Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
35.63 MB
2010-02-28 14:43:48
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
2519
8522
Rövid leírás | Teljes leírás (1.67 MB)

Zalai Közlöny 1929. 222-248. szám október

Zalai Közlöny
Politikai napilap
69. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

59, évfolyam, 222. szám
Nagykanlma, 1928 október 1, kedd
Ara 14 fillér
ZILAI KÖZLÖNY
SiírteuMiie él kUdóhlvatal: F4-ot 5. izim. Keiithelyt ftókkladiShlvíUil Kouulh L«)os-u. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
EMbetéd fc*: <0 tata « paffi M BMl
A Jóvátételi probléma eltűnése óriási gazdasági rekonstrukciónk
Magyarország külpolitikai helyzete az utóbbi időben
Budapest, szeptember 3(1 Oróf Bethlen Isfván miniszterelnök egyik esli lapnak adott interjújában kijelenti, hogy a mezőgazdasdg helyzetit kivételen és átmeneti helyzetnek tartja A kormány komolyan foglalkozik az exporthitel kérdésivel és arra is törekszik, hogy minél nígyobb mértékben tudja biztosítani a gazdák számára a hosszú lejáratú hitelt.
Igen nagyjelentőségüek a párisi tárgyalások. A jóvátételi probléma eltűnése a világ szinpidáról óriási lépési jelentene pénzügyi és gazdasági rekonstrukciónk és újjászületésünk terén. Az adócsökkentés előfeltétele az, hogy kiadásaink apadjanak. A pénzügyminiszter ezért az egész költségvetést revizió alá vette. A békerevizió helyes külpolitikával,
lépést jelentene terén
jelentékenyen javult
belső renddel, a nemzeti egység és a helyes belpolilikával érhető el. A kormány fokozott mértékben kivánja megszüntetni a kivételes hatalmat s ez irányban javaslatot terjeszt a Ház elé. A miniszterelnök hosszú nyilatkozatában azt is megállapítja, hogy Magyarországnak külpolitikai helyzete az utóbbi időben jelentékenyen javull.
Horthy: Az ország helyzete tul nehéz ahhoz, hogy a jelenlegi állapotokon erőszakosan változtatni akarjunk
„Ha a magyar munkásság soraiból kiemelkedik egy magyar MacDonald"... — A kormányzó nagyjelentóségtt beszéde a munkásság és a falu népének történelmi szerepéről
és a magyar (Old szereletében. Remélem, hogy sohasem lógnak áldozatul esni olyan törekvéseknek, amelyek végeredményben arra irá-
Makrt, szeptember 80
Horthy Miklós kormányzó vasárnap délelőtt meg|elenl az itteni hősi halottak emlékművének leleplezési ünnepségén, Scitovszky Béla belügyminiszterrel, ahol a vármegye és a város előkelőségeinek hatalmas küldöttsége fogadta és üdvözölte a kormányzót, aki a leleplezési ünnepségen többek között a kővetkező nagyjelentőségű beszédei mondotta :
— Ez az enilékszobor nemcsak hirdeti nekünk az áldozatos lettek magasztos emlékét, hanem állandóan számonkéri tőlünk, hogy méltók ma-radlunk-e azokhoz, akik a haza iránti kötelezettségek önzetlen teljesítésének szent örökségét hagyták reánk. Akkor a haza önfeláldozást követelt, ma csak áldozatokat, akkor mindent kockáralevő bátorsággal k lell becsületet szerezni a magyar névnek, ma kitartó, szívós munkával.
— Hogy e munkában a kezdet mérhetetlen nehézségeit sikerült le-
knidenank, azt annak köszönhetjük, hogy egy hatalmas politikai párt lehetővé tette a kormányzat állán-dóságát.
Az még ma Is túlságosan nehéz alioz, hogy a jelenlegi állapoton erőszakosan változtatni akarjunk és a sötétbe ugrást megkockáztathassuk.
Ha a munkásság soraiból kiemelkedik m.ijd egy-egy magyar Mac-[)onald, Henderson és Snowden, akikben meglesz a szükséges képzettség, tehetség, széles látókör és szilárd jellem, akik átérezve fajuk és hazájuk érdekeit, azok mellett erős nemzeti érzéssel és elszánt bátorsággal szállnak sikra, mint az angol munkásság e nagy vezérei tették azt Hágában, akkor nyugodt lelkiismerettel lehet őket is a kormányzás aktiv részeseivé tenni.
—- A falu népe fajunk gerince, ereje, ősforrása, akikkel egynek érzem magam vágyaikban, reményeikben, haladá ra való törekvéseikben
nyúlnak, hogy őket nemzeti mivoltukból kiforgassák. Maradjanak ők továbbra is : büs...