Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
35.85 MB
2010-02-28 15:02:50
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1827
6798
Rövid leírás | Teljes leírás (1.58 MB)

Zalai Közlöny 1930. 074-097. szám április

Zalai Közlöny
Politikai napilap
70. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

70. évfolyam 74. szám
Nagytaínlísa, 1980. április I. kedd
Ara 14 f1U«r
ZALÁI KUT
ÍJtódXWu fa kUdóhivttal: Fó-ul 6. uim. KcuSxfyJ tókkUöóhlY.Ul Kosántb UJot-u. 31
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlls Lajos
Bóteifal ári: egy Ma a pofó M ZOfc
A párisi tárgyalások
Ugyanaz az ellenzék, amely annak Idején annyit lámadta a kormányt a hágai egyezmény miatt, mondván, hogy az nem elégíti ki teljesen a magyar érdekekel, most egyszerre csodálatosképen a szivén viseli e rossznak híresztelt megegyezést és azt kivánia a magyar kormánytól, hogy köiöniBzakadtalg védelmezze a Hágában kivívott eredményeket. Minden csodálkozásunk mellett is örülünk ennek a hirtelen pálfordulásnak, amely nyilt bevallása annak, hogy már az ellenzék Is elismeri és méltányolja a hágai magyar sikerekel.
Természetesen az ellenzék nyitott ajtókat dönget, amikor a hágai elvek erélyes védelmezésére és az azok mellett való törhetetlen kitartásra szólítja fel a kormányt.
A kormány tudta a kötelességét Hágában és tudni fogja Páriában Is: változatlanul azon elvek alapján áll, amelyeket sikerült Hágában elismertetnie ugy a nagyhatalmakkal, mint a kisantant államaival. Ma sem követel többel és mást, mint amennyit és amit Hágában követelt és ma sem hajlandó több kötelezettséget vállalni, mint amennyit Hágában vállalt. A kormány felfogása a jóvátételi kérdésben mindig konzekvens volt, nem ugy, mint az ellenzéké, amely hol támadja, hol védelmezi ugyanazokat az elveket, aszerint, hogy a belpolitikai helyzet a védelmet vagy a támadást mutalja-e előnyösebbnek.
Arra sem kell külön felszólítani a kormányt, hogy tájékoztassa a közvéleményt a párisi tárgyalásokról. A képviselőház legutóbbi ülésén is olyan nagyjelentőségű kijelentéseket tett a párisi tanácskozásokról dr. Hass József helyettes miniszterelnök, amelyek teljes mértékben megnyugtathatják a közvéleményt, ha ugyan szűk sége van megnyugtatásra. Ezek szerint nemcsak a magyar kormány tart kl szilárdan a Hágában már véglegesen leszögezett elvek mellett, hanem Anglia, Franciaország és Olaszország képviselői is hűen kitartanak mellette.
A nagyhatalmak maradéktalanul ragaszkodnak a hágai egyezmény elveihez és gyakorlati diszpoziclói-hóz, amelyeken semmiféle változtatás nem eszközölhetó. A nagyhatalmaknak ezen ránk nézve kedvező állásfoglalása nagyon is érthető : most amikor a Young-terv a párisi parlamentben ratifikálás alá kerül, miután Némdország már jóváhagyta ezeket az egyezményeket, a nagyhatalmak közös éa nyomatékos érdeke, hogy a keleti jóvátétel kérdése is végleges egyezménnyel mielőbb likvidáltassék. E törekvésüket alkalmasint siettetni fogja az az örvendetes tény is, hogy ismét Loucheur, a hágai egyezmény egyik felelős megteremtője vette kezébe a tárgyalások vezetését. Tehát semmiféle indlcium nincs arra, hogy a tárgyalások felborulhatnának s h.igy
ezt eltűrnék a nagyhatalmak, amelyek Magyarországgal együttesen keresik az egyezményt aláíró államokat egyaránt kőtelező elveknek normális és megnyugtató megoldási módját. Hiszen a magyar miniszterelnök sem utazott volna Páriába, hogy személyesen részt vegyen a tárgyalásokon, ha ezek nem közelednének befejezésükhöz.
Hogy mégis akadnak külföldről beszivárgott sajtóhírek, amelyek a párisi tárgyalások „kudarcáról" harangoznak és ugy szeretnék feltüntetni a dolgot, mintha Magyarország távolodott volna el a hágai egyezmény alapelveitől, ezen ne csodálkozzunk. Ismerjük már ezeket a fondorlatos praktikákat, amelyek egyrészt külföldön akarnak ellenünk hangulatot kelleni, másrészt a magyar közvéleményt szeretnék felizgatni. Tudjuk jól, hogy vannak hatalmak,
amelyeknek érdekük, hogy a hágai egyezmény elvein változtassanak s épen ezért ...