Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
44.87 MB
2010-02-26 21:51:49
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
3296
7760
Rövid leírás | Teljes leírás (1.6 MB)

Zalai Közlöny 1928. 223-248. szám október

Zalai Közlöny
Politikai napilap
68. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

68. évfolyam, 223 szám
Nagykanizsa, 1928. október 2. kedd
Ára 14
fillér
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elhangzottak a programbeszédek
Nagykanizsán
Mindkét jelöltnek nagy közönsége volt Nagykanizsán és Kiskanizsán is - A magyar nép minden problémája szőnyegre került az elhangzott politikai beszédek során
Országos politikai affér a kanizsai „puli"-kitétel körül
EMfluti*! in: tgj bdn 1 p«ag6 40 KUfa
fenntartani. Eit a (Örvényt módosítani kell, de nem a fij éi születési (eltételek izerinl, hanem az iskolai bizonyítvány és az iskolák túlzsúfoltsága szerint.
Nagykanizsa, október 1 Irgalmas Összecsapása volt vasárnap Nagykanizsán a politikai ellentéteknek, amikel az Időközi választás robbantott ki ebben a városban. A táriadalom már-már azt bitlük, stabilt* egyensúlya, egy csapásra megbomlott. Nem is igen volt egyebe a városnak, mint a békéje, nyugalma, amivel felvértezve állta a kemény küidelmet a reá — batárra szakadt város lévén — kétszeres sullysl nehezedő gazdasági bajokkal szemben.
(esen elapadt mára és a politikai barc vibara koibácsolja darabokra a város egész társadsimát. Ez bármenynyire hangzanak egyik oldalról is, másikról is a mindennapi életűnk panaszai, — voltaképen az azok áthidalására szolgáló erőinket szórjuk most szét politikai ciatározá-sokra.
Az elmúlt vasárnap erőpróbája volt a két páiinak. Mindkét jelölt ezen a n*pon, egyidfiben tartotta előbb nagykanizsai, majd ktskanizaai
A biztonságnak ez az erőforrása tel- 1 programbeszédét
Bazsó József programbeszédei
A Deák-téren, a felrölen-plom előtt tartotta meg nagy tómeg részvételével programbeazédét Bazsó József, az egységespárt jelOllje. A pirtveze-tőség tagjain kivül a város társadalmának minden rétegéből álló tOmeg meleg szimpátiával (Öntetett a |elOlt mellett. A nagygyűlést
UJváry Oéza volt nemzetgyűlési képviselő nyitotta meg lelkes éljenzés kOzben.
— Mi — mondotta — Kállay ténykedéseit mindig bizonyos nebezmé-nyezéssel néztük. Ataelvet\', bony e<z a lerongyolódott város felemelkedett, fejlődött volna, — lesorvtdl. Intézményeinket elvitték. Igen sokan /annak itt, akik rom nevén veszik ait az UJváiy, aki 40 éven keresitai az ellenzék loraiban küzdött és racsl itt van. I|(er, dr akkor mi Ausztria vazalluséi vol unk. Akkor Igenis, ott küzdött az ellenzék oldalán Mi azonban Magyarország egy független állam. Ma nem forgácsolhatjuk szét erőinkéi. És ha megnézzük a inoitani kormányt és annak mostínl fr|ét. Bethlen litván grófot, (bosszú él|en zét) aki rzt az országol a romokból újra felépítette, ujj* alakította, akkor
mindenkinek össze kell fogni és Bethlen István mellé ákllanl és őt munkájában támogatni.
Majd élesen bírálta Kállay Tibor pénzagy! politikáját.
Hangsúlyozta, hogy komoly helyen azt a kijelentést tették, bogy
a kormány a legmesszebbmenőig /°gJa támogatni Nagykanizsa városát fejlődés! törekvéseiben.
Amikor
Bazsó József a* emelvényre lépett, íicrcekig nem
tudóit szóhoz jutni. A vilasztóp3lgár-ság tűntető meleg szerelettel, lelkesedéssel és éljenzéssel fogadta, ugy, hogy alig ludfa beszédét elkezdeni.
— Ezelőtt hét esztendővel — ugy mond — kibontotta Nagykanizsa polgársága az egységespárti lobogót, hogy szt az akkori pénzügyminlsz-ter nevével kapcsolatban Diadalra vigye A választások lezajlása utín a város fejődéséért lelkesülő polgárságnak OrOmlöz lobogott a sze méhen és előra ünnepeltük a váioi fejődésének h\'jnalbascdásá\', mert eiősen bíztunk abban, hogy pénz-ngymlnlszter-képvlselőnk, aki a |ó Is\'en ulán legtöbbet tehet érettünk, meg fogja állítani városunkat a pusztulásban és a fejlődi 8 helyes útjára lopja ...