Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
32.93 MB
2010-02-28 15:04:33
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
2672
7260
Rövid leírás | Teljes leírás (1.56 MB)

Zalai Közlöny 1930. 098-122. szám május

Zalai Közlöny
Politikai napilap
70. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

70. évfolyam 98. szám
Nagykanizsa, 1030. májúi 1, csütörtök
Ara 14 fillér
ZALÁI flZLÚIY
ái II IWilllli N-rt 1 mim. — "\' Krnmm Uf+. H
POLITIKAI NAPILAP
Petetós szerkesztő: B«rbartt« La)o*
a tmt* M I
Beíölen uífa
Mos!, hogy a Párlsban végleges formába önlött hágai egyezménnyel a háború likvidálásának a korszaka véget ért és Magyarország visszanyerve pénzUgyi szuverénilását, uj, biztatóbb korszak küszöbére lépett, az ország hálája és elismerése afelé a férfi felé irányul, aki példátlan kitartással, körültekintéssel és zsenialitással elvezette Magyarországot erre az uj, Ígéretes küszöbre. Bethlen Istvánra gondolunk, aki Magyarország történelmének talán llz legválságosabb esztendején keresztül tartotta biztos kezében az ország kormányát, hogy száz viharon keresztül kivezesse az ország hajóját a zátonyos viharos vizekről a zátonymentes, nyugodt vizekre.
Amikor 1921-ben Bethlen István Magyarország miniszterelnöke lett, olyan vészterhes és szinte vigasztalannak látszó volt a külpolitikai atmoszféra, hogy szinte semmi remény sem látszott arra, hogy Magyarország a maga halálos bajaival a legcsekélyebb megértésre is találjon Európa nemzetei között. Magyarország képviselői nemcsak hogy nem. • tárgyalhattak a külföldi államok képviselőivel egyenrangy felekként, de még csak le sem ülhettek velük egy asztalhoz, hogy őszintén feltárhassak hazánk sebeit, sérelmeit, jogos kívánságait. És ma, nem egészen tlz esztendő után, hála Bethlen István államférfiul zsenialitásának, Magyarország Immár egyenrangú, pénzügyileg Is teljesen szuverén nemzetként léphet fel a külföld nemzeteivel szemben. Csak ugy tudjuk kellőképen értékelni ezt a felbecsülhetetlen, lángeszű munkát, amelyet Bethlen István hazánk érdekében tlz év alatt teljesített, hogy megmérjük azt az áthidalhatatlannak látszó távolságot, amely a tlz év előtti vigasztalan mélypont és Magyarország mai, már biztatóbb perspektívákat mutató külpolitikai helyzete között tátong és ha visszapillantunk az útra, amely idáig vezetett.
A soproni népszavazás volt az első külpolitikai siker, amely Bethlen István mélyen átgondolt, céltudatos külpolitikai törekvéseit koronázla. Ma|d a népszövetségi kölcsön megszerzésével Bethlennek sikerült konszolidálnia pénzügyeinket és stabilizálnia a magyar valutát, uj életet öntve a halódó magyar gazdasági éleibe. A genfi Népszövetség ülésein ragyogó szónokunk, Apponyi Albert támogatásával Bethlen István egyre fokozódó megbecsülést szerzett hazánknak. A megbecsülést lassan-lassan Itt-ott rokonszenv, sőt megértés követte. Bethlen egyik legragyogóbb külpolitikai sikere, hogy sikerült részünkre megszereznie a renaissanceát élő, egyre hatalmasabb külpolitikai lényezövé fejlődő Olaszország rokonszenvét és barátságát. Az olasz-magyar baráti egyezmény
biztos alapköve az újjáépülő független Magyarországnak. A hágai tárgyalásokon tehát már nem álltunk Izoláltan s Igy a megértés és a jóindulat egyre érezhetőbb atmoszférájában sikerült végre meggyőznünk Magyarország Igazáról és jogairól azokat a nemzeteket Is, amelyek eddig a szavunkat sem akarták meghallgatni.
Tagadhatallan : Bethlen István ragyogó államférfiúi képességei és a külföldön szerzett hallatlan preszilzse nélkül aligha vívhatta volna kl magának Magyarország azt a ma már Igen számottevő külpolitikai pozíciót,
amelyet a világ nemzetei közölt elfoglal. Az érdem oroszlánrésze Bethlené, aki tlz keserves válságokkal és megpróbáltatásokkal teli éven kezesi-ült minden ragyogó tehetségét, képességét, példátlan energiáját hazája üdvének áldozta. Neki köszönhettük, hogy egyre fokozódó bizalommal tekinthetünk a jövőbe. A külpolitikai helyzet tisztulását bizonyára követni fogja az erőteljes gazdasági fellendülés és ha majd ez Is bekövetkezik, akkor már véglegesen ráléptünk arra az uj, már sokkal simább útra, amely a megváltást jelentő |övö felé vezet.
A magyar kölosfin lesz az első, amit Londonban kibocsátanak
A 20 millió fontból 4 millió az angol kibocsátás — Következik Középeurópa gazdasági reorganizációja
1-ondon, április 80 A Financial News szerint az első külföldi kölcsön, amely Londonban legközelebb kibocsátásra kerül, valószínűleg a magyar kölcsön lesz. Az angol rész négy millió fontot tesz kl.
Azt hiszik, hogy a tárgyalásokat, amelyeket Szcllovszky Tibor, a Magyar Általános Hitelbank elnöke vezetett, már befejezték. Azt hiszik, hogy a magyar kölcsön egész ösz-szege 20 millió font lesz, de az egészet nem egyszerre bocsátják ki.
Pária, április 30 Loucheur ugy nyilatkozott, hogy a trianoni békeszerződés 250 §-a megmarad érintetlenül és csak alkalmazták a praktikus élethez. Az agrárperek sorsa nyugvópont™ (irtott most már rákerül a sor a gazdasági jellegű tárgyalásokra. A nagyhatalmak azt fogják tanácsolni a kis-ántántnak, hogy igyekezzék jóakarattal megoldani a kOzös ügyeket Magyarországgal. Középeurópa gazdasági organizációja a legsürgősebb feladat. Kijelentette még Loucheur, hogy a legközelebbi jövőben ellátogat Budapestre.
A vámtarifa revíziójáról, az iparosításról beszólt Bethlen István miniszterelnfik a Ház Diósón
Budapest, Április 30 A képviselőház mai ülésén a költségvetés vitájának első szónoka, KrUger Aladár a munkanélküliség problémájával foglalkozott. Élesen bírálta a bankok politikáját. A költségvetést elfogadta.
Gaát Qaszton felhívta a kormány figyelmét a régi és uj nyugdíjasok közti megkülönböztetés megszüntetésére. Részletesen foglalkozott a mezőgazdaság adózási viszonyaival is és hanRozlatta, hogy mig az agrárréiegek tul vannak adóztatva, addig az ipari vállalkozások leher-biró képességeikhez mérten aránytalanul kevés adót jizeinek. Ezzel kapcsolatban helytelenítette az iparosítási politikát és hibáztatta a túlzott vámvédelmei az ipar szolgálatában.
Bethlen István gróf miniszterelnök
rámutatott arra, hogy amikor a háború után önálló vámterület lettünk, első követelmény volt, hogy az önálló magyar Ipar alapjait lerakjuk. Az ipar fejlődése az egész ország,
tehát a mezőgazdaság érdekét Is szolgálja, egyes vámtételek azonban Időszerüllenekké váltak. A kormány már meg is tette a kezdeményező lépéseket, hogy ezeket revizió alá vegye.
Szünet ulán Oáspárdy Elemér és Jánossy Oábor szólaltak fel a mam-mut-flzetések ügyében, majd Gyulai Sándor a községi jegyzők helyzetével foglalkozott, kifogásolta gyakori megbírságolásukat.
Az Interpellációk során Scltovszky Béla belügyminiszter rámutatott arra, hogy 10 évvel a forradalom után sajnos a helyzet még mindig olyan, hogy má|us 1-én gyűléseket és felvonulásokat nem lehet engedélyezni. Különösen indokolj* ezt az Intézkedést a Bzélsőséges elemek megmozdulása, akik röpcédulákat osztogalnalc, de a belügyi kormány egyébként Is tudomást szerzett arról, hogy a vörös május helyett véres májust kívánnak felidézni. Ez ellen nem volt mis mód, mint a legszigorúbb intézkedések elrendelése, kellő számú karhatalom ki-
rendelése.
Csík József a mezőgazdasági munkások súlyos helyzetét tette szóvá interpellációjában.
Mayer János f öld m üvelésflgyl miniszter kijelentette, hogy a kormány minden törekvése oda irányul, hogy a nehéz helyzeten segítsen. Számos Intézkedés történt már eddig a mezőgazda-ági munkásság érdekében. Már Igen sok járásban megállapították a minimális munkabéreket, azok ellen pedig, akik ezt nem tartják be, a törvény szigorával fosnak el-lárnl A mezőgazdasági munkások biztosításának törvénytervezete elkészült már és a közeljövőben a Ház elé hozza.
Mivel több interpelláló képviselő nem volt jelen az elnök az ülést este 7 órakor bezárta.
Keszthely és Tapolca
a IV. lakbérosztályba került
Budapest, Aprilli 30
(Éjszakai rádlójelentés) A népjóléti miniszter Keszthelyt és Tapolcát az ötödik lakbérosztályból a negyedikbe sorolta.
Bevizló vagy felmondás
előtt a magyar-cseh kereskedelmi szerződés
Prága, április 30
(Éjszakai rádiójelentés) Lapjelentés szerint a tegnapi minisztertanácson a cseh kormány elhatározta, hogy megindítja Magyarországgal a kereskedelmi szerződés revldeálasára irányuló tárgyalásokat. Ha ezek a tárgyalások nem vezetnek eredményre, a cseh kormány a szerződést felmondja.
Emberhalál a gyöngyvirág miatt
Nagykanizsa, április 30 Véres dráma zajlott le a somogy-megyei Lábod községben. Pál József 25 éves fiatal házasember harmadmagával elment az erdőbe gyöngyvirágot szedni. Amikor a községi erdőből kiértek és gróf Széchenyi Emii erdeiének határához értek, találkoztak SzaM József grófi uradalmi erdöőrrel, akit Pál arra kért, hogy enged|e meg nekik a gyöngyvirágszedést a grófi erdőben. Szabó ezt kategórikusan megtagadta, mire Pál valamit visszafelelt, de be sem fejezte mondatát, Szabó József lekapta szolgálati fegyverét és annak mindkét csövét Pálra sütötte. A fiatal gazda, aki egy gyermek apja, holtan rogyott össze.
A vadőrt a csendőrök átadlák az ügyészségnek.
ZALAI KÖZLÖNY
1930. május !.
Rinnhofer Krisztina, aki megmérgezte magát, halálos ágyán súlyos vádat emelt egy orvoS ellen
Miért kellett meghalni a viruló, szép húszéves leánynak ?
Nagykanizsa, Április 80 ROvid telefonjelentés egyik zalai
jegyzőtől a főszolgabiróságra:
— Szerda reggelre virradó éjszaka ......községben Rinnhofer Krisztina 20 fves ledny megmérgezte magát és délelőtt 9 órakor nagy kinok közölt meghalt. Intézkedést kérek.
ROviddel ezután már taxi röpítette dr. Szabó Zsigmond járási tlszli orvost és dr. Forintos László szolgabírót a kis községbe a rend-őrorvosl hullaszemle megejtésére.
Milyen egy falusi hullaszemle : nagy kiváncsl tOmeg a haloltasház korai, sugdolózások, pletykák, kél fagyosan komoly csendőr, hivatalos beszédek, jegyzökönyvek, kihallga-gatások, az orvos megvizsgálja a hullát és konstatálja, hogy a halál oka: mérgezés. Ezután a mérgezés rekonstruálása, tanuk, vallomások és a jegyzőkönyv alján: K. m. f., aláírások.
Az akta utja már az Ügyészség felé van irányítva. Jönnek a további lépések: temetési engedély kiadása, v«(jy ki nem adása, boncolás, csendőri nyomozás kiszélesítése, ujabb kihallgatások, ha szűkség mutatkozik : Ügyészségi vizsgálat.
Ezek a formalitások és a hivatalos ténykedések egy 20 éves leány szomorú halála utan, de ugyan ez történik, ha a halál nem természetes módon egy aggastyán szemeit csukja le.

Rinnhofer Krisztina 20 esztendő leány eltorzult arccal fekszik a hidegházban, körülötte 9 testvér és két bánatos szUiő könnyezik, a hivatalos eljárás pedig megy tovább a maga megszokott utján.
Miért Olte meg magát Rinnhofer Krisztina, aki szép arcú, jőtermetű leány volt és aki azt a szegénységet, melyben ő és vele családja élt, nem vette zokon annyira az élettől sohasem, hogy emiatt a a méregpohár után nyúlt volt?

Rinnhofer Krisztina apja 75 százalékos rokkant, aki nem lud dolgozni. Anyját 9 kisebb gyerek huiza kilencfelé és egyedül a húszéves Krisztina munkája Jelentett pénzt az egyszerű falusi családnak, ö ugyanis tejszövelkezttiben dolgozott. — Rendes, kötelességtudó leány volt. Senki sem panaszkodott rá, senkinek nem volt útjában és ahogy kiteljesedett a falusi virág, utána tekerték nyakukat ia falusi legények. Krisztina azonban zárkózott volt nem tárta fel szivét senki előtt, nem barátkozott a leányokkal és elfutott a legények elöl, ha azok hun-cutkodni akartak vele.
Krisztina ebben a tekintetben más volt, mint a többi falubeli leány. Ez a csendes visszahúzódása nem olvadt lel a tavasszal, sem a frissen zOldülő mezők, sem a falusi kis kertek virága nem lopott szivébe szerelmet, csak élt, élt, mintha titkos parancs eltiltotta volna azoktól a tiszta falusi OrOmöktöl, melyekben mindenki fia-lánya részt veit, csak
csak ő maradt távol...
*
Rinnhofer Krisztina zárkózottsága (U utóbbi Időben fokozódott. Fellünl
ez apjának, anyjának.
.— Ml bajod van gyermekem ? — kérdezte nem egyszer a gyermekéért aggódó anya, de Krisztina kitért az egyenes válasz, az őszinte felelet elől és dolgot talált, hogy a fürkésző apai tekintet elől Is elmenekül hessen.
Az Idő Ingája csendesen, de megállás nélkül lendül előre és hátra, mlg elérkezett a Rínnhofer-házba a tragikus április 2a-ikl éjszaka.
Kedden esle 7 óra tájban ment haza Krisztina a tejszövetkezeibői, ahol dolgozott Mikor a kis templom csengetyüszava Angelusra hívott, asztalhoz Olt a nagy család és a falusi szegénység nagyon egyszerű kis vacsorájához Rinnboferné tlz karéj kenyeret szelt le a gyermekeknek. ■
A nagy kenyérből, melyet Krisztina keresetéből sütőitek.
Aztán ágyba rakták a kisebbeket, akiket Krisztina tanított meg imid-kozni, pihenőre tértek a nagyok és az öregek és a hangtalan, csendes sötétség ráült a kis falura, ahol csak egy-egy elnyújtott kutyaugatás tort át a feketeségen és jutod el a fold embereinek füléhez.
Épen négyet ütött a kis templom harangja, mikor a .hálulsó-házba", ahol a szülök aludtak, elfojtott nyöszörgés hallatszott.
Rinnhoferné azonnal felkelt és benyitott az .első-házba", ahol Krisztina és a kisebb gyermekek aludtak:
— Krisztina lelkem, melyik gyermek sir? Nézd csak meg, lelkem, talán szomjas szegényke.
A nagyleány nem telelt, pedig máskor az első szóra talpra ugrott és még a nagyobb gyermekeket Is ölbe kapta, ha éjjel valami bajuk volt
— Krisztina, olyan mélyen alszol ?
Csend.
— Krisztina... Krisztina... Szent Isten mi az?l... Oyere be ap|a, gyere, valami baj van itt...
Pillanatok alatt világosság és ott tárult a család elé a szomorú tragédia: Krisztina nyöszörgött fájdalmasan az ágyban, szája habzott és a borzalmas hab közé valami sürü, sotétszinü folyadék vegyüli.
— Istenem, jaj, ml történt szegény leányommal I — sikoltotta az asszony.
— Szaladj orvosért fiam — és a nagyobbik fiu már futott a szomszédban lakó orvoshoz:
— Tessen már Jönni tekintetes ur, a Kriszti szája csupa fehér hab és meg akar halni.
Néhány perc és a csendes gara-boncl utcán már szaladtak a rokonok, ismerősök és a Rlnnhoferék udvarán az orvos alig tudott már átvergődni a tömegen.
— Mérgezés. Gyorsan egy kis tejet.
A fiatal leány eltorzult arca engedett. Kinyitotta a szemét, melyből patakzott a könny és alig halhatóan suttogta:
— Édesanyám, hívja át a Qyuri bácsit.
— Szaladj a sógorért fiu, — és a fiu már szaladt Márfl Oyörgy gazdához, aki a falu másik utcájában lakik.
— Mi lett azzal a lánnyal? — kérdezte futtában, ahogy a fiúval Rlnnhoferékhez tartott a sógor.
— Nem tudom sogorbácsl, csupa fehér hab a szája...
Megjött a sógor, a leány mélyet sóhajtott.
— Qyuri bácsi, hát eljött, üljön ide az ágy szélére. — Kinyújtotta kezét Qyuri bácsi felé és magához húzta a sógort:
— Mondani akarok valamit Oyuri bácsi, mielőtt meghalok, de édesapám és édesanyám küldje ki.
— Menjeiek kl egy percre.
Az egész Rinnhofer ház egy nagy halottas szoba lett. Mindenki zokogott.
— Várjon Márfi bácsi — mondta az orvos — adok a leánynak egy morfium Injekciót, hogy tudjon jobban beszélni, legyen jobban magánál.
Mindenki kiment, csak az orvos, Márfi György és még egy öreg rokon maradt a szobában, ahol nagy sóhajok szálltak kl a leány melléből.
— Qyuri bácsi, én meghalok... Én elmegyek .. Ne intsen a fejével Qyuri bácsi, én már nem érem meg a reggelt... összemart itt belül, amit ittam, de igy akartam... Mielőtt azonban elmegyek... Qyuri bácsi... mielőtt elmegyek és letesznek Juli néni mellé... Még meg akarom mondani... meg akarom mondani... hogy... jajj, szegény édesanyám, ha megtudja... magának meg akarom mondani Qyuri bácsi, mert maga ugyls megmondja nekik... engem bántottak Qyuri bácsi... engem nagyon bántottak Qyuri bácsi... engem megraboltak Gyuri bácsi... jajj, szegény édesapám...
— Beszélj Krisztikém, beszélj, — mondta reszketve a sógor és mindenki nekifeszült a fülével, amiket a leány mondott.
— öl hónappal ezelett beteg volt édesapám és egy orvoshoz mentem. De nem itt a faluban. Az orvos azt mondta, .gyere el Krisztina, hogy csináljam meg apádnak a gyógyszert." Elmentem és bezárt .. megcsókolt és... és... és... aztán eljöttem... Qyuri bácsi én meghalok... En mindjárt a Jó Istennél leszek, én nem hazudok Gyuri bicsi... Én nem akartam... én nem akartam ezt Qyuri bácsi, sem azóta, sem azelőtt,
iubhAbis nemzetközi vásáb r.íc^:,:;;-;.:
A magyar ipar demonstratív b«mut»tá|« számos kütföldl állam rftuvételérel.
BOo/o utalási kadvazmény.
PtlvUágoalláa és vlnárlg.iolviny kiphiló : Budspestsn: A Vásárirodánál, V., Alkotminy-u. 8. Nagykanizsán: s Nagykanizsai Takarékpénztár R.T.-aál.
nem is tudtam, hogy... Qyuri bácsi az Isten áldja meg magát, ne törje össze az édesanyám lelkét... én iga-zán nem akartam... És azóta már öt hónap telt el... Qyuri bácsi, én ugy szereltem volna élni, de nem bírom el a szégyent... megszikadna a szivem... Szegény édesapám, odalett a háborúban... én nem akartam...
— Ne sírj Krlstfikílil, ne siri lelkem, meggyógyulsz lelkem, né lélj, megyógyulsz...
— Oyuri bácsi, nekem tigj Iá), hogy a gyermekemet is megöltem] de én nem bírtam el ezt a szégyelli. Qyuri bácsi, én elmegyek...
Vadul zihált a leány melle éá a konyhában reszketve bújtak a gyermekek anyjuk köré és sírásba fulladt mindénki.
— Krisztikém, tudom, hjgy te Jó voltál, tudom, hogy te nein vagy hibás. De mondd meg, ki volt íz orvos.
Egy halk mondat. Egy név és egy nagy megdöbbenés a szobában. A haldokló leány fehérsége mindenkire átragadt és a vád ráfeküdi a lelkekre.
Az orvos... az orvos...
— Édesanyámat hívja Qyuri bácsi.
Kinyílt az ajtó és beömlött rajlaa
fesujtott kis család, csupa zokogás, csupa elfojtott sírás mindegyik.
Lassan lassan virradt a reggel... Jöttek és mentek az emberek Rinn-hoferéktöl... A nap már rásütött a kis ablakra, mely mögött a Nigy Kaszás meg6uhlntotta fényes szerszámát és délelőtt 9 órakor egy percre még felnyitotta szemét Krisztina :
— Édesanyám lelkem, ne szidjon engem, én már ugyls meghalok... én már úgyis megyek... nem én voltam a hibás... én nem akartam... jajj édesanyám, olyan jó volna élni... J«j| megfulladok, édesapám segítsen... megfulladok... doktor ur, megfulladok... Jajj, jajj I... Az üveg... benne volt a méreg... az üveg... a doktor... a doktor... etesszen el... eresszen el, hiszen ugyls megyek...
...És a kezébe adott kis keresztet görcsösen összeszorította, aztán szétnyíltak az ujjak és a húszéves leány
leejtette a fejét mellére...
• *
— Jegyzőkönyvvezető ur, tessék Írja: a halál kénsawal történi mérgezés folytán állott be. A leány anyai örömöknek nézett elébe... A kénsavat, mint megállapította a csendőrség, a te|szOvetkezetből hozta a leány. Márfl G,örgy sógorának bevallotta, hogy szégyenében követte el tettét.
Aláírások. Fehér deszka koporsó. Hullaház. Kilenc gyermek é» kél megtört szülő. Suttogás mindenfelé. Az orvos... az orvos...
A lalun keresztül-kasul futnak a haldokló leány utolsó szavai.
Rinnhofer Lajos 75 százalékos hadirokkant kiegyenesíti reszkető, megroggyant lábalt, kihúzza magái és odaáll a hivatalos emberek elé:
— Tekintetes szolgabíró ur, megrabolták és megölték a leányomat. Igazságot kérek. Mindenemet odaadtam a harctéren hazámért, 9 gyermekem van, a tizedik kl van terítve. Ezért a tizedikért igazságot kérek I Igazságol, mert megszakad a szivem, tekintetes szolgabiró url...

Az iratok álmennek az ügyészségre. Eddig még nem adták ki a temetési engedélyt...
Urbán Oyula.
Vdadro]/iinliM/t«ll,MkllM-
füle péoslbikel Itfogsote.
1930. május 1.
ZALAI KÖZLÖNY
Vasárnap Áldozik a „Bánk bán" költöje emlékének Nagykanizsa
A Katona Jíiuf matiné műsora
adja a honvéd-zenekar, Schiller János karnagy vizelésivel.
4. Ünnepi méltatást mond dr Gárdonyi Lajos szerkesztő, az Irod. Kör választmányi tagja.
5. Bánk bán monologjál előadja WaUgurszky Béla városi mérnök.
6. Erkel: Bordal a .Bánk bán"-bői, előadja az Ipartestületi Dalárda, vezényel Vannay János, zongorán kisér Kerekes Irén, a zeneiskola tanára, szólót énekel Iványi Józsel.
7. Petur nagy jelenete a „BAnk bán "-ból, előadja Urbdn Qyula hírlapíró, az Irodalmi Kör titkára. ,
8 Zárószavak, mondja dr, Tholway Zsigmond poslafőnök, az Irodalmi Kör elnöke.
9. Nem, nem, soha, énekli az Ipartestületi Dalárda. Az ünnepélyre belépődíj nincs.
Nagykantzaa, április :«)
Országszerte emlék-Ünnepek sorozata eleveníti fel a Bánk bán költőjének, Katona Józsefnek emlékét, halálának 100 éves évfordulója alkalmából. Az ünneplésekbe a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör belekapcsolja Nagykanizsát ii. A kanizsai Katona-ünnep vasárnap lesz, május 4-én délelőtt 11 órakor, a Városi Színházban. A Kör vezetősége ugy állította össze a programot, hogy az minden számában a centennáriumhoz kapcsolódik:
1. Hiszekegy, énekli az Ipartestületi Dalárda, vezényel Vannay János zeneiskolai Igazgató.
2. Dr. Krátky István polgármester megnyitója.
3. Erkel: Bánk bán egyveleg, elő-
i rendőrség megtett mindent május l jére de aligha lesz szükség bárminemű beavatkozásra
Nagykanizsán ezldén is Incidens nélkül fog^lmulnKnájus 1-je — A józan munkásság nem hagyja magit kalandokba ugratni senkitől
Nagykanizsa, április 30 Mint a lapjelentések mondják, nemcsak Magyarországon, de az egész civilizált világon mindenütt különleges rendszabályokat léptetnek éleibe május l-jére, hogy a polgár tág vagyon és életbiztonsága, valamint az általános közrend minden tekintetben meg legyen védve
Nagykanizsán hosszú esztendők óla semmiféle rendzavarás nem fordult elő és valószínűleg május elsején sem zavarja semmi meg a közrendet A nagykanizsai munkásság már nehezebb időkben is megmulatta, hogy józanul viselkedik és itt, ahol a polgárság a munkássággal |a legteljesebb harmóniában él, semmiféle talaja nincs az állam és társadalomellenes Izgatásnak.
A csütörtöki napra különben Nagykanizsán is megteszik azokat a preventiv intézkedéseket, melyekkel a rendőrhatóságok az egész országban élnek, hogy minden előre nem látható körülménnyel szemben a polgárság nyugalma biztosítva legyen.
Ezzel kapcsolatban megkérdeztük Solymossy László rendőrtanácsost, a nagykanizsai kapitányság vezetőjét, aki a következőket mondotta :
— Természetesen a nagykanizsai rendőrség is minden Intézkedést meg lesz csütörtökre. Eddig azonban
semmi/éle olyan momentum nem merüli fel melyből következtetni lehelne, hogy Nagykanizsán rendzavarás készülne. A rendőrség, mini közbiztonsági szerv, féltékeny gonddal őrködik, hogy a város nyugalmát semmi se zavarja és bíznunk ketl a munkásság érettségében is, mely tartózkodni fog minden olyan cselekedettől, mely karhatalmi beavatkozást vonna maga után.
A rendőrtanácsos nyilatkozata le-hát minden lekinietben megnyugtató a közönségre nézve é» csak örömmel let leszögezni ismételten, hogy Nagykanizsa a nagy gazdasági nyomorúság ellenére sem hálás talaj a felforgaló elemeknek.
májusi 45% zsírtartalmú
HORTOBÁGYI
juhturó ""
viszonteladói ára
20%-kal olcsóbbodott.
Tejszövetkezeti Köipont, Budapest 4., postafiók 20.
CSAK AZ „£+ern Í+"VÉDSZÓV»L JtLÖLT LAP VALÓDI, rUSKITNÜVIK HATSCHEK LAJOS BUDAPEST, AH0RÁSSY ÚT 33.GYÁR:NYERCIS UJÍAIU.
Elárusító hely: Eppinger I. és Fia, Nagykanizsa.
NAPI HIRiK
NAPIREND RRAjua I, csütörtök
Római katolikus : Ftllóp J. ap. Frolut: Pülöp. Izraelita: Ijar hó 3.
Uránia Mozgó. Nanette — te Utt vidám |á\'ík. — Az utca gyermeke, dráma az .Ötök vároi"-ból
Gyógyszertári éjjeli szolíálal: I. hó végSg a „Márti" gyógyizertáí.
OAxfflrdA nyitva regijei 6 ólától utt 9 óráig (bítfS, neida, pintek ÓM után, kedden egáaz nap nóknek). Tel.: 3—13.
Május 2, péntak
Római katolikus: Atanáz plt. ProtesL: Ziigm. Izraelita : Ijar hó 4.
Uránia Mozgóban a ciutórtökl mDsor j
SINGEK .VARRÓGÉTEK
tű Afl.FOJOBBAK t
A
Md/us
Virágos Május havát az Egyház Stűznulria kultuszának szenteli; a munkásság a szabadság havának és a bilincstörés szimbólumaként ünnepli, az emberi ég a nyár előfutárjaként tiszteli, mini amely a zord és szeszélyes Időszak után megnyitja számára az Istenalkotta természet csodás pompájának minden szépségét, rü gyogó varázsát; az évszak mégha tározásában pedig a nyárelőt jelenti. Bármilyen szemüvegből is nézzük május havát, a felszabadult sziv, a felfelé szárnyaló lélek, az uj életre kapott emberiség május havának első napján a természet végtelen zöld selyemszőnyegére gyönyőrlttassan borulva — diadalmas alleluját zeng a káprázatos pompájában, naparanypalást jában, fejedelmi diadémjában feltűnő Májuskirátynő előtt Mert a hónapok csodás varázsu ifjú királynője Május hava, amelynek bűvös dala keresztülhatol mindenkin, aki megérti a ragyogó szépségű ifjú királynő üzenetét, fejedelmi szózatát, aki a természet pazar kincseit dúsan telilett bőségszaru Iából jókedvében osztja-önti : hogy adományai nyomán felderüljenek a gyűrött-nyomott emberarcok, felemelkedjenek a megkötött és földhözragadt szárnyak, derű hatoljon a szomorúság fellegeibe és a bánat odvaiba az élet, a vér, a hit, a bizalom, a fejedelmi rokonság érzete, a megnyugvás telkei simogató himnusza találjon utat, verjen sátrat, eresszen gyökerei és készítse békés,
családi otthonát.
A politika egén ls\\mintha nemzeti szinü szivárvány gyönyörködtetné a természetben olvasni tudókat. A .párisi békekötés" után mintha kékebbnek, szebbnek, tisztábbnak és reménytel-Jesebbnek látszanék a magyar horizont. Mintha ennek a sokat hányatott, megtört, golgotás magyar nemzetnek Is felvirradna az oly epedve várt nemzeti Md/usa. amely levéteti vele a gyászruhát és bánatköntöst, hogy a szenvedés tövlskoszoruja és trlanon mártíromsága után a békesség dicsfényét fonja feje köré.
Szép, szent, szimbolikus hónap, ragyogó ifjuságu, pazar pompájú Májusklrálynő, amelyet az Istenség homlokon csókolt Amelyet a politika szekerére ráültetni, demonstrációk jogcímévé tenni, vagy fülledt levegőjű, marxista boszorkánykonyhák ráncos arcú bálvánnyá lenni: a szépség meggyalázása, a fejedelmi méltóság ki-gunyolása, ünneprontás és bün lenne.
Selymes hajú. kék szemű, mosolygós ajkú, gyönyörű királyleány — Májushava, köszöntünk téged. Ünnepiünk és rózsákkal övezzünk. De ez az ünneplés az örök nól Eszménynek. a rózsák és virágok Királynőjének szól. _ (B. R.)
lapank Udk
a munkások május elsejei munkaszünete miatt szombaton reggel jelenik meg.
— Jövő héten képviselőtestületi ülés. Dr. Krátky István polgármester a város képviselőtestületét rendes közgyűlésre hívja össze a jövő héten. A közgyűlés összehívását több sürgős tárgypont teszi szükségessé, Igy többek között az öntöző-autó beszerzése. Ez a közgyűlés tárgyalja a nagykanizsai Társadalombiztosító kerületének ügyét is.
A Nagykanizsai Néptakarékpénztár r. t, mely a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank leányintézete, vezetésében változás állott be május elsejével. A budapesti igazgatóság Hudi József igazgatót saját kérelmére a budapesti központba rendelte be és a Néptakarék vezetésével Bentzik Lajos eddigi h. igazgatót bízta meg igazgatói minőségben. — Hudi József évek óta állott a takarékpénztár élén és mint Ilyen nem-
ZALAI KÖZLÖNY
cuk a szakmában bizonyult kiváló vezetőnek, de a város uri társadalmának kedvelt tagja lett. Szimpatikus egyénisége teljesen hozzánőtt a kanizsai közönséghez. Távozása érzékeny veszteség a kanizsai társadalomnak, de nyeresége a központi intézetnek. Bentzlk Lajos Igazgató a legrégibb kanizsai famíliák egyikének tag|a. Mint bankember és mini társadalmi tényező általános tiszteletnek é« megbecsülésnek örvend. Előléptetése mindenkinek igaz örömére szolgál annyival is Inkább, mert a családban tradíció a pénzintézeti vezető-szerep: Igy édesatyja, »öt nagyaty|a Is igen jelentős helyet foglallak el Nagykanizsa közgazdasági életében Is. A lávozó Hudl József igazgalól a bank igazgatóság külön Ülésen búcsúztatta és dr. Krelsler József, a takarékpénztár alelnöke méltatta kiváló érdemeit, melyekkel az intézet élén mulaila ki kvalitásalt. Este a takarék tisztviselői kara családias hangulalu banketten vett bucsut szereiét igazgató jától, aki május 1-én már el Is foglalja helyét Budapesten a Pesti Magyarnál. Bentzlk La|os igazgató szintén május else|ével vette ál a Néptakarék vezetését, mely alkalommal a tisztviselői-kar melegen köszöntötte.
Barbarlta Cafos
mtífus 5-én tarifa sxéUfoa-lalófát Sudajwifnn, a Balatont Társaság Qellkonl Irodalmi Onnepélyéa
Budapest, április 30
(Saját tudósítónktól) A Balatoni Társaság május 5-én délután 1/25 órakor Budapesten egyik ff védnökének, htrceg Festetics Tassilónak 80 Ik születésnapja alkalmából helikoni Irodalmi ünnepélyt rendez. At ünnepélyt báró Wlasslcs Tibor országos elnök vezeti be Festetics Tassllo herceg közéleti működését méltató beszédével Az irodalmi ünnepélyen dr. Szlklay János bemutat|a „A Keszthelyi Oeorglkon" elmü költeményét, Lamperth Oéia gróf Festetics Oyörgy-röl írott versét és más balatoni nótáját és költeményét olvassa fel, dr. Demeter György (Balatonfüred) .Az insurgens* dmü novelláját, Szath-máry István balatoni kölleményeit, Vályl Nagy Qéza több, a magyar földdel kapcsolatos költeményét ad|a elő. B. Bodrogh Pál Kisfaludy színjátékából mulat be részletekel, Bar-barlts Lajos, a Zalai Közlöny felelős szerkesztője (Nagykanizsa) ez alkalommal tartja Irodalmi székfoglalóját költeményeivel.
A kapcsolatos közgyűlésen llszt-ujliás is lesz, amelyen az egyesület uj tisztikarát 5 évre választják. A közgyűlési követö elnöki tanácsülésen báró Wlasslcs Tibor országos elnök általános beszámoló beszédet mond, Dorner Qyula műszaki előterjesztést tesz, dr. Lóczy Lajos a balatoni természetvédelem tárgvábin lesz indítványt, Mosdóssy Imre népművelési jelentését adja elő. Bemutatásra kerül a társaságnak az Országos Balatoni Föhalóság tárgyában a miniszterelnökhöz és a törvényhozás mind kél házához benyujlandó memoranduma is.
; A tegnapi vasiul etgázolál kap-2í.nnh« AÍ*!"J ver,déRlőfl -"inak meg-m w k6r1\' hojiy » báláira gázolt ™""kA" s Hofor-téle vendéglőben.
" II r1 «<"™ben volt a KerenosíUeawSj; előtt.
1930. május !.
a
Fellön a Nemzetközi Vásárra?
Ne mulassza el a Váoi-ut 80. »iám alatti (Révész-utca sarok) telepünket felkeresni,
ahol május 3-tól bezárólag IO-ig
OLCSO HETET rendezOnk.
Használt és leállított
személy- és teherautók
elsőrangú márkák, minden elfogadható árban és igen kedvező fizetési feltételek mellett kerülnek eladásra.
városi iroda: Használt Autosalón
Budapest, VI., Andrássy-ut 8. Telefoni Aut. 259-87.

Köztiszvlselők Fogyasztási Szövetkezetének divatbemutatója és műsoros előadása
(=) A Városi Színházat zsúfolásig megtöltötte a nagykanizsai köztisztviselő társadalom szine-java, s mindannyian nagy érdeklődéssel várták a szövetkezet állal hirdetett műsoros propaganda előadást.
El kell ismerni, hogy a Köztisztviselők Szövetkezete rendkívül sokat nyújtóit, ép ugy el kell ismerni, hogy a szövetkezet nagy gonddal, művészi Ízléssel, nivósan áll.totta össze a műsort ugy, hogy a közönség egy percig sem unatkozott.
Az előadást d. u. 5 órakor Szabó Győző kir. jár. bírósági alelnök, komolyan átgondolt, tartalmas beszéddel nyitotta meg, amelynek az volt a lényege, hogy a szövetne etek és kereskedők versengéséből csak a nagyközönségre származik előny. — Rámutatott továbbá arra is, hogy a szövetkezetek törvényes alapon állanak és igy közhasznú működésük ellen senkinek kifogása nem lehet.
Pagáni Frigyes szöv. igazgató a Szövetkezet ügyvezetősége nevében köszöntölte a megjelenteket és ő ismertette meg a kerületi választmánynak célját és feladatát is.
A műsoros előadás legkiemelkedőbb és művészi szempontból elsőrangú eseménye Pagáni Olga operaénekesnö hangversenyszámai voltak, akit Szila Oszkár, a m. kir. Operaház s. karnagva kitűnő stilusérzékkel és pompás művészettel kisérte. — A művésznő Parasztbecsületböl San-tuzza áriáját, Tosca Imáját és két magyar dalt adott elő olyan kifejlett művészetiéi és olyan gyönyörűen, hogy a közönség tomboló lelkesedéssel ünnepelte. A fiatal művésznő hajlékony hangja és csodás szopránja a leggyönyörűbb planissimóklól, a hatalmasan zengő fortlssimóklg, az előadott darabok legrejtettebb szépségeit is elő varázsolta.
Rendkívül érdekes volt továbbá a divalbemutaló, amelynek keretében élő modellekeiT a legutolsó dlvatkreációkat és a Szövetkezel ruházati áruházának nagyszerű készítményeit mutatták be, amelyeknek szenzációi olcsó árai közfeltünést kelleltek.
A kerületi választmányba a következők válaszlaltak be: Bertin Ágos-tonné, Dr. Tamás Jánosné, Szabó Oyőző kir. Ib. alelnök, Miklós János postafőnök, Dr. Novay Imre v. tanácsnok, Faludy Qéza ig. taniló, Viczenty Árpád ny. DV. s. tiszt, Kolovics Ferenc fömozd. vezető.
A közönség hálás tapssal köszönte az érdemes bemutatói és Kapo\'i Istvánt, a Szövetkezet nagykanizsai árudájának vezetőjét, akinek eme kitűnően sikerült előadás helybeli megrendezésében oroszlánrésze vol\\
— Első szentáldozók a felső-templomban. Nagy napja lesz vasárnap sok iskolásnövendéknek. A Rozgonyi-ulcal, Huszti-térl és Barakki iskolák több mint 220 növendéke vasárnap reggel az első szentáldo-záshoz járul, miután Rudnyánszky Miklós és Longauer Imre hittanárok hosszú heteken át előkészítenék őket a nagy napra. 8 órakor ünnepi szentmise keretében történik az iskolás-növendékek első szentáldozása. Rudnyánszky Miklós hittanár tartja az ünnepi egyházszónoklatot. A felemelő ünnep után az Oltáregyesülel hölgy-dárdája szeretetlakomára látja az első áldozókat a Rozgonyi-utcai iskola tornatermében, ahol kedves ünnepség is zajlik le a szülök részvételével.
— Százalékos borravaló rendszer az étkezőkocsikon. A mai nappal a vasul! étkezőkocsikon — az eddigi borravaló-rendszer helyeit — a pincérek 10%-ot írnak a számlához borravaló cimén.
400 pár ctpöí
rendelt a nép/dléfl minisztérium kanlxAal Iparosoknál
Nagykanizsa, április 30 A nagykanizsai Ipartestület elnöksége nemrégen felterjesztést intézett a népjóléti miniszterhez, amelyben a most árlejtés alá került sok ezer gyermekmenhelyi cipők készítésével kapcsolatban arra kérle a minisztert, hogy juttasson a multából a nagykanizsai cipésziparosoknak Is. Tegnap az Ipartestület elnöksége értesítést kapóit, mely szerint a közszálli-tásból a nagykanizsai ipartestület 300 pár, Pintarlcs Márton és társai (Stern Miksa és Várossy) pedig 100 pár cipő kéízllésére kaptak megbizafást. Az eredményt szívesen könyveljük el a nagykanizsai ipartestület fáradhatatlan és ügybuzgó lelkes elnökségének többi dus érdemei mellé.
— A dióskáli Levente Egyesület május 4 én, a Singer-vendéglő-ben, tánccal egybekötölt műkedvelő előadási rendez. Az egyesület műkedvelő gárdája Gárdonyi Oéza népszínművét, A bor-t hozza szinre.
Ax. a utobu&xlúratok
régi ren«l/e Oelyredll vasárnaptól fogva
Nagykanizsa, április 80
Január 15-én álltak kl a forgalomból a ^Nagykanizsai Autóbusz Vállalat kocsijai. Azóta a kocsik generális javításon mentek keresztül és most, vasárnap reggeltől kezdve i régi menetrend szerint újra felveszik a forgalmat, egyelőre — az útjavítások miatt — csak a vasúti állomíjra. A viteldíjak a régiek maradtak A kocsik Indulási Ideje: 4 05, 5.10, 5.50, 6 30, 830, 12.55,13.25,14.05, 17.25, 20.35, 22.15, 22 45, 23.50 óra, reggel 7 30 kor Is indul egy kocsi, de ez julius és augusztusban vitír-és ünnepnapokon nem jár. Délelőtt 11 20 órakor kedden, csütörtökön é» vasárnap indul egy járat.
Az utak aszfaltozásával remélhelft-leg rentábilis vállalkozás lesz a kanizsai autóbusz, amelyet három éven át a rossz utak miatt csak letema áldozatok árán tudtak fenntartani. K külső és kényelmi szempontból is uj|á formálódott autóbuszok a slms utakon bizonyára az eddiginél U fokozoltabb kedveltségre tesznek siert a közönség részéről s Igy a vállalat fennmaradását most már nemcsak a közszükségesség, hanem a rentabilitás is biztosítani fogja.
— A nagykanizsai tűzoltók majálisa. A nagykanizsai tűzoltók nagy ambícióval készülődnek a május 18-án megtartandó nagy majálisra, amit a Polgári Egyletben fognak megtartani, gazdag és változatos programmal. A ma|állsra szóló tiszteletjegyek most kerülnek szétküldésre. A rendezőség kéri a nagyközönséget, hogy vegyék át a tiszteletjegyeket, annál Is Inkább, mivel a majális tiszta bevétele a második mentőautó beszerzésének alapjára szolgál.
— Lakodalom emberhalállal.
Tragikus eset történt a vasmegyei Dozmat községben. Németh .Lajos gazda házánál esküvőre készültek. Az idősebb leány már felvette menyasszonyi ruháját, amikor 17 éves Zsófi nővére a vendégeknek ajlól nyitott. Zsófi ebben a pillanatban szivéhez kapott és holtan terüli el a földön. Szívszélhűdés ölte meg. A haláleset miall a lakodalmat el-halasztolták.
— Még nem volt Ily sxép sxö-nycgKilsxletem, mint most, föffUn el és ijyOxöáfOn meg! Barta saOnyegel a leoMae-bok, legolcsóbbak és /öle.
IS30. mijus
ZALA! KÖZLÖNY
Nagykanizsán,
Kazínczy-n. 31. számn
részben kétemeletes
épület anyaga
folyó évi május hó 6-án délután 4 órakor
Önkéntes versenytárgyaláson
a legtöbbet Ígérőnek
eladatik.
A versenytárgyalás feltételei, az épület megtekinthető, felvilágosításokat ad:
Zerkowitz Albert Iroda
Kazinczy-utca 35.
Bágyadt. leTert, dolgozni képtelen
enáieklá) a természetes „rartnc Joliéi" keserűvíz szabaddá teszi a vérkeringést é» emeli a gondolkodó-és munkaképességet. Beható kórházi kísérletek folyamán bebizonyult, hogy a Ferenc lóxiet viz szellemi munkásoknál, neuraszténiá8 embereknél és betegeskedő asszonyoknál rendkívül jótékony hatású gyomor- és béltisz-litó szer. A Ferenc lóuef keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füizerüzlelekben kapható.
Költözik
mdfuaban ? disxereU
Szabó György naaió-
laboraioriuma Főút 3., udvar. i?;j
— UJ rendszer Duiorvasarlók részére. — Közalkalmazottak részére Zalavármegye egész területére dij-mentesen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyujtjuk. SzAzpengőnként csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven felüli törlesztés esetén a kamatokat is megtérítjük. Kopsteln Szombathely, Kőszegi-utca 5.
SZÍNHÁZ
(♦) M« este nyit « színház — Toramy és Társ« operettujdon-
sággal. Forró, hangulatos estéje lesz ma este a nagykanizsai színházi közönségnek. A Király-színház ragyogó u|don»ágával Tonmy és Társa operettel kezdi meg Fodor Oizkár elsőrangú társulata a működését. Vitéz Jakab/fy főrendező és 0. Nagy karmester vezetése mellett az operett-ensemble kiválóságai lépnek a rivalda elé, hogy lelkes művészi játékukkal meghódítsák Nagykanizsa intelligens közönségét. Fejér Erzsi, Harczos Irén, Jánossy Terka, Darvas Margit, Márkus Lajos énekesbonvivánt bemutatkozása mellett régi kedvenceinket is viszontlátjuk Orbán Viola, Károlyi Vili, Kormos Franci, Zelenal mind elsőrangú szerephez jutottak ebben a csodálatos szépségű, könny-moso-lyos operettben.
(*) Az esti előadások mindig pontosan 8 órakor kezdődnek.
(*) A bérlők helyeit az előadás napján délelőtt 11 óráig tartja fenn a pénztár. A bérletekért Járó összeget is a színház pénztáránál kérjük befizetni.
Heti műsor:
Pénteken: Toromy és Tárai.
Szombaton: Vtg özvegy, Zöldhelyi Annával a ctmazeropbon.
Vasárnap délután: Tommy ói Társa.
Vuirna esto: Pacsirta.
Hétfőn: Alexandra.
Kxlden: próla bemutatkozó BucniMl.
A KÖZÖNSÉG ROVATA
Meg kell előzni, a szerencsétlenséget
« városi sétakertben, > vasúti bevágásnál Nagykanizsa, április 30
Többször voltunk szemtanúi annak a versenyfutásnak, amit a városi sétakertben játszadozó gyermekek rendeznek, valahányszor vonat robog el a park melletti bevágásban. Sokszor borzadtunk meg ilyenkor és velünk együtt a látvány minden szemlélője, amikor az odarohanó gyerek-sereg egymást lökdösve alig-alig tudla a fulás iramát lefékezni a bevágás szélén, ahol az amúgy sem lul sürü élősövéuyen még kapu is maradt, ahonnét ha egy gyermek egyszer legurul a robogó vonat elé, az menthetetlenül odavész. Épen a napokban egy tüzér az utolsó pillanatban kapo\'t el egy 6—8 éves leánykát, aki hajszál hij|án már lebukott a mélységbe, a vonat elé. A gyermekek szülői, kísérői nem tudnak megfelelő gyorsan az apróságok ulán futni. Egy segítség van csak. Nem is kerül sorba. Eey drótkerítést kell húzni a veszélyes partra. De ezt meg kell tenni, mielőtt még szerencsétlenség nem történik. H. K.
Motorbiclkll-vadoncok
Uton-ulfélen, de különösen a Csengery-ulon örült gyorsasággal száguldanak a motorbicikllsták, 60 és több kilométer sebességgel. Ez a szerencsétlenség azóta vall szo-kásxá, mióta végig újra burkoltak a Csengery-ulat. A Csengery-utat ezek a sporlfiuk nem tekinlik többé forgalmi uivonalnak, hanem versenypályának De hol a szavatossági kötelezettség, amely biztosítékot ad arra, hogy a gyorsasági tébolynak emberélet nem esik majd áldozatul ? Ezeket a garázdálkodásokat a forgalom őreinek figyelmébe ajánlom. A közönség ragaszkodik az utrendöri-szabályokhoz, a motorbicikllsták pedig alkalmazkodjanak azokhoz. Vh.
Laci-konyhák a város közepén
Kérem a t. Szerkesztőségei, tegye Sióvá lapjában az erzsébettéri lacikonyhák elhelyezésének több szempontból is kifogásolható módját.
A varos belterülete Örvendetesen fejlődik. A piactér környéke is most már rendezve, aszfaltozva ail a város közepén. Fasitollak a piac-teret. A \'20-as szobor is ott emelkedik a piac-sarkán. Ebben a miliőben nemcsak sillustalau, hanem kiios is az egyre szaporodó lacikonyhák fiií ; ■. Eltekintve attól, hogy közegészségügyi szempontból sem valami szerencsés vwmány a poros, piszkos piacon nyitott .étkezde", aminőket már városokban csak az állatvásártéren találunk. Nagykanizsán is ott a Iteiye a lacikonyháknak ók ü m a város kellős közepén, ahol kükmoen is a vendéglők egész sora van, amelyek ugyanannyiért tudnak egy darab husi meg egy darab kenyeret adni a vidékieknek. A város vezetőségének megfelelő Intézkedését kérve, Szerkesztő Ur szívességét köszönjük és vagyunk tisztelettel: több előfizeti.
A nagykanizsai meteorológiai megfigyelő jelentések: Szerdán a Mmértik-
Uf\' Keivel 7 ónkor +12-4, délután 1 órakor +13Ü, este 9 órakor +11-4. Pelháuí: Eegéaz nap borult égboltorat. SUUrdny: Reggel dél, délben délnyugat, elte északi szél.
A világhírű
MERCEDES-BENZ
személy és teherautók
és a
klr. áll. Vas-, Acél- és Bépgyérak által gyártott
MÁVAG- MERZEDES-BENZ
teherautók, autóbuszok és különleges aulók vezérképviseleté és eladási központja: MERCEDES-BENZ AUTOMOBIL RT. hiamt, IV, VAcl-uto. ti
Időjárás
(Éjszakai rádlóJtlcnW * ■••<
glol IriUltl •■<• <0 ón.kor J*.
lanti. váltaxéaa hlUa, hllvSa 146 várható halyinkáat mta sw padokkal.
Há savanyu a bora, vegyítse
REGEDEI
vtaái, m«ly a legsavanyubb bort is kellemes itallá varázsolja.
Kapható mindenütt!
Főraktár:
Király-utca 21 | TCí3M> III
URANIA
Két nagy sláger egy műsorban i ■ájua I., caQtfirtBk MAjua 3., pántak
Nanette—teédes
Vklám Játék 10 felvonásban. Fóizerepjó: R>th *<|<Hr,
Az utca gyermeke
(A sikátorok gyöngye)
Dráma u .örOk városból-, Dárlo Ntcodeml
axiomüve nyomán 8 (elvonásban. Főszereplők: Uvto Panaalll, Haas iaaliai Oanm laal
SPORTÉLET
Vasárnap a Zala-Kanizsa a Kossuth csapa« tával játszik bajnoki mérkőzést
A II. liga negyedik kehének kérdése még nem dSH eí — Pontszerző ét gólarány-javttó alkalma leex a helyi pntfOf nak, ha nem agy játszanak, mint a Merkúr elten
Nagykanizsa, április 90 Két heti szünet után újra ba|noki mérkőzést játszik a Zala-Kanizsa csapata, mely alkalommal a Kossuth lesz az ellenfele.
A Zala-Kanizsa mult hónapi sikeres szereplése után áprilisban várat lanul visszaesett és ugy hisszük, mélypontját a Merkúr elleni dupla 0:0-ás .eredménnyel" érte el.
Vasárnap a mérkőzés Nagykanizsán lesz, miután a piros-fehéreké a pályaválasztói jog. Ezt egy kis lelkesedéssel szcp györelemre lehet felváltani. Ehez azonban szükséges, hogy az álmos, lélektelen csapkodás helyett egyszer már rendet játékot lásson a közönség.
E héten két tréninget tart a cia-pat és csak azok után állítja össze a vezetőség a vasárnapi csapatol. Minden valószínűség szerint a csa-
társorban változások lesznek, mintán a közönség nem kíváncsi az eddigi belső trió üres labdatologatásalra. Nagykanizsán van elég Ifjúsági játékos, tessék azokat beállítani és foglalkoztatni. Amatör alapon egész bizonyosan elérnek olyan eredményt, mint a jelenlegi profllátékosok akikkel senki sincs megelégedve. Ha pedig a vezetőség mégis az eddigi csapatot szerepelteti, akkor ne csodálkozzon senki azon, hogy a következő meccsen még annyi ember sem lesz, mint egy tréningmeccsen.
Közeledik a bajnokság finise és a 4. hely kérdése még nem dölt el ugy, hogy abba a Zala-Kanizsa ne szólhatna bele. Ilyen játékkal azonban, mint a húsvéti volt, még a 9—la hely is kilátásba kerülhet a helyi csapatnak.
Uri és nöi
finom fehérnemüekben,
gyermek trikók és zoknik
nagy választékban
SZOMOLANYI GYULÁNÁL
Tel. 406. NAGYKANIZSA, CSENGERY-UT X Tel.
IMS
ZALAI KÖZLÖNY
1930. május !.
A nmi tűzhely ■ ok kSltséget és buwtágot okoz.
Dobja kl tehát haainaveheletlen tüx-helyét éa rendeljen nálam uját készítményeimből egy Igazin praktikus
asztaltüzhelyet,
melyirt 15 évi garanciát vállalok.
macsek lajos
UkatoamMtar llflülllll, IdlMl fókuiftflt 87.
TÓZSDE
A kOlföldról érkezett lenyhább hírek valamint erősebb árukínálat folytán az árfolyamok a tözsdcidö egész folyamán fokozatosan estek. A lanyhaság az aibltrage értékekre és a helyi piac papírjaira is kiterjedi. A forgalom nem öltOlt nagy méretet, ugy hogy a tőzsde kedvetlen hangulatban zárt. Az áresések I—2"/o-ol tettek kl Fixkamatozásu papirok piacán az irányzat Qzlettelen, árfolyamok nem változlak. Devlraplac csendes, változatlan árfolyamokkal.
Antíjléiki
Buza tízt. 20 fl11., rozs — flll. esett. Boxa ttazav. n-t 22-20-32-40. 78-as 23 50—22 70. 7S-« J2M-23 00, 80-« n-00-23-10, danául 77-ea 20 70 -20 95 7S-as 2095-21 20. 79-« 21 20-21 40 M-m 2la0-JIÍ5. raza 1060-1070. lak árpa 18-50-1400, aOfárpa ItSflO-ISSO. ab 12-50-1185, tnweri tat 11 70-II 80. dunántúli 11 75—1200, repce 5100— 52-üO korpa 8 20 8 30
VALUTÁK Angol L 27*80-27-95 Belga ti. 7M0-80 00 CatJt k. IW7-1Í-87 Dén k. I52-U-1M 25 Dinár KKXMWM Dollár 049-10-S71-10 , Prtada f, 22*30-2200 1 HoU. 229-70 230-70 Lengyel 1U-9064-30 Len 9*37-3*41 Lem 411-417 Ura 2980-30*10 Márka I8620-13M0 Norvég 19245-153 2$ Scfalli. 80-35-80 75
Mtd L llO-tO III00 •védk. 153-2J-14383
DEVIZÁK Amit 229*^0-230 50 Betett 10-10 10*13 Beda IM-32-IM-72 Brflaezel 79*72 79-97 Devizalei 3-33-3*40 Kopeah-152 85 <53-25 Loadoa 17 75-77-83 Madrid 7000-72 00 Milano 29^10-3000 Ntwyork 570-90 750 Onlo 152*85-153-26 Pária 33*39-72-48 Plán IMI-IM6 San 4*13-4-16 Stockh. 153 45-C3-85 Varaó 83K7-64-17 Wien 80-50-80-75 Zürich 110*70-11100
FcUtajtáa 2286, eladatlan 96. - tüaft-reada 1*44—1-46. aiedett 1*38—1*42, azedett Uaáe 1*30—1*34, kOaayd W»~l-», l-*ő remis 8reg 1-28—1-32, IJ-od randa öreg 1-18—1 24 angol aaldő 1-45-1-70, azaloona nagyban 1*64-1-88, uil 1-70 -1*90, Ima 1*56-1-96, szalonná* léiacrtéa 1*70-1*90.
ZfatoU tárial
Pária JOSJ\'/l, Loadoa 25 077/1, Ntwvon S157Í, HrüsMl 72*02 Vi, Milano 27\'03, MwMd 5390, Amsterdam 207 65. Bertli 12314, Wien 72 72Va, Sofa 3 74. Prí<* 15*25, Varaó 57-87, Badapeat M-ÍO Klárád 9-lTVa. Bukar*<» \'07
Kiadja: WhuliI Hyondí ét Lapkiadó Vállalat, HagyUnlíSÓa.
reielfls kiadó: Zalai Károly.
hlenrtu UlWoal Nagykanlxaa 78. a..
Főzelék- és virágmagvak
Budmégl vetőmagvak FI-magvak Műtrágyák
(Szuperfoaztát, kállaó, callel salétrom, raésinltrogén atb kevert irtllrágyalélék burgonya, tengeri, rét éa kaszálókra, virág műtrágyák)
Baromfi eleségek
Köleskása, buza. zab, hualisit, halliszt, vérliszt atb. Byflmftloafa oédalml
SzAlAwédalml azarak
(Gyümölcsfákon, szőlőben. kertekben fellépő kártékony rovarok és gombák Irtásához)
kaphatók:
orszAg József
rag, mfltrágya, termény éa növény-védÓM«rek kereskedésben
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett Telefon 130
APRÓHIRDETÉSEK
As eneWrietáee* dija 10 aaőto H KIK
Minden további atő (Hja * H.l. Vaaáf laacpaap Ifl axőlg M ItlMr, min.
további axó dija 8 flll. Szántán és pte-teken 10 alóla M lUUr, minden továbbá asó dija ■ flll. Gmaxó a minden vaata-gabb betűből álló sió két stának azámrt-Srttk. Állást kereaAknek SOM engedmény.
m. a.u.aii a ím
l# laaaaiaa
aiáialáiáa alkartMaa >á. a I I r a ........
Csukott bérautók négy éa hatszemélyes tegotcsófeban Kaatniann Mmmóm.I rendelhető. Telefon 571. éa 16\'. 1528
taaal kain néhány szabad drávai rendelkezik éa 2—3 tanítványt elvállalna. Clm a kiadóhivatalban. 2283
B4rfca karaaak augusztus elsejére 2, vagy 3 szobás laktat — Clm a kiadó-ben. 1104
Faaattbntapak, J javltáaa.
Erzaébet tér li
kötéláruk készítése

C ochat, Hammar, Masengar, Jaquaa, Kahrling slb.
rr
TENNISZUTOK
legolcsóbb budapesti árakon.
Szakszerű hurozásl
labdák
Slazengdr Dnnlop
TcnniízegyesQleteknek és Iguolt tagjainak készpénzfizatésnél engedmény.
Szabó AntalfeKyveré88por,óru
nagykereskedése ==
Ci*.
tenniszdpfik
eredeti Dapper, nfli 1 pár P a-50, térti P IO-—
Caepal és Tihany kerékpárok részlet\' e P 165-ért, a lég bevált jóminSségtlf «»oh és Triumph kerékpárok kedvező teltételekkel kaphatók:
ml siimog a fu ctmi
Deák-tér 2., a felaótemplomnál
KUlaó summlk 6 prnRÓ ól. bel<« gummlk 2-40 pengátSi. Piros prizmák, névtáblák, lékek, ciengök, pedálok, láncok, pumplk, Umpák, lengelyek és egyéb alkatréssek olcsó beszerzési helye. — Javító mOH.Iyl imi______
P«aa>tratMa»< tieVebekziare aMa
Basregben a legelű-iyósebben és leggyorsabban folyóalttat Aoaál Iflaáo péns-kölcsdnkíivellló Irodája Nagykanlrsán, Kszlnay-utca 2. szám. «925
Katonai éa egyenruházati felszerelések legnagyobb választéka. Kaulmsnn Károly. Telefon 372.I 21 6
• Tajaxővetkasetl KSipontnAI
az állomás melleit, tbldiölt tej bármilyen mennyiségben kapható. 2233
Kasaaéarffalsardfcli használt, zsíros ca 200 literes, darabonként 5 pengő Magyar-u 21 2276
Klnlzal utca 8. azám 2 szoba, konyha, pince, padlás, hozzátartozó helyisével azonnal kla44. 2269
800-as hanalnmatap \'eljes felizereléa-sel, szabadkézből eladó Telekl-ut 67. 2267
EUsénaaa bútorozott kU\'önbejáratu szobs azonnal kiadó Clm a kiadóban. 2266
ttkuéal ét vető rózsaburgonva ktpható Bruncalca János fOszerkereskedéiében. 2254
Alig használt balkaros olp^aegáp elutazás miatt azonnal eladő Árpád u 26 2720
Vaaaak |ókarban levő. hssznált ka-rékpá>-akat. — Schlealnlíer Oyula vas kereskedő. Msgyar-ulca. -2293
■artkaareMabea jártas, lóval bánni tudó nóa ember állást keres. Clm a kiadóban. 2299
Bejéró tá.SnS ajánlkozik jobb ház-hoa. Atilla u 46. 2296
latalllaaaa, magányos, főzésben, bs-romffnevelésben Jártas urlnőt keresek, — ajánlatokat Igények, életkörülmények meg-lelOléaével — a kiadóhivatalba kéri .Kanizsa környéki gazdaUszI\'. 2316
Caengery-ut 59. sz. házban egy három-szobás lakit auguiztua I-re kla4é. 2311
Egy tiszta, csinos, Halai mlndenaa-laáay felvétetik Hunyadi u. 22. -2312
KlatfA Rozgonyl utca 19. sz. magánház, 4 szoba Oaazea mellékhelyiségekkel augutz-tua t-re. 2313
Kdatépkaraa nő takarítónőnek ajánl-koatfc, - RrdekMdnl lehel Atilla-utca 22. alatt. 2314
Egy |ókarban levő tbéaiat keresek megvételre Clm a kiadóban. 2315
ÉRTESÍTÉS.
Érlesilem a nagyérdemű hölgyközönségct, hogy
lakásomat
Teleki-ut 10. uám • Iá helyeztem.
A szives pártfogást kérve, maradtam teljes tisztelettel
Jud Kálmánná
nib oki, szülésznő.
Kováid Péter és Fia
budapeatl featAgyér
feat, tisztit éa plisseroz
Gallérok, kézelők és Ingek tisztítása. Harisnya szentfelszedés és lejelés
l(m Csengery-ut B.
Linóleum, mozaikvászon,
Cooua-atrfinyag, lébtürlSk
mm gyári lerskata
HIRSCH ÉS SZESA cégnél
25 öl (100 méter) 1929. őszi vágású
hasáb cserfa
eladó
a zalaszabari\' Ráta-erdőn.
/
Tulajdonosa: ifj. Vörös József, Orosztony.
Érdeklődni lehet ezen a elmen.
f nemű « ^bnu, 5lo9po\\ás.vQrrás4^
Qer varrógép RÍSI^ \'
SA6TI4JIZ8A Plóktxlete: F4-il 1.
Varga Nándor
modernül felszerelt saját műhelyében
mos, fest, tisztít é* plisaéroz.
Szimplagallérok, kézelők 12 HU, tavaszi kabátok festése már 8 P-töl, férfi, nöi ruhák legolcsóbb árban ,M tisztíttatnak.
Oylljtötelep : Oyártelep:
Kazlnczy-u. 8. Hunyadl-u. 10
Koó Kálmán
mfiaaztaloa
butorraktára
Nagykanizsa, Magyar-u- 8.
és Kazlnczy-utca 5. a postapslotaval szemben.
Állandóan nagy aálaaz-
ték mindenneittO bútorokban.
Nyomatott « Dtízilai Nyumda éa Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizián. (Felelős OileivtzítA: jUUj Károly.)
70. évfolyam 90. szám
Nagykanizsa, 1080. májas 3, szombat
Ara 14 ffllér
ZALAI rniOHT
ii »«< 5. mim
I * n.
POLITIKAI NAPILAP
FeleWí szerkesztő: Barbartt* L«Jo«
Érdeklődés nélkül
este hatig tárgyalta a Ház a költségvetést
Budapest, május 2
A képviselőház mai Ülésén a költségvetési vitához Malaslcs Oéza és Csizmadia András, ma|d Frtedrich István szólallak hozzá. Utóbbi tiltakozott az ellen, hogy a párisi egyezményt már a jövőhét elején akarják tárgyaltaiul. A képviselőknek nincs idejük az egyezmény kellő áttanulmányozására.
Krisztián Imre ulán Sándor Pál éles hangú beszédben követelte, hogy a budgel kereteit jelentősen szállítsák le, mert Csonkamagyarország nem birja el az I milliárdos költségvetést.
Szilnél után Pintér László beszédét mindössze 8 képviselő hallgatta. Amikor a kövelkezö szónok felhívására kerüli a sor, a jegyző hiába olvasta a neveket, senki sem Jelentkezett szólásra a több mint 20 feliratkozott képviselő közül, mire az elnök a vitát bezárta.
Hosszas szünel után Temesváry Imre előadó a már nagyobb hallgatóság előtt reflektált a vitában elhangzottakra.
Közel háromnegyed őrás szünet ulán 6 óra elöli néhány perccel az elnök újból megnyitotta az ülést és napirendi javaslatot tett. Az ülés 6 órakor ért végei.
Letartóztatják Gandhit,
ha megkísérli a sóraktárak kirablását
Budapest, május 2
Londoni lapok jelenlese szerint a hangulat Indiában kezd lecsillapulni. Ezt jórészt annak tulajdonítják, hogy a nacionalista lapok a sajtórendelet következtében beszüntették megjelenésüket és elhallgatott az izgatás szava. Azt hiszik, hogy ha Gandhi valóban megkísérli az állami sóraklár kirablását, okvetlenül lelaitóztalják.
Páris idegeskedik
a Oraf Zeppelin és a német cirkálók körútja miatt
í\'árifi. május 2
A szélső jobboldali sajtó nyugtalanul nézi a német cirkálók földközi tengeri útját és tüntető fenyegetést lát abban is, hogy a Oraf Zeppelin legulóbb elrepült Páris felett. A Figaro ezzel kapcsolatban újból támadta Briand k(llpoliliká|ál, amely a lap szerint egymás ulán mond le a békeszerződésben foglalt biztosítékokról.
Az egész világon nyugodt volt a május elseje
Törtek-zuztak a kommunisták a rigai fogházakban
Budapest, május 2 Május 1-én sem Magyarországon, sem a világ többi államaiban rendzavarás nem fordult elő. Budapesten mindössze a Társadalombiztosító Intézel előtt gyűlt össze többnyire jialal-koruakből álló kisebb tömeg, amelyet azonban a rendőrség minden erélyesebb fellépés nélkül oszlatott szét.
"Riga, május 2 (Éjszakai rádlójelentés)tcgnii\\) délután a fogházakban a "kommunisták
zavargásokat akartak rendezni. Őssze-törték a cellák bútorait, bezúzták az ablakokat, betörték az ajtókat. A rendőrség a rendet helyreállította.
Prága, május 2 (Éjszaka! rádiójelentés) A május elsejei felvonuláson mindössze 17.000 ember vett részt. A lapok kiemelik, hogy ezzel szemben a cseh-magyar válogatott mérkőzésen harmincezer néző veit részt.
Három katonatisztet letartóztattak Balassagyarmatoir
A tisztek legénységi pénzeket elköltöttek? és nem tudtak elszámolni
Budapest. május 2
Néhány nappal ezelőtt bizalmas feljelenlés alapján nyomozás indult meg a balassagyarmati katonai parancsnokságon. A feljelentés arról szólt, hogy Balassagyarmaton állomásozó három katonaliszt: Juhász és Palocsay századosok, lovábw Gulyás főhadnagy anyagi természetű visszaélésekel Köveitek el. Az azonnal elrendelt házivizsgálat folyamán foganatosított rovancsnlás megállapította, hogy e;e\'< a tisztek, akik a legénységi pénzeket kezelték, bizonyos összegeket saját céljaikra költöttek el.
Kihallgatás során Palocsay százados (elmulatott egy takarékkönyvet, amellyel bizonyította, hogy az
összegeket megtérítette, a másik két
liszt azonban a váratlan rovancsnlás^ ulán nem tudta az elköltött pénzt pótolni. Az esetből kifolyólag Juhász S7ázadoa azonnal beadta rangjáról vak) lemondását.
Mindhárom tisztet előzetes letartóztatásba helyezték és ügyükben tovább folytatják az eljárást annak megállapítására, hogy egyedül kö-vetiék-e el a bűncselekményeket.
Gömbös Oyula honvédelmi miniszter ezzel az üggyel kapcsolatban kljelenlclle, hogy a balassagyarmati katonai alakulatoknál a belső ügykezelésnél bizonyos hiányokat ő hibákat fedeztek fel. Szabálytalanságok történtek, de az államot kár egyáltalán nem érte.
Az egész országot behálózó hitel-szervezet
utján óhajtja Bud miniszter megoldani a kisipari hitelproblémát — Az IPOSz és a Kézműves Kamara ügye az egységespárt közgazdasági bizottsága elölt
(Éjszakai rádiójelentés) Az egysé-gespart közgazdasági bizottsága pén-leken este ülést tartott, melyen foglalkoztak az 1POS/. és az OKK memorandumával, melyei a párthoz juttattak.
A memorandumhoz örffy Imre, Barthos Andor. Plalthy GyOrgy szóiolt hozzá, ma|d Bud kereskedelmi miniszter beszélt.
Kijelentelte egyebek közölt, hogy kélszeres kötelesség az iparosiágon segileni. Ismeri a kisiparosság problémáit. Az Ipartanácsot Is az iparosság ügyeinek érdekében hivta életre. A kisipari hitelről szólva kijdenldt:, hogy ő és az egész kormány módot kíván nyuj\'ani az iparosságnak, hogy hitelhez jusson. Ezt a hitelkérdést n társadalom tnbhi ágazatainak hilel-
kérdésével rendezi a kormány. Nincs szó halogatásról. Az a terve, hogy olyan országos hitel-szervezetet terentt, mely behálózza az egész országot és ennek működése után pár év múlva egészen más lesz a kisiparosság helyzete. Az Országos Kézműves Kamarát Iából vaskarikának lailja, mert ahol nincs vidéki kamara, ott nem lehet komolyan működni. Az Ipartestületi székházak kölcsönterhein is s--gít a kormány és ezt a kérdést törvényhozási uton icndezi. A tanonckérdés és a kontárkodás letörése szintén feladatát líépezi a kormányzatnak. Ugyancsak törvényhozási ulon kivánja közüzemek kérdését rendezni,
A miniszter válaszát nagy megnyugvással vette a párt.
Hegérkezeti a 20-as \'szobor Nagykanizsára
150 métermázsa a talpazattal együtt — Hybl József szobrászművész Is Nagykanizsára érkezett — A szobor felállításával egy héten belül elkészülnek
Nagykanizsa, május 2
Csütörtök reggel 7 órakor, a 236. sz. tehervonattal megérkezett Nagykanizsára a 20-as honvéd emlékszobor és talapzata. Összsúlyban 150 métermázsa. Ugyancsak csütörtökön érkezeit meg az alkotóművész, Hybl Józsel szobrász egy heti nagykanizsai tartózkodásra. Ugy a talapzat, mint a szobornak az állomásról való beszállítása Hybl irányítása és felügyelete melleit történt. A talpazat, illetve a szobor felállítási munkálatai már ma megkezdődlek és Hybl kijelentése szerint egy héten belül a szobor készen áll a helyén. Megérkeztek Budapestről a kőfaragók és az öntök is, akik megfelelő számú segéderőkkel a művész Irányítása szerint állilják össze a talpazatot, majd reá a szobrot.
A szobor — honvéd és népfelkelő — mély álérzésröl, nagy koncepcióról tesz tanúságot és az utóbbi időkben készüli hősi szobrok egyik legszebbike, amelyre Nagykanizsa méltán büszke lehel.
Mint Hybl elmondotta, a nagykanizsai honvédszobor kivitelénél az eddigi sablonoktól teljesen eltérő, uj gondolatol akart megvalósítani. Ugyanis a legtöbb cmlékszobor haldokló hősöket jelönit meg. Ez pedig nem hozza kifejezésre a magyar\' katona legendás hősiességét, harci készségét, vitéri tetteit, férfias elszántságát és bátorságát és nézése talán inkább szomoritólag, fájdalmasan hat, semhogy felemelne és hasonló cselekvésre serkentene. Ez volt a véleménye és felfogása báró Szurmay tábornoknak is, mikor a szobor alakjának megtervezéséről volt szó. Azért a szobor alkotója azt a pillanatot akarta megörökíteni, amikor a honvéd {a fiu) utolsó rohamot intéz, minden harci bátorságával, férfias erejével, csak az ellenséget látva maga előtt, melyei le kell győznie, aki felett diadalmaskodnia kell, arcán a hazáéit való küzdelem minden elszántságával, karjainak izmaiban ott dagad, feszül a magyar erő, ahogy a harc lázában előre tör mindenen keresztül, mindent legázolva és rettenetes
ZALAI KÖZLÖNY
1M0. mAjus 3.
fegyverévé teszi a honvéd keiében a puskái; mellette pedig — váll váll mellett — a népfelkelő (az édesapja) versenyre kellve hősiességben fiával. Igen sok modellt bocsátottak a művész rendelkezésére, mig sikerült 2 -300 ember közül két olyant kiválogatnia, kiket legalkalmasabbvélt a célra. Mindkettő az 1 sz. honvéd gyalogezred vitéze. Arcuk mindazt hűen juttatja kifejezésre, amit a honvéd utolsó rohamában, a »vagy-vagy" pillanatában kifejez. Az agyag-mintázáson négy hónapig dolgozott, a bronzbaöntés rendkívül gyorsan folyt. Mindössze egy hónapig tartott és az öntöde igazán tökéletes munkát végzett. A szobor-, pályázatra összesen hét pályázó adta be ajánlatit 14 tervvel. A bizottság egyhangúlag az ö tervpályázatát fogadta el, amit a Képzőművészeti Tanács is felülvizsgált és Pásztor János, a neves fővárosi szobrász-
művész — mint szakértő — dicsé-róleg nyilatkozott róla.
Hybl eddig 13 szobor-mUvet készített varosoknak. Ez a 14-ik. Igy ó készítette el a kispesti hősök szobrát, több Kossuth szobrot. Dobozi szobrát, slb. Reischl Imre országgyűlési képviselő kilátásba helyezte, hogy a keszthelyi kősök szobrának a kivitelét — mely emlékműre a gyűjtés most tolyik — ugyancsak ő fogja megkapni. Nagyon helyesli a szobor Erzsébet-téri elhelyezését. A szobrász véleménye szerint a szobor elhelyezésére a legkedvezőbb megoldás, amit Nagykanizsán találni lehetett. A szobor csak ezen a helyen érvényesül teljes szépségében. Persze, ha elkészül a szobor felállítása, díszes ráccsal elzárják a külső kerülettől és mindaddig leiakarják, mig elkövetkezik a leleplezés két országos ünnepnapja...
Egy keszthelyi t kettéhasított;
Borzalmas családi
Keszthely, máj na 2 (Saját tudósítónk telefonjelentése) Borzalmas családi dráma történt Keszthelyen, amely az egész várost izgalomban tartja. Egy szegény, szerencsétlen asszony, aki éveken keresztül férje brutalitásának valóságos vértanuja volt, tegnap délelőtt végső elkeseredésében, talán agyának egy végietes elborulásában fejszéhez kapott és azzal résieges férjének fejét kettéhasította, ugy, hogy az azonnal holtan bukott le a földre. A véres eseményről a következőkben számolunk be olvasóinknak: Keszthelyen az Apálföldön lakik Egyed Ferenc 50 esztendős kőműves,
hét gyermek apja, feleségével együtt, aki a piacon árusít. Az Egyed-családot mindenki ismerte Keszthelyen. Mig az asszony becsületes, dolgos asszony volt, mindig keresett, addig a férfi valóságos réme volt a családnak.
Minden keresetét elitta és ilyenkor, ha ittas volt, valóságos pokol volt a család élete. Ütötte, verte családját.
Csütörtökön a férfi már reggel öt órakor felkelt és
feleségétől pénzt kért, azzal, hogy vidékre megy munkát keresni.
Az asszony először egy pengőt adott a férfinek, azonban ez keveselte, végül is nagy veszekedés után kénytelen volt in.ég egy pengőt adni neki. Egyed a két pengő birtokában elment hazulról, azonban nem a vasútra, hanem
a korcsmába. Vagy két óráig tartózkodott olt, amikor ittasan visszajött és ismét elkezdett veszekedni feleségével.
A nagy családi jelenet alatt a férj odáig vetemedett, hogy
karjára csavarta az asszony haját és ütötte-verte a leg-
isszony fejszével ■ az ura fejét
dráma Keszthelyen
nagyobb vadsággal, ahol csak érte.
A szerencsétlen agyonkinzott asz-szony védekezésében férjét hasba lökte, ugy, hogy az a konyha ágyára esett. Ugyanis az egész dráma a konyhában folyt le. Mikor a férj az ágyra esett, az asszony észrevette, hogy az ágy mellett ott van a nagy balta. Hirtelen (elkapta a fejszét és annak élével olyat sújtott az Ittasság mámorában elterült férjére, hogy annak koponyáját kettészelte. Majd még két ütést mért reá, ugy, hogy a részeg férfi holtan bukott le a padlóra. A csendőrök az asszonyi letartóztatták.
Az asszony ezután bezárta a lakást és átment a szomszéd házba, ahol megkérte a szomszédokat, hogy ne engedjenek be senkit oda, mert ő megölte a férjét és most megy magát feljelenteni.
A nő tényleg el is ment a csendőr-őrsre, ahol jelentetle, hogy mit cselekedett. Nyomban kiszálllak a telt színhelyére, majd megjelent a járásbíróság vizsgálóbirája.
A nő kihallgatása alkalmával azt mondotta, hogy
jobb dolga lesz a börtönben, mint a férjénél volt
A csendőrség szigorú nyomozási folytat, mert az a gyanúja,
nem álmában támadt-e férjére
az asszony és ugy ölte meg.
— UJ rendszer butorvúsárlók részére. — Közalkalmazottak részére Zalavármegye egész területére díj -mentesen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyujtjuk. Százpengőnként csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven felüli törlesztés esetén i kamatokat ls megtérítjük. Kopsteln Szombathely, Kőszegi-utca 5.
Ujabb halálos áldozata van a nohának
Egy nemessándorházai gazdát vitt a sirba a noha-bor mértéktelen élvezete — A hatósági orvos konstatálta a noha-mérgezést
hozzátartozóit.
Pftcsa, májua 2 (Saját tudósítónktól) Alig múlik el hét, hogy ne kellene beszámolnunk a noha bor okozta halálos mérgezésről. Ezúttal Ncmessándor-háza községben követelt áldozatot.
Farkas Sándor 64 éves sándorházai gazda ittas állapotban betért Király Albert pincéjébe. Királyék azonban már hazafelé készültei és az öreget a pajtába fektettik. Mikor a faluba értek, értesítenék Farkas
Reggel megjelentek a szőlőhegyen levő pincénél Farkas családtagjai, akik az öreget erős alkoholmámorban találták. Próbálták felkelteni, de nem sikerűit. Az öreg szive mind lassabban vert. Orvosért szaladtak, de mire az megjött, a gazdi kiszenvedett. Mint utólag megállapították! a noha bor ölte meg. Az ügyészség kiadta a temetési engedélyt.
KunyOóépiíés leöxben leszufiant ax állványról és sxörnyeí fialt
Az öreg cseléd tragédiája ságból fejtetőre
Pacsa, május 2 (Saját tudósítónktól) Halálos szerencsétlenségnek esett áldozatul Ke-recseny községben Mihálecz József 76 éves gazdasági cseléd. Mihálecz az uradalmi erdőben egy vadászkunyhót tömött sárral. Mikor már két és fél méter magasságban dolgozott, az állványon hirtelen meg-
— Két és fél méler magasesett és meghalt
szédült és lezuhant a földre. Szerencsétlenül éppen fejletőre esett és nyomban meghalt. A járási halóság részéről dr. Schmldt István és dr. Hofer Ferenc járásorvos ejtették meg a rendórorvosi hullaszemlét. Miután bűntény nem forog fenn, az ügyészség kiadta a temetési engedélyt

A gépfürész elkapott és összeroncsolt egy gépészt
Zalaegerszeg, május 2 (Saját tudósítónk telefonjelentése) A kapornaki apátság erdejében fa-irtásban dolgoztak. Szujker István 4i éves gépész megakarta igazítani a fűrészgépet, amikor az elkapta és
mindkét kezét levágta, bordáit össze törte és súlyos bel ő sérülést szenvedett. Zalaegerszegről kihívták a mentőket, akik- a halálosad sérült embert beszállították a zalaegerszegi kórházba.
Halálragázolt egy gyermeket az autóbusz
Z&laogorszeg, május 2 (Saját tudósítónk telefonjelentése) Ma délután fél kettő órakor a postaautóbusz Zalaegerszegről Keszthely felé indult. Amikor Zalaegerszegen a garázsból kiindult, egy hat éves Csongrádi Dezső nevű fiúcska felkapaszkodott a már induló postaautóbuszra és néhány másodpercig ment veie. Egy zökkenőnél leesett és a kerekek alá került, amelyek a a szerencsétlen fiúcskát halálra gá-
zolták.
A gyermek saját vigyázatlanságának az áldozata.
IdOJárás A nagykanizsai meteorológiai megfigyeli Jelentések i Pénteken a ttiminiii* let: Reggel 7 órakor +11, díhitán 1 Órakor +17, este 9 órakor +14. ~ FelMzet: Reggel és délben leihói, eale tinta égboltozat.
Szélirány: Reggel éazak, délben keltt, este délkeleti síéi.
1930. május 3.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Május 3, szombat
Római katolikus : Sz. ktr. felt. Proietl: Ilma. fcratllta: li«f hé 5.
9
Uránia Mozgó. .R\'ge a mt-thtH herctgfől • a szegény leányról* 10 le-jezetben. — Klígéezltö mllwr.
Oyócysxertárl ÍJJett azolgilat: I. 1)4 végéig a .Mária\' gyógyazírtár,
aixKrát nyitva rctgtl 6 óialól t:<-8 áráig (bétfő, axerda, péntek déiutín, teddw egén ""p nőknclt). Tel.: 2—13
Holnap.- Katona Jóxset
ccntenitdTl* ünnepe Sagy-kanlxnán
Nagykanizsa, május 2
Holnap, vasárnap délelőtt 11 órakor lesz a VároBi Színházban a nagykanizsai Katona József emlékünnepély a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Klr rendezésében. A megnyitót dr. Krátky István polgármester mondja. Ünnepi méltató: dr. Gárdony! La|os nerkesztő, a Zalai KOzlöny keszthelyi munkatársa. A Bánk bán-bó] részleteket adnak elő : Urbán Qyula hírlapíró, WallRurszky Béla mérnök, a honvédzenekar és az Ipartestületi Dalárda. Az ünnepélyre belépődíj nincs.
— Dr. Szabó Lajos ügyészségi elnök (elmentése. Tegnap érkezeit meg a pécsi kir. főügyésztől a nagykanizsai klr. ügyészségre a pécsi kir. törvényszéki elnökké kinevezett dr. Szabi Lajos klr. ügvészségi elnök felmentése. Szapáry főügyész ez alkalommal a legmelegebben adózik dr. Szabi Lajos elnök munkásságának, amely a nagykanizsai kir. Ügyészséget a legrendezettebb ügyészségek egyikévé tette. Dr. Szabi Lajos a hó második felében foglalja el uj, díszes állását Pécseit. Az u| nagykanizsai kir. ügyészségi elnök kinevezése minden nap várható. A távozó dr. Szabi Lajostól Nagykanizsa város társadalma méltó keretek közöli fog elbúcsúzni. Az előkészületek erre máris folynak.
— Első áldozása felsőtemplomban. A felsőtemplomban vasárnap reggel 8 órakor az iskolásnövendékek az első szentáldozáshoz járulnak. Ma szombaton délután 3 órától gyónás a felsőlemplomban. Ez alkalommal a szülők Is Itt végezhetik el gyónásukat. Vasárnap az ünnepi istentiszteletet és szertartást Longauer Imre, mig az ünnepi hitszónoklatot Rudnyánszky Miklós hittanárok végzik.
= Az Uránia minden májast műsorában hü sláger.
— Megalakult a víz- és csa-tornamfl-blzottság. Tegnap alakult meg a nagykanizsai városi vízvezeték és csatornamű-bizottság. F.inOk lelt Babochay GyOrgy, alelnök Armuth Náthán.
ZALAI KÖZLÖNY
GÖZrÜRDÖ
Kisfaludy Sámáor-utoa 4. szám.
Nyitva: reggel 6 órától este 6 óráig.
A kádfürdőt a mai naptól a nyári hónapokban este 8 óráig tartjuk nyitva. — Köpűlyözést állandóan eszközlünk. A gőzfürdő vasárnap délután a férfiak részére van nyitva. Kedvezményes jegyfüzet lOdrb 10 pengő, a fürdőpénztárnál kapható.
TÓTH ÉS TjfcRSA
Erzsébet g8z- ás kádffirdS.
Még nyitva van
a Kantxaal mUvésxck kl-dlli/ósa a Polgári Egyletben
Nagykanizsa, május 2
Kevés képtárlat iránt nyilvánult me,; olyan őszinte és vásárlásokban is realizált érdeklődés, mint a kanizsai művészek együttes tárlata iránt. A Polgári Egylet nagytermében a város intelligenciájának leg-nigyobb része megfordult már, sok kép talált gazdára és sok kézimunka is. Válogatni való bi\'ven van a 14 kiállító művész java terinéíéből. A tárlat ruszta meg:ekintésre Is rendkívül érdekes és sok művészi okulásra, a képzőművészeti ismeretek gyarapítására ad alkalmat. Ma, szombaton . és vasárnap a tárlat még nyitva áll.
— A Kossuth-serlegre a Dunán-tuli Gazdasági Szeszgyár (Nagykanizsa) igazgatósága 30 pengős adományt juttatott ei a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör elnökségéhez.
=■ Kit sláger az Uránia min den májusi műsora.
— A 20-as honvédek és népfelkelők emlékmű bizottsága felkéri mindazoKat, a«ik az annak idején átvett gyüjtóivcket mindez ideig az emlékmű bizottságnak be nem szolgállaltík, hogy azokat a jíyUjtístt pénzösszegekkel együtt legkésőbb 1930 májú! hó 15-ig a Nagykanizsai Takarékpénztár Rt.-hoz beküldeni el ne mulasszák. — A bizottság egyben e.-u\'on kéri fel azokat a zilaniegyei uiakat, akik a nekik t \'valy megküldött .Zalai Nép/Oikelók" cimü könyvet átvették, ho^y annak 5 pengőben megállapított arát az emlékmű bizottság számlája Jivára a Nagykanizsai Takarékpénztár Ri.-hoz mielőbb befizetni szíveskedjenek.
— A Kath. Férfiliga ma, szombaton este 7 órakor tartja szokásos
ülését.
— A nagykanizsai 1—II. ker. Levente Egyesület ma, május 3-án (I. u. 5 órakor a városháza kis tanácstermében tisztújító közgyűlést tart.
— A Missziósház ezúton hozza a hivek tudomására, hogy 4-én, vasárnap az egyébként fél 6 órakor tartani szokott má|usl ájtatosság tekintettel a Szent Ilona Leányklub 5 órai teá|ára, fél 5 órakor lesz. A wzetiség
— Májasban az Uránia minden műsorában hit sláger.
— Május 1. Nagykanizsán. Mint az előrelátható volt, Nagykanlz>án is teljesen simán és Incidens-mentesen múlott el május 1. A nyomdal-, építési munkások nem dolgozlak, de ezektől eltekintve minden üzemben rendesen folyt a munka. A hagyományos májusfa kitűzése az idén sem mar..dl el. Már korán reggel vidám fiatalság kereste fel a környező erdőket, ahonnan zöld ágakat és virágokat hozlak. A kapuk felelt kitűzött zöld ágak egy-egy gyengéd érzelem kllejezését mulatták... Nagykanizsán a május else|e a tavasz ünnepe volt, amin nem trdott még csak foltot sem hagyni semmiféle oíztíl\' íllenes tendencia.
~ Cigány-temetés volt tegnap délután Kiskanizsán. Erdélyi János 64 éves népzenészt, a nagykanizsaiak valamikor kedves primását temették. Volt a temetésen vagy 2000 ember. Csak ugy feketéllett, tarkállott a kís-kanizsai temető, különösen leányok és asszonyok voltak sokan. Józsi prímás bandája könyeket c;alt a szemekbe, mikor 40 tagú banda élén rázendített és sírt a huiokon a .Lehullott a rezgőnyárfa" és a .Kitették a holttestet az udvarra..."
t
Prágai módra készült sonkák,
füstölt és főtt húsfélék, finom felvágottak mindenkor friss állapotban, teljesen megbízható minőségben
Herceg Esterházy Hnsflzletében
Telefoni 593.
2111
szerezhetők be
Kazinczy-o\'-a 2.
Tomboló vl&ar
msUknloti végig a Balatonon és kornyék én
Fonyód, május 2 Hatalmas, orkánszerű szélvihar leple meg kedden délután 3 órakor a Balaton környékét és különösen Fonyódot. Azon a sávon, ahol a bömbölő orkán átvonult, a házak tetejét levitte, a kéményeket ledöntötte, a falakat megrepesztette az elemi erő Andrdssy Dezső nyugdíjas 3 villájának ledőlt kéményei beszakították az épület mennyezetét, Keresztes állami vlzmester házáról a zsindelyt leszedte, összes gyümölcsfáit tövestől kitépte, évszázados diófáját derékon eltörte és 50 méterre elvitte. Sok partmenfl házba behatolt a viz. Az Istenltéletszerű Idő aránylag rövid Ideig tartott.
májusi 45% zsírtartalmú
HORTOBÁGYI
juhturó ""
viszonteladói ára
20%-kal olcsóbbodott.
Tejszövelkezeti Központ, Budapest 4., postafiók 20.
— Autóbusz-hir. A Nagykanizsa-vidéki Autóbusz Vállalat hétfőn reggel 4 órakor külön járatot Indít U-tenyére és onnan a zalabaksal vd-sárra. Utasokat mindenütt felvesz. Jelentkezni lehet a szürke autóbuszoknál.
= Mintája a műsoroknak ax Uránia májusi műsora.
— Kelemen-Kupa sakkverseny 1930. A megejtett sorsolás alapján a versenyzők névsora a következő: 1. Dr. Pottyondy, 2. Szloboda, 3. Qumilár, 4. Szekulja, 5. Supka. 6. Pintér S., 7. Dr. Makó, 8. Schless Oy., 9. Mayer K, 10. Argenl, 11. Wagner, 12. Kellermann. Az első forduló párositása eszerint: I Szloboda—Wagner, II. Szekulja—Mayer, III. Supka—Schless, IV. Pintér—dr. Makó, V. Qumilár—Argent, VI. dr. Pottyondy—Kellermann. A mérkőző feleknek játszmáikat közös megbeszélés alapján kell lejátszani. A versenyen az órahasználat és a játszma jegyzése nem kötelező. A verseny érdekesnek ígérkezik s teljesen nyílt, annál Is Inkább, mert a nagyágyuk: Böhm, Sárosy és Welszleld nem indulnak. A helyezések kérdése igy előreláthatólag dr. Makó, Pintér, Szekulja ét Argent közölt fog eldőlni. A ml tippünk az elsőségre mindenesetre Argent, aki a legutolsó versenyen slliusváltoztatásával Igen jó helyet ért el. Érdeklődéssel kell kísérnünk az újonc Oumltár szereplését.
tVtsdrol/uaak tttQon, no kUId-/Uk péMtlnlrcí Idegcntte.
Uránia
Rege a mesebeli hercegről és a szegény leányról
ZALAI KÖZLÖNY
á Tér felfrUiitéM céljából ajánlatos néhány napon át korán reggel egy pohár természetes „Ferenc József" keserüvizet Inni. Az egész világon rendelik az orvosok a valódi Ferenc JÓSíef viz használatát, mert ez szabályozza a bélmüködésl, erősíti a gyomrot, javilja a vért, megnyugtatja az Idegeket és ezáltal n| életerői teremt. A Ferenc Jónef keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és lűszerüzlelekben kapható.
Kapával tett Igazságot
a MdU-Aopiadm különbségei miatt
Zalaegerszeg. május 2
(Saját tudósítónk tele/onjelenlése) Horváth Zsigmond és Kiss Mihály együtt dolgoztak Nemesházán a szőlőben. Horváthot bántotta az, hogy társa több bért kap, mint ő. Azért amikor este haza mentek, Horváth megleste Kisst és kapával leütötte. Kisst haldokolva szállították be a zalaegerszegi kórházba. Horváthot a csendőrök vasraverve szállilották be az ügyészségre.
(ÉJUMkal rddlóJtUniés) * ■ •taorolö-
Íllal iattnt ásta 10 *rakar J«-Mrii i láHtléia lalhii idS »ár-h.ló •m»lka4ft fcf Mérséklettel és haiytsintarakkal.
— Emelkedett a Mura vízállása. A Mura, mint azt tudósítónk jelenti, az utóbbi napok esőzései következtében erősen emelkedett. A legutolsó két napon belül ez az emelkedés elérte a jélmitert. Az emelkedés ma megállott. Semminemű árvizveszedelemlől nem kell tartani.
— Letartóztattak egy sormás! leányt és egy asszonyt. Cserei Erzsébet fiatal sormásl leányt és Koller Józsefné odavaló asszonyt tiltott műtét gyanúja miatt letartóztatták és a nagykanizsai ügyészségnek átadták.
— Óriási az Idei árurain\'a-vAtár. Területe meghaladja a 75.000 négyzetmétert. Kilométerek teszik uttesteinek hosz-szát Az Andrássy-ut végétfll, a Műcsarnoktól le egészen a Hermlna-utlg csak vásárvárost látni. Tavaly 60.000 volt az idegenek száma. Ez évben 90.1**) láto-
ftatoval számolnak. Ha kell. napi 10.000 degennek ad szállást az Idegenforgalmi Hivatal. Lakást előre Is lehet foglalni. F.rre Is nyújt módot a vásárlgazolvány. Az Igazolvány ára a belföldön 8.20 P. Legfőbb érteke, hogy léláru utazáat biztosit a magyar vasutakon, a dunai hajózási vállalatoknál és a MAVART autóbusz Járatain. Emellett a v&sárlga-zolvány még állandó belépőjegy Is a vásár területére. Az utazási kedvezmény már április 28-tól kezdvo érvényes. Vásárlgazolványl Magyarországon az Iparkamaráknál, az Ipartestületeknél, a Menetjegyiroda fiókjainál, a legtöbb község fegyzőségénél és a vásár tb. képviseleteinél lehet beszerezni.
Regedei viz
nemcsak kitűnő borvíz,
hanem orvosi tzaktekintélyek ajánlják vese, hólyag, gyomor- és cukorbajoknál. Kapható minden fDszer-ét csemegeüzletben.
a™ Főraktár: ,
WEISZ MÓR
Nb gykanizsa, Király u. 21
Tvlston SIS
Májusi
rendkivüli árajánlatunk:
Gyermek zoknik, flór . ... P -\'20-től
Qyermekharisnyák........P —\'40-től
Gyermekruhák .........P 1.98
Gyermek sapkák.........P 1\'70-től
Gyermek kalapok ......csak P 3 80
férfi zoknik, strapa......P —\'38-tól
Férfi zokni selymes......csak P —\'98
Férfi Ingek.........P 3\'50-től
Férfi rajé alsónadrág.....csak P 2\'18
Férfi duplagallér . . .. csak P - 88
Nöl selyem oaikoe nadrág csak P 1.88
Habselyem nadrág......csak P 4 50
Atlasz csikós nőinadrág .... csak P 2\' 18
Atlasz oslkoe legjobb minőség csak P 2 50
Női kombinék himzett.......P 250
Női kombinék himzett csipkével . . . P 2 80
NAI hálóing.........P 3\'50
Dlezee nSI hálóing kitűnő mlnfta. P 4 60
Blúzok............P 9 — tői
Plissé alj minden szín.......P 9\'90-től
NAI divatkesztyQk .... csak P 2\'70
Bemberg elegáns ruhák . csak P 25 —
Sevilla legszebb ruhák, krepdesinnel diszitve P 27\'—
Mosó selyemruhák . . . csak P 13 —
Mosé delénruhák .... csak P 3 80
Mosó voálruhák.....csak P 4 60
Pongyolák.........csak P 5 90
Nöl kabátok saison után .... P 25\' tői
Mftl kabátok selyemmel bélelve P 29 80
NAI kabátok, angol zeáner . . P 34 80 MAI kabát alaArangu modellek
után kéezltve......P 48\'80
Férfi nyakkendők ........P —\'50-től
Divat férfi nyakkendők.......P 198
Poplin Ingek, elsArangu . csak P 8 50
Férfi hálóing........csak P 5 60
Qyermek trikók, nagyon kedvező vétel P 138-tól
NAI harisnyák........P - -80-tól
Selyem harisnya, kis szépséghibával .......csak P 2-80
■elyem harisnye, elismert jó minőség P 390
Flór harisnyák..........P 2\'50
Tennlsz Pullowerek.......P 5\'80-tól
Tennisz zoknik.......csak P — 90
Kötények.........csak P 2 80
Mielőtt vásárol, okvetlen jöjjön el hozzánk, kevés pénzért sokat adunk.
MAGYAR
DIVATCSARNOK
Nagykanizsa
Főút 6.
1930. május !.
URANIA
Május 3., szombat Május 4., vasárnap
Rege a mesebeli hercegről s a szegény leányról
10 Icjezelbtn — Tőszereplők: Jan«< Bnynor és Oharlu Mortoa.
KiegészitS műsor.
Rege a mesebeli hercegről és a sxegény leányról.
Az Uránia szombat vasárnapi műsora. A főszerepben Janet Oaynor, Charles Mórion, Rudolf Schllkraul. Egy fehérlelkü leány vágyódása az álmok lovag|a után. A háttérben Hollandia, a szélmalmok és a tulipánok romantikus hazája.
színház Tommy és Társa
Sxexoa-nyltó eldaddi a Városi SxlnDdxDan
Meglőttek a színészek . . .
Ugy mondja ezt az ember a .nyári állomás" mostoha sorsán élődő Nagykanizsán, mint amikor azt mondjuk, hogy iti a tavasz és hozott szint, melegei, fakadó virágokat, a szivünk dobogásába uj ritmust, a lelkünkbe uj hangula\'ok tarka, szép csudalátó prizmáját. Valami felfrissülés, valami uj tartalom, közeledés valamihez, ami kultur-életnlvót jelent, de amihtzmi itl csak ritka adományként jutunk. Ezt jelenti nagy|ában a kanizsaiaknak a szinház kapunyitása. Ezért ii érezzük mindig nagy-ünnepnek és a színpadnak mtlvészet-osztó hivatása elé tárt, szomjas lélekkel harsány örömek köszöntőjét kondítjuk elébe. Ez az öröm töltötte meg május elseje tavaszi ünnep-estjén a színházat zsúfolásig és ez derítette az arcokat, a verte össze a tenyereket az első előadáson végig, bőven és szívesen
adott elismerésekkel.
*
A szezon-nyitónak színre került darab — a közönség igényelnek megfelelően — operett volt Tommy h Társa. Hatalmas pesti siker. Miért ne lenne léhát Kanizsán is nagy siker ? Magyar operett: — angol nevekkel, angol miliőben, londoni, nit zal színeken. Csak magyarok írták, részben magyarul, részben a pert alvilág argot-jában. Nem irodalom, hanem operelt. És ezzel a szemmé Is kell nézni. Mert a kettő ma mii nem igen találkozik. Jól van igy -nincs jól ? A közönségnek jól ««• A színházak tehát élnek belőle/ti adnak a gondtethes, szomorú nap jainkra vidám, derűs estéket. Elvég" ez Is valami Sőt: — ez ma naevon is sok és kell. A Tommy és Tira pedig rengeteg derűt ad, sőt míg-toldja érdekes mesével, itt-ott szentimentális. kedves melegségekkel. W .attrakciókkal". Igv hirdeti l^láw is a színlap: „TÁNCOK - FÉNYES, UJ KIÁLLÍTÁS - ATTRAKCIÓK.
Vitatkozhatnánk azon, hogy ez« fura színházi atmoszféra a szinlaprfl ragadt-e át a színpadra, a közönség Ízlése diktálla-e a színművészeire, vagy forditva, — vitatkozhatnál!" azon, hogy nevelheli-e a közönség a színházat, vagy a színháznak kel\'-\'
1630. má|u6 S._
nevelnie • közönséget. D: nem vitatkozhatunk azon, hogy színháznak és színésznek Is szembe kell néznie a lenni vagy nem lenni borzalmas kérőéivel, mielőtt a színművészeiben rcvelálódó nemzeti kuliura misszióját teljesítheti. ^
A Tommy és Társa előadása jó bemutalkozás volt. Az első felvonás nehezen döcögve alig ígért valamit, mikor a második felvonás meghozta a meleg operett-esti hangulatot és kitartotta azt végig. A társulat személyi változásai egyik-másik ponton előnyösnek ígérkeznek, bár végleges véleményeket nehéz volna leszögezni ez egy előadás után. Harczos Irén nagyszert! színésznő. Csupa eieven, lOrge humor, könnyedség, jó mozgás, kellemes hang, pompás mimika. Igen jó az uj bonvivant, Márkus Lajos is. Szimpalikus megjelenés, kellemes orgánum, jó hang. Nagyon helyes és kitűnő táncos Téglássy Emmi. Orbán Viola csupa nyíltszíni lapsok közt a drámai színjátszás művészi élményét adla a könnyű ope-retl-keretben. őt Is, Károlyt Vilmost ts Kormos Ferencet Is, mint kedves iunerősökel zajos tapssal bgadta a közönség és percekig megállította a darabot színpadra lépésükkor. Kormos humora, ugy látszik, gazdagodott, halkabb és ezzel igazibb lett tavaly óta. Károlyi VIII uj színekkel ii megtoldotta kitűnő komikusfegy-vcitárál, de kár volna, ha lelkendező jálék-módorából modorosságot engedne kifejlődni. Fejér Erzsi, az uj nalva, kedves melegséggel játszotta Igen változatos szerepét. Darvas Margit, (ugyancsak uj tag) a doktorkisasszony szerepében debütált. Hatalmas sikere volt a Harczos—Zele-nay—Kellner triónak. Az uj rendező, vitéz Jakabfl Dezső ötletes, gondos rendezőnek ígérkezik. 0 Nagy Tibor ksmagy mesteri keze alatt a helybeli katonazenekar derekasan állta a helyét. __(bl)
d pesii sxlnöáxalcat
felmentik a vlgaltnlaöó fixe-tós alól
HlldapeBt, május 2
A budapesti azlnházak helyzetének megjavítására ma délelölt ankéict tartoltak a városházán. Az ankéten elhatározták, hogy a vigalmiadó fizetése alól felmentik a színházakat. Csupán jogelismerés cimén fizetnek évi egy pengőt.
Buzáth alpolgármester ezenkívül ígéretet tett a világítási dijak és tűzoltósági illetékek leszállítására is.
JUBILÁRIS NEMZETKÖZI VÁSÁR Mo\'.\'^ir,
A magyar |p»r demonstratív bemutató)! számos ktl.fOlill állam léazvítelévct.
BO°/o utaiisi kednezmény.
Felvilágosítás és vásárlgaxolvány kapható: Budapesten: A Vásárirodánál, »., Atkatmány-u. 8. Nagykanizsán: a Nagykanizsai Takarékpénztár R. T.-nál.
ft
Értesítem a mélyen tisztelt közönséget, hogy minden szombaton és vasárnap este a Polgári Enylat diszes éttermeiben (szép Idő eselén vasárnap d. u. 6 órától a kerthelyiségben)
katonazene-hangverseny
Színház után meleg konyha. Legjobb fajborok és frissen csapolt sör. Abonensek felvétetnek.
FflrsdlByurka énakaa oiflinyprlméa ztnlkará-vsai minden nta muzsikál A n. é. közönség szíves pártfogását kéri tisztelettel
Sxita Márton
mi vendéglő*.
Egyéb •port»redmány«k ■
Magyar Kupa: Sabária—III. ker. FC 1: 1 (1 :0). Nemzetközi mérkőzés: Bratlslava—Kispest 2:1, (0:0). II. liga bajnoki: Vasas—Terézváros
6: 1 (4 :0).___
A Torna Egylet csapata holnap Pécsen játszik bajnoki mérkőzést
Az amatörök vaaárnapl programja
Háromheti szünet után ismét bajnoki mérkőzést játszik az NTE, még pedig a Pécsi Sport Club csapatával Pécsett. A csapat a reggel fél ötkor induló vonattal utazik Pécsre. A következő játékosok negyed 5-kor tartoznak felszereléseikkel a pályaudvaron megjelenni: Csondor, Oyörgy-deák, Cerján, Wellák, Radlcs, Rltter, Wllhelm, Oailagh, Szabó, Jakubecz, Pum, Antal.
tfe A mérkőzés 2 órakor kezdődik a vásártéri sporttelepen, utána a SzAK játszik a PVSK csapatával bajnoki mérkőzést.
DVAC—NTSE mérkőzést ugyancsak Pécsett bonyolítják le.
Szombaton és vasárnap
disznótoros vám
a Markóféie vendéglőben
Hbonnensek felvétetnek.
Uri és női
finom fehérnemüekben.
gyermek trikók és zoknik
nagy választékban
SZOMOLANYI GYULÁNÁL
Tel. 406. NAGYKANIZSA, CSENGERY-XJT 2. Tel. *xf.
ZALAI KÖZLÖNY
A színházi Iroda közleményei
(•) Z.jltlhelyl Anna bemutatkozása Az Unnopl hangulatban lezajlott bomu-tató elámítsuk\'után ma szombaton mutatkozik hu Zöldhelyi Anmi énekos primadonna. — l\'ővárosuzerto tlnnopolt müvísznöje a magyar színpadnak. akit Kolozsvárról szerződtetett l\'otlor Igazgató. l\'ngy motmylro méltán volt kedvence n télen l\'écs közönségének Is, ezt mai „Vitt özvegy-béli szerepében mutatja meg Nagykanizsának la.
C) Va-árimp n ma JubllAló Lehár rerencnek legszebb muzsikájában, a ..l\'acslrtf\'-ban kft olyan énekesnő. mint Zöldhelyi Anna és Fejér Urad, valamint Markun I.alos a legdélcogebb bonvlvtnt látszók a főszerepeket. 1-átványos tánc-nltrakciók tóvárosi nívóra emelik a „l\'acairtn" előadását la.
(*l V.is4rn«p délután a btlbá|os me-HÍJU és színes „Tommy és Társa" rendes
helyárakkal kerül színre.
(*) Hattőn újból Zöldhelyi, Károlyi, Márkus 6s Kormos főszereplésével operett-sláger: „Alexandra.
(*) Haz azli,társulatunk ét a Bánk bán ünnei>\'*gek. A vasárnapi Katona Józset emléktinnopségbe nem kapcsolódhatott társulatunk, mert nem volt biztos, hogy mikor kezdhotl előadásait. Magától ertetődőon a Pécsi Nomzott Színház külön dlszolőadásban áldoz a magyar drámaírás örökéletű nagyságának. Díszelőadásban 6a vadonatúj kiállításban hozza színre Katona Józaef romokmUvél
Heti műsor: Szombaton: Vlg özvegy, Zöldhelyi Annával a címszerepben. Vasárnap délután: Tommy ás Társai Vasárnap eato: Pacsirta. Héttőn: Alexandra. Kedden: próxa bemutatkozó Bucaubál.

SPORTELET
A Davis Cup első napján a japánok vezetnek 2 i O-ra
Budapest, május 2 (Éjszakai rádiójelenlés) A Davis Cup első napján a japánok vezetnek kellö-nullra a magyar reprezentánsok ellen A mérkőzést a margitszigeti pályán játszották le 4000 ember elölt. Az első mérkőzési 3 szetben Ohla—ra<hfcjjátszolla, melyben a japán mjnden ujgeröltelés
nélkül győzött. A következő pár: Kehrllng és a világ viszonylatban ls első Haradi japán volt. Izgalmas párharc a japin győzelmét hozta Itt is. Részletes eredmények.: Ohla—Takács 6:1, 6:4, 6:0 Haradi—Kehrllng 2:6, 6:3, 8:6, 6:2.
Csak 11-essel tudtak egyenlíteni a csehek a kitűnő magyar csapat ellen Prágában
Híres «f« Fogoly III. volt a magyar csapat leg/obb embert
A válogatott május elsején 30czernézrt előli Prágában a cseh válogatottal játszóit és minden előzetes véleményre és tippre, melyek nagy vereséget jósoltak a magyar színeknek, majdnem megnyerte a meccset, sőt az eldöntetlen fel is ér egy győzelemmel. Eliez hozzá kell venni, hogy a csehek csak 11 -essél tudtak egyenlíteni, amit a biró tévedésből adolt meg nekik, különben a 11 magyar fiu gyözlesen tér vissza Prágából.
A magyar csapat: Aknai — Korányi, Fogoly Ili. — Steiner, Tural, Vig — Titkos, Takács II., Kautzky, Hires, Kohul;
a cseh együttes: Slaplik — Hoyer, Zenisek — Tlrpekl, Carvan, Kolenaty, — Junek, Sollys, Swoboda, Puc, Sllny felállításban játszott.
A magyarok kezdenek és már az első percben veszélyesek. Ezulán váltakozik a mezőny kép.:. Alig lelik cl négy pete, egy korner következik,
amit a csehek rúgtak. Kautzky elöre-adását Híres fogja el, aki lerobog a labdával, de az visszapattan a kapu-lécről,
Hires azonban ott van és megszerzi a magyar csapat gólját 1:0. A. gól ulán is a magyarok erős fölényben vannak. Szünet után a csehek belefeküsznek. A 28. percben Tural és Soltys összefut és a biró tévedésből 11-essel sújtja a magyar csapatot. Ezt Hoyer belövi. 1:1.
Ezután a csehek vsnnak frontba, de védelmünk kitűnő. A 1 l-esre még a cseh vezetők is azt mondták : jogosulatlan és az megfosztotta a magyar csapatol a biztos győzelemtől. Legjobbjaink: Hires, aki a mezőny kimagasló embere volt. Utánna Fogoly III., majd Aknai, Kohut és a hulfsurban Steiner és Tural.
Első áldozásra fehér vászoncipok
Miltényi Cipőüzletben, a Főúton.
Divataandolettek kék, drapp és piros színben, nagy választékban. Tennisz-cipfik női P 6"— és feljebb, férfi P 6"50 és feljebb.
ZALAI KÖZLÖNY
1930. május !.
KÖZGAZDASÁG
Nagyszabású tervek a mezőgazdasági válság enyhítésére
Érítkezlet a ktrtíkedtlemUgyl minisztériumban
Budapest, május 2 A kereskedelemügyi minisztériumban tegnap Bethlen István gróf mi niszlerelnOk elnökletével tartott értekezleten a miniszterelnök és egyes szakminiszterek Ismertették a kormánynak azt a programmját, amely-lyel a mezőgazdasági termékek értékesítésit és az ezzel összefüggő
tárolást és elhelyezési lehetőséget a jövö gazdasági évre oly mértekben teremti meg, hogy a mezőgazdasági válság enyhülése és mezőgazdasági termények jobb áralakulása biztosíttassák. A kormánynak olyan nagyszabású tervei vannak a termény-értékesítésre, amelyek széles körben megnyugvást fognak teremlenl.
Egyetlen napon 84 vagon élő-marhát vittek ki Olaszországba
Exportunk és Importunk helyzete a húsvéti ünnepek után
Nagykanizsa, május 2 A húsvéti ünnepek utánra vári export-import forgalom erős lendületi t, veit. Murakereszlur határállomáson keresztül lebonyolódó kiviteli és behozatali forgalmunk élénk képel mulal. örvendetes jelenség, hogy
az országnak ezen az egy kilépő határállomásán a kereskedelmi mérleg aktív.
Sokkal erősebb exportunk, mint importunk.
Például a héten Is nagy forgalmat mulatott állatkivitelünk Olaszországba. Igy pénteken nem kevesebb, mint 84 vagon élőmarha ment ki Olaszországba. Ebből 70 vagyon állat Ferencvárosról, a löbbl 14 vagon pedig Zala és a szomszédos megyékből ment ki.
Az építkezések lassú megindulásával egyenes arányban emelkedik Jugoszláviából az épületi* behozatala.
Változatlanul erős a már jelenlelt tavaszi
prlmörök behozatala, melyért sok százezer pengővel fizetjük a külföldet.
A magyarországi szappangyárak coprát (kókuszdió héja) hoznak be nagy tételben, amit szappanok gyártásánál használnak fel.
Hatalmas fellendülési és előretörést mutáló textill iparunk állandóan importál Indiából pamutot.
Kevesen tudják, hogy ezekből a pamut bálákból a csepeli és óbudai gyárikban varázsol|ák elő a nagyon felkapott Bemberg és Sevilla müsely-meket. Havonta 15—20 kocsirakományt tesz kl az indiai pamul behozatala.
Réz, ólom, cink
|ön még be az országba nagy mennyiségbe. A rézzel Olaszország, a cinkkel és ólommal Jugoszlávia kereskedelmi mérlegét szolgáljuk. Harminc vagont is kilesz e fémek behozatala havonla.
A budapesti Nemzdtközi Kiállításra eddig
Olaszországból 15 vagon kiállítási áru és tárgy
érkezett, ami az olaszokkal való gazdasági kapcsolatunk kiinélyitését jelenti.
TŐZSDE
A mai üzlet nap érdekessége, hogy a ráta leszállításának meglepetésszerű hirel alig éreztették hatásukat az értékpiacon. Már a tegnapi zárlat alkalmával érezhető voll a konlremin fedezése. Ez a mai nap is folytatódott. Az árfolyamok nagyjában stabilak maradtak, ami annál is Inkább bekövetkezhetett, meri Bécsből és Prágából eladási megbízások nem érkeztek. A forgalor.i csekély volt. Fixkamatozásu papírok piacán az árfolyamok kissé gyengültek. Devizapiacon a kinálat volt túlsúlyban, de az árfolyamok nem változtak.
Gyenge, vagy nem tiszta a hangja a |
rádióiának,
telefonáljon a 91. számra, azonnal küldök megfelelő
Philips csoda csövet
és ön bámulni fog a hangerőn és hangtisztaságon.
Szabó Antal
fegyver, lőszeríisportárunagykereskedés rádió- é* gramofon-osztálya
májusban 7 dtuereit Sxabó György naaió-
laboraíorluma FOut .\'/.. udvar. ,\'M
Zürichi sárlat
Pária V 23V|, Lo"on 25 071/2, NfwvnrV 515-70, hrüssel 72 00, Mtlir.o 27-021 It, Ms\'lrtd 64 00, Amsterdam 2076.S. Berl.\'-123 12, Wien mTIl. Sritls 374 Pr\'-IS-28. VtrV 57-85 Bwd»p«st iO-IO Selgrád HWi, Bukarest 3-06V)
TermtaTtöuds
Buza tszt. 20 flII. i rozs —flü. esett. . Bora tliuv. 77-ts 7200-72 20. 7K-a« 22-30-J2 50, 79-es 2260-22 8<1, 8T-s 22-80-W0. donánt. 77-w 50 70- 20 95 78-18 20 95 - 21-20. 79-es 2120-2140 80-as 2130-5I-Í5. rozi 10 65 1075 lak érp. 13\'50—M\'OO, sflrái-pa tS\'OO-18 50 zab 1240-12-70 tenn-rrl tszt. 1! 70-11 80. r<trnártnll 11-75-1200. repes 5100-52-00 korpa 8 20 8;30.
i Mty**fl Uhuié deTlxa-lefTiéu
valutAk
Angol I. 27*80-27\'95 Bctoátr. 79-60 80 00 Cseh k. (P-H7-1B-97 Oín k. 152-65 153 25 Dinár 10-00-10*08 Dollár 569-00-571-00 Francia 1.27-30 27 60 Holt. 279*70 230"70 Lengyel 63*90-94-20 Leu 3-37-i-4t Uv« 4-11-417 . Ltra 20 80-30*10 Márki 136 20 136 80 Norvég 153 65 153 25 Schilt. 80 35 80 75
Peseta —■---•—
Svájci I. 110-50 11100 ívfd-(. 153-2 j-153-85
oevizXk AmsL 229**0-230 50 Belgrád 10-10 .0-13 Berlin 136-32-i ^6-72 Brüsszel 79-Í2 79 97 Devltálel 8-33 J-40 Kop«nh.i;2 85 -53 25 London 21 75 27-83 Madrid 70 00-72 00 Milano 2"-90-30*00 Newyork 570 90 750 Osxlo 152-85 153-25 Pirit 22-39-77 46 Prága I6-91-I6-D6 Szíll. 4-12-4-16 Stockh. 153*45-153 85 Varsó 63-Ü7-S417 Wien 80*50-80*75 Zürich 110*70-: II 00
BertéSTÍsár
Pe:h»t4s 1305, eruúatlan 312. ■• 1:UŐ-icndll .-«4— :*46, szeder: 1*38- 1*42. sz".il/-.M közép T30- 1-34, kfn.iyü 1*16 -128, 1-íó rendű öreg 1*21—1-32 ll-od rendű orcn l-\'-B— 1 24 angol slsidft 1*45—1*70, szalonna .wvbsn 1 -64 -1-68, üir 1-70 -Í M, hu> 1*60 -1-92, izalcinnáB MlnerUs 1*70—1*90.
Kiadja: Délialsl JT-mis é« r>n;jkl2dő ValIalat, Ec-ysialübis. Felelős kiadó: Zalai Károly.
tatarujb*. Uiitoai fatfyka.tXM 7*. W-.
APRÓHIRDETÉSEK
Az apfóhlrd«té*ek dija 10 wólg 10 flIM*, Mimién további nó dija • fi i. Vasár- é> Ünnepnap 10 tiólg 80 fillér, mlnd«* lovibbl uA dija 8 fül. Szerdin én pém-tek«(i 10 juólg 80 tKlv»r, minden további axó dija 8 ftll. Cimsxó b minden vastagabb r.ciurxU AI1<% azó ki! ?r.ónak exirnH-tatik. AlUbt keicaóknck 500/q engedmény.
Hlrdatlatk 8 (81) pengS Saaiagan alul m tmlmmloQ^m kftnyvaléa, a*émlá«4ft •IkaHlléM végett • IlM f i i n I • n d 1 k
3 szobából átló utcai, földszinti Iroda, haiylaég kiadó Caengery ut 4. 18M3
Fonoftibutoroh, kosáráruk készítése éa javítása, nádszéklonás Illésnél.
Erzsébet-tér 13. 2148
Bérba ktreaak augusztus elsejére 2, vagy 3 szobás lakást. — Clm a kiadóban. 2323
Étk«xésl é* vetó rózsaburgonya kipható Bruocsics János füszerkereskedéjében. 2264
Katonai és egyenruházati felszerelések legnagyobb választéka. Kaufniann Károly. Telefon 372. 21 6
Intelllgana, magányos, főzésben, baromfinevelésben JártaB uilnót kerekek, — ajánlatokat igények, életkörülmények megjelölésével — a kiadóhivatalba kétl .Kanizsa környéki gazdatiszt". 2316
Csengery-ut 59. sz. házban egy háromszobás lakás augusztus l-re kiadó. 2311
Szépen bútorozott szoba kiadó Zrinyl Miklós-utca 40. 221S
Kaményfa!tord6k használt, zsíros
ca 200 literes, darabonként 5 pengő Magyar- u. 22 ____________2276
Kinizsi utca 8. szám 2 szoba, konyha, pince, padlás, hozzátartozó helyiséggel azonnal kiadó. 2269
Két szoba, konyhás lakán összes mellékhelyiségekkel augusztus elsejére kiadó Batthyány-u. 20. 2328
Kétnxobáa utcai lakás az önazes mellékhelyiségekkel kiadó Sugár-ut 19. 2326
Oyár utca 54 sz. alatt 2 szobás udvaii lakás kl»dó. Ugyanott különbejáratu bútorozott szoba kiadó. _^2327
Egy nagy szoba bútorozatlan oarxnn lakén juniusra kiadó — Emébet-tér 2. emelet. 2J29
Kováid Péter és Fia
budapesti f.lt6gyár
fest, tisztit é. plisseroz
Oallérok, kézelők és Ingek tisztítása. Harisnya szemfelszedés és lejelés
l0M Csengery-ut B.
BatBtonf.nyv...n (Mtrlatelen) 60— 70 éves l«nyve»ben, ■ Mrttól ecl 120-150 méternyire tekvó, kűldnáltó, kituobll, konyhás, verandás, bútorozott villámat Ju-nlua 15-töl buk 15-lg bérbeadom. Bővebbet : Oireszly M. Vik\'or könyvnyomdátula|-donoi, Somogycsurgtí. 2336
a axofaás, ftlrdA- és előtxobái likás augusatuira kiadó Erziébet-tér 2. Mayer leitönéi. 2329
Minden tekintetben modern 4 éa 2 axo-báa l.ká. augusztusra Kíslatudy-utca 17/e. hladó. 2331
3 mmobám faké. augusztusra, esetleg juniusta kiadó Csengeiy ul 67. 2329
Elz>d6 B.ro.on egy 4 üléses kis
Még. üenerál Javításra szorul. Olcsón. — Bővebbet Széchenyi-utca 29. sz. 2332
Laké. kiadó melléképületekkel, esetleg 628 01 telekkel eladó — Klsliántzsa, Hunyadi-tér 9. az. 2334
■érbavanaaék augu.Mta. «Im* Jér. kétszobás, világos lakást vízvezetékkel, lehetőleg HlrdőszobávaL Címeket kla \'óba. 2335
Jól lőuó b.JárénM azonnal telveazek, Sugár-ut 33. -2338
Kettő Bznba, előszoba, vlzvezetékca konyha kiadó augusztus 1 re Szemere. utc« 4/b. 2339
Kiadó augusztus elsej re 3 szobás eme leli lakás vízvezetékkel Sugár ut 41/B. 7177 Egy két szobás udvsrl lakáa áionnsl kiadó Kinizsi u 43. 2341
jól főző .lakáo.nS délelőtti órákra felvétetik. Clm s kiadósan. 2343
Különbejáratu batoroxatt szobs liorthy Miklós ul 15. sz. aUtt kiadó. Ugyanolt 4 komplett ablak és zöld lucerna termés eladó. 2346
Kl.dó egy négyszobás teljese^ modern lakás és háiomszobábó! álló. Irodának sl kslmas helyiség a város központján. Érte-keznl lehet Zrínyi Miklós-utca 46. siáni. földszint. 2348
Jó házból való tlukst tanoncknak felveszünk. Ideál Kőtó SzSvő. 2349
Laiaoa (piai.) és oldalas, klfogás-
lal»n állapotban levő teherszállító kocsik eladók Balthyány utca 4. szám alatt. 2350
B.járó fóxónfi aJAnlkozik Jobb házhoz. Attila u. 46. 22Vb
Varga Nándor
modernül felszerelt saját műhelyében
mos, fest, tisztit és plisséroz.
Szimplagallérok, kézelők 12 fül., tavaszi kabAtok festése már 8 P-tfil, férfi, nöi ruhák legolcsóbb árban tisztittatnak.
QyUJlőtelep : Kazlnczy-u. 8.
Oyártelrp: Hunyadl-U. 19
Nyomatott > DéJ^alai Nyomda és UpHactó Vállalatnál Nagykanizsán (PelelAs üzletvc?^-: 7aUi KárolyJ
70. évfolyam 100. szám
Nagykanizsa, 1930. május 4 vasárnap
Ara 16 ftllér
ZALAI KUT
W &. mám.
POLITIKAI NAPILAP
PeWto Kerkecrtű: Barbarlis La)o«
E» ax Igaxság
Szánalmas még figyelni Is azt a kínos vergődést, amit különösen a szociáldemokrata sajtó folytat a párisi megegyezés kritlzálásával kapcsolatban. Az abszolút tájékozatlanság, sokszor a tudatlanságig menő rosszindulat egyvelegével Igyekszik befolyásolni azt a könnyen átaraszolható réteget, amelyik szellemi táplálékát ezekről a hasábokról szerzi be. Amikor s jóvátételt tárgyalások megindultak Hágában s az első Összecsapások után kinos feszültség állott be s már-már arra lehetett következtetni, hogy az egész tárgyalási anyag felborul, megszólaltatták szirénáinkat, halmozva óhajtásukat: megegyezni, megegyezni, megegyezni. Egyszer aztán fordult a dolog, valóban sikerült Hágában megegyezésre jutni. Nagy zavar állott be a mindenáron ellenzékleskedök szélső táborában. Egyik napról a másikra át kellett nyergelniük. Libabőrös lelt a közvélemény háta éltől az átlátszó trans-poaádóhW. AtMt, ktttonosen a párisi wjtjyMit lezajlása után egyre mélyebbre fúrta magát a rosszindulat él a rosszul Informáltság ködébe ez az eléggé el nem Ítélhető kritikai szellem. Most mindenáron azt igyekszenek elhitetni olvasó közönségükkel, hogy a magyar kormány Parisban csatát vesztett és a győzelmet diadallal vitte Prágába Benes. Olyan nagyfokú loyalltás ez a cseh politika felé, ami ha igaz volna, akkor sem Illenék egy magyar nyelven megjelenő orgánumban ilyen tónusban szellőztetni. A dolog lényege azonban nem Igy álL Krofta helyettes cseh miniszterelnök erősen rácáfol erre a hangra, mert minap elhangzott expozéjában beismeri, hogy a trianoni békeszerződés 250-ik szakasza továbbra is érvényben marad. A per az arra illetékes döntőbírósági fórum elölt továbbra is folyhat, ami — s ezt Krofta mondja — magyar sikernek tekinthető. Azon az oldalon, ahol állandóan kisebbítik és oktalanul csepülik a magyar kormánynak Párlsban elért sikereit, bizonyára nem fogják vastag betűvel szedetni Krofta eme megállapítását, pedig a magyar közvélemény helyes Informálása szempontjából egyenesen megkövetelhetnénk, hogy tudatosan senkise Igyekezzék félrevezetni még azt a tábort se, amelyik esetleg előszeretettel olvasná, ha tényleg magyar csatavesztés történt volna a
Erísi megegyezés körül Nem mer-
< feltételezni, hogy tollat vett volna
zébe olyan egyén, aki Ilyen nagyfontosságú kérdés körül abszolút tájékozatlanságot árul el. Épen ezért rosszindulatnak és tudatos valótlanság híresztelésnek kell neveznünk azt a magatartást, amelyik nem az Igazságnak megfelelően pertraktálja az eseményeket.
Ami az agrárpereket illeti, a szerződés egyszeri elolvasásából is ki-
tűnik, hogy a múltra vonatkozólag a cseh földreform végrehajtása nemzetközi szerződés utján szabályoztatolt s a jövőre nézve minden földreform-kérdés a hágai állandó bírák elé kerülhet, vagypedlga trianoni békeszerződés 250. szakasza alrpián panasz tárgyává tehető. Nincs tehát senkinek oka elszomorodni a magyar delegáció munkája miatt. Nem történt jogfeladás, ellenben minden kétértelműséget sikerült kiküszöbölni. Ismét a cseh helyettes miniszterelnök szaval! kell idéznünk, aki kijelentelte, hogy mindkét fél szempontjából el-
fogadhatók és előnyt jelenlenek a megállapodások. Mi ennél tovább megyünk, amikor azt álllt|uk, hogy egész Európára nézve előnyös a jóvátételi kérdés végleges megoldása, mert megnyitja az útját, nemcsak a győztes, hanem a legyőzőit államok számára is annak, hogy ugy közgazdaságilag, mint szociális és kulturális vonatkozásokban a népek javát szolgálva, előbbre vigyük ennek a háború, forradalmak es a békeszerződések által eléggé meggyötört kontinensnek az ügyét.
Bethlen személyesen nyújtja be kedden a ratifikációs javaslatot
A kormány Intézkedései a termés értékesítésére és a spekuláció letörésére
Budapest, málui 3
Ga/zdgó László meghatalmazott miniszter, aki mint fődelegálus vett részi a párizsi tárgyalásokon, már Budapestre érkezeit és magával hozta a hiteles angol és francia szövegeket. A törvényjavaslatot a jövő hét keddjén Bethlen István gróf miniszterelnök f.\'gja beterjeszteni és ö is fogja kéviselnl.
Grót jlpponyl Betaiennél
Apponyt Albert gróf ma délben felkereste Bethlen Islván gróf miniszterelnököt, akivel rövid ideig tartó megbeszélést folytatott.
Ro»saI fOQjálc keverni a kenyérH»l/eí
A kormány a gabonatermés értékesítése szempontjából legközelebb törvényjavaslatot terjeszt a képviselőház elé, hogy a búzakenyeret ezuldn 8-/0% ban rozzsal kell keverni Kőtelező lesz a belföldi rozsfogyasztás. Ilyen módon elhelyezhetővé válna 500.000 q rozsfelesleg.
Kormány-anité/ a munkanélküli még Ügyében
Hétfőn a kormány tagjai a munkásszervezetek képviselőivel Bethlen Islván gróf miniszterelnök elnökletével együttes értekezletet tartanak a munkanélküliség leküzdése ügyében.
Olcaá 01JeIabiMokáMleíekre
Hir szerinl a jövőben minden gazda a közraktárba behordott termése után olcsókamatozásu hitelt fog kapni, hogy ne legyen kénytelen világparitási árakon alul termését piacra dobni.
Cettrlk a apekuMcMt
Az áruuzsora és elsősorban a tőzsdei spekuláció letörésére törvényjavaslat készül a fedezetlen határidőüzletek megtiltásáról. A kormány ezáltal akar gátat vetni annak a spekulációnak, amely eddig lényegesen befolyásolta a gabonaáralakulást.
A magyar kttlflgyminiszter ünnepélyes fogadtatása Görögországban
Hétfőn írják alá a magyar-görög békéltető és döntőbíráskodás! szerződést
Athén, májua 3
Walko Lajos külügyminiszter kíséretével ma délelőtt 10 óra 45 perckor Athénbe érkezett. A görög határon polgári hivatalnokok és tisztek üdvözölték a külügyminisztert és felajánlották szolgálataikat. Az athéni pályaudvaron Walko külügyminisztert Michalakopulosz külügyminiszter a külügyminisztérium főtisztviselőivel, valamint Moldovdnyl Sindor magyar követ a követség tagjaival és André Delmonzos budapesti görög követ fogadta.
Walko külügyminiszter ma délben Venizelosz miniszterelnök vendége volt, délután pedig a görög külügyminisztert kereate fel, aki ma este
Walko liszteletére dinert és fogadást rendezett. Holnap délelőtt a köztársaság elnöke fogadja Walkol, utána kirándulást rendeznek Cap Sunlonba. Este a magyar követségen lesz diner és fogadás. Hétfőn délelőtt aláírásra kerül .i magyar-görög békéltető és döntöbiráskodá8Í szerződés Utána a külügyminiszter a görög sajtó képviselőit fogadja. Este visszautazik Budapestre.
A kisantant konferenciája
Prága, májua 3 (Éjszakai rddlójelentés) A kisantant ezévi konferenciája junius hó 25-én lesz a Magas Tátrában Sturmja fürdőn.
Tizenkétmillió fontos állam-
kölcsönről tárgyalunk a londoni Rotschild-csoporttal
Budapest, május 3 A fővárosi nagyobb pénzintézetekhez ma Jelenlés érkezett a kibocsátandó magyar kölcsön részleteiről, aminek az ellenőrzése természetesen kissé nehéz, miután a tárgyalások Londonban folytak le és a magyar megbizotlak még nem érkeztek vissza budapestre. A bankok leg-u|abb értesülése szerint a kibocsátási felhívást a londoni Rothschildék vezetés alatt álló csoport Írná alá. Egyelőre 12 millió font kerülne kibocsátásra.
A budapesti bankokhoz az uj kölcsön kibocsátási árfolyamáról és kamatozási feltételeiről Is érkeztek |elentések, ezek a fellételek azonban még, ugylátszlk, tárgyalási alapul szolgálnak, ugy, hogy korainak látszik a feltételek nyilvánosságra hozatala.
A kormányzó megnyitotta a Nemzetközi Vásárt
Budapeit, május 3 A kormányzó ma délelölt megnyitotta a budapesti Nemzetközi Vásárt, amelyet az Idén huszonötöd-ször rendeztek meg.
Bánky Vilma végleg visszavonul
London, májua 3 (Éjszakai rddiójelentés) Az ,Eve-ning Standard" Jelenti Hollywoodból : Bdnky Vilma végleg visszavonul a filmezéstől és egyedüli hivatását abban lálja, hogy jó háziasszony lesz.
Egy hónapon belQI startol az „Igazságot Magyarországnak"
Newyork, májua 3 Vitéz Orosschmiedt István, a Magyar Aero Szövetség főtitkára, vitéz Czapdrl Jenő, a Magyar Aero Szövetség sportbizottságának elnöke és Endresz Qyörgy repülök az „Aqul-tánia" fedélzetén ideérkeztek. A kiváló magyar repülők és szakértők remélik, hogy a Detroit—Budapest leszállás nélküli repülés startjára egy hónapon belUI előkészülhetnek.
Fogház jár a magyar nótáért ma Kassán
Budapest, május 3 A kassai törvényszék Baksy István restei legényt 14 napi fogházra Ítélte, mert bevonulásakor a ,32-ea baka vagyok én" dalt énekelte.
ZALAI KÖZLÖNY
1930. május !.
ElőelycacÉéMt a 20-am sxobor íalapszaiában asz alapítási okmány/
Kedden kezdik meg a bronz-alakok felállítását
Nagykanlm, május 3 Régen nem készült Nagykanizsa olyan örömmel és mohó kíváncsisággal ünnepre, mint a szobor leleplezésére: junius elsejére. Az Erzsébet-téren, ahol óriáii kőkockákból alakul már a szobor-talapzat szorgalmas munkáskezek alatt, nap hosszat, még az esll korzó Idején is nagy az érdeklődök zajlása. Szinte lesik az emberek a felállítás minden momentumát. Az első és egyetlen szobor lesz a húszas-szobor a kanizsai utcákon.
Ma délelőtt 11 órakor bizottság jelenlétében helyezték el az alapzatban egy pléh-dobozba forrasztva az alapítási okmányt. A dobozba betették a fővárosi lapok ama számait, melyek a 20 as szoborral foglalkoztak, a Zalai Közlöny húsvéti és tegnapi számát, a 20-as ezred történetét (Irta Győri Sándor, a szobor-bizottság titkára), Nagykanizsa térképét, 30 felvételt a mai városról, 4 képet a régi Kanizsáról, a mai érc-pénzeket, a szobor-modell első és javított formájának fényképeit. Az alapító okmány Igy szól:
MÁSOLAT.
Az uzsokl báró Szurmay Sándor v. b. I. I. volt honvédelmi mi-nlsler ny. gyalogsági tábornok nevét viselő volt nagykanizsai m. klr. 20-ik honvéd gyalogezred; nemkülönben a volt nagykanizsai m. klr. 20-ik népfölkelő gyalogezred; valamint a Békessy Béla m. klr. ezredes parancsnoksága alá tartozott ,Békessy dandár", melynek magvát szintén 20as honvédek és népfölkelők alkották; továbbá a különböző harctereken — Szerbia, Albánia, Déltlrol — önállóan, vagy Idegen parancsnokság alatt működött 2 0-as menet-zászlóaljaknak a világháború vér-zlvalaraiból megmaradt tisztikara és legénysége a világ minden táján elesett és jeltelen sírokban porladó hős bajtársaik emlékére emeltették ezen szobormüvet, az Urnák 1930-ik (Szent Imre) esztendejében, de még több szeretettel.
A szobormű kivitelére pályázatot hirdettünk: 1929. évi junius hó 6-án. /i pályázat 1929. évi augusztus 31-én járt le. Beérkezett: Hét művész által alkotott kilenc szoborterv. A bírálóbizottság : melynek elnöke: uzsokl vitéz báró Szurmay Sándor v b t. t v. mlnister, ny.gy. táb. volt Tagjai: Relschl Richárd v. népfk. százados országgy. képviselő min! alelnök, Várady Lajos honvédőrnagy, Markó Lajos tart. főhadnagy, Antal József v. őrmester festőművészek, plllcal vitéz Biffl Ferenc ny. altábornagy, Király Sándor Nagykanizsa város műsz. tanácsosa, vitéz Grassy József vezérkari testületi százados és Györy
Sándor v. népf. százados a bizottság titkára voltak
Egyhangú közfelklálllástal az 1. sz. tervet találta kivitelre elfogadhatónak. Ezen terv alkotója: Hybl József szobrászművész Kispest, Eötvös-u. 6. bízatott meg az emlékmű elkészítésével.
/t két alakot ábrázoló másfél-méteres embermagasságú bronz szobormű, mely a roham utolsó fázisát tárja elénk, továbbá a három méter magas haraszti (sültől) mészkő talapzat 18.000 (Tizennyolcezer) pengőbe; a szobormű köré vont haraszti mészkőből és kovácsolt vasból készült kerítés 2.500 (KettőezerOlszáz) pengőbe, összesen 20500 (Huszezerötszáz) pengőbe kerMk;
A szobormű nagy agyagmintája 1930. február 2-ára készült el. Gipszbeöntetett 1930. március hó 4 re. A bronzöntés, kőanyag és a kerítés, teljesen készen Budapestről 1930. április 30. és május 1-én leli vasúton Nagykanizsára szállítva. A bronzöntést: Krausz Ferenc öntőmester Budapest. A kőanyagot: Mülperc János kú/aragó-mesler Budapest. A kovácsclt vaskerítést : Kovács József lakatosmester Kispest, szállította.
A szobor leleplezése országos ünnepség keretében 1930, junius hó 1-én történt meg. Ezen lelep lezési ünnepségen a leleplező beszédet uzsokl vitéz báró Szurmay Sándor v. b. t. t. felkérésére nagybányaI vitéz Horthy Miklós Magyarország kormányzója képviselőjének jelenlétében József főherceg tábornagy ur Ö klr. fensége tartotta. Minek megtörténte után az ezredek megmaradt tisztikara és legénysége .diszmenetben" vonult el a hősi szobor előtt, hódolva az eleseti bajtársak emlékének.
Álljon a 20-as Honvédek és Népfölkelők emlékműve Nagykanizsa város főterén az Idők vég-hetetlenségelg I Hirdesse örökké a soha el nem muló hazaszeretet, önfeláldozást és bajtársi együttérzést. Érje meg mielőbb .Nagy-magyarország" dicsőséges feltámadását I .Ugy legyen III\'
Nagykanizsa, 1930 májushóban.
Vitéz uzsokl báró Szurmay Sándor gy. láb., vitéz Shvoy István, Relschl Richárd országgy. képviselő, vitéz Falka Ferenc ezredes, dr. Hajdú Gyula v. Ib. tiszti főügyész, dr Krátky István polgármester, Hybl József szobrászművész, Győry Sándor a . szoborbi zottság titkára, stb. aláírások.
T<tmoga99uU az érdemes kailiHl kereskedelmet é«
Ipari.
Millió
meg millió ember
hord a világ minden részén év-röl-avro PALM A-gumlBarkot Akik a korral haladnak, mm Járnak mér Bőrsarkon. Az okosak és u haladás barátai mind rugalmas PALMA-sarkon Járnak.
A PALMA-sarok Jótétemény mlndon gyalogjáró számára, hiszen tovább tart a l*g|obb bőrnél és mindenki, gazdag ás szegény eoyarént olosón msg-véaérolhatlo.
önnek 13 mag kellene próbálnia. amit az agász világon az omborak milliói lónak ás oélra-vezntünek találnak.
S:<oreltooee tel otpéazévet rr i ;i mn = |ó PALMA-sarkot I l-t .Más leaz ezért atanáosárll
Lj PALMA
v KAIK MIK SAROK
A polgármester n]abb akolója Nagykanizsának magasabb lakbérosztályba sorozása érdekében
A pénzügyminiszter Nagykanizsát a régi lakbérosztályban hagyta
Nagykanizsa, május 3 A május l-l hivatalos lap ti\'l|es részletességében közli az egyes városok, községek lakbér-osztályozásának szabályozásáról sróló rendeletét, a mely a mlniszlertanács határozatit alapján a tisztviselői állomáshelyeknek lakáspénzosztályba sorozását 1930. má|us hó 1-tól helyesbíti.
Kaposvár, Debrecen, Mis\'<olc, Pécs, Sopron és Szolnok a 11., Eger, Kecskemét, Nyíregyháza és Pesterzsé-bel a III., Tapolca, Keszthely, Baja, Békéscsaba, Budafok, Qödöllő, Qyön gyös, Hatvan, HódmezővásárhtU. Kalocsa, Salgótar|án, Szekszárd, Szenles, Szikszó és Vác a IV. lakbérosztályba soroztattak.
A pénzügyminiszteri rendelkezés léhát Nagykanizsát változatlanul meg-
hagyja az eddigi IV. lakbérosztályban.
Nagykanizsán ez az intézkedő nagy oalódást okozott. A közalkalmazottak összes kategóriái, ugy mint a háztulajdonosok meg voltak róla győződve, hogy illetékes helyen Is akceptálják Nagykanizsának speciális helyzetét. A város vezetősége több alkalommal az illetékes ügyosztálynál, mint a minisztérium kiküldött tisztviselője előtt is hangsúlyozta a nagykanizsai állapotokat, azért értheteilen mindenki előtt, hogy Nagykanizsái mégis változatlanul az eddigi lakbérosztályban meghagyták.
Felkerestük ebben az ügyben dr. Krátky István polgármestert, aki kijelentette, hogy nem nyugszik bele a lakbérosztályba való sorozás ilyetén elintézésébe. A Nagykanizsának
Prágai módra készült sonkák,
füstölt és főtt húsfélék, finom felvágottak mindenkor friss állapotban, teljesen megbízható minőségben
Herceg Esterházy Hnsflzletében
szerezhetők be
Kazinozy-utoa 2.
Telefoni B93.
._, .
Augusztus hó 1-én
végleg megszűnik
. „Kék csillag" divatáruház.
Az idő rövidségére, ezután olyan olcsón adunk, hogy bámulni fog mindenki. Ezen rendkívüli olcsóságot senki el ne mulassza.
Ugyanott páncélszekrény, folytonégő kályha, tükrök és az összes berendezési tárgyak Igen olcsón külön-külön is eladók
ifeö. milm __________tKlM KÖZLÖNY____•
Milliók
•lo«* ára, HMti formája, finom klfalgtziM, Urtét »jra|i miatt a
Klffcatá: Hirka, fsfcár éi Ukgta ulakM,
tgk ntauru kiríják ál iki M| un luurl, lk|lu> ptMIfi M. (Mfcr-n,io kenyilmfla él ágálnám káli-, karll-, uoial- át •fOHol^Tllák
Csak (fwci, védjeggyel a talpán valMI I
és gyöngyfehérre csiszolja ezen nagy-érték Q szervünk külső burkát, emeli fogaink , természetes szépségét a jó fogk rém;
SAR6
KALODONT
Szebb fogak
magasabb lakbérosztályba való sorozásáért vivott küzdelmet nem adja fel, hanem azt tovább folytatja és ujabb adatfelvételekkel és a városnak speciális határvégi fellegére való tekintettel a főispán támogatásával, minden befolyás megragadásával ki-vánja a kormány figyelmét arra felhívni, hogy Nagykanizsának ez a kérelme Jogos.
— Ugylátsztk, — mondotta a polgármester — hogy a határozathozatalnál a minisztériumban figyelmen Wvfll hagyták, hogy Nagykanizsa legutóbb létesítette azokat a közmüveket, amelyek a lakások értékét erősen emelik. Természetes, hogy ez az emelkedés az 1917. évi alapbért! lakbéreknél még nem jelenikezlk és talán ez a körülmény okozhatta azt, hogy ezeknek a figyelmen kivul hagyásával hozták meg a dönlést ■— Nem áll az, hogy a minisztérium ezután ls nem változtathatná meg a döntését.
Igy tehát ujabb remény van arra, hogy a polgármester ujabb, erőteljes akciója végül is meghozza az annyira várt eredményt: Nagykanizsának a III. lakbérosztdlyba való sorozását.
JlznU Itt uerillok, marad-fon a városban.
I Hl ttvágyhilny ít emejzteil F
I zavarok állanak be, használjuk J a hazai
i Mnbaí Ágnes 1
ájványvliet. ]Ij
\' (Dr. Gebhanft, , Jj
ecyeh\'mi o/viiHíunnr.) iK
| Vci4rk4pvji«ut: AavAny.lz Kerc»- flű
r kodelzri r. t. H«d«p«»t, VI.. -JR
_ Király-utca 12. IMS »ít
A róm. katb. hitközség
rendezte a költségvetés és adókivetés kérdését
Nagykanizsa, május 3
Tiz esztendeig vajúdott a nagykanizsai rűin. kalit. hitközség leie-síiésének ugye, mig vegte a vegte-ges megalakulás 1U29. úszen megtörtént es az egyházközség megkezdte működései. Az azóta eltelt idő a kezdet adminisztrációs nehézségein immár áijuuatta 26000 nagykanizsai katholikus leiek szervezetét es a héien volt utolsó kepviselö-testüleii üléssel olyan súlyos kérdések is kedvező megoldást tataltak, melyek kőiül hónapokon ál folyt a tanacskozás és az alapszabatyszei U eljárás. A inai viszonyuk közt eri-heiöleg legnehezebben von megoldható az egyházközséggel öasze-iüggó anyagi, adózási keidések rendezése. Óriási inunkat jeieni az nem csak adminisztrációs szcmponiból, hanem az elvi alapok leieKictese tekinteiében is. Utóbbi egyenlőre a héten hozott képviselőtestületi határozattal közmegelégedéssel nyugvópontra jutott es az előbbihez is megieiennetie a nyugodt munka légkorét és időbeli lehetőségét.
A képviselóle8lület nagy hiányt pótolt, amikor ugyanezen az ülésen a hitközség társelnökévé Dr. Fábián Zsigmond ügyvédet\' egyhangú lelkesedéssel megválasztotta. Dr. Fábián mély katholikus lelkülete, a hitközség életében Is nagy értéket reprezentáló jogi tudasa, a hitközség ügyeivel való állandó, behaló és eddig is minden munkában önzetlen részt vállaló törődése — mindmegannyi garancia arra, hogy a társelnöki székben az egyházközségi élet biztos mederbe terelesét ez a választás nagyban előmozdított*.
Az 1929. csonka év és az 1930. év költségvetéséhez Oyömörey István, Berlin Ágoston, Merkly-Belus József, Dr Sabján Qyula, Dr. Tamás János, Dr. Krátky István, UJváry Géza, Babochay Qyörgy, Dr. Fábián Zsigmond, Dr. knausz László szólaltak fel, a hitközségi vezetőség részétől az elnöklő P. Deák Szulpic plébános és Dr. Dómján Lajos hitközségi gondnok. A részletekre kiter-
Iedő, alapos budgcl-vlta eredményeiént, a plébános áthidaló javaslatát a képviselőtestület egyhangú lelkesedéssel magáévá tette és ennek értelmében a költségvetésre és annak fedezésére vonatkozólag a következő határozatot hozta.
Az 1929. csonka évre a hitközségi adót a korábban megállapított kulcs szerint szedik be, azzal a korrektl-vummal, hogy tisztviselőknél az adóalap után 100 pengőnként 1 pengő, maximálisan azonban 10 pengő a kivetendő adó, amit magas javadal-mazásu tisztviselők önszántukból megtoldhatnak. 1930-ra a költségvetési a plébános indítványa érteimében mintegy 50 százalékkal csökken ugy hogy a 6000 P szükségletet az 1929-es szerinti adókivetéssel fedezik. Aki 1929-re az igy megállapítottnál magasabb adót már befizette, annak a többletet az 1930. évi adófizetésbe beszámítják.
Az 1930-as költségvetésben a 6000 P rkiiányzoit, a szen ferencrendnek nyújtandó seeélyt 3000 P re, a személyi kiadásokat: gondnok lisz-leletdij it 1200 P-ről 400 P-re, irnok tiszteletdíját 1440 P-ről 960 P re, kultusz-odót 800 P-ről 200 P-re, dologi kiadásokat 2000 P ről 1000 P-re, előre nrin láthatókat 400 P-ről 200 P-re redukálta a képviselőtestület, a plébános javaslata értelmé-
ben a jótékonyságra előirányzott 1000 és a gyüléstercm átalakítására elóirány\'.oti 4000 pengői egészen törölte.
Az Igy csökkentett költségvetés fedezésére szükséges összeg az ideiglenes kulcs szerinti adókivetés alapján is he fog. folyni, a jövő költségvetésig pedig van Idő az adó-kataszter pontos Összeállítására s ha az egy-
házközség ezzel a hatalmas munkával elkészül, ugy már véglegesen a szabályozott adókivetési rendszer alapján a hitközség anyagi fennállása is teljes mértékben- biztosítva lesz.
Nagykanizsa kathotlkussiga örömmel fogadja az ilyetén megoldást, mert alibin biztosítékát tál ja n most induló hitközségi elet nyugodi atmoszférájának.
Nagy malomtüz a tapolcai járásban
A malomtüz kára 30 000 pengő — A nyomozás kiderítette, hogy gyújtogatás történt
Tapolca, május 3 A minap este 11 órakor a tapolcai járásban levő nyirádi Trapli-féle malom kigyulladt. Bár azonnal oltáshoz fogtak, a malom potrá égett, mintegy 30 000 pengő értékben.
A csendőrség a nyomozás sorén kétségtelenül megállapította, hogy bosszúból történt gyújtogatás okozta a tüzel. A romok között ugyanis megtaláltak egy darab olajba ázta-
tott kóckőtelet és egy darab gyertyát, ami a gyujtogatók munkáját bizonyltja. A csendőrség most Trapll József malmos ellenségei között keresi a gyújtogató!.
a singek ,\\arró|géfek
A\' LEÖdOBBAK !
GŐZrŰRDÖ
Kisfaludy Sáador-uloa 4. axám.
Nyitva: reggel 6 órától este 6 óráig.
A kádfOrdtt a mai naptól a nyári hónapokban este S Áréig tartjuk nyitva. — Köpülyözést állandóan eszközlünk. A gözlürdő vasárnap délután a férfiak részére van nyitva. Kedvezményes jegy füzet 10 drb 10 pengő, a fürdőpénztámál kapható.
TÓTH ÉS TÁRSA
Erzsébet gftz- és kédfflrd*.
TENNISZ
sporthoz tartozó Imim cikkeink ersdatl budapesti érjsflyzéki éráinkon kaphatok
nagykanizsai lerakatunknél
IvÁOÓ ENDRE lllatszertárában
Ugyanott
szakszerű és gyor* raoket hurozés
Kertész Tódor & Weszely István B. T.
Budapest
ZALA! KÖZLÓNV
1Ö30. május 4
Állatéihoz
hío&dshez
Hetik) P e r s i I
színház
A vlQÖxveoy
Törzsasztalok kritikusai (mert hiszen mindenki született kritikus) sokat csóválták fejüket a társulat első előadása után. Nos: — a második előadás alaposan rájuk cáfolt és Igazat adott a tartózkodó, de jó-szándékú kritikának. Zöldhelyi Anna bemutatkozásával kibontakozott az újjászervezett társulat és megmutatta a legnagyobb értékeit Eredmény: jobb primadonnája, jobb szubrettje, jobb bonvivánja nem volt még a pécsi társulatnak, mint Zöldhelyi, Harczos és Márkus. A fó poszlok pedig ezek az operett-ensemble-ban. Nem CBak hogy jobb nem volt náluk, de klasszissal jobbak is minden eddiginél. Indulásnak pedig — hiszen még mindig nem ismer|ük a teljes gárdát kivánni sem lehetne ennél biztatóbbat.
A Vig özvegy telt ház elórt kitűnő előadásban pergelt. Zöldhelyi Anna ragyogó megjelenése, teljes művészi felkészültsége, szép hangja és vele egyenrangú ének-tudása első látásra meghódították a közönséget. Mellette partnere, Márkus Is teljes egészében bonthatta kt énekben és játékban elsőrangú képességeit. Kettőjüké volt a taps és siker oroszlánrésze. Szívesen látjuk nagyobb szerepben (a mai zökkenő ellenére l») Németh Jenői, ezt a kitűnő hangú, fess, jómozgásu szinészt. Ezen az estén mutatkozott be a Kellner-tdncduo, forró sikerű debut volt az övék. csupa sikk, csupa ritmus ennek a párnak minden mozdulata. Jánossy Terka megjelenésével hat kellemesen. A régi gárdából Kormos és a Zelenay-pár járultak hozzá a sikerhez. (bl)
A színházi Iroda közleményei
(♦) Vaaárnap délutín Harczos Irénnel & olmszerepben ujhól a Tommy és Tárta kerül színre a nagyaikerü bemutató szereposztásában.
(*) Vaaárnip este Lehár Ferencnek azlnea, hangulatoa táncos operettje, a Pacsirta Zöldhelyi Anna éa Fejér Erzal főszereplésével. Külön érdekeaségo az előadásnak, hogy a két táncos pár, Zelenay éa Kellner^duó nemzeti táncokat lejtenek.
(•) A Jövő hét érdeke gége a keddi próza-bemutatón klvtll az la, hogy Sz/lklk az asszony u. n. sláger operett már szerdán éa csütörtökön színre kerül. Így Mlu Amerika a kővetkező hétre marad. Hétfőn Martos Ferenc és Szirmai Albert vllégotbejárt Alexandrája Zöldhelyi Annával, Márkus, Károlyi éa Kormossal a tőazerepekben egyetlen egyezer van eztdén müaoron. Kedden pedig a magyar levegőjű űúcsúödl-b&n leaz alkalma a drámai együttesnek bizonyítania, mennyi szép estéro van kilátásunk prózai művészeink részéről is.
Heti műsor:
Vasárnap délután: Tommy éa Társai
Vasárnap este: Pacsirta.
Héttőn: Alexandra.
Kedden: próza bemutatkozó Bucsubál.
Alaa, kOft«, ttllva, ndlí-MOLYOK tll.n N ERITOL uztnporzóiien I> 1-80 Ólamarxanit permt lezöszeíl P 4-20
kg.-ktntl árban ntánvtttfl] tiiillt
Hwuetiöil Borkereskedelmi B. T. Sadapaat, VIII., Kenyérraexö-u 8. uu
_ttfajaa dljuiaa Umtrlatdt.
Emelkedett a Nemzeti Bank jegyforgalma
Budapest, május 3 A Magyar Nemzeti B.mk bankjegyforgalma az április 30 i kimutatás szerint az április 23-i forgalommal szemben 93 7 millió pengővel emelkedett.
Idójirás
(Éjszakai rtldlóJelenUs) A ■•taorotó-tflal l.-itt««< aata 10 diakor J«-tanll t wátloxóan fathfta Idő várható, éaaakl lágáramláaul, némi hóoaflkkanéaaal Sa aivatar hajlammal.
5000 tyúkot lopott
Debrecen, máj na 3
A csendőrség elfogta Papp Mihály hajdudorogi földmivest, aki bevallása szerint 1927. óta több mint 5000 tyúkot lopott. Az értük kapott pénzt félretette és azon házat és szőlőt vásárolt magának.
Elsőrendű kerecsenyi
zöldfehér ^ _ _ lilerenkint
asztali DOl 1928-as 66 flll., 1927-es nehéz 86 flll., 1929 es kitűnő édes uj 90 fillérért kaphaló. Nagyobb vételnél 25 liternél 60, Illetve 80 flll. árat számitok.
B08I JENŐ, lattfytyf-ita 10.
vese-, hólyag-,gyomor-és cukorbaloknál, köszvény és reumás megbetegedéseknél, de különösen vese- és hólyaghomok és dara eltávolítására kiváló orvosi szaktekintélyek által ajánlott
elsőrendű gyógyvíz. Házi Ivókúrára rendkívül
alkalmas. Állandóan friss töltést
Főriktár:
WEISZ MÓR
Nagykanizsa, Klrály-u. 21.
SZLIÁCS-FÜRDÖ SttFJKS!
RRKTflI ftTÁTRA VlM* é* "*nMV" t0rdal Ivől""*"1 világhírűek
OmaiUfa 0 Iflina it tl,6„„„u : . ói beiegtégek, vtraie-
nni i f áff gény-ég aalvaiok ttrnvi es tunkclonálla Idegbajok.
ÖöALMJIl «relmeaie»fdéa, gyngtaégl »ll»potok sto. balneo-
t\'ráplálaban. — EUŐMngq egéaznapl ellátáa (étlap ból választolt pfnzlA) p izobával együtt elő- é« utótdánvhen 4*., tő\'denyben 6) Kc naponként » DR B1ENENSTOCK 8KmtKenkt.it — Tejcaar ok - Dlttáa konyha Prospektust ktizaéggel kuld : Brlatol 4a Tátra .lállók HaanataxatSsága
(Figyeljünk a dmre I) Rendelő orvos:
Sscékely Vilmos butortelepe
♦ NayyKanlxsa, ▲
" Kcxlncjry-utca 4. m ^^
Óriási választék a legegyszerűbb bútoroktól a legfinomabb kivitelig, a legszolidabb árak mellett.
Hitslkápes egyéneknek a legkedvezőbb fizetési feltételek.
Saját kárpitos és dlssit& mOholy.
OLIO SASSO
a legfinomabb garantált vegytiszta
oliva étolaj.
Kapható mindan jobb fOszorDzIatban.
Világmárka!
Dunánluli vezérképviselet:
Rainer Ignác cégnél, Szombathelyen.
Uri és női
finom fehérnemüekben,
gyermek trikók és zoknik
nagy választékban
SZOMOLANYI GYULÁNÁL*
Tel. 406. NAGYKANIZSA, CSENGERY-UT 2. Tel. 4oe. iw___
Oie Rőlvaag,
aki hét év alatt lett norvég baláiz legényből amerikai egyetemi tanárrá ,
megírta két vllágréaz legalkereaebb regényciklusát.
Istenvertei vidék. Félévig vaksötétség, félévig éjféli nap. Sehol egyotlen ta; csak zuzmó és bokor; Viharlépte karsztos vassziklák. Itt rágja magátaZ északi Jég Norvégia végső nyúlványaiba Itt, egy névtelen sziget névtelen öblében éldegélt a 70 es érek vége felé egy nyomorúságos házaspár.
A gyerekek felnőnek, ahogy tudnak. S legközelobbl Iskola hét mérföldnyire van. Minek egy halászgyereknek a nagy tudomány ?
Pedig az egyik gyerek, az Ole, töri magét nz olvasmányért. Tizennégy mérföldet Is elgyalogol, hogy kétnapi Jarófoldről elhozza az Ivanhoel, amelynek meghallotta a hírét, hogy az egyik mozgókönyvtárban megvan.
Kttől Jönnek aztán a bolond gondolatok. ügy napon, visszavárják éppen az apjukat az Istenklsértő haláazutról Ole ott sétál az édesanyjával a kőcsipkés parton. Az anya megkérdi tőle\' ml szeretne lonnl. S a kölyök, klvágla a szentenciát: „Költő I"
Hát ezt mlvellk ezek az átkozott könyvek.
Húszéves. Amikor Newyorkban kiköt, a zsebében egy amerikai tlzccn tea és — Inkább emlékül — egy norvég rézpoták. Iszákjában ogy olpó. 8 egy veszekedett betilt nem tud angolul.
Háromévi farmereskedés után belátja hogy nem neklvaió ez n pálya. A legközelebbi nagyvárosba, Jowába megy. Bárminő munkát vállalna. De nincs. Negyven dollár megtakarított pénze van hzzel most — 23 éves korában — beiratkozik, először életében, komoly Iskolába. Három év mulv« a norvég Irodalom professzora leaz a mlnnea-pollsl Olaf-egyetomen. Ez 1006-ban történt. Ma Is ott tanárkodlk.
A világháború alatt megfogamzott benne egy nagy, históriai, évszázadok ota folyó drámának az elgondolása A dráma logletkében az a Jelenség áll, amely Európa népeit végzetszertlen, valóságos kozmikus erővel arra kény-szcriu, hogy elébb Ázsiából Európába. Inoon pedig utóbb Amerika-felé ván-doraljanak, uj hazákat alapítsanak.
Két nagy regényben Irta meg ezt > vllághlstórlal drámát, amelyek most magyarul Is megjelennek a Dante kiadásában. Az elsőben (Hallgat a pralrie) megírja Per Hansa Hóimnak éa az asszonyának éleiét, akik kivándorolnak Norvégiából az amerikai, nyugati pre-rlkre. Por Holm epikus küzdelme a földdel és a múltjával lüktető drámávS szublimálja ezt az emlgiána-tórténetet-Folytatásául jelent meg „Oyiztdelmes Mer", Holm fiának, szóval a második nemzedéknek lassú átszlvárgása az uj életbe, a -i hol csöndes, hol viharos -áthasonulás az amerikanizmus ul, dübörgő ritmusához és perez* közben folyton a harc az előző nemz«dék honvágyával, ősi nosztalgiájával, a bua norvég Szágák romanükuiMval tzem-ben Az élet örökkévalóságának nagy evangéliumában való hitnek nem Igen akadhat a mai Irónomzedékben hfvs-tottabb prédikátora, mint a halászlegényből világhírű Íróvá cseperedett
Árverésből í*"rt,4l\'í
_____ karti uékü,
asztalok, söraparatok kávébáxl, vtndáglöi U nUa mlndtflfáU OfUttxrtadfsiMk állandóin a»<yon oicnSn
Rosenfeldnél ,7U
Bud»p«8t, VIII, Nép«lnház-Utc« 31.
Ver*enyképea porotz szénbánya
magyarországi vezérképviselete ki lehetőleg bevezetett
helyi és kBrzeti
»5 képwíssl&ket.
A|ánlatok .Potoaa szénbánya\' Jeligére BlocWner hirdető Irodáhos. Budapeat, IV., Vároihli-u. 10. Intéiandők.
ZALAI KÖZLÖNY_»
A Nemzetközi Vásár taMte ma alatt
i
mélyen leszállított érakon kerülnek eladásra
koszt flm, kabát „ruhakelmék
kSpeny éa ruhaeelymek, flamenge és Mw anyagok, mosékelmék gazdag választékban
az országszerte előnyösen ismert
BINÉT és BARNA cég
szövet és selyemkfllönlegességek áruházában Budapest, V. ker., Deák Fereno-utoa 18. szám
23M
1930...május 4
NAPI HÍREK
NAPIREND Május 4, vasárnap
Római katolikus : Mlsertc. ProtesHni
Flór. Izraelita: l|ar hó 8.
*
Uránia Mozgó. ,R\'ge a meaebell hercegról s a sie^énv leányról" 10 fejezetben. — Kiegészítő müior.
CiyógyEzerUrl éjjelt szolgálat: I. bó végéig a .Mirij* gyógyszerül.
(Iflzfflrdó nyitva reggel 6 ólától eate 6 Óráig (bétíö, txerda, péatek délnlán, kedden egé«z nap nííkaek). Tel.: 1—13.
Májas B, hétfft
Róm. katolikus: V. Pina p. Proleat: Oolth. Izraelita : tjar hó 7.
Nagy Ünnepet
ül ma Nagykanizsán sok apró emberke. Olyan napja van ma lőbbszáz nagykanizsai gyermeknek, hogy az égből a sok mirlád csillogó szárnyú angyalka vágyódva néz le a kék selyemtakaróból a földre, ahol hosszú sorban, párosával, bájos kis gyermeksereg, az angyalkák földi testvérkéi. az illatos tavaszi levegőben az istenháza felé tartanak. A levegő tele van május virágillatával, a dus lombozatú fákon a kis szárnyas dalosok egymást túlharsogva köszöntik trilláikkal a fenséges természet alkotó Urát. A légürben mintha csodálat, is zene áradna széjjel Az emberek meleg mosollyal, nedves szemmel kísérik a lassan tovakigyózó kis angyalsereget. Azok azonban nem érzik a tavasz illatát, nem hallják a madárkák csicsergő danáját, nem látják az emberek simogató tekintetét. Ók csak magukkal vannak eltelve.
A sok apró menyasszonynak öltözött leányka, a sok pöttömnyi vőlegény : az első szentáldozáshoz járulnak. Beszédes szemük, örömteli arcuk és az a szép muriilól angyalmosoly azt beszéli, hogy tudatában vannak annak, ami most történik, noha. kis agyuk nem képes azt felfogni.
És felbúg a templom orgonája. Benn a szentelt falak közt a sok kereszthordozó, barázdás arcú ember Is megfürdlk az apró emberkék boldogságában és bujt bajt feledve odaszegezik szemüket a fiatal Krisztus-várókra.
És megtörténik a nagy misztérium. A föld belekapcsolódik az égbe Jézuska megjön az ő kis emberkéihez Homlokukon ott marad a csókja.
..A templomon kivül pedig, az élet nagy zsivajában, az emberek egymást tapossák, durva, vad, könyörtelen tülekedésben. (B R)
— P»pt gyűlés. A nagykanizsai róm. kath esperes kerület május 6-án, kedden tartja tavaszi papi konferenciáját Bakónakon. Nagykanizsáról P. Deák Szulplc\'pl«>ános és P. Király Lőrinc helyettesplébános vesznek részt
— Egyházi zene. A felsötem-plomban a gimnázium mai, vasárnapi fél 9 órai miséjén L. Weber Matyit, ,a zeneiskola tanára, Vannay János zeneiskolai igazgató orgona-idséretével Csalkovszky nagpzabásu Andante-ját adja- elő.
— Felhívjuk olvasóink figyelmét a Szliács-gyógyfurdő Bristol-Tatra Üzem jelen számunkba közzé tett hirdetésére.
Ma ünnepli Nagy-Kanlxsa
Katona Jóxmaf cantennárlumdt
Nagykanizsa, május 3
Ma, vasárnap délelőtt 11 órakor kezdődik a Városi Színházban a Zrínyi Miklós irodalmi és Művészeti Kör Katona József emlékünnepélye, a Bánk bán költője halálának századik évfordulója alkalmából.
Dr. Krátky István polgármester megnyitója, dr. Oárdonyl Lajos szerkesztő ünnepi méltatása, Urbán Qyula és Waligurszky Béla jelenelei a Bánk bánból, az Ipartestületi Dalárda ének- és a katonazenekar zene-számai (ezek is mind a Bánk bán operából) és dr. Thoíway Zsigmond elnök záró szavai alkotják a műsort.
Belépődíj nincs.
máfusban? ^"dSei! Sxabó György naaio
laboratóriuma Ftut 3., udvar, im
— Vallásos estély az evangélikus templomban. A protestáns tanulóifjúságot urvacsorára előkészítő lelkigyakorlatok vezetőinek részvételével vasárnap este 6 órakor az ev. templomban vallásos estély lesz, melyen Schulek Tibor budapesti ev. lelkész tart előadást. Ugyancsak 6 hirdeti az igéi a délelőtt fél 11-kor az ev. templomban tartandó közös protestáns istentiszteleten Is.
— Végleges a választól névjegyzék-tervezet A központi választmány dr. Krátky István polgármester elnöklete alatt ülést tartott, amelyen a kiigazított választói névjegyzék-tervezet alapján megállapították az 1931. évi választói névjegyzéket. E szerint Nagykanizsának van összesen 6943 országgyűlési képviselőválasztója, vagyis 475-tel löbb, mint a folyó évben. A névjegyzéket május 16 tói lunius 4-ig közszemlére ki fogják tenni.
— A zarándoklat Nagykanizsáról Homokkomáromba május 11-én vagyis jövő vasárnap a reggel 6 órai szentmise után a plébániatemplomból a Magyar-ulcán át P. Deák plébános vezetésével, mig Klskanizsáról külön Indul P. Putvermann Zénó ferenceslelkész irányításával. Visszaindulás délután.
— Kit tlájfer az Uránia minden máftul műsora.
Már nagyapja
ha Pestre utazott
Kozma Lajosnál
vett kalapot.
Inget, nyakkendőt
és férfidivatot kap jót és olcsón
ugyanott.
A Nemzciközi Vásár látogatóit 10% árengedményben részesítjük szigorúan szabott árainkból és ezenkívül ajándékot adunk.
2377__
Vannay János misztériuma
iduay Margit MtOvegével ma éa Qolnap kerül bemutatóra ftudapcsten\'
Nagykanizsa, május 2 Nagykanizsa kullur-élete immár teljesen magáénak vallja Vannay János zeneszerzőt, a városi zeneiskola Igazgatóját és épen ezért örömmel könyveli el sikereit Is kanizsai sikerként. Vannay legutóbb Jászay Margit szövegére .Nyolc boldogság" cimen nagyszabású misztériumot komponált, aminek ma és holnap van a bemutaló előadása Budapesten. A női karokat a Sacre Coeur és az Angolkisasszonyok Tanári Kongregációjának énekkara, a férfikarokat az egyetemi egyesitelt énekkar adja elő. A misztérium vegyeskari, szóló és prózai részeivel az egész előadás műsorát kitölti. — A Magyar Dal, az Országos Dalosszövetség hivatalos lapjának most megjelent száma értékes tanulmányt közöl Vannay János tollából a vidéki dalárdák szervezéséről és tanításáról.
— Sx/fnyeget csuk egyiser vegyenl Bártanát a legnagyobb ixllaisMk, legolcsóbb ár és keávexO fixeté+l feltételeit.
= Órák, ékszerek, alkalmi ajándékok, sportdljak legolcsóbban Zsoldos Qyula órás és ékszerésznél kaphatók, Főnt 14, Biztosító palota. Szakszert) Javítások.
BUDAPEST, VII., Mraly-Mnit (. (a urkon)
—- Meghalt egy újságíró. A magyar újságíró társadalomnak gyásza van. Baranyay Jenő, a pécsi ,Du-nántul" helyettes szerkesztője, 40 éves korában, szívszélhűdés következtében, hirtelenül elhunyt Özvegyén kivül három kis árva siratja. Tegnap temették Pécs vitos közönségének nagy részvéte mellett A magyar sajtó munkásának frissen hantolt sírjára ml Is letesszük a kari gyász és kegyelet koszorúját.
Értesítem a mélyen tisztelt közönséget, hogy minden szombaton és vasárnap este a Polgári Egylet diszes éttermeiben (szép idő esetén vasárnap d. u. 6 órától a kerthelyiségben)
katonazenehangverseny
Színház után meleg konyha. Legjobb fajborok és frissen csapolt sör. Abonensek felvétetnek.
Füredi Syurka ánekea cigányprímás zenekarával minden este maazsikál A n. é. közönség szíves pártfogását kéri tiszteletlel
>ztta Márton
)»7 vendéglős.
— .EltörOtt a hegedűm .. ."
A kiskanizsal országúton botrányos verekedést rögtönzött három bocs-kal cigány. A muzsikus cigányok a kanizsai hetivásárról Indultak hazafelé Bocskára. Ugylátszik az elfogyasztott szesz hatása alatt összevesztek és egymásnak estek. Ütötték egymást, ahol érték, mig az értesi-teti kiskanizsal rendőrök a garázda cigánybandát megfékezték és valamennyit elOállilottak a rendőrszobára. A cigányverekedésbői kifolyólag két összetört hegedű maradt a csatatéren.
= Az Uránia minden máftul műsorában két sláger.
Margit fUrdfi
Csengery-ut Itt.
• Nyílva mindennap ^ reggel 6-tól, este 7 ig ,
Márvány kádfürdő fütésael P TflOl
10 jegy vételnél ..........P V-í
tgénybevehetlk egyesületek, vállalatok la.
Tyukszemvágás......P — 40
Maszlrozás........P —-30
s-a_
SHLUHT0RF0RRHS a uese, hélyag, reiifaa gyugyuize
íl-J^"£tW»lT«»tóa4f: Suct^M. ««4Uot ti, t. ...
ZALAI KÖZLÖNY
1930. május !.
URANIA
Eiéjua 4., vasáraip
Rege a mesebeli hercegről s a szegény leányról
10 fejezetben — Főszereplők : Janat Bajnar éj Okarlaa Norton.
Kiegészítő műsor.
Rege a mesebeli hercegről és a szegény leányról.
Az Uránia szombat vasárnapi műsora. A löszerepben Janet Qaynor, Charles Morton, Rudolf Schilkraut. Egy fehérlelkll leány vágyódása az álmok lovagja utan. A hátiérben Hollandia, a szélmalmok és a túli pánok romantikus hazája.
Pedagógiai szeminárium,
tornaviM*aa és lcéMlmunhta-
kkUUMa KlakaoUsttn
Nagykaní&ri, május 2 Minden évben nagy és ktfdvts esemény, az idén különösen az a kis-kanizsai elemisták évzárás kOrUli ünnepsége. Az idén az utolsó kanizsai pedagógiai szeminárium kap csán tartják meg ezt az ünnepélyt a következőként:
Május 7-én, szerdán délelőtt 1/29 órakor nyitja meg a tanlelügyelö a pedagógiai szemináriumot, amelyen Kovács Illés Igazgató és Danllz Sándor tanító tartanak előadásokat és dr. Hajdú Oyula Iskolagondnoksági elnök beszél a tanítóság erkölcsi értékéről. A szeminárium után lesz a Templom-téren a tornavizsga, katonazenés gyakorlatokkal. Ugyanekkor megnyílik a kiskanizsal elemisták rajz- és kézimunka-kiállítása. Mindezek után társasebéd.
— Ma és holnap nyitva áll még a Polgári Egylet nagytermében 14 nagykanizsai festőművész és Iparművész együttes tárlata. A nagy érdeklődés az utolsó két napon, ma és holnap bizonyára még fokozódik.
— A Zal»várm egyei Tűzoltó SzOvetség választmánya május 18-án Samegen Ülésezik.
Angol hölgy néhány szabad órával rendelkezik és 2—3 tanítványt elvállalna. Cim a kiadóhivatalban.
— Épül a nagy badacsonyi strand. A badacsonyi strandfürdő épitési munkálatai teljes erővel folynak. Közvetlenül a vasútállomás és a hajókikötő között épül a strand, melyre a hercegi uradalom Is sokat áldoz A jelek szerint a Balaton zalai oldalának legnagyobb homokfür-döje letz a badacsonyi strand.
Májusban ax Uránia minden műsorában két sláger.
Kazinczy-n. 31. száma
részben kétemeletes
épület anyaga
folyó évi május hó 6-án délután 4 órakor
önkéntes versenytárgyaláson
a legtöbbet Ígérőnek
eladatik.
A versenytárgyalás feltételei, az épület megtekinthető, felvilágosításokat ad:
Zerkowltz Albert Iroda
Kazinczy-utca 35.
=» A Magyar Királyi Állami
Xas-, Acél- és Gépgyárak az rumintavásáron. Az aliami gépgyár, amelynek gyártmányai már ezideig is versenyen felül állanak, legelsőrendű leherauló, autóbusz, valamint utcalocsoló és tűzoltó berendezésre alkalmas komlett gépeket és alvázakat állit ki a Nemzetközi Vásáron és otl egy igen jelentős kocsiparkkal fog megjelenni.
-Rege ■ manbtll h^pcegril és a szegény leányról
— Megölte magát a szerelmes kereskedőinas. Tóth Qyörgy a so-mogyudvarhelyi „Hangyaszövetkezet tanonca, pajtájukban felakasztotta magát. Teliének oka szerelmi bánat.
= Szenvedő nőknél a természetes „Ferenc József keserűvíz könnyű, erőlködés nélkül való bél-kiürülést Idéz elő és ezáltal sok esetben rendkívül jótékony hatással vau a beteg szervekre.
— Soha nem lesz talajvíz,
nedvesség, gomba házában, ha egyszer „Rlber\'-rel szigetel.
MotorKeréKpár szerencsétlenség
ax orsxdguion 3 aebeaUlitel
Kaposvár, májua 2
Nlcsovíls Tihamér jogszigorló oldal kocsis motorkerékpárral Mozsgóról hazafelé igyekezett Szigetvárra. Rajta kívül még Mihók Oyula somogyapátl körjegyző és Stayer Kálmán állam-pénzlári liszt foglaltak helyet a motorkerékpáron. Amikor Nicsovits egy kocsit akart kikerülni, a gép nagy erővel vágódott neki az útszélen levő kőrakásnak s utasai véresen terüllek el az országúton.
Először Stayer Kálmán tért magához és segítségért befutott a szigetvári közkórházba. Nicsovits és Stayer a kórházban vannak, állapotuk veszélyes, valamennyiük a fe|én, arcán szerzeit zuzódásokat. Mihók Gyulát, aki a maga lábán tért haza, szigetvári lakásán ápolják.
— lakolal találkozó. Az 11119 20. év-ben a nagykanizsai polgári ílulakolá-ban végzett volt osztálytársainkat, hogy a ttzévoa találkozó mogbeazélóso végett május 4-én, vasárnap este 9 órakor a Polgári Egyletben megjelenni szíveskedjenek. R ndexűsig.
— Mintája a műsoroknak az Uránia májusi műsora.
— A Leányklub mai műsora: I. Klein* Serenade, Orűnfeldtől; ScrenadeJ Fr. Drdla; elöadj.i Tóth Károly, kiséri Perlakv Gizi. 2. A kaukázusi herce,-, 1 felvonásos bohózat; elöad|ák Erdélyi Kató, Horváth Bözsi, Sípos József és Szabó Qyörgy. 3 Clgánytanc. ,
— Hasznos tudnivalók a jubiláris NemzetkOzI Vásárra utazók részére. Olvasóink érdekelt szolgáltuk, amidőn tudomásukra hoztuk, nogy a tavaszi vá»ár alkalmából kedvezményes féláru jeggyel utazgatnak Budapestre. Újból olvasóink
érdekelt kívánjuk szolgálni, amidőn felhívjuk figyelmüket a közismert Semler m. klr. udvari szállító cégnél CBécsi- utca 7.) folyamatba lévő nagy angol maradék vásárra, amely mindenkinek alkalmai nyújt arra, hogy a világhírű Semler cégnek már fogalommá vált legjobb minőségeit most a szokotlnál Is olcsóbb áron szerezhesse be.
Erii, vérbő, kövér emberek számára a természetadta ,,PeroBC lólief keserűvíz naponként való ivása a legkisebb erőlködés nélkül könnyű és rendes bélmüködést biztosit. Számos szakorvosi jelentés bizonyítja, hogy a Ferenc lósseí viz szív- és idegbajosoknak, vese- és cukorbetegeknek, valamint köszvényben és csuzban szenvedőknek ie nagyon jót tesz, s ezért méltán megérdemli a legmelegebb ajánlási. A Ferenc lóuef keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben kapható.
Rege a mesebeli hercegről és a szegény leányról
= Egy budapesti cég hetvenéves jubileuma. Érdemes, régi kalaposcég ünnepli ebben az esztendőben fennállásának hetvenéves jubileumát: a Károly-köruti Kozmacég, amelyet 1860-ban alapilott a mostani tulajdonosnő nagyapja. Az azóta eltelt hetven esztendőre esik Budapest világvárossá való fejlődése és megmagyarodása iparban, kereskedelemben Is, amelyben az egyre nagyobbodó Kuzma-cégnek ls komoly érdemel vannak. Az üzlet bővülésével növekedett a cég jóhlre, szakértelme, Ízlése, megbízhatósága és ma, miután tulajdonosa teljés uridlval üzletté szélesítette ki, egyike Budapest legismertebb, legelőkelőbb cégeinek. A nagy időt megért céget jubileuma alkalmából az ország minden részéből szeretetlel köszöntik.
— UJ rendszer butorvásárlók részére. — Közalkalmazottak részére Zalavármegye egész területére díjmentesen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyujljuk. Százpengőnként csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éveq (elüli törlesztés esetén a kamatokat Is megtérítjük. Kopsteln Szombathely, Kőszegi-utca 5.
A rossz; tűzhely ■ ok kBltséget és boszuségot okoz.
Dobla ki tehát hasznavehetetlen tüx-helyét é« rendeljen nálam uját kéaztt-ményelmból egy Igaián prakUkua
asztaltüzhelyet,
melyért 15 évi garanciát vállalok.
MACSEK LAJOS
itM UkatosmeilVr
Nagykanizsa, lóuef föherceg-nt 87.
Első áldozásra fehér vászoncipők
Miltényi Cipőüzletben, a Főúton.
Divatsandolettek kék, drapp és piros színben, nagy választékban. Tennisz-cipök női P 6"— és feljebb, férfi P 6-50 és feljebb.
i§30. má|u« 4.
ZALAI KÖZLÖNY
SPORTELET
Szombaton a férfikettftsben is győztek a japánok a Davis Cup-kUzdelmek során
Budapest, májua 5 (ÉJazakal rddiójetenlés) A Davis Cup tennlsz-mérkőzések során n második napon, szombaton Ismét a japánok győztek és ezzel a győzelmükkel 3:0 arányban vezetnek. A mérkőzésnek kétezer nézője volt.
-Eredmények:
Harada, Abe—Kehrllng, Aschner 6:2, 6:2, 3:6, 6:4.
A szombati eredménnyel Japán bebiztosította továbbjutását a Davis Cup-ben.
Nemzeti-Pécs-Baranya 4:0 (1:0)
Budapest, májua 8 (Éjszakai rádiójelentés) Millenáris pálya. Ezer néző. Biró Magyar. A mutatott játék alapján a Nemzeti nagyobb gólaránnyal is győzhetett volna. Lelkesen, komolyan játszott, mlg a Pécs-Baranya csapnivaló játé-
kával teljes kiábrándulást hozott. A Nemzeti góljait Lulz III (3) és Rémay Ili. rúgták. A Baranya letört c.-apat
benyomását kellette.
*
Turul—Rákospalota 2:2 (2:1).
Az NTE vasárnap hajnalban Pécsre utazott, a profik bajnoki meccsét elhalasztották
Az tttdékti Kossath-mirkSzéat kétóbb fodfák lejátszani - Ismét anyait váUágjtal kiizd a Kanizsa
sége a futball iránt állandóan nő|és igy ilyenformán teljesen illuzórls, hogy e szezon lezajlása után az uj szezonban lentartsák a proticsapatot.
Nem lehet megérteni és nem lehet megmagyarázni, hogy mi az oka a közönség elkedvetlenedésének Másutt Is van gazdasági válság, de akár Kaposváron, akár Szombathelyen, hogy Pécsről ne Is beszéljünk, mégis van szép, nagy közönség, mely biztosttja a proliklubok zavarlalan működéséi
Nagykanizsa, május 3
Mint jelentettük, a Nagykanizsai Torna Egylet csapata vasárnap délután Pécsen Játszik az ottani amatőrökkel, a PSC-vel. Ofenbeck intéző vezetésével az amatőrök vasárnap hajnalban elutaztak Pécsre.
A Zala-Kanizsa—Kossuth profi bajnoki mérkőzést a két egyesület közös kérésére a PLASz Intézőbizottsága elhalasztotta azzal a kikötéssel, hogy azt még e hó folyamán le kell játszani.
Igy tehát ma, vasárnap délután teljes lesz a csend a Zrínyi-sportpályán, csupán Ifjúsági meccseket bonyolítanak le a levente csapatok.
A Zala-Kanizsa—Kossuth mérkőzés elhalasztásával kapcsolatban sajnos megint a Zala-Kanizsa súlyos anyagi zavarairól kell Írjunk.
A húsvéti kettős bajnoki mérkőzésre történt súlyos ráfizetés borította fel Ismét a Zala-Kanizsa kasz-száját, mely a piai bajnoki mérkőzés elhalasztását épen ezen okok miatt volt kénytelen a Kossulh FC-vel együtt kérni.
A kanizsai közönség részvétlen-
A mai fulballpr ogram i
I. Hga
Ferencváros—Budai 11. Hungária—Újpest. Somogy—Attila. Bocskay—Bástya.
II. liga:
Sabárla—Merkúr. Terézváros—Megyer. (A .Move" nagykanizsai Lövész Egyesület) ma délután 3 órakor a Petőfl-utl Stern-féle téglagyár telepén lövészetet (art.
TŐZSDE
Kedvetlen hangulat mellett nagyfokú űzlettelenség uralkodott. A nagy külföldi eladások mellett a spekuláció sem fejtett kl tevékenységet. — Csekély forgalom mellett az árfolyamok kisebb Kiérvü lemorzsolódást szenvedtek. Zárlatkor az irányzat gyengén tarotl. Fixkamatozásu papírok piacán az irányzat változatlan, Ozlettelen. Valuta és devizapiacon a dollár kisebb mérvű javulása érdemel említést.
Urickl zárta!
rtrtt JO-JJVl, Loodoo 1307VI. Ncwyork 515-70, Matel 7200, Milano 27-021/1, Madrid 8400, AnuWan 207 65, Berlin 123 12, Wien 72-721/1, gofla M4. Prtn 14-2S, Varaó 57-S5, Badaput IHC Belgrád »t2Vl, Bukareat I«\'a.
Ternéaytfiuda
Busa Buav. rr-tt 2200-22-20, 78-es 2ÍI0—2250, 7&-ea 2260—22 80, 80-ai ÍMO-mO, dttaáfll 77-as 20 70-20 95, 7»-«s 2095—21*20, 79-ea 2120-2140 2190—21-55, roa - 10 65-10-75, tik. áip* 13-50 —14 00, SOctipa 16*00-1650, ab 12 40-12-70, taaaidtext. 1170-1110,daaáotnll 11-75—1200, rrpoe 51-00-W00 korpa 8 20 830.
(—) Országoa vásár Nagykanizsán. Folyó hó 6 án, kedden van Nagykanizsán a májusi országos vásár.
1 MtvMtt tfa* ferrtu-jeniáte
valutAk
Angol I. 27-80-27*95 Beiéi h. ÍMO-MOO Cieh k. 16*87-16-07 Dán k. 152-65-153-25 Dinár 10 00-1CKI8 Dollár 569 00-871*00
rnnda 1.22*30-22-60
Holl. 229*70 230*70 Lengyel 63-00-64-20 Leu 3*37-3*41 Levs 4-11-4*17 Ltra 29 80-30-10 Márki 136 20-19680 Norvég 152 65-153 25 ichlU. 80-35-40 75
Poieti —*---■—
Svájci I. 110*50 III 00 Svédk. I&3-2S-IS385
DBV1ZAK Amit. 229*10-23050 Belgrád 10-10 10*13 Berlin 134*32-1 S472 Brbttzel 79*72 7997 DerluM í-33-3-40 Kopenh. 152 85 153 2S\' London 27 75-77*83 Madrid 7^00-72 00 Milano 29-90-3000 Newyork 570 90-2*50 Otíio 152-M-I53-25 Pária 22*39-22-44 Prága 16-91-16*96 Szófia 4*12-4*16 Hockh. 1^3-45-133-85 Varsó 63*97-44*17 Wlea 80-50-80-75 ztweti 110*70-iirco
Kiadja: Bélíllal Syomia él LspkfiM Tállálat, lankaiba. Felelős kiadó: Zalai Károly, fatamtaa kilirfaa i Nagykaaina 7a.
APRÓHIRDETÉSEI
Az apiáklrdetáaak (itta 18 nüt M MMr> Mindea továbbá at4 Ch I N. Vaa*-ái ünnepnap 10 aaéte H IttMr, bMh további asó dl)a « Mi. Saerdán áa térteken 10 uóig M flMár, minden kn»M «XÓ dl|a • Ml. Chnsió I mladea nata-
Sibb betflból Illó nó két utalt aaámtt-Uk. Alláit kazeaóknek SOM
Himatáaak « («) alul a fali
Ciukott bérautók négy és hataaemélyei legolcsóbban Kaufmann Baaéaál rendelhető. Teleion 571. él 16\'. 1528
Elarié Balatonmárián, állomáa mellen 200 Q-öl izótóvel beültetett vlllatelek. -Ugyanott 1100 n-fil beültetve, ra|ia lakó híz él külön pince, eaetleg plrcellázvi Balaten pariján 200 D-41 arei vlllatelek krdv-ió ftzatest teltételek mellett elldó. Oóióg dohányárui, Erziábel-téi.
■árba kareaak augulztul elsejére 2, vagy 3 izobál lakást. — Clm a kiadóban. 2323
Láazló herceg-utca 9. aiámu ház lürgó* len, minden elfogadfcltó árért alatfé, azonnal elfoglalható. 1404
PtmUMut beire betezéare mindé* ■■szegben a legejőtvyőaebben éa leggvc*-■abban folyóltttat Aoaál lonéo pÜM-kökaónközvetitő Irodáit N^ybsWa. riáaia aáai 1 saáat. Jbt
A Talaalvatkaaatl Waaaataál
II állomái mellett, Mlóiött tej bármilyen mennytiégben kapható. 2233
Fo-otlh-lorok, koiáráitik kéuttéae éa Javttáaa, nádizéklonái UUaa*L
Erziébet tér ll 31+8
Oyár utca 54 Iz. alatt 2 uobál udvill Ukái kiadd. Ugyanott ktllónbejántu bútorozott uobl klldó. 2327
látaiabáa utcai Ilkái iz Saiiet mel-lékhelyliégekkel kiadd Sugár-ut 19. 2326
Ingyen
fluto Syphon üveg
kiosztás előjegyzés sorrendjében mogkezdftdfftt.
Egyedárusitó:
SZABÓ ANTAL Xü
POHizUiztnásiíii. HILTItCBEKil lEliMI
natt sarun wHtttn a nliuiL n „Btt£t-f"
Kaphatói Nagykadlual Fate ap éa Építési Anyaikeraikedéi, Hottmann Béla éa Tárta, Nagykanizsa.
■agfkaalaaéa, a vároa lagforialma-
ubb utcájában egy több, mint ll«/»-ot tintán jöredetmexo (Illet él bérhál, gibona-raktárikkal itb. eUdó. Bóvebbat: Aaaál laaáó pénikfitcsOn és IngatUnforgilml |ro-dijában Nagykantnán, Klltnczy u. 2. 1449
800-u haazlamatar leijei teltterelii-Kl, Hibáikéiból eladó Telell-ut 67. 2267
Naat lötdblrtokra él háiakra korlátláa Otazegben, méltányol ksail mellitt lolyó-Itttit Sattler Ujoi Irodája. Eriaébet-tér 15. u Igauágflgyl palota átellenében. 5M
PetóH-ut 31. uámu háa fnizerkeriite-déiiel egytltt eladó rigy bérbe kiadó. 2205
Balataamaplafai>Ma, korvillen a
Balaton mellen, egy 3 uotHból éi mtllék-helylaégekból álló villa olcsón eladó. Clai a kiadóban. 2198
Klabaialén egy 1 holdai saólóblrtok, rajta caerepaa épüleltel, • fcarakkéHUx
mellett egy 2 holdai uántólóld. tele rozzial. máilk lek lóherrel bevetve elidó. Bóveb-bet *. Aoaát laaée pétuk51««n él Ingat-lantoijalml Irodája Nagykanlxia, Kailúci^-
Jó báaból való fiukat laaaaaakiaak
tAeazünk Idrál Kfltó-Si0v«.| 2349
■Ia44 egy négrazobál teljeaen modern lakái éa báronizobából álló, Irodának alkalmai helyllég a vároa központján, firte-ktinl lehet Zrti .........\'
földszint.
Zrínyi Miklós-utca 46. liám, 2348
KOJOnbejáratu Marwatt uoba Horthy Mlklóa-ut 15. az. aUtt kUdó. Ugyanolt 4 komplett ablak és iSId lucerna termée eladó. 2346
Jól Iói4 aarakéawii délalSUl órákra felvétetik. CtB a kladóbaa._2341
liakadkaaiaa egy 10 boldaa izán-tífold akár iiéizbea, akár kliebb parcellákban Is etiaó. Bóvebbet *u«l Ifaái Innitlinforgalml és pinzkólcsóflkSmtltA Irodája Nigykanltaán, Kialnciy u. 2. 2218
■árknaaaék aafiaataa alaa-
Jára kétaiobáa, világai lakált vln ize-lékkel, lehetőleg fürdőszobával. Címeket kiadóba. _2335
Lakáa klaWé mtlléképtlléfekkel. eaet-le* 528 ól telekkel eladó — KUkanlzaa. Hunyadi-tér 9. n. 2834
Kiadó Kgulitui eliej-\'re 3 nobái emeleti lakái vízvezetékkel Sugár ut 41/8. 2177
Szafcadkaayaa agy 10 holdaa Igen izép birtok, rajta jó épületekkel, kedvexó Hzetéai teltételekkel, ifligÓMn eladó. — Bóvebbet: Aoaát laaéa pénzkOlcaón és
Inirallaaforgalml Irodájábaa Nagykanliaáo, Kazinczy-uia 2._ 1451
l»lalll|a»a, magányoi, fóaéaben, ba-romtlnevcteaben JárUs urtnót kereiek, — ajánlatokat Igények, éktkórolmények meg-felóléaével - a kiadóhivatalba kért .Kanlua kórnyéki gaedattait*. 2316
Kettó uobái advirl lakáa óaazei mai-lékhelyilégekkel aagulltai l-re kiadó — PetöH-ut I : 2*35
Ulaaabák, MnHaaakáa lakáa
aag. l-re kiadó Ciangoy-nt 8. -2356
Feliőtemplom Mkreityéjében itoiapáH eaernyó vlaiacaeréléaét kért dékán, ült
Kiakantzláa, Templom-tér t/b. u. egy ..........1 £l-
karoaauftalat leijei tellierdéiael I
2357
PetóH-ut 42. u kél egyazoba, konyhái IkkAa mellékhelyiségekkel kiadó. 232J
Ollrfu-flilataak éa műhelynek megtelelő helyilég kiadó Sugár-ul 2. - hll-maater. 2400
Oalaaaaa bataraxatt kDIOn beji ritn utcai azoba azonnal kiadó Deák-tér 10. alatt 2401
Egy nagy butorozitlan aanaa lakáa junluvi klldó Eriaébet-tér 2 , emelet. 2403
Klnlzal-ulca 21. sí. alatt igy kolonbejá-ritu kataraaatt uoba, aaaUeg konyha hiizoálattil kiadó. 2402
a
ZALAI KÖZLÖNY
Illil».Wr IS. uám Igen jól Jövedelmező ház, több, mint egy holdas gyümölcsös éa konyhikerttel, valamint a varos belterületén több emeletes bit- 11 magánház eladd, soha Ilyen alkalom még nem kínálkozott olcsón Ingatlanok vételére, mint éppen a mostani időszak, ezért nagyon ajánlatos ezen Időszerű alkalmát a vtröközönségnek klhaaználnl, mert az Ingatlan az, amJ értékálló. Minden érdeklődőnek készséggel ad felvilágosítást t Aoxál l|nác pénzkölcsön és lngatlanfor-galml Irodája Nagykanizsán, Raxtnczy-utca X 14M
Vlllatalsk aladó Balatonkereaztmon,
közel a vízhez. Clm • kiadóban. 2388
Eladó gyönyört! karakk háló és ej
szalon-tükör Qyár-ulca 3. 239
Egy szép egyszobás, konyhás lakás kiadó, azonnal beköltözhető. Zrínyi Miklós-
-2396
Árpád utca 40. sz. alatt egyssobás lakáa június elsejére kladé. 2397
Csapátásaak slIsaSraásstl amerikai lebér Legborn keltető tojások állandóan kaphatók darabja 16 flUér. 4 hetea Leghora csibék eladók Só u. 12. 2384
BÉRAUTÓ
pontos és megbízható csak
Bmuinil. T»l»fon B9B.
Egy Igen ló forgalmú korssmahaty^
a4f berendezéssel eg»ütt szennaira átadó. Bővebbet: Aoaái Igaáo Ingatlanlotgalml \' """ irodája, Nagykanl-
éa pénxkölcsöukösveUtó zaán, Kaatnczy-ntca Z
2019
Képkeretezés!, mindenféle kivitelben, ISMámtaW tárakon dlogid Steril üve-
ges, Erzsébet-tér 14.
2282
Keveset használt Hál4-I»raii4sx4a
eladó, eattleg réazlelre Is Továbbá különféle bútorok, bektowstt óra villanyftiszero-léssel egytllt. Cim a kiadóban. 2382
M-astoa 14. számú házban 3 szobás lakás suguszlus elsejére kiad*. 2380
iá forgalma vanrtéglö a város belterületén azonnal kiad*. Clm s kiadóban. 2366
Két (s egy szobás takáa mellékhelyiségekkel együtt azonnal kiadó. Cini a ki-. adóban. 2369"
FSrhéBOVB egy 1 boldas és egy 3 holdas szőlőbirtok, mindegyiken Jó épülettel eladó. Bővebbet: Aoatl l«»ao pénzkölcsön és lnga\'lantorgalmi Irodájában Nagykanizsán, Kailnczy-utca 2. 1452
József főherceg ut 70. sz. ház bán egy kfllönbejáratu ntcal szoba, bozzá konyha, kamra, pince, mosókonyha, faház, villany, kut éa vízvezeték, szép tágas udvar. Junias 15 én elfoglalható. 2353
Főul 23. sz. alatt egy kétszobás utcai lakáa az összes mellékhelyiségekkel együtt aug. l-re kiadó. Bővebbet Frank Vilmosnál. 2353
Mkarfcaa levő kisebb Jégszekrényt vennék. Böhm Jenő, Battbyány-u ia 2273
Másak 6, ő, 4 és 3 szobás matáská-
aak, több nagyobb és kisebb Jövedelmező l»á*4»ájtak,iB*l«ttiámafc, vendéglők, Su*a4h*»aa 10, a, 3 és 2 hold blrr tok epületekkel, astlMIrtok szaot-györgyvárl és bagolai hegyen 5, 3, 2 éa 1 hold pincékkel, rhMaoaa 13 búid 4, 2 és 1 bőid pincével, felszereléssel, villák, ■o«táron 3 szobás, FSId»ároa 4 az? bás, Bárlatolaisaa 3 szobás, garasa-tssraas 6 éa S 3 szobás villák szép belsőségekkel, berendezéssel stosá árkaa eladók. — Bővebbet: Dakásis Mlkaa Nagykanizsa, Casmsrs-atoa 3. az. 1:37
1 hold laosraa 1 évre kiadó, Vöröa-maityutca 43. szám. 2351
TOslfa és kádár forgács bármily mennyiségben kspható, 1 öl tűzifa F 25 — 1 öl kádár forgács P 14 - Éideklődnkle-het Kautmann kádárnál, fetöfl ut 8. 2J54
Eladé elköltözés n istt, nagyon olcsón 800 -f.-ts benzinmotoros, alig használt cséplögsrnitura, részkifizetésre la, |ótállás-sal 8S00 P-érL Érdeklődni lehel Klskanlzsa, Bettkköz 7. szám alatt. 23s9
Ma<4 ■arassa egy 4 üléses kis Mág. Generál Jsvltásra szorul. Olcaón. — Bővebbet Széchenyi-utca 29. sz. 2J3S
Minden tekintetben modern 4 éa 2 szobás la Ma sugusztusrs Kisfaiudy-qtca 17/c kiadó. 3331
Inlslllgantas deutsches Kinderfrsuleln aus eutem Hsus fjshres-zeugnisse wlenor SáugílngS\' kurs) suchl sb 15 len Mai Stelle zu Rleínen Klndern, In lelnes Hsus. Reneé Pollsk, Balthyányu 10. -2342
Fajqalambok, begyes, nigy husu, páronként olcaón eladók — Sugár ul 26. alatt
KlISabaJárata bútorozott szoba kiadó. Azonnal elfoglalható, Petőll ut 5. szám alatt. -2359
2 szobás ntcal lakáa augusztus t-érr, 2 szobás\'fürdőszobás modern udvsri takáa november 1-éie kiadó — Léaárt bőrkereskedés. 2390
Egy ttárasssláasssUka rádió nagyon olcsóért eladó Batthyán,-u. 2. -2391
MagbixhaC* mindenes aaakáoaa* felvételik. - Bővebbet Erdős textilüzlet, Bazárudvar. 2392
Értesítés.
Ériesiiem a n. é. hfllgyközön-séget, hogy
varrodámat
Magyar-u 5. sz. alól Caenaary-ut B. szám alá halycz-tem ét.
Kérem a hölgykOzönség további szíves pártfogását.
Hittar GyBrgyné
Csengery-ut 6.
ÉRTESÍTÉS.
Értesítem a nagyérdemu hölgyközónséget, hogy
lakéssmat
Telakl-ut 10. aiám alá haly aztam.
A szíves pártfogást kérve, maradtam teljes tisztelettel
jfud Kálmánná
ml okú szülésznő.
vas- és réztaitor gyár
Budapest, V.,Llpót-kőrut 10 Telefon: 234-98. Alapítva: 1886-ban. Q y á r t: vas- és rézbutortj sodronyágybetéteket, kerti bútort, gyermekkocsikat. Elsőrendű gyárlmány.
Teljes szállodai, penslo és kávéházi berendezések.
Árjegyzék Ingyen és bérmentve.
27 typusu generaljavitotl, teljesen jó állapotban le/ő
Ford-autó
négy uj gummival, szabadkézből eladó. Ára 1500 penüő. Érdeklődni lehet a „Stlmegi Ujség" kiadóhivatalában, Sümegen.
JW7
Előkelő budapesti textilgyár részére jól bevezetett
textilügynök
kerestetik. — Ajánlatok .Nyers Mollinó" jeligére e lap kiadóhivatala továbbit.
Gyümölcstermése
00étziéBas Itix, ha gyflm&loafált parmetui I
Vásároljon a következő védőszerekből: Kombinált arzénrézvegyületet tartalmazó
Noiprien
rézkén-trzénvegyületet tartalmazó
Tutokil
mindkettő egyesített permetezőszer egyidejű védekezésre ugy rovar, mint gomba kártevők ellen.
Arxola „45" ós Darzin
bordói léhez keverve rágókártevók Irtásához.
Amonil Sulfarol és Vinol
gomba kártevők Irtásához.
Elo«fU éa Vinol
llqtlprmat ellen.
Palvwcfol
porzószer ugy s rovar, mint s gorabakártevök irtásához.
Poksin
levéilaftek Irtásához.
HomyAenytf
összefogja s,fá)ua felkúszó rovarokat.
sa, Vórtetli-kátrány
véftetves sebhelyek kezelésére.
Agri-Tox
kombinált amerikai permetezósxer, az Összes rágókártevók Irtásához. l <i ken klvlll még több speciális védőszer raktáron. Ismertetők Ingyen klosztatnak, Magas nyomású háti és kézi permetező-gépek. Kis rózsafa permetezők.
KUlOnféle
OR
ile mütrAgyAkt baromfi erőtakarmányok, gazdasági és kerti magvait, kaphatók:
JÓZSEF
mag., műtrágya- ésAövényvédószcrek kereskedésében ■agfkanlasa, Erzsáhal-tár 10. (A bíróság mellett). Tataion 1*0.
1950. májas j
Ma, vasárnap
tekeverseny
•BiráRy vendéglőben
Töhb. értékes tárgy kerül kijátszásra.
Szíves pártfogást leér
Óhidy látván.
iiannn.1. Magyar Hirdető Iroda S. T.
nagykanizsai kirendeltsége Erzsébet-tér 18. szám alól
Főnt 24. sz. alá költözött
MkidóxheteXlen
■■indin káfldarlá&ba/i
VARRÓGÉP
MtflDtNT VAU*. sroppoí é» HIMtZ
Kcdutzó A»Sfsai /Ví*<a4sk. Alacsony havi résziét**
SINOKR VAfiflÓöéP atuv TÁAa.
SASTKáSiZSA Flóktxleti: fft-it 1.
Varga Nándor
modernül felszerelt saját műhelyében
mos, fest, tisztit éa pliaaéroz.
Szimplagallérok, kézelők 12 HU., tavaszi kabátok festése már 8 P-töl, férfi, női ruhák legolcsóbb árban
tisztíttatnak. Oytljtötelep: Gyártelep:
Kazinczy-u. 8. tiunyadl-u, 10
1930. Pk 9673. sa.
1930. vgbL 416. sz.
Árverési hirdetmény.
Dr. Lederer Manó soproni ügyvéd által képviselt Mllzger Salamon soproni lakós kérelmére és Jsvára 370 P 57 fül. követelés és lámlékaj erejéig a soproni kir. Járásbíróság 99í930. u. végzésével elrendeli kielégítési végrehajtás lotytán végrehslUst szenvedőtől lefoglalt 2740 P becaé.ték0 Ingóságokra a nagykanizsai kir. lárásblróaág fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 190S. évi XLL t.-c. JO. §-a alapján fenlirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatók Javára Is a végrehajtást szenvedő lakásán KUkomáromban leendő megtartására határtdőal 1*30. évi május hó 9. napjának délután fi órája tüzelik ki, amltoi a bíróilag lefoglalt 10 q öntvény éa 5 u| kerékpár a egyéb logóaágakat a legtöbbet igerónek káazpánzUzatts elteiében, esetleg becsáron alul ls «1 lógom aánl.
Nagykanlotn, 1930, évi április hó 24-én. ;,?.
Elek László >. k.
ISIS Ut. bírósági véjrahajté
I9J0. roá|u» 4.
ZALAI KÖZLÖNY
Jövedelmét gyarapítja
ha tökéletes, szemveszteség nélkül működő
„Gazdasági" cséplőgéppel
dolgozik.
gkiliki Terilécekkel ellátott terelMob! SíétuDdhoM áokkoiárl Fordítható koiárlécekl
Legüjabb
14/26 HP 18/32 HP 26/40 HP teljesítőképességű
amerikai
Kérjen ajánlatot:
Első lagyar Gazdasági Gépgyár Bt.
Budapest VI., VAei-ut 19.
11 0
traktor
Felülmúlhatatlan szántási teljesítmény!
Koó Kálmán
miiaaztaloe
butorraktára
Nagykanizsa, Magyar-u. 8. és Kazlnczy-utca 5.
I postapalotával szentben.
Állandóan nagy választók mindennemű
bútorokban. i**
Zsák,
ponyva,
inén,
létakar*, atltakar* legolcsóbb
HIRSCH ÉS SZEOÓ cégnél
Ha kútjának vize egészségtelen, vagy kevés, készíttessen
FÜRT KUTAT
ERDÉLYI JEHÓ
gépiparvállalatival Zalaegerszeg. Teleion: 43. Készít:
vlnaiatáh é» ssivattraharan-áaxáaakat, traklarak, autók
ás g*p»k i«IUa4t.
nw
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
3367/1930
Versenytárgyalási hirdetmény.
A József főherceg laktanya tatarozási munkálataira nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Az ajánlatokat az ajánlat feltételekben megadott címzéssel 1930. május Ip-én déli 12 óráig a v. mérnöki hivatal iktatójába kell beadni. Ugyanott a kiírási műveletet hétköznapokon 10— 12 óráig megtekinteni és 1 — 1 pengő ártérités ellenében beszerezni lehet.
Nagykanizsa, líüp. ápr. 30. au Po^fermester.
Kováid Péter és Fia
budapesti festftgyár
fest, tisztit áa plissaroz
Gallérok, kézelők és Ingek tisztítása. Harisnya szemfelszedés és fejelés
im Csengerj-ut B.
Nagykanizsaiak találkozóhelye az <"*
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmaniozky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon : (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTELIST. Minden modern kényelemmel berendezett elsőrangú családi szálloda. Minden szobában közponli fűtés, hideg, meleg folyóviz és lelefon. Lift. Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászterem. A keleti pályaudvartól közvetlen vlllamosösszekölletés 2-es és 46-os kocsikkal.
Csepel és Tihany kerékpárok részlett e P 165-ért, i rég bevált jóminőséga Paoh és Trlumph kerékpárok kedvezi feltételekkel kaphatók:
BMBPL lAMW S Ftt CÉjiÉl
Deák-tér í., a felsótemplomnáL
KDIs< Rummlk 6~pengölől, belsó gummlk 3 « pewótól. Plroa prizmák, névtábUk, lékek, csengők, pedálok, láncok, pumpák, lámpák, Tengelyek és egyéb alkatrészek olcsó beszerzést helye. - Javtté atáh«tyl
imi__
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
4559/1930.
Tárgy: A v. szolgák és kézbesítők részére egyenruha beszerzése.
Hirdetmény.
A v. szolgák és kézbesítők részére sötétkék posztóból mérték után készítendő 16 drb. zubbonyból és nadrágból álló egyenruha beszerzését határoztam el.
Mintával felszerelt zárt ajánlatok f. évi május hó 15-én déli 12 óráig a v. iktatóhlva-talban nyújtandók be. Nagykanizsa, 1930. ápr. 29.
Dr. Kaufman Lajos
23\'2 polgáimeiter h.
9566/1930.
Versenytárgyalási hirdetmény.
A reálgimnáziumi sertés és baromfiól átépitési munkálataira nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Az ajánlatokat az ajánlati feltételekben megadott címzéssel 1930. évi május hó 15-én déli 12 óráig a v. mérnöki hivatal iktatójába kell beadni, ugyanott a kiírási műveletet hétköznapokon d. e. 10—12 óráig megtekinteni és 2 P ártérités ellenében beszerezni lehet.
Nagykanizsa, 1930. április hó 30-án.
Polgármester
5305/1930.
Versenytárgyalási hirdetmény.
A Jakabkuti utcai flásztorház tatarozási munkálataira nyilvános írásbeli versenytárgyalási hirdetek.
Az ajánlatokat az ajánlati feltételekben megadott címzéssel 1930. évi május hó 15-én déli 12 óráig a v. mérnöki hivatal iktatójába kell beadni, ugyanott a kiírási müveletet hétköznapokon d. e. 10 12 óráig megtekinteni és 2 P ártérités ellenében beszerezni lehet.
Nagykanizsa, 1930. április hó 30-án.
a,, Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
9475/1930.
Versenytárgyalási hirdetmény.
A III. ker. tűzoltó laktanya kibővítési munkálataira nyilvános \' írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Az ajánlatokat az ajánlati feltételekben megadott címzéssel 1930. május 15-én déli 12 óráig a v. mérnöki hivatal iktatójába kell beadni. Ugyanott a kiírási müveletet hétköznapokon 10— 12 óráig megtekinteni és 1 -1 pengő ártérités ellenében beszerezni lehet.
Nagykanizsa, 1930. ápr. 30.
Polgármester
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
9565/1930. sz.
Versenytárgyalási hirdetmény.
A reálgimnázium vízvezetéki és csatornázási munkálataira nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Az ajánlatokat az ajánlati feltételekben megadott címzéssel 1930. évi május hó 15-én déli 12 óráig a v. mérnöki hivatal iktatójába kell beadni, ugyanott a kiirásl müveletet hétköznapokon d. e. 10—12 óráig megtekinteni és 3 P ártérités ellenében beszerezni lehet.
Nagykanizsa, 1930. május 1. m,, Polgármester
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
9564/1930
Versenytárgyalási hirdetmény.
A városháza szobafestő munkálataira nyilvános írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Az ajánlatokat az ajánlati feltételekben megadott címzéssel 1930. évi május hó 7-én déli 12 óráig a v. mérnöki hivatal iktatójába kell beadni, ugyanott a kiírási müveletet hétköznapokon d. e. 10—12 óráig megtekinteni és 2 P ártérités ellenében beszerezni lehet
Nagykanizsa, 1930. május 1. o Polgármester

ZALAI KÖZLÖNY
1930. ipijni

berendezést
díjmentesen
saját felelősségünkre
lakásába!
szállítjuk.
3-
terjedő
fizetési feltételeket nyujtunk.
ön feltétlendl jelentékeny pénzt takarít meg és sok kellemetlenségtől kiméli meg magát.
Cégünk öt évtizedes múltja garantálja a legteljesebb megelégedését.
Keressen fel bennttnket személyesen!
KOPSTEIN
bútoráruházai
SZOMBATHELY,
Kőszegi-utca 5. (udvarban)
és
SOPRON, Várkerület 62
Alapítva r 1887-ben.
Nyomatoö a Détaüal Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelte Ozietvcató: Zalai KírolyJ
70. évfolyam 101. szám
Nagykanizsa, 1930. május 6 kedd
Ara 14 fillér
ZALAI nZLOIT

POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajoa
á jóvátételi kölcsön
Korányi a hágai egyezményről
l\'árla, május 5 A jóvátételi kölcsön ügyében ma megkezdett párisi tárgyalitsok előreláthatólag löbb napig lógnak brtanl.
Budapnst, májua 5 Korányi Fiigyes báió, aki tegnap este tért haza Párishól, ugy nyilatkozol!, hogy feltétlenül előnyösnek és örvendetesnek tartja a megegyezést. A párisi egyezmények az orsiágra nézve feltétlenül jók. Az egyezmények kimondják, hogy a békeszerződésből és fegyverszüneti egyezményből és kapcsolatos megállapodásokból folyó minden tehertől Magyarország szabadul. Ez a leglonlosahb eredmények egyike.
A postatakarékpénztárra vonatkozó egyezmény különösen előnyös ránk nézve, meri pínzekel kapunk vissza. Osszegszerüleg nagyon nehéz megállapítani az eredményt, amelyet a békeszerződésnek egye6 terhek szakaszainak lialálylalanilás.ival elértünk, de lény az, hogy mig eddig minden szakasz jogot adott a velünk szemben határidő nélkül való követelésekre, a most aláirt egyezménynek elfogadásával az összes követelések paralizáltalak az évi l3\'/2 millió pengő fizetése folylán, amelyei annak Idején fizetni fogunk. Megvan a remény arra, hogy három héten belül valamennyi érdekelt állam ratifikálja az egyezményeket.
Gandhit letartóztatták
Budapest, rná|urt fi Londoni jelenlés szerint az angol hatóságok hétfőre virradó éjszaka Jelalporéban Gandhit letaitóztalták. A letartóztatás egy száz éves régi törvény alapján történi, amelynek rendelkezései értelmében tetszésszerinti Időtartamig tarthatják fogva Gandhit. A nacionalista vezért szalon-kocsiba vitték a Bombaylól 23 mérföldnyire levő Borivlaba. Gandhi sorra elbúcsúzott barátaitól és kézi szövőszékével vonult börtönbe. A nácionalista kongresszusi laiiács letartóztatás elleni tiltakozása jeléül vallásos szünnapot hirdetett.
Folytatták a munkanélküliség ankélját
Budapesti május 5 Bethlen István gróf miniszterelnök elnökleiével ma délelőtt 11 órakor folytatták a parlamentben a munkanélküliség ügyében az ankétet.
A 80 éves herceg Festetics Taszllót a kormányzó és a miniszterelnök üdvözölte
Budapest, májys 5 Ma délelőtt 11 órakor az Eszler-hiízy- utcai Festetics-palotában megjeleni Bethlen István gróf miniszterelnök megbízásából bárcziházi Bdrczy István dr. miniszterelnökségi államtitkár, aki személyesen is tolmácsolla a kormány szerencsekivánalait herceg tolnai Festetics Tasziló főudvarmester 80. születési évfordulója alkalmából, ugy is, mint az egyedül éleiben lévő zászlós urnák. 12 órakor lelent meg Koós Miklós szárnysegéd Magyarország kormányzójának képviseletében és személyesen adla ál Horthy Miklós kormányzónak Fes-
telics hetceghez intézett kéziratát. A kézirat a holnapi hivatalos lapban |elenik meg. Bethlen István gróf miniszterelnök Festetics Tasziló herceg királyi főudvarmesternek a következő üdvözlő táviratot küldötte:
„Föméllóságu herceg Festetics Tasziló királyi főudvarmester urnák, Budapest. Születésének 80. évfordulója alkalmából Főméiióságodnak ugy magam, mint minisztertársaim nevében a legmelegebb üdvözletemet és szívből jövő szerencsekivánataimat fejezem ki, kérve a Mindenhatót, hogy még hosszú éveken át larisa meg Fő-méltóságodat hizánk Javára. Bethlen"
Zalavármegye felir a kormányhoz Nagykanizsának és Zalaegerszegnek a III. lakbérosztályba sorozása érdekében
IBO ügyei tárgyalt le a hétfői kiagyUlés
Znlaciíerszeií, május fi
(Saját tudósitónk telefonjelenlése) Zalavármcyfye kiígyülése ma ült ösz-sze Oyömörey György főispán elnöklete alatt, amely a holnapi rendes évnegyedis törvényhatósági közgyűlés lárgypontjail készile\'te elő.
Ezek során tárgyalták az alispán ama indilványát, mely szerint Zala törvényhatósága tiltakozzon az oroszországi valldstltdözések miatt. Elfogadták. Bejelentette a főispán, hogy az összes vallásfelekezetek részéről fel fognak szólalni. Tárgyalták Békésvármegye álltat,11 a hadlkölcsön valorizáció tárgyában. A kisgyűlés javasolja, hogy az 5000 koronán aluli kötvénytulajdonosok is segélyben részesüljenek. Javasolja a közgyűlésnek, hogy ad|on felhatalmazást az alispánnak, hogy a Magyar Országos Takarékegycsülellől három évre bizonyos összegű ftiggőkölcsönt vegyen fel. Az adók nagyon nehezen folynak be és igy a megye háztartásban fennakadás állhat be. A kisgyűlés a községi beköt6-utak költségeire vonatkozó alispáni elölcjeszlést is elfogadta. Mesterházy Jen ti gyógyszer-árleszdlliltísi javaslatát a kisgyűlés nem ajánlfa elfogadásra. Meslfrhlzvnak az orvosok látogotási dijára vonatkozó indítványára ugy határozott, hogy a körorvosi dijak ujabb szabályozására bizoltságot fognak kikül-
deni, a magánorvosok dijának szabályozására a kisgyűlés nem intézkedhetik. Virág Benedek szülőházát a bizoilság Dióskálon nem találta meg, azért az emlékművet a templom falában helyezik el. A kommunista vértanuk és a kommunizmus alalt bálor, hazafias magalarlásl lanusitoll egyéneknek emléktáblát kivánnak állítani, evégből bizottságot küldenek ki, amelynek tagjai dr. Plihát Viktor, Malntinizky i-Vrenr. Bosnyák Gé-a, Cserián Ferenc és Zoltán Boldizsár. Feliratot a kormányhoz j.ivasol a kisgyűlés aziránt, hogy Nagykanizsát és Zalaegerszeget is sorozza a III. lakbérosztályba. További, hogy a kormány vegye ki a spekuláció kezéből a gabona áralakulását és állapítson meg olyan árakat, melyek a viszonyoknak megfelelnek. Végül adjon a kormány fngedélyt arra, hogy mintegy 300.000 hektó 1028 évi termést.I borból szeszt főzhessenek és enmlre el a szeszadót, inéit különben ki p \'.\'len ,i tavalyi jó bortermést értékesíteni. Kívánja a kisgyűlés a Gózony István ha\'álával megüresedett örökös lagsig betöltését. A bocföldei és alsólendvai ketüle\'ben törvényhatósági választasok lesznek, melynek Időpontját junius 11 ére javasolja a közgyűlésnek. A 160 tárgy-ponlol 12 óráig mind letárgyalták.
Baltával agyonverte
mostötiafiát egy zalai gazda — t Fejét kettéhasította
Sümeg, mátuj fi
(Saját tudósítónk telefonjelentése.) Vasárnap virradóra borzalmas gyilkosság történt Zalatárnok községben. Balogh István 65 éyes ga.daember felesége korán elhunyt. Azért még-egyszer megnősült. Az u| asszony egy 28 éves felnőtt fiát hozta magával a házhoz, aki miatt mindég baj volt a házban, ahol a veszekedés ülötte fel tanyáját. Szombaton este törj^ni, hogy az öreg Balogh gazda a korcsmába ment és alaposan leitla magát. Olt többek előtt kijelentette, hogy nem birja megszokni a mostohafia dologtalanságál, azért el fogja még lenni láb alól.
Éjiéi után 3 órakor Balogh hazament, ahol beverte az ablakokat, majd mikor beeresztették, jeleneteket rögtönzött, de később lefeküdt. A házbellek azonban nemsokára arra ébredlek fel, hogy az öreg egy ha-lalmas baliával mostoha fia ágya felé igyekszik, de már nem iudlák megakadályozni, hogy az öreg négy hatalmas ütést mér|en fia fejére, Balogh teljesen széthasította fia fejét, aki rövidesen kiszenvedett. A csendőrök vasraverve beszállították Baloghol a zalaegerszegi ügyészségre.
Gynjtó villám
Sümeg, május fi (Saját tudósitónk telefonjelentése.) Szombaton este nagy égi háború volt itten, hatalmas villámlással és meny-dörgéssel. Az egyik villám beleütött Pál József gazda házába, amit felgyújtott és a gazdasági épületekkel együtt elpusztítod.
A görög-magyar szerződést aláírták
Athén, május fi Wulkó Lajos magyar külügyminiszter és Michalokopulosz görög külügyminiszter a mai napon Athen-ben aláírták a magytr görög békéitelő eljirási és válaszloltbiróságí szerződési.
A szerződés szerint a kél ország közi jövőben felmerülő vitás kérdésekel, ha a/.okat diplomáciai uton megfelelő időn belül nem lehet megoldani, esetenkint megalakítandó három tagu békéltető bizoilság vizsgálata alá bocsátják.
zalai közlöny
*_
IMéíi Xaioia M\\ emlék-floBepe
Nagykanizsa, május 6 Országos ünnep a Bánk bán költője halálának Ccnlennáriuma, a vidéki városok közül mégis alig néhány szentelt egy napol emlékezetének. Nagykanizsa Katona József ünnepét is megülte, aminthogy — mióta Zrínyi Irodalmi és Művészeti Köre életre lendüli — az irodalom és művészet minden vonalkozásában bekapcsolódik az országos ünnepekbe, hogy távol a fővárostól is, minél szélesebb talajban elvesse nemzeti kulluránk értékeinek öntudatát és az általános művelődésre nyisson minél gyümölcsözőbb területeket. Az Irodalmi és Művészeti Kör hivatása magaslalán aknáz ki minden etéren nyiló lehetőségei s mozgékonyságával, a rendezésekben való rutinjával — mint látjuk — akár hétről-hétre is meglepi Nagykanizsái a vasárnapihoz hasonló kultur-ünnepekkel. Mert külsőségeiben és tartalmában ünnep volt a vasárnap délelőtti Katona-emlékezés. Emelkedett, értékes ünnep: méltó ahhoz a jelentőséghez, amit a Bánk bán képvisel a magyar nemzeti kultur-bistóriában.
Délelőtt 11 órára zsúfolásig megtelt a Városi Szinház nézőiere. A közönség soraiban ott volt városi közéletünk vezető-társadalmának minden reprezentánsa is.
Az ünnepély műsorán a megnyitó beszédet dr. Krátky István polgármester mondta. A közönség tüntető ovációval köszöntölte a város polgármesterét a város kultur-ünnepé-nek élén. Alapos tárgyismeretlel, a szónoki felkészültség teljes vérteze-tében, az ízig-vérig kulturember szemszögéből ismertette a Katona-centennárium irodaimi és nemzeti szempontból való jelentőségét, az eredményes közéleti és irodalmi munkásságnak kijáró elismeréssel és meleg szerelettel köszöntve, a nézőtér zajos tapsa között, dr. Gárdonyi Lajost, a .Keszthelyi Hírek" felelős szerkesztőjét, mint ünnepi előadót.
Dr. Gárdonyi Lajos, az Irodalmi és Művészeti Kör választmányi tagja (aki egyebekben a Zalai Közlöny keszthelyi fiók-szerkesztőségének és kiadóhivatalának vezetője is) ünnepi méltatásában ideális példáját adta annak, hogy milyennek kell lenni egy komoly irodalmi egyesület ünnepén az ünnepi előadásnak. Nem közhelyekbe vesző, szép szólamokkal elevenített szónoklatot tartott, hanem az író teljes felkészültségével, a tudományos analízis minden eszközével, mint hatalmas reflektorral világított bele Katona József és kora lelkületébe, életébe, viszonyaiba, majd a Bánk bán irodalmi és nemzeti keresztmetszetét rajzolta meg. Tette pedig mindezt bőven adott irodalmi szépségekkel. Hatalmas beszéde méltó volt a hatalmas szellemhez, amely e méltatás nyomán
szinte feltárult a kései ünneplők előli, hogy benne felviharozzék a magyar sors minden keserű, dacos \'tragikuma. Percekig zugolt a taps dr. Gárdonyi előadása után. (Előadását lapunkban egészében közölni fogjuk.)
Az Irodalmi és Művészet Kör Katona-ünnepének mflsor-összeálli-tása külön elismerést érdemel: a program minden pontja ugyanis az ünnep\' tárgyköréből való s ezzel minkgy megelevenítette a méltalá-sokból leszürődött lelki élményekel.
A honvéd-zenekar Erkel Bánk bán egyveleg-ét játszotta Schiller János karnagy mesteri dirigálása mellett, ujabb bizonyságát adva, hogy Nagykanizsa méltán dédelgeti büszke szeretettel a honvéd-zenekarát. Az Ipartestületi Dalárda nagyszerű előadásban, tomboló tetszés mellett a Bor-dal-\\. adta elő a Bánk bán-bö\\, vezényelte Vannay János, a zeneiskola fáradhatatlan agililásu igazgatója. A zongoránál Kerekes Irén, a zeneiskola kitűnő, művész-lelkü és kezű tanára ült. A szólót hajlékony, me-
leg, szép lirai baritonjával Iványl József énekelle. Az ipát testületi Dalárda énekelte a műsor kezdő és záró énekszámait.
Waligurszky Béla városi mérnök a mély átérzés lendületével, drámai megjelenítéssel, amellett őszinte emberi sziliekkel adla elő Bánk bán-nak önmagával lépelődő nagy mo-nologját. Urbán Gyula hírlapíró, az Irodalmi és Művészeli Kör titkára Petur nagy-jelenetét adla elő. Nem is szavalta: — megelevenitelle a lázadozó, mélysége keserűséggel csordultig tele Petur alakját, amibe előadó-művészete minden drámai sziliéi, erejét, hatalmasan és igazán ható pálhoszát belevitte. A közön-zugó tapsviliara hivla vissza a függöny elé.
fy. Tholway Zsigmond postafőnök, az Irodalmi Kör nagy magyar szívd, odaadó lelkesedést! elnökének zárószavaival ért véget a kanizsai Katona-ünnep, aminek lélekemelő hangulata és tanulságai sokáig fognak rezonálni a kanizsai szivek >en.
_1630. május 6,
súlyos testisértés büntette miatt 7 évi fegyházra, öccsét Imrét pedig, mint bűnsegédei, másfélévi börtönre llélte.
Az ítélőtábla Tapolczal Józsefet szándékos emberölés bűntettéért 10 évi fegyházra, Tapolczal Imrét pedig 2 évi fegyházra Ítélte.
A zalai Orvosszövetség
■ szabad orvosválasztás mellett Zalaegertzeg, május 0
(Saját tudósilónk telefonjelentése) Vasárnap délelőtt a Magyar Orvosszövetség zalamegyei tiűkja rendkívüli közgyűlést tartott dr. Jancsó Benedek elnöklete alatl, aki megnyitója ulán megható szavakban parentálta el dr. Lukovich Jenő sümegi orvost. Halász Miksa dr. alelnök tavozása folytán elbúcsúzott. Érdemeit jegyzőkönyvben örökítették meg. Hoffer Ferenc dr. pacsai Jaras-orvos .Meddig terjedjen az ailami egészségügyi gondoskodás" címen értékes előadást tartott. Szükségesnek tartja a közegészségügy államosítását. Tiltsák el a tisztiorvosoktól a magángyakorlatot. Handléry Qyula dr. tapolcai járásorvos a minden téren való szabad orvosválasztás mellett foglalt állást. Szlrmay Géza dr. (Zalaegerszeg) ugyancsak a szabad orvosválasztás mellett emelt szót. A közgyűlés elfogadta. A magángyakorlatban való ingyenes rendelésről ugy határoztak, hogy a szegény betegeknél a magánorvos végezzen ingyenes rendelést A közgyűlés a díjtalan orvosi állások megszüntetését kérte. A közkórházi orvosok jobb díjazását. Tiltakozott a közgyűlés az OTI-vel kötött szerződés önkényes megváltoztatása ellen. Dr. Jancsó Benedek Indítványozta, hogy az OTI laikus vezetését orvosi vezetés alá helyezzék, amit a közgyűlés elfogadott. A közgyűlés egy órakor ért véget.
— A legnagyobbszabásu mulatság : ■ május 18-1 tűzoltó majális. Május 18-a rohamléptekkel közeledik. Május 18-a valóságos eseménynek Ígérkezik, mert az első idei nyári mulatságot a nagykanizsai tűzoltóság majálisa vezeti be, amelyen a rendezőség kifogyhatatlanul gondoskodik a közönség mulattatá-sáról. Ritkán volt még oly fényesnek igérkezó majális — mint a május 18-1 tűzoltó majális, amelyen a város társadalmának minden rétege részt fog venni. A tűzoltó mulatságokat mindig jellemezte a kedélyes, fesztelen mulatság. — A mostani felül fogja mulnl az összes eddigieket szórakoztatás és jókedv szempontjából.
A
májusi 450/o zsírtartalmú
HORTOBÁGYI
juhturó ""
viszonteladói ára
20%-kal olcsóbbodott.
Tejszövetkezeti Központ, Budapest 4., postafiók 20.
Varga Imre ipartestületi szolga a kórház sebészeti osztályán felakasztotta magát
Húsvétkor történt baleset miatt ápolták a kórházban, ahol véget vetett életének — Az utóbbi napokban Varga egészen búskomor volt — Az öreg ember nyakkendőjével akasztotta fel magát
Nagykaulzsa, május 5
Ma reggel nagy riadalmat kellett a kórház sebészeli osztályán egy ott ápolt beleg: Varga Imre öngyilkossága. A 67 évea öregember a sebészeti osztály félreeső helyén kölölle fel magái és mire rátalállak — balolt volL
Varga Imre a nagykanizsai ipartestület szolgája volt 18 év óla. — öregségével kapcsolatban csökkent munkabírása is. Az ipartestület elnöksége Varga Imréi május elsejei hatállal felmentene a szolgálat alól és nyugdijat állapitoltak meg számára eltöltőt! 18 éve után.
Vargát még húsvétkor, mini azt jelentettük voll, baleset érte az ipartestület udvarán. A kapu mellett megcsúszott és oly szerencsétlenül esett el, hogy fején megsérült. — Sebével a mentők a nagykanizsai kórházba vitték, ahol mostanáig ápolták és teljesen be is gyógyult sérülése. Ugy voll, hogy Varga Imrét hétfőn bocsájtják el a kórház sebészeti osztályáról és ezért már vasár-
nap vissza is kapla ruháját.
Hétfőn korán hajnalban felkelt Varga és felöltözött. Senkinek sem tűnt ez fel, mindenki azt hitte abban a teremben, ahol ápolták, hogy már korán el akar készülni a kimenetelre. Igy felöltözve kiment a félreeső helyre, ahonnan azonban nem tért vissza. Elmúlott egy fél óra mikor a többi betegek megmondták az ápolószemélyzetnek, hogy .Varga bácsi kiment, de nem látták azóta". Ez gyanús voll. Ulána néztek és legnagyobb megdöbbenésre az öreg szolgál a félreeső helyen felakasztva holtan találták meg. Nyakkendőjéből formált hurkot és így kötötte fel magát.
A kórház azonnal értesítette a rendőrségei, ahonnan megejtették a rendőrorvosi hullaszemlét. Az ügyészség még a hétfői nap folyamán kiadta a temetési engedélyt.
Varga bácsi nyugdija most már nem aktuális, miután napok óta tarló buskomorsága utan maga vetett véget életének.
A tábla 10 évi fegyházra emelte a somogy -vári C8endőrgyilko8 büntetését
ság kitűnően mulatóit, amikor Tapolczal József napszámos bezörge-telt az ablakon. Ekkor a csendőr-őrmester kiment az udvarra és távozásra szólította fel a legényt, az azonban fenyegetőző hangon feleselt. Éjfél tájban, amikor Stempach György hazament, Tapolczai József és Imre nevű fivére megtámadták és az őrmesteri Tapolczai József ugy sujtolta fejbe, hogy az belehalt a sérülésbe. A kaposvári törvényszék Tapolczai Józsefet halált okozó
Nagykanizsa, május 5 Annak idején részletesen foglalkoztunk a sontogyváii cseniiőr-gyilkosság ügyével. A pécsi Ítélőtábla Simon-tanácsa nmst tárgyalta a sotnogyvári csendőrgyilkosság nagy érdeklődéssel kisért bűnügyét.
A inult év szeptember 11-én történt, hogy Szili Mária somogyvári lakásán névnapi vacsorát adotl, amelyre Nagy József és neje, valamint Stempach György csendőrőrmester vollak hivatalosak. A társa-
1930 május 6
Az elragadt lovak súlyos szerencsétlenséget okoztak a Cserfői-hegyen
ZALAI KÖZLÖNY
A lovak is a szekér alá zuhant fiatal száltitani
kocsist kórházba kelleti
Nagykanizsa, május 5
Vasárnap es\'e 9 óra tájban súlyos szerencsétlenséget okozlak a megvadult lovak a Nagykanizsa határában levő Cserfői-hegyen.
Zsohdr Qyula ny. vasutas két lovas kocsiján, melyet Tarsoly György 22 éves kiskanlzsai kocsislegény hajtott, vasárnap szőlőkarókat vilt ki Cserfőre, szőlejébe. Este 8 óra után indultak hazafelé Kanizsára. Mikor a város határába érkezlek egyszerre a lovak valamitől megbokrosodtak és Tarsoly kocsis elvesztette felettük uralmát. A megvadult állatok a szekeret elragadták, melyről Tarsoly lebukott és oly szerencsétlenül zuhant a lovak alá, hogy a lovak megtiporták és a kerekek is keresztül mentek rajta.
Nagynehezen sikerült Zsohárnak
a lovakat megfékezni, de ekkor a kocsisnak fejéből patakzott a vér, ugy. hogy visszaemelték a szekérbe és hazahozták Kiskanizsára, Hunyadi utca 24. alatti lakására. A késő estélyi órákban Tarsoly Qyörgy állapota annyira rosszabbodott, hogy a kiskanizsai rendörök kihívták a mentőket, akik Tarsolyt beszállították a kórházba.
Mint az orvosok megállapították a fiatal kocsislegény fejéi a lovak patái és a kerekek súlyosan Ossze-lörlék ugy, hogy állapota rendkivül súlyos és gyógyulása igen hosszú időt vesz Igénybe.
A szerencsétlenségért senkit sem terhel felelősség, mint azt a rendőrségi nyomozás megállapította, mert a lovak megbokrosodásáról senki sem tehet.
színház
A pacsirta
Vasárnap este a társulat kitűnő előadásban Lehár klasszikus srépsé gekben bővelkedő Pacsirtáját adta reprizként. A közönség, mely színültig megtöltötte a nézőteret, lelkesen fogadta a poétikus operettet, melynek szövege még ma is friss, ötletes, humorából semmit t>em koptatott le a 10 és néhány eszlendö. A muzsikában pedig, mely Lehár Ferenc ezyik legrneslerlebb zenemüve, valósággal elringatta magát. Jólesett a tiszta melódiák, kedves rilmusu láncszámok, üde magyar motivumo\'< sorát hallani. Az együttes mindent beleadott, hogy minél jobban szolgálja a szerzőt és a nagynevű komponistát és ekettön keresztül a közönséget. Fehér Erzsi nagyszerűen kuliu rált hangjával, kedves egyéniségével, Zöldhelyi Anna szerepbéli nagyvonalúságával, franciás könnyedségével, Márkus elegáns fellépésével, Kormos Franci |ólzü magyar parasztjával, Egry Berta komikai készségével versenyeztek a közönség elismeréséért. Ebben hiány nem is volt. Erőteljes, de sok helyen erősen sötét és túlzott parasztlegényt láttunk Némethtőt, aki jó rendezői kezekben leszok-hatla modorosságait. A Zelenai-p&r, Kollner-pár magyar négyese viharos sikert aratott. A Pacsirta felújítása teljes mértékben sikerült
Alexandra
Marlos-Szirmai operettjének hétfői reprlze nagyobb szému publikumot érdemelt volna. Az előadás gördülékeny, pompás összjátékban folyt le. Zöldhelyi, Darvas, Márkus, Kormos, Kőszegi, Károlyi erősségei voltak az előadásnak.
A színházi Iroda közleményei
Bucsubál a prózai együttes bemutatkozása. Kedden este mutatkozik be a társulat p:ózai együttese Vándor Kálmán: Bucsubál című zenés idllljében. Csodásan szép lesz ez az est és közönségünk e;y irodalmilag értékes, művészileg tökéletes előadásban fog gyönyörködni A prózai műsor e remeke méltó alkalmat ad az együttes kiváló tagjainak
bemutatkozásira. Bojár Lily drámai szende, Székelyhldy Adrién hősnő és Sármásy Miklós már ezen első fellépésük alkalmával meg fog|ák hódítani Nagykanizsa közönségét.
Szerdán és csütörtökön Szökik az asszony operettszenzáció kerül bemutatóra Zöldhelyi Anna primadonna felléptével.
Heti műsor:
Kedden: A bucsubál.
Szerdán: Szökik az asszony.
Csütörtökön: Szökik itz asszony.
Pénteken : Takáts Allcc.
Szombaton\' Szökik az asszony.
Vasárnap délután: Vig özvegy.
Vasárnap este: Szökik az asszony.
Héttőn: rlzennyolcóvesek.
Keddon: Mlss Amerika.
Szerdán: Mlss Ameriktt.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai mef-figyelő Jelentések i Héttőn a hJmtriik-lel: Reggel 7 órakor +10-9. dtlutin 1 érakor +11, este 9 órakoi +13-0.
Felhiuf. ; Reggel tiizta, délben és e«te telhői égboltom
SziUrány: Reggel dél, délben és eate délkeleti aiél.
(Éjszakai rddlóJeUntts) • RUteorol*-|tal laUiet oata 10 érakor |a-laati ■ réaabaa falhóa Idő lánya-(•a hflwálloxéa nílkűt, nyugatról ■Ivatarhajlam mai.
Csnnya iogkö
oltorxltja a legwebb arooL Kellometlen axájtxag viáaxataaxltó. Mindkét ixépaéehlblt ala-iiomii e) lőhet tüntetni a pompáa, üdítő C\'hlorodont- ft>gpi«»xtn o«otlog már egjrsiorl ha<*nálntrt val. A fogak rövid hatxnálat után gyönyörű elofántcaontaifnben ragyognak.
Tegyon kiKÓrletot egy kis lubua fogpaaxtáral. melynek ára 60 fillér, egy nagy tubus ár P 1.—. Chlorodont- sxájvíx öregenként P 1.90 és 3.60. Csak kék-xöld siínfl csomn-uolásbnri ód t lilorodont íellruttal valódi. Mlndonült kapható. — Leo-Werko A.-O Orcádon, mogyaroraxági vexórképvÍMÜeto: Molnár Bertalan é* Tárna. Budapest
NAPI HÍREK
NAPIREND
Májua 6 kedd
Rótnal katoUkus : János ap. Protestáns: : Prlda. Izraelita: Ijar hé 5.
Uránia Moz*ó. .Ctókoi Hetek\' > r.lml drám i 8 telvonáiban. —
Sze-San
1 klnRl fogoly*. Egy riporter Izgalmas
Í* élményei Kínában 10 telvonáiban.
Oyóryaz«mrl éjjeli szolgálati I. hó végéig a .Fekete Saa\' gyógyszertár. Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától eate , 8 óráig (héttő, uerda, péntek délatán, ; kedden egéaz nap nőknek). Tel.: 3—13.
— Első szentáldozás. Lélekemelő ünnep volt vasárnap a felsó-temp\'omban, amely zsúfolásig megtelt hivőkkel. Több száz elemi iskolás növendék járult az első szentáldo-zishoz, tanáraik vezetése alatt. Lon-gauer Imre hittanár ünnepi nagy misét mondott, majd megújította az első áldozókkal a keresztségi fogadalmai. Rudnyánszky Miklós hillanár könyekig megindító, prohászkai gondolatokban gazdag egyházszónoklal-ban méltatta a nap jelentőségét. — Majd megkezdődött az első áldozás gyönyörű aklusa, az ifjúsági énekkar szívhez szóló alkalmi éneke közben. Majd az első áldozók zári sorokban vonultak a Rozgonyi-utcai iskolába, ahol az ünnepet méltató alkalmi költeményeket szavaltak a kis elemista növendékek, majd az Olláregylet a különböző osztályokban gazdagon megvendégelte az első szentáldozókat, akiket azután lefényképeztek. A szülök meleg köszönetüket tolmácsolták a gyermekek lelklgondozása terén fáradhatatlanul agilis és a kis növendékektől rajongva szeretett Longauer Imre és Rudnyánszky Miklós hittanároknak.
Coobat, Hammer, Blazenger, Jaques,
Kehrling
rr
stb.
TENNISZUTOK
legolcsóbb budapesti órákon. Szakszerű hurozásl
Slazengsr Dnnlop
labdák
Tenniszegyesületeknek és igazolt tagjainak készpénzfizetésnél engedmény.
Szabó Antal
fegyver és sportárunagykereskedése =
IDtlilllpt tennljzdpők
eredeti Dapper, női I pár P B\'SO, férfi P 10—
— Vármegyei közgyűlés. Zalavármegye törvényhatósági bizoltsága ma délelőtt közgyűlést tart, amelyen Nagykanizsa városát dr. Krátky István polgármester képviseli.
— Könyvbarátok! A közelgő Magyar Könyvhét alatt minden jóérzésű magyar ember az elmúlt év legjobb magyar könyvéi: Kogulovicz Károly: Dundntul és Kisalföld írásban és képben cimü müvet vegye meg.
URÁNIA
Májaié 8., kedd Májua 7., szerda
Csókos hetek
Szerelmi dráma 8 felvonásban.
Sankingi fogoly
Egy riporter Idegfeszítő izgalmas élményei
— telve mégis derűs Jetenetekkel — Kínában, 10 (elvonásban. — Pőaxereplők:
Wllllam Halnia ti Anita P«g
— A nagykanizsai szabóiparosok küldöttsége az Iparblztos-fójegyzőnél. A nagykanizsai szabó-iparosok népes küldöttsége tisztelgett ma délben az iparbiztos, dr. Kaufman Lajos városi főjegyzőnél, aki előtt hatósági védelmet kértek, a mindjobban grasszáló Idegen meg-rendelésgyűjtök ellen, akik a mai rendkivül súlyos helyzetben még az esetleg kínálkozó munkát is kiviszik tőlünk, holott ha nagykanizsai iparos kiszáll egy községbe üzleti ügyben — akkor mindjárt a csendőrséget avizálják. Dr. Kaufman Lajos főjegyző azonnal Intézkedett, hogy a rendörséggel együttesen megfelelő rendszabályok tétessenek. A szabó-Iparosok küldöltsége megnyugvással távozott.
Legjobb üditő ita
a köalamert

Kapható minden ffitzer-ás csamsgekereskedésben.
Főraktár:
M1 Úrin,
Király-utca 21.
ZALAI KÖZLÖNY
A balatoni Udlllö-fielyelcef
ldtngató idegen állampolgárok ufozdsl kedvezményi kapnak
Balatonfüred, mijus 5
(Saját tudósítónktól) A Balatoni Szövetség előterjesztésébe a in. kir. kereskedelemügyi miniszter knzölie a Szövetséggel, hogy ezidőszerint a hazai gyógyfürdők;! lálogaló idegen állampolgárok részére, legalább 14 napi oHartózkodásuk igazolása esetében rendszeresített 50-os hazautazási menetkedvezmény azonos feltételek fennforgása és igazolása melleit azon fürdC lelepek részére lesz engedélyezhető, amelyek az 1929. évi XVI. t-c. és az ennek végreh?|tása tárgyában a m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter által a közel jövöben kiadandó utasítás értelmében gyógyfürdőknek, éghajlati gyógyintézeteknek, gyógyhelyeknek és közelebbi, Illetőleg szorosabb fogalom meghatározás alá eső üdülőhelyeknek lesznek minősítve. A szóban levő menetkedvezménynek a hazai üdülőhelyeket látogató idegen állampolgárok részére leendő engedélyezésének szintén az lesz "íz\' egyik feltélele, hogy ezeken az UdüWfftlyekrn Is, a hazai gyógyfürdők igazgatósigához hasonlóan olyan megfelelő hivatalos szerv működjék, amely hivatalos lesz az idegen állampolgároknak 14 napi ott tartózkodását hilellérdemlően igazolni. A miniszter közölte, hogy végleges elhatározását ebben a tárgyban csakis a hivatkozol! törvény életbelépése és az ennek végrehajtása tárgyában kiadandó utasítás megjelenése után lesz módjában tudatni.
Miután a Balatoni Szövetség legutóbbi közgyűlésén a népjóléti miniszter képviselője kijelentette, hogy az uj fürdőtörvény végrehajtási utasítását rövid időn belül kiadják, a magyar idegenforgalomra oly fontos utazási kedvezés kiterjesztésének kérdése sem fog remélhetőleg halasztást szenvedni.
— Zeneiskolai növendék-hangverseny. Mosonyl Mimi oki. zenetanár áll. eng. magánzeneiskolája Keszthelyen hangverseny keretében számolt be a nyilvánosságnak a növendékek zenei elöhaladásáról. A fiatal, ambíciókkal teli és tehetséges zenetanár pedagógiai és művészi szempontból is hivatása komoly tudatában, minden elismerést megérdemlő sikerrel állta ki a nyilvánosság próbáját iskolájával. A keszthelyi Bocskai-vendéglő nagytermét zsúfolásig megtöltötle Keszlhely közönségének zenekedvelő szine-java. A növendékek egyenként is a legjobban oldották meg feladataikat, a tanulmányaiknak megfelelő mértékek közöli.
- Vcutíh szúzni dicsérik a Ba rta Mínye gek Kiválóságai I Szőnyeget ön ls Baridnál vegyen. gyUnyörU választék, elsörendU minőség, legolcsóbb szabott dr, kedvező fizetési teltélelek.
= A ROYKÓ féle Tlszaujlakl
bajuszpedrő mindenütt kapható.
Májusi
rendkívüli árajánlatunk:
Gyermek zoknik, flór . ... P 20-tól
Gyermekharisnyák........P —\'40-től
Gyermekruhák .........P 1 98
Gyermek sapkák.........P I \'70-től
Gyermek kalapok ......csak P 3\'80
Férfi zoknik, strapa......P —\'38-tól
Férfi zokni selymes......csak P — 98
Férfi innék.........P 3\'50-től
Férfi rajé alsónadrág.....csak P 218
Férfi duplsgsilér .... csak P —\'88
■fti selyem oslkos nadrág csak P 1.88
Habselyem nadrág......csak P 4\'50
Atlasz csíkos nóinadrág .... csak P 2\'18
Atlasz oaikoa legjobb minőség csak P 2\'50
Női kombinék hímzett.......P 2\'50
Női kombinék hímzett csipkével . . . P 2\'80
Mfti héléing.........P 3 50
Diszes nfti hálóing kitflnft minfts. P 4 60
Blúzok............P 9 — tői
Plissé alj minden szin.......P 9 90-től
■fti divatkesztyflk .... csak P 270
Bemberg elegáns ruhák csak P 25 —
^-Sevilla legszebb ruhák, krepdesinnel diszilve P 27 —
MosA selyemruhák . . . csak P 13 —
Mo\'sá delénruhák .... csak P 3 80
■o» voélruhék.....csak P 4 60
Pongyolák.........csak P 590
■61 kabátok saison után . . . . P 25—tői
■fti kabátok selyemmel bélelve P 29 80
Mfti kabátok, angol zsáner . P 34 80 ■61 ksbát elsftrangu modellek
utén készítve......P 48 80
Férfi nyakkendők ........P — 50-lő]
Dival férfi nyakkendők.......P I 98
Poplin Ingek, elsftrangu csak P 8 50
Férfi hálóing........csak P 5\'60
Gyermek trlkák, nagyon kedvező vétel P 138-tói
■fti harisnyák........P —80-tól
Selyem harisnya, kla szépség-
hibávsl .......csak P 2\'80
Selyem harisnya, elismert jó minőség P 3 90
Flór harisnyák..........P 2\'50
Tennisz Pullowerek.......P 5\'80-tól
Tennisz zoknik.......csak P — 90
Kötények .........csak P 280
Mielőtt vásárol, okvetlen jöjjön el hozzánk, kevés pénzért sokat adunk.
MAGYAR
DIVATCSARNOK
Nagykanizsa
Főút 6.
1930. május !.
8«ékrekeiéiflél, emésztési zavaroknál, gyomorégésnél, vértódulásnál, fejfájásnál, álmatlanságnál, általános rosszullétnél igyunk reggel éhgyomorra 1 pohár természetes „Tereac lóiul" kcserüvizet. A belorvosi klinikákon szerzett tapasztalatok szerint a Ferenc lóiul viz az Ideális hashajtó minden jellemző tulajdonságai egyesili magában. A Ferenc lóiul ke erüviz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben kapható.
— Vakmerő rablótámadás egy kereskedő ellen. Veszprémmegyében Dég község és Dég-újmajor közölt vakmerő rablótámadás történt tegnap délután. Cslma Józsefné baromfikereskedő hazafelé Igyekezett, mikor az uton egy férfi megtámadta. A támadó késével három szúrást ejtett az asszonyon, majd elrabolva 475 pengő pénzét, elmenekült. Az asszonyt súlyos állapotban találták meg az útszéli á.okban. Kórházba szállították, a rablótámadót az egész megye csendőrsége keresi.
— A Szent Ilona Leányklub műsoros teadélutánja. A Szent Ilona Leányklub sikeres lea-délnlánt rendezett vasárnap a Missziósházban szép műsorral, diszes közönség részvételével. Tóth Károly OrOnfeld kis szerenádját adta elő kedves közvetlenséggel Perlaky Qizus gyakorlott zongora kísérete mellett. A .Kaukázusi herceg" clmtl bohózat, amelyben Horváth Bözsi, Erdélyi Kaló, Szabó Oyörgy és Sípos József ügyesen szerepeltek, nagy kacagásban tartották a közönséget. Gráf Mária és Kanyar Böske cigánytáncot lejtettek, 8ok tapsot aratlak. Majd az egybegyűltek teához látlak, melyet a klub bájos leányai szolgáltak fel.
— Uj renduer butorvásárlók részére. — Közalkalmazottak részére Zalavármegye egész területére díjmentesen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyújtjuk. Százpengőnként csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven felüli törlesztés esetén a kamatokat Is megtéritjük. Kopsieln Szombathely, Kószegl-utco 5
PrthlTái a m. kir. Klnlzal Pál honvéd altisztképző é« novolílntézetbn valő pályázatra. A négyévfolyamu m. kir. honvéd altisztképző és novelőlnté-zet 1. évfolyamában folyó évi szeptember hó 1-én íeljeeen díjmentes és teljes ellátást nyújtó államköltaéges helyek kerülnek betöltésre.\' Pályázhat minden magyar állampolgár, aki 15. életévét már betöltötte, de 17 étotévét még nem haladta tul, katonai szolgálatra teaUleff teljesen alkalmas és legalább az elemi népiskola VI. osztályát vagy valamclv középiskola I. osztályát, Bikerrel elvégezte. Pályázati határidő tolyó év május 15-lke. Hővcbb felvilágosítást nvutt a pályázati hirdetmény, mely az Intézőt parancsnokságánál „Juta" Veszprém mogyo díjtalanul kapható. A hirdetmény az alispáni és főszolgabírói, valamint a polgármesteri hivatalokban is megtekinthető.
Magyar Távirati Iroda R. T.
és
nagykanizsai kirendeltsége Erzsébet-tér 18. szám alól
Főnt 24. sz. alá költözött
1930. mA[u8 6.
zalai közlöny
IfanrkaBlzsa—Budapest között
naponla két gyorsvonatpár lesz a DSzAV u] menetrendje szerint
Nagykanizsa, május 3 A Duna—Száva—Adria Vasul má-us hó 15-én életbelépő uj menetrendjében a következő fontosabb változások vannak:
Május hó 15-tői kezdve Duda-pest és Olaszország között naponta állandóan kél gyorsvonalpár, egy nappali és egy éjjeli jog járni.
Budapest és Székesfehérvár között június hó 8-tól szeptember hó 8-ig a 212. sz. vonal két részben közlekedik. Az első vonat Budapestről 6 óra 10 p, a második 7 óra 20 perckor indul.
Wien S. B.—Sopron—Szombathely—Nagykanizsa—Barcs és Pécs között uj éjjeli személyvonali összeköttetés létesül. Indulás Pécsről 18 óra 44 perckor, ellenirányban indulás Wienből 20 óra 40 perc, érkezés Pécsre 8 óra 48 perckor. E vonalpárnak Nagykanizsán Budapest felöl és Budapest felé, továbbá Csáktornya felé és Csáktornya felől is csatlakozása lesz.
A balatoni idényforgalomrói annakidején külön közlemény jelenik meg.


(RGviditéaek) H — hírek, közgazdaság. rizngv.— hangverseny. E — dőadáa Oy — gyermekeknek. A — asszonyuknak, Z — zeae. Mg. - mezőgazdaság, m. — Hiúsági előadat. F — telohasás. (J — gramofonzene. Jb — Jazz-banrl. K — kabaré. nZ. — népszerű zene.
Május 6 (kedd)
Badapeat 9.15 Az 1. honvédgyatogezred zenekarának hangversenye. 9.30 H. 9.45 A hangv. totyt. 11.10 Nemzetközi vizjelzóizol-gálat. 12 Déli harangi ló 1205 Hangv I2J5 H. 12.39 A hangv. lolylatása. 1 Ponton Időjelzés. 2.30 H 3 Piaci árak ós Irlo-lyamhlrek. 3.30 Gyermekmesék. 4 25 E. 4.45 Pontos ldő|elzés. 6.30 Kalmár Tibor és zenekarának hsngv 6 20 Francia nyelvoktatás. 6.50 E. 7.30 Az Operálni előadásának közvetítése. .OlorondaV DalmU 4 lelv, S képben Ulána kb. 10.30 Pontos Időjelzés. Majd : Cigányzene.
Bécs 12 O. 3.30 Weiba-ienekar játéka. 6.29 Z. 8 Hegedű játék.
Berlin 4 30 Zene. 555 Zongoraiőglőn-zéaek. 7.30 Zene. 9.2J Szigeti József hegedd-hangveraenye.
Brüdn f 1J» O. 1230 Z. 1 30 és 4 30 Közvetítés Prágából. 6 20 Má|us elseje Szlo-venazkóbin. 8 Zenés rádiórtvü. 9 Zene. 10 KözveUlés Prágából.
Milánó 4.35 Muzsikáló gyermekkuckó. 6 O. 7.16 éa 8.30 Zene.
München 4.30 Trió. 5.25 Minlazongo-rázás. 1.45 Cileratrló. 8.45 Hiromlelvoná-soi népszínmű zenével.
Zürich 4 Zene. 5 15 0. 8 Magány zenéje. 9 25 Zene.
KÖ"ÖX*H , «e„nd,d,
majifsaan ? d/sxereii Sxabó György naam-
laboratorluma i\'íut 3, udvar. ,?n
Xtrlehl sár lat
Pária »25Vl, London Z508J\'i, Newyork 518-10, BrüaaeJ 75 95l/>, Milano 27\'051/í. Madrid 63 76, Amaterdam 207 65, BerUn 123 I7Vi, Wien 72 77Vs, Soll. 3 74. Pr»<) 15-29, Varsó 57 85, Badapest 90-20 Belgrád 912S/S, Bukarest 3 08
t.Imit Itt szerzllnk, maradjon a vdroaban-
SPORJELET Újpest bajnoksága biztosnak tekinthető
Pontot adott le a Ferencváros — Kikapott a Somogy — A Hungária csúnya vereséget szenvedett — A Bocskay a szegedi „oroszlánokat" verte el
A II. liga negyedik helye a Zala-Kanizsától vár elintézésre!
II. liga bajnoki:
Nagykanizsa, május 5
A finis izgalmában csak egy dolog látszik bizonyosnak: Újpest a Hungária legyőzésével már kész bajnok. Nem hihető, hogy a két ululsó forduló megfő: zlaná a népszerű lila-lchérekct a bajuoks.ig babérkoszorújától. Meg kell állapítani : az idei szezonbjn az Újpest megérdemelten nyeri (ha nyeri) a bajnokságot. Újpest vasárnapi győzelme nem is meglepetés azok előtt, akik ismerik a helyzetet, de annál siralmas-tbb a Ferencváros ujabb puntleadása, mely az olas,:—magy.ir mérkőzés előes\'éjén nagyon aggasztó lünel, lévén az a helyzet, hogy a válogatottakhoz mindig a zöld-fehérek adtak u legtöbb embert...
Nagy megdöbbenést kellett Kaposváron az Attila győzelme, mely a jóképességü Somogy sors.il ijesztő bizonytalanságba dobta .. A///, ker., Bocskay győzelme nem bir messzehaló erővel, annál inkább a Pécs-Baranya szombati súlyos veresege (ezt mar jelentettük vasárnapi számunkba n) a Nemzetitől.
A II. ligában nauy meglepetésre a Soroksár sok gyeiig.; jitek után a V/lC-ot rakta el és ezzel a második helyre irányuló aspirációknak fuccs. A Sabária, természetesen, győzött a Merkúr ellen, a Terézváros a Megyer ellen és még két forduló és jön a bajnok-ág kapuzárása.
Eredmények:
I. liga bajnoki:
Újpest—Hungária 5:2 (2:2).
Budai 11—Ferencváros 1:1(1:1).
Bocskay-Bástya 4:1 (3:0).
Ili. ker. FC-KispesI 2:1 (1:0).
Attila—Somogy 2:1 (1:0).
Sabária—Merkúr 4:1 (2:0). Soroksár— VAC 3:1 (1:0). Terézváros—Megyer 2:0 (1:0).
Amatőrök, bajnoki:
PVSK—Szigetvári AK 7:1 (3:0). KAC-PEAC 1:1 (1:1). K\'I\'SE—PAC 3:2 (1:2). KRSC—Dombóvári VOOE 0:0.
Davi* Cup tennisz-mérUzéi
A Japán—Magyarország Davis Cup lennisz-inérKőzés vasárnapi fordulóján is a japánok győzlek. Az eddigi 3:0-ás vezetés után most 4:0-ra vezetnek a japánok. Egy játszma: Kehrling—Ohla mérkőzése a sötétség miatt abbamaradt. Eredmenyek :
Satoh—Takáts 6:4, 6:3, 6:3. Kehrling—Ohla 4:6, 6:4, 7:5, 6:6 (abbamaradt).
Kardvívás
A kardvivó bajnokság a vasárnapi összecsapásokkal befejeződölt. Részletes eredmények : Bajnok: Gombos Sándor dr. NVC
8 gy.
2. ifj. Oerevich Aladár MAC 7 gy.
3. Garuy János Tisza VC C gy. 30 iu8.
4 Pillér György MAC 6 gy. 31 tus.
5. Rády József MAC 0 gy. 35 tus.
6. Doros György dr R \\C 5 gy.
7. Schréder Oyula dr. RAC 3 gy.
8. Hámory Oaszton TVC 2 gy.
9. Kalmár Islván NVC 1 gy. 41 tus.
10. Kabos Endre Tisza VC 1 gy. 44 tus.
Az utazás okozta fáradság, rossz halfsor és a kapás sérülése miatt snlyos vereséggel tért haza az NTE Pécsről
Az I. félidőben még tartották magukat a kanizsai amatörök, de azlán összeestek és csúnyán kikaplak
Nagykanlz-sa, május 5
Senki által nem remélt súlyos gólarányu vereségei szenvedtek amatőrjeink Pécsen, ahol vasárnip iK\'1-ulán a PSC együttese csekély li 2 (1 : 1) arányú vereséget mért rajuk.
A n így gólarányt! vereségnek fó-okai: az uluzás miatti fáradt mozgás, a rosszul milködő halfsor és Csondor megsérülése, aki bizonyülanul állott a kapuban sérülten. Maguk a p\'c-.iek sem vollak ilyen nagy gyó/vu^re elkészülve és a játék előtt szivesen kiegyeztek volna az NTE csajialával eldöntetlenben, ha leheteti volna.
Kilünő időben lépnek pályára a csapatok és az I. félidő nem is hozott csalódást a lelkes amalőrpubli-kumnak (Pécsen még az amatőröknek is van szép közönségük). Egyenrangú ellenfelek küzdelmét mutatja a váltakozó mezőny képe. Az NTE-nek is van alkalma gólszerzésre, de csatáraik kapu előtt határozatlanok. A vezetést igy a PSC szerzi meg a 20. percben, melyre három perccel későbben az NTE-ből Szabó szintén góllal felel. 1 :1. További hullámzó
játék, mely félidő vége felé az NTE fáradtságát tükrözi vissza.
A II félidő első percében pecsételődik meg az NTE sorsa. Csondor egy magas labdára vakmerőn vetődik és eközben, önfeláldozásából kifolyólag, a kapufának dobja magát. Súlyos vállsérülést szenved, mely a meccs további folyamin meggátolja formája kijátszásában. Az NTE a balesel ulán jó ideig kapus nélkül játszott, mert Csondort a pályán kivül próbálják helyrehozni.
"\'I, ily
Az NTE-nek halfsora sem működik jól és a máskor biztos Rltter egész negyedórákon át kihagy. Ilyenformán a PSC gyorsan éri el góljait, mellyel szemben csak Szabó gyönyörű fejes gólja a válasz. A PSC góljait: Fain (2), Nagy, Sándor (1 l-esből), Tóth, Nagy II.
A váratlan és súlyos vereség Nagykanizsán az NTE táborában érthető lehangoltságot keltett
A Nagykanizsai Lev. Egyesület közgyűlése
Oyőmőrey Istváit választották elnökké
A Nagykani\'zsai Levente Egyesület szombaton délután a városháza tanácstermében tartotta rendes évi közgyűlését Petrlk Dezső korelnök vezetése alatt.
A közgyűlésen, tekintve a közgyűlés fontos nemzeti testnevelési programját, nem jelentek meg abban a számban a tagok, mint az kívánatos lett volna.
Kovács Miklós levente föoktaló olvadta lel a titkári jelentést, melynek adataiból kitűnik, hogy a nagykanizsai levente Intézmény ugy országos, mint kerületi viszonylatban is elsők közölt áll. Azokon a versenyeken, ahol eddig szerepeltek, mindenütt nemcsak megállták a helyüket, de jelentős eredményeket ls értek el.
A tisztikar választása során elnökké egyhangúlag Oyömörey István orsz. gyűlési képviselőt, a ZTE elnökét, alelnökké: Thotway Zsigmondot, ügyvezető alelnökké: Flló Ferenc igazgató-tanítót, titkárrá: Németh Jenőt választották meg.
Ezenkivül 12 tagu választmány intézi Nagykanizsa levente Intézményének sorsát.
Az uj tisztikar tagjainak sport szerelete és hazafias érzése a Lev. Egyesület további sikeres működését garantálják.
(A Levente blrótanfalyam) ma este léi 9 órakor kezdődik a Szövetség helyiségében. Pontos megjelenést kér a Tanfolyamvezető.
KOZGAZDASia
Temeaytözídí
Buza 40—35fll!., rozs 30flU esett. Buza ttszsv. 77-es 21 60-21-80. 75-as 21-90-22 10, 79-ea 22 20-22 40, SÓ-sa 22 40 -22 50. doninL 77-es 20 35-2060, 78-as 20 60-20-15, 79-ez 20 85-21 05, 80-as 20-95 -21-20, rozs IO-aS-1045, tsk árpa 13-50-14 00, sörárpa 16-00-16 50. zab 12 40 -12 60, tengeri tazt 11 40-11 50, dunántall 11 60 11 80, repce—\'-
--korpa 8-20 8 20.
Uri és női
finom fehérnemüekben,
gyermek trikók és zoknik
nagy választékban
SZOMOLANYI GYULÁNÁL
NAGYKANIZSA, CSENGERY-UT 2. T<t. 406.
Tel. 406. tsss
ZALAI KÖZLÖNY
Főzelék- és virágmagvak
Begónia gumók Dáhlia gumók
Műtrágyák!
(Sxuperlosilát, kAlisó, méiznitrogén, cillel salétrom, Slrlus növénytápso ilb.)
QyűmSIofa és az5IB
védőszerek l fellépő kártékrny lovarok és gombák Irtásához.
Madáreleaégak
Futor szénsavas lakarmánymész kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény és nővény-védőizerek kereskedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett l eleton: 130.
TŐZSDE
A legutóbbi napok lanyhasága folytatódott a mai értéktőzsdén is. Általában kedvetlen hangulatban indult a mai tőzsde és a tőzsdeidő első felében alig történt néhány üzletkötés. Az általános lanyhaság az árfolyamokat leljebb szorította és csak néhány papírban sikerült a tőzsdeidő második felében némi árjavulást elérni. Az árfolyamok nagv|ában a szombati nivó alatt maradlak. A tőzsde gyenge irányzattal zárt.
Fixkamatozásu papírok piaca üz-letielen, változatlan.
Devizapiacon a kereslet volt lul-sulybsn. Cabel 10 fillérrel emelkedett.
i Mpetü ttoíe farlu-|«Txé»
VALUTÁK Angol L 27-80-77*95 Belga fr. 7*60-80 00 Csehk. 16*87-16-97 Dtak. 162-65-153 25 Dinár 10iXMC*08 Dollár 5ÍS*00-57I*00 P randa f. 23*30-22 60 Holt 229-70 230-70 Lengyel 63*9064-20 Lea 3*37-3-41 Léva 4-11-4-17 Ura 29 80-30-10 Márki 136 20-136 SO Norvég 152 65-153 25 SchllL 80-35-80 75
Peseta —----•_
Svájci I. 110-6011100 »v(4k. 153-2 j-153145
DEVIZÁK Amst 229*10-230*50 Belgrád 10*10 >0*13 Betűn 136*32*136 72 Brfisixel 79*72 7997 Devlzalel 3-33-3--I0 Kopeoh.152 85 153 25 London 27 75-27*83 Madrid 70*00-72 00 Mllioo 29*90-30-00 Newyork 571*10-2 70 Oezlo 152-85-153 25 Párls 22-39-22 46 PTágl 16*91-16*96 Szolli 4*12-4*16 Stockh. 153 45-153*85 Varsó 63*97-64*17 Wien 8050-80-75 Zürich 110-70-iH CO
hrttntoii
reihajlil -1925, eladatlan 1129. - BJsí-lendü 1*44-1-46, siedetl 1*38—1*42, iiedetl közép 1*30—1*34, könnyű 1*16-1*28, Uó rendű öreg 1-2H—1*32, ll-od rendű öreg 1*16—1 24 angol illldó 1*45—1*70, szalonna nagyban 1*64-1*68, istr 1*70 -1*90, hui 1*60-1*92, szalonnás léllertéa 1*70—1*90.
Kiadj*: Délzalal nyomda éa Lapkiadó Vállalat, Hagykaniztán. Felelőt kiadó: Zalai Károly.
htoalbaa teáeé—l Napkamlsae 7*. k.
Értesítés.
Erzsébet-téren, a Köztisztviselők mellett levő Fahn-féle üzletet
használt bntorkeres-kedéssel megnyitottam.
A tisztelt vevő és eladó közönség szives pártfogását továbbra is kérem.
Özv. Kuk^cz Antalné.
ltot Lakás: Rákóczi-utca 4.
Nagykanizsa Autóbusz Vállalat
MENETRENDJE
Érvényben Í930. md/ui Jó Í3-Ig.
fcrziéber-tér— *
Vasútállomás
Oda Vissza
4 06 4*is
510 5\'2t
5*W 6»\'
tí-HO 6*46
*. 7-30 7*43
8 80 8"
•11*20 11*88
I2*M 13
13*26 13*88
14*06 14*18
17*20 17*48
20 *» 20*tó
22\'is 22-as
22 « 22-ss
23*K> 23*»
Eriaébet-tér-Barak
Oda Vlltza
.7-W 805
•10 10«
• 11*15 11 57
• 18*85 18"
• gal lelzett c$nk axerdán és pénteken köílrkfdlk.
••Julim éi auous/tu*
hriban vasár- és ünnepnap r em mrgy.
APRÓHIRDETÉSEK
Az ipróhlrdetéiek dl|a 10 Mól* •• Ml*r, Minden to\'vlból szó dljl S fíll. Vasár-ünnepnap 10 szóig 80 fiiláp, mlndea további szó di|» 8 flU. Szerdán és pinteken 10 Klóig 60 tlrler, minden lováhbá szó dija 8 Mi. Cir.n.10 s minden viita-gltib bettlból alló l/ó ket srónik számit, tátik. Ál Iáit kere^knek 5W\'l engedmény,
HMeMssk 9 (81) pangó Imigaa alul a fslaslstisi klnyialáa, uialáiái elkeHHéae végett • lin lliilnált
Takapltóná kerestetik azonnali péire. Clm a kiadóban.
belé
Fanottbvtorok, Voiáráruk kéizltéie és javltiaa, nidszéklonás IlUanét, Erzsébet tér 13. 2148
Jákarkan íevó kl.ehb jégiiekrénvt vennék. Bohr, Jeni. Balltlyány-u. 10. 2273
■épbe karsaak augusztus elsejére 2, vigy 3 szobái Ilkáit. — Clm a kiadó ban. 2323
Gyár utci 54 u. alatt 2 szobán ndvsil Ilkái kl.de. Upyinott különbejánlu bútorozott izoba kiadó. 2327
BÉRAUTÓ
pontot és megbízható csak
Banozánál. Telafon 595.
Jk T«Ju8aetkeietl KAapoataAI
11 állomás mellett, fölözött lej bármilyen mennyiségben kapható. 2233
Eladó gyönyörű barokk háló és egy szilon-tükör Gyár-utca 3. 23%
r Keveset használt h»l A-b.r.nd.«e.
eladó, esetleg részletre It További különféle bútorok, hektowilt óra vllllnyfelszerelésül egytltt. Clm i kiadóban. 2382
Só-utca 14. izámu házban 3 szobás lakáa luguizlui else|ére kiadó. 2380
Bérbevennék aufueataa elsőjére kétizobás, világol Ilkáit vizveze-tékkel, lehetőleg fürdőszobával. Címeket kiadóba. 2335
Lakáa kiad* melléképületekkel, esetlen 628 01 telekkel eladó — Klsksnlzsa, Hunyadi-tér 9. íz. 2334
Fiatal takarltóleánj lelvélellk. Chn a klidóbin. .2423
Jól fi«8 mindenei íjánlkozlk. Cim a kiadóban. 2424
Arany János utca 11. számú hál izabedkézból elsdó. 2427
Egy fiatat bojáróntt éi egy kezdő varról eánst izonnll felveszek — Csányl László\'Ulci 17/a. -2426
* aaobáa fürdő- él előszobás lakás luguiztuira kiadó Erzsébet-tér 2. Mayer feltőnél. -2429
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
9548/1930.
Tárgy : Magánosok járdáinak aszfaltburkolattal való ellátása.
Felhívás
a háztulajdonosokhoz!
A város utbtirkolásával kap csolatban kívánatos volna a járdáknak is megfelelő módon való burkolása különösen azokban az utcákban, amelyekben az úttest burkolása már megtörtént, illetve a folyó évben befejezést nyer.
Kilátás van arra, hogy lesz vállalkozó, aki hajlandó a járdák aszfaltozását 5 éves hitel mellett elkészíteni megfelelő egységáron, amelynek kedvező volta versenytárgyalás utján lesz biztosítva.
Felkérem a ház-, illetve ingatlantulajdonosokat, szíveskedjenek legkésőbb f. hó 10-éig bezárólag a v, mérnöki hivatalban bejelenteni," hajlandók-e iárdáikat 10 félévi egyenlő részletben fizetendő kölcsön, illetve vállalati hitelezés mellett elkészíttetni és erre kötelezettséget vállalni?
A hitelezésnek ez a módja lehetővé teszi, hogy az ingatlantulajdonosok aránylag kisebb anyagi megleihelés mellett házaik környékét szebbé s igy ingatlanaikat értékesebbé tehetik.
A rendelkezésre álló idő rö vidségére való tekintettel kérem a háztulajdonosokat, szíveskedjenek a városi mérnöki hivatalban mielőbb jelentkezni.
Nagykanizsa, 1930. évi május hó 5-én. Polgármester.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbarátaimnak és ismerőseimnek, kik felejthetetlen jó nővérem In. Széksly JAzsefná
szül. ffágner Mária
temetésén megjelenni és fájdal-matral részvétükkel enyhíteni szívesek voltak, ezúton mondok hálás köszönetet.
Hágner Ágnes.
Kováid Péter és Fia
budapasii fest&gyár
fost, tisztit e* plisseroz
Oallérok, kézelők és Ingek tisztítása. Harisnya szemfelszedés és fejelés
ICS4 Csenget* y-ut 5.

Modern nép négyexobáe utcai Inkái belvárosban novemberre kildó. Clm a kiidóbin. 2430
Teherautó
7-én, vagy 8-án indul Budapestre, fuvart olcsón vállal, közbeeső helyekre is. Bővebbel: Kinizsi-U. 19.fsz.3-, 12 -2óraközt.
1930. május !.
1930. Pk. 8146. iz. 1930. vght. 438. sz Árverési hirdetmény.
Dr. Halphen Jenő nagykanizsai ügyvéd által képvls-lt Pucher és Bader nagykanizsai cég kérelmére éa Javára 140 pengő követelőn és Jáiu\'ékal erejéig a nagykanizsai klr. jár \'sniróság :9\'l/9!9 Izámu vég. zc-é\\el elrendeli kielégli-sl vé?reha|lái folvlln vófcu\'h„ilast szenvedő ól lefnelslt 2260 I1 becsérléktl ingóságokra a nagy-kíirnzsal kir járásbíróság fenti számn vég-zésév. I si árverés elrendeltetvén, annik »• 1908. éil XLI. l.-c 20 §-a alapján fenllrt valamint jalog|ogot sierzett mái foglalta-lók Jav;fra it i vegrehljlAit szenvedő liká-lán Nagykanizsán, Eólvói tér 15. sz. alalf leendő meglarláiára határidőül 1930. évi május hó 13-lk napjának délelőtt 11 órája tüzelik kl, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, zongora, s egyéb Ingóságokat a legtöbbel Ígérőnek\' készpénzfizetés ellenében, eietteg beciáron alul Is cl fogom adni.
Nagykanizsán, 1930. évi málus hó
4-én.
Elek László s. k.
nt\' klr bírósági végrehiltó.
Varga Nándor
modernül felszerelt saját műhelyében
mos, fest, tisztit és plisséroz.
Szimplagallérok, kézelők 12 fill.. tavaszi kabátok festése már 8 P-től, férfi, női ruhák legolcsóbb árban
tisztitlatnak. Gyüjlölelep : Qyártelep:
Kazinczy u. 8. Hunyadl-u. 19
A letenyel klr. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
5643.\' 1929. tk. 11.
írtáét! mríetotü-ktoH!.
Dr. Lskó Inrre végrehajtatónak Kőnnytid Kári\'lyné szül. B giadi Maria végrehajtást szenvedő ellen indítóit végrehajtást ügyében a telekkönyvi hatóság i végrehajtási árverési 28 pengő tőkekövetelés és Jlrulé-kal behajlás, végeit i letenvel klr. járái-bíróság területén levő, Peltólzemenye és Aln*>szemenye községe ben fekvő, i i felső szemenyei 251. izljkvben Af I. sorsi, alatt lelvett I3(Vb. hriz. izántó a Várhelyen Ingatlanból előbb B I. alatt Baglidl Mária lerl. Könnyűd Klrolyné nevén állott, moll B. 3-6 alatt özv. Horváth Ferenené szül. Könnyűd Anna, Könnyűd Mtrla, Könnyűd József éi Könnyűd rerenc nevén á 10 Ingatlanra 400 I\', az u o. sitjkvben A f 3 sorsz. alatt él 375/b/l. hrsi. alatt felvett isánló i berektói dűlőben Ingitlinból B 1. allll Bagladi M.irlj 11. Könnyűd Kirolyné nevén állott, moll B. 3—6. Hitt özv. Horváth Peteticné sz. Könnyűd Anna, könnyűd Mária, Könnjüd Terenc él Könnyűd Jóisef nevén álló liigi.tlinn 20 t klkláliásl árban, továbbá az aliószemenyel 352. tzljkvben felvett l/b. hrsz. beltelek háizil ingatlanból B. 5. alatt Könnyűd Károlyné ízül. Bagladl Mária nevén állott, moit B. 17-20. alatt özv Horváth Perencné az. Könnyűd Anna, Könnyűd MUrii, Könnyűd Ferenc és Könnyűd Jőzsel nevén álló - 3 résznyi jutl-lékokra 750 pengő kiiltáil árban elrendelte.
Az árverési 1930. évi május hő 23. napján d. e. 10 órakor Felsőszenienye községházon!! fog|ák megtartani.
Az árverés alá kerülő Ingatlanok l kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el.
Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltást ár 10°fc-át készpénzben, vagy az I881:LX. t.-c. 42. }-ában meg határozott árfolyammal számflott óvadékke-pes értékpapírban a kiküldöttnél letenni, iiogy a bánatpénznek előlegei blről letétbe helyezéséről kiállított letét* elismervényt i kiküldöttnek átadni és az árveréal leltételeket aláírni (1881: LX. t.-c. 147.. 150., 170. §§., 1908:XL. t.-c. 21. 5).
Az, aki az Ingatlanért a klkláliásl árnál magasabb Ígéretet tett. ha többet Ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908 :XLI. 25. 5.).
Lelenyén, 1929 évi október hó 12. napján.
Dr. Hltzelberger s. k. klr. |biró.
A kiadmány hiteléül: Balussa Sándor 1. k.
\'24M tel«kk0nyvv.i«t6.
Nyomatott a Dél zalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsád! (Felelős üzletvezető
Zalai Károly.)
70. évfolyam 102. szám
Nagykanizsa, 1980. május 7, szerda
Ara 14 fillér
ULlIItZLOIT
Szerkesztőség ét kiadóhivatal: F6-ut 5. sxim. KeMÜjcIyi flókktadóhivatal Ko»«uth LaJo*-u. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
ElMictM in : tgy hóf. 2 ptnKó 80 Iliiéi
A ratifikációs javaslatot
Bethlen a Ház elé terjesztette Az államkölcsön javaslat — We-kerle beszéde
Budapest, májua (I.
A képviselőház mai ülésén We-kerle Sándor pénzügyminiszter válaszolt a kolteégvelési vila felszólalásaira.
— A bajoknak diagnózisát nagyjában ugy állapította meg mondotta, mint fl és az orvosszereket ott keresték, ahol ö: a mezőgazdasági érlé\'iesltés bajainak kiküszöbölésénél, az iparfejlesztés sürgős keresztülvitelénél, a hitelviszonyok javításánál és a munkanélküliség enyhítésénél.
Expozéja óta a hágai egyezményt Párlsban végleges szövegben eifo-gadiák. Ez a hágai egyezmény pénzügyi szuverenitásunkat adta vissza és ezzel élni fogunk. Hangsúlyozta hogy a kölcsönre nem azért van szükség, mtntha más mentség nem volna. Felhatalmazási azért kér, hogy alkalmas időponlban és megfelelő feltételek mellett vehessen az ország kölcsönt Igénybe. Sándor Pál hibázott, amikor azt mondotta, hogy ki fog Magyarországon kölcsönt jegyezni — amikor nem valorizálják a hadlkölcsOnöket.
Közgazdasági felemelkedésünk legfontosabb .előfeltétele, hogy a lőke bizalommal\' jöjjön Ide. A községek háztartására vonatkozó törvényt az őszi ülésszakban fogja a Ház elé terjeszteni. Addig Igyekszik az e téren mutatkozó kiálló hibákat kiküszöbölni.
A Ház a költségvetést általánosságban elfogadta, majd Bethlen miniszterelnök beterjesztette a párisi egyezmények ratifikálásáról szóló törvényjavaslatot és kérte a sürgősség kimondását, amit a Ház el is fogadott. Wekerle Sándor pénzügyminiszter beterjesztette az államkölcsön felvételéről szóló törvényjavas-latot A Ház erre a javaslatra is kimondotta a sürgősségei, majd állért az igazságügyi tárca költségvetésének tárgyalására, amit ugyancsak elfogadtak.
Az amerikai óriási erdőtűz tovább terjed
Budapest, május 0
Az Egyesült Államokban lévő New-Jersey államban az erdőégés tovább terjed. Eddig több mint 15 000 hektár égelt le. Az oltásnál 35.000 ember dolgozik.
Bethlen a külügyi bizottságban ma részletesen ismerteti a külpolitikai helyzetet
A külügyi bizottság a pénzüg;
ma délután a ratil
Budapest, május 6 A kormány ma nyújtotta be a képviselőházban azokat a pénzügyi egyezményeket, amelyeket a szerződés értelmében a magyar törvényhozásnak ratifikálni kell. Az első egyezmény azokat a pénzügyi természetű megállapodásokat tartalmazza, amelyeket Magyarország és a hitelező hatalmak kötöttek. A második egyezmény az utódállamokban lefolyt agrárreform következtében felmerült kérdésekkel és a vegyes dön-lőblróságokkal foglalkozik. A harmadik egyezmény az agráralap A) alap szervezetét és működését tárgyalja. A negyedik egyezmény a B) alapról szól, amely azonban nem kerül a magyar törvényhozás elé. Pékár Oyula összehívta a külügyi
ri bizottsággal együtt tárgyal|a lkációs javaslatot
bizottságot, amely a pénzügyi bizottsággal együtt holnap délután tárgyalja a ratifikációs törvényjavaslatot, amelynek előadója örffy Imre dr. lesz. Az ülésen Belhlen István grót és Walkó Lajos külügyminiszter részletes tájékoztatót adnak. Ugy számilják, hogy a javaslatot a pénteki ülés napirendjére lehel tűzni. A pénzügyi bizoltság a ratifikációs Javaslat letárgyalása uián külön ülésben azonnal megkezdi az államkölcsön felvételéről szóló törvényjavaslat tárgyalását. A miniszterelnök a ratifikációs javaslat tárgyalásakor ad majd a Háznak részletes tájékoztatást a Párlsban történtekről, amennyiben ő fogja bevezetni a javaslat vi-Iáját.
Zalavármegye tiltakozik az oroszországi vallásüldözés ellen
A zalai képviselők mindent elkövetnek Zalaegerszeg és Nagykanizsa magasabb lakbérosztályba sorozása érdekében
Zalaegerszeg, május ti
(Salát tudósitónk telefonjelentése.)
Zalavármegye lörvényhalóBági bizottsága ma délelőtt 10 órakor tartotta rendes közgyűléséi GyömOrey Oyörgy főispán elnöklete alalt, a bizoltságl tagok élénk részvétele mellett.
A főispán napirend elölt megemlékezett
herceg Festetics Tasziló születésének 80. évfordulójáról, a herceg áldozatkészségét és érdemeit méltatta, majd indítványozta, hogy Zalavármegye Üdvözölje Festetics herceget. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a főispán indítványát.
Bejelentette a főispán, hogy az elhunyt dr. Jakabffy János helyére dr. Welsz Lajos nagykanizsai, dr. Lukonlch helyére Martinovics Ferenc sümegi lakósokat hivja be a törvényhalósági bizottságba.
Az alispáni Jelentés ulán Farkas Tibor dr. az iráni érdeklődik, hogy milyen válasz érkezeit azokra a feliratokra, amiket a megye egyes ügyekben a miniszterekhez intézett.
Ugy tudja, hogy pénzt nem remélhetünk, és igy magunkra vagyunk utalva. Ajánlja egy kllenc-llzenkét tagu
takarékossági bizottság
alakítását, amely a zárszámadásokat és a köllségvetést áttanulmányozza és az alispánnak Is megkönnyíti a munkáját.
Takács Mihály javaslalot nyújt be, hogy
magyar ember csak magyar terményeket vásároljon.
Bódy Zollán alispán ezulán ismerteti a törvényhatóság felirataira leérkezett válaszokat, majd az
oroszországi vallásüidözé-sekre
vonatkozó javaslatát terjeszti be: Hívják fel a kormányt és az országgyűlést arra, hogy tiltakozzék az összes müveit nemzetek nevében az oroszországi vallásüldözések ellen. A vármegye fejezze ki sajnálatát, hogy az állalános emberiesség, humanitárius és szociális gondolatokat hirdető és egyes államok sorsát —
a nemzetek önrendelkezési jogára hivatkozással — oly könnyen elintézett nagyhatalmak ezt az állapotot türlk. Mi, akiknek oly rettenetesen szomorú emlékeink vannak a magyarországi szovjet korszakából és akik a vértanuk útját járjuk és megcsonkításunk keresztjét viseljük — nemcsak az egész keresztény világ, de minden szabadságjogot tisztelő megbecsülést szerezzük meg, ha a lelkiismereti szabadság érdekében felemel|0k szavunkat és a kegyetlenségekkel szemben tiltakozunk.
Az alispáni javaslathoz elsőnek a katolikusság nevében dr. Mázy En-gelbert tihanyi apát szólott hosszabban, azt elfogadásra ajánlva. Az izraelita felekezet nevében dr. Wlnk-ler Ernő nagykanizsai főrabbi statisztikai adatokkal mulatott reá a szovjet hóhérmunká|ára. Pető Antal ref. lelkész pedig a protestánsok nevében szólalt fel.
A törvényhatóság egyhangúlag elfogadta az alispán javaslatát.
Az elhunyt Gózony László helyébe örökös tagnak Hajós Kálmán kor-mányfőtanácsos, országgyűlési képviselőt választották meg 102 szavazattal 42 ellenében.
A bekOtő-utak
költségeit tárgyalták ezután. Farkas Tibor előnyösebb költségelőirányzatot ajánl és ezért kéri. hogy vegyék le az előirányzatot a napirendről.
Bődy alispán kijelenti, hogy ha nem vesszük fel a kölcsönt, akkor a kereskedelmi miniszter által beígért segélyt elveszítjük. Javasol|a, hogy vegyenek még egy másik kölcsönt a törvényhatósági és községi utakra. A vármegyei alapok fizelőképessé-gének biztosítására rövid lejáratú kölcsönt vegyenek fel.
Farkas Tibor ezután azt válaszolja, hogy tapasztalatai szerint a közületek mindég drágábban kapják a kölcsönt, mint a magánosok. Gyömörey főispán ezt a kijelentését visszautasítja.
Kray István báró szólalt fel ezután, aki kijelentelte,
az Összes zalai képviselők nevében, hogy mindent el
fognak követni Wekerle pénzügyminiszternél, Nagykanizsának és Zalaegerszegnek a III. lakbérosztályba
sorozása érdekében. A közgyűlés 2 óra után véget ért
ZALAI KÖZLÖNY
1930. május !.
Festetics-emléKessés, f>elllconl Kölíöl Ünnep éa a magyar tenger problémái Budapesten
Barbarits Lajos megtartotU székfoglalóját a Balatoni Társaság Jubiláris dlsztthgyOléséti
rlls Lajos, a Zalai Közlöny IWklős szerkesztője.
A magyar irodalom és S magyar tenger felemeljen szép ünnepe volt, amelyen a budapesti trodalmt és közélet csupa nolablltMsat, művészet, tudósok és politikusok gyülekeztek Össze nagy számban. Képviseltette magát a kultusz-, a népjóléti, a földművelésügyi és a kereskedelmi miniszter is. Keszthely városát Relschl Imre városbíró, Stefalcs Aladár apát és Lénárd János uradalmi jószágkormányzó képviselték.
Nagykanizsa, május 6
Az országos érdeklődés mellett minden bafítoni embernek, elsősorban a zalaiaknak, egy knsé talán a kanizsaiaknak figyelme is kísérte az Országos Balatoni Társaság Irodalmi, művészei! és tudományos egyesület évfordulós díszközgyűlését, amit hétfőn délután tartottak meg Budapesten. A Balatoni Társaság ezalkalom-mal ünnepelte fővédnökének, herceg Festetics Taszilónak 80. szülelésnapját, egyben a Társaság tíz éves fennállását és ezen a helikoni költői ünnepen tartotta székfoglalóját Barba-
A tízéves munka eredményszámlája
Dr. báró Wlasslcs Tibor, akinek Balaton-rajongása, áldozatos és önzetlen odaadása, gazdag és nemes idealizmusa tiz esztendővel ezelőtt a Balatoni Társaságban testet öltött, mint annak országos elnöke, megnyílójában többtk közt ezeket mondta:
— Kijelentem egész leplezellen-séggel, tiogy nem vagyok megelégedve a tl^iyes munka ernlményé-vel. Lelkességunk méreteihez képest szóra is alig érdemes az a kevés érdemben is Ötfcált tel|esilmény, amelyből a Balaton fejlődése valamelyes erőre kapott.
— A rajongók sorsa beteljeslW rajiunk Is. Meri hiába igazság, ho|$ a földön minden szépet, nagyot és dicsőt a rajongók lelke szüli meg; sajnos: — az is Igazság, hogy a ra|ongóka! saját koruk sohasem értette meg, őket csak a késő korok igazolták.
— Mi, a Balaton rajongói, a legfájdalmasabb nemzeti balsors kegyetlen csapásai közt 1920-tól fogva tapostuk a kezdeményezés, a megindítás, az elindulás rögös útját. Csonkamagyarország szemszögéből ml láttuk meg először a Balaton
hatalmas nemzetgazdasági és kultur-jelenlőségét. Kullur-hivatást vállaltunk, kultur-munkát végeztünk és kullur-célnkérl küzdöllünk. Mindent megpróbáltunk, mindent megmozgattunk, mindent elindítottunk. Ennyi az egész eredmény. Egyetlen értékünk, amit szerezhettünk: a becsületes munkálkodás öntud ita. Anyagi eszközök nélkül, állandó viaskodásban kiverekedtük, hogy a Balaton állandóan napirendre került és többé onnét nem lehet letaszítani.
Itt-ott mutatkoznak Is halvánv reménysugarak, jelentkeznek előjelet bizonyos jobb irányzat kialakulásának. A megnyitói ezzel fejezte be: — Bensőséges békét hirdetek, áldozatos szeretetei, igazi, nemes értelemben veit Balalon-szereletel, amelyből ki kell végrevalahára alakulnia az egységes balatoni gondolatnak, az együttműködés összhangos lüktetésének, a Balaton szebb jövőjének.
Zajos taps honorálta az elnöki megnyitó tartalmas szépségét. Az évi jelentések elfogadása után
tisztújítás
következeit. Dr. Llchttnttrg Kornél egf«Mni tanár, itnrtt korelnök általános, fel-Mffirfi helyeié* közt méltatta dr. báró Wlasslcs Tibor elnök érdemelt, aki lettre, élteWJe, munkása, mindene a Balatoni Társaságnak. A közgyűlés egyhangú lelkesedéssel Wlasslcs Tibort ujabb Bt esztendőre országos elnökké választotta. A védők sorába megválasztották Köf-mendy-Ékes Lajos veszprémi főispánt, az irodalmi szakosztály tb. elnökévé Sajó Sándori, másodelnökökké báró Bottltk Istvánt, dr. Uch-tenberg Kornélt, dr. Cholnoky Jenőt, dr. Lóczy Lajost, Medgyasszay Istvánt és Sebestyén Oyulát. A központi elnöki tanácsba beválasttolták dr. Gárdonyi Lalos (Keszthely) és Barbarits Lajos (Nagykanizsa) szerkesztőket.
Dr. Lóczy Lajos egyetemi tanár a tihanyi gejzir-kupok védelmében szólalt fel, melyek a csonka ország legértékesebb földtani emlékei közé tartoznak, de amelyek közül IJ-et széthordták a balatoni körút építésénél burkoló-anyagnak. Sürgette
a Badacsony erélyesebb védelmét a robbantások ellen.
Dr. Nánássy János kereskedelemügyi miniszteri titkár bejelentette, hogy ezekről jelentést fog tenni a minisztériumban. Kifejtette továbbá, hogy
a Sió csatorna mederbővítése
nem a dunai hajózható útkapcsolatot célozza,
mint a lapok azt jelentették, hanem részint a Balaton vlz-nivójának sta-
ötszáz miyió
államkölcsön hasznos beruházásokra
A pénzügyminiszter a mai napon törvényjavaslatot nyújtott be, amelyben mlnlegy 500 millió pengőf eredményező lörlesztéses kölcsön felvételére kért felhatalmazást. A kölcsön az államvasutak beruházásaira, útépítésekre, a hiteleilátó-szervek kiépítésére és megerősítésére és más hasznos beruházásokra fog szolgálni. A törvényjavaslat szerint a kölcsön részletekben is felvehető.
11 gyilkos kcsx/fielyi assseony
Oarmlnc évi tdxauita után ölte meg ax urát
Nagykanizsa, május 1} A keszthelyi járásbíróság egy fogházőre Egyed Ferencné született Vidi Júliái tegnap délelőtt beszállította Nagykanizsára és átadja í kir. ügyészségnek. Dr. Almássy Gyűli} kir. törvényszéki vizsgálóbíró délben fel kísérletté s fogházból fegyednét,\'maj<V hosszabban kihallgatta. Egyedné töredelmesen beismerte tettét, amit végső elkeseredésében, harminc évi házasság után köveletl el, mert nem ludta tovább kibírni férje durvaságát. A vizsgálóbíró szándékos emberölés bűntette cimén vizsgálati fogságba helyezte Egyed Ferencnél.
Zlrtett tártat
Mrfs 105S, London »08»/>i, Nrwymk 516-05, Brttsael 72 0JI/Z, Mlbno 77 04VI, M»drld 6380, Amsterdam 207 821/z, Bulin 123 19, Wieo 7280, Softa 8-74, Prtfi 15-29, Vsfsó 57\'87 Budapest SO\'SO Mtrád e-t Ml, ktaml S«6i/<
= Ax Uránia minden májusi műsorában két sláger.
Msdnil/unk/Utan,n« hUId-fOk pénmUnlcet Idegenbe.
Katona József (1) és „Bánk hán"-ja
Irta: Dr. GÁRDONYI LAJOS
Március végén tudós férfiakból álló bizottság szállt ki a kecskeméti öreg temetőbe. A bizottság száz-dos sirt bolygatott meg kegyeletből. Egy korhadó koporsóból ünneplő ruhás csontvázat emellek ki a kegyeletes sírásók. A csontvázat egykor Katona Józsefnek hivták.
Április közepén hatalmas gyász-menet vonult végig Kecskemét utcáin. Gyászfályolos villanylámpák fényében ezrek kisérték második temetésére Katona Józsefet, a Bánk bán költőjét, akinek megmaradt csontjai akkor már művészi érc-koporsóban pihenlek.
Mult vasárnap ünneplő ezrek sokasága tarkállott a kecskeméti Szentháromság temetőben. Közéleti tényezők jelenlétében s a hivatalos irodalom asszisztálásával akkor leplezték le az uj Katona-sir emlékművét.
Az uj síremlék tövében még nem hervadtak el az ünnepi virágok: hívják, csalogatják magukhoz a magyar milliókat. A kecskeméti virágok szava eljutott hozzánk is, mi megértettük a liivó Síózatot s lélekben elzarándokolunk a Nagyalföld
szívébe és bensőnkben meggyujtjuk a zalai kegyelet Katona József em-léklüzét.
Katona Józsefet, a Bánk báli íróját, száz évvel ezelőtt temették dl először. Az első temetés nagyon egyszerű s nagyon szomorú volt. Amikor 1830. április 16-ának délutánján a kecskeméti városháza kapujában szívszélhűdés érte Katona József városi tiszti főügyészt, csak a polgári kegyelet könnyezel! a holttest mellett. A gyászoló családon kívül legőszintébben a szegényebb lakosság siratta a .percegő pennájti" Katona Józsefet, a védtelenek védőjét, a szegények és elhagyatottak szószólóját, az emberi és törvényes igazság hajlhatatlan őrét. akit szülei kölcsönpénzen temettettek el, mert az illetékes városi hivalal holmi elszámolási különbözetek miatt nem utalta ki a temetési költséget.
Katona József halálakor nem nyilvánult meg semmiféle irodalmi részvét s irodalmi temetést se rendeztek számára. A hivatalos irodalom nem tartotta számon Ka\'ona józselel s a Bánk bánt se tekintette senki kimagasló és értékes irodalmi alkotásnak. Az akkori magyar irodalom vezérei, még ha talán sejtették is a Bánk bán irodalmi értékét, egy és más okból a meg nem értés és hűvös tartózkodás elefántcsonttor-
nyába zárkóztak el Kalona József elől.
A Bánk bán sorsát érJehies figyelemmel kisérni. A dráma szerzője életében semmiféle irodalmi elismerésben nem részesüli és színre se került; minden sikere és jutalma ai a 100 forint lisztelc\'dij volt, amelye! könyvalakban megjelenésekor Kecskemét városa Katonának megszavazott. Az első elismerő kritika negyedszázad múlva jelent meg a drámáról. Félszázad után Bánk bán bekerült a klasszikus művek sorába. A dráma születésének századik évében pedig már azt tanította az irodalomtörténet, hogy Katona József a Bánk bánban a legjobb magyar történeti tragédiát irta meg.
A tragédiairó Kalona József élete maga is igazi tragédia. A magyar élet nagy könyvében sok ilyen sors-tragédia van feljegyezve. A magyar fis\'alajból egy évezred alall számtalan olyan étetmag kell ki, melyből terebélyes nagy fa lett a magyar országút mellett, lombjai arnyékában azonban nem piheni meg soha senki. Csak mikor országos csapások idején és nemzeti szárazságok után minden oázisra szükség volt a magyar Szaharában, akkor kutatták fel a rejteti magyar karavánutak fáit. Akkorra azonban ezek a nemrég ínég duslombu fák clhullalták min-
den levelüket s az utyélen csak száraz ágakat zörgetett a szél. Olyankor aztán a csupasz- fa alá elzarándokoltak a magyar vándorok ezrei, akik dicsérték a halott fa értékét, magasztalták egykor enyhetadó árnyékos lombjait és siránkoztak elmúlásán. Mindig ez volt a magyar fa igazi sorsa, ez Katona József életsorsa is.
Katona József életútja Kecskemétről indult ki: az alföldi híres városban született 1791-ben Életének további állomásai Szeged és Pest voltak. Kecskemét után Pest játszott Katona éleiében legnagyobb szerepet : a pesti egyetemen végezte jogi tanulmányait, azután pedig egy pesti ügyvéd mellel ju átuskodntt; Pesten lett először szerelmes; ott ébredt fel lelkében a színpad utáni vágy, ott fordított és irt színműveket a magyar színtársulat számára s ott irta meg élete főművét a Bánk báni is.
A XIX. század elején még apró gyermekcipőkben járt a magyar szinészet. Az első magyar szin názi vállalkozásnak szinte hősi küzdelmeket kelleti folyta\'nia létéért; rövid néhány év alati meg is húzták felelte a lélekharangot. Katona jogász-korában az erdélyi színtársulat egy különítménye vivta élet-halálharcát a pesli közönnyel.
(FolyL k»v.)
ltoO. május f.
zalai közlöny
bdlyozdsát, részint a Sió-völgy lecsapolását.
Ehhez a kérdéshez hozzászólt
Schranz János földművelésügyi miniszteri tanácsos is, ma|d a közgyűlés véget ért.
Megemlékezés herceg Festetics Taszilóról
Báró Wlasslcs Tibor országos elnök értékes beszédében a kővetkezőkben fogtállá össze a Bdjloni Társaság alapítása óta fővédnökének, a 80 lk életévét ezen a napon betöltöli herceg Festetics Tassilonak életrajzát és érdemeit:
— Herceg f stelícs Tassllo 1850. május 5-án született Wlonben. Legidősebb llu nélml Ftslrlics György grófnak, az 1807-iki olső parlamentáris kormány felségszemélye kördll miniszterének, folewvnyja gróf Entihly Kugénla volt. Itjalih éveiben hosszabb irlcig lilözött külföldön, főleg Angliában, ftdesatyjá-nftk 1883-ban történt halála után vette át hitbizományi Ingatlanának kezelését. 1882-ben lett ca. és kir. kamarás, I81KI-ben lett valóságos bolső titkos tanácsos, 18»5-ben zászlós ur, először mint főpohárnok mester, itXM éta főudvar-mentor, 1800-ban az aranygyapjas rend lovagja lett — e rendnok ma legrégibb lovagla — s 1912-ben emelkedett mn gyar hercegi rangra. Nagykoreszteso u [Jpélrtjndnek és az Angol Vlktórlu rendnek. Neje Lady Maty Humllhm-Douitlas volt, o réven rokonságba kertül az angol királyt családdal. Jó baráüil Vll-ik Edward király, Ftrtnc Ferdindnit trónörökös, akiket gyakran látott vendégül keszthelyi kastélyában, amely a legszebb főúri lakok egyiko az országban.
— Mint vérbeli grand Solgneur, egyike volt a régi Nagy-Magyarország legelső gavallérjainak, vadászatai, különösen a Bereencén lefolyt fejedelmi vadászatok világra szólók voltak. O maga még ina is szenvedéllyel vadászik és mint kedvolt embqre — annak Ideién boldogult Ferenc József társaságában Igen gyakran vadászott.
Mlntuazorüen kezelt keszthelyi és
berzencel gazdaságában különös gondot fordított & nemesített állatok tenyésztésére. Fenéken kiváló angol telivér és télvér ménese magyar gulyája van. Berzoncén periig elsőrangú sle-mentháll tehenészetül és elismert szép sertéstenyésztést tart fenn. Verseny* Istállója külföldön Is ismertté vált és nagy hírnévre tett szert.
— Keszthely városának áldozatkész mecénása volt mindenkor, legutóbb is parkjának ogy részét engedte át a város céljaira.
— A Balaton kultúrájának Is gondviselő vezére, a Balaton Hercege, liftben ő támasztotta fel az ősi nelikvni
wwepfk lényét és lelkes áldozatkészséggel maga fedezte az országra szóló ünnep minden költségét. HKiMien bőkezű njundékával tette lehetővé a keszthelyi kuínir/ittlnhi felépítését.
— A mai ua|Kin emlékezzünk a grút Festetics család ragyogó történetéről, a dicső ősökről, vjtéz katonákról, kltünö gazdákról, Irodalom, művészet pártoló főurakról Is, akik mind feltalálhatók e nagy nevü főnemesi család tenklilt loikü sarjai kőzött. Rtsősorbun pedig u Cieor-glkon alapító gról Festetics Györgyről, kinek Un éves halála évfordulóját legutóbbi közgyűlésünk keretében űnue pettük s akinek ma, e magasztos ünnepnapon ls hódoló emlékozésset áldozni kedves kötelességünk.
í-ji most szólaljanak meg a költők, az írók, adjanak hangot lelkük remek szülötteinek, éledjen újra lelkűinkben u keszthelyi Helikoni
A beszed elhangzása után a díszközgyűlés lelkes és hosszú Avációja bizonyította, hogy az elmondottak a Balatoni Társaság egyetemének szivével találkoztak, ahonnét csupa jókívánság száll a B.ila\'.on Hercege elé.
A helikoni költői ünnep
A helikoni Irodalmi Ünnepeket tudvalevőleg Festetics herceg felújította. Ez a helikoni ünnep 1921-ben Keszthelyen volt, azóta azonban az akkori határozatok feledésbe mentek s most a Balatoni Társaság elevenítette fel újra.
a helikoni költői ünnep Szlklay Jánosnak, az 50 éves irói jubileumát most ünneplő költőnek „Oeorgikon" c. költeményével kezdődött. Az ősz poéta ődai mélységű verse a régi helikonok ünnepi visszhangja volt. Lampirth Ciézá Festetics Qyörgyröl irt költeményét és balatoni dalait olvasta fel, melyeknek erőteljes, szép ritmusaiban egyszer a Badacsony jaja borong, másszor a Balatonvidék ragyogó színei pompáznak. Dr. Demeter Qyörgy balatonfüredi főszolgabíró „Az insurgens\' c., Festetics Qyörgy idejében játszódó, könnyed, szép, elbeszélő készségről tanúskodó novelláját olvasta fel. Szathmdry István balatoni költeményei nagy hatást váltottak ki, melegen, finoman gördülő soraiban csupa mélytüzű balatoni szin tobzódik.
Dr. Bodrog Pál Kisfaludy életéből Irt vígjátékának bájos, mesélő közvetlenséggel megirt részleteit adia elő. Vály Nagy Qéza a magyar mező éleiének egyes momentumainak poézisét gyűjtötte csokorba, csupa zengő, dübörgő, simogató, tarkán szlpork izó verseiben A hallgatóság az előadó Írókat, poétákat az elismerés tapsaival köszöntötte.
A helikoni ünnepély keretében tartolta meg székfoglalóját Barbarlls Lajos, a Zalai Közlöny felelős szerkesztője. Nyolc Ural költeményét olvasta fel, valamennyil kilüró tetszésnyilvánítással fogadia a hallgatóság, végül pedig elhalmozták gratulációkkal. Nem lesz talán szerénytelenség megemlítenünk ehelyütt, hogy a kanizsai poéta bemutatkozása a helikoni ünnep egyik legmelegebb sikere volt. A székfoglaló ulán báró Wlasslcs Tibor elnök a következő beszédei Intézte a zajos tapsok középpontjában álló szerkesztőnkhöz :
— Tisztelt Barátom I lelkem molegé-vel, üdvözöllek mint Irodalmi szakosztályunk meghívott tagját, mai székfoglalód alkalmából. Igaz bensőséggel és
együttérzéssel vlsoltotem Zalavármegye Irodalmának képviselői Iránt, elsősorban azonban hűséges ragaszkodásom a Zalai A\'őz/ő/i>-hö7, tilz, amely Immár 7l> esztendeje meghitt, népszerű szócsöve Zulamcgye szellemi életének és amely napilap felelős szerkesztőjeként téged tlsztclhot b amely lap munkatársának magainat ls büszkeséggel vallom.
— Itégl, ősi családi hagyományok éterinek tel bennem, Íriszen nagyatyám és nagyanyám ott élték le életük java részét Zalaegerszegen és Nagykanizsán. Eílosatyám Zalaegerszegen született és Nugykunlzsán járta a gimnázium alsó osztályait Nagyatyám törvényszéki elnök volt Nagykanizsán. Anyai nagyatyám, Csen^ery Antal podlg követő volt Nagykanizsának. így apai és anyai ágou egyaránt gyengéd szálak füznok Zalavármegyéhez, Nagykanizsához és u Zalai K \'-lőny hoz, amelynek édes-atyám Is, már jogász korában munka-Ulrsa volt.
— Kedves barátom, közéleti, újságírói működésedet nem kell killön vázolnom: - nagyszabású kullur-tevékenv-ségedot mindnyájan ismerjük, Jeles Irói készségedről >s már régen tudomást szereztünk. Ma mint költő mutatkoztál bo előttünk és mint poéta nyerted illeg u lelkünket. Komoly, neiues lírád, patl-
Balaioni problémák az
A díszközgyűlés illán a központi elnöki lanács iario\'.t ertébe nyúló Uléit. Wlasslcs Tibor megnyitójában súlyos szavakkal látta fel azt a sok lelki és anyagi természetű nehézséget, amivel a Balaton-érdekek védelmére irányuló munka léptennyomon találkozik. Részletes beszámolóján.ik tényei és adalai nyomán láttuk csak, milyen heroikus erőfeszítést fojt ki a Balatoni Tjisaság, legclsősorban pedig Wlassics Tibor, amikor nem csüggedve veszi fel a harcot továbbra is. Hathatós eszköze ennek a harcnak az a hatalmas memorandum,
amll Wlassics szerkesztett meg s amit a Balatoni Társaság a miniszterelnökhöz terjeszt. Kiterjed a memorandum bámulatos körültekintéssel, széles gazdasági és kulturális látókörrel a balatoni problémák minden ágára, a magyar fürdőügy helyzetére a közönség és a nemzeti érdekek szempontjából, egyben konkrét formába önti tervezetét mindezek
nás és mégis modern versezeted és tökéletes művészt tormáid egyaránt megkaptak bennünket. Boldognak érezzük magunkat, hogy e nevezetos napunkon. e nevezetes Irodalmi ünnepélyünkön tartottad meg te Is Irodalmi székfoglalódat. Üdvözöllek körűnkben Igaz baráti lélekkol és őszinte szeretettel.
Az elnök szavai után újra felzúgott a taps és elismerés-nyilvánítások, majd Barbarits Lajos elfogódottan mondott köszönetet az ünneplésért
A helikoni ünnepből üdvözlő távirat meni herceg Festetics Tasziló-nak, befejezésül pedig dr. Zaldn Kornél, a Balatoni Társaság másod-titkára olvasta fel., Wlassics Tibornak A Ura apológiája c. értekezését. A mélyenjáró gondolatokra a költészet ra|ongó szeretetével felépitelt tanulmány a magas irodalmi színvonalú helikoni ünnep mélió és nagyérlékü befejezése volt.
elnöki tanács asztalán
megoldására. Ideális, monumentális lervezet, aminek kulcsa
a balatoni főhatóság
metkremtése.
Dr. Mosdóssy Imre ny. miniszteri tanácsos, a főváros népművelési szakosztályának elnöke a Balaton-kultusznak az iskolai és népművelés munkájába való beállításáról tájékoz-
URANIA
Májua 7., szarda
Csókos hetek
Szerelmi dráma 8 felvonásban.
Sankingi fogoly
Egy riporter tdegteixitö Ugilmts élményei
— tetve mégis derűs (e lenetekkel — Kínában, 10 (elvonásban. — Főszereplők: •llllam Haj>>« «I Anita Pag a.
26 éve fennálló
divatáruüzletemből ■ róf&a árut
feloszlatom
s azt minden elfogadható árért elpdoia.
5
Eladásra kardnak mindennemű női- és férfiszövetek, mosóáruk, selymek, bársonyok, mosóselymek, pouplinok, zeffirek, vásznak, kanavásznak, siffonok, kelengyékre igen alkalmas áru, flanellok, pargetok, asztalnemüek, törülközők, paplanok és sok más különféle áru. írakat nem hirdetek, teiiék rételkénjuer lélkftl neggyóiMal I HÓI és gyermek ooaleeUo marad, sót lokkaJ aigyokk rálautékkul
TERN JÓZSEF divatáruiláza Nagykanizsa, Horthy Miklós át 1. m^^oZ
ZALAI KÖZLÖNY
A roiu tOzhaly • ok kBltséget ét botzutágot okoz.
Dobja kl tehit haaxnavehetetlen tűzhelyét (a rendeljen nilam saját kéazlt-ményelmból egy Igazin praklikui
asztaltiizhelyet,
melyírt 15 éri garandát vállalok.
MACSEK LAJOS
i m lakatosmester
Iigykiiixia, lóisef lóheroeg ot 87.
tatta a tanácsaiéit. A Balatonról készített diapozitivekket 83 előadási tartottak Budapesten, többet vidéken. Bemutatták a 1924 óta készült X balatoni filmet is.
Barbarits Lajos sürgette ezeknek a filmeknek külföldre való kivitelit.
Lóczy Lajos egyetemi tanár indítványozta, hogy a Balatoni Társaság legyen lelterjesztést a kultuszminiszterhez
■ tihanyi félszigelnek nemzeti parkká való nyilvánításáért.
Az Indítványt elfogadták.
Iseri Izsák Gyula felolvasta a Balatoni Társaság feliratát a Bídacsony-védelem ügyében hozott törvényhozási határozat végrehajtásának sürgetésére vonaikozólag.
Thoroczkay-WIegand Ede kormány főtanácsos
a Balaton körüli építkezésnek és reklámoknak építészeti és esztétikai szempontból való rendszabályozását
sürgette. A tanácsülés tárgyalt a még az iskolai szünidő, a magyar könyvhét, a balatoni propaganda ügyeit. A vakáció korábban kezdését a Balatoni Társaság nem támogatja. Inkább a később való tanév-kezdést.
Minden szegény gyermek jusson el legalább egy hónapra a Balaton mellé,
— mondotta dr. Mosdóssy Imre — ezen kell dolgozni, ezért kell akciót inditanl.
A nfli propaganda-bizottság elnökévé özv. Blazslovszky Károlynél választották meg, a keszthelyi fiók újjáalakításával Reischl Imrét, dr. Oárdonyi Lajost, Barbarits Lajost és Iwsits Gyulát bízták meg.
Költöxih 7~ ~7~
________, Antennáját
mufustxin ? <!<«*<-mi Sxabö György naaió-
laboraíorluma Föut 3, udvar. 771
— UJ rendszer butorvásárlók részért. — Közalkalmazottak részére Zala vármegy* egész területére dlj mentesen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyújtjuk, Száspengőnként csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven felali törlesztés esetén a kamatokat is megtérítjük. Kopstein Szombathely, Kőszegi-utca 5.
Tdmogauuk a* érdemes kaaiual kereskedelmet és Ipart.
NAPI HÍREK
NAPIREND
MAjus 7, snrda
Római katoiikua .\' Sz. Józa. olt. Prolett:
Napol. Izraelita: Ijar hu 9.

Uránia MoIfi. .Caókoi hetek*. Szerelmi dráma 8 felvoniaban. — .San-kingi fogoly*. Egy ripjrter Izgalmai élményei Kínában 10 felvoniiban.
Gyógyszertári éjjeli szolgáiét: I. bó végéig a .Fekete Saa* gyógyazertir.
Oóztfirdó nyitva regget ti ótáio, «U 6 óráig (héttó, szerda, péntek délután, kedden egéaz nap nőknek). Tel.: 2—13.
— Nagykanizsa város közművelődési bizottsága alakyló ülésén elnökévé dr. őrley György kor-mányfőtanácsos, kir. közjegyzőt, alelnökévé P. Deák Sulpic szenlfe-rencrendi plébánost választotta meg.
— Az ifjúság Szent-Imre ünnepsége a Városi Színházban. Szent Imre herceg 900 esztendős jubileuma alkalmából a nagykanizsai m. kir. állami .Gróf Zrinyl Miklós" polgári fiúiskola és „Gróf Zrínyi Ilona" polgári leányiskola, a m. kir. áll. fémipari szakiskola, és a felsőkereskedelmi iskola növendéki kö zös ünnepélyt rendeznek május hó 10-én, szombaton délelőtt, a következő programmal: Reggel 8 órakor szent mise és áldozás az alsó és a felső templomban. Ulána a Városi Színházba vonulás és ilt folytatódik az ünnepély. Hiszekegy, énekli az iskolák vegyeskara, Keitlng Ferenc tanár vezénylelével. Szaval Helm Lujza IV. 0. tanuló. Ünnepi beszédet mond Kerezsy Oéza polgári fiúiskolái tanár. Szaval Bencze Ilona IV. 0. tanuló. Szaval Csizmadia L. polgári fiúiskolái IV. 0. tanuló. Szt. Imre ének a XVIII. századból, énekli az iskolák vegyeskara. Szent Imre az ifjúság mintaképéről beszédet mond Kiszegi István felsőkereske-
delmi isk. IV. oszt tanuló. Szaval Haár Gyula felsőkereskedelmi iskolai III. oszt. tanuló. Szózat. A szülőket és tanügybarálokat az iskolák igazgatóságai szívesen látják.
Herceg Fesielics Tasxilo
dlvelte Keutcely vdrom d/M-polgdrl oklevelét
Budapest, május 6
Keszthely képviselőtestülete herceg Festetics Taszllot 1921-ben a község díszpolgárává választolta. Az-erről szóló díszes kivitelű oklevelet kilenc év után, most adták át a hercegnek budapesti palotájában, 80 éves születésnapja alkalmából. Az oklevelet Reischl Imre városbíró, Ste-faits Aladár apái, Berkes Oltó prem. főigazgató, Reischl Richárd országgyűlési képviselő, dr. Lovassy Sándor ny. akad. igazgató és dr. Lénárd János uradalmi jószágkormányzó tagokból álló deputáció vitte fel Budapestre. A herceg egész családja élén fogadta a keszthelyiek küldöttségét és Reischl Imre városbíró üdvözlő beszédére főúri kedvességgel válaszolva, örömmel vette át a díszpolgári oklevelet.
- A Nagykanizsai Izr. Jótékony és Kulturális Leányegylet folyó hó 11-én délután 3 órakor tartja évi közgyűlését a hitközség tanácstermében. A közgyűlés után dr. V/tnkter Ernőné, Munkácsi Noémi előadási tart.
— VI lUggUnyOk, szőnyegek 2ríirdtmdgom ottQonnd uord-•lOl/dk lakdadt / narla sjco-nyegelval mindenki megvan elégedve, vd&droljon ön la Bar/a nyeget.
Kltünö német szemüvegek orvosi receptre és recept nélkül legolcsóbban Zsoldos Oyula órás, ékszerész és látszerésznél kaphatók Főút 14. Biztosító palota. Szakszerű Javítások.
lift), május 1.
Uri és női
finom fehérnemüekben.
gyermek trikók és zoknik
nagy választék
SZOMOLANYI GYULÁNÁL
Tet. 406. NAGYKANIZSA, CSENGERY-UT Z Tel. 406.
Székely Vilmos butortelepe
♦ Nagylcanlxsa, ▲
KaMlncjey-uíca 4. as. ^^r
Óriási választék a legegyszerűbb bútoroktól a legfinomabb kivitelig, a legszolidabb árak mellett.
Hitelképes egyéneknek a legkedvezőbb fizetési feltételek.
B táját kárpitos és disaitft műhely.
ikikiek a iiiraikMése rendet-
len, erőlködés nélkül ugy érhetnek el könnyű székelést, ha naponta reggel éhgyomorra megisznak egy kis pohár természetes „Fereac 16-uef keserűvizel. Szivszakorvosok megállapították, hogy a Ferenc Jóiief víz súlyos billentyühlbáknál is enyhén, biztosan és mindig kellemesen hat. A Ferenc Jóiul keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben kapható.
— Felgyújtotta a hajlékot a villám. Bahos Kálmán balatonfüredi szőlőbirtokos hajlékába beülölt a villám és felgyújtotta.
= Dr. Farkas Oyula fogorvos rendelőjét Kinizsi-utca 5. szám alá helyezte át.
— Jótékonyáig. Április hóban a következik adakoztak a Misazlóaház Napközt Otthona Javára: Osskó Pétaroé 2. Hremser Ousztávné 4, Falta Kató 2 N* N. 3, Martinék Testvérek 6, Ujnépl Elek Ernőné 15, Kaufman Lajosné 5, Urasz-azonyok Congregátlója 40, N. N. 5, N. N I, B rabás Knlmánnó 2, N. N. I, Gazdag Ferenc pllsp. blzt. 5, Bartoss Gyula 5, N N. 5, Józan Fábiánná 5, Kiss Olga 5-20, May Margit 5 pengőt. Augsteln Józsetné, N. N„ N. N.. PáJffy Alajosné N. N., Barthos Oyuláné, Beyer Vincéné, Aci Józsefük. Somogyi Oyuláné (Palin) Bontz Endréné. Török Gizella, Dr. Malek Lászlóné, Kuhár N.-né, Pusovszky Bé-láué, Ujnépl Elek Ernőné, Kovára Sebestyén Miklósné, Benedek Rezeóné. Piander Jánosné, Baksa Jánoané, Bo-gyay Lajosné, Máglcs Ferencné. Iván Jánosné, Dr. Révtiy Zoltánné, Séllyey Teréz, Boér Gusztáváé, Vegele Károiy-né, Csorba N.-né, Lábay Józsetné, Ke-recsényl Józsefné, N N„ Száva Nán-dorné, Józsa Fábiánné. Dr. Mutschen-bacher Edvlnné, özv. Felier N.-né, Babits Ulos, Sípos József, Prágor N-, Kar-lovits N„ Belerl Testvérek. Báró inkey Pálné, Harsay György, N. N., Varga Istvánné természetben adakoztak. — Mindezen adományokért ezúton mond hálás köszönetet — s egyben kéri a nemesszlvü adakozókat, hogy a Jövő-ben se vonják meg szíves támogatásukat a Missziósház Intézményeitől — a Missziósház főnöknője. - Április hóban nemesszIvU adakozóink Jóvoltioól 1575 adag levest. Illetve tőzetéket és kenyeret ontottunk kl. Péns és természetbeni segély ti esetben nyujtottuok gyorssegélyképen az arra rászorulóknak.
A SLNOER VARRÓGÉPEK wtora A^LEOrtlOBBAK t
— Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán
az elmúlt héten # gyermek született, Sflu és 5 leány: Jámbor József töldmlves és Szmodtcs Juliannának r. k. leány, Sárecz Ádám napszámos és Horváth Vilmának r. k. tlu, Anek József töldmlves és Kiss Juliannának halva született leány, Mázsa Péter kávégyári munkás és Horváth Máriának r. k. leány, Vörös József kocsis és Szakács Viktóriának (Zalaszentjakab} halva születeti tlu, Oenethelm Lajoe bonvódgyaiogos és Csizmadia Júliának r. k. tlu, Tömpék Alajos pincér és Gömbös Ágnca-nek r. k. leány, házasságon kívül született egy leány. — Halítozőí 10 történt: Dómján Ferenc rk. 6 hónapos tüdőlob, Németh József rk. gépész 62 éves, go-riocagysorvadás, özv. Mercz Józsefné Pintér Márta rk. 75 éves, aggkort végeigyöngülés, Farkas János napszámos rk. 42 éves, tüggőérdaganat (Bajcsal, Slnkovies Rozália napszámot rk. éves, tüdőgümőkor, szlvhüdés (Csöraye-töld, Farkas Gyula rk. 2 hónapos, ráng-görcs, Kovács Sándor rk. 3 hónapos tüdőlob, Dobos Józset napszámos rk.
18 éves vonatelgázolás (Kerecaeny), Erdélyi János népzenész rk. 94 éves,
gyomór- és májrák, Vörös Józsetné zakács Viktória rk. 31) éves, (Zala-szentjakab). — Mlzixsdeof kötött 4 alr: Závár József borbélymester Kócz Katalinnal rk., Plándor József vasúti kalauz Hegedűs Katalinnal rk., Welhoter Józset töldmlves Jankovlcs Rozáliával rk., Markó Vendel töldmlves Mllot Juliannával rk.
SHLVHT0RF0RRHS a nese9 hölf ag9 mum% gyógiuíze
• a<tar«.*M O....r.iot^J. [Ir.n.k ktpaSdtili murtiatlyo— • m "*\'■> \' l 1 .11. a 111II a TM^ alvisunciSM «a»*T»Ua « «at.»anitik arú«it.i.
CWstTO^éf: ■aailafissl, traa tbai tár 1. M^
Zalai közlöny
SPORTELET
A Zala-Kanizsa és drnkkertábora ünnepélyesen fogadja a nagykanizsai állomáson Olaszország válogatott fntballcsapatát
1930 május 1
SZÍNHÁZ
A bucsubál
Tr(»nap este A bucsubál- ban be-rttutaikozolt a sziniáraulal prózai együttese. Az operett-ensemblc-ről az a megállapítás, hogy jobb, mint a mult évrk akármelyikében. A prózai egyllttes pedig ennél Is jobb. Jobb, mert harmonikusabb, mert minden egyes tagja komoly kvalitás, igazi művésze a mesterségének. A prózai együttes nem hagy maga után kielégítetlen igényeket, egyenként és Összjátékban a kanizsai szinpadhoz fűzött minden várakozást felülmúlnak.
Nagyon szerencsés volt a prózai bemutatkozó programjára A bucsubál kitűzése Csupa meleg, finom lira, csupa szines, lélekbe markoló, mosolyt és könnyet bőven varázsló poézis ez a zenés játék. Témája Petőfi Sándor köllö-lelkének vívódó szerelme körül épit érdekes, romantikával tele, mégis eleven figurákban mozgó történetet. Vándor Kálmán ragyogó színekkel, mély és minden költólsége mellett li nagyon egyszerű emberi filozófiával, nagyszerűen érvényesülő színpadi hatásokkal irta meg darabját és a közönség a poétikus szépségek elé táruló lélekkel ugy fogadta az operett-lázas esték után, mint egy darab tele-virágos tavaszi rétet.
A közönség . . .
Az a könnyen megolvasható pár sor ember, aki a színjátszásban Irodalomért, művészetért is érdemesnek tartja pénzt adni. Mert a színházlátogató tömeg ezen a próÁl estén nagyon elkerülte a színházat.
Qondolkodnl kell: — érdemes a direktornak kultur-hivatáson töprengenie ? Érdemes a színésznek művészi ambíciókat hordoznia? Imi, agyból, vérből lélek-zajlásból a fantázia ereiével teremteni, — kell? Revük űres káprázata, férc-operettek trlkós és trikóllan sexuáiis ingerkedése kell. Ez még hagyján. A ba| ott van, hogy csak ez kell. Kanizsán is, másutt is.
Pedig ünnepi levegője volt a tegnapi estének. Szívből, lélekből is álló kultur-emberek számára legalább Is.
A prózai társulat brillláns játékkal állt ki. Az uj erők .mindegyike kitűnő. Bojár Lili gazdag skáiaju drámai alakítása, Székelyhldy Adrién üde, közvetlen, szép játék-modora egycsapásra megnyerték maguk számára a közönséget. Meglepő volt Márkus La|os Petőfi-alakítása. Ez az elsőrangú operett-színész még sokkal erőteljesebb müvésjet szineit terítette elénk drámai alakításában. Képpé merevedett alakja szinte döbbenetesen reális volt. Bdnky Róbert Liszt-figurája maszkban, Játékban, beszédben azt mondhatni tökéletes volt. Sármássy Mikiós intelligens, jólzlésű, nagyszerűen alakító színész, pompás poén-érzékkel. Honthy Sándor vidéki ripacsa Igen sikerült, mulatságos figura volt. Jakabffy rendező dekorációban és rendezésben brillírozott. (bl)
A színházi Iroda közleményei
(*) Szökik az asszony — operettszenzáció Zöldhelyi Anna felléptével. Síerdán és csütörtökön az operett\'gyültcsnek forró sikerű, ünnepi estéje lesz. Az évad legragyogóbb slágere, Szökik az asszony Kardos—Harmath—Brodszky pompás u|donsága kerül bemutatóra Zöldhelyi Anna, Egry Berta, Harczos Irén, Márkus Lajos, Károlyi Vilmos, Kormos Ferenc, Kőszegi Oéza, Darvas Margit fellép\'ével. Látványos, meglepő kiállítás, fővárosi színvonalú hrilliáns előadás f.ig gyönyölüséget szerezni közönségünknek. A Szökik az asszony a pécsi idényben 25 előadást ért meg, de bizonyára itt is frappáns hatást fog kiváltani
(•) Takáts Allce - \'szlnmü-bemutató. Szomory Dezső megkapó szépségű színmüve, a budapesti Vígszínház nagysikerű müsordarabja pénteken este kerül bemulatóra.
<«) Vasárnap délután — Vlg özvegy. Délutáni helyárakkal kerül színre.
Heti műsort
Szerdán: Szokik az asszony.
Csütörtökön : Szökik az nsszony.
Pénteken : Takáts Allco.
Szombnton: Szökik az asszony.
Vasárnap délután: Vlg özvegy.
Vasárnap este: Szökik az asszony.
Héttőn: rizcnnyolcévesck.
Kedden: Mlss Amorlka.
Szerdán\' Ml.it Amerika.
Ha savanyu a bora, vejyiUe
REGEDEI
vízzel, mely a legsavanyubb bort Is kellemet Itallá varázsolja.
Kapható mindenütt I
Főraktár:
Welsz Ir tmtuBi
Király-utca 21.
■■ mi ii
Nagykanizsa, május 0
Az 1928—1930-as futballszezon legnagyobb eseménye kétségtelenül vasárnap zajlik le Budapesten az Üllől-utl FTC pályán, ahol Olaszország és Magyarország reprezentánsai találkoznak é8 hatalmas küzdelmet vívnak az Európa Kupáért.
Ez a kimagasló esemény nemcsak „a főváros, hanem az egész magyar vidék, sőt a megszállott területek magyarságát is megmozgatta.
Ezek előrebocsátása után csak természetes, hogy a Zala-Kanizsa FC, Nagykanizsa reprezentáns fut-ball-csapala, sportrovalvezetőnk kezdeményezésére az olasz válogatottaknak Nagyksnlzsán való keresztül utazását sportbaráti ünnep rendezésére rsgadja meg.
Még nincs egész biztos terminus, hogy az olasz válogatottak egy teljes különvonattal, kb. ezer drukkerrel tnikor utaznak át Nagykanizsán, (lehet hogy már csütörtökön, de az Is lehet, hogy csak szombaton), de ettől függetlenül a Zala-Kanizsa FC vezetősége nagyszabású fogadtatást készít elő az olasz sporttársak számára.
Jöjjön az olasz válogatottak vonata birmlkor, a Zala-Kanizsa FC vezetősége, játékos gárdáji és drukker tábora várni fogja a nagykanizsai állomáson is.
Virággal fogjuk üdvözölni s szövetséges nemzet csapalát és Illusztris vezérkarát, melyben helyei foglalnak igen magasállásu állami func-kionárlusok.
A Zala-Kanizsa FC a fogadtatás
emlékére kedves ajándékkal fogja meglepni az olasz labdarugókat és vezetőiket. ScHnltzer és Oöndör ékizerészcég felajánlott a Zala-Ka-nizsa FC rendelkezésére 15 drb. arany klubjelvényt, melyei a Zala-Kanizsa FC hölgydrukkerei fognak az olasz játékosoknak feltűzni.
a fogadtatás teljesen a sport-barátság jegyében fog lezajlani és arra a Zala-Kanizsa FC vezetőcége a futball és általában a sport iráni érdeklődő kanizsai közönséget meghívja azzal, hogy minél számosabban legyünk ott és demonstráljunk az olasz-magyar barátság mellett A proflcsapat vezetősége különösebb programot nem állit össze a fogadtatásra, de annál nagyobb lelkesedéssel várja az olasz sporttársakat, akik elé különben a Magyar Labdarugó Szövetség több vezetője is Nagykanizsára érkezik.
Az olaszok érkezését és az ünnepélyes fogadtatás részleteit holnapi számunkban közöljük.
Mozgószlnház
A sanMngl fogoly
Egy riporter kalandjait viszi vászonra fenti cim alatt a Metró Oold-vyn Mayer filmgyár. Lüktető, pompás amerikai történet, amerikai méretekben, egészséges yankí humorral. Annyi frappáns fordulat, kedv-derítő humor van ebben a képben, hogy elragadtatással lehet róla csak beszélni. Olyan kitűnő rendezés a film, aminőt nem mindennap látunk. Anita Page gyönyörű szeménél, finom vonásainál csak rutinos mozgása tökéletesebb. Kedves fiu Williams Halnes, aki egy amerikai újságíró leleményes, ötletes figurá|ában késztet tapsra. Nagyszerű a mese, gyönyörűek a felvételek. (—n)
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai mag-ftgyelő Jelentések i Kedden t ttimbük-Ut ; Réttel 7 órakcx +14, délután 1 Mtka +519. eate 9 órakor +14 3.
Ftí/iáxet. Reggel éa délben boralt, ule tiszta égboltozat
Szélirány: Reggel éa délben délnyugat, eate déli asál.
(ÉJtztkaí rádUJtUnUt) A ■ataereW. ■tel taUaat aala 10 énkar |a-tanti • réaibaa falhta M« téaya-taa kl.Sllaiia nélkal, aiagatrél alsatarliajlaaiaial.
Tdaaoyaaaait aa énhoaes kuksol keniakadelMi <a ImM.
TENNISZ
■porthoz tártaié fisszta cikkeink aradeli budapesti trjqnákl árainkon kaphatok
nagykanizsai lerakatunknál
VÁGÓ ENDBE illatszertárában
Ugyanott
szakszerű éa gyors raokst hurozás
Kertész Tódor & Weszely István R. T.
Budapest
Au9usv«6n,vg^ün.k .„Kék csillag" divatáruház.
Az idő rövidségére, ezután olyan olcsón adunk, hogy bámulni fog mindenki. Ezen rendkívüli olcsóságot senki el ne mulassza.
Ugyanott páncélszekrény, folytonégö kályha, tükrök és az összes berendezési tárgyak Igen olctón külön-külön Is eladók
ZALAI KÖZLÖNY
KÖZGAZDASÁG
Kevés állat és sok külföldi kereskedő volt
a tegnapi nagykanizsai országos vásáron Még nem volt Ilyen erős az állat-export, mint a mostani hetekben
nem volt, mint moBt, Olaszországba — jelentette kt dr. Wolff Sándor
Nagykanizsa, méius e
A tegnapi nagykanizsai országos vásáron meglátszott, hogy a nagy mezei munkaidőben vagyunk. A felhajtás közepes volt ugy marhákbői, mint lovakból. Ezzel szemben élénk kereslet mutatkozott Sok volt az olaszországi és osztrák marhakereskedő. Szép számú állat cserélt gazdát. Az árak tartottak voltak. Jó bízott ökör élő súlya 1.10 P kilogrammonként, levonás nélkül. Ez nagy örPmöt i^llótt ki a gazdaközönség körében,^ mert igy némi kárpótlást találnak a rendkívül rosz gabonaárakkal szemben. Jó lirtóért és jó üszőért 350—380 pengőt fizettek. Lovakat Is vettek az olaszok és osztrákok.
— Ilyen erős állatexportunk még
m. kir. főállatorvos, a nagykanizsai állatorvosi hivatal vezetője. Így a mull héten 1000 marhát vittek ki Magyarországból — Nagykanizsán keresztül — három vonat azerelvény-nyel Poslhutnlába, ahol Padua, Velence, Milánó felé elosztódnak. A nagykanizsai kereskedők íb szép számmal vettek exportcélokra a pesti vásáron. Ebben a hónapban még emelkedő tendenciát mutat az Olaszország felé való állalkivilelünk. — Olaszországba a nagy Idegenforgalom idénye magyarázza meg a fokozottabb állalkeresletet, ami a magyar gazdaközönség és kereskedőink szempontjából annyira kívánatos.
(—) Zalavármegye Méhész -egyesülete május 11-én délelőtt 10 órakor tartja évi rendes közgyűlését Zalaegerszegen a Qazdaaágl Egyesület helyiségében. Közgyűlés után Koppányi József, a gödöllői állami méhgazdaság aasiisztease tart előadást a májusi gyomorvész, esetleg más, a méhészeteket veszélyeztető méhbetegségekről s azok ellen való védekezésről. Ugyancsak előadást fog tartani Héjas Endre, az országos szövetség alelnöke. Miulán az utóbbi években a veszélyes ntéhbe-tegségek vármegyénkben Is gyakrabban voltak észlelhetők, kívánatos volna, hogy azok a méhészek, akik nem tagjai a Zalavármegye Méhészegyesületéne1\', szintén meghallgassák a tudományos ku\'atásokon s megfigyeléseken alapuló előadásokat.
TŐZSDE
Kedvetlenség és üzletlelenség uralkodott a mai tőzsdén. Külföldröl nem érkezeit ösztönzés, az arbilrage forgalom csaknem teljesen szünelelt. A közönség részéről is inkább árukínálat jelentkezeit. Zárlat felé a
hangulat klssT megjavult.
Fixkainatozásu papírok piacán a forgalom igen csekély volt. Irányzat lanyhuló. -i
Devizapiac csendes, árfolyamok nem változtak.
Teraouvt\'uué*
Buza fiit, rozs 20/111 emelk.
Brna tissav. /7-as . 1 60—1180 78-as 21\'90 32 10, 79-ta 32 20 32\'40, 80-»> 22 40 -32-50. dunánt. 77-ts 30 35-30 60. 78-aa 20 60 - 20-85, 79-es 20 85 - 21 05 80-as 2095—31-20, rozs 1050 -10 65, tak árpa 1350-1400, sOrárpx IfitlO 1650, zab 1240 -1260 tenneri tsil. 1140-11 50, dunántúli 11 60 -l 1 80 repce —\'— —•— korpa 8 20 8-30.
i MtfMtl ttuáe iertu-jaméie
VALÜTIK
Angol L 27-80-27-95 Befesti. 79*60-8000 Cseh k. 16-87-16-97 Dánk. 162*65-163 25 Dlnál lOW-lfrOS Dollár 569-00-571*00 francia!. 3M0-22W Holl. 2i9*70 230*70 Laagyel M"9CW>4-J0 Leu 3*37-4-41 Léva 4-11-4*17 Ura 2980-30*10 Márka 136 20 136 80 Nosvég 15265 153 35 SchiU. 8038 80 75
Peseta —•--•_
Itájd I. 110-50 III 00 Svéd k. 153-25153 85
devizak
AmsL 329"<0-230 50 Belgrád 10-10 .0*13 Berun 136*32-136*72 BrUaasal 79*72 79 97 Devizáid 3-33-3-4Ü Koptnh.163 85 .53 25 London 77*75-27*83 Madrid 70*00-72 00 Milano 39*90-30-00 Ncwysrk 571 10 2 70 Oazlo 152*85-153 25 Párta 22*39-2246 Prága 16-91-16*96 Ssófla 4*12-4*16 Stockh. 153 45-153-85 Varaó 63-97-64*17 Wien 80-50-ttws Zürich 110*70-1 II tO
Ingyen
Autó Syphon üveg
kiosztás előjegyzés sorrendjében megkezdődött.
Egyetlárnsitó:
SZABÓ ANTAL $ss£
Sert 6j vásár
felhaltál 4925, e,.uatlan 1129. - JLlsö-Itnda 1*44—1*46, szedeti 1*38—1*42. sieoetl kői ép 1*30—1*34, könnyű 1*16-1*28, I-9Ó lendu Öreg l*2S—1*32, ll-od itndü (Heg 1-16—1-24 angol sllldó 1*45-1*70, szaionns nagyban 1*64-1*68, isii 1*70 -1*90, hus 1*60-1*92, szalonnás télsertés 1*70-1*60.
Kiadja: Délialal Nyomda és lapkiadó fállaUt, Bagykanltsán. Felelős kiadó: Zalai Károly.
latararbaa laáafoai Naj; > Uualzaa 7S. a*.
amU Ut axerallnll, maradion a városban.
iwii»nw_m) ri ■ ~> iln_ \' r - i"i rv i*i
APRÓHIRDETÉSEI
Az spróhiióttések dl|a 10 síéig •• fllMvt Mladen további szó dl|a • MII. Vaaár- éa innepnap 10 szóig tO fillér, mlndaa
további szó dija • HM. Szerdán éa pástokén 10 szóig S0 fillér, minden továhW szó di)a ■ Hll. Cimuó s minden vsai*, gabb betli ból álló szó két szónak azámlt-Utlk. Alláit kereaóknek 5OV0 engedmény.
HMsIáaak ■ (Sl) p«aBS laaiagaa alul a falaalaaaa klnyvsiés, ssámláiás alkarftléaa wéaaM altra I 1 u • I a a * • k
~ Csukott bérautók négy és hatszemélyes legolca^bbsn Kaulmann Manónál rendelheti. Telelőn 571. és 16\'. 2034
Fajsalassikak, begyes, nsgy husu, páronkent olción eladón — Sugár ut 26, alatt.
Egy Intetllgeni, szorgalmas Mazar-karsahsdásagéd állá*t keres azonnali belépésre. Clm a kiadóban. 2417
0».gas munkálntokat, (kittelési) legolcsóbban vállal, kivánaira házhoz megy. Stcrn Üveges, Erzsébet-tér 14. 2211
-TK
fiitvkfllflslsl beVebe\'ezéwa ntndra IWzegbtn a legelőnyösebben és leggyorsabban totyóattut Aoaél Igaéo péna-kölc&önköivetltő Irodáfc Kagykasdzsáa,
luteaAlaia____4M»
■árba ksraaak augusztus elsejére 2, vsgy 3 szobás lakást. — Üm a kiadó-ban. 2323
BÉRAUTÓ
pontos és megbízható csak Benőiénél. Telefon 505.
3 szobából álló utcai, lóldszintl Irwla-kiadó Caengeiy ut 4. 1893
Keveset használt hélé-barandaxéa
elsdó, esetleg részletre Is Továbbá ktltön-féle butatok, hektowstt óra villanyfelazere-léssel együtt. Clm a.kiadóban. 2382
M-isÉaa 14. izámu káaban 3 szobás lakás sugusztus elsejéit klatfé. 2380
Klskanlztán, Templom-tér 1/b. sz. egy koroaauBalaS teljes lelazeieléssti ki-sdö. 2357
Rózsagyár Kaposvár
Vegytlsztllásra és festésre elfogad férfi és női ruhákat
bármilyen mlnóségU kelméból. UJrsátfeatésre bórbulorokat, bőrkabátokat
és végárut. Ágytoll tisstltás huzattal egytltt és enélklU. Függönyök, kézimunkák, szónyegek, butorkeimék, mindenféle paplanok és szórmék tiszti láss, lertótienitést és festést. Pltsséerozás és gouvréerozás
s legelőnyösebb árban és legszebb kivitelben.
Férfi oallArok és kézelők fényezett és modern mett
módszer szerint tisztítva. Fehérnemflek mosása darabonként és súlyra.
Bővebb felvilágosítást nyújt Nagykanizsa . részé/e a gylljtőttlep vezetője :
Nagykanizsán, Erzsébet téren Állami adóhivatal. Régi postaépAlet.
1930. május !.
Pénzt földbirtokra és házakra korlátlan összegbtn. méltányos ksmat mellett folyó-slttst Sattier Lajos ltodi|s, Eizsébet-tér 15 az Igásságtlgyt palota átellenében. 582
Egy kis ISoaAakaaai féderta üléssel eladó Zrínyi Mlklós-u. 40. 2440
■ladó augusztus l-re 2 szobs, konyha, előszóbs, vtzvezeiék és minden mellék-helyiségekből illó lakás. Bővebbet Vaiga Nándor kelmefestőnél, Hunyadt u. 19. 2412
Udvart 1 szoba-konyha és] meltékbetyt-ségekból álló, vízvezeték éa villanyvilágítással ellátott lakáa ataonnal kiadó. -Szegő Mór, Eötvös-tér 2. 2445
Keresek sugusztus elsejére két- vsgy hérasssaaabéa \'lkást. — Clm a kl-
sdóban. -2446
PatSN-utca 12 ss. kértlém olcsó, ár-bsn elsdó. Megbízottam Diakáaz Hlkaa ftxamara-ulca 3 sz. 2448
Parfakt Ooioa, saakalsáay keres.
telik junius elsejére puszlara. Jelentkezés 2—3 közöli H.rlhy Miklós-ut 33. 2449
Érlesltem a nagyrabecsült rendelőimet, hogy
műhelyemet
Fóut 8, II. udvarban (Bazár) helyeztem ít.
Tisztelettel Várouy Sándor
cipészmester.
k Értesítés.
Erzsébet-téren, a Köztisztviselők mellett levő Fahn-féle üzletet
használt bntorkeres-kedéssel megnyitottam.
A tisztelt vevő és eladó közönség azives pártfogását továbbra is kéretp.
özv. Kukecz Antalné.
3«m Lakás: Rákóczl ntca 4.
Koó Kálmán
mfiasztalos
butorraktára
Nagykanizsa, Magyar-u.8. és Kaztnczy-utca 5. a postapalotával szemben.
Állandóan nagy (élni-Uk mindennema Iftj torokban. u«
yfz&pásxéialiten hű. korái
SINGEK
VARRÓGÉP.
/iieMix. fxajjj. HÓs+l+lmJi*.
9in<ser VARRÓGÉP RESZV TÁRS
BA8TKAIIZ8Í FlóktLxiete: Fó-it t.
1930. tná|u» 7.
ZALAI KÖZLÖNY
9901/1930.
Versenytárgyalási hirdetés.
A v. közkórház központi fűtési kéményének és azzal kapcsolatos munkálatok és szállítások biztosítására nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Az ajánlatokat a feltételekben megadott cimzéssel f. évi május hó 24-én d. e. 12 óráig a v. mérnöki hivatal iktatójába kell benyújtani, vagy postán beküldeni.
Ugyanott a kiírási műveletet hétköznapokon d. e. 10—12 óra között megtekinteni, vagy 4 pengőért rajz nélkül megszerezni lehet. Az összeget Nagykanizsa város 56607. sz. postatakarékpénztári csekkszám ■ Iájára a rendeltetés megjelölésével kell befizetni és az erről sióló elismervényt a v. mér-nöki hivatalnak kell beküldeni.
Nagykanizsa, 1930. évi május hó 6-án.
WI Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
9902/1930. sz.
Versenytárgyalási hirdetés.
A v. közkórház sebészeti osztálya mütö, kötöző és sterilizáló helyiségek berendezésére és villanyvilágítására versenytárgyalást hirdetek.
Az ajánlatokat a feltételekben megadott cimzéssel f. évi május hó 24-én d. e. 12 óralg a v. mérnöki hivatal iktatójába kell benyújtani, vagy postán beküldeni.
Ugyanott a kiírási műveletet hétköznapokon d. e. 10—12 óra között megtekinteni, vagy 4 pengőért megszerezni lehet. Az összeget Nagykanizsa város 56607. sz. postatakarékpénztári csekkszámlájára a rendeltetés megjelölésével kell befizetni és az erről szóló elismervényt a v. mérnöki hivatalhoz kell beküldeni
Nagykanizsa, 1930. évi május hó 6-án.
s,u Polgármester.
Pályázati hirdetmény.
a m. klr. kereskedelemügyi miniszter urnák a 152.186/929. K. M. számú rendeletével határozatlan Időtartamra rendszeresített kliltöldl tumilmányuti ösztöndíjakra.
Kzcknek az ösztöndíjuknak a célja, hogy valamely iparoktatási intézetet végzett tehetséges iparos segédek, akik valamely különleges ipari szakmában oly klképoztetésro alkalmasok és hajlandók, amely képzést hazánkban nem, vagy nem kellő módon és mérvben szerezhetnek meg, külföldön megfelelő tanulmányokat, illetőleg gyakorlatokat végezhessenek.
Ezekre az ösztöndíjakra első sorban igényjogosultak közszolgálati alkalmazottaknak valamely Iparoktatási intézetet legalább Jó eredménnyel végzett egészséges gyermekei, akik az általuk végzett iparoktatási intézet Igazgatóságának és az iparoktatási klr. főigazgatónak véleménye szerint ugy szaktudásuk, mint nyelvtudásuk szempontjából külföldi ipari képzésre, illetőleg gyakorlatra alkalmasnak látszanak és egyúttal kötelezettséget vállalnak arra nézve, hogy külföldön szerzett, illetőleg kiegészített ismereteiket a hazai ipar szolgálatában érvényesitik. A hosszabb gyakorlattal birók előnyben részesülnek.
Ugyanily feltételek mellett pályázhatnak másodsorban hazai iparosoknak külföldi kiképzésre kiválóan alkalmas gyermekei te.
A külföldi tanulmányi kiküldetés tartama az esetek különleges körülményeinek figyelembe vételével egyenként állaplttatik meg. Leghosszabb tartama rendszerint egy év; rendkívüli esetekben ez az időtartam azonban meg is hosszabbítható.
Az egyes ösztöndijak összege és utalványozásuk módja-is az egyes esetek körülményei figyelembe vételével állaplttatik meg.
A folyamodó pontos elmét feltüntető pályázati kérvényhez a következő mellékletek csatolandók:
1. az atya közszolgálati alkalmazott, illetőleg Iparos minőségét Igazoló bizonyítvány;
2. a folyamodó végbizonyítványa, Illetőleg másolata;
3. nyelvismereteit Igazoló munkaadói bizonyítvány;
4. speciális gyakorlati működését igazoló bizonyítványok;
5. hatósági orvosi bizonyítvány arról, hogy egészséges szervezetű ;
fi. erkölcsi bizonyítvány;
7. két tanúval láttamozott kötelező nyilaikozat arról, hogy tanulmányújának befejezéséről beszámoló Jelentést tartozik tenni és ezt a hazatértét követő egy hónapon belíil illetékes iparoktatási intézet Igazgatóságánál kell bemutatni, valamint, hogy a külföldön szerzendő, illetőleg kiegészítendő Ismereteit a hazai ipar szolgálatában fogja érvényesíteni.
Az ekként felszerelt és szabályszerűen felbélyegzett kérvény a pályázati hirdetmény megjelenését követő három hét alatt annak az iparoktatási intézetnek igazgatóságánál adandó be, amelynél folyamodó végbizonyítványt nyert.
A folyamodót a döntésről az Illetékes Iparoktatási Intézet Igazgatósága értesíti.
A nem kellő módon felszerelt és a határidő letelte után beadott pályázatok nem vétetnek figyelembe.
Nagykanizsa, ÍÍKIO. május hó 1-én.
A m. klr. állami lémlparl Iskola Igazgatósága.
Csepel és Tihany kerékpárok részletie P 165-ért, a rég bevált jómlnőségflPiioh
és Trlumph kerékpárok kedvező fellételekkel kaphatók:
MM jJlBOOl B HU m
Deák-tér 1, a felaótemplomnál.
Kűlió gumralk 6 pengő ól. belnó gommlk 2-40 pengótSI. Piros prizmák, névtáblák, lékek, oengfk, pedálok, láncok, pumpák, támpik, tengelyek éa egyéb alkatrészek olcsó beazetzésl helye. — JaiHá Mflhalf I
Nagykanizsaiak találkozóhelye u m
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmanlozky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon: (Interurbán) 202-43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTEL1ST. Minden modern kényelemmel berendezeti elsőrangú családi szálloda. Minden szobában kflzponli fűtés, hideg, meleg folyóvíz és telefon. Lifl. Szállodában kávéiláz, cukrászda és fodrászlerem. A keleti pályaudvartól közvetlen vlllamosftsszekflttctés 2-es és 46-os kocsikkal.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
A nagykanizsai klr. Járásbíróság,
mint tetekk&nyvl hatóság.
1427/1930. tkv. azám.
M llriitiiiij-tiniat.
Dr. Kreliler József éa Dr. Schletfter Imre ügyvédek végrehajtatóknak Lovrek Lajoané sz. Psnker Anna fllyfhátl lakós végrehajtást szenvedő ellen Indított végrehajtás! ügyében a telekkönyvi hatóság a vég\'ehalutó kérelme következtében az 1Í81 : LX L-c. 144., 148, és 147. §-at értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 220 pengó lóke-kóveteléa, ennek 1929. évi azeptembar \'bó l-só napjától Járó IGOfo kamata 28 P 60JÜL eddig megállapított per éa végrehajtást éa az árverési káivényétt ezúttal megállapított 15 P 30 1IIL költi ég behajtása végett a nagykanizsai klr. Járásbíróság teiílétén levó, Murakereszlur községben fekvő, s a murakereaxturl 162. Ízt] «v ben véjrehajtáat ■zenvedó , nevén álló alábbi tngatlanré-izekre éa pedig a 330/b. hraz. szántó a régi temető dfl óben Ingatlannak l/i részére 720 P, a 630/b. hraz. rét a várföldei dűlőben Ingittannak l/l réizére 100 P, a 676/b. hraz. Hántó a Klsrét-t dűlőben Ingatlannak l/i rásaáre 400 P, a 913 hru. szántó n Niityiét-I dü\'őben Ingatlannak t/s részére 70 P, u. o. 540, azljkvben 675. hraz. a. log\'all szántó a klsrétl dűlőben B 8. a. Va azaz Kgyhatod részére 140 P, u. o 526. sitjkvbcn <80/1. 1. hraz. a. foglalt aláirtó és rét a Zrínyi-kuli dűlőben >• részére 35 P, u. o. 395- sztlkvben 476/c hraz a. szántó él rét a ZrlnylkuU dűlőben Va ré-■zére 80 P, n o 1051. aitjkvben foglalt 672/b. hru. nántó i klaréti dűlőben </• részire 255 P és a fttyeháaal 126. utjkvbaa 140/1 hm a felvett ház, 89 iz. a. udvar éi kert Ingatlannak faierMzére 1000 pengd kikiáltási árban, még pedig a murikeresztörl 162. latjkvben felvett IngatUnnak jutaléka leiére, aa 54a aa\'Jkvben tetvell Ingatlan jutalék telére, as 526 ás 1051. sztjkvekben felvett Ingatlan Jn\'alékok felére éa 395. •ztlkvben felvett lagatlan Jutalék felére a 6696/tk. 899. sz. végzéaa.1 Panker András Javára bekebelezett boltlglanl haazonélve-zett azolgalml lógnak fenUrtásával, az 540 , 526 , 395 és 10SI. latjkvekben felveti IngaUan lotatékokri a 6113/tk 892. n. végiéaael Káráaz Verona Ozv. Jakupsnecz Jánosné Javára bekebelezett özvegyi hiaxoo-élvrzell szolgalmi jognak tentarúsával éa a ttlyehtzal 126. izt|kvtien felvett Ingal-tanra Lovrek Vince Isvára a 6656/tk. 977. ss. végzéaael bekebeleaett élejhoaezlglanl hiazoaélvazetl szolgalmi jognak fentirtá-iával.
A telekkönyvi hatóság az ánreréaatk a murakereaaturf Ingatlanokra nóave Mura-keresztúr kóziéghálánál mertarfáaára 1830. évi májua hó 28. napjának délelAttf l/l II óráját, a fltyeháral Ingatlanokra nézve Fit ebáta könégblró házánál ugyaa-aaaap délutáni 2 óráját tűit ki éa az irferáal feltételeket az 1881: LX. t-c. 150 §-a alapján a következőkben állapítja meg: .
A tkví hatóság az árveréil a murike-reaztnrl 1044. sztjkvben 5380). hriz. és u. o. 1087. izljkvben 674/a. hru. a 1051. hraz. 672\'b. tzámra nem rendelt el, mert aa elóbU Ingatlan beciértéke nincsen aa adóttsoojitvámban feltsmetve, az utóbbt Ingatlanra pedfg aa árverés f. é. márc. 12-re kl van tűzve.
Az árverés ilá kerülő Ingitlanok a kitdát-táil ár kétharmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el
Az árverelnl azándékozók köteleiek bá-nalpénzűl a kikiáltási ár 10O\'o-át kém pénzben, vsgy az 1881 : LX L-C. 42. 6-ában meghalároiott árlolyammal számi tolt óva-dékképea értékpapírodban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezésétől kiállított letétiéi-Ismervényt a kiküldöttnek átadni és az árveréil feltételeket aülral (1881: LX. l-c. 147., 150., 170. §§.; 1906 : XŰ. L-t 21. f.)
Az. aki az ingatlanéit a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki lem akar, köteles nyombea a kikiáltási ár azáialéka szerint megállapított bánatpénzt iz általi ígért ár ugyanannyi azá-zalékálg kiegészíteni (1906 : XLI. 25. 5 )
Nagytanlzia, 1930. évi február hó 34. napján.
Sartory a. k. klr. jblró.
A kiadmány hiteléül: Mlkó i. k. tus tWlit.
MAKULATUR
papir
nagyban és kicsinyben kapható a kiadóhivatalban
részére, díjmentesen és saját felelősségünkre lakásba
szállítjuk a megrendelt
3 tói 20 hónapig terjedi folyószámlahitelt nyujtunk. Készpénzárban adunk el hitelre is! Győződjék meg erről személyesen saját érdekében.
Óriási választékot tartunk finom kárpitosbutorokban, vas-, réz-, konyha-, előszoba-, leányszoba- és irodabútorokban is.
Állandó lakásberendezési kiállítás!
KOPSTi
SZOMBATHELY és SOPRON
Kftszegi-utoa 5. (üzlet az udvarban). Várkerület 62.
MTALAPITVAi 1887-BEN. V
Nyomatott a DéJ^alai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
70. évfolyam 103. szóm
Nagykanizsa, 1980. május 8, csütörtök
Ara 14 níléf
ZALA nZLtlY
Sierkeulótfg és kiadóhivatal: pj-ut 5. iZím Kesithelyl flókklsdóhtvatsl Kossuth Lsjos-u. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlls Lajos
FJóflKtfal irt : egy hónt 2 pengó 80 Iliiéi
Őslakosság
Azon a földrajzi területen, amely a Kárpátok alján, a Duna-Tisza közén terül el s amelyei ezer év óta Magyarországnak neveznek, őseink különböző fajú népeket talállak. Egyrészüket magukba olvasztollák, másokkal együtt élve, művelték a haza földjét. Jó és rossz sorsban osztozott a magyar nemzet azokkal a népekkel, melyek Erdélv. a Felvidék, Délvidék és Nyugatmagyarország lakosságál kitették. Ebben a jó és rossz-sorsban való közös együttérzés kapcsolja ma Is össze a lekapcsolt országrészek őslakóit s a közös sors vállalása késztette őket arra, hogy közös sorsukban egymásra találva együttesen igyekezzenek védelmezni földi és kulturális javaikat. Mert a Irianoni béke állal elcsatolt országrészekben maradt őslakosságnak valóban védelmeznie kell földi és kulturális javait. Védelmeznie kell az uj hatalom uj uraival szemben, akik évtizedes uralmuk alalt ezer év kulturáját és kapcsolatait akarják megsemmisíteni.
Valami csodálatos játéka a véletlennek, hogy valamint a felvidéki szlovák és rutén nép nem lud beletörődni a rokonnak hirdetett cseh Imperializmus elnyomó törekvéseibe, ugy azonképen az erdélyi román is éles harcot folytat a regál kizsákmányoló politikájával szemben s nem tűri azok atyáskodását, akik csak addig ismerik teslvérnek az erdélyi románt, amig sikerül kiforgatni vagyonából. Ebből a Irianon szülle őrült" hangzavarból épp igy kiveszik részüket a horvátok és vendek, akik, mint a Délvidék őslakói kénytelenek lürnl a liz éves szerb diktatúra vaksággal elkövetelt erőszakosságait.
Ezekben az országrészekben egymás után robbant ki az „őslakosság" elkeseredése s az elvakultság politikája egymás után kergette egymás karjaiba különböző területek őslakóit. Az a jelszó, hogy „Erdély az erdélyieké" nem ujkiletü, mert már akkor élt az erdélyiek elgondolásában, amikor még Erdély egy volt Magyarországgal, de amikor ez a jelszó nem az elnyomatás ellen éleződött ki, ami nem is voll, hanem azérl, mert Erdély szellemi és anyagi értékeit önmaga akarta kitermelni s ugy akarta vinni a magyar haza oltárára. A Felvidék őslakói a lizéves cseh uialoni ellensúlyozására tömörültek „őslakos blokkba\'. Ez pedig nem jelent kevesebbel, mint azt, hogy a Fel-• vidék minden fajit és ajkú, minden rangú és rendll népe egy egységes táborba tömörüljön az idegenből jött cseh uralmi önkénnyel szemben. Mint ahogy Erdélyben, ugy mondják a Felvidéken is : a „Felvidék a felvidékieké". Ez az uj elgondolás jelszava a Felvidéken is. A csehek takarodjanak ki az ország jól fizetett állásaiból s takarodjanak ki ujabban
ingyen szerzett birtokaikból. Senkinek se legyen joga heleszólania a Felvidék belső ügyeinek, egyházi és iskolai dolgainak kormányzásába, csak a terület őslakosainak: a szlovákoknak, ruténeknek és magyaroknak.
Nem különálló, egyedül való kísérletezés az „őslakósság* szárnybontogatása. Ez ma minden nép legszebb vágya és ideálja a tengereken innen és a tengereken lul. Ezen a jogon követel százszázalékos uralmi szabadságot Kina a kínaiaknak, Mal.amatma Gandhi India őslakosságának; az egyiptomi parlament Egyiptom népének s az Ame-
rikai Egyesüli Államok minden egyes állama a maga állama terít létén élő népeknek. S hogy ne menjünk olyan messzire, ezen az alapon akarnak elszakadni különféle európai népek az uj államalakulásoktól. Az őslakosság jogainak és érdekeinek ilyen formában való védelme ma már nem forradalmi gondolat, hanem a kor és az élei együlles követelménye. A területi öncélúság eszméiének fejlődését, megerősödését ideig-óráig meg lehet akadá lyozni, de a benne forrongó vágyat és kívánságot, mely az őslakosságban feléledt, visszasorvasztani, elfojtani már nem lehet többé — soha I
Bett)len:„/1 párisi kompromissz-sxum többet frasscnált, mint fya a magyar magatartás megakadályozta volna ax egyességet"
A miniszterelnök Hágáról és Parisról nyilatkozott a külügyi és pénzügyi bizottság ülésén
Dudapest, méjus 7 (ÉJiznkol rádiójelentés) A képviselőház külügyi és pénzügyi bizottsága Pékár O^u\'a elnöklésével ma délulán együlles ülést tarlóit, melyen Őrffy Imre előadó ismertelte a trianoni békeszerződésből folyó kölele-zellségekőrl szóló törvényjavaslat beclkkelyi zésére vonatkozó javaslatot Bethlen István gróf miniszterelnök szólalt fel elsőnek. Rámutatott arra a súlyos felelő-ségre, amit Magyarország vállalt volna, ha a békeszerződések végleges felszámolását mindenáron megakadályozta volna. Elhatározta, hogy Hágában nem egyezik bele az 1944-ig megállapított jóvátételek felemelésébe, sem azutáni lovábbi jóvátételekbe. Mindjárt Hágába érkezésekor hivatkozolI az 1923—24-ben szóbelileg kapott ígéretekre és ennek meg is voll a holdsa. Nem kicsinyH le a terhel, amit az ország 1943-től vállalt, de a politikai bölcseség követelménye voll. hogy mikor alkalom nyílik a trianoni szerződés pénzügy! kérdéseinek likvidálásához, amiért még a nagyhatalmak is áldozatot hoztak, — ne akadályozzuk meg a kibontakozási, amikor azérl ellenszolgáltatásul kapjuk pénzügyi szuverénlldsunkat és állami egyenrangúságunkat. Mikor minden nemzet hozott áldozatokat, csakis a kompromisszumos megoldás lehetett helyes. Minden kom-promisszium jelent áldozatot, de az egyezmény többel használt a nemzetnek, mini ha Magyarország ma-
gatartása azt megakadályozta volna.
A továbblakbin bízonyitotla a miniszterelnök, hopy a kormány teljes erővel törekedett a jóvátétel és a 250 § kérdésének összekapcsolását megakadályozni. Számszerűleg is bebizonyította, hogy ezeknek a kérdéseknek összekapcsolása nem Is történt meg,]majd ismertette az okokal, meiyek a hágai és párisi szövegek közi az eltérést okozták. A tárgyalások súlyosak, felelősségteljesek vollak, minden mondaiért, minden szóért uj és uj harcol kellelt vívni. Ami emberi szellemtől és fizikumtól lelt, mindent elkövetett a magyar delegáció. Szívesen lát|a a kritikát, de kéli, hogy mikor a javaslat felett döntenek, ne feledkezzenek el a kérdés nagy horderejű külpolitikai momentumaival.
Ezután megindult a vita a törvényjavaslat felelt. \'Dr. Kállay Tibor elfogadta az egyezményt azzal a reményével, hogy az kiinduló pontul szolgál egy kedvezőbb politikai helyzel kialakulásához. Nagy Emil javasolta, hogy mivel az 1943. után fizetendő 13,500 000 aranykoronái kizárólag az optánsok iavára fordilják, arra 25 százalékos vagyondézsmál vessenek ki és segélyezzék belőle a hadikölcsönösöket és hadirokkantakat. Ez esetben a javaslatot elfogadja.
Bethlen István gróf adatokkal bizonyította, hogy itl nem csupán az optánsokról van szó.
Peyer Károly és Wekerle Síndor pénzügyminiszter rövid felszólalásai ulan az ülést holnapra halasztották.
A kormány erőteljes akciót indit tisztviselő és monkás családiházak építésére
A népjóléti tárca költségvetését tárgyalja a képviselőház
Budapest, május 7 A képviselőház* mai ülésén megkezdték a népjóléti lárca költségvetésének tárgyalását. A tárca költségvetésének tételeit Ernst Sándor ismertette. Elismerte, hogy a takarékosságra nagy szükség van, de szociális téren a takarékoskodásnak is megvan a maga határa.
Számos probléma megoldása előli állunk. Ezen a téren bizonyos vonatkozásban tnár előbbre vagyunk mini a nyugati államok. A gyermekvédelem, a hadigondozás és a tüdő-vész elleni küzdelem terén határozottan nagy lépésekkkel mentünk előre.
Kun Béla arra kérte a népjóléti minisztert, akinek működése iráni bizalommal viseltetik, ne támogassa tovább ezl a kormányzati rendszeri. A költségvetést nem fogadta el.
Rothenstein Mór a hadiözvegyek és hadiátvák helyzetének javítását sürgetle.
Meskó Zollán rámutatott arra, hogy a mezőgazdasági munkásokról szóló törvényjavaslat életbeléptetése mielőbb Sürgős és a polgári társadalomnak is érdeke volna.
Szilágyi Lajos sürgetle a hadirokkantak, hadiárvák és hadiözvegyek ügyének, továbbá a hadikölcsön kérdésének mielőbbi megoldását
Schandl Károly rámutatott arra, hogy a gazdasági leromlás következtében a magyar lalu népe teljesen elszegényedett. Módot kell találnunk a nép olcsó ruházkodásának lehetővé télelére. Az a felfogása, hogy a mezőgazdasági áresést követni fogja az ipari áresés is, ugy, hogy az ipari és mezőgazdasági terményárak ki fognak egyenlítődni.
Hegymeghy Kiss Pál hosszasan foglalkozol! a tüdővész kérdésével és hangsuiyozla, hogy ezl a problémái nem szabad egyedlll a társadalomra bizni. A költségvetést nem fogadta el.
Szünet ulán Usetty Béla, Esztergályos János, Pinlér Liszló, Kabők Lajos, Jánossy Qábor, majd Pakots József szólallak fel. Valamennyi szónok sürgetle a hadirokkanlak hely-
ZALAI KÖZLÖNY
zetének javításét és a hadlkölcsön-kötvénylulajdonosok kívánalmainak teljesítését.
Kray István "báró az Interpellációk során az állami lakásépítkezést sürgette.
Vasf miniszter kijelentelte, hogy jZ állami építkezés helyett sokkal célravezetőbb a családi ház-épitke-zésl akció támogatása. Tisztviselők és stabil munkások részére lehelövé akarják tenni, hogy 20-25 évi törlesztés mellett házat szerezhessenek.
A tóke Is érdeklődik eziránt, de a tökének meg kell elégednie, hogy a tökét nyujlja, az építkezést magát az iparra kell bízni. Ennek az elgondolkodásnak az alapján már a közeljövóben várható az építkezés megindilása.
Gál Jenó az egyik bírósági tárgyaláson előfordult incidens tárgyában interpellált. Zsltvay Tibor válaszát a Ház tudomásul vette.
Az Ülés este fél 8 órakor ért véget.
A Ház holnap folytatja Ülését.
Az ellenzék 25—50 százalékos vagyon-dézsmát akar levonni az optánsok kártalanítási összegeiből
Budapest, május 7 Mint a Magyarország Írja: Nagy Emilnek az a terve, hogy olyan Indítványt terjeszt a képviselőház elé, hogy az optánsok kártalanítást össze-géntk 25\'lt-ül vagyondézsma címén a hadikölcsönösök és rokkantak megsegítésére forditsák. Sándor Pál őO\'/o-ot akar erre a célre levonni.
Az ellenzéki politikusok körében még tárgyalások folynak ezeknek a javaslatoknak benyújtásáról. A 8 irat Újság ezzel tyjpfsolal-,
Regedei viz
nemcsak kltünö borvíz,
hanem orvod szaktekintélyek ajánlják vese, hólyag, gyomor- is cukorbajoknál. Kapható minden faszeréé csemegedzletben.
Főraktár: L
WEISZ MÓR
NbgykanlzM, Király u. 21
nr
ban többek közt ezeket írja: Figyel-menkivUl hagyják az ellenzéki képviselők, hogy az optánsok csupán vagyonuk roncsait kapják meg. Megbízható helyről szerzett érlesUléstlnk szerint az optánsok cseh viszonylatban 226, román relációban 174 és jugoszláv viszonylatban (legjobb bánali földekről van szój mindössze 387 arany koronát kapnak holdan-klnli kártérítés fejében. Az optánsok egyébként 1932-ig egy fillérI sem kapnak és akkor Is csak kötvényeket, amelyeknek árfolyama még ismeretlen. Annyi azonban biztos, hogy 100% -árfolyamot nem kapnak kötvényeikért. Végeredménybon tehát vagyonuk 25-30l>/o-át sem kapják meg.
Komoly politikát- ^örök az ellenzéknek ezt az akcióját egyszerűen hangulatkeltésnek tekint^
Óriási tűzvész
egy vasmegyei községben
Szombathely, május 7 (Éjszaka! rádiójelentés) A vasmegyei Pápócz községben kedden délután hatalmas ttlzvész támadt, amelynek — a tűzoltóság emberfeletti munkája dacára — 27 lakóház és az
összes mellék és gazdasági épületek estek áldozatul. A kár óriási. A tűzet állítólag gyújtogatás okozta.
Waiscdort bárói
és. kél pénxUayökOt letartóztattak
Budapest, május 7 A budapesti büntető törvényszék vizsgálóbirája ma délben Ismét elrendelte Watzdorf Konrád báró, továbbá Oeszti Károly és Deutsch Salamon pénzügynökök letartóztatását. A letarlóziatásl elrendelő végzés szerint Watzdorf báró magánokiratha-misitás bűntettével gyanúsítható. A pénzűgynökökel azért tartóztatták le, mert részesei voltak a bűncselekmény elkövetésében Walzdorfnak és az engedély nélkül kilöllötl váltó fel-hasznalására vállalkoztak.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai megfigyelő Jelentések i Szerdin a kómtrtík-kt: Heggel 7 érakor +13-6, délután 2 Örskor +214, este 9 órakor +13-6.
Ftihóirí i Reggel Úszta, délben és esle leibős egoolloiaf.
Suürany: Kegge! dél, délben délnyugat, este délkeleti izél.
(ÉJuMkal rddlójeltntU) * Sial latésal 10 énksr
Iessél s sliatares \' a»ék, késUk sassétéssaai* Isaakl uelek, snaJO Mstll|séés lalésslal.
Vdsdn>lfunI<U/(eii.iieklUd-tUk pénaOnkeJ Megedei
— A Napkelet májusi számában Kodály Zoltán .A magyar .népdal művészi jelentőségéről", Németh LaVló Ady verseiről Irt tanulmányt, Török Sándor folytatja .Az idegen varos" c. regényél, Áprlly Lajos, Mécs László es Mészáros Sándor költeményekkel szerepelnek. Rendkívül gazdag a kritikai lész és a szemlerovat. Mulalványszámot díjtalanul küld a kiadóhivatal: Budapest, 1, Döbrentei-utca 12.
1630. májú. 8.
A főispán és alispán jelenlétében zajlott le a kiskanizsal elemisták tornavlzsgájá
Pedagógiai szeminárium, torna-vizsga, rajz- és kézimunka-kiállítás a kiskanizsal Iskolában
Nagykanizsa, május 7 Klskanlzsa.. .
Vidéki ember, de meg nagykanizsai is, ha ezt a szót hallja, egy-két sor girbe-gurba falusi házat, tehén-csordát és porfelhőt képzel maga elé és mindazt, amit ez a kép a vidéki magyar kulturában a régi Ideológia szerint jelent. Mert régen csakugyan Igy volt. A falut karakterizáló kép elemei mögött, legfeljebb Idillikusnak mondható csendben tespedt a magyarélet, benne a munka, a kenyér veritékén kívül alig-alig csillanhatott meg valamin a haladó Idők napsugara Az összeomlás után vettQk csak észre, hogy Klskanlzsa felett a falu porfelhőjét és a közöny nehéz ködéit hatalmas erővel uj szántóvetők hasogatják A tanítóság eresztette bele a kiskanizsal televénybe a kultur-munka ekevasát és lassan-lassan, bámulatra méltó, szívós energiával elérte, hogy mára a nagy vetés zsengéi már egy egészen uj világot, uj életet ígérnek azon a mostoha sorson Is, amit a városnak nevezett, de annak gyakorlatilag alig-alig elismert
májul! 45% zsírtartalmú
HORTOBÁGYI
juhturó
viszonteladói ára
20%-kal olcsóbbodott
Tejszövetkezet! Központ, Budapest 4., postafiók 20.
Katona József (2) és „Bánk bán"-ja
Irta: Dr. OAHDONYI LAJOS Wesselényi Miklós báró kolozsvári magyar színészei hét évig állták a harcot ; 1815-ben azonban sok keserű tapasztalattal ezek is elhagyták a magyar fővárost.
A Pesten játszó erdélyi színtársulattal évekre szóló meleg és szoros barátságot kötött Katona József. A zárkózott lelkű, majdnem mogorva természetű ifjú beleszeretett a társulat egyik tagjába, Széppataki Rózába, a későbbi Dérynébe. Katona, hogy mennél több időt tölthessen az erdekes, de kacér színésznő közelében, Békési József néven kültagja lett a társulatnak s mint .delectans actor", műkedvelő színész, gyakran fellépett az előadásokon.
A komoly jogászi, majd jurátust azonban nemcsak fiatalos szerelme vonzotta a színpadhoz, hanem hazafias lelkesedése és segítő magyar készsége is. Eredeti magyar színdarab akkor még alig volt. Ezért a repertoárt idegenből fordított és átdolgozott darabokból kellett összeállítani. A szindarabfordilás ilyenformán hazafias cselekedet számba ment. Katona József beállt a fordítók lelkes táborába és öt év alatl
egész sor idegen drámát és vígjátékot ültetett ál hazai nyelvre. Eorditó munkája közben eredeti darabokat is irt a társulat számára.
Katona József irodalmi pályájának legnevezetesebb détuma az 1814. év. Eubeu az évben dráinapályázali felhívás \'jelent meg az Erdélyi Muzeum c. kolozsvári lapban. Az ezerforintos pályázatot olyan eredeti hazafias tragédiára hirdették, mellyel a kolozsvári állandó magyar szinházal szándékozlak megnyitanl. Katona is olvasta a felhívást és megírta a Bánk bánt. A kész darabol azután elküldte Kolozsvárra. A drámapályázat eredményéi csak 1818-ban hirdették ki. Bánk bán nem nyerte el a pályadijai, sőt neve még a megdicsért pályamunkák közi se szerepelt. Tévedés vagy véletlen müve volt ez, ma se tudjuk teljes bizonyossággal. Amikor Bánk bán már bevonult az irodalomba, az a felfogás vált általánossá, hogy a darab el se jutoli Kolozsvárra.
A sikertelen kolozsvári próbálkozás után először 1819-ben történik említés a Bánk bánról. A székesfehérvári színtársulat ebben az évben Pestre készült előadásokat tartani. Megnyíló előadásul Katona József is elküldte Bánk bánját. A cenzúra azonban nem engedte előadni a darabot, mert az uralkodó halálom
szempontjából veszélyt látott a dráma tendenciájában. Katona ekkor kinyomatta a Bánk bánt. A könyv-dráma már átdolgozott formája volt az eredeti szomorujátéknak. A darab ebben a második feldolgozásban maradi ránk.
Katona József időközben elköltözött Pestről. Szülővárosa 1820-ban megválasztotta ügyésznek, 1826-ban pedig főügyésznek. A pesti drámaíró elment vidéki hivatalnoknak, aki továbbra Is szerette a könyveket és az írást, azután is foglalkozott történelmi tanulmányokkal, sőt irogatni kezdte Kecskemét történetét is, a színdarab írást azonban örökre abba hagyta. A Bánk bán Katona utolsó színpadi munkája. Fájt a költőnek élete eredménytelen harca, lelkére nehezeden a kortársak értetlenségének keserűsége, bántotta a sikertelenség és mellőzés. Pedig érezte, hogy Bánk liánban nagyot alkotott; egyik Írásában meg is jósolta halhatatlanságát. Bank bán költője azonban nem tudott hízelegni s megalkudni. Irodalmi összeköttetéseket se szerzett magának. Ezért lett .sorsa talán legszomorúbb valamennyi magyar reniekiróé között... Katona élt anélkül, hogy észrevették volna; elhunyt anélkül, hogy megsiratták volna."
Az irodalomtörténet változatos élet-
sorsokkal és életmunkákkal Ismerteti meg a kíváncsi érdeklődőt és tudós kutatót: feljegyez\' neveket, amelyek a maguk korában csillagként tündököltek a szellemi élet egén, későbbi időkben azonban teljesen feledésbe mentek; végig kísér életut-jukon Írókat, akik névtelenül kezdték, de küzdelmes életpályájuk végén az irodalmi jákoblétrán feljutottak a Parnasszus csúcsára; bemutatja az irodalom reprezentatív mann-jait, akiknek müvei úgyszólván százszázalékban közkinccsé váltak.
Katona József az irók egy másik, ritkább csoportjába tartozik. Ezek az irók egyetlen műalkotásuk által bekerültek az irodalomtörténetbe, sőt halhatatlan nevet szereztek maguknak.
Katona József nevének említésekor senki se gondol Idegenből átültetett rémdrámáira, se sikerültnek nem mondható s a nagyközönség előtt ismeretlen eredeti színmüveire; nein jut senkinek eszébe említésre is alig méltó költői működése, se dramaturgiai vagy történetírói kísérletezése. Katona Jrtzsef neve egyetlen egy irodalmi alkotással van szorosan és elválhatallanul összeforrva: Bánk bánnal, a legkiválóbb magyar lOrténelmi drámával. A Bánk bán kivételes helyet foglal el Irodalmunkban és kivételes helyet biztosit szerzőjének is. (Folyt kör,)
ZALAI KÖZLÖNY
NagyRanlxsa ftiggőKölcsöne és a pénstlniéxetelc
polgármester tárgyalásai a helybeli pénzintézetek vezetőivel — A Magyar Földhitelintézet ajánlata Nagykanizsának
1930 május 8._
Kiskanlzsa jelent Nagykanizsa tövében. — Klskanizsából a tanitói csiholták kl azt az eleven, lüktető életet, ami — ha külsőségeiben nem is, de erkölcsi és kulturális tartalomban egybeolvasztotta Nagykanizsát Kis-kanlzsával, sőt messze tul ezen: a magyar jövő kiskanizsal kertjét ugy kivirágoztatta, ahogyan lalán sehol a csonka magyar vidéken.
Ennek a kiskanizBai tanítóságnak, velük az egész járás tanítóságának ünnepe voll ma. Pedagógiai szeminárium volt Kiskanizsán, az elemisták torna-vizsgája és ugyanezek rajz-és kézimunka-kiállítása.
A pedagógiai szeminárium az ötödik és ezldén utolsó volt Nagykanizsán. Vitéz Barnabás István tanfelügyelő elnökölt azon. Ott voll a Polgári Olvasókör nagytermében a járás egész tanítósága. Kovács Illés, a kiskanizsal elemi Iskolák kitűnő Igazgatója a természetrajzi és gazdasági ismeretek tanításának módszeréről tartott a gyakorlati pedagógia tapasztalataiból leszűrt, értékes előadást. Danllz Sándor természetrajzi és gazdaságtani lanltása egyike volt a legsikerültebbeknek a szeminárium-ciklus alatt.
Délelőtt 11 óra tájban megérkezett Kiskanizsára Gyömörey Oyörgy főispán, Bődy Zoltán alispán, Kende Péler megyei árvaszéki ülnök és dr. Králky István polgármester. Ekkor már nagy tömeg lepte el a Templomteret és az iskola elölt felállított széksorokon ott volt Nagykanizsa és Kis-kanizsa intelligenciája igen nagy számban. Lelkes éljenzés köszöntötte a megérkezett főispánt és alispánt. Kerekre tágultak a kiskanizsal szemek. A vármegye vezetői eljöttek Ide, a klskanlzsai iskola elé, hogy megnézzék a kiskanizsai kultur-épit-kezést, a jövő nemzedék nagy tudományát : hazaszeretetet, fegyelmet, sportot, kézügyességet, azt az egész uj szellemet, amiben épül az uj kiskanizsal lelkület, nagyobb, szebb, áldozatosabb, mint akárhány nagyvárosban. A főispán és alispán megtisztelte a kiskanlzsaiakat, az ott folyó munkát. Hála és szeretet száll feléjük érte. A munka pedig ezután még fokozottabb lelkesedéssel folyik Kiskanizsán.
A főispánt vitéz Barnabás István tanfelügyelő üdvözölte zajos éljenzés közepette, majd Gozdán József a kiskanizsalak köszöntését tolmácsolla.
— Eljöttem, — mondta a főispin válaszában — mert lelkemen fekszik a tanítóság sorsa és mert látni akarom munkásságukat. Nemzetalkotó munka az övék, amitől az ország sorsa függ. A szemináriumi napok sikeréből és az itteni érdeklődésből is látom, hogy a zalai tanítóság megérti ezt a magasztos hivatását, érzi azt Is, hogy szüksége van szakismeretei gyarapítására, mert a rohanó idő egyre ujabb feladatok, ujabb problémák elé állilja. Mindennél fon-tosabb kötelessége a tanítóságnak, hogy becsepegtesse a fiatal lelkekbe az istenfélelmet és hazaszeretetet és meggyőzze azokat, hogy rajluk, tu-
Nagyktinlzso, május 7 Nagykanizsa város pénzügyi bizottsága tegnap délután dr. Rolschtld Béla elnöklete alatt ülést laitott, amelyen a bizottság többek között foglalkozott a város állal beruházási célokra felveendő függőkölcsön ügyével is. A város vezetősége ugyanis érdeklődött a helybeli pénzintézeteknél 643.100 pengő függőkölcsön iráni. A helybeli pénzintézetek tettek Is a|ánlatot egy 533.000 pengős függő kölcsönre (lekapcsolva a Vé-csey Zsigmond-utcai iskola befejezéséhez szükséges 110.000 pengőt), a város azonban a nagykanizsai pénzintézeteken kívül, fővárosi intézeteknél is érdeklődött a kölcsön ügyében és a Magyar Földhitelintézettől ajánlatot is kapott egy 643,100 pengős váltóleszámítolás1 hitelre, amelyet a Magyar Nemzeti Bank mindenkori váltóleszámitolási kamatlábát 2%-kai meghaladó, jelenleg tehát évi 8"n kamat és évi s/40/o jutalék felszámítása mellett hajlandó Nagykanizsa
dásukon, erős akaratukon és erős izmaikon fordul meg Magyarország szebb jövöje.
Megkezdődött ezután az elemisták tornavizsgája. Szivet, leiket, szemet gyönyörködtető látvány, amit minden évben látunk, minden évben újra meg újra megcsodálunk. A pöttöm emberek csupa egyforma fehér dresszben, mezítláb, mellükön a magyar címer harsányan pirosló, zöldelő színeivel, fejükön a tollas sapkával, a katonazene ütemeire feszesen lépnek, vlgyázzba csattannak, könnyfakasztó irredenta énekszóra ritmikus tornát mutatnak be, futnak, birkóznak, gúlát építenek, mulatságos talajtorna-gyakorlatokat bukfenceznek, tallcskáz-nak, tótágast állnak, — sok is volna felsorolni mind. A leányok, csupa aranyos, díszes, egyforma magyarruhában csillogó páriával zászlós gyakorlatokat, táncot mutatnak be,
városnak nyújtani a város összes vagyonának és közjövedelmein^k fedezetül való lekötése ellenében.
Miután a város vezetősége a kölcsönügyletet a helybeli pénzintézetekkel szerelné lebonyolítani, a pénzügyi bizottság ez ügyben érdemleges javaslatot nem hozhatott, hanem dr. Králky István polgármester magához kérette a helybeli pénzintézetek vezetőit, akikkel ma délután behaló tárgyalásokat folytatott a városházán ajánlatuk mérsékelésére vonatkozólag — utalva a Magyar Földhitelintézet kedvező a|ánlatára.
A polgármester a lefolytatott tárgyalások eredményéről beszámol a holnap csütörtök délután 6 órakor újból öss eülö pénzügyi bizottságnak, amely megteszi javaslatát a legközelebb összeülő képviseíötestülelnek.
A függőkölcsön ügyén kívül foglalkozott még a pénzügyi bizottság tegnapi ülése az öntözőautó és több, a városi közgyűlés elé kerülő tárgy-ponttal.
mintha egy plpacsos mező valahol megelevenedett volna.
Könny, kacagás, taps, bőven adódik végig az egész versenyen. Az érdem oroszlánrésze pedig Szépud-vary László lanilóé, a leányoknál Lehoczky Mária lanitónöé, velük az egész kiskanizsai tantestületé, azé a szellemé, amely abban szüntelenül alkot, dolgozik és egész embert, egész magyar szivet állit a tanítói hivatás szolgálatába. Kötelességeken messze túlmenő munka ez, hiszen ilyen lalán sehol az ország vidéki iskoláiban nincs másutt.
Egész biztosan nincs pedig olyan rajz- és kézimunka-kiállítás sehol, még városokban is rilkán, mint amilyen ma nyílt meg a kiskanizsal iskolában. Első osztályostól az Is-méttösökig, öt-hat termen végig, még a folyosókon Is egyik bámulat után a másik. Minden pedagógusnak,
*
minden iskolának ki kell menni megnézni ezt a páratlanul gazdag és páratlanul beszédes kiállítást. Kiskanizsa tanítósága már sokszor állította meglepetés elé a kanizsaiakat, de a legmerészebb fantázia sem várta azt az a meglepetést, tanítónak és gyermeknek azt a mérhetetlen munkáját, umi ezekben a termekben összehalmozva áll a nyilvános- 1 ság előtt. \'
A befejező társasebéden részlvett az egész helybeli és vidéki tanitói kar, felköszöntőt mondott Jankovlch zalakarosi taniló, P. Pulvermann Zeno kiskanizsai lelkész, Tóth Bertalan szepetneki tanító és vitéz dr. Barnabás István tanfelügyelő.
— UJ rendszer butorvásárlók részére. — Közalkalmazottak részére Zalavármegye egész területére díjmentesen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyujtjuk. Százpengőnként csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven IclUli törlesztés esetén a kamatokat is megtérítjük. Kopsteln Szombathely, Köszegt-utca 5.
— /lr. alatt tavasxl napauga-raltra nemcsak us arcssep-10k bu/nak kl, ganux rávlia-□ Kanak lakdsdaak smbmi™ Is. a kicserélésre érerl saá-nyeaeit, ttlggönyelt legolcsóbban Baridndl eaerea-ftefl be.
URÁNIA
Május 8., oeOtBrtOk Május 9., péntek
Damaszkusz hercege
Perisa föur és európai asszony szerelme s romantika szivárványszínű ragyogásában
8 felvonásban. Az Izgalmas cselekmény, az aranykupolás város misztikus háreméletének miliőjében
játszódik le. — Főszereplők : Rod Lm Vtooqiss és HafoallaalDay.
Kiegészitó műsor.
Május 8 (csütörtök)
Budapest 9.15 Hangv 9 30 H. 9.45 a hangv. totyL 11.10 Nemzetközi vlzjelzőaxol-gálal 12 Déli harangszó. 12.05 A Mindlta-azalonzenekarának hangv 12.25 H. >2.35 A hangv. tolytalása. 13 Pontos Időjelzés. 14.30 H 15 Piaci árak ís árfolyicnhirek. 16 Rádió Szabad Egyetem. Ulána: Ponlos Időjelzés. 17.10 P. 17.40 Az Operaház Ug-j.uuú alakult zenekar hangversenye. 19.15 E. 19 35 Angol nyelvoktat js. 20 E. 20.20 Elóadái a Sludlóból. .Ma-hbeth-. Dráma
5 telv Utána kb. 22 Pontos Időjelzés. Majd: Cigányzene.
becs 12 A ROmisch-ienekar |itéka. 15.30 Silvlng-zenekar Játéka. 20 6g) felvonásos dráma. Utána a rokokó zenéje.
Coohet, Hammer, Slazenger, Jaques, Kehrling stb.
»• rw
TENNISZUTOK
legolcsóbb budapesti árakon.
Szakszerű hurozás!
Slazenger | lmL jjll.
Dqdiop í laDaaK
Tennlszegyesületeknek és igazolt tagjainak készpénzfizetésnél engedmény.
Szabó Antal
jlilll\'llpu tennisziipők
eredeti Dapper, női 1 pár P 8-aO, térti P 10—
fegyver és sportárunagykereskedése =
ZALAI KÖZLÖNY
Négy ÓTT6 dologházba utalták DeoUcb mészáros és Kelemen fflszerkereskedő falbontó betörőjét
A főtárgyaláson kiderült, hogy már hétszer volt büntetve
Nagykanizsára J0II, előbb azonban egy betörő feszítő vasat csináltatott magának. Nagykanizsán a majorban elbújva
Nagykanizsa, májua 7
Még a mull havi kanizsai országos vásárra virradó reggelen ismeretien tettes betört Deulsch Ede De-ák-lérl hentes üzletébe és onnét hentesárut és kisebb összegű pénzt vitt el, mlg Kelemen Rezső füszer-ílzlelébe falbonlás ulján tört be és ott is kisebb lopást követett el. A teltest a rendőrség rövidesen Gas-parics Pál 28 éves, nős, kiskomá-romi cipész személyében elfogta és átadta az ügyészségnek.
Tegnap voll ebben az ügyben a főtárgyalás. A szenzáció erejével hatott, mikor a bíróság megállapította, hogy a 28 éves Oasparics Pál eddig hétszer volt már büntetve. Igy többek között lopásért 2 évi fegyház, 1 évi és 6 hónapi börtön, 2 évi fegyház, rablásért 3 évi fegyház, orgazdaságért 6 havi börtön, slb. amit kitöltött.
Gasporlcs Pál elmondolla, hogy március 26 án szabadult a keszthelyi fogházból, ahonnan Kiskurnáromba ment családját meglátogatni, majd
töltötte az éjszakát, reggel azután terepszemlére meni. Először álkulcs-csal kinyitotta Deulsch Ede üzletéi, az onnét lopott sonkákat pedig a Teleky-utl víztoronyba rejtette.
Visszalérve, Kelemen Rezső üzleténél falbontással foly fatta a munkát. Innét azonban csak néhány szelel csokoládét vitt el és pár pengi értékű 1 és 2 filléreseket. A kasszában a sötétségben egy csomó papirt kapott kezébe, azt hille, hogy bankók, csak a Világosságnál látta, hogy amiket ő bankjegyeknek nézett, csak számlák voltak.
A tárgyaláson védekezésül azt hozla fel, hogy nem volt betevő falalja. Elment dolgozni, önálló lett, de nem tudott annyit keresni, hogy megéljen a családjával.
A bizonyítási eljárás befejeztével a törvényszék Gasparlcs Páll négy évre dologházba utalta.
Előbb agyonlőtte szerelmesét, majd magával végzett a jómódú gazdalegény
Nem engedték, hogy szegény lányt vegyen ketten meghaltak
Celldömölk, május 7 szegényso:su leányi, A celldömölki járásban fekvó lében agyonlőtte Szergény községben véres szerelmi dráma történt, amelynek két halálos áldozata van. Verraszló János jómódú gazdalegény afeletti elkeseredésében, hogy szülei nem engedték meg neki, hogy feleségül \'.egye Németh Llna
el — mlnd-
a temető köze-i leányt, majd maga ellen fordította a revolvert és halántékon lőtte magái. Mindketten meghallak. A leány egy papírlapra ennyit irt fel bucsuzásul: „Édesapám, anyám, kis testvéreim, bocsássatok meg, hogy igy megszomorítlak".
NAPI HÍREK
NAPIREND
Május 8, oaQtftrIAk
ftoul katolikus; Mih. főattgy. Pro\'eat: 01\'.dia. Izratllta: l;ar hó 10.
Uránia Mozgó. .D«m«9iku»z hercege". Simítni romantika 8 felvonásban. — Kísérő mütor
Gyógyszertári éjjeli szolgálat: I. bó végéig a .Fekete Saa" gyógyszertár.
OMtrcU nyitva reggel 6 órától uh 6 óráig (hétfő, aatrda, péntek dílortn, kedden egéaz nap nőknek). Tel.: 2-13.
— Batthyány-Strattmann László herceg beteg. Magyaróvárról Jelentik : Általános részvétet keltett az a hir, hogy Batthyány-Strattmann László herceg, a jótékonyságáról és szemorvosi működésével kifejlett emberbaráti tevékenységéről ismert tudós, betegen fekszik Bécsben. Állapota súlyos.
— Esküvő. Fényes esküvő volt tegnap az orosztonyi plébániatemplomban. Kövess Jenő ungjakabfai földbirtokos leányát, Ágnest vezette oltárhoz Brokés Mátyás komáromi honvéd-százados. Az előkelő násznép és a község és vármegye intelligenciája töltötte meg a templomot és elhalmozta az ifjú párt és az öröm-, szülőket jókívánságokkal.
— A Balatoni Szövetség Hévíz és Keszthely részére jobb vasúti összeköttetést kér s ennek pártolására kérte föl a vármegye törvényhatósági bizottságát.
— A nagykanizsai iparklállltás ügye. A nagykanizsai ipartestület elöljárósága ma este 8 órakor tartja május havi Üléséi, amelyen szóba kertll a jöiö évben Nagykanizsán megrendezendő Zala*trmegyei Ipari, háziipari es mezőgazdasági kiállítás és vásár Ugye. Ezt a goudolatot a hivatalos város is a legteljesebb mértékben pártolja.
— Névmagyarosítás. Szummer Kálmán, • nagykanizsai kir. ügyészség loghtaáaak fellRyció liszt*, nevét belügyminiszteri engedéllyel ,Sólyom"-m magyarosította.
— A nagykanizsai zeneiskola hangversenye Zalaegerszegen. A zalaegerszegi Egyházi Ének- és Zeneegyesület május 11 -én este az ottani Katolikus Házban hangversenyt rendez, amelyen a nagykanizsai zeneiskola művésztanárai és pedig Lemberkovlcsné Weber Anna (hegedű), Garal Margit (gordonka)* Schiller János (klarinét) és Vannay János zeneszerző, zeneiskolai igazgató szerepelnek.
— Egy htrea pártra! táncosnőnek,
Mistlnguette-nek tarka életébe világit bele a I*antos Magazin május l-l számában megjelent párizsi tudósítása. Este 6-tól reggeli 8-lg követi nyomon a tudóaltó ezt az érdekes asszonyt éa sok apró Intimitást mond el a világ leghíresebb orteumdlvájáról. Sok művészt, zenei cikk. szén mümellékletek, a könyv világpiaca, rejtvényrovat, stb. gazdagítják ennek a nívós, gyönvörljen kiállított folyóiratnak uj számát. Ara 1 P.
— Felfüggesztik Bartos János mentelmi Jogát. A képviselőház menteimi bizottsága elhatározta, hogy Barlos János pacsai képviselő egy-rendbell mentelmi ügyében a mentelmi jog fellüggesztését javasolja.
— A Képzőművészet málual szama. A dr. OyHnyvöit NAndor szerkesztésében megjelenő Képzőművészet művészeti folyóirat májust száma majdnem télszáz Illusztrációval az aktuális magyar művészeti életet mutatja be a Műcsarnok, az Ernst-mtizeum és a Nemzeti Szalun tárlatainak Ismertetése kapcsán. Cikkeit ezúttal ts avatott toliu esztéták Írták, mint felvlnczl Takács Zoltán, fítlltnl La-Joa éa Borost Mihály. Fraenkel György műépítész llutor és stilus c. cikkének folytatását kapjuk még a tolyőlrat állandó rovatain kívül. A nívós folyóirat a szokott pompás kivitelben jelent meg ezúttal Is. ftvt előfizetési ára 24 P. Szerkesztőség és kiadóhivatal: V., Katona József-u. 27.
— 40 unoka és 29 dédunoka. A Szabadhegyen meghalt özv. Gál Jánosné 86 éves asszony, akii tegnap szerda délután temettek el. Az elhunytnak 9 gyermeke voll, 40 élő unokája és 29 dédunokája, akik mind gyászolják.
Margit-fürdő
Csengery-ut 19.
• Nyitva mindennap ^ reggel 6-tól, esle 7 ig ™
Márvány kádfürdő fűtéssel P 1 50
10 jegy vételnél......P 1—
Igénybeveheitk egyesületek, vállalatok is. Tyukszemvágás......P —\'40
Maszirozás........P —\'30
»
Zbteki ttrlat
firia JÓ251/S, London 25 08Vi. Newyvr, 31615, Brüaael 72021/1, Mli.ro 77 06V\', Madrid $3 40, Amaterdam 207 73, BtrUa 123 23, Wien 72 80, Sotta M4, Prfcra 15*29, Vsraó 57-85, Baáapett M-M Jalgrád 9-121/1, Buluiaal 307.
Iratí ttt aaenrtlnk, marad-fon a városban.
__1930. májúi 8 I
É trágrtál an a ágnál, rossz gyomornál, bélrekedésnél, renyhe emésztésnél, anyagcserezavaroknál, csalánkiütésnél és bőrviszkeiésnél a természetes „Ferenc lóuef keserűvíz rendbehoz/a a gyomor és a belek működéséi s megszabadítja a testei a felgyülemlett rothadó anyagoktól. Az orvosludo nány úttörője megállapította, hogy a Fereao I6*«el víz abszolút inegbizhaló hashajló. — A Ferenc lózief keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és fűszer-üzletekbcn kapható.
színház
Szökik az asszony
Forró premier estéje volt tegnap este a színháznak. Darabsiker, közönségsiker és kasszasiker adlak egymásnak találkozót a Szökik az asszony operettben. Mlndeháromnál azonban zajosabb volt az a siker, amit a színház könyvelhet el Kardos-Harmat- Brodsky triászának pompás operettjéért. Minden túlzás kerülésével hangot kell adni a közönség általános kritikájának (végeredményben mégis csak a nézőtér mondja ki a fellebbezhefetlen Ítéletei minden darab felett), hogy a Szökik az asszony előadása a pécs-nagykanizsai szinház olyan brlllláns produkciója, amely magasan túlnő a lokális kereteken és nem sokat kiván, hogy pl. a Budai Színkör közönsége előtt bebizonyítsa: nivó tekintetében nincs .fővárosi" éa nincs „vidéki" színészet. Lekötelezve kell magát érezze minden szerző és komponista, akinek darabját vidéken igy hozzák ki. De erkölcsi kötelezettségben áll az ezerszemű cézár is, a közönség a színházzal szemben, mely ilyen bőkezűen, nagyvárosi eleganciával szervírozza színházi-estéit.
Az asszony szerdán esle zsúfolt ház tapsviharában szökött, élt, ragyogott, pompázott, mint egy arany-színben csillogó páva. Kardos Duml szövege friss, könnyed librettót adoll Harmat Imre verseivel együtt Brodsky Miklósnak, aki egész sereg uj slágerrel ajándékozta meg a könnyebb műfaj hatalmas táborát.
— Nagyon kedves, aranyos operett — igy adták egymásnak tovább szünetekben a véleményeket és a szünetek számának emelkedésével a jelzők csak fokozódlak, hogy végül: .Remek elöidás, nagyszerű este, mindent megérő szórakozás I" jelzőlével ki-ki dúdolja "Pardon, pardon, szenyora" simogató tangóját és a jazz-stilusban megírt muzsika többi számait.
Azt nem mondom el, \'mindenki tudja, szerelemmé, sőt csalódott szerelemmel kezdődik a darab és fel-vonásról-felvon^sra j ibban fűtött levegőben él, a cselekmény középpontjában, a Nő, aki gyújt maga körül és a láng a deszkákról tovább harapózik a nézőtérre . ..
Az operett nyílegyenes ulat talált a közönségh z, mely megadta a prózai résznek, ami az övé és tombolva újrázott a duettek, revüszámok, szólók nyomában. Alig volt a darabnak száma, amiből ne kétszer köveiéit volna a publikum. A színészek pedig boldog örömmel, jókedvvel, különös figyelemmel adlák magukal a siker szolcálsfába.
Zöldhelyi Anna diktálta a darab tempóját. Gyönyörű szőke asszony voll. Finomság, csiszolt mozgás és lényében rejlő művészi forrósággal állott az eBt középpontjában. Sokszínű, merész, igazi Nagy Nő volt. Márkus komoly férfiassággal, leplez-hetetlen szenvedélyességgel formálta
Uri és nöi
finom fehérnemüekben,
gyermek trikók és zoknik
nagy választék
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
Tel. 406. NAGYKANIZSA, CSENGERY-UT 2. Tel. m
1990. nUjus 8
ZALAI KÖZLÖNY
meg a darab hősét. Szenyora duellje Zöldhelyi Annával az est lénypontja volt. Temperamentumának, boszorkányos láncludásának és tomboló nevetést kiváltó humorának teljességével Károlyi Vili az operett kony-nyedségél, ötletességét és sok, aktualitásban élő komikumát biztosította és tartottá a jókedv fonalát a három felvonáson keresztül. Harczos Irén egyéni bájával vérbeli szubrettet, rendkívül kedves, fiatal leányt személyesített meg.
Egry Berta, Kőszegi, Darvas Mm-gll, Honthy keretezték a lóegyütles remek munkáját. Ékkövek, mint tánc-attrakciók Kellnerduó és Zelenay-kettős díszítették a gazdagon klálli tolt, precízen betanított, megrendezett és zeneileg alátámasztott operettet. Éz utóbbi vlléz /akabffy rendező, illetve 0. Nagy Tibor karnagy érdeme.
A Szökik az asszony első estéjét szakadatlan ujrázások, tapsok között a színpaddal egyült le\'kesedö közönség akceptálta.
Miután három felvonáson keresztül lemérettetett ugy a közönség, mint a kritikus által, slágernek és tartós sikernek fémjeleztetett. U. Oy.
A azlnházl iroda közleményei
(*) S • Okik az asszony — csütörtökön
elte Is. Az évad ragyogó szépségű operettujdonságn, a tővAros egyik legnagyobb slágero ma oslltörtokön éa szoiubnt, vasárnnp ento la műsoron van a boniutaló nagynzcrU szoroposztAsA-ban, Zöldhelyi Annával a főszerepben.
(\') Takát, Allce. Péntoken osto Szo-mory Dezső színmüve, a budapesti Vlg-szlnházmcgkapó szépségű müsordarabja kerül bemutatóra. A színházi év drámai terméao közt kimagasló helyot loglal ol bzomory müve. amoyl a színtársulat
prózai együttesénok fővárosi színvonalon álló prod Székelvhtdy
má«y Miklós, Unnia Jonő, vitéz Bánky
Ion álló produkciója. A főszerepekot: bzékelyhídy Atlrlcn, Vasa Iruia, SAr-
lióbcrt, Kollay (lyula, Csergő István, Zelenay József JAtszAk.
(•) Vasárnap délután 3 órakor délutAnl helyárakkal Vlg özvegy, Zöldhelyi Anna felléptével.
Heti műsor:
Csütörtökön : Szökik az. asszony.
Pénteken : Takáts Allce.
Szombaton: Szökik az aa»7.ony.
Vasárnap délután: Vlg özvegy.
Vanárnaji csto: Szökik az. amzony.
Héttőn: Tlzentiyolcéveaek.
Koddon: Mte Amerika.
Szerdán: MIsh Amerika.
TámofjattHulc az érdemes konliual kereskedelme/ és Ipari.
SPORTELET
Turay centerhalf, Ormos a center az olaszok ellen
Összeállították a válogatott csapatot
Budapest, május 7 (Éjszakai rádiójelentis) Ma délután a válogatott keret az Üllői uli pályán zárt kapuk mögött két kapus tréninget tartott. Tréning után Palaky Mihály szövetségi kapitány az alábbi ll-et jelöíle az olaszok ellen: — Aknai —- Korányi, Fogoly III. —
Borsónyi, Turay, Víg — Markos, Takács II, Ormos, Hires, Tilkos. Tartalékok: Fehér, Volentik, Lyka, Toldi, illetve pótlartalékok: Dudás, Skvarek, Drössler Tréning ulán a csapat és tartalékai kivonultak Hll-vOsvölgybe, ahol a meccs napjáig a trénerek felügyelete alatt pihennek.
Szombaton reggel háromnegyed hat órakor érkezik Nagykanizsára az olasz válogatott csapat és kísérőtábora
Báró Kray István, Fischer Mór és Meddlnger az MLSz veiérkarától fogadják az olasz csapatot — A Zala-Kanizsa FC díszes fogadtatásának részletel
Nagykanizsa, május 7
Az MLSz hivatalos értesítést kapott, hogy az olasz válogatott csapat szombaton délelőtt érkezik Budapestre, illetve Nagykanizsára szombaton reggel háromnegyed hat órakor.
Nagykanizsán, mint jelentettük, a Zala-Kanizsa FC készít elő ünnepélyes fogadtatást az olaszoknak. A Zala-Kanizsa FC vezetőségének, illetve lapunknak kérésére a Duna-Száva-Adria Vasúttársaság kanizsai osztálymérnöksége az állomási olaszmagyar színekkel díszíti fel. A profi futball club egész vezetősége, teljes játékos gárdája a piros-fehér dresszben, az ifjúsági egyesületek, valamint a futballmeccsek drukkerlábora várja az olaszokat, akiknek befutó vonatát a Zala-Kanizsa FC csapata háromszoros Evivával fogadja. Ezután a Zala-Kanizsa FC és annak közönsége részéről Urbán Gyula, lapunk sportrovatvezetője üdvözli olasz nyelven a válogatott csapatot
és annak kísérőit. Ezután virágcsokrot nyújtanak ál a vendégeknek, majd a Zala-Kanizsa FC hölgydrukkerei 15 dr. aranyjelvényt tűznek fel az olasz válogatottaknak a kanizsai fogadtatás emlékére. A Himnusz t\'s a Hiszekegy eléneklése szolgál diozts keretül a fogadtatáshoz.
Az MLSz részéről már pénteken este Nagykanizsára érkezik báró Kray István alelnök, Fischer Mór a FIFA alelnöke, Meddlnger h.z.tagy és Üdvözlik, majd Budapestig kisérik az olasz csapatot
Székesfehérváron is nagy fogadtatás lesz, majd a budai dv. pályaudvaron várják a kormány, a főváros és a sajtó hivatalos képviselői ét a közönség az olaszokat.
Vasárnap délután az Ollói-utl pályán meg|elenik vitéz Horthy Miklós kormányzó és családja, a klr. hercegek, a kormány lagjai. Meccs előtt dr. Vass József nép|óléli miniszter köszönti az oiasz vendégcsapatot.
Rádión közvetítjük közönségünknek az olasz—magyar mérkőzést
Szabó Antal üzletéből a rendórség engedélyével továbbítják a meccsleadást vasárnap délután
Nagykanizsa, május 7 Ezt a közvetítést Szabi Antal üzleté-
A Zalai Közlöny szerkesztősége már a múltban is számtalan esetben hozott áldozalokat azért, hogy olvasótáborát minél jobban, minél teljesebben kielégitse.
Ezúttal újra egy olyan akciói Jelentünk be, melynek azt hisszük széles sporikörökben lesz örömteljes visszhangji: vasárnap délután az olasz—magyar Európa Kupa mérkőzési rádión közvetítjük a sportközön-ségnek elejétől végig.
Ugyanis kérésünkreSo/ymoj)\'László rendőrtanácsos, a kapitányság vezetője engedélyt adolt arra, hogy a meccs rádió-leadását közvetíthessük.
nek rádióosztálya végzi, aki hatalmat leadógéppel és hangszóróval továbbítja a Stúdió helyszíni közvetítését. Solymos! rendőrtanácsos, ákl nagy megértéssel adta meg a közvetítésre az engedélyt, intézkedik, hogy Szabó Antal üzlete előtt megfelelő rendőrszemélyzet tartsa fenn a rendet 90 percen át.
A rádió leadás pontos Idejét közölni fogjuk és ezúton is kérjük a közönsfget, hogy a leadás ideje alatt sportszentettel, de rendben és csendben élvezze a leadást, hogy a rendőrök rendfentarló munkáját megkönnyítse.
Az NTE bajnoki mérkőzést játszik vasárnap Nagykanizsán
Ellenfele a Kaposvári AC csapata leaz — Az amatőrbajnok-ság 2. helye fflgg a mérkőzéstől
Nagykanizsa, május 7 A Zala-Kanizsa FC vasárnap valószínűleg nem Játszik bajnoki mérkőzést, de az amatőröknek nagy
napjuk lesz. Régi riválisuk, a Kaposvári AC csapata jön Kanizsára, hogy meccseljenek a bajnoki pontokért.
A Torna Egylet csapata erősen készülődik a mecsre, mert be akarja bizonyítani, hogy a vasárnapi pécsi vereség teljesen irreális körülmények közölt Jötl léire.
A vasárnapi amatőr bajnoki meccs kimenetele határozza meg az amalör-tabella 2. helyének gazdáját és Igy érthető, ha az NTE különösképen ambicionálja a győzelmet,
Közomisla
TŐZSDE
A mai tőzsde hangulata újból lanyha volt. A napok óta tartó üzlet-telenség tovább folytatódott, ugy hogy az árfolyamok Ismét lemorzsolódtak. Számo\'tevő üzlet az egész lózsdeidő alatl nem fordult elő. Zárlat felé a hangulat kissé Javult.
Fixkamatozásu papirok piaca üz-leltelen, változatlan.
Valuta és devizapiac üzlettelen mérsékelt forgalommal. Newyork árfolyama 10 ponttal javult
A kaposvári amatőrcsapat győzelme esetén bajnok is l^iet, mert csak 1 pont választ|a el a PVSK-tól, veresége esetén azonban fucca a bajnoki esélyeknek, sőt a 2. hely is könnyen vetzendőbe mehet.
Az NTE gárdája ma délután erős kétkapus tréninggel készül a mérkőzésre ét azon az összes játékotok megjelenése tzigoruan kötelező. A tréning délután fél öt órakor kezdődik.
A vasárnapi amatőrküzdelem pontosan fél 3 órakor kezdődik, hogy a közönség meccs után végig tudja hallgatni a Zalai Közlöny rádióleadását az olasz—magyar mecctről.
TemearUuá*
Buza tszt. 20 fiit. eseti, dt. 20 flU. és a rozs 05 flU. emelk. Buza ttsxsv. 77-es 21-40—11(0, 78-es
21 70 -21 90, 79-et 2300 -22-20, 80-e»
22 20-22-30, donint 77-e< 2055—20 80, 78-ea 20 80 -21 05, 79-et 2105-2115, 80-as 2115-21-40, ruzá 1045-1070, lak. árpa 1850-14 00, sOcárpe IW»-16 50, sab 1240-1260, teaseri tazt II 50—
11 70, donlotmll 11 70 -11 M, repce —\'■-
—■— kor fsa 8 20 8 30__
mafushan 7 ditsenu
Sstaíbó György uaaia-
laboraíortuma Fóut 3.. udvar. ml
ZALAI KÖZLÖNY
1930. május !.
1 MafWÜ ttafa <trist-j«crx4«
VALUTÁK Angol L 27*80-27*95 Btfah. 79*55-70 96 C*il k. 16*87-16-97 Dáok. 152*60-153-20 Dtail 1000-10*08 Dollár 569 10-571*10 Francia 1.22-30-22 60 Hdl. 2.990-23090 Lengyel 63*9064-20 Len 3*36-3*40 \'ava 4-11-4-17 LUa 29 75-30-C5 Márka 136 15-136 75 Norvég 15265-153 25 Schia 8040 80 tO
S»*ld L 110-45 1 0 95 Ivédk. 153\'10 153 70
DEVIZÁK AirsL 229-90-23060 Belgrád 10*10 i0*I3 Bálin 136*30-13670 BrtUaztl 79*6?-7»« Devizák! 3*38 3*4Ü Kopasb. 152 80-.53*20 London Ti 75- 27\'83 Madrid 69 20-71 20 Milano 29*93-3003 Nawyork 571 20 2 80 Cszlo 152-85-.53-25 Fária 22*41-22*48 Práp 16-92-16*97 Sscfia 4*12-4*16 Stockb. 153-27-153 67 Varaó f.4-02-64 22 Wlan 8055-30*80 Zürich 110*65-11095
tetteriiár
ruhaltáa 3101, ela lattan 884. - Elsó renda 1-34—1-36, auoatt 1-30-1*34, szedeti kósáp 1*24-1-28, könnyű l*10-l-20k Ml rendt öeeg 1-22—1-24, U-od randa óra 1*10—1 16 angol aaldó 1*40-1*60, szakmna naivban 1*64-1*68, aair I-70-I-90, hu 1*50-1*84, szalonnás iélaertés 1*66-1*76
E«ii|«: Mbalil !!?»■*» f Upkitdé TálUUt, SííykanJiMn. felelői kiadó: Zalai Károly.
btsnufcM lalalaai Nagykanizsa Ti. u
HIRDESSEN
■ „Zalai KSzl5ny"-b«n.
APRÓHIRDETÉSEI
Aa auilMi J sáluk (ttja 16ftt% M HtUc, Minden torábM szó «ja • Al. .Vasár- 4) tnnepaap 10 azólg »• ftlWr, nil.áis
további asó di(a a fltl. Szerdán 4a Hátakén 10 UÁia M Itlér, minden továhM szó dija ■ HU. Omaaó s mtadaa raata-
Sitib bettból álló szó kát szónak ssámM* tik. Állást kereaóknek SOM engedmény.
HlrtfaMaak t (öt) pang* •»•*»«•" alal a falaalsgsa káayssláa, asámláaáa slksr«Us» •éaaH altra llsstsaálk
űsasstat megkoptam. Vssváiott péntek esti gyorsnál várlak — Olzlkád. 2158
Faaotttaatarok, kosárlruk készítése éa |a*H*aa, nádszéklonás lilással, Erzsébet tér lá. 2148
Fajaalaisibab, begyes, nagy husu, páronként olcsón eladók — Sugár nt 26. alatt
Uj bartaasja kg-ként 32 (Illíréit kap-bató Horváth Lajos piaci sáliában. 2464
Egy intelligens, szorga\'mss fOszsr. kanakaálsaaáá állá.l keies szonnsll belépésié. Clm sTclsdóbsn. 2417
Egy szoba buloiozatlan paraoa lakás Juniusis xisdó Erisebet-téi 2 , emelet. 2463
■Ia44 augusztus 1-ie 2 szoba, konyha, elöszobs,. vlzveze ék és minden meliés-helyltégekból álló Iskás. Bővebbel Va.ga Nándor kelmefestőnél, Hunyadi u. 19 24)2
* axobáa, laidó- és elóssobáa suguastuiis kiadó Eizsébet-lér 2.
lakáa
2163
■árba ksrssak sugusztus elseJéie 2, vsgy 3 szobás 4akást. — Qm s kiadó
ban._ _2323
A Tajazlvatkaaatl Uapaalaál
aa állomás melleit, lólózótt tej bármilyen mennyiségben kapható. 2233
Egy kis ISoaHakooal
eladó Zilnyi Miklós-u. 40.
léderea üléssel 2440
S szokás lakáa augusstusrs, esetleg juniusis kiadó Csengeiyut 67. 2463
Nrksssaaák asfasstaa slaa-Jéra kétszobás, világos lakást vízvezetékkel, lehetóleg füidóazobávai. Címeket kia<tóbs. 2335
□Aalataafaayvaa állomás mellett, a vtz partján levő négyszobás villa s fürdőidényre .Isdó, Bővebbet Klaszán Sándor, Eflivös-téi 15. 2460
Arán, János utca 11. számú ház szabadkézből eladó. 2459
Egy szobás utcai Iskás meilékhelyiié-gekíel együtt má;ui 15 te kiadó Klniisi-uica 63. 2J62
■ agykanizsa Mutóbuaz Vállalat
MENETRENDJE
Érvémybon 1010. md/ua ÍS-lg.
Erjsébertér-Vasvtállotsás
Oda Vissza
4-06 4-114
5\'10 5 2\'
500 6oo
6-30 6-te
»»7-ao 7-43
8-so 8-w
•11» H-S8
12-K !3\'<»
13-88
14-06 14-18
17-as 17-48
20 « 20-48
22" 22-28
22\'« 22-M
23-M 23-56
Eraébet-tér-Barak
Oda
♦ 7-60 •10 « •II" • 1835
Vissza
8 « 10-2\' II 57 18"
•-gsi jelzett csak szerdán és pénteken közlekedik.
"Juliul és suvusztui
hőbsn vssár- és Unnepnsprem megy.
Kováid Péter és Fia
budapaatl faatftgyár
Int, tiaztit «a plisaerox
Oallérok, kézelők és Ingek tisztítása. Harisnya szemfelszedés és lejelés
l0IM Csengery-ut 5.
Hirdetmény.
B a c ó n a k hegyközség közbirtokossága ezennel közhírré teszi, hogy kápolnájának javítási miftikálatalt folyó évi május hó 11 -én délután 2 órakor a helyszínén a legmegfelelőbb ajánlattevőnek kiadja.
Nagykanizsa, 1930. évi május hó 6-án.
A hegyközség »» elöljárósága.
MAKULATUR
papin
nagyban és kicsinyben kapható a kiadóhivatalban
Értesítés.
Értesítem a n. é. hölgyközön-
séget, hogy
varrodámat
Magyar u. 5. sz. alól C.engery-ul 6- szám alá helyeztem ét.
Kérem a hölgyközönség további szives pártfogását.
Hitter Györgyné
Csengery-ut 6.
A ietenyei kir. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
4704/lk. 1929. sz.
trnrtsl Mtíitej-liniat.
Dr. Rosen\'hsi Jenó végiehs|tatónak Bódls Oábomé írül. Kovács Julls végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében s telekkönyvi halóiág s végiehsjtásl árveiéit .\'17 pengő 15 llll. lőkeköveleléi és Járulékai behsjlása végett s Ietenyei kir. járásbíróság területén levő. Puszls-msgyaiód községben fekvő, s a pusits* m\'gvsródl ír a> sil|*vben felvett 437. hisz. csádé s Külsó hrgyen végiehaltáil szenvedő nevén álló 4 hold 775 □ölnyi területű Inwatlsnia 180" P. sz u o 146"). iitjkv. ben (elveit l\'79/s/20. hrsr. rét s alsómezői dűlőben, előbb Bódis Oálorné sz. Kovács lulls nevén állolt, jelenleg f« részben Nóvák Sándorné sz. Németh Viktória, U rés/ben Nóvák Sándoi és l.i téliben Nóvák O.öigy nevén álló I hold 800 □ öl teiü letü Ingatlanra 2400 pengó kiáltást álban elrendelte
Meg|e<yeztetlk, hogy sz n7f/a/\'.0. hisz. ingatlanra t)i Kosenlhal Jenó 184 V 67 iiil. lóké és Jái. ból ál\'ó követelésének behaj lása liánt s csatlakozási s telekkönyvi hatóság nem mondja ki, meit erre az In-gat\'ar ra ez a kovet\'lés bekebelezve nincsen
Az árverést 1930. évi május hó 31 napján d. e. II órakor Puulsmsgjatéd könégháián\'l fog|ák mcgtsitsnl.
Az átverés alá kerülő Ingatlanok s kl kiállási ár kéthnrmadanál slacsonyabb álon nem adhatók el
Az áiveieini izándékozók kötelesek bá-nstpénzül s klklálláil ár IOoA>-át kéizpénz-ben. vsgy sz 1881. l.X. t.-c 42 § ábsn meg hslározott árlolyamm.il számllotl óvsdékké-pes értékpapírban a kiküldőiméi lelenni, vrgy a bánslpénznek*előleges blről letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek sl\'dnl és sz árverési feltétele, kel aláírni (1881:LX. t.c. 147., 150., 170. §§. 1908:XL. t.-c. 21.
Ai. aki ai Ingatlanért a kikiáltási árnál msgsssbb ígéretet tett. hs többel Ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ái százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa Igérl ár ugyanannyi szá-zalékálg kiegészíteni (I908.XL1. 25. (,.).
I.etenyén, 1929 évi se ptember hó 12 napján
Dr. Hitzelborger i. k. kir |t>lró.
A kiadmány hiteiéül*.
Balassa Sándor s. k.
WlihkSnyvv«i«t.V
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
8106/1930. sz.
Pályázati hirdetmény.
Nagykanizsa város közönsége által a in. kir. honvéd Ludovica Akadémián létesített s az 1930/31. tanév kezdetén betöltendő évi 1500 P-s 1 alapítványi helyre a m. kir. honvédelmi miniszter ur 31234/18—1930. sz. felhatalmazása alapján pályázatot hirdetek.
Az alapítvány ösztöndíjas, tehát a teljes tanulmányi időre (négy év) szól.
A pályázatban résztvehetnek oly nagykanizsai, vagy zalavármegyei születésű és lakosú 17—20 éves életkorú, kifogástalan erkölcsd és magaviseletű, a katonai nevelésre testileg alkalmas ifjak, akik a fegyveres szolgálatot életpályául választják, valamely hazai nyilvános középiskolában jeles, vagy jó eredménnyel érettségi vizsgát tettek és a Ludovika Akadémia feltételeinek is megfelelnek
A pályázatok felett Nagykanizsa megyei város polgármesterének bemutatása alapján a m. kir. honvédelmi miniszter ur dönt.
A m. kir. honvédelmi miniszter iirlioz cimzendő pályázati kérvényeket legkésőbb 1930. évi július hó 10-én déli 12 óráig kell a v. iktatóhivatal-.ban benyújtani.
A ni. i<ir. honvédelmi miniszter ur által kibocsátott 1203/eln. 9—1930. sz. pályázati hirdetmény a Budapesti Közlöny 77/1930. számában, a Ludovica Akadémia által kiadott tájékoztató pedig a v. iktatóhivatalban a hivatalos órák alatt .betekinthető.
Nagykanizsa, 1930. április hó 24-én.
2157 Polgármester.
Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat
Kftnyvityamda f Nagykanizsai • KfinyvkStáaxat a „Zalai Közlöny" politikai napilap kiadóhivatala
^mM:
Készítünk s
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintéze-fi, ggyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, lalraga.\\zo-kat, kórleveleket, röplapokat és mindenféle ízléses kiállilásu nyomtatványok,it.
78.
Gyártunki
(Ízleli könyveket, ügyvédi naplókat, Jegyxő-kftnyvekel, zsebkönyveket, bevásárlási könyvekéi, rajzfüzctekel és tömböket, minta-zacskókat, zsákcédulákat, napiártömböket, fallnaptarak.it stk. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyomdahelyiség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán (Felelős Uj.letvejotA; Zalai Károlv.)
70. évfolyam 104. szám
Nagykanizsa, 1980. május 9 péntek
Art 14 ffllér
ZALAI lOZLONT
Szarkeaalőség és kiadóhivatal: Pó-ot 5. síim Keuthatyt BókktsdóhlvsUl Kosiolh Lajos-u. 31
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési éri : egy hAn t penfcó M fillér
(Éjszakai rádiójelentés) A képviselő-ház külügyi és pénzügyi egyesített bizottsága ma délután 5 órakor Pekdr Qyula elnöklete alatt folytatta a ratifikációs törvényjavaslat tárgyalását.
Az ülés elején Wekerle pénzügyminiszter válaszolt a tegnapi ülésen elhangzott kérdésekre. Ezután Walkó külügyminiszter adott részletes felvilágosítást a hágai és párisi egyezmények pénzügyi és politikai vonatkozásairól. Cáfolla Nagy Emil tegnapi felszólalását, mely Bzerlnl a magyar delegáció olyan javaslatot kapóit volna, hogy az optánsköve-telésektői való elállása esetén 1943 után nem kellelt volna teljesíteni kötelezettségeket. A magyar delegáció llven javaslatol soha nem kapóit. 1920 októberében a kisntant azt követelte, hogy Magyarország mondjon le mindazon követelésekről, melyekel a 250. paragrafus alapján támaszthat. Ezenfelül pedig évi annuitásokban 37 éven ál jóvátételi fizessen.
Ezután a külügyminiszter bemutatja a bizottság tagjainak a döntőbíróságoknál levő követelések statisztikai adatait: ipari vállalkozások 336, egyházi alapok és alapítványok 174, Habsburg-ház tagjainak követelései 300 millió aranykorona (kamatok nélkül).
Az agrár természetű követelések tőkeértéke 1100 millió aranykorona, amit a közbejölt egyezségek folytán 219.000 aranykoronával kellelt csökkenteni és még további csökkenés várható, meri a kisantant érdeke, hogy ujabb egyezségeket kössenek.
Lukács Oyörgy volt a vita első szónoka, aki kérte, hogy a negyedik egyezményt, mely a B. alapról szól, vegyék fel az egyezménybe. Bírálta a megegyezés kedvező és szerinte kedvezőtlen részieleit.
Ezután
Apponyl Albert gróf beszéli. Kijelentette, hogy az egyezmények ratifikálása melleit fog szavazni, bár nem minden részében elégül ki a kötött egyezmény. Az adott körülmények közöli azonban a legjobb, amit a kormány elérhetett,
Apponyi szerint a kormány az elérhető legjobb eredményt vivta ki Párisban
A külügyi bizottság letárgyalta és megszavazta a ratifikációs törvényjavaslatot — Sándor Pál Indítványát elvetették
Budapest, májua 8 (Nagy taps és éljenzés.) A .Nagy Emil által hangoztatott erkölcsi összeférhetetlenség nem áll fenn a miniszterelnök személye és az opláns ügyek közölt, meit a miniszterelnök érdekeltsége nagyon csekély hányada a kérdésnek.
Allatában Hágában nem az opláns kérdések dominállak. Ha gróf Bethlen István nem ugy járt volna el, ahogy eljárt, ez erkölcsi gyávaságot jelentelt volna. Nem lámogalliaija azt az indítványt, hogy az optánsokkal kapcsolatban a hadlkölcsönösöket elégítsék ki, bár erkölcsi igényét a hadikölcsönösöknek erösebbnek tartja az optánsok ügyénél.
A közeljövőben eleget kell tenni a hadikölcsönőíOk kívánságainak is. Szembeszáll azzal a felfogással, hogy az optánsok az adófizetőktől kapják meg kárpótlásukat A kél kérdési nem lehet összekapcsolni.
Lakatos Oyula és Tury Béla mindenben csatlakozott gróf Apponyi fejtegetéseihez.
Bethlen István gróf minlszlereinök bejelenti, hogy a negyedik egyezményt mellékelni kell az előadói jelentéshez és azt az országgyűlés tu-
domásul veszi.
Sándor Pál
benyújtotta ismeretes indítványát, mely szerint az agráralapból részesült magyar optánsok 25 százalék vagyonadót fizetnének, amit részben a hadikölcsönök valorizálására használnának fel. Az Indítványt Rassay Károly, Baracs Marcell és Nagy Emil Írták alá. Sándor Pál részletesen megindokolta indítványát. Az egyezményt elfogadta.
Peyer Károly pártállása mialt nem fogadja el az egyezményt.
Rassay Károly az egyezményeket elfogad|a.
Bethlen István gróf megcáfolta a szocialista képviselők azon állítását, hogy nincsenek külföldi barálaink. Olasz- és Angolországra hivatkozott, melyek a párisi tárgyalások alalt támoeattak bennünket. Franciaország pedig jóakaratú semlegességével közvetített.
Etután a bizottság a javaslatot ugy általánosságban, mini részleteiben elfogadta és annak tárgyalására kimondta a sürgősséget.
Sándor Pál és társai indítványát a bizottság elvetette.
Gömbös: „Nemsokára eljön az idő, amikor visszakapjuk katonai szuverénitásunkat"
A népjóléti miniszter állást foglalt a falu szociális gondviselése és a hadlkölcsön-valorlzáció mellett — A Ház le tárgyalta a népjóléti és a honvédelmi költségvetést
Vass Józsefi „ElsAsorban Zalaországban volna nagy szükség agy nagy kórházra"
ítudapent, május 5
A képviselőház mai ülésén
Vaaa JÓ3LHF! nép/óléit mlnlaxtcr
nagyszabású beszédben jellemezte azt a nagy munkakomplexumol, amelyet a népjóléti minisztérium egész-6égügyi és szociális téren kifejt a nehéz gazdasági viszonyokkal küz-ködve. A munkanélküliség leküzdése céljáböl a miniszlerlanács határozata alapján az illetékes miniszterek felszólították a megyei törvényhatóságokai és valamennyi városi, hogy minden olyan közmunkát,
amelyre fedezet van, a bürokráciái formaságok mellőzésével sürgősen adjanak kl.
Az egészségügyi kérdésekkel foglalkozva, rámutatott a miniszter arra, hogy sok vidéken az egészségügyi berendezések egész sorál kell meg teremteni. A falvakat el kell látni orvosokkal és módot kell találni arra. hogy a fiatalabb orvosgeneráció elhelyezkedjék a vidéken.
Az agrárnépesség szociális gondozásával kapcsolatban hangoztatta, hogy a falu népe egészségügyi, szociális és karitatív tekintetben el van
hanyagolva, az igények pedig kezdenek követelésként jelentkezni. Felszólítja az érdekelteket, hogy törődjenek ezzel a jelenséggel é» Igyekezzenek ezt az ébredező ,öntudatot a nemzell Irányban megtartani. Ne forduljanak elő olyan jelenségek, amelyek elkeseredést kelthetnének. Ne lássa a falvak népe ut, hogy a munkával megszerzett vagyon a mulatókban
pazarlódik el. — Vannak még pontokazországban — mondotla — ahova körházakat kell állítani. Így
elatíaorban Zala oramöa-ban, aOol nagy aMUkaég volna egy nagy Uórfrlura.
Veszprém kórháza Is meglehetősen el van hanyagolva. Általában a Dunántúlon szaporítani kell a kórházak számát.
Hosszasan beszélt ezután a miniszter a rokkanlak kérdéséről. Hangsúlyozta, hogy Igyekszik kielégítő megoldást találni, de csak a háborús rokkantaknak adhat segélyt. A hadl-kölcsönsegélyezést Illetőleg nagyon megnövekedtek az Igények és rendkívül nehéz igazságot tenni.
Bizonyos fokú hadlkOlcaOn-vaiorizácló kielégítőbb helyzetet teremthetne, mint a mai segélyek emelése.
A tárca részletes vitájánál Is számos felszólalás hangzott ej, ma|d a költségvetést általánosságban és részleteiben Is elfogadták. SzUnet után megkezdték a Qonvéaelml tárca költségvetésének tárgyalását. Több felszólalás után, amelyekben elismeréssel emlékeztek meg arról, hogy a honvédelmi miniszter erélyesen torolja meg a visszaéléseket.
Oömbös Oyula honvédelmi miniszter a felszólalásokra válaszolva rámutatott arra, hogy állandóan veszélyezte!! a békét az a nagy különbség, amely a kisantant államai és közöltünk van katonai téren. Ezután a zsoldos hadsereg ellen foglalt állást és annak a reményének adott kifejezést, hogy nemsokára eljön az az Idő, amikor visszaadhatják szuverenitásunkat katonai téren is. Hangoztatta, hogy a volt frontharcosokat, általában a háborutjárt katonákat privilégiumokban kell részesíteni. Ebben a kérdésben törvényiavaslalot dolgozott ki. Megbélyegezte ezután a visszaéléseket és rámutatott arra, hogy a tisztikar zöme távol áll azoktól, továbbá, hogy az ország közvéleménye sem általánosít ezekben az esetekben.
A Ház a lárca költségvetéséi általánosságban, majd részleteiben is elfogadta. Ezzel az ülés véget ért.
ZALAI KÖZLŐNV
Ifl30. május 9.
Fflggőkölcsön, strandfürdő, iparkiállitás és járdarendezés
A polgármester Budapestre utazik a laktanyaépitkezés ügyében — Városi közgyűlés előtt
Nagykanizsa, május 8 Mint jelentettük, dr. Krdtky István polgármester szerdán délután a nagykanizsai pénzintézetek vezetőivel tanácskozást folytatolt a város állal beruházási célokra szükségeltető 943.100 pengd fflggőkölcsön tárgyában. A tárgyalások azonban nem vezettek eredményre.
A nagykanizsai pénzintézeteknek ugyanis nem volt módjukban ajánlatukat mérsékelni, ahogy ezt a város vezetősége klvánla és igy nem sikerült megegyezésre jutni. A polgármester a ma délutáni pénzügyi bizottsági ülésen beszámolt a tárgyalások eredménytelenségéről és
a Magyar Földhitelintézetnek tegnapi számunkban Ismertetett ajánlatát terjesztette be elfogadásra
a pénzügyi bizottságnak, amely Ilyen értelmű javaslatot tesz a szombaton délután Összeülő városi képviselőtestületnek.
A szombati kOzgyDIés főbb tárgyponljai kOzOlt a felveendő fflggőkölcsön és az Aszfalt R-T. gal kötendő 20 éves megállapodás, az öntözőautó beszerzése slb. szerepelnek Zalaegerszegről a jövő héten nagyobb
küldöttség Indul a kormányhoz
Oyömörey Qyörgy főispán vezetésével az ottani kfllönböző városi ügyek érdekében. Ezt az alkalmat kivánja dr. Krdtky István polgármester felhasználni arra, hogy a kanizsai laktanyaépitkezés és több halaszthatatlanul sürgős nagykanizsai ügyben a
kormány tagjainál ismételten személyesen eljárjon. A nagykanizsai strandfürdő
illetve uszoda ügye — ahogy ma
délben a polgármesternél érdeklődtünk — jelenleg ugy áll, hogy a gőzfürdővel valő kombinációt végleg el kellett e/lenl. A magántulajdonban levő uszodák részére ugyanis nem lehet állami segélyt kapni. A polgármesternek az a szándéka és terve, hogy a nagykanizsai slrandfürdő ügye a folyton fejlődő város, a nagyközönség igényeinek, a testnevelés és aportkullura követelményeinek megfelelően kerüljön kivitelre, amit tehát nem lehet ideiglenes módon végrehajtani. A mutatkozó nehézségek elhárításához idő kell és azért a strandfürdő az idén már nem lesz megvalósítható. Ami azonban nem azt jelenli, hogy lekerül a napirendről, sőt ellenkezőleg, dr. Krdlky István polgármester a legerőteljesebben akcióba lép, hogy a jövő évben végre leslet öltsön a nagykanizsaiak régi kivánsága — a modern slrandfürdő.
A város lethargiájában és lespedt-ségében friss vérkeringést jelentene a nagykanizsai iparosság, kereskedők, vállalkozók, gyárosok évtizedes álma:
a nagykanizsai ipari és mezőgazdasági kiállítás,
amit a Zalai Közlöny Hz esztendő óta sürget. Ennek természetesen az iparosság és a többi érdekeltségek kebeléből kell kiindulnia. Érdeklődtünk eziránt a polgármesternél is, aki kijelentette, hogy a hivatalos város a kiállítás gondolatát a legmesz-
szebbmenőleg támogatja. A kiállítás anyagi támogatására — már ameny-nyire ezt a víros anyagi helyzete megengedi —
a most összeállítás alá kerülő 1831. évi városi költségvetésben történne megfelelő tétel beállítása.
Régi megoldásra váró problémája a városnak:
a járdák aszfaltozása.
A polgármester a most folyó útépítési munkálatokba szeretné bekapcsolni a járdarendezés ügyéi, amely Igy sokkal előnyösebb feltételek mellett valósítható meg, mintha kü,ön indítanák meg. A rendezett, Illetve aszfaltozott járdák nemcsak a városnak, de a háztulajdonosnak érdeke, amennyiben emeli a ház értékél. Emellett a város mostani közbevelése lehetővé teszi a házlulajdonosoknak, hogy
a legkedvezőbb hitel mellett végeztethetik a járdák aszfaltozását
A város egész műszaki apparátusa |
és adminisztrációja díjtalanul áll rendelkezésükre, ami ezetlkivtll Is tetemesen olcsőbbllja az egész akciói. Dr. Krdtky Istvári pö\'gármester a mull napokban hirdetmériy uiján hívta fel a nagykanizsai háztulajdonosokai a járdarendezési akcióhoz való csatlakozásra. A felhívásra eddig még csak kevesen Jelentkeztek Ugy, hogy a polgármester Király Sándor mflszakl tanácsnokkal együtt elhatározták, hogy külön felhívási Ivet bocsájtanak ki és azt a köny-nyebbség okáért a házlulajdonosoknak kézbesítik, hogy Igy módjában lehessen mindenkinek csatlakozni. Elsősorban azokban az utcákban kerül sor a járdák aszfaltozására, ahol az útépítés megtörtént.
A város vezetősége minden rendelkezésére álló eszközzel arra törekszik, hogy lassan, fokozatosan, az anyagi lehetőségekhez képest a maga elé kitűzött programmot: Nagykanizsa város fellendülését és céltudatos fejlesztését megvalósítsa.
Farmén Imre cipész 15 éves Ha egy bét óta eltflnt
A fiu felkutatására a rendőrség bevezette a nyomozást, de eddig semmi eredmény nincs — A szülők nem ls sejtik merre vehette ulját Furmen Elemér
Nagykanizsa, május 8 Furmen Imre nagykanizsai Köl-csey-ulcal cipészrnester napokkal ezelőlt bejelentette a rendőrség bűnügyi osztályán Elemér nevű 15 éves fia eltűnéséi,
A flu májúi 2-lka óta eltűnt Nagykanizsáról és azóta, bár tűvé tették érte a v\'.rost, azokat a községeket, ahol okonok, ismerősok laknak és bár a rendőrség is bevezetette a nyomozást, nem sikerült nyomára jutni Az eltűnt fiu rom. kalh vallású,
kb. 150 cm. magas, arca hosszat, haja, szeme bara. Eltűnésekor barna-ruhlt, ugyanilyen szinü sportsapkát és fekete, magasszaru cipőt hordott. Különös ismertetőjele : arcán, szájával egy vonalban anyajegye vau.
Kért a rendőrség, hogy bárki tud róla valamit, akár a bünügyl osztályt, akár a flu Kölcsey- utca 5 szám alatt lakó szüleit értesítse.
Az eltűnés ügyében a nagykanizsai rendőrség országos körözést li adott ki.
Katona József (3) és „Bánk bán"-ja
Irta: Dr. GÁRDONYI LAJOS Aki a magyar irodalmat csak egy kevéssé is megakarja ismerni, annak feltétlenül ismernie kell a Bánk bánt is. Ez az ismerkedés a centennáris utókor minden magyarjára nézve belső parancs.
Ismerkedjünk meg tehát közelebbről a Bánk bánnal I
A Bánk bán ötfelvonásos történeti szomorújáték egy előversengéssel. Tárgyánál és feldolgozásánál fogva a legteljesebb tragédia.
A dráma cselekménye a XIII. század elejére vezet vissza. A magyar trónon akkor II. Endre ült, akinek trónrajutását az árpádházi királyok alatt oly gyakori testvérháboruk előzték meg. Imre király ellen fegyvert fogolt öccse, aki már bátyja életében részt kért magának az uralkodásból. Endre herceget uralmi törekvésében és bátyja elleni felkelésében elsősorban és nagyrészben nem egyéni elhatározása és saját akarata vezette, hanem felesége kivánsága, ösztönzése és sürgetése. Endre felesége, Meráni Gertrúd, nagyratörő és uralomra vágyó asz-szony volt, akinek hercegné korában minden törekvése arra irányult,
hogy férjét akármilyen áron és minél előbb trónra segitse. Amikor aztán Endre valóban koronás királya letl az országnak, Gertrúd lelkében egyetlen vágy égett magasan lobogó lánggal, az, hogy az uralkodói hatalmat magához ragadja, az ország gyeplőjét kezében tartsa s igy végeredményben férje helyett Ö legyen az uralkodó.
Asszonyuralom, még hozzá Idegen asszony uralma, mégha közvetett módon férje neve alatt is, nemzeti uralkodóhazunk idejében szinte elképzelhetetlen voll. Az első királykoronázástól II. Endréig két évszázad mull el. Ezen idő alatt a kereszténység s az európai műveltség közösségbe való beleilleszkedés a magyar közszellemet hatalmasan átalakította, a népet azonban minden ősi vonásából, elsősorban szabad nemzeti felfogásából még nem tudla kivetkőztetni. A büszke és bátor magyar, aki véres harcok közt szerzett magának uj hazát a Kárpálok alalt, aki idegen népeket saját otthonukban is gy,ikrán hódolatra kényszeritdt, akit azonban becsülettel megszerzett hazájában addig senki idegen nemzet le nem gyözöll, a maga portáján, a maga országában továbbra is ur akart maradni. Ha tehát egy idegen asszony, még ha a koronás király felesége is az,
lábai elé akarja kényszerileni a magyart, a nemzet jogait csorbilja, ve-zelőil sértege\'i és mellőzi, szükségképen tragédiának, veres tragédiának kell bekövetkeznie.
A történelem bizonyság rá, hogy Qc trud királyné valóban rá akart ülni az egész magyar nemzet nyakára s uralkodni akart magán a koronás királyon is. II. Endre alatt a királyi udvarban legnagyobb becsülete az idegennek volt Gertrúd teljesen idegen környezettel vette magát körül; az elajándékozható birtokokat és javadalmakat hazája-belieknek adományozta; testvéreit és rokonait magas tisztségekre emelte. Minden intézkedése vérig sértette a nemzetei. Az udvartartás fényűzően voll berendezve, a királyné környezete mindenben dus-káikodotl. Ugyanakkor a nép széles rétegei véri izzadtak a kemény robot alalt, másnak dolgozlak, termésüket és verejtékes munkájuk eiedményét idegenek vitték el. A nép dolgozott, dolgozott és éhezett, éhezett és adózott, mindig csak adózóit.
Katona József II. Endre névleges és Gerlrud királyné lényleges uralkodásában, a nemzet elnyomásában s az uralkodó rendszer ellen feltámadó szükségképeni visszahatásban intuitív érzéssel meglátta a mély drámaiságot, lelke ihletre gerjedi és
ihletét Bánk bánban tragédiává formálta. A súlyos történeti anyagól Katonának sikerült szerencsésen üsszecsoporlositania. A nemzeti szenvedések láncolatába ügyesen bele-állított egy családi tragédiát, ami által Bánk bán, a nemzeli és királyi tragédia, egyúttal családi szomorú-játékká is lelt.
1213-at Írtak, amikor a tragédia eseményei lejátszódtak. Endre király ulban voll Halics felé. A király helyettese. Bánk nádorispán, a királyné titkos intézkedései folytán vidéki ellenőrző körúton járt. A nádor távollétében a kormányhatalmat teljesen Gertrúd tartotta kezében. A királyné ugy élt, a szó legszorosabb értelmében visszaélt a hatalommal, hogy a nemzeti elkeseredés húrja a végsőkig feszült. A nekibusult hazafiak legjobbjai Petur bihari ispán vezériele alatt titokban szervezkedni kezdtek s összeesküvést terveztek a királyné ellen, akinek személyében megtestesülve látták az elnyomó idegen hatalmat. Az elkeseredett vezetők minden vágya az volt, hogy a tervezett összeesküvés élére megnyerjék a nádort, mert mozgalmuk ezáltal szinte törvényes formát ölt-heteit. Ezen vágyuk szolgálatába állították azt az értesülésüket, hogy Bánk nádor hitvesére kivetette hálóját Ottó, a királyné öccse. (Folyt k6v.)
ZALAI KÖZLÖNY
Nem lehet elvitatni Keszthelytől a sümegi Darnay-mnzeumot
Keszthely vá os ujabb áldozatra Is hajlandó a D-trnay és a Balatoni Muz\'eum egyesítéséért — A Balatoni Muzeum Egyesület közgyűlése
íftáO. május 9.__
Nagykanizsa és Széni Imre emlékezete
4 különféle centennáriumok közöli messze kimagaslik Szent Imre haldiának 900 éves évfordulója Kl voll Szent Imre ? A magyar kereszténység első zsenge virága. Életében homlokát nem ékesíthette a szent korona de halála után ott ragyog feje feleli a szentek glorlddja. Példaképe .nem csupán a magyaroknak, hanem minden kereszténynek, különösen az ifjúságnak, amely az ő példája szerint szerencsésen egyesíteni akarja magában az Isten és felebarát, az Egyház és a Haza szeretetét."
Az egész ország méltóképen készülődik a szent királyfi emlékének a megünneplésére. Az ünneplésből minden város és község kiveszi a részét Szobrokat emelnek, utcákat, tereket neveznek el Szent Imréről. Az ünneplésből Nagykanizsa sem maradhat ki. Az év folyamán ünnep ségeket rendeznek az Iskolák, külön zarándoklatok mennek az Árpádház! királyok temetkezési helyére, Székesfehérvárra.
A nagykanizsai Szenl József egyházközség kérni fogja a város vezetőségét, hogy más városok példájára egy utóit nevezzenek el Szent Imréről.
Már most az a kérdés, melyik utca volna a legméltóbb Szent Imréhez?
Szent Imre az Ifjúság példaképe, tehát az az utca viselje Szent Imre nevét, amely legtöbb vonatkozásban áll az Ifjúsággal s ez az utca a Sugár-ut. Itt van a kegyesrendi róm. kat. reálgimnázium, a zeneiskola, a fémipari szakiskola, ezen az uton mennek nap-nap után Iskolába az Iparostanoncok s több mint ezer elemista. Akinek a tanév alatt a rtggell órákban dolga van a Sugár-uton, az láthatja, hogy szinte népvándorlásszer üen özönlenek ezen az uton az Iskolába a Haza Jövő reménységei. Az volna a legészszcrübb, ha épen az iskolák miatt ezt az utat neveznék el Szent Imréről. Így csinálták ezt meg más várokban, a többi között Kaposváron Is, ahol az állami gimnázium melletti utcái nevezték el Szenl Imre-utcának.
Kanizsán a legmagyarabb uralkodóházról csak az Árpád-utca van elnevezve. A legelső magyar király, Szent István, vitéz Szent lAszló király emléke mostoha elbánásban részesült. (A Horthy Miklós közkórház melletti utca László hercegről és nem Szent László királyról van elrttvezve). Legalább Szent Imréről nevezzék el Kanizsa egyik legszebb útját (az aszfaltozás befejezése után) a Sugár utat Szent Imre ulnak.
A magyar s különösen a határszéli kanizsai ifjúságnak a szomorú Jelenben kétszeres lelki erőre van szüksége, hogy el ne csüggedjen. Mi is, akik az Ifjúság nevelésével foglalkozunk, kérjük a város vezetőségét, az Ifjúság kéri a városatyákat, hogy ezt a kérést atyai Jóindulattal teljesítsék. Reméljük, hogy a nemesgon-dolkodásu, egykor szintén Szent Imre kollégista. Polgármester Ur és a képviselőtestület az ifjúság utcáját, a Sugár utat elfogja nevezni .Szent Imre sugárul"-nak.
Longaaer Imre
hitoktató
_ „ Antenná/ái
májusban ? dtszercii Sxabó György naaió-
lalxtraÉorluma Föut .7., udvar. \'7/3
Keszthely, május 8 (Saját tudósítónktól) Nemrégiben is hírlapi polémiákra adolt alkalmat az a kérdés, hova kerül a sümegi Darnay-muzeum? Zalaegerszegi lapokban olyan értelmű híradások jelentek meg, mintha kétséges volna a Darnay-muzeum Keszthelyre helyezése, sőt jelentkezett Is Zalaegerszeg, mini a Darnay-muzeum jogos aspiránsa.
Ez a kérdés ismét aktuálissá vált a Balatoni Muzeum vasárnapi közgyűlésén elhangzóit indít ánnyal kapcsolatban. Malatlnszky Ferenc, felsőházi tag ugyanis a közgyűlésen Indítványt terjesztett elő, amelynek lé nyege az, hogy
Keszthely tegye meg az elhatározó lépéseket oly Irányban, hogy biztosítva legyen a sümegi muzeum idehelye-zése Darnay Kálmán halála után.
Az Indítványt követő megbeszélés erősen kiszélesedett és döntö jelentőségű tények kerültek nyilvánosságra. Dr. Lovassy Sándor muzeumi elnök, dr. Lénárd János hercegi főtitkár, dr. Csák Árpád muzeumi titkár és mások felszólalásaiból kiderült, hogy
Darnay Kálmán leghőbb óhaja, hogy muzeumát már életében biztos helyen tudja és határozott kijelentéseket tett muzeumának Keszthelyre hozataláról és a Balatoni Múzeummal való egyesítéséről.
színház
SzöklK ax a&sxony
második előadása is a lomboló siker legyében zajlott le. A telt ház közönsége premier-hangulatban nézte végig a pompás operettet, melynek számait sorozatosan ismé\'eliették meg. Zöldhelyi Anna, Harczos Irén, Márkus, Károlyi, a két táncosduó véget nem érő lelkes ünneplésben állott a rivaldák mögött. — Megállapítottuk, hogy a Szökik az asszony a kanizsai szezonnak leghosszabb életű operettsikere lesz. A közönség a gazdag kiállítást, a nagyszerű rendezést, a görlcsoport számait, a remek kettősöket különösen Zöldhelyi Anna linóm pikantétiával átszőtt számait a slágereknek kijáró tetszéssel és elismeréssel vette.
A Darnay muzeum anyaga különben is olyan, hogy régészeli emlékei tökéletes kiegészítői a keszthelyi muzeumnak. Ami a Balatoni Muze-umból hiányzik, az megvan a Darnay muzeumban és viszont.
A keszthelyi muzeumi közgyűlésen elhangzott nagyfontosságú klje-len\'.ések után tenkinek se lehet kétsége aziránt, hogy a Darnay muzeum (a Kisfaludy emlékek kivételével) valóban Keszthelyre is kerül. A közgyűlés ki is mondla, hogy a legsürgősebben eljár az Illetékes minisztériumban, hogy a két muzeum egyesítésének utolsó akadályai Is
minél előbb eltűnjenek. Ez annál Is könnyebben fog menni, mert biztos tudomásunk szerint az egyesülés esetében
Keszthely ujabb áldozatot is hajlandó hozni a muzeumért.
El vagyunk rá készülve, hogy jelen cikkünk után zalaegerszegi laptársunkban újra megszólal a megyeszékhelyei védő álláspont. Pedig hiába, mert a keszthelyi muzeum-palotát semmiféle hírlapi cikkel már nem lehet lerombolni, se Darnay Kálmánt nem lehel |ól megfontolt elhatározásának megváltoztatására rábírni.
Marad tehát a rideg tény: a sümegi Darnay muzeum Keszthelyre kerül és egyesül a Balatoni Mu-zeummal. B. G. L.
A színházi iroda közleményei
(») Takáts AHce — Szomory-bemutató. Pénteken este a prózai együttes kimagasló teljesítményeként Szomory Dezsőnek a budapesti Vígszínházban szenzációs sikert aratott színmüve, a Takáts Alice kerül bemutatóra. Ilyen pompás drámai előadásban is rég voll része kanizsai közönségünknek Az első perctől kezdve érdekfeszítő szinmü főszereplői : Székelyhidy Adrién, Sármássy Mikiós, Darvas Margit, Vas1! Irma. Danis Jenő, vitéz Bánky Róbert, Kollay Oyula, Csergő István, Zele-nay József.
(*) Szombaton és vasárnap este Is — Szökik az asszony — operettujdonság.
(*) Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal — Vlg özvegy, Lehár Ferenc örökszép operettremeke ke-

ml szinre Zöldhelyi Anna primadonnával a főszerepben. (•) Hétlőn Tlzennyoleévesek,
Likatos László hangulatos vigjatéka kerül bemutatóra Székelyhidy Adrién, Bojár Lili, Sármássy Miklós, Endrődy József, Zelenay József, Csergő István főszereplésével.
Heti műsor:
Pénteken: Takáta Altoe. Szombaton: Szökik az asszony. Vasárnap délután: Vlg özvegy. Vasárnap este: Szökik az asszony. Hétfőn: Tlzennyoleévesek. Kedden: Mlss Amerika. Szerdán: Mtss Amerika.
URÁNIA
Májua pántok
Damaszkusz hercege
Ptriis főúr és európsl asszony Merelros a romantika szivárványszín!! ragyogásában
8 felvonásban. Az Izgalmaa cselekmény, az sranykupoláa város misztikus báreméletének miliőjében
látszódik le. — Főszereplők: Httá La Rooqia* éa Maroallsa .Oay.
KiegéazHS műsor.
Könnyebb lesz ntaznl
Német- és Olaszországba
Budapest, május 8 (Éjszakai rádló/elentés) Ausztriával és Németországgal má|us 15-én megszűnik a vízumkényszer. Ugyanekkor megszűnik az olasz útlevelek iátta-mozása Is. Az erről szóló kormány körrendeletek a hivatalos lap egyik legközelebbi számában Jelennek meg.
Katonai pnoos Spanyolországban
Két tábornokot letartóztattak Rombolnak a diákok
Madrid, május 8
(Éjszakai rádiójelentés.) A Faura-ügynökség alaptalannak mondja azokat a hireket, melyek szerint a madridi és a barcelonai helyőrségek fellázadlak. A sajtóügynökség Jelenlése szerint teljes a rend, nemcsak Madridban és Barcelonában, hanem az egész országban is.
Más hirek szerint Anldő és Bar-rera tábornokok újból vissza akarják állilanl a diktatúrát. Így akarnak végei veini a monafehista ellenes támadásoknak. A miniszterelnök elrendelte, hogy a két tábornokot vegyék felügyelet alá.
Silamancában egy diákcsoport lerombolta azt az emléktáblát, melyen Primo De Rivera és kultuszminiszterének neve volt bevésve.
Uri és női
finom fehérnemüekben,
gyermek trikók és zoknik
nagy választék
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
Tel. 406. NAGYKANIZSA, CSENGERY-UT 2. Tel. 406.
A rossz tűzhely sok kBltségst és boszuségot okoz.
Dobja kl tehát hasznavehetetlen tűzhelyét éa rendel|en nálam aa|át készítményeimből egy Igazán praktikus
asztaltüzhelyet,
melyért 15 évi garanciát vállalok.
MACSEK LAJOS
taa Lakatosmester
IiCTkliissi, I6ue! lókerceg-it 87,
ZALAI KÖZLÖNV
4
NAPI HÍREK
NAPIREND
Május 9, péntek
Római katolikus : Nai. sí. ü. Piolest: Gergely. Izraelita: IJar hő II.
Uránia Moxgó. „Dsmaszkusz her- \' cege". Szerelmi romantika 8 leWonáa- : ban. — Kísérő müror.
Qyógysaertári é|i*U szolgálati I. | bő vegög a .fekete Sas* gyógyszertár.
(Mxftrdő nyitva reggel « órtoSI este 6 óláig (bMÓ> azarda, péntek défatfn. kecklen egész nap nőknek). Tel.: 2-13.
— EgjHiámeapU hlrtfc A\'nagy-kspornaktt espfreti kerület\' papsága
Nagybakóftakbn tartotta tavaszi gyűlését, amelyen nagy számban jelent i meg a vidék\' papaága, képviseltette magát a. pjariila rendház is. A\'ta-vaazl karonának különíts ünnepi színezetet\'adott efyi8«retettet! megünnepelt évforduló: Mütler Károly nagybakónak! plébános 25 éves papi jubileuma. A jubiláns nagy papi segédlettel ünnepélyes misét mondott. Evangélium ulán CsóthlOéza mura-kereszturi apát magasan szárnyaló, klasszikus szépségeiben egy mély papi és embert lélek gazdagságait: szélhlnlö ünnepi beszédet mondott. Mise után a községi képviselőtestület, az Iskolaszék éá az Iskolás növendékek üdvözölték negyedszázados i évfordulóhoz, ért plébánosukat és átadták neki értékes ajándékaikat, melyek közt legértékesebb volt bizonyára híveinek rajongó szerelete, paptársainak és (elsőbbségének őszinte ragaszkodása és megbecsülése. Az ünnepély megható momentuma volt az előző esti lamplónos felvonulás, amivel az énekkar köszönlölte Malter Károly plébánost. — Dr. Rott Nándor megyéspüspök\' vasárnap kazdl meg.a bérmálást a. kiskomá-roml esperes! kerületben, Körútján kíséri és a lőesperesi vizsgálatokat\' végzi Csóthi Oéza murakereszturi apát.
=■= A saját telkén nyaralhat már
a nyáron, ha még ebben a hónapban vlllatelket vásárol 60 havi részkifizetésre Balatonfenyvesen, a Balaton partján. A parcellázó érdekeltség meghívja mindazon érdeklődőket, akik villatelket óha|tanak venni, hogy utazzanak le Balalonfenyvesre és tekintsék meg a parcellákat. Élelemről nem kell gondoskodni, mert az érdeklődőket a Balaton fajbaromfitelep látja vendégül. Kocsit előzetes értesítésre küld a balatonfenyvesi állomásra a Balalon fajbaromfitelep Balatonfenyves.
— Adomány. A Nagykanizsai Takarékpénztár 50 pengői adományozott a Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör céljaira.
Tavaaxban
Arcom behorpadt, mint az atyámé, Mikor a sirba beteltük öt, Azóta sárgán, rokon-bús szívvel össz°csavargom a temetőt.
Lelketlen testtel... Ja)) mit Is érzek? Részeg a szivem... Jai mi is fáj? Madár fölöltem, virág előliem. Aranyba mártva fénylik a táj.
Habos, nagy rózsák úsznak az égen,
— öcsém valahol kacag, nevet; Somogyból jönnek bűbájos nóták, Véres, vad lázi hoz a kikelet.
Hajam lehull a homlokomra, A szemem fénylik, babonáz, fél...
— Hozd a szivedet édes gyermekem I — Valaki lentről könyörög, kér.
Meghal a tüzem, meghalok én is, A halott ember magához von. Fogd meg a kezem, kl rám vigyázol. Vmcss el hozzá, őrangyalom! (Semjtnháza) Vtfl gyesi Jóxmei
•m Dr. FMrkas Gyula fogorvos rendelőjét Kinizsi-utca 5. szám alá helyezte át.
— 60 havi részletfizetésre erdő, gyümölcsös, szőlő, vagy szántó villaparcellák kaphatók a Bahlon partján Balalonfenyveseii (azelá^íAHrialelep). Szívesen látja vendégül -.a venni szándékozókat ha jeutazriak, a Balalon fajbaromfitelep tulájdonos i Óala- f tonfenyvesen. — Előzetes ért -itésre kocsit küld a balatonfenyvesi állomásra.
— Szerelem a fogház ajtajáig.
Megírtuk, hogy Egyed Béla nagykanizsai géplakatos, több rendbeli lopás gyanúja miatt az ügyészségre kerüli. Egyed hűséges élettársa Kiss Teréz, mint a párját veszteit gerle siratta társát, aki nélkül, ugylátszik nem fudolt ellenni, mert egy napon megjelent az ügyészségen és önként feljelentette magát lopásért. Akarata teljesült — ő is az ügyészségre került, ahol szerelme tárgya tartózkodott. Persze nem ugy, ahogy Teréz szerette volna, mert bizony Kiss Terézt a női osztályba záriák, mig férje a férfi osztályon volt. Multak a napok, míg ma mindkettő Ugye a bün-tetőlörvényszék elé került A főtárgyalás iránt nagyfokú érdeklődés mutatkozott. A bíróság Egyedet a tanúkihallgatás ulán csak fl Rltscher és Szakonyl kárára elkövetejt, lopásban mondotta kl bűnösnek Sít ezért 8 havi börtönre és évi jogfosztásra Ítélte, büntetésének kitöltése után pedig dologházba utalását rendelte el. Kiss Teréz 6 heti fegyházat kapott. .Egyed tovább fogva maradi, Kiss Terézt szabadlábra engedték. Az ügyész mindkettő büntetésének súlyosbításáért\' felebbezett. Kis Teréz mégsem fogja Jó ideig viszontlátni párját.
— Panasros .levét- Igen tisztelt Főszerkesztő ur! Szabad talán becses lapjuknak panaszkönyvébe bejegyeznem, hogy az állami polgári Iskola tanulóinak tornacIpőszUksógletét az. intézet ninga Budapestről szerzi t-e. Magyarországon tinttttt lalpu tornacipő egyáltalán noui kí-szül, a budnpostl kereskedő ép ugy külföldről szerzi be. mint a kanlzoai koreskedó. Miért klllili akkor a kanlzírnl szülők nőhöz. íillórelt és pengőit az Intézőt maga Budapestre és kínok ndjon el a Kanizsán ndótflzotő kereskedő, hu ti gyereket az Iskolában már arra nevollk, hogy szükségletét Budapesten vegyo meg. Tisztelettel: Eay cipókei eskedO
A képviselüjéne-H Uö&szönl
Kaposvár a 11. 1 nkliéro»-iályba befutáxát
Nagykanizsa, május 8
Kaposvári laptársunk, a Somogyi Újság Írja, hogy abból az alkalomból, hogy Kaposvár városát besorozták a II. lakbér osztályba a kaposl tisztviselő társadalom meleghangú levélben mondott köszönetet Ugrón Qábornak a város képviselőjének, aki a jelentős sikert mcgszerezle a város részére.
= \'•16(1 nem voll Ily sxép sxö-nycqkésxlctem, mini mosit fOffUiI cl és gyttxödfOn meg 1 tlaría irtínyeool a legueo-belt. legolcsóbban és lóit.
— Erdős József áthelyezte hirdetési irodáját Budapest, VI, Teréz-körút 3Í. szamu házba. Ez az országszerte előnyösen ismeri hirdetési iroda eredeti kiadóhivatali árban vesz fel hirdetéseket összes bel- és külföldi napi, — heti — és szaklap részére. Erdős JAórsef három évtizedes ériékes rekíamtanácsail igénybe veszik az ország legnagyobb hirdetői és uj irodahelyiségeiben bizonyára ezentúl is felkeresik mindazok, akity nek egészséges, hasznothajló és Ötletes reklámra van szükségük. Az átköltözés alkalmával megváltozott a telefonszám is: Automata: 125—58.
AMNOER,VARRÓGÉPEK
Ká»a4flEOdOBBAK t
— A Fiit rovarlló pavillonj* a pirk kő-zepén Invitálja n érdeklődő közönséget. A fiit tégy, szúnyog, moly, pol sks, bolha, tettt, hangya, svábbogár slb. éa ezek álcáit tökéletesen Inja. A kitűnő Fiit művészi kivitelű reklámjai stílszerűen egészítik kt s lubllirts Vásár látnivalóit A növényi rovs-rok elírni védekezés rendklvlll hslánor szere: a callfornisl Votck készítmény, nielv a gyümölcstermelésééi, szőlógszdssággsl, vagy vlrágkertészeitel foglalkozó közönség érdekéi szolgálja tökéletes eredménnyel.
— Uj rendszer butorvásártók részére. — Közalkalmazottak részére Zalavármegye egész területére díjmentesen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyujtjuk. Százpengőnként csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven felüli törlesztés esetén a kamatokai Is megtérítjük. Kopstein Szombathely, Kőszegi-utca 5.
Támogass uK ax érdemes kantnol kereakertelmeí és Ipari.
_1930. májitt 9
SttaTedó tikiéi a természetes „Fereno lóxief keserűvíz könnyű, erőlködés nélkül való bélklflrfllésl
idéz elő és ezáltal sok esetben rendkívül jótékony hatással van\' a beteg szervekre. A- női betegségekre vonatkozó tudományos Irodalom főbb megalkotója Írja, hogy a faráé Tóuef víz kitűnő hatásáról a salát kísérletei alapján is alkalma volt meggyőződést szerezni. A Ferenc lóstef keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben kapható.
„Copott áruval"
sxeáléK rá a falusiasai ax orsxágos vásáron — Havasx, 11/ írUkkel áolgoxialc a kani-xsal vásáron, melyből rend örségi nyomoxás lett — Ax Idegen vásöroxók merésx trükkje ax egysxerllbb emberek zsebe ellen
Nagykanizsa, május 7
A kanizsai országos vásárokon ujabban merész trükkel operálnak a vásározó bovllsok.
Ilyen trükk a ,lopott áru" rendkívül olcsósága, mellyel Igen sok hiszékeny embert becsapnak.
A legutóbbi országos vásárt követő napon Ijedt arcú falusi ember állított be a rendőrségre és Mátyás Samu dr. rendőrkapitánynál, a bűnügyi osztály vezetőjénél jelentkezett.
Hóna alatt szorongatott vagy 5 tucat uj zsebkendőt. Nagy félve előadta, hogy a vásárban megszólította egy fiatalember és félrevonva\' őt a forgatagból, potom pénzért zsebkendőt kínált eladásra.
— Ol tucat zsebkendőt kap bácsi csekély 15 pengőért, ha magának sok, továbbadhalja, maga is keres rajta pár pangőt,
Mikor a gazda aziránt érdeklődőit, hogy mi az oka annak, hogy 60 úíb. zsebkendőt ilyen olcsón tud adni, a fiatalember fülébe sugla:
— Mertflopott áru...
Emberünk, az első pillanatban
semmire sem gondolt, megvette az öt tucat zsebkendőt. Később azonban félelem fogta el és nem merte senkinek kínálni a .lopott árut". Még falujába sem merte hazavinni, .hátha a csendőrök neszét veszik a dolognak s baj lehet belőle,"
Becsületes észjárása azt diktálta a gazdánok, hogy jelentkezzék a rendőrségen és mindent mond|on el, nehogy súlyosabb következményei legyenek a dolognak.
A bűnügyi osztályon aztán kiderüli minden. A gazda a legközönsé gesebb, leghitványabb rongyból vett 5 tucatot 15 pengőért.
Ilyenformán világos lett, hogy a gazdái a sokatjelenlő .lopott" jelzővel alaposan rászedte a vásári árus,
2B éve fennálló K I ^^ gm m* I A ^Bk s azt
divatáruüzletemből W W W <SL ~W M gmM W W 11 |l| elfogadható
« röfS»Aru« | W | ál | U 1 | | | árért eladom.
Eladásra kerülnek mindennemű női- és férfiszövetek, mosóáruk, selymek, bársonyok, mosóselymek, pouplinok, zeffirek, vásznak,
J| kanavásznak, siffonok, kelengyékre igen alkalmas áru, flanellok, pargetok, aszlalnemüek, lörülközők, paplanok és sok más különféle áru.
[ irakit nsm hirdetek, teiiék vételkéayszír nélkil meggyőződni I 161 él gyermek conlectio marad, itl tokkal nagyobb válautákfcu 1
TERII JÓZSEF divatárnbáza Nagykanizsa, Horthy Miklós nt 1. (Yárostáz palota.)
1M0. május 9
ZALAI KÖZLÖNY
aki bizonyára jó néhány száztucat zsebkendőt és egyéb hasonló holmit sózolt el.
A gazda bejelenlése ulán a rendőrség természetesen bevezette a nyomozást.
Ujabb tanulság: amíg a kanizsai kereskedelem kielégít mindenkit (és kielégíti) nincs senkinek s/ükségc arra, hogy ilyen körlllménye\'< közölt akár egy fülért is kiadjon, ami idegenbe vándorol.
SPORTÉLET
A nagykanizsai 16 levente futballcsapat és az NTE ls belekapcsolódik az olaszok fogadtatására rendezendő ünnepélybe
A kanizsai baiilák a Zala-Kanizsával együttesen virággal és olasz-magyar zászlókkal fogadják az olasz válogatottat
Nagykanizsa, május 8 Alig van vidéki város, ahol olyan Izgalommal lesnék az olasz-magyar küzdelem előkészítő munkálatait,
mint épen Nagykanizsán. A régi, nagy NTE idejében lehetett csak olyan sporllzgalmat tapasztalni e városban, mint amilyennel most várja a kanizsai futballtársadalom az olasz válogatott csapatot és kísérőit.
A Zala-Kanizsa FC fogadtatást programja mára örvendetesen bővült. A kanizsai levente labdarugó szövetség Intézőbizottsága Csorba Qéza testnevelési vezető Intencióinak megfelelően elhatározta, hogy a 16 kanizsai levente csapatot felvonultatja a fogadtatásra. A kanizsai baiilák egyesületeik dresszében (csak felsódressz) vonulnak kl az olaszok fogadtatására. Úgyszintén az NTE is.
A leventék elnöksége részéről Spitur Antal Üdvözli olaszul a vendégeket, majd nemzetiszalagos csokrot nyújt át, egyben a leventék díszes jelvényéből 15 drb-ot ajánl fel a válogatott csapatnak, hogy a jelvényekkel egyfltt adják át az olasz ballláknak a magyar leventék Üdvözletét.
A Zala-Kanizsa FC teljes vezető-
sége és játékos gárdája a leventékkel együtt sorfalat fog képezni a vonal berobogásakor. A Zala-Kanizsa FC Játékosai a klub piros szvetterét viselik ez alkalommal és a már emiitett üdvözlés és virág-átadás után a hölgydrukkerek tűzik fel az olasz csapat tagjainak az aranyjelvényekct.
A fogadtafást a Hiszekegy eléneklése vezeti be és a Himnusz hangjai zárják.
Az MLSz vezérel ma este érkeznek a gyorssal. Fogadtatásukra a Zala Kanizsa FC és a levente szövetség vezetősége vonul ki az állomásra.
A helyi sportegyesületek üdvözlésén kívül természetesen az MLSz vezérei is itt üdvözlik elsőnek az olasz csapatot és kísérőit, akiknek sorában, hlr szerint, megjelenik Arptnatti sportminiszter és Turatll, a fasiszta párt fölilkára.
A fogadtatást rendező sportegyesületek ezúton is kérik Nagykanizsa sportszerelő közönségéi, hogy már az olaszokkal fennálló baráti kapcsolatunk mlalt is minél számosabban jelenjenek meg az állomáson holnap reggel háromnegyed hat órára.
Revánsot akar venni az NTE az őszi vereségért a KAC-on
lesz a kaposvári és kanizsai találkozója
kőzésre. Erős, izgalmas mérkőzésre van kilátás, melyből bármely csapat győztesen kerülhet ki minimális gólkülönbséggel.
(A Nagykanizsai Levente Labdarugó Szövetség) elnöksége felhívja az összes levente fulbalijáté-kosok figyelmét, hogy holnap, szombaton reggel egynegyed hat órakor, egyesületeikfelsődresszében, a Centrál előtt pontosan jelenjenek meg, Mkm-nan zászló alatt vonulnak ki az olaszok fogadtatására. Aki elmarad, fegyelmi büntetéssel sújtják.
(Nagyatádi lovasmérkőzések.)
A magyar állam vasulak a nagyatadl lovasmérkőzésre ugy Kaposvárról, mint Gyékényesről Somogy-Szobra beérkező vonatok számára Somogy-Szob és Nagyatád között összeköttetést állit be és külön vonatot indít. E vonatok menetrendje a következő : Somogv-Szobról Indul: reggel 8 h 30-kor, Nagyatádra étkezik 8 h 48-kor. Visszafelé este. Nagyatádról indul: este 19 h-kor és Somogy-Szobra érkezik 19 h 18 kor.
Izgalmas, kemény küzdelem amatőrök
Nagykanizsa, május 8
A tavaszi szezon legnehezebb mérkőzését játsza az NTE vasárnap. Ellenfele a KAC, mely győzelme esetén könnyen bajnok lehet, veresége esetén pedig az NTE leszoríthatja az előkelő 2. helyről. Erős reváni fűti derék amatőrjeinkét, hogy az őszi 5: O-ás vereséget kiköszörüljék. Ugyanlsz az őszi 5 : O-ás vereség Irrealitását bizonyltja az, hogy a mérkőzést vezető bírót 18 hónapra tiltották el a bíráskodástól. Ehrenwald profi játékos szereplés miatt a mérkőzési Is megsemlsllették és annak ujrajálszását rendelték el. A megsemmisítés fellebbezés alalt áll az Országos Szövetségnél, Igy a legfelsőbb döntés után kerül sor annak ujrajátszására. A KAC csapata nagy nevű Játékosokból áll, csatársora elsőrangú, gyönyörűen kombinálnak.
Az NTE tegnap erős tréninget vett, hogy felkészülve állhasson ki ezen fontos, revánsjellegü derbi mér-
A világhírű
MERCEDES-BENZ
személy és teherautók és a M. kir. áll. Vas-, Acél- éa Gépgyárak által gyártott
NIÁVAG - MERZEDES - BENZ
teherautók, autóbuszok és különleges autók vezérképviselete és eladási központja: MERCEDES-BENZ AUTOMOBIL RT. B-a.^.t, IV, Váot-t.. «4
Nyuflatmagf arorazéfll kirandaltaéfl ■ Sxombatkoly,
■>«ll KAIraán-utca I. Telelőn Stl. Távirati dm: ItrulNkMi «.e»ltoMwlj|
"■fc
Május 9 (pintek)
Budapest 9.15 A rádió hialkvartettjé-lick lungveraenye. 9.30 H. 9.46 A hangv. folyt. II.10 Nemzetközt vlijetzÓHOigáUl. 12 Déli harangi ró. 12.05 Cigányzene. 12.26 H. 12.39 A hangv. folytatása. 13 Pontos Idójeliéa. 14.30 H 16 PUd árak éa árto-lystnhlrek. 16.30 Pista bácsi .Virágoskert-meaeőrája. 16.45 Ponioa időlelzéa. 17 a hangv 17.40 E. 18 E. 18 3~> Krúdy Andor cimbalomművész hangv 19 P. 19.30 Ai Operaház előadásának köivelilése. Aa .A ateojbár c dalmtl 6 lelv Utána kb. 22.30 Pontoa tdő|eliéa. Majd : Cigányzene.
becs 12 A Oelger zenekar játéka. 1530 Q. 1630 Hangv. 17.50 Május Miki anyák napja 20 Kétlelvonásoa opera.
uertin 16 Jelenelek Schiller .Don Gálos-elinti müvéből 17 Hegedllláték. 18 UJ ma-dalok. 18.55 Zene. 2j!30 Népszerű zenekari
vese-, hólyag-, gyomor- és cukor-bajoknál, köszvény és reumás megbetegedéseknél, de különösen vese- ás hólyaghomók ét dara eltávolítására kiváló orvosi szaktekintélyek által ajánlott
elsőrendű gyógyvíz. Házi ivókurára rendkívül
alkalmas. Állandóan friss töltési aM Főraktár:
WEISZ MÓR
Nagykanizsa, Kiráiy-u. 21.
Főzelék- és virágmagvak
Gazdaaégl vetőmagvak Fű-magvak
Műtrágyák
{Szuperfoszfát, káltsó, csllel salétrom, mésinltrogén atb. kevert mütrágyaféJék burgonya, tengert, rét és kaszálókra, világ műtrágyák)
Baromfi eleségek
Köleskása, buza, zab, husllszt, halliszt, vérltszt stb. GyflmBIoafa wédalml
•zarak SzOISvédelmi axerak (QyUmőlcstákon, szőlőben, kertekben fellépő kártékony rovarok és gombák irtáaához)
kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény és nővény-védőszerek kereskedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett. Teleion 130.
\\errseny. 22.35 Nemzetközi indulók
urflnn 11.30 0 12 30 KSmtlIés Prágából. 1236 Z. 13 55, 16 30, IS 10 éa 1B Közvetítés Prágából. 1906 Fuvószene. 21 Orota dal k. 21.40 O.
Milánó 16.35 Muzsikáló gyermekkuckó 17 és 19.16 Zene. 20.30 SatmlhangT. 23.35 Zene.
Mflnchen 16 30 és 17.15 Zene. 19.40 Házitrió. 20.56 Hangv.
KÖZeAZDASÁC
A gyümölcsfákra káros rovarok és gombák elleni védekezés
Nagykanizsa, májua 8
Mikor a természet a maga elemi erejével tör reánk és gyümölcsöseinkben fagy, jégverés, eső, szárazság stb. állal nagy károkat okoz, ezekkel szemben úgyszólván tehetetlenek vagyunk, de az állatok és növények világából való kártevők; rovarok, gombák ellen a legtöbb esetben tudunk védekezni és a bajt meg is előzhetjük, ha Idejében és megfelelő eszközökkel lépünk fel ellenök.
A gyümölcsfáknak legveszedelmesebb ellenségei a rajluk élflsködő apró rovarok és gombák, melyek megszámlálhatatlan sokatágban lephetik el.
A kártevő rovarokat az ellenük való védekezés módja szerlnk két csoportra oszIJuk u. m. rágó és szivó szervU rovarokra. A rágó szer-vüekhez tartozik a hernyó, az almakukac, a pókhálós hernyó stb., melyek a növény minden részén fellépnek 8 rágó szerveikkel a növény levelét, virágát pusztilják. A stivó-szervűekhez tartozik a pajzs é8 levéltelü, a vértelü stb. Ezek szivó szerveikkel kiszívják a lombból, a fából a gyümölcsből, a növény minden részében oldott állapotban levő táplá\'ó nedveket
A növényi kártevők közül pedig a gombák okoznak nagy károkat. Ide tanozlk, a monilla, az alma varasodását, a szilva bábásodását, penészesedését, a rolhadását előidéző gomba slb.
A gyümölcsfák állati és növényi ellenségei ellen leghatásosabb fegyverünk a permetezi gép, mellyel a rovarok, gombák pusztítására szolgáló mérges vagy maró folyadékot finom szétporlasztott állapotban a növény egész felületére eloszlatjuk, vele a növényt fertőtlenítjük.
A rágószervü rovarok irtására legjobban bevált védőszerűnk. Ilyen srzénes gyomor mérgek: Arzola 45, Darzin.
A szivó kártevőket csakis bőrmér-
ZALAI KÖZLÖNY
1930. május !.
KODAK BROWNY
fényképezőgép
dupla lencsével . . Pengő 23-
KODAK roll\'ilmgép
4 x 6-5 cm. ... Pengő 36— duplalencsével . , . , 45-—
6 > 9 cm..... „ 80—
dupla lencsével . . , 60\'— 8 havi részletre 1
Agfa, Zeiss, Voigttflnder gépek.
A malőr Bankái elcson rillilok!
Szabó Antal
fényképészeti szaküzlet.
gekkel irthal|uk. Bőrmérgek: Siap-panoslé, pelroleum-emulzló, dohánylé kivonal.
A gomba betegségek ellen a réz és kén készítményekkel védekezünk. Rézkészitmény a bordoilé, mely a liszl barmai kivételével rrlndengomba ellen hathatos szer. Kén készítmények: Szulfarol, Amonil «tb., mely lisztharmat ellen nyújt védelmet
Az első permetezés ideje most van.
Alma, körte és birs gomba és rovarőlő permetezése közvetlenül a virágzás u\'án történik. 100 liter vizhez adunk fél kg. rézgálicol, 25 dg. arzolát, negyed kg. srulfaroll. Szilva, kajszi, ctetesnye és meggy gomba ölő permclezése virágzás után. Bordol lé és Sulfarolal Iflrlénlk. Őszi barackot levélfodrosodás ellen csakis Sulfarolal lehel megpermetezni, mert az arzén, valamint az erfls bordói lé, a levelekel leperzseli. Ha alma és szilva fáinkon a póhkálns hernyó is fellépett (mint pl. Eszleregnye községben) ugy azokat tiszta arzénes oldattal permetezzük meg egyszer, mely feltétlen elpuszlilja a hernyókat. 100 1. vízhez adunk 25 deka Arzola 45-öt, vagy 25 deka Darsinl.
A f k következő permetezéséről ét lesütni fogjuk olvasóinkat. K. F.
(—) A becsehelyl országosvásár május 11. helyett má|us 13-án lesz.
TŐZSDE
Lanyha voll az irányzat a mai tőzsdén. A tekintélyes számú eladások következtében az árfolyamok elgyengültek. A kedvetlen hangulat az üzletidő végéig tartott. Zárlatkor a kontremin fedezése sem volt képes a piacra kedvező hatást gyakorolni.
f\'ixkamatozásu papirok piacán az ir>nyz;t változatlan.
Devizapiac szintén változatlan.
Tennéaytóude
Buza tszt. 20flll., dt. 10 flll. és a rozs 20 flll. esett.
Buza tUxiv. 77-ei 21 20—21-40. 7S-as 21SO-31 70, 79-es 21-80 22 00, 80-ai 22U)-r.2 10, dunánt. 77-es 20 45-20 70, 7&-»a 20 70-20-95. 79- es 20 95-21 15 ÍO-ai 2 1 05 - 21-30, rozs 10 40—10 50, tak árpa 13*50—14 00, sőrárpa 16-00-
6 50, ub 12 30 - 2-50, tenwtl tazt. II 40-
11 55, dunántúli 11 50 11 70 rence —\'--
—•— korpa 8 20 8-30.
Ztrlcil zárlat
Párti IC24V«. London 29 08\'/!, Newvrrrl 816 20, Brtaael 72 00, Mlian- 27 061/, Madrid 63 50, Amsterdam 207 75, Berllr 123-1*. Wien 72 80. Softa 8-75, Prit<.. \'5-291/1, Varaó 57-85. Badapaat »0 «« Belgrád 9-12 l/J. Bukaiut 3-07
VALUTÁK Angol L 27*80-27-95 Btfrafr. 79-5S-79-95 Cadl k. 16-87-16-97 Dán k. 152-60-158-20 Dinár 10 00-10-08 Dollár 569 10-571-10 P randa f. 22-3O27-60 Holl. 2.9-90 23090 Lengyel 63-9064-20 Leu 3-36-3-40 Léva 4-11-4-17 Ltra 29 75-30-05 Márka 136 15-136 75 Norvég 15295-153 25 SchllL 8040 80 bO
Peaeta —---•—
»vá)d I. IKV45 110 95 Svéd k. 153-15 153-75
DEVIZÁK AmaL 229-90-330 60 Belgrád 10-10 ,0-13 Berlin 186-32-136-72 Brttaaiel 79-70 79-95 Devizáid 3-38-3-40 Kopenb. 152 82 .53 22 London 27 7.VÍ7 83 Madrid 69 20-7120 Milano 29-94-30-04 Newyork 571 20 2 80 Oazlo 152-85 .53 28 Párta 22\'40-22-47 Prága 16-92-16-97 Szófia 4-12-4-16 Stockh. 153 32-153 72 Varaó t4-02-r>4 22 Wien 80-55-* -80 Zürich 110-65 10 95
8*rtétráiár
Falhattál 3076, elatlallan 382. - UM tandü 1-34-1-36, az«dett 1-30 — 1-34. \'Mdell kOaép 1-24—1-28, tonnyö t-IO-fiO, l-tó tandU Öreg 1MS-1-22, ll-od rmdU öreg 1-00—1 12 angol sBIdő 1-30-1-00, azalonna nawban 1-64—1-68, zair 1-70-1-90, hu. 1*50-1-84, izaloonáa télsertéa 1-66—1-76.
Iltdjt: Délzalai Nyomda él Lapkiadó Vállalat, lagykanizsón. felelős kiadó: Zalai Károly, áatanirttaa toldltl Naaykuiaaa 7H. aa,
APRÓHIRDETÉSEK
Az andUrdetéaek dl|a 10 alóla 80 fillér, Minden további axó dija ( tiII. Vaaár- és flnnepoap 10 ásóig SO fillér, mlndaa további bz<5 dija ■ flll. Szerdán éa pénteken 10 miig M fillér, minden további axó dija ■ flll. Gmszó a minden vaats-
Sabb belliből állá azó két siónak azámlt. Ittk. Aliáit kereaőknek 50a/s engedmény.
DMaMsak S (81) »sis«e Issaagn alssl m tslistsan kAayvalái,
saémléiés »lE«HlléM végatt
I • r i
llsetiiSIt
Ciukott bériutók négy éa hstszemélyei leftolcs^bhin Kautmann Manónk! rendelheti. Telelőn 571. és 16\'. 2034
Kiadó egy udvari egyszobás, konyhái lakás mellékhelyiségeivel, else|ére Mag.ar-utca 71. 2475
Fajflalambak, begyes, n*gy husu, páronként olcsón eladók — Sugár ut 26. ilatt
Kiadd augulltoa l-re 2 tzobi, konyha, előuoba, vízvezeték és minden mellék-helylsfgekből álló lakás. Bőveobel Varga Nándor kelmelestónél. Hunyadi u. 19 2442
Bárka karasak augusztus elsejére 2, vsgy 3 szobás lakást. — Clm s kiadóban. 2323
( szobás, fürdó- és előszobás lakás augusztusra kiadó Erziébel-lér 2. 2<63
réa»kItoaBn« bekebelezésre wtndea ftasregben « lei,elő-vőseM>en és leggyorsabban folyóslttat Aoiél lonio pénx-kOtcaőnkóivelltő irodája Ka*ykanlistn, Kazinczy-2. szám. 4425
3 aaobáa likíi auftusitusrs, eietlee |unluirs kiadó CsenRery ut 67. 24^3
Balalanfanyvea állomáa mellett, a víz patl|ln levő negyirobás villa a fürdő Idényre ladó. Bővebbet Klaizln Sándor, Eö vös-tér 15 216\')
Buy uoba bútorozatlan aaraan lakáa Júniusra iladó Erzsébet iét 2 , emelet. 2463
Arany JSnoa utca II. azámu izabadféiből eladó.
ház
2459
Egy intelllgeni, szorgalmai fflsasr-karasksriéssgéd álláil kerei azonnali belípéire. Clm a kiadóban. 2447
•artését tAlgyfábdl eladó SujtJr ut 25\'a. 2473
S\'antayAi-gyvérl hegyen 2 toldás szőlőbirtok eladó. — Bővebbel Sikátor-utca 16. 2t"4
Kováid Péter és Fia
budapesti feetögyir fest, tisztit éa pliseeroz
Gallérok, kézelők és Ingek tisztítása. Harisnya szemfelszedés és fejelés
ICM Csengory-ut 8.
fehérnemű whar/s^
^ppolás.varrás^/,^
ÜA8YXAJ1Z8Í Fióküzlete: Fö-ni 1.
Koó Kálmán
müaaztalos
butorraktára
Nagykanizsa, Magyar-u. 8.
és Kazlnczy-utca 5. a poilapalotívsl izemben.
Állandóan nagy választék mindennemű bútorokban. i<o<
Nagykanizsai Autóbusz Vállalat
MENETRENDJE
Érvényben 1930. nd/u• &á 13-éitíl.
Erziéber-tér— Vasútállomás
Oda Vlssra
ü 1" 0-18
4 ■no 4-16
500 506
5 w 600
6\'40 6-62
07-80 7-1Í
oo8\'M 8-14
11« 11-40
13\'0 13 25
I4«> 14-10
16» 16-as
17-ao 17-86
2Ü\'30 20-46
22» 22 17
22 «o 23-02
23\'io 23-20
Erzsébet-tér— Barak
Oda Vilii!
• 7» 8 io
»I0\'6 10-21
.•11-16 116?
"18-86 18"
o Juliut és augusztus hóban csak bét-köznapokon oolullus és augusztus nóbau cwk vasirés ünnepnapokon. • Csak szerdán, pén teken éa vásári napokon. •♦Csak szerdán, pén teken, ünnep- éa vasárnapokon.
Felhívjuk a helybeli kereike-dök és iparosok figyelmét, hogy az átalakított autóbuszaink belsejét reklám céljára bérbeadjuk.
25n tan. 2Jci tito nilíitüli in M P 2.-
32 M 25.....M-
51N .. 31......M.-
A hirdetni szándékozókat felkérjük, hogy ebbeli szándékukat a Krátkv tőzidében bejelenteni
szíveskedjenek.
Nagykanizsai Autóbusz J4« Vállalat
Zsák,
ponyva, zsineg,
lótakaró, utltakaró legolcsóbb
HIRSCH ÉS SZEGŐ cégnél.
Varga Nándor
modernül felszerelt saját műhelyében
mos, fest, tisztit és plisséroz.
Szimplagallérok, kézelők 12 flll., tavaszi kabátok festése már 8 P-től, férfi, női ruhák legolcsóbb árban «• tisztíttatnak.
Oyü|tótclep : Oyártelcp:
Kazlnczy-u. 8. Hunyadl-u. 19
MAKULATUR
papin
nagyban és kicsinyben kapható a kiadóhivatalban

Csepel és Tihany kerékpárok részlett e P 165-ért, a rég bevált jóminöségü Puoh és Triumph kerékpárok kedvező feltételekkel kiphatók:
Ö Pl* iW
Deák-tér 2., a felsótemplomnál.
Külső gummlk 6 pengő ól. belső gummtk 2 40 pengőtől. Piros prizmák, névtáblák, fékek, csengők, pedálok, láncok, pumpák, lámpák, tengelyek és egyéb alkatrészek olcsó beszeizésl helye — Javító műhely 1
1M2
Nyomatott a Dé)zalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: ZaIaí KárolyJ
70. évfolyam 105. szám
Nagykanizsa, 1880. májtt* 10 szombat
Ara 14 Itt*"
uuinzuniT
SUertesstósés és Mutthlntal: Fó-ut 5. síim Heötbctyt Bókktadó hivatal Kounth La|os-u. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
FJÓfUetési árs: egy bóra 8 pengi M fittéi
Olaszország aöniö szerepe a bátyai megegyezésnél
Grandi UUlUgyniinlsxier beszéde a kel e/l fóvátéieiröl
Róma, május ü
(É/szakal rddlójelentés.) A képviselőház Ülésén Grandi külügyminiszter ma nagyfontosságú beszédet tartott.
— A keleti jóvátételek ügyében — mondotta többek között — Olaszország különös, kényes helyzetben volt. A fasiszta Olaszország azonban hfl-ségesen kitartott barátai mellett, akármilyen áldozatot Is követelt töle.
A ktletl jóvátételek rendezésénél Ausztria megszabadult minden jóvátételi kötelezettségtől. Bulgária ter-
hére 37 esztendei időszakra mérsékelt kötelezettségeket állapítottak meg Az olasz delegáltak utasMást kaptak, hogy Bulgária érdekében kedvező megállapodások lehetővé tételéért szálljanak síkra.
— A magyar jóvátétellel kapcsolatban nehézségek merüllek fel — mert az optánskétdést hozták vele kapcsolatba. Az olasz terv, amit a ml két szakértőnk dolgozott kl, végre is léire hozta az elvi megegyezést. Eszerint Magyarország vissza kapja pénzügyi szuverénitásál, megszabadul
a további trianoni terhektől, az op-tánsok mérsékelt kárpótlási kapnak.
A három nagy hitelező ország együttműködése biztosítja annak lehetővé télelét. Bethlen István gróf miniszterelnök olaszországi tartózkodása alatt a magyar nemzet háláját fejezte kl Olaszországnak közvetítéséért
A szerződések nem Orökéletüek — hangsulyozti végül Orandl, a szerződéseket az u| realitásokhoz kell alkalmazni.
Bethlen: Kötelességemet teljesítettem, nyngodtan várom a magam bíráját
Az egységespárt ragaszkodásáról ós bizalmáról biztosította a miniszterelnököt
és felháborodással utasította vissza az öt ért támadásokat — A kormány sürgősen kívánja megoldani • gabonaértékesítés problémáját — Az egységespárt péntek esti értekezletén melegen ünnepelték a kormányelnököt
Budapest, május 9 (ÉjszakaI rádiójelentés) Az egy-ségespárt ma délután 5 órakor a képviselőház minisztertanácsi termében pártértekezletet tartott Rublnek István elnöklete alatt, melyen megjelent gróf Bethlen István miniszterelnök és a kormány tagjai.
Napirend előtt Kenéz Béla szólalt fel és szóvátetle a külügyi és pénzügyi bizottság ülésén a miniszter elnököt ért támadásokat
Nem lehet ezt a támadást eléggé elítélni, — mondotta — mert méltatlan, azért a párt az első alkalmat megradja, hogy szeretett vezérét ragaszkodásáról és bizalmáról biztosítsa. Apponyl gróf tegnap jelentette ki, hogy a párisi tárgyalások adott körülmények között a legjobb eredményekel hozták.
Felháborodással utasltja vlsz-sza a párt a miniszterelnököt ért támadást,
mintahogy helytelenítette azt gróf Apponyi Albert is, akinek pártokon felül álló személyisége és bölcsessége ismert Közpályán tneg kell szokni az ilyen támadásokat, ezt nem lehet elkerülni, de a párt rendületlenül kitart vezére melleit és kéri, hogy vezesse tovább az országot a boldogulás utján.
Be/01en István gróf
miniszterelnök nagy ováció között emelkedett szólásra és megköszönve Kenéz Béla szavait, hangsúlyozta, hogy a hágai és párisi tárgyaidsok kritikáját ugy a párttól, mini az országgyűléstől nyugodtan várja. Csepel sem érinti az, hogy egyesek részéről személyi támadások érték. Ezeket a támadásokat elsősorban Apponyl verte vissza, aki pedig In-parciális harmadik faktor és kiállította a bizonyilványt.
Ezután azt fejtegette a miniszterelnök, hogy éveken tartózkodott ö és minisztertársai, hogy az opiáns-ügyben tárgyaljanak. Ezt a nehéz feladatot gróf Apponyl Albert végezte eddig. Mikor Hágában megkezdődlek a tárgyalások, az optánsok ügyét Igyekeztünk távoltartani, de a lulsó-oldalról belevitték azt a tanácskozásokba és ennélkül nem leheteti volna más, fontos kérdéseket megoldani. Fel kellelt vetni a kérdési, hogy vállalja-e az optánskérdés tárgyalását és abba a meggyőződésbe jutott a miniszterelnök, hogy a kérdés elől való megfutamodás erkölcsi gyávaság lett, ha csak azért nem vállalta volna, mert tudta előre, hogy azért lámadni fogják személyét.
— Lelkiismeretem tiszta — mondotta a miniszterelnök, — nyugodtan vártam és várom a magam bíráját és a Jövőben Is nyugodtan nézek elébe.
Kötelességemet teljesítettem és épen ezért a támadások egyáltalán nem érintenek. Köszönöm a pártnak, hogy megnyilatkozott és ezután is tekintet nélkül leszek arra, hogy a támadásokért a magam kötelességét teljesítem.
Hosszantartó taps éa éljenzés fogadta a miniszterelnök szavait, akit a párt tagjai sokáig ünnepeltek.
Ezután Rublnek István elnök kijelentette, hogy felháborodással utasította vissza a miniszierelnök személye ellen intézett támadásokat. — Háláját fejezi kl a miniszterelnöknek az évek hosszú során, különösen a párisi tárgyalások során végzet! munkálkodásáért, melyet az ország érdekében fejtett ki.
A párt ugy határozott, hogy az ülést jegyzőkönyvbe foglalják.
Órffy Imre ismertelte ezután részletesen a hágai és párisi tárgyalásokat, majd Erdélyi Aladár a gabonaértékesítés problémájáról beszélt\'
Gróf Bethlen István miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a kérdést sürgősen meg kell oldani. A kormány
programot dolgozott kl, melyet az összes érdekeltségekkel megtárgyalnak. Holnap már ezek a tanácskozások befejezést nyernek és végleges döntés előtt az érdekeltek megkapják a tájékoztatásokat és ha megtették észrevételeiket, a párt elé kerül a kérdés, majd a gyakorlati kivitelre kerül sor.
A pártértekezlet egyhangúlag tudomásul vette a miniszterelnök válaszát és ezzel az ülés háromnegyed 7 órakor véget éri.
Gabonaértékesltési
blokkot kell teremtenie Romániának, Jugoszláviának és Magyarországnak — hangsúlyozta Sándor Pál a Házban
Budapest május 9 A képviselőház mai ülésén Lázár Miklós, a tokaji kerület képviselője szóvá tette azokat a nagy pusztításokat, amelyeket a ciklon a hegyalja! községekben okozott. Kérte, hogy a kormány siessen a károsultak segítségére.
A kereskedelemügyi tárca költségvetését Görgey István előadó, Ismertette, aki utalt a külkereskedelmi mérleg örvendetes |avulására és az export terén elért eredményekre.
A kormány számos olyan Intézkedést tett. apielyek alkalmasak arra, hogy a jelenlegi gazdasági krízisből kikerüljünk.
A kereskedelmi mérleg javulására a kormány exportfejlesztő ténykedése döntő befolyással birt. Magyarországon ma már az ipari termelés értéke közel 3>/a milliárd pengő, tehát megközelíti a mezőgazdasági termelés értékét. Be kell vinni az emberek lelkébe azt a tudatott, hogy mindenkinek kötelessége az, hogy magyar árut vásároljon abban az esetben Is, ha az áru minőségileg talán rosszabb, vagy esetleg drágább. Az előadó ezután ismertette a tárca egyes tételeit.
Kun Béla elismerte, hogy az export terén fe|iődés és haladás mutatkozik, de azt nem lehet állítani, hogy az iparosok kedvező helyzetben vannak.
a komp0afól£ íerve
Gdspárdy Elemér azt hangoztatta, hogy olyan légkört kell teremteni, amely a gazdasági tevékenység előmozdítására alkalmas. Nem helyesli, hogy kereskedelemellenes hangula
Zalai közlöny
IftSO. má|« 1(1.
alakul kL Majd a kompha|ők tervét tette szóvá. Szavalt az ellenzék zajos ellentmondásokkal kísérte. Oás-párdy hangoztatta, hogy komphaló segítségével közvetlen kapcsolatba Juthatunk a FOUközl\' tenger kikötőivel. A szállítás csak fele annyiba kerül, mert a komphajó az átrakó-dást feleslegessé leszi éa áruink versenyképesek iesznek egész Egyiptomig.
Buday Dezső nem helyeselte a komphajó gondolatának megvalósítását. Hosszasan foglalkozott a hitel-kérdéssel. Ptytr Károly azt fejtegette, hogy
a villamos cen/rdM deficitjét a fővárossal akarják megfizettetni az energiatörvény segítségével. Fejér Oltó
a poMtaJ alicalma*i>i/ak
fizetésének javítását sürgette és határozati javaslatot nyújtott be az altiszti személyzet automatikus előléptetésére. Bárdos Ferenc foglalkozott
a Dalaion
fellendítésének kérdésével és hm-goztatla a határos államok gazdasági egymásrautaltságát. Csák Károly szerint sierint a parlament nnr régen elvesztette kapcsolatát az élettel.
A gazdasági bajok legfőbb
okát a tőke túlzott mohóságában látja. A munkatiélkuiliég egyik oka a racionalizálás gyors uiembert való végrehajtási.
Rothensléln Mór ulán tobter János szólalt fel, aki a posta, a hajózás és a vasút 30.000 alkalmazottjának a helyzetét ismertette, \' Sándor Pál élesen bírálta a Cement, a szén és fakartell működését, amely ellen kormányintézkedést kért A gabonaértékesítés tekintetében
Romániának, Jugoszláviának és Magyarországnak közös gabona-értékesítési blokkot kellene teremtenie,
hogy Európa tőlünk vásároljon gabonát, ne pedig Amerikától. Kéri a kormányt, tegye meg a lépéseket ezen blokk megalakítása irányában. Ezután azt fejtegette, hogy az export megszervezése nem a töldmlvelés-ügyi, hanem a kereskedelmi minisztériumhoz tartozik. Több határozati javaslatot nyu|tott be, majd a költségvetést elfogadta. A Hiz a kereskedelmi tárca költségvetését elfogadta.
Temesváry Imre ezután beterjesztene a külügyi és pénzügyi bizottság jelentését a ratifikációs javaslatról. melyre a sürgősség kimondását kérte.
A legközelebbi ülés kedden l-sz. Az ülés »U1 órakor ért véget.
Borscalmús orjkán pusxílíoii a Hegyalján
Békéscsaba vidékén 6000
Rudapest, május 0 A Hegyalján tegnap este pusztító orkán vonult végig. Útját borzalmas pusztítás jelezte. Rátka és Kdlya községekben hatalmas fákat tövestől tépett ki, háztetőket szaggatott le, cserepeket, szalmát stb. sodort magával. Tdlydn 50, Ond községben 25, Rdtkán 40 ház erősen megrongálódott. A vihar egyes házak tetejét letépte és több kilóméter távolságba sodorta magával. A ciklon-szerű vihart 4—5 centiméteres szl-
holdnyi területet vert el a jég
lánkos jéggel vegyes zápor kísérte. Az anyagi kár Igen nag? £ lelefon és távíró vezetékek valamint a villanyvilágítás vezetékei elpusztul1^. — Emberéletben nem esett kár.
Katantrófdllm légveré* MkéMMko vf<f«k«n
Békéscsaba, május 9 (Éjszakai rádiójelentés) Békéscsaba környékén ma óriási jégverés pusztított. 6000 holdnyi lerülelet vert el a jég. A csapás a szántóföldeken és gyümölcsfákban 90%-os kárl okozott.
Látogatás Szent Félix sírjánál
Homokkomárom múltja — Szent Félix vértanú ereklyéje -A homokkomáromi Madonna — A templom egyéb értékei Az egykori ferences kolostor -
Nagykanizsa, május 0
A májusi napnak ragyogó sugarai aranyozzák be Homokkomárom erdős. lankáit, amelynek egyik fókl-emelkedőbb helyén áll a kegytemplom, mellette az egykori ferences kolostorral. Az egész vidék valamikor erdős rengeteg volt, amely alkalmas helyül kínálkozott a világtól elvonuló remete életet élő fehér barátoknak (pálosok), a magyar földön sarjadt egyetlen szerzetesrendnek. Mbst Nagykanizsának kedvelt kirándulóhelye. Egy régi feljegyzés szerint már a XIV. században volt plébániája. Múltjáról egyébként nagyon keveset tudunk. Legfeljebb anyit, hogy dicsőbb volt, mint a jelene, hiszen kolostorán kívül több templom ls ékesiteite. A 152 éves török rabság alatt sokat szenvedett. Lakóssága kipusztult. Uj telepítésről kellett gondoskodni S ez nem is csod:, hiszen a község állandó ütközőpontjában állolt a Kanizsa várát ostromló török seregnek.
Amidőn 1690-ben Oróf Batthyány Ádám a kanizsai várat három évi ostrom ulán visszafoglalta, a szomszédos Homokkomárom Schenekken-dorf Józsel ezredes és várparancsnok birtokába Jutott, ö épített a mai templom helyén egy fakápolnát, amelynek gondviselését a veszprémi püspök a kanizsai ferencesekre bízta. A most fennálló templom alapját Báró Essffk Ferenc telte le. 1722-ben OiónBatthydnyl Lajos nádoré lesz a falu s ő fejezi be a megkezdett templom építését. Oazdagon megajándékozza szent edényekkelés egyházi ruhákkal. Tekintve természeti fekvését, Igen sok viszontag-
ságon ment keresztül. Tűzvész, földrengés pusztította, majd szentségtörő kezek fosztották műkincseitől.
Szent Féli* mártyr
A mostani szegényes templomnak legféltveőrzöttebb kincse a gyermek szent Félix vértanúnak ereklyéje. Rómában anyjával Szent Fellcttásszal és hat testvérével együtt szenvedett vértanúhalált Marcus Aureüus Antonius császár üldözése idejében. Ünnepét jullus 10-én üli sz egyhíf, Rómából a Priscilla-katakombából került mostani helyére. Oróf Batthynyi Lajos Odtló dömölkl bencés apát révén szerezte meg s fényes Ünnepség keretében 1751-ben Homokkomáromba hozatta, ahol a főoltár fölött helyezték el. Oveg koporsóban lekszik, gazdagon dekorálva bárok motívumokkal, a koporsó belső oldala pedig arany broiátlal van kibélelve. A vértanú földi maradványait vörös bársony és fehér damaszt selyemből készült ruha fedi drágakövekkel diszitve. Kezében vér-tanúságának jelvénye: a pálma. Fején aranyozott borostyánkeszoru, amely a glóriát helyettesit!. Mellette az ereklye hitelességét tanúsító lral Horváth Vidor ferences plébános
A
májusi 45% zsírtartalmú
HORTOBÁGYI
juhturó ""
viszonteladói ára
20%-kal olcsóbbodott.
Tejszövetkezeti Központ, Budapest 4., postafiók 20.
Katona József w és „Bárik bán"-ja
Irta: Dr. OAKDONYl LAJOS
Peturék tehát a nádort Melinda jelszóval hazahívták. Ezzel feltartóz-tathatlanul elindult végzetes utján a családi tragédiával párosult királyi szomorújáték s a drámai cselekmény vitele és a döntő tett végrehajtása a személyileg érdekelt Bánk nádor kezeibe került.
A tragédia párallanul izgalmas jelenetei során eljutunk a királyné lakosztályába, ahol Ottó térdelve ostromolja Melinda erényét. A királyi palotában találkozunk Bánkkal is, aki a királyné és öccse kihallgatott beszélgetése után arra a meggyőződésre jut, hogy Qertrud is segíti Ottót gyalázatos terve végrehajtásában. Ezek után már könnyűnek látszik Petur dolga, aki az elégedetlenek élére hivja a nádort. Bánk eleinte ellene van minden erőszakos fellépésnek, amikor azonban Biberach meghozta neki a szörnyű hírt, hogy Ottó Melindái mégis megbecsiele-nitette, felébredt Bánkban a férji bosszúállás. Tiborc panasza csak olaj a tűzre. Oertrud elé már egy mindenre elszánt Bánk állott. A királyné és nádor közöli ugy folyik le az utolsó beszélgetés, hogy min-
den szóból kiérzik a bekövetkezendő tragédia. Ottó éppen akkor jelent meg nénje szobájában, mikor a két ehenfél döntő szócsatát vlvla A bűnös Oltónak sikerült elmenekülnie Bánk bosszúja elöl, a királynénak azonban ütött az utolsó órája. A nádor szavaitól megsértődött királyné hátulról tőrrel támadt Bánkra, mire a ne|ében meggyajázott nádor saját tőrével leszúrta Oerlrudot.
Ime a tragédia: Melinda megőrült. majd Ottó embereinek kardjától meghall; Gertrudot megölte Bánk bán ; Peturt felnégyelték a király emberei.
Bánk nádor a szörnyűségek ulán is emelt fővel állott a királyné holtteste mellett, mint törvényes biró, aki igazságos Ítéletet hajlott végre. Katona azonban még jobban ki akarja emelni a Iragikai bűnhődést s Bánkot is áldozati listára leszi: a nádor lelkében minden összeomlik, mikor megtudja, hogy Gertrúd ártatlan az ő családi tragédiájában, lelte tehát nem jogos és Igazságos Ítélet, hanem közönséges gyilkosság
Bánk nádor tragikus hősi alakját az élő szó erejével és az emberábrázolás művészi eszközeivel Eg-ressy Gábor vitle először színpadra. A magyar reformkor legnagyobb drámai színésze 1835-ben julaloinjátékául választolta a Bánk
báni s ezáltal felhívta a figyelmet a tragikai remekműre. A hivatalos irodalom érdeklődése csak ekkor kezdett a Bánlr bán félé fordulni. De éppen ez a körülmény, hogy a Bánk bán csak jóval szerzője halála után kerüli először színre s Katona József nevét csak akkor kezdlék emlegetni, amikor a kecskeméti síron mar többször kinyíltak és elhervadlak a virágok, lelietellenné teszi az utókor számára, hogy a tragédia létrejöttének belső körülményeire teljes bizonyossággal rámulathasson. Ili még a legtudósabb kutató is feltevésekre van utalva. Az egyik és pedig eléggé elfogadható feltevés abból a hasonlóságból indul ki, amely hasonlóság Kalona József kora és a dráma cselekményének kora közöli fennáll. A korhasonlósági fellevés szerint Kalona nem merő véletlenségből választotta ki tragédiája tárgyát, hanem hosszas keresés és alapos megfontolás után állapodolt meg II. Endre koránál s a bánkbáni tragédiánál.
Amikor Kalona József életművét megírta, Európa a napóleoni korszak utol-ó évét élte. A jiárkák már szőtték Waterlooi, a francia gloire véres szemfedőjét. Útban volt már a szentszövetség is, amelyben fontos szerep julott az oszlrák császárnak, aki egyben magyar király is volt. Az orosz—osztrák—porosz szö-
vetkezés egyik programpontja az volt, hogy a napoleoni idők legkisebb nyomát is el kell tüntetni Európa arcáról. Bár a-banda forradalom eszmélnek a magyar nemzet nem hódolt be s még a napoleoni proklatnáció Is hatás nélkül hangzott el. magyar földön, Bécs mégis félt a magyartól. Ha kevesen is, de mégis csak voltak magyar jakobinusok, s akadt egy Bacsányi is, akinek volt bátorsága magasztaló köl-leményl írni a francia forradalomról.
A XIX. század elején, mint a Habsburg uralkodás alatt általában, Magyarországot Bécsből kormányozták. Bécs a magyart örök rebellisnek tekintette s Mohács óta mindig arra törekedett, hogy megtörje a magyar ellenállást és teljesen osztrák tartománnyá tegye Mugyarországot. Az elnyomó hatalom kétszeres erővel látott munkához a napoleoni időkben, amikor az abszolút uralkodói hatalom kialakulása már előrevetette árnyékát.
A császári önkény piócái különösen két főéren szívták a nemzet véréi: az adószedés és sorozás állal. Magyarországon a XIX. század első kél évtizedében az adószedést és sorozást kíméletlenebből hajtották végre, mint bármikor máskor. A bécsi moloch telhetetlen volt, szüntelenül kéri és követeli. (Vége köv.J
H30. május 10
ZALA! KÖZLÖNY
Monográfiájában a szenl testénél történő csodákról emlékezik meg az 1777. évből.
A homokkomáromi Madonna
Szent Félix koporsó|a felelt függ az oltáikép, német müvéízt sejtető Madonna, karján a kisded Jézussal. Kidolgozása Dürerre emlékeztet. Most néhány fogadalmi tárgy és egy korallfüzér ékesíti. Eredeté ról alig tudunk valami biztosat. Nagyon valószínű, hogy az ldeköllö-zOtl német telepesek hozták magukkal. A néphit azt őrizte meg róla, hogy amidőn a mostani templom helyén egy uj fakdpolndt kezdtek építeni, ezt a Szűz Márta képet egy fában találták. Levitték a völgyben álló régi kápolnába, de a Madonna éjszakánklnt mindig visszatért előbbi helyére.
Annyi bizonyos, hogy a Nagykanizsaiaknak mindenkor kedveli búcsújáró helye volt. A helybeli plébánia anyakönyvének egykorú feljegyzése tudósít róla, hogy a hívek minden újhold vasárnapján körmenetben vonultak ki a Madonna képhez és Szent Félix ereklyéihez.
A templom egyéb értékei közül különösen két gyönyörű barokmüvü Bzobor vonja magára figyelmüket. Szent Péter és Szent Pál apostol-fejedelmeknek életet sugárzó alakjait örökítette meg bennük remek faragással az ihlelett művész. Valóban muzeális érlék mind a kettő. Ugy hozhatták őket más templomból, mert egyáltalán nincsenek összhangban a templom stílusával. Megemlítésre méltó még, ugyancsak a szentélyben, Szent Sebestyén és Szent Rókus késel bárok szobra. A templom felszerelése egyébként eléggé a falusi templomok benyomását kelti. Bizony ráférne az alapos tatarozás.
A ferences kolostor
A kegytemlorn közvetlen tőszomszédságában 1772—77 között épült a kolostor. Mindjárt felépülése után a tüz martaléka lett. Újra kellett épileni. 1911-ig a ferencesek lakták s ekkor a mariánus rendtartomány a veszprémi püspök rendelkezésére bocsátotta. Kisebbszerü rezidencia volt négy szerzetes részére. Valamikor a barátok zsolozsmázását vlsszhangzolta, most a plébános lakásául szolgál. Szinte hagyomány-szerű az a rajongó tisztelet, amellyel a nép a ferenceseket övezte. Nem is csoda, hiszen még máig is a franciskánus tradíciókból táplálkozik. Most, hogy a napokban Nagykanizsa jelenlegi plébánosával látogatást téliünk egykori kolostorunkban, ugy éreztük, hogy otthon járunk. A boltíves folyosók és cellák mind régi ismerősként üdvözöltek bennünket. A kolostort és templomot övező platán és vadgesztenyefák meghitt suttogással beszéllek a mult kedves emlékeiről. S a gazdag panorámái nyttjló vidék pompás természeti fekvése mintha c-ak hivta volna vissza egykori barátait.

Homokkomárom történelmi hely. Azzá avatja múltja. Egyben pedig búcsújáró hely is. Öre a gyermek Szent Félix vértanú testének s őre a ferences tradícióknak egyaránt.
P. Vados Pál
A kalaazpostává leépített nagykanizsai mozgóposta májas hó 15-től Ismét mint mozgóposta folytatja működését
Nagykanizsa, május 11
Nagy konsteruációt kellett annak idején a városban, mikor hirl adtunk arról, hogy a kanizsai mozgópostát visszafejlesztenék kalauzpostává. A Zalai Közlönyben megjelent cikk rövidesen foglalkoztatta az illetékes tényezőket, akik erre a nagykanizsai mozgóposla-teépités tárgyában ujabb adatokat kérlek, majd ezeknek hatása alatt rendelkezésüket revízió alá vették.
Ennek eredményeként örömmel közölhetjük, hogy folyó hó 15-töl kez-dödőleg, az uj nyári menetrend életbeléptetésével kapcsolatban, NagykanU zsán ismét visszaáll a régi, mozgópostái keret és llgykör, sőt az bizonyos mértékben meg Is nagyobbodik.
Három évvel ezelőlt elvillék Nagykanizsáról a 44. sz, (Nagykanizsa— Ujdombovár) mozgóposta-menetel. Most ezt a nagykanizsai mozgóposta vissza kapla. A 29. sz. menet, amely eddig csak Budapest és Oyékényes között közlekedett, most Nagykanizsa és Ujdombovár közölt Is fog közlekedni kél menettel Ujdombováron csatlakozik a budapesti mozgópos-
tához. Ami a gyors közlekedés és szállítás szempontjából nagy előnyt jelent a nagykanizsai kereskedelemnek illetve közönségnek.
A 23. és 24. számú Nagykanizsa és Sopron között közlekedő menet továbbra is megmaradt. Ez az erősen legyengült forgalom miatt továbbra is mint kalauzposta működik. Megmarad azonkívül a 26. sz. Nagykanizsa—Pécs közötti kalauzposta Is — a nagykanizsai mozgóposta-főnökség ellátásában.
Nagykanizsa ilyenformán az egész ügyből nyertesként kerüli ki, meri naponta több irányból szállítja, hozza és viszi a mozgóposta a különböző postai 8záliilmányokat, ami a szállítás gyorsasága szempontjából rendkivül előnyös a város kereskedőinek, vállalkozóinak, pénzintézeteinek és álta\'ában a postai szolgálalatot Igénybevevő nagyközönségnek.
Emellett pedig még külön kell hangsúlyoznunk : igérel van arra Is, hogy a postaigazgatóság a forgalmi viszonyok kedvezőbbé alakulásával és emelkedésével a nagykanizsai mozgópostát még tovább is fejleszteni fog/a.
Dr. Sabján Gyula becsületsértést és kártérítési pert indit Ujváry Géza ellen a legutóbbi közgyűlésen elhangzottak miatt
Nagykanizsa, május 9
Az április 15-iki nagykanizsai városi közgyűlésen, amikor a Trans-danttbia elleni perről folyt a vita, Ujváry Oéza városi képviselő azt kérdezte az elnöklő polgármestertől, hogy ki lesz a város ügyvédje ?
— Dr. Sabján Qyula városi tiszti ügyész — volt a polgármester válasza.
— Akkor ezt a pert a város elveszíti — kiáltotta Ujváry Oéza. — Mert ha az lesz a város űgyvéd|e, aki mint polgármester a vállalattal szemben tehetetlen volt, akkor Igenis ezt a pert a város elveszd. Akkor a költségeket a per temetésére adjuk. Olyan ügyvéd kell ide, aki a Trans-danubia ügyvédjével szemben megállja a helyét .. .
Dr. Sabján Oyula, aki esküt lett
ügyésze Nagykanizsának és mini Ilyen, közhivatalnok, ma hivatalos felhatalmazást kért dr. Krátky István polgármestertől arra, hogy Ujváry Oéza ellen az 1914 évi XLI. t.-c. 4. §-ába ütköző becsületsértés miatt a pert megindíthassa.
Alkalmunk voll ma dr. Sabján Oyula városi tiszti ügyésszel beszélni, aki kijelenleile, hogy nemcsak becsületsértés mialt perli Ujváry Oézát, hanem erkölcsi kártérítést Igényt Is támaszt vele szemben.
Az április 15-lki közgyűlés viha-rán.ik lehál folytatása lesz a büntetőbíróságnál.
KöliOxiR ~~
- _ Antennáját
májusban ? dtsxeróu Sxabó György Rd<uo-
laboratóriuma Föut 3., udvar. 1773
ZALAI KÖZLÖNY
1890, májút 10,
A nyolc órai munkaidő és iparos önsegélyző egylet
Ogyét tárgyalta tegnap az ipartestületi elöljáróság
Nagykanlaaa, májua 9 A nagykanizsai ipartestület tegnap este tartotta május havi elöljáróság! ülését Kiss Emö elnöklete alatt, az elöljáróság élénk érdeklMKie melleit.
Az elöljáróság hosszabban foglalkozott a nyolc órai muntaidő kérdésével, amihez többen hozzászóltak. Az Ölés elismerte a nyolc irat munka-Idő szociális szükségességéi, de annak kivitelél a mai rendkívüli viszonyok és súlyos gazdasági helyzet mellett nem tartotta lehetségesnek és alkalmazhatónak.
Hosszú Időt veit Igénybe Schnlizer Qéza eszméjének, az iparos önsegélyegylet felállításának Ugye. Kelemen Perenc laksrékpénslírl Igazgató közel mástélórás tartalmas és szakszerű előadásban Ismertette az elöljáróság előtt az önsegékfxés céljait.
Több hozzászólás után az elöljáróság elhatározta, hogy a nagykanizsai ipartestület felhívást tatéz tagjaihoz az önsegélyegylethez való csatlakozásra és mihelyt megvannak a szükséges számú jelentkezések, Illetve jegyzések, azonnal (megalakul a nagykanizsai Iparosok Önsegély-egylete.
Következett volna a nagykanizsai Ipari és mezőgazdasági kiállítás ügyében való határozathozatal, azonban mivel az idö már éjfélre járt, az elöljáróság a tárgypont rendkívüli fontosságára való tekintettel, annak tárgyalását egy legközelebb összeülő elöljáróság! ülésre halasztották.
HaHt1tim*xerencséi-Ienséf/e/
okozott a megvadmli bllca
Nagyatád, május 9 A rinyaszentkiráiyl uradalom legelőjén halálos szerencsétlenséget oluaott egy bika.
Fakó István csordás itatni vitte az állatokat, mikor a különben szelid bika mefrsdult és (elöklelte az elölte álló csordást. A megvadult állat ezután ugy összetiporta a szerencsétlen emberi, hogy azon már nem le-heteit segíteni, a helyszínen klszen-vedetl.
RittráísÉ
vtse-, hólyag-,gyomor- és cukor-bajoknál, köszvény és reumás megbetegedéseknél, de kűlönö-sm vase- és hályaghontok és dara tltivolitására kiváló orvosi szaktekintélyek által ajánlott
alsórendű gyógyvíz. Házi Ivókúrára rendkivel
alkalmat. Állandóan friss töitésl Főraktár: »■
WEISZ MÓR NftgykiBtoM,Klrály-ii.ll.

á takarékosság jegyében készül Nagykanizsa jövő évi költségvetése
Az 1930. évi költségvetést a miniszter jóváhagyta
Nagykanizsa, május 9 Mint értesülünk, Nagykanizsa város 1930. évi köliségvetését a minisztériumban jóváhagyták. A főszámvevőségen egyébként már folynak a város jövő évi költségvetésénék előkészítő munkál. Megkérdeztük dr. Krátky István polgármestert, hogy a folyó évi városi háztartással szemben milyen megszorilások és redukciók lesznek a jövő évi költségvetésben ?
Dr. Krátky polgármester kijelentette, hogy bizonyos fokig lesznek
redukciók a jövő évi költségvetésben, de lesznek olyan tételek, mint a városi köztisztaság (ulcaöntözés) ügye, stb., ahol az eddig beállított összeg kevésnek bizonyult és igy azt fel kell emelni. Azt az elvet vallja — hangsúlyozta a polgármester — hogy csak azt vegyék fel a költségvetésbe, ami feltétlenül szükséges.
Vagyis a váro. jövő évi költségvetése: a takarékosság költségvelése lesz.
Leégeti egy gasedaságl udlvar KAsKanlxsdn
Csak a tűzoltók gyors és eredményes munkája hárította el az egész utcasort fenyegető tüzkatasztrófát — Bosszúból történt gyújtogatás okozta a tüzet? — Semmi sem vőlt biztosítva
Nagykanizsa, május 9
Pénteken délután lüz pusztilott Kiskanizsán és csupán a ttlzn\'tók önfeláldozó munkájának kös. ."inltelö, hogy csak egy portán dühöi^ölt a veszedelmes elem.
A tüz a Homokkomáromi-uton, Horváth Pável József udvarán keletkezed. Elsőnek a lakóháziól alig egy méternyire épített pajtából csaptak kl lángnyelvek. A tüzet Asbólh Lajos asztalosmester vette észre, aki a szomszéd udvaron dolgozott.
Fellármázla a szomszédokat és csakhamar a károsult házigazdával együtt vagy ötven ember fogott munkához. Először a kiskanizsai tűzoltók vonultak ki primitív felszerelésükkel, de nem sokra mentek az egyre terjedő tűzzel szemben, mely a pajtán kivül már lángba borította az istállót és a veszélyes közelségben levő három lakóház oldalai nyaldosták a lángok.
A nagykanizsai tűzoltóság dr. Prack István főparancsnok vezetésével teljes készültséggel vonult kl a tűzhöz, ahol Vecsera Antal tüzoltótlszt irányításával hozzáfoglak a tüz oltásához. Megnehezítette a tűzoltók munkáját, hogy a pajtában és az istálóban rengeteg széna volt felhalmozva, mely kibírhatatlan hőséggel égett és nem engedte maga közelébe a tűzoltókat, akiknek dicséretre méllóan segítettek a kiskanizsai polgárok Is.
A tűzoltók minden erőfeszítése arra irányult, hogy a menthetetlen pajta és istáló mellett a házakat meg-
óvják a tűztől. Ha ez nem sikerül, az egész ulcasor könnyen a lüz prédája lelt volna.
Igy azonban egy órai munka után sikerült a tüzet lokalizálni és a veszélyeztelelt házakat, szomszédos udvarokat a tűztől megmenteni.
Mikor legjavában dühöngött a lüz, melyei kisebb szél is támogatott, akkor jutott eszébe Horváth Pável Józsefnek, hogy az istálóban benne van a kis borjú is. Nagy elszántsággal sikerült kimenteni az állatol, mely azonban alaposan összeégett. Az Istálóban és pajtában levő gazdasági gépeket, szekeret, takarmányokat azonban nem sikerült kimenteni. Ei-ék tekintélyes értékben elpusztullak, a pajtával és islálóval, mely porrá égett.
A tűz lokalizálása után a helyszínen megjelent ügyeletes rendőrtiszt azonnal megkezdte a kihallgatásokat és ennek során megállapítást ny<rt( hogy a lüz a pajta közepén keletkezett. Az elpusztult épületek M:lo-sllva nem vollak. A rendőrség azt hiszi, hogy boszuból gyújtogatás történt. Ez irányban a nyomozás megindult.
tüz oltásánál egy fiatal legény arjCán könnyebb égési sebeket szenvedett, amit olt a helyszínin bekötöztek.
= Soha nem lesz talajvíz,
nedvesség, gomba házában, lu egyszer ,Biber"-rel szigetel.
Uri és női
finom fehérnemüekben,
gyermek trikók és zoknik
nagy választék
t
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
Tel. 406. NAGYKANIZSA, CSENGERY-UT 2. Tel. 406.
bibe r."
--
ra námiLániss.ii.
NiLTISttdCI lemül íUflt UHUIM MtftUM
4 MŰIM. D „BMflW
________KaphMó: Nagvkanlrabl
F«t« ep é« Ép téal Anvagkerekkedéa, Hotfmann Bél. éa Társa, Nagykanizsa.
NAPI HÍREK
NAPIREND Május 10, szombat
Római katolikus: Ant \'nln pk. flottat:
Ármin, izraelita: IJar hó 12.

Uránia Mozgó. .Aranytinc". Dráma M tebronásban. — Kísért mthor.
Oyófytzertirl éjjeH szolgálat t I, hó végéig a .Fekete Sas" gyógyszertár.
Qózftrdó nyitva reggel 6 órától eate S óráig (bétfó, azerda, pintek délután, kedden egész nap nóknek). Tel.: 1-18.
— Dr. Kállay Tibor ma Nagykanizsára érkezik. Dr. Kállay Tibor v. pénzügyminiszter, Nagykanizsa országgyűlési képviselője ma este Nagykanizsára érkezik és holnap, vasárnap délelőtt 10 órakor az ipartestületen fogadja a nagykanizsai Iparosságot.
— Súlyosra fordult Batthyány-Strattmann herceg betegsége. A tudományáról és szivjóságáról le-gendásnevü körmendi herceg, Batt-hyány-Straltmonn László, aki hosz-szabb Ideje betegeskedik, tudvalevőleg a bécsi Lőw-szanatórlumban tartózkodik. Mint nagy részvéttel értesültünk, a herceg állapota súlyosabbra fordult. A kegyúri templomokban állandóan imádkoznak felgyógyulásáért.
— Doktorrá avatás. A budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen tegnap avatták a jogtudományok doktorává Dómján Lászlói, dr. Dómján Lajos nagykanizsai ügyvéd fiát.
— Sctftiyefet csalt enyuer vagyon / Dctrtdndl a legnagyobb fdlasittók, legolcsóbb űr 6» ltcdvexü flxeiésl fettételek.
— Vasárnap Indul a két zarándoklat Homokkomáromba. Holnap vasárnap reggel a 6 órai szentmise után indul a plébániatemplomból a zarándoklat egyházi zászlók alalt P. Deák Szulpic plébános vezetése alatt Homokkomáromba. A klskanizsalak külön menetben indulnak P. Pulver-mann Zénó kiskanizsai ferences lelkész vezetésével.
= A saját telkén nyaralhat már a nyáron, ha még ebben a hónapban villatelket vásárol 60 havi részletfizetésre Balatonfenyvesen, a Balaton partján. A parcellázó érdekeltség meghívja mindazon érdeklődőket, akik villatelket óhajtanak venni, hogy utazzanak le Balatonfenyvesre és tekinlsék meg a pa\'cellákat. Élelemről nem kell gondoskodni, mert az érdeklődőket a Balaton fajbaromfitelep látja vendégül. Kocsit előzeles értesilésre küld a balatonfenyvesi állomásra a Balaton fajbaromfitelep Balatonfenyves.
fdsdrol/unlc ia&on. ne IcUId-/tfk pénzünket Idegenbe.
.1930 májas IÓ
— Halálozás. Tegnap este meghall Zalaegerszegen Fendrlk Jótsef városi főszámvevő 52 éves korában. Fendrlk Zalaegerszeg régi, érdemes vezciőlisztvlselője volt, akinek halála nagy veszteség a városi adminisztrációra.
— Készen áll a húszas hősi szobor. A nagykanizsai 20-as honvéd emlékszobor felállítása teljesen elkészült. Tegnap elkészítették a szobrot körülvevő rácskerltését is. Hybl József szobrász-művész tegnap visszautazott Budapestre és csak a uoborleleplezési ünnepre jön le Is mét Nagykanizsára. A leleplezés kétnapos ünnepének díszhangversenyt rendező, sajtó és propaganda bizottságát a következő tagokból alakították meg: Dr. Hajdú Oyula, Csorba István, dr. Kaufman Lajos, Győry Sándor, dr. Thotway Zsigmond, Van-aay János, dr. Szabó Zsigmond, Rarbarits Lajos, dr. Fülöp György, Stigrlszt László.
— Munkás-dalosverseny. A Magyarországi Munkás Dalosszövetség idei dalosversenyét Győrött rendezi meg pünkösd második napján. A dalosversenyre eddig közel 3000 dalos jelentkezeti. Nemcsak magyarországi, de a megszállott területek munkás dalárdái is résztvesznek a nagyszabású versenyen.
— 60 havi részletfizetésre erdő, gyümölcsös, szőlő, vagy szántó villa-
. parcellák kaphatók a Balaton partján Balatonienyvesen (azelőtt Máriatelep). Szívesen látja vendégül a venni szándékozókat ha leutaznak, a Balaton fíjbaromtitelep tulajdonosa Balatonfenyvesen. — Előzetes értesítésre kocsit küld a balatonfenyvesi állomásra.
— Labdázhatnak-e a gyerekek a
CirkbanT (Panaszos levél.) Mélyen ttoz-
It Szerkesztő ur I A mult vaaáraap szokás szerint vidám gyerektárs&aóg verődött öeeze a sétatéren. Labdázni akartak a gyermek-Játszótérnek fenntartott helyen. De alig kezdtek el látszani, Jött a csőaz és elkergette őket azzal, hogy nem szabad labdával Játszani. Ha ez Így megy, akkor nemsokára a sétatéren lévő Játszótérre még lépni se lesz szabad. Kzért kérem a Szerkesztő urat, hogy hívja lel « fölöttes hatóság figyelmét, hogy ugy mint más városban is, itt is engedjék a gyerekeket az arra hagyott Játszótéren zavartalanul labdázni. Kiváló tiszteletűi: Egy régi ,0/Lutó fia.
- Talált tárgyak árverése. Az 1 év Ge 1 napon tul őrzött talált és beszolgáltatott gazdáUan tárgyakat lolyó hó Z7-én délután S órakor a kapitányság I. emelet 7. számú szobájában nyilvános ...........ela------
árverésen elfogják adni. Az eladással, illetőleg vevéaüe! Járó a vételáron kívül eső esetleges költségek a vevőt terhelik.
Értesítem a mélyen tisztelt közönséget, hogy minden szombaton és vasárnap este a Polgári Enlat díszes éttermeiben (szép Idő esetén vasárnap d. u. 6 órától a kerthelyiségben)
katonazenehangverseny
Színház után meleg konyha. Legjobb fajborok és frissen csapolt sör. Abonensek felvétetnek.
Füredi Gyurka énafcaa olgányprlmás zenekaréval minden eate muxeikál A n. é. közönség szíves pártfogását kéri tisztelettel
Szita Márton
u« vendéglős.
ZALAI KÖZLÖNY
színház
Tahúts Allce
Merész témához nyull Szomory Dezső a Takáts /W/ce-bai). Megölheti-e az orvos a beteget, alti könyörög a megváltó elmúlásért, mert segítség ugy sincs már rajt? Szomory feltette a kérdést és — nem felelt meg rá. De felépítette rajt a ma\' doktorkisasszony-tlpusa körül a szerelem, anyaság, szenvedés dekadens elméletének néha kissé nyers szatírával, de mindenütt őszintén fellörő és őszintén emberi érzésekkel megkonstruált keresztmetszetét.
Százszázalékos irodalom ez a színmű. Csupa fojtott, mély drámaiság a levegője, amit végigfüt Szomory par excelience lirlzmusa. És ez a csudálatosan finom Bzinekben tobzódó lira tele van az ember könyörtelen analíziséből kikerekedett, sokszor cinikus, sokszor romantikus ködökbe szépülő, másszor és legtöbbször csak egyszerűen emberi filozófiával.
A mese párbeszédeken pereg, egyszer a poéta, másszor a bölcselkedő nekiiramod ísán zökkenik meg, de annyi irodalmi szépséggel, hogy szinte jó elidőzni a zökkenőkön.
A mában élő ember lelke, agya és vére lázadozik a Takdts Atlce-b&n. Hogy nem találja meg a kiutakat? Vájjon az eleven élet emberei megtalálták-e ?
A színtársulat prózai gárdájának Takdts Altce előadását művészi élmény tekintetében minden eddigi fölé emelte Székelyhtdy Adrienn, akinek ez tulajdonkepen a debut-je volt. Mélyről fakadó lelki intelligenciával, a drámai színjátszás ragyogó művészi magaslatain és megdöbbentő mélységei fölött Is teljes és biztos skálával, hus-vér alakká formálta a differenciált lélek és Irgalmat nem Ismerő élet útvesztőiben vívódó doktorkisasszonyt. A darab minden llrá|át, minden drámai lüktetését Székelyhldy Adrienn színezte a színpad realitásává anélkül, hogy csak egy hajszállal is kisiklott volna Szomory finom irodalmi stílusából.
Takáts Zuárd groteszk alakja nem a legsikerültebben Illeszkedik ebbe az abszolút Irodalmi darabba, ezért is volt hálátlan szerep Bdnky Róbertnek, aki még kissé hangosaböra is húzta alá, mint ahogyan ebben a halk, szenvedélyekben, nagy emberi problémák izzásában tompult hangú, fojtott drámai levegőben stílusos leit volna.
Markáns, szép, férfias alakítás volt Koltay Gyuláé (a tavalyi Koltlár Richárd). Danis Jenő professzora tónusos, finom, gondos alakítás volt. Vass Irma anya-szerepe erősen drámai hatásával, Sdrmdsy Miklós ízléses, stílusos alakításával, Cs.r^ő István Hóreb Homér kabinet-figura-jával, Zelenay Ferenc az inas diszkrét figurájával osztoztak a sikerben.
A szinbaz — nagy öröm ezt jelenteni — erre a csupa irodalom, az ember és élet csupa szublililásából összerakott darabra: megtelt. Nem csak a színház telt meg, hanem az emberek lelke is meglelt a nagy sikerek meleg hangulatával és a ritka művészi élmény maradandó értékű érzésével. __(bl)
A színházi Iroda közleményei
(*) Szöktk az asszony — szombaton este. Az Idény nagyszerű operettslágere, az utóbbi évek legragyogóbb újdonsága szombaton este és vasárnap eate ls szlnrekerül Zöldhelyi Anna, Harczos Irén, Márkus I-aJos, Károlyi Vilmos, Egry Berta, Darvas Margit és Kőszegi Géza felléptével.
(*) VI* özvegy - délutáni helyárakkal. Vasárnap délután 3 órakor Lehár
Ferenc csodaszép zenéltl operettje, & Vlg özvegy — Zöldhelyi Anna szenzációs alakítása — kerül műsorra.
(*) Szökik az asszony — vasárnap este Is.
(\') Tlzennyolcéva<ek. Lakatos László romantikus komédiája, a Tizennyolcévesek kerül bomutatora hétfőn eate. A inal tlzennyolcévesek lelki problémáit festi ebben a pompás darabban a kiváló színműíró olyan ragyogó szivárványszínekkel, hogy elsó pillanattól megfogta a sziveket. A napsugaras, aranyálmokkal életbelépő tlzennyolcévesek apró tragédiáira kl nem figyelne föl szeretettel?... A darabot elsőrangú előadásban mutatja be a prózai együttesünk Sármássy Miklós rendezésében. A tőszerepokben: Székelyhldy Adrién, Bojár Lili, Vass Irma, Simon Agl, Sármássy Miklós, Eadrődv József, Zelenay József, Csergő István, vitéz Bánky Róbert, Honthy Sándor jeleskednek.
-i* i - r - --in — ,i- - -II •,•
A modern Toldi Mllclóa
késsel sjsuría agyon a <fff-OVngü btíát
Szigetvár, május 0
Könnyen végzetessé válható szerencsétlenség történt Kacsóta község halárában. Fábián István szigetvári lakós, baromfi kereskedő, kétfogatú kocsijával baromfit és tojást szállított Szigetvárra. Amint a község határában levő legelőhöz ért a csordából elszabadult bika neki rontott feocsi-
Elroitott groasr, bélzavarok, émelygés, kellemetlen szájíz, homlokfájás, láz, székszorulás, hányás, vagy hasmenés eseteiben már egy pohár természetes „Fereao Itasar keserűvíz gyorsan, biztosari és kellemesen hat. A gyakorlati orvostudomány Igazolja, hogy a Fsríio lóxial víz használáta a sok evés és ivás káros következményeinél Igazi jótélemény-nek bizonyul. A Fereao lóxset keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákbán és füszerozletekben kápható.
jának s azt az árokba fordította. Ai egyik lovat szarvával agyondöfte. — Ma|d megtámadta Fábiánt, aki a megvadult bikával szemben csak késével tudott védekezni, mellyel a bikának több helyen a nyakába szűrt s ezek közül az egyik szúrás következtében a bika azonnal kimúlt. Kára körülbelül 2000 pengő. A csendőrség a vizsgálatot megindította.
— Uj rendszer butorvásárlók részére. — Közalkalmazottak részére Zalavármegye egész területére díjmentesen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyujtjuk. Százpengönként csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven felüli törlesztés esetén a kamatokai is megtérítjük. Kopstein Szombathely, Kőszegi-utca 5.
SPORTELET Elé lesz az amatőrök két bajnoki pontja?
Erős küzdelem lesz a holnapi fel az NTE — A KAC
Nagykanizsa, május 9 A délnyugati kerület legnehezebb és legérdekesebb bajnoki mérkőzése Nagykanizsán holnap kerül lejátszásra. Ugyanis az első helyen álló PVSK szabadnapos és a bajnokjelolt 2. helyezett a 3. helyezett NTE-vel méri össze erejét. Az NTE a KAC-ot még Nagykanizsán nem tudta legyőzni, csupán eldöntetlent tudott a legjobb esetben is elérni az évek ó:a 2. helyen álló és bajnokságra vágyó KAC-cal szemben. Nagy tét forog tehát kockán ugy a KAC, mint
derbi — Kompletten állhat csapata még Ismeretlen
az NTE-nél, igy érthető, hogy mind a két csapat hatalmas gyöznlakarás-sal indul a nehéz küzdelembe. Nívós, szép mérkőzés várható, melyből a pillanatnyilag jobb csapat fog győztesen kikerülni. A mérkőzés délután fél 3 órakor kezdődik. Biró: Spllzer.
Az NTE a következő játékosokból állítja össze csapatát: — Csondor, Györgydedk, Cerjdn, Wilhelm, Rltter, Radtcs, Welidk, Antal, Pum, Jaku-becz, Szabó, Oallagh,
A Zalai Közlöny rádlóközve-tilés* a Zrínyi sportpályán lesz holnap az NTE—KAC me«cs után
Nagykanizsa, május S Az olasz-magyar mérkőzés rádió-közvetítésében, melyet a Zala! Közlöny rendez Szabó Antal sportüzletének rádióosztálya által, változás állolt be. Ez a változta csak annyi, hogy a nagy meccset holnap délután fél 5 órakor a Zrínyi sportpályán lógjuk közvetíteni az NTE—KAC meccs után. Igy tehát az amatőr-bajnoki mérkőzésre váltott jegyekkel az olasz-magyar meccs rádióközve-titését is végig lehet hallgatni. A hangszórós rádiót a tribün előtt szerelik fel és meccs után az állóhely közönsége át jöhet a tribünre minden további néikpl. Az ilyetén való megoldás Jobban megfelel a követelményeknek és a közönség zavartalanul, a legnagyobb csendben él-vezheli a sportpályán a rádió-leadást. A közvetítés során az elhangzott
üdvözléseket és az olasz- magyar himnuszt Is közvetítjük. Azt hisszük, hogy a rádióközvelltés a bajnoki meccsel összekötve még nagyobb örömei fog szerezni az olvasó és drukkertáborunknak.
(Klsgazda-távlovaglás) Május 23-íka és junius 7-ike közölt az eddiginél nagyobb mérelü kisgazda távlovaglást rendeznek Dunántulon. A távlovaglás vezetője Horthy István nyugalmazott lovassági tábornok. A csapat Székesfehérvárról Kaposváron át Keszthelyre lovagol.
(Nagyatádi lovasmérkőzések.) A\' magyar állam vasutak a nagyatádi lovasmérközésrc ugy Kaposvárról, mint Gyékényesről Somogy-Szobra beérkező vonatok számára Somogy-Szob és Nagyatád közOtt összeköttetést állit be és kütOn vonatot indit E vonatok menetrendje a következő : Somogy-Szobról Indul: reggel 8 h 30-kor, Nagyatádra érkezik 8 h 48-kor. Visszafelé este. Nagyatádról Indul : este 19 h-kor és Somogy-Szobra érkezik 19 h 18-kor.
ZALAI KÖZLÖNY
1930. májúi 10.
(KSvMIMmU H - hírek. közgazdaság. Hangv. — hangverseny. E — előadás
Qy — gyermekeknek. A — aaszciyok-uIl Z zene. Mg. nczógaidasig. Hl. it(Usági elősdás. i — felolvasás Cl — graniolonzene. Ib — Jazz band. K — ksbaré. nZ. — népszerű zene.
Május 10 (szombat) Budapest 9.15 0. hangv. 9.30 H. 9.45 A hangv. folyt 11.10 Nemzetközi vlzlelzó-saolgálal. I2 Déli harangszó. 12.05 As Orsaágos Tiszti Kasain* szalonzenekarának hangv. 12.25 H. 12.35 A hangv. toly-
tatása. 13 Pontos Időjelzés 14 30 H. 15 Piád árak éa árfolyamhlrek. 16 P. 16.45 Pontos Időjelzés. 17 Németnyelvű elő adás. 17.30 Az 1. honvédgyalogezred zrne-ksránsk hangversenye. 18.30 Mit Uzin a rádió ? 19 30 Elóadái a Stúdióitól .A vere*-haju". Népszínmű 3 telv. Utána kb. 22.30 Pontos Időjelzés. Majd cigányzene.
Bécs 12 O. 15.15 Dostal-aenekar Játéka. 16.55 Mesék az anyától 17.25 Beethoven. 20 Hangv. 21 Egytelvonáaos operett.
Berlin I6.3r> Zene. 20.30 Vidám est Ulána M., majd zene.
rtrflnn 11.30 O 12 35 Kőzveltlés Drstia lávából. 16.30 Z. 19 Közvetítés Prágából. 20 40 Opera E gramofonon 22.20 Katona zene 23 Közvetítés Prágából.
Milánó 16.35 Mnzatkátó gyermekkuckó. 17 O. 19.16 Zene. 20.30 Opera E. 23 35 Zene.
MflnchM 16.30 Házltrló. 17.40 Orgona-han&v 18.30 Mandollnaene. 19.45 Hangv. 21.15 Lehár-est. 22.25 Zene.
KÖZGAZDASAG
Holnap lesz a nagyhanizsai gazda-gyülés
A víros és két járás gazdaközönségének aktuális kérdései a napirenden
Nagykanizsa, május 9 Nagykanizsa város, a nagykanizsai és letenyei járás gazdaközönsége holnap, vasárnak tartja Nagykanizsán, a városházp dísztermében a járási gazdagyülést, amelyen a körzet első gazdái, földbirtokosok és kisgazdák tárják fel a kanizsai és lelenyel vidék gazda-bájait, keresve megjelölve egyúttal az orvoslás lehetőségeit és módozatait. Minden gazdának, aki érzi a mai agrár helyzet keserves súlyát és aki ebből kiutal szeretne, — önmaga iránt tartozó kötelessége, hogy résztvegyen ezen
a gazda-napon.
Fel fognak szólalni Malatlnszky Ferenc felsöh izi tag, az Alsódunán-luli Mezőgazdasági Kamara alelnöke, OyBmOrey István országgyűlési képviselő, ujnépi Elek Ernő és Kovács Sebestyén Miklós járási elnökök, Kjs^ Elemér kamarai igazgató, Fabet Qyörgy és Sztlcs Ervin kamarai fo^lmazók, dr. Vass Zoltán gazdasági felügyeifi,. Kefflovlch János, Koma József, Varga Islván kisbirtokosok ét még többen.
A gyűlés délelőtt 10 órakor kezdődik.
GazdagyOlés Keszthelyen
Keszthely, május 9 A keszthelyi és sümegi járási mezőgazdasági bizottság az Alsó dunántull Mezőgazdasági Kamara támogatásával május 18-án, vasárnap délelőtt 10 órakor Keszthelyen, a Bocskai-vendéglőben járási gazda-gyűlést rendez, amelyen a gazda-bajok és azok orvoslási módjai kerülnek szőnyegre.
(—) Ax erdőőri éa vadörl szakvizsgák. Az erdőöri és vadörl szakvizsgákra előkészítő négy hetes tanfolyamot a kaposvári m. kir. erdö-
igargatóság a kerületét alkoló Somogy, Zala, Baranya és Tolna vármegyében lakó jelentkezők résrére ebben az évben Is az erdóigazgaló-ság székhelyén, Kaposváron szándékozik megtartani, még pedig kelló-számu jelentkező esetén lehetőleg juliui bó 7-től kezdődöleg.
TŐZSDE
A mai értéktőzsdén az eladások folytatódtak, minek következtében az árfolyamok gyengén tendállak.
Fixkamalozásu pipirok piacán az irányzat változatlan.
Devizapiacon Newyork a nemzetközi helyzetnek megfelelően 10 ponttal emelkedett.
H.
La nagyobb kapaszkodó-képességű, biztonságosabb és tartósabb pneut akar, akkor legközelebb
GOODYEAR
-t
vegyen I
Körzetképviselet és raktár:
Szabó Antal
sport Üzlete Nagykanizsán.
Telefon SÍ. szám.
UrleU lárial
Prtrlu 20 251/1, London 25 087/1, Ne*york 51635. Bilissel 7202Vi, Milano 27 07, Madrid 63 25. Amsterdam 207 75. Berlin 123 221/1, Wien 72-83, SoHa 3-74. Prága 15-291/1 Vsrré 5790 Bndnpest BO-ÍSVi lelgrád 9-121/1, Bukarest 3-07.
T»n>á»?trw,?áe
Az árak teljesen változatlanok.
Ruza tlszsv, 77-ts 21 20-31-40. 7í-«t 21-50 — 3) 70, 79-ea 21-80 22 00, 80-m 2200—22*10. dnnánt 77-es 20 45-20 70 78-as 20 70 - 20 95, 79-ea 20 95-21 15 SO-aa 21 05 - 21 30. roia 10 40-10 50, tak árpa 1860-14 00, aőrárpa 16-00-16 50 rab 12-30-1250, tengert tszl 1135—
11 45. dunántoll II 40-H 70, repce —1--
— — korpa 820 8 30
4 budapesti ttssit toka-lanté**
valutAk
Angol I. 27-80-27-95 Belga tr. 79-55-78 95 Cseh k. 16-87-16W Dán k. 162-60-163-20 Dinár 10 00-10-08 Dollár 569-20-571-20 Francia f. 27-30 22 60 Holl. 239-90 23090 Lengyel M-90-64-20 Lea 3-36-3*40 Levi 411-417 Lka 29 75-30-05 Márka 136 15-136 75 Nonrég 15268-153 25 SchltL 80-40 80-80
Peseta —•---
Svájd I. 110*4511095 Svédk. 153-15 153 )5
DBVIZAK Amst 229*90-230 60 Belgrád 10-09 rO-12 Berlin 186*32-136*72 Brüsszel 79-70 79 95 Devizáid 3-38 3-40 Köpetül. Ib2 82 6322 London 27 75-27-83 Madrid 69 05-7101 Milano 211-93-30-01 Newyork 571-30-2 90 Osztó 162-85 I53-2S Pám 22-40-22 47 Prága 16-92-16-97 Saóna 4-12-416 Stockh. 163 32-153 72 Varsó 64-02-6422 Wien 80-56-ÍK.-81 Zürich 11063.10 93
Felhajtás 921. eladatlan 51. — Bsó-lendu 1*34—1-36, szedett 1-30 -1-34, szedeti kősép 1-24—1-28, kínnyíl 1-10-1-20, 1-aő rendű heg 1-18—1-22, It-od reildü Meg 1-00—1-12 angol aöldó 1-30-1-50, szalonna natívban 1-64-1*68, aalr t-70-1-90, hu-1*50-1*84, szalonnás télsertts 1*66-1*76
Ha4ji: Bálzalai üyoraia és Lanhladó Vállalat, Hagytauizifin. líSelőa kiadó: Zalnl Károly. lutatfurbM »«4el»a t NngykAnlita 7H. a*.
Magykanizaai \'Autóbusz Vállalat
MENETRENDJE
IMO. axdfum 04 15-4*01.
Erzséfcer-tér— Vasútállomás
Oda Vissza
0 10 0-1S
4-ro 4-18
500 5 08
5 60 6oo
6«> 6 62
o7\'8" 7-46
oo8<» 8*14
11*« Jl-40
13*10 13 26
14-oo 14*10
16 » 16*»9
17-20 17-86
20 *M 20 *«
22*06 22-17
22 w 23*02
23* w 23W
Eroétwt-tér-Barak
Oda Vissza
• 7-66 8 10
, no in K)-zi
"11« 11 67
18*«
o Julius és augusztus hóban cwak hétköznapokon oo Jullusé* augusztus nóbaii csak vasáréi Ünnepnapokon. •Csak szerdán, pén teken és vásári napokon. *éCMk szerdán, pénteken, ünnep és vaftárnapokon.
Felhívjuk a helybeli kereskedők és iparosok figyelmét, hogy az átalakított autóbuszaink belsejét reklám céljára bérbeadjuk.
25 CB kaa. 2fln ette itkltaMbli in tori P 2 -
32 s. s. 25 „ „ ......P 3 —
50 M „ 30......... P4-
A hirdetni szándékozókat felkéljük, hogy ebbeli szándékukat a Krátky (ŐZídében bejelenteni szíveskedjenek.
Nagykanizsai Autóbusz ms Vállalat.
áPBÖHIRDETÉSEE
Az apróhirdetések dija 10 szóig M (HM Minden további szó dija • HiU Vasár-
Qnnepnap 10 azóig BO fillér, minden további szó dija • «ll. Szerdán és pénteken 10 szóig BO futár, minden továMá
szó dija 8 fitt. Cimazó a minden vsat*, galib bcttlból siló aió két azónak számit, fatlk. Allátl kert síknek ÍOVa engedmény.
Hlrd«táaak S (••) pengő Issngn, ■ImI a falaalaaaa Haytraláa, aiámtásáa atkarlHaa ságatt sllrs tlaslaadik
Kasanátt bútorok és ágytoll olcsón eladó. Megtekinthető KIrály-ulca 46. szám alatt, délután 2—4 lg.. 2488
Eln*r«a4a kta Jdguzakrday ■!.
mé* Wollák vendéglőben. 2492
fa»alltolSf«li, kii táráruk kéaxttéae és Janttáaa, nádazéklonáa IIMaail. Erzsébet tér 13. 2146
3 szobából álló utcai, löldazlnü Irofe-holytaág kiadó Csengery ut 4. 1893
Kiadd augusztus l-re 2 szoba, konyha, előszoba, vlzveze ék és minden mellékhelyiségekből álló lakás. Bővebbet Varga Nándor kelmefestőnél, Hunyadi u. 19 2442
rajgalamllok, begyes, nagy huau, páronként olcaón eladók — Sugár-ut 26. alatt.
Bárka karnak augusztus elsejére
2, vagy 3 szobás lakást. - Cbti kiadóban. 2323
Kováid Péter és Fia
budapesti fsstA»ir
fest, tisztit á. plissero*
Oaliérok, kézelők és Ingek tisztítása. Harisnya szemfelszedés és lejelés
lOM Csengery-ut B.
UJ burgonya ksplu\'ó kg-ként 32 fll-Iérért Horváth Lajos plad árusnál. 2491
BzaatfySrSitvarl hegyen 2 holdas szőlőbirtok eladó. — Bővebbet Slkálor-utca 16. _ 2414
száma ház 2459
Armmy Jéaaa-ulea
szabadkézből eladó.
SarUaál IBIgrMkdl eladó Sugár-ul 25/a.__2413
Kettő azoba, előszoba, vízvezetékek konyha klatfé augusztus l-re Szemere-utca 4/b 2339
~Kezdő gép- éa lyarelrM Irodában szerény Igényekkel állást keres. Clro a kiadóban._______ _2481
2 hold szőlő a nagybagotal begyen, Jő* karban levő olwátiy tekével, ayamfit-oadaaal eladó. Bővebbet Bigolasánc 55. házszám.____2480
ftgy tióbáá lakás mellélihelyláégekkel együtt azonnal kladé Oyár-utca 40. V a Isit. 2477\'
Paplassakat pehetyből, valtából kéult, áld Igozásokst elfogad Deutsch Szetlna, Főút 15. 2478
HaassaAlt képtárak okaőn eladók, mű. lép kaphaló Kölcsey u. 19. 2479
Egy jobb ltut p«k laaaaak ftlveazek Klakaataaa, Templom tér 2. 2487
Junlus elsejére tisztesaégea, |obb házból való aainslaaaa laáa» felvétetik. Clm a kiadóban 2489
ÉrtrsiUm a t. kórönséget, hogy az Erzsébet-téri husbódémban naponta írisz birkahús kapható. Ttaztelettel Deutsch. 2480
Varga Nándor
modernül felszereli saját műhelyében
mos, fest, tisztit és plisséroz.
Szimplagallérok, kézelők 12 fill., tavaszi kabátok festése már 8 P-től, férfi, női ruhák legolcsóbb árban ,M tisztíttatnak.
OyUjtőtelep : Oyártelep:
Kazlnczy-u. 8. Hunyadl-u. 19
Nyomatott a Dél zalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán (Felelős üzletvezető :
Zslai Károly.)
70. évfolyam 106. szám
Nagykanizsa, 1980 május 11 vasárnap
Ara 16 fillér
ZALAI lIZLOlT
SzerkeazkM? (h kiadóhivatal: F6 ut 5 ním Keszthelyt Itókktadóhlvalíl. Kosaulh La]o»-u. 32!
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elöllzettil ára: egy hóm I peogó 80 fillér
A „Kritika"
Közéleli krIlika addig lalál termékeny talajra, amíg annak tiszta szándékairól és okos tárgyilagosságáról meg lehet győzni a közvéleményt. Mihelyt ez a krilika fantomok ellen hadakozik, mihelyt ez a kritika kirúgja lába alól az egyetemes érdekek objektív szemléletének archimedesi ponl|ál, mihelyt fenegyerekes gesztusokba fullad és átlátszó hátterekkel személyes üggyé válik, abban a pillanatban a kritika nemcsak hitelét veszti, hanem komikumba vész még akkor Is, ha néhány ha-sonszellemü hólyagos agyat sikerlllt ls megzavarni vele. A komikum aztán a közélet mezején gyilkos szerszám és kíméletlen, ha valahol megveti a lábát. Magyarország közvéleménye pedig már csupán csendes mosollyal adózik annak a fékevesztett erőlködésnek, ami körül most zajlik a belpolitikai porond. Csendes mosollyal a .kritikusok" felé és beigazolt bizakodás feltörő erejével, egy nemzet hálájával, jobb holnapok blrlon csírázó hitével a „megtámadott" felé.
igen: csendes mosollyal. Vagy érdemel-e mást a stentori hang, ameíy a kákán csomót keresés ambíciójának legalább is kétes értékű lapjára kívánta volna feltenni egy ország sorsát, amikor kisajátítva magának a kotmányzás elméleti bölcsességét, összeférhetetlenségei hirdet a miniszterelnök személye és a Hága—Páris i eredmények közöli.
Azt szokták mondani: az ördögnek Is szobrot emelünk, haazsegil visszaadni Nagymagyarországot
Nos hát: —• az erkölcsi Nagy-Magyarországot Bethlen Islván maga visszaverekedte Hágában és Páris-ban. Először évtizeden át megépítette a csonka ország területi, gazdasági és lelki romhalmaza fölé a számtalan sebből, szomorú napokon vérző, de életképes országot és most az európai nemzetek nagy zöldasital-háborujában számba sem vehető vérveszteséggel kivivla ennek a kis nem-zetftek a szuverén európai Allam-nivó elismerését, Magyarország államiságának a többi európai állammal egyenjogú értékelését, minden gyámság alól való felszabadulását és mindezekhez még kiharcolta, hogy az a 240 millió pengő, amit igy is ugy is fizetnie kellett volna Magyarországnak, nem vándorol a kizsákmányoló gyíztes orszígok feneketlen zsebeibe, hanem itthon marad Magyarországon, beleömlik (500 millió pengő külföldi kölcsönnel együtt) a keserves tőkehiányban vonagló magyar közgazdasági életbe. Persze, a 240 millió optáns-kártalanitás elmén jön vissza az országba. Hát ez az a hallatlan összeférhetetlenség és ez az a baloldalt féktelen ingerlékenységbe hajszoló momentum, atnl a támadásaik orchesterét ditigálja. Nem is
lenne Itt semmi baj, hí ezt az ösz-szeget nem az optánsok révén kapná vissza a magyar gazdasági élet. És ha véletlenül a miniszterelnök maga is nem volna optáns.
Csendes mosolygást érdemel ez a személyi indulatoktól fütölt politikai méregkeverés, vagy ha érdemes rá nagyobb emóciókat pazarolni: meg-vetésl és felháborodást.
A miniszterelnök — ezt mindenki tudja — éveken ét nem vett részt semmiféle optánsügyi tárgyalásban, épen azért, hogy ilyen természetű támadások ne érhessék. Most sem vell volna részt, ha a velünk tárgyaló hatalmak hajlandók leltek volna jóvátételi kérdéseinket az opláns-kérdés kikapcsolásával megoldáshoz segíteni. Csakhogy — és ezt egyszer már világosan láthatnák a .kritikusok" — a hatalmak az optáns-ügyet saját érdekükben Is rendezni akarták és ettől nem tágítottak, inkább fel-
borították volna az egész jóvátételi egyezkedést. Pedig a jóvátételt ránk nézve is lehelő legjobban rendezni —■ ezi is ludják a „kritikusok" — utolsó alkalom voll. Ezulán már csak rólunk, nélkülünk határoztak volna.
Hát szabadolt volna-e ilyen körülmények közt a magyar miniszterelnöknek, a magyar külpolitika tengelyének és óriási eredményeket elért bajvívójának félreállanla és csupán személyes okokból, a reáváró támadásoktól való félelemmel félreállanla és kiszolgáltatnia nemzete sorsdöntő kérdését az acsarkodó ellenlelek kénye-kedvének.
Jól mondta a miniszterelnök a legnapl pártérlekezletcn: erkölcsi gyávaság lelt volna. És ezért az erkölcsi gyávaságért vájjon viselhette volna-e a történél mi felelősséget épen az a férfiú, aki országát az összeomlás minden kataklizmáján átmentette a jOvö történelme számára?
Tisztelet, szinte csudálat Jár a miniszterelnöknek ezért a bátorságért, amivel a személyét is kitette inkább támadások pergőlüzének, de a nemzete érdekeit önmaga lelki legyűrésével is diadalra vitte. Tisztelel lár néki és hála. A megvetés csendes mosolya jár pedig mindazoknak a .kritikáknak", melyek a politika ut-szélein gyűjtött ethlkal frazeológiával, az utcának szánt hangok erejével akarnak szembeszállni trianoni Magyarország bölcsének, a tántoríthatatlan lelkű és akármilyen kritikus-falanszternél is nagyobb és súlyosabb szavú Apponyl Alberl szavával. Maga Apponyi Is megvonta a mérlegel, ítélt és szinte csalhatatlan bíróként fényesen Igazolta a miniszterelnök eljárásának nem csak ethlkal helyességél, sőt kötelességéi, Itanetn annak eredményeit is. És a .kritikák" ezzel is megmérettek és ezzel is nagyon, de nagyon könnyűeknek találtatlak.
Vi&aros Röxgyiilés tárgyalta dr. Sáliján Gyula nyugúíif-ügyét
A város az elhatározott 533 000 pengő helyett jóval kedvezőbb 643.100 pengő kölcsönt vesz fel beruházásokra — A közgyűlés a polgármester javaslatával szembsn a községi-párti indítványt fogadta el a volt polgármester nyugdíj ügyében
Nagykanizsa, máJUH 1(1 Zajos volt Nagykanizsa város képviselőtestületének inai rendkívüli közgyűlése. Zajossá lelték a mullból kisérlfl szenvedelmek. Minthogy azonban ezekcl az u]ság betűinek
erejével táplálni nem akarjuk, a közgyűlési terem mai délutánját hü képében reprodukálni ehelytllt meg som kíséreljük, bármilyen hálás témának kínálkoznék Is az újságíró tolla számára.
Interpellációk a napirend előtt
Az ülés megnyitása után dr. Krátky Islván polgármester javaslatára a közgyűlés kimondta, hogy a beteg herceget Üdvözli és mielőbbi gyógyulására jókívánságait fejezi ki, kérve, hogy öl egyszer e vúros falai közi ls üdvözölhesse.
Napirend elölt dr. Rotschild Béla 3 interpellációt terjeszted be. Egyikben kéile, hogy
a piacokat a régi uzus szerint koncentrálják újra a város belsejébe, Igy a fapiacot és a szénapiacot ls.
Az ellenmondásokkal joggal találkozott interpellációra dr. Krdtky Islván polgármester válaszolva kijelentene, hogy ezt a kérdést az útburkolás után rendezik. A napi-piac a 20-as szobor körül alkotandó parkkal kisebb lesz, helyébe a husbódék mögött, a tisztviselő-üzletnél tévő parkból vesznek el megfelelő területei A fa- és szénapiac külső elhelyezése a városi üzletek forgalma szempontjából nem jeleni kárt a v\'r.ism. F.\'l annak idején az érdekeltségekkel megbeszéli. A második interpelláció a lakbér-osztály
kérdéséhen kért általános helyeslés közt a helytelen stalisztikát korrigáló intézkedéseket. A polgármester bejelentette, hogy márts meglette az ehhez szükséges lépéseket.
A harmadik interpelláció
a kórház-építés
ügyét, illetve VaJS miniszter budgel-beszédének a zalai kórházakra vonatkozó részét hozta szőnyegre, ugyancsak teljes helyeslés közepette. A polgármester bejelentette, hogy el fog követni mindent, hogy a miniszter által bejelenten nagy zalai kórház a félben-álló kanizsai kórház legyen, amihez már csak 500.000 pengőre van szükség, egy teljesen uj kórház sokkal teteme-.ebb költségeivel szemben. A minisztertől máris kedvező kijelentéseket kapott a l.nni-sai kórház félbemaradi építkezésére vonatkozólag.
Samu Lajos két interpellációt terjeszted be. Egyikben az
önálló OTI kerület kiszorgalmazásál sürgette általános helyeslés melleit. A polgármester kijelentette, hogy a székhely-kérdés törvényes rendezésen alapul ugyan, de azért továbbra sem adja fel a harcot és a reményt ebben az ügyben.
A másik interpelláció a kétflzetésd nyugdíjasok
elbocsátását sürgette a városházáról, zajos helyeslés közt. A polgármester bejelentette, hogy már meg Is kezdte az erre vonatkozó munkát s ha képesítési, takarékosság! szempontból nem Is lehet végrehajtani az elbocsátásokat, de esetenkénti elbírálással 90 százalékban talán sikerülni fog.
Bizottság-kiegészítés voll a tárgysorozat első ponlja. Az áthelyezett Hudi József helyett Vérles Antall hívták be a képviselőtestületbe, a pénzügyi bizottságba pedig helyére Armuth Náthául, a középi-tési bizollságba Balogh Dezsőt, a közművelődési bizottságba Vértes Antalt, a közkórházi bizollságba Kelemen Ferencet választanák be.
Mégis 643.000 pengő lesz a város beruházási kölcsöne
A mull közgyűlés kellő ajánlal hiányában a helybeli pénzintézetektől 533.000 P kölcsön felvételét szavazta meg a beruházások céljaira. Azóla a város
a Magyar Földhitel intézettől
a kért teljes összegre: 643100 pengőre kapott jóval kedvezőbb ajánlatot
(Nemzeti Bank kamatlába -t- 2%, egyéves lejárai), ugv hogy a Vécsey-ulcai iskola épitését is folytatni le-
ZALAI KÖZLÖNY
het. A képviselőtestület korábbi határozatának hatálytalanításával a Földhitel Intézettől felveendő kölcsönt egyhangúlag megszavazta.
Egyhangúlag szavazta meg a közgyűlés az: utburkolás kapcsán felmerüli
járda-kllgazltások
12000 pengős költségeit is. Dr. Dom-
1930, május 11,
Ján Lajos itt a cinktóriumban a templomhoz vezető ut rendbehozatalát sürgelte. Közbeszólásokra a polgármester bejelenlelte, hogy a csorda-ut kérdése az őszre legelő-cserével megoldást nyer, az erre vonalkozó tárgyalásokat már megkezdle a minisztériumban.
A volt polgármester nyugdij-ügye
Az eddig csendes közgyűlés hangulata egyszerre izzó katlanná vált, mihelyt következett dr. Sabjdn Oyula volt polgármester nyugdíjazásának ügye.
Dr. Sabján Gyula 1910. november 16-tól állt városi szolgálaiban. Beszámilható ideje 22 év és 11 nap. Nyugdíjba számiiható törzsfizelése 555 P volt, beszámilható pótléka 226.66 P, összesen 781.66 P. Ennek 64%-a vagyis 500.26 P és 27.20 P családi pótlék jár nyugdíjként a volt polgármesternek. Ezzel szemben a Községi Párl csupán az 555 P 64" -ál: 355.20 P-t és a családi pótlékot fogadta el jogosultnak.\'Az erre vonatkozó javaslatot Samu Lajos olvasta fel. A polgármesteri javaslat és Samu javaslata körül vehemens, sokszor szenvedélyes jelenetekbe, sokszor komikumba, 6okszor zajos kiabálásba vesző vita alakult ki. A polgármester erélyesen védte javaslatát,
indokolla (örvények, rendeletek számával és jogerős határozatok ismertetésével, a baloldal szónokai (dr. Frled Ödön, dr. Kahán Imre, Ansorge Anlal slb.) hivatkoztak méltányosságra, szcrzelt jogokra, ugyancsak törvényekre és rendeletekre, a Községi Párt szónokai (dr. Garlner Antal, dr. Dómján Lajos, dr. We/sz Lajos) azonban mégis elérték, hogy a pólillelmínyek beszámilható\'ága felelti vilát majd csak a közlgaz-;atási biróság fog|a eldönteni. A tözgyülés ugyanis a polgármester avaslalával szemben Samu Lajos avaslatát fogadia el, amit termésre-csen a másik oldalról meg fognak fellebbezni és megfellebbezi blzo nyára az abban leginkább érdekelt vult polgármester is
A vi\'a igen heves voll, sokszor teljes Itang-chaossá fajull, amiben a polgármesteri c-cngő minduntalan bekhasilotl, hogy pár pillanat múlva ujr.i egymásnak ugoijanak a felajzott hr.ngul.itok.
Nagy vita az öntöző-autó körül
Az önlözőautó és a hozzátartozó köztisztasági szerek beszerzésének javaslata hosszú és éles vilát provokált. A város már árlejtést is bocsátott ki és két ajánlat érkezett. A gépkocsi és hoizávalók 40.000 pengőbe kerülnének.
Dr. Krdtky István hangsúlyozta, hogy be kell szerezni az öntöző aulót, mert az aszfaltot fokozottabb mértékben kell tisztán tarlani és az lófo-gatu kocsikkal sokkal drágábba kerül és emellett 4—5 fogattal kellene végeztetni, amit az egy autó elvégez.
A mull évi öntözésre 14000 pengővel költöttek többet az előirányzott összegen fellll Kijelentelte, hogy most csak elvi megállapodásról van szó. A képvisclőlcsfü et csak az auló beszerzésének szükségességét mondja ki.
Armuth Náthán, Schlelffer Imre, dr. Weisz Lajos ellenezték az öntöző-autó beszerzését, mert a város polgársága leszegényedett és a teherviselőképesség végső fokán van.
Dr. Kahán és Ujváry Qéza felszólalása ulán Elek Ernő kifejtette,
Millió
meg millió ember
hord a világ minden részén év-röl-Avra PALMA-gumlsarkot Akik a korral haladnak, nem Jár-nak már bőrsarkon. Az okosak és a haladás bárátal mind ruflal-mca PALMA-serkon Járnak.
A PALM A-oarok Jó\'.ótemény minden gyalogjáró számára, hloze i tovább tort a legjobb bőrnél ós mindönki, gazdag és szegény egyaránt olosón megvásárolhatja.
önnok Is meg kellene pró-bt\'ilnlu, nmlt az egósz világon az embriók milliói Jónak éa oélra-vezetenek találnak.
Szereltesse lei olpészévol mí g ma a |ó PA\'-MA-sai kot I H-Más iosz or.iirt a tanáosért l
IMiKSlWK ÍÖKOK
hogy nincs ellene az öntözőautónak, de az őszig várjanak annak beszerzésével.
Dr. Domián Lajos az öntöző-autót a tűzrendészettel kapcsolatban gondolj* felhasználni. Rapoch Aladár és dr. Rothschild Béla felszólalása ulán dr. Krátky polgármester újból hangsúlyozta, hogy a polgármesteri javaslat csak azt célozza, hogv elvi határozat legyen és a Jövő évi költségvetésbe a tételi beállítsák.
A közgyűlés végül is a polgár-meste\' ajánlatát ilyen értelemben elfogadta.
Mijd a közgyűlés kisebb tárgypontjaira kerüli sor.
Idöjárit
(Éjszakai rddlójelenlts) a ■ atsoroté-glal Isiéül ssta 10 órakor js-Isatl i éjjel hOvAs, de fagymentea Idfi várható, osak kswáaasl enyhébb, Inkább felhSa éa ea6-hajíam.
Elsőrendű kerecsenyi
zöldfehér ^ _ _ lilerenkint
asztali DOl 1928-as 68 llll., 1927-es nehéz 86 1111., 1929-es kilünő édes uj 90 fillérért kapható. Nagyobb vételnél 25 liternél 60, illetve 80 flll. árat számitok.
DOHI JEHO. Klttljty-ltu II.
Katona József (6) és „Bánk bán"-ja
irta: Dr. GAltDONYI LAJOS A törvényes formába bujtatott s igv elálcázoit adó- és iijonckövetclés természetesen a véksőkig elkeserítette a nemzelct. Az ország nagy nyomorának az idegen uralom volt az oka. A magyar üldözött vad lett saját földjén. Nem csoda tehát, ha a magyarok megutálták és meggyűlölték Bécséi, az osztrákot és minden elnyomó idegent
Ilyen idegengyűlölet és elkeseredett hangulat vonul végig a Bánk bánon is. Katona drámájában az idegen királyné áll a magyar gyűlölet közjKinljáhai!; ugyanez a gyűlölet él a napoleoni kor magyarjában a bécsi szóld deszka és a császári hidalom minden végrehajtó szerve ellen. A kiéhezett és rongyos Tiborc szívszaggató panaszában egyformán benne zokog a XIII. és a XIX. század elejének keserű magyar fájdalma.
Amint 48 ulán Tompa Mihály allegóriákba rejtene a bilincsbevert nemzet iga-/ i érzéséi, ugy Katona József a bánkbáni tragédia élénk korrajzában a maga korának közállapotát allegorizálta. A Bánk bán allegórikus kort.sté.sét a cenzúra is észrevette s talán ezért nem engedélyezte a darai) előadását.
A tragédiában megnyilatkozó alle-góriat Katona legélesebben Bánk
bán lelki összeomlásakor érzékelteti. Amikor ugyanis már heteit a iragikai mérték s az ország nádora, mint megtört lelkit bűnös\' állt a királyné holtteste mellett, a megrendült Bánk bán igy kiált fel: „Nincs a teremtésben vesztes, csak én ! Nincs árva más löbb, csak az én gyermekem!" Ez a panaszos feljajdulás nemcsak egy családi dráma végakkordja, hanem egy nemzeti tragédia deprofun-disa is. A költő szavaiból szinte kiérzik a célzás arra a sok külső és belső háborura, amelyben a nemzet vérzeit anélkül, hogy jobb sorsát, fiiggetienségét sikerült volna kivívnia.
A Bánk bán igv ízig-vérig magyar dráma: hazafias az alapgondolata, magvar jellemek küzdenek benne nemzeti célokért, véres tOvis-koszoruk magyar hősöket koronáznak meg s magyar enyészet halotti leple borul a bánkbáni sorsokra.
S bár a drámában a Iragikai mag a királyné meggyilkolásában terebélyesedik ki. a B*nk bán mégis királyi dráma is. Szent István nemzete nem tagadta meg magát századokon át s a tragédiákban is magyar: dacos. szabad, lázongó, ha kell öl is. de akkor is magyar. Magánál csak egvel fogad el különbnek s Isten ulán csak egy feljebbvalót ismer cl: a királvt. A király személye szent és sérthetetlen még a lázadó Petur elölt is.
Ha egy korszak lelkébe bele akarunk tekinteni, nem elég a történeti
események egymásutánját vizsgálni, hanem fel kell lapoznunk az irodalomtörténetet is. Amint a szem a lélek lükre, ugy tükrözik vissza az irodalmi alkotások a kor felfogását, hangulalát, érzését.
Bánk bán szenvedések és meg-bróbállatások s szellemi és ne:n".li forrongások korában szülelett. I le renc császári önkényének magyar nemzete szorongattatásai közben is a haladás, emelkedés, megújhodás jelszavát irta zászlajára. A szellemi haladás terén a nyelvújítók uj ösvényeket vágtak a magvar őserdőben. Gazdasági és nemzeti feltámadásra a politikai viszonyok miatt egyelőre még nem Icheiett gondolni de közel voll már az idó, amikor a inasára lalált nemzet Széchenyi vezérlete alatt rohamra indul a nemtörődömség. tunyaság, konokság bagolyvárai ellen.
íróink egy részét a XIX. század elején nem elégítették ki a megmozduló magyar szellemi élet kicsinyes harcai. Ezek az irók lelkük mélyén leghevesebben a politikai fáidalmat érezték s fájdalmukkal visszamcnckültck a múltba. Egyik lantot vett kezébe s azon a múlt dicsőségéről dalolt; a másik a múlt tragédiáit kutatgatta s lelünt századok megalvadt vérét a maga korának lllklető niagy-r vérével vegyítette.
A Bánk bánban is egy ilven régmúlt magyar tragédia sikolt fel. Katona József a maga korának tragikus magyar lantosa, aki a kor
lelkének kálváriás énekét Bánk bánnal daloltatla el. A köllő igazán nem lehet róla, ha kortársai nem értettek Bánk bán nyelvén.
De ha már a saját kora nem értette meg -Katona Józsefet, értse meg a ccnlcnnáris utókor a bánkbáni fájdalmat. Nekünk ma minden fájdalmat úgyis könnyű megértenünk, hisz életünk szakadatlan tragédia. Bánk bán nyomában Tiborcként játjuk a magyar golgotha útját. Jaj nekünk, ha fáradtan leülünk az ut szélére s gyáván beletörődünk sorsunkba 1 Nekünk is, mint Bánk bánnak, merni és cselekedni kell. A mi ügyünk nemcsak látszatra, de valóban igaz-ágos. Katona József álma egy ujabb évszázadban csak akkor lesz nyugodt, ha Kárpátok bércén, Adria vizén, dévényi fokon s brassói lenken magyar zászló lobog.
Ragadjuk tehát kézbe Bánk bán lőrét, melyen egykor Gertrúd, a nemzet ellensége vére piroslott s a szent magyar igazság nevében forgassuk meg mindazok szivében, akik országunkat megcsonkították s akik állandóan eletünkre törnek. Katona József minden időkre kijelölte az. elnyomott magyarok útját. Legyünk mindannyian Bánk bán békétlenjei s minden magyar egy-egy lázadó Petur, aki a magyar szabadságvédelem parancsát ebben a kiáltásban foglalta össze: .Üsd az orrát, magyar, ki bántja a tied."
(Vége)
Iá30. május 11.
Zalai közlöny
Altatáshoz
Mosáshoz
persil
Külföldi klasszikusok
Daniétól Ibsenig
A legérdekesebb látványok közé tartozik: szemlélni a munkáját az emberiség utján, ahogy évszázadok folyamán a föld különböző pontjain fellángol, bevilágítva az egész emberiséget. A kép magas perspektívából nézve egy hatalmas egységet mutat: mintha minden korban ugyanaz a világszellem polgozott volna különböző színhelyeken, különböző nyelveken, különböző nemzeti kulturáktól 8z«nozve. Ez az egység, melyet Goethe vott észre először: a világirodalom.
Nézzük csak u keresztény kultura századait. A középkor szelleme, mielőtt átalakult volna u renaUsanceszul uj korrá, szükségszerűen kereste a muga végső, összefoglaló kifejezési formuláját. Száz különböző tényező hatása alatt ez a formula olasz földön fogalmazódott meg Donit nagy müvében, amely egy tűnő világnak óriási képét foglalta össze. Dantevai mintha hosszú időre kimerült volna az olasz irodalmi szellem, az uj renaissance-szellcm, mely a képzőművészetben soha sem azelőtt, sem azután nom látott csúcspontra Jutott Olaszországban, Irodalmilag nem ott fejezte kl magát, hanem elhagyva a kontinenst, Shakespeare Angllájaban 8 egyidejűleg a kontinens szélső délnyugati zugában, Cervantes Spanyolországában, kifejezve az emberi szellem XVI. századi kettéválását a katho-liclzmus és protestántizmua Jelszavai alatt. A XVII. században, melynek abszolutisztikus szelleme az állami és társadalmi élet szigorú megszervezésére vetette a hangsúlyt, ez a szellem tipikus hazájában, Franciaországban találta meg genlális kifejezőjét Cornellle és Raclne klasszicizmusával és Molitre realitásával. A géniusz a követköző korszakban ismét uj hazát keresett magának b ekkor lépett az emberiség irodalmi vezérel közé Goethe és Schiller Németországa. Goethével egyúttal öntudatra is jutott a géniusz a maga nemzetlölöttí, egyetemes emberi hivatásának s megfogalmazta a világirodalom uj fogalmát. Kgy nagy fuga, melybe hol innen, hol onnan, különböző nemzetekből harsognak bele nagyszerű hangok, egy csodás, örök harmóniává olvadva össze.
A fuga aztán egyetlen óriási zenekari művé válik a XIX. században. Készt vesznek benne az összes eddigi hangszerek, a romantikó uj világnézete, a belőle lelkedezett uj nagy műforma, a regény, megszólaltatja az összes nemzetek hangjait, német, francia, angol, olasz hangok harmonizálódnak Dele az egészbe s uj hangok Is szólalnak meg: a világirodalomba bevonul
a skandináv iWk és oz orosz Kelet. Most már teljes n zenekar és nyitva áll a lehetőség a kis nemzetek számára Is, hogy a maguk hangjával részt vegyenek benne, mert a világirodalom egységének tudatát egyre Jobban előtérbe hozza a népek közötti cserevl-szony egyre fokozódó Intenzitása.
MoKy a magyar szellem már száz egynéhány év előtti öntudatra ébredése óta mindig benne akart élni a világirodalom nagy közösségében, annak szemléltető bizonyságát látjuk abban a 10 kötetes gyűjteményben, melyet most bocsátott közre KüiJAldi Klasszikusok clm alatt a Franklin Társulat Daniétól kezdve a XIX. század végéig sorra adja a világirodalom reprezentáns alakjainak müveit ez a gyüite-mény s a magvar ember elégtétéllel állapltja meg, nogy ezek Iránt nemcsak ma van meg az általános érdeklődés, hanem megvolt a messze múltban Is. Irodalmunk nagyjai Kazlnczy-tól kezdve mind dolgoztak ennek az érdeklődésnek a fölkeltésén és élesz-tésén s olyan míifordltói Irodalom fejlődött nálunk, amely becsületére válik kulturánknak a nagy népekhez való viszonylatokban is. A Kill/oidi K<as\\ziku-stk gyűjteménye nemcsak a világirodalom reprezentatív könyvsorozata, ha-
2egyen leír meg olyan szép is egy smjr
mégis hozzátartozik a lehelet édes, friss Illata is. Ezt nyújtja biztonsággal az illa-fos, habzó fogkrém:
SARG
Ude lehelet
Egttiség, kényelem, laharéKossag
meghtivelell a
cipót
Kapható szürke, fehér és lelnie színtan, vörös gumitalppal, gumikéreggel
Mindenki ezt hordja most HAzI, kerti, ululés tport(lpSn«ta, mart s laitortiukk anyagokból Mulli ii mógl, bámulatosan sltsi
védj*ggy«4 a talpán valódi!
állítja, mint rádöbbentő ellenlétet: line nézzétek a vad ember-csorda közölt is nyilnak tiszta virágok, melyeke! nem birnak lelegelni a szöges bakkancsok barmai, mert a szerelem lalan még az alaskai aranyhegyek szenvedéseit is legyőzi és meri a világ kezdetétől való, mindenfeléit győzedelmeskedik.
Azok az aiakok pedig, akik közölt iz a kél szi/ bukdácsol, ainig boldog happy and lesz pontot az Atany-lancra, olyan husbol, vérből való figurák, ho^y szinte elfelejtetik a nezOvel azt, hogy bizony csak a moziban vagyunk. Ez a legnagyobb értéke a filmnek. A rendezői szem munkája, mely a statiszták tízezreiből ilyen szörnyű reális alakokat emelt ki.
A film technikája Is szédületes és szinle be sem fér az agyba, ho^y mit végez egy operatőr, amíg egy Ilyen értékes kép hóditó útjára
indulhat
Dolores del Rio, mint mindig, most is a tekintetével babonáz meg, partnere egy melegszívű szőke pajtás, csinos flu. A többiek, epizódisták és pillanatra felvillanó arcok egytöl-egyig igazi művészek, ha mindjárt csak egy maszk erejéig is.
A közönség nagyon melegen fogadia a filmet és élvezte a sok ro-maniikával elegyített cselekményt.
_(-n)
Költözik ,„„.„„„,„,
. j , /ta/cana/at
májusban ? át**cmi Sstabó György naaió-
laboraiortuma Főút 3., udvar, ina
nom u magyar fordítói művészeté Is. Kzenklvül pedig u magyar Irodalmi kritikáé Is, meri a kiváló írók, kritikusok, Irodalomtudóbok altul Irt bevezető előszók u magyar kritikai irodalom magas szinvonalat mutatják, egyúttal át-nézutét adva a világirodalom tejlődését.
A Kuiiú.íIi Klasszikusok 4U kötete mintegy szimbolikusan mutatja, párhuzamosan a régebben megjelent Magyar Klasszikusok sorozatival, melynek külső kiállítás, nyomás, papír, szedés, k(í-tés dolgában Ilii mása, hogy minden nemzet irodalmi kullurajilnak alaprajzai, Jalail t\'j belső berendezését a nemzeti iro itatom adju, s u világirodalom leszi rú az egeszet tökéletessé befejező kupolát.
Scoap/rm Aladár
Aranytánc
Igazuk van azoknak az Íróknak, akis a boldogabb éleiért folyó harcol gyakran szereit* az aranyásók türelmetlen hajszajával allegorizálni. A boldogabb élei arany, melyéri mindenki lohol. E^yik lObD, másik kevesebb szerem sével, legtöbbje pedig keserű csalódással.
Alaska hegyi-ncainak aranyásói is törtetik magukat a sárga aranyért, meri az puizt, bőit, nőt, boldogsá-gol jeleni, még többször azonban szomorú elhullást a kétségbeesett tülekedésben.
Az Uránia filmje, melyben Dolores Del Rió, ez az éjfekete szemű mexikói asszony jálsza a főszerepet ezeknek az alaskai aranyásóknak megrendítő haicát viszi vászonra. Az erősen naturalista-ízbe hajló rendezői kéz csupa pesszimizmust visszaesést, megtörést a félúton vetít felénk. Irtózatos élet-halál harc közé pedig egy galamblelkü, fiatalpár fi nom szalakkal szövő tiszta érzelmél
il&m
KERÉKPÁROSOK
országos Ómergé versenye
HARMiNC DIJAT TÜZÜNK Kl
I. DÍJ 1000 PENGŐ
Kezdődött 1930 március 2. Résztvehet rajta minden magyar kerékpáros
Feladat: válaszolni keli erre a kérdésre, hogy Ml AZ Őrrtai-PNEV LEGFŐBB ELŐNYE?
Versenyszabályok : Nem az EMEROE-pneu m legjobb, \'
fontos, hory valaki leírja, hogy &s ea tartósabb, íegmeabtz hatóbb, t®flel-lenéllóbb,\'hanem röviden azt Kell megírni, hogy kl hol, mikor, milyen körülmények között tapasztalta nz EMERÍBÉ-pneuvalnmllyeaklválóságát. Holnaptól kezdve minden üzletben egy vásárlási Igazolványt adnak minden EMERGÉ-pneu-t vásárlónak ós ezt az. Igazolványt a pályázattal együtt bo kell küldeni. — A pályázaton mindenki résztvehet, aki legalább e«v garnitúra EMERGÉ-pneu-t vásárolt. A pályázat határidejű IU30. Június 311. K napig kell a pályaműveket bektlldenl az EMERGE Kau-osuk Rt elmére, liudapest. V., Sas-u. 28. — U Itrtuhrt I lllkll IN llltlsl
2. d*J BOO r
3. . 200 „
4. . ISO .
5. „ MO .
e. . no .
7. . t2® »
8. „ no .
9. „ IOO _
10. „ BO.
11. . BO „
I!- , t» .
W. „ 50 „
M . „ 50 ,,
ttS. „ 50 „
D8J lilBI
te. mi sor
w. „ 80 ,
. SO .
M. „ BO „
KL * N:
2- . «o.
*SL . BO .
M. „ 50.
M. „ SO „
28. „ 50 „
20. „ 50 „
27. „ 50 ,,
28. „ BO „ Í8. „ SO „
só.: BO,:
A pályáxatok tlbirdláiára a Magyar Ktrtkpdr Szöutttiji tlnök-tigt jtlöl ki pártatlan ttdrii*
zalaI KÖZLŐNV
IMojhájus i l.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Május II, vaaárnap
Kómal katolikus : Jubilate. Protestáns: Mam. Izraelita: IJar hó 13.
Uránia Mozgó. .Aranylánc". Dráma 14 felvonásban. — Kísérő mUior
OyógyazertArl éjjeli azolgálal: I. hó végéig a ,1-ckele Sai" gyógyszertár.
(lórtflrdö nyitva regjei 6 órától c.\'e 6 óráig (hétló, szerda, péntek délutAn, kedden egéaz nap nóknek). Tel.: 2—13.
Május 12, hétfő
Köm. katolikus: P ngrác. Protest Pongrác. Izraelita: Ijar hó 14
— Igazgató változás a Trans-
danublánái A hatalmas kanizsai iparvállalat, a Transdanubia igazgatója, Kálnai Béla, az itteni (izem igazgatásától megvált és a vállalat bonyhádi gőzmalmának vezetését veszi át. Káinai igazgató már Nagykanizsára jövete elölt is a bonyhádi malom igazgatója voll, ahol kivá ó működésével ezt az iparvillala\'.ol erősen felvirágoztatta Az igazgatóság miután itteni inissiójál befejezte, neki meleg elismeréséi és köszönetét fejezte ki és bi/aimával ismét kildn tetve, arra a helyre állította, ahol működését az üzleti érdek leginkább megkívánja. A helybeli vállalat vezetését a tegnapi nappal a malomipar egy kiváló reprezentánsa, Fischer Félix, a Nagykikindai Gőzmalom volt vezérigazgatója velte ál, akinek a szaktudása széles látóköre és megnyerő egyénisége garancia lesz arra, hogy még szorosabb kapcsolalot fog létesíteni a vállalat és a város közönsége közöli, ami annyival is kívánatosabb, mert egy ilyen nagy Iparvállalat léte és felvirágzása nem közömbös városunkra sem. Sok embernek ad kenyeret a vállalat, évente tekintélyes összeget bocsijt » város gazdasági vérkeringésébe és szép hasznot jeleni a város pénztárának is.
— Halálozás. Fejér András, a zalimegyei kir. tanlelűgyelóséghez beosztott kir. tanfelügyelő hosszas betegség után Pécsett meghalt.
— A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör kedden délután 6 órakor a postapalota földszinti kistermében válaszlmányi ülést lart.
—■ Dr. Farkas Oyula fogorvos rendelőjét Kinizsi-utca 5. szám alá helyezle át.
— Elrontott gyomor, bólzavarok. éntolygéa. kellemetlen szljl/, homlok-tájás, láz, nzékn7.orulá«. hányás vagy hasmenés eseteinél már ugy pohár természetes „Ferenc Jt>z*rf" keserűvíz gyorsan, biztosan ós kellemesen hal.
— A nagykanizsai ifjúság Szent Imre Ünnepsége. A liliomos írpád-házi Iteiceg nagy jubileumának a nagykanizsai ifjúság is inchó keretben áldozott. A p iigsii leány és fiúiskolák, a felsőkereskedelmi iskola és a fémipari szakiskola növendékei tegnap reggel Ünnepi misén veitek részt és szentaldozáshoz járullak. Majd a Városi Színházban a szülők és a nagyközönség Jelenlétében lefolyt a szépen sikerült, emelkedeit hangulalu Szent Imre-Ünnepély. A polgári iskolák kitűnő vegyeskarának Hiszekegye után Helm Lujza alkalmi költeményt adott elö. Kerezsy Géza tanár mindenkit magával ragadó ünnepi beszédben méllalta ár-p.tdházi Imre herceget, a liliomos királyfii. Szavaltak még nagy tetszés közben Hencze Ilona (IV. o. I.), Csizmadia Lijos (IV. o. t), Haúr Gjula (fclsökeresk.) lanulók, inig Kőszegi Islváll (fclsökeresk.) figyelemre méltó beszédet mondott Szenl Imréről, a magyar ifjúság példaképéről, A párját ritkító vegyeskar ezután még egy XVIII. századbeli Stcnl Imre éneket adóit elő Kelling Ferenc tanár vezény-le e alatt. A hangu\'alos szép ünnepély a szózat akkortlj tl melleit ért veget.
— özv. Lónyay Dezsőné oki. szülésznő Rákóczi-u. 18. sz. házból Hunyadiba 23. sz. alá köllözölt.
lakatosmester
Nagykanizsa,
József főherceg ut 87.
Rendelésre készitek elsőrendű anyagból
asztaltiizhelyet
és legujabb rendszeri!
szabóvas kályhát.
Vállalok ezenkivlll mindenféle leme/.munkákal, tömegáru stancolást, vas- és fémcsiszolást és minden e szakmába vágó munkát.
Tas- és fémnickelezés!
— Ma: Anyák Napja a II. körzeti áll. el. iskolában. A Magyar Anyák Nemzeti Ünneplés Rendező Bizoilság, valamim Zalavármegye fő-ispanj-.tt.tk intencióit köveivé, a II. körzeti (Rozgonyi-utcai) áll. elemi iskola lanilólestülcie az elmúlt esz-tuidöbcn szépen t ikerült Anyák Napja ünnepélyt a folyó tanévben is, rná-jus 1 l én, vasárnap délután 4 órai kezdetteI tartja nteg a Rozgonyl-ulcai iskola udvarán. Ez, az anyák fokozottabb megbecsülésének, tiszteletének és szeretetének előmozdilásat célzó ünnepség az idén is larlalmas műsorral log lefolyni, mely felejthetetlenné fogja tenni az anyák számára ezt a napot. A tanítótestület felkéli a szülőket és tanUgybarátokat, hogy minél nagyobb számban jelenjenek meg az ünnepélyen.
— Aki még nem vette meg dr. Kogulovicz Karoly: üunántul és Kisalföld Írásban és képben című könyvet, s azt nem ismeri, kérjen ingyen uj gyönyörű képes prospeklust a kiadótól: M. Kir. Egyetemi Földrajzi Intézet, Szeged; e prospektusból megtudhatja, hogy a kiadó a Magyar Könyvhét ic való tekintettel minő rendkívüli, ujabb, nagy kedvezményt nyújt uj előfizetőinek és hogy a könyvet ingyen is hogyan sterezheli meg.
— A zeneiskola I. házi hangversenye. Szombaton délután s*cp szán tt közönség érdeklődése mellett larto la meg a Városi Zeneiskola I. házi Hangversenyét, mely minden tekintetben sikerűit és az azon sze-tepiö növendékeknek kitűnő módot adott arra, hogy a nyilvánosságot Lssankeni megszokják és előkészülhessenek nagyobb szereplésekre is. A házthangversenyek a mai elsővel egy\' folytatólagos sorozatot fognak alki\'|ttli. A mai hangverseny kereken itusz növendék debüjét jelentette. A hangverseny zenei és elméleti tekintetben arról szolgáltatott bizonyságot, ltogy a tanári kar cStudalos munkával végzi hivatását és a legapróbb .muzsikussal" is épen azzal az oda-tidassal foglalkoznak, mint a már ériéket reprezentáló tehetségekkel. A kezdő tapogatózások között meglepő felkészültséget, sok veleszületett bi:-tos muzikalitást tilállunk. A műsor utolsó, egyben .nagy száma" Cs. Floiek Emília operaáriája a Duu Jüanból volt, melyet lelkes tapssal honorált a közönség. A hegedűsöket Mjazovszky Oiga kisérte zongorán luttnosan, odaadIssal. A tanári kar a leljes türelmet és szcrelelet igénylő legu|ahh nemzedék tanításával minden elismerést megérdemel.
KICSERELJUK
elavult telepes készülékét
uj typusu hálózati rádióra
STANDARD VILLAMOSSÁGI R.T.
Forduljon rádióker««kedAjéhez.
Értesítem a mélyui tisztelt közönséget, hogy minden sz mbaton és vasárnap este a Polgári Egylet diszes éttermeiben (szép idő eselén vasárnap d. u. 6 órától a kerthelyiségben)
katonazenehangverseny
Színház után meleg konyha. Legjobb fajborok és frissen csapolt sör. Abonensek (elvétetnek.
FOredi Gyurka étttkaa cigányprímás zenekarával minden eate muzsikál
A n. é. közönség szíves pártfogását kéri tisztelettel
Szita Márton
7W vendéglős.
— Betörés Oelsén. Tudósítónk Jelenti: Oelse községben folyó hó 7 re virradóra özv. Radó Pélcrné lakásának ablakál ismeretlen tettesek kifeszítenék és a szobából 300 pengő készpénz és 450 pengő értékű ékszert cllopt.tk. A nyomozás folyik.
— Hogyan lehet biciklistából motor kerékpárún ? Minden maeyar kerékpálos 60— lut 0 P-t nyerhet, ha tésitvesz az Ernergé pályázaton. Ennek teltételelt mai dámunkban hirdetés Riadtban megint ismertetjük. Akinek b\'clkllgutnlra van szuk s-ge, bármely kereskedőnél meqkaphatla Ene\'gé gumil vátárlagl Igazolvánnyal egytlt .
= A saját telkén nyaralhat már
a nyáron, ha még i-b\'>en a hónapban villatelket vásárol 60 havi részkifizetésre Balatonfenyvesen, a Balaton partján. A parcellázó érdekeltség meghívja mindazon érdeklődőkéi, akik villalelkcl óhajtanak venni, hogy utazzanak Je Balalonfenyvesre és tekintsék meg a parcellákat. Élelemről nem kell gondoskodni, mert az érdeklődőket a Balaton fajbaromti-telep látja vendégül. Kocsit előzetes értesítésre küld a balatonfenyvesi állomásra a Balaton fajbaromfitelep Balatonfenyves.
Ma este
nyilvános
táncmulatság
Kisorsolva egy kacsa és egy üveg pezsgő.
Női szépségversenydij: egy uj öltöny selyemruha.
Szives pártfogást kér
a Vendéglős.
flU9US^e!S6m14»ün«h ■„Kék csillag" diuatáruház.
Az idő rövidségére, ezután olyan olcsón adunk, hogy bámulni fog mindenki\', Ezen rendkívüli olcsóságot senki el ne mulassza.
Ugyanott páncélszekrény, folytonégő kályha, tükrök és az összes berendezési tárgyak Igen olcsón különk-Mön is eladók
ZALAI KÖZLÖNY
1930. május 11.
W m coiszíRizuusoiii.,
HELYISÉGESEI TEREMI K >m, rntfR szitum MnjstsBti
is ittaum. a „BWÜI-f"
í£fir.3m Knplinlrt: Nagykanizsai Fate ep ts Építési Anyagkereskedéf, Hoftmann Béla és Társa, Nagykanizsa.
Átrobogott fölötte
a vonat, tfc csak a tejét ttfrte be egy vaskapócs
Szigetvár, május 10 Kovács Mihály 32 éves szulimáni lakos, m szulimáni szőlőkben mulatóit. Hazafelé a vasúti töltésen akart átmenni, ahol eleseit és elaludt. A hajnali vegyesvonal, mely Sziget-váiról Kaposvar leié haladt, valamennyi kocsijával átszaladt a sínek között hosszában felevő és nyugodtan alvó Kovács feleli, kinek fejét az utolsó kocsitól szabadon függő vaskapocs betörte Az eszméletlen állapotban levő •í\'rültet a következő vonaltc.l beszállították a szigetvári körházb.i.
Üíembeszilnlelés miatt a Felszámolás alatt álló szombathelyi
POHL 6ÉP6YÁ8 BEBEÜDEZÉ8E
rcndkivUl • lesó áron eladó. Kaphatók: Eistergapadok, fúrógépek, vas és fa-gyalugepek, prések, kalapácsok, marógépek, vésőgépek stb. Villanymotorok, gőzgépek, öntödei berendezési tárgyak, kOiIőmUvek, szíjak stb Kérjen árjegyzéket.
Pohl E. és Fial felssámolái alatt
ZS17 Szombathely.
— Mercedes-Benz Autóm :bíl r. t. propaganda tevékenysége ez évben ugylAUszlk élénkebb es lüktetőbb lesz. Mint halljuk, egy rendkívül elegAnsan kiképzett Zupka-íéle Cabrlolet karosszériával ellátott nyolchengeres „NUrn-burg" typusu gépkoc«lval óhajtja ma-
f:át képviseltetni a Mercedes-Benz a egközclebbl concours d\'élégance nn. Ez a gép lebilincselő külső megjelenés, párosula az ab-szolút kvalitatív és motorikus fölénnyel, a győzelem Ígéretét képezik. Mint értcHtillTnk, számos Mercedes-Benz gépkocsi-tulajdonos készülődik még a concours-on résztvennl és a Mercedes-Benz márkának várható nagy nikoxét előmozdítani.
Legjobb üdítő ital a közismert
Ml VII
Kapható minden fűszeréi csemegekereskedésben.
Főraktár:
ŰZ Ml Wlll,
Király-utca 21. mfcl^b t»i«<.» aio I^bÉÍ^M
^ — A kir. ügyészségről. Dr.
Szabó Lajos, a nagykanizsai kir. ügyészség clnOkc, akii a kotmányzó a pécsi törvényszék elnökévé nevezett ki, tegnap át. dta hivatalát vitéz Csillaghy OyOrgy kir. ügyésznek, aki az uj ügyészségi elnök kinevezéséig a nagykanizsai ügyészségei vezeti. A távozó dr. Szabó L\'ijos tiszteletére folyó hó 13 án, kedden este a Polgári Egyletben bankett lesz, amelyen a nagykanizsai birói és ügyészi kar és a város társadalma meleg ünneplésben vesz bucsut dr. Szabó Lajostól.
— UJ rendszer butorvásárlók részére. — Közalkalmazottak részére Zalavármegye egész területére díjmentesen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyujtjuk. Százpengőnként csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven felüli törlesztés esetén a kamatokat is megtérítjük. Kopstein Szombathely, Kőszegi-utca 5
« Vevők szdzal dicsérik a Barta szőnyegek kiválóságát I Sxőnyeget ön Is Baridnál vegyen, gyttnyörtl vdlasx. ték, elsőrendű minőség, legolcsóbb sxabott dr, kedvexő tlzatésl teltételek.
=■ 60 Itavl részletfizetésre erdő, gyümölcsös, szőlő, vagy szántó villaparcellák kaphatók a Balaton partján Balatonfenyvcscn (azelőtt Máriatelep). Szívesen látja vendégül a venni szándékozókat ha leutaznak, a Balaton fajbaronifítelep tulajdonosa Bala-tonfenyvesen. — Előzetes értesítésre kocsit küld a balatonfenyvesi állomásra.
Gyengélkedés Idején, külösen ha a rosszullétet szorulás okozza, a természetes „Ferenc Ióssel" keserűvíz fájdalommentes székUrlllést és kielégítő emésztést hoz léire. Hires nöorvosok a legnagyobb elismerés hangján írnak a valódi Ferenc léssel vízről, mert ez a kritikus korban is hosszabb időn ál alkalmazható, anélkül, hogy kilünő eredménye változnék. A Fereno lósief keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben kapható.
Alvás Uöxben agyonverte
tértét egy falusi assxony
Szigetvár, májua 1(1
A somogymegyei kis Teklafalu községben borzalmas hitvesgyilkosság történt tegnap éjszaka. Venczel Józsefné éjnek Idején agyonverte alvó férjél fejszével, majd mintha semmi sem történt volna, lefeküdt és elaludt. Reggel felfedezték a gyilkosságot és az asszony mindent beismert. Védekezésül azt hozta fel, hogy régóta áldatlan családi viszálykodásban éli férjével, aki üldözte és így akart férjétől megszabadulni. A gyilkos asz-szonyt vallomása után letartóztatták.
— Elvesztettem szürke bőrkesztyűméi. Kérem a becsületes megtalálói adja be a szerkesztőségbe Ur-bán hírlapíróhoz.
= Órák, ékszerek, alkalmi ajándékok, sportdljak legolcsóbban Zsoldos Gyula órás és ékszerésznél kaphatók, Főút 14, Biztosító palota. Szakszerű javítások
URÁNIA
Május 11., vasárnap
ARANYTÁNC
Dráma H (elvonásban.
Főszereplők: Dotoesa Dal Rl«,
Kart Daaa és Ralph Farkas.
Monumentális művészt dráma. Az emberek arany útin való sóvirgáia, lázai törtetése. Szenvedés, öröm, bfltt, erény, szerelem a gyűlölet megrendítő kaoszlban kél Uja 97.lv csodálatot klvlrágzáu varázsolta valósággá és emberivé ezt a nigyszabátu remekmüvet.
KiegészitA műsor.
A szerelem sebesUItfet
A cenzúra engedélyezte. Pedig a film cime semmiképen sem alkalmas arra, hogy annak tartalmát csak valamennyire is kifejezze. Szórakoztatva, a tudomány és technika segítségével, szemléltető előadásban tárja elénk azokat a súlyos és nagyfontosságú szexuállB jelenségeket, amikkel az élet minden körülményei között találkozunk.
A cenzúra nem tiltotta cl, hogy e film a nőknek is bemulatható legyen, mégis a mozidlrekció ugy határozott, hogy ezt a filmet" itt Nagykanizsán kizárólag férfiaknak mutatja be A filmnek egyáltalán semmi köze sincs a pornográfiához, mégis erősnek tartotta azt a mozi vezetősége a leányok és asszonyok részére. A mai társadalmi erkölcsök, különösen a vidéki fogalmak szerint, még nem engedik meg, hogy ilyen filmeket mindkét nemhez tartozó emberek — pláne ugyanegy időben — végignézzenek. A nőknek ezt a filmet Itt Kanizsán be nem mutatják. A mozi természetesen üzlet s erkölcsi szempontból egyáltalán nem volna kifogásolható, ha a filmet mindkét nembeli közönségnek bemutatná, mégsem teszi ezt a direkció. Nem prüdériá-ból, de kizárólag azért, mert a vidéki atmoszférát ennek a filmnek korlátlan bemutatására nem tartja alkalmasnak.
A mozinak ezt az intézkedését ml nem nehézményezzflk, annál kevésbé, mert ez a mozinak legsajátabb rendelkezési joga, de valahogyan nem térhetünk ki az elől, hogy ezen intézkedése felett elismerésünket kl ne fejezzük: helyes, hogy a filmet a nőknek, nem mutatja De. Ennyi reá-litás mégser.t nőknek való I
Kedden lesz a film előadása, de \' hallomisank szerint arra már most szokatlanul erős az érdeklődés. (=)
Alma. kort., azllra, isSIS-MOLVOK aUaa ■ ERITOL arzénporzóaxert P 1-80 Ólamarxsnát permetezőszert P 4*t0
kg.-kéntl árban ntAavétt.l SSillH
Kemzetközi Borkereskedelmi B. T.
Budapest, VIII., Kenyérmező-u 6. no K4rJ*n díjtalan IsmartatSt.
TENNISZ
■ parthoz tartozó Sssisa cikkeink eredeti budapesti árjegyzék! árainkon kaphatok
nagykanizsai lerakatunknál
VÁGÓ ENDRE illatszertárában
Ugyanott
iiakuerfl és gyors racket hurozós
Kertész Tódor & Weszely István B. T.
Budapeat
SxéKely Vilmos buíorielepe
Nagylcanlxsa,
Kazlncxy-utca ■*. sx.
Óriáai választék a legegyszerűbb bútoroktól a legfinomabb kivitelig, a legszolidabb árak melleit.
Hitelképes egyéneknek a legkedvezőbb fizetési feltételek.
Baját kárpitos ás diazitö műhely.
26 éve fennálló Mg I ■ I A KM S
divatáruüzletemből W UtM ■ (1 JT 1 ámM ■ IVI elfogadható
a rőfös árut | 0 ÍV ■ Wl W ■ ■ ■ árért eladom.
Eladáara kerülnek mindennemű női- és férfiszövetek, mosóáruk, selymek, bársonyok, mosóselymek, poupllnok, zeffirek, vásznak,
Jkanavásznak, siffonok, kelengyékre igen alkalmas áru, flanellok, pargetok, asztalneműek, törülközők, paplanok és sok más különféle áru. Arakat nem hirdetek, tessék vételkénysser nélkOl meggyöiódni 1 Höl és gyermek coalectlo marad, sót sokkal nagyobb választékban!
TERN JÓZSEF divatáruháza Nagykanizsa, Horthy Miklós-nt 1. Pai„t,.)
ZALAI KÖZLÖNY
1930. május !.
Minden Aspirin- csomaqoláson
léfható az a jel, amely a valódiságérf és jóságért szavatol.-Kórjen mindig
Aspirin tablettákat
az eredeti BAYER-kerojzttel ellátott csoma-
?olásban.
lak gyűQvif«rt^rban k«ph«IAk.
Atpinn lolülmulhotatlarv.
SZÍNHÁZ
A színházi iroda közleményei
(•) Vlg özvegy — délutáni hely-árakkal. Vasárnap délután 3 órakor Zöldhelyi Anna és Márkus Lajos felléptével kerül színre.
(*) Szölilfc a/, i a.von • dvMd^zen-záció. Vasárnap este Ismét a premier minden szépségével, ragyogásával Zöldhelyi Anna, Harczos Irén, Kgry Berta, Darvas Margit, Márkus I,aJos, Károlyi Vilmos, Kőszegi Géza, Kellner .József főszereplésével kerül színre.
(*) TI em yolcévcsek hétfón e«te. Forró estéje lesz hétfón a társulat művészgárdájának. Lakatos László megkapó szépségű vígjátéka, a Tizennyolc-évesek kerül bemutatóra. Lakatos I,ászló ebben a müvében szivárványszínekkel fesii a/. Iskolnporát alig lerázott Ifjúság lelki problémáit s ha itt-ott sötétebb felhó húzódik is keresztül a horizonton, az élet napjának aranysugarai megvilágítják az utat, melyen az élet harmóniájának egyenesébe Jutnak. Székelyhldy Adrién brlllláns alakítása. Bojár Lili, Vass Irma, Sinior Agi, Sármássy Miklós. Kndródy József, v. Bánky Róbert. Csergő István. Zelenay József, Honthy Sándor dr. részesel a Tlzerinyolcévesek diadalmas sikerének.
(•) Misa Amerika - oper ttr. vü vitéz Jakabfíy Dezső főrendező technikai bravúrjaival kimagasló eseménye az idei operettmüsornak. A főszerepeket Zöldhelyi Anna, Harczos Irén, Jánossy Terka, Darvas Mafglt, Márkus I^Jos, Károlyi Vilmos, Zelenay József, Honthy Sándor dr., Kőszegi Géza, Kormos Ferenc Játszák.
Heti niDöor:
Vasárnap délután: Vlg özvegy.
Vasárnap este: Szökik az asszony.
Hétfőn: Tizennyolcévesek.
Kedden: Mlss Amerika.
Szerdán: Mlss Amerika.
Csütörtök: Mary Dugan bünpöre.
vas- és rézbntor gyar
Budapest, V., Lipót-körut 10
Telefon: 234-98. Alapítva: 1886-ban
Q y á r t: vas- és rézbutort, sodronyágybetéteket, kerti bútort, gyermekkocsikat. Elsőrendű gyártmány.
Teljes szállodai, pensio és kávéházi berendezések.
Árjegyzék Ingyen és bérmentve.
SPOR1ELET
Nagykanizsa városa, sportegyesületei és közönsége impozánsan fogadta az olasz labdarugékat
A futballszövetség főtitkára meghatottságában könnyezett — Olasz nyelvű üdvözlések magyar részről - Virágcsokrok és kedves ajándékok jelezték a kanizsai közönség tüntető barátságát
Nagykanizsa, május 10
Páratlanul impozáns ünnepet rendezett Nagykanizsa közönsége az itt álutazó olasz labdarugók tiszte-leiére, akiknek vezérkara előtt felejthetetlenné tették a nagykanizsai fogadtatást.
Pénteken este Nagykanizsára érkezett : báró Kray István az MLSz társelnöke, Flcsher Mór a FIFA alelnöke, Minder az MLSz háznagya, löbb budapesti napilap képviselője, a fehérvári sport egyesületek küldöttsége, fotóriporterek stb.
A fővárosi vendégeket az állomáson Urbán Oyula hirlapiró, Spllzer Antal lev. szövetségi elnök és Kol-larits Oéza NTE vezetőségi tag fogadiák.
Szombaton reggelre a dv. állomás perronját gyönyörűen feldiszitette az osztálymérnökség olasz és magyar színekkel, trianoni jelvényekkel. A perronon hatalmas tömeg helyezkedett el, akik között 16 levente futballcsapat dresszben festői látványt nyújtóit. Az NTE diszes lobogóját is kihozlák. A Zala-Kanizsa FC vezetősége, valamint a többi sportegyesületek vezelősége teljes számban kivonult. Az NTE élén ott voll dr. Krdtky Islván polgármester, aki ez alkalommal ismételten tanújelét adta sportszeretetének.
Pontosan 5 óra 50 perckor tűnt fel a római gyors. A tOmeg lelkes evvivával köszöntötte. A mozdony után következő hálókocsiban jöltek az olaszok. A csapat és a nagyvezérkar. Az üdvözlésre váró sport-küldöttségek a hálókocsi köré sereglettek, ahol csakhamar megjelent Pozzo, az olasz szövetségi kapitány és Zanettl szövetségi főtitkár, valamint a legnagyobb római sportlap főszerkesztője, Pezsoll.
Elsőnek dr. Krdtky islván polgármester üdvözölte pár szóval a vendégeket, akik elölt olaszul tolmácsolta a város szeretetét és lelkesedését az olasz nemzet Iránt
Ezután Fischer Mór és Kray István báró az MLS? részéről köszöntötték a lutballvezéreket, akiknek gyönyörű csokrot nj ujtottak át A három fulballvezér a nem várt ís nem is sejtett ünneplés középpontjában láthatóan megindult és Pozzo a spontán ünneplés hatása alatt könnyeit sem ludta visszatartani. Megragadta valamennyiöket a nagyszerű kép, mely a kanizsai állomáson elébük tárult, ahol dresszek, virágcsokrok, zászlók, lelkes arcok jelezték, hogy a határváros közönsége mennyi magyar szivvel és lelkesedéssel köszönti őket.
Pozzo szövetségi kapitány mindenekelőtt a csapatot mentette ki, mely a hosszú ut miatt még nem szabad felkeljen, nehogy a kondició ro»ására menjen a korai felkelés. Mi azonban — mondotta — szívvel-lélekkel itt vagyunk és visszatérve hazánkba, nemcsak a szövetségnek, de az egész olasz nemzetnek tolmácsoljuk sajtónk utján a kanizsai fogadtatást.
Ezután Úrban Oyula a Zíla-Ka-nizsa FC és közönsége nevében üdvözölte olaszul a római sportvezetőket és felajánlotta a Kanizsa FC 15 aranyjelvényét a kanizsai ut emlékére. Pozzo örömmel vette át a díszei Jelvényekel és a hatalmas virágcsokrot. Spitzer Antal pedig a Levente Labdarugó Szövetség nevében köszöntötte a vendégeket olasz nyelven és virágcsokor átadása után 15 diszes levente jelvényt (Csonkamagyarország hime7,ve Nigymagyar-
országban „Szebb jövőt adjon Isten" felirattal) nyújtott i.t Pozzonak, mint a kanizsai balilák ajándékát az olasz balildk számára.
Minden üdvözlés ulán evviva kiáltással feleli a tömeg, mely látni szerelte volna a válogatott csapatot, azonban készségesen respeklálla a sporlkövetelményt, mely szerint ilyen fontos mérkőzés előli a kondícióra - féltékenyen kell vigyázni.
Amint az üdvözlések után a vonat lassan kigördült az állomásról, a sporttábor hatalmas evviva kiállása reszkettette meg a levegőt, melyre a vonat egyik olasz drukkerekkel telt kocsijából jött most vissza a a válasz: Evviva Ungherla I Evviva!
Az MLSz vezetői innen Pestig kisérték az olasz vendégeket, ahol a kormány, a főváros és a sportegyesületek fogadiák ünnepélyesen az olasz válogatottakat, akik ekkor már a Kanizsa FC aranyjelvínyét kitűzték és sapkájukat a b.rlilák ajándékával diszíletlék.
Ma délután: NTE—KAC, utána Olaszország—Magyarország rádió közvetítése
A mérkőzés fél három órakor, a rádióleadás fél 5-kor kezdődik.
NTE -KAC meccs ma délután fél 3 órakor kezdődik a Zrinyi pályán. Mérkőzés ulán az olasz-magyar Európa Kupamérkőzést közvetíti Szabó Antal rddióosztdlya a közönségnek.
A kettős futballélvezetre a jelek szerint nagy közönség Ígérkezik. Az állóhely közönsége meccs után helyet foglalltal a IribUtiün és kedvére drukkolhat a leadás nyomán a ci-meres magyar 11-nek
Az NTE—KAC revánsmeccs sem lesz mindennapi, meri az 5:0 fájósebe még nem hegedt be és azért reváns jár és a piros-fehérek venni is fognak revánsot.. .
A naijy futballallrakcióra való tekintettel az NTE vezelősége nemcsak, hogy nem emelte, hanem mérsékelte a helyárakat, hogy mindenki, akinek nir.es rádiója, hallgathassa az IzgaliVas, országok közötti derbit. _
(Az olasz-magyar meccsre)
szerkesztőségünk kiKüldötle sport-rovatvezetőnket, aki eredeti riportban számol be a páratlanul érdekes sporteseményről.
(Nagyatádi lovasmérkőzések.) A magyar állam vasutak a nagyatádi lovasmérkőzésre ugy Kaposvárról, mint Oyékényesről Somogy-Szobra beérkező vonatok számára Somogy-Szob és Nagyatád közölt összeköl-letést állit be és külön vonatot indit. E vonatok menetrendje a következő : Somogv-Szobról indul: reggel 8 h 30-kor, Nagyatádra érkezik 8 h 48 ■ kor. Visszafelé este. Nagyatádról indul: este 19 h-kor és Somogy-Szobra érkeiik 19 h 18 kor.
lüMirtmnnii.
Parádiviz
a gyomor és belek mozgatóerejét fokozza, az epe elválasztását elősegíti és az epét higltja. Gyomorégést azonnal megszünteti
•lér képvl>íl<l
kedcfinl r. t. HudapMt, KlrAly-utca r
A<v-tny>lz ^rc<

Coohet, Hammer, Slazenger, Jaquev,
KehHing stb.
rr
TENNISZUTOK
legolcsóbb budapesti árakon.
Szakszerű hurozás!
Slazenger | Dnslop |
labdák
Tennlsze^yesületeknek és igazolt tagjainak készpénzfizetésnél engedmény.
Szabó Antal
gumaitalpH tenniszdpők
eredeti D.pper, nöi 1 pár P 8*50. férfi P IO-~
fegyver és sportáru nagykereskedése =
SHIM HTORFORRHS a oese, hólyag, reuma
• UKkadjUjrou* 0 • raumáj
MíW*m(M( : ■lidayt. ftrsséfaat tár 1
\\m. május li.
ZALAI <CÖ7LÖNY
KÖZGAZDASÁG
A földbiriokreform során juttatott földek felülvizsgálata
Május 13-án bizottság száll ki a práterl és sáncl földekre
Nagykanizsa, május lu A OFB. rendelkezésére folyó hó 13-án, kedden, a földblrtokreform során kapóit nagykanizsai vagyon-vállságos földeket bizottság fogja felülvizsgálni, annak helyszíni megállapítására, hogy melyik földterület nincsen bevetve, avagy gondozatlan, hogy az Így parlagon heverő terület kiadása Iránt intézkedés történhessék. A bizottság kéttagú: dr. Vass Zoltán járási gazdasagi felügyeld és dr. Novai Imre városi tanácsnok.
Délelőtt a práteri földek kerülnek felülvizsgálat alá, délután a sánci földekre kerül sor. Egyúttal ai oknak a helyét is be fogják tölteni, kiket az OFB. megfosztott a földek ,\'ulaj-donjogától, vagy akik bármily o.kból Is lemondottak a földekről.
A löldek bizottsági felülvizsgá lá-sára meghívták az összes földhö t-jultatottakat, a választmány tagja it és az igénylőket. A találkozás keddei i 8 órakor van a Principális hidjánál.
Két járás gazdái
gyűléseznek ma Nagykanizsán
Nagykanizsa, május 10
Ma, vasárnap délelőtt fél 10 órakor kezdődik a nagykanizsai városházán két járás (a nagykanizsai és letenyei) gazdaközönségénck gyűlése, melyen a környék vezető földbirtokosai, nagy és kisgazdái szólalnak fel a gazda-bajok, a segítés módjai és az egységes gazda-front kérdéseiben. _
(—) Gazdasági előadás Kls-
kanlzsán. Viléz Selmeczt Miklós, az állami mezőgazdasági export-intézet kiküldöttje az Alsódunántuli Mezőgazdasági Kamara körzetében larl a gyümölcs, burgonya, luisBer-tés, tojás és baromfinak exportra való termeléséről, ennek jövedelmezőségéről. Ma, vasárnap délu\'án 4 órakor a Kiska tizsii Polgári Olvasókorben tart belépődij nélküli előadást. _
TŐZSDE
Az utóbbi napok lanyha irányzatát nagyobb mozgalom váltotta fel. A külföldi tőzsdék szilárd Irányzata Budapestre is átterjedt és egyes értékekben 1—3 .i áremelkedés volt. Egyes kisebb papírok azonban megtartották lanyha árfolyamukat.
Flxkamalozásu papírok piaca üzletfeled.
Valuta és devizapiacon az árfolyamok változatlanok.
Zürichi zárlat
fsris JO-251/t, Loncton JS Ogr/i, Neuyor* 51635, Hrtlssel 72-021/., MIUno "-Í07, Madrid 63 25. Amsterdam 20775. llerllr. 123 22l/l, Win 72-83, SotlK 314, ftin 16-291/. Vsreó 57 90. Budapest ••>-■« Melgréd 9*121/1, Bukarest 107.
Termeavtásíá*
Az árak teljesen változatlanok.
Busa tlszfv. 77-e. 11 20—21-40, 7á-»s 21-60- 31 70, 79-ea 21 80 -22 00, SO-II 2200-2210, dunánl 77-es 20 45 -20 70 78-aa 20 70 - 20-95. 79*s 20-95-21 15 80-as 21 05-21-30. rozs 1040-1050, tak árp. 1350-1400, sOrárpa 1600-16-50. zab 12-30 --2 50, rengeti tsxl. 11 35—
11-46, dunínliill II 40 -11 70, repce —■-
—•— korpa 8 20 8 30
VALUTÁK I UK\'AZÁX
Anpl L 27-80-27-95 , AmsL 229-90-230 60
Utlgnlr. 79-55-79 95 1 Belgrád 10-09 iü-12
Cseh k. 16-87-16-97 : BerTln 136-32-i36\'72
Dánk. 152-60-153-20 ] Brttaatel 79-10-79 95
Dinár tOUO-lcros ; Devizáid 8-38-3-40
Dollár 569-20-571-20 , Kopenh.152 82 153 22
°----\' Loadoc 27-74-17-83
Craods 1.22-30-2260 Holl. 2.9-90 230-90 Lengyel 63-90-64-20 Un 3-36 J-40
Léva 411-4-17 Líra 29 75-30-05 Márka 136 15-136 75 Norvég 15265-153 25 Schili. 80-40 80 rO
Peseta —■----•—
üvájdt 110-45-110 95 SvMk. 153-15 153 75
Madrid 69 05-71 0^ Milano 2V-93-30-0Í Newyork 571-30-2 90 Oaslo 152-15-153 25 Pária 22-40-22 47 Prága 16-92-16-97 Széna 4M2-4-I& Stockh. 153-32-153 72 Varió £4-02-64 22 Wien 80-56-^0-81 Zürich 110-63- I0y3
Kiadja: Déhalal nyomda és Lapkiadó Vállalat, Nagykanluiu. Felelős khdó: Zalxl Kiíroly. btarurbu UlWoa l Nagykanizsa i*.
OLIO SASSO
a legfinomabb garantált vegytiszta
oliva étolaj.
Kapható mindan jobb füazarflzletban.
Tllágaárkí
Duriánluli vezérképviselet:
Rainer Ignác cépél, Szombathelyen.
Uri és női
finom fehérnemüekben,
gyermek trikók és zoknik
nagy választék
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
TeL 406. NAGYKANIZSA, CSENGERY-UT 2. ni. 4oe. ■W....------
APEÓHIEDETÉSEK
Az spróhlrdeléeek «|s 10 aüm Minden további síé dl}" I tilt. Vasár i
ünnepnap 10 szóig 80 fillér, .
további azé dl|s • tlll. Szerdán éa pta-teken 10 szóig 10 minden továbM
ázó dija • tlll. Címszó s mladen vastagabb betűből álló azé két szónak számíttatik. Állást keresőknek tOV) engadmtay.
Hlréslássk B (Bt) !■•«»» lasaat* alsat a Isleelettas Ue|HM>l saámléiáe .IktríláMváisH allrs llaaleaáák
Használt bútorok és isytoll olcsón eladó. Megtekinthető Kirély-ulea 45. szám alatt, délután 1—4 lg.__24M
Eladó Balatonmlrlin, állomás mellett 2C0 rj-öl szőlővel beültetett vlllatelek. — Ugyanolt 1100 D-0I beültetve, ra|ta lakóház és külön pince, esetleg parcellázva Balaten pariján 200 H-Ol Üres vlllatelek krdvzó fizetési feltélelek mellett elsdó. dörög dohányárus, Erzsébet- tér.
Kiadó egy udvari egyszobás, konyhás iskás mellékhelyiségeivel, elsejére Magar-o Ica 71. 3475
, lagykaalKsén, a város legforgalma-
Mbl ■ utcájában egy több, mint llo/a-ot llaztá » (övedelmezó üzlet és bérhál, gabona-raktii <kk!l stb. eladó. Bővebbet: áoaál pénzkölcsön és Ingatlanlorgslml iro-Nagykanizsán, Kazinczy u. 2. 1449
Igáét <
dájában
Kénfn retezésl. mlndenléle Idvllelben, Uuallk \'ott tárakon ellogsd Stern tlre-gt.Krr\'h Kt-tér 14. 2282
Fonott* -\'torok, kotárárak készítése és ia.ltéM. nádszéklonás Erzsébet-léf 1
2uá
Póast lfládw \'lókra és házakra korlátlan ősszegben mén \'nyo« ksmit mellett lolyó-slttat S.IIW k fodájs, Erzsébet-
tér 15 szám, az 1, \'JázUgOgyt palota átellenében. 582
l-re 2 szoba, konyha, és minden mellék-
Kiadó auguwfoa
előszoba, vízvezeték - „. . ,, helyiségekből álló laki B4™6^! Nándo. kelmefestőnél,h 19

Háaak 6, 5, 4 és 3 Szob*.. k, több nagyobb és kiset* ("védelmező
ín^riXtS régiók,
Izabaáhansa 10. 3 és 11 ^0|<1."ÍV tak épületekkel, aaAMbtrkak györgyvári és bagolai begyen 5, 3, - , . hold pincékkel, Latéhsayaa 10, 6 hold blrlok épületekkel, NrlláMl * liold 4, 2 éa I hold pincével, lelazerelt "V-villák, BaalAraa 3 szobás. FSM, obás, I
roa 4 szobás, ■Analataaaa 3 uoh
Keraajztaraa 6, 5 éa 2 szobás vM>
siep Delsóaégekkel, berendezéssel érkan eladok. — Bővebbet: OatukM Mlkaa Nagykanizsa, »aaeaaer#-aatow
3 szarni 2 IV
Petófl-ul 42. ss. kél egyszoba, konyhás lakába melleuhelylségekkel kiadó. 232;
« TaJaxSeatkaxatl Uspaataál
az állomás mellell, fölözött lej oármllyen mennyiségben kspliató.
2233
M»aWI»o»tilt bekebelezésre ailndea Isaregben a legelőnyösebben és leggyorsabban folyóelttat Aesét laaáo pénz-MMcsOnkOzvetilő Irodája Nágykacltaán, KaziacarraáW. ____.4925
Egy Intelligens, szorgalmas fHexer-ksrsshsdSssfláé állást keres szonnsll belépésre. Qnt a kiadóban. 2447
S—S aatobéa Iskás auguszlusra kiadó Csengery-ut 67.1 2537
Vlllatalak eladó Bslstonkereszturon,
közel s vízhez. Clm s kiadóban. 2386
Junius elsejére tlBztességes, |obb házból való mindenes leZiny felvételik, űm a kiadóban. 24Í9
Egy Jobb Unt siók Inasnak felveszek Klskaalzaa, Templom-tér 2. 2487
Fajgalambok,
páronkent olcsón elarlók alatt.
begyes, nsgy husn, Sugár
r-ul 26.
Haeanalt ksptársk olcsón eladók, mü-lép kapható Kölcsey-u 19. 2479
n oar
Junlusrs kiadó Erzsébet-tér 2 , emelet. 2836
Margit-fürdő
Csengeiy-at 19.
^ Nyitva mindennap ^ • reggel6-tól, este7-ig w
Márvány kádlflrdó fűtéssel P I\'50 10 jegy vételnél......P 1 —
lgénybevebetlk egyesületek, vállalatok Is.
Tyukszemvágás......P —\'40
Maszirozás ........P —\'30
E8tv0s-tór ta. ssámn Igen Jól Jövedelmező ház, több, mint egy holdaa gyUmőlcaös éa konyhakerttel, valamint a Város belterületén több emeletes bér- éa magánház eladó, soha Ilyen alkalom még nem kínálkozott okain Ingatlanok vételére, mini éppen a mostani Időszak, ezért nagyon s|ánlatos ezen Időszerű alkalmat a vevőközöniégnek kihasználni, mert sz ingatlsn sz, ami értékálló. Minden érdeklődőnek készséggel ad felvilágosítást t Aoxól Igaóo pénzkölcsön és tngatlanlor-galml Irodája Nagykanizsán, Rsllnczy-utca 2. 1454
BÉRAUTÓ
pontos és megbízható csak Benőiénél. Talafon S8S.
l»-4 ____
paplanokat pehtlyból, vattából készít, átdolgozásokst ellogsd Dcutsch Szellna,
Főút 15._2478
•srsntaySrgysári hegyen 2 boldaa
őlőblrtok eladó. — Bővebbe
szőlőbirtok utca 16
Bővebbet Slkátor-24/4
Klskanlzián, Templom-tér 1/b. sa. egy kor«SMa«alat teljes leiszereléssel kiad*.
KIsbagelAn egy 3 botdas szőlőbirtok, rajta cserepes épülettel, s karakkórhóa melleit egy 2 holdas szántólsld, lele rozzsal, m\'-slk lele lóherrel bevetve eladó. Bőveb-bel: Aoaél taaóo pénzkölcsön és ingat-lanlor|Slml lrodájs Nsgykanlzsa, Kazlnüg
2 hold szőlő a nagybsgolal hegyen, Jó-karban levő attvény tőkével, DSaSI-oaSssal elsdó. Bővebbet B*golasánc SS. házszám.__24á0
Egy a«ts4l>olTlaóg kélssobás lakással, mellékbei, Ismékkel sngssilns Irt kiadó, Pelóli u. 16 2M*
ló állapotban levó üres -------
les hordók megtételre keresletnek Kelemen Rezsó cégnél__2532
Egy |ól főző mladeasa ■ «aak*aaa<
felvételik |etenikeznl lehet. délutánon-ént. Clm a kiadóban _"27
Űgyea, megbízható aaaka<a*a>< van bejárónői keresek, Fő ut 17 I em. 2534.
Rákóezl-u. 13. szám alatt egy egyszobás utcsi lakós m*l ékhelylségeskel |onlua \'•re kUdó. -MM
Főzelék- és vh\'égmagvak
lónia gumók Dáhl ia gumók
Müh
. , .,, -ó, mésznitrogén, citlel tSxuprríosifá", kálk -,0íénylápS stb.) sakltom, Slrlui . _ .
_ _ .. \' és uolo
QydmSIoafk (k
védőszei rok H jombák s fellépő kártékony rov» irlásához,
MadárslaaH \'ek
Futop szénsavas takarm, ínym^8z kaphatók:
ORSZÁG JÓZSt.\'F
mag, mátráfya, tersssény és nAféaj védőszerek kereskaKtéaétrefl
Nagykanizsán, Erz»él>et-t«r 18, j A bíróság mellett Teltfon: 130. I
zalai közlöny
1930. május 11,
FArhéaosn egy 1 holdat éa egy 3 hoÉU* szőlőbirtok, mindegyiken jó épülettel eladó: Bővebbet: Aoaél Ignác pénzkölcsön és ingatlanforgalmi irodájában Nagykanizsán, Kaiinczy-utca 2. 1452
Kiadó Balatonmária fürdőn egy egyszobás, zártverandás, terrasxos, konyhás, éléskam-ráa nyaraló — és egy kétszobás, elóteres, konyhás, éléskamrás nyaraló, kedveiő fizetési feltételek mellett. Mindkettő a Balaton partján, partjoggal. Pruks, Budapest, III, Templom-u. 6. 2482
■ IsMfsnnoraQ ragasztást, .nllstoppo-Mst éa [nyakkendőket vállalok. — Welsz Hermin ipaimüvésznő, Kölcsey u. 17. 2486
Klatfé lakások I Udvari két szobás azonnal I Utcai és udvari két szobás aug elsejére. Érdeklődni Pőut 15. alatt. -2184
Egy kétszobás utcai lakás augusztusra és egy kétszobás, fürdőszobás lakás novemberre kiadó Lénárt Imre bőrkereskedő-nél -2485
Egy vadonatúj kerékpár és egy kitűnő karban levő oldalkocsis motorkerék pár jutányosán eladó Sugár-ul 15 2468
Ümmu gyártmánya fürészlokomobi! eladó Kiskanlzián, Homokkomáromi u 3. Holender Káro ynál. 2515
lr*4al munkákban, könyvelésben, levelezésben gyakorlott, perfekt gépírónő állást keres. Szíves megkeresést „Szorgalmas" jeligére a kiadóba kér. -2513
Egy igen |ó forgalmú karossaahslyi-
ság berendezéssel egvütt azonnalra átadó. Bővebbet: Aoaél igsáo ingatlanforgalmi és lénzkölcsönkösvetitö irodája, NagykanU zsáa, Kasinczy-utca 2. 2019
Teleky ut 8. sz. alatt egy üzlethelyiség klaáá. -2S2I
Sugár-ut 41/b. alatt háromszobás emeleti vízvezetéke* lakás aug. l-re klaáé.
2509
Jégsaakránf, minden célra alkalmas olcsóé eUdó Magyar u. 64 2520
Fl-at 14. sz. alatt kétszobás utcai lakás emeleti egyszobás küiönbejáratu bútorozott ttoba azonnal kiadó. 2516
Pöznl tudó mindsass laány azonnal felvétetik. Magyar-utca 37. -2511
Oyönyörfl complett háló kőrisből azonnal eladó Cxoffer aaatalosnál, Teleky u. 84. 2518
Józaef főherceg-utc 70. sz. alatt •xép utcai egyes szoba mellékhelyiségekkel együtt junius 15-re. 2514
IkacvM egy 10 holdas Igen Uép birtok, rajta jó épületekkel, kedvező fizetési feltételekkel, sürgősen eladó. — Bővebbet: Aoxél lassáo péniköcsön éa ingatlanforgalmi irodájában Nagykanizsán, Kazinczy-utca 2. 1451
KIMr bejáratú bútorozott szoba junius l-re ki kiadó Batthyány-u 19. 2519
MBNOIVÓ. ANagjrkanlital Uránia Moigókép-axtafcás RáUváajtárMUág t. t. májua hó 20-án á. e. 10 órakor a» UfinU moil h«lylié#ében tartja r. 4 rendes kfixgyflU»ót, melyra n Igen tUilall r4»tvéojrmk wanntl maeblvainak. Tárgysorozat i l. Ja(yi6k0ny vvaiafö «i hltalaaltd marviíaaiUM. 2. Ai Igaigatótif ét falOgyttóbliolUiu évi Jalaiitiac, a iárafáma<lá*ok é, mérleg b.mul.Mu í. .1 Ig.iy* IMg ti ltlQry.IAblioit.ig <*«i.» ■ Mm.nlv.ny ■ 1 A r.nv.njliiini, hW.l.to. I.p In.k
. lij.tíUn ( A. .l.pnibllyuE fi,. I., AJ li Jó t-aluk . mtgviiUkiUláu 6. Egy ig.ig.I6i.gt t.g viU.ili*.. 6 A m. klr. pémQgymlal.iin ur bJt -SJO-b. II .liinu klr.Uoak limtittiS.. 7. A. .I.p-...bil.ok u. é. 17. f-iln.k inóilonliu 8 Ki.tl.gM lo.ll»ÍDyok. Tudnlvalök. A k0igyUli.cn itivinll foggil fMk u ■ IfI,I(r.y 11 blr, Ul i. .I.p.i.bá-lyok 3a | . írttlniíb.n lí.iviny.tl . küigyQlii m»K-k.idtM tiíl . Unitig pitiniíioil v.gy . N.gy-k.tiiiMl T.k.rikp.aiiiroil Ictitiminy.it*.
■•■•tMtaériaflrMii, közvetlen a Balaton mellett, egy 3 szobsból és mellékhelyiségekből álló villa olcaón eladó. Clm a kiadóban. 3631
Egy szoba-konyhás szép, tiszta lakás azonnal kiadó., Teleki ut 66. 2530
1 nagy háromajtós guedrobszekrény ■d* Magyar ucca 11,3 antik (Biderma yer) szék, I Íróasztal, 1 nagy agancs Ma-
»yat u. 5. 2529
a*abarih«0y«n egy 10 holdas szántólóid akár egészben, akár kisebb parcellákban la eladó. Bö.cbbet Ao.ét Ignác ingatlantorgalmt és pénzkötcsOnközvetitő Irodája Nsgylunlz»:n, Kazlnczyu. 2. 2218
Csapdftu.k ellenőrzéssel amerikai \' kellető Mások kaphatók
dtb. 16 flll., Só-ulcj 12. 2526
Keveset használt olllnd.r cipészgép sürgősen elsdó. v 2533
■u^VÍLm,31, luszerketcske-
déssel együtt elsdó vsgy bérbe kiadó. 25o6
Felkérem Nagykanizsa város Osz-szes háztulajdonosa, valamint az Összes építőmester urakal, hogy
bármily letó-mnnkát jól és
olcsón, jótállással akarnak csináltatni, forduljanak hozzám.
Budapestről jöttem, a legmesz-szebbmenő garanciát vállalom.
KISS ÖDÖN
pala- és cseréptedó mester
Nagykanizsa, Király u. 53. I. 13.
ÉRTESÍTÉS.
Van sserencsém a t. közönség becses tudomására hoini, hogy raktáron tartom a legdivatosabb
oeerépftcályhákai
különböző színekben. Elvállalom kandalló, takarék-
tOnhaly és minden e szakimba vágó munkák elvégzését teljes felelősség mehett. Szivea pártfogást kér
Tóth József Fiai
kályhásmesterek Magykanlsaa, órház-u. 2.
Blfíraiiili a Zalai Kizliijmn
Varga- Nándor
mpdernUT felszerelt saját -műhelyében f
mos, fest, tisztit és plisséroz.
Szimplagallérok, kézelők 12 fill., tavaszi kabátok festése már 8 P-től, férfi, női ruhák legolcsóbb árban M tisztittatnak.
Qytljtóteiep : Kazlnczyu. 8.
Gyártelep: Hunyadi-u. 19
Caopel és Tihany kerékpárok részlet c P 165-érf, a rég bevált jóminőségtl Puoh és Triumph kerékpárok kedvező fellételekkel kaphatók:
BRunoL mm a nn m
Deák-tér 2., a felsótemplomnál.
KUlső gumtttlk fi p-ru-\'\' ól. beltí gumnilk 2 -10 pengőtől, l\'lros prizmák, névtáblák, fékek, cjengók, pedálok, láncok, pumpák, lAmpik, tengelyek és egyéb alkatrészek \' \' st hely - - - -- - -
o\'csó beszerzési 1
Jnvltó mQhaly I
I65/Jk./1930.
Meghívó.
A Nagykanizsai Emberbarát Temetkezési tgylct 1930. évi május hó 25-én, vasárnap délután 4 órakor tarlja a Rozgonyi-utcai tornateremben
XXVIII. é»i
rendes közgyűlését,
melyre a iagokat liszfeletlel meghívja a Választmány.
Tárgysorozat:
1. Elnöki megnyitó
2. Választmány Jelentése 1929. évről.
3. Az IV29. évi zárszámadás elóterjeu tése, felügyelóblzoltság évi jelentése és a számadók részére a fclmenlvény megadása.
4. Sorrend szerint megbízásuk lejárta következtében kilépő választmányi tagok 6 felügyelőHzottJágl tagok választása az alapszabályok 18 § a értelmében.
5. Esetleges indítványok, melyek a közgyűlést megelőző 8 nappal az elnökségnek írásban bejelentendők. 2se*
Lincitoym, mozaikvászon,
CoouBfjazSnyeg, lábtSrlök
1 gyáli lerakala
HIRSCH ÉS SZEQÖ cégnél.
Jövedelmét gyarapítja
ha tökéletes, szemveszteség nélkül mftködő
„Gazdasági\'1 cséplőgéppel
dolgozik.
ftalaka verölécekkel ellátott terelodob I Síétixedlietö dobkoiár I 1 ordítható koiárléoek I
Legújabb
14/26 tlP 18/32 HP J 26/40 HP teljesitőképességü
amerikai
Kérjjen ajánlatot
Első Magyar Gazdasági Gépgyár Bt.
Budapest
VI., Véoi-ut IB.
traktor
Felülmúlhatatlan szántási teljesítmény!
Ha kútjának vize egészségtelen, vagy kevés, készíttessen
FURT KUTAT
ERDÉLYI JENŐ
gépipai vá\'.lalatávai Zalaegerszeg. Telefon: 43. Készít:
wicwcxeték és sxivattyMbsrsn-úazéaeWatt traktorok, autók és o*P«k javítását.
____2)09
Sovald Péter és Fia
budsapeatl fetUgyár
feat, tisztit éa plisséroz
Oallérok, kézelők és Ingek tisztítása. Harisnya szemfelszedés és tejelés
IH Csengery-ut B.
A nagykanizsai klr. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
2592/1930. tkv. azim.
íneríil lilrltíiisi-lltout.
Ozv. Luiztlg Vlktomé végrehajtatnak Szili Jánosné az. Horváth Róza végrehaltáit szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság s végrehajtató kérelme következtében az 1881 : LX. L-c. 144 , 146. éa 147. §-al értelmében elrendeli as ujabb árverést 3ti pengő tőkekövetelés, ennek 1928. évi áptlllá hó 2-lk napjától járó 1CO/0 kamata 8 P 50 filL eddig megállapított per és végrehajtási és az árverőt kérvényért ezúttal megállapított 6 P 20 llll. ko,ts*g behajtása végett a nagykanizsai klr. járásbíróság területén tevő. Csapi községben lekvó, a a csapi-l 700. sztjkvben 684\'a. tirsz. alatt felveti szántó és kaszáló a téglaszlni dtllóben végrehajtást szenvedő nevén álló felerésiére 1400 P és az u. o. 554. sztjkvben 404/b. I. hrsz. alstt loglalt szőlő és kaszáló Aligvári hegyen Ingatlannak ugy.nannak nevén álló feleréazére 700 P kikiáltási árban.
A telekkönyvi hatóság az árverésnek a csapi I községi bíró házánál megtartására 1930 évi Juafus hó 2. napjának délelőtti 10 óráját ttlzi ki és az árverési teltételeket az 1881 : LX. L-c. 160 §-a alapján a következőkben állapítja meg :
Az átverés alá kerülő Irgallanok a kikiáltás! ár kétharmadánál alacsonyabb áron nem adhatók ei.
Az árverelni szándékozók kötelesek bá-nalpénzUI a kikiáltási ár lOO.o-át készpénzben, vaRy as 1881 : LX L-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számítolt óva-déhképes értékpapiroaban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni éa az ítvcrésl leltételeket aláírni (1881 : LX t. c. 147, 150, 170. ; 1908 . XLI. L-c. 21. $.)
Az. aki az ingatlanért s kikiáltási árnál niagafabb Ígéretet tetl, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltsál ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár uuyanaunyi százalékáig klrgészilem (1908: XLI. 26. $.)
Nagykanlz:a, 1930. évi március hó 20. napján.
Sartory s. k. klr. Jbiró.
A kiadmány hiteléül: Mlkó s. k. MM MUut,
1930. málus U.
ZALAI KÖZLÖNY
Slflhülöxhclellen
min/ian /uíx/an/áa ban
VARRÓGI
MlMOCNT VARR. STOPPOL íi HiMlZ
Kedvező fizet9-%i feltefolcM. Alacsony haui részietek
5IN0ER VARRÓGÉP RÉSZV. TÁRS.
IA8TUHX8A Flókftxlete: Fö-nt 1.
Koó Kálmán
mll«(ziilo«
butorraktára
Nagykanizsa, Magyar-u. 8.
és Kazlnczy-utca 5. i poslapslotávsl izemben.
Állandóan nagy válaax-ték mindennemű
bútorokban. i««
A nagykanizsai kir. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
2129/tkv. 1930. szám.
Árverési hirdetmény
és árverést teltételek.
H rválh Oyörgyné szül. Vsrua Slellnla nagykanizsai lekós végrehajtatónak Kovács
István és neje Török Rozália ugyanottanl
■ \' \' végrehajts \' ..........
I ügyi
a végrehajtató kérelme következtében az
lakés végrehaji
égrehijtást szenvedő ellen Indított tásl Ügyében a telekkönyvi hstóság
1881 : LX. t.-c. 144., 146. és 147. §-al értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 30 P 91 tilt. lókekövetelés. ennek 1929. évi november hó 27. napjától Járó 8° o kamata, eddig meeállapllott per- és végrehajtási és sz árverési kérvényért ezúttal megállspltott 8 P 60 tlll. költség, valamint sz ezennel s cssllskozoltnak kimondott özv. Luillg Vlktorné 40 P 16 HU. tőkekövetelés és Járulékai behajtása vé.eil, a nagykanlissl kir. Járásbíróság területén levő, Nsgyksnlisa váróiban fekvő, s nagykanizsai 3119. sztjkvben f 1- 2. soraz. 2979/a. és 3IO&a. hrsz. alatt foglalt szőlő és pince a cserfőj puntán végrehnjiáit szenvedő nevén álló egész Ingallsnra 1600 pengő kikiáltási átban özv Luszttg Vtk-torni érdekében az árvetés csak Kovács István nevén álló felerészre tartandó mrg.
A telekkönyvi hatóság az árverésnek a kir. Járásbíróság hivatalös helyiségében (Igazságügy! palota, foldsilnt 8. ajtó) megtartáiárs 1990. évi junlua hó 18. nap Jának délelőtt 10 óráját tűzi kl és az árverési leltételekel sz 1811: LX l. c 130. §-s alapján a következőkben állapítja meg
Az árverés alá kerülő Ingatlan s kikiáltási ár kéthsrmsdárál alacsonyabb áron nem adható el.
Az árverelnl szándékozók kölelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10°/o-it készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meg-hstározott árfolyammal számitott óvadék-
mervényt a kiktlldöttnek átadni és az ár verés! teltételeket aláírni. (1881 : LX. t.-c. 147., 150, 170. §§.; 1908: XLI. t.-c. 21. § ) Az, aki sz Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretei tett, ha többet ígérni senki sem skar, köteles nyombsn a kikiáltási ár százaléka szerint megállapítod bánatpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XU 25. <■) Nagykanizsa, 1930. évi március hó 13. napján. /
Dr. Sartory s. k. kir. Jblró.
képes értékpa pirosban a kiküldöttnél letenni. vagy a bánatpénznek előlegesen biró\' letétbe helyezéséről kiállított letéti eils
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
9123-1930.
Hirdetmény.
A nagymérvű külföldi selyem behozatallal szemben hazai se-lyemtermelésünknek a legnagyobb mértékben való kifejlesztése érdekében felhívom a közünséget, hogy minél számosabban vegyenek részt a se Ivemtenyésztés érdekében a közutak mellett bárkinek is rendelkezésére álló szederfák leveleinek gyűjtésében.
Erre vonatkozó engedély hí valalos órák alatt a városi erdőhivatalban szerezhető be f. évi május hó 31-ig.
Egyúttal figyelmeztetem és felhívom a közönséget, hogy a közutak melletti szederfákról való lombszedésben a selyemtenyésztőket akadályozni vagy különösen bántalmazni annál is inkább nem szabad, mert e felhívásom ellen vétők a legnagyobb szigorral fognak büntettetni.
Nagykanizsa, 1930. április 29-én.
24„s Polgármester.
9733—1930.
Versenytárgyalási hirdetmény.
A gördövényi lecsapolt tó vizárkainak kitisztogatására vonatkozó munkálatokat vállalatba adom.
Zárt Írásbeli ajánlatok f. hó 17-ének déli 12 órájáig adhatók be a v. iktatóhivatalba.
Bővebb felvilágosítás a v. erdőhivatalban nyerhető.
Nagykanizsa, 1930. évi május hó 9-én.
IM Polgármester.
10040—1930.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogyanagykanizsai helyőrség csapatai f. évi május hó 15-én reggel 7 órától délután 18 óráig a
Tölgyes erdőben harcszerű éleslövészetet tartanak.
Ezen időben ott tartózkodni tilos és életveszélyes.
Nagykanizsa, 1930. évi május hó 8-án.
.,.„ Polgármester.
2501
A kiadmány hiteléül: Mlkó s. k. főtiszt.
27 typusu generaljavitoll, teljesen jó állapotban levő
Ford-autó
négy uj gunitnival, szabadkézből eladó. Ára 1500 pengő. érdeklődni lehel a „Sümegi Újság" kiadóhivatalában, Sümegen.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
9900/1930. sz.
Versenytárgyalási hirdetés.
A városháza pincéjében létesítendő irattár építésével kapcsolatos szállítások és munkálatok biztosítására nyilvános írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Az ajánlatokat a feltételekben megadott címzéssel f. évi május hó 24-én d. e. 12 óráig a v. mérnöki hivatal iktatójába kell benyújtani, vagy postán beküldeni.
Ugyanott a kiírási műveletet hétköznapokon d. e. 10—12 óra között megtekinteni, vagy 2 pengőért megszerezni lehet. Az összeget Nagykanizsa város 56607. sz. postatakarékpénztári csekkszámlájára a rendeltetés megjelölésével kell befizetni és az erről szóló elismervényt a v. mérnöki hivatalnak kell beküldeni.
Nagykanizsa, 1930. évi május hó 6-án.
2493 Polgármester.
10340—1930.
Versenytárgyalási hirdetés.
A v. közkórház főépülete felírásának elkészítésére nyilvános versenytárgyalást hirdetek.
Az ajánlatokat a feltételekben megadott címzéssel f. évi május hó 24-én d. e. 12 óráig a v. mérnöki hivatal iktatójába kell benyujani, vagy postán beküldeni.
Ugyanott a kiírási műveletet hétköznapokon d. e. 10-12 óra között megtekinteni és 3 pengőért megszerezni lehet. Az összeget az 56607. számú postatakarékpénztári csekkszámlára kell befizetni és az elismervényt a v. mérnöki hivatalba kell beküldeni.
Nagykanizsa, 1930. május 8.
lsm Polgármester.
10287—1930.
Fe\'hivás.
A m. kir. Népjóléti és Munkaügyi Miniszter urnák 124000/ 1930. számú rendelete folytán felhívom a Nagykanizsán tartózkodó hadirokkantakat, hadiözvegyeket és hadiárvákat, akik az 1930/31. iskolai évre ingyenes állami férőhelyekre óhajtják gyermekeiket felvétetni, azok folyó hó 15-ig jelentkezzenek a városházán, Kazinczy-u. 1. kapu I. emelet 1. ajtónál.
Nagykanizsa, 1930. évi május hó 10-én.
3S0S Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
9267 1930.
Árverési hirdetmény.
Tüzérlaktanyá és sporttelep között lévő kb. 3 hold területü ingatlant f. évi május hó 12-én d. e, 10 órakor a helyszínen tartandó nyilvános árverésen bérbeadom.
Nagykanizsa, 1930. május 9. itss Polgármester.
9252—1930.
Hirdetmény.
A földbirtokrendezés során kiosztott földterületek felülvizsgálata céljából felhívom a földhöz juttatottakat és a választmány tagjait, hogy f. hó 13-án reggel 8 órakor a práterl réteknél (találkozás a kanális hídnál) délután 3 órakor pedig a sánci földeknél jelenjenek meg.
Földigénylők is ugyanakkor a helyszínen jelentkezzenek,
Nagykanizsa, 1930. évi május hó 7-én,
Polgármester.
10339/1930.
Versenytárgyalási hirdetés.
A v. közkórház sebészeti osztálya mosdó-berendezésére nyilvános versenytárgyalást hirdetek.
Az ajánlatokat a feltételekben megadott címzéssel f. évi május hó 24-én d. e. 12 óráig a v. mérnöki hivatal iktatójába kell benyújtani, vagy postán beküldeni.
Ugyanott a kiirási müveletet hétköznapokon d. e. 10—12 óra között megtekinteni, vagy 1 pengőért megszerezni lehet. Az összeget Nagykanizsa város 56607. sz. postatakarékpénztári csekkszámlájára a rendeltetés megjelölésével kell befizetni és az erről szóló elismervényt a v, mérnöki hivatalba kell beküldeni.
Nagykanizsa, 1930. évi május hó 8-án.
,n, Polgármester.
723. stb. B. 930.
Árverési hirdetmény.
Köztartozások fejében lefoglalt Korzó Divalüzlet, özv. Kohn L. Lajosné tulajdonát képező ingóságok: üzleti berendezés, állványok, pultok, dobozok, különféle harisnyák, nyakkendők férfi- és nőt divatcikkek 1930. május 19-én d. e. 9 órakor Fő-ut 10. sz. alatt elárvereztetnek.
Nagykanizsa, 1930. május 1. IIM Lehoczky Lajos
v. végrehajtó.
10
ZALAI KÖZLÖNY
1930 május 11.
Minden
berendezést
díjmentesen
saját felelősségünkre
lakásába!
szállítjuk.
3-tól 18 hónapig
terjedő
fizetési feltételeket nyujtunk.
ön feltétlenül jelentékeny pénzt takarít meg és sok kellemetlenségtől kim éli meg magát.
Cégünk öt évtizedes múltja garantálja a 1 egteljesebb megelégedését.
Keressen fel bennünket személyesen!
KOPSTEIN
bútoráruházai
SZOMBATHELY,
Kőszegi-utea 5. (udvarban)
és
SOPRON, Várkerület 62
Alapítva ) 1887-ben.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős tlzletvezelft: Zslju KárolyJ
70. évfolyam 107. szára
Nagykanizsa, 1930. május 13 kedd
Ara 14 fillér
ZALAI IÜZL0IY
POLITIKAI NAPILAP
ÍKrttnlWí és kiadóhivatal: Fó-ut 5 síim _
Keszthelyi ftűkktadőhlvatal Kossuth Ls|os-u. 32. Felelős SZerkeSZtő: BarbarltS LajOS Hóílzeléii ári: egy hórs t pengó M fillér
i keresztény gazdasági párt
a hágai egyezmény ratifikálása mellett foglalt állást
Budapest, május 12
Magyarország pénzügyi ellenőrzésének megszüntetése a népszövetségi tanács napirendjén
Az optánskérdést a népszövetség végleg leveszi a napirendről
(Éjszakai rádió)elentés) A keresztíny szociális és gazdasági párt hétfőn este értekezletet tartott. Dr. Vnss miniszter melegen üdvözölte dr. Ernszt Sándort kitüntetése alkal-kalmából. Az értekezlet fő lárgy-ponlja a hágai egyezmény ügyében való állásfoglalás voll. Több felszólalás ulán az értekezlet elhatározta, tekinlettel az ország kényszerhelyzetére, azt elfogadja.
Az Erdélyi-pör
táblai tárgyalása Iránt nincs érdeklődés
Budapest, május 12 A hitvesgyllkossággal és egyéb bűncselekményekkel vádolt Erdélyi Béla bűnperét ma kezdte tárgyalni a budapesti ítélőtábla. A táblai tárgyaláson fogházörök közt, elegánsan, fölényes, régi mosolyával megjeleni a vádiolt Is. Az érdeklődés meglehetősen csekély: mindössze 20—25 ember. A délelftt az elsőloku ilélet Ismertetésével telt el. Délután Erdélyi Béla vallomását ismertették a váltó-hamlsilásokra, majd a milstatli cselre vonatkozólag. A löbbi részre az elnök rövid tartamú zárt tárgyalási rendelt el. Holnap folytaiják a vallomások ismertetését.
Oandhl utódját is letartóztatták
London, május 12 Navsariban lelar óztatták Gandhi utódját, a 80 éves Abbas Tyabjit és 59 önkénteséi, akik megindultak Dharsana felé, hogy az otlanl állami ellenőrzés alatt álló sóraktárt .békés utón" elfoglalják.
(lenf, május 12 A Nemzelek Szövetségének tanácsa ma délelőtt 11 órakor ült össze Afa-rlnkovics szerb külügyminiszter elnökielével.
A tanácsülés előtt bizalmi Illés voll, amelyen jelenlést lettek a magyar romdn optánskérdés végleges rendezéséről. Ez a kérdés hét esztendőn keresztül foglalkoztatta és állította súlyos jogi problémák elé a tanácsot. A keleti jóvátételek kérdésének rendezésével kapcsolatban most már ez a kérdés is véglegesen lekerül a napirendről. A tanács bizalmas ülésében még a költségvetést és az adminisztratív kérdések egész sorát Intézte el.
Genf, május 12 A népszövelségi tanács mai záróülésén Magyarország és Románia képviselőinek indítványára elhatározta,
Budapest, május 12 Wekerle Sándor pénzügyminiszter ma délben a felsőházban Szcilovszky Tiborral, a Hitelbank vezérigazgatójával tanácskozott Szcilovszky tudvalevő eg a napokban érkezeti haza Londonból, ahol az államkölcsönrc vonatkozó tárgyalásokat eredménnyel befelezte. A tanácskozáson részt veti Weisz Fülöp, a Festi Msgyar Kereskedelmi Bank elnöke és Harkányi János báró is.
hogy az optánskérdést végleg leveszi, napirendjéről azzal a fentarlásiai azonban, hogy a keleti jóvátételek szabályozásáról szóló párisi egyezményt ratifikálják. A szerződésekben az optánsok kártalanítására létesített agráralap kezelését, mint ismeretes, az intézőbizottságra bízzák, amely bizottság összeállítására a tanács mindenekelölt javaslatok tt kér a népszövetség pénzügyi bizottságától. Azonkívül elhatározta a tanács, hogy mostani napirendjére kltllzl a Magyarország felelt gyakorolt pénzügyi eltenőrzés megszüntetésének kérdéséi, ami szintén egyik következménye a keleti jóvátételek rendezésének.
A népszövetség a napirenden szereplő és csupán ideiglenes elintézést igénylő hátralevő löbbi Ugy letárgyalása után keddre halasztotta üléséi.
Az értekezlet ulán Szcilovszky Tibor kijelentette, hogy a magyar kölcsön felvéfelére irányuló törekvések a piacokon és elsősorban London ban a legkedvezőbb fogadtatásra találtak. Magyarorczág külföldön a legmesszebbmenő bizalmai élvezi és a magyar kölcsön iránt mutatkozó kedvező hangulatnak egyik magyarázata a Magyaroszág iránt érzett rokonszenv.
egység erejét beleállllják abba a gazdasági harcba, amely az agrár-érdekek fokozottabb védelmében keresi a kibontakozást az ország mai súlyos helyzetéből.
A vasárnapi kanizsai gazdagydlés hatalmas demonstráció volt a gazdafront szükségessége mellett Két járás (a nagykanizsai és letenyei) gazdái, löldblrtokosok, kisgazdák és törpebirtokosok a vidék minden községéből zsúfolásig megtöltötték a városháza közgyűlési termét Huszonnégy felszólalás felsorakoztatta mindama óhajtásokat, amik az általános gazdasági helyzettel és az egyes községek spseciális panaszaival függnek össze, de amelyek mind pusztába kiáltoll szó maradnának, ha nem nyilt volna alkalom annak demonstrálására, hogy az ezekben eljáró Mezőgazdasági Kamara mögött egy hatalmas tábor szava kiált orvoslásért. Ott volt a gazda-gyűlésen a vidék földbirtokosain kivül Nagykanizsa polgármestere, fi jegyzője, bankférfiak, a községek jegyzői slb.
Ujnépt Elek Ernő földbirtokos, a nagykanizsai járási mezőgazdasági bizottság elnöke, akinek alapos, széleskörű szaktudása és gazda-ügyekben való agilitása országos viszonylatban is elismert nevel szerzeit, megnyitójában nagy közgazdasági koncepcióra valló éleslátással ismertette az általános gazdasági válság okait, rámutatva a megoldás vagy enyhülés terén fennálló lehetőségekre. Hangsúlyozta a fokozottabb állattenyésztésre való áttérés szükségességéi, különös tekintettel a hússertés, ilt Is elsősorban az exportképes Bacon-sertés tenyésztése szempontjából.
Kiss Elemér, az Alsódunántuli Mezőgazdasági Kamara igazgatója a gazdasági bajok fó-okát
a termelési rendszer túlságos drágaságában jelölte meg. Olcsóbbá kell lenni ezl és véget kell velnl a tulzult ipari vámvédelemnek — mondta. Az állam csak olyan Ipart részesítsen vámvédelemben, melynek a mezőgazdaság az alapja.
Egyszer rá kell ébredni ebben az országban, hogy az állam minden áldozatkészségének a mezőgazdaság érdekében kei! érvényesülnie. Magyarországon a gazdaközönség elmondhatja: „Az állam én vagyok.\' Ösz-szelarlásra, tömörülésre, vállvetett érdekvédelmi munkára, mint nemzeti
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai megfigyelő Jelentések i Hétlón a Mmérsék-tel: Reggel 7 órskor +12-2, d\'lulán 2 órakot +14, este 9 órakor -fll 2.
Prth/lzet: Reggel borult, délben felhós esle borult égboltozat
Szélirány: Reggel északkelet, d\'lben és este délnyugati szél.
(Éjszakai rddlójelenlési A Mataorotó-,Btal tatásai sata 10 órakor le-lanti • váltósé-\'ony éa aránylag tiHufla m várható helyenként még aafivat.
Két járás gazda-parlamentje
vitatta meg az általános és zalai mezőgazdasági bajokat és azok orvoslásának módjait a nagykanizsai városházán
Nagykanizsa, május 12 Sok a gazda-panasz országszerte. Minden foglalkozási ágnak sok a jaja-baja, de minden kategóriának van valami szervezett tábora, amely egységes frontként áll a? érdekvédelmi szervei mögött, -—csupán a gazdáknak nincs. A gazda csak panaszkodott, az érdekvédelmi szerv dolgozott, sem a gazda-panaszoknak,
sem a/. érdekeltségek munkájának ható erőt nem kölcsönözölt a gazdatábor tömegének és egységes fellépésének súlya.
Az ország minden vidékén mosl folyó gazda gyűléseknek épen abban rejlik a fontossága, hogy kimunkálják a foglalkozási ágak harcában az egységes gazdafronlot és kiküszö bülve abból minden politikát, a gazda-
A magyar államkölcsön a pénzpiacokon a legkedvezőbb fogadtatásra talált,
mert Magyarország a külföld legmesszebbmenő bizalmát élvezi
ZALAI KÖZLÖNY
1930. májú. íj
és önmagával szemben is larlozó kötelességre hívta fel a gazda társadalmat.
Kovács Sebestyén Miklós földbirtokos, a letenyel Járási mezőgazdasági bizottság elnöke három Inditr ványt terjesztett eló:
1) forduljon a gyűlés a Kamara utján a földművelésügyi miniszterhez, hogy
■ minisztérium gyakorolja törvényben biztosított elővásárlási jogát eladó középbirtokokra és Juttasson hosszú lejáratú hitelt a kisgazdáknak, hogy azok az Igy megvett birtokokat maguk közt elparcellázva megszerezhessék.
2) A vármegye főispánját kérje meg a Kamara, hogy
a csökkentett kOzségi bekötő ut építési programban
a teljesen vasuttalan és a rendkivűl rossz útviszonyok közt lévő letenyel valamint a nagykanizsai járásban az eredeti programot hajtsák végre.
3) Forduljanak a földművelésügyi miniszterhez, hogy novelláris uton hozzon létre olyan törvény- módosítást, mely szerint
• vadkárokat necsak a vad-tenyésztők, hanem mindenki köteles legyen megtéríteni, akinek vadállománya kárt okoj a földeken. *
A Javaslatokat egyhangúlag elfogadták.
OyOmOrey István országgyD-lési képviselő örömmel üdvözölte a gazdák lömö-rülésél, hangsúlyozva, hogy éltől azonban — épen a cél érdekében — távol kell tartani minden politikát. A gazdának a maga lábán kell Járnia elsősorban és nem mástól várni mindent. A mai bajok kútforrása 1918, amikor az önállóság hirtelen visszanyerése felkészületlenül érte a magyar mezőgazdaságot s ennek folytán az nem tudott a gazdasági világversenybe bekapcsolódni, meit — III történt a hiba I — nem fogtunk bele akkor rögtön a termelés olyan átszervezésébe, hogy versenyképes termeivényekkei mehettünk volna ki a nemzetközi piacra. Azóta már az egyöntetű típus tömegtermelése gazdasági életünk princípiuma lett s ha megkésve is, de csakis az állandó, Jó, olcsó áruval biztosithatunk piacokat mezőgazdasági piacunk számára. Gyümölcs, lojas, baromfi, stb. bő teret adnak erre. Itt van Balatonmagyarod. Ez a kis község a rózsaburgonydja egyöntetű termelésével máris igen Jelentős eredményekkel büszkélkedhetik. A zalai szőlövidék panaszait legradikálisabban kapával lehel orvosolni. Meg kell végre szabadulni a régi tradícióktól, ha azok nem vezetnek gazdasági téren eredményekre. Helyesléstől többszír félbeszakított beszédéi az összeto-ásra való lelkes buzdítással fejezte be.
Indítványok
Berktnyés István (U|udvar), Révész Lajos körjegyző (Óbornak), Bogár
Oyörgy (KlBkomárom), Varga László István (Zalaszentbalázs) községeik speciális (tagosítás!, legelő-rendezési stb.) panaszaira vonatkozólag terjesztettek elő Indítványokat, melyek mind elfogadásra találtak, ugy, hogy a Kamara azokban el fog járni.
Zoltán Boldizsár (Nagybakónak) zajos helyeslés közben kérte az adófoglalások és végrehajtások terminusainak december l-ig való kitolását, a közigazgatási slb. gazda-ügyekről a falusi gazda-közönség fokozottabb tájékoztatását.
Keglovich János, az orosztonyi mezőgazdasági bizottság elnöke hosz-szu, nagyhalásu beszédben tarla fel az agrár-szervezkedés fontosságát a többi foglalkozási érdekeltségek erős szervezettségével szemben. Indítványozta, hogy lépjenek érintkezésbe a parlament agrár-blokkjával, a törvényhatóságokkal és a kormánnyal is. Tiz indítványban tárta fel a legsürgősebb megoldásra váró gazda-problemákai (hitelviszonyok Javítása, szövetkezetek fellendítése, gabonaárszabályozás, közterhek csökkentése, kisemberek földhöz-julUlása, Ipari vámvédelem csökkentése, síd.) Hangos helyeslés közben fogadták el az összes Indítványokat.
Faber Qyöigy kamarai titkár rendkívül erdekes számokkal bizonyította a fOldmilvelésUgyl tárca aránytalanul csekély dotálását az
uj állami költségvetésbe^. Javaslatért a gyűlés elégedetlenségéi lejezle ki az etéren fennálló aránytalanságok mi&tl^és kimondta, hogy felkéri a miniszterelnököt a jövőre ué2ve ezek kiegyen4ifésére. A gazda-gyüles
üdvOzlő táviratban kérte a gazda-érdekek további erőteljes védelmét Mayer János földművelésügyi minisztertől és Hoyos Miksa gróftól, az Országos Mezőgazdasági Kamara elnökétől.
Tamás József (Balatonmagyarod) a törpebirtokosok súlyos helyzetére hivia fel a figyelmet, a közmunka és hizlalási liiiel kapcsán előterjesztett és elfogadott iudilványokkal.
Ansorge Anlal (Nagykanizsa) a tejtermelők panaszait tárta fel, majd a kisajátítások, a közmunka bürokratikus intézése, a kertészkedő törpe-biitokosok munkaengedélye slb. ügyek ben terjesztett elő helyesléssel fogadolt indítványokat.
Mit termeljünk ? Schleiffer János (Szepetnek) a lótartó gazdák kívánságait fejtette ki, majd
dr. Vass Zoltán, a két Járás gazdasági felügyelője terjesztette elő éitékes magyarázattal kisert előterjesztését arra vonatkozólag, hogy a földművelésügyi minisztérium időnként rendszeresen értesítse a vidéki gazda-kOzönseget, hogy milyen agrár-cikk a legkelendőbb külföldön, milyen féleség termelhető ebből és hogyan a legsikeresebben a magyar vidéken. Felhivta gazdaközönség figyelmét állatexport szempontjából a növendék
állatok gondosabb takaimányozására. Eszempontból Javasolta ismeretterjesztő füzetek klnyomalását és terjesztését, valamint az elhanyagolt termőterületek, legelők, rétek sürgős lecsapolását.
UJnépi Elek Ernő a gazda-gyűlés nevében, zajos helyeslés közi, meleg és őszinte elismeréssel adózott dr. Vau Zoltán gazdasági felügyelőnek lelkes, fáradhatatlan munkásságáért.
— Ilyen gazdasági felügyelök kellenének mindenütt ebben az országban, fejezte be dörgő éljenzés mellett Elek Ernő — akkor Magyarország sorsa jobbra fordulna.
Anek Oyörgy (Klskanlzsa), Rajkó József (Kisrécse), Simon János (Oelse), Kovács József (Csapi), Fuchs János (Szepetnek) lerjesztettek ezután elő legelő, tejlermelési, lótenyésztési, ulrendészeti ügyekben helyesléssel találkozott indítványokat. Különösen Fuchs János községi biró talpraesetlen előadott |avaslalal találkoztak élénk, még lapsokkal Is fűszerezett tetszéssel.
Kiss Elemér kamarai igazgató bejelentette, hogy
a Kamara az Összes indítványok dolgában eljár és mindent megkísérel, hogy a kérdéseket lehetőség szerint legkedvezőbben megoldáshoz segítse.
Varga József (Balatonmagyarod) ellenzéki programbeszédnek Is beillő népszónoki lendülettel és tárgybőséggel, főként sok politikummal
megtűzdelve Ismertette a falusi gazdapanaszokat, Indítványozva végül is, hogy a kormány alakítson központi szindikátust, amely a buzál legalább 25 pengős áron összevásárolja s ha nem tudná megfelelően értékesíteni, ugy a védővámokból kárpótolja magát, ha pedig ez sem elég, kössön vámmentes szerződést Németországgal.
A nagyrészt derültséggel fogadott indítvány után Náray Andor, a keszthelyi gazdasági akadémia tanára Vargának a tejtermelés kapcsán a Tejszövetkezet ellen intézett igazságtalan kirohanására reflektált és a több és olcsóbb termelésre hívta fel a gazdák figyelmét. Hasonló értelemben szólalt fel Gyömörey Islván országgyűlési képviselő, ismételten hangsúlyozva, hogy iossz szolgálatot tesz a gazda-ügyeknek, aki politikát kever abba a gazda-gyülés keretében. A képviselő eme Inlelmét a terem közönsége zalosan megtapsolta
UJnépi Elek Ernő ilnölri záró-szavaiban az egységes gazdafront összetartását ajánlotta a gazdák figyelmébe. Dániai tanilmányutja és arról Irt könyve adatainak beszédes számaival a több és olcsóbb termelés elvét hangoztatta, különös tekintettet a tejtermelésre és exporl-állaltenyész-lésre, valamint az ezzel Rapcsolalos takarmánytermelésre.
A két járás gazdáinak nivós, komoly vilál produkált gyűlése ezzel végelért.
Szabad rendelés és a nagykanizsai kerület ügye az 0TI első választmányi ülésén
Nagykanizsa, május ??
Az OTI kerületi pénztárának választmánya tegnap délelőtt Zalaegerszegen első rendes ülését Schmall József titkár elnöklete alatl amelyen többek között Nagykanizsáról részt vetlek dr. Fodor Aladár, Welser János, Kiss Ernő, Berke Oyörgy stb. Schmall elnöki megnyitójában arra kérte a választmányt, hogy az ülés ne legyen politikai színtér, hanem a beteg és segélyre szorult tagok segítő fóruma. A jegyzőkönyv hitelesítése ulán megválasztották az orvosi választott biróság választmányi tagjait, amelybe — mivel egyetlenegy pénztári orvos sem volt jelen Nagykanizsáról — nem került be nagykanizsai orvos.
Kiss Ernő szóvá is tette és sérelmezte ezt.
Az indítványok során az egyik bányamunkás azt a javaslatot terjesztette elő, hogy a pénztári orvos szabadon rendelhessen orvosságot a betegnek. Több hozzászólás után a javaslatot a választmány elfogadta tárgyalás alapjául.
Kiss Ernő nagykanizsai Ipartestületi elnök hosszabban ismertette a nagykanizsai OTI önálló kerűlelének ügyét. Hangsúlyozta, hogy a nagykanizsai társadalombiztosító kirendeltség szervezeti hibájánál fogva nem felel meg a követelményeknek.
Bejelentette azt Is, hogy most már hivatalosan Is megindul az akció a nagykanizsai kerület visszaállítása érdekében, amit most a választmánytól is követel.
Schmall titkár kérte Kiss elnököt Indítványának visszavonására, de Kiss Ernő energikusan védelmére kelt indítványának, amelynek tárgyalását a választmány elfogadta és a legközelebbi ülés elé utalta.
— UJ renduer butorvásárlók részére. — Közalkalmazottak részére Zalavármegye egész területére díjmentesen szállitíink teljes lakásberendezésekel, a következő előnyöket nyujtjuk. Százpengőnként csupán öt pengő havi részlet fizetendő es egy éven feláll törlesztés esetén a kamatokat ls megtérítjük. Kopsteln Szombathely, Kőszegi-utca 5.
amit Itt 3Mor*UnK Ion a wlrosbííll.
d arad-
méjual 45% zsírtartalmú
HORTOBÁGYI
juhturó ura
viszonteladói ára
20%-kal olcsóbbodott.
Tejszövetkezeti Központ, Budapest 4., postafiók 20.
1990. május 13.
ZALAI KÖZLÖNY
NAPI HÍREK
NAPIREND
Május 13, kedd
Kómái katolikus: Sítrvác |tk. Vi. \'eat: Sirvác. Izraclílfl: Ijar hó Is.
Uránia Mozgó. .A szeri-lem se beiült|e|- 6 felvonásban. — Ki^cszló müior.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat: t. hó végcig s .Fekete Síi" gyógyszertár.
Oőríflrdö nyitvu reggel ti óraiul cl. 6 örtlf (béttfi, sierds, péntek dél.ilin, kedden egész nsp nőknek). Tel.: 2—13
— Dr. Kállay Tibor visszautazott Budapestre. Dr. Kállay Tibor nyug. pénzügyminiszter, Nagykanizsa országgyűlési képviselője tegnap délután visszautazott Budapestre. Itt larlózkodása alalt Kállay Tibor az Ipartestületben átvette a Icslülcl-nek a nagykanizsai OTI ügyében hozott határozatát és megígérte, hogy a többi ipartestületek hozzájárulása és számszerű adatok beszerzése után ezügyben Huszár Károllyal tárgyalni fog. Kállay Tibor legközelebb a szobor-leleplezési ünnepségre étkezik le Nagykanlzsárs.
— A polgármester Budapestre utazik. Dr. Králky István polgármester ma Budapestre utazik, hogy részint a laklanyaépitkezés, részint a felveendő fűggőkölcsön ügyében eljárjon és több fontos városi ügyben az egyes rcszorlminisztériuino-kat felkeresse.
— A homokkomáromi búcsú. Kedvező, szép időben indultak el vasárnap kora reggel a nagykanizsaiak, férfiak, nők egyaránt, mintegy kettő és félezren, hogy a ho-mokkomáromi szentély! felkeressék. A hatalmas zarándokcsapat egyházi zászlókkal indult el részint a plébánia templomból, részint Kiskanizsá-ról. A zarándokok kb. 11 órakor érkeztek Homokkomáromba, melynek lemplomában P. Pulvermann Zénó ferences lelkész ünnepi nagy-misét celebrált. Mise alall P. Deák Szulplc plébános ünnepi beszédei mondott a homokkomáromi Madonnáról és Szent Félixről. Délulán ugyancsak istentisztelet volt. A szépen sikerült zarándoklat résztvevői 7 óra után értek vissza Nagykanizsára, ahol a plébániatemplom előtti téren P. Deák mégegyszer beszédet mondott, majd szentségi áldást osztott
= A saját telkén nyaralhat már
a nyáron, ha még ebf.cn a hónapban villatelket vásárol 60 havi részletfizetésre Balatonfenyvesen, a Balaton pariján. A parcellázó érdekeltség meghívja mindazon érdeklődőket, akik villalclkel óhajlanak venni, hogy utazzanak le, Balalonlenyvesre és lekinlsék meg a parcellákat. Élelemről nem kell gondoskodni, meri az érdeklődőket a Balaton fajbaromíi-lelep látja vendégül. Kocsi! előzetes értesítésre küld a balatonfenyvesi állomásra a Balaton fajbaromlilelep Balalonfenyves.
— Farkasovszky Terike sikere Bécsben. A Bécsi Magyar Szövetség lölkérésére Farkasovszky Teri zalaegerszegi t.\'uictanitónő Bécsben magasnivóju műsor keretében több, hircs művésszel igylin vendégszerepeli. Városunk jól ismert táncmö-vésznöje magyar táncokai mutatott be az. osztrák fővárosban, melyet nővére, Farkasovszky Mária bravúrosan magyaros játékkal kisért. Farkasovszky Teri kiváló táncaival rendkívül nagy sikert éri el Bécsben, hol az előkelő közönség kívánságára táncait meg kellett ismélelnie. A bécsi sajtó elismerően irl a kis művésznőről, aki sikeres szereplésével ujabb hírnevei szerzel! külföldön a zalai magyar névnek.
— Népgyűlés Keszthelyen. Tudósítónk jelenti: A szociáldemokrata pArt keszthelyi szervezete vasárnap délelőtt népes gyűlési tartott a Sörkertben. Malasics Qéza országgyűlési képviselő egyórás beszédben taglalta a gazdasági helyzetet, Esztergályos János képviselő pedig politikai kérdés-kkel foglalkozóit. Az erősen ellenzéki hangú, de egyebekben feltűnően polgári izü szónoklatok egyes részeikben nyílt színvallás voltak amellett, hogy a szociáldemokrata párl is elitéli Trianont és minden eszközzel küzd az ország halárainak visszaállításáért.
60 havi részletfizetésre erdő, gyümölcsös, szőlő, vagy szántó villaparcellák kaphatók a Balaton partján Balatonfenyvesen (azelőtt Máriatelep). Szivesen látja vendégül a venni szándékozókai ha leutaznak, a Balaton fajbarotnfllelep tulajdonosa Balatonfenyvesen. —■ Előzetes értesítésre kocsit küld a balatonfenyvesi állomásra.
— özv. Lónyay Dezsőné oki. szülésznő Rákóczi-u 18. sz. házból Hunyadi-ulca 23. sz. ala költözött.
— A nagykanizsai személyvonat elé vetette magát egy asz-szony. Tegnap délulán borzalmasan összeroncsjll hullát találtak Bükk község közelében a vasuli sinek mellel. Mini a nyomozás megállapította az asszonyi Böndicz Józsefnének hiv-ják, 55 éves bükki asszony, aki öngyilkossági szándékból ugrott a Nagykanizsa—soproni személyvonat elé. Az asszony a háborúban elvesztette férjét és nemrégiben 15 éves leánykája is meghall 6s ez keserítene el annyira, hogy megvált az élettől.
A IföJOflB WERftfKAPOlöB£M«íl ÖOHDOZIXK
Í|ÍKtT,MIO«ÚNfSTt I
vínTwf-"
l*m a mlorfl .
" KaIt
kjimíw
Ara darabonkánt (0 fltMr.
— A Zrínyi irodalmi és Művészeti Kör kedden délulán 6 órakor a postapalota földszinti kistermében választmányi ülést l?rt.
=» Eljegyzés. Klsfaludl Slefike és Mráz Jenő jegyesek.
— Két napos tőrvényszéki tárgyalás Keszthelyen. A nagykanizsai törvényszék büntetőbírósága tegnap Keszthelyre szállt kl, ahol két napig büntető tárgyalásokat folytat.
— Jótékonyság. A Keresztény /ólékony Nőegylet népkonyhájára adakozni szivetek volt™ : Piblán Ilona 7 liter teltei, t kgr. mi). N N. 6 vgr. tius, dr. Pllhil Vlktorné JO lller paradicsom, 6 kgT Unt. Plló Pe renc 4 üveg zoldbib, Stuk N-né 8 Uveg piradlcfiom, 4 tlveg zöldbab, dr Tuboly Oyuláné 30 drh tojás, dr Szabó Zst«mondné 15 kgr. káfxmls. héromnezyed ker. füstölt srslonns, dr. Pibl\'n Zstgmondnc 3 titer bor. — A Szeszjinomltó Részvénytársaság a Kcremlény Jótékony Nőegylet cétjstra 60 pengői adományozott. Mindezen nemes rdományokért hálás köszönetit lejeit kl az Elnökség.
= Találtatott karikára fűzött ktilcfcsomó. öt darab Werthelm-zár vagy Ihkal kulcs van rajta. Igazolt tulajdonosa a kulcsokat átveheti la-punk kiadóhivatalában.
— 15 évi fegyház hltvesgyli-kosság miatt, llreiligan Imrebonyai földnuves ütötte-verle feleségét állandóan, majd az elmúlt év november 8-án az igall országúton revolverrel lelőtte feleségét, akivel előzőleg brutálisan veszekedell. A hitves-gyilkos férjet a törvényszék 15 évi fegyházra Ítélte és ezt a példás ítéletet a pécsi tábla most teljes egészében jóváhagyta.
--■■ Cassandra okultlsla művésznő. Bárki mulli II, |ellemél, jövőjét megmondj í. Fogad egész nap Bagola-sánc községben 10. ház.
— Motorkerékpár-baleset. Tudósilónk jelenti: Vasárnap este 6 és 7 óra közt Mlttll János keszthelyi puskamüves és mechanikus motorkerékpáron üzleti ulról robogott Tapolcáról hazafelé. A vonyarcvashegyi kanyarodóban a gyor6Íramban haladó molorkerékpár felborult, ulasa pedig eszméletlenül terült el az úttesten. Arra jötl keszthelylek talállak rá. Jobb karja eltört, arcán és hálán súlyos zuzódásokal szenvedett
Uri és női
finom fehérnemüekben,
gyermek trikók és zoknik
nagy választék
SZOMOLANYI GYULÁNÁL
CSENGERY-UT 2.
Tel. 4M. NAGYKANIZSA,
IHJ9_
Tel. 406.
Ha (áj a feje és uMU, ha teltsé-get, béltzgalmat, gyomorégést, oldal-szurást, mellszorulást és szívdobogást érez, Igyék minél előbb valódi „Fereno lóxsef" keserüvizet. Qyomor-és bélszakorvoeok bizonyítják, hogy a Fereno lónef viz remek természetalkotta hashajló. A Ferenc Jóuíl keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben kapható.
URANIA
Május IS., kadd
A szerelem sebesültjei
A nemi élet dzsungeljéből 6 lelvonáiban.
Apák és fiuk, ezt a filmet
mindnyájan nézzétek megv
KiegésxitA mfitor.
Sxerddn, csU/örtökön, pénieJten sittne/.
Asc Anyálc Napja
Nagykanizsa, május 12
Május második vasárnapján ismét hangos volt a Rozgonyl-utcai Iskola a gyermekek lázas készülő-désélöl. Kipirult arccal, örömmel telt szívvel váriák vendégül az Iskola falai közölt életük legdrágább kincséi, a |ó édesanyjukat, hogy együttesen fejezzék ki iránluk érzett végtelen szeretetüket.
Minden nyelv legszebb szava az anya. Hivatása majdnem isteni hivatás: a családnak, a hazának, a társadalomnak uj tagokat nevelni. Már az ókor müveit népei, a görögök és rómalak, az édesanyák tiszteletét törvény által blztoslttollák. Az anya a haláláig paiancsolt gyermekének, de aki édesanyját megsértene, avagy talán bántalmazni merészelte, halállal büntették.
A nemesen érző embernek nem kell szigorú törvény, parancsoló kényszerítés. Beleirta szivébe az isteni kéz a kötelességteljesítés érzelmeit a gyöngéd szeretet láthatatlan betűivel, mely akkor kezdődik, mikor az édesanyja először csecsemőjére mosolyog és akkor végződik, mikor elfáradt szemei örök álomra szenderülnek.
Az igazi boldogság oltára csak a családi tűzhely voll mindig, ennek virágai a szivek mélyén gyökereznek s ott is nyílnak.
Az anya vállán, nyugszik a csa-
2 uese, hólyag, reuma
mpadikot r«lol<TJ» Ám lljr«i\\«k * * p m fl A A m * *
••fc mytrrltml*.
OaUtTM*tf*c. Bn^niMt, Kroéfaet tér 1.1
ZALAI KÖZLÖNY
itóö. május 13.
ládi tűzhely minden gondja. Örök tépelődés és tűnődés az ö élele, mert minden édesanya azt akarja, hogy az ő gyermeke legyen- a legjobb és legboldogabb ezen a világon. Az édesanya vállán nyugszik a család legdrágább kincsének, a nemzet jövő reményének, a gyermek ezer gonddal Járó nevelése.
Ezen nagy munka némi meghá-lálása, az anya iránt érzett végtelen szeretet külső megnyilatkozására gyűltek Össze május 11-én a Roz-gonyi-utcai (II. körzeti) iskola növendékei az ezen alkalomra feldíszített udvaron. Magyarruhás kisleányok fogadták és vezették a nagyszámban megjelent anyákat és vendégeket a kijelölt helyre. Több száz szQlö és vendég elölt pergett le a 17 pontból álló gazdag műsor, melynek minden szava az édesanyát dicsőítette és az anya iránti szerelet elmélyítését, ápolásit szolgálta. A szebbnél-szebb alkalmi versek el-szavalása, a gyermekek kétszólamú éneke, Rudrtydnszky Miklós hitoktató szivhez szóló beszéde, a gyermekek kedve* tánca nagy hatással volt a megjelent szülőkre. Majd a gyermekek felkeresték a hallgatók között az édesanyjukat és átadták az ezen alkalomra hozott virágot. Longauer Imre hitoktató kivette a tanulóktól a fogadalmat. Filló Ferenc Igazgató záróbeszéde után a Hiszekegy hangjai mellett ért véget az érzelmiekben gazdag ünnepély, melynek előkészítését Wilde István-né és Máry Ilona áll. tanítónők végezték.
Az anya és a gyermek szivének összedobbanása volt ez az ünnepély. Adja az Isten, hogy az iskolának e léren végzett munkája minél eredményesebb legyen, hogy tervszerű és kitartó munkával, sikerüljön minden magyar szivébe vésni az édesanya képét és az iránta való szeretetet elmélyíteni, mert az Ilyen lljuság nyújtja a legszebb reményeket a Jövőre nézve.
KöltöxlK Aníe:nDdlúí májusban ? dtsxereii Sxal>ó György rúoíó-
1 a t>o rotort urna Fóut 3., udvar. 177a
— VJ fligyönyöfc, sxönycyeli barátságos otiQonnd uarJ-esol/d!í lakásai! Bar/a szőnyegeivel mindenki megvan elégedve, vásároljon ön ia Barta sMÖnyeget.
Ha savanyu a bora, vtfyitse
REGEDEI
vlati, mely a legsavanyubb bort ia kellemes Itallá varázsolja.
Kapható mindenütt!
Főraktár:
SZÍNHÁZ
Tlzennyoleévesek
Lakatos László komédiának nevezi darabját. Ugylátszik azért, hogy annál szabadabban nyúlhasson a problémához, melynek uj irányt nem ad, benne uj embereket sem mutat meg, de annál frissebb mondanivalóval je-IcnikeziK. Az írás technikai mestere Lakatos László már régen. Mindig nyuglalan és kutaló írás formájában egészen uj-modern. Követői és lekicsinylői bőven akadnak. L L. azonban nem sokat tőrödlk vele. Megmondja amit akar és főleg ugy, ahogy akarja és pont. A Tizennyolcévesekben is függetlenül, szabadon beszél. Nem allerália a merész téma, mely a szexuális elet, a fiatalságnak abba való deformálását és kilengéseit taglalja könnyűnek látszó komoly szavakkall Belenyúl a \'18 évesek lelkének viharzásaiba, ha nem is olyan kvalitásokkal, mini Wedeklnd az ő .Tavasz ébredése" című müvében teszi, de mégis biztonságos, amil csinál, öntudatosan ifja meg, amit közölni akar a publikummal és ha itt-oit logikailag laza is a fundainenium, amire a történetet rakja. c/.zel csak azt igyekszik kl-mulatní, hogy nein az a fontos, hegy >gy le/,el vág/ !gy van amit állit, hanem áz, hogy aki mondja az él, akit leporirézott azt id étlenül megtalálom magam körül, nu : csak nem is nagy fáradsággal.
A tizennyolcévesekben szunnyadó, ébredő és felkeltett vágyakozást csúnyán gyilkolja le, de csak azért, hogy a másik percben maga bizonyítsa be: ha v,ik Is, zabolátlan is a kamasz szerelem, mely az első pohár kéjt szürcsölte, mégis igaz. Mert amint a fiatalságot éli és hiszi mindenki, ugyanugy hiszi és tudja mindenki, hogy a fiatalság olyan, mint a kibontott vitorla, mely szelet kapvte, vadul ragadja magával a gyerige csónakot és a faalkotmány többé már nem szuverén ur, de csak szekundáns abban az összegeiben, amit a vitorla és a csónak képez. A fellobbant v.1gy, a bizonytalánul vagy akár biztosan is álló fiatal szivet ugy lángragyujtja, hogy ez a láng már erösebb annál, a*i fi Igyujtotla, vagy aki oltani akarja ...
Ha mégis Lakatos László ezt komédiának mondja, megvan rá az oka, mert ő is azok közé tartozik, akik nem hiszik, hogy 18 éves korban e vitorla, mely diák-szivekben feszül minden szélre, jőj|ön az hűvös északról vagy perzselő délről, nem reagál.
A fiatalok közé típusokat rakolt be: mérsékelt, rajongó, komolytalan három különböző hur a hegedűn és az iró mindeniket megszólítja, mert ö maga is tisztán akar látni, hogy a végén bebizonyilsa : az éleiben a legnagyobb marhaság egy nőért meghalni, de a legnagyobb boldogság egy nőért élni. Ehhez azonban nem feltétel a 18 év. Sőt.
A prózai együttes igen gondos előadásában, Sármássy kilünö rendezésében hozta ki a darabol. A gyakori nyiltlapsok a szerző és színész együttes sikerét jelentették. Bojár Lilly, Székelyhidy Adrién, EndrMy, Sármássy nemes-zenéjü kvintetlel domborították ki Lakatos uj hangszereléstt, tavaszi frissesége-* kel hozó kompozícióját
Komoly intelligens művészek, akik megéiieliék az irót és megérttették a közönséggel Is. Zelenay egy .nagyon vicces fiu" szerepében kedves, ötletes volt. Igen tetszett vitéz Bánky figurája, pompás alakítás volt. Honthy, Vass Irma, Csergő, Simor Ági ki-
sebb szerepekben járultak a darab kedvező fogaJtatásához. U Gy.
A színházi Iroda közleményei
(•) Ml \'S Amerika — operettrevö. Szen-z\'\'Ct<M Kedden és szerdán eate a legújabb opcrailniüfaj egyik remekével, a Mlss Amerika opereltrevüvel Ismerkedik mén közönségünk. Vitéz JukaüIIy Dozső Kirendező kifogyhatatlan ötletessége, bravuroH rendezői trükkjei, ti. Nugy Tibor tökéletes zenol tudása ulyan előadást varázsolnak együttesünkkel, amely a tóvárosi színpadokkal Is (elveszi a versenyt. Boszorkányos gyorsasággal váltakoznak előttünk a káprázatos képek, szobbnél-szebb beállítások, gyönyörű énekszámokkal, köztük a most már világhírű tangóval; Kié vagy mondd, kié a szived?... Zöldhelyi Anna, llar-ezos Irén, Jánossy Terka, Márkus Lajos, Kormos Ferenc, Károlyi Vilmos, Kőszegi Géza, Németh .lenö. Zulenay József, Tégláasy ISmml, Kellnor Józset játszák a főszerepeket.
(•) Kl u gyilkos ? Csütörtökön eate a leg zgaltnasabb amerikai drámák egyike kerül színpadunkon bemutatóra. Kgy estén keresztül a bíróság megteazltett figyelemmel, a közönség első perctől kezdődő lázas érdeklődéssel kutatja a gyilkost, mlg az utolsó pillanatnak egy véletleu gesztusa oldja meg a roltonu-
tes csomót A drámát az amerikai színpadokról ültette át a Vígszínház, ahol
szenzációs sikert aratott. Együttesünk brllllána összjátékkal tökéletes.fővárosi előadást uyujt.
(•) Péntek--szombit -vaiárntp Diák szerelem.
Heti műsor:
Kedden: Mlss Ámorlka. Szerdán: Mlss Amerika. Csütörtök : Mary Dugari bünpörc. Pénteken: .DIákazorclom. .Szombaton: Diákszerolem. Vasárnap délután: Misa Amerika. Vusárnap este\' Diákszeretem.
Ozembeaztlntetés miatt a felszámolás alatt álló szombathelyi
POHl BfePflTÁB BE8CTDEZÉ8E
rendkívül Icai áron aladó. K\'plnlók: Esztergapadok, furógfpek, vas él fa-gystugepek, prézek, kalapácsok, marógépek, vésőgípek atb. Villanymotorok, gőzgépek, öntódel berendezési tárgyak, körlőmllvek, <zl|«k atb Kérjen árjegyzékét
Pohl E. és Fial feluáaolái alatt
uu Scombaihaly.
SPOJUELET
5:0
Budapest, május 12
(Kiküldött munkatársunktól) Vasárnap kora reggel. Indul a trieszti gyors. Valaki utánam kiált a perron-ról;
— De irigylem, hogy ott lehet I
Kétszáz olasz drukkert vitt ez a
vonat. Milánóból, Nápolyból. Rómából, de olyan is volt, aki Szicíliából utazott tel a nagy találkozóra.
Nagy barátságot kötöttem egy egész kocsi olasszal. Elképzelhetetlenül fanatikus emberek voltak. De Józanok. Nem vártak töhbel, mini eldöntetlent vagy egy gólos olasz győzelmet.
Mikor Pestre értünk, barátságosan meginvitállak: estére legyek a Con-tinenlálban. Áldomást i-zunk. .Kinek a győzelmére?" — kérdeztem ravaszul. .Hát természetesen az azurrik győzelmére I" — vágta vissza Vllrt Uabrielo, egy fialal római ügyvád Ahogy én elmenlem a Conlinenl.il-ba...
FTC pálya. Embererdő. Ezen a dói-titánon nentcaak a csonkaorszrtg, de nz egész magyarság ebben a negyvenezer nézőben dobbant meg...
Ferencvárosi pálya . Magyar futball Szedánja...
Éa beszélhetnek éa irhntnak akármit, az olaszok Jobbak, sokkal jobbak voltak (sajnos). Legalább két góllal. Ezenfelül ml még három góllal rosszabbak voltunk: az ópen őt Minden tlzozer nézőre majdnem egy gól Jutott. Pedig mindenki szonttil hitt a magyar színek győzelmében. Ha nem hittek volna nem ölték volna magukat, hogy lássák. Ha Mihály Dónea olyan távolbalátó készüléket talált volna tel, hogy előre lehetett volna látni, akkor a tiszteletreméltó barátom Aradról nem utazott volna tel Pestre ezért a rnoccnért. Nem reszketett volna határon innen éa tul 13 millió magyar a címeres együttesért.
Volt olyan, aki délelőtt 11 órától ott állott és a zsebéből ebédelt meg. slltötto a nap pirosra, fullasztotta a préselés (28 ezer néző volt az állóhelyen) óh várta, várta a ÍKI percet, hogy aztán a végén (igy gondolta el) büszkén mesélhesse el én Is ott voltam, ha láttátok volna ?!
Mikor lepergett a tragikus mástél óra, akt tehette, letagadta, hogy olt volt. Mikor az olaszok u negyedik góit rúgták, Áthajolt hozzám egy idős ur: - Bocsánat, azt hiszem, hogy elvesztettem az eszemet, Igaz ez, négy gól?
— Igaz bizony.
Szomszédom felkelt helyéről és mintegy álomkóros sodródott azokkal a ki-
járat télé, akik nom bírták már Idegekkel a megdöbbentő csalódást
Mert az volt. Egy kolosszális csalódás a magyar I l-ben, akikről azt hittük, hogy tudnak, ha tudnak is, csődöt mondtak. Olyan érzés lett úrrá negyvenezer nézőn (kivéve a lelkesen tomboló olaszokat), mini mikor álmában lut az einber és érzi, hogy gyökeret ereszt a lába. A lehetetlenség, hogy ennek a 22 embernek harcába nem szólhat bele sem a torok, mely a plrosragyull a sok ordltáslól, sem az erő, mely olykor, mint az orkán, végigviharzolt a pálya körül. Emberek estek össze ájultan, hisztériás nök sikoltoztak eszeveszettül az összeomlott győzelmi remények orgiájában. Némelyek eltakarlak kezűkkel szeműket és csak a mellellök levőtől kérdezték: van ujabb gól ? Sokan sirtak, sokan káromkodtak, sokan szidták a csapatot és egy-egy faultnál, amit a kékek csináltak, az olasz-magyar barátságra hivatkoztak. Naiv emberek. A barátság nem JogcImTT gólszerzésre ,
Pedig szelíden Indult az egész. Az olaazok udvarias tapsot a magyarok háromszoros, földrengető hipp-hlpp-hurrát! kapnak.
A labda elindul végzetes útjára, hogy mielőtt még a nap nyugovóra tér, 5-ször zörgesse meg Aknai hálóját. Az öt gól pedig ruegfeküdte az emberek lelkét és a lelkesen pályára hömpölygő emberáradat ugy Indult vtsaza a körutak felé, mintha minden taxi, minden villamos vagy autóbusz egy-egy gyász-kocsi lenne, melyet negyvenezer néző kísér.
És azok. akik a rádió mellett ültek, olt véreztek cl reményeikkel, lelkesedéseikkel ogyütt. Csupa Orsi voit ezen a napon mindenki moccs után. Mindenkinek hosszú orra volt.
Magyar tulajdonság a szélsőségesség. Ha győzünk ílstenem, ml Is lett volna, ha győzünk?!) a tribünön összecsókolták volna egymáal az emberek, mindenkinek torkában kalapált volna az Izgalomtól szive. Ez mind igy is volt a nézőtér egyik sarkában ovlvázó olaszoknál. Ha vesztünk, úrrá lesz mindenkin a kétségbeesés, szidjuk magunkat, hogy elbizakodottak voltunk. Ez mind Igy is volt negyvenezer magyarnál.
Fortuna istenasszonynak sohasem vo\'nmk kedveli gyermekei. Ezúttal is elfordult tőlünk. Takáts 11. zugó
IS30. májua 13
ZALAI KÖZLÖNY
kapufát lőtt, 10 kornerl is rugtunk, de hlányzotl egy okos fej. mely ezekből csak egy gólt is szerezzen. Viszont arra a labdára, amit a 20. percben Aknai kiejtett, három olasz
startolt és Meazzi be is nyomta. *
Ezzel nyerlek elsősorban az olaszok. Ahogy a labdára startoltak, nem tudta őket senki feltartani. Orsi repült a balszélen, centere a 16 oson ért földet, újra három olasz csatár hat lábbal lesett rá. Qól. Az egész magyar csapatban három ember tetszik: Korányi, Titkos, Híres, ók teljes szívvel küzdenek, de a többi formáján mélyen alatla vergődik. Titkost lerúgták, hordágyon viszik el. A jálékosok nem is tudják ml van vele. Amig lassan elszállítják pokróccal letakarva, mintha csak a magyar győzelmei vitték volna el. Takács II., a gólzsák, ezúttal rémesen gyenge. Markossal együtt Calligarls hatalmában voll. Turay küzdött, de... Szomorú, szomorú...
A villamoson befelé ugy lógtunk, inlnt az akasztott emberek.
— bzért Jöttem lel Nagyváradról — Bóhajtottn Ugy npnrtruháa tlalntcinhor.
— lí/.ért Munkácsról, ezért Debrecenből, ezérl Pozsonyból, ezért, ezért...
Micsoda fölényben voltunk!
A fölényt nem pontozzák.
Mi\'j: a villamos Is olvali busán díieö-gólt befelé. A pincér nem azt kérdezte n vedéglőkben: ml tetszik kérem, liánéin rilnézett a vendégre és ha annak az area sápadt, levert volt. ez voll az első szava:
Hallatlan kérem!
Hélfön találkoztam irigyemmel, aki utánam sóhajtott a perronról :
— Még mindig irigyel, hogy látta ni az olasz-magyart ?
— Sőt örülök, hogy nem láttam.
— De hallotta?
— Sa|rios, igen és mérgemben beleöklöztem a rádió hangszórójába. Legalább negyven pengő.
a
És mindez a mi bula udvariasságunkéit. A mérkőzést az ősszel kellett volna lejUszani, mikor nem voll ilyen letöri válogatott együttesünk. Az olaszok kérték a halasztást májusra. Megadtuk. Ók nein voltak hálátlanok ... U. üy.
Vasárnapi futballeredményeki
Olaszország—Magyarország 5:0 (1:0) (Európa Kupa)
Magyar—lengyel amatör válog. 3:1(1:0). Sibárla—VAC 2:1 (2:1). Profiválog. — Kelet - Magyarország 3:0 (1 :0).
Nemzetközi mérkőzés:
Oaradjanski—Budai II 3:2(1:1). Hungária—Pilscn FC 4 : I (3:1) Nemzeti—Bralislava 3:1 (0:0). FC Zilina—III. ker. FC 2 : 1 1:0).
MTE—Kaposvári AC 110(IiO)
Nagykanizsa, május 12 Bajnoki Bíró: Spit-er. A fontos rnérkőiésen a helyi csajiat ádáz küzdelem utan megérdemelten vivta ki a győzelmet. A gólt a 28. percben Szabó rugla. kii a második félidőben a hiió khllllotl. Jó. Antul, Ritter NTE, Krumpach és Bcrecz KAC. A KAC most már minden reményét elvesztette a bajnoki cimre.
m
KODAK BROU/NY!
fényképezőgép
dupla^\'lencsével . . Pengő 23" —
KODAK rollfilmgáp
4 X 6\'5 cm. . . . Pengő 3B-— duplalencsével ... „ 45"—
6 9 cm......50- -
dupla lenRévcl . . „ 60---6 havi részletre I
Agfa, Zeiss, VoigttSnder gépek.
Amatőr munkát olcsón vállalok!
Szabó Antal
fényképészeti szaküzlet.
TŐZSDE
A mai í-.téklózsdén csendes irányzattal indult a forgalom és az árfolyamok kisebb mértékben visszaestek. A tőzsdeidö második felében a barátságosabb berlini hírek hatása alatt az aibitrage értékekben megjavult az irányzat és a papirok egyrésze, főleg az arbilrage értékek árnyereséggel zárullak. A helyi papirok piaca topábbra is elhanyagolt maradt. A zárlati árképzödés egyenetlen voll. Fixkamalozásu papirok piacán gyengébb voll az ironyzat. Valuta és devizapiacon barátságosabb voll New-york és 10 ponttal emelkedett.
Zürichi zárlat
PA Mi 20251/1, London 25 087/1, Newvork "11635, Htűssel 72021/1, Milano 2707, Ms.irtd 63 25. AnulriOam 207 75 Betli.\' i23 22l/l, Wien 72 83 Sotla 3-74 í\'r!?a ■\'"291/1. Vaué 57 90 Budapeat BO-ÍTl\'i 8\'lglátl 1121/1, UkIMICM W.
Tenaenytózsde
Az áruk teljesen változatlanok.
tluia tlizav. 77-e» 21 20—21-40, 7»-aa .\'I SO 5170. 79-ea 21\'80 -22 00, 80-al 22 00—32 10, dunint 77 e« 2045 2070. 78-as 20 70 -20-95, 79-ei 2095—2115 60-sa 21 05—11-30. rozs 1040-1050. tak árpa 13*50—14 00, aörfrp« 16-00-16-50, ub 12-30-12 50, lenged tszt II 35-
tl\'45, dtmintnll 11 40 11\'70, repce —•-
— — korpa 8 20 8 30
i taátpeitl téude <8Ttxa-j«CTXáM
VALUTÁK Antfot I. 27-80-27 95 Belga h. /9-M 79 95 Cath k. 16-87-16-97 Dank. 1S2-60-I53-20
Ulaíf 10 uo-io-oa
Üollir 569 20-571-23 Ptancla I. 22-30-22 60 Holt. 2/9 90 230 90 Lengyel 6J-90-Ö4-20 Leu 3-36 „-40 Léva 411-4-17 Líra 29 75-30-05 Márka 136\'15-136 75 Norvég 152 65-153 25 ichilL 80-40 80 eO Peseta —•---■—
Svajri I. 110-45 110 95 Svéók. 153-15 .53/5
DEVIZÁK
AmsL 229-90-230 60 tielgrád 10-09 10-12 Berlin I36-32-1VS-72 Billss-el 79-70 79 95 ütvlzalel 3-38-3-40 Kopeuli. 152 82 .53 22 Londo.1 27 75-27-83 Madrid 69 05-71 OS Milano 2y93-30*03 Newyurk 571\'30 2 90 Oszló 152-85-153 25 Páris 22-40-J247 Prága 1692 IS-97 Szófia 4-12-4-16 Stockh. 153 32-153 72 Varsó 64-02-64-22 Wien Sü-56-00\'81 ?Unch 110-63 10 V3
SertftjTUár
rellielU. 921 ei.uatlan 51. — Kloó-ttndu 1-34 — 1-36, szedett 1-30 l\'34, aiedelt kúsép 1-24-1-28, ktmiyt! 110 —1-20, l-ső rendű Oteg 1-18—1 22, 11-oU tendll ótt« 1-00-1 12 angol lUidő 1-30-1-50, azsloni a nagyban 1-64-1-68, islr 1-70-1-90, bua 1-50-1-84, (zalotinis lélsíru* 1-66—1-76
Kiadja: Dikalal Rynrada és T.ar.liMé Vállalat, HagyUanlivn. Felelős kiadó: Zalai K-lroly.
biUiurbaa Uiolo* i Nagyk*uii»« 71L
MAKULATUR
papír
nagyban és kicsinyben
olcsón
kapható a kiadóhivatalban
APRÓHIRDETÍSEK
Az inréhlrdetések dija 10 azóta M fillér, Minden további szó dl Ja * flll. Vasár- éa ünnepnap 10 azólg 10 fillér, mindea további szó díja a flll. Szerdán és pénteken 10 szólt SO llllir, minden további szó dija fi flll. Címszó a minden vast*, gabb t\'ctílbél álló aló két azóoak aaámtV Uitlk. Állást keresőknek 50a* engedmény.
HlrdaUaak 8 (««) pangS B..*a>g«« alal a falaalaaaa Unrvatáa. aximtéaia ataaHlláae nágan a I 8 r a llitllidlk
I kÖ7ép nigylágu • )->karbBn levő Jég-azekrénz eladó. — Megtekinthető ftlpaa Andor oágnAI. 2554
K\'tdő gép- éi ojroralróai Irodában ■zerény Igényekkel álláit keres - Clm a kiadóban. 2481
15—16 évei bajái-6 leányi keteiek gyermekek mellé és könnyebb házi munkára Magyar Hirdető Itoda, Pőut 24. 2550
Kiadó augusztus l-re 2 iioba, konyha, elóizoba, vízvezeték és minden me [lék-helyiségekből álló lakis. Bővenbei Vatgl Nándor kelmetcitőnél, Hunyadt-u. 19 2413
FonotttMJtorok, koiáiáiuk készítése és JavttAaa, nádszéklotiia lilásnál, Eriiébet tér 13. 2148
így |obb tlul rák Inasnak [flveuek Klakanlaaa, Templom-tér 2. 2487
2—S axabéa lakis augusstásra kiadó Ciengetyul 67. 2S37
Fajgalambak, begyes, nagy husu, páronkent olción eladók — Sugárul 28. • latt.
Egy izoba bulorozallan sarasa lakáa Junlusia kiadó P.fisébet-tél 2 , emelet. 2538
Cipáax inunkiiokat telvesz Vasaclpéll-mester, Ciengerynt 87. 2247
KQtfin bejáratú buloroiott szoba junius l-re kl kiadó Batthyány u 19. 2519
Qanx gyártmányú tUréizlokomobil eladó Klsk.nlzlin, Homok komáromi u. 3. tlolender Károiynil. 2515
Ogyei, megblihaló axabalaAnyt vagy bejárónőt keteiek, Pó ul 17. I cm. 2534
Kiad* két utcai izoba, mlndkct\'ő ktllon bejárattal. Megtelel Irodának, műhelynek, varrodánik. Azonnal eltoglalható. Magyat-ulca 20. 2557
Tölt gyarmakJAttkot raguitok és
le1u|itok. — Weliz Hermln Iparmüvéainő, Kölcsey ut\'a 17. 2480
Egy mindenes b«|*r4a«, kl ónállóm
tőr, azonnal lelvéteUk Réger sUlőde, Ma-gyar-utca 10.
Egy utcil egyliobái lakáa Junlua elie-Jére kiadó Slkntor-ulca II. Ugyanott but-gondltépi e adó. 2553
Azonnali belépélre nagyobb cal\'ádu hooala felvételik — Uross Károlynál, Oelie. 2551
Sovald Péter és Fia
budapesti feat&nyár
fest, tisztit 4a plisseroz
Gallérok, kézelők és Ingek tisztítása. Harisnya szemfelszedés él fejelél
,m Csengery-ut 5.
Nagykanizsaiak találkozóhelye az 071
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmaniezby-utoa 8.
Nyugati jiályaudvar mellett. Telefon : (Interurbán) 202 43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTELIST. Minden modern kényelemmel berendezett elsőrangú családi szálloda. Minden szobában központi fűtés, hideg, meleg folyóvíz és telefon. Lift. Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászlerem. A keleti pályaudvartól közvetlen villamosösszeköttetés 2-es és 46-os kocsikkal.
70 ZALAI KÖZLÖNY
1930 május 11.
Nagykanizsai Autóbuai Vállalat
MENETRENDJE
f r.rnihrn lejo. mtf/u. frö M-e«H.
Erzsébet--tér— Vaautállomáa
Oda Viasza
0 10 0-18
4-00 4-18
500 5-08
5\'M 600
6-40 6-M
o7-» 7 u,
008 « 8"
11«S 11 ■«
1310 13 26
14-00 14-10
16\'» 16-83
17-M 17-36
20-30 20
22« 22"
22M 23-02
23\'»> 23-20
Erzaébet-tér-Barak
Oda Vissza
t 7-K 8 10
•1016 I0\'27
.•11-48 11 67
••18-36 18"
0 Julius éa aueusztui hóban csak hétköznapokon 00 Juliul él auguiztui hóban csak vasáréi Ünnepnapokon \'Csak szerdán, pén teken és vásári napokon. ••Csak szerdán, pénteken, ünnep- és vssárnapokon.
Felhívjuk a helybeli kereskedők és Iparosok figyelmét, hogy az átalakított autóbuszaink belsejét reklám céljára bérbeadjuk.
25 a tan. Zita nfln rtkliitttli iri luri P l -
32 _ „25......Ilii „„ 31.....M —
A hirdetni szándékozókat f<4c. kérjük, hogy ebbeli szándékukat a Krátky tőzsdében bejelenteni szíveskedjenek.
Nagykanizsai Autóbusz «« Vállalat.
amelyet ezen hirdetői roda régi és
újonnan jelentkező Ugyleleinek Ingyen és bérmenlve megküld a
RUDOLF MOSSE RT.
hirdetölroda Budapest, IV., Vád-utca 18. sz. Rudolf Mosse ház. Tel. Aut. 835-83 835 85
Alma, körts, aillra, azAlfl-MOI.YOK elten M ERITOL arz^nporzdszerl P 1*90 Ólomarx«nát permetezószert P 4-20 kg.-Unti árfcaa utánvéttel szállít
Hemxetköii Borkereskedelmi B. T.
Budapest, VIII., K«nyérmező-u 6. mi Kérjen díjtalan Uratrt«t6t.
IMMiLI.
i
Főnt 24. sz. alá költözött
nagykanizsai kirendeltsége Erzsébet-tér 18. szám alól
A nagykanizsai kir. Járá.bíróság.
mint telekkönyvi hatóság.
1640/1930 tkv. arám.
Árverési hirdetmény
és árverési feltételek.
Elslnger Jeró zalsaienlhalázsi lakói végrehsjlatónak Kecskéi M hály ugyinoltanl lakra végrehajtást azenvedó ellen Inditotl végrehajtási ügyében a telekkönyvi halóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881 ;LX. t.-c ; 144., I4i. és 147. § ol értelmében elrendeli a végrehajtási árve-réat 152 P 43 tlll tőkekövetelés, ennek 1979. évi augusztus hó\' 22. napjától látó 8«/c kamata, 31 P 70 tlll, eddig meiálla-pltott per- és végrehajtási éa ez Árverési kérvényért ezúttal megállapított 18 I\' 70 tilt. köllaé* behajtása végeit, a nagykanizsai kir. Járásbíróság területén levó, Zalaszent-baláxa községben teVvő, s a zala zentba-lázai 391. aztlkvben MtOa. 7. hrsz a\'att f glslt izöló és présház Cilcsóhegyen Ingatlannak végrehajtást fzenvedo nevén álló l/n részére 12 P. u. a.^zl|kvbtn lel vett 1409. htfz. Ingatlannak ugyanót illető l/ll \'észére 7 P, ugyanott 667 j/t|kvt-en 1166/1. hrsz. a. felvett szóló alttagybecel hegven Ingatl. végrh. szenvedő nevén álló 8/aSö od részére IIP, a zalaszentbalázsi 1079. szl|kvben I. I—12. somám alsll felveit 264c hrsz. szántó s nyúlási dlllóben 365c. hrsz. szántó az agaréti dlllóben, 389c hrsz. szántó a nyárfal II. dülóben, 496b hrsz. rét az tstálos berek dlllóben, 714b hrsz. szántó és rét ugyanott, 863c. hraz. szántó a berekségl tíwóben, 933c. hisz. szántó a felsó Leskenye dolóben. 1060c hrsz. szántó a malom uton alóli dlllóben. 1205c hrsz szántó az Ölövöi dűlőben 1244c hrsz. izlnló a/, a só dlllóben Ingat lanoknak végrehajtást szenvedő nevén álló I/Il ed részére együttesen 92 P kikiáltási árban és u. azon szt|kvben felvett 1766/4 hrszámu szóló a nagybecel dűlőben injzal-lainak végrehaJt/at szenvedő nevén álló l/ll ed réizére IIP kikiáltási árban és pedig a zalaizei Iba lázat 1075. szl|kvben 1243/c. hisz. Ingatlanra C. 1—2. sorszám slatt a 3623. tk. 1611. siárnu végzésiéi Kecskés Oyö\'gy él neje Tóth Anna Javára tekebelezett holllglanlj haszonélvezeti ázol galmi Jognak trntartsávsl.
A telekkönyvi hatóság az árverésnek Zalaazentba lázs községházánál megtartására 1930. évi május hó 28. napjának délelőtt 10 óráját tUzi kl és az árverési teltételeket az 18H:LX t. c 150 § s alapján a következőkben állapítja meg
Az árverés alá kertllő Ingatlan a kikiáltási ár kélliir.nadárál alacsonyabb áron nem adhaló el.
Az átveretni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár IO°,o-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meg határozott árfolyammal számítolt óvadék-képes értékpanlrosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előlegesen biról letétbe helyezéséről kiállított Telíti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az ár verésl feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150, 170. §§.; 1908 : XLI. t.-c. 21. § )
Az, aki az Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteies nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (lí»i8:XI.I 25. J.)
Nagykanizsa, 1930. évi február hó 19. napján.
Dr. Sartory s. k. kir. Jbiró.
2501
A kiadmány hiteléül : Mlkó s. k. főltszl.
Duna-Száva-Adria Vasúttársaság (aaeistt Déli Vasút)
á Nagykanizsa állomáira él állomálról érkeió él loítló roitatok
MENETRENDJE
Érvényes t 1930. é»l május 15-tBI 1931. é»i májua 14-ig
Hnilapr.,/—Nagykatlrsa
Vou.l .iám. A vonal -tente UuUapetuió indul Nagyk\'ini zsára érke/\'t Voíut A vonat ■Nagykanizsáról indul Óuda pestre érkezik
Ti6 bzc.ii. V. 21-20 Vin 201 "Oyv. 6- 5 IÓ10
20/ Oyv. 7-50 11-35 211 Szem. v. U-35 7-45
212 Szem. V. 6\'10 13-70 213 Szetn. v. 8-30 15-45
214 Szetn. v. 14 10 2040 215 Szent. v. 14-75 2110
204 Oyv. 1815 22 14 203 Oyv. 17-45 21-40
216/912. 216/312 202. 2i>2. 202. 202. 2u2
202. 204. 204. 2C4. 204. 204. 204.
201,204.
Közvetlen kocsik: sz. vonatnál I—II—III. oszt. kccal Budapest D.
II-IH.....
, étkező és III. . .
I-II- III. . . . .
I-II-1I1 . . .
I-II III . étkezőkocsl
Az utóbbi három )ur.!us I5-IÓ1 szeptember 15-lg
V — Barcs (Pécs) közölt.
Zalaegerifeg Prsgrrikolg Vt/14—IX\'16. Ttleile IX/15 lg. SplltalMlllsiatlersee. Rogarsks Slatlna. Villach.
I—II. oizt. kocii Budapest D. V.
III.....
I—II. . .
hálókocsi li-lll. . . .
I H.....-............
hálókocsi Budspest D. V.—Fiume szeptember 14-lg. Oudape.tről szerdán, pénteken, vasárnap élkezőkocil Budapest 0. V—Nagykanizsa között.
\'enllmlglla IX/16-tól. Trieste. Róms. Venezis. Orado lX/14-lg. Fiume !X\'I4-Ig.
Indul
Nagykanizsa—Siófok—Lepsény.
t/3 i 125
NaL > kanu8,t II Si\',f.ii
rőt Indul lj érke\'lk
i " II-Í5 f" ÍJ 50
1235 I 15 00
|2» II Sinauló
L.psényról NNsgyinnlzsaia Indul lj érkezik
KW5 .......fcVz
A 121, 125., 128. sz slnautóbusz vonatok ctsk jun. 23 tói szept. 5-lg közlekednek. A 12 L sz. slnautóbusz vonat esik vasár- és Ünnepnapokon, mlg a 125-ös ctak hétköznapokon közlekedik.
Nagykanizsa— Balatonszentyyhrgy Balatomzenl
Nagykanl-zaárol Indul
mwtíiíL
M-o?
I « .. E
raSWmVl
235 1 Vegyes jj I3TÖ
Csak II—III. osztályú kocsikkal közlekedik
Nagykanizsa—Szombathely—Ágfalva—Wien S. fi.
jUalatonszenl- II Nagykani-lgyórgyróllnd.||zsára érkezik
TTT
Niijkinliii lj Siombit- Bécíbi ll Béciből ftzo*bat- Kankaal-
3>2 | rút Indul h.lyr. árk.zik érkezll Indul hllyfl árk.zlk ritra iftil
Szem v S-25 f*t tl-10 317 BSaein. v. — Jifl ru
318 Szem. v. 7-20 10*15 20 04 3l7bSSzem. v. — 53Ó 8 10
306 Sinautó 13 40 16-20 — 305 Isinauló — 748 1020
302 Oyv. 16-45 18 45 2215 301 lOyv. 8-20 II 30 13-25
320 Szem. v. 20-55 23 45 — 311 (Szem. v. 1015 14-54 1730
316 Szem. v. 23 25 2 50 844 313 ISzem. v. 15 34 21-04 2317
315 IjSzem. v. 20 40 130 4 19
312. 216,312. 901/312. 903/302. 9f3\'302 903/302. 915-316.
317/b. sz vonat csak Jul.
317. ...... ,.
vonallal II-III. H-lll „ l-ll-lil „ l-ll-lll. „ l-ll-lli. „ I-II-III „ 11-111
éa aug. hónapok vasár- és ünnepnapjain köal.
„ ,, ,. „ „ ,. nem közi,
oszt. kocsi Nagykanlzss—Wien S. B -re. ,. „ Budane.t ü. V.—Zalaegerszegre. „ „ Susák, Ovékényes, Pozsony, Prahába. „ Osljek—Wien S B re „ Sus\'k —Wien S B-re. „ „ Batcs— ,, „
Tl2 |]1EIm. 914 „ 902 il Oyv. 932 ] Vegy.v
_Nagykanizsa—Barcs— Pécs
||Nifjlianini-||Barcsraj| Pecsrt" " ,41 Indul férkezik jérkezil,
~fm
iSTem.\' llVegy \' Oyv. Szem.
Pécsről | Barcsról II Indul | Indul llgirafrUtk - ll Wé\' I S-5Ó 11-25 14 05 14 35 | 16-31 2015 || 23 00
7-50 1221 18 15
315/912. sz. vonalokkal II—III. oszt. kocil Wien S B.-ról Barcsra. I—II-III. oszt. kocst Budapest—Pécrre. A többi vonatokkal lutó közvetlen kocsik ugyanazok, mini 1 Nagykanizsa—Wlrn S. B. viszonylat alattiak.
_Nagykanizsa— Ciyékén ves
904 Oyorsv, nat
Oyotsvonat
301/904. éi 901/302 sz vonatokkal I—II—III. oszt. kocsi Pralta, Pozsony, Gyékényes. Susa: kö,ött.
Nagykanizsa—Csáktornya (Cakovec)—Maribor glk.
|| íNagykani l| Csáktor Mirib ( Marlb Csáktornyá- Naaykinl-
1 llz.sárói ind jnyára érk. I érk I_____ i Ind. ról Indul tiázi 4<kii»
"522 fSzern vTi 155™ 1 fír frn 201 lÓyv. jf-ra r—ST?"
202 B\'jyv. 1155 | 13 15 ,| 1515 221 |Szent. v. 11 5.15 8-08 9-31
224 Szem v. || 13 56 ; 15*21 18-2\' 201 Oyv. 14 28 16-10 17*24
204 [Oyv. I1 23 35 ]j 0 39 1 3 25 223 iSzem. v. 16.50 19-42 21*14
A közvetlen kocsik a 201/a, 202., 203, 204. izámu vonatoknál ugyanazok, mint a Budapest viszonylat alatt.
A 221., 222. 223, 224. azámu vonatok közvetlen vonalok Nagykanizsa-Marburg (Maribor gik.) között
K3MJP9
Hirdessen a Zalai Közlönyben
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős Üzletvezető\' Zalai KárolyJ
70. évfolyam 108. szám
Nagykanizsa, 1080. májút 14 szerda
Ara 14 ffll*
ZALAI IMIM
SicrktaitSaég H kkóóhlvilal; Pó-ut 5 uim r.tiilhtljl fiokklsdóhtvatsl Kossuth Lsjosu. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elófliettai ára : rgy hóra I ptngó tO (Illír
Beszéd a levegőbe
A magyar közgazdasági élet belepusztul a tőkehiányba. Tőke kell mindenáron! Szerezzen a kormány külföldi kölcsönt I Belepuszlulunk, ha nem kapunk mihamarább pénzt külföldről I Ilyen riadozások hallatszottak nemrég özönével az ellenzéki pirtok vezetőinek ajakáról, ilyen szellemben ontották a cikkekel az ellenzéki lapok hasáb|al. Nap-nap melleit kongatták a vészharangot a baloldal közgazdászai a növekvő türelmetlenséggel vonták kérdőre naponta a kormányt: ml lesz már azzal a külföldi kölcsönnel?
A kormány lebonyolította a hónapokon át húzódó hágai és párisi tárgyalásokat. Az egyezmény kész, mosl már megnyilotl a lehetősége a kölcsön felvételének, miután mind el-háiitlatlak az ennek útjába álló akadályok. A pénz úgyszólván már útban van Magyarország felé. Azt hloné az ember ezek után, hogy mindazok, akiknek oly súlyos teherrel nyomta lelkét a magyar közgazdaság senyvedő állapota, nem fognak fukarkodni az elismerés szavaival sem, láttára annak a megfontolt céltudatosságnak, amellyel a kormány járhatóvá egyengette a külföldi töke útját és láttára annak a sikernek, amelyet a kölcsön felvételének lehetővé\'tétele jeleni.
Ellenkezőleg történt. Abban plla-lanalban, amint lehetővé vált, hogy a vérszegény magyar közgazdaság táplálására szükséges külföldi tőke megmozdulhasson, rögtön azt kezdte hangoztatni az ellenzéki kórus, hogy a kormány eladni készül a hazát, mert íme a kölcsön biztosítékául lekötni készül bizonyos állami bevételekel zálogképen. Elzálogosítja az országot 1
Olyan gyakorta használják ujabban ezt a támadási jelszót, hogy kénytelenek vagyunk annak meglepő komolytalansága dacára Is komolyan szembe nézni azzal és megkérdezni, ugyan bizony, hogyan képzelték el egy Ilyen nagyobbszabásu pénzügyi akció lebonyolítását? Hiszen ha Pál, vagy Péter kölcsönt akir venni a birtokára, a legelső dolog, ami ulán a hitelező érdeklődik, az, hogy van-e fedezet arra és pontosan minő bevételekből vagy jövedelmekből fog az visszafizettetni. Ugyanez a helyzet természetesen akkor is, ha állami kölcsön felvételétől van szó, a hilell nyujló tőketulajdonos Ilyen esetekben Is tájékozódni szokott a hitelt kereső állam bevételeiről biztosíték képen lekötni magának azokat. Ez történt mosl nemrég Németországban az úgynevezett Young-kölcsön felvétele alkalmával. A nagy és hatalmas Németország nem késett megjelölni és lekölnl azokat az állami bevételeket, amelyekből le fogja törleszteni a felveendő 300 millió dollárt. És ugyanez történt nálunk is 1890-ben a tegale megváltására, va-
lamint 1895 ben a Vaskapu szabályozására felveti kölcsön alkalmával. Akkor Is volt ellenzék, de egy szemrehányó szó sem hangzott el a virágzó
Magyarország kormánya ellen azért, hogy állambevételeket mert lekötni a kölcsön fedezetére. Ma ez ellen Is puffognak a szavak — a levegőbe.
Húszmillió dollár függökölcsön előzi meg a jnllnsban kibocsátásra kerülő jóvátételi kölcsönt
A képviselőház pénzügyi bizottsága megkezdte a kölcsöu-Javaslat vitáját
Budapest, május 13 Londoni hír szerint a jóvátételi kölcsönt julius elején fogják kibocsátani.
A kormány egyelőre nem folytatja a londoni kölcsönlárgyalásokat, hanem legsürgősebben a mezőgazdasági kiadások fedezésére igen olcsó függőkölcsönt fog felvenni kötülbe-lül 20 millió dollár értékben. Bankjaink részéről már megtörténtek az ajánlatok.
Budapest, május 13 (Éjszakai rádiójelentés) A képviselőház pénzügyi bizottsága dr. Kenéz Béla elnöklete alatt ma délután tárgyalta az állami kölcsön felvételéről szóló törvényjavaslatot.
A hozzászólások során Kdllay Tibor kifogásolta, hogy a kotmány nem kéri a törvényhozás hozzájárulását a kölcsön felvételén kivül a kölcsön fel.ételeihez is. Kéri, hogy előzetesen állapitsák meg a kölcsönből teljesítendő kiadásokat.
Szót emelt a hadikölcsönösök érdekében Is. Ha az állam elegei lesz az ilyen pénzügyi kötelezettségeknek könyebben juthalunk kölcsönhöz is.
Wekerle Sándor pénzügyminiszter kifejtette, hogy bár a rövid lejáratú kölcsönökben bőség van, hosszúlejáratú kölcsönöket még Igen nehéz szerezni, mivel Németország és egyéb államok igénybe veszik a nemzetközi pénzpiacot. A felveendő kölcsönből olyan beruházásokat akar
létesíteni a kormány, amelyekkel közvetlen eredményekel érhetünk el, ugy, hogy a kölcsön amortizációja ezekből az eredményekből legyen biztosítva. A MÁV vonalain a forgalom megkönnyítésére és a közlekedés biztonságára szükség van síncserére, valamint biztonsági berendezésekre. A vicinális vasulvonalakon a pályatestet kell erősíteni. Kü-lönlegea exportkoc«lk»t kell beszerezni a gyümölcs és élőillat. kivitelre. Mezőgazdasági terményeink értékesítését kell fokoznunk és ecél-ból ki kell építsük utainkat. A hitel élet zavartalansága céljából szükséges a szövetkezetek megerősítése. A Pénzintézeti Központ megerősítése is szükséges, hogy megfelelő módon tudjon segileni a vidéki pénzintézeteknek. Ugy mezőgazdaságunk, mint iparunk érdekében szükségesnek mutatkozik közlekedési politikánk revíziója. A viziközlekedés fontosságál sem szabad szem elöl téveszteni épen az export szempontjából.
Ezulán közölte a pénzügyminiszter, hogy a kölcsön felvételéről a hitelező pénzügyi körök csoportjával előkészítő megállapodásokat kötöttek, a részletes feltéleleket pedig csak a kölcsön felvételekor állapítják meg.
Sándor Pál a miniszter beszéde után is azt hangoztatja, hogy nem volt helyes a kölcsönre lekötni állami bevételeinket.
Ezután a bizottság a tárgyalás folytatását szerdára lUzle ki.
A Háx megkeszdte a fyágai és párisi egyestmény vitáját
Rassay Károly majdnem az egész Ölést véglgbeszélte
Budapest, május 13 A képviselőház Almdssy László elnöklete alalt ma rendkivtll nagy érdeklődés melleit megkezdte a hágai, illetve párisi egyezmények tárgyalását. Az egyezményeket Örffy Imre előadó ismertette.
A lörvényjavaslalhoz elsőnek Rassay Károly szólalt fel. Németország és Bulgária terheit — mondotta — csökkentették, Ausztria pedig mindennemű adminisztrációs és repará-ciós költségektől megszabadult. Ml az oka annak, hogy csak Magyar-
ország kelt ugy fel az asztaltól, hogy felemelték terhelt ? A miniszterelnök azt mondotta a bizottságban, hogy Ausztria mini szegény, lerongyolódott állam volt beállítva, Magyarország pedig mint gazdag állam. Ez a miniszterelnök saját politikájának a hibája, ha Igy volt.
Bethlen István gróf: Csak azt mondottam, hogy Ausztria szegény és lerongyolódott államnak volt beállítva, de nem mondottam, hogy Magyarországot gazdag államnak tekintették.
Rassay Károly : Csaknem szóról szóra Ismétlem, amit a miniszterelnök ur mondott,
Bethlen: A Magyarországra vonatkozó részt ön teszi hozzá.
Rassay: A miniszterelnök ur most nem mondott valót. (Nagy zaj a jobboldalon. Az elnök Rassay Károlyt rendreutasítja.)
Rassay Károly ezulán az» mondotta, hogy a magyar ügy akkor bukott el, amikor Párlsban a magyar kormány nem helyezkedett a teljes elutasítás álláspontjára és hajlandó volt fizetést teljesíteni. Abban a pillanatban, amikor a kormány magáévá lette az optánsok követeléseit, az optáns Ugy ártott az ország érdekeinek.
Rassay ezután határozati javaslatot nyújtott be, amely szerint az úgynevezett agráralapba fizetendő összegek rovassanak meg egy 250/o-os vagyonadóval és e vagyonadó hozadéka fordittassék elsősorban a hadl-kölcsönclmletek valorizációjára. Rassay Károly azzal fejezte be beszédét, hogy a hágai egyezmény a magyarokkal szemben olyan Igazságtalanság, amely betetőzte az eddig elkövetett igazságtalanságot.
Tury Béla nemzetközi jogi szempontból foglalkozott az egyezményekkel, a javaslatot elfogadta. Ezzel az ülés végetért.
A felsőház ma folytatta a fővárosi törvényjavaslat vitáját. Az általános vila bezárása ulán Scitovszky Béla belügyminiszter válaszolt az elhangzóit felszólalásokra.
A vitát holnap folytatják.
Meghalt Nansen
Osló, május 13
Dr. Nansen, az ismert sarkkutató ma 69 éves korában Oslóban meghalt.
A jövő évi költségvetésben oldják meg Zalaegerszeg és Nagykanizsa magasabb lakbérosztályba sorozását
A zalaegerszegi pénzügyi palota építkezésére egyelőre nincs állami fedezet — A megyei kórházat talán még az idén elkezdik építeni — A megyeszékhely memorandumát a főispán vezetésével a küldöttség adta át Wekerle és Bud minisztereknek és Bethlen miniszterelnöknek
72 ZALAI KÖZLÖNY
1930 május 11.
Budapest, május 13
Gyömörey György főispán vezetésével Zalaegerszeg küldöttsége kereste fel ma a képviselőházban Wekerle Sándor pénzügyminisztert. A főispán átnyujtolta a miniszternek a város memorandumát a zalaeger szegi munkanélküliség ügyében, kérve a beruházási kölcsönök kapcsán a pénzügyi palota felépítését (amit négy évvel ezelőtt már felveitek a költségvetésbe, akkor azonban törölték) és a polgári fiúiskola megépítését, amely eddig a gimnáziumban müködöll, de most felszólította a városi a vallás- és közoktatásügyi kormány, hogy gondoskodjék a polgári iskola kihelyezéséről, inert különben kénytelen megszüntetni a zalaegerszegi polgári iskolái.
Wekerle Sándor pénzügyminiszler jóindulatáról biztosította a küldöttséget, de hangsúlyozta, hogy az államháztartás mai helyzete nem adja meg a lehetőséget arra, hogy a pénzügyi palotái a közeljövőben megépíthesse.
Nincs lehetőség arra sem, hogy Zalaegerszeget és Nagykanizsát magasabb lakbér-osztályba sorolja,
igyekezni fog azonban esetleg a jövő évi költségvetésben módot keresni arra, hogy a város kéréséi megoldáshoz juttassa.
A küldöttség ezután dr. Vass József népjóléti és munkaügyi minisztert kereste fel, aki a küldöttséget a zalai képviselők jelenlétében fogadta. A küldöttség arra kérte a miniszteri, hogy bocsássa a vármegye rendelkezésére a már régebben elhatározott
vármegyei kórház építéséhez szükséges összeget. Utaltak arra, hogy a költségek felét a vármegye már megszavazta.
Dr. Vass Józsel népjóléti és munkaügyi miniszter kijelentelte, hogy az állam ezidőszerlnt
nem tudja a szükséges ősz-szeget rendelkezésre bocsátani. A felveendő államköl-csőnből sem fordíthat bizonyos összeget erre a célra, mert nem lukratlv beruházásokról van szó.
Reméli azonban, hogy a felveendő államkölcsön annyira feliendili a gazdasági életet, hogy az államháztartás olyan összegek felett fog rendelkezni, amelyek lehetővé teszik, hogy e kérdés megoldását még ennek az évnek a folyamán munkába vegye. Hangsúlyozta, hogy a kérdés annál is inkább közel fekszik szivéhez, mert Zalaegerszeg a Dur.ántulnak egyik oly pontja, ahol nagy köz-
egészségügyi gócponlra szűkség van.
A küldöttség <
gróf Bet
miniszterelnököt kereste fel. 1A mi nlszterelnök álvelte\\a memoyandu-mot és kijelentette, hogy-aer szeretettel fogja tanulmányozni és módot fog keresni arra, hogy Zalaegerszegen segítsen. Alkalmai talál majd arra, hogy a főispánnal és a város vezetőjével részletekben is megbeszélhesse ezt a kérdést. Arra kéri azonban a város közönségét, hogy lefokozott reménységgel és türelemmel legyen, mert az ország mai gazdasági helyzete nem ad lehetőséget arra, hogy aionnal segíteni tudjon.
Megoperálták Bud minisztert
Budapest, május 13 A Verebély-klinikán Bud János miniszter testéből több, mint fél óra hosszalt tartott műtét alkalmával egy üszkös vakbelet operállak kl. A műtét már igen sürgős volt, mert minden klsés katasztrófával járhatott volna. Az operáció kitűnően sikerült.
A buza-értékesítés
problémája az egységespárt agrár-blokkja előtt
Budapest, május 13
(Éjszakai rádiójeleniés) Az egységespárt agrár-blokkjának ma délutáni ülésén először veit részt hivalalosan gróf Bethlen István miniszterelnök, A blokk a jövő évi termés értékesítésének kérdéseivel foglalkozott.
Varga Ruffy Kálmán felsőházi tag a nagy vasutvonalak mellé közraktárak és tárházak épilését sürgette. Buza-gócpontokat kell létesíteni és a búzát minőségileg öl osztályba sorozni.
Bethlen István gróf hosszabb beszédében kifejelte, hogy mindezekkel nagyjában egyet ért. Össze kell gyűjteni és szelektálni a kisgazdák búzatermését. Ezt csak közraktári hitellel lehet megoldani 8—10 nap múlva abban a helyzetben lesz, hogy a buza-értékesítés ügyében a kormány leljes programját a blokk elé terjesztheti.
Tizenegy képviselő és felsőházi tag felszólalásai ulán Mayer Jínos löldmüvelésügyi miniszter hangsúlyozta, hogy nem lehet mindent csak a kormánytól várni.
A következő ü!ésa miniszterelnök tájékoztatója után lesz.
MMvésss-oit&oni léiesií ax Irodalmi és MUvéssceit Kör
Irók és művészek klubja, müvész-telep a kanizsai ktűtur-élet láthatárán.
és alkalmakat teremt az alkotó erők kiforrására, magára az alkotásra és mutatkozó tehetségek nevelésére, mindezeken keresztül pedig a nagyközönség számára Is lehetőségeket nyujl az irói és művészvilágból kisarjadzó kultur-életi események fokozottabb mozgalmasságára.
Irók és művészek klub-élete indulna meg ezzel s ez bizonyára jótékony kovásza lesz Nagykanizsa kultúréletének.
A tervek realizálásának első konkrétuma az Irodalmi és Művészeti Kör képzőművész és iparművész szakosztályának megalakulása. A művészek ezt a megalakulást már ki is mondták, a helyiség-kérdés a legjobb reményekre jogositó mederben van (ezügyben is már konkrét tárgyalások folynak).
A művészeti szakosztály a város egyik nagylelkű mecénásának jóvoltából gyönyörű kertet kapott, ahol egész nyáron át festhetnek, rajzolhatnak. Következő lépés lesz — ez azonban már pénz és idő kérdése — a nagykanizsai művész-telep, valahol a szabadban egy műterem létesítése.
A lelkesedés megvan, ha támogatásban és kitartásban sem lesz hiány, a tervek valóra válhatnak.
Nagykanizsa, május 13
A nagykanizsai képzőművészek és iparművészek tállala, mely a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör támogatásával nyilt meg, bezárult. Örömmel jelenthetjük, hogy az Irodalmi Kör sorozatos tárlataival sikerült a kanizsai közönség körében a képzőművészetek iránti érdeklődést olyan mértékben felkelteni, hogy ennek a tárlatnak már főbb mint 1000 látogatója volt, a belépőjegyek tanúsága szerint. Elkeli a 14 résztvevő művésznek 36 képe és sok iparművészeli tárgya. Ezenkívül festők Is, Iparművészek is löbb megrendelést kaptak.
A képzőművészeteknek a kanizsai kulturéleibe való szorosabb bevonásán idestova egy éve fáradozik már Barbarits Lajos, az Irodalmi és Művészeti Kör főtitkára. Ez a most zárult tárlat végre megérlelte — egyelőre ugyan még csak elgondolásban — a tervekel és az Irodalmi és Művészeti K\'Or most már teljes agilitással lát hoízá a tervek realizálásához.
A terv az, hogy a Kör elsősorban is helyiséget szerez, amelyben otthont ad a kanizsai Íróknak és művészeknek, ezzel az egy táborba tömörítés erejével megtermékenyül az irói és művészi ambíciókat, módot

A rádlé közvetíti a jnnlns 15-lkl keszthelyi Goldmark ünnepélyt
Dohnányi vezényli az ünnepélyen a budapesti filharmonikusokat — Némelh Mária is szerepel a hangversenyen
Kesztholy, május 18 (Saját tudósítónktól)
Május 18-án száz éve lesz, ho^y Goldmark Károly, a világhírű zeneszerző, Keszthelyen születelt. A nagy művész centennáriumát megünncpll az egész piagyar zenei világ. Illő is, hogy a magyarság elismeréssel adózzék, a nemzet nagy fiának, mert
Ooldmark Károly szivében haláláig megmaradt magyarnak, magyar állampolgárságáról nem mondott le második hazája, a császárváros kedvéért sem.
Keszthely, a szülőváros, mélló módon meg akarja ünnepelni nagy szülöttje születésének századik évét. Az ünnepség megrendezéséről tárgyalásokat folylatott a kultuszminisztériummal. A minisztérium teljes erkölcsi támogatása biztosítva van.
Az anyagi és művészi megrendezésben hathatós segítséget nyert a város a rádióban és a budapesti Filharmóniai Társaságban. Az ünnep zenei hangversenyét a filharmónikus zenekar rendezi,
az ünnepséget pedig közvetíteni fogja a magyar rádió.
A napokban keszthelyen járt Dömötör István, a Filharmóniai Társaság igazgatója, aki tárgyalásokat folyta-
tott a város vezetőségével és a helyi rendezőbizottsággal. A legtöbb kérdésben léire is jött a megállapodás.
A keszthelyi centennárls ünnepély junlus 15 én lesz s arra Dohnányi Ernő vezetésével lejön az 50 tagu filharmonikus zenekar.
A centennáris ünnepségek művészi hangversenyé a kultúrpalota földszinti nagytermében rendezik meg; a nagyteremhez ugyanis két oldaludvar csatlakozik s Igy megfelelő nagyságú hangverseny termet lehet kiképezni.
Lesz még egy nagy szenzációja is a keszthelyi Qoldmark ünnepnek. Szerepléséi ugyanis megígérte Németh Mária, a bécsi opera világhírű magyar énekesnője, aki Iskoláit egykor a keszthelyi Ranolder Intézetben végezte.
A végleges piogramm összeállítása most van folyamaiban. Már a fentiekből következtetni lehet, hogy a Qoldmark centennárium keszthelyi ünnepsége méltó lesz a világhírű zeneszerzőhöz, a magyar zenekultúrához és Keszthelyhez.
amlÉ III 3xerxlink, maradion a udrosban.
1930. májas Í4.
ZALAI KÖZLÖNV
D) alapítás városunkban
A Jőhlrtl Schütz cég, amely Zalaegerszegen 1865 ben alapíttatott, Nagykanizsán egy második Schuiz-áruházat létesít.
Átvette a Kéményseprő vendéglő összes helyiségeit, azokat kibővili és
modernizálja, egy divat és kelengye üzlet céljaira. Eddig ezen céget főképen a Polgári Egylel nagytermében
rendezett és jól sikerült szőnyeg-kiállításairól ismerjük.
Azt hisszük, hogy a Schütz-cég az uj áruház berendezésénei ugyanolyan ízlést fog tanúsítani, aminőt a Polgári Egylet nagylermeben láttunk es csodáltunk.
Amint értesülünk a vezetés is kitűnő kezekben lesz mivel a közönség az üzlet élén, üléséről és szakértelméről elismert Barla Miksa urat fogja találni, kinek népszerűségéről és közkedveltségéről fölösleges külön megemlékezni. Reméljük, hogy ezen uj Schütz-áruház a piactér közepén az uj ruhájába felöltöztetett városunk szépségét emelni fogja. (■=)
■egvadnlt lovak félholtra tiporták a gazdat
Szerencsétlenség kukorica-vetés közben — A gazdát válságos állapotban Zalaszentbalázsról a kanizsai kórházba szállították
Nagykanizsa, május 13
Megvadult lovaknak, feldühödött bikáknak egymásután több áidozalá-ról irlunk az utóbbi napokban. Mosl hasonló szerencsétlenség hírét kapjuk Zalaszentbalázs községből.
Pelhes Oyörgy 45 éves t>. cntbalá-zsl gazdálkodó kint dolgozott földjén. Kukoricát vetett géppel, amit két ló húzott. Egyszerre a kél állat valamitől megbokrosodott és elragadta a vetőgépet. Pethes elkapta az egyik ló zabláját és elébük ugrott, hogy visszarántsa őket. Közben azonban elesett és a trappoló lovak géppel együtt keresztül rohantak rajta. A közelben dolgozó emberek sietlek segítségére a vérében fekvő embernek, akit eszméletlen állapotban szekérre raktak és beszállítottak a nagykanizsai kórházba.
Mint az orvosok megállapították, Pethes OyOrgynek fejit törtik össze a lovak patái is a vetőgép kerekei. Ezenkívül is Igen súlyos sérüléseket szenvedett, ugy, hogy állapota válságos.
A rendőrség nagy nehezen kihallgatta a súlyosan sérült gazdái, akinek vallomásából megállapítható, hogy felelősség senkit sem terhel a szerencsétlenségért. Az iratokat a rendőrség áttette a zalaszentbalázsi, Illetve a gelsei csendőrséghez.
Ozembeullntetés miatt a felszámolás alatt illó szombathelyi
POHL BtMTil BE&E8DEZÉ3E
rendkívül • icsó áron aladó. Kaphatók: Eaatergayadok, fúrógépek, vas és fa-gystugepek, prések, kalapácsok, marógépek, vMgtpak atb. Villanymotorok, gőzgépek, öntódel berendezési tárgyak, kóilómllvek, szlj.k stb Kérjen árjegyzéket.
Pohl E. ét Fial iaUláaolál alatt
Ut7 liaMba,hal|.
Vaiarollunklltöon.ne: kUld fOk péatllBltel Mogonbe.
Fosztogatók jártak a kiskanizsai templomban
Feltörték a perselyeket, oltárterítőket, kegyszereket loptak el az elvetemült tolvajok, akikről a rendőrségnek pontos személyleirása van
Nagykanizsa, május 13
Kiskanizsa népét vakmerő templom fosztogatás tartja Izgalomba két nap óla. A Szent Flórián téren levő katolikus templomban ismeretlen lettesek vandál módon fosztogattak és azóta nyomtalanul eltűntek.
Tegnapelőtt reggel Pulvermann Zénó ferences lelkész, mikor kinyitotta a templomot és az oltár felé közeledett, megdöbbenve konstatálta, hogy a templomban szentségtelen kezek tolvajkodtak. A Szent Ferenc is Szent Vendel oltárokon levő érté-kes csipke terllőt ellopták, a bejárainál levő perselyeket feltörték és kifosztották, ezenkívül kegyszereket vittek el.
A lelkész azonnal jelenlétié az eselet a kiskanizsai rendőrségnek, mely értesítette a kapitányság bűnügyi osztályát, ahol nagy apparátussal Indult meg a ;nyomozás. Több detektív állolt munkába, hogy a becstelen tolvajokat kézrekerit6e, de két napi munka nem hozott teljes eredményt. Eddig csak azt sikerüli a nyomozásnak megállapítani, hogy
két férfi volt a tettes. Valószínűleg a csavargásnak uiabb és mindjobban terjedő formáját: a .globelrotter-séget" választó kétes alakjai, akikről az alábbi pontos személyleírás! szerezték a detektívek.
Az egyik férfi 28—30 év körüli, alacsony, zömök testalkatú, haja és szeme barna, nyírott barna bajuszt visel, kávészinü barna kabjlol hord, szürke nadrágot, fekete magasszáru cipőt és szürke SjKirisapkát. Hátizsákot c pel magával, nyilván ebben rejtette el a lopo:t templomi dolgokat. Társa idősebb férfi, 35—40 év körüli lehet. Magas, sovány, beeselt arcú, gondozallan külsejű, hosszú bajusza van, kopoll szűtke ruhát és sportsapkát visel. Fckele, kapcsos útitáskái cipel magávil. Valószínűleg már máshol is op.ráltak hasonló eredménnyel és ez a taska 60k mindenről ludiu beszélni.
A két alakot, akiket a rendőrség most megyeszerte kereslet és országosan köröztet, a kiskanizsai templom kürül Ijllák ólálkodni és bizonyosra veszik, hogy ők a lettesek.
Három ház kigyulladt három alvó család felett
Rögtönitélő bíróság Olt össze a nagykanizsai törvényszéken, hogy egy gyujtogatással vádolt gazda felett Ítélkezzék
Nagykanizsa, május 13 A lelenyei járáshoz tartozó Pola-tódorhegyen egyik éjjel kigyulladt Bedl Kálmán gazda háza. Mig a házbeliek nyugodtan aludtak, a lüz belekapott a tetőzetbe, amely csakhamar hatalmas lángokban égett. A pernye átszállt a szomszéd házak tetőire is, ugy hogy percek múlva már a két szomszédház tetőzete is tüzet fogott. A nagy lármára felébredt Bedl Kálinánné, aki a lángnyelvek láttán halálra ijedve szaladt az ablak felé. Ekkor — mint mondja —
látta, amint a tüz színhelyét idb. Balassa András ugyancsak oltani lakos, jómódú gazdaember elhagyja és a kerítésen átugorva, saját udvara felé siet.
Bedlék és Balassáék több mint husz év óla ellenséges viszonyban vannak egymással. Jelenleg is per áll kettejük közölt a bíróságnál. Be-diné agyában rettenetes gyanú támadt, amikor Balassát meglátta, amint átugrik a kerítésen, mely gyanúja még jobban fokozódott, amikor észrevette, hogy míg a megérkezett
Uri és nöi
finom fehérnemüekben,
gyermek trihók és zoknik
nagy választék
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
Tel. 406. NAGYKANIZSA, CSENGERY-UT 2. m 406.
Ha megbízható és jó árut óhajt vásárolni, forduljon bizalommal a
Herceg Esterházy Hasáragyár Lerakatához
Kaiinozyu. 2. Telefoni 5-93.
ahol a t vevőközönség legkényesebb ízlése is teljes mértékben kielégítést nyer.
Uradalmak részére I* olvasgatott atrléazslr szállítását ■ legolcsóbb napi áron vállaljuk.
Pontos és tiszta kiszolgálás I
Áruink minősége elismertek és utolérhetetlenek.
tűzoltók és a nép teljes erejűkből hozzáláttak a tüz oltásához, addig Balassa — az asszony szerint — kezeit zsebrevágva járt-kelt a. tüz helyén.
Szerencsére a lüz a három hámak csak a tetejét hamvasztotta el, inert a tűzoltóság és a; hegy népe emberfölötti erővel úrrá lett a veszélyes elem feleli.
Bedlék azonnal jelentést tettek á hélyszínére érkezett csendőrségnek arról, amit az asszony látott.
A csendőrjárőr idb. Balassa András 56 éves gazdát őrizetbe vette és magával vitte Letenyére, ahol átadták a kir. járásbíróságnak, majd beszállították a nagykanizsai klr. ügyészségre.
Balassa András kihallgatása alkalmával körömszakadtáig tagadta, hogy ő gyújtogatott volna. Védekezésül azt hozta fel, hogy aludt, amikor leánya hirtelen felkeltette azzal, hogy lüz van. Igy ludta meg, hogy ég a Bediék háza.
Miután a gyújtogatás bűncselekményére még mindig fennáll a sla-táriálís eljárás, amikor a bíróság vagy felmentő vagy halálos ítéletet hozhat, viléz Csillaghy Oyörgy klr. ügyész a stutáriális biróság összehívása iráni intézkedett.
Délben azután összeült az öt tagu rögtönitélő biróság, inely előtt viléz Csillaghy Oyörgy kir. ügyész szóval előterjesztette vádját, gyújtogatás bűntettével vádolván idb. Balassa András gazdát.
Balassa teljesen összeroppanva áll! a bíróság előtt. Mindegyre ártatlanságát hangoztatta.
Védője, dr. Mező Ignác utalt arra, hogy semmiféle tárgyi bizonyíték nincsen a gyanúsított ember bűnössége mellett, csupán a sérleft asz-szony gyanúja.
A rögtönitélő biróság helyt adott dr. Mező védő érveinek és Balassa ügyét a rendes bíróság elé utalta.
(Rőviditéeak) H — hlztk, köaeaada-lág llangr. — hangverseny. B — előadás Oy — gyennekekaak. A — aaaaossyok-aak. Z — aaae. Ma. - mezAeatdeaáf. rn. - ifjúsági eióadia. f — teMraaál Q — gramotoozene. Jb — jaxx-band. K — kabaré. nZ. — népszerű zene.
Május 14 (szerda)
Budapest 9J5 Aa Országos Tiszti Kasain > szalonzenekarának hangversenye.
9 30 H. 9.4A A hangv. tolyl 11.10 Nemzetközi vizjelzdaaotgátat. 11 Déli harangszó. IJjüS Oroaz balalajkazenekar hangv 12 25 H 1235 A hangv. folytatása, 13 Pontos Időjelzés. M 30 H !5Plad árak éa árfo lya.uhlrek. 15.30 Mor>c Isn\'olyam. 16.10 P. 16 « Ponlos tdöfelzés. i7.\'Megyar népdalok éa csárdások. 17.35 F. 1Í Hangv. 19.15 Oiaaa ayetvoklatás 20 3) Centeanátls Qol mark kamara est Utána kb. 22.10 Pontos Idójelzé*. Majd cigányzene.
Bécs 12 Cerda senekar játéka. 15.30 Groteszk és tréfás zene az Ifjúságnak. 16 WoKalatlI-ZMakar 17.15 Bevezetés .A szerelem lalálékony* c. operához. 20 Opera-
iáié*.
Berlin i:.40 Zene. 17 Fiuénekkár 18.15 1 legedtlláték. 19 Zene. 20 Hangjáték. 21 Vo^el: Három ki\'dal három énekkarra. 21.20 Kamara Z 22 35 Z.
zalaI közLOnY
NAPI HIRIK
NAPIREND Május 14, szerda
Római atollkua ; BonlUc vt. l>role«l: Bonifác IzraellU: Ijar hó 16.
llránls Mozgó. Sztl.ict Gyógyszertári ÍJJelt szolgáiét: I. hó végéig t .Fekete Sa»* gyógy,icrlir Oőxttrdö nyitva reggel 6 órífűi m 6 óráig (bótlő, uerdz, pintek détuUir , kedden egé«* níp nőknek). Tel.: 2—13
— Herceg Festetics Tasziló köszönete a Balatoni Társaság országos elnökének. Herceg Festetics Tasziló m. kir. főudvarmester, a Balatoni Társaság fővédnöke a BalatonI Társaság díszközgyűléséből küldött üdvözlő sürgönyre a következő táviratot intézte táró Wlasslcs Tibor országos elnökhöz: .Balatoni Társ-.ság diszközgyülési határozatából kifolyólag tolmácsolt szíves Jókivánatokat nagy örömmel veltem. Fogadja ugy Méltóságod, mint a Társaság lekötelező figyelmükért és ragaszkodásukért legmelegebb köszönetemet. Hg. Festetics Tasziló." \' *
— Doktorrá avatás. Folyó hó 9-én avatták a budapesti kir. Ma» gyar Pázmány Péler Tudományegyetemen a kémia, fizika és matematika doktorává Oold János oki. középiskolai tanárt, az újpesti Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T. üzemi fizikusát.
— Kanizsai Iparművész-siker. Mint utólag közlik velünk, az a csipkefátyol, amil a magyar asszonyok küldöltek Mussolini leányának esküvőjére, a nagykanizsai bobai Oyőrffy Jánosnénak, a Pannónia-csipke művészének remek munkája volt. A magyar iparművészet eme csudája az esketési szertartás alall olt pompázott az ifjú pár imazsámolyának könyöklőjén.
— Kitűnő német szemüvegek orvosi receptre és recept nélkül legolcsóbban Zsoldos Qyula órás, ékszerész és látszerésznél kaphatók Főút 14. Biztosító palota. Szakszerű javítások.
— Nem hosszabbítják meg az iskolai szünidőt Körmendy Ékes l.ajos veszprémi főispán, mint a Balatoni Intézőbizottság elnöke, felterjesztést Intézett a kulturminiszler-hez az iskolai szünidő meghosszabbítása érdekében. A miniszter most arról értesítette a főispánt, hogy a tanulóifjúság Jól felfogott érdekében a szünidőt nem hosszabbítja meg.
TUxoltó-mafális
Vidám szinei varázsolnak elevenséget a Polgári Egylet helyiségeibe vasárnap d- u. 5 órától késő éjszakáig. Ez az önfeláldozó, derén csapat, az Önkéntes Tűzoltó Testület gátdája, egy napra a nagyközönség érdeklődéseitek homlokterébe kerül. — Akikre 31.000 ember minden javának, életének biztonsága van bizva, akiklől a város népe bármi vész és baj idején a segilséget várja, most azok várnak támogatást a közönség-tól. Nem is lesz ebben hiány. Nem lesz hiány azért, meit Nagykanizsa közönsége szereti és megbecsüli tűzoltóit, a kötelességteljesítés mintaképeit. És nem lesz hiány azérl sem, inert a rendezőség ezer furfanggal, ezer Ötlettel gondoskodott lóla, hogy kevés pénzért is mindenki egész napon át szórakozhassék a majálison.
— Preparandlsták tanulmányútja Nagykanizsán. A veszprémi angolkisasszonyok tauitónóképezdé-jenek 27 növendéke járt tegnap Nagykanizsán Dunánluli köiulazá-sukkal kapcsolaiban és meglcKlnlel-ték a várost és az egyes gyártelepeket tanárnőik vezetése melleit. Nagykanizsáról Keszthely felé vélték
^utjukat.
— A József Szanatórium Egyesület nagykanizsai lüdőbeleggon-dozó intézete április - hónapban 62 uj beteget veti fel. Áprilisban ösz-szesen 210, az év elejttől lógva 1081 beteget kezeltek. A ííö folyamán 15 röntgen és 25 górcső vizsgálat volt, segélykén! pedig 8<55 liter tejet osztottak ki 38 beteg között.
— özv. Lónyay Dezsöné oki. szülésznő Rákóczi-u. 18. sz. házból Hunyadi-utca 23. sz. alá köllözött.
— Leleplezték a karmacsl hősök emlékművét A Karmacs község 44 hősi halottjának emlékére emelt művel most leplezték le. Reischl Richárd mondotta az avatóbeszédet, majd Tapolczai Pál plébános és Pallér János jegyző beszéllek a hősök példájának követéséről.
— Különvonat. Ma, május 14-én, a menelrendvállozás alkalmából Nagykanizsától Felsörajkig különvonat közlekedik. Nagykanizsáról indul este 23 óra 25 perckor, Felsörajkra érkezik 0 óra II perckor. Felsörajktól Sopronig a vonat a rendes menelrend szerint közlekedik.
— Megnvlllk • hévízi pipi otthon. A veszprémi egyházmegyei hévlr.l „papi otthon\'\' Junlus közepén megnyílik. Egy ágyas szobák állanak rendelkezésro lakás gyanánt kedvozmóiiyes áron. Jelentkezés sorrendjében lakást kaphatnak egyesületi tagok, más papok é« osetlog helybőség szerint világiak. Jelentkezni lehet az alsópáhokl plébánián, ahonnét felvilágosítás Is nyerhető. Ké nyes Igényeket ls kielégítő étkezés a közelben több helyen Is kapható. A „papi otthon" épület a kápolna szomszédságában van.
— UJ rendszer butorvásárlók részére. — Közalkalmazoltak részére Zalavármegye egész területére díjmentesen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyujtjuk. Százpengőnként csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven felüli törlesztés esetén a kamatokai Is megtérítjük. Kopstetn Szombathely, k\'őszenl-titca 5
— Dunántuli fodrászmesterek kongresszusa Keszthelyen. A dunánluli városok fodrászmesterei nagyban készül \'dnek a Keszthelyen, Ju-nius 8 án, Pünkrsdnapjin megtartandó dunánluli fodrászkongresszusra és fodrászversenyre, mely Malattnszky Ferenc felsőházi lag védnöksége alatt áll. Nagykanizsáról 12, Zalaegerszegről 6 mester vesz részi. De bejelentették részvételüket Qyőr, Sopron, Szombathely, Kaposvár, Pécs, Tapolca, Sümeg, Balatonföldvár, Keszthely és több más község fodrászai is. A kongresszuson Nagykanizsáról Bród Ignác és Zapletál Simon fognak szakkérdésekben előadást tartyii. A fodrászverseny rendkívül érdekesnek Ígérkezik. Lesz tanoncok borotváló és hajvágó versenye. Versenyborolválás mesterek és segédek részére. Férfi és női hajvágóverseny, vas és vizondolá-lás és végül történelmi frizurák előállítása. A keszthelyi fodrászmeste-rek szakosztálya most küldte szét a meghívókat Dunántul összes fodrászaihoz.
Sxékely Vilmos butoríelepe
Na gykanixsa,
Kaiclncxy-utca 4. m.
Óriási válaszlék a legegyszerűbb bútoroktól a legfinomabb kivileiig, a legszolidabb árak melleit.
Hitelképes egyéneknek a legkedvezőbb fizetési feltételek.
Saját kárpitos ás disxitö műhely.
1650. május 14.
Állott állapotban M lik él Ijjn anyák a termeszeles „rerMC lóuel"
keserűvíz használata által rendes gyomor- és bélmüködést érnek el. A modern nőgyógyilás főképviselői a Fereno Jóuef vizet igen sok esetben kipróbáltak és kivétel nélkül hálósán, megbízhatóan és fájdalom nélkül hatónak találták. A Fersao lóuef keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben káplntó.
Jégeső eseti
tegnap Hétét Ott Kantesdn
Nagykanizsa, május 13
A szeszélyes hűvös napok ellenére i- Szervác napja egész kellemes időjárást h\'tzotl. Annál várallanabbul érte a/ embereket a kedden délelőtt negyed 10 óra tá|ban (jég szokal-lanul korai Időpont) hirtelenül megeredi bo só*zem nagyságú j-lg, amely szerencsére csak néhány percig esett Nagykan\'zsára é< környékére és azután oly hlrlelenül, ahogy megeredi — abbahagyott. \\ jég tisztán, eső nélkül kopogo\'t, tni< az égbolt nagyobb részen ragyogva tűzött a nap. Minlha csak áp ilis-ban volnánk.
— A zeneiskola tanárainak hangversenye Zalaegerszegen. A
nagykinizsai Városi Zeneiskola tanárai va«1rnap este 9 órakor Zalaegerszegen a Kalholikus Házban a Za aegerszegi Egyházi Ének- és Zene-egyesült rendezésében kitűnően sikerüli hangversenyt tarlónak, melynek főleg erkölcsi értéke maradandó lesz a megyeszékhely kulturális életében. A zeneiskola tanári kara gondosan ö-szeválogatott műsorral lépett az egerszegi publikum elé Mini a Zalamegyei Újság lapiársunk Írja, legnagyobb sikere Oaral Mirgit csellómüvésznönek volt, akinek i jltéka elragadta a hatgalóságot. Melegen ürínepjlte a közönség mint kísérői és szerzői egyszemélyben Vannay János zeneiskolai igazgatót, Lemberkovlcsné Weber Margit hege-duhangvcrsenyél és Schiller Jánost, aki klatinélon adott elő klasszikus darabokat. A rendező egerszegi egyesület virággal és babérkoszorúval kedveskedett a kanizsai művészegyüttesnek, akiknek a megye székhelyén kivivotl sikere csak örömmel töilheti el a kanizsaiakat.
KÖUÖXllC jmtennatai
májusban ? "atmreii Sxabó György naaió-
laboratóriuma Föut 3., udvar. U\'t
a SINGEK ,\\AKRÓGÉPEK HÉmt A^LEO (JOBBAK I
Augusztus hó 1-én
végleg megszűnik
„Kék csillag" divatáruház.
Az idő rövidségére, ezután olyan olcsón adunk, hogy bámulni foq mindenki. Ezen rendkívüli olcsóságot senki el ne mulassza,
Ugyanott páncélszekrény, folytonégő kályha, tükrök és az összes berendezési tárgyak Igen olcsón kfllönk-ülön is eladók
1930. mi|u« 14
Sxénlcénegei Ivott
IlrgelrMs köxl>en és fcele-Oalí a tévedésbe egy 69 évem gaxda
Tihany, május 13 Molnár Imre 69 éves lihanyi gazda ürgéket Irto\'t szénkéneggcl. Reggelizés alkalmával aztán tévedésből a szalonnára nem a borból, hanem a szénkéneges üvegből hajtott fel egy jó kortyot. A szerencsétlen emberen nem lehetett següeni, par óra múlva szörnyű kinok közölt halt meg.
» elsti tavasxl napsugarakra nemcsak am arcsxep-lök búinak ki, Qanem rdvlia-
£ltanak lakásának sxepiaire
i. a kicserélésre érett sxö-Dyeaeti, ÍUggUnyelt legolcsóbban Baridnál sxerex-Qetl be.
— Anyakönyvi hírek Nagykanizsán nz elmúlt héten 17 gytrmek síulelelt, 10 tlu és 7 leány: Igri József ács-sogéd és Snett Máriának halva szIHetott leánya, Piándor György vasúti munkás és Rába Annának rk. leánya, Flutnhort tAizló vasúti kalauz és Flumbort Erzsébetnek rk. tta, Frank József sütő mester és Horváth Máriának rk. leánya, vitéz Kovács János csizmadia-mester és Kotnyek Borbálának rk. tlu, Állmán Mihály ny. vasuü vál.ókezoiö és Hasuk Annának rk. fia, Vas Sándor épitö-
Xester és Adler Erzaébotnek Izr. leánya,
goatoa István napszámos és ,\'>üuikavics Annának rk. Ilit. Erdélyi József napszámos és Snet Annának rk. leánya, Steiner Józsot honvéd gyalogos és Satfer Katalinnak rk. Ila, (írt László bognár-mester és Kocsis Katalinnak rk. tla (Somogyszentnitkiós), Itochholzcr János szabó-mester és Kovesl Máriának rk. tla, Kurucz József napszámos és Veid Máriának rk. fia, Simon Józsot rendőrségi hivatal szolga és Vócsei Máriának rk. fia, l\'opesnyák Józsot kő-müves-segéd és Kellner Annának rk. tla. Házasságon klvüi szülutelt 2 leány. — Hilzasstliiut kötött 2 par: Itőll l,u]os v, műszaki tisztviselő és Punkász Ilona rk., Plrlty Lajos vasúti állomáskezelő ós Szabó Jállanna Margit rk. - Hala-lozds 6 történt: Ozv. Gál Jánosné Dara Terézia rk. 80 éves aggkor! végelgyengülés, Varga Imre Iroda szolga rk, 68 eves önakaaztáa, Markotán Ferenc napszámos rk. 73 éves aggkori végelgyengülés, Németh Józselnó Bordó Maliid rk. B6 éves tUdőgümőkór, Ochodnlczky Józaetné Torma Etelka rk. 38 éves tUdó-gtlmőkór, Poszovecz János földműves rk. 80 évem aggkori végolgyoogillés.
— Felhívás a m. kir. Kinizsi Pál honvéd altisztképző és nevelőintézetbe való pályázatra. A négyévrolyamu m. kir. honvéd alUsztképzó éa nevelőintézet I. évfolyamában folyó évi szeptember hó 1-én teljesen díjmentes és teljes ellátást nyújtó államköltsógea helyek kerülnek betöltésre. Pályázhat minden magyar állampolgár, aki 15. életévét már betöltötte, do 17. életévét móg nem haladta tul, katonai szolgálatra testileg teljesen alkalmas és logalább az oluml népiskola VI. osztályát vagy valamely középiskola 1. osztályát sikerrel elvégezte. PályázaU határidő folyó év május 15-lko. Bővebb telvilágosiutet nvujt a pályázad hirdetmény, mely az Intő-»t parancsnokságánál „Juta" Veszprém megye díjtalanul kapható. A hirdetmény az alispáni éa főszolgabírói, valamint a polgármesteri hlvuUdokbun is megtekinthető.
Magyar Távirati Iroda R. T.
és
r Hirdeti
nagykanizsai kirendeltsége Erzsébet-tér 18. szám alól
Főnt 24. sz. alá költözött
Támogassuk aa érdemes kanlMSat kereskedelmet és Ipart.
ZALAI KÖZLÖNY
SZÍNHÁZ
Miss Amerika
Tizenharmadik napjt, hogy az u j szervezett Fodor társulat előadá-sail tartja Nagykanizsán. Míg kell állapítani, hogy az évek soán, mióla a pécsi sziutársulat Nagykanizsán játsiik — ugy kvalitás, teljesítmény mint intelligencia dolgában erősen vezet idei összetételében és Fodor ditck.\'or szcivezöképessé-géről és művészi kvalitásairól az évek sotán át kifejezésre juttatott véleményünkéi még kedvezőbben kell, hogy hangsulyozr.uk. A mai előadás revüoperelt. Amerikai millióben, amerikai ötletekkel — mag/ar szerző lollából. Nem mond semmit, nincs mondanivalója, mini a többi hasonló szimnüirodalini termékeknek, amelyiknek csak az a céljuk, hogy szórakoztassanak, hogy egy kedves estél szerezzenek a szinhíz-látogató közönségnek. Ezt a colját nagyszerűen éri el Szilágyi D-zső revilopeiclije.
Csupa ötlciek, effektusok, trükkök, táncbeléiek, slb., a amil a rendező, viléz Jukabffy Dezső mesteri kézzel, a színészek pompás, flott, gördülékeny játékával nagyszerűen ki tudott horni. Zenéie lágy. kellemes zene, melyet Q. Nagy Ti\'ior vezényletével a honvédzenekar te\'jes |szépségében érvényre jutatott — Ami a játékot illeti — a Király-szinliáiba viló játék volt. Zöldhelyi Anna elegáns, hótliló Miss Amerika. Oupa baj, kellem. Minden mozdulnia graciózus és li.iom. Ragyogó művészetének minden skáláj it csillogtatta. Toalettjei nagyon szépek. Harczos Irén meleg, közvetlen játékával ismét szép sikert könyvelhet el. Jánossy Terka Alklns riportere kezdetben kissé tulgrotsrk riporter figura, de csakhamar be\'ettlálta magát és nagyon szép jilékol produkált Márkus Lajos Ojstonja méltó pitlnere voll Zöldhelyinek. Intelligens j.dékos, fölényes rutinnal, tökéletes alakítással. Károlyi Vili isméi legteljesebb elemiben voll. A társulat egyik erőssége, akinek már a színen való megjelenése tapsra készteti a közönségit. Jimmy nagyon hálás szerepvolt számára, amil bőségesen ki .k-nlzott. Kormos Ferenc epizódszerepében jóizüen megkacaglalta a köíön-séget Zöldli.\'lyi—Márkus langóje-lenele frenetikus tapsot váltott ki. A sikerben osztoztak a többi szereplök is, fóleg Zelenay és Kel n;r több sikerüli táncszámu<kal.
A közönség sokat mulatott. Az
előadás azok közé a színházi előadások közé laitozntt, amikor a színészek hangulata és jókedve átcsap a közönségre és olt is pompás hangulatot teremt (B. R.)
A színházi Iroda közieményel
(•) Miss Amerika — a káprázatos re
viloperett ma szerdán este ts a legpompásabb szórakozást togja nyújtani. A modern operettrevilk nzlndus képel a legfrappánsabb láncprodukciókkal, temperamentumos, összevágó előadásban Idényünk ögylk legszebb eatójét varázsolja közönségünk elé.
(*) Mary Dugan bün,jőre — drámai bemutató. A prózai műsor egyik kimagasló értékil alkotása ez az amerikai dráma, inely első pillanattól kezdve lebilincselve tartja a néző érdeklődését. A darai) töhősoi Mary Dllgan, a vádlott és Ugyvédtivéro, aki a tárgyaláson veszi át nővőro védelmét s védelmezi héroszi küzdelemmel, szive azt súgja, hogy nővére nem lehet bűnös. A vád a terhelő tanuvullomások tömogévol lo-huJIó erővel semmisíti meg Mary Dugan ártatlanságának kiderítését s az Ttju Dugan mégis küzd, fiatalságát túlszárnyaló Bzónokl fogásaival zavarba hozva a krimlnalistákat, sőt magát a bűnöst is, akit véletlen gesztusa leplez lo. Mary Dugan brllliáu8 alakltószorepét Szókeiy-llidy Adrién, a máris kedvelt hősnő játsza. Sármássy Miklós rokonszenves müvószoto csak ez ostén domborodik kl toilességébeu. Az érzések viharzó skáláján át a beszédtechnika iskolapéldáját mutatja be u Székelyhldy Adrién mollott a síkor oroszlánrésze Sár-mássy Miklós drámai hősUnkó. A darabban résztvesz a teljes drámai együttes. A rondezés vitéz Jakabtty Dezső főrendező mestormüve. A főszerepeket Egry Berta, Vnas Irma, Orbán Viola, Klek Piroska, Danis Jenő, vitéz Bánki Róbert, Kőszegi Géza, Kormos Ferenc, Koltay Gyula, llonthy Sándor dr., Zelo-nay József, Károlyi Vilmos, Major József és Kndrődy József Játszik,
(*) Péntek szómnál—vasárnap Dlák-czorclein. Oporottujdonság. Szenzáció.
Heti műsor:
Szerdán: Miss Amerika.
Csütörtök: Mary Dugan bUnpöro.
Péntekon: Dlákszerolcm.
Szombaton: Dlákszerelem
Vasárnap délután: Miss Amorika.
Vasárnap ento\' Dlákszorolom.
Hétfő: Bele/nal asszonyuk.
Kedd : Szökik az asszony.
Szorda Félemelet balra.
Időjir ás
A nagykanizsai\' meteorológiai megfigyelő Jelentések i Kedden a kőménél-lel: Reggel 7 or«k<i -f l 16, délután 2 órakoí 4-15, eate 9 órakor -flO-8.
Felhózei Reggel és délben felhóa, e«ie tiszta égbollo/av
Szélirány: Egész nap északnyugati szél
(Éjszakai rödiójelenles) A Meta\'.rolé-giai intésat a>t« iO Arakor Je-lontl i tgy«l6r« még váltásét©ny Itffi várható, as évaaakho* ké-ptat HDwfla, helyankánt még némi aaAval.
a „Teíefunken 10"
3 csöves készülék csövekkel és „L 666" hangszóróval
Csak pár napig, amíg Zlegler ar, a Telefankan cég technikusa itt van.
Szabó Antal
fegyver- és sportárunagykereskedés
rádió- él oramofonosztály*. I
S.Q0J
Főzelék- és virágmagvak
Gazdasági vetőmagvak FO-magvak Műtrágyák
(Szuperfoszfát, killtó, csllel salétrom, mésznllrogén stb kevert mtltrágysfélék burgonya, tengert, rét és ksszálókrs, virág műtrágyák)
Baromfi aleségek
Köleskása, buza, zsb, hnsliszt, balliszt, vérliszt stb. CyQmOIoafa védelmi
szarele
SzAISaédalml azsrek
(Qytlmöicsfakon, szőlőben, kertekben lellépó kSrlékony rovarok és gombák Irtásához)
kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény éa nővény-védőszerek kereskedésében
Nagykarftzsán, Erzsébet-tér 10.
a bíróság mellett. Telelőn 130. 1130___
immís Aa
TŐZSDE
A mai tőzsdén csak egyes papírokban fejlődőit ki nagyobb üzlet. Véleményes vásárlásokra a hangulat kissé megjavult. Az Irányzat nem volt egységes. Egyes papírok árfolyama javu l, inig más ériékekben árlemorzsolódás következett be. Zárlatkor az irányzat jól tartott. Fixkamatozásu papirok piaci lanyha. Devizapiac ü/lettelen, változatlan.
Ztriohl zárlat Párti 10-27, London Zi\'ll\'/t, Nawyork 11690. Brüsael 7210, Mllaao 27 10, Maórtó 53 00. Amsterdam 1207 95. Bulin 23 32\'Zt, Wien 72-89, Sofla »74, PráfS 5 31 Mi, Varsó 67 B6, Badapail (O-II tetgrád 9-151/1, Bnkaraat 3-07.
A kaiapetU tiuie deTtia-jegyién
valutAk
Angol I. 27*77-27-92 Belga h. 79*60-80 00 CaeL k. 16*88 16-98 Dánk. 152^5-153-25 Dinár ÍOOO-IOKM Dollár 369 3(M71*30 franclat. 22*30-22-60 HolL 229-80 230*80 Lengyel 63*95-64-25 utu 3*36j«0 ^eva 4*11-417 Ltra 29 75-30-US YUrks 136 20 136 80 Norvég ibz 70 IÜ3-30 xAill. 80-42 80-c2
Peseta —*----
.vájd I. 11035 >10 85 Svéd k. 153-15 153 75
DEVIZÁK AosL 229*82-230-52 Belgrád 10*09.10*12 BerUn 136-36-136-76 Brüsszel 79*72-79 97 Uovtzalal 3-39-3*41 Kopenh. 152 85-153 23 London 27 76 77 84 Madrid 68*95-7095 Milano 29*94-30*04 Newyork 571-40-3 00 Oazlo 152*90-153*30 Pária 22-40-22-47 Prága 16-93-16-98 SloHa 4*12-4*16 Stockb. 153-32-153*72 Varsó 64uí -64-23 Wien 80-57-80-82 Zörleh 110-55-110 85
Regedei viz
ntmcuk kMOnö korvk,
hantn orvod naktokiatélyik ajánlják vese, höivaf, gyomor- és cukortajoknü.
Kapható minden fflszer-és csemegeOxletben.
sn, Főraktár: L
WEISZ MÓR
Nb^ykaniiM, tClrályn. 91
Amil 1U sxerxUnk, maradion a városban.
76 ZALAI KÖZLÖNY
1930 május 11.
SPORT ELET A nagyatádi lovasversenyek eredményei
A kisgazdák impozáns felvonulása a verseny kimagasló eredménye — Háromezer főnyi közönség szemlélte a gyö nyörfl időben lefolyt versenyeket
Nagyatád, májua IS A Somogy—zalai Lótenyésztő <8 Lovasaport Egyesület rendezésében vasárnap bonyolították le nagy sikerrel a nagyatádi lovasversenyeket, melynek mintegy háromezer főnyi közönség volt tanuja.
A verseny minden Izében kimagaslóan sikerült és a legjobb propaganda volt a magyar lótenyésztés hírének emelésére.
Nagy tetszést kellett kisgazdáink felvonulása a versenyszámokban.
A verseny eredményei a kővetkezők:
Kisgazdák szekérfogatversenye: Magyar lovak. Bók Mihály Aszaló, Oyőrfi Lajos Palalom, Qondolovlcs András Szomajom, Fekele Islván Óige, Berendics István Három!-, Gábor László Felsősegesd.
Nehéz lovak: 1. Kisvajda József, 2. Héjjas Ferenc, 3. Vitéz Péter Márton, 4. Lukács György.
Vonlalóverseny: I. Horváth Gy., 2. Horváth János, 3. Horváth László, 4. Horváth Imre baráti, Vranlcs János, valamennyien Nagyatádról.
Altiszti verseny. 1. Buray István szk.-vezetö, 2. lgnáth László szk.-vezető, 3. Oáspár Ferenc tizedes, 4. Baracsi György szk.-vezetö, 5. Ihász Pál csendőr. 6. Acsádi József őrvezető, 7. Riszt László csendőr,
8. Szüle László csendőr, 9. Malók István csendőr.
Nagyatádi terepverseny: 1. Vitéz Tomcsányi Lajos síázados hiba pont nélkül, 2. Hencz László hiba pont nélkül, 3. Rutich Sándor alezredes hiba pont nélkül, 4. Nádossdy Elek hiba pont nélkül, 5. Seybold, 6. Morandini, Hölgyek: Tedescó Vik-torné.
Mllltary kategória: 1. Kovács Márton százados Fakir, 2. Pánczél Lóránt százados, 3. Tomcsányi Lajos százados, 4. Vitéz Farkas Endre százados, 5. Kovács Márton, 6. Rulich Sándor alezredes, 7. Baumann István százados, 8. KCfalvy József,
9. Wirth Jenő főhadnagy. Fogaiszépségverseny: I. Báró Fekete Aladár, 2. Crettier Qéza őrnegy.
Kezdők díjugratása: 1. Rulich Sándor alezredes, 2. Kregczy Wal-demár százados, 3. ifj. Nádasy Elek, 4. Morandini Kornél.
Mándy Samu kocsiverseny: I. Mándy Tibor.
Díjlovaglás: Pered Tamás, Ka-milli Károly.
Gróf Széchenyi kocsiverseny: 1. Windisch István, 2. Crettier Oéza,
3. Boronkay Lajos.
Díjugratás A) kategória: 1. Kregczy Waldemár százados, 2. Hencz László, 3. Beretvás Endre százados,
4. Vitéz Radnóczy László. Vlgaszdljugratás: 1. Somssich Andor Pál, 2. Tedescó Viktorné.
Hencz Ferenc kisgazdaszekérverseny: Könnyű lovak: I. Timár Sándor Tótszentgyörgy, 2. Horváth László Nagyatád, 3. Nagy Sándor Kálmáncsa, 4. Fekele István Gige.
Nehéz lovak: 1. Vitéz Péler Márton, Z Qondolovlcs Márton, 3. Surdi János, 4, Rakák Islván.
(Az olasz magyar mérkőzést) vasárnap délután a Zrínyi sportpályán az NTE—KAC meccs ulán rádión közvetítette Szabó Antal rádióosztálya. A löbbszáz főnyi sportközönség nagy élvezettel hallgatta Pluhár István spQrlujságIró rádióriportját, mely színesen, Izgalmasan, teljesen élvezhetővé lelte a nagy mérkőzést. A hatalmas gépet a tribün előtt állították fel és annak kilünö, tiszta közvetítését az utolsó szóig lehetett érteni. Az első magyar futball rádióriport tehát Jól sikerült. Sajnos, a meccsről nem mondhatjuk el ezl.
Teraonytózide
Az árak teljesen változatlanok.
Busa ttsiav, 77-es il 20-21-50. 7\'.-ar, 21-60-2180, 79-es 2180 22 10, 80-as 22 00-22 30, danául TI-a 20 45- 20 70 7&-aa 2070 -20 95. 79-ea 2095-21 15 80-as 2105-21-30, rozs 10 40-10 50 tak. árpa 13-50-13 75, sörárpa 16-00-17 26. aab 12-30-1250, lerrgejl taiL 11 35-
11 45, dunántúli 11 40 1170, repce —•-
—•— korpa 8 20 8-30.
Sertánáiár
Felhajtás 683, tlixuitan 109. — Elsőrendű 1-34—1-36, szedett 1-30 -1-34, szedeti kósép 1-24—1-28, könnyű 1-10 —1-20, l-ső rendit öreg 1-18—1-22, ll-od rendű \'Jég l-OO—1 12 angol sll!dó 1-30-1-50, szatonna naiíyban 1-64—1-68, zali 1-70—1-«U, hu. 1-50—1-84, szaloanáa lélsertéa 1-66—1-76
Kiadja: Diltahri flyomli és LnjkUJé Vállalat, Hagyisanizsún. Melót kiadó: Zalai Károly, ktsmtaa tallaa i Mugyluaáxaa 7*. a*.
APRÓHIRDETÉSEK
Az apróhirdetések dljs 10 aaóif M frlMr, Minden lo»áb61 szó dija • Mii. Vasár- ál ünnepnap 10 aaólf as flIUr, miadaa
további szó dl Ja ■ tlll. Szerdán és péa-tskea 10 szóág «0 futár, minden toráM szó dija a fill. Omsró s minden vaata-a*hb baWMI -álló azó kát szónak számíttatik. Állási keresőknek 50°/s engedmény.
HMaUssk 3 (at) p.n0fl •aeaagass ■IMI • MmIiiss kflssyvaléa, ■rámlásóa alkarOlóae végott slöpsl I s •I « a 4 I k
3 szobából álló utcsl, ló ilszlnü Iroda-halflség kiadó Caengrry ul 4. 1893
Ovagaa munkálatéi-, jt, (kitteket) legolcsóbban vállal, ki* iiiatra házhoz mrgy. Stern Üveges, Erzsóbcl-tír 14. 2281
FajgalamboV, begyes, nagy hnsu, páronként olcsón eladók — Sugár-ut 26. alatt.
aia4«nn*aaB ragasztást, mUstoppo-l\'st éa .nyakkendőket vállalok. — Welsz Hermln Iparmttvésznó, Kölcsey u. 17. 2486
PástafcBIosawt bekebelezésre mlndesi
át- rgben a legelő\'-vösebben éa leggyorsabban lolyóaltlat Aoxél lonóo péoz-IsfllcsönkOzvelltő Irodája Naeykaalisía 2. szám. 4M4
Paplanokat pehelybél, valtából kéull, átdolgozásokat elfogad Deulsch Szellna, Főút 15. 2478
Azonnali belépésre nagyobb csa\'ádu kooala (elvélelik — Uross Károlynál, Qelae. 5551
2 hold szóló a nagybagolal hegyen, ló-karban levó oltvány tókével, gyOrnil-osüssal eladó. Bővebbet fisgolaaánc 55. házszám. 2480
Petőll-ut 31 számú hó* (Uszerkereske-déssel együll eladó vagy bérbe kiadó. 2516
Kiadó kél utcai szoba, mindkettő külön bejárattal. Megleld Irodának, műhelynek, vsrrodánsk. Azonnal etlo^l.i;lisló. Magyar-ulca 20. 2557
Póssat löldblrtokra és házakra korlátlan ősszegben, méltányos kamat mellett folyó-sltlat Sattlor Lajoa Irodája, Erzsébettér 15. szám, az Igazságügyi palota átellenében. 587
Finom, ízletes hóilkoaat kapható kihordásra Is, a megrendeli ebédeket díjtalanul házhoz küldök. Betgemé, Klnlzal-ulca 21. 3515
Oyskorlott munkóandt (elvesz Szabados Rózsi nóldlvst szalonja Csengery-ut 27/a.
•2566
Magblaható, |ól lórő, jobb izraelita nő ajánlkozik kii házaspárhoz, magányos-hoz, vagy házlarlánban mindent dolgozó házvezetőnőnek, gazdaasszonynak, vidékre. Cim a kiadóban. 2567
Nagykanizsai Autóbusi Vállalat
MENETRENDJE
Érvényben 1930. md/us &ó ís-éítíl.
BÉRAUTÓ
pontos és megbízható csak
Benozénél. Telefon S9B.
Varrólaóayokat több évi gyakorist-tal lelv. szek azonnal, Holczhelmné, Kls-taludy-utca 14. szám. 2570
Oaardaaógi siáintartásbsn teljes Jártassággal blro gyakornok azonnal felvétetik. Ajánlatok Paludy Qéza uradalmi ellenőrhöz Zalacsány Intézendők. 2563
Bsgolsl ut mentén a vasút partján 1420 G 01 lábon álló Issoarna, esetleg földdel eladó Érdeklődni lehet a kiadóban. 2564
Kováid Péter és Fia
budapesti festigyár
fait, tisztit óa pliaaeroz
Gallérok, kézelők és Ingek tisztítása. Harisnya szemfelszedés és fejelés
,M Caengory-ut 8.
| Erzséber-lér-
1 Vasútállomás
Oda Vissza
0 10 0-is
400 4-ra
500 5-oe
560 600
6« 6-62
o7«o 7-us
oo8-« 8-14
11-06 11-40
13-io 13®
14-ou 14-10
16-26 16-33
17-20 17-86
20-80 20**6
22-06 22-"
22 M 23-02
23-io 2320
Erzaébet-lér-Barak
Oda
• 706 \'10\'6 »J1« \' 18-36
Vtsszs
8-10
11-67 18-«
o Jullua és augusztus hóban csak hétköznapokon oo Jullua és augusztus hóban csak vaáár-és ünnepnapokon. \'Csak szerdán, pénteken és vasári napokon. "Cssk szerdán, pénteken, ünnep és vasárnspokon.
Felhívjuk a helybeli kereskedők és iparosok figyelmét, hogy az átalakítóit autóbuszaink belsejét reklám céljára bérbeadjuk.
25 ta laiin, 2lca ute nUáatlkU ki M t 2-
32 „ „25......M-
51. „ 31......M-
A hirdetni szándékozókat felkérjük, hogy ebbeli szándékukat a Krátky tőzsdében bejelenteni szíveskedjenek.
Nagykanizsai Autóbusz Vállalat.
ÉRTESÍTÉS.
Van szerencsém a t közönség becses tudomására boxnl, hogy raktáron tartom a legdivatosabb
oserépkáiyhákat
különböző színekben.
Elvállalom kandalló, takarók-tttahaly és minden e szakmaba vágó munkák sl«égié,ét teljes felelősség mellett. Szíves pártfogást kér
Tóth Józsaf Aa Fial
ktlykásnestsrek
■agykaataaa, órház-a. 2.
Csepel és Tihany kerékpárok részletre P 165-ért, a rég bevált jóminőségtl raeh és Triumph kerékpárok kedvező feltételekkel kaphatók:
ML MüFUtutf
5eák-tér 2., a telsótempkimnáL
Külső gummlk 6 pengő 61. belső gummlk 2 40 pengőtől. Piros prizmák, névtáblák, lékek, csengők, pedálok, láncok, pumpák, lámpák, tengelyek is egyéb slkstrészek olcsó beszerzési helye. — Javító ssaábalyl
Nagykanizsaiak találkozóhelye az <*"
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmaniozky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar melleit. Telefon : (Interurbán) 202-43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTELIST. Minden modern kényelemmel berendezett elsőrangú családi szálloda. Minden szobában központi fűtés, hideg, meleg folyóvíz és telefon. Lift. Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászterem. A keleti pályaudvartól közvetlen villamosösszekötletés 2-es és 46-08 kocsikkal.
1930. máim 14.
A Zákány és Vidéke „HANGYA"
fogy. éa ért. azflvatkezat
a Zákány községben 124 hsz. alalt levő
mészárszék
helyiségét a hozzátartozó felszereléssel, szuróhelylséggel, füstölővel, pincével, 1 szoba, 1 konyhából álló lakással és vágóhldhaszná-latlal együtt
bérbeadja.
A helyiségek folyó évi junlus hó 15-ével átvehetők. A bérleti feltételek a szövetkezet igazgatóságától megludhatók.
10287—1930.
Fefhivás.
A m. kir. Népjóléti és Munkaügyi Miniszter urnák 124000/ 1930. számú rendelete folytán felhivom a Nagykanizsán tartózkodó hadirokkantakat, hadiözvegyeket és hadiárvákat, akik az 1930/31. iskolai évre ingyenes állami férőhelyekre óhajtják gyermekeiket felvétetni, azok folyó hó 15-ig jelentkezzenek a városházán, Kazinczy-u. 1. kapu I. emelet 1. ajtónál.
Nagykanizsa, 1930. évi május hó 10-én.
Polgármester.
Varga Nándor
modernül felszerelt saját műhelyében
mos, fest, tiaztit és plisséroz.
Szimplagalléroki kézelők 12 fill., tavaszi kabátok festéae már 8 P-töl, férfi, női ruhák legolcsóbb árban m tisztíttatnak.
Oytljtőtetep : Gyártelep:
Kazinczy-u. 8. Hunyadt-u. 19
tfx egéxt, éleiben hű bárói
ZALAI KÖZLÖNY
VARRÓGÉP.
Xo^-e^\' fisLelá&i. fiUtálaieJc yliaj^sj^^y hcuji.
SINGER VARRÓGÉP RÉSZV TÁRS,
HA6YKAHIZ8A 1\'iokíUletn: Fö-nt 1.
Duna-Száva-Adria Vasúttársaság (.«i«n Déli Vasút)
A Nagykanizsa állomásra él állomitrél érkező és Induló vonalok
MENETRENDJE
Érvénye* ■ 1830. évi májua 15-töl 1931. évi május 14-ig
Voml silmi A vonal neme Uuoapcslrói Indul N ugy Kanizsára érkezik Vonít silmi A vonat neme Nagy kámzsáról Indul dudapestre érkezik
216 207 212 214 204 Szem. v. Oyv. Szem. v Szem. v, Oyv. 21:20 7Í0 6-10 14 10 1815 4-10 11-35 13Í0 20-40 22 14 201 211 213 215 203 Szem. v. Szem. v. Szem. v. Oyv. 6-05 0-35 8-30 14-25 17-45 10-10 7-45 15-45 21-10 21-40
Közvetlen kocsik:
216/912 2I6/.J12. 202. í\'2. 202. 502. 202
202. 204. 204. 204. 204. 204. 204.
201/204.
sz. vonatnál l-II-lll. oszt kral Budapest D. V—Barcs (Pécs) között
. . H—III. , , Zalaegerszeg
. étkező éi III. . . Prsgrrikolg Vi/14—IX\'16.
I—II-III. . . Trlesle IX/t.Mg
I—ll-III . . Sptllal Millsiaiteriee.
I-II III . . , Rogsrska SlaUna.
. élkezőkocsl . . Vlllach. Az utóbbi három Junlus 15 tőt szeptember IVlg.
ts vonalnál I—II. oiil kocsi Budapest D. V.-Venümiglla IX/16 tőt.
III.
•—II- . . .
hálókocsi .
I\'-UI- . . .
I —II.....
hálókocsi Budapest O. V.-Flume Budape Iról sierdán, pénteken, vasárnap étkezókocsi Budapest O. V.—Nagykanizsa között.
Trieste. Róme. VenezU Orado IX/14-lg. Fiume IX-14-ig szeptember 14-lg.
I 3 Slnauto
125 l, .
Nsk> kantzw rC.I indul
11 Í5"~
12 35
Nagykanizsa—Siófok—Lepsény.
Sll lokM érkezik f?50 1500
12b II Sii.autö
Ltpsínyról Indul
Nagykanizsára j TrVeztk
i iíir
A 123, 125., 128. sí slliaulóbusz vonatok r ak |un. 23 tói szept. 5-lg közlekednek. A 121 sz. llnsutrbusz vonat csak vasár és ünnepnapokon, mlg s 125-ös csak hétköznapokon közlekedik.
__Nagykanizsa—Balatont,■ntoyHtj
II Napykaiii-II zsárél indul
1$% * r~»-og ps«
Csak II—III. osztályú tociikksl közlekedik
Balaton.izent--örgyre érk
j—K-cít-

Nagykanizsa—Szombathely
I
3\'2 Szem.v 3l«||Szem. v.| 306 Isinautó 302 -Oyv. 320 jSzem. vl 316 | Szem. v.
begyes
-Ágfalva-Wien S. B.
szem- II Nagy kantról ind.Jzsára érkezik
~rn—
ssajkMini.- /4I indul Slomblt-hlljn irkt/lk, tléesb. érkezlV 1 Béciből II S.wb.t-Indul tlMfiikkuik Htfjkml-khuik
"-5\'2?n 7™4r I2-ÍO 117* Iszem. v. 5 10 1 7-42
7-20 10-15 20-04 3l7b|Szein. v. 530 8 10
13 40 IIÍ20 1 — 305 ISI/iauló 7-48 10 20
IH-45 18 45 22-15 301 flOyv. 8-20 11-30 13 25
2t>55 21-15 — 311 ISzem. v. 10-15 14-54 17-30
23 25 2 50 1 844 313 JSzent. v. 1534 21-04 2317
315 USzera. v. 20 40 1-30 4 15
317/b. sz vonst csak Jut. és sug hónapok vasár- és Unnepnap|sln közi
317. 312. 21 fi/312. 901/312. 903/302. 903/302 903/302. 915/316.
;st D. V.—Zalaegerizegre. Susák, OyéWnyes, Pozsony, Prahába.
vonalul 11-111. oszt. kocsi Nagykanizsa—Wien S. B.re.
II—III. ,. „ Budaiéit D. V. ~ "
„ l-II-lll „
„ t-ll-UI. ,. „ Osljek—Wien S B re
„ l-II-lll ,. „ Suiik—Wien S. B.-re.
., l-II-lll „ „ Barcs— ......
„ ll-III .............
nem közi.
912 914 9(B 932
i 5zen
Jt
Nagykanizsa—Barcs—Péc:
\'S
Oyv.
Vegy. v.
■íjkiíiisá-liBarcsral Hécsri rU Mai [értrezlkíérkezik
~títins\'^Tf m
í 12 00 l| 14-11 || 15-30 I7-.14 21-35 2.3 511
9.55 I3 4K 1805
Barcsról || K*^"1-indul »■»!<•
W
11-25 I 1405 14-35 | 16-31 20-55 :| 23 00
315/912 iz. vcnatokksl ll-III. oszt. kocil Wien S B -ról Barcsra, I—11-111. oszt. kocsi Budspesl -Pécire. A többi vonaickksl lutó közvetlen kocsik ugyanazok, mint a Nagykanizsa—Wloi S. B. viszonylat alatliak
_Nagykanizsa—Gy/kénves_
| .N.svk.nl.jlOyíkln^... I ,1
i.lról Ind !| r« írk.ilk I ||
■ -f-~- ■ : ~--r -.—í
23-23 23 55 I 901 Oyoisvonal 4 32
9?4
Qyorsvr nst
505
301/904. és 901/302 sz. vonslokkal I—II—III. oszt. kocsi Praha, Pozsony, Oyéké nyes. Susak körött
Nagykanizsa—Csáktornya ((akovec)—Maribor glk. Natryk.mi Csáktor Marib l\'íSÍről ind nyár.i érk étk
"52 iiSzeiiTvTj 4 ss -rwi t»n 202 tOyv. II 11 \'5 l| 13 15 1515 224 Szem. v. \' 13 Mi 1 15-21 18-2.\' 201 Oyv. j 23 3. 0-39 j-25
Marib
Ind.
20fa Oyv. ( 221 JSzem. v. 201 lOyv. 223 Szem. v.
151 5.15 14 28
16 50
Csáktornyá i, «.j>k»i-
ról Indul feniik
8<W || 9-34
I610 I7-24
19-42 i 21-14
A közvetlen kocsik a 201/a, 202., 203 , 204. izámu vonatoknál ugyanazok, mint a Budapest viszonylat alatt.
A 231 , 222., 223, 224. számú vonatok közvetlen vonalok Nagykanizsa-Marburg (Marlhor glk.) közölt.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
Rózsagyár Kaposvár
Vegytlsztltásra és lestésre elfogad férfi és női ruhákat
bármilyen minőségű kelméből. Ulrsillestésre bőrbutorokat, bőrkabátokat
és végárul. Ágytoll tlssütás huzatul együtt és enélktl. Függönyök, kézimunkák, szőnyegei, butorkelmék, mindenféle paplsnok és szőrmék llszUtáss, fertőUenitíseés lestéae.
Pllsséerozás és gouvréerozii
a legelőnyösebb árban és legszebb Idvllelben.
Férfi gallérok és kixMk fényazatt és modern matt
módszer szerint tisztítva. FehérnemQek mosása darabonként és súlyra.
Bővebb felvilágosítást nyu|t Nagykan rést ért s igyüjtötelep vezetője:
Nagykanizsán, Erzsébet téren
Állami adóhivatal. Régi postaépület.
S*H
7cál( ponyva, M» 9 O H| zsineg,
Mtakaré, aMtaluará legolcsóbb
HIRBCH ÉS SZE8Ő cégnél.
A lalaegereaegt kir. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
9863/1929. tkv. síim.
M kirlttHii-kM.
Kovács János végrehajtatónak Illés János végrehajtást szenvedő ellen Indított végrehajtási ügyében a leiekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 200 dollár tőkekövetelés és Járulékai beha|tása végett s zalaegerszegi kir. lárásbiróság területén levő, CsOmtkUr községben fekvő, s a caOmOdérl 499. sat|k«bcu A t I. sor, 1418/395. hrsz. kert. a beltelekben tárgyi megletötésD Ingatlan lelexéssére 22 P, az u. o. 85& sztjkv-ben A 18 sor, 1247 hrii. erdő a fenyves, ben tárgyi mejdelöléiQ Ingatlan lelerészére 6 pengő kikiáltási árban, a C. 717/921. sz. végzéssel özv. Illés Istvánné Tornyos Anna Javára bekebelesetl Özvegyi hsszonélveietl jognak épségben hagyása mellett elrendelte.
Az árverést 1V30. évi Janika hó 9. napján délelőtt 10 órakbr Csömödér községházinál lógták meftaHanl.
Az árvelét alá Mritlő IpastUnok a klklál-táal ár káákastiadánil aWsonyabb áron nem adhatók el.
Az árverelnl azindéko^k köteleaek bánatpénzül a kikiáltási ár 10°o-át készpénz-bsst, vagy u 1881 : LX l-c. 42. §-tban meáhatáfotott árfolyammal számított óva-dékképes éltékpsplrosbsn a kiküldöttnél lelenni, vsgy a bánatpénznek előleges blról letétbe helyezéséiól kiállított letéll elismervényt s kiküldöttnek áladnt és sí árverési leltételeket aláírni (1881 : LX t. c. 147, 150.. 170. 1908 XLI. t.-c. 21.§) Az. aki az Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem sksr, köteles nyomban s kikiáltási ár szásaléks szerint megiltapltott bánatpénzt az általa Ígéri ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908 : XU. 25. 9 )
Zalaegerszeg, 1929. évi |ullus hó 8. nsp,án.
Hedry s. k. kir. lirásblró.
A kiadmány hiteléül: (Olvashatatlan alálráaf.
11S9 Itl.kkOüT.ttitlö.
MAKULATUR
papin
nagyban és kicsinyben
olcsón
kapható a kiadóhivatalban
részére, díjmentesen és saját felelősségünkre lakásba
szállítjuk a megrendelt
BÚTORT
s
3 tói 20 hónapig terjedő folyószámlahitelt nyujtunk. Készpénzárban adunk el hitelre is! Győződjék meg erről személyesen saját érdekében.
Óriási választékot tartunk finom kárpiiosbutorokban, vas-, réz-, konyha, előszoba-, leányszoba- és irodabútorokban is.
Állandó lakásberendezési kiállítási
EIN
SZOMBATHELY és SOPRON
K6szegi-utea 5. (üzlet az udvarlmii). Várkerület 62.
mr ALAPÍTVA: 1887-BEN.
70. évfolyam 109. siám
Nagykanizsa, 1B80. május 15 csütörtök
Ara 14 fülér
ZALiI IIZL0H7
SurkeuMaéc éa Madéhlvatal: P6-ut 5. Ilim Keaithatyt Sókkladétitvatal Kouolh La|oa-u. 32.\'
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
BMÍiitlésf In : egy IxSra ■ peo^ó 80 fillér
Oláh mese
„magyar fegyrerszálUt-mányról"
Ujabb román kutmérgezés
Budapest, májua 14
(Éjszaka! rddlójelentés) A Magyar Távirati Iroda jelenti: A bukaresti „Universul" cimu lap május II ikl számában azt ltja, hogy Burgasba egy szállítmány gépfegyver érkezett Magyarország számára Olaszországból. Illetékes helyen kózlik, hogy a bukaresti lap cikke elejétől végig valótlan. Célja, hogy hangulatot keltsen Magyarország ellen.
A kormányzó elismerése
Walkó Lajos külügyminiszternek
Budapest, májua 14
(Éjszakai rddlójelentés) A kormányzó a miniszterelnök előterjesztésére megengedte, hogy Walkó Lajos dr. külügyminiszternek a hágai és párisi tárgyalások sikeres befejezése alkalmából kiválóan értékes működéséért teljes elismerését tudtul adják. — Ezt a msgas kitüntetést eddig csak gróf Bethlen István miniszterelnök, Korány! Frigyes báró ny. miniszter és Jdnky Kocsárd ny. honvédföparancsnok kapta meg.
A párisi egyezmény
nem érinti az egyházi Javak végleges rendezését
Budapest, május 14
Gajzágó László rendkívüli követ legnap Prágában felkereste Benes cseh külügyminisztert, aki a következő tartalmú levelet adta át a követnek : .A cseh kormány kijelenti, hogy a hágai illetve párisi egyezmény az egyházi javak ügyének végleges rendezését nem érinti, az egyezmény az egyházakra és az egyházi javakra nem vonatkozik.
Oajzágő László ezt a levelet ma délelőtt átadta Bethlen István gróf miniszterelnöknek.
Aláírták a cseh—bulgár szerződést
Prága, május 14
(Éjszakai rádiójelentés) A külügyminisztériumban ma irtákalá a cseh— bulgár barátsági és megnemtámadási \'szerződési, mely a nemzetközi kijrtWtíiKK* béké*.elintézésére kötelezi a szerződő felekel.
Apénxtlgyi biscottság elfogadta a Külföldi Kölcsön felvételéről sstóló favaslatot
A kormány megvárja a pénzpiac legkedvezőbb helyzetét
Budapest, május 14 (Éjszakai rddlójelentés) A képviselőház pénzügyi bizottságának mai ülésén a felszólalásokra Wekerle Sándor pénzügyminiszter válaszolt. Kijelentette, hogy a kormány a külföldi kölcsön felvételénél gondol arra, hogy azt zálogjog lekötés nélkül eszközölhesse. Megvárjuk azt az időt, mikor a nemzetközi pénzpiacon a magyar kölcsön helyzete a legkedvezőbb lesz. Addig pedig 20 millió dolláros függőkölcsönt veszünk fel a mezőgazdaság talpraállitására,
amit később hosszúlejáratú kölcsönné fogunk átalakítani. Ezután hangoztatta, hogy a kormány eddigi munkáját nem lehet lekicsinyelni, mert az eddigi eredmények rácáfolnak erre az állításra. A takarékossági szempontot a kormány a jövőben Is követni fogja.
A pénzügyi bizottság a miniszter felszólalása után a külföldi köloön felvételéről szóló javaslatot ugy általánosságban, mint részleteiben is elfogadta.
Két katonatiszt halálos drámája Pesterzsébeten
Pintér százados lelőtte Kiss feleségének v
Budapest, májua 14 Pesterzsébeten a Kende Kanut-utca egyik házában Pintér András százados revolverrel agyonlőlte Kiss Miklós Őrnagyot, majd önmaga ellen fordította a fegyvert. A dráma előzménye az, hogy Kiss őrnagy bejelentette Pinlérnek, hogy az ö elvált feleségéi eljegyejte. A két katonatiszt Plnlérn: lakásán találkozóit, ahol a dráma tövldesen lezajlott. Pintérné a másik ozobában hallotta a revolverdörrenéseket Azóta
Miklós őrnagyot, aki elvált őlegénye volt
súlyos Ideggörcsökben fekszik. Pintér századost a mentőautóban, amikor tudtára adták, hogy remény van életbenmaradásához, dühroham fogta el és kövelelle, hogy adják oda revolverét, agyon akarja lőni magát. Pintért életveszélyes sérülésével a helyőrségi kórházba vitték. Valószínűnek látszik, hogy a százados nem tudott belenyugodni abba, hogy felesége elváll tőle. Kiss őrnagy még a helyszínen meghall.
Apponyi Albert gróf nagy beszéde a páriái megegyezésről
A jóvátételi bizottság még az adózásba Is beleszólt volna, ha nem nyerjük vissza pénzügyi lüggetienségünket — Apponyl is vállalja a teljes felelősséget
Budapest, május 14 A képviselőház rendkivül nagy érdeklődés mellett folytatta ma a hágai, illetve párisi egyezményekről szóló törvényjavaslat vitáját, melyhez elsőnek Peyer Károly szólalt fel. Peyer jobbnak találta volna- az ab-szolúi negácló álláspontját 1944-ig, amikor esetleg már olyan szituáció lett volna, hogy ujabb jóvátétellel nem terhelnek bennünket.
Apponyl Albert gróf általános figyelem mellett hangoztatta, hogy az egyezmény mérlegéi nem lehet ugy felállítani, ahogy azt
Rassay Károly lelte. Kassay Károly nem adla az egyezmény előtti helyzet tiszta ké|>ét Általános ellenszenvet váltott volna ki ez ország ellen, ha a kormány non possumus álláspontjára helyezkedik, mert
az egész világ akarta, kivánta a háborús természetű pénzügyi kérdések végleges rendezését.
Határozottan állithatja, mert lélektanilag annyira plauzibilis és a miliőből is helyesen következik, hogy egy krajcárral sem fizettünk
volna kevesebbet, ha a kormány egyszerűen elejiette volna az optánskérdést.
Az optánsügyben viselt szerepéért minden felelősséget vállal, mett a kormány megbizását azért teljesítette, mert az saját felfogásának Is megfelelt. Ismertette ezután az optáns-ügy fejleményeit. Akárhogy Is vizsgálom lelkiismeretemet — mondotta — nem tudom hibásnak elismerni azt a szerepet, amelyben a népszövetség előtt az optdnsllgyel és egyéb ügyeket képviseltem. (Éljenzés és taps.) Részletesen kifejtette ezután, hogy pénzügyi politikánkat annyira gúzsba kötölte a trianoni békeszerződés, hogy
ha nem nyerjük vissza pénzügyi függetlenségünket, a jóvátételi bizottság még az adó csökkentésébe Is beleszólt volna és szigorúsággal, bizalmatlansággal kezelte volna e kérdéseket, ha Hágában ellenállunk Nem lehet szemrehányást tenni a kormánynak, hogy Ausztriával jobban bánlak el. Ha ml is belenyugszunk a helyzetbe, nekünk is jobb dolgunk lelt volna, de még igy sem számithatnánk olyan jóindulatra, mert hiába színlelnénk, megtisztelnének bennünket azzal, hogy úgysem hinék el, hogy lemondottunk (Ugy van, ugy van)
Nemzetközi helyzetünkben javulás állott be,
akciószabadságunkat visszanyertük. Pénzügyi téren most észszerű, a népet kímélő politikára van szükség. A tárgyalások alatl lapaszialható volt, hogy a hangulat fokról-fokra felénk fordult.
Végül hangoztalta, hogy most a valódi közeledés ideje elérkezik a volt ellenségek között. Sérelmeink orvoslását sürgetnünk kell. Azokét elsősorban, amelyekre meg van a jogalap. Hangoztatnunk kell, hogy
az egyoldalú lefegyverzés szégyenéből emeljenek ki.
lit például a csikmegyei közbirtokosság ügye, amely fiagráns meg-sérlése a kisebbségi szerződésnek. Azt kell kívánnunk, hogy az európai béke érdekében tanúsított engedékenységünket és áldozatkészségünket ebben az ügyben is honorálják. A javaslatot elfogadja.
Hosszantartó éljenzés fogadia Apponyl Albert gróf beszédét. A képviselők felálltak helyeikről és őszinte óvációt rendezlek Apponyi-nak.
Nagy Emil Javaslata
Szünet után Nagy Emil indokolta meg javaslatát, ankly arra Iráriyut,\'
s ZALAI KÖZLÖNY
1930. május 3).
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai megfigyelő Jelatitésakl Szerdin a kőmtruk let: Reggel 7 órakor +10 2, délután 1 étikor +174, este 9 órakor +13-6.
Ptlhóxet: Egész napon it borult égből-tonL
SzéUrány: Reggel délnyugat, délben dél, ette délnyugati izél.
(Éjszakai rádlóJtUntis) A ■ ataar«l*-■Ul l.t«*.t aaU 10 ér^kff |«. ■•atl I •ált*«é, latra haiti Iái I»rfc.té, ariaylag hü««a.
\' hogy abból az összegből, amelyei az
optansok kapnak, 25"/opl a háború egyéb kár/kulijainak kártérítésére fordltsank.
>1* iníerpelldcIdlMKU
Pakols József a gazdák érdekében kiadott vág-béndtlet miatt Interpellált. Bródy Erriff a budapesti választói névjegyzék tárgyában interpellált. Peyet Károly Sztranyavszky államtitkárnak a kultuszminiszterhez intézett egy levelét tette szóvá, amelyben a Sasok Baranyai nevű vezetőjét protezsálta. Szcllovszky Béla belügyminiszter után Sztranyavszky Sándor államtitkár szólalt fel és kijelentette, hogy a jövőben Is támogatni fog érdemes embett, ha megbotlott is, de megtért és talpraállt.
A felmöfrl*
mai ülésén folylatták a fővárosi javaslat részletes vitáját. A törvényjavaslatot megszavazták. Az ülésen Vass József miniszter visszautasította Szigeti János támadását, amely szerint ő megbontani igyekezett volna a kereszténység egységéi a községi polgári párt alakitásával kapcsolatosan.
Kiní>«lat>fírg Műon
Gróf Klebetsberg Kunó állás- és közoktatásügyi miniszter Magyary Zoltán miniszteri tanácsos kíséretében ma délután egy órakor érkezeti meg a bécsi gyorsvonattal északi útjáról a kelenföldi pályaudvarra. A ku tuszminiszter holnap veszi át hivatalának vezetését.
Bud tDlrüMíer állapota
A tegnapi operáció után Bud János kereskedelemügyi miniszier jól érzi magát és remélhető, hogy 7—10 napon belül teljesen felépül.
Azamárdi csendőrgyilkos
bOntlgyét ma tárgyalták Szabadkán
Szabadka, május 14
Ma egy éve, bogy a balatonza-márdi országúton a földvári csendőrörs egy jáiöre két gyanús csavargóval találkozott, akik nagy csomagot cipeltek. Réthy Flórián csendfrilszt-helyetles igazolásra szólította fel őket. Megmotozásukkor sok betöröszerszá-mot találtak náluk. Réthy az egyik csendőrtársát visszaküldte erre Za-márdlba érdeklődni, nem-e történt olt betörés, maga pedig a két csavargóval Balatonföldvár felé ment. Mikor egy óra múlva Péntek csendőr visszajött, az országúton agyonverve találta Réthy tiszthelyettest
Kiderült, hogy az egyik csavargó, Nagypál Antal ölte meg, aki megszállt teraietre szökött, ahol hosszas ha|sza ulán elfogták.
Ma tárgyalta ezt az ügyel a sza-.badkal törvényszék. Nagypál beismerte tettét, de azzal védekezett, bogy cselekményét önvédelemből követte el. Nem akarta, hogy az Örsre vigyék őt, félt, hogy ott megverik. Nem akarta megölni Réthyt. Másik csavargótársát nem ismeri.
Megjött a válasz a zalai mnnkanélküilség a minisztórlamoklioz Intézett
Z^vármpgye köjig^atí^ bizottságának -fllés^
Zo^agíCTzeg, mAJua 14 (Saját tudósítónk (elefonjeJenlése) Zalavármegye közigazgatási bizottsága ma délelőtt Bidy Zoltán alispán -elnöklete alatt ülést tartott. A tisztviselők beszámollak a vármegye áprilisi közigazgatási tevékenységéről. Bidy Zoltán alispán előterjesztésére elhatározták, hogy a bizottság országgyűlési képviselő-tagjaira való tekintettel
az üléseket ezentúl héttői napokon fogják tartani.
Dr. Brand Sándor főjegyző bejelentette, hogy a munkanélküliség kérdésében a kormány egyes tagjaihoz intézett vármegyei feliratra válasz érkezeit, igy a földművelésügyi miniszter közölte, hogy
a Zala medrének szabályozási munkálatait csak akkor folytathatják, ha a tervek elkészültek. A Mura és Dráva partvédelmi munkálatai költség hiányában csak a jelenlegi keretek között folytatódhatnak.
A kereskedelmi miniszter közli viszont, hogy a vas- és somogymegyeI átkelési szakaszokat nem építhetik meg megfeleli fedezet hiányában. Az utépi ési programbao ezek a szakaszok is bennfoglaltatnak és mihelyt
Ied«el lesz rá a költségvetésben, sorra kerülnek. A bekötő utak.puskái is flekkor kezdődnek, ha fedezet lesz rá.
A bizottság tudomásul vette, de ujabb feliratot intéz, hogy az uj kOi-csön kapcsán tegye tehetővé a kormány ezeket a munkákaL
Thassy Oábor dr. a vármegye közegészségi állapotáról teU Jelentési. Az általános helyzet ugy felnőtteknél, mint a gyermekeknél kedvező.
Figura János gazdasági felügyelő jelentéséhez Farkas Tibor szól hozzá, hogy a gabonaértékesítés kormányterveivel kapcsolatban a megye Írjon fel a kormányhoz és kérje, hogy legyen tekintettel Nagykanizsára és Zalaegerszegre is a gabonacentráiék felállításánál.
Ugyancsak leíirnak a rédicsi vasúti vonalnak megnyílása érdekében.
Dr. Bruzsa Oyula pénzügyigazgató Jelentése szerint az esedékes
adóhátralék 3,637,948 pengő, ami &5 százaléknak felel meg.
Majd vitéz dr. Barnabás István tanfelügyelő terjesztette be részletes jelentéstL A bizoilság üiése 11 óra után ért végpt.
Dr. Bott Nándor a nagykanizsai is
paosal Járásban
A főpásztort a lakosság nagy ielkesedéMel és diadalkapukkal fogadta — A megyéspüspök egyedQI Galambokon és Zalakaroson 150 hlvöt bérmált meg
Nagykanizaa, májua 14 | tonyban, 16-lkán Zalaszabarban,
Napok óla folytatja bérmautját Zalamegyében, a nagykanizsai és pacsai Járásban dr. Roll Nándor veszprémi megyéspüspök, akit a lakósság mindennüt a szeretet és lelkes ünneplés ezer jelével halmoz el.
Május ll-ikén kezdte meg a püspök bérmálását Kiskomáromban, majd 12-ikén Balatonmagyarodon, 13-ikán Oalambokon, 14-ikén Zaia-merenyén osztolta ki a bérmálás szentségét.
A falvak népe diadalkapukkal fogadta mindenütt a jóságos főpásztort, akinek érkezésekor a falu Intelligenciája, a nép egyszerű gyermekei, az iskolák, tanítóság, leventék, tűzoltók slb. rendeztek impozáns fogadtatást.
A püspököt utján dr. Simon György pápai prelátus, kanonok, Csóthl Oéza murakereszturi apát és a környékbeli plébánosok kisérik. A közigazgatási hatóság részétől dr. Laubhalmer Alin főszolgabíró járt a megyéspüspökkel, aki a nagykanizsai járás után a pacsai Járás községeibe folytatja bérma körútját.
A pacsai Járásban 15-ikén Orosz-
17-ikén Nagyradán járulnak a tő-pásztor ele a hivők, hogy az egyház törvényei szerint hitükben megerősítést kapjanak.
A bérmálásra mindenütt nagy tömegekben járulnak a hlvök a püspök elé a feldíszített templomokban. Egyedül Oalambok és Zalakaros községből 160 hivőnek osztotta kl a püspök a bérmálás szentségét.
Urlckt zárlat
Pirii 2V2Sl/», London 39 12Newyork 317 15, Brtaad 72 17Vi, Milano 27 11 l/l, Madrid 6315, Amsterdam 20800. Beitta 123 40, Wka 7191, Sofla *74\'/i, Prtga ti-33Vi, Varaó 17 SS, Budapest (O-ltl/i Bjlgrtd 9-tJUt, Bukarest Íiu7.
májusi 45% zsírtartalmú
HORTOBÁGYI
juhturó ""
viszonteladói ára
20%-kal olcsóbbodott.
Tejszövetkezeti Központ, Budapest 4-, postafiók 20.
„Ne airj, bérrr)a-mqmám!"
A nagy katasztrófa utáakolumnds ujsögflepedöket sírt tele, á magyar spot&ujsdglris a vasárnapi gót-hemufnba kitti, ■ HétfS* és kedden ebtiőj éltek? á "rédakctUf Wterárts és fiioims .nagyáíyuLf. szA-lról, humorul, r<$fltl% jotofrqfutai.
Egjylk kóposvári-ja0áffúinjt ugyan-WtáJ3, PÓtv *WM mt/tcskében Inlezle el a nagy eseményt. Fütyült akkor nem-nevezett laptársunk az olasz magyar mérkőzésre, az európai kupára és ezek minden járulékaira. Fütyült, mert ezen a napon voü az .Idegfeszítő, izgalmas küzdelem" Kaposvár motorkerékpár-bajnoka címért és ezt — nemdebdr ? — négy hasábon alul nem Igen lehetett elintézni. Különösen nem, ha ludjujc (laptársunk oldalas tudósításából" tudjuk), hogy .a díjazás pazar voll." A két bajnok ugyanis ,egy bronz motorkorékpárt," Illetve egy ezüst serleget, .a többiek közül az első arany, a második ezüst, a harmadik bronz érmet nyert"
Nos hát : — ez valóban pazar I Ennyi pazarság melleit igazán 13 sorra törpülhetett az a — hogy Is hívják csak? — az a... holmi kis smukk... az az Európai Kupa.
No, de hiszen nem Is ez az érdekes
Az az érdekes, hogy Illető, egyebekben Igen tisztelt és igen kedves laptársunk mára felébredt és „kiküldött munkatársa" tollával mégis csak szentelt másfél hasábot az európai eseménynek
A másfél hasáb második mondatában, szaval súlyának ennivaló öntudatával jelenti:
,Mielőtt ebbe a nehéz munkába bele-kezdenék, sietek kifejezési adni ű/uwfc. amit szintén nem írtak meg\' előttem, hogy sokak véleménye szerint a magyar jutbalL-sport nem halt meg. lót most érkezett el az igazi rekonstrukció Ideje h élni és győzni, győzni, győzni fogunk — legközelebb."
Hát ezt igazán nem sokan írták meg. Csak Dréhr Imre azon-helyt adott hírlapi nyilatkozatától kezdve mindenki, aki a gyászos Ot-nullal éli vagy írott szóval foglalkozott.
Azután olyan mondatok jönnek, amiket a pedagógiai szemináriumok beszéd és érlelem gyakorlatain Jej-töró a kicsinyeknek" címmel lehetne beiktatni. Például:
,,Mert győzni keli, mert ez a csórta
nem maradhat Igy és ml nem egy, de II Orsit dlUtu\'nk csatasorba, akik követve az argentintólellenállhatatlan", behunytszemet, ökölbeszorított kezét, öles léptekkel, szemmel alig követhető rohanásait, higgadtságát, páratlan aktivitását is tüdejét."
Szóról szóra Igy. Utána pont. Pár sorral azután ujabb nyaktöri stilus-mutatvány és a másfelhasábnyl bölcselkedés rezultátuma:
„Tehát most ml, a „tanítók" csúfos vereséget szenvedtünk tanítványainktól, iU nem ártott. hogy felrázva a nagy magyar közvéleményt, a vezetőteget és mindenkit, akit Illet aléltságábóL"
És megint pont. Pont ulán csillag. Csillag után egy kaposvári származásit ur, aki »zokogva" (I?) hagyta el a tribünt. A zokogó ur után a bérma-mama...
„Elöltem egy Idősebb hölgy Ott egy jlataUat Az Idősebb zokogott ét a fiatal az ötödiknél Igy vigasztalta .-
— Ne sírj birtna-mamám, kaphatunk még egypárat..."
Ez a mondat sem utolsó:
„És ml kaposváriak, akik egypáran együtt utaztunk Budapestre, ml megnéztünk és csodálkoztunk."
Ml Is .megnéztünk" Jól ezt a mondatol, .elolvastunk" alaposan a
ZALAI KÖZLÖNY
ltao. májas 15_
megkésett reflexiókat, meg Is ,bocsátottunk* a magyar nyelv kerékbetörését, de azt már nem „bocsátunk" meg soha, hogy cikkíró ,,egy 7 milliós csonka hazá\'-ról beszél riportjában.
Még Jó, hogy teljes nevét odaírta a riport alá, legalább lud/uk, ki sikkasztott el egy milliót a 8 millió magyarból. ,
A bírna mamák pedig nem simák...
r Italán nem sirnak...
_(bt\')
SZÍNHÁZ
A Fodor-társulat megkapta az engedélyt Szombathelyre
Még agy hónapig tart a kanizsai szezon
Szombathely, májua 14
Mini ismeretes, Fodor Oszkár, a Pécs—Nagyksnlzsa-1 izinház igazgatója azzal a kérelemmel fordult dr. Klskos István szombathelyi polgármesterhez, hogy á város adjon társulatinak a nyári hónapokra szin-jáiszátl engedélyi, miután Szombathelynek nincs szinitársulala és egyik kerületben sem szerepel, mint állomás. Mikor a kérelemről értesüli Deák Ferenc volt szombathelyi szini-igazgató, fi is kérelmet adott be színjátszás! engedély iráni, majd a kérelmezők számát Kallós József budapesti színész báromra szapori-totta.
Deák Ferenc társulata a mull hó-nipban feloszlott és lecsökkenve a tagok egyharmadára, konzorciálls alapon működik jelenleg is, de el-veszlette legnagyobb állomását: Kecskemét városát. Kallós Józsefnek a sxinészegyesületlól nincs Igazgatói engedélye. A szlnügyi bizottság Szombathelyen tegrtap tartotta ülését a polgármester elnöklete alatt és miután Deák Ferenc kérelmét visszaadta, halározatilag kimondla, hogy: „a szindgyl bizottság örömmel üdvözli a pécsi színtársulat szándékát és örömmel várja a színtársulatot Szombathelyre s ezért javasolja a polgármesternek, hogy a izlnjátszási engedélyt erre az esztendőre adja ki ■ Fodor-társulatnak. Közli azonban a bizottság eföre ís Fodor színigazgatóval, hogy a város nehéz anyagi helyzete miatt semmiféle szubvencióra vagy anyagi támogatásra ne számítsanak és számoljanak azzal Is, hogy a Kovács helyiségének színházzá való átalakitáti költségeit magának a színháznak kell fedezni\'.
Beizéltflnk Fodor Oszkár szlnigaz-gatóval, aki a következőket mondja :
— A Kovács-szálló nagytermében lógunk játszani, ahol most már haladéktalanul átalakításokat kell végeztetni. Ezalatt az ldó alatt természetesen Nagykanizsa színházi estélbe a reportoár színe-javát sűríti a társulat. Azt hiszem, hogy a szombathelyi közönség Is épen ugy méltányolni lógja művészi törekvéseinket, mint a pécsi vagy nagykanizsai publikum, ahol eddig a legnagyobb erkölcsi sikert könyvelhette el a társulat. Erről bizonyos büszkeséggel
beszélek, mert azt hiszem, hogy a nagykulluráju Szombathely városának kedvező döntése Irányunkban épen ezen alapszik. Mint színigazgató mindenkor arra törekedtem és törekszem, hogy a legjobb társulatot szervezzem meg és amil a vidéki színház nyújthat, adjam a publikumnak. A nagykanizsai és pécsi közönség és sajtó ezenfelül is megállapította, hogy a vidéki kereteket meghaladó színészi munkát végzünk, a magyar színészet nemes tradícióit ápoljuk.
A tavalyi, de különösen az Idei előadások alapján módunkban van Fodor Oszkár igazgató minden sza vál aprobálnl, akinek kívánjuk, hogy Pécs, Ba|a, Nagykanizsa megh diláta után Szombathely közönségét is teljes mértékben elégítse ki.
A színházi Iroda közleményei
(*) Mary Dusán bttnpöre — a drima-Irái szenzáció f>. Csütörtökön eets az amerikai éfl francia színpadokon, de a budapesti Vigszlnházban la frenetikus sikereket elért Mary Dugan bttnpöre ctmU szlnmü kerül trémutatóra. Bavard Velller e frappáns hatásc-kban bővelkedő remekéi Lengyel Menyhért fordításában stílusos, preola összjátékban egyik lególvezeteaebb drámai eetéle teáz Idényünknek. Sármássy Miklós, Szókölyhldy Adrién megriad erejű alakításokkal viszik sikerre a darabot. A főszerepeket vitéz BAnky Róbert Rgry Berta, Vaas Irma, Orbán Viola, Köazegl Géza, Danis Jenő. Kormoa Ferenc, Honfhy Sándor, Koltay Oyula, Károlyi Vilmos, Zelenay József játazák. A darab vitéz Jakabbfy Dezaö főrendező rendezése.
— Dlákszerelem — a legszebb operett Péntek, szombat és vasárnap estére Ismét szenzációt készített a színház igazgatósága, amikor az operettek gyöngyét a romantikus diákélet ragyogó epizódjaival tellee, táncos, látványos amerikai operettet a Dlákszerelmot tűzte kl. A kedves történet a fülbemászó melódiáju énekszámokkal sok zsúfolt házat fog vonzani.
(•) Vasárnap délntin - délutáni helyirakkal — Miss Amerika operettrevü-ujdoaság kerül színre.
Heti műsor:
Csütörtök : Mary Dugan bttnpöre. Pénteken: Dlákazerelem. Szombaton: Dlákszerelero. Vasárnap délután: Misa Amerika. Vasárnap este\' Diákszerelem. Héttő: Beleznal aaaaonyok. Kedd : Szökik az asszony. Szerda Félemelet balra.
4mtl Ut saenttak, roarad-foa a LdroaboiL
Üzembeazünletéa miatt a felszámolás alatt illó szombathelyi
pohl rtmA§ »nnrantaz
rendkívül > icsó áron tméé. Kaphatók: Eaatergapadok, fúrógépek, vsa is fa-gyalugípek, prések, kalapácsok, marógépek, vidőgépek stb. Villanymotorok, gőzgépek, öntödei berendezési tárgyak, köllómOlek. asljak Stb Kérjen árlegyxikeL
Pohl E. él rtal labtáMlái aUtt
,ii, •••sssbaihaly.
NAPI HIRIK
NAPIREND
Héjú* 15, oaQtBrtOk
Római katolikus: De. I. S. Ján.Proteat:
Zsófia Izraelita: Ijar hó 17.
«
Uránia Mozgó. .A szerelem sebesültjei\' 6 felvonásban. — Kiegészítő mllsor.
Gyógyszertári éjjeli szolgául i I. hó végéig s .Fekete Sas* gyógyszertár.
OésMrtf aythra reggel « órától sala 6 óráig (bittó, szerda, péntek délutto, kedden egéaz nap nőknek). Tel.: 5-13.
— Tanügyi hírek. A kultuszminiszter Koósz János vonyarcvashegyi rk., Nagy Károly zalaboldogfal rk., Szalay Dénes nagykanizsai állami tanítót és Szabóné Kozó Anns nagykanizsai községi óvónőt április végével nyugdíjazta. Máry Ilona oki. tanítónőt a nagykanizsai állami eleminél helyettes tanítónői minőségben alkalmazta. A miniszter a diós-káli, botfai és zalaszenlmárlonl Iskoláknak felszereléseket adományozott.
— Találkozó. 1923-24. tanévben végzett osztálytársnőinket felkérjük, hogy f. hó 18 án 9 órára a polgári leányiskola IV/a osztályában megbeszélésre megjelenni szíveskedjenek. Intézőbizottság.
— Megérkezett Engedélyeztetett a varva-várt .Szerelem sebesültjei". a nemi élet dzsungel|éből. Apák, fiuk mindnyájan nézzétek meg, mindnyájan ott legyetek. Kizárólag férfiaknak. Nők az előadásokra nem mehetnek be.
— Cserkész-hangverseny. A
keszthelyi 79. Festetics cserkészcsapat május 17-én a régi Urániában hangversenyt rendez este fél 9 órai kezdetlel. Műsoron szerepel Scholz János gordonkaművész, Eör-dögh János fuvola-művész, zongorán kísér Szeless János né. Szaval Suter Otló cserkész, énekel a cserkész-kar, zeneszámot ad a gimnázium zenekara, cserkész-ügyességeket mula\'nak be az őrs tagjai.
— A saját telkén nyaralhat már
a nyáron, ha még ebben a hónapban vlllatelket vásárol 60 havi részletfizetésre Balalonfenyvesen, a Balaton partján. A parcellázó érdekeltség meghívja mindazon érdeklődőkel, akik villatelket óhijtanak venni, hogy utazzanak le Balatonfenyvesre és tekintsék meg a parcellákat. Élelemről nem kell gondoskodni, mert az érdeklődőket a Balaton fajbaromfitelep látja vendégül. Kocsit előzetes értesítésre küld a balatonfenyvesi állomásra a Balaton fajbaromfitelep Balatonfenyves.
URÁNIA
Májra 13., oalHSrtflk
Klsutrólag tértlahnaHt Caak egy napi
A szerelem sebesültjei
A nemi élet dzsungeljából « felvonásban.
Apák és link, ezt a Ilimet mindnyájan nézzétek meg.
Klcoéascliö mtíaor.
DélelOtt II órakor Jegyeifivétel.
Elöidások 5, 7 és » órakor, i »ár MfTáltstt jegyek árréayefak.
— Dr. Baracs Marcelné Nagykanizsán. Illusztris vendége lesz I. hó 18-án, vasárnap, a nagykanizsai Izr. Jótékony Nőegyletnek. Meghívására dr. Barűcs Marcelné, a Ma-Izr. NöegyesOletek Országos Szövetségének elnökasszonya vasárnap este 6 órakor kiváló szellemi élve-zetet igérö kulturális előadást fog tartani a Csengery-utcai klstemplom-ban. Este 8\'/» órakor — a vendég tiszteletére — bankéit a Kaszinó helyiségében. A banketten való részvételre jelentkezni lehet a Kaszinó vendéglősénél és a Nőegylet titkári hivatalában (Sugár-ul 14.).
— Közszemlén a választók névjegyzéke. A nagykanizsai országgyűlési képviselóválasztók névjegyzéke a mai nappal kezdfidöieg junius 14-lg a városi adóhivatal hivatalos helyiségében közszemlére ki van téve, ahol mindenki megtekintheti. E 15 nap alatt a felszólamlások beadhatók.
— Megérkezett Engedélyeztetett a várva-várt .Szerelem sebesültjei\', a nemi élet dzsungeléból. Apák, fiuk mindnyájan nézzétek meg, mindnyájan ott tegyelek. Kizárólag férfiaknak. Nók az előadásokra nem mehetnek be.
— Himlő-oltás. Nagykanizsán vasárnap, május 18-án délután 2 órakor lesz a himlőoltás a Rozgonyi-utcai iskola tornatermében. Az ottás díjtalan. Az utóbbi időben ideköl-tözöttek nem kapnak behivót, de azok gyermekeit is ekkor oltják.
— Nagykanizsa hozzájárult a szepetnckl nt helyreállítási költ ségelhez. A város képviselőtestülete szombali ülésén a Nagykanizsa— Szepelneki ut helyreállítási költségeihez szükséges 6600 pengő hozzájárulási összeget biztosította.
— özv. Lónyay Dezsfiné oki. szülésznő Rákóczl-u. 18. sz. há.ból Hunyadi-utca 2a sz. alá költözött
— A Missziótársulat uj nap-kSzI otthona. Nagykanizsa város vezetősége a Szociális Missziótársulat kérelmére napközi otthon céljaira a régi Rozgonyl-ulcai iskolában levő Oregcserkészek OHhona helyiségeit b >csá|totta a Misszió vezetőségének rendelkezésére.
— Soha nem lesz talajvíz, nedvesség, gomba házában, hl egyszer „Biber"-rel szigetel.
Uri és nöi
finom fehérnemüekben.
gyermek trikók és zoknik
nagy választék
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
Tel. 406. NAGYKANIZSA, CSENGERY-UT 2. Tel. 406.
ZALAI KÖZLÖNY
1 SzenUmse zarándoklat
JantoslIMto itrffcil líMVtanlzsá-
" ^ •\'\'\' "
BWHgflWTyfllW
Nagykanizsa, május 14; A nagykanizsaiak Szent Imre za-j rándoklalának előkészítése a befeje-j \'léshez kOreWHr.-Az tndulá*eredeti ■ terve janias elitje volt, amikor is OrszágosvSzent Imre ünnepélyt tartanak Szikest eBérVáten. Mint azon-twa-énpa »"a a mpsttesik.* nagy-ká ntiáAi "30-ss honvéd •emlílrszobor Wepbzési flnnepe, amelynél a nagykanizsai katolikusáig és papság is jrtentékenyen veszi ki rétrzét, a rendezőség.a nsgykanízai Szánt Imre nagyzarándoklatol junius 15-re halasztotta, ugyanazon nagyszabású progwidi méHeft, mint »z junius l-re -voll mogállapitn.
Hogy a nagykanizsaiak zarándoklata minél impozánsabb legyen, nem lesz külön férfi és külön női zarándoklat, hanem nők és férfiak egyaránt részt vehetne* a zarándoklaton A nagyközönség Jól teazl, ha már most programjába veszi a junius 15-i Szent Imre zarándoklatol Székesfehérvárra. ^.
=» Megérkezett. Engedélyezte* \'tett a várva-várt .Szeretem sebesültjei-. a nemi étet dzsungetjébői. Apák, fiuk mindnyájan nézzétek meg, mindnyájan ott legyetek. Kizárólag férfiaknak. Nők íz előadásokra nem mehetnek be.
— Ifjúsági dalosvfcrseny Keszthelyen. Folyó hó 22 én Keszlhelyre rándulnak te a nagykanizsai 1. és II. körzet Iskoláiból összeválogatott, jó banganyagu növendékek Németh Jenő tanító vezetése alatt, ahol a pedagógia-szemlnáriummál kapcsolatban Ifjúsági dalosversenyt tartanak. A nagykanizsai iskolásokon kívül mintegy nyolc iskola növendékei fognak szerepelni.
- UtaWM tteitrrrmény. A Duna -teává-Adria Vasúttársaság Igazgatóság a az 1980, évi májua hó 25-&1 Budapesten tartandó vitézzé avatás alkalmával összes vonalainkra 50 száLzalékos ■menetdíjat engedélyezett. Az utazás a kiadott behlvójeggyel május M-tfll május 28 lg lehelé meg. A kedvesméoy csak II. vagy III. kocsiosztályon vehető Igénybe. Az allomásftnök,
Hét öavl börtönre
UéUek egy aasUgyl fogyxöt akiről DamlaUds CHMt bUnlefle miatt
Nagykanizsa, május 14 Székely Endréi mtszlegoyői adóügyi jegyzővé 1926*ban választolták meg. Székely akkor válófélben volt feleségé ől és közös háztartásban élt egy másik növel. A megválasztását kövelő napokban az uj adóügyi jegyző kitöltötte a szükséges kimutatásokai, amelyekben azonban n«m a felesege nevét irta, illetőleg diktálta, hanem azét, akivai közös ház-| tartásban él. A osaládi pótlékot t*l i is vette, azonban írem adta oda i feleségének. Közokiralharolsilás és csalás bűntettében mondotta ki a törvényszék bűnösnek és hét hónapi börlöme iléltc. Az Ítélet ellen a vádlott fellebbezést jelenteti be.
JíMMiQot* íaldlíaR agy
embert <* buscaiáblában
Gyilkosai kirabolták az országúton megölt áldozatot
VVtoróllUnHIHöon.ncKtna-HMk p«n*ttnlccf fdegeDlm.
Székesfehérvár. május 14 Véres rablógyilkosság tartja izgalomban Sárszentágota kf zségel, stiol ma reggel az országúton a járókelők egy nagy vérlócsát talállak. A vérnyomok egy buzavetéshez vejeitek, ahol rátaláltak egy parasztru-Mba Öltözött embernek a hullájára, amelynek lábáról a csizma le táolt húzva és a nyaka keresztülvágva
A\' nyomozás során -a csendőrség megállapította, hogy az illelő Huszár István Sárszentágolal lakós, aki 12-ről 13 ára vitradó éjjel indult el Sár-szenlágotáról, hogy gyalog Sárbogárdra menjen A tettesek elrabolták mintegy 1500 pengő készpénzét és behúzták az ut közelében levő buza-vetésbe.
SssépMÖ Egyesület
van alakulóban Sagy-
itanlMBdn
Nagykanizsa, május 14
Régi jó Idők emlékét idézi, ha Szépítő Egyes(Hefrőt haltunk említést tenni Nagykanizsán. Pedig ujabban sok említés esik róla. Az utburko-téssal a város nj, szép köntöst kap. A városi kertészet dicséretére: a parkosítások Is egyre kellemesebb mlWöt adnak a városi életnek. S mert ilyenkor igen sok kisebb-na-gyobb város\'izépitési kérdés merül fel, amit csupán közigazgatási, vagy csupán müsuki uton elbirdni és megóidaéi nem lehet, épen ezért mo«l mutatkozik legnagyobb szüksége a Szépítő Egyesületnek, amely a város külső képének- ^(alakításában érvényesíthetné jótékony befont-
A Szépítő Egyesötet már alapjaiban fel Is támadt. Feltámasztotta Hoffmann Henrik váiosi képviselőtestületi tag, aki 40 városatya belépő aláírását gyűjtötte össze a megalakulandó Szépítő Egyesülethez. A polgármester és a főjegyző az első aláírók. Az aláifók dr Villányi Henrik ny. felsőkereskedelmi igazgatót kérik az elnökség elvállalására.
— 60 havi résitetflzetésre erdő, gyümölcsös, szóló, vagy szántó villa-parcellák kaphatók a Balaton partján Balalonfenyvesen (azelőlt Miri itelep). Szívesen látja vendégül a venni szándékozókat ha leutaznak, a Balaton fajbaromfileleplul«jdonosa Balatonfenyvesen. — Előzetes értesítésre kocsit Mid a balatonfenyvesi állomásra.
— Ma kerülnek forgalomba a Szent Imre bélyegek. A posta-vezérigazgatóságtól nyert értesülés szerint a posta Srent Imre herceg 900 éves jubileumával kapcsolatban 8, 16, 20 és 32 filléres névértékű •mlékposlabélyegektt \'bocsit ki, ametyék 1980. május I5-én kerülnek forgalomba. A bélyegekel a posta 2, 4, 4 és 8 filléres felárral árusítja. A bélyegek 8, 16, 20 és 32 fillér értékig számíthatók be a bérmentesítési dijba ugy b;Boldre, mint külföldre atftó posMQlde m Ínyek ítél. A bélyegek 1931. május 15-ig maradnak forgalomban.
— Megérkezett. Engedélyeztetett a várva-váít .Szerelem sebe-stlltjri", a nemi élet dzsungeljéből. Apák, fiuk mindnyájan nézzétek meg, mlndnyá|an afl tegyetek. Kizárólag fétfiaknak. Nők az előadásokra nem mehetnek be.
i gyooterfájál, gyomornyomis, bél-s rpangás, nagyfokú erje \'és, rossz emésztés, K-hér nyelv, kábultság, fülzúgás, halvány arcszín, kedvellenség a természetes „Ferenc féMíf" keserűvíz használata által sok esetben elmúlnak. -Az orvosi világ a legnagyobb elismeréssel nyilatkozik a magyar Ferenc lázul vizről, mert hálása megbízható és rendkívül enyhe A Ferenc Mmf keserűvíz
)gér )tó.
szertirakban, drogériákban és füsier-üz"ttekben kaph
zla/cnad/d/ dfueroll
íCöltöxlK májusban ?
Sasaitó György naaió-
labaraíortuma Fial 3., uiIvar. mi
— Xéa nem voHUy wép [UMlefem, mtmt \' in <Bl ét pyétsMf/On \'a ssdaynmi a let
bek, legolcsóbbak é»
— Karlkásostorára akasztotta fel magát a kanász. Csokonai István hedrehelyi (siroltapusztai) la-kóf, 19 éves urodalmi kanász tegnap re&el hét órakor karikásostorára a dlsznóó ban felakiszlotta magát. Mire rátaláltak halolt voll. A fiatal legény öngyilkosságának pontos okát nem tudják. Azt hiszik, szerelmi bánat miitt meneküli a halálba.
— UJ rendszer bulorvásárlók részére. — Közalkalmazottak rérz\'re Zalavirmegye egész területére di| menicsen siáliitunk teljes lak űrberendezéseket, a következő előn 0 ket nyújtjuk. Százpengőnként csupán öl pengő havi részlet fizetem!* és egy éven felüli törlesztés cselén a kamatokat is megtérítjük. Kopstein S\'.ombathety, KSszegl-ittca 5
\'tWO. Wfta ír
iM
vese-, hólyag-,gyomor- és cukorbajoknál, köszvény és reuntás megbetegedéseknél, de különösen vese- és hólyaghomok ás dara eltávolítására kiváló orvosi szaktekintélyek által ajánlott elsőrendű gyógyvíz.
Házi ivókurára rendkívül
alkalmas. Áilantlóan friss töltési "" Főraktár: »■
WEJSZ M&R
Najytoh—,Kl><|y^.21. MTKIITlM
Tdnoffouuk am énfemea ■tnUmU kerMkedelaw/ 6.
H * Unk,
_ Ilangy. — haafygstay. E — Qy — gyermekeknek. A — uuoaycá-nák. Z — ctac. Mg. wtfiágsid—áa IfJ. - Ifjúsági előadat. I- - ItMnaZ
O — grimotomene. |b — faxi-baiít K — kabaré. nZ — népszerű hím.
Május 15 (Mtörtök)
éadlli >i>lonr«K-a a*s a i
IzJelzÓMO hangv 1
Budapest 9.\'» kar hangversenye. 9»|H 9I.4S A ham. lolyl 11.10 Nemaelkááj vlz|eU<uol(álil. 12 Déli harangi tó. IlJDS Q. hangv Tí 25 H. XXX A hangv. lotjrtaiáaa. 13 Ma Idóleliés 14 30 H. I5PUCI írak h kto-l« Rádió Siabud Bgyeti
rdóleliés. 17.10 a 1\' és kerlngők 18 50
10.30 Ai Operthis____
.FaUiall- vl(Mlm 3 letv , 6 ktpba
\'\' 2130 Poritoi Időjelzés. W
ÜtAna: Poakn OperettréwkW 1 nyelvoktatb. iának lorttó-
iiK. L Utáni kb. cigányzene.
Bécs 12 Macto- ientkar (áMka. IM* Sllvtng-zcoekar 17.15 Meie a cxrebogfaril titokkal. 20 OyfiteménT Stnun JánM likai lódott i»B»«Wl 31 90 Kamira Z.
Berlin 16 30 Hangv. 19.4S Zene. Fllharmónlkus hangv. Utiíui Z.
•\'rflön IUU O 12-40 Közvetít4i Prágából. 16 30 Caeh zenei njdoasáiok. 17 30 Dalok. It 3fl:Zene. 19 Kozv^BtáiTrihim
20 80 "..... .......
21 Zeit ______________
Milánó 16 35 MaíiIkMó gyermekkuckó 17 O. Ilii Ztm. 20.45 VfcMMk. 21.15 él 23.3^ Esne.
München 16/35 Zongori|lták. 17.25 Htó-Uió. I9.3QiO. 21.14 Hitifv.
TrtgsMniioiUta e 23 K0ZV<III<< Prági
ÍW"1- ...
el ki
a „Telefunken
3 csöves készülék csövekkel és „L 666" hangszóróval
Ctak |pár napig, amíg Zlegltr ar, a TaUfanktn ctg technikaaa Ht van.
Szabó Antal
fegyver- és sportárunagykereskedés rádió- én gram*(o«OMtály*>
.1930 ipáim 16
ZALAI KÖZLÖNY
SPOR7ELET
Booskay—Attila 3 12 (111)
Debrecen, május M (ÉjszakaI rddlójelentés) Kél ezer néző. Bíró Juhász. A Bocskay Molnár helyén tartalékkal, de Sághyval megerősítve, íz Attila kompletten állolt lel.
Az alaö félidő 22 percében Pruha .hazaad", de Mertin előbb csípi el a labdát és Semierhex passzol, aki megszerzi a vezetést 1 :0. A 25. percben Pruha szabadi ugáiát Ormos góH*» vágja i: 1. Szánét után a Bocskay erősen
támad, de Szemző szenzációstn mindent ment. A 20. percben Teleky-Semler a labda ulja, majd utóbbi ismét megszerzi s vezetést. 2:1 A 30. percben Sdghy kiadásával Markos lefutja az egész Attila védelmet és beadlsából Teteky gólt rug. 3: I. A 38 percben Pimpit faultolják, mire ll-es a Bocskay ellen, melyet Ardat lő be. 3: 2.
Az Attila, egyben a mezőny legjobb embere Szemző voll.
Anglia—Ausatria válogatott 010
Bécs, májua 14 (Éjszakai rddlójelentés) 61.000 néző. A nézők között ott voll Schober szövetségi kancellár és Miklós elnök Is.
Az angol profi válogatott teljes mértékben kihasználta fizikai erejét. Erői kupasljluiban játszottak az
angolok, melyei az osztrákok nem bírlak. Egy angol játékos a kapufának ugrott és orrcsontja eltörött. Több osztrák Játékos megsérült. Hullámzó Játék. A bécsi csapat nagy balszerencsével küzdött. Kornerarány 8: 4 Anglia javára.
KÖZGAZDASÁG Nagykanizsa: a negyedik gabonacentrálé
Nagykanizsát múltja és jelene, fekvése és fővonala predesztinálja arra, hogy az egyik terményközpont legyen
Nagykanizsa, május 14 A fővárosi sajtó a műit napokban hirt adott a kormánynak arról a tervéről, hogy a termésértékesités kérdésének megoldása kapcsán az országban négy gabonacentrumot akar felállítani, melyek egyenként MX^-,500 vagon gabona befogadá sára\' lennének alkalmasakká téve. E centrumokat Budapesten kívül Miskolcon, jSoprquban és Barcson tervezik.\' -
A hir, hogy e négy gabonacentrálé kőzött Barcs szerepel — nemcsak Nagykanizsa, de Zalaegerszeg és egész Zalavármegye gabonakereskedelmi és gazdaköreiben általános feltűnést keltett. Nemcsak azért, mert Nagykanizsa a múltban a gabonaexport terén és terménykeres-K\' dől révén valóságos márka volt a külföldi gabonapiacokon,\' hanem mert Nagykanizsát egész fekvése,
forgalmi centrum volta predesllnálla arra, hogy az orszlgnak negyedik gabonacentráléja Nagykanizsa legyen. Nem Is emlilve azt a távolsági vonal-differenciát — ami Barcsnál mutatkozik.
A nagykanizsai és zalai gabonakereskedelem, mint a gazdaközön-ség érdekében szükségesnek tarjuk a legsürgősebben egy komoly és erőteljes akció megindítását Ebben az ügyben már mielőtt hozzájognánk, kérdést Is intéztünk néhány kanizsai gabonakereskedelmi szaktekintélyhez, kiktől a következő válaszokat kaptuk :
Welss Tivadar kereskedelmi tanácsos kijelentette, hogy a dolog tulaidonképen még csak a tervezés stádiumában van. Kombináció. Így erről még korainak tartja nyilatkozni.
Kertész Lajos a Nagykanizsai Közraktárak igazgatója rámutatott arra, hogy egy ilyen gabonacentrálé létesítésénél figyelembe kell venni a város fekvését,
az idefelé való gravitációt. Nagykanizsát szerencsés fekvése, vasúti fővonala, a környéke, az Idefelé való gravitáció, a rövidebb vasúti vonal stb. egyesen predcslináija arra, hogy a lervbcvett gabonacentrálé negyedik helye legyen. Itt nagy férőhelyekkel bíró és kellően felszerelt közraktárak vannak és nem szabad a magyar gazdaközönségei arra kényszeríteni, hogy elkerüljék a nagykanizsai
flacot, ha már elakarnak raktározni, ehetővé kell tenni azt, hogy egy bizalmat érdemlő Közraktár varrán-sait az e célra kijelölt intézet leszámítolja. A varrán6ok előlegezésénél egyenlő elbánásban részesüljenek a bizalmat érdemlő Közraktárak.
Krausz Albert, régi gabona-szakember, többek közölt a következőket mondotta:
— A magyar kormány a gazdasági kapcsolatok kimélyilésére nagy gondot fordit. Mindent elkövet a gabonr.-exporl tokozására. Főleg az olasz exportra helyez nagy suyi. Az Olaszország felé való exportra Nagykanizsa van predesztinálva, az a Nagykanizsa, amelynek kereskedői és exporlőrei anník idején a messzi külföldi országokba vitték ki az annyira keresett és tavin i/áit magyar gabonát. Nagykanizsa minden tekintetben arra van hivatva, hogy az a kapu legyen, amelyen keresztül nemcsak Olaszország, hanem az alpesi tartományok, Svájc és a többi államok felé is irányitó-d:k a magyar terménykivitel. Az ulja kell, hogy Nagykanizsán koncentrálódjék, már csak vasuli fuvar meglérilés szempontjából is, és ha későbben másfelé is lenne rendeltetése az árunak: akkor is itt kell koncentrálni. Itt vagyunk a határon Olaszország felé. Ugy a Balatonvidék, Somogymegye, a zalai áru mind ide gravitálnak és indokolttá teszik azt, hogy a negyedik gabona-
Fehér
iiIíkIoii arcot YOOséviés laépiió tasinok, gyakran rníV\'l pö\'mbíian fldltó Chtorodunt-l«K|in«»»AlftjiMr4»UsindlaU nUn. A togak, révté hkunilat ntin uyínySrfl iletánlcaorftiyySrlMm \'\'ragyognak. Klaörolja meg egy tubtta fogkrémmel, melynek Irt, fio lillör, egy nainr tubui ára P 1.—. Chlorodoat eséjvts Qvoűonként P 1.90 k* 9.110. Ci*ak kík-iOld nlnil oaomagoláaban „ekloraáaat" tallralla!\'Valódi Mlmlrntlu kapható. — Leo-Wcrka A.-0-, Drosden, majnraroraiágl Toi4rkóp*laoloi«-ttnlnltr Kortalan éa Trilla Uudaiieat.
centrálét Nagykanizsán állítsák fel és mint egyik kiváló fekvésű gócpontot és centrumot okvetlenül használják ki. Emellett pedig persze létérdeke ez Nagykanizsának, amelynek ezt az alkalmat is most erősen
meg kell ragadnia.

Dr. Králky István polgármester mostani budapesti útját máris arra használja fel, hogy a legkompeten-sebb tényezőknél érdeklődjék a kérdés felől. Értesülésünk szerint Hoyos Miksa gróf, Pongor Henrik kir. kor-mányfőtanácsos, ujnépi Elek Ernő és más gazdasági életi tényezők ugyancsak érintkezést keresnek ebben a kérdésben a felelős tényezőkkel. (B. R.)
(—) Vállaljunk munkát Amerre csak nézünk, mlndenült pénz és munkahiány teszik nehézzé az életet.
Ilyen viszonyok között ott kell megfogni a dolgot, ahol éppen kínálkozik. Van olyan tetmelésl águnk, mely minden befekletés nélkül nyújt tavasszal biztos keresetszerzési alkalmat. Ez a selyemgubótermelés, melynek révén könnyen juthat bárki is egy-kélszáz pengőhöz. Tájékoztatásul közöljük annak a tlz selyem-termelönek a mult évi keresetét, akik Zalavármegyéből a legtöbb gubó. szolgáltattak be: Varga Sándor (Albórálk) 211 P 22 f., Szanyl Bálint (Felsörajk) 203 P 70 f, Császár János (Nagyrads) 203 P 20 f., Her-cieg Istvánné (ZalauJIak) 194 P 64 f„ Csoór Isivan (Qalambok) 188 P 48 f., Zsganig Nándor (Oalambok) 171 P 64 f„ Baranyai Vendel (Ko-nnrváros) 168 P 54 f„ Drá József (Tűrje) 162 P 74 f., Kin József (Zaladvarnok) 153 P 52 f. Ajánljuk, hogy aki gubótermeléssel foglalkozni óhajt, mielőbb jelentkezzék városában, vagy községében a selyempete-kikeltónél, aki a hernyókat klosztji és a szükséges utbaigazitáspkat megadja.
TŐZSDE
A mai tőzstte meglehető! barátságtalan hangulatban Indult meg. A nagy magyar államkölcsön felvételének elhalasztásáról szóló hir a spekulációt trrttdltá-"Itíetve hátrányosan befolyásolta. Ennek hatása alatt igen tekintélyes tételek kerültek piacra ugy külföldi, mint belfölfl megbízásokból, ami áresést idézett elő. A tőzsdeidő végefelé a hangulat megnyugodott és az árfolyamok stabilizálódlak. Flxkamatozásu papírok piaca élénkebb voll, az árfolyamok megszilárdultak. Valuta és devizapiacon élénkebb volt a forgalom, N.wyork emelkedelL
TeraéijtóiMe
Buza tszt. —flll, dt. 05 flll. és a rozs — flll esett.
Hoia ttixav, 77-ea 21 20-2150, 78-t* 21-60—at 80. m<t 21 80 -22-10, 80-aa 2200—22 30, donállt. 77-es JO 40-20 65, 1 S-m 20 85 -20 90, 7»-ei 20-90-21 10, 80-as 21 00 -21\'21, rozs 1040-10 80, lak árpa 13 50-18 75, aörirpa 18-00-1725 ssb»20-125O, teueit tnt. 11 15—
lt 25, dónántat) ll 28 1180, repce -■-
-•— korpa 8 00 - 8-50.
i Manctt tfoá* fcrfiajtcyxáM
valutAk
Angol L 27-77-V-fo Belga h. 79-60-60 00 Cseh k, I8-M-18-98 Dán k. 162-75 15835 Dinár 10-00-10*08 Dollár 069-40-571*40 t\'randa 1.22-30 22-80 HotL 2..9-80 230-80 Lengyel 63-8^64-25 Uu 3-36 i\'40 uva 411-4-17 Ltra 29 75-30*05 lUrta 136 2Í-I36 80 Nwrég 152 75-153 35 idilli. 6042 80 o2
í\'eaeta —*---■—
.rájdL II0-3S U085 Svéd k. 153*10 I&370
DEVIZAK
AmsL 229-82 230 52 B*lgrid 1008-10*11 BuUa 136*38-13678 BiasaxeJ 79*75 80 00 Dtviialeá 3*39-3*41 Kopeab-M 92 153-32 London 27 77-27*85 Madrid 68 90-70 90 Milano 29*95-30*05 Newrork 571 50-3 10 OaxJó 18*32-153 32 Pált* 22*41-2248 Práfa 18-63-19-68 SsófU 4*12-4*16 Stockh. 183-27-153 67 Varsó 64*05-64-25 Wien 80-56-SO-81 Ztlildb 110-51 1081
l«ü(Táiár
felhaltál 2582, aUdstUn 199. - Hl*fl-rendű 1*36-1*38. szedett 1*32—1*36, medetl löaép 1*26—1-28, könnyű 115—1*24, l-*ö randi öreg 1-24—1-28 ll-od rend 11 öreg 1-10-1 20 angol attldó 1*80-1*50, szltoan* u*jb»n 1*58-1*67, tsir 1*70-1*90, has l^ÍO-1-86, szalonnás U1 sertés 1-64-1*74.
Eladja: DéMaLNjamda it lapkiadó Vállalat, Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai Károly.
btwMlMa Itlilm MacykamlsM V. m,
\' ......
ZALAI KÖZLÖN V
1930. májúi 15
APRÓHIRDETÉSEI
As smlldnkMMk dija 10 «!te M MMr) Mudea további szó dija » flll. Vasár- ét tnnepnap 10 ssólf H fillér, mladaa torábWlió dija • fii*. Szerdán és Ma-leken 10 szóig (O flHér, mindet továhM azó dlfst • ffll. Cimssó s minden vsata-
6sbb bílűböl álló sió kél siónak síimlV Ilik. Állási keresőknek SOM ngtdméay.
■ laslé augusztus I-re 2 siobs, konyha, elössobs, vtivexe ék és mMen me llék-helyiségekből álló Iskás. Bővelbet Varga Nándor kelmefcslór él, Hunyadi u. 19 2412
Finom, Isletes héalkaaat kaphsló kl hordásra Is, a mrgrrndelt ebédeket díjtalanul hál hoz küldök. Bergemé, Klnlril-ulca 21 2565
Fsjsalssikoh, begyes, nsgv husu, páronként olcsón eladók — Sugár-ut 26. slslt.
Fan«ttbü1orolr, kosáráruk készítése és Ja«H*aa, nádszéklonás llléaaél, Erzsébet tíz 13. 2148
Baiáasági számtartásban teljes jár-tsssággsl biró \'gyakornok azonnal felvéte-tik. — Ajánlatok Faludy Oéza uradalmi ellenórhóz Zslscsány Intéiendók. 2563
Horthy Mlklós-ut 15. szám alatt lOld lisoaraa a lábán e\'sdó — Ugyanott egy gyermektelen házaspár házmesternek (elvétel IV.
■laslé két utcsl szoba, mlndketió külön bejárattal. Meglelel Irodánsk, mOhelinek, varrodának. Azonr.al elfoglslhstó. Migvar-utcs 20. 2557
Uagblalsaté, Jól tőző, Jobb Izraelita nő sjánlkoaik kis házaspárhoz, magányoshoz, vagy háztartásban mindent dolgozó hlzvezetőnőnek, gazdaasszonynak, vidékre. Clm a kiadóban. 2567
■Ifatélaéaj hlsáUHk faatéisél.
■avar
-2578
Egy kOlönbeJárslu baloraioM szoba, e«y szép műhely kis izobával kiadó. — Ugyanott 4 tOkSrablsk spaletlávsl, rolettá-val ielizcrelve, beUregezve eladó. Horthy Mlklós-ut 15. szám slstt.
lalalllgaaa, németül beszélő urtleinyt keresek 6 éves unokám mellé. Orllnfeld Mi isáoé, Kinlsil ut.a 5. 2579
Fákat 14. sz. slstt kétszobás utcsl lakás emeirtl egyszobás ktllöobejárstu bútorozott szobs azonnal kiadó. 2516
Egy jéfca
a kiadóban.
jeladó. Cim 2575
lukácsai elsőrangú, helyben vsgy vidékre kisegít Teiekt-ut 26 -2576
Csinosan bssfvroaatt utcai izoba azon* nai kiadó Erzaébei-tér 2A L ern., 1. -2577
1930. Pk. 10066. ss. 1930. vghl. 527. sz.
Árverési hirdetmény.
Libertás Irodalmi és Lapkiadó Vállalat (Képviseli: Dr. Párkány Frigyes budapesti ügyvéd) 129 P 84 flll. követelés és |árulé-kaf erejéig a nagykanizsai kir. Járáiblróság 928 »>. sz. végzésével elrendelt kielégítés" végrehajtáa lolytán végrehajtást szenvedőlől lefoglalt 1200 P becaéitékB lngóságokrs s nagykanlzaal kir. járásbíróság lenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak ss 1908. évi XL1. t.-c. 20. f s alapján lentirt valamint zálogjogot szerzett máa toglallatók Javára is s vétrehajtáat szenvedő lakásán, üzletében Ktikomárom községben leendő megtartására határidőül 1930. évi május hó 17. napjának délelőtt 11 órája tűzetik ki, smlior s bíróilag lefoglalt bolti árucikkek s egyéb Ingóságokat a legtöbbet Ig/rónek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron slul Is el lógom sdnL
Nagykanizsán, 1930. évi május hó 2-án.
Elek Liizló s.k. »S7) kir. bírósági vágrshsjlő.
MAKULATUR
papir
nagyban és kicsinyben
olcsón
kapható* kiadóhivatalban
Duna-Száva-Adria Vasúttársaság (»«iöit Déli Vasút)
A Imkului állomásra és álloaáiríl érkeifi és hidaló roiatok
MENETRENDJE
Ér«ény»s ■ 1930. éai május IB-tSI 1931. éai május 14-ig
Budapest—Nagykanizsa
Vüüi! A vonat Budapestről Nagykani- Vonat 1 A vonat Nagykanizsa- Budapestre
neme Indul zsára érkezik ■ láma neme ról Indul érkezik
216 Szem. v. 21-20 4-10 Üyv. 6-15 IOIO
202 Oyv. 7-SO 11-35 211 Szem. v. 0-35 745
212 Szem. v. 6-40 13-20 213 Szem. v. 8-30 15-45
214 Szam. v. 1410 2040 215 Szem. v. 14-75 2110
204 Ojrv. 18-15 22-14 203 Oyv. 17-45 21-40
216/912. 216/312. 202. 202. 202. 202. 202.
207. 204. 204. 204. 204. 204. 204.
Közvetlen kocsik: sz. vonatnál 1—II—III. oszt. krcsl Budspeit D.
Il-lll.....
. étkező és III. . I-II-III. . l-ll-lll . I-II - III , , . élkezókocsl
Az utóbbi három junlus 15 (ól szeptember 15-lg. >s vonatnál I—II. oszt. l-ocsl Budspesl D. V.-Ventimlglll IX/16IÓ1.
—Bsrcs (Pécs) között . Zalaegerszeg
. Prsgerikolg.VI/14—IX\'16 . Trlesle l»15 lg. . SplltsIMIIIslaltersee. Rogsrska Slatlna. Vlllsch.
Slnauto
| Nagykanizsa ról Indul
llt.....Trieate.
I—II. . . . Róms.
hálókocsi . . Veneils.
Il-lll. . . Orado IX/U-lg-
I-II. . . . Fiume lX\'14-tg.
hálókocsi Budapest D. V.—Fiume szeptember 14-tg. Budspedről szerdán, pénteken, vssárnsp. étkezőkocsi Budapest D.- V - Nagykanizsa között.
Nagykanizsa—Siófok—Lepsény.
Indul
ÍHTl
Siofokrs érkezik
\'JTST 1500
m
Lepsényről [Nsgykintzsára Indul "kezlk
SiJiulJ
A 123, 125., 128. sz. slnsutóbusz vonstok cisk Jun. 23 lói siepl. 5-ig közlekednek. A 123. sz. sinsutóbusz vonat csak vasár- és ünnepnapokon, mig a 125-ös ciak hétköznapokon közlekedik.
_Nagykanizsa—Balatonszentgyörgy
Nagy kani-zsárol Indul
w
235
Vegyes!
Nagykanizsa—Szombathely—Ágfalva—Wien S. B.
Vegyes ,
Caak Il-lll. osztályú locsikksi közlekedik.
IIBalátonazent. J Nagyksnl-
Pgyörig\'rtUnd.lzsára érkezik
TIT
Itt >fjt aalzat-| M Indul | Szoaabat- |Bécsb-lérkezil L, Bécsből Indul Sj»ab«l- Wyra kkwik jttára ádtszlk
312 Szem. v í-4s \' 1- 4> T5-IÖ ízem. v„ _ s 10 7 42
3IK Szem. v. 7-20 10-15 2004 317b Szem. v. — 530 8 10
306 Slnauló 1340 1620 — 305 Slnautó — 748 1020
302 Oyv. 16-45 1845 22-15 301 Oyv. 8-20 11*30 13-28
320 Szem. v. 20-55 23 45 — 311 Szem. v. 10-15 14-54 17-30
316 Szem. v. 23 25 2-50 844 313 ISzem. v. 15 34 21-04 23-17
315 liSzem. v. 20 40 1-30 4 15
317. 312. 216/312. 901/312. 90&W7. 9f 3*302 903/302. 915/316.
317/b. sz vonat csak jui. sug. hónapok vasár- és ünnepnapjain közi.
.................... nem közL
vonattal 11—oszt. kocsi Nagykanizsa—Wien S. B-re.
11—111.....Budspeit D. V.—Zalaegerszegre.
„ l-II-lll „ „ Susák, Gyékényes, Pozsony, Prabába. „ t-tl-III. „ „ Osijek—Wien S B re.
„ 1-tl-lll.....SuHk-WIen S. B.-re.
„I-II-III „ „ Barcs- ......
„ II—III....... „ „ „
Nagykanizsa—Barcs—Pécs
i^VMlrti-IBarcsrsll Pécsrr til Isdiil Jérkezlkférkezlk 41
955 [I 12-00 13-46 15-30 18 05 I 21-35
1414
17-34 23-56
5 Pécsről I Barcsról 11 M^yV^U li Indul |{ Indul lluira hiszik
931 llVegy v. II 7-50 II 11-25 I 1405 903 lOjrv. I| 12 21 I 14-35 16-31 915 1 Szem. v. || 18 15 | 20-55 23 00
315*912. sz. vonatokkal Il-lll. oszt. kocil Wien S B.-ról Barcsrs, I—U—-III. oszt. kocsi Budspest—Pécsre. A lobbi vonatokkai luló közvetlen kocsik ugyanazok, mint a Nagykanlzaa-Wlen S. B. viszonylat alattiak.
Nagykanizsa—Gyékényes
Nagykanl-níról Ind. OytténjrM-rt érkezik Oyékéuvcs- röl indul Nanrtunt-itira érk
904 Oyorevcnat 23-23 23 55 901 Qyorsvonat 4 32 505
301/904. és 901/3U1 sz. vonatokkal l-ll-lll. oszt. kocsi Pnha, Pozsony, Gyékényes, Snsak között
Nagykanizsa—Csáktornya (Cakovec)- -Maribor glk.
Nagy kani-zaáról Ind. Csáktor l\'Msrtb nyárs érk \'l ézk Msrlb ICsáktornyá-. Ind. I ról Indul Na^kul-\\ttit, Mulk
M |j§zem. v. 202 |Qyv. 224 Szem. v. 204 fOyv. tTi 13-56 23 04 ő\'3ó ;J 51: 13 15 [| 15-15 15-24 ■ 18-2! 0-39 | 3-25 2öls!IOyv. \' , r6ff" "3« 221 (Szem.v. Ij 5.15 8-06 203 Oyv. ÍI4 28|| 1610 223 llSzem. v. 16 50 j 19-42 9-34 17-24 2114
A közvetlen kocsik s 201/s, 202., 203, 204. számú voustoknál ugyanazok, mint a Budapest viszonytat alatt.
A 221., 222., 223., 224. számú vonatok közvetlen vonatok Nagykanlzsa-Marburg (Maribor gtk.) között.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
■in <:> \'AiiH\'iliwtmo Vim
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
10621/1930. sz.
Versenytárgyalási hirdetés.
Nagykanizsa megyei városban a vasúti személypályaudvarhoz vezető ut burkolatának; álépitésével kapcsolatos szállítások és munkálatok biztosítására nyilvános írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Az ajánlatokat a feltételekben megadott címzéssel f. évi május hó 27-én d. e. óráig a v. mérnöki hivatal iktatójába kell benyújtani, vagy postán beküldeni.
Ugyanott a kiírási müveletet hétköznapokon d. e. 10—12 óra között megtekinteni, vagy 6 pengőért megszerezni lehet. Az összeget Nagykanizsa város 56607. sz. postatakarékpénztári csekkszámlájára a rendeltetés megjelölésével kell befizetni és az erről szóló elismervényt a v. mérnöki hivatalnak kell beküldeni.
Nagykanizsa, 1930. évi május
K ,3 án- Polgármester.
Kováid Péter és Fia
budapesti fssl&gyár
fest, tisztit éa plitMroz
Gallérok, kézelők és Ingek tisztítása. Harisnya szemfelszedét ét lejelét
latt Osangary-ut B.
Nagykanizsai Autóbusz Vállalat
MENETRENDJE
trvtmyZ>«« ZUO. asdfaa $4 IS-élOl.
Erzsébet-tér— Vssvtsllowás
Oda
0 >0 400 5-00 S-K (jtó o7» 008 •<«
Jl-06
1310 U-oo 16» 17-ao 20-» 22* 22 só 23-to
Vissza
0-18 4-18 506
600
6-sa
7-4S
8-u
JJ-40
13 » I410 16-®< 17»
20*
22-17
23-<a 23-20
Erzsébet-tér— Barak
Oda
> 7 M >10 US • 11« •18»
Visaza
8>0 1027 11" 18"
ojulius és sususztu* hóban eíak hét koznspokon 00 tullnsésauiíusstul nóbau caak vasár-és tlanepnz pókon •Csak szerdán, pén leken ét vásári napokon. ••Csak szerdán; pénteken, Itanep éa vasárnapokon.
Felhivjuk a helybeli kereskedők és iparosok figyelmét, hogy az átalakítóit autóbuszaink belsejét reklám céljára bérbeadjuk.
Z5» tan. 21a aüa ttffcttta ki M f l-
32 _ „25.....F 3 —
Sl„ „ 31......M-
A hirdetni szándékozókat felkérjük, hogy ebbeli azátldékukat
a Krátky tózsdébefi szíveskedjenek. ti. :i iuiiiki 1 Nagykanizsai\' A*tóbs»z nP"\'*\'1 Vó««i*rt.ii >>t •>•:• ■
Nyomatott a Déízalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezetői
Zalai Károly.)
70. évfolyam 110. szám
Nagykanizsa, 1980. május 16 péntek
Ara 14 A"*\'
ZALAI MIM
Szerkesitóség és k[ad<Milv/ilal: P6ul 5 uim Keszthelyi ílokkladóhlvatal Kossuth l.a|oi-u. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elóllzelésl Ára : egy hcSra 2 pengd 00 Iliiéi
A fiumei Kiköíö
Pár nappal ezelőtt kezdődöd meg a népszövetségi tan les Illése s a lapok híradása szerint egy esli la-nacskozás során már egy, Magyarországol is közelről érdeklő kérdés került szóba : a fiumei kikötő kérdése.
Grandi olasz kllltlgvininiszler Ma rinkovics jugoszláv külügyminiszterrel beszélgetést folytatott ,i fiumei magyar szabad kikötőről. A híradás szerint Grandi különböző engedményeket kért Marinkovicstól a Fiúméba irányuló magyar export-kereskedelem -számára. Elsősorban kedvezményes jugoszláv árularifáról van szó.
Ez a rövid híradás ismét felszínre hozz* a fiumei szabad kikötő kérdését, amelynek használatát a; Olaszországgal megkötött baráti és (tönlö-birósági szerződés keretében biztosítottunk a inagtiuk számára Szükségtelen fejtegetnünk, hogy milyen előnyt jelentene a külföldre irányuló magyar kivitelnek a fiumei kikötő, mini a tengeri világlorgalomba való bekapcsolódás egyik kapuja.
A fiumei kikötő azonban mindaddig használhatatlan marad számunkra, amig Jugoszláviával meg nem oldottuk a szállítási larifa kérdését, hiszen Fiume a legkényelmesebben Magyarország számára csak Jugoszlávia területén át közelíthető meg. Nem tudjuk, hogy a két alhm delegátusai diplomáciai ulon, lehat nem nyiil konferencia keretében, tár-gyaltak-e egymással, de Grandi barátságos intervenciója arra látszik mutatni, hogy a kérdés talán megoldásra érik.
A barátságos megoldás mindkét országnak csak hasznára lehetne. Magyarország, ha nem várna előnyöket Fiume szabad kikötő használatából, akkor nem is kérle volna Olaszország beleegyezéséi ahhoz, hogy a kikötő egy részét megkap juk. Nekünk tehái érdekünk a megegyezés. A józan ész szerint azonban érdekük a jugoszlávoknak is, mert a jugoszláv területen lebonyolított nagyarányú szállításokból a jugoszláv államvasutaknak s ezzel Jugoszláviának jelentékeny haszna lenne.
Mi tehát érdeklődéssel várjuk, hogy ez a tanácskozás milyen eredményeket hoz Egyel azonban már most is leszögezhetünk, akármi is lesz az eredmény: ez Olaszországnak irányunkban ismélclien megnyilvánuló jóindulata Nem titok, hogy a miniszterelnök rövid római utjának az volt a célja, hogy megköszönje azt a támogatást, amelyben bennünket a hágai és párisi tanácskozásokon Olaszország részcsilett. Grandinak Marinkovics-csal folytatott megbeszélése arra látszik mutatni, hogy Olaszország szerves külpolitikai progranimjává
lelte a magyar érdekek támogatását. Minden egyes cselben, amikor barátságos érzelmeinek kimutatására alkalom nyílik. Olaszországot az oldalunk melleit találjuk
A magyar nép természetesen hálával fogadja a volt nemes ellenfélnek s elsőként meglért barátnak irántunk megnyilvánuló jóindulatát.
A magyar nép sohasem volt hálátlan pártfogói iránt. Damosl százszorosan érzi Olaszországnak felélik irányuló szeretetéi, mert egy olyan ország és nép felé áramlik ez, amelyet a trianoni békeszerzfidéz rettenetes megalázásba és szenvedésbe döntőt!. Azt sohasem felejthetjük el,
hogy amikor nagy politikai ügyességgel megszervezel! ellenséges propaganda fdjtogató levegőjében éltünk s baritok ulán kutattunk a megpróbáltatások éjszakájában, az uj rennaisance-ra ébredt Olaszország volt éppen az, amely meghallotta a szenvedések jaját és meglátta sebeinkel. De nemcsak meglálla és meghallotta, hanem olyan mérték-ben gyógyítani is igyekezett, ameny-nyiro ezl csak a külpolitikái körül mények megengedték. Amióta megkezdte, Olaszország folytatja is a gyógvilás mfivét s ennek egyik ékes bizonyítéka éppen Grandi legutóbbi intervenciója Marinkovicsnál.
A1 népszövetség ma megszüntette Magyarország pénzügyi ellenőrzését
A népszövetségi tanács 59. ülésszaka véget ér!
(leni, inájUH 15 (Éjszakai rddiójelentés) A népszövetségi tanács mai záróülésén megtörtént Magyarország pénzügyi ellenőrzésének megszüntetése, miu\'án a pénzügyi bizottság közölte a tanács-
csal, hogy ennek semmi sem áll útjában.
(jent. május ir> (Éjszakai rádiójelentés) A népszövetségi tanács 59 ik ülésszaka ma véget ért.
Véres dráma egy zalai községben
Fejszével agyonverték Alsónemesapáti legvagyonosabb gazdáját
Zalaegerszeg, május lf» Alsónemesapáti községben ma reg gel Kuslán László, a falu legvagyonosabb gazdája gyilkosság aldozala lett. Kustdn még régebben fürész-lelepel lélesilelt, amelybe később betársult szomszédja és lcg|obb barátja, Takács Károly. Egy ideig rendben folytak a közös vállalkozás ügyei, legújabban azonban gyakran kerüli nézeteltérésekre a soi a két tulajdo-
nos közt. Ma reggel a munkások alkalmazása miatt a két gazda ismét összeveszett és az összcszólalkozás hevében Takács Károlynak 19 éves János nivü fia fejszél ragadolt, amellyel kél erős ülést mért Kustán László lejére. Kostán! súlyos alla-potban villék he a zalaegerszegi kórházba, ahol a l óra délutáni órákban meghall.
A gyilkost letarlóztallák.
„Az igazi békét csak békerevizió-vat lehet elérni"
A ratifikációs javaslat folytatólagos vitája — Bethlen ma nagy beszédben nyilatkozik a párisi egyezményről
utódállamok közöli bizonyos normálisabb viszony jön létre. Hangsúlyozta azonban, hogy
o pénzügyi leszámolást politikai leszámolásnak kell kö-
Hudnpeal, május 15 A képviselőházban a ratifikációs javaslat vitáján Lukács György az egyezmény legnagyobb Crlékél abban a biztonságban jelölte meg, amelyet a velünk szemben támasztott követelések végleges remlejése és inegálla-pilása jelent, de nagy eredménynek tudja be azt is, hogy sikerült a továbbiakban is megvédeni a v gyes döntőbíróságok elvéi. Az optánskér-désnek napirendről való levélek annyit jeleni, hogy közlilnk és az
vetnie.
Meg kell szűnnie annak az egyenlőtlenségnek, amely a lefegyverzés kérdésében áll fen.
Szlldi-yl L-.jos sajnálattal állapította meg, hogy a vila során egyetlen egy esetben sem hangoztatták azt, liugy
kényszerhelyzetben járultunk hozzá az egyezményhez.
Nincs adat arra, hogy a kormány mulasztási kövelelt volna el a tárgyalások során. Az elmúl! évek tapasztalatai alapján : nem hisz semmiféle egyezményben, mert 10 év óta mindig, csak ml tartjuk be az ilyen egyezményeket. A hadikölcsöntulajdonosok érdekében henvujtoll IndilvAnyh\'iz nem járulhat hozzá, jól lehel évik hosszú sora ó\'a küzd a hadikölcsönlulajdo-nosok kártalanításáért. Karitatív módon azonban nem lehel ezl a kérdést megoldani. Az Igazi békét csak béke-revlzlóval lehet megoldani.
Györky Imre élesen bírálta a kormányt és több Ízben sértő kifejezést használt a miniszterelnök személyével szemben, amiért minden esetben elnöki rendreutasilá\'ban részesült. Majd ujabb sértő kitétel ulán az elnök megvonta Györky Imrétől a szól. Az ülés fél 3 órakor ér! véget.
BelQlen Qolnap nagy bestédet mona
A képviselőház holnapi ülésén gróf Bethlen István miniszterelnök szólal fel és reflektál a ratifikációs javaslat vit.ija során elhangzott észrevételekre.
Ausztria védi gabonatermését
Megakadtak az oszlrák-jugoszláv kereskedelmi tárgyalások
llécs, május 15 (Éjszakai rddiójelentés) A nemzeti lanícs inal ülésén Schober szövel-szégi kancellár hosszabb beszédei mondod.
— Magyarországgal és Jugoszláviával — mondotta — a kereskedelmi szerződés revíziójára irányuló tárgyalásod már annyira előrehaladtak, hogy befejezésük közvetlen küszöbön áll. Az osrlrák kormánynak szilárd elhatározása, hogy a gabonatermelés védelmére a szükséges rendszabályokat még aratás előtt élelbe-lépteli, nemcsak a gabonavédelem, hanem a többi gazdasági kérdések szernclőtl tartásával.
Bécs. máJUR 15 (Éjszakai rddiójelentés) Politikai körökben Ilire jar, hogy a jugoszláv —osztrák gazdasági tárgyabsok nem vezetlek eredményre. Azt hiszik, hogy ez nem jelenti a tárgyalások megszakítását véglegesen.
Orska Mária meghalt
Bécs, május 15 (Éjszakai rddiójelentés) Orska Mária világhírű színésznő csütörtökön este Bécsben veronáimérgezésben meghall.
ZALAI KÖZLÖNY
itóö. május 16.
Krdtky István polgármester a népjóléti, a pénxUgyminlsxter nél és a miniszterelnöknél
A polgármester meghívta a miniszterelnököt a 20-as szobor leleplezésére
Nagykanizsa, május 16 Meglrluk, hogy Gyűmörey György Mispán vezetése alatt Zalaegerszeg város nagyobb küldöttsége tisztelgett a kormány egyes tagjainál. Ezt az
alkalmat használta fel dr. Krátky István nagykanizsai polgármester, hogy — klllön a zalaegerszegiektől — Nagykanizsa város több aktuális ügyében ugyancsak tisztelegjen dr. Vass József népjóléti, Wekerle Sándor pénzügyminiszternél, mhjd a magyar kormány elnökénél, Bethlen István grófnál és intézkedésükéi kérje
Dr. Králky polgármesler először is a nagykanizsai kórház régóta vajúdó ügyében Interveniált dr. Vass József népjóléti miniszternél. A miniszter a legnagyobb előzékenységgel fogadta Nagykanizsa agilis polgármesterét, akinek kijelentette, hogy minden részletében ismeri a nagykanizsai közkórház ügyéi és mihelyt módjában lesz, lehetővé fogja tenni a kérdés legkedvezőbb megoldását. De hangsúlyozta a miniszter, hogy a kőrházépitkezést csqk a város és a vármegye együttes hozzájárulásával lehet megoldani.
Kralky polgármester rámutatott a miniszter elölt arra, hogy Nagykanizsa városa a hozzájárulást illetőleg nagyon is teljesítette a maga kötelességét, amennyiben a súlyos gazdasági és pénzügyi helyzele ellenére eddig mintegy 800.000 pengőt áldozott közkórházának fejlesztésére és igy megvan a jogcíme ahoz,
hogy minden más igényeket megelőzően segilfessék.
Dr. Krátky István polgármestert ezután Wekerle Sándor pénzügyminiszter fogadia. A polgármester szóvátette a nagykanizsai
laktanya építkezés ügyét és rámutatott a nagykanizsai ipar, vállalkozás és kereskedelem rendkívül súlyos helyzetére.
A pénzügyminiszter kijelentette, hogy az államháztartás költségvetést keretein felül ezldőszerint nincs módjában intézkedhetni. A polgármester végül gróf Bethlen István miniszterelnöknél tis.lelgetl. A magyar korinányelnOk lekötelező szivélyességgel fogadta Nagykanizsa város polgármesteréi.
— Ktgyelmes Uram, — mondotta dr. Kratky a miniszlcrelnökln\'.z — én olyal kérek, ami könnyen teljesíthető. Jöjjön le hozzánk junius l én a 20-as honvédek cmlékbzobrának "ftleplezési ünnepére ...
■fjelhlen Islván gróf köszönettel vette a polgármester meghívását és kijelentette, amennyiben, junius 1 i elfoglaltsága megengedi, sziyesen lesz elegei Nagykanizsa város közönsége meghívásának, azonban kötelező igérelet nem tud tenni, épen folytonos rendkívüli elfoglaltságára váfS tekintetlel.
Králky Islván dr. még azon éjjel hazaérkezeti budapesti uljáról és reggel álvetle hivatala vezetését.
írók és művészek otthona, szimfonikus zenekar, dalárda és nyilvános könyvtár
a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör programjában
Nagykanizsa, május 10 Vasárnap délelőtt 11 órakor lesz a Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör 35-ik évi közgyűlése a városháza dísztermében. Azfzl megelőző Igazgató-tanácsi ülés olyan Javaslatokat fogadott el és lette ezt olyan lelkes hangulalban, hogy bízvást jósolhatjuk: — ha a tervek megkapják a kellő támogaiást és érdeklődést, ugy Nagykanizsa kullur-éle-lében uj, eleven, lüktető élet küszöbén állunk.
Dr. Tholway Zsigmond postafőnök, a Kör páratlan szeretetben és becsülésben álló elnöke ismertette az elmúlt év gazdag programját, vázolta a jövő liceális ciklus tervezetét, az igazgaló-tanács ovációja közben üd vözölte Barbarits Lajos főtitkárt, lapunk felelős szerkesztőjét budapesli költői székfoglalója alkalmával a Balatoni Társ.ság díszközgyűlésén elért sikeréért. Bejelentette, hogy a város felkérte a Kört a pürk Trlpammer-emléktábldja leleplezési ünnepélyének
megrendezésére, úgyszintén a Kör
a 20-as szobor leleplezése előtti estén nagyszabású mfl-soros estét
rendez a Városi Siínházban.
Vita folyt afelett, belépjen-e a Kör a Magyar Irodalmi Tá-saságok Or szágos Szövetségébe, ami most vm alakulóban. Végül is Barbarits Lajos főlilkár indilványára elvileg a belépés mellett döntöttek.
Eichner Árpád, a Kör ügybuzgó pénztárosa előterjesztette a pénztári jelentést. A főtitkár indilványára elhatározták, hogy más egyesületek és akciók céljaira rendezett belépődíjas előadásoknál a Kör a bevétel 20 Vts át rendezési költségek elmén pénztára javára levonásba hozza.
Dr. Wlassils Tibor báró disztaggá választásához az igazgaló-tanács egyhangú lelkesedéssel hozzájárult.
Barbarits Lajos ezután beterjesztette a Zalai Közlöny-ben már is-merleinll indilványát a nagykanizsai Írók és művészek otthona
megalakítására vonatkozólag. A választmány kitörő helyesléssel fogadia a Javaslatot, hozzájárult a lelt intézkedésekhez és felhatalmazást ndott a továbbiakra.
Dr. Szabó Zsigmond társelnök indilványára klmondlák
a Kör dalárdájának újjáalakítását,
amll Kelling Ferenc karnagy vállalt
magára.
A főlilkár javasolta, hogy a nemrég bemutatkozott szlmfonlkás zenekart a Kör állandósítsa,
olvassza magába, mint a Kör zenei szakosztályát. Vannay János zeneiskolai igazgató helyeselte és vállalta a tervel és Igy azl az ülés ellogadta.
Dr Winkler Ernő főrabbi indilványára a Kör felkérte Vannay igazgatót az egyszer már megkezdett
zenei liceális matinék folytatására, amit Vannay a rendezési költséjjkk és érdeklődés biztosítása ellenében kilaiasba helyezett. Ezeket a jövőben a Kör fogja ren deznl, Winkler Ernő indítványa értelmében bérleti rendszerrel fedezve a minim ilis kiadásokat
Dr. Szabó Zsigmond indilványára lioss/as vita után a választmány ugy h .tározolf, hogy a Kör a jövőben — tekintettel ingyenes előadásainak túlzsúfoltságára, a nem-tagoktól tlz filléres belépődíjat szed.
Kelemen Ferenc javaslalára egyértelmű helyesléssel kiinondia a választmány, hogy a Jövőben a kötgégvetési maradvány
20%-át könyvek és folyóiratok beszerzésére fordltja.
Dr. Winkler Ernő felhívta a Kör figyelmét, hogy tartsa állandóan napirenden a város vezetősége számára a nyilvános könyvtár és múzeum megnyitását, a város történelmi emlékeinek muzeális szempontból való feltárását.
Béres János felhívta Itt a figyelmei arra, hogy egy 2000 kötetes népkönyvtára van a városnak, évtizede ki sem nyitotta senki, mert nem tudnak könyviárost fizetni.
Barbarits Lajos Indítványozta, hogy
a Kör kérje el a várostól ezt a könyvtárt kezelésre
és egyesítve a Kör meglévő könyvtárával, helyezzék «l azt a nyilvánosság számára Is hozzáférhető módon a szőnyegen lévő Iró és művész otthonban. A választmány a javaslatot magáévá lette.
Tobb Ugy és a közgyűlési tárgysorozat előkészítésével az igazgatótanács ülése véget ért.
*
Ilyen termékeny és elhatározásokban gazdag választmányi ülése nem egyhamar volt az Irodalmi és M0-vészeli Körnek.
Nagykanizsa közönsége Őszinlén klván|3, vajh i ezek a határozatok mind lényekké is érlelődjenek, hogy legyenek a lelkesedés mellé munkás kezek ls, melyek önzellen ügyszeretetlel álljanak az elnökség mellé a nagyszabású program kivitelében, mert enélkűl a program — csak program marad.
765 bejelentett rádió van ^ Nagykanizsán
Újév óta 125 tel emelkedett a rádiók száma — Miért nem alakul meg Nagykanizsán a rádió-club ? — A legtöbb kanizsai rádió 3 lámpás ké&zQlék
Séia a Ranixsal antennák erdeiében
Nagykanizsa, május 16
Startjától kezdve verhetetlonül és mérföldes csizmákkal rohan előro a technika diadalmas vívmánya: n rádió, legyőzte az embert, legyőzte az emberi fantáziát és úrrá lett földon ós tágon a rádió, melynek hullámai mint egy gigászi pókháló fonják kiírül e sártokét és lerombolva határokat, kifütyülve a roppant klrmi falut és mindent tinill emln-r épített, száll, repül n légen át és viszi a szót, a zenél, viszi a hangokat és egy nagy uinberc8nládba olvasztja össze a világot.
A rádió a tudomány diadala, n technika legmagasabb csúcsa, ahonnan széttekintve beláthat.-itlan perspektíva nyílik meg az omber előtt, aki a tiSId és az oceánok végtelenségének ura lett.
Pedig némelyik rátlió nem nagyobb, nem díszesebb {különösön Hatul diákok amatőr-munkája), mint egy Jolit) fajta
szivarosdoboz. Én ebben a rrzivaroedo-bozlmn egy földrész vagy talán egy egész világ élete bon no lüktet Mint egy szív, melybe életet Öntött az ember é* amely az omberért dobog, olyan a rádió. Nagyobb csodálatra készteti a löldl halandót az Eltei-torony, a piramisok, a sarkvidékek vagy a trópusi nap csodálatánál. Túlnőtt az emberen éa az emberi agy termékenységén.
Mint az újkor, - melyben élünk, — csodája áll előttünk, a rádió. Ha százszor ls elismételték, ha ezerszer ls elmondták. ragyogó tömörítése e nar v szerű valaminek: ülök a szobám n»n egy gombnyomás és Jcrltzát halion-, iw kelni Bécsből, de hn ez a távols /J lT kom bagatell és kedvem volna ay túráján lövő gróf Klobelsbcm íu|5!í miniszter előadását hallga (£| RtMk" hóimból vagy az upsalal e^Xm ragv csarnokából, akkor néUny mUlJtertr csavarok a kondenzátoron fmllym uji
Uri és női
finom
fehérnemüekben,
gyermek trikók és zoknik
nagy választék
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
Tel. 406.
IMfl
NAGYKANIZSA, CSENGERY-UT 2.
Tel. 406.
május 16.
szavak, fogalmak) ós két S7.ál drótoR antennám Ingyen ta Itórinenlvo szál-Htja lukásomtm a kívánt dolgokat. Nincs a illtznek uz n figyelmen, utó/ó-keny plncóre, nkl ugy tud szervírozni, mint a rádió.
A rádiót minél tovább nnullzáljuk, mint az emberi koponya legnagyobb-szortl nrntlukciójót, tutitól nagyobbra nő órtéke szemünkben. Mert Itt nem azon van a hangsúly, hogy kristály detektoros kószülók. vagy 1IKK1 pengÁ-s r> lómprtR rádió, hanem maga n puazla rátlió, inlnt olynn.
*
E kis konferánsz után nézzünk szét, tegyünk egy kis sétál a nagykanizsai antennák erdejében, keressük fel a rádió-csősz intézetéi,\' a postahivatal főnöki irodáját, ahol Huller Géza felügyelő intézi a rá lió-tlgyekel és egy kél hivatalos könyv felütése után ntár pontos adatok beszélnek arról, hogy a házlelók vörtlsréz „pókhálói" It.ttiy készülékbe csurgatják bele Európa leadó állomásainak műsorát.
Egy kis statisztika sem árt, sőt rendkívül érdekes módon illusztrálja a rádió hihetetlen előretörését Nagykanizsán, mint megludtuk, a jelen pillanatban 765 hivatalosan nyilvántartott rádiókészülék van.
Ezek lámpák szerint igy oszlanak meg:
48 kristáiydelckoros, 63 1 lámpás,
142 2
278 3 „ 78 4 .
5 olyan készülék, mely őt lámpásnál nagyobb,
Ez év január elsején Nagykanizsán 640 rádiókészülék volt bejelentve. Azóta tehát az emelkedés 125, ami a mai rossz gazdasági viszonyokat tekintetbe véve, igen nagy rádió-kultusz! fejez. ki.
1929. év január l én 385 készüleket tartott nyilván a postahivatal, azóta leltát majdnem kétszeresére emelkedett a rádiók száma.
Mint ismeretes a rádiót 1925-ben vezették be Magyarországon, azonban a postától a vezérigazgatóság csak 1928-IÓI kezdve követeli a statisztikai adalokat, azonban a fenli adatok bőséges Áttekintést nyújthatnak a rádió nípszcrtls géröl.
Megkérdeztük Hutter felügyelői a rádió orvhallgatókra vonatkozólag, mire megnyugtató feleletel kaptunk. Miután a rádió előfizetési dija a körülményekhez képest alacsonynak mondható (ámbár igy is horribilis évi jövedelmet hoz a rádiós társaságnak) nem kockázlalja meg senki sem, hogy engedély nélkül szereltessen fel rádiói, ami büntetést és a készülék elkobzását vonja maga után. A rádió rendelet ismeretes paragrafusa, mely 5 pengő jutalmul ad minden orvhallgaló feljelenleséri, ma is fennáll és élelmes gyerkőcök, ha mód kínálkozik rá, élnek is az alkalommal, hogy ilyenképen jussanak egy kis pénzmaghoz.
A beszélgetés során, melyet Hutter felügyelővel folytattunk szóba-hozluk a már régebben megpendített Nagykanizsai Rádió-Club megalakítását.
— Nagyon üdvös lenne a rádió-
ZALA1 KÖZLÖNY
soknak egy ilyen clubba való tömörülése — mondolla a postafelügyelő. — Nemcsak árért, mert ez fokozná a rádió kultuszát, de azért is, hogy a rádiósok szakkérdésekben egymásnak segítségére lehessenek. Vétel-zavarásnál, vngy helyi zavaroknál közös akciókkal lépjenek fel slh. De jó volna a rádió-club azért is, hogy ha erre alkalom adódik megszerezze Nagykanizsa számára a reléé állomási, ami a kristálydcteklorral való budapesti és bécsi vételi lehetővé tenné. Ma ugyanis az a helyzet, hogy detektoros készülékkel Nagykanizsa belvárosi részeiből nem lehet venni Pestet, a külvárosokból még inkább Egy ilyen reléé állomás, melyről már a mullban is szó esett Miskolc, Szeged, Pécs, Debrecen neveinek emiilésével, Nagykanizsán és a megye déli részén hihetetlenül lendülésnek vinné a rádió kultuszt.
Különben, ezt nngunk láttuk, már a falvakban is nagy a rádió térhódítása. £ sorok iró|a nemrégiben utazott Kaposvárra autóval és a somogyi falvakban számtalan antennát figyeli meq. Volt olyan zsuppos-Mz, melynek kél végén hoss/u babkaróra feszilelt antenna vitle a gazdához a „Tcjhozani fokozása" vagy a .Hússertés lenyésitése" ciniü gazdasági előadásokat.
Most jut eszembe, hogy erről nem is lenne szabad Írni, meri a városi rádiósoknak valósággal megölője, mikor olyan gyakorta halljak Scherz bácsi jellegzetes basszus hang|án:
— Hölgyeim és Uraim, következik a földművelésügyi minisztérium mezőgazdasági rádióelőadás sorozatában értekezés a .Serié- pestis"-ről.
Ilyenkor minden városi rádiós, kivéve akik sertésekkel rendelkeznek, ugy menekül a Liutsprecher elöl, mintha az egyenesen a sertéspestis bacillusail szórni a hallgatókra.
U. Gy.
Időjárás
A nagykanlz-tsl meteorológiai megfigyelő Jelentések t Csütörtökön a himir-séit*t: Wev«cl 1 órai r 4-13\', d lulin- 1 órakor +16, ea\'e 9 órakor +12 8.
FelMzel: Kgész nspon it leülős égboltozat
Széllrtlnv Reiígcl éa délben nyugat, este északnyugati szél
IÉjszakaI rddlójelenlás) a Meteorológiai InUaal ••<• 10 Örskor Ja-losstl s változékony, javulásra hajló US várható.
Idmognasirk oz érdomcs hontxsal bereikot/eiaier éa li»orí.
Ozembefizllnlelés miatt a felszámolás nlatt álló irombatlielvi
POHL 6ÉP6YÁB BEBEWDEZÉSE
rendkívül , Ic9ó áron eladó. Kaphatók: Esztergapadok, fúrógépek, vss és fa-gyslugepek, prések, kalapácsok, marógépek, vésőjjépek titlr. Villanymotorok, gőzgépek, öntödei berendezési tárgyak, köslómtlvek. szíjak stb Kárjen árjegyzéket.
Polli E. és Fial felszámolás alatt
ZSI7 Sioenbalhely.
cső-, leennyvtz és IrtigyaM lav«aeté-sére, azeilúztstésre és csatornázásra, stb.
cs6
nem rozsdásodik, könnvO, vlzot nem eresitt át, olcsó ETERNIT MÜVEK HA SCHEK LAJOS, Budapest, Andrásiy át 33
Elárusító hely: Eppinger I. éa Fia, Nagykaniza
NAPI HÍREK
NAPIREND
Május 18, péntak
Római katolikus ; Nep Jín. vt. Proleat: Mózes. Izrsellts: Ijar hó 18.
Uránia Mozgó. Nincs elősdás.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat: t. hó végéig a .Fekete Sas" gyógyszertár
Gőzfürdő nyitva reggel 6 ólától est ti óráig (hétfő, szerda, péntek détutJr, *eóden egész nap nőknek). Tel.: 2—13
— Halálozás. Goldmarin Ignác voli nagykanizsai vendéglős, a régi kanizsai vendéglős-generáció közismert és köz\'i zielelben állt tagja tegnap dflelölt 63 éves korában elhunyt. Lvlizedeken át volt városi képviselő és megycbizotlsági tag, a kö2Ügyek szorgalmas munkása. Temetés- mit délután 5 órakor lesz az izr. síikért halntlashízából.
— Anyák Napja az I. körzeti áll el. iskolában. Az anyai szerelel kultuszának kimélyitésére az I. körzeli áll. el. iskola (volt gimná-Z\'Uiubaii elhelyezed Teleki-üll,Huszli-téri és Baiaktelepi Iskolák) folyó hó 18-án, vasárnap délután 3 órakor a vul\' gimnáziumban elhelyezett is-k< la udvarán larlja meg az Anyák N-ipj\'l Az anyai hivatás magasztosság. i jegyében tartandó ünnepélyen a gyermekekhez és a jelenlevőkhöz az ünnepi beszédei P. Deák Szu\'pic tartja. Az igen vállozalos mfisoru, szivet-lelkel gyönyörködtető (liii.epélyre ez utón is meghívja a S2ülókcl, édesanyákat s a tanügy iráni érdeklődőket az I. körzeti áll. el. iskola tantestülete.
— Fagy nélkül multak el a „fagyosszentek". Pongrác, Szervác, Bonifác, a retlegel három „fagyosszent" nyomtalanul múlott cl a mező és kertgazdaságok felett. Az állandóan borúsra hajló, hűvös idő nem hozott f.tgyot. Négy májubi vendégünkre nem lehet panasz, ha május 25-én Orbán is ilyen jól viseli magái.
— A Rozgonyl-utcai Iskolások budapesti kirándulása. A (árad-
hatatlan agililásu Filó Ferenc, Roz-gonyi-utcai iskola igazgató néhány kellemes napol kíván szerezni apró növendékeinek. Ezért 3 napi ■budapesti kirándulást szervez a számukra, hogy Ortutay Oyula tanító vezelése alatt megtekinthessék Budapest nevezetességeit. Most a fővá-toslól 3 napi ingyenes élelmezést kér. A budapesli utat a jövő hónapban teszik meg a kis nebulók.
— Az uj menetrend, melyet lapunkban már ismerteltunk és több-ízben is megjelenlettünk, csütörtökön éjfélkor lép-tt éleibe. Az autó-
*buszközlekedés rendje az uj vasúti menelrendhez fog igazodni.
— Kötelező a nemzeti zászló használata. Sopron város keddi kisgyülísén foglalkoztak a nemzeti zászló kötelező használatával. Heim-ler Kiroiy főjegyző ugyanis a nemzeti zászló kölelező használatáról szabályrendelet-lervezetet alkotott. A tervezet szerint minden soproni háztulajdonos köteles nemzeti zászlót szerezni és nemzeti ünnepeken és a város örömünnepein, amikor azt a polgármester elrendeli, a házát fellobogózni Aki a rendelel ellen vél, kihigást követ el és 20 pengő pénzbüntetéssel sujlható. A kisgyűlés a tervezetet elfogadásra ajánlotta.
— A katonák közé rohant tejeskocsi Ogye. Büki Islván tejeskocsis a Sugár-ut végéu felügyelet nélkül hagyta kocsiját. A lovak valamitől megvadullak és elragadták a kocsit, majd belerohanlak egy aria h.iladó katonacsapatba. Büki nagy-nehezen u\'olérle a lovakai, el is kapla zaniájukal, de a lovak maguk alá ránlollák. Elég súlyos sérüléssel uszla meg a saját vigyázatlansága, illetve szabálytalansága miatt előidézett balesetet. Mindezt dr. Lakatos Ferenc reitdőrbiró figyelembe vette és a ma tarlott kihágási tárgyaláson Bükit csujián kisebb pénzbüntetésre Ítélte, amiért felügyelet nélkül hagyta lovait.
Szőnyegosztályunk zsúfolt készletét mélyen leszállított árakon
elárusítjuk.
Eladásra kerülnek: Argamann, Némelperzsa, Axminszter, Buchlé,
ágyelők, összekötők és nagy szőnyegek, lokett, Karaküll, Karameni, átvetök, bútorszövetek és függönyök.
divatnagyárnháza Erzsébet-tér 21. tz.
jo KMMwnr nélkül negteklitketf.
ZALAI KÖZ LÖNY
1930. májm 16.
— A Magántisztviselők Egyesületének válaszlmánya csülörtö-kön este a Korona külön termében ülést tartolt. A tárgysorozaton szerepeli az állásnélküli magántisztviselők helyzetének üiye és elhatározták, hog, felállítanak Nagykanizsán egy kataszteri, hogy nyi\'ván-tartsák az állásnélküli tisztviselőket és azoknak elhelyezése érdekében mindent megtegyen. Kimondta továbbá a választmány, hogy junius elsejétől kezdve a turista kirándulásokat rendszeresiieni fogja és ezzel a tagoknak és azok vendégeinek a turisztikai élvezetek szépségére felhívja a figyelmét. A turisztika Nagykanizsán eddig teljesen el volt hanyagolva, sőt azl lehel mondani, bog? nem is kultiválta senki. Igy tehát ezen a téren az Egyesület ul törő lesz. Ezenkivül nagyszabású juniális előkészületeit kezdték meg, melyet a Leányegylettel rendeznek Pünkösd vasárnapján, junius 8-án a Polgári Egylet kerlhtlyiségében és termeiben. Kisebb kari ügyeket tárgyalt ezután a választmány, mely azt mulatta, hogy a lagok intenzi-
ven érdeklődnek az egyesületi élet*, .íaml6> János gyenesdiási igaz-
iránt. örvendetesen könyvelte el a választmány az egyesüleli helyiség, megszerzésére folyamaiba letl lépések eddigi eredményeit. Ezek szerint a közeljövőben a Magántiszt-vlstlók Egyesületének külön egyesületi helyisége lesz, ahol a tagoknak naponta lesz alkalma összejönni és ugy kari, mint kulturális kérdéseket megtárgyalni.
— Fej. éi derókf.Jts ritkán klllitn-betegség, mert gyakran székrekedés következménye. Rzért kell azonnal én gyökeresen kezelni a látszólag Ártatlan dugulást Is. Ez legjobban lehetséges Dtirmol hajtócsokotadéval, az évtizedeken át kipróbált, biztos és enyhe hatása miatt kedvelt s ezért orvosok által ajánlott haahajtőszerrel.
— Tejpropaganda előadások. Vasárnap délután 4 órakor dr. Szabd István városi tisztiorvos A te] és annak tápláló értéke cimen előadást tart KIskanizsán, a Polgári Olvasókörben. Az előadás díjtalan. Ezek a tej-propaganda előadások a városi tisztiorvosi hivatal rendezésében Igen üdvös szolgálatot tesznek a városi lakosság közölt. Az első előadási dr. Fodor Aladár városi tisztioivos tartotta Nagykanizsán, ahol a harmadik ilyen előadást dr. Neumann Henrik, a Szanatórium Egyesület orvosa lartja junius 10-én, a Stefániában.
— Az OJság ujj száma pontosan kiszámítja, hogy mennyi fog minden lakos tejére esni az ötszáz milliós állam-köksönből. A magyar olasz meccs lefolyása, a lelencház csődje, az elveszett amerikai nagybácsi és sok pompás aktualitás tarkítja Nagy Imre kitűnő vicclapját.
— Holttányilvánitások. A nagykanizsai kir. járásbíróság holttányll-vánitolla Salamon János nagyrécse-pettendpuszlai földmivest, aki a 3. honvéd gyalogezredtől 1915 március 15-én az orosz harciéren ellllnl és Márfy János p.,c,ai földmivest, aki a 48 gyalogezredből orosz fogságba esell s olt 1917. március 4-én ellünl.
fdsdrol/unk ll/íjon, ne mií<3-/Uk pésutllake, Megeabo.
Ölnapos pedagógiai szeminárium Keszthelyen
Keszthely, május 15 Zalavármegye vezelő kir. tanfelügyelője intézkedésére Iwsits Gyula igazgatásában május 20—24-ig ötnapos pedagógiai szeminárium lesz a vármegyei lanilóság III. körzete részére. A keszthelyi szemináriumi napok iránt óriási érdeklődés nyilvánul meg. A kultuszminisztériumból bejelentették részvételüket dr. Nagy Árpád h. államtitkár és Takács Béla ügyoszlályfőnök. A vármegyét Gyö-mörey Qyörgy főispán és Bódy Zoltán alispán képviselik.
Az első szemináriumi napon (20-án) az üdvözlések ulán viléz Barnabás István dr. tanfelügyelő, Torma Oi-zella keszthelyi lanilónő, Reischl Richárd országgyűlési képviselő és dr. Béke/1 József s. tanfelügyelő tar tanak előadásokat.
A második nap előadói Bődy József keszthelyi laniló, Iwsits Qyula igazgató, Fáber Sándor és dr. Kukal-jevicz József akadémiai tanárok. 22-én Oauder Gyula rezii kántor-
kulit
-laniló, Fáber S tudor és dr. Ku-
lesznek az előadók.
A negyedik nap szemináriumi programján Iwsits Gyuia, Polgár Jenő cserszegtomdji igazgató-lajiiló, Stá-dinger Ferenc keszthelyi lísiló és Ultik Béla vm. népművelési titkár előadásai szerepelnek.
A befejező szemináriumi előadásokat Oslh Gyula balatongyöröki kántortanító és Hermán Medárd prém. kanonok tartják.
— Bajtárslas Összejövetel. F.
hó 17-én, szombaton este 8 ótakor a voll 48. gy. ezr. bajtársi összejöveteli tart az ipirleslüleli vendéglőben fonlos megbeszélni valók végeit. I terilék. horjujiörkftll és túrós csusza 1 60 P. Tisztelettel a Rendezőség.
— ötévi börtönre ítélték a balatonzamárdi csendörgyilkost.
A siabadkai törvényszék legnap esle félnyolc órakor hirdette ki ítéletét a balatonzamárdi csendőrgyilkos bűnügyében. A biróság Ítéletében bűnösnek mondotta ki Nagypál Anlal mészárost erős felindulásban elkövetelt szándékos emberölés bünlellé-ben, ezért öt évi börtönre ilélte. A kétrendbeli lopás vádja alól a biróság a vádlottal bizonyítékok hiányában felmenlette. Az ügyész megfel-lebezte az ítéletet.
— Az Alsópóhokl Dalárda Jubilál. Ágoston Imre alsópáhoki tanító, csupa foldmivesekből, 1919-ben dalárdát alakított. Ez a kis dalárda az egyetlen, de annál agilisabb kulluregyesülele volt a falunak. Azóla 30-nál löbb műkedvelő színielőadást rendeztek, zongorái veitek, lemplomi orgonát restaurállak, olvasókört alakítottak, latin egyházi énekel művellek meglepő sikerrel, a dalárda körül alakult ki a falu egész kultur-élete, a lövész-szakasz, a, gazdakör. 1923. óta Szabó Pál tanító a dalárda karnagya, kinek ambiciózus, lelkes vezetésével a dalárda azóta már Zalamegye minden nagyobb helyén megfordult és sikereket araiolt, 1927-ben zászlói széniéit, a megyei dalosversenyeken dijat dij ulán nyeri, rádiót szerzell. Ritka dalárda dicsekedhetik 10 esztendő alalt o\'yan széleskörű, olyan eredményekben gazdag és szinte szű-neitelen kullur- munkássággal, mint az Alsópáhoki Dalárda. A dalárda júniusban nagyszabású dalosünnep keretében ünnepli meg fennállásának 10 éves évfordulóját Az ünnepségen 8 vidéki dalárda is részlvesz és elébe élénk érdeklődéssel tekint a vármegye dalos-társadalma.
afNOER^YARRÓGÉTEK
tasA\'lEOdOBBAK I
— A Kék Regények nyár\' weekendje. Minden zsebben, minden hátizsákban, minden táskában, minden csónakban, minden kézbf-n ott legyen! Kz a Kék Regények nyári programja. Az immár oly népszerűvé vált regényvállalkozás a legjobb olvasni valókat juttatja el a nyár folyamán a százezrek kezébe s nem csak arról gondoskodik, hogy könnyű olvasmányt nyújtson, hanem olyan élvezd* nyelven megírt művöket ad 24 fillérért csinos kiállításban, melyek a lelket és az elmét gazdagítják. A magyar, angol, francia, amerikai, lengyel, német és orosz Irodalomnak ez a in szenzációja lesz a Kék Regények 10 nyári slágere: 1. Qeldon Truss: Kiloptak egy milliomost, 2. Ko-dolányl .János: Vilma három szerelme, 3. Bebutova hercegnő : Könny és pompa.
4 Re né Pujol: S. 0. S., 5. K. A. Se.hei;-zlnger: A száguldó motor, 6. Oerry Huerta: Pánik Amerikában, 7. Adflmi Róbert: Tréfánszorzett trón. 8. Ott«> Sojka: A pénzgyülölő, 0 Dolly Hruc < • Maga nevetni fog! 10. Clément VaniH: .Szókimondó kisasszony. A Kék Rcl\'Ó-nyek eg.von Rrámnl minden ujságá. u.v nál, dohánytőzsdében és pályaudvaron megvásárolhntók.
— öt világrész vIss/ha^gHk a dicsérettől. mellvei az ARpirln-tabletiáknak ■dórnak. A 33 év óta mindig Ismétlődő eredmények Igazolják, hogy az Aspirin-tabletták a leghatásoiabb szer mindennemű hü és, járvány, reuma, csűr., ztába. azonkívül lej és fogfá|áiok ellen, anéhül. hogy a szívre káros hatással volnának Könnyen elképzelhető, hogy Myen kitűnő «zer állandó utánzáxnak van kitéve, ügyeljen ezért az ereded csomagolásra a .Bayerkereszttel", meit hamUltványok gyakran hatástalanok, nőt sokszor károsak.
Amit Itt sxerxUnU, maradion a tuíroslxin.
Orvosok, ügyvédek 400 P lefizetése után napi 13 P 50 f.
részletfizetés mellett szállítunk
MURRISCDMMERCIAL
22 lóerős, 4 üléses csukott személyaulomobilt. Angol vezetőmárka! 5 liter benzinfogyasztás 100 km-re
John Fow\'er & Co., Morris Autók Képviselete
,„2 Budapest, VI., Andrássy-ut 28.
Ep«- is májbetegségeknél, epekő
és sárgaság eseteiben a természetes „Ferenc lóíiel" keserűvíz a hasi szervek működési élénkebb tevékenységre serkenti. Klinikai tapasztalatok igazolják, hogy az otthoni ivókura különösen hatásos, ha a Ferenc József vizet kevés forró vizzel keveive, regnél éhg)Omorra isszuk. A Ferenc Jóxsef keserűvíz gyógyszertárakban, drogéri.ikban és füszerüzletekben kap-h itó.
— Sxtínyegci csak eoys líegyen / Bartdndl a leffaa-gyobb Mllasxfélr, legoJcsőbb <tr é» tccdvtuUt flmciéal fel-r (Síelek.
— UJ rendszer butorvásárlók részére. — Közalkalmazottak részére Zalavármegye egész területére díjmentesen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyujtjuk. Százpengönként csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven felüli törlesztés esetén a kamatokat Is megtérítjük. Kopsietn Szombathely, Kőszegi-utca 5.
KöUöxih
, . - .. Antenna/at
májusban 7 Sxabó György naaia-
laboraiorluma Fául 3., udvar. ,m


(Rövidítések) H — hírek, közgazdaság llsngv. — hangverseny. E — előadás
Oy gyermekeknek. A — ssszonyok-nak. Z —• zene. Mg. - mezőgazdáság. ItJ. — ifjúsági előadás. I- — felolvasás.
Q — grsmofonzene. Jb jazz bánd. K — kabaré. nZ — népszerű zene.
Május 16 (péntek)
Budapest 9.13 A rádió házikvartettjének hangversenye. 9 30 H. 9.45 A hsngv lolyt II. 1U Nemzetközi vlzjelxősrolgálst. 12 Déli harangsző. 12.05 Al Oisságos Tiszti Kaszln\' szalonzenekarának hsngv. 1255 H. 12.35 A hsngv. lolytatisa. 13 Puntos Időjelzés M 30 H 15 Plad ársk és árfolyamhúek. 15.45 Gyermekmesék. 16.45 Ponlos tdőlelzés. 17 Az Első Budapesti Citerskör hangv 17.50 E. 18 25 Zongoranégyesek. 19.40 Németnyelvű humoros előadás. 20 Cigányzene. 20 50 Operetlrész-Irtrk. utána kh. 22.10 Ponttá Időjelzés. Msjd s Fejes szalonzenekar.
bóca 12 Oelger zenekar Játéka. 15.30 Hangv. 17.15 Klenzl .Költői utazás\' dmU zongorára Irl hsngulsthépel.
Iterlln 16.30 Zene. 18.20 Csellójáték. 19.30 Fúvós hsngv
Hrtlnn 11.30 O. 1235 Zene. 16 30 Vonósnégyes. 19 A népdalgyűjtésről. 10.30 Optra E. 22 Közvetítés Prágából.
Milánó 16.35 Muzsikáló gyermekkuckó. 17 és 19.14\' Zent. 20.20 Sllmf. hangv. 23 35 Zent.
München 16.25 O 17.30 Hangv. 18.45 RokokóUnnepély a bayreuthl Eremlta-geban.
Legjobb üdítő ital
a közismert 111112.
Kapható minden füszer-és csemegekereskedésben.
Főraktár:
jbO. május 16
ZALAI KÖZLÓfoY
SZÍN. HÁZ
Mary Dugan biin-pöre
Prózai darab. Prózai a szó legszorosabb értelmében. Felleheli róla az ember, hogy miórfen árnyalatig pontos reprodukÜojá egy törvényszéki tárgyalásnak. Még hozzá az amerikai bíróság elölt. Aki az amerikai ember lélektanát Ismeri, nem kételkedik abban, hogy Amerikában öriási sikert jelentett ez a darab. Amerika az ötletekéri is rendkívül hálás tud lenni. A szint irodalomban tiedig valóban ötlet szórói-szóra ■v, 4gig játszani egy birósági Hrgyalás it gtelen tanúvallomásait, csupa bün-•Ugj i dialógust, ügyvédi és ügyészi repi ikát, kereszlkérdéseket és száraz jogi formákat. Mindezt pedig ugy, \'hogy a nézőtér is szerepel kap: — az eski\'idtek szerepéi. Mindeneseire ■érdekei, Izgalmas annyira, mint volt mondjuk az Erdélyi pör. (Hány fele házat leht\'lne azzal csinálni, ha L\'gyanigy színpadra vinnék? Pedig u(4vanigy lelielnel Csakhogy ilyen öfl\'e \'ek nem Európában szoktak szüle.\'nl. Hai.ttni a business hazájában).
Mindamellett wod.ilom is fel-fel-cslllanlk ebben a kegyetlenül prózai prózában. vannak benne jó, eleven típusok .^Emberek, amilyeneket az élet ad. L^ ez l« művészet. Frt-kénl a szinés. Az Irodalom otl ütközik ki, ahr * a ■szerelője meggyilkolásával vt\'dolt leány vallomása feltárja az utat tt <i»® \'Szerelőig és onnét az ötödikig, az utolsóig. Ez irodalom. Az rm* már egyenest romantika, ahogyan pereg a .tórgya-lás sokszor szürke 1 wtalat eregető orsó|a és csupa mély, meleg, emberi szin szökik közébe, ahogyan a kis kitartott színésznő M önmaga árából ural, finom ural neveltet az öccséből, aki ezt csak itt, a tárgyalási teremben tudja meg, mint nővérének a védő|e.
Az Izgalmas finlsh aztán igazságot szolgáltat. Itt már szinte érdekfeszítő a valódi amerikai tempó Az ártatlanság kiderül, a hün bűnhődik. A polgári erkölcs v ilígrendjAnek nyílva maradó kérdőjelel nem érdeklik ac, esküdtszéket. Az ö feladatuk csak !t gyilkosság rejtélyének 1 tisztázása >w5ÍI.
Az előadás kltUnő volt. Vitéz Bánky Róbert mint ügyész, a hivatásos vádló minden keserű szájaizéi, a hivatali \'sikerért való fnndorkoilte minden ■cinizmusát, emberi sorsok aktaként kezelésének minden felelőtlenségét visszaadta. A melegebb emberi színeket szépen aláfestett drámaiságg-il és sok intelligenciával a szin másik főszereplője, Sdrmássy képviselte. Székelyhidy Adrién drámai pá\'hosza minden erejével jálszolla (már ameny-nyil játszania kellett) a cimsrerepíl. Nyillszinl tapsol kapott Orbán Viola pompás epizód-figurája. — Nagyon finom alakítás volt Vass Irmáé és Zelenaynéé. A többi szerepekben Kőszegi, Danis, Kormos, tlonthy, Koitay, Egry Berta, Németh Jenő, Károlyi, Zelenay adtak sikerült típusokat
Rendezés: elsőrangú. Színpad: meglepően szép, Ízléses és dekoratív hatású, Viléz Jakabfl rendezőé az érdem. (bt)
A izinházi iroda közleményei
<•) Diákszerelem — «z Idény leg-raiyog bb operettje pénteken, szombaton éa vasárnap este kerül műsorra. Szépség, üdeség, temperamentum, a diákélet sok-sok romantikája, a mozgalmas, színes színpadok kísérik végig ezt a vonzó kedvességU diáktiirlénetut, mely Amerika után az európul oporelt-
szinparlokat ls meghódította. Vitéz Ja-kabffy Dezső főrendező és 0. Nngy Tibor knrnngy kezeiben u Diákszerelom nz oporetteg.vllttes egvlk tlludal-mns slkeril produkciója lett. I-V|ér Kral, Ilal\'i /.os Irén. Jnnorwv T.-rkn. Klek t\'irl. Darvas Margit, Tégliissy liminl, Márkus 1-ajos. Károlyi Vilmos, Zelenay József, Kormos l\'erene, Danis .lenti, Itonthv Sándor dr.. Kőszegi Uézn. Csergő István, lindróity József a részesel az Idény szenzációjának. A boszorkányos tánc-mutatványokat Küllner József tanította bo.»
(•) Mlss Amerika - ti látványos revü-operett vasárnap délután :i órakor délutánt holyárakkal nz. esii előállások teljes pompájában kerül szirtre.
(*) Beleznsy asszonyok — s legszebb magyar vígjáték az Itlény megriivltlll-lóse miatt csak egyetlen egyszer, iiét-lőtt esto kerül műsorra. A vígjáték magyar levegője tele van a magvar kúriák aranyos derűjével, szelíd humorával.
Heti műsor:
Pénteken: Diákszerelem.
Szombaton\' Dlákszerelem.
A világhírű
MERCEDES-BENZ
személy és teherautók és a M. kir. áll. Vas-, Hoél- és Gépgyárak által gyártóit
MÁUAG - MERZEDES - BENZ
teherautók, autóbuszok és különleges autók vezérképviselete és eladási központja: MERCEDES-BENZ AUTOMOBIL RT. Butf.p.st, iv, Váol-uto. 24
ftyugatmagyaroreKági kirendeltség i Szombathely, Széli KAImAn-utoa I. Telefon 691. TivirAti <im: M«rc«ri*sb*nx Siombathalj.
Vasárnap délután: Mlss Amerika. Vasárnap este\' IMknzerelem. Hétfő: Beleznal asszonyok. Kedd : Szökik az asszony. Szerda Félemelet balra.
KÖZGAZDASÁG
Miért lehetne és miért nem lehet Nagykanizsán a Barcsra jnttatott gabonacentrálé ?
Nagykanizsán 800 vagon, Barcson 2000 vagon gabonát tudnak tárolni a közraktárakban — A vasúti közlekedés szerepe — A gabona utja Barcson, Murakereszturon keresztül
Nagykanizsa, május tr> Mint ismeretes, a kormány gazdasági programja és azzal kapcsolatosan a gabonaértékesítés fellendítése érdekében elha ározla, hogy
az országban négy gabonacenlrálét állit fel. Sopron, Miskolc, Szeged és Barcs vannak kiszemelve a cenlrá-lék helyéül, mint amely- városok megfelelnek a felmerült követelményeknek.
Ezzel összefüggően mos! sok szó esik arról, hogy miért nem Nagykanizsa kapta meg Barcs helyeit a gabohacentrdtél ? Szakkörök nyilatkoztak és kifejtenék álláspontjukat a gabonaértékesítésében összes érdekeltekre. Ezek a vélemények egybehangzóan oda konkludálnak, hogy Nagykanizsa sokkal alkalmasabb a centrálé létesítésére, mint Barcs és a/, elsősorban emlitheiő közlekedési jelentősége melleit, a vármegye nagy kilcrjedése, cenlraliszliktis fekvése és a gabonakereskedelemben eléri neve szól emclleif.
Sajnos azonban a földnilvelésűgyi
kormányzat, inlkor a gabonacentrálék felállításával, mint a gabonaértékesítés egyik legfontosabb fejezetét oldja meg, olyan körülményeket vett figyelembe, melyek tényekkel számolnak az érzelmi és egyéb szempontok melleit.
Igy a kormányzat azt tekintette elsősorban Barcsnál, hogy Vas, Somogy és Zalamegyék közül Barcs községben vannak a legnagyobb közraktárak, melyeknek befogadóképessége eléri a 2000 vagont. Ennyi gabonái lehet tárolni ott egyszerre. Ezek a hatalmas raktárak jelenleg a Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank (Budapest) tulajdonában vannak. Ezzel szemben Nagykanizsán a közraktárak befogadóképessége nem haladja meg az 1000 vagont, sőt ha jól értesültünk, csak 800 vagon. — Murakereszturon 150 vagon gabonát lehel tárolni.
Vasulközlekedés tekintetében az a helyzet, hogy annak a gabonának, amit Barcson tárolnak kb. 90 százaléka Nagykanizsán, illetve Mura-
3 csöves készülék csövekkel és „L 666" hangszóróval
Csak pár napig, amig Ziegler ur, a Telefunhen cég technikusa itt van.
Szabó Antal
és sportárunagykereskedés és gramofonoaztélya.
fegyver rádió-
kereszturon ful át és indul Olaszországba.
Mindczekulán felmerülttel annak kérdése, hogy a gabonacentrálé elnyerésééi! lehelne-e bővíteni a nagykanizsai közraktárakat ? Erre nem lehet kalcgoriku8an azt felelni, hogy igen. Nagyobb szabású kiépítésre még hely sincs, ha esetleg a tulajdonos Bankegyesület a közraktárak kibővítését el is határozni.
Miután azonban Nagykanizsának mindent meg kell próbálni, hogy a gabonacenlrálét elhódítsa Barcstól, most hivatalos é< szakköröknek meg kellene keresni a módozatokat, melyek révén a centrálét a kormány ide helyezné át.
Ezek a módozatok volnának: kidomborítani\' a vasuli közlekedés jelentősegét, mely szerint Nagykanizsa és Murakeresztur a kapuja az Olaszországba Irányuló exportforgalomnak ; utalni kell arra, hogy Nagykanizsa már a békeidőben is fontos centruma voll a gabonakereskedelemnek és most ez a centráliszlikus intézmény csak illó helyére keitll, ha Nagykanizsái megajándékozzák vele; tekintetbe kell vételni, hogy a fentebb is említett barcBl gabonaexport 90 százaléka Nagykanizsán ál megy ki az országból, léhát célszerűségi szempont, hogy közvetlenül a Nagykanizsa—murakereszturl vonalon kapjon utat az export-gabona. A Barcs--gyékényesi vonalon nem Igen szállítanak gabonái, meri Barcs még déüvasuti vonal, de már Qyékényes MÁV vonal és igy Barcsról a Zákányba történő átrakás tetemes költségtöbbletet jeleni, tehát hiába centrálé Barcs, onnan ugyls minden! erre kell szállítani. Uiolsó érv lehet az is, hojy Nagykanizsa mint az állalexport gyüjtőpiaca az egész kereskedők előtt ismeretesebb és régi békebeli comerciális hire a leromlott szituáció ellenére is, jó márkái jelent.
Május 31-lkén választ elnököt
a Mezőgazdasági Kamara
Benyovszky Móric gróf, siklósi nagybirtokos az egyedüli elnök-
Jelölt
Nagykanizsa, május 15
Megírtuk, hogy Hoyos Miksa gróf, az Országos Mezőgazdasági és az Alsódundntuii Mezőgazdasági Kamara elnöke az utóbbi kamara elnöki lisztéről lemondott és ulódának a közbizalom Benyovszky Móric gróf siklósi nagybirtokosi jelöli. Az elnöki tisztség betöltése május 31-én fog megtörténni,
0
ZALAI KÖZLÖNY
1930 május 11.
Főzelék- és virágmagvak
Begónia gumók Dáhlia gumók
Műtrágyák i
(Síuperfosiíá-, kAlisó, iiié.znitroeén. cdle salétrom, Sirlus r.övénytápso alb)
Qyümfilosfa és azölő
védőszerek
a fellépő kárték\'.ny rovarok éa gombák irláiáno*.
Madáreleségek
Futop szénsavas takarmánymész
kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
□r«g. műtrágya, termény és nővény-védőszerek kereskedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett. telelőn: 130.
TŐZSDE
Gyengébb irányzattal nyitott a mai lözsde, meri allól larlutlak, hagy a tegnapi nagyméretű árukínálat meg fog Ismétlődni. Ez a feltevés azonban nem váll be. Csak a helyi piacon mutatkozott kinálat. mi az árfolyamok esését eredményezte. Zárlat felé ismét a kinálat lépett előtérbe, ami a kuliszértékek hangulatai is kedvezőtlenül befolyásolta. Fix-kamalozásu papírok és devizák piacán az irányzat változatlan. Xtrichl zárlat
Párts K-W/i, I ondón 3S-13, Ncvyo &17 02, Rrílssel ?2 17>/r, Mllarv 27 11 Vt, Madrid 63 00, Ar-.terdsm 207 90 Bérli 12340, Wien 7190, Vrfta 374Vi 18-32 Varsó 5S-C0 Budspeü tO-iai/l Belgrád g-ni/í, Bukarest 3Ó7,
Tennen?!- :sdB
Buza Iszl. 20 flli, dl. 20 /III. és a rozs —- flll. eseti.
Bum ttiisv. 77-es 21 00—11-35. 7á-nt 21-30-21 65, 79-es 21 60 -2I05\', 80-«s 21 60—72 15, drrnánt. 77-es 20 20 -20 .10, 78-ss 2045 -20 75, 79-es 20-70—20 95 80-ss 2080 71-10, rors 1040-10-50 tik. árps 13-50-13 75, sSrirpa 1*00— 17 25 láb 12 20-12 50, lenteri tszt. 11 ISII 25, dunántull 11 25 tl-50, repce —•---
—■- korpa 8 00 8-20.
i Mtprtl tfuás <erlxa-]eniés«
VALUIAK Angol L 27-77-27-92 Belga tr. 79-B0 80 00 Csehk. 16-88-16-98 Dink. 152-75-153 35 Dinár lOOO-IO-OS Dollár Í69 30-571-30 Prsncia t. 22-30-22 60 Holl. 229-80 13080 Lengyel 63-95-64-25 Uu 3-36-3-40 Levs 4-11-4-17 Ltrs 29 75-30-05 Márka 136 20-136 80 Norvég 152-75-153 35 Scllill. 80-42 80 b2
Pesets —■-----
Svá|d 1. 110-35 ;;0 85 Svédk. 153-10 153 70
UCVIZAK AmsL 229 82-230-52 Belgrád 1U-G8-I0-U Ikrllu 136-38....6-78 Brüsszel 7VJ5 80 00 Detlxalel 3-39 3 11 Kopenb. 152 92 153 32 London 27 77-27-85 Mádrld 68-90-70 90 Milano 29-95-30-05 Newyork 571-50-3 10 Oszló 152-92-I53-32 Párts 22-41-22-41 PráiS 16-V3-I6-98 Sxóns 4*12-4-16 Stockh. 153-27-153-67 Váisé 64-05-64 25 Wien 8U-56-%-8l Zürich 110-51-110-81
StrUtráfár
Fe.haltás 2582, eladallán 199. — Eltó-L\\°íi1\'®Jr1\'3*- ""Wt 1-32-1-36, szedett Wiép 1-26-1-28, kCnnyü 1-16-1-24, t-sé
1 10-1 20 angol atlldó 1-30—1-50, sislonns \'-58-1-62, zsír 1-70-1-90, hu. It)0—1 e6, szálonnás lélsertés 1-64-1-74.
Kiadja: Bélzalai Nyomda h la-kladó Vállalat, HmykanÍ23án. Pelelői kiadó: Zalai Károly.
Mslas) NágyluuUui 7*. m.
Nyilt-tér*)
Minthogy Arany Islván kereskedő, Inkei lakos Uzleiét át akarom venni, ennélfogva felhívom mindazokat,akiknek Arany Istv, n tartozik, hogy követelésükéi legkésőbb 1930. évi május 25-ig velem közöljék, mert ellenkező esetben követelésük nem fog figyelembe vétetni.
Istéf Géza kereskedő is®3 ZuluKtiros, u.p. Kfskoniitrom
*) E rovat alall közlőitekért sem a szerkesztőség, sem a kiadóhivatal nem vállal felelősségei.
APRÓHIRDETÉSEK
Ax apróhirdetések dija 10 sr\'-lg 80 fillér, Minden további szó dija » fül. Vtsár- ét ünnepnap 10 szóig 80 fillér, mJndes loribbi szó dija 8 flll. Szerdán és pénteken 10 pzóík 60 fillér, minden további szó dija 8 flll. Címszó a minden vastagabb betűből álló sió két szónak azimlV tátik. Állást kerrsókuek 5ü0,o engedmény.
HMatéaak 8 (8t) pangó BiasagM alul a felesleges kftnyvelés, sxámláxáe elkerülése wégeH e I 6 r e flaretendók
Hófehér vieexforgáce parkett kezeiéinél nélMl\'özhe\'etlen, mert a parkéit ról minden fol ot eltávolít és annak lUkör-szerü fényt a . — Hmrálatl utasítással kapható fllpos Andor cégnél. 2599
Modern n\'py és h*\'személye« csukott bérautók meibizhatri ve etekkel Kaufniann Manónál. Telefon 1*7 és S71. 1528
Kiadó augusztus l-re 2 szoba, konyha, elószoba, vlzvrze ék éa mi* den mellékhelyiségekből álló laká*». üóvei-bet Va-ga Nándor kelmefestőnél, Hunyadi u. 19 24»2
PénxkSIoeflirt beVebe\'ezésre mfttdea
Issregben a lefielónyösebbcn cs leggvoc-•abban folyósít lat Aozél Ignéo pénz-kölcsónkö/velit/) Irodája Nj^kSüJzsAB, Kazioczy-uiot 2. szám. 4925
Fó-ut 84. sz. alat< kéUzobás ulcai lakás emeleti epyszobás különbejáralu bútorozott szoba azonnal kiadó. 25>6
Horthy Miklós ul 15. szá- alatt zöld luoarna a lábán c\'adó — Ugyanott egy gyermektelen házaspár házmesternek felvétetik. 1581
Tört gyermakjétékot rag\'si.ök és felu)itok. — Welsz Hermin iparn-üvésznó, Kölcsey-ut a 17. 2486
Intelllgene, németül beszéló urlleínyt keresek 6 éves unokám mellé. Orünfeíd Miksáné, Kinlztl ut-"t 5. 2579
Qaatdaeégi számtirtásban teljes lár-tas>ággal blr • ^gyakornok az nnal felvéte tik — Ajánlatos Falu ily Oéza uradalmi ellenőrhöz Zalacsány Intézendók. 2.S63
Egy ktllönbejáratu bútorozott szoba, fdy szép mUhely kis szobával kiadó. — Ugyanott A tükörablak spalettávai, rolettá-val felszerelve, beUvegezve eladó. Horthy Miklós-ut 15. szám alatt. 2580
Budapesti kévéhéx modern, teljes bsrsndezése, terrasz berendelés cs egyéb fel»zerclés szabadkézből olosén eladó. Cim a kiadóban. 2585
Csengerv ut 99. számú ház szabadkézből sladé. Bővebbet ugyanott. 2587
Bútorok, régiségek, műtárgyak, hagyatékból eladók Deák-tér 4. 2:^88
Világos pinoeheltfleég villany felszereléssel, raktárnak, vagy műhelynek kiadó Csengeiy-ut 6., emelet. 2591
Egy csinosan bútorozott szoba, verand*.-használattal kiadó Deák-tér 4. 2689
Egy szép bútorozott utcai szoba Azonnal, vagy junlus 1 -érc kiadó. Cim a kiadóban. 25Í-0
Kisebb családi ház Kiskaniz.sán, Va\'azsdl u 2., patina mellett, sertésól, baromfitartás stb. I ére kiadó. Bővebbet Plvári-u. 2. Telefon 3-30. 2592
Eladó smyraaszfinyag 3X2 méter, egyablakos zöldlüggöny, dlványiakaró, hordozható petroleumkályha, ablakdobogó, öt« venkilós kis tlzedesmérleg Csengery-ut 1.,
I. emelet, 2. ajtó. 2597
TOzón&t és tanulólsányt felvesz Furmen cipész. 2598
(Minden kfllfln értesitós hslystt.)
Goldmann Ignácnészül. Krausz Riza és gyermekei Ilonka, József, Jolán, Bözsi, Gyula és László, továbbá
atyja, testvérei, vőjei, menye, unokái, sógarai ^s sógornői, valamint az összes rokonság nevében mély fájdalommal, de Isten akaratába belenyugodva tudatják, hogy hőn szeretett férj, édesapa, nagyapa, após, fiu és rokon
Goldmann Ignác ur
folyó hó 15-én délelőtt 7 órakor 63 éves korában hosz-szabb szenvedés után jobblétre szenderült.
Utolsó Htjára folyó hó 16-án délután 5 órakor kísérjük az izraelita sírkert halottasházából.
Nagykanizsa, 1930. évi május hó 15-én.
Emléke örökké élni fog szivünkben.
Tihany kerékjgárok
részletre P 165-ért, a rég bevált jőminőségü Puoh,TriumpK,Stayr Waffenrssd kerekpárok
kedvező feltélelekkel kaphatók:
BRANDL SÁNDOR ÉS FIA cégnél
Deák-tér 2. uám, ■ felaStemplomnél.
fehérnemű és hQr/s^
6loppolás. varrás °

HA8TKAB1Z8Í Fióküzlete: Fő-nt 1.
HIRDESSEN
m „Zalai Közlöny"-ben.
Nagykanizsai Autóbusz Vállalat
MENETRENDJE
Éro6nyt>cn 1930. md/urn JS-ó/öl.
Erzaéber-tér— Vasútállomás
Oda Vissza
0 \'0 0-m
41X) 4*18
5-oo 51)8
5« 6 00
(j-i,-. tjí.2
o7 7-tó
8-06 8-n
11-26 11 «
13-io I3»
14-00 14-io
16 26 16-83
17-20 17-35
20-30 20-«
22-06 22-n
22 ao 2302
23-t" 23 20
Erzsébet-tér— Barak
Vissza
Oda
► 8-16 M0 16
► 11-45
M8-36
8 » 10-27 11 67 18"
o Julim és auKUSztus hóban csak hétköznapokon
* Csak szerdán, pén teken és vásári napokon.
••Csak tzerdán, pénteken, ünnep- és vasárua pokon.
i
Linóleum, mozaikvaszon,
Coous-Bzfinyeg, lAbt&H&k
^ gyíri lershsts
HIRSCH ÉS 8ZEB1) cégnél.

Varga Nándor
modernül felszerelt sajál műhelyében
mos, fest, tisztit és plisséroz.
Szimplagallérok, kézelők 12 fill., iavaszi kabátok festése már 8 P-től, férfi, női ruhák legolcsóbb árban
lisztillatnak. Oyüjtötelcp : Oyárleltp:
Kazlnczy-u. 8. Hunyadl-u. 19
Nyomalotl a Dálxalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezetó: 7.rWi KárolyJ
70. évfolyam 11!. szám
Nagykanizsa, 1980 május 17 szombat
Ara 14 fillér
POLITIKAI NAPILAP
és Madóhlvatsl; FS-nt 5. szám. Keaithetyt Sókkladólilvalal Kossuth Laloi-u. 32.
Feleifis szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ára : egy hóra 2 pengő 80 Iliiéi
Beí^Ien miniszterelnök Qatalmas beszéde után a Ház elfogadta a ratifikációs javaslatot
A megegyezés jelentősége a magyar nemzeti vagyon szempontjából — A klsanlant és a magyar álláspont — A békerevlzió egyértelmű követelése a magyar nemzetnek, amiről nem mondhat le, de aminek felvetése lehetetlenné tette volna a megegyezést — A kormány foglalkozni fog a hadikölcsön-valorlzációval
Budapest, május lo A képviselőház ma folytatta a ratifikációs Javaslat vitáját, fíaracs Marcell, Erdélyi Aladár és Csík József szóltak a |avaslalhoz, majd általános f\'gyelem közepelte emelkedett szólásra
Be/J)Ien látván gróf mlnlsx-icrelnök.
Btszédének elején utalt arra, hogy az ellenzéki oldalon súlyos kritikák hangzottak el, amelyek azonban nem voltak mindig tárgyilagosak. Megfeledkeztek arról, hogy Itt egy defenzív hadjáratról és megkötött kompromisz-szumról vau szó, amely nem azt fejezi ki, amit a magyar kormány elérni kívánt. Mindenáron egy bizonyos összeférhetetlenség kimutatására törekedlek. Azt
A megmentett nemzeti vagyon és a terhek a számok tükrében
akarták bizonyítani, hogy azért terhelték meg Magyarországol 13 és fél millióval, hogy ezál\'.ai a károsullak bizonyos csoportja kárpótlást nyerjen. Minthogy ebben a csoportban a miniszterelnök is helyei foglal, bizonyos inszinuáció van atckinleiben, hogy a miniszterelnök nem objektív szempontokat, hanem magánérdekeket képviseli. Ne felejtsék el azt a helyzetet — folytatta a miniszterelnök — amely mellett külföldön a kormánynak tárgyalásokat volt kénytelen folytatni. Olt nemcsak az Igazság áll az igazsággal szemben, nieil ha igy lett volna, ez esetben nagyobb eredménnyel térhettünk volna haza, mert a mi igazságunk lényegesen erösebb volt, mint ellenfeleinkké — ott thézis állt thézissel szemben.
vállalt
Ml volt a kisantant thézise ? Az, hogy Magyarország fizessen 43 után Is jóvátételt, mondjon le a 250. szakasz védelméről nemcsak most, hanem a jövőben Is és fizesse Magyarország azokat a károkat, ume-lyeket a szomszéd államok kormányai okoztak egyes magyar földbirtokosoknak, vagy vagyontulajdonosoknak azáltal, hogy ezeket vagy.uirendezé-sük alá helyezték. Ennek a kérdésnek Igen nagy a közgazdasági jelentősége. Az agrár perek 1.200000 holdat tettek ki. Ebez jöttek azok a területek is, amelyek az egyháztól vonattak el, ugy, hogy összesen 1,500.000 hold volt az a terület, amelyről az agrárperekkel kapcsolatosan szó esett. Ennek értéke 1 milliárd 100 millió pengő. Ehpz járultak hozzá az egyházi perek 174 millió pengő értékben, ilt voll ik a különböiő részvénytársaságok pe rei,, amelyek 336 millió és végül egyéb perek, amelyek Összege 315 millió. Tehát
az agrárpereken kívül peresített összeg 830 milliót tesz kl. Az agrárperckkel együtt
pedig 2 milliárd. Ez. a nemzeti összvngyonnak körülbelül i/9 része.
Ha sikerül ezt az összeget Magyarország szániára hizVr.it \'ni,
ennek hontata 6 airtjfr-lékkal számítva 120 millió pengőre rúgna. Ennek aáóla klIrlIlltclUl 20-30 millió pengőt tett volna kl, amely lényegesen na-gyolib tfssxeg innál, amelyet 1943 után rixcllink.
A magyar köznek nagy érdekei fűződnek ahhoz, hogy ezek a vagyonértékek a nemzet számára vissza-szereztessenek.
A miniszterelnök ezután a kisantant tlié/isével szemben ismertette a magyar thézist. F.z 4 pontban foglalható össze. 1. Magyarország további jóvátétel fizetésére. nem kötelezhető: 2. Magyarország nem mondhat le arról a v^-delemről, amelyet a 250 §. nyújt: 3. Magyarország csak olyan egyezményt köthet, amely burkolt formában sem tartalmaz jóvátételt és 4. azt a követelést, amely szerint azért fizetünk jóvátételi, hogy pénzügyi függetlenségünket megvásároljuk, el-
lentélben állónak valljuk a békeszerződés intencióival. Merev elleniét voll t?hát a kisantant és a magyar álláspont között a jóvátétel kérdésében.
Rassay Karoly felszólalásiban azt állitoda folytain a miniszterelnök — nem tudta érvényesíteni a 13 \'/a millóval szemben azokat az ellenköveteléseket, amelyeket érvényesíteni kellett volna. A békeszerződés pontosan előírja, hogy mi az, ami a jóvátétel javára irható és mi az.
Miért nem vetette fel
kérdését?
ami az egyéb követelésekkel szembe állitható.
A miniszterelnök beszéde további során lételről-tételre számszerűleg ismertette azokat a követeléseket, amelyekel a békeszerződés rendelkezései érielmében állítottak fel velünk szemben, úgyszintén ellenköveteléselnkei és ezek alapján kimutatta, hogy ,
a passzív saldó körülbelül 300 millió pengőt tesz kl.
Hangsúlyozta, hogy a menekült tisztviselők nyugdijkérdésének ügyében számszerű követelésünk érvényesítésére jogalap nem volt a kezünkben, mert a békeszerződés semmiféle kötelezettséget nem ró eteklntetben az utódallamokra, csupán mentesiti Magyarországot e kötelezettség alól. Ezen a téren tetemes passziv saldó-val álltunk szemben.
a kormány a revízió
Az a Szemieiiiuyás is felmerüli, hogy miért nem álliiolt fel a kormány lerüleli rekompenzáció alap-Ián követeléseket és miért nem ve-tebc fel a revízió kérdését
Hágában mindenről lehetett tárgyalni, csak erről nem. Ha ezt a kérdést felvetjük, nyomban szétmegy a konferencia és Magyarországol ugy állítják a világ közvéleménye elé. rnint amely a maga részéről nem akar megegyezni pénzügyi kérdésekben. Ha megszakítjuk a tárgyalásokat, a jóvátételi bizollsáj döntött v.ilria ezekben a kérdésekben, amely pénzügyileg tönkre tehetett
volna bennünket. A miniszterelnök ezulán részletesen ismeitetle a hágai és párisi tárgyalások menetét, majd reflektált az egyes felszólalásokra.
/lx össxetérOetetlenség kérdésével kapcsolati) in kijelentette, hogy 30 éves közpályája nyitott könyv. Nem hiszi, hogy volna képviselő, aki azt állithalnA róla, hogy valaha is összeférhetetlen helyzetben volt. Vannak, voltak és mindig lesznek a közéletben olyan férfiak, akik a maguk kvalitásának hiányait az fal akarják pótolni, hogy mások becsületébe gázolnak. (Élénk helyeslés a jobboldalon és középen.) I~z annak a demokráciának fattyuhajt.\'S\':, amely azt mondja, hogy u demokrácia nem az alsó néprétegek felemeléséből, ha-
nem a jobb helyzetben lévők leala-csonyitásából áll. (Nagy za| a baloldalon.)
A miniszterelnök rámutatott arra, hogy ha ebben a kérdésben összeférhetetlen, akkor a hadlkölcsönök valorizálása kérdésében Is fennáll az összeférhetetlenség, mert hiszen ő is jegyzett hadikölcsönt.
A hadikölcsön kötvénytulajdonosok kártalanítása érdekében benyújtott javaslatokat nem fogadhatja el Ez a probléma a külföldi lartozások kérdésétől és a magyar költségvetés helyzetétől netn válasz\'ható el. A kormány eren szempontok honorálása melleit
a hadlkölcsönök valorizálásának kérdésével foglalkozni fog.
A miniszterelnök foglalkozott ezután a tárgyalások atm.,szférájával. A háborús mentalitás még nem tűnt el teljesen. Ami az Ausztriával való összehasonlítást illeli, ő csupán any-nyit mondott, hogy Magyaroszág Ausztriához viszonyítva relatíve jobb helyzetben van. Nagy volt a különbség köztünk az atmoszférát illetőleg.
Ausztria belenyugodott helyzetébe, de betenyugodhat-tunk-e helyzetünkbe mi, akiknek egységes országát . darabi.kra hasították? Vájjon nem egyhangú követe-lése-e az egész nemzetnek, hogy a revízió kérdésének hajnalhasadástt elkövetkez-
ZALAI KÖZLÖNY
1930. riiá|u« 25.
zék? A magyar nemzet addig él, mlg anyagi előnyökért el nem adja elsőszülöttségi jogát a Duna medencéjében,
mig ébren iudja tartani azokat a nagy nemzeti ideálokat, amelyekért kötelesek vajzyunk küzdeni és amelyekért magunkra vesszük még a kedvezőtlen atmoszféra hátrányát Is. Ami az
egyházi javak
kérdését Illeti, a cseh és magyar kormány fenntartja a maga álláspontját. A Javaslatot Ilyen érielemben fogják módosítani.
Rassay azt a kérdést is felvetette, vájjon nem diszkreditálta-e magát a miniszterelnök abból a szempontból, hogy a jövőben is a békerevi-zlót teszi a külpolitika tengelyévé. Soha nem mondotta azt, hogy most már minden rendben van. Mai beszédében is hangsúlyozta, hogy a magyar külpolitikának nagy nemzeti feladatai vannak. Meggyőződése, hogy
nagy követ gördített el e megegyezéssel pénzügyi szuverenitásunk sírjáról/ épp ugy kaput nyitott a másik oldalon abban a tekintetben, hogy a kormánynak és az ezután kővetkező kormányok nak kevesebb nehézséggé\' kelljen majd megküzdenie a jövőben, amikor a nemzetközi forumok előtt szót emelnek a magyar nemzet nagy
Igazsága érdekében. A miniszterelnök beszédét általános taps fogadia a Ház minden oldalán a szociáldemokrata és a demokrata párt kivételével. A képviselők meleg ünneplésben részesítették a miniszterelnököt. A Ház ezután
nagy többséggelclfoaaelia a ra/i/ilcdcJda favaaialoi,
majd az elnök napirendi indítványt tett, amelynek értelmében a legközelebbi ülés kedden lesz.
Propper Sándor felszólalásában a szociáldemokraták vasárnapi gyűlésének betiltását tette szóvá. A belügyminiszter válasza után az ülés véget ért.
á pénzügyminiszter dolláros
Szükség esetén prolongálai
Budapest, május lü Wekerle Sándor pénzügyminiszter befejezte a 20 millió dolláros rövid lejáratú mezőgazdasági hitel biztosítására vonatkozó tárgyalásokat. Két 10—10 millió dolláros részletben
lekötötte a 20 mUlió kölcsönt
lehet a rövidlejáratú hitelt
kötötte le a kölcsönt. Nagybankjaink segítségével megteremtették a lehetőségét annak, hogy 20 millióI dolláros rövidlejáratú kölcsönt szükség esetén prolongálni lehet.
Lord Botberaere Budapestre Jön
Budapest, május 1(1 (Éjszakai rádiójelentés) A Budai Dalárda londoni tartózkodása alatt átadta lord Rothermerenek Budapest székesfőváros meghívását a Rákóczi-szobor leleplezési ünnepségre. A lord szívesen vette a meghívást és közölte, hogy szeptember 15. és október 15-ike közöli Budapestre jön és arra kérte a főpolgármestert, hogy készítse elő budapesti tartózkodásának programját.
Uj arzén-Ítélet
Életfogytiglani fegyház apósgyilkosság miatt
Mzolnok, május 16 K. Majzik Józsefné arzénmérge-lésl bünperében ma déil 1 órakor hirdette ki a bíróság ítéletét. Mij-zikné az apósát ölte meg arzénnel. A bíróság gyilkosság büntette miatt életfogytigtartó fegyházbüntetésre Ítélte. Az ügyész megnyugodott, a védő fellebbezett.
Útban a megegyezés
az osztrák-jugoszláv kereskedelmi tárgyalásokon
Belgrád. május 16
(Éjszakai rádiójelentés) Az osztrák-jugoszláv tárgyalásokon a delegációk hozzájárultak a szerződési pontok-
hoz, a véglegesítéshez azonban szükséges még a jugoszláv kormány jóváhagyása, miután a megegyezés túllépi a meghatalmazás kereteit.
Ágyból, színházból, lokálokból
parlamenti őrség izedte össze éjszakai ülésre az amerikai képviselőket
Washington, május 16 Washingtonban tegnap az éjszakai ülésen a képviselőház tanacskozás-képtelen volt. Az elnök utasiiást adott a parlamenti őrség parancsno-káuak, hogy vezesse elö azokat a képviselőket, akik nincsenek szabadságon és nem betegek. A képviselőket lakásukon, színházakban, söt éjjeli lokalokban szedték ötsze. Longworth képviselőházi alelnököt ugy kellett betámogatni az ülésterembe, mert nem állott egész biztosan a lábán.
méjuai 45% zsittartalmu
HORTOBÁGYI
juhturó ""
viszonteladói ára
20%-kal olcsóbbodott.
Tejszövetkezeti Központ, Budapest 4., postafiók 20.
A polgármester ankétot hiv össze a nagykanizsai ipari és mezőgazdasági kiállítás Ogyében
Nagykanizsa, május 16 Legutóbbi cikkünk óta mindjobban foglalkoztatja a nagykanizsai érdekeltségeket a nagykanizsai ipiri, háziipari és mezőgazdasági kiállítás és vásár ügye, amely hivatva lesz ebbe az elhalkuló, csendes városba egy kis életet és friss vérkeringést belevinni. Mert a kiállítás mellett a vásár az, amelyre különös súlyt helyez Nagykanizsa és Délzala ipara, kereskedelme és mezőgazdasága. A tetv szerint persze nemcsak szorosan a nagykanizsai, déizalal és zalamegyei iparosok és gazdák kiállításáról lenne szó, hanem zalavármegyei jelleg alatt magába foglalná a szomszédos megyék és Dunántul kiállítói! is. Tulajdonképeni célja pedig felkelteni a figyelmet Nagy-
Halálos autószerencsétlenség történt Balatonszentgyörgyön
A tizenhétéves pékinas halálos autózása
kanlzsa és Délzala fejlett iparára, háziiparára, elsőrangú mezőgazdaságára és így piacot, vevöközönsé-get, összekötlelési lehetőséget teremteni számára. A kiállított tárgyak persze vásár tárgyát is képeznék.
Nagy és lonlos érdekek fűződnek ehhez a zalavármegyei kiállításhoz, amelynek ügyében dr. Krátky István polgármester ankétet hiv össze, az összes érdekellek bevonásával, hogy egy gondosan előkészített terv alapján induljon meg annak megszervezése.
A nagykanizsai Ipartestület és a Zalavármegyei Ipartestületek Szövetsége legközelebb külön foglalkozik a ztlavármegyei ipari és mezőgazdasági kiállítás és vásár ügyével.
Balatonszentgyörgy, május 16 Borzalmas autószerencsétlenség tCrtént Balatonszentgyörgyön, ahol MUller István 17 éves pékinas ve zelett egy autót. Amikor a pékinas az állomás elé fordult be az autóval, neki vezet e egy fának, az autó
felborult és a szerencsétlen MUller olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a marcali! közkórházban meghalt. A kir. ügyészség megindította a nyomozást annak kiderítésére, kit terhel a szerencsétlenségért a felelősség.
á barcsi Dráva-szakasz hajózhatóvá tétele
A nagykanizsai lolyammérnőkl hivatal másfél millió pengőre becsüli a többéves program költségeit
Nagykanizsa, május 16
A nagykanizsai ni. kir. folyammérnöki hivatal uj vezetőt kapott Kovranek Vendel személyében, aki uj működési körének elfoglalása kapcsán beutazla az egész területet, ami a nagykanizsai m. kir. folyam-mérnökség hatáskörébe tartozik. Az uj vezető körútja után érdekes képét adla munkatársunk előtt a nagykanizsai m. kir. foiyammérnökség működésének.
Mindenekelőtt elmondotta, hogy a minisztérium az állami budget építkezési tételei közt a Mura munkálataira és parlbtztositására 30.000 pengőt állit be évente. Kicsiny összeg ez azokhoz a munkákhoz viszonyiiva, melyek végrehajtásra várnak. Pedig nagyon sok munkára lenne itt szükség, főleg a partrongálások miatt, parlbizlositásra. Sok pénznek volna itt helye, de természetesen tekintettel keli lennünk itt is az általános pénzügyi helyzetre.
A Dráva céljaira 200.000 pengő van a költségvetésben előirányozva. A Drávát a torkolatától Barcsig, mintegy száz kilométer hosszú szakaszon tudvalevően nemzetközi vtzt-utnak nyilvánították. A magyar tényezők most arra törekszenek, hogy ezen a szakaszon a hajózás fonalát Jelvegyék. Külképviseletünk utján folynak is a tárgyslások e tekintetben a jugoszlávokkal.
Barcs a háború előtt elsőrangú hajózási központ volt. Most, hogy Dolnji-Mihotjác alatt a Dráva egészen Jugoszláv területre esik, a Jugoszlávok ezt a maguk javára Igyekeznek érthetően kihasználni és a vasúti forgalmat is kedvező vasúti tarifával arra felé terelni. A magyar tényezők ezt a szakaszt Barcstól Dolnji-Miholjácig ismét hajózhatóvá akarják tenni. Meg is történtek a szükséges lépések arra vonatkozólag, hogy ezt a szakaszt ftlAiérJék, és igy megállapítsák, milyen munkákra van szükség, amiket ugy magyar, mint jugoszláv részről foganatosítani ke|l. Jugoszláv részről e tekintetben nehézségek mutatkoznak, azonban remélhető, hogy sikerül ezeket megértés utján elsimítani. Mig Jugoszlávia nem nyilvánítja ugyanis készségét és nem hajlandó biztosítani a szükséges anyagiakat, addig magyar részről sem mehetünk bele a kérdés megoldásába.
A Dráva ezen szakaszának hajózhatóvá tételére a nagykanizsai m. kir. folyammérnöki hivatal is elkészítette tervét, mely szerint e munkák a magyar államnak kb. / 5 millió pengőbe kerülnének és fokozatosan, több éves program keretében lennének megvalósíthatók.
Ha sikerül a tervet megvalósítani és a hajózást e területen Barcsról biztosítani, uj kereseti lehetőségek nyílnak meg az ugyancsak mögöttes rcszeit vesztett Barcs és vidéke számára. Friss élet csendül fel ott Is, a stagnáló malomipar uj erőre kap és sok-sok dolgos magyar kéz jut Ismét az áldott kenyeret jelentő munkához, keresethez...
1930. május 17.
ZALAI KÖZLÖNY
NAPI HIRIK
NAPIREND
Május 17, szombat
Kómát katolikus : Palkál hv. Prolea\':
Patkll. Izraelita: l.ar hó 19 •
Uránia Mozgó. .0101 rgy hatosért", vígjáték 8 felvonásban. — .Mind sza-maiak a férfiak\', vígjáték 8 felv.-ban.
OyógyazerUri éjjeli szolgálat: I. bó végéig a .Pekete Saa" gyógyszertár Oözfírdó nyitva reggel 6 órától est 6 óráig (héttő, szerda, péntek délutín, kedden egén nap nóknek). Tel.: 3—13.
— Ifjúsági Szent Imre-Ünnepség Kiskanizsán. Holnap, vasárnap délelőtt Ifjúsági Szent Imre-Ünnepélyt rendeznek Kiskanizsán a III. kerületi elemi iskolában, amelyen az ifjúság és Kl8kanlzsa lakossága tömegesen részt vesz. Az ünnepély d. e. 10 órakor kezdődik és műsorát nagy gonddal állították össze. Igy többek közöli löbb alkalmi ének és költemény kerül előadásra. Szenl Imre dialógus. Ave Mária, zenedueit Olrgdsch Dezső és Juhász István tanítók előadásában. Az ünnepi be-azédet P. Farkas Iván ferences hitoktató tartja. Az ünnepély méltó lesz a liliomos árpádházi herceg emlékéhez. Nagykanizsáról is többen kimennek erre az alkalomra.
— A nagykanizsai Munkásdalárda szorgalmasan készül a pünkösdi országos munkás-dalos ünnepélyre, amll Győrben fognak megtartani. Mintegy 3000 magyar munkás-dalos, köztük külföldiek, sói a newyorki magyar munkás-dalárda is résztvesz a nagyszabású dalos-ese-ményen. Büchler Mór, a kanizsai dalkulturának ez a lelkes, odaadó épitgetöje, nagy felkészültséggel viszi a kanizsai Munkásdalárdát Győrbe. Programjukat a kanizsai publikumnak Is bemulaiják május 25-én délelőtt 10 órakor a Városi Színházban, belépődíj nélküli maiiné keretében. Akik a dalárdát el óhajtják kísérni Győrbe, néhány kedvezményes vasúti jegyet még kaphatnak a dalárda vezetőségénél.
= A saját telkén nyaralhat már a nyáron, ha még ebben a hónapban villatelket vásárol 60 havi részletfizetésre Balatonfenyvesen, a Balaton partján. A parcellázó érdekeltség meghivja mindazon érdeklődőkéi, akik villatelket óhajtanak venni, hogy utazzanak le Balatonfenyvesre és tekintsék meg a parcellákat. Élelemről nem kell gondoskodni, mert az érdeklődőkel a Balaton fajbaromfitelep látja vendégül. Kocsit előzetes értesítésre küld a balatonfenyvesi állomásra a Balaton faibaromlitelep Balatonfenyves.
A öolnapi iUxoltó-majális
A nyári mulatságok idényét a nagykanizsai tűzoltóság nagyszabású majálisa nyitja meg a Polgári Egylet kertjében holnap, vasátnap délután 5 órakor. A rendezőség nagy körültekintéssel gondoskodott arról, hogy a mulatság programja gazdag és változatos legyen és azon mindenki jól érezze magái. A füzoltómulatsá-gokat a nagykanizsai közönség mindig nagy előszeretettel szokta felkeresni, mert tudja, hogy otl a legkisebb belépődil mellett pompásan elszórakozik. Versenyfutás, lepényevés, céllövészet, zsákba macskától kezdve minden elgondolható szórakoztatásról történt gondoskodás. A zenét a honvédzenekar szolgáltatja. A tánc reggelig tart. A szórakozás és mulatság melleit a befolyó tiszta jövedelem a második mentő autó beszerzését szolgálja. A nagyközönség a legteljesebb mértékben pártolja ezúttal Is derék lüzollóink akcióját és tömegesen fog részt venni a vasárnapi majálison. A mulalsá-gol minden körülmények közölt megtartják. Rossz idő esetén a Polgári Egylet termeiben.
— Pedagógiai szemináriumi napok Pacsán. (Tudósítónk Jelenti) Háromnapos pedagógiai szeminárium hozott elevenséget a csendes pacsai hétköznapokba. A szeminát iumon a járási és községi halóságok egyházi és világi vezetői Is résztvetlek. Az első előadást viléz Barnabás István dr. tanfelügyelő tartotia a fiu- és leánylélek pedagógiai különbözőségéről. Hegedlls Ferenc Igazgató fogalmazásból tartott szép eredményt! mintatanllást. Landl Ferenc igazgató a beszéd- és értelemgyakorlat alapvető jelentőségéről adott elő, Kovács József tanító pedig ugyanebből saját uj módszerével sikerüli mlnla-tanilást mutatóit be. Lilllk Béla népművelési titkár a népművelési tevékenység fontosságáról értekezett. A második napon Palzs Oyörgy tanfelügyelő megnyitója ulán Sperg Lajos lanitó értékes előadísa körül nivós vita fejlődött ki. Farkas Kálmán lanitó az elsőosztályos u. n. cukros számlan-tanilásl mulatta be nagy telszés mellett. Landl Ferenc igazgató az ismétlő-iskola csődjéről és a 8 osztályos elemiről tartott nagyon alapos és érdekes előadási. Dergán Béla testnevelési vezető a levente-oktalásról tartott lelkes-hangu előadási. Még a harmadik napon sem csökkent az érdeklődés a szemináriumi előadások iránt. Gombos
Károly lanitó meglepő eredményű minlalanitása utált Szita István ta-niló a kézimunka-oktatás kapcsán a mértani fogalmakat ismertette teljes sikerrel. Markója Ferenc tanitó dicsérelet nyeri ének oktatási előadása mán zajos helyesléssel fogadták Pajzs György tanfelügyelő előadását, Németh Jenő igazgató nagy gyakorlati és elméleti felkészültséggel megtartóit előadása ulán Wache Ernő esperes-plébános köszönetet mondolt a három értékes napért, leszűrte a tanulságokat és elismeréssel emlékezeit meg l.andl Ferenc pscsai Igazgatóról a rendezés körül kifejlett buzgóságáért. Palzs Oyörgy zárószavaival a háromnapos és rendkívül értékeB pacsai pedagógus-ünnep végetért.
A xalamegycl autó-Körlet
ez étit Iddazakl gép/drmll vlxagdlatal Zalamegyében
Nagykanizsa, májua 16 A nagykanizsai rendőrkapitányság, mint zalamegyei autókörlet, hivatalosan közli, hogy az ezévl Időszaki gépjármllvlzsgálatokat az alábbi sorrend 6zerinl tartja meg Zalamegyében :
május 17-ikén, tehát szombaton és 19-lkén, hélfőn délután 3 órakor Nagykanizsán, a fémipari szakiskolában ;
május 24-lkén délelőil 9 órakor Zalaegerszegen a tűzoltó udvarban;
május 24 Ikén délután 4 órakor Zalaszentgróton, a főszolgablróság elölt;
május 25-lkén délelőtt 9 órakor Zalaegerszegen ;
Junius 5-ikén délelőtt 9 órakor Keszlhelyen, ahol a vizsgálat egész napon ál tart;
junius 6-ikán Keszthelyen délelőtt 9 órakor;
junius 7-ikén délelőtt 9 órakor Tapolcán;
junius 7-ikén délután három órakor Sümegen ;
junius 18 ikán egész napon át Balatonfüreden reggel 9 órai kezdettel.
Ugyanezen napokon minden városban és fentjelölt községben gépjármű-vezetői vizsgát tart a körlel, melyen levizsgázhatnak mindazok, akik kellő időben benyujlolták kérvényeikel és okmányaikat a nagykanizsai rendőrkapitányságra, az auló körlethez.
A gépjármüviz8gálalokra az összes közhasználatú gépkocsik és autóbuszok felhozandók. A mulaszlás büntetést von maga után. A vizsgálatot Solymosy László rendörtanácsos és szakférfiak végzik.
.1Iliit WWUl
IELIDASHAMP001
ahaj lermcsxetts j hullámait mcgórxi\\ ax ondolálást \' tartósabbá teszi. I
Ariojérnél és az evvel járó béldugulás, repedés, kelés, gyakori vizelési inger, derékfájás, mellszorulás, szívdobogás és szédülésl rohamoknál a természetes „feraic lázsel" keserűvíz használata mindig kellemes megkönnyebbülést, sőt gyakran teljes gyógyulást eredményez. A belső bajok orvosai az Igen enyhe hatású Fereac lóisel vizet sokszor mindennapi használatra reggel és este egy-egy félpohárnyi mennyiségben rendelik. — A Fertnc lóisel keserüviz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben kapható.
URANIA
Május 17., szombat Májua 18., vasárnap
Battar Keaton komédiája:
Ötöt egy hatosért
Egy moziriporter kalandjai.
Vígjáték 8 felvonásban.
■ind szamarak a férfiak
Vígjáték 8 felvonáaban. Föazcreplö: Marion Diwlaa.
— Balatoni GvermekOdOlő Ba-latonlellén fiuk j leányok részére. Gondos felügyeld. Némel társalgás. Sport. Felvilágosítást nyújt Dr. Pd-torné internálusa, Budapest, Déllbáb-ucca 25. Telefon 191-48.
— Bajtársias Összejövetel. F.
hó 17-én, szombaton este 8 órakor a volt 48. gy. ezr. bajtársi összejöveteli lart az ipartestületi vendéglőben fontos megbeszélni valók végett 1 terilék, borjupörkölf és túrós csusza 1 60 P. Tisztelettel a Rendezőség.
= 60 havi részletfizetésre erdő, gyümölcsös, szőlő, vagy szántó villaparcellák kaphatók a Balaton partján Balalonfenyvesen (azelőtt Máriatelep). Szívesen látja vendégül a venni szándékozókat ha leutaznak, a Balaton fajbaromfitelep tulajdonosa Balalonfenyvesen. — Előzetes értesítésre kocsit küld a balalonfenyvesi állomásra.
— Vevők Mdzat dlcaór/k a Bttrla sxtínyeq ok hlitdlóad-güt t Sxönyeget ön la Rartóti ti 1 vegyen, gyönyört! vdlasx. fék, elaörenáU mlnöaég, legolcsóbb axabott dr, keövexö tlxciéal teltéielek.
Szőnyegosztályunk zsúfolt készletét mélyen leszállított árakon
elárusítjuk.
Eladásra keroinek: Argamann, Németperzsa, Axminszter, Buchlé,
ágyelők, összekötők és nagy szőnyegek. Bokelt, Karaküll, Karameni, átvetók, bútorszövetek és függönyök.
dlvalnagy áruháza Erzsébet-tér 21. az.
. Vítilktynif m\\ iqltiittifl
4
ZALAI KÖZLÖNY
1930. roijm 17.
— A Szociális Missziótársulat
helyi Szervezete folyó hó 15-én délután 4 órakor tartolta első taggyűlését az uj elnöknővel, Dr. Szigethy Károlynéval. A Missziósház főnöknője a Missziósház, Barabás KAI-mánnó pénitáros a Szervezel nevében üdvözölte az uj elnöknőt, ki meleg szavakkal köszönte meg a belé helyezett bizalmat és Ígérte, hogy a Szervezet minden munkájából őszinte odaadással és nagy szeretettel kivánja kivenni a részét. A Szervezet volt elnöknőjének, Bogyay Lajosnénak az Egyesület munkássága terén végzett önfeláldozó munkájáról a taggyűlés hálával és köszönetlel emlékezett meg. A taggyűlésen a Keresztény Jótékony Nőegylet reprezentánsai is szép számmal veitek rész\', s a kél jótékonysági egyesület közös elnöknője szeretetteljes együttműködésre kérte a tagokat.
Köitöxm ~~ ~~~
_____________ /tnlennótái
májusban ? átsxereu Sxabó György naaió-
laboralorluma Főút 3., uilvar. :;;a
— UJ ríndszer butorvásárlók részére. — Közalkalmazottak részére Zalavármegye egész területére díjmentesen szállítunk teljes lakásberendezéseket. a következő előnyöket nyujtjuk. Százpengőnkét;! csupán öt pengfl havi részlet fizetendő és egy éven felüli törlesztés esetén a kamatokat Is mer.-\'íritjük. Kofsteln Szombathely, Kőszegi-utca 5
Két skót vicc
A thót is az 6 szakálla
Fodor Oszkár meséli nekem :
Egyszer egy skótnak a fia átvándorolt Amerikába, ahonnan 10 év múlva tért haza Skóciába. Mikor benyitott a régi házba, nem tudott hová lenni a meglepetéstől: apjának kétméteres szakállától
— Miért hordasz ilyen rettenetes hosszú szakállt, apám ? — ez voll első szava a fiatal skótnak.
— Mert mikor elmentél Amerikába, magaddal vitted az ollót.
A haldokló skót
Ezt én meséltem Fodor Oszkárnak .-
Haldoklott a skót. Már utolsó perceit élte és felesége rohant a papért. Mikor az asszony már a lépcsőházban volt, a skót minden erejét összeszedve utánaszólt:
— Mama, gyere csak vissza, de hamar
Az asszony ijedten visszasietett, azt hilte. az ura már el akar költözni ebből az árnyékvilágból.
— Elfelejtetted leoltani a lúmpát. Hátha meghalok, amig odajársz, ne égjen hiába.
Özembe szüntetés miatt a felszámolás alatt álló 170\'nhathelyl
POBL 8tP8YÁa BEBEBDEZiSE
tendklvtll . |C;rt J,on alaéé. K-pliatók ■ Esiteiei|iailoV, luróg.\'pck, vas ét fa R1 !"ivtk- kalapácsok, maró-
Iteprk, vt^opuk un. Villanymotorok, göigcpe*. a.ilódd berendezési tárgyik koil\'imbvck, szi|ik slh Kérjen árjegyzéket.
I Pohl E. éi Fial lelszámolán alatt
S*otnba<haty.
SZÍNHÁZ
Dlákszerelem
Három, ismeretlenül is szimpatikus amerikai ur: Lawrence Schwab, C. B. de Sylva (libreltisták), Rjy Henderson (zeneszerző) azl mondja:
— Végy kevés adag témát, bok jankey-őtldet, adjál hozzá lizenöt vagy nem ludom én hány, friss, pattogó rilmusu láncszáino:, néhány szentimentális dall, mellyel alkalmasint még a könnyzacskókat ls körül lehet hízelegni, gyúrd össze az egészet, oszd el három felvonásra, szeleteld fel 12 képre, állítsd be larka pompájú dlszletlányérra az egész delikateszt és szervírozd a közönségnek.
Ha biztosítva vagy, hogy ehhez a főztedhez tudsz egy olyan dríga, aranyos kompániái kerileni, mint a mi csicsergő hangú Fejér Erzsink; egy tomboló jókedvű, magával sodró temperamentumu Harczos Irént; egy finom dekoratív jelenségei, mini Jánossy Terka; egy nagyon meleg egyéniségű szubrettet, mini Darvas Margit, akkor ne fájjon a fejed, hogy a Diákszerelemnek nem lesz sikere. Pedig a férfi ikról nem is beszéltem eddig. Ennyi energiával, ennyi szi-lajsággil, ainil ezek a táncosok produkálnak, akár a táncvilág\'oajnok-ságot is megszerezhetnék.
III tényleg versenyláz lüti . komikusokat c-s láncosokat, akik ./in-pad kereteit túlhaladó szédületes akrobata-mutatványokkal éi egymást lepipáló humorral harcolnak az eltöbbségérl — a közönség kegyéért. Pedig nyert ügyük van. A közönségei még c;ak nem is titokban, lu nem vagy hat képen kérésziül ugy megvesztegették, hogy mikor az utolsó kép után a siker forróságától egészen elpuhult függöny össze-eteszkedik, a nézőtér netn is nagyon akar indulni kifelé. A közönségei tehát megfogták, halalmukba kerítették és a Diákszerclem extá/isig fokozódó hatAsa közben édes börtönlakóivá tettiik az estnek.
A kedves olvasó bocsássa iiv.1 nekem, hogy kritika helyeit ezeket tálalom iti e sorokban, de biztosítom róla azon kél de.-eslejü ural, akik hálám inögölt üllek siég-vizavi, — én is megbocsátom nekik — hogy annál a hangulatos diákszerenádnál nem tudták könnyeiket visszatartani, ahol a „lanár ur elmereng a szép mull emlékein". Bizony, bizony van-u-.k bájos jelenetei is e neveltető operettnek, ahol a kibuggyant könny-fátyolon mosolyog az arcunk, mint a májusi ég, ha napözön füröszti a könnyű záport.
Most pedig abban maradunk, hogy a három amerikai ur US\\ szellemben ugyan, de annál egészségesebben elvégezték dolgukat Szilágyi Lajos, aki adoptálta a Diák-szerelem operettet, nem kevésbbé méltó dicséretünkre.
Megszokott, kitűnő renJrzés (nem is ludnánk már mást elképzelni Jakabffytól). Igazi, mondáin zenei le
AIKMB6 mmtŰmáSUUMOL WNXillM
ayernMiiitjicr P í yycrmeAkrem ^ernuÁJzaf/uui
MZOWUwrfTi
imAaius a murflínfr .
eda vÓRÖtlíOír
e«rtKÁ!VA- DOCK, Altll
Ara darabonként BO fillér.
Nagy Tihor uré a köszönet. Károlyi Vili szenzációs alakítása
vegő,
láncban, játékban, Márkus kellemes férfiasság.!, Kormos humora egy vérbeli ösbohétn tehetségé! sugározza, Danis kedves tanátfigu ája, Kellner, Zelenay, Honthy, görlök, jókedvű fiuk egvüliese osztozik a sikeren, mely mindenütt 100 fok Celsluson forrott. Nem fog h unar kihűlni.
U Gy.
A színházi Iroda közleményei
(♦) Diákszerelem — Idénysláger. Akik megnézték tegnap este ezt a gyönyörű operettet, az elragadtatás hangján beszélnek erről a szépíéges-diákjálékról, amely felvidítja a sziveket s a legtökéletesebb élvezetet nyújtja. T^lán az idény legszebb esléje vo\'t n Diákszerelem bemutatója. A Diákszerelem szombaton és vasárnap este van műsoron. Az idény megrövidülése iniatl ez. esié-k»n kivill miskor szilire nem kerül.
(•) Mlss Amerika — a legvidámabb operettrevü vasárnap délután 3 órakor délutáni hely,Irakkal Zöldhelyi Anna, Harczos Irén, Jánossy Tcika, Márkus Lajos, K irolvi Vilmos, Darvas Margit, Kormos Ferenc felléptével az csii elő dások teljes szépségébin kerill színre.
(♦) Beleznay asszonyok. Ismét szenzációval kezdi meg színházunk a jövő helet. Hétfő\'i este L\'jházy hangulatos magyar vígjátékát, a Beleznay asszonyokat mutalja be a prózai együttes fővárosi színvonalú előadásban.
(*) Szerdán félemelet balra — csak felnőiteknek — bohózat van mflsoron. Jesjyckel m*.r most előjegyez a sznhVz pénztári.
Heti műsor:
Szombaton: Dlékszorelein.
Vasárnap délután: MIbs Amerika.
Vasárnttp esto\' Diákszerclem.
HiHfö: Releznal asszonyok.
Kedd : Szökik az asszony.
Szerda Félemelet balra.
Idöjiiüi
A nagykanizsai meteorológiai megfigyeli Jelentések! Pénteken a Mmér-seiclil: Reggel 7 órakír +11, df-lután 2 Írtkor +16-2, este 9 órakot +12 2.
FctMirt: Reggel felhói, délben tiszta, este borult égboltozat
Szélirány: Rtggel éa délben étzakkelet, esie északnyugati szél.
(Éjszakai rádlóJeUnth) O ■•laorol*. glal Inííaal asta 10 érakor |a-lanll i gyangQIA axalekkel aa asA aaünéaa éa a hőmérséklet emel-kedéae «é~ha<4.
Uri és női
finom fehérnemiiekben,
gyermek trikók és zoknik
nagy választék
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
ni. m. NAGYKANIZSA, CSENGERY-UT 2. r,i. .10 _
(Rövidítések) H - hírek, közgazdaság Hangv. — hangverseny. E — elóadás Oy — gyermekeknek. A — asszonyoknak. Z — zene Mg. mezőgazdaság, tíi. — iljusági eló\'-idai. r — felolvassa. Q — gíainoionzcnc. jb Jazz bánd. K — k.ibatú. nZ — népszerű zene.
Május 17 (szombat) Budapest 9.15 0. hangv. 9 30 H. 9.45 A hangv. folyt 11.10 Nemzetközi vlz|ek6 irolgital. 12 Déli harangszó. 12.05 Hangv 12.25 H. 12.35 A hangv. lolytatáia. 13 Pontos Időjelzés. 14 30 H. 16 Ptad árak >s árfolyamhlrek. 15 30 Egétzségügyl E.
16 E. 16.41 Pontos idWelzís. 17 Irodalmi délután. 18 Welgand Tibor énekizímal s rádió hézikvailetljének kiléteiével. 18 30 Mii üzen a rídló? 18.ÍÜ Táiojitó est. 20.30 Vígjáték előidás a Stúdióból. .Amikor az atnony Ideget\'. Utáni kb. 22.15 Pontot Idölelxés. Mtjd dgényzent.
Bécs 12 0. 15.30 Doital-seneklr lilék. Iá 30 A magányotok mur-iik4i*. 18.50 Zongorajáték. 20 A walitingl lérlldalegylel rétzüen valá köivelltése.
Uorlln 16 30 Közvetítés Lelprlgból 18 50 Dalok liirfakltérellel. 19.40 Zene. 21 E. Utitu II. és zene
Urtlnri 11.30 0 12-35 Közvelltét Bia-tlslaváb\' I 16 30 Zene. 17.30 Dilok. 19.05 Z. 20.15 Indián dalok. 21 Közvelllés Prá-gaból.
Milánó 16 35 Muzsikáló gyermekkuckó
17 0. 19.15 Zene. 20.30 Operi E. 23.35 Zene.
München 16 HizltrM. 17.30 Orgona-szonáta. 18.45 Zenei rlikltágok. 19 30 A rádlótáfiiság lUpetce. 20 Ridlóievtl. 21.15 Opereltréizletek. 22 25 Z.
Varsó 16.20 Q. 17 Istentisztelet. 20.30 Zongora|álík Utána H. él zene.
Szombaton és vasárnap
iintm mm
* Markó féle vendégifiben
Rbonnensek felvétetnek.
Főzelék- ós virágmagvak
Gazdasági vetőmagvak Fü-magvak
Műtrágyák
(Szuperfoszfát, kálltó, csllel salétrom, mésznltrogén stb. kevert mUtiigyifélék burgonya, tengert, rét él katzilókrt, virág műtrágyák)
Baromfi eleaégek
Köleskása, buza, zab, hutllszl, halliszt, vérllszl slb. üyümBIoafa védelmi
szerek Sz&lftvédelmi szerek
(Gyümölcsfákon, wólflben, kerlekben leliépó kártékony rovarok és gombák irtásához) . ■ ^
kaphatók: . V,
ORSZÁG JÓZSEF
msg, műtrágya, termény és növérty-
védöszerek kereskedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10.
A bitóság melletl. Telelőn 130.
I
1930. májua 1?
ZALAI KÖZLÖNY
SPORTELET
Az NTE vasárnap nehéz pontszerző harcot viv Szigetváron
Erős csapattal Indul a Torna Egylet a SzAK ellen
Nagykanizsa, május 16
Az NTE vásárnap Szigetváron látszik bajnoki mérkőzést. Az NTE —SzAK mérkőzés eredetileg junius 8-ára Nagykanizsára volt 6orsolva és mivel ezen a napon a Zrinyi-pályán tornavizsga van, az NTE feladta pályaválasztói jogát Szigetvárnak és a mérkőzést vasárnap játszák le. A délnyugati kerületben csak ez az egy mérkőzés lesz lebonyolítva, mert a délnyugati válogatott Salgótarjánban játszik Észak válogatottjai ellen.
Kemény dió az NTE-nek a SzAK saját otthonában. Az ősszel a SzAK-ot nehéz küzdelem ulán csak 2:1 arányban tudta maga alá gyűrni derék amatőrcsapaiunk, amikor is a II. félidő 40 percéig a SzAK 1 : 0-ra vezetett és az utolsó 5 percben, régi NTE-re emlékeztető nagy finisben rúgott 2 góllal sikerült a győzelmei megszerezni.
Az NTE a reggel 9 óra 50 perckor Induló vonattal indul Szigetvárra. A kővetkező játékosok tartoznak felszereléseikkel a pályaudvaron fél 10 órakor megjelenni: Csondor, Györgydeák, Cerján, Wllhe.lm, Jaku-becz, Rllter, Wellák, Radics, Galhg, Pum, Antal, Kudlch.
(Kudlch amatőr.) Az Országos Szövetség Kudlch Bélát, a Zala-Kanizsa volt játékosát vissza ania-tőrizálta és leigazolta NTE-hez, igy a jeles játékos már a SzAK ellen játszik is a balösszekötő poszton az NTE színeiben.
(Farkas József), a Zala-Kanizsa népszerű .Csucsosa\' vasárnap válogatott lesz. A délnyugati kerület amatör válogatottjában játszik jobbszélsőt. A válogatott Salgólarjánban észak reprezentatív amatőr együttesével küzd.
(Tornavizsga.) A tanintézetek tornavlzsgáinak sorát a polgári fiu-és leány Iskola tornavizsgája vezeti
Ha savanyu i bora, vtgyüse
REGEDEI
vtad, mely a legsavanyubb kert I* kellemes Itallá varázsolja.
Kapható mindenütt I
Főraktár:
Wcisz l ttaukiza
Király-utca 21. ^^ HT^T^íTTí\'
Tdmogaaauk ax énlemes kantxaai kereskodelmet és Ipart.
be. Május 25-én lesz a polgáristák tornavizsgája, melyre nagy előkészületeket tesz az intézet, hogy az ne maradjon a tavalyi vizsga sikere mögött. A részletes programot legközelebb közöljük.
líZGi^ASifl
A sáncl és práterl vagyon -váltság-földek felülvizsgálata
Nagykanlzaa, május 16
Az országos böldbirlokreform során kiosztott földeket a Sáncban és a Práterben dr. Uűss Zoltán gazdasági felügyelő és dr. Novai Imre, városi tanácsnok az OPB rendeletére felülvizsgálták. Megjelentek a helyszínen a választmány tagjai, a íöldhözjuttatoltak és az Igénylők is.
A helyszíni vizsgálat mtgállapi-lolta, hogy a Pivári-malom és a Leányvári-dülőben kiosztott mintegy 480 kat. hold létből több parcella gazdátlanul ált és gazdátlan voll már a mull esztendőben is. A rétből feltört egyes szántóföldek, valamint a rétek igen silányak. Mcgálla pilolták, hogy a löldhöz-juliatotlak részéről ismételten elhangzott panaszok nem alaptalanok. Vannak olyan parcellák, amelyek erős trágyázás nélkül jövedelmet egyáltalán nem hoznak.
A választmány tagjai sérelmesnek tartották, hogy a földek vételárát az 1929. évi 1600 P. M. rendelet alapján vetették ki, holott ugyanazon területekre vonatkozólag az 1927. és 1928. években ujabb kataszteri becslést foganatosítottak és ezen becslési eljárás alapján ezeknek a földterületeknek kataszteri tiszta jövedelme az 1921. évi tiszta kataszteri jövedelemmel szemben lényegesen csökkeni. Ez a leszállítás a töldek vétel-
áránál majdnem 5<Wo eltérési eredményezett, ami azonban teljesen megfelel a helyi forgalmi áraknak. A kívánság tehát az, hogy a földek vételarát ne az 1921. évi, hanem ezen újólag megállapított kataszteri IÍ8zla jövedelem alapulvételével állapítsák meg. Ha ez nem teljesíthető ugy, ezekről a földekről valamennyien lemondanak, 80%-uk már a folyó évben sem kívánja a földeket használni, a másik 20\'.-a Í8 csak azért marad meg az Idén a fold használatban, mert azt már megmunkálta és bevetette. Ha tehát a kérés bármilyen okból nem volna teljesíthető, ugy az a kívánságuk, hogy a kiosztott földterületeket adják vissza a dőlt tulajdonosnak és a földművelésügyi miniszter vegye ál ezeket a területeket és klshaszonbérletként bocsássa a földhözjuttatottak rendelkezésére, ugyanolyan fellételek mellett, mint ahogyan ezidőszerlnt a Kanizsa-majori gazdaság van bérbe adva. (ugyanis ezek a földterületeket is a Kanizsa-majori gazdaságból veitek igénybe).
A földek felülvizsgálatának eredményét, valamint a földhözjuttatottak kérelmit jegyzőkönyvbe foglalták és a polgármesteri hivatal felterjeszti azt az OFB-hez.
TŐZSDE
A mai tőzsde barátságos hangú-Iáiban nyitott. Az utóbbi napoknak nagy árukínálata megszűnt és miután ma prolongációs nap volt, több fedezési vásárlás történt. A fedezéseket nagyjában elég simán bonyolították le, a helyi piac egyes értékel némi áremelkedési is elértek. Az arbitrage értékek is jól tartottak voltak. Fixkamalozásu papírok piacán a forgolom minimális volt szilárd irányzattal. Devizapiac üzletiden, változatlan árfolyamokkal.
Tsnuiytiuá*
Buza tszt. 20 flll., dt. 20 flll. és a rozs 10 fill emelkedett.
Buza lisiiv. 11-tt 21 13 -11-50. 78-ea 2145 -31 80, 79-es 11 95 -32-30, 80-si 21 60 -23 15, dunánt. 77-ts 20 35 -30 65, 78-la 20 60-30 60, 79-ti 20 85-2110. 80-ai 20 95 -31-25, ion 10-50—10-60, tik árpa 13-50-13 75, sOrárpa 16-00 17 25 lab 12 20 — 12 40, tengeri tsxt. 11 20 —
11 30, dunántúli 11 30 11 50, repce —\'-
-•- korpa 8 00 8 20.
PHILIPS
modern vevő
rádió készüléket
6 18 havi részletre gyári árjegyzék szerinti árban.
Dijtalan bemulató.
Szakszerű felvilágosítás
Szabó Antal>esy"éI
rédió-
sportárunagykereskedés és gramofon-osztálya.
fájdalmak elleni
Minden
csomagoláson ób tablettán a Bayor-kereszt \'átható
XtrkU tárlat
Párti 20 W/l, Loorton 25t3«/í, Newyort 317-51. Brtlssel 7215, Milano 27111/4, Madrid 63 25, Amstardani 207 95, Berlin 12338, Wien 7192. Sofll 8"74>/l. Prt*a \'5-33L/l, Varsó 58 00 BudapMl N\'i! Belgrád 9-121/1, Bukarest 3-07.
1 MqMtl tfiiáa áariu-jsfyiáOT
VALUTÁK Angol L 27*77-27 Belga ft. /9-60-8000 Csati k. 16-88-16-98 Dia k. 152*75-153 35 Urnái 10-01-10-09 , Dollár 568 30-571-30 I P randa 1.22-30-22-60 | HoU. 2-Z9-80 230*80 I Lengyel 83-95-64-25 Leu 3-36-3-40 !
Léva 4-11-4-17 Ltra 29 75-30*05 Márka I36 3O-I36 80 Norvég 152-75-153 35 ícWU. 80-43 80 o3
Peseta —*---*—
ivájd L 110-35 110 85 fvtt k. 153-10 >53-70
DEVIZÁK Arait. 239-10-230-50 Belgrád lO-08-iO-ll Berlin U6-3Í-I3678 Brüsszel 79-77-1002 DertzaM 8-39-3-41 Kopenh. 153 93-.83-32 London 27\'77-Z7*85 Madrid 69*00-71-00 Milano 29*95-30*06 Newjork 571-50-3 10 Oailo 152-95-153*35 Párta 23*42-22*49 Prága 16-W-16-9S Saófiü 4-12-4-16 Stodlh. 153-27-BWÍ Varaó 64-05-64-35 Wien 8056-80*81 /Őrlett 110-51-11081
Fclbijtái 1174, eladatlan 207. - Elsó-tends 1-36-1-3*. ssedett 1-32—1-36, eadetl tóiép 1-26— I-2S, ItOonyfl 1-16—1-Í4, l-sí tenda Oreg 1-24—1-26, U-od rendfl Ím 1-10—1 30 angol KlkVS 1-30-1-50, ualoana osjnban 1*56—1-«0, aalr 1-70-1-90, bn 1-84-1-84, izaloonás téliertt* t-flO-t-74.
Eladja: Wlxaltl Ryoaii éa Lapilsáá Vállalat, licykaiizsáiL Felelős kiadó: Zalai Károly. Manitea Wabsi Naotuuűaaa 7*. m.
Varga Nándor
modernül felszerelt saját műhelyében
mos, fest, tisztit és plisséroz.
Szimplagallérok, kézelők 12 fill., tavaszi kabátok festése már 8 P-től, férfi, nöí ruhák legolcsóbb árban «• tisztittatnak.
Gyűjtőtelep : Qyártelep:
Kazlnczy-u. 8. Hunyadl-u. 19
Nyilt-tér*)
Minthogy Arany István kereskedő, inkei lakos üzletét át akarom venni, ennélfogva felhívom mindazokat, akiknek Arany Istv. n tartozik, hogy követelésüket legkésőbb 1930. évi május 25-lg velem közöljék, mert ellenkező esetben követelésük nem fog figyelembe vétetni.
latéi Géza kereskedő >»» Zalakaros, u.p. Klskomárom
•) E rovit alatt közlőitekért sem • »iei-keiztÓJÍg, Kin I klidóhlvatil nem vállal felelősseget.
ZALAI KÖZLONV
1930. májút 17
APRÓHIRDETÉSEK
Az apróhirdetések dl|> 10 szóig • Mtnoea további azó dtja B HU. Vééáí- ét ünnepnap 10 uóig «0 Iliiéi-, mlndaa
további «xó dija S flll. Szadin *a pénteken 10 nzólg »0 fillér, minden tovibW szó dl|a 6 flll. Gmsió a minden vaata-
Ealib beidból illó szó kit siónak azénilt. Ilik. Alléit keresőkne1- 50Wa engedmény.
H\'réaUaak * ÍM) p«i»o6 9aaa«flas alul a lalMlaqaa hlNTvalia,
aiiailiala alkar Oléan wéaalt r a tlaalaa é * k
atl
A négykanlisal Izr. temető belsó és klllió területeinek tnlvó évi saéRalarmiaa lábon eladó. Bóvebbet a httkóiaég titkári hivataliban. 2612
3 szobából illó eIcai, loldizlnll I hafylaéf kiadó Caengery ut 4.
Ií«3
Foaattkatorok, koiáráruk kéaitlése
és Ja>K*«a, nidazéklonás llléaoél, Ernébet tél 13. 2148
Kiadó augusztus l-re 2 izoba, konyha, előszoba, vlzveze ék és minden mellék-belyiaégekból álló lakás. Bővet;bel Varga Nindoi kelmefestőnél, Hunyadi u. 19 2412
Budapaetl káwéház aaiara, taljaa baranlaaéaa. terrasz berrn-déiés és egyéb telizerelés szabadkézből
oloaén eladó. Clm • kiadóban. 2565
Ogyes, lehetőleg gyakorlott klaxal-gétalaéayak felvétetnek Bővebbet K»ul msnn Kálolynál, é Fekete folyóhoz 2614
Tóit gyarmakjélékol rag.ailok éi lelujitok. — Weliz Hermln IpaimUvésinő,
KOIcaey-utl 17._2486
Tlatall és ta.ulólaéort felveti Furmen cipész. , 2598
Egy csinosén bútorozott aaoba, veranda használattal kla^é Deák-tér 4._ 1489
LioaBa kasai, fédaraa Öléssel el
édó Zrínyi Miklós-utca 4a 2605
Ktaabkoaalédl héz Klakanlzaén, Vaiazsdlu. 2, pali.a mellett, lertésol, baromi!lartis stb. 1 éle klsdó. Bővebbet Plvlfi\'ü. 2. Telefon 3 30. 191
■atarok, régiségek, műlirgyak, hagyatékból aladék D.-ék-rér 4. JÍ88
Kettő izoba, cószoba, \' vlzvezelékes konyha kladé sagusztus 1 re Szemere-utca 4/b. __233)
Gyakorlott varrélaéayl felvesz -Szabados Rózsi nőldlvatazalonja, Caengery-ut 27/a.____-26 ■ I
Kétazoba, előizobda lakéi flauei mellékhelyiséggel anguiztuaia kladé. — cini : telelőn 356 2613
Kováid Péter és Fia
budaip«stl féit&Qyár
fest, tisztit éa plÍH«[\'OX
Gallérok, kézelők és Ingek tisztítása. Harisnya szemfelszedéi és fejelét
m Csengery-ut 8.
10820/1930.
Versenytárgyalási hirdetmény.
A városházán vezetett villamos és egyéb huzaljai falbahelyezési munkálataira nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Az ajánlatokat az ajánlati feltételekben megadott címzéssel 1930. évi május hó 19-én déli 12 óráig a v. mérnöki hivatal iktatójába kell beadni, ugyanott a kiírási müveletet hétköznapokon d. e. 10—12 óráig megtekinteni és 2 P ár-térités ellenében megszerezni lehet.
Nagykanizsa, 1930. évi május hó 15-én.
^_ Polgármester.
A 123 , 125., 128. az slnautóbmz vonatok c<ak jun 23 tói nept. .Mg közlekednek.
* A 123 íz. itnautébusi vonal csak vaiár- és Ünnepnapokon, mig a 175-ös ciak
hétköznapokon közlekedik
* Nagykanizsa—Rn taton srentpyHrey
[Balatonazenl-|[ Nagykanl-\'györgyről ind zsára érkezik
--rii—
Duna-Száva-Adria Vasúttársaság Déli Vasút)
á Hagykaalt8B állomásra él állomásr 1 érkező és Indnló vonalok
MENETRENDJE
Érvényes ■ IB30. évi május 15-töl 1831. évi májua 14-ig
Budapest— Nnev\'rantzsn
Vonít A vonat neme Rudapestrő Indul | Nagykanizsára érkezik Vonul ■ ilm. A vonat j neme j Nagykanizsáról indul 1 lludapestic érkezik
216 Szem. v. 21-20 410 211 Szem. v. 0-35 7-45
207 Oyv. 7-iO 11-35 201 Oyv. 6H5 10-10
212 Szem. v. 6-40 13-20 213 Szem. v. 8-30 15-45
214 Szem. V. 14 10 20-40 215 Szem. v: 14-25 21-10
204 Oyv. 18*15 2214 203 Oyv. | 17-45 21-40
216/912. 216/312. 202. 2"2. 202. 202. 202.
202. 204. 204. 204.
204.
204 204
201/204.
Közvetlen kocsik: az vonalnál I—II—III. oszt kcesl Budaptit D. V—Barcs (Péci) között. „ , II—ti\'. . . . Zal\'eeer.»et
. étkezőéiül. . .. . . Praeer«koigVI/|4-!XI6 ., . I—II III. . . . . Tileite IX\'t!> lg
(—ti— ■ II . . Splif.l Mini\'aUeriee
„ . I-ll III.. . . RovaSka Slatlna.
. élkeiőkocii . . VMIaeh.
Az utóbbi hirom junlua 13-től zzeptember 15-lg. 11 vonatnil 1—11. oizt. kocii Budapeil D. V —Venttmlgtla IX/16 tót.
III. . . Trleite.
I-ll. „ . Róma.
hálókocsi . . Veti./ I.
1\'—III. „ . Orado IX/l4-\'g.
I—II. . . Fiume IX 14 lg
hálókocsi Budspeit D V.—Fiume izeplember 14-lg. Budane-tről sierdin, pénteken vasárnap, étkezökool Budapest D. V.—Nagykanizsa kőiőtt.
125
lutO íj
_Nagykanlzsa-
1 Nsi/ykanlisa- |1 Sn fokra | rrtl Indul 1 éfke\'tk 1150 1500
-Siófok— Lepsény

1115 12 35
126 II Slnautó I
L-piényról INngv*-nliaara Indul I érkezik 2009 II 2Í4I
1
Nagykani-\'zsáról indul
|Balaloniieul-| Igyflrgyre érk [
~ 20 0Í |"536 "Vegyei |
1. L
M5 | Vegyes |-HTKT
Csak II—Itt. oazlályn kociikkal kőilekedlk.
Nagykanizsa- Svamba/hely— Ágfalva—Wien S. B.
Nifykuilziá-
rél M.I
Tü^íeíi\'
Szem. v. Slnautó Oyv. Szem. v. Szem. v.
w
7-20 1340 16-45 20-55 23 25
| Siwabal.
Ujr.ia.in\'érk/;/!!

II
TTT
10-15 16-20 18 45 23 45 260
12-liT 20-dT
8 44
ji Bécibíl
l|_Modul
TTl-izem v II -3171-ISzem. v 305 Kirontó 301 (Oyv. 311 Szem. V. .113 (Szem. v. 315 ilSzein. v.
Szombat- \\ Nagjka.1-h*lyra4rit«zík nl/a Irkailk
8-20 1015 J5 34 aj) 40
"Fivr
5 30 748 11-30 14-54 2104 1-30
\'fii" 8 10 1020 13 25 17-30 23 I\' 4 15
317/b. az vonat ciak |ul. és aug. hónapok vaair- éa ünnepnapjain közi.
317. 312. 216/312. 901/312.
903/302. 9f 3/302 903/302. 915/316.
vonatul II-
II-
„ 1— II—
III. oszt kocsi Naeykanlzss—Wien S. B-re.
nem kőzi.
, l-ll—III. , l-tl-lll. , t-M-III II—III.
Budaneil D. V.—ZalaeReruegre. SuSakról, Qyékénveaiól Pozsonyba (Bra-
tlstava) és Prahiba. Onilek—Wien S B re. SuSak—Wien S. B-re. Barcs— „ „ ,
Nagykanizsa- Barcs— Pécs
•^ii.l \'liarcsrn-1 \'écsrr I WJ ílérkezikférkezikj
~Tir8-48" 1200 15-30 !! 21-35
1414
17-34 1 23 50
911 Szem v. <131 liVegy. v. 90) ||Oyv. (115 "Szem. v.
Pécsről i Barisról il Kiíjkial-Indnl J indul i>ir. irkailk
--------grjo *
1 7-50 \'I 1125 1405 12 21 U 14 35 I 16-31 1815 1 20-55 l| 23 00
315/912. az. vonalokkal kocsi Budapest— Péci re. Nagykanizsa—Wien S. B.
=F
904 I
oszt. kocii Wien S B.-rél Barcira. I—II III. oszt. A lót.bi vonalokkal lutó közvetlen locslk ugyanazok, mint a vlt.zonyJ.it alalllak.
Nagykanizsa—Gyékényes_
1 Hiujilinl-jl Oylklny.,-
Jt.flk.ol-I . jiliól Ind r. éik.ilk
"1(- ~ 1 Oyoravi.nat 23-23 |j 23 55
■I
rAl Indul :> zsira érk
•\'""-■j---
4 32 . 5 05
313/904. él 901/312 sz. vonatokkal 1—II—III. oazl. kocsi Prah.l, Pozsony, Gyékényes, Suaak kö/ött
901 j Qyo\'svonat
Oylkényaa- |j N.eykani-r&i Indul \' nli. 1,1c
Nagykanizsa—Csáktornya ((akovec)—Maribor glk.
II HNagykanl 1 Csáktor aManb
llzsiról IndJInvára érk éd<_
"552 \'fSzenT vf~7SÍ l| "6-30 iíTTl
202 jGyv. 1155 || 13 15 1515
224 [Szem. v.J 13 56 \'j 1521 I8\'2\'
204a(0yv. || 23 04 0-39 3 25
Mnrib [Cséktornyá-11 K.jyku.1-Ind.J rANndul ^aára Mulk
"rtl\'l--Í73= |—5~ft"J
5.15 8-OH 9-34
| 14 281 1610 \' 17-24 I6\'501 19-42 ? 21-14
A közvetlen kocsik a 201a, 202., 203., 204a. izimu vonatoknil ugyanazok, mint a Budapest viszonylat alatt.
A 221, 222, 223., 221. izAnlu vonatolt közvetlen vonalok Nai/ykmlzsa - Maibunz (Mtribor glk.) közölt.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
Nagykanizsai Autóbusz Vállalat
MENETRENDJE
Érvenyhca 19JO. lad/ua OH " é/ül
H Erzaéber-tér— Erzaébot-tér-
a Vaautállomás Barak
Oda Vissza Oda Vissza
♦ 8\'16 8 «
0 w 0-18 ♦10 15 10"
4*t» 4-18 •• 11-tó 11 57
500 508 ••18 85 18"
540 6 oo
6-15 6 52
o7» 7-46
8-os 8-14
11-25 11-40 o lullua és augusztus
13-1" 13 25 hi\'.bin cssk hét-
14-00 14-10 köznapokon !
16-25 16-83 •Csak szerdán, pén
17-20 17-36 teken és vasári
20-so 20-45 napokon.
22-M 22" ••Caak izerdán, pén
22 50 23-02 teken, tlnnep és
23-10 23-20 vasárnapokon.
Felhívjuk a helybeli kereskedők és iparosok figyelmét, hogy az átalakítóit autóbuszaink belsejét reklám céljára bérbeadjuk.
ttmkmHmntk nkltatttli irt tart 11-
1!, . li.....H-
50 „ „ 38.....M-
A hirdetni szándékozókat felkéljük, hogy ebbeli szándékukat a Krátky lőz-dében bejelenteni szíveskedjenek.
Nagykanizsai Autóbusz Vállalat
A niigyknnlisat klr. Jiráablróééf, nilnt telekhőnyvi hatóség.
2679/1P30. tkv. szem.
Arrerésl öliáítBím-ttrwl.
Jakupanecx Máiia félj Andraaik Fnencné éa t. önkéntei érveréll végrehajtatónak ügyében a telekkönyvi hálósig a végrehallató kérelme következtében az 1881 : LX. t. c. I8ó. § a értelmében elrendeli aa ujabb árverést 1100 pengő háiralékoe vételár, ennek 1929. évi lanuir hó 31-lk napitól jiió : o/o kamata 59 V 94 flll. eddig megállapított per és végrehaltist éa éa uvaréal kéivényérl ezúttal megállapított 10 pengő költség behajtása végett Mózes István késedelmes árverést vevő ellen a nagykanizsai kit. láráiblróság területén levő, Mura-kereazlur közs.gben fekvő, a a mura-kereszturl 1088. sitjkvben felvett t095/-b. hrsz. szántó a nagyréti dűlőben egész Ingatlanra 1200 pengő kikiáltást árban éa pedig Panker Anna fér). Trslé* Józaetné nevén álló egyharmad résznek felerészére a 66í)6/ik. 899 íz. végzéisel Panker András kollélazeg! lakói lávára t/ekebcíeiett holtig-tani liiizonélvezeti szolgalmi jognék fenn-tartislval.
A telekkönyvi hatóság éz érvelésnek Murakereszlur községházánál megtartására 1930. évi lualut hó 6. napjának délelőtti l/lll óráját tUzi kl es az árveréai feltételeiket az 1881 : LX t.-c. 150 §-a alapjén é következőkben állapilja meg :
Az irveréa álé kerülő tngallan a klkUI-tiil ir kétharmadánál alacsonyabb áron nem adható el.
Az irvetelni szándékozók kötelesek bá-natpénitll a kikiáltási ái lOOo-át készpénz-ben, vagy sz 1881 : LX t.-c. 42. 8-éban meghatározott árfolyammal számított óva-dékltépes éilékpaplrosban a klkoldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letrlbe helyezéeéiől kiállított letéti el-limeivényt a klktlldötlnek átadni és ax irveréii feltételeket aláírni (1881 : LX t.c. 147., 150.. 170. §§ ; 1908 XLI. t.-c 21. §1
Az. aki az Ingatlanén a klkláltáil árnál magasabb Ígéretet tett, lu többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a klklál-Itil át százalék! szerint megállapított bánatpénzt az általa ígéri ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XLI. 25. §.)
Nagykanizsa, 1930. évi március hó -26. napján.
Sartory i. k. kit jblrő
A kiadmány hiteléül: Mlkó i. k.
Nyomatot! a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nstykanizeán. (Folelőz (lxldveziü*: Zmsí Károly.)
70. évfolyam 112. szám
Nagykanizsa, 1990. május 18 vasárnap
Ara 16 ««ír
KIZLOIT
POLITIKAI NAPILAP
Sitikt«i(íi<g é» kkdólilvilal: Fó ul 5. nlm. Kesilhelyl It5kkl«dóhlvstal Kossuth l.s|os-u. 32.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
KIJArcIM ifi: c-gy bóra E pttiRÓ 80 tllüi
Goldmark Károly
Irta: Vannsy JJnos
A mai nappal az egész kullurvllág figyelme zalai földre irányul és a balaloni metropolis az érdeklődés közponi|ába kertll. Ma van ugyanis száz eszlcnde|c annak, hogy a Stiba királynője, Merlin, Házi tücsök stb. operák, valamint a Sakunlala nyitány, két sokszor hallott hegedűverseny, számos kamarazenemll síb. világhírű komponistája, Goldmark Károly Keszthelyen megszületett.
Benne Zala egyik legnagyobb fiái ünnepli a vilig, akinek géniusza ujabb történelmi — és elsősorban zenetőrténelmi — helyet biztosit a Balaton parijának.
Pedig nehezebb körülmények és sanyarúbb viszonyok között aiig indult el még művészi p*lya. A soproni zeneiskola kis hegedűs növendékében még senki sem se|lhetle a mull század 80-as és 90-es éveinek egyik legnépszerűbb komponistáját és az orienlalisztikus muzsika egyik legelhivatottabb költőjét.
Főleg ennek tudható be az, hogy alkotóerejének kibontakozása csak élete derekán biztositolta neki azt a nyugalmai és anyagi gondtalanságot, mely a teremtő géniusz teljes lombba-borulásának egyik legnélktllözhelel-lenebb fellétele.
Jóllehet, a patriarchák életkorával szállt sirba, összmUvcinek száma még sem halad|a meg a f>0 al (de ebből is csak 54 került opus számmal Is ellátva, kiadásra). Ennek oka egyrészl az, hogy igen lassan dolgozott. (Szigorú önkritikája hosszú és szorgos csiszolásra serkentette.) Másrészt meg ar, hogy csak éviize dek szívók és fáradhatatlan munkájával ludla pótolni — miiidui zse-nialitása mellett is mindazt, amivel a célludatos kiképzés már az Iskola padjaiban lálj.i el alkotó fantáziával is in.\'gáldoll növendékeket. Mert Ooldm.:ik autodidakta voll a szó legszorosabb értclméb: !i. A mull század derekának mozgalmasság/l, dc meg Igen szűkös anyagi viszonyai nem engedték meg, hogy néhány éves hepcdll tanuláson kívül :i magasabb zeiieludományokba iskola segítségével, vagy a rendszeres t.mi-tás cKnyeivel hatolhasson be. Mc-gis gcnialitása legyőzte az összes technikai akadályokat és a t-ors, melynek moslohasága megfosztotta ót a fiatalság derűs éveitől, munkáin keresztül bőven karpólolta az elszen-vcdelt suk keserűségén és gyakori nélkülözéséért.
A Sakunlala nyilánv (1805), rn -jd meg a Sába királynője opera (1872) mar erejének teljében mutai:a ót. Ezek óriási sikere a legelsők közé emelte Goldmarkol, kinek képzeletét egyetlen irányzat vagy stílus se:i ludta teljesen rabul ejteni. A Sába királynőjé nck izzó szenvedélye és keleties ,bujasága ulán meglepőiéit
kellett pl. a llázl tücsök operájának meghitt, egyszerű bája. Mégis valamennyi müvének bizonyos mértékig közös vonása az a keleties motivika és az az orlentalisztikus kolorit, mely minden munká|ából kicsendül akár kamarazene müveit, (zongoralriók és zonpora-quinletl, quartett, hegedű- és gordonka-sonata) akár 7 hangverseny nyitányát, akár egyéb hangszeres müveit, (közlllk a sokszor hallóit Falusi lakodalom, Es-dur symphonia zenekari munkait, ii;en népszetü he gedüversenyét stb.) akár kisebb kompozícióit (dalait, kórusait, zongora-darabjail stb) vagv akár operáit (Sába királynője, Meslln, Házi ttlcsök, A hadifogoly, llerlichingonl Götz, Téli rege) tekintjük is. E keleties vonás melleit azonban őszinte érzelmesség, nyugodt dertl, de ösztönös tetszeni vágyás Is ép ugy fellelhető
müveiben, mint Razdag és originális tematikája, frappáns és fordulatos ötletessége is.
Goldmark Károly már a zenetörténetemé. Munkásságának ériékét lexikonok méltatásai jelzik, művészeiének jelentőségét katrdrák hirdetik.
Büszkék lehetünk arra, hogy benne Keszthely oly gyermeket adolt a világnak, kinek művészete nemzetközi értékel jelent és hogv vele zalai föld vonult be a zenetörténetembe.
A megbecsülés és a hála már nyolcvanadik születése napján, husz esztendővel ezelőtt diszes ünnepség keretében domborművei Jelölte meg szülőházát. A Zeneművészeti Föis-ko\'a pedig születésének centenná-rlumával Öoldmark-szobát rendez be számos müvének kéziratával és gazdag reliqulákkal felszerelve.

Életbelépett a Youngtervezet
A francia csapatok elhagyják a III. rajnai zónát
lervel. Németország átadta a nem-zeiközl banknak adósság-bizonylatait. Ehhez képest ma Tardieu mi-niszleielnük intézkedett, hogy a francia csapatok a III rajnai inegszil-láíi zónát ürítsék ki
1\'árls, május 17 (Éjszakai rádiójelentés) A jóvátételi bizotiság ma délelőtti Illésén megállapították, hogy a Young-leiv életbeléplelésének valamennyi feltételei! teljesítették. Németország és a nagyhatalmak ratifikálták a Young-
A francia követ átadta Walkó külügyminiszternek
Briand memorandumát az európai államok szövetségéről
Hildnpost, május 17
De Vienne buJapcsli fiancia követ ma délelőtt átadta Walko külügyminiszternek hriand franci\': külügyminiszter cmlékiiaiál, amely egv európai szövetség működésének alapelveivel foglalkozik. Az emlékirat előszavában emlékezetbe idézi, hogy 1929. szeptember 9-én Franciaország képviselőinek kérésre a Nemzetek Szövitségélicn résztvevő 27 európai állam közös megbeszélést tarlóit egy olyan szövetségi alakulat lélrehozása érdekében, amel/ lehetővé tr.szi, hogy minden cselben, amikor ez kívánatosnak lálszik, nyomban érin\'kezéshe léphessenek a közösséget érdeklő problémák meijvit.ilá.sára és tendt:-zésére.
Ekkor Franciaország képviselőjét bízták meg azzal, hogy emlékiratban vázolja az érdekelt korín; nyok előtt az eszme mcgvalósilásíinak (erve/elét és terjessze azt a Nemzetek Szövetsége legközelebbi közgyűlése
idején tartandó európai kor lerr ncia elé.
Az emlékirat kife|li, hogy mennyire indokolt a 27 európai kormánynak az a kívánsága, hogy megszüntesse azt a veszedelmei, amely az európai békél politikai, gazdasági és szociális téren fenyegeti. A földrajzi helyzetüknél fofiva is i-zé\'válaszloll gazdasági és erkölcsi erök l.ohízíójtnak hiány,-, a gyakorlatban a legkomolyabb akadálya minden politikai és jogi inlé/mény hatásos kifejlődésének, amely a béke egyetemes megszervezésére lörekszik.
A iin-morandum négy fejezetre oszlik. Az 1. fejezet k\'fcj\'i annak szükségességét, hu y egy állalános érvényű egyezmény r rósilse meg az európai államok köjöll létrehozol! közeledés lényét. A \'2. fejezet magában foglalja egy európai konferencia tervezetét, melyben minden állam képviselve volna. A 3. fejezet vázolja az európai politikai cgyüllműködés
elgondolását. A 4. fejezet pedig a legközelebbi európai konferencia ülésén megvitatandó kérdéseket ismerteti.
A memorandummal kapcsolatban a francia kormány kéri, hogy a kormányok junius 15-ig küldjék el észvételeiket és javaslataikat, melyeknek alapján a szervezet embriójának kiépítése lehetővé válik.
Bnzában országszerte ló termés várható
Hivatalos vetés-jelentés
Budapest, május 17
A icgulóbbt három héten csapadék elég gyakran volt ut;yan, de a lehullott esőmennyiség az ország nagy részében nem volt kielégítő.
A repce terméskilátása jó és közepes közöli váitnkozik.
Az őszi buzavetések általában erőteljesen fejlődnek, Elintek. A minősítő becslések szerint az őszi buza jelenlegi állása országszerte jó.
Az őszi rozs különösen a gyengébb minőségű homokos és szikes fajokon kissé rilka. Ezidöszerinti állása jó és közepes között váltakozik. Tavaszi vetés kevés van.
Az árpavetések egyenletesen és erőteljesen fejlödnek.
A zabvetések általában elég stlrűck, jól fejlődnek, csak a kísöi velések kezdik a hűvös időt mcgsinylenl.
A tengerit igen kcv\'s kivétellel már mindcnllll elvetet ék, a korai vetések jól és egyenletesen kikellek és egészségesek.
A burgonyát országszerte elvették. A korai vetésüek ciőteljcsen kikeltek és jól fejlődnek.
A cukorrépa szépíti kikelt és jól fejlődik.
A mesterséges takarmányok közül a lóhere és lucerna sürü és dus fejlődésit. A lucerna első kaszálását tölib vidéken már megkezdték. A zabos bükköny, takarmányrozs és biborherc szépen fejlődnek s részben már kaszálják. A csalamádét és muhari inost vélik.
A gyümölcsfák többnyire szépen clviragzolluk. A hilvös, szeles idrt-jlrás és helyenként a jégesők kisebb-nagyobb kárt okoztak.
A szőlők fejlődése általában Igen szép előrehaladást mutál.
ZALAI KÖZLÖNY
1930. riiá|u« 25.
4 kormányzó Képviselője és Gömbös miniszter is résztvesz a 20-as szobor leleplezési ünnepélyén
József főherceget a határban diadalkapu várja — Az ezredzászló ünnepélyes fogadtatása — Díszsátort építenek az előkelőségek részére — Kedvezményes vasúti uiiizás
Nagykanizsa, május 17 Két hét választ cl bennltnkel az országos dimenziójú ünnepség, amit a 20-as hősök emlékszobrának leleplezése alkalmából az országos bizottság rendez Nagykanizsán. — Miközben a helyi bizottságok a legnagyobb apparátussal végzik a Icg-aprább részletekig gondosan kidolgozott feladatukat, a város műszaki hivatala az Erzsébet királyné-tér pompás feldíszítésének, az előkelőségek számara felállítandó díszsátor és a pazar kivilágítás terveit készíti elö. A hivatalos város dicséreles készséggel kapcsolódik bele a 20-as szobor leleplezési ünnepségek minél impozánsabbá tétele érdekében. Az Erzsébet királyné-teret gazdagon feldíszítik nemzeti motivumu, zászlós oszlopokkal, girlandokkal. A magas előkelőségek részére díszsátort építenek, a város házal és ablakai zászlódlszben, szőnyeg és virág-pompában. Az autón érkező József főherceg tiszteletére a récsei határban diadalkaput állítanak fel. A külső pompával és pazar dísszel Is ki akarja fejezni Nagykanizsa város közönsége érzelmeit hősi fiaival szemben.
A Nagykanizsára ez alkalommal érkező előkelőségek között szerepel a kormányzó képviselője, Gömbös Qyula honvédelmi miniszter és kísérete, Shvoy István vegyes dandárparancsnok, vitéz báró uzsoki Szur-may Sándor, az ezred utolsó parancsnokai, Budapestről közéletünk több kitűnősége, a vitézi Szék, a izomszéd vármegyék és városok vezetőségei, Zalavármegye legtöbb országgyűlési képviselője, a vármegye veietősége, számos zalai község képviselete, Nagykanizsa összes halóságai, testületei, egyesületei. A vendégek fogadására külön fogadóbizottság működik
A diadal koszorúzta, dicsőséges harcokban részt vett 20-as honvédezred zászlaját az Országos Hadtörténelmi Muzeumból erre az alkalomra lehozzák Nagykanizsára, ahova május 30-án pénteken este 20 óra 45 perckor érkezik meg. Az ezred zászlóját a pályaudvaron katonai diszszel fogadják.
A budapesti előkelőségek május 31-én, szombaton érkeznek Nagykanizsára. József főherceg Tihanyból érkezik gépkocsijával.
Május 31-én délután 6 órakor Nagykanizsa városa díszközgyűlést tart, melynek keretében vitéz báró uzsoki Szurmay Sándor tábornoknak, a város díszpolgárának átnyújtják a díszpolgári oklevelet. Este 8 órakor díszhangverseny a Városi Színházban. Esle zenés takarodó.
Junius 1-én, vasárnap reggel 6 órakor zenés ébresztő köszönti n város közönségét. Délelőtt 10 órakor ünnepi istentisztelet a plébániatemplomban. Ugyanakkor istentiszteielek az összes vallásfelekezetek templomábau. A hősi emlékmű leleplezése nagy dísszel 11 órakor kezdődik az Erzsébet királyné-téren. József főherceg mondja az ünnepi beszédet. Uiina fél 1 órakor bankéit.
A DSzA Vasúttársaság nagy előzékenységgel az ünnepségre u\'azók-nák vonilain 50 %-os személyszállítási díj kedvezményt nyufl. A kedvezményes jog inegvállására szóló igazolvány az egyes községekben a kö jegyző, a jegyző, a községi bírónál vagy ptdig Nagykanizsán a reridezőbirotlságnál díjmentesen kapható. A legénység lakásáról gondoskodás töriént a laktanyában. Megjelenés: ténylegesek soron és renden kívüli disz. A többi megjelentek lehetőleg sötét, ünneplő ruhában, ösz-szes kitüntetések viselendők.
Az ünnepség alkalmából május 15-lőla Postapalotában, Telefon 100, „20-as eligazilóbizottsig" működik. Szóban, levélben, távbeszélőn ez ad mindennemű felvilágosítást.

A triesztii gyors beleszaladt egy szerelvénybe Székesfehérváron
A karambolnak öt könnyű sebesültje van
rarnbol következiében öl utas kö-nyebben megsebesült. Az étkező-kocsi pincérét eszméletjen állapotban a székesfehérvári kórházba vitték, a többit bekötözték ée fjlylal-ták útjukat a trieszti gyorssal. A ka-ramboll az okozta, hogy az átépilés alatt álló fehérvári állomáson jelenleg kézi válló-állitás van és a válló eltörölt. A vizsgálat folyik.
Budapest, május 17 A Triest—budapesti gyorsvonat tegnap este Székesfehérvárom helytelen vág inyra futott és beles riadt a grAci gyors 3 kocsijába, melyek a trieszti gyorshoz való csalolásra várlak. A gráci kocsik elé kapcsolt tolaló mozdony vezetője és fűtője idejekorán leugrottak a mozdonyról. A csomag-kocsi összetörött. A ka-
A tábla helybenhagyta Erdélyi Béla életfogytiglani fegyházbüntetését
Budapest, május 17 A budapesti ítélőtábla ina délelőtt hirdetett ítéletet Erdélyi Béla ügyében. A tibla az elsőfokú Ítéletet, az életfogytiglani fegyházbüntetést helybenhagyta. Erdélyi Béla védője semmiségi panaszt jelenteti be. Az ítélethirdetésre zsúfolásig megleltek a
közönség padsorai. A táblai Indokolás szerint Forgács Anna életbiztosítása \'is bizonyítja, hogy Erdélyi céltr.dason járt el. Megállapítja az indokolás azt is, hogy Forgács Annát csak férje taszíthatta le a szikláról, ahol soha azelőtt, bár forgalmas lurista-ut, szerencsétlenség nem történt
Ujabb két letartóztatás a lótáppanama ügyében
Budapcsi, május 17 (Éjszakai rádiójelentés) A rendőrség ma délelőtt Koráb Antalt vesztegetés és közokirathamisitás büntette címén előzetes letartóztatásba helyezte. Ma délelőtt LUhnsdorf Ferencet átvitték a főkapitányságra,
hogy szembesítsék Koráb Antallal. LUhnsdorfot a honvéd ügyészség kiküldöttei is kihallgatták, tekintettél az ügyben ujabb katona! szereplőkre.
Ugyancsak letartóztatták!Koráb|An-tal társát, dr. Topiák Ferencet is.
A téti gyilkosság
ügyében 15 évi fegyház az Ítélet
Győr, május 17 A győri kir. törvényszék ma hozott ítéletet a téti gyilkossági bűnügyben. A inult év novemberében ugyanis Tét közsíg határában egy mezei ku\'ban halva találták Takács Gyuláné született Csepe Teréz téti özvegyasszonyt. A gyilkossággal a 67 éves Barla Lajos asztalosmestert gyanúsították, aki azonban elejétől kezdve tagadott.
A bűnügyben mintegy 50 tanút kellelt kihallgatni, ezért a győri tör-I vényszék Schannen-tanácsa tegnap a
helyszínen, Tét községben tartotta meg a tárgyalás első nap|át. Az ügyész halálbüntetés kiszabását kérte. I órás lanácskozas ulán hirdetik ki Schannen elnök a törvényszék ítéletéi, amelyben bűnösnek mondta ki a vádlottat gyilkosság bűntettében és ezért a 92. §. alkalmazásával 15 évi fegyházra Ítélte.
Kitűnő német szemüvegek orvosi receptre és recept nélkül legolcsóbban Zsoldos Qyula órás, ékszerész és létszerésznél kaphatók Főút 14. Biztosító palota. Szakszem javítások.
A Szépltőegyesfilet életrekeltése
Az egyesületnek nincs már létjogosultsága
Negyven aláírással ellátott felhívást hozott nekem a város képviselőtestületének két igen tisztelt tagja. A felhívás röviden azt a kérelmet tartalmazza: alakítsam meg újra a múltban oly szép eredménnyel működött S.tépltó Egyesülelet és vállaljam annak vezetéséi. Az Ivet a hivatalos város is aláirta. Ez a legnagyobb kitüntetés, amely engem eddig a legfelst\'bb elismerésen kívül ért. S mlnlhogy a megindult mozgalomról a .Zalai Közlöny" is beszámolt olvasóközönségének, kötelességemnek ismerem, hogy a nyilvánossághoz meneküljek és megindokoljam, hogy meggyőződésem szerint, miért kell az oly megtlszlelö megbízás elől kitérnem.
A Szépítő Egyesület ujra-alakitása célszerűtlen cselekedet volna. Ameddig a Szépllő-Egyesület gyenge városi szubvencióval önállóan és függetlenül működött, a kertészetet és a terek fásítását gyakorolta, a Szé-pitő-Egyesülelnek Is önálló hatásköre volt. De mikor 1919-ben, a kommün bukása után Nagykanizsa város lakosságának szerencséiére és az én kérelmemre a város velte át a kertek és ültetvények kezelését, a Szépitö-Egyesület elvesztette létjogo-gosullságát. A város az 6 nagy anyagi felkészüllségével és szakszemélyzetének sokaságával és kiválóságával fogott hozzá a fásításhoz és ültetéshez és amíg a Szépitö-Egyesület 20 P vagyonnal nyugovóra lért, a város ma sétányok é» faül-letvények fenntartására és létesítésére, szóval a kertészetre 25106 P-t for-dll, dologi kiadás ebből 18,000 P, egy oly nagy évi kiadás, a melyet a Szépitö-Egyesület 20 év alatt se teljesíthetett volna.
Nyilvánvaló, hogy a Szépitö-Egyesület ma már kertek és legelők fenntartására netn vállalkozhatlk.
Lehetne a Szépllő- Egyesület tisztán tanácsadótestület, olyan mint a közoktatási tanács, amely beterjeszti a javaslatokat, amelyei a miniszter figyelembe vesz, ha jónak látrja, de Igen sokszor nem találja figyelembe vehetőnek. Ha a városnak a föker-tésze, erdőmestere és gazdasági tanácsnoka személyében oly szakavatott közegei vannak, hogy a tanácsadás igazán felesleges.
Amil a város az ügy érdekében tehetne az volna, hogy a közművelődési bizottságot egy szépitési szakosztállyal kibővíti és ebbe oly szakértő egyéneket hív meg vagy válasz-tet meg, akik nem tagjai a képviselőtestületnek.
Az önálló Szépitö-Egyesület ma már egyébre nem szolgálna, mint arra, hogy ezer meg ezer sétáló ember panaszát orvosolja, ha ezt egyáltalán meg lehetne cselekedni.
Dr. Villányt Henrik
1930. május 18
ÍALA1 KÖ2LÓNV
A nagykanizsai tűzoltólaktanya ügyét a Merknr-gyárral kapcsolatban kívánják megoldani
A fedezetet az 1931. évi költségvetésbe fogják beállítani
Nagykanizsa, május 17
Régi kérdési! Nagykanizsának: megfelelő lakianyát biztosítani a tűzoltóság számára, melynek hivatásos tagjait néhány fővel okvetlenül szaporítani kell. A legénység részére kicsi a férőhely, a tUzoiló-szcrlir pedig már régen szdknek bizonyult az összes tllzoltószerek befogad í-sára. Megfelelő, gyakorlalozáshrz szükséges mászóhiz is nélkülözhetetlen. A főparancsnokság már évet: óta fáradozik azon, ho^y n meg felelő tűzoltólaktanya kérdéséi valahogyan megoldásra vigye, azonbtn minden hiába voll. A város anyagi helyzetén minden kisérlel hajólöiést szenvedeti.
Legutóbb, a mull rü^tcnd.lbcn került a főparancsnokság kérvénye ;i polgármester elé. A városi főszámvevőségnek akkor az volt az álláspontja, hogy a lüzollóság ügyéi az
\'yozöit a versenyben,
a fogak épentartásában és szépségük megőrzésében a hűsége s fogyasztók milliói által 40 esztendő óta kedvelt és keresett fogkrém
SARG
KALODON
Szebb fogak
1931. évi városi költségvetés összeállításánál tűzik napirendre. A tuz-oll.■főparancsnokság niosl erre való hivatkozással ujnbb beadvánnyal fordul a város vezetőségéhez.
Értesülésünk szerint a tűzoltólaktanya kérdését a jelenleg városi tulajdonban levő vull Merkúr vasgyárral kapcsoltban gondolják megvalósítani. A Merknr-gyar úpűielcit megtelelő tűzoltólaktanya, szerlár és egyéh céljiin ál lehelne alakítani \\ nagy Iciület gyakorlatok cílj\'ira is alkalmas és megfelelő lenne. Az ilgy legközelcb.) a bizoltságok, és valószínűleg a képvisclőteslllleli ülés elé is keiül.
URÁNIA
Májua 18., vatsárnap
Buster Keaton komédiája :
Ötöt egy hatosért
Egy moziriporter kalandjai. Vígjáték 8 felvonásban.
Mind szamarak a férfiak
Vígjáték 8 lelvoníiban. Főszereplő: Marton Dmlai,
— A saját telkén nyaralhat már
a nyáron, ha még cboen a hónapban villatelket vásárol 60 havi részletfizetésre Balalonfenyvesen, a Bala-ton partján, A pjrccllázó érdekeltség meghívja mindazon érdeklődőket, akik villatelkcl óhajtanak venni, hogy utazzanak le Balaionfenyvesre és tekintsék meg a parcellákat. Élelemről nem kell gondoskodni, meri az érdeklődőket a Balaton fajbatoinli-lelep látja vendégül. Kocsit előzetes értesítésre küld a balatonfenyvesi állomásra a Balalon fajbaromlttelep Balatonfenyves.
Z$t$i$t& hííiuclcm. íaharéhossáa
megköveteli a
cipőt
Kapható szfírks, fehér és fakets színben, vörös gumitalppal, sumtHéceogel
Mindenki azt hordja most Há*l, kerti, utcot ás lyrtttyfciah, mart a legtartáMMi anyagikéi kénül é, aégli kánalataaan oU»4
v*d]*ggy«l ■ tolpin valód I
Súlyos motorkerékpár-szerencsétlenség érte a kővágóőrsi jegyzőt
A gép felboralt és maga alá temette a jegyzőt, aki életveszélyes sérüléseket szenvedett
Tapolca, májua 17 Koháry Ödön kővágóőrsi jegyző tegnap délelől; motorkerékpárján Ta-polcáta igyekezell. Egy éles fordulónál hirtelen felbukott gépjével, mely maga alá temette a jegyzőt. Egy arra haladó kocsi vette fel a súlyosan sérült jegyzőt, majd a tapolcai
Erzsébel-kőrházba szállította. Az orvosok megállapítottak, hogy Koháry lapockatörést, meUkas-zuzódást és agyrázkódást szenvedett. Állapota életveszélyes. A jegyző szerencsétlensége mindenüti nagy részvétet váltott ki.
A vonat elütötte a síneken (faladó sscekeret
át-
Hárman sebesültek meg a karambol következtében — Egyik sirült állapota életveszélyes
clnális vonatot, melynek mozdonya elütötte a szekerét. A két ló sértetlenül a töltés egyik, a három férfi a töltés másik árkába zuhant A gazda és két utasa a szekér alá került és mindhárman megsérültek. Vörös állapota életveszélyes. Kórházba szállították őket.
Zalalövő, májua 17 Súlyos szerencsétlenség történt Za-lainíitdszeni község halárában Kgnap hajnalban.
Vörös Oyörgy zalamindszenli gazda két kereskedőt vili szekerén a vásárra. Mikor a szekér a vasuli síneken\'haladt él, Vörös a szürkületben nem vette észre a közeledő vi-
OLIO SASSO
a legfinomabb garanlált vegytiszta
oliva étolaj.
Kapható minden jobb fdazerflzlatban.
Világmárka 1
Dunántuli vezérképviselet :
Rainer Ignác cégnél, Szombathelyen.
A zalamindszenli csendőrség bevezette a nyomozási, hogy a karambol okát tisztázza, illetve a felelősségre vonható egyént kiderítse.
«= 60 havi részletfizetésre erdő,
gyümölcsös, szőlő, vagy szántó villaparcellák kaphatók a Balaton partján Balatonfenyvi.\'sen (azelőtt Máriatelep). Szívesen látja vendégül a venni szándékozókat ha leutaznak, a Balalon fajbaromfitelep tulajdonosa Balatonfenyvesen. — Előzetes értesítésre kocsit küld a balatonfenyvesi állomásra.
Szőnyegosztályunk zsúfolt készletét mélyen leszállított árakon
elárusítjuk.
Eladásra kerOinek: Argamann, Némelperzsa, Axminszter, Buchlé,
ágyelök, összekötők és nagy szőnyegek, lokett, KaraküU, Karameni, átvetök, bútorszövetek és függönyök.
divatnagy áruháza Erzsébet-tér 21.
„ HMMpi nitl meoiekiiM
4
Magyar könyv
Ünnepel kapott a magyar könyv az esztendő napjai között. Azok ad tdk e kitüntető megtiszteltetést a magyar írók és költők szellemi termékeinek. akik maguk is irók és kö tők. Ám ez az Ünnep egyed 7 és kizárólag a szellem munkájának és nem a szellem személyének szól. A magyar könyv llnnepe a toll magyar társadalmának, de nem egyéneknek ünnepe.
A fővárosban körutak, forgalmasabb belvárosi utcák sarkán sátrakban él és dokumentálja önmagát a magyar könyv. Sok mü mellett ott áll Írója, de még több könyv gazdája már régen onnan túlról nézi ezt a zsibongó, zajló vásárt, amil közön-
ZALAI KI
inkább cl lehel készülve a sikerle lenségre. És minél inkább i:yekszik a mai morál, degtneráit mentalitás ■szellemében dolgozni, annál több babér övezi homlokát.
Ennek a sajátságos tünetnek meg van a magyarázata abban, hogy az emberek nem szeretnek sem arról, sem azon gondolkodni, amit olvasnak Ma a legtöbb könyv sorsa annyi, hogy kézbe és onnan a könyvespolcra kerül. Az a hatalmas szellemi produktúvllds, amit belésllritcU az Iró egy-egy kimagasló miibe, alig, alig totálja meg a maga táborát. Inkább egyesekről, mini tömegekről lehel beszélni
A magyar iró tudju ez! és mégsem adja fel a harcol. Ahová tolla állitolla. arról a világnézeti posztról
ségesen éleinek szoktunk nevezni
A kis sátrak nem díszes külsejűek, nincs égig futó tornyuk, nincsenek lapétázva és márvánnyal falazva, de a ponyva mégis a legnemesebb, legsúlyosabb agyterméknek: a könyvnek szolgál kunyhóul, vagy lia ugy tetszik, palotául A könyv, mely oll sorakozik a sátor asztalán egymás mellell és fűlött, mind nagy ér/éke. kincse a magyar irodalomnak. Egyik talán nemesebb márka, nagyobb mondanivaló, tágabb koncepció, de mindegyik egyformán érték, egyformán magyar szó, egyformán magyar ság. Egy kornak, egy százudnak nyomdafestékkel foncsorozott tükre, mely visszavetni a nemzet, a társa dalom, a társadalom osztályainak életét, küzködését. szenvedését, vagy megdicsőülését (ilyen sajnos ritka), vagy ideálokai enged útjára lapjairól, melyek utat keresnek a magyar koponyákba és vagy beisszdk vagy kiöntik őket A magyar könyv, mely ünnepelteti magát és kalaplevélell kér a toll harcosai fzdmára, egy nép élő lelkiismerete. Ez a lelkiismeret pedig, ha akárhogy van is cicomázva vagy sminkelve, minden írásból előtör. De a magyar könyv ezenkívül egy nemzet lelke Is. mely beledobban a világba és a belli ere/ével sikoltja embermilliók fülébe egy ország tragédiáját.
Sok tétova ut, hamis vágé.ny után mégis kijegecestdett a magyar irodadalomban egy fix irányzat, mely a magyarság legsúlyosabb, problémáihoz nyui hozzá Még a legkönnyebb és látszólagosan pusztán az ebéd utáni terhes gyomor könnyebb emész tését szolgáló könyvecske is a sorok között a magyarság sorsál viszi lelki szemeink elé. Nincs olyan jelenlék telen munka, amibe ne találnánk még keresés nélkül Is értéket, tulajdonságokat, melyek a társadalom számára erkölcsi hasznot jelenlenek. A könyv és etsősorbun a magyar könyv mindenek felelt álló, meri benne él a magyar nyelv muzsikája, benne él a magyar faj leniperuraen-tuma és benne folyik tovább a magyar nép sorsa.
És mégis a könyv megalkotója, akinek szelleme, lelke és minden idegszála a könyvbe sürődik össze, a magyar iró, néhány szerencsés kivételtől eltekintve, nem tudja élvezni munkája gyümölcséi. Majdnem ugy van, hogy minél értékesebb, tartalmasabb müvet ad ki valaki, annál
állja a küzdelmet és ha kell, a kpnyv llnnepén sátor alatt is élő elevenben mutogatja magái, dedikál, csakhogy propagandát csináljon, nem a saját könyvének, ó, nem, hanem a magvar könyvnek, a magyar irodalomnak.
Mert a magyar iró tisztában van azzal a na<gy feladattal is, amit épen magyarsága ró rá. Aki ma tollal i\'f.vz « kezébe és ebből akar megélni, az sok mindenről mondjon le az életben és erősen tartsa magát, nehogy sok szotnoru példái utánozva, az életről is le kényszerüljön mondani
pe a Wjjyi\' ünnepe nem arra való. hogy panaszokig hallgasson az olvasó. E> a Magyar irő privát ügye Ha a Dunába ugrik, az is privát ügye. Vannak hősök.\' akik a béke mezején esnek el. De amil ir. az a magyarságé, uzl a magyar szó hó-dolalában Írja, azt meg kell becsülni. Ar nem privát llgy. Ha meggazda-giija a lelkeket, lia hűen megörökíti egy nehéz század eseményeit, dolgát jól végezte. Ezért nem is kér sokai. Különöset semmit Csak egyet: vegyék kézbe ezt a magyar könyvet, melynek oldalairól hozzá beszél mindenkihez és hallgassa meg mii akar mondani egy idealista, egv realista, egy görbe fintort vágó arc vagy épen egy hordóról ágáló politikus. Mindegyiket hallgassák meg, mert mindegyik magyarul és magyarnak van Írva. U. Gy.
Fogház a „32-esbaká"ért
Pozsony, május 17 A rimasrotnbati törvényszék 2 heli fogházbüntetésre Ítélt néey osgyání iparoslegényl, mert vendéglőben a -32 es baka vagyok én cimü nólát énekelték. Ugyanennyi időre járták el a cigányukat is.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Május 18, vasárnap
Wőraal katolil\'iiH : Cantale. Protestáns; Erik. Izrsrtlls: l|»r hó 20.
Uránia Mozgó. .Ötöl rgy hálósért", vigjáték 8 lelvonáshan. — .Mind szamarak a férfiak\', vígjáték 8 letv.-bsn.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat: I. hó végéig s .Fekete Sas- gyógyszertár.
Oőzlflrdft cyltvz reggel ti órék\'-s c<l,-6 óráig (béttó, szerda, péntek öélutir, ke\'.tdru egÍ3* nap nőknek!. Tél.: 2—13.
Május 19, hétfő
Kórn katolikus: Coeleszt p. Protest: Ivó. Izraelita: IJar hó 21.
— Egyházi zene. A piarista reálgimnázium mai \'/29 órai miséjén Mjazovszky Olga betétként Ra-mean Fülöp Su\'i tuum c. egyházi énekéi adja elő.
— Cslllaghy György kir. ügyész gyásza. Viléz Csillag hy OyOrgy nagykanizsai kir. ügyészt súlyos gyász érte. Testvéröccse a megszállót Nyir.Jn elhalálozott, ahol tegnap-\'őlt t\'litént meg a temetése. Csillagliy György a temetésre Nyil-rára utazutt, ahonnan ma érkezik vissza.
— A Zalamegyei Altalán ;s Tanítótestület nagykanizsai járásköre június 5-én délelöll 10 órakor tartja évi közgyűlését Nagykanizsán, a Rozgonyi-ulcal iskola tornatermében. A lárj^sorozat keretében dr. Stolmár László székesfővárosi gyak. iskolai taniló minlatanitást mutat be. Gazdag Ferenc ptlspöki biztos a Szent Imre jubileum pedagógiai vitatkozásairól larl előadást.
— Ma délelőtt van az Irodalmi Kör közgyűlése. A Zrínyi Miklós Imdalini és Művészeti Kör ma délelőtt 11 órakor, a városháza dísztermében larlja 36 ik évi rendes közgyűlését.
— Ma délután van az Anyák Napja a Kozgnnyi-ulcai volt gimnáziumban, az I. körzeti elemi Iskola rendezésében. A tartalmas műsor, a szereplő gyermek-sereg, az ünnepélyben kidomborodó magasztos gondolat eleve biztosítja az ünnepség sikerét. Kezdődik 3 órakor.
_l&fa. május 18.
Már délelőtt
Kezdődik a tuxol/óma/dlla a Polgári Egyletben
Hetek óla folyó lázas előkészületek ulán ma, vasárnap délelőtt kezdődik, az etre a célra különösen alkalmas Polgári Egylet kertjében a nagykanizsai tüzoltómajálls, amelyen mindenki részt vesz, aki néhány k-llemes órát akar elszórakozni és kedélyesen mulalni. Egyik szórakozási szájn a másikat váltja fel. Derű, jókedv, hangulat, feszély-lelenség lesznek a mulatság uralkodó planétái. Hozzájárul ehhez a honvéd-zenekar pallogó zenéje, amely ifjút, öreget, asszonyt, embert egyaránt táncra fog késztetni. A mulatságot kedvezőtlen idő esetén a Polgári Egylet termeiben tartják meg.
= Házasság. Mechner Manci és Serényi István körs. állatorvos, volt lényleges kai. állatorvos e hó 18 án házasságot kötnek.
— A nagykanizsai Ipartestület és az Iposz. A nagykanizsai Ipartestület tudvalevően tagja az Ipartestületek Országos Szövetségének. Az iparteslUlet minden tagja után 50 fillér tagsági dijat ró le az IPOSz-nak. Miután Nagykanizsán az ipartestületi tagok száma 1200, a testület évi 600 pengő tagdíjat tizet az IPOSz-nak. Miután a nagykanizsai ipartestületre a mai súlyos helyzetben az IPOSz-lagságl díj erős megterhelést jelent, az elnökség azzal a tervvel foglalkozik, hogy kilép az IPOSz-ból. Annál Is inkább, mivel az IPOSz most a tagsági díj befizetése mialt perrel fenyegette meg a súlyosan küzdő nagykanizsai ipartestületet. Az Ugy a legközelebbi elöljárósági ülés elé kerül.
= Órák, ékszerek, alkalmi ajándékok, sportdljak legolcsóbban Zsoldos Oyuia órás és ékszerésznél kaphatók, Főút 14, Biztosító palota. Szakszerű javítások.
— A Zeneiskola növendékhangversenye. A f. tanév utolsó növendékhangversenyét f. hó 21-én (szerdán) este >/a9 órakor tartja a Városi Zeneiskola a Kaszinó nagytermében. Egy év munkássága kerül ez alkalommal bemutatásra igen változatos és nagy számokból js álló műsor kcrelében. Jegyek hélfőtől kezdve 50 fillértől 1 P-ig a Krátky tőzsdében vállhalók. Ajánlatos a jegyekről idejében gondoskodni.
Amit Itt ssenllnU. marad.
fon a ndroabaa.
\'
Alma, kflrts, ssltva, sifllő-MOLYOk sltoa SERITŐL arzénporzószert P t-tO Úlamarasnál permetezésre!! P 4*20
kf.-kSatl árban otánvSIUl szállt!
Semzetiöxl Borkereskedelmi H. T.
óudapest, VIII., Kenyármezó-u 6. ml Kárjan díjtalan IsratrUtSt.
Uri és női
finom fehérnemüekben,
gyermek trikók és zoknik
nagy vdlaszlck
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
Tel. 40b. NAGYKANIZSA, CSENGERY-UT 2. Tel. 406.
üzletem megszűnik,
BARTA MIKSA női divatáruháza, Csengery-ut sarok.
1930. május 18
STBER"
Jí\'TIl --
pimiÉiiaiiiiiiii,
REIYISE6EIET TEREMI
rab numu Mttttm 11 nkuii. a „BMU-T
Ki phitó: Nagykanizsai Pata ep és Építési Anyagkereskedés, Hottmann Béla és Társa, Nagykanizsa.
— Az erdöhlvatal kérelme a nagyközönséghez. Egyre löbb panasz érkezik a városházára a közönség fegyelmezetlenségéről. A honvédszobor körüli fenyők ágall letörik, a Csenged utcai két oldali pázsitot össze-vissza tapossák. Amire a városi erdöhlvatal fáradsággal és költséggel nagy gondot fordít: fegyelmezetlen emberek elpusztítják. Az erdöhlvatal ezúton Is felkéri a nagyközönségét, vegye védelmébe a város közönségének tulajdonát képező parkokai, fásítást, pázsitot és tűrje, hogy durva kézzel pusztítsák. A városi erdőhivalal most külön kis táblákat állíttat fel mindenütt, amelyek figyelmeztetik a közönséget arra, hogy kíméljék a fákat, virágokat, parkokat. A rendörőrszemek Is kell, hogy arra figyelmet fordilsanak.
— Hősi szobrot lepleznek le Oaraboncon. Qarabonc községben a világháborúban elesett hősi halottak emlékére szobrot emeltek. Ennek leleplezése ünnepélyes keretek között má|us 25-én lesz a Komárvárosi Dalárda közreműködésével. Az ünnepély délelőtt 9 órakor istentisztelettel kezdődik, 10 órakor felvonulása szoborhoz, hol következik a leleplezés. A szobor a község főterén van elhelyezve. Az ünnepély a szabadban rendezett 8 reggelig tartó táncmulatsággal folytatódik.
Deák-tér 10. szám alatti helyiségünkből Junlua l-én
költözünk
Enaábat királyné-tér 83.
szám alatti uj helyiségünkbe (Cantral-axáll* kapujánál).
Minél kevesebb áruval szeretnénk költözködni, ezért mélyen árjegyzék! árak alatt
olcsón árulunk
régi helyiségünkben rádiókészülékeket és kellékeket.
RÁDIÓ
BEICZE ÉS SZABÓK
m TaUtass 4-S«.
ZALAI KÖZLÖNY
8zámoi BŐI bajnál a természetes „Ferano lóuel" keserűvíz használata végtelen nagy megkönnyebbülést szerez. A nöorvosi klinikák bizonyítványai lanusitják, hogy a rendkívül enyhe hatású Ferenc József vizet különösen a szülészeti osztályon a legjobb sikerrel alkalmazzák. A Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben kapható.
FeWivás
a kanlxaal fronfearcosokftaz
Nagykanizsa, május 17
Felkérjük az összes nagykanizsai és környéki frontharcosokat (legénységi és tíszliállomáuyuakal), hogy má|u8 22-ikéig bezárólag saját érdekűkben jelentkezzenek Tornyos Ferenc, Boros László vagy Vörös Sándor kanizsai adóhivatali tisztviselőknél (naponta délelőtt). Egyetlen baltárs se mulassza el a jelentkezést. A Frontharcosok helyt szervezetének vezetője. _
— Eljegyzés. Fischer Ferenc és Stern Ilus jegyesek. (Minden külön értesítés helyett).
— Karikagyűrűket 18 karátos aranyból, a legszebb kivitelben készítjük. Berény József és Fia ékszerész.
— Nyári menetrendváltozás. A Vasuű titmutató nemzetközi kiadása megjelent. Tartalmazza a hazai menotromiokot h azonkívül az olasz, német, osztrák, cseh, jugoszláv, svájci, belga, hollandi, lengyel 6a román menetrendeket ós díjszabásokat, valamint a spanyol, portugál, török óe görög közvetlen vonatok monotxcndjelt Egyidejűleg megjelent a csupán hazat menetrendokot tartalmazó kiadás Is. Hz utóbbi Igen célszerű kis alakban (wtebttlakbanl Is kapható. A Vaautl Útmutató vásárlói díjtalanul kapják az Országos Autóbusz Szövetség által Hzerkeaztett hivatalos Autóbuszme-nelrendcl, valamint a 150 oldalas külföldi közvetlen gyorsvonatok menetrendjeit ós a menetdíjakat ls feltüntető — Immár közkedveltségnek örvendő — könyvecakót. A célszerű külföldi szállodai tájékoztatót Is magában foglaló nemzetközt kiadós ára 4 pongő, a hazai kiadás óra l\'ÜO pengő, a zaebalaku kiadás ára 2 pengő. Knphstó minden könyvkereskedésben, trafikban, ItHJSz pavillonban és a vasúti ós hajóállomásokon.
— Himlő-oltás. Nagykanizsán vasárnap, május 18-án délután 2 órakor lesz a himlőoltás a Rozgonyi-utcai iskola tornatermében. Az oltás díjtalan. Az utóbbi időben ideköl-tözöttek nem kapnak behívót, de azok gyermekeit is ekkor oltják.
Adtod uialkodilc
és selymet. múselymet ir eJó minden halandó finomabb holmija, a hölgyek kombinéi, harisnyái, mosóruhái, a zsebkendők, bluzoh és keztyük számára. - Solt un ugy gondolják, nem követhetik a divatot, mert eszközeik szerények ... hlelytelen I A Lux tegitl
A bakfis, a kenyérkereső, egy- két darabjával épuúy érvényesülhet, mint a nagyvilági hölgy, ki tucatok felett rendelkezik. — l\'^ite pár perces langyos Lux-mosás ujjá varázsolja azt, amiben holnap tetszeni akar. Szépet helyesen mosni annyi, mint Lux~sz/tl mosni.
Goldberger-Detnberg is ugyanazt mondja cs „ Lux-ot ajánl Parisette és összes uj gyönyörű krvációi mo«ás;ihoz.
GmA « Uí JoboxUo, - amit kimirvc é* oyilv* ántluék, u oem
— Az Ipartestületi Dalárda
legközelebbi tanóráját kedden eate 9 órakor tartja.
— Találkozó. Az 1010 -20. évbon végzett polgári Iskolai növendékek, kedden azaz 20-án délután (5 órakor a polgári leányiskola Il.a)osztályába a 10 éves találkozó megbeszélése végett jelenjenek meg.
— A Mercedes-Benz automobil RT. Szombathelyen kirendeltséget állított fel. A Mercedes-Benz automobil rt. — melynek lüktető üzletmonete az 1030-as évre már eddig Is Igen jelentős eredményeket biztosított, Szombathelyen kirendeltséget állított tel, mely hivatva lesz a világhírű Mercedes-Benz személyautókat Nyugatmagyarország legszélesebb vásárló köreiben propagálni és Ismertté tenni. Az ui alapítással a Mercedes-Benz Automobil rt tanújelét adta, hogy a vásárlóközönség érdekeit szem-mcltartanl igyekszik, midőn a helyi piac megszervezésével a Budape*tro való utazás alól mentesíti vevőit.
ROYAL ENFIELD
motorkerékpárok
magérkazttk ax uj
vezérképviselethez.
JOHN FOWLER & COMP.
Budapest, Andrássy-ut 28.
Vldákl kar«*tképvla«l8k*< k«r«»llk.
— Felvétel a szarvasi m. klr. Teaee-dlk Sámuel középfoka gazdasági tan-Intézetbe. A szarvasi középfokú gazdasági tanintézet Igazgatósága az 1930—31. tanóv első évfolyamára pályázatot hirdet Az Intézet céllá a tanulókat salát gazdaságuk okszoru, önálló kezelésre képesíteni, emellett számukra a szükséges általános műveltséget megadni. A gyakorlati kiképzést az lakola 466 kat. holdas mintagazdasága szolgálta. A tanintézet négy éves évfolyamát végzett tanulók, mint képesített gazdák, önkéntességi Joggal bírnak. Az Intézet speciális szakképzettséget nyúlt • Így főiskolai tanulmányok folytatására nem Jogosít. Jelea képesítés esetén a végzett tanuló a gazdasági akadémiákra rendet hallgatónak felvehető Bélratás szep-tomber 1—6-lg személyes jelentkezéssel történik. Szükséges okmányok: 1. Születési anyakönyvi kivonat 2. Iskolai bizonyítvány a középiskola IV. osztályának elvégzéséről. 3. Hatósági orvod bizonyítvány arról, hogy a Jelentkező ép éa egészséges testalkatú. 4, Helyhatósági Igazolása annak, hogy a Jelentkező földbirtokkal, vagy bérlettel rendelkezik, tlletvo Ilyennek vársományosa. Hzotondő dijak: tandíj egész évre 60 1>. Belratáskor fizetendő 36 P betratásl és egyéb dijak elmén. Az Intézet kon-vlktusában a télies ellátás dlla havi 80 1\'. Az lntornátusba való felvétett — tekintve a férőhelyek korlátolt számát, — már lunlus hó folyamán kell kérni. Kívánságra a rószlotes tájékoztatót, Konviktust Szabályzatot megküldi az tgai-Hatóság.
ÍCÖIÍÖXIK aniennútdí májusban ? <u»erín
Sscabó György naaiA-
laboraíoriuma Főút 3., udvar, im
„Kék csillag" divatáruház.
Augusztus hó 1-én
végleg megszűnik________
Az idő rövidségére, ezután olyan olcsón adunk, hogy bámulni fog mindenki. Ezen rendkívüli olcsóságot senki el ne mulassza.
Ugyanott páncélszekrény, folytonégő kályha, tükrök és az összes berendezési tárgyak Igen olcsón különk-Olön Is eladók
ZALAI KÖZLÖNY
Mijbajóktól és sárgisiglót szabadul, ha a hazai
lobai íps
lorrásviret hasznalj-i
(Vr. Oluss. i os.)
VtaáfképvUdcl ásvAnyvIl Karca-k*d«lmi r. t. Kudapeat. VI., Sirály-u1c» If.
fMBttí
- Utazási kedvezmények, A Duna Száva Adria Vasúttársaság Igazgatósága Székesfehérváron 1030. junius hó 1-on tartandó Szont tmro Jubileum alkalmával a vasúttársaság valamennyi állomásra ós vissza való utazáshoz I.. II., III. kocsiosztályra 50 százalékos nie-netdljkedvezményt engedélyezett. — Az odautazás V. 30—VI. l-ig a visszautazás VI. 1—VI. 3-ig tehetó meg. A kedvezmény a kianott „Igazolási Jegy" alapján vehető Igénybe. A Magyar Kve-zós szövetség Utal Budapesten 11130. junius hó 28. és 29-én tartandó XXXIII. nemzetközi nagy regatta verseny alkalmával az összes állomásoktól Buda-
Restre és vissza való utazáshoz I.. II., I.-lk kocsiosztályon való utazás alkalmával öö százalékos menetdltkedvez-ményt engedélyezett Az odautazás VI. 2t-2»-lg a visszautazás VI. 28—VII. 3. tehetó meg. A kedvezmény a kiadott „Igazolási Jegy" alapján vehető Igéuybe. A relchonberíl nemzetközi vásár alkalmával, 103(1. VIII. 16-22-lg, az összes látogatók részére I., II.. Ill.-lk kooslosz-tályra 33 százalékos menetdíj kcdvoz-ményt engedélyezett. A kedvezmény h kiadott ,.Igazolási jegy" alapján vehető Igénybe. A kiállítók részére az odauUi-zás VIII. 0 22-lg, a visszautazás VIII. lü—IX. l-lg tehető meg. A látogatók részére az odautazás Vili. lt 22-lg a visszautazás \'.\'III. 1(1 VIII. 27-lg tehető meg. Az (f/i. IIlüs Jónok.
— Jullusban forgalomba kerülnek az ezüst két- és ötpengősök. Az uj eztlst kétpengös érmék már elkészítitek, a Nemzeti Bank azonban csak az ötpengősökkel együtt fogja forgalomba hozni Most dontótlek afölött is, hogy az érméket a kormányzó arcképe díszítse. A közel jövóben megkezdik az ötpengösök verését és ez év jullusában mindkét érmét forgalomba hozzák.
- Vf tUggőnyőtc, szőnyegen barúímágos oll&onnd wird-■lotfdklakdKU/ Bartasú-Iiyeffeteol mliHfenlcl megvan elégedve, pdsilrol/oa ön is lUirfn szőnyege/.
— Uj1 rendszer bulorvásárlók részére. — Közalkalmazottak részére Zalavánnegye egész területére dlj
. mentesen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a kővetkező előnyöket nyujljuk. Százpengőnként csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven felüli törlesztés esetén a kamatokat Is megtérítjük. Koptéin Szombathely, Kőszegi-utca 5
SPORT ELET
Nemzeti—III. ker. FC 313 (I • 0)
Budapest, május 17 (Éjszakai rddiójelentés) Millenáris pálya, ezerölszáz néző. A kiesés ellen küzdő Nemzett megérdemelten vivta ki az eldöntetlent, mely azonban csak egy. pontot jelent számára
és igy sorsa megpecséltetnek látszik, ha a Somogy előbbre rukkolna. A ///. ker. FC léleknélküll játékot mutatott és különösen védelme érthetetlenül sokat hibázott.
BAK—Rdkospabta 2:0 (2:0).
A Zala-Kanizsa FC csapata ma délután Zalaegerszeg válogatottjai ellen játszik
A megyeszékhelyen adnak revansot az őszi 3: l-es vereségért
Regédéi víz
nemcsak kltflnö borvíz, hanem
orvosi szaktekintélyek „ ajánlják vese, hólyag, if, gyomor- és cukorbajoknáí.l| Kapható minden füszer-és csemegeüzletben.
Főraktár: \\ |
WEISZ MÓR
Nagykanizsa, Király u.21
Nagykanizsa, május 17 A Zala-Kanizsa FC ügye nem áll a legrózsásabban. Mint ismeretes a Club életében a húsvéti mérkőzések súlyos anyagi ráfizetése komoly zavarokat okozott. Ez az anyagi válság odáig jutott, hogy a Zala-Kanizsa FC húsvét óta már három bajnoki mérkőzésére nem tudott kiállni. Ugyanis a Club. tartozik a Merkúrnak és amíg kötelezettségének nem tesz eleget, nem- állhat kl bajnoki meccsre.
A Zala-Kanizsa FC ügyében tehál a kedden összeülő PLASz intéző bizottsági ülés dönt, mert a Kossuth meccs elhalasztását I. fokon nem vélték tudomásul és a Kossuth javára Írták a két ponto\', noha a meccs elhalasztását a pesti egyesület is kérte.
A keddi döntés afelett mondja ki határozatát, hogy a Zala-Kanizsa FC lejátszhatja-e bajnoki mérkö
zéseit.
A Zala-Kanizsa FC lehit ".zen a
vasárnapon is szabad, illetve Ideje jut rá, hogy Zalaegerszegen barátságos mérkőzést játszón a megyeszékhely válagalofl csapatával.
A barátságos találkozói a ZTE rendezi és. az valószínűleg a MOVE pályán kerül lejátszásra. Zalaegerszeg felállítása valószínűleg ez lesz : Borsos — Bublcs, Kiss — Dóczl, Lukács, Varga —- Jdllcs, Lérdnt, TUtekl, Slmonlts, Kulcsár. Tartalékok: Wágner, Miilel és Martlnka.
A profik igy fognak játszani: Noszkó — BOhm, Kenesei 11. — Horváth, Babos, Tamásit., — Mészáros II., Férhezly, Kelemen, Lukács, Csdsz. Tartalékok: Tamás /., Mod-rovtes.
A Zala-Kanizsa, ma vasárnap ebédután 1 órakor indul át Zalaegerszegre autón vagy sinautóbusz-szal. A mérkőzést, mely reváns jellegű az egerazegiek őszi 3: l-es vereségeért, ottani biró: Oullman Qyörgy vezelL Az érdeklődés igen nagy.
A polgáristák tornavizsgája
Nagykanizsa, május 17 A nagykanizsai „Oróf Zrínyi Miklós" polgári fiu- és a „Qróf Zrínyi Ilona" polgári leányiskola május 25-én délután 4 órai kezdettel rendezi lornavizsgáját. Az ünnepély progiamja : I. Felvonulás. 2. Hiszekegy. Leányok szimbolikus gyakorlata. 3. Leányok zenés szabadgyakorlata. 4. Fiuk nyujtógyakorlata. 5. Fiuk zenés siabadgyakorlata. 6. Leányok pad-" gyakorlata. 7. Atlétika. 8. Kézilabda" játék (fiuk IV. a) és IV. b) eötály). 9. Leányok magyar tánca. lO^Talaj-torna. II. Oulák. 12. Himnusz?.-Elvonulás. A gyakorlatokat! (katonazenekar kiséri.
(Az Idei kisgazda távlovagláson) több előkelő külföldi személyiség is részt vesz. A külföldi résztvevők közt van 7 olasz, 7 holland, 5 német, 4 finn, 2 bolgár és 2 osztrák. Az olasz lovasokat, akik a fascista mlliciához tartoznak, Oxilia ezredes, budapesti olasz katonai attasé vezeti. A finn lovasok közt közt van egy vezérkari ezredes és egy -huszárszázados. A kb. 150 lovasból álló csapat Székesfehérvárról indul a lovasuira s Tolnán, Somogyon át Zalába jön. Keszthelyre junius 4-én érkaznek a. távlovaglók.
— QyeagéUcedés I4ejé >. különösen ha a\'rosszullétet szorulás [okozza, n természetes ^Fezeno Ji2Srf keserűvíz táj-dalommento* azékUrlllést ós kielégítő emésztést\'hoz -létre.
Székely Vilmosbuíoríelepe

Nagryltanlx&a,
Kazinczy-utea 4. sz.
Óriási választék a legegyszerűbb bútoroktól a legfinomabb kivitelig, a legszolidabb árak mellett.
.\\HHslkipM. egyéneknek a , legkedvezőbb fizetési feltételek. 1 Saját kárpitos és dlszltS műhely.
v-ll
<\'1930 r május 18
SZÍNHÁZ
A színházi iroda közleményei (♦) Miss Amerika — vasárnap délután 3 órakor délutáni helyárakkal kerül színre Zöldhelyi Anna, Harczos Irén, Máikus Lajos, Károlyi Vilmos, Jánossy Terka, Darvas Margit felléptével, az esti előadások tel jes pompájában, ez évadban utoljára.
(*) Diákszerelem — vasárnap este. Zugó tapsorkán, meg nem szűnő tetszés-zaj kíséri minden este a Diákszerelem operett előadását. A kitűnő együttes meg is érdemli ezt, mert fővárosi színpadra is beillő az előadás. A táncosok szinte artista produkcióikkal frappáns hatásokat kellenek. A főszerepeket Fejér Erzsi, Harczos Irén, Jánossy Terka, Darvas Margit, Elek Piri, Téglássy Emma, Márkus Lajos, Károlyi Vilmos, Kormos Ferenc, Zelenay József, Kellner József, Danis Jenő, dr. Honthy Sándor, Endrődy József játszák.
(*) Beleznal asszonyok. Irodalmi és művészi értékű darabbal kezdi meg színházunk a hetet Ujházy : Beleznal asszonyok cimü pompás vígjátékával, amely megérdemli a legnagyobb érdeklődést A magyar kúriák enyhe levegőjében, egyenes magyar lelkek szivárványsugaras életképéit hozza elénk a darab, lebilincsel, meghat, sok-sok derűvel, kacagással gyönyörködlet. A főszerepeket Székelyhidy Adrién, Vass Irma, Bojár Lili, Orbán Viola, Sármássy Miklós, Károlyi Vilmos, vitéz Bánky Róbert, Kőszegi Qéza, Danis Jenő, Endrődy József, dr. Honthy Sándor játszák.
(•) Kedden - SzOklk az asz-szony szenzációs operettujdon-ság megy Zöldhelyi Anna primadonna, Harczos Irén, Márkus Lajos és Károlyi Vilmos felléptével.
(•) Szerdán - Félemelet balra « kacagtató bohózat csak felnőtteknek 1
Heti mflsor:
Vasárnap délután: Mlss Amerika. Vasárnap este" Diákszerelem. Hétfő: Beleznal asszonyok. Kedd : Szökik az asszony. Szerda Félemelet balra. Csütörtök: Csárdásktrályné. « r£aó város.
9sds>bali katica. Vasárnap: KaUca.
Arvarélbfll
•utalok, söraparatok kivéháil, rtndéglól és mát mta4«oféU ftfUtbtnaduéMk állandóan ■agyoa ok*ón
Roaenfeldnél ""
Bu4»pe«ewil|, rNf»*fcb*«wtcs 31.
f^iniuwiiÉS
vas- és réxbntor gyár
Budapest, V.,Llpót-könit 10
Telefon: 234-98. Alapítva: 1886-ban.
0 y á r I: vas* > ési.rázkatort, sodrony-ágybetéteket, kerti bútort, v^^rmekkocslkat. Elsőrendű gyártmány.
T«tjes WáHodat/ pensio és kávéházi berendezések.
Árjegyzék Ingyen és bérmentve.
__\'1174
1536. málus 18.
ZALAI KÖZLÖNY
Dj alapítás városunkban
A jóhlrll Schlltz cég, amely Zalaegerszegen 1865-ben alapíttatott, Nagykanizsán egy második Schütz-áruházat lélesit.
Álvelle a Kéményseprő vendéglő összes helyiségeit, azokat kibővíti és modernizálja, egy divat és kelengye üzlet céljaira. Eddig ezen céget főképen a Polgári Egylet nagytermében rendezett és jól sikerült szönyeg-kiállitásairói ismerjük.
Azt hisszük, hogy a Schütz-cég az uj áruház berendezésénél ugyanolyan Ízlést fog tanúsítani, aminőt a Polgári Egylet nagytermében láttunk és csodáltunk.
Amint értesülünk a vezetés is kitűnő kezekben lesz mivel a közönség az üzlet élén, ízléséről és szakértelméről elismeri Barta Miksa ural fogja találni, kinek népszerűségéről és közkedveltségéről fölösleges külön megemlékezni. Reméljük, hogy ezen uj Schütz-áruház a piactér közepén az uj ruhájába felöltöztetett városunk szépségét emelni fogja. (=-)
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai megfigyelő jelentések i Siombalon a hömir-uklet: Regiéi 7 órakor +112, délután 1 órakor +19-2, este 9 órakor +12 2.
Felhőzet: Rtügcl tiszta, délben felhői, esle tiszta égboltorat
Szélirány: Egész nap éizakkeleti szél.
(Éjszakai rádiójelentis) * H.leoraló-glal laténál sala 10 érakar |a-Uaatli véltanéaa falhSa, kdtSaS-san ayagataa további hásinka-rféaa éa kalataia tislfsaként •»«-«.l.
ÜzembeazUntetés miatt a felszámolás alatt álló szombathelyi
POHL 8ÉP6YÁH BEREKDEZÉ8E
rendkívül leső áron eladó. Kaphatók : Eaitergapadok, lurógípek, vas él fa gyalugépek, prések, kalapácsok, marógépek, vésőgépek stb. Villanymotorok, gőzgépek, őntődel berendezési tárgyak, kOiiómtlvek, azljak atb Kérjen árjegyzéket.
Pohl E. él Fial felitáaoUi alatt
2517 Siombaihaly.
SEYGER>VARRÓGÉPEK
som A\'LKdJOBBAK t
lakatosmester
Nagykanizsa,
József főherceg-ut 87.
Rendelésre készitek elsőrendű anyagból
asztaltüzhelyet
és legújabb rendszerű
szabóvas kályhát.
Vállalok ezenkívül mindenféle lemezmunkákat, tömegáru stancolásfc vas- és fém-csiszolást és minden e szakmába vágó munkát.
Vas- és fémnickelezés!
KÖZGAZDASÁG
Uj bazaltbánya nyilék Zalában
Évi 1000 vagon bazaltot termel ki az uj bánya
Keszthely, május 17 (Sajti! liiMsilónIMI) A közeljövőben uj bazallhánya nyiiik meg Zala-megyében. A földművelésügyi minisztérium erdészeti főosztálya ugyanis jóváh.igyla azt a szerződést, amelyei a Sági bazaltbánya rt. a feisö-zsidi közbirtokossággal az utóbbi területének bérbevételere nézve már három évvel ezelőtt megkötött A jóváli igyás azérl késelt ilyen sokáig, mert a minisztérium a szerződés egyes pontjait aggályosnak találta Reischl Richárd országgyűlési kép-
viselő közbelépésére az erdészeti főosztály három főtisztviselője kiszállt a helyszínre s a vilas pontokat itt tárgyalták le. A bérleti idő 1930. január l-löl kezdődő 15 évig tart; a bér évi 2400 P alapbér, holdanként 2 mm. buza s a földtulajdonosnak adandó terragium. A bérbevevő rt. ugy tervezi, hogy 1935. ulán évi 1000 vagon bazaltot termel ki. Az uj bazaltbánya nyitásának óriási jelentősége lesz az egész környék gazdasági viszonyaira.
Gazdagyülés Keszthelyen
Keszthely, május 17 Az Orsz.\'-gos Magyar Gazdasági Egyesület műszaki szakosztálya cz-évi tanulmányi szemlével kapcsola-los gyűléséi a keszthelyi m. kir. gazdasági akadémiával és a Zalavár-megyei Gazdas.igi Egycstlleltei karöltve május 25-én Keszthelyen tartja. A gyülis résztvevői Budapestről május 24-én reggel 740 órakor indulnak is Dili Vasul pályaudvaráról. A keszthelyi Hungária szálló éttermében déli I órakor lart.mdó kö/ös ebéd után a társaság a bala-tonedericsi szénklncggyárat tekinti meg. Este 8 órakor közös vacsora Hévizfürdőtt Éjjelezés Keszthelyen. Május 25-én reggel 9 órakor a tanulmányi szemle résztvevői a keszthelyi m. kir. gazdasági akadámiál tekintik meg. Délelölt 10 órakor a városháza nagytermében tartandó gyűlést Szabó Gusztáv dr. műegyetemi tanár, a műszaki szakosztály elnöke nyitja meg. Az üdvözl sek lilán Sa^s Gábor m. kir. gazdasági akadémiai tanár „Mikép lehetne a gépmunka nagyobbmérvü alkalmazását és gazdaságosabb kihasználását a mezőgazdaságban előmozdítani" címen vila-kérdést indit meg. Hozzászólásra eddig jelentkeztek: Cirofflls Gábor, Juhos Lajos. Fóbcr Sáttdor m. kir. gazdasági akadémiai tanárok, Kund Ede műegyetemi adjunktus slb. A vita ulán Uoth-meyer Imre m kir. gazdasági tanácsos, OMGE titkár, a műszaki szak-
osztály előadója a mezőgazdasági gépekkel és üzemanyagokkal házaló ügynökök tevékenységének szabályozásáról lesz előterjesztést. A gyűlést követően 1 órakor közös ebéd lesz a Hungária szálló éttermében.
A tanulmányi szemlén és gyűlésen résztvevők 25-én délután utaznak haza. A keszthelyi gyűlésen részivenni szándékozók a megfelelő elszállásolás biztosítása céljából május 20-ig az OMGE titkári hivatalánál szíveskedjenek jelentkezni.
(-) A Balatonmellékl GyDmöl-csészeti és Méhészeti EgyesQlet
ma, vasárnap dé\'elött 9 órakor a keszthelyi gazdasági akadémián közgyűlést tart. (Azért ilyen korán, mert
10 órakor jdrdskötl gazdagyülés lesz a Bocskai nagytermében.) A közgyűlés tárgysorozatán szerepel az egyesület feloszlásáról, illetve a hasonló célú varmegyei egyesületbe való beolvadásról szóló határozathozatal. Erre való tekintettet, értesülésünk szerint Győmörey György főispán is megjelenik a gyűlésen.
Termeartáuto
Buza tszt. 20flll, dl. 10 fill. és a rozs — fill emelkedett.
Buza llszsv. /7-es <1 35-2170, 7Vss
11 55 2200, 79-es 21-95 -2230. 80-aa 22 15-J2-M), donint. 77-ea 2049-2075 7í-as 20 70- 21 00, 79-n 2190-21 10 50-as 21 05 - 21-35, rozs 1050-1060, tak árpa 13-50-13 75, sOrirpa 16-00-17 25 zab 1220 -12 40. tengeti tszt. 11 ISII 25, dunántúli II 20 -11-40, repce —■-
— — korpa 8 00 8-20,
Coehet, Hammer, Blazanger, Jaquea, Kahrllng stb.
TENNISZÜTŐK
legolcsóbb budapesti Arakon.
Szsaikszerü hurozásl
Slazenger Dnnlop
labdák
Tviiiaiegyesületeknek és Igazolt tagjainak készpénzfizetésnél engedmény.
Szabó Antal nagykereskedése =
luáltilp tennisztipők
eredeti Dapper, női 1 pár P 8*50, férfi PIIO-—
Állatéihoz
Henko jpersil
Umsdshéí
TŐZSDE
A tegnapi áremelkedés megnyugtatóig hatott, úgyhogy ma csaknem az összes piacokon véleményes vásárlások voltak észlelhetők. Ehhez járult még a kontremln fedezése Is, ami főleg az artutrage ériékekben Idézett elő áremelkedést. A forgalom elég élénk volL Zárlalkór a napi legmagasabb árfolyamokon történt. Fixkamalozásu papírok piacán hadi-kölcsönökben élénk üzlet fejlődött kl, az árfolyamok 10 -kai emelkedtek. Devizapiacon kisebb üzlet mellett sz átfólyamök nem vállóztak.
OrieM tártat
Pária Lordé* »l2Vs, Hwrynrk
517-10, Brfiáasl 7215, Mllsre 27-11VI, Madrid 63 27, Amstaidam 2C7-&. Balta 123 38, Wien 7193. Soda Í-74V,. Prí» 15-33, Varsó 57 95, BMépétf M*tiVi Mgrád 9121/1, MmFMTVi.
DBVteAK
AauL 229-80-23050 Bejglid ItHM-lO-ll Beran l*6-3«-l367« Bítsezet 79-77 80 02 Devtsalsi 1-30-3-41 Kópé*. 152421&3-32 Lzxxkn rm-ms Madrid 5900-7100 Milano 29-95-3005 Néwjotk 57150-3 10 Oazfe I5H5-I5M5 Pilis 22*42-22-49 Plán I6-9J-I6-SS Stób 4*12-4-16 Stockh. 15>27-153-67 Varaó M-05-64-25 Wka 8056-60-8I Zflrich 110-51 -1081
VALÜTAK
Angol L 27*77-27*92 Belgák. 79*0-8000 Csehk. 16-88-16-99 \'Jén k. 152-75-159*35 Dinár 10-01-10-00 Dollár 369-80-071*30 F nácis t, 1*30. »<» HoU. 229-80 230-80 Lengyel 63*46-04-25 Leu 3-86 3-40 Léva 4*11-4-17 Ura 2»75-30-05 Márts 136 20-136 W Sorvég 15275-15335 Scbm. 8Ö42«0tj2
Peseta —*--*—
Srá)d/. 110*85 110 65 Svéd k. 153*10 <53-70
Kiadj*: MUalal IfytMrta és lapklaié Tállalat, lagykaalitát. Pelelö* M«dó: Zalai Károly, ktanarkaa telit—i Hncyksaise* —-
Főzelék- és virágmagvak
Begónia gumök Dáhiia gumók
Műtrágyák t
(SluperfoszUt, kálbő, méiznWorfn, catle salétrom, Slrias nOvénytápsó stb.)
ayllm5le*fa és uüt
védöszerek a ttllépő kártékony rovarok és gombák Irtásiból.
Hadárélaaégak
Futor szénsavas takarmánymési kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
mag. mfitrágya, termény és nővény-védőszerek kereskedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett. Telelőn: 130.
5HLUHT0RF0RRHS a uese, Itólyaa, reuma gyógyoize
. á* I1)»éii*k kápart<táaát m»a«k»ililyo«ia 0 • r.umAe .„____a.-._ ■„,|--„t —--« .
I bÓl>aut>Or>
ZALAI KÖZLÖNY
itóö. május 104.
özv. Snetl Láazlóné szül. Marton Anna ugy a maga, mini gyermekei, unokái éa az összes rokoniig nevében mély (á|dalomniaI tudatja, hogy a legjobb féri. Illetve édesatya, após, testvér, nagyapa és rokon
Sneff László
folyó hó 17 in délelótt Vili órakor életének 63 ik évében, hosszai wen-vedéi él a halotti szentségek á|tatol lelvételc útin csendeicn elhunyt.
A drlga halott hüll tetemét lolyó hó 18-ln délulin 4 órakor fofjluk KlakanUlin, O izíjut 29. iz. gyász-háiból öiok nyugvó helyére kisérni.
Az engtszteló szentmlie-ildozat I hó 19-ín délelóil >.18 órakor lesz a kllkantzul izenllerencrendl plébániatemplomban iz Egek Urának bem u-tatva.
Aid
■ I
Magyar Távirati Iroda R. T.
és
IIAIi
zsai k -tér 18
Főnt 21 sz. alá költözött
nagykanizsai kirendeltsége Erzsébet-tér 18. szám alól.
APRÓHIRDETÉSEK
Ax eMóbtadetoek dl|a 10 avMl M ftIMr, Mijwea tortbbl ató dija ( «>t. Vnét te tanepnap 10 axólj »0 MUr, mlsóaa tortbfct axó dija ■ HU. Sieidin <a reteken 10 szóig »0 fillér, minden tovéhW axó dl Ja • flll. Gmuó 1 minden vaata-
Sibb betflbót álló uó két szónak aiimlV Hk. Alléit keresőknek 50K1 engedmény.
MrMSaal • (•») m><> lainfia alul a tataatagaa klarvaláa, u4a<Uk»*a ilkarltéaa w4a.ti • I I r • llitliallk
A nagykanlzial llr. temető beliő él ktlljó lertlletetnek lolyó évi uá^riaáii lábon eladó. Bővebbet a bltköziég titkári hivatalában. 3612
Kiadó egy udvari egyszobás, konyhái lakás mellékhelyiségeivel, elsejére Mag ar-otca 71. 2475
Modern négy éi tialszemélyei csukott bérautók megbízható veietókkel Kautmann Manónál. Teleion 167. él 571. 1S2»
Fonottkutorok, koiáráruk kéizltéie és JavlUaa, nádszéklonáa IIUua«l, Erziébet tér 13. 2148
Pánit földbirtokra éi házakra\'korlátian ősszegben, méltányol kamat mellett lolyó-alttat Batttar Lajos Irodája, Erziébet-lér 15 izám, az Igailágílgyl palota átellenében. 581
Képkeretezés!, mindenféle kivitelben, laazallltoU árikon cllogsd Slern Üveges, Erziébel-lér 14. 22«
Paplaaakal pehelyből. villából készt , átdolgozáiokit ellogad Deulsch Szelim, Póut 15. 247Ö
Petőti-ut 31 számú hó« luszerkereik:-dénel egyUtl eladó vigy r,érbe kiadó. 2516
BalalonmérlafOrdSn, közvetlen a Balaton mellen, egy ;) „obiból éi meilék-helyliégekböl álló villa olcsón eladó. Clm a kiadóban. 2531
MlndannamQ ragasziáit, mtlitoppo-^st éa nyikkendóket vállalok - Welaz Hermln IparmUvéimó, Kolcieyu. 17. 2486
PAnakStoaErl bekebe\'erí.re m\'ir\'en Daazegben a le>>eió\'>)óse\'.,bcn te leggyoc-■^.^bósl\'"! «o«*l lunéo pénz-MtcsOnk&zveUló irodája NaökMiíuáa,
A Hagykanixaai Segélyegylet SíBwothezet
igazgatósága, felllgyelóbizollsága és liszlikara mély fájdalommal jelenti, hogy az intézel buzgó és tevékeny igazgatósági lagja
SNEFF LÁSZLÓ ur
elhunyt.
A megboldogult mindenkor hathatós és Önzetlen támogatója voll intézetünknek és emlékét hálás kegyeledel fogjuk megőrizni. Nagykanizsán, 1930. május hó 17-én.
Tihany kerékpárok
részletre P 165-ért, a rég bevált jóminóségü Puch,Triumph,S»eyr Waffenr&d kerékpárok
kedvező feltételekkel kaphatók:
BRAKOL SAítDOR ÉS FIA Cégoét
Deák-tér 2., a fclsó\'.emplomnal.
Külső gummlk 6 per.gő ól. bel\'ő gummlk 2 4!) pengőtől. Wlros prizmák névtáblák, lékek, csengők, pedálok, láncok, puinplk, lámptk, lenp.elyek és ejjvéb alk.it\'észek o.\'cso Ixszeuésl helye. — Javító mflhalyl
Háiak 6, 5,4 éa 3 szobás magáuhé-iak. tor.b nagyobb cskisebb Jnv<dei..>e/ó bérháxak, Uslethásak, vcndC^lők, Hxabadhegyen 10, b, 3 és 2 hold bir. tok épületekkel, saAIÖblrtok fzent-györgyvári és bagjai hegyen 5. \'L és I hold pincékkel, Látdheuyen \'.0, 6 Cs hold Dirtok épületekkel, frörhéncen 13 £old 4. 2 és 1 hold pincével. felí7creiéssel, villák, Bogláron 3 szobás, Fflldvá-aA 4 szobái, Mánatelepan 3 szobás, iaroo^turaa 6, 5 és 2 szobás villák siíp bclióaégekkel, berendezéssel oloaó árban eiadulT — Bővebbet: DukSaz Miksa Nagykanizsa, Suemere-utoa 3 szám.l 2 12
A város belterületén egy magánház 3 — 4 szobival éa mellékhelységekkel augusztus l-re kiadó. Érdeklődni Király■ utca 20. st. -2636
Irodai munkában, könyvelésben Jártán perfekt gépírónő állást kerea. Clm a kl-adóban. -2626
Zpngora, Rösler rövid kereszthuro* bérbeadó. Clm a kiadóban. <644
Egyszobás laxát Kinizsi utca 21. azonnal klado. Balth>ány utca 10. 26*5
Bicikli Jókarban Iev6 eltávozás miatt JatSnyosan eladé — Oeen-gary-ut 71. aa. -2637
■inoi többé lábiuadáa.
A mai kor legtökéletesebb találmanya a
„FIXIER"
mely a láb , hónalj- él kézlzzadást teljesen megszü.iteii é» ax egészségre ártalmatlan Nagy üveg ara P !•—, kis üveg P — 00. Kapható az ömeg előzetes beküldésivel.
*** „FIX" MŰ VEKNÉL
ÚJPEST, ÁRPÁÜ-UT 29. SzAM
2 S szobás lakás augusatuara kiadó Csengery-ut 67. 26-18
TOxónAt és tanulólaányt felvesz Purmen cipész. 2598
Klaabb osaládl ház Kiskanizsán, Vaazsdi u. 2.. patUa mellett, sertésól, baromfitartás stb. 1 ére kiadó. Bóvebbtt Plvári-u. 2. Telefon 3-30. 2S9Z
Egy csinossn bútorozott szoba, verandi-használattal kiadó Deak-tér 4. 2Í89
LAosöa kooal, tédaraa üléssel eladó Zrínyi Mlklóa-utca 4 . 26oS
Egy nagy izoba bun-\' -\'.Atlan uarion lakáa Júniusra ki.t t> Erzsébet-tér 2, emelet. 264/
Bútorok, ré>\' egek, műtárgyak, hagyatékból aladók JcáK-tér 4. 2o8ö
Csengery ui l.i \\ számú ház szabadkézbó. aladó. Bővebbet ug>anott. 2,S87
Budapesti kávéház modern, t«ljaa berendezése, terrasz bercu-dezes cs egyéb felszerelés szabadkézból olcsón e.adó. Cim a kiadóban. 268^
Honvéd utca 40 alatt egy hold lucerna eladó -263H
Lakás I Egy szoba, konyha jullus l-re kiadó Csendíiy-ut 38. 262)
Vasiak egy használt, de Jókarban levfi üstöt üsiházzal. Cim a kiadóban.\' -2630
Kétágyas tiszta szoba konyhahasznA-latal kiadó Hunyadi-ulca 16. 262^
i;yes, lehetőleg gyakorlott kiazol-g> •olsányok felvétetnek. Bővebbet Kauf-mana Károlynál, a Fekete Oolyóhoz. 26 4
Eovald Péter és Fia
budapeati feat&gyár
lest, tisztit áa plisseroz
üallérok, kézelők és Ingek tisztítása. Harisnya szenifelszedés és fejelés
im Csengery-ut 5.
Magykanizsai Autóbusz VAllalat
MMENE1 RENDJE
ÜríMnyben 193O. md/u* fró MS-étOI.
Erzaéber-tér—
Vasútállomás
Oda vissza
010 0-\'»
4-ori 4-1H
5-oo 5\'»
540 6«i
6-tó fj -62
o7-so 7-4Í,
8« 8-14
11-26 1J-W
13\'" 1325
14«> 14-10
Jti\'zr, 16-33
J7-20 17-.%
20-so 20
22-06 22-1-
22 w 23"2
23-10 23-»
Erzsébettér-Barak
Oda Visaza
♦ 816 8-26
« 10 15 10\'^
1| 67
"18-36 18"
o Julius és augusztus hóban csak hétköznapokon
* Csak szerdán, pén teken és vásári napokon.
**Csak szerdán, pénteken, ünnep és vasárnapokon.
Flesch Manó ugy a saját, mint fia, valamint az összes rokonság nevében szomorodott szivvcl jelenti, hogy a legjobb hitves, anya, nagyanya, testvér, sógo nő és rokon
Flesch Manóné
•illl. Gráf Hermin
életének 66-ik évében hosszas szenvedés után elhunyt.
A megboldogult földi maradványait 1930. évi május hó 18-an délulán 4 órakor az izr. sírkert halottasházából kísérjük Orflk nyugvóhelyére.
Nagykanizsa, 1930. évi május hó 17-én.
Nyugodjék békében I
Nemcsvidi nagyvendéglö 25 hold birtokkal együtt 193u. évi junius hó 9-én, azaz pünkösd hétfőn délután 3 órakor nyilvános árverésen bérbeadatik 1931. évi január hó 1-töl kezdődő 3 évi időtartamra.
Érdeklődőknek felvilágosítással a közbirtokosság vezetősége szolgál.
Nemesvid, 1930. május hó 16-án. „„
Bólé János
kőrb Jegyző.
Szabó Lajos
kOlb. elnök
. \\\\:lliülchJte/eden
minden haxlarlúsban
VARRÓOáP
MINDENT VARR. STOPPOL éi HIMU
KIÜVÍS AaaMai f*H4fi*k. Alacsony havi r^ajrlafa*
SI.NOER VARRÓaáP RtSSV. TÁRS.
SABYK4NIZ8A Flóktxlele: Fö-bI 1.
Hagykanizaaiak találkozóhelye az 4179
István király Szálloda
Budapeet, VI. Podmanlozky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar melled. Telefon : (lnlerurban) 202-43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTEL1ST. Minden modern kényelemmel berendezett elsőrangú családi szállodp. Minden szobában közponli fűtés, hideg, meleg folyóvíz és lelefon. Lift. Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászterem. A keleti jiályaudvartól közvetlen villamosösszekötlelés 2-es és 46-os kocsikkal.
1930 má|us 18.
ZALAI KÖZLÖNY
165/lk./1930.
Meghívó.
A Nagykanizsai Emberbarát Temetkezési Egylet 1930. évi május hő 25-én, vasárnap délután 4 órakor larlja a Rozgonyi-utcai lornalerembcn
XXVIII. évi
rendes közgyűlését,
mdyre a tagokat tiszteletlel meghívja a Választmány.
Tárgysorozat:
1. Elnöki megnyitó
2. Választmány Jelentése 1929. évről.
3. Az 1929 évi zárszámadás elóterjesz tése, felügyelóblzottság évi Jelentése és a számadók részére a tclmenlvény megadása.
4. Sorrend szerint megbízásuk lejária következtében kilépő elnök, alelnök, ügyész s tlizilkar, valamint 8 választmányi tagnak 3 évre. 1 választmányi tagnak 2 évre, 2 választmányi tagnak, 5 felílgyelőbijoiuágl tagnak és l póttagnak 1 év/e leendő megválasztása.
5 Esetleges Indítványok, melyek a közgyűlést megelőző 8 nappal az elnökségnek írásban bejetentendók. 2508
Cípészflzlet megnyitás.
Értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy
clpészfizletemet
lolyó hó 19-én Magyar-utca 6. szám alatt megnyitom.
Javítást elfogadok. Kérem a közönség szives pártfogását
Tota István Tamás
art éi nöl cipész
2M3 Magyar-utca 6 szám.
Varga Nándor
modernül felszerelt saját miihelyében
moi, fest, tisztit és plisséroz.
Szimplagallérok, kézelők 12 flll., tavaszi kabátok festése már 8 P-től, férfi, női ruhák legolcsóbb árban — tisztíttatnak.
Oytljtőtelep: Kazlnczy-u. 8.
Gyártelep:
Hunyadl-u. 19
Ha kútjának vize egészségtelen, vagy kevés, készíttessen
FURT KUTAT
ERDÉLYI JENŐ
gépiparvállalatával Zalaegerszeg. Telefon: 43. Készit:
viivaaeték és azlvaltyuberen-doxésetoet, traktorok, autók éa gépak javításét.
Koó Kálmán
mfiasztaloa
butorraktára
Nagykanizsa, Magyar-u. 8. és Kazlnczy-utca 5.
a postapalotával szemben.
Állandóan nagy választék mindennemű bútorokban. i<0<
övedelmét gyarapítja
ha tökéletes, szemveszteség nélkül miiködő
„Gazdasági" cséplőgéppel
dolgozik.
Ékaiakn vorólécekkel ellátolt terelödob! Szétszedhető dobkosári íordítható kosárlécek I
Legújabb
14/26 HP 18/32 HP 26/40 HP teljesítőképességű
amerikai
Kérjen aján
Első Magyar Gazdasági Gépgyár Rt.
Budapest VI., Váoi-ut IB.
traktor
Felülmúlhatatlan szántási teljesítmény!
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
7505/1930.
Árverési hirdetmény.
A Vörösmarty-u. 35. sz. telekből a homokrakások által el nem foglalt lucernást folyó évi május hó 20-án d. e. 10 órakor a helyszínen tartandó nyilvános árverésen bérbeadom.
Bővebb felvilágosítást a v. gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1930. május 13. JMÍ Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
10972/1930.
Bérbeadási
hirdetmény.
A Magyar utca végénél elterülő keleti gondolái rétnek a természetben is megjelölt cca 4-5 kat. holdját egy évi időtartamra a v. gazdasági hivatalban f. hó 20-ón d. e. 10 órakor megtartandó árverés utján egy évre bérbeadóm. Kikiáltási ár 300 P.
Nagykanizsa, 1930. évi május hó 17-én.
m.o Polgármester.
HIRDESSEN
■ „Zalai KSzlSny"-ben.
Zcáll ponyva, 9 Ci Ily zsineg,
létnkai.-ó, utltakaró legolcsóbb
HIRSCH ÉS SZEGŐ cégnél.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
8394/1930. sz.
Hirdetmény.
A Hunyadi-u. 18. sz. ház kertjében és udvarán levő lucernát f. hó 20-án d. e. 10 órakor a helyszínen 1 évre bérbeadom.
Nagykanizsa, 1930. évi május hó 12-én.
M„ Polgármester.
2096/1930.
Felhívás.
Felhívjuk mindazon adóhátralékosokat, kik Nagykanizsán az adófőkönyvekben s a folyó év ll-ik negyedére járó adójukat még nem fizették be, hogy azt jelen felhívás közzétételétől számított 8 nap alatt befizessék, mert e határidő letelte után a hátralékosok ellen a végrehajtás haladéktalanul folyamatba lesz téve.
Városi Adóhivatal.
Nagykanizsa, 1930. évi május hó 16-án.
Polal s. k.
2Ő18 v. számvevő.
ÉRTESÍTÉS.
Van szerencsém a t. közönség becsei tudomására hoinl, hogy raktáron tartom a legdivatosabb
cserépkályhákat
különböző színekben.
Elvállalom kan*all«, t«karr*k-tQ.h.ly és minden e szakmsba vágó munkák elvégzését teljes felelősség mellell. Sslvea pártlogáat kér
Tóth József ós Fial
kályhásmt.t.rek ■.gikMlaaa, Őrház-u. 2.
1927. Pk, 52/16. sz.
1928. vght. 138. sz.
Árverési hirdetmény.
Dr. Keglovics Béla tenll-l (helyettest ■ l)r. I.akft Imre tetenyel Ügyvéd) által képviseli Dr. Keglovlo Béla és Dr. Sándor László kérelmére él Javára 1440 Pengi éa több követeléa és lárulélrat ereiéig a lelenyel klr. Járásbíróság 1926. év 994/13. sz. végzésével elrendelt kielégítési vég re ■ lisjtás lolylán végrehaltiil szenvedőid lefoglalt 1768 P 50 llll. becaéitíkü Ingóságokra a letcnyel ktr. járásbíróság lenti számú végzésével az árverej clrt űelletvén, innak az 19C8. évi XLI. I.-C. 20 % a alapján leniirt. valamint zálogjogot szerzett más lojtlaltatók Javára la a vé írehijtást szenvedeti lelkén Leienyén, a Petöfl-utcában leendő megtartására határidőül 1930. évi májua hó 30. napjának délután 3 Arája tüzelik .1, amikor a bíróilag lefoglalt kályha-estre,rek. széna, cserép- és gipszminták, hordók, cserépedények a egyéb Ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul Is el fogom adni.
Lelenye, 1930. évi május hó 6 án.
Dr. Váró Pál s. k.
asss klr. bírósági végrehajtó.
ttnán Qyula nai
a nagykanizsai végrehajtótól.
bírósági
396/1928. vht. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. l.-c 102. § a értelmében ezennel köz hírré teszi, hoay a nagykanizsai klr. jírás-blró ágnak :928. évi Pk. 9930. az. végzése következtében Dr. Llndner Oszkár ügyvéd állal képviselt Vacuum Oll Comp. r. t. Javára 286 P 02 llll. a jár. ere|élg 1928. évi április hó 28 án loganatoallott kielégítést végrehajtáa utján le- és felültojall és 1320 pengőre becslllt következő Ingóságok, u m : benzinmotor és cséplőszek-rény nytlvánoi árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai kir. járás-bl ólág I^S. évi Pk. 9930. számú végzése folytán 286 Pengő 62 llll. tőkekövetelés ennek 1929 szeptember hó 3. rtaplálól Járó 8",o kamatai, l í>0 váltódll éa eddig ösz-szesen 14 P 12 fillérben blróllsg már megállapított költségek erejéig, a netán lizetett összeg levonása melleit, Q a 1 a m b o k községben leendő megtartására 1930. évi májua hó 27-lk napjának dél-utáni 3 órája határidőül kilüzcllk és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly ni\'gjcgvzéssel hivatnak meg. hogy ax érln ■ tett Ingóságok az 1881. évi LX. t-e. 107. éa 10.<. 6-al értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbel ígérőnek, szllkség esetén becsáron alul is el fognak adatni.
Amennyiben ax elárverezendő Ingóságo kai mások Is le- és lelü foglaltatták és azokra kielégítési Jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t-c. 101 §-i érlrlmében ezek Javára U elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán, 1930. évi má|us hó 11. napján.
Haán Oyula s. k.
MI7 klr. Jblr végrehajtó.
MAKULATUR
papír
nagyban és kicsinyben
olcsón
kapható a kiadóhivatalban
10_ZALAI KflZLflNV_1930 május 18.
Minden
berendezést
díjmentesen
saját felelősségekre
lakásába!
szállítjuk.
3-től 18 hónapig
terjedő
fizetési feltételeket nyujtunk.
ön feltétlenül jelentékeny pénzt takarít meg és sok kellemetlenségtől kiméli meg magát.
Cégünk öt évtizedes múltja garantálja a legteljesebb megelégedését.
Keressen fel bemiöiiket személyesen!
Nyomatott a Délialal Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős ailetvezetA: Zului Károlv.)
bútoráruházai
SZOMBATHELY,
Kőszegi -utca 5. (udvarban)
és
SOPRON, Várkerület 62
Alapítva : 1887-ben.
70. évfolyam 113. szám
Nagykanizsa, 1980. május 20 kedd
Ara 14 Hlér
ZALAI MIM
Szerkesztőség és klsdóhlvstsl: Fó ut S. szím. Keszthelyt fiókkisdóhlvstal Kossuth I.a)oj-u. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Klflllzetésl árs : egy hórs t pengó •• fillér Telelőn : Nagykanlzss 78, Keszthely 22. szint.
A fertöfiomoKi tüxvésxneK négy, a íakácsinaK két&alálos áldoszata van
Az egész Takácsi község romokban hever — A tüzet gyújtogatás okozta — Leégett közel 200 ház, a templom, a paplak, a községháza Is — Egy kovács és egy asszony elszenesedett holttestét találták meg a romok között, ketten megőrültek
/Ipa, nagyanya unoUáK borzalmas tUx0alála a tertö-fiomoHl íllxvésxben
meg. A főispán, alispán érkezéséi holnapra várják. A vizsgálóbíró vezeti a csendőrség nyomozását. A főispán a segités mód|át vizsgálja meg.
Pápa, május 10
A Pápától nyolc kilométernyire fekvő Takácsi községben tüz Ulöli kl és az orkánszerü szélben percek alatt lángtenger lett az egész faluból A pápai és környékbeli tűzoltók mind a faluba síeltek, de egyűtlesen Is tehelellenek voltak a veszedelemmel szemben. Hír szerint mintegy 200 ház égett te az óriási ttlzvész-ben és csak egyetlen ház maradt épen, a postahivatal épülete. Meg nem erösilelt hír szerint a tűznek sok halálos és sebesült áldozata van
Kési este érkezeit ujabb jelentés ; A Takácsi községet elpusztító tűzben két ember meghalt, kettő megőrült, nyolc súlyosan és negyven köny-nyebben megsebesüli. Több ember sorsáról még nem tudnak. 150 épület égett te, köztük a katholikus templom, a református pap lakása, a községháza és a jegyzői épület Is. Szinte mindenki hajléktalanná váll. A romok eltakarítása még hosszabb Időt vesz Igénybe. A község állatállományának Jelentékeny réíze is elpusztult.
A késő éjjeli órákban érkezel! jelentés szerint a lüzvés/. az utóbbi évek legborzalmasabb Iüzkat382lró-fája, melynek megdöbbentő arányai egyre inkább kibontakoznak, amint a vizsgálat a pusztulás mérvére és okaira világot deril.
A tüzet gyújtogatás okozta. A csendőrség nyomozása megállapította, hogy a tüz keletkezésének helyén már negyedszer támad! tüz, de eddig mindig sikerüli elolts ni, inig most aztán az egész község leégell
Pápáról éle miízerekkel rnegrakuit aulók menlek ki az elpusmilt községbe. A romhalmazzá váll községbe vezető országulon autók és egyéb jármüvek tömege igyeks-ik a katasztióla színhelyére.
Csiszár Károly kovécsmeslcr lovát akarta kimenteni az istállóból, de a lángok közt lelte halálát. Stcltner Qyörgyné. idő* asszony, mikor az égó házbók meneküli, a leomló fal agyonzúzta.
A katholikus templom leégell. Harangjai a retteneles hőségben elolvadlak.
A nyomor megdöbbentő. A lakosság felsegilésíre akció indult
A félfalu és négy emberélet a fertőhomoki tűzvész áldozata
Sopron, május 11) Fertőhomok községben ma délelőtt tűz támad!, amely az óriási szélvihatbtn gyorsan tetjedt tovább. Tizennyolc rzomszédos község tűzoltóságinak minden erőfeszítése ellenére mintegy 50 ház leégett. — Remény van arra, hogy a lüzet lokalizálni tudják.
Sopron, május 19 (Éjszakai rádiójelenles) A ferió-homoki tűzvész a léi falut elpusztította. Erős északnyugati szélben gyul\'adt ki egyik gazda jjajtája és p--rcek alalt az tgé-z utcasor lángban állóit. A falu 128 házból áll, ebből 50 ház elpusztult kb 120 pajtával és más gazdasági épülettel. A község tűzoltóságit úgyszólván lehetetlen volt a tűzzel r-zern en. Se gilségűl jöttek i-iö\'.b a környékbeli, majd a soproni tűzoltók is kivonultak, de a vízhiány miatt is csak alig ludiak eredményi elérni. A kutak hamar kiapadtuk, ugy, hogy a szom-
széd községekből kelleti vizet hurcolni ál. A tüz az egész falut elpusztulással fenyegette, özv. tlenyák Slndorné 21 éves Péter nevü fiával az állatokat mentette az istállóból, majd a lakásban levő két unokájáért rohant be a nagyanya és a legényfiu, alig ugrottak be a lángban álló házba, egyszerre az hatalmas robajjal összeomlott ét mind a négyen olt lelték halálukat Rengeleg állal, takarmánv, i\'abnna pusztult el Hatvan család leli hajléktalan. A főispán is megérkezel! a katasztrófa szít.helyére A nyomozás még nem ludia a lOz okát kideríteni.
Húrom fid* lré-aeit Kör-in t- ii ti t-n
Körmend, május 1U
(Éjszakai rádiójelenlés) Mi délután kifvull.iilt Nagy Bálint háza és pai\'á nuly\'ól még két szomszédi Vi k liázt és melléképületei pusztullak el. A tüzel nagvitehezen Indiák lokalizálni a nagy síéiben.
A miniszterelnök kölcsön nélkül akarja megoldani a gabona értékesítés ügyét
Nem vetlek fel előleget a külföldi kölcsönre, ellenben lekötötték a 20 millió dolláros export-hitel első felét — Elulazolt a bizottság Bukarestbe a kereskedelmi tárgyalásokra
E
Budapest, május 10 A gabonaéilékesilé>i konfe.encia kérdésében Bethlen István gróf miniszterelnök ittosl már najiok alatt dönteni akar. A tanácskozásokban leglényegesebb a pénzügyi fedezel előteremtése a gationakainpany lebonyolítására. Ilit s,érint a miniszterelnök nem tartja szükségesnek, hogy pénzügyi szempontból akár belföldi, akár külföldi kölcsön nel támasszák alá a gabona értékesítésre Irányuló akciót. A miniszterelnök tervezete az állam meglevő pénzügyi erőinek segítségé-ve/akaija eszközölni az intervenciós
gaboiiavásárlásnkat. Egv lelmer\'tlt másik terv \'erivr^e a-, hogy a fogyasztó, illetve kiizvelilő is adózzon a gabon.értékesi/és előmozdítása, illc.\'őleg a termelő helyzetének javítást ftdekében. I.- hilcilcnn:k tartják ugy..m.s ennek a tervezetnek előkészítői azt, hogv cs.-.k a termelő rdjr meg ;/. arát a mai nehéz vil. gpi.tci heiyzelnek. I: erve/, t felveti a gabonaflrlésl furgalmiadó gondolatul, amely bizlosilaná az intervenciós vásárlásokra és értékesítésre szükséges összeget. Kiilcsön-c.löleg és nazdaöUe-1 Hudiipcst, május 111 (MTI) Egy mai déli lapban meg-
jelent az a hlr, hogy az állam egy külföldi függőkölcsönre előleget vett volna fel, tévedésen alapul. A Kereskedelmi Bank közvetítésével azonban megállapodás történt az OKH és egy amerikai pénzcsoport között, amely szerint a gazdák részére 10 millió dolláros exporthitelt kötöttek le. Ezen exporthitel a rövidlejáratú mezőgazdasági hitel első részlete, amely legkésőbb |unlus hó elején egy évre körülbelül 7W/o-os kamal mellett fog a gazdák rendelkezésére bocsáttatni.
A magyar-román KerpaJre-áelml tárgyalások
(MTI) A magyar-román kereskedelmi szerződések tárgyalásának folytatása végett Nickl Alfréd rendkívüli kövei és meghatalmazott miniszter vezetése mellett a kereskedelmi, földmiveléstlgyl és pénzügyminisztériumok képviselőiből illó bizottság ma Bukarestbe utazott. Betéten nem utaxlk Condonba lludapeat, május 10 (M I I) Az "gyik reggeli lapnak az a hite, hogy Belhlen István gróf Londonba utazik, mint illetékes helyről közlik, nem felel meg a valóságnak.
la megkezdik a Rajna-vidék kiürítését
Pária, május 10
Tatdieu miniszterelnök a német nagykövet elölt megerősítette azt a hírt, hogy tniulán a Youngterv szombaton életbelépett, a francia kormány a parlamentben lett kijelentéseinek megfelelően parancsot adott a Rajnavidék harmadik zónájának kiürilésére Franciaország és Németország képviselői továbbá hozzájárullak különböző, a kiürítést érintő részletkérdések rendezéséhez. Ezeket a rendszahalyokat a pénzügyi bizottság és a francia katonai hatóságok á\'lal kidolgozott program alapján hajtják végre. E program végrehajtása során junius 30 ig valamennyi francia csapat elhagyja a megszállóit terület harmadik szakaszát. Ezen a n pun hivala osan is jegyzékbe veszik a intgszáliás megszűnését.
Wh\'sbuden, május líl A rajnavidéki francia hadsereg mai:i2Í parancsnoka közölte a meg-sz.álluli területek vagyonkezelőségének elnökével a francia hadügy-mini-z. eriumnak azt a p rancsai, hogy május 20-án kezdjék meg a kiürítés munkáját, amelynek részleteit késő\' l> 1n<t;t0»k_ __________
Koi-ztkakegyelmetkapott
Hudupcst, május III Kosztka István jogüg.i főtanácsost, akii 3 és fél évre iléltek el, mert agyonlőtte Valérián alezredest, a kormányzói kegyelem amnesztiában részesítette. Kosztka valószínűleg visszanyeri polgán jogail.
ZALAI KÓZLÓNY
A polgármester felhívása a háztulajdonosokhoz a járdák megépítése ügyében
Nagykanizsa, május 19
Mint ismeretes, a város vezetősége az útburkolásokkal kapcsolatban meg akar|a oldani a járdák rendbehozatalát is. Nemrégen hirdetőién"! bocsátott ki a város és abban felhívta a háztulajdonosokat a járda-aszfaltoztatásához való csatlakozásra. A háztulajdonosok azonban nem jelentkeztek olyan számban, mint az a kedvező ajánlat folytán várható lelt volna. Dr. Králky István polgármester mtfst akként intézkedett, hogy a nini naptól a városnak két közege felkeresi a háztulajdonosokat, elsősorban azon utcák háztulajdonosai!, ahol az ulburkolást befejezték és igy gytljtik össze azok nak a háztulajdonosoknak az aláírásait, akik csatlakozni kívánnak a járdaépltkezéshez.
A polgármester ezúton is kéri az érdekelt liáztulajdonosokai, ho^y fogadják szívesen a város kiküldött közegeit, akiknek aláirási okmányára a járdaépitkezés po.itos feltételeit is megtalálták. Egylumar nem nyilik ismét ilyen kedvető alkalom és nem lesznek ilyen előnyös feltételek járdák rendbehozatalára. Sajál érde-, kében is cselekszik tehát az a ház-
tulajdonos, aki a járdaépltkezéshez most csatlakozik és a város közegeinél levő aláirási ivei kötelezőleg aláírja.
A felhívás szerint Nagykanizsa megyei város a csatlakozó háztulajdonosok ingatlanai előtt a járdát és járdaszegélyt megépítteti, viszont a háztulajdonos kötelezőleg kijelenti, hogy az építési költséget öt esztendőn át tlz félévi egyenlő részletben (a Magyar Nemzeti Bank kamatlábánál 3 százalékkal magasabban számított kamat mellett) pontosan megfizeti.
Addig is, míg a város megfelelő szabályrendeletet alkol a járdaépítési és fenntartási költségek viseléséről a háztulajdonosok a nyilatkozatban beleegyezésüket adják, hogy a járdaépítés költségeit ingatlanaikra Iclek-kOuyvileg bekebelezzék.
Az egység.trák :
1. 10 cin. vastag betonalapra 2 cm. öntött aszfaltbuikolai négyzetméterenként legfeljebb 10 pengő;
2. járdaszegély kaamilkovckkel folyóméterenként legfeljebb 6 pengő;
3. 12 cm. betonalapra helyezendő a cm. vaslag kapubejárót négyzetméterenként legfeljebb 12 60 pengő.
Dr. Zob Mihály 126 bűncselekménye
ügyében megkezdődött a többhetes törvényszéki tárgyalás Sümegen — 120 oldal a vádirat, 171 tanút Idéztek be
Stlmeg. május 10
(Saját tudósilónk telefonjelenlése) Sümegen ma kezdték meg dr. Zob Mihály volt ügyvéd és társai: Gruber Emil, Leszli Mária, Molnár István (mindnégyen a sümegi OKH fiók tisztviselői) hatalmas bünperénok tárgyalását. A tárgyalásra a zalaegerszegi törvényszék dr. Kovács János tanácsa szállt ki. Tárgyalóteremül a sümegi Polgári önképző Kör terme szolgál. A vádirat 120 oldal. Be idéztek 171 tanút. A tárgyalás 4-5 hétig tart. A perbeszédek és az Ítélet Zalaegerszegen fog elhangzani.
Dr. Zob Mihály vezelő személyiség volt SUmegea A háború ulán sorra alapította a vállalatokat és szövetkezeteket. 1924-ben igazgatója és ügyésze lelt az OKH fióknak, ma|d igazgatója a Villany-szövetkezeinek, a Hangya-fióknak, felelős szerkesztője a sümegi hetilapnak. Szép lelken gyönyörű villát építtetett, gazdagon élt. Később anyagi zavarokba keveredett, váltókra vett fel pénzt. Egy darabig pontosan fizette váltóit. A vége o mai tárgyaláson felolvasott vádirat lett, amely szerint dr. Zob Mihály 126 rendbeli folytatólagos sikkasztással, magánokirathamisitás-sal 130.000 pengő erejéig megkáro-
sította az intézetekel, mclyeknelwgaz-gatója volt, hamisított váliókkal nemcsak ezeket, hanem kisembereket is megkárosított. Mikor mindezek kiderüllek, ki akarta fizetni, de csak 50 000 pengőt tudott megtérileni. A Hangyától több mint 10 000 pengőt csalt ki kamatoztatásra, de ezt az összeget is a maga céljaira fordította.
Dr. Zob Mihály a mai tárgyaláson Kifogást emelt a két szakéttő elten. Hiányos a tudásuk és tudatosan igyekeznek ellene vallunl — mondta. Bűnvádi feljelentéssel fenyegetőzött, ha a bíróság nem rendel ki más szakértőkéi.
Az ekörül kifejlődőit vilát a tárgyalást vezető elnök azzal zárta le, hogy visszautasította a vádlott fenyegetőzéseit és az uj szakértők kiküldésére tett indítványt elutasította.
A vádirat ismertetése után, mely 65 rendbeli okiraihami&itás, 49 rendbeli csalás, 11 rendbeli sikkasztás és 1 rendbeli hűtlen kezelés vadjával terheli Zob Mihályt és társait, megkezdték a fővádlóit kihallgatását.
Dr. Zob Mihály balul végzödölt gabonaspekulációval védekezik, melynek fedezésére pénzt kelleti előteremtsen.
Azt vallotta a törvényszéknek,
hogy öccse nagyobb gabonaszállltá-sát vállalta a Fulurának, de a ga-bonakrach mialt nem tudott a kötelezettségének eleget tenni és igy kellett mindenáron pénzről gondoskodni.
Ezután a tárgyalást félbeszakították és annak folylatását reggel kezdik meg."
KöliöxiK . , ....
. - _ /Inicnndfdt
májusban 7 ataxorcu Sxabó György ndaió-
laboralortuma Fóní 3., udvar. >773
1930. május 20.
májusi 45% zsírtartalmú
HORTOBÁGYI
juhturé w
viszonteladói ára
20%-kal olcsóbbodott.
Tejszövetkezet! Központ, Budapest 4., postafiók 20.
Föbelötte magát a kesaí(|eI>J föfegyscö 24 éves fia
Nagykanizsa, május 10
Megrendítő szerelmi tragédia játszódott le szombaton délután Budapesten, a Székely Bertalan-utca 5. sz. házban Hénel Gusztáv festőművész 22 éves leányának, Hénel Margit festőmüvésznőnek elsöemeleti lakásán. (Hénel Gusztávnak néhány évvel ezelőtt Nagykanizsán is volt képkiállitása, amelyen leányának képei is szerepeltek). A tragédia áldó-zala Szekeres Ödön 24 éves jog-iiallg. ó, Kuszlhelf főjegyzőjének a fia.
Szekeres Ödön egy budapesti Ügyvédi ttodábun dolgozott, azonkívül egy autógyárban volt allása. A doktori szigorlata egy hónap múlva volt esedékes. A fiatal jogász mjr hosz-szabb ideje udvarolt Hénel Margitnak, aki elvált asszony. Szekeres Ödön feleségül akatta venni a festő-művésznőt, aki azonban vonakodott a házasságtól. Az utóbbi napokban emialt nagyon feszült voll a hangulat a fiatalok közölt.
Szombaton délután Szekeres felment imádottja lakására, hogy egybekelésük kérdését dűlőre vigye. Mikor
Hénel Margit ezúttal Is hajthatatlan maradt, a Tiu félreült egy pamlagra, a fiatalasszony pedig a pamlagnak háttal, festeni kezdett. Néhány perc múlva revolver dörreni és Szekerei Ödön átlóit fejjel bukott a padlóra A goiyó jobb halántékán bement és a bal halántékán jölt ki. Hénel Margit kicsavarta a revolvert az eszméletlenül, vétesen vergődő flalalember kezéből s talán maga ellen fordította volna, ha közben a dörrenésre ügyel-mes házigazda be nem nyit a la-kasba és erővel el nem veszi a gyi\'kos szerszámot.
Szekeres Ödönt a mentők a Rókusba szállították. Életben maradásához semmi remény. Ágya mellett olt virraszt a kórházban Hénel Margit is.
Keszthelyen nagy megdöbbenést kelleti a hir és ösiinte részvétet váltott ki. Szekeres főjegyző és leánya is állandóan a betegágy mellett tartózkodnak.
Budapest, május 10
Vasárnap délben Szekeres Ödön pár percre visszanyerte eszméletét és ti reményt nyújt arra, hogy s fiatal szervezet talán megküzd • súlyos sebbel,

Hár&n hónapi tagadás után bevallotta a gyilkosságot a letartóztatott zalaszentlászlói mészáros-mester
Nagykanizsa, május 10
Február 26 ikán, mint annak idején megírtuk, Z ilaszentlászló községben meggyilkolták és kirabolták Juhász András gazda mészátosmes-lerl, akitől a tettes 8000 pengőt rabolt el.
A gyilkosságot taglóval követték cl és bár a csendőrség mindent elkövetett, hogy a tel es nyomára jusson, napokig eredménytelen maradi a nyomozás. Később aztán gyanu-okok merüllek fel Marton Qyula zalaszentlászlól mészáros ellen, aki ádáz konkurense volt a meggyilkolt Juhásznak. Véres ruhadarabokat találtak a gyanusitoltn.il, aki azonban nem tört meg és tagadott. Tagadott akkor is, mikor a csendőrök bekísérték a zalaegerszegi vizsgálóbíróhoz és már-már ugylátszott, hogy sikerül elkerülnie a büntető igazság szolgáltatás sújtó kezét, miután közvetlen bizonyíték nem állt rendel-
kezésre ellene.
Tegnap váratlan fordulat történi ebben az ügyben. Marton Qyula, aki közel három hónapja van fogságban, jelentkezelt a vizsgálóbíró^ nál és bevallotta, hogy ő gyilkolta meg Juhász Andrást. Részletes beismerő vallomást tett. melynek alapján most már az ügyészség gyors tempóban elkészül ellene a vádiratot és a jövő\' hónapban a zalaegerszegi törvényszék buntetótanácsa elé kerül a gyilkos mészáros ügye.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai atef-figyetö Jelentések. Hétlón a Unté\'tiklel: Heggel 7 órakoi -fll-2, délután 3 órakot -f-19 2, este 9 órakor +12-6.
FtlMxet: Repgel tlaita, délben lel hós, eale tiszta égboltozat.
SzéUrdny: Egész nap északkeleti szil.
(Éjszaka! rddlójelentés> A ■•ta.ralá-qlai tatásai <sta 10 érakap Ja-liatti agvalAra még vált •aékaajr, aaalaa 146 várhalé, majd m Maiak iiaaiHUséval lantié*.
Iskolai tornacipők. Gyermekcipők. Tenniszcipők
Miltényi Cipöiizletben.
különös nagy választékban, no olcsó árakon
1930. május 20
ZALAI KOZl.ONY
Két 17 éves leány öngyilkos lett Zalaegerszegen
Zalaegerszeg, május llí (Saját tudósítónk telefonjelenlése) Két fiatal leány akarta eldobni macától az életet Zalaegerszegen, majdnem egy Időben.
Ungár Irén 17 éves leány szublimáltai megmérgezle magát. Teltének
oka ismeietlen. Súlyos állapolban kórházba villék.
Nyári Hermina 17 évjs zalaeger szegi muzsikus cigányleány felvágta karján az ütőeret, mert mi kellelt volna megkezdeni kihágás miatt ól napi elzárás-büntetését Súlyos állapolban villék kórházba.
Halálra hurcolták megvadult loval az öreg gazdát
Balatontllreil, május 1(1 Halálos szerencsétlenség történi a balatonfüredi országúton. Kovács Ferenc 70 éves, bakószentlászlói gazda két lovas kocsiján fát szállított. Egyszerre a lovak egy autótól megvadultak és elragadták a szekeret. Az öreg gazda szerencsétlenül
zuhant a lovak közé, lába a gyeplőben fennakadt és ugy hurcolták a lovak, mintegy ölszáz méteren át. Mire a megvadult állatokat megfékezték, a gazdában már nem volt élei. Borzalmasan összelört, véres tagokkal lógott fennakadva a gyeplő-száron. Hél gyermeke és öreg felesége gyászolja.
Uri és női
finom fehérnemüekhen.
gyermek trikók és zoknik
nagy választék
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
Tel. 406. NAGYKANIZSA, CSENGERY-UT 3. Tel. 406.
KODAK BROWNY
fényképezőgép
dupla lencsével . . Pengő 23-
KODAK rollfflmgép
<1 x 6-5 cm. ... Pengő 36—
duplalencsével ... . 48*—
f> / 9 cm..........„ 50-—
dupla lencsével . . „ 80-—
8 havi részletre!
Agfa, Zeiss, VoigtfSnder gépek.
Amatőr munkál olcsón vállalok I
Szabó Antal
NAPI HIRIK
fényképészeti szaküzlet.
NAPIREND
Május 20, kedd
Kómal katolikus: Bcrnardin. Proleal.: Beinél. Izraelita: Ijar liA 22.
QyógyazertArl éjjeli szolgálat: I. hó végéig a .Fekete Sai" gyógyizerlár.
Qőztflrdö nyitva reggel 6 órátél «ule 6 óráig (hétfő, szerda, pintek délután, kedden egéaz nap nőknek). Tel.: 2—13.
— Az egerszegi városi számvevőségről. Bödy Zoltán alispán Szilágyi Mihály vármegyei számvevőségi ellenőrt a városi számvevőség ideiglenes ellenőrzésével megoizta.
— P«pl-koron», Czigány Oyula esperes-plébános elnölete alatt a pacsai esperesi kerület papjai gyűlést tartoll Dióskálon. Németh Ro-muald zalaapátii bencés plébános az egységes Széni Imre ünnepségek, Antal Vince pacsai káplán a lelki-Ismeret megvizsgálása cimen tartottak érdekes előadásokat.
— Anyák Napja az I. körzeti elemi Iskolában. Lélekemelő ünnep volt az I. körzeti elemi iskola buzgó tantestületének rendezésében vasárnap délután lefolyt Anyák N.ipja. Az iskola-udvar virágos díszbe öllözölt A magyar |övö tavaszi virágoskertje volt, ahogyan a száz meg száz apróság, köztük
. igen sok ékes magyar-ruhában, virággal a kezében állt hosszú sorfalat, hogy minden gyermek virággal fogadhassa és helyére kalauzolhassa édesanyját. Az anyák, szülők alig fértek meg a tágas udvar széksorain. öregnek, fiatalnak, gyereknek repesett a szive, mikor az ele-misla kórus Németh Jenő tanító vezetésével elénekelte a Himnuszt, majd megkezdődött a kis emberkék mü8t ra, minden egyes versike, nagyobb költemény és az énekkar mindt\'n dala az anyai szeretelnek, a gyermeki ragaszkodásnak, az árva szomorúságának dangja volt. Bátran, ügyesen, okosan szavaltak a csöpp-ségek egymásután: Ligeti Oyula, Laubheimer René, Qyömörey Ferenc, Némelh Izabella, Czulek Károly, l.adeczky Emilia, Pintér János, Bazsó Évi, Barvich Aladár, Sörlei Kázmér, Zsifkovits Magda, l\'örzse Ilona, Maral Magda, Mu-
czer Mária. P. Deák Síulplc plébános ünnepi beszéde könnyekig meg-lialolla a szülőkéi es a gyermek-serrg lelkében tudatos, mély érzéssé váltotta az ünneplő hangulat magasztosságát. A műsort Polesinszky Emil, a körzet Igazgalójának beszéde zárta le, az ő kezébe telték le a gyerekek a fogadalmat is, hogy édesanyjának minden gyermek mindenkor jó gyermeke, ha kell támasza Í3 leszen. A gyönyörűen sikerült ünnep egyik legfelejthetetle-nebb és legszínesebb képe volt, mikor a gyermek-sereg hosszú libasorban elvonul! a közönség széksorai közi es minden gyermek virággal (volt, aki élő rózsával, voll, aki pár szál szerény mezei virággal) a|ándékozta meg édesanyját. A virág mellé levelek, fényképek, egyéb kedves ajándékok lelték feledhetetlenné a szép délulánt a könnyben uszó szemű, sokszáz édesanyának.
— Mikes pDspök a belga királynál. Brüsszelből jelentik: A király ma délelőlt kihallgatáson fogadta Mikes János gróf szombathelyi püspököt, aki köszönetéi fejezte ki azért a vendégszeretetért, amelyben Belgium e magyar gyermekeket és munkásokat reszesitette.
— Szülői értekezleL A nsgy-kanizsai .Zrinyi Ilona" polgári leányiskolában vasárnap délután szülői érjekezlet volt, amelyen több száz szülő és hozzátartozó megjelent. Polónyi Oyörgy igazgató elnöki megnyitója után Manluano Mária tanárnő gazdag pedagógiai tapasztalatokon felépített, lartalmas előadást tartolt: A gyermek mint közkincs cimen. Polónyi igazgató bejelentette, hogy junius 22-161 a Szociális Misszió boglári házába a növendékek 25 napos nyaralásra mehetnek A nyaralás 42 50 pengőbe kerül.
— A 20-as honvédszobor leleplezési bizottság mindennap állandó rendélkezésie áll mindenkinek a postafőnőksí-g irodájában (telefon 100), ahol minden ügyben felvilágosítással és útbaigazítással szolgálnak.
— UJ rendszer bulorvásárlók részére. — Közalkalmazottak részére Zatavármegye egész területére díjmentesen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyujtjuk. Százpengőnként csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven felüli törlesztés esetén a kamatokat Is megtérítjük. Kopsteln Szombathely, Kőszegi-utca 5.
ZALAI KÖZLÖNY
A 48-as Qösl sxobor
érdekében eröielfesen megindul az akció
Nagykanizsa, májua 10
A volt 48-ik gyalogezrednek Nagykanizsán tartózkodó bajtársai összejövetelt tartoltak a nagykanizsai ipar-lesllllet emeleti tanácstermében.
Az összejövetel célja a felállítandó 48-as hősi emlikszobor volt. Dr. Schichtam István Indítványt terjesztett elö, melyet az összejövetel nagy lelkesedéesel egyhangúlag elfogadoll. Az indilvány szerint az akció, melyet a volt 48 ások a kanizsai, budapesti, valamint sz Ausztriában tartózkodó bajtársakkal megindítanak, oly nagyszabású lesz, hogy rövid időn belül egy második hatalmas szobor fogja hirdetni Nagykanizsán a magyar dicsőséget.
Bremser Guszláv őrnagy tolmácsolta a budapesti és bécsi bajtársak üdvözletét, kik közül az utóbbiak azt a bajtársias szeretetet, mellyel a háborúban egymás iránt viseltettek, lovábbra is fenn akarják tartani és ezért meghívják a volt 48-as oknak Magyarországon tartózkodó lag|ait Bécsbe, hogy olt Is állandóan felszínen tartsák a szobor ügyét.
A legközelebbi összejövetel junius 18-án este 9 órakor lesz Nagykanizsán a Korona éttermében.
— Dr. Baracs Marcellné előadása. A nagykanizsai Izr. hitközség kistemplomában százakra menő közönség elótt, vasárnap tartotta meg dr. Baracs Marcellné, a Magyar Izr. Nőegyletek Országos Szövetsége (Minosz) elnökasszonya előadását. Az előadási rendező Nagykanizsai hr. Jótékony Nőegylet nevében dr. Wlnkler Ernő főrabbi köszöntötte meleg szavakkal az illusztris vendéget. Dr. Baracs Marcellné ölnegyedórás szabadelőadás keretében ismertelte a Minosz általános emberbaráti és speciális zsidó törekvéseit, a célkitűzéseket, az eddig elélt eredményekel. Működése keretében semmi sem kerüli el a Minosz figyelmét, ami az egyén, a család, a faj, a nemzet, sói az egész emberiség boldogságának növelésére alkalmasnak látszik. Így kiterjed a gyermek, az anya, a házasság szociális és erkölcsi előmozdítására, a tuberkolozis és a leánykereskedelem elleni küzdelemre, de eközben a hazai ipar halbalós védelme érdekében Is dolgozik, szcmelőlt tartva a nemzetgazdaságnak az egyénre és társadalomra visszaható viszonylatait is. A rendkívül gazdag tarla-lomnak megfelelő, mindvígig l<-bi-
AlEGJOee GYERMfKAPOlOSURfKKEL
OOMOOUAK.
iiuáaitu aKiuríJíK|T,MCOMÜHr»ii
Sóa vőaotléöér aaniutma*. MOOÍ a iXOAW
Ara ..r.binkánt »0 fillér.
lincselő voll az előadó előadási módja is. A kifejezés olyan készségével és a legteljesebb közvetlenség mellett is, annak olyan szépségelvei ajándékozta meg hallgatóságát, hngy ez elragadtatásának, együ térzésének több Ízben lelkes tapssal és helyesléssel adoll kifejezési. Az előadás befejeztével ismét dr. Winkter Ernő főrabbi tolmácsolta a hallgatóság őszinte és meleg köszönetéi.
— A Zeneiskola növendékhangversenye. A f. lanév uiolsó növendékhangversenyél f. hó 21-én (szerdán) esie i/a9 órakor lartja a Várost Zeneiskola a Kaszinó nagyiérmében Egy év munkássága kerül ez alkalommal bemutatásra igen változatos és nagy számokból is álló műsor keretében. Jegyek 50 fillérlől
I Pig a Krátky tőzsdében vállhalók. Ajánlatos a jegyekről idejtb n gondoskodni.
-- Jx elBö tavasmi napsugarakra nemcsak am arcaaep-lölí búinak ki, Oanem rdvllcí-
Íll/anak lakásának sxcplölre s. a kicserélésre éréit sií-Dycqoit. tüggOnyeli legol\' csőóban Baridnál sxerex-Oetí fce.
— A tOzoltó-maJálls. A nagykanizsai önkéntes Tűzoltó Teslülel vasárnap délu\'án jólsikertlll majálissal nyilotta meg a nyári mulatságok szezonját A szinház-kerlbcn már délelőtt mutatkozott érdeklődés a tombola, karikadobás, szerencse-horgász slh. sát.ak, főként pedig a zenés ringlispiel körül. Délután, mikor a katonazene hangjai csábi -totlák be a közönséget, megakadt a forgalom a Sugár-ul e\'sö szakaszán, akkora lönteg hömpölygőit az utcán és a kertben. Késó eslig folyt a mulatozás, a sátrak kifoszláti, jó hangulatban. A Polgári Egylel kertje is zsúfolásig megtelt s a szép kivilágítás, a vidám muzsikaszó, a tarka sürgés forgás a láncos hangulatot is csakhamar megérlelte. A város közönségének a tűzoltóink iránt érzeti megbecsülés; és a szerencsés helyválasztás szép sikert hoztak a majálisnak.
= internátus fiunevelőintézet mindenféle iskolabeli bentlakó és bejáró tanulók részére. Prospektust küld ■ Dr. Pászlorné inlernátut-a, Budapest, Délibáb-utca 25. Telefon : 191-48. Balatoni gyermeküdülőről külön ismertető.
— Egyházközségi felhívás. Miután az 1929—1930. évi adó-meg-állapitás ellen fellebbezés nem érkezett be, igy az jogerőssé vált. Az egyházközs8ég elnöksége felkéri a híveket, hogy 1929. évre még esedékes, valamint az 1930. évre járó adókat az egyházközség hivatalos helyiségében lefizetni síiveskedjenek. Róm. kalh. egyházközség elnöksége.
— Baleset egy kiskanizsai építkezésnél. Ziegler László fiatal kőmüvessegéd, aki Kiskanizsán a Körmös-utca 20. szám alatl lakik, egy két águ létrán dolgozol! egy Szenl Flórián téri építkezésnél. Amint lefelé haladt a magas létrán, mellé lépett és lezuhant. Eszméletlenül beszállították a kórházba, ahol megállapították, hogy súlyos zuzódásokat szenvedeti és több heti ápolásra van szüksége.
— Szabadlábra helyezték Balassa Andrást. Dr. Almássy Gyula törvényszéki vizsgálóbíró löbb izben kihallgatta a gyújtogatás b