Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
4.52 MB
2006-06-21 11:03:04
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
895
7866
Rövid leírás | Teljes leírás (672.28 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1875. január 1-9.szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

SA, 1875. Január 3-án. JQ /%J
1-BŐ
Tisennegyedik évfolyam.


l
10 kr.
Mlrattitti
6fc«»ábo. petiuorbin
7, maiodMor 6 • minden
totibbi torért 6 kr.
MTU.TTÉRBKK ,oron«mi 10 Érén fé-
•.emek fel.
Kinotári Illeték minden w„ hirdeteeért kalíní JO kr. fi«etend6. ■
ZALA KÖZLÖNY
elóbb:
ZALA-SOMOGYI KÖZLÖNY.'
A lap txeUemí ét 'anyagi rétxét ílleiá k
veit , előfizetések,
reclunatiók tat. & uer-
kesztfi-kiadóhoz b*!t-
Tneurm iDtásend&k
SAGY-KANIXH^
Takarékpénztári épület
földszint.
Bérmentetlen levelek csak inmert munkatár-saktól fogadtatnak el.
Kétiratok TÍIMI aem küldetnek.
.nagykanizsai takarékpénztár"
Nagy-Kanizsa város helyhatosagának, nemkülönben az „első zalai ügyvéd egylet", a.,nagy-kanizsai kereskedelmi 8 iparoank",
a ,Zala-Somogy' gózhajózási részvény társulat s több megyei és városi egyesület taivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- x csűtorrokOn, megjelenő vegyes tartalmú lap.
BV Lapnnkt közönségét bizalommal ftlkírjftk sz nlógxetfoek ml»lübbl megtéte-lére. hogy a szétküldésben fennakadás ne tó'rtéujék.
Előfizetési ár:
Egész évre 8 frt.
Féléire 4frt.
Évnegyedre 2 frt.
(V E lap szerkesztőségi s kiadóhi-vatal! irodája a takarékpénztári épület egyik földszinti helyiségében van, hová e lapot Illető minden közlemény, előfizetési pénz, rerlainatlo sat. küldendő.
9392. sz. n. i. 1874. A megyebeli képviselő választások vezetésére hivatott központi választmány az 1874-ik évi XXXIII-ik t. ez. 17. skövetkező szakasza-inak értelmében a folyó évi deczenibcr 21-én tartott niegyei közgyűlésben megalakitlat-ván, annak első ülését jövő 1875-ik é v i január 7-ik napján reggeli 10 urakor Z a la-Eg er s z egén a me-gyei nagy teremben határoztam, mint annak törvényes elnöke megtartatni, melyre t. ez. uraságodat mint annak egyik megválasztott tagját ezennel tisztelettel uieghivom.
Kelt Zala-Egerszegen deczember hó 23-án 1874-ik esztendőben.
ÜSUTOR IMRE ni. k.
itliapÁn és központi válseztmányi eloök.
. Boldog uj évet!
Midőn ez uj évre jót Kívánunk édes
hazánknak, nem kívánhatunk jobbat, mintha
"V a nemzeti bank felállítását kívánjak ; sok
s mégis számlálhatlan azon indokok száma.
melyek' a bank felállítása mellett döntő kö-rülményekkel küzdenek.
A nemzeti banknak felállítását és lé-tesítését fennen kívánja nemzeti lételünk, mert ha körültekintünk hazánk aggasztó sorsa felett, látni fogjuk, mikép az a leg-salyosabb beteghez hasonló, agy állunk ha-zánk sorsa felett, mint a sulyo; beteg ágya körül környező érdeklettek, raéiy mind a nemzetre, mind a kormányra, de magára az uralkodó családra nézve is veszélyes.
H°gy egy ország és annak uralkodója boldog legyen, kell. hogy azon ország pol-gárai magukat boldognak érezzék, minő bol-dogságot élvez hazánk lakossága? azt min-denki tudja, érzi ezt a haza ainden rangú lakosa, mert a mustani nyomott pénzviszo-nyok közt, midőn az 1868. évi XXXI. tör-vény alapján az uzsora törvény eltörölte-tett, ezzel a pénz embereinek a kiadandó fóke után követelendő kamatlábra a szabad tér megadatott, ekkor azon osztály, mely-nek vállain a haza jú és balsorsa nyugszik. azon osztály, meiy a trónnak egyedül; tá-masza, az uzsorának oda dobatván, már-már a végenyészet örvényére tereHetett. igaz ugyan, hogy lehetnek oly egyének, kik azt mondják, mikép szerte-szét az ország egész területén felállított bankok ...