotai 11
Radics elhagyja a kórházat
Belgrád, julius 2. (Éjszakai rd-diójelentis.) Radics István előreláthatólag néhány nap múlva elhagyj* a kórházat és háziápolásban részesül.
TfZSII
A msi értéktőzsdén már nyitáskor is gyengébb megítélés uralkodott a piacon, bár ekkor még néhány papírnál némi árnyereség ls mutatkoiott. A (özsdeidő későbbi folyamin általános gyengébb irányzat került felszínre s az árfolyamok fokozatoaan lemorzsolódlak. A berlini barátságosabb irányzat birére a lanyhulási folyamat ugyan megállott, az árfolyamokban azonban javulás nem tudott létrejönni, ugy, hogy az irányzat zárlatkor ls gyenge maradt. Az árveszteségek általában 1— 3°/o-o» tesznek ki. A forgalom rendkivül caekély volt. A fixkamato?ásu papírok piaca kissé gyengébb irányzat mellett Ozlettelen volt. A valuta és devlzaplscon említésre méltó változás nem történt.
Fájdslomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy forrón szeretett édesanya, snyós, nagyanya, illetve rokon
özv. Krentz Ferencné
siSt. Vlver lerUta
áldásos életének 73-lk évében folyó hó 1-én este 8 órakor béketűréssel viselt szenvedés után visszaadta jóságos lelkét Teremtó|ének.
Drága halottunk löldl maradványát tolyő hó 3 in d u. 5 órakor fogjuk a temető halottasháziból a tóm. kalh. anyaszentegyház szertartása szerint megáldatni és a helybeli róni. kath temetőben örök nyugalomra helyeztetni.
Az engesztelő szentmise-áldozat a megboldogult lelkiüdvééit f. hó 4-én d. e. 9 órakor lesx a szentferenc-rendiek plébániatemplomában a Mindenhatónak bemutattatva.
Nagykanizsa, 1928. Julius 2-in.
üngár Sáaior él családja.
Emléked SrAkké élül fog Uutsa ulvOnkben I
PARIS GRÓFNŐJE JRNNINGS
MM Jpllttt 3
SPORTÉLET
Nagy érdeklődés és siker jegyében zajlott le a nagykanizsai lovasmérkőzés
fcALAI KOZLQNT
ÖŐfcelö é* nagy szánra közönség Jelenlétében tartotta meg a Zila-Somogyl Lovaiegytet Nagykanizsán másodfzben lovasmárközését pompásan dekorált Zrínyi sportpályán. A megjeleni előkelőségek közül sikerűit lejegyeznünk a következőket: ÁIgya-!\'app altábornagy honvédelmi államtitkár, Ujfalumy Oábor tábornok, lovassági télüóelö, Havassy Jenő a III. huszárezred parancsnoka, vitéz Falka ezredes, Forszter László huszárezredes, Moys Elemér huszár-ezredes, Oyömörey István országgyűlési képviselő, Stolldr Béla alezredes, Sióké Bála miniszteri tanácsos, a földmivelésügyl minisztérium képviseletében, Molnár Jánoá\' az Atsdűunáiitutl Meropzdasági Ki-kápvisektében, gráf Stédtenyi
Andor Pák Senaicfi Antal, gróf Somskti Andor, dr. Ptlhdl Viktor, Matattrazky Ferenc, Somslch Miklós felhőházi tagok, báró Fekete Aladár, Bárczay Ferenc éa neje Kleglevlch Ilona grófnő, báró Inkey Józtef, Tabajdy Kálmán nyug. államtitkár, Somogyi Qyuta, Oóeon István, Koller István, ajnépi Elek Ernő földWrto koso<t, dr. őrky Oyörey klr. kormány -főtanácsos, dr. Scbjdn Gyula poigér-mester, Eberhardt Béla c. tankerületi főigazgató, Donner nyug. ezredesés mások.
Péntek délután tartották meg a gyalogsági Mmtary dtftovaglás első próbáját, melyen 12 lovas vett részi. Szombaton déteHKt 25 kilométeres szakaston tereptovagtás volt 15 akadállyal. Délután a fogatszépségverseny eMosttályozáss ét a díjlovaglás elővizsgája.
Vasárnap rsffH orni^uil kocsiversenyek, ugy at amerikai, mint a magyar félvérek részére. Előbbi 8 km., az utóbbi 24 km. szakaszon zajlott le.
As amerikainál feltűnő volt gróf Festetics Vilmos két Ogetö|e. A félvérek az egész 24 km.-t majdnem egyforma idő alatt futották be, különbség kMMtflk csupán 47 másodperc volt. A versenyzőket akadályozta, hogy ugyanezen az úttesten bicikli-versenyT tartottak.
Vasárnap déhitán volt a tulajdon-képenl verseny.
A kocalszépségversenyen szenzációként hatott Ujnépi Elek Ernő tulajdonát képező hrtes fogat, melyet Horváth-Zdenkó alezredes hajtott, továbbá Dervalics Ferenc szürke-fekete négyese. Ugyancsak feltűnt Koller István sárga négyese.
Különös elismeréssel kell ehelyütt adóznunk kát vármegye lovassport-kedveKJ közönsége nevében Schmldt Frigyes nyug. buszárezredesnek, skl idejét nem kiméivé, nagy körültekintéssel és szakszerű hozzáértéssel rendezte meg városunkban a sok élvezetet nyújtó versenyt.
Részletes eredmények :
„MlUtan A" kategória: \\.Komornlk őrnagy ,Bolygó". II. Radnóczy szá zados „Amazon". III. Rutks órnagy »Hadeo". IV. Drtxler főhadnagy .OtoeUa«. V. Kovács százados — .Qyönayl".
Vaddszlovaglás: I. Somslch Andor Pál „Sans géne". II. Paaty százados „OartbaMt".
Könnyű díjlovaglás: 1. Pauly szá zados .Figura". II. Kayser főhadnagy „Lolla". III. Horváth alezredes „Oimbrius". Dljuva leltek míg vitéz Falka ezredes .Addig", Megay ezredes „FanJ",
Kezdők díjugratása: I. Somslch Andor Pál .Sans géne". II. Rohonczy Imre báró „Kedves" III. Somslch Andor PAI „Curns". IV. Gróf Bethlen István ,D)kő".
Nyeretlenek díjugratása: I. Komén* őrnagy .Bolffló". II. Fáber százados .Cunci". III. Báró Rohonczy .Allsh". IV. Vitéz Radnóczy századot .Amazon"- V. Fáber százados .Nap-tugár".
Fogatszépségverseny: 7-es fogai I. ujnépi £fcá Ernö. Hajtotta Horváth-Zdenkó alezredes. Urkocsisok ál al hajtott négyes: I. Dervallcs Ferenc. Kocsisok által hajtott 4 es fogai; I. Koller István.
Kocsiakadályverseny: l. Bethlen István gróf fogata. Haitotta a tulajdonosi. II. Slern Q/ula fogata. Haitotta Horváth Zdenkó alezredes.
Országúti kocsiverseny: 8 km. ssskaszon amerikaiak számára: I. Gróf ErdOdy Pál. 24 km. szakaszon: I, Barta Miklós. Híjlotta Petrocsek
A letenyel járási leventeverseny
Letenye, Július 2
(Saját tudósítónktól) Díszes kenten zajlott le s letenyel Járást le VMleverseny, amely ismét tanúságot tatt arról a céltudatos nemzeti testnevelési m un káró1, amit\' derék oktatóink végeznek a végeken. A verseny előtt a vásártéren tábori mise volt, amit dr. Naláczy esperesplé-bános végzett. Utána kezdődött a vár-megyei bsjookt csapat vuaiuy lelövése Álversenyen részt vett valamennyi levente egyesület, körjegyzőségen-Mtt 40-40 főnyi osaptttaL A versenyen ott volt Latenye és vidékéfiek
Síz intelligenciája, élén dr. Czl-y Jtnot főszolgabíróval és számos földbirtokossal. A versenyt Lem-tmkovks Lajos testnevelési tanácsos vetette be. A verseny eredménye a következő: FegyelmezettségI versi ny folyt a Járási vándorzászlóért, melyben elsó lett a letenyel, második a semlénházai, harmadik a kerkatrentmikfótl körjegyzőség csapata. A mutat nemben naey haladás-rét tették tanúságot a felsószemertyel Mrjegyzőiég és Szentador/án ess
Távolugrás: 1. Gönc* Pál Krrkatóifalu 4 61. Csapatversenyben 1. Letenye, 4 28. — Magasugrás: | Lakatos János Becsehely, 150, Csapatversenyben 1. BánokszentgyOrgy, 140. — Diszkoszvetés: 1. Oöncz Pál Szécsiszteet, 27 10, csupsiverseny-ben I. Szécsiaalget, 24 08. — Súlylökés : I. Mlbotioa Sándor, 8 20, csapatvtnenyben 1. Borsfa. — Oe-retyvethT 1. Mtkó György, Letenye, 3260, csapatversenyben 1. Btaok-szeni«yörgy, 2950. —OJtmplal staféta futás: 1. Letenye, 4 31. -Svéd staféta futás: 1. Kerkaszent-mlklós, 238. - 100 m st^futds: 1. HhscW József, Letea*. 183. -400 m. síkfutás: I. Kovács S«ndor, Kútfej, 1.5 9. — 800 m. síkfutás: 1. Dávid Oéz», Lstenye, 2.1 7. — Buzogánydobds: 1. Preiner Gtbor (4) 14, csapatversenyben 1. Borsfa
A |SrAsl főerolgíblróságról és a levenle-oktiióiról sülöo kell dicsé röleg megemlékeznünk egyrészt bat-hstós pufogó, másrészt nemzeti tettneveuiti munkájukért.
Tennlsz
Nagykanizsai Zrínyi—Zalaegerszegi MOVE 9: 5
Nagykanizsa, Július 2 A két egyesület ez évi első összecsapása a kanizsai csapat biztos és megérdemelt győzelmét hozta. Mint a fenti eredmény it Igazolja, a Ziinyi fiatal gárdája teljes mértékben megfeleli a belé helyezett bizalomnak. Az egerszegi együttesből a Müller-testvérek produkáltak kiválót, mig a helyi csapatból az egyre fejlődő Relschl Márika tűnt ki erőteljes és biztos Játékával.
Nemzetközi versenyre készülnek a keszthelyi vlzi-cserkészek
Keszthely, Juliin 2 (Saját tudósítónktól) Keszthelyen a prém. reálgimnázium osekész-csapatában megalakult a vizi-őrs, amely naponként szorgalmas vízi munkával készül az idei nemzetközi cserkész vizlversenyekre, amelyeket augusztus folyamán Tihanyban tartanak meg. A vlzicserkészek parancsnoka dr. Klempa Károly piem. t nár. _
Vasárnapi Levente bajnoki mérkőzések eredményei: TI PC—Egyetértés 3:2 (3:1). Az Egyetértés nagy lelkesedéssel játszott a kissé fáradt 77 esek ellen, azonban kapu előtt semmi sem sikerült nékik. Biró: Spllzer.
Teleki—Jóbarát 4:1 (1:1). Kemény, helyenként durva mérkőzés győzött a szerencsésebb csapat,
Biró: Kaufmann.
Vasas-Testvériség 7:0 (4:0). Visas nagy fölénnyel biztosan
győzött. Biró: Wolf.
Kath. Kör—Turul 4:0. Az újra játszolt mérkőzést isméi a Kath Kör nyerte, mert a Turul cssk 9 emberrel állt fel. Biró: Baum-garten. _
Magyarország az összes sportágakra benevezett az amszterdami ollmpiászra
Amszterdam, julius 2. (Éjszakai rddlójelentéí) Az oiimpisl versenyekben a birkózásban 29, pontatlanban 14, evezésre 20, úszásra 34, vitorlázásra 23, kerékpárra 28. attettkárs >40, vlvátra 29 ét talyemtttMr* 20 nemzet nevezett be. M-igyarország minden versenyre beküldte nevezését.
— Ood-Year, a legjobb autó és motorkerékpár gummik raktára és
képviselete Szabó Antal sportüzle-
- -
wOCfl,
a: U2i*üai flytwás és UpUaiá Vállalat Rézzrécyttrnsác. VeteK* ktadt: Zalsi Károly.
(Mi szMfcib itfnlsfiii
gomba és rovarktftevAk elten 11
Tsatokil unlversalis permetezösztr losppsan
UréssltucflM Variili Eloaal Vinol
Sirifsrol Thanol
árzola Almola
Stb.
Műtrágyák.
Qardaságt , főzelék-, vlrég-mi Kicsinyben és nagyban kaphatók:
0B8ZÁ8 JÓZSEF
kantzsa, Erzsébet-tér 10.
Nagykanizsa, A bíróéig mellett.
ati Telefon: 130.
14 napos olcsó ruha váftéH rendezek.
Ezen idft alatt olyan olcsón árusitok, hogy bármelyik agyonhir-detett budapesti cégnél ia jóval olcsóbban.
Okvetlen nétae meg kirakataimat!
mi tMtlü:
Kartonrutiák____ P Ut
Dalánruhil/ mmmm . . . . p
MM P ir-
M Mm eddig 22.— P, mosl mM r __i it P15—
Mosú lelycRinAít kreP. desinnel disdtve, eddig 28 - P, most 11-
1 U áíuíDlláll eddÍBfiű.moetP fl~
SeljreiflfíiyűiuiMai Pll.-
eodtg P 24.—, mosl
[iíPMMft Iflf VIIRUIIVDU P10.—
M zsorzutraUk eddig P 27.-, motl Pl-
Wisimtt... PU.
mm .... eddig P 50.—, mott P 25.—
Kasba szövet ... eddig P 50.—, most P 30
Szovetrubák... eddig P 32.—, most P11-
ÍM alj____ P16—
Tavaszi kabátok .. Mi hhnnb mini P 35 w
diroOji
1 ? 1
p L éi j.—
.11-
Mwar Divisüíi
mm mt a tiü
zalai közlöny
1928 tnlta 3
Adómentes és adózott petróleum,gázolaj és benzin, mindennemű üzemi olajok, traktor, autó, amerikai gőzhengerolaj, gépzsir, kocsikenőcs, Carbol, Carbolineum és Creolin, szijgyanta, siijviaszk
legolcsóbban kapható.
Ugyanitt
zsák és ponyva
gyári lerakat, valamint
zsák és ponyva kölcsönzés

El
cégnél
Nagykanizsán, Fő-ut 15,
A Magyar Olaj- és Vegyipar Rt. zalamegyei kirendeltségénél.
Hölgyfodrászat!
Keszthelyen, a .Hungária" azalló melleit a legújabb divatú frizurák készülnek.
Ondolálás, hajvágás, manikűr, pedikür, hajmunkák.
Bejárat :
nöl fodráiiat Széchenyl-n. felól nrl fodrászai Kosioth L.-u. (elöl
Mérsékelt árakl
Tisztelettel . . . . , Laskay látván
fodrász Kesztnely.
APRÓHIRDETÉSEK
ái apcóhlrdtéesek dija 10 aaóio 80 fillér, minden lovibbl azó d!|a a IIII. Vatir és
fcnnepnap 10 szóig S0 fillér, minden további azó dija 8 flll. Suidán éi pénteken 10 sióig S0 fillér, minden lovibbl líd dija • flll. Clmoú • minden mU-|sbb bettlból Ilid sió kát aaónak azamll-laiik. AJllai keresőknek 50<Vo engedmény.
A Mrtfatéal dl| .iar. llawaiHll.
Kompialt, |ó állipolban levő modern abédlSt keinek megvételre. Ajánlatokat s kiadóba kérek.
Tanulókat falvaaxünk. Slngar Józaaf éa Téraa. 3182
Finom zamatos asztalt bor 88 fill arany-hagyl rizling 120 ttll. Sifrin Józaetnél Magyar-utca 74. 303g
ÉpOlatOvagazéal, klttelést legolcsóbban végez Slern Üveges, telelőn 196. 1446
Telekl-ut 44. íz. alatti Oxlathalylaég
lakással november l-ére kiadó. Bővebbet háztulajdonosnál. 3068
Raloh Métyéa Qxlatét november hó
I én Teleki ül 44. alól Telekl-ut 54. alá helyezi át. 3138
Elarié Sugár-uton levó cca 200 négyszögöl háztelek. Clm a kiadóban. 3066
Kát jócsalidból való Hu tanulónak felvételik Ktslaludi és Krausz divatáruüzletében, Nagykanizsa. 3230
Pogányvár! salát termésU kiváló tájboraim árát mélyen leiiállltottam, e szerint llterenklnt nemes kadarka 1.10 tlllér, asitall fehér 1.30 llllér. — Leltnerné, Csengerv-ut 36.
Tanoncokat tetvesz Sátrán és feliét mechanikai mUszetUzem, Pőut 19. 3205
Két ltu vagy leány |utányo»an tel|e« al-látáat nyerhet a jovó tanévre. Ozv. Bcrger Jeníné, Eötvös-tér 18. 3M0
Teleky-u. 35. sz. 3 saobéa lakás kf-sdó. Ugyanolt zongora eladó. 3260
F.gy kisebb utcai szoba bútorozva, vagy bulor nélkül és egy kis padlásszoba, ez utóbbi takarításért azonnal kiadó. 3278
Két szoba bútor azonnal eladó Magyar-utca 10. alatt. 3276
Karaaak I i.\'i étes Ilim mellé komolyabb nót, kl |ár1as a gyermek gondozásban. Clm: Magyar Dlvatcaarnok. -3285
Egy jókarban levő, alig használt tölcsér nélkllll gramofon művész, tinc és magyar lemezekkel jutányosán eladó. Síékety, Deák-tér 6. 3287
Weller Mór autó- és gépjavító taaulöt felveaz Kölcsey utca 22. -3288
Hajcsár ut 7. alatt egy lakáa suguutus elsejére kiadó. \'3277
~ Kétszobás lakáa mellékhelyiségekkel augusetus elsejére kiadó Kossuth Íér3. alatt
3280
Egy 2-ee szimu pénakaaaaa jutányosán eladó. Clm a kiadóban. __J2M
Telivér slastát Unttáns VállsT, Időnkint kölyök és kéae vUslát elad, vadász-tertlletet rcndw, fácánost beállít megállapodás szerint Atváa Balázs, Klllnián, u. p. Oelse. (Válasibélyeg nélkül nem feWtk.)
Vizsgái jutalomkönyvek
nmmm^mmmmmmmmmm^^mmaam^m
Ifjúsági iratok
Szórakoztató társasjátékok
Nyári játékok
nagy választékban kaphatók
FISCHEL FÖLÖP FIAI
könyvkereskedésében
Nagykanizsán. m
Automobilok és traktorok javitását szakszerűen és jutányosán vállaljuk gépészmérnökök vezetése alatt legmodernebb újonnan felszerelt
autó- és gépjavító
műhelyeinkben, versenyezve a legmodernebb fővárosi javitómühelyekkel.
Hengercsiszolás, fúrás és görbített ten-gelyosiszotás „Kellenbe rger"-fé:e szab. svájci gépekkel és berendezésekkel. =====
Motorbeszabályozás és teljesítménymérés. Precíz elektromos munka. Autógarage.
Eredeti alkatrészek, műszerek raktáron. A világhirü „BUICK" autók kizárólagos képviselete Baranya és Zala megyékre, valamint Somogy és Tolna megyék déli részére.
A „Goodrich" pneu képviselete. 3195
Pécsi Szerelési és Gépipari R. T. Pécsett
Alsó Malom-utca 12. szám. Telefon 15-80.
I Ifl l ift I
NASH és PACKARD
autók kizérólagoa zalamegyei képviaelatét átvettük
Mielőtt autót beszerezne, feltétlenül kérjen prospektust és díjtalan kocslbemutatást. "" Hat henger, hétszer csapágyazott főtengely, négy kerék\'ék, zajtalan motor, hosszú élettartam és olcsó üzemköltség.
Szántó Vilmos és Társai
Teleion 3-22. Nagykanizsa, Deák-tér 2. Telefon 3-22.
wmr MÉZET,
ágytollat, állati bfirBkat,
vOrös- és sárgaréz, cink ás ólom hulladékot, vasat, csontot «• >on-gyot á legmagasabb árbsn vásárol
BTHÉI í. ri&I HA8TKAHZ8A,
Erzsébet királyné tér 15. sz. tUtt^
Mayer Klotild Utód*
VARGA NÁNDOR
fözaaosó, veRjtlsitfté, ruhafestő
íjé: lsjiál-i. II. (iWMH: IdkoH. i .....................................
Vállal mindennemű ruha-festést, Vegy tisztítást, gőzmosást mérsékelt áron. Elismerten elsőrendű munka. Hófehér, tikörfén jm g. Jlérüutltái. Pllssérozás. a» Oouvrérozás.
MEQHIVÓI
Magán- Salat! 0n«kb«ol utaiiaok alkalmival
BUDAPESTEM
• kgktü.maMbb otthoni nyu|lla a Ugtl»n,&..bb l.llfl.hk matlalt • Kalatl pilyaudva, érkaiW oldalárai iiembin laYÍ
GRAND HOTEL
Park Nagyszálloda
Bnlapeft TDL, Biroii\'tér 10.
bttl
IO0/0 angaalményt kap
mlul U«D lap «IAtli«ló|a olctó aioba-árainkból, IOo;o aiagadményt kap
olcaó átt.iml árainkból. (Kitart biti ko.yba.) 5 pangtM anagtakarit
■HtóUai kfttuint, m«t gyalog át|0b«l ,|y alatt a pályaudvarról.
■ álunk otthon érzi magát 111
EMmtl kiiaol|dlia, aalgocnan rtalidl |all*.
Maját áriaké aita atónylik tolylán, Bot; okvatlan nálunk aaáll-lob mag. — Rlöiatva ixoatmtfrtadiléi a|lDlatoa.
. ■ i il i^J
A nagykanizsai kir. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
3082-lk. 1918. siám.
tniirhi iirrietBÉay-klT&Bat.
özv. t.usllg Vlktorné nagykanizsai lakós végrehajtatónak Horváth Perenc u. o. lakós végrehajtást xzenvedö ellen Indított végrehajtási Ügyében a telekkönyvi halAág végrehajtási árverést A9 1\' 60 1. tökeköve" telén és járulékai behajtása végett s nagy-kanlrul kit. járásbíróság területin leVÓ, Nagykanizsa r. t városban lekvö s á nagykanizsai 10617. sztjkvben 8017/a X a. hraz. alatt felvett ház 47. s. a s beltelek jrlenleg Ziegler Éva fj. Horváth Ferencné, Horváth Ferenc kfskoru és Horváth Ids kiskorú nevén álló Ingailsnra 3000 P kikiáltási árban elrendel ;e.
Az árverést 1928. évi augusztus hó 31.
napján dálelótf 10 órakor a telekkönyvi halóság hivatalos helylsécébeii (Igszság-ügyi palota fö\'ilszlnt 7. ajtó) fogják meg-
tartani.
Az árverés alá kerlllö Ingatlan a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem adható el.
A/, átveretni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10»,o-át készpénzben, vsgy sí 1881 : LX. t. c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számitól! óvadékképes értékpspirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges blról letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és sz árverési fettételeket aláírni.
(\'881 : LX. t. c, 147., 150., 170. §§ , 1908 : XL. t. c. 21. §.) Az, aki az Ingatlanért a kikiáltási árnál
magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított
liánatnénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908 : XÍ.I. t. c.
25 §)
Nagykanizsa, 1928. évi junlus hó 16. napján.
Horváth s. k. A kiadmtny hiteléin:
ktr. ]blfó
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős
Szoiidy s. k.
IrodalUi t.
üzletvezető: Zalai Károly.)
ML évfolyam, 149 ttia
■afffauüm, 191S. jullu 4 szerda

POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fö-ut S. «iim. Keszthelyi Itókkladrthivatal Kossuth LaJo»-u. 82.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ári: cKy hóra I pengő 40 Htlár
Hagyják már abba
Az ellenzik més; mindig hevesen hadakozik az OPB javadat ellen. A dervis-lánc lovibb (olyik a az ellenzik cuk azért, hogy a kormánynak kellemetlenségeket vagy nehézsége ket okozzon, támad olyan intézkedéseket Is, amelyekről maga is belátja a parlamenten kívül, vagy magánbeszélgetésekben, hogy igenis a magyar földbirtokpolllika rtcionális folytatására rájuk szűkség van. Annál is kevésbbé tudjuk megérteni ezt a hadakozást, meri hijzea » kormány által elfogadásia ajtnlo\'.l OFB jtvas-lat épen anntik a széleskörű siociál-politlkának a szolgálatában áll, amelyet oly hévvel az ellenzéki szónokok szoktak követelni. Azt csak nem hihetik, hogy a fOldbirtokrtform a mai állapoiábtn megmaradhat s nem tekinthetik a mostani eredményeket véglegeseknek, hanem ciak egy nagyszabású program kezdetének. A kormány koncepciója ép:n az, hogy a földblrtokreforin nem valami olyan, •ml pár év alatt elintézhető és le-tárbaló, hanem permanens figyelemben kell részesíteni ezt a kérdéskora-pltxumot, amely a magyarság legfontosabb megoldandó feladatai közé tartozik.
Ami eddig történt, az ennek a pír-manens munkának ctak a kezdete, az első megindulás. De az OPB javaslatnak nemcsak az a célja, hogy a |övöben ls kielégítse a földigény lés terén jelentkező méltánylandó igényeket, hanem az Is, hog\' megsegítse azt a körülbelül 650 000 kl8 exísztenciát, akik várva-várják a múlhatatlanul szüksége* nénzügyl tárna gatást. A kormáry OFB javaslatának kettős célja van, egyrészt folytatni a megkezdett munkát: a földosztási, másrészt pénzügyileg támogatni azo kat; akik már földhöz ju\'oltak. 0 t van azután a harmadik nagy kérdés, azoknak a kielégítése, akiktől a földet elvették. Ma ugy áll a helyze\', hogy azok, akik megváltási szenved tek, nem tudnak hozzájutni a pénzükhöz, mert az uj birtokotok szegények s fizetni nem képiek, akik ellenben birtokhoz jutottak, azok ne n-csak hogy a birtok árát nem képesek kiszorítani, hmem igazában még az uj birtokokat sem ludják a nemzeti termelés szolgálatába állítani pénzügyi nehézségek miatt. A kormány tebái mindenképen olyan helyzet előtt áll, amelyen fellétlenül segíteni kell. A földigénylés kielégítése nagyarányú nemzeti kötelesség volt, de nem kisebb arányú kötelesség egyrészt a kielégitelteket tovább segélyetol, másrészt azokat kártalanítani, akiktől elvették a földet.
Azok a képviselők, akik a lep hevesebb ellenségei ennek az OFB
Javaslatnak, vagy nem éretnek semmi töxösséget a magyar nép többségét képező fOldmiveléssel foglalkozó ré teggel, vagy pedig oly egyoldalú birtokpolitikának a szószólói, amelyit
a háború következményei gyanánt uj helyzet elé állított magyar állam nem vallhat a magáénak. A kormány javaslata bölcsen a két szélsőség kOzölt marad. A magántulajdon alapján állva nem rendezhet ingyen földosztást, hiszen ahol ezt megpróbálták, mindenütt tapasztalhatták ennek az eljárásnak súlyos következményei!, másrészt ugyanugy nem méltányolhatja a mamut birtokotok merev állás pontját, akik elölt a birtok egysége
oly szentség, hogy szerintük még akkor sem szabad kihasítani belőle, hí azt kellő módon megfizetik. A kormány nagyon helyesen átlátta, j hogy épen olyan veszélyt jelentene e?,y szélsőségesen baloldali birtokpolitika. mint egy szélsőségesen j jbb-oldall. Választotta tehát az arany-kOzéputat, amikor aki kap, az fizet is érte, de ugyanakkor, mivel nagyon jól tudja, hogy tu\'yosak n pénzűsyl viszonyok, meg I* sfglti azoka\', akin
nek a kapott birtokért fi\'etnlök kell. Nem vezetheti tehát az OFB javaslatot támadókat az őszinte meggyőződés, hogy ez a javaslat rossz vagy veszélyt re|tO, hanem inkább csak az a vágy, hogy a kifáradt és plkw-nésre vágyó parlamentet felzavarják és hasztalan nehézségeket csináljanak a kormánynak egy olyan jivai-lattal szemben, emelynek megváló sitását as ország túlnyomó többsége vArva-várja és óhsjtja.
A Ház megkezdte az OFB javaslat tárgyalását
Mától kezdve nyolcórás üléseket tart ■ képviselőház
Budapest, Julius 3 A Ház mai ülésén az önkormányzatokról szóló (örvényjivaslalot kisebb változásokkal részleteiben itt elfogadták és állértek a gazdasági bizottság jelentésének tárgyalására. Urbanlcs Kálmán előadó ismertette a bizottság jelentését, amely javasolja, hogy a Ház gróf Tisza István budapesti szobrának költségeihez 50 ezer, Návay Lajos makói szobrának költségeihez 25 ezer pengővel járul |on hozzá, valamint 50 ezer pengőt fordítson a képviselőház festölruvé-szeti kiképzésekre és ebből művészi képeket festessen a Ház Kossulh Lajos, Hunyadi Jinou és a kormányzó emlékezetes szerepléseinek megörö-
kítésére. Györki \\aate,JdnossyOKboi, Rassay Károly, Csák Károly ét Peyer Károly beszédei után Urbanlcs Kálmán előadó rámulatott arra, hogy a nemzet néhány kimagasló eseményének megörökítéséről van szó, ahol még a takarékossági szempontoknak is háttérbe kell szorulnlok. A Ház ezután elfogadta a javaslatot.
Hozzászólás nélkül fogadia el a Ház Szerbiával a gyámügyi kérdések rendezésére vonatkozó javaslatot, majd állérlek
az OFB javaslat tárgyalására. Rublnek István előadó Ismertette az OFB eddigi mii üdéiéi. A bíróság a megváltási eljárást íz ország kilenctized részében befj-
jezte. A rendelkezésre álló földekből 254 267 házhelyet ét 887 727 hold földbirtokot osztott ki. Részletesen ismertette a tOivényt. Meggyőződése, hogy a törvényjavaslat megnyugvást kelt, mert hiszen a Ház egyWtes bizottságai lényegesen módosították a javaslatot és elvetlek az élét azoknak a kérdéseknek, melyek disszonanciára adlak alkalmat. A javaslat pénzügyi része szociális szempontból ls nagy alkotás.
Ezután az elnök szavazásra bocsátotta Takács Gézának a nyolcórás ülésekre vonatkozó indítványát, melyet a többség elfogadott. — Az ülés 2 óra után ért végei.
Németország lemondott a reváns gondolatáról
Kormány-nyilatkozat a világbéke jegyében a német birodalmi gyűlésen
Berlin, juliua 3. (Éjszakai rádió- hogy ceak a határidőre szabadui-jelentés.) Müller-Franken Hetmann nápsk fel a német területek a meg-birodalml kancellár ma a birodalmi szállás alól, akkor jelentős alkalmat
gyűlésen fontos kormánynyilatkozatot lett és többek közölt ezeket mon-
colta:
— A német killDolltlka békére törekszik és lemond a revánsgondo-latról. Elsőrangú fontossága azonban a Rajna és a Saar vidék gyors kiürítése.
Ha azonban arru kerülne a sor,
szalasztunk el, mely a megegyezéO I szolgálná a nagyhatalmakkal. Minden feljogosít ég kölelességüukké leszi, hogy követeljük az általános leszerelést, mert ezzel a világ békés népeinek vágya tel|esül. Németország nem állhat lefegyftrezve, állig felfegyverzettállamok közölt. Siep.emberben a népnzövetaf-g ülésszakán
tisztázni kell, hogy milyen állást foglal el a népszövetség a leszerelés kérdésében.
Hangoztatta ezután a birodalmi kancellár a kereskedelmi szerződések kiépítésének fontosságát és örömmel üdvözölte hogy Bécsben, a fajrokon néppel siketül) megkezdeni a mélyreható tárgyalásokat a kereskedelmi izerződés megkötésére.

A mentelmi bizottság megengedte Bartos János pacsai képviselő előzetes letartóztatását
Tizrendbell csalás gyanúja miatt füi&eszUh fel Bartos mentelmi jogát
Budapest, julius 3 A zalanjegyei pacsai választókerület országgyűlési képvlselő|e, a Wolff-Zlchy pázti Bartos János ellen az 1926. évi választásokkal összelüggő eljárások\'indultak meg. melyek miatt a pártból már korábban ki kellett lépnie, maudáiumáiól ázonban ügyé nek elintézéséig nem volt hajlandó
lemondani.
A képviselőház mentelmi bizottsága meghozta döntését Bartos ügyében. A mentelmi bizottság jelentése szerint a budapesti büntető törvényszék 10 rendbeli csalás miatt kérte Bartos mentelmi jogának felfüggesztését. A blzoitság a bűncselekmények súlyosságára vuló tekintetlel Bartos
mentelmi jogát kifüggesztette s minthogy „a vélelmezett bűncselekmények és nevezett képviselő személye közt az összefüggés nem vitás", a mentelmi jog felfüggesztését az előzetes letartóztatás esetére is kiterjesztették. Mandátum fosttásról természetesen csak jogerős marasztaló ilétet után lehet szó.
EA1.AI mtl^WT
1M8 )ollu» 4.
Raslcs képviselőt kizárták a radikális pártból
Badlci árváit a király lógja neveltetal
Belgrád, Jullui 3
A radikális képviselők parlamenti csoporti* egyhangúan k\'montotts, hogy Raslcsol, a juniua 20 iki merénylet elköv»tő|él « c»oportból és f. radikális párlhól Hiárjv A király ma kihallgatáson fogadta Rtdici Pál Özvegyét, akli megkért, ho«;v enuedje át nek< kél gyermekén* k felnevelie-lését. Rsdlcs István állapota annyira |avult, hogy a betegágyat rövid időn belül elhagyhatja.
Cáfolják a bolgár-szerb döntőbírósági tárgyalások hírét
Szófia, jullus 3 A Bolgár Távirati Irodát felhatalmazták, hogy cáfolja meg a belgrádi .Politika* c. lapnak azt a hírét, hogy Llavcsev miniszterelnök döntőbíráskodás! szerződés megkötésére tett volna javas latot a lutroszláv kormánynak
A Bethlen csapat nyerte a margitszigeti lovaspoló-mérkőzést
Budopest, juliu13. (Éjszakai rádló-Jelentés) A margitszigeti lovaspoló körmérkőzést gróf Bethlen István miniszterelnök vöröi inges csapa\'a nyerte meg.
Vízipóló bajnokságl eredmények:
III ker.-NSC 8:0 (4:0).
UTE—MTK 4:2 (I : 1).
Pékár Gyula a népszövetségi ligák kongresszusának alelnöke
Hága, lulius 3. (Éjszakai rádió-Jelentés.) A népszövetségi ligák kongresszusa Higáb u tartott ülésén Pekdr Oyutát a kongresszus alelnökévé, egyutial a propsganda bizottság elnökévé választo\'la.
IMJará*
A najQrkanizaAl i»e»-wrologlal megfigyelő jelentések: Kedden a hómérst\'k-In RepgH 7 Arakor H-20 S, délufán 1 órakor +2»8, este 9 Arakor +22 6.
PtlMtti: Egtsz nap Itazta égboltozat.
SMélirdnyi Egész nap Északkeleti szél.
A Meteorológia\' \'Mézei lelenieuc »*»•-rlnt Igen meleg Idö. később növekedő zivalarliajlani várhaló.
Hétfőn éjjel meggyilkoltak egy idős özvegyasszonyt a homokkomáromi „Csinga"-hegyen
Az áldozatot ülőhelyzetben asztal mellett kezére támasztva találták meg — Kedden délután a vizsgálóbíró és a törvényszéki orvos kiszálltak a helyszínre — A csendőrök őrizetbe vettek egy hosszúvölgy! embert, aki ellen súlyos terhelő momentumok merőitek fel
Az őrizetbe vett gyanúsított makacs tagidátban van
\'___• a • | r
II síi MOH
Péntek, szombat 7 és 9 órakor Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
Gerard
brigadéros
Conan Doyle ismert regénye 9 felvonásban. Főszereplő: v Rod La Roque.
HÍRADÓ
Nagykanizsa, Jullus 3
Hétfő éj\'zika a közeli Homokkomárom község szőllőhegyén borzalmas gyilkosság történt, melynek e pillanatban, mikor e sorok Íródnak, még csak gyanúsítottja van, aki ellen az ügyben nyomozó mgykani-nizsai csendőrség járőrének van su lyos adata. Maga a gyilkosság felfedezése rémregénybe illő módon történt meg keddre virradólag és azóla a Homokkomárom és környékét állandó izgalomban latija az el-velemQlt gyi kos tette. I
A gyilkosság ügyében dr. Podolay : Jusztin vizsgálóbíró és dr. Ország Lajos törvényszéki orvos kedden ; délu án szálltak ki, hogy megejisék j a rrndőtorvosl hullaszemlét, esetleg ha 32ü\'<vég<8nek mutatkozik a tör vényrzéki boncolást.
A gyilkosságról eddig a következőket sikerült megtudnunk:
Egy magányos asszony ö:v. Czlmmermann Józselné idős földmivesasszonv, homokkomáromi lakos egyedül él. Kis S70lle|e víii az örcjitsszonyBak a Homokkomáromhoz lartoró, ugynrvezett „Cslnga" hegyin. Eta kis birtokot, részben ő maga, részben fogadott emberekkel szokta megmivelni. öiv. Ciim-mermannét mindenki ismerte az egész vidéken. Juli néninek szóli lotta őt minden gyermek és a községek iakoiai Igen szerették közlékeny modoráért. Az öreg Juli néni szivesfn eibcsiélgctelt a fiatalokkal és C\'ire.v hegyen levő pincéjében sokszor vi udégül látta a jókedvű ho-mokko "áromi legényeket, Irányok ít.
Korai látogatás Juli néni pincéjében
Vosl-nábín is sokat volt kiút i szöliőj\'ben Juli néni és épen ez leit | sieteacfcéilcn végzete, mert egy elvetemült embor a bomokkomároniiak kedvelt Juli nénijét ellette láb alól. Híifón is n ár kora icggel kint kapál-gsiott Juli néni kis biriokán. Ezt tudták többen, akik ugyancsak ott dolgozlak és igy történ\', hogy három homokkonáromi ember, jóked-v:ik kf rekcdvfu, kedd hajiHbsn saját pii.céjükből elindullak, ho^y megnézzék, mitcsioál Juli néni?
MIVor a kis társaság Czimmer-manné pincéiéhez ért, ahijnali órákban nem is lünt fel nekik különös-képen, hogy Juli néui pincéjének ajtaja nyitva van. Egyik bedugta fejéi az ajtón és bekiáltott:
— Adjon Isten, Nani néni! (Igy hivták az öregasszonyt ismeiősei.) Ds a pincéből nem válaszolt senki. Erre mird a három ember bement és újra szótitolták a sötét pincében :
— Jó regijeit Juli néni I Mingyárt
intézkedésére a holttestei eredeli helyzetében bígyták és a pincét lezárták, hogy a nyomozó közegek munkáját ezzel la megkönnyítsék.
Néhány óra alatt a megoldhatatlan rejtélynek látszó gyilkosáig ügyében a csendőrjárőr olyan szenzációs tanúkihallgatásokat eszközölt, melyeknek alapján egy gyanúsított embert őrizetbe vetlek a déli órákban és vallatóra fogták. Bir tagad, sok terhelő körülmény szól ellene.
Egy félkegyelmfl vallomása A csendőrök munkájához ugyanis a legelső nyomot Palzs Ferenc, egy félkegyelmű homokkomáromi lakóa adta, alti elmondott a c«ndőröknek, hogy az éjseaka találkozott Hohl Lsjos hosszúvölgy! emberrel, aki előtte elmondotta, hogy az este Igen összeveszett özv. Czimmermannéval, akit agyonütött dühében. Huonló vallomást tettek a csendőrök előtt mások is. így a csendőrök kimentek Hosszúvölgybe és őrizetbe véve Hohl Lajost bekísérték a gyilkosság állóhelyére. Megmutatták neki az áldozatot, de a
tetemrehívás sem hozott eredményt, mert a makacsul tagadó ember semmiről sem akarl ludoi. A tanuk áltat elébe tárt önvallomását letagadta és Így rendkívül nehéz feladat elé került a nyomozás, melynek most már ax a teendője, hogy a gyanúsított ellen elegendő bizonyítékot hord|on össze.
A gyanúsított embert egész nap H )tnokkomáromban, a gyilkosság színhelyén tartották, ahova kedden délután megérkezett Podolay Jusztin vizsgálóbíró és dr. Ország La|os törvényszéki orvoi.
Megnyílt a magyar tanítóság in. kongresszusa
József kir. herceg, a hercegprímás, a kultuszminiszter voltak a megnyitó Qlés szónokai Budapest, jullus 3 | kezdte működését és a kongresszus
süt a nap, mikor kel fel már?! Di bizony erre sem válaszolt senki, mire egyik ember gyufát pyu|lott és körülnéz ek a pincében. Halott asszony az asztal mellett
A látvány, ami eléjük tárult, Inkább szokatlan, mint félelmetes volt. Juli néni az asztalnál ült, két kezére támasztott fejjel. — Usy nézett kl, mintha aludna. Hozzáléplek és megérintetek vallái.
— E|nye, d: mélyen alszik Ju<l nénil — mondol\'ák és megrázták, de erre meg már meg is döbbent mind a három ember. Juli néui meg-merrdve ült síékéu. Nim mozdu t a rízásra és a jámbor bomokkoiná-romiak, akik kedélyes hajnali vizitre jöttek Juli nénihez, egyszerre szin-józ*nok lellek a felfedezéstől.
ö:v. C\'lmmetmann Józsefné az asztalra borulva, két kezén feltámasztva fejit, holtan fogadta vendégeit. Q/ertyavilágnál |obban megvizsgálták Ju\'i nénit és ekkor látták, hogy egyik szeme alatt hatalmas ütés nyoma látszik és orrából vékonyan szivárog a vér.
A holttest helyzete, bár a pincében dulakodásnak semmi nyoma nem volt, atra vallott, hogy az öregasszonyt valaki meggyilkolta.
Megkezdődik a nyomozás
A három ember közül egyik azonnal elszaladt a jegyzőért, aki telefonon értesítette a kir. ügyészséget, a járási főszolgabiróságot és a nagy kmiisai ctendőrséget, ahonnan azon-ntl jirőr ment kl, mely kedden reggel már megkezdte a nyo-rozást a titokzatos gyilkosság ügyében.
Még mielőil a csendötjátőr kiért volna Homokknmárombi, n jegyző
A III. országos tanitókongresszus megnyitása iin folyt le a Vigadó nagytermében ótiási közönség jelenlétében. A kormányzó képviseletében gróf Klebehberg Kunó vallái- és köz-oklatásüjjyi" miniszter j-lent meg, vfliminl résitvcit a inegnyiláioti Wlassics Oyu\'a báró, a fe sfház e!-nökr, Czetller Jenő, a képviselőház alelnöke és sokan mások. A kong resszmt Négyessy Lásiló nyitotta meg, utána József kir. herceg mondott btszédet, amelyben hősöknek és pedagógusoknak mondotta a magyar tanítókat. Tomboló taps követte a királyi heiceg beszédét. Utána Serédl Jusxtiniín emelkedett szólásra. Alt í fejtegette, hogy az oktatókra van bízva a nemzet jövője, az iljuság nevelése. Maga is tanáii pályáit
minden tagját barátjának és kollégá-jlnak tekinti. Utána Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter szólalt fel. Emlékeztetett a kormányzó Piter Pál nspl korszakalkotó szózalára, mely hatalmas lépést tesz előre a migyar kuliura fejlesztésében. Büszke örömmel állspi\'otla meg, hegy a mai, párbilanul súlyos helyzetünkben sikerült ötezer tantermet és tanügyi lakást biztosítani. A jövó évben ez a szám még nagyobbra fog emelkedni és Így válik szabaddá az ut a nyolc osx-tályu iskola bevezetésére. Csak kis Időre, de ezenfelül hatalmas erőfeszítésre van szükség és mindenben elérjük a nyugat kulluráját. A nagy tapssal fogadolt beszéd után Rlpka Ferenc főpolgármester a főváros nevében üdvözölte a kongresszust.
1828. Jnllus 4.
ZALAI KÖZLÖNY
Elkészült a kapuzárási szabályrendelet
Miután eddig a kapuzárást és a lépcsőházak kivilágítását szabályrendelet nem szabályozta Kanizsin, a kapitányság ideiglenes rendeletben Intézkedett. A városi tanács most elkészítette az erre vonatkozó szabályrendeletet, amely a legközelebbi közgyűlés elé kerti1. A szabályrendelet főbb szakaszai a követlfczők : 1. §. A város területén minden ház kapuját használható zárral kell ellátni, Jelzőcsengőt kell alkalmazni azon bérlók állal lakott házakon, amelyekben házmester van. A kapui este 10 órától kezdve zárva kell tartani és pedig a téli hónapokban (október I tői április 30-ig) reggeli 6 óráig, a nyári hórtapokban (má|us hó l-től szeptember 31 ig) reggeli 5 óráig. A háztulajdonos, illetve a házzal rendelkező a ház kapuját az elölő bekezdésben megállapított idő előtt Is bezárhatja, azonban este 10 óra előtt kapupénz nem szedhető. 3. §. A háztulajdonos (a házzal rendelkező) köteles kijelölni azt iz egyént, (házfelügyelőt, házmestert, kapusi) aki a kaput az előirt órákban bezárni és reggel kinyitni köteles, ezen teendők pontos teljesítéséért a kijelölt egyén köteles. 4. §. Oly házakban, amelyekben házmester házfelügyelő, vagy mát a kapunyitással megbízott egyén ninct, a ház tulajdonosa, birtokosa, vagy a házzal rendelkező a lakásbérlöknek kapukulcsot köleles rendelkezésre bocsátani. A háztulajdonos engedélye nélkül tilos kapukulcsot készíttetni. — 5. §. A házfelügyelő (házmester, kapus) csak a 2. § ban a kapu zárva-tartására rendelt időn belül szedhet kapupénzt. A kapunyitási dlj a kapun ki-, vagy bebocsátott egyének számára való tekintet nélkül ette 10 órától éj|el 12 óráig 10 fillér, éjiélen tul a kapunyitáiig 20 fillér. Hivatalosan eljáró hatósági közegtől kapu-nyitási díj nem szedhető. 6 § A ház tulajdonosa (vagy a bázial rendelkező) a szürkület beálltával a lakóosztályokhoz vezető lépcsőket, lépcsőházat és amennyiben oda a lépcsőbálból, vagy egyéb helyről fény nem szűrődik, a kapualjat ii kivilágíttatni köteles. A kivilágítás a 3. szakaszban megjelölt egyének kötelessége. 7. §. A kapus (házfelügyelő, házmester; a kapuzárás után csak az általa Ismert egyént bocsáthatja be. Ha oly egyén kár bebocsátást, akit a kaput nem ismer, azt igazoltatni kötelet. Ha az illető magát igazolni nem tudja vagy nem akarja, ugy a kaput öt be nem boctátbalja, tőt minden gyanút egyénre a legközelebbi rendőr figyelmét köteles felhívni. 8. § A kapus (házfelügye\'o, házmeater) naponta az etil zárás ideje elölt a kapu rendet záródásá ról ét jelzöctengő kifogáttalan működéséről meggyőződést szerezni és az esetleges zavarokat haladéktalanul pótolni köteles. 9. §. Amennyiben a rendőrközeg valamely kaput oly dőben talál nyílva, amidőn annak
zárva kell lennie, a kapus rendőr-közeg felhívására a kaput azonnal bezárni köleles. 12. §. A szabályrendelet életbeléptetésétől számított egy hónap alatt minden háztulajdonos, illetve a házzBl rendelkező köteles háza kapuit használható zárral ellátni, illetve a házon Jel:ő;sengőt alkalmazói. A világítási költségeket a háztulajdonos a bérlőkre átháríthatja. A szabályrendelet ezután tartalmazza a bünlelő rendelkezéseket a kihágásokkal szemben.
Más helyett verték fejbe
a pincéből hazatérőben
Lovagias ügy a letenycl hegyen
l.etenye, )ulim 3
(Saját tudósítónktól) A béci szöilő-hegyen vasá/nap színlelték H a már hónapokkal eiöbb megvett harangot. A ceiemoniális réizt követő vidám hangulat az egész napra rásütötte bélyegét. Az összes szőlőbirtokosok családjaikkal kivonultak a pincékbe, ahova természetesen köveiték őket az amúgy is keresel nélkül lézengő összes letenyei és egyeduiai muzsi kus cigányok. Szóit is a zene minden pincében. Ciak épen hogy az egyikbe egész banda jutott, mig a másik csonka bandával beérte, körben persze olyan is akadt, ahol csak egy szál füstöt találhatta meg a számítását.
Fujtz Jenő béci lakos pincéjében Burbucs István harmsdmagával nyütle a szárazfát, mígnem annyira otlbon kezdte érezni magát, hogy viselkedése miatt kidobták. Burbucs prímást ez cseppet sem hsngolta le. Ment odébb, a bábos sátorba. Oll is bamar kitelt a becsületből, ugy, kogy a bábos fuvarosa, Kupó Oyörgy letenyei gazda Jóvoltából innét is hamarosan repüli a lekete triumvirátus. Ei re már Burbucsban is felfortyant a vér, kikapta a kontrát kezéből a botot ét Kupó gazdára sújtott vele. Az ülés talált, de a következő pillanatban olyant kapott a nyaka közé Burbucs a fuvarostól, hogy okosabbnak látta minél gyorsabban kereket oldanL
A cigányt azonban nem hagyta pihenni megsértett önérzete. B;>sz-szut forralt. Lesbe állott a hegy be-Járatánál, halaimat husánggal a kezében és várta Kupó gazdái. Igy esett meg, hogy amint Mtkó János letenyei gazda kocsiján bazalelé poroszkált, az ulolsó pincénél. Irtózatos ülés széditetie le a kocsi bakjáról. á cigány ugy látszik rosszul látott a sötétben és a Kupónak szánt adaggal Míkó gazdái leple meg, akit nyomban elborított a vér.
Mikó sebe nem életveszélyes. A csendőrség az eljárást foganalba telte.
= Bútort díjmentesen szállilunk bármilyen vasuli állomásra, garantált elsőrangú kivitelben. Négytől tizenhat hönapig terjedő fizeiési kedvezményt nyujtunk. Sok milliót lakarit igy meg. Győz djön ineg személyesen, Kopstein bútoráruházai Szombathely, Kőszegi-utca 5. (üzlet az udvarban) és Sopron.
NAPIHÍREK
mah^kíeku
Jullus 4, szerda
Római katolikus: Ulrlk pk. Protest. Ulrik. Izraelita: Tam. tió Ib.
Nap kel reggel 4 óra 08 perckor, nyugszik délutAn 20 óra 00 perekor.
A FIATALOKRÓL
ók csak elnéznek, ha öregei látnak Szemük Mtran csillog, Kezük nem reszket,
Uifrbesztő teher tát még szűz a válluk... Ml pedig visszük a keresztet .
Lépésük kemény, a markuk acélos, Arcukon örök mosoly fénylik Azt hiszik: a világ i<ara<ticsomkert, S vaksötét utjukat sem látják végig. A vésszel szemben behunyják a szemllk, De te árt szemmel is diadalt aratnak, A küzdelem, a harc csak örfím nékik fis megvetik, akik elmaradnak
fis azt in elnéznek a fejünk jelelt, Szemllk bátran csillog, Kezilk nem reszket.
l)e ml tud/uk mi az Igaz sorsa nálunk: Nékik is faragják a keresztet
ZSIil.l.iiR ANDOR
— Eltiltották a ruhaszövetekkel való házalást. Régi panasza a kanizsai kcresaedökriek éi szabó-iparotoknak, hogy a férfi és fiuruha szövetekkel folytatott házalókereskedők lepik el .időnként a várost, akik aztán még annak a pár embernek is elviszik a pénzét, akik tudnak valamit venni. Természetesen ezek a házalók amellett, hogy súlyosan megnehezítik a helybeli ke-reskedők helyze\'ét, a vevőközönségei is becsapják, mert drága pénzen értéktelen árut nóznak el. De nemcsak Nagykanizsán, banem minden váróiban ez voll a helyzet mostanig, mig a kereskedelmi miniszter jónak nem lálta, bogy e téren rendel ne teremtsen. A kereskedelmi miniszter most szigorú rendelettel 1928. december 31-lki hatállyal eltiltotta a féifiruhaszOvetek bázalási módon való árusítását. Azonban bizonyot részletek melleit. Vagyis 1929. év végéig férfi- fiuruha izőveteket házalva ctak azok a házalók áruiithat-nak, akik jelen rendelet életbelépéte napján ilyen áruknak bázalát utján való áruiitátára halósági házalásl engedéllyel rendelkeznek. Etek a házalók engedélyük lejária után csak ibban az esetben folytathatják házalásaikat, ha engedélyük hatályát a másodfokú iparhatóság szabályszerűen meghosszabbítja. Ei a meghosszabbítás azonban legfeljebb 1929. évi december 31. szólhat.
= Orvosi hír. Dr. Krelner Zsigmond belgyógyász, főorvos szabad-ságaról visszaérkezett. Rendeléseit Zírda-utca 8. szám alatt újból megkezdte. Rendel délelőtt 11—12 lg és délután 3—4 lg.
— Leventékhez. Felhívom iz összes leventéket, akik kerékpárral rendelkeznek, hogy folyó hó 4 én esle 7 órakor a Zrinyi sportpályán kerékpárjaikkal nálam jelentkezzenek. Nlessner Viktor föoktafó. — A különleges csoport leventéi szerdán esle 7 órakor jden|enek meg a Zrinyi pályán fontos ügyben. Vezető fő-oktaló.
Pacsai esetek
Pacsán bucsu volt
Lelkes hangulatban, szokatlan kedélyességgel, vígan folyt le a pacsai János napi bucsu. Bármerre jártál is, orrcslklandozó, kitűnő aroma áradt a konyhákból. Hja I Büszkék is sültjükre, főztükre a pacsai asz-szonyok, félországban elsők I
Csak a roppant hősén volt alkalmatlan I Hiába csináltak „c ugo t", nem használt. Ellenben villámgyorsan terjedt el az ajtóventlllátor alkalmazása, ami az ajtó gyors mozgatásába áll.
Lehűlt a szoba, a házigazda bánja, egymásután ürültek az üvegek... Messze, messze a nogy éjszakába nyúlt a bucsu, szólt Is a nóta: . Tegnap is ma mentem haza, Ma is holnap megyek haza".
Feldőlt a pacsai vonat
A könnyen végletessé válhatOautó
busz feldőlésről lapunk megemlékezett. Bizony az ilyen esetek a biztonságába vetett hitet erősen megrendítik Bizonyos idegenkedés üli meg a lelkeket.
Két dologra hívjuk fel a figyelmet: Az államépitészeti hivatal ne hevertesse a kavics-prizmákat az amúgy is szük uton évekig. Helyezze az ulmenti pdrki\'.nyzatba e célra készített mélyedésekbe.
Másik: Pacsán kevesebb felvétel a folyadék dolgában, hisz az uton ki van Írva: „Itatás, etetés, tilos\'I
UtfrUék
Megfoghatatlan sok kellemetlenséget okoznak az Idegen autósoknak a jelzés nélküli utkeresztezések.
Lám, lám I Baranyában a legkisebb elágazásnál jelzi a nagy matató kar az Irányt, sőt a legközelebbi község nevével a távolságot Is I Zak országban Is érezzük e hiányt I Kérdjük, nem-elehetne segíteni rajta ?
_ ...dl.
— öngyilkossági kísérlet beretvával. Bernát József keszthelyi asztalos, aki már régebben szenved súlyos betegségben, végtó elkete-redésében beretvával elvágta nyakát. Idejében észrevették teltél és mielőtt elvérzeti volna megmentették az életnek.
= Schwarcz Dezső harisnyál a legjobbak.
— A villám elpusztított egy állatokkal felt aklot. A Zslaapátl-boz tartozó Vörösmező puszlán, mely a bencésrend tulajdona, bccsapott a vl iám egy hatalmas birka akolba. A birkák, mintegy 350 darab, ugy megijedtek, bogy nem lehetett őket kikergetni a meggyulladt akolból és mind ott pusztultak. Az akol közelében levő nádtetős istállót a pacsai tűzoltók mentették meg az elham-vadástól.
— Belédobtak egy vasvillát, — szörnyet halt Hétfőn reggel Ho-mokszenigyörgy melleit Aiextndra-putztán halálos szerencsétlenség történt. Kazalrakát közben egy kazalról oly szerencsétlenül dobtak le egy vasvUlát, bogy az befúródott Komáromi Mihály munkásba, aki szörnyet hall. A vizsgálat megindult.
=- 20 havi részletfizetésre szállítjuk — igazolvánnyal ellátott ügynökeink utján is — az egész világon legjobbnak elismert Singer varrógépeinket. Singer varrógép résxv.-társaság Nagykanizsán, Fő-ut 1,
1ALAI KOELONT
1938 Mlu» 4
— Repülőgép Nagykanizsán. T gnrp este (él K óra tájban r<etn mindennapi látványra lellek figyelmesek a járókelők. Egy repOlögép szállt el a város fölött, ma|d a Práterben landolt. A repüőgép, a Schmoll cipőkrémgyér reklámrepülő-gépe, fél 7 ói a uUn startolt IMceetl s alig egy óra alatt tetle mrq a Pécs—Nagykanizsa közti 130 kiló méteres utat. A repOlögép lólengelye a landolásnál ellörl, de a fcennü\'ők-nek, Wlrlz Vilmosnak, a világhibiru egyik legkitűnőbb német pilótájának és Bottyán Béla kollegánknak, n Pécti Napló munkatársának, ciodálaioskép aemmi bsja nem történt. A gépet a holnapi ntp folyamán ki|aviij\'k s még este szaU fel Nagykanizsa felelt.
= Tornacipők és tornatrikók, futball és atlétikai dresszek, cserkész felszerelések legolcsóbban kaphatók Szabó Antal sporlüzleiében.
— Az Ország Kézműiparos sá gátiak Nevelőintézete. Az orszá? kézinaiparosslgs, amely mindenkor annyi kivételes tehelBégü férfiul f.dott az országnak hosszú esztendők n> béz és kemény munká|ával megokolta végre leggyönyörűbb kultúrintézményét az iparosok gyermekeinek nevelőintézetét, ahol évente 100 tehetséges fiúgyermek felsőbb kiképzését segítik elő. Ai állam és Kaposvár r., város negy áldoiatkészaoge hívta életre a nagyszerű alkotás\', amelyet az 1928-29. tanévre adunk át magasztos rendilietéséuek. Az ország Ipirosságának vezére Mayer Bertalan kormánytauáciov, dr. Vétek György Kapoívár polgármes\'ere, dr. Ugrón Oíbor ny. miniszter é« a kaposvári Ipartestület lelkes munkája ez a kultúrintézmény, ahol az ipír testületek és kamarák az állam, vármegyék és városok a apitváuyi helyeket létesítenek a jelea Mpeaségű gyermekek számára A havi teljes ellátási dij 60 p.-ngő. Ezen inizrná-tusban a közép, polgárt és kereskedelmi iskolákba járó növei dékek nyernek elhelyezést. Az iotézet a város legszebb helyén épült ahol gazdag, kfnyvtár, játszótér és szériái áll a novcndéktk haiználatáid. A nevelőintézetbe való felvéle\'érl az Országos Ipiros Szövetséghez (Bu dapest Zlnyi-uci 7 Magyar Hiiel bank palolájj) kell mielőba jelentkezni.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávéházában VIII., BaroM-tér 10
— Letartóztattak egy kommu-nls\'a borbélymestert. Vjs«tnt.p Budapesten ujabb kommunista m z golódást leplezett le a rendöiség. A vidékre is kiierjesztett nyomozás so rán most a kaposvári rendőrség letartóztatta Sinkovlcs litván odavaló borbtlymeslert, akit felszállítottak a fővárosba. A kommunista vidéki szervezkedés miatt indul eljárás.

16 emésztésünk lesx, ha reggelenként Cngyninoiia egy léi pohár természetes .Ferenc józsef" keserűvlzet inunk. A táplálkozni zavarok szakorvosai általánosan dicsérik a Ferenc József vizet, mert ez a gyomor é» « beit-k működését előmozdit|a, az epe kiválasztást növeli, az anvegcserét megélénkül és a vért felfrissili. — Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekhen.
— Villámcsapás. Pinteken nagy vihar vonult cl Kapoarnérö felett. A vill*m becsapott Kudler Anna bá zíba, melyei felgyújtott. A lűzohó-i ágnak azonban sikerült a tüzel cl-oltani. A kár nem nagy.
= Liptói turó a legjobb — Muszel és Frledenthalnál.
— Vasúti utmutató. Földön, vizén é< levegíben, végig é« f>7*tte egé\'Z Európán menetrend, Bsedckrr (»» cicerone ez a hivatalos Vasúti Útmutató most meg|eleut u| nemzui-KOii kiadasa. Knzei ezer oldalon ont|a a feleletet minden kérdésre, i«mely az utazó ember eideklődésé-hen fölmerfllhel. Ez a hatalmai könyv megszámlálhatatlan adatával cpész Eurrtpi ér-rendszerínek pontos atlaiza ni nden pnbikus köilt-l-edési es»kfit : vona\', hs-jó, rrpűlő-gi p, autfbusz é» pósiají-Mt mer;e\'-lendjeivel, kepcsolalaival és dl(eza-liát.aival. De a menetrendek szokványos és kölelea anyagán lul a h.isznos tájékoztatások egész törne fjével ís szolgál. Egy jókora külön t zet a legújabb kozforgalrri eszköz tr au óbuaz szakadatlan és rohamos fej ődését dokumrntAlja. 0 vaamány-nak íj nagyon érdekes, az ország-leíró résr, amely magyar ís Démet nyelven, gazdagon illusztrált cikkekben a magyar városo>at, intézményeke\', valamely szempontból jelentós helyektt, nemzeti sajátosságokat éa termésiell azépségekrt ismerteti. A vaskos köiet ára 3 pengő 20 fii !ér. Kapha ó minden nonyv- és u|-ságérustlónM, a pályaudvarokon Is, valami nnyi n\'enet|egylrodábi n, tra-fikonbao stb.
Szombaton 7 és 9 órakor Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
A házasság válsága
KorkAp i modern házasságról ti felvonásb<n. Főszereplő: Clara Bow.
Legújabb gazdagok
Burleszk 2 felv.
Minden zsák megtalálja a foltját
Burleszk 2 felv.
híradó
— Müvészesték a Koronóban.
Pén eken, szombalou és vasárnap este a Korona kerthelyisége ben nagyszabású művész estét rendezi Diri Sándor, müvésitérsulatával. A lagok közölt helyet foglal: Sárossy Andor operaénekes, u Városi Színház volt tag|f, aki operaáriákat slb. énekel, Homonnay B by tánemüvésznő, Jack Oitick ötletes neveltető, Klty Marion előadó művésznő konferál. Cserncslcs E\'emér karnagy kiséri zongorán a változatos, nívós műsort. Záróra reggel 5 órakor.
— Szabók, varrónők, háztar tások, cipészek a világhírű PFAFF var.ögépeket használják, mert működésűk csendes, varrásuk szép és tartós. Húsz h>vi részletfizetésre is kapha ók Brandl Sándor és Fia cégnél, Díák-tér 2, a felsötempiomnát.
SPOBTÉLET
Erős harcban nagy vereséget szenvedtek az NTE ten-niszezői Kaposvárott
A kaposvári tennlszezők II :0 arányban gyóitek a helylek telett
Nagykanizsa, július 3
A kaposvári Turul tenai»zcaapJt meghivta az NTE tenniszgárdáját vasárnap rnéikózésre. Az NTE leg jobb tennisrezői közül Hirschler Andor vezetésével egy hatlagu válogatott gáidtt kü\'dött át Somogy rzékhelyére. Ríciei Manci és Rtosi, Lichlenslein I éa II, Fischcr Ferenc Üonda MKIóí rándullak át vasárnap Kaposvárra, nhol délefött negyed 10 órakor kezdődött a verseny.
Nagy közönség elölt igen erős, élvezetes viadal folyt, mely a kanizsai tennlncsipatol Biilyos veresége ellenére is szívesen fogadta és a mulatott jálék felelt többször fejezte ki elismerését lelkes tapsokkal.
A kaposvári Turul tenniszcsapjta 11:0 arányban győzött a kanizsai NTE csapata felett, akiknél a súlyos vereséget e\'sősoiban a lámpalázzal lehel iniokolni, mely a fiital játékosokat mind elővette.
Részletes eredmények : Férfi egyes Kraniárics—L\'cblenstein I. 6: 8,6 : 1, 6 : 2 Bilia—Lichlenslein II. 6 : 4, 6:3 Némelb—Qíinda 6:2. 7:5. Tevely—Fischer 7 : 5, 6:4 Női egyes T. Kellauer Kláti—Rícsei Rózsi 6:2, 6 : 2. Chizl Duci-Récsei Manci 6:2, 1 :6, 7:5. Férfi-páros: B lla, Némelh—Lichiens!ein I., li. 7:5( 11:9. Pogány, Tevely—Fischcr, Oon-da 2:6 6:4 6:2. Vegyes-páros: Balla, Lldtkéné — Lichlensldn II, Récsei Mmci 6:4 6:1. Tevely| T. Kellauer Kári—Qjnda, Récscí R mi 6:4, 6:4 Női-páros: T. Kellauer Khri.Csiri Duci —Rácséi Manci Rózsi 11 : 9. 7: 5.
Kedvezményes utazás a keszthelyi lovasversenyekre Málól f igva J\'jlius 10-ig a Somogy-Zalai Lótenyésztő és Lovassport Egyesület keszthelyi lovasmérkőzé-seire a Duna-Siáva-Adria Vasultársaság vonalain, névre szóló lagsági jegy felmutatása mellett, 50% me-netdij-kedvszménnyel lehet oda és vissza utazni. A versenyek julius 6, 7. és 8-án lesznek. Látogatók a me-neljegylrodában beszerezhető 1 pengős igazolásijeggyel vehelik igénybe a kedvezményt.
RiDIÓ iflSOl
(KAvIJ.ItgfV, H — nntK. anr^ma-Ml,; Jinrv «- h;in^vcfíuiy. E — cláadáa O) — nycriiii-keknek. A — ií&sxonyok-uik. / — icac. M«. tneiójpudaká*. Itj. « lliusAjjl ctrtadiv P — felolnaáa. O — gramotomenc. Ib —• jaxz-baodL K — kalnré. nZ. — nepuerfl itat.
Julius 4 (szerda) Budapoat 9.30 és 11.45 H. Köibtn 12 órakor dítt harangszó ai eKyettmtérl templomból. Utána: Míivész éa tánclerae-zck. I Időjelzés, időjárás. 3 H. 4.45 Időjelzés, Időjárás. 5 Elbeszélés. 5.30 Szóra-koztitú Z. 7 A Magyar Cserkészszövetség E. 7.45 Műsoros est. 9 Az 1. honvéd gy. ezred zenekarának hangv. az Angol parkból 10 05 II 1030—12 lg Bura Sándor éa cigány zenekarának hangv. a Stúdióból. E műsorszámot a müncheni rádióállomás ké-réséte kábelen ad|ák le.
Bécs, Grác 11 és 4.15 Hangv. 6 Qy. 8 05 Női szlml. hangv. Uiáua nZ.
Berlin. Stettln 11 < i 3 10 A. 5 Qy. 6 R. I\'resher Unnepétv. 9 Schubert. Mahler és Brahms dnlok. 9 l\'iogramzene a zongorairodalomban 10.30 Nyári est
Hrflnn 11 llatala|ka Z. 12.15 0. 3 Bábjáték 4 Hangv 6 Egyfelv. vig|áték. 8 Amerikai est. dalok és zongora Z 9 Hangv. 10.15 nZ. K
Frankfurt, Cassel 3.50 Qy. 4.30 Hangv. 8 Operaest. 9 Vígjáték E.
Hamburg, Bréma, Hannover, Klet HA. no. 12 30, 4.15 és 5 Hangv. 8 l\'ressberg költeményei, utána K.
I.angeiiburg, Köln, Aachen, Műntter 10.15 Q. 11.15 III, hangv. 10.05 Hangv. 6 Kamara Z. H 15 Német népdalcst, 915 Vidám est Utána tánc Z. és hangv,
London, Daventry 10.15 Istentisztelet 12 Balladák. 12.30 Tánc Z. I Hangv. 4.15 Klasszikus Z. 5.15 Oy. 6 15 Tánc Z. 7 15 Bach kisebb müvei 7.45 K. 9.35 Szlml. hangv.
Prága II 0 12.05 Hangv. 7.40 BrUnni mllsor. 8 Amerikai est.
Hóma 130 Kamara Z. 5 30 Ének- éa zenekari hangv. 9 Szlml hangv.
Varaó 1 Toronz Z. 5 Oy. 6 Mandolln Z. 8 10 Amerikai Z.
Siemens és Rex üvegek
vagy alkatrészek.
Mindenféle befőttes és dunsatos üvegek legolcsóbban csak
Melczer Jakab
üvegkereskedésében Kazinczy-utca 1. sz. alatt
kaphatók.
Mielőtt szükségletét beszerexué, saját érdekéken nézte meg áraimat!
____ 3Ű46
Lecjobb, legtartósabb az államgépgyári legújabb szerkezetű lényegesen meghossrabbitolt
acéllcerekü golyösesapágyu CSÉPLŐGÉP
és eszközök állandóan raKiaron vannsk K<«íu«»agi gepe«
----cs eszközök állandóan raKiaron vannak 8 8 * ^
ij^ratte::: NEMZETKÖZI GÉPKERESKEDELBI b-t. Bndapest. V.. Vilmos császár-ót 32.
1028 [pllui 4
KÖZGAZDASÁG
A kanizsai, letenyei és pacsai járásban a bnzából igen jó, rozs, árpa, zab közepes, kukoricából gyenge termésre van kilátás
mondja Vas; Zoltán gazdasági felügyeld
Az időjárás kedvező hatása a mezőgazdaságra — A rétek müvelését kell keresztülvinni a gazdáknak
ZALA! KÖZLÖNY
Nagykanizsa, Julius 3 Kérdést intéztünk dr. Vass Zoltán gardasági felügyelőhöz, akt a nagykanizsai, letenyei és pacsai járás gazdaflgyeit vezeti és megkériOk, hogy a bárom Járás gazdasági helyzetéről, különös tekintettel a gabonatrésekre, ad|on felvilágosítást. A gazdasági felfigyelő e:eket mondotta:
— Péter-Pál napján, sflt előtte szokták megkezdeni a magyar gazdák az aratást. Ezelőtt pár hónappii, sőt még csak betekkel is, annyira el volt maradva a gabona fejlődése, hogy általános volt a vélemény, ez idén jó későn lesznek ciak keresztek a határban. Azonban az utóbbi igen meleg napok a későbbi feltevést megdönlö ték, mert a nagy melegben oly rohamoian értek meg a gabonák, hogy nemcsak a repce és öozi árpa, hanem a rozsból is arat n»k már sok helyen.
— Termésreményeink a három járásban remélhetőleg valóra válnak. Búzatermésünk ma is olyan jónak Ígérkezik, mint egész tavas ton át volt. A busában bizonyos vidékeken egyes gazdák észlelték, hof y a tábla egyes részein a kalászok idő előtt elszizashaak. Egy helyen magam ls láttam Ilyen
elszáradt búzát. Mint megállapítottan), egy rozsda-gomba pusztított ezeken a helyeken. Abol a buza elszáradáia nagy menynyilégben fordult elő, helyes volna, ha azokra a helyekre a jövőben egy ideig nem vetnének búzát. Az amerikaiak a butánakclszázadása esetén a rozsdagomba irtását ugy baj (ák végre, hogy magasan vágják a tarlót és azt a gabona elhordása után felégetik.
Így a gomba teljesen megsemisül. Ezt szonban itt nálunk hiába aján-laoám, mert nálunk Igen nagy szükség vu a szalmára.
— Áttérve a roziokra, mondhatom, hogy e gzbonanemüben sok helyen nbgy a kár, a pedig azért, mert
a kövér rozs sok helyen ko rán ledőlt és ezeket nem vágtái le, mint azt annak idején épen a Zalai Közlöny gazdasági rovatában adott nyilatkozataikban ajánlottara. Ha megfogadják tanácsomat, kaphatlak volna ezekből a rozsokból jó takarmányt és még lett volna idő arra, hogy egyebot teremjsn a Old Ilyen, koreu ledőlt rozsokban vagy semmi termés nem lesz, vagy ha közvetlen virágzás után dőlt meg, ugy csak ocsút kapunk belőle.
— Az árpák és zabok, vagyis a
tavaazi kalászosok általában jól f. j\'ftdek. A k;t[>ások közül a
burgonya az, melyet elsőrendűnek nevrzheiüuk. Amál rosszabbul alt a kukorica mely a sokáig tartó hidegei kihevtrni nem tudta még a mai napig sem. fis általában n^gyou visszamarad\'. Ha azonban kedvező, hosszú, meleg ösz lesz, abban tz esc\'b-n n ég a
kukoricából is lehel közepes termés.
— A takarmányok közül a mult évi lóherének cca 70 százalékát ki kellett szántani, de a megmaradótoknak nigyrésze is gyenge, anoyirs, hogy a
lóhere
t karmány jóformáa számba se jöhet ezévben. Akinek módja volt lóhere helyeit zabosbükkönyt vetni, mint att annakidején ugyancsak tanácsolom, az szerencsésen |árt, mert ennek a fejlődésére az idő nagyon kedvező hatással volt.
— A réll
szénatermésQnk közepesnek mondható * három járás-btn. Ezen a téren lehelne elsősorban löí>btermelésre gondolnunk. Hí gazdáink ezen területekre is neucsak akkor mennének ki, mikor szénát kaszálnak és a hordás ideje van, hanem annak trágyázására és művelésére is gondot fordítanának. Szomorú az állapot, különösen a Komárvárostól Sivoly felé huiodó vasútvonal mentén, hol a szénának egy nagy részét még ma se n kaszái-tik le és ha ugyan le akarják kaszálni is, ott nem tikarmányt, hanem csak a szalmával egyenértékű rossz takarmányt nyernek, melynek anyagi értéke még a kaszálás költségeit sem fedezi. Ennek oka pedig az, hogy azt a takarmányt már egy hónappal ezelőtt le kellett volna vágni és akkor elsőrendű laksrmányt nyerhettek volna.
Gazdáink általában mindenütt későn vágják a réteket
és ez az oka, hogy tápanyagban sokkal szegénvhb takarmányt kapnak, mini abol Idejében nem elvénalt takarmányt gyűjtenek össze. Egyébként a
legelók
az utóbbi forró napok alatt nagyobb-részben annyira leszáradtak, hogy jószág csak olt talál élelme\', ahol a rétek ritkán fáailva vannak.
A földmlvelésögyl miniszter kinevezte a megyei bor-ellenörző bizottságok tagjait
Zalaegerszeg, julius 3
A földmlveléiügyi miniszter a Z>la vármegye tcrMetfre illeiékes Dor-elleoórző bfooitságok elnökeivé és tagjaivá az 1929 év végéig terjedő időre a höveixezóvet n-vez>e ki:
Az alsólendvil |irási b zo.lság elnökévé T»uber Oi\'ó resmeki, tag-jilvá Melsncsek Ferenc szenigyörgy völgyi és M h.upt Otzvald pór-szombaii likasokat.
A balatonfüredi járási bliollság elnöké t Molnár Antal takarékpénztári Ig-zeató balatonfüredi, tsgjiivá Bedagl Otbor balatonfüredi él Oeiiz-ler Jrtzs.f akali lakóioka\'.
A keszthelyi |árásl bizottság elnökévé Oltay OyOrgy dr szentgyörgyvári, tagjaivá Ovörgy Ferenc vonyarcvashegyi és Wmdiich Richtrd dr. akadémiai tansr keszthelyi Iskósokal.
A letenyei |árá»i bizottság elnökévé Tóth Jó7»ef kanonok, letenyei és Horvá\'h Z igmond szécslsrlgetl lakósokat.
A nagykanizsai járási bizottság elnt.kéve Péczely László klskomá-roml, tag|aivá Pallfy László pölöske-fői és Elek Qéia ujnéppusztai lakósokat.
A novai lárási bizottság elnökévé ifj. Stádr.l János zalatarnoki, tagjaivá I nreh Oyörgy pördefö di és Tuboly A\'sdár csonkahegyháti lakótokat.
A pacsai járási bizottság elnökévé Szemklrályi Jenő pacsai, tagjiivá Nyáry Klímán pölöskei él Tánlzos Lajos n-mesrádói Iskósokat.
A sümegi járási bizollság elnökévé Barcsa László dr. ciabrendeki, tag|«ivá Benedek Aladár dr. sümegi és K-jrnits Imre gróf szalapai lakosokat.
A tapolcai járás Ispolcai körzetének bizottsági elnökévé Czlgó Ferenc nemesgulácsl, tagjaivá Handlery (lusz-táv és Ibos Nándor badacsonytomaji lakósokat.
A köveskáll körzet bizottsági elnökévé Kralctovics Ignác kővágó örii, tagjaivá Kiss Sándor kővágó-őrsi és Burgyán Lajos kövesháli lakósokat.
A zalaszenlgrótt bizottság elnökévé Batthyány Ernő gróf kustányi, lagjtivá Etető Józief kebidai és Hefler Ferenc tűr|ei lakótokat.
A zalaegerszegi városi bizo\'.tság elnökévé Mihalovici Ofza zalaegerszegi, tagjaivá Horváth Ferenc dr. és B dó Károly zalaegerszegi lakósokat.
A nagykanizsai városi bitolfság elnökévé Stigeihy Karolv dr., lag-|aivá Auer O/örgy és Ujváry Oéza nagykanizaai lakósokat.
A gabona világpiaci helyzete
A Gazdasági Híradó jelenti: A gr.bonavilágpuc vezető motivuma az üzlettelenség. A tartózkodásra befolyással van az utóbbi hetek ked-vtző vetéshelyzet alaku\'ása. Különösen kedvező jelentéteket adlak la a kenyérmagvak állásáról Jugoszlávia és Olaszország. A B cskában és a Bánátban valósággal rekordtermést várnsk. A nedves, bűvös tavasz és nyár elő a legideálisabb volt a Bánát és Bicska szárazságra hajló vidékérek. Majdnem teljesen ugyanez áll észak-Olaszországban is, abol szintén kitűnő a vetélek álláaa. Romániában már nem ilyen kedvezd a helyze\', amennyiben még a legutóbbi napokban is romboló jégverések fordultak elő. Néme\'orizágoan az érdeklődés a lengereutuli buza iránt egészen minimális. Kenyér-gabonahlánv egyedül Franciaországban van. Ugyaacsak kedve tő len je leölést adtak M az Egyestlfi államok tavaszi buzaveléshelyze érői la. Argentiniából el\'enbrn a vetésre kedvező jiltn ísek érkezt\'k.
(—) Eseménytelen a borplacz. A bo piac fj\'gaiina ma|dnem semmi, az alkotni fogytsitáiban átvette a vczeiő szerepet a söi. A vendéglőtök nagyon panaszkodnak a fogyasztás csökkenése miatt. Az árak éppen a slagnáció következtében aránytalanul a\'acsonynk és kommerce áruért 40—60 fillért flze\'n k literenként a szőlők mlndenüt virágtálban vannak és még a peronoszpora pusztítása az idéh kliebb arányú, addig as ilonca annyira elszaporodott, hogy a védekezési ellent, fokozott gondot ad a szőllős gazdáknak. Siakkörók becslése szertnt az Idei f.\'gykárok 10-15% nál nagyobbra nem tehetők. A kivitel teljesen stag-ntl megfelelő kínálat hiányában.;
(-) A készbőrpiac hirei: A készborpiac áraiban őszre szllardu-lát várható, miután a nyersbőr ára ujabban Ismét emelkedett. Az óul
elővásárlások már megkezdődtek és
ugy a fővárosban, mint a vidéken igen biztató módon kezd kialakulni az öizi forgalom várható képe. A piacot legfel|ebb az Irritálja, hogy a kartellgyárak és nthány kisebb gyár között blionyos fokú verseng folyik egy idő ó\'a, ami az általános árnivó blzonytah n tágál idézi némileg elő. A szakma legújabb eseménye, hogy néhány nappal eze\'ö\'t a kartellgyá-rak jelentós könnyebbséget léptettek életbe kondíciók tekintetében és pedig abban a formáb.n, hogy a kassza-conto fizetésnél 15 nappil, a váltóval való fizetésnél 30 nappal hosz-szabbilotlák meg az eddigi érvényben volt terminust.
1
bizalom dolgs.
Hálók, ebédlők, ttrfexoMt a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelben állandóan raktáron.
Kedvező fizetési feltételek.
Székely Vilmos
bulorlelepe lagykailna, lailaciy-atca 4. a
Elsőrendű saját kárpitasmOteg.
SZERKESZTŐI OZEIETEI
Sz. J. A szerkesztőség minden hozzá Intézet kérdésre letel. IndlgOvat IroH (helyesebben: mézolt) levetek kisltabhAléséttl szonban nem toglaUcozank. Különösen nem akkor, ha a levél Írója kaputos ember, sídnek i hivatali érintkezés legelemibb szabályaival mégis cssk illenék ÜszMbsn teoale.
Oy. F. (Btcsehely). Keddi számunkban mír megjelent.
L. f. (Letenye). Egyik tudósítás késve érkezett.
i—a A íogsdist ön nyerte meg. One step és vansztep kazt semmi ktlltabeég nincs. Ar ,one- ugyanis ,uan"-nak olvasandó smiból a magyarban .van" lett.
TéZBII
A mai értéktőzsde ismM gyengébb irányzattal és rendkívül flzletteienül nyitóit. A nyitási gyengébb irányzat u tözsdeldő lovábbl folyamán meg-jobban kimétyült és az árfolyamokban 2—3% lg terjedő árveszteséget eredményezett. Közvetlen zárlat előtt azonban fedezési vásárlásokra as árveszteségek kevés része megtértU, azonban az irányzat végig gyenge maradt. A forgalom minimális voM. A fixtamatozásu papirok piacán lanyha irányzat mellen 10%-ig terjedő árveszteségek történtek. A valuta és devizapiacon csak lényegtelen eltérések voltak. _
Zürichi zártat
fStls 2036, Losooa 3630, HtVMS* 618 80. BfSsmé 72-47, MUaa* \' lf26, Madrid 8S\'47Vl, Ainstasut *9 I0, iMi 133 85, WUn /3 10. SeM >74Vl. Prte» 1B-I7W, Varsó 5»IS. MsssM OS-OO, Velciau 9131/1, liliit a-frVl.
Terménytőzsde
A buza 80, a rozs 25 fUUrrel esett. Az Irányzat lanyha, a forgalom élénk.
tlaae uun. 76 kg-oe 31-10—il\'»,
77 k^-oe 31-40 - 8160. /8 kf-0S Sl»-31 96, 79 kg-os 32 10 80
3ü 3 >—42-50, dunéntult 76 kf. 80.70—3^85, 77 >r<M 30-96 -81-15, 7* IMt H\'M-
31-48, 79 k«H)s - ~ ■
31-80 -31 90. ross
81-60-9180. 80 kM 28 75 -2900,\' tatSei
árpa 28-00-29 90, sorára* 3I-00—32-00, sab 88-20 - 33-70, taagéri »7S-2«0,
88-20 - 33-70. . . Buskorp* 23-75-24 00.
ZALAI KÖZLÖNY
1928 |ollu« 4
A Miyetfl Tísiíi 4«Tlr.a-]9g>7eM
VALUTÁK Aagoi L 37 92-28 07
Baba b. 8030-80 60 Mt 16-98-1716 Dia k. 153 40-154 Ou Dinár 10 01-10 C9 DolMr 570 65-072 65 Prandair 3780-23 00 Hoü. 250 65-231 65 Lantjsl 64 10-64 40 L*J 8 48-3 53
Lavs —
Un 80 40-8C liO Márki 136 75-137 45 üdüli. 80-75-81 10 Norrác 153-20-153 80 SvájdlllO-ÍO-lll-OO ■véé k. B3 55-154 15 P eseti M-25-BI-55
UÜVIZAK
Amit. 280 82-231 52 Belgrád 1008-10 11 Berün 186 76-137 16 Bakartst 3\'48-3 52 Biftssiel 79 9 \'-fii) Í2 Kopenb.153 47 153 Sí Oulo 153 30 153 70 Loadon 2792-S8 00 Milano 80 10-3O-20 N»wjwk 572 80-4 40 Pirii 72 48-2256 Prága lb\'97-17\'02 " 413-4-16
153 6S-154 < 5 64 20 64 W 80 70-80 9. 110-40-1 0-70 94-35-94 >0
•adta Stockb Varsó Wtaa
Ztrtcb Madrid

Tanulókat falvaazOnk. Jézaaf éa Téraa.
Sertésvásár
Felhaltál 1664, BCirból eladatlanul rlasai-auradt 822 darab BsórendB 1 60-1 62,
ssedétt 156-159, szedett közép 146-1-50, könnyfl 1\'iC-l 36 clsórendu öreg 1-50-152, másodrendű 1-35-140, sngol stldő 1-36—1 60, szalonna nagyban 166-
1-70, sslr 1-84—1 88, lebusoll bus 190-
2-24, szalonnás \'álacrtés 192 - 200 A> Irányul lanyha
Mialai Hyoníá e« Uptuaat Vállalat ftátsvéaytámxAg PoMfla kiadó; Zalai Kfiroiy
APRÓHIRDETÉSEK
Az aptóhlrdMeaek dl|a 10 szóig 50 fillér, mudcn további szó dlla a flll. Vasár- és lliepoap 10 szóig 80 fillér, minden OfibM szó dija S flll. Szerdán és pén-tekea 10 uóta 00 fillér, minden további ssó dija • Hll. Clmssó s minden vaata-
Sibb betüból álló szó kél szónak számit-tik. Alláat kereaóknek iOVo engedmény. A klrdatéal díj alAra lla.t.adí.
KalapHalatOnk építkezés miatt Ideiglenesen az aávarban. Totola és Pa-cslrszky kalsposmeslerck Nagykanizsa, Eötvös-tér 25. 2921
Komplatt, Jó állapotban levó modern abédiat keresek megvételre. Ajánlatokat a kiadóba kérek.
Slngar
3182
Eladó s barakk mellett 1 hold klttlnó szántólold. Hívebbet: aoaél IgnAo pénz-kölcsönközvetlló és ingatlanforgalmi Irodája Nagykanizsa, Kazlnczy-ulca 2. sz.
Két szoba bútor szonnal eladó Magyarutca 10. alatt. 3276
Hézeladéa. Nagykanizsán, Szemere-utcában és Királyi Pál-utcában egy egy családi ház Jutányos áron, méltányos ll/e-tési leltélelek melleit elsdó. — l\'elvilágo-tllái dr. Hoch Oszkár llgyvéd irodájában nyerhető. 3235
Megvételre keresek ti méter 50 centiméter hotizu, 9—10 centiméter széles használt, de Jó gépazljat. Simon István hentes Klsksnizss, Varszsdl utca 3. 3297
Tallwér vizalét tanításra vállal, időnkint kölyök és kész vizslái elsd, vadászterületet rendez, lácánosl beállít megálla-(xxlái szerint OtvSa Balázs, Klllmán, u. p. Gelse. (Válaszbélyeg nélkUI nem lelelek.)
Hssznált vasgerendák, falkölők, áll-ványkspesok, kerítések minden méretben kaphatók. Szegő Mór, Eötvös-lér 2. 3258
legolcsóbb, tarlós, sajálkészllményU lllrdőkád, lotelkád, illókád, 10 évi garanclá val, készen kapható liaksa bádogosnál. Kinizsin 21. 3257
Pogány.ári saját termést! kiváló la|-boralm árai mélyen leszállítottam, e szerint literenklnt nemes kadarka I 10 lillér, asztali fehér 1.30 lillér. — Lellricrné, Csengery-ut 36. 3170
Egy Igen nagy (urgalmu vendéglő szállószobákkal, nagy nyári kerlhelyiséggcl. teljes (elszereléssel és berendezéssel, családi okokból sürgősen átadó. Bővebbet : Aozél Ignéo pénzkölcsön és ingatlanforgalmi irodája Nagykanizsán, Kszinczy-ulca 2. sz.
Egy 2-es számú pánzkassza Jutányosán eladó. Clm s kiadóban. 3284
, Nagykanlzaén, löbb kisebb, nagyobb magán- és bérház, elfoglalható lakásokkal eladó. Bővebbel Aoaél Iroda, Nagykanizsán, Kszlnczy-u. 2. sz.
Két Jócsaládból való flu tanulónak lelvétetik. Klstaludi és Krausz divatárullz-lelében, Nagykanizsa. 3230
Molyrégáat, szakadási, kiégetést észrevétlenül stoppol Welsz Hermln Iparmű vésznó, Fóut 24. I. em. -3150
Szobalnaat keres azonnali belépésre
Elek Ernő, Palin. -3296
Tlaztaaaégaa Halai leány kis családhoz balatoni nyaralóba azonnalra lelvétetik Cim a kiadóban. -3299
Bútorozott szoba kiadó. Ugyanolt egy Jobb leány gyermek mellé felvételik. Klslaludy-ulca 33 3300
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jrtharátiink és ismerőseink, a l-\'U\'ÖMzi Kézrrü-vesék Dalárdája és a Nagykanizsai Első Temetk. Egyesület veze\'öifge, kik drága halotlun < \'emelése alkalmával fájdalmunkat a temetésen való megjelenésükkel enyhíteni szívese* vol-tik, — eiuton fogidjík hálás köszönetünket.
Ungár család.
Kévekötö zsineg. Uj ponyva, uj zsákok. Bérponyvák, bérzsákok.
Szőlő és gyümölcsfa védőszerek. Gabonacsávázé szerek.
Baromfi- és madáreleségek:
(kendermag, hámozott zab, fénymag, édes repce, kerekrépa, napraforgó, tökmag stb.) Szemestengerr (nagy és aprószemtl), rab, árpa. köles, buza, tengeridara, stb.
Gazdasági és kertlmagvak Műtrágyák.
Kicsinyben és nagyban kaphatók:
0BSZÁ6 JÓZSEF Bukimhtótka
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett, uh Teleion: 130.
■érjo 196. telelon-számmsl Stern Üveg és porcellán Üzletét. 1446
Finom zamatos asztali bor 88 lill. arany- \' Hegyi rizling 1 20 fill. Sálrán Józselnél Msgyar-ulca 74. 3036
PéaikIloOit bekebelezésre mlnoen ; Bnasgbsa a legelőnyösebben és leggyorsabban lolyóalttat Aoaél Igaéo pénz- | íökrsönközvetltó Irodája Nagykanizsán, ! Ksilnczy-utca 2. szám. 620
Telekl-ut 44. sz. alatti Ozlathalylaég I lakással november l-ére kiadó Bóvebbet háztulajdonosnál 3068
Raloh Métyéa üzletét november hó 1 én Teleki ut 44. alól Telekl-ul 54. slá helyezi át______3138
■lakanlzaén, Alsótemető-u. 15. szimu |
beköltözhető ház, Istálló, pajtával és nagy 1 kerttel, 1 l/l holdas rét a Magyai-utcal
rétekben éa •/< hold rét a császárrétekben I
sürgősen eladó. Bővebbel aozél Iroda, 1 Nagykanizsán, Kazlnczy-ut\'a 2. szám.
Uj házi damaak-aaztalkendök,
abroszok eladók. — Megtekinthető délután 6—7-lg. Clm a kiadóban. 3172
2000 haldaa bérlat, 40 hold halaslóval, házhellyel, 1350 hold bérlet, 10 szo bás kastéllyal, 1200 holdas berlet 7 szobás villával éa 800 holdas bérlet 2 szobás lakással esetleg azonnalra Is átadó. Bóvebbet Aoaél Ignác ingatlanforgalmi és pénz-kölcsönközvetltó Irodája Nsgykanizss, Ka- 1 zlnczy-u. 2. sz. ,
Két leány vagy flu teljes alhalyazéat nyerhet a jövő tanévre, zongorahasználattit. Clm « kiadóban. 3197
Zala-, Vas-, Somogy- és l\'ejérmegyében 400, 380. 220, 180, 90, 40 és 20 holdsa jó minőségű birtokok Jó és elegendő épületekkel, kedvező feltételek mellett eladó. Bóvebbet Aozél Ignéo Ingatlanforgalmi éa pénzkölcsönközvellló Irodája Nagykanizsán, Kazlnczy-u. 2. sz.
Diót, mákot vlszonteladásra legolcsóbban ajánl — KeUerman Fertnc, Kis-karüxsi. 3138
PUCH
motorkerékpár utikerékpár
4\'5 lóerős motorkerékpár ára K» 1120.—
Kizárólagos raktár:
Brandl Sándor és Fia cégnél
Deák-tér 2., a felsőtemplomnál.
Kedvező részletfizetési feltételek! Alkatrész- és gummiraktár! Javító műhely I

Uzlethóz bérbeadás!
Zalamegyei nagyközségben 60 év óta fennálló, jómenetelü vas-, fűszer- és röfSsüzlet
teljes (ízleli berendezéssel, szép lakással, nagy gabonaraktárral november l-ére bérbe-adatik. — Cim a kiadóhivatalban. „,,
KOVALD PETER ES FIA R.T.
budapesti cég képviseletét Nagykanizsa és vidékére átvettem.
Gyüjtfitelepem t Erzsébet-tér 4. szám, I. emelet.
Elfogadok féifi gallért, inget, manchettát, férfi és nöi ruha lisitiiasjt és festését, kelme ea fonál fehéiitö, plisséiozast és gouvrérozást és nnndin ezen szakmába vagó megbízásokat néhány napon belül a lego\'csóbb ároan elintézem.
Kérem a mgyérdeniü közönség nag>beciü megbízásait
KOVALD PÉTER ÉS FIA R. T.
gyűjtötelepe.
Id. Antallcs Mátyás apja, Ifj. Antallcs MátyAsné szUI. Cserlnkó Teréz neje. Antallcs Ignác lestvére, özv. Cserlnkó Jánosné anyósa és az összes rokonság nevében fájdalomtól megtört szivvel tudatják, Itogy szeretett fiu, lérj, testvér, vő, illetve rokon
ifj. Antalics Mátyás
életének 57-ik, boldog házasságának 2-t-ik évében folyó hó 2-án este 6 órakor béketűréssel viseli kínos Bzen-védés után visszaadta Jóságos lelkét Teremtőjének.
Drága halottunk löldl maradványát folyó hó 4-én d u. 5 órakor fogjuk a temető Itali ttasházából a róni. kalh. anyaszentegyház szertartása szerint megáldatni és a helybeli róm. kath temetőben örök nyugalomra helyeztetni.
Az engesztelő szentmise-áldozat a megboldogult lelkiüdvéért f. hó 4-én d. e. i\'»9 órakor lesz a szenlterenc-rendick plébániatemplomában a Mln-denhalónak bemutaltatva.
Nagykanizsa, 1928. jullus 3-án.
Emiékod Örökké élni fog bénatoa azIvOnkban I
Nagykanizsa.
Már 25 éve
fennálló cégünk beigazolta, hogy legmegbízhatóbb
bevásárlási hely
Ponyva
Zsák Kötéláru Kévekötő stb.
gazdasági árukban.
Kedvező fizetési feltételek I
294
Rúzsagyár vegyMi rulatiul éi gMleití telepe Kapóit
Vagytlaztltéara éa faatéar* alfogad férfi éa n«l ruhékat
bármilyen mlnóségtl kelméből.
Ujrsálleslésre bőrbutorokat, bőrkabátokat és végárut.
Agy toll tisztítás huzattal együtt és enélkül.
Függönyök, kézimunkák, szőnyegek, butorkefinék, mindenféle paplanok és szőrmék tisztítása, fertőtlenítése és festése.
Pllaaéorozáa éa goavráaroaás
s legelőnyötiebb árban és legszebb kivitelben.
Bővebb felvilágosítást nyújt Nagykanizsa részére a gyüjtótelep vezetője :
Nagykanizsán, Erzsébet-téren Állami adóhivatal. Régi postaépület.
1028 |ullu» 4
ZALAI KÖZLÖNY
Adómentes és adózott
petróleum,gázolaj és benzi II, mindennemű üzemi olajok, traktor, autó, amerikai gőzhengerolaj, gépzsir, kocsikenőcs, Carbol, Carbolineum és Creolin, szijgyanta, szijviaszk
legolcsóbban kapható.
Ugyanitt
zsák és ponyva
gyári lerakat, valamint
zsák és ponyva
kölcsönzés

cégnél
Nagykanizsán, Fő-ut 15
A Magyar Olaj- és Vegyipar Rt zalamegyei kirendeltségénél.
Vizsgái jutalomkönyvek
Ifjúsági iratok
Szórakoztató társasjátékok
Nyári játékok
nagy választóiban kaphatók
FISCHEL FÜLÖP FIAI
könyvkereskedésében Nagykanizsán. n
Az anyagi gondok nehéz napjaiban,
amikor ugy szólván senkinek a keresete uem fOdi a kiadásokat
szép pénzt kereshet
mini 16- vagy mellék foglalkozással, ha értékes és érdekes könyveinknek részletfizetéses terjesztésire vállalko-zik. Mi ugyanis megtanítjuk, hogyan kell eladni könyveket részletfizetésre. A mi kiadványaink mind márká?, irodalmi művek, amelyeknek terjesztésével lehat tlsztesséecs megélhetést vagy mindenesetre szép mellíklöve delmet biztosiihat maginak. Még ma Írjon díjtalan ismerle\'ö nyomtalvá-\' nyokért, melyeket szívesen megküld a
„PALLADIS" könyvosztálya Budapest, V., Alkotmány-utca 4.
Van szerencsém a nxgyétdertiíl közönség becses figvelm<?l felhívni, miszerint m\'ndennemll rajt szerinti
uj lakóházak építését, átalakítását éfc tatarozásokat
a legszebb l ivit Iben és jutányos feltételek mellett vállalok.
Becses pártfogásukat kérve
SrtRECZ FERENC
kőműves mester 311S Nagykanizsa, Slkátor-u. 8.
0 Ihon 1 peic akti a gyermek is készíthet saját tiszta üvegjében s zódavizet, Üdítőitalt habzóbort!
1 lt. szódavíz 16 fllérbe kerül,
o\'c ót-b :nint a gyári
4 havi részletre!
T.irtozlk önmagán <k, csal Id-jftnak, hogy asztalára liszts üveget tegyen I
Árak :
Au\'ó Syphon Oveg ... 21 P az cIrö tel. szénFav-
pilron ............... 5 P
cserénél I tct. szén-kuvpjtron............ 2 P
4 havi részletre I
Autosyphon üveg Sparklet világszabadalom !
2772
Tiszta, olcsó, kényelmes, praktikus I
Egyedátusiió:
Szabó Antal ^a^J^SaT""1
Nagykanizsa is Telefon 91. szám
Selyem és fátyolharisnya szemfelszedése Harisnya talpkötés félcipőhöz.
Harisnya fejeles és stcppolás, ug,szintén mellény, pullower és kabát javítását a legszolidabban és a legolcsóbb árakon elintézem.
Vidékről beküldött munkát postán díjtalanul szállítom.
Megbízásokat kérem Erzsébet-tér 4.1. em. a\'á feladni szíveskedjenek
Pollermann-féle
JJ
KOLUMBUS"
m ü I é p e t
vegytiszta méhviaszból, tetszés S2erinli méretre szabva, korlátlan mennyiségben,b: rmely időszakban, gondosan csomagolva, kgként 8 pengő napiárban
szállítunk.
Elvállalunk méhviaszt müléppé való kihengerlésre, kivánt méretre szabva, 18 Síízalék viaszlevonással, vrgy 1-40 pengő muokadij fejében. Kise-l-jte/ett tép\'ö-melék ( onkoly) és fedezésért ráfizetés nélkül kilónkint
I—20 deka műlépet adunk cserébe
Az összes éUI dkkekrűl mézperaetűkröi nagy képes árjeg>zék ingyen r
POLLERMANN PÁUsT?"
uöivlaazöntUde, mUlépkéazltA gyártalape
Székesfehérvár, Pálya-u. 28. (Vaaut mellett)
Telelonszám : 4-77. Telefonszám : 4—77.
NASH és PACKARD
autók kizárólagos zalamegyei képviseletét Átvettük
Mielőtt autót beszerezne, feltétlenül kérjen prospektust és díjtalan kocsi bemutatást. 7711
Hat henger, hétszer csapágyazott főtengely, négy kerékfék, zajtalan motor, Itosizu élettartam és olcsó üzemköltség.
Szántó Vilmos és Társai
Telefon 3-22. Nagykanizsa, Deák-tér 2. Telefon 3-22.
varr
Áe dyeiő fi* e/éji/e//c/e/eÁ.
SINGER VARRÓGÉP
RÍSZVÍNVTÁRSASAQi
FIÓKÜZLETE: NAGYKANIZSA, FŐ-UT I.
W* MÉZET,
égy tollat, állati böröket,
vörös- és sárgaréz, cink és ólom hulladékot, vasat, csontot is rongyot a legmagasabb irhán vásárol
8TBÉI B. riAI HAGYKAKIZSi,
Erzsébet királyné-tér 15. sz. alatt
Ul [\\
HIRDETŐ IRODA R. T.
Budapest, V. Dorottya-utca 11. uj telefonszáma:
A ÜT. 823-22.
Haasenstein és Vogler hirdető iroda
¥ IÓ K J A : Delej László bankháza
az osztálysorsjiték főárusitója Budapest,VII.Erzsébet körút34 Telelőn: J. 329-94.
Pk. 62/I92IÍ. vhl. síim
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az IH8I. évi LX. l.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teáit, hogy a nagykanizsai lilr jiris-bíróságnak 1926. évi Pk. 62 számú végzése következtében Dr. Híjdu Oyula ü^y véd Altul képviselt özv Dr MegedUs Györgync |avára 3000 P. s |4r. ere|élg 192ó évi junluj liá 15-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján te- é< lelul-foglalt és 3988 P-re becsüli kővetkező Ingóságok, u. m.: szalma, széna, lóhere, I angol göbe, 1 kancaló, 300 drb dongala stb nyilvános irverésen eladatnak.
Mely irverésnek a nagykanizial kir. jiris bíróság 1926-lk évi l\'k. 62 számú végzése folytán 3000 P lókruövelelés ennek öiz ízesen 649 pengő 34 fillírben bíróilag mir megállapított költségek erejéig a nelin (Izélett összeg levonásával Szepctnek községben 9t szám alall leendő megtartására 1928. Jullus 10-lk napjának d. u. 5 órája határidőül kltlizetlk és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly meg-Jegyzéjscl hivatnak meg, hogy az érln letl Ingóságok az 1881. évi LX. l.-c. 107. és 108. § al értelmében készpénzfizetés mellell, a legtöbbel ígérőnek, szükség cselén bccsáron alul Is el lógnak adatni.
Amennyiben az elárverezendő Ingóságokat mások Is le- és fclülfoglaltatlák és azokra kielégítési jogot nyerlek volna, ezen árverés az 1&81. évi LX. t.-c. 102. értelmében ezek javára Is elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán, 1928. évi június hó 18. napján.
Kaszab Lajos s. k.
3298 kir. bírósági kiküldött.
Győződjék meg róla személyesen, hogy minden szobabútornál 1-től 4 millió K.-t takarít meg, ha bútorait a Dunántul legnagyobb áruházaiban vásárolja. :: Példátlan nagy választék, garantált elsőrangú minőség, állandóan a legújabb divat után igazodó modern és izéses kivitele.
Ezenkiuül minőén
részletfizetés esetén is készpénzárban számitunk és díjmentesen szállítunk bármilyen állomásra! 4 tői 16 hónapig terjedő fizetési kedvezményt nyujtunk — Látogasson meg bennünket és győződjék meg róla saját, jól felfogott érdekében.
bútoráruházai
SZOMBATHELY és SOPRON
Köszegi-utca 5. (üzlet az udvarban). Várkerület 62.
Telefon 426. Telefon 339.
: 1887-BEN.
II érftlyam, 150 cUw
•■irtaaliM, I»Sf. JhHu 5 csütörtök
Ara 14
nur
ZALAI KOZLONT
Sittkeszttee is kUdóhívtUI: F6-ul 5. nám Kesitbelyl tókkUdóhlntal Koaauth La)o»-u. 82.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
ElöHietésI ári: egy bóra 1 pengő *a (Illír
Máshol a felelősség
A szociáldemokraták budapesti or-ganuma nem nagyon válogatja meg a Jogcímeket, amikor arról van sió, hogy a szodáldemokrats szervezeten klvfll állók kózOl kell valakit megtámadni, pláne ha ez véletlenül miniszter, vsgy más közéleli férfin, Bir már hozzísiokhittunk, hogy a ciü-rés-csavarás technikájának báraula los felhasználásával vészes dörgedelmeket olvasson rá mindazokra, akiknek gondolatvilága, vagy politikai felfogása neki nem tetszik, de fölöttébb el kellett csodálkoznunk egyik legutóbbi kirohanásán, amelyei alul-luazmlnlsxler Iskola politika Jt ellen intézett
Nem akarjuk ml a kullutzmlnlsz-tar iskoispoli lkáját és általános kul-turkoncepcióját a .Népizava" támadásaival stemben megvédeni, mert egyrészt védik ezt azok a nagyszerű eredmények, amelyek K ebelsberg működése során évről-évre Jelentkeznek, másrészt pedig amúgy is basz talán volni a Ma xlsta osztály elfogultsággal vitatkozni, amely sohasem sz Igazsfgol, hanem csak a tendea Clát Déli.
Legutóbb a .Népszava" azért lette felelÖMé a kultuszminisztert, meit az iskolaév végén sok diák ellűnt a rossz biionyitvány miatt, sót — borribille dlctu — az egyik fővárosi kereskedelmi iskola negyedik osztályának öaszss növendékei levélben leteniették be a rendőrségnek, hogy valamennyien öngyilkosok lesinek, ha megbuknak a vizsgán.
Mióta a világ világ, mindig volUk rossz tsnnlók és jó Isnulók és mindig volUk haszontalan gyerekek és szorgslmss gyerekek. D: aztán ahhoz valami égésién csodálatos okfejtés kell, hogy a kultuszminisztert tegyük felelőssé a d\'áVok hanyagságáért, vsgy hogy sz ö fejére olvassuk an nai a hitvány és elítélendő fenyegetésnek a súlyát, amelyet a kereske delmi Iskolások nem átalloüak vl lággá bocsájtani. Ebben az utóbbi tényben suiyosan tükröződik vissza s mai Ifjúság sok tekintetben ptlho-logikui lelkivilága, amelynek |ó ré síében nincs meg a vágy és akarat s küzdésre, nincs kitartás a szorgal mas munkához, hanem llyeDfs|ta tevolverezésekkel próbál|s kicsikarni lelkiismeretlenül mások leikiismere lére apellálva n könnyű rredményl. A „Népszav»" helyesebben >(elle volna, ha a kultuszminiszter hcl.elt ezek ellen a gyöngelelkfl és romlo.t ifjak ellen fordul, akik nem tudják, hogy ml a kötelesség és nem akarják megtanulni, hogy az életben mindenért küzdeni kell. Mi magunk sem örülünk azon, ha egy diák a rossz bizonyítvány miatt elbujdoslk, vagy pláne öngyilkos lesz, de va||on a kultuszminiszter felelős ezekért a szerencsétlen lelki diszpozíciókért ? A .Népszava" nagyképűen a mai iskolarendszer hibáiról szónokol. Mi
semmi különösebb hibái nem tudunk f f doi a mai iskolarendszeiben s bs ezek a sajnálatos jelenségek felmerülnek, ezért nem az likolarend-azer, hinem a mi hitvány korunk a felelős, amelynek erkölcsi gyávasága, romlottság?, kényelemszeretete, a könnyű sikerekéri való lelkesedése, sajnos, részben visszatükröződik az Ifjutág lelkivilágában Is. Oly járvány ez, amelyért sem a szülök, sem az iskola nem lehető Melőasé, az általános vllágelernyedésnek s a különösen nyomasztó magyar tragédiának egyenes következménye. A kultuszminiszter igazán mindéi lőle tel-
hetői elkövet as ifjúság nevelésére, még pedig szeretetteljes nevelésére, ösztöndíjakkal támoga\'ja mindazokat, akikben a tehetségnek csak a nyomát la fel lehet fedezni s hogy eltűnések, öngyilkosságok és f.nyege tűzések vannsk, ezért ám legye felelőssé a .Népszava" a sors szeszélyét, amely kűlönbözöképen mér lelki erőt az embereknek és legye felelőssé azokat a végzetes erőket, amelyekkel iz egyik ember szemba tud szállni, a másik nem s igy okozójává lesz oly.- n sajnálatos eseteknek, melyeknek elhiritása emberi erőn felül áll.
A jugoszláv kormány beadta lemondását,
amit Sándor király el Is fogadott
Belgrád, jullus 4. A Vukfcsevlca kormány ma délelőtt 11 órakor beadta lemondását, amelyet ■ király el Is fogadott. Délután megkezdődtek a tárgyalások az uJ koncentrációs kormány megalakítása ügyében.
Az angol kUlilgyminiszter nyíltan a trianoni békeszerződés revizéja ellen foglalt állást
London, |unius 4. lyeztető békeszerződés revízió alá
(Éjszakai rddlójetcnUs) Az alsóházban ma egy képviselő azt a kérdést intézte Chamberlain külügyminiszterhez : hajlandó-e a trianoni békeszerződések megvizsgálására a népszövetség egy bizottságot küldeni Magyarországra, hogy tanulmányozza az eu óp I békét veízé
vélelél ? Chimberlain ezt felelte: — Nem I Nem tesz senki jó szolgálatot az európai béke ügyének, aki a nemrégen nehezen megkötött békeszerződések revíziójára gondol.
(Az angol külügyminiszter tehál nyíltan a trianoni békeszerződés re-vflióji ellen foglalt állási.)
Olaszország Seipel elutasító nyilatkozatából kudarcát látja a szláv korridor megteremtésére irányuló törekvéseknek
Egész Olaszország örömmel fogadta az osztrák kancellár nyilatkozatát
Párls, Jullus 4.
(Éjszakai rddlójelentis) A La Temps római tudósítójának tollából közli, hogy Olaszországban megelégedettséget kellelt Seypel kancellárnak minap mondott beszéde. Az olaszok ötűlnek, hogy Seypel visszautasította
Benes invitálását, a dunai konföderációba és fenntartotta Ausztria teljes cselekvési szabadságát. Olaszország egyben Benes tökéletes kudarcát látja és balslketűnek a szláv korridor megteremtésére irányuló kísérleteknek.

A német szoclállsták ellene vannak a Magyarországgal való szorosabb kapcsolatnak
A német Jobboldal szívesen látj
Berlin, |ullus 4 (Éjszakai rddiöjelentis.) A birodalmi gyűlésen a kormánynyilatkozat mai vllá|a során Brelchsert szocialista képviselő visszautasította az Olasz- éa Magyarországhoz való szorosabb közeledés gondolatát. Ezt nézele szetinl a birodalmi gyűlés
a az olasz-osztrák közeledést
lobboldali pátijai szerelnék. Otóf Westarp éiintette Olaszország és Auszaia egymáshoz való viszonyát és örömmel üdvözölte, ha most e kettő állam között egyengetik a közeledés ulját, mert ez Olasz-és Németország viszonyára is kedvező ki hatással lenne.
Szcltovszky belügyminiszter beterjesztette a közigazgatásreformiáról szóló törvényjavaslatot
Az OFB Javaslat részletes tárgyalása
Budipest, Jullus 4 A képviselőház mai ülésén harmadszori olvasásbsn elfogadták az önkormányzati Igazgatás folytonosságáról és a Sterblával kötött gyámügyi egyezményről szóló törvényjavaslatot. Oörgey István ismertette az Ausztriával kötött kereskedelmi pótegyez-ményről szóló törvényjavaslatot, amit hozzássólás nélkül általánosságban és részleteiben Is elfogadtak. Ma|d Szcltovszky Béla belügyminiszter beterjesztette s köi igazgatás rendezéséről szóló törvé«»|ivaslatot. Ezután áttértek az OFB Javaslat tárgyalására.
harkas István hosszasan ismertette az OFB működését éa kifogásolta a földeloszlás módját. Mayer János frtldmlvelésűgyi miniszter rövid felszólalása után áttértek a javaslat részletes tárgyalására. Nagyobb vita Indult meg a hatodik szakasznál, amely az állam elővásárlási jogát és földművelésügyi miniszternek az adás vételi szerződétek körüli gya-korlandó jogit biztosltja. Rassay Károly a szakasz elvelését kérte. Csontos Imre felszólalásában a szakaszt elfogadja annak hangsúlyozásával, hogy mindenkinek és a Ház tagj\'inak Is kötelessége a nsgy nemzell rzempontokat szemelőtt tartani. A szakaszhoz még többen felszólaltak.
A Ház kimondotta, hogy a legközelebbi ülést csütörtökön délelőtt folytatja. Napirenden szerepel az Ausztriával kötött második kereskedelmi pírt egyezmény becikkelyezéséről szóló törvénvlavaslst harmadszori olvasása, az OFB vitájának folytatása, az Egyiptommal való kereskedelmi viszonyunk rendezéséről szóló törvényjavaslat, azipirl tulajdon védelméről szóló nemzetközi egyezmény becikkelyezésétől szóló lörvéinyjavas-la\', a mentelmi bizottság több Jelentése, az 1928-29. évi beruházásokról szóló törvényjavaslat tárgyalása.
Ezután áttértek az Interpellációkra. Felolvasták Hegymegl Kiss Pál írásbeli Interpellációját Józsai János hadirokkant űgyeben, amit a népjóléti mlnisztéihez intézett, ürítget
CALAI HOILOWf
1828 jullm 5.
Miklós Ssnd község érdekéb:n Irás-bellteg interpellált. Kabók Li|os sz állampolgársági igazolványok megszerzésének megkönnyítését a menekültek számira kéri a belügy minisztertől Ai Interpellicióját ki adták a belügyminiszternek. üyörky Imre cl halasztotta Interpellációját Az Ölés 1 órakor ért véget.
Megcáfolják az Amnodsen megtalálásáról szóló híreket
Berlin, jullui 4 TromsOi Jelentések megcáfolják azokat a kirakd, amelyek arról szóinak, hogy Aaiundsent meglátták. A Cm dl Milano izikraládrala ize rint 4 Vattai csoport 24 mkföld-n/iic Mktte Fojf,o-wig»t$löl Itfóz-kodjk. A Krai^in oroa jégtörő Ju-níua 24 la délelőtt 55 mérföldnyire vptt a VJglkrt- csoporttól.
Btoghofler osztrák Iga^ságQgyvinlszter ma lemondott
A kuoeilár ®Uogaita leeoadáiál
Bécs, jullut 4 Dlnghoffer igazaágügymlnlszter, a nagy német párt teg|i - állásáról
BerUn, Jullui 4. Bfcii jelentés szerint Selpel kancellár elfogadta Ding-hoffer Igazságügy miniuter lemondását. A tárcát még a nyári szünet előtt be fogják tölteni.
A felsőház bizottságainak ülése
Budapest, Juliul 4. (Éjszakai rádió-Jelentét) A felsőház külügyi, közgazdasági és közlekedésügyi bizottsága JuUus 6 án délután 5 órakor ülést tart, melyen tárgyalj az Ausztriául kQtöti kereskedelmi pótegyezmény
becikkelyezésül Móló Jiva»latoL
Ujabb véres ütközetek a mexikói felkelők és a kormánycsapatok között
Mexikó, juliui 4. Yilisco államban tegi^fp nem kevesebb, mini 12 ütközet folyt le a korqjánycsapilok és a felkelők között. A kormánycsapatok összesen 80 halottat veszítettek. Azokat a felkelőket, akik a kormány-csapatok fogságába kerülnek, azonnal agyonlövik. La Cruces váiosk* közelében tegnap szintén véfes ütközet folyt le a kormánycsapatok és a felkelők között. A felkelők részétől körülbelül 500 főnyi csipit vette fel a harcot a kormánycsapatokkal szemben. A felkelők 20 halottat veszítettek, közöttük két katolikus lelkészi.
A sebesültek száma a felkelők részéről több mint 60, A kormány-csapptok 8 halottat és 12-sebesültet vcuucuol
A homokkomáromi öregasszonyt iddogálás közben, ököllel ütötte le egy hosszúvölgy! földműves
A tegnap őrizetbe vett gyanúsított beismerő vallomást tett — Az öregasszony kettesben Iddogált Hohl Lajossal s eközben valami birtok-ügyön hajbakaptak
A tettest előzetes letartóztatásba helyezték
— 20 havi részletfizetésre szállniuk — igazolvánnyal ellátott ügynökeink utján is — az egész világon \' ■-"--*- elismert Singer varró-
nkét, Singer varrógép részv. Nagykanizsán, Fö-ut 1.
Nagykanizsa, július 4
Mini tegnapi számunkban részletesen megírtuk, a homokkomáromi áldozat, özv. Czlmmermann Józsefné Ogyében a vizsgálóbíró és a törvényszéki orvosszakériók kiszálltak a helyizinére, ahol a vizsgálóbíró Jelenlétében mrglörtént a boncolás. Dr. Nlstonszky Béla és dr. Ország Lijos orvosok felboncolták az öregasszony hulláját és elsősorban kon-ststálták, hogy megöletése előtt az özvegyasszony Is Italos volt
A halál okául pedig a fejel ért két hatalmas ökölcsapást konstatáltak, melyek az orrcsont felsörészél érték és a vérnyomás ebből olyan eiös let\', hogy elönlöite az agyat és agybüdés következtében rögtöni halál állott be.
A tett elkövetésével gyanúsított Hohl Lajos 34 éves hosszúvölgy! fOűunlvea a cscwlörság előtt nem akart ludnl semmiről semmit. A vizsgálóbíró azoatwa mag* elé vezettette és lelkire beszéli. Ez megtörte Hohlt, akJ
töredelmes vallomást tett. Elmondotta, hogy özv. Ciimmer-manné régi ismerőse, akivel azonban, bár jóviszonyban voP, valami birtokügyből kifolyólag differenciái voltak. Egyébként többszőr meglátogatta az öregasszonyt, (akiről a vizsgálat megállapította, hogy idős kora ellenére, nem vetette meg a uját termésű Jóborát.) Hohl — mint vallotta — gyakran járt át Hosszúvölgyről a bomokkomáromi hegyre, ahol neki is volt szőlleje, pincéje.
Hétfín is átment pincéjébe, ahol beborozgatott. Ilyen állapotban már késő este átment Czimmermannéhoz, aki módfelett szerelte, ha ctendea poharazgatás közben társa akadt.
Mikor Hohl átment az öreg özvegyasszonyhoz, az bort bontott és Így Iddogáltak, mlg ax idő előrehaladt és már éjfélen tul volt.
A továbbiakban aztán a tettes már egész tiszta vallomást nem ludott adni. Mint mondja, Ivás közben valami miatt, talán épen
a régi birtok-ügy miatt, összekoccant az öregasszonnyal, akit elöször .pofon vágoh". Emyit mond a lettes:
— Egy pofont adtam az öregnek,
aki erre nekem esett és összekarmolta arcomat. — (A karmolás helye lálsilk is Hohl arcán.)
Erre Ismét adott Ciimmermanné-nak egy „pofont" akli fejen talált. Az özvegy megtántorodott és a tettes még látott annyit, hogy az asz-lal melleit álló székre zuhant, mig ö maga elrohant haza falujába. Út-
közben találkozott a tegmp már ismertetett tanúval, akinek elmondotta, hogy összeveszett Cdmmeraannéval, akli megvert.
Természetesen a tetles erősen hangsúlyozza, hogy „csak pofont" adoU, azonban a törvényszéki orvosok a boncolás során megállapították, hogy olyan Irtózatos erővel, valószínűleg ököllel vágta fejbe az Öregasszony\', hogy pillanatok alatt agyát elöntötte a vér és meghalt.
Maga a veszekedés oks, arain hajbakaplak, még nem áll tisztán a vizsgálóbíró előtt, aki ezt a kérdést fogja legsü.gösebben tisztázni. Hohl beismerő vallomása után a vlzsgáió-biró kihirdette előtte az
előzetes letartóztatásáról szóló Vigafcit is ioüsksdett, hogy szerdin a csendörök kisérjék be ■ klr. ügyészség foghtzába, ami meg is történ\'.
Az OkOlcsapitokit osztogató Hohl Lijos ügyvédi kép risek\'it dr. Tamás Miklós ügyvédre bizta, aki s letartóztass! végzés elten felfolyamodást jelentelt be a vádtanácshoz, mely rövidesen foglalkozik Hohl La|os bünügyével.
A hetvenéves Öregasszony eltemetésére a klr. ügyészség megadta s temetési engedélyt, akit szerdin délután H omokkomáromban el is temettek.
A kerületi rajzklállltáson tizenőt intézet kőzött a nagykanizsai Iparostanonciskola lett az első
Förstner Iparoktatási főigazgató dicsérő elismerésre terjeszti fel a kereskedelmi miniszternek ■ nagykanizsai tanonciskolát
Nafyfcaaixaa, július 4 Zala-, Somogy- is Veszprémmegyék Iparostanonc-iskoláinak kerületi rajz kiállítása egéu Duaántul tanügyi köreinek figyelmét felkeltette. As ország különböző részeiből jöttek Osx-sze a tjnitók, hogy megtekintsék a kiállítást. Mind a tizenöt Intézet növendékei konoly, dicséretes munkát végeztek, de mégis az összesek között — a nagykanizsai iparostsnonc-Iskola növendékeinek rajzai tűntek ki kimagaslón. A bizottság alapos vizsgálst és áttekintés után a következő döntést hozte:
I. Nagykanizsa,
II. Zalaegerszeg, III Körmend.
Förstner kii. iparoklatáai főigazgató Poredus Antal igazgatónak és ax egész nagykanizsai oktalótestűletnek elismerésit fejezte ki kiváló munkásságukért. Azonban elismerőleg nyilatkozott minden egyes Intézet oktatestüleléoek sxép munkája felelt is, Értesülésünk szériát Förstner fő igazgató a nagykanizsai tanonciskolái az eléri kitűnő eredményért dl csérö elismerésre Literjeszli a m. kir. kereskedelmi miniszterhez.
Ami a nagykanizsai tanonciskola munkákiállltását Illeti, arról most csak annyi\', hogy az idén is a leányok vezetnek — mennyiségileg. A kiállítás anyaga nagyon figyelemreméltó, Egyik-másik tárgy olyan, hogy bármelyik segédnek dicséretére válnék. Mindenütt meglátszik a komoly törekvés az öntökéletesítésre. — A leányok sxakrajzalnál egylk-máiika feltűnést kellő, főleg a polgári Iskolát végzetteknél. Csett Ferencné szaktanllónö bámulatos munkát végez növendékeivel.
A munkaklállltáion a nőiruha ké< sxitök c loport Jánil első lett Kalmár
Boriska IV. o. I., Sió Máris i nil. Második Anhalt Erzsébet (mestere dr. KarczagnéX harmadik Simon Róza (mestere Vau nővérek). A női fehémemükészitöknél a pálma Krankx Ilonáé (Török Máriánál.) A roaumó-doknál első Varga Margit (Brónyal Lijosnénál) és Bencze Teréz (Vlncxioé Qolub Annánál). Feltűnést kelt Sátrán és Feiler mechanikusok tanoncának Ruska Antalnak benzinnel hajtható .Zrínyi, miniilür hadihajója. A fémipar terén elsők Bentzik Ferenc; Pócze István, Cxerjta Jtnos és Savanyó Qyőrgy (Ujlaká is Hska cégnél) takar éktOzfaelyükkei és minU-tür lüzhelyükkel. Ugyanígy elismerésre méltó Qarlcsánetz István (Stent Fülöpnél miniatűr lakkcslzmája. Be-rény Magda IV. o. t. leheletlinomsign ezüst munkál (Berény Árpid ékszerésznél), függői, gyűrűi stb. nagyon figyelemreméltó teljesítmények. A többiekre — miután még sokakaál-nem döntött a bíráló bizottság — legközelebb vluzstérűnk.
A kiállítás valóban érdemes a megtekintésre.
Aláírták az olasz-ma-gyar kereskedelmi ós hajózási szerződési
Róma, július 4
Ma aláírták az olau-msgyar kereskedelmi és hajózási szerződést, mely aniak az ideiglenea kereskedelmi uerzödésn;k helyébe lép, melyet a két állam 1925 ben kötött és azóta ls érvényben van. A szerződés három évre uól és 6 hónap alatt felmondható.
— Lapunk Budapesten állandóan olvuható a Park Száüoda kávéházában VIII., Baross-ter 10.
1828 fcllus 8
ZALAI KOZLONT
IsmerettenfU tömették el Nagyrécsén a vonatelgá-zolás áldozatát
Egy klíkonároml ember u áldozat (T)
Nagykanizsa, Julipi 4
A Nagyrécse és Zilaszenljakab között hitföre virradólag fOrlénl vaauli elgázolás Umcretien áldozatának eltemetésére a kir. ügyészség megadta az engedélyt, miután kit (ágidén, hogy bűntény esete nem lorog lenn. Az áldozat lejét kedden délelőtt lefényképezték, hogy az esetleges jelentkező hozzátartozóknak megtudják muta\'nl. Dílu\'án pedig Nagyrécsén a szerencsétlen embert, mint Ismeretlent, eltemették.
Mivel zsebelnek átkutatásakor nem találtak nála semmiféle Irtst kél zsebkendőn (monogramra nélküliek voltak) és késen klvfll, a nyomozó hatóságok a legnagyobb etófesrKéseket teszik, hogy megállapítsák a földmlvts kinéz étű ember kilétét.
A crendörök arra is gondoltak nyomozás kőiben, hogy az áldozat talán vasárnap a récsei bucsu a vett részi és onnan hazafelé menet veretlenül ütötte el a vond, de ezl a feltevést meglátszik cáfolni az a tény, hogy egy-egy ilyen búcsúra legfeljebb a harmadik-negyedik községből Jönnek. A vidék pedig már minden irányba értesítve van az áldozat feltalálásáról és eddig még nem jelentetlek sehonnan pozitív ellünéstr
Kedden délelőtt.ugyan a kiskorrá-iuml uwodőfség att-a JMentést adla le, hogy Kiikomáioa községben lakik egy ember, akinek rokoni! élnek Nagyréaaáo- s aki gyakran szokott Récséra járni, de még nem tudják, hogy ollbon van e ez az ember, vagy talin azonos az áldozattal. Ennek megállapítása most folyik, mivel a gazdasági munkák miatt most mindenki a mezőn lartózkodik.
Függetlenül ettől, a kanizsai és siomszédos járásokban folyik a kutatás, bogy megállapítsák az áldozat személyazonosságát.
Az áldozat személy leírását kü\'ön-ben III IŐröljük azzal, hogy ha valaki ismerőséi vagy hozzálarfoióját véli felfedezni, jelentse ezt akir a csendőrségnek, akár a főszolgabtró-ságon: magassága 170—175 cm., baja őszes barna, bajusza nyirott barna ninfl, arci hosszúkás beesett, orra lomps (pisze), szeme kék, fogai rosszak, körmei nagyon visszavannak vágnak, Rubázaia : sölét szürke cérna nadrág, kopott fekete kabát, amerikai orrú fűzöicipö (sárg«) és világos barna febétetikot iag.
láttjláráa
* naaykaaixaal. ■••(•oroloatai racg-llayalé Tri«nS«sakl Szerdán a Mmtrték M\' Reggel 7 ólakor +23 2. délután 1 órakor +31, eate 9 órakor +22 6.
PtlMtm: Reggel íj délben ttizta, este borult égboltozat.
StMrinvt Reggel Dél, délben Délnyugat, "te ftszak] szél
A Meteorológiai Intézet |elenté<if •><-rlnt egyelőre még Igen ineleg Idó, késóbb zivataros esők, azután nyugatra lorduló azclekkel höallllyedéu várható.
NAPIHÍREK
NAPHMENU
Jullus 5, csütörtök
Római katolikus: Zak. Ant. Proleit. Enesc. Izraelita: Tani. hó 17.
Nap kel reggel 4 óia 09 perckor, nyugszik délután 19 óra 59 perckor.
— Szabadság. OyOmOrey Q/Orgy főispán a tegnapi nappal megkezdette nyári szabadságát. Távolléte alatt a főispáni teendőket fíődy Zol tán allipán végzi. OyOmOrey fölspin szabadságát az Idén Is Oaslelnban fog|a tölteni. — Dr. Szabó L«|os kir. ügyészségi elnOk Balalorimíriára ularotl, ahoi nyári szabadságát tolli. A kir. ügyészséget az elnOk szabadságának tarlama alatt Metz József kir. ügyészségi alelnök vezeti.
— Siemélyl hlr. Király Sándor városi műszaki tanácsos a Városi MérnOkök Kongreisiusin tObb napon át Budapesten tartózkodott, ahonnan legnap érkezett vistca — Dr. Takács Zol\'ái kórházi igazgató főorvosi 2 hónapi nyári szabadsága alatt dr. Borsos László operaleur, egyetemi tanársegéd (a Verebély klinika asszisziense) helyettesül.
— Ujabb kényszeregyezség. A nagykanizsai kir. törvényszék Pum Sándor kanizsai kereskedő ellen annak saját kérelmére megindiotta a csódonkivüll kényszeregyezségi eljárást. Vjgyonfelügyelőol Epsteln Vilmoit rendeke ki.
— A József Szana tórium Egye-üslet mull hivi működésétől sióló kimutatás ismét az intézmény igen InteDiiv éa ériékes munkásságáról ad szárrot. Juniuiban 9 rendelési nap voll. Uj beleg jelentkezeti 45, ösaze-s:n kezeltek 200 beleget. Az év elejétől 726 beteg állott kezelés alalt. ROn\'gen vizsgálat 16, labora\'o iumi viisgálil 27 eselben volt. A gon dozónő tl látogatást lett. Srgélyben részesüli 21 beteg, akik 596 liter tejet és 6 kg. litzlet kaptak.
= Ma este katonazene a Pol gárl Egylet kerthelyiségében.
— A dunántuil daloaszövetaé-get be akarják olvsuu\'anl az országos daloaegyesületbe. A Kaposvárolt az elmúlt n- pókban fényes külsőségek meglett lezajlott dunántuii dalotszOveliég versenyének a legközelebbi veraenyátlomás megállapítás* körül folyt vitánál Oertóczy Béla, az országos dalosszövetség elnöke a két egyesület fúziójának voll szószólója és mivel az eszmét szívesen fogadiák, a kaposvári pol-gármeiter blioüság kiküldéséi hoita |avaslalba, mely ezen fúziót előkészítse. A bizoliságol a következőképen alakították meg: Fetz Ernő dr. (Oyőr), Simon Sindor (Székekfebér-vár), dr. Szlly Károly (Szombathely), Enge Ádám (Pécs), Csojághy Károly (Veszp\'éro), dr. Mtlxner Ernő (Sopron), dr. Králky István (Nagykanizsa) éa dr. Vétek György (Kaposvár)
= Schwarcz Dezső harisnyál a legjobbak.
— Kinevezés. A vallás- éa köz-
oklatásOg.i miniszter Vegele Károly nsgykani.sai reálgimnázium! tanári a VII. fizetési otzlály 3. fokozatába kinevezte.
— Felvétel a gimnáziumi kon-vlktusba. A nagykanizsai kegyesrendi reálgimnázium konvikiu<a szeptember 1 én megnyi.ik. Felvélelre jelentkezni lehet jullus 20 lg. Folyó hó 15 lg az intézet igazgatója személyesen, azontúl az igazgatóság levélben szívesen ad az érdeklődőknek felvilágosítást. Prospektus kívánatra díjmentesen.
Finta József százados kormányzói kitüntetése
A kormányzó elrendelte, hogy Flnta Jizsef m. kir. 6. honvédgyalogezred századosnak a csapatklképzés lerén \'kifejlett kiválóan eredményes szolgálatáért — dicsérő elismerése tudtul adassák.
A legfelsőbb elismerés egy olyan honvédtiistel ért, aki egyik büszkesége a nagykanizsai bázieirednek. Akinek kiváló katonai erényei, hazafias közéleti működése, fárrdhatatlan munkássága a nemzeti lestnevelés terén közismertek és érdemei elévül-he\'etlenck Nagykanizsa város közönsége örömmel veszi tudomásul a legfelsőbb helyről jölt elismerést és szívből gratulál a közszeretetnek örvendő honvédlisztnek.
— Pémtárcát találtak. Palin-puszta közepén a törvényhatósági ulon rgy fekete bőr aprópénztárcát találtak, melyben busz pengő kOrfll volt pénz. Igazolt tulajdonosa átveheti a nagykanizsai föszolgabiró-ságon.
— Elveszett. Egy kisfizetésű állami tisztviselő kisleánykaja hétfőn a poítapalota előtt elvesztett egy darab százpengőst, amll csekkre kelleit volna befizetni. Kérik a becsületes megtalálót adja vissza a rendőrségen a pénz\'.
— Zeneiskolai belratás meghosszabbítása. Tok in eltel a nagyszámú jelentkezésre, a Városi Zeneiskola igazgatósága még raa délelölt 10-12 óráig elfogad beiratkozásokat. A szeptemberi pótt eiratásoknál csak annyi növendék izámilhat felvételre, amennyi helyet a lélszámviszonyok megengednek.
— Zalai méhészek kirándulása Lentibei Zilavármegye Méhés<egy» sOlete jullus ö-án vasárnap Leniltosm tart|a elsfr nyárt\' tanulmányt Ossse-jövetelét. Indulás Zilaegei szegről d. e. 11 ó. 5 ptrekan vasárnap.
= Ma este katonazene a Pol gárl- Egylet kerthelyiségében.
— Jullus 15-tól a végrehajtó karhatalmi segédlet mellett hajtja be az adóhátralékokat. A folyó év első felével adóMtrslékban levő adózókat f gyelmezteü a vároal adóhivatal, bogy jullui 15-ig felléllenül fizessék be adótartozásukat, mert a végrehajtó 15 101 kezdve karhalalmi segédei mellett eszkOzli a végreha] tás foganatosítását.
VéniiérsaaéatW biztosan mcjjóv ■
A Magyar Revíziós Liga, a nelyben a Magyar Külügyi Társaság, Interparlamentáris Unió és az összes irredenta cé\'okat azo\'gáló társadalmi egyesületek, igy a MurakOzi. Szövetség is bennfoglsltatik, arra kéri a magyar kOzOnséget, bogy ebben a honmentő munká|ában támogassa. Btnkó Bálint, a Revíziós Ltga kiküldöttje most |4rj* sz országol, hogy a nagy akcióban való részvételre s nagyközöniéget megnyerje. Benkó Bálint Jelenleg Njgykanlzsán van és ezen sz uton is felhlv|a a város közönségé*, hogy ezen nagy horderejű ügyben hazafiul készséggel támogassa. Nekünk, akiket a trianoni kényszerbéke megélhetési lehe-tőiégünktől foszlott meg, kétszeres érdekünk, bogy ezl sz akciót támogassuk. Sajnos, az már köztudomásu dolog, hogy szegények vagyunk, de még a mai szük viszonyaink között is hazafias és erkölcsi kötelességünk, hogy ezt sz akciót a baza és a ml érdekünkben lámogasiuk.
— Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán az elmúlt héten 12 gyermek született, ezek közül 6 fiu, 6 leány: Oerencsér Pál téglagyári munkáinak fia, Igri József ácssegédnek leánya, Szlojkó Antal népzenéarnek I leánya I fia (ikrek), Szekrény József vasúti kőmlvesnek leánya, Magyar Ferenc c\'pészsegédnek fia, dr. Fülöp Oyörgy ügyvédnek fia, Balogh János nsp-számosnak leánya. Házasságon kívül született 2 fiu, I leány, 1 halva szű-lelett fiu (ezek közül 2 fiu Iker). — Házasságot kOtOtt 5 pár: Kllnger József földmlves Istéf Erzsébéttel, Kustán Perenccslzmadia segéd Hot-válh Teréziával, Oll Ferenc szsbó-segéd Lakatos Erzsébetlel, Kurucz István cipészsegéd Bolf Évával, Csillag Oyörgy vasul! raktármunkás Mester Katalinnal. — Halálozás 17 volt: Va ga TerézU rk. 73 éves, Igri Maria rk. 1 napos, Karakai József rk. 3 hónapos, Szabó Géza bonv. híradó századN><! tizedes (Keszthe\'y) rk. 28 étes, Molnár Gjözö rk. 2 hónapos, Simodics Ferenc rk. 2 hónapos, Varga Rozália rk. 6 hónapos, Me-szárlcs Anni Jrk. 16 éves, Bencze Antal honv. gyalogos rk. 19 éves, >Neufeld Sándor mészárosmester izr. 76 éves, Mirkovlcs József vasúti kalauz rk. 82 éves, Wei*z Henriimé Rosenlraub Regina izr. 57 éves, Bar-tos János kömives meiter rk. 65 éves, BOröcz Imréné Németh Terézia rk. 44 éves, Kozma József földmlves (Háromfi) rk. 52 éves, Kovács Jozefina Kis Katalin rk. 21 éves, Töke Piroika rk. 5 hónapos.
= Badacsonyi urasági kéknyelű 1926-os óbor l5»/o os I litertől kezdve 2 pengőért kapható a Vtda vendéglőben.
EAIAI KOtcCWt
- A keszthelyi főrabbi külföldi tanulmányútja. (Saját tudó-silónktól) L-gmigassbb kormány helyről kitüntetés ér e a keszthelyiek tudós főrabbiját dr. BUchlrr Slndor egyetemi migántanárt. U^ysnls a kultuszminiszter dr. Büchler Sindorl kormánytámogatással és állami pénzen angoloisiági tanulmányu raküldte ki. A főrabbi a nyár folyamán Londonba és Oxfordbi utazik, ahol történelmi kutatásokat végez.
Pénteken délután rendkívüli városi közgyűlés lesz
Nagykanizsa város képviselőtestülete ju\'ius hó 6 án, pénuken délután 4 órakor a városháza dísztermében rendkívüli közgyűlést tart, melynek főbb tárgypontjai többek között: UJ áll sok szeiv zé»e s a városi szervezeti szabályrendelet módosítása. — A Petőfi ul 3 sz. ingatlan megvásárlása. — A Csengery-u i Bibochay-telken levő házhelyek eladására vonatkozó szerződések bemutatása. — Szabályrendelet a kapuzárásról és a lépcsők kivilágit/sáról. — Városi pénzkészletek gyümölcsöző elhelyezése. — A Pick-blrlok vadisziti jogának bérbeadása. — Az alispán rendelete a város 1928 évi költségvetéseinek belügyminiszteri jóváhagyása tárgyábsn. — D . Ssb|ín Oyu\'a polgármester szabadíág-kérelme. — Blankenberg Imre lemondási a v. Központi Szeszfőzde ellenőrző birott-ságábsn viselt tagságáról. — Kóiházi gazdasági telep és kertészet létesítése. — Az Izr. temetőhöz Urlozó ingatlan egy részének a cs.lornamü átemelő telepihez vezető ul céljára kisajátitáii egyezség utján való meg-szeriéie. — A villamos szerződés módosítása. — A Shell Kőolaj r. t. benzinkút ügyében boiolt közig, bizottsági véghatározal bemutatása. — A róm. kath plébánia biva\'al kérelme a p\'ébánia templom renoválási költségeihez megszavazott városi hozzájárulás 1929. évi részletének előlegként való folyósít \\sa tárgyábsn. — A fővárosi gyermiknyaraltalási akció támogatása. — A zalamegyei háziipari termelő és értékesítő siflvetke-zet alapításában való rérzvétel. — A közkórház kibővítéséhez szüksége* Ingatlanok megszerzése tárgyában hozott véghatározal módosllása.
— Szobatűz Keszthelyen. (Saját tudósítónktól) Tegnipeslea balaton-pirll szállók személyzetének lakásán eddig még limeretlen okbll kitjlyó-Isg lüz ütött kl. A siál\'oda mésiá rosának és szakácsának lakásán el ^gelt egy ágy és két öllőzel ruhs. Szerencsére a tüzet még Idrj\'.ben észrevették és eloltották, mielőtt na gyobb méretűvé fejlődüjtelt vo\'ni.
Hamis egypengósöket hoztak forgalomba a nagykanizsai piacon
A rendőrség felhívja a közönség figyelmét hogy a gyanús pengő ket azonnal vizsgálja meg - A hamis pénz terjesztőjét azonnal adják át rendőrnek - Több feljelentés ügyében nyomoz a rendőrség
— Fővárosba utazó olvasóinknak páratlan kedvezményt nyújt « Keleti pályaudvarral szemben levő elsőrangú Park Szálloda, amennyiben a szobák árából 20 százalek, az éttermi árakból 10 százalék engedményt ad a Zalai Közlöny kiadóhivatalában beszerezhető előfizetési igazolvány felmutatása ellenében. F.gyben felhívjuk a Park-Szállodának lapunk más helyén olvasható hirdetésére figyelmét
Nagykanizsa, Julius 4
A nagykinizsaí csendőrség bün-ügyi ofziályára több feljelenlés érkezeit a piaclátusokló1, melyben arról tesznek panaszt, hogy ismeretlen tettesek hamis egypengőssel fizettek. Be is szolgáltattak ilyen hamis pengőit, amit a rendőrség a hamisítás kétségtelen megállapítási végett megküldölt a budapesti pénzverdének.
A bs mispengős lorgalorn ja hozói, mint azt eddig sikerűit megállapítani, elsősorban a piaci cukorkaárusoknál, perec, süteméoyárusoknál próbálkoz-
— Megkezdődött a strand élet Keszthelyen. (Saját tudósítónktól) A keszthelyi strandfürdőn az építési munkálatok annyira előrt haladlak, hogy a slrandon már megkezdődöli a vidám élei. Bir a fürdő teljesen, csak a jövő nyárra készül el, máris nagyban folyik a fürdés. Belépődíj nincs külön, azial s jegygyei lehet fürdeni, amil a szlgelfürdöre válténak. Keszthely máris megrendelt 10 darab kabanát (pirtivászonsá\'or) a fürdő részére. A strandol Ideiglenesen élö.ö\'ddel és náddal kerítették be, mely igen cilnostá teszi Keszthely nsgy kedvcltségnek Induló »tr«rd|á\'.
— Leventeoktatóul való Jelent kezés A kiskmizs.i levente egyesületnek néhány rátermett oktatóra volna szüksége. Levente foglalkozási idő minden vasárnap délelőtt rendes foglalkozás 8 havonta egy vasárnap vagy ünnepnap délután kirándulás. A felvetlek h teljesiielt foglalkozási órák után dijazisbin részesülnek s a I. évben, augusztus hó 1— 28-áig Nagykanizsán levente oktató képző tanfo\'yamot tartoznak végezni. A tanfoym kéltségeit (étkezés, lakás, stb.) a testnevelési alap fedezi. Jelentkezni lehet Nagykanizsa rt, város tesln-.veién vezetőjénél, Városháza II. em. 28 ajtó, ahol a jelentkezők kimerítő felvilágosítást nyernek.
Iliiosi Mii Mozgója
Péntek, szombat 7 és 9 órakor Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
Gerard
brigadéros
Conan Doyle ismert regénye 9 Mvonásbin. Főszereplő: Rod La Roque.
lak, akiknek alkalmasint akkor fiiettek, mikor azok jobban elvoltak foglalva és Így nem lud ák szemmel tartani a pénzt.
Most a rendőrség azzal a felhívással fordul mindenkihez, hogy saját érdekükben Is, de meg a nyomozás megkönnyítése végett is, ha valakitől gyanús külse|ü pengőst kapnak, annak csengését vizsgálják meg, meri a hamis pengős csengése sokkal tompltoltabb. Az illetői pedig, aki adta a pénzt, azonnal adják át a rendőrnek.
Székrekedéinél, emésztési zavaroknál, gyomorégésnél, vérlóduláiok-ná>, fejfájásnál, álmatlanságnál, általános rosszullé nil igyunk reggel éh-gyomotra 1 pohár természetes .Ferenc József" keserüvizet. A belorvosi klinikákon azen-elt tapasztalatok szerint a Ferenc Jóimí viz az ideális hashajtó minden jellemző tulajdonságait egyesül magái)in — Kapható gyógyszertárakban, drogéri ikban és füszerüzletekben.
1028 joltns 5
HÍRADÓ
— Halálozás. Varga Utváu oki. gazda, uradalmi intéző, 63 éves korában, Bánfspuszlán elhunyt. - Ma délután 5 órakor temetik el a nagykanizsai temetőben.
= Otthon ejy perc alatt a gyermek is készi\'het a (Spirklett szabad.) Autó Syphon-nal szóda vizet, üditö italt (I liter 16 fillérbe kerül). Ara 21 P. 4 havi részletre Is! egyed-árusitó Szabó Aulai sporlüzlele.
= Liptói turó a legjobb — Muszel és Frledenthalnál.
Terménytőzsde
A buza 50, a rozs 50 fillérrel esett. Az Irányzat lanyha, a forgalom élénk.
tlui ntn* 7t> kg os 3C 30- -3"-80, 11 Vo-o, 3060 3110, \'H kg-o. 3130-3115, 19 kg-o. 3130—31-7 5 AO kg-m 31\'ÁS—3100. dunintult 76 kg. 29«>-30-35, 77 Vg^w 30 45 30 65. 7* ir»-o« 30 50 -30-95, 7Q kg-ot 30 80 3130. 80 kg-o« 3130-1140, <om ■XK-2IS0. rakarni, ÍIPJ 78 110-29 90 eOfárjw SlflO— XtOl, ub 33 20 - 33 70 ">if«1 28-75 \'2900, Btll.kn,,,. 23 75- 24 00
P
Szombaton 7 és 9 órakor Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
A házasság válsága
Korkép n modern házasságról 8 felvonásb n. Főszereplő: Clara Bow.
Legújabb gazdagok
Burleszk 2 felv.
Minden zsák megtalálja a foltját
Burleszk 2 felv.
HÍRADÓ
Tudnivalók a gyufa forgalmi adójáról
Nagykanizsa, julius 3 Ai Omke nagykanizsai kerülete közli tagjaival, hogy a 39600/1928 sz. rendelet szerint a gyufa f. hó l-lől Lrgilmiadó-váltság alá esik, azaz a gyártelep helyén, vagy a belépési vámnál lesz megadóztatva.
A további forgalomban a gyula forgalmiadó mentessége azonban a következő feltételekhez van kötve:
A rendes szabályok szerint, vagy vallomás alap|án adózó kereskedők tartoznak 1928. Junius 30 iki készletet leltározni és mennyiség és minőség szerint a raktárkönyvbe bevezetni. A Juliul 1-Je után beérkezett és el idolt mennyiségek a raktár-könyvbe folytatólagosan vezelendők és oly esetekben, amidőn a vétet, vagy eladás 5000 doboz mennyiséget eléri, ilyen télelek mellé a vevő, illetve az eladó neve és lakhelye bejegyzendő. A vonatkozó számlák meg őrzendők.
Folyó hó 15 lg tartozik minden kereskedő a helybeli forga\'miadóhi-vatalba Írásba bejelenteni,hogy az adó mentességet igénybe óba|l|i venni, milyen egyéb cikkek elsdtsával foglalkozik, továbbá milyen könyvekét n vezet.
A Junius 30 án leltározott készlet után legkésőbb 1928. szeptember végéig a 2% forgalmiadó egy ösz-szegben lerovandó, mlg az 1928. Ju\'iua l-je előtt teljesített gyufa elállításáért a befolyt összegek után « forgalmiadó továbbra is lerovandó.
Az átalányozoltak lorgalmladójuk kiigazítása hlva\'alból fog megtörténni.
Elkészült a vádirat Erdélyi Béla és bűntársai ellen
Budapest, Julius 4 l\'emesváry Qyula ügyészségi alelnök elkészítette a vádiratol Erdélyi Béla és bűntársai ellen. Sztrache Ouszláv főügyész a vádirattal kapcsolatban a következő hivatalos jelentési adta ki: A kir. ügyész Erdélyi Bilát gyilkosság bűntettének kísérlete, továbbá gytlkosság bűntett címén azzal vádol|a, hogy feleségének, Forgács Annának életét előre megfontolt szándékból kioltani megkezdette az állal, hogy Budi pesten 1927. mtjus 8 án és az azt követő napokban Veronáinak többszöii adagolásával megmérgete. Ezen megkezdett cselekményét be nem végezhette, aionban feleségét Millstad bín ölési szándékkal, de halálos eredménnyel nem járó letaszítással él ezt követő veronállal való reegmér-gezése után előre megfontolt szándékból zsineggel megfojtotta. Ezenkívül 28 rendbeli magánokirat hamisítás bűntettével vádolja. Oí közokirat hamisítás, csalás, váltóhamisítás, különböző magán okirat hamisítás, egy éretlségi bizonjilvány, egy mezőgazdasági diploma, egy doktori diploma, két magánhsszná-lati hamisítás cselekményével vádolja. A vádirat hatalmas bizonyítási adatokat tár fel Erdélyi Béla bűnösségére vonatkozóan és Ismerteti előéletét it. A főlárgyaláira 150 tenu megidőiését indítványozta az ügyészség.
Iga jullm 5
SPORTELET
Megindult a profi-klub szervezkedése
Kibocsátották a belépési nyilatkozatokat
1ALA1 KÖZLÖNY
Nagykanizsa, julius 4 Alapot előkészítés ulán a mtg-valóíulás stádiumába Juto\'t az uj proflklub szervezése. A bélfőn tarlóit éitekezlet rg.hangú lelkeiedés-»el foglalt állást a megalakulás mellett a kimondotta, hogy a jövő kedden tartandó ujabb értekezletig, amikor la elegendő tagjelenlkezés esetén Ultizik az alakuló közgyűlés Idejét, a legnagyobb agilitásul látnak bozzá t tagok gyűjtéséhez. A Moeatfott belépési nyilatkozatokat fceOére szétkapkod \'ák, annyi vtnaikozd akadt a tagok gyűjtésére
A lelkes munka bizonyára ered ményes is lesz, hisz a közönség nemcsak a város sportjánik ügyét szolgálja, ba pártolja az alakítandó klubot és belép annak tagjai sorába, hanem a maga egészséges és élvezetes szórakozását Is elSkésziti ezáltal.
A klub szervezői ezúton is kitérik a sportszerető közönséget, kl-ki hoiza meg a maga szolid áldozatát s ezáltal tegye lehetővé, hogy a klub megalakithitó \'egyen. B:lép4i nyilatkozatokat bárki a Krátky féle tőzsdében is kaphiL
Kanizsa város leventéinek impozáns seregszemléje julius 15-én lesz a Zrinyi-pályán
A nagykanizsai leven\'e sereg szo- I kásos évzáró sportversenye az Idén " jüliui 15-én lesz a Zrínyi pályán. Ez a nemes Intendóju hazafias intézmény étaOWwe akkora fejlődést lud kimutatni a zalai végvárosban, ami kétségtelenül kiemelkedővé teszi az ávi wnyaktl és aiokat ugy látványosság!, mint sportérték tzem-pon jából a közönség szivéhez nagyon közzel bozza.
Az itt ve menyre alapos eőké-siflletek történnek, hogy az még a tavalyinál l», ba Uhet, Impoiánaabb legyen. A levente oktatóknak serrge ugy Nigy-, min\' Kiskanizsán nagy buzgalommal ét lelkiismeretességgel készül leventéivel és bizonyos, hon iz 1927/28 évről való beszámolói minden Izében nagy sikerűnek mondhatjuk majd.
Most ragasztották ki városszerte s város testnevelési bizottsága által készíttetett hatalmas, nemzetiszínű plakátokat, melyek tnajukban is különös erővel hatnak. Az azon feltűntetett program pedig egyenesen valamelyik tngy nésőietü stadiomba
Mváamtlk
Ax összeállítás szerint: julius 15-én délután 2 órakor gyülekeznek a leventék, msjd zenés (a katonazene-kar hangjai mellett) (elvonulás lesz a Fő- és Sugár uton a Zrínyi pályára, ahol oszlopokba ál nak fel a tribün könOneége előtt. Nagy- ét Kisksnliaai öastes leventéi köteles-ségszerflen vesznek részt a sport-
W|T9fií*egyet aa összes leventék éneM* Lenes Oyula kiskanlzsai kántor vezetése mellett. Szavalatok leventék által ertadva és ujabb énekszámok kOveikezoek ezután, amit díszmenet a tribün előtt zár be, hogy aztán megkezdődjék az atlétikai versen*. Ebben az atlétika minden vállfája képviselve van, de speciális levente számok Is lesznek, melyek nagy érdeklődésre taribalnak számot, Izgalmasnak Ígérkeznek a kerékplr-versenyek. Méga délelőtt folyamán 10 órakor bonyolítják le a Zrínyi iportpályán a céllövő és buzogány
gyakodatofcaL
A versenyeket a díjkiosztás fejezi be. Kiotslátrs kerül: egy vándor-serleg, kapja az atlétikai számokban letWft pontot éléit levente egye-kűiet (védő: a Nigyksniisai Levente Egyesület). Egy másik váodor-
•erleg, kapja a legfegyelmezattebb lukasz (védő: a Kiskanlzsai Levente Egműlet). Kiosztásra keiül ezeken övül 157 drto. eaüst és b onz-érem.
A veieenyekre belépődíj tincs Ptnudománjokat a városi lesine-
valési alap ráaeáce pjsán küldve, vagy a verseny napjtn a pénztárnál leadva kAsiOnettai fogadnak ás hlr lapllag n/uttáawÉ.
Nagykaniaaa váron hazafias közönségére aa a letadat vár, hogy a leventetábor nagy versenyére olyan számban jalenjen megtapottpily\'n, ami mékó Imi n e töttfnelml hely patinájáftO\'. A nagykanizsai jirát leventevmenyén a tribün zsúfolásig megle\'t volt közönséggel. U^yanigy keli legyen ju\'lus 15-én li...
Az MTK tennlszcsapata Nagykanizsán
Az NTE tennlsiszakosztálya az idén Intézi ven folytatja működését és eddig is mát saáp eredményeket lud Mmuialni. Mivel a ssatrosztály nagytsámu tagjainak két ba almat modem pálya áll rendelkezésre a lennfczélet N igykauizsáii. «Jdén a legnépteerflbD sportok kfe* jutóit. Az NTE tennlszszakcsitályának vezetősége pedig, hogy tagjain ik állandóan módot nyújtson a tanulásra, ujabb ét ujibb versenyeket rendez. Ijy mott a vezetőség tárgyalásokba bocsátkozott a budapesti MTK len-nitzcttpatával, melyet meg akarnak lamertetnl a város közönségével. — Valószínűleg sike.ülni fog a megegyezés éa julius 8 án az MTK lennltzezói fognak versenyezni az NTE fl»tai taanieesaa palával, mely erősen készül, hogy a kaposvári vasáin tpt csorbát Mrötzörűlje. Fontos azonban, hogy a közönség is támogassa a nagy muiiu NTE az ilyen vers-nyrendezési törekvésében azzal, hogy a versenyeket látogatja és ezzel anyagilag taroogjtj* a Du-nántul legszebb multu egyesületét. Amennyiben az MTK tenntszezöinek lejövetele fix lesz, résiietesen közölni fogjuk a verseny szlulüiyél, idejét, a szerep őket stb.
(Marvtlits meggyógyult.) Mar-valUs Kálmán, a magyar atlétika legesélyesebb olimpiai reménysége, akinek betegségéről nemcsak a sporttá) ó, hanem a napilapok it beszámollak hetekkel azelőtt, meggyógyulL Három h:tes táUat üdülése teJjssen helyreállította egészségét, most iuhoa tartózkodik szüleinél s a Zrínyi pályán folytat kCiiayű előkészítő tré-n,tűit. E hó 12-lkéig ietz Nagykanizsán, azután Pestre utazik s az országos bajaoki mi Ingen startol először.
(A Leventelabdarugók Szövetségének) intézőbizottsága ina e«e (él 9 órakor ülést tart az iparos Uuoncibkolában.
RÁDIÓ -IŰS0I
Julius 5 (csütörtök)
Budapest 9.30 éa 11.45 H. Közben 12 órakor déli harangszó az egyetemtéri templomból. Utána: Zongorahsngv I Időjelzés, Időjárás. 3 II. 4.45 Időlelzéa, időjárás. 5 F. 5.30 Cigányzene. 6.40 Felvidéki költők eilje. 8 A m. klr. Operaház tagjaiból alakult azlmf. zenekar hangv. 9.30 It. II Művész- éa tánclemezek.
Bécs, Orác 11 nZ. 4.15 Hangv. 5.50 Oy. hangv. 8 05 Optra E.
Berlin, Stettln 11 O. 5 Zenekari K 8 10 Operett E. 10.30 Tánc Z.
i ratul 9 Egykáxi Z. 3 Hangv. 4 K. 16 Operalriák német nyelven. 7 Ének- Ja zenekari hangv. 9 Hangv 1U Prágai átvitel.
Haabarat, Bráiaa. Haaüoror, Ktel
11 Oy. 12.30 Hangv. 2.05 nZ. 4.15 Dalok. 5 (Bréma) Klasszikus Z. 5 (Hamburg) nZ. éa tánc Z. 8.15 Három vidám plattdeutsch ejijilelv^ 8.15 (Hannover) nZ. és tánc Z.
Laedon, Daventrj 10.15 Istentisztelet ts Hangv. I O 3 Istentisztelet. 4 Orgona Z. 4.30 és fl Tánc Z. 7.t5 Bach kisebb miivel, roaartahangv. 7.46 Oosdonkahangv.
8 K. 936 Opera E. 10 20 jb.
Prága 9 BrUnnl mttoor. 7.15 Vklám est.
9 BiUnni műsor. 10 Külföldi átvitel
Róma 130 Kamara Z 5 3» Hangv. 9
Operett H.
TÖZ8H
A mai érlákUtosdán a már n*ok
óta tar.ó gyangébb irányzat mn ntnj-állolt és nyitáskor már valamivel bizakodóbb hangulat mellett Indult meg as üzlet. A lözsdeidő későbbi folyamán sem jöUek létre az árfolyamokban eltérések, ugy, hogy as Irányzat tartottnak mondható. Csupáa egyes kivételes értékek értek el jelentékeny nyereséget. Igy a Városi Bink és Ola szilárdulása említhető meg. A forgalom ma kissé élénkebb volt, azonban még ma tea érte el a megszokott keretet. A fixkamatozásu papírok piacán lanyha irányzal me.\'-lett 10 "/o-ig terjedő árvetxleeág mutatfcoa* Ava-utapiec ssllárd volt. A devizákban nem történt lényeges vállozás. _
Zürichi sárlat
Pária 20 3S\'/t, Loadoa 25 29, Navy«t 518-83 BrSaMl 73 44, Milano ifit, Madrid 85 70, Amaaatdaa X9 10, 123 86, Wien 73 10, tolla 3 74Vi. lC»7\'/i, Vaiaá »I6 BmUpMt SO a«l(ráO 9 13, 4aka»it 3 17\'/i.
A kalapéit! Tízsde devlii-jngyatae
VA4.U1 AK
Angolt 179M10 / íi. 80 33-80 60 Csen k. 10-98-1716 Dán k. Ii3 40 164 00 Otaái 10 01-10-09 UelUi 470 65-072 65 Pnadnb U 80-33 00 Hall, 2^0 65 331 65 Uagjel 64 10-64 40 Let a 40 3 53
un — —
Llrt S0 40-80 t>0 Márk»taM9n87 45 Ichllli »íé-fcl 10 NotváS 163-20-63 80 Svájd I.IIOtO 1.100 S«M a. SIM-r t 15 Paaetai 6M2&-H55
\'JkíLÍAK Amat. 230 82 131 53 Belfrá4 10-0S-10 11 Berlin lt6\'76 I37\'l« Bukarest 3-48-3^53 Britaaed 7J9 -80J2 Kopeoh.153 <7 153 57 Oulo 153-30 1Ö3 7J Londou 27-92-^8 09 Milano 80 10-30 20 Newyoik 572 80-4 40 Pál Is n 48-23 56 Piája 1697-1702 aeofla 413-416 Stoekb. 163 6 H64X3 Varaó 8420 6M4 Wlea 8ü 70-80 93 Zttrich IK> 40-1,0-70 Madrid 9435-9410
Sertésvásár
Fetba|táa 16S4, aselvből ekdatUnal___
márnák 822 daob Bleóreodá 160-162, saedett 1 56-1-59. nedett kMa 146-1-60, könnyű 1-30 -136, elsőrendű 0x« 1-50-1 52, aáaodrendtl 1-35-1-40, angol süldő 1-36—1 60, uaJomui naajben 1 66 -170. sak 181-188, tetaaotTUus 1-flO-2 24, sxalonoás tálaertéa 192-300. Aa tráaraaá lanyha
listája: Uelxalai lyeaaáa éa IisklMé TáUalal " " "
Mdöa kiadó: Zalai Károly.
APBÓHI8DBTÉSEI
Az aprőhlrdtásaak dija 10 isóic M flIUf, mlMtaa towéMá mó <UJt B Ni. VM»- «a
Onotpoap 10 uőto »0 ftlIW, mlwfta további asú dija • fW. Suráán h páa-t-.ken lOssóh BO ftltár, minden továtU sió dija • Ml. Urasa* ■ aMt> vm»-gabb belliből álló «>ó kát aaóoak aiárik-UHk. Aom kafUaak tm « hlrnatM ril] *l«r«
Kosaplal^ Jó (állapoUMn M maém ■ keresek nefv^dre. AJántlrtolai
a kiadóba kérek.
Finom zamatoa autatt bor SMill. mrmmm-h«flvi pMsaar 120 HU. SMn Jóoefatt
Magyar-utca 74. 30C
Mindennemű *- Isksi stsaáil Icgtf-
caóbben vállal — Stern Üveges, Eriatbet-tér 14. ^ui
P««ésajnr*ri uját terméét kWMó M-wralm árát milyen lesiáHltottim, e tzetW
boraim _____
literen kint nemea kedasfca U01______
fehér 1.30 fillér. — Leltnerné, Ctaagei^
328t
ut 36.
Egy 2-ta .____
nyosan eladó. Clm a kiadóban.
Két JócaaládMI való Hu *m______
Ielvétetik Ktataiadi 4a Krauaa dlfe«baS» leiében, Nagykaoüaa. TOI
ksreeek 2 vagy 3 szobás lakást azep»
tember vagy októberre. Ajánlatokat a ki* adóba kérek. —
TWeky-u. 35. az. a isskái Uütáa U> adó. Ugyanott aoogora eladó. 3381
Egy jókwbaa levő, eUg Ímm Wtnti
mnvész, tánc ét ma-
g|r«^lCTiew«ret tutányoaan eladO. SséM^,
TaMvér vlaslét taaMáaa váBri, kKk-
ktet kölyök és kéaz vizslát eUd, vedásx-területel nniu, lácAnoet beáttt an^lll podás szerint ÖMa Balázs, KUtmán, o. p, Uelae. (Váleeibélyeg aélkUl nem MeleiL)
Kiadó Már la telepen állomás közelében\' négyszobás villa, eaedeg nobánklnt ts, vagy két családnak. Bővebbet Királyi Pálutca 2>a. sz. altll Kiaezin Sándornál. 33041
Újonnan épUlt 1 szobás lakéa mellák-belylségekkel, vasul közelében -nfnntat-l-re kiadó. — Érdeklődőt ledet Cfceajtfy-
Ul 107. 3303
BajArónS, egyedülálló, önállóan tőznl tudó, azonnal ielvéteOk kis saaáámáoa. —
Clm a klsdóbán. 330al
Egy coiuplett tölgy/s kálá, kevaaef liasenált eladó Szemere-utca 8\'s. 3310
■aaéat lakásomon olcsón vállalok. Magyar-utca 03.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbarátainknak éa ismerőteinknek, kik felejthetetlen jó fiunk, férjem, iHétva testvétünk IfJ. Aaitalloa HátyAm jóleső léuvéWMKl
fájdalmunkat enyhíteni sriveeek voltak, ezúton mondunk hálás köszönetet.
Antalira család.
Vizsgái jutalomkönyvek
Ifjúsági iratok
Szórakoztató támasztékot
Myári játékok
nagy választékban kaphatók
FISCHEL FÜLÖP FIM
könyv kereakadátaában
Nagykanizsán. Ul
ZALAI KÖZLÖNY
1928 tolta* 5

Adómentes és adózott petróleum,gázolaj és benzin, mindennemű üzemi olajok, traktor, autó, amerikai gőzhengerolaj, gépzsir, kocsikenőcs, Carbol, Carbolineum és Creolin, szijgyanta, szijviaszk
legolcsóbban kapható.
Ugyanitt
zsák és ponyva
gyári lerakat, valamint
zsák és ponyva kölcsönzés

cégnél
Nagykanizsán, Fő-ut 15.
A Magyar Olaj és Vegyipar Rt. zalamegyei kirendeltségénél.
MII ES
HIRDETŐ IRODA R. T.
Budapest, V. Dorottya-utca 11.
uj telefonszáma:
AUT. 823-22.
Haamitetn él Vogler hirdető Iroda
FIÓK .1 A : Delej László bankháza
az ositilyiorjjjték főárusitója
Budapest,VII.Erzsébet körut34 Telelőn : J. 329-94.
ÍIÍJ
gomba és rovarkártevők ellenit
TiltokII unlversalli permelezőszer Nosprsen
Urániazötd Vardola
Eloaal Vinol
Sulfarol Thanol
Arzola Almola
atb.
Műtrágyák.
Oazdaságl , főzelék-, virág magiak Kicsinyben éa nsgybin luphalők:
OISZAS IÓZ8EF aiftimktétrtki
Nagykantzaa, Erzsébet-tér 10. A birósig mellett, ui Telelőn : 130.
12066/1928.
Hirdetmény.
Jullus 7-én d. e. 9 órakor a körkórházaknál 3 drb fenyőt és 2 drb platánt a helyszínen eladunk.
Nagykanizsán, 1928. évi iu nius hó 24 én.
»»_ Polgármester.
GANZ-DANUBIUS
SCHLICK-NICHOLSON telepén
BUDAPEST, V\'., VÁCZI-UT45. SZÁM
Gvárti CSÉPLŐKÉSZLETEKET, vonlatós- ésnvgánjáró lokombüokal rőz-, bemin_ és sjMgázOzemrr, * a célkeretei golyóséra págyas és fakeretes cséplőgépeket minden nigyságban Sohllok-Hanomag traktorokat, veiket, Ásván) i-féle tengeriszár-lépögépekel, ob|p.ésekct.
Mintaraktári Budapest, V., Vilmái császárul 63 Fiókok: Eger, Nylregyhdia Szeged Szombathely. Raktárak: Baja Békéscsaba, Debrecen, OyOngyOs, Győr, Kaposvár, Miskolc, Nagykanizsa, Pécs, Székesfehérvár, Szolnok.
BANZ-DANUBIUS egyéb gyártmányait Motorok, hengerszékek vízi turbinák, szivattyúk, aprlió és téglagyári gépek, mindennemű vasúi kocsik, kazánok, ta.lányok, daiuk, emelőgépek, vasszerkezetek, jéggyári és batöberendezések.
Központ. Budapest, X., Kőbányai-ut 31. SdrgSnyolm i Qanzoom Budapaat
III III
NASH és PACKARD
autók kizárólagoa zalamegyei képwiaeletét átvettük
Mielőtt autót beszerezne, feltétlenül kérjen prospektust és díjtalan kocslbemutatást. ™ Hat henger, hétszer csapágyazott főtengely, négy kerékfék, zajtalan motor, hosszú élettartam és olcsó QzemkOltség.
Szántó Vilmos és Társai
Telefon 3-22. Nagykanlzaa, Deák-tár 2. Telefon 3-22.
Üzletház bérbeadási
Zalamegyei nagyközségben 60 év óta fennálló, jómenetelü vas-, fűszer- éa rfiffisOzlet
teljes üzleti berendezéssel, szép lakással, nagy gabonaraktárral november l»ére bérbe-adatik. — Cim a kiadóhivatalban. 31M
Baja
Békéscsaba Debrecen Eger Oyőr
Hódmezővásárhely
Kaposvár
Kecskemét
Makó
Miskolc
Nagykanhsa
Nyíregyháza
Orosháza
Pécs
Sopron
Szeged
Székesfehérvár Szentes Szombathely Zalaegerszeg
Kísérelje meg!
Az oldalt (elsorolt
huaz legnagyobb vidéki város
legelterjedtebb és legnagyobb példányszámban megjelenő egy-egy napilapjában közzéteszem Jót elhelyezett hirdetését a következő alSnyárért ■
napilapban
mlndepylkben egyszer (örszcsen 20 hirdetés)
• apllapban
mindegyikben háromszor (összesen 60 hirdetés
20
(örsj
20
60/25 1.
nagyságban
49 P éri
132 P-ért
60/65 1.
nagyságban
120 P ért
342 p é.i
60/100 -n nxfjilgbln
185 P-ért
520 p-ért
Minden hirdetésről nyomban támpéldányt küldök.
Ezt a hass napilapot naponta félmillió ember olvasta!
Egész országúi sjólrt eredményes reklámot kan ha ebben a husz napilapban hi\'del I
Ingyen kaidBm hirdetési ismertetőmet I
Határozottan anyagi érdeke, ha bármilyen hirdetés feladása előtt a reklám szakemberéhez:
ERDŐS JÓZSEF !,irdeté"
DJ -ut irodájához
Budapest, II., Vitéz-utca 2. fordul.
wmr MÉZET, -fti
ágytollat, állati bftr6ket,
vörös- és sárgaréz, cink és ólom hulladékot, vasat, csontot és >on-gyot a legmagasabb árban vásárol
8TIÉ1 B. FIAI HA6YIAHIZ8A,
Erzsébet királyné tér 15. sz. alatt. __ttu
áz anyagi gondok nehéz napjaiban,
amikor ugy szólván senkinek a keresete nem fedi a kiadásokat
szép pénzt kereshet
mint fő- vagy mellék-foglalkozással, ha értékes és érdekes könyveinknek részletfi;e!éses terjesztésére vállalkozik. Mi ugyanis megtanítjuk, hogyan kell eladni könyveket részletfizetésre. A mi kiadványaink mind márkás, irodalmi mövek, amelyeknek terjesztésével tehát tisztességes megélhetési vgy mindenesetre szép mellékjöve-d:lmet biztosíthat maginak. Mág ma irjnn dijalan ismertető nyomtatványokért, melyeket szívesen mcgkOld a
„PALLADIS" könyvosztálya Budapest, V., Alkotmány-utca 4.
Nyomatott a Délzalai Nyomda
MEGHÍVÓI
Mi|ln- van lalaU 0gy«kb«Bf utaiiaok alkalmival
BUDAPESTEM
• tartatta maMbb otthont or«|IU a I«|d6.<JmM laltatalak mattatt a Kal.il pílvaud,u fetufat uI<t*Uval uwkia taiű
GRAND HOTEL
Park Nagyszálloda
Bndapest, TUI., Baross-tér 10.
mart
itKVo angadmányt kap
mint «ao Up alítUatója olcaí uoba árainkból,
tOOr\'o tngtdmányl kap
oteaó éttarinl iialnktxjl (KltOnfl Mit konyha.) 8 pengd! megtakarít
aatótaxt kslla^at, na art rjrlk^^hat in paic
Nálunk otthon érzi m agát II I
EU4randO kliiolfália, ailgoiuin cutidt |allaf
Saját érStks
alan alftnyök Mjtáa, ho.y okvattan aAluSk taill-|on m<i. - Elóiataa nobim>|iaiM4< aláaUtoa ____MSI
MAKULATUR
papír
kapható a kiadóhivatalban
és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzktvezető: Zalai Károly.)
0. árfolyam, 151. aáw
MAfjrfcaiütttt, Ittf. JhIIis 6 péntek
Art 14 fflUr
POLITIKAI NAPILAP
1 Sitikesz tőaég és kUdóhivatsl: Pö-ut 5. síim. Ktaithelyl Ilók kiadóhivatal Kossuth Lajos-u. 32
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ára: egy hóra t pengő 40 fillér
Tanítók ünnepe
A* orstág fővárosiban a hirmadik egyetemes tanügyi kongiesizus ü:é-leilk. A nemret tanáréi és tanítói hatalmas kulturális ünnepségen demonstrálják szelle,nl fölényünket. Az ország lanlló\'ársadaima: Apácz >1-Ctere Jmos és Siencii Molnár Al berl raéló utódii összegyűltek a megcsonkioll otszág minden részéből és előkelő résztvevőkkel közösen ünnepelnek, értekeznek a nemzet Hiúságának nevelése felöl.
A kultuszminiszter azokról a |övő tervekről b» szélt a kongresszuson amelyekkel Péter és Pal uap|ln Magyarország kormányzója örvendeztette meg a magyar népet. A kormányzói szózat a magyar népoktatás-ügy fej\'őd ísébtn huMmas lépéi elóre. A tiUnoni nugcsoiikll\'.alá* ellenére Is sikerült az orsz«g súlyos helyze lében uj váralt emelni a magyar jö vfinik, amikor 5000 iskolát és lenitói lakást lélesitel a kulturzkormáuyzat. A magyar cép:>klaiát ügyén ez az 5000 uj itkols azonban cs.ik azokat a legnagyobb bejokai oivotoli.t, nme lytk a Tegkürgöaebbek voltak. A magyar auyák az utóbbi években fel szöktették a születési arányszámot olyan eliimerésr<; mélió mód.n, hogy már a legközelebbi években 700 000 te fog emelkedni az évi Un köteletek szími, nkikuck a bv toldására minden mrgyar gyermekei, akik a magyar jövőt |elcn<i«, b; lehessen iskolázni, mig 3000 lacitcr-met és tanítói lakást kell épüeni.
A nyolc osztályos elemi iskola az! a visszamaradást hozza helyre a kg közelebbi Uz esztendő folyamán, me lyel kulturális téren a mugyar nem zet a 160 esztendős törökök elleni küzdelem ideje alatt mulasztott. A következő évek a magyar tani ósAg és közokla áiügyl kor mányzat mun kájával oda fogji fejleszteni közök talásügyünket, ahol Európa többi része van. A magyar itkila e) fjg lulni odál?, hogy s közélet i«, r.i oktatásügyön túlmenőiig «zociálu és gazdasági téren U ba! tluns t jlö-déit tehet.
A magyar lan^úaá^a.ik követül kell a nemzeti hagyó uáujok alt.p-|alt. Ez a hatalmas tábor tartja ke zéhen eliősorban a srrdü ő létei formálását, az 0 lelkéből árad a nem zet ifjus\'ga felé a történelmi mull, a tudásnak elméleti <s gyakorlati kincsei, az erkölcsnek és hazavágnak mindent átfogó ereje. Azt inon dották a németek Siein bá<ó reformmunkája után, megnyerve egy háoo-rul, hogy a győzelmet a poros* tanítóknak köszönheti a nemzet. Fokozott mértékben áll ez a megállnpl ii a magyar fanllótárszdal ;mra is. A magyar tanár és tanító az, amely lormá\'ji a jövőt olyan csiköznkkel, melyet sem hutaion), sem fegyver, sem békeszerződés uem -ud kiütni a nemzet kezéből. A tudís hatalma nagy. Ereje verhetetlen, mert várni
tud s az évek fjlyanián csuk sok szorozódlk e« az erő. Q mdo\'junk csak északi leslvémépeiuk keze alól, akik évszázados elnyomatásuk szo moru ideje alatt a nemzeti kultura sáncaiba meneküllek s végre az ész és finn nemzetek kivívták szilárd nemzeti kulluiiiuklól, tudásuktól összetartva polliiktl és állsmi függetlenségüket.
A tnsgyar tatár é^ taniló olyan
szerepel tölt be a nemzet éle\'ében, mely dicsfényével övezi tanilótársa-dilmunk homlokát. A mrgtlsMelö jelző melleit, amely Széchenyi hl /ántól származik, hogy ők, a tanárok és tsnliók a nemxet napszámosai, e kongresszus alkalmával őket az egész magyar uemzet szeretete üdvözli, most amikor egybegyűlve a jövő terveiről tanácskoznak tanulva és tanítva fővári suuk fiiul közö t.
................................ .ri.ri
Gazdasági és vámuniót akar Németország Ausztriával
A kormánypártok elfogadták a birodalmi kormány nyilatkozatát Incidens történt a mai ülésen
Az elnök kiutasított a teremből egy nemzeti szocialista képviselőt
Berlin, jullus 5
(Éjszakai rádiójelenlés) A birodalmi gyűlés mai (HésCn b Mezlék n kormánnyllatkozat Llctti vitái és 261 iizavazalUI 134 ellen .ben clfo gadtAk a karc llár által leit korminy-nyii<xko>Btol. Eizel bizVmat szavaztak a kormánynak. A nyilatkozatéi- | f gidása melleit szavazlak a kor-mflnylám"gató pirlok: « azocláld:-mokrr.lák, a centrumpári, német és b\'jor néppárt. Miud^n más bet yu| tott indítványt clvelel«k.
Berlin, jullus 5. (Éjszakai rádió■ jelenlés) A inai birodalmi gyűlésen Slrasser német nemzeti szocialista képvi\'^\'öt az elnök kiutasította a teremből E • széi\' ör ín\', mert S\'ras-
ser „Birinat köztársságnak" nevrzte a né.-r.e: birodalmai. M |d azt kiál lo\'ls:
.Szégyen, hogy egy Kelet Galíciában született negroll zsidó szerepel Németországban mint pénzügyminiszter /"
Erre r.x elr.ök fciszóliloltn, hogy higyja el a lemet, aminek a kép vl«eló eleget ii telt.
Berlin, |uliu i 5 (Éjswkai rádió jelentés) A\' m-si bin dalml gyűlésen Hloged ák ii német nemzeti szoclilis-iák azon indiiváuyát, hogy Indítsák meg azonnal a tárgyalásokat a német-osztrák gazdasági, kereskedelmi és vámunió megteremtésére.
Nobile jégszigeten maradt társai ismét nyugat felé sodródtak
Az időjárás megakasztotta a felderítők munkáját — Babuskln pilótát megtalálták
Róma, jullus 5 j |!giöröt legntp körülzárta a jég.
A Sle/anl iroda bwmalos |elentéie mond|a, hogy Viglierl sorliajóhad i agy jelenté-ie szeiint a jé«mezfn maradt cnopo I helyzete a legnupi helyzettől 5 mérfö\'d jyire nyugat felé sodródott el. A Cíoporl list tagja nyugodtan várja a s-giió-ixattdició megérkezéséi. A „Krassln\' orosz
Tegnsp nem lehelet felderítő útikat tenni, inivtl az időjárás nagy in kedvezőtlen volt.
Berlin, ju\'ius 5 A Mjlygin orosz l^gtöiő Bubuskin orosz piló\'á! és 3 látfál ftl ette. A r< p3lőgép a ryill ti n-geien kényszerleszállást haj ott végre, ötnapi* I begiItéle\' halál közt.
Repülőgépről a tengerbe ugrott a világ egyik leggazdagabb embere
l\'árls, jullus 5 Calaisl jeleutés szerint Löwensteln Alfréd bílga bankár magán repülő gépen, komornylk|a és 2 gépirónöjc lársí-ságában a Ln Mancha csalornn felett repülve, a repülőgépről kle6ett és a tengerbe fulladt. Hiláláiuk hirc Párisban és Londcnban is nagy izgalmat okozo I. Egyes hirek zárról szólnak, hogy a bankár a repülőgép mellékhelyiségébe akart menni, azouhnn ajtói tévesztve, 500 méter magasból a tengerbe zuhant. Nem tartják lehetetlennek, hogy öngyll-
kospágot köveleit el. A bankár vagyona 200 millió márkára lehető, amihői százmillió tero\'ás.
Párls, jullus 5. (Éjszakai rádiójelentés) A Htvas iroda jelenti: A L\'.w:PStein-bankházhoz érk zet! hlr szeiini megrrösl ik L\'wjnsltln bankár s.ereuciéilemégének hirél. Azt azonban kéiségbevonjlk, hogy utjy eseil volna kl a repülóg\'pből, mint szt ar. első lelen é^ek mondják. A bankár a világ harmadik leggazdagabb embere von, aki ige:t sok üzleti uiját repülőgépül tette.
Radics nem vállalja a kabinet megalakítását
Belgrád, jullui S
(Éjszakai rádiójelentés) Sztanovlje-vics megbízatásának meghiúsulása után a király ma fogadta Radics képviseletében (Radics még mindig a kórházban fekszik) Prlblcsevlcset és át dia neki Radics számára a kab\'nrlalakltásl megbízatását. Pribi-cbcvícs ezt azonnal közölte Radics-cul. Politikai körökben ugy tudják, mivel Ridlcs és pártja a mai patla-mrn\'tel nem tudna úgysem dolgozni, — Radics nem vállalja a kormányalakítást.
Leégett az Első Magyar Altalános Biztosító palotájának tetőzete Budapesten
15.000 pengő a kár — Több salroi sebesültje van a tfixaek
Budapest, jullus 5 Ma délelőtt II órakor az Első Magyar Általános Biztosító Társaság Vigadó tér I. szám alatt levő palotájának tetőzete kigyulladt. A tüz óriási riadalmat keltett és pillsnstok alatt óriási tömrg vetődött össze. N gy lüzötség vonult kl egyszerre tist Niagara-gözlecskendővel. A veszedelmes Iflz több mint kél óra horszat tartott, mig végül sikeralt a tüz\' regnek a tüzet megfékezni. Az eddigi jelek szerint a tüzel valószínűt n a kéményseprők gondatlansága okozta. Az oltás közben 3 tűzoltó mérgezést és égési sebeket szenveded. Fehér Mihály lovasrendölt, akit evy ráhulló égő zsarátnoktól megvidult lova levetet), tulyos agyrázkódásul s/állilolták a kórházba. A tüz csupán h tetőn éa a padláson puiztiloll. Délien \'/nl órakor az oltásban hultrJáradt legénységet 1*1-válioilák, ugy, hogy délután 2 órára a tűzet sikerüli telj.-sen elfojtani. — A padlás alatt elhelyezett iratláib n a tüz nem okozott kárt. A kár Ib. 15 ezer pengő.
A népszövetségi ligák hadat Dzen a kémiai háborúnak
Hága, julius 5 (Éjszakai rádió-Jelentés.) A népszövetségi ligák mti közgyűlés in a Pékár Gyula elnöklete alatt ülésező propaganda bizottság elhatározta, hogy javasolni fogja, hogy hívjanak össze nemzetközi értekezletei a kémiai hlboruk kiküszöbölése érdekében.
CALA) KOKLÖNY
1MB jullus 8.
Az OFB javaslat tárgyalása
A képviselőház ülése
Budapest, Jullus 5 A képviselőház mai ülésén bar-raadszoil olvasásban ellogsdták sz Ausztriával kötött kereskedelmi pót-egyezményről szóló |avaslatot, majd az OPB javaslat tárgyalását folytatják. A 6. szakasz tárgyaláiánál Zllnszky Islván hangsúlyozta, hogy amíg a Jánoshegyról át lehet látni egy ellenséges ország területére, addig szükség van a földvásárlásoknál az állam beavatkozási fogára. Oál Jenő a szakasz törlését kérle. Kuna P. András a szikisz me\'lelt éneit Berky Oyuls, bár ellenzéki, elfogad|s a szakaszt, mert
a földkérdés nemzetpolitikai kérdés harkas Oyula ízt hangoztatta, hogy meg kell erősíteni a kis és közép-birtokos osztályt, hogy betöltbeare hivatásiba nemzet életében. Haller István és Szilágyi Lajos felszólalása után
Pestby Pál Igazságügymlnlsz-ter válaszolt. A felszólalások teljeien megnyugtatták öt abban a tekintetben, heg/ helyesen intézkedik a (örvény, amikor a földigény bevételt és a JuUatás kérdését kiveszi a bíróság kéziből és a közigazgatási bitóság kezébe tesii le. A tulajdonjog kezelése rum azt Jelenti, bogy hozzányúlni nem lehet, hanem azt, hogy a kOUtdtk szempontjából szükséges korlátozásoknak vethető alá.
IsmarlaUe az eredeti törvény és a tárgyalás alatt leró javaalat kOzölt fennálló különbségeket. Elismeri, hogy az elővásárlási jog bizonyos mértékben korlátozó erő, de az adott viszonyok között a lehelő legcsekélyebb korlátozás.
Mayer János földművelésügyi miniszter mindenben csatlakozik az lgazságügymlnlszler által elmondottakhoz. Kijelentette, hogy a szakasz nemzetvédelmi célokat szolgál. A cél az, hogy elősegítsék az előnyös birtok eloszlást. A Ház a szakaszt lé nyegtelen stiláris módosításokkal elfogadta. A következő szakaszt Rassay Károly ellenzi, mert korlátlan tataimat ad a földművelésügyi miniszternek a haszonbérletek jóváhagyása körül. Rublnek IsWán előadó R issay István kérése alapján klegészitö Indítványt nyújt be, mely szerint a földművelésügyi miniszter döntéséi az OPB bírósághoz lehet megfellebbezni.
Payer a szakasz elvetését indítványozza, míg Simon András a szakaszban sok célszerűséget lát Rublnek latrán előadó és Pesthy Pál Igazaágűgyminiszter felszólalása után a Ház a hetedik szakaszt előadó pót-fásával elfogadta. ElnOk napirendi indítványt tett, mely szerint a Hiz a mai napirenddel holnap déldőlt 10 órakor tartja legközelebbi ülését.
Lakatos Oyula, Rassay Károly kölcsönösen személyes kérdésben való felszólalása ulán a Ház ülése 6 órakor végei ért.
Egy napon két _
mérgezésnek
A gondatlan szülők Keszthely, Július 5 (Saját tudósítónktól) A gondatlanság Keszthelyen egyetlen napon két ártatlan gyermekáldozatot követelt, mindkettő lugkőmérgezés folytán pusztult cl.
Az epyik eset ugy tirténl, hogy Rostás János vásározó vidékről bejött Keszthelyre és ahogy eit máskor is tetle, megszállt családjával az Amazon-szállodában. Az egyik lakó, aki az Amazonban lakik, aznap épen mosott és az udvaron felejtette a lugköves edényt. Rostás 3 éves Li-jos nevű fiacskája, amikor reggel felkelt, első dolga volt, hogy az udvarra kiment Játszani, ahol elébe akadt a lugköves edény. — A kis fiúcska odament és ivott az edény tartalmából, ami annyira összeégette a belsejét, hogy sürgősen kórházba kellelt szállítani, azonban hiába volt minden, nem lebstett rajta segíteni. A kis Lajos rettenetes kinok között
van a lngkó-
Keszthelyen
ellen eljárás Indult
(((szenvedett.
A másik eset hasonlít az elsőhöz. Itt is halállal végződött egy kisgyermek tragikuma.
A Cserszeg utcában lakik ugyanis Herczeg Oyörgy keszthelyi lakos családjával. Herczegék ép-n súroltak és a súroláshoz szükséges lúgot ut asszony, Heiczegné, az egyik edényben bagyla. Hírczegné egy pillanatra átszaladt a szomszéd üzletbe valamiért, mely idő alatt a kél éves kis fiacskája felkapta a lugkő-olditot és Ivott belőle, magát any-nyita összeégetve, hogy rövid Idő múlva, a leggondosabb orvosi ápo lás dacára, meghált.
A két ártatlan gyermek tragédiája egy napon, általános részvétet váltolt kl Keszthelyen.
Az esetről jelentést tettek a nagykanizsai kir. ügyészségnek, amely nug-tet e intézkedéseit. Eljárás indult a két szülő ellen gondatlanság miatt.
A csendérség letartóztatta a zákányi mészáros éjszakai merényiéit
Három őrtllosi testvér szurkálta Össze Kovács Istvánt
Nagykanizsa, Juliul a Mfgirluk, hogy Kovács István zákányi mészáros ellen ismeretlen tettesek merényletet követtek el. Éjnek Idején, amikor aludt, rátörték lakásának ajtaját és ugy összeszurkálták, hogy életveszélyes sérü ésekkel beszállították a nagykanizsai kórházba, ahol nyomban mO élet végeztek a szerencsétlen emberen.
A titokzatos éjszakai merénylet ügyében a zákányi csendőrség a leg-
eréiyesebb nyomozást folytatta le és siker üli is csakhamar kideríteni, hogy Kovács István merénylői Spolarlts Oyörgy, István és József őrtllosi legények — három testvér, — akik az ottani táncmulatság alkalmával ls már nagyon kötekedően viselkedtek és mindenáron belekötöttek Kovács Istvánba, aki azonban mindig kitért a poroszkílás alól.
A csendőrség a három merénylőt letartóztatta s átadta az ügyészségnek.
Egy bakónaki földmlves a récsei vasúti elgázo-lás áldozatában édesapjára ismert
Póka Béla jelentkezett a főazolgablróságon és a halott fényképében apját ismerte meg — Kétségtelenül megállapították az Öngyilkosságot — Az alkoholista öreg meghasonlott Önmagával
Nagykanizsa, |niiut 5
A Zalai Közlöny hasábos cikkei révén a Nagyrécse község mellett történi vasúti elgázolás áldozatáról nemcsak a város és szűkebb kornyéke, hanem egész Zalamegye tu domást szerzett és igy történi, hogy a már megoldhatatlannak látszó elgázolás utolsó fázisát is sikerűit felderíteni.
Tegnap reggeli számunkban kö zOltűk az áldozat személylelrását és ruházatát. Egy nagybakónak! előfizetőnk olvasta a cikket és (elhívta arra Póka Béla bakónaki földmlves figyelmét, akinek édesapja Nagy bakónakról már jullus elseje óta eltűnt. — Póka Béla legnap délelőtt jelentkezel! a főszolgabírói hivatalban, ahol előadta, hogy a récsti vaiuli elgázolás áldozatában édes spját sejti. Min! irtuk, mielőtt az áldozatot eltemellék, fényképfelvételt készítettek. Ezt a ktípel megmulat Iák a főbírói hivatalban Póka Bélának, aki az áldozatban azonnal el-
tűnt apjára ismert.
Elmondotta atu\'án Póka Bála, hogy apja, akit Istvánnak htvnsk, jullus elsején, tehM vasárnap, eltávozott hazulról: Nagybakójukról éa azt mondta, hogy a csapii hgyeu levő szőllejébe megy. Az Oreg oda is ment, ahol leánya Is látta. Az apa leányával vasárnap délután találkozott a hegyen és meghagyta, hogy ha nem megy haza hé főn dilire, akkor vigyenek neki ebédet. I<y Is történt. Leánya héifón délben vitt neki ebédet. De a leány az Öreget nem találta a csapii újhegyen. A pince kulcsa at ajtószOgre volt akasztva. A leány semmi különösebbet nem tulajdonított ennek, mert mint az áldozat fia mondotta a szolgabíró előtt — Bpjuk sokszor elment hazulról és huzamosabb ideig nem adott életjelt magáról. Igen szeretett kóborolni az öreg és előfordul! egy Ízben, hogy 10 hónapokig azt sem tudták merre jár, egyszerre előkerült, természetesed ugy nézett ki,
mint egy csavargó, lerongyosodva, lesoványodva. Mindezeken kivűl igen szerelte az Orrg az italt. Napokon át Itta saját lermétü borát a begyen és ilyenkor hozsétaitozóival aaemben cseppet sem volt kltaáMu. Oyer-mekei sokat szenvedtek báisártosko-dásai miatt.
Az áldozat liánok elmondásából kétségtelen, hogy az öreg vasárnap délután Ismét elkóborolt pincéjéből és meghasonlott önmagával. Az alkoholtól Összeroncsolt idezete elvette józan cszít és igy történt, hogy a gyermekei előtt is részegen hangoztatott fenyegetéséi, hogy elpusztítja magát, beváltotta.
Az ügynek gyászos aktái ezzel le is zárultat, nem kis okulására azoknak, akik még mindig lékt\'JrnQl vetik mngukat az alkohol mámorának pusztító karjaiba...
Az aratás nagyrészét tönkretette, emberéleteket követelt a kelet-sziléziai orkán
Számos sebesült áldozata van — 25 millió zloty a kár
Kattovlc, jullus 5
A keletsziléziai vibarokoita károkról csak most futnak be ai első hirek, mert a telefonösszeköttetés tegnap délu\'án óta megszakadt. Az aratás legnagyobb része elpusztult. A kybnlkl körzetben mintegy 300 ház tetőzetét letépte a^vihar. Tizenhatan megsebesültek. Egyik katiovlcl gépgyárban leszakadt egy állvány, amely egy munkás halálát okozta.
Az uj vajdasági épület állványzatának egy része szintén tOnkra ment. Az ott dolgozó munkások, négy kivételével, idejében elmeneküllek, négy azonban, 20 méter magasságban, csak a párkányzaton tudott megkapaszkodni és ebben a rettenetes helyzetben tovább 20 percnél kellett várakoznlok, mlg a megérkező tűzoltóság meg-szsbaditota őket helyzetűkből. Az eddigi becslések szerint a kárt mintegy 25 millió zlotyra becsülik.
■ozeöszmiui
Városi Mozgóképszínház. Ma
péntekr n é8 holnap szombaton este 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5. 7 és ; 9 órakor »0:rard brigadéros ^Conan Doyle ismeri regénye 9 felvonásban. Főszerep\'ö: Rjd la Roqus. Híradó.
bizalom dolga.
Hálók, ebédlők, urlszobák
a legegyszetübbtől a legfinomabb kivitelben állandóan raktáron.
Kedvezft fizetési feltételek.
Székely Vilmos
butorlelepe Nagykaalna, Iailicn-«to« 4. it
Elsőrendű saját kárpItosműheTy.
ZALAI KOZlONY
Jg98 [ullui 0 _
NAPIHÍREK
NAPIREND
Julius 6, péntek
Római katolikus: Izslái pr. Proteit Bsalás. Izraelita: Tsm. hó 18.
N«p kel reggel 4 órs 10 perckor, nyugszik détutáii 19 órt 59 perckor.
Városi Nagymozgó. .Qersrd brigadéros\', Conan Doyle Ismert regénye 9 felvonásban. Híradó.
Zsoltáros könyvemből
Irta: PÉCZELY PIROSKA
A Minden szerelmit adtad nekem, helyibe, Uram, mindenem adom, fogadd e szivet, amely nagyon szeret is lángot mindenirl s érted.
Hisz te méred fel a pálya végit, te oktatsz slrnl s kacagni újra, kezedben ott az élet húrja, amely fetzlll — s pihen, ha akarod.
Te mutattad a virág kelyhin szorgosan zengő apró méhet, hogy látni tudtam minden szépei, hogy vakságból a napra keljek,
hogy mindent lángolva szeressek s apró fllben, fában, dalban mindenütt Téged kereslek.
Hogy mélvtltku éjszakában, minden titkomat kitártán megvallottam önmagam Néked.
Hogy éllek madárnak, fának szép holnapnak, fájó mának — égen uszó fehér jelhón nagy álmaim messze szállnak — s ha a béke perce eljön, abban ls Téged Imádlak.
A Minden szerelmit adtad nekem, lásd, Igy lett minden szerelmesem is szivem ezer dobbanásán a szentelt lángot megkeresem in : kerted kicsiny kis virága száz csákói hinlek a világra.
S vitájiodnak minden ikH messze nvill szemembe zárom. Leszek áldás nima házon leszek enyhe mily sebeknek, leszek napjiny zordon tájon, ahol sirámok teremnek, s bár ha száz gond ostora ilz, legyek in, kll kfíldlil: a Ifíz
— József főherceg részt vesz a keszthelyi lovasmérkőzésen. Tudósítónk jelenti: AZalel Somog,l Lótenyésztő Egyesület áltsl rendezett és szombaton megtartandó lovasmérkőzés iránt óriási érdeklődés mutatkozik ugy, hogy a legszebb eredményekre van kilátás. A lovasmér közésre lejön József főherceg és hlr szerint maga a kormányelnők is.
. — Hévizén felavatták a pénzügyőri otthont. Tudósttönk jelent!: Ma avatták fel Hévlxszentandráson nagy ünnepi keretek között a Pénzügyőri Olt bont a pénzügyminisztérium kiküldötteinek jelenlétében. Az Oithon 60 személyre van berendezve ebből 30 tiszti, 30 altiszti állományba tartozónak.
— Hivatalvizsgálat a letenyei Járásbíróságnál. A nagykanizsai kir. törvényszék elnöke kiszállt Le-tenyére, ahol a kir. járásbíróság ügyvitelét löbb napon át feiülvizagálja.
— A központi választmány dr. Krdtky látván főjegyző elnöklete alatt Ölést tartott, amelyen az országgyűlési képvlse ő választók névjegyzéke ellen beadott felazólamlásokat tárgyalták. ö iszesen 45 felszólamlás adatott be, melyből 36-nek helyt adott a választmány, a többieket a szükséges Iratok beszcrzéiére ula-illotla.
— A leányklub Jegeskávé-délutánja. A Szociális Misaziótársulat nagykaniiaoi Leányklubj\', Igen k< elves újításként, a nyár idejére is talált módol arra, hogy Összehozza a fiatalságot és a Klub barátait. A ieg-napi első jegeskávé-délulánl ke le-mes, vidám hangulatát bizonyára a hasonló délutánok sorozata fogja kövrlni. A Mlstzióaház udvara nyári diszbe öltözött tegnap délutánra. 0 yan volt, mint egy kia szöglet a paradicsomból. Ebben a kedves, szép miliőben torra teltek az aazta-lok vendégekkel s az egész napi kánikulai meleg ulán volt kelete a jegeskávénak. Thury Böske és Baksa Mária finoman, melegen összecsengő duetteket énekeltek, különös tetszésre talált bár6 Inkey Jftzsef egyik zenéjében is sa|át szerzeményű, bi-(os költeménye. Battal Ida és Orbán Bözsi szavalataikért kaplak sok tapsot. Igen teheiséges műkedvelőként mutatkozott be Baksa Mária és Polgár Bözsi rgy vidám párosjelenel-ben. Nagy derültséget kellettek a Leányk ub pettyes-nólái.
— Felvétel a gimnáziumi kon-vlktusba. A nagykanizsai kegyesrendi reálgimnázium konviktuia szeptember 1 én megnyílik. Felvételre jelentkezni lehet julius 20 lg. Folyó hó 15 ig az intézet igazgatója személyesen, azonlul az igazgatóság levélben szívesen ad az érdeklődőknek felvilágosítást. Prospektus kívánatra di|menlesen.
== TennlszOtők 16 P ért, dupla hurozással 23 P ért. Versenyü\'őkben nagy választék. Ütök hurozását legolcsóbban vállalom. — Tennlszclpók chrom és gummitalppal Szabó Antal sportüzletében.
— Megszüntetett gondnokság. Gerencsér József galamboki lakos gondnokság alá helyezéséi a nagykanizsai töivényszék Jogerős Ítélettel megszűn\'etle.
— Az együttes pénzügyi és jogügyi bizottság szerdán és legnap csütörtök dé u\'án Welsz Tivadar kereskedelmi ttnácsos elnöklete alatt a vArorbáza kis tanácstermében ülést tartott, amelyen a pénteki közgyűlés elé kerülő lárgypontokat letárgyaliák.
— Szabadlábra helyezték a tolvaj récsel asszonyt. Kovács Jó zsefné a tolvajlás miatt letartóztatott réctei menyectkét a nagykanizsai törvényszék tzabadlábra helyezte, mivel állandó rendes lakása van ét szökéstől nem kell tartani. A bün ügyi el|árás azoiban tovább folyik ellene.
— A Koronában ma esie lesz a művéizestély, melyen Déri rendezésében előkelő fővárosi művészek és ktbaré dizözök léptek fel. A közönség érdeklődése érthetően nagy ét bizonyos, hogy a kellemes kert helyiségben sokszor fog (elhangzani a tetszésnyilvánítás zaja.
— A Klskanlzsal Polgári 01 vasókör folyó hó 15-én délu án 4 órakor tartja félévi rendes közgyűlését az ujonan épült székházának már készen lévő Polgár u\'cal emeleti helyiségében, melyre a tagokal liszlc-lettel meghívja a vezetőség.
Nyári divatlevél Párlsból
Párls, julius 5
A divat a nyár tartamára is a legnagyobb egyszerűséget Írja elő. Mivel a csipke, a szabók mlndui Igyekezete ellenére sem tud népszerűségre vergődni, legalább az utcai viseletre nem, szükséges vol\' egy u| díszítési módról gondoskodni, amely frissebbé, váltója osabbá teszi a már nagyon is aablonoa egyenesvonaluiágot. S mert ez a díszítési mód egyszerűség szempontjából harmóniába kell, hogy álljon a ruhák szabá-sánsk egyszerűségével, a választás az azsurra esett, mint a legazebb, s emrlieit mégis egyik legdekora-livebb diszitési módra. Az azsur sem szépség, sem praktikuiaág szempontjából n;m ismeretlen a hölgy közönség előtt. Amál is inkább, mert bár a felső ruhákról évekre száműzve volt, a könnyű, színes fehérneműnek mindig az azsur volt a legkedveltebb, legnépszerűbb, legpraktikusabb diaze.
Természetesen nem a gép, ka-nem a művészi, kéziazsurról van szó, mert gépazaur soha, semmiféle formát)- n nem szerepelhet az elegánr, disztingvált hölgy ruhatárában.
Az azturnak, a különféle széthúzáson és áttörésen kivűl, nagyon kedvelt és praktikus fijtája még az úgynevezett pálcikaszsur, amely külfnlaen a szögletek, mlniák és sarkok formájában szabott ruharészek összedolgozására való. Ugyancsak a pálclkaazsur fogja össze a most annyira divatos, két szinből összeállított ruhik részeit is, amelyeknél nagyon azép és nagyon dekoratív hatásokat ad. Sőt, hogy a divattervező valami egészen ujat éa eredetit adjon, a világos anyagot nem ritkán sötétebb azsurral dolgozza össze, ami szerencsés színválasztás esetén, nsgyon szép Ellenkező esetben azonban tönkreteszi az egész ruha, s igy a megjelenés harmóniáját is.
A különböző, de rokonszinek összedolgozásánál nagyon szép hstás érhető el beigenek — rózsaszínnel kéknek — fabérrei, világos mandulazöldnek — fűzölddel, paszlelkéknek — tengerészekkékkel és a feketének — fehérrel való összedolgozáiával. Párls nagy divatazalonja és a külföld divatos fürdőhelyei tele vannak ezekkel a különféle színű, azsurral díszített, Unge ruhakölteményekkel, mindenütt osztatlan elismeréssel és dicsérettel Utálkoznak.
A nyári köpenyek nem igényelnek sem olyan drága anyagot, sem olyan díszes kiállítást, mint a téliek.
Anyrguk, hogy minién ruhához megfelelők legyenek, legnsgyobb-részt valami tompa középszin, hasonló béléssel. Szabásuk egyszerű és sokkal inkább köpeny-szerű. mint a télieké, amelyeknek szabása a pongyolára emlékeztet.
18.000 pengő iskolaépítés! segélyt kapott Pacsa. Tudósítónk írja: Pacsa község rk. hitközsége a mostani 3 tantermes iskoláját, melyben 4 tanerő tanított, a nagy létszám-szaporodásra való tekintettel emeletre épili. Az emeleten 4 tantermet helyeznek el, hogy a 8 osztályú elemi iskola helyiségét is biztosítsák. Építési segélyre a minisztérium kiutalt 18 000 pengőt. Az iskolai halóság határozza meg sz épités megkezdését.
__»_
leghUléanél, náthánál, torokfájásnál, idegfaidatmaknál, szaggatásnál naponta léi pohár természetes .Ferenc József" keserűvíz rendes gyomor- és bélműködést biztosit. Egyetemi orvostanárok véleménye szerint a Ferenc Jóueí víz hatása gyors, kellemes és megbírható. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és fűszerűzletekben.
UMtAráa
A oagykaninal ai«t*orologial asaf-tlgyelő jelenUaek i Csütörtökön a hámét séklet i Reggel 7 órakor +15«. délután 2 órakor +22, este 9 órakor +19.
PtlMut : Egész napon át tiszta égboltozat
Szélirány: Reggel és délben Enakkelet, este Délkeleti szél.
A Meteorológiai Intézet |el«téee Kéri nt derült, száraz és melegebb idó várható.
— Pályá\'at pénzügyi fogalmazói állásra. A zalaegerszegi pénz-űgyigasgatóságnál megüresedett egy p\'nzűgyi fogalmazói állásra hirdet pályázatot a pénzügyminisztérium. Határidő 14 nap. Bővebb a Pénzügyi Közlönyben.
= Schwarcz Dezső harisnyál a legjobbak.
— Tanítók és lelkészek üdülőháza. A Balaton egyik legszebb pontján, az öregbegy lejtő)én: Balatonalmádin épfllt fel az Országás Református Tanitók Egyesületének (ORTE) Dobó Sándor Üdülőháza, számos szép szobával és 130 ágy-gyal, mely első sorban az Egyesüld taglalnak, de egyben birmely pedagógusnak és nem pedagógusnak két-hstes turnusokban azép otthont nyújt az üdülés hónapjaiban oly kiiflnő ellátással, amely párját ritkitji. És mindezt Magyarországon igazán csodaszámba menő olcsó áron, nspi 4 P 50 f és 7 P között. Az ORTE 2009 darab 40 pengős 5%-kal kamatozó részjegyet bocsátolt ki az üdülőtelep kibővítésére, melyet valósággal uétkspkodlsk sz egyesület tagjsi és igy a 9Yo-ot drága bankkölcsönt nem kellett igénybevennlök és 17 2000 pengőt takarítanak meg kamatokban a törlesztés 35 ér alatt, íme Iskolapéldája annak, hogy a mai nehéz gazdasági viszonyok között sincs lehetetlenség. E negyvenpengős rész|egyek javarészét is 4 pengős részletekben fizette meg a református tanítóság és lelkészség ugy, hogy semmi különösebb anyagi meg-terbeltetésükbe nem ke\'ült és mégis a filléreiből palotát varázsoltsk elő, még pedig ssját palotájukat oly helyen, melynek panorámá|a, modern atrandfűrdö|e, hegyes, erdős vidéke párját ritkítja és a palotában potom pénzért a legkitűnőbb ellátást biztosítják vendégeik számára. Az üdülő összes szobái már hónapok óta le vannak a főszezonra foglalva, azonban az elő éa utószezonban még szobák, illetve ágyak ksphatók. Aki tehát olcsón és kitűnően <Viajt a Balaton partján üdülni, annak |ó lesz megkeresését mennél előbb az ORTE üdülőházához (Almádi) intézni.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávéházában Vili., Baross-tér 10.
EAI.AI KOlLOI*f
Igjg )oma ft
Jegyietek a ül. egyetemes
tanítói gyűlésről
Budapett, juiiua 5
Kiállhatatlan fonfeévgal «Qt a nap A petil asifalt puhul. szinte süpped a boizi nem szokott ezer ét exer tanító lába alatt, kiknek arcáról le-mosolyog a jó zamalos vidéki magyar levegő lefirtete.
.A pesti Vigadó trlé\' a jelszó, olt leai a hoagtesaius...
Pjnt tizet rmr*at a Vigadó nagy-órá|a, a batattnaa terem zsúfolásig tele, párás forté levágó emelkedik lel, de ax Osaxet ventillátorok pillanatot afitt rópltlk kl éi boizák be a Irtaiét.
At eifikeióaégtk Is étkeinek. Ellőnek a pontos katona: jáaael kWm-ceg Ölanaáge, majd Serédl Juntl-nián bibor- ruhába öltözötten, ott van báró Wiaaaica, kinek megjelenése la kataioaa óvádót váltott ki. Megjelenik aa emelvényen Klebl apánk, Magyaioraság alaó tanítója, kedves becéxéssel Igy vésődött neve s lanttól stl vekbe.
Négyessy egyetemi tanár Slve, léiig otvam alóadja a 111 egyetemes gyflléa célját, majd közben a jegy. xetei lapszámában eltéved, de fet-karsan a haoij\': „A gyűlést meg-
.óiessségét illeti s saó\' — taoadja ax elnök.
József főherceg katonásan áll, papír lap a keiében, ds nem otvstaa a
bénádéi. FíkjtbettUsn szavak bing-xottaát ajkáról: .a magyar tanítót ismerem, at hós, ptdagógus, barátom." Utolsó sxaval: egy csepp véremig szolgálni nemzetemet, hazánkat*. Szűnni oena akaró tapsorkán, sok cm és exer Untérti u és hölgy felugrál helyétől, sug aa éljen és a taps, miaden txem, lélek, szív rsj<a ctöjwöU ...
.óeminendájs, a ktreegprimás ur kiváo szólni* — sxól as elnöki btng.
Sesédi leláll, hatalmai termet, festóian simul reá a btbor köppeny, gyöngyként folyik a|káról á szó: „kolléga vagyok s maradok, miaden tagját a kongresszusnak barátomnak tarlóm... A nemzet legnagyobb kincse, ax ifjúság nevelése az oktatók kezébe van letéve, azért tanítsunk, hogy épltsftak* — szinte dörgött a b tagja A bíboros hercegprímásról végtelen nyugalom, a jövő lettereje sugárzott le a bangját ax elébe hdyexelt mikrofon felvette, röpítette ax egésx világba és vetc a sxQwil nem akaró tapsot, éljent is.
„Kleöi apánk" már áll, besxélni akar, de az éljen**, a tapsorkán nem engedi sxótiox jntnl. ó mosolyog. . a Jövő se ve lett hite, hatalmas rounkaiának előrevetett fénye, annak biztos tudata felemtll a lelkit, ünnepet vele Csonka hazánk minden oktatója, tauférfii.
.. Sxóbox jut, bejelenti sxóval is hatalma* művének nagy koncepcióját. a 8 osztályú elemi Iskolát. Zúgó Mpaorkán kövcil... .A magyar nép konaervari* és nacionalista-1 — szegezi le - .a hirtelen alkotások
ellensége, csak fokoxaftaf lép előre.* Ket\'ves munksláriainak nevex\'e a a tanítókat, keblére ölel mindenkit.
...Tapsorkán... a kultusxminisxter hajlong, köszöni, mosolyog s e mosoly belopódzik minden magyar tanférliu szivébe, visai hazi, haza ki* falujába, olt f >ly\'al|a a nemzetépl\'ő munkál...
_ ...dl
- Az Uj Idők 1000 pengős elbeszélés-pályázata. Az Uj Idők szerkesztősége pályázatot hirdet 200 —400 nyomtatott sor terjedelmű, érdekes meseszövésfl eredeti elbeszélésre. A pályamunkák beküldésének halárideje 1928 szeptember 1. A pályásat eredményét ax Uj Idők 1928 karácsonyi száma közli. A beérke-xett elbeszéléseket az Uj Idők szerkesztősége bírálja felül és kiválasztja köeűlűk a legjobb, Irodalmi értékű 10-12 elbeszélést. Ert a 10—12 elbeszélést jetige alatt közli az Uj Idók. A költésért elbeszélésenklnt 60 P honorárium |ár. A közölt el-beszéléwkből ax Uj Idők olvasói fogják szivszás utján megállapítani, hogy melyik tetsxett nekik a legjobban. Ax az elbesxélét, amelyre a legtöbb szavazat esik, a 60 P tiszteletdíjon klvfll 300 P első dijban, a második 100 P második dijban lészesfll. A pályaműveket gépirásos másolatban, jeligés levél kíséretében és snnak feltűntetésével, hogy az elbeszélés résxivesx az UJ Idők pályázatán, kall az U| Idők szerkesztőségének elmére (Budspest, VI., Andrássy ut 16 ) beküldeni. A papirosnak csak egyik oldalára szabad Imi és a bírálóbizottság arra is kéri s pályázókai, hogy a sorokat ne Írják sűrűn egymás slá. A pályázaton csak nyomtatásban meg nem Jelen\', eredeti elbeszélések vehetnek résxt. A pályadíjakat a bírálóbizottság cssk abban az esetben fogja kiadni, ha az Uj Időkbe illő és a dijakra érdemes művek kerülnek eléje.
SPORTÉLET
MTK-NTE tennisz-verseny vasárnap
Nagykanizsa, Július 6
Már tevmpi számunkban. Jeleztük bogy at NTE tárgyalásokat folytat az MTK-val, mely tárgyalások ma er*dmínyre vezettek. Sikerűit az MTK val egy oly megállapodási létesíteni, mely azertnt a két egyesület közösen kllr egy serleget és ezen serleg elnyeréséért 1928. és 1929-ben négyszer mérkőzik a ké! egyesület felváltva. Amennyiben ezen négy mérkőzés alatt az eredmény eldöntetlen lenne, ugr egy ötödik dön 6-mérkóxésre kerfllne a sor. Visáraap, Jullui 8 án ax NTE Klrály-ulc* végén levő uj lenniw pályáin lesx ax első forduló. A budapertlek nagy és rutlnlrozott Jitékerőt képviselő csapattal rándulnak le városunkba és mlmán ax NTE sara akarja a szép serleget átengedni, nagyszere küzdelemre van kiiáiá*. A serleg Berény éksierész kirakatában szombaton kiállításra keiül. Mindkét cupat felállítását holnapi számunkban közöljük.
KÖNYVEK, LAPOK
A m. klr. Állami Térképészet és térképel
A m. klr. Állami Térképészet megalakulása óta nagyszabású térképexő munkálatokat folytat, melynek során teljesen megu|ltja s a kor nagy igényű színvonalára emeli összes tipográfiái térképeinket. Exldősxerlnt Nógrádban, Békésben és Veszprémben folynak nagyobbsxabásu munkálatok. Ezek során teljesen uj fel vételek késxUlnek és légi fényképezés\', a térképezés e modern esxkö-zét: a fo ogrammetrlát alkalmazzák.
Az u|onnan helyszínelt területek felvételt térképet (1:25000) nagy résie, mintegy 70 lap a Duaántul ésraki részéről és Budapest környékéről már ki\'dásra került s pontos (águk, gazdag tartalmuk és kivitelűk művészi tökélye nélkülözhetetlenné teszi őket mindenki ixáraára, aki a természetet kedvtelésből vagy tudo mányros elmélyülés céljából, behatóaa tanulmányozni, tökéletesen megismerni ób»|tja.
Az 1:75 000 es részletet térkép, — mint a szabadben való tájékoaó dás pótot hatatlan eaxköre — régóta közszeretetben áll. Az 1:200 OOO-es általános térképet hossrabb túrákon inználhitluk különös könnyel, mig 1:750.000 es áttekintő térkép inkább már cssk általános tanulnáayi célokat szolgál Mindezen térképek is, a folyó felvételi munkálatok s a szakadatlan nyilvántartás adatai a\'ap ján helyesbítve, mindegyre ujabb és tökéletesebb formában kerülnek forgalomba.
Ezen hivatalos jellegű térképen klvűl ax Á\'lami Térképeizet külön leges térképeinek egén sorával szolgálj« a axabadba vágyó, klrdn duló, cserkész és turista céljait Igy pompás uj térképet adott ki Buda pest területéről és környékéről, a Balatonról és balsloipartl fürdőkről, a nagyobb városok környékéről egyre tökéletest bb Mr nyéktér képet hoz forgalomba s összes töhbl kedveit ki ránduló vidékek — |eienleg még kl dolgozás alatt álló — térképeivel sorra feltárja Csonka hazánk vala mennyi természeti saépségét.
Sokoldalú raunkisságának lovibbl, jelen\'ös termékei a Mlönböxő Iskolai kiadványok: a páratlanul népsxerű stlaszok, történelmi falitérképek és Budapest 1:25000 domborművű térképe. Emellett — magánmegrendelésekre — egyéb kirfotografUl szakmunkákat le vjégea. s alta talál kozunk ma már valamire való ujabb keletű oly térképekkel, térképvázlatokkal stb., amelyek — ptr**lanul gondos kivitelben — nem az Állami Térképésset pompásan felszerelt tér-képnyoindájában láttak volna mp világol
Az Á\'lami Térképészet térképeit nemcsak megbízhatóságuk és szépségűk dicséri, de jellemzi páratlan olctoságtak l». Mindets megefőltatév nélkül, bárki által, könnyen fa kényelmesen bármely hazai könyvkereskedésben bertererhftő.
Könyv a könyvről
A Franklin Társulat a m<gyaror-^ szági polgári iskolák első raagszei-ve»ésének és alapításának hatvanadik évfordulójára kű\'só kiállításában is Igen szép részletet ismertetést adott ki polgári Iskolai tankönyveiről. A könyvnek is beillő jegyzék előszavában stílusosan fonódik egybe a mult a jelennel. ,K polgári iskolák a magyar népoktatás alapvető nagy reformátorának, Magyarország egyik legkiválóbb áHamfémának, a magyar
irodalómhilki óxseln <k köszönik ifcafeet Magyarország polgári iskoláinak ujjá-szerseiése gróf Klebelsberg Kunó vallás és kötoMaMaOiyi miniuter ur érdeme, aki látnoki szemmel vette észre is állapította me* hagy erősek maradhatunk, hi kulturfet-sőobségűnket nemcsak megtartjuk, de még magasabbra emeljük." A könyvjegyiék dafl lapja magyar fordítását is hozza annak a levélnek, melyet hazánk nagy hasit)*, lesé Rothermere Irt a Frank** Társulat elnökének, Rákosi Jenőnek, meg-kösxönvén a neki küldött Piankffir-kiadványokat. .Mindkit munka — Írja a nemes lord — egy egy remeke a nyomdaiparnak s a legteljesebb elismerését biitoaitja annak as etfksNl kiadóvállalatnak, mety e könyveket kiadta.*
A könyvjegyzék, mely a Franklln-Tártulal kiadásában megjelent polgárt Hu- és leányiskola! tankönyvek bőséges báfátati ismcxtetésát la tar* tamaxxa, tele van a tankönyveké nemcsak dlszitő, da inatruhtiv célokat Is szolgáló gyönyörű képekkel.
)( A Nyagst jullns H számiba Andreas Haukland, a vfttgbkű norvég regényíró, a legközelebbi Nobel-díj aspiránsa, elragadó elbeszélést irt, melyet kéziratban kfl dött el a Nyugatnak. .A nagy halászai* c. elbeszélés tehát nőmig kiadását is megelőzve e\'öször magyarul Jelenik meg. Uívanahknr a kitűnő din eti-tetikus, Josef Peterun tanulmányt ir északi irótársáról, akinek összes művei legközelebb magyarul is meg-jel«nnek. KlváNk még Désy Tibor kis regénvnek beülő SMtéJe: to«ábM Gellért Oszkár és Kassák Lajos versei után Etek Artúr költőt novellája és Lanátor Bogény Pm»m elbeszélése. Krtrtkal dineket Derríse de Rougemont, Ignotus Pál, Tu-tánszky J. Jenő és mások Írtak. — Negyedévi előfizetés 10 pengő. Akt Jullui hó l -lől etőftaet. Ingyen kapja a Nyugat Ady emlékérmét, amelynek 30 pengő a bolU ára Kiadóhivatal. VII. Itte n. 31.
)( As OJláf Uj laáau atentáeMi aktu-illilátokat kOaöl. A BOla Rabi rtmtk. • hát legkóterebb vicce mág remekebb. Pipp Jiactl vkcfyitkotán a kfrtmektbb. Mutat-ványtxámoT Ingyen kaid i kiadóhivatal, Bndapeit VI. 0 utca 12
)( Hét elsikkadt Ady - vers. Irodilmi szenzációval uotgál e héten lncze Sándor hetilapja a Színházi Élet. Hét tersét közti Ady Endrének, amelyek soha, sehol nem jeUfütk meg. Mindegyikről klrlportozta, hogy miért nem jelentek meg, kik, vagy ml akadályozta meg, hogy nyomdafestéket lássanak. Metfiatd fénykép felvételehet közöl a Színházi Élet a régi pesti nyárról. A t» x tsi Qaives tonban lezajlott nemzetközi szépségverseny valamennyi résztvevőjének a fényképe benne van u uj Sztobáxt életben, mely regényt, novelMt, 8 oldal kottát, két színdarabot ad, rengete* rikken, riporton, képen kivűf. A 180 oldalú szám irt 1 pengő.
X Az Én UJugotn 8—10 hti gyermekek képe* Irodalmi Upia, uubnitT Oaál Móres. Az elötlzetffk I 30 pengfi kedvezményei lion nerezhettk n<s i Az En Ultlgom Könyvel cimll >cgéi.ya«roiatoL EzyUttei etöffzetAa negyedívre 3.79 penaft. Mutatványszámot Uváaatra hvyan küld a kiadóhivatal Budapest, VL Andráuy-ut 16.
H Magyar Lányok fiatal leányok képes lrodilml lapja uerkesxtl: Tutsek A ina. Az előfizetők 1.60 pengő kedvezményes áion szerez-he ik meg a Saázsaoruép Könyvek dmű regénysorozatot Együttes elő-flzetéa negyedévre: 4 pengő. Muta-ványszámot kívánatra Ingyen küld a kiadóhivatal: Andráuy-ut 16.
19M Mm 6
ZALAI kozjlöny
M Mi Margója
Péntek, szombat 7 és 9 órakor Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
Gerard
brigádéról
Conan Doyle ismert regénye 9 felvonásban. Pöstereplö: Rod La Roque.
T
HÍRADÓ
A legutóbbi termés-jelentéshez
Nagykanizsa, jullus 5 Dr. Hass Zoltán nagykanizsai Já rási gazdasági feiflgyetö a következőket közli:
A legutóbb ehelyütt megjelent ier méa-tájékoztató helyesbítésekre szorul. A szóban forgó cikk dmében az áll, bogy Igen Jó búzatermésre van kilátás. Ez tévedés, mert én ugy fejeztem ki magamat, hogy elég )ö a termés-kilátái. Mindazonáltal még ezt a kijelentésemet is módosítanom kel, mert egyes vidékeken, különösen a letenyei Járás egyik részén, a tort-gomba álUI okozott kártétel általam eddig nem tapasztalt nagyságúvá nőtt, minek következtében ennek a vidéknek buza-termésátlagai 30—50®/o-kal csökkennek. A Péter-Pál óta uralkodó hőhullám pedig az összes növényzetre, különösen a gabonára hátrányos, mert azok magja könnyen kényszer-éretté, szorult s remiivé válhst s ezesetben az amúgy is nehés viszonyokkal kOidó gazdáink szép reményei ezalkalommal sem válhatnának valóra. A jól kezelt földeken a gabonák csaknem mludeuUtt f.\'küsznet s igy az aratác n igyon lasun fog előrehaladni.
(-) Felvétel a gödöllői m. kir. állami baromfitenyésztő szak
Iskolába. A Gödöllői m. kir. állami baromfitenyésztő szakiskola szeptember hó l én kezdődő tahfolya-mira 10 férfihallgatót vesznek fel. Felvételre Jelentkezhetnek: 20 Ik életévüket betöltött, legalább 4 középiskolát végzett növendékek. A kérelem a földmivelési minisztert) :z dmzendfl és f. évi julins hó 15 ig nyújtandó be.
Sertés vásár Falhattál 2830 awlyből aladat!*™! vtao.-■a«d1 500 dvab MaM I 60-1 62 »»«d«tt 1-56-I-58 as«d«tt kotép I 48
\'■52, könnyű 1\'32-138 eMcendS örtt I-52-I 54, másodrend* 1-35—1-40. tngo1 MI<M 1-38—1-60, stalonoa turrtxn I 66 1-70, aah 1-88-190, tetmeoti tna 190 P*. anionná* félsertés I 92 2 00 A> \'ránysal kOzepes
20 havi részletfizetésre szállniuk — igazolvánnyal ellátott ügynö-Wnk utján is — az egész világon ^gjóbbnak elismeri Singer varrógépeinket. Singer varrógép részv Urnaság Nagykanizsán, Fő-ut 1.
Szombaton 7 és 9 órakor Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
A házasság válsága
Korkép n modern házasságról 8 felvonásb\'n. Főszereplő: Clara Bow.
Legújabb gazdagok
Burleszk 2 felv.
Minden zsák megtalálja a foltját
Burleszk 2 felv.
HÍRADÓ
t6xs»i
A mai értéktőzsdén a küinidtő. érkezeit lanyhább tőzsdehírek hatása alalt gyengébb volt az irányzat. A gyengülés aaonban a piac nagyfokú üzlettelensége miatt nem tudott nagyobb mérvet ölteni, ugy, hogy zár latkor az árveszteségek általában az l°/o-ot is ritkán lepik tul. Az általános gyengébb Irányát mellett 1-2 favorit papir ma Is jelentősebb nyereségre tett szert. Igy a Városi vssut és a Szikra mutat fel nagyobb nyereséget. A forgalom Igen szűk keretek között mozgott. A flxkamatoztsu piplrok piacán Ozlettelentég mellett egyenlőtlen voll az Irányzat. A va\'uta és devizaplacor csak lényegtelen változások fordultak eló.
Zürichi zártat
Páilt X 85\'/t, London 25 28»/*, Hsw.u.. 518-89 Hittatéi 72 45 Milano 17-25 Vj, M.drld 88 6>, AmMua 21905, BatUa I53PB Wtan /3II. SoRa 374\'/i, Prága 18*17 Vi, Varaó Ml 5, Buda patt 80 4SI/I, algiau VI3, S I7V»,
Terménytőzade
A buza —, a rozs 25 fillérrel esett. Az irányzat lanyha, a forgalom élénk.
ttu* iisaav. 76 kg os 3C 33—80\'80, 77 kf-os 30 60 - 3110, (H kg-ot 31 30 -3145, n kf^j* 31 30 - 31-75. 80 kg-ot 31-58-32 00, duaántaH 76 kg. 29-90-30-3), 77 k»o* Í048 WO, 78 k*-at 3010
30 95, 79 «g-e* 30 80 - 31 30 80 kg-oi
31 30 -31 40, roa 28C0 28 25, t*k*im. irpt \'/8 00 2990, tertrpa 31-00—S201 ab 32 50 <Ö8), hmgsrt 2875 2í00, Baiakui (M 1375 —24 00
i kadayesti T&a»4« dsviza-Jc3;zMa
VALur*m
Angol i 17 92-\'i8 01 D*%a I. 80 30-8060 ~ hk. 16-98,716 Oá* k. 163 3^-158 95 >IoAí 10 01-10-09 JoUSi j70 6V-Ö72 65 rtaaatr. li 22 75 12 95 Hali. M0 65-231 65 Laaum u4 10-84 40 Lei 4 50-3 70
unva — —
Uis 30 40-3C D0 Mack* 187 05-137 55 ScütL. 8C85-M2J rtg 153 20-153 80 Sfaicri.110 55 -1.0 96 IvMlk 153 60-124 20 í*tMta 9480-95\'l\'J
uavuAX Aamt 210 80-231 50 Hklgrád IO-O/-IC 10 Berlin 136 80 U7 20 Bakara* 349 3 52 ttitottti 7) 9 -«U 27 Kopenfci5*47 153 .<3 Oaalo 153 30 I53 7J London 27-91-27 9) Milano 30 08-3U 18 Ntwyotk 572 80-4 4 J
---- 22-48-22-53
18 97-17 02 4-13-4-16 153 70-154 l\'J 84 20 64 40 8U 72-8(j 97 110-41-1.0-71 94-50-95 00
RÁDIÓHÜSOl
Juliin 6 <péntek)
Budapest 9.30 és 11.45 H. Közben 12 órakor déli harangszó az egyetemtéri templomból. Utána : Kamara Z. 1 Időjelzés, időjárás. 3 H. 4.45 Időjelzés, IdAjárás. Utálta Novellák. 5.15 Magyar operétlhaagv. ti30 F. 7.30 E. a Stúdióból: Iphlgénla Taurisban. Irta Oo:the. Ford. Csengery J. 9 30 -ll-lg Az I. honvéd gy. ezred zenekarának hangv. az Angol parkból. 11 II
Bét*, Oráe II és 4.15 Hangv. 8 05 F. Ulána rádióstkeccs. 9.30 Tánc 7..
Berlin, Stettin 11 O. 3.30 A. 830 Hangv.
I rflnn 9 Egyházi Z 10 20 Húsz mallné. 12 O 3 Hangv. 4 nZ 4.45 Egyfelv. bohózat 5.10 Hangv. 6 Német áriák ét dalok. 8.30 Hangv 9 Dalok. 10 25 Hangv.
London, Daveirtry 10.15 IstmttuteltL 12 Hangv. 12 30 Orgonahangv. 1 Hangv. 7.15 Bach kltebb mtlvelből 2.45 Zongora-hsngv. 9.35 Hegedllhangv. 9.46 Opera E.
Prága 8.30TOzoltőfelv. közvetítése. 10.30 Katona Z. 4 Brllnnl rrüaor. 5 Uy. 8 Hangv. 7 Ctch népdal etl 9 Rádiójáték.
Róma 130 Kamara Z. 5 30 Hangv. Utána nZ
Varsó 1 Torony Z. 0 Hhangv. 8.15 Szimf hangv.
iPBÓHIBDETtSEK
íz tpróhlrdtéesek dija 10 tsóig 80 fillér, minden további tzó dija B llll. Vasár- éa Snneprup 10 tsóig BO fillér, minden további azó dija B nit. Szerdán éa pénteken 10 ttólg 10 fillér, minden további isó dija B llll. ""
a minden___
wl uónik uáuiit*
a^.^i^"ökndr 600rt) angedmény.
Kom platt, jó állapotban levó modern tbéMt keretek megvételre. Ajánlatokat
a kiadóba kérek.
Finom zamatos autall bor 88 fali. arany-hagyl rlallnB 120 llll. Sálrán Józsetnél Magyar-utca 74. 3036
BlmitUI, ovál ét kor képkeretezéseket legolcaóban vállal — Stern Üveges Erzié-bet-tér. 1446
PBrhBlthévé a legumatosabb, llalél taré a legjobb — Muaaal éa Frladanthálnál. 3314
PéaahBIoaBal bekabeiaxéara alndta tsagbaa a lagaiteySaeblMa ét laggyot-tabban lolyótlttat Aoaél Igaéo péna-kOlcsOnkOavatltó Irodája Ntgykaniltia,
Katinczy utca 2. szám. 61B
Két leány vagy tíu leijet elbalyaaéat nyirhet a jAvó tanévre, zongorakasxnüattal. Chn a kiadósan. _3197
Diót, mákot viszonteladási legol-cióbban ajánl — Kellerman Fer.qc, Kla-kanlsaa. 3198
Két jóctal4<1ból való Ilu tanúiénak felvétetik. Kltialadi és Krautz dhrittniaz-letében, Nagykanizsa. 3230
Hranált tasgtrsndák, lalkOlók, áll-ványkapevok, kerítések minden méretben kaphatók. Szegő Mór, Eótvöi-tér 2. 3258
Piiga
botU Stoclcb. Vartó VHaa
Zttrtch Madrid
Sliijc: Emíliái hyamáa és Tílkiil SéüZTéaytáriatág. Feteiőa kiadó: Zalai Károly.
______tzoba kiadó. Ugyanott egy
jobb leány gyermek mellé felvételik, — Klslaludy-ulta 33. 3300
Beiéi-élt*, egyedtllálló, Önállóan lőinl tudó, tzonnal felvételik kis családhoz. — Cim a kiadóban. 330)
Újonnan épttlt I szobás Mát meliék-heiylségckkcl, vasút kdxaiébaa augusztus
I re kiadó. — Érdeklődni lehet Ctengery-
ul 107. 3305
Kiadó Márlatelepea állomás kőzeMlMa
négyszobás villa, esaSeg azobánklnl It, vagy két családnak. BGvebbet Királyt Pálutca Za. az. alatt Klattán Sándornál. 3304
Tallvér vlawlét tanlláaa vállal, időrT-klnt kölyök ét kétz vlzsUt elad. vadászterületet rendez, fácánotl beállít megálla-podát szerint OtvSa Balázs, Kilimán, u. p. Uelte. (Váltsabélyeg nélkül nem leielek.)
Klakanlaaán, Országul 19. sz. alatt
2 szobás utcai lakás kiadó. 3315
Alléat keret középkorú íértl rak tárnoki, munkalelUgyelól, esetleg bizalmi állást óvadékkal Cim a kiadóban. 3319
Vtsatk jókarban levő, használt szlvó-nyomó kutat. Vajda vatkerttkedő. 3370
Jól l«xS bejárónő (elvétetik, lakást II kaphat. Deák-tér 4, -3311
Alulirolttk fájdalomtól megt«it szív vei tudattuk, hogy lelejthetetlen édesanyánk, lllttve testvér és rokoa
özv.FatérJánosné
sgtl. Halán Margit
folyó hó 4-én d. u. 2 órakor hosatas szenvedés ét a halotti azentaégak ájtatos felvételé Után 42 évet Mában elhunyt.
A megboldogultat 1öly6 Hé d. u i/i5 órakor a helybeli temető halottasházából a róm. katlt. egyház Rertirtása szerint kisér|ttk ötök nyugvó helyére.
Nagykanizsa, 1928. jullus 5-éa. Aldáa éa héka haat.alra I
Fatér Jánot, Lajos, Jőztef gyermekei Kelemen Farenané ét Hleta Istvéaaé tettvérei és a> össze* rokotitig.
Uj ponyva Uj zsák
Kölcsőnponyva Kölcsönzsák
HIBSCH fiS SZEM
nn cégnél
NAfiTKáHIZSÁN.
vagy alkatrésuk.
Mindenféle beföttw és slanaaáM üvegek legolcsóbban csak
Melczer Jakab
üvegkereskedésében Kazinczy-utca I. sz. alatt kaphatók.
■lelőtt nikiégletét beuereiaé, saját érdekákea aéue aeg áraJauitl
Ragályos
betegségek
ellen a legjobb védekezés a
tisztasága
Viselt felsőruháit idöközönklnt tisztíttassa vegyileg a
Rózsagyárban
Kaposvárott.
— stat
Gyüjtötelep: Nagykanizsa, Erzsébet-tér
ZALAI K0Z1ONY
1928 foltos 6
Adómentes és adózott
petróleum,gázolaj és benzin, mindennemű űzeml olajok, traktor, autó, amerikai gőz-hengerolaj, gépzsir, kocsikenőcs, Carbol, Carbolineum és Creolin, szijgyanta, szijviaszk
legolcsóbban kapható.
Ugyanitt
zsák és ponyva
gyári lerakat, valamint
zsák és ponyva kölcsönzés

cégnél
Nagykanizsán, Fő-ut 15.
A Magyar Olaj- és Vegyipar Rt. zalamegyei kirendeltségénél.
BADACSONYI
urasági kéknyelű 1926 o»
ÓBOR.
15°/o-Ot 1 IHertöl kezdve 2 peng&árt kaphasó a
VIDA vendéglőben.
wmr MÉZET,
ágytollat. állati bftröket,
vörös- és sárgaréz, cink éi ólom hulladékot, vasat, csontot és lon-gyot a legmagasabb árban vállról
8TBÉM B. riál IAemilZ8A,
Erzaébet királyné tér IS. sz atatt.
KOVALD FEST, tisztit
Scíyem^sfátvolha Isnva szcmfelszed^se
harisnya talpkötés
Csengery-ut 5. szám
eszközöltetik.
alatt
PUCH
VEZET!
motorkerékpár utikerékpár
4-5 lóerós motorkerékpár ára P 1120.—
Kizárólagos raktár:
Brandl Sándor és Fia cégnél
Deák-tér 2., a felsőtemplomnál.
Kedvezó részletfizetési feltételek! Alkatrész- és gummlraktár! Javító műhely!
Pollermann-féle
JJ
KOLUMBUS"
m ü I é p e t
vegyllszta ir.ébvia3zb<M, letszéB s. e in lméielre szsb/a, korlátlan mennyleég beu.b\'r.nely időszakban,gond tsan csomagolva kgkéu\'8peng& nfpiírbati
szállítunk.
Elvállalunk méhviaszt mílléppé val<^ kihengerlésre, klváni méretre szabva, 18 siázolék viasi levonássá\', vrgy 1*40 pengő rr.unkudij írjében. Kiselejtezett lép\'.ö melék («onko!y) Cs kdei z\'sért ráfizetés nélkül H\'ót-klnt
1—20 deka mülépet adunk cserébe
Hí hízó méhészeti cikkekről h mézperaetökrfil m) képes írjén ztk iiijn!
POLLERMANN PÁLésT^
sAxvIaazöntöde, mttlépkésiltS oyárteUpo
Székesfehérvár, Pálya-u. 28. (Vaaut mellett)
Telefonszám: 4-77. Telefonszám : 4—77.
varrógép
réo bivAlt jó minőségben Kedyexó fr\'zefej ife/íé/e/eA
singerVARRÓGÉP
«tSZvéNVTÁRSA«ÁO
FIÓKÜZLETE: NAOYKASIZSA, FŐ-UT I.
Nyomatott a Délzalal Nyomda és
NASHé. PACKARD
autók kizárólagos zalamegyei kápwiaeletót Átvettük
Mielőtt autót beszerezne, feltétlenül kérjen prospektust és díjtalan kocslbemutatást. Hat henger, hétszer csapágyazott főtengely, négy kerékfék, I zajtalan motor, hosszú élettartam és oUsó üzemköltség. I
Szántó Vilmos és Társai
Telefon 3-22. Wagykanlzaa, Deák-tár 2. Teleion 3-22.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
KévekBtő zsineg.
Uj ponyva, uj zsákok. Bárponyvák, bárzsákok.
SxAló éf gyümölcsfa védiiserek. Gabonaoaávázó szerok.
Baromfi- és madáreleségek:
(kendermag, hámozott zab, fénymag, édei repce, kecekrépa, napraforgó, tökmag slb.) Szemestengeri (nagy és aprószemü), zab, árpa köles, buia, tengerldara, stb.
Qaxdiiágl és kerümagrak. Műtrágyák.
Kicsinyben és nagyban kaphatók:
0B8ZÁ8 JÓZSEF Mkirestiáfatta
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A bíróiig mellett. 310 Telefon: 130.
Vizsgái jutalomkönyvek
Ifjúsági iratok
Szórakoztató társasjátékok
Nyári játékok
nagy választékban kaphatók FISCHEL FÖLÖP FIAI
könyvkereskedésében Nagykanizsán. <1
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gOzmosó, vegyttsztttó, ruhufestd
Ijit: Isjíí-i. I!. íftjlMq: loiiaj-i L
Vállal mlnd.nntmü ruhafestést, vegytisztítást, gőzmosást mérsékelt áion. Elismeten elsőrendű munka. Hófehér, tükörfényes gallértlntltái. Pllssérozás uí Oouvrérozáa.
MMinegelatöi íirtóiéij.
Néhai Perlsz Jrnó volt nagykanizsai kereskedő hagyatékinak ctódUgyében a tömeghez lelt rozott 22-33 sorszám alatt 370 P. bicséikkU üuturuk záit írásbeli, szükség esetén ezt követő szóbeli versenytárgyalás uljin értékelhetnek
Az liisbell Zilt ajánlatok a fenti 33-33. sorsztm alatti Ingókra együttesen nyujtan d\'k be dr. Hoch Oszkár ügyvéd csödlö-mrggondiioknál 1928. évi jujlue hó 14-lk nupján, k déli 12 órájáig.
Ajáolatttvő loteles nz a)inlat benyújtásival egyidejűleg a leltiil érték lÓooil bánatpénz gyanint letétbe helyezni.
Az alánlatok tárgyiban a csódvilaszt-miny 1928. évi julius hó 14-lk napján d. u. 3 órakor log dr Rothschild Béla tliovéd csCd Jlaizlniinyl )tk>zó irodljibaii dönteni, eirtleg azonnali szóbeli versenytárgyalást tartani
A csódvitasitmány a legkedvezőbb alán-lat elfogadásihoz nincs kötve, hanem a beériezelt sjintatok közUI szabadon vá la-zthst, általában minden Irányban len-t<rt|a a szabad rendelkezési |ogot.
Az ellogadott ajinlst benyujlójs kötetes a mrgvclt lilgósigokat az értesítés napján kézpénzfizetés mellett átvenni és elszállítani, mert ellenesetben bánatpénzét elveszti és a megvett Ingók költségére és veszélyére _ újból eladatnak, anélkül, hogy az esetleg belolyó magasabb Összegre Igényt tarthatna.
A vétel utin |ájó összes Illetékeket a vevó a vételáron leiül megllzelnl köteles.
A csődtömeg az ingóságok minósége tekintetében szavatosságot nem villái, ellenben bárki ,oío»ltva van ajánlattétele elótt a csódlellirt és sz eladásra kerUló bútorokat a c&ódtömeggondnok közbe njöttével megtekinteni.
Nagykanizsa, 1928. évi |ullus 5 én.
Dr. Hoch Oszkár s. k.
3318 ügyvéd, lömeggondnok.
Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
II. évftljan, 152 uá«
Haffkiutisa, l»St. JmIIms 7, szombat
Ara 14 mk
ZALAI KOZLONT
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
SíukeutMg ét ktadóhlvsUI: Pö-ut S. izám. Keszthelyi SoUüidóhiviUl Kossuth UJos-u. 32.
Akié a föld, azé az ország
Az 0 szágos Földblrtokrendiző Bíróságra vonatkozó javaslat általá nos vitája váratlanul véget ért. A feliratkozott szónokok nem voltak jc len, legkevésbbé az ellenzékiek s Igy szólásra JelenlkezO hiányában sz elnök a vilál a házszabályoknak megfelelően lezárta. Igy most s részletes tárgyalásra kerü l a sor s ennek folysmán különösen a törvényjavas lat hatodik szakasza kellett érdeklődést, mely ss állsm elővásárlási j> gá\' szabályozza. Ebben a kérdésben egymással siöges elleniéiben álló néietek merültek f 1 a vita folyamán s azért szükségesnek és érdemesnek tartjuk aszal kissé tüzetesebben foglalkozni.
A háboruelölti Magyarország hosi-szu évtizedeken kérésziül bizonyos túlzott szsbadelvöséggel kezelte a földbirtokok kialakulásának módját, migvarán szólva senki sem törődött azzal, hogy kl szerez és rr,ennyit magának az ország ftldjéből. Egy Időben nagy felfanéit és ellenhilátl keltettek heicrg Hohnnlohe felsőma-gyaronzágl blrtokváiárlásal s ennek kipctán ép az akkoii legszabídel-vübb ellenzék vezérei, közlük Birlba Miklós, Holló LMos és mé*ok hirdették a legádázabbul, hogy a ma-gyatság nem lehet közömbös aziránt, hogy földjének kik a lult)ionosai s nemzetvédelmi srempontbó\' prohlbi-liv intézkedéieket sürgetlek a kormánytól as idegen birtokizerzések meggátlástra. Ez történt a llberáliz mus fénykorában az európai nagy hatalmak kőzi bel>et foglaló Ndgy-Magyarországon az 1890 rs évek vége felé.
N igyon jól tuc\'juk, hogy a hábotu alatt történt vrgyonl fellendQlések, illetve vsgyoneltolódások folytán so kan szereztek magyar blriokot olyanok, akiket nem az érzelem szál i, hanem a momenián kcn|unkfura ffl-zölt csupán az őii magyar röghöz. Azt ii ragvon jól lidjik, bogy n kitelt berek földhözjutlatásínik nagy nemzetvédő gondolata volt az a kiindulási pont, mely meg ö.te a régi kormányzati köiömböstég kényelme í álláspontját és törvénybe Iktattatta azt az elvet, hogy amint a világon egy nemzetre nézve sem közömbös az, bogy kik bl-ják az ország földjét, a magyarságra nézve a legkevésbbé lehet az. Megteremtette léhát az ak kori kormányzat a módot az álam elővásárláii jogának (örvénybe clk-kelyezísével srra, hogy a bitlokszer ziseket a kormányzat elleDŐiizhesge. Telte ezt annál inkább, mert csak ezen az uton érhető el az, hogy a forgalom tárgyát képrzö birtokok közöl minél többel juttathasson a föld-blrtokizerzéire törekvő földműves népnek.
Nem antiszemita szempontok Irányítják ma a kormányt ekkor, ami kor ezt az intézkedést fenn kívánj í tartani, hiizen a gyakoriul biionyi |a,
hogy a legujsbb időben is szereztek ziidók földbirtokot Magyarországon, \'ermészeteien olyanok, akik már generációkon keresztül asszimilálódtak a magyar földhöz s a magyar gondolathoz. Az ellenzéknek e szempontból Intézett támadásai tehát üres gránátok.
A jsves\'at lényege az, hogy a ma-
Párls, július 6 | A Petit Párisién mai száma szem- i tanú* vallomlsa alapján azt ir|.t, Itogy Löwenstein bankár, akinek re-pülf gépről történi öngyilkossági híre az egész világ köigajdatsági éleié ben szenzáció ertjével halott, — Bray Dtins mellett rövid időre leszállott a parlon s azután fo\'ytatla útját Dunkerque filé, honiét eliüné-sét jelenlelték.
- Hogy a dollár-milliomoB nem véletlen baleset áldoiala, azt ina már világszerte tényként álll jlk. A Petii Párisién bire azonban uj letel ad azoknak a kombinációknak, melyek szeriül LCwenstein bc nem ugróit se nu uein esett ki a repülőgépből, ha-
gysz föld megszerzésének lehetősége a lövőben elsősorban a legmagyarabb elem : a kisgazdák réizére blz-toiitlasiék g ezért örömmel üdvözöltük a kormány intézkedéseit, mert nekünk nem az általános theóiiák a lényegetek, banem ar, bogy a magyar f j aajtl országában minél nagyobb rxpintilással terjeszkedhessél
oem leszállt, mü cllünést csinált pár i nspra, börzei spekuláció céljaira. Tény az, bogy a Ls Mancbe csalómon égést nap tzflncl nélhU\' keres ék holttestéi, de nem találták. Ennyivel Is biziowbbra veszik, hogy Löw nstein pái nap múlva jelentkezni fog.
A boulognci törvényszék a vizsgálatot befejezte és megállapította, hogy véletlen szerr ncsétlenség nem történhetett, csskit öngyiikoaság.
Löwenstein érdekeltsége volt Magyarországon a sárvári mtlselyem-gyár, cca másfélezer munkással, akik a vállalat emlékezetes üzeuibeszün-tetéec alkalmából mind kenyér nélkül maradlak. Ctak nemrégen kez-
Elöftzetésl ára: egy hóra t pengő 40 fillér
dödlek meg a gyár uj alapokon vsló üzembehelyezésének előmunkálatai.
A párisi tőztdén nigy pánikot okororl LOw;niteln halálhíre. Hatalmas árzuhanások után állt csak helyre s nyugalom.
Löwenstein rejtélyes halála pillanatokig Londonban is nyugtalsni-totta a tőzsdét, később azonban a L\'wínsteln állal vezeteti Ipiri vállalatok ps pírjai megszilárdullak.
Hir szerint a bankár egy angol biztosító társaságnál 200 ezer fontra volt biztosítva, beleértve az öngyilkosság esetét ls.
Lnndborgot megmentették
A svéd repülők élelmiszerekkel látták el ■ Vlglieri csoportot
Milánó, július 6 Citta di Milánó szikratávirata sze-rint a VlgHerl csoportot ma a svéd rrpülök élelmiszerekkel, gyógyszerekkel és akkumulátorokkal lálták el. Amundsenröl és a Marlanao csoportról még mindig nincs semmi hir. jelenleg 20 repülőgép és 15 bsjó keresi az északisark eltűntjeit.
Stockholm, juliui 6 A svéd hadügyminisztériumhoz pénteken reggel a következő lávirat érkezett: „Lund-borg megmentve. Thornberg." Lund-borg feleséghez intézett távirstában közli, hogy Schyberg repü őhsdnsgy mentette meg egy kicsiny Mortb-géppel.
Embereket öl, termést pnsztlt a hőség
Milánó, Jullus (j
Egész Olaszországban tűrhetetlenné váll a hőség. A mezőgazdaságban a szárazság óriási károkat okozott. A püspökök elrendelték, hogy Imádkozzanak esőért.
Newyork, juüua 6. Az Egyesült Államokban a hőhullám 35 emb:rt megölt. Csikágóban tegnap száznál löbb ember esett össze napszúrás következtében
Megdőlt Chamberlin távolság-repülő rekordja
Rio de Janelró, jullus 6. Az S. 64. ol*sz repülőgép tegnap este 7 óra 20 perckor, 51 órai repülés után, Porle-Nalál közelében benzinhiány miatt leszállt. Az olasz gép 6600 kilométert tett meg leszállás nélkül és ezzel megdöntötte Chamberlain rekordját, amely 6294 km. volt.
A Ház részleteiben ls letárgyalta az OFB javaslatot
Az autonomla-javaslatot és a Felsőház Budapest, julius 6 A Híz mai üléién az OFB törvényjavaslat részletes tárgyalását foly tatiák. A 8-12. szakaszokat kliebb módosításokkal fogadták el. Oál Jmö elfogadott módosítása fzerlnt az ügyvédi dijakat az Ü(yvédl Kimira meghallgatásával állapítják meg. Nagyobb vita indult meg a következő szakasznál, amely az OFB tárgyaló tanácsáról és ügyvédjeiről szól. A Hlz a szakasrt stiláris módosítási\',! és kisebb pótlással fogadta el. Rubinek litván uj szakasz beiktatását jiva-so\'ja, amely kittond|a, hogy az OFB tanácsának a vissza iktatás és a vagyoni eloszlás ügvében hozoll határozata ellen az OFB tanácsához van fellebbezésnek helye. A Ház a sza kaszt elfog! dia a 15. szakaszhoz az előadó állal ajánlóit inódoailássil együtt. A 16 izakaszt slllátis módosítással fogadták tl Halter litván a fö\'dreform píniOgyi megoldásénak nehézségeit fejteget e. Daracs Maicell a szerződésiéi kapctolaloa alkotmányjogi aggodalmait adla elő. Neubauer F renc, Csík József és Bud Jlnos
egyezményeket tárgyaltak bizottságai
pénzügyminiszter felszólalása után az előadó módosításával fogadták el a szakiszt, úgyszintén a 17. ét 18. szakaszokat ii. Ezzel a Ház az OFB löivényjavaila\'ot részleteiben ls letárgyalta és elfogadta. A Ház legközelebbi ülését kedden tart|i.
Az ülés 6 órakor ért végei. •
Budapest, julius 6 A feliőbáz közigazgatási, közjogi, valamint törvénykezési bizottsága ma együKes üléit tartott, amelyen álla/ánosság-ban és részleteiben letárgyalta és elfogadta a gyámságra és gondnokságra vonatkozó egyes rendelkezé sek tárgyában Szerbiával kötött egyezmény, valamint az önkormányzati igazgatás folytonosságának biztosításáról szóló törvényjavaslatot.
Budapest, julius 6. (Éjszakai rd diójelentés.) A felsőház külügyi közgazdasági éa közlekedési bizottsága gróf Nemes Alb.rl elnökletével ma dé után együttes ülésen tárgyalta az Auizlriával kötött II. kereskedelmi pótegyezményt, mely ugy általános-ságba\'i, mint részletei!) n elfogad aV.
200.000 fontra volt biztosítva Löwenstein élete
de nem lehetetlen, hogy tőzsdei manővernek rendezett eltűnés ut n csakhamar élve előkerül
HALAI KÜELÖmr
1M8 Jnllm 7.
Uj állásokat szervezett, ingatlanokat vett és eladott, kapuzárási szabályrendeletet alkotott
• képviselőtestület a péntek délutáni rendkívüli közgyűlésen
kórházi gazdasági lelep éa kertészet
létesítéséről szólt Ebben a kérdésben
Nagykanizsa, fuliui 6
Kánikula-időben szokatlan számban jOllek Össze a msi rendkívüli közgyűlésre a kanizsai városatyák. A különösebb érdekességet nem lgérö tárgysorozat ellenére is 66 képviselőtestületi tag jelent meg a városháza dísztermében.
A ktagyttást >/•• 5 Örskor nyitotta meg dr. Sabjdn Oyula polgármester, meleg szavrtkil parcnlálva el Sohmer Ignác, Zleger Ferenc és Varga OyOrgy elhunyt képviselőtestületi tagokat.
Egyetlen hozzászólás nélkül elfogadta a képviselőtestület
a városi tisztviselői létszám szaporítására
vonatkozólag előterjesilell tanácsi javaslatot.
Az anyakönyvi hivatalt ugyanis eddig havi 150 pengő honoráriummal szerződ teteti alkslmizolt látta el. Most a közgyűlés erre egy X. fizetési osztályba tartozó uj nyilvántartói dUdst rendszeresített.
A városi műszaki hivatal munkaköre a folytonos építkezések, beruházás* Wvstktztében az utóbbi években felette Ufafirtll. A megvalósulás előtt álló beruházási program (lárdabUTliolás, stb.), csatornamű, vízmüvek folytonos bővülése, azok kezelése, a létesítmények fentatlása, az uj építési szabályrendelet a jövőre mind több munkát helyeznek kilátásba. Ezért a műszaki hivatalt egy újonnan szervezett kultúrmérnöki állással (IX. fiz. oszt.) megeröiitik.
A városi adóhivatal keretébe egy adóttsztl, egy számtiszti és két végrehajtól uj állást rendszeresttettek. Ezl szükségessé tette a kivetésekben és behajlásokban mutatkozott torlódás, aminek következtében a pénzügy-igazgatóság a létszám-emeltet a pontosabb te gyorsabb munka érdekében elkerülhetetlennek tartolta.
A közgyűlés hozzájárult ahhoz ii, hogy a város a Ptrényl János és neje tulajdonát képező te a Petőli-ut 3. szám alatt levő ingatlanát 22.960 pengő vételátért megvegye, ahol mini azt • polgármester kijelentette, a kultuszminisztériumban kapott Ígéret alapján
uj ovodát építenek, aminek ez a hely kiválóan alkalmas.
Névszó inti szavazással jóváhagyta a képviselőtestület a Csengeryutcsi Babochay ttlken levő házhelyek eladására vonatkozó szerződéseket, melyek szerint ezeken a telkeken nagyrészt
vasutasok fognak családi házakat építeni.
Nagyobb vita Indult meg a kővetkező tárgypontnll, mely már a lapunkban ismertetett
kapuzárási és lépcsőház kivilágítás! szabályrendeletet
tartalmazza.
Krátky István dr. ismerlelle a városi szabályrendeletei és módosítást ajánl a szabályrendelet második szakaszának klhigyását illetőleg.
Rotschlld Bjla dr. több módosHást Indítványoz. Azt sz indítványát, hogy minden házban, akár van olt bármester, akár nirci, minden lakóhoz szóló csengőt szereljenek, a közgyü lés nem fogadia el. Kéri a kapupénz szedésének eltörlését, amit szinlén nem logsd el a közgyűlés.
Krátky dr. kijelen\'i, hogy az egéiz világon az a rendszer, hogy ahol házmester vau, annak bizonyos Otz-szeget kell fizetni kapunyitásért, ha az este tiz órán lul történik.
Rotschlld harmadik indítványa arról szólt, hogy a szabályrendeletből eredő kihágásokat ne az államrendőrség, hanem a városi kihágást bl rósdg tárgyalja. Az a véleménye, hogy mikor ezt a funkciót nem a város számára tartja fenn a szabályrendelet, akkor az autonómiájából ad fel.
A jelenlevő Szönyl Sándor városi bűnlstőbiró megmagyarázza, hogy ez törvéayesen az áJiamrendörségek kihágást bíróságához tartozik, mivel a szabályrendelet kifejezetten a közbiztonság megóvása érdekében készült. A tanács jivislata helytálló. Ezután még azt az Indítványt terjeszti be Rotschlld dr., hogy a kihágások büntetéspénzét ne 40, hanem 10 psngő ben maximálják, amit a közgyűlés nem tesz magáévá.
A városi pénzkészletek gyü mölcböző elhelyezése
tárgyában ugy döntött a képviselőtestület a városi tanács jivaslata alapján, hogy a városi pénzeket Ot helybeli pénzintézetnél helyezi el, melyek közül a Dílzalal Takarékpénztár és Bilikegyesület, a Nagykanizsai Takarék, a Néptakarók és Oudaságl Bank az elhelyezel! pénzek után nettó 7.5% kamatot tízet, mig a Magyar Bank nelto 7W/0 ot.
A Pick-birtok vadászati Jogát az árverésre beérkezett ajánlatok alapján a legelőnyösebb ajánlatlevőnek: dr. Tamás János ügyvédnek és társainak adta ki bérbe.
Ezután Ismertette a főjegyző a belügyminiszter döntését a városi 1928. évi költségvetés Jóváhagyásáról (ezt is közölte már részletésen a Zalai Közlöny), amelyet a közgyűlés tudomásul vett. Teljesítette a közgyűlés dr. Sabjdn Qyu\'a polgár-mester kérelmét is, mely szerint hil heti szabadságát tetszése szerinti idő ben veheti kl.
A Blankenberg Imre lemondásával megüresedett v. Központi Szeszfőzde ellenőrző bizottsági tagságra a köz gyűlés a tanácsi előterjesztés alapján Kálmán Leót választolta meg,
A tárgysorozat Il ik pontja
egyhangúlag ugy dön ötl a közgyűlés, hogy elfogadja a tanács előterjesztését és a L-nli célra évi 260 pengő bérért 4 katsszlrális holdat ad bérbe Hz esztendőre. Az ezen idő aiall a bérbesdott terüle\'en emelt bárminemű épület lit év leteltével a város tulajdonába megy át.
Kisebb pontok után nagyobb vita kerekedett a Shell kőolaj rt.
benzinkút ügyében hozott közigazgatási véghatározat bemutatása körül. E kérdésben a polgármester kérte a közgyűlést, adja meg a felhatalmazást, hogy a közigazgatási bizottságnak a városi tanáccial ellentétes határozata miatt, fellebbezhessen a bel Ugy ml niatteihez.
Dr. táblán Ziigmond városi főügyész amellett van, hogy a felhatalmazási a polgármesternek meg kell adni. Dr. Balázs Zsigmond, dr. Frled ÖJöo, örley György dr. a felhatalmazás meg nem adása mellett szólaltak fel, végül is a közgyűlés szótöbbséggel elvetette a tanács javaslatát te a polgármesternek a kért felhatalmazást nem adja meg, nohi a polgármester közbeveti indítványt is tett Ez pedig annyit jelent, hogy a Shell kőolaj rt. a Szabó Antal üzlet előtt levő benzinkutat ál akarta költöztetni a Fő ulra Rosenfeld cég üzlete elé. Ezt a kérelmet a városi tanács elutasította. A Shell rt. fellebbezése folytán a közigazgatási bizottság megadta a benzinkút felállitásl engedélyt, ami ellen most a polgármesternek nem lebet fellebbezni s belügyminiszterhez. Igen mély jelentőségű volt a képviselőtestületi tagok megnyilatkozása a Rosenfeld cég mellett, melynek a város kereskedelme terén a múltban vitt fényes szerepére mulattak rá.
A katb. p\'.ébániahlvatal kérelmét, hogy a város által a
templom renoválás költségeihez való hozzájárulásból előlegként utalja kl az 1929. évre eső részletet, a közgyűlés egyhangúan elfogadta.
A fővárosi
gyermeknyaraltatási akcióhoz a város közgyűlése 1260 pengő hozzájárulást szavazott meg, majd elhaláiozta, hogy a most éleire kelő
Zalamegyei Háziipari Szövetkezetben
300 drb. részvényt jegyez 630 pengő értékben.
Néhiny jelentéktelenebb ügy után a közgyűlés a fülledné vált teremben este fél nyolc órakor éri véget és csodák-csodája, a képviselő tagok az utolsó pontig elég hűen kitartottak.
Bűért dolgozik alagyar Revíziós Liga?
Hadén magyarnak Utefasiégel vannak a Ligával ateakea
A Magyar Revíziós Liga és a Kai-ügyi Társaság hivatalos lapja, a .Magyar Külpolitika- utján nagyarányú propagandát folytat külföldön a trianoni halárok megváltoztatása érdekében. O\'asz, angol és francia nyelvű kiadványaival elárasztjs a külföldet és Átviszi a kOzludalbi, hogy a trianoni kényszerbéke tarthatatlan. Ez a nagyszabású akció hozzá illeszkedik lord Rolhermere hatalmas ujság-agitáclójáboz és a leguj ibb időben épsn a francia közvéleményt igyekszik felvilágosítani a trianoni békeparancj Igazságtalanságáról. Nagyon nehéz és fáradságos munka ez. É< amellett még nagyon sokba Is kerül. Az ellenséges vagy mondjuk talán kőzOmbOs művelt nyugatnak halomszámra kell küldeni a felvilágosító füzeleket, vslósággal küzdeni kell érle, hogy elolvassanak egy másik véleményt is, amely ellenkezik az ö véleményükkel, amelyet a gyűlölet és a bosszúvágy sugallt. Meg kell velük egyszer már értetni és unoiunlalin felvilágosító dokumentumok elébük tárásával bizonyítani, hogy a magyar nemzet nem volt oka a világháborúnak és épen ezért nem lett volna felelősségre vonható és még kevésbbé a trianoni hóhér-békével a legádázab-bul büntethető. Ma már ott tartunk, hogy tudomást vesznek rólunk áa akadnak — bár Izoláltan — egyesek, akik belátják a magya. Ogy Igazságát: — a kezdetnek kezdetén vagyunk. És még tok, nagyon sok munka kell ahhoz, hogy a világ közvéleménye mellénk álljon.
Minden magyar embernsk erkölcsi kötelessége a Magyar R viziós Ligát ebben a nagy küzdelemben segíteni. Tudnia kell mindönkinek, hogy ez a harc nehéz és sokáig larló. Nem szabad elfelednünk, hogy a csehek, románok és szerbek évtizedeken át a legkíméletlenebb eszközökkel folytatták az ellenünk irányuló propagandát. Hiszen elég, ha Scotus Viator, Massaryk és a Na-rodna Oirana munkásságára hivatkozunk. Ez a milliós összegekbe kerülő sajtó kampány beleszuggerálta a világba, hogy Magyarország rabszolgamódra elnyomja a nemzetiségekel te hogy a trianoni béke-batá-rozal az elnyomott nemzetiségek felszabadítása volt.
Hugy mindez szemfényvesztés és hazugság, azt csak ml tudtuk. Éi eléggé naivak voltunk ahhoz, hogy mindegyre csak abban bízzunk, hogy a mi igazunknak mégia csak győznie kell. Hi az Igazságot csak az egyik fél tudj), akkor sohasem lesz igaza a másiknak. El kell következnie annak az időnek, amikor a párisi békék alapos revízióra szorulnak. — Ámde ekkorra tudnia kell az egész világnak, hogy Magyarországnak igazságot kell szolgáltatni, hogy ki kell engedni ezt a szerencséltet
1M6. tattal
7.
ZALAI KÖZLÖNY
nemzetet ■ trianoni börlöabSI, bogy sz európri béke alap|i: Sient Itt vén birodalmának feliámaaztáaa éa bogy a magyar nemzetnek a fényea, napadtéses világban van helye.
Ezért dolgozik a Magyar Revíziós Liga. És ezért kell minden magyar hazafinak ebben a szent és hon-mentő munkájában részt vennie.
Dr. Sz. Zs.
A nagykanizsai Állatvédő Egyesület terveiből
Mozgalom, hogy a kutyákat ne hurokkal, hanem hálóval fogdossák — Az állatok kivégzésének modernizálása
Nagykanizsa, jullus S A tavasszal megalakult nsgykani-zsal Atlatvédó Egyesület mindmáig nem keid hete meg intenzív levé-kenykedését, mert a belügyminisztériumból nem |0ltek le a jóvá hagyott alapszabályok. Tóbb mrg-valósitásra váró terv és elgondolás közül kettőt Ismertetünk mai számunkban.
Az A\'Hvédö Egyet ül el elnöksége tervet do\'goz ki, melynek az lenne a célja, bogy a gyepmes\'er állal Ofazetfogdosolt kulyák gazdáinak, ha azok nem tudnak eaetieg állatjaik elfogásáról, módot nyujtsansk, hogy kutyáikat kiváltsák. Előfordul, bogy a legrendesebben tartott kutya is elszökik hazulról, vagy a kulyák nyakcsattjait, adócinkusai! ismeretlen lettesek lelopják és igy a kutya a gyepmesterhez kerül. Az Állatvédő Egyesület terve szerint a gyepmester köteles lm ne az Összefogott kutyákról leirt l\'gyzéket készíteni, esetinként nyilvánosságra hozni bogy igy bii ki, akinek c\'veszett a kutyája intézkedni tudna kiváltásiról. A gyepmester az elfogott kutyákat 2—3 nap n át kOleles lune s telepen tartani, hogy akinek szándékában van ku\'yáját kiváltani, az még Idejébsn meglehesse.
A másik fontos terv végrehajtáiát már meg ls kezdi sz Egyesület. A kutyák Osszefogdosásának mai módja
»
III]
Szombaton 7 és 9 órakor Vaaárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
Gerard
brigadéros
Conan Doyle Ismeri regénye 9 felvonásban. Főszereplő:
Kod La Roque. f
híradó
embertelen és kulluremberhez nem mélló Iá vány. Sajnos e tek\'n elben az egész országban egyforma a helyzet. A nagykanizsai Állatvédő Egyesület ennek a balkáni állapinak megszüntetésére most akelít kezdeményez.
Az egyesület elnöksége érin ke-zéste lép kü földi nagy városok állalvéd Imi intézményeivel, Igy elsősorban a bécsi világhírű állatvédő egyesületlel. A megkapandó Információ alapján amernylben az Egyesület snysgl erői engedik Magyar országon először Nagykanizsán fog ják alkalmazni a hilóval való ku\'ya-fogdoaást, ami Amerikában is tör é ilk.
Az Egyesület fogl Ikozik a beteg á latok kivégzésének modern forrná ban való keresztülvitelével. Ma még e téren ls fzörnyü állapotok uralkodnak és kevesen tudják, bogy a vágóhídon, ép.nugy, mint a gyep mesteri telepen az állatok kivégzése brutális lebunkózásaal történik. Ezt megváltoztatni a legsürge öbb állatvédelmi feladatok egyike.
ö ö.umel látja mindenki, ba az Á\'lalvédö E,yjaűlet elnöksége ilyen célok megvalósítására törekszik, azonban hinni szerelnénk, bogy a tetvek nem maradnak csak puszta tervek, hsnem a lehetőségek szerint meg lesznek valr\'s\'tva.
Itt említjük meg éi az Állatvédő Egyeiü\'e\', valamint a rendöihatóaág figyelmébe ajánljuk azokat a panaszokat, melyek a gyepneateil tevékenykedés lulkapisal ellen szólnak. Többen megbotránkozással beszélik, bogy kulya .razziák" alkalmával a gyepmester lu:buzgó legényei ablakokban levő kutyákat is kikapnak és elvisznek. Ez már mégis csak több, mint amennyi a gyepmeater-ség fogalmát kimeriii. Talán a halóságoknak is vsn ebbe beleszólása.
NAPIHÍREK
Tovább folynak a kísérletezések a jugoszláv kormány megalakítására
Belgrád, jullus ti (É/szakai rádiójelentés) A király miu\'án Radlcs nem vállalta a kabinet alakítását, meri nem tudla volna a mai parta -lenlet munMra egybe-hoznl, tovább folytatja a tanácskozásait a pártok vezéreivel.
Politikai körökben nem tartják valószírU;lennek, hogy a régi kormánykoalíciót állitják visszs, de más minlsz\'erelnOkkel. Ma többek közölt a király fogadta Trlpumovtcsot és Korosecz dr t a szlovén klerikálisok vezéréi.
Rákosi Jenő Rother-mere lordhoz utazott
Párlsban ünnepélyesen fogadták a magyar újságírók nesztorát
parii, jullus 6 (Éjszakai rddiójetentés) Ma délelőtt az 0 lent . xprestzel Párlsba érkezett Rákosi J rnö, az ősz magyar publicista. Az állomáaon Oesztessy Oyula, a párisi magyar követségi iaj ó attaséja és a magyar kolónia fogadták sok virággal, lelkes óvá-clóval.
Rákosi Jenő holnap utazik Londonba to\'ább, ahol Rothermere lord meghívására a lord vendége lesz.
NAPIREND
Jtallue 7, szombat
Római katolikus : Cirtl és M. Protest. Cirll és M. Izraelita: Tam. hó 19. Nap kel reggel < óis 10 perckor,
nyugszik délután 19 éra 59 perckor. «
Városi Nagymozgó. .Oersrd brigadéros", Conan Doyle ismert regénye 9 lelvoniiban. Hlrsdó.
UrSnla Mozgó. ,A házasság váltigs" korkép s modern házasságról 8 (elvonásban. .Legújabb gasdagok" éa .Minden isák megtalálja foltját", burleszk 2-2 lelvonisban. Hlrsdó.
- Prlmlcla. A mai napon tart|a Pelsőszemenyén első szentmiséjét Melka Lajos pécsegyházmegyei áldozópap. Manuduklora Kajtdr István plébános, ünnepi szónoka pedig Qazdagh Ferenc püipOkl biztos.
- Kanizsai tűzoltók a zalaege rsegl tüzoltóversenyen. Hol-n>p, vasárnap rendezik meg Zalaegerszegen a megyei tflzoltóversenyt A körzeti versenyben Nagykanizsa önkéntes tűzoltósága és Zalaegerszeg Önkéntes tűzoltósága mérkőzik egy mással. A lűzollóversenyt, melyen az egéiz megyei vezetőség, Zitaeger szeg városa részlvesz élvezetes programba Illesztették bele. A verseny dlszelnöke: Bódy Zoltán sllapán dlstelnöknó: BMy Zoltánné, aki a nyerteseknek a dijakat ki fogja osz tani. Biráló bizottsági elnök: Brand Sándor dr. megyei főjegyző, a Tűzoltó S\'.Ovetség elnöke. A bíráló bl zottaág tagjai között helyet foglal Nagykanizsáról: dr. Prack István városi tanácsos. A versény délelölt és délután zajlik le a Move pályán, ahol a szükséges gyakorlatokhoz megfelelő Instrumentumokat építenek
- öngyilkossági szándékból lugköoldatot Ivott. Czlrákl Anna 20 éves egerszegi leány szerelmi bá natában öngyilkossági szándékból sűrű lugköoldatot ivott, mely alaposan összeégette belsőrészét. Oyo-mormosás után állspota Javuló. Levelel hagyott hátra, melyben be vallja, hogy tettét udvarlójára való neheztelése miatt követte el.
= Ma este katonazene a Pol gárl Egylet kerthelyiségében.
—■ Hatszáz vagon somogyi búzát vásároltak össze az olasz kereskedők. A politikailag kimélyített olasz-magyar közeledésnek most már gazdasági hasznát is gyakrab ban látjuk. Moat értesülünk egyik legnagyobb somogyi gabonakereskedő cégtől, hogy o\'asz kereskedők az uj termésből rddlg Somogyban több, mint halszáz vagon elsőrangú minőségű búzát vásárollak össze. A hir annál örvendetesebb, mivel a batszáz vagon buzs ára a gazdák zsebébe kerül, ami a mai világban kétségtelenül jelentős összeg, hogy a gazdatáraadalom terhein kOonylt-sen. Az olasz kereskedők a somogyi búzát ab Murakereszlur határállomáson való átvétellel. Legutóbb Kaposvárról vittek el az olaszok 15 vagon tavalyi búzát.
— Két munkáscsapat vasvillával, lapátokkal, dorongokkal támadt egymáara. A Tuponár község mellett levő Répáapusztán tegnap este két hajbakapott munkás-csoport kö:0tt véres verekedés játszódott le. Hat boraodmegye! időszaki mezőgazdasági munkás sz uradalomba neki kiosztott fekvőbe\'y miatt Összeveszett Pénzes Imre és társaival, akik ugyancsak debreceni munkások. A helyzet a munkások között annyira elmérgesedett, hogy a borsodmegyeiek Koslk István .vezérlete" mellett vssvlllákksl, lapitokkal felfegyverkezve megtámadták a debreceni munkásákat. Csak ugy suhogtak a nehéz szerszámok egymáa fejénhátán, mig a harc eredménye az lett, hogy tizen a verekedők közül véi beborulva maradtak a csatatéren. A toporánt csendörséget valaki értesítette a verekedésről, mely egy-kettő a helyszínen termett, de beavatkozásra már nem került sor, mert a verekedők szétmentek. Az eljárás megindult ellenük.
Motorkerékpáros csendőrök fogják ellenőrizni az országutak autóforgalmát
Budapest, jnlius 0
Az utóbbi Időben egyre több autóbaleset fordul elő a magyar országutakon. A balesetek oka legtöbbször az, bogy sz autók vezetői nem tartják meg az előirt sebességet és gyakran csupán virluskodásból valóságos versenyeket rendeznek az amúgy sem valami széles utakon. Értesülésünk szerint a belügyminisztérium ugy akar változtatni ezen a helyzeten, hogy motorkerékpáros csendőröket rendel ki az országutakra éa ezek fogják ellenőrizni a forgalmat. A motoros csendőrőrjáratok hatna-rossn megkezdik működésűket — Nemcsak az országutakon fogják megrendszabályozni az előírásokat semmibe sem vevő autóvezetőket, hanem a községekben Is ellenőrzik, bogy az autók a megengedett sebességgel baladnak-e kereaztűl a falvakon.
Uránia Mképéi
Szombaton 7 és 9 órakor Vaaárnap 3, 5, 7 éa 9 órakor
A házasság válsága
Korkép a modern házasságról 8 felvonásban. Főszereplő: Clara Bow.
Legújabb gazdagok
Burleszk 2 felv.
Minden zsák megtalálja a foltját
Burleszk 2 felv.
HÍRADÓ
1ALA) KOZLOmr
IM8 toHtM 7
— A Katti. FérfIHga ma este 7 Arator korrttrentt* tart. Ugyanekkor tagdi|- fixeiéa.
— A szerda esti vihar pusztításai. Szerdán este a rekkenő hö séget Somogyban ia viharos Időjárás fütotta fel átmmetileg. Este 7 és 11 Arakor tOrt ki vehemensebben a vihar, mely oly erővel torrbolt, hogy kisebb kerti fákat tövestől csavart ki. Több helyen lerágott a vilim. Igy Kaporttegyen Is elhamvasztott a villám egy hatalmas erdei táf. Tizenegy óra után eróa zavarokat okozott az égiháború a Szászvár-mázs! te|e-fontwzalokban is. Egyes hírek szerint Adouypaiztaszabolca határában akkora vihar tombolt, hogy a peati személyvonat postakocsijának tetejét M leszakított és a kocsiban levő postaküldeményből többet szétszórt.
Lelkesen flnnepelték Fedák Sárit és a kanizsai színtársulatot Fiúméban
Megírtuk, h >gy Fodor Oiakár színtársulata Nagykanizsáról Fedák Sárival együtt Fiumébi ment vendég-aiereptlnl. A benalatkozó eiőadáa a TeaUo Ftnkeben volt az Antóniával. A közel kétezer személyes színház zttlfólliif megtelt fiumei olaszokkal, a fiumei magyar kotónia tagjaival s *( egykorI osztrák-magyar tengerpatt nyaraWIval. Ot voltak a fiumei hatóságok is és igen sok olasz színigazgató. Fedák Síri*, aki a második felvonáa nagy mulalójélenetében előadott egy olasz dalt is, a közönség rombolva Qnnepelte, Az olasz fspok a legnagyobb elismeréssel írnak Fedákról és a magyar sziné-íxekről, Rózsa BJzslről, Egri B írtáról, Horváth Violától, Danis Jenőről éa Vérles Lajosról Az előadást t magyar Himnusz és az olasz Marda Reale vezette be, majd Fodor Oszkár mondott olasznyélvü köszödtőbeszédel. Előadás után a fiumei hatóságok bankellet adtak a magyarok tiszteletére.
— Elkapta fejét a malomszij. A somogyapálli malomban súlyos szerencsétlenség történt. Németh Jó-<S*Í Hói, 3 éves molnár meg akarta M<M*« « lendítő béreket. D: oly sieréncséflenfll lépett mellé, hogy a azlj, mely erős mozgátbí volt, tájéi ífkípía éa sulyossn megsértette. A kórházban ápolják.
Má ésto katonazene á Pol-férl Egylet kerlhe\'ylségében.
— UJ balatoni posta. Somogy-vármegye marcall-i járáshoz tartozó BalatonmárUfürdő községben folyó évi julius hó ll-:ől kezdve posta-hlvntat lép életbe. Az u| postahivatal fogalomkörébe Balatonmárlafürdö kó/ség I, 2, 3-ik szakma tartozik.
Remington Írógépek minden typusál dij\'alanul bemutatja, használt Írógépét becseréli, á Remington gyár helyi képviselete. Szabó Antal iportűzlde.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható s Park SxdUoda kávéhátúban Vili., Baross tár 10.
A kanizsai hamis egypengósök ntán most Balatonbogiáron hamis ötpengésöket hoztak íorgalomba
__... • •> t ____ 1 _
Nagykanizsa, lullus 6
Mlnsp megírtuk, hogy a kaniz«i piacon mér többször előbukktn hamis rgyp-ngősOk ügyében a readök-ség erélyes nyomozást Indított. Most arrót kapunk hirt, ho*y Balatonbof-láron hamia ötpengőst foglalt le a csendőrség.
Balatonbogláron ScJiwartz Mi kW jómódú cipőkereskedő nagyobb pét»-osszeget adott fel az ottani postahivatalnál. A pénz álazámolása közben a postatfntviselönő a pénzek között rgy hamis öl pengőst talált. Az esetet azonnal Jelentette a posta-
— Egy gyermek leesett a csll lérői éa súlyos zuzódásokat szenvedett. Jakslcs József 8 éves zákányi kisdiák ju\'ius hó 4 én délben ebédd vitt a zákányi kavicsbányában dolgozó édesap|ának. Amíg Jaksics ebédelt, a kisfiú a csillékhez ment, abol egyikre egy kocsis felültette. A kocsis a csilléslóra ütött, mely neki Indult a kocsival. A kis Jóska gyerek ugy megijedt, mikor a csille mozgásba jött, bogy az elég magas csilléről leugrott. Természetesen alaposan megütötte magát. Zuzódásal-val a kanizsai kórházba szállították. A gondatlan kocsis elleni nyomozat lefolytatása végett a rendőrség a zákányi cseodőrséggel közötte a balesel itteni nyomozatának adatait
=3 Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
— Az U| Idők 5000 pengős regénypályázata. Ai U| Idők szer kesztősége pályázatot hirdet irodalmi értékű, érdekes meseszövéaü, eredeti regényre. Csak olyan, nyom\'atáaban meg nem jelent regények |öt>etnek lekin\'e\'be a pályázatnál, amelyek méltó módon illeszthetők az Uj Idők kereteibe. A regény ter|e<Je!me 12— 20 Ív lehet. A pályamunkák brtrttl désének határideje 1928 dreembtr 15. Az eredményt az Uj Idők 1929 március havában közli. A bírálóbizottság elnöke Herczeg Ferenc. Tag-Isi Csathó Kálmán, Fodor Uyula, Lyka Károly, Surányl Miklós és Wolfner József, az Uj Idők kiadö|a. A birák b zoitság Héiete szerint legjobb Irodaiul értékű regény pálya dija 2500 P. A második leglob1) regényé 15C0 P, a harmadiké 1000 P E dijak kifizetése ellenében az Ui Időkben va\'ó közlés és a könyvalak -ban való első kiadás joga (egyszeri nyomtatásban 5500 példányig) a kiadóvállalaté. A második kiadás joga is, a szerzővel kötendő megállapodás szerln\', feltéilenűl a kiadóvállalatot illeti. A Singer és Wolfner Iro dblmi intéiel rt. esetleg megvásárolta és kiadja a pályadíjat nem nyírt, de közlésre alkalmas, irodalmi érlékü müveket is. A pályaműveket gépírásos másolatban, leligés levél kíséretében és annak feltűntetésével, bogy a regény rész vesz az Uj Idők pályázatán, kell sz Uj Idők szerkesz tftaégének elmére (Budapeal, VI, Andráaay-ul 16) beküldeni. A papi rosnak csak egvlk oldalára szabid irnl és a bírálóbizottság arra Is kéri a pályázókat, hogy a sorokat ne írják sűrűn egymás Hlá. A pályadíjakat a bírálóbizottság csak abban az esetben fog|a kiadni, ha azokra érdemes művek kerülnek elé.
főnöknek, aki viszont a csendőrséget érlesl\'elte.
Schwarlz Miksa kihallgatása során azt adta elő, hogy a hamisnak bizonyult bsnk jegyet Takács Elek boglári szabómestertől kap a cipőlalpa-lásért. Kihallgatták erre Takácsot is, aki azonban nem tudott semmiféle f Ivilágosítást adni, honnan került hozzá a hamis ötpengős.
A csendőrség jelentette az ügyet a kaposvári kir. ügyészségnek, mely a pécal kir. ügyészséghez telte az aktákat a vizagálat Ufolytaiáai végeit.
Étvágytaiajuá^iíl, roisz gyomor nát, beirekedésnél, renyhe emésztésnél, anyigcserezavaroknál, csalánkiütésnél és bőrviszketésnél a természetes .Ferenc Józstf" keserűvíz lendbehozza a gyomor és a belek működését és megszabadítja a lesiet a felgyülemlett roihadó anyagoktól. Az orvostudomány több úttörője megállapította, bogy a Ferenc Muef viz abszolút megbiiható hashajtó. Kapható gyógvazertárakban, drogé riákban és faszerüzletekben.
Tárgysorsjáték az Iparos-menház javára
Nagykanizsa, julius 6
A Nagykanizsai Ipartesttllet eltérően az eddigi szokásoktól, nyári mulatság helyeit nagysiabásu tárgy-zorslátékot rendez az iparos-menbáz céljaira. Egypengöi sorsjegy ellenében ezer pengő értékű hasznos dolgok, szobabútor, ékszer, férfi vagy női ruhanemű slb. a nyereménytárgya*, amiknek egy részét vaaárnap-tói kezdve köznemlére tesznek kl az Első Magyai Atalános Biztosító Fóuti palotáiénak egy kirakatában.
A közönséget bámulatba fogja ejteni, hogy egy komplelt, modern hálószoba bulori, egy modern aza-longarniturát, vagy egy teljes konyba-berend.-zést kaptnl — I pengő befektetés ellenében. Awagy hal személyes teljes iHpacca evőeszköz\', arany vagy aaéstsamüt, gyönyörű ingaórát, zsebórákat, mér,ék után késitlhetö női ruhát, kabátot, vagy férfi ólony*, női vagy f.\'rfl cipőt, slb E\'ö te-tések is kerülnek kisor tolásra az I pengői sorsjegy elle nében.
Aki Iparosok menháza sorsjegyet vesz, nemcsak egyik legnemesebb smberbará\'l iuíézményt és a munkából kirokkant becsületes kanizsai ip rospolgárokat támogatja, hanem fsélye van ar.«a is, hogy egy olyan tárgyat nyer, amely sokszorosan visszaadj i azt a csekély áldozatot, amit a humanizmus oltárára telt.
Vasárn\'pól a nyeremínylárgyak kláMtó h fylségében lehet már sorsjegyeket kapni, azonkívül ■ város több mint 50 üzletében.
JMlárás
* a<iKrkanltsal. Meteorológiai megfigyeld Jelentések: Pénteken a Mmlr ték>tí Reegel 7 órakor +206, délután 2 órakor +27, este 9 órakor +24.
FelMul: Bgéiz napon át tiszta égboltozat.
Stéiirdnyi Reggel és délben Északkelet, este Délkeleti szél.
A Meteorológiai Intézet |elentéM ne-
rlnt egyelőre Igen meleg idó, majd nyugat felöl zivataros e»ók váthatók, később élénk nyugati szelekkel átmeneti liöiUltyedés
SPORTÉLET
Létszámemelés az amatőröknél
Nagykanizsa, julius 6
A Délnyugatmagyarorsxágt Labdarugó Szövetség tanácsa legutóbbi ülésen az I. osztálybsn játszó csapatok létszámát sz eddigi kilencről tizre emelte fa). Elrendelte egyben a tanács, hogy az I. osztályból kiesett Slmontoroyal BTC és i Kaposvári TSE, továbbá a kit 11. osztály második helyezettjei kétfordulós osztályozó mérkőzést látszanak a az ebből kikerülő győztes lesz az I. osztály tizedik csapata. A körmérkőzés sorsolását az intézőbizottság már megejtette. Itt említjük meg, bogy a kiesett SBTC és KTSE helye.) Bácsalmás és Szigetvár csapatai Jutottak be az idén az I. osztályba, mint a II. osztályok bajnokai. ____
(A Kanizsa FC uj fővárosi képviselője > Balog Q/örgy, az NTE volt 400 as b\'laoklutója lett, aki ■malőr alapon vállalta a ktub ügye Inek intézéséi.
(Joós éa Tamás) a két Mvéló nagykanizsai védőjátékos kardit csupán a KFC visszatartási listájára. Modrovlcsot, Szemzőt, Kelement, Szagánt és Bakonyit axabaddá nyilvánította a klub a Igy ez utóbbiak bárhova atssenödhotnek. fcrtesülé sCnk sserinl Szemző azabadlistára tételinek a Hungáriával kapcsolatban anyagi háttere van, de bizonyosra vehető, hogy a kiváló kapus továbbra Is Nagykanizsán marad.
(A profi klub taggyflltése) serényen folyik. Az elójoiekböi Uélve bizonyosra vehető a mega\'akulás. A sportközönség általában igen nagy megértést tanúsít az akdóvat szemben s minden remény megvan arra, hogy az öazi bajnoki fordulón ismét pályára léphit a város aepmeniáns proficsapata. Balépisi nyilatkozatok a Krátky féle tőzsdében szerezhetők be.
(Az NTE) f. hó 15-én a levente ünn?pély keretében a levente egyesület válogatott csapatával játszik, a levente egyesület által adományozott II ezüst éremért lalkérem az NTE összesjátétoiall, hogy vaaárnap. kedden és csütörtökön délután 6 órakor kezdődő tréningeken feltétlenül megjelenjenek. latéző.
(Ifj. levente mérkőzések:) Szövetségi pályán óé Mán 3 kor Jóbaaát
—Tnrul. Biró: Izsák.
Fél 5 kor Z Vasutas—Testvériség. Biró: Mandier.
6-kor Teleky—,33" FC Biró: Bíhm. \'
E
u
vagy alkatrészek.
Mindenféle befőttes éa dunaztos üvegek logolosébkam csak
Melczer Jakab
üvegkwasbedésében Kazinczy-utca 1. sz. alatt kaphatók.
Mielőtt ulkiéglatét beixerexaé, saját érdekében néne meg áral^d]
1828 follu* 7-.
ZALAI KÖZLÖNY
| VADÁSZAT
A kisvad pusztulásának okai és azoknak az elhárítása
Irta: Ötvös Balázs (Klllmán)
8 9 10. A rossz szomszéd, elavult vadászati törvények, tudatlan személyzet
Három rossz, amelyik mindegyike kalOn-kfllOn Is sok veszedelmet Jelent a vadállományra, együttesen pedig lönkrdetidlk a legvirágzóbb vadászgazdaságot.
a) „A rossz s-.omszéd török átok", larlja a közmondás és valóban nagyobb átka nem lehet a vadját gondozó vidásznak, mini egy nem url módon gondolkodó szomszéd. Sajnos, sok kifogástalan úriember, mint vadász, valóságos tolvaj. Ime ennek a rossz szomszédnak a fényképé rövid vonásokban megrajzolva.
Mint .oktalan" vadász, már régen kiirtotta a saját vadállományát. Területére csak sétsklrándulásl tehet, mert vad alig akad puskája végére. Az ö terflletén már ragadozó sincs, mert a ragadozó is csak ott élhet meg, ahol vadat, zsákmányt talál. Ds a szomizid Jó vadászgazda, gondozott terflletén bőven van vad. Mit csinál a rossz szomszéd? Hallotta, látta, hogy szomszédja milyen vadlegelökkel teríti meg féllett vadja asztalát, ám ő sokkal fösvényebb és lustább annál, semhogy a maga területén is hasonló berendezést lé-tesilsm, htnem a határmentén álliit be egyitéhiny vadcsalogató legelöt és válögath, kímélet nélkül pufogtat] i szomszédjának nagy költséggel tenyésztett, télen etetett vadját. Hi pedig arra is lusts, fősvény, hogy ezeket a határmenti legelőket „meg-spendirozza," akkor vadhsjízoló, neveletlen vizslájával mindig a határmentét (árja, azt pedig — megmond|a neki az orra, — tudja, hogy a megyén tul van a vad, tehát onnan üzi ki a vadat, amelyik nem mindig befelé, hazafelé menekül, hanem át-kerfll a gonosz szomszéd területére Is, aki nem nézi, hogy a felvert fácán lyuk-e, kakas-e, hanem pufogat válogatás nélkül, nyugodt lelkiismerettel, hiszen az a vad, .amelyet az ó területén lö, az 0 Jogos tnlsjdoni."
Mikor aztán zsákmánnyal megrakodva hazafelé tart, megelégedetten nevet a markába: .Miért tenyésszek én vadat, miért köllségeskedjem, hiszen fáradság, költség nélkül ls Juthatok vadhoz ?!"
A vadtenyésztő szomszéd végre megunja, hogy mindig más szom-tiédok dézsmálják a vadját (ilyen siomszéd több ls akadj és ö is azt nondjs: .Miért tenyésszek nagy költséggel, fáradsággal vadat? Azért, hogy más lövöldözze?!" Nekifog ő is a lövöldözésnek és minimálisra lövöldözi saját vadállományát.
Nem tolvaj-e tz olyan szomszéd, aki nemcsak a felebarátja vagyonát dézsmálja, hanem azzal, hogy elveszi ennek a kedvét a vadtenyésztéstől, ^ultal a nemzeti vagyon gyarapo-gátolja meg?! Az ilyen rossz Momizéd megérdír«i< íné, hogy vagy
rlvegyék a vadászterületét, vagy állami ellenőrzés,el kéayazerilsék h nemzeti vagyon ápolására, az Idegen tulajdon tiszteletben tartásán.
Van a roist szomszédnak egy más díszpéldánya is. Ez mihelyt megtudja, hogy a népes terület gazdája vadászatot rendez, ugyanazon a napon ő is vadászik, de csak a határmentén és lövi lesbH, vagy nyillan a területére került vadat, összeszedi a szomszédból sebesülten menekülő vadat. (Inlöjel a vadászoknak, hogy ne kockiztassanak „dls-tánclövéseke." I) Az Ilyen szomszéd már nemcsak tolvaj, hanem útonálló haramia I Az ilyentől még a ffgyver-tartási engedélyt Is vissza kellene vonni.
Ha több url vadász barázdán szomszéd öss eáll, közösen meg állapított üzemteiv szerint tenyészt és vadászik, ezzel nemcsak a maguk |avát mozdítják elő, hanem a nemzeti vagyoni növelik. Ez kötelessége azoknak a vadászoknak, akik egyenkint, külön nem rendelkeznek olyan anyagi eszközökkel, hogy vadtenyésztést űzzenek, mert egyesülve közösen tarthatnak olyan vadászszemélyzeiei, amelyik szakszerűen kezdi az állományt.
b) Hogy a löbb mini 40 éve életbelépett vadáuati törvények a sok módosilás és pótlás mellett is nsgyon fogyatékosok, azt tudja minden vadász, tudják a törvényhozók is. Síjnos, azonban törvényhozóink közt sok a puskás, de nem látunk köztüt olyan vadászokat, akik felemelnék szavukat a vadtenyésztés, mint nemzetgazdasági ág érdekében.
(Folyt, köv)
BÁBIÓ iűsoi
Julius 7 (szombat)
Budist 9.30 és 11.45 H. Közben 12 órakor déli harangszó az egyetemtéri templomból. Utána: Művész- és táncieme-zek. 1 MA jelzés, időjárás. 3 H. 4 F. 4.45 Időjelzés, időjárás. 5 Asszonyok tanácsadója. 5.30 Balett délután. 0 50 Művész est. 8 25 Hangv. 10.10 H. 1U30 Népszinmü-r észlelek.
Bécs, Qrác 11 és 4 10 llsngv. 5.45 Ov. 6.15 Hang*. 7.45 Uperett E. l\'tána lánc Z.
Berlin, Stettln ti O. 5 Hangv 1U.30 Tánc Z.
Brflnn l Hangv. 3 Uy. 4 K ti 10 Német írták és dalok. 7 Hsngv. 8 30 Operett E. 10.25 Hangv.
Prága 11 U. 12 Hangv. 4 Uy. 5 Hangv. 8 Zenés rádiójáték 10® Brtlnnt műsor.
Kóma 1.30 Kamara Z. 5 30 Hangv. 6 Opera E.
Varsó 12 0. I Torony Z. ö Vllnat műsor. 8.15 ni. 10.30 Tánc Z.
SZERKESZTŐI ÖZEETE1
T. L. Kállsy Tibor dr. ny. pénzügyminiszter, orizággyülásl képviselő, Budapest, I. Budafoki-ut 9. sí.
B. I). Kedves, hangulatos, okos vers a .Felhők*, de a mértéket még néni üti meg.
Sz. J. Amint helyünk lesz reá, mind-keltő torra kerül.
Sz-k J—t. Kérdésére ml sem tudunk válaszolni. Ismerni kellene az esetet in con-creto. Igy, pusztán a leiadott kérdésből szinte lehetetlennek látszik a dolog.
Zürichi zárlat
ftita 20 36, London 25 281/1, Ninwl 518-87 Hitusal 72 42Vj MUaao 27-29VJ, Madrid 8S 7Ű, AmaUMta 219 07, BeiUa 11391. WUn ,313. SoUa 3 74\'/i, Prága lW7\',i, Vaisé M IS, Bndapaat tO^BVi, Mgiáü V )2,/il Snluuaíl 3 18.
Gyilkos rajok zümmögése faalfegfk, Híg a gyermek mit sem sejtve alszik.
Legyek szövik a ktírfonslat é« HJál aratja le a szörnyű lármád, Piszkos siemétdombokról és pöcegödrökböl hozza a baciiíua-lerjesztő lágy ofonunkba a legrémeaebb betegségeid. Védjük meg önmaiunkát áa gyermekeinké\'. Permetezzünk Plit-et.
Flitelés percek alatt megtisztítja kat és lárváikat, amelyeit lyukat otthonunkat a kórokozó legyek, rágnak a szövetekbe. Fiit magszúnyogok, darazsak, poloskák, óvja a ruhanemüeket. Haaüná-svábbogarak, hangyák, bolhák és lata könnyű. Nem hagy foltot tetvek tömegétől. A Fiit kifűr- Világhírű tudósok tökéleteslftt-készi azokat a legelterjedtebb zu- lék a Fiit rovarirtót. Biztos puaz-okat, ahol a rovarok búvóhelyei- lulást hoz a rovarokra, de teljéén tenyésznek és ott elpusztítja sen ártalmatlan emberre és házipetéiket. Flitelés megöli a molyo- állatra. — Mindenütt kapható.
Elpusztulnak legyek, szuayuyua, poloskák, svéttbagaMk, molyok, bolhák stb.
Óvakodjask >1 atánx a toktól I - Mt er*d*tt, plombált ntt-kaaait (ogadjaak ti I
Magyarországi Vcséfképrtselet:
PAMACEA Gyógyszervegyészeti R.-T.
■I, VI. Flgr«l»wtoi 15. - Telefeai L. MV-M*.
TÖZ8U
A mai értéktőzsdén jelentősebb esemény nem történt. Eleinte ugyan rendkívül tartózkodó hangulatban és állsl.ban klisé gyengébb árfolyamokkal indult meg az ttzleé, később azonban a megnyugtató berlini hírekre barátságosabb h indulat kerekedett felül, ugy, hogy a nyitási árveszteségek nagyrészt eltün erta zárlatkor az árfolyamok nagyrészt a tegnapi nívón mozognak. Az eltérések minimálisak és ritkán érik d az 1 százalékot. Az érdeklődés eióterébsn ma Is a spekuláció által erősen f ivó rlzáM Szikra állott, amely több min\' 6%-os\'nyereséggel zári. A forgalo-n ma is Igen csendes volt. A f.xpipl-rok piaca öitetteten volt. A valuta és devizapiacon kiesé gyengébb volt az irányzat.
áafttt-Jegyiésa
Valuták Angol L 17 90-28 05 Balga h. 80 30-80 60 Mk. 16-98-17 (ti Mak. 153 15-15376 Otxái 10 01-1009 OoUár 670 65-57 2 65 rwnoáatr 92-75 22 93 HoU. 280 85-231 85 LangTtl 64 1044 40 Lat S 48-3 53
Ura — —
Urs 80 50-30-70 Mái ka 137 05-137 55 SchlU. 8080 8115 Noraág 163 10-158 70 SváÍdLllfr55-ll0 95 StM k. BJ60-B4 20 »4 8046-10
útvrzÁK
1W75-231 45 Belgrád ÍOOMOIO ltoan 1Í6-82-UÍ7-X! Hakussl 34MS3 DHWill 79 9M0117 Kopanh. 153 47 153f 3 Oulo 188 20-168 80 London 27-90-27 98 80 06-30-16 67 2 80-4 43 B 4 6 22-64 Prága 1B97-17-02 IsoRa 4-13-416 ItoeUi. UH 70464 20 Waó 64 20-64-40 Whaa 80-72-80 97
zárt* 110-40-1:0-70
94-60-96 OJ
Milano
Pária
Terménytönde
Az árak változatlanok. Az irány-tat lanyha, a fbrgatom étink.
Sua rtsaav. 76 kg-os 3C-30-JM0, 77 k«-aj 3060-3110. 1% ka-M 3130-1145, 79 kg-oa 31 30 3l\'7s!a0 ta-oa 11S5 -8000, daaántaü 7» 3WS-SÍ05, 77 kg«w 30 45 —ÍJ65. 78 k«-M IOSO-30 95. 76 kg-os SM0 3180, R\'lMá 31-30 - 31 40. roai WCO-28*, takarm. lr*V 231©- 2980, isitől S1KS-5S5
ub 31 ,r
50-33 00, Basakorp* 2876—14 OO.
28-75 29 00,
Sartés vásár relhaltát 788 ■ilitifll shitaK—MIimi-■aradt 268 darab KMtaaOf t\'ao-t 63,
I 56-1-68, 1-82 könnyű 1-83-1\'88 1 52 -1 54, aásodreaM 1-3S-I\'4Í,
I-3J—1-60. »salonna amtu aati 1-88 -1-90, MmÜHbaa 1-90-
173, 2 24, szalonnás tráayaat közepe*

lálsertás 1 88-1 96. Ai
Mozgószinházak
Városi Mozgóképszínház. Ma 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5. 7 és 9 órakor .Q:rard brigadéros", Cooan Doyle ismert regénye 9 felrooésban. Főszereplő: Rod la Roque. Híradó.
Uránia Mozgóképuinbáx. Ma szombaton 7 és 9 ófakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor „A házaaaág válság*", korkép a modern házasságról 8 felvonásban Clara Bow. .Legujabfe i „Mindem asák megtaU burleszk 2 felvonásban.
MaUa Uadá: ZaiaM
ip a modern hlzaa-násbtn. POaeMOM: (gu|sbk á»
megtaUk slál»H"
onásban. Híradó.
ZALAI KÖZLÖNY
1928 tollút 7
APRÓHIRDETÉSEK
Az apróhJrdtéettk dija lOiaót mladia további hó dija 9 »l taaapoap 10 uMs 60 flll további szó dija i #111.
80 fillért
. Vasár- él fillér, minden Szerdán ét pén-10 taóig S0 fillér, minden további itó dl la • flll. Cimtsó t minden vastagabb betüból álló uó kát tsónak axámlt-Utfk. Ailáat kereaóknek 50°, o eredmény. M hlrslatéal 4lj altra tiaataariá.
Romplatt, jó állapotban levó modern •béallét keretek megvételre. Ajánlatokat t kiadóba kérek.
(Mtitll tükrök legoietóbb betxer-tési helye — Stern üvegesnél, Erzsébet-tér 14. 1146
Finom zamatot aizttll bor 88 flll. arany-hvgyi rlallng 120 llll. Silrln Józselnél Magytr-utra 74. 3030
PSrfcYltfcávé a legzamatosabb, liptói túrét legjobb Muazet ét Prledenthátnái. 3314
Két Jócaaládból való IIu tanúiénak lel vétetik. Klaialudi ét Krauta divatáruüz-Ietében, Nagykanizsa. 3230
Egy kitebb utcai tzoba bútorozva, vagy bútor nélklll és (gy kit padláaaiobi, ez utóbbi Ukarltátérl azonnal kladé. 3278
VMiak Jókaiban levó. hatználl tzlvó-nyomó kutat. Vajda vatkereikedó. 3320
■lakanlxaén, Ortzágul 19. sz. alatt 2 tzobát utcai lakii kiadó. 33IS
Jó családból való flut tanaiénak fizetéssel felveuek. - Matchtnzker Márton Itltaer, vegyes éi gabona kereskedő Telekiül 47. 3316
Pagényvérl saját termésű kiváló faj-boriim élit mélyen leszállítottam, e szerint llterenklnt nemet kadarka 1.10 fillér, aaiiali leltéi 130 llllér. — Lellncrné, Csengery-ut 86. 3170
•ubétaaalé (elvétetik nál, Erzsébet-lé/ 14.
Erdei subó-
-3325
Ügyet, gyakorlott aaaéd (elvétetik SIÓ divatszalonban, Arany Tinót utca 2 a. sz.
alatt.
3327
Kavéoaaagéd teljes elláláisal azonnali belépésic kerestetik Lltzó községben. 3328
Egy oalsmadlaaagéd, aki a cipó-munkában Is teljesen jittas, felvétetik. — Eótvös-tér 2\'. 3329
Egy konnyü lócsös kooal eladó Rákóczl-utca 93. Maschanzker Lipót 3333
II gimnázlita könyv.k eladók ul 55.
Petőit--3335
Adómentes és adózott
petróleum,gázolaj és benzin, mindennemű üzemi olajok, traktor, autó, amerikai gőzhengerolaj, gépzsir, kocsikenőcs, Carbol, Carbolineum és Creolin, szijgyanta, szijviaszk
legolcsóbban kapható. Ugyanitt
zsák és ponyva
gyári lerakat, valamint
zsák és ponyva kölcsönzés
cégnél
Nagykanizsán, Fő-ut 15.
A Magyar Olaj- és Vegyipar Rt. zalamegyei kirendeltségénél.
KOVALD FEST, tisztit
Selyem ésfátyolharlsnva szemfelszedése Farlsnya talpkötés
Csengery-ui 5. szám alatt
eszközöltetik.
TANKÖNYVEK
minden iskola részire
kaphatók
és
el Ajegyezhetők
Flsthel FUlöp Fiai
könyvkereskedésében.
Veszünk használt tankönyveket a legmagasabb árakon.
Tallvér vlaalét Unltásri vállal, Idón-ktnt kölyök ét kész vizslát elad, vadász lei Illetet rendez, iácánott beállít megállapodás tzeilnl ÖtvSa Balázs, Klllntán, u. p. Oelae. rVálaaabélyeg nélkül nem telelek.)
BADACSONYI
uratáKi kéknyelű 1926 ot
ÓBOR.
15%-ot I ll\'trlől kezdve 2 pengőért kaphi.ó a
VIDA vendéglőben.

gomba és rovarkártevők ellenit Tutokil universtlit permetezószer
Nosprsen
UrániazAld Verdola
Eloaal Vinol
Sulfarol Thanol
Arzola Almola
tlb.
Műtrágyák.
Gazdasági, főzelék-, virág-magvak
Klcalnyhen és nagyban kaphatók:
0B8ZÁ6 JÓZSEF u^nskiáédta
Nagykanizsa, F.rzaébet-tér 10.
A biróság mellett, ezt Telelőn: 130.
Olcsó nyaralás
a Balaton partján, fenyvesenlö mellett.
Penzió, négyszeri étkezéssel, napi 7 pengő.
Tizéven aluliaknak napi 5 pengő
Fenyves-szálló
Máriatelep.
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gőzmotó, vegytisztitó, ruhafestő
íjé: Iiijiíi i II. 6y«Ftit«tc9. tuiauy s l
Vállal mindennemű ruhafestést, vegy tisztítást, gőzrnosást mérsékelt áron. ElismeUen elsőrendű munka.
Hófehér, tükörfényes gsllértiiititii.
Pllasérozás m Oouvrérozás.
mr MÉZET,
ágytollat, állati b&rfikat,
vörös- és sárgaréz, cink és ólom hulladékot, vatat, csontot ét ion-gyot a legmagasabb árban vásárol
8TBÉI B. FIAI HAGTKAVIZ8Í,
Erzsébet királyné lét 15. sz. alatt.
NASH és PACKARD
autók kizárólagos zalamagyei képviseletét átvettük
Mielőtt autót beszerezne, feltétlenül kérjen prospektust és díjtalan kocsibemutatást. 1717 Hat henger, hétszer csapágyazott főtengely, négy kerékfék, zajtalan motor, hosszú élettartam és olcsó üzemköltség.
Szántó Vilmos és Társai
Telefon 3-22. Nagykanizsa, Deák-tér 2. Telefon 3-22.
A tstenyel kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
2326> tk. 1928. szám.
ínretöl MrMiínrklmat.
Kövesdl Jánosné és Isi végrehajtalóknak Poc«k Inve és neje Varga Anna végre hajtást szenvedők ellen inditott végrelia| lásl ügyében a telekkönyvi halóság utóalánlatra az ujabb árverést 1120 P tőkekövetelés és járulékai behajlása végeit a tele nyel kir. járásbíróság területén levő, CsörnyJtUd éa Vörcsök községben fekvő s a csötnycföldel 62. sztjkvben (elvett 249. hrsz. szőlőből végrehajtást szenvedők nevén álló U részre 188 P 10 fillér kikiáltási árban, az u o. 227. sztjkvben felvett 3(1. hrsz. szőttből végrehajtást szenvedők nevén álló «/< réiznyl Illetőségre 601 P 70 fillér kikiáltási álban, a vörcsök! 64 sztjkvben\' lelvctt 66. hrsz. szőlőből végrehajtást tzen-\' vedók ni vén álló Ingatlanra 1179 P 20 f. kiállási árban elrendelie.
Az írvesést 1928. évi augusztus hó 4. napján d. e. 10 órakor Ctőrnyelöld községházánál lógják megtartani.
Az árverés alá kerülő Ingatlanokat a kiáltáil árnál alacsonyabb áron nem ad halók el.
Az áiverelnl szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 100/o-át készpénzben, vagy aa 1881 : LX. t. c. 42. tj-ában meghatározott árfolyammal azámi-tolt óvadékképes értékpapIrosUn a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről klálli tolt letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési teltételeket aláirni. ( 881:1.X t. c. 147., 150, 170. §§,1908: XL. t. c. 21. §.)
Az, aki az Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet teli. ha többet ígérni senki sem akar, kötelas nyomban a ki kiállási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általi ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908 : XLI. I. c.
Lelenye, 1928 évi Június hó 16. napján. Dr. Illtzclberger s k. kir. jbiró.
A kiadmány hlteléUl: Réb s. k.
■W.O Iel«kk0ny vveietö.
HIRDESSEN
a „Zalai KBzl5ny"-ben.
A letenyel kir. Járátblrótág, mint telekkönyvi hatóság.
1811/tk. 1928. azám.
tol lirliMiy-kM.
Pleschmann Miktó Ferenc
és FUrst végrehajtalóknak végrehajtást szenvedő ellen Indított végrehajtási Ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajlásiárveiésl 2,553.100 K, vagyis 201 P 24 llllér tőkeköveteléa és járulékai behajtása végett a letenyei kir. járásbíróság területén levó, Szenitnargit-lalva községben fekvő, s a aicntmargit ta\'val 6\'\'8. sztjkvben A fi. sortz. 614. hrsz a felvett szóló és plnct a Juliin hegyen 2, a szentmarglifalvai 374. sztjkvben A f I sorsz. 612. hrsz. a. felveti szóló és pince a Julián hegyen 3, a szentmargli-itlvíl 375 tzllkvben A f I sorsz. 613. hrtz. a felvett szóló ét pince a Jul.án hegyen Ingatlanoknak Miktó Ferenc tzenlmarglt-faival lakót nevén álló léazéie I 30 P 2 10 P. és 3. 6} P. kikiáltási árban elien delte.
Az áiverést 1928. évi auguaztua hó 6 napján délelőtt 10 órakor Szentmargll-lalva községházánál lógják megtartani.
Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár kétharmadánál alacsoiyabb áron nem ailhalók el.
Az átveretni szándékozók kötelesek bá natpénzltl a kikiáltási ár IO°/o át készpénzben, vagy az 1881 : I X. t.-c. 42. §-át»n meg határozol! árfolyammal azámitott óvadék-kép. s értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előlegesen biról letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az ár-verést teltételeket aláirni (1881 : t.X. t.-c 147, 150, 170. §§.; I90H: XU. l-c. 21. § )
Az, aki az Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretei tett, ha többet ígérni senki sem akar, kötelea nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megáliapitotl bánatpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. 1908 : LXI t. c. 25. §.).
l.elenyén, 1928 évi áprlls hó 30 nap|án. Dr. Hltzelberger a. k. kir. Jbiró. ^
A kiadmány hiteléül : Réb s. k.
telekkönyv vti.tó.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
H. éVrAiViM. IW o*ám Maarvfc*mIm* iiw o ____x________* 1 Ck
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
akkor nekünk igenis tudatában kell lennünk annak, hogy mi a világtörténelem orizigulján vagyunk, bogy nem ülhetünk ö.betett kézzel, nem maradhatunk tétlenül, mert különb:n keresztülgázol rsjlunk a világbistó-rlánik száguldó szekere.
Ml a hadak utján vagyunk, nekünk meg kell védenünk azt, ami ezer éve a mienk. A magyar nemzet a vitézi erények és a hósl halál nemzete.
Nekank nincsenek ágyúink, de van lelkűnk. Nincsenek hadlrepülőlnk, de Igenis van magasan repdeső katonil szellemünk. Nincsenek tankjaink, de vannak vitéil erényeink, vannak nagy hagyományaink. Éi vannak hősi hs-loilaink, akiknek emléke szén*, akiknek bire, hite, nimbusza kitartásra, küzdelemre buzdít bennünket.
A mull talizmánja ez és a (óvó záloga.
Risztics és Zimmermann megdöntötték a repülés időtartam-világrekordját
Csütörtök reggel óta 64 órája kering a gép a levegőben
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Pő-ut 5. szám. Kautbelyi flókkladóbivatal Kossuth Lsjos-u. 32.
Tlsztlkarmik és a nemzet
IrU: di. Hegedűs KálnUn orszgy. képviselő
A tisztikartól pedig gondoskodjunk I Különösen nagyfontosságú ez ma, amikor a trianoni leszerelést a legteljesebb mértékben teljesítettük. Amikor teljesen le vagyunk szerelve és amikor ellenségeink egyre fenyegetőbben fegyverkeznek: a tisztikar hivatása és missziója az, bogy meg-rilolli a lelkek lefegyverzését, amelyet defetizmusnsk nevezünk, a lelkeknek azt a leszerelését, amely kishitűségre, sötétenlátásra vezet és amely a legnagyobb veszedelmet jelenti számunkra.
Reményünk a feltámadásra megvan, ha el nem veszítjük bitünket, ha el nem puhulunk, ha el nem senyvedünk. Hiszen a laláijárás majd ory szélig elpusztított bennünket és rá száz évre, Nagy Lsjos birodalmában mini egy világhatalom, újjászületett Magyarország. A török hódolt-Idején a végbeli vitézek, nemeodatódultak as akkori csonka országba, mint ma, idejön a megszállott részekről kiüldözött magyarság. Akkor ii gondoskodtunk róluk és gondoskodunk róluk ma is, hogy el ne vesszünk. A msjtényt síkon letettük a fegyvert és az a császári hatatom, amely előtt letettük, körül belül fél évszázad1 múlva már ott könyörgött nálunk fegyveres segítségért. Világosnál kettétört a kardunk és pár évtized múlva ott álltunk az egész világnak ámulatára, mint egy nsaybstalomnak virágzó országa.— Akkor is elvesztettünk mindent és visszanyertünk mindent, most is el vesztettünk mindent és most Is mindent vissza fogunk nyerni I
Vissza fogunk mindent nyerni, bogyha nem vesziljük el a lelkünket, hogyha nem száll meg bennünket a kishitűség, a sölétenlátás, a de felizmus, hanem bízunk a jövőben.
Lefegyvereztek bennünke*, elveltek tőlünk mindent, de él és virul a nemzet életereje, a nemzet önérzete — él és vltul a mapyar vl\'érség Ezeréves fa|lánk, mint kősziklából kizöl dülö feuyöfánnk sudara, tör az éa felé, melyet semmlléle Iliken ölő szú nem fog megőrölni és az éjszakában kopácsoló férgek egész badieiege sem fog soha megdönteni. Van olyan páratlan emberanyagunk, amely ragyogó belükkel IrU bele nevét a vitézség étdemkönyvébe. És él bennünk tgy rejtett kincs: a lélek és tan egy nagy erőtartalékunk: a becsület.
Háborút nem akarunk, békebontók soha nem leszünk, nem fogunk soba senkit megtámadni, de ha ellenségeink ezt akarják, bogy átvonuló terület legyen a mi szegény, cionka kis országunk, ha ellenségeink azt skatják, bogy ne tudjuk megvédeni semlegvsságünkei és ha a végzet, a vllághlstória kérlelhetetlen ere|n azt skarja, hogy támadó háború esetén ne öitzzOk meg semlegcsíé-günket:
Dessau, Július 7 Risztics és Zlmmermsnn repülőgépükkel már 56 órája a levegőben vannak. Eddig 7150 kilométert lettek meg. A legutóbbi világrekord (olasz) 58 óra 38 perc.
Budapest, jullus 7. (Éjszakai rd-dlójelentés.) Risztics és Zimmermann világrekord kísérletéről még ezeket jelentik: Mikor Risztics és Zimmermann már 59\'/2 órája voltak a levegőben, ezzel túlhaladták a világrekordot az anhaltl repülőtérről több ezsr
I főnyi tömeg ünnepelte a repülőket. Hatalmaz transzparensekkel ezt vetítették hx ég felé: „Welt-Rekord!" „Bravó r
Erre a gépet a pilóták a fíldhöz egész közel hozták, bogy hallhassák a közönség üdvözlését. File 8 órakor Riizticsék üzenetet dobtak le, melyben tudatták, hogy a sötétség beálltáig maradnak a levegőben. Eddig 63 órája repülnek és ezzel négy órával döntötték meg a világrekordot.
Előllzetésl ára. egy hóra t pengő 40 fillér
Arosaba utazik. A parlament üléseinek befejezésével a többi miniszter Is szabadságra megy, egyedül csak dr. Wus József népjóléti miniszter államtitkárával Dréhr Imrével marad a fővárosban.
A felsőház bizottsága báró Wlassia Gyula elnöklésével ma délelőtt ölést tartott, amelyen gróf Tisza István és Návay Lijos szobrához való hozzájárulás kérdésével foglslkozott. A bizottság lantolta a felsőháznak, hogy gróf Tisza litván szobrához 50 ezer, Návsy Lajoséhoz pedig 25 ezer ptngövei |áruljon hozzá.
Jelentékenyen megjavultak két bét óta a terméskilátások
Kitűnő termés lesz az összes gabonafélékből
Budapest, Július 7
A földmivelésügyl minisztérium ma kiadott vetésjelentése hivatalosan is megerősíti azokal a jelentéseket, amelyek az idei buza- és rozstarmás kitűnő eredményeiről szőlőik. A kedvező időjárás nagyban megjavította a már kél hét előtt is kitűnőnek jelzett terméskilátásokat és az összes gabonanemüekbeu kitűnő lermést várhatunk.
A vetéa|e|enlás sztmizerü adatai közül csak a főterményekel emel|ük kl a következőkben : A búzával bevetett terület 2,906 459 kai. hold. amelyen a várhsló termés 22,968 000 mm., 1,152.000 mm.-val löbb, mint két héttel ezelőtt.
A rozszsal bevetett terület ezldén 1,153829 kat. hold, amelyen összesen 7,590 000 mm. az Idei vnlrtulnO rozstermés mennyisége 266.000 m-m-val löbb, mint két bétfel ezelőtt.
Az árpával bevetett terület az Idén 713 190 kat bo\'d. amelyen összesen mlntegv 5 412 000 mm. termés várható. (A tavalyinál 255 000 mm.-val több)
A zabbal bevetett terület 456 7J2 kat. hold, amelyen mintegy 3,145.700 mm. termés várható 122.000 mm.val kevesebb, mint tavaly.
A tengert nagyon sokat javult, de esőre volna szüksége. Minösiló becslése 2.66. A burgonya jól fejlődik, minősítő becslése 2 36.
A gyümölcsök közül a cseresznye jó termést adott, a meggy valamivel gyengébbet, a kajszlnbartck, alma, körte és szilva közepes, a dió gyenge. A dinnye most kezd fejlődni.
A szőlő fejlődését a kedvező meleg idő nagyon jótékonyan befolyásolja és terméskilátásai sokat jsvultsk.
Kommunista szervezkedést lepleztek le Romániában
Külföldi munkások voltak Bukarest, julius 7 (Éjszakai rádlójelentis) Gslacban a hatóságok letartóztattak 19 embert. A lelartóztalol\'ak legnagyobbrészt külföldi munkások. Van közlök egy asszony Is, aki a nemzetkPzI vörös segély egyesület ügynöknője és két katona. A hatóság azzal vádolja valamennyit, hogy kommunista moigal-mat akartak szervezni. A 200 ember letartóztatásáról elterjedt híreket hivatalosan megcáfolták.
mozgalom vezetői
Száz kommunistát letartóztattak Prágában
Prága, Juliui 7. A veszedelemként várt prágai vörös nap különösebb nyugtalanság nélkül mull el. A nagy k.vbalaimi előkészületeket és gépfegyverekel látva, a tömegek sehol sem merlek tüntetni. Ennek ellenére is kommunista tüntetés megklsérése elmén 100 vörös-zászlós, jelvényes kommunistát letartóztattak.
A beruházási törvényjavaslat kedden a Ház elé kerül
A kormány tagjainak Budapest, Julius 7 K:dden a képviselőház megkezdi a beruházási törvényjavaslat vitáját él a törvényjavaslat letárgyalása néhány nap alatt megtörténik. A fellóbáz is letárgyalj* a jövő héten a tárgyalás alatt levő Jsvislatokat és bár az OFB hosszabb vitát igényel, biztosra veszik, hogy a felsóház is rövidesen megkezdi a nyári szünetet. A képviselőház még a nyárt szünet előtt letárgyalja Bartos János mentelmi ügyét is. Gróf Bethlen litván miniizter-elnök tnkére utazott és hétlftn lér
nyári szab dsága viisza a fővárosba. Bud) inoi pénzügyminiszter a Balaton mellé utazott ket napi pihenésre.
A miniszterelnök a Ház üléiezé-sének befejezése után nyomban elutazik Budipestről és a nyarat lnkei béilétén tölti. A kormány tsgjal közöl elsőnek Scltovszky Béla belügyminiszter megy nyári szahtdságra, tekintettel arra, bogy egészségi állapota különös pihenést igényel. A belügyminiszter Marlenbadban tölti szabadságának egy réizét és augusztus havában tér vissza birtokára. A jövő bét végén Hermann Miksa ke teskedelemügyl miniszter a svájci

Erós harc Indul Veszprém\' és Fejérmegye valamint a bazaltkartell között,
mert • két megye megvette a balatonmenti legnagyobb ba\'alt-tcrflletet
T- polca Jullus 7 (Saját tudósítónktól) Mis helyen közöltem, hogy a lördemlcel és más basaltbányákbin egészben, vsgy réstben szűne\'el a munka. Most arról adok hírt, bogy Vet prém- és Fejér-megyék megvásárol\'ák Csonkama-gyarorszég legnagyobb bazaltterüle let, a nagyvázsonyi Kab-hegyet és ott bazalt bányát nyi\'nak.
Et kine Ilyen formán az egyetlen bazalt kitermelő, amely nem áll a kaitelleaek között. Azonban s bazaltkartell mindenáron megaksdá-lyozol akarja, bogy a két megye bazaltbányája nekik konkurenciát Jekn\'sen.
Veszprém- és Fe|érmegye azonban reméli, bogy ebbrn a kérdésben a kereskedelmi miniszter mellettök fog
Ha a vétel perfektuálva lesz, s két vármegye hatalmas üzemmel megkezdi a kö kitermelését.
Rothermere magyar ten-nlsz-vándordijat alapított
Nyíregyháza, Julim 7 Lord Rothermere s magyar nemzet tennlsaportjának fe|lesztése céljára tennls- vándordíjat alapított. A vándordíj egy 70 cm. magaa, mflvéazien kidolgozott ezüst serleg. A vándordíjért: folyó ka.delemben Budapest kivételével az összes városok részt-vesznek és a serleget a győztes város fogja öriinl. Az elsó verseny 8-ikán fog lezajlani Nyíregyházán.
Sztranyavszky államtitkár fontos nyilatkozata a közigazgatási reformról
A belügyi államtitkár szerint a reform a megyei autonomldt nem érinti - Kényszeríti azonban a tórvény a megyéket, hogy autonom Jogaival éljenek
löt is választó polgárság állsl küldőit
T
>838 toMns 8.
Nagykanizsa, Jullus 7
Mint Jelentettük, dr. HéJJ Imre balatonfüredi országgyűlési képviselő kflvágóőrsl beszámolóján részt vett dr. Sztranyavszky Sándor bel ügyi államtitkár is, aki nagy beszédet mondott. Az államtitkár beszéde után fogadia a Zalai Közlöny tapolcai tudósítóját, skl előtt a kötlgaz-gatáai reformról az alábbi érdekes nyilatkozatot lette:
— A képviselőház előtt fekvő közigazgatási reform-Javaslat sok évi kísérlet te tanulmányozás eredménye. Nagy szükség volt erre a reformrs, hogy a modern élet követelményeihez közelebb vigyük bonyolult köz-igargaláaunkat.
— A javaslatban jelentékeny pontként számit a törvényhatósági bizottsági Isgválssztáara vonatkozó rész. Az u| törvény azerint s tör-vényhalóaági bizoltaágot háromféle módon és tagozatban választják és pedig:
1. A bizottság egyharmad részét teszik azok, akiket a| legtöbb adófizetők önmaguk kötül választanak, ámde nem a nyers viiilizmus alapján, hanem a következőképen: az rg> harmadnyi virilis tagok közé két-batodrészt választ a vlrilisek legmagasabb elaö harmada, kéthalodol a kö.épaó barmad és kéthatodot a vlrilisek közölt legkevesebbet fizető harmadrész. (Tehát a virilis harmadrészt három tagozatban választják meg)
2 A törvényhatósági bizottság második harmadát lestik a képviae-
tsgok.
3. A harmadik harmadot az érdekképviseletek (gazdasági, Ipari, kulturális stb.) áltel küldött, saját msguk kebeléből választott tagok leszlk kl.
— A községi élet Is álra formálásra kerül. Ezzel kapcsolatban csak any-nyi\', bogy a Jegyző lesz a község veze ŐJe, sklnek hatásköre a törvény szerint bővül.
— A közigazgatási tisztviselők vá-lasitás utján töltik be hivatalukat. A választás életfogytiglanra szól, de egyes esetekben fennmarad a hat évenkénti rendszer.
— Az áthelyezések, mini eddig, a vármegyéken beiül lörténbetnek csak. Ez a törvényhatósági bizottság, a főispán és legfelül a belügyminiszter hatáskörébe tartozik.
— Nagyon szerettük volna, ha az egytéges közigazgatási tisztviselői státust már most megslkotbsttuk volna, da sajnos, ez most nem volt keresitülvibetö. Remélem azonban, bogy a közeljövőben ez is megoldható lesz. Ezzel a státusul leh Hővé válik majd, hogy a kiváló tisztviselőket mugasabb hivatalokba, a minisztériumba bebozhaasuk, viszont kiküldbeisünk egyeseket a minisztériumból oda, ahova kell.
— Külön kell hangsúlyoznom, bogy a közigazgatási reform|was\'al a vármegyei autonómiát egyáltalán nem érinti, sőt épen annak épségben tartására törekszik. Dj viszont: az autonómiát kényszeríteni is akarjuk, h\'gy autonom jogaival éljen.
Látogatás egy fiatal kanizsai festőnél
Riport a festfimflvésgeti főiskola tehetséges növendékéről: Kozák Béláról, aki megérdemli, hogy foglalkozzunk vele, mert tehetségénél csak szerénysége nagyobb
Nacrkaaiasa, Jullus 7
Jóleső örömmel veszi az ember kezébe a tollat, mikor arról van szó, bogy egy szerény, érdemes tehetséget kell bemntatnl, vagy mint mondani szokás, felfedeztetni a közönséggel, ö öm az, ha arról lehel beszélni, bogy ebben a városban komoly, fiatal tehetségek élnek, akik akár az Írásban, akár az ecset terén, akár más képzömOvéssetben szorgalmasan fejlesztik önmagukat és biztos Ígéretei a jövőnek.
Itytn tehetség: Kozák Béla nagykanizsai fiatalember, aki a budapesti festőművészen főiskola másodéves növendéke és mint ilyen otthon, szobája falára már felakasztotta egynéhány sikerüli vásznát. Egy tekintetet kell vetni akármelyik olaj, vsgy squarell munkájára, azénrajtára és aki csak keveset Is ért a képekhez, megállapíthat] <, hogy ez a szlraps-tikus fiatalember nem dilettantizmust ápol ecsetvonásalva), banem egyenesen arra predesztináltatok, hogy leszolgálva a művészet .Inaséveit" vásznaival bevonuljon valamelyik fővárosi tárlat piktorai közé. Ét III meg kell legyezni, hogy azért foglalko zunk örömmel Kozák Béla tehetségének méltatásával, mert munkáiban a célkitűzést kl lehet mutatoL Meri szeiényi n nem akar több lenni, mini amennyire jogosítja az, hogy ma még a siker előszobáit járja, hogy aztán az elismerés fényes szalonjaiba Is bejuthasson. Soksn hisznek még ma is a csodagyermekekben, akik való-
Harc az Igazságszolgáltatásért 1839-ben
IrU: dr. Villányi Henrik
A Batthyány uradalom é« Nigv-kanizaa mezőváros között 1743 óla (akkor került a nsgyktnizsai domi nium a Btttbyány caslád blrlokáb ) állandóan vitás kérdések merültek fel, amelyek a megyét és s hely t*r\'ó-tanácsot is fo«la\'kottaiták. A XVIII században blrlokperek és ár-vlzcsapolásl kérdések voltak napirenden ; a XIX század elaö felében már caaa inkább illetékességi kifogások miatt vesztek ötsie s felek. Az 1839. évben privilegizált Nagy-és Kiatanizsa éa sz uradalom közt tört kl s háborúság a nagykanizsai zsidóság felett gyakorolt birásko dás mist\'.
A helytar\'ó-lanáca ugyania 1839. Szl. Jakab hava 23 ik napján kelt rendeletével felhatalmazta a várost, hogy „kisebb vétkekben" az összlakosság felett bíráskodjék, minden személyválogatás né kűl. A város ezt a rendelkezést ugy fogta fel, hogy Luponys Oyörgyöt Dobring Józael kárára állítólag elkövetett betöréses lopás büntette alól felmentette és az uradalom keiére való adását „vakmerően" megtagadta. Az uradalom azonban a váróinak egyéb, a kani zial zaidöság érdekei ellen irányuló intézkedései miatt is neheztelvén a vármegye utján előterjesztéssel élt,
smelyben kifejtette, bogy a helytartó tan\'ci intézkedése sérti Nagykanitsa lö\'deautának törvényes éa szerzöJé aes ju.sai, aöt azt meg Is semmisül. Ai uradalom az ő birá>kodáai Jogát arra alapitjs, bogy 1811 ben Btttbyány Fülöp herceg, mint Kanizsa városának örökös földesura éa Kanizsa város községe között néhai gróf Amadí Antal kiküldő:! királyi blz\'oa előtt örökös szerződés köde lett, amely szerint minden közönséges census alatt levő telken lakónak elaö birá|a a város A váioi léhát ctak vároai funduson lakó egyének lelett bíráskodhatott. (K zsidók maidnem kivétel nélkül hercegi funduson laktak. (De nem biráskodhito t a város főbenjáró bűnökben éa vétkekben sem, házassági és spiiituális (lelki) ügyekben sem, az utóbbi kettő a papságnak volt fenn1 artva.
Az örökös szerződés ezen szövegből kiviláglik, hogy minden kriminális bűntettben az Uraság a — biró ; polgári ügyekben rllenben a város. Éa a város mégis Dobrin József és Zippert Miksa izraelita lakosok kárára elkövetelt büncaelekményben felmentő Ítéletet hozott. De nemcsak ezt s két esetet hozza fel az uradalom a város ellen. Nehezményezi Chernel Ignác uradalmi ügyész, ura nevében szt la, hogy a vároabirák törvénykezési ügyekben járatlan mesteremberek, a lakosságban ellenben sok a müveit, tapaaztalt url ember éa nagy értékkel biró kereskedő Is.
Éa a helytartó-tanács mégis elrendelte, hogy a városblrák minden személyválogatás nélkül ítélkezhessenek oly egyének felett, akik a műveltség felsőbb fokától és a törvénytudástól távol esnek. Az ilyen bíráskodás, mondja az elöter|eazlés, még a bölcsőben levő kanizsai kereskedelmet is megfo|lja.
Nagyon bölca érvelés, ha megfontoljuk, bogy a kifogástalan ea gyora Igazságszolgáltatás egyik kelléke a kereskedelem fejlődésének.
Azért ne s kereskedők ügyeibe svatkozzék a városbíró, banem bűn-tease Inkább a azolgákat, mesterembereket és egyéb birtok- éa érték-nélküll embereket .p->llc<|szökések-én" (rendőri kihágásokért).
D: nemciak ez a fogyatékos bíráskodás és illetékességi lulkzpls l>|t az U\'adalomnak, hanem megróna a városnak a zaidók iránt ta-nuaito t türelmftlenaégét éa féltékeny-kedéaét is. Erdekében fekstik az uradalomnak továbbá, mondja az előterjesztés, amely ennek a városnak kereskedelmét mindenképen emelni óhajija, bogy ama régi intézkedés, amely szerln\' zsidó mesterember keresztény legényt nem tarl-hi\', hatályon kivüi helyeztessék, mert a tapasztalat ebb:n a városban azt mulatja, hogy sok mesterségben a zsidók ügyessége kiváló és nagy kár volna a keresztény vallású segédet azzal bflnte\'ni, hogy zsidótól ne Isnulhssson. Köztudomású, hogy
a keresztény vallású segéd legke-vésbbé sincs akadályozva vallásos kötelességének gyakorlásában. Az uradalom el nem képzelheti, miért legyen a zsidóság más vallású segédek foglalkoztatásától eltiltva, mikor a közérdek az ellenkezőjét ki-vánls.
De a kötekedésnek iskolapéldáját mutatta be Kanizsa mezőváros nemes városbirá|a esküdtjeivel, mikor a vármegyéhez azért folyamodott, hogy tillsa el a zsidó bitközséget az eddig használt pecséttől, mivel az hasonlít a város pecsétjéhez. Ez alkalommal is az uradalom a hit-kő cség állal b isznált pecsét sssms-dtrat ábrázoló alak|ában is lényeges különbség vsn (nálg is megvan a hitközség peté jében a kifog Isolt sss) Különben is a város pecaét|á nek körülírása deákul van, a hitközségé meg németül és mivel a zsidóság valláai-, árva- és türelmi adó ügyekben önállóan rendelkezik, erre a pecsétre szüksége van. Így volt ez 1839-ben. Azóta a főnemesség Jogait a törvényhozás rendezte, a városok Jogalt kiszélesítette, a felekezetek polgárai közt a törvények szerint különbséget nem tehet; de ha nsp|sinkban az alkotmányos rend a régitől elütő is, ne lelejtse el a kanizsai zsidóság, hogy |ogainak megvédslmezéséért és intézményeinek létesítéséért mit köszönhet a fen költ gondolkodású Batthyány Ffl löp hercegnek.
1MB. toKui 8
ZALAI KÖZLÖNY
tággal némán nűislnekét kisül, hogy a világ legnagyobb énekeiei. Vagy bogy valaki az elemiben hadilábon állott az egytzcreggyel ét klkeitllve onnan egytzerre dobogóra keiül, mint fenomenális számolómüvész. tizek lehetnek regénylémák, megtör-lénhetnek a ipiiiiitziák világában, de a reália életben ilyen csodákban hinni nem tudunk. És ba valakiről még ctak azt konittláijuk ezekben a torokban, hogy néhány slkerail fettménnyel kiérdemelte magának a Jtatai festó" nevet, azzal annyit mondtunk, bogy több évre vluza-menöleg láttuk munká)át, mely állandó fejlődéiben lévén, elérkezett a megtmlitétre méltó tziluéclólg.
Kozák Bélát meglátogattuk Teleki-ull lakásán, ahol munkába merülve találtuk. Hatalmat vátzon előtt top rengett a színek keveréstn és percek alatt, hogy végigjártattuk szemünket a szobákon, észre kellett vennünk, hogy lit valóban fiatal tehetség szárnybontogatásának vagyunk tanul.
Dicséretesen, egész csomó képe van berámázva a falakon. De van más piktúra ts. Metterétól, kollégáktól.
Az ő képel közül nagyon teltze-lőt egy tabáni rétzlet, m< lynek hát terét a Vár kődből előtompolygó vonalai ad|ák. Tálén minden képe kőzőtt ez a legjobb. Legalábbis ezen látni érdeket egyéni vonásokat. Biztos keze van a palettáról felragadni a színeket. Nem pepecsel, de határozott húzások, jól fejlődött figurális érzéket mutat a kép. Természetesen a fiatal tehetség a legnehezebb faladattal, a már fentebb említett Vár háttérrel, a ködbe vesző vonalakkal nem ludott sikeresen megbirkózni. Ei azonban caak idő kérdése. Még 1925-ben festette s kecskeméti mOvésztelepen egy öreg koldusfejét. Mint kezdő növendék ezen s képen technikái keveset mutat, de közhellyel azóivs, oroszlánkörmöket bujtat ki egy tanulmányfe|en felrakott színeivel. Kifejező erőt tudott már ezelőtt három érrel önteni egy öreg, elnyűtt arcba, egy fényesen kopaaz fejbe. Maga mondja, hogy
Sárga topán babalábon topogó.
Piros cipó menyecskésen ropogó.
Rámás csizma legényesen kopogó,
Valanurnnyi NUGGET-crém-tól ragyogói
A .Nugget* cipókrémei minden uinben gyirtjn:
The jimr pnim c ni
London
Vezérképviselet és förskUr:
lltlliili Gilllmd Ulúdaí
Budapest, VI., Paulai Ede-u. 39.
Teleion: Teréz 210—71.
ez a kép mesterének, Révész festő művésznek tetszett a Irgjobban. Talán, mert az 0 iskolája, talán mert itt-olt kifogáso\'hnó technikája ellenére it kirek, egészet alkot ez a munka.
Külöi ben Koiák Béh legtöbbel tanult a nagy portretistálól: Glatz Oizkártól. <") azonbsn derűt, mindig élénk színeket bajsroló lelkivilágával közelebb áll a természet ezer változatú filmjéhez, mint a frjekhez, melyekkel igy nem is lud azzal a biztossággal megküzdeni, mint ahogy megoldja a tájrészleteket.
Mikor látogatásunkat tesszük nála (amit roppant kitüntetésnek vetz, ez az igaii szerénység, akit igy kell felkeresni, kikutatni a közönség számára, hogy tudják van, hogy dolgozik, hogy izmosodik, nem pedig, aki könyököl, aki a mások vállán kapaszkodik fe) a fal melle\'l litrom megkezdett vászon vár|a a frissebb ecsetvonásokat. Egyik egy kanlrtal fiatalember binduiurbánba bu|iatolt feje. Profilban fogta meg Kozák a kétségtelenül érdeket treo\', melynek férflat éle, ttllusossn érvényesül a sötét okkeret, olykor erőt kreolot arcszlnnel. A másik vátzon nagy feladat. Szőke lány ül fa alatt a padon. Szinte keret. Sok naptatéi, árnyékfoltok, nyugodt, szemplhenlető vontlak. Az elkezdétből it lehet következtetni, bogy |ól indul. Ctak kedv ét kitártát kell hozzá, hogy tzivvel végigcsinálja.
A hirraadlk vászon (minden fet-lönek, minden vérbeli piktornak van ilyent) már régebbről fí\'bemaradt munka. Sobanem letz bevégezve, mert rottz órában, hangulat nélkül kezdetett el, mert az első vonalak rajta nehezen izületiek meg.
Van aztán vtgy két tucat tzebb-nél-szebb rajza. Aktok, fejek, tanulmányok, kompozíció részletek. Mind-mind megérnék, hogy rámába foglalják őket.
Mindezek után pedig csak természete*, ha rajongással és otlho noaan beszél a képekről és stílusok, Irányzatok, egyéniségek munktme-zején. Minden festőnek ismeri fel-fogáiát, tudja, mi a kűlönbstg Rudnay, Vaszary éa utánzói között. Nagyon tzeretl Rtppl-Ronai munkáit ét az a legnagyobb vágya, hogy festéikel bőven felazerelve, kiülhessen t Balaton partjára, ellopni onnan, amit ellehet vátzrnra ét az\'án egyszer egy-két év múlva kirukko\'ni egy kis kiállítás tal.
— Még tok képem vtn, de a leg-slkerflltebbeket ismerőseimnek tdlam, — szabadkozik, mikor további munkástágáról érdeklődünk.
(Ez is ritka művészi vonás. A festők ajándékképtlre igen rászokott illeni a közmondás: ajándék muhinak ne nézd a fogát )
Azzal az érzéttel buciuzunk el, hogy érdemet embert mulatunk be azoknak, akik még nem ismerték a fiatal kinizsii fes\'öt és izeretnénk, ha erőaen Igazolna beiinünket és egy-két év múlva kanl.tsl kiállításáról Írhatnánk meg kritikánkat, (-n)
QlAZ/tt &/,
00 a , y fa
j*^ AxxJboi) mtoTüu
\'.\'..\'.~X\'i"!ai.i.\'. i .mám..".
éoxxoun^ I CÖ&JL
%xí(X>
Minden rendben—
hála a LUXnak!
A kis édes! — mennyire felénk és izgatottan büszke csinos ruhácskája miatt! Az édesanyja mar a mulf éjjel elképzelte ezt, amikor a finom fodros lenge ruhácskát a tsillogó Lux* habba áztatta. Minden szülőnek óhaja, hogy gyermeke a többi közöli «i legcsinosabb legyen igy az övé is. „Lux majd segif mondta Lux a tiinder, érintésére a bájos kis ruha frisse és ujja valtk. - Lux minden anyátlan a reménysége.
Szabadlábra helyezték a homokkomáromi asszony halála miatt letartóztatott hossznvölgyi földművest
Hohl Lajos 800 pengő óvadék mellett elhagyta a fogházat
Nagykanizsa, |ullus 7
Megyeszerte nigy feiiűnéil kelteti a homokkomáromi izöllöhegyen történt emterOlét, aminek egy 76 évet aaazony, özr. Czimmermann József né volt az á\'dozata. Az öregasszonyt, mint Ismeretet, pincéjében, itztal mellett ülve, holtan találták. Az elő-zetes letartóztatásba helyezett Hohl Lt|os hotazuvölgyl földműves bevallotta. hogy Iddogálái közben ösuekűlönbözött az aatzonnyal, aki az elfogyatztott bortól it felhevülve nekiugrott a férfinek, arcát öitzekar molta, ugy, hogy az egyébként csen-
des. tzorgalmaa embernek limert Hohl Lajot az asszonyt egyetlen ökölcsapással ugy meaOlötle, bogy rz holtan maradt izékén.
Az (lözetea lelartóztatáa ellen Hjhi Lsjoa védője utján feltolyamo-dáual élt. A felfolyamodátt tegnap tárgyalta a nsgykauizsai bOntetö törvényszék vádtanácta, amely elrendelte Hohl La|otnak 800 pengő óvadék ellenében való azabadlábra helyezését. Hohl Lajos 3 napi előzetes letartóztatás után védője, dr. Tamás Jinos tártatágában ma elhagyta az ügyészségi fogházat.
Lowad tipusu vetőgépre v an önnekszüksége
tia többet és olcsóbban akar termelni.
„Record Drill" sorvetőgép „Record Vili." sorvető- és sortrágyázógép
Sarkaanti
Újdonság! 32 aoros traktorvontatásu sorvető éssortrágyázógép
Gyárija az Első Magyar Gazdasági Gépgyár Rt
Budapest VI., Váci ut 19. — Telefon: L. 909-33.
Ulzominylerakat: M«*aaai4ae4al éa Karaafca*alael «-t. Zalaeieeaaeg, liáaté Vllsssaa éa Taa I
éa Fia Ial»ianl|>
w
HALAI KmOKT
a Uh-, hónaljli/adást azonnal megszűntet a
Gerard brigadéros
Conan Doyle meíl\'er basondmü regényét Cecil B De Mille gyára á\'.-Uiletle filmre. Te^ iQfftiel.
Az Óileies sok frappáns fordu\'ata\' magáit*" rc| ö regé y filmen Is meg-maradi szellemts, kedves rzórakoz-latónak.
Különösen, hogy a dlvszetfpsen tgylk iegszimpailkuabb fllmsiinész Rod la R cque áll tlénk.
E* a nigyszerü ember mindenképen megtudja értetni maf<4l. Ltt-lua már tragikus torténetek hősében, elegáns vlláglinak (Glgo\'ó t\'b), d: Ma 4 oldatról mutatkozott be Kos*-idmáMr sieiepben poTpás hidfn ját-siW. ö ÖeVard bilgadéros, ei a kt-ídrddil születelt fess husztr, akti nagy CláHár .k-.dvis bjráij.."
Csat WWnétzeieí, bi gy ahol 6 |ai-SZÍÉ, ott Cikk tiljes lehet a siker.
A V^Vótl Moziban betr.u\'aloll III met Igen axlvesen fogadia a köaön-a ír, melynek jóízű nevelése é« a v^atlan K>rdn>aiok, humoros helyzetek felett való kellemes élvezel-WzonyttOtta, hogy Oerard brigadfros a kanizsai köiónségnek la ép;n ugy kedvénce, mtot gazdá|ának, a Ciá szárnak.
A nogy képtl a körönig ál\'al a builerzkeknét Is |obban kedveli, ir deket htradök, fcen sok világi lur-csaságot feltálaló filmrtpor.ok tgé szlflk ki. (A köiönség a híradókat semmivel sem ludná e\'cierélni.) ( ~)
DUKÁSZ FERENC
tp&.e fa és d:«ik>KfrfsVrd*tir
Léc, KtuktfturrtAd, tatópala,
Hajópallógyártás és eladás
Furnér és enyvezett lemet
Asztalosáru gyár
Kész ajtók éa ablakok
állandóan raktáron. iaa TM«f*m aan.
Siessen príma angol
motorkerékpárt
VásárolniI
. ftübte, OrtMESís.YfflüMPH
• legtöbb megblzliatöságl éi gyorsasági versenyt megnyerték, a paiádi utgyi versenyen utvonalrekordol javttOttSk él a yúckl utakon gyönyörűen beváltak. \'WtttlMl 20*9 előleggel (8 Havi riailatra • vezérképviseletnél
BRÜCK rtrtMDOR ÉS Flfll cégnél
Budapest, VI., Jókai (Qyár) utca 21.
Készletlizetésl ár)egv;ék usi ingyen és bérmentve Vldttl ftéjtviselfik kerestetnek.
lilmin fiüiDíefoáíai m
felvételnek kcreskcdelmisti, gimnazista, pWgáfhM és elemista tanulók telekent! különbség nélkül. Évi díj 630 Penaó. Jet<rttke& július 16. Prospecfin.

lAHTÓS KÉNYELMES
konnvid
kellem tü olcsó taot ós kényelmes könnyO kellemes olc só
TARTÓS KÉNYEI HE S
kohnvo
kellemes OLCSÓ TARTÓS kényelmes k o n n vú kelllmes o l. c 3 ó tartós kényei mes xünnvú kellemes OLCSÓ rARTÓ 3 kí nyelmej KÖNNYŰ kellemes
I
.lettarlamAt <>«. Arát tekintve a viláu legolcsóbb í Sl»ö|c.fi»f -
tét é<> nnyd^át tekintve <i Ipjíideá-lilább nyári vlie-|p|.*)okói(l tnrt-ki\'vékbp kerül IBorcu-cipö
<ld>at)vn A vidJfnSyre
tahtós kényelmes könnvO kellemK s
olcsó tartós
hí nyelmes könnyú kelleme s o lcsó tabtó3 kellemes k o mnvú kényelmes olcsó T a űtó s ké.nyelmes k o nnvü kellemes OLCSÓ ta rtó5 kényelmes könnyű kelleme s OLCSÓ t a ht ós kényelmes könnyű kelleme 5
w a
A kir. knria döntése az orosztonyi plébános és községi jegyző harcában
Riffilng Alajos plébánost Jogerősen Nagykanizsa, jullus 7
Annak d jén részletesen foglalkoztunk a*ral az elkeseredett hsrccil, ami Orosztony község pl báuosa Rlffllng Alajos és Kovács S ndor ottani körjegyző közötl dull, bogy a plébános — knle\'e*ségélicz és állása hjz biven — az iskola filt-kereli jellegét véd e.
A nagykanizsai lörvéitysz-Lk btln lelltanácsa 1925. szeptember haváttan vonla lelelőiség\'e 0 ositony plebá n iflát két rendbeli felhatalmazásra hlvaldlbtM (I dö/endő rágalinizái vét-»é#e miatt, mert
1. m kŐis\'gi kép riseló esIQlcli ütésen Kovács S ndor körjegyióröl az) m.,i\'dolti: .Tagadom, hogy a képviselótehlűtet tagjai meggyőződés-böi szavazlak, hanem — terrorból. Meri a képviselő es Ulel mii den egyet t\'gja a körjtgyzö terrorja alatt áll. A kOrleflyzó\'fll mindenki retteg a kOzsfgtxn. A körjegyzőt hivatalos littalommal való vissiaélésicl vádolom,*
2. íiérl, meri 0 osztonyhsn, a köij grzöról etty általa szerkesztelt nyilaik izjlban azl állította, hogy .az isko\'a körül semmivel sem tOródik, s a kommunizmus alatti magatartása sem volt olyan, hogy Iskolájukat reá bhhassák."
A kanizsai iörvénys;éi a plébánost izgalmas tárgyalás ulán bűnösnek mondott* kl két rendbeli rágalmazás Vétségében és iz tnyhitö szakasz alkalmazásával kélsier l.500.000 K pénzbüntetésre itélie, a büntetés végrehajtását Hunban 3 évi próbi-Idöre felfflggerz\'e\'le.
A plebáros és védAje, dr. Hojilu O, ula megfellebbezték a nagykanirg I lói vény srék l él?lél a pécii lábiához, mr-\'yn k Cnuiiwuky \'aiácsa akkén dnmott, bogy az Ittlétnek a képv1 íe\'.őteslUMI liléién elhangzottakra vonatkozó réiZét helyben hogyla,
felm ntették a vád 2. pontja alól
ell nben azt a részét, amély az Írásbeli nyilatkozatra vonatkozólag állapítja meg a plébános bűnösségét
megsemmisítette és a plebá nőst a becsBlet védelméről szóló törvény alapján ezen vád alól felmentette
ladokoláiáhan a táMa klmondo tr, hogy az elcóbiróságl tárgyalás folyamán blionyitist met, hogy
Kovács Sándor körjegyző nem tanúsított olyan magatartást a kommün aluli, hogy az Iskolát reá lehelett volna blznl.
RifMog plébános at I. pori\' alalli elmarasitaláslért semmiségi panasz-szal élt a Kurláhor, amely Rith Zsigrnoul elnlHhte alatt most tárgyalta ar Dgyel. A kúria bozzájirult a tábla itfIjtíhez és igy a 2. pontban foglalt, kra vonalkozóla a Kúria ii igául adotl a plebánoanak és egyben felmentésével a legszebb elégtételt szolgáltatta neki.
Ezzel az Ugy véglegei elintézést nyert.
Rabindranath Tagore fia Budapestre érkezett
Budapest, |uliua 7. Rabindranath Tagore, a világhírű hinlu bőlct és Írónak fi», f leségével együtt, Budá-pjftre érkezeti. Magyarországi tartózkodásának cél|a nr, hogy bfht-lóan tanulmányozza a magytr mezőgazdasági éltlet és ét ből a célból a vldíkel Is felkeresi.
limit kaphatók minden sydgyiicrtJrbin.
Postai megbízások>t azonnal teljesít: „CSILLAG" gyógyazertár
Budapest, Rákóozt-ut 39.
napihírek
NAPIREND
Jsatisaa 8, vasárnap
Római katolikus: Erzaébet. Proteat, Teréz. Izraelita: Tam. hó 20. Nap kel reggel 4 óra II perckor,
nyugszik délután 19 óra 58 perckor. •
Városi Nagymozgó. .Uerard brigadéros", Conan Doyle Ismert regénye 9 (elvonásban. Híradó.
Uránia Mozgó. .A házasság válsága* korkép a modern házasaágról H (elvonásban. .Legújabb gaidagnk- éa .Minden isik megtalálta foltját", burleszk 2-2 lelvonásban. Híradó.
Juliiaa B, hétfő
Római katolikus: Veronika sz. Prot. Lukrécia. Izraelita: Tam. bó 21. Nap kel reggel A óra 12 perekor,
nyugszltí délután 19 óra 59 perckor. *
Városi Nagymozgó. .A bűnök háza" nagy erkölcsdráma a leánykereskedelem lertö|éböl 9 (elvonásban. .Mac Sennelh*-burleszk 2 (elvonásban. Híradó.
MEGHALTAM. ...
Meghaltam eierőlsziizhusíonhtitban tjiu Lajoskint ii Csele-patakban, S meghaltam miként Cézár valaha. Mint a t-alll Iliben elesett baka: Negyvenhatom vitet, n posztját védve; Schackletont kísérve hiiláltifjtln délre A lúbnemli/Kirtii déli sark előtt, liorodinonill orosz Jegyver lelőtt, Mint gárdistát a császár kíséretében. Mint Szent l\'á! Jézust imádva térden. Voltam a Mukknbeusok tgyike, Hulltam a Cortez vaskezdbe, Miként Monlezumi vérembe julva; Mint bujdosó kuruc, bus nótákat fújva: l-lpusztultam mint láncos gályarab Mohamed hitéért elesett arab. Petőfiként Is haltam már meg én, Száműzött királyként Madeira szigetén, Leoniilász vitézei közöli is voltam, S gyűlölt clloyen a nagy forradalomban. Voltam ii négerek egy mlrttlen fia, Akit meglincseli a szabad Amerika. Szentföldön szaracén lyukasztá át vértem. Kápolnánál Kossuth imádkozott értem, S meghaltam Szent Ilonán egy napon Mint világhódító nagy Napoleon. — 5\' ha mostan meghatok: Ugy lant elhallgat én is hallgatok... Senkisem illi meg halálom torát, (is a világ mosl Is csak forog tovább
ZSELLÉR ANPOR
— Megbízás. A folmlveiésUgyi miniszter Katona Zsigmond tapolcai szőlészeti éa borászati felügyelőnek állandó megbízást adott arra, kogy Z la éi Somogy vázmrgye területén a pincefelügyeleli és ellenórzó teendőket teljesítse él e célból szükségei eljárásokat fogan ílositsa.
bizalom dolga.
Hálók, ebéd tők, artszoM*
k legegyszeiübblől a legfinorttább klvffefbén állandóan fátttirtm \'
Kedvező fizetési fettételek.
Székely Vilvofi
buterietepe lagyhanlMa, Kazlnciy-atca 4. n.
Eitőrcr.dü saját kárpitosmü
9
KB8 fulltti 8.
IMM KOZLONT
— A népiMití atintaaéer Zalá ban. Vasa József dr. nép|óléii ís munkaügyi miniszter minap Zslába éfkeartt, állemlitkárB : dr. Dréhr Imre klsérelébsn. A miolatler Szenlbékálla Maaágben megválogatta Kiss Plusz apátplébánost, akihez meleg gyermekkori barátság fűzi. A minisiter ezt a látogatásit minden évben megteszi és ez alkalommal is nagy Örömmel fogadia Szentbékálla község népe a magas vendégel.
— Az Iparoatanonclakola évzáró ünnepélye. A nagykanizsai Iparostanonciskola mai évzáró ünnepélye délután 3 órakor kezdődik a Rozgonyl-u\'cai Iskolában. Szavalatok, az Ipariskolai Énekkar számai, Portdut Antal Igazgató és Bazsó József Ipartestületi elnök buzditó szaval, Jutalmak kiosztása képezik az ünnepély műsorát, melyre a szülőkéi és ta nügybaráiokat ezúton blvja meg az Igaigalóság.
«=> Házasság. Hodlcs Oyula okleveles gudiiiszl és Szabó Mancika folyó hó 7-én házasságot kötöttek Gyulái (Békés vármegye) mindéi Mlön értesítés helyett.
— Ak augusztus 5 Ikl balatoni kulturnap progranja készen van Most már a helyi bizottságok szervezik is a díszoklevelekért versenyző 43 községet. A községek nemzeti viseletben vonulnak fel a nép és táncünoepéllyel egybekötött kuliurna pon. A dijakat a nemzeti népviseleteket s táncokat hagyományosai s legtisztábban megőrző faluk nyerik el A rendezőség az egész országból nagy tömegeket vár, melyeket különvonatok hoznak. A kedvezményes Jegyek árusítása már meg kezdödött.
A nagyhaaisaai asataorologlal meg-HaytftT\'t mállik i Szombaton a hómfr-Jkt: Regoal 7 áfakor + 211), délután 2 órahor aate 9 órakor +16 6.
MMan : Egész nap borult égboltozat aaMMnyi Heggel Eazalc, délben és este Északkeleti szél.
A MiairulOglal lutáxet [elenláse tze-Sot változóan felhős, nyugtalan, kissé Mvóseftb Idd, helyenként esővel, esetleg riMtarral, később Javulás válható.
Észbontó, tömör, mehg illat!
A rejtelmes indiai faUj virágának kompozíciója!
Kis üveg ára .........
K&tipuveg ára ......
Nagy üveg ára .....
Mintaüveg kipróbálásra
360 TM tl\'60 ISO
Kapható minden gyógyszertárban, drogériában és illatszerlárban.
Vezérképviselóség: MIIIÁLY OTTÓ gyógytlrimtigvkereskedés, Duda/>est VI., PMniariczky-utca 43.
— Országos vendéglős kongresszus. A vendéglőst és korcsmárosok augusztus 15 én és 16 án országos kongraaazuvt tartanak, amelyen többek közölt az italmérési törvény módoaitálál tárgyalják.
Szabók, varrónők, háztartások, cipészek a világhírű PFAFF varrógépeket használják, mert működésűk csendes, varrásuk szép és tarlós. Husz h .vi résziéi fizetésre is kaphalók Brandl Sándor és Fia cégnél, Deák-tér 2 , a felsótemplomnál.
— Súlyos tífuszjárvány Tapolcán. Tapolca nagyközségben súlyos természetű tilusz|árvány uralkodik. Azt blizik, hogy a kutak vize van megfertőzve a járvánnyal, melynek most Welsz Imre 17 éves diák személyében halálos áldozata Is van.
Hölgyek figyelmébe I
(—) Minsp lelentetle ki épen egy idegen Kanizsán jártában, hogy any-nyi szép asszonyt, leányi, mint Kanizsán, kevés v&rosbtn látni. Hogy ez a dicséret a |övfben fokoiottabb mértékben á l|on, arról gondoskodik a Sugár ut 2 sz. alatl (Polgáii Egy-letiel szemben) megnyílt uj (volt Nímeth Péterne-féle) szalon, melyet a budapesti iparkamara elölt kitűnően vizsgázóit tzvegy Hahn Bar-nabdsné nyitóit meg, elsőrangú, tel jeaen modern hMgyfodrászattal — i Henne-hajfestés és kezelési) vlz-ondolációval, arcápolás, szemölcs , bajeltávolitás slb. A pompásan berendezett azalon máris a legnagyobb látogatottságnak Örvend.
— A motorkerékpártól megijedt lovak árokba döntötték a kocsit. ErdöcsoVonya és Bibócsa közöli Ozv. Kánya Sárdorné rlnys-ujlakl lakős lovai megi|ediek egy száguldó motorkerékpártól és az árokba döntötték a kcctii. Az özvegy asszony súlyosan megsérül\'. A mo-toikerékpár gazdá|a : Sandlner János nagyatádi ember ellen az el|ixást megindították.
= Bútort di|mentesen szálliluok bármilyen vasúti állomásra, garantált e\'sőrangu kivitelben. Négytől tizenhat hónapig terjedő fizetési kedvezményt nyujtunk. Sok milliót takarít igy meg. Oyőz*djön meg személyesen, Kopsteln bútoráruházai Szombathely, Kősiegi-u ca 5. (üzlet az udvarban) éa Sopron.
— Nincs munka a zalai bazaltbányákban. Miután több megyének még nlrcs meg sz ut/pitésekbez előirányzott pénre, a zalamegyei törde-mlcel bazallbányában teljesen szünetel munka. A többi bazaltbányákban is redukált üzem folyik. A ba-zalibányik stagnálása érthetően rosz-szul érinti az ott keoyerelkereső munkásokat és erősen kihat a megye gazdasági éleiére.
= Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
Tudja minden ember fia, lánya: A rovar a Halál tanítványa.
Ós idők óla szenved az embri\'aég a bacülaahertó sommttól, a betegség eir.e jól tegyakorolt terjesztőitől. Az Élet és Tisztaság ellenségei: a \'egyek, szúnyogok, darazatk, svábbogarak, poloskák és undok szőve sígeseik beszennyezik eledelünket aannyes lábaikkal én meglettózrek bennünket a bacil usokkat A tudomány keiünVb; i dőlt ellenük <gy államié és bollbiztost felvert: a Flit-et.
Flitelés percek alalt megtisztítja otthonunkat a kórokozó legyek, szúnyogok, darazsak, poloskák, svábbogarak, hangyák, bolhák és tetvek tömegétől. A Fiit kifürkészi azokat a legelterjedtebb zugokat, ahol a rovarok búvóhelyeiken tenyésznek és ott elpusztítja petéiket. Flitelés megftli a molyo-
kat és lárváikat, amelyek lyukat rágnak a szövetekbe. Fiit megóvja a ruliaoemüeket. Használata könnyű. Nem hagy foltot. VilághirU tudósok tökéletesítették a Flil rovarirtót. Biztos pusztulást hoz a rovarokra, de teljesen ártalmatlan emberre éa káaá-;illatra. — Mindenütt
Elpusztulnak legyek, szúnyogok, hangyák, poloskák, svábbogarak, molyok, bolhák stb.
óvakodjunk az utániatoktól t - Csak eredeti, plombált PIM-kannit fogadjunk <1 I
xt> Magyarországi vezérképviselet:
PANACEA Gyógyszervegyészeti R.-T.
Budapeat, VI. FlgyalA-iatoa 19. Talafon i L. 909-48*.
— KI akar vámőr lenDi? A pénzügyminiszter a m. kir. vámőrség tiszti és altiszti állományának kiegé-szi\'ése céljából pilyázalot hirdet. Egyelőre csak olyan, 24. életévöket be nem töltött, de fedd hete len előéletű, hazafiaa szempontból kifogás alá nem eshető magyar állampolgárokat vesznek fel, akik a József műegyetemen, vagy valamely hazai tudományegyetem jogi, közgazdasági, vagy b^lcsészeli karán képeaitést szereztek, vagy valamely hazai nyilvánossági joggal löJrubázott főiskolát (jog-, gazdasági akadémia, erdészeti, vagy bányászai! főiskolái) sikeresen elvégezték. A fegyveres szolgálatra való alkalmasságot valamely bonvédállomás orvosa igazolja. Sa-játkezüleg irt folyamodványokat az állandó tartózkodási helyhez legközelebb eső vámörszakasznál, vagy vámörkelell parancsnokságnál leg-késfbb Jullus hó 15 lg keil benya|-tsni.
Üzletház bérbeadási
Zalamegyel nagyközségben 60 év óla fennálló, jómenetelü «aa-, fűszer- és r6f8s0zlet
teljes üzleti berendezéssel, szép lakással, nagy gabonaraktánal november l-ére bérbe-adatik. — Cim a kiadóhivatalban. 3i«j
ÉtvágyialauágBál, rossz gyomornál, borekedesnél. renyhe emésztésnél, anyagcserezavaroknál, csaláa-kiülésnél és bőr viszketésnél a .Ferenc József" keserűvíz rendbeboma a gyomor és belek működését ás megszab\'dlija a testet a WjyfMfin • lett rothadó anyagoktól. Az orvostudomány tObb úttörője megálUoi-totta, hogz a Ferenc láasel vlz abszolút megbízható kusSajtá. Kapható gyógyazertárakban, drogériákban és fünaarllalatahbaa.
— 20 havi liiskstf békéssé esálMt-jufc — igwolváouyal ellátott tkrynö-
kelnk utján is — az egész vflágsn legjobbnak elismert Sinxpr varsó-gépeinket. Singer varrógép- résza.-társaság Nagykanizsán, fiö-ut 1.
MozgóazhihAzak
Városi Mozgóképszínház. Ma vasárnap, Jullus hó 8 án 3, 5. 7 és 9 órakor „Őerard brigadérosCenan Doyle ismert regénye 9 Mvooáaban. Főszereplő: Rod la Roque. Hksdtó.
Hétfőn ás kedden este 7 és »ésa lor .A bűnök háza", oagy erkülga-dráma a leánykereskedelem fertőiéből 9 fe\'vonásban. Főszereplök Vlvin Qibson, Susy V. rooo és Alkart Stefa-rűek. — »Míc Seasetti-barlessk" 2 felvonásban. — Híradó.
Uránia Mozgóképszínház. Ma 3, 5, 7 és 9 urakor .A haaasaág válságr.korkép a modeia Másságról 8 felvonásban. Főszereplő: Clara Bow. „Legújabb gazdagok" ia „Minden mU megtalálja a foltját" burleszk 2 felvonásban. Híradó.
zalai közlöny
1928 |ullui 8
\' • « L\'
II
Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
Gerard
brigadéros
Conan Doyle ismeri regénye 9 ftl vonásban. Főszereplő: Rod La Roque.
HÍRADÓ
rí f » i f
smaz
Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
A házasság válsága
Korkép a modern házasságról 8 felvonásban.
Főszereplő: Clara Bow.
Legújabb gazdagok
Burleszk 2 leiv.
Minden zsák megtalálja a foltját
Burleszk 2 felv.
HÍRADÓ
— Legolcsóbb Jó cipő a gummt-talpú vászoncipó; alkalmas torna, sport és utcai cipőnek. Legolcsóbban kapható Szabó Antal tpoit-flzletében.
II
Hétfőn és kedden 7 és 9 órakor
Szenzáció!
Nagy erkólcsdráms a leánykereskedelem fertőiéből 9 Mvonásban.
Főszeieplők: Vlvlan Olbson,
Susy Vernon, Albert Steinrück *
lac Senneth-burleszk
Burleszk 2 felv.
HÍRADÓ
közgazjdasag
A buza torsgombája elleni védekezés
A tarló leégetése és mély szántás a pusztító gomba orvossága
Nyolc éves zalamegyei bivatalor-kodáiom alatt ilyen nagy mérvben, mint egyes községi k hidráiban ezldén egyszer sem lépett lel n \'orsgomba. Hogy ritkán lép fel, látszik abból, hogy még mi is kevés guida iSTteii b nem tudja, ml okorza a pár hét elő t még nagy termést Ígérő butája előbb csak egyes szálai nsk ledöiesét és elszáradását, majd mind nagyobb foltok, később esetleg az egész tábla buza össze-vissza döléiét, mikor aztán a beteg buza az egésztégeset is ledönti.
A torsgombával megtámadott buza, ba az korán lép fel, (letenyel halárban) a kalászok aprók maradinak és megfehérednek, a szem a kalászban összezsugorodik. Ha a torsgomba későbben támad|a azt meg, ugy a kalász jobhan kife.lödik. de az el-fehéredéi c és a mag összezsugoo
sodása fp.wn upy bekövetkezik. A torsgombas buza szalmfljéntk a föld telelii és az alsó büiyök közötii részén a szár megbarnul és a hüvely-levelek elhallak. Itt a szakmát a gomba mlceliumai megtámadják s attól a lápinyagot elvonjik, ez az oka, hogy a buzaszem táplálékot nem kapván ocauvá válik.
Védeketni ellene csak ugy lehel, ha a torsgombls buza táblán magas tarlót hagynak s a buza behordasa u\'án a tarlót felégetik és a földet jó mélyen lesz/nják. Természetes, hogy még Igy sem szabad buza után buzál vetni.
Ezutcn kérem mindazokat, kiknél vagy akiinek a községében ez a gombs kart tett, ligyt Illettessék n kisgazdákat is a fenii védekezésre.
Dr. Vass Zoltán
Hogyan kell a gabonazsizsik ellen védekezni?*)
A gsto uzsizsik csak a migJárak ban él. Lissu járásit, repülni n m lud, zavarás esetén álhalottal színlel. Egyes gabonaszemekben fe|:őJlK, főként a buza, árpa, rozs és kukorl cábai\', de csakis a magtárban elhe lyezet magvakban.
A nf s\'ei y petéit ugy rakja a sze mekbe, hogy bennük hosszura nyújtott fejével egy kis lyukat far, azu tán melóidul éa petéjét a furoit lyukbt tojj*. Ebből lárva lesz, mely a mag lisztes belsejét eszi, abban bábozédik s csak akkor hagy|a el a magot, mikor bogárrá vált. Tömegesen csak a zugokban felhalmozott szemeles gabonában szokott szaporodni 8 innen megy ál a tiszta gabonába.
Az ellene való védekezés a kö vetkező:
A magtár legyen mindig litzia. Amint az kiürül, összes zugai, falburkolat belseje, padló él a mester gerendák repedései alaposan seper-lessenek ki, hogy onnan minden mag, piszok kikeiü jön. Sremelet nem szabad türnt a gationábin A magtárban a pidló, f.lrukola\', piea\'er-gererda melletti hiányos részek olysn
/■.nyaggal tapasztassanak be, mely felerésztea marhatrágyaból, fele-rész\'en jól gyúrható anyagból ké szü I. Hogy a lapasztls jól odara gad|on, szükséges, hogy a tapasz tandó rések el\'tb jál megnedvesit-tessenek. Hogy az uj gabona meg ne zsizsikesidjék, azt gyakran át ke l lapátolni, meri a bolygatott gabjná ban a znlztik nem mirad meg.
Hi már a gabona zsizsites, az\' olyan lyuku rostán kell megrostálni, melyen a zsizsik kihull ugyan, de a mag nem. Az ilyen áirosiáit gabonát nigy garmtdába kell hányni, zsá kosiul, ponyvával kell különösen a fal mellel i részit brtakarni, melyről a reáhuzódó zsizsiket kirázni és leforrázni, vagy elégelni könnyű dolog. Ezt a burát ha gyakran átlapálolják és le\'aVarják, ugy a zsizsiktől teljesen meg tehet tisztítani.
Z-itsikes zsákot a magtárba be vinni nem szabad.
Főszabály a magtár tisztántartása, szellőztetése, a gabona gyakori át-lap\'tolása. Dr. Vass Zoltán.
\') Válasz egy ralistentjakabi kisgazdának.
(—) A baromfipiac hírei. A .0.
H " Jelenti: A barotrfiplnc forgilma élénk, az árak tarlciUk. R-nlam való cslrkréri 2 40—5 — pengít lize\'mk páronként, inig a fi.ilal idei p.\'cven/e-kacsát 6 00 - 750 pengőéri veszik, ugyancsak páronként. A tojás 10-12 fillér, tea-to|ás (lámpázo t) 13—14 fillér darabonként. — Az exportőrök még mindig eiőaen vá»árol|ak hüiő-házelk részére a 60-80 dkgr-os csirkéket. Élő csirke exportból leien-lékeny mennyiség ment Bécs felé.
(-) A vasáruk drágulása. Mint megírtuk, a nagy vezr ö vasművek megegyezése lermészeies-.n első dologként meghozta a rudvas és egyéb vasáruk dugulását. Most közöljük, hogy a rudvis 4. a horganylemez 11, horganyzoillemez 13 pengővel drágult, amit természetesen maga után hozta az öiszes vasáruk drágulását.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávihd-iában VIII., Baross-tér 10.
Ismét olcsóbbak lettünk
5 /o-kal
a két-literes MERCEDES BENZ után csak 5"/» luxusadó térítendő
MERCEDES-BENZ
AUTOMOBIL R-T.
Telefon 110-70. Budapest, IV. ker., Váci ucca 24. szlm. Teleion 229-24.
SPORTÉLET
Ma mérkőznek az NTE és MTK tennlszezől
A verseny d. e. 9 órakori kes4Mik
Holnap délelőtt 9 órakor az NTE Király utci végén levő pályáján találkozik sz NTE és az MTK lennlsz-gárdaja. Éten a sok Izgalmat igtrö versenyen elsőizben csap össze a két csapat, hogy megmérkőzzenek az ezüst serlegért. Az első forduló iránt érthetően igen nagy az érdeklődés és valószinüleg rekord közönséget lát az NTE tennlszpályájs.
Az MTK taglal szombaton este nagyszámú kiséiökkel érkeznek meg.
A nyolc játékos igen jó kondícióban van és nagy a bizalmuk, hogy a helyieket sikerül megadásra kényszeríteni.
Az NTE bői Récsei Manci és Rózsi Lichlenstein I. és II, Fischer és Oonda játszanak.
A belépődíjat minimálisan 1 pengőben szabtak meg. Buitet van.
A versenyek 9 tői 12 lg és délután 3-tól 8 lg tartanak.
FLY-TOX
• kgtlfS H TlllfStra Wncfal^utr.ariyu
Pm&rW.Mn-i Klllllllion .1 kulin\'rtfo H|Wl
megöl
unyofot, naolrt, o»(»>**L a, h.nIril, bolhái, w« atk.
rmtxnt (I fclUlra rmtiptlm. á« >M»l
halál férQ**tr« ém mratWM.
Nem rr>érf
111.1. katlanai llaláaapnaMM
llfcalaj likában,
ban iXfttM.1 Jallaai IO>. —gj*J lllcrw OMf, »— m
IlidofUrtilrottao. kb. H IH. kt. I IH. ■ a.60 p io.so r
I WilpvraririS (Imi [udMlrrt _ <\'mjkodjaak utiaialottU I
K
TÓZ81I Zürichi zárlat
. L\'ÍI? 20 í5\' Londou N.wyofk
518 90 bruael 72 43>/a wuiano 77 25, Madrid 85\'70, ;«niiluaiu » 9-CSVi BaiUn Iz3 9l, Wt*d /3 14, Suttá 3 74Vi. Piá« IS-íB. Var* M-li Unátom 10 4811, i»>fiid»l3, waaiwi J ÍJ.
Terménytőzsde
Busa Uaiav. 76 kg-os 3C 30-30-80, n lm* 30 60 31 10, .8 kf-o. 31 30 -ÍI 45, 79 lig-oa 3130 31-78. 80 kg-os 3I;>5—32 00. dunántull 76 kg. 2990—3Ö35, 77 >( 0a 30 45 3J65. Ink^-ot 3010-3095; 79 «K os 3080 3130. 80 kg-oa 31 .\'0-31 40. rozs 28f0 28 25 takarói. UM 58 U0- 29 90. MXarpa 31-00—32-00 ub 31 50-d2 00. longefl 2875-29 00, Bmnknio. 23 75 — 74 00.
Klsája: uelialal lysaáa és Uakiaéé ▼illalat lésxvéuytársaság.
Felelős kiadó: Zalai Károly.

ZALAI KÖZLÖNY
APRÓHIRDETÉSEK
dif, 10 »*tt ao tttié*,
minden további ró dl|j B-flM. Vssár- él ünnepnap 10 M<)l| flIMtr, minden további HÓ dljt 8 flll. Szerdán íi pénteken 10 tzólg 00 fillér, minden további ■M dltt • flll. Cfmttó ■ minden vaata-mbb baltiból álló ató Mt • tónak tii.ll-tattk. Allitl keresőknek 50% engodmáav * MWlrtétl dt) .Hr, tlait—d*.
POrkMikérÁ a legaamafogabb, liptói turtft legjobb Muszel ét Prtedcnlhálnát. 3314
Komplett, Jé állapotban levő modem •Malii* keretek megvételre. Ajánlatokat ■ MiMr kérek.
Finom zamatot asztalt-boi 88 tilt. arani-lw«yl Irtdfftig 120 fül. Sátrán Józselnél Ma®ar-utca 74 a036
----------ujte-tükrözését etlooidta
Stero Uvtgte, grzsébsktér 14. 14«
IIMNM bekebeteitkri alrntea BiM^tf * Isilliiliililu te teanor-■BtMk Wjóelttst Ao.il luAo pám iflMtkSkvetltf th*lí> Nagykanizsán.
Ksslncay-ulca 2. saim. flUO
Két leány vagy Hu teljes alhalyaiiat
nyerhet a Jövő tanévre, zomaorahssználattal. CRs a kiadóban. 3197
Háialaáát. Nagykanizsán, Szemete-utcában és Királyi Pál-utcában egy egy családi hia jutányos áron, míltinyos tlze-téal leltétklek mellett eladó. - l:elvtlái{0-«lia« dr. Hoctt- Ott kii ttgyvéd iiodi|átji.i nyerHetB. 3230
íreaetl szoba kiadó. Ugyanott egy loWl kttay gyermek mellé telvélettk — Klslaludjr-ulca 33. 3300
Klakanlaaia, AlsótemtM u. IS. atimu beköltözhető ház, latilló, pajtával ét nagy kerttel, I Va hoMaa rét ■ Minw-etul iMMu ék a/i-tMW-rtt a császárrétekben tDrgóeen eladó. Bévcbket Soail Iroda, NagykanlzaáOr Ha*MHtM 2- szám.
Vasiak Jókaiban levó, hasaiiált szivó-uyomó kntkl, Vajda vatkereskedő. 3320
I teres középkorú térti rsktirnokl muokalelUtyelH esetleg bSsalmt Alist óva
ilétbl Cím s klad6bau. 3318
ló rtalübil való Mut tizeiét set felveszek. — Maschanzkei Milton
lereMerlA Teleki
3316
tuiser, vegyes és ut 47.
46 hoM halta-tóval. kisMUJyaS. !360hoM bériéi, M> aM bAr kMMnyÜ; HOO holdas bérlat 7 szobás vtHésal éa M0 holdks bérlet 2 noMt fa kiasal esetleg tcoaaalia la MmIói SOrebbe* Aeartl Ifradu Ingstlanforgalml éa péiu-kOioOhkSzvftAd Mája Nagytotrltu, Ki-ztnczy-u. 2. sz.
■lakaalaaSe, Oazégut i». m. alatt 2 szobás utcai lakat klsdó. 3315-
Utooaan épült 1 szobié* heljaséfeHtel, vasat kÓZefében sugaaxlnt I N kásdi, — EZtfckMdkl lehet f lengrnr-
ut 107. 3MS
Tall.ir wJUaUÉt Uniti* a váMal, Időn
kint k0ly«t * Mbt vuSt elad, vadáaz területet rendű, léeánoet beüli! megMIe-[>oaaa««rfs4 StsSa Battzs. mtriWbi, u.p
üelse. (Vátassbétyeg nélkül nem teialek)
Taáa . Va». Sbmogy ét (\'elérmegyébaa «YI 380, 220, 180. 90. 40 és 20 holdsa Jó miaóeéaü birtokok |ó és elegendó épületekkel, kedvezó feltételek mellett el sdó. Bővebbet Aoail Ignio tngatlsnfor gslmt éa pénzkOlcaCnközvctttű Irodájs Nagy katariak Mnra X sz.
Rfey könnyű lőcsös kooal eladó Rákóczi utta US. Maachaarfcer Upót. 3333
OeMpésie I -UW
< tute* eMlgtt-felveasak Mekaer "
htelje* elMtánal axonnall belépésre kerestetik Uszó kOzségbezi 3328
Ügjaa, gyakorl.it waM kivétetik dlmszsIonban, Arsny Jtuoa utcs
alatt__
1 (ka „Laakaaatar" vadisa eladó. KlnUti-uZca 24.
SIÓ
sz. 3327
I Oacaibeazdn latéit
sajtlélcségcinket OnkAlliégl noakénl: r
Sajt-kl
miatt, ótazes tion, kllogmanoafcént:> 7S0 kááiuitlom.
Perenczy, Pó-ut 24. ugvarban. 3324
■aakéoanfl, ki a takarttáat It válUIJa, (elvétetik, Ctengery u 20. alatt. jefenllteZnr ctak délután teliét. -3344
------barakk melleit 1 hold kltUnó
szántóföld. Ilóvebbet\'. Aczéllgnáa péaz-kaksönkózvetltő és iiigalltnloigalrai liodája Negyktnlzte, Kszlnczy-ulca 2. sz.
■^nobfa udvari boMhalyiaég,
nsgv padláabelylségget kiadó, rakUr vagy
Irodának It alkalmas. Bővebbet F0-ut 12. az emeleten. 3226
---laafc 2 vegy 3 szobit lakást szeptember vagy októberre. Ajánlatokat a kiadóba kérek. 3226
r- —
Nagykanlzaén, több kisebb, nagyobb magán ét bérltiz, ctfogtalható lakásokkal dadó. Bővebbet Aoxét Iroda, Nagykanizsán, Kazinczy-u 2. sz.
lakásomon olcsón rállslok. — Magyar-utca 63.
Kiadó azonnalra, 1 szoba, konyha, pince, fakéz.. Királyai. 16. -3342
Magblzható, tóznltudó mindenes vsgy bejárónő szonnailetvétetHr. Qm s kiadóban.
3343
Kiadék augusztus elsejére Rozgonyi-utca 12. szám alatti mllketybetyiaégeknek la alkalmat rattAhelyltégek, Btuiaeascheln-níl, Sugtru. 17. emelet. 3317
Pötvlaagákra kereskeddmltla, glmná-sitta és- polgárist* tanulókat (gyetenri ftsll-(jaló előkétalt. -3340
Egy Igen nagy lofgalimi aawdégH szállótzobáklMl. nagy nyári kerthelyiléggel, leijei felszereléssel és berendezéssel, családi okokból sUrgósen átadó. Bővebbet: Aozél Ipnáo pénzkölcsön és Ingatlanforgalmi íiodája Nagykinltsáii, Ksaiaczy-utca 2. sz.
TakarltónSt keresek s délelőtti órákra. Kisfaludy u. 17 a, Sthleilngerné. -3352
Eladé, komplett világot lolgylabiJó. alig haizoill. Srtim-re u. 8 a. -3841
likaiban levő verseny karAkjiAr eladó. Sikitor-u. II. -3»2ó
Ugy erős lőcsös kocsi UMméter ládával és egy rugós Ulis olcsón alaslé. Msgyai-
ulca i3.
Eladó egy jóberban tevő, 900 bgr. totói mérlsg Jutányos áron. M»gytr-u. 2. -3363
Utcai egytzobis Iskás mettékhelyttégekr kel kiadó. József tóherceg-u 10Í. szám.
KatowatamatOl, letporos utt dűlőben 1 drb. rét eladó. feidektó.lni tebet Ktirtztt-
u. 46.
-3364
-t
>t ffzelésstl> ér egyéb avadalmakkal laivetzek. Taaeaaabeiact Jos, Árpád u. S. 3363
ÍV
cwystobis, konyhát MiAv Bt flwti
mellékhelyiségekkel kiadó Józsel lólierceg-ut 21. 3366
BERGER JAKABNÉ
•z. MILHOFER REGINA
talyó hó 6-án, péntekm délelőtt 9 órakor Budapesten, éfefftiek 64-IT» ívében, mtnden szenvedéstől mentesen, örök álomba merülve, a MÉadenható Isteniwz térL
Drájja őrző Angyakmk földi maradványai haza hozzuk és Nagykanizsán az fer. temetőben folyő hó 8-án, vasárnap d. u. 4 ótakor adjuk át az anyaíötdnek.
rérfe . Bergar Jakab ; gyeimekel: Dr. aerger Oéza, Dr. Hergrr Jetii, Dr. Bargkr SMkaa. Araake. Aladár, Bézsl; teatwiiel: IV. MUbaW IgnAt, Jakab janka, Simon, Oéza ; menye: Dr. Berger Qézáné sz. Neufeld Rózsi i ve|ei: Reteh Mátyás, Oünsberger Ernő; unokát: Berger lbol,ka, Tibor, IWrlr Oéza, Jenő, Oflnsberger Klárika.
Forró szeretettel telített ragyogó tiszta lelke örókké él szivQnkben.
Az Ur jóságos kegyelme órkAdjék felettel
Slsmsns ds Re* üvagak
vagy alkatrészek.
Mindenféle befőttes ét dunaztos üvegek legolcsóbban csak
Mefczer Jakab
Ovegkereskedésében Kazinczy-utca 1. sz. alatt kaphatók.
UeUtl ízitkisgUtét ktnartiat saját éiéekélieu aéne meg áraimat!
•Grimm »Penzíó
■idapest, T, Vigadó-atea 2. szám
Telefon: 106-46, 263-43
A Pesti Dunakorró közepén •> IJesen-Ibrgalml Menetjegylrodával szemben
modernebb b.rtn.l* un, i
________ Md<r
laMuir, nre*. II-
SM"
anl.vte » _____
aad<) IHUiolglUt Minden kS,lrk*«éal eukúi lótioitiiildtil* rlltMl*, .w*lM Ukvi*.
KltOnö bóséKes konyha
Pbnzló P. 10-161. néliánynapl tartózkodásnál Is.
TANKÖNYVEK
minden Itkola rész.\'re
kaphatók éa
elftjsgyezhet&k
Flsthel Fülöp Fiai
könyvkereskedésében.
Veszünk használt tankönyveket a legmagasabb árakon.
KévekBtft zsineg.
Uj ponyva, aj zsákok. Bérponyvák, bérzsákok. Szóló éi gyftaUcaia vélfcunk. Oabonaosásázá a
Baromfi - él eiMreletégek:
(kendermag, hámozott aab, lénymag, édea repce, kerekiépa, napraforgó, tökmag atb.) Szemestengerl (nagy és sproszemtl), zab, árpa, köles, buza, tengerldsra, slb.
Oazdaságl éa kartbsafrak.
Műtrégyék.
Kicsinyben és nsgybsn kaphatók:
018ZÁS Jázagf nii i unni
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A Mróság mellett, utó Telelőn: 13a
Olcsó nyoKalá*
a Baíatan pántján, fcnyvesmlö mellett.
Pétuió, nágy8te*i HttmütaaA napi 7 pengő,
Tizivtn aluliaknak napi 5 pengő.
Fenyves-szálló
Máriatelep.
Mayer Kfotiftt Utóda
VARGA NÁHDOR
(fízmotó, vegytlwtHó, nrikrfeMt
ijfc: Injtái i I). (jtjttttkf : tukn-t L
Villát tátit Inait—n atiKa-festést, vegytisztítás t, göz mosást mérsékeli áron. Ellsmetten elsúremdtft musha. Hófehér, tftkOrtéafwwllMatltái. Pllssérozás. u< Qouvrérozás.
Csődtömegeladási hirdetméay.
Alulírott csftdtömeggofutnolt kftí-liirré teszem, hogy vb. Bakaz Oszkár és Társa nagykanizsai cég esOd-tömegélicz tartoeó, a csdettellár 1 — 157. és 159., 160. tételei alatt összeírt ingóságok (áruk és IteMi berendezés) 6858 P 50 fí 11. becsértékben taréi IbktlldOtt Mt*F«tjfl4t*vcl nyilvános árverésen a törvény és az azt móefositó törvények értelmében nyilvános árverésen Nagykanizsán, Csengery-ut 1. szám alatti tlzretfielyiségben 1928. julius hó 13. napján <J. e. • énkor, szükség esetében a kövelkeaC aap. kun daztataofe. Ai áivesésá vraö a véfetáron feim a véteti flleléVet is megfizetni tartozik. A ingók azonnal fitzáilitanckML Nagykanizsán, 1906. jtsütin 7-én.
3 m
Dr. Ollop Mór
ciód laewgge*^ nok.
13 761/1928. szám.
Versenytárgyalási hirdetés.
Nagykanizsa r. t. város tanácsa az Iskolák és ovodák szünidei tatarozásával kapcsolatos szállításokra és munkálatokra nyilvános írásbeli versenytárgyalást hirdet.
Ajánlat az egyes csoportokra külön-külön teendő.
Az ajánlatokat a versenytárgyalási feltételekben megadott címzéssel, 1928. évi juUas hó 16 án d. e. 12 óráig a v. mérnöki hivatal Iktatójába kell benyújtani vagy poatán beküldeni. Ugyanott a kilráaá műveletet hétköznapokon d. e. 9-12 megtekinteni és a kőműves mtmkát 3 P, a többit csoportonként 1 P ártérités vagy postautánvét ellenében beszerezni lehet.
A városi tanács.
Nagykanizsa, 1928. évi julius
hó 6 in.
IMI Polgármester.
ZALAI KÖZLÖNY
5783/B. 1927. szám.
Árverési hirdetmény
a Köztartozások fejében lefoglalt Ingóságoknak az 1923. évi VII. t.-c. 56—58. §-al értelmében eszköz-lendö nyilvános elárvereléséröl.
A végrehajtást szenvedő neve: Róth Laura.
Lakása: Katii civ-utca 1. sz. Az első árveiés helye: Kaiinczy-utca 1. a r.
Az el só árverés ideje (aap és óia): 1928. Jullus hó 16-án d. e. 9 óra.
A mátodlk árverés helye: Kazinciy-utca 1. sr.
A második árverés ideje (nap és óra): 1928. julius hó 24-én d. e. 9 óra.
A lefoglalt Ingóságok megnevezése, sommásan, nemenként:
Különféle üz\'i ti állvá yok, pullok, ebédlő szekrény, siobabuorok és képek 2000 P. becsértékben.
Árverési feltételek.
1. Az első árverésen az eg\\cs ingóságok csak akkor lógnak eladatni, ha a txcaértékntk legalább háromnegyed része megígértetik.
2. A mátodlk árverésen azonban az ingóságok a becsérték háromnegyedén alul is, a legtöbbet Ígérőnek mindeneseire eladatnak.
3. A vételár készpénzben azonnal fizetendő, vevő állal fizetendő a forgalmi adó és az esetleges fénydiéti adó ia.
Kelt Nagykanizsa, 1928. évi julius hó 5. napján
uij I ehoczky Lajos s. k.
városi végrehajtó
3611/B. 1927. szám.
Árverési hirdetmény
a köztartozások fejében letoglalt Ingóságoknak az 1923 évi VII. t.-c. 56 - 58. §-al értelmében eszköz-lendó nyilvános elárvereléséröl.
A végrsbajíst szeiwedő neve: Bruncaics Jozse\'. Lakáaa : Sugár u. 53. sr. Az első árverés helye: Su^ár-u. 53. szám.
As első átverés ideje (nap és órt): 1928. évi ju\'ius 10 <n d. r. 9 óra.
A második árverés helye: Sugárul 53. siám.
A második árv.rés ideje (nap és óra): 1928. évi julius 19-én d. e. 9 óra.
A lefoglalt Ingóságok n egneve-zése sommásan, nemenként.
Különféle fűsreráruV, fes\'ékek, katonai- és egyenruhaiali kellékek, üres boroshorack, borok és palrc-kolt borok összesen 1227 P 34 fiit. becsértékben.
Árverési feltételek.
1. Az első árverésen az egyes ingóságok csak akkor fognak eladatni, ha a becsértéknek legalább három negyed része megigérietik.
2. A második átveréten azonban az ingóságok a becsérték háromnegyedé j alul ia, a leg öbbet ígérőnek mindeneaetre eladatnak.
3. A vételár kfsipénzben azonnal fizetendő, vevő által fiielerdö a forgalmi adó és az esetleges fényűzési adó is.
Kell Nagyhniiss, 1928. évi jur ius hó 20. napján.
jj<« (Olvashatuihn al Irdr.)
városi végrehajtó
BADACSONYI
uraság kéknyelű 1926 os
ÓBOR.
15%-os I il\'erlől kezdve 2 pengőért kapható a
VIDA vendéglőben.
wmr MÉZET,
égytollat, állati bőröket,
vörfis- és sárgaréz, cink és ólom hulladékot, vasat, csontot és \'on-gyot a legmagasabb árban vásárol
STBÉE B. FIAI NAGYKANIZSA,
Erisébet királyné tér 15. si. aiatt^ ^
Vagytlaatltáara éa faatéara elfogad férfi éa nSI ruhákat
bármilyen rnlnóségU kelméból.
Ujrailleslésre bórbulorokat, börksbátokat és végárut.
Agyioll tisztítás huzallal egyUlt és enélkUl.
FUggOnvOk, kézimunkák, szőnyegek, buturkelmék, mindenféle p.i|il«riok éa izórmék tisztítása, fertőtlenítése és festése.
Pllaaéaroaáa éa gouvréaroaAa
a legelőnyösebb árban és legsiebb kivitelben.
Bővebb (elvllágositást nyu|l Nagykanizsa résiére a gyUjtólelep vezelóje :
Nagykanizsán, Erzsébet téren Állami adóhivatal. Régi postaépület.
Nagykanizsa.
Már 25 éve
fennálló cégünk beigazolta, hogy legmegbízhatóbb
bevásárlási hely
Ponyva
Zsák Kötéláru
Kévekötő stb.
gazdasági Arukban.
Kedvező fizetési feltételek!
»i
Villatelek
Balatorikereszturon, a vasúttal szemben, közel a Balatonhoz, egyben vagy parcellázva 1000 négyszögöl eladó. Cim a kiadóban. jm»
0;thon 1 perc al; tt a gyermek is készíthet saját lUita üvegjében izódavizel, üdttC-italt habzóbori I
1 It. szódavíz 16 fllérbe kerül,
olcsóbb mint a gyári
4 havi részletre!
Tartozik önmagának, caalld-jínak, hogy aszUhra tlrzt* üveget tegyen I
Árak:
Autó Syphon üveg ... 21 P az első tel. széneav-
patton ............... 5 P
cserénél 1 tet szén-savptlrr n..........2 P
4 havi részlatra I
Autosyphon üveg Sparklet világszabadalom !
2?;a
Tiszta, olosé, kényelmes, praktikus I
Egyedáiusitó:
Szabó Antal dE,rt4ru
Nagykanizsa n Telefon 91. szém
PUCH
VEZET!
motorkerékpár utikerékpár
4-5 lóerős motorkerékpár ára P 1120.—
Kizárólagos raktár:
Brandl Sándor és Fia cégnél
Deák-tér 2., a felsőtemplomnál.
Kedvező részletfizetési feltételek! Alkatrész- és gummlraktár! Javító műhely!
1&28. jullus á.
13.371/1928.
Versenytárgyalási hirdetés.
Nagykanizsa r. t. város tanácsa a városi zeneiskola, kisebb átalakításával, szünidei tatarozásával és vízvezeték kibővítésével kapcsolatos szállításokra és munkálatokra nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdet.
Ajánlat az egyes csoportokra külön-külön Is tehető.
Az ajánlatokat a versenytárgyalási feltételekben megadott címzéssel, 1928. jullus 12-én d. e. 12 óráig a városi mérnöki hivatal iktatójába kell benyújtani, vagy póstán beküldeni.
Ugyanott a kiírási műveletet hétköznapokon d. e. 10 — 12 óráig megtekinteni és csoportonként 1 P ártérités vagy postautánvét ellenében beszerezni lehet.
A városi tanács.
Nagykanizsa, 1928. julius hó 2-án.
mi Polgármester.
13.372/1928.
Versenytárgyalási hirdetés.
Nagykanizsa r. t. város tanácsa a gyepmesteri telepen építendő lóistálló építésével kapcsolatos szállításokra és munkálatokra nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdet.
Az ajánlatokat a versenytárgyalási feltételekben megadott címzéssel, 1928. évi julius hó 12-én d. e. 12 óráig a városi mérnöki hivatal Iktatójába kell benyújtani vagy postán beküldeni.
Ugyanott a kiírási müveletet hétköznapokon d. t\\ 10—12 óráig megtekinteni és 2 P ártérités vagy postautánvét ellenében beszerezni lehet.
A városi tanács.
Nagykanizsa, 1928. évi jullus
hó 2-án.
"•a Polgármester.
13.611/1928.
árverési hirdetmény.
A Kossuth-tér 14. sz. (városi bérház) házban 2 szoba, konyha és mellékhelyiségekből álló azonnal elfoglalható lakást adunk bérbe a városi gazdasági hivatalban f. évi julius hó 9-én d. e. 9 órakor tartandó árverésen.
Bővebb felvilágosítást a városi gazdasági hivatal ad.
A városi tanács.
Nagykanizsa, 1928. évi jullus hó 6 án.
:ui, Polgármester.
1028 toll"* 8
ZALAI KÖZLÖNY
Van szerencsém a nagyérdemű közönség bccses figyelmi! felhívni, miszerint mindennemű rajt szerinti
uj lakóházak építését, átalakítását és tatarozásokat
a legszebb kivitelben és jutányos feltételek mellett vállalok. Becses pártfogásukat kérve
SrtRECZ FERENC
kSmOMi malter
jn, Msfykanlzsi, Slkátoru. 8.
Árverési hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy Zalaszer.l-mihályon az országút mellett levő üzletházamat folyó hó 15-én d. u. 3 órakor a helyszínen a legtöbbet Ígérőnek szabad kézből elárverezem. Kikiálltási ár 3500 P.
Frledenfeld Manó.
Letenyel körjegyzőtől.
1569 -1928. sz.
Hirdetmény.
Bécz község határában egy vasbetétes 230 cm. magasságú (belméret), 300 cm. szélességű (belső-nyilás) és 5 m. hosszú betonhid lesz épitendő tervrajz szerint; az építésre
aázók zárt ajánlataikat 1928.
iis 21-ig a letenyei körjegyzőnél nyújtsák be.
A feltételek a körjegyzői irodában betekinlhetök.
Lelenye, 1928. julius 5.
Körjegyző.
Vadászterület bérbeadás.
Kerecseny község vadászterülete 1*28. évi Jullus hó 22-én délután 3 órakor a községházánál nyilvános árverésen 10 évre bérbe lesz adva.
A vadászterület a gclsci vasúti állomástól 2—3 kilométer távolságra, vadban dus (különösen nyul, fácán, fogoly stb.) erdőségek szomszédsá-
f[ában, szőlőhegyek által övezett snkis terepen fekszik s kellemes vasúti közlekedés mellett a nap bármely szakában elérhető akként, hogy a vadász még ugyanazon napon visszautazhatik.
Az árverési feltételek az orosztonyi körjegyzői irodában s Kerecseny község elöljáróságánál a hivatalos órák alatt megtekinthetők.
Kelt Kerecsenyben, 1928. évi julius hó 2-án. uw
Kovács Sándor Kovács István
körjegyző. községi bíró.
mm is un
HIRDETŐ IRODA R.T.
Budapest, V. Dorottya-utca 11.
uj telefonszáma :
AUT. 823-23,
Husesiteln ét Vogler hirdető Iroda
FIÓKJA: Delej László bankháza
az osztilyjorsjáték tőárusitója
Budapest,Vll.Erzsébet körut34 Telefon : J. 329-94.
GANZ-DANUBIUS
SCHLICK-NICHOLSON telepén
BUDAPEST, V/., VÁCZI-UT 45. SZÁM
Gyárt i CSÉPLÖKÉSZLETE*ET, voitaiós- és migán|áró lokombilokat &őz- benzin- és sjlvógAzazerwe, acélkeretes, golvóscsanSgvas és Mkerelea cs\'plögépeket minden nagyságban, Sohliok-Hanomag traktorokat, veőgéptke\', Ásványi féle tengeriszár-lépőgépeket, olnjpréseket.
Mintaraktári Budapest, V., Vllmo< csdszdr-ut 63 Fiókok: Eger, Nyíregyháza, Szeged, Szombathely. Raktárak: Baja. Békéscsaba, Debrecen, QyOngyös, Győr, Kaposvár, Miskolc, Nagykanizsa, Pécs, Székesfehérvár, Szolnok.
GANZ-DANUBIUS egyéb gyártmányai i Motorok, hengerizékek, vízi turbinák, szivattyúk, spriló és téglagyári gépek, mindennemű vasu\'i kocuk, kazánok, tatlányok, daruk, emelőgépek, vasszerkezetek,
,,w jéggyári és hűtőberendezések.
Kfizpont i Budapeat, X., Kftbányai-ut 31. BOrgBnyolm i Gsnzoom Budapest
KOVALD FEST, tisztit
Selyem ésfátyolharisnva szemfelszedése Harisnya talpktttés
Csengery-ut 5. szám alatt
eszközöltetik.
Pollermann-fále
„KOLUMBUS"
m ű I é p e t
vegyii«zta méhviaszból, telszés s;e inti méretre szabva, korlátlan mennyiség ben,b rmely iJOszakb,ni, gond jsancsomagolva, k^kén 8 pengft naptárban
szállítunk.
Elvál\'alunk méhviaszt mftléppí való kihengerlésre, kívánt méretre szabva, 18 g;üzslék viaszlevonással, vagy 1-40 pengő munkadíj fejében. Ktse-lejiejeit lép\'ömelék (>onkoly) cs fede zísért ráfizetés nélkül kilónkint
1—20 deka mülépet adunk cserébe
Hí összes ÉMW clkkekrűi és mézperoetűtcrdl najy képes árjeo zék togyeo 1
POLLERMANN PÁ Lé»T«
y ö.vlaaxöntödc, mUlépkéazltö gyártolapa
Székesfehérvár, Pálya-u. 28. (Vaaut mellett)
Telefonszám: 4—77. Telefonszám: 4—77.
___3S9I
ii m in
NASH és PACKARD
autók kizárólagos zalamegyei képviseletét átvettük
Mielőtt autót beszerezne, feltétlenül kérjen prospektust és díjtalan kocsibemutatást 2727 Hat henger, hétszer csapágyazott főtengely, négy kerékfék, zajtalan motor, hosszú élettartam éa olcsó üzemköltség.
Szántó Vilmos és Társai
Telefon 3-22. Nagykanizsa, Deák-tér 2. Telefon 3-22.
Adómentes és adózott petróleum,gázolaj és benzin, mindennemű üzemi olajok, traktor, autó, amerikai gőzhengerolaj, gépzsir, kocsikenőcs, Carbol, Carbolineum és Creolin, szijgyanta, szijviaszk
legolcsóbban kapható.
Ugyanitt
zsák és ponyva
gyári lerakat, valamint
zsák és ponyva
kölcsönzés
cégnél
Nagykanizsán, Fő-ut 15.
A Magyar Oiaj és Vegyipar Rt. zalamegyei kirendeltségénél.
KECSKEMÉT) i IlilllTEIllTIS
(elvesz gimnázium-, reál- és kereskedelmi iskolai növendékeket. Kilátási di| havi 75 I*.
Proiplkliil klld 1H
varrógép
RÉG BtVáLT JÓ MINŐSÉGBEN
Ke c/t\'cjö /i/e/e fi/<■// c/e/eÁ. SINGER VARRÓGÉP
a is ZVÉNVTÁRSASAC*
FIÓKÜZLETE: NAGYKANIZSA, FŐ-UT I.
csak jó és aiegbizhatő minóséglien, példátlan fiagy választékban és ízléses kivitelben, feltűnő etesá árakon kapható. Fizetési kedvezmény 4-től 16 háűa.pig. Dij mentes szállítás bármely állemásra.
Tömörfából készült hálószobák i j Ehédl&k. 320 P-től 640 P-ig.
240, 280, 320, 860 éa 400 Pengő.
Elsőrangú kivitelben 8oo-tól 4ooo ig
Shim, midtw hálók i I \'
4M, 440, 480, 820, 580 és 800 P. V Szalonok már d»0 P-tól, szőnyegek
I 80 P-től, függönyök konyhabútorok
HéJók Uizvs kivitelben , I aU). ,tb.
808^01 8800 Pengőig. j
Előzékeny kiszolgálás, feltétlen megbízható szállítós 1 Az ország legnagyobb bútoráruháza
KOPSTEIN
SZOMBATHELY és SOPRON
Köszegi-utea Jl. (üzlet hk udvarban). Várkerület 62.
T«4«fo« 488. Talefoi/338.
ALAPÍTVA: 1887-BEN
M évMfun, 154 slia
Ma(7tunfKsa, tW». JhIIhb 10 kedd
lm 14 ftlMr
POLITIKAI NAPILAP
kiadóhivatal: l\'ö-ut 5. txim. tal Kossuth UJos u 32
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ára: egy hóra • pengő 40 fillér
Eddig csnpán egy párt-nyilatkozat az eredménye a sierb kormányalakítási tárgyalásoknak
Belgrád, Julius 9 (Efnaka! rddlófelentés) Mi délután a király fogadta Prlbicsevlcset, aki Httattfcáffllk után elmondotta, bogy köszönetet ment mondani a királynak, azért a tok figyelmességért, mellyel betegsége alatt elhalmozta Radlcs Istvánt. A horvát pi-raaztpirt vezére maga eiutazáaa miatt nem |eleohetett meg a király előtt ás maga helyett kérte fel Pribicte-
Beigrád, julius 9. (É/szakai rádió-jelentés.) Ma a miniszterelnökség nyilatkozatot adott ki Prlblcsevics Szvetozár audenclájáról, melyhez Pribicserics is hozzá|árult. Eszerint Pribtesevfcs kijelentette a királynak szóm!)lton, hogy ■ psraszt demokrata koalíció elu\'a<itja magától még a gondolatát Is annak, hogy szembehelyezkedik az államegységgel. Ennek megóvása a célja a parasztpárti vezéreknek.
A Bremen pilótái vasárnap Bécsben, kedden Budapesten lesznek
Bécs, julius 9 (Éjszakai rádiójelenlés) KOM ia pHány és HOhntfekl a .Bremen" plloláf julius 15 én Bécsbe érkeznek az .Európa* repülőgépen, ahonnr.n 17 én budapestre repülnek.
Két halálos szerencsétlenség történt vasárnap Balatonbogláron
Balatonboglár, juliua <J (Sajdt tudósítónktól) H ilálos auló aeerencaéilenaég történt vaaárnrp a belatonlellei országúton. Inkey Zslg mond tardl földbirtokos autó|a el-ttlfltt egy öregasszonyt, aki laikö-Wsre netn tért M, mikor meg az auló kerWtot akartf, Ij\'dtében elébe ug lott. Ki autó az asszonyi bevitte Bílalonbogiárta, de segíteni nem lehetett rajta, — meghall.
Ugyancsak vasárnap Bjlalonbog-láron Vlganlhy Oíbor cipész-Inas a fntfiall pályáról a parira szaladt és a fürdésre tilos, mély helyen a vízbe ugrott. Pár, órával utóbb találták meg boHtasiét.
Tízen visszavonták Bartos képviselő elleni feljelentésüket
Az Ogyéezség emek ellenére sem ejti el a wádat
Budapest, lullua 9 | nlga kövelkezlében nincs megfelelő al\'P eljárásra, a mentelmi bizottság jelentését előreláthatóan más szemszögből fog|a nézni a képvlielőbáz, mint eddig. A mentelmi biiotiság, mint ismeretes, Bartos mentelmi jogának felfüggesztése mellett dön\'ölt, sőt kiterjesztette az előzetes lelaríóz-UUa lehetőségére is.
Szétrobbantották a Budapestről Siófokra telepitett kártyabarlangot
Bartos János képviselő ügyében liz feljelentő vlmavonla feljelentését. Tekintettel azonbsn, hogy Itt közvádas cselekményről van szó, a feljele tiétek visszavonása nem jelenti egyben az Pgyészségi vád elejtését is. Mivel azonban most már nyilvánvaló, hogy a feljelentések vlsszavo-
Slófok, julius <J A budapesti de\'eklivek váratlanul megjelenjek Siófokon éa a kaszinóban ra|laölérszerüen razziát tartottak. Igaiollatlák a káityázókat és megállapították, hegy a Budapestről ki
szoiult Javíthatatlan kártyásuk Siófokra tették át székhelyüket. Tiltott szerencsejáték miatt megindították ellenük az eljárási. A kaszinó játékasztalait lefoglalták.
Egy halott, két haldokló az Italia hajótöröttjeinek egyre olvadó jégtábláján
Elpusztult Soria kapitány kutyaszán expedíciója Is
Berlin, Julius 9 Cecclonl, az Italia észxksarki < xpe-dlcló|ának főmérnöke, aki nígy tár ■ával P/i hónapja sínylődik az uszó l\'gtáblán, szombaton reggel belehall a lezuhanásnál szerzeM sérüléseibe. Két másik sul)os betege is van a Viglieri csoportnak, kiknek állapota reménytelen. A sátor körül a jég egyre olvad, ugy, hogy repülőgéppel aligha lehet már leazállol a táblára.
Sorla alptnl kapitány kutya exprdl-ciója, mely nágy bele indult a Mal-gien-csoport megmentésére, minden jel szeiinl szintén elpusztult. A Spilz bergáktan lévő Advent bányavállalat kél szivahlbelö alkalmazottjának elbeszéléséből valószinfl, hogy azok Amundsen repülőgépét lezuhanni látták. Ennek ellenére öl hajó indult el Amundsen keresésére.
Nagyszabású ajánlatot kapott a kormány tisztviselő-házak építésére
Tehermentes telekre 20—25 százalék készpénzzel lakbér-lekötés melleit épülnének országszerte a tisztviselő-házak
A köztisztviselői családi házik fpi tésére az Annuitás Hlzépitö R T. ajánlatot lett a magyar kormánynak. Ajánlata szerint h jl^ndó a köztisztviselők iészére tehermentes telekre, 20 -25"/o készpénz hozzájárulás nlsp jin családi házakat épileni az egész
országban. A kormánytól az érdekeltség azt kéti, hogy az építkezők Ickbéiilletménycii kösse le. Az éplt-kezókiöl élelbizlotiiásl is kívánnak. Az érdekeltségnek amerikai kölcsönből 3-5 millió dollár áll rendelkezésre.
Amerikában sem kap kölcsönt Románia
Bratiana a francia jegybankban bizakodik
Pária, Julls 9 | Jugoszláviával együtt tul sok hasz-(Éjszakal rddtó/elentés) Lspjelen- | not huzoit Magyarország feldarabo-lések szerint a Dew/orki bankok el- I lásdból s a nagybankok nem ruhdz-
határozták, bogy visszaulasliják a
60 millió fon os román kölcsön vál alá-sál, mert Románia Csehszlovákiával és
nak be tőkét olyan országba, mely nemzeti elnyomással van aláaknázva s Igy uj európai katasztrófa magvát
hordja magában.
Kolozsvár, |ullns 9. Az utóbbi nn-pok Izgalmas tárgyalásai a román kormány él a pénzpiacok között sikertelenül végződtek. Brattanu még reméli, bogy a francia jegybank, Bukarestbe érkezett helyettes kormányzójával elkerül 300 millió frankos kölcsönt lekötni* és ezzel a kormány életét őszig meghosszabbítania.
Szántó Zoltán népbiztost és társait a bíróság felmentette
Izgatás volt • vád Szántóéit ellen, mert Ítélethirdetés atán éljenezték a kommunizmust
Budapest, Julius 9 Szántó Zoltán és társainak ujibb ügye kerüli ma tárgyaláara a törvényszéken. Ugyanis s legutóbbi perük befejeztével, sz Ítélet kihirdetése ulán éllellék a kommunizmus*. Az ügyész izgatás elmén vádat enell ellenük. Vallomásukban beismerlek mindent. Az ügyész és a v\'dő beszéd i u\'án az utolsó szó jogán a vádlottak szólaltak fel. Szántó első mondata után az elnök megvonta tőle a\'szól, mert politikai bestédet mondot*. Ugyanígy járt a többi vádlott is. A förvéttyssé* S rántó Zoltánt és társalt a vád alól felmentette, azonban Koszola István ügyét a tárgyaltaktól elkülönítette.
Napoleon mellé temetik az összes hősi halott francia tábornokokat
háris, julius 9. (Éjszakai rádió-jelentés) A kamara bosswbb vita u\'án elfogad\'a azt az Indítványt, h igy a világháboiuban hősi balált hall összes francia tábornokokat az invalidusok temetőiében Napoleon mauzóleuma mellé temessék.
Vámtisztnek öltözött tengeri kalózok kifosztottak egy hajót Slngapore, jatlui 9 (Éjszakai rádlójelentés) Vá ^hivatalnokoknak öltözött rablók egy brjól birtokukba kerítettek. Az egén rakományt elrabolták. Az öt tagból álló személy lelet a hajóbi zárták, ahonnan cikk 10 óra múlva tudták őket kiszabadítani. Most történt meg kok évek után először, bo*y a aingaporei\'vizeken lengeti* rab!ók jelentkeit Ht.
ÉALA1 KOXLOMt
A kanizsai önkéntes tűzoltók elsőként jöttek haza a vármegyei tűzoltó-versenyről
A Zalavármegyei Tűzoltó Szövetség versenye
nieniek oda, amiben nem is vuit hiány.
A zalaegerszegi lüzolló-zenekarral az élen délulán \'/a3 órakor vonult
O Nagykanizsa, julius 9
Zilavármegye tűzbiztonsági szempontból fejlettebb községeiben hónapok óta folytak a gyakorlatok a megyei tűzoltó-versenyre, smi tegnap, vasárnap zajlott le Zalaegerszegen. A külsőségeiben is díszesen, gondosan megrendezett verseny a benne részt vett tűzoltóságok igen értékes és lelkiismeretes munkájitól győzte meg az elbírálásukra hivatott megyei felügyelő szak-közegeket és véleményük, valamint a látottak alapján a vármegye közönségét.
A Zalavármegyei Tűzoltó Szövetség által rendezett versenyen a résztvett tűzoltó-testületek száma ugyan csekély volt, teljesítményeik szonban remélni engedik, bofiy a községek anyagi helyzetének j avultával, a következő versenyen már számbelileg Is etösebb lesz a küzdelem a zalai tűzoltóságok elsőbb régéért.
A nagykanizsai önkéntes Tűzoltó Testület hónapokig tartóit megleazi-tett gyakorlalozáaok után Szépadvary László alparancsnok vezetésével in dult a versenybe. A 16 kanizsai tűz oltót a zalaegerszegi állomáson zenés logadtatáéban lészesitették oltani bajtáraalk, Kovács Oyula zalaegerszegi hivatásos tflzoltéf ipirancmok pedig üdvözlő beszéddel köszöntötte őket, majd Szépadvary rövid válaaza után zárt rendben, zeneszóra Indultak a tűzoltólaktanyába, ahol Zalaegerszeg város ebéddel vendégelte meg a kanbsalakst.
Közel 300 tűzoltó jötl öasze a megyeszékhelyen ezen s napon. Valamennyien nem vsitek részt a versenyben, hanem inkább tanulni, látni
BlahaLnjza pályájaelején
Komárom — Budai Népszínház — Egykorú kritikák Irta: dr. Mező Ferenc Oötöngyös volt sz ulja, nehéz az élete a mull század delelőjén a magyar színésznek. Pestnek ugyan már megvolt a Nemzeti Színháza, de falai között gyakran dull torzsalkodás, színpadán a legváltozaloaabb tarkaságban adtak tragédiát, vígjátékot, operát, operettel, balletet söt bűvészek, akiobaUk is nem egyszer produkálták ott msgukat. Vegyük még mindehhez, hogy a színház állandó anyagi gondokkal küzdött s megállapíthatjuk, hogy ott sem volt minden fenékig tejfel.
A vidéki színészet valósággal a kuliura Hamupipőkéje: a stinétz csak komédiás számba megy, élele a nélkülözések szakadatlan láncolata. Ahol már állandó otthont kap\'ak (Poztony, Kolozsvár, Szeged, Arad) vagy ahol nyári színkörhöz jutnak — az Ilyennek a mennybolt a teteje — még csak eltengődnek, de a legtöbb helyen a szállók nagytermében, vagy a korcsmapajtákban ládákra, bordókra szegezett deszkáktól kénytelenek ágálni
A városi polgárság nem igen méltányolta a .nemzet napszámosai"-nak buzgalmát s bizony szívesebben ment színházba, ha német .trupp" jÚszott.
Fizetést nem igen adhatott a di rektor, a legtöbb társulat alfélé köz-
ki az összes tűzoltóság a MOVE sporlpályára, a verseny színhelyére. Legelöl, cierkészek sorfala közt a kanizsalak lépkedtek, akik egész na pon át a közönség és a bajtársak részéről is megkülönböztetett favo liljai voltak a nspnak. Már a felvonuláskor éljenezték, tapsolták a kanizsaiakat, mint a legkatonásabb, legfegyelmezettebb, legmutatósabb csapitól.
A sportpálya tribünje és állóhelyei tömve voltak közönséggel é» — lelkes, a verseny 8 órai végéig kitartott közönséggel.
A verseny elaö része házi verseny volt a zalaegerszegi hivatásos és önkéntes tűzoltók közölt. A versenyt a hivatásosak nyerlék.
Utána következett a Zihegerizeg ét Nigykanlzsa közötti városközi verseny. Ebben a legnehezebb feladatok pompás megoldása után N <gy-kaniisáé lelt sz elsőség. A verseny-ctapit 12 tagja megkapta a legmagasabb lűtoltóságl verseny-dijat, a nagy aranyérmei; Szépadvary László alparancsnok, mint vezénylő tiszt ezüst cigaretta-tárcát (Zalaegerszeg város diját), ifj. Knortzer Oyörgy segédtiszt pedig órát kaptak. — Az aranyérmesek névsora a körelkező: Lldltt Miksa felügyelő altiszt, Rátkal László caővezelö, Szécsényt István 8. csövezetö, Mátyás Béla 1. nyomó, Vidéki Ernő 2. nyomó, Oerócs Ferenc 3. nyomó, Vidéki József 4. nyomó, Szatller László 1. szívó, Fábián András 2. szívó, Mthalecz László 3.
szivó. (A csapattal Indult többlek, n inthogy létra-gyakorlatok nem voltak, nem versenyezhetlek s igy csak mint tartalék kellett szerepslniük.) Külön elismerésben részesült a nyertesek közül az 1. síivó és az 1. nyomó.
A körzeti versenyben a községek önkéntes tűzoltóságai mérkőztek a következő eredménnyel:
1. F.-ltőbagod (kis arany-érem),
2 Andráshida (nagy ezüst-érem),
3 Petöhenye (kis ezüst-érem),
4. Zalaszenllörinc (egyéni dijak)
Minden helyezett testület — igy Nagykanizsa is — külön oklevelet is kaptak. A dijak kiosztása elölt
1BB jnHns 10.
Bödy Zoltán all>p\\n beszédében elismerését f |ezte ki a teljesítmény felelt, amely általában olyan meglepő volt, h igy valóban nehéz feladat elé állította a bíráló bizottságot. A dijakat sz alispán neje osztotta ki, majd a tűzoltóságok dlszmenetével a verseny véget ért. A vármegye diját (dohányzókészlet) mint legjobban kiképzett tűzoltótiszt, Kovács Oyuls, a zalaegerszegi hivatásos főparancsnok nyerte el, kinek egyébként Mózes László segédtiszttel együtt az igaz bajtáraias gondoskodással és melegséggel töitént rendezés ls teljes elismerést Illető érdeme.
A vihartól megvadult csikó-csorda halálra tiporta a fiatal pásztort
Kötelességteljesltésének lett áldozata Simon Vendel — Az apa köze lében játszódott le a megakadályozhatatlan szerencsétlenség
Megrendítő faluai tragédia a miháldi határban
Nagykanizsa, jullus 9 | A csorda élén haladt a fiatal Ven-A msga nemében megrendítő ha- del pásztor, aki tehetetlennek bizo-
lálos szerencsétlenség ért egy 18 éves legényt a közeli Mlháld községben szombaton, az estéli órákban.
Ugy történt a dolog, hogy Simon Vendel miháldi pásztor és lelnfitt Vendel nevű fia szombaton este, mint rendesen, a mezőről a falu felé lerelték a csikócsordát. Közel járlak már Mlháld községhez, mikor a Kanizsa felett is átvonuló vihar utol érte őket. Mig azonban nálunk csak a szélvihar dühöngött, otl hatalmas zápor zudult a földre, melyet egymásután hallatszó dörgés kitéri. Sűrűn vágott le a villám a szántóföldeken. Eitől azéglháborutól a makrancos csikók ugy megijedtek, bogy egy szálig megvadullak és ijedten rohintak össze-vissza,
kereseti lárnaság volt. H.t volt bevétel, fölosztották, ha nrm — megosztották — a nyomoiuságoi.
Ennyi jajjal-bajjal kelleti megküzdeni a derék acloroknak. H Hyzctök alig javu\'t még abban sz Időben is, amikor meg|elcnt a színpadon a magyar színművészei legragyogóbb alakja: Kökat ("később Bl ti -) Lu|za *) Tizennégyéves Bem volt (1864. tavaszán) — manapság még Iskolapadban ülnek az ebben a korban levő leánykák, — amikor mir ko moly sikerei voltak Komáromban. 0 rdonyl színtársulata látszott ott és oly jól ment a sora, hogy az igaz galó azon tűnődött, vájjon ne ma-ríd|on-e otl — nyárra is. ,
Az egykori „komáromi levelező" nagy dicsérettel emlegeti Qárdonyit, aki erélye*, szorgslmas színházigazgató s Jó szinész", továbbá a .jóravaló társulatot: Lénáid, Völgyi, Kő míves, Borsos, Eőry, Bakonyi, Szek-stárdi urakat s a nők közül: Kőművesnél, Blrónét, Völgyiné\', Kölessl Luizát, Halásznét, Polakovitsnét, kik egy vagy inás szerepbm sokszor kielégítik a közönséget". (1864 már-cíih 25)
Április else|én falmerül egy jótékony előadás terve,
.ml annyival Ink\'.bb kivihető — írja Komáromból „egy lelkes nő" —
•) Családi neve Kelndl volt; atyja halála ulán anyja egy Kölesi Antal nevű azlnháil lestőhös ment nőül és ennek a nevét vette (01 a kis Lujza la.
mivel a jelenleg Itt játszó Qárdonyl-féle társulat közren fi ödését is meg Ithelne nyerti".
Ez a tudótitó is nagy elismeréssel nyilatkozik a társulatról, de kü lönösen dicséri „H.llsznétaz Ezred leányában. Lénárdot és némileg Völgyinét a Qyermektelen ház bau, ülr-donylt, Eöryt és Kölesi Luizát a Caslor és Pollux ban". A társulat megérdemelné, — leszi még hozzá — hogy a bérlet jól sikeiüjön...
Nagy színművészeink kivétel nélkül vidéken kezdték pályafuásukat b blzory nem egy akidt közlük, akinek Thalla istenasszony Mercu-rlasaként még szinlaphordásra is kellett vállalkoznia. Mig nem kapta szárnyra a hir a vidéki síinéaz nevét, nem lehetett rá reménye, hogy felkerül a — mégis jobb éleitel éa löbb babérral kecsegtető — fővárosba.
Kölesi Lujzát még az 1864. év tavaszán (tehát még Otrdonyl társulatnál való működése idején) szerződteli Molnár O/örgy. a Budai Népszínház igazgatója. Tudnivaló, hogy Bach uralma aia\'t csak níme-Kii játs.haltak a budai színpadokon. Molnáré az érdem, hogy a magvar szót itt is jogaihoz juttatta: 1861. ápr. 2-án ő tartotta az első magyar nyelvű előadást a budai arénábin. Még az év őszén állandó hajlékhoz Jut a derék direktor: az Alagút szájánál, a bud*i Lánchídfőnél, a mai kereskedelemügyi minisztérium telkén, a budai városi miglsxtrátus
nyúlt arra, hogy ostorával egybeterelje a vadul gomolygó állat-sere-get. Da vesztére is tette, hogy nem állott félre a rohanó csikók útjából, mert azok nekiroban\'ak és (eldöntötték. Eiután pedig az rgész csorda a földre tiport legényen átszágnldott.
Mire a vihar alábbhagyott és az állatok megcsendesedtek, a csorda végén jövő apa szemei elé borzalmas litvány tárult.
Fia, a csikók patáitól sártengerré dagasztott ut közepén feküdt, eszméletlenül. Fejéből ömlött a vér. — Ruháján sáros foltok, keze csupa vér.
A kétségbeesett apa ölbekapta fiát és ugy vitte haza, Mlháld községbe, ahol az orvos konstatálta, hogy oly súlyos az állapota, bogy be
engedélyével és támogatáaával, színházzá a\'akit át egy városi tulajdonban levő roziant épületet és Innen terjeszti a magyar kulturát. A Budai Népszínházban — mert ezt a nevet kapla az uj .Muzsihajlék" — eleinte hazafias drámák, népszínművek járták, majd látványosságok, operettek k Tűitek színre, de a vallalkozás nem bizonyult életképesnek és körülbelül egy éviizedig tartó tengődis után végképp becsukta kapuit.
Kölesi Lujza ápr. 21-én Sdgligetl ,Csikós"-ábin mutatkozik be a budai közönségnek. Kiss Bilin! parasztgazda leányának, Rózának a szerepét |áttsza s hogy milyen eredménnyel, megmondja az egykorú kritika :
.Szigligetinek régi népszínműve
tét uj taggal s Ián azok kedvéért ozatott színre. A sok sikertelen próbák után örülünk, hogy elvégre szerencsét kívánhatunk Molnár urnák személyzetének két ily tsggal való bővüléséhez. Különösen Kölesi Lulza kisasszony szerződtetése a népszínházra valóságos nyeremény. Csinos külső, kellemes s a k. a. fiatalsága dacára is már erös s bátran alkalmazható hang s arai fő: természetes, mesterkélten Játék oly tulajdonok, melyek gondos ápolás mellett, rövid jdö alatt az operettek s népszínművek egyik fővonzerejét képezhetik a k. a személyében." ^^ j
IMB. JnHtts 10
kell szállítani ■ kanlrnl kórházba.
Er vasárnap reggel meg Is törtéül, »ionban a szerencsétlen (ittál legényen nem lehetett aegll(n:, mert anélkül, hogy percre li visszanyer e volna eszméletét, vaiárnap este édesapja karjaiban kiszenvedetl. A balált a súlyos fejsérülés okozta.
A rendőrség csak a lesújtott api\' tudta klha\'lgatni. Ebből a vallomás bői megrendítő módon domborodik ki, hogy a fiu ritka becsOletes kötelességtel jesi\'ésének leit áldozata. N.-m lett volna siabad a megvadult állatok elé állni, mikor azok rendbete-rdése és megfékezése úgysem lett volna lehetséges.
A kihallgatás Jegyzőkönyvét a rendőrség megküldte az Inkel csend-öriégreV, mely lefolytatja a nyoio zást a halálos szerencsétlenség ügyében, melyről különben jelentéi ment a kir. ügyészségnek.
A temetési engedélyt is mrgksp\'a Id. Simon Vendel, aki Mlbáldra viszi fiát, hogy o\'t temettesse el a mi-háldi kicsi (emelőbe...
Barcson letették a járás-] bírósági épQlet alapkövét
Barcs, julius 9 (Saját tudósttónk telefonjelentése) Vasárnap nagy ünnrpiég kentében történt meg a J\'rásbhóság alapkőletételének aktusa. Ezzel a nagyközségnek 40 éves kivánrága ment teljesedésbe.
ZALA! KÖZLÖNY
HiDIÓ IŰS01
(Kfivtdltések) rt — mrr*. Közgazdaság itangv. — hangverseny B — elóaűás (Jy — gyermekeknek. A — asuonyofc-u«k. Z — zene. Mg. — niciógaadssíg.
Ut - Uju&ágt etóadis. F — fdolvaai*. 0 — gramofomene. Ib — jazz ba K — kabaré. aZ. — aépaurfl uat.
Julius 10 (kedd)
Bttdapast 9.30 és 11.45 H. Közben 12 órakor déli harangszó az egyetemtérí templomból. Utána: Miivész és Unclerae-sek. I Időjelzés, Időjárás. 3 II. 330 Meseóra. 4.45 Idólelzés, Idójárás. 5 Asszonyok tanácsadója. 5.30 Szórakoztató Z. 7 Rádló-amatőrposts. 8 A Közp. Statisiflbal Hivatal előadássorozata. 8.45 Hangv. >0.15 H Utána: Cigányzene.
B*cs, űrác II és 4.15 Hsngv. 8.05 Énekkart hangv. 8.29 P. Schubert-müvek.
Berlin, SUttin 12.30 Mg. 5 Hangv 9 Dalest.
Brflnn 11 Hangv. 12.15 O. 3 A. 4 és 9 Hangv.
Frankfurt, Cassel 12.30 Hangv. 430 Romantikus operarészletek. 9 30 Kantatek, utána hangv.
Hambnnr, Bréma. Hannover, Klet 8 A. 11 0. 12J0, 2.05 és 4.15 Hangv. 4.15 (Hannover) Novella-eat. 7 Vidám Z 8 K Utána nZ.
1 angenberg, Köln, Aachen, Mflnster 10.15 a. 1 05 Hsngv. 4 Vidám mesejáték. 8 Svájci dalok. 8 15 Ikarus, E.
London, Daventry 10.15 IstentlszteleL 12 nZ. 1 és 4 Hangv. 5.15 Oy. 6 Q. 7.15 Debussy zongoramüvei. 7.45 Tarka délután, 9.45 Katona Z. 10.30 Tánc Z.
Madrid 2.15 Hangv. 3.15 nZ. 7.15 és &-15 Hangv, 10.15 Gounod: Faust, fant.
Milánó 12.45 Kamara Z. 4.30 Tánc Z. 520 Oy. 8.45 Hangv. 10 30 Tánc Z.
Prága 11 O. 12.05 Hangv. 4.40 Oy. 6.25 Mg. y
Róma 1 30 Kamara Z. 4.50 Oy. 5 30 és 9 Hangv.
„ Varsó 6 Hangv., lengyel Z. 7.20 és 7.50 l\'osenl mü\'.or. 10 30 Tánc Z.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávéhá-bon Vili.. Barnás-tér 10.
Schwarcz Dezső harisnyái ■ legjobbak.
NAPIHÍREK
NAPIREND
iiiliua 10, kadd
Római katolikus: Amália. Protest. Amália. Izraelita: Tam. hó 22. Nap kel reggel 4 óia 13 perc\'-tor,
nyugszik délután 19 óra 57 perckor. •
Városi Nagymozgó. .A bűnök tjáza* nigy erkölcsdráma a leánykereskedelem lerlöjéból 9 (elvonásban. .Mac Senneth\'-burleszk 2 (elvonásban. Hlrádó.
— Kinevezés. A kormányzó a pénzügyminiszter előterjesztésire Dra veczky Kálmán keszthelyi állampént-tári főtanácsost állampénztárl Igazgatóvá nevezte ki.
— Személyi hlr. A szenibencd:k-rend most megtörtén! d\'szpo-.iciói alkalmából a fö-pát a keszthelyi siűiefésű Kelemen Krlzonlom bencés tanári a budspesti Birois u\'l gimnáziumból Oyőibt helyezte át házfőnök és Igazgatói mlnőségb-n. — Bilatonfüredre helyeziík Molnár Bélát lelkésinek, Z^laapátiba Németh Rom-valdot p\'ébánosraV.
— Szabadstg. Dr. Vűss Zo!;ín Járási gaidaságl felügyelő egésmége helyreállítása végett öl heti szabidságra Tátrasiéplakra utazott.
— A Keresztény Jótékony Nőegylet még javában szorgoskodik nyári programja, a gyermek-nyaral-talás tervszerű lebonyolítása körül,
— máris a télre gondol és előkénzl\'i az Ínségesek téli gondjainak enyhítését. A Nőegylet egyetlen |övedelml forrása, a hagyományos karácsonyi vásár (ezidén is december elején, l én és 2-án lesz) lesz hivatva a karácsonyi kioszláihoz fzükfégrs anyagiak biztosítására. A kiosztás nagyarányú lesz. Oál Andorné és Pollák Islvánné a leányka-ruhákat, Löwl Vilmos és Hoffmann Izsó a fiu-ru-hákat )el|-sen díjtalanul valamennyien) már klsubiák. A kiosz áira kerülő clpök nyersanyaga is m*r a műhelyekbe került. Nö-gyletünk f.on d alod sí bizonyára az idén is sok siáz szegény kanlisal család nyomorúságán fog enyhíteni.
Ood-Year, a legjobb au\'ó és molotkerékplr gummlk raktára és képviselete Szabó Antal sportOz\'e-tében.
— A kanizsai MANSz fiók meg-alakulásának dátumát szep\'ember hó 16-ban lix;roilák. A hivatalos megalakulás nagy Onnrpl keretben fog meg\'Oitínni, mely alkalommsl Tor-may Cecil, dr. Kállay Tibor és ne|c is vendégel lesznek vároiunknak sok más ouráflos nolabililáísal egye-terrben.
— Baleset. Tllllnger Imre nagykanizsai lakos leesett hétfőn déletölt kerékpárjától és arcán szenvedett juzódisokat. Kocsin besiállitotlák a kórbáiba, ahol sebéi bekölöiték, ezután e\'hagyla a kótházat.
— A zalai dalosverseny előkészítése Ogyébcn a Zilavármegyei Di-loaazövetség kanizsai karnagyai ma délu\'án fél 7 órakor a postapalota földszinti kiatermébeu é.iekezle\'et taitsnak.
— A kórházigazgató-főorvos helyettese. Mint jel. n\'etlűk dr. Takács Zoli; n kóih izigazgetó-főor-vosl két hónapon át dr. Borsos Lász\'ó budapesti sebész, egyetemi tanársegéd helyettesíti. A Verebély-klinika kiváló operatőrjének kanlzapi tirtfik dása olyan nyeresége a kórháznak aminővel kevéa vidéhl Vór-ház dicsekedhetik. Dr. Takács Zoltán főorvos sz utóbbi Időben sokai gyengélkedett és emiatt a kanlzs&i kórházban jelentkező, Igen sok op:-ráclóra váró beteg közül sokakoak, akiknek nem volt ide|ük rávárni, el ke\'letl más városba, igen gyakran Budapestre u\'arniuk. Siűkségesnek tar\'|uk épen azért megírni, hogy erre eiu\'n pídcs szüks\'g, mert dr. Borsos László tanársegédhez mindenki a legnagyobb bizalommal fordulhat, mert Ideje is elegendő áll rendelkezésre. Bizonyos, hogy a kór-h\'á ba kívánkozó, operálásra váró betegek örülni fognak, hogy ilyen elismert sebész keze alá keiü\'betnek. A tanársegédnek a Verebély klinikán végzett több nagysikerű műtétje feljogosít arra, hogy mindazoknak figyelmét felhívjuk Itt tsrtózkodásirs, akik erről ním szereitek tudomást.
— Kaposvár—Nagykanizsa re-vans sakk mérkőzés. A Nagykanizsai Sakk Kör rendelésében Nagykanizsa válogatott sakkcsapata Kaposvár válogitotl sakkcsapalál augusztus 5 én lát|a vendégül, hogy revansot adjon a mull hónapban Kaposváron eléri szép győzelméért. Ez lesz a kél vá-os második találkozása, az elsőn Nagykanizsa 5 : 2 arányban győzött, most Kaposváron a sor a győzelemben. A Nagykanizsai Sikk Kör a következő válogatott keretet Állította össze a csapat-mérkőzés résztvevői számára: Ar-gent, dr. Báron, Böhm, Farkas, Kisfaludy A., Lichlens\'eln, dr. Makó, Pintér, Siághy, Surányl, Siekulja, Welszfeld és dr. Rosenberg és dr. Szigeti, ha Itihon lesznek. Ezek közül a leglob1? 10 játékos vesz részt a csapatversenyen. Az első slkalom-mal csak 7—7 résztvevő volt, de moat a résztvevők számát Kaposvár kívánságára felemelle a versenyt rendelő biroltság. Kapo vár játékosai közölt sok tehetséges és jó Játékos van, mul kori gyengébb szereplésük csak pillám Inyi indiszpozlción mullolt. Az eredmény reális akkor lesz, ba ezt a mérkőzést is Nagykanizsa nyeri.
— Autó és motorkerékpár karambol. Tudósttónk jelenti: A keszthelyi motorkerékpár és euló karambolok az idén Is ugy látszik, divatba jö tek. Mindegyik a hercegi kastély körüli u. n köröndön történik és egyik sem súlyos eset. így ma, hétfőn di\'u\'án szaladt össze Kern Ágoston auló-fuvarozó autója és a keszthelyi Hungária cigányprímásának, gödöllői Vlddk Miklósnak mo torkerékpárji. A motorbicikli öasze-törölt, V.dik akinek nem ez volt sz első hasonló bslesete, megsebesült, ugy, hogy a kórhtzba szállították s ott bekötözték. Az autó csak könnyeb
I ben rongálódott meg.
rájó torok öblítésére tegjolib axzr a
Epe él májbetegségekaél, epekő és sárgaság esetriben a termésretes .Ferenc JózsM" keserűvíz a hasi szervek működését élénkebb tevékenységre serkeni \'Klinikai tapasztalatok igazotjtk, hopv az otthoni ivókura különösen hatásos, hl a Fereno lóxsef *lz*t k»v4s forró viz-zel keverve, resigel ébgifo-norra vesz-siük be. Kapható gv<V\'*z:rtárakban,
drogériákban éa fűazerözletekben.
= Ma este katonazene s Polgári Egylet kerthelyiségében.
— Az első fürdő-lopás Keszt-h -lyen Tudósítónk jelenti: Ma, hétfőn délután Kaposvárról Keszthelyre érkezett Schelll Oiza szűcs segéd. A vonalon megismerkedett egy asztalos-segéddel, kinek a nevét sem ludta. Egiütt mentek Keszthelyre, egytttt váltó tak közös kabint a szi-ge\'fürdön. Az Ismeretlen fiatalember korábban kijött a vízből, magára siedte Schelll öaszes ruháit, még a fehérneműit is, fog\'a snnak a kézitáskáiét éi mire a siűcs-sedéd ki-lublckolta magát, tirsának és vele együtt az ö összes ruháinak ls hűlt helye volf csak a kabinban. Még a saját rongyos fehérneműjét is elvitte az Ismeretlen, ugy, bogv Schelll az otthagyott rongyos ruhákba is csak hiányosan tudott felöltözni.
— B. Barőtl Rya könyve, az .Álomasszony" meg|elenl és 250 pengős árban a könyvkereskedésekben kapható.
— Búcsúszó. Nagykanizsáról Váló távozásom alkalmával ismerőseimtől és pacienseimtől ezúton veszek búcsút. Nagyksnlzss, 19 >8. Julius 9. Dr. Láng Imre.
= Ma este katonazene a Polgári Egylet kerthelyiségében.
— A cigány, a szem tdkőr és mz órás. Tegnapelőtt délután egyik nagykanizsai óráscégbrz beállított egy falusi cigány és megvételre kínált egy orvosi mü izert, melyről mrga sem ludla, hogy ml lehet. Azt mond a az órisnak, a Principális parlon .sétáit" mikor ta\'álla és kérle, vegye meg, mert |ol fogna egy kis pénz .ébbé a légin vllágbá". Az órásmester azonbi n óvatosan azt mondta a cigánynak, ho^y menjen a rendöraégre és jelentse be, hogy hogy mii talált, msrl esetleg a műszer gazd ja még |utalomban is részesili. A cigány erre ugy megijedt, hogy otthagyva a műszert az órásnál, pillanatok alalt el ün\'. Mire az órás rendőri bivoll, a ciginy már a hetedik halárban volt. A rendőtség megállapl\'otla, hogy a műszer egy szem-tükör, mely egész biztosan lopás u\'jtn kerülhetett n cigányhor. A bűnügyi osztály most eiuton is felhívja az orvosok figyelmét arra, hogy nem loptsk-e el, vagy esetleg nem vesztetne el valaki egy szemtükrök, meljet a rendőrségen át lehet venni.
IALAJ KOIiOHT
10
SPORTELET Akeszthelyi lovas-mérkőzések eredményei
liMoián* volt ■ Somo|y-Zal*i Lovassport éa Lótenyésztő EgyesSUt keszthelyi lovas-ünnepe
3 Outácsy
Keszthely, jullus 9 (Sajót trMeMnkW) Áisndó és a stoftissédos megyék un-közönségének\'igea nagy érdeklődéb ől kisért működés Jellemzi a Somogy Zilai Lom sport és Lótenyésztő Egyesület egymás u\'én következő esztendeit. ki Idei kampány megint gazdag eseményekben, mtlyrt kW az uiotsd, a keszthelyi lovis onnep vsslrnsp lsj»iődött br.
Impozáns mfr.ttrk voltsk látogatottság, rtmetrt és rendezés tetrm-MKben te ■ töftbospev keestbeiyi versewyO. A megjelent
elöketflségek névsorából Ime egy töredék:
Jőrsef kir. herceg, neje és leánys, Albnckt Wr. herceg, gróf Bethlen István miniszterelnök, herseg Festetics Tssziló, HoMenlohe herceg és ne!e, Wlndlschgrátz hercegné, Für-stenberg hercegné, gróf Festetics VII-
áiasawri Egylet rétiéről: Sora-sich Miklós felsőházi tag (elnök), Malalinszky Ferenc felsőházi tag (al-elnOk), dr. Tarányi Ferenc főispin (sMiiöl), Schmtdt Fiigyes ezredes («a*stt>.
A Hon véétUütkarból. A\'gya-P-pv Sándor aiiáhoroagy honv. államii\'-kár ás csaldjf, U,filussy üábor tábornok, lovassági felfigyelő, vitéz Koeáeh Aladár sHábomsgy, vegyes-dvttáárpsnnosaok, B)htn Béta ny. tábornok, Moys EUmée ny., Forster László ny., Hsussv Jenő ezredps-rsncsnok, S:h ndl Oáza ny., Várossy B. nv., Boér Slndor ny. ezredesek, Siolttr Béla slezredes, Zrinyl Fe-rcac őrnagy, stb.
U I voltak : Q ól Széchenyi Andor Pál, gróf Széchenyi Viktor fői p in é* leánya, gróf Batthyány Ernő és Norbert, gi/TErdődv PJI, báró lakey Jhóssel és Pal, báró Szegedy S^dtr, Seőka Béli >k. államtitkár, dr. Orley György és családja, Bárcza* Ferenc Botka Andor, ujrtépi Elek Erziő, dr Magyar Károly v. főispán és leánya, stb., stb.
A verseny eredményei s következők voltak;
I. nyeletlenek díjugratása.
51 drb. 10.
1. Valentényt Leó 0 hibapont 1 30 p , 2. O/erly\'nffy Elemér 0 hlbapoit I 38 p., 3. Oréczy BHa 0 hlb?pont 1.4T p, 4 Somtich M. 0 hibapont 153 p.
II. Vadászlovak díjazása.
Urak részére.
1. Br. Rohonczy Imre (áll qu ) 2. Pauly Oyörey (0 t-ibaldi), 3. Va-lentényl Leó (Ád in ).
Hölgyek részére.
1 Éber Amália (Bárány)
III. Díjugratás A) kategória.
58 drb ló.
1. Plat hy József 0 hlbaponi 1 42 p, 2. Schoitz Láiz\'ó 0 hibapont 2.14 p„ 3. Oórony litván 1 hibapont 2 12 p. 4 Vileatényi Leó 3 hibapont 1 43 p, 5 Faber Rnső 3 hibapont 1 52 p.
IV. Mllttary A) kategória.
I. RJder Jenő (Alt), 2 vitéz Rad-nócsy László (Amazon), 3. Kotnor-r.lk Lóránd (Bolygó 2).
V. Mllttary B) kategória.
1. Kayser Vilmos (OyOUes 2), 2,
Ktlf»a Zoltán (Buksi) Tibor (C upor), 4 H .Imay Bírna (Á ne.).
VI Díjugratás A) kategória.
23 darab ló.
1. Báró Rohonczy Imre 0 hibapont 147 p. 2 Qyertyánffy Jenő I bibipont 147 p. 3 Kefika Zoliin 2 hibapont 141 p, 4. Malanolti Lajos 2 hibapont 141 p. boltverseny.
VII. Díjlovaglás A) kategória.
I. Bmián Mihály 2 Pjuly Oyörgy. 3. Rilter Lajos.
VIII. Hölgyek díjugratása:
I. Ebet Amália 0 hibapont 1 20 p. 2 Széchenyi 1-ma grófnő 1 bloa-pont 1 23 p.
Kocsiversenyek:
30 km. országúti kocsiverstny.
1. Palracek B.\'la 2 19 ó 2 Bartha Miklós 2 21 ó. 3. Lrnkay Zsigmond.
8. km. országúti kocsiverseny.
1 Qróf E\'dőJy Pal 12 ó. 40 5 p.
Fogatszépség verseny.
7 es fogat: Horváth Zdenkó.
4-es fogatok urkoc ■Isok által hajtva:
1. BUlhyány NoatoerL 2. Lonkay ZiifToitd. 3 DJTV-Í* P«ea«L
Kocsl.ok által hajtva: 1. Kolferls ván. 2 B rzse.iyl Oy.
2 es fogatok : 1. Brokes Rezső. 2 o.óf Eidödv PjI. 3 Lonkay Z •igmond. 4 B raaenyi O*. Kocsi akadályverseny. 1. Lonksy Zsl*word 0 hibapont 2 23 p. 2 Orff Erdídy Pál 0 hibapont 2\'25 p. 3. Lonkay Zsigmond
0 bibipont 2 30 p.
Altisztek és legénység i Altisztek dtfagratása. 1 Vince Sándor szkv. 0 hibapont
1 37 p 2 Karvallcs János lizdes 1 hlb\'ponl 1 35 o. 3 Septe L*Jos szkv. 2 hibapont 142 r- 4. 0 olecz István tide*. 2 hibapont 148 p. 5. Baranyai J\'nos szkv. 2 hibapont 1 51 p.
Legénység díjugratása. I. Németh József huszár 0 hibapont. 2. Tóth István hu\'zár 0 hibapont 3 Nagy Ferenc hoszár 0 hiba poot. 4 K vács Jóssef őrv. 0 h bs-
p^n\'. 5 KMemwt János huszár. *
Mondsnunk sem kell, hogy s ver-renyrk-n Keszlh ly és környékének no\'abiNMsri majdnem teljes számban |elen voltak.
Kiosztottak ötszes.n 54 Hsz\'eiet-di|at urlovasok ás urkocsiaok részére, 22 dijat altisztek és legénység ré szére, ezeken klvfll cca 4000 pengő pénz Jutalma\'.
Az NTE tennlszezól íónres és megérdemelt győzelmet arattak az ITK játékosai felett
Az első fordulóban az ezüst serleg az NTE.é lett
Nagykaaizaa, Julius 9
A s ombal késő esti szemályvona1-tal érkeztek meg sz MTK lenniszezöl Nagykanizsára. Az állomáson az NTE Itnalsz-szakosztály in\'éző-blzotieág n k három tagja fogadta a pesti Játékosokat, akik Schoor Imre elnökdk vezetésével és öt lelkes kísérővel étkezlek meg. bogy összemérjék ertjüket az NTE tennisz gá\'dájával.
A szombat este megindult esőzés egész /j|el Isrto\'t s már-már fétö volt, bogy meg fogja akadályozni a verseny sima lefolyását.. Vasárnap reggel azonban megállt az eső és s legideálisabb tenniszidöben kezdődött el a mérkőzés, amelyben játékosaink edudó, lelkes és okos játékkal korrigálták azt a ctoibál, amely rajtuk egy héttel e\'öbb Kaposvárott esett. Olyan győzelmet aratlak, amilyenre a legnagyobb optiulsiák sem mertek számítani, s alaposan rácáfollak azokrs, akik kitti llöen, egy kézlegyl léssel intéz\'ék el as MTK—NTE ser\'.egm\'tkötések első fordulójának lippelését.
A pesti játékosok közö t viszon!-láttuk Kluger Imrét, aki tavaly még az NTE-ben |*iszo\'.t s ski rövid MTK tagsága alatt máris sz elsők k*té küzdötte fel magát. A vasárnapi mérkőzésen ugy lá\'szik indisz ponálva volt, meri a gyönyörűen játszó Oonda Miklós ellen alig htrom garae-et tudott elérni A pestiek köiOl fíltüit Hoffmann remek jtléka a férfi egyesben, amelyben eHentele, Llchlenstetn Stndor olyan I formát mutatott, amilyent nála még 1 nem láttunk, s amelyért a pestiek
is megcsodálták Higgadt Játékával és szívós védekezésével a második játszmában el lud\'a érni, hogy Hoffmann csak 11:9 re tudta mrg verni. A fiatal Tusák E/a (MTK) |ó tréninggel sokra viheti még. A mieink közöl a fentieken klvOl elismerést érdemel elsősorban Récsei Rózsi, aki megint brillírozott. Ellenfele a gyengélkedő Markovlctné helyett Zeller Ena volt, akit könnyen vert le két set-ben. Kellemesén lepett meg Récsei Mind okos játékával; magasan idolt labdái hasznosak voltik, de már kissé tulzásbi vitte ezt s Játék-modor*. A féifi pároiban Jó volt Fischer báló-játéka.
A részletes eredmények a kővetkezők (elől az NTE |átékossl):
Férfi egyes: Llchlenstein I.—Hoffmann : 1:6, 9:11, Fischer-Ornn feld: 4:6, 1:6. LxhtensUia II.— F.ragó: 2:6, 3 :6, 0 >nda-K uger: 6:0, 6:3.
Női egyes: Rlcsev Rózsi- Zeller Ens: 6:1, 6: 1, R\'csey Mmd-Tusák Éva: 6:1, 6:0
Férfi páros: Líchlenstein 1., Fischer— Hjlfmann, Ridnay: 7:5, 6:2, Heh eosteln II, Qonda—O\'ün feld, Fibriczky: 4:6 2:6
Vegyes páros: R \'cjey R, Q )nds— Ztller E., H ffmann: 6:2, 6:4, Réctey M, Lichtensteln—Tu»ák É„ OrOnf :ld : 5:7 6 : 0, 8 :6.
Női páros: R>csev R, Rícsey M. —Z-.iler E, Tusák É : 6:3, 6:2 Végeredmény: 7:4 az NTE. Javára, A két egyeiűlel áltil közösen kitűzött ezüst vándorserleg Így most Kínlzíán maradt. A második for daló Budaprsten lesz augusztus 5., vigy 12-ikén. (—,)
Magyar csapatok nemzetközi sikerei
A Kinizsi megverte Ujpeetet -A Huntária ie kikapott Szombathelyen — Helyi levente mérkő-zések Nagykanizsa, Jullus 9 A nagy magyar csapatok legnagyobb rész: ezen a vasárnapon Is külföldön aratta babérait és ezzel bizonyságot telt ismételten arról, hogy sok egyéb közöt\', a fu b illban Is elsők vagyunk. Igaz. hogy Újpest kikfpott minimálisan Temesvárott s Kinizsitől, de ed a győzelmet a Kinizsi elsősorban a birónsk köszönheti, bár nem kétséges, hogy Erdély reprezentáns futballcsapatától nem szégyen kikapni.
NemzetkOzi mérkőzések:
Bástya-Rapid 4:2 (2:1) (Bécs) A ragyogó formában JátszóBástyi megérd:mellen verte el a második legjobb osztrák csapatot.
Ferencváros—SK 7Ulna 2:1(1:1) (Zsolna)
Nigy fölénye a fradHtntk nem jutott kifejezésre a gótokban.
Kinizsi-Újpest 1:0 (1:0) (Te-
Kinizsi Is lué, de a 12 ik JUékosa a bíró vol\'.
Törekvés-Kassal AC 1 (4:1) (Kassa)
A Jeles amatőr egytMics leláp\'e kassti ellenfelét
Országos amatör bajnoki döntö:
Szombathelyi Vasutas Nyíregyházi KISE 2:1 (0:0) (Nyíregyháza)
Csabai AK - Dorogi AC 1:0 (0:0)
Barátságos mérkőzés:
Sabárla—Hungária 2:1 (2:0) A pesli csapat vitatja az eredmény reális vol át.
A vasárnapi leventebajnoki mérkőzések eredményei:
Teleki-33 FC 5 :0 (2:0) Teleki lölényesen győzőit. Biró Búhm.
Vmatas-TewMiltéf 5:2 (2:0) Vasu\'as megérdemelten Bffttött a jóképessegű Tes\'viritég eltln Biró Mandkr.
Tarul-/óborát 1:0 (1:0) A J \'.barát hét embenat állt tel, kik közül a biré egvei kUW\'ott. Így bát n«m volt msglepetás a Tu-ul győzelme. Biró Izsák.
(Értekezlet.) Az összes érdeklődők ée sportbarátok, ktk u u| profi ktub Iránt érdek*W*k, m» e^e 9 órakor sz Ipartealdlat he\'yiségé-bMi szlv«sked|eaek taadelenni.
iMiimissinMiiiiiiMimiiwimáMMáM"""\'
Mozgószlnházak
Városi Mozgóképszinkái. Ma kedden „Abunösháta",a gyeskölcs dráma a leánykereskedelem fartftjé bői 9 fe\'vonásban. Főszerep®* Vlvlan Oloson, Susy Vcrnon ásAtbest Sleta-rűek. -,«c Sanneth éaurisszk\' 2 felvonásban. — Hirsdó.
. jj. _i._____ . . . .1.-. _t.- r.rj - -riism>ri*^<kr<< \'\'
Mt|ér«0
* oagykaiilcaal ■•í^wotogW met\' flmlö %áOTtáwkz Hétláo a M**"*. ItT Reggel 7 órator +t4\'6, dátatán 3 ÓHkac +336, aU 8 özakoz PtlMut : t«éu nap ttszia égboltozat. SaiUrányi Reggti íaiakkel\'t, dálban Délkelet, este Északkeleti sxél.
A Meteorológiai latéi* |el«ntéM s«-rtnt túlnyomóan def«t é» m^g W<5 ható.
1008 telim 10
lALM KÖELONY
VADÁSZAT
A kisvad pusztulásának okai és azoknak az elhárítása
Irta: ötvOs Balázs (Kllimán) F.lőző közlemény juliua 7-tkl számban.
8 9 10. A rossz szomszéd, elavult vadászati tOrvények, tudatlan személyzet
A mérgezési engedélyek kiadása sok ceremonlihoz van kötve és kál-várlit kell tárnia annak a vadásznak, aki vadászt erűid! gondozását az elszaporodott ragadozóknak méreggel való Iriáaál akarja kezdeni.
íme egy példi. Egy földbirtokos mérgezési engedélyi kéri területére Aii követelték tő.\'e, bogy szerezzen be az illető községektől bizonyítványt, hogy a kOzségek .véleményezik" a mérgezést. Mire megszerezte, elmúlt a mérgezés ideje I A következő évre már az előző év szeptemberében kérte az engedély megadását és megkapta áprilisban, tehát megint elkésett I Csoda-e, hogy ai az ur elvesztette a türelmét és nem tette ki magát többé ilyen hivatalos eljárás torturáluak, tehát nem mérgez ? Viszont azonban vannak megértő közegeink it. Pl. az x Járás fö-szolgabirájálól személyesen benyújtott kérvényre kértem mérgezési engedélyi Nem telt bele egy negyed órs, kezemben volt a mérgezési engedély, a méregvásárlási engedély, a főbírói hivatal értesítette hivatalból az érdekeli községeket és két nap múlva megkezdtem a mérge rést. Igen, de az a főbíró nemcsak lelki-Ismeretes hivatalnok, hanem szívvel-lélekkel vadász is, aki tudja értékelni, bogy milyen nemzeti kincs rejlik a vadállományban.
Ugyanígy állunk a vadorzással is. A legtöbbször olyan .enyhén büntetik, hogy ezzel nem riasztják visaza a vadorzókat, sőt határozottan báto-illják vele, hiszen olyan kicsiny a rizikó I Viszont a fentemiileit főbíró a maximális büntetést szabta ki arra a szőlőtulajdonosra, akinek a szőlőlében hurkot találtak.
Főszolgabíró Urak I Az ö lök kezében van letéve a vadállománynak ennek a nagyért ék ü nemzeti vagyonnak a sorsai Ha Ö,iök megkönnyítik a kérelmezőnek a mérgezési engedély megszerzéséi, sőt ha e mulasztókat a törvény rendelete szerint kényszeritik a ragadozók Irtására, ha a kézrekerüli vadorzót a maximállt büntetéssel sújtják, akkor elmondhatják, hogy Ölök többet használnak ügynek, többet mozdítottak a többtermelés ügyén, mint sok száz bankettea gyűlés, üres szónoklat, mini sokatmondó újságcikkek I
Magyar vadászok I Ne várjunk mindent a törvénytől. Tegyük meg, amit mint vadtenyésztők meglehetünk és ezzel nemcsak a magunk javát mozdítjuk elő, hanem gyarapítjuk a nemzeti vagyonit
c) Legfájdalmasabb pont a htrom közt. Nem vert meg az Isten mindenkit rossz szomszéddal, a legtöbb lárás főbírája maga ls lelkes vadáiz, tadszerető hazafi, tehát nem kcU
n Indenkicek harcolnis, hogy siaba-duljon a rossz szomizédlól, a vadorzótól, a ragadozóiéi.
De hány földbirtokos — ide éilvc a nagyobb uradalmakat is — szolgálatában van a vídJpoláshoz, tenyésztéshez értő szskember?
Hutz éves belsöinaskodás érde meinek az elismeréséül lesz a legtöbb uradalomban .L\'ibj.lgei", ,Jtn-cil |áger, Oyuii jáger" jtija nagy büszkén filntával a batárt, aki azon iparkodik, hogy minél előbb minél több szénát és sarjút kaszáltaison az erdei tisztásokon, meri ha ludjt Is, hogy a későbbi, csupán egyszer meg-(jiett kaszálással sok fészket ment meg, kénytelen ezen melléij fedelemmel pótolni silány fizetését.
Az i yen rosszul fizetett vadőr megengedi a reábitoti erJő.i a száraz-fmedisl, a gombaszedést azért, bogy ezektől ajándékot kapjon. Hl tudja Is, higy tavasszal templomi csendnek kell uralkodni t az erdőn (ámbár gazdáji csörgetökkel hajtatja végig az erdőt egynéhány szalonkáért) mégis meg\'esii, mert ezzel pótolja bérét.
Nem érti a módjtt annak, hogyan kell a ragadozót méreggel, vassal, fegyverrel lrtini, nem tud|«, hol kell felállítania a téli eíelökel, h >gyan létesíthet alig egynéhány négyzetméternyi területen va Inak való búvóhelyei, legelöl. Tulathn, tanulatlan vadőr nem szaporhhiiji a vad állományt.
Nincs elegendő szakemberünk ? Ellenkezőleg. Annyi vadászati szak ember szorult össze ebben a csonka haztbtn, hogy a Dunái lehelne elrekeszteni velük, de munkaalkalom blján más pályára széledlek szét. Szívesen lémének vissza hivatásukhoz, hí megfelelő alkalmaztatáshoz ju\'nának. Dí egy bértsfizeiés nem elég ezeknek a szakembereknek, akik sok évi iskolázás fártdságtval és költségével szerezték ludasukat.
Ne felejtsük el, hogy a vadtenyésztő vsdátzszemélyiel nemca&k az Íróasztal melleit dolgozza ki üzemtervét, banem nagyon fárasztó és életveszélyes munkál (mérgezés, vadorzó) végez. Helyén legyen az esze, a szive, hogy megóvja egészségét tulyos anyagi gondoktól mm esnek kell lennie. Igaz, hogy ezek a szakemberek mellékfoglalkozásként űzött vizsla anitássai, szakiról működéssel sokai pótolhatnak fizetésükhöz, de ha energiájukat megemészti a mellékfoglalkozás, akkor már nem tudnak megfelelni hivatáiuknak I
Hogy pedig a jól fizeielt szakember nem kiadást, hanem jövedelmet Jelent a munkaadónak, azt számokkal muia\'lam ki első cikkemben.
Akinek a területén nincs vad, maga oka annak, meri itne megvan annak a lehetősége, bogy gyarapilsuk a
vadállományt.
(Folyt, kőv)
^^VAWvVAW^^ J -"J-J-lATuW
Klaájc üelzuiai öjoatéa és La»kiaáá Tállal*\' Rémééytársaíág.
Felelő, kiadó: Zalai Károly.
Még ma, kedden 7 és 9 órakor
Szenzációi
Nigy eikölcsdráma a leánykereskedelem fertőjéből 9 felvonásban.
Föszeieplők: Vlvlan Qlbson,
Susy Vernon, Albert StelnrQck *
Hac Senneth-burleszk
Burleszk 2 felv.
HÍRADÓ
APRÓHIRDETÉSEK
/ z apróhlrdtéeeak dija 10 ssóig •• flllár, minden további sió djla a tilt. Vasár- éa Ünnepnap 10 szóig 10 Hllár. minden további szó dija S flll. Szerdán és pénteken 10 aaólg «0 flllár, minden további iió dija • flll. Clmuó a minden vastagabb bettlból álló s*ó kél szónak számíttatik. Állást kertsóknak ÍOiVo engedmény, a hlrtf atáal élj altra HaatfO.
Timi
A inal értéktőzsde részben a kül-f)ldi kedvező jelenté lek hatása alatt, résztxn pedig a két napos tözsde-szüaei következtében fe h ilmczódott vételi megbízásokból történt vásárlások folytán az Irányzat különösen nyitáskor baráts\'gos volt. A forgalom különösen nyi égkor élénk. A barátságos irányzat eredménye 1—2 százalék emelkedést eredményezett. A favorit papír Szikra voll, mely 15 pengőt emelkedett. Gyengén tcudált Eliő Budapistt Biztosító, mely érté kéből 5% ot veszített. A flxkatmto-zátu papírok piacán lanyha voll az irányzat, a valu\'a és devizapiacon az Irányzat egyene len volt.
Zürichi zárlat
PárU 20 35, Londcn 25\'27»/i, Nawjork 518 85, Brttasel 72-40 Milano Í72S. Madrid 85 75, AmstenUa 219 05, Berlin 153 91, Wien /3 12Vs. Sotla 3 74\'/i Prága IU-s7\'/s, Varai 58 I7\'/j Hadapest SO 4Si/j, Balgiáo 8 13, \'Johnnal 3 17.
Terménytőzsde
Buza 15, rozs 25 fillérrel emelkedett. Az Irányzat barátságos, a forgalom Igen élénk.
Ujbüza llszat idékl 77-es 2R 85 -29-05, egyéb 77-es 28 55 -28 75, rozs 24-. 5-25-00, ó IID 80 50 - 31 00 lénián 28 75 29*00, B»aakoip» 23 75-24 00.
i kidzy«ifl Tflstsde Iev1z?.-j?v j«
VALIHAK Angol L 27 90-78 05 Balga Ir. 80 30 tu: 60 Csali k. 10 98 17 Cö Üánk. 153 20-153 80 Olu ár 10 03-10-11 Uollii 670 65-572 65 Piaucia Ir 22 75 22 95 Hull. 2a0 85-231 85 Lanayal 64 1 0-64 40 Lal 149 3 54
LÍTS —
Lüs S0 50-30 70 Mái ka 137 05-137 55 Schlll. 80 80 «1 15 N orré* 163 10-153 70 Svájci 1.11055-liO 95 Svéd k. 153 60-154 20 Peseta 9450-9510
UMVI/AX AuisL 230 80-231 60 Ualgrád IUC8 10 II Berlin 136 8J-137 22 Cu kársat 3 50-3 54 Brtlsaael 7 ) 99 8015 Kopanh.153 32 153 72 Osalo I53\'2/-I53ti7 London 27 90-27 93 Milano 3006-30 16 Nawyosk 5\'-2 80-4 40 Pázia Prá
Prága Saofía
Stockb Varsó Wi*a za.icb
Madrid
13-45-22 53 16-97-1702 413-416 153\'70-IM 20 64 20 64 40 80-76 41-01 IIO-41-IIO-71 94-55-95 05
Sertésvásár
l\'aibaltái 3272, aalyból eladatlanul vissza-átáradt 3C0 darab ElsórandS I 60-1 62, nedslt I 58-160, szedett koaép 150— 1\'52 könnyű 132—138 alsörandB Orag 1-50—152, másodrendű i\'36-1\'42, angol sBldő 1-35—1 60, szalonna nagyban 172-176 ssli 1-88-1-92, lebnaotThas 1-90— 2 20Í szalonnás léJaartáa 190 196. Ai Irányul élénk.
PdrkSItkávé a legzamatosabb, liptói
luró a legjobb Muszel éa Frledenthálnál. 3314
ÉpOtatOvagaaáat, kilteléat legolcsóbban végez Stern Üveges, teleion 196. 1446
Finom zsmatoa asztalt bor 88 llll. arsay-h.gyl Haling 1 20 llll. Sálrán Józaetnél Magyar-utca 74. 3036
Alláat keres középkorú léili raktárnokl, munkalelllgyelól, esetleg bizalmi álláj: óvadékkal Cim a kiadóban. 3319
Jó családból való llut tanúiénak fizetéssel lelveszek. — Maschanzker Márton fűszer, vegyes és gabona kereskedő Telekiül 47. 3316
16-os „Laakaaztar" vadász li
elidó Klnlssl utca 25.
legyver •3334
KaaáoaaagM teljes ellátással azonnali belépésre kerestetik t.lszó községben 3328
Sajt-klárasalUba I ÜzembeszUntetés miatt, összes sajtléleségeluket önköltségi áron, kilogrammonként: P 2 60 kiárusítom. Ferenczy, Tő-ut 24 udvarban. 3324
Traktarkasalét keres — Nagyrécsei
Uradalom, Nagyrécse. 3389
KatonatasaatCI, lesporos utl dUlóben 1 drb. izintólöd éa kétágúban I drb. rét eladó. Érdeklődni lehet Kinizsi u. 46. -3364
Pdt>lisgára kereskedelmlsta, glmná-
zistá és potgárista tanulókat egyetemi hallgató elókéutt. Cim a kiadóban. -3340
Két vagy három szobás utcai lakáat kereaek, lehetőleg a város belterületén, augusztus elsejére. Ajánlatok u ár megjelölésével lolyó hó 10-én délután 6-lg Singer varrógép K. T.-hoz kérek leadni. -33*)
Kél tlgycs molnáraagátfat keresek
azonnali, legkésőbb l6-l belépésre. Fizetés 110 f. és lakás. Balatonbogiári hengermalom. Döme tómolnár. -3385
Jól aiámoló kisasszonyok 40 Pengő havi lisztessel lelvéletnek. — Ajánlatokat . I\'rallk\' jeligére kiadóba kéretnek. 3388
Tallaár alaalAt tanításra vállal, Időnkint kölyök ea kész vizslát elad, vadászterületei rendez, lácánost beállít megálla-pudás szerint 0t«6a Balázs, Klllmán, u. p. Uelse. (Válaszbélyeg nélkUI nem lelelek.)
Moaéat lakásomon olcsón vállalok. Magyar utca 63.
EQHIVÓI
Magán- vagy Ozleti Ogyekbenl ulatások alkalmival
BUDAPESTEM
egkelleiT feltélelek melled
a legkellemetebb otthont nyújtja a legelónyöaebb elleti a Keleti (kálvaudvax érkeiéel oldalával szemben l«vö
GRAND HOTEL
Park Nagyszálloda
Budapest, VIII., Barou-tér 10.
mert
>Oo/o •sgaiméajl kap
mint ím lep «l6tlitl6|< olctó uoto-anlikkM,
100,0 angadmányl kap
oltló ItKiml iiatnkból. (MtOn6 bili koayha.)
S pangAt magtakarlt
•utóiul kOlt«»s«l, nett fyilOf itMbd 117 fnr< sutt a pilyiudvarróí.
Nálunk otthon érzi maflát111
EU&mdll kliiolfilit, ulfonua culidl |fll«(. Saját érttka
UIQ ilóuyök lotytSn, hosy okv«tl«n nlluak uill-joti meg. — tlöxetii ixobemifnudeléi ejáaUtoe.
ZALAI KOZlONY
aabMajg
Adómentes és adózott petróleum,gázolaj és benzin, mindennemű üzemi olajok, traktor, autó, amerikai gőzhengerolaj, gépzsir, kocsikenöcs, Carbol, Carbolineum és Creolin, szijgyanta, szijviaszk
legolcsóbban kapható. Ugyanitt
zSák és ponyva
gyárí lerakat, valamint
zsák és ponyva
kölcsönzés

cégnél
Nagykanizsán, Fő-ut 15,
A Magyar Olaj- és Vegyipar Rt, zalamegyei kirendeltségénél.
Koaámrot iiagyköwég jegyióje.
1375/928
Hirdetmény.
Közhírré temem, hogy Komárváros közbirtokossága iulujdonál képező
nagyvendéglőt
1928. jutlua hó 22-én délelőtt 10 órakor a kötsé* há^nil tarts ndó nyilvános árverésen 1020. lanutr 1-tól 1931. december 31 ig terjedő időre ka«ionbérbe ad|uk.
Árverési teltételek a komin árosi községjegyzől Irodában megtekinthetők.
Komírváros, 1928. jullus Itó 6 án.
Török s. k.
3386 községi jegyiő.
Komírráros nagyközség jegyióje.
137fi/928.
Hirdetmény.
Komát város község és ktl öa n komárvárosi köiblrtokoJ8Íg
vadászati joga
1928. Jullus hó 22 én délelőtt 11 órakor a kö.s<ghá:ánál 1928 évi augusilus hó 1-től kezdődd 10 évte nyilvános árverésen haszonbérbe fdg ad\'tni.
Árverési feltétrtak a komá-víTosi községjegyzőt lrodáb;n megtekin:-h :lők.
Komátváros, 1928 jullus hő 6/n.
Török s. k.
3387 községi jegyző.
MAKULATUR
papir
kapható a kiadóhivatalban
mr MÉZET, -m
áMtallat, Állati b&rOket,
virfla- és sárgaréz, cink éa ólom haltadékot, vasat, csontot és on-gyot a legmagasabb áib .o vásárol
8TBÉI B. FIAI RifiYKAHIZSA,
Erzsébet királyné tér 15 sz. alatt.
ím
Mayer Klotild Uióda
VARGA NÁNDOR
gőzmosó, vegytlsztltó, ruhafestő
Eyáf: fcgjk I!. WjillgJrilg-tJL
Vállal mlndsnnemü ruhafestést, vegytisztitást, gőzmosást mérsékelt áron. Elian^iten elsőrendű tnunka. Hófehér, tükörfényes gallértisstitás. Pllssérozás. m Qouvrérozás.
TANKÖNYVEK
minden Iskola réfzi\'re
kaphatók
es
elöjegyezhetök
Flsthel Fülöp fiai
könyvkereskedésében.
Veszünk használt tankönyveket a legmagasabb árakon.
Az anyagi gondok íehéz napjaiban,
amikor ugy siólvín senkinek a keresete t.em f di a kiadásukat
azép pénzt kereshet
mint fó- vrgy mellék foglalkozással, ha értékes éa érdekes könyveinknek részlelfúe étes terjesztís\'re vállaló zik. Mi ugyanis megtanítjuk, hog\\an kell eladni könyveket részletfizetésre. A ml klsdvártyalrk mind márkás, Irodalmi művek, ameyeknek terjesztésével tehát tisztességes megélhetést vfgy mindeneseire szép mellék|0ve-d .lmet blztosithdt magínak. Még ma Írjon dlj alan ismerte\'ő nyomtalvá-nyokérl, melyeket szívesen mcg^nld a
„PALLAD1S" könyvosztálya Budapest, V., Alkotmány-utca 4.
m m a nifl
gomba és rovarkártevők elten 11
Tlltbkil universalls permetezöszer Nospraen
Uráaslaz&ld Vardola
Eloaal W.>ol
Sulfarol Thattol
Arzola Almola
stb.
Műtrágyák.
Gazdasági , főzelék-, virág-magvak
Kicsinyben és nagyban kaphatók:
0R8ZÁ8 JÓZSEF a*v«Mfata
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 18.
A bíróság mellett, oi Teleion: 130.
Villatelek
Balatonkereszturon, a vasúttal szemben, közel a Balatonhoz, egyben vagy parcellázva 1000 négyszögöl eladó. Cini a kiadóban. JUS
KOVALD FEST. TISZTIT
Selyem ésfátyolha\' lsnva szemfelszedése
harisnya talpkötés
Csengery-ut 9. szái
eszközöltetik.
alatt
NASH éS PACKARD
autók kizárólagos zalamegyei képviaeletát átvettük
Mielőtt autót beszerezne, feltétlenül kérjen prospektust és díjtalan kocslbemutatást. vv Hat henger, hétszer csapágyazott főtengely, négy kerékfék, zajtalan motor, hosszú élettartam és olcsó Üzemköltség.
Szántó Vilmos és Társai
Telefon 3-22. Nagykanizsa, Deák-tár 2. Telefon 3-22.
UTj portyVta Uj zsák
Kölcsönpony va Kölcsönzsák
HIRSCH ÉS SZÉO0
»\'•/ cégnél
NAGYKA1ÚZSÁN.
BADACSONYI
urasági kéknyelO 1920 os
ÓBOR
15%-os Hl\'triól kezdve 2 pang&árt kaphi ó a
VIDA ▼ftMléglótafB.
Sárga topén babaltíbon topogó,
Piros cip6 menyecskésen ropogó.
Rámás csizma legényesen kopogót
Valamennyi NUGGBT\'-crém-161 ragyogót
A .Nugget" cipőkrémet minden színben gyártja:
The jhnr Nlhfe [\' Ltd.
London
Vezérképviselet és főraktár:
feliül coiiiiitt MUü
Budapest, Vl., Paulai Edé-u. 39.
Telefon: Teréz 210-71.
MiarMtilnÉlt.1.
nagykanizsai fiókja
Sugár-ut 4. Telefon 388.
— i .i \' i ii i-
Minden külön költség vagy portó felszámítássá nélkül elhelyez hirdetéseket hátme y bet- vagv küifOJdl Upban. iattia terveket kátstt. nfivegtt.
Piakátiroz*at
vállal helyben éa vidékén, bil-
vagy kWfoWör :N>gyka izsi r. t. vároa mkdee-ntmfl hirdetési Jogának bérlője.
Magyar Film Iroda rt. Budapest képviselje.
A M gyar Király* B« ügyminlsz-• éri un fordító osztályán ík felv< helye. Bármefy nyelvtől nyeNré fordítást vfflal és minlsrtértammal hitelesittel.
X\' ■>X>v X^X"* >1" >
Hirdessen
a
„Zalai Közlönyében.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Upkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős Üzletvezető: Zalai Káxoly.)
m. trhtijum, 155. atán
liUrkullM, in. Jftllu 11, szerda
Ara 16 fiUk
POLITIKAI NAPILAP
-Mtujti.H é> kiadóhivatal: Pö-nt 5. atíhm. Keaitbelyl MokkladóhlvaUI Kossuth Lsjos-u. 82.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
F\'óflzctésl ára: egy bóra ■ pengő 41 Hllár
Áthidalhatatlan szakadék
A belgrádi parlament véres eseményének ulóhullámal most ketdik éreztetni megrázkódlató ba\'áiu\'rat, mely u egész jugoszláv alkotmány épfltetét slapjatban veszélyezteti. 0 y mélyreható és áibidslhalailan szakadék támadt a sieib és borvát nemzeti társadalom között, bogy többé szó sem lehet együttmüködéaiől.
Amint Ridlcs látván mondj!, s legközelebbi jövő politikáiéban a horvát pártok vesetöl számára csak két tényező tesz irányadó, a király és a nép. A király személyét még össze kölő kapocsnak tekintik, a nép maga azonban mély elkeseredésében nem hajlandó tovább lörni az áldatlan házasság következményeit, téljes népi elnyomatását, sMÜMri és társadalmi szabadságjogainak megcsúfolását. A borvát képviselők véres árnya kilö-ifllbetetlenOI ott fog lebegni minden kibékltésl kísérlet tárgyalásainak kö zepttte, aminthogy a felháborodott horvát nemzet most már mind éle sebben lá\'ji sz egykori magyar és A jelenlegi sserb államközösség közli kranbség korderejét is.
A legmélyebbre haló alkotmány-retorm nélkül megmenteni a jugoszláv állsm helyzetét nem lebet: ezt tudják Belgrádban jól s ha a váliág elkerülésére találnak Is átmeneti lel-tegfl koncentrációs megoldást, ebből a koncentrációból hiányozni fog az államegység biztonságát jelsn\'ő horvát népelem. Talán s kültzin a külföld előtt milfatnl fogja a jugoszláv belpolitika nyugalmának és s kor iwáwwás folytonosságának helyreállítását, de a kölszin alatt ott tátong a mély Or, amely Jugoszlávia sorsát megpecsételi. A horvát szellemi és fiaikal munkásság minden közösséget megszakított B:lg/áddal. Radics Istvánnak, a népvezétnek visszatéré sekor Zágrábban olyan demonstráció volt, amely ha nem ls jelent politikai értelemben veit akaratklayiivánl tást, végeredményben az elszakadás előhírnöke volt, melynek jelentősége a közeljövőben egész Európa nyilvánossága előtt világosié teszi, hogy a mai berendezkedésben együtt élő délszláv nép* közös kormányzása csak a horvát problémának megoldásával kü.ön horvát alkotmány (lc>re-bivása által képze belő el.
A magyarságot a szomszédban töiiénft események kétség bevon hatat-\' tl mély érdeklődén:! (öltik el, a kflzös nsuhbtn eltelt szá-jogot adnak arra, bogy szánalommal-és » báláilao testvérnek is fenntartóét meleg részvéttel figyeltessük sorainak fordulatait. A vég Mto aaski dákal mellalt tántorgó horvátokat csskis nemzeti öntudatának ébrenléte mentheti meg attól, hogy belé ne zuhanjon a gyilkos balkán politika poklába és visszatérhessen abba a civitúált légkörbe, amalybM egy szarencséllen órájában kilépett.
Levegőbe repült egy ház az Angyalföldön
Három halottja van a borzalmas robbanásnak — Két súlyos sebesült, két súlyos gázmérgezés — Egy munkást estig sem találtak meg — A pincében 150 métermázsa borsót szénkénegeztek — A megszakadt gázvezeték hátráltatta a mentési munkálatokat
Budapeat, julius to mérgezéssel a Rókui kórházba vit
Ma délután fél 2 órakor hatalmas robbanás rázkódtatta meg az Angyalföldön levő OOmb-u\'ca környékéi. A Oömb és Figyelő ulc> larkán levő
magas földszintes ház a le vegőbe repült és a robbanás beiuzta a környező bázak ablakait és széles körzeibui megrázta az éptllelek:t. Azonnal na gyobb tűzoltó és rendőri kéuüllség jelent meg a helyszínen és miután több robbanástól is tartani lehetett, kordont vont a robbanás színhelye körül.
A tűzoltók nagy készültséggel lát tak a romok ettakarilásáhot és a mentési munkához, mert a házban tötb n tailózkodiak. A híz Sthal Deziö fuvarozó háza volt, amelyben Slahl félesége, kát lánya, cselédje, továbbá a pincében 2—3 ember tartózkodóit. Stahl s pince egyik hrlyl-ségét Kazár litván kereskedőnek sdts bérbe, aki kb 150 mázia borsót halmozott fel a helyiségben. Kozár a borsói
szénkénegezéssel igyekezett megtiiztitani a zsizsiktől Az a fellevés, hogy s szénkénegezés kö-ben réizint nigyobb mennyiségű szénkéneg, részint pedig a pincében levő gáz robbant fel. A tűzoltók a romok eltakaittása közbtn, a gerendák alatt elsőnek találták meg
Stahl Edith 16 éves leányt, akit az menteit meg a bétáitól, hogy a gerendák megvédlék a leiuhinó kődaraboktól. A leány nem szenvedett sérülésekei, azonban su\'yos gíz-
ték. A tűzoltók csakhamar rátaláltak
Stahi De eső né ösezuzott holt testére.
A 32 éves asszonynak a leiuhinrt gerendák a fejét roncsolták össze. Egyed Rózsa cselédlányt, akit a kony-híbin ért a robbanás, Badeln István szálli\'ó munkással együtt súlyos sé ralisekkel húzták ki a lomok alól. A mentők őket is a Rókusba vitték, Stahl Frlda 17 éves leány épprn a fürdőszobában volt a robbanás ideién. ö nem sérült meg, csak hisztérikus sírógörcsöt kapott és a mentők rés;csiletlék első segítségben. Három óra tájban a pince mélyéből egy férfi borzalmasan összetört testét •mellék ki aJíUoltók. Az olt tartózkodó Kazár Iván mérnök az Összeroncsolt véres holttestben bátyjára, Kizár litvánra Ismert. Ráborult a véres testre és percekig zokogott. A mentőorvos megállapította, hogy a féifit a robbanás cre|e és a lezuhanó tfrr.elékek teljeien ös»zeron-csolták és a halál azonml bekövetkezett.
Kazár Iván elmondotla, hogy 11 órakor lalálkozo\'.t utoljára bátyjával és vele akart menni a raktárba, azonban ügyei közben elszólították éi coak délután jfhelett és Igy ő sz:rencsés«n megmeneküli a robbanás követkeTményeitől. A báz\'ulaj-donos, Stahl Djzső
temetésen volt és Igy szabadult meg a biztos haláltól. Rövid.le1 azulán, bogy a feme-
té.röl megérkezett, búzták ki felesége holttestét. Stahl drámai jelenelek között Ismer\'e fel al összeroncsolt
női haltteltben feletégét. Holtan kérőit elő a romok alól egy munkás l«, aki a pincében do\'gozotl.
A mentétl munkálatokban Bartha István rendőr, aki Igen derekasan v (te ki rásiét, súlyos gázmérgezés-sel d Rókusba szállították.
A pincében megszakadt gázvezetékből egyre Ömlött a gáz
és ez ii megnehezítette a mentést. Fii 2 órakor, s robbanás megtörténte u\'án a rendőrség leltfonon hívta h tlyazinre a gázmüvek embereit, begy azonnal zár|ák el a gázvezetéket, hoty igy elejét vehessék a fov.\'bbi robbanásoknak. A Gázmüvektől fU 4 áfakor gyategemm kát munkáson kívül senki iem érkezett, ugy, bogy a rendőrség eljárást kiván indítani snnak megállapítására, hogyan történhetik meg sz, hogy akkor, amikor a folyton ömlő gáz ujitb robbsnásist fenyegeti a környéket, a Oizmüvektől nem sietnek nagyobb számmal auión segítségre. Négy órakor a mentési munkálatok még folytak. Egy munkást kerestek, aki a robbanás idejtn átHtfltsg a pincében tartózkodott. Stabt Desaftflé és Kazár Niván holdestét a törvényszéki orvostani intézetbe vitték.
Délután fél 5 órakor a tűzoltók még mindig a pincében öasiegyüleralett töimetfktk között ker-ilk az állítólag ottlevö munkáit, akinek éleié-ő már lemondtak.

129.000.000 pengőt fordít a kormány beruházásokra az 1928—29. költségvetési évben
A képviaelöház
Budapest, julius 10 A képviselőház mai Olésén az elnök javislatára a Hiz kimondotta, hogy az összeférhetetlenségi ügyekben a bíráskodást az összeférhetetlenségi állandó bizottság gyakorolja. E határozták, hogy
a Ház minden egyes tagja 5 pengővel Járul a sokgyermekes családanyák megju. talmazásához. Harmadszoil olvasásban elfogadták
megkezdte a beruházási jav
az OFB javaslatot. Az Egyiptommal va\'ó kereskedeletn-polillksi vls-.o-nyunk rendezéséről szóló miniszteri jelentési, mijd az ipari tulajdon védelmére Prágában kötölt egyezményt hozzászólás nélkül elfogadták.
Temesváry Imre előadó Ismertette az 1928\'29 költségvetési évi
beruházásokról gtóló törvény) ivaslato\', amely 129.300,000 pengőt irányoz
anlart tárgyalását
elő beruházásokra. Ebtől az összegből 23.300,000 állami üzemekre, 17.880,000 közművelődésre, 11.700,000 pehgít pedig lakásépítés céljaira, vizlmunkálatokra 10 000 000, egészségügyi és srociális intézkedésekre 9 700,000, útépítésekre 9 000,000, állami épfckelések céljaira 7.115,000 pengőt Irányoz elő a törvényjavaslat. — Közvetlenül a meióg -zdasági termés fokozására
f ALAI Pt*»mw*
íaae |nHo« 11
7.900000, a légiforgalom fe|letzté-•ére 4.I4Q.OOO ptogöl irányozlak elö. Megilletődéssel áikpl\'o\'ta meg, hogy
■ népszövttfégl kölcsön túlnyomó részét a magángazdálkodás céljaira ha znál-ták fel
és nem a deficit cltantelésére, amire tulajdönképen felvették.
Kabók Li|» kif jgáto\'jt, bogy a kormány a kOloönidjtt öaszegeket is beruházásoknak minösitL Kifogásolta a mezőgazdaság ritiíre szereplő Ossiegeket, amelyek szerinte egyes földbirtokosok igényeit szolgálják. learpártolás sincs nálunk, mert ba valami kell, lü\'fóldl gyáriktól vásárol a kormány. A jtvasla\'ot nem fogadta el.
Haller litván azt hangsúlyozta, bogy a legjobb befektetés az, ha a munkások és tisztviselők anyagi helyzetin javltunk. Minden pénz, amll
erre a célra fordítunk, haiznos beruházás. A javaslatot abban a reményben fogadta el, hogy a kormány a vasúti alkalmazottak és munkások sérelmell gondosan tanulmányozni fog|i.
Fábián Béla az adóztatással, msjd a kormány binkpolitiiiká|ával kap-csoMb-n a bllelkérdfstöl sióit. — Semmi huznosat nem vár azoktól az Összegektől, amelyeket a kormány a mezőgazdasági termékek étiékes! lésének megszervezésére kivén fordítani. Hibáztatta, bogy a pénzügyminisztériumi tisztviselők nagyobb jutalékot kapnak a behajolt adók után. A javaslatot nem fogadia el.
Relschl Richárd a Ház bozzájiru-lásával holnapra halasztotta beszédét. A HIz holnap déleőit fol>talji a jivaslat vitáját és sz In\'erpellációs könyv felolvasása u\'áa az ölés 2 órakor véget ér\'.
a
A vasutasok kölcsönnel akarnak építkezni várostél bérbevett Babochay-telken
Az érdekelt déllvasutasok küldöttségét szerdán dr. Kállay Tibor vezeti a népjóléti minisztériumba
Lówenstein ejtőernyővel ugrott kl a repülőgépből?
A* angol biztosítók zavarokkal küzdenek a bankár óriási életbiztosításai miatt
Párls, Julius 10 kutatta sz u<at, — megcáfolták. Rod (Éjszakai rádiójelenlés) Tegnsp \' 8ers őrnagy repü ő^pa alig 800
Minden remény megvan, hogy megkapják a kfiloefint
Nagykanizsa, Julius 10 lakái építési b zol ságtói az építeni
az a hlr terjedi el, hogy egy f.ancia tengerprrtl hilász ejtőernyővel leszálló alakot látott messziről. A rendőrség, melynek |elen e tik az e< e e*, egyéb (dalot eddig nem kapó t eriói.
Löwenstetn halála iöbb angol bir-lositó Intézete\', ahol horribilis össze gekre volt biztosítva, ntbéz helyzetbe hozott. A biz otltó intézetek viszontbiztosítást kötöttek egymás közölt. A biztosítók g.igoru vizsgálatot követelnek.
Löwenstelnt látták egy gőzösön Párls, julius 9. Löwenstetn öngyii-kosságábm egyie kevesebb n hisz nek. A btüiszeli vizsgálóbíró is szerencsétlenséget állapiioit meg. A párisi rendőrség most a Flamandil gő zös kapitányát hallga ji ki, minthogy az a hlr lait|a nagá\', bogy a bon-kárt csüiöriökön a hajón látták.
LCw.-ns ein pilótáiénak azt a vallomásai, hogy a szerencsétlenség felfedezése után visszafordult és végig
mé e rel bai\'dt a t). nvár gépe mögött, de rrnWt a gfpből kiérni nem látott. L/w.-nstein gépének ajaján próbát tar ollak és két markos gépész is cink a 1\'gnsgyt b1! erőfesii-térsel tudta azt kinyltanl. Igy egyre blzonyosibb, hogy az egész szenzáció egy ügyes börze-mtrörer.
A kormányzó és egész családja részt vesznek a Balatoni Knltnr-napon
Budapest, Juliul 10
(Éjszakai rádlójelentés) Horthy Miklós kormányió és egész cssiádjt részlvesz az augusztus 5 iki Bilalonl Kul ur nipon. A kormányzó e célból megszaki ji nyári szabadságát.
A msgat vendégeket diszbsjó viszi a Bilatonon, melyet vito lás disz flotllla kitér, a levegőben repOlöraj, kitéri a kormányzó dlszbajó|át. A pirtrren i községek ünnepélyesen hódolnak a kormányó előtt.
A városi közgyűlés, mint azt a Zolul Közlöny megírta, |óváhagyla a Csengery-uii Babocbay-teleknek (városi tulajdon) házépítés céljaira való bérbeadását a refltkiáns vai-utasoknsk.
Kedden délelőtt az érdekelt vas utasok, akik minél előbb szerelnék a maguk családi házát felépíteni a bérbevett belyen, küldöttségileg le-lenlek meg dr. Krdlky István polgármester helyelles főjegyzőnél, akit arra kérlek, vegye ügyüket támogatás alá ét eszközöljön kl egy kisebb deputáció számára a népjóléti mi-niszlériumbtn fogadtatást, ahová a küldöttségeket dr. Kállay Tibor oy. pémügymicisz\'er, a váioi ország gyűlési képviselője vezetné.
Ennek a küldöttségjáráimk az len e a célja, hoty a népjóléti mi niszlérium i!\'eié>es ügyosz\'á\'y Inti a
aksró déllvasutasok kedvezményei kölcsönt kspjarat.
Dr. Králky István még kedden délelőtt telefonon érintkezésbe lépett a népjóléti miniaztériummil, ahol sikerült kieszközölnie, hogy a dr. Kállay Tibor vezetésével holnap menő kaldö\'lséget a lakásépítő állandó bizottság fogadni fogjs.
Mint értesülünk, minden remény megvan arra, bogy a vasutasok az épt ésl kölctCnl hamarosan mrg ap-ják. Ebben az ereiben pedig, miután a várat állal bérbeidott Bibochsy telken m&r a viz- éa csatornázási muikálatok it előrehaladott stádiumban vinnak, az érdekelt dtlivaiuta-sok, mintegy tizenketten már a j\'WŐ hónapban elkezdik kit családi házaikat épiteni. Et pedig a m\'g mindig nyomasztó lakásínség id Jín igen sokat l-íl« n\'.
^VVVVVVVVyVVVVWVVVVWV^^^^AAA^VSiS^VVVSVSVVVVVVVVVVV
Érdekes számok az iskolapadok világából
A kanizsai tanintézetek érteeitöib&l
Nagykanizsa, Julius 10 b5l, 2 megszállt területről.
1. A reálgimnázium
A nagykanizsai kegyetreedi reál-gimnátiumnak az elrr.u t iskolaévben 428 tanulója volt, kik közül vizsgát tett 420, ezek közű\' 35 magántanuló.
A tanulók kőiül a legfiatalabb 10, a legidősebb 20 évet volt. Vallás szerint Igy otzlansk meg: 318 róm. katb , 3 gör. katb., 6 ág. ev„ 9 rtf, 1 unit., 83 lir. A nem magyar anyanyelvűek tiáma 9 volt, Idegen nyelveket beszélnek 42 en.
A tanulók több mint fele, 282 nagykanizsai volt, ezenklvü1 80 zalamegyei, 56 as ország egyéb rétzel
A szülők foglalkozás tzerln\'i meg otzláta: kisbirtokos 48 kitkereskedő 45, keresk. vagy közlekedési segédszemélyzet 45, keretk. vagy közlekedési tisztviselő 44, p»p, tanár, tani ó 30, kö> tisztviselő 27, oivot, ügyvéd ttb. 24, kisiptrot 24, nyugd. tisztviselő 23, gtzd. tlsztv. 13, katona altiszt 13. nyugd. tlilszt 12, ipsri segédszemélyzet II, nagykereskedő 11, középbirtokot 8, migánzó 8, nsgyipiros 7, nagybirtokos 6, kőzbiv. altiszt 6, ttb.
Jeles tanuló voll 30, jó 73, elégséget 227, egy tantárgyból bukott 40.
BlahaLnjza pályájaelején
Komárom
Budai Népszínház — Egykorú kritikák
Irta: dr. Mező Ferenc
(2)
A másik uj tagot, Szűcs Lajost is dicséri:
.Szűcs Lajosnak kevés, dc nagyon kellemes, behízelgő hangja van. Sok érzéssel s minden cíf-rázattól menten énekelte népdalainkat. Jáléka is kielégilő. Az egész előadás élénken folyt. Kár, hogy többen nem nézték." A gyerek-mUvész második szerepét a „Genovévá"-ban kapta. Olfen-bachnak ezt a „Látványos vigdalmíi"-vét kora tavasz^óta hirdeti a direktor és meg kell adni: jól értett hozzá, hogyan kell verni a nagydobot. Íme az egyik előzetes jelenlése : „Lálványos vigdalmü Offenbacli-tól, uj di zletek, eépezet, 800 darab egészen uj jelmez, fényes kiállítással :
GENOVÉVA 3 felvonás 8 képletben ballettal.
1. képlet: .A bájital és kakashad."
2. képlet: .A burnót bohó hatása, az idylli szerelemre." 3. képlet: .A Syrének vizi játéka, tánca és végtelen csoportosulása."4. képlet:
„Hős Sigfrid a kereszteshad éléit — tengeren is vasúton megy Pa-lestinába." 5. képlet: .Genovéva sötét barlangja, mely pillantásra a f>. képlet „kártya, pezsgő, vigság tündéifényü paloiájává változik tánc és bohó csoportozatokkal." 7. képlet: „Az álarcosbál csodálatos kemencéje." 8. képlet: „Apot-lieozis: — Sigfrid és Genovéva megdicsőülése, égbe emelkedése", mi alalt az egész mélységű színpadot elfoglaló oszlopos terem Budapesten még nem látott uj gépezet segilségével villámszerű sebességgel festői phantastikus paradicsomi kertté változik ál, az egész személyzet pedig vidoran táncoló fiatal tündérekké. Végül Genovéva és Sigfrid kettős dala a légben, melyet nagy karének és tánccsoportozat zár be. Az egész darab kiállítása 11.625 fr. 62 krba került.
Molnár."
Majd ismét: *
„Ugy halljuk — olvassuk a Fővárosi Lapok-ban Apr. 21-én — Genovéva k. a. is nem sokára be-mutalja magát. A példás huzgalmu igazgató roppant tevékenységet feji ki, hogy e szemkápráztató darab előadása szabatosan és za-
vartalanul folyjon le, s mi nem félünk a közönség kíváncsiságát és érdekeltségét magasra csigázni, tudván, hogy még igy is nagy meglepetésben részesülend." Ugyanez a lap kiküldi egyik munkatársát, hogy a Itelyszinen győződjék meg Genovéva díszleteinek fényéről és gazdagságáról.
„...a feslőterembe nyitánk. Oly pazar aranyozás, annyi változatosság s a kivitelben finomság és Ízlés, hogy mi a díszleteket a maguk nemében kétségkívül mintaszerűnek tartjuk. Az utolsó képlet : a mennybe emelkedés különösen mindent fölülmúl, mit eddig színpadjainkon láttunk." Falragaszokkal árasztották el a testvérvárost, Pestet is és ezek ugyan-céák fölcsigázták a közönség kíváncsiságát Többi közt a városi színház külső falára is minden nap, minden áldott reggel fölragasztottak egyet. De nem sokáig pompázhatott ott, mert jött az igazgató és rögtön leszakította. Majd bizony, hogv még az ő publikumát is elfogja I Ám a színlapragasztó sem hagyta magát s még virradat előtt ott termett egy nagy lajtorjával s oly magasra tűzte föl a hirdetést, hogy egész nap nem tudták onnan levenni. Az emberek
Jót mulattak a dolgon, az igazgató naphosszat boszankodott.
Május 8-án még engedelmet kér Molnár a közönségtől, hogy az,.előleges jelentés" szerint nem hozhatja szinre a darabot. „A páratlan fényit díszletek rendben vannak már, — mondja — de a csoporlozatok Osz-szevágó működése s néhány el nem készült jelmez miatt" kénytelen az előadást néhány nappal későbbre halasztani.\' Tantae molis erat... Csodákat mesélnek az egyik színpadi gépről.
„A fővárosi közönség — olvassuk — nagy bámulattal lát mosl egy láthatatlan gépet, mely a „Genovéva" föalakjait az égbe emeli. E gépezetet Nusz és társa pesti lakatosok késziték. örvendünk rajta. Igy legalább ilyenféle dolgokért nem kell ezután külföldre (például Darmstadtba) fordulnunk. A „Oenovéva" gyönyörű díszleteit pedig Vogel, népszínházi festő készité, ki ugy látszik, a főváros legjobb színpadi diszfeslője. A városi színház el is akarta szerződtetni minden áron, de Vogel megmaradt a népszínháznál, melynek tagjait ragaszkodó hűség és folytonosXbuzgalom jellemzi."
ím jnlhts 11.
ZALAI KÖZLÖNY
kettőből 15, többől 35 Magaviselet: 165 pildáf, 217 jó, 3 szabályaiéit!.
Érettségire 30 diák jelentkezett (közülük 4 lein)), 3 jelesen, 12 jól, 9 elégségétén érett, 6 bukott.
Feltűnő ■ gimnázium érteaitö|éb;n
a magántanuló leányok számának Jvröl évre nagyobb szaporodása.
Az idén 31 leány Iratkozott ba a gimnáziumba. A jelentkezők közül aokat Kőszegre kellelt vinni, olt meg mrgbuVtik. Legtöbb Ideje lenne, hogy a város végre erélyesen Igyekezzék a nagykanizsai felsőbb leányiskola létesítésére kapott ígéretek valóra váltását kieszközölni.
2. Kereskedelmi iskola
A felsőkereskedelmi Iskola rendes és magántanulóinak létszáma Mit volt. Vallás szerint a 153 rendes ts-nuló közül izr. 53. r. katb. 83, ni 5, ág. et. 7, gör. ks\'h 1 Lakhely sze rlnt: 96 kanizsai, 17 más zalamegyei, 28 somogyi, 7 más megyei, 1 megszállt területi.
A szülők foglalkozása szerint: 10 őstermelő, 37 ipiros, 37 kereskedő, 28 köztisztviselő, 20 közalk., slllszí, 15 magánzó, 2 orvos és egyéb szabad foglalkozású.
Előmenetel: 4 jeles, 24 |ó, 75 elég gége*, 13 egyből, 21 kettőből, 11 több tárgyból bukott. Érettségire jelentkezett 26 tanu\'ó, megfelelt 22, jeles érett 2, jól érett 8, érett 12. Magaviselet: 110 példás, 37 jó, 1 szabályszerű.
A női kereskedelmi szaktanfolyamnak 32 tanulója volt, közülük 29 kanizsai leány. Ezek közül 12lir.,20 r. katb. A vizsgán megtelelt 28.
3. Polgári Iskolák
A Zrínyi Miklós, illetve Zrinyi Ilona nevét az idén felvett polgári flu- és leányiskola összes tanuló-lét-száma 744 volt az elmúlt iskolaévben. 378 fiu és 366 leány járt a polgári Iskolák 18 osztályába. Wg
Igy ls 45 körül mozog az egyes osztályok létszáma.
A tanulmányi eredmények fiuknál: jelesen vizfgáto\'.t 16, |ól 102, elégségesen 202, egyből bukott 24, kettőből 21, többől 7, — leányoknál jeles 53, |ó 111, elégséges 149, egyből bukott 15, keltőtől 12, többől 17. Magaviselet fiuknál példás 276, |ó 94, tűrhető 2, — leányoknál példás 276, jó 80.
Vallás szerint a fiuk: 320 r. ka b„ 6 ág. ev., 7 ref., 39 Izr. — leányok: 284 r. kath., 11 ág. ev., 11 ref , 50 Izr.
Lakóhely szerint fiuk: 267 kanizsai, 63 zalai, 42 más megyebeli, — leányok: 293 kanizssi, 26 zalai, 37 más megyebeli.
4. Zeneiskola
A városi zeneiskolának 155 növendéke volt. A fiatal iskola második évfolyama, az évközben rendezett 3 növendék-hangverseny bizony-ságs tzetinl is, az igazgató, 3 rendes, 2 óraadó, 1 kisegítő óraadó tanár és egy kisegítő óraadó munkájának nyomán, Igen megbecsülendő eredményekkel zárult.
5. Az iparostanonciskola
Az rgész évi tanfolyamnak 474, a téli tanfolyamnak 81, a leánytanonciskolának 207, összesen tehát sz ipa-roslsnonciskolának, 762 tanulója volt, amely létszám év végéig 848 ra emelkedett (62-vel kevesebb, mint tavaly)
Az egész évi tanfolyam 14 osztályra, a téli taofolyamosok 6, a leányok 12, összesen 32 osztályba tagozódtak.
Igazolva mulasztott 275 tanonc 3419 napot, igazolatlanul 227 tanonc, 891 napot. Igazolatlan mulasztás miatt 209 feljelentés történt, smelyekben a városi rendőri bün-telöblró 226 pengő pénzbírságot rótt ki.
A tanulmányi eredmény a tavalyinál jobb.
Ezt a gépet szerződtelte Bécs, Berlin, Prága, Lipcse és Boroszló is... Legalább is igy mondja az egyik beharangozó...•) végre megtörténik a bemutató s a siker — mérsékelt. Miért, miért se: Kölesi Lujza csak a harmadik előadáson (máj. 22-én) jut szóhoz. Genovéva egyik udvarhölgyének, Eglantinénak szerepét kapja (addig Istvánffy Lujza játszotta) s ettől fogva legtöbbször övé is a szerep. E darabban való bemutatkozása nem járt a legteljesebb sikerrel:
„Genovéva asszony udvarában azon előnyös változás történt, hogy főudvarhölgye: Eglantine szerepét Kölessi Lujza k. a.-nak adták, ki bájos megjelenése és önmagától dalba ömlő hangja állal nagy tetszésben részesült. Gyakorlott fül azonban a szép ajkról több izben is hamis hangot hallhatott. Ép azért kénytelenek vagyunk az elismerés és dicséret hangjába azon jótanácsot is vegyíteni:. igyekezzék elvitázhatatlan
•) A helyárak klaaé borsosak: egész páholy 10 írt., piholyl Ülés I Irt. 50 kr., KOrszék első sorban 1 irt 50 kr. második sorban 1 Irt. 30 kr.. zirtszék 1 Irt. 50 ki, földszint 80 kr, karzati zárlszék 80 kr, karmi 28 kr., gyermekjegy 30 kr.
képességeit kellöszorgalommaloda-mivelni, hogy a szigorú mlibirálót is kielégítse."
Junius 5-én vendég is lép fel a darabban Karlitzky Plear k. a., a párisi Nagy Opera taagiának személyében. Ám a budai kényes igényeket nem tudta kielégíteni. „Sem elég bájjal — mondja a szigorú kritikus — sem könnyűséggel nem bír. Csupán az érzékiségre akar hatni, minőn a tarautellát és spanyol táncot lejti, oly módon, melyet a színpadtól szeretnénk egészen száműzetni. Három fellépés ily vendégszereplésből nagyon is elég. A k. a. tánca nem annyira tetszett, mint visszatetszett." Egyben ajánlja, hogy a darabol, mivel közönsége igen fogy, tegyék félre a télre, vagy legalább is rövidítsék meg az olyan hosszú jeleneteket, mint pl. a barlangbeli.
Budáról ismét vidékre megy Kölesi Lujza, mégpedig Szabadkára. Itt férjhez megy, de rövidesen megözvegyül. Közben Debrecenbe szerződik s a cívisvárosban aratja első országra szóló sikereit. Nagyvárad a második stációja diadalutjának. Onnan kerül fel az ország első színpadára, a Nemzeti Színházba 1871-ben s innen hódítja meg a régi, boldog Nagy-Magyarország szivét,
A tanonciskola költségvetése 8000 pengőnél nagyobb deficitet mutat: 38 000 pengő bevétellel (tbböi 2000 P államsegély, 29 225 P községi hozzájárulások) 46 118 pengő ki-adáa áll.
Az év végi munkaklállttáson 192 tanuló állított kL
A tanoncok kö.ül 1 gimnáziumi,
1 kereskedelmi érettségivel blr, 21 keresk. szaktanfolyamot, 3 két kereskedelmit, 2 hat, 2 négy, 3 három, 3 ketlö, 2 egy gimnáziumot végzett, polgárit elvégezte 94, polgári I.—III oszt. végezte 101.
Jeles eredménnyel végzett rajzból 47, szí krajzból 41, közismeretből 70, jó eredménnyel rajzból 113, 8zakia|zból 54, közismeretből 173, elégségessel rajtból 135, sz<.kra z>ól 51, kö>. ismeretből 169, megbukott ra|zból 47, síkrajzból 9, közisme rétből 41.
Lakóhí ly szerint 429 tanonc kanizsai, 97 ialal, 50 más megyebeli,
2 megszál\'t terüleli.
Vallás s;erlntl megoszlás: 517 r. kath., 10 rJ., 12 ág. ev., 44 Izr Idegen anyanyelvű 17.
ttfftlérée
A nagykanizsai aiataorologlsl tncf-ligyelö Jelentések i Kedden a hómirtik írt ( Reggel 7 órakor +161. délután 7 órakor +21, este 9 órakor +19 4.
f elAAut: Reggel tiszta, délben és este kissé tiszta égboltozat
SMrányi Reggel Északnyugat, délben és este Bxaskkeleli szél.
A Meteorológiai In táiet fel öntése szerint átmenetileg a meleg csökkenésével kissé felhósebb kló várható.
— Megszüntetik a lugkö-áru-sltást. A kereski delml minisztériumban tegnap tartóit enkéten elhatározták, bogy az év októberétől kezdve a lugkő és a ugköoldat árusítását megszűntetik. A háziszapptn főzés céljtirs csak ketlö kilogramm maximálta mennyiségben subád halósági bizonyítvány alapján lugkövet eladni. A fützerkereakedők készleteiket december 31 ig kiárusíthatják. Ezzel a szigorú intézkedéssel a tömeges lug-kömérgezésl szeretnék megakadályozni.
VAU lill
Csütörtökön, csak 1 nap 7 és B órakor
Nős urakl
Lehet tanulni I
Vidám férjek klubja
N3gy8terű vigjáték-at\'rakdó 7 fe\'v.
Főszereplő: Loulse Fazenda. #
Varázscherlston
Burleszk 2 felv.
Fekete macska
Burleszk 2 felv.
HÍRADÓ
Kis történelem
Szürke, mord estébe ha/ló délutd non, az ablaknál Ölemben tartom a kislányomat. A szoba homályán mél lósággal őrködik a tűzszemű bordó cserépkályha — Idáig küldi simogató melegét. A langyos csöndben a világ legszebb muzsikája zenét: kl-dl gyermeki sztwerés.
Tik tok, tik tak I Rebben a bársony siempllla, a kék szemek egén gondolatok gomolyognak, mint ár-tattan fehér bárányfelhők.
Tik tak... Kl láthat be az ég kárpitja mögé, kl Ismerhetné a fejecskében megbúvó kis világot, az óriásokká nőtt kérdéseket, törpe c<o-ddkat ? Még az anya Is kint/eked a titkok ajtaja előtt — mint a gazdag koldus — és szeretete fényét felajánlva utmutatóul — vár...
Tlk-tak... üiünk csendben az ab laküveg védő páncélja mögött, mint két csodát váró gyerek.
Kint por száguld v\'glg az ország ulon a haragos este elébe s az égen gyáva kis felhőrongyokat kerget maga előtt a szigorú szél.
Tik tak... a csend elnehezedik a sok kis gondolat nagy terhétől és a szálacska kelténylllk, mint eleven kérdőiéi:
— Ugy e, anyu, hogy a felhő az angyaLk dunyháfa ?
— Igen bizony — és miután egész nap jól kiszellőztet, látod, most sietnek hazafelé, hogy az angyalok be takarózhassanak.
Nagy, kételkedő hallgatás.
— De a Juli meg azt mondta, hogy a hó a dunyhójuk...
— A hő, kicsikém, a pehely a dunyhában és a párnában s ha kiszakad a párna csücske, a hó lehull a földre.
— De ha lehullt, ml marad az angyaloknak ?
— Azért még marad...
Érzem, a hangom bizonytalanná válik, mint vizsgázó gyereké a tanító ur előtt.
— Nem hideg a hó a fejük alatt ?
— Oh, nem, megmelegítik a fejecskéiükkel.
Ounyos, csilingelő kacagás.
— Ha megmelegítik, Iszen akkor elolvad.
Igaztág, bizony elolvad...
— De az angyalkák fele alatt nem olvad el, csak ha a földre ér, mert a rossz gyermekek nem tudják megbecsülni
— Én nem vagyok rossz és mikor hoztam be egy hógolyó!, mégis elolvadt a konyhában
A szálacska sírásra ferdül, Utmár nincs helye a magyarázatnak, csak apró, kacagó csókoknak. Kis megbékült csend.
— Hát az angyaloknak kl vett meg az ágyukat ?
— ók maguk.
— Nincsen nekik cselédjük ?
— Nincs, szivem.
Szembefordul velem.
— Bs akkor anyukának miértvan?
No most I Meg kellene magyarázni,
hogy az angyaloknak nincsen kisgyermekük, akire vigyázni kell, hogy az angyalok nem főznek, nem mosnak... De kt mer szembenézni a sok kutató kérdéssel ? Igy ls be kell Ismerni, hogy csúfosan megbuktam.
Repkedő fehér gondolat pillangók, nagy problémák kis fejec kében, száz bohó, kíváncsi kérdés apró gyerekszájakon, mindezt agy htvják, hogy ,a kérdező-korszak".
És soha még korszakról annyi szeretettel nem regélt történetíró, mint erről az egyetlen mosolyban tovalebbenő korszakról regél az anyák történelemtrása.
(Zalaegertzts) Margó,
EAUI KOIXÖKf

NAPI HÍREK
MAPIREMÜ
Julius II, •xerda
Nómal katolikus: Pius p vt l\'rotest. l.ili. Izraelita: Tam. hó J3.
Nap kel reggel * ó« 14 perckor, nyugatik déluUn l\'J óta 56 perckor.
— Évzáró Onnepily Az iparos-tanonciskola évzáró onrpaége va-iái nap déuin a Rozgonyi-u cal iskolában mlnd*ég:g nagyon srép keretben folyt le. Az ünnepségen a nagyszámban jelen vo t medereken és szülökön HvQl Bazsó Jrtzstl el uftk vezetése mellctl a tanorciako\'ai felűgyelftblíotiság és ipuleátUleti elől-|áró»ág is részi vott. Az ünnepíly a Hlsiek egy eléncklésével vct\'c kei-delét, melyet P. Pongrácz veie ése alatt az ipariskolai É >ekkar ha áro san ado\'l eló. Utkna Bazsó Józni elnök, ugy a maga, valamint a M-ügyelfb lotlság és Ipiilesiületi elől-láróság nevében köszönetet mondott ai igazgatónak és lanitóleslUleaek ugy az évzáió vljsgikon, valamint a kerületi rajt kiállításon Mmu\'a\'olt valóban szép eredményért. Az érek tnnk nagy leUzéssel élőid >>l magyar nép<ial egyvelege u\'án Tóth P. Márt* a* if|u»ághoa inléxeit síép b?siédet. Ai énekkar Irredcn a dala után Poredus Antal ig\'rgaló OdvC-zOivs az évzáró ünnepélyen jelenlevőket. Anhult Efziébit IV oszl. tanuló, a maga és tanulólártai nevében mondott tülás köszöne el ve-lak szemben egész éven át oly szeretette! teUtsi elt láttszló nehéz mun-kinkéit Kalmár BOjsike és Szigeti Ilonka nagy tetszéssel és tapssal fogadott hasafiai szavalata után Bazsó Jftisef felögyelfbizollsági elnök kiosztotta a munkakiáHiiáson a bíráld bizo\'tság állal kitűnőnek minősített muukákért III dr. kitüntet oklevelei, jefenntk minősített munkákéri 68 drb. dicíérő oklevelei — a közismeretben, szikrajztan tanúsított kiváló elómeneelért és a legkiválóbb oak talált munkáért.
- Elhalasztották a Városok Nemzetkőzi Szövetségének Se-viUéba tervezett kongresszusát Mint már rígebben jeleztük az európai Varotok Nemzetközi Szövcls-ge, melynek a magyar váiosok is leg|ai, ci év tz p\'etnberábeu Sevillák .n na^y kongressíus megtartását tervezte. — Eien a kongresszuson Nagykanizsa város ls kép i.eltett£. volna magét. Mosl hivatalos értesítést kfpilt a vásos, mely tzeikit a sevillai kon-giessiust • (Ovö év tsvassára ha-I iiztották. A lulasztás oka, hogy n kongresszussal egyidőben akarják megrendezni az .Ibsró" amerik\'i én bvoslonsi nemsalkOzi kiállítási. Ev-nek előmunkálataival pedig szép emberre nem tudlak elkésrülni.
= Tornacipők és tornatrikók,
futball és atlétikai dresszek, cserkész felszerelések legolcsóbban kaphatók Szabó Antal sporlüzletében.
— Felvétel a gimnáziumi kon vlktusba. A nagykanizsai r álgim názium kon»i\'alu»a szep\'enibe; 1 én megnyi\'ik. Felvélelre jelentkezői lehel luliut 20-ig. Folyó hó 15 i* az inézet igaigátója, Eberhardt B\'.lac. tankeiülcli Ifligaigató személyesen, azonlul az igaigalóság levéltxn szíves\' n ad az étdeklődölnok felvilágosítási. Proapek\'us kívánatra díj mentein.
«= Polgár llooka r.öl divaller-iníbe t»nu ólányok le vételnek. Koa-sultér (Várotl bérpalota).
— Megnyílt az első csuzda a Balatonon. Tudós. Írja: Bilnon-kereszlurnak szeniáció|a vm. Meg-Dyilt a cucda. Az tlsö csuzda a magyar lergtr pattján, ö méter magas állvány e7, amire egyik felöl lépcsőn lehel f.-lmen ii, máalk félő p:dig egyetlen leju ásl mód : — egy simára kidolgozol! defzkavályuban ü ve lecsusini, egyeneun bele a vízbe. Az ujúnoan avató ! alko\'máiy g/rr mek-.k és felnőttek rétzér\'M Igen nagy kelendőségnek örvend, anayival 16 inkába, mert luszn la\'a dij\'alan. — llOky lü\'dö\'gyieti elnök agilitásának knstO.ihelö, hogy az idei szezonra 35 u| kabinnal is gyarapototl a ke restluri patt.
— Nyári tanulmányutak. A MEFHOSZ fo\'yó hó 2 án iodull pá-ri»i tanulnányut|a, a.nclyet a Párisi Mjgyar Dilkegyetület Utazási Oiz-lálya rendezett és 68 személyből állt, szerencsésen megérkezett Pj-rUbá. A következő tanulmányutak két hetenkíut indulnak 15 napos és 30 napos idölartaminsl. Részvéeli dija 15 naposoknál diákoknak: 230 pengő, köztisztviselőknek 280 p:ngó, rgyébb résztvevőknek 290 pengő. A 30 napok részvételi dija 300, 352, illetve 362 pengő. Rendez továbbá tanulmányutakat augusztus hó első leiében Kii topa minden országába, sieptemberbeu pedig Spanyolországba. A aoulményuiakra vonatkozó prospektust bárkinek megküldi a P. M. D E U -.zási Oiztálya (Buda-p s\', IX Ferenc kötut 38 fazl. 2. Teltion Automata: 874-48), ahol egyúttal a hivatalos órák a alt na ponla d. u. 3—5 kOtWt szóbeli felvilágosítás Is qyertet\\
— Tűr rendészeti szemle, Bu-bics Tivadar, varmegyei tűzrendésze i lelQgyelő megvisty;! a c» rendben találta a kewthciyl rüzrcndésicti állapotokat.
— Oépjármü és vezetői vizsgák. A zahmegyel hutó körzel ve zelöjc, dr. Kdlrtay Oyula rendörfó-lanícsos, a nagykanizsai rendőrkapitányság vezeője, Zlnneatann Rezső gépészmérnökkel, a nag,kanizsai léinipui szakiskola tanárával, folyó bó 13 á.i Keszthelyen, 14 é.i Tupol-a in és Sümegen, 19 én padig Zalaegerszegen gépjármű és vezelői vizsgálatokat tart. Hé.főn Nagykanizsán volt moloivezető vizsga, melyen géppel 9 helybeli motorkerékpáros vizsgázott, közülük 7 sikerrel. A motorkerékpárosok mindegyike B S. A. márka volt.
A vlágbirü
B. S. A.
MOTORKERÉKPÁROK
inár 1200 peaag&t&l kephitók 2 evi tCszietre
HAM LftSZLŰ b KRflMER Mi
autorizált képviseleténél Nagykanizsa, Kölcsey utca 2.
3*u Teleion 76
= 20 havi részletfizetésre szállítjuk — igazolvánnyal ellátolt Ogynö-k.Hnk utján is — az egész világon legjobbnak elismert Singer varrógépeinket. Singer varrógép részv-társaság Nagykanizsán, Fö-ut 1.
— Majdn<m ráfizetett a virtus* kodáaára. Takács Mihály mlhátfai fö!dmives Sűmeg e igyekezett lovas-szekerével. A mésigyátnál a vasúti surompó le volt enged/e, mire a türelmotlen ember a sorompó meg-kerüléséve! viriuskodásbó! ezért is álakarl menüi a közeledő von>t elolt. A váltókezelő figyelmeztetése hiába való volt A koc-l elejével a fftld-mivejt ál h ju\'ott a vonat előtt, azonban a kocsi hátulját a mozdony elkapta ós összetörte. Az ensbes és lovai baj nélkül az árokta lordullak. Ejitái indul elleoe a viriuskodás mlall, melyre csak nagy sierencté-jével nem űzetett rá.
— Szabók, varrónők, háztar tások, clpéazek a világhirü PFAFF var ógép kel használják, mtrt mökö-désűk csendes, varrásuk szép és tarlós. Husz hivi részletfizetésre ls kapha ók Uránál Sándor és Fia cégnél, Deák-tér 2, a felsőfemp\'OTinál.
— 1907. évfolyambeli leventék I Felhívom ezen evfolvanib:ll leveu:t-kái, hogy folyó bó 13 é^ 14 én este 8 órakur a Józacl latianyában föltétlen j"len| ntk meg Az oktató.
Az amerikai
a toramotorok királya Azaugo. NORTON jAiaQ«űlROYAL ENFIELD
a leggyorsabb motorkerékpár. | J»e az V. m. T. T. győztese.
IMlfMM ÉJ TABU. fiuiapejt, VI. MitoH 67.
bizalom dolga.
Hálák, ebédlők, urtszobák
a legegyszeröbblől a kgHnomabb kivitelben állandóan raktáron.
Kadv«x& futetáai feltótalek.
Székely Vilmos
bule r.elepe Itfrhtlm, Eaziacry-atca 4. n.
Eltöret.dü saját kárpilosműbely.
____ml
„Klváltsógolt Nagy-Kanisa Várossá Tiszteletre M61tó Bírójának ..
Anntk idején közöltük, hogy s kereskedelmi miniszter a kttföldi államokhoz hasonlóan pcs\'abétyeg-tnuzeumot óhajt berendezni. Eoben a mnzeumben az össim posúrbélye gek, régi levelek, bélyegok előállításához szükséges eredeti ra|zok, technikai berendezések stb. keaűlnak nyilvános kiállításra. Ezt a kereskedelmi miniszteri rendelet*! sz alispán megküldte volt Nagyk nizss városának is. A kanizssl városi levéltárnak mosl folyó rendezésével Mtob okmány levél S\'b került elő 1800. évből. Ezekből két érdekes knlscjfl levét-botllékol a vároa a posla vezérigaz-l atósága révén a poatsasaseananyagához elküldött. Különásao éráckss as egyik boríték, mely igen rossi miröiéflü papírból van, de a rajta levő szöveg annál cifrább. A levél cimzése igy hangiik: .Pétsrűl Kiváltságait Nagy Kanizsa Várossá Tiszteletre Méltó Bírójának Plchler Heulch Urnák, és az egész Érdemes Tanátsos Uraknak minden Kitelhető Tisztelettel
BJrvtlItilssal visszaváró- »,,„.. __„
veviny m<iirtt Nagy-Kaaisa"
Szigetvár— Berzentzt. Hugy a levél kitől JOtt az Érdemes TtoáUos Uraknak, azt nam lehet ludn^ m rt caak a boríték mari dt meg. _
=» Schwarcz Dezső haHsayái a legjobbak.
Bútort dijmentesea száHftonk bármilyen vasúti állomásra, garantált e sőrangu ktvttetben. Négytöt tizenhai hinaptg terjedő flzeaésl kedvezményt nyújtunk. Sok milliót lakarii igy meg. Oyőa\'djön meg sívmélyesen, Köpetei* bútoráruházai Szombathely, Köszegi-n<ea 5. (üzlet az udvarbai^ és- Sopron.
K026ÓSSNHÁZÜ
Városi Nagymozgó. CsülfflfOMn
7 éa 9 orakor .Vldára f .rjek klobja\', nagyszerű vigjáték-atlrakcló 7 felv.-ban. Fóazareplő: L ulas Fazand*. .Vatátscheriskn", burleszk 2 felv. „Fekete macska*, burleszk 2 felvonásban. Híradó.
iaae friiut
KÖZGAZDASÁG
ÉAILAI K0O.0NY
Kell-e banán a magyarnak?
A magyar gyflmölcs mtntJen szempontból tökéletesen
a banánt
Míg ez Idei, Igen nedves, hideg | akár a friss tavaszi klO|iiát sem tudott annyit
pótolja
Aatanl a magyar gyamölciterra\'snek, bogy *aa> tmér aránylag olcsó áru
Sümölccsel el ne volna látva a ic, szerte as országban. Termé-saetes, bogy az lMzán linóra minőségű, válogatott, aoral gyűmölaök Issm oífiir asagea, bogy esek a aaéles néprétegek számára nem )0 hatnék tekintetbe, mint tOtnegélel isezésl cikkek. Már pedig araa kell toreked i4ab sr< *gémrfger táp\'ái-hozás érdekében; ingy a gyümölcs termelés s baiféldl aatkségietaket ilyen vonalkMásbss Is kielégítse, hiszen
a nyári tömegtáplálkszássak nélkMzk-trttert slam* a frfss gyümölcs
éa általibea sf Jtáaoévéoyi termékek. Est as tgusáKSt as**Oiliairi«n érzi a föld egyszerű népe li, amidőn nyárt vamorájámk étlapján fulnyo-rnólag azerepelteil a gyümölcsöt, de igazságnak fogadja el azt ma már\' aa is, aki talán sohisem látott még t«mó tgyflmöktf II — élvén a nagyváros kőházaiban.
népnek Ilyen nem a uakiéglddt ki h iiitMIfih ások sz éfctma eV, akik ■
vitamintartalom 4a Uplákterő
hangsúlyozásával aUrasz\'jék aa étef-miszerpiacot ■ ,legfinomabb nyugat-Indiai baMéamat".
Síinte oawtafas* látaány, bogy Magyarországon akkor, amidőn a ropogós esetett ny« ét a (OkNeper ideje van, raéf mindig ott találjak ■ városok kotákiát a messze idegen világrészeknek azt a furcsa iztt gyft-mölcséi. Éi ha a beho atal most, a nyár totyamáa d is lanyhul, vagy akár trljas e*észétxn szOnstel la, biztosak\' lekettnk benne, bogy a tél elején, vagy az. 6u. folyamán újra vatomiámra fcevflt be ez a .tömegcikk\' az országba és súlyos azáz-esrek mtnaek ltl érte a távol ide-ganba.
Tereéawka, bogy a keteakede-lara smbadsága- nevében szót lehet esatot s áa2b< létáekébw, áoahár
es a dolog .dképwlbeiö olyan módon, abogyas.\'Rtpl. MttssoHni megoldotta, askiqBMzertea
eltiltotta, s basán babocstalt
és igy az ember QUazoiaxágban kénytelen feeftOldi\' saiancsol ennl, ha adttft áa tágUló gyaaOtasre vágyik,
— bizváat nélkülüwe a nagyon is kétes értél" " \'
állapolbin komervál-ha ó alma, vagy téli körte elievése u jtn, akár sz atztlásaal kitűnően eltarlha\'ó szilva, megy itb. Által. Nem is beszélünk arról, hogy a friss gyOmölcs beiyeit, egészségi szempontból a tél folyamán egéiszen nyugodtan fogyaazthat|uk a megfelően befőzött ts ellett konzervgyümölctöl anélkül, hogy a banánban olyan nagyramagaaztalt .táplálóanyagok" hiányát hátrányosan kellene meg-örixnOnk.
Ami pedig a banásbehaiatsl egyéb vonatkozásait illeii, határozottan
károstiak éa fölösleggsnek kell szt mondanunk. Elsősorban is olyan termékért adunk ki föiötlege-
sen lemén\'elen pénzt, rml egyéb kéies előnye mellett még ceak
nem is olcsóbb a belföldi gyümölcsnél, máiodsorban pedig az amu*y It nehezen élő gyümölcstermelőink szálétól vonjuk el a falttot, amidőn a helyet*, iogy az II hon termtli gyOmölcsnek teremtenénk piacol, még n hszebbi tesszUk annak belföldi értékesítését.
B.zony Ilyenformán azt kell vá-laasolnuuk a cimben fellelt kérdésr.-, hogy
nrm kell a b nán,
de ke I igenis a hazai gyflmö\'cs-termelés és fagyasztás megfelelő egym.ulyb* hozatala, a piac meg szervezése és a konzerválás, eltartás megfeleld biztosítást. Mert a nyugat ndisl banánnal bihozott táplt\'ó-an/agok ét vitaminok és egyéb azépnevű reklám alkotórészek itthon la bőtégeaen fellelhetők a szerény msgyst gydmölc okbtn ltl
7-8 métermázsás átlagterméseket várnak Zalában
Az egész megyében megke.dődött az aratás
Zalaegerszegtől írják: A mu\'t héten egész Zitában megkezdődött az aratás. Ezúttal igen jó termés-eredmécyre van kllátá*, mert a tavalyi 3 és léi métermázsa átlag terméssel szemben az idén 7—8 méter mázsára lehet számítani.
A terméteredmény átlagát nagyban befolyásolja a 11 |irás k^zűl 5 járásnak a talajviszonyok miatt való gy«ige hozass. Etek s járások: tz
alsó-lendval, sümegi, balatonlQredi, tapolcai és kisebb mértékben a zalaegerszegi is.
Másrésct befolyással van a termés-I átlagnak például Somogy vagy Fejér megyék termésátlagával összehasonlított alacsonyabb voltára az a körülmény is, hogy Zilábin a birtokok igen eUprósódoilak, ami a termelés intenzlvitáaának fogyatékosságát idézi elő.
Patkányveszedelem Nagykanizsán
Patkányirtó tudományos kongresszus lesz a nyáron Párisban
Meri vluoat azt egész - elfogulatlanul meg ksU állapítani, hogv minden egyéb; a basán meMett felhoz ható eHanárv lg«a könnyen meg-, cáfolható I Az a nagyhangú híresztelés, smely szerint a btntn a teg-tflbb, Itthoni uOmölcs fajtánál több, hassnoa \'ápfálósnyagot tartalmaz, egysztrttarocni Igsr és nem egyéb,
Sflw reklám."
Ami a jó Wte\'M-nytl emészt-batSságet illeti, ei szintén nagyon is . egyéni dolog és legalább is olysn bfcrnylakn Igazság, aiit az, hogy a gywmthsk általában szívesebb* n eszik, mint az >agyéb gyUnö\'cnöt. Nem kétségei hogy a
tén gyümölcs szükségletét \' i isiabsr banán néHifll is Maáoskkatja
Nagykanizsa, Julius 10
Egyik msaögaadaaágl kőnyomatos jelentése arról számol be, hogy az egéaz országot komoly patkányve-szedelem fenyegeti. Annyira elsza-porodtak ezek a veszedelmes kártevők és U>sgsrfg«ai|tast6k, bogy már komoly közegétzaégügyl, állaiegész-sígügyi éa gezdiségi károkat okoz-
Most a nyáron augusztusban Párisban az egéss világon hihetetlen méztékben elszaporodott patkányve-ssedalemmal kapcsolatban a laki adósok kongresszust UrUnsk, mdyaek az Unna a célja, bogy a patkányok ellen Indítandó nemzetközi offenzívát megtárgyalja.
Mlrdízzd kapcsolatban f>glslkoz-nunk kell külön is a nagykanizsai patkányveszedelemmd, mely a csa-lorná?á l n unkálatok éts olyan mértékben lépett lel, különösen a várrs északi részében, hogy az ellenük való védakeaáa,illetve Indítandó pusztítás médiakainolysa kell f<*laikaz-tassi a városi hatóságokat. N p mp u\'án jön n p >naai hozzánk, melyben azt- kéri a közönség, hogy tegyttk s óvá egy általános patkányirtás megindításának módját és hívjuk fel a hstétégok tlgyetmét a városszerte erősen IndoHolt patkány márgesás szüksége-sédé re.
A csatornázási munkálatok elölt ujjyanla a régi p Imlliv szenyvizleve-zetök hozzáférhetetlen búvóhelyet jelantaiUk ennek a tőr eimet állatnak, mely onoan most kiszorulva, elözönlötte a házakat, ugy h:>gy most már nemcsak a távolabb esó perifériákon, hanem a belváros köz pén is állandó harcban állanak a lakók az rgyrevesscdelaieteb* en szaporodó patkányokkal.
Idrje volna, ha hatóságilag kötelező patkányirtást rendelnének el és amennyire cssk lehetséges, a nyári hónapok alatt a |<rványbo egségek-nek is eltörendü terjesztő t kipusi-li\'anák. _
A svéd amerikai gyufa-tröszt
Nagykanizsa, Juliul 10 A „Gazdasági Híradó\' jelenti: A svéd-ameilkal gyufa tröszt magyar-oisztgi monopoliumának éa kétszáz millió pengői tölcsOnénck atksimá bíl Időszerűnek tartjuk a tröszt ke-Islkezéséaak és organüéclójlnak ada UU a kOvetkazökban bemutatui:
A tröszt 1903 ban keletkezett a hét legoagyobb svéd gyufagyár egyesülése alapj is. 1913 ban egy másik svid gyufsgyiri koacern ls bejelen-
21 napos RndMv« oi«ó bőrönd, ridikül és iskola-táska stb vásár
SZABADOS KATA
Ax (lilét megszűnése folytán az össaes raktáron IcvJ árut beszerzési áron árusltom.
I Sankl n« msUstza cl azen soka vissza nem térfi alkalom kihasználását I
telte ha lgatólagoi csalltkosétál a IiOjiiIiíVz, a mii síután követatl a világhábjru fjiyatnán 1917-ban a két ctoport végleges egyesülése ii Sveosks Taadallks A. B. alakulás dmén egyszányolcvan millió svéd korona alaptökérd. A tiöstt egy-Idelg harcban állott aa amerikai K Kkefeller csoporttal, ennek a harcnak azonban meddő voltát mindkét fél himarosan megunt i éa 1923 ban a konkurencia kikOazöbölésére létrejött a svéd amerikai gyufa trftazt. Ez a hatalmas világszervezd azulán qgymásulán tzerez\'e m-g a legkülönbözőbb ffcjiln a világnak a gyufagyárak részvényeit s igy ma nem osak eutópa számot oraaágában van nioflopoliuma, hanem ér dekái ve van amsrlkában, ázsiában éa az angol dominlumok legntgyobb rétzdn Is. Ezenkívül több nagy bank|a, vegyé szeli, gép, papír éa egyéb gyárak éi hatalmas erdőségek feldt rendelkezik, ugy, hogy a avéd-aaierikai gynta trösztről nyugodtan Alti hatjuk, bogy egyike a világ legki\'eijedlebb organizációinak.
Koós Miklós őrnagy a kormányzó első szárnysegéde
Budapest, julius 10. A kormányzó békél vitéz Koós Mlk\'óss őrnagyot első szárnysegédévé kinevezte.
B&DIÓ IŰ801
(ROvtdjtésak) H — nirtk. totgsida-ilangv. — hangverseny. E — cióuUa Cl/ — gyermekeknek. A — tsuonyok-tuk. Z — lene. Mg. — mesögasdaf^g. Hl. - Ifjúsági eiöadla. P — fSobasáa, 0 — giamotonzene. Jb — Jazz band. K — ktbaré. aZ. — uépazerS zeae.
Julius II (szerda)
Rudapest 9.30 és 11.45 H. Körben 12 Arakor déli harangszó az egyetemiért
templomból. Utáns: Cigányzene. 1 Idő-Jelzés, időjárás 3 H. 4 15 Időjelzés, Időjárás. Utina: BUky György novelláit olvassa let. 5 30 Az I. honvéd gy. ezred lentkar*-nak bangv. az Angol parkból. 7 Láng Jolán hangverseny énekesnő hang*. ion-gorakiséreltel. K 30 H a Stúdióból .Az Igargató ur*. Cssládi komédia négylelv. 10 45 fi Utána; A Temesváry-Ktrpely-Schwalb trlő keringő estje.
Bécs, Úrác II nZ. 4.15 Hangv. 5.30 üy. 8.05 Outrák zene szerzők eat|e. Utána hangv.
Bwlta. Stettln II O. 3.30 A. 5 Gy. 5.30 nZ. 7.35 Novellák 10.30 Hsagv
HrOnn II Hangv. 12.15 és 3 0. 4 Hangv. 8.35 Kamara Z. 9 Hangv.
Frankfnrt, Cassel 4.30 Operettrészletek. 8 15 Vidám est, K <J.I^ Peter v. D. Osten vendégjátéka.
Hamburg, Bréma, Hannover, Klal 8 A. 11 Q. 12 30 Hsngv. 2 Hsngv átvitet a Hamburg gőzösről. 4.15 Bécsi dalok. 5 Program Z. 7 Zenei K. 8 Tarka est. K. Utána nZ. és tánc Z.
Langanberg, Kőin, Aaebea, MQnster 11.15 ¥|. hangv. I 05 nZ. 3.46 A. 5.05 Goethe Faustja a zenében, fi Oy.-dalofc. 8.15 Zenekari hangv. 9 Rádiójáték. 9.50 Szlml hangv. Utána nZ. és tánc Z.
London, Daventry 10.15 IstenUizteleL 12 Balladák. 12 30 Tánc Z. I Hangv. 4.15 Kőanytt klasszikus Z. 5 15 Qy. 6 Tánc Z. 7.15 Debussy zongoraművet. 8 Opera E. 10.15 Rosselti-est, dalok
Madrid 2.15 Hangv. 3.15 nZ. 7.15 Hsngv. 8.15 Tánc Z. 10.15 Hangv. 12.15 Tánc Z.
Milánó 12.45 Kamara Z. 4.30 Tánc Z. 5.20 üy.-dslok. 8.45 nZ. 11 Tánc Z.
Prága II Q. 12.05 él 4 Hangv. 5.20 Oy. 7 Színházi E. kösvetitése.
Róma 150 Kamara Z. 5 30 ftatk- és zeneksri hangv. 9 Opert B.
Varsó 1 Torony Z. 6 Tánc Z. 8 30 Hangv.
ZALAI KÖZLÖNY
IÓ28 jullns 11.
Siemens (6 Rex üvegek
vagy a\'katiésuk.
Mindenféle befőttes é« dunsztos üvegek legoloaóbban csak
Melczer Jakab
dvegkeresktdésében Kazinczy utca 1. az. alatt
k-ptnlók.
Mielőtt szükségletét beszerezné, sa|át érdekében nézze meg Araimat!
TAzsii
A mai ér ék öisdény nyitá.kor csekély foigalom mellett nsg^jtbin a tegnapi záilall r.iv n indult meg az Ozlet. Á meneti c ekélymérvü gyen glllés u\'án n berlini bzráls\'gosabtr jelent.\'sekre nálunk is n.e^Javult az irányzat. A Javulás áront an n gyobb mére\'.ekel nein Ö löt, ugy, hogy a legnrpi zárlali nivóboz képest csak arnyaiaii javulás állolt be. Az árdifferenciák ez l°/o-ot is ritkán érik el. A forgalom csekély volt. A fixkama-loiásu papírok piaca üzletiden. A valu\'a éa devizapiac egy árnyalattal gyengíbb.__
Zürichi zárlat „
Hírli 20 3ÍV1, \'uinaon 25 36\'/i, harvyoii 518 90. BrhiKl /2 40. Mtlaao 17 22 Madrid 8-5 60, An jtcr^a 2Í910, Berlin 113 90, Wlu. 1315, Sotta 3 74\'a, Prága IM7\'/i, Varsó b8 1: V* iudaperl 90 4BI.I ■tl/rid \'i-13, Bakni<« 118.
Terménytőzsde
A buza 10, a tozs 15 fillérrel esett. — Az Irányzat gyengébb, a forgalom élénk
Utbu/a ilsza. nlékt 77-es 28 75 -28 95, egyéb 77-es 28 45-28 6S rozs 24 60-34 8 , óiab 3050 3100. (> auitei. 2800 28 ÍO, Boaakoip. 2i75 24 00.
i kidapnrö Tfizsde derUi>
M
VALWIau Angol L 17 90-28 03 Balga ti 80 30-84. 60 (Mk. it> y8-i7 ttj Uín k. 1S3zO-ií.j8o ülnii 10 03 -10-11 Uollár 570 65-572 b5 Francia li ÍJ 75 22 9, Hoil. JtfO 85 -231 85 Laugyal 14 10-64 40 U1 3 49 3.4
L«t«
Ltia 30 50-30-70 Mái ka 137 05 137 55 Schlll. 80 80 1115 Norvég 153 tü-153 70 S»á)d 1.110-55 ! 0*5 ItMk t&3 60->*4 20 Peaeta Ö4 50-V5 10
U4V1ZAJI A niat 230 80-231 iO íiklgrád U18-10 II Mer In lo6Ht-td7U Oak.ittl 3 50-3 54 dínu< 7«99 80I5 Kópéid.UJ 32 153 72 \'.\'.3 2 \'->53 67 LOQ^H 27 9O-1Í7 93 MtUac .>006 Ik, 16 .■i*-jvik li,2 80 4 4. Párti Li 43-22 13 Prága 1S97-I/02 Saor\'S 413 4 >6 >53 70 >i4 20 64 20 64 40 Hü 76 elli 110-41 -1 071 94 55-95 01
itocili
Varsó
VUa
Z&IKb
Madítd
Sertésvásár
falba|l4i 709, adytAi eladatlanul «l«au ■aiadt 27ó d fib fJaiiead* 160-162 taedati i 58 i 60, tirdeu koztp l5o-1-52, kónnyu 132 I 38 elsőrendű or«g 1-50 — 152, másodrendű 136 -142 angol aatdí 1*35 I 63. sailonna nagyban 1 ga -192, isii 1-70-171, lebuanit hus 190-2 20, • utonnái léiurtéa I 90 1 98 Aj Irányul élénk
Daája: Le a-m :i;omda es Lapkiaáa TáUaiaí iíszveaytanaiáji. 1\'cMSa kiadó: Zatal Károly.
iKs
APRÓHIRDETÉSEK
iz spróhlrdléesek dija 10 sióig SO fillér,
minden további jzó dlii B flll. Vasár- í» ünnepnap 10 szóig SO fillér, minden további sió dl|a S flll. Szerdán és pénteken 10 sióig SO fillér, minden további ■ló dija 8 flll. Clmjió t minden vasta gabb bétából álló sió két nónsk s/ámlt-tattk. Állást ke.\'Cfőknek »i engedmény A hlrdatéal tfli illírt r «.i«»SÍ.
Finom zamatos asztalt bor 88 lill. arany-hagyl rizling 1\'zO flll. Sálrán Miseinél Magyar-utca 74. 3036
Kérj* 196. teleion számmal Steril Üveg és porccllán llztem. 14 6
PőrkSItkévé á legzamafosabh, liptói túró a legjobb Muszelés rrlcdenlhálnal. 3314
FénakSIoaSiat bekebeleaéaie mlndec Jssaegoen a legelőnyösebben éi teggyor ■abban tolyóalttat Aoxél tgnio píiu ■ Oles\'.nkflavelltő Irodája Nagyaanlzaá i
Ksitnczy-utca 2 szám. 6A)
Jó családból való flut tanulónak fizetéssel lelvexzek. Maschanzker Miit ni tilixer, vegyes és gabona kereikedö Teleki
ut 47. 3316
Klakanlxaén, Alsótemetó-u. 15. siárnu bekoltozlteló ház, Itlálló, psitáv^l és nagy kerttel, I t/i holdas rét a Magyar utcai rétekben és *n hold rét a császárrétekben sttrgósen elsdó. Bóvebbet Aoxél Iroda, Nagykanizsán, Kazinczy ut a >.. iziin
Traktarkai«ISt keres — Nsgyrécsei Uradalom, Nagyrécse. 3389
Jél aaémoló kisasszonyok 40 l\'engó havi lizetéssel Iclvétetnek. — Ajánlalokst .Trallk* jeligére kiadóba kéretnek. 3388
Lakatoatanonoot lizetéssel és egyéb javadalmakkal lelveszek. Tanczenberger i.ajus, Árpád u. 5. 3365
2000 holdas bérlat, 40 hold halastóval, ksitélylyal, I350 hold bérlel, IO tto bás kasullyal, I200 holdas béllel 7 stobás vlllávsl és 800 ho\'das bérlet 2 szobás la kácsal esetleg azonnaha li átadó. Bóvebbet Aoaél Ignéo ingatlanforgalmi és pénz-ko.ctonkozvelltó Irodája Nagykanizsa, Ka zinczy u. 2. sz.
Kiadók augusztus elsejére Kozgonyi-utca 12. szám alalu mtlhelyhelyiségcknek is slkalmai (aktártielylségek, Blumenseheln-nél, Sugár u. 12. emelet. 3347
Zala-, Vas-. Somogy és l ejérmegyében 40J, 3«0, 220, I8J. 90, 40 és 20 holdas jó minóségU birtokok Jú és elegendó épületekkel, kedvezó feltélelek mdirit eladó. Bővebbet Aoxél Ignéo Ingatlanlor-galnrl és pénzkolcsönkózvettló Irodája Nagy kanlzsán, Kazinczy u, 2. sz.
I akatos és szerrló taaioaoot flieléawl
felve.z Czvclkú, Kazinczy utca 17. 3406
— Lapunk Budapesten állandő<in olvasbato a fark Sullloaa kávítuí iában VIII., baiüsa ter 10.
Rgy jóházból való llu aaabótanono-nak azo-nal (elvitetik. - Tollósy P.\'ter, Telcki-ut 9. sz. 3391
Keresek egy jó munkás, Hatat bováoa-aegédat szonmll belépé-re llancz Pál kovácsmester, Ujudvsr, áilomái: l\'iníp-puista. 3395
Eladé a barakk mellett 1 hold kltünö s/ánlólold. Bóvebbet: Aoxél Ignéo pénz-knlcsrtnkOzvelltő és Ingatlanforgalmi Irodája Nagykanizsa, Kazlnczy ulca 2. sz.
Régi nagy blxtoaitó Intéz-1, helybeli lóUgyi.okségéhez alkalmsz jó családból való intelligens Itala emberi, kl jó összeköttetésekkel rendese?! <. — Eredeti pllyaluláit fellUnteló résiletes ajánlitokal Jövó\' jeligére a kiadóba. 3397
Egy Igen nagy lorgalmu vandéglA szállószobákkal, nagy nyári kerthelyiséggel, tel|es felszereléssel és berendezéssel, családi okokból sUrgóien átadó Bóvebbel Aoxél Ignéo |>énzkOlc>ón és Ingatlanforgalmi irodája Nagykanizsán, Kazlnczyulca 2. sz
Kariellen kivUlt azappangyér agllla helyt hépvlaalftt keres. — Ajánlatokat ,Vusenykép:a* jelige alatt továtjbtt a kl-adc hivatal 3399
Eladó egy I évei, 900 .-es benzinmotoros rséplógarnltura jótállá sal, tóbb évi részletre Cttn a kiadóban 3101
Egy lakis kiadó Öiház ulci 12 (Katonaiéi.) 34 3
Nagykanlxaén, több kisebb, nagyubb magán és bérház, elloslalhaló lakásokkal eladó. Bóvebbet Aoxél Iroda, Nagylia nlziin, Kazinczy-u 2. sz.
Tallvér vlxalél tanításra vállal, időnkint kólyftk és kész vizslát elad, vsdász-leiületet rendez, láeánost beállít megállapodás szerint At«Sa Balázs, Klllmán, u. p. Cicise. (Válaszbélyeg nélkül nem letelek.)
TANKÖNYVEK
minden Iskola részére
kaphatók es
elöjegyezhetök
Fischel Fülöp Fiai
könyvkereskedéseoen.
Veszünk használt tankönyveket a legmagasabb árakon.
Árverési hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy Zalaszent-mihályon az országút mellett levő Üzletházamat lolyó hó ló-én d. u 3 órakor a helyszínen a legtöbbel ígérőnek szabad kézből elárverezem Kikiáltási ár 3500 P.
ji4« Frledenleld Manó.
Ériesitem a njpyérdemü közönséget, hogy Mémeth Péterné Sugár-ut 2. szám alatti
hölgyfodrász és manikűr szalonját
átvettem. Felkérem mindazokat, kiknek netán követelésük volna elődömtől, hogy azt nekem 3 napon belül bejelenteni szíveskedjenek.
Hgyben felhívom a n. é. közönség Ügyeimét, hogy a fővárosban közkedveltségnek örvendő henne hajfestést bevezettem és ezenkivUl pedikürt háznál is vállalok.
Mai naplói elsőrendű fővárosi erővel ondolálást, hajvágást és mindennemű hajmunkát végzünk.
A mai kornak megfelelő kozmetikai intézetet nyitottam, hol vapoforos arcápolást, diathermiás (végleges) hajeltávolitást (epi latiós), hajhullás, islroj bőrüségeket stb. quarcfénnyel sikeresen végzek. Továbbá pattanást (vimerlik), májfolt, szeplő és szemölcs eltávolítását vállalom.
Tisztelettel kérem a nagyérdemű közönség szives pártfogását B 1
özv. liahn Barnabásné.
Nagykanizsa.
Már 25 éve
fennálló oégOnk beigazolta, hogy Isgmegbizhat6bb
bevásárlási hely
Ponyva
Zsák Kötéláru
Kévekötő stb.
gazdasági árukban.
Kedvező fizetési feltételek I
M. klr. államépltészetl hivatal Zalaegerszeg.
2968/á. 1928 szim.
Versenytárgyalási hirdetmény.
Alu Írott hivatal a murakereazturi határállomáson létesítendő m. kir. álla\'ortosi lakóház és iroda épitésl munkáira folyó hó 21-én versenytárgy Iáit tart
Bóv bbet a hiva\'albsn kilüggesz-tett lelj\'s aiővegü hl delményen. Zal egerszeg, 1928 julius hó 7.
I. klr. illiaépItéueU klratal.
Adómentes és adózott
petróleum,gázolaj és benzin, mindennemű üzemi olajok, traktor, autó, amerikai gőzhengerolaj, gépzsir, kocsikenőcs, Carbol, Carbolineum és Creolin, szijgyanta, szijviaszk
legolcsóbban kapható.
Ugyanitt
zsák és ponyva
gyári lerakat, valamint
zsák és ponyva kölcsónzés
IE
cégnél
Nagykanizsán, Fő-ut 15.
A Magyar Olaj- és Vegyipar Rt. zalamegyei kirendeltségénél.
1928 luliuill
ZALAI KÖZLÖNY
0 Ihon I perc alít\' a gyermek is Ksziihet saját tisita üvegjében rzódavizet, (ldilf-
ilali habzóbort I
1 lt. szódavíz 16 fiiérbe
• Kerül,
o\'cíóbb mint a gyári
4 havi réazletrel
Tjrtozik önmagáink, cssl.d-Jínűk, hogy hízIíI ra liizli. üveget tegicni
Árak:
Autó Syphon üveg ... 21 P az eisö ict. széotav-
patron ............... 5 P
cserénél I \'ct. szén-ba-palrui ............ 2 P
4 havi részletre I
Autosyphon üveg Sparklet világszabadalom !
VII
Tisita, olcsé, kényelmes, praktikus I
Eg/td árusító:
Szabó Antal ,eflyT;B^"r.í:dép.ort4ru
Nagykanizsa n Telefon 91. szám
NASHé. PACKARD
■utók kizárólagos zalamegyei képviseletét átvettük
Mielőtt autót beszerezne, feltétlenül kérjen prospektust és díjtalan kocslbemutatáat. 1711 Hat henger, hétszer csapágyazott főtengely, négy kerékfék, zajtalan motor, hosszú élettartam és olcsó üzemköltség.
Szántó Vilmos és Társai
Tekfon 3-22. Nagykanizsa, Deák-tér 2. Telefon 3-22.
II tojwíi matti fe ifizmifestí telepe Kaposvár
VagvtlaztltAara éa faatéara alfaga* férfi éa a*i rahékat
bármilyen minőségű kelmétől.
Ujraátlestéire bórbulor.ikat, bőrkabátokat <s végárul.
Agyloll tlsztHis huzallal egylllt él enélklll
PUggflnvök, kézimunkák, szőnyegek, buforkelmék, mindenféle psplsnok és szőrmék tisztítása, fertőllcnllése és lestésc
Pllaaéaraaéa éa gaisvréaroxéa
a legelőnyösebb árban és legszebb klvlte\'ben.
Bővebb felvilágosítást nyu|t Nagykanizsa részére a gyujlőtelep vezetője :
Nagykanizsán, Erzsébet téren Állami adóhivatal. Régi postaépOlet.
BADACSONYI
uraták.1 kéknyelű 1926 os
ÓBOR.
15%-oa I llfrlól kezdve 2 pengőért kaph t ó a
VIDA vendéglőben.
MAKULATUR
papir
kapható a kiadóhivatalban
nagykanizsai\' fiókja
Sugár-ut 4. Telefon 338.
Minden tUion kons g vagv poiló f-ls/ámiUia nélkül elhelyez hirdetéseket hárme y bel- vapv kll fo di I pban Rekláatervekel készít, növegez.
Pia két i rozást
vá lal helyben é- \\idéken, b I-
vagy kU fO\'dó.1. N gyka izsi r. I. város mindennemű hirdetési jogának bérlője.
Magyar Film Irodn rt. Budapest képviselője. A M gyár Királyi Be ll*ymlniíz-lérlun fordiió t-sztály; n >< felvevő helye. Bármely nyilviöl vagy ny<l»re foidilábt vállal és belügyminisztériummal hiielesitlet.
wmr MÉZET, -M
ágy tollat, állati bSröket,
vőrŐB- és sárgaréz, cink éa ólom hulladékot, vasat, csontot és \'on-gyot a legmagasabb árb-in vásárol
8THÉM B. riál NAGYKANIZSA,
Erzsébet királyné tér 15. sz. alatt.
Kévektttö zsineg. Uj ponyva, u] zaákok. Bérponyvák, bérzaákok.
Szőlő és gyümölcsfa védőszerek. Gabonaoaávázó szerek.
Baromfi- és madáreleségek:
(kendermag, hámozott zab, fénymag, édes repce, kerekrépa, napraforgó, tökmag stb.) Szemestengeri (nagy és aprószemll), rab, árpa. köles, huza, tengerldara, stb.
Gazdasági és kertimagrak. Műtrágyák.
Kicsinyben és nagyban kaphatók:
0B8ZÁ8 IÓZSEF iniiktriskiéirtta
Naaykanlzsa, Erzsébet-tér 10. a bíróság mellett, jisi Telefon: 130.
varrógép
réc, bevAlt jó minőségben
A «• </VCJO fii f/e i tft\'/í >■/e/cA.
SINGERVARRÓGÉP
í 5 iVCNVTÁIiSAíÁd
FIÓKÜZLETE: NAGYKANIZSA, FŐ-UT I.
KOVALD FEST, TISZTIT
Se\'yem ^sfátyolharlsnva szemfelszedése Ha lsnya talpkötés
Csengery-ut 5. szám alatt
eszközöltetik.
Pollermann-féle
JJ
KOLUMBUS"
mülépet
vegy\'i>zta tréhviaszból, felsz^s a: e in.i mételre szabva, korlátlan mcnnyliég-ben,b rmely i.löszakbau,gond j»«iicsomagolva, kgkéni 8 pengő ntpiárban
szállítunk.
Elvállalunk méhviaszt mftléppi való klhengerlésre, kívánt méretre szabva, 18 aráznék viasrlrvonással, vegy 140 pengő munkidlj fíjíbcn. Kísérj e;e t lép 0 mclék (-oikoly) e« fede\' zésért ráftzeléb nélkül M ó kint
I—20 deka mülépet adunk cserébe
Az mm méhészeti cikkekrO! és lízpirietttrfl nagy képet írjei zék fagyén I
POLLERMANN PÁL ésT"
g Ai vlaazflntAde, mUlépkéaaltS gyártelepe
Székssfehérvér, Pálya-u. 28. (Vasút mellett)
Telefonszám: 4-77. Telefonszám: 4—77.
PUCH
motorkerékpér utikerékpér
VEZET!
4-5 lóerős motorkerékpár óra P II20.—
Kizárólagos raktár:
Brandl Sándor és Fia cégnél
Deák-tér 2., a felsőtemplomnál.
Kedvező részletfizetési feltételek! Alkatrész- és gummlraktár! Javító műhely I
0672663476
ZALAI KÖZLÖNY

BÚTOR-
vásárlóknak saját érdekük meggyőződni arról, hogy barátságos és kellemes otthont létesíthetnek maguknak, ha a Dunántul legnagyobb áruházában szerzik be lakásberendezési szükségletüket.
Állandóan 300 berendezés áll vevőink részére választékul.
A legfinomabb stylusbutorok és * legegyszerűbb polgári berendezések is Írásbeli szavatossággal lesmek eladva.
Vevőinket szakszerű és őszinte felvilágosításban részesitjük.
Díjmentesen szállítunk bármilyen vasúti állomásra!
Óriási forgalmunk következtében a közismert legolcsóbb árakat
I
Rendkívül kedves6 Viselési feltételeket nyúltunk.
Saját érdekében ne tétovázzék, ha bútorra van szüksége, hanem keressen fel bennünket bizalommal!
KOPSTEIN LIPÓT
bútoráruházai
SZOMBATHELY, Kőszegi u. 5<m SOPRON, Várkerület 62.

Nyomatott a. Délzalal Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
! |*.MMpu"> >56 stAa
MáfykaaliM, ím. julliu csütörtök
Ara 14
fíüét
POLITIKAI NAPILAP
kcaztfeéa éa, UadóhtvaUI: F6-ut 5. uiu. zthelyt ttókkUdóhhmUI Kossuth Lajos-u. 32.
Keaathelyt
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ári: egy hóra É pengő 40 Iliiéi
A szlovák politika mérlege
IrU: Dr. Pechány Aüoll
A ulovák politika nyelvkérdésből Indult ki; Hi- a szlovák poiHikutofc neracsosslak volna le a sok náx éves hungarizmua alapjáról, akkor a nyelvkérdés megjelelő megoldása sem ütközött volna elbárltbalallan akadályokba. A stláv politikusok akkor vesztették el s csatit, roidón a nagy stláv gondolat erőt vett rajtuk. Pedig tudhatták, hogy az orosz pánszlávllmai beolvasztó törekvéie ép oly veszélyt Jelent s kis szláv népekre, mint most a prágai pán-csehlzmus a tótokra. A nagy bal elnyeli a kis halat.
Senki sem tagadhatja, hogy a szlovákok a magyar uralom alatt nemcsak hogy tisztán megtartották snya-nyelvükel, de a szlovák irodalom is, kaiónósen a mull század második leiében nagy fejlődést mulatott. Ma a lót nyelv a csehszlovák nyelv egyik nyelvjárásává- degradálódva egyre veszít eredetiségéből és tisztaságából és az iskola> egyre képtelenebb lesz a lót nyelv fejlesztésére.
Már 1921 ben H.lnka lapja, a „S ovak* sz állapotokat ekkép jellemezte : .A lót nyelv — ugy mond ják — egyenrangú a csehhel. Eiball gatják azonban, bogy S ovenskón minden cseh nyelven megy. Azt mondják, van lót egyetemünk . . . cseh lanátokkal. Vennak tót isko Iáink .. . ariól azonban hallgatnak, hogy az oktatás nyelve nem lót. Van színházunk ... ahol nagyritkán tótul Is játszanak."
Magyarországgal k&pcsolatbsn a szkuváksk évszázadokon át megmaradtak szlovákoknak, mig ai ugy nematt „ftlazaksditásl után csehszlovákokká kényszerítik őket átved-leni, hogy néhány év múlva elttln jenek a cseh tengerben, ahogy az a morvákkal tőitént.
A legmgyobb veszteség azonban a Felvidék közgazdaságát érte. A magyar reialm alatt Hllnka lapjtoak s más tól neclonallsla lapoknak nem lett volna otuk olyan elkeseredett cikkeket közölni Slovenskó anyagi pusztuláséról,\' mint amilyent most léplett-nyonton olvasunk.
A magyar állam évtizedeken át nagy áldozatokkal fej\'esztetl Ipart, a csehek néhány év alatt teljesen tőnkre lelték; a sok áldozat árán létesített erdőgazdaságot pedig elpusztították.
Magyarországgal kapcsolatban a Felvidék a mrgyar állam gondozott, sőt bizonyos lókban előnyöket élvező része volt, — ma Slovenskó egy megszállóit cseh gyarmat, •
Ez a szlovák politika mérlege I
Egy orosz pilóta megtalálta a Malgreen-csoportot
Egy gőzhajó mégegyazer megkísérli Amundsen felkutatását
Moszkva, Jullus 11
(Éjszakai rádiójelentés.) Orosz Távirati Iroda: Csuknovezky orosz repülő a 80 lok 32 perc északi szélesség és 25 fok 45 perc keleti hosz szuság alatt a „Krmzin" gőzöstől 20 mértföldnyire felfedezte az eddig eltűntnek hitt Malgreen cioporlot.
Ketten zászlóval Intettek a repülőgép felé, egy ember pedig fekve maradi. A szovjet plióta leszállásra alkalmas helyet keres, hogy megmentse a Malgreen csoport embereit.
Nem halt meg Cecclonl ?
Ostó, julius 11. (ÉjszakaI rádió-jelentés.) Az olasz követség megcáfolja Cecclonl haláláról szóló híreket.
MegOrfllt a Vlglleri csoport egyik embere
Berlin, julius 11. A Krasazin r rosz jíglörö, egyelőre még megerősítésre szoruló jelenlések szetinl, most már csak három és fii kilométerre van Viglieti csopo<t|ának jég\'áblájá\'ói. A Vig\'lerl-csopor\' egyik embere állilóan megőrölt és óröitaégl rohamában nekivágott a jégmezőnek, belerohanva a biztos pusztulásba.
Uj kísérlet Amundsen felkutatására
A Pourquols pas tegnap elhagyta Sl. S:rvan kikötőjét, bogy elinduljon sarki útjára és kutasson Amundsen és Oullbaud után. Charcot, az i xpe-dlció vezető|c, k\'jelentette, bogy remélhetően fölleli a két eltűntet éa barátaikat. A gözbajó szeptember közepéig van ellátva élele.nmel.
Eddig nem tudták megállapítani, mi okozta az angyalföldi robbanást
Engedély nélkül dolgoztak szénkéneggel a Gömb-utcai pincében
értől szemlét tartottak, azonban nein
Budapest, Julius 11
A Oömb uccal robbanás ügyében a rendőrség ma délelőtt kiballgatá-ackal tartott. Megállapították, bogy az elöljáróságtól nem kértek engedélyt arra, hogy szénkiuoggel dolgozhassanak.
A rendőrség az éjstaka betartotta Kazár Elemért, a ntegball kereskedő lestvérét, akit ma délelőtt újra kihallgatott a miután beblzonyo sodotl, hogy a szerencsétlenségben semmi tésze nem volt, elbocsátották.
A robbanás színhelyén ma szak-
sik érdit véglegesen tisztázni, hogy mi okozta a katasztrófát. A feltevés ar, hogy vagy a kitóduló gáz, vagy a szénkéneg robbant fel.
A lörvinyszékt orvostani intézet beit Stihl D\'zsőné és Kazár Ulván holttestén vérvizsgálatot végeznek, hogy megállapítsák, vajion szén, vagy világllőgtz okozta e halálukat. A rendőrig kihallgatja S\'ahlt la, aki tegnap óla félig önkívületi álla-po bin tartózkodik egyik szomszéd jánU
Részleteiben is elfogadta a Ház a beruházási javaslatot
Bud János: „ A gazdasági életnek ezután már a maga erejéből kell jövőjét megalapítania"
Budapest, Juliul 11 I g k kiutalásában sok helyen személyes szempontok úrvényesünek. Kifogásolta a FAKSz működését. — Egyébként a javaslatot eifogadla.
Frledrlch István a kereskedelemügyi mlniizler figyelmét a pazdasági klavdxulakra bivla fdl. Kifogásolta, hogy az az autóutak kiépítése nem halad előre, bár az idegenforgalom migkövetelné. Bírálta az adóztatási politikát. A hadsereg lészére vá\'ár-iaiidó gázálatc >1 kevésnek tartja. Sürgette a polgári társadalom megszervezését.
A képiselöház mai ülésén harmad szőri olvaaásban fogadták el az Ipari tulajdon védelméről szóló nemzetközi egyezményt beclkkelyezö javaslatot. A beruházás! javaslat vitája során
Relschl Richárd kijelentette, hogy szívesebben látta volna a beruháiások helyett az adók csökkentését. A túlfeszített adóztatás tönkreteszt mezőgazdaságunkat,\' iparunkat éa kiskereskedelmünket. Hangoztatta, hogy a betuhárásl "ssze-
Szlktgyl L jos az útépítéseket sűr-geite. Hibáztatta a kőbányák nyílását.
Rbthensteln Mór azt hangoztatta, hogy a pénzügyminiszter nem áll blvatáaának magaslatán. A beruházások ciak akkor felelnek meg M»a-rásuknak, ha a munkaalkalmakat ugy teremtik meg, hogy a kbit szolgálják.
Klein Antal határozati javailatMm kérte, bogy a kormány juttasson s betuháiáli tételek kÖtűT nagyobb összeget a Magyar Földhitelintézetek Stövetaégének. A javaslatot elfogadta.
Bud János pénzügyminiszter a felszólalásokra válaszolva, örömmel állapította meg, bogy általános* sígban a H*z minden oldalán megelégedéssel fogadiák a törvényjavaslatot. A viti beruházások lerén nem elég a viz levezetésével foglalkoznunk, hanem a víz felfogáaával is1 törődnünk kell. Nem lehet kifogásolni azt, bogy a kormány a beruházások terén támogatja a hiteléletei. Ezek a hitelbefjkte.ések a legnagyobbak közé (irtóznak, mert at ország gazdasági életébe kerülnek az erre a célra fordilott összegek. Meggyőződése, hogy
a most megszavazott beruházások nagyban hozzájárulnak gazdasági életünk vérkeringésének felfrissítéséhez. Lassan elérkeztünk ahhoz az Időhöz, amikor a feleslegek már megszűnőben vannak ét
a gazdasági életnek ezután már a maga erejébél kell Jövőjét megalapítani.
A további lépísek arra lógnak vezetni, bogy itt-ott helyreállítjuk sz adók közö\'tl egyensúly\'.
A közeilövőben a pénzügyminisztérium tisztviselőit fogja szétküldeni az országban és velük vizsgáltatja meg az adók ellenőrzésére vezető panaszokat.
A Híz ezz<?1 általánoiságbsn elfog tdla a törvényjavaslatot és Klein Antal határozati |avasialát is.
A részletes tárgyalás során Szabó Slndor nyujto t be módosi ás1, amely megsdja az anyagi lehetőséget a gazdasági munkavállalók öregség és rokkantság elleni biztosításának előkészítéséhez szükséges ststisztiksi adatok gyűjtésére. A pénzügyminiszter hozzájárulása után a Ház a módot iiást elfog>dta és ezzel a törvényjavaslatot részleteiben is letárgyalta.
Farkas látván, Peyer Károly és Kabók Lajos interpellációinak elhangzása után sz ülés fél 4 órakor ért véget.

Ittas joHot 12.
A felsőház elfogadta az önkormányzatokról és a A belfigymlniszter nem hagyta jóvá Zalaegerszeg gyufaadóról szóló javaslatokat tisztviselői pótilletményeinek rendezését
Hozzáj rult a felsőház Tisza István és Návay Lajos szobrának
költségeihez
Budapest, jullus II A fe\'söház msl Ciésín kimondották, hogy gról Tisza István szobrá nsk költségeihez 50 ezer, Návay La|os szobrának költségeihez pedig 25 cin pengővel jáiulnak hozzá. Elfogadta az Ausztriával kötött kereskedelmi szerződés pólegyezményé-röl, majd a gyámságra és gondnokságra vonatkozóan, a szerbekkel való megegyezésről szóló javaslatot. Az
Önkormányzati Igazgatás folytonosságának blztoihásiról szóló
£ vallatnál Rakovszky Endre szólalt I. Elfogadja a javaslatot, bár sérelmesnek tartja, hogy immár négy Ízben hosszabbítjtk meg a törvényhatósági bizottságok rég lejért mandátumai. Hozzászólás nílkül fogadták el a pénzügyi tináci megszüntetéséről szóló javaslatot.
A gyufaadóról szóló javaslatnál Hadik Jínos gróf szólalt fel. Tiltakozik az ellen, hogy a gyufaszerzödés és ai 0. F. B. közöli kapcsolatot létesítsenek. Szerinte a javaslst lehetetlenné leszi faex-portot.
Bud János pénzügyminiszter váls-szában hangsúlyozta, bogy a javaslatnak az a célja, hogy megvédje a magyar gyufaipsrl. Az állsmi monopóliumot csak megváltással lehetett volna keresztül vinni. Kijelentette, hogy a szerződés nincsen kapcsolatban az 0. P. B. javallattal. A felsőház ezzel általánosságban és részleteiben ls elfogadta a javaslatot és elnöki javaslatra legközelebbi ülését julius 17-én tartja.
A pénzügyminiszter beterjesztette a külföldi kölcsönök korlátozásáról szóló javaslatot
A legnagyobb érdekek fűzödn*k ahoz, hogy a külföldi kölcsönök rendszertelen igénybevételének következményekép jelentkező gszdaságl veszélyek megelöztessenek. Ezéri a kormány az Ilyen kölcsönfelvételeknek két körére törvényhozási uton bizonyos korlátozó és ellenőrző rendeltetéseket óhajt életbeléptetni, még pedig egyrészt az összes olyan emiiz-sziós kölcsön vételekre, amelyeknél a kibocsátás egészben vagy részben a külföldön helyeztetik el, másrész) önkormányzati hatóságoknak, továbbá egyházi (felekezeti) hatóságoknak és intézményeknek, valamint a közvetlen kormányfelOgyelet alatt álló egyéb hatóságodnak, területek-
nek és intézményeknek mindennemű kölcsönfelvételeire.
Az említeti külföldi kölcsönöknek a felvételéhez az engedélyt általában a pénzügyminiszter adná meg, a vármegyék, városok és községek külföldi kölciönvételeinek eietéoen pedig a belügyminiszter és ptnzügy-minlszter együttesen. A pénzügyminiszter min Jen olyan esetben, amikor emissziói külföldi kölcsön-vételröl lenne sió, eíőcetete.i a Magyar Nemzeti Bank véleményét Is köteles lenne meghallgatni.
A külföldi kölcsönök felvételének korlátozásáról szóló törvényjavaslatot a pénzügyminiszter a képvitelöhiz elé terjesztette be.
Rlsztics is Köhl-ékkel együtt érkezik kedden
Budapestre
Budapeat, jullus II
(Éjszakai rádiójelentés) KOhl százados báró Hühnefekt és FUzmatiriize őrnagy julius 17-én, kedden délután érkeznek a „Bemen" test vérgépjén Budapestre. Velők egyidöben, de külön gépen érkezik haza Rlsztics pilóta, az egykori vadászrepülő is, aki a világrekordot javított géptestvérgéplével repül Pestre. A kiváló pilóták fogsdlstáiára fényes ünnepségeket terveznek.
Kőhl kapitány repülőgépről koszorút dobott Ebért sírjára
Heldelberg, jullus 11. (Éjszakai rddiójelentés) KOhl kapitíny ma délután Frankfurtból Berlinbe menet repülőgépjéről koszorút dobott le a maga és Hühnefeld nevében Ebért birodalmi kancellár sírjára. A gép oly alacsonyan szállt, bogy a koszorú éprn a temetőbe eiett.
A szailagon ez a felírás állolt: .Németország első kancellárjának
\'**.................................|-r — "r rjj-.-.. j.j
Rövidesen megkezdődik a hadikölcsönösök
Budapett, Jullus 11
Az 1928/29. évi állami költségvetésről szóló törvény kibirdetése következtében a népjóléti miniszterre hárul az a feladat, hogy a törvény rendelkezései értelmében gondoskodjék ama kisjövedelműek támogatásáról, akik legalább összesen 5000 korona névértékű és magyar noizlrl-fikálási megjelöléssel ellátott bábo rus magyar államadóssági címleteknek tulajdonosai. Az erre vonatkozó utasítás néhány héten belül elkészül és kihirdetése után az érdekellek előterjeszthetik a támogatásra irányuló kérelmüket.
Viszont a végrehajtási utasítás elölt a kérelmet előterjeszteni nem célszerű, mert az ilyen fél kiteszi magát annak, bogy kérését esetleg meg kell ismételnie. A rendelet megjelenésének türelmes bevárást az érde-
keltekre lemmi hátránnyal nem jár, mert a törvényben foglalt rendelkezés értelmében megszervezendő mlniizlerközi bizottság a rendelkezésre álló anyagi fedezet korlátai között lehetőleg minden jogosult Igényt figyelembe vehit.
Uj határozathozatalra utasította a miniszter a város képviselőtestületét
» « ■i\'i\'i\'.viimiwjv^.vv\\j*u*u*l\'\\aa
Hivatalosan megcáfolták atyranai jugoszláv követ meggyilkolásának (hírét
Belgrád, Jullus II (Éjszakai rddiójelentés) A külügy-mlni«zteilum ma hivate.loian is meg-cifjlja Mlhajlovlcs tyranai jugoszláv követ meggyilkolásé\'. A gyilkosság híre sbból származhatott, hogy egy srniuta megfenyegette a követet, hogy megöli, mert fiát a szerbek nigyon megverték.
Zalaegerszeg, jullus 11 A többi városokkal egyetemben, Zalaegerszeg városa is rendezte tisztviselőinek illetményét. Az erről szóló határozatot a megye megváltoztatta és igy sz Ogy fellebbezés folytán a belügyminiszterhez kerüli, aki most boita meg nagy feltűnést kellő határozatát. A
törzsilletmény ekkei kapcsolatban kifogásolj! a miniszter, bogy a képviselőtestület az egerizegl főszámvevökei a VII. I o. a) csoportjának ellő fokozatába, Melve második fokozatába sorozta. Mivel a szabályok értelmében caak egy li-stám vevői állás rendszeresíthető, jelentési vár a mlnhz er. A
pótllletmények megállapításánál a miniszter megjegyzi, hogy a (ervezeit pótllletmény több állásnál lényegesen fel van emelve, tehát a képviselőtestület figyelmen kivül hagyta azt a rendelkezést, hogy a fizetéseknek az 1917. évi V. t.-c. alapján történő felülvizsgálata és újból való szabályozása nem szolgálhat alapul fizetés emelésre. Ezért a határozat ezen rétiét a miniszter nem hagyja Jóvá ét a város képviselőtestületét f Iblvja, bogy a pótillelmények megállapításit
illetményekel egyébként részletesen ls meg kell okolni.
A képvisel ő\'estülot kimondotta, hogy a pótilletmény a nyugdíjba beszámítandó. A miniszternek ez ellen nincs kifogása azon lliztvi lelöknél, akiknek az illetményrendezést meg-megelőzőleg élvetett póttéka (működési és személyi pótlék) a törvény szerint a nyugdíjba beszámítandó volt. D; nem járul horzk azoknál, akik előzőleg pótilletményt nem élveztek, illetőleg as a nyugdíjba beszámítva nem volt. Eten alkalmazottaknál a be számítási ól a nyugdíj megállapításánál kell határozni. Megjegyzi a miniszter, bogy valahányszor a tisztviselők Illetménye emelkedik, a pót illetményeket — az öiszes Illetmények esetleges mérséklése céljából — felül kell vizsgálni.
A po\'gármesternek és állandó helyettesének
képviseleti átalányát a miniszter jóváhsgyja, ds nem járul hozzá ahhoz, hogy ezeken kivtll más tisztviselőket is képviseleti átalányban résiesitsenek. A külön munka-átallny ellen nincs észrevétele.
A miniszter végül utasítja a várost, bogy a pótillet ítéoyeken kívül még a nyugilletményeket
vegye újból tárgyalás alá. A pót- is vizsgálja felül.
Szerelmi bánatában vonat elé ugrott egy 22 éves ácssegéd
Távolról szemtanul is voltak a borzalmas öngyilkosságnak
összeroncsolta.
A fiatal vaimunkás a Horook-szentgyörgyhöz tartozó Dénes majorban dolgozol! és több munkáaUrsa távolról szemtanuja volt borsalmia öngyilkos lágának.
Azt hiszik szerelmi bánatában követte el tettét.
gség pusztítása, a Inra Keszthely-hévízi nt ügye
NanrkaaUsa, jullus 11 Kedden reggel borzalmas öngyilkosság történt Bircs és Kaposvár közölt a vasúti tineken.
Farkas Mihály 22 évet ácstegéd kedden redgcl 6 óra 42 prrckor a Kaposvár f:lé robogó személyvonat elé vetette migát, mely borzalmatan
A torsgomba gabonabete folytonos partrablása, a
m közigazgatási bizottság ülésén
Zalaegerszeg, jullna 11 A megye közigazgatási bizottsági tegnap tartotta rendes juliuii ülését.
Az alispáni jelen télhez elsőnek Farkas Tibor szólott hozzá, aki a közhivatalnokok szabálytalanságainak gyorsabb mederbe való megtorlását bangoztatji, kifogásolja, az aratás idejére eső adó és a vidéki Iparos- és kereskedő embereket érintő forgslml-
adó-zaklatásokat Bődy Zoltán alispán kijelentette, hogy a szabálytalanságokat gyorsabb Ölemben igyekszik megtorolni.
Bruzsa Oyula pénxügytgazgató nem tud arról, bogy előfordultak volna a zaklatások. Orvoslást Igér.
Csóthy Qéza murakereszturi apát általános figyelem közepette
a Mura szünet nélküli partrablását
tette szóvá és sürgette, hogy a határvidék lakosságánsk érdekében rendeljék el a partblztonsági munkálatok megkezdéséi Murakereszturon. Ennek ninci semmi skadálya, mert a szükséges összeg együtt van.
Az állam 58 ezer, Murakeresz-tur 4800, a Díllvasut pedig 4 ezer pengőt adott erre a célra.
Csák Károly támogatta Csóthy üiza felszólalását.
Kertész Lajos állategészségügyi főfelügyelő bejelentette, hogy Cserfán Elek dusnaki uradalmában a lovak közt
fertőzi kevésvétüség lépett fel, amely nagy veszedelem a megye lóállo-nányára nézve. KOzOHe azonban, hogy a földmiveléaügyi miniszter elrendelte a szükséges óv-tatézkodésakat.
frdius 12
ZALAI ■KÖZLÖNY
.Molatínstky Ferenci Waöházi tag*
Keszthely—hévízi ut portalanítását
lűrgell.
Bődy Zoltán alispán válaszában tkijeleni, bogy ai állam már ktfá-táiba helyezte, hogy sz Idén átveszi a K szlbely—hévízi ulst. A terv , azonban Megváltozott, mert .az ál-.Jaoi csak a BalaUmsten+györgy— -kaaztiieiji utat vette \'át. A hévltii pedig csak jtvóreveszi át.
Az aliipán bejelen I, bogy az {Igy-ben forduljanak a kormányhoz1 felirattal.
Végűi Farkas Tibor, • Isponk gazdasági • rovatában ismertetett, úgynevezett
torsgomba gabonabetegség nfgy pusztítását tetle szóvá, mely már a kanizsai, egertzegi, pacsai, lelenyei éa novai járásban igen súlyos károkst okozott a gabonákban. Javaeolta, hogy védekezés céljából szakértóvel tanulmányozlassák a tortgomba betegségei.
A közigazgatási bizottság az Indítványokat elfogadta.
400.000 magyar él az ÉszakamertkaTEgyesQlt államokban
Nswyork, julius hó
Az Etzakaaerikal EgyesOlt Atla--mok kereskedelmi dep8rtemeni|a most adta kl jelentését e iegu óbbl népszámlálásról. Legérdekesebb résre a jelentésnek az a kimutatás, amely fdvilágositásokatnyojt a« évszázadok óta vándorló tömegek elvegyülé-séröl éa felsiivódásárúl. Az Eazak-amenkal Egyeaült Állimokban 1850 ben 2 224.602 volt a külföldön születettek száma. Egy évtizeddel ké-sőob ez s szám 4,136 175 re szökött fel, a legutolsó, 1920 ban meglartitl .aépsiámlálás sdstal szériát a 105 \'MAHÓ >1706120 léiket számláló ötsz-i iakoi tfggal scomben 13.02CU692 volt a kOUáUl • stíl \'etésü t k azánia, vagyis a lakosság 13 2 %-a.
Az Idegen lakosság kűlöoléle elemekből raktuláiódik. Az ameiikai aépszá átlátás bizoryoa csoportok szerint rsttáiyozza öke>, aszerint, hrgy Európából, annak északnyugat, közép, keleti, vagy déli részéből, Ázsiából, Afrikából, Ausdrállából és Közfp- vagy DUamerlkábél jöttek.
Angliából 1,135489, Írországból 1,037.284, Svégországból 625 585, Norvégiából 363 863 Diztiából 189 154, Franci*országból 153 071, Svájcból \\118 669 Belgiumból 75 •ezer 272 a bevárdorloltak sráma.
Ami Középeurópát illeti: Német-oruágbM 1080 108, Lengyelország-bű 1,1138 979, Ausztriából (a no-, narcbiabell terjedelmét értve) 575 627 és M-gyarorazágbót 397 283 (a mai állapot szerint tebát legalább is 400.COO) err-ber étktteü. Keleteur.\'pa 1803 971 bevándorlót küldött az Egyei ült Almolb\', mig Atslából mindössze csak 237.950 érkezett. Amerika egyéb orsságalból való még 1,728 017 bevándorló. — Alrika és
Ausztrália 73 672 bevándorlóval vani képvlie ve.
Felvetődik most már az a kérdés, hogy menyire volt k^pes az amerikai nép rendkívül n«gy felszívó ké ptsaége a bevándorlottak óriáal tömegét megemészteni. Eiről a na\'u • ra izálások adnak felviláROSltíst. Az\' angolok közül 63, az írek közül 65, a svédek löiü\' 69, a norvégek közül 67 3, a dánok kötü 69 2, a svá|-clak közű164 9, a fraiiclák közű 56.7, a belgák közül 49, a némelek kőiül \'•\'2 8. a Jectgyelek, közül 28, a magyarok löiül.29% azerezle meg az ameiikai állampolgáraágo\'. Végéted ményben abból a 13920 692 ember bői, akik a répizámláláal klmula<áa bjn mint külföldi születésűek szerepelnek, majdnem a fele, pontossn
6,479 159 már amerikai polgár. * *
*
A kereskedelmi deparlement bivs-talos kimutatásához megkell jegyeznünk, hogy a külföldiek és igy a magyirok száma is jelenlékenyen nagyobb, mini a hivatalos sta\'iazll-kában szereplő számok. A klmu\'a-láaban ugyania nem sze<ep:ln«k a bevándorlollaknak már Amerikában szüle ett gyermekei és unokái, akiket a hivatalos sla\'iaztlka már 100 százalékos amerikaiaknak \'ültet fel, tekintet nélkül anyanyelvükre és nemzetiségükre.
Látogatás a légi csodák birodalmában
Ahol az óceánjáró léghajót akar ják megépíteni
Prledrlchshafen, julius II L\'ndtuból két óra hoasiálg tarló hajóul ulán érkeztünk Friedrichs-hafenbe. A hajóállomás elölt auló-buazok, autók és molorbiclklik egy-aaás hegyén hálán, ááindegylkükön a leliráa HZum Zeppelin." 6 lá>i sz érdeklődés, tömegestől étkeinek hajó rí, vasúton, aulón mindenfelől az emberik, h gy a német technika uj crcd\'já\', a kérzülő u| óriási Zeppelin! raeglekiatsék. Sokan az! mondják, bogy a telep megtekintésére ki-Imit belípődi|akból nemsokára egy uj Zrppelinl lehetne felépíteni.
Végre megérkezünk a Zeppelin müvekhez. Három óriási csarnok ragadja meg elsőtorban a azemlélö figyelmét. Nagyság szerint sorakoznak, az elaö a legkisebb, a második, amelyet a háború utolsó éveiben
építettek, tnár nagyobb, > a harmadik a legújabb, a legnagyobb éa olt épül moat az uj lé|(hi|ó. Kirándu\'ó csv pilunkat már elVe bejelentették és egy mérnök vár, hogy az óiiásl telepen kaleutol|on.
A hatmadik, legnagyobb csarno kot a inodcro t:cb"ika legu|abb csrd ja, az óriás légbsjó csíknem teijosen betölti. A léghajó már majdnem készen van, Csilláihoz hasonló bordázatén már nagyrésit feszül a legfinomabb gyapotból készüli burkolat. A bordásai konstrukció anyaga duraluminlum, amelynek minden négyzet centiméterét hatalmas hyd-raultkua nyomással próbMták ki. Ötvözete a legtökéletesebb stllárd-tágu anyagokból van efőállHva. A haltfgépezetét öl, egyenkint 530 lóétól Maybach-mo\'or szolgáltatja. Hajlóanyaga azonban teljesen ujazeiü találmány, amelynek előállításához s gyár saját telepet tart fenn, egy uj, gáznemű anyag, amelyet világító és szénhidrogéngáz kombinációjából állítanak elő, Súlya ugyanaz, mint a levegőé, lehtt kiküszöböli a tulyos, folyékony üzemanysgok holtsúlyát. Az u| Zepp;lin nagyságának elképzeléséhez a következő adatok elegendő*. Hotsza 236 6 m„ átmérö|e 30 5 m., msgasslga 33 7 m., gáz-Ortartalma 105 ezer köbméter.
A .L-Z 127." arra van hivatva, hogy bebizonyítása a transoceáol léghtjójáralok gazdasigl és technikai előnyét és mrgállspltsa a gépntak meteorológiai viszonyainak pontos és tudományos megmérésére szükséges irányelvekel.
Az utasok kényelmét 5X5 méter alappal biró társalgó- és élkezóle-rem S7olgál|a. A termek mellett vll-lamoskonyha és 10 kétágyas lakószoba van. A léghajó befogadóké-peasége 30 ember, azonkívül 20.000 kilogramm terhet vihet magával. A „L—Z. 127" legnagyobb sebessége 128 kilométer óránkint. Villámcsapás ellen különleges villámhárító-készülékkel van biztosítva, ugy, bogy viharok alkalmával minden veszély kizártnsk tekinthető. Egy másik érdekes óvintézkedést foganatosították a léghajó építésénél. Ezelőtt ugyanis gyakran előfordult, hogy s felső hi-; deg régiókban repülő léghajó pro-pellerjeire jég fagyott. Ez a jégmassza centrifigurális mozgásánál fogva a propellerek ceucaáa összefagyva embernagyaágu jégdarabokat
KOVALD KST. tisztit
Selyem és fátyol harisnya szemfelszedése Harisnya lalpkfltés
Csengery-ut 5. szám alatt
eszközöltetik.
II Mii
Csütörtökön, csak 1 nap 7 és 9 órakor
Mős urakl Lehet tanulni I
Vidám férjek klubja
Nagyszertvigjááák-aálrakckJ 7 felv.
Főszereplő: Loulse Fazenda. #
Varázscherlston
Burleszk 2 felv.
Fekete macska
Burleszk 2 felv.
HÍRADÓ
vágott hoztá borzasztó erővel a léghajó testének. Moit szokat a helyeket, ahová pontos számitáiok szerint megállapítva, ezek a jégdarabok vágódhatnak, soksiorot védőburkolattal abazolul biztossá tették. Az egész léghajó testét a kritikus helye ken három-négyszeresen mindenütt biztosították.
Két órát szenteltünk az óriási Zeppelin megtekintésének és mikor elhagyok a hangárt, mág mindig egy egész csoport kiránduló és kíváncsi várta bebocsátását.Ezulán s Bodenl-tó partján a .Domiet" repfllőgépmű-veket tekintettük meg. A Dornler-mflvek hatalmas hangárjai közvetlenül a ló psrlján fekszenek, mellettük van az óriási gyakorlótér, ahol a repülőgépeket kipróbálják. Bementünk az egyik hangárba, ahol hét óriási utasszállító repülőgép áll egymás mellett.
A legelső ax, amelyen Amundsen az észskl sarkot átrepülte. A gépet s Dornier-müvek nemrég viaszavásárolták a svéd államtól. Két-motoros Delfin-modell, oldalán még látszanak a hatalmas horpadások, amelyek az összetorlódó jégnek a gép leatére gyakorolt hatalmas nyomástól keletkeztek. Mellette egy „Dor-nier Super Wah." olasszálHtó gép várja, hogy üzembe helyezzék. Ez fogja lebonyolítani a Oénua—Marseille közti utasközlekedést. Az utasfülke, gyorsvonat! luxus-fülkéje 14 stemélyre van berendezve. A gép négymotoros, melyek közül kényszerleszállás cselén a gép hajtására kettő ia elegeedő. A gyár múzeumában az eddig gyár\'otl gépek modelljei összegyűjtve láthatók! Nagyon érdekes az összehasonlítás az 1914 évi törékeny éa s moitanl légóriáaok között.
Eate h gy\'uk el a két órásl ipartelepet.
= Otthon e^y perc alatt a gyermek Is készi het a (Spirklett szabad.) Autó Syphon-nal szóda-vlzet, üdítő italt (I liter 16 fillérbe keiül). Ára 21 P. 4 havi részletre isi egyedárusiló Szabó Antal sportüzlete.
IALA1 K3EL0NT
napihírek
NAPIREMO
Julius 12, osűtörtSk
Római katolikus : ü. sz. jáa. Pipleat. Izabella. Izraelita: Tani. hó Nap kd reggel 4 ó\'a 15 perckor,
nyugatik délután 1U óra .16 perckor. •
Várost Nagi mozgó. .Vidám férjek klubja*, nagyertt vlg|áték 7 lelv.-ban. .VariiKticrliton* éa .fekete macska\', burleszk 2-2 felv -ban. lliradó.
— Hlvatalvtzsgálat a letenyel járásbíróságon. Dr. Hennlg Alfiéd a nagykanlzssl törvényszék elnöke kiszállt kedden Leenyére, ahol a járásbltójágon megej el e a szokásos évi blvalalvlzsgálatot. A törvényszék elnöke mindent a legnagyobb rendben lalált.
— A megye közbiztonsága. Az alispán jtlentése szerint a Zala vármegye lerüielén működő csendóriég málmbjn 187 rselben leljesilett nyomozó szolgálatot, amelyeket mind kiderített. Ezek tetteseiként feljelen telt 151, elöveie ell 15 egyént. A járásbírósághoz tartozó kihágás |u-nlusbaa 26 esetben fordult elő. A közigazgatási hatóságokhoz 499 kihágást Ugy kerQI1, melyből 498 kiderült. Ezek tetteseiként 590 egyént feljelentenek, tizet elővezettek. A nagykanizsai rendőrség 84 a zalaegei szfgl 26 bűnügyben járt el. A kihágást esetek az előző hónapokhoz viszonyítva emelkedési mu alnak.
— Sok a közsegélyre szorult a megyében. A megyei tiszti főorvos jelentése szerint a vármegyében a fcluöttek és gyermrkek egészségi állapota kielég; ő. Zilargersze-gen 8 tifuszeset fordult elő, a tapolcai |árásbin és Tapolca községben pedig kanyaró, amely aionban szü-nöfél^en van. Veszett eb és macska marása miatt 2 egyén! szállítottak a Pasit u-lntézetbe. A megye területén 257 lele.-.c, 65 da|kaságba adott gyermek, 363 elmebeleg és hülye, 541 süke\'néms, vak ts nyomorék van. A közsegélyre siotu\'lak száma 1138 » keretelkép\'elcn árva száma pedig 962.
— Fővárosi gyermekek Klska-nlzsán. A Szociális Missziótársulat budspeai KOzponlja jóvollából 15 fővárosi leányka érkezeit egy fel-Ogyelő lar.itónő kíséretében Klska-uizsára, kikel a nagykanizsai Míiz-szlósház rö/érel fogadtakés helyeztek el. Flló Ferenc Igazgató az Iskolában adott elh nyerést a leánykáknak és \\iléz Vigh Dívid vendéglős gondoskodik az ellátásukról. A kis ványadlképa fővárosi gyermekek boldogan élvezik most majd egy hónapig a falut és legnagyobb öiöműk abban te lik, hogy mezítláb láthatnak.
-- Hlvatalvlzsgálat a Munkás-biztosítóban. Dr. Szüts Kálmán az Országos Munkásbizloslió Pénztár számtanácsosa Budaprslröl Nagyka nirs.\'ra érkezett, ehol a Munkásbiz-losl ó kirendeltségénél szerdán hlva-talviisgálatot tartott.
— Ujabb államsegély a rala-egerszegl zárda építésére. A kultuszminiszter a zalaegerszegi zárda-Iskola építésére ujabb 35 ezer pengő, a nemeshclésl iskola építésére 16 ezer pergő államsegélyt engedélyezett
= Ma este katonazene a Pol gárl Egylet kerthe\'ylségében tel jesen uj operett műsorral.
— Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán sz elmúlt bélen 14 gyermek született, ezek közöl 6 flu, 8 leány. Születés: Tólb Jtnos kocsisnak fia, Pál Sándor nruikásnak fia, vitéz Vass István esendői főhadnagy !e«nya, Kovács József honvédörvezetőnek leánya, Gárdonyi Jenő vegyeskereskedőnek leánya, Vajda G/örgy vasúti pályamunkásnak leánya, Vida Kátm*n folyammérnökiégi kezelőnek fia, 0 vös Gyula vatu\'l kalautnak leánya, Kálo/lcs József napszámosnak leánya, Bedenek János földml-vesnek (hslvaszűlelel\') leánya, Nagy József sörgyári fQltőnek fia, Némeh József rendőrségi hiv. szolgának 2 fis (iktek), Házasságon kívül 1 leány. Házasságot kötött 2 pár: Nyakas István elpészmes\'er Cserián Annával, Polgár András vasuli altiszt Budspesttől Kneibzel Gizellával. — Halálozás 10 volt: özv. Kreusz Fe-rencné Vw-r Boiblla rk. 73 éves, Tóth JáDOiné Oláh Anna (Csörnye-föld) rk. 28 éves, Dani Ferenc föld-mlves rk. 62 éves, Aulallcs Má\'yás vasúti rakt. munkás (Balatonszentgyörgy) ik. 57 éves, Polal Antal fö\'drives rk 71 éves, Palkó László rk. 8 n^pos, Viola Oéza rk. 1 napos, özv. Fafér Jánosné Halász Margil rk. 43 éve-, Vild Károly rk. 4 hónapos, Mslek Katalin rk 19 éves.
— Verekedés a Kinizsi utcában. Vtgirnap késő este a Kinizsi-utca lakói hangos csetepatéra leltek figyelmesek, ami a korai fekvők nyugalmát alaposan megzavarta. — Rendőr is érkezett a nagy lármára, mely megiüapüoüa, hogy a Kinizsi u\'ca 22 izám alatt levő Kanizsai-féle korcsmában verekedtek ö;sze Horváth György 22 éves mészáros, inas, Horváth József 28 éves kőml-vessegéd és Dulcs Ls)oi 24 éves nspszámos, akik már elég |Ó1 felöntöttek a garatra. A rendőri igazoltatás soián Horváth József megtagadta az igazolást. Ma a rendőrblró Horváth Qyörgyöl 4, Horváth Józsefet, aki még trágár szavakat Is használt 8 és Du\'cí Lajost 4 napi elzárásra itélle |ogerósen.
— Azok a rokkantak, kik felülvizsgálaton voltak és könyveiket visz-szakapták, vasárnap délután 4 órakor jelenjenek meg a Magyarországi Munkások Rokkrnt és NyugdiJ Egylete nsgykf nizssl fiókjának Arany János u\'cii helyiségében és könyveiket is hozzák magukkal.
mr MÉZET, -vi
ágytollat. állati böröket,
vörös- és sárgaréz, cink és ólom hulladékot, vasat, csontot <8 rongyot a tegmagaiabb Srbin vásárol
8TBÉM B. FIAI NA6nUKIZ8i,
Erzsébet királyné tér 15. sz. alatt.
---£BL
- Felvétel a Keszthelyi Gazdasági Akadémiára. A Keszthelyi Gaidaségl Akadámia I-sö évére fel-vebelő hal\'galók száma korláoiva van. Ki felvételét biztosítani klván|a már most lüld|e be elő|egyzéi Iránti kérvényét az érettségi éi születési bizonytvánn/al felszere\'vj az akadémia igazgatóságához. Az e!ő|egy-zellek október 1-8 között Iratkozhatnak be. Az akadémiával kapcso Iáiban konvlkíus és menza Is van. Tájékoztatót megkeresésre bálkinek küld a Keszlhi Ivl Qizdisági Akadémia igazgatósága.
Háztulajdonosok szervezkedése
Nagykanizsa, Julius 11
A Háztulajdonosok Országos Szövetsége a háztulajdonosok szervezését Nagykanizsán a mai napon megkezdette. Ebből a célból azeivező bizottsági ttgok érkeztek Nigykani-zsára, akik a szervezési munkálatoké elvégzik.
A háziulj|d0Q0S0k megszervezésének f 5ként az a célja, ho,iy a megalakult szövetség a háztulajdonosok érdekeli a kormány és a hatóságok előtt, valtminl magánszemélyekkel siemben védelmezze. A Siövetség Időközönként gyűléseket, összejöveteleket rendez, ahol a fagok megvitatják közös érdekű ügyeiket és a mognk javára egységes eljárásokban állapodnak meg.
A Szövetség minden ügyben, ani a házzal kapcsolatban előfordul, bármikor díjtalanul ad tin*csot,ulba-igazitáat.
Büvebb felvilágosítást nyújtanak a finyképes Igazolvánnyal ellátolt szervező bizottsági tagok, akik a beiratások elvégzése végett minden hlz\'uU|donosnál meg)elennek. A háztulajdonosok érdr ke, hogy a Siövet-ségbe beiratkozzanak.
— Jugoszláv vízumot kérők figyelmébe. A jugoszláv lőkoozu-lálus u|ra figyelmetlen a szerb, horvát, sz\'ovén területre utazó közönséget, hogy a szükségei vizűm gyorsabb és kényelmesebb megszerzése célj\'bó! jutassa el útlevelét a szerb, horvá*, szlovén klr. kereskedelmi képviselethez, Budapesten VI Vilmos császár-ul 26, telefon: Teréz 103-19., hivatalos órák délelölt 8—2-ig, délután 4-6 lg, ahol az uHeveleket vízummal ellátva már máin p ki fogják szolgáltatni. Ez az intézkedés kizárólag az u\'aió közönség érdi kelt szolgálja, meri ezáltal elkerülhető minden torlódás és bosz tzss várakozás. A vidéki közönség, minden felesleges költség nélkül postán, ajiohtt levélbea kü\'dje el útlevelét a kir. kereskedelmi képviselethez. A képviselet a láttamozott útlevelei már másnap ajánlott levélben visszaküldi. — A fők inul kijelenti, hogy kőzve lenül csak a nála személyesen jelentkezőknek fog|a a vízumot megadni, mig minden más es\'lben a kir. kereskedelmi képviseletnél nyuj andók be.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávéhátában VIII., Baross-tér 10.
_1M8 julius 12
Agyrértóéllál, ulvszorongás, nehéz légzés, Melemár/és, Idegesség, migrén, lehangolttá?, Almatl n ág a természetes ,Ferenc Józstl" keserűvíz használata állal rövidesen megnzűn-t Ihttök. Tudományos mvgállapltáfo^ megerősl Ik, h gy a Ferenc lóiief víz a mikses tzék«orulU mindenféle jelenségeinél a laglobb szolgálatot leszi. K«pható gyógvtz-rlárak-ban, drogériákban ésfüszerüzletekben.
— Hatvan százalék az adóhátralék a megyében. A pénzűgylgaz-ga\'ó jelenléte szerint Ztlamegyében egyenes idóból a mull évi hátralék 2 151 643, a folyó évi elöirái pedig 6,627 686, aa eaedékes hátralék ebből 2,763 968 P, vagyis az összes hátralék 60«/o. — Az Idei juniusban 11 683 ptngövel tolyl be kevesebb adó, mint a mull Juniusban. Adóhivatali keiületenként a bátralék a következő : Balatonfüred 50, Keszthely 59, Lelenye 78. Nagykanizsa 56, Nova 80, Sümeg 60, Tapolca 60, Zalaegerszeg 59, Ztlaszenlgrói 58%. Junlut folyamán fényűzési adóból 101533, általános forgalmladóból 118 830 80, — álfalforgalml adóból 39 154 91, bélyeg, Jogllleték és llle-tékegyenérlékből 146 6J0 33 , pengő folyt be.
= Ma este katonazene a Polgári Egylet kerthejyhégében teljesen uj operetthKsorral.
— Kedvezményes utazás Balatonszárszóra. A Duna-Száva-Adria Vatulliraaság Igazgatósága a Keresztyén Ifjúsági Egyeiűletek Nemzeti S.övetsére tag|al részére Btlalon-szárszón, 1928. évi (ullua bó 15. és augusztus hó 6 lka köiötl rendrzendő konferenciák alkalmával a VasuHár-saság valamennyi állomásáról Balatonszárszó álloírásra I. II III. kocsiosztályra érvényes 50»/o-ot menetdl) kedvezményt engedélyezett. Az odautazás legkorAbban VII 12 én, legkésőbben VIII. 6 lkán kezdhető meg és VII. 15 tői VIII. 9 lg befejezendő. A kedvezmény a kiadandó .Igazolási jegy" alapján vehető igénybe.
Felakasztotta magát a belügyminisztériumban egy főtanácsos
Budapest, jullua II
Ma reggel a belügyminisztérium épületében, hivatali helyisége előszó híjának fogasán felakasztva, holtan találták Lénárd Oyula 56 éves számvevő-főtanácsost, a csendőrségi ügyek in\'ézöjét. A pontot és lelkiismeretet tisztviselőt valószínűleg idegbajt kergette a hilálb).
Magyar ttiság Indul meg Parisban
Párls, jutlui 11. (Éjszakai rádiójelentés) Julius 15 én, egyelőre 2 be.enként megjelrní magyar nyelvű Irp indul Párisban, .Párisi Magyarság" dmmel. Ez a lap magyar nemzeti éa hizafiat irányú és mint Ilyen, az eltö Franciaországban, mert Párisban eddig esik a kommunis\'ák-nsk szovjet pénzen fentarlotl magyar nysrvü hetilapja volt. A Károlyi Ismeretes lapjt már a mullté dicstelen pályafutása után.
Városi Nagymozgó. Csütörtökön 7 és 9 órakor .Vidám firjek klubja", nagyszerű vígjáték-attrakció 7 fílv.-ban. Főszereplő: L\'ulse Faiends. .Varázschtrltlcn", burleszk 2 felv. .Fekete macíko", burleszk 2 felvonásban, Hindó.
>938 jullus 12
LALÁI K01LÓNV
KÖNYVEK, LAPOK
Egyelőre... (Egy lady arcképe)
A Pantheon olcaó Wella sorozatában jeleni meg ez a regény, amelyben szerencsésen egyesül WeMi metélő művészete és gondolkodó ereje. Két íószereplf je van: az egyik egy nagyszerű angol hdy, akinek a portréját mély poézlssel festi mig s szerző. A másik főszerep ő — a nsgy angol szánsitrá|k, amelynek igen érdekes részletei nyernek itt meg világítási. £lénV, harcos, mozgalmas regény ez, olyan mint egy vulkán, amely mindig meglepetéseket larlo-gal. D: minden más tu\'sjdomágá ól eltekintve: elsősorban friss, Izgalmas olvasmány, amelynek érdekessége nem lanyhul el egy pillanatra sem 408 oldalon keresztül.
h. q. Wells: Elet és Kaland
Wells novelláinak e kötele, amely a Pantheon olcsó Wells-sorozatában jelen meg, csodálatos táv.atokit nyit meg az ember előtt. Elképedünk az irói fantázia kimeri(hetetlen gazdig-ságán, amely ezl a köte\'et jellemzi. Ninca távolság, nincs lebete.lenség, bejárjuk a vademberek országát, a hangyák birodalmát, egy távoli etil-lag csodálatos világát. Érdekes és eredeti embertípusok vonulnak fel előttünk, Wells ötletessége felülmaija Önmagát, megszólaltatja az emberi érzés Ossies húrjait a jókedvtől « meghatottságig. A kötet III kis mesterművei tartalmaz és olyan vál-tóvatos mint valami revü.
)( A filmkultura 3-ik szima most jelent más Lajta Andor szerkesztésében, rendkívül gazdag i, változatos tartalommal. — Hászár Károly (Pufy) Magyarország éa a tilftihábóni elmen, Magyar Miklós fővárosi törvényhatósági bizottsági tag a budapesti lllaimuzeumrol, Engel Fülöp, a Fanamet igjzaatóia a nemzetközi fllmkereskedekm-rot, Vogi Rezső, pécsi mozltulajdonos, a vidéki filmszínházak társadalmi helyzetéről értekezik, Paál Endre fllmtechnlkus, ártól ir, hogy hogyan készül a népszerű Tinta Matyi trükkfilm, Geszti Ujos tanár a Ilim szerepéről az Iskolai oktatáaban címmel tárgyalja érdekesen ezt a témát. Székely Sándor mérnök és Hamza Dezső (Kriza), fllmtechntkai kérdéseket vitatnak. A lap S kultuszminisztérium két rendeltét is kösli a kötelező fllmoktatisról. A FEnkukura atfflzetési ára a folyó évre 7 pengő.. Szenietztóség és kiadóhivatal: Bidapest, VII. Erzsébet körül 3a
M Caathó Kálmán uj regénye, .A tálhők lovagja" alighogy megindult az Uj Idők ben máris meghódította as olvatókOiönségei, mert mesteri módon tárja fel a legmodernebb világot. H sonló sikere volt a külföldi irodalom egyik legérdekesebb müvének .A 326 os* dmü nek, melyet szintén most kezdett el közölni kitűnő forditásban Herczeg Ferenc képes beiiiapja. Kiváló érde-kességü elbeszélések és cikkek olvashatók az Uj Idők legújabb számában Farkas Imre, Pékár Oyuia, Klebesbetg Kunó gtóf, Potapenkó, Slklóssy László stb. tollából. Mutatványszámot kívánatra díjtalanul küld a kiadóhivatal, Budip:st, VI. And-rássy-ut 16
MI|áPá«
■agykaaiaaal. asateorologlal meg-ilőjMaatéaakt Szerdin a hómirték
l Igy aló lét_______
léi Heggel 7 ónkor 4-18M, déluUn 1 órakot+16 2, aaá* a óratex +31 6.
tHiMaH s Reggel kissé felhős, délben és este tiszta égboltozat
&UUráAfi Reggel Észak, délben is este Északkeleti szél.
A Meteorológiai tatásat jalantése szerint meleg és átmenetileg felhős Idő várható.
=- Schwarcz Dezső harisnyál
» legjobbak.
GANZ-DANUBIUS
SCHLICK-NICHOLSON telepén
BUDAPEST, V/., VÁCZI-UT 45. SZAm
Gyárt i CSÉPLŐKÉ8ZLETEKET, vonlatós- és mfgánjáró lokombllokat gőz , benrin- és szivógázűzemre, acélkeretet, golyósetapágyas és fakeretea cséplőgépeket minden nigyságbsn, Schlick-Hanomag traktorokat, ve\'őgépeket, Ásványi-féle tengeriazár-lépőgépeket, olajpréseket.
Mintaraktár i Budapest, V., Vilmos császár-ut f>3 Fiókok: Eger, Nyíregyháza, Szeged, Szombathely. Raktárak: Baja, Békéscsaba, Debrecen, Oyöngyös, Győr, Kaposvár, Miskolc, Nagykanizsa, Pécs, Székesfehé/vár, Szolnok.
QANZ-DANUBIUS egyéb gyártmányait Motorok, hengerszékek, *lzl turbinák, szivattyúk, aprító és téglagyári gépek, mindennemű vasú i kocsik, kazánok, taitányok, dnuk, emelőgépek, vasszerkezetek, léggyári és hűtőberendezések.
KBzpont i Budapest, X., KöbAnyai-ut 31. SQrgfinyoim i Ganzoom Budapest
KOZIAJKDISÁI
A szombathelyi csarnok szokványainak módosítása
A Sombathe\'yi Áru, Terményéé Énékcearnok csarnokblzottságá-nak ülésén az áruCzUti szokások általános és különös része mCdosi:-tatolt. A módositások a külön le-nyomaiban való megle\'enéslg a csarnok titkári hivatalaim elfekvő kéziratban betekinthető.
A szokások módosításával kapcsolatosan a csarnokblzottság ugy határozott, hogy az uj szokások az 1928. é.i jullus hó 15 napja u án kötött ügyhtekre lesznek érvényesek, mig az ezen idő elölt kötött ügyletekre még a régi szokványok rendelkezései maradntk hatályban.
Bogyósgyümölcjűek termesztés?
A törpegazdi és kiskert-tulajdonos leghálásabb és leghasznoiabb gyümölcsei közé tartoznak kétségtelenül a bogyósgyűmölcsü cserjék és évelők. Hiszen negyon sokan vannak, kik nek kertjük olyan kicsiny, hogy alig fír el benne egy pár gyü nö\'csfa. Ai Ilyen szűk kis kertekben is tömegesen helyezhetjük el az általában kistermetű gyümölcstermő cserjéket és még inkább a szamócát, melyek csekély fáradsággal sok jövedelmet hajtanak hasznos mellékfoglalkozásként. Oyümölcsler.nő cáerjék és évelők termesztése nagyüzemekben ii, gyü-mölcslelepek köztes terményének is célszerű. A bogyósgyümölcs^ fo gyasztása mindinkább emelkedőben van, mind nagyobb tömegeket h isz-nálnak fel a konzervgyárak Is.
Mint ilyen hasznos növényeket mulatja be a gyümölcstermő cserjéket és évelőket Mahács Malyás ki ünő u| könyve, mely a napokban hagyta el a sajtót és ezidöszerlnt egyedülálló a magyar szakirodalomban és ugy a termesztés összes részleteiben és a legjobb fajták ismeretében, mint a jövedeiemszámitásban, sőt — ami egészen uj — eredetükre és növénytani helyzetükre nézve is teljes tájékozást nyújt. A nagyon szép kiáili-táiu, 132 oldal lerjedeluiü és 74 ábrával illusztrált munka a Pátria irodalmi vállalat kiadásában (Budapest, IX, ü lői ut 25) jelent meg, ára 6 pengő. Magyar Gyula
(_) ^A nyomásos gazdálkodás Füzesabonyban." Irta: dr. Váczy Mihály, oki. mezőgazda. Mezógaz-daságludományi doktori értekezés. — A könyv Füzesabony község elmaradt gazdálkodási módját ismerteti, egyben megjelöli a község gazdálkodásának kövelendö irányát Gyakorlati jelentőáége a munkának abbin rejlik, hogy nemcsak Füzesabony, de hasonló viuonjok köxt azonos gaz-
dálkodást folytató község számára is hasznos gyakorlati tanu\'stgot és utbe igazítást nyújt. — A 84 oldalra tered*, 6 képpel díszített és sok táb-/zittal bővitet\' mü a Pátria Irod. Vállalat a N>romd«l R.-T. kiadásában (Budapest, iX , Oliöl ut 25) jelent meg és 6 pengőért megrendelhető ugy ott, mint minden könyvkeres kedésb^n.
(—) Az anyarozs gyűjtése. Értesülésünk szerint sz idén a rozsokban elég sürün mutatkozott anyarozs, mi-u án e cikk iránt |elenleg elég nagy érdeklődés van, érdem*s a gazdáknak ezt össiegyü|tcni és a legközelebbi gyógyszertárnak beváltásra felajánlani. Az áru minősége szerint 2—3 esetleg 4 pengőt Is ellehet érni. Fontos, hogy az össregyüjtölt anyarozi árnyékban száritassék.
TÓ7.8BI
A mai értéktőzsdén az irányzat gyengébb voll. Az árfolyamokban nyitáskor még jelenlősíbb eltérés nem mutalkozolt. A lőzsd:idő későbbi folyamán azonban berlini gyengébb jelenlésekre általános lanyh bb irányzat érvényesült, ugy, bogy egyes spekulációs pip\'rokban leienlőiebl árveszteség mu\'alkoiik. Leggyengébb volt a Szikra, Bauxit és Kőszén, valamint a ku lsipiac spekulációs pt-pirjal. A többi papírok csupán khebb árveszteséget szeived\'eV, kivételesen egyes papirok kisjbb nyereiéggel zárlak. E-ek közölt megemlíthető a üwsdtnubiui. A piac zárlatkor cien-det, üzleltelen volt. — A flxpip^ok piacán csekély forgalom melleit bi-rá\'ságos voll az irányzat. A valuta és devizapiac lanyhább volt.
i Ma>«fl Wxsée áeriza-je.-} . óss
VALUTÁK Angol L 37 8/--801 3aIga Ír. 80 26-80-65 Cschk. 18-98-17 C6 Ján k. 153 05-153 6^ llná/ 10 05-1011 ->ollái t>W 50-572 50 CnucUlr 2375 32 9í HdU. 730 75 -231 75 Lsngja. 64 15 -64 45 Lat H\'39-3 54
Lavs , — — Lu« 80 50-80 70 rtárki 136 85 187 35 ScMIH. 80 80-8115 Norvég 163 00-153 60 SvárcTl. 110-55-I 0 95 VMV 40 1*4 00 Peseta 94 50-95-10
DIV1ZA* A tust. 230 65-231 35 Belgrád 10-07-10 10 garttn U66M37 02 Baksraal 3 49-3 0J BrUszzel 71 85-80 10 Kopaab.153 15 153 55 Oszló 153 10 153 iO London 27-86-27 91 Milano 30 01-30 11 Nsvrork 572 93-4 10 Pirts 22 41-22*49 Prága 16-97-17-02 SaoTia 413-416 itockb. 153 50-153 90 Varsó 64 2 2-84-42 Wka 8077-81 02 zartrh 110-40-1 0*70 Madrid 94-30-94 80
— Fővárosba utazó olvasóinknak páratlan kedvezményt nyújt a Keleti pályaudvarral szemben levő, elsőrangú Park-Szálloda, amennyiben a tzobák árából 20 százalék, az éttermi árakból 10 százalék engedményt ad a Zalai Közlöny kiadóhivatalában beszerezhető előfizetési Igazolvány felmutatása ellenében. Egyben felhívjuk a Park-Szállodának lapunk más helyén olvasható hirdetésére figyelmét
Zürichi zárlat
fétis 20 311/1, Lo-iáos 25-24, Nawyotk 918-95 Hrassal 7240, Milaao tf-19, Madrid 85 60, Amstardaa X9 02, Bartla IM7P/S WUo \'3 17, Sofla 3 74Vi. Mga Vara* M-l jvi Badapast *0 47i/i, s.lgiáo 9-i2»/i, ttaksissf 318.
Terménytőzsde
A buza 10 fillérrel emelkedett, a rozs 20 fillérrel esett. — Az irányzat gyengébb, a forgalom élénk.
Ulbuza Uszavldékl 77-es 28-9)—2905, egyéb 77-es 28 60-28 7i, rozs 24 50-24 8 S ó nD 40-50 - 31-00. ó tsagarl 28 60 28 80, Basakorpa 2)75 -34 00.
Sertés vásár
Felhaltál 1604. ashrból altdaUaaal vtsaaa-uaradt 145 darab Elsőrendű 1 60-1 62, saedatt 1 58-1 60, uadatt kóaép 1-50— 1-52 kőnnytl 1-82-1-38, elsőrendű Srag 1-50-152, másodrendű l\'36-l\'42, angol iBldó 1\'35—1\'60, szalonna nagyban 188-192. aslr 1-70-174, labnaotThat 1-flO-2 20, szalonnás lélsartts 190-1-98. At Iránysat közepes.
iádiA-iüsoi
(Körldltések) M — ntrtK. íOzgarda-sán Hangv. — hangremny, E — előadás Oy — gyermekeknek. A — asszonyoknak. Z — zene. Mg. — mezőgazdaság IfL - lljuaágl elóadls. F - felolvasás. 0 — gramofon zene. Ib — jazz band. K — kabaré. nZ. — népszerű naa.
Jullus 12 (csütörtök)
Budapett 9.30 és 11.45 H. Közben 12 órakor déli harangszó az egyetemtéri
templomból. Utána: Zongorahangv. 1 Időjelzés, Időjárás. 3 II. 4.45 Időjelzés, időjárás. Utána Somody Pál gyermekdélutánja. 6 Cigányzene. 7.15 Kabók Oyőzó liumotoa E. 8 A m. kir. Operaház fajijaiból alakult aziml. zenekar hangv. 9.30 lL II Múvész-és tánclemezek.
Bécs, Orác 11 és 4.15 Hangv. IM A X. német dalnsünnepély Bécsben, E. 8.06 Vidám történetek. UUns egytelv. vígját*. Utána nZ.
Berlin, Stettln II 0. 12.30 Mg 5 Schubert zongoraművek. 8.30 Kádló^tték. ia30 Tánc Z.
UrOnn 3 A. 4 Hangv. 7 Tarka est 8 liingv. 9 Kiállítási hangv.
Frankfurt, Cassel 1.30 Hangv 3.30 Oy. 4.30 Hangv. 8 Szlmt hangv.
Hambarg, Bréma, Hannover, KJel 8 A. II a 12.30 ét 2 05 Hangv. 4.15 Zongorahangv. 5, 6 és 7 Hangv. 8.15 S. George 60. aztlletésnapi Ünnepélye. 9.15 Külföldi zenekarok rapszódlája. Utána nZ.
Langenberg, Kóla, Aachen, Münater 10 15 0. 1.05 Hangv. 4.15 Lírai költemények. 5.35 Ünnepély. 6 Dalok és költemények 8.15 Hangv. 12-lg TAoc Z.
London, Oaventnr 10,15 IstenUtzleleL 12 és 1 Hangv. 4 Orgona Z. 4 30 Ttnc Z. 5.15 Oy. 8 35 Hangv. 7.15 Debutsy zon-gorarallvtl. 8 Ualok. 9 35 Tarka est 10.35 lánc Z.
Prága 4 Hangv. 7.15 Rádiójáték. 8.10 Tarka est. 10.20 nZ. ét tánc Z.
Róma 1.30 Kamara Z. 4.50 Qy. 5.30 Hangv. 9 BettlnelU: .Ave Maria* c. 3 felv. operettje.
Varsó 1 Torony Z. 8.15 Hangv.
ZALAI KÖZLÖNY
1928 |oHo« 12.
ÉPRÓHIHDETÉSEK
Ai apióblrdtéesek dija 10 ssóli SO fillér, minden további iió dila » llll. Vasár- és ünnepnap 10 uólg SO fillér, minden további .jó dija ■ flll. Szerdán és pénteken lOsaólg SO lillér, minden további síé dila • flll. Cimaió • minden vasta-pk betűből álló szó kit uónak sarait-taljk. Állást keresőknek SOo,o engedmény. S MrMSst dij alftra HaaiandA.
A«awa*lua etaejóra kiadó egy
szpbs, konyha, előszoba <s mellékhelylté-gejtböl álló lakás ms^ános uilas»zonynsk, vagy Idósebb gyermektelen házaspárnak Vírüsmaity-utca 36. szám alatt.
Pft«*4Htfcévé a legssmatossbb, liptói tu(ó a legjobb Mustéi és Piledenlhálnál. 3314
MiM«WK>nil Mpfcorala\'áaJ legoj-csábban vállal — Stern Üveges Iírxsét>et-tér 14. 1448
Finom zamatos asztali bor 88 fitt. arany-hagpl rlaling KO llll. Sálrán Józselnél Magyas-utca 74. 3036
Eladd egy mélihái, 15 erós méhcsaláddal. építményekkel ét 26 család részére Nelser rendsierll uj hármas kaptárokkal.
Magysr-ulca 92. 3105
Jó csatádból való fiút tanulónak llzeléssel lelveszek. - Mascltanzker Márton fusser, vegyes és gabona kereskedő Telekiül 47 3316
l.skatos és szereló tanoncot llzeléstel felvesz Czvelkó, Kszlnciy u\'ca 17. 3106
Falusi plébániára keresek idósebb, egyedülálló egyszerű nól mindenes tza-klcsnónek. — Ajánlatot továbbit a kiadóhivatal. 3418
Sajt-kiéruaitéa I ÜzembeszUntetés mlalt, Összes sajtléleségeinket önköltségi áron, kilogrammonként. P 2 60 kiárusítom. Ferenczy, l\'ó-ut 24 (Hidacsony) udvarban 3324
Kiad* Háriatalapan, Balaton partján 2-3 szobás nyárt lakás lürdőkablnnsl, - Bővebbel Klaszán Sándor, Királyi l\'ll-utca 2\'a.__3411
Haaanált, léderes jó karban levő kocsit keresek megvételre, akár felszere-léssel. Clm a kiadóban. 3412
Cgv szobás, konyhás lakás az Összes pellékhelylségekkel Julius ISfre kiadó. Érdeklődni lehel Pelőll u 70. 311 *>
Ja vltévia agára előkészítést elvállsl negyed évet tanítónő növendék, szerény díjazásért. — Érdeklődni lehel a kiadó-hivstslban. -3116
Telivér alaalél tanításra vállal, időn-klnl kölyök ét kész vizslái elad, vadászterületet rendez, tácánosl beállít megállapodás szerint öt.fla Balázs. Klllmán, u. p. Oelse. (Válsaibélyeg nélkUI nem letelek.)
BADACSONYI
urasági kéknye\'U 1926 03
ÓBOR,
15°/o-os 1 ll\'erlöl kezdve 2 pangóért kapha\'ó a
VIDA vendéglőben.
Mi Jiill éj gyümölcsfáit
gomba és rovarkártevők ellen II
Tsstokil universalis pernietezőszer Nospraen
UfánlsueAld Verdola
EJoaal Vinol
Sulfarol Thanol
Arzola Almola
stb.
Műtrágyák.
Oazdaságl , főzelék , virág magvak Kicsinyben és nagyban kaphatók;
0B8ZÁG JÓZSEF lafktmiitlisfei
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett, ni Telefon: 130.
Adómentes
benzin * petróleum
mindennemű gép, henger, traktor és autóolajok a legelőnyösebben
kaphatók:
Szántó Vilmos és Társai cégnél
Telefon 3-22. Nagykanizsa, Deák-tér 2. Telefon 3-22.
Benzin- és olajraktár Magyar-utca 58.
Duna-Száva-Adria Vasútiéraaaágtieiótt (Déli Vaaut) 1928. évi májua hó 15-től árwányaa
MENETRENDJE
A Nagykanizsa állomásra érkező és Induló személyszállító vonatok
Hudapesl—Nagykanizsa
Vonat A vonat 1 Budapestről Nagykani-uima neme indul zsára érkezik
216 202 212 214
204
Szem. v. Oyv.
Szem. v. i Szem. v.\' Oyv.
21-35 7-35 7-55 14 20
IH 30
410 II25
13 25 20-55 2240
Vonat njina
A vonat
INagykanlzsá-ról Indul
211
201 213 2.5 203
Szem. v Oyv.
Szem. v Szem. v. Oyv.
0-40 6 10 9-25 15-20 1800
"Budapestre érkezik
7-50 10-20 1700 21-10 21-55
A 202. és 203. számú gyorsvonatok május 15 lől junius 15-lg csak vasárnapokon közlekednek Nagykanizsáig Junius 15-től szept 15 lg közvetlen I—II—III. őszi. kocsival liudapest—l.lenz. közvetlen I—II—III. oszt. kocsival Budapest—Trieste és Budapest -Rogaiska-Slaiinára és közvetlen étkező kocsival Villachig.
A 204. és 201. sz. gyorsvonalokkal étkező kocsi Budapest - Nagykanizsa, hálókocsi Budapest—Trieste -Venezra. Közvetlen III. oszl. kocgl Triestere Közvetlen I- -II oszt. kocsi Budapest—Róma. Közvetlen I—II. oszt. kocsi Budapest -Fiume és szerdán, pénteken és vasárnap egy közvetlen hálókocsival Fiúméba
A 211. és 216. számú vonatokkal közvetlen I—II—III. oszl kocsival Budapest -Barcs és közvetlen II—III. oszl. kocsival Budapest Zalaegerszeg.
236
-Balatonszentgyörgy
Nagykanl-gvörgyról Ind. zsára érkezik Vegyes 550 7\'IS | 2.!.r» Vegyes
Nagykanlzsa-
Balatonszent
Nagykanizsáról indul
\'IMS
Balatonazent-re érk.
iS
Nagykanizsa—Szombathely—Wien S. R.
303 321 327 301 311 313
Srnauló Szent. v. Szem. v. Oyv. Szem. v. Szent. v.
Bécsből indul Z.P.gertz
Szombat- Ntfljkaii-haljra irkánk zaira líkaiik
R-25 11 5-1 15 30
4 50 510 ti-15 11-33 14-41 20-08
6 UO
7 40
8-55 13 34
17-35 22-50
Najykaoiiai. W.bat- Bécsbe ról i-wJui Mjxirkuik,érkezik
314
3 Ifi 302 322 32 S 30 i
Szem. v
Szent. v Oyv. Szent, v Szem. v. Sittautó
"T3T
717 14-20 18 15
21 15 23 00
io-in 19-53
16-20 19-34 21-15 -
21OO —
0 25 Egersz
A 321. és 322. sz. vonalok közvetlen vonatok Barcsra, illetve Barcsról.
A 301. és 302. „ ,. „ ,. Wienlől Barcsig és vissza. Közvet-
len I -II—III. oszt. kocsival Wien—Osi|ek és Wien—Zagrehra.
A 314 és 313. sz. vonatok közvetlen vonatok Wienbe, lllelve Wlenból. Közvetlen 11 — 111. oszt. kocsival Budapest Zalaegerszeg és vissza.
A 327 és 328. sz vonatok csak julius és augusztus hónapok vasár- és Unnep-naplsln közlekednek és ugyar.ekkcr a 321 és 322 r-zámu vonatok elmaradnak.
Nagy kan Izsa—liarcs—Pécs
Pécsről Indul
911 901 917 913 915
Szem. v. Oyv. Sinauló Szent v. Szem. v.
940 15 55 13 23 1815
sz,
llausröl irtilul 4 35 115 Ciyfk ről 1555 20-55
rtira irkazík
912
914
9 IC 902 932
Szent. v. Slnautó
Nat(kamj,i. Barcsra Pécsre érkezik érkezik 6-40 8-48 11-40 14-40
Oyv.
Végy. v.
rót Indul
440
9-40 12 05 1404 18-20
12 49 Oyék. 15-50 18 00 21-35 -
700 13-50 1638 17-50 22-55
A 911. és 932. A 912. és 915.
A 901. ét 902. „ gyorsvonatok közv vonatok Wienhöl. illetve Wienbe Közvetlen l-ll III. oszl. kocsikkal Zagreb Wien SB. és közvetlen I—II—III. oszl. kocsikkal Osijek—Wien SUd Bahnhof
vonatok közvetlen vonatok Szombathelyről,
I—II—III. oszt. kocsikkal Barcs—Péctre."
II. Szombathelyre.
Nagykanizsa—Cakovec (Csáktornya)
201 221 203 223
Oyv.
Szent, v Oyv.
Szem. v.
nya indul
35l
11 05
16 07 18-59
/tára érkaiik
ír 15
12-40 17 2-1
20-35
Nagykanizsáról Csáktornyára Indul P érkezik
2-22 Szem. v. 1 " 4-52 " \' 852-
202 Oyv. 1155 1315
224 Szent. v. 13 44 15 72
204 Oyv. 23 25 i 04
Közvetlen kocslksl lásd Budapest—Nagykanizsa viszonylatban a 201—204. 2(12. és 203 tz. vonatoknál.
A 202. és 203. sz. gyorsvonatok csak junius 15 tői tzept. 15-ig közlekednek.
és
HÁZELADÁS.
Néhai OrszAjh Kálmán és neje
Nagy Fáni volt nagykinlzaal lakosok tulajdonát képettll Huaz l-\'ér 3. számú h\'z-l u öölösök neghlzá-suból sz b d ké>ból tílrgőaen el-adonn Frltéielek irodámban megtudhatók, 0t?yrökf)k kiAva.
Dr. Tamás János ü -yvéd
3143 Rozgonyl-utca 8. szám.
TANKÖNYVEK
minden Iskola részire
kaphatók
és
•löjegyezhatAk
Flsthel Fülöp Fiai-
könyvkereskedésében.
Veszünk használt tankönyveket a legmagasabb árakon.
Adómentes és adózott petróleum,gázolaj é» benzin, mindennemű üzemi olajok, traktor, autó,, amerikai gőzhengerolaj, gépzsir, kocsikenőcs, Carbol; Carbolineum és Greolinj szijgyanta, szijviaazk
legolcsóbban kapható.
Ugyanitt1
zsák és ponyva
gyári lerakat, valamint\'
zsák és ponyva
kölcsönzés
cégnél
Nagykanizsán, Fő ut 15.
A Magyar Olaj és Vegyipar Rt. zalainegyel kirendeltségénél.
MEGHÍVÓ!
Maiin- «ag, Qalatt Oiyakban! utasítok alkalmival
BUDAPESTEM
■ lej/kellemesebb otthont nyujtli • le gelóuyÖMbb felláUUk m.lletl a KaUtí éikeaáal
oldalival iicra ban To6
GRAND HOTEL
Park Nagyszállódé
Budapeit, TID., Barou-iér 10.
oaezt
BOO.o angadménft hap
mint aian lap •IAIii«t6|« ol<>« ■loba-lialokLél,
lOo\'o atmadntényl kap
oIcmS atttfni ItalakMI. (lUtSaS klil koaytu.) B psafát mapiakarH t
autóUll. k6llal«< awl (T.l«t áUMat >rr paic alatt I piry^tdvwrw.
Nálunk otttion éni magét III
EliiiaadS kkuol^tla,. uícoium cuildl |<Uar>
Baját áráaks
f 1,0 ,t&nyök fol,tln. hon okvallan nllunk aaáll-Jon au£. — EtözaUa alfijb*tn«g/ail44Ü*- ajinl^^
Nyomatott a. Délzalal Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
H. évMjaa, 157. tMám
•1 -.....
■agytaalcaa, ina. JnIIm 13, péntek
Ar. 14
fflUr
POLITIKAI NAPILAP
S*MÍ«ntM( és kiadóhivatal: Pft-ut 5. tzám. K«a«thelyl HókkladóhlvaUI Kossuth Lajoa-u. 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elflllzetéal ára : egy hóra ■ pengő 40 fillér
Hajmáskéren tüzérségi löveg-robbanás megölte
Csörgey tábornokot
T6bb tiszt éa tüzér megsebesült — A robbanást anyaghiba okozta — Senki sem okolható a szerencsétlenségért
Budapest, jullus 12 (Éjszakai rádlójelentés) A Magyar Távirati Iroda Jelenti: Jullus 12 én délelőtt Híjnéskéren az oll tartott ttlzérségi gyakorlatok alka\'mával anyaghiba miaM beillőit robbanás súlyos és balállal végződő szeren-
cté\'lenséget okozott.
Vitéz Csörgey Károly tábornok szilánkoktól találva aulyos fejsérülésébe néhány perc múlva meghal\'. Maleczky Oszkár nyugalmazott ezre-des lábán sebesQlt m^g. Fer/enlsl
Olló Bllábor,iagy, néhtny tiszt és lütér kőnnoyebb borzsolásokat szenvedlek.
A helyszínre azonnal orvosok érkeztek, akik elsősegélyt nyújtottak.
A szerencsétlenségért senki aem okolható.
*****.................■■ ............
Malgreen egy hónapja meghalt, a csoport két tagját a Krassln fedélzetére vette
Két hete elfogyott az élelme a két olasz tengerésztisztnek
Moszkva, |ullui 12 (Éjszakai rádiójelentés) A Kraasln orosz Jégtörő a Malgreen csoport tag falt az őket megtalált repülőgép se gltségével fedélzetére vette. Malgreen
svéd professzor már egy bőnapj* meghal\'. Marlano teigerészliszlnek egyik lába elfagyott, Zappl lenge réazlisztnek semmi haja. Mlr 14 ncpji nem volt élelmük. 41 napji
vállak el a Nobile- csoporttól, 50 kg. konzerva volt az Összes felszedésük. A Krassin most tovább folytatja ulját a Vlglierl-csoport leikutatására.
Bartos János pacsai képviselő ügye lekerült a napirendről
A feljelentések visszavonása következtében nincs szükség Bartos kiadatására — Harmadszori olvasásban Is elfogadta a Ház a beruházási javaslatot
Mától október IB-ig tart a képviselőház nyári szünetet
Budapest, julius 12 A képviselőház ma tartotta a nyári azOnct elölt utolsó űlétét, melyen hirmadazori olvasásban elfogadta a beruházási program javaalalát. A mentelmi bizottság |»lrntése alapján három mentelmi ügyben megtagadta a Ház a kiadatást, egy ügyben, Sarlós János ptcsal képviselő ügyében pedig, tekintettel arra, hogy a biróiág megkeresésben brjelenlelle, hogy a vádakat, melyek alrpján kérte a kiadatást, időközben visszavonták, az ügyel levették a napirendről.
Ifun Béla a hódmezővásárhelyi villanymüvek és az alyyöt közúti hid ügyében interpellál). Hermann Miksa kereskedelemügyi miniszter válasza után az ülés véget éit. Az elnök kellemes szünelrt kívánt a Híznak. A legközelebbi ülés október 12 én letz.
A miniszterelnök mától kizdve Inkén tartózkodik
Budapest, jullus 12. A mni naptól kezdve Bethlen István grft minisz terclnök lükén tartózkodik és csak az esetben megy fel Budapestre, ba megjelenése az OFB felsőházi tárgyalásán feltétlenül szükséges lesz.
A szakminiszterek megcáfolták Hadik OFB röpiratának állításait
Budapest, julius 12. Ma délelölt az OFB javatlat ügyében érteketlet volt, melyen meg|elentek a kormány részéről Pesthy Pal, Mayer János és Bud Jtnos miniszterek, továbbá az ügy referensei, az OMOE képvlae-leiében gróf Hadik Jtnoa és gróf Somslch L<ailó. Hadik Ismeretes röpiratának megoKolását fejtette kl. A miniszterek megcáfolták aggodalmait illetve állításait. Az ülés a délutáni órákban ért véget.
\'i \'H I i\'„\' i -II, *»■ mi \'m\' i \' ■ * \' <— i — —\'\'

Egy Bourbon „herceget" kiutasítottak Magyarország területéről
A budipesti Hungáriában meg-wállt a minap egy fiatalember, aki ra»g*t Louls Bourbon h .-rcegnok mon-dolta. Vele volt titkára Is, kivel egy azerény szobát bérellek. Néhány napi gyanús viselkedés után tegnap delektlvek a főkapitányságra állították eW a .herceget," aki 3 éve ugyanezen a néven a magyar pénzvilág előkelőségeivel külföldi kölcsönökről tárgyalt, majd a spanyol követség leleplező nyilatkozata után eltűnt
Másodszor próbálkozott Budapesten a párisi
Budapest, jullus 17 l Budapesttől. Uióbb Párisban egy pénzhamisításban volt szerep:. , Mostani kihallgatása alkalmával is
megmaradt azon állítása melleit, hogy a spsnyol király morganatlkus házasságából származik. Letartóztatásának oka a Irancla rendőrség megkeresése. Párisi jelentés szerint semmi összeköttetése a Bourboun királyi családhoz. Oilacban született, neve Obazny.
Budapest, jullus 12. Az állítólagos Bourboun hercegei ma délután egy
pénzhamisító
detektív kíséretében az osztrák határra szállítják, kitoloncolják.
Budapest, |ullue 12 (Éjszakai rádiójelentés.) A főkapitányság idegen ellenőrző osztálya Louls de Bourbon idegen állampolgárt kiutasította az ország területéről. A kiutasítást azzal Indokolják, bogy a nevezett egy velünk barátságos vitzonybin levő állam, királyi család|a lag|ának mondotta magát, ami nem felel meg a valóságnak.
Az O. F. B.
A képviselőház aránylag rövid vitában, két bárom ülésen végzett azzal a törvény Javaslattal, amely valójiban a fVdhirtokr.fjrm likvidálását, az 0. F. B jelentékeny módosítását és az egétz Intézménynek még legfel-j:bb három évig (irfhát a rendezés txfrjezételp) való fenntartását foglalja magábm. Kitűnt a vita során, bogy a novellának most már alig van ellenzéke a képviselőházban. A ni nem csekély dolog, ha meg-goudo juk, h így a kormány többségét túlnyomó részen földbirtokos g<zdá< alkoiját, akik eleinte féHé-keny aggodalommal nézték az 0. P. B. fennmaradását
A birtokotok törekvése löképen arra irányult, hogy a szabad mozgás, a tulajdonukkal valő aztbad rendelkezés biitoiitáta révén ab^an a helyzetben legyenek, hogy szttkség esetén birtokuk egv részének (vagy akár at egétznek is) eladásával, vagy etelleg Idején való bérbeadáss utján segitbraaenek magukon, adósságai kat kifizethessék, ügyeiket rendez-h síék. Ezeknek a követelményeknek a kormány a lehetőség határáig eleget lett javallatában. A most tárgyalt törvények kialakult éa moat már s képviselőház állal dfogsdoit tartalma és rendelkezései szerint sz 0 P. B , miéivé a fóldmWéfyttlgyl miniszter csak a likőr tagadhatja meg az adás vételi szerződéi jóváhagyását, ha a megtagadást felsőbbrendű nemzetvédelmi szempontok, vagy érzékeny szociális érdekek követetik. De nem gyakorolhatta a miniszter a megtagadás Jogát akkor, ha ez a kormányhatósági beavatkozás az eladó birtokos anyagi bukását Idézné elő. Továbbá még egy ktHött bltto-siiékot is statuál erészben a novella: véleményező bizottságot létesít, amelyet a miniszternek meg kell hallgatnia minden esetben, amikor at adásvételi szerződés megtagadásáról azó lehet. Ét még Ilyen óvatos éa körültekintő eljárás mellett la táros határidőhöz, legfeljebb bárom éthez köti az uj lörvány a miniszternek azt a jogát, bogy egyáltalán megtagadhat az adás-vétel jóváhagyását.
Ezek a biztosítékok a földbirtoka sok túlnyomó nagy részében teljes mrgnyugvást kelteitek. Mert másrészt osztatlan a magyar táraadalomb«n és a közvéleményben at a felfogás, hogy bizonyot fenntartás a földbirtok forgalmának szabadságára nézve nemzetvédelmi ét stoclálit szempontokból múlhatatlanul és elkerülhetett nűl szükségei. Semmiféle mát aten -pont ebben nem Játszik aserepet. A fatdmlveléiügyi miniszter s képviselő-Ili zban mondott beszédében romlátásnak minősítette azt a feltevést, mintbs a magyar államhatalomnak ez a fenntartás felekezeti éllel birná éa mondjuk: a zsidóság blrtoknwt-zé<e ellen irányulna. Erről izósíbcs a birtokreform elgondolásában. Em-
ÍALA1 KUJILÜNT
Kettős Ünnepre készül Keszthely iparostársadalma
Az IparoakSr 25 éwaa jubileuma éa az iparoa höai-halottak emléktáblájának lalaplezéae
Keszthely, július 12 (Saját tudósítónktól) Kellős ünnepre készül Keszthely város Iparos-társadalma. jullus 22-én ünnepli a Keszi helyi Iparoskör negyedszázados fennállását és ugyanezen a napon Irplezik le a keszthelyi hősi halott iparosok emléklábiáját.
Az ünnepségekre Relschl Richárd országgyűlési képviselő, Relschl Imre városbíró, Náray Andor gazdasági akadémiai lanir, Iparhatósági biztos, dr. Mojzer György egészségügyi tanácsos védnöksége alatt szorgalmas előkészületek folynak.
Az ünneplők jullus 22-én reggel 8 órakor gyülekeznek az Ipiroskör helyiségében, honnét a templomba vonulnak ünnepélyes Islcn-liszte-lelre.
Mise után az Iparoskör jubiláris díszközgyűlése lesz a városháza nagytermében. Innét fél II órskpr levonulnak az Ipartestület székházához, ahol leleplezik a hősi halott iparosok emléktábláját. I.t az ünnepi beszédet dr. Gárdonyi Lajos, a .Keszthelyi Hírek" felelős sierkesz-töje mondja. Az emléktáblát az Ipar testület elnöke veszi át és megkoszorúzza azl. Rlchter Károly és Mészáros Etel, két hadárva, szavalatai és az Iparosok Dalköre énekszámai egészilik ki a müsorl.
Déli fél 1 órakor ax Iparoskor helyiségében társaiebéd lesz (teriiék 3 pengő), este pedig, 8 órakor ugyanitt családiai láncestély fejezi bc a keszthelyi iparosság szép Ünnepét.
Dr. Kállay Tibor közbenjárására előnyös állami építési kölcsönt kaptak az építeni akaró vasutasok
Hamarosan megépülnek a vasutas családi házak a Csengery utl Babochay-telken — Egy küldöttség eredményes utja a népjóléti minisztériumban
Nagykanizsa, lullus 12
Mint Jeleztük szerdai számunkban a város tulajdonát képező Babóchay telken épitenl akaró vasutasok állami kölcsönnel akarják felépíteni családi házalkat.
Ex ügyben sz érdekelt délivasutasoknak egy kisebb küldöttségét szerdán vezette a népjóléti minisztérium állandó lakásépítő bizottságához dr. Kállay Tibor ny. pénzügyminiszter, országgyűlési képviselő, aki minden befolyásával elérte, hogy a vasiítasok építési kölcsön ügye teljes sikerrel járt.
Mintegy 12 bérlő, akik már a nyáron meg akarják kezdeni építkezéseiket, kapnak állami lakásépítő
kölcsönt, mely összegben, az össz-épitéti költség 50—60% lesz. Exl a kölcsönt másra mint épitésre fel-hiiznllni nem lehel. Tlx éven törlesztendő és 87o kamatos.
Dr. Kállay Ttbot Ismerletle a küldöttség utjának célját és ennek nyomán az illetékes ügyosztály részérói a legnagyobb megértés mutatkozott.
A küldöttség tagjai örömmel távoztak a minisztériumból és most már csak ax van hátra, hogy az építeni szándékozók egyenként, egyéni körülményeiknek megfelelően kérjék
a kölcsön kiutalását.
*
A kormányzatnak a kisemberek
_§_
(ékezhetünk, hogy már a béke boldog korszakában komoly figyelem irányult arra a kérdésre, miként lehessen sikeresen megoltalmazni axo-kit a méiyenjiró nemzeti érdekeket, amelyek egyrészt a földnek megbízható kezekben való megtartásához, másrészt a földbirtok helyesebb és arányosabb megoszlásábox füxődnek. Annál gondosabb mérlegeléssel kell számbavenni ezeket a szempontokat most, s veszedelmek köxt élő csonka országban, amelyet ádáz gyűlölség-
Sel áskálódó ellenséges hatalmak Otnyexnek és amelyre nézve hatványozott fontossággal bir a belső szociális békének megóvása.
Most ezzel a törvényjavaslattal és a birtokreform financiális rendezésé vei, amit a pénzügyminiszter szerencsés kézzel oldott meg, a reformakció nyugvópontra jut. A kormány gondoskodása folytán jelentékeny összeg, kétszáx millió pengő Omlik át sx ország gazdasági vérkeringésébe; a birtokos megkapj ] ax el\'en ériékét a birtokrtform céljaira elvett földeknek s a földhöz juttatott kisbirtokos abba a helyzetbe Int, hogy rendkívül olcsó kamatlétei mellett (5°/o-os annuitással) törlesxtheti adósságát. Ezl az eredményi és a széles néprétegek megnyugvását, amely nyomában kél, az egész orsxág öröm mel Pdrözölhetl.
Még hátra van a felsöháx tárgyi láss, smelynek nagybirtokos tag|l minden Jel szerint heves lámsdátra készülnek a reformjavaslat és általában a kormlny birtokpolitikája ellen. Vigyázzanak a nagybirtokosok, nehogy kiszélesítsék azt a mélységet, amely a sok ezer holdas nagyurakat a földéhes tömegek százezreitől elválasztja.
Oly Időket élünk, amikor nem tanácsos felzaklatni a néplélek nyugalmát. Arra kell törekedni, hogy vállvetett gondoskodással óvjuk meg azt a nyugvópontot, amelyre a kormány javaslata a sikeres financltoxó művelettel kapcsolatban a blrlokreforra-mozgalmal Juttatja.
~ Szabók, varrónők, háztartások, cipészek a világhírű PFAFF varrógépeket használják, mert működésük csendes, varrásuk szép és tartós. Husz htvi részleifizetésre li kaphatók Brandl Sándor és Fia cégnél, Deák-téi 2, a felsötemp\'omnál.
Krajcáros zsemlyék
Irta: Váth .lánoa (I)
Falusi emberek a hírlapból ujat szerkesztenek. Szájjal csak, de tovább ferdítik a ferdét. Egyrészt tudatlanságból, másrészt felelősség érzet és erkölcsiérzék kiányában.
Sáregresné soha újságot nem vesz kezébe, mégis azt tudja, hogy Vilmos császár öngyilkos lelt. Mindez csöpp lelkiismereti furdalást se okoz neki s mindabból soha semmi baja nem származott s nem is származik, mert emberfia komolyan öt nem vette, kivéve Feredyt. De Sáregresné igazságtalanul annyira nem is gyűlöli még a háború okozóját se, mint sógorát. Szaporázó nyelvén el is hadar néhányat kifogásai közül szem-töl-szembe is, a háta mögött annál szaporábban, ámbár a gyülölségnek árnyéka se látszik ki a szóáradatból, nyelvpörgésből. Azon szenvtelen, szopott gombócszerü a lengyeles arca. Frizurája frufussimára fésült, görögkontyos. Epén három divattal elmaradt. Tette és minden mozdulata álmodozó, kiélt. Épen azért beszédbeereszkedése semmi vonatkozásban a máséval. Ilyen deszkaalaktól más nem várható.
— Te, Mari, léged ugy szerellek, dc nz urad, feredy, az Itál kiállhatatlan egy figura. Nein héjába szegény papa se szenvedhette. Tudod, mikor Macson bucsu volt, aztán olyan finum darás mácsikot csináltam, asztán kihozta a tányérán, hogy te Ilma, te a Mari még elénk se ad ilyent, nemhogy vendég elé. Asztán, tudod — köhint zavartan s azalatt kitalálja a folytatást — a jegyzöné is volt a konyhán, azt mondta, a fene az ilyen vendég gyomrába, miért nem lódilja ki?... A szegény papa se állhatta ki, az Isten nyugosztalja meg halóporában is; egyszer is az egész rokonság együtt volt szegény papánál, asztán ntodta neki, te Józsi, végezd el helyettem a létániát. Nem végezte. Mondta is a papa: nem ám, nyomorult, mert nem ludod. Asztán mikor a birkánkai agyonrugalta. Ah, milyen kárl lelt nekünk I Tudod Mari, téged szerellek, de az urad...
Feredyné szinte megmerevedik. Bár különcködéseiéri ö se magaszlal-talliatja emberét, föláll s csak annyit mond :
A déli vonallal megyünk. Kálmán, Kálmán ! Gyere, öltözünk I
A gyerek a legjobb játékban van unokaltugaival, megbántott szemet
tágit s ugy kell erőszakkal fölszedni a földről.
Sáregresné föl se értve, hogy megsértette sógorasszonyát, elmosolyodik s marasztalja:
— Te Margit I Hál ebéd nékül csak nem mégy el I
— Mikor lesz az kész?
— Kész lesz; mindjárt tálalok. Te Hanka, Bella, terítsetek I
Ura ott ül. Egy pöffenés nem sok, annyit se szól felesége nyelvelésére. Lomhán, fáradtan marasztja nénjét.
Feredyné, mintha nem is hallaná, eltűnik a mellékajtón.
Sáregresné jól hallhatóan odaszól a fáradt embernek:
— Látom, földugta az orrát, mintha mi tartoznánk nekik kétszáz forinttal.
A mosoly letörlődik keskeny vágású ajkáról. Levendulaillatú mozdulatban vonaglik meg teste, kezeivel segiti kiegészíteni s lesikált hajviseletével a krinolinos világból maradt képek sorakoznak fel a borilós szoknya nélkül. Sáregres valahol ilyent látott gyerekkorából, megtetszett neki s azután szeretett bele asszonyába. Változatlan, sirig szerelemmel. Dolgozik helyelte is és a világra hozott tucatnyi nemzetvirágáért is. Odaszól a feleségének most is;
__1Ő28 JnHos 13.
kölcsön ügyében tanúsított készsége mindennél jobban megcáfo\'j t szokat a rosszindulatú vádakat, hogy a kormány nem siet a kisemberek segítségére. Ire a fenti példa. Egy fél délelőtt és meg van ax építési kölcsön I
A legtöbb zarándoklat Csonkamagyarországból lndnl Máriazellbe
Karcolatok, apróságok a xaráaáekstrál
Márlazell, jullus hd
A szombathelyi sz1. Domonkosrend védnöksége alatt alakult Credó férfiegyesület vezetésével Jullui 6-án indult a 450 tagból álló zarándoklat Máriazellbe. Tíz vasúti kocsi tele, barangxugái, éneklés közben indult el a vonat a nagy útra. Sopron után az elszakított részek gyOnyOrfl vidéke köveikezeit. Bizony, bizony még az egyszerűbb emberek is fájdalommal sóhajtottak fel ennyi drága kinci elvesxtése felett.
Bécsújhely, majd Leobersdorf következett, ott a vonat Itányt változtatott St. Pöllen felé, ahol a keskeny vágányon fuló, tizenkét kocsiból álló villamos vonat várta a zarándoklatot. Sl. Pollentől Máriazellig csodás természeti szépségekben gazdag a vidék. A vonat szerpentin utakon, tekervényesen halad felfelé, sokszor báromizorosan látni egymás felett. Több mint 25 alagúton megy át, melyek közül a legnagyobb 2150 m. hosszú.
Mindinkább közeledik a cél, három óra elmúlott, mikor az állomáson kiszállva, 10 percnyi gyalogos séta után hatalmas völgy tűnik elő, melynek oldalán van a háromtornyú, goihikus sülben épült bazilika, a kegyhely.
Mdrlzell kisebb városka, szép épületekkel, mind Idegenek befogadása céljaira épült, a lakosság megélhetése erre van alapítva.
— Ilma, van a gyerekeknek fejér-neműje?
— Majd lesz.
— Leszi Mikor a vonatra köll menni. Akkor lesz?
Feredyné se hagyta otthon a nyelvét: „Gyere elő édes kardom. Rozsda marja? De ragyogI" Beleszól a vitába:
— Látod, Ilma, más előtt söpörsz. Dc velem még nem eselt meg, hogy az uram figyelmeztetett volna, az iskolákra vivés előtti napon. Készen állt már a becsomagolt kuffer.
— Ah, te Mari, ha ennyi gyerek volna a nyakadon, asztán annyi gondod, meg a tisztaságra annyit adnál I
— Sokat adsz, mondhatom, mikor egész vakációban nem birod összemosni, vasalni a gyerekek fehérneműjét, hanem a szállásadónő figyelmeztetésére darabonként küldözöd utánuk. Dicsekedhetsz I
— Nem dicsekvés az. Én segítettem szerezni, amink van. Kihez folyamodtok, ha mink nem emelünk ki a hínárból ? Az urad, az urad — köhintett tüdőcsucsliurutos melléből s fonyadtan elmosolyodik — fejbe lülle volna magát. Fejbe, azt irta, meg is tudnám mutatni a levelet.
(folyt, köv.)
IC
13
ZALAI KÖZLÖNY
Nip-up uUn ttantka zscáudok-cupafok. A azomhal helyi zarándok-Isftsl egyidejűleg voft a pozsonyi, jryfl\'í, budspestf éa a bécsi, ugy, hogy állandóan pár eier idegta van a kis városban.
A défaféW gyönyört napot, amelynek sugarai megfű födtek a ffoch-schwab csacsin levő hótftraegben, ribomályotiioiták a iflrfl fellegek... öl óra tájban inho*ott aa eaő, ga-lambtojds nagysága fegekM. Dör-gér, vfflátnMa, óriási robajt kettő visszhanggal, fenségesen félelmdes... I\'yas lakol majd az uiaiaó ItHel I... Ily—lm eaak a bsaeéségea ima taáll-hat M a lelkek mélyéből I
A hatalmai templom belaeféuek közepén áH a kegyoftár, abol a bárs-fából, román stílusban vétett aiobor a Szűzanyái baazédat arckifejezéssel, szákon fltvo, a kis Jáaait ötében tartva éa főbb kesével azt ilmojitn — ábrázolja.
E azobor előtt térdelve a a sze-mek tát ragét ve — A szívből soba el nem mjpó, kimond batatlin érzés Untad ott.
Százak, ezrek, mIDIÓk (öllek ét |önntk ide enyhet nyerni, ■ Szűz kegyéi, közbenjárását kérni a nem eredménytelenül.
A ltgW* zarándoklat Csonkám* gyaronzágbót fön; felhangzik a ben-tőtéges ima, a fentéget ének: Boldogasszony anyánk, régi nagy pát rónánk... Majd Himnusz hangjainak aztv mélyéig bitó ereje könnyeket ctal a szemembe... Ide jövfnk mi magyarok kérni, könyörögni, airnl, zokogni...
Felhangzik az ima : Szűz Anyánk, könyörögj tat. Fiadnál, begy az el-azakttott édes hazánkkal testvéreinket ti kebettlnkTe ölethessük... Sir, zokog mindenki, záporként buitanak arcunkból a könnyek mindenfelé...
A hatalmas székesegyház kora hajnaltól késő estig tömve ájUtos hívókkal, ssUakénl a gyertyás kit-merni lead felejthetetlenné a zarándoklatot.
Máriazall környéke leslöl szép. Kirándulás céljaira autók s kitűnő autó-utak állnak rendelkezésre. A hegyek között olt folydogál a Szal-zacJi folyó, balyenként kUzélesedve, szinte tergersaemd alkot.
A veadégekat a fényesen berendezett étkező helyiségek várják, bár az árak nem magasak, szonban az ételek elkészítése, taleie*sége sok kívánni valót hsgy, csak e nébány azóban fogUlhüó össze: nem magyar asszony készttette.
Kóietedlk a boctu órája, még egy áWtalM iflsa s ének s megsaólal az 57 mtíermázsás harang hang|a, a kkebb haraagc* hangái mintegy ktkOlzokogják, zug az egész völgy, indul sitáadofecsapttunk lélekben imgtiaztultan, gazdagpn, vissza, vissza
vissza, édes hazánkba, oUkonankba »
Költet epiiódja volt a zarándok-lakiak a márlzelli ezQstmenyegző. A zarándoklat lelklvezdöje misét mon dott a kegyoMárnál t utána lden áldását kéitc az | előUe
térdeplő azomkatbdyi házaspk 25
eizti ndflt menyegző)\'re.

Tlzenegyóra I St. Pölten állomására fu\'o\'t a vonat. Földalatll lépcsőkön jul át az utas az Indóházhoz, abol már keskenyvágányon állanak a Márlazellbe futó villanyvonat kopott*s kódjai. Egy órd várakozás I Hozzák a hideg vizet, sört, virslit, fagylaltot, alb... Valahogy nem akar megfudutnl az Ozlet... Ai egyik ételirea fin megunta a .német kiabálásr, rájött, hogy a zs« rándok csapit magyar. Harsány hangon kiállja magyarul: .friss vizet I" A aörbő! rögtön Petőfi sör-, a virsliből Kossuth-vfrsfl, a fagy faliból Deák fagylalt lett...
Elfogyott minden I Ml kell a magyarnak? Egy két jó tzó a az ingét li odaadja, még a... .nlmetnek" ls.
Nagy a htctlUle a brasaftlölt mrhkxzelH lakosnak: prMiégluma van. IJegen familia be nem teheti lábát! A zarándokokból élnek ; állításuk szerint évenként jó párszázezer lélek megfordul is I Sok, sok magyar I
Bo\'doj örönmel veszi el az osztrák a matyir .péngM", azlnte reszket érte, azivetebben ad árut, mint a schillingért...
Rengeteg érték felhalmozva árusításra I ÉrdAea, hogy rendőrt alig lálni, srínte arra enged következtetni e megflgye\'és, hogy a közbU-tonság kitűnő...
Azonban, ba a legelőke\'öbb vendéglőbe la étkezel, nehéz ezüst evőeszköz a tányérod mellett, de mindegyikébe mélyen belegravlrozva e szó: .gestohten".
Igen, ba elvinnéd, rögtön" .topott* lm. ...dl.
Somogyi Béla volt letenyei képviselő és Bafáky Hárfa pere oklrathamlsitással és hatóság előtti rágalmazással
lók kitöltése körül jóhiszeműen
Budapest, julius I] A budapesti büntető járásbíróságon Felvlnczl Háry József |árás-biró szerdán tárgyalta azt a pert, amelyet Bajáky Mária I dltott hálósig előli! rágalmazáa miatt dr. Somogyi Béla ügyvéd, a letenyei vá-taszlókerűld volt fajvédöpárti nem relgyűéti képviselje ellen. Dr. So-Biogvi Béla ugyanla feielentetie Bajáky Márlát oklrathamisltás cim\'n azért, mert a Somogyi által elfogadott, de egyébként kitöltetlen váltókat — feljelentés szerint — Btjáky Máris bamia dátummal látta el. Az ügyészség azonban Bt|áky Mlrls ellen a nyomozást megszüntette, meit megállapította, hogy a Irány a vál
járt el.
Amikor az ügyészség megszűntető végzése jogerőre emelkedett, BjUy Mária hatóságelöttt rágalmazás miatt fe\'Jelentelle a volt fajvédő képviselői, aki szerdán a jirás-biró elölt Igy védekezett:
— Nem érzem msgam bDníanek, mert fm arlom, hogy feljdentésem egyál oláb»n nem volt alaptalan éa erre vonslkozólag kérem Volcslnsiky Quiztiv, a Pesti Hizai Elaö Takarékpénztár igazgatójának kiballga-lásái.
A JUásblró el is rendelte az igazgató kihallgatását éa a tárgyalást
elnapolta.
Perlik a hálókocsi-társaságot az égő luxus-vonat utasai
Béct, julius 12 |
Ttvaly mirclus 15 én a Cannes-Sin Remo Bícs I luxusvonit Pávia és Milánó közölt hirtelen kigyulsdt és sz egtik hálókocsi, vs\'amint a podgyáaikocii lel|esen eléglek. A tűz pánikot oaozott sz u\'atoh kö zött, akik csak nagy üggyel bajjal meneküllek az égő ágyakból. A vonat a nyílt pályán megállott éa a kd elégett kocsit lekapcsolták. A podgyászkocslval együll a legtöbb utaa bőröndjei a iü£ martalékai lettek. A károsult ulasok elhatárolták, bogy kártérítési pert Indítanak a nemzetközi hálókocsi társaság — (Waggoni-Llls) bécsi telepe ellen. Az országos polgári törvénysiék ma tartotta meg ez ügyben a petfel-vételt.
A luxus-vonat károsult utasai a kövdkező ötazegek erejdg perlik a hálókocsi társaságot:
Beck Róbert 10 00«, Dielrichs\'cin-Mensdorl Stndor herceg 17 176, Pi^nkt Siegfried 15000, OróblQ/uU fs Ztena 50 000 Kilibrrg Hugó ügyvéd éa feksége 21.718, aradiNeumann Adél bárónő 49.630, Riedel Outztiv
41.953, Seidel Lili 17 749, Sle-n Józtef ügyvéd ét felcége 12 583, Sümegi Ernő éa Ilona 30 560, T«uss|g Vümoa és Flelschner Hermin 47 014, Zmlgorol Annle 26 750, szállítási és elemi blzloslló rt. 17 ezer 850 schilling.
Ez-k az összegek egyűltvéve 414 rzer 509 schillinget, vsgyls több mint négymilliárd koronát tesznek ki.
Ezenkívül külön p^rt Indított a Járásbíróság efőü BObm Zsigmond 8835 schilling erejéig, a kereskedelmi bíróság előU p\'dig aa elveaceM bőröndök tartalmáért a kővetkező perek vannak fo\'yamstban : May Fri-gyea (U/igaritch Oitrau) 73860 cseh korona, Neumann Adél báróné (Arad) 3500 schilling, N<-u7<anu S\'.efánU bárónő (\\rsd) 43 435 dollár.
A periratok szerint a hálókocsikban hUnyozlak az olló-kéazűléksk, amelyekkel pedig a lüzd el lehdelt volna fojtani, mielőtt nagyobb dimenziókat vett volna. A báiókocaik aze-mélyzete a tűz kitörésekor éppen vactorázott az utolaó étkezőkoctlban és oem zavartatta magát még akkor aem, amikor a vonat mrgállt. Ezek
szerint tehát • hálókod táraság kártéritéttrt tartót*. E-zd Itaahta a táraatág ügyvédje a perfelvéfell lárgyaláton azzal védekezett, hogy a koctlk karbsntarláta az állami vasúttársaságok feladnia, ezek felelősek a tűzoltó-kétifllékek Mányiért. A tűz a sért terjedt oly gyorwn, mivel az egyik utaa több azáz méter Mm teker-esd vitt magává\'. A lelek ügyvédeinek meghallgatása után a bíróság a kártétiléti pör tárgyalását elnspoUt.

Anglia visszatér a FIFÁ-ba
London,\' jhllus 12 (Éjszakai rádió Jelentés) Szenzáció erejével hat az a londoni híradás, mdy szerint AngHs, |rort»*» ** Skóda hajtandók visszatérni a FIFÁ-bt. Ezt az elhalározását az angol futball-szövetség azzal lndokol|s, hogy a középeurőpai nagy futballszövdsé-gek, mint a magyar, cseh, osztrák, erra klfe|ez«Htn kérték.
Véres banda harcok Bulgáriában
Belgrád, julius 12 (Éjszakai ráálójelentés) Szófiából érkező hírek szerint a bolgár macedón komtté kebelében levő ellentétek véres eseményekben robbannak ki Igy a pririci kerű\'etbea a komi-táctl alakulatok és a rendőrség között véres össtefltközések voltak. Hat komltácsl a harebtn elesett. A rendőrség nem tudott nyugalmat teremteni.
Pártközi kormány készül Jugoszláviában
Belgrád, julius 12 Belgrádi jelenlések szerint a király ma magánkihallgatáson fogadia Had-zslcs tábornokot, volt hadügyminisztert, kivel töb órán keresztül tsnács-kogott. Kihallgatás u\'án kijelentette Hadzalca, h gy pártk^zl kormány alakítására kapott megbízást. Való-azlnű, hogy az u| kormány az egyezmények rlfogadiatása után feloszlatja a szkiip\'Hnát és uj válasT*ásokat Ir ki.
Belgrád, julius 12. (Éjszakai rá-diójelentés) A horvát pi asztpirt Radics István elnökle\'e alatt elnöki ta-náctot tartolt, melyen elbatárodák, hogy mrgformulázzák a párt köve-leléaflt.
Szombaton 7 éa 9 órakor Vasárnap 3, 5, 7 éa 9 órakor
A primadonna házassága
S lnmű 8 fe v. — Főszeieplők :
Blllle Dove ét Lewls Stone. *
Fóka van a kertben
Burleszk 2 feiv.
Vőlegény a ketrecben
Burleszk 2 (elv.
HÍRADÓ
IALAI KOILOHY
itto joHtts 13
HAPIHTOÉK
H>tH«»««>««»«H»»m««Htl>MU««H«»H>MH»«l
NAPIREND
Julius 13, péntek
Római katolikus: Anakl. p. vl l\'rol. Jenó. Izraelita: Tani. hó 7-t.
Nap kel reggel * ó\'» Ili perckor, nyugszik délután 1!) óra .V> perckor.
Tflz volt Balatonfüred fürdőtelepén
Kigyulladt a konyha-épület éa onnét a tQz tovább tarjadt
— Deák Ferenc kehldal szobrának felavatása jullus 8-án meni végbe bensőséges házi ünnepség keretében. A siketül! mellszobor Zsla Oyörgy megyénk szülöttének munkája. A szobrot s kebldal gazdasági Iskola parkjában állították fel és az ünnepséget is az intézet Isnleslülete rendezte Kehida közönségével ksr-öllve. A azoboravaló beszédben Vass Ferenc esperes- plí b inos sdott lör\'é-nelmi portrét a haza bölcséról. — Egyébként sz Intézdnek sz ösz folyamán leaz a lulajdonképeni ünnepélyes felavatása, melyen a kormány több tagja Is részt vesz.
— Halálozás. Súlyos gyász érte Kozák Qéia nagykanizsai pénzügyőri főbiztost és családját. Leánya, Erisébei, 21 éves korában, hosszú szenvedés után, Budapesten elhunyt. Temetése tegnap dé\'után volt a fővárosi X. ker. uj közlemetőben Engesztelő istentisztelet folyó hó 16 án, hétlön reggel 8 órakor lesz a nagykanizsai plébániatemplomban.
— Jogakadémiai beiratkozások. Az 1928-29 tanév I felére beiratkozni óha|ló joghallgatók és végiéit középiskolai tanulók a beiratkozási engedélyért a) dékáni hivatalhoz nyújtandó kérvécnyel folyamodni tartoznak. A lolyamodáai batáridő 1928. augusztus 31. A b iratkozási engedélyért benyújtandó kérvényhez a következő eredeti okmányok csatolandók : születési anyakönyvi kivonat, középiskolai érettségi bizonyítvány. Azok, sklk nem a felvételi évben lettek érettségi vizsgálatot, hatósági bizonyítvánnyal tartoznak Igazolni, bogy az érettségi vizsgálat óta letelt idő alatt mivel foglalkoztak s erkölcsi tekintetben feddhetetlen életmódot folytattak. Községi elöljáróság! bizonyítvány a szülők foglalkozásáról és vagyoni helyzetéről. Máa főiskoláról jövő még távozási bizonyítvány! Is kötelesek kérvényükhöz
\' csatolni. A joghallgatók beiratkozáss szepletnb r 6-tól 15 ig tsrt. A tzep-lemberi alapvizsgálatokat szeptember 12-15 ig tartják meg. Az alapvizsgátok iránti kérvények leckekönyvvel, esetleg más okmányokkal (tiszti orvosi bizonyítvány) felszerelve legkésőbben 1928. szeptember hó I lg sdandók be. A tandíjmentesség iránll kérvények szeptember l-ig nyújtandók be. Felvételnek csak a megengedett lélazám kerdén belül van bdye. Előnyben réazesülnek a lő-iakola székhelyén lakók. Mindennemű kérvényhez egy pengő caa\'o-landó a menza alap |avára.
= Schwarcz Dezső harisnyál s legjobbak.
Nagykanizsa, jullus 12
Nagykanizsán bire járt ma, bogy Balatonfüreden lüz ütött ki. Többen, kiknek hozzátartozóik nyíratnak Fü regen, telefonon kérdezőaködlek szer-keaztöaégünkben, hogy ml igaz a nagyobb arányú tűiről elterjedt hírekből. Nyomban érintkezésbe lépve a balatonfüredi fürdöigazgatósággal, amely a következő felvilágosítási adla:
— A lüz nem voll jelenlékeny. A
— Felhívás 1 Felkérem a zom bori felsőkereskedelmi Iskolának ösz-azes volt növendékeit (évfolyam mellékes), hogy elmüket egy általános találkozó megtartása céljából velem közöljék. Kis József Pécs, Klimó-u\'ca II.
= Tennlszűtők 16 P-ért, dupls huroiással 23 P ért. Versenyü\'őkben nagy választék. Ü ők hurozását legolcsóbban vállalom. — Tennlszclpők ebrom és gummilalppal Szabó Antal sportűzletében.
— Tűzesetek a vármegyében. Junius folyamán a megye területén 8 esetben volt lüz. Az összes kár 8782 pengő, amelyből biztosítás ré vén megtérüli 5860 p»ngő. A fedezetlen kár 2922 pengő. A lűz oka 4 esetben gyu|togslás, 2 esetben gondatlanaág 1 eaelben villámcsapás és 1 eselben kideriihdö nem vol>.
— Hévízi autóbuszjárat. Minden vasárnap dJután fél I órakor autobuiz-járat Indul Nagykanizsáról a Centrállól, Nagyrécse—Komárváros — Bilatonmagyaródon át. Hétfőtől, 16 tói kezdődőleg pióbaképen minden bétközrap is indul egy autóbusz Hévizre reggel 8 órakor, — kellő jelentkezés esetén. Viteldíj oda 3.20, retour 6 P. Jegyek elővételben a Králky-tőzsdében kaphatók. Ajánlatos legyeket előző nspon megvásárolni.
— Fadoronggal agyonütötte apját egy gadányl flu. Megdöbbentő apagyilkoaaág történt, a so-mogymegyei Otdány községben. — Tegnsp reggel Id. Hódos Oyörgy összeveszett Oyörgy nevű legény fiává1, aki eRy fadoronggal agyonverte apját. Tettének elkövetése után elmenekült, de a csendőrség elfog\'a és átadta a klr. ügyésttégnek.
— Slnger gépselvem mindenféle szinben kapható. Singer varrógép fióküzlet Fö-ut 1.
— B>lesetek. Kertesei Istvánné nemesdédl asszony cseresznyeszedés közben leesett a fától. Egyik lábszára két helyen eltörött. — Javós Oyula 7 éves nsgyberkl fiúcskát gyermek pajtása játékból lelökte egy kocsiról. Baikarja eltörölt. — Kardos Károly 6 éves koppányszántól fiút |álék közben társa oly szerencsétlenül buktatta fel, hogy egy karó felnyársalta. Életveszélyes állapota. Valamennyi sérültet kórházba szállították.
~ Polgár Ilonka női divattermébe tanu ólányok felvételnek. Kos-autlér (Városi bérpalota).
konyhaépület teteje gyulladt ki, eddig lel uem dérilelt módon, honnét a tűz tovább terjedt. Azonnal kivonult a helybeli önkéntes lűioltóaág és s fürdőtelep külön lüzörsége és a lüzet hamarösan sikerűit vállvetett munkával lokalizálniuk.
— A kigyulladt épület a főépülettől és a többi szálloda-objektumoktól független, szalel ll-szeiüen épült, Igy komolyabb veszedelem a fürdőtelepet nem is fenyegdte.
— Kalandos multu tolvajcsavargó került a csendőrök kezére egy lopott kerékpárral együtt Feltűnést kel\'ett tegnsp délelőtt a Kazinczy u cában két csendőr által kísért metillábas csavargó, aki nyilván a bűnjelként bála falált biciklit maga elölt tóivá haladt a szuronyos kskastollasok között. A menet első ulja a rendőrkapitányságra vetetett, ahonnan egy órai Idözéa után a két cendőr foglyával, Medlasz András (Á\'pid) nevü, 18 éves pozsonyme-gyel születésű, kétesmullu csavargóval az ügyészségre ment. A kerka-azenlmiklósi csendörök Mediászt akkor fogták el, mikor Kerkaszent-miklős községen egy, majdnem uj kerékpáron végigkarikázott. Oysnus volt felette s mezítlábas, züllött alak, és Igazoltatása során nem tudott semmi Írást frlmu\'atnl. A kerékpárra vonatkozóan azt sdta elö, bogy azt Székesfehérváron vette egy emb:rlöl. A csendőrök azonban vallatóra fog-Iák és kiderült, bogy a kerékpárt Jugoszláviábau lopta egy Ismeretlen községben. Szülőföldjéről, Pozsony-megyéből két évvel ezelőtt ketűlt el és szóta foglalkozás, Iskás nélkül casvsrogta be a csonka országot, mig Zalába vetödöR Innen éjnsk idején átszökött Horvátországbs, ahol kerékpárt lopott és szon Keikaszent-miklóa vidékén u|ra visszaszokott. A csendőrség a tolvaj csavargót átadts a kanizsai ügyészségnek, ahol előzetes le adóztatásba helyezték és át klsédék a fogbátba. A törvényszék fog|s felelősségre vonni.
— Autóbuszjárat Veszprém és Tihany között. A kereskedelmi miniszter a postaigazgatóságnak engedélyt adott Veszprém—Palóznak— Balatonkövesd—Balatonaráca—Balatonfüred—Aaiófö éa a tihanyi halóállomás köiölli 36 kilométeres szakaszon autóbuszjárst megindítására. Az útvonalon napoola 2 fordulót kell tenni, de az autóbuszjárat caak a nyári szezon alatt tartható fenn, vagyis lunlua 15-töl szep\'ember 15-lg.
összeesküvés Spanyolországban
Madrid, julius 12. A Franciaor-szágol Spinyolorazággal összekötő alagút felavatása nipjára a spanyol republikánusok összeesküvést teivez-tek a direktórium megdöntésére. Az összeesküvés felfedezése ulán tötb mini száz embert letartóztattak.
A Balatoni fürdők uj térképel
A M klr. Anami Térképészet a Magyar fürdő térképek című u|sbb kiadványával áll a magyar fflrdöügy tzolgálalába, Sorozatos kiadványát — Igen helyesen — a balatoni für-dökkel kezdi. Egyelőre Siófok, Balatonfüred fürdő, Almádi, Fíldvdr, Lelte, Tihany fűrdőtérképel kerüllek ki a piacra. Azonkívül a tihanyi félszigetről adtak ki még egy térképet dz idei nemzetközi cserkésztáborozással kapcsolalbsn.
Az egyes (érképek l:IOO(X)es, szaz oly nagy médékben (1 km.— 10 cm.) készüllek, mely mellett minden villa, minden ház kellő részletességgel ábrázolható. Adalal hitelesek és a legújabb ik, med nemcsak a legu| bb kataszteri térképeket hssz-nálták fel, hanem igán)bt vették az Idén készült légi fényképeket is.
A térképek rsjza finom és világos, elnevezései könnyen olvashstók. — Színezése sokféle. Vfs, erdő, ked, szántó, szöllö mind kfllön-Mlöa színben nyomatott, a közérdekű épületeket pedig élénk piros szin tünteti fel.
A fürdők közérdekű helyeit (vendéglök, szállók, penziók, játszóterek s*b. stb.) a kereten kivűl találjuk. Pon\'os helyüket\' pedig a térképen számok jelzik. Ennek alapján mindenki megtalálhatja a keresett helyeket.\'
CélsierOen használhatják a térképeket a nyaraló-helyek tulajdonosai Is. amennyiben a nyaralni vágyóknak ily térképeken jelölhetik ki az ajánlott nyaraló helyet. Felvette a térkép a parcellázásra kerűö telkeket is, hogy tálékoztsfót nyújtson a lövendő vlllatelkek helyzetéről és nsgyaágáról.
A térképek mértéke, színezése mind egyenlő, caak a nagyságuk változó. Meglepő olcsó áruk is — d a rabon-kinl 40-80 fltlér — a lapok szerint igazodik. Kaphatók Budaptsten és a Balaton környéken mindenütt.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávéhátában VIII.. Baross-tér 10.
szerkesztőiSzeretek
.Szíves olvasó*. A dolgok Ismerete nélkül Is bátran állítjuk hogy az egyeseket nem aszerint osztogatják az Iskolában, hogy btnn van e valaki az énekkarban, avagy vólély volt-e, azavalt e valamelyik Iskolai Ünnepségen Kllenkczóleg: az Ilyen szerepekre rendtzerinl a jótanuiókat válogatják. Rígl dolog, .szives olvasó", hogy a rossz osztályzatért mindig a tanári testületben kerea bűnbakot a hanyag tanuló cuk ugy mint a gyermekével szemben természetszerűleg elfogult azUló.
Gabi (Keszthely) Jelenleg nincs Kanissán. Kgyelórc jeleivé sincs érkezése. Ma Ideérkezik, ehelyütt tudatjuk.
V. V. Temple Rezső Kiskunniajsa országgyűlési képviselje. Címe: Budapesl, Horthy Mlklós-u. <0. ötvennégy éves. Százados volt.
Uj ponyva Uj zsák
Kölcsönponyva Kölcsönzsák
H1RSCH ÉS SZEGŐ
w.\'7 cégnél
NAGYKANIZSÁN.
>888 tollú* Ú
ÜALAI KÖEI.ONY
KÖZGAZDASÁG
250 vagon nemesitett vetőmag kerfll kiosztásra
A földművelésügyi Budapest, Jullus 12 A üazdasdgl Híradó jelenti: A földművelésügyi miniszter ez idén megismétli ■ tavalyi nagysikerű ne-mesllett vetőmag akcióját. Tizenhatezer métermázsa nemesilett őszi-árpa vetőmag fog kiosztásra kerülni, még pedig ugy. kogy a vetőmag neme ,itöi felarat éa a vasúti szállítás költségeit a minisztérium vállalja, tehát a gazdák csak a budipesti tőzsdei közép árfolyamot és a szállításhoz szükséges uj isákok árát fizetik. — Eoben az akcióban természetesen csak a 100 holdon aluli gazdálkodók részesittetnek.
Ezenkívül azonban fajta kipróbálási kísérletek céljaira kamaránként 200 q buza, 100 q rozs velőmig, l-l q ás tételekben IOO holdnál nagyobO gazdaságok részire ls ké-
mlnlszter akciója
relmezhelö, ba ezek a gazdaságok kötelezik magukat a magyaróvári növénynemeiltő intézet utmulatásal alapján megállspitandó tervezetnze-rinli termelési kísérletekre éi a kísérlet eredményeit közölni fogják a kamarákkal.
Ha pedig a gazdaságok kötelezik magukat arra, hogy vetőmag szapi-rulatok bizonyos részét átengedik lözsdel középárfolyamon az illetékes kamaráuak ugy 20 —25 q nemesiiett velömsgot kaphatnak továbbizapori tás céljából.
A kisgazdáknak előlegük lefizetés: mellett köziégük elöljáróságaiknál a kedvezményes áru vetömsg igénylése céljából jelentkezni és ugyaninnen fogják a vetőmagokat rneg is kapni. Jelentkeléseket julius 15 én zárják le.
A világ acél-termelése
A vilig acéltermelésében a lefolyt Oileti év folyamán lényegei eltolódás ment végbe az angolok |avárs, mert mlg az Egyesült Államok 2 év elötll acéltermése 48,294.000 tonnára s ezzel a világtermelés 53%-ára rúgott, sddig tavaly az amerikai acélművek már caak 44,250 000 tonna acélt, vagyii a világtermelésnek már csak 44%-át állították elő. Ugyanakkor azonban az angol acéltermelés 3,360. 000 tonnáról 9,097.900 tonnán szökött fel. A világ átlagos havi icél-termelesíben egyelőre még mindig tz Egyesült Állimok vezetnek havi 3,870 000 tonnái termeiéit átlaggal, — utánuk Németország következik 1,332.644 tonnával éa Anglia caupán a harmadik helyen áll havi 789.475 tonnás átlagos acéltermelésével. Noba az Egyesült-Államok acéltermelése a két év előtti rekordmennyiséggel szemben csökkenést tüntet fel az acélművek kihasznált teljesítő képessége még mindig 50 /o-kal haladja meg a békebeli kapacitált és Amerika acéltermelése tavaly is nagyobb volt, mint sz utána kövttkezö nagy acéltermelö o.szágok, nevezetesen Németország, Anglia, Franciaország és Belgium termelése együttvéve.
(—) Sörtermelésünk előretörése
A O. H. jelenti: A tavalyi lörkam-pány mult év szeptember 1 tői ez év május bó végéig terjedő időszak termelési adatai most váltak ismeretessé, amelyből megállapítható ugy a termelés, mint a belföldi fogyasztás emelkedése. Az uj sörkampányban 468.260 hl. sör került piacra, vagyii 19.810 hl. több mint az előző évben, ebből 449.223 hl. keit el a lörfo-gyaaztó forgalomban, ami 18.723 hl. többlet eredményt jelent az előző év belföldi sörfogyasztásával izemben.
TfZBII
A mii értéktőzsdén külföldi ha tásra ismét gyengébb volt az irányzat. A gyengébb irányzat már nyitáskor érvényesült, nsgyobb méreteket ölteni szonhan a tözsdeidö későbbi folyamán fellépett nagyfokú Uzieiteleniég miatt nem tudol\', ugy, bogy végeredményben az átlagos ár-
veszteségek 1% körül mozognak. Az általános gyengébb iránvzat ellenére a spekuláció által Ismét erősen favorizált Szikra, több miit 2%-os árnyereségre teit szert. Zirlalkor a forgalom Igen csenles volt. A fixkana-lozásu papirok piacán tartott volt az irányzat, csupln az 5 és fél száza lékoi 2—7 badikölciön volt rendkívül szilárd. A valuta és devizapiacon megemlítendő a Líra áresése.
Zürichi zárlat
Pirii 20 31\'/a, London 25 24Vi, Nswyo.k
519 0/1/1, BrUsia! 72 35. Milano 171 /\'/l. Madrid B5-52VI. Amaterdaai 106 95, Berllí 113 7/. WI«d 7318V2, Sotla 3 74\'/». Prá,a IMtíirt, VarsO 5S\'I7Vj Bndapeal «0 4Si/a, Silgdd 9 13. 3«kar«>t 3 lö.
Terménytőzsde
A buza -15, a rozs 25 fllliirel esett. — Az Irányzat lanyha, a forgalom újbúzában élénk.
Uibuza tlazavidékl 77-ei 28 55-2870, egyéb 77-ei 28 tb -28 10, rozs 24 35-24 50, óiab 80 50 - 31 00, ó 1-ignil 28 75 2900, Buskcnu 2)75-24 00.
A ksáajesfl Tőssás ásrlía-jo^vxüM
VALVTAK latol L 27 Ö/-28 01 Mm b. 8O2O-8O SO Cm k. 18-96-17 04 Ola k. 153 05-153 th Diáét 10 04-10-10 Dollár 670 50-072 50 Francia b 2770-22 90 HolL 240 75-231\'75 Langysi 64 15-64 45 Lal c 50-3 55
Léva — —
Uia M 25-30-60 Mátka 136 80-137 30 SchlU. 80-75-8110 -Noné| 15300-153 tiO Svájci 1.110-55-t,0 95 Ivárik. 153 40-154 00 Peseta 94 40-94 90
UKVUAK Anul. 280 65-23135 Belgrád 1007-lfrtO Berlin 116 52-U6 92 Ba urast a 49-3 5 j BrUuuel 7J 85-80 10 ICup»ab.l53 15 153 55 Otílo 153 10-153 50 London 27\'86-W 91 Milano 30 01-3U11 Newyoik 672 90-4 10 WU 22 41-22 49 Prága 1097-17 02 ■aorta 413-416 163 50453 90 64 22-44 42 8077-81 L2 11040-110*70 9430-94 80
Stoccfi
Voraú
WUa
Zttrlcb
Madrid
Sertésvásár
felhaltál 1875 .asbből aladaüaaal vtaasa aiaridt — darao. Bsőrenda 162-161 ■Md.ll 16)-162 ixedett köaép 152-1-56 könnyű 136 -1 44. alaöraadtt öreg 1-52-151 raíiodiendU 1-40-144, angu-ittldó 1-40 -1 61, iialoona nagyban I 70-174 aaU 1 92-1-94, lebusottbua 2 00-130! auIonnál lélaertáa 190-192. A> tráoyial élénk.
Rtiftjérás
A nagykanizsai metoorologlal meg-tloelö Jelentések i Csütörtökön a Mmir-Mlti i Reggel 7 órakor +18 8, délután 2 órakor +264, este 9 órakor +21 4.
PtlMitf. Keggel kissé borult, délben és eale tiszta égboltozat,
SilUriiny Reggel Észak, délben Északkelet, este Keleli szél.
A Meteorológiai Intézet ielenti«e szerint száraz derüli és Igen meleg |dó várhaló, valóizintlleg tóbb napi tartammal.
RÁDIÓ HttSOl
(Rővtditéaek) 11 — nirek. közgazdaság Hangv. — hangveritny R — előadás Oy — gyermekeknek. A — á»sxonyok-n»k. Z — zene. Mg. ^ inczőgazduag. HJ. - ifjunlgi elöadái. P — felolvaaáa. Cl — gramotoniene. Ib — Jazz band. K — lubaré. nZ. — népszerű zent.
Jullus 13 tpéntek)
Budapeet 9.30 és 11.45 H. Közben 12 órakor déli harangszó az egyetemtéri templomból. Utána Kamara Z. 1 Idölelzés, IdöiArAs. 2 H. 4.45 Idő|elzé», idó|árás 5 Humfiioj apróságok, F. 5 45 Bécsi operetl-rés/lelek. 7 A Magyír Rádió UJság félórája 7 30 Hangv. 9.40 H. 10-1 l-ig Az 1. honvéd gy. ezred zenekarának hangv. az Angul parkból.
Bécs, Orác 11 él 4.14 Hangv. 7.30 Népdalest
Berlin, Stettln 11 ü. 3.30 A. 5 Tánc Z. 8.30 Variációk.
Hamburg, Bréma, Hannover, Klel 8 A. II (1. 12.30, 2 85 4.15 éa 7 Hangv. 8 Négytelv. vlg|áték. 8 (Hannover) Zongo-rahangv. Utána nZ.
I.angenberg, Köln, Aachen, MOnster 10 15 n 1.03 Hangv 4 50 Oy. 6 Hingv. 8.10 Négy évszázad lánczenéje. - 12-lg Tánc 7..
London, Daventry 10.15 Istentisztelet
12 és I Hangv, 5.15 Gy. 7.15 Debussy zongoramüvel. 8 30 Hangv. 9 35 Szlml. hangv. 10.45 Meglepetésszer!! mllsor.
Prága 4 Kamara Z. 7.15 Tánc Z. 8 Brllnni műsor. 8.20 Hangv. "J.20 nZ. 10.20 lánc Z.
Róma 1 30 Kamara Z. 4.50 Oy. 5.30 és 9 Hangv. Utána nZ.
Hudj<i: Ueizalal lyoada ás Tillata! lészvéiytársaság.
t\'ddóa kl idó: Zalai Károly.
bizalom dolga.
Hálók, ebéd lók, urlszobák
a iegegyszciübb\'ől a legfinomabb kivitelben állandóan raktáron.
Kedvező fizetési feltételek.
Székely Vilmos
bulcrlclepe lagykaalna, Kazliciy-atci 4. n.
Elsőrendű saját kárpitosnühely.
MII
APRÓHIRDETÉSEK
ki apróhirdléesek dija 10 stóla M fillér, minden további axó dlla S t,(l. Vasár- és Ünnepnap 10 szóig SO fillér, minden további szó dija ■ flll. Sacrdán éa pénteken 10 uólg an fillér, minden további sió dlla ■ flll. Clmaió a minden vastagabb betUból álló sió kél siónak számíttatik. Állást kereaóknek 50<Vo engedmény. A hlrdatésl élj •ISr* ItaataaM.
Blondal, ovál és kör képkeretezéseket legolcsóban vállal — Stern üvegei Erzié-bet-tér. 1446
áugusalui etaajér* kiadó egy
szobi, konyha, elószoba és mellékhelylaé gakból álló lakás magános urtisizonynak, vagy Idósebb gyermektelen házaspárnak
VörOimaily-ulca 36. szám alatt.
PArkaiakévé a legiamatosabb, liptói luró a legtöbb Muwel él Filedenthálnál. 3314
Finom zamatoa asztali bor 88 tilt. aranyhegyi Haling 120 flll. Sátrán Jóiselnél
Magyar-utca 74. 3036
PénakdloaCnl bekebelezésre atndan
itsaegoen a legelónyOeebben és legtyot-ratban lolyóalttit Acaél Igaéa pZaa-
<8:csónk0zvetltA Irodája N agykan Lzsáa, Kizlnczy-ulca 2. szám. 63ü
Jó karban levó, haizuilt kis Jégaaak-rényl vennék. — Teulscli Ousztáv dro-gulsta. 3419
Jó családból való llul tanúiénak llzeléssel lelveszek. — Maichanzker Márton tUszer, vegyes és gabona kereikedö Telekiül 47.___3316
Hépl nagy biztosit* Intézet, helybeli lóUgynOkségéhez alkalmaz Jó cialád-ból való Intelligens tlalalemberl, ki Jó összeköttetésekkel rendelkezik. - Eredeti pályalulást feltüntető részletes ajánlatokat .Jövö* Jeligére a kiadóba. 3397
Kiadó Mérlatalapan, Balaton pírt
Ján 2—3 azobás nyárt lakás tUrdókablnnal. - Bővebbet Klatzán Slndor, Klrilyl Pálutca 2 a. 3411
l.akitos és siereló tanonoot llzeléssel felvesz Czvclkó, Kazlnciy utca 17. 3406
Eladó cca 25 mtter elókaszálái izárl-
tolt lucerna. Clm a kiadóban 3424
Telivér vlaalét taniUsra vállal, Időnkint kölyök él kész vizslát dad. vadászterületet rendez, láeánoit beállít megállapodás szerint QtvSa Balázs, Klllmán, u. p. Uelse. tVálaaibétyeg nélkül nem lelelek.)
A gyönyörll hegyvidéken lekvó azent-endrel református polgári iskolai flu-Inturnétuaba éa a kOlön épdletben levó laénylnlarnétuaba, ugy a nyárt
arünidóre, mint a Jövő tanévre a lelvétel valláskulombség nélkül megkezdődött. Havi díj 70 pengő. Egyént nevelés, hyglé-nlkus ethclyezéa, strandtUrdő. Prospektust küld az Igazgalóiág. jow
21 napos rendkívül olcsó bőrönd, ridikül és iskola-táska s.b vásár
a ¥ * á ír 1 rn i bőrönd éa bördlszmü-
S/iAHA DOS KATA áruházában. -
Az üzlet megszűnése folytán az összes raktáron ,40< Itvő árut beszerzési áron árusilom.
Senki nt mulmza el ezen soha viasza nem térő alkalom kihasználását I
KOVALD "ST. TISZTIT
Selyem ésfátyolharlsnya szemfelszedése
Harisnya talpktttés
Csengery-ut 5. szám
eszközöltetik.
alatt
ZALAI KÖZLÖNY
Adómentes és adózott petróleum,gázolaj és benzin, mindennemű üzemi olajok, traktor, autó, amerikai gőzhengerolaj, gépzsir, kocsikenőcs, Carbol, Carbolineum és Creolin, szijgyanta, szijviaszk
legolcsóbban kaplutó. Ugyanitt
zsák és ponyva
gyári lerakat, valamint
zsák és ponyva kölcsönzés
r
cégnél
Nagykanizsán, Fő-ut 15.
A Magyar Olaj és Vegyipar Rt. zalamegyei kirendeltségénél.
TANKÖNYVEK
minden iskola részire
kaphatók
és
el&jegyezhetök
Flsthel Fülöp Fiai
könyvkereskedésében
Veszünk használt tankönyveket a legmagasabb árakon,
Mayer Klottíd Utóda
VARGA NÁNDOR
gözmosó, vegytlaztltó, ruhafestő
Gyár: lupák. 1). Gyljtiltltf: taun I.
Vállal mindennemű ruhafestést, vegytlsztltást, gözmosást mérsékelt áron. Elismerten elsőrendű munka. Hófehér, tftkörlénjei gallértlíztltái. Plissérozás »< Oouvrérozas.
HÁZELADÁS.
Nébai Orszá&li Kálmán és n\'je Nagy Fáni volt nagykanizsai lekosok tulajdonát képezett Huiz i-:ér 3. szimu bsz.t »z öölösök n egbizá-ssból sz b. d kézből sürgőtin e\'-adom. Feltételek irodámban megtudhatók. Ügynökök kUivs.
Dr. Tamás János ügyvéd
Rorgonyl-utca 8. szám.
3413
MAKULATUR
papír
kapható a kiadóhivatalban
Siemens ts Rex üvegek
vagy a krftiészi k.
Mindenféle bcfőltes é> dunsztos üvegek legolcsóbban csuk
Melczer Jakab
Uvegkeresktdésében Kazinczy-utca 1. sz. alatt
k phslók.
Mielőtt szükségletét beszerezné, saját érdekében nézze meg áralaatj
1928 julius 13.
BADACSONYI
uraiá^i léknje-\'ü\' 1926 oe
ÓBOR
15°/o-o» I li\'erlöt kerdve 2 pengőért kapht ó a
VIDA vendéglőben.
wmr MÉZET,
ágytollat, állati böröket,
vfirOs- és sárgaréz, cink és ólom hulladékot, vasat, csontot és rongyot a legmagasabb árb.in vitirol
STHÉI B. FIAI HABYKAJIZ8A,
tirzsébet királyné tér IS. sz. alatt.
107S
PUCH
VEZET!
motorkerékpár utikerékpár
4-5 lóerős motorkerékpár ára P 1120.—
Kizárólagos raktár:
Brandl Sándor és Fia cégnél
Deák-tér 2., a felsőtemplomnál.
Kedvező részletfizetési feltételek! Alkatrész- és gummlraktár I Javító mQhely!
Pollermann-féle
„KOLUMBUS"
mfilépet
vfxy\'i\'zla méhviaszból, tetszés sjeriuil méielre szabva, korlátlan mennyiség ben,b: rmcly időszakban,gondrsancsomagolva, kgkén18 pengő napiárban
szállítunk.
Elvállalunk méhviaszt múléppé való kiheugerlésre, kivánt méretre szabva, 18 srázalék viaszlevonással, vagy P40 pengő munkadíj fejében. Kiselejtezett léptörmelék (sonkoly) és fcdel.zésért ráfizetés nélkül kllónklnt
1—20 deka műlépet adunk cserébe
Az te mtMueti [ikkekrlll ft nfzpeigetlkrlll udy képei írfo.zft lipi!
POLLERMANN PÁL ésTss
gi»laaiSntU«, mUIA,tk*aKÍ«a gyArtalapv
Székesfehérvár, Pálya-u. 28. (Vasat itralleH)
Telefonazám : 4—77. Telefonazim : 4—77.
■ R város belterületén
újonnan éptHt (m«g», földszintes) kílszobás komfortos
lakAs
augusztus hó elsejére kiadó,
Édeklödnl lehet: halász műterem, Kazlnczy-utci 11,
III I ■
NASH éS PACKARD
autók kizárólagos aatamegyeí kép .eletét átvettük
Mielőtt autót beszerezne, feltétlenül kérjen prospektust és díjtalan kocalbemutatáat 1717 Hat ISenger, hétszer csapágyazott főtengely, négy kerékfék, zajtalan motor, hosszú élettartam és olcsó üzemköltség.
Szántó Vilmos és Társai
Telefon 3-22. Nagykanizsa, Deák-tér 2. Telefon 3-22.
KévekBtó zsineg. Uj ponyva, uj zsákok. Bérponyvák, bérzsákok.
Sxőlfi ét gyflmölcifa vétfiierek. Qabonaosávázó szerek.
Baromi- is madáreleiégek:
(kendermag, hámozott zab, fénymag, ét|et repce, kerekrépa, napraforgó, tökmag stb.) Sicmestengen (nagy é« apróaiemfl), zab, árpa, kóles, butt, tangerldara, stb.
Bixáilágl él kertlaagnk.
Műtrágyák.
Kicsinyben «* nagyban kaphatók:
0B8ZÁG JÓZSEF MkmsMtafei
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett, jiso Telefon: 180.
má*
Ragályos
betegségek
ellen a legjobb védekezés a
ttsitaség.
Viselt felsőruháit Időközönkint tisztíttassa vegyileg a
Rózsagyárban
Kaposvárott.
--IW
Gyüjtőtelep: Nagykanizsa, Erzsébet-tér
varrógép
«ÉG BEVÁLT JŐ Mltffo\'gd.frgW, /let/fCJrő /it e/ésifefté/c/eÁ.
INGER VARRÓGÉP i s ívéNvrAR(SAí*Oi
FIÓKÜZLETE: NAGYKAHIZftA, FŐ-UT I.
tfyotttrtott a Bfakí Nyomda é. L^Wadó VMtetet Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (FeMM Oiktvezető: Z^Jal Kárófy.)
m. érftlfam, 158 uáa
SAffkadtua, IM. JmIIhi 14, szombat
Ara 14 fölér
POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztőség ég kiadóhivatal: Fö-ut S. uim. Keaithelyl llókkladóhivatal Kossuth Lajos-u. 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Blöllzetéai ára: egy hóra t pengő 40 fillér
Termékeny ciklus
A most lezáródott parlamenti clk-luiról nyugodtan elmondhatjuk, bogy nagy lendülettel kezdte meg a szociális terméazeta Igények kielégítését. Harmadik fázisa már ez az egyes törvényalkotások kategóriáinak s a legnagyobb örömmel állapíthatjuk meg, hogy megnyílt az ut|a az ilyen törvényhozó munkának.
A Bethlen kormányt dicséri mindaz az eredmény, amit az utóbbi években el lud\'unk érni, mert bármenynyire Is hajlandók már e feledni azt a herosi erőfeszítést, amil ez a kor mány a porig sújtott nemzet föleme-lése érdekében meglelt, mégis történelmi igazság marad az, hogy atl-vós és kitailó munka árán sikerült biztosítani a közbékét, megteremtvén ezáltal a normális parlamentáris élet lehetőségét. A háború és forradalmak ufán divó anarchia kinövéseit kellelt elóazör lenyeaegelni a csak azután kerOlhelett sor a pénzügyi és gazdasági helyzet rendbehozatalára, amely nagy feladatokat mind brilliánaan oldotta meg ez a kormányzat.
Ex a legutóbbi parlamenti ciklus alig nevezhető egyébnek, mint termékeny törvényhozási időszaknak, amelyik lerekta a fundamentumát a szociális természeti! Igények kielégítésének. Korszakalkotó jelen őiéitü törvény a munkásblztoslló reformján kivtll a Lex Vűss II., amelyik a lár-sadalomblztoailás kérdéséi valóban a legmlntatzerübb:n oldotta meg. Ha erről a törvényről egyebet nem la mondunk, mint azt, hogy uem is akadt ellenzéke sem az alsóházbjo, sem a felaőbázbsn, már méltóképen értékeltOk annak nagy jelentőségét. Ez a parlamenti ciklus oldotta meg a valorizáció súlyos kérdését, amelynek áldásos hálását már a legközelebbi időkben érezni fogják azok a kategóriák, amelyek a törvény értei mében a segélyezésre rászoiulnak. A most lezárult parlamenti ülésszaknak mégis egyik legnagyobb teljealt-ményének azt a törvényt kell tekintenünk, amelyik az 1920 ban meghozott földreformtörvényt moal már véglegesen elintézte azáltal, bogy annak pénzQgyi megoldását biztosítom.
Általában örömmel konstatálhatjuk, hogy ez a parlamenti ciklus gazdasági ágainknak minden szárnyát igyekezett bölcs törvényeivel segíteni, de kQtönösen ki kell emelnünk, hogy nem tévesztette el szeme elöl azt a tényt, bogy Magyarorazág agrárállam a elsösotban azok az érdekek kiván-halnsk leginkább lámogatást, amelyek mezőgazdaságunk lejlesztéaét vannak hivatva szolgálni. Ezt a célt szolgál|a az állategészségügyi törvény s az orazágos földbirtok bíróság reformja. Méltóképen zárult le ez a ciklus a beruházási törvényjavaslat tárgyalásával, amely ál\'al törvényes mód nyilbaloit arra, hogy azok az adóösszegek, amelyeket az állam mint
feleslrgeket szedett be, visszakerülhessenek a magángazdaság vérkeringésébe.
Ezen a ponton elismeréssel kell adóznunk nemcsak az adézó polgárság áldozatkdsziége iránt, dc a kormánnyal azemben Is, amelyik bölcs gazdálkodásával meg tudta terem
leni azt a gazdaaági atmoszférát, bogy takarékossága állal pénzt juttathatott most már Igen tekintélyes \'ételekben a magángazdaság céljaira.
Eit a nagy iramot, amit a jelen p trlamenli ülésszak lezárulásával kapcsolatban tapasztalhatunk, Ctonka-MaRysrország életének egyik legki-
emelkedőbb pontjának kell tekintenünk, amelyből kicsillan most már az a remény, hogy az elközelgő parlamenti üléaszakok alatt ugyancsak ezt a tempót lehet folytatni, ami által valóra válik a nemzet minden társs-dalral rétegének sóvárgott vágys, ■ jobb és boldogsbb Jövő.
Merényletet követtek el a belgrádi belügyminisztériumban a rendőrfőnök ellen
Ladics megsebesült, a
Belgrád, Julius 13 Ma déli i/tl órakor ismerellen ember behatolt a belügymloisztéiium-ban lévő rendőifőnöM hivatalba és több lövéssel súlyosan megsebesítette Ladics Zlka tendőiföuököl, — utána magára lőtt. A merénylő sze-rrélyazon sságát nem tudták megállapítani. A lapok szerint bizonyára a macedón forradalmi bizottság meg-bízol\')*. Délután fél kellő órakor a
Vasárnap temetik Budapesten Csörgey tábornokot
Egy szétrobbant égyu okozta a szerencsétlenséget
merénylő öngyilkos lett macedón komité tagja
merénylő még él.
Belgrád, julius 13. (Éjszakai rádió-jelentés) Ladics miniszteri osztályfőnök merénylőjéről megállapították, bogy Mondó Ivánnak hívják, bolgár állampolgár. Hir szerint tagja a bolgár macedón egyesületnek. Bírálja volt annak a Punlsának, akii mint a bolgár-mtcedon komité vezérét a bécsi Burgszinháiban agyonlőttek. A meiénylö míg nem hall meg, de
A merénylő a bolgárórái meg vannak számlálva. Ladics-nak egéaz könnyű az állapota. A
golyó csak aurolta Ladicsot, rkiijed-leu leguggolt, erre hitte a merénylő, bogy Ladics meghall és önmaga ellen fordította revolverét.
A merénylő meghalt Belgrád, julius 13. (Éjszakai rádió-Jelentés) H\'r szerint Ladics merénylője kórházba szállítása után meghalt.
Hajmáskér, julius 13 A ha|máskéri lőgyakorlatok alkalmával tragikusan elhunyi v. Csörgey Károly I. b írnok holttestét szombaton autón Várpalotára szállítják, ahol kastélyában ravatalozzák fel, a katolikus szertartások szerint beszentelik és utána Budapestre szallil|ák. Temetése teljes katonai pompával a vitézek részvételével, vasárnap délután fél 5 órakor lesz a fartaarétl temetőben.
A többi sebesüllek : Maleczky 0,i-kár ny. ezredes lábán vlszéríérülés vau, a fehérvári katona kótházban ápolják, Ferjentslk 0 ló altáborna
» i\'i — n v - •
gyou lágyék sérülése miatt kisebb műtétet h ijlanak végre, a szilánk eltávolítása u\'án a sebesülése 8 n. pon belül gyógyul. SuhaJ Imre és vitéz Modly Zollán tábornokok, vitéz Marton Ouiztáv ezredes, Hemléayl őrnagy, vitéz Kálmáncsl Kálmán tiszthelyettes és Kiss János tüzér sérülései karcolások.
A szerencsétlenség a következőképen töriént: Tegnap már korán icggel megkezdték a hajmáskéri tüzérségi gyakorlóiéren a lőgyakorlatokat. Dílelölt 11 órakor a? egyik /gyu mellől egyezerre nagy detonáció hallatszott és a gyakorlótéren a
közelben levők ctak azt látták, hogy az ágyú mögött tartózkodók közül kelten a földhöz vágódnak.
A gyakorlótéren levők azonnal a szerencsétlenség színhelyére siettek. Ekkor látták, hogy anyaghiba folytán az ágyú hátulsó része felrobbant éa a lövedék szilánkokra lépte az ágyú hátulsó részét. A szerte repülő szilánkok elsősorban az ágyú mögött mintegy tiz lépésre álló 50 éves Csörgey tábornokot, a hajmáskéri cs&pa\'gyakorlólér parancsnokát élték, aki a súlyos fejsérülései következtében még olt a helyszínen néhány peic múlva kiszenvedett.
A vörös-sátras csoportot is sikerült épségben megmenteni
A Krassln orosz jégtörő a Vigllerl-csoport mind az öt tagját fedélzetére vette — Még egy csoport megmentése már csak órák kérdése — Egy segítő repülőgép
lezuhant, utasai elpusztultak
Soria kapitányt is megmentették
>l~>. Moszkva, julius 13 t/án Bogulev, a Kraasin első
lisztje, a megmentettek elbeszélése alapján közli, hogy a kél olasz tengerésztiszt borzalmas szenvedéseken ment át. Malgreen már az első éjjel meghall és láiaai ugy cipelték lél-éjtzakán keresztül magukkal.
Medvecsorda támadta meg őket,
az elöl menekülve Jutottak oda, ahol reájuk akadtak. Élelmük elfogyott és
madaradat fogtak, abból éltek. Egy hónap alatt nyolc repülőt is lát tak, de egyik sem vette őket észre.
Lezuhant egy kutató repülőgép Klngsbay, julius 18. Az S. 59. lelzésü repülőgép négy kilométerre a paritól, épen mikor az elveszett Italla azemélyzete után kutatott, lezuhant. A repülőgép azemélyzete eltűnt. A nyomozáat holtteatelk raeg-lalálátára megindították.
JtALAÍ KOlLürt*
ma luiita i4.
A Vlgllerl-csoportot este 0 órakor a Krassln fedélsetére vette
Moszkva, |ullui 13 A Kraisin Jégtörőnek slkerflll utat lörnle a jégen keretztfll és megközelíteni s Vlglleri-csoport jégtábláját. A késó délutáni órákban a hajó fedélzetéről megpillantották a hajótörötteket, mire a kapitány leállította a gépeket ét matrózokat szállítóit a jégre, akiknek azután sikerült elérnlok a Vig-lleri-qioport vOrOs sátrát. A matrózok a Vigllerl*csoport emberelvei este 9 órakor térlek viasza a hajó fedélzetére. Az Oltsgu csoportból senki sem hiányzik s mind jól érzik magukat.
Ceratll raoukvai oluz nagykővel a bir vétele után szerencsekívánslalt nyilvánította az orosz segiiőbizott-ságask és meleg, köszönetet mondott a szov|eihitóságoknak a ha|ó-Knortei megmentéséért.
Ujabb három ember
Moszkva, jullus 13 A Krassln tegnap délután a Vlglleri-csoport vörös látra lefé való útjában az Italia katasztrófáinak színhelyén, a hijólól néhány mérföldnyire ismeretlen embereket vett ésire, akik kendőkkel integettek a hajónak. A gőzös legénysége hasonló jeladással válaszolt és tudatta az Ismeretlenekkel, hogy a Vlglleri-csoport megmentése után visszatér és Aket is fedélzetére veszi.
Lebeliéges, hogy az ismeretlen férfiak Sotla kapitány és kulyastános expedíciójának többi tagja, akik mint ismeretes, a Viglieri csoport meg mentésére indultak.
Ktngsbay, jullus 13. (Éjszakai rádlójelentés) A Kratsln orosz jég-tOrö ma reggel fedélzetére vette Soria kapitányt.
Hét ember egy napon a villamosszékben
Eddyville (Kentucky állam), jul 13. (Éjszakai rádiójelentés) Ma a villa-moiszékben hét halálraítéltet végeztek ki.
Milliárdosok inváziója Európában
Párls, julius 13. (Éjszakai rádió-jelentés) A Liberlée szerint a Ma jestic fedélzetén sok amerikai milliárdos érkezik Euópába. Köztük van négy olyan, aki — mini Amerikában mondják — 200 millió fontot, vagyis 25 milliárd frankot ér.
Lezuhant egy podgyász-szállitó repülőgép: 4 halott
London, julius 13. (Éjszakai tá-dlójelentés) Egy kis repülőgép, mely Anglia és a kontineni közöli pod-gyászt siállilolt, lezuhant. Hir szerint hlrom vagy négy ember életét vesztette.
Tass miniszter az iparosoktól kér adatokat
a kézmülparosok biztosításának törvénytervezetéhez
Félezer fegyenc közfll már 366 éhség-sztrájkol egy német fegyintézetben
Az Összes elitéltek kl akarják
Berlin, Jullus 13 (Éjszakai rddlójelentés) A birodalmi gyűlésen ma délben elfogadták a közkegyelemről szóló tőrvény|>-vaslatot.
Berlin, julius 13 (Éjstakal rádió-jelentés) A sonnenburgl fegyintéze -ben a fojlyok éhségsztrájkot kezdtek. Tegnap még esik 66 fogoly szlráj-
erőszakolni a közkegyelmet koll, ma már 300 fogolt éhségsztrájkba Az intézetben fogvatartottak száma 482. Az éhségsztrájkhoz csatlakoztak a politikai foglyokon kivül a közönséget bűncselekmények miatt, sőt föbejáró bűnökben bűnös fegyencek is, akik Igy akarják elérni, hogy reájuk Is kiterjesszék a közkegyelmet.
Nagykanizsa, jullus 13 Vass József népjóléti miniszter leiratban közölte az Ipartestülelek Országos Szövetségével, hogy tervbe velle a kézmű iparosok öregség, rokkantság és árvaság esetétől szóló kötelező biztosításnak törvényhozási rendezését. Az előkészítő munkálatokat már meg is kezdte.
A szükséges statisztikai adatok beszerzését az Ipartestületek Országot Szövetségébe tömörült Ipartestületek msguk fogják végezni és ezért az Ipartestületek Országos Siö-vetsége felhívja az Ipariestüleleket
vény megalkotásához szükséges statisztikai lapokat, amelyeket már szét is küldtek, minél előbb tOllsék kl.
Az Iparosok nyugdíj biztosilásával kapcsolatban számításokat végeztek, melyeknek értelmében havi 30 pengői kellene áldozni a kiskereskedőknek, végy kisiparotoknak, hogy 60. élelévük betöltése után vagy pedig rokkantság esetén rendes évi segítséget kapjanak. Az évi segítség igy alakul: 10 évi biztosítás után általában évi 850 pengő, 20 évi biztosítás után 1580 pengő, 30 évi biztosítás után 2310 pengő.
és az egyes Iparotokat, hogy a lőr-
Percenként öt hektoliter vlzbőségü artézikutat találtak Keszthelyen
Keszthely, jullus 13 (Saját tudósítónktól) Keszthelyen, a Petőfi utcát lezáró árok mentén épül az uj jéggyár. A tulajdonos a gyár udvarán arlézlkutat fúratott. A kútfúrás Keszthely városára nézve Örvendetesen szenzációs eredmény-nyei;járl. 70t/2 m. mélységben ugyanis roppant bő vizérre találtak, ugy, hogy
patakiik, percenkén! 500 liternél több pompás ivóvizet szolgáltatva. A viz nyomása olyan erős, hogy a furó-| csővezetékben 7 méter magasra szO-kik fel a föld színe fölé.
Nem lehetetlen, hogy Keszthely város vízvezetékének problémája ezzel a kúttal megtalálta a megvalósítás lehetőségét.
a viz valósággal bőséges forrásként
Befejezték a vizsgálatot Szemző István ügyében
Legkorábban augusztus végén kerül főtárgyalásra a nagy bflnOgy
Nagykanizsa, jullus 13 Szemző litván volt kanlzaai adóhivatali tisztviselőnek nagyarányú sikkasztási bünügye, mikor a tavasz-szal kipattant, valóságos szenzáció ere|évcl halott.
Szemző több ezer pengőre rugó összeget sikksszlott el a kezéhez adott pénzekből, melyekből egyesek adótartozásait kellett volna hivatalában kifizetni. Ehelyett saját céljaira fordította a pénzt.
A sikkasztási Szemző hosszú időn át követte el és mikor már nem tudta tovább Utókban tartani az ügyet, önként jelentkezett a rendőrségen, ahol őrizetbe vették.
A vizsgálóbíró aztán letartósta-tásba helyezte.
Azóta, hogy Szemző István a kir. ügyészség fog Házának lakója lett, a vizsgálóbíró hónapokon ál folytatta ügyében a vizsgalatot, mely most befejezést nyeri.
Krajcáros zsemlyék
Irta: Váth János (2)
— Még, ha olvasni tudnál.
Sáregress csak bámult a versengésen, ám szót se ejtett. Se jót, se rosszat. Nem lehetett annak ott a gondolata, mert azon járt: ki vegye-e a háromnegyedesztendei luisvágó-pénzét, vagy ne? Aggodalma kiült vörös, két barázdás arcára. Fáradtan kapta szemét nénjére, hogy bu-cauzóul megcsókolja. Unottan következett el.
Felesége sógorasszonya után csiripelt :
— Nézd már kész az ebéd, C6ak tálalunk.
— Még tneg sincs teritve. Még előbb kerek másfél óráig kell a fruf-rudat fésülgetni. Ugy hiszem, avval segítetted szerezni a vagyontokat.
— Avval ám 1 Három liter zsírra hizlalt récékkel. Meg a takarékossággal...
— Azért van hat pár cipőd, meg nyolc selyemblúzod...
— Ne irigyeld I
— Nem is, csak ne fujódj fol kétszer akkorára, mint amekkora vagy, ha az a más érdeme. Nézd az uradat I Ha megosztottad volna fe
leségesen a gondját, negyvenéves-ségére nem volna tiszta fehér a haja s nem látszana hatvan esztendősnek.
— Ej, le Mari, azért téged szenvedhetlek, de a Feredyt; nem bánom, ha megmondod is neki...
A többit már Feredyné nem hallotta, mert a kiskapun tul járt. ♦
Ugyanarról a vonatról, melyre Feredyné felült, leszállt az öccse. Nem találkozhattak. Csak nem is látták egymást.
Sáregressné ujjongva fogadja a fiatalembert ; már amennyire kilelik szemtelenségéből. A konyhatájék egykettőre megelevenedik, a régi fül-ledtséghez arányítva mozgalmas. Ebéd is kerül az asztalra és hamarosan meg is szerzi egy fogással a háziasszony, ki a tükörben, — ahány csak van a házban — mindben megnézi az arcát s a frufruján igazit valamelyest Az álmos Sáreg-resst öccse se ébresztette ki aggá-lyosságából. Végignézte, aztán majd leragadt a szeme újra. A konyhán dal fakadt. Valami szentimentális dall dúdolt a ház asszonya. De nó-tázás volt az és a nyálkátlan köhé-cselés elmaradt. Az asztalon már nem párolgott a leves. Elhűli. Egy-
részt még a takaréktűzhely szélén, másrészt a fözőjére való várás alatt. Mig egyszer csak dörgés-villámlás l>e nem szólítja:
— Az istenfáját, ne nünOrikölj odaki, hanem gyere már enni.
Sáregresné befutott s kislányosan, pedig már a legnagyobb lányának se illeti a kislányosság, kerepelte:
— Aaa hát, mér nem esztek ? Minek vártatok ? Te, kis sógor, igaz, hát annyira belevesztél abba a lányba? Köll is ám egy lány után annyira vetned magad ? A Jókaiikhoz akart kosztra? Aszlán póstát tanul? De kinevezik-e Bősre? Lesz oda más! Lesz, leszi Nagy urak bejárósa. Nem olyan nincstelen gyereklány. Mit gondolsz? Hová tetted a józan eszedet? Aaa — köhintett szárazat s gondolkozott, mert még nem szúrt eléggé a szivébe sógorának — aaa, asztán nem is olyan szép lány azl
A sógora mintha megszédült volna. Mogorvaságában májdnem két árnyalattal mélyült az arca. Gorombán felelte :
— Nem mindenki lehet olyan gyönyörűség, mint Ilma néni.
Elmosolyodott a fanyar száj. Mintha bóknak vette volna a vágást, mé£* tódított is hozzá;
— Hum, a mai lányok. Mindig az uj divat után futnak. Nem nézik, hogy mi áll nekik jól. Hát már például — köhintett újra, hogy kimondja-e vagy se az Ítéletet s tompa, szláv orra alattomosan, szimatosan izgett — annak a kislánynak sehogyse illik a görögkonly.
— Mondnat llmanéni bármit Egy szóval se felelek rá, mert asszonnyal divat dolgában az ideálomról nem feleselek.
— Aztán mire házasodsz? Még csak gyakornok vagy a vasútnál. Az Erhoflert se léptették elő. Téged meg csak a jövő tavasszal. Bolonditoó, váratod aszt a kislányt Meg köll adni, szép haja van. Mint az olvasztott aranyi De te, kis sógor, hát igazi haj az? Azon a kis fejen alig fér el 1 Mennyi betét lehet abban. Látod azért jó az én frizurám. Ehhöz nem köll semmi.
— Nem, csak fésű, tü, szappan s még is másfél óra nosszáig ül Ilma néni a tükörben — vetette oda nem türtőztetve bosszúságát.
— Én? Ilyet nem mondtak még szemembe.
— Kinevették már érte eleget a háta mögött.
— Engem?
(Folyt, köv.)
JM8. julltts 14
ZALAI KÖZLÖNY
A halaimis bűnügy aktacsomói több kilogrammot nyomnak. Maga Szemző vallomiaa közel izáz oldalra terjed.
A vizsgálat befejezéséről ugy a klr. ügyészség, mint dr. Knausz László, Siemzö látván védője, érte-ailétl kaplak, mely izerint Jogukban van kérni 15 napon belül a vizsgálat folytatását, Uletve kiegészítését.
Mint értesülünk, s«m a vádható ság, sem a Jogi képviselet nem kíván élni exzel a Jogával éa Igy a vizsgálóbíró által hotsxu hónapokon át vezetett vizsgálat bt fejezettnek tekinthető.
Most az Ogy iratai á\'kerűlnek a klr. ügyészségre, mely rövidesen elkészíti vádiratát Szemző ellen. Fő-tárgyalási valóazinOleg a törvényszék nyári szanete u*ái lesz, legkorábban azonban csak augusztus végén.
Ax ügyet a Mutschenbacher bün-tetötanács fog|* tárgyalni és előreláthatólag Irgalmas tárgyalás lesr.
Frfttlof Nansen Zeppelinnel índnl az északi sarkra
Áltariö tséoBásyoi kaUtó-telepel akaraak léteslteal a sarkvidéken
Leningrád, jullus hó
L-nlngrad egyik előkelő szállójában a napokban szemüveges tudósok, markáns, napbarnított pilóták gyűllek össze Nansen vezetése melleit második világkonferenciájukat tartották meg. A konferencia épen azokban a napokban zajlott le, amikor az egéaz világ NobUe és társainak sorUért aggódott. Ráaztvettek a koDlerenclán Wilklns, Hobbs és a hirea német kapitány, Bruhms. A koherenciának a voltaképeni tárgya az, hogy megbeszélek a részleteket a német Frledrtchshafenben készen álló L. Z.—122. számú Zeppelin északsarki utjának a részleteit.
Az északsarki repülést a Jövő tavaszra tervezi a társaság. At expedíció az északsarki kutatások arktikus ludomáuy terén uj fejezetet fog njfl\'nl, sói még lőbbet, egy uj közlekedési Idősaak kexdstéi. Az arktlsx kikutaiáaa tudományos szempontból azt a cétt szolgálja, bogy megte remtse a nélkBIöxbe ellen előfeltételeit annak a köx\'ekedésnek, aroe\'y ax ésxakl sarkon keresztül Európa és Amerika köiötl fog kifejlődni. Az ülés egyik legfon\'oiabb tárgya ép ebből a szempontból, hogyan tehetne a sarkvidéken a léghajók számára tgy hatalmas árbóeot épUenl.
A ludósok ugy lervexik, hogy a sarkvidéken három i\'yen hatalmas árbóeot építenek és pidig egyet-egyet Lening adban, Murmanszkban és Alaszkán. A tervek szeilnt az expedíció költségei az élelmiszerekkel és a biztosítást költségekkel együtt mintegy io millió márkát tesznek kl és Igy könnyen éilhető, bogy Ilyen nagyszabású vállalkozás csak a nemzetek együttes munkálkodása révén vihető keresztül Frltjof Nansen a konferencia alkalmával az egykori duma fényes üléstermében a koa-
Haga alá temette az árokba fordnlt terheskocsi
Leesett a meggyfáról — eltörött a hátgerince
Pacss, jullui 13 I (Saját tudósítónktól) Kovács József zalaszenlmihályi lakos épületfát szállított Dlóskálon keresztül Egerara-csára. Dióskál előtt roppant nagy az emelkedéa, meglehetős lejtön kell leereszkedni. — Kovács a ger*ndák-kal megrakott hosszú székért n ült, a kocsiját nem kötötte meg, ugy haladt lefelé. A nagy teher alatt a kocsi mind gyorsabban ereszkedett le\' a lovak egy direbig küzdötiek, később, mikor nem birlák tarlani, megbokrosodtak s örült vágtában rohantak lefelé. A szerszám össze-sxakadl, a lovak megmeneküllek, a kocsi at árokba dől*, Kovács aláke-
rüli. Egy óra múlva vették csak észre s szabaditolták ki a nehéz helyzetből. Súlyos belső sérüléseivel kórházba átállították.
*
Lukács Qyörgy földműves, zala-stenlmihályilakosnakgYÖayörO megyei vannsk, tele pirosló, érett gyü mölccsel. Lukács neki gyürközölt, felmászott a fákra, hogy család|ának siedjen a jóizü meggyből. Amint feléri, szerencsétlenül egy gyenge ágra lépeti, amely eltörött, a gazda egyensúlyt vesztve lezuhan\'. Há\'ge-rinctörést szenvedett. Mindkét balesetnél dr. Plosz Sándor járásorvos nyújtotta ax első segélyt.
gresszuson jelenlevők vlhtros tetszése közben a koofcrencla folyamán több hozzáintézett érdekes kérdésre is válásit sdott.
— Valóban szűktéges e olyan nagy álozslot hozni emberéletben ésfö\'dl Javakban — vetette fel a kérdést Nansen — pusztán azért, tngy a lakatlan sarkvidékeket kikutassuk? Az okok között, amelyek ezt szükségessé teszik, elsőrendű szetepet játszik az Időjárás kérdése. A meteorológia a tehetetlenség jelenlegi stádiumában marad mindaddig, amig a sarkvidékek időjárási vlstonyait kel ö alapossággal nem iamerjük. Mindenki tudja, hogy a levegő mozgása ugy történik, hogy a meleg levegő a trópusok vidékéről a sark vidékre áramlik, oll lehűl és visszaáramlik. A sirkvidéken nemerak egy két kls\'rletct kell végrehajtani, h nem állandó megfigyelési kell eszközölni.
— A L Z-127. Jtlzésü kormányozható léghajó 100 tonnát vihet magával, ami azt |elen\'l, hogy a
leggondosabban felszerelt tudományos
ex;ed cló Is cssllskozh itlk hozzánk Hatalmas telepet fogunk létesíteni megf\'gyelő állomásként, rádlóállo r.á-sokkal felszerelve, am ly hossxu Ideig olt dilgoxns. Ax ilyen hossxabb ideig tartó megfigyelés eredményei meg becsű.hetetlen nolgála\'ot jdeolené-ntk az Idöjóslás részére. Ha ezeket a jelentésekel össxeve\'jOk a ntp sugározásáVal, továbbá a föld mag netlkui megnyilvánulásának jelenségeivel, megkap|uk annak lehetőségét, hogy hosszabb Időre megjósolhassuk az Időjárás\'.
— A meteorológiai problémák megoldásán kívül több ludo.nónyos, de a gyakorlati életre is fontos kér dés nyerhet megoldást. Egyik leg fontossbb geográf al feladat a sarki tenger mélységeinek megmérése.
— A geogrt fial és mlneorológial problémák megoldásán kivül lg\' n fontos a biológiai ismeretek klsxéte-litéie a satkvidéken. Közismert lény, hogy az északi vizek sokkal gazdagabbak halakban, mini a mérsékelt zóna tengerei A Jeges-tenger halgazdaságának magyarázata abban rejlik, hogy a voltaképeni sarki lenger majdnem minden élei nélkül való,
mivel a jégtakaró az ullravlolelt su garakat visszatartja, amelyek nélkül pedig nincsen élet.
Ezeket mondotta Nansen, aki már ugyan 67 esztendős, de fiatalos lel ketedéssel készül a nagy vállal kozáiri.
Pacsai esetek
Drótakadály
A már sokszor mesénekeit „ptcsai nagvbid" elkészült. Vármegyénk ál-Ismépitészeti hivatala gyönyörűen megoldotta a kérdést mindeneknek n\'gv Örömére és megelégedésére. Hanem a megnagyobbiiáslg a hídon kívül eső, s telefon oszlopokat erősítő drótok köxlekedésl akadályként most már az üf hid közepén maradlak. Kérdjük ai Illetékes hivatalt, meddig marad még ott az Immár közveszélyessé váll drótakadály ?
Terv és Indítvány özön
Pacss község fejlődésével s felemelésével kspcsoliibin ez év ta vasizán, a virágfakadás Idején gyönyörű tervek. Indítványok hangzottak és fogadtattak el.
Tavssz vo\'t, rügyfakadás, bővirág sás, erős nedvkeringés I
A gyflmö\'csfák telis tele virággal állottak. Azokból már kibontakozott a gyümölcs. Reményteljesen nézi a gaxda a fejlődést, bő őszi termést ígér I
Kérd|0k, a sok, sok terv és Indit-ványvirágból lesz-e gyümölcs?
Vagy \'alán elverte s jég megette a ragya? ..dl
— Lapunk Budapesten állsndóan olvasható i Park Szálloda kávéházában VIII., Baross-tér 10.
Siemens és Rex üvegek
vagy alkatrészek.
Mindenféle befőttes éi dunsztos üvegek legoloaóbban csak
Melczer Jakab
üvegkercskedésében Kazlnczy-utca 1. sz. alatt k\'phatók.
■lelőtt szükségletét beuereioé, saját érdekíkea uéxxe meg áraimat!
__29ft
NAPIHÍREK
NAPIREND
Juliua 14, szombat
Római katolikus : Bonaventurs. I\'rot. EOrs. Izraelita: Tani. hó 25. Nap kel reggel 4 óa 17 perckor,
nyugszik délután 19 óra 51 perckor. «
Városi Nsgymozgó. .A primadonna házassága*, izlnmü 8 lelv.-ban. .Fóka van a kertben* ís .Vólegény a ketrecben", burleszk 2—2 lelv.-bsn Híradó.
Uránia Mozgó. .A migikus kert", dráma 8 felvonásban. .Little parsde", burleszk 2 felvonásbsn. Híradó.
— A megyéspüspök Hévízen.
Tudósítónk jelenti: Dr. Rott Nándor veszprémi megyéspüspök tegnap Hévízen felszentelte a keresztes Nővérek üdülőházát, egyben tárgya áiokat folytatott H ívizsientandrái él Eg-regy községek vezetőségével sx eg-regyliskolának Héviiszentandrásra való áttelepítése ügyében.
— Személyi hír. Tudósítónk jelenti: Széchenyi Láiilógróf, Magyarország amerikai nagykövete Keszthelyen látogatást lett herceg Festetics Taszítónál.
— 120 év óta most volt az első ujmlse Felsőszemenyén. Melke Lijos felsőszemtnyei áldozópsp most mondotta el ellő izentmiséjét, köi-ségében. Legutoljára elég régen, ezelőtt 120 évvel to\'t prlmicia. A mos-tsni első misét fényes ünnepség keretezte. A vidékről |övő papságot disxkspu fogadta a község végén. Ax ujmlie után Oazdagh Ferenc püspöki biztos tartott magasan szárnyaló beszédet.
— Ferencrendl áthelyezések. A izenlftrencrendiek kiskáptalan|a folyományaként a lartományfónök át-helyexle Vargha P. Theodortchot Székesfehérvárra háztőnOk-belyeltes-nek, Burka P. Kelemen dr. meghatározatlan ideig a kanadai magyarok lelki gondozóiaként a torontói egyházmegye területén fog működni.
— Sárdy Oéza ügyében a járásbíróságon a kiküldölt minisztériumi főtisztviselő állal ve.etelt házi-vlzsgálal még tart. Az eddigi vizsgálat hosszú évekre visszamenőleg állapította meg Sárdy bűnös manipulációját és hatalmas összeget tesz kl, amivel a hüt\'en itodafőliizl a kincstárt megkárosította. Még a házi-vizsgálat eltart pár hétig, mivel rengeteg könyvel kell átvizsgálni és temérdek akiál kell álnézni tüzetesen.
— Balatoni villa-terv kiállítás.
A Balatoni Siövetség üdülőházában Balatonfüreden tervkiállitás nyílik meg ahol minden balatonmenti érdekelt részére kész villa terveket mulatnak be, sok fajta változatban. A tervkiállitás egy hónapig marad nyitva. Uj kiálliláai anyagól a szövetség állandóan elfogad.
— Remlngton Írógépek minden typusát díjtalanul bemutatia, haiz-nált írógépét becseréli, a Remington gyár helyi kípiselele. Szabó Antal sportOzlete.
£>1*1 KOILOWT
1MB |aUns 14
— Vasárnap a börös üzletek zárva lesznek. A nagykanizsai bőr-kcrebhedfk azt kérlék a várostól, hogy rendelje el a böröBüzletekoek vaaárnap való zárását. A városi tanács mint 1. fokú ipirhatónág, fpg-lalkozolt a beadvánnyal és ugy ba-Urozolt, hogy leljesill n nagykanizsai börkereskedök kéréséi és a kereskedelmi miniszter idevonatkozó rendelete alapján elrendtll a bőrösüzle-teknek vasár- és ünnepnapon egész napon át vs!ó zárva\'artását. Erről a rendeletről a város értesítette a bőr-kereskedőket, valamint a nagykanizsai rendőrkapitányságot.
— A katonazene bucsuhang-versenyét tartja ma szombaton eate a Polgári Egylet kerthelyiségében.
— Éhségsztrájkba togott két fiataükoru szerelmes. A soproni rendőrkapitányság kihágáal osztálya elé siokallan Ogy kerüli. A vádlóit egy 17 éves, újdonsült méazáros liu és egy 15 év s cselédleány. A két fiatal egy évvel ezelőtt szerelmes leli és mindegyikük meglogsdla, hogy csak egymáséi lesznek. A sors ugy hozta, hogy a szegényaorau leánykának Ujkérre kellett mennie szol-gála ba. A fiu Sopronban maradt, ahol nemrégiben felszabadult. Állást nem kapott. Az elmúlt vasárnap Összetalálkozott a leánnyal, aki kisebb betegsége miatl Sopronba meni orvoshoz. Elhatározták, hogy kimennek a mezőre ét éhségsztrájkba kezdenek, hogy a h Iái után örökké egymáséi lebeasenek. Kétnapos bujdosás éa éhség után akadtak rájuk. Előállították őket a soproni rendőr-kapilányaágra, ahol beiimerlék oktalan teiioket. A rendőrblró ideiglenes őrizel bevételüket rendelte el addig, mig az előéletükre vonatkoió adatokat beszerzik. Végleges Ítéletet csak az adatok beszerzése után mond a rendőrblró.
Polgár Ilonka női dlvatler-mébe lanu\'ólányok felvételnek. Kos-sutlér (Városi bérpalota)
= Schwarcz Dezső harisnyál a legjobbak.
iíl
Szombaton 7 és 9 órakor Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
A primadonna házassága
S\'inmü 8 le v. — Főazeieplfk :
Blllle Dove éa Lewls Stone. #
Fóka van a kertben
Burleszk 2 felv.
Vőlegény a ketrecben
Burleszk 2 felv. #
HÍRADÓ
— Levágták egy keszthelyi kereskedő lábát. Tudósítónk jelenti: Frank Ignác tekintélyeakeszthelyi vas-nag* kereskedőt néhány hete mirigy-daganaltal operálták, majd Irombozic-sal siállltoiták fel Budapestre a Po|or-szaoatórlumba, ahol azonban már ctak uKy tudlak uémiképen segilenl rajta, hogy ballábát tőből amputálták, sőt valósiinükg a másik lábát sem sikerül megmenteni. Keszthelyen általános a részvét a közlisz\'eleibin álló kereskedő iránt.
Ez aztán Igazán mindenkit érdekel 1
(=) A Centrdl agilis éa gavalléros vezetősége kedves, de ami még fon-tosabb mindenekfölött .kedvező" nyári siórakozásról gondoskodott a forró uborkaszezonban it\'hon unal-kozók réazére.
Előkelő külföldi nyaralóhelyek hoteljeinek min ájára (igazán ctak azok engedhetik ezt meg maguknak) ugyanit bevezette — egyelőre csak a szom bal estiben, hogy minden egyes ven dégének, kivé\'el nélkül, az általa rendelt Ital mellé gralls egy szelvényt Is .szervíroznak". A szelvény alapján a szerencsések (és ez a fontos: Ingyen) a legkülönfélébb földi |ókra tar ht>nak igényt. Nem célunk az olvasókat az alkohol ördögének karjaiba laszitani, de azt ki kei! jelentenünk, bogy ez Igazán kedves éa fölötte praktikus öllel, mert hiszen nagy családu férjek — csak egy kis szerencse van — és mint nyereménynyel a legjobb falatokkal és Italokkal kedveskedbelnek övéiknek Any-nyit már most elárulhatunk — nem azért, hegy Inyesmesterekel neveilünk — hogy a hideg toktól a leg-pompáiab) imbÍ8zekcn és parfait-kon kereszlü a legpompásabb pezsgőig minden jóban részesülnek azok, akiknek szelvényei a szerencséi hozó számokkal vannak ellátva. Hi ped g tekln etbe vestzük, hogy a kevésbé szereLcaések a Váci Püspöki Bor-pioce országszer e elismert fajbornit szürcsölhetik literenként 2 50 ért az igazán kitűnő Szalal Pepita Gyula zenekarának andalító bang|ai mellel!, akhor el kell Ismernünk, hogy a Centrdl, melynek konyhája a legelőkelőbb pesli éttermekkel is felveheti a versenyt — természetesen minőség dolgában — pompás és hangulatoa kerthelyiségében mindent nyújt, ami ctak módjában áll, hogy mi szegény izzadó kanizsaiak legalább eaténként sz olcsó nyaralás örömeit felékig élverhwsük.
Tessék megpróbálni I
— Autóvezető vizsga. Tudósítónk jelenti: Keszthelyen pénteken tartotta dr. Kdlnay Oyula rendőrfőta-nácsoB és Zlennemann Rezső fémipari szakiskolai tanár a gépjármüvetek! vizsgákat. Au\'óvezetöi vizsgára jelentkeztek és sít letették: Erdős István, Bablcs Sándor, Süslecz István, Hortcbigyi István, Király József. -Motorkerékpár vetelöi vizsgára jelentkeztek ölen, sikerrel letelték: Pártos Oyula, Bencaik Ferenc és Hári István.
— A TündéruJJak Magyar Kézimunka Ujsilf; uj sííma bámulatosan gazdag a legdivatosabb és modern lakásban leghasznosabb kézimunkákról, nöl mellények, iumperekról. leolvasható duplaives mintaalappal, értékes néplrodslml, szépségápolási rovstokkal. A hőlgy-világ kedvenc, pompás lap|a negyedévre 3 60 pengőért megrendelhető : Budapest, IV. Szervita-tér 8. i
Hároin Igaz szó: Mudrák \' kenyér jó. i
Urológiai-, T6M-, hólyag- 6» végbélbetegeknél a természeies .Ferenc JjzsiI" kui.erüviz gyorsan csökkenti a székeiéi! zavarokat. Kórházi blzo-nyitv\'n/ok elismerik, hogy a Ferenc lózsef viz biztos és kellemes ha\'ása következtében állandó használatra reudkivül alkalmas. Kapható gyógy-sz rlárakban, drogériákban lüsmüz-lelekben.
A KÖZÖNSÉG ROVATA
Pusztul a Sétatér
(Panaszos levél) A Sítatér a természetbirátoV, a természetnyu|totta ayógytényezők híveinek mindi ddlg állandó érdeklődésének központja volt. Különösen olyan városban, mint amilyen N igy-kanlzss, abol az általános ulcal pl szok, por, aár, valamint egy kötfürdő hiánya amugylt kihozza a lakosságot a sodrából.
Amilyen örömmel szemléltük, hogy milyen gyönyörűen fejlődőit a Silalér, ép olyan szomorúsággal tölti el a figyelőt az Idén lapaaztalható tisaza-esés. A nagy virágköröndben 18f.t klváRtik és ezzel a köröndöt me?-lotzloliák nappali árnyékától. A köröndben csak este 6 órától kezd árnyékos lenni, Nem lehet ezt a lényeges árnyékhiányt azzal szépítgetni, hogy a Sétatér most szellősebb. I jen, szellősebb, mert a temető melhit elvonuló útvonalon most élénk kocslforgalom van éa a szellő a por felhőket állandóan leszállítja a Sétatérre. Ilyen értelemben lényleg szellősebb a Sétatér.
Hanyatlás észlelhető a pázsit tisztításában, öntözésében és a Sétatér felügyeletében it. Az elizáradt lomb lehull és a pázsitban maiad. Tavaly nagy utánjárással 40 méter kender-tömlőt szerzett be a város, hogy az ültetvényeket öntöihetse, ax idén már az a kél vízcsap se működik, amely legalább részleges öntözési tett lehetővé. Már pedig, amíg a viz és öntözés kérdése megoldva nincs, a Sétatér fenntartása hiábavaló Intézkedés. Mert a kerlgazdaaág tízparancsolatának eltő pontja: víz néi kül nem tenyészik se fü, se virág. A felügyelet este 6 órakor megszűnik, épftt akkor, amikor arra legnagyobb szűkség volna. A felügyelet tisztségével két nyugdíjas munkás van feltuházva, de este 6 órakor nár egy se érzékelhető. Ezalatt pedig felügyelet nélküli gyermekek mulatta1 ják az üdülő közönséget és épen a számukra kijelölt kél játszóteret nem használják, ahol kényük kedvük szetinl tombolhatnak tnélkül, hogy a növényekben káit tennének.
Nem volna jó, ha a város gazdaságának felügyeletével megbízott főnök tandcskozds, megfontolás és véghatározás tárgyává tenné az itt felhozott paniazokat ? vh
Iiáttjápáa
A nagykanizsai meteorologlal meg-llgyeló Jolentáaek : Pénteken a h fi mérték ■ Reggel 7 órakor +19 8, délután 1 órakor +29 2, este 9 órakor +21.
Pelhóul: Reggel tiszta, délben kissé borult, este tiszta égboltozat.
Sx/llr-inv Reggel Északkelet, délben és este Délkeleti szél.
A Msteorológlnl Intézőt jelentése szerint az iilójárásbari lényeges változás nem várható.
lozeöszmHizAi
Városi Nagymozgó. Srombaton fBte 7 és 9 órakor és vasárnap 3. 5, 7 és 9 órakor .Primadonna hhassága", szinmü 8 felvonásban. Főtzere p\'^k Billie Dove és Ltwis Stone. .Fóka van a kertben* és .Vőlegény a ketrecben", burleszk 2—2 felvonásban. — Hiradó.
Uránia Mozgóképszínház. Ma
szombaton 7 és 9 órakor, holnap vasit nap 3, 5 7 és 9 órakor .A mágikus kert", dráma 8 felvonásban. Főszereplő Joice Cord. „Llitle párad-", burleszk 2 felv.-ban. Híradó.
bádióiüsoi
(Rövidítések) H — mm. közgazdaság tlsngv. — hangverseny. E — elóadáa Oy — gyermekeknek. A — asszonyoknak. 7. — zene. Mg. ^ mezőgazdaság, m. - ifjúsági előadás. F — lelolvasál U — gramofonzene. Jb — jazz band. K — kabaré, nZ. — népszerű zent.
Jullus 14 (szombat)
Budapest 9.30 éa 11.46 H. Közben 12 órakor déli harangszó az egyetemtéri templomból. Utána : Művész- és lánclemezek. 1 Időjelzés, időjárás. 3 H. 4.45 Id6-lelzéa, Idófárás. 5 F. 5.45 Komlósay Emms magyar rrttákat énekel clgányzeneklséretlel
7 F. 7.45 E. a Stúdióból .Lili bárónő". Operett 3 felv. 9.50 H. 10.45 Jb.
Báe«, Orác 11, 4.10 és 6.20 Hsngv. 7.20 Szonáta-est. 8.05 Háromfelv. szinmü. Utána Tánc 7..
Berlin, Stettln 1102 0. 12.30 Mg. Utána nZ 8.30 Rádió|ájék. 10 30 Operett-est.
Barcelona 12 15 Torony Z. 1.45 Kamara Z. 5.45 Tánc Z. 6.25 Katona Z. 9 20 nZ. 10.15 Harangjáték.
Basel. Bern 1 ü. 4 nZ. 630 0. 10 nZ 10 30 Tánc Z.
Brflnn 3 Oy. 4 K. 7 Prancia zeneszerzők müvei. 8 ügy felv. dráma. 9.20 és 10.25 Klállitási hangv. Hamburg, Bréma, Hannover, Klel
8 A. II O. 12.30 Hangv. 4.15 Zenei E. 5 Régi lengyel néprománcok éa dalok. 8 Stuttgarti mllsor, utána K.
Langenberg, KSIn, Aachen, MOnster 10 15 O. 11.45 Hangv. 1.05 nZ 6 Mando-linhangv. 8 10 Vidám est, K. ulána egy óráig nZ, és tánc Z.
London. Daventry 10.15 Istentisztelet. 1 Hangv. 5 15 Oy. 6 Tánc Z. 7.15 Debussy zongoramUvel. 6 Francia eat. 9.35 Rádló-10 35 Jb.
Madrid 2.15 Hangv. 115 nZ. 7.15 Hangv. 8 15 Az Artys zenekar hangv. 10.15 Makrancos hölgy, Shakespeare vígjátéka 12.15 Tánc Z
Milánó 4.30 Tánc Z. 5.20 Oy.-dalok. 8.45 Hangv. 11 Tánc Z.
Varsó 11 Q. 6 Krakól mllsor. 9.15 Francia Z, szlml Jiangv, 1030 Tánc Z.
m
Szombaton 7 és 9 órakor Vasárnap 3, 5, 7 éa 9 órakor
Dráma 8 felvonásban. Főszereplő: Jolce Cord.
LITTLE PRRRDE
Burleszk 2 felv. #
HÍRADÓ
iftM Mm U
tliui közlöny
SPORTÉLET
Holnap lesz a nagykanizsai városi leventeverseny
f-\'utballmérkfizé* li v»n ■ nagy sportprogramban
Nagykanizsa, Julim 14
Hefety W*¥»P rendezik meg ■ Zrínyi sportpályán ■ nigy- és kls-kanízsii leventék évzáró sportversenyét.
A verseny délután 2 órakor kezdődik, amikor az Onni leventecss-patok a< Erxa^bet-léren való gyülekezés után ■ Fő- ét Sugár-ulon át kivonulnak a sportpályára, ahol 3 órakor kezdetéi veszi a verseny. — Elsőnek a Hiszekegy eléneklése következik, ma|d sor kerti a szavalatokra, mely után as atlétikai versenyeket bonyolítják le. Kiemelkedő a programból a céllövő és buzogány-gyakorlatok, valamint az NTE—Lev. válogatott kétszer 20 perces futballmeccse.
Szebbnél-sasbb dijak és érmek ke rülnck kiosztásra a győztss csapatok, illetve egyéni eredmények jutalmazására.
A leventeversenyen a zenét a bon-védzenekar szolgáltalja, BilépödlJ nincs. Pénzadományokat azonban köszönettel fogad és birlapilsg nyugtáz a Városi Testnevelési Bizottság.
A város közönségének hazafias kötelessége, hogy a város Ifjú leventéinek nagy versenyén minél nagyobb számban vegyen részt.
Vasárnap lesz a keszthelyi járási leventeverseny
Keszthely, Julius 13
rSvW tuMsUdnktót) Vasárnap délelőtt 8 órakor kezdődik a járási teventeverseny Keszthelyen, a halász-Mepi sportpályán. Minden körjegyzőség egy válogatott csapitól küld a versenyre. Versenyszámok : buzogány-célbadobás (ötös csapatverseny), gyaloglás (ötös csapit verseny), szakaszgyakorlatok, atlétikai számok, szabadon választott csoport mutatványok. Délután népünnepély lesz a levente egyesületek és a Keszthelyi Iparosok Dalköre rendezésében.
Dunamenti Alszövetség alakul
Nagykanizsa, Julius 13
A kanizsai amatőr sport\' vezetői nem kis aggódik)romai látták, h jgy a kiesett SBTC és KTSE helyébe a II. osztály egyik bajnokaként a Bácsalmási SC jutott jutóit be az I. osztályba. Már a bajti csapatokkal való mérkőzések U csaknem elviselhetetlen terhet jelentettek, az alföldi város csapata tehát csak súlyosbította volna a helyzetet.
Arai aspokan Isher az NTE nek, teher a BSC-nek is, amely mosl mozgalmat indított olyirányban, hogy a Délnyugati kerület kötelékéből elkerülhessen. Dunamenti Alosztályt akarnak létesíteni s a mozgalomhoz Kalocsától Bácsaimáiig 12 cupal jelentette be csatlakozását. Vasárnap
tartják alakuló közgyűlésüket s a szövetség bizonyára jóváhagyólag tudomásul veszi megalakulásukat.
A mozgalom tehát nemcsak a dunamenti csapatok helyzetéi könnyíti meg, hinem a kanizsai amatőr-sport egy súlyos problémáját is megold-katji. _
AFerencváros Nagykanizsán
Nagykanizsa, julius 13
A Kanizsa FC a tél folyamán a Ferencvárosnak kölcsönadta kiváló balfjálékosál, Hégert, amivel kapcsolatban a Ferencváros Ígéretet letl arra, hogy ellenszolgáltatásul a nyár folyamán komplett első csapatával lerándul Nagykanizsára egy barátiá-gos mérkőzésre. — A bajnokcsapat augusztus 15-ike körül tesz eleget Ígéretének s a kanizsai mérkőzést már be is állította augusztusi pro grammjába. _
(Az uj profiklub szervezése) erős tempóban folyik. A mull heti taggyűlés kielégítő eredményi hozott, s minthogy most a havi I pengős belépési nyilatkozatokat is kibocsátották, bizonyosra vehető, hogy a szükséges taglétszámot a jövő hét közepén össze lehet hozni s az alakuló közgyűlést meg lehel tartani. A szervező bizottság azulon is felkéri a közönségei, ne zárkózzék el a támogatástól s tegye lehelövé a klub H)«§alakltáaát. Bilépísi nyilatkozatokai a Krátky tőzsdében lehet beszerezni.
(NTE—Levente válogatott) mérkőzés lesi vasárnap d. u. fél 6 órakor a városi leventeverseny keretében. NTE: Pápsi-JíPbor, Q/örgydeák — Radics, 0,w*», Eogelleilet -Méizáros, Jakubtc, Horváth, Pum, Csász felállításban látszik. Tarla\'ék : Czimmerminn. Levente válogatott: Csondor (HUadis)-Cerján (.11"), Joós (Kanizsa)—Villák (.77"), Bibos (Vasas), Ki#s (Vasas)-Farkas (Kanizsa), Ducse (JSbarái), Szollár (K. Levente), Szibó (.77*), Kudlch (Vasas). Tartalékok: Polgár,1 Borbély, Tamás II., Antal, Vellák, Biró Wolf (hb Biumgarten, Civeíkó). A kétszer 20 percig tarló mérkőzés győztes^a levente egyesület 11 ezüM érméi kapja. Az eredmény teljesen nyill és bármelyik csspit is fog győzni, sz eredmény nem lesz nagyarányú. B:-lépődij uiscsen.
ft
RíseMos nem }őn Budapestre
Budapest, Julius 13 (Ejszpkal rádiójelentés.) A msgyar aeró szövetség u|abb táviratot kapod Rjíztlcslől Dtssauból, melyben a kiváló msgyar pilóta sajnálattal jelend be, hogy uj, nagy feladatra készül és ez nem engedi, hogy elhagyja Dessaut.
Így tehát bir szívben, lélekben magyar, nem lud hazalátogatni. Re.néll, hpgy hamarosan uj, nagyobb, gaz-digább siketekkel Jöhet szeretelt honfitárs)! közé.
KÖZGAZDASÁG
Ingyen és kedvezményes műtrágya a kisgazdáknak
A jegyzőségek utján a Mezőgazdasági Kamara fogadja el a Jelentkezéseket
Budapest, Julius 13 A földmivelésügyí m\'nlszter a folyó évben lf ingyen műtrágyát osztat ki kísérletezési célokra az olyan községekben lakó kisgazdák közöli, amely községekben ezidelg egyálta-!á i nem használtak műtrágyát. Az Ineycn műtrágyák kloiziátának az a céla, ho^y a gazdákkal megismertesse a műtrágyák termésfokozó hatását s megkedveltesse a mü\'rágyák használatát. Mlnlegy 100-120 vagm műtrágya kerül Ingyenes szétosztásra, amelynet kérésziül vitelével a Mezógacdasági Kamarák lesznek megbízva, amelyek meg fogják keresni azon községek Jegyzőit, a kísérletezni szándékozók Összeírása céljából, amely községek még egyáltalán nem használlak műtrágyát. Az Ilyen községekben lakó kisgazdák tehát, ha a kísérletezésben részt óhajtanak venni, jelentkezzenek a j\'gyzönél, ekl ezen jskn\'kezéseket a Mezőgazdasági Kamarákhoz továbbítja, amelyek kzután intézkedni fognak sz Ingyenes műtrágya s a haiziálatábo; szükséges ntasi ás széj-jelkűldése tárgyában.
A löldmivelésűgyl mlniizter már a mull évben Is egy évi kamatmentes hitelt engedélyezett azon kisgazdáknak, akik műtrágyákat rendeltek, amely Intézkedésének meg la volt a kellő hitása, amennyiben ccs 6000 vagon műtrágyát használtak el a kisgazdák, amelynek teljesen kamatmentes árát csak most aratás után kell bifizelniOk. A löldmivelésűgyl miniszter üdvös In\'ézkedéfál a folyó évben it ftn\'arija, sőt kibővíti, s enn k következtében meg ván adva a mód minden kisgazdának, hogy termésállagalt előzetes tőke befektetés nélkül, műtrágyázás segélyével a lehetőség haláráig felfokozza. A kamatmentes műtrágyák szétosztására vonatkozólag a Mezőgazdasági Kamarák mindenkinek stfvesen adnik felvilágosítási s e helyen csupán annyit közlünk, hogy azon kisgazdák, akik e kedvezményt Igénybe akarják venni, ad|ák fel rendelésüket a községi jrgyzönél, sfnl azokat összegyűjtve Intézkedés történik, togy a község gazdái állal szükségelt flsues műtrágya nagybani áron állit-tassék a gazdák rendeltetésére.
Cukortermelésünk javulása
A Gazdasági Híradó jelenti: Cukoriparunk foglalkoztatása a mull évhez képest javulást mutat. Az 1927. évi szeplember l én kezdődölt uj termelési kampányban ez év májúi utoljáig 1.675,542 q répacukrot gyártottak a gyárak, a megelőző termelési kampány ugya ezen Időszakra eső 1.571,912 q produktumával szemben, vagyis az uj termelési kampány többlete 104.630 q vo\'L De nemcsak a termelés hanem a fogyasztás ls örvendetes Javulást mutat, meri az uj termelési kampányban a megadóztatoll 728 765 q be földi cukorfogyasztás 63,453 q többletfogyasztással édesítette meg a fogyasztók szükségletét. A ni azonban a leginkább örvtn Jeles, hogy nemcsak a belföldi, hanem még az export fogyasztás is emelkeuö tendenciát mulal, amely ha mlndösize csak 4390 q. kétségtelenül mégis biztató reményekre jogosít külkeres kedelml mérlegünk aggasztó pissil-vllásán tk csökkentése szempontjából.
(-) Kiállítás Fiúméban. Az 0 asz- Msgyar Kereskedelmi Kamara
(Budapest V. Aranyjánps u. 6) F.u méban f. év augusiiut hó ll-\'öt augusztus 26 ig nemzetközi hajózási, báryiszati és általános kiállítást rendez, részlees felvilágosítással a Kamara készséggel szolgál az érdeklődőknek. _
Zürichi zárlat
Piita 20 32Vt, Loidoi 25*24\'/i, Ntwjark 519 321/1. SrttMl 72 35, Mllaao *7-19Vi Madrid BS45, 4n..t*ieU« 208-95, BadU 113 62Vi, Wl.n 73 tt\'/i, JoOa J"74Vi Piád 16-38, Varrt &SI5 BadayMt SO-BI, U l3, Bakaiul 3WVi.
— 20 havi részletfizetésre szállítjuk — igazolvánnyal ellátott ügynökeink utján Is — az egész világon legjobbnak elismert Singer varrógépeinket. Singer varrógép részv.-társaság Nagykanizsán, Fő-ut 1.
TÖZ81I
A mai értéktőzsdén a rendezési nipra való tekintettel már nyitáskor nagyobb volt a forgalom. Külföldi hálás hiányában csupán a sptku\'áció vásárlásai juloltak túlsúlyba. Némi szilárdulás jött létre, de a dlferen-ciik nem baladják meg az 1%-kot. A fikszkimilozásu piplrok piaca üileileleo volt. A valuták és devizák piacin az Irányzat lanyhább volt.
Terménytőzsde
A buza —, a rozs 25 fillérrel emelkedett. — Az Irányzat bardtsá-gosab, a forgalom közepes.
UJbuta tlszsvldíkl 77-e« 28-55-28-70, egyéb 77-es 28 /5-2S40, rozs U W—741\\ óitb 32 50 -33 00, A eogerl 28 75 29 26, ttasakotpa 2150 -2373.
i V«4Hf«ffl Timis levita-je;, :os«
valuták
iKgcll 27 90-28 05 Jelgs n 80 15 80-46 jJi k. itt-94-17 02 J»a k. 153 CO-IA3 60 űiuái 10 04-10-10 bullái 57Ü 60-Ö72 60 f randa tr 22-70-22 90 rfoll. 2801)0-231 60 Laagysl 64 I5-M4Í ÍM 149 3 54
Lavi — —
ttrs 30 25-30-50 Mái ka 136 75 -137 25 íchliL 80 80-81 15 :íoítí« 153 00-153 60 Svájd U1055-410 95 SvM k. 163 30-1Í3 90 PcmU W 10-M70
UKVUAK Árost. 230 47-231 17 Balarád 1007-1010 KerTla »6 41-11681 takar* 8-48-352 Brtuaal 7/80-80M Koyaah.L53-10>153 Í0 Ofálo 1Í3T0-153*0 Uatfoa 27-85-27 Í1 Milano 80-00-30-10 Newja|k S72 90-4 b0 Párt* 2241-2249 Ma* lí-87-17-02 táofta 4-12-420 183 42-15382 64 21-6*42 8081-8110 110 35-11065 M-15-04Ü5
Stockb Varsó
Sertésvásár
r«ba|tás 752, b*JtMI *M*H(mI vímm-13 dargb. EMnadt I-62-IÍ4, 69-162, szedett Uaáp 152-
aarsdl 113 nedett 1
156, könnyű 1-36-1 41. tiaOnodl OM 1 52-1 54, aásodrMSs 1-40—1*44. aiS9 sllM 1-40-161, sialoua Mrybaa 1-79-1-74. sstr 1-92-1 94, laboM ha* 200-230, tzaloaaáa lálavtá* 190-1-9Z A* iráayaat vontatott.
a: \' \' \' I njinli ll IjÉtláll TáUaUt iésfcié^lÉisiüi \' Mdh Uadó: Zalai Kán%.
ZALAI KÖZLÖNY
1928 [ullut I
APRÓHIRDETÉSEK
Az apróbirdléetek dija 10 sióig 80 tllfér, minden további iió d!j« b •itt. Vuái- és ünnepnap 10 utó lg 80 fillér, minden további izó dija 8 flll. Szerdán és pénteken 10 (tóig 80 fillér, minden további i»ó dlla 8 flll. Clmsió i ralmJen v«Ma nbb betttból álló utó kél dónak arámit tátik. Állást keresőknek SOo/o engedmény. A klrdatéal dij «IArc
Finom zamatos aszhil bor 8Jf fill arany-hagyi Haling K0 flll. SAÍiáu Józsefnél Magyar-utca 74. 3036
Auguaztua alaajéra kiadó egy
szoba, konyha, előszoba éa mellékhelyisé gekból álló lakás magános uthsszonynak, vagy Idősebb gyermektelen házaspárnak Vörösmarty-utca 36. szám alatt.
Eladó egy méhház. 15 crós méhcsaláddal, építményekkel és 26 család részére Nelier rtndsierU uj hármas kaptárokkal. Magyar-utca 93. 3105
Cataaott tükrök legolcsóbb beszerzési helye — Stern üvegesnél, t\'.rzsébet-tér 14. Itlii
Pörköltkévé a legzamatosabb, liptói turó a leg|obb Muszel és Prledenlliálnál. 3314
Jó családból való llut tanulónak llzelétsel (elveszek. - Maschanzker Márton fUszer, vegyes és gabona kcrcskcdó Ulckl ut 47. 3316
Falusi plébéniéra keresek idísrbb,
ayedUlálló egyszerit nít mindenes sza-csnónek. — Ajánlatot továbbit a kiadóhivatal. 3418
Jó karban levő, has/náll kis jégaiek-rényt vennék. — Teutsch Ousztáv dro-gulsta. 3419
Oalathalyiaég kiadó szeptember l ére Király utca 47 számú házban 3476
Bagnéraagédal azonnal felveszek. Czotter Józsel bognármester, lielczua (So-mogymegye). 342!)
Dautachaa Fntuleln gcsucht nach l\'Unfkirrhtn. — Hesptechung Dr K\'.rczag, liter, Csengery ut 27 ,v -3430
Kétszoba konyhás lakás augusztus elsejére kiadó. Schleslnger, Cseiigciy-ul 13.
3432
Pénztárnoknö, kl gépelni is tud. telvétftik Cim a ki.dóban. 3133
Tallwér vlaaiét tanításid vállal, időnkint kölyök él kész vizslát riad, vadászterületet rendez, láránosl beállít megállapodás szerint Ötvös Balázs, Klllmáii, u. p. Cicise (Válaszbélyeg nélkül netn felelek.)
Adómentes és adózott
petróleum,gázolaj és benzi n, mindennemű üzemi olajok, traktor, autó, amerikai gőzhengerolaj, gépzsir, kocsikenőcs, Carbol, Carbolineum és Creolin, szijgyanta, szijviaszk
legolcsóbban kaplutó.
Ugyanitt
zsák és ponyva
gyári lerakat, valamint
zsák és ponyva kölcsönzés
cégnél
Nagykanizsán, Fő-ut 15
A Magyar Olaj- és Vegyipar Rt. zalamegyei kirendeltségénél
Adómentes
benzin * petróleum
mindennemű gép, henger, traktor és autóolajok a legelőnyösebben
kaphatók:
Szántó Vilmos és Társai cégnél
Telefon 3-22. Nagykanizsa, Deák-tér 2. T*\'*f°" 3-22. Benzin- és olajraktár Magyar-utca 58.
BADACSONYI
urasági kéknyelű 1926 os
ÓBOR
15%-os I lilerlöl kezdve 2 pengőért kaphi\'ó a
VIDA vendéglőben.
Maycr Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gózinoaó, vegytlaztltó, ruhafestő
ijto: lnjrii i I!. Gyljliuiei: taiitij i. I.
Vállal mindninrmtl ruliH-festést, vegytisztítás!, gőzmusást mérsékelt áron. Elistneitfn elsőrendű munka. Hófehér, tfikörfényei gallértiszütái. Pllssérozás ,24 Oouvrérozás.
MAKULATUR
papir
kapható a kiadóhivatalban
w m\\ t üíüiitii
gomba és rovarkártevők ellen II
Tiltok il universalii permelezőazer Noapraen
llrákniazöld • tferdola Elosat Winol
Sulfarol Thanol
Arzola Almola
stb.
Műtrágyák.
Gazdasági\', főzelék-, virág-magvak
Kicsinyben és nagyban kaphatók:
0BSZÁ6 JÓZSEF aiftiratriésttti
Nagykanizsa, F.rzsébet-tér 10.
A bíróság mellett, ni Telelőn: 130.
TANKÖNYVEK
mirden iskola ré»z/re kaphatók
el A jegyezhetők
Flsthel Fülöp Fiai
könyvkereskedésében.
Veszünk használt tankönyveket a legmagasabb árakon.
Értesítem a nngyérdemü közönségei, hogy Németh Péterné Sugárut 2. szám alatti
átvettem. — Egyben felhivom a n. é. közönség figyelmét, hogy a fővárosban közkedveltségnek örvendö Henne hajfestést bevezettem és ezenkívül pedlkürt háznál is vállalok.
Elsőrendű fővárosi erővel ondolálást, hajvágást és mindennemű hajmunkát végzünk.
A mai kornak megfelelő kozmetikai intézetet nyitottam, hol vapoforos arcápolást, dlalhermiás (végleges) hajeltívo-litást (epilatiós), hajhullás, zsíros bőrüségeket stb. quarc-fénnyel sikeresen végzek. Továbbá pattanást (vlmerlik), májfolt, szeplő és szemölcs eltávolítását vállalom.
Tisztelettel kérem a nagyérdemű közönség szíves párlfogását
özv. Hahn Barnabásné,
pr MÉZET,
ágytollat, állati bftrtlkat
vöröa- és sárgaréz, cink éa ólom hulladékot, vasat, csontot éa ion-gyot a legmagasabb árban vásárol
STBÉH B. FIAI HA6YIAJ!IX8i
Erzsébet királyné lét 15. sz. alatt.
8470/B 1927. s>ám.
Árverési hirdetmén
a köztartozások fejében lefogta Ingóságoknak az 1923. évi VII. L-56-58. §-al értelmében eszkö; lendő nyilvános elárvereléaéró
A végrebaj\'ást szenvedő neve özv. Dr. O\'oss Dezsöné. Lakára: D-\'ák-tér 5- s-ám. Az első árvtr/t helye: Piacié Az első árverés ideje (nap ét Örs) 1928. évi julius 17 én d. e. 9 ón A második árverés helye: PUcIé A második árverés kle|e (nap é óra): 1928. évi julius 27-én d. t 9 óta.
A lefoglalt ingóságok megneve zétc sommásan, nemenként: 1 darab ebéd őszekrény 400 F 1 drb. o\'ajlcslmény 100 P. becséi tékbeo.
Árverési feltételek.
1. Az első árverésen az egye* in góságok csak akkor fognak eladatni ha a becsériéknek legalább három negyed része megígértetik.
2. A második érvéréi en azonbar ax ingéságok a becsét ték három negyedéa alul is, a legtöbbet igérö nek mindenesetre eladatnak.
3 A vételár késipénzben azonnal fizeti ndő, vevő által liielendő a forgalmi adó és ai esetleges fényűzési adó is.
Kelt Nagykanizsa, 1928. évi junius hó 27. napján.
Lehoczky Lajos s. k.
vámsl végrehajtó
1207, 1382/1928. 3751/B. 1927. sz.
Árverési hirdetmény
a köztartozások fejében lefoglalt Ingóságoknak az 1923. évi VII. t-C. 56-58. §-al értelmében eszkőz-lendö nyilvános elárvereléséról.
A végrehajtást szenvedő neve: Scbletinger Lipót szikvízgyártó, Lakása: Er.sébattér 14. íz. Az első árverés helye: Erztébet-tér 14 sr.
Az első árverés ideje (nap és óra): 1928. julius bó 17 én d. e. 10 óra.
A második árverés helye: Erzsébet-tér 14 sz.
A második árverés Ideje (nap és óra): 1928. julius hó 26-án d. e. 10 óra.
A lefoglalt Ingóságok megnevezése, sommaáan, nemenként: 1 drb. szikvízgyártó gép 120 P, 1 drb. plaló kocsi 60 P, 200 drb. szódásüveg 140 P. becsértékben.
Árverési feltételek.
1. Az első árverésen az egyes ingóságok csak akkor fognak eladatni, ha a b<csértéknek legalább háromnegyed része megígértetik.
2. A második árverésen azonban az ingóságok a becsérték háromnegyedén alul is, a legtöbbet Ígérőnek mindeneseire eladatnak.
3. A vételár készpénzben azonnal fizetendő, vevő által fizetendő a forgalmi adó és az esetleget fényüzéti adó is.
Kelt Nagykanizsa, 1928. évi Junius hó 27. napján.
Lehoczky Lajos s. k.
városi végrehajtó
Nyomatott a. Délzalal Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
m. évMyam, 159 cián
Magykaahat, W. J«i|«a 15, vasárnap
án 18
(mér
POLITIKAI NAPILAP
k\'*<tohlv«UI: P6-ut 5. síim. Keastbelyi ti<4kkl«dAhlv»tal Kossuth Lajos-u. 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elöftietéal ár* : egy hór« ■ ptnRÖ 40 Hltér
Életben vannak az Italia elszakadt léggömbjének utasai?
A Krassin érintkezésbe lépett az elsodort léghajósokkal
felboncoltatja Malgreen holttestét
A svéd kormány
Róma, julius U
(Éjszakai rddtá/elentés) A „Tri-buna" munkatáraa, aki a Citta dl Milánon tartózkodik, Sorla kapitány és Van Dongennek megmeneküléséről a következő részleteket Jelenti:
— Sorla kapitányt és Vsn Don-grnt először a Krassin cmberd vették észre, aztán egy finn repülőgép felvette őket.
— Sorla maga, exp;dlcló|áról elmondotta, hogy útja közb;n nem kapla meg Larsen pilóla ledobott üzenetét és igv nem tudott a helyes útra akadni. Kilenc kulyával haladt előre az expedldó éa aok élelmiszert vittek magukkal, hogy feltalálják a vörőa sátras Viglieriéket. Naponta nagy veszedelmek éa akadá lyok között lettek meg 5 kilométert.
— Mikor élelmük elfogyott, a rosszul táplált kutyák nyugtalankodni kezdtek. Sorla kapitány kénytelen volt 3 kutyát leölni, amelyeknek húsát a többi állaloknak élelmezésére (ordította.
— Az expedldónak gyakran kellett attól félni, hogy elnyeli őket a sűrűn szétnyíló jégrés.
Megvan a léggömbbel elsodort csoport ?
Bécs, julius 14. A Slunde Írja, hogy a Kraaain Jégtörő az l\'alia léggömbjével elaodortakat la felvette (e-
Harmadszor repült a levegőbe a Hacklock löporgyár
Eddig négy halottat találtak meg és sok sebedOltet
| délzetére. A hir nem valószínű. Minthogy azonban ezeknek az embereknek nem volt rádiójuk, azt hiszik, Ifjgy a csoport összetalálkozott Amuodsennékkal és a Lalham rád ó-állomásának akciósugara alig 200 kilométer és amennyiben a fenti |el-zéa valónak bizonyul, ugy a hajó törötteknek a Krassin közelében kellene lenniük.
Francia mér\'eg a mentési akciókról
Ráma, julius 14. (Éjszakai rádló-Jelenlés) Az olasz aaj\'ó felháborodással Ir a Páriái Midi azon cikkéről, melyben .mérleget" csinál No blle expedíciójáról. Ez a cikk igy végződik : „éa az eredmény 16 halott, 4 haldokló, köztük Vlgllerl, 6 eltűnt, köztük Amundsen éa egyedüli megmenekült: Noblle". Az olasz lapok becslelenségnek tartják a cikkd.
Felboncolják Malgreen holttestét
Berlin, julius 14. A svéd segély-cxpedlclónak a Spllzbergákra kiküldött anyahajója ulaaltáit kapott a avéd kormánytól, tegyen meg minden dökéazűletet Malgreen professzor holtlestéoek felkutatására, mert a svéd kormány liiztán akar látni és ludni akar|i, ml volt az oka a fiatal svéd profisazor tragikus halálának. A Berliner Tageblatt iudó\'l\'óji szerint a I
avéd kormány (el akarja boncoltatni Milgreen holttestét, ezeukivűl át akarji tanulmányozni a ptoletszor esetleges (eljegyzéseit Is, amelyekre a tragédia megítélése szempontból nagy azügaég van.
Amennyiben Malgreen professzor (eljtgyzéielt Marlano és Zappl vet.\'ék migukboz, ugy a svéd kormány kérni fogja a feljegyzések haladék-la\'an kiadását, hivatkozással arra, hogy a (eljegyzések |ogos lu\'ajdonosa Malgreen professzor törvényéé örököse : özvegy édesany|a. A avéd kormány egyébként Nobile tábornokot és a Vtgllerl-csoport tagjait is meg fogja kérdezni, nincsenek-e birtokukban (eljegyzések Malgreen proleaz-siortól.
A hiányzókat és Amundsent keresi a Krassin
Milano, julius 14 A Kraszln orosz jégtörő a Viglierl csoporl megmentése után a Nordoslland psrlvldékén fekvő Wrede (ok (jlé vetle irányát, bogy fedélzetére vegye Csuznovszky pl\'ótál és négy társál, akik kénvszerleszál-lád hajlottak végre a Wrede fok környékén. A jégtörő Innen az Advent öbölbe megy, azenet vesz lel, majd (olytal|i kutatásait Amundsenék és az I alia léggömbjével elsodort Alessandrl csoport után.
Würzburg, julius I I A Wertcheiml H;ck!ock-féle lö-porgyáibin ma robbanáa történt. A robbanáa ereje rombadönlötte a gyár majdnem öaazea épületeit is, gépházát. A romok maguk alá temették
a munkások egy rés.él. A messze környék összes házalnak ablakai belörtek. Eddig 4 halottal, 8 febe-sűllet és több könnyebb sebesültet búztak ki a romik alól. A robbanás alkalmával a gyárban 130 ember do\'-
gozoll s igy nagyon valószínű, hogy még sok hilotlat és sebesültet (ognik találni. A környék összes tűzoltói közreműködnek az oltás és mentési munkálatoknál. A Macklock-féle lőporgyár ban ez már a harmadik robbanón.
............................................................
Ladics merénylőjének kalapjában megtalálták a macedón komité írásos parancsát
A rendőrfőnök tul van a veszélyen - A merénylő is életben maradt
Belgrád, julius 14
(Éjszakai rádió jelentés)
A .Politika\'\' megállapíts, hogy Ladics merénylője már hoaazabb ideje tartózkodik a várótbin. Kalapja bélésében bolgár nyelvű levelet találtak, melyből megállapították, hogy a bolgár macedón komité vezérének parancaára követte el a merényletet. Ladics különben már tul van minden veszélyen. A merénylő halálhírét is megdfoják, amennyiben
bir a golyó fe|<h n van, e«mélc\'re tért és beszél.
Gyurlcs londoni követ lesz a Jugoszláv külügyminiszter
Belgrád, jutius 14. A reggeli lapok értesülése szerint Hadislcs tábornok dezignált miniszterelnök Belgrádba kérette Gyurlcs londoni |ugoszláv követet. Hadzslcs ttbirnok állitólag üyurleeot szemelte ki a semleges kormány külügyminiszterének, nincs kizárva azonban az sem, bogy Oyu-
rics egyúttal a pénzügyi tárcát is megkapja.
A magyar vizipolő-csa-pat legyőzte a világbajnok francia csapatot
Párls, julius 14. (Éjszakai rádló-Jelenlés) A magyar francia válogatott vízipóló mérkőzést a magyar csspat nyerte meg 6:3 arányb.in. A gó\'o-kat Hallassy, Homonay (4) és Keserű doblák.
Virrad!
B nea Eduárd caeh-szlovák külügyminiszternek a „Nas slát a svetovy mit* cimü tervezete a világháborúban még bizalmas emlékiratképen forgott ai entente politikusai kezén, de 1918-ban némd fordításban is megjelent álnév alatt: (Unaer S\'aat unp der Wd.frlede. Prag, 1918.)
Ebben az emlékiratban a magyar nemzetről a következő gyalázatosságok olvaahatók :
.... Nem szabad lllrnl azt, hogy az a minden békesieretö nemzeltel szemben ellenséges népfaj, alig egy néhány éves és a legaljasabb eszközökkel elharácsolt nyelvi és gazdasági zsákmányát megtarthassa. Minden érvre és erőszakra szükség lesz a békekonferencián, hogy a magyarok azok közé a határok közé szoruljanak, amelyek őket megilletik: a kunok és jászok területére, a Tisza és Duna közére és a Dunánluha a Duna, Dráva és a Balaton tó közólt."
Bizonyoa az, hogy a népek lelkiismeretében, az emberiség lelkében Igenis van egy meggyőződés adránl, hogy milyen fóldréazl lehet valamely állam területéhez tartozónak elismerni és ebben a lelkiismeretben kétaégte-lenOI a történelmi jog a legfontosabb megnyugtató momenlum.
A békekonlerendán B:nes (smint kilátásba helyezte) latba la vetett minden érvd, propagandát éa erö-azakot, de azt még neki aem hitték el, hogy a milleniuml évén éa tul lévő Magyarország néhány éves birtoklás (eldt rendelkezik.
Eiért kellett bevenni a trianoni úgynevezett azerzödésbe ad a paaz-szust, bogy az ezredévea birtoklás jogalapot nem nyújt.
Mcsl tartunk ott, bogy a népek lelkiismerete — amelyre hivatkoztunk
— laasan (elébred.
.Meglátogatom azt a nemzetd,
amellyel a békeazerzödes legszörnyűbb igazságtalansága történi I\' — mondotta Harmsvorth Esmond, az angol törvényboióieslűlet tagja s ezeket a szavakat funda földön mondia, nem measze Trianontól. Ezeket francia újságíróknak mondotta, bogy Jól lejegyezzék éa nagybetűkkel Írják, hogy észre vegye Clemenceu, hojy
elolvassa Polncart Is.

N gion szép és sjlnlatoa dolog minél löbbsiör elmondsnl, higy bl szek Magyarország le támadásában,
— de nem elég. .A magyar népnek jól kdl tudnia, bogy jlegntgyobb ellenséges állama hazugságon épült f:l, mert csak Igy »aa értelme annak a mindennapi imádságunknak, hogy hiszünk egy isteni örök igazságban." (Ezlrt ezt ax idézetet Fodor Ferenc közgazdasági egyetemi tanárnik „A szülőföld és honismerd könyve" c. munkájából vdtem, amely könyvből érdemes lenne minden magyar embernek tárgyilagosan megismerni a megszállott területeknek és a körűi-
£MAI HŰLÖK*
imjdjm 18.
IMlCInk levő államoknak helyzelét. A mauyar n<jmflwlé»köityiwl\'»oio-xalban jelent\', megt Bonod*Oömflr vármegye kösttaséfcn kladávábani)
A polllllíánaÉá mint tudománynak megállapítása amint rgy állam ess k akkora területet tud bhtalmábamhoiz-ozabb Ideig megtartani, amektKwát képet ia|lt vetető Mellemével ál meg áthalnl, amekkorát » központ bői kilndu\'ó szellemi intenzHásaaiát lud dolgozni, mint ahogy az esőnek át kell hatolnia a föld felső létién, hogy átáztalhisss. termésre alkalmassá lehesse a földel.
A vezető" népnek tehát az egész teiö\'eM unt egységgé kell össtefor-raiztinla. Ennek a követelménynek Csehszlovákia két ckbit nem tudhat elegei lenni:
1. Einlksl okból síért, mertCieb-tzlováMában s c<ehtk (a morvákkal együtt \\ ) a népességnek felénél Is kevesebbjét? 48% ál teszik ki. A többi\' mind belső ellenséf, akiket csak tditig lehet együtt tartani, amíg CtrbtztováMa idegen (frsrcla) fegyvered erejére támaszkodhat. Az ötit-lakouáfc\' </<-él kitevő németség nincs megelégedve a csehekkel s mögöt-tok van as erősödő Némeloraiág. A magyarok (rgy millió) azért kelle-mftlfneáéa\'CeeWlmek, mivel a ctonka ha»a- mentén latmat. A lótok átért béké-lenek) mert tok mindent ígértek nekltr de- etek ciak szavak maradlak CsH»salovákle mohóságában nyeit el ennyi népet. (Tutw v. bécsi cseh követ KevatMtta, bogy Ctehstlovókla Julsógoum" jól sikerölt I) A belső erkölcti ös«et»T»é erő a nép e tir-kasága mtaál hiányzik ebben ax or-azágban vrtrt vHágnerte tudják már, hoty Ctekorsiág élete nem lebrt hit hotstu.
2 PöMrajti szempontból sem lehel cseh áHaméletet egységesen vezetni ét Aistetarlani. Minden hegy-és vitrafti térképen lálható, hogy
Cuhország grngráfiai iiörnyizülöll. A ré«l cseh lertllel. mé» *Wg egyaá-gmt de amint kelet- felé húzódik as állam; elkeskmyrdlk éa mind. n»v gyobfc hegyei* állják ui|át annak, hrgy Piágábéi\' be tekaaaen futni a® össre»»ho1t tertlelekre. A Kárpáló* láncai Csehszlovákiát kettészelik, kör lekedni csak egy kéi hágón lebel. A Felvidéken nem tudnak nyugat-kelett Iránvhan ai e»vlk folvó völgyéből a másikba átjárni"; a völgyek mind a magyar alktágok felé nyilnak. Legjobban el van választva lötük a mi észak-keleti Felvidékünk, araelvre cssk egyetlen vasul! vonal visz be. (Az egységes Igazgatásnak Ilyen ter-mészetadia nehézlégei érthetővé teszik az okos Massaryk elnöknek azt a nyilatkozató*, hogy túlnyomó magyarlakta tetületek vlsszasdásáról igenis lehet tárgyalni. Alig is van még egy Ilyen lehetetlenül rotaz alakú állam a világon, mint Cteh-ország I) — Még a H\'inád völgyét fgyel|űk meg a térképen, amelyről Fodor megemlíti, hogy majd nekünk fog valamikor igen kltflnő utat nyitni, amikor majd megérik az Idő arra, hogy ennek az államnak ismét széj jel kell hullania.
» V
Egy züricbi u|*ágban nemrég ér deket cikk j«lent meg a magyarság trlano.il ba|liól. .Magyarország tokai küldölt — Írja — és sokat izenve-dett. A magyar nemzet hozzáizokott titeadok torán a b archoz éi a szenvedéshez . .
Az esztergomi bazilika nsgyha-rin$|a mindennap ugyanabban az órában háromnor megkondul és miadrn magvar ludja, hogy ez ahá rrm harangülés ennyit jeleni: Nemi Nemi Sohal
Tudjuk-e Igazán ?
Szót-\'e brnnünk is a nagyharang ?
Mutschenbacher Imre
Ezerkétszáz milliárd pengőbe került a háború Európának
Tlz millió hősi halottja van a kontinensnek
Béca, Julius H (Sa/di tudósítónktól) At ismeil bécsi slaUattikus Woyttnski Wiadlmir elkésillelte a világháború puaztiláiai nak végiegei kirautaláaát, amely 24 oldalon azámosalopakban ét diagram-mákban lár|a eUnk a világháború pusztításait.
E képesztö az úgynevezett győztes államok eladósodása. Erek 87.000, 000 (XX) arany már ka adóságot csináltak, főként Aiierlk^ban, hogy anyagilag győzzék a báborul. Az antant államok 60 éven átfognelr Amerikának annui. tásokat fizetni, hogy végleg törtesszéh ezen adósá gukat, amelyekre viszont a német jóvátéte bői akarntk fedezetei nyerni. Az Összes európai országok háborús kOltségel majdnem 1200 milliárd schillinget tesznek ki
Az úgynevezett jóvátétel azintén nagy megteihelletéit jelent az euró pai közgazdaságnak. A legnagyobb katasztrófa közgazdasági stemponlból
a termelés csökkenése. A háborús évek termelési csökkenését nem lehet megállapítani 1919-töl 1985 lg körülbelül 25%>-kal kisebb\' vok, mint 1913 ban, 1926 ban a termelés a háború előtti utolsó esxtendó nlvójtra emelkedett, 1927-ben azonban már 5% kai magaasbb volt. A termetéai csökkenés veszteségei ennek ellenére mintegy 850 müHtrd márkára rúgnak. Woyikskl részletesen kidolgozta az emberanyag veszteség
stsliazliká|ál it. A központi hatalmak kerek 4 millió katonát vesztettek el, illetőleg ennyien hallak meg. A se-besűliek aiáma kerek 7 millió. Ezekbea a számokban azonban nem tze-reprlnek a polgári egyének, asszonyok és gye.mekek, akik betegségek és nyomor következtében hallak meg a háború alatt,
Az antant bedseregei 6 millió halottat veiztetteK, mig a sebesültek tzám 12—14 millióra mg.
1923 ban a hivatalos, az egyes államoktól támogatásban, Illetőleg ellátásban rászeiülö rokkantak száma 6 854.000 volt.
bizalom dolga.
Hálók, ebédlők, uHszobák a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelben állandóan raktáron.
Ksdvező fizetési feltételek.
Székely Vilmos
bulcrlelepe lagykanlwa, Kaslacsy-ntca 4. ».
Eltőreudü saját
kárpitosmübelv,
_ SMI
A Zalavármegyei Tűzoltó Szövetség közlése szerint
Nagykanizsa mindenben alul mmmad%> etkn-ben Zalaegerszeg győm&t
a wá r m egy e i tfltz o 11 é-w e i
Nagykaolaaa, Jullus 14
A nagykanizsai Önkéntes Tűzoltó Testület részletes Információi alapján megittuk, hogy Z ilaegersregrfil a vármegyei tüzolló-versenyről a kanizsaiak elsőként jöttek haia. Ezzel kapciolalban Kovács főpirsncinok, a Zala vármegyei Tűzoltó Siövetség ügyvezető igaigatója a kövelketőket közli:
A folyó hó 8-áit Zalaegerszegen tartott lümltóvaftenyen a gvorssze -relóibao Zalaegerszeg győzött Nagy kanlzsa ellen és az iskolasaeralésé szintén Zalaegerszeg nyerte meg. A körzeti versenyben Nigykanliss és tiienrgy község tűzoltósága nevezett be, de Nagykanizsa még helyezést sem tudott elérni. A verseny taktikai lámadili réizéiZalaegerszeggel izemben szintén elvesztette Nagykanizsa. A verseny elején tartott városi versenyben, melyben Zalsegerszeg biva táioi ét önkéntes tűzoltósága állolt egymással izemben, az utóbbi nyerte
a márnáik dljtti a, nagy eaáat érme*. mig ar cMUkt aselsái dijat. A NagRtanizssi és Zalatapssag önkéntes ttttoltósápu által teását* versenyben, dacára, hogy Zslaegertzeg lelt a győztes, már nem kapta meg az első dijat, ciak dljlevelet, mert az előző veraanybaa raáz nyaiá-második dijat. Tekintettel a bajtái-•iasságra és arra, hogy Nagykanizsa Zalsegerszeg vendége volt, a zsűri Zalaegerszegnek, a mlndan. vonalén győztesnek egy eíaöoaeáááyzi dültve-let a második dlj érmével és Nagy-kaaitaáoak egy második osztályú di|U velet sz első di| érmével adott. A, ziOfi jegyjőkflnyvébas teaaOgezai-tek szerint is természetesen Zalaegerszeg a győztes.
»
Hogy milyen tévedés folytán közölte a napykaniissl OTT a keddi számunkban megjelent eredményeket, azt e pillanatban még nem sikerült megállapítanunk.
Egy nagystílű uri-betörő épületes kalandjai
A keszthelyi palotában hercegi ékszerekhez a cseléd garder^bból lopott ruhanemüeket — Gazdatiszti okleveleket hamisított magá nak az akadémián — A többi Iskolai betörésekkel I s gyanusllják
A peati előkelő kluboktól bliinoabewerwe a kM«i|aelyJ
fogdáig
Kéazthely, jullua M
(Saját tudósítónktól) Budspesten a minap elfoglak egy szamosi Pé terfy Jenő névre haMjyitó, Igen elegáns, jó megjelenéiü, 30 év körü\'i fiatalembert. A fövá\'osi naplsa|\'ó részle\'eien megirla a fillűnő utcai leltriózlatáB történetét.
Péterfy urat ugyauis a peati utca forgatagában meglátta egy Erdélyből nemrégen átjölt ember. Meglátni ét benne felismerni Erdélyből jövet volt utitáriát, — pillanat müve volt. A vidéki ur ugyanis a határon átjőve! a bizaIomger|etzlő Péterfynek, ajánlkozlsára több ezer leit adott át, hogy majd ba átjutottak szerencséim a batáron, visszakapja megőrzésre átadott pénzéi. A halárállomás u\'án aztán a vidéki ur hiába kerei\'e a pénzét, dc hiába Péiatfytls. Budapesten, szerencsét véletlen folytán, ez u\'ca zűrzavarában ismtrte fel, röglön rendőri hlvo\'t ét egy magasan Ívelő szélhámos karrier kezdett tört ívben lefelé zuhanni.
A hudspesti nyomozás alkalmával Péleifvnél különös dolgokat talállak. Sztankovlcs János miniszteri tanácsos. a keszthelyi gazdasági akadémia igigalójának névjegyeit, igazolványt arról, hogy szamosi Péletfy Jer.ö ur 1923 ban K\'szlhelye^ jeles eredménnyel elvégezte a gazdasági akadémiái. Egy másik igw>lv4py1 arről, hogy ugyancsak Keszthelyen elvégezte a te|-ellenörzői tanfolyamot. Sitankovicsnak egy név|egyéi, melyen az igazgató „kedvet öctém" megszólítással érdeklődik Pélerfy hogyléte felöl és sok sjtex/tngs^t kíván állásábpr.
Eme adatok birtokában elérlek a nyomozás szálai Keazlhely/e. Itt persze rögtön kiderült, bogy sem 1923 ban, sem máskor, Ilyen nevű halMÓ nem vizsgázott az akadémián, még kevéebbé étdeklödöll sorsa felől az akadémia lgazgató|\\-Igy lehM az Ira\'oV csak hamisítottak lehetnek.
Csendőrök mentek fel Bud^psalre ét ciakhamar kidéiül!, bogy Pélerfy mindezekei az Írásokat egyik keaai-helyi betöréie alkalmával szerette, Illetve Sztankovlcs névjegyén, saját maga gratulált önmagának.
Tegnap es\'.e óla bilincsbe verve ül a választékos chfekéi öltözöl! fiatalember a keszthelyi fogdábsa és ma estig bünlsjsiromából érdeket dolgokat vallott be.
Keszthelyen a tavasszal tört be, egyszerre több be^Rh A ht/pMj, kastélyból 4 an lk WUyósAl. 3 brTT-Itánssal kirakott aranykarkötői ét a, herceg egy kabátját lop\'a el, otthagy va ellenértékűi salát kabiiját, aminek a zsebében egy pár — bizonyára másik. „esei\'-bAl-esáimuá. — függőt it olt felellett. A Rfiola sieraélyzeiének lako(zlá|uib la.qieg-látoga\'ta. Iit — egészen bizarr módon — egy tele ruhfssiekrényből csupán egy esőeinyöt, egy esőkö-penyt és 5 nyakkendőt vitt el.
A csendőrök élőit Így nyüaiko^pil ma délelölt (amikor még igen fölé nyesen, sőt cinikusan viselkedet) a keszthelyi betöiéseiről:
— Mi ez a keszthelyi bfliöré? ahhoz képest, amikor e<y v:dáki kaitélybM 36 000 pengő értékű ék-srert vilién? el?
— Hova telte a pénzt? — kér-dezték a CMndtalf
— £lkárlyáztam. Pest legelőkelőbb kaszinóiba jártam.
Minthogy ugyanabban az időtájban Ketzibelyeq több titokza\'os ét máig felderítetlen bet öt és történt, ezeiét Is östzefffggéib* Igyekeztek hozni Péterfy ksUndjaival, Az e|emi. és a polgáii iskolába törtek be 1s-mereilen teitr \' kanizaán
irodáját ,. .
a bel(Vé»ekel nefn fogadta el Péterfjf
— Csak nem gondolják, — ina nálódott — hogy 5—6 ptngö helyekre he/negvek ? Miből fedez\'em volna akkor íó—16,000 pengős
ílgátl iskolába törtef be a tetteik ("ugyanekkor Najjy-ii Brauner igazgató iskolai is megdézsmáltál.
1988. tnUm
15.
ZALAI KÖZLÖNY
kárlyasdósságomt?
Minthogy azonban íz akadémiára is betöri, amit letagadni a hamis biionyitékok birtokában nem tud, nagyon valószínt), hogy a többi is kotal betörés és ezeken kivüt még bosszú bünlajstrom áll a nagyk\'itü aribetörö háta mögött. Egyébkent azt állítja, hogy fih duagy volt és agy két évvel ezelőtt tag|a volt a budapesi detektív testületnek.
Mb, szombaton délu\'én már nagyon csöndesen viselkedett — a bilincs roegWrie. Csak arra kérte a ctend flröket,\'hogy ne vezearék a löu cán, rcert nyaraló pesti vagy helybeli Ismerttel,közül senkivel sem szerelne ityen legkavésbbi s-alonképes állapotban találkozni.
A nyomozás tovább folyik.
Notabene
Kánikula a vártházán
Mintha a hőmérő higanyoszlopa Is az amszterdami olimptdszra készü lódnik. Pomjms tréningben van A 30-at minden nap megugorja. A vén Európa csak ugy izzad belé.
Amerikában naponta 300 embert Ml meg a hőguta, — i\'Ják az európai újságok
Európában naponta 300 ember bal meg rwpsturásban, — Írják az amerikai újságok.
«
Kaniztán és nagy a kánikula.
Legelőször a városházán latátkoz-tom mit. Amikor a UetMselók lét-s»ém<wmtiátéUl szóló tanácsi Javas -latol egyetlenegy hozzátzóLls nélkül elfogadta a képviselőtestület.
legjobban a városi tanács volt mepepMvt.
Htdlg -egészen egyszerű fizikai magyarázata van a Javaslat elfogadd sárnak. A hiség ugyanis a testek térfogatát átveti. Kanizsán ugylát-a testülelekét Is. A városi tlMviteiői testMUtét is.
Étihez csak nem fér vtta ?

Annyi aaonbm bizonyos, hogy ka éa poigárauster volnék, minden nehéz ügyei ilyenkor vinnék a kii gyűlés elé. (És hiába kérné a képviselő-testület, sohasem tetetnék függönyt) ket a diszterem levegőt forraló ablaksorára I) Mert — hogy a fizikánál maradjunk — minden nehéz ügy annyit veszít a súlyából Uyenkor, kánikula idején, mint amennyivel egyjeiil a nyaralás, másfelől az ara-tás gondjai nehezednek a városatyák vállaira.

Meg aztán az egyetlen hely a városháza, ahol minél tikkasztóbb a meleg, annál kevésbbé kell félni -viharoktól.
*
Azaz hogy — mégis.
A benzinkútnak ez vagy amaz üzlet elé engedélyezése körűt másjél áfáig folyt a sió-csata.
Könnyelműek a mi városatyáink.
Parázs vita a benzinkút kátülH
*
A létizám-emeléshez viszont egy árva szó sem esett. Ennél ugyanis ugy gondolkodtak városatyáink, hogy — kár a benzinért.
Egyebekben teljes a csend a városházán. Reggel 7 tői délután 2 tg vannak a hivatalos órák. Aztán mindenki a maga gazdája. Vannak, akik a Balatonra sietnek. Mások Potyll I füredre. (Ennek az Igen kedves ka- I nlzsai kiránduló helynik régi román L tiMja tgiutn lekapott, amióta már t
a strand fürdő tervelvei Is le lehet hűteni a — vérmes reményeket.) Aki előrelátóbb volt, már a tavasszal gondoskodott róla, hogy — hűvösre kerüljön. (pont)
Az Amerikába történő kivándorlás szabályozása
A belügyminiszter rendelete Nagykanizsa, julius I I
A belügyminiszter az útlevél kiállító hai<\\*ágoHioz körrendeletei intézett az Északamerikai Egyesalt Államokban moit érvényben levő kivándorlási rendelkezések tárgyában. Erek szerint a bevándorlók a legújabban elfogadott törvény tekintetbevéielévei a következőkép osztályozhatók:
1. Kvótán kívüliek: ezek a beván dorlók minden számszerű korláto zástól mentcaen bebccsáihalók. Ide tartoznak az amerikai állampolgárok feleségei, kiskorú gyermekei és ame-sHtai állarrpolgáraaggal biró nök féije, ha a háaasságkö ét 1928 ju rítus 1. előtt történt. Továbbá a lő t&koLu tanárok, lelkészek, Kitkolai hallgatók, ha hivatásuk gyakorlására igyekestsek az Egyesült Államok le rülelé. e és végül az ,k a nök, akik házasságuk előtt amerikai tliampol-gárok voltak.
2. Kvótán belül kedvezményesen mehettek Amerikába ezldótzerinl 473 an. E« a magyar kvóta havon-kint 47 személyre szól. A kvóta 50 százalékáig elsőbbségi jogot kapnak a nagykorú amerikai állampolgárok édeaszűlíl, továbbá a nagykorú amerikai állampolgárok idegen honos féijei. Amennyiben ezekkel a kategóriákkal a kvóta első 50 százaléka nem telik meg, a fennmaradó számokat hozzácsa\'olják a másik 50 százalékhoz és ez alkotja a rendet kvótát. A kedvezményre igényt tartóknak előjegyzés céljából az amerikai konzuláiuton kell |elentkezntok.
3. A kvólán belül kedvezmény nélkül utazhatnak: ha a kvóta az előbb emiitelt kedvezményeseitekkel nem lelik meg, a Icanmaradó számokat kiadják az egyéb kivándorlóknak, tekintet nélkül a tokonl kap csolatokra. A kvótán belül a hovatartozás az illető születési helye szerint számit, (ekin\'el nélkül az állam polgárságra. Aki lebát jelenleg ratg-szálki.t területen szüleiéit, bar ma gyar állampolgár lett, az Illető or-azág kvótáiára izámit.
4. Nem kivándorlók. Ide tartoznak a látogatók, a luxua utasok, akik külön egyéni elbánásban ré-szetüloek.
TENN1S
A tcnniszdival kellékei a selyem cs a mü» selyem, gyapot cs gyapjú, a sima tiszta leher cs a vidám tarka sziliek; — jegfobb Kelléke pedig, liogy az összes ruhaneműből áradnia kell a frisseségnek és tisztaságnak.
Drága a lennis/.felszerelés és gyakori, kimelő mosása elcngedhelellcn. Termé* szdesen csak Luxnál cs semmi mással.
[öngyilkos lett a Nemzeti Bank-fiók" egyik tisztviselője
„Gyenge Idegzete nem bírta el a gyanúsítást*
Nagykanizsa, jullus I I A Magyar Nemzeti Bank fiók Toll Ferenc öngyilkosságáról s következő köziest a dia ki:
A Nemzeti Bank tisztviselője Toll Ferenc felülvizsgáló tegnap d.\'le\'ő.t hivatalában mellbelóíe magát. A tisztviselőt hivatali azabálylalanaá-
gokkal gyanítailotUk s gyenge idegzete nem birta el a gyanúsítás vád (át. A vizsgálat a bank kihal Ében
megindult és vaidszinOleg rövid Mön beiül világosságot derítenek aa eset miben létéről. ToU Ferenc állapota aulyos, alig van remény a leiépálé séhez.
Holtra Itta magát egy 75 éves ember
Egy ülőhelyében *«y á* féliKer pálinkát Ivott
Keszthely, |ullus M (Saját tudósítónk telefonjetentése) Mi dílulán betéri Erdétyl Smvesater keszthelyi vendéglős helyiségébe Schelber Ferenc 75 esztendős kört-vélyesl földműves embu. Az öreg J egy két kupica gyomorétőiltőt hsjtoit fel, mtjd anitor e tói nár kezdte I kictii a reudcsnél rózssszinetebben I
kat
látni a világot, odavágta a ka éa nyakon ragadu a pálinkást Másfd liter pálinkát kortyintott le az owg egy (Mtelytben. (£■ lett aztán az utolsó ülőhelye iaaen már c«tk áaloflSult ftu - holtan. Próbáfcák áteüe I hasztalanul: alkctnltnéfgasés élte meg.
II. « mi i kelteni, —
Minisztériumi bizottságok szállnak ki wlrfékre az adó-panaszok felülvizsgálására
Budapest jullus 14
A fóvá\'Oti és vidéki közönség kö tében mind süiübben érkeztek panaszok a pénzügyminisztériumba az tdókezeléisei kapcsolatban. Az egy-ségespártl képviselők egy csoportja Mkweste Bud "
(trl éa kérte, hogy vissgáltsssa Műi
a sérelmeket. A pínzügyminl
ler
közölte a képviselőkkel, \\zelehh pinylgimMmttoinmi é MamlH-károk minket eri iaMeeeaek m tsz I fd/i"AMdiifllwt MiHÉllJ^A^ttHMVl vd\'
f.SXAl kmöA*
Itta julius i5
Kálmán Leó Nagykanizsa, Király-utca 34.
KOIcsOnt nyújt ingailar.o; a olcsó
kamst mellett. Megtakarított pénzeket biz\'osan
és jól kamatoztat. Mindenfajta Idegen pénzt Irg jobban vesz és elad. EzUstkoronákat, aranyakat migas áron vásárol. Olasz vórós keres ti, szerb és török sorsjegyeket legjobban vásárol. Kényszerkölcsön kötvényeket és mindetf.\'le ér ékpapirt legjobban átvesz.
A KÖZÖNSÉG ROVATA
Vlz-mlzérlák a temetőben
(Panaszos levél)
Igen tiszteli Szerkesztő Ur I Kéri m, közölje b. lapjában alálbi panaszos sorainkat.
A nagykanizsai r. kaib. lemelöben a sirok ápolása víz hiány miatt a legosgyobb nehézségekbe ütközik. Van egy 2 méteres gödör a temető kapu közelében, amelyet délu\'án 5 óra után a sétatéri csapról ugy ahogy megtöltenek vizzel s aztán a temetőben szorgoskodók Öntözhetnek, an: eddig ebből a kevésl öl tart. Mert hí egyszer kifogyott, újra nein töl ik meg a gödröt. Egy óra alait pedig kiürül. Erről a temetöőr is gondoskodik, aki az általa gondozásba vállalt sírok viz-szükségletét legelsőnek biztosiija. Hat óra tájban, — mikor munka után az emberek legjobban érnek rá kimenni a temetőbe alrjalk ápolására — nincs már egy csepp viz Mm a gödörben.
Arról nem Is beszélünk, hogy a temetői „kul" a kapunál van, tehát a használaton kivül helyezett temetőrészben, ahonnét még külön gyalogtúra a vizes kannákkal a lullivált, uj leruetö részekig.
A gPdöibM a vizfrlhuzáB kampós bot segítségével történik s a vízbe eseti \\ödrök, kannák k horgászása naponta képez forgalmi akadályt a vizmetéanél sorjukra várakozók
körött.
Ml történik mindebből ?
Aki megleheti, akinek megfelelő munkaerő áll rendelkezésére, az hordat be magának vizet a vártából és azzal öntözi kedvesei slrjtl. Aki pedig ezt nem teheti, az vagy tülekedik egy kanna vízéit, vagy ráblzia izerettei sirdombját a természet gondozására.
Pedig a város könnyűszerrel kibírna még annyi beruházást, hogy a kultivált temető közepe tájára egy vízvezetéki kutat álli\'aia.
Tisztelettel
Több előfizető.
Grimm Penzió
Baáapeit, V, Vigadó-ntca 2. szám
Teleion: 106-46, 283-43
A Pesti Dunakorzó közepén az Idegenforgalmi Menetjegylrodávsl szemben
UioKMloiKbb bcrtmlrtta: KOip. Illfa. htd«R-intUgvIi ■ notiikbio. ixobitcMon, lOrdi\'., illáddá HII,io!|>tliU Minden kO<l.k«(.l <uUl t<uomii4dil(i rllrníf,, tundra f«kv<«
Kitűnő bőséges konyha
Penzió P. IO-tól, néhánynapl tartózkodásnál Is.
NAPIHÍREK
NAPIREND Julius 15, vasárnap
Kórnál katolikus: Henrik rs. Prolcsl. Henrik. Izraelita: Tam. hó V. Nap kel reggel 4 ó a 18 perckor,
nyugszik délulin I!) óra 53 perckor. *
Vácosl leventeverseny d u. 3 órakor a Zrinyi sportpályán.
Városi Nagymozgó. .A primadonna házassága", >zinmü 8 lelv.-bsn. .fóka van a kertben" és .Vólcgény « ketrecben-, burleszk 2—2 lelv.-bsn. Híradó.
Uránln Mozgó. .A mlgikus kerf, dráma 8 lelvonisban. .Llltlt parade", burleszk 2 (elvonásban. Híradó.
Julius 16, hétfő
vAmai katolikus: Kami. B. A. Prol. Valter. Izraelita: Tam. hó 28.
Nap kel reggel 4 óra 1!) pfrcknr, nyugszik délután 19 óra 52 perekor.
— Halálozás. Frank Ijjnéc keszthelyi Icdniéiycs vas-nagykereskedőt, kinek lábát — mict tegnap iriuk — tromboiis mlatl amputálni kelleti, az éjszaka sulón hazaszálii.ották Keszthelyre, ahol délben 62 éves korában meghal\'. A városbin általános tiszteletnek örvendett kereskedő és családja iiáat igen nsgy a részvét.
— A Move nagykanizsai lövészegyesület ma vasárnap délután lövészetei larl. Oyüiekezés a József ffiheteg lakian/a elölt dé után 2 órakor. Valamennyi lövéaztrg megjelenéséi kérjük, tekin eltel a közeli kerülei versenyre leendő benevezésre. Elnökség.
— Kutatják egy titokzatos öngyilkos kilétét. Ez év |ullus 6 án a Szentes haiarábau levő Nagyhegyen felakasztva találtak egy 70— 75 év körüli embert. A titokzatos öngyilkos kilétét több napon át folytatod azorgos nyomozás sem tudta kideri\'eni. A szentesi rendőrség az öngyilkosságtól értesítette az ország összes reudömégelt és csendórségeli, bogy lalán Igy bírják megállapítani az öregember személyazonosságát. A szemesi rendőrség körözvénye a kaniisái rendörségre is megjön és tartalmazza a közelebbi adatokat. Az öngyilkos fíifi középmagas, arca kerek, ősz szakálla és bijuiza van, feje kopssz. Ruházata rongyos cejg-ból á l, szürkésszinü, fekete füzös-cipő és lábszárvédö volt lábait. A rendőrség felnivja a közönségei, bogy ha valaki tud tóla, jelentkezzék a kapitányságon.
«= Polgár lloaka nól divaller-mébe lanutólányok felvételnek. Kos-8Ultér (Városi bérpalota).
Csák okkor Dorco Hü rújta a
Különben notn jphet^^ A
„DOIJCO
csfejí^másj
Tterii, Nem éiríi bhmázs.
Délután 3 órakor: levente-verseny a Zrinyi pályán
Btlépfldl) nincs — Futballmeccs Is lesz a verseny keretében — Magy közönségre van kilátás
Dicsérendő szorgalommal és buzgalommal készültek Nagykanizsa város leventéi arra a seregszemlére, mely ma délulán 3 órakor kezdődik a Zrinyi sportpályán. A város közönsége még élénken emlékszik a tavalyi vJtosi levtnteversenyre, melynek allétlkai számai igazi sportélvezetet nyújtottak és nem egyszer drukkolt a zíu fotl tribün fe\'aitva egy-egy izgalmas futószám finisínéi. A ma délutáni verseny a tavalyinál is kiemelkedőbb lesz. Méreteiben Impozáns, megrendezésében preciz. A Városi Testnevelési Bizottságnak az a rendelkezés*, hogy nem állapított meg temmi be\'ép idijat a leventeversenyre, bizonyára azt fogja eredményezni, hogy a sportpálya tágis tribünje szűknek fog bizonyulni.
a levernek nagy versenyén különben igen előkelő közönség fog megjelenni Risztvesz azon a város kép
viselője, a hadsereg és rendőiható ság tisztikara, a különböző kulturális és társ dalmi egyesületek vezetőségei stb.
A leventék záróvi.sgija délulán 2 órakor a Pö éa Sugár-uton át történő kalonazenés felvonulással kezdődik.
Küiön felhívjuk a futball iránt érdeklődőket, bogy a sportverseny keretében iimét találkozni fog 2 x 20 perces küzdelemben az NTE és a Le/. Váogaolt. U.óbbl csapatban két nagy ágyú, a régi ismerősök, Farkas és joós is játszanak, akik még leventék.
^A/JELENKOItMttaJUnB TPfdKEOÖ
ANVAflA
\' \'M \'\' ^ \' .......\' \' \' • ^\'
CSfíK AZ ;;£+CrnÍ+"vÉQSZÓVAL JEI.ÖLT LAP VALÓDI. EURHItMUVCK HATSCHCK LAJOS BUD»P£StAIID«AíSrÍ)T 33.gr/59MrlB:tj ujful
Elárusítóhelyek ■ Epplnger I. és Fia la-, cement és egyéb épitésl anyag kereskedése, Nagykanizsa. --- Lázár József lakereskedés, építési anyagok raktára, Keszthely. — S/atucsek János lakereskedés. cement és miikögyár, Komárvároi. — Szommer Sándor gabona- és lermSnykeietkedéj. Zalaegerszeg. — Mosonyl Artúr gózmalom, ................. I 11 .......1
anyl ______ „___________,
lürész- és villanytelep. Zulaapátl. — Mosonyl Henrik takerrskedó, Znlaszcntgrót. im.
— Vasutas alkalmazottak és nyugdíjasok közül, akik a 928/29. fűtési évadra a tüzelőanyag járandóságukat részletfizetésre kérelmezték, a kérelmezett tüzelőanyagról kiállított utalványokat sürgősen vegyék ái. Az utalványok átvétele céljából mir.d nU személyesen jelentkezzék, mert megbízottnak nem adatik át. Állomdsfőnökstg.
— A Polgári Egylet kerthelyiségében mától kezdve naponta Szabó Irén kOzkedvelt budapesti nfti aanakara hangversenyez. Elsőrangú változatos műsor.
Mljárás
A nagykanizsai meteorologial Btaf-llryeló Jelentések t Szombaton a Mmlr Jkti : Reggel 7 órakor +22 4. déluUn 2 órakor +31 2, aata 9 órakor +24 4
Felhfaet: Egész nap tiszta égboltozat.
SíéUrdnyi Reggel és délben Kelet, este Északkeleti szél.
A Meteorológiai Intézet Jelentés* szerint az idójárásban még néhány napig változás nem várható.
— Két gyermek leesett a fáról, súlyosan megsérültek. Bedöcs József b.csehelyi uradalmi cselédnek 5 éves István nevű fia felmászott az udvaron levő cseresznyefára, hogy testvéreinek gyümölcsöt rázzon le. Közbm egyensúlyt vesztett és tebb méter msgasról lezuhant. Oly szerencsétlenül, hogy jobb kar|a eltörött. — Csanádi Oyörgy 13 éves klskanlzsii, Nagyrác-ulcai lakos felmászott a szederfára, de vigyázatlan voll (s leesett. Mindkét sárdlt gyermekei beszállították a kórházba.
— Titokzatos haláleset Ügyében nyomoz a csendőrség. Joó Vendel tspionyi jómódú polgári pénteken délelőtt házának udvarán a kulban holtan találták. Mikor kihúzták látták, hogy fején hatalmas tátongó stb van. A csendőrség megkezdte a nyomozást, mert gyilkosság lehetőségének gyanúja lorog fenn. A maicalili járásbíróság elrendelte a bulla felboncolását, mely kétségtelenül meg fogja állapilani, hogy öngyilkosság, vagy gyilkosság történ\'.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávéházában VIII., Baross-tér 10.
t ■IftUITEUATIS
felvesz gimnázium-, reál- és kereskedelmi iskolai növendékeket. Ellátási di| havi 75 1\'.
Prospektust kaid. J W
1 tVWAMftgHflZATAL
r NYUGATINDIAI BANAN rt^JOBB TÁPLÁLÉK
BRTELEFOM: 982-85.
I^J-MUJLLÍL
ZALAI KÖZLÖNY
VÁROSI 111
Szombaton 7 és 9 órakor Vasárnap 3, 5, 7 éa 9 órakor
A primadonna házassága
S InmO 8 fe v. — FöszeepKk:
Blllle Dove és Lewls Stone. #
Fóka van a kertben
Burleszk 2 felv.
Vőlegény a ketrecben
Burleszk 2 felv. #
HÍRADÓ
apróhirdetések
At apíóhirdtéeaek dl|a lOaaóto 80 tllUr, minden további txó dlla S llll. Vasár- él llnnapnap 10 aaóig 80 fillér, minden
további axó dija B flll. Sierdán ét pénteken to Móig SO fillér, minden további sió dlla • MII. Citataó ■ minden vaata-gitt) Bettiből állá Uó kát uónik síimtt-ti tik. Aliéit keretűknek 5OV0 engedmény. A blrdaléal élj »l«r» Hmmtmmdé.
Mindennemű képkaratexéat legolcsóbban váltai — Stern Üveges, Erzsébet-tér 14. 1446
Finom zamatos asztali bor fali. aranyhegyi Haling UO flll. Sáfrán Józaelnél Magyar-utca 14. 3036
Augusitus alaajéra hlalé egy
siobs, konyha, előszoba éa mellékhelyiségekből álló lakás utajjátius urlasszonynak, vagy Idősebb gyermektelen házaspárnak Vörösmarty-utca 36. szám alatt.
PArkAltkévé a leízamatosabb, liptói túró a legjobb Muuel éa Frledentháinái. 33l4
Url laényokat 10 éves kortól kezdve balatoni nyaralásra felügyelettel, elsőrangú ellátásul elfogad Lívia villa, Balaton-Márta fttrdö. Kérjen prospektust -3431
NaalillsaSat beket* esésre Hindu Omagbcn a legelőnyösebben n leggyoe-sabban lolyó*ltt>l Aoxél Ignéo péu-kanaOnkOaveUtó Uodé)a Magytuninén, Kazlnczy-utca 2 széni. 6A)
Nagyobb udvari bolthalyiaég,
nagy padláshelyiséggel kiadó, raklár vagy
................-- -".Mtll.
irodának is alkalmas. Bóvebbet F« az emeleten
3229
jó családból való flut tanúiénak llzetéssel lelveszek. - Maschanzker Márton lusaer, vegyes éa gabona kereskedő Tekkl-ut 47. 3316
Kétszobás utcai lakás mellékhelyiségekkel aug. l-re kiad*. Magyar u. 46 -3467
dukász febenc
épü\'efa éa dis/kakerisktdése Magyar-utca 108.
Léo, stukaturnád, tetőpala,
Hajópallógyártás és eladás
Furnér és enyvezett lemez
Asztalosárugyár
Kési ajtók és ablakok
állandóan r ktáron.
l» Talafon i BtO..
Klakanlaaén, Alaőtemetó u. 15. számú beköltözhető ház, Istálló, pajtával és nagy kerltel, I th holdas rét a Magyar ulcal rétekben és »/i hold rét a császárrétekben sürgősen eladó. Bóvebbet Aoxél iroda, Nagykanizsán, Kazinczy ut a 2. szám. 33 6
Sajt-klárwalléal ÜzembeszUntetés mlall, összes sajtléleségelnket önköltségi íron, kilogrammonként: P 2 60 kiárusítom Ferenczy, Fő-ut 24 (Badacsony) udvar-
*>»"• 3321
2 egyszobás konyhás lakái az Összes inelltkhel)iséKekkcl kiadó. Petőfi u. 12.
3-117
Bxy modern 4 szobás lakás augusztus I ére átadó. Felvilágosítást sd dr Flscher Csengery-u. 22 Ugyanott kttlönléle háztartási Ingóságok eladók 3442
Zala-, Vts Somogy és Fejérmegyébtn 400, 380, 220, 18 ). 90, 40 és 20 holdas jó minőségű birtokok jó és elegendő épületekkel, kedvező leltételek mellMt eladó Bővebbet Aoxél Ignéo Ingatlanforgalmi és pénzkölcsönközvelllő Irodája Nagykanizsán, Kazinczy.u. 2. sz. 3378
Kétszoba-konyhás lakás augusztus etse lére k\'adó. Schleslnger, Csengcry-ut 13.
_ 3132
Bognéraagédat azonnal felveszek
Csotter Józsel bognármester, Uclezita (So-tnogymegye). 3429
Eladó cca 25 méter elókaszálás szári tolt lucerna. Clm a kiadóban. 3421
Eladó a barakk mellett I hold klIUnó szántóföld. Bővebbel: Aoxél Ignéo pénz-kölcsőnközvetllő és ingatlanforgalmi Irodául Nagykanizsa, Kazlnczy-utca 2. sx. 3379
Régi nagy bixtoaltó Intézd, hely. beit loUgyr.öksCgchez alkalmaz jó családból való intelligens llalalembetl. kl jó összeköttetésekkel rendelkezik. — Eredeii pátyátütést fellUnteló részletes ajánlatokat .Jövő\' jeligére a kladóbs. 33v7
2000 holdaa bérlat, 40 hold halastóval, kastélytyal, 1350 hold bérlet, 10 szo hái kastéllyal, i200 holdas bérlet 7 szobás villával és 800 ho\'dis bérlet 2 szobás la-kássjl esetleg azonnal-a li átadó. Bóvebbet Aoxél Ignéo ingatlanforgalmi és pénz-kölcsönközvetllő Irodája Nagykanizsa, Ka-zlnczy-u. 2. sz. 3377
Keresek egy jó munkás, fiatal kovéoa-aagédat szonnill belépésre llsncz Pál kovácsmester, Ujudvsr, állomás: Ujnép-puizla. 3395
Lakatoatanonoot fizetéssel és egyéb javadalmakkal Itlveszek. Tanczenbeikcr Lajos, Árpád u 5. 3365
Falusi islébénléra keresek idősebb, egyedülálló egyszeitt nőt mindenes szakácsnőnek. - A|ánlatol továbbit a kiadóhivatal. 3418
Egy Igen nagy lorgalmu vendéglő szállószobákkal, nagy nyári kerthelylséggel, teljes felszereléssel éa btrendezéssel, családi okokból stlrgóscn átadó Bővebbel: Aoxél Ipnéo pénzkölcsön és Ingatlan-lorgalml irodája Nagykanizsán, Kazlnczy-utca 2. sz 3380
üxtethelylaég ktsdó szeptember l ére Király utca 47. számú házban. 3426
Gabonaraktér augusztus I-érc kiadó, M.igyar-u. 30. sz. alatt. Uuyannll száraz nagv pince Is. Bővebbet Wciu Arnold Kls-kanlzsa. 3114
Kétaxobéa udvart lakás kiadó auj. l-re Szemereu. 11. -3446
SznntgyArgyvéri hegyen jófekvésU szőlőbirtok szabad kézból eladó. Bővebbet
-31,7
Józsel lóhtreeg-u. 81/a.
Férjhex menne egy szolid házileány, bizlos állású emberhez. 80 mllló értéke van. ! eveteket .Szolid\' jeligére kérek a kiadóhivatalba -3449
A város belterületén szép utoai Üres szobát előszobával vagy esetleg kélszobával keresek. Clm a kiadóban. -3415
Kifutó 18 20 éves felvétetik Tlavas autószakUzletben. -34*5
Egy egyszobás konyhás lakás az összes mellékhelyiségekkel azonnal klndó. Honvéd-u. 47. 3454
A kanlxaal mezőben, kétágú dűlőben I hold löld eladó, crdeklódnl lehet l\'etóll-utca 87. -3158
Pénxtérnokntt, magyar gépirási gyakorlattal felvétetik, kladóbsn.
és
német Clm a -34t>9
Nagykanlxaén, több kisebb, nagyobb maván és béiltáz, elloglalható lakásokkal eladó, Bóvebbet Aoxél Iroda, Nagy\'-a-ntzsán, Kazlnczy-u 2. sz. 3381
Hálószoba OrizSgut 15.
bútor aladó Ktskanizsán, 3183
Eladó egv 1 éves, 900 ",.-es benzinmotoros cséplőgarnitura jótállással, több évi részletre Cilit a kiadóban. 3IU1
Holler—Schrantz léte 6
Egy Hollét—Schrantz lele 6 számú oaéplAgarnitura Üzemképes, jótállás mellett eladó. Bővebbet Beck llenrlk cégnél.
3465
Héxak, 5, 4 és 3 szobás magén-
héxak, több nagyobb és kisebb jövedelmező bérlséxak, enselutee tl Üttet
házak, vandéglAk. — Birtok Zalában 180, 90, 80, 40, 36 és 17 hold megfelelő épületekkel, axantgyArgyvéri hegyen 5, 3 és I hold axAlA pincével, lel szereléssel, FArhéncen 2 és I hold jó axAIAblrtok pincével iutényoa árban eladék. — Bóvebbet Oukéax Mlkaa Nagykanizsa, Kákóczl-u. 29. sz. 3453
21 napos rtndkivül o\'csó bőrönd, ridikül
és iskola-táska .ib. vásár
SZABADOS KATA
Az üzlet megszülése folylán az Összes raktáron Iívó árut beszerzési áron árud om.
Senki ne mulassza el ezen soha vissza nem térő alkalom kihasználását
azonnal szállít
Budapest, VIII., Rákóczl-ut 19.
Teclons-áTck: J. 460-38. J 428 40.
Képviseli: SZÁNTÓ VILMOS ÉS TÁRSA.
Szombaton 7 és 9 órakor Vasárnap 3, 5, 7 éa 9 órakor

Dráma 8 felvonásban. Fósztrepló: Jolce Cord.

LITTLE PRRRDE
Burleszk 2 felv.
HÍRADÓ
Balatankaraaztisren, vízparti villában 1 szoba konylta kiadó Bővebbet Gyenes lüizerUzlelben. -3461
Alláat karaa, hosszít gyakorlattal és óvadékkal cséplésben, szállításban és terményben |árlas egyén. (Kaktárnokt, mun-kslelUgyelól vagy bizalmi állást) Clm a kiadóban. -3462
Boaoh gyartyék autókhoz és motorkerékpárokhoz, kábelek, Slialer vulkanlzélók, John Bull ragasztótól tok, Shtader szelep-betétek. kUrtök, kUrtlabdák, ékizilák. ace-tylen lámpák és egyéb alkatrészek a legolcsóbban beszerezhetők: Brandl Sándor és Fis cégnél, Deák-tér 2. Telefon 12. J471
Famegmunkáló Üzemünkben egy gyakorlott luró munkás felvétetik. Jelentkezni 9 10 óra közt .Hungárls\' kele-g)ár. 3485
Kél esy-násba nyíló bútorozott szoba kiadó Batthyány u 19. -3468
Eladó Sáncban egy kis családi ház, ntéliliázzal és 2 iuld tőiddel. Bóvebbet Rákóczi ii. 63. -34»)7
Emeleti u\'cal három szobás lakts teljes komtor tal éi udvnl kél szobás nov. I rc kiadó Eötvös tér 25. 3470
Egy szoba gyermektelen, Idősebb asz-szonynak kiadó aug. 1 re Arany Jánosutca 10. -4372
Nagykanizsa.
Már 25 éve
fennálló cégünk beigazolta, hogy legmegbizhatébb
bevásárlási hely
Ponyva
Zsák Kötéláru
Kévekötő stb.
gazdaségi érukban.
Kedvező fizetési feltételek I
ZALAI KÖZLÖNY
1928 |ullui 15
„KHASANA" parfőmöt
ajánlja barátjának!
Kit üveg óra ..................I\' Mi)
KOzipüveg óra ............„ 720
Nagy ilveg óra ............„ UiiO
Mintaiiveg kipróbilliisra „ i90
Kapható minden gyógyszertórban, drogéritiban és iílatizertórban.
Ve&ttpviseliség MI/IÁLY OTTÓ gyógvórunagvkereskedés, Budapest, VI, Poamariczky-utca 43.
Mindenütt kapható !
Tejben fürdik az én rózsám ha fel kel,
Cipőjére NUGGET-crémet kefél fel.
Fehérebb is az orájca a hónál,
Ragyogóbb is cipőcské/e a napnál!
A .N\'uggcl" cipőkrémet minden szintien gyártja:
Tfie .Imii" min C lil.
London
Vezérképviselet és lőraktlr :
Budapest, VI., Paulai Ede-u. 39.
Teleion : Terét 210-71.
Illüfíllllll! MIMII.
Ftlvesz bármilyen Iskolai diákol naponkinil leckekikérdezéssel és teljes ellátással.
Tessék Kőszegi-utca 44. szám
alatt érdeklődni. 1MÍ
Siemens i\'s Rex Övegest
vagy a kalrés < k.
Mindenféle befőttes é\' dunsztos üvegek legolcsóbban csak
Melczer Jakab
üsegkereskidésíben Kazinczy utca 1. sz. alatt
kiph itók.
■lelőtt szflkuégletél beszerezné, saját érdekében nézze meg áraimat!
__rtW
KÖZGAZDASÁG
Kereskedelmi forgalmunk Csehországgal
Hivatalos statisztika a magyar exportr I
Az uj gabona kampány kezdetén méltán félve tekint körtil exportunk, keresve a könnyebb utal Jobb piacot, nagyobb iebetőaégel a magyar busának. Láauk milyen az ul Cseh ország felé, beazéljen a hivatalos cseh statisztika a magyar export várható lehetőségeire.
Szomszédainkkal — sajnos — mindig normális viazont tételeztünk fel. Ugy hittük, hogy kereskedelmi szerződéseinkkel gazdaaági forgalmunkat szabályoztuk és a dunamenti államokkal helyre állt a régi kapcsolatunk. Pedig az összeomlás óta n kisantant állandó gazdasági ostroma alatt vegyünk. Magyarország az, amelynek legnagyobb a kereskedelmi forgalma az utódállamokkal. 192ÍS-ban a kereskedelmi forgalomban még a következő volt az arány: Magyarország 75%-al, Ausztria 49°/o-sl, Jugoszlávia 39 al, Románia 30%-al szerepeit az utódállamokkal való forgalomban. Ez az arány azóla megváltozott és az ellenségei cseh törekvés megnyilatkozott abban, hogy a román bevitel Csehalovákiába 1925-ről 1927-re 369 millió cseh koronáról 662 mil.ióra emelkedett, a Jugoszláv bevitel 502 millióról 585 milllöra emelkedett, ellenben a magyar bevitel 11206 milliörói 962
millióra csökkent s az eddigi Jelek szerint a msgysr bevitel tovább it csökkenőbe van a román és Jugoszláv pedig emelkedőben Csehszlovákia élelem ét nyerssnyag szflkiéglelét — amit Lengyelországból nem ludoll beszerezni — az Egyesüli Államokból szerezte be minél kevesebbet Magyarországból. Kivitelét azonban lényegesen fokozni sem R jmánlába sem Jugoszláviába nem tudta csak a Magyarországba irányuló kivitelét emelte fel 1177.7 millióról 1813 5 millió cseh koronára.
Ez- a oár szá^ világosin megmutatja Csehorsiág irányukban táplált Jóindulatát, azt a Jó indulatot, amely sokszor drágábban, de mégis Inkább vette az amerikai buzál, zairi stb. mint a magyar eredeta mezőgazdasági termékeket. Csehországot erre képesé teszi a centralizált bevásló szerve, egész gazdasági forgalmának központi vezetése és ellenőrzése. A velünk kötött kereskedelmi szerződés csak arra Jó, hogy a cseh áruk akadálytalanul jöhetnek be Magyarországba, ellenben a magvar mezőgazdasági termékeket szabadon bojkottálhatják. Mert mig 1927-ben 962 millió cseh korcni árut vittek be közel 30%-kal többet. Ilyen a ml keresk. forgalmunk (Csehországgal I
A kormány segítsége a határszéli földbirtokosoknak
A Gazdasági Híradó jeleni!: A koimány elhalározla, hogy mintegy másfél millió pengő kölcsönt fog azon 100 holdon aluli határszéli birtokosság rendelkezésére bocsájlani, melyek telekkönyve a megszállolt területen levő községekben van és Itiy eiek telekkönyvi másolatuk hiányában semminemű jelzáloghitelhez ezldeig nem tudlak julnl. A rendkívül előnyös kölcsönügylet vég rehajtáaával az OKH lesz megbízza.
(—) Anyarozs-gyűjtés A föld müvelésügyl miniszter ezulon is felhívja a gazdákat, hogy Igyekezzenek minél több anyarozst gyűjteni tekintettel arra a körülményre, hogy az anyarozs legkeresettebb gyógynövé
nyelők közé tartozik és ilyen módon komoly összegbe t juthat a cséplésnél jelentkező ocau megvizsgálása állal a gazdatársad ílom.
(—) A burgonya márkázása.
A földművelésügyi minisztérium a burgonya-mátkázását és Budipes\'en való központoaitását tervezi. Az uj terméaből külföldre csak oly burgonyát engednének kivinni, amelyet a minisztérium- szakemberei export képesnek találnak. A Máv olyan tarifát fog szabni, hogy a pestre hozatal és tovább szállítás differenciája kiegyenlítődjék A kereskedők ellenzik a tervel, mert attól taitanak, hogy ezállál megdrágul az export burgonya. Helyesebb lenne szerintük, ha az ellenőrzést valamelyik dunán-luli helységre decentralizálnák.
A General Motors Company autorlzált vezérképviselete Vas-, Sopron-, Zala- és Veszprémmegyék területére.
5<>/o fényűzési adó alá esik
ez uj lypu»u négykerékl. kes
CHEVROLET
Dunántuli Autókereskedelmi Vállalat
Kopfenstelner Oyula
sKr: Szombathely, Király-utca 10.
Chevrolet teherautomobllok 1/2, n/2 é» 2 lonna \'eturbirásuak.
Halhtngces PONTIAC
OAKLAND
mi é> BUICK luxu.au omobilok
Állandó alkatrészraktár. Kedvező fizetés! feltételek.
TÓZ8IC
Zürichi zárlat
f/uu 20 32V>, Lon ion 25 24\'/l, Ms-vvork 519 221/1 HrfasMl 72 35, Mlianu *7\'19Vt, Madrid 854\'5, AmaUjdas 108 95, Bulla 113 62\'/i, Wl*n 13 22\'/j, Sulis 3 74\'/i. Prá*i IS-48, Varsó SS 15, Budapaal 90-SI, •almád ir 13, a-ikaioit 3\'HVs.
Terménytőzsde
A buza —, a rozs 25 fillérrel emelkedett. — Az Irányzat barátságosa b, a forgalom közepes.
Uibuza tiszavidéki 77-es 2855—2870, egyéb 77-es 28 5-28 40, rozs 24 60-24 7í, ói.i i2 50 33IX), ó engail 28 75 292J, UBiaknttw 7ji0 73 75.
Ikgrlló ítrlUrtM Hrcttm nrr.m*rn rjODCrvldrlml KUTtttimn «Hl<mV«il tirwl
megöl
l»r«, uunvocot, rwolvt. polo»ká(, • y>Dboinl, h.nirát, b»lhM, IXM rtb.
tmxirXaUlitn ntrUm, út üImím hátai Hrgakra « rmMakra.
\'.\'«ii hm luiiui
IUiU idlcn*. \\ /^\'\'llupriaai HiiUrtiaothaa, nnKifeokbd.i. IlMSk-
txn nASIiVHálm Kb.neoreJ Iltm* fing, aíjta^rtl M—P
BiilogUrtUroktKji
♦ser?
Ör*ko4Juftk uUm^ioktól l
ÜSS
«». H m. n>. 1 UL hfa. SSL
\' TSoF KüáST m
fra«t»>l kjrbufcl MM • magfm w 11111 i .JiWp ffohi
Révász Era« ás Társa
v.i&B&S.ie
TslaMai rjp« 9m—»
loztJteamAíái
Városi Nagymozgó. Vasárnap
3, 5, 7 és 9 Órakor .Primadonna házassága", színmű 8 felvoaásbin. Főszerep ők Billie Dove é« L-.wis Stone. .Foka van a kertben" és .Vőlegény a ketrecben", burleszk 2—2 felvonásban. — Hiredó.
Uránia Mozgóképszínház. Ma vasárnap 3, 5 7 éa 9 órakor .A mágikus kert", díáma 8 felvonásban. F.Vs\'ereplö Joice Cord. .Llitle pa-rtdc", burle»zk 2 Mv.-ban. Híradó.
Klaája: MIxalál SysaUhi és U»Ualé T illalat Kécrréaytánuág.
Hdelöa kUdó. Zalai Károly.
A PARÁDI VIZ
a leghirneveaebb orvostanárok véleménye szerint kiváló gyógyszernek bizonyult Idült tfldö-, gyomor-, bél- és
hólyaghurutban szenvedőknél Emésztési zavarok, aranyér, máj és lépdaganatok eseteiben. Csuz- éa kösz-vénybajoknál. Kitűnt aaatall éa borvíz. Mindenütt kapható, l-\'ölcrakat: Porrásterraék éa Ásványvíz Kereskedelmi Részvénytársaság IVOG Budapest, VI.. Király-utca 12.
inaa iuMui
15
ZALA! KÖZLÖNY
■I 111
Szombaton 7 és 9 órakor Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
A primadonna házassága
S InmQ 8 fe v. — FószeepKk:
Bftlle Dove és Lewls Stone. #
Fóka van a kertben
Burleszk 2 (elv.
Vőlegény a ketrecben
Burleszk 2 felv.
HÍRADÓ
APRÓHIRDETÉSEK
Az apróhlrdtéeaek dija tOssótg »0 fillér, minden további axó dila 9 fin. Vtsár- ét hnmpitp 10 aaóig 10 fillér, minden továbbá né dija • flll. Szerdán éa pénteken 10 aaótg >0 fillér, ndnden további isó dlla • MII. Claaaé a minden vatta-gibfe bemből álló t«ó kát uónak számítunk. Állást keresőknek SO<V» engedmény. A ktrdatéat dij alflr* ftaataaM.
Mindennemű képkara tazéat legolcsóbban vállal — Stern Üveges. Erzsébet-tér 14. 1446
Kínom zamatos asztali bor 83 fill. arany* hagyi rlaling UO fUl. Sátrán Jóxaelnél Magyar-utca )4. 3036
Aiaguaztua alaajéra klatdó egy
szoba, konyha, előszoba éa mellékhelyiségekből álló lakás magános urtasixonyiiak, vagy Idősebb gyermektelen házaspárnsk Vörösmarty-utca 36. szám alatt.
PArkOltkévé a legzamatosabb, liptói luró a legtöbb Muazel és Prkdenthálnál. 3314
Url laényokat 10 éves kortól kezdve balatoni nyaraiéara lelUgyelettel, elsőrangú ellátásul elfogad Ltvla villa, Balaton-Mána lurdő. Kérjen proapektuat. -3431
PénahAlsaAnt beket* iits/i alndaa Sataagban a legelőnyösebben es leggyorsabban rolyóslttit Aozél l|aáo peru-kdáaOaWkaveUtő liodája Nagykanizsán, Kazinczy-utca 2 szám. 6 AJ
Nagyobb udvari bolthalylaég,
nagy padláshelyiséggel kiadó, raktár vagy Irodának Is alkalmas. Bővebbet F6-iit It.
az emeleten. 3229
Jó családból való flut tanúiénak llzetéssel felveszek. — Maschanzker Márton luuer, vegyes és gabona kereskedő Telekiül 47. 3316
Kélszobáa utcai lakás mellékhelyiségekkel sug l-re kiadó. Magyar u. 46 -3457
DDKÁSZ FERENC
épü\'e fa ét diiíkakertskt dése Magyar-utca 108.
Léc, stukaturnád, tetőpala,
Hajópallógyártás és eladás
Furnér és enyvezett lemez
Asztalosárugyár
Kéu ajtók és ablakok
állandóan r ktáron. in Talafaat ilO.,
Klakanlaaén, Alsótemetó-u. 15. számú beköltözhető ház. Istálló, pillával és nagy kerttel, I l/2 holdas rét a Magyar utcai rétekben és -Vt hold rét a császárrétekben sürgősen eladó. Bóvebbet Aozél iroda, Nsgykanlzián, Kazinczy ut a 1. szám. 33.6
Sajt-kiériaaltéa I ÜzembeszUnletés miatt, összes sajtléleségelnkel önköltségi áron, kllogrsmmonként: P 2 60 kiárusítom Perenczy, Pó-ut 24 (Badacsony) udvar-
b»" 3321
2 egyszobás konyhás lakás a/ Összes mellékhelyiségekkel kiadó. Pelóli u 12. ____3117
Egy modern 4 tiobás lakás augusztus I ére átadó. felvilágosítást ad dr Pfscltír Csengtry-u. 22. Ugyanott különféle háztartási Ingóságok eladók 3412
Zala-, Vas Somogy és Pelérinegyéhf 11 400, 380, 220, 18). 90, 40 és 20 liold.is jó minőségű birtokok jó és elegendő épületekkel, kedvező feltételek melleit eladó. Bővebbet Aozél Ignéo Ingatlanforgalmi és pénzkolcsönközvetltő lrodá|a Nagykanizsán, Kazlnczy-u. 2. sz. 3378
Kétszoba-konyhás lakás augusztus else lére k>adó. Schleslnger, Csengcry-ut 13.
3432
Bognéraagédat azonnal felveszek
Czolter Józsel bognármester, Uelczna (So-mogyntegye). 3429
Eladó cca 25 méter elókaszálás szári tolt lucerna. Clm a kiadóban. 342)
Eladó a turakk mellett I hold kitűnő szántóföld. Bóvebbet: Aozél Ignéo pénz-kölcsflnközvetltő és ingatlanforgalmi lrodái.1 Nagykanizsa, Kazlnczy-utca 2. sz. 3379
Régi nagy biztoaltó Intézet, hclv bell lóügyr.OkiCjjchez alkalmaz jó családból való intelligens fiatalembert, ki jó összeköttetésekkel rendelkezik. — Etedeti páljalutást leltUntctö részletes ajánlatokat .Jövő\' jeligére a kiadóba. 33v7
2000 holdaa bérlat, 40 hold halastóval, kastélylyal. 1350 hold bérlet, 10 szo bás kastéllyal, i200 holdas bérlet 7 szobás villával és 800 ho\'dis bérlet 2 szobás la-kásssl esetleg szonnala Is átadó. Bővebbet Aoaél Ignao ingatlanforgalmi és pénzkölcsönközvetltő Irodája Nsgykanizsa, Ka-zlnczy-u. 2. sz. 3377
Keresek egy Jó munkás, tlatal kovéoa-aagédat azonntll belépésre llancz Pál kovácsntesler, Újudvar, állomás: Ujnép-punt*. 3395
Lakatoatanonoot lizetéssel és egyéb javadalmakkal kiveszek. Tanczenbeiger l.ajos, Árpád u. 5. 3365
Paluil plébániára keresek idősebb, egyedülálló egyszetü nót mindenes szakácsnőnek. — Ajánlatot továbbit a kiadóhivatal. 3118
Egy Igen nagy lorgalmu vandégl* s/állószobákkal, nagy nyári kerthelyiséggel, teljes kiszereléssel és berendezéssel, családi okokból sürgősen átadó Itóvebbet: Aoaél Ignéo pénzkölcsön és Ingallan-lorgalml Irodája Nagykanizsán, Kazinczy-utca 2. sz 3380
Oalathalyiaég kiadó szeptember l ére Király utca 47. számú házban 3426
Gabonaraktér aufcuszlus l ére kiadó, M.igyar-u. 30. sz. alatt. Ugyanott száraz nagy pince Is. Bóvebbet Weisz Arnold Kls-kantzsa. 3:14
Kétszobás udvari 1 re Szemere u. ti.
lakás
kiadó aug. 3446
Sxnntgyflrgyvéri hegyen JófekvésU siólóbinok szabad kézből eladó. Itóvebbet Józscl lóhticeg-u. 81/a. -.41.7
Férjhez menne egy szolid házileány, bizlos állású emberhez. 80 miliő értéke vau. I evekkel .Szolid\' jeligére kérek a kiadóhivatalba .3449
a város belkiUletén szép utoal Uies szobát előszobával vagy esetleg kétszobával keresek..Clm a kiadóban. -3-t<5
■ Iható 18- 20 éves felvételik Havas aulószakUzletben. -34*5
t\'-gy egyszobás konyhás lakás az összes mellékhelyiségekkel azonnal kiadó. Honvéd, u. 47. 3454
A kanizaal mezőben, kétágú dűlőben I hold fold elsdó. Érdeklődni leltet Petőll-utca 87. -3158
Pénztérnoknö, magyar és német gépirási gyakorlattal felvétetik. — Clm a kiadóban. -3469
Nagykanizaén, több kisebb, nagyobb magán- és bérház, elloglalhaló lakásokkal eladó. Bóvebbet Aozél iroda, Nsgy\'-a nlzsán, Kazinczy- u 2. sz. 3381
Hálószoba bútor Oriztgut 15.
al.
■ dó Klakanlzsán,
3183
Eladó egv 1 éves, 900 ",,-es benzinmotoros cséplogatnitura Jótállással, lobb évi részletre Clm a kiadóban. 3101
számú
oaéplógarnitura üzemképes, jótállás mellett etadó. Bővebbet Beck Henrik cégnél.
3465
Egy llolfer—Schrantz léle ü oaéplfigarnitura üzemképes,
Hézak, 5, 4 és 3 szobás magánházak, több nagyobb és kisebb jövedelmező bérhézak, enielutea (s üzlet
házak, vandégl&k. — Birtok Zalában 180, 90, 80, 40, 36 és 17 hold mcgkltló épületekkel, azantgyOrgy véri hegyen 5, 3 és I hold azAIÖ pincével, fel szereléssel, Förhénoen 2 és I hold jó azAlttbirtak pincével jiatényoa árban eladok. — Bóvebbet Dukéaz Mikaa Nagykanizsa, Rákóczi u. 29. sz. 3433
21 napos nndkivtll o\'csó bőrönd, ridikül
és iskola-táska stb vásár
SZABADOS KATA
Az (lzlet megszűnése folytán az Összes raktáron Itvö árut beszerzési áron áruti om.
Senki ne mulassza el ezen soha vissza nem térő alkalom kihasználását
azonnal szállít
Budapest, VIII., Rákóczl-ut 19.
Te clOD8>árrt k: J- 4430 38. J. 428 40.
Képviseli: SZÁNTÓ VILMOS ÉS TÁRSA.
Szombaton 7 és 9 órakor Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor

Dráma 8 felvonásban. Főszereplő: Jolce Cord.
m
LITTLE PRRRDE
Burleszk 2 felv. #
HÍRADÓ
Balatankaraastaron, vízparti villában I sióba konyha kiadó Bővebbet Uyenes ftlszejüzletben. -3461
AllAat karea, hosszú gyakorlattal és óvadékkal cséplésben, azállltáiban és ter-ményben jártas egyén. (Raktárnokl, ntun-kafelUgyelól vagy bizalmi állást) Clm a kiadóban. -3462
Boaoh gyartyék autókhoz és motorkerékpárokhoz, kábelek, Shaler vulkanlzálók, John Bull ragasztólollok, Shrader szelep-betétek. kürtök, kürtlibdák, ékizilák, ace-tylen lámpák és egyéb alkatrészek a legolcsóbban beszerezhetők: Urandl Sándor és Pia cégnél, Deák-tér 2. Telefon 12. 3471
Famegmunkáló üzemünkben egy gyakorlott luró munkás felvetetik. Jelentkezni 9 10 óra közt .Hungárii\' kelc-gyár. 3485
Két eey-násba nyíló bútorozott szoba kiadó Batthyány u 19. -3468
Eladó Sáncban egy kis családi ház, méhházzal ét 2 bold tőiddel. Bóvebbet Rákóczi u. 63. -3467
Emeleti u\'cal három szobás lakis tel jes komlor tal ét udv<rl kél szobás nov. 1 re kiadó Eötvös tér 25. 3470
Egy szoba gyermektelen, Idősebb ssz-szonynak kiadó aug. I re Arany Jánosutca 10. -4372
Már 25 éve
fennálló cégünk beigazolta, hogy legmegbízhatóbb
bevásárlási hely
Ponyva
Zsák Kötéláru
Kévekötő stb.
gazdasági árukban.
Kedvező fizetési feltételek I
Siessen príma angol
vásárolni I
a RUDQE, .JRMESí.aTRIUMPH
a legtöbb megbízhatósági és gyorsisáfci versenyt megnyerték, a psrádl hteyi ver-scnyi-n ulvon.ilrekordol javítottak él a vidcki utakon gyönyörűen beváltak. Kaphatók \'.Wu tlóisjjgfl 18 tsawl Méafllatra s \'vciérképviso\'stnél
BRtICK NAMDOR ÉS\'PIRI cégnél •flmtspest, VI., Jókai (flyár)-utca 21.
Résaletlizelési árjegyzék 3J41 Ingyen és bérmentve. Vidéki képviselik kerestetnek.
A nagvkanlzaal kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
35X/0 Ik. 192*. szám.
ÍTürtii nrdtMBy-klvmaf.
Borsos Péter véprehajtalónak Pischl Anna tj. Haha Perer.cnc végrehajtást szenvsilö ellen inditoll vágrehajlási ügyében a telek könyvi halóság utöajánlatrn az ujabb Árverést ítVIO l> tőkekövetelés ét járulékai behajlása végett a migykarttzaal kir. járásbíróság területén levó, Szepelnek 01 Ho-mokknmárom községlwn fekvő, i a szépet neki 207. s/ljkvhcn 319. hrsz. a toglalt Ingatlannak vé^rrhajtásl srenvedő nevén álló 1 I lészére 1100 P. u o. 15. szljkvben 3. sorsz. alatt lelvett ko/os legelóböl u. annak nevén álló tele részire 110 P, u. a. siljkvben 25/5. Iirsz. a toglalt Ingatlannak u annak nevén álló tele részéle SOM P, liomokkomároml 493 sztjkvhen loglal. 59fl\'a lirsz. Ingatlanból u. annak nevén Ujő \' i részre 187 P, <">10 a hrsz. ingatlanból u. annak nevén álló "i répzie 116 P 60 (III, homokkomironil 491 szljkvben fiÖO. hrsz >. toglalt Ingatlanból u annak nevén álló U részre ltot P 10 f. kikiáltási árban elrendel*.
A Ikvi hatóság az árverésnek Szepetnek közlégházánál megtartására 1928. évi augusztus hó 9. napján d. e. 10 óráját, Homokkoináiont községházánál 1928. évi augusztus hó 9. napján d. e. 12 óráját IUzI ki.
Az árverés alá kerülő Ingatlan a kikiáltási árnál alactonyabb áron nem adható el.
Ai árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár IOo/c-át készpénzen, vagy az 1881 : LX. I. c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal azimi-tott óvadékképes értékpaplrosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláirni. (1881 : I.X. t c. 147., 150, 170 , 1908: XL. t. c. 21. §.)
Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb igérclet tett, ha többet Ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint rm-gállapitott bánatpénzt az általi Igérl ár -ugyanannyi
Százalékáig kiegészíteni. (IÖ08 : XLl. I. c.
§ )
Nagykanizsa, 1928. évi junius hó 29. na|>Ján.
Horváth s. k.
kir |bM
A kiadmány hiteKül ; Szondy s. k.
Irodilllll.
ZALAI KOZL0NY
Babits Jézaef ugy a m-ga, mint az rg st rokonság nevében fájdalomtól megtért e>Ívvel ludalja, bogy a legjobb bitves, anya, testvér, nagyanya, anyós és roVon
BABITS JÓZSEFNÉ
•zfil. HIKADV MÁRIA
folyó hó 14 én reggel 3/45 ór>kor a ba\'dtklók szendének illatos f Ivélele titán életének ti3., boldog házasságának 37. évéb;n liosz-szas és kincs szenvedés ulán nemes lelkét visszaadta Teremtőjének.
A megboldogult bült leiemét lolyó hó 15-<n délu\'án 5 órakor fog|uk a helyi r. k. temelö hOottasháránál a ró:n. kalh. <g/ház széttartása sierint megáldalni és örök nyugvó helyére kisérni.
Az elhunyt le.kirdvééit tartandó tngeszieló szentmise áldozat f. bó 16 án díleött 9 órakor fo< a szemferencrendl péíánia templomban a Mindenhatónak b^mulattalnl. Nagykanizsa, 1928. julius 14.
Áldás éa béke poraira! - Nyugodjék békéban I
tUbltt Lajos, Mária, Jiistf h Imre «yiirn«kcl. Mikid. Joli. tfc| Al(«r jólMlne. Oyör|[jrl Wrl. Kántáli Mlhályní. Sándor iMlvírci Hurut Lujxa, «.v. B.bll. Ant.l««, lorlnto. trx.ib.t Mlj Bmb I. Uiowé, Ua«r fcruétttt °,J Bablíi JáZMiní, Siy Ilon. Kii H.blt. Imríní m.nyíl Wol J*..ct v«K; B.bit. Anl.l JózKt, Ujo», Lá.zlú, Wolt LáSiló, EniátWt. Mária, Jó««tl unokái
1928. jnüns IS.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik megértő együttérzés sel Ipt rkodlt k vig-.st-taini bennünket mélységes gyá-gjuukbao, hálás köszönetei mond
Berger Jakab és családja;
Dr. Berger <3érj;
Dr. Berger Miksa.
Losonci tipusu VETÖGÉPR K VAN ÖNNEK SZÜKSÉGE
lia többet és olcsóbban akar termelni.
Record Drill" sorvetőgép „Record VIII." sorvető- és sortrágyázógép

SorbUHl!
Sarbaatráfyéz I
Újdonság! 32 •oroataisAtorvontatáau sorwtöéaaertrágyAzáeép
Gyártja a JUö Magyar Gazdasági Gépgyár Et.
Budaped VI., Václ-ut 19. — Telefen s L 909 33.
Blzománylerakal: MoxSoaidaségi éa Karaakadelml rf. Zalaagaraxag, Szántó Vilmos éa Taa Nagykanizsa,
Blorn Sándor éa Fia Zalauontgr&t ml
víiírol
saját érdeke, hogy árajánlatot kérjen
A. J. 9. a-go\', Saroléa \'elga, Harley Davidaon amtrikai vllighiiU .laáikAkra. A. J. 9. két tsengascs 800 ccmtsft ohtal kocsi és villanyvilágítással P 3<H0. Keveset használt motorkerékpárok 600 pengőtől kasdve
havas Miklós ftagykanizaa,
Deák tér 19.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbsrátainknak és ismerősek, knek, kik felejthetetlen |ó f leségem, illetve édet anyám (emelésén jóleső részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni s?lv sek voltak, ezúton mondunk hálás köszönetet.
Máncsek Fcrenc
és leánya.
13.710/1928.
Hirdetmény.
Kölcsey-u. 15. «z. házban f. évi auguszlus hó 1-től kezdődő itfflre így két szoba, Mranyha és mellékhelyiségekből álló lakást a v. gazdasági hivatalban f. évi julius 17 én d. e. 10 órakor tartandó -árverésen kérbe fogjuk adni.
Bővebb felvilágosítási a v, gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1928. évi julius hó 12 én.
„ „ Polgármester.
Wagykanlzsal Várolt WMórbáz.
139/I928. ikt. sz.
Hirdelmény.
A Nagykanizsai Városi KAckérhái 15 q Lessive Phön\'x féle I. a. mosópor és 10 i] mosószappin szállítására nyilvános irásb:li versenytárgyalást hird.t.
Az\'ajánlatok a v. kftvMrMzhoz 1928. fuliua 25-én déli 12 óráig adandók be. Siátlllási feltétetek ugyanitt beszerezhetők.
Nagykanizsa, 1928. jullua 14-én.
Magykanizsai Városi .„40 Közkórház
A Z-dai Köalöay 192a évi julius bó 14 napján megjelent számában a köztartozások fejében lefoglalt ingóknak elárverezéséről özvegy dr. Oioas De/sőné ellen kibocsátot árverési hirdetmény ssjnálat^a tévedésen a\'apul, med a tartozás -már "korábban kiegyenliltetett.
Kelt Nagykanizaán, T928. jul. 14.
Lehoczkjr lajos
34S2 vároil végrehajtó.
166 Telefon — HALLÓ i
MRLLÓI
Telefon 166
Elsőrendű ételek és italok
nagy árleszállítással
1 Uter ktlOni astlall fehér, uj udvari .......................... / -jO
1 liter l-a pogányvdtl Deivtllcs féle.......................... /-50
/ llltf balatonfüredi „kéknyelű" .......................... . ... 2-—
Hideg és meleg vacsorák készen ... ......................... /•_
Gyorsan sültek, bécsi szelel, natúr szelel is cigányp, esenye 120 \'Kisebb adag.............................................................
ÁHandóan jégb« hűtött italoki
Szolid kiszolgálási Kellemes, árnyas kerthelyiség!
foSr WOLLBK JfMŐ vend égi 05
Othon I ■perc alttl a gyermek is kégzilhet saját lisita üvegjében izódavlzet, UditC-italt habzóbort I
I It. asódavtz 16 filérbe kerül,
o\'c-óbb mini a gyári
-4 havi i*é«Kle<re!
Tartozik önmagának, család
jának, hogy asztalára tirda üveget legyen I
Arak:
Autó Syphon Oveg ... 21 P az dső tct. azéusav-
patson ............... 5 P
cserénél 1 tct. azén-sawpalrcn........... 2 \'P
A havi részletre!
Autosyphon üveg Sparklet világszabadalom !
zrn
Tiszta, olcsó, kényelmes, ^uwUikus I
Egyedárusiló:
Szabó Antai
Nagykanizsa ■■ Teletop azám

ZALAI KÖZLÖNY
GANZ-DANUBIUS
SCHLICK-NICHOLSON telepén
BUDAPEST, Ml., VÁCZI-UT 45. SZÁM
0r*rti CS^nÜBÉSZLETCHCT, \\ontalós ég m ^járók Ibkainbi\'okal i őz-, bemln- #s s>ivó«Azüzemre, ncélkereie«, golvóicapAgy™ é* I,keretes cslplönfpcket minden nigy8»gb.in Sclilick-Hanomaa »paktoP«»«V ve fi^P-k.-\', A»jAsiyi -féln tengBriszAr-lépőgépskel, oljipréerlw.
Mintaraktár i BudapestV. Vilmoi császát ul 63 Fiókok: Eger, Nyíregyháza, Szeged, Szombathely Raktárak: Baja. Békécsaba, Debrecen„ Gyöngyös, Győr, Kaposvár, Miskolc, Nagykanizsa, Pécs Sztkwi+étoán Szolnok. \'
QMZ-DAUnU* esyéb gyártmányaié Motorok, hengerstékelr, vízi turbMK szivattyúk apri\'á és
tegiagvírl gépek, mindennemű vasu\'i Kocsik, kszínok, taitányok, daruk, emelőgépek, vasszerkezetek jju jégg^Miéa bülötariendezOsek. ^
Budapeat, X., Köbáityai-ut 31. Sürgönyeim i Ganzcom Budapest
Kdapont
BADACSONYI
urarágl kéknyelű 1926 os
ÓBOR.
15°/o-os 1 IHi r\'őt kezdve 2 pengőért kaphró a
VID A ratégftétaL
TANKÖNYVEK
mii.cten Iskola réaa\'r* ksphal&h
(s
elő jegy ezhetöÉi
Flsthel Fülöt Ra»
könyvkereskedésében.
Veszünk használt tankönyveket a legmagasabb árakon.
KévekStfi zsineg. Uj ponyva, uj zaákokt Bérponyvák, bérzaákok.
SzAlő és gyümölcsfa védőszerek. Gabonacaávázó azerek.
Baromfi- és madáreleségek:
(kendermag, hámozol) rab, fénymag, édes repce, kerekrépa, napraforgó. tolupag »ttx) Szemestengerí (nagy és aprósztmí), rab, árpa. köles, búza, tengeridara, stb.
áaidaságt éa kertimagvak
Műtrágyák-
Kicsinyben éa nagyolta kaphatók:
0B8ZÁ8 JÓJMgf witasMéttta
Nagykiml/sa, Kri»éb.-t-tér 10.
A bíróiig melleit. aiM Teleion: 130
Unt Wi ntHtalili él gozmüfesfő t
Vaovtlaatltáar* éa featóare elfogad férfi éa nftl ruhákat
bárnuiyrI, mlnójégU kelmétől.
jor .yt| börk^bátykal
Ujraálleiléirc bőr ét
Agyion llsztltii huzatjai eltilt és enélklll
[•\'"ígönvök, kézimunkák, szónyegek, bulertelinék. mindenféle pipto^ioV és "ormék ItsztlIAss, lertótlcnltésc és lestésc
Plli
>aáa
« legelónyö ebb árban és legsiebb kivitelben.
Hívebb fclvllitgoíitiit nyújt Nagykanizsa rtsiére a gytijtótelep vezetője :
Nagykanizsán, Erzsébet téren Állami adóhivatal. Régi postaépület.
Pollermann-féle
JJ
KOLUIYIBUS"
m ű I é p e t
végyII -zU méhviaszból, lelazés Sic inll méretre szabva, korlátlan mennyiség beo.b\' rmely idöazakhasitgondoaancsomagolva, kgkénl 8 p**sgö naptárban
szállítunk.
E vállalunk méhvitssi müléppé v .ló kiheogerlésre, klvánl méretre szabva, 18 saAaoiéh viaszt rvonátwui, vrgy 1-40 pengő n uokí:di| lt jíben. Kisr-I l\'ezait lépő raolék ( onkoly) és fcdel zisérl ráfizetés nélkül kilónkint
I—20 deka mü lépet adunkcserébe
Ai tan iDfikímli [Iklüif! h na y ktpei irjeg ú ingyen!
POLLERMANN PÁL és T
gSavlaazOnlöde, mülépkéaaltA gyártelepe
Székesfehérvár, Pálya-u. 28. (Vaaut mellett)
Telefonszám: 4—77. Telefonszám: 4—77.
Adómentes és adózott petróleum,gázolaj és benzi n, mindennemű üzemi olajok, traktor, autó, amerikai gőz-hengerotaj, gépzsir, kocsikenőcs, Carbol, Carbolineum és Creolin, 9ZÍ|fyanta, azijviaszk
legolcsóbban kapható. Ugyanitt
zsák és ponyva
gyári lerakat, valamint
zsák és ponyva
kölcsönzés

cégnél
Nagykanizsán, Fő-ut 15
A Magyar Olaj- és Vegyipar Rt zalamegyei kirendeltségénél
PUCH
VEZET!
motorkerékpár
utikerékpár
4\'5 lóerős motorkerékpár ára P 1120.—
Kizárólagos raktár:
Brandi Sándor ós Fia cégnél
Deák-tér 2., a felaőUmplomnál.
Ked.vczö részletfizetési feltételek! Alkatrész- és gummiraktár! Javitó műhely!
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gAzinosó, vegytlaztltó, ruhalestA
(fit: Haayadi a II. Cyljtitvtey: tataj-i. I.
Vállal mindennemű ruhafestést, vi gytisztítást, gózmosást mérsékelt Aron. Elismerten elsőrendű munka Hólehar, tükörfényes gallértiszti (ás. Pllssérozás Ui Oouvrérozás.
wmr MÉZET,
ágytollat, állati böröket,
vörfta- és sárgaréz, cink é( ólom hulladákot, vasat, csontot éa >on-gyot a legmagasabb árban vásárol
8TBÉI B. riál RAOTIálIZSá,
lirzsébel királyné tár 1S. »s. alalt.
sns
NASH éS PACKARD
autók kizárólagoa zalamegyei képviaeletét átvettük
Mielőtt autót beszerezne, feltétlenül kérjen pro;pek|u.5t és díjtalan kocsibemuUtátO. 7
Hat henger, hétszer csapágyazott főtengely, négy kerékfék. zajtalan motor, hosszú élettartam és olcsó üzemköltség.
Szántó Vilmos és Társai
Telefon 3-22. Nagykanlzaa, Deák-tér 2. Telefon 3-22.
varrógép
?É.Ö BtVÁLT JÓ. MINŐSÉGBEN
A f (Jiejá/ise/ciifc//c/to/eA SINGER VARRÓGÉP
z V i NVTÁRSASAOi
FIÖKOZLETE: MAGYKAHIZSA, FŐ-UT I.
10
ZALAI KÖZLÖNY
1928 lulha 15
Győződjék meg róla személyesen, hogy minden szobabútornál 1-től 4 millió K.-t takarít meg, ha bútorait a Dunántul legnagyobb áruházaiban vásárolja. :: Példátlan nagy választék, garantált elsőrangú minőség, állandóan a legújabb divat után igazodó modern és izéses kivitele.
Ezenkiuül minöen
részletfizetés esetén is készpénzárban számítunk és díjmentesen szállítunk bármilyen állomásra! 4 tői 16 hónapig terjedő fizetési kedvezményt nyujtunk — Látogasson meg bennünket és győződjék meg róla saját, jól felfogott érdekében.
KOPSTEIN
bútoráruházai
SZOMBATHELY és SOPRON
Kőszegi-utca 5. (üzlet az udvarban).
Telefon 426.
Várkerület 62.
Telefon 339.
1887-BEN. ír
M évfolyam, 160 uáai
JiifykaalKu, im. jMllMs 17. kedd
ár* 14 fölér
POLITIKAI NAPILAP
Siezkesitősóg éa kiadóhivatal: Pó-ut S. síim. Keszthelyi HókkiadóhlvaUi Koaauth Lajoa-u. 32.
Felelős szerkesztő: Barbarits UJos
Előfizetési ár.: egy hóra 1 pengő 40 Hllér
Halálos szerencsétlenségek sorozata a vasárnapi kánikulában
A tömege, fürdőié. Európa minden nagyvárosiban csoportosan szedi áldozatait Ax óriási hőség pusztító tűzvészeket, vasúti katasztrófákét okozott - Földrengés, hegyomlás, felhőszakadás, autószerencsétlenségek
Éjszaka jelentiki „Időváltozás várható"
Budapest, |uliui 16. (Éjszakai rddlójelentés.) A Meteorológiai Intézet este 7 órakor észleletei alapján uj prognózist adott kl, mely a kóvetkező:
Zivatarra hajló idó, később időváltozás várható. Halálos szerencsétlenségek meg- síit laólámpagyár telepélek 100 m.
döbbentő tömegéi hozza a hír E\'irópa minden Iájától az elmull vaséin p-ról. A szerencsétlenségek legtöbbjének okozója az évtizedek óla ekkora mértékben sohi nem jelentkezett kánikula.
Nyolc halott a Dunán Budapest, jullus 16. Az újpesti Duna ágban 6 fétfl fűit a vízbe va lirnap délután. Egy 24 éves kalapos-segéd és egy 25 éves munkás holtleslét, a többinek csak a lubáil találták meg.
Az ujpesli slrandon Qébner Ferenc ny. állami tisztviselő a vízben görcsöt kapott és megfulladt.
A gyömről slrandon Pados Mariska, amint a vízbe lépett, felsikollo.t és dtünl. Félóra múlva bolttestét találták meg.
Robbanik a szóda Budapest, jullus 16. A fővárosban bárom helyen okozott többé kevésbbé súlyos sérüléseket a hőség következtében felrobbant sródásUveg.
16 halott Bécsben Bécs, jullus 16 A hőmérséklet vasárnap 50 fok volt. Az embtrek aiáiezrei menekültek a fürdőkbe. 16 ember s fü.dőzők közül vizbcfull. Sok a halálos nspsiurás Is. Vasárnsp 32 helyt tt volt tüz, leglöbb helyen Öngyulladás miatt.
19 halott Londonban tj)ndon, julius 16 Vasárnap 5 ember hőguta következtében meghalt. A fürdőkben 11 halálos szerencsétlenség történi.
Halottak Berlinben Berlin, jullus 16 A kiránduló vonalok hihetetlen forgalmában 4 helyen tortént vasú I baleset 1 halottal és 15 sebesültlel, A környéken 3 ember vlzbefult.
Kilenc halott Varsóban
Varsó, julius 16 Vasárnap fürdés közben 9 emb:r a Visztulába fulladt.
I I!z Budapesten Budapest, jullus 16 V.sárnsp délben pótig leégelt az ujpesli Egye-
honzu és 60 m. széles műhelye éi anyagraktár?. Több sebesülés történt. A tüzel öngyulladás okozta.
Halálos nászutazás Linz, jullus 16. S ombaton eslea Mondteeba fulle d\' fürdéa közben Vaszary Margit, egy budapesll tanító felesége. A hat napos pár Dászuton volt. A férj nem tudván usznl, felesége a szeme előtl pusztult a vízbe.
Erdő tüz Pécs,^jullus 16 A palácsi etdő teljesen leégeti. A székeskáptalan kigyulladt erdőségeit is csak a tűzoltóság és katonaság előfeszítése tudta megmenteni.
Földrengés Párls. jullus 16 Stmirnában 20 petces földreogéa nagy károkat okozott. Torball város teljesen elpuix-lult. Ai áldozatok és kár még ismeretlen.
Jég lavina Milano, juüui 16 A Mont-B anc epyik gleccserén jig-omUs következtében Porlud falu teljesen víz alá kerüli. — A lakosság elmenekült.
Forgószél Newyork. jullus 16. BMmonte vá-roiál forgószél pusztította végig. Két balolt és igen tok itbetült és tobb százezer dollár kár maradi a forgószél nyomában.
Halálos bikaviadalok Madrid, Julius 16. {Éjszakai rádió -jelenlés) A vasárnapi bikaviadalok során kél maüdor halált lelte.
Vasúti katasztrófa München, |u\'ius 16 Vasárnap esle a müncheni főpályaudvar mellett egy különvonatot kiindulása után vészfékkel megállítottak. Eközben a veszteglő vona\'ba egy nuslk vonal belefutott. Mig az utasokat autogén vágó forrasztó késiü ékkel akarták a kocsialkalrésztk kőiül kiszabadítani, a romok meggyulladlak. Tiz halollja van a sierencsélleitségnek, leglöbb a felismerhetetlenségig összeégve. 17 súlyos sebesült.
Vihar, felhőszakadás
Pdrls, jullus 16. Lyo.i és Toulos környékén heves vihar volt. állgun-ben egy embert a villám agyottülöl\'. S\'. Eiieneben a villám 6 háza:, másutt egy egész erdőséget felgyújtott.
Ordcz, Ju\'ius 16 Vaaá nsp délután az osztrák-bajor ba\'áron órláai felhőazakadés volt, amely hegyomlás! idézett elő és a vasutat és ut-vcna\'at elforlasrolta.
Szikla-omlás
Athén, julius 16. Nezero mellett mellett sziklaomlás következtében vonat-kisiklás történt. Egy vasutas meghal\', hiront vaiutas p:dlg megsebesült.
Turista-szerencsétlenség Julius 16 A H ichloresget ,1 ge északi faláról vasárnap négy turista li zuhant. Három meghalt, egy fulyo-san nvgsebetOII.
Lezuhant a töltésről a vonat
München, julius 16 A R it Rup holding erdei vatulon a nagy mel^-g
a sln:ket annyira kitágította, hogy a mozdony és egy kocsi a töltésről leauhanl. Hírom u\'as megsebesült.
Beomlott egy alagút Pdrls, jul\'us 16 Chambery mel lett vatárjsp éjizaka beomlott egy alegu*. A benne dolgozó 4 munkás közül 2 meghalt, a másik kettőt megfeizitett erővel igyekeznek kiásni a 7 méteres lOrmelék alól.
Autó, motorkerékpár Gyöngyös, jullus 16. Gyöngyös-balma határában Szántó litván, a buda p;sli Astoris- garage tulajdonosa autójával nekiment a hídnak, az autó felborult, Sztn\'ó feje a pillér és az autó kOzé szóiul\', azonnal meghalt. Felesége és anyósa megsebesültek. Az au ót mega Stánló vezette. A sofőr könnyen meg<érOli.
Debiecen, |u ius 16. (ÉJszahat rddlójelentés) Mlskolczy László egri építész o\'dslkcciis mo orkerékpárjá-val, melyben egy bará\'Ja is ült, az árokba fordult. Mladketten aulyos Bérüléseket szenvedtek.
Köln, julius 16 A nü.nbcrgringl nemzeiköil autóversenyen Janek bankár egy fordulónál kizuhant kocsijából és meghalt. Igen sulyoaan megsebesüli versenykOzben Von Halle német versenyző is.
Elkészült a fürdő törvényjavaslat
A népjóléti minisztérium engedélyezése éa fokozottab ellenőrzése alá kerülnek a magyar gyógyfürdők
Budapest, Jullus 16 A népjóléti minisztérium kodlfi-kációs osztályán most készült el a fürdőügyi törvényjavaslat, amely a gyógyhelyek\' ől, luriataállcmisokról Is országos forrás- és fürdőügyi bizottság fölállításáról intézkedik.
A lövőben gyógyfürdőt a nagyközönség számára csak miniszteri engedéllyel lehel nyitni. Fürdőnyitási engedélyi az ingatlan telekkönyvi tulajdonosa kérhet, de hiteles bi o-nyílvánnyal kell igazolnia, hogy a fürdő alkalmas betegségek gyógyítására és rendelkezik a g)ógyitáshoz síükséges berendezéssel,
A föltételek igazolási ulán a népjóléti miniszter forrás és fürdőügyi bizottság, valamint a törvényhatóság meghallgatása ulán meghatározza a gyógyfürdő nevét és jellegét. Azt is meghatározza a miniszter, hogy a szegények és általában a támogatásra szorulók milyen kedvezményben ré-
szesülnek. A törvényjavaslat szerint gyógybe y elnevezést csak az a helység kaphat, amelyben, gyógyfürdő vagy éghajlati gyógyintézet van.
Úgynevezett gyógyhelyi Illetéket fognak szedni azoktól, akik a fürdő-évad alatt ideiglenesen és nem foglalkozásuk végett tartózkodnak a gyógyhelyeken Az orvosokat, Igazolt szegényeket és a szociális Intézmények utján beutalt ápoltskat felmentik a dlj fizetése alól. Az illetékek nagyságát a népjóléti miniszter állapitja meg, a törvényhatóság előterjesztése alapján. A befolyt gyógylllelékekből gyógyalapot létesítenek, amelyet közegészségügyi célokra, s turisztikát szolgáló utsk építésére és a fürdővendégek kényelmére és 8zórskoxtatására szolgáló intézmények létesítésére fordítanak.
Kimondja a törvényjavaslat, hogy a jövőben ciak azt a helyet lehet
turtstadllomdsnak nevetni, amelyei lerméaxetl Mápsjgsl vafy mü imlékei alapján a népjóléti miniszter ezzda ciramel fölniház. A luiiitaállomáso-kon Idegentoffalml bizottságot állítanak 101.
Az ásvány- is gyógyvizekkel kap-
IAUJ KÖILOW
ciolatot ügyeket a népjóléti mlnlsz-ter hatáskörébe utalja a Javaslat: ásványvizei csak a miniszter enge-dilyivel lehet forgalomba hozni. A törvény megszabja, kogy az ásvány-és gyógyvizek milyen Összetételben éi mily alakban kerülhetnek forgalomba.
Jelentós eredményeket hoztak a nagykanizsai
városi levente-versenyek
Az atlétikai pontverseny vándorserlegét harmadszor is megnyerte a Nagykanizsai Levente Egyesület
Nagykanizsa, Jullus ic | évi. Egyinlleg: 1. Fekete János Nk. LE 1911 (10-88), 2 Horváth józsel Kk. LE 1911 (10-87), 3. Dolmányos János Kk. LE 1912 évf. (10-87).
A julius 7 iki eredmények a levente egyesület! cilUSvő tízes csapatbajnokságban (50 m):
1. NK. LE (100-812), 2. Kk. LE (100-711). Egyinlleg: 1. Borios L jos Nk. LE (10-89) 2. Pöcze Slndor Nk. LE és 3 Engelleiter Zoltán Nk. LE.
A julius 15\'Iki vármegyei bajnokság tízes csapatversenyin 20 nigy-és 10 klsksniisii levente vett részt. L-gjobb eredmény 10—92, legrosz-siabb 9-64, Ossz eredmény 299-2262, tlz legjobb 100 -856. Egyé nlteg: 1. Tólb Ferenc Ni. LE (10-92), 2. Nagy Lsjos Kk. LE, 3. Bolf Józtef Kk. LE.
Buzogány célbadobás csapatversenyben 1. Nk. LE 1907 évi. (198 egység, 2. Kk. LE 1907-8 évi. 3. Kk. Le 1909-10 évi. Egyinlleg: 1. Hetyei József Nk. LE (26 egység), 2. Ktiazlián Jóisef Kk. LE (26 egység), 3. Tamás látván Nk. LE (26 egység).
Gyaloglás 5 km, 20 kg megterhelés. Csapatversenybeni: I. Nk. LE 1908 (180 egység). 2. Ni. LE 1910, 3. Nk. LE 1907. Egyinlleg: Noszkó László
Három nspon á\', jullus 1-én, 7-én és 15 én zajlott le a nagyka nisaai városi leventeverseny nsgy-saabásu programja. Az eredmények közt meglepően sok a figyelemre méltó, ami egy munkában eltelt eaztendO dicséretek helyeit bcsiélő igazolása.
A vaaárnap délutáni versenyeken a közönség egészen megtol tölte a Zrínyi sportpálya tribünjét. Olt volt a helybeli honvéd liazlikar vitéz Falka Psrcnc esredessd az élén, dr. Krdtky István városi fój\'gpó, Oab sovtts Korod vármegyei testnevelési MflgytáO. A polgári intelligencia aaoaban teljes mértékben hiányzóit a sportpályáról, ami valószínűen a roppant höeégben leli magyarázatát
A céllövő versenyek
julius I én és 7-én voltak, tizes csapatbajnokság,
Ai 1907-10 ivf. riszire, 10 kö-zOs céltáblára, 50 m, szabadkézül. Eredmények: 1. Kk. LE 1907-8 (99 találat 671 egység), 2. Nk. LE 1906 évf. 3. Nk. LE 1907 évf. Egyinlleg: 1. Borsos Lajos Nk. LE (10—85), 2. Tóth Ferenc Nk. LE (10—85), 3. Vince László Nt. LE (10-83).
Az 1911-12 ivf. riszire (10 kö-zOs céltábla, 25 m. szabadkézzé\'): 1. Nk. LE 1911 évf. (99—790,1, 2. Kk. LE 1911 évf, 3. Kk. LE 1912
Nk (33 p 38 mp), 2. Németh Elemér Nk, 3. Polgár Qyula Nk.
Kerékpárverseny Országul!, 10 km, OtOs csapatverseny. 1. Ni. LE a) csapata, 2. Kk. LE, 3 Nk LE b) csspals. Egyénileg : 1. Somogyi FarencNk. (19 p), 2. Büki Ferenc Nk., 3. Kovács litván Kk.

A versenyek parádés része vasárnap délután folyt le. A levente-css-patok délután 2 órakor gyülekeztek az Erzsébet-téren, ahonnét felvonultak a sportpályára. A pályán az ünnepség a Hiszekeggyel kezdódött, majd Kardos József (Kk ), Peti János (Kk.) szsvalatal, a Lencz Oyula vezetése alatt áUó Kukanizsai Levente DalkOr éneke után a 6 h. gy. ezred zenekarának ütemeire a leventék elvonultak a tribün elölt.
A legfegyelmezettebb szakasz elmért és a Kk. LE által védett ván-dorseriegért folytatott rendgyakorlatokban: I. a N(. LE váloga\'ott.tat-kasza 60 ponttal, 2. Kk. LE, 3,\'Nk., LÉ 1908 szakasza.
Atlétikai eredmányek
t) 100 m síkfutás: 1. Farkas József Ne. LE (12.2 mp), 2. Biksa Qéza Nk. LE, 3. Major József Nk. LE;
b) <X\'0O m stafita: (1911-12 évf.) 1. Nk. LE 1911 (52 rop), 2. Nk. LE 1912, 3. Kk. LE(1911 — 12);!
c) súlylökés : 1. Sln\'tovlts Slndor Nk. LE (9 56 m), 2. Zieger Oyörgy Kk. LE, 3 Busó József Nk. LE;
ó) 400 m síkfutás: 1. Farkas József Na. LE (55.2 mp), 2, Major József Nk. LE, 3. Dervarics József Kk. LE}
e) diszkosz: 1. Ziegter Oyörgy Kk. LE (30 45 m), 2. Kelch Oyuls Nk. LE, 3. Pataki O/örgy Nk. LE;
I) magasugrás : 1. Sziszka Jóisef Nk LE (148 5 cm). 2. Jikubeoz |lsi-ván Nk. LE, 3 Farkas József Nk. LE ;
g)\\800 m síkfutás: I Vass Oyörgy
Krajcáros zsemlyék
Irta: Vátii jánoa (3)
— Nem is engem.
— Hallottad Kálmán? És egy szavad sincs hozzá ?
Az álmos szemek révedezve pislantanak fel, de egy szó nem hagyja el se té-ta-tu a torkát.
Csönd ül az asztal mellé. Hallgat mindenki, aki felnőtt. A gyerekek azonban nem respektálják csönd őfelségét s marakoznak a falatokon durván s a hangejtésben még fokozzák a nyerseíéget:
— Nyéö, az a ronda mekkorával többet vett.
— Nekem nem köll, mikor mind kiizették a javát. Egye meg a Laci bácsi I azzal csak ugy csattan, a nagybátyja tányérára csapja falatát marokkal, aki összerázkódik ekkora neveletlenségen. Szótlan teszi le kését, villáját s a félbemaradt ételét is otthagyja. A gyerekek bőgnek, nyafognak, veszekesznek, mig a menydörgés el nem csattan:
— Ai Áldóját, mi ez ? Te gyerek, elverlek. Mindjárt a vastagára fogom I
Pillanatra hallgatás. Oyülolködőn néznek össze. Hogy a vastagát csak Ígéretbe kapták, összeröhögnek a
szemükkel. Aztán lassan fokozódva megindul újra az áldatlan ádázság.
A varrógépen — a berozsdásodott varrógépen — engedelmes simasággal hever a kutyakorcsács. Egy hirtelen mozdulat, zsupsz és a fin hátán készlll a kolbász.
, Az anya kedveltjét nem hagyhatja :
— Csak üsd ! Már nincs rajt emberi forma.
Hallgass, a Jeruzsálemát, mert!... különben a te nevelted. Azért bukott meg hétből most is. Én dolgozok, mint a marha, azért, hogy ez a gazember rendre hasaljon mindenből. Te rontottad el I
— Hát én nem dolgozok? Én semmit sc teszek, ölbevetem a kezem. Ki spórolt meg neked harminc liter zsirt ? Talán a Zsótér Ilonka, vagy a papszakácsné liuga, ha elveszed ?
A bolonddal határos észjárás és szóáradat lekapja a családatyát lábáról. Inkább nem szól. Igy elül a lárma, a házi háborúságnak induló szemrehányás. Csak a lányok néznek össze alattomos kárörömmel, hogy a bátyjuk kikapott. Mindnyájan vigadnak ferdén nőit lelkükben, hogy a báziháboriiságból nekik fejlelt haszon. A harmadik féléhez senki se nyúlt s az édesléget szétmarcangol-
hatták maguk között. Anyjuk a disszonáns udvarlás után gondolta, hogy a durva sógornak be se tálalja. Ám csöppnyi agyveleje hirtelen másra ösztökélte: Hátha fordul a kocka s néhány szines bók kijár? Ám a történlek után arra számítani még eshetőség számba se lehetett. Azért megkérdezte kituróan :
— Melyik vonattal mégysz el ?
A kiutasítást észrevéve, hirtelen előkapta az óráját, fölállt s ilendőn köszönve az ebédet, elsietett.
Senki még az ajtóig se kisérte. A gyerekek neveletlen nyíltsággal éreztették bucsukiabálásaikban a ki-tessékelést.
Má rne^y, bácsika? llá siet? Ne siessen I Én is elmegyek, várgyonl
— Ne gyere, mert éjjel szolgálaton leszek s aludno.n kell.
A szolgálat bejelentése igaz voll. Hanem aludni nem aludt Saregress. Lement Bősre Jókáókhoz a koszt és lakásügyben kis ideálja részére. Azonban nem találta őket otthon és azért elment a Hocsmányra a halászokhoz.
A Bocsmány Bős község tulajdona. A Kisbalaton hala ivási időn föllátogat bele. Nyáron át nincs érintkezésük, csak a földagadt tavaszi
_íaaa jaiiai i7.
Nk. LE (2 p 15.7 mp), 2. Ha|du Ferenc Nk. LE, 3. Petitesek Mihály
Nk. LE:
b) svéd tUfita : I) Nk. LE A) csapata (2p 29 5 mp), 2. Kk. LE B) csapata, 3. Kk. LE;
I) gerely. 1. Klein Ferenc Nk. LE (32.10 m), 2. Zsdravect István Nk. LE. 3. Zianwiaann István Nk. LE;
)) távolugrás: I. Eogellelter Zol-Nir. LE (5 60 m), 2. Farkas József Nk. LE, 3 Major József Nk. LE;
k) 110 m gátfutás: 1. Nigy Lt-Jos Kk. LE (17.6 mp), 2. Major József Nk. LE, 3. Sziuka Jóisef Nk. LE;
I) O\'lmpial staféta: 1. Nk. LE A) csapata (4 p 17 I mp), 2. Nk. LE 6) csapata.
Atlétikai pontverseny ösizered-ménye:
1. Nk. LE 52 pont (harmadszor
is viglegesen nyerte a vándor-serleget. 2 Kk, LE 7,pont.
J Mákok ás látványos muiatváayak után heves iramú
futball mérkőzés következett, melyet 3:0 (1: 0> arányban az NTE ciapata nyert meg a leventék válogatott csapatával szemben.
A dijakat dr. Krdtky I .Iván polgármester helyettes osztotta ki, aki igen hatalmas, szánoki szépségekkel tűzdelt beszédben ti merte el a leventék szép teljeiüményclt és busditottatMtet a további munkálkodóra.
Nsm lenne telje* beszámolónk, ha nem Jegyeznénk ide, hogy a fényes erkölcsi siker mellett az aayagi sikert a sportpálya kasszájánál öaz-szegyüll 15 p:ngö 90 fillér képviseli.
A verseny megrendelése a az abban elért eredmények Csorba litván városi tes\'nevslési felügyeld munkásságát dicséri, melyben Jó segítsége! voltak Vargha Slndor főoktató ás aa ifjúsági oktatók.
vizböségben. Akkor átcsúszik rajt a szerelem szelétől vert halság és lerakja benne ivadékát. Nwy szárazságon ki is szárad sugarátszakadta a vize s a mellékes foglalkozásul űzött halászok összefogdossák a maradék halai. Legalább is ugy gondolják, vagy ami a gondolatnál is hatalmasabb, ugy hiszik. Nagyot csodálkoznak, ha kezdik törni i adománynak a gyöpöst és a szárazság ejtette repedésekből egy-egy aszott, álmos kárász elővergödifc. Nézik, formálgatják, kppoltyuját nyijják.és el kell ismerniök, hogy él, él az istenadta, mert a levegőválasztó „kopétó" ugyancsak frissnek mutatja. Megpróbálják és nem röstek rá, .leszaladnak vele az érre, bejeteszik, hogy mitévő lesz? Egy darabig andalog, táltogat, sárga savós szemeivel meredez. Aztán hirtelen megcsóválja a farkát és köd elóttem, illetőleg viz előttem, viz utánpm, ami a ködnél is rosszabb, sjépen eltűnik.
Némi megcsalattatással néznek egymás szemeközé a halászbérlák: ni a huncut. — Ha öt-hatról lenne szó, elkerítenék tempósan az anyjuk jégenkopogóját, de így visszaballagnak rendén az ásni valóhoz.
(Folyt, köv.)
1W8. tnllu* 17
ZALAI KÖZLÖNY
Kirándulás a Balatonra
Nagykanizsa, Julius 16
Az cgétz EmöpAt elborító hökég, mely sok helyen rgyre nagyobb mértékben siidi áldozatait, természetesen Nsgyksnlisin is legyaiheieilenU! nyomj« lel a hömérö hlganyoszlopát. Vasárnap ugy látszott, hogy talán letílokát éri el. (Aióta a bélfö Is eltelt és a kövér emberek fejéb n végbemenő veszélyes vérnyomás\'ud ná csak megmondani, bogy a kánikula milyen hihetetlen arán) okban
tobzódik.)
Vasárnsprs Nagykanizsa köiön-ságe vslóaággal lervszeiü inváziót készített elö a B laton ellen.
Ju\'lus 15 én ez idén eddig a !rg nagyobb méretei ö!tö:t a balatoni kirándulás, melynek egyik szenvedő alanya volt e sorok lró]<, aki igy a tortura minden fázisán átmenve számol be srról, hogy mii is Jelent ez s két csábítóan hangzó szó: ,btla lonl kirándulás".
Ott kezdődik a dolog, hogy az ember szombaton még nem tudja magát bebiztosítani a ta\'itoni vendéglősök hagyománya zsebrohsma ellen, Ipy vaaáinap kora reggelre marad a weekendhez szükséges elemózsia beszerzése. Ez prdig abból áll, hogy már hét óra <ájVn megjelenik az ember a piacon éa előbb állati húsokkal tölti mrg kis táskáját, aztán a biciérdizmus nemes eszméinek áldoz. Végűi p\'dig mindezt otthon elrendezve, begyöir.öszólve a füidó-tilkót is macában rejő tískábi, megjelenik az ember az állomáson. Az eltö állomáson. A Centrál előtt, ahol az autóbuszok állnak induláara ké-azen |óvtl a menetidő előtt. A ragy kocii ziufo\'ásig megtelve ez idén elötiör külön utat tesz meg és nemsokára ezt követi a kis kocsi is 9 óra 50 perckor.
Az au óbuszon végig élvezzük a Kazinczy utca nagyazerü kövezetét ét mrgállaplt|uk, hr gy a vett cae-reaznye a vajjal éa fördőliikóval öaz-aieolvadva bizloaan a cstreaznyés rétes egy uj fajtájával fogja gazdi gitanl a szakácakönyv-lrodalrotl.
Fölénnyel vegyes hangot atutzo gátokkal htgyunk magunk mőgölt egy hosszan és gyalogos n kigyóró ember seregei, mely olyannyira jellegzetes arról, hogy egyik kezében láskál cipel. (N\'melyek plédet it cipelnek magukkal, vájjon milyen célra ? Ctak ntm betakarózni ?
Szóval megérkeztünk a cáaodik, s vazuti állomásra, mely ekkor mái eröaen haaonlit ama erdélyi vasútállomásokhoz, ahol az 1916-lkloláh betörés alkalmával majdnem fejvesr-tett tolongás, tülekedés folyt le az uto\'só vonatért.
A külső kép ez: a f csarnok emberekkel leli. Három pénztár előtt törlik fényes homlokukat a várakozók. Diciérttea módon a jegykiadis a legnagyobb gyoisatággal történik. Már kint is vagyunk a perronon, ahol elénk tárul egy ménkű hoaszu »onal, elől az iamerten köpködő mozdonnyal.
A vonat minden ablakából ember-I jek bukkannak 115. Rlvld áttekln-léa ét az Indulás elöli 22 perccel kiérkezett emberstrrg láthatja, hogy a megtrlt vonalban még egy gombostű fejel is nehéz lenne leejteni.
I ígx\'o\'l taoácikozások az állomás-főnöWgen, melynek azanfgyszeiü eredménye, hogy a fülf ház fe ől egy kis kávédaráló frissen pö-get elő ujabb négy üres személykocsit, amit később ismét nyolccal szaporítanak.
Végeredményben a vonal 20 kocsiból ál.\'oll. Azonban a közönség különösen a III osztályon igy is alig 75o/o tan Jutott helyhez.
Senki sem számított arra, bogy iljen hirtelen mindenki a Bala\'onra akar utazni, hiszen hétköznapokon alig néhány ember inent ki. I^y aztán az idei rckoidol utasban a déli-vaiulon a vasárnapi vonatok tartják. Azért vonalok, mert az es éli személyvonal 24 kocsiból állott. (J4 is, mert a sok pecsenyéié sült ember nem Igen tudott volna oly* n hősi türelemmel szoroDganl, mini délelőtt a kimenetelnél.)
Vonalunk végigrohan a duzzadó aranykalászos zalai földön és féltizenegykor már Balatonaienlgyör gyön vágtunk, ahol a azonos em berek nem S\'jkal haboznak és megindul az első ostrom a hideg áipalé ellen, l\'t különben néhányan leszálltak, de viszont Nagyrécaén, Ztlfi-azenijakabon, Komárvároion, Sávo-lyvti felszedtünk még vagy 100 utast, akii szintén a B\'talonra igyekeztek.
N g>> d órával kéaőbb már B\'rény-ben, illetve Kereszluron szállunk ki. A közönség körülbelül ugy oszlolt meg, hogy B.Tényben 40, Kereszlu-rcn 35 és feljebb a megmaradó 25 százalék szállott ki.
Ideje Is volt, mirt a fülkékben kibírhatatlan hőség volt. Mind n két oldil\'n nyl\'va voltak a vonat ablakai és Jaj volt annak n eugisz- ny han szenvedő embernek, aki egy szél meil emelni a kupé kél olűalon nyílva levő ablaka ellet. H r.zan do-iongo"ák le tzóval é< lyy szereztek érvényt a felséges nép akrra\'ának.
Mo»l pedig köve.keznék a fürdés rőt va:ó beszámoló. Eti azopoti", miután egyénenkéut és zsebek szerint változó volt, caak főbb vonal.ikb.in adjuk.
A tulzo.labban karizeai fürdőzők éa kirándulók állal kultivált Bréuy-ben és Kereszluron, leszámítva azokat, akiknek ott állandó lakásuk van, a tavalyi közönségnek alig fele jeleni meg. N m a vasárnapi klráu-dulókat kell tekinietbe venni, banem azt, hogy mindkét helyen a kiadó lakásoknak tCb\'j mint a fele még gazdára vár, hogy tulajdonosának behozza azt a .rongyot 4-500 pengői", amit kérntk érié egy rövid Id rnyie.
Bizonya, hogy a roaat baltton-menti szezonnsk első ét főoka (bban áll, hegy tavaly, mikor Igazi konjunktúra volt fürdözŐKben, a 116-szoros értelmében lenyúzták az embe-
rek bőrét. Tavaly, mire a nyaralók kéaz voHak nyaralásaikkal és látták, hogy mint kopasztották mrg őket, azonmód elhatározták, hogy nem viszik tötb:t bőiüket a balatoni vásárra.
Nem térünk kl mott arrs, hngy a kű földi fü dők, melyek végűt mégis cark u\'fu:ítt is adnak, a balatoni pari L-ktöileg szép, de a köztük való járás-kelésre bizony kellemetlen te-héncsordáln kivfll — mennyivel olcsóbbak. Ezt megtudhatja bárki egv proipektuaból, amelyek az orvoai előszobákban garmadával hevernek.
Arra aem, hogy az idén az ország zöme, a keieakedök annyira leégtek még a kániku\'a elölt, bogy nem Is juthat eszükbe nyaralni. Abban a városbin, (és Ilyen a legtöbb a* országban) ahol p;mpáa uszodák, sirandfflidök vannak, az emberek nagyon okos;n azt mondják; csak nem vagyok bolond, hogy elvigyem egész éven ál összekuporgatott pin-zectkémet a méregdrága Balatonra, mikor itthon megvan a fürd5 és eszem a magam rendes kosztját. Igaza van. És ne próbáljon senki az i\'yennek azzal előállni, hogy a Balaton párloláaa nemzeti Ogy, mert akkor pőrul|ár. Az Illető a tavaly a Bajit fejőstehén mivoltából emlékszik arra, begy mit |ileit a .hazai fürdő-pártolás".
11 eszembe ju(, hogy visszafelé este azzal a gyorsvonattal jöttem Kanizsára, amelyik 0ászországba fut. Z<uf >lva volt utasokkal és egyébről sem f >lyt tzó az étkezökociiban, csak srról, hogy at Adrián ét Ausztriában mennyivel olcsóbb a napi prmló, inint itthon.
Stóval, ne bántauk a fürdőket, melyek a legmlnimáliiabbat nyújtják, de mrg keli Írjuk, hogy Keresztúr az Idén mégis csak fejlődött, üj kabinsor! építettek éa a már iamertetett csúszdával valóban nemzetközi tikett ért el a fürdő.
Még annyit írunk meg a aajlt bőiünkön tapasztaltból, hogy a vonaton visszafelé Igen csendes volt a hangulat. Az emberek nem mertek hátra dőlni az ülésen, ugy le valtak sttlve. Pláne az u|oncok, akik bab febér testűket vitték kl a Btlalonb\', mely vasárnap a sekélyesebb belyen elérte a 30 fokot la. Ds a nap Is árnyékban a 35 01. Hogy a napon mmnyl vo\'t, azt mindenki érezhette a rmga hátán. (—n)
VAU Ili
Kedden, csak egy nap 7 és 9 órakor
Üzlet és szerelem
(Ml lett a testszlnü harisnyával?) Pompás vígjáték (3 felvonásban.
Főszereplő: Madge Bellamy. #
II. Edison
Burleszk 2 felv.
Kukutylni vásár
Burleszk 2 felv.
HÍRADÓ
napihírek
•••♦♦••••••••••a•
NAPIREND
Jialiutt 17, kadd
Római katolikus : Klek. I\'rolesl Elek. Izraelita: Tam. hó 28. Nap kel reggel 4 óta 20 perckor,
nyugszik délután 19 óra 52 perckor. •
Városi Nagymozgó. .Üzlet éa szeretem", pompái vlgltték fi tetv.-ban. — .11. Edison* és .Kukutylni vásár", burleszk 2—2 telv.-ban. Híradó.
— Szabadságon. Dr. Mdtyds Samu rendőrkapitány, a bünügyl osz\'ály vezetője a mai nappal megkezdte nyári azabadaágál. Távolléte alatt helyettese: Dr. Mltrovlch Viktor s. fogalmazó.
— Kl lesz a Mezőgazdasági Kamara Igazgatója? Ai Aiaódu-nántuli Mezőgazdasági Kamara elnöki lanácsa moal foglalkozott az igazgatói állásra bjérkezett pályázatokkal éa első helyen Petracsek Béls llpiófal földbirtokost Jelölte. A további sorrendben Kiss Elemér vácrálóti bérlőt, Szabó Lajos ny. jószágigazgatót és Borbds Imre kiskunhalasi földbirtokost. A választás jullus 26 án lesz a ksposvári megyeháza termében.
— Toll Ferenc állapota. Tolt Ferenc, a Nemzeti Bsnk nagykanizsai fiókjának öngyilkosságot megkísérelt felülvizsgálóji változatlanul aulyos és életveszélyes állapotban fekazik a kórházban. Hétfőre állapotában némi lavuláa állolt be. Az orvosok hé fő éfazakára teszik a krizls időpontját.
= Orvosi hlr. Dr. Borsos László egyetemi tanársegéd, a kórházigaz-gató-főorvos helyeltese rendelését csak s-bészi betegek részére Zrinyi Miklós u. 43 szám alatt, (1. em.) naponta d. e. 8—9-ig és d. u. 3—4-ig megkezdte.
— Balatoni népünnepély. Tudósítónk jelenti: Vasárnap délután szépen sikerült, sokféle szórakozást ki-náló népünnepély volt a keazlhelyi Balaton-psrt.-n. A rendezők: a keszthelyi Iparotok Dalköre éa a Levenle Egyesület \'ugyancsak kitettek magukért, bogy délután 3 órakor minél gazdagabb programmal gyönyöiköd-lesték a tátog itókát. A dllután 6 ó-akor kezdődött sétahaogversenyen a kosz helyi Iparosok Dalköre és a kiránduláson ott volt zalaegerszegi Iparotdalkör énekellek. Este 9 tői éjfélig lartotl a balatoni kivilágítás. A (zigetfűrdön több mint félezer színes villanykörte tarkállott. 10 őra-kor a leventék százas csoportban lamplonos fényjátékot mutálták bs. A vízen lamplonos csónakok jártak, a gőzhajó kivilágítva sétahajózáara Indult. Lenn volt a parton az egéaz vároa az esti ünnepségen, sőt a hercegi család ia képviselve volt herceg Hohenlohe éa családja ál\'al.

Zürichi zárlat
Pírt. 20 32\' a, London 25 25»/», Nawjoik 519 47 VI HiOiiel 72 37\'/a, Milano >M>. Madrid 8545, í>n>«t<N<U» J08 97\'/t, BazUn 133 75. Wlta 3 27>/j. SolU 3\'74>/z, Prága I3-Í9I/S, Varsó 58 t7Vi Bodapasi S0 84\'/i, ■alirád V 13, K^kataat S17i/s.
FALA! KOXLOffY
l«g juMtu 17.
— A szárazság miatt a nrintah t«r engedélyezte a vasárnapi aratást. Az alkpin közölte a nagykanizsai járás főszolgtblróságával, bogyrendkivü i szárazságra való tskiat*te*a földművelésügyi miniszter j belügyminiszterrel egyetértőkig engedélyezte a Ju"ui 15., 22. és 29*1 napokra ie*A vasárnapokon sí aratást mmkátatok végzését ttt írjuk mag, bogy as aratási munkálatok egész Zalábin nagy lendülettel folynak. Az aratók sokat szenvednek a rekkenő tnattg miatt, der lerméa ttMöi rész* már a cséptőgépete •tött áU teJhordva. A gazdák Igea sóvárognak egy kis étéért, mivel a ■agy szárazság a kukorica és a burgonya termést veszélyeztel L
— Qod-Year, a letrfobb su\'ó és motorkerékpár gummtk raktára és képviselete Szabó Antal sportüz\'e-
— javítják a Letenyén át Nagy-kanlzsa felé vezető állami utat VmUHOnk jelenti: Ennek a nagy-forgaknu kftsletedtti útnak, amely a Mura gyönyörű báromivet vashtdján át>a Muraktaw, vagyis most mát Jngoexttviába vezet, Letenye főerefr-üli keresztül vezető részét már kijavították. As ul mludkát széléa hóna-
felhalmozott btzaHkő-a csákányok és a várva-várt vármegyét gőzhenger domboruTa présen uttestet csinállak. (Etzel kapcsolatban azonban a |árási székhely lakosságának p\'.nswa it van. A kitartott uttestet ugyanit vastagon ftaom homokkal szórták ki t Igy lakat, hogy esőzés Idején kevésbé táros lesz a .leteoyei szél« utca", da most, a száraz nyári napokon tatái még pororabb, mini volt. Néhány évvel ezelőtt a lőu\'ct agyagot járdái esős napokon a nagy sár raialt alig volUk tárhatók s amint O\'gdny dr. fószolgr bírd nagyon cél-és erélyesen végrehtjiott reo-deletérel, amelyei arra kölelezte a háztulajdonosokat, hogy a járdát mindenütt ai kitárok fcié iejiósea murai kaviccsal trórják ki, unysaól* ván ■árarentess* varázsolta s gyalogjárókat, talán lehetne módot találni arra is, hogy Lelenyénck legalább a főutcája, ahol az lntelllgnoda a legnagyobb vidéki városokét is meghaladó lakbérek elleni ban lakik, némileg portatanltiassék
— Vadászterület árverése. — Tudósítónk jelenti: Az 522 lagu keszthelyi közblrtoVonn\'g vadászterületét vaslrnap délelf dl adta kl bérbe nyilvános árverés utján. A 670 kat. holdnyi erdei vadászterületet évi 751 pengő bérért Kazal Béla budapesti latos vei te bérbe, a bérlet tartama három év. Eddig 800 p;ngöérl bérelte a vadásziéi ü letet Frankó Kálmán keszthelyi lakós. — A bérletre ezottal is árverezett öl keszthelyi vadász külőn-kü.\'öd.
— Állatbetegség. Lacher József pactal föáilatorvos havi jelentéséből: Misefa és Nsmesrádó községekben a serfésvétz Járványosán lépett fel. A bstóság mindent elkövet a vész tovaterjedésének megakadályozására.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávéházban VIII., Baross-tér 10.
— Rablótámadás vagy mese?
Pacsáról írja tudósítónk: Czlgány Ernő nemeshetésl lakós a minap Zalaegerszegre indult gyalogosan, hogy a bádogosnál levő permetezőjét haza hozza. Megpakoltan indult zöldség és cseresznyével, hogy ennek átábM kiváltsa a permetezőt. Amin a ctácsl sürü erdőszélea h .lad\', két alak rohant elő és revolvert szegezve neki, .pénzt vagy élttel" kiáltással megállították. Ó előadta utjának célját és miután végig tapogatták, ctak az arany óraláncát vették el tőle s szabadon bocsátották. A csend őrség megindította a nyomozást, mert gyanú merült fel, hogy tnese az egész rsblótáoi\'dás._
ArégI Magyarország jókedve
— Ma, kedden este a Centrál kerl-helyiségéton szélesebb arányokban lovább folytatja a megértő vezetőség a kánikula áldozatainak szombiton megkezded ingyenes |rtkedvre derítését. Ezúttal a Váci Püspöki Bor-pince újonnan bevezetett boraiból kapnak a szerencsések ingyenes kostolót. A rostz ivókat azonban már eleve flgyefmezfetjok, bogy az a bizonyos .kostoló" egészen csinos kis mennyiség len ám TVhát óvatosan, de azért csak igyunk I Ezenkívül plr kedves nyeremény
— Keszthelyi anyakönyvi hírek.
Julius 1-től 15 ig. Születtek: KomjáH Mária (aly|a Komjáll József gatda sági cse\'éd), DGbör hegyi Magdolna (aty|a DibOrbrgyi József csendőr-tiszthelyettes), Horváth Józsel János (styja Horváth Józtef kovács), S\'nW Imre (ítyja S\'nkó József cipész), Fülöp Edit (atyja Fülöp Lijos bognár), Djlezsár Ede Sándor (atyja Dolezsár Ede vendéglős), Simon Klára B rnadelto (atyja Simon József bádogos-segéd) — Házasságkötés: Ta\'al Qyörgy bérei Kász Teréziával. — Halálozás: Stékely Ferenc 21 éves gépkocsivezető és Szatlcr Mária 15 éves hajadon Vasvárról (Bala-tonbi fullfdlak), Bemtth József 67 éves asztalos, özv. Szitgyák Józsefné 78 éves, Kovács József 2 éves, Hot-válh Oyörgy 78 éves nyug. rendőr, Herczog Qyörgy 1 éves és Rostás Lajos-2 évér-(mindkettő lugmérg+-zésben), Molnár Imre\' 8 hónapos, Milos Márti 29 éves,. Káli Zoltán 9 hónapos. Farkas QizelJa 1 hónapos, Msgysr Qáza mészáros-segéd, Frank Ignác 62 éves vaskereskedő.
— Megkezdték a Kesattiely— hévízi ut olajozását. Tudósítónk jelentt: A Keszthely—hévízi ut olajozását hélfőn délben a keszthelyi vasútállomásnál megkezdték. A munkálatokat a Magyar Fanto Müvek Ri. végzi Igaz ugyan, hogy már jól a szezon közepén járunk s a pár hete javl\'olf ut is újra megrongálódva kerül olaj alá, de még igy, későn is jobb, mini — soka, amire pedig a késedelmeskedés miatt el voltak már készülve a keszthelyiek. Kár, hogy az olajozás csak 4 m. szélességben történik egy olyan forgalmas auló-útvonalon, ahol a gépjármüveknek folyton kerülniük kell egymást.
= Sckwarcz Dezső harisnyál a legjobbak.
- Letartóztatták erkölcstelen merénylet miatt. A murakereszturl csendőrség vasárnsp ette letartóztatta és hé tőn reggel a kanizsai ügyészségre kisérte Varga József kollálszfgl földműves4, akit erkölcstelen merénylet elkövetésével gyanúsítanak Vargát a vizsgált1 biró előzetes letartóztatás bi helyezte és átkísértette az ügyészség fogházába,
Kacagó est a Városi Színházban
(♦) Folyó hó 20 án pénleken ette a Városi Sriobázban előadást tart egy fővárosi müvésztársasáp-, anely-nek tagjai között ott látjuk a Kanizsán előnyösen Ismert ÉrczkOvy Uszló táncoskomikusl, a budapesti Városi Színház tagját, lovábbá Vlg Miklóst a Fővárosi Operettszínház korr.lkusát, Váry B)ikét, a Városi Színház tag|át és a neves zeneszerzőt, Erdóssy Lászlót.
A kibocsátott programmon különböző szólók, duettek, bluettek, tréfák, táncod és nézőtéri mókák vannak jelezve. Ugyancsak műsoron van Török Rezső, valamint Harmath Imre nagyon mulattató egyfelvonásosa és különböző, nagyon aktuális konfe-ránszok.
Érczkövy László még nagyon sokáig emiékezeiében marad a kanizsai közöos\'gnek, őt itt nagyon jól ismerik, nem kell tehát öt bemutatnunk, Vlg Miklós pedi?, mint a , Fővárosi\'1 komikusa szerzett magának országos nevet. Épen ugy Váry Böske és Erdőssy László komponista neve is biztosítják a kanitsai közönségnek a péntek esti nfgvtzerü szórakozást.
A Városi Szinház igazgatósába erre az estére mérsékelt helyárakat állapi\'oit meg, ami előreláthatólag telt bázat fog vonzani. A legmagasabb helyár P 2.50
«=. Meghívó! „Elsó Temetkezési Egylet Nagykanizsán", f. évi julius hó 22 Ik napján délután 2 órakor a Rozgonyi-utcai elemi Iskola tornatermében rendkívüli közgyűlést tirt, melyre tagjait tisztelettel meghívja a Vezetőség. A közgyűlés egyedüli tárgya: A módosított alapszabályok 9. § ának részbeni megváltoztatása. Amennyiben ezen közgyü lés nem lenne határozatképes, az ujabbi közgvülés ugyanolt folyó évi julius hó 29-Ut napján délután 2 órakor tartatlk meg, melyen a jelenlevő lagok számára való tekintet nélkül érvényes határozatot hoznak.
Személyautomobltforgalom 1928. év elsó (elében |ullus 7-ig bezárólag: Qyártmány I. II. összesen
negyedévben Sleyr 27 71 98
Citroén 28 51 79
Nash 2/ <15 72
T. Fiat 8 59 67
Buick 14 51 f,5
Ford 27 35 62
ttud. tíssex 25 36 61 Mág 25 35 60
Chrysler 22 31 53
Chevrolet 16 41 57 Merz-Benz 13 26 39 Minerva 12 23 35
Whippet (i 23 29
Oppcl 12 13 25
A. Dalmler 6 13 21 Renault 5 13 19
Ezen adatokból arra kell következtetnünk, hogy a Steyr Mii vek áltat egy év óta piacra kihozott kocsik nem csak hogy teljes mértékben beválltak, hanem minden tekintetben a leglobbnak bizonyultak a magyar utakon, mert a publikum szakavatottjai leginkább ezt a typust helyezik előnybe, viszonyítva az árakhoz és a minőségéhez Ezen összeállítás szerint igazolva lálluk azon véleményt, hogy ma a Steyr Type XII. a legkeresclebb kocsi Magyarországon.
BékeaylLMé&.gjomor- és bélhurut, a v Btagoélfal kezdődő megbelege-
Íiedéae, vakbélgyulkdlsra való haj-amoiság esetén a természetes „Ferenc József keserűvíz gyorsm és fájdalom nélkül megszűnteti a hasi-szervek pingásá\'. Sok évi kórházi tapasztalat igazolja, hogy a Ferenc lóuef viz használata a bélmüködést kiiünően szabályozza. — Kapható gyógy sz rtárakban, drogériákban és füsztrUz\'etekben.
IMJáréa
A nagykanlsaal. ■ateorotogial megfigyelő jelen Mae Ir i Héttón a Mmér-Wecftel 7 órakor +22 2, délután 2 órakor +32 7, eate 9 Arakor +24 4
PtlMzd: Egész nap tiszta égboltozat.
SíéUrártf Reggel és délben Kelet, este Délkeleti szél.
A Meteor ológlsl IntSzet |*lent*«e szerint egyelőre még Igen meleg Idő helyi zivatarképződésre való hajlandósággal.
■ozetószmizAi
Városi Nagymozgó. Ma Kedden ette 7 és 9 órakor .Üzlet és szerelem" (Ml lett a testszinü harisnyával ?", pompás vígjáték 6 felvonásban. Főszereplő Msgde Bellamy. .11. Edison" és .Kukutylni vásár", burleszk 2—2 felvonásban. Híradó.
llDIÓjffSOl
Julius 17 (kedd)
Budapest 9.30 éa 11.45 H. Közben 12 órakor déli harangszó az egyetemiért
templomból. Utána : Mílvész- és
tánclemezek. 1 Időjelzés, Időjárás. 3 H. 4.45 Időjelzés, idójáráa. 5 F. 5 45 Szórak z. 7 Ma-rlházy M. hum. előadása a vidéki azlnéazet-ről. 8. Hangv. 9.40 H utánna clgányz.
Béét, Orác 11, 4.15 Hangv. 8.05 Énekkari hangv.
Berlin, Stetttn UOO O. 12.30 Mg. 5 Hangv. 7 25 SchliiwIg-HoUtetn előadás. 8.30 A vászon előtt filmz.
Barcelona 12 15 Harangjáték. 1.45 Kam. Z. 5.45 Tánc Z. 6.45, 9 20 Hangv.
Hamburg, Bréma. Hannover, Klel 8 A. II Q. 1230, 205, 4.15 Hangv. 6 Keringő délután. 6.45 Vígjáték utána riZ.
Langenberg, Kőin, Aachen, MQneter 10 15 0. 1.05 Hangv. 4.15 lt|. hangv. 6 Kamara Z. 8.15 Színjáték utána Hangv,
London, Daventry 10.15 Istentisztelet. 12, I Hangv. 4 nZ. 5.15 Oy. 6 Q. Z. 7.15 Mozart kisebb zongoramUveL 7.15 Katona Z. 9.40 Hangv.
Madrid 2.15, 7.15 Hangv. 8.15 Tánc Z. 10.15 Operett eat.
Milánó 12.45, 4 30 Kamara Z. 5 10 Oy. dalok. 8.45 Hangv. 11 Tánc Z.
Prága 11 Q. 12.05, 5 Hangv. 8 Brtlnnl műsor. 10.20 O.
Róms 1 30 Kstnara Z. 5.30 Hangv. 9.00 Don Pas<|uale, Donizetti op. 11 Hangv.
Terménytőzsde
A buza 20, a rozs — fillérrel e<ett. — Az Irányzat gyengébb, a forgalom élénk.
Ujbuza tlszsvkJétrl 77-es 2835—28-50, egyéb 77-es 28 05 -28 20, rozs 24 69—74 75. ónb 33 50 - 3400 ó\'engai1 29 00 29S0, Buakcapa 23 00 -23 25.
A Mapesfl Tőisáa áertas-Ky^ra
vau/t Ah Angol L 27 90-2S 05 Bem k. 80 15-8«-45 Csshtr. 18-94-17 02 Oánk. I&3 C0-I53 60 Otoéi 10 04-10-10 Dollár 670 60-572 60 Krandatr 23-70-22 90 HoU. 230 60-23160 Langyet 64 154445 Lat 8 49 3 £4
Lava - -
Un I025-S0-£0 Márka 136 75 137 25 •ehUL 80 80-81 15 Nonéa 15300-163 60 SváJdl.110-55-110-96 ■véé k. 153\'30-tf 3 90 Peseta 94 10-9470
LUtVIZAK Amat. 230 47-231 17 BétgrM 10 07-10 10 ■sma tae-41-116 81 B akartat 348-3 52 BrltSMl 7J-80-80-OS Kosn*.l63-10-153 60 üsalo 153 10-153 10 Loadoa 27 85-27 9J Milano 30 00-30-10 Nevjork 57 2 90-4 50 Pária 23 4I-2Í49 Prága 16 87-1703 Siofu 412-420 Stockb. 153 42-163 82 Varsó 6422-S442 Visa 80\'81-«1<0 Z Art eh HO-35-t\'O 65 Madrid 94-15^MÖ&
HJB fcllm 1?
HALAI KÖZLÖNY
sportélet
Az NTE tennlszezök gyönyörű szereplése Danántal
&
Nagykanizsa, Jullus 16 Szombaton és vasármp Székesfehérvárott az o\'lanl Korcsolyázó Egyesület rendezésében bonyollioliák le Dunánlul tenDÍszba|nokst«alt. A verseng Nagykaniisát az NTE ké> kiváló hÖlgyjVékosa, Récsel Rózsi Récsel \'Mand képviselte és Igen értékes helyeseteket értek el. Ered
"ÍJ\'ifljgves: 1. Lásaló SzSE, 2. Ascbner Szigetvári AK 3. Divld-bázy és Hol/ds Sopro-. i KE.
NŐI egyes: 1. Keltouer KTSE. 2. Récsel RJzsI NTE, 3. Széchenyi gr. éi Ssapáry gr. Síéketfehérvár KE.
A verseny lefolyása : Elődftióben Széchényi—Lltlkéné KTSE 6 3, 6:3 Rlcsey Szapáry 6:1, 6:0. Döntö: Rícsel—Széchenyi 6:1, 7:5. A védő Kellauer győz Récsel ellen 6:3, w. o. A nagy melegben a sok )á.áktól Uradi Rétjstl az első szel után feladja a Játttot a pihent Keliauerrel
szem bt n, akinek mint védőnek caak ezt ai egy meccset kellelt Játszania.
Férfi páros: 1. Tarján—László SzSE, 2. gr. Seéchen/I Zai?N (s Oyula StKE, 3. dr. HollódMurányi és dr Roasow —Binder SKE.
Női páros: 1. Sréchínyi—Fi\'atz SiKE, 2. Srapáry—Zn.hy StKE, 3 Récsel Rizsi és Manci NTK és Mes-terházy Nílly és Sári SKE.
Vegyes páros: 1. Széchenyi O^uia, Széchenyi Mirla SzKÉ, 2 Láizló SzSE—Rícsei NTE, 3. Binder-Fi-latz StKE és Tevely-Kellauer KTSE, SzKE és Tevely—Kellauer KrSE.
A verseny után szebbnél szebb tiszteletdíjakat osztottak ki. A S .ó-fiába kttldendó válogatott csapatot ma állilla öasze a kerület K<pjsvá-rott. A csapat öjszetélele egyelőre még bizonytalan, mert még nem tudják, hogy 5 lérfit és 2 nö>, vagy 7 férfit kütdjenek-e kl.
A keszthelyi járási leventeverseny eredményei
Keszthely, jullus 16
(Saját tudósítónktól), Szép .eredményekkel zajlottak le a járási levente versenyek Keszthelyen, a vasárnapi hőiég ettenérels szépnámu közOoafe érdeklődése mertet\', a ka lásztetajM sao*M?*i. 01 vollak többek közöfl: VaSnvIa Kornél fő-tanácanok, vármegyei les\'nevelísl klflgveiő, a vármegye képvlteletébea ér. Búzás Béla aljegyző, dr. Huszár Pál főszolgabíró, Schmidt litván izolgsbiró, Relschl Richárd orizág-tyüléti képviselő, a Levente E«ye-iQItt eJnOfcr, dr. Gárűonyl .Lsjoi szerkesztő, a Levente Egyesület alelnöke, Hermán Medárd premontrei kánonok, * tárás Jegyzői kara, tanító! stb.
A verseny eredményei:
100 m-es síkfutás: 1. Bertók István Keszthely, 2. Birkás József és 3. Major József Balatongyörök.
400 m-es síkfutás: 1. Tollár Pál Alsópálmk, 2 Pentelei József Cser-izeRlomsj, 3. Kurucz Oíza Zatavár.
800 m es síkfutás : 1. Lsklca Pe-renc üyenesdiás, 2. Ma|or János Balslongyörök, 3 Nagy látván Oye nesdiis.
Svédstaféta: 1. Keszthely ctapita, 2. B latoDgyörök, 3 Alsóplhok.
CUmplal staféta : I. Zilavár csa-
pata, 2 Kaimacs csapata.
Magasugrás: 1. CJIra József Keszthely (160 cm), 2, Bemer László Keszthely, 3. Mozer Oyula Atsépáhok.;
Távolugrás: I. Neumsrk Sándor Keszthely (543 cm,), 2. B rkás József Balslongyörök (533 cm.), 3. Bertók litván Keszthely (530 cm.)
Buzogánydobis: 1. Alsóplhok 32 ponttal, 2. Zilavár 18 paatla<, 3. Keszthely 16 ponital.
Sulydobds: 1. Id. Hjrválh Ferenc Keszthely, 2. Póczek Józsel Zalavár, 3. Füle Jtnos Atsózskt.
Dlszkoszdobds: 1. Diák Lajos Alsópáhok, 2. Fjgor János Oyenes-diáa, 3. Füle János Aiaózsid
Gerelyvetés: 1. Füle Jinoi Alsó-Mid (40.12 m), 2 S:ila Ferenc Cser-szegiomaj, 3. Tollár János Alsópáhok.
Verseny után a dijakat dr. Huszár Pál főszolgabíró osztotta ki. Boér Sindorné ezredesné tiszteletdíját, egy arany Szent Oyörgy tailérl Füle János nyerte el.
A verseny megrendezésének érdeme Markaly Tibor járást test e velési vezetőé, Iwslts O/ula keszthelyi levente-igazxatóé, Czlglln Kí
roly és Mlrlszlay Ernő testnevelési tanároké, vilaminl az oktatói karé
Magyarország 1928. évi diszkoszvető bajnoka Marvalits Kálmán
A vasárnap futball- és atlétikai eredményei — Két uj országos rekordot állítottak be
Az atlétikai bajnokságok második napja kQlönösképen érdekelheti a kanizsaikat, mivel azon hoaszsbb szünet után először Indult városunk büszkesége: Marvalits Kálm\'n Egry " D.n gén mailett ő dobu a leg-lötoet. Dobásai: 43 69.,45.12,44 22, 43 16,43 31. — Marvalitsot a MASi e!ső helyen Jelölte az amszterdami ollmpiászra diszkoszban. ^Egry dobásai: 42 30, 42 45, 44 04
Donogdn dobásai: 39 76, 42.81, 43 29,42 61.
Nagy eseményei ia voltak az atlétikai viadal vasárnapjának, melyei az U.lől uton mint egy 3000 ember nézett végjg a rekkenő bóiégbr n
Igy :
Gtrő megnyerte a másik sprint
bajnoksá;. o is, igy Mtfyarouzág ez évi 200 méteres sikfuB bajnoka. — Ideje: 22 2 mp. 2. Palzs Jinos 22.4 mp., 3 Raggambl láván 22 4 mp.
R^koidot állított fel tíarsl a 400 méteren, akt 48 8 mp. ^idejével Ma gyarorrz^g 40D méteres bajnoka. 2. Magdics Istvin 50mp. 3. Oerő Mór 50 mp. Magyarország ez évi 1500 rekordere a nagyszerű teljesítményt nyújtó Márton József, aki 4 03 2 mp-v«l országos rekordot á\'litott lel. 2. Bellont Oyula 4:08 mp. 3. Kertész Sándor 4:13 mp.
A 110 méteres gálfutó bajinka sugedi Boross József 16 3 mp. 2. PÚspOkl T bor 16.6 mp. 3. Dfnes Emil 16 0 mp.
Sul> dobásban látszott, hogy D i-ránylnak nem te»z jót a meleg, de
azérl Mtgyarország súlydobó baj noka az 1928. évre mégis ő lett 14.54 m. 2 Egry Kálmán 13.66 m. 3. Hahn K4roly 13.59.
At orsz/g hármasugró bt|noka ez évre Fekete Imre 13.91 m. 2 Molnár Ferenc 13 46 m. 3 Boross József 13.39 m.
Magyarország ez évi magaaugró bajnokságát sokszoios holtverseny u\'áu isméi Késmárky Kornél nyerte 184 cm. 2. Orbán Ferenc 184 cm. 3. Udvardy Sindor 175 cm.
Az orsrátj 400 m. gálfutó bajinks : Ferenczy ÖJön 57 mp., ba|noki rekord I)\'állítva. 2. Kdrpálhy Lász\'ó 58 2 mp. 3 Dénes Emil 618 mp.
Vízipóló:
Pécs-Kaposvár 5:1 (4:1)
A pécsiek köonyen győzlek a ka poilak felett.
Országos amatör bajnoki döntő:
Testvériség-Diósgyőri VTK 3:0 (1:0)
Szombathelyi Vasutas—Csabai AK 5:1 (2:1)
Nemzetközi mérkőzés (?)
Ferencváros Kassai AC 6:1 (4:0) Délnyugati kerület:
Somogy—Nagyatádi TSE 6 : 2
(1:0)
Kaposvári Turul-BMTE 3:2 (1:1) Osztályozó mérkőzés.
Slmontornyal SBTC—KRSC 3 :1 (2:0) O.ztályoió méiközés.
(Felhívás.) Felkérjük mn lazokai, Üknél aláirt profi club belépési nyilatkozat van, hogy azokat legkésőbb ma délután 4 óráig a Krátly-lözs-déb n leadni szíveskedjenek, egyben az Osazea sportbarátok szíves figyelmét felhívjuk ma este 9 órakor az Ipartestületben tartandó mrgbeizé-lésre.
T0Z8DI
A mai ér\'éklő.sde igen gyér látogatottság mellett üzletiden voll. Ctendes üzletmenet mellett csupán kisebb árlngadoráaok fordu\'tak elő, ugy, hogy a zárlati árfolyamok a legutóbbi nivóval szemben csekély, az 1-2%-ot is ritkán meghalad) differenciál tünlelnek fel. A forgtlom rendkívül szük keretek közölt mo> go t. A f xkamatozísti papírok piaca Uzlettelen és elhanyagolt, a valuta (e deihapiac egy árnyalat at gyengébb volt.
Sertés vásár ftlbajtás 3167, aieliböl aladattanal vitet<-maradt 500 darab, fclaórenda 1 61—I 62, cseiatl 1-S8-1U0. ttedett köaép 150-t-54. kftnnjü 1-36 -I 44 elsAréndfl trey 152 -1 54, másodrsodll 1-41—146, angol lUidö 1 40— 1 62, ualonna usyUn I 76 -180. talr 1-92—1-96, lebusotThns 2 00-2 36 szalonUs Itlssrtés 192 196 As Irinvaal vontatott
Uaéja: Mizalal lynsáa és U»Ua«é Tállala) lásxvéaytársuág.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
lPRÓRIftD£tiÉSEK
- z spróhlrdtéesek dija 10 itóig B0 IHHr,
minden további szó dija B IMI. Vasár- \'
*4
ünnepnap 10 szóig ÉO fillér, mlndan további szó dija S flll. Ssertfán és pte-ttkan 10 ssótg «0 fillér, pJwka további Itó dija • Ml. CXmsió \' mlMho vaata-íl>bb beltl^ól álló aaó két saótiák uámlt-istlk. Állást keresókne\'. 5OV0 eoMdméay. » hlHlaSéal dlj alflra Wstlsaii.
Btondal, ovál Itgolcsóban vállal bet tér.
és kdr képkeretezéaeket — Stern üveges Erzsé-1446
Augusztus alaajéra kiadó egy
szobi, konyha, etószoba és mellékhelyisé-gckból Illó lakás magános urlssszonyoak, vagy Idósebb gyermektelen házaspárnak Vűr(l»marty-utca 36. szám alatt.
RBrkSItkévé a
turó a legjobb Musiel és
legiamalosabb, liptói s rrledcnthálnál. 3314
Jó családból való flut tanulónak fizetéssel lelveszek. — Maschanzker Márton lüszer, vegyes és gabona kereskedő Telekiül 47 _____3316
Egy Holliier—Schrantz-ték 6. saániu ••4pl«aaraMaara tuemképea, jótállás mellett eladó. Ilóvebbel Beck Henrik cégnél.
______ 3466
Gabonaraktár augusztus l-ére kiadó, Magyar-u. 30. sz. alatt. Ugyanott száras nagy pince Is. Bóvebbet Welvz Arnold Kis-kanlzsa. ______3144
Egy modern 4 siokás lakás auguulus 1 ére áladó. 1\'elvllágosiUsl sd dr. Flscher,
tartási Ingótigok eúfdók.
Magyar utca 37. egy na; helyiségekkel aug. U-re
Haaanélt vsshordókat minden mennyiségben veszünk Artner és Kelemen cég |3W7
Eraaébat-tér 13. szám alatt elsdó
egy komplett háló elköltözés miatt 3500
Kiadó Só utca 14 szám alatt újonnan épült lilában 1 szobás, esetleg 3 szobás lakáj. __3501
Egy jó liu taaMcask (elvétetik. — Krausz izatx), Sugár-nl 18. -3503
Tallvér alaalét Unllásra vállal, időnkint kölyök és kész vizsUt elsd, vadászterületet rendez, fácánost beállít megállapodás szerint ötvfla Balázs, Klllmán, u. p. Uelse. (Válaszbélyeg nélkül nem letelek.)
Ufyanoll eladói
különféle
ház-3442
■gy i/oba meliék-klad
adó.
STEYR type XII.
6 hengeres, 4 kerékfékes, 4—5 öléses személyautó
10°/o helye1tC|3k5/o laznsadótfizet
tehát már
havi lefí*eté»re kapható
18 egyenlő rési re e ositva a teljes vételár i/4-ének készpínzben való lefizetése ulán. Fenil számítás alapján a réizletösazegben ksmat, viltó-bélyea összegek és vizsgadíj is benfoglallatik. Az összes többi typusokra hasonló hitelfeltételek. A DÍUghirü BTEVR görgös éa golyós caapágyaink magyarországi gyuri le.akati:
STEYR MÜVEK MSGYftR KERESKEDELMI ItinClITtUUlí
- - .... c-----■->- •—- a Talefom A. 8Í8-I7.
Budapest, IV., Faranalak-lara S.
KlnitkipíÍMlil: Nyugatmagyarorazégi Steyp Müvek Magyasr Kereakedelml II. T., SaombatKstty- Taiafoni 565.
ZALA! KOZI ONY
1928 jullat 17.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jób hátainknak és ismerőseinknek, kik felejlbetet\'en jó hi\'.vesem, édc> anyánk, illetve nagyanyánk és tes\'vérdnk
BABITS JÓZSEFNÉ
lemetéséu Jóleső részvétükkel lájdalmiinkat enyhíteni s)iv.sek vollak, ezúton mondunk bálás köszönetet.
Babits család.
Wt iziíi éj gyQmőlcsfáit
gomba és rovarkártevők ellen II
Tiatokil universalis pernielczőszer Nosprsen
Urániazöld Verdola
Elosal Vinol
Sulfarol Thanol
Arzzola Almola
slb.
Műtráflyék.
Oazduaágl, főzelék-, vlrág-mag«ak Kicsinyben és nsgyban ksphstók:
0B8ZÁ6 JÓZSEF aailKmktáásába
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A blrósig mellett, ni Telelőn: 130
BADACSONYI
urasági kéknyelű 1926 os
ÓBOR.
15%-os 1 litertől kezdve 2 pengőért kapható a
VIDA vendéglőben.
■agyar királyi folyammérnöki hivatal Nagykanizsán.
359/1928. bzám
Versenytárgyalási hirdetmény.
A m. kir. földmi/elésügyi minisler ur 15 182/1928 V. B. 1 számú ren deletére a murakeresztu\'i murai azakadópartok „B" jelzésű szika-siárak az 1928/29. költségvetési évben végrehajtandó biztositA»i munkálataihoz szükséges 4180 n." I. osz\'ályu terméskőm k vállalati ulon való beszerzésit és Murakere>ztur vaiuii állomáson bérmentve vagonban lö.tínendő álvélele érdekében a nagykanizsai n>. kir. lolyamniér-nöki hivaial 1828. évi augusztus hó 6 án 10 órakor hivatalos helyi ségében (Nigykaoizia Kisfaludy Sín-dor u\'ca 27. szím) nyilvános, zári ajánlati versenytárgyalást fog tarLni
Az Ajánlati teltételek, a köle/.dó szerző.\'éG (ervezele és annak Ueg.1-szilő részét Wpező általáuos és rész Ules fel é\'elek a nagykanizeai m. kir. f lyammérnöki hivatalnál, a hivatalos órák alati, meglikinllielf k és ugyanod szerezhető meg az ajlnlali minla is.
Az ajánla\'ok, meiyeket az ajánlati fellé\'elek szirint elöirl minta használatával kell kiállítani, a j l-ct> napon 9 és 1/2 óráig a nagykanizsai m. kir. folyammérnöki hivatalnál nyújtandók be.
Az ajánlati feltételektől eltéiő, külön kikötéseket taitalmazó vagy a bí nilpénz letételét Igazoló elismervényt nélkülöző, úgyszintén későbben beérkezet\', vagy táviratilag telt aján latok nem fognak figve\'embc vétetni.
Nagykanizsa, 1928 évi julius hó 14-én.
3<v) H. kir. folyammérnöki hivatal.
166 Telefon — HALLÓI
HRLLÓ I — Telefon 166
T
Elsőrendű ételek és italok
nagy árleszállítással
/ liltr kliilnő nyilall fehér, ujiidv.nl ........................... I 20
I lile\' l-:i pogányvár t Dnvalics fék.............................. l\'SO
1 liter balatonfüredi .kéknyelű\' ................................. 2\'—
Hideg és n.eleg vac\'l rák készen ............................... 1 \'—
Gyorsan sűdek, bécd szele\', natúr szelel és cigányp.cseriyc 1 20 Ki ebb adag............................................................~\'80
Állandóan jégbe hűtött italok! Szolid kiszolgálás! 09 Kellemes, árnyas kerthelyiség!
kt\'- WOLLRK JENŐ vendéglős
Szives fogást kér
U] ponyva Uj zsák
Kölcsönponyva Kölcsönzsák
HIRSCH ÉS SZEGŐ
n r cégnél
NAGYKANIZSÁN.
wmr MÉZET, H
égytollat. állati böröket,
vörös- és sárgaréz, cink és ólom hulladi kot, vasat, csontot és 011-gyot a legmagasabb árban vásárol
8TBÉB B. riál NAGYKANIZSA,
Erzsébet királyné tér 15. sz. alatt.
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gőzmosó, vegytlsztltó, ruhafestő
6jfc: Hcojadt u 1). Gyljtiltltf: luliuy-i. I.
Valiul mindennemű ruhafestést, vegytisztítást, gőzmosást mérsékelt áron. Elismerten elsőrendű munka. Hófehér, tükörfényes gallértlsxtltás. Pllssérozás Qouvrérozés.
MEGHÍVÓ I
Magán- vágy Üzleti úgytkbeni utalások alkalmival
BUDAPESTEN
a legkellemesebb otthont nyújtja a legelőnyösebb feltételek mellett a Keleti pályaudvar érkezési oldalával nemben levő
GRAND HOTEL
Park Nagyszálloda
Bndapest, ¥111., Baross-tér 10.
mrrt
fi0«u engedményt kap
mint <i<n Up tlóflietfljt oUiú liubl-ájllokbAI,
lOOo engedményt kap okió ÍUffml árkiakból (KlIUni hlil kooyhi ) 9 pangAI megtakarít
autóiul kölUíf.t, meri Kyalojt át|óh«t tgy pcft ai.ti a pályaudvarról.
Nálunk otthon érzi magét! I I
Elsőrendű kiszolgálás, szigorúan családi |eile|.
Saját érdeke
ezen előnyök (olytin, hogy okvetlen nálunk szálljon meg. — Előzetes szobainegicndelés ajánlatos
4011
MAKULATUR
papir
kapható a kiadóhivatalban
Adómentes
benzin «, petróleum
mindennemű gép, henger, traktor és autóolajok a legelőnyösebben
kaphatók:
Szántó Vilmos és Társai cégnél
Tele(on 3~22\' Nagykanizsa, Deák-tér 2. Telefon 3-22. Benzin- és olajraktár Magyar-utca 58.
Adómentes és adózott petróleum,gázolaj és benzin, mindennemű üzemi olajok, traktor, autó, amerikai gőzhengerolaj, gépzsir, kocsikenőcs, kátrány, Carbolineum és Creolin, szijgyanta, szijviaszk
legolcsóbban kapható.
Ugyanitt
zsák és poqyva
gyári lerakat, valamint
zsák és ponyva
kOlcsőnzés
El
cégnél
Nagykanizsán, Fő-ut 15,
A Magyar Olaj- és Vegyipar Rt. zalamegyei kirendeltségénél.

TANKÖNYVEK
minden Iskola rész/re
kaphaték
cs
elftjegyezhetftk
Flsthel Fülöp Fiai
könyvkereskedésében.
Veszünk használt tankönyveket a legmagasabb árakon.
A nagykanizsai kir. Járásbíróság, mint telekkönyvi halóság.
5122 1921 szám.
Árvitái hirdetmÉny kivonat.
I\'ancz András végrehajlalónak (lolil-schmicd Mit Imi végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a lelek könj VI halóság ulóaJAnlatra az ujabb árverést 192 l» tőkekövetelés és járulékai behajlása végett a nagykanizsai kir. jáiás-biióság területén levő, Paca községben lekvő, s a pacsil 831. íztjkvben, A f 66 b, 66 d hrsz. alatt foglalt Ingatlanokra I7i0 1\' klklállátl árban és pedig az azokra a 6007 1887. Iksz. végzéssel özv. Hlalki Anlalné sztll. Kgyed Anna javára bekebr le:ell holliglanó haizonélvezetl szolgslim jognak Icnlartásával elrendelte
Az árverést 1928. évi Julius hó 26. napján d. c. 10 órakor t\'acsa községhazánál h>g|ák megtartani.
Az árverés alá kerülő Ingatlan a ki kláltáal ámá! alacsonyabb árun nem adható cl.
Az árverelnl szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár IOvc-át kéaz-
rnzben, vagy az 1831 : LX. t. C. 42.
ában meghatározott árfolyammal sziiui-lolt óvadéliképcs értékpaplrosban a ki kü\'dt Itnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe hetyezéaéről kiállított leiéli elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláirnl. ( 881 : LX t. c. 147., ISO, 170. §§, 1908 : XL. t. c. 21. tj.)
Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tetl, ha többet ígérni senlii sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általi ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908 : XLI. t. c. 25. § )
Nagykanizsa, 1928. évi Junlus hó fi-napján.
Horváth s k. A kiadmány hiteléül:
k» l"\'* Szöllösy János s. k.
Nyomatott a. Délzalal Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
Sft ftrMyam, 161 náa
■affftauüBtt, Itlt. JhIIhs 18 szerda
Ara 16
tniér
POLITIKAI NAPILAP
SurlrmWSl *» kiadóhivatal: Fó-ut 5. iiim. Keszthelyi HókklsdóblvaUl Koesuth U|oe-u. 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
KlölUetésI ári: egy hóra I pengó 40 fillér
Idő-
• ■ zivataros esők, szél, hősüllyedés
Nagykaabaa, Jullus 17
A kánikula ugyiátszik a tegnapi, keddi hőtéggel kiadta a méregfogát. A hétfőn éfszaka érkezett t fegotp reggeli siáffluakbán közölt meteorológiai jelentés mái időváltozást jó-soft, ami estára be ti következett. A délelőtti rekkenő bőség után délután már felhők jelentek meg az égen. Oyeoga szál U támadt rövidebb Időre, estére pedig hatalmas porfelhőbe korait Ksnizta ét a mgalötl,
száraz szél szélverte a vacsora utáni körzőt, A levegő jelentékenyen lehalt, bár felhőnek nyoma tincs még éj félkor.
Idő-prognózis: Budapest, julius 17. A meteorológiai Intézet jelenti: Zivataros esőkkel éa megélénkülő nyugati szelekkel a hőség megszűnése várható.
Budapesten esett • Budapest, |ullu« 17. A déli 35 f jkot hőség u\'án 1 óra tájban 2
p;rclg tartó, esfe 40—50 perces eső volt. A mentők a hőség miatt 80 esetben nyújtottak segélyt.
40° a Balaton vize
Zamdrdl, julius 17. A Balatonon a viz 40°ra melegedett. A levegő 350 c Ztmárdlban Bakonyi Kálmán ny. kurhi bíró villájának konyhája kigyulladt, de sikerült a nagyobb tűzet megelőzni.
Győr, juHus 17. Antalovszky Qyőző öttevényi főjegyző fürdés közben a Ribába fulladt.
*............................. *—\'-•-*-**********mvivivi wi wívLifuuíTj
Lényeges változás nincs az OFB-javaslat két pontjának módosításában
A felkőház elfogadta a beruházási javaslatot — Szerdán megkezdik az OPB javaslat tárgyalását
Budapasi, julius 17 A felsőház mai ülésén hozzászólás nélkül elfogadták a beruházási |a-vaslatot é< határozattá emelték a képviselőháznak azt a javaslatát, a inalt bm Mrl. hogy a Magyar Földhitel Intézetek Szövetségéi*! a kormány kétmillió pengő értékben je
latára ezután elhatározták, hogy holnap megkezdik az OFB javaslat tárgyalását. Az ülés ezzel véget ért.
A OFB javaslat holnapi vitájához eddig mindössze hirotn szónok iratkozott fel. Egyedül Hadik János gróf van a javaslat ellen.
I ben semmi változás nincs, csupán kél ponlbin történik némi változás amit ar.ooban rendeleti uton fognak érvényre juttatni.
Bud Jinos pénzügyminiszter ma megkezdte szabadságát és esik addig mared a fővárosban, mig a felsőház le nem tárgyalja az OFB javaslatot.
Vass József népjóléti miniszter kl-gyetzeta részvényt. Az elnök |avas I |elenlel\'e, hogy a javaslat lényegé-W^*t^*IM0t*0t********0^*****************************************************************
Leszakadta*Elsőlagyar Biztosító leégett tetejének párkányzata
Rvmftttftttafeok a Vigadó-téren és a Duna-korzón — Ember-áldozata nincs a beomlásnak
Budapest, Julius 17 Ak Bhö Magyar Biztosító Vigadóiéri palotájának tetóaeto, mini isme-a mútikor leégett. A tűz oltá-1 tukzáált nagyrttgmytségű vis ttt\\ttí fltUMta a 4 emeletet pilóta ptrkáaytálál él ftCgrrprdtttfcfle úgyannyira, hogy az ma ba|niilb»ü 3 ómkor nagy robajjal lezuhant. Az ntettaitdn teljét lebetsággd, 4 utas-
sal beforduló autó solfórje csak az utolsó pllltnalban tudóit fékezni éa szerencsésen elkerülte a veszedelmet. A lezuhanó mázsás kődarabok, ai óriási romhalmaz teljesen elbarikádozták az ntcát.
3ztrtncsére a Suhanás pillanatában egy lélek sem tartózkodott az utcáD, ugy, higy a leomlás emberáldozatot nem kövelell. A rendőrség
kordont vont, hogy szerencséilenség ne történhessen. Reggel 9 órakor a palotának a Dunakorzóra néző párkányzata is lezuhant és most ezt is kordonnal zárta el a rendőrség. A leruhanó ködarabok a korzón levő fákat tfs p tdokat te"jeten összetörték Ai éjiű\'eiből a Usztv sflők-l küakol látták. A síakérlö bizottság elhatározta, hogy a párkányzatát telj s?n edönte I, hogy a további szrie c ét-li nségnek elejét vehessék.
-nii\'n/\'Vii ii* i \'n"-i — \'II * I1 ^
Tegnap délután (él 7 órakor Budapestre érkeztek a Bremen repülői
Az Óceán repülőket nagy ünnepélyességgel fogadták a mátyásföldi repülőtéren
Bécs, Jullus 17 (ífsKk&t rtküójelentés) A „Bre-men* repülői ma délután
5 óra 20 perckor startoltak «* atpárnf repülőtérről, hogy Buda-pttW f^jttiljeMík.
A megérkezés Budapest, fullns 17. (Éjszakai rá-(ttőjmttés) A „eremet!" óetfnrt-pöMlt á Magyar Aeró Szövetlég meghívta Budapestre, ahol Máiyás-WMM ünnepélyes fogadtatást késsl-tetttir elő. Nagy tömeg várta
kedden délután fél 7 órakor t német cceáattpWókel. Az előkelő-
ségek sorában megjelentek: Dardnyl Kálmán miniazierettaOkségt áilamlit-kár, mint a kormány képviselője, Berczetty Jenő tanácsnok a fövároa képviaeietében, Farkas Kálmán, a Magyar Aero Szövetség alelnöke, Des&ffy kert:s»edelrtil államtitkár, báró Schön budaptsll német követ, Kozma Miklóa, a [Magyar Távirati Iroda vezetője stb.
Hat órakor a bécsi utasszállító repülőgépen megérkezett
Köfil kapitány felesége,
akit Mátyásföldön lelkes óvácló között Oara J:nő UdvözöH át arany-
szalagos csokrot adott ál. Alig érkezeti meg a gráci utsaszálhtó repülőgép, a repülőtérről felszállói! a Mű egyetemi Sport Repülik kél köunyű gépe, melyek közül az egyiket
Ifórthy István, a kormányzó ffa és vitéz Kaszala Károly, a másikat Endre Oyörgy vezették. A két gép a pilisi hegyek irányában
lűot el, de ntmtoklrs, ezután mára mályásföldi repülőtér felé érkezeit ai
.Európa D 1098" felsésű gép, melyet teljesen fém borított és a nap fénjébeu gyönyörűen csillogott.
A nagy tömeg percekig tarló él-jenzéssel és .Hoch\'-al fogadta a bátor oceán-rcpűIŐ KOhl kapitányt és báró HOhne/eldet, akiken kivűl az „Európán* jöttek : Köhl titkára, KOhl bátyja és egy montör. A német óceán-repülők néhány perc alatt levetették a pilóla ruhát és elegáns kék zakóban állottak a fogadásukra megjelent előkelőségek előtt. Elsőnek Dardnyl Kálmán államtitkár
a magyar kormány nevében
fejezte ki elismerését az Óceán legyőzőinek, majd Farkas Kálmán az Aero Szövetség nevében mondott üdvözlő bestédet, melyet Köhl és báró Hühnefetd katonás tisztelgéssel megköszöntek. Ezután a tömeg lelkes fleneplése közölt az Óceán repülők és a nagyszámú előkelőségek autókba szállottak és a fővárosba hajtattak. Az útvonalon az első autóban levő német vendégeket Sisbalom Rákos lakossága kendők bogtatástat ét él-jenzésael kísérte útjukon. A
több, mint száz autó a Stefánia, Andrássy-uton, Ktroly-körulon, Ferenc József hidon át a Odlért-srálló elé hajtott, ahol a német 0:eán repülők lakása van. Ugyancsak a Oellértben kedden este
a főváros ünnepi bankettet adott
Köhl és HQhnefeld tiszteletére.
Sterdán délelőtt tovább repülnek Köblék. Előbb Prágába, onnan
D czdába.
Olaszország hálás lesz Amnndsen családja Iránt
Pária, lullus 17
(Éjszakai rádió jelenlés) A „Llberle" román jelentése szerint a rómii kormány Hangsúlyozza, hogy bár eddig Amundsent és társalt nem tekintheti még elveszettnek, de magánúton szerzett értesülés szerint Mussolini ktjrlentette, hogy Oltssorsiág királyi módon fogja báláját kifejezni Amund sen csatádji iránt, ha Amundttn elveszne. Ez válasz egyu\'tal a fascista ellenes vádaskodásokra és támadásokra.
Clollttl meghalt
Ccrtour, julius 17. Glotmt, Olaszország egykori minisztereirrtJke ple-mon\'i szülővárosában, Cavoutbin 86 éves korában meghal\'.
CALAI nono**
1MB tnMttt 18
Sabján polgármester fontos tárgyalásai Budapesten a Transdanubia áremelése és a város rendőrségi hozzájárulása ügyében
Szerdán válik Ismeretessé: emelheti-e a villanyáram árát
ismeretessé: emelheti-e a villanyáram Transdanubia, vagy nem ?
Mennyivel járul hozzá Nagykanizsa az államrendőrség fenntartásához ?
tartandó
Nugyknnlz««. Julius 17
Sabján Qyu\'a dr. polgárim s\'er tegnap fontos városi Ogyekben Budapestre utazott. Nagykmlzsa városának két olyan természWü kérdésében jár a (óvárosban a polgármester, melyek szorosan érdeklik a város minden adófizető polgárát.
Mint Ismeretes, annak Idij\'n a Transdanubia R. T., mely a várossal szerződéses viszonyban lévén, el\'átja a városi villanyárammal, azzal a kéréssel fordult s városhoz, hogy egyezzék bele bizonyos rcérvü, általuk megindokolt áremelésbe. A város vezetősége elzáikózott minden olyan lépéstől, mely a villanyáram emelését és eziel a város lakosságának ujabb anyagi megterhelését hozhatta volna. A Transdanubia R T. erre kisiorga\'mazts, bogv dőn\'és végett kerfl\'jön az ügy az Országos Villamosáram Ármegáll; plló Bizottsághoz, mely állapítsa meg, joga van-e a Transdanublának drágábban számítani a villanyáramot. Ez a bizottság, melynek áUardó elnöke dr. Fejér államtitkár és tag|al fővárosi szakemberek, valamint a mindenkor tárgyalás alall szerep ő városok vezetői kedden délben Olt Osize éa tárgyalás alá vette a nagykanizsaiakat közelről érinlő kérdést.
A tanácskozás kedden eltrrlott az esti órákig és igy nem válhatott Ismeretessé a döntés. A polgármester azonbrn ho\'riep hmérketlk és rész telesen loguuk rifaálnl a tárgyalások eredményéről.
Egy másik fontos városi ügyben Is tárgyal Sabján dr Budaprsler.
kisebb ügyről, mini arról lesz szó, hogy sz uj törvé .y élteimében Nagykanizsa milyen összegben vise ji sz j államrendőrség fenntartásához való hozrájtrulis részletét.
Ennuk a törvénynek eleinte a vá-rowk érlhctOen Igen ellene voltak, de miután a belügyminiszter a városokéi kért hozzájárulást Jelentékenyen leszállított*, a parlarrent két hára elfogada azt.
A belügyminisztériumban értekeiben vesz részt, amelyen nem
Beszélgetés Lundborg kapitánnyal, Nobile megmentőjével
Halál a sivatagban — 13 nap a jégtömbön — Éhség és félelem Murchlson-Bay, julius közepén Akik megkapják zárkozoltakká, ra-
Lundborg kapitány szívesen teljesül kérésemet, részletesen mesél 13 napos szenvedésérfl a jégtömbön, azonban hangjából kiérezhető, hegy olyasmit éli á*, amit senkivel sem akar közölni; valami borialmasil, rémes dolgot, a\'relyet egyedül kell viselnie. Stnklsem fog|a megtudni, hogy mi mtnl végbea hetekiga jégmezőkön a szenvedők leikeiben.
Amikor Lundborg elió Ízben szállt le a jlgsivata&on, Blagl és Vlgllerl a jégdombokon átvonszolták magukat és ötszecsókollak Lundborgot.
— Mfgborzadlam. — meséli Lundborg —• amikor bemenlein Nobile éu Ceccloni sátrába. Mlndmült readet-lenség és piszok. Az egykor olyan elegáns Nobile rongyokban. Haja össreborzolva, arci és kezel plizok-réteggel b:vonva. Hingossn sírt, amikor megpillsntolt.
Eakel meséli Lundborg első ut-járól, amelynek eredményekén! megmentette Nobllet.
Lundborg a táborban nyomban észrevette, togy a szeiencsétlen hajótöröttek sarki psziebozisben szenvednek, abban a különös betegségben, amelyet n.lndcnkl megkap, aki sokáig a jég és hó birodalmának rah|<. Csak igen erős természet tud el\'entpl\'arii a sarki pszichózisnak.
vaszokká és rosszakaratuakká vál-
nik. S mmilől sem riadnak vissza. Fétfiak, akik eddig a legjobb barátok voltak, OkCilel mennek egymás ellen.
Amikor Lundborg másodszor ls visszatért fs gépént k megsérülése miatt 6 is a jégtáblák förtelmes börtönébe került, szintén megkapta a sarki pszichózist. Himar felismerte azonban ennek a betegségnek veszélyét és R unkához látóit. V.gllerl-vel együtt leszállási terepei készíted repülőgépek számára. A többiek tel lesen apatlkusan töltötték a napo kai. A j\'giáblák állandóan moigás-ban vollak, alvás közben az a veszély fenyegette Lundborgot és a Vtglieri csoport tagjait, hogy a zajló jégtáblát agyonlapítják ökel, ha nem ébrednek fel Idejében. Háromszor kellett a sátrakat lebontani és más helyen felálHtani. Az élelmiszer állandó csökkenése következtében Vlg-lierl csak igen kis porciókat engedélyezett. Nipról-napra annak a jegesmedvének busát fogyasztottuk, amelyet a tragikus végű Malgreen az ittlla lezuhanásának n pján lelőtt. Edényeink — mesélte továbbá Lundborg — olyan mocskosak voltak, hogy utálatunk raa|dnem nagyobb volt, mini éhiégünk.
— Julius 5-e után az állandó kőd oszladozni ke:d:tt és attól kezdve naponta várluk a men ést. Végre Schryberg bírálom repülőgépével észreveit bennünket és leereszked :tl. Parancsa szerint előbb engem menteit meg. Sohasem fogom elfelejteni hátrahagyott társaimnak irigy és dühös pillantásai*. Megmenekülésem óla folyton ez a rettenetes kép lebegett szemeim elő.t és csak akkor szabadultam fel a borzasz\'ó Ildire nyomás alól, amikor megérkez.tt a blr, hogy a Krassln megmentette a többieket is.
A nőkérdés egy töredéke
Irta: PÉCZELY PIROSKA
A Jelenkor nőinek társadalmi helyzetéről számtalan polémia vetődött már fel. A vélemények — pro és contra — szakadatlan párbajt vívnak. Csak az a baj, hogy elfogulatlan vélemény e téren alig akad.
Kétségtelen, hogy a mai nő-tlpus nagyrészt az általános helyzet kény szer produktuma. Meri ne hlgyjük azt, hogy kényelmesebb és kellemesebb a nő életmódja ma, mint volt nagyanyáink Idejében és ne hlgtjük, hogy a nők legnagyobb része nem cserélné fel mai — eseményekben, élményekben gazdag — de gyötrelmesen meghajszolt életét, a régi Idők udvarházainak harmonikus éleiével.
Annak, hogy a nő Idefejlődötl, vagy korcsosult, nagyrészt a férfiak az okozót. Azok a férfiak, kikből a háború és a háború utáni válság a megélhetés kíméletlen hiénáit formálta. Ezek, akik megölték a nőben az Idealizmust és a saját énjével, lelkével vtdi meghasonlásba ke\'gelték.
Ma a férfi a fizikai erő fölényéi és kíméletlenségét Igyekszik érvényesíteni a nőkkel ízemben Is, holott ősidőktől kezdve arra volt hlvatvo, hogy ezeket éppen a nőért, a nőnek az érdekében használja fel. Termé szeles, hogy a nő, már csak ösztön-szer Illeg Is olyan eszközökkel védekezik, amilyenek épen akadnak, — mert a kíméletlen támadóval szemben sem módja, sem Idője nincs az
Krajcáros zsemlyék
IrU: Váth János (I)
És kerékrépa-magot hintenek a tört, nyugodt fflldbe, meg iekele retket, meg egyét) disznóhizlaló véleményt, amiből jó ételeket főz össze asszony, ami után csuszili a bor, csak döntse a Barihegy.
A fiatal Sáregresst ilyessel traktálja meg halpaprikás helyett a viz-bérlő, álmosan, vontatottan, hogy unalommal várná ki más a dűlöre-julását. Ám öl érdekli. A félbemaradt festőiskolái tanuló visssa-révedezi elhagyóit ideális művészvilágát, hol a I\'iloty-iskola epigonjai tanárkodták körül. Az iskola történetében böngészkedve, megakadt szeme Bőhmön, aki egész muzeumra való halászkészséget csomagolt ösz-sze müncheni műtermében. Mikor ide kiszabadul, a halászgazda meséivel altatja a lelkét s a szivevérzését. Istenem, sóhajt szubtilis lelkével a halászatra rezonálóan, nekem szint, életet adna a Bocsmány, ha festhetném, ha félbe nem szakítanak...
Bóhm pedig a műtermében hamisította meg a tiszai világot I össze-börzenkedik, ludbörös hálát kap, amiért rászorították a legbűróbb
hivatalra, a tucat-vasutasságra. Há-nyási inger fogja el, mikor végiglálja az ember természetes életével ellentétes szolgálatot. Aludni, mikor nincs annak az ideje s a pénztárnál kuporogni, mikor a legegyszerűbb lények is a természet rendje értelmében pihennek. Köpött. A szemét elfordította pillanatra a pattogó halászról, mert sárgában játszhatott a a szeme fehérje s nem akarta, hogy a halász meglássa. Még annyi vigasztalói lelt az állomásában, kicsi, takaros, művészien filigrán ideáljában. Megbékélve s a kárpótló családi boldogság állandó fütötlségére henyélve lelkét, hirtelen felugrott, Eri-gcdelmet kért csónakázásra, ami egy a tűzhelyes langyosságban való tovább ringatózással, elheveréssel. Már eloldta a papucshajót. Már erélyesen vágott evezőjével innen, onnan a sekély víz fenekébe. A surlók világától köszörűlten már a nádtenger méhéből zavarta föl a vizi szárnyasokat. A tótágast álló s fenéken búvárkodó vadrécék, tollászkodó vadlibák, vigyázzban álló szürkegémek riadoztak szét. összevissza álmadozó szunyokálásaikból. Hamarost megbénult a keze Sáregressnek. Réve-dezőn, bocsánatkéréssel csillant utánuk a szemsugara s babonás
félelemmel meredt a gondolatra, hogy boldog clfeledkezéseiből igy kergeti cl hazulról a hivatalos óra s magára marad kedves, aranyos életepárja. Felémelyedelt szájába a szivarfüstös, mozdonygőzös, szenes pénztári szoba szaga. Gyenge, beteges gyomrát megint a hányás erőltette. Elsápadt. Kitörtetetl Bős felé. A szabad, hiná-ros vizén leült a farpadkára. Az evezőt keresztbe fektette a hajópere-nién s ült, bámult a sárgásra meszelt cgyujju templomra. Maga mellé képzelte Ilikét. Csöppnyi kezei a vállára kulcsoltan, arra aranykoszorus fejét hajtva s párhuzamosan angyalosodnak szemsugarai a messze opálos alkonyatba. Belefeledkezett ebbe a képbe. A csónak ingott-rin-gott alatta. Csoda-e, ha ábrándok szőtték be a lelke tiszta vizét? — „Szél nem fu. A nap szórja szét sugarait. Talán vasárnap és szabadnapos. Reggeli után csónakázni jönnek a Bocsmányra. Hoz vázlatkönyvet is. A keritőhalászok hajóján eveznek ide. A fák alját nem éri a napsugár, olyan árnyékot vetnek." Végignéz a tájékon, hogy hol botolhatna meg a szeme feslésre-valón ? Hamar akad. A reggeli világításban a tegnap észre nem vett részlet, ma belemarkdl érdeklődésébe. Hamarost rajzolja ki a :
határvonalakat 8 a vörhenyeges, füstös eget a háttérbe ecseteli. Keskeny, egyhangú, kevés dolgot adói Annál változatosabb a kislevegőjü ég alatt elnyúló tájékrészlet. A fák őszien sárgálnak és sejtelmesen tükrözi vissza a Bocsmány. A sarkosan beleszökő nádason meleg őszi színeket gyújtott ki a nap. A ragyogó világ megkapja lelkét ma ; tegnap rá se eszmélt. A bronzos fejű nagy nádas és az apró nádszigelek erre, arra: két szin, szalmasárga és bronzbarna. A hatalmas nádasban reketlyebokrok zöld szigete. Fölötte kél árnyalatban fűzfák turbános feje. A sötétkék nyárfák elöl foszlatja a nap a ködöt. Hosszú gyalogutak fehérlenek a lila árnyékokon. Egy-néhány ecsetvonás hiányzik még. A kifejezöbbségért fölrakja. Felesége okos, lágy sugaru szemeivel nézi. Nem kritizálja, mert a szeretet nem ért hozzá, ahelyett homlokon csókolja az urát. Érzik illatából az elismerés, a csodálat, megértés és az átérzés aromásan. Egy kicsit távol tartja a festményt. Mint imazsámoly karjára, rá kulcsolódik vállára az édes keze. Odafordul feje s rányomja csókját. A szájacs-kája is kér belőle. Ráébred elanda-lodására. Indul a vizszél felé.
(Folyt. köv)
ZALAI KÖZLÖNY
A Zala is emberáldozatot követelt a fiirdó-
szezonban
Deszhadarabbal akart úszni tanulni, de elmerült — A fiút szülei csak holtan látták viszont Zalaegerszeg, julius 17
A szeszélyes Z Ij folyó Is megszedi minden évben a maga ember áldozat vámjll. Ezúttal Teskándról jelenlik a halálos fJrdés hirél.
Lovonyák látván 18 éves földmü-veslegény kedden délután szülei Iá bas jószágjslt etette a leskándl mezőn. A fonó napon kedvet kapott egy kis fürdésre. Valahonnan deszkát kerilett és abba kapasikodva próbált úszkálni a Zilában. Kél kisgyermek messzebbről ügyelte a vigan lubickoló legényt, egyszerre azonban ellünt tzemük elől.
Mikor esle a legény rendes Időben nem hajtotta hiza a marhákat, azok nélküle Indullak a faluba, ahol a fiu édesapja, az öreg Lovonyák
rosszat sejtve, a f,u keresésére Indult a m:ző e. S.-hol nem telál\'a és már ugy akart haza Indu\'ni, mikor a kél kis gyermek, akik látták Lovonyák fiát fürdeni, elmondták az apának, hogy hol fürdött a .Pista gyerek".
Kis li\'ö múlva a Z li pu:|4n rá Is skadt a sierencsétlen apa rlőbb legényfia ruhijára, később őt magét Is megtalálta — holtan a pari füzeseiben fennaksdva. Ugy vilte htza szekéren a 18 éves fiát, aki a Zala áldo.-ata lett.
A szerencsétlenség valószínű ugy történ\', bogy az úszni nem tudó fiu cleogrd\'e a darab deszkái és nem hlrta magit anélkül fenntartani a vízen i^s elmerült, mlelő\'.t birki se-gliségén\' síelhetett volna.
Be akarja szüntetni a HAVART a Nagykanizsa-kaposvári autóbusz-járatokat
A vállalat vezetősége azt írja a városhoz, hogy az .üzleti eredmények messze alatta maradtak a v.irakozásnak"
JPM. JuHtts 18__
eszközök megválogatására — és mert mindenkor szívósabb és kitartóbb, mint a férfi, — sok apró errőforrá-<4wk és fortélyának fokozatos fel■ j építéséből kialakult az a félelmes és veszélyes szekta, amely hadat üzen a férfi-nem egyeduralmának.
Igaz, hogy ebből mérhetetlen károk származnak egyrészt a fajfentartdsra, másrészt az obligát társadalmi rendre
— ez utóbbi ugyan az „uralkodó nem", a férfiak egyoldalú tákolmánya, melynek szúette gerendái anwgy is Inognak.
A nő ma Igen sok esetben egyedin álló ember — Önmagáról kelt gondoskodnia, ha bántják-, önmagának kell megvédenie az érdekelt. Lova-glassdgról beszélni ma, amikor Igen sokszor nem dtaljdk a természetszerűleg gyengébb fajtát aljas orvtámaddsokkal leütni — anakronizmus.
Azonban ne örüljenek az életnek ezek a kalózai — nagyon Igaz ö.
Shaw nak a mondása, hogy : .....a
női nem halalmas és erőszakos; ha a nőket megbántja valaki, nem verődnek löbbé csoportba s nem éneklik palhellkusan. hogy ,.Protegga II gluslo clelo": hanem rettentő törvé nyes és társadalmi fegyverekhez nyul nak és megbosszulják magukat."
Szomorú dolog, de Igy van és ezen csak egy dolog változtatna, ha a férfiak magukba szállnának, ha nem kényszerltenék a nőt ellenségükké lenni, ha nem támadnák és veszélyeztetnék minden szándékában és cselekedetében, ha nem sértenék kicsinyes p\'etykákkal és intrlkákkal éppen olt, ahol a legérzékenyebb, ha több megértéssel és métyreldtássai fogadnák tetteit, melyekben legtöbbször a legmélyebb indító rugó mégis csak a nővel vele született, ösztönszerű jóság
— az a Jóság, amelyből az első asszony anyai szeretete fakadt, akkor nem az ellenség állna velük szem ben, hanem az, aki a gyermekeiket felneveli.
— De ha egyik fél sem Igyekszik azt a fonák és keserű félreértést eloszlatni, amely az életet már a tragédia pereméig taszította, akkor már csak a zuhanás következhetlk.
Kacagó est a Városi Színházban
(♦) Folyó hó 20 án pénteken este a Városi Színházban előadást tart egy fővárosi müvésztársaság, amelynek tagjai között ott látjuk a Kanizsán előnyösen Ismert Érczkövy László táncoskomikust, a budapesti Városi Színház tagját, továbbá Vlg Miklóst a Fővárosi Operettszínház komikusát, Vdry Bóskél, a Városi Színház tagját és a neves xeneszer-rőt Erdőssy Lászlót.
A kibocsátott progrsmmon különböző szólók, duettek, bluettek, Iréfák, táncok és nézőiért mókák vannak jelezve. Ugyancsak műsoron van Török Rezső, valamint Harmath Imre nagyon mulattató egyfelvonásosa és küiöobOző, nagyon aktuális konfe-ránszok.
Érczkövy László még nagyon só-kiig emlékezetében marad a kani-xsai között s\'gnek, őt itt nagyon jól ismerik, nem kell tehát öt bemutatnunk, Vlg Miklós pedig, mint a „Fővárosi"\' komikusa szerzett magának országos nevet, fipen ugy Váry Böske és Erdőssy László koirpo-nisls neve is biztosítják a kanizsai közönségnek a péntek esti n«gytzerü szórakozást.
A Városi Síinház igazgatósába erre az estére mérsékelt helyárakat állapított meg, ami előreláthatólag telt házat fog vonzani. A legmiga-Mbb helyár P 2.50.
Nagykanizsa, jullus 17
Hetekkel ezelőtt, mikor a MÁVART nyélbeülölle a Nagykanizsa—Kaposvár közötti autóbusz forgalmat és naponta két hatalmas Benz-Mercedes autóbuszt Indítóit, örömmel üdvözölte mindenki, hogy végre Ztla és Somogy a modern közlekedési eszköz révén közelebb kerül egymáshoz.
Ml a magunk részéről Is a legnagyobb elismeréssel Irtunk a vállalkozásról, de első nap\'.ól fogva hangoztattuk, bogy a MÁVART autóbusz-járatain a menetdijak a közönség zsebéhez métve igen nagyok. Ezirányu cikkeinknek lelt is némi eredménye, aionban még m\'ndig e ég drága mulatság voll az autóbusz ahhoz, bogy valaki azon tegye meg a Nagykanizsa—Kaposvár közötti utal N;m is szólva arról, hogy a drága autóbusz ax utvooal mentén fekvő falusi lakosságot is épen emiatt nélkülözte. Pedig Nagykanl zsa—Kaposvár közölt nagy számban él a földműves lakosság, mely hetipiacok alkalmával jelentós számban kereaí fel Nagykanizsa és Kaposvár piacait. Igy azonban, hogy a MÁVART autóbuszain nehéz pengőkbe került ax utazás, a falusi nép eleve lemondott róla és nem vette Igénybe más, mini akinek olyan halaszthatatlan dolga volt, amivel n.-m ludia megvárni a vonaljáratol. T».r-mészeleaen sz ilyen ulssok nem jelenteitek standard közönséget a vállalatnak, mely pár hét alatt szembetűnő módon láthatta és saját kárán tapaaztalhatta, hogy az autóbuszlátatok messze esnek attól, amit ugy hívnak, rentábilis üzlet.
Ugylátszik a MÁVART vezetősége most megunta a rMizelést és a város polgármesteréhez értesítést küldött melyben többek között ezeket mondja: ..-minthogy pedig a Nagy-
kanizsa—K posvár közötti autóbuszjárat üzleti íredményel messze alatta maradnak a várakozásnak és ameiy-nyfben a MÁVART járata a jövedelmezőséget jelentékenyen szaporítani nem tudja, kénytelen lesz a vállalat a járat beszüntetésének gondolatát megfontolás lá\'gyává tenni".
A továbbiakban arra kétik a polgármestert, bo;y foglalkozzék az üggyel és legköxclebb Budapestről a MÁVART egyik megbízottja fogja felkeresni a polgármestert, aki a járat fenntartása érdekében fog|a előterjeszteni javaslatait.
Valóstlnü, hogy a MÁVART levelének az a része, melyben azt kérik a város vezetöjé\'öl, hogy „foglalkozzék az üggyel" és hogy a vállalat megbízottja „megteszi javaslatali", azt céloxzák, hogy a város valamelyes formában (ialán épen síubvendó I) támogassa a MÁVART Nagykanizsa—Kaposvár közötti autóbusz járatát.
Ha ex ax eset feonáP, akkor máris rossxul áll a MÁVART ügye, miután értesülésünk szerint a város nem hajlandó semmi támogatásra, csak azért, hogy a MAVA.RT fenntartsa a mostani magts viteldíjakat, melyek Joggal riasszák el ax autóbuszokon való közlekedéstől a közönség túlnyomó részét.
=* Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
= Tornacipők és tornatrikók,
futball és atlétikai dresszek, cserkész felszerelések legolcsóbban kaphatók Szabó Antal sportüzletében.
= Bútort díjmentesen szállítunk bármilyen vasúti állomásra, garantált esórangu kivitelben. Négytől tizenhat hónapig terjedő fizetési kedvezményt nyujtunk. Sok milliót takarít igy meg. Győződjön meg személyesen, Kopstein bútoráruházai Szombathely, Köszegi-ulca 5. (üzlet ax udvarban) és Sopron.
NAPIHÍREK
| RADNAI JENŐ
Nagykanizsa, jullus 1/
Kedden reggel megdöbben ő hlr szaladt végig a városon. Pillanatok alatt lud(d az egésx város, bogy Radnal Jenő, a nagykanizsai Radnal ea Roseufeld cég tagja, a reggeli órákban hirtelenül meghal\'.
51 éves volt Radnal Jenő. Cu-ládja épen Bécsben, apósánál tartózkodván, eg>edül voll a lakásban. Reggel fél 6 órakor a szo^lány meg benézett a hálóba, ahqi Radnatt nyugodtan aludni látta. Reggel fél 8 órakor azonban a főnök nem volt még ti üzletben. Felkoldiek érte a lakaEbfi; de ekkor Radnal Jenő már holtan feküdi ágyaban, mintha álmából költözött volna át ax örök
álomba. Agyaxélhüdés ölte meg. *
A tragikus végei éri Radnal Jenó a nagykanizsai kereskedő világnak, dc az egész nagykanizsai társadalomnak Is egyik legértékesebb tagja volt. A társadalmi es közgazdasági elet minden megnyilvánulásában a legteltebb odaadassal vette ki részét.
K>utzsai patrícius keteske.ó-családból származott és az igazi régi kereskedő minden tradiciójat hűen őrizte, követve ós:i piidájál.
Mint a nagykanizsai Cisico alelnöke, előbb sok éven át vigalmi bi-xoitsági elnöke, fáradságot nem kiméivé vette ki részét nemcssk eme társadalmi intézmény, hanem minden kulturális moxzanat vezetéséből.
Nigykanlxsán született, itt végezte iskoláit, majd Fiúméban tanulmányozta a modern kereskedelmet. Onnét baxatérve József fivérével vezette a már nagyapja állal alapított Oxleiet.
Közgazdasági téren, mint a Nagykanizsai Binkegyesüiet és Délxalal Takarékpénztár sok éven át igazgatósági tagja, azon volt tObbi igazgatósági társával együtt, bogy ne csak kOxgaxdaaági, hanem kulturális és Jótékonysági léren ls nagyban bozzajáruljanak városunk kulturális sxtnvonaianak emeléséhez, a törekvő tehetségek istápolásához és a nyomorúság enyhítéséhez.
Értékes egyéniségével, egész ember voltával és puritán egyszerűségével ax egésx kanizsai társadalom osztatlan szeretetét és nagyrabecsülését érdemelte kl. Sírjánál fájdalmas vesxteség érzésével áll egész Nagykanizsa és Zjlavármegye, amdy egy régi vágású, puritán fétflut veszített
el Ridnai Jenő elhunytával. *
Temetése sxerdán délután Va7 órakor lesx ax lxr. temető kalottastniából.
— Zalaegerszegen autóvizsga és auiósxakéitól szemle lesz Julius 19-én, melyet dr. Kdlnay Gyula rendörfőtanácsos és ax aulókOrlet sxakértóje, Zlnnemann Rezsó ip. iskolai lanár fognak megtartani.
— Aljegyzőválasztás. Balaton-szemes es BalatonöszOd köiségek képviselőtestületei a baiatonsxemesi aljegyzői állásra egyhangúlag dr. Umbek Károly eddigi h. aljegyzőt választotta meg.
=« 20 havi részletfizetésre szállítjuk — igazolvánnyal ellátott ügynökeink utján is — az egésx világon legjobbnak elismert Singer varrógépeinket. Singer varrógép résxv.-társaság Nagykanizsán, Fő-ut 1,
íaui k dl lom
mi

Jullus 18, azerda
Római katolikus: Kamit hv. Prolit Frigyes. JaiaUÍU.: Ab. W> j.
Nap kel reggel 4 ó\'a 21 perckor, nyugszik délután I!) óra 51 perckor.
— „OlcsáságI hullám" a Balatonon. A Bala\'oni Szö*e ség intézőbizottságának kérelmére a pégzügy-mlpiszler a ittlét, vagy txáiitás utjáu készült éxka tésiUk, to /ábbá a fánk, valamint ax édes és sós leasülemé-nyek fényűiét! adó|ál 5 százalékra szállítói a le .a balatoni fürdőhelyeken. A péasügyigazgalóiágok a lövőben a Iflrdők vendéglősei, kiiőzői, pensloi terhére s fényűzési, forgalmi adót az Hyen tészták u\'án egyezségi alapon az 5 szizalékoi ku\'cs alkalmazása mellett átil/n/ önz\'gben ál*pl\'Ják *ieg.
— Lapunk Budapesten állandóan utvasható a Park Szálloda kúvéM iában VIII., Baross Vir 10
— A soproni iparosok kirándulása a Balatonra. A soproni ipvftsok augutz ua 18 án háiorn-nipos kirándulást rendeznek a B.li-tonra. Felkerealk Balatonfüredit, S ó-fokol, Fooyódo\', Badacaonyt, Krazt-helyt éa Hévizet.
CB A KiskanVzsai Polgári ül vasók&r folyó hó 15 ikére hirdcteil félévi közgyűlése elmaradt haU\'Oial-képtelcnség miaU. A közgyűlést folyó hó 22 in délu\'án fél 4 órakor mindenképen meglarija és arra a tagot raeg|t (enéséi kéri a Vezető Jg.
— Utazási kedvezmény. A Duói Száva Adria Vasúttársaság (izelölt Déü Vaapálya Társaság) igaagalósága foljó évi augusztus hónapban Budapea en tartandó Szent István napi ünnep alkalmából a magyar vonalakról Bud;peaíre utazók részére ujy a gyors, mint a személyvonalokkal utazók részére bármely kocsi-osiiáiybjn 50%-os menetdíj kedvezményt engeddyezett. Az utazási kedvezmény akként vehető igénybe, bogy sz állomásokon Budipertre váljott Jegy raeneitéxti Jegyül szol-gál, az Budapuirt való megérkezéskor nem adandó le, hanem azi csak leimutatni tartóinak. E< a meneldi| kedvezmény a Budapestre való utazásnál 30 km. nél nagyi bb távolságról tuguiilua hó 14 tői, 30 km.-nél kisebb távolságról pedig augusztus 19-161 ezen napoak 0 óráját II augusztus 20-ig, ea u.óbii napjn azonban legkésőbben a menetreadszejlnl dél-aiőü 915 kor Budapestre érkező 216 az. vonathoz i|<n/elkclő. A vissuulaiás augusztus hó 20 én és pedig ■ 30 km.-néi nagyobb távol-•ágpkrs augusztus hó 31 ig, a 30 k«.-aái kisebb távolságokra pedig auguastus hó 2l-ig ezea napoknak 24 feáiáig terjedő időközin történhetik.
— Elfogtak egy fiatal váltó-hamlaltóL Ilié? József 20 éves *om-bal lakós Szlgethy Jtnoa és Oyőre János lengyeltóti lakótok nevé c váltót hamisított éa azzal 200 pengőt a Lengyeltóti Banktól felvett. A fiatal váttóftamisiiót előzetes telartóiialásba helyezték.
— Nem gyerek kwébe való a gyufa. Hegyi Mihály badacsonyi vincellér öl éves Misi nevű fia valahonnan gyufát keilleU ás azt a padláson meggyújtotta. A gyermek ki-váncai voll, ha egy rakáa szalmát meggyújt, hogyan ég az. Meg is próbálta és a következmény nem maradi el. A ház, mely Bothmer Jenő bíró tulajdona, porig égett. Sok szülő oku hal ebből, akik nem vigyáznak eléggé arra, mivel Játszik a gyermek.
— Tüz Balatonedericsen. A baiatooedericei vasútállomás raktára egy kipattanó mozdonyszlkrálól kigyulladt és leégeti. S teljesen fá\'iól levő raktárt a tüzollóaág nem bírta eloltani.
Mttjáráa
A luigjkaaluai aaateoroloflal megfigyelő Jelaatáacki Kedden a Mmlr-ük tí. Reggel 7 Arakor +2J8, délután 2 Arakor +J22, eatc 9 Arakor +26 Peltióztí: Egész nap tlizta égboltozat HUUránv Késsel é(1 ití\'ben Kelet, eale Északkeleti szél.
A Mattul Ojögl\'i Iptázot |e\'«ntáy Sze-rlnt zivataros esőkkel és megélénküli nyugati szelekkel a hóaég megizUnése várható.
— Mikor a csendőrök húzzák meg a harangot. Z ilaegerszagl laptársunk hasábjain olvastuk az aUbbi érdekes esetet: Keikab&rabáa községben egy katona — aki rakon-lá\'ogatóban tariAúodoll olt —\' fürdés közben a Ke/kába fulladt. Szerdán temették s ekkor a község népe nagy elmaradottságáról tett tanúságot. Nem akarták kihirangouii a halottal, úgymond, ht vlzbelulléil megbuziák a harango\', akkor Jégeső ellen hiába harangoznak vele. A csesztregl plébános erélyes felasóU-lásának sem engedelmeakedttk, végűi is s plíbinoi csendőröket hozatott Z-labaksáról s azok húzták a harangot, hogy a szerencié len hftioltat Illően eltemethessék.
— Szabók, varrónők, háztartások, cipészek a világhírű PFAFF varrógépeket használják, mert működésük csendes, varrásuk tzép és tarlós. Husz havi részletfizetésre Is kapha ók Brandl Sándor és Fia cégnél, Deák-tér 2, a felsótemp ómnál.
— Zsebmetszők a füredi országos vásáron. a minap tartott balatonfüredi országos vásáron Dékán Jóiul papkeszii gazdától 315, Hajós Károly meacibelyl lskoiiói 835, Orün Ferenc kereskedőtől pedig 520 pengői lop\'ak cJ vakmerő zsebmelizők. a»t hiszik, hogy egy Jól szervizeit banda működött a váaáror, akik s gyengi vásárral szamban elég szép „üzleii eredményi" értek cl.
— Két öngyilkosság, ö ji. Bér ess P<nerné véid 1 lóidmivesaasiony súlyos természetű Idegbejef^áge miatt kútba ugrott. Mire rátaláltak, halott volt. Tet ét a bajtall órákban követte el, mikor csendes vojt az egéiz ház táj. — Beleznal Józaef böhönyel lakot, 82 évet öregember öngylikot-aági izándékból felakasztotta magát és megbalt. Teitéaek oka aggkori elkeserrdés.
Városi Nagymozgó. Ciü örlököti este 7 it 9 Oiakur „\\ vörös kalóz" Kod la R qje kl.üoö vígjátéka 8 Itlvonásban. „Ferkó álmá", builesik
2 felvonásban. Hkadó.
— HaWlos fürdés a Dráváin. Gyaja András 7 éves vízvári f ucaks a Dráva egyik holtágában felügyelet oéJMÜ lürdás kösben elmatOU. ÉjUs-spja talált rá gyermeke holttestére.
— Szeíeocsétienül Járt arató munkás. KeglovUs Faenc 17 éves sratómunkás a so r.ogyapá ii uradalomban az arató^ép mellett dolgo-]ott Véletlenül a gép elkap\'a bal lábát éa súlyosan összezuile. Kórházban ápolják.
— Agyonrugta « ló. Sümegi Józtef 20 éves lörökkcpínyi levpnlét az oltani plébános lova «W szerencsétlenül rúgta fejbe, hogy a szerfin-cséilen leveate pár perc alatt |i-szenvedelt. A caendőrl nyomozás szerint s szerencsétleniégért lenki sem felelői.
= Három igaz szó: Mudrák kenyér Jó.
Meghalt a belgrádi rendőrfőnök merénylője
Belgrád, Juliul 17. (Éjszakai rddiójelentés) Ladlcs m< rénylöje Moncsllól I \'án ma <Wftlő.< a klrh44*n b#-htlt térülésébe.
Meggyilkolták az uj mexikói elnökit
Mexlcó, Ju>lus 17. (Éjszakairddiójelentés) A napokkal ezelőtt megválasztott u| mixicói köztársasági vlnökAI: Obregonl ma délután met-gyilkolták. (Rüzletek bl\'n/ozuak.);:
tAzsii
A mai éitéklő*dán az irányzat egyenetlen volt. A tőjideidő egiaz folyamán nag)fokuűzletlelentég uralkodott, amit a B rrltnból érkező gyengébb jelentések csak fokoztak. Á/ változások alig fordu tak elő. Említésre méltó csupán a Fegyver és Ofa 2 pengte emelkedése éa a Stikra 2 pengő a áresése. Az ériékek többi része általában a tegnapi zárlati »z n \\ ona.\'on moiog. A fixpaplrok piacán üzleltelenség mellett valamivel barátságosabb voll a hangulat. A valuta ét devizapiac izintén jivu\'t.
Terménytőzsde
A buza 15-20, a rozs 10 fillérrel esett. — Az irányzat lanyho, a forgalom élénk.
Uibuta Uuavtdilil 77-ta 28 15 -2B30, egyéb 77-ea J7 85-2S00, rozi 24-51-14 7., óias 33 50 UdO 6 aa«ao 29Ű0 29 26, Batfkv>M U 70 -?3 03.
i kalapesti Tézjáe ásriu je^zéss
VALUTÁK Aacat L V ÜO-3SOS
Ssklk 80 lO-ta-iO Caabk. 16-96-17 04 Jáak. 163 C0-I6S 60 Olaál 10 04-10-10 Dollái 570 60-572 60 Puadatr 33 6 -22 80 »Wt MCÜ0-23160 LMCral 64 15-64 45 Ul 149 3(4
Ura — -
Ltia 80 2 ÍO-45 Háika 19690-137 40 SeZiUl. ÍC 80-81 15 Soivi* 153 00-153 60 Svátdt. M0 45-1.0 S5 a«Wk. IJ3 30-1\' 3 90 Ptatla 94 25-94 85
UKVUAX 2M 50-KI-SŰ
Bakarati 3 48 36]
Kopaoh.153 Oaalo 163 07-153 47 Lonitm 27 86-27 91 Milano 8001-30 11 Na«fOfk 572 90 4 50 PM 23 43-mo Pián 16 97-17 02 IhL 413 4 16 •toctti. I5Í40-Ü3I0 Vari6 64 22-64 42 Wtaa 80 80-ll:5 MrV* 1)031-1 Oít Madrid 94" JO-94 80
Sertés vásár
raQujll. 3M)7, •«hrböl4i*4attan«l -■artdl 5.0 Oatab. tíadraada 1 61—I 62, aaadalt l-f 8—160. audatt kteáp l-ÉO-IM, kOntiya l-«6—144, aMktadS 0rw 1-52-151. máaodii oda i\'42—1 46, arnrol aUldó 1 40 . 62, aulooaa aaarbaa 1 76-IM. isii 1W-I 9S, labaaött baa 2 00-2 26, •uto^ola » i«rtfc I M-1-96. Aa tláayaal vanUUttt.
KÖNYVEK, LATOK
„A tenniszjáték jakoM^a"
Uj kötele Jplent meg az Athcpaeum népszerű és közkedvelt Sportkönyvtárának : ODncz L-Joa ,A teiu^tzjá-ték* ci.nQ könyve. A kiváló mfl ezer-í<^e ho^su, eredményes versenytő-mwltjával, sok ktküzdfHt gyözeimo tanulságos emlékével és legkiváióbb-nak tudott oktató műkpdSével méltán rátzolgáH, hogy könyvének megjelenését nagy érdeklődéssel várfák a magyar tennisz-iport barátét Az etaveníollu szakmunka nenjesak a sportember stakszerü irása, de e^ső-sorban egy éles megl/Háiu, ul. krv-tzerfl u\'afajt mu ató pedagógut min-<Jfn fontos tudnivalói felöfclö értékes oktatása. A csinos kijllWásu munkához, a nelyben mindenki sok ujat és érdekeset találhat, Kehrllng Béip Ma az előszót és borilékrajra VM Dezső arliiztikus munkája. Ara 4^pengö 40 fillér.
K A Napkelet Julius 15 iWstáma rendkívül érdekes tartalomtnai jelent meg. Büky Oyörgy: „Síiváiváay ai ég Kapuja* elmen megkezdeti satnyát folytatja ebben a számban. — Fehér Oábor, Madeaspach Viktor és Dálloe Sándor egy-egy attieazélés-sel; Oulyás PJ, [jkást Oéca, Re-ményik Sándor és Fahate Lajpa verseikkel szerepeinek. Farksa Z *áa-nak .Z-cby Mikály\'-rói szóáó laaitl-máaya nagy ügyeimet éráenael, úgyszintén Hiláaz Oábotnak a „Neeoa-cionallzmus\'-rói Irt óikba. A kritikai, színházi éa müvásaati saanie cikkeit Osál Sándor, Réáey Tivadar áa mátok Írták. Mutafrányssámot díjmentesen k«ld a kiadóhivatal: Budapest, I. Dóbtanitl a. 12. I. 6.
)< Szlnhá 1 atatluHka az (927 28-aa tL*ionról. 4 aalnktaak bfaártsk- A aáa-Uaallkua nskUlli áa .neeet*«á4a V akavlt aziaházJ t/tíjon nifxlegéT: r" d.
kat adlak, hányszor, milyen tflterrel, gijröl hogy irtak a kritikusok ? A slatlaaMkáa iul a kritikusok vlzagila (a ax. kitudódik be-lék, hogy vJImp alkerct) - IvMlállfk
A atatlsrlikát Wulabb sztoábap .Színházi Elet\'. Egyed Zoltán uj regénye, 3 letvoniaoa és T lelvonáaoa adnlarafc, rengeteg cikk ti> káp vaa mim a Saiobázi ÉUtbca, a<Mly<wk ára 1 pangó
)( A .HLndvAtoalék\' szerzője, Hart^ou vjlágszeite feltünépl keltett rtgényát, a .326 osM MM safp forOltásbaB az Uj Idj$k motl qjagje-lent száma, amelyben tovább fobr-
fe\'tfefTiS
lovagja" dmü lei Surdnyl Miklós, Karinthy Ptj 0 Henry és mások írlak atket és cikkeket, egy sereg
és idtoerf képen kUtU azámton a szépjégápolás. gssitronomis és rejtvényr métdek olyasai- éi okulniraJtót nyújtanak.
bizalom dolga.
Hálók, ebédlők, Urlwktt a legegywwübbtOJ a legüno»»U> kiviteibca állandóan raktáron.
Kedvez/i fUetáal felUtelek-
Székely Vilmos
butorlftlppe lagykaaizsa, lazkczy-aása 4 m^
Eliőreadü sajál
1MB teljg ii
ZALAI KÖZLÖNY
KÖZGAZDASÁG
A méhészet Jelenlegi állása hazánkban
A hercegprímás fővédnöksége alatt au^uszfcia k Szépéo országos méhészeti k állítás lesz Esztergomba*, az taasel SMntbathelyea
Az Országos Magyar Méhészed egyesület infor^W.i sAa^lán |ek<t-pk, bogy sz UW fagyos éjacakákban bővelkedő rendkivíMi kedvezői! n lavaszl idö|árát következtébe 11 a mé-készetl kilátások lg n súlyos kárt »enved ek, a tavaszi nsgy hordás fc rajzás teljesei elmaradt, a méh aulába- lajtáraikból n;m Is Igen tudtak kijfnit «M«k lőftUkeztében aieglehetőses stotéilsmitlafc, heiyen-ké n 50—OOVp-QS vepzteség is mu-Ulkozott kOtOWak- Quk • későbbi kedvező időjátás segMett aémlleg a Méhcsaládok helyzetén.
Egy másik termelésronlő körül-mtaj a makra mezőgazdálkodás,
AACftv A iMÜklÉlllÉft fUldtlifélCl
om §ngték aMékfcas Usimí^*
az ugaron burjáizö őszi lar\'óvlrág-táil, u D.A daalea ML viiágzá#J, amely régebbet}, bt elmaradt « la-■sasi gyümölcs és repce virágzás, ■ég mindig meg ludla nun\'eni az ávl méztermést.
Mint értesülünk, aj OMME ntk Hkerült a MÁV-nál kl#*a * vá«-dorolUtásssl kapcsolatos 50®/o tartfa-feedveiményt, ami mindeneseire n gy haladást jelent az eddigi rendszerrel ssemben, amely as odaszátiltásnál teljes dij* kfe*a* és caafc a vlszr (saálUlásoál MPlgíU 100% os ked ■ez ménnyel.
At egyesOlet méhészed kutitóál-lomáaa dr. Szabd Patay József első-oszlályu muzeumi őr vezetése melleit most már teljes felszereléssel végzi kutatásait a Nemze\'i Muzeum MMÉÉÜM dMpwMC, BM\'y kuta-UáűkkitóUiwn * ai/fahrtrgaégrk
ás IsMsdésáre irányulnak, ahová minden gyanúi esetet Mviz|gAi4« ft§m t» tehát küldeni, SPiit s kutató állomás teljes :n Ingyenesen végez.
Az OMME és a Méhíszegyesüle-*k szövetsége autunlu* 15-20 ig Esztergomban dr. Seriét Ji«tinl4i> Uboroi hercegprímás MvédnOksége
alatt oraiágos méhészeti kiMli:Ast render, u gyanúén időben Kiskun lélegyhásán is lesz sz Országos Ipari és mezőgatdsságl kiállítással kap-ciolaiban méhéazeii kiállítás, amit megismételnek a lé tő öaz lolyamán Szombathelyen ii.
Á\'talában a méhészei terén örvendetes előre Orés mutatkozik az egyesületi Ugok számi körülbelül 300 főnyi gyaraped Ist mulat annak ellenére, ho^y az utóbbi évek mostoha időjáráa viszonyai sok gazdának kedvét szegték a méhészettől, továbbá ama hátráltató körülmény folytán, hogy a méhészed termékek m\'gte-helősen alacsony áton mozognak, amin* két oka van, nevezetesen egytészl az, bogy Mag>aroraaág nem mézfogyasztó állat*, másrészt pedig, hogy ktlllö d piacainkról (Svájc, Hollandia, s Skandináv államok, Anglia) világhírű magyar mézexportunk a ailány és teljeaséggel ize len, de roppant olcaó amerikai méz eláraaitlsa által kiauiitMott.
Az MMdW méz ai^Mga ffeéat annak lu\'ajdüni ható, hogy Amerikában Igen nagy mértékű méztermelés folyik, nálunk pedig ezzel szemben, miután a Trianoni kegyet len megcaonkitáa erdőségein* legnagyobb részét elszakította ölünk, s velük együtt s legkitűnőbb méble-gelőUöl — s bavati fiórá\'ól — is megfosztott, méh legelőkből igen szegények vagyunk. Igy tehát nzgyobb méretű mébástkedéslfll nálunk mostanában aajnos nem lehet azó. Ezért a Magyar M*éazet legközelebbi pi4«rsAttj* a eéWepM* ieljaviiá-sának legszé\'esebb körben való pro pagáláaa kell Ii igy legyen, aminek egyik hbveMioénye n, hogy ai állami erdősítési éa fiiitási progrtmm kereiében a méhészeti érdikekre is tekintettel ieg)en-.k annál Is inkább, mixel tudott é» Itmetí dolog, hogy a «étek m*aMj \\ argénái a mét-termefés értékénél is nagyobb hasz-
not hajt a virágok megtermékenyítése és igy a gyümölcs és mag ki-fej\'esz\'éte folytán, ami által tehát a gazda közönségnek is elsőrendű érdekévé válik a Magyar Méhészet minden irányban való tásogaláaa.
(—) Konzervipari taafolyam. A M. kir. Erjedésiani Intézőt f. óvá augusztus 16 lói tzepkmoar bó 18 ig konzerviparáé gyümölcs, főzeléhttr-ntelők és bázlaitással foglakozók részére konzervipari tanfolyamot rendez. A tanfolyamon előadatnak (gyümölcsök, főzelékek, jiuiok konzerv szeiü feldolgozásának összes módszerei, n.uitsüriiések, főzelék, gyümölcs, tz4ió*záritá**) konzervipari technológia ás nsceptura, mitológia elemel különös tekintettel a kemerv-gyárlásra, aavanyitóipirra, konzervipari ebémia, anyagiamé, élelmiszertörvények, husvizsgálat, főzelékisme és terjes**, csomagolás, száiii<ái. At jlméletl előadásokat az Intézet laboratóriumában és konzervüzemében tartott gyakorlatok egészítik ki. Je-lentkezhel mlodao érdeklődő ■ M. kir. Erjedéitanl lutízelnéi, (II. ker. Debrői ut 15. Augutztus bó 15 ig) 25 pengő tandíj befizetésével. Indokolt esetben Mi — Illetve egész tan-dijr.entesség is kérhe 0. A vizsgát sikettel letevők bizonyítványt kaptuk. E foglaltság egész nap.
(-) Felvétel a kehldal állami földmUe«Í0kolábs. A Kehidan Iá-imMcU áUami földmivetltko\'áb* a Mai Mfawok folyamán lehet feivé-Wse Jelenweznl. A tanitáa október l-én veazi kezdetét. Felveiznek minden I Ifik életévét betöltött, legalább 4 elemi iskolát végzett egészséges egyént. A fölvételt nyertek ellátási dijuk eíleaéboa élelmezte\', lakást, világi ásl, fűtést, mosást ét orvosi gyógykezelést kapnak. A földmlve-1 ét ügyi miolszl. a kevásbbé lehetős vagy nagy családp gazdák gyermekeinek MÍdijas, aöt egyes kivé eies (sítekben még teljesen ingyenes állami ktlyd is engedélyez. Mindennemű felvilágosítással sz Iskola igazgatósága szolgál az érdeklődőknek.
Zürichi zárlat
f irt* 20 33, London 25 25\' t, Nawml 519 471/1 UrOsaal 12 3/Vi, Mtl.no 2721
Madrid 8J5JW, K9 02\'/i,
H3$V/t Wlto 13-25, Sotla 375, P*as IB\'í9l/i, Vazaó M 15 Biadat •>• 80 9-ta, <Ufc,.a>! II17.
Klsája; iuűiaJjl Hysshla u Upktaá* 110 léuvéaytársazág. m^etfa Zalai Károly.
Pu Omke nagykanizsai kerülete fájdalommal tudatja, hogy egyesületünk újbóli megalakítása óta választmányi tagja
RADNAI JENŐ ur
■ Rosenfeld Adolf Fiai oAg társtulajdonosa
folyó hó 17-én elköltözött az élők sorából.
Pu lítrnben boldogult a legnehezebb viszonyok között követendő példáját mutatta a kari összetartásnak es emieket örökké meg fogjuk őrizni.
Nagykaotzsa, 1928. julius 17.
iraéitnrrtsn
Vak tnkrfllc újra tükrözését ellcaitfja
Stern Üveges, Erzsébet tír 14. U46
Augusztus alaajéra klaM my
szobi, konyha, clAszoba és mellékliiMé-Kckból álló lakis magános urtasszonMk, vagy Idfeebb gv«rraektclen háuspL»k Vörftimirty-utca 36. sxim alatL
P#a*amUif* a kasza matosabb, Mfíiól turó a legjobb Muszel és Frledenthálntl. >14
jó csalidból való llut ianulóa^k flzelAsstl Iftlvcazok. — Maschanzker Málbn lUaaee, vegyes éa gabona kereskedő TáZl-u< 47.__IBe
Piuklloatat bekabatastera Mttoa
ségbeo v«aíínk ÁíIüu\'uK*Umencif \' á3l7
Klakantasén, Alsólemel6-u. 15. ^ bekOIIOzheW háa, tiUIIÓ, pajtival éa kerttel, I i/j holdas rét a Magyar-t rétekben éa >/< hold rét a császárrété sürgősen eladó. Bóvebbet toaál Ir NafLykaalaaáa, KaaáaGay-«t a 2. m
Klárié Só utca l-t azim alatt újonnan épUlt htiban 1 szobás, esetleg 3 szobás lakás. _3501
UJ és használt boroabordók bármily mennyiségben kaphatók Kauirnano kádár
műhelyében, Petóll-ul 8. 3506
Zala-, Vaa-, Somogy- és Fejérmsgyáhtn 400, 380, 220, I8\'J, 90, 40 és 20líoldu minőségű kMokak Jd és elefendó épületekkel, kedvező lettétakk roeiiaU al-adó. Bővebbet Soiál Igaáo Ingatlanlor-galml és pénzkOlcaőnkőavettiő trodája Nagykanizsán, Kazinczy-u. X az. 3378
sladó
3500
la taám alatt
egy komplett háló elköltözés miatt.
Saanli uaHyák aulAklwe (a motor-kezákpárokhoz, kábelek, Shaler vulkantsáMk, John Bull ragaaatólokssk, ghndet szelepbetétek, kürtök, kUztlatxMk, éluillák, ace-tylen lámpák és egyéb ilkalláassk a leg-olcaóbbaa htrasr fltíim : Bfandt Sáador éa Fia cégnél. Deák-tér 2. Tekloo 12. ZAJ 1
Eladó a barakk mellett 1 hold tttttaő szántóiold. Bővebbet: «w« Ipiáa péas-
köksönkőzvetltó és Ingallanforgalal Iro Nagykanizsa, Kazlncay-ulca 2, sz.
Egy Hollher—SchrsnU-téle a siá oaSptógarnitura llzamktpes, JŐUI melleit eladó. Bővebbel Beck Henrik \'
2000 holdaa bárlat, 40 hold hal«-tóval, kastéllyal, 1350 hold bérlet, 10 iae-bás kastéllyal, 1200 holdas bérlet 7 szobán villával és 800 bo\'dsa bérjel 2 sapbái U kásssl esetleg szonnalra Is áUdó. Bővcbtat Soaál Ifitac InflaIIInlotgalml kölcsönkOzveUlú Uodlja Nagykanizsa, zlacay-u. 2. sz.
. DUVCUUai
és péna-íizsa, Ka-3377
Bafcaa
■ástér aswusstua l-áte kiadó,
Magyar-u. 30. |iz. alatt. Uvyanotl síim nagy pince Is. Bővebbel W«gs Azzwld Kla-ka rúzst. 31áá
Ggv Igen nagy loigalmu »a«áá|H •zálloizobikkal, nagy nvári kerthelyiaég^d, laUea tdueraiéaael és bezeeóeaáaeaí, oaa-ládt okokból sUrgósea átadó. Bővebbet: Aoaél laaéo pénzknkjön és Ingatlanforgalmi Irodája Nagykanizsán, Kazlnczjr utca 2. sz 3310
Egy modern 4 aankét lakás augMSti
l ére áladő. I\'elvlligoalláat ad dr. PU<
Catngery-u. 21 UgjraaoSI tartási ingóságok eladáfc.
kUtöalélc
<*. Utr 3M2
■aavkasilsaAn, több klsd>b, nagyobb magán- és béeMa, eKogtatMó Ukáaokkal eladó. Bővebhet «osél irada, Na^ykn-
nUsán, Kazlnczy-u 2. sz. 33SI
LSpoaShéxl kuUWibejáralu, szépen bss-
torozott ulcal szoba auguutua elsejéss kiadó Sugár-ut 14. 1. em., 3. ajtó. -35H
szempontjából áiábau, ló v»
GabonakaraakadAa
a város leatosgalaiasaMi ideájában, gunoi lézőheUyel, méilenel, fabanaraktáí
kiadó. Bővebbet a kladóbaiL 35 tf
Elwaaxatt vasárui) .Ulolaó garas* ve a
glőtől Zrínyi pálya hátsó be|áraUlg egr 60 cm. hosizu, vékony arany nyAlinS.
Kérem a megtalálót, hqgy a sx*ikesztősé» rét leadni szíveskedjék, hol tlM jutalota-Un zéaMSiU. 4516
e
ZALAI KÖZLÖNY
1928 |ullu> 18
özv. Radnal Jenőnó szül. Lendvai Rózsi ugy saját, mint kis fia Emil és az összes rokonság nevében fájdalomtól mélyen lesújtva tudatja, hogy hón szeretett férje, a legjobb apa. testvér és rokon
ww
RADNAI JENŐ
a Rosenfeld Adolf Fiai oég társfönöke, a Nagykanizsai Kaaino alelnöke, az Omke nagy-kanlzaal fiókjának választmányi, Nagykanizsa r. t. város képviselőtestületének, a Nagykanizsai Bankegyesfllet ás Délzalai Takarékpénztár R. T. igazgatóságának tagja stb.
folyó hó 17-én 51 éves korában, hirtelen elhunyt.
Drága halottunkat folyó hó 18-án délután órakor kisérjük az izr. temető halottasházából utolsó útjára. Nagykanizsa, 1928. julius hó 17 én.
özv. Köntgstetn Samu né szül. Rosenfeld Adél muraközi Radnay-Rózsay Károly Rosenteld József özv. Orünhut Henrlkné szul. Rosenfeld Vilma Radnal Ilona lestvérei.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon ismerőseinknek, jó-barátainknak, a Kslholikus Férfi Hsa és a posta aiemélyzetmk, kik imádott jó (érjem, édeia; ánk temetésén megjelenésükkel inér-betttlen lájdalmunkat enyhíteni Igyekeztek, — emlőn mondunk hálás köszönetet Nagykati sa, 1928 ju ins 17. özv. Törők Oyörgyné
és gyermeke!
l.endval Vilmos apósa
I endval Vllmnsné szilt. Sándor Irén
anyósa.
Csendes részvétet kérünk.
(Minden külön értesítés helyeit.)
muraközi Radnay-Rózsay Káról né szilt. Frank Ella Rosenfeld Józsefné szül. Czech Clementlna Itoranszky Károly Horanszky Károlyné
szül. l.endval Ilka Dr. Lendvai Sándor sógorai és sógornői.
A Nagykanizsai Bankegyesület és Délzalai Takarékpénztár r.t.
igazgatósága, felügyelő-bizottsága és tisztviselői kara mély fájdalommal tudatja, hogy az intézet igazgatóságának tagja
Radnai Jenő ur
folyó hó 17-én elhunyt.
fl megboldogult korábban mint a felügyelő bizottság, 10 éven át pedig mint az igazgatóság tagja, mindenkor fáradhatatlan buzgalommal és igaz odaadással működött intézetünk érdekében. Jellemes gondolkodásával és megnyerő modoréval őszinte tiszteletet és szeretetet szerzett magának. Nagykanizsa, 1928. julius 17.
Emlékét hálás kegyelettel fogjuk megőrizni.
A Nzigykanizszii Kaszinó mélységes fájdalommal jelenti, hogy szeretve tisztelt alelnöke
Radnai Jenő ur
folyó hó 17-én váratlanul elhunyt.
M megboldogult hosszú éveken keresztül fáradhatatlan buzgalommal és igaz odaadással működött egyesületünk érdekében.
Emlékét hálás kegyelettel fagjuk megőrizni I
Nagykanizsa, 1928. julius 17.
— Fővárosba utazó olvasóinknak páratlan kedvezményt nyújt a Keleti pályaudvarral szemben levő, elaőrangu Park-Szálloda, amennyiben a szobák árából 20 százalék, az éttermi árakból 10 százalék engedményt ad a Zalai Közlöny kiadóhivatalában beazerezhető előfizetési igazolvány kimutatása ellenében.
Telivér vizslát bulláira vállal, Időnkint kölyök és kész vizslát elad, vadászterületet rendű, lácinost beállít megálla podás szerint őt.Öm Balázs, Klllmán, u. p. üelse. (Válaszbélyeg nélkül nem leltlek.)
MII 111
Csütörtökön, csak 1 nap 7 és 9 órakor
Rod la Roque
kitűnő vígjátéka 8 f Ivonánbin.
Ferkó álma
Burleszk 2 felv. #
HÍRADÓ
RÁDIÓ-MÜSOR
Julius IN (szerda)
Budapest 9.30 és 11,45 II Közben 12 órakor déli harangszó az egyetemtéri templomból. Utána : Cigányzene. I Időjelzés, Időjárás. 3 II. 4.45 Időjelzéa, ittó-lárás. 5.15 Rádlódélulán. 6 A m. kir. I honvéd gy. ezred zenekarának hangv. az Angol parkból. 7.15 F.8A m. kir. ?)pera ház tagjaiból alakult sziml. zenekar hangv. 9.30 H. 11 Szalon-trió hangv, Bécs, Orác 10, 11 és 4.15 Hangv. 6 Oy.
8 05 Német népszínmű Ulána Hangv. Berlin, Stettfn 1100 O. 3 30 A. 5 30
Hangv. 8.10 Operett E. 10 30 K.
Barcelonu 12 15 Harangjáték. 1.45 Hangv. 5.45 Tánc Z. 6.25 és 9 20 Hangv.
Brflnn II Zenekari hangv. 12.15 O. 3 Oy. 5 Hangv. (i Kamara Z. 8 Népdalest.
9 Kiállitási hangv.
Hamburg, Bréma, Hannover, Klel
8 A. tl O. 12.30 és 2Hangv. 4.15 (Brémn) Költemények és dalok. G Vidám Z 8 Sziml. hangv. Ulána K.
Langenberg, Köln, Aachen, Mflnater 11,15 Schubert-dalok. 1.05 Hangv. 3.40 A.
4.55 (ly. 6 és 8.15 Hangv. Utána 12-lg Tánc 7.
London, Daventry 10.15 Istentliztelel. 12 Balladák. I Hangv, 4.15 Klasizlkua Z. 5.15 Oy. 0 és 6.45 Tánc Z. 7.15 Mozarl kisebb zongoramllvel. 7.45 Tarka est. 9,35 Shakespeare : Hamlet.
Prága II O. 12.05 Hangv. 4.20 Oy. 5 Hangv. 7.15 Könnyll Z. 7.40 Brllnnl mtlsor. 8 Vidám est.
Róma 1.30 Kamara Z. 5.30 é« 9.00 Hangv.
Varsó 12 Torony Z. 5 Krskól műsor, ti és 8 30 Hangv.
jMg fullui 18
ZALAI KÖZLÖNY
TANKÖNYVEK
minden Iskola részire
kaphatók
é8
alöjegyuhetSk
Fischel Fülöp Fial
könyvkereskedésében.
Veszünk használt tankönyveket a legmagasabb árakon.
Siemens és Rex üvegek
vagy a\'kfcliéSitk.
Mindenféle befőttes éa dunsztos üvegek legolcsóbban csak
Melczer Jakab
üvegkereskidésében Kazlnczy-utca 1. sz. alatt kaphatók.
■lelőtt szükségletét beszerelné, uját érdekében aéue meg áraimatI
____ItM
Ragályos
betegségek
ellen a legjobb védekezés a
tisztaság.
Viselt felsőruháit időközönklnt lisíllttassa vegyileg a
Rózaagyárban
Kaposvárott.
Gyfijlőtelep: Nagykanizsa, Erzsébet-tér
es u
Nagykanizsa.
Már 25 éve
fennálló cégünk beigazolta, hogy legmegbízhatóbb
bevásárlási hely
Ponyva
Zsák Kötéláru
Kévekötő stb.
gazdasági árukban.
Kedvező fizetési feltételek I
varrógép
«ío bevAlt jó minőségben
He </res ö /ij c/csife//ó/e/eA
SINOER VARRÓGÉP
1 -ÍS £VéNVTÁRSA«ÁO
FIÓKÜZLETE: NAGYKANIZSA, FŐ-UT I.
Reforraáíu: FioiDlsroátüi Makún.
Felvitelnek kertskedclmlsla, gimnazista, polgárists és elemista tanulók felekezeti különbség nélkül. EvI díj 630 Pengő. Jelentkezés julius 15. — Ptosptctus.
PUCH
VEZET!
motorkerékpár utikerékpár
4-5 lóerős motorkerékpár ára P 1120.—
Kizárólagos rak lár:
Brandl Sándor és Fia cégnél
Deák-tér 2., a felsőtemplomnál.
Kedvező részletfizetési feltételek! Alkatrész- és gummlraktár! Javító műhely!
21 napos rtndkivül o\'csó bőrönd, ridikül és iskola-táska .ib. vásár
SZABADOS
, r . ... . bőrönd és bőrdíszmű KATA áruházában. -
Az Uitel megszülése folytán az összes raktáron levő óiul beszerzési áron árusítom.
Senki ne mulassza el ezen soha vissza nem térő alkalom kihasználását
Adómentes és adózott
petróleum,gázolaj és benzin, mindennemű üzemi olajok, traktor, autó, ahierikai gőzhengerolaj, gépzsir, kocsikenőcs, kátrány, Carbolineum és Creolin, szijgyanta, szijviaszk
legolcsóbban kapható.
Ugyanitt
zsák és ponyva
gyári lerakat, valamint
zsák és ponyva kölcsönzés
ERE
cégnél
Nagykanizsán, Fő-ut 15.
A Magyar Olaj- és Vegyipar Rt. zalamegyei kirendeltségénél.
wmr MÉZET,
ágytollat, állati bSrAket,
vörös- éa sárgaréz, cink és ólom hulladékot, vasat, csontot ét ion-gyot a legmagasabb árban vásárol
8TRÉK B. FIAI IAAYIAH1Z8A,
Erzsébet királyné tér 15. u. alatt. __tat
Kévekötő zsineg. Uj ponyva, uj zsákok. Bérponyvák, bórzsákok.
Sxölő él gyftjBÖlcsIa tédőiierek. Gabonaosávázó szerek.
Baroal- él madireleiégek:
Gazdasági él kertiaugrik. Műtrágyák.
Kicsinyben és nagyban kaphatók:
0B8ZÁ8 JÓZSEF uttatüriéttta
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett, ati) Telelőn: 130
0 Ihon 1 perc ahti a gyermek la készíthet sa)át lisita üveg|ében izódavizct, Ud-tC-italt bobzóburl I
I lt. szódavíz 16 fllérbe kerQI,
olcsóbb mint a gyári
4 havi részletrel
7V/A /. V/C* Afctl
Tartozik önmagának, csil d-jának, hogy asztalira litz\'t üveget tegjenl
Arak:
Autó Syplton Ovcg ... 21 I\' az clsó tel. szécfav-
patron ............... 5 P
cserénél I let. sz!n-savpatrrn............ 2 P
4 havi részletre !
Autosyphon üveg Sparklet világszabadalom !
Í7I3
Tisxta, olcsó, kényelmes, praktikus I
Egycdáiusiló:
Szabó Antal ^ÜSSS^JT**™
Nagykanizsa n Telefon 91. szám
I Ili Ifl II i
NASHé. PACKARD
autók kizárólagos zalamsgyel kápviseletát átvettük
Mielőtt autót beszerezne, feltétlenül kérjen prospektust éa díjtalan kocslbemutatást. 1 Hat henger, hétszer csapágyazott főtengely, négy kerékfék. zajtalan motor, hosszú élettartam éa olcsó üzemköltség
Szántó Vilmos és Társai
Telefon 3-22. Nagykanizsa, Deák-tár 8. Telefon 3-22.
csak jó és megbízható minőségben, példátlan nagy választékban és ízléses kivitelben, feltűnő olcsó árakon kapható. Fizetési kedvezmény 4-től 16 hűnapig. Díjmentes szállítás bármely állomásra.
TSmCrfMól kéwüH hálószobák i j Ebédlók i 32® P-tól 640 P-ig.
240, 280, 320, 360 és 400 Pengő.
Elsőrangú kivitelben Boo-tól 4ooo-ig
Sima, modern hálók ■ 400, 440, 480, 020, 560 és 600 P. f Szalonok már ISO P-tól, szőnyegek
Hálók hixus kivitelben i 800-tól 3200 Pengőig.
SO P-«ét, függSnytik kony stb. stb.
Előzékeny kiszolgálás, feltétlen megbízható szállítás! Az ország legnagyobb butorárubáaa
KOPSTEIN
SZOMBATHELY és SOPRON
Készééi-uioa 5. (ír/lat, az udvsrbíiii). VápkerOtet 62.
Telefon 426. Tefefen 3S8.
MT ALAPÍTVA: 1887-BEN. -W
It IvMyin, 162 ttA«
■acfkaaisn, IMS. jallit 19 cstltörtök
Ara 14 HUér
ZALAI KOZLONT
Sufkeáztóaée és kUctóhlvsUI: Fó-ut 5. síim. Keaitbelyi öókklsdóiilvatal Kossuth Lajoa-u. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ári: egy hón ■ pengő 40 Hllér
Időprognózis s tovább folytatódik a kánikula
Egy évi súlyos börtönre ítélték Wolíí ezredest
Betegségére való tekintettel azonnal szabadlábra helyezték
Bécs, Jullus 18 (Éjszakat rádlófelentés) Wolff ezredet perében az esküdlek egy kivételével valamennyi vádpontra Igennel, ii elmezavar kérdésében pedig nemmel feleltek. Az eskQdlek elnöke s legkisebb bQntetést kérte kiszabni
Wolffra annak egzallált egyénisége mistt. Ehez csatlakozott az agyész is.
Egy órsl tanácskozás ulán hlr-detle ki s törvényszék Ítéletét, mely szerint Wolff ezredest s rendkívüli enyhítő körüményekre való tekintettel I évi mtyos bOrtöúre Ítéli. A
vizsgálati fogságot beszámították. Betegsége cimén azonnsl szabadlábra helyezték. WjIII ezredes ki|elenlelte, hog/ nem kiván élni tellett) :zési jogával és az Ítéletet tudomásul veszi. Mikor elhagyta a törvényszék épületé\', pUihlvel megéljenezik.
Heggel (él 5-töl 10 óráig égett a MÁV Andrássy utí palotája
Az ötemeletes palotából csak az első és második emelet maradt épségben — Egy tűzoltó megvakult, httsz megsebült az oltásnál
Harminchat tető-munkást őrizetbe vettek
Budapest, Jullus 18 Ma hajnali fél 5 órakor értesítették a kOzponti lOzöraégel, hogy a Magyar Állam Vasutak Andrássy-ut 73. szám alatt levó Ötemeletes Igazgatósági épületének 200 méter bosszú tetőzete kigyulladt. A lüz oltárára Breler Szilárd tOzoltófőparancsnok vezetésével bal karflletl és a központi lOz-Órség vonult ki. A tűt pillanatok alatt az egész tetőzeten véglgbara-pózott és 6 órskor sz egész Tetőzet beomlott és a Iflz belekapott az V. emelet hivatali helyiségeibe. A kora délelőtti órákban a lOzet még nem alkerfllt lokalizálni, az oltás mun kája folyik. A kivonult Iflzőrség már
kél Ízben kért segítséget.
Dilelőtt 9 órakor még mindig é< a kOzpontl igaigatóság már kiQiitett épülete. A tűz eibamvaaztolta s n:-gyedlk emeleten f.\'lbalraozott mérnöki terveket, térképeket, más fontos Iratokat és eszkOiOket, smi állal a Magyar Á\'lam Vasutakat már eddig ls felbectülbelellen kár érte, mig a lobbi emeleten a becaurgó víz putz-litott el rengeteg ériéket. Tíz óta előtt leszakadt a palota Rózaa-utcai részének lépcsőháza. Az Andrássy-ut felőli Ironlon minden szoba mennyezete beazakadt. Az I. és II. emelet irodái sértetlenek marrdtak. A nagy hőség éa fölt következtében egy tű.-
olló megvaku\'t, kilenc eszméletét vesztette, 18 könnyebben megsebesüli, kettőt kórházba szállítottak súlyosabb térüléitel.
A itliel valóazlnü\'eg az épületen dolgozó bádogosoknak a forrasztáshoz haaznilt és oi felejiett parazsa okozta.
Az órák boaszal tarló tüzel csak liz óra uián sikeríl I elfoj\'anl
Budapest, lullua 18. A palota tetején a legu óbbl napokban 40 mun kás dolgozott, kik lángszóró készü lékkel forrasztásokat végez ek. Kö zölök 36-ol ma őrizetbe vett. k és megkeidiék kihallgatásukat, amit hol-nep a helyszínen folytainak.
Néhány órán belfll kivégzik Mexicó nj elnökének gyilkosát
A merénylő egy banketten, közvetlen közelről lőtte le Obregon tábornokot
Tegnsp éjszaka vett rövid rádió Jelentés alapján reggeli számunkba közOitak már s hlrl, hogy Obregon tábornokot meggyilkolták. A ma érkezett részletes jelenlétek alapján a merénylet lefolyását a következők ben kOzöl|ak: Mexicó, Jullus 18.
Obregon lábornok, az u|onnan megválasztott rnexlkó elnök főhadiszállásától érkezett |tlenlés tz.rlnt, a lábornok a merénylet u\'án csak-
hamar belehalt séiüléaébe. A gyilkosság Sin Angeiben történi, shová Obrego.i szélt men\', hogy résztvegyen egy banketten, amll a Libom bili étteremben rendeztek tlsileletére. Amikor helyet figlall az asztelntl, egy 20-24 évkö.üll fiatalember, Jüan líscapularlo közeit d itt feléje, állítólag azér\', hogy a tábornoknak ujság-karrika\'urákat mutasson be. Amikor kb. 30 centlmélernylre voll
a tábornoktól, 4 5 mlliméleres piaz tolyából tálólt OjregODra. A lövés e\'dvdüléte pilltnt\'ábsn éppen ját azotl a zene, ugy, hogy a teremben ütők közül számoaan nem hallották meg a lövést és csak azt látták, hogy Obregon hirtelen ösazeioakadl széké.1. Calles elnök erre rögtön e\'-rendelte a vizsgálatot Hr szerint a meréoylól néhány óta múlva ki fogják végezDi.

■a." .■f_»\'xrii 111*i ■ i "mi*-1 i I-I~-iii- \'i* - -■1 *


A felsőház megkezdte az OFB javaslat vitáját
Hadik János gróf erős kritikát mondott az OFB-ről,
pénzügy, Mayer János földmüvelés UgyI miniszterek és nagyazámu felső-
Budapest, Jullus 18 A felsőház msl ülésén Wlasslcs Oyula báró elnOk kegyeletes szavakkal parentálta el Olollttt volt olaaz miniszterelnököt. Javaslatára a felső ház emlékét jegyzőkönyvileg Orökiti meg és részvétéről a budapesti o asz királyi követet értesíti. Az ülésen megjelentek Wjsj József népjóléti, Pfsthy Pál igazságügy, Bud János
h*zl tag.
A földbirtokrendezés befejezése
végeit szükséges rendelkezésekről szóló javaslat tárgyalására át\'érve Tőke Oyula előidó ismertette a javaslatot.
de a javaslatot elfogadta
Hadik János gróf Ismertette azokat az okokat, amelyek szükségessé tették, bogy harc Induljon meg a javaslat ellen. A gazdatársadalom ugyanis nem jutott abba a helyze.be, hogy véleményét nyilváníthassa abbm a tervben, amely ujabb hatáskört biztosit az OPB nak. A föld további felosztását nemcsak
az országra, hanem a gazdatárss-dalomra nézve it veszedelmesnek tartja. Példákat torolt fel arra, hogy milyen igazságtalanságok történtek az OFB Ítéletek során. Felhívta a kormányt, hogy az általa ismertetett eseteket vlzsgál|a felül. A javaslat tulajdonképpen a föld ériékének devalválására vezet, különösen ott, ahol a kataszteri tiszta jövedelem nem haladja meg a hét koronát. A javaslatot általánosságban elfogadta, mert blz\'oiltékot nyújt arra, hogy a törvény életbeléptétől számitott három éven belül az OFB hatásköre megszűnik.
Tóth Jánot tzólal fel ezután, aki visszautasította Hadik gróf vádjai1. Az OFB elleni slsll>ztikai sdalokat ismertette, amely a földbirtokrendezés munkájának nagy értékét tünteti fel. A lavaslalot elfogadta.
Somslch László gróf szerint s magyar földbirtokosok az ország konszolidálásának érdekében meghozták már a legnagyobb áldozatokat ét hogy a kontzolidácló helyreállt, részükre ninct síükség. A magyar földnek vissza kell adni a teljes szabadságot. A jogegyenlőség kivánjs, hogy a nagybirtokosok vagyona szent es sérthetetlen legyen. A Javaslatot elfogadta.
Bernáth István beazédében Hadik János gróf politikájával foglalkozott. A migyar földnek a háború elölt me£ volt a szabadsága és azt lát-luV bogy a hitelezők kezébe Ju\'ott át. Vissza kell térnünk arra az alapra, bogy az Ipar és kereskedelem fejlesztése mellett s mezőgazdaságot la f jleazlenOnk kell Ugy a maga, mint a mezőgazdasági kamsrák nevében a Javaslatot elfogadj*. Ezután
Jankovlcs Béla szólt a lavaalalboz. Kimerítően bírálta az OFB möködé-aét. A lavaslalot ctak abban az sset-ben fogadja el, ha a felsőház magáévá teszi azokat a határozati |a-vaslatokat, amelyeket Hadik János gróf a lá\'gyalás során előter|eszi«tt.
Elnök javaslatára a felsőház holnap f >lytat|a a vHál. Az ülés 2 óra után néhány perccel végzödött.
Interpelláció Chamberlain beszéde miatt
Budapest, Julius 18 A felsőház folyosóján, ma hire járt, hogy Viszi József felsőházi tag In\'erpellációt intéz gróf Bethlen litván mlnltzterel-nökböz, Chamberlain angol külflgy-minitzler legutóbbi betzédével kapcsolatban. Az Interpellációt azonban csak abban az esetben mondja el, ha a miniszterelnök rétztvesz a holnapi ülésen.
MALA1 K0iL6*Y
1MB |athi» lö.
Szakala András osendőrtiszthelyettes fürdés közben a Murába fulladt
Az alattomos folyónak majdnem három áldozata lett a keddi napon — Egy déllvaatitl kalauzt és egy 12 éves gyermeket ..........a Muri
fuldokolva húztak kl
rából
A murakereszturi csendőrőrsparancsnok holtteatét még nem találták meg
Murakeresztur, juliui 17
(Saját tudósítónktól) Megdöbbentő fürdési szerencsétlenség tOrlént kedden délután Murakeresz\'uron a Mura loiyóban. Az alattomos folyó idei nyári első halálos áldozatát egy ciendőrtiszthelyettes: a murakereszturi őrsparancsnok személyében kO vetette meg, tkl fürdés közben ugy elmerült, hogy még holttestét sem tudták eddig kifogni, nohs a part-mentén tobb csendőrjárőr és molnárok, bilászok kutatják.
A tragikus esetről a részletekel tudósítónk Jelentése alapján itt adjuk:
Kedden délután a tűrhetetlen hőségben a nagykanizsai csendőroszlály parancsnoka Rutkovszky Qyörgy őrnagy, Balta Bene őrnagy, vámőr parancsnok több cscndőrtiszt kiié-retében kirándultak a Mura folyóhoz, bogy ott megfflrödjenek. Ugyanekkor a murakeresztu\'i örspirancsnoka Szakala András tlu\'lnlyettes Is ki ment fürdeni a Murára. Olt fOrdött a tisztekkei együtt a vasúti hídtól lefelé, ahol sziget oszl|a két részre a folyót. A folyó alsóbb réaaén a sekélyebb vizben is többen fürödtek a murakereszturi közraktárak tisztviselői közül, vitamint több vasutas it.
Délután 6 óra előtt történi a szerencsétlenség. Szakala csendörliszt-helyettes beúszott a Murába arra a helyre, ahol közismerten erős sodra van a viznek, raaiy a legkitűnőbb úszót is nagy (eladat elé álHIja.
Egyszerre a már fürdés után öltözködő csendőrtisztek közül valaki arra lett figyelmes, bogy Szakala tiszthelyettes szokatlan módon evic-
kél. Meg is jegyezték, hogy .rosszul úszik". Első pillanatban senki sem gocdolt arra, hogy a sebes folyóban a izerencsétlen ember ekkor már élet-halál harcot folytat a vizzel; me\'y alig fél perc alatt elnyelte. Ebben a pillanatban azonbin Matano-vlch száztdos és Bárdosy főhadnagy öltözetescu a vízbe vetették Magukat. Már-már el is érték szt a helyet, ahol Szakalát az örvény elnyelte, addigra azonban a viz mlnlegy 200 méterre vetette fel, majd egy fürdő-zőcsoporttól 40 méternyire még egyszer felbukksnt Szakala lette, amikor többen ugy látták, hogy még él és tempót Igyekszik veon\', de ugy-látiztk ezt végső ereje megfeszítésével tehette esik, meri újra viz a<á bukott és többet ezideig elő sem került.
Még kedden a kora esteli ó/ikban és szerdán folytatólagosan több csend-Örjárőr kutatta sétfg • putmentél, a holttest feltalálására. Szerdán estig még nem sikerült a tiszthelyettes bulláját kifjgoi.
Szakala András 42 éves és nőtlen, ember volí. Hatalmas, életerős, egészséges embsr. Murakereszturon azóta
van, mióta csendőrőrsőt létesítettek. *
Mint tudósítónk jelenti, a keddi napon még két fuldoklót mentettek ki a Murából. Egy budipesti déii-vasu i kalauz, akinek nevét nem sikerült megállspltani, a kora délutáni órákban körUbelül ugyanott, abol Szakala tiszthelyettes viabefult, bravúrból átúszott a túlsó partra. Mikor visszafelé igyekezett, nem birta a viz sodrát és ugy látszott a partról, hogy
már a Mura áldozata lesz. Messze sodoita a sebes vízfolyás, de szerencsére egy katonai csónakból még Idejében mentő övet dobtak ba neki, aoit megkapott és Igy partra
A másik fürdőző egyik partnenU molnár 12 éves fia volt, aki a malom közelében fürdött éa ugyaaugy

járt, mint a vasúti kalauz. Az utolsó pillanatban ért a sekély vizbe, ahol Ukn tudott Ölni.

Nem átftMfcka Mwafcemzlur község jelzőMMUMI ftplmeztetné a ftrdtzőktf • v* veséMfes voltára és hatftMgllM tftffák ««<a mély vi-m ssto tfttfőifct.
A keddi hőség Felsőrajkon is halálos áldozatot követelt
Napszúrást kapott Tarsoly József 42 éves fSMnrtres — Az ttgyéai ség kiadta a temetési engedélyt
okozta. A sasaaaasát
don fővel d«|raotf
Nagykaatssa, Július 18 Szerdán délelőtt a pacsal caendOr-s«g telefonon Jelentette a kaaiaaal ügyészségnek, bogy Tarsoly Járni fiisör*jii 42 éve* földaivea hirtelen maghalt.
A javakorbeli gazda ép, egészté-ges ember volt. Halálát, mint azt a halottkám konstatálta, — napszúrás
a mezőn éa a tó kóSágttt tosszul lett, kevés Ida muüw HlMWHfctta Felesége és
árvái gyáuo\'gk.
A Ur. Ogytaztég OKgidti a temetési engedélyt. A derék felsőrsjld gazda totnt -köZiégszerte nagy rész-vét nyilvánul meg.
Beszélgetés Hiihnefeld báróval
Néhány hónap múlva megindulnak a rendszeres légijáratok
az óceánon Budapest, julius 18
(Sujál tudás/Hónktól) 11 Időaése tikalmául Hühaefeld báró a Zalai KDfUhy tudósítói i eUtt igen é«fc-kes nyilatkozatokat tett az Oceán-repüfés kilátásairól.
— Az Oceáti- (áratok rendszereei lése — mondotta Hütmefetd báró — a közeljövőben luegvalősnl. A Junkert-gépek technikai berendeaése olyan tökéletes, bogy a terv realizi-látánsk már semmi sem állja útját. Llndberg és Chamberlan tavalyi sl-keies kísérletei Amerikából Európába és a mi utunk idén Európából Amerikából bebizonyította, bogy az Óceán j iratok megvalósíthatók.
— A Junkers-müvek már dolgoznak az Oceán-gépek előállításán. Ezek a repülőgépek egyelőre csak árucikkeket és postát fognak szállítani, csakhamar azonban aktuálissá
tr g válni a személyszállítás is.
- Aa^^Waartflttfiw-tcwik ki, akol a f<yg||om elérte csus>-IMktjáL Irt van «#ld#át I forga\'mi. A leggyorsabb és SÉgjobb autónak 3-4 ótám van szüksége a városon Váló berestWI utazásra. — Euel szemben a repülőgép ezt az utat a Kg egy óra alatt teszi meg. Sitboégno kabát, hogy a repülőgépek sebessége mindtakább emelkeájék. A nagy sebesség mellett aaonbfn nagy éllenttlló képességgel kel) rén-delkeznie. A Junkerfrflépek tökéletes konstrukciója lehetővé lesei as Ooaá-non való leptMéet éjjel áa ködben is. Deisauban tovább folynak a kisérk-tek az üzemblzlonság emelésére. — Mindent összevéve megil lapíthatom, hogy a Junkers-müvek megoldották sz Óceán rendszeres légi forgalmának összes előfeltételeit.
Krajoáros zsemlyék
IrU: Váth János (5)
Háttal egy ember áll a szélnek. Dolmánya szárnyát védöcn a tűzkészsége elé fogja. Rákiált, mikor a pipafüstöt szétziláltan orrához kapja a szellő:
— Bodorodik már. TaJán a dolmánya is ég I A halász flegmán fordul fetéje. Sáregress meg illatként szippogatja a bagós füstfoszlányokat, pedig csak előbb undorodott a hivatalitól De az áporodott, hasonlíthatatlanul komisz ehez a szabad-levegőshöz.
Megegyeztek, hogy kihúz a szárazra. Aztán az embiet visszaevez a lialászlanyára.
A gyöpös réten jtyalogollában, megiut napkelős, délelőtti színesre festette ki Sáregress az alkonyatos tájat. Karján képzelte Ilikét. A köd párásán elkavarodott 8 az ég alján felhőkként tolongtak. Ki-kiszabadult egy a tömkelegükből, végig hömpölygött az ég lejtőjén hólavinaként. A nap mindig gvolcsosabbra fehérité td. A fethővándorlás elfogja a napot s egy-egy helyre kényszeríti a sugarakat s a Bocsmány sik vizén csillagokat ugráltat, fehér izzó fényponto-
Sit, hogy káprázik a szem bele.
riás piramidalakok sátoroznak rá a vizre. Sátorcövekjeiket a hegyek lábalnál veri le. Qólyasereg röpül a vízpartra, a zsombétoos felé. Köpü-lési próbát rendeznek. Az öregek felijesztik a fiatalokat, aztán bölcsen nézik szárnyalási készségüket. Kelepelve fogadják őket. Ez a tapsvihar, az elismerés. A felriasztó gulya esti szine is délelőttis fényt kap. Az egy-szabásn, villásszarvu tinók magyaros, keleti feje, hengeres teste, darvas nvaka, fehérhattyusága teljes napfényben érvényesül. Mint a kenyéren nőtt parasztgyerekek erősek, edzettek. Istállóra szorulva sásas széna, korpa az eledelük... Az ütköző őszi kikerics egy szinmezővé borul össze elölte. A gólyák szárnyra keinek, hatalmas szárnysivitással fölívelnek a levegőbe. Egyre magasabban, egyre láthatatlanabbra és egyre el-halóbb kelepeléssel eltűnnek a vidék
fölül déli hazájukba...
*
Elmúlt három nap. A fiatal pénztári gyakornokot elővette halogató magyar tempóssága. Kis menyasz-szonyjelöltjének sürgető levele birta rá, hogy Sohárékhoz menjen Bósrc. A csónakázó alkonyaton egyrészt nem tartotta illőnek estefelé uriházná!
alkalmatlanjai, de mag féltette
álmodozásának finom, selyemszövését a való világ otromba házi varrot-tasától. Rosszsejtelme kínozta. Nem jót remélt ki a látogatásból. Azért liuzla-halasztotta s újra való szolgálatbaállása délutánján is Ilike könyörgése lódította ki. Mi is lesz két gyerekeinberrci, mint a fiatal Sáregress, aki a jégen sehogy se bír megélni; ha csak a turbékolásból meg nem lehet, amit még senki se jegyzet fel regényekben se. Csak a grófoknak enged meg iives könnyelműséget a komoly élet. Vasut-embe-rének más asszony kellene, mint a leheletnyire könnyű kis négypolgá-rista. De hát a posta I Azt vezetni scauui&fe;. Békevilágban Bősre heten-kint ae érkezik két utalvány, 4é*Mt, csomag. Tehát nincs ml! Jegyezni, vezetni. Egy-egy levélte Uéíyagd kell adni, egypár kártyát vesznek Amellett el lehet végezni az összes kis háztartási teendőket. Babát is lehet dajkálni, ha lesz. S mennéd előbb legyen I Fiatalszivü, lizsta házaspárak igy vágyják egytCI egyig. Aki ellenkező krvánságu, az nem fiatalszivü, annál inkább vénlalkü. A bélyegügyön is lehet könnyíteni. A boltosok, korcsmáros vegyenek üzletükbe kecsegtetőül bélyeget, kár-
tyát. Íme, inegkOiuuíUj ak^f MiíV1\' gyerektartásals. A liónapközi, sőt It esti IwfráSfknt
maga. Minek ráníba márvány oaíehá|»égil,n)akplál|an homlokot, olyan glórtíTsan koszdniba font haj alatt?
Fesledezett jövőrejzsojása bimbódból rózsásan s nem nyugtalanította álmát még egy görgetegkő se a vasúti sinpárak között, Nemhogy valamelyik vonat. A sorompóknál utat változtatett s a sárguló akácok földre hullatott pénzein beisánytódott Soháréknak.
Itt se keresztezte álmát semmi. Nevetős, önelégült arcok fogadták. Hogyne I |A napokban kosta meg Sot\\áraé a jM#t. Valami ötezer pengőt. SiMgMM ezt bem tudta. A szíves arcok nyájassága mögött szándéka etébkvovMUénttswMdőket hitt. Annál jobban sfrtette jóizlését, mikor mindenáron tudtára akarták adni, hogy micsoda elképzelhetetlen szerencse érte őket.
Sáregress céljára tért:
— Kérem szépen, a megbeszélt szállásügyben...
Egyszerre elkomolyodtak. Zavartan néztek össze. Sáregress megmssnt, (Folyt, köv.)
ZALAI KOZLONT
ne* azt Ilyen tetvek; amelyek hivatva vínnak Nigykanlna jövőjét blzlo isitanl.
*
Idáig a nyilatkozat.
A Itt vek nagyvonalúak, értéketek éa valamikor ieáH«ak la lehelnek \' majd. Eiőkéizttlni reájuk simmi-esetre aem árt, ameddig az előkészületek állal Igényelt áldozatok nem veszélyeztetik a legégetőbben szük-séges városfejlesztési program végrehajtását.
Mert előszőr váosi kell csinálói
NagykanináM\\ kogy gyárváioa lehessen. Várost, oaak abban a leg-mlnimálliabb ér\'elemben, sm<re köx-lerhtkel viselő minden polgárnak legelemibb szüksége lehel.
A mai nemzedék türelmetlen és már tul sokst nélkülözöl\', tul sokat is áldozott ahhoz, bogy bevárja, amíg a majdan idetelepítendő iparvállalatok adjak meg a lökemet ahhoz, hogy Nagykanizsa az emberileg lakolt belyek sorában a város navet a kuliura mai áriainawáse szerint Is kiérdemelje.
- -- -- -- -- - - ■ — — - - ^iv*i->nnnj.ni->ni\'>\'\'ii^ -\'i-.\'.\'^i
Pesten olcsóbb a keszthelyi te), mint Keszthelyen
Rigorózus hatósági rendszabályok a fürdőhely tej ellátásának biztosítására
jflgg..JaMna 10_
Amikor majd; gyárváros lesz Nagykanizsából
A polgármester nyilatkozata a „Várasok Lapjáéban
Nagykaalxn. julhis ÍR Miközben a szükségletekhez mérten még mindig ctlga-lanuiágunak tetsző tempóban halad előre Nigy-kanizia. a városiasaág mai fogalma szerinti fejlődés ulján, — ugyanakkor a mesaze jövő perspektíváin már uj tervek bontakoznak.
A terveket dr. Shbfán Qyola polgármesternek a .Városok Lipji\'-ban megjelent nyilatkozatából szószerlnt kteAlfak a következőkben:
— A trianoni békeszeraöáés tudvalevően nehéz helyzetbe sodorta Nagykanizsa városát, amely a báboruelö tl években ugysaóiván ai egész Délvidékre, beleértve a Balkán igen nagy részét is, dolgozott Hatalmai fejlődését a szó legszorosabb érteimében kettévágta az a határvonal, amelyet a várostól néhány kilómé-terre húztak meg. fi hátrányos állapot daeára a város mindenképen Igyekszik magán segíteni. Különösen a gyáripar koncentrálását tűzte kl a város céljául.
Nagykanizsa városa a Speyer-kölcaőnökböl mintegy 40 mil-iiárdot vett (el.
E->ből kéttlteftOk el a vízvezetéki és csatornarendszer üaket, azonkívül uj vdsárielepet létesített a város, szd mos középületet építettünk és igy •IkerOlt a régi, ttktttö gaidasági életnek egy kis töredékéi visszavarázsolni.
- Kereskedelmünk vissza fejlődését ellensúlyozandó, a város elhatározta,
Iparvállalatok Idetelepltéaét. Erre vonatkozólag nagyszabású programot dolgoztunk ki és az úgynevezett
gyárvárosban hatalmas területeket vásároltunk meg.
Az a cél vezetett ezeknek az ingatlanoknak megvételével, hogy az itt IdelepOlni szándékozó vJllahtok részére mindenkor bliloiithasiuk a megkívánt területet, amelyet termé-azetesen. dljtaienal vagy Igen ked-mméfmtjumMb rmUett és áron boctáiunk a gyáripar rr ndélkeiésére. Eaenkivfll iítia^Kiífifit jortdertod* tunk arról Is, kogyi.az-Wetó vállalatok v/z-, valamint vlllamosenergla szükségletét U kielégitbessűk. Továbbá eikatámztuk raég, bogy mindazokat as adókedvezményeket biz o-a telelep ütendő vállalatoknak, ■melyek a város keretébe tartoznak.
A konty)vőben • csatornázás befejezése után ■z útépítésre térünk át. A város utcáinak nagy részéi telje-un "/ burkolattal látjuk el és ezenkívül még a . felveendő kfttasönből •gyes Mawhatatlan > toewfcákásokat \'» elvégzünk.
- Vlclnállsvaautak építését l» tervbevették.
— A várast részéri) .mindenkor s legnairgabb .lámogaltihtn .xáuasOl-
Keazthely, jullus 18 | (Saját tudósítónktól) A magyar fürdők, köz ük Krszlhelynek is speciális |elensége, bogy a termelők Így, fürdJuezon idején ulnle beleszédülnek a keietel! lehetőségekbe és azt aem tudják; mii kérjenek portékájukért. A gyeneai lej pl. miadlg o\'cióbb a keszthelyi piacon, mint a Qyenesben nyaralok részére. Ugyanígy a Keszthelyről bőséges mennyiségben elnáWtott tej olcsóbb a budapesti váiárcarn\'-ikbin, mint a keizt-
I belyi piacon. Keszthelyen most p\'. 50 fillér egy Uter tej. Mert niir.ilej a p\'acon. Ilyenkor, a bévlzi főszezon idején mindig eltűnik a tej Keszthelyről. Viszik Peslre. A főszolgabíró íróit elrendelte, hogy Németh Jinos tejkertskedó, aki a tejel Kuzihelyröl a fővárosba szállítja, kőtelet naponta 250 liter tejet literenként 32 fillérét árban a keszthelyi piacon eladni.
Hisonló intézkedéseket tervez a főszolgabíró egyéb plsci cikkekkel kspctolalban is.
>
tagjaiból alakult önkéntes< tttaottó-ságnsk.
A verseny pedig mégis kizárólag abból a célból rendeztetett, hogy az Önkéntes tűzoltóság kebelében a tes-llleti ás bajtársi - székemet. eaállal ápoljuk ét\' az önt éntes tűzoltóságok áldozatkész munkájának fokozásához ádjunk lelkesítő eiőt és biztatást.
— S*nkl nincs jogoaitva a kihirdetett eredményeket birálni éa különösen olyan módon, amelyik bármelyik lüzoliótestületre nézve, séitő lehet.
— Ugy Nigykanlzsa, mint Zalaegerszeg r. t. vá oao\'a önkéntes tűzoltótestülete majd évszázados becsületes mulira tekinthet visazs, amely munkát mindenkor az egymásnak való segilség nemes gondolsta vezette éa lelkaaitetle éssoht nem kívánt egyik aem meg nem érdemelt elismeréshez JutnL Aki pedig ezt a gondolatot megcWofnl akar|a, az csak konkolyblntö lehet és nem szolgálja a megyebeli tűzoltóságok fejlesztésének az ügyéi.
— Nyilatkozatomat azzal végzem, miszerint vizsgálat tárgyává fogom tenni, hogy kl milyen Intenciókból akart a kiét érdemes és a nemes szolgálatért önzetlenül lelkesülő tűzoltó testület közé éket verni. Z irja le az ügyet ezzel az én nyilatkozatommal a két tűzoltóteatület és ne engedje az egymás iránti bajlárslas érzést meg r a vártatni.
— A versenyen nyert di|akat és elismeréseket őrizzék meg aizal a megnyugtató érzéaael, bogy azok a Vármegyei Tűroltószövetvégnek ás as ott jelen voll hatóiá(Oknak éa az egvbegyült Uradalomnak az őket mélt/n megillető elismerésnek a zálogai.
Újjászervezték a Pécs— kanizsai színtársulatot
Pécs, Julim 17
Fodor Onkár Igazgató most felezte be uj társulatának megszervezéséi.
A primadonna szerepkört Pintér Böske és Erkel Oaby fogták betölteni. Pintér Böske, a Nagyváradi S:inház kedvenc művésznője, aki a szubrett ét énekes primadonna szerepkört rom be. Vlncze Emmi láncos szubrett szintén Erdélyből, Nagyváradról kerül a p*c*l színpadra. Eörsy-Barna M\'ria, a Zeneakadémia kitűnően végzeit növendéke teszi tfl-jessé a női operetlegyűttest, amelynek tavalyi ismerőseiként térnek vissza Egry Berta, Hajnal Betty és Kádár Margit.
Sólyom Qyözö utódjaként s jó-nevü Putnoky Bálintot szerződtette le bonvivánlnak az igaigatóság. A kitűnő komikus trió: Bihary Nln-dor, Kormos P«eoc és Károlyt Vtll személyében a régi marad.
A ptózai társulat csaknem teljes egészében a tavalyi gárdából alakul. Lontay István helyett Sialay Károlyt szerződtették Kassáról, mig Rácz Bözsi a Bodaoeatl Színház művésznője Rózsa Bö isivel osztozkodik s naiva szerepkörön.
A mohácii szezon s közönség nemtörődöm\'ége ellenire is augusztus elsejéig tart. Akkor a tagok egy hónapi szabadtágra mernek és szeptemberben Bajára mennek, még az ősz folyamén pedig Nagykanizsára is készülnek, ahol ezidén szokatlanul rövid Ideig tattoltak csak előadásokat.
Az nj keszthelyi artézi knt kl fogja apasztani a többi kntak vizét
A községi elöljáróság az alispánhoz fordult Intézkedésért Keszthely, |uUus 18 (Saját tudósttónk teUfonjekntése) Jelentettük, hogy a keszthelyi jég gyár építkezésénél olyan ritka bővizű artézi kútra akadtak, amely percenként öt h.ktolitcr vizet zudil a föld lelett 7 méter magasságba.
Amilyen örvendetes, bogy Keszthelyen ilyen bőség s érben Utáltak jó ivóvitet, annyira gondolkodóba ej i a város vezetőségéi az az előrelátott körülmény, hogy az u| forrás a többi artézi kutak vízszolgáltatását veszélyezteti. Ma lemérelték az uj
forrástól 140 méternyire, a Petőfi-utca park-felőli sarkán lévő, szintén uj artézi-kut vízmennyiségéi és hivatalosan konstatálták, hogy a jéggyári forrás megnyitása következtében a kut vlz»mennyisége máris 25 siáaalékkal apadl.
A községi elöljáróiig komolyabb vízellátási fennakadások megelőzése oáljtból sürgősen a vármegye alispánjához fordali, hogy mielőbb megfelelő intézkedés történjék a községi artézi köikutak védelme ér-dekébt n
wwwwwwwwwwwwwwwwww
A Zalavármegyei Tűzoltó Szövetség elnöke nyilatkozik
a Zalaegerszeg -nagykanizsai tűzoltó-háborúsig ügyében
bogy a zsűri dön\'ésé