Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
3.73 MB
2006-06-21 11:07:09
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
850
6776
Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1875.február 10-17.szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

V461-KAHIMU, M75. febroar 4-én.

ZALAI IOZLOIY
előbb:
Nagy-Kairizu ¥árM Hoiynitoaioaiuk. neakOlénoan az „aisé zalai Bflyvéd-egyW", a jugy kámzsái kar«*ke4ei*i « irtarftajHC-, a .aagy-kaaizsai takarikpintár' a .zalamgyei *rtaláno* Unltó-twtfflef, a .Zala-S«<M«y- g4xbaí«zá« fttvnartártuUt i tSbb aegyei et várt*j agysUItt Wvataltt ÉrtMfMtt.
Ueteokfnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalni lap.
A .nagy-kaniisai takarék-pénztár* 1875. évi február 11-én Nagj-Kaniisao, saját háziban.
A ,c«ab-rendeki taka-rékpéoitár' mirczius 1-éo d. e. 10 órakor Osab-Eendeken.
A .kószeni takarékpénz-tár* tebr. U-én d. e. 9 órakor Kószeg-város tanácstermében.
A,pápai takarékpéoz-t á r" febr. 22-én d. e. 9 órakor Pápán, a rírosház nagy termében.
A .szigetvári takarék-p é o Ix á r* február 28-án délctótt 9 óra-kor Szigetvaron.
A .marczali takarék-pénztár* február IO-én délelőtt 9 óra-kor Marczaliban.
A .sárvári hitelésle-ttámitoló intézet" febrnár 16-án, délelőtt 10 ónkor Sirvárott.
A .győri Mord* részvény-társa->ág febr. 8-án d. e. 10 órakor Qyirott.
A zalamegyei
általános tanitó-testület központi vá-lasztmányának felirata az orszájí-
gvtiléahez. Mélyentltutelt Képviselőház!
Midón az 186 7-iki alkotmány hazánkra felvirradt, nemzetünk minden osztálya, s igr a néptaoiiók test&lete is örömmel hitte, hogy évszázadokon át borongó sorsát egy jobb, egy méltinyosabb kor hajnala vál-undja fel.
S hite nem volt alaptalan, mert elér-
k«ett»ek látta u Utyentol, melyben a vtfen erőhatalom letevén fegyverét, a világ-cmithra tette ki fehér lobogóját. - Hemélttnk, tudva azt, hogy ,ma már csak oly nép biz-tosíthatja jövőjét és annak boldogságát, mely alapmunkán! a köznevelés felvirágoz-tatását tekinti ; reméltünk emberi jogszem-pootból.a mi lett hosszas várakozásunk, lei-kert l( reményeink jutalma ? Keserű csaló-dás! .... Mert amellett, hogy 300 frt évi fizetés .éhenhalásra sok, megélhetésre kevés,' magasztos hivatásnak anyagilag a lagszolgaibb állások színvonalára degradál-tatott.
Nem akarjuk itt e sebet ujolag mé-lyebben érinteni, eléggé ismerik azt nagy-rabecsült honatyáink a néptanítók általános felajánlásából. — Leverő fajdalmaink kö-zepette egyetlen, némileg vigasztaló pont maradt fenn egyedül: a nyugdíj-kérdés mentő szigete, melyen a rögös pálya nehéz hányattatásai után eltoródött tanító, ha pálmára nem. de megnyugvásra Mégis csak számított.
Nem szólaltunk volna fel ez ügyben sem, ha ax országgyűlés tanügyi albizott-sága, Molnár Aladárnak, a magyarországi néptanítók Il-ik egyetemes gyűlése által is elfogadott, kedvezményeiben épen nem túlzó, sőt mosdhatni teljesen szerény s az ország pénztárát jelentékenyebb kiadással sem terhelő nyugdíj-javaslatán, illetőleg an-nak ránk nézve legérzékenyebb s igy a tan-ügyre is kiható fontosságú pontjain oly vál-toztatásokat nem tesz, melyekről önérze-tünk s a jövő nemzedék iránti tekintetből is hallgatnunk lehetetlen.
Mélyentisztelt Képviselőház! A zala-megyei tanítótestület azon nézetből indulva
ki, kegy ax onzág kfenevelódési állapotai hatályosan caak akkor javulhatnak, ha ren-des fizetés megállapításán kívül a tanító jó-vőjérSl is kellőleg gondoskodva lesz, a t. Képviselőház asztalára teendő nyngdij-ja-vaslatot az országgyűlési albizottság szer-kezetében teljesen elégtelennek, sót némely pontjaiban lealázonak találja és pedig :
a) mert a szolgálati éveket ciak 1870-
tol számítva, azon twilótársaiokat, kik már
érek hosszu torán át bármi kitűnően mű-
ködtek e téren, nég a jévóben e pályára
lépők számára kilátásba helyezett, úgyis
elégtelen nyugdíj összeg élvezésétől is meg-
fosztja, s helyette oly csekélységgel kívánja
kielégíteni, mely Bég kegyelem fillérnek is
kérés.
b) mert 65 év ezen egészség-hervasztb,
sanyarú munkával járó pályán oly életkor,
melyet u összes tanítók alig 3 —4"/,-a ér
el s igy a nyngdij élvezésére legfeljebb azok
özvegyeinek s árváinak lehet kilátása.
c) mert a kötelezett befizetések, a
számításba vett csekély nyugdijösszegbez
j aránylag, fölötte terhesek.
J_ d) mert nem teszi lehetségessé, hogy a megállapított s kötelezett befizetések ál-
, tal elérendő maximális nyugdíj-összegnél,
I — mely polgári és felső népiskolai Unitok-nál az utolsó évben élvezett s amngy is szak-marka fizetésnek, a lakbér leszámítása után csak felét teszi, — külön befizetésekkel na-gyobb és a fizetés mennyiségét úgysem túl-haladható Byugdij-ősszeget biztositliatnánk magunknak.
E nyugdíj-összeg falusi Unitóra sem kellőleg elegendő, annál kevésbé városi ta-sitóra, kinek, tekintve a hazánkban tény-drAgasági viszonyokat, — melyek
éveukint emelkedbtUMk 1» — szempontjából tsgattbt mtfvn}* j resnie, mint a mennyi a rafftHanitatt lyuf-| dij-Osszeget feioimnló éri ttette, a S00, 1 vagy 400 forintnyi nvifiijjal <akk eszkitt , kap, hogy agg napjaibu, miktr Bár hsai ! nem kereshet, nyomarát Hlwmnlimi Azon szemBoatsk, ittiféktt u or sxággyílesi albizottság Matatr AimUt t*r vénjjavaslaUnak tárjjalii alá vfcettor irányadókul elfogadott a melyeket, atiu ax említett tArvényjavaaUton tett móiotitáaok kitüntetik, «gész következetességgBl töre-tett is, megfosztották a jelenleg alkaiaa-zlsban levó Unitokat azon remény tói, hogy fáradságos azolgálati éveik után néhány évi nyugalmbaa réazestüketnének, és azo-moru kilátást nyújtottak a raoat éa e»Ua alkalmazásba lépő unitoknak a jovóre.
Nem is hisuiflk, hogy tehataéges éf leendő pályáján szeretettel cattogó fiatal embernek elég önmegtagadása és bátorsága legyen oly térre lépni, mely elaggott nap-jaira ily szomorú kilátásokat nyújt, é> ki csodálhatná, hogyha társaink legjobbjai íáj-dalmas szívvé! vennének bucaoi oly pályá-tól, melyen — ugrtársxik — OrOktt raak a szigora követelések és súlyos terhek nö-vekszenek, sőt tagadhatlu s mindinkább tapasztalható sU tuti kai tény, misnriat • reménytelen küzdés e töriaea pályán auy- nyira elkeserítette már is a kedélyeket, hogy soraink napról napra gyérűlaek.
Bennünket szintén fájdalmasan érint az ország szomorú pénzügyi helyzeté, de tudjuk, hogy azt nem mi idéztük elő i hogy annak bármi silány financziálisállapotával, a méltányosság ily snlyos sérelmét indokolni nem lehet. Még fájdalmasabban pedig azon

TÁRCZA.
Jteméiy Simon.
Saép hu* noltadrúl ha levonjak a mytbosi fátyolt.
Mennyi nemea, nagy tett fénye ragyog le reánk. Majd a béke tselid nemcéj« aosoirgra karolt át.
Hintvén égi erényt bit-, szeretet- i a retoéajt; Mftjd dörtfö á«yak nor^jábAa a barcsi tureacse
Vérázt&tu b*Wrt bfk«ke fejedre te tón. Taod4kl& caillif TBÍ* tfykor e h&rcuseretó aáp.
Melynek fényt elStt földre bonilt % rilág. ÚL, k« elúttam u. »«H fgjo$6 maménji l
K«ir* fjotn •<*•» a*™* imái* merül! Itt, tol & «M&d« tepbir suttogv« raerenf » T
Ktresa lcr>nit«kuek *'-rf€ stKsdva remélt. HSH er«j lelett e hvcxodrttt sereg ircrfn,
ÜyÜEiii R joiblétért, • hfclai mkAXX, lu bukik. Ott » török T*d íTjt; Mibongra keretű- tujáját,
KeKont xáuUiv&l jáuxik eayelfpt> » txé\. Zajló tengerként bollámrik e üu*» ttreg moit.
Melyet a. rét* és k«rcs öalai — éaaolni taait. M»jd idf, E»J4 «U "ü« eleimu a urt» r»kừé
Hif a püu*nc» fitoL ÜT»«I vet eléje eróit Klh«il a uj, de belréo » axolgai Unttaiet áll be,
Mert tftM(Ög*5 ménrűl uókat en»«U a rátér .Allah kQgflÖaHii' Hi> üain bAreatérvs erftaek,
EJ u* feh^iaitek axt. amit hirdetek én. Ott a nagrar tábor, ueuétek a bOtske t*
SUarZlíeTettMk, um b5aek a huct mes^éa ! Hál a mér * dicsS, ki tenéktek aanyi halált bo*,—
Katt^Letet kese bak kifly töréköt kaasabolt! Mif ftli kionyfi lovat i vérróuái kardja keaéban,
N«m bir adni n»tünk Allah aserancsebaMn íA"f IIXMJ boltan kesétekbe kerBljOD • lefboib,
Hm behfii elerdk, uithi a bfltske Bagjar. Uajta vitév ka tebát ét fetdre teríteni tudtad
Péai lenen irte dijad i lm ( kádakban «r*3!' Igr uílott a vesex > arcsán a jKjkoí — a kajáaaig,
Kálni bélyege ült nndorítóo ■ goooaaal.
aa 4j, lapibwt már aiode» a Méla Mkjnwa bold nm moaoiyor •telidaa.
Ujáai ajoaaolyájirúl leröpült ai éjjeli uellem,
Hintre a uap álom éfi ajándokait. Ab de ki az, ki kemény ior»»t ki kerti ni törekitiik ?
Ifjo magjar láocxbac—s ajka p*oasir* nyílik : .Minden ■yuj^rttik rég, eaak a rablánca csúrreo e késen,
Mely a caatik kftsepett fényei ácséit ragadott Hásy ellen ráre* tetemén járdáit es a láb is''
Mely a SEabadiáftúI fosxtra e láncsba raomlt.
lú) ét rak — ki tlftk-b a halál uát kéft előtt állt
Ét éa t§U kteyoríiij, «afy KMhadiu. vagy °»°lj < Naav I— ae r—egj föld ■ ac omolj ég rám e magánybao,
Hías Boafadiak a Tesér élte reaaéljbe forog !' így faólott a fogoly, ki honiért és a rexérert
Élni akar ajra, éfaii, de bo* — ssabadon. Villog a rabláad éa isikxásva sobog le as 5rr«,
aki faörftgve terOl fűidre a aitor elótt
Megy a fogoly, kit as éj fátyolba takarva «oyéaat el,
Megy a Kagyar népbes — tánaihos uaporan. Mily «né«*el adá tudtokra a ■sönya veutlyt o,
Hogy menekaifii ha kell, tudjon a drága Ttsir. Megtodvia a TÍbart a magyanág dia** Kömény, ki
Assyi török harcsfit kalde pokolra alá. HoBtserelem kebelét nagy tettre berOloi tajiiti,
Ea iaive oltára* gy*l ftl ai áldoaaa is. 8sesi íklet mjnrfili arcaáa, a midte Ht
Leikéből e uarak seogteoek el gyönf vNag7Hnnjadyak,te vesérfényQok a nntÉk ■órájában,
Bolci vesetdnk ott, hol béke riral ■ as erény! Gyára t»rok MT|*k veaetóje dijat tftae fődért,
ölni akar téged i p«rW tiporni • hont. Nittca a«áa iM. lér aiaxa as oroszlányt földre teritni,
MiAtha a gjifa csoport csak — csak aa«gyre rokaa. Saaaa h*cartalaa éa péasrágya határtalanabb m*g,
T«ant Wkái asaporán kell a nagy óra el3tt ÖUMf«d«t >a tak^t ét fegyiehd«t reasem én M,
Mentre ran életed és e sel a karcai babér, lfj teon«d köteles ragy, hogy e hasát f&lem«lj«d,
8 MéUörjed an igát, mit törökök kese aynjt-Vagy téa illWiil aajnálod a harcsa* bfTetni '
Kmm — a* iimnij t hiu e halai mi dicsA!"
Hoiaso vitára Hányad beleegyezik ebbe a oielbe,
S Öltonye-fegy tereit adja cserében dd.
FénsMharte a dieeS*aap feijó.e é* bíboráról, Ntev* a két tábort, Térsugarat Ulöreh.
Barcsaort áll a aereg asár itt ia, amou is egéasea, fiájuk * tok fefTW, fest dokog a*syi kek«L
HSat Kemény! a halál tseli^je sasog ma fWotted.
Áidoaaml ragad el bérbe * bűi Hagyadért. 6t &em a földi orom lágj karjai biTQ.k eped ve,
H6« kalal ée bjr néavek eléd e caatáo. Mint két véMfelh* rohan ötaae. a barcaitUl népség
Zugra, dörtfre, mikéat nagr zivatarkor a* ég. Vagy, mint két knllam a viaeknek uagv birodalmán.
Hogyha a saél ordít, i vad kaczagáaa Qvölt. Ka a ■ag7*r tábor, valamint a uikla keményen
Áll erejébe, Urea ■ bátraa a harcs köiepetu H&si Keaaéay it, mist as oroaslány kflsd a tömeggel,
Hogy megmeatae magái ■ törje a taxkopoayáX Ámde a hollám caak kfiseiéb* tolói keveregve,
Igy a tttcat harcán" áMoaatol esik el. .Ailah legye, áldott, ki oekank ada boti babért *oet !■
Igy ordít a török s talorAaébe pih«g. Amit öroaahaagjok mihamar leu véaskiabáláa,
M«rt Hunyadyvk a való jött l>ouutállni hamar. Fut a torok tábor, valamint a pti.iu. homokja.
Elbányváa ami öl futai Ben engedi moat. Miat bouoló Isten, ki kesét a gooosxra emeJta,
Sújtja le aagy Hunyadynk gyá*s Mesid •rejot Vér párolg e mezon, hol aseoiie virág kebeUbSI, j.
Illattenger szállt, ■ égi örftra nevetett. Most letaroiva szomorkás képe a asörnrfi halálaak,
Mely hidegéé csókját aaayi vit^sre nyoma. Mindeat vesatre Mnid tereget, káazlot ■ hadi kincset,
8öl fia ú jegyesQl nyert örök álmákat itt Most ay-agosasa Mexid Uterflue a asáxadot álmot.
a. sajtó H*asasm érte tatol * kajánt. Ó* gToaft HuyadTnk ke^regve üle diadal-BAL
Kert egy aagy hősnek kuuyL* ixereste meg azt. Cttfates as éj. — A homályt villára kakZ&bolja kereiattll,
Meryaek fényénél téielyeg egy alak ÍU Msglelrén a halott tetemét takaró kicsi halmot,
Bsivasakadó jaj közt raja emol i kesereg : aÓh férjem, férjess m> hamar beboroJt be eféssea
Drága szerelmünknek fé&ykoroDájn ege ! Nincs többé, ki fejét kebelemre íehajtvs piheujeu.
Nteca, ki BMMlrgva felém tárja ölelai karát-Még tcysser ráaés a halasira ke*«rvi«li asemmel
S laaaa tobaasaxal a bt végbn-rtuját rebegé aBék«, malaszt oemtoje köritsd kotsomddai e hoiut.
Aki hónáért ily drága adut nsetetl*
ELEK
A tfli
Irta: Bátorfl »
FaiolvssU Kia-Komárombaa . Mfttiy J EmsT*,
Tiastelt urak «s kölgjek ; jobba* mwedra: tiwtelt hölgjeat és arak !
A tOsnSI akarván rövid ertek esést tar-taaif aaon keile»^i«n beljaetb«n ragjok, oú-J. •MrÍDt semmi ajat *em moadbratok róla, saeclftV; t&s erejét miodeoki íameri; a«it pedig mii-', dónk: ismer, aanak esalqgelén laalmata, si unalmas bess-id pedig kiállhatetUa; — dV aiai ! a tiis ereje is kiáltbatatiaa éa saegw «k-J kai-móddal aaeretjfik; oeai akarom) »momk§M'f moE4aai aageai ta, aaas cserjésemet is okkat-' mód4ai nsraesék, nert a sokaság aaeretete if olj vweafiHslmsi, miot a a«4rjr tfts er*)*. —
Ha a világegyetemet koeaoij alá remwtik, aat találjak bemiw, bőgj a t as elaA s ebWI lett a t3bbL MegwosdoBt k?
y
Ha aagv tüs rau, Taiósá^oa eik*«« i*üó dik ki körülötte; a világ pedig a lerss»te« Mt napja elótt aainte chaos volt, aoaa ssearad te-hát kétséget, hogj uure oag/ • kataJnes tat-világot megfókesé s alkotott betóle *fíetM>áat — Tudva van, bog; a megfékesett bataiom, W csak szerét teheti, kitör; igy raa a tfta a«; alig hogy megUtt ubolásra, haragja kitört • úriáai pontot alkotutt iato jeltiJ a nap alakjáV-b*a( hogy míg a világ rilág less, gondolja meg minden, éresse mindea, begy a tftsrilág aes* raia teljemn roas s ami sem teljesen roa, ati raegsemniwteni lehetetlen; kitör és akkorrasn-bol; okssertleg hasanáJva pedig jóságot MUS •tó, — Tetaaett as oraak a ttUU mm ■fjalmetaetí pontm, ■

Megbizatotf *
hogy a helység biró, községi tanácsház hír-det6 tábláira és egyébb nyilvános helyeken iékdéi ki

^Togy álul. idővel az ál-
det6 á gy y |imBá,urti tekintélyea megukaritáaok
ezen füryelmmetés utóbbi intézkedésig ki- legjaaek eaakoaolbetok UgyanU: ogy*««5
I ké«t« eaupán .a lehet, KI ewttaégi viá
^ J ílíbb tMin
ISSgát tett,
valamely islsobb tinintésetet jó sikerrel végezett a végre as, ki s nevezett kel-lékekkel nem bir agyán, de magát egy előirt a katonai bizoltaág álul tartatni szokott vizsgá-nak aláveti • a biaottság álul képeaitettnek ítéltetik ; tehát oly egyén, ki tudományos alap-pal bir. A« állam az egy éves önkéntesről fel tételen, hogy képzettaégénél fogva is van annyi • rabitió benne, misarrint amenyiben alkalma van egy évi lényleges szolgálatának tartama alatt összes tevékenységét s harcxánzit tanul minyozáaárs azentefi, bogy igy aa egy év le-telte után, mint tUzt léphessen át a tartalékba a hogy az állam e hitében nem csalódott, igs-aolja a tapassulsl; mert napjainkban az állandó hadseregurulék állományábsn már tekinté-lyes számával találkozunk atiazteknek, kik ál-lami ellátásban csak as esetben részesülnek, hs s hsderő hadi lábra állitutik, mert ez esetben szolgálatuk igénybe vételik. — Ezelőtt, ha a haderő mozgóaittatott, nagyon természetesen ki kellé s tissti iéiszámot ia egészíteni s kellő számra s ez irmesterek s hadaprodok (Cadeten) előléptetése folytán történt Mikor aaonbaa a hadjárat beiejesuutt, a legénység fölös száma szabadságoltatott; de ezt a fölös száma tisztek-kel már nem lehetett tenni, hanem ezeket akár mily mellőzhetők voluk légyen is, megkelle urtani a hadsereg tényleges állományánál, mely ez esetben természetesen felesleges teher volt as államháztartásban.
Napjainkban ez már máikéul áll. AZ ál-landó hadsereg tényleges állományánál béke időben a tisztek azáma oly mérsékelt, hogy azá-zsdonkint csupán agy s csakis elvétve ritkán van két tiszt — Ha ma a hadsereg mozgóéi tu tik, behivstnsk a Urlíléktisztek, kik oly ssám-
füeeegztessck fOggesztessck.
-hsa vannak hogy a kellő szám velak kitöltheti | coostalálják. Vádlott eíekkel azemben mindent,
a mig s háború un, húzzák a fizetést, - midin ' J —' :" u- — --' -UU.A, ...
azonban a hadjárat befejestetik, iámét haaa-bocaájtatnak a UrUlékállománybs a igy iámét .megszűntök az állam terhén lenni.
Ebből tehát világos, hogy az egy éves önkénteai intézmény minden tekintetben czél. irányoa,mert amellett hogy az állam általa nagy mérttt megtakarításokat eszközöl, intelligens képzett katonákra ia tesz szert, mely körülmény napjainkban, midin az ero csak az esetben re-apectálható, ha észszel jár karöltve, minden
egy nótát feled. A tanult embernek ia ernye- | „,„,,, tokintelyes vívmánya a birodalomnak,
mert osak azon hadsereg remélhet jogosan győ-zelmet, melynek fö- és sltisxtjei nem egysze-rien, de tudományosan képzett katonák, kik anyagi és szellemi erőt egyaránt képesek kifej-teni a asl érvényesíteni, hs s szükség kivánja. ZALAY LAJOS.
Helyi hírek.
— T&rv*ny*éki enamok. A nagy kanizsai kir. törvényszéknél jan. 21-én tárgyal-tatott Bogdán Andor 22 éves pólai lakos elleni
téay,.J»g} tfjeáül a néptanító u, kinek fhrsáalraas működését a legcsekélyebb mérv-re fTÜUtjki !e ott, hounau buzdítást és ilismerest Tárhatna, méltta ésjop-ál;hogy egyedül a néptanítók ügj* •*- ">ely •>'*«* kSaöDynyel találkozik mindenütt, hol me-leg felkarolást vár s remél.
Ez fájdalom ! kétségtelen jele annak, hogy a néptanítók igazságos ügyének ér-demleges elismerése még csak a messze jövó renea;*.
Baadezflnk tehát a mélyentisztelt Kép-viselőházhoz : méltózU&ék a nyugdijjavas-lat tárgyalása alkalmival Molnár Aladár orsz. gyűlési képviselő nr nyugdtj-javasla-tát változatlanul, az országgyűlési albizott-ság módosításainak mellőzésével elfogadni.
Azon reményünknek adunk kifejezést, hogy a mélyentisztclt Képviselőház indokolt kérelmünk jogosultságiról meggyőzödre, nem fogja megengedni, hogy a néptanítók írást) hideg közöny és lenézés épen felül-ről hasson példa gyanánt a nép alsóbb ré-tegeire.
Kik is maradtunk a mélyentisztelt KépvisaUhizsak alázatos szolgái:
Kelt Nagy-Kanizsán, január hó 31 -én,
: HAJGATÓ SÁNDOR,
a aalaaieryei ált. tanltá-testalet eladke, bizottsági ug.
H0FFMA1TN MÓB,
ustflleti II. aMnök. bitotsáfi íaf.
TEE8Z JÁNOS,
bisottaifi tai
Figyelmeztetés.
Sikerült Muraköz mintegy 30,000 darabból illő marhaállományát vészszel fe-nyegető keleti marhavészt Isten kegyelmé-ből Begy s fél havi pusztítás atán meg-szűntetni, a ragály tilalma ellenére, rósz ikara'.u emberek által, szomszéd Horvát-országban pusztító marhavészes helyekről vásárolt marhák becsempézésével idéztetett elő, miután a keleti marhavés; szomszéd Horvátországban jelenleg U pusztitólag léte-lik, mindenki komolyan figyelmeztetik, — ha Horvátországból tilalom ellenére utóbbi intézkedésig Muraközbe törvény szerint ki-tiltott állatokat csempész be, az ellen az 1874-ik évi XX. törvény legszigoruabban fog alkalmaztatni, — az elkövetett bűn állat elkobzás, bebörtönzés és pénzbirsággal fog megfenjrittetni, — a följelentő minden becsempészett állattól 10 forint jutalmat nyerend.
rálynak, érvényeeilse tovább ia jóakaratát, jó szándékát, ■ tökéletesítse erejét.... Persze nagy rolt öröme a t&zkirálynak a miként mi észlel-jük, ha örömünk vaa — apró asiporkik lövöl-dóznek ki azemeiokből: ugy a tüzkirály sze-méből ia sziporkázott u orom a megszülettek a csillagok railiárdjai.
A tüzkirály addig örült, addig örült, hogy axX vetts észre, miszerint sbzehrungba esett. Paraie az örömet sem aiabsd lalaágoaaD elverni, fogyott, fogyott a szegény király a egysterre cak utolsó csillag képiben eltttot, csillag bulla lelt, de átért repült ide a tova : ennek emlékére a oailíagok ma ia hullanak. —
A esillagok miliárdjai keresték s királyt, a aem találtak máat,mint a napot,deezelnyelte őket, megharagudtak reá s óvatosságból akkor jöttek aló, mikor 6 napkegyelme távol kószál : maca vaa, hery éjjel ragyognak a szép, a bájoa eaiöagok. Néhány csillag eltévedt, a stégyeoé-bea elbújt : innen vannak a tfizhányó hegyek ; mások eltenbes flrokoe bujdoaaaban szenvednek • e azeraBcaén clillsgok a hölgyek ssemeiben r,yi«i(ék el magokat a ionén lövellik tussuga-raikai, mslyek oly gyújtók, oly égetők ; de azon narencses tulajdonsággal ia bírnak, mbne-r:nt égés utáo phónixként azületnek njra, mind-addig, mig Pstőí tttztán^izaTa aterínt a halál azt nem mondjw: c a i 11!
Különben a caittre nzt ia mondja a férfi világ : eaatt, amely monv.-lv-n a habom ttttét j«tsnti. a «at a tüzet oly veszedelmesnek mond-ok — meglehet! — de hát ez öldöklést tuj-hajlamot nem « a novilsgiól aajátitotla el, mi-don anpoau látja, tapasztalj*, hogy a konyhai it» süttöigésére annyi baromfinak élete oltatik ki r ioeen vaa, hogy a háború viaeléae az em boriarc Irgbaromibb hajlama kSzé aororható.
K háború kftlönbon többféle: van égi fcáboru u, melyben a tumyelvek czikáava be-eaélnok, sót kiabálnak ia, aztán Itnek, gvujts-aak mert a.gj. . „...fc fc,^., mi- , ,„. .testet hantjába. í»l
Nébáiiy szó u. ,eg)
IntéiménjTŐl.
A« álui.aooa védkotekavttaég életbelép t.u»e alkalcival a lor«énybo>á<i egy oly in téiményével volt alkalmunk találkozni, melv-u\ nagy hordsrejü ci-lját keadetben tévea irsnvban maa;varáagattnk a abbao a valódi czél helyett, caipán különös kedvezményt vél tünk bírhatni azon fiatal nemzedékre vooaiko lólag, meiy a tudományos pályát válaazlá élei-caélul ■ ui hlitűk, hogy a katonai ténylegea szolgálati idon»k egy évi tartamra történi le-• zilllitáaa caupin azért tortént, hogy a tudo-mányos pályán leví fiatalaág tanulmányaiban érzékenyen"ue hátráltaeeék; — a czél aokkal nagyobb borderével bir, mint azt eleintén hit-tttk'a hogy az államháztartíara mily jótékony hatáaaal l«ead, azt már a kassel jovo, igazolai fogja.
hVégtól fogva jajgatunk már afelett, hogy az állandó hadsereg tartása ruppajn k<aéget vess igénybe a igasunk volt réssben, mert ál-lambaztartáaunkban tagadbitianni legnagyobb teher a hadaereg tartása, — de ne feledjük el egyszersmind, hogy nagyfbntoaaágu teher is, melyért azivesen áldozhattuk azért, mert tőle aa állam léte tétetik f&ggové. — Azon korban, midőn as államok Spartsként, majd egeszén ka-tonai jelleget öltenek, — kellő haderő nélkül lennünk anynyit tenne, mint lemondani állami önállóságúikról — koemkára tenni jog, kivált-áig és alkotmányunkat;— est pedig azt hi-•■BBa koczkára alegonsóbb ember aem hajlandó tenni és szívesebben áldoxik jogai épen tartá-sára. Vannak asonban sokan, kik ugy combi-nálgatnak, hogy a hadsereg béke idSben osz-Ultstnék szét én csak akkor naszesitletnék is-mét, ha a birodalmat háború fenyegeti. — £ vélemény nagyon oainoa, — de ssornyen aán-tit. Nem ott vagyunk ám már napjainkban, hol ezer évvel eselott voltunk, — most a nyers eró már magában semmi, — napjaiokban kép-zett és fegyelmezett haderőre van szükség, hogy méltó ellenerőt képviselhessünk ; ez pedig oly haderőtől nem várható, mely feloszlatva, házi tűzhelye kurül, mint a roaz czigány, naponta
detloo azorgalmat és tevékenységet kell kifejteni, hogy egy évi tényleges szolgálat alatt a barczáasatnak c*»k a b c-jét ia megtanulhaasa ; — ar a aaegény porfiu pe-dig 3 évi tényleges szolgálati ideje alatt bizony cask annyit tanulhat, hogy egy kis alapra tesz ssert, melyre még cssk azután lehetne az épitéat elkezdeni s igy csakis a fegyvergyakorlatok tartama alatt, melyre 1 minden második évben behivatix, edződik va-| lodi katonává. Állandó hadseregre tehát feltét-| len szakségunk van, mely természetesen nagy
De mi ez azon tűzhöz hasonlitvs, mi as emberi kebelben oly sok váriatiéban lángol ? Hi hasonlítható a honfiúi tűshöz? éa mégia mU ről van annyi balvélemény, mint épen erről ? Az egyik csupa hazája iránti lángoló aserelem-bol boofiai nyakára vezeti s muzzkát; s másik menydörgőa szavaival agyon hajigálja az or-azághásban azt, ki más véleményen van ; ahar-
, madik, mint például Biamarck, rahág egy Na-póleon tyúkszemére, mely tréfának eserek ea-
I nek áldozatául. Éa ast mondják, bogy ennak igy kell lennie.Legyen nékik aaő hitökszerint.
I Éa a szent barátság tüze ? Talán ez aze-
! renceésebb ? Oh nem ! ez aokkal silányabb ál-lapotban van. Érdek az egész. Keressük olya-nok barátságát, kikről regen .megírták volt, hogy nem jó vejek egy tányérból cseresznyét enni a mindaddig azépeti megy s dolog, mig egy bécsi „Krach* be nem üt ■ aztán csak egj ropp a a szappanbuborék azétpattan.
Hála Isten, van még egy, mely a hová be-fészkelte magát, állandóan megmarad. Azonnal látni fogjuk.
A magyar nőt a világ tűzről pattant me-
nyecskének mondja a miért ? Nem akarom el-
mondani, hogy szende tekintetükben lassú tus,
szerelmei kacaintásukban gyújtó tűz, haragjuk-
ban villámtüz pattog; a világ máa hölgyeinek
szemében csak olyan pialogó tUzecake van, mely
mint a mécs világa halvány fényt mutat Azért
mondja a magyar koszorua költő s magyar
hölgyre: Olyin a szemed járása, mint a csillag
ragyogása. Nem e .. világ legszebb tüxa es ? hát
még ha elgondoljuk a hölgyek részvét tüzének
melengetőn boldogító hatását, midin a romboló
tüZ'-leoi okozta kár, azenvedéaasinhelyére menti
migyaJkéut jelennek meg a a jótékonyság égi
gyakorlatúiban fáradhallanok, meggyujtják a
rrtncoy, hit és szeretet fáklyáját, hogy a asen
vedn emberiségnek aj ösztönt, nj életerőt nyújt-
sanak. . . Igen ez. a részvét tüze az emberi
ki-beinek az, mely ha tanyát ütött keblünkbea
állaMtoan bírja lak hely 0.1
buoper. Nevezett arról vádol látott, hogy 1874. október 14-én esteli 9 órakor, midin gszdáji. Balogh Jánowal egy kél lovai kocsin a borsai erdőből lopott fát hoznának, áx újhegyi szoros és mereéeiyes sson gazdáját hátulról egy bel Ufokkal ■Takasirten felül agyoncsapU, s e szándékosan elkövetett gyilkossági tette elpt-lástolása végett, t. i. hogy as agyonütött s lovak áltsl nlrigadl kocsiról véletlenül leesettnek vé leimeztestek, a kocáit pár szás lépésnyire lel döntötte s sz*. ia ott bagyva segélyért szalsdt, de mire vádlott és a segélyül hitt egy férfi ne jével együtt megérkeztek volna, Balogh Jánost vérében fetrengvemárkimullan Uláliák. Vádlott as esetet ugy adja elő, bogy a lejtő tetején gazdája vele a kocsi kerekét megkötustve,őt s tódorhagyi i szőlőjében lévő piocséjébez küldötte, hogy az I ottan az nap délutánján abroncsolt hordókat a ' pinezében elhelyezze. Vádlott el is indult kelen ) irányban a pincze felé, de pár perez multán | nagyobb robajt hallott, mi gazdája kocsijának , a lovak aluli elragadtatás gyanúját költötte I fel benne. Visecaiudnh tehát, de mire megérke ! zett, a kocsit feldőlve, gsadája nélkül Ulálu. 1 Gazdája fölkeresése végett tehát s meredély ! nek indult, hol mintegy 3Ö0 lépésnyire a kocsi-tól, gazdáját verében hörögve találta. Hoszá is szólt,smsx azonban már mit sem válaszolhatott. Erre segély után szaladt Eliaményekü) felhg zatott, bogy a faluban már bestéd tárgya volt, hogy vádlott a megholt nejevei szerelmi vi azonyban élt volna, a ezen ok, hogy az útban álló férjet láb alól eltegye inditotu tette elko vetésere. A vizsgálat folyUn kihallgatott ttthb Unu azonban se s vizsgálat alatt, se s végtár gyalás alkalmával se s viszony létét, sem a ténynek vádlott aluli elkövetését nem bizonyi toltak határozottan. As orvosi látleletek és vé-lemények azonban a halálnak balu fok csapás által lett előidézését valóazinusitettek, megazos oknál fogva is, mivsl s oorpus delictiul szolgált balu fokának as elhunyt kalapja- éa koponya csontján talált iiakadáit teljesen megfelelőnek
de még ast ia, hogy nála, vagy gazdájánál alkalommal balta is lett rolua. határozottan tagadta. £ tagadás mellett még a betört koponya osont, s meghalt kalapja, és a balta felmutatá-sánál is állhatatosán megmaradt. A vádló kir. ügyész s szándékos gyilkosságnsk mind tárgyi, mind alanyi tényálladékát i>aszetett bisooyité-kok alapján megállapítva látván, vádlottal H szándékos gyilkosság bűntényében vétkesnek kimondani, a esért törvényeink értelmében ut kötél általi halálra ítéltetni. ■ az összes költs* gekben elmsrasstalni isditványosxa. Védő, bi-vatalbóli ügyvéde a bűnténynek, se lárgyi.setu alanyi tényálladékot bobisooykottDia, a igy asokat megállapithalóknak egyáltalán nam látván, védenezének ez ok alapjáoi teljes fölmenté sét s szabadlábra helyezéséi kéri. A torvényszék esekután hosszabb tanácakosáa alán vadlotut a bűnténynek tárgyi és alanyi tényáiladék* meg nem állapilhatása miatt bizonyítékok elégtelenségébil fölmentette, s s szabadlábra helyezést a fellebbezi kir. ügyész ellenzése dacsára is elrendelte.
Egy a hit, remény éa szeretet fáklyáját meggy ajtó s s részvét álul lelkesült nőt látni oly fenséges, oly magasztos kép, hogy hála imát rebeg a nyelv a mindenség urához s el-zengi:
Nézd kedvesem! szép tsvaszest,
A nsp bibortengerbe száll ;
A rózsa, mit arcsodra fest
Szebb ég és föld rózsáinál.
Fenn s csillagok tüze ég,
Lenn fény bogár rezg fényesen:
De oly fényt nem ad föld sem ég
Mint a te szemed kedvesem!
Aztán:
Emeld rám, emeld rám
Lángttses ssemeid;
Hadd lássam s napot,
Mely mindent földerít.
Fény van a világon
Lelkem mégis sötét
Egy külön világ aa,
Oszlasd el éjeiét.
Mini fény, minő lüt,
£1 nem viselhetem
Mi s nap, mi a aap
Mellette oda fenn ?
Mig a nap a földnek
Csak egy felére tus,
Te fölmelegited
Lelkemet, mint s tüz. Ejh! de táncára fel, tüz van a dalban, mely éget; de tüz van a zenében ia, mely égi
— HertMendy Kálmán fiiapán ur
o méltóságának jól sikerült arczképe Vereby
Soma kiadásában megjelent éa Wajdita József
ur könyvkereskedésében 2 frtjával kapható.
— A fiagy-kaniMtiai országos vásár
igen csekélynek mondható, beillett egy jó heti,
de nem országos vásárnak. A szarvaamarha vá-
aár megengedtetett ugyan, de a hibásan kiálli
tott levelek miatt sok baj lévén, nem bocsátat
lak a vásártérre, különben csekély ár mellett
is csekély vétel volt.
— Táncwvigalmak A .Fekete sas*
csimu vendéglő helyiségeiben ma febr. 4-én pol
gárt táncsvigalom tárta tik Kovács Gábor jeles
zenekara közreműködése mellett Belépu dij
60 kr.
— Stskovícs Jenő kir. adóhivatali tr-
penstárnok temetése mait vasárnap nagy rész-
t vettél ment végbe minden rendű s rangú közön ség jelenlétében ; a boldognltnsk előzékenysége a bivataloakodása szinte barátságos jó indalala közszeretetet pontos, hű és tevékeny hivstalof kodása szinte köztiszteielet vivott ki, mely s végtisstesseg megadásánál látható volt.Agyáíi jelentés következőleg hangzott: A nagy-kanizsai m. kir. adóhivatal tíastíkara benső fájdalommal jelenti Siakov.u, Jeni m. k. adóhivatali tópéaatárnok urcak, 1875. évi január 30-án re? geli 8 es '/'. őrskor, tfldilobb következtében, életének Mik s hivatalos szolgálatának 37 ik évében t&rteat elhunytat A boldogaltnak hűlt tetemei f. évi január 31-én délután 4 órakor té-tetaek örök nyugalomra a nagy-kanissaí köztemetőbe. As engesstelő ssentmise-áldosat pedig f. évi február &-én fog a ezentferenesiek egy-
tttsre lobbantja még a szunnyadó érzelmeket ja, 1 hasában megtartatni. Kelt Nagy-Kanizsán, ja
hogy lángnyelve az ég zsámolyáig hasson kérje s társadalom szendén boldogító élvezetét, s msgyar csárdás tüzes lejtésében, hogy a bu barnává s s jó kedv lánglobogássá változva mondhassak :
Éljen a részvét jótékony tüze, Mely bennünket e ssep körbe ffise!
nuár 30-án 1875. Béke porain !
— Vihar folytán jan. 27 én a Kanizsabudai délutáni poeUvonat 5 órától éjféli 1 óráig állott Siófok és Lepsény között mosdulstla-nul, as utazók fásuk, különösen Kozma János •r, ki a kairói magyar-egylet jegyzője, látog* ■ tásra jött Magyarországba, a megszokott me leg afrikai éghajlat helyett ily zordonbaB kvll< vssslegleoie. f-rirttn pár napig időzvén, sok srtaksst basaalt aa afrikai ilttrSl.

:i
— XJi átmérné. Tábortsky <•* Panek
uruk ieoeniűk.era»kedéMb*Q Budap^ieo meg jnient « bekflldetett honink : ,Aiu dexu Oir-• u> Kftoi' polka fruo&tM über beliebte Meló tiien %ut Atchanbrödl tud 8ch <eewittcb«n für d.i PiftBoforte VOD A. Quirl. Ár» 50 k.».
— KAmdhAmán gróf Nicikj Gjörgy
ur í mg* ^cdisutábóljaanár 29 én hajn&lbu
11 hiiótertéi tolvajolutott el, * kár tntnUgy
400 Ért.
— Símen Jómsef volt pötrétei unitot,
jolvfileg p*csai körjegjiAt máliótágo. Horváth
Mór kamarái nolgabiró ur illáiétól ideiglene-
sen fel fttgjreM tette.
— Meré** tett. F. évi január hó 16 án
FtScuk György pfitrétei illetoftAgü katona
N.-Kanixaáról Pötretére yolt a vonattal uU
ráadó, de mivel PbtrélÁoél állapodat ainci,
SsfDt-inibáljrói pedig gyalog viaua jönni Hto-
Telt. mid AD a vooat Pötréie mellen haladt, ki-
ugrott a k upéból, sstM-encsőjére baja nem
történt
— Jfutt héten a ketftbelji tinánctck
ctiritálíi közbea dohán; oeempéaceket csíptek
el Zala-A pátiban, ■«oub*n a kösaégeo kívül a
doháayánuok vasrillát ragadra, a péDiligyÖrök
akaratának elleoasugtlire felültek kocaiaikra •
tova hajtottak, a péniügyőrók pedig tártaikkal
caatlakosra a coempáuek után iramodtak, utol
.• érték őket Pacsán, de eite lérén, a fináocsok
«g; bácxal távolabb eaáiiáaolták be magukat,
mi DI a somogTÍ atyafiak, másnap eJlenkecö
irányban haladtak, így történt axatáo, hogy
Seeni-Mihály kósaegen kirül a csempétsek he-
lyett egy pár radai embert a fináncsok elfogtak,
asokat elverték, as utlegeiéaekkeiiaoaakakkor
hagytak fel, midón a«t kiabáiták, hogy ők uta-
■ok i oem magur dohányt áruinak.
„Centrale* nái és 9 más bisXacitó tánaaignál. A véas keletfcsstét sxáataciDff^kot fpynjUsbol eredetinek hiaxik. & visagáiaiot erélyesen teije-siti Kovács János járási ssoigabiráak-
— BővUl hireh. Ssegeden mait hétfAo
éji 1 óra tájban awaydorgés haJlatasott. —
Almáaty Albert gróf válté hamisitásért 3 évi
börtönre ítéltetett. — Ujabb fejedelmi ttlalko-
tásról irmak a lapok, — At elopataki rordőt
Károly oláhorr^ági ^j«d-lem serére akarják
knreastelni. (Mís.ha bixony nekünk nem len-
nének nagyjaink') — A nems. muzeam 400
db. romai konsularis pénxt kapott Ssatmár-
megyéból. — Nyiregyháx«D nj év ót* háron
fiatal leány mérgecte meg magát. — A bakovi-
nai magyarok HadikfalFáa olvasókört alaki
fának. (Könyvkiadók!!!...)- — Hct-Pét«rTá-
rott agylet alakult oly cxcira, hogy hölgyek
asámára egyetemet alapitsoo. — Budapesten a
rendőrség 230 Lakáat,mintegéas»*'git-lent kiurit-
tetett — Petrotaényben (Ürdélv) a kösxéa-te
lepek monkáaai köxt ssvargás iám adott —
Luxt Ferenc* f. hó 10-én j6 haza. — A porost
koronaörökús palotájából *>tk értékes tárgyat
loptak el. — Millár nevű gépesx Londonban
olyan betüsxed'. gépet tatílt f?i|. melylyel egy
asedö4000 betűt asedhet egy óra alatt. A
leydeni egyetem báromnál éves Uanepélyéa a badapeati egyetem is képviselve less k&ldö'.t-ségíleg — Dr. Fleischer, s t ív árus egyik also-rendü sxüléss orvosa Rgylá^yulás krtvetkesté-b*n megörült, — Tóth Ed« *A kin tora ás csa-ládja" csimu uj népsxiomfiret fejeseit be.
járáabu a ktatfgi kópvit«- lök minden agyét köwégben megalakultak, * at elölíárok a törvén> éneimében megvalau-Utlak' Utbb köaágben -iúíorduit aton etet, nogr a megrálaavtott bíró * köaség bimaíisát vitásautaaitva befiselte a kimondott 100 frt. bírtágot. SaJMt ! ellenkeEŐlegállta dolog Padár kömaégbeu.Moatemlített beiben Pereastegi And-H* óhajtott bíró leani, de a rálaasták máa egyént jeleltek ki ea«n áiJáara, At ii nsegválass-tották ugyan elöljárónak, de nem rendéi, ha-nem helyet tea bírónak ; ezen nem várt eset oly elkeseredést átült nála s benyomást gyakorolt lelkületére, miként kéaóbb a váiaactás megej-téte után, ha valakivel találkosott és azóváJtái kost a megráiaastott bíró mellett nyilatkocott as illeti, ártani atÖgetta.A tserencaétlen helyet-tes bíró ma már, mint reesclyes örült a hatóság további ÍDtéskedaseig szoros őriset ■ felügyelet alatt tárta tik.
hírek
— Alagút /r.isfii'i ié angotortt'íg kö*t. A Calais és Uuv*-r kört terv«ett alagút hoawa
— Zalamegye egyik könégébea bi«o
nyos catholicos egyén njdon »ü letett gyermeke
kereasutyjáai a helybeli israel. valiásu méscá
ros iparost kérte fel, kinek neje1 a kisded ke-
reslte lése végett ax illető pl ebi no* urnái mégis
j»lent. a plébános axon előadására : hiss fto ir-
raelita, nem lehet kereutanyja ezen kis gyer-
meknek, mert nem bia* Öo a Jémas Krisstus-
ban s a keresstény aoyKasentegyhitxbiui, trról
prdig vallomást kell tenai kereaxteJe* alkalmá-
val, — a kerMstanyamindtsekre röviden vála-
asolá : ne törődjék vele plébános ur én akármit
hissek, csak keresztelje meg, mindenre telelek
s mindent elbisaek oaen kisded nevében, majd
ha felnó, a többi legyen a* ó goudja.
— Geltén múlt ▼atárnap délelőtt aujry
toi volt, elégett 2Ü hác a melléképületekkel
együtt; acerencaére 20 h4x bixtositva volt, I 1 a
MÉRLEG-SZÁMLA
Tartozik 1874-dik évi Deczember 31-én. Követel
in! a '& Oszt ért. SS Out ért.
CM 1 ; frt. kr. frt kr.
114 Kötelezvény uámlának .... 1206313 _ 78 Héatvény toka artmla .... 30000 _
115 Váltó „ ... 172U28 89 80 Oaztalek „ (fel nem vett i 791 ! 44
125 £l«lageséai „(értékpapírokra ! 33714 — oazulekok) .
94 Bútor „ .... 1 1450 _ 108 Betét „ .... í1480503 140
95 96 Értékpapír ,, .... Habirtok „ .... 40639 88141 76 69 1 109 Betét kamat „ .... ölt- - 43149 10


131

127 Kinüevö kamat azámlának . . . 43197 61 J18 Betét arany ., .... 1Í80"/,- - —
130 Házbér bátralek , 1741 42; > 119 Betét frank „ .... 166S -
120 Araoy kötelezvény , 1240 — i ! 83 TarUlék alap „ .... 12939 96
132 Arany kötelezvény kamat hátra. 26 — ' 85 Előre felvett kamat itámla . . . 13984 79
lék azámlának 86 Nyngdij-alap „ ... 8675 35
116 Pénatár uámlának (kéaapénz elólét) 96"/,* 1665 31507 158 87 lakolai oaztoodij „ . . 40 _
103 Vegyea „ . . . 69 47
>v 104 Százalék „ ... 27 84
N. 121 Arvaház-alap „ ... 100
126 Bélyeg illetek „ ... 16 98
>. 111 Koltaég .zárnia (jelenléti jegyek.
é. jutaUk) 3296 86
106 Értékpapír ezelvany aaámla . . . 1 2687 25
128 Hásjovadelem „ ... 6511 06
79 SéaiT<ny toké kamat . . . 1800
\ 90 Veaataaaig éa nyeremény . . . 20"/,» 15400 59
1362"/,.. 1665 1619834 04 1362"/._ 1665 1619834 04
-én.
v>CT-lr**'**<") lg7
Hor»rh«tiky
araitámnk.
Darán Ágostom,
k6njinr6
Tótk LaÜM,
0«UeI Gitaui S. H.,
ff alifasfató.
A fannabbi fomérlaget a ixabályaieraen rexetett könyvekkel tételről teleire megvizsgáltuk • aat ásókkal tokélsteaen mngegyeionak Uláltuk.
SagJ-Kajűttte, 1876-ik évi január bó 25 és. A auUnviaagáló biiottaág: Tág««r Karolj, a. k. üinmi J6xmf, » k. Bbu Lázár, a. k. Soamer 8áB4er, •. k.
22 aafo] mérfilldra. átmMje 8 méterre rta MT4>IB, 18 méternyire fog a tasnr fának* alatt feküdni. Atfuráaára egy *». t»'}— «lké~i téaére további 3 év leai iittkaégo ; kart) min u>gy 6 millió foui .terl.nsbe (60 mtMU-MlM forint). A b-nger mélyaége Cabú 4k Dorar kfet átlag 30 métercyi. alatta 800 lábayi vaatagiágn CMatefuicgfi kréta réteg fekasik, ma tyet agy lehet fúrni, mint a »ajtot. A hiitovaá got illatAI«g a mérnökök a Northambártanai é> MatnarTrai kfetéobányákra faiTstknnak, m» lyek u*kerTényeikkel egyfttt móg agyasat oly hoafzara nyulaNk b« a teng«r alá, mióta terva-Mtt alagvt A Wghueamrol k kél végpont ég hajlati riuoBTat kösAtti klilonbaég fog goodoa-kodai. Pia a terv likerOl, mib«n a tacflilica j«-leoltgi álliUánál alig két^lkedbotttnk,— par ér múlva egy órányi ído alatt a aamraawUlról Angliába Dtashalook, nem tőrödre u éjaxaki é> atlanti toag-rnek lejttnk fölou oaapkudu vi karhányu hullámairaf.
— A butni alagtu mait éri Oawen B»vé-trle 57.706 frt 73',, kr. Aa alagnton 1318,066 gyalog agyén, 6"87 targoncsáa, 147309 agyloraa éa 193,037 kéilovai kocái maat kanactal.
TSrténetl naptár.
Január 30. 1545. Béoauan aa alao
kttayv oromtatáaban
1830. Virág Braadak U
1849. Bem gTfealnn Smlindek
«*). -. 31. 1804. Bajn Jóaaf •HUeléaaanj.
1849. Klapka tokaji gyo.atae. Frbruár 1. 1687. Caraffa rartervéiiyaiékat
Ejperjeaea magkesdé. 1849. Czucor
„Riadó- c»imí renaéVt 6 érre ii-l-
taték. . 2. 1339. Iaabella, Zápolya uaje Síé
kaafajérrárott király néaak koruo .<
laúk. — 1809. Siákáo J6aef a.0
leiéinapja.
3. 1114. Kálmán király haláloiáM.—
1638 Ferdinánd király elhagyta
Budát, aiutáo 223 eastendeitt saai
láiu királyát, mig nea Uári» Th«
reaia 1751-ben megjelent. — 1809
MendeUaon ufiletéanapja.
4. 1848. A magyar mágnáai tábla a
jobbágyi tamxáaok magrálth >táait
határonaa. — 1849. Aa onwtok
Nagy-S^bent megaaállják.
5. 63. Pompéji éa Herooíanum fülil-
rangéa által nagyréaaben elpuwtal.
— 1788. Kiafalady Károly aattla-
téanapja. — 1818. tMrgei Artkur
aafllatéanapja. — 1849. Qnyon or«
nyicakói győzelme. — 1857 Aa
oaltrákok Pármát elhagyták.
6. 1386. Kii Károly király orosva
megaebetítuték. — 1867. A fran-
cnak Baxaine tábornagygyal at-
hagyjik Mexikót.
Saerkesitól HxeneL
1601. 8. Ttok. Smoii um b.151.
1602 K B. ntlUkor ríkonj.bb pafiroo írj. — ti mir > kStleatarek éniaél naa dijasaatiak. min fi«M«llk s papír nüvit BKatPt^fll 10 krt. kalle fraat- allak.
1603- Q. 1 lulTl»a. Hif a látottal •<«■. kil B^f • UUtaUtlant f
Értik- M viltéftlyM fi
5Va mataJiquea 70.35 ; i'/, aenu. 75.66-, 1860-ki áHadalmi kóloaon 111.—; baak réaav. 9 56; hitelinteaeti réaavények 216.50; Loodoo 111.— ; magyar főMtehermealéai Li>( vény 78.26; ume4Tári foldtaaermentéai kot vény 76.75; ordélyi fóldtokennaataai kötréáy 75.60; borvát-tUvon f5ldt«bermentéai iötréo. 80.—; eanat 106.75 ; ca. kir. arany 5 24 — Kapoleond'or8.90;- 100 mark D. R. m.bijjü
felénk uerkesxtű s kiwlú : Utari !-*(•«.


Bécsben. IlI.Marxcr utcza 17. HZ alatt van, hon-nan képekkel ellátott árjegyzék kívánatra in-1 gyen be'rmentve küldetnek mindenkinek

A legnagyobb
VAS6ÜT0RGYÁR
20,000 forint
ének körftli olj birtok kerestetik vételre, raelj egy tagban s vasut-illomiahoi köiel van.
(1670--3)
A vételár aranyokbaD Siettetik. Értekezhetni
1000 Ducaten effectív in Gold.
£ 50 kr. lliPwi"i
a .Zalai Közlöny' szerkeszttoégében.
, «atailt Tr.lf.r ,.,n 1000, 200, 200, O0W
•ind SQ gewinnen
dai oruutaluic
ú«aM YOBI U«fiitrtue 4er 8t*dt WÍM nn
100 100 DucTteiTíB Gold, 4*Tr«ffer k 100 fl. Silber, l OrigiaaJ Griditloa, 2 Treffer mit je ÍL 100 Wieaer CommuoaJ Pr*miei.ioc
M0~ wír;;ir.r,.K:^«°' 3000 Treffer '-zr- eo.ooo fl. -m*
IN. Ziehung erfolgt nnter Controle de. Magiatrate. der Stadt Wien u 9. Február 1875. (1608-8)
M aaxartifta luftrlrM enneat aiaa ». f*OI]lf« fraakirta KJa~=d«M .« BMrafa. a»4 BalaoUaai ra U ki. Ik Praaaa.Xa-—*i**t *OT LOM a. a. Z. it Zleaaaaalúto.
Wechselitabe der k k. pr. Wiener Hsndelsbank, vorm. Joh 0. Sofhen, Önben 18
iwit. du.e. ; Narrt aaai Oakria In
, MJ fa. ft. »ta»k «a« aack ' ' --"-■- ■- "- -—■
A
valódi
i>ilaa<
.k ulál,
órai. n>k. ' m)a»T S F.l^(f
i kitsnuuit, u »r«Ml tártai aMfrlnaalt. • úk.rwi.k »rfal«kip.a kiprtbátt tilk,,. «.r « antkáayall. naM • nMM aai rak. Vakarta* *. M*Mt Uljn kMrliiaara, .••!;•■ iok/.U a>^-prcibaluk haaiiun ataaix.o • áruisi.) >lmlal|Hi aiaiiHa*"
Nt|y Kaniztin
BOSXNFELD ADOLF ur
Pécsett ZsolniT ImrpétVilmoa ink, Kaposvárott: POL/TZER R. úr
SCHNBIOF.lt a. IJ,4<aU«al k»M«i<»
■*!>«■ kíphuí. (tM4-Si
E(7 aat7 lUof | frt ki. bido, M kr.

Cres fogak kitöltésére
g
éa jobb aaer, oust dr. P«a)> I «■ ndT. fogo Nr. 8.) f o g A . j «, maijai mi b l
4: i i 4 ,4
4':
4/. 4:
HIRDETMÉNY.
Katáa nijiiiailTI aa áhslaa m. 4 IMWW Uha 600 4. 100 Aarab
Katáa nijI
Bécs város sorsjegyeiből
i vár.a tUj-kaMraSM 187fc-ik ivrit)
4U4 táraaa oMSOrtalaukoa a ajajtoll ellátok miatt oly oámoa roll a >éaa».t*a, hogy Ugjobb akaratom meltelt itaillUsWril
btárkaaett j«lent£«.*anek eleg«t teaai .a jairrl má rétitől fnl>t»iio«au kerdéaek intáxtetnek houjim, vajjoo lebetaeges-e aug agj caoportalatba ;
l.rnL elbatároaám magam ea által «aám«< ri»rSt ixiialkomtt obajtáanak i> eleg.t téré caak • nagyobb nyeremény! r»m«nyre jogosító ;
100 darab Bécs város .sorsjegyeiből álló társas csoportulatokat
* O> (IMS- í)
A caoporuilatok (társaaágok) ulyké|. alakíttatnak, bofj t.»nden ceoportalat 100 réath'tböl áll éa mindea réexle>-jegj blrtokoaa nem
agr aor^egjre, hanem a caoportnlathoi tarw.d oaaiea, 100 sorsjegyr.. a befiaetéa tanaaaa alatt történi 9 eniaeon jálazik é. a caooortnlat fal-
oaÉláaa ntáa minden rezxlet-jegrért egy daraLot a caoport«!»tbau foglalt 100 aorfjegy kOaü] kap ;
Jeleatkezáaek r nuportnlatokra f. e január 15-kétil . koretk.ao feltételek alatt togadtalaak el. |
ftf lígy részlet-jejíy ára o. é. 125 frt. ^m j
Klyre a jel.ntkeaéeoél 5 frt 6aetend8. « bátrali-Vt 1VO frtnyi 8s»«es icJLg, 1876. márczitMtol k-adre 24 ejvrriáa.ilAa kfWetkeio ha»i réiilelben i frtjáT.I tarleaatei>d»: sirattál ua elésyss mtezksatts rtrteai ksfjr aateéaa rasrtvw* t JtttatkaM sse-keztt atáa a rtssM-jefyural efyltt 24 . k kéraustta auiysr ssata ataJváa*! kai aslvek már aseaze. UáltMaX és saapéa • ssatakrnts'ssl 5 IH Ma^HMwwii.' ,
lstiaiyart átadatlak, .láttál a raartítr* .Mea kiaéVltgl él a«adtW ailstlalilHHí Minden 6 f.L bekuídeaéaél nreraodS poitat rerénT (Beca- :
pia»r/ ajugtaul azo^ll.
A fö-nyeremény a 4 évi-húzások mindenikénél 20Ü0.00U frt, vannak továbbá 50.00U, 10.000,5 á 1000 frtos stb.
melléknycremények.
minden nyeremény, mely a béíUftéa tartama alatt toruuendo 8 hnzáaon a caoportalatban foglalt aaraiagyekr* Mik a 100 réaa-It^^y birtokoaai koat aa újonnan megaaeraeudö sonjefty áráuak levoaáaa ntán oaztatik azét A befiaetea tartama alatt történendő S hurái kovetkeió
1.1874. április l-jén, 3.1875. oktob*r l-jén, 5.1876. aprilix l-jén, 1.1878. október l-jén,
2. W76. jnUn. l-jén, 4.1878. január í+án, 6.1876. JBUBB l-jén, 8.1877. január i-kán.
Itt ainea fao oly egyea wrijegy megaxeraéaérfil, raetynéi a ».¥Ó a aagy nreremaari reményért Talajait fliet, aanea egy a aaó MŰ-IM értelmében legnagyobb bixtoaaág«t n; tgiú értékpapú ról, miuiáa e aurtjagTek játéktérre seaicaak bogy nindeo retsttaegei léhetie.ue toaz, ha-aea aaáital. bog7 & legki^enh nyeremény már moht IW frtot teut é» 2Ü0 frtig .agy a tokét ii kelJöen kamatozza A mondottak bebixouyttá-áára c.&k aegjegyzem. bogy a 100 frtos 1864-iki vrsjegrek ugjraoaaoo játéktenrrel már a 140 frtnyi árt a azintéa 100 fr;ot bitel aorajegyek ■ár a U5 fttnyi árt folnlmuljili
. W.éas I «z. rtutvni. U tab. reajl»t|«srel •itadekeilk rtaaa, stlnaasajék Ufstaatssl, »a|Jai a raajlatjssjrakai asjr éa ■ayasaiM •aaaartalaíkél kjráirt-a.
Miután a képaett caoportulatok aaáiaa korláuilt e» lebt-t^é^aa, hogy a jelantkexéti határidő nemsokára beaárva leend, felkéretaek a t- ez. réaatra.ík a jelantkeaásek minél olSbbi bekoldéseért.
Jelentkezések kisárólag alulírottból Bécsbe intézendSk
Ferdinánd F. Leitner cs. kir. udv. váltó-üzér
Wien, Birsenplatz 3, and Esslinggasse 1.
I
A vidék hölgyei
gyakran zavarban vannak, midun ízlésük szerint akarnak öltózni s közvetlen LörnveietQkben nem találva e czélnak megfelelő anyagokat, a fővárosból kívánnák szükségleteiket fedezni, dee szándékról — megbízható ezég ismeretének hiányában — az Ízlés, divat s anyagi elíny rovására, többnyire kénytelenek lemondani. — fizenkellemetlenség igen könnyen elkerülhető, ha a t. ez. vidéki hölgyek mindeu, a női toilette s a K>.< szükséglet körébe tartozó kelmét, vásznat, szövetet sat. bizalommal csak
HAMBURGER ADOLF
Budapest IV., uri-utcza 8-ik szánt alatt, a postapalota átelleaébeni
hölgydivatáru-raktárából
rendelnek awg.
Fenoebbi elégem, fennállása óta folí tonoaan oda működött és m&kodik, hogv azon hSlgjeket, kikel lak-
hoUlU távolaága a fovárosbani azemélyes beváaárláabangátol, a legazignrúbb becattleUMaég a pomlosság azommellartáaa
• a legménékeltebb árak mellett, ellássa mindazon szükségletekkel, mrlyeket a jó izléa s divat mindenütt megkövetel.
Vidéki L ez. állandó vásárióim ezerekre menó száma eléggé tanúskodik arról, hogv ezen uzletiránjnak
minden tekintetben kielégttieil sikerül megfelelnem.
A t. hölgyek általános tájékozásául szolgáljon a következő kivoaaü AR JBGTZÉ IK1:
"•I nkskataék. legd^ «bh rála«tíkba«, rSfOnkim 30, 40, M)
kr — frt 1
■saé-nhakelmék perk.! > h«i,.,tban rífönkio; 2i, 30, SS—40 kr. Pttrtó-, íaaell < riaaz lyasjakaMk, rofonki.t ft 1, 1 50, 2— 2.50 ScyeaiiZ.Vítek uíi.ta, Faille a aroagTain, rSfnak:ut frt. 1.50.
CraaZ- «■ aérráatSatk, f.bérit.u.k, *l rófoaek, régeakiet frt
10, 12, 14—15. Rsaajísn! váznak, legfinomabb.., 30 r'fllMk, rígmkint (rt 15,
18—au.
MMSJ ee ballaasa vasnak, M ron>a«k, regeaki.t frt 20, 2Í, ü—aa
Rssskarfi vsának, kéiifonálbol, M rtf.taek. TeK.nklnt frt 26,
Serjrtmanlr-. Illő.ion-
kr. frt 1—] 50. •""PlOaar CaoHalInt reggeli
aáliraba-aiOTMek lodokint l» 80
pongyolákra, rjfd.kint 80 kr,
üli, 4U—50. LM- • patMt-talavatSk, fehérek, 30 róftl.ek, rég.nkiat frt 10,
4,:
4'
4:
4:
4:
i
4'
12—15. Czsramkaaavásiak, ágyaamfekra, 90 rtfSaak, régmkkat frt 8,
*»♦•! kársának, tak.Uk a adawa.k, rofoakiot frt l, I 50,1-2 50 SelyFmtáraesyak. miod-u aainbea, rófonkint frt 3, 4. S-10. R*k«aarhStSk, anneavk « mietáaottak, rofonkiat 30, Z6,40—OU kr. »ra*IkekBSZ, l.aVe-, caHumir-, tenio- Mb aa»reukbe*, bármely
LiSZlr. berlini gy.pj.- a moir-aUóa.oknrák, (iaitonok) aara-
bouki„t frt 3. 5, 6- «.
HIlBlalaillk, fejkotok * ba^ikok, darabonkint frt :1 f, K - 10 Bstakaat a. karkatak ,l«^,j.bb diT.u-.ikk, .i...b.«'ki..i Irt
.u. 12, 15—iu.
Naxykea44k, Loitgabawluk a Plaidek, daraboukiat frtG 4,111 |5 RKÚakeaJH berliuí (rapjakil. darabonkiot frt 2, 3, 4 3. «ysajakea*»,ki.aiojek . titaagjok, darabonkint frt 1,1.60, J—3. Setyklaalk. mi^w a.,.b«a, ..raoonk.nt frt 2, 2 50 3 4 Eel*rH **• • °ro«b«ke„drik, grapja fa aelyembol, darál,„nki.,1
.TC. íiíl kr. frt 1—2
« flUttlk. etlpkékkel rágj Mianmek, dar.boaki.t frt 1.
1-:>U. i— S.
. éi m.oí..ít>«„i daralionk.nl
10, 12 -15. NaBUaZ, ácjnemlekre, aárga (a fehér aii.n, rlttüakiat 30, 40,
CkrfaS*k, fehémemOekre, (1 rég ksrnlbellll 71) rSf,) r5(Jnk,„t
25, 30, 35 40 kr. LaasMváenak, ■/. ia \ a^leaa>, rofouki.t frt 1, 1.20,1.50 -
1.80 kr.
Pkét ú Sorsat sarkitok, fehérek, rofrlnkiat 40, 10, «0, 70 kr. Psitka|- a bator-eainratok. aai.eaek. iifnajtiat 80 kr, frt I.
1.2U—1J0. Asztal- a káréa.br'OeMk, aain^a.k. minden nagyaágbui, d.r.-
l.onkint frt 3. 4. 5-6.
Le. asztal Aa rtXfttzs keaatek, tauatonkút (rt 6, I. 10 li. "k, birm.ly niabn.tacaatsnkii>t frt 2i«, S-4.
Calskt?»a»8ayR, páronkintrnS, 10-15 rjfook.ot 60,75kr, frt I. Baler rtSSJtk éa rretoaok, aaiau.k, rifHnk.nl 50, 80 kr, frt
1, 1.60—i.
». . aaitaitarlttk, k.,m., . frt ő, 6, 8- l«.
i. aat-anyéa o.nkalUubín
■Sllsk, erápe-liaiak éa taH.tánok, >.j.nki»t frt 4, 5, 8 8—10. OrfajÉkMk. feherak éa a.tae«ek, Tág.Mkint frt 1, 1.20, IJSO. if.
Laaf-tMkkaMik, fchor.k én eüi*«^u tiifl..tnnkint £rt 2, 3. 4,4 9.
minden árba
fllHsfllak. hölgyek ■liraira, d.rekbSaég ■aennt, darabon
kint frt 3, 4, 6-t. és gyermekek aaámára, a legjobb minőségben, dús válaaztékUn s rendkívül joUavo.
ll»l«} rtahák, bár«tely kivánt kelméből, válaartékosan, baladéktalaoal s legolcsóbban, a Utnjabb divat sserint ké-
M.jrndtiU* , 4rfr««m« UvílbM «a,6i«t.oi, min<U*, kabar ül n,m ,.sy.,ll miir., a UgcuUlyMtlU a
; j ftlr.lb iru vU.t.,v„-rik g
VÍIIH.1. ktva^atr. .ntnták, a rofár . kelmeaMl^, ^mttm megjel8lé«i«l, b*rho». ing?M1 . bíra,.nt« kttldetoek.
l n ■ y •■ Mellékletek a. álnak:
miuden ( 10-25 frtig egr elegán. legreao, ) aránylago.
negreode ( 25-50 frtig ejrj, berlini gyapjokeiido, ) irengedmé.
léabet: ( 50- lUtl frlig «,;; ,wp kelmeruh», ) nyttl. .
'yy^^Pyyyyvyyytyy^^
I «■ ndT. fogor-
i i
hatálroaabb á (Ráá
.iau hatálroaabb éa jobb aaer, ous P«)> I « g
roa ár (Ráorráro.. Bogii.rgaaaa Nr. 8.) f o g A . j «, maijai mia. dnki knnoT«n ei fájdaloai aálkU bek.lT.ab.l odraa fotaába, mely amtán a fogreaaakkel áa fogbuaaal teljeau •gjeaOl, a a fogakat a torábbi alrnmláatdl óvja a a fájdalmat cajllajiitja
Auatherfii-szájviz
Dr. POPP J. G. cs. kir. udv. fogorvostól Bécsben, SUdt BognergAsse, Nr. 2.
fíilo pSdé
I frt 48 kr.. « l«tkitaBRbb ««r a cmtso. t gyaUdí^okuái, ft fugtitu d»gan»t*i- én anbtsiuU-,
*ó foSkHrM i* mec*k»d*ljo«* aan»U kj fogakat a fog has er6iité*e áJul a.UárdUjti;
l d il któl tUt
r>íu«»é|«t kOlcsOnOK é» már rövid hu a k.llwQrdeo auuLgot.
álat után cltároHtja (1640-4)
Anatüerin fogrpasta
Dr. POPP J. ö.cs.k. adv. fogorvostól Bécsben.
EMU ké.ntméoj' a lch*lst tTÍM—*ig*t is tiHtuifát fentirtj*, asoDkiTdi M. fogaknak hófohír^(«t kOlrafiaOs ttok roaiUsit mf-skadiljosu *• foghtut •rötbiti.
Dr. Popp J. G. növény-fügpora.
A fof*k*l oly nép** tímtitj*, hofy taiuk B&poakfaiti IUM j^latu iXttl n«me»k A kö*önj«%ijii tojkí •Itávolittátiik, hl>Cs» A fog»k lománruv KM fiuomiifi is miadioklbb tökilrt«»btU.
Kaphatok: X*f7-K*»i«*án : Uatua Jiaattf ffbfj***., Ko.amberg [OMDl'vld. Waliaeb, J. i* Fa.aelbotT«r J. ker«.kedé«ibwi. — Pipi, J., KaHthtiijen : Pfmterar (jógjt**TÍ*xy (Itagar M. W«ia
H*its>r gjógj»-.ri»« Sfta«ff«B: Uomw K.a
ly-B; PUlieh FMMH.Í. lindolf fyógjBtw. H\tár&mdiki jr,,
yön. Kibi*1 E. C. V»Mprímbeo : M«yr Tu.tkau, UJJ Outhard Ti*»dai
fiainál. — 8a,4,k«>«f«b*rTáf<m ; L.«g»auti) A. Hriun J. gyigyK.X^»«j
: Betalar fJ^lT"1 aUloená* : Horváth K f^6fyn*ri»». K«ca
MíUioftf ia afawolcid C7ÓC7«»- P*i-»" : Flórián J ffyöfr*.
:t>rtn«nd*n: Horráth J. Bo»»»nr»nd (jofjM KapoarároU : tLoUu J.
öögl, Balos •■ Sofar^der g/igjf--- ^««ff»árd: BraiuaT jyógjii.
BonybidoB : Kramoiin J. S-tf«tTÍrott ;Bwwarth, üaiaunoo gyAgyii.
Baj in : Mirhit*«b 8t- i» K«nf«ld fiai, ngj H«r.og IgnÁrtuiál. - Picsati
&*olnt>7 W. «■ L. Zách, Sip6c. fjógju.. Kárádon: iUdobaawl.7 c7^>ffT«
bkn: K»— crófjaa. — Tolnában . GralT gj^ey". — Oanatnld
rlrotl Lokác-gjofjw. - ft-ant-Oyö/íjiín : Nfttiiig. - A.IK'.-LHOHT.,.
Ki Ó tobonnun: Simon (jógjrMeréM uraknál
Hertelendy Kálmán
badacsonyi szőléssetéből,
az 1875-ik éri tavaszi metszésig, L.-Tornai gazdatisztjé-nél V. Kastens urnal, u. p. Tapolcza a köíetkezö vegészsfi ges, minden betegségtűi ment rakni valu sima veisz/ilí reu delhetót meg; n. m:
Muakotálj- eaere j frtért.
Olaai KieailiDg (rels.J exere 5 „
Rajnai rieasling easre ö „
Legjobb kevert aaataii fajok aéy nélkül mere á ,
Burgundi ecere 4 v
Tramioi exere 4 ■
Ssagoa aárfebér aiere . . . . , . . 4 , Világoa (rag. r. rátok) anre ..... S .
Fekete kadarka ezeré 3 „
A megrendeléaelc pontoaan eszközöltetnek, becaomag"-láa mohabao éa zsuppban a kiállítási áron számittatik, a veatzok Keszthelyig fíoffman vasati száJlitóboz iogjen küldetnek.
Kelt L.-Tomajon, 1875. január 18-án. (1557-2)

A t. ez. hálrendezőknek
legnagyobb raktáromat
cotillon-jelvényekben,
legújabb
cotillon-játékokban,
valaniat
bohócz sapkákban
leszállított árak mellett, Tan szerencsém ajánlani. Nemkülönben mindennema tánczraildtll csi-nosan és igen jutányosán készíttetnek el.
KanitE C
diszmú és papirraktárában
(1561 —31 Budapest, Dorottja-utcza 12. az.
Hölgyeknek nélkülőzhetlen!

AVISSANT
Fák-, sris4nfeia srtalsua srszfaatákk.! Filrf a
illlpinail Ezak Hanaák a<a**kat!
Caak a síénsBjMtn, W<ataJaaaa am.lnsÉII Huta
és takjeaaa^riataitlaa (1569—i)
BiVISSAVTE, Dr. Lejosseiól Páriában,
ir aaoo erjrel. aa amoer; bon isiaden tárlleitól
laaeineateni. ntobajokui! mefóriii éa taípaéget >
ISrSk ifJnU|Ot omoiitaii. Már ai eliu kia»ri«tme« fog
bárkit g7*a.i arról, aoeT minden dicséret fMöelave*.
Kapkató natybas4a kiesinTbM Biitiriln
». L*j4MS ^raktárában, Sirál; utca. íb aa. I 19
Egy ttregtok ára 1 h-t 50 kr. Vidékre utánréttal.
Wtjdtts JiateíUf-éa iroMittaiajdoaM gjonaajto njonuaa,
i^f
gi rsssét fllex< kós-i iemen7ek , elMsttiaek. J reclaaatiok tat a n*r-keszto-kiadoboz M
4aa«a*oa peUtaorbao 7 náiodeeor A • atadas ' további sorért t kr.
Takarékpénatári *p«l«,
fSldssiilt. Benaeotetlea
saktol fofattatask .1
Keeiratok '
kUdMnk.
Kinratán illeték mii ietjee kirdeUeírl k I M kr na««««dlí. tj
elóbb:

U-UC
Ttaenaegyedik
í A l Jsoyagi
ROZLOIY
A.',- BOMOGTI K Ö 13 I* © JNi "XV


Hetenkini kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjeleuo vegyes tartalmú lap.
tíagy-Kanizia vár** h«lyhato»áaának. nemkSIöaben az ,,8'j zaisi a .zalamegyei általam* tanitó-tettületv a .Zala ~««Mgy
ügyvéd-egylet'-.a ..naay kanizsai kersttedelmi > iparDank", a .nagy-kanizsai takarékpénztár gtznaiuasi rstzvMytarsuiat s több megyei e* városi egyesület hivatalos ertesitéje.

Kg; lett k«egyiUént tort:
A .nagy-kanizsai takarék-, pénz tér' 1875. évi február llénNagj-: Kanizsán, saját háziban. '
A .csab-rendeki taka-rékpénztár* mirczius 1-én d. e. II) lírakor Csab-Rendeken.
A .Csáktornyái taka-rékpénztár* márczion 8-án d. e. 10 urakor Csáktornyán.
A .kőszegi takarékpénz-tár" febr. 14-én d. e. 9 urakor Kőszeg-város tanácstermében.
A.pápai takarékpénz-t á r* febr. 22-én d. e. 9 órakor Pápán, a városház nagy termében. '
A .szigetvári talárét-pénztár* február 28-án délelőtt 9 óra-kor Szigetváron.
A .marczali takarék-pénztár* február 10-én délelőtt 9 óra-kor Marczaliban.
A .sárvári hitelés! e-számítoló intézet* február 16-án, délelőtt 10 órakor Sárváron.
Sévior*
Nagy-Kanizsán legtöbb egyénei adótfizetl,
képviselőknek 1876. évre. Karc7Agli István 995 frt 2.r> kr., Karczagh Bél* 990 frt 26 kr., Dr. Press-burger Jakab (orvos) 832 frt 12kr., Blau Pál (kamarai tag) 7.r>6 frt 42 kr., Tóth Lajos (ügyvéd) 685 frt 92 kr., Horváth Lajos (ügyvéd) 590 frt 52 kr., GelseiGut-maim S. H. 588 frt 85 kr., Rosenberg Is rael 464 frt 97 kr., Dr. Szukics Nándor (orvos) 459 frt3ukr.,LővúigerIsrael 436 frt 84 kr., Sombor Ferencz 427 frt 51 kr.,
Blac Lázár 389 frt 87 kr., Wlassic* AaUÍ (ügyvéd) 362 frt 20 kr., Veiser József 339 frt 41 kr., JSbenspanger Manó 329 írt 62 kr., L'jváry H'és 314 frt 67 kr., GrOnhut Fülöp 313 frt 13 kr., Babochay Jánus (ügyvéd) 301 frt 6 kr., Lovak Károly (gyógyszeré*.) 295 frt 58 kr., SternI. Mór 296 frt 49 kr., Mártinkovies Károly (ftgy-véd) 291 frt 64 kr., Loringer lgnácz 273 frt 73 kr., Tersánczky József (orvos; 253 frt 66 kr., HirscWEde 224 frt 46 ki., Eper-jesy Sándor (ügyvéd) 224 frt 2 kr., JUob-rin Benő 223 frt »7 kr., Knorczer Frigyes 215 frt 18 kr., Koch Mihály (ügyvéd) 210 frt 76 kr.. Fesselhoffer József 205 frt 25 kr., Dr. Horváth Antal (ügyvéd) 201 frt 94 kr., Schonfeld Miksa 199 frt 79 kr., Vueskics János 197 frt 90 kr., Olopp .Sami 196 frt 28 kr., Hauser János 191 frt 8 kr., Velisch József 183 frt 7ő kr., Lövy József 178 frt 75 kr., Dobrovics Dömötör 178 frt 55 kr., Prager Henrik (orvos) 178 frt 10 kr., Axenti György 177 frt 51 kr., Kiss József 177 frt 36 kr., Bettlhciin Samu 165 frt 16 kr., Nensiedler Pál 162 frt 90 kr., Blau Nándor 159 frt 27 kr., Varga János 154 frt 18 kr., Smidt tíswgy 143 frt 6 kr., Reichenfeld lgnácz 150 frt (i9 kr., Fürst Simon í49 frt 1 kr., Klein Il-lés 146 frt 79 kr., Baráth János 144 frt 93 kr., Sommer József 144 frt., Blau Jó-zsef 143 frt 79 kr., Richter Mór 140 frt 58 kr., Gáspár Ferenci 137 frt 91 kr., Hencz Antal 133 frt 42 kr., Rosenfeld Sándor 131 frt 59 kr., Knorczer Károly 127 frt., Ladislan Mór 123 frt 58 kr., Eisinger Henrik 122 frt 5kr., Benczik Fe-rencz 120 frt 86 kr., Reichenfeld Márkus 119 frt 50 kr., Mayer József 117 frt 78
; kr., Petrics Ferencz 116 frt 54 kr., Kürsch-' ner Miksa 116 frt 14 kr.,^íchberg Adolf (taniló) 114 frt 50 kr., Szűcs Ferencz 111 frt 83 kr., Ratmann György 108 frt 80 kr., Scherz Albert 108 frt 50 kr., Fasciatti Bertalan 107 frt 5 kr., Török Tódor 106 frt 60 kr., Kiéin lgnácz 102 frt 56 kr., Schlesinger Gyula 101 trt 99 kr., Szom-mer Sándor 101 frt 45 kr., Baj György 101 frt 4 kr., Prager Lipót 100 frt 99 kr., Neodvich GynU 98 frt 82',, kr, Lettlin-ger Kelemen (plébános) 97 frt 76 kr., Kohn Fülöp (kalapos) 97 frt 60 kr., Boronkay Károly (tanító) 96 frt 72 kr., Friedaathal Jakab 96 frt 29 kr., Mtrsch lgnácz 35 frt
88 kr., Deutsch Sándor 95 frt 32 kr., La-
kenbacher Hermán 93 frt 73 kr.. Zerko-
vitz Albert 93 frt 20 kr., Veber Mihály
92 frt 79 kr., Gutmann Simon 92 frt 12
kr., Rosenberg Sándor 91 frt 99 kr., Her-
telendy Béla (ügyvéd) 90 frt, Bauer Jakab
89 frt 66 kr., Valbach Jakab 89 fi t G3 kr.,
Milhofer Salamon 88 fit 59 kr., ScherzLi-
pót 87 frt 81 kr., Latiich Tódor s5frt2ll
kr., Nagy Ferencz 84 frt 99 kr., (ioldstcin
Ffllöp 84 frt., Stemmer Kálmán S2 frt 80
I kr., Kohn Gyula 82 frt 2o kr., Weiss I. II. 82 frt 1 kr., Hoch Fülöp 80 frt 62 kr., Fischel Fülöp 79 frt 44 kr., Chino-rány Boldizsár 78 frt 21 kr.
ggj
tanítói kor irata Csülagh LászLí kir. igaz-ságiigyministeri tanácson tirttoz, mini azon
kerület országgyüiéri képviselőjéhez.
Méltóságos m. kir. ministeri tanácsos és
képviselő ur!
Ha állami viszonyainkat gyökérnek nevezhetjük, melyen nemzeti életű ok fija
alapsaik: agy á tanügyet a levelekkel ha-sonlíthatjuk össze, mely orgánumra nem-zeti éltünk fájának ép oly szüksége tan, mint a gyökereket képezi állami viszo-nyokra.
Sokáig kétségbevonta az emberiség a tanügy valódi fontosságát, it századaik-ban ez már elismert igazság; mert ha Washington, a szabadsághös, végrendele-tében nemzetének a tanügy felvirágoztatá-sát meghagyá, mennyivel inkább fel kell tennünk, hogy a civiliiatio záazteját .oly magasan lobogtató iíuropa, hwon véle-ményben van.
A tanügy felrir £ozá*iaák elsí éa legfőbb kelléke a szakszeruleg képzett'Uni-tók. De, hogy egyes államok e .tekúiuUKU értelmes, a kor kivánalaainalc ■agftte!6, állásukat lelkiismeretesen betöltő Unitok-kal bírhass inak: első sorban megltiviuta-ük, hogy azok anyagi díjazására UUigoud furditusaék; másrészt, hogy az elaggott, munkaképtelen tanítók nyugdíjban része-süljenek, hogy igy, hosszú évek során a hazának lett szolgálataik ne koldusbottal jutalmaztassanak, hanem állásukhoz mért, tisztességes ellátásban részesülhessenek !
Hála a nemzetek felett orkodú gond-viselésnek, hazánk, a tanügyi reform meze-jén törekszik nyugat felvilágosult népeivel lépést tartani. — Ezen nemes törekvésnek kell tulajdonítanunk azon élénk mozgalmat, mely jelenben honatyáink körében, a tan-ügy egyik legfontosabb, mintegy lét-kér-désének : a néptanítók nyugdíjazásának megoldásában nyilvánul.
Amily örömmel üdvözöltük azonban e téren Molnár Aladár képviselő ar nyag-dij-javaslatát.' ép oly lehangolólag hatott

TÁKCZA.
Egy bálban.
1876. jumár T-on iemUkiil M...Mk.)
Uéfis <xak uip Ax » DŐDem! Ha ugy biiban, Végig BÍKim ; fcgvik uSke, Má'uk baru. Mint a» ea«r, Eg7 ejtaaka!
Pici libák —
;
Ei afj Ülik ! A bullámul
Kebel rl>{ad
• Kisci aoail «-A nap alatt!
Éa a aaemek!
AoáitifMk
ífj rilájol Iti Mének ! Halk fohaatok, Kok karier ha Tu értik, «e Van ia Milang !
Ral a fOrt.-k
A Ijoook' Bajilal k<U Iljo, rtniiek -Bokolnak ia , Sok S«r*.iu>ek.
AK uaaalfok, A Mk caillár,
BálkMl]ne £• bilkirál,
Uoat
De ueketn ea lle( Mm tetasik -, Saivemcn mólt Egyéb f-k.mik, Ttkwr T«n rá Bekableave, Mii Wrtlm Nehea leana.
Kilkill rllk, É | • • i n k « k • • • Oki, hogj e Terhet eraea. Ások aittt 1U A báibam. Egyebet tán Ne
Vagy bar látlan, Álsainban, Mefii caak a Te képed van! Mo.olriáíod Latom epés, A kMulők Öaoneben. . . .
Látom aarint 8lép termeted ElrafadlU MUden exbert! A mint a táncában, rteptBn t«ra< H nea irketkk, íi, el loaa. .... Mert vaf7 aoraon IV, nMleka t !
TUBOLV VICTOB.
A hazug férj.
Farsangi f o togr a.phi*. — J«»a» diiita. —
Lacsi igen jó férj volt. Hetckea it oem gj l a hasat, oe}e kontóit mindeü lugoló-dái nélkül fiiette, siaretell bélba járni ■ míg ott kedves eletepárja a butftár tinitekkel enyelgett, addig o a kártya mellett áaitoiott. A hásuelet-bea miodeD előfordulható interpellatiót, petitiot, aprehenaiót türelemmel hallgatott végig, imádta nejét; de asért nem volt féltékeny, aióval mind-aion jelet tulajdonokat, melyeket a modern világ eg; jó férjtől megkíván, magában egye-•itetéa. Caak egy hibája volt: aserette a farsang-Taaárnapi álarcsot bálokat, vagyis inkább a bál ssép maszkjait. De errOl neje természetesen mit sem tudott.
Lscsi szépen megcsirógatta Elvira bár-sony arcaáját, egy csókot nyomott piczi ajakára, azután azt mondta, hogy elmegy Pistához vagy Miskához estélyre s elment — a maakenbálba.
A nőknek as a ssokásak, bogy férjeiknek addig, mig valami hazugságon rsjt nem csípik Ak«t, mindent elhiasnek ; de ha azután egyszer kisül* hogy a kedves férjem uram néha-néha füllenteni ia ssokott, akkor meg a legszentebb %szságban is kételkednek.
így történt ez Lacziéknál is.
Elvira bár egy kissé farosának találta, hogy férje minden vasárnap estétyre jár s nem egj-szer támadt lelkében azon gyanú, hogy hátha ez osak ürügy arra, hogy éjelenkinti kimara-dását igazolhassa ; de Sitt még is szavainak ; mert hiaven Laczi nem szokott hazudni ?!
— Kedves Elvirám ma ne várjatok va-
csorára — ásitozott Lacii egy vasárnap délu-tán ismét, — mert Qyulához megyek estélyre.
— Gyulához? — kérdé gyanakodra El-
vira — hisz o ma reggel elutazott;
Elutazott!? — szólt alig titkolható za-Tarral a férj — az lehetetlen ! tegnap este meg a casinóban találkoztam Tele! Különben meg-lehet, hogy csak néhány órai kirándulást tess, vagy uj lovait próbálja; de estére minden bi-zonynyal itthon fog lenni, l»^»^ fel nem akar bennünket ültetni.
— Azt nem akarom hinui ! ds látod ked-
ves Laczim, ast egy kissé mégis különösnek ta-
lálom, hogy te minden vasárnap estélyre járss.
— De már miért volna különös ? egész
héten úgyis a házat Őrizem s nég attól is meg-
akarsz fosztani, hogy egy héten egyszer bará-
taim köreben lehessek, vagy talán ast akarod,
hogy papucs hősnek gúnyoljanak: ? hisz tudha-
tod, hogy a legenykori barátok mindjárt azzal
állnak elo, ha az ember kérésüket teljesíteni
nem akarja.
— De hát miért épen vasárnap tartják
barátaid az estélyeket?
— Hm! ennek igen egyszerű oks van —
egész héten ti vannak foglalva. Különben is far-
sangon s vasárnapok oly napok, melyeket illő,
hogy vígan töltsünk el; mert nem azért csi-
nálták a kalendárium csinálok s farsangot, hogy
akkor szomorkodjunk!
— ügy ' ? tehát bizonyosan azért, hogy
akkor s férjek nejeiket unatkozni hagyják ?
— Unatkozni! hát nem Toltunk már
négy balban, a nem megy ünk-s el mindenikbe ?
ha még tizennégy lenne is ? Te a bálokban ma-
látsz, én az estélyeken, s es nagyra természetes.
De várj csak a bójtSa milyen jó (Írj lenek is-
reánk áiofl szomortt ttpiirtibt, liogy á Usftgyi albizottság ezen javaslat leglénye-gesebb, a Unitókra legkedvezőbb pontjait vagy teljesen ki hagy A vagy részben meg-nyirbálá olyannyira, hogy mire az tárgya-lásra kerül, legkedvesbé sem tekinthető az eredeti javaslatnak, hanem egy egészen uj, a tanítókra nagyon is kártékony hatása s igy a tanügy felvirágoztatását zsibbasztó eUboratnnuiak. -
E lesújtó körtümény késztetett ben-uunket. hogy a jelen hóban Csácson tartott járásköri gyűlésünkből határozatilag kifo-lyólag méltóságodat, mint járásunk orszá-gos képviselőjét felkérjük, mi szeri ni ezen ügy nyilvános tárgyalása alkalmával szí veskedjék az eredeti javaslatnak egész ter-jedelmében törvény erejűvé változtatásán közreműködni.
Ismerve méltóságodnak a tanügy iránti meleg rokonszenvét, azon édes őntndát da-gasztja keblünket, miszerint méltóságod, ke-rfllete tanítóinak ezen, a jogos méltányos-ság körében mozgó kérését komoly megfi-gyelés tárgyává tenni s azt hathatós befo-lyásával támogatni kegyeskedik.
Kérelmünket megújítva, vagyunk sat UDVABDY IOKÁCZ m k.
járáskön elnök.
MOLNÁR ANTAL,
járáskori jegyzi.
Milyen burgonyafajt termeljünk í
Nem lehet tagadni, aogy számos bur-gonya fajtával rendelkezünk i ha egyik vagy máaik magáruj Árjegyzéke kezünkbe akad — iámét ujabb és ujabb fajokkal találkozunk, melyek nem ritkán tuldicsKretekkel vannak eihalmozvs olyannyira, hogy az ember axon goadoiatra jó, miszerint iti már a „ne tovább" eléretett.
Sajnos, de igaz, hogy a könny (1 biazékeuy-•égsak itt it meg kell adnt az árát ■ ha nem is akarom agy vagy máa taj kiválóbb ttrisjdonait eüaaerés nélktll hagyni, mégis helyen látom a termelöket Ügyel mer leiui, hogy a f«j meg-választás körül óvatosak legyenek.
Alt állitaoi, hogy ez vagy amaz faj álu-lában véve a legjobb, — telje* lehetetlen, mert ■•mcsakmindenkor.de mindenütt is számba jó a talaj minősége — az éghajlat es a helyi viszonyok, — esek pedig rendesen döntó be folyással bírnak. &fig v-aUmely vidékei, egyik faj kitűnően disslik, addÍ£ me^ v»o egy máa vidéknek máa kegy olt faja. AhaláDO* tulaj-donok c*ak általános viszonyok közt fejlődhet-nek ki • egyes kttlönlegek, valamiét jó, ugy rosi befolyással is lehetnek.
mét, e^eas nap szoknyádon ülök, segítek czér-nát gombolyitani, divatból kiment tunikákat ezétfejteni, tűbe fűzni, csokrot törni, szóval mindent megteszek, mit egy jó férjnek megtenni kötelessége.
— De hát csak oly soká ne maradnál el!
— Ke hasaljon, angyalom, ma korán basa
jövök — hizelgett Lacii es egy csókot nyomra
neje orczájára, kalapja s botja után nyalt s
elsietett.
Elvira azonban most már tudta, hányat titótl as óra. Férje irományai között ulált női álarcs elárulta, hogy Lacsi vaaárnapoftkint nem barátjai eatélyeire jár, hanem as álarczűs bá-lokba. Amint tehát Lacci tározótt, becsengeté szobaleáavát s titkon meghagyá neki, hogy esti 7 órára két álarczoe jelmezt rendeljen. Ki-lanes órakor azután fedett bérkocsin a bálba hajtatott.
A kivilágított teremben már szóit a zene, a párok nyilsebesen repkedtek, csak itt ott le-hetett egy-egy andalgó párt látni.
Elvira a terembe lépve, ÖDkénytelenül visszariadt vakmerő terve kivitelétől ; de le-gyózvtt félelmét, EzobaJeánya kíséretében az njongó tarka barka töan»g kosé vegyült.
Lacii természetesen már ott volt ■ egyik ablak -mély édesben egy csinos kis dominóval aan géné fecsegett. Ijen jól mnlathatuk. A *z>p maszk gyakran hangos kacsagásban tört kí és sorba kritizálgatta as elóttők tánczolú ala-kokat. Most egy elegáns lengye)nő haladt el előttük. LACII bámulva nézte a srép jelenséget, untán valamit sa^ott a kis dominó fülébe s helyét cwiabagyva, s lengyel nő mellé szegődött.
— Ki vagy te szép maack ? kérdé édes
mosoly lyal.
— Hát nem iameraz ? vtflt a válasz.
— Nem ! de talán megengeded, hogy ma
megismerhesselek ?
— Lásd pedig éa Íiinerl«k téged !
— Ismersz eDgeno! hogy-hogy ?
— Igen. igen ismerlek téged s Elvirát is.
— Elvirát! ? — kérdé candálkosve La-
CSJ - miosodaElvirát?
I Van agy nagy hibánk s es miadiiikábo
elútérbe nyomul — nevezetesen, hogy sseret-
. jük as ujdonaágokat; — képesek ragyánk
azok kedveért áldozatokat is hozni s mi több
, — mellette ismert fajainkat hauyaguijnk el;
i — figyelmetlenségünk alul jó tulajdonaikból
1 kivetkdttetjük s attán végül r*a fogjak, hogy
lejárták magukat ■ további termeié*r« D*>ra
I érdemesek.
Essél pedig saját magunkat károaitjak és pedig annál éné*kenyebb«sn. minél inkább hódolunk az ujabbaknak. Nem ast akarom mondani, hogy jelesb, ajabb fajokat 6gy elemre ss méltassak ; — de igenis azt kívánnám h*n-gostatni, hogy becsüljük meg a meglevő biz-[ toaat — a hozzánk szokott régibbet — morei 1 jük ext síért figyelemmel s kellA gondozás ál-' tal fokozzuk jó tulajdonait. Ápoljuk a meg-levőt mindaddig, míg jobbat talajunk- ég-hajlatunk s helyi viszonyainkhoz szoktatni ' nem sikerült.
j A burgonya jó tulajdonai alatt értjük,
i hogy mig egyik kellemes, jó izü, liaates és pe» I rázz; addig egy másik i*en nagyra no1 és a ! termés hozamot léoyegasen emeli — T*gy is-mét egy harmadik gyorsabban fejlődvén, ko-rán ad eledelt asztalunkra.
Eszembe jut eveknél egy jó barátom, ki nősülni akarván, jó- szép és gazdag feleseget óhajtott s minthogy ilyenre nem bírt akadni, máig is nŐtles maradt Félek, hogy igy jár-hatna azon burgonya termelő, ki oly fajra vár, mely korán érik — nagy is — jó ízu iá legyen. £ tuisjdonok es eddig valameiy tájban ösz-pontosulva még nincsenek s netáni lehetősé-gük mellett is a jövó titka marad. Ott van is-latos szarvasburgonyánk — jósagára még ed-dig egy sem érte eJ; de hasztalan várunk tóle — a legjobb körülmények kost is — fontos gumókat. A hat hetes jakaboa burgonyánk szintén jó irt — korán is érik — de még se oda, hová érintett szarvas burgonya. Az ame-rikai rózsa — a grammon ú óriás mesés nagy-ságú gumókat hozna*. — a szász vereshagyma, burgonya igen bőven és sokat terem, ámde asztalunkon még sem látjuk szívesen.
Sikerült ugyan a mfttertészetnek jeles tulajdonokat mesterségesen párosítani; de mind ea eddig ezen ujabb váitozmánjok tulajdo-naikra alig mondhatók állandóknak (conslaas) legalább is azon mérvben nem, hogy a kiter-jedtebb mezőgazdaságnak átadhatni lehetne. Ilyen mesterséges termékenyítés szülemeoye a ! Uigujabban égig dicsért hópehely (non Őocke), | uiely egy jeles magonca leánya) as ámen-. kai rózsa burgonya (carly ro*ej himnorával l^apa) keresztezés eredménye. Lehet, hogy je-l^s iul»jdooai állandóknak cooilatáltattak.} ds | oem mernék jót állani mellette, hogy inig el-! ttsrjedésre kerül s igy jó hírnevét megállapitja i nem-e ugy jár, mint már számtalan t, i. hogy tulajdooAjbol kivetkőzik s termelésre alig érde-mes lesz. Hogy mindennél a kellő gondozás hiány ís nyom a latban — nem vonom két-: ségbe: de erős meggy ösódesem inmét, hogy a
— Hát nódet!
— Nőmet ? hahaha ! hias még nem va
gyök nős!
— Nem vagy DÓSV — csudái koxott a
maask — hát aaonnő, kivel tegnap karonfogra
sétáltál a fontosán, ki vuit?
— Axon nő?... dadogott Lscu.
— No látod, hogy rajt csíptelek a hazug
ságunl
— De hit ki vagy te szép alak I
— Ha táncxolsx velem egy maxurt, ugy
talán megmondom.
— Oh ezer örömmel I válaszolt Lacti,
azután magához ölelve a ssép maaskot a láu-
! czolók tömegébe vegyült.
' Á másik pillanatban azonban már t-^y
ablak mélyedésben látjuk őket bizalmasan c***-
vegoi.
— Mát csakogyan nem akarod megmon-
dani, hogy ki vagy ? kérdé ismét a lovag.
— Nem ! — de ha meg vallód, hogy ju-
tottál el ma a bálba, akkor
! —Akkor?
j —- Akkor talán megmondom.
| — Hogy jöttem el a bálba! V — az le*-
| egyszerűbb ! nőmnek azt mondtam, hogy egyik
barátomhoz estéljre megyek, és ....
; — És eljöttél a maakenbálba ! ugy-e bár '<
| Hahaha ! ez valóban elmés gondolat, e leiemé-. nyeaségedért egy csókot is megérdemelnél, de i nem nődtől, hanem tőlem!
— Oh egy csókot boldoggá tenne szép
; maask ! rajongott Lacsi.
i - Ha szépen tudnál kérni! . . .
i — Tehát ha szépen kérnélek, megosé-
• kolnál ?
I — Talán! — de itt a bálban nem.
; — A bálban nem ? hát hol ?
| — A helyet határozd meg te.
i — Ugy hát jöjj el hoazám.
— A ssép maszk gyengéden szoritá meg
| a rajongó kesét, azután karját karjába öltve,
ttlhagyták a termet Lacsi egy bérkocsit paraj*
; colt elő s lakására hajtatott
kÜsrjedt meaógsidtwt a teraAenyités ma-szaki részeivel éppen nem foglal kot ha tik — ennek edaett — úgynevezett kemény termé-azetü fsjra vau szüksége.
Valamint több mán növénynek, agy a burgonya njdoMagoknak ia nemcsak eredeti os, de OQOSUOÍ hazája is Amerika. Innét jön az importálás s megy helyette szép pénzösszeg át. E cserével meg van az élelmes amerikai elégedve - - nem kíméli fáradaágst és folyton újdonságot teremt.
Kitekintve ezen, viszáa helyzettől, ezen importacziók reánk nézve még veszedelmesek » lehetnek ; mert könnyen megtörténik, hogy azokkal bajt és veszélyt is hozhatunk be, mely a meglevő egészséges fajainkat is tönkre te-heti, A m étik a nemcsak hazája a burgonyának, de egy nt 1*1 As fészke azon számtalan rovar és férgeknek, melyek jelesb és hasznos term^szt-ményninket tönkre tenni képesek. Igy hurczol-tatott a szúlútetü(phylloxers vastatrix) áthozott aaőlóvesszőkón Európába — igy emlegető ok egy ressedelmea rovart (burgonya cserebOly — Colorado — Erdapfel Kafer), mely szintén Amerikából burczoltatott volna át s a burgonja termelést végveszély lyel fenyegetné. Mindez csak néhány vonás azok részére, kik minden jó- szép nemes és hasznost Amerikából várnak, s a hasait megveióleg lenésva kiszorítani törek-szenek.
Mi\j fajt termeljünk tehát ? — kérded végre türelmetlenül szíves olvasóm — a éa iá-mét csak tarelmedhez appelláiok.
As alkalmas faj megválasztásánál min-denekelőtt tekintetbe jő a talaj minősége, nasly rendelkezésünkre áll. Anélkül, hogy íöidkos-tolók lennének ismernünk kell talajunk alkat-részi Összetételeit — ha bármely növényt is hakzonaai akarónk termelni ; — nem szabad tehát • körülményt akkor sem számon kivnl hagyni, midőn burgonyatermelésről van szó.
De a fütigyelem mégis azon pont körül legyen oaszeaitve, hogy minő czélra óhajtjuk termelni. Ha jószágainknak van takarmányul szánva, akkor kevésbé kedveső talajban ii az amerikai rózsaburgonya kielégítőn terem, mig ellenben tele vénye* tápdua talajban, főleg ha aonsk idején as elaő nem hiaaysik, úgy a grammon ti óriás mesés nagy guanókat — a szász vereshagjms, burgonya pedig igen bő termést ad. Nem mondom, hogy ezen fajok az emberre nézve élvezhetleaek ; de nem bírnak azon jó ízzel, mit asztali burgonyáinktól mél-tán megvárhatunk.
A kései kék és sárga éghajlatunk és vi-szonyainknak leginkább megfelelnek s nem is lehet panaszunk reá, hs a talajt — magot s munkát helyesen alkalmaztuk; — régi isme-rőseink mindkettő s azért újra ajánlom, hogy ns pártoljunk eí tőlük.
Ki azonban korán érő jó isü, hogr úgy Biundjatn finom burgonyát akar, as gondozza a szarvas burgonyát; — a konyhán ez legoa gyobb alkalmazást talál; csinos alakja, ritka simasága — s kitűnő izletezzége áialán ked-
— De most csak megmondod, hogy ki
vagy ? — könyörfött iámét Lacsi, amint a hal
v&nyan világiwtt izoba egyik pamlagán helyet
foglaltak — oh ne kínos*, ne tiu.olód*al tovább !
— folytatá, szenvedélyesen magához ölelve a
n<U — vedd le ez álarezot, hogy láthassam, ki-
nek ajkairól hallom ez édes hangokat!
A maszk tagadólag rátta tejét.
— EL* leveszem e szép arezot — azonnal
megtudod, hogy ki vagyok ! agymond s gyen-
géden kibontakozott as ölelő karok kösOl —
mert te már rég ismersz eng«m !
— Én ? szavamra mondom, soha nem lát-
talak !
— Soha nem láttál! kaczagott fel han-
gosan a oŐ. —
— Nem ! - de az egnkre kérlek, halkab-
ban beszélj — satiogott Lacsi — nőm a har-
madik szobában alszik s ha feltalál ébredni . . -
— N£d elázik ? Hahaha ! ne hidd te azt,
Elvira a balban volt !
— A balban volt! ? dadogott a bűnös férj.
— Igen ! a bálban láttam Ót egy fiatal
emberrel, kivel 2 óra után a teremből elUinL
Te akarod őt kijátszani balga férj s mégis ö
szedett rá téged.
— Ördög, ne kísérts ! kiálltott szenvedé-
lyesen Lacsi.
— Ugy ! tehát most már Ördög vagyok ?
kérdé gúnyosan a maszk, mi közben letépe ar-
czáról az áUrczot.
— Mit látok ! . . . . álam ez, vagy való ?
. . . nőm! - Elvira? dadogott a magbökkent
férj.
— Igen, igen! nőd Elvira ! volt a gúnyos
válasz.
L«czi megsemmisülve állt neje mellett s erősen megfogadta, hogy többé soha nem megy maakenbálba ; de e tettéért keményen lakolt: a hosszú böjtben nem volt szabad a házból tá-voznia s amitől mindig annyira félt, most mégis bekövetkezett: a vÜág papacshőanek oaufolta.
véltté teszi. A gumók ner.j lesznek Ugyan na. gyök, de termékeoysege *** h^iyre hozni iplr kodik.
AB úgynevezett hat hetes Jakabot bur-gonya szinté* jeles tulajdonokkal bir, jó izü, korán terem sat. de már a talajban igen válo-gatós — az időjárás iránt fölötte érzékeny 8 igy termése nem mindig sikerül. Éhez hozzá járul, hogy igen könnyen el faj tik s ennek kö-vetkeztében megesik, hogy hat hét helyett tizenhat hét alatt érik. Kerti termelésnél — hol több gond s nagyobb figyelem fordítható reija mégis megérdemli, hogy tpljasen ki ne küszöböl tessék.
Ha a számos faj között csak e néhányat említem meg — nem akarom azzal a kísérleti termelók kedvét elvenni, — de megjegyzem mindenkor, miszerint kisérletnél jogosult re-ménvnvel fellépni nem lehet — s igy biztos eredmény sincs kilátásba helyesre, — mely körülmény padig a termelőnél nagyon ia számba jő.
G-yörgy bányatelep.
UEBBALD BÉNI,
a barz&vaaKxrai gasd. •gv««aJ«t titkári.
Helyi hírek.
Zalamegye biiottmáaji randw év-gjM köigrülá^si Hertalendj Kálmán fi úpan ur l> méítöaág* tebr. 3-án usméljeHii megnyitotta. Addig ia, mig a rendet jegyiO-könjr njomán kivonatot koaieméo/eket hoi oánk, jelenük : hogy izent-gróüli uolgabiróri Krdúa Gjörgj, árruzéki jegywSré pedig Nagy Lajo* arak válaittattak meg ssaraeái mjaai •tótöbbaeggil. A fóupani u&gjhstásu beatedéi • egyéb közleményt lapunk jdvó *aáma hozza. —\Sagy-Kani%»av^ra» képrúelo tea tulete tebr. 4 én délután a városháza uagy ter-mében közgjiuést [ártott. Eloóklö polgármester ur meleg azavakkal üdvözölte a nagy axámbau megjelent képviaeió urakat ■ a közgyűlést meg nyitotta. I. Az érnegyedea jelentéi tudomásul vétetett s a jelesen szerkesztett s a város riazo nyait hiven elötúntetó érdekes jelentés a ,Za-lai Kutlöny--ü-a egész terjedelmében közöl Mtni s « aaám valamennyi képviaeió urnák ki-osstatni rendeltetett. II. Az ügyvédi kamara kérdésében a t-snrrsai s e vidéki Ügyvédek kérvéayéaak támogatására Ceengery Antal képviaaii ur képriaelótestulelileg telkéretni ha tároxutott. III. A helypéuzazedesi kérdés ügye ben élénk vita fejlődött ki, határozatba mem, hogy ezilgv a két város delegaűojának adássek ki- Meejegyzendi, hogy s helypenzszedéei jog jelenleg 4000 írttal lobb jovódelinet huz, UIIUL elóbb, ragyis le'ÓOÓfrtot IV. h.ihirdetteteti a* es éri rároai Tiriliaek névsora, melyet lapunk mai száma közöl.
— Boldogult Siakovica Jenó helyére •
nagj -kanizsai kir. adóhivatalnál helyettes
péastárnokká Fleiachacker József siimeghi
sir. adónivauli pénztarnok or neveztetett ki.
— Alapítási emlékünnepélyei, nagy-
kanizsai .polgári egylet- mint mindeu ,-rbeu,
agy as idén la febr. 2-án diailakomá v jl ülte
mag; részt vett 27 tag, Babochsy Jáuua s Sí..
konyi József urak pohárkössöntasét emeljük ki-
Óhajtandó volna, ha ezen aiapitási emlékün-
nepély megtartására más nap tűzetnék ki, mi
után tebr. elején évről^vre a megyei bizöttmá-
nyi kösgyuiasre utasnak sokan s igy e neveze
tea napon aa egylet diszlakomáján nem vehet-
sekrésat.
— A. „kanUutai dalárda' választ-
mánya ezúttal benaó köszönetét nyilvánítja
Rúzsavölgyi Szidónia, Wilheim Szelina kiaasz-
asonyok, - nemkülönben Mihály J. Endre,
Ülopp Imre, Rosenberg KezsA és Bischiuky
uraknak, kik a 3ylvester estély szellemi re
asét kadvaa mfikedveldi előadásukkal nagyuu
is fényaasé tették. — Nemeairanyu érzelmeik
méltó elismeréaéhex azon óhajt kapcsolja a vá-
laastmány, hogy továbbra is méltóstaasanak be
caes jóhajlamaikkal és támogatásukkal mega-
jándékozni. — Kelt Nagy-Kanizsán, 1875.
jan. 30-án. A választmány nevében. SINGEK
SAMU, egyl. titkár.
— Htomáltomtataa. Ofner Alajos nagy
kanizsai magyar kir. távirdatiszt vezetékneve
nek ,£teÍTári"ra kért átváltoztatása f. évi
4742. as. belugyministeriuioi rendelettel mag-
engedtetett.

— A nagv-kanintai .kereskedelmi
s iparbank," mint értesülünk, minden egyet
ressvény után a moll évre & frtnyi osztalékul
ad ; es biztos jele annak," hogy a bank viszo
nyai oly lendületet nyertek, mely a köaonaég
bizalmának teljéiben megfelel.
— A polgári egyletnek tánatvi-
galma Ctáktornyán február 1-én ki-
tűnően sikeralt; nemcsak a szó szoros értei
mében elité bál volt, de kedélyesaég tekinteté
ben sem hagyott semmi kívánni valót hátra.
Jelen voltak a varos és vidék szépségei és nr-
bolgyei s oly magsa fokra emelték a jó kedvel,
hogy még másnap délig sem akart kifogyni be-
lőlünk ! Ott volt Horváth igazgatóné, Ziglar La-
C
né, Koch Mioályaé, » táncsoaok sors > Laky Knatofne, Zakái Henrik né, Ko-ajáiua, Caaasayák Sáídoraé, Kod, bídor-■4, aUfMmi, Fáj Mstími, Dta* Grésáa*

Grata, jan. 23-áa: 11, 63, *9, 26, 4.
Temesvár,, „ 24, 20, 73, 28, 21.
Brftnn, , 27-én: 52, 65, 67, 24, 70.
Unca, , 30-án: 70, 29, 86, 67, 13.
Triest, . , 16, 6, 4, 18, 40.
Buda, . „ 53, 70, 51, 44, 35.
te* Ka W*JI MV. »"w»— —-» — - — Q — j ^^^_^_ ^^^mBaammep^^^^^ SamffammamffammmmHmmmmmmmmmmmmmmmjaBmtammagm^^^^^^^mmH
Jelen síámunkhoi van mellekelve FLEISCHMAN és WEBKE urak mag- e» növénykereikedetének arjegy««ke Bndapetrt-
röl. AJanljok a t. köiömeg figyelmébe "VI
Molnárié stb. úrhölgyek, - Zigler Etelka, Tódor Hermin, Inkey Stephanie, Marocvus Irms, C»e«znyák Uura, Gösea Etelka, Kollay 1.1a, Tkalczics, Suiek, Szij Laura kisaaazonyok atb.
— SyUaOcouat. Hoffmaa Mór urnák a
.Z»la- t. azerkesztójének. Van szerencsém ön-
nel tudatni, hogy az önhez szives bírálat végett
beküldött .Faust- toredék közlését nem helyes-
lem és mint czélxataimmal ellenkezót, azt irói
Drvemre nézve károsnak tartom. A nevezett
töredék közlését irodalmi morál tekintetében
is, teljesen <ns*ás eljárásnak kell neveznem.
Egyszersmind kijelentem, hogy bármily szeré-
nyek munkáim, lapja munkatársa; közé többé
se soroljon. Kiváln tiaztelettel maradtam.
K5váry Béla.
— Altó-LendvárMa .Zalai Közlöny• -
uek. Folyö hó 1-én az alaó-lendvai önk. tuz-
oltó-egylet a szertár gyararitáaára ssját zene-
kara működése mellett a ,Polgári olvasó-egylet-
nagy termében zártkörű tanczvigalmat rende-
zett, mely mint eddig, ugy moat íz z legjobb
aikernek örvendett; a luttenbergi tűzoltó-egylet
ot tagg<tl képviselve volt, köztük Steier topa-
rancsnok -, mely alkalommal aa egylet „tüzoltói-
olrszó-kör1* czimmel ünnepélyesen nyitá meg
a, kör olvasó helyiaégét Mozer Alájoa ur elnök-
, let*- alatt, a mely Hajós Mihály fö- ea Kelcz
," tíyula alparancsnok urak indítványára az egy- }
^-Jei által elíogadva íétesittetett. Örömmel tidvö- |
zoljük ezen fórnak ügy buzgalmát és faradba- I
tatlao tevékenységét az egylet élén *, óhajtunk |
minden egyletnek ily erélyes férfiakat, kiknek .
ügybuzgilma B népazerüaégók méltó elismerést
érdemei — A tánczestély alkalmával! bevétel
beléptijegyek és feluifizetésekkel együtt volt:
loó frt 50 kr., ebből levonva 92 irt 17 kr. ki- !
adást, maradt tiszta bevétel 73 frl 33 kr., me-
lyért a t. pártfogóknak köszönetet szavaz az
egylet neveben : A rendezőség.
— GyáuMr. Zalamegye eerrik os-régi
eredetiaégü réssében, a vadregéz-yes Göcsej
^Idósb Skublics László találós szava szerialj
bazoSsa szellemű bánja, id. Baán Ferencz Bara-
báMzrgen meghalt. Azon vidék sokat vesztett
beon**, mert a népnek hü tanácsadója, szaka
valóit, kitűnő gaxda s példás vendégszerető
hazán volt. Az ös gócsej e patriarchális neeto-
rának emléke igen sokáig kegyelettel fog emle-
geltelni, vajba tiai apjok nyomdokába lépve
azoo nép lelkes és ojy tapiniatos vezetői lenné-
nek, mint a boldogult volt. Nyugodjanak bé-
kében az elhunytnak porai!
— A *aia-egemegi takarékpénztár
ulr nemes intézkedést tett, mely méltán köz-
•■lismerést érdemel; ugyanis a zalaegerszegi
polgári tanoda tanszereinek beszerzésére egy
ezer forintot adományozott. Jól eaik a tanügy
felvirágzásának előmozdításához ily nemes let-
étel registrálnunk.
— A déli vaspálya moschganzeni állo-
másához közel f. hó2-kas3-ka közti éjjel a
' vonat egy 40 éves embert tiport azét. A vizs-J gálát kiderítette, hogy a aserencséüen paraszt-ember búbánatában Ion öngyilkossá, mert neje előtte való nap meghalt, a mozdony elé haja-don fűvel, mezítláb vetette magát.
— Pályázat. Postamesteri állomásra
Balnton Kderic-en (Z damegye) tiszti uetzodés
a ea 100 frt késipéotuiitosilék letétele mellett. Évi járandóság: 2C0 Irt évi tizetésés 24 frt iro-dai átalány. A kérvények három hét alatt a soprooi postaigazgatósághoz intézendok. Sopron, 1875. február 2-án.
— H6rid lUrek. A franczia nemzet
gyűlésben a köztársaság egy szótöbbséggel
proclamáiiatott. — A zombon aj főispánt a
jegyző szerb nyelven üdvözölte, mire a fóiapán
magyar nyelven a léoy feletti megütközését
hangsúlyozta* — Gyúrinegye főispánjává, mint
hírlik, rUdö Kálmán van kiszemelve. — Józaef
fhg. elutazott Brüsselbe a Koburg bg. uáazUn-
Depélyére. — Fogaraasy már bevégezte a vas-
nu mussótárnak nyelvészeti átvizsgálását. —
Szeged febr. 2-án megoyitotta a vároai köz-
könyvtárt. — A polgári házasságot Németor-
szág véglegesen eliogadu. — A budapesti pos-
tatisztek olvasókört terveznek. — A Parisban
megjelenő hírlapok száma az idén 754 re megy.
' — Két oroszországi leánygyermeket mutogat nak Berlinben, egyik Ü éves és 106-, máaik 5 eres éa 264 fontot nyom. — Lukácsbá^in egy gazda római régiségre, drága kövekkel kira-kott övre akadt. — Kecakeméten a „naaare-tiusok* nagyon kezdeoek mozogni.— A „Jó re-iitény- tokánál egy db. 7 millió frtot éve.gyé-juántot találtak.
Vegyes hírek.
— EUlirhetutlm üveg. A .Berliner Frem-uenblatf szennt f. hó lf>-én a berlini Hotel ■le Romé nagytermében összegyűlt üveggyáro-*>k etótt egy franczia oly találmányt mutatott be, melyet korszakot alkotónak nevezhetünk. K íranczia eltörhetetloo flveget és porczellánt
késsit A bemutatott ftmgtáblikn jelentfkeay magasságból sebes óngolyókat ejtettek *aet-kttl, hogy a táblák eltörtek volna. Az üveg és porczellán tányérokat és poharakat a boltozat-hoz dobálták és a falhoz verték, anélkül, hogy sérülést szenvedtek volna. — A francaia talál-mányáért, — a Franczia és Németország kö-zötti viszonyra hivatkozva, minden egyes né- i mettól 1 francot, — tehát Husim n 40 millió francot kér. Hogy e feltétel él nem fogadható, magától értetődik, 4 millió francot azonban ' már ígértek a rrancziáuk, mit 4 egyszerűen visszautasított.
— En firj boauja. Folyó hó 23 án ítél-
tek el Parisban egy 60 éves öreg embert, aki
nejét m. ér szeptember 13 án fejasével agyonü-
tötte. Fia, midőn az utóbb nevezett nap estéjén
hazatért, atyját a törtben egy gödör betöltésé,
nél találta, kérdésére atyja hideg vérrel vála- |
szolá: — Anyádat temetem, kii imént agyooQ-
tottem. — A bíróság előtt azt monda, hogy
neje őt verte, tűrte amig lehetett, végre azon-
ban megsokaita s végett vetett a dolognak. —
Midőn ittlétét, — mely élethoaziglan tartó fog-
ságra szól, — félolvasták, így kiállton löl: —
Istenemre ! még nem is sok azon örömért, me-
lyet éreztem, midőn kjle megasabadulésV. ***
— Garibaldi Bumában az olasz parla-
mentben ülését elfoglalta s az esküt az alkot-
mányra letett*. Megérkeztekor fogadtatása
leírhatatlan lelkesedéssel ment véghez. Az in-
dóháznál roppant néptfmeg várta, mely láttára
egetrázó .evviva* kiálltáéban tort ki; kendők
lobogtak, kalapok repültek a légbe.Kocsijából a
lovakat kifoglak ea a nép húzta azt tovább ; a
tolongás azonban oly nagy volt, hogy a kocsi
öaszeromboláaától kellett tartani, ezért az öreg
hőst karos székbe ültették, melyet négy mar-
kos legény vállára kapott s a legközelebbi lo
gadóba vitt, mivel lehetetlen volt a néptooieg-
ben utat tömi. Garibaldi rövid beszédbao kö-
szooé meg a fogadtatást a a népet nyugalomra
inté. Rendzavarás nem fordult elé.
— Nígyat, már. t i. két fiút n két
leányt asült a : .Giornaie de Padova" szerint
Coressolaban, ^Olaazorazágbanj egy asszony.
Mind a négy gyermek él, anyjuk a körülmé-
nyekhez képest, jól érzi magát. ,

— A gjför-toyron-tbtnfurthi vasút f. h.
1-én tartotta meg alakuló közgyűlését. A báró
Krlanger által bemutatott alairáai ivek szerint
19,392 actia, 3.878,400 frttai íratott ala. A*
igazgató tanács megalakult, és 6.817,400 ti-L
értékű prioritások kiboosátása elhatároztatott.
— tíámauág gÖMér&vél. A szombathelyi
tornász bálon a napokban igen érdekes leány
kérés történt. Egy £aul ember bemuiatuwáu
magát egy csinos lánykának, azonnal követke-
zőleg szólltá meg: Bocsánat kisasszony alkal-
maüankodásomért, de én ezennel megkérem ke-
gyedet. A leány eleinte szabadkozott, időt kért
gondolkodásra, stb. utóbb azonban mégis igent
mondott. Erre egy gyors polkát jártak el
együtt, aztán a mamának mint leendő házaspár
bemutatták magukat és a rákövetkező aaom-
baton megtörténi a hivatalos kézfogó.
— Négy millió örökligi adó. A nem régi-
ben elhalt Rothacbild Anzelm báró összes ha-
gyatékának, a mennyiben az az osztrák tor-
vény alá vonható, értéke 236 millóra rug. Eb-
ből a férfi örökösök a nő-örökösöknek, kiknek
tudvalevőleg a végrendelet szennt csak 700—
700.000 járna ki a 200 millió fölötti oauegel
átakarják engedni. Az államkincstár e hagya-
ték után 4 milliónyi öcökjégi adót huz.
— iítottig. — Ez ugyan nem szép loled
kedves férjem! Alig múlt el két hó egybeke-
lésünk óta s te az éjjel mégis éjfél utánig ki-
maradtál: — Annak egyedül csak te vagy oka
kedvesem, mert lásd a kávéházban rég nem
látott barátommal találkoztam, kinek elmon-
dám: minő kedves, minő azeretetreméltó vagy,
eközben oly gyorsan telt el az idő, hogy stb.
— A nőnél természetesen kéaz volt a bocsánat.
Következő éjjel: — ma meg már egy órakor
jösz meg éjfél után, csak nem találkoztál iámét
valakivel, akinek elkeltett, hogy dicsérjél?
vagy miV — Nem kedvesem, de ez alkalom-
mal arra vártam, nem jön-e valaki, akinek el-
dicsérlleaselek, azért késtem oly soká. — Ezút-
tal azonban n*em volt szó a bocsánatról.
— XII. Atfont macyar barátja. Az ifjú
spanyol király mig a bécsi Theresanumban
tanult, nem egy növendékkel állott jó lábon.
Úszinte barátságot azonban csak az ifjú Inkey
Tódor iránt tanusiu>tt,kivel az egész napot együtt
tölté, és akit bárhol volt, mindig felkeresett.
Midőn a spanyol trónra meghívták, testvéri
szeretettel bernit magyar barátja keblén, és
öleléssel és csókokkal búcsúzott el toie. Barát-
jának Inkeynek emléke, monda az ifjú király
ifjúsága legszebb óráit fogja eszébe juttatni.
Terméezetea, hogy a magyar ifjú is nem csekély
rokonszenvet érez hajdani: „bajtársa" iránt.

A nagj-kanizKAi takarékpénztár
1875. évi január h»vi forgalma.
Piacid árak.
BEVÉTELEK. ij J
Hivatalosan jegyzett piscaiárak Nagy-Kanizsaváro. piaczbiitosi k5ny véoíl: 187B éri február hó 3-án.
réostlr niatU 16 HitelesSnek. B«*t aúalának . Váltó
KSUIovdr , £lSle|»ztf< . MlrstüleUk . (Dtv^tj i. Tiltó kasul » Beirataal díj KfaeMal kaaat
B«u 87 — 90 fontoi 4 frt 50 kr , 86 — 86 fostos — fr* — kr. 88 — 87 fontos 4 fit. — fa. fosa 74—78 hatos » frt 40 kr. Árpa eerfoeésro «8—70 fossoe 2 frt 90 kr. eutéare való 1 frt. 60 fa. Zab 1 frt. 90 kr Bepose -fn. — fa. Lieatnom*ek: egy
béeai máeaa nerist Liaat legfinomabb 18 frt fa.
. _. hátrslék Kim.i hátralék Arany kulcson kamat, £rtékaepir fcjlékpapir zieivény B«tét araay Betét frank Arany se fraak
KIADÁSOK:
12 Adós Pénztár azáml.
Zaemlelieat 12 frt - kr Pebér kenyéruast »frt — fa. Fekete kenvérlisst 8 frt. — fa Bazadara 15 frt. - fa. Árpakása 16 frt. — fa. Kiss 17 frt. — H < • v e I y e a a k : egj «1«<S »ue»t mért aserútt. Boné 10 fit — fa. Bak 4 fit Í0 fa. Leeeee 10 frt — fa. Kt-lea 6 frt 50 fa Hajdina (pohánka) 4 frt — kr. Ka-, korieea 2 frt 80 ki. Burgonya 1 frt 10 fa. Has: *P bi°" '<"" eieriat lUrh.lm. S8 fa. Dlasaonu 34 fa. Johooj — kr. Borjibna 33 fa. Zairfélék: Oissndaair 60 fa. Marbauir 60 fa. Ssaloniu 45 fa Suppan 24 kr. Umpaolai 3i fa. Suarla-gvsrty. M kr r-segyn-gyertn 32 kr. Sor: agy ajii aasst. skó 40 pint eaeriat Ó-bor 8 frt — fa. Uj-bor 7 frt — kr. Sír: egy witó au.tr. aorako 42 piát •aeriat. Legmagasabb 9 frt — fa. Legalaeeonjabb — frt — fa. T « . i r . : 1 béeai 91 36 hüvelyk koeasu BOttí. 14 frt. - kr. Tolfjfs 6 frt. — fa. Koeaéa ej, béoei máeaa 70 fa. Fsaaaa e(7 «ér6 70 fa. 8 a é s a egy béeai mázta eaeriat lfrLoOfa. Satlma 1 ''•-.— kr. N a p a • á m : ftelaaeaessel esr féri 7» fa. Klelmeeé. nélktl 1 frt — fa. Élelsesáaeel arv ao 50 fa. EMmeséa oílkQl 70 fa. űelmsejéeec! tu gj-r»ek 30 kr. Élelateeée nélUI 80 fa. — ■ fP. h.)
61,484 48 68.846 11)
6,060 — 11,186 43
3,(74 15
Érték- á* viltAfttyaM fabrotr 4.
j
Tinti Básbér oradék
B«t*t araa* Bstor
5'/, metaliques 70.50; b'j, nemz. koloaaa 75.70; 1860 ki áUadalmi kóleeöa 110.—; bank résrr. 9 57 ; hitalintéaeti réarvények 217.50; London 110.90; magyar fSldtahermen lést köt-vény 78.50; temesvári foldtehermentési kot-véoT 77.—, erdélyi foldtehermentési kotrény 75.50; horvátsUvon foldtahermsntéai kötve*» 80-; ezüst 106.75; o». r'-. arany 5*4-Napo4««md'orS.90;-100ia»rk D.B. m.-.-.
Vasúti menetrend
Örau lor,«io«.
Érvényes november 15-tol 1874.
A kmizsu ídótmutató ón szériát,
fiMlal Kanliaáról
Paplrgcelet«k.
— Hol lakik k».atra£? Rfld
(Kaaúnai Taspál^in u órák postoau • aslri Kit ik
Yoaat mvu:
e. Ul
nml dÜml
""" Órs Psr
— Mi s kx bor.(U>u.
— Torain Pi.ti
— Mit iml kM r
106 Enik,MoUoa,DoaboTáriFiaB*ba t 1 216 Mobaet, Zázráb ál Doabevána I II
*12 Bndár. 6 ,7
i ae rsnpt kiiirllirt. ■
aOi 1 52
Trfi f«are : n*u k
*H . 10 87
813 Ssombath«lrre (inast dUatán 6 óra
A haui varatak egTikoock tias(atoját E n b- 1
Btt i e|rv BISfaMbb álláni ti*Ktríft*loj ét O c h ^nak I
nirjlk. |
Bellit nem ríf >. ^..j.ti.if, irodába X. jo- I
módú polfár- ' I
— JCerom, O c h . ifszzato unt Ulztslbvtnn ?
— Ai a tttkáron — folol u iirasntí -- aa-
psli b-nak fairaak.
— Bocsánat, tndtan, bozv on U ralsni olras
navfl, d« A D«ret alfcledum bix' én, míg ide baj-
lartaa
26 ptnnkor B*c«k«) . . 5 87
S01 Bienba (Bsombstkalj, Bieattjn. Ml) t 7
311 „ „ „ „ 10 47
J03 Praforbof Mi Trieistb. . 4 42
*>1 ., „ Oráa a. Bicb. > zz
H3 n ,. - „ „ „ 11 37
216 Hobáca éa Zágrábból 4 8 legnl
XM Eas.ék.alobiea, Fiume . Dombóvárról 1 S» déiav
118 Fiamé és Dombóvárral .... 9 44 estve
SOS Budáról 4 17 i
S01 „ 1 51 .
Síi „ » i
314 Seoab.tielrrol 10 z> i
30! Béc.bSl (Béeairjb. Heombatk. felöl) 4 :
312 ., „ „ „ 10 10 .
114 „ uracsból, (Pragerkof felSIj 4 44 regjei
201 Tríeast- Béca Ollóból „ ,. 1 U debt
■rkrzik Ktaizsára
Heti í
FssTzár 7-m fssrzáf 13-aj 1875
Hé- éa beti- KstboUfau nap- Protestána ' ^
nap tár , aaptár [ etj
6. Ötvened T aa. — Kat. ev. Magákoi mi Jésaa
s lissokettot. Luk. XTIIL SÍ—48. — Prot,K«. 1.
| Kor. XIII. 1—10. ET. Luk IT1IL !l_il — (Jor
ev. Luk. XIX 1—10.
7 Vattnai C. Faxasafraa. 1 C. Ötvenedr. I gk
8 HétfS Hitbai Ji.o. Salamon ; 5
9 Kedd Hnabafjokedd ApoUonia £
10 gserda B>mTa>ó anerd ! Skolaetiks ' +t
11 Caatoruk Enlália 1 Árpád ' W
12 Péuuk Jéioa5a«. lebe Eolajla aeos. i |s|
13 S.omb«t Agáb bsm* {Bkmika \ a)4f
— Ok jci j minister árnak kfrtébf adja s nass megntent&Knak kolesát k .Ljjsa csimK nép-boldojnu'. njaág, midSn máiodik uÁmúik .U^MSafl' I roratiban „kUlSaSi ncyeleoare* méltó • tadT«i.TŐl«c I (ob, ob !) legrégibb es lflfuereoecés«bb (!) dsletet 1 Blslegeo, forrou, tflieMn sjanljA, ob tintelt nagjar pobl.rtm! .. nem torefa, mir .SSk fU*t >*ksa«a-ISSSé Mt,* utáa ,cnt«!; bstétirt aa|T tö kék n; e ret(net)a«k, vegn •• bál > nje-remén<r«kel mindesaa ajfinab" leffragtérs : abisalotti-MljeMn fordaljaaak* oda. E< ajlnlun'k .magra-ral' * birdet*. pwu« .oémet," a nyeremény knaar-ka." De aúért nem ia ,markola e Baurkeka-be péu -ngTBinúterünlL, bog* neg lenne a hala mentre. Cialhimir fiiaeeen elo a, .Lali'-ra ÍM ildia .uűl f a>egéi>7 mexrar ,Uaeá--ra. .GUck aod Séfen bei Cohn" tDbb miUio falat, Nésd, ott ran ép a aserkeaxto neTe alatt
A napokban egrik aeolgabiróaagnái bekopog-tat egj paneesoa aauonj, átnyajtrán folraaaodvá-arát a nolgabirónak aa«n kereaeel : hogj a kér-vény nyakam bosam kötelet ne koeaon ám.
Felelő* sxerkesztó s tiadó : Bátort LajM.
Csáktornya, febr. 2.
Seerkesztól üzenet.
1604. Alsó-L*iidTára. Á gyengéd keuk által irt -orokal kotsOnjBk, de bálkiráirt nem oeveihtf-tfink mrfi Bég eddig nem von aaokáaban.
1S0Ö. Iljolag térjük . tekintetea kir. postati.it urakat, bogy lapnnkat ne küldjék oufnktol TÍMSA, mim\ .ea ajabban u>bb rendel elSfisetonk lapjára! Uirtént.
ÍSTK. I .A sserelemTalUa bárom módja- oi-mfi mukát koaefinettel vettok a atiallbb kOsoljIk.
1607. 8. U- Jó, csak egy kieait ae«re«i>«nk rál toetaasi, alkalmiUg jilassüt.
Ék«a JiaM végzett jogász urnák s .Zalai Közlöny- '. évi 7-ik saámábaa ' iitissi Mtssf könyvvezető úr alleo.tett felaioleniláiit sokan iges tévesen nekem, mint Ekés lásee or fSatke befalyi-aáoak tulajdositják, — kinyilatkoztatom cekát, MBJ nintáa éa UakkatSMV Mtstf arat évek boasaa ss-ráa át, adat Hza)é, sokantstt s a felek iránt igen ia slélrtnsj tiaztviselfit a hivatalnokát isassnm s óu-t ztllónbrn , óssintc barátaim kosé srtmUWes,
— zz«l nr véleményét nem csak soka m eastsc-
tam. — i' annak eUenkezdjerol lévén aejtfi
— agy ia mist agyied — fél, ug? is suzjt
l^aj^smMr ur iráayábaai tartozó ko<
vélek e felssolsmláaommal tlejet teani. —
SAAKT VIŰTCZS ■. k. kis- és rtttMtyví*.
•áUal i
•) í rovat alatt kosUtHrt falallialgw s»a
An die Herren Schneidermeister !
Die Taeswaarsi MilVlat,i TOB Mm Martért in Gratr, i« 8teiermark, esnpnehlt groue Vorrathe aller fiattnojren der etagaaterter
vad Btoderntten
Rock und Hosenstoffe
(1679—1)
far billióén feitgeMUten PreU«n. Anf Waojch w*?ráen HMtWfcartM
IOLL A. SEIDLITZ-PORA.
M
Hl E porok rmdkírlUi I * Uf«lUi-5bb w.f-kb.r, b«b.ioByTilt fjógy ■ ■■batúak Utal mú»d«o. «ddi( «U*mtut liisí »**i-z>k kötótl, t*f»dh*UtJ»-BUI &« %M h*>ly«t foglalják «1; mit as »ok w*r, a csaatári birod*io» ■indaa r4tuib6I kMainkh** kflldötl hiU-ir^mk « l*f ria«Ut«Mbri«D twta-
j p továbbá gi
iik h « porok .Ofssu tzantlAitküi. eae&2tB«titlMs»f«ki«Í, gy*
ábbá iik M«f k«j*kkaa. tri»*t>attiiáj, Mt
j I hyatertert, kákér •« lwat*M
b*jUmuil a lagjobij «k«rr*i ftlk*hn*zt*tn*k, ■ a lr;tajrtA*t.
^iit •r*dmény«sUk. (1Ö47 — 4)
Ara I aredeti doboznak használati utasítással I frt
CRAHCZIA BORSZESZ SÓVAL.
r A l«gm*sbi*bat4bb orvoasser a ssravodfi tmbfríi^ i*f«d«l
| m*r* minden b«U8 £■ köUS fjaladi^, laftSbb b«t«f*4f, niWoaas-■ft aab-, f*j-, iTU- ÍB íofií')ít, rifi a^rr«k A* nyitott tatok, rák, ín; ntmf/a&adú. bénuli* ét mindennemft lérüiét ell«,a, itb gtb.
t palaczk ára hasznai a ti utasítással 80 kr.
nORSCH-HALMAJ-ZSIROLAJ.
ga b«gj0ihen
II A l«ftii«tabb »■ lhdóbb N
A vaiöd, Oarsos-aslsujzslr-slaj s>*U- «. tid«->af>ksaj. ssrtfse
s lafidlilubbkiu»My- ...claia.j.kit. =..»i.. .. ,d.-..*üi' Mrkat*j«kst*
Ara I üvegnek használati utasítással I frt
Baktárak Sagy-KaniMan : Belus J. gyógyaz Lovak K.
gjogyss. Jíesselhoffer J és Knsenfeft F. uraknál.
■Mt»irstt LakoTiai 9. 1 LltMyM aUliroda J. C7Ó17-
Catktariju Karáa> H. I ■aranUau U.tl Nándor
tzarfsa X>»Ul«r Dirid las«k-$Jt-lJS>lT»S Fibin J. &.
bawvárstt Koha Jakab SzMStatadjraz ÍU.ob F.ruea rj
I Mw.7 Aadrál Mitulbaaa Za. C«jt«ek 1. J.
utM Sr.j., J«k»b ki HttttM Cuouiirin U». pofjM
fii
YA
A legnagyobb
Zongora-eladás.
4.Fit?rtifgi*B *gy jókarUaii 1*TC régi ,BöMndorf**r"-«
SBÜT6R6TA
ZaU-£ceras«gei lddó B«bb
Bécsben, III.Marxer utcza 17. sz. alatt van, hon-
20,000 forint
érték körüli oly b i J_t o k kerestetik Tételre; mely egy tagban s vtsut-áHBmáslini körei van.
ajíp- A vételár arauyokbaD fizettetik. £rtckezbetoi
a .Zalai Közlöny szerkesttóségében. (1570-4)
uan képekkel ellátott árjegyzék kívánatra in-
gyen bérmentve kttldntnek mindenkinek.
Hölgyeknek nélkülözi.etlen!
A VISSANTl
Feir Biadwftle artaMna* arczfutékkei: Félre i
RAKTÁR
ruganyos
matráczok,
; ü k r 0 k és
füfgöny-
Urtókban.
RAKTÍR saját fcészitményü
asztalos és b||ter flyipi rgktár
rixspwral! Ezek daráljak ■•■■k«t Mk a ■érajamtes. Wvitalatai ■egvizsgáft. tiszti 1 és toljam ártaJaMtkn (iv»4)| RAVIH8ANTE, De. LejuMetól P
bátorokban, ,,ii._!!, hajtott, nád- és ''. „'' sialma- NAOY-székekben, vasot-utczá,* Tárosházoan.
tbit ac>ru rjú*«Í. U smh^ri bÚTi mmd-i megment- ni ntobajokt^l nefúvoi •;& t^piég^t örök itjiiMgot bUtositaoi. Mar az el*5 kiaérl«tmeg f( birkitf\G*ni arról, hoty minden dicsérw fü\fnl«%et K.apli«ió nagybaaó* kicsinybMI Budapesten: Dr. Leít«ac fiiraktárában, Király ntcsa Ifi se I IV
Egy üvegtok ára 1 írt 50 kr. Vidékre utánvéttel.f
Pályázat.
1876
Pályázati hirdetmény.
Z>liU|]> vonnia kouéfés k r. k. iiaiuSi Ulomiu lértn, err« püyitlt birdclwlik folyó fri «pril 2<-i(. A unitói faetc r«Dd«l lakkéi; S uobft. efy koujht, bekű wlf*k bereirban 40 In., t &:•. IAIMB 1 hold f»U 15 frt, rfj H M hold rét !0 frt.. 26 mért g«bo;,. fel. buu. mér-jt 4 frt.. 8 61 tasifl 61e 5 frt.. 30 akó hor. akaja 4 • ■ kélipens Síelés 114 fn ; lélekpéu 14 frt., a tluia 14 In i, f*l aieu,„, atioi lefslS ; baraagoxisért 14 mérO Kab-ia. méreje 4 fn.. exekresex^ t fdldekeu réteket ké«cp«auel sx&jnitfa. ugj a gaboaoen.Qeket, — t?.* OHMMII 4H4 frtot. — Kelbiiatnak t«bit > tiutelt pilrirni kirinó orik bojr foljO >TiapiU2i.igmafakU raodes okmtoiokkal eUitra alnlu-oii oil bejelent»ék
Keit Sonaáaoa, juaár hé 17-eo 1876. (155-3
Bokán Farkas,
Ukoluitti elník-
{fogy-Karnisariroi hatAiágáBÜ % Táros ttaieu által kioeve-
twidö é« koJOn .tolliUU ét tvUrilmnin atuit&a alatt álló illitor-TOIÍ illnmisra pálrazat njitutik.
Eien állomiual éri 100 frt fizetés, Qgj a leTifandti survai-marhilL, lenesek viugálatiért külőo szemtr>dijak vanaak egybekapcsolva.
Pálcásoktól mffgkiv&Qtátik :
a) a magyar nyel vb* d tökéi •»• j irtai tig,
b) állfttorrosi oklevél.
c) legalább egy éri ilUtorvo&í gyakorlat
A kH16.ii felixerelt kérrények a rárot tanáctáhot lt7Ö. éti márcxiat bt^}.sű napjáig oyajtamlók b*.
Belus József,
polgárin erterI Marczalibana f6téren, a templom átellenében, mely áll négy lakásból,
| agyszinte két ntczai bolt minden üzletre alkalmas, horzá mészárszék és egy na?y kony-
ha-kert ; a Tenni szándékozók jelentkezhetnek személyesen,-vagy pedig lerélileg Geirz
i József urnái Nagy-Kanizsán, Kereszt-utcza. — Az eladásra irt ház évenként mini -
1 egy Í00 frt jövedelmet ad. (1560-:; i

(164«-S)
Keller Ig'nácz
Ház eladás


AjánlJ» gmtdtgoii lelei«rolt ur»k-, tiftl. gy»k, im jryermekek íiimára T»1Ó upáarak-tirit a legjobb minisen, ket a lebetT, juténrua ároo.
Uföuinu tigTelmél.-' ajánlani bitur va-gyok a ca. k. katooaaág a l. közönaégnek. hogj megrend«le»«ket»logjobi,bel és külfiildi búr bői •Ifog.dok áa kazluk, u árt legjutiiDju ■»bbao Káicitom.
Ai én raktárnrabao váaárolukat kijavi U*ra. elfogadom.
EmpfiehHaein r«ich aaaortir.M L,ag«r fller Gittuogen Herren-, Damen- and Kin-der-Stifletten von bester Quali»t und la möglichst billigeo Preüen.
Femer macbe icb das k. k. MUllar und verehraDgswurdiges Publikum aofmerltaamj dau icb allé BsiteUungeu vom beaten In- und Ailaláoder L«der verfertige und prompt aad billigst berechne.
Aacb wird VOD mir geVauft- Waare sil reparierftn angenomm^n.
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o u o IJ o
joooooooooooooooooooooooooooooocx
gazdasági gf'pgyároH
u 1873. bécsi világkiállí-táson a legnagyobb úgymint:
haladási ésérdera-érémmel kitüntetve,
Bécs, Favoritén, Eriaciigasse 22.
ajánlja ki tünó szer kezeto
MTVeti-gépeit, melyek a legnjabb javításokkal eUátva, eddig mindea más üyen gyártmányt fölalmalják.
Továbbá készleten tartatnak: Kui CMplégépak legjobb szerkezettel, járgánynyal vagy anélkül
iaraújMk es járgany-e«éplógépek.
HwtMby-féle labonarMták
LWhTer-féle togczélszerObb konkolytitztitt gépek és ilyenek Penwltet-féle
szerkezettel.
RiChmond 4 Ctaadjw-féle. ugyszinte eredeti angol Baotall-féle (ZBCSka-
vag* gepak kukoricza-morzsolék, kézi-, ló- és gózeríre.
rreptvago és repazuzó j^ek.
«Tl6 és daraW nakaak gózzel, jirgánynyal vagy kézzel hajthatók, ZKÖ malOMk
Kitttnó anyagért és hibanélküli szerkezetért kezesség vállaltatik. Ábrákkal ellátott jegyzékésárjegyzék kívánatra bérmentve küldetik. A gépek megtekinthetők és megrendelhetők a
Szombathelyen, főtér 1. sz. a.
Iév6 gépraktárban.
Klső s legtöbb jutalmat nyert órúk
legbiztosabb megrendelési helye


flUER JÓZSEF
m kfr. szabadalmazott chrooometer es
múórásnál SZEGEDEN
Midün ez alkalommal laszállitotl árakkal ellátott árjegyzékemet s t. küloo regnek bemutatom, reményiem, hogy a nagy közönség elismerése mellett elegendű ajánlatul szolgálnak khttotetéseim egész sorozaU, melyeket egy magyarhoni hason üzietü sem bírt ily rövid idó alatt felmutatni.
Czáfblatára ama számos szédetgú reclamnak, mely a valódi művészet rová-sára és a L közönség károsítására a valódi szorgalmat és bizalmat megingatni törek-szik, kénytelen vagyok kijelenteni, miszerint hitelt csak az érdemel, ki állításait iga-zolni és képességét szakértő bírálatoknál is érvényesíteni is képes volt.
A legközelebb megtartott bécsi világtárlaton kiállított uj találmányu óráim mint fejlődött korunk művészeti színvonalára emelkedett versenyképessége áltat va-lameouyi hasonnemű kiáHitva volt órák felett győzelmet aratván, a bíráló bizottság-tól haladási érem, mint elsA kitüntetéssel — az 1871. évi londoni világtárlatnál angol diploma a m. oraz. kiállításnál estet diazérem, 8 felségétől arany érem a. a. t. álul ettek jutalmazva.
é k: Órák hölgyek rp«zé>r :
Ezüst hengeróra 4 rubinnal . 12— 17 frt
Arany hengeróra, . . 24—29
. , zománezosva 30—36
, , dupla tokkal 44—47
. horgonyéra 15 rubinnal 43—48 d. tokkal 48-55 . valódi kulcsnélküli re-
montoir horgonyon . 54—60 , ugyanai dup. tokkal 75—180
Inga órák :
Ingaóra 8 napi felhúzással . 21—31 , . óra s félóra ütéssel 37-42 , , negyed'Ara ütéssel 59—69 Havi regulator. . . . . 35 — 38
A r j e g j
Orak urak rrstsSre: I
Finom hengeróra . . . 8— frt.
Eattst hengeróra 4 rubinnal. 10—12 ,
krist. üv. . 16—18 „
„ . d. tokkal . 14-16 .
, borgonyóra 15 rubinul 16—18 „
„ . dap. tokkal 21—3? ,
, valódi kulcnélküli re-
montoir horgonyóra . 28 — 34 ,
. ugyanaz dupla tokkal 34—38 ,
Arany horgonyóra 15 rub. 35—58 ,
ugyanaz dnp. tokkal. 54—100 ,
, valódi kuloanélkaü
reflsontoir borgonyóra 5ó —80 n
ugyanazdup. tokkal 82 — 150
Uj órák eladásánál & év, javításra adott óráknál 3 évig kezeskedem -tzenki»ttl felszerelt üzletemben kaphatók zenélő-, serkenti-, bron» és mindennemű órák, nemkfilönben arany- és ezüst-talmi-és aczél láncxok alegjutányoasbb árak mel-lett. — Órák becseréltetnek és jsvitáara elfogadtatnak. — Vidéki megrendelések a pészoasavg elóleges beküldése, vagy postai utánvét mellett pontosan teljesittelnek.
Regulázásért kulon díj ezámittatik. — Egy inga óra csomagolása 1 frt. áO kr. ioronyórik - valamint kastély és teremórák jutányos árak mellett a legn-
jabb rendszer szerint készíttetnek.
begéaek és Unoooaok sz óramüvéswtbeni kiképzés végett kedvező feltételek mellett
felvétetnek. (1543—."'
~r**<»rV>r»rW»ww
-KANIZSA. W7*>. febndir íl-é«.
szám.
TUennegredik évfolym.


JaayaiB
(Ursttssst boi p«Hsorbae aiModnor 0 » »iad« további "orírt 5 ar ' yyn.TTÉRBKN pnltinl 10 krert va-
n<-tuh ilUlík miodsa jj ,,. hirdu^rt kftlllaf ' JU kr fiíBiend
Tskarekyesaziri épalM,
Bánan , cuk Mart Massslsi ( ukfcil fogadtattak •!
IKeiiruok vtno n.~ kUssZMk.
ZALAI KÖZLÖNY
előbb: .ZALA-SOMOGYI KÖZLÖNY.'
virw helyhatóságának nemkülönben az „első zalai ügyvéd -egylet1 ■. i ..nagy Urnaai kM-Mkadei.ni Í ipariunk", a ,nagykaniz*at takarékpénztár* a ,zalamegyei általános tanító-testület", a .Zala-Somogy góznajozasi tetzvéiiytársuiat s tttbb megyei es vártti egyss&lat hivatal** értMitijt.
Hetenkiiii kétszer, vasárnap- \ csütörtökön, uiegjeleuo vegyes tartalmú lap.

Nagy-Kanizsa város kapitányi hivatala iltml 1874. évben tett munkálatok és eJiatézett ügydarabok feletti kinitatás.
A kapitányi hivatalhoz beérkezett 1407 . 98 kr.
ügydarab, melyekre nézve átíratott és megke- ! Magán pótado összesen egyealeg S8960
restetett 1317, ! frt 45 kr, összesen 2BU.J ' frt 45 kr.
b) távturgöny küldetett 43.
e) * tárgyalási jegyzőköciyvekbss) elin-tézteUU mezei rendúraégi 72 figy,
Egy leli közgyűlést tart:
A .csab-rendeki taka-rékpénztár* mirczins 1-én d. e. 10 .órakor Csab-Rendeken.
A .csáktornyai taka-rékpénztár' márczius 8-án d. e. or Csáktornyán.
A „kőszegi takarékpénz-t á r* febr. 14-én d. e. 9 órakor Kószeg-váriis tanácstermében.
tí ,p A p a i t a k a r é k p é n z-t á r* febr. 22 én d. e. 9 órakor Pápán, a városház nagy termében.
A .szigetvári takarék-
pénztár* február 28-án délelóit 9 óra-
kor Szigetváron. ,
* A .sirviri hitelétle-{límitoló intézet* február 16 án, délelőtt 10 órakor Sárvárott.
A .pápai népbank* febr. 2fj-én d. e. 9 urakor a városház teremében Pápán.
A .pécsi egyesüli kül-városi takarékpénztár* már-czius 7-én d. c. 10 órakor Pécsett, Király-utcza 42. sz. alatti házban.
A,szombathelyi leszá-mítoló társulat" márcz 7-én d. n.2 órakor a városház tanácstermében Szom-bathelyei)
' Ki. országsaié*, képviselők
választóiéra jogosított válautó képestiig
meghutározátárM.
Alii; képzelhető nagyobb mo/galom, mint ép most ez időszakban, midőn a vá-lasztó képesek 6'szeirásafoganatosítva van. bárha az 1874. évi XXXIII ik tőrvény világosan megjeleli a választó képességet és jogosultságot, mégis töblTílkalommal ad irányt az eszmecserére, igy p. fkáért oly helyeken, hol az urbér értelme szerint ses-sió birtok nincs, de különben a községi bir-tok az 1848, évi V-ik törvény rendelete alá eső. így ezen helyeken a választási tor-vény 4-ik §-sa és annak a 3-ik kikez-dése szerint a szomszéd községek iiirtok vi-szonyához arányosítandó í< mivel nem rit-kán fordul elő eset, hogy az ily községek birtokosainak a szomsi.d községek határá-ban is van birtokuk, -ezt is szeretnék azon község határában lévő birtoknkhoz felvé-tetni, melyben laknak, de mivel a törvény 4-ik §-sa világosan megmondja,választói jo-got gyakorolnak, kik kis és nagy községben nrbéri értelembe vett '/, telket, ugy ezzel hasonló kiterjedésű birtokot bírnak, miből világos, hogy a szomszéd község határában birt birtokuk e beljflt! figyelembe sem ve-hető.
Ily eltérik a vélemények a^ okleve-lekre nézve, vágynak, kik azt állítják,"hogy egy okleveles egyén, ki a törvény 9-ik §-sa szerint választasi képességre jogosított, akár fizet adót, akár nem, vilasató képes, állít-ják, hogy nem az adó az alapja a felvétel-nek, hanem igen a kiadott oklevél, hogy mennyire tévednek az ily véleményben lc-v"k, mutatja a törvéoy 33-ik § sa, mely TU*g°**>n mutatja, hogy az összeíró kflldőtt-»% munkálatit egyedUl ti 1848-1872-kig
készített .összeírások' az egyenes adók köz-ségi főkönyve (B. tabella) a földadó telek- ] könyv, hol tagosítás megtörtént, a tagosi- : ti«i telekkönyv, igy tehát ha az alap meg- ' jelelve van. világos, hogy attól eltérni nem j lehet, ncia szabid, mit hivatalosan megje-lel a hivatkozott törvény 118-ik g-sa, mely így szól: .Az első névjegyzék megállapítása alkalmával, ha az összeírás az év első felé-ben veszi kezdetét, a választói jog megha-tározásánál a megelőző évre kivetett ad >, ellenkező esetben és a névjegyzék minden további kiigazításnál azon évi adó vétetik alapú!, a melyben a kiigazítás tőrtént. Így i tehát világos, hogy csak azok vétethetnek fel, kik az adó fizetési főkönyvben mint adótfizetók vágynak felvéve, akik ezen a törvény világos szellemével miért vágynak ellenkezésbe, azt megmagyarázni nem tud-juk, óhajtandó \olna. hahogy ezen állítá-sukat megmagyaráznak, mert a törvénynyel ellen kezűt állitni s ezt terjeszteni, mint egy hajtogatás a tőrvény ellen.
KOVÁTS JÁNOS.
N'agy- K an ízsa vároH képvitelű-teatiUeteeié terjeszteti évi jelenté*.
Az 1874. évről tznló jpleméaüok általá-nos részében csak egy-két kiváló és a kfteftnsé-get érdeklő mozzanat v«n, melyek bár általá-nosán ismertek, mégis Mtmilileoüuk szükséges.
Egyik azon törekvés, mely a megyei kor-mányzat vezetése körül oly éleuk mozgalmat idézett elő, hogy abban a közönség minden ré-sze legnagyobb élénkséggel részt vett és bőgj mindezen törekvések eredményre nem vezet-hettek, a politicai viszi,oyuk kedvezőtlen álla potának tulajdonítható, mindenesetre azonban oly erkölcsi elismerést szereztek varosunknak, hogy törekvéseink egyidőre tortént elodázáaa mellett is azt elejtettnek nem tekinthetjük.
Kaen törekvésünk mellett a pénsviszo-nyok ziláltságánál fogva épen nem sikerült a városház építési kölcsönét biztosíthatnunk — és habár pillanatnyi remények kecsegtettek is — mi a kölcsönre nézve oly viszonyok állnak fenn — hogy a legnagyobb aggodalmakat okoz-hatják.
Kólcsönünk bármely órán fel mond haték — és ha fel nem mondatnának is, a magas ka-matláb éa törlesztés hiánya a legnalyosabb. mi csak ezen építkezést és a várost terhelheti.
A kölcsönre nézve feunáilú nagy bizony-talanaág és kedvezőtlen eshetőségek valóbaa megérdemlik, hocy a tekintetes közgyűlés ez ügye' a pénzügyi bizottságnak kftleefigyelmébe ajánlja — és az öaszeség, ugy mint egye-sek, hogy a kérdés kedvező megoldása körül maködő hatóságot segítsék, illetőleg megoldási tervet taraijának.
Belgazdasági viszonyainkban kevés vál-tozás történt.
Vagyoni állapotunk ugyanaz maradt, az apróbb változtatások s gazdálkodás terén ke-vés jelentőséggel bírnak, legfontosabb, hogy a 2 éven át reszteséggel kezelt telekkuti tégla-gyár 400 frt évi bérért hat évre • érbe adatott
A külgazdaságban nagyobb reformok ke-resztülvitele, a két város közt fennálló kapcso-lat és peres viszonynál fogva, melynek megszün-tetése vagy békés kiegyenlítése több isben ered-ménytelenül kisértetett meg, lehetetlen — nagy értéka vagyonunk alig hoz 2*/,-nál na-gyobb jövedelmet — ez is kevés biztossággal van összekötve - és s per teljes bevégezteig 1 kedvező átalakulás alig remélhető.
Legttbb eredmeaya volt s helypéaz fel-
•"'élés, mely már aa else évre i» -4000 frtnyi j»»«lel«B többletet eredményez.
értéktelenné válóelszáradi fik részletes eisdás. legtöbbel eredményezhetnek • pénztári egyen- súly helyreáliitására, habár az utóbbi csak az
csolt, mert ezen eladandó száraz Iák különben minden haszon nélkül elvesznének — míg tgy legalább részben megmenthetők és értéke-síthetők.
Tanügyi tirékvés^ink meg eddig kevés tényleget mutatnak arra nézve, mi a nőnevelés j tv nana és a kereskedelmi képzés behozatalára vonatkozik, és a magas kormányhoz intézett kérvényeinkre csak némi szóbeli biztatásokat nyertünk, de ezek is a tanítói karnak e téren megindított mozgalma némi kilátást engednek kedvező megoldásra.
Mindezen általános jellemzések befejezte előtt jelenthetjük azt is, h»gy az októberben lejári kövezet-vámszsdédi engedély küzbevetett kérvényünk folytán ujabbi négy évre meghosz-szsbbitutott.
* Különös kimutatásainkat a következők-ben terjesztjük elő.
A) Tanács: beérkezett 39OG ügy, elintéztetett ebből 3879, eliutezlelii-u 127
Az elintézés történt (i közgyűlésen 40 db. 17 közosképviseleti Ülésen 167 db, 36 ta-nácsülésen &ió db, illetékesedül a kapi-tányság alul 21(5 db. a szálláabitiosság által T>42 titt, a mérnöki és számvevői és adóhivata-lok által 71 db, levelezés által 2318 db.
Iparigaaolvány kiadatott 49 db.
Péutárvizagáiat 1874. janim és dnczem-ber havak 23-ázt tartatott és a pénztárak tel -jes rendben találtattak.
B) Népesedés. Születés:
a) római katholikus: férfi 332, nő 338,
SsMeson 670-817,.
b) izraelita: férfi 70, ut 42, összesen 112,
4-6V
c) eriogelicua: férfi 4, •*£ 4, ÓMMMII 8,
7-1V
d) görög n. e. iő 1, 3*„
összes születés: férfi 406, nő 385. össze s«n 791. 7 2*/,.
Halálozás
a) romai katholieu. férfi 320, nő 257,
összesen 577, 6'9*/a.
b) izraelita: férfi 47, nő 23. összesen 70,
2 7'/.
c) evangelicua: férfi 6, nő 6, összesen 12,
9-57,.
d) görög n. e. férfi 1. összeaon 1—3 */».
összes halálozás : férfi 374, nő 286, össze
sen 660, D-9*,,.
Szttletés több 131.
Esketés
a) romai katholioas 166, 3-tf'/,
b) izraelita 26, 27.
e) evangeliena 5, 7-9*/,
Össesrn 196. 3-6*/,
F) Tanügy
a) fogymnasiumbe jár 308,
b) polgári iskolábs 65,
c) városi népiskolákba 8 lő,
d) izraeliták iskolájába 7S8.
e) evwgelicusok iskolájába 22.
Összesen 1978. növendék.

d) rendőri és vagjonbizionsági 15Ü7 &£J,
e) letartóztatva lett 975 eajjéa, kik av«-
eül a járásbiróaágnak 32, kir. t vizagálobú-é-
aágnak 22, katonai parancsnokságnak 4, ide-
gen hatóságoknak 8, a tébolydáb* 2 adatott
át, rendőri megfenyitée alá eseti 198, a vá-
rosból kiutaltatott 97, kötött menet levéllel
31, eltoloocsoltatott 300, a városi kórbáae*
küldeten bujakórban 144, egreb betegség-
f) munkakSnyv-igatolásijsgy és cseléd-
könyv kiadatott 195,
g) az állategészségi és keleti saarhavéaz
ügyében intézkedett 597 esetben,
h) cselédnyUvántartási és tartózkodási jegyzékbe igazolványok mellett beiktattat<>u 12»r> egyén.
A rend és csend fentartáaa a kösegésa-•égi, tisztasági és más re ,ddri ügyekben elin-tézett tárgy összes száma 7468.
A befoly t pénzekről.
i) Bírságokból bevétetett 395 frt. 9j kr.
k) különféle nyilvános mutatványok és tánczvigalmak tarthstására szükséges engedé-lyékért pedig 295 frt. 50 kr. Öszesen 69 i frt. 45 kr.Az az hatszáz kilenczvenegy frt.és 45 kr. ~ oeztr. ériben, mely összegből a tekintetes vá-rosi Un Ica jóváhagyásával a szefrények alap-jára forditatott Mii frt. 9j kr. a kórház javára pedig átazállittatott 295 frt. 50 kr. a maraszta-lásokból ez ideig benem folyt összeg 80 frt.
Kelt N-Kanizsán, -1875. évi január
l
ALBANICH,
rXkapUáaj.
Sommás kimutatás
a Nagy- és Kis-Kanizss várasok kosos aduni-vauli adobivatalnál 1874-ik évben kezelt ál-lami és községi adó, valamint más pénsekrOi. s) Á 1 1 a m a d ó.
Hátralék 1873-ik ér végerei ogreíles; 23178 frt 53 kr.
Folyó 1874-ik évi előírás egyesleg 64712 frt 59 kr.'
Összesen egyesleg 87891 frt 12 kr, össze* sen 87,891 frt 12 kr.
Szaporodás az év közben egyssleg 54VS frt 25 kr, összesen 5492 frt 25 kr.
Összes Urtosás egyesleg 93383 frt, 37 kr, összesen 93383 frt 37 kr.
Apadás az év közben egyesleg 111 frt 39 kr, összesen 111 frt 39 kr.
Helyesbített tartozás egyssleg 93271 frt 38 kr, összeseo 93271 frt 98 kr.
EbWI behajtatott és a helybeli m. k. adópénztárhoz beszálitatoU egyesleg 74600 frt 48 kr, összesen 74606 frt 48 kr.
Msrad hátralék 1874. év vegével sgysa-
i leg 18665 frt 50 kr, összesen i8665 frt 50 kr.
i Tehát s hátralék a mull érihez képest ke-
1 vosebb egyesleg 4Ó13 frt 3 kr, összesen 4513
frt 3 kr.
b) Községi magán pótadó.
Hátralék 1873-ik év 'égével egyeslef 10011 frt 83 kr.
A 2.tétel alatti 64712 fr; Ő9 krbóllevunva
a két várost közösen terb.jló 2305 frl 23 kr és
a kis-kanizsai adót 8430 frt 79 kr, igy őaszesea
11236 frt 2 kr adüsszeK't, marad magán pdt
, adó alspjául 53476 irt 57 kr. és erre 26*/, os
I pótadó egyesleg 13903 frt 91 kr.
Nagy-kaoissaí uradalom s fúbérnőksezT * Tásuti társulat és személyzete álul közvetlenül a k. adópénztárnál fizetett és sz adómentes há. z»kra esedékes 13872 frt 4 kr. adóra 26*/. vei egyesleg 36'Jfi frt 73 kr.
sszesen 2BU r 4 c) Községi közös pótadó. Hátralék 1873 ik év végével egytalefr 3774 frt 18 kr.
Szaporodások 1874-ik évben 5492 frt Só kr. után számúvá 26*/,-kot egyesleg 1427 frt
A 7. letel alatti 5S476 írt 67 kr. állam-
adón. 12% val <*veeleg 641 7 frt 19 kr.
A S. telel aiaili 13872 Irt 4 kr. államedó-r» 12*/,-val egyeelcg 1664 frl 64 kr
A 9. téwl alatti 5492 frt 25 kr. államadó ra I2%-»»1 agyeeleg 669 frt 7 kr.
A kis-kanizaai K43O frt 79 kr. államadó után 7. letel) 12*/,-v«! esjeeleg 1011 frt 69 kr.
Közös póado ö-sx^ice egyesleg 13Ó26 irt 77 kr. «■»•! 13ÖÜ6 frt 77 kr.
Összes előírás mag és kozoi póiadóbaa imwi 42477 fri 22 kr.
d) Lerovás és apadások.
!874. év folytán beb>j:aloit es a városi magán pénztárba 23146 frl 38 kr, a közös pénz-tárba 6U37 frt 55 kr. egyeíleg 29183 trt »:S kr.
Kis-Kanizsán ktllíin kereltetik egyesleg 1011 frl 69 kr.
Apadás 806 trt 71 Icr. »dó után kimuta lá» szeriot magja póudóban 228 írt 55 kr. kö-zös pétadóban 96 frt 79 kr. e^yeslcg 326 frt 34 kr.
Összes leróva, egyesleg 40520 frt 96 kr, összesen 30520 frt 96 kr.
Marad hátralék, as év végével összesen 11.956 frt 26 kr.
Tebát a hátralék a mait évibez képest . kevesebb összesen 1S29 frt 75 kr.
e) Megyei és városi körmaoka vütaa^.
Hátralék 1873. év végével egyeeleg 533 frt 40 kr.
Folyó évi kivetés összege egyesleg 1864 frt 60 kr.
Összes tartozás egyesleg 2388 frl, ősaze-it> 2388 frt.
Ebból befolyt az év közben egyesleg 1840 frt 60 kr. e«<Ki 1840 frt 60 kr.
Marad hátralék az év végével összesen 547 fri 40 kr.
Öliteii tél: Elóirás :
a) áUamadóben egyel. ; 93271 frt 98 kr.
b) községi közös és magán pútadóban
egyesleg 42477 frt 22 kr.
c) megyei és városi közmunka váltaágban egyesleg 2388 frt.
Összesen egyesié* 138137 frt 20 kr. 5sz-sresen 138137 frt 20 kr.
Lerovás:
a) államaiban egyesleg 74606 frt 48 kr.
b) községi közös és magán pótsdóban
egjesleg 30520 fri 9G kr.
c) megyei és városi közmunka váltság
ban egjesleg 1840frt 60 kr.
Hátralékok :
a) államsdóban egyesleg 18665 frl 50 kr.
b) községi közös és mag! póladóbwi egyes
leg U956frt26 kr.
c) megyei és városi közmuuka váltaágban
egyesig 547 frt 40 kr.
Összesen egyesleg 138137 ít 20 kr, ösl-»i«wn 138137 frt'20 kr.
i, Késed, kamat cs vrgreh. költségük.
a) államadó utáo végreb. költség befolyt egyesleg 857 frt 93 kr.
b) községi pótadó után késed.kamat egyes
leg 404 frt 16 kr.
c) községi pótadó után végrshajt. költség
egyesleg 276 frt Í3 kr.
Összesen egyesleg 1338 frt 82 kr, <>saze-•eu 153S frt 82 kr.
Végrehajtási eset 1874. évben előfordult Nsgy- és Kis-Kanizsán 3243, árverési eset pe dig 13.
Kelt Nagy Ksoizsáu, 1874 ik i-vid.-c.eui ber ho 31 én.
ZAUSCHNER HENRIK,
pénz tárnok.
OSZKSZLY ANTAL,
v. ellenőr.
Nagy-Kan izsa város, szállás biztosi hiva-talából. A) Állandó katonaság léurám 1874-lien volt.
M. k. 18. honvéd dandár 1 hiruliszt, 1 kspitsny. 1 főtiszt, ."> legénység.
77. hun\éd táazlóalj 1 törzstiszt, 2 kapi tán;, 7 tttiest, 60 legénység.
48. tartalék parnncsookiAg 1 törzstiszt, 2 kapitány, 6 fotisM, 20 legénység.
4*. gyalog ezred 4. r isdoaija 4 század-dal á 7<l ember 1 törzstiszt. 4 kapitánv, 12 fó-ti»z! 2KO legénység.
48. gyalog ezred 5. szsszlealja 4 század-dal á 70 ember 1 törzstiszt, 4 kapitány, 12 fő-tiazt, 280 legénység.
Cs k. lóbt-szerzési bizottmáuv 3 kapi-tány, 20 legénység.
C». k. niénlótelep 1 főtiszt, 7 legénység.
Élelmezési tisstaég 1 kapitánv. 1 fóliást
-n 5 tortstSHt, 17 ktpiláay, 40 fo-t..zt, 681 legénység.
b'; A laktanyákban el voli helyezve. I. stámu lakianyában legénység 20 IL síimu laktanyában legénység 121. III. számú laktanyában legénység 55. 1"V. számú laktanyában legéoység 32. V. száma laktanyában legéuv'ség 51 Yl- asáma laktanyában legénység 140.
Vn. száma laktanyában legénység 70.
Öasseaen 489, magán hasakban 192.
c) fegyvergyakorlatra beidézutlek.
a m. k. 77. honvéd zászlóaljhoz 35 napra 600 ember.
A ca. k. 48. tartalék parancsnokságból 3 Mire 900 ember.
A ca. k. 48. tartalék paranceuokaághox 3 hétre 1200 tnüer.
Öaasesen 2700 ember, de esek a lakos-ságra kedvezően vol'-ak elhelyezve l. i. egvüt-tesen istállókba, pajtákba, kocsiszínekbe és egy téglaazinbe, agjszinte gondoskodva lett, ho&T a kalunaság maga fóssön, nehogy a pol-gsrok ezsel terhelve lefrjenek.
d"i Az átvonulás következő volt.
10 táborunk, 23 törzstiszt, 51 főtiszt, 10.000 ember 2500 ló.
c) elofogst 130 lett kiállitra.
I) a katonai nyilvántartásnál 900 ku-lontéle változás adta eló magát u. m. bejelen-lés, eltávozási jelentés, beidézés, kézbesítés stb.
Kelt Nagy Kanizsán 1875. január 13-án, SMETTANA FEKENCZ,
vnillaibiatot
Város erdészeti hivaulos jelentése.
1873. év végével a maradás 592 h. 142»/,
b Saszeg 7341/,.
1874. évben uj vágatás 952—234'/,—
11861/,.
Osazeaea 1244. h. 377 b. 1921—öl, érteke . fának 8592 frt 45 frt, kiadás 2614 frt.
1874.a kiadás teás 1214 —350—1564-ÖI.
1875. Maradás 330—27 357 öl.
1874. évben fenntálló fa 940 drb, dulo és tuskó, ugy ágfa 360 drb eladott, melynek as értéke és pénz kamaráai asámadáaában levő jegyzéke szerint teás értéke a fának 2763 frt 40 kr.
1874. évben. A falai erdőn a békástónál és recaei határ mellen tüske irtás tuque 25 holdat napszámokért fizetett kiadás 177frt 40 kr.
1874. évben a vágások begyepúzéare tüskevágatás és gjepuséVre napszámok 920 futó öl kiadás 83 frt 80 kr.
1874 ki évben a vágásoknál árkot m el-asetetl s as előbbiek kiigaaitalott 1626 öl, fize-tett kiadás 150 frt 36 kr.
1874-ik évben faiskolai regolirozáa éa a
munkabíró faiskolában pedig vagyon 10,000
nyárfa, 220 drb. vadgesztenye és platanus —
180 drb nagy levelű ssederfa, 1073 drb acatía
*- szelíd gesztenye és tölgv csemeték 3473 db.
Felső és alsó erdőben 144 méró makkot ssedetett és a vágásokban 117 mérő makk el-olieléa, ugy három, as as 3500 tölgyfa cseme-ték a felaö erdei vágásban átültetéshez szolgált napazámok, mint a jegysékek. igazolják kiadás 318 frt 7 kr.
Vágásokban ágbogfa öaazeazedés és tisz-togatás napszámok jegyzéke kiadás 46 ft 70 kr.
Nagy és Kis-Kanizsa kosos kutak, hidak, lámpa és épülelfa kiadatott 54 eset értéke a fá-nak 147.
Összesen téssen értéke a fának 11502 frt 85 kr. kiadás 886 trt 43 kr.
Kelt Nagy-Kanizsán, január hó 15.1875.
BOTFY KÁROLY, erdömester.
Egészségi vissonyok:
általán kedvesok voltak és városunk a járványos bpl»gaégekto! általában ment volt,
az év eiső negyedében a tüdógumókor uralgott leginkább és pedig halálos kimenetel-lel a légzö és emésztő sserek hurutes és lobos bántalmai.
a II ik negyedben a tudögumókor fellé-pése szűnni kezdett és május havában már az egészségi viszony kedvezővé vált ét akkor már leginkább a váltóláz és szórványosai] a hagvmáz lépett fel kedvező befolyásokkal.
a 111. negyedben az emésztő szervek bu-rutos bajai különösen augnsstus hóban feliü- ■ nőén fordullak elő vélhaaaá is fojulva lefolyá-auk asnnban kedvező volt, előfordultak a váltó és epelázak— ez utóbbi hagymással pároaulva. lefolvésuk azonban csendes Tolt.
A IV. legkedveaótle»ebb volt a gyerme-kekre Besve, kiknél a heveny bál hurut legtöbb-nyíre halálos kimenetellel, majd decsemberben a romboló túrokkal uralgott felnőtteknél pedig a légző és emésztő szervek hurutos és lobos bán talma léptek előtérbe, sokasor hagymással páro-sulva és ez esetekben halállal végződött.
Egészségi tekintetben legkedvezőtlenebb hónapok voltak mártius, június és október, leg-kedvesebbek május, július és aoguastus hóna-pok.
Kivonat
• nagy kanizsai városi kórház főkönyvéből 1874-ik évről:
1873-ik évről 1874 ik évre átnuradt be-teg 22.
1874-ik évi január hó ltol decsember 31-ig felvétetett összesen 362, esek kozal meg-gyógyult 315, nsek közül meghalt 43.
1875 ik évre átmaradt 26.
Ápolás alatt volt összesen 384.
A holtak kisül 10 haldokolva, 1 padit halva hosstott.
Kelt Nagy Kanizsán, január 12. 1875.
RÁCZ ANTAL.
i városi kórhál orvos.
j Aa állategészségügyi viszonyok általában
kedvezők voltak és vároiunk a pusztító marha-vésstől megmentve maradt ; ezen kedveso álla-pot további megóvása és a közegészségi viszo-
; nyok biztos és kedveso fenntartása, főleg a mé-szárosok és általában s husnemfi árusok irányá-ban ujsbb intézkedések tételére ösztönöztek bennünket és az uradalmi vágóhídnak városi vágóhiddá átalskitiss czéljábol teendő bérletre indíttatván nevezetes átslakitás és bővítés által ezen most már városi vágóhíd ss igényeknek teljesen megfelelvén, áitals azon veszélyek, me-lyek a szétszórt állstvágás álul főleg nyári időben s kösegészséget veszélyeztették, szeren-csésen mellőzve vsnnek.
A tekintetes közgyűlés helyeslésének re-ményében egyutul a városi állatorvosi állomás rendszeresítését is szükségesnek láttuk, és pedig oly formán, hogy s városnak teljesítendő össses munkálatokért évi 100 frt. díjazást vettünk fel — mely összeg a vágóbigjővödeimében találja fedezetét és az állatorvos s tanács kinevezése alá esik és ea alkalmazott és kinevezése alatt álló kecelő hivatalokkal egy arányba helyezte-tett.
Mely jelentéseinkre a tettes közgyűlés jóváhagyását kérve, vagyunk
kész szolgái:
A .áron tanács.
JegyzőkSnyv,
a ttdamtgyei ideolatanáct 1S7Ö. évi Jtbr. 3-án Zala-Eger szegen a városhúz tanács-termében tartott üléséről.
Jelenvoltak :
Nucsecs József tanfelügyelő ur, mint el-nök, Krób Pál másodtautelügyelG ur, továbbá Glavina Lsjos, Novak Ferencz, Molnár István, Beserédy Elek, Dr. Crráner Miháiy, Dr. Hor-váth Karoly, Liaziák Ferencs, Hajgató Sándor, Babochay János,Udvardy Ignácz,Qy6rffyJános, és Pölts Pál iskolatanácsos urak.
Elnök tanfelügyelő ur örömét fejezi ki s felett, hogy a múlt ftlés berekesztésekor kifeje-zett reménye, melyaserínt as- 5 évre szóló meg-bisatásáról lemondott iskolatanács tagjaival as uj ulésssak küszöbén szerencsés leend ismét ta-lálkozni, ezúttal csakugyan valósult. Kössöne-tet fejesi ki a megye bizottság tagjainak as uj szerencsés válaastás megej léséért s a jelenlevő-ket ssivélyesen üdvözölvén, az Ülést megújítja.
1. A műit ülés jegyzőkönyve felolrastat-
ván, hitelesítetett.
2. Olvaststik a megyei bisoltság átirata
as iskolatanács tagjainak választásáról. — Tu-
domásul vétetvén, az öt évi időtartamra ezúttal
u]ra megaiakult| iskolatanács saját kebeléből
jegysókké Gyórffy János és Cdvardy Ignács
iskola tanácsotokat választotta meg.
3. Ssakbizottságok alakítására kerülvén
a sor, a községi iskolák évi számadásainak meg-
vizsgálására bizottsági tagokul megvaiasztattak.
Krób Pál másodtanfelügyelő, Udvardy Ignács,
Dr. Horváth Károly, Dr. Grráner Mihály, Gla-
vina Lajoa, Babóchsy János, Hsjgató Sándor
és Talabér Zsigmond iskolatanácsos urak ; as
egyéb asakbisottságok szervezését, illetőleg pe-
dig kimondatott, hogy s felmerülő egyes esetek
alkalmával mindannyiszor saját kebeléből vá-
lasstandó bizottságot fog as iakolatanáca a kö-
rülmények sserint kiküldeni.
4. Olvastatik Bedl Gusztáv tspolcssi felső-
népiskolai rajztanitóvá ideiglenes minőségben
történt megválasstatáaárói ssóiójjegysőkönyv.
Tudomásul vétetik.
5. Olvastatik Kéfy Lajos sala-lövői taní-
tóvá végleges minőségben történt megválassta
tásárdl szóló jegyzőkönyv. As 1868. 38. t ez.
120. és 136. §§ ai szerint lefolyt választás hely-
ben hagyatván, megeróaíttetik s Réfy Lajos
•ila-lovói tanítónak végleg meroroaitett dij-
levele kiaiatik.
6. Olvastatik Dikay Károly z.koppáayi
tanítóvá tSrteftt végleges megválasztatásáról
szóló jegyiíkóújv. Az 1868. 38. L ez. 120. és
136. §§ sí érteimében megtörtént választás hely-
ben hagyatván, megeróaíttetik s Dikay Károly
s.-koppányi taaitó végleg megerAsitet; dijlevele
kiadaúK.
7. Olvastatik Sormás kusségnek tanítója
Pemr Antal elmosdittatáss iránt megújított pa-
aaasksrvéaye, s ezsel kapcsolatban azóoeli jelen-
tés tétetett arról.hogy Sormás község iskolaszé-
ke be sem várvs as iakolatanácsnakjea ügy ben
hosmndó érdemleges határozatát, a tanítói állo-
mást megürultnek nyilvánította s mint ilyenre
e pályázatot önhatalmúlag kihirdette, említés
tétetett továbbá arról is, bogy a sormási iskola-
szék határozaui illetékességi kifogás slá vehe-
tők, mivel a neveseit iskolaszék megbízatásá-
nak határideje az 1868. 38. t. ez. 118. §-a ér-
telmében már lejárt a dacsára ennek le nem
mosdott, melynél fogva azt újra megalakítani
sem is lehetett. — Tekintve azon körjlményt,
a aormeti unitó »'ipni panaasra nézve
a aslamegyei iskolaunács hstárosoti ss iskola-széknek tanítója ellen alkalmazott eddigi eljá ráaa,a pályázat kihirdetése hivaücosvaaz 1868. 38. t. cs. 138. §-ára mégsem misittelik s egyut tal a törvények tiszteletére, és csokis hatáskd rén belől való működésre komolyan uuaiUatik ; amennyiben pedig akár a tanító elmozdítására, akár az iskolaszék illetékessége iránti kérdés tisztázására ujabb határozathozatal ssükségel-tetaék, a jövó évnegyede* tilés elé beadandó je-lentéstétel kötelezettsége mellett a helyszínén megejtendő vissgálat teljesítése végett Nucsect József tanfelügyelő, és Kovács János járási szol gabiró urak kiküldetnek.
8. Olvssulik Aurbach Paulina és Boenig
Mária nagy-kanizsai lakosoknak német nyelven
beadott as irs nti nyilatkozata, hogy a közoktatá-
si ionén; e-.-illemével és világos rendeleteivel
elentétben aLó magán unintézetüket folyó évi
május 1-én önként befogják zárni, mely ideig
annak létezhet megengedni kérik.
A salamegyei iskolatanács, bár sajnálat-tal vessá tudomásul, hogy a tankerület terüle-tén egy ily sug iskola is létezik, s hogy külö-nösen Kanizsán ilyennek fennállása lehetséges, továbbá hogy folyamodók beadványukban a -* helyi nemseüségi és nyelvhasználati viszonyok által sem indokolt németnyetvet használták s diplomatikus magyar nyelv mellőzésével, mind amellett, tekintve ason enyhítő körülményt, hogy a törvényellenesség megssüntetésere, in tézetök bezárssársök magok önkéntigérkeznek: ez idő zzerint a törvény szigorának alkalmazását csupán loyalitásból nem kívánja, az ígéretet tudomásul veszi s a kérelemnek helyt ad ; nyi latkosókat azonban oda utasitya és arra köte lezi, hogy aláírásaikat a városi hatóság előtt ssóbeli nyilatkozatban magokéul elismerjék es hitelesíttessék.
Az esetben pedig, ha s kitűzött időben, vsgyis f. é. május hó 1 én igéretöknek meg nem felelnének,tek.NucseczJózsef elnök Unfelügyeló ur felbatalmaztatik, sot határozottan felkéretik, hogy az 18o8. 38. t. ex. 22. § a értelmében ne-veseit zugintécetet asoonal bezáratni s erről a nmélt. vallás- s közoktatási m kir. minister úr-hoz jelentést tenni szíveskedjék.
9. Olvastatik Pulay Károly hahóti feleke-
seti tanítónak a községi lakosság, de különösen
a helybeli plébános ellen beadott panaszlevele.
Miután a hahóti iskola hitfelekezeti, az Ugy az
érdemleges határozathozaul végett a tantel
ügyeloseg utján az illető felekezeti egyházi ha-
tósájhos áttétetni határoiutik.
10. Olvastatik a nmélt. vallás- s kosokta-
tási m. kir. minister ur magas leirata, mely
sserint a magyar-eserdahelyi községi iskola és
tanítói lakhoz szükséges melléképitkezéeekre
1707 frt államsegély engedélyeztetett; s ezzel
kapcsolatban elnök tanfelügyelő ur jelenti,
hogy a nagy- és kis-_páli községi iskolára ha-
sonló czélból 1511 frt. államsegély lett kegye
zen engedélyesve. — Örvendetes tudomásul
vétetik.
11. Olvastatik a zala-egerszegi községi
elemi tanítói-testület folyamodványa, melysze
rint fizetésük rendetFen kiszolgáltatása miatt or-
voslást kérnek s jelenlegi nagymérvű fizetési
hátralékaik behejtását sürgetik.
Erre nézve határoztatott: As illető járás-beli esolgabiró ur folyamodó tanítók fizetési hátralékaik azonnali behajtása végett megke restetik, aki egyszersmint az iránt is folkéretik, hogy a zalu-egersze<i községi iskolaszéket a jö-vőre nézve komolysn figyelmeztesse, miszerint a tanítók fizetését ezután megerősített s igy tör vényes szerződés erejével biró díjleveleik értel-mében kellő időpontban kiszolgáltassa. Ezen határosat végrehajtásával Krób Pál másodtan-felügyelő ur bisatik meg.
Az ülés véget 4rvén, a jegyzőkönyv e ponttal bezárslott.
NUCSECZ JÓZSEF a. k.
tufelUfvtU, BÜK isk. tsaács elaSk.
ÖYÖRFFY JÁNOS s. k.
Iskolatanácsot ss tanáojefvsi.
Helyi hírek.
— A nagg-kanimaai önkéntes tesol
tó-egylet táaczvigalma oly népes volt, hogy
300 frt. körüli tiszu jövedelmet eredménye-
sett. Általában fenteién jó kedv is jellemeste
az idei farsangi ivad ez utolsó tánczvigalmát,
melynek nagy réssé a bájos Hencz Antalné úr-
hölgynek, mint bálanyának köszönhető.
— A „Korona' vendéglő éttermében
szombaton, febr. 13-án tartatik a nagy-kanizsai
úrhölgyek néhánya által rendezett tánaviga-
lom, melyet a hölgyek 10 frt részvénynyel
rendestek.
— A „magán-dalárda", melynek
működő tagjai a fogymn. tanári a községi nép-
iskola tanítói karából áll, múlt szombaton este
tartotu hangversenynyel összekötött vigalmál
a „Ssarvaa* vendéglőben. A jeles és szabatos
dalverseny m&élvét fokozták a kedélyes tossz
tok, melynek legssebb s oroaslányi réssé főt.
Farkas László fogymn, igazgatótanár urat il-
leti meg. A barátságos estely hajnalig tartolt

Muraközi keleti marhavészről járvány-tábla.
^ '■ A járvány kiélésé
■» tói sept. 7. 1874.
f jan. 3. 1875-ig
g | öwzesen
- ! "f ' : i ™
71' 68 3-
5532íSO26ó 815 288
61 261 32 2 —
90 38' 48 i\-
78 20 56 21 —
ló1 — 3101 6
i. -' -!
31 17Í 1| 6j 6
1 51 - 1 i
1
1!
•A 3
31 264 133 1011 2 5 11 13 7
45 30 15'-

-Ü 4832 ?TÍ 1314 6O7 55962 56 TÖÍTHíi
képviselő testülete miacien tagjának btvatftlos meghagyABt>ói Kezbesittetik
-A .Zalai K6mi6ny 8-i.
taiaaolsló Furat Lajos állalorvoi urat felkérem, hogyha valamelyik megrótt orvos urnák ne- I vét óhajtja tudni: legyen trivmaxuu . Váiaast"
vlulvaam, mely M. betűs csikkemre íratott.
Nem volt czelom ártani egyeteknek, hanem asssnálni a közönségnek, esert irtsus meg a tényeket ét hallgattam el a nevekot. Különben arra, kit ason nemes önérset boldogít, hogy az emberekre nem ragadó vénben Marsköz érdé kében s réd bisou teendőket feláldozással vé-gezte: erraM. úgyse vonatkozik. Elhissem, hogy L Fttrst ur — senkibSI egy fél krsjcsárt K vett el; de, hogy s ptsrlski vészkerflleti ál-latorros ur — egy uj hoasstiságu űvigec»kébe ssrt fblysdékért 200 egész krajcsárt vett a nép-tol, azt tudom azoktól, kik tóié vettek. Ilyen vevAk bivataloaan kiállítandó Dereivel és né hány üvegecsfcével asolgálhatok, hs kivánjs.
M.
— Foivó hó 7-én Alsó Lendvára in
dúló poetakocail Caáktornyáról délelőtti 9—10
óra kost Strukovecznél ismeretlen tettesek meg-
támadták, a pottaládát feltörték; de a kocsis
azt monda nekik, hogy caak csupán újság és
közönséges levertkit tartslmasnak a csomagok,
mire a csavargók félreálltak, a küldeményeket
tértellerjul hagy tik ; — miértis biztonssg te-
kintetéból s postával naponkint egy rendőr fe
dezetüi alkalmaitatik.
— A soproni pénzügy igazgazóságnál
alkalmazott pénzügyi Ug/ész teendői, f. évi
martiul 1-tól kezdve — a Dudapesti kincstári
jugagyek igszgstótágára rubáztatik át.
— A nagy-kanÍM»ai pinctérek f.
évi február hó 11-én,-a .Zöldfa" vendéglő
nagy termében sártkórü tánczvigalmat rendez-
nek. Belépti díj : »0 Kr., Családi jegy 3 sse-
mélyre 1 frt 50 kr., kársat első sor 2 frt., rná
sod.k sor 1 in. Jegyek előre válthatok: Waj-
dits József könyvkereskedésében, Nentra és
Toruk urak kávéházában és ettve a pénztár-
nál. Kezdete 8 órakor.
— A keaathelyl tanítói kar f. hú ti án
s polgári iskola helyiségében Biro József el-
nöklete slstt a „tanítói nyugdíjról* tartott ér-
tekezletéi Ujlaky H»tyás urnák nyilatkoza-
tára — „tekintve a csekély nyugdijt, erre-
nézve az országgyűlési albizottság módosítá-
sait, — valóban szomeru kilátás és szánandó
jövó nés s tanítókra! . . ." élénk és beható esi
mecsére után követkesó határozat hozatott és
fogadtatott el: „A zalamegyfi ált. taoító-tes-
tület központi válasstmánya által kiadott és a
képviselóháshos beterjesztett „Memorandum-*
boz — meg egy réazletesu irányadó munkálat
— tek. Tolnay Károly képviselő urhos oly ké-
relemmel leend intéate, miszerint as orsság-
hásban a tanítói — nyugdíj, mielótt törvényre
emeltetDék, — azt, a tanítók érdekében szere-
tetteljes jóindulattal pártolni szíveskedjék.* A
teltnrjeszteudü munkálat kidolgozásával Bíró
Juz»et, Brutler Mor, Sseilz Jóssef és Ujlaky
Mátvá* bízattak meg.
_ CJ tenetnü. Táborszky és farsch urak zeoemukeresKedésében Budapesten meg jelent: ,Az erdőben' polkamazur ifj. Fahrbach Fülóptíl. Ara 50 kr.
— űymen. Márkus Sándor nagy atádi
tanító e hó első napján vezette oltárhoz Kör-
mendy Sándor galamboki körjegyső ur kedve*
leányát Emma kisasszonyt, — febr. 4 én pi-dig
Németh Antal uradalmi tisil tartotta esküvő-
jét Istócey Eliz kisasizouyoyal .Szombatbutyeo.
— Hinchier Lipót alsó-domborúi lakos Ró-
nigtberger Hermina urhölgygyel váltott je-
gyet Bécsben. — L'jváry Sándor fővároii pos-
tatiszt eljegysé magának Egyed(lrrua kisatz-
izonyt, Lgyed Jóssef Vasmegye rába szl.-ke-
rtíazti földbirtokos ur oajos leányát.
— GróJBatt/iyányZtiymontltzein
gróthi országgyűlési képviselő ur elnöklete
alatt .Orion" csimű uj biztosi [ó intését
slskult.
— A .Vasárnapi ÜJ-tg' február 7
iki száma következő tartalommal jelent meg:
Tánczsenének teremtói (Lavotla, Bihari János,
Kuxiceka és Rózssvölgyi arczképeivel). Evve
Lajostól. — Izmailia. (Baker expediciiója Kő
sép-Afrikában, két képpel). —A párisi uj
operaház (öt képpel). — Délibába a jég kö-
lott — Utasát a fold közepébe. (Verne Gyuls
regénye, képpel) — Innen-onnan. (Tarczale-
velek.) I. — A karnevál Ulaszors*ágban. Kiss
Elektől. - A vaskályhák as a ifttéa. - A
hétről. — Irodalom és művészei, kösiutéseuk,
köalekedét, sakk-feladvány, ttb. reodes ro-
valok.
— SlAptetéti felhtvá* az .Egyetemi
Híradó" csimfi ifjúsági staklapra. Az .Egye
temi Híradó" a bassi fStanodák. jelesül: a bu-
dapesti ét kolostván kir. tudomány-egyete-
mek, a budapetii kir. műegyetem, a hasa üt-
sxes jogakadéiniák, a magyar óvári gasdsaági
akadémia, valamint a többi gasdatági-, binya-
sMiti- ét érdemeli feWbb tanintésetek ifjusá-
gának közlönye le-mi. Mint ilyen, az „Egye
temi Híradó- első torban a hazai íőtanodák
ifjúságának érdekeiért log küzdeni; felfogja
tarai az «sea tóuoodákban »ddig észlelt a s
jövőben uetán felmerülendő hiányokat: tudó
sitásokat hosand a főtanodák kebelében feonálló
yletek működéséről, gyűléseiről, valamint a
hasai ■ s kitttnőbb kdífoldi fSUnodsk Jfjuea- | gának körében tapaszulnató minden tigyt- t lemre méltó táraaséleli uir^galnmról. Hozni tog az ffl^gyetemi Hiradó- ez'ukivul, a tudomány minden ágába vágó értekezéseket, .Ttroájá ban* pedig érdekes, vonzó szépirodalmi dol posstokst. As .Egyetemi Híradó* megjelenik 187b. évi márcsjus ho I tói kesdve, minden hó l-jén éa 15-én. Elófisetéai árak : Félévre (már cziua augusztus) 2 frt. Negyedévre (márcsius-május) 1 frt. Gyűjtőknek 1Ü példány után tissteletpéldány jár. A> előfizetési összegek, tisztelettel alulirt nevére csiraesve : Buda pestre, koronahercseg-utcsa 3 ik ssám. 1. eme-let, küldendők. Budap-.t-u 1875. évi f-bruár hó l-jén. NASZLUHACZ ÖDÖN, Ügyvédje-lölt, felelóa az*rke-.ztö el laptulajdonoi.
- RIMAhirrJc. Bibarvármegy« a köz-biztonság helyreállitá«a végett rrigtöu ítélő b
ti
I
•3
Hely
in
3 -^ i
i; %,
|5
Járás
149
279, 43 760121
134 3J;
CAktornjaj Pekleoicca
. Férketioecz
„ \ Macskovecz
432, 110 153'
536 127 176 330
179j 366'
17; - 1
3! _
HImpc*ina
Sseloicz&
Hirof
Senkovecz
Csáktornya
Ujudvsr maj.
Lopatinecz
Sztrálioninecz
Miklavecz
Perlak Dekinovecz
Doioáainecz
: i I III
Kelt Csáktornyán, febr. hó 3-án 1875
Vegyes hlrok.
— Büvéts fogát. A napok U«n Wlas
chimba C*ebor»xági»ii) uucú: .tíuváií" érktt-
•etl aki u»tg^ falragaszokb»u htvá infg * t. ex.
közüoaégtt oag/axerü : , KiOdasAra." K-ite a aé-
tuk o«g^ auiniuitii ftereglöLteit; üeaxe, élvezetes
oatÁre aúmitváo. — A „profetWítr* ur ueio to-
káig váratott magára m tudata, hog^- le-ftslA-
•sor ia, itt még *o*^a Mm láuxt erómuu.tvanj.
fog végrtíhajtaui. FoUtülií* a jeleolevú legorő-
■ebb urakat, hogj1 egé» urejükkel támasskod
jaaak neki a terem ajtajának. 6 majd ai abla-
kuo kiiuáuváo. kívülről befogj* njromoi at
ajtót. Néhaajrao a legerfoebbek kösUl oeki is
támaaikodtak u& elretesxeit ajtÓD«.k, a múvéas
ur p^dig kimáasutt u ablakon. Kitelt öt peres,
el egjr Degjed ora, el egy íeJúra ü, de abfivéaa
csak aem jult, végre a t. ci. köcooség elvetsté
türelmét, as ajtót fólrániá a meggjrúsódék,
bőgj » „Profeasor uru pénxtáruukootul eJtüot,
magával vivéo a be-txedett belépti dijakat ia.
— PractitM*. Venasualábaii a kostáratt-
ság eloökéaek szobrot akartak emelői, mivel
aaonban Vc|tesuelábaa as olnükok tgeo gjak-
ran váltaltosnak, elhatárolták a ssobor fej^t,
ugj- kéwitai el, hogj act le leheMo caavarai.
Ha egyik elaoH megbukik s másikat válaasta- j
nak helyette, a saobor fejet is lecsavarják s az
uj elnök fejével oaerálik kL Ai e&yearaha t»
duxiuséoT ugyU valameDojriüél ugvauax.
— Uj kertmtmód. A Franc xiaországbao
az eiamaatakBak M iotbringiakttak o v uj u>i t
ktídreanieajeket nem egj kópé sa&kmáDjr^lja
ki a maga javára. A napokban a párisi íeujiUS
reodówg előtt fgv egyesi állottt caavargááért.
- MaaluraagoV - kérdé as mla&k : - ' " '
— Miből M\ - M«b»4«embol.
Faplreaeletet.
OMaton n -itÍBB M-
a;>tl 6t«<tTér, •» •(Tik jobbra, a maiik b*lr* aánt-t.
•Cjittt hardják a e»tH»r«t váJlaikoo naponkint a kot-
rói ujjúkor *>tJBÍ*t fitm-riiitu atcitiják ■ káro-
molják, w«rt mire am .üáJlóboí *rDek, »aj4 alig
■arad 'n a r.SWVrben. niod kih>e»og«l>ák. -
PMa-«ao4ot tf a«ra ■ •«»» HWiir t*orl«^ wolgaUtóas 1*TS baka fiáról, jaUalas; aa inpélábao kaa--n»n-*l, in»a(ry*rti. be- |M>l6) -aira a tUBoMuiioir *.j»»*iaio.a*j v** -. aohaM biaaljya •«oo keé**» komám a«s-SBABT, iúkább örfiljoj, hogj nem n'u-inj TerW *t
_ Yöl i^nrlm. Bttaofjan b»no*d boldog
róaiígért folyamodott. — A debreczfni szmiiis-ban «jry fáttámlo ssétrobbant. — Holtán Er-u6t emlegeti a hir Vratuiegye jwvC töi^páu jaul. — Sarlay János ssarvsti tasiár as indigó gvár-táa ttzlietésére ú'.Um-se^élyt ksp. - Laibach kórnyékéu s ni. hónapban cserebogarak röp-ködtek. — Ssegeden egy vőlegény, kit hásat-ságrs er4saakoltak,e*kuvóje i-lótt felakaaztá ma-git. — Futsuf Tbn Él Kh.li-i Jeruzsálem pol-gármestere európai a!jábau Budapestet ia meg-látogatja. — A m. hó végével as os*xrs britt ssigeteken nsey viharok, m-nydörgrók é. vil-lámlások voltak. — A chinai c árftárné férje halála miatti bujában öngyilkoa akart 1»OBÍ. — Bercsényi kuruez vesérnek titkon j*-gvekkel irt levelűhez Thaly Kálmán megtalálta a ku) . csőt. — l j felségének dalmátiai n'jában tto-toll koronahrg. ii kísérője leend.

a
Jet^riet
a< sí \\ \
71!
208
472,
60;
no!
413
109;
137 533'
1121 16»| 313 176!
258' 1)43'

34; 52
58: lt» 1 16
.s
7j H
a
5|lO8' 5 15
.SSJÍ
313
PH
Gracs&nv
i<J Volt I
terí állator.os
gi elnök.
bizalom! Bor*á»fl. h«rbe bádal, bánatodat! Bi-r. bor barátcáfc? bairat^U. birva bájon babídxl ! Hár balaora bSasHlten bsnyoloilrik baléd, bátran bA.akttn billsa;-t«ad bajosaO't, liöbugyo^Aja baas, be^re* báró, b«-cafllrtea baukárkéDt balli(haia» Maváat.
Rrfirü bucanaót, bár bajlticnuliii : bt'Onv hu-ráioin. bnW-iil uillikaRDál bneausó bajtára bánkódva borulok balomra bonyodalmas beased«tn«t bebajtat-vsa belsSai bifodalinába; bécai badaraáxital, billióa bánja bisalmával betálalt bi.aa«d«mfll bocaánattal befajexvea: Buldoeaág, biaalom, boaaonkodáat bont-aoa: bírd boldocaa, békaaan bájoló liaba IU ! 1
Barliai apánk egyik j .Irlkll tisEtf>,5j« t.ólin-|atra • tá.tor-fi lépUkket merte nfik ah-sijit ka.
AB atcxiltao egy asaaiár is ráfodoK.
EDobai-fluk v«-letJ#tiül rotjbotlik a aairaz ko-rín kftriAmfí állatban.
— Állj félre r>cMÍm ! — mordol a .isajr-Sar illatra -wit*o«i.rf«i hangou — nem litud, li>f/ *a ia haxa/elé láttok !
Kg? rjtlak Its^jabban tjrak-tojkt<* gepnt ta-lált f«l. miri.T álul egy trok naponkint 10 — IS t»-jáaul ajáadikotoaji mtg A boldoc tnlaidoDost- — A fép nana »gj-ét>b, wiut egy l-r*»«k. tm-l/iník lanckiu n tOjá* naf *aagának nogfelalS lyuk ran ; — Kmint « tj-uk tojött, a tojáa eltűnik * *■ látván, iiogr tojása tántM, mai-[erolt«jti tnagat ét 10—12-rn ■* riTibetai, ily-jtuté-j a naponkint, áldást. — As a lo-rmcbb, bőgj -rt-uiaü* ierm«M«tbé cár UA}***m mtf ran
Érték- és váltéfolyam február 8.
6*/, metsliquet 70.80; 6" , nemz. kölcaVm 75.80: 1860-kiálladalmikólnon lllllri: bank-réssv. 9.60; hittliiitéseü reMvényc* 220.25 ; London 1)1.15; saa^yar tolltehermenlesi kot-réqy 78.75: nnetvárí fOkltehermentéai kot-vésjy 77.—; erdélyi toldtehermenum kötvény 75.80; horvál-slavon fbldteliorm-.oté»i kötvény 80. — ; eattat 105 70; cs. kir. arany 5.25 — Hapol«nd'orH.90-,— 100 mark D K. n. 5.46.
Lsttohasaa.
Prága. febr. Lemberg, ,
54, 12. 34, 71.
2án: U, 44, . 68, 1Ü.
Sserkeutől Usenet
L A« sUt^DÚlkáiyorfM-ii bír > TÜAsaitáara' kAtUoniiífi/t )0T6 -.simánk hóim*. l«0». P«ták MibáJr Bp«st. Ön iftbb l«n fj p-atáksá., hűén emk ifui a«-rével érttskt^al.fú ter-•*t, d* xkkor ia e rovat alatt.
1610. Al.ó-L-1-dTÍr.Y. Nw lehel «~-k-«U"-
1611- ,A tiCfc • ftrtak ttwaehMonliUi pajrefaoln-giijájiak rOriil risUta* <>rd«k«-> cutn. n»olSl>ü «tol-rw«ak' Mii diókor IMFK-D la'j ta t-o-fadja ftd»Ö»-UtÜnkft
Piacit árak.
•i-re. 2 frt. í', _ 3fri _"E«.. Sftt im" '
kr. Árpa 1 fn. — 2 fn. lft — Zab 1 frt. 7li — kr Kskartraa ?- <■.—öO. Sssaa maastja 1 fit. 9U BaaJaia vaxaája *l kr. HajdiDa 2 frt 10 kr.
I Roi
— fóasjaatsatí f<ar. 6. 1876. Biua aju—4 Jíkt
.. t.Vi—,4" a. Árpa 8.10-20 kr. Zab 1.8Ó WÍ
Kuki.nna I.I., v.«5 kt. MaiaasiBt íui tja
kr K«rjahua l»*tja 40 kr. ftartvsaatai ItfHia £*
Óbor akaja 11 .Vú, Újsor > — 7 fnw. KasaTa.la
M* 10 - U lrti» .
Stattsta 1875 febr. 3-áa a biuathl. -kr 4 frl a> kt. K-.u S frt. 30 kt. » ín. S0 kr in, Í írt *J kr 2 f,l 40 kr. - Zab \ frt. 90 k, -J frt
— kr. Kukorica* :! frt. 90 kr. > frt., 10 kt -l.au
l-«f. 11 fn , „on.(l,i.. 12 f,i., roaalia« 9 bírna II.a.
8 fn -. dara u.í.,ij. 15 fn - Lom 10 í.i
Bab 4 ti w,k,. Ká^ 12 fn _ kr B«rr„<,T. 1 ,,, ío
kr. Fa kimen; 13 — 15, puh. 9fn. Marbsbaa 2o kr
tabeoaair 6*> kr diaanóbaa 32 kr., dilsndaatr at kr bor-
jabaa 40 kr. birkafcoa *i0 kr. — Saeoa m. 1 fru »u kr
Bsslaiaai 1 frt lOkr
— PtJt, l.br 5 Bm 3 frt 80—4frt 4««r
- K,aa 2 frt aO-3 ín - kr. _ Átpa 1 fit HV-
> tn M kt. - Zab 1 trt 50—80 kr. Kakorícaa J
frt. 40—2 frt 60 kr.
._,_— f-b. 6. Baaa 3 fit 70—4.70 Boia 4.S0
— 3 60. Aipa 2 frt. iO ki. — 70 kr. Zab 1 £rt 7ó kt
— 2 frt. 10 kr Kakoriesa 2 fn. 75 b. — 90 kr
8aéaa aáasÁja 80 kr. — 1 frt. Saalaa — frt. 70 Vr.
V « 8 u t i menetrend
Érvényes november 15-tol 1874.
A kanizsai idótmuutó óra szériát,
imltil kantsaaról
(Kaoiaasi vaspályin aa órák portoaaa a k«l>i id5t
mutatják )
Tooat Aoro :
««"■ ÓrsP.re. 14S
206 Eatík, Holiira.Domborir a Tiaine ÍI6 Mokaa, ZÍCTS1> sa Dombóvárra
206 Ejtik, Mobtrt.Domborit a Tiaineba S 1 raflM
— " ■ -• ■■ - s a 4J»
6 17 I 5! •uláV 10 37 .....
31.1 Saonbatherfi-e (innfa díloiin 6 óra 26 p«rcskor Bécab«) . . »"1 IUr.be (Saombalkelj, Bícsajk. f.lí)
5H7 „ t 7 derat
>. •• ,, „ 10 47 sátra
103 Prac-rbof felt Triantba . . . . 4 48 reffel
<O< „ „ „ Orács ia Btrake 1 at dilat
113 „ . ,. —,..,„ 11 37 eatvi
flratelik kaiaissiira
SIS MnMea ta Ziftábból .....ti ,.„.! 206 Eaiak,liobáca,Piameal>ombovatTol 1 23 d«rat tl6 Piaaac ta Dombóvárról . . . . 9 4fi eatre
*03 B..dárol 4 17 „„M
*>1 » 1 61 délot
211 „ 9 ia eatve
S14 Saomb.th.IrrSl Igü ,*tf4
302 BTCS1,S1 (lUcaujb. S^m^ata. Í.-151) < 19 ragról
312 ,. „ ., „ 10 10 aatre
111 .. OrícabCI, (Pr«t.rhof felöli 4 44 r-jjJ
8llt TH«»at- BAp. Oil«abol ,, „ . 1 13 delnt.
2t»4 „ — — t) Xü In eatta.
Feleli, szerkesztő s kiadó : Bátarfl UJ»«.
ajtnltatik
Mindenkinek kttlönöe figyelmébe
Z,
e* faj-
Dr. Forty-réle ftltalá S 33 33-1" APA
m*ly reodkt-rftli gjóg-yerejo, eivatantó, v dalmát cail.apito uatúa állal íttgy»rsAbb, ^ aalib ■ e-praxcrm.nd gj~ üke re 8 gyógy uliat M-.ir.aV>! knlonoamll bajokban. — % bajok a torosr-f-allai|ia-léf eaShamt, b&iki >-bar*ag, hírtjiagyik \Cr*»p-aufiQA) iniadeuemfl a.egsa'rtejek, harapár, aKtKM, Tágas r-iCT *«•-• áttal tawadbato itbtk, mapi'nrri- sások, daráas- vagy méhsatirások, konok-fck*4ly«k, •.asatok (,contvaúók)— mtgltpü gyárt ujdtüom tjüla-pitásaai — rogsStt dafaoatok, ffttnlk, tályoffók, pofcol Tar te**!bancBUas partola mtligtim), nM-fk*tin4«v0d*ia«k, fenjadáaak, TÍrkeíA«k, mnináon miri^ybetífíajf^k, fttrvely-M fekíljrak, fagydagapat, ujjf*r«?, kor«mmsr«{, Tadlios, tafssiTacs, csonUcá, kittcsatnitáa ái aie|iáu-duUawk, h*lri (MtW; továbbá a ssUlea folrtáni láb- felfakadá«ok «s wbek, fájó* t«kiüjus*t vag-y saár f*jnyM n8i mell. — Sok uÓ már c«ifábao Tolt «fj1o- ráktol, — a kölöobío elkerUlhetlra sabArsi mfitétaak B«Uoa«tMT«J — •frod sabtapaas aatnaálata által mottvküit m«
Végre a t**tbe beljeaen bamil^ajdt aárm •*ilka, T&gy dwáM- «■ mahfaUaxja osapáo ««eu trpannak rfl-.íd idei basxnáiau folrtán aaej*ira «I5 tdmk, no,y axotáa a Uatb61 koaon«é»xMaii »sMS«d k«tt*tel, Mbeasi softÚl-A* fájdalom Délktll küuMJm kihosható, mire « *>ab g^'úKj-tüáaa namsokira b*fi-~>- vatkesik.
Eien ma*rb*ertlBet
oatf* bármikor f**Imat»*iian> bisoDj-itványai áii*i m.ir rc(«u a Ugt'«DjtBS<-bi>ea eUsmantUett — rsadkivijl^ a lt pkOll(nnsii.ibb esatekbea n^aróUIt h*«i«ár«l «« 1-jJtünő aikerdn* arcdaienfBrBÓI fotr**, nwilToit k«aTxnál-i*ta álul m*g -slaTnJt 'bajokban is elér«tn«k. jAl ■•falapitott •» altwijcdNU kirét kVfe.4k;tiaToabatl-.au, rg*»olja.
t K»xJ caosaaf; ára 99 kr., «afyui»b csomag t (Vt,
b-uMcnálstti nUntáa*al együtt, portán kOldva Ml krral tflbb. — J£f7 frto-fí pj*om>i'rn*> ki«»i>b U k
KopOO ÜIMf (7<V«rss
Tibb
katdeia»B*/e*cÖ raktár: rc<» urnái kirilj-«te*ca 7-ik oÁ« .aui.
nrnál.
BipScs J. — Bt| y
ratt: Bcaai. J. — Sl«alMttMlyM: Pillini, F VeuarévsMa ■ K-r^r-.j- K ZafráMai. U.tib»d> /-
1 &**tMB4l Bork .)
} A l. c». t{yo-r7«ta<rA« «" kereaktMo arak, kü
' raktáxt •.ráila.iui t ajlauá.'.h iaunétna, tVUsóiittatoak,
misaahat e réatl-rm Ajáül*l^tit.al e>
t5j«k«s FtWTY LÁSZLÓHOZ .s.act
Táro«, fStrtesA, 5*). ixámt b.-krtM^
: ki nafr*nd»l«Mkpt In p->nto*wa tsljmü.
i fJB^> Vidéki bérmo-acaa i*r«lek áJlaU Brfrw-
deias«k »» árúak k*i«avcMU*>Ui b-akaliláM, ra-rj po»u-
nt*ÜTá»j »**>■ ittánT#4t mellett tO«t*Sot «a Ugpoaia-i aabbaa t*jlj»Mtt*t»«k.
JB7
Budára, <B*?.- cir-Mkadjaiiek,
-tUu
kapaaidk - HafT tasizaás : WAJ0IT8
PkM»laUnaskr S. - Ptc««tt ;
k SFt

mfd»lodzi«k- i
Jinoe urnák teákton.y.n.
v es *»i 7ik "a-ásak >rUt-
Mrl reratisaa »kta aeeio, fodriszUlcatáti íriji-tu lattozások k>« a>egutle>al.tt éVetlia kifaka-aazatra m&aTit Yalaszolhatok :
Mm bogy Un aarice jofánoa nem tadja, BOfT másolatokat a falaek s t»l»kk 0.yT*kbSl ketzi-Wi asz. azesad. arról nea, Ufcel.k u 1. Uul anayba kaagoetatott njilTánkOsTT t»rsiéae«t« a*m
amaa aat kiejekeJv. ts»-
- "ÍŐT a. «n~ J^-*--«-^ ip _i..U enbera«k akar tartazal, a. eaiHto •»-ti. as, ki .«» kort, •» állast .«■ ttkinfr. » ma-.„Mi z^lgáletábza *> t». ferado.4 monkití oktalan felb»r«.ltéb«n alaptalanul pellroisrr. akar átltaai T M.njm> tok THU édeikém ngj • fjr«»a-aUfcz o.itaJjokba t •«« »*f eisginy Órákat es illemtanból U, lflkel«t«t«n r»» jon. — No múlt jo-gén mtf lit U tadkatns, hogy ha »értlm« TZU agy-asam k«t fornei el* jogozan nem asaladlálhat. a> zzeg uUl oa bezse! ültjarol r tadja Bit «•»•• ea-
*7 • »
aatogT i»»"» •" <* *«•"» f 141 B«ckúatlj*a, kívánok boldef tarzaofi kodárt!
Laubhabser Jtoef
Z-Szt-Grftthfebr.
Foky Ztrifmond jária bsromorrot ar TOrjén regye UraUli körflli pontot ía isakariftfm djirá-xná*rt Djilt kBa.oneUt kOsségfloknek; nert többek küst a nar^-ban u «gyneve««tt .Bflnbányáa* Ife/og-lait nmrhKVo* n£j4^fD történt t*vékf>ny.>£yének kr,. «&Db«tö ecjreáai u U, ho^j a 18 frton váairnlr, Ti «V«c Bfyan, d« tftbb idő óta betegmkodS, *\nl<ÍA', OkOr hu** n«m ráo^orott it kwnenriwea rn.trtett ÍJ krjái*l foDtonfcé&t, »agy tán *■,—\, fontonkíot földi
TMk ruttf-rétM


Aj ánlkozás.
Egy 16 éves ifjú, ki mar két óv óta írníg szakács m e 1 1 ad t jó sikerrel mint gyakornok, ál talános nevezettel mint .KUKTA- működött s ez állo-mást az urasig kuiföldrei költözködése miatt kellett el-hagynia, jelenleg szolgálat nélkül van s azért azonnal helyre mehet, s jó bizonyítványt mutathat föl, hawnló kuktái állomást keres.
Bővebb értesítés nyerheti ez érdemben e lap kiadó-
hivatalában. (1581—1)
An die Herren Schneidermeister !
Die Taakwmar*. MlzirU.1 ron JatmH Saokiri in Grats, ..
8taiermark, empnehlt grosse Vorratfee aller Oatttngen der elefaatester and ssoderBsten
(1678—i)
K
nyontiatalijionoi fjonaijto njomija, Nagj-lUniBán
HIRDETMÉNY.
MimáB ^rfasrO u álul., m. <. Jec««k.r boUn 500 <• 100 danfc
Bécs város sorsjegyeiből
(Ma vér** Jlj-kélesdne 1874-ik évrtl)
illo tinu oopartoUukm • ■! «jtott rlí.yok iW 0I7 Miaol 'Olt > riulr.ifa. ko^j lafjobb tktnfm miUtn Ma «olUB káp^ IIU^.UUJI
W^ckaua j«l«ntkM«tadi rl«f»< «><■' *• 1"l »í«rt««rol fo]Tto»o««o kirdfaak ioi4«t»to«k houia. Tmjjwi Mktaif-t mif Hl ooportaUlb* Upsl, clh&tiroiáiB ntgka, e% által tsámof réur&l nyilatkozott ohAJtának it «l«f«t tért cMk a nafjobb ay«rea«B/i remtafr* jofoiito
I0Ö darab Bécs "város sórsjearéiböl tüó társas *wn>ortHÍatokat ■
(15«S«)
( A CBOportnUtűk ((árMsigrik) o);k*p &lakio«taftk. bogy minden nopartalat 100 résaletbúl áll ét mindeo réule'-jeg7 birtokosa n»ai
tg; nmjegjio, B»a«n « cioporuiiatboi tartozó oitset, 1U0 iorijagjr«, a b«ns«tét tartama alatt tArteao 9 hnaiatta jatasik ét a eaoportnjM f*l-
otatáaa ntáa ailvdeo rimtlM-jagyArt err darabot a csoportalatban foglalt 100 tonjécj köaflj kap.
Jalootkaiamfk t c*uportaljt«kra f. é. jaouir 15-kétól a kSTetk*«o feltételek alán fogaduuak el.
|9* Egy részlet-jegy ára o. é. 125 írt. *^M|
■ajlii a jaleatkraéaaél 5 frt fi.ffnj." a bátraiért 1*> írtori 5«»«g p«dif, 1875. ttárcaiiutol kesdre U egTaiaatax kootkeao bari réailetWo • fniáral tMeaitndS, tnaital azM a«lrli talertHéi tlrté.t. k*tT aMo réaztvt** a jatfltkaiét baérltaztl ital a réuM-Jtmyd >Britt 14 *rk iliamm, •««» aítla lialviayl kaa aatyit »ar efeam kiéJNt.ak. M eaaaaa i péitaUvaU aal 5 frt Irtntea. «•!!•« Hl ír '*a-kaqtviri átla.tm«t atittal • rnztwi ailaaei kiaaá.tál •• |e*<tM aWatMérHUa tiioden b frt. bekoidéaénél nrpr.odí pnstai r.,«ov ,K,M-aúu) ayagtaal a«ol(ál.
A fo-ayeremény a 4 éri-buzások mindegyikénél 2000.000 frt, Tannak torabhá 50.000, 10.000,5 4 1000 fitos stb.
melléknyeremények.
Jündea syereméor, m«lj z bafizetea tartama alatt történendő 8 bázison a csoportnlatban foglalt torajegjekr* *sik a 100 tln-Is^egy birtokosai kost az ujoniiaa ffleg«zerseod6 Borijegy árinak leroaias ntin osstatik aset. A bt£zetti tanaas zl.tt tortteendo 8 busás koretkeio
L 1876. aprllii 1-jín, S. 1875. október l-jén, 6.1876. április l-jén, 7.1876. október l-jén,
%. 1876. jnlin. l-jén, 4.1876. jmnnar 2-kin, 6.1876. jnllns l-jén, 8.1877. január'-kan.
'.Ttot 1864-iki sorsjegyek ugyanazon játéktervvel már a 140 frtnyi árt a zsintén 100 fr.ot nitel torzjegyek irtfékirm remet, rtreaksatét Ujeteateal. ny— a rtailatttfyaktl afy éi agyaiazea
Itt sitxs taó oly egyea wrijegy megszerxésiroL, melyn*l a T*TÓ a aagy BTereményi reménycrt valamit fliet, banera egy a tso zso-
m artalméba kf>a(Tobk bzttaaaifot oraju, íníkpapirrtl, miatsi eaonjafyakjitékiarTe aemcsak hogy minden Testtesi(« lobetleané t»u, hz-
■•■ aziltal, sofy a kagkjMbtt ayerwnéay mar most 130 Irtot tess ét 300 frtif mtfy a tokét ii kellően kamatossá. A moodottzk bebizonyitá
a 100 frUM ' ' " " " " " — - - - - --
Sára ntak zzefjafTseza, liag; már a les írtaji árt laMlmutják
Witn t M. rMttmi, ki HH
Miatáa a képzett ctoportnlatok saáma korlátolt és lehetséges, hogy a jeleatkezési batáridő Hmaokára beaárvs kesad, felkéretnek a t. es. réaztvtvok a jelentkeséaak minél előbbi bskflldiilén.
Jllamkattisk kizárólag alaUnttans Bécsbe Inteiendok.
Ferdinánd F. Leitner cs. kir. udv. váltó-üzér
Wien, Börsenplatz 3, nnd Essünggasse 1.
II11111111 111II11III I IIII || 1111 IMI 11II11II
A nagy-kanizsai kereskedelmi és iparbank folyó éri márczins hó 7-én délelátti 9 ónkor Nagy-Kanitaén saját helyiségében a
hetedik rendes közgyűlését
tartsUkija, melyre a t. részvényes arak tisztelettél meghivatnak.
A közgyűlés tárgyai:
a) Czletjelemés és a számvizsgálók jelentésével ellátott lárszámlának elterjesztése.
b) Az osztalék meghatározása.
c) 4 igazgató-tanácsosnak és 3 tagból álló számvizsgáló bizottmánynak választása.
Azon t. részvényes arak, kik a közgyűlésen részt Tenni óhajtanak, (elhivatnak, hogy id. részvény j«gy»iktt az alapszabályok 47. §.•} és 53. §••) értalme szerint, folyó éri február hó 18-dikától bezárólag február hó 28-dikig, naponkint d. e. 9—12-ig, d. n. 3—5 óráig az intézet pénztáránál téritvény és szava-zojeajy átvétele mellett letenni szíveskedjenek.
_ Nagy-Kanizsán, 1875. évi február 10-én.
Az igazgató tanács.
alázz, .w^, *' í7' ' "oagrftléaen ctak ason rétSTényes bír asavaaati joffal, kinek réssvénye lagalább is U nappal a koagrllét
esgnviuapaonrTUeg <z 6 nevére van beirvs, a reatvények átiratát ét as alepkonyrbei b'ijegysését u i(azgatc tanáa etaUali,
*y * aaaoalysz., 0 bélj.gilletszényrn ki'SI egj-egj részvény ntán «gy o. é. forint átrahásaii díj ásetendS. — Efy részvény
a»»aiaiT saavaaat. k. tto atán í. Uároa, otáu 3 t z t. tssvszat eaik, tiz ssavsiatnál többet zsonbsa nem gvakorolhet senb, bár-
aMamyi lagren réasvéiiyainek stsma ,
g; yMo tjy me|bisottjsik Utal riszn •eawi a«iiui«oro rassrénjeaek 8 nappal, »agy a
:..*y. *?*""" •Inapolt.ist rwteben 6 nappal s koagyalét előtt résiTéoyeiket (elismerTéayaiket) s mig le nem jirt ssel
z r.rffí..^r'* k P*"1"1*0*'. "»•« »yer«moo teritrény mellem mely agjtmal beMpU jegyit ssolfüand, letesnl tartósnak.
lir'C ^^ réti fényesek nér eysekébe idkik ll id áll l ék é
"'■*!» kösgyaiésex .zeaiélyeten vtcy metbisotrjaik által réest veul tsáodfínni réssvényeaek 8 nappal, vagy a
bank ^
lindenkinek neve mellé, efTaseramind as áhala letett réatrények ét ss ót
részvényesek nérjegyséliében i i kiteendA.
Hertelendy Kálmán
badacionyl .söló.xetftböi,
az 1875-ik évi tavaszi metszésig, L.-Tornai gazdatisztjé-141 V^aCiatew nrnál, u. p. Tapolcza a következó egészsé-fea, minden betegségtói ment rakni való sima vesszók ren-delhetők meg; u. m:
Olaat Eiexiling (»«b.; „m 5
Rajnai rietxiing exere 5
L«(rjobb ievert atztaji U\ok. O«T atéUkttl etawe 5
BnrgsMii eaan 4
Tranioi énre . . . t
Slagot aarf.her énre . 4
VUágoa (rag. T. r»tok) eaw. ..'.'.' 3
Fekete kadarka esere 3
Rock und Hosensíoffe
A mfgnndeJáaek pontoaan eaxkömSltetiiek, becaönuiro-
Ua mohábtui <m Bappban a kiillitáa, áron Mámittatik, a veWk
» ?*. ""*■"" ""ó «üUtíbo. iogren kojdetnek.
Kell L.-Tomajon, 1876. január 18-áa. (1667-3)
gsaendet.
sn sekr biliigen festgeseuten Preiaan.
Af W »>rt
Wajdiu Jteef
Eladó paripák.
A Díruvári (Slavonia) grófi istállóban két tökélete-
sen beUnitott paripa eladífra felállitatott — az egyik szeg-
sárga kancza 15m. 3 li o.ugas, apai részről kisbéri szár-
mazása, a ca. k. hadseregnél is már használtatott — amii-
sik világos fakó, fehér sun-u/nyel és farkkal, 14 m. magas,
hat érés, kitQnó hegymászó. Venni szándékozók az intéző-
séghez forduljanak. (1583 -1
Üres fogak kitöltésére

Anatheriu-szájviz
Dr. POPP J. G. cs. kir. udv. fügorvostól Bécsben, SUdt Bognergaase, Nr. 2.
IvtftfclMa I fH 49 kr.. * ■•fkitftnőbb mer . caáxoti lof Cfcjd»lm-k-
bán, gynlAdÁíOknil, a fofbtu d«gmj»*t*i- éa •«beinél; f8lolT*»itja
a IéU.6 fogkSret ét mrg.k-d-lj-ox.A *cjn-k uj képződését; az
iof<f TofaJtAt * fofhuí crSiitése álla! fiiürditja; • midŐa a fogakat
és foffaast miod«n ártmlmai tojtfoktól mefti«ttitja, • •tájnak kot-
Irmea íriu—ift kölciOnOs é< már rörid bajwnáiat után eiuLroIitia
a tullemotlea naajot. (ITHK) - f,,
Anatüerln roffpasta
Dr. POPP J. Ü.cs. k. udv. fogorrostól Bécsben.
a fogaknak hóhbénift kfllrinoöt ások romláaát meg é# fofttut -ríibíti.
Dr. Pöpp J. G. növény- fogpora.
A fofftkat oly ■■•{>«■ tiMtítja, h°fj annak naponkíatí has.-náUta által otneuk a kBiSatáfe- tofk5 sltárolitutik, hanpm a fof*k lománesa ét fioomaág-a U mindinkább tökéletejhűl.
Kaphatok: Naf7-Kaa..aáa : Bcltu Jdaa«i gyógy**., KojooberiI
OBCDÍCM, Walúefa, J. tW F«.«lhoff«r J. kerekedé*éb«&. — PápiD
ichepon J., KMcA*lr«n : Pfis«t«r*r gjógjMrétt., Sittgw U, Waüi
A. £aU-£c*rH*|«n:lidö F;, gjágja*%ri»%. iLaproncsái.: Wsrli gjógj-
«ráM. VartudoB : Halttv gjógjnatin. SOrntgra : Dorn«r Kaját. S»om
*th«ly«n: Pillíofa FirMu is Kadolf gjcjy.mer. HatájSrnd-kl HÍ.-OJO,..
ötv Flbic E. C. T«aaprámb«n : Msjrr Ta«i.kaa, agy Oatbitrd Tivadjn
— 8«4k*«fÉat»irTárott ; Lcftnann A. Hraai. J, gyógysz. LoVU
: H«ial«r gj^gy*. Kaloeaáa : Horrátb K. gjógja**r*M. Kaei
: Mil&ofw é* MaebJeidgydgjn. P-k.on : Flórián J. gjófjn
«o ; Horráta J.Som»«nr»nd gjógjn Kapoarárott: Kohó J
B«.o> á« Sebr£d«r gj6gja%. Stegtzírá ■. Braluaj g7&%}*%.
Br Kramolin J. SugetTárott; Barwartb, Salamon gjógjtz. -
Jaján : M.ohitsci. Se. U Hent-.d fiai, Q|j Henog- ifoáesnái. - PicieU ltolnay W. *• L. Z.ck, 8>p&cs gyógjt*. Kárádon; Zadobáaisky gyógjtt. HarccaJihan: Kin gjágjtt. — Tolnában : Oraff gj6gjB%. — Dnnaföld-rárott Lakáoa gjógyn. — Sient-Qjörgyön : Nöthig. — Ai-i-Lendván a*. — Rohoncmon: Simon gjófjaseréas araknál.
(1671—4)
A legnagyobb
YAS
OTQEQYÁB
Bécsben, III. Maraer ntcza 17. sz. alatt van, hon-nan képekkel ellátott árj egy zé k kívánatra in-gyen bérmentve küldetnek mindenkinek.
Hölgyeknek nélkülözhetlen
AVISSANT
Ftfr. mlsdeafele trtahasl truftatUtkal! Félre 1
rbtaarrml I Elek elsrsijtk mafakst:
Caai a atertaaieatai, Mvatakttu Marlitfált, UtjU I
st latjam artalmatlts ,i;9—5i|
BATI88AKTE, Dr. Lejoaaetó! Parisban,
ibir saon erővel, sx emberi b5rt mÍDd.'n sérüléstől megmenteni, utobajoktol megóvni él Iztpiégét s |orok irjnzá|ot bistotitani. tfár as első kísérlet meg fog I bárkit gyösni arról, nogy minden dicséret fölösleges. I Kapbató nagyban éz kiczinyban Budapesten: r Dr. Lejattt foraktirában. Király ulaz 16 sz 1 19 I
Egy üveg-tok ára 1 h-t 60 kr. Vidékre utánvéttel. ' Vidéki rendelvények a legszigombb titoktartás mel-lett, utánvéttel eszközöltetnek.
hirdetési ügynöksége Budapetten, Bécsben és Prágában.
alapittatott 1866-beD, zsámoz német, osztrák, •vaiesi, hollandiai ttb.birlapok hlrdttwtéHtl-iéHát s Mavaa, Uflte, BalNar 4.G< és Ck. tlsrutl. Carf
4 Ce párisi tártnlatok rfyrOaU kíptHxlU
majd minden nafy aártal klrlaamak es 300 első rznru francait areris-
UzaJ kzaaaaztk, a brotseli la<a>a.<am belee' vüzglzp, ■ több má-
aimatarsiÉfl. aatbial ét i«a)oH laaek berKI. esskasölnek kir<at>i
UkM matatta birlapban. szaklspokban. árkeleti vi ataxáti könrrakbe,
naptárakba ét egyéb birdetéti kosldnyökbe ss aiok által kisssboet árzk
saerlu lláaiattajll keréatmakre elfogad es kói.cni minden dijfelssani-
tás selkal, hirlapi és hirdetési liazonyok ukintetében unácacaal szolfal
kalttat-tetéaek, hirUpjepitkek *mm it Mr—tw. (1M6-1»2
5á6,-KAXIKU, I87&. fobrair 14-é.r
13-1
rtiennegyedft évfolyam,


Itt
ljáji rtust Oimi M* isBéarst
kettto-klaMkM aef-
Takarekyesetárl esOt, (üldiúat
MmnMu líraiak.
•aktái íundutuk •!.
ZALAI IDZLOI.
I KÖZLŐN
előbb: .ZALA-SO M: O
Nagy-Kajtizu «ITH i»tyhaté«ágáuk. nemkBénlwn JZ „atti zalai SgyvM-tiytef \a .jiajy kaMiisai k«r«*k»Jrt«i i laarbaatr", a .aaiy-kaiiéz«ai takarékaéiutár* a ,zaiiM*gy«f *nais«N tanité-tMtület*, a .Zala Swawgy- gózhajazati rstzvanytárwtat t tifbb negyai M várni tgyatMet Wvatatot wtMitéítj.
Heieiíkliit kelszer, vasárnap- s csutoriókuiu megjeleoo vejgyes lanalmu lap.
Urt:
A ,c i i b ■ r e o d < k i tiki-rékpéuztár* márcv.ius 1-én d. e. 10 ónkor Üaab-Rendeken.
A .Csáktornyái titi-rékpéaztár* márczius 8 án d. e. lü ónkor Csáktornyán. ~ A.pápai takarékpénz-t á r* febr. 22 én d. e. 9 ónkor Pipán, • ráruakáz nagy Ürmében.
A „szigetvári takarék-p é n-t t á r* február 28-án délelőtt 9 óra-kor 8zig«t\árott.
A .pápai népbank' febr. S5-éu d. e. 9 órakor a városház teremében Pápán.
A .p é c J i « «fe e i fl 1 t k a 1-v á r u a i takarékpénztár- már-czius 7-én d. e. 10 ónkor Pécsett, Király-alcza 4í. sz. alatti házban.
A .szombathelyi leszá-mítoló társalat* márcz 7-én d. B.2 ónkor a Tárosház tanácstermében Szom-bathelyen.
J| «^j el Vöagf ülésből.
Hertelendy Kálmán szereire tisztelt fóispánnnk a f. évi február hó 3-án hir-detett megvfi közgyűlést szép számmal meg-jelent bizotlsígi ugok jelenlétében nyitotta meg oly tapintatteljes beszéddel, melynek majdnem minden részét a bizottság megél-jenezte, lehetett látni, mikép a kedélyek orőnilól áthatottan élvezték azt, mit szere-lelt főispánunk tapasztalt szilárd jelleme önzetlen hazaszeretetétói minden körülmé-nyek közt remélhetett.
Beszédjének fó részét képezte tton
t
mélyen átértett és határozott jellemben tel-, tüntetett mondata, hnjry sem konuámuiik, sem parlamenti eleiünk jelen zilált pártvi-szálytnl üldözött állapotában a haza olisjai-nak megnem felelhet, kell tehát, hogy a kormány, ugy a parlament a neki szánt ma-gas feladatának megfelelhessen, hogy a pár-tok közt fentforgó szigora ellentét valahára a haza jobbléte és felvirágoztatása tekinte-téből a merev ellentállásból kibontakozva, a hazának egy szebb jövőt biztosítson, Imgy pedig a b«za jobblele minél inkább eléret-tessék, óhajtandó volna, hahngy a megye bizottsága (eliraiilag adna kifejt-zést »znn óhajának, mikép egy fQggetlpn nemziü bank felállítását a haza megmentésére irány-zott intézkedéseknek tekinti és elvárja mind a parlamenttől, mind a kormánytól, hogy e tárgyban a lajtliántuli knrmánynyal a nem-zeti bank felállítását lehetővé tegye, meg-emlékezett továbbá megyénket legközelebb sujtolt, tte most már a végleg megszűnt marhavészről, valamint Horvátországnak Magyarhon iráni tanúsított ellenszenvérül, bárha ez utóbbi állapot ujnlag jelzi a szom-széd országrésznek a magyar alkotmány irint lanusjtotl ujabb aieri'njletei. -Mgia agylátszik, hogy ezen intrígua ellenében sem kormány, sem megye a kellő erélylycl fel nem lép, miből azt következtetjük, hogy sorsunkon itok fekszik, ez a muraközi kér-dés megbúvölve van, hogy annak eldöntése oly sokáhallogattatik és folyton sggodalom-nak tesz ki bennünket, végül a lefolyt év-nél jobb és boldogabb évet kívánva, a gyű-lést megnyitott uak kimondotta.
Ekkor az alispini évnegyedes jelentés olvastatott fel. mely a helyzetet iparkodott előtüntetni, melyből meggyőződött a bizott-
ság, mikép tetemes az adóhátralék éa neve-zetei a közmunka hátralék, miért is a bi-zottsági tagok közül többen felszóllaltak és a szbirák mulasztásának szerették betndni ■ hátralékok magasságát, nem ügyelve ar-ra, hogy mait szeptember 1 tol kiütött marhavész miatt betiltott marbavásárok, különösen a vészes kerületekben felfüggesz-tett közlekedés indokai annak, h»;r mind a közmunka Tiltsa*, mind pedig az ad« ben-tetéso a tellij endményt nen tuütetie elő, no de az igy szokott lesni, hogy a szbirák, kik legközelebb hivatva vágynak. »z adó ké-keiéi kórfll meglenni mindazt, mit annak behajtására czélszerünek látnak, hogy jövőre nagyobb erélylyel járjanak el és ezzel a költsége; adó végrehajtás megszüntetését lehetővé tegyék.
Midőn az évnegyedes jelenlés már több jeles szónok által történt hozzászólás által ■wgvitattatott. következett az üresedésben Tolt tiszti állások betöltése, a sz.-gróthi szbiroi állásra Erdős György, az árvaszéki jegyzői állásra Nagy Ijjos szótöbbséggel választattak meg, kik, miután a hivatalos esküt letették, az elsőnapi gyűlés befejezett--«ak lTit)iá>t«tt é* MÉWI|I 10 órán foJy-lati>a kihirdettetett.
Február 4-én a gyűlés megnyitásával a 3- kán felvett jegyzőkönyv hitelesíttetett, ennek megtörténtével Csntor Imre alispán nr Szigetin Lajos letenyei járás szbirája el-len a kanizsai törvényszék előtt emelt vád miben létéről tett' szóval előterjesztést, mondván, minthogy amúgy is általánosan bevett szokás, mihelyt valamely ügy a pa-naszttevó tetszése szerinti gyorsaságban él-nem intéztetik, szeretik a hatóságot az agyoohallgstás vádjával terhelni, nehogy
e megyét Biigethy asbiró sr zal vádolják, elmondja az ügy állását — Szigethy szbiró azzal vámoltatott, bogy M egy nőt több ideig elzárva tartott volna, ez-zel hivatalos hatajommali visszaélést kive-tett el, igen világos, ha ez igy rolaa él u elzárolás a sztáré önkényéből folyna, hogy azt követett volna el, de hogy paaaadotUi a vád alapján a visszaélés miatt elaaran-talni lehessen, azt ii megkérdezni kailett, ki ez ügyre vonatkozólag nyilatkozott éa bemutatva azon intokat, melyek alapján * letartóztatást foganatosította, ezek ugy a szbiró nyilatkozata a kanizsai törvénynek-hez áttétetvéu, azok ott léteznek, tékát nem bennünket terhel az agyonhallgat**, ez tudomásul vétetvéi, áttért a közgyuléa a pacsai kerületben megejtett megyei bízott-sági tagság megválasztása folytán az ottani megválasztott plébános választásának tör-tént megsemmisítése folytán beadón rekrí-minatióra, melyen a járási orvo* 4a tiaxM-letbeli szbiró is aláírva van, mely kérvény* ben erős fenyegetelódzés 1 In vén ki, igen természetes, hogy ily nyilatkozatok, midős tisztviselőktói is istápoltatnak, megvizsgá-lás tárgyát vo«ják magok aUa, «awégWl Kováts János kanizsai járás szbirája éi Csertán Károly bizottsági tag nr küldet tek ki a vizsgálat megejtésére — ezután a közmunka felosztása vétetvén fel, mi ii a mérnöki kar erős megtámadásán adott al-kalmat, többször alispán nr is a felületei mérnöki beadvány ellen szólt,mi is a bizott-sági tagok tetszés nyilatkozatával találkoz-ván, hogy elvégre beállt azon idő, midőn ezen fontos tárgyhoz a közmunkák helyes és czél-szert befektetéséhez mind a bizottság, mind pedig a tisztviselők érdekkel hozzá járulnak

TÁKCZA.
Jegyesem.
-r WolUr. —
ou alt • IA«jk« • *» •15U* T4r4«lt.m, - in F«j<« KtM fon«t «•
ArcU Pl »
Uájai k»i» • rít • l.ftt. — S UIUI, ka jí tt t»MÍ.ju» kist £.« Ui 4ri«a kOfW.
i •«. -•'7
Drif. Elk
Ol, fJ
Mikiat, ha
Oh d
N
|T

Usvaroai életképek-
m.
A tamiif Ilin. Irta: Jatmmf GHa
Ha Cuttvil b«re««»j ka»yakigD;nl< tae beiatbe • ulóbi 6IMrt«k«t U caür^í aapkájába dobta, h» rigt IU • papák álul oly hua»iu-uak - kudr*. laáojaiküSI pedig olr ig» rö-vid aak tartott faraaigi bitekDek, — molvek a tonl tél havára » virágokat uörosk • Ifin
dér hatalmukkal ragyogó édeookké rilloitat-
ják a aatét íjamakátat — ha slhao^iik a «ens
caibitó hangja B kialaiik a cailUrok ténje, ba
a. kedv » mámor rózaasxin telhfiit tova flsik a
kíméletlen böjti sulek, ba willogó cotUlion je-
1 gyek, roDgyöa keltjük, őrök emléJrUl eltett
| bouquetteok, fixetetleo kontók melleit a fonalig
I boldogan átTÍraait<tt éjei felett merengünk a
, hamut bintve bünbs tejdokre a viláf mulandó-
aagán gondolkoinnk, akkor íruktak a kisváro-
r\f k ut mondani: hogy itt a aaiaoo n»orte, máa
atóval : iU a böjt!
I A teremtó asonbao nem asert adott aa
embernek értelmet, hoi;v a aon maetohaaigin kifogni meg ne próbálkutxék !
Ax emberi leleuéiyeetag — elusendS a tolt idény unalmail — a nagyvároaUiaiámára a hangrenenyt, tombolát, Mm halat ulálu lel u uuonyi leleményeeaíg, pedig a kiavároaUk Kamara a pletykát. Nagy váróéban megkez-dődnek a conoertek, különféle eiÍDÍelo*dá*ok, kit vároftban u keadetét veuik as e!6adáaok a — nyelveasetbSI.
Ssarkay nr a várói elftö adoniaa, mint ■torgalmai méh, táradhatUn buagaiommal ' gyfijti axun érdekei adatokat, melyekel nebb 1 taó hiányában pletykának Levesnek. Bármi i tfirtént, vagy Uirténni fog^xóval a mait, jelep i a • jövő eeeményei n^yebiMt ki nem kerülheti. I Ha axaal lepi meg u egyik maisát, hogy Nelli i kiajiaazony kiadott régi imádóján,Nináért duel-láluk a< udrarlók, holnap Karvayné teljem ruháját dicséri, stóval mindig tud valami ujaá-got a kedvea ember. Kgyegy uj toilette, vagy a múlt ootillion egy ujabban ülepleaett titka aantán napokon át isgaiomba tartja a kedélye-kel, mif egy baritaágoe eatelyen aa ellenaíga*
nézetek ■ a kalonbto! erdekek ede> carfkok t ' dlelgeteaek körött moaolygó arexotöltveannleK : ki nem békulnek.
Mikor asatán már mindenhol kifogytak, újra vietzaternek aa elmalt farsang eseményeire ScéDáaayné újra, meg újra megatólja Almáainét, hogy a mait bálbán még oly tűssel táncsolt.
— Hiaa már 3ó évei! (sárjel kfisött le-
gyen mondva, Ssénássyné mindenkinek tudja :
életéveit, oask leányainak, KUletée napjára nem I
emlákeaik.) Asután a táncsoaokrm, majd a tán
aaoaaökre követkesik a aor, akarom mondani a !
nyelv. ;
.Soudal I hogy riseltak magukat a má-
aodik négyes alatt Lujta éa Andor!- :
„Feri roppant ügyetlen tánccoi ■ bossá ;
még osunya u !■— itt iámét csak ait kell meg-
jegyesnünk, hogy Ssenáaayné minden fiatal
embert rútnak deciarái, ki nem leányainak |
hódol. |
.Iluska két négyest végig ttlt! hahsha!" '■
Ha ssonban Ssénásayné már nagyon ; anatkosik, mi többnyire akkor asokott tfir-teoai, ha kedves életepárja a csjinóbol mar ' épen aemmi újságot — nem hot, akkor os-télyt ad.
Kígyóinak a aalon csillárjai, a mama rá- : veszi lilawin selyem raháját — ebben tetasik ' magánsk legjobban a ason boldog időkre em { Tékeztelnek, amidin még előtte térdeltek ked- | ves leányainál most oly nagy kegyben álló hu* ' ssárlisstek i3»ei — A ruha még most is oly : tsep, oly ténye*, oly elegáns! — Hiába a se-lyem toilette csak nem csal!
Gabriella, egy magas nAi jelenség, a
mama kedveacce kék bussvirágos ruaájábwi,
Sasibav róssasainben leas. ,
Egyet kettőt mag igazit barna fürtjein a kis leány, azután valami dalocakát dudolva a. aalonbs ugrál, végig billegeti a zongorát.
Majd a kávésé asztal felett tart assisiét, a hová minden ezüstnexnű, micsak a halban ta-lálható s asemét kápráztatni képes fel van hordva; mert ma kiállítás leaz ,en gros es détsil.-
Nem sokára esatán meg érkesnek a vsa ■ dégek: Lina néni, Mari néni Izabella, QisaUs, Gabriellának legfSbb barátnői — sert hátak mögött őket ssoku leginkább nMgawUai — • régre Adorján ur a osslád staietots »d Tartója, kinek tagadhallanul nagyok érdemsi, avelyes: még múlt farsaugrol dAtalódsak ! aaas világo. •abban ásóira: Adorján ur ssoku a S»o»s*»y kiassasonyoknak a bálokban a táaesonokai sseresoi. Angeliks tenaas'.sonynsk penneavps. udvariasságból sat mondja, hogy a feach táa-csoaok mind a ssép nagyaádok után apadtok 1
.Adorján derék nu, jó tánezol, csinos fiatalember — gondola magában a mama — ■ ami legfőbb, két leányommal egy bálban há-rom frsacsiát ■ egy cotiliont lejt, csak egy hi-bája van: — s házasságról nem igea •te-ret benélaL* . . .
— No kedves leikecském Adorján ur —
rikácsolt Ssénásnyné — öntsön meg egy kere-
set abból s kávécskából! Ejnye ! ejnye, hogy
elgondolkozott bizonyosau az a kis asóke. . . .
Gyönyörű kii teremtés, «it meg kell engedni,
est aa irigység iem tagadhatja meg tőle; da
nagyon keveset tánczolt a 7-ki bálban!
— Meg egy kisae büszke ú ! — kellet-
lenkedett a hostsu Gabriella, ki a fentebbi di-
nereteket nem épen a legörömestebb hallgatta.
— No pedig ugyan nina miben gogos

és a könnyelmű tisznúclót felelősségre Voujáli.'
Végül «z nip fois|>án •"< n;éltókág» Tárnok A)»jos veterán írónak gróf Bat-thyány Imre boldognlt fokpanBnk életrajzit elótüntetí munUlatát. mini Zilamegve monográfiájához megbecsalb<>tleii mfi?etmu-tatá be, mely aiuntáirt amegjc bizottsága jegVínkönj vileg elismerését fcjezvéo ki, a gyűli1' ismét befejeztetett.
Néhány szdazolYasé-körfikről.
— ,Olvs*oi éa Ufl'ilm "IT t«ik-»«(.>• « ■ .-Mami *l«t f*jl»*»t*aér«, mijat • kéi »m»l» ■ mnklUíw aj Iparát iA(ét*i.ak r l."n>n«<iiiá-
Igen elterjed' « mondhatnék : nagy mérvben tolaarolt .«:i.ékpt t.^-iink tc-jugetm e »orokb«B, — melj>-k épen minden osztályra kiható fotflosságuknál fogvs méltók non figye-lemre, melyei, mim finlilík mindenütt keltet-
Mint czikkttok cziméból kitüoik, f«jtege léseink lárgya nem egyéb : mint az önképzés Jegbethatósabuemeltyűinek a nyUvánoa könyv. Urak és olvsaó egyletek alakítása korüli esz-mék tisztázása.
Alig van ItonuDk magyarok által lakuu részeiben oly varos, vagy nagyabb kozzé^, mely egy ilynemfi .kör" csirájával neui birna; — csirájával mondjuk, mert nagyobb részben a buzgalom hamar lelohad a kezdeményezőkben éa tagokban • ez okoknál fogva al egylet nap-j.i, vagy megszáinlálvák, vagy olt tengődéi-ben telnek melynél csaknem óbsjtandúbb a telj<a megsemmisülés.
Egy tekintélyea olvssó egylet, vagy nyil vsnot könyvtár, mindenesetre c*alc áldás le ' iet a vidék szellemi életére és egyszersmind ily beoes réaM a közvagyonnak, melyuek ka-matai a muvetódés es polgárosodás áldásaiban -sokszorosan pótoltatnak.
Saámtalanasor hangoztatott megrovás
' '■smzetünkre, — bogy : i-sak akkor vágynak
áldozatkészek, ha »z adakozás oly dolgokra és
körülmények között történik, hogy bioságunk,
»agy hírvágy uok tápot nyer az .általánosan ia
mert nagylelkűség" fénysugaraiból. Igaz, bogy
a szerény olvasó egylutek segély rzésére, vagy
alapítására áldozott össze.; uem kerül oly te
,'nyea társak közé, mintha a .képcsarnok,*.ent-
fttékek" »tb. alapítására szánt adományok ke-
vésbé fontos rovataiban diszt-ekedik.
Az olvaaó-kor csaknem mindig a közép osztály, vagy épen iparos polgárok lerméazetets, bogy igénytelen áldozaui áital leteaül, mert közvetlen azükségök csakugyan ezeknek vau a minél kevesebbe kerüló művelődési eszkö-zökre. — A gazdag vagy magán könyvtárral bír, vagy a kölcaön könyvtárakat has«oálja.
Az irány tehát félreértbetlen. — Azon osztályoknak önképzése forog iit szóban, me-lyeknek arra törekedni legégetőbben páran csoljs a szükségesség; — mert bármiként lisz teljük is általán az iparosokat, mégit megkell engednünk, bogy egyes kivételek leszároitáaá-val Dem igen emelkedett ezen osztály azon színvonalára a ezellemi képzettségnek, melyen a külföld, uevezetesen : Anglia,FraDL-ziaoröz^g, Éjszak-Amerika stb. iparosai oly ny^y mértek-ben fényiének. — Knnek ok» minden kétsé-gen kivül a hiányos mtivelödébi eszközökben
kdduie — contrázott Milicza - hisz alyj* csak egy megyei tiszt! Mi az az apus bivaialahoz kp peat!?
— Jaj ! pedig a bfiizkeaég nagy biba a
szegény leányban lelkem gyermekeim ! — vá-
gott közbe némi czélzáasal Mari uéni; mert
közben legyen mondva Angelika tensaaazony
leányaiban is meg volt e nemes eréoy.
— De mégis csak volt egy hú lovagja!
kaczagott fel Emília.
— Barna Gyula!? — kérdé gunyown
<Jabriella — Hahaha ! De kieaoda, micsoda az
a Gyula? hisz meg csak »>kttdt s mi több, meg
osak aem is fertály mágnás.
— Apropos! — szólalt fel Gizella —
hallottam nagyon jól mulattatok kedvesem a
bálban ! De azon mit sem csudái kosom, aki-
nek ily bű. lovagja van, min' nektek Adorján
ur, az csak. . .
— Ob angyalom, az ismeretség nagyon
keíeset határoz a bálban — affectált Gabriella
— én majd mindig ianv-retleoekkel táncsol-
tam, kik mind maguk mulatták be önmagu-
kat. — Nemde Adorján ur?
Adorján bár az egész bál alatt ösztönözte, burczolta, mutogatta a láoczosokat Szénáasyék aak, akarva, nem akarva, .igen't nyögött. Így muUlo.t koriilbeWI 12 óráig a liraaság. Éjié tájbu felelgetések éa caókolodások közolt azu-tán azéioszloti a kávézó klabb. De a barátaik távozása után újra kezdődött a pletyka. Még a kis leányok is elobujtak, hogy kihalászalák a távírókból a maradék piskótákat • megszól
keresendő.— Az iparosok taaonczai legnagyobb rézben az Írás, olvasás alaptudományán kirul igen zzirény adagban egy kis •znintaut iao.ul nak és ezzel azntán eluiondbaiják, hogy Unul mányaikal elvégea*ék. — liésibb járton ön-áikMgra jutnak, kell petoloiok sz alap uveléa hiányait.
N«m tagi.djuk mi azon .Ispigazságot, melynek iey ad bangót Gyírfify János : .Irány esiroék a nevelés koréból" cziroet viaelo sok • aakavatotiaigíal é> jelea tollal irt .eveleazeti művében : „Téved at, aki s nevelés erednie nyeit egyedül aa Ukola falai kőzott keresi, vagy azt a növendék itt elesjátitolt isotereiei szariat akarja mérlegelni." (106. lap) - mégU ] azt tartjuk, bogy az iskc'ikban elsajátított j alapunalmányok leghívebb kisérói az elmének a későbbi kor aélyebb, esetleg különleges (spe cialia) tanulmányai közepette.
Az iparos tanoncának aanál szükségesebb az alapképeztetéa, mert csupán abban áll (leg-több esetben) minden ismerete, mily nem fog-lalkozása körébe tartoiik.
Ily körülmények közt epén nem kell csu-dálkoznunk, bogy a különben életrevaló és hazafias magyar iparos-osztály nem birfeljuui | azon magaslatra, hová mövelt embernek wia- j den körülmények kítfött feljutni tzülisíges. ]
Ez előzmények annál világoaabbá teseak
i.z olvasó egyletek és nyilvános könyvtárak
fontosaágát és szükséges voltát. — Ezen in-
tézmények idővel pótolhatják az ifjúság mu
Ixsziáaait és raegezerezhotik a keveabé képzett-
nek is azon ismereteket, melyek ma már min-
den osztályában a tánadslomnak életszükséggé
váltak. A hírlap olvaaás szintén elősegíti és pe-
dig nsm jelentéktelenUl az ismeretzzirzést, de '
rgyedüli, kizárólsgos eszközül e czél eléréoére, |
szilárd, megingathatlan meggyózódésünk sze- I
rint nem való és sem használható. |
A tanügygyei nem foglalkozván, nem i
fejtegetjük az iparosok alapképeztelésének mod- !
jait és szükséges voltát; — érdeklődi szskfér- |
n'sk lehetnek e téren leginkább illetékesek. |
Al»(J-mlhilj"OTeczi blróválasztas.
Zilamegyének e. f. hó3-án megnyílt köz-gyűlésében agyik köstissteletü valaazlmányi tag G. ar ss alispáni jelentésből azoo szomoritó körülményt ia kiemelte, miként a vefiakedés, korcsmai kardoakodás es esek folytán az ember-ölés egyrészről, másrészről p=d'g a nép „mozga-lomban láthaló apadáa: aggasztó tért kezdenek foglalni nálunk; s hogy esek az e^yéb encok mel lett kiválóan az erkölcsicleu^égból erednek. Hogy ezen állítás valóságát a t. megyei közönség átérezte, arról tanúskodott a beised alatti mély csend, és az est felváiió hangos helyeslés. Mi ia az erkölcstelenségnek egy jelenségét öhsjljuk a nyilvánosságra hozni. Muraközben Aí«ó-Mi-hályoveczen január 19 én J. J. helyelles azbiró ur jelenlétében kotsegbiróosk egy olyan fiatal embert válasstottak meg, aki törvényes felesé-gét és házát elhagyta, éa egy más uóvet éiveu botrányos viszonyban, korcamároskodik. Hi-ntán a testi büntetéseket alkttluiazui tiios,csak-ia a morális eró és tekintély maradt a község bírónak, melylyd kell, hogy hasson községbe-lire : de raikép lelie:n.: ily embernek esen te-kintélyééi a többinél mélyebbre sülyedett épen e szempontból. Hogy ezen bíró a korcsmai ki-hágáaokal, az éjjeli dobzódáaokat korlátozó me-gyei rendeletet nutn bírja, de nem is akarja
jak as éhes vendégeket vkik mindig oly sokat esznek.*
Angelika mama ugy találja, bogy Gi-zeila, mint minHig, ugy ma is nagyon os-toba volt.'
— Egész ililéte alatt alig szólt hármat!
kaoaagott Emília.
— De hittatok milyen különös trirurája
volt Mari néoinuk !? — jegyzé meg
n a i v a n a legkisebb Flór*.
Háanap azulán Saarkay ur vette birálata alá Szénáasyék estélyét. Természetesen nagyon rosszul ütött ki; mert — ő nem volt bivatslos. A caainóban pedig már azt is tudták, 'bogy Angelika tensasszony iámét történeti nevezu-teaségülilaazin ruhájában volt s mi tóbb, néme-lyek arról suttogtak, hogy Adorján ar nx-gkrrte Gabriellát.
Adorján ur pedig, ho^v .Szénáasyék ke-gyét méginkább kiérdeiiiel)e.Izabell«t,"m«g Ili zellat rágaJmsals, kik azonban szintén nem maradtak adósai Széoágsyiéknsk. Alig, hogy haza értek az estélyről, inár miudeot eltvferál tak a mamának, hogy „milyen rossz volt a kávé, bo-y Adorján ar ismét ott volt, hogy bisony az ó toilattejük ii van olyan, mint Gab-riella é, meg Emilii-é- Azután t,tkba a papa irodájába lopódstak, bogy felkuluiisák a ne gyei lapot, amelyben, mint Nzéoásayéknsl hal-lottak, a 7-iki bál meg van említve, mi más szavakkal annyit tesz, bogy vslami X. vagy V. a balban részt vett hölgyeket egy koszo-rúba fűzű s azo» tépelődik, hogy a sok szép közül kinek adja as elsőséget ?
Iád összeol ,
hogy pedig egyes csaladokból áll a község sz egé-z m-mzet: világoz, bogy magából az ál-lami publicistái szempontból is védnunk kell ezen összetartó kapcsot, mely nélkül osslád és ni-mzet szétbomlik, mislmegoldott kéve. Ezért és, hogy birói pálcaával ily házaeságtorő ssobert kitüntetvén, az erkölcstelenséget hivataloaan azeotesiteni ne láthassunk, tiszteletiéi kérjük s tekintetes slisp* ni hivatalt, hogy Muraköz ben sz slsó-mihályoveczi birÓTálasatast meg-semmisíteni méltóztatnék.
SQmeghi moxu.iu.tok.
Elmúlt a farsang, beállott a böjt.
Mig az elmúlt figalmi idő búcsúzó napja után egyesek a lefolyt mulatság kedves per-ezeit iparkodnak elméjükben minél élénkebben ápolni, — mások a harang bűakomor zogaea hívó szavát követve, Isten házába sietnek, ott
ó szavát kö,
ima mom
értelméről . p
szesz!" Eszerint hamvazószerdán mindkét fél jól érzi magát: az első csoportnak egészségben eltöltött élvnspjai felett való érzete, ádik k di llái llkülte d
g második
át rebegre emlékezni meg ezen igazat jelentő indát értelméről : .Porból lettél, porrá le- idké fl
élvpj ,
résznek pedig vallási lelkülete ad megnyugtató pillanatot. - A tárgyboz terve — mozzanat! vagyis inkább a farsangi időszak alatt történ-teket késértem elmémbe viaszahosni.
Első helyen, mint elsőbbon történtet meg említem városunkban létező .Polgári Öoképzi kör -nsk azon becses figyelmét, melynél fogva a sum-ghi tsntestülel összes tagjait [iazteletbeli tagjaiul január hóban tartott üléseben meg-választotta. Ezen tény nem szorult magassta-Msra, tlgyhiazem általa féliyesen látjuk igazolva, hogy a kor szellemét megértő polgáraink gyér mtkeik nevelőit igy lüntetve, eszerint becsülve, igen jól tudják hazánk és boldog jövőnk meg alapításának, hol rejlú kulcsát? !
Ugyanezen „Ouképzó-kör" ssját alaptő-kéjének gyarapítására megtartott tánezvigaima, ojoüdha ni oly kedvdusan, minden tesz, igaz magyar barátság jellegét tünte'ő módon sike-rült, hogy a jeles voltak bizonynyal mint édes emlékei tartogatnak belőle jövőre is. Tiszta jö-vodelme 50 frltal engedé növelni a penzlárt-
A kisdedek kedves nspja sem maradt el jao. 30. ns. Kamazetter Vmczo és t. Cseh László is\olabizoltuiányi elnök urak uitézkedésök folytán a vendéglő' nagy termében kellemes vi-galommal végződött a kisded ovodáa gyerme-keknek, úgyszólván vizsga napja, melyen ál-kalmuük volt ismét Méiueih Bél> óvodás, vala mim kedves nejének ia, az >lap cevelészet kö rül kit-Jnt — dicsérendő tevékenységüké! a kis tanítványokon, — örömmel és élvesettel lát-hatni. K jól sikerült estély az óvoda javára 111 frt. jövödelmet hozott.
Jótékonyságiak felváltva érték egymáat évünknek már első havában ia. .A sttmegbi népbank és aegélyző-egylel" zárszámadási al-kalmával az oroda részére 25 — a helybeli pol-gári koróda számára pedig 20 frtot volt kegyes adományozni. Ezen ifjú társulat rövid fennál-lása óta már is virágzásnak látszik indulni 1
A anmeghi takarékpénztár, melynek elis-merést érdemlő tagjai, már más évben is de

.Gabriella mita*m akart tudni az egész báli tudósításról. — Gyanakodott Izabella — bizonyosan kifeladték; de ugy kell neki!?'
Végre a kedves apus Írásait halomra raórva, megutálták a keresett újságot.
Gizellának piros orczáján, amint kezeibe vette a lapot, az öröm s a boszuság kifejezései váltakoztak. Örült, hogy Malvin,Katicza, Gab rlella kimaradt a bálkirálynók sorából, de bo szaokodott, hogy Lilla s Mariska toiletteja any-nyira ki rao emelve.
— Csakhogy Gabriellát kifeledték ! ujanjrott károrvendve Izabella — De sincs is szón egy csepp szépség is, olyan hosszú so-vány, mint egy pózna s azután milyenek a szemei !
Gsbriella pedig otthon sírt, darabokra tépte a silány újságot, melyben szépsége még c-tak említve sincs, azután megigértette a pa-pávsl, hogy többé nem fogja e hitvány lapot járatni, pedig mikor uj évkor a családi confe-ivotiábao arról volt szo, hogy a faraangi aaiaon alatt melyik ujaágot hordassák, épen 6 volt az, ki a megyei közlönyt a legmelegebben ajánlotta, mivel tavai elegáns báli toilettejáról nagyon etíameroJeg nyilatkozott. A kia Ma-riska ellenben nean győzte mamájának eléggé dicsérni a megyei közlöoyt „zmelybea min-den hír oly Bzeílemdusan vzn megírva."
Hja! női szeszély alatt nyög az egész világ ? miért képeznének épen a hírlapok ki-vételt ! ?
letétetett 50 frt.
Ezen áldozatkészségek közlése után néi-zSak ismét egy kissé szét, ~- hogy aa i*ak a tenoiben. baaeto ac utczán ia halljak tolylon a joked' danáját, arról gondoskodott a katoná-kat sorosa bizottság, mert megérkeztökkel jött a virágzó fiatalság, kik közül jelenévbea több nek is, mint vélték volna igen hamar lőn hamva tója. A nllni -,-hi 3 korosztályából besoroztatotl a reml.li liad,-reghez : 64. hivatalból állitatott 8 felUláhii.lott 3, póltsrtalékba vétetatl 37, » S)«'UK lioufédséghez 4ű, a lovassághoz pe dig 4. -
Febr. 7. és 9-ikén : Célr* iauen zsur<,ló pad, oator, balta, faragó szék, be kell fejezni s farsangot ! ezen napokban volt csak as igazi hadd el hadd ! — hogyan volt? .Jánosi!" akar hogy vót. de biz már itt a bSjt, hallgassunk a vigságról, — legyük félre a hagedSt, ugyi1 elszakadtak már borjai No Jancsi! ha te el dugtad nyírfa vonódat, ugy ideje leax, ha éu meg befejezem különösen as elmélkedést azoo estékről; melyeken oly remekül tánczottaltad talán úgyis viHaayoaott ujjaidat!
Sümegh, febr. 10. 1B7Ó.
SOMEBODY.
Helyi hírek.
— A nagy kanimmti önki. tuzolu)-egylet f. hó 6-án tartott bálja Zbá írt iá Kr. tiszta jovödelmel eredményezett, obtx'.l 133 frt. a feiülfizetésekre esik. Névaorozsts a t. ez. falül-useto uraknak : Lőwinger Ignácz és Izrael 10 frt, Karczagu testvérek 8 frt, Herényi József 3 frt, Hirzchler Lipót Dombomból b frt, nagyi, palini luké) László 4 frl, Belus Jóuef vár. pol-gármester 4 frt,Turma Imre4 frt, Lessner Hen-rik 3 frt, agarszegi tűzoltó parancsnokság 3 frt, a csurgói tOxoltó vendégek 5 frt, Vsibach Mór 2 frt, Zerkovita Vilmoa 2 frt, Taodor Ferenci 2 írt, Oszeszly AnUl 2 frt, L-ndvay József : frt, Ebenspanger Leo 'i trt, Ouirnan Isidor '1 frt, Sauer Igoácz 2 frl, W-lbtim Félix 2 £rt, Rechnitz Vilmos 2 frt, B nelhoim GyMI 2 frl, Lowy Adolf 2 frt, Ebenspanger Lipót 2 frt, Klein Illés 2 frt, Mitzky Lipót 2 frt, Sch^r. Zaigmond 2 frl, Pollit ás Kohn 2 frt, Bacb-rach Gyula 2 frl, Tóth Lajos 1 trt, L>*ru Z-igmvad 1 frt, Knorzor Frigy.* 1 frt, Veiaa-mayer Mór 1 frt, Blau Károly ifjú 1 Irt, Dob-rin Bénii frt, Scheiber Iguácz 1 trt, Fleisch haeker Ádám 1 frt, Uogor I. I frt, Wajdii. József 1 frt, Engl Adolf 1 frt, Gross Albert 1 frt, Koch Fülöp 1 frt, Baam I. 1 frt, Hager fó hadnagy 1 frt, N. N. 1 fr^ Porhoncsák sótár nok 1 frt, Tupoliu J. 1 frt, Báron Igo. 1 frt. Weiss Joza. 1 frl, Poamann I. 1 írt, Ollop Imre 1 frt, Kretnsir Adolf 1 frt, Neutra Dáv. 1 frt, Trautmann L. 1 frl, Reichenleld 8. 1 frt, Koch Sam. 1 fit, Eicbberg Bodi 1 frl, Milbofer Ödön 1 frt, áteiner Ign. 1 frt, Wagner M. 1 frl, Scbulbof B. 1 frt, Bauer Miksa 1 frt, Greiner György 1 frt, Bogyay Ödön 1 frt, Kaiser J. 1 frt, Grünhut Alfréd 1 frl, Singer Samu 1 fn, Vágaer Karoly 1 frt, Kronpacher J. 1 1", Weinberpsr Sim. 1 frt, .Saller Lajos 1 irt, Sin ger S. 50 kr, Friedenlhal ifj. M) kr. Összesen 133 trt. o. é.
Fogadják s l. felülfizwok ss egylet ne vében legmulttgebb köszönetemet.
Valbaeh Mór, egjl elnök. — A n.-hani*»ai kir. törvényszék elolt január 28 áa a vádlottak helyét Horváth látván 23 éves I só és Horváth Péter 50 év.a 11-od rendű vádlott bacsehelyi lakósok foglal ták el. As ellenük emelt vád a következőkben vonható össie. — Nevezetű egyének 1874. nu vtmber 12 én estefelé pólsi ssólójilk ben bort adván el, midőn a borral terhelt kocsi Il-od resviü vádlott kíséretében lefelé haladt, a kes-keny utón három erdisfáj horvát férfi éa egy gyermek jött szembe velük csekélyebb terhu szekérrel. Egyikdk sem akarván kitérni, esi-vódasba keveredtek s Horváth Péter a horvá-tok közül a 37 évas Kardps Istvánnsl össze-tépelódótt, mire Kardos társai őket szétválaas tolták. Ezzel Horváth Péter a pólai hegyre látván öcséért vissza szaladt ■ mindketten — egy durong és egy préshajtó fával — fölfegy-verkezve a ozivódáa helyére aiettek, bol Hor-váth látván azon kérdés után: „ki bántolta bátyámat?- Péter által megjelölt Kardost s préshajtó iával ugy csapta ayakxsirtén, hogy > eszméletét vesztetten azonnal öasasrogyolt, ' Horiátb Péter pedig egy másikra, minden ko-molyabb következés nélkül azonban olyat UUitt, bogy botja is széttört. Kardos István es ütés következtében november 14 ig meg is balt. ; — E vád ellenében II od rendű vádlott a czi-! vódast s sst is, hogy az első osssekapáa után — a borra elolagftl kapott s dulakodás közben , elvesztett 10 irtásért visszatért Saséval a|ryfitt • snnhalyre, beismarta, azonban as elhunyt, vagy bárkiaak ia '-rstslasrár1', — Isi ráadd vád.
lolt, pedig l»lCg *El i«i b°Ky a dulakodáson egyáltalán jelen tett volna, — állbataloean ta-eadla.Több una azenbaa határozottan vallotta, bog; bátyjával viaszarúve, a meghaltál prés-bajtó fával csakugyan Horváth látván ftolte nyakazirton. ■«- A baiált is orToai látlelet és > éleraény is tomp* eszkörzel ejtett erGa fités uiall létre jött vérömleny álul az agyra gya-korolt nyomás következtében létre jött guta utéa folytan beálltnak rnundja. — Esek alap-ján i ao rendn vádlott ellenében ai ember Blée bűntényének, — H-od rendű vádlctt ellen p«-dig es sbbsni bflnrészeeaé^Bek, mind tárgyi, ' mind alaByi tényilladéks megállapítható le- i vén, a törvényszék Horváth Istvánt as em- ' beröléa bűntényének elkövetésében, Hnrválb j Pétert pedig »z abbaui részességben bűnösnek ' kimondotta éa — tekintettel mégis arra, hogy ' vádlottak és at elhunyt ia, a tanult nllomása- ; kist kciroa állapotban voltak, alt as orvosi vé- < lemény uennt a n°trm italoknak clhitBvt ál-tal rllébeni mértéktelen használatának károa nyomai a máj, a aziv és agyon nagy mérték-ben mutatkoztak • a halál elósegélyéeére e ko-rulmény igen nagy befolyással volt, — I ao rendű rádlottal I '/, — IÍ-od rei di> vádlottst pedig '/» évi szigorított bortfnire itélle » >t el-hunyt kik' r.i »rvái részére 150 frl. kárpót-lásban ■ «> állam liiinúr rerzprr a koltiegek: megienleaélrro elmarasztalta.
— Meteorológiai észl.letok > nagy-
kanizsai ftgymaaeiumnál 1875. évi január bó-
bac. Közép légnyomás: 750-45 milliméter: leg-
nagyobb légnyomás: 7lXr3 mm. 28-án délután
2 órakor; legkisebb légnyomás: 730-5 mm.
22-én délután 2 órakor. — Kficép hőmérséklet:
- 1-27*C ; legmagssabb hőmérséklet: -)-»-5'
C 21 éa 26-án délután 2 órakor; legalaoao-
nynbb hőmérséklet: - 14 4*0. 9 én reggel 7
órakor. — Közép pársnyomás: 3-72 mm. —
A levegő közép nedveaaége százalékokban:
»7 3% ; legcsekélyebb nedvesség : 40*/,. 23-án
délutaa 2 órakor. — Közép felhózet(O tol 10-ÍR
számítva): 63. Egészen derült ég észlehetett
9-szer, teljesen borult 31 szer. — Közép izéle-
róaség (O-tól 10 ig szánAva): 1-7—93 énlelet
közül jegyelletett összesen 83 scél. és pedig :
éai»ki 19, éssakkeleti 2, keleti 4, délkeleti 24,
deli 28, délnyugati 4, nyugati 1, észsknyugsti
1 ; uélcsead 10 szer. — A légkörboli csapadék
(eső, bó, köd,) bari összege: 11 fió mm. Esó
rKtt 3 napon, havazott 2 napon, köd volt 7
napeu. — A hónap első fele kemény (éltes, jó
szánuttsl ; második febj axonban enyhe s caak
a végéa fordult iámét hidegebbre. A vastag
bótsksró 16 án kesdett jelentékenyen olvsdni
I a folytonos laasu olvadás által annyira fogyott,
bogy a hó végen már eeak helyeakint Tolt lát
ható. F-
— A „Zalai KMOny* 12 ik számá-
ban megjelent csikkre 11. betű alatt azt vála-
szolhatoni t. M. urnák, bogy a választ olvastam,
melyben felkérelelt a t. czikkiró, hogy nevezze
meg azon orvost, aki 3 frtot szedett a móazáro-
sok tói, aielyet még idáig nem tett. -- Ami az
uj hosMusiigu uregeokéket illeti, a zárt folya
átkok, a*t büszkén magamra vállalom, oaak.
azun mepjegyséssel, hogy nem 200 kr., hanem
vannak urak Perlskon, Hodosánban, K. KSDÍ-
ssán, sat. hogy 25 frt. az ai 2Ő00 >rt. adtak
ilyen ki« av.-gecskrcrt, de vannsk olysnok is,
akik 50CKKI krt. sdlak ilyen sárt folyadékért;
tehát, ka én v.lamely ssegény polgár marhá-
ját as elhullástól megmentem és nert is aduk
neki, u&yliisz^m, hogy^teljes joggai, miot or-
TOS kérhetek 200 krt. tule és ezen csekély áldo-
tatot örömmel hozták, de megjegyaem még szt
is, hogy igen kevesen vsnnak ások. akiktói
200 krt. vettem, de igen sokan vannak azok-
akik ti 1 egy félkrajcrárt sem vettem és még
szert is adtam ; hs s tisztelt caikkiró ur szt nem
tudta, bogy egy orvoenak nubad gyngyitsni,
a szerét és fáradságát megfizettetni, i«eo jó lett
volna elóbb azt mástól megtudni, éa aztán irni.
Fennevetett zártfolyadeknak felfedezője és
tulajdoBoaa.Fürtt Lajos állatorvosN-Kanizsán.
— Követhető igazolás közlésére kéret-
tfink fel: KSváry Béls ur a .Zalai Közlöny-
vaaánapi számában mrg;t.lent kSretkeao ao-
rokkal tiaztel met> : Nyilatkozás Hoffmann
Mór urnák a ,Zala" t. szerkesztőjének. Van
azerrnesém önnel tudatai, hogy aa önhöz azives
birálat végett uekUldi.tt .Faoat" töredék köz-
lését nem helyeslem e. mint ozelietaimm*! el
lenkezót, azt írói nevemre nézve károsnak tar-
t.jtn. A nevezeit töredék közlését irodalmi mo-
rál tekintetében is, teljrsen viazas eljárásosk
kell neveznem. EgjszersBjhíd kijeleniem,hogj
* bármily tseréBjek munkáim, lapja munkatár-aai közé tóbbé ne soroljon. Kiváló liaztelettel mar.dtam, Kóváry Béla. A fe»tí állítással •lenben itt közlöm Kováry Béla árnak leve-lét, melyaek kíséretében s lapunk január havi 1 st és 2 ik számában kftziött .Fsoat" töredé-ket elkOWőtte. A levélbea ninos kelet, s poata-bélyeg azrint s levél múlt év deazember 7-ikén jutott kez mbe. A levél if» h-ngzik: „Tiazleil barátom: Van azerencseB ígéretem szériát . .Fsust" egyik .rdekosek4< részéi ide zárni; — kissé szabadnak fog tetazjni fordíts soni, asonbaa aa feledje tekintetbe venni, hogy a nénet eredeti m e humorialikus helyeknél KttMb
ezek** uf7 sear kell ön«k monttanom, m«rt
tudja, nagy a szórói szóra való fordítás fából
csiaah vaakarika- Je me souviens! Maradtam '
kiváló tiBatalettel tisztelő híve Koviry." K6- ,
váry urat valóazinfileg rmlékezo tehetsége
bagjta cserbe s s kézirat kíséretében hozzám
irt levele elolvasásakor be fogja látni tévedé-
sét. Mikor s mull évben, gondolom november
havában, vagy tán elóbb is Kanizsán volt, Ba-
jai jú szántából megígérte, begy a .Zala* sza-
mára fog küldeni valamit, mihelyt hasa érke-
zik, én mondám neki, bogy köszönettel ve*n-
dea. Deezember 7-ikén vettem kéziratát, hogy '
lit! szíves airálat végeit kttldle volna, annak
ninca érielme, nem is hiszi el seoki, bisz in
közlött levelében ó maga mond bírálatot a to J
redék felelt és világon máitrészt, lmgy s levél
nnk máskép kell h»n^zsnis, ha bírálatra kér '
fel. Oe a mi több: A fciredék két heti idó kőz- '
ben a .Zala* es évi 1-so és második számá-
ban jelent mag és Kóváry urnák most belek
után jut eszébe, hogy ez ellen tiltakozzék. [
Azonkívül a .Zala* mull évi 50 ik számának
szerkesztői Üzenetében tudsttam K B. úrral,
bogy s „Fiúst" töredék közlését s> uj évi első
számban keedendern meg. K. B. ur tehát már
jó f leve tiltakozhatott volna. Hogy Koviry nr'
a töredéket kftzléa éa nem bírálat végeit káldé,
bizonyítja as ia. buyy kézirata elsú oldalán
jobbról elég olvashittt, betűkkel es van írva : 1
.ZaJá'-nak. Ha czflzataival ellenkezőnek ta
Iái la • kfiaMet, minek kttldte be? De még ak-
kor is jó korán viasza vonhstta volna, hisz s
beküldés után csak négy héttel közöltem, egy
részletét. — Most még caak ennyit Kúvárv
urat azért, mert ama töredék fordítása a ./«-
lá"-ban megjelent, nem tekintettem a lspmun-
katársául, fölösleges tehát aaérdembeoitilufc"
zása is ; — mert nézetem szerint egy közle-
mény még nem svstja M az irót (?) valamely
lap munkatársává. Mi köze van az irodalmi
morálnak a töredék közléséhez? aálén nem ér!
betem, de talán nem is jó, ha az ember IUIU
dent ért. Annyit azonban tudhatott Kőváry ur
ia, bogy illetlen dolog olyanokat mondani, mik
igen könynyen mogesáfolbatók. Je meauuvieos
Kováry Béls ur , Je tue souvien». Kérem a
„Zalai Kozlouy t szerkesztőjét c telvilágositó
sorok átvételére. Kezirsl M levél nálam bárki
által megtetinthrtűk. lloffmajin Mór.
— Sajtóhibák Lapnnk előbbi sUmá
ban foglalt „Egeazaeg%yi vúzoBy<,k" 4 ik és
8-ik sorában .tudógnmókof- I1ely.11 .tudi-
gumókor',— I %ik sorban (belolyáaokksl*
helyett .lef o I y ssek k s I", «- 18-ik sor-
ban: .csendes- helvalt .rendes-, — 22-ik
sorban .torokká!- ksiyett .torok lob- ér.
teádé.
— Uj könyveié. A tevékeny .Franklin
Társulat- ujabban igen érdekes könyveket bo-
csátott közre , nevezetesen : Bernstein A. ki-
tfiaó német mAve ulán: ,k természet
könyve" czimu közérdekű olvasmányok s
természettudományok köréből 3, 4, fi. és 6. fü-
zete, ára e barookiot csinos s tartalmas füze
tekben megjelenő minek 50—50 kr. — A köz
hasznúoaaiádi könyvtár o. és 9-ik füzetében :
.Egészség könyve- két részben, írU K. Bs-
aiczky Ima, ara 40—40 kr. — A magyar ko
róna területén fekvő összes vasutakon érvényes
uj vasúti üzletszabályzat. Második javított ki
adás, ara iu kr. - A falusi könyvtár XVI ik
füzete : népszerű és a gazdaság minden ágsira
vonatkozó mezei Kardit napiára, az uradalmak
tisztjei számárs. Egy, s msrhavészt távosiató
s elűző rövid jegyzettel, Ring Adorjántól. Ara
50 kr. — A magyar nital-torvéoyek gyUjtemé
nyének I. és Ildik füzete : A magyar váltó-
törvény s s msgyar csődtörvény, smsz 1 frt,
emez 60 kr. Jelen kiadvány már második ki-
adást ért. — Végül n magyar törvények ren-
dezett s kiegészített uj kiadás 1 l-ik|tUseuiben :
Második függelék a kosttVvényhabSaagok, köz
ségek és sz első folysmodásu bíróságok rende-
zésére vonstkeeri torvénysk és ka-, ministeri
rendeletek gyűjteménye. Ára bO kr. £ három
utóbbi törvénykönyv Szeniczey Gusztáv ny.
kir. váltófsJUSrvéaysséki bíró álul vsn jegy
zetekkel ellátva.
— A kextthelyi álaresos bálról, mely
e hó 7-én tartatott out*: az „Amazon- féle ven-
deglő na«y termében, közöljük a kővetkezőket.
A táncsviga^om esti H órakor vette bár kezdetet,
de as álarczosok c<ak 9 óra után kezdetlek
aaáHingozni s összes esámak siig ment 30-ra,
mely asám jóval kevesebb múltévekben tartott
álarezoa bálban megjelenteknél. Az álarczoaok
közöl egy pásztor és egy sralóleáay, Quasimedo,
és egy rococo öltözékekben megjelent álarozo-
sok vontak magukra a itocöneég ügyelméL
Sajnálattal kellelt tapaastalnunk, hogy a ténfr.
Uzéa az uszályus ruhák, mar ide is kesdenek
elharspódani. Voltak a hoigykoasoru kost oly
virágok is, kik elvetve ama nagy tenyüaéat, ae
egyszerllséget rálaazlák s illetőleg jelelék ki. s
minda mellett oly csinos és iziésleljesen voluk
! öltözködve, hogy az est királynőinek, a koaaora j legszebb virágainak méltán nevesheljuk őket, I Zenénkről caak annyit irhatok, bogy cziganya-| ink nem érdemlik meg a pártolást, miután j játékaik a ma^akvisektts nasn egy városi asae ' társulat, de egy legutolsó faluban, élődő czigiiiv-
benAáhot sem illik, > attól is több képességet kivánnnk, miot mieink minül tanúsítottak.
- A Jcewihélvi takarékpénztár a kos
aégi szegényebb tanulók réazére rubsDem&ekre
30 trtot utalványozott.
— Fellegi Viktor 'Apolló- czioiü '
zenenftfolyóiraU negyedik kötete legújabban '
megjelent második számának tartalma: l)al-
bnmlap, zongorára azené Belicsay Gyula. 2) 1
Tündér álma, aalondarsb kiskomlóai Hőlzl Lő
rinutől. 3 iMagyar ábránd Bauer Lajostól.4) An-
dante, zongorára négy kézre Sobmidt Pétertől. ;
ól Róaas ét pillangó Vachlel Auréltól .6) Két :
népdal. Hova uikós olyan szaporán ? 11. Édes !
anyám rosasia . . . átírta Kapi Gyula- Elő6- \
zetéai ár egész évre, mintegy 100 válogatott I
zeneműre 6 frt., félévre 3 frt. A jelen szint 1 '
írtért külön ia megzsere>Seiő. Az előfizetés v i- {
déken lesczéJsserdebben *. postahivstaloknál
poetauuu anyozás ulján eszközblhelő, Budán
sz „Apolló- kiadóhivatalában iskoU-u*cza681.
sz. a. Minden eddig megjelent szám éa kötet
folyton kapható.
Vegyes hírek.
— SittUuburg polgárainak cqi.Mig* igeo
rósz lábon kell, hugy álljon. A .Ner-karbott-
ban ugyanis az uttaai fő állalorvon loT4. évi
jelentésé! ugyanis igy végzi: Helybeli polgá-
rak kaztl, (^von,kiesigen Bürgera) I Ökröt, Ü:i
tekeoet és egy bikát, mint gyógyithaiatlan
betegsrgbea szenvedőket Is kellett vá*ni, osek
közöl egr tehénnek buaa egéazen élvi>z«etei-
lenné válván, eláaatott.
— Ax orift mimUtmtk fatUiti. Az oresz
tőzsde nirisp szerint as orosz miaisterek évi il
letekéi 1875. következőleg vsának m«irálls
pitva : az Államkanczellar (Gurtschakoff her
ezeg) 4000Í) rubelt (6'"KXX) forintot j; a bad-
•gyaiinister 12000 rubelt; a belügyraiaister
25480, a koslekedéeOgyi 18000; a< igazság
ügyi 17040, az államjavak miliatere 19,600,
az oktatásügyi minisler 17640, s péuzu&ymi
nister 231)20, a tengerészeti segédtisztiével
együtt 24794 rubelt, a legfelsőbb számazék
elnöke pedig 19056 rubelt húznak. A hadügy
minister illetéke a kimutatott ftzazepnek ^ IÜUOO
rubelnek) kétszeresénél is többre rúgna, de ó,
mint .demokrata" nem akar nagyobb öoezeget
elfogadni.

— Ifjú kivévdorUk. Selmeczen egy 7 és
agy 12 éves tiu valami csekély vétségén fél-
vén a büntetéstől, Amerikába akart .kivándo-
rolni. — Léváig zzereacseasn el is jutottak,
itt aaonban a rendőrség késrek«rit*lte és haza
szállíttatta őket. Midőn az idősebbiktől kérdet-
ték, hogy merre sksrta útját venni, igy felelt :
— Klébb Nyitrárs, onnan Pozsonyba,Pozsony-
ból Fiúméba, innen pedig Amerika ba akartunk
menni. Akkor ssttlöink nem találhstlak volna
Ifibbé meg Nyitrán nagyanyánktól kaptunk
volna pénzt az útra. — Kz a gyermek jelen-
leg az első gymnasialis osztályba jár.
— Ti* foriniirt. Egreaay Kinn aaszooy
Nagy Váradon a napokban egy tíz forintos
bankj'gy elvesztését sunyira szivére vette,
hogy e miatt öngyilkoaságrs száotA magát,
fryararól a phospbort vízben leástaila s e ha-
lált hozó italt felhajtván, isaooyu kinok kost
mull ki.
— Mnuka (SrWxyitssss. Amint s .Gó-
los- irjs, ezelőtt két hóvsl déli Oroszország
I börtöneioek egyikében egy rab meghalt. A börtön felügyelőié az illetú biróaágnál jelentest
; tett a halálesetről, itt azonban senkinek sem volt tndomása s fogolyról. Végre hoazas kuta-tás éa kérdesősködós után kiderült, bogy az il-lótól 9 év előtt sáriik be valami csekély vét aégérL A reá vonstkozó irstok szoubun a bíró aágaal elvesztek s i ry s szerencsétlent 9 évig feledték bortönben, honnsn csak a halál azsbs-ditotta ki. (Hala latensek, mi még nem jutót tünk ennyire!)
Paplruelet
Z si i ró 1 ACV UORagot akart biKoojrun afvia Ba4sp*rtn kfildaat, s t e««nafsn kovetkesS <-úio-irat vala alvaakató : T C JÓMf varoa K&rOa nca sic aov*ra 4 «ho emeld jabra atolss ajtó peatan Karra iatfaa ttrnU.
TOrténeti naptár.
Február 7. 1561. Michel Angalo halálozása. -1664. Zrínyi és Hekenloe győzelme EsaacBéi a toiökökon. — 1849. Bea hősi küzdelme Pucbnerrel. , 8. 1795. Sephu- iitietése Pesten. — 1813. Az oroszok Varsót megszáll-ják. Is 17 Trefort Ágoston minisler születése. — 1849. Arad fölszaba-dítása aa ostrom alól.
„ i*. A4Ú8. Mátyás király ünnepélyesei jegyzése Kunigunda, Podiehrád le-ányával. - 1S43. Dessewffy Aurél gr. halálozása — 1849. Bem győ-zelme Piskinél. — 1850. Ausztria-ben a belyegtorvaay behozatala. , 10. 184ó. Vajda Péttr halálozása- — 1848. Bem alvinezi gyIliim ■ — .1867. Pakk Albert hilálizsin —

i .
Fabr. 11. 17*8. Kuvács Pál, noveUairó _.-letéeaapja Sümegben. — 1849. A szegediek visszaverik a szerbek tá-
12. 1564. Oray Janka lafejeaése. -
1808. Orhyczy Kifasáa szilét*,
napja.
13. 1141. Vak Béla király halálozása.
1718. n. Rákóozy Ferencz tiszte-
leg s franczis királynál.
14. 1831. A magyar akadémia elefi
nagygyűlését tartá. - 1849. Eszék
vára megadja magát.
15. 1789. II. József hadát izén a törö-
köknek. — 1855. gr. Teleky Jó-
zsef halálozása.
16. Mátyás király fényes bevonulásit
tartja Budára. 1539. Zápolya egy
bekel Izabella herczegnóvel. —
1811. b. Wencheim Béla szuUtés-
napja.
CxletI szemle.
N a > jr - K a a i s ■ a, 1875. fsbr. 12.
I 4 í j i r i ,, H»M.l randkivol bidaf, aarpel i«rnll, k.TM.Í faj.dík.T,,. Oruasatak na^^i.tS. jik —
Tslrti forialoa. X mai kniráair, 4p BK7 a* rxT m<-s*'°s' nardai (v«ng*s voltsk lata-j.tr., i iMbasotUk azoobao • kiríli aiáa;oi iiul l«J»«l bÍT.n ki.lifllSk _ ÁrTÍi.ooj»illk a (íriru-■iakkal lipí.i tártra, .(rariat retrofrid iraovl ki-atock.
UlolnS taiilútáinnkbaii kifejni a*»S ai.a
oeietllnkn, bort a kiUnrún t,,., királa slSi7t-
r««t- éa aapril napra feU>aUo árába »«m iok bua-
loai ü.lje«b.tí, laajdiiam ijoabu kintu > d.ro»i.
»III4t«r kJí;! T á^
;, « sá^iau(DaI roctoai nasialliiuiia. iltal. Alóu « oaika 3Ü—*« krnri fiaumu iiiaradut áa a lagkWali itj'l-n«o ki.ni hai.ranak kt.í tartónk.
A lobbi tabaartUkra ugr.n •adif k.ri. _.r. Irkbcb fjakorolbatotl boTolrátt, <!• lorábbi ircaoa-kauear a*#t*rt- ,.«« fotj» azokat ia ériatotUutt
Buaa urniloy faiá^roaao >u k«asl«cbaa ; c«-híi 86-87 fonloa aúotaif^k kedroluk ia jo irral taetuuak ; aoaayabkra aiáaviasak airdMoaksesaaz oi aráarUf oloaoa - létnek.
Kosa laara< Kaasislek uwia(*oek Izapaa-
dslia«k ritkák Ara eaak oatvaobtua ta4ja aufát
kipriMlai. ^* * ^
Áipa rouual agraalőiránjl kBrat, oaakaoffj a afwriüatióra jobban laaffelalo.
Zab rálloaattaa caaadot tapaastel. Vnft u. toikudok iacaak • IataaUai(e»bbokra rcáottálaak
B a b ára ntolio jagjKikaoa ollansbaa aiaf-rat)da!ea«k biáaja neUett hátrált.
B 0 k k 0 a ; krrsaatt csikk ia a> 20—10 ar.-raJ jobban adhalo al. (llj por, rarriatto-baa afyál-tálában aiaca biaAbaaak>.
Bnaa aiaSsifák.! kápaat 3.80 4.75-4.M kr. 90 fitt.
«•" a . Í.80—3.S0 kr. 80 fa*,
árpa . . 1.10—3.10 kr. 76
Knkorieea . . 2.40-S.tó kr. tO
la» , . * frt. 60
Bab fabir 4 60—70, tarka 3.40—60 kr. 90
Bakkonr 3.ÍO-8O kr., aaboa 2.50—80—3.10
kraiesárif 90
Eefxa. táli 4.90 60 kr., ajári 3.40— 70 kr. 76
8I.N0EE 3áMU.
Sserkeutől üzenet
1<12. M SOmafh. Nam l.h.t. Hindkit tárn kánrea Unaiaiotn.
1*1* 8«. Ssat-Laa>lo-gt7bi<án.Sacrdia, fabi 17 in dilutaoi runattal, hacaak raUai randkirtlU ks.b. eaai j<
1«14 0. Ssont atariáu. Fofadja uir« ktaia-nMInkM a flcrelemirt
Itilo. K. Lcteoja. Órrendonk ac ilmsti aaal. tani Ulálkoaiaaak
1616. V. Kaasa. Ukalatlan.
Loltahazns
Innsbruck, febr. 3-án: 68. 44, 22, 65, 60
Bécs , 6-án 58, 51. 5, 13, 70
Grátz, „ , 33, 89, 80, 20, 16.
Temesvár, , „ 40, 42, 41, 15, 49.
Értik- «• váltÉMyui fabraar 12.
5'/. metaiiques 70.85 ; i'í, nemz. kSIcann 75.75; 1860 ki álladalmi kólosöa lll.SÓ;bauk réazv. 9 62; bitelintéseti részvények 219.50; I^mdon 111.30; magyar toldtebermenléai köt-vény 79 85; te-nes»iri fsldtehermentasi köt-vény 77.—j erdélyi ÍSldtehermentési kStréuy 76. — ; horvát.slavon füidteherm<.-ntéai kötvény 80.—; ezUst 105 75; cs. kir. arany 5.25 — Nld'S.gO1 ,; ^OOmark DB. n. 54.70.
Heti
Fssraár 14-W rakraár M-% t*7S.

H<i- ia boti- Katholikm n.p- Protaatáaa •}
aap tar naptár j a*
7 Nofvvfraad rm. 1. boits. - - lat. sv. Jiaei m
i r ustába rilclik a Uloktöl. Maii IV. 1—11
>ol £v. 2. Kor. TI 1—10. Ev Máti IV. 1—11.
OSr. ov. Lak XTia 10—14.
14 Vasarsaa C. 1. Bálint C. 1. lavocarttl ti
15 H4tft Pauatt., JOTK ' rarjjaúD «
16 Kood Jnliaaaa Jslíaaat
11 Scarda Doaát Kánt. + Tbeodal •5
18 CaQulrMk Slaoa Coneordia 1
1» POMak | Jás na. tnrla. t Ziaatinaa

1* Ssoabal Elautker t Enkário

Felelős szerkesztő s kiadó : Báttrl

KOOOOOOOOOOOOO
HOFH M.
az 1873. bécsi világkiállí-táson a legnagyobb Dgymict:
haladási é s ér d ena-ér e ram e 1 kitüntetve,
Bécs, Favoritén, Eriaehgasse 22.
ajánlja ki td nő szerkezetű
Garatt féle tarveti gépait, melyek a legajabb jaritasokkal eUátra, eddig minden más ilyen gyártmányt ÍSIalmnlják.
Továbbá készleten tartatoak:
Kézi etéptfgé|Wk legjobb sierkexettel, jirgánynyal, vagy anéikfll Járgányok ét járgány-ctépUgéiMk. Htnaby féle gaDonarMták U««ier-féiele«uéltzer^lMiikilytit^tt|épflkéa ilyenek PtmMtot-féle
szerkezetül.
RiclMMIHi * Chandler féle ogystinte eredeti angol Batltall féle tZ»C*IU-
«g« gépek, kukerícza-Mrztolék, kéu-, 16- és góieróre.
Répavág* és rspaiiac gépek.
Urii és daráló malmok góziel.járginynyalTagy kézzel hajthatók, zaié MtltMfc
Kitaní anyagért és hibanélktli sierke«stért kezesség TiUaltatik. AbrákVal ellitolt jegyzék és árjegyzék kiránatra bérmentfe kaldetik! A gépek megtekinthetők és megrendelhetők a
Szombathelyen, főtér l. sz. a.
lérí gépraktárban.

Getellftt-Aizeiie
Die Letnen-n. Modewaaren-Fabriksniederlage in Wien,
JoaefaUdt, Kochgaaoe Nr. 36, KingaDg durch die Alaentraaee.
bat airb ent tcbloviea, breErz.ng
wia biaber aor aa die iT kr Oe-icblrte ab-augebea,ao-wohl <ea Ka poaa-aJa MD*.
kaaf aelbat KO beaorgea und far allé Anikel defi Einbeita-preiB per Stack Hit
í. 7.60, per Duueod na. ISStnck uaa 8.3 - feat-kOMU.n, n.
awar fol-geade Arti-
kel ia S0
űlige ecbt-
Orbige'Per-
eajiaa, Bat-
tiate, Jaeo-
oad
Moaaeliaa,
aaodeme
Kleider-
atoffe, eo-
woal aokst-
üaab ali flatt-
Wiener C:ütinlruck-F»b-riksniederlage.
Wir rrlanbas uoi i»*£lui*-b.ü*, 1-iüigBt g««n11ten
Ftkrlkt Prtfa-CMraat fflr die Saiwu 1875. erK«Uutt
fonal*gfi> ; wir T^rít-icho^o t>áa.tu'J>ctt«> LmuiffuitM
in »*ei Qu»litÍtcD und büra>«?ii/Ör v<)llki>»imine Gtr*
d*rf)b«n mit rier Vprttchnufí d«»t jt-dt-r Auftr*g
ftuf tuti ReiUstt »<i aii»(*-fatirt "írd, »l> wnn er
fwrtöolicb jcpwiblt wnrdf. Anf (re*lirif« Vrrlanff. a
feadsu vir Mutter und mfcfHhr.i.rbfcii Preíf-Cüonnt.
Inúam wir uiuer L/nt«nioUBi«B avfi Kwt« *inpf«b-
lra, atickBeo wir ' HocB*cbraogs»oIl
Preib CotriDl:
I.
| II-
30, ><- M B-
■:, ÍKlelligUarn-Ivitiwand p.St.fl —-*0 "1, 30 ellii ge»« acbeaeCreaaleia. vud pr St a V, SO ellige «e-
vaare pr. St. fl 7, SOellige gewa-
j sebese Stakl-vaare pr. Se fl.
EMea,Waari Eigeoet Eraeu niaa tn Percaliae a Hend.toíea p Elle a . Qoeauaoaer Er-•eafmtt in Per ealiae. Oreteai

fm nr Elle a
Erzragoilae fal Battirte n 3 net p Elle ti
I*!*L 50 ellige flol-laaderLeiavaiad I pr. Se. I -50 eUifeBeJ-
J-
14.—
-.50
EU« &
■TSOeUigelrlaa-4ar Lid
0
g
4ar Leiawaad .48-.40; st 1 ..
HMMta totaM
S6.—
Ml
r M»7 u.Hoi-
BelbaHr-ad Haa>.
leU»«*i, welau
Scairtiac nnd He»-dea-Cbiffoa ScaaOrt a.
&rb. Kl«-áarbarcluni te1eafüaeae Ldtr
! fald) ia 6 8or-
' ten a. 26 bii 30 40 -6O-«0 -70 Stoek, 64
TarkiacaeScalav-roek-Cretou ia d. aeoeat Mat-tan p. EUe a.
-*>l EJ
-.35
aUMfarcaili ia aBe* rarbaaa. Paaaatt p. K. a.
..90 aN B St.
iKiuder-Taacbea
tocael a. Bildar
-.86 —JÓI oder farbifar
Kute per D«t-
Mai .
^emiterte fru-xöiiacbe Brillaa-öne pr. Elk a.
Weueeaodgiaa. ttrkifa Brülaa-ttotft. Hat
Weiaaa a. geanu-KkMar-
p «.a.
Zvüeh a.
Duut-gradl, fftxb. B«U- Out-Ttuc, wett.
asd g«tbe
ftrbi^er ÁaaU
and gesauiat pr. |
Daneu - Bauut-; od.
Le-dér for Fraaea.
:
-4S-.4
p» Blle <
f,
btmwMö. bel-Zia a.
tt LllM KMManUftflr MM«UIH» p«r EUe «. Wtóvr Cb.foo.
Grfcdl, weit
SpiU»DTor-
ingf, Da-
Zwikeh-
Bit - ...
Hesdes- Caiftn od.Hemdei>-Per-cafl pr. Elle a
Weisaer Damait gtadl o. weiaae. od. gelber Naa-kmg pr. Elle 8
Baadtncner iája-qnardo. E>aaast per EUe S
Sckwane'Orl. per EUé a. .
Sebwarae Laater per Elle fl .
Bcbwarre Seidea Iflttria p. Kile fl k eagl. tcbwarae Kleiderripse. a Kleiderod.Dol m. per Elle a
Kleidxrstoae in glauea od. ge-■uaterten Far ben pr. Elle a Eiauetat 8ŰWt-waare.
Romburger Lein-tacber oh.üali 2'/, Ellea breit, 3 fcllen Li pr. Stack a.
Farbige Cafeeta cberinalla.Fa>-bea pr StOek a
I StOek Kiaato-piqaetdecke, w oder firbit pr. StOck í. . .
E i n e Oaraitai
3—
1 f&rbiger Kutea ! per DB. 8. . |.«u iiarren-Tucbea-í |{ iQchel Brit Arb. blaate nnd gea. I per Dtx. fl. . . .jRuasburger Lei-' neatllcbel |>er
lm. a. ...
Fera.r per Dtl mit 19 Sl weiue Ruaborger
Leioen-Ulcbel, fein.
•cbeotlcbei ■it farbig. Kaut., Ser-vieuea in .wileb nud Daatait, «. id flxbige Eeialeineo-beaaert, türk. Pi-qneu Bánd-taebe'r, Bat-tiat- u Cot-tou-KopftU-ek.-l.nrb. o Uar-
allé in die ad Facb
Irli'.der Lemen -..£,' tacbel in faof Sortén ». 4. 5, S. 7, 8 p. Du. tóEigeoe. Eraeac-Catt
—Ml
250
Kopftfldtel per Dta. fl. . . . —.00 Coaaaasoaer Er-
S20|Z D
od.batli»t-Kopf-Ucbel p. Du. a
Fonlard- Kopttá ebei pr. Dia. «. t.30{Cotiaaaoaer lard -Ta«U. ebei f. Herrea per 1>U. 8.
Kigeuea r>ae«g-aia» TaacbeatO-cbel t Herrea pr Du. fl.
baioen - Serviet-tea in Jaquard pr. Du. a .
Leiaea -S-rviet un is Daaaatt pr Du. a
aiu d«rPro-TÍDK werden ebento g*-
ÍM*«űbaVft
alt reell •.nsgefülirt, •0 *!■ W.DD
pendnlich g«vUil wür de o-.Nicfat coDTeoirea dci »n
it&adtioa
retoarge-
Leiaea - Handtí. ober in Jaqoard pr Dtt fl .
Leinen - HaadtO éber in I>a.taa»t rT.Du.ll .
Piinet, r«rbig,p 3 Smck fl. TiachtUcber ia Leineo - Dai
IS,S.5Ó,4 60,«5Ö
I>eaaen- Servíet-t«a, veiaa odor Orbig, la Da aaat pr. Dta. t. !Tirtla»k« Haaa \*n - Kaa<lla*er
pr. Dtl. a
g Oaraitorea, w. od. 6Pen 18 Peri. 1B Pert. 24 Peri
| (farb. ia Jaauard, a. & nö ÜTffi ÍTaö", -
Adrea^e: Ao die Fabrikl Nieder-
Koch^aaae 36 in
!| (Sarnituraa, w. od. 6 ?m. 12 Per. 18 Pen M Paraj •
« 'flrl.ig, in Daiaaat, S. o 1. la II. lg tTU) =
Veraenalnng aiit Nackaabiae, Paekaag iiua Aelbit
Wimer
kottenpreU und bittea w.r aof Firai. unt Adreiu
iNMerta
Wien.
, RuprechupUu Nr. ó, nur Nr 3 der Rapreciit«»ircíw, M.-4-TÍI de*
An die Herren Schneidermeister !
Die TMkvaan* Wllirllgl voi takHI latektn la Orau, ia
oo.i
nark empíebll groje Vorrmhf «ller Oauuagea der elegan-.«er
Rock und Hosenstoffe
ifkr hilliren f««tf^««ut'n Preíavo. Auf WuaKb (erdea atelkt
YA SBÜTOÜGYÁR
Bécsben, Ili.Mdrxer iifcía 17. »z «latt van, h<>n-Dan képekkel elUtott árjegyzék kivonatra in-gyen bérmentve küldetnek mindenkinek
Eladó paripák.
A Daruviri (Slarosit) grófi istillóbao léi tokélete-
KD beUnitott paripa eladásra felállilatott — aiegjiksieg-
sirga kancza 15 m. 3 h. magas, apai részről kisbéri szár-
mazású, » et k. hadseregnáLja-juir baaualtatolt —»má-
tik vilag.w fakó, fehér serénynvel és farkkal, 1 4 ra. magas,
hat éves, kitűnő hegymászó. Venni szándékozók az intéző-
aéghe* fordnljanak. " (1583-2;
valódi
' om. na*. UgaJaMaa í r»Mf« alW kiiallaag
a> arnal kartU angnliiaili, ■ •i>r««ik uláli
svf«l«k<p>ii kiHOt.áll Ulkol ner < aaifcáayek, aazl • aanl ap
rak, nklXak »■ IIIM »!]•• kiirtáOrm. iiaalrM .okf.U meg.
próbáltak baa>iun .IÍ....Í • ámhú,) brilti Sb
RO8ENFB1VD ADOLF ar
Pécsett Zsolnay ImreésVilmoa arak, Kaposvárott: POUTZER R. úr
aareek.deeekea, P . ■ t . „ 8CHSEÍDEE Q. Upto «••»■ InrMkvU
sebea kspaato. (1644—9)
Et7 »««T bádog I irt, ki. bidog M kr.
Efjea bádog m«gr.adot«.. .. nii.'tl.l aalUa rjgnu
Hölgyeknek uélkülözhetlen 1
AVISSANT
fMr ailadMftla artabaal Irtrfaelékkal! Ftl.t •
* ta*«n BAYI88ANTE, Dr Lejoaaetól Páriában,
bír .XIIU erűvel, as .nberi bőrt aniid :a sémleltő nenteoi. utóbajoktol taegóvni ea nip*e^é[ : líjuaigot bisleaiuoi. Sár az olló ki^riot ajef fof iiüy&ioi arról, ao>j aiiuileu dicairet fAMaiogoa. .iliató nagjbaa ál kicaülvben üudapeitan Dr Lejeaaa foraktaráb.aa, a^irálv atcaa 15 u.[ I igj üv-egtuk ára 1 trl 50 kr. Vidékre utAareklal. Vidéki rendelvények a legszigorúbb titoktartás lett, utánvéttel eszközöltetnek.

rtnaarral I Enk dtraliak ■igikití fiiak a iiiaajaiaUl Mwtaliiaa aniilnatK, Huta
I MéW* rnhiA*,, I»la5 Aa knliÖ SJu\mii\ |oft«bb beteyifcf, it,io!,„k,. ■I Mb- (ej- Mii <ia toyfájás, r*g\ térwk *• nyitott •«4.<>k, tik. !»,., «■*■() itllk.iftj. b*ool»v« 4« ■ÚDtlounnMl xirMltU •Uwi, ttt. tth.
I palaczk irz haczn^lati utuitáMal 80 kr.
DORSCH-HALMAJ-ZSIROLAJ. A l^tiaxtább áa l.-»[lia>lt>i >aabb orvoN aa«r Norvégia blfj^li.n
A valódi Dertaa-kalaaá|zalr-elaj aaall- >■ tí«-aljekaál, laraaba In- ia rMtHK-botogaig.kb.il legjol.b jf«svh«u..«l v.n ; noggvogvil).
a lafidnltabbUanéaíir- ianáiteftkat, v.ia.mt ... ,d5.,.k1 MrkMapíkai.
Ara I Ingnek használati utasítással I frt
Raktárak Nttgy-KanUuián : Beim J. gyógy* Lórik K.
gjógjmx. PnaolliofTitr J M Koaenfeld F. uraknál,
aeievárett L^kov.c o , Leteavee Cali.oda J. grogr"
taáklarayáa Eáráaa M. < aVaranl»JH I..U Náador
tairaja Knialer Dirid (aaajeviritt Koka Jskab
Varli Kánd. gv«g]
SU. 1
Pályázati hirdetmény.
Naaj-KaaúaaTarai kalóU|áaál a iáról taaáeu álul kioei. sea4t éa kfflon anl^álati a alkalmaiáii uuaitái alau álló í 11 a t o r-Toal állouáara pályázat OTittattk.
Éten alloaáaaal éri 14)0 frt fiaetét, ng; a levágandó atarva, aalrhak, aarteaek riaagákuáért kulon aaeailoc^jak vannak egybeka peaejva.
Fájásoktól nxfkiváatatik :
aj a atagyar nvelvbaai tökéLtea jártaiaág,
b) áilatorroii oklevél,
e) tagalibt egv *vi áUatortoai grakorl.t
A UUea lolaaaralt kánea;«k a ráro< taaleUboa ulaaite, legkiajbb UJ6. éri aárcaiaa bo 1*4 napjáig aviijtaadok be
Safjgaaitaáo 1875. jaauár »-«a
Bel us József,
(l&M-S)
>
fi
MOLL A. SEIDLITZ-PORA. B >or.k r..dkirlll ■ > I^.IUr5»b •Mtokb.n huiaakálul aioaaa. oddig .lűuiut i.ial «nk >nl ». .US a«)T«i forUljik «1; aUl «• "ok «t>r, > •nnd.n rtaatbol k.««inkb« kaldstt bil«ir«UJk » l^re<.l»te~b!..n tam..
^tjik, bogy • porok iog.oK uanléatkaál, a»«m»eltllané|lt»«l, n.
.áhhá (imlk, m •• «*< lafekaaa, ulrfeketetaal, M. ok.<ta ««!*•, >érta«ÉM. 'igol byttartara kéUr i. aazaa*.
a bAJlannal I l.e>obb nk.rr.l .Ik.lnk.Ktsta.k. a a l.trtartAii-.
^hul.t ~-.d«*«TMt.k (1517-6,
Ara I «r»4étl tooznak baszailati uUtiti»ul I frt.
CRANCZIA BOASZESZ SÓVAL.
| A lüib*ldbb sTauur a .■•a*«dS «aiberi
«7IJ
. Uolbalatl.-
SáMfc-Slt-fjrirnla Fibioa J «,
illMtafbtly Pil.eb F«ra.ea „ Sa*raa)r*« M...v Aaaraa gjogj.i ZifrakaWa Mlttilbaob b. grogra-
Kr»iaaa Fr.
m
laainaH|ai Waaad. r. Kanaitaa Brajar Jakab iai Koatagjaa Caaoaiaonta lat*. g76g?aa.
J. J.
Cs. kir. szab. déli vasúttársaság.
Több a vasúton talált és átudott tárgy, melyeknek tulajdonosai telnem találhatók, árverési utón 1875. márczius 7-én eladatnak.
i) ^ vezér-igazgatóság.


Hirdednény.
Taaa»rg>ri Sa. Keretit bel) •égbe. 300 frt. kéaipeni, n.bad b káa éa íél bold kart javadalnával efTbekoUtt kduági tanítói állaait elajeréaere páljáiat njioatik képaattatg Igaioláaával feliaerelt f°-ijaaiodáaok 1. r aáreaias 14-ifcig alallrottaoa benyajtaadók. 3a.-Ka-retat, febr 12 1875.
lnkey Sándor,
ca. k. kaaaaiia,
Uaaifi lakolMaék ateke.
NAGl-KANIZSA, 1876. február 18-án
TlieiiMgyedlk értokrtm.

OnttMlI ir:
7, nitnii—• 6 » aiadu |j Ufibbi úrin 6 kr. STILTTÉBBJEX •oroskim 10 krén rt
xrjMk fel i EiocKári ill.lík muid.n !|
HC- krr
ZALAI IOZLONT
előbb: .ZALA-BOMOGYI KÖZLÖNY.'

Ttkarékptutári tpalM,
fOldíiillt
—k%tí fofidUluk .1


ytagy-Kamzta várM helyhatéságának. mckOlinbenaz „alti zalai Ogyvéd-sgylef'.a.jagy-kiaimi karatkaíelmi s iaartiank", a .aagy-luaUaai taJtarékaéwtár* a .zalamdgyei altalánot tanM-taatfiiat', a .ZaU-Samgy- (özBajézati raazváaytirwlat » tíbb megyei e« városi agyaafllat hivatalul érteaítija.
Heienkliii kelszer, vasaroap- s csfltóriökón, megjelenő vegyes tartalmú lap.
TbMRk MztaaNaye
o leégett tmcnt-tzent-láizlói templom tzáráa Jtlépitéfi lcSittégére gyüti adomára/oknak.
Íráb41 *»0 frt A
boldofamoor (o»»n"««7*i>ül) pl«b"U «'*•" 36 írt 20 kr. A rallMi *i»p >0CO trt, & ulamegyai u-,»„ i .pittinvokat k-«»l.; rilv.t'iiánT .inOfrt, »•«-....... isSI frt *> kr
Etóbbi körlemény 43^5 frt 26 Itrt tesz, ezzel egy Itt a fóössxeg: 8650 frt 46 kr.
Meghívás.
A „magv-kanlzual klsdedvédö-egylet" megalakulása érdemében a már eddig e rzélra néTlfg aláírattak közül így „Szprvexó hliottnág" kinevezése lévén stükf)ég««, tisztelettel felkérem a nemes ügy lelkes pár-tolóit, de Icfilönönen azokat, kik e hnmaniH egylet létesítéséhez aláírásukkal járultak, hoey folyó évi fen rnir 21-én, azaz va-H»rn»p délután 3 órakor a „Tároshiza la-uárstermében" megjelenni szlTeskedjeiiek. Egyszersmind tluztelettel Mhrroto még inludazokat, kik az egylet tagjain! nem Írat-ták be magokat s színriékozuannk várOHűuk-{ ban n I>IT KZflkHégeB Iniézméu) pártolójánl | kelepül, éz mée mindlir eszközölhető, mk mitenkedjeiiek nálam szóral, vagy leréllleg bjebvteri ebbéli ntámtönkat.
Nagj-KauliNa. febr. 16. 1875.
Bekii József
tart:
A ,» i g )■ - k il i z i i i le 'reskedílii s iparbank" már-\erin 7-én d. e. 9 órakor.
A ,n a g y - k a n i z s a i b a II k-egyesület* márczius 14 én délután 3 órakor.
A ,csáb-rendeki t a k a-
rékpémtár* maróira 1-éa d. e. 10
ónkor Osab-Rendeken.
A .Csáktornyái taka-rékpénztár* mirczius 8-án d. e. 10 órakor Csáktornyán.
A ,pápai takarékpénz-tár' febr. 22-én d. e. 9 órakor Pipin, I a városház nagy termében.
A .szigetvári takarék-pénztár* február 28-án déleiéit 9 óra-kor Szigetváron.
A .pápai népbank* febr. 25-én d. e. 9 órakor a városház teremében i Pápán.
! A „pécsi egyesült kül-
városi takarékpénztár' már-czius 7-én d. e. 10 órakor Pécsett, Kirily-utcza 41. sz- alatti hizbao.
A.szombathelyi leszá-mítoló társult t* mircz. 7-én d. u.2 órakort városház tanácstermében Szom-bathelyen.
kftsgyiilé»él»<rl.
■ Kaposvár: Somogy vármegye törvény-hatósági bizottsága álul folyó évi február
| hó 1-én s folytatva Kaposvárott" tartott
i közgyűlésben több érdekes tárgy került szőnyegre, melyek hosszas vitára aduk al-kalmat.
Az aJispini jelentés, mely a szokott sorrendben soroltatott eló, legélénkebb pont-
j ját, a személy és vagyonbiztonság állapota képezte, melyben — e lapok hasábjain is
| közölt - hárságyi rablógyilkosság elköve-tőinek kézrekeritése adatik elú, — mely si-kerdus eredményért a közgyűlés Gsépán Antal alispán urnák gyors rendelkezései,
I valamint Igmindy Benedek és Gosztonyi
l*jo* ootgabiró nraknak ttpintatos és di-cséretes intézkedéseikért, jegyzőkönyvileg elismerését jelentette ki.
Ezen jelentés útin a nagy-atádi járás-ban üresedésben volt szolgabirói segédi ál-lomás és az igali járásban elhalt járási or-vos helyének betöltése képezte az első nap harczit, — megjegyzendő azonban, hogy e harci minden párt érdeket nélkülözött, tisz-tán a pályázó egyének iránti vonulom jel-legét hordta magán; — miután pedig a vá-lasztás szavazásra került, a nagy többség bizalma Éhn Sándor szolgabirui segéd és Bchmidt József jária orvosnak megválasztá-sában oszpontosolt.
Az eredmény kijelentése után azon-ban néhány búottáági tág által a járás or-vos megválasztást ellen óvás és fellebbezés jelentetett be azért, mert illető a törvény-ben megkivántató két évi gyakorlattal nem bir.
Ezen eset folytán keletkezett az érde-kes vita s valóban egyedül m erre vonat-kozó törvény helytelen fogalmazás követ-keztében, miután a törvtu. ivt mondja: ^Dipluma és két évi jyák.orUi- szükséges ahoz, hogy valaki járás ónodnak megvá-laszt ható legyen. — Schmidt József 1872-ik évbeu végezte el orvosi tanulmányait s fe-jezte be a szokott vizsgával, diplomáját azonban csak 1873-ik évben váltotta ki, de 1872 ik évtől fogva a pesti Rókus köz-kórházban mint segéd orvos van alkalmazva s kitűnő bizonyítványokkal bir a legjelesebb tanárok által kiállítva a jelzett gyakorlati évekről, — tehát két évi gyakorlattal bir, hanem a törvény szavainak mag)arázhátó-sága itt is lábra kapott s az ellenfél óvást tett azért, mert nem a diploma kiváltásától
számított kit éri gyakorlattal bir, ar p^ dig, hogy a diploma megszerzése előtt 10, vagy 20 évig gyakorolt, az egészen számí-táson kívül áll, lehet az szorgalma és tehet-ségének bármily elismerő bizonyítványok-kal igazolható.
Ez pedig teljesen hibás felfogás é> igen helyesen kifejtelte Bárány Gusztáv bizottsági tag ur efeletti beszédjében azt: hogy a tapasztalai bizonyítja, miként a va-gyonosabb osztályból az orvosi pályára ez ideig igen kevesen vállalkoztak, nagyré&ce tehát wgyontalan lévén, a hossza tanéve-ken át anyagi erejüket kimerítve, az amúgy is tetemes költséggel járó diploma megszer-zését nem eszközölhetik s kénytelenek ad-dig segédeskedni, vagy más módot keresni, míg a kellő összeget megszerezve, diplomá-jukat kiválthatják, — ezen indokolás meg-dönthetlen való, sajnos ugyan, a tények igazolják.
Én megvagyok győződve, hogy tisz-telt olvasóim közfii egy sem találkozik, ki ily esetet ne ismerne, de uány eset van arra, hogy az orvosi pályát befejezte valaki 6, 8, 10 éve már s még ma sem bir diplo-mával, mert képtelen az ennek kiváltására szükséges összeget előállítani s ha a vélet-len a szerencsében részesiti, hogy a diplo-mához jut, egyszersmind valamely járásbáni megválauthátásá is bizonyos., ekkor a tör-vény magyarázható oldala áll előtte, mint-két év előtti elérhetlen hosszú ut.
Válóban feszült kíváncsisággal várjuk a ministeriumnak ez ügy ben i határozatát, mely határozatot annak idején szívesen fo-gok közleni.
A fenti választási ügy befejezése után olvastatott á belügyministeriuanák 53028

TÁHCZA.
A szerelem boldogsága.
Urr ÍÜM Utm akti .r.í.UUik, Caodálni mtUJitá b«azé<Ut,
Illethetni teljMa lágyffirtjsit Koreaira dinea Utgyiifejit
Hallgatni » «wwi, »«4r •ot-M'ut, ika fi hugjat, w»hd UU.I.tél,
Tirgf* Uoni bájoa motolyának « «>HBÍ a*«m*i tckiotairt- .
Olj idaja még mAgftajto hailaw Ai S ratjndee rlb&ló épteit
VtJ • tttoawvrn íjbomáljbaa KA-tojtl rtthiinak aafei
Ér«uú as ő amor'nó knit, — laldai majd •(■*» adwibatt í b\AÍi
A boa
e«>ikokB«k
De «t ivek lifitleo Icfol/iaa i «4aa arrtmOnksl, ' uoner sápjaiban
*obaj DOB bsldogit mink»t.
*■ ig caak tutpot hifj L*tOnt o» aa OrSk a baiáhiak k*ad«t» *gj Íak
A végzet
1B73. május hóbftD as i —i temetőben *e-tÜUm. A temetŰb«D egjedül vélem magam ieoii, m*rt figyelmei köröttekiűtéi dadára lem
láttam Mokit. Kesdetbeo tlig hallható s később mindig hangot*bb é* érthetőbb •egéljkiáiltáar* lettem figyelmes. Lagjöihatlea kiváácawág, — de oagjobbröait a ujoáiat kéoytterite e kiill-tát irányában ioduloi a egj tiasta airnál caak-ugjan láium, gasdagon őltütótt, aiig 18 évm ifjút térdeire: mellette, Dalánál sokkal idteebb ember állt, moidulaUjból itéivü, ms előbbinek uolgája lehetett, Huzaájuk mentem. A üaulab-bikoak tsemai mélyen bevoltak eave Í ougas homloka, mundhatai, kellei&M arcsa i o\j ro-kooaaenv ébreMtt) volt, hogy u elao mogpÜlaB-táa után barátjának énéax magam. Arcxát kö oyeivel áziatá, melyek megható kifejeséel kölctöoöstek neki. Éo b«ns<51eg örültem e U-lálkotávoak. Néhány párosig nettem • nem ta gadhatom, hogy uáQakoaáara -néltó belyxete künyeket caalt uemetmbe. Többaiőr uiegsióli-lám, de nem hallntta • hogy figyelme**© tegyen irántam, a sir tal»6 oldalánál elmeotam. Sse-meit lesüti t miről látim, hogy jelenlétem kel-lemetledttl hat reá s hogy felkelt, megssólitám : .Folytaata imáját, hisz a holtakert nem asé-gyeo imádkosni^különóteD nem,ha kedreltünk-ért teetax&k aiL' Gyermekié* tartótkodáata) nésett reám B oem axótt semmit. Az idótbik éure iem látstott venoi engem, ábiutoaan foly-tatta imáját. „Ki nyagsaik e sir alatt?" kér-desém rén vét teljesen és közelebb léptem hoxsá. Kesdetbeo gúnyt vélt Maráimban ; de midőn feltalálta axokbao a komolyságot, as óssiotesé-get, elmerangro nésett ♦ sirra, asatán reám i elfodé arczát kendŰjérel. „Ke rejtse el k&nyeit, mert ások tanúi l*»lke tisst—ágának" asúltam én. A kendőt levette arctárói t bisaJmasafl, a fájdalomtól vontatóin Táiasxolt: „E sirban nyugatik Q^T rokooum, ki ártatlan volt, ntial
a jóság i stenredett, miot a vétkes.' Annyira mogbarátkocánk, hogy sétára tett ajánlást, mit én Mívesen elfogadtam. Miután szolgájának késatasdulatl*] adá tudtára, bogy ne kövessen bennünket, elindultunk. Szavaiból, melyeket nagy érdeklődéssel halIgattam, m>--gé>iém, hogy o kéas nekem titkát elbeszélni i kérésemre csakugyan elkezdett egy atomoru történetet, melyet, mint monda, kivülem még senkinek sem leplezett fel.
* • •
Sikertelenol ssitlelt nyugalommal igy k«dé barátom:
A már-már lemenfi napnak sugarai az • — i erdólől elbuosustak, s a köwlfekvO b. hegyek-nek mindinká-bb magasabb réssei verek visssa azokat^ míg nem a legmagasabb csúcsokról is maga után vonja a nap sugarai', i s távolban uase fel bókét aranyozza be velők. Néhány perei még, • s nap letűnt as t—i vidék láthatáráról.
A hegyek közt egy utas, ki most tton
sirban fekszik, melynél megismerkedtem önnel,
haladott lássa léptekkel, vigyázva azokra, ne-
hogy s* útja elé tátongó völgybe essék. Viassm
visasa tekint, i iámét t\6n megy. Egy magas
hegy aljáhos ér, hol utjt megtűrik, s jobbra.
kanyarul, melyen ax utas bohózatot helyre ér,
■ oU leül. A bohózatot hely túlsó végen haj-
longva néz minden irányban ; felkel t tovább
folytatja útját As osö tttruea hullott alá, s nem
talált az utas egy házat, melynek födele alatt
védhetne magát az idd viszontagságai ellen. Az
at csakhamar eltűnik, s egy mély völgybe ki-
gyózva fut le. £ völgyben, ugylátssik, elhatá-
rozá as- utas az éjt tölteni, mert lement, i egy
terjedelmei fa alá ült e ssavak közt: .mért éb-
redt bennem asoo szerencsétlen gondolat 1
ugy Un nem kellene öriikös k&zdésaei tengetni e nyomorait életet. Oh szegény testvérem, té-ged is így ttidö* s sort? — De félre ! ejh, min dig ily sötét gondolatok gyötörnek !* Nemso-kára erőt vett tagjain as utazás fáradalma, el-aludt. De álmai kioozták ; fo!»tóo kétségbeesett szavakat ejtett ki. Emberi Kang ébreaste fel, mely fokozatosan érthetőbbé iett, e at utas éb-ren maradt. Néhány perez múlva egy felt&noen alacsony ember állt előtte, azon férfi, kit a te-metőben mellettem látott, János a neve. A se-bes léleksetvétel miatt alig tudott ssólni:
— Bocsánat uram, már több mint egy
órája, bogy kitérem lepleit, nehogy eltévedjen
e veszélyes helyen. Itt történik a legtöbb ate
renesetlenség. Csakhogy utolsó nyomába te-
hettem lábamat !
— Jó ember tán tévedsz,;— felelt az utas
— i nem utánam akarál joni. Lásd, itt sok
utas megfordul s irányt vesztve leltél fel engem.
Azután ily párbeszéd folyt köztük:
— Uraid parancsából bátorkodom figysi-
mestetni a veszélyre, mely e hegyek közt Önre
várhat De különben, ugyhissem, csak köte-
lességemet teljesítem, hs ezt teszem. Am, ha
ön nem akarja elfogadni stivétségemet, ugy
bocsánatot kérik. Hogy önt a veszélyre intem,
ne kitüntetet gyanánt fogadja, mert bárki, erre
tévedt utasnak jó tanácsokat szoktam adni,
melynek segélyével s veszélyt itt kikerülheti.
— Köszönöm, köszönöm. Megbocsáai Öre-
gem, hogy oly oagyun kífárasztálak.
— Azt tekintetbe tem vessem ; osak ta-
nácsomra hallgasson ■ akkor fáradságom ga»-
dagon, nagyon gazdagon megieend jutalmasva.
— Hogyan? Van mégis lény, ki meg-
mutavjs a veszélyt, hogy abba bele ne rohan-
íz. alatti leirata Somogymegye közönsége által „a község jegyzői nyugdíj intézet" fel-áll itáu irínt boiott s múlt éri deczember hó 17-én felterjesztett szabályrendelet tár-gyiban, — mely leirat sztrint említett sza-bályrendelet 3. §-sa aként módositandó, .bogy a szóban forgó nyugdíj-pénztár alap" tőkéjének gyarapításához a megye terüle-tén leró minden község egyszermindenkorra a község összes egyenes államadójának egy százalékával hozzá járulni köteles, mely összeg a községi kiadásokra nézte az 1871. 18-ik t. czikkben megállapított módozatok szerint fedezendő s az 1875. év folytán az Illető helyre pontosan leszolgáltatandó leend.'
Bszerínt tehát Somogymegye községe ét körjegyzőinek, ugy ezek özvegyei és ár-víiuat sorsa tSrhetóvé tétetett; — lehet-len nem üdvözölni Somogymegye közönsé- | gét azon nemes gondolkozásáért, hogy a nép ' szolgáinak sorsán enyhíteni hazafias köte-lességének ismerte.
Olvastatott továbbá a somogvmegyei ügyvédi kar kérvénye, melyben az igazság-ügy minísteriomcak azon eljárása ellen .• hogy a somogymegyei ügyvédi karra nézve ii a felállítandó ügyvédi kamara szókhelye Zala-Egersxegre taietett ki, — sérelmes és a méltányossággal össze nem férhetónek nyilvánítván, ezen ferde intézkedés ellen feliratot intéztetni kérnek; — indokolván a következőkkel:
tekintve Somogymegye területi nagy-aigát, annak népességét,
tekintve e megyében lévő ügyvédek 70-re menő számát.
tekintve a törvény azon rendeletét, mely az ügyvédi kamara felállítására 30 ügyvédet elengendőnek állapított meg — s végre
tekintve azon távolságot, mely Kapos-vár é> Zala-Egerszeg között létezik, oly megezáfnlhatlan tények az intézmény fel-adatának kignnynlására, mely minden józan gondolkodású egyénben szánalmat ébreszt, mert, hogy képzelhető az, hogy egy ügy-véd álul sértett fél p.insszra menjen Zala-Bgcrszegre, s trsryen 4(1—50 mértföldnyi wat, magával harczolja Unnit s költséges-kedjék? inkább túri a kevés rosszat, s cl-nyögia sérelmet, mint nagyobb aggodalmat szererzen a cn-gmérheili-n távolság miatt.
Indokaik figVelen.be vétele mellett, kérik a somogymegyei ügyvédekre nézré a kamarát Kaposvárott felállítani.
Mely kérvénynek a közgyűlés helyt adván, az indokolás értelmében nagymél-tóságu m. kir. minister elnök nrhoz pártoló felirat intéztetni hatámztatott.
EBDÉLYI.
j»k — kiálltott fel u utu. — Azután liuu, azomoruan monda: szegény öreg, nem nagy szivottégol tettél velőm. Kimentettél . h.láltól melynek karj«ib« tziveaeo dólnék. De «lt itt ocm tehetem, mert látóin a veszélyt, mely megsemmisítéssel biztat, éhemoek erőszakol kiollcji pedig nem lehetek.
Szótlanul nézett pár pillanatig at őreire, asután folytatá:
— Hnndd caak, merre Tan az ut, melv e
gyilkoló helyről kivezet? '
— Ilj kééit,, ily sóletet idóben csak job-
baa eltévedn«.

- Itt leszesz Un reggelig, hogy elvezezs
ionén? Oh ait nem engedőm.
- Elvezetem önt hozzám i holnap aram-
hoz, hol öanek jó dolga ktz.
— Nem terhellek éde< öregem, majd —
- Oly kére, értéke van éltének önmajra
előtt - saakitá Kibe a. utataak szavait, ki
nem válaszolt reá, cuk arcainak kifejeltével
allitá — miazeriat igaaa van.
At utat eleintéu le nem küldheti féle-lemmel kiséré at öreget, intéaére, mit éezreve-vén •■ utóbbi bátorsággal biztatá.
— Hogy hívják emberazerető uradat?
Kérdésé as utat oémi gyanúval.
- Oh as igen jó lélek : örül ba sejrit-
h«ti a szerencsétleneket, - válaszolt a maiik
dt s nevet nem mondta meg.
Az DUI nem iimétlé kérdéaét, mert ait véle, hogy titkolni akarja előtte.
(Folytatta. k«v.)
Xíhiny
(Vege-)
A nyilvános kSnyvtárak kétséga ősapán magán ad.ko.aaok álul jöhetnek létre éa állhatnak loaw ; aa egyleti tagok által fisa-tett tagsági dijakkal kiegészíttetve.
Tljeo alapon több, mint száz olvasó egy-let létesik haaánkbau, u«Uu legtöbbjében hiányaik »z öeszetartaa, buzgalom és áldoaat-kéuseg, mások politikai dubbokká alakultak, nirrúben eltévesztvén a cselt, melyet létesésük -kel elérendők róluk. - sót aaaal teljezen el-lentétbe halyesték magukat, miután a politikai küzdelem és párttuaák közvetlen caak hátra nyara lehetnek a kosos művelődésnek é» » kar-öltve baladó eörekvésuek.
Nem lehet tagadnunk, hogy magában ai iparos osztályban aÍAcs mag a vágy mindig, magit képezni és as ónképsés oasköseit gyak raa azok utaaitjik el magoktól, kik ut okaze-rüen épen nem nélkülözhetnék. — Pedig, — ismét általánosságba ssólva — lépten-nyomon találkosunk ai iparosok törekvéseivel, oly ál liaok éa caélok atán, melyek eddig elérhetlea magasaágnak látszottak előttük, ásóval szelle mi tevékenységüknek tért kivannak, — és jo-gosan, teljesen jogosan, csak azon képzettség ne hiányozzék, mely egyet polgári állásokban ter-mészetszerű szükséglet.
Nem ritkán panaszok is hallatszanak,hogy mellőzik és kicainyelik as iparost; — igaz, hogy : társadalmunk némely osztályai nem eléggé mentek az előítéletektől, de a mellózte-téeről szólva meglehetnek győződve, hogy aem az iparost, hanem a nem eléggé képzett egyént mellőzik.
Mi őszintém becsüljük az iparosakat! — okét tartjak azon *l*mi*^ mely hivatva van MOtaeti előmenetelünk nagy mnnkájában nagy és nevezetes helyst foglalni el ; — szóval a ize rep, melynek betöltésére hivatvák irigylsndő, de, mint testűiéinek haUdniok kell és busga lommal fölkarolni mindazon tényezőket, me lyek, habár csak lasaan és lépésenkiot segitik őket előre az utón, hol az előre törekvésben minden osztálynak találkoznia kell.
Ki mondhatná, hogy nem fontos, ugy szólván : nélkulözhetien segédeszköz a társulati könyvtár és olvasó egylet ? — Bizonyára senki ! — Ét aki mégis ily nézeteket vallana, nem ha-boznánk szemébe mondani, hogy a múlt WÍTSH óta nem változtatott divatot.
Előtorolhatoók: s franczia, oémet éa as gol nyilvános könyvtárak szervezetét; — előt-tünk vannak e nemzetek gazdag nevelézzeti és a közművelődést tárgyazó irodalmai, da nem használjuk föl őket azon okból, hogy nemzetünk viazonyainak annál inkább megfelelő eazméket hozzunk felazinre. Kz eszmék , mint fennebb megjegyeztük, eléggé régiek et nem újdonság az, amit itt elmondani jónak láttunk, de oly ódonságok, melyek sohaaem fognak elavulni ét belbecsük örök időkre érintetlen fog maradni. As olvaeó-egylelek és Községi kuoy vtárak azonban jelen viszonyaink között csupán fél-sikert képesek aratni, mert az egyszerű polgár, vagy kézműves nélkülözi az alapképeztetátt és aok esetben nem bír hajlammal az önmáve-lődési eszközök okaserü felhasználására. — Bá torkodunk ismét (jyórtfy János .Iráoyeazmék a nevelés köréből*1 czimú művéből idézni: .Vannak községek, melyek a „községi könyv-tárak* eszméjét fölkarolták, ujabb időben azt megvalósítani is igyekeztek; néhány könyvet összevásárolván, szerveztek olvasó egyletet; as iskolai könyvtárak azonban mindezideig! igen kevés figyelembeo részesültek. — Esen körül-mény első tekintetre jelentéktelennek latsaik, he azonban a doiog lényegét mélyebben tanul-mányozzak, csakhamar észreveszazük a feltűnő ellenmondást, következetlenséget, czélszerüüen-séget és visaás helyzetet, melyet a községi könyvtárak, iskolai könyvtárak nélküli felállí-tása feltüntet.-- (171. 1.)
Igaz, hogy az úgynevezett .felmlrelf egyén jobban vonzódik z ponyva irodalom ter-mékeihez, Bucainszky Alajos ét Bagó Márton által kiadott b&du-aágokhos, mint a valóban irodalmi becsesei bíró és közhaszna munkákhoz és e hajlamot csirájában elfojtani az alap-neve-lét feladata, de talán az alkalom hiány és a je leaebb magyar müveknek roppant ára tartás-tatja viasza a népet a helyesebb iránya olvasás tói? —
Ha e körülmény képezné a bajokat, ugy ez aa olvasó-egyletek és nyilvános könyvtárak intézménye által meglenne előzve és Tatár Pé-ter azorny-eposai, valamint Karikás Pista ezudatörténetei, elvégre leazoríttatnának a tér-rol, melyet oly régen bitorolnak.
Nem tudjuk, as erdekeltek mily csélzatot tulajdonítanak e soroknak, annyit azonban tar-talék gondolat nélkül nyilváníthatunk, misze-rint szoknak indoka nem egyéb volt, miat feléleszteni azon nyugovó törekvéseket, melyek néhány év előtt annyi tűssel ét oly kevés ki-tartáatal megindultak.
KÓVÁBY.
Yilau
a .Balaton ét Vidék*' ctimülap6.éi6-ik
aámában ködStt pemdurmtrom/ jéU tévét
WrTí.
Pandnnzuronyok: A .Balaton ez vidéke" ciimA lapban január 31-é» 5. ts. slatl a helyi hírek rovatában megjelent hírre, melynek meg-vizsgálására hivatva ralek, a következő meg-jegyzéseket vsgyok bátor alattvalóim részéről a ■. é. közönséggel tudatni:
Meirelózőleg, ha valamiben hiú-sva*; unk, ugy bizonyos vagyuk benne ; hogy a rendéeset is oly parlagon heverő tér; melyen mint az amerikai őserdőben sokat kell irtani éa javitani, míg az hasznot növéoyzetet termő kertté itvar-ráasolfaohatik:
Ily lábon állunk a mai rendőrségünkkel is.
A fennt ez. lupnak t. szerkesztője írja, bogy ugylálazik a pandúr düh hozzánk is el-harapódzott, pedig ez korántsem agy van, egy ferde állítsanak önhitelt ad ? ét nem gondolja meg sst; hegy caikkjével nem caak as igazsá-gosan eljárt közbiztonsági egyéneket; hanem még másokat is megbánt.
Mig egy porban csúszó-mászó féreg is küzd szenvedése «s halála ellen; mart aa önvé-delem kötelesség, miért oe tenné meg ezt egy rendőr ; ki s személy éa vagyonbiztonság vé-delmére felesküdve van.
Igen osgyon meghiszem, hogy a pandúr káplár, (ki mellett az egész város bizonyitólag léphet fel; erkölcsös és józan magaviselete ér-telmében), hogy akkor, a midőn a csendet és rendet belyreállitni kötelességének tartá, em-bereivel a terembe lép; és anélkül, hogy ideje is lett volna a veszekedő népet rendreutasitaai, jó becsületesen arcznlcsapják éspedig agy, hogy ütleg helyét még mindig honija, képzelte v. képzelje magit abban a helyzetben t. sserkeestf or, és most szabadjon kérdenem mint rendőr, kinek személye szt. és sértetlen, nem vezényelt volna-e ön is szuronyt tüss ; de nem ssnronyt szegezz, hogy ez utóbbit a foglárok agy vele pe ranctuokuk telte volna, nazUg- és aljat állítat; ezek után pedig még mindig nem lehet azt al-litni, é« következtetni, bogy dühöktől elkapat tatra valakit keresztül szurui akartak, mert hogy ilyea valamit tudjanak tenni; továbbá hogy vitézségüket is matathassák ; martalékot jöttek leani; mintha talán as a pandúr tadja Isten miféle vad várengző állat volna.
Tessék meghinni a t. szerkesztő urnák, as a rendőr szívesebben marad sonn, (különösen a keszthelyi, kiknek szolgálatok nagyon terhez) és piheni fáradalmait, minthogy még este is szolgálatot tegyen; a mivel ugyhissem, ét ka nem csalódom, « közjónak t<»z haaznot ét szol-gálatot.
Hogy pedig azun ül. rendű korosmában előfordult botrányt, melyért S. Devft egyént a helyben azékelő tettes hatóság megbüntette, s katonák pedig feljelentve lettek : egy a czim-zett lapnak 4-ik számában közölt z.-egerszegi esettel; mit szinte lapjába ferdén ad elő, oaz-hasoulalossátfbau botoi nem lehot.
Azon. hogy a pandúr vállazott fegyverrel megy az atezan caak szembeötlőnek is lenni, továbbá hogy ugyan így bemegy a borozó szo-bába, onnan a kooyhába; és a tánezoló köcöo-séget veszi Kémügyre, megütközni nem lehet, ét mert tudum, hogy ön katona nem volt, e ezikkjére éa felelni tem akarok.
Aaoa állítását, hogy a pandúr azuroayá-val Deniscb András korcsmaros urnák homlo-kát megsértette v. megsturta, gálád hitvány ál-litáa, mit is ezennel visszautasítok vala, mint as is, bogy a pandúr valakit keresztüiszurni akart és csak a hátul álló egyén mentette meg az em-ber éleUit. mert a pandúr kezét viaszarántotta, szinte sijss bazugaágnak állítom, minthogy a vizsgálatból a pandúrok rendes eljárása kitűnt! a bűnösök pedig úgyis bűnhődtek, de nem ám a pandúrok, mint ön legutolsó lapjában a czik-ket viaszavonni akarván és ellenkezőleg a nagy-érdemű közönséggel tudatja, hogy csakugyan a pandúrok bűnösek és mind ilyenek meg is bűntettek.
Az azonban kiderült, hogy t szerkesztő ur, habár jelen volt is, de épen a veszekedés kezdeményezését nem látta, és igy caak mát kofs állításának adván hitelt ugy, amint önnek referálták, lapjába be it tette, pedig nagyon kár volt vele a tért vesztegetni.
Hogy kinek az előadása után tette lapjá-ban nagyon jól tudom, az illetőnek, moet caak annyit, hogy az ő hoeazu állásától senki mit sem tart.
Végűi én is nagyon jól tudom hivatalos kötelmeim teljesítését, és ha kormányom alatt lévő egyik v. másik foglár vét, a legerelyeseb-ben szoktam megbüntetni (mig koromhoz tar-tozik, és a megbüntetés jogosultságom határát tul nem haladji, ha igen, ugy felébb jelentetik) mi mindiga legnagyobb igazság utján történik.
Ha pedig majd a mai rendőrség önnek ideális gondolatja alapjára t a mai divatra lesz helyezve, midón a fegyverfogás és a tsnrony vívás helyett a foglárokkal az illemszabályok lesznek közlő szerint tanítva, ugy majd elvár-hatni toluk azt, hogy a pandúr togyvereeen míf a legutolsó helyen a* jelenjek meg.
Etekután en rézaenro) mindent befeje nettnek tekintek.
BAKSAY SÁNDOR, eeendbiaWM.
Helyi blreb.
— Yalbarh Mór ur, mint a nagy-ka-
niaasi önkéntes tűzoltó egylet elnöke köszöne
tét jeleoti ki általunk a február 7-ki tánezvi-
galoni alkalmival tSrtént s utólag befolyt in
szegekért és pedig Kslivoda János letunyei
gyógyszeren ét Blum beoehelyí birtokos
araknak, kik az egylet tőkéjéhez 5-5 írtai,
összeeső 10 írtai járultak.
— A «n. kir. távirdai igatgatótág
helyiségében f. hó 11-én tartotta alakuló gj u-
lését a „u kaniassi t i itt i egy ie t",
mint auvirdu-, posta-, adó , só t pénzügyi bi
vstalok öoszet személyzete a maga körében oly
caáUa! «k»r létesíteni, mely egyaránt hasznon,
caélazertt és az anyagi érdekek előmozdítója
legyen. A tzép számmal megjelent tiazltárta
kat Opris Péter táv. ig. titkár melót! szavakkal
üdvözlé t egy korelnök ét ideglenes jegyző vá
lasztáaára hívta fel. Korelnökaei Dávid János
kir. adóhivatali ellenőr és jegyzőnek Szommer
táv.tisst egyhangúlag megválaaztattak.Elnök ur
felteszi a kérdést, hogy slakitataék-e tiszti egv
let? — mire egyhangúlag „igeo"-o»l feleltek.
Hogy nyilvános vagy magánjellegű legyen, ■
mely irányban működjék 'I t két kérdés megöl
dásához többen hozzá KÓlottak, okazrrüen ele
m e z v é n a kiindulási pontot határoztatott,
hogy: nyilvinossn ér három irányban a. m.
befektető, előlegező és fogyasztó működjék.
Végre egy öt tagból álló bizottaág küldetett
ki az alapszabályok kidolgozására, mely
bizottaág szavazz' többséggel a követke-
zőkből alakult: Cimponeria Dénes, Opris Pé
tor, ChÍDorány Oéza, Szita Qyula ét Kinstly
N. urakból. Örülünk a helybeli tuzm
telik tömörülésen és óhajtjuk, hogy fáradozá-
sukat kívánt siker koexoruzzs t
— Korh J6*»ef vasúti mozdony vu-ii
régi szolgálata ét tok alkalomnál mutatott bá-
torsága t több emberélet megmentése jutal-
mául az ő feleége által oeki adományozott ezüst
érdemkeresztet s nagy kanizsai pályaudvarban
levő fntóhás személyzete t a tisztviselők, vala
mint Nagy-ktnitasváros néhány tanáca tt>!j«
jelenlétében Sochór János i'uuli inspeclor •■r
által f. hó H én ünnepélveeen átadatott. Kt> «
derák s már 60 évet, de szilárd erővel mukod..
egyén 20 évig kr-trtfftij 20 évig mint mozdony -
vezeti szolgált, s kitüntetési méltán megd -
demlé és sok szerencsét kiváounfc hozzá!
— A nagy-kaniuaai kereskedelmi ii-
jak öoképző egylete múlt szombstou tartott
zártkörű ránczkoszorucskája a vártnál »*«b!>
sikernek úrveodett,könyvtara számára pénzös-
szeget is eredményezett. — A látogató közön-
ség ugyan nagyon is egyoldalú pártolátar*
mutat az egyletnek, de annál inkább megér
demlik a buzgó tagok, kiválóképen a jelenlegi
tapinlatoa admmistrstio kezelői méltó elismeré-
sünket, mert oagy erőfessitéaael, önfeleldozsa-
sal — tultéve magát minden akadályon — szi-
lárd léptekkel haladnak előre való törekvé
sökben és kitűzött czéljukat egy percare tetu
tévesztik szem elől.
— Tárgyalóterem A nagy kanizsai
kir. törvszék bünf. osztályának f. hó 18. ltí éa
25-éa tartandó nyilvános üléseiben a> kivet-
kező bünperek vétetnek intézkedés alá : Febr.
18 án Boros Jánot ét táras elleni tolvajláaí
bünperben végtárgyaiái, (Előadó: Qabelica
Imre kir. torv. bíró.) Tóth István elleni azőlő-
báatalmazáai ügyben végtárgyalás. (Előadó:
Qózoay Ferencz k. l_ birö.) Topiák János ét
táras elleni tolvajlási ügyben l«gfőbb itélőszéki
Ítélet kihirdetése. (Előadó: Qabelica I. k. t.
bíró.) Febr. 19-én Horváth Vendel és társai
tolvsjliii bűnügyében kir. táblai ítélet kihirde
tése. (Előadó: Q.belict I. k. t. biró.) Háry
József elleni gyujtogatási ügyben ugyanaz.
(Előadó : előbbi.) Deák*- Pál elleni tolvajlási
ügyben legfóbbaziki ítélet kihirdetése. (Elő-
adó : ugyanaz.) Hanaerga József, Veiat Hen-
rik ét Tarnál József haaard játekoeok és csa-
lók elleni bünperben vegtárgyalás. (Előadó:
Oózony F. k. t. biró.) Febr. tb éa Csóka Fe-
rencz és társai ellen tolvajlásbaui bünréaaeszég
miatt indított bűnperben végtárgyalás. (E16-
sdó: Qabelica I. k. t. biró.) Somogyi Ferencané
elleni súlyos testisérteai büoperben kir. táblai
ítélet kihirdetése. (Előadó : ugyanaz.) közli:
Zalay Lajos.
— A toromé biaotuág a kanizsai járás-
ban, Nagy-Kanizsán, a „Zöldfa1 vendéglőben
7 nap alatt éa pedig február 24-etól mártiat 2-
káig fogja végezni: a) a felazólamláaok (Ideig-
lenes folmentés iránti folyamodások) elinté-
zését ; b) a tényleges szolgálat alól való föl-
mentés iránt beadandó kérvények tárgyalását;
e) a hadi szolgálatra való képesség megállapí-
tását ; d) a hadseregbe (hadtengerézzetbe) való
sorosáét, avagy a póttartalékba való beosztást,
a tonnám rendé szerint, a meddig sasa jutáié
kok fedezve lesznek — éa ezek ndeazze után
a honvédség állományába való sorozást; e) ke-
raaatképaainglia. tekintetéből leendő megvnW(sV-
lilát im hadköteleseknek, akik • hadiszolgá-latra alkalmatlanoknak talekatven, vagy ideig len flSlmentetvén, be DQID soroztának • akik a törvényhozás utján utólag meghatározandó ke-tona-dijt tartóinak a rokkanlak alapja javára fizetni; í) hogy ások, akik a sorosó bizottság «lotti megjelentet kotelextetnek, a fentebb ki-lUsött időszaknak minden egyes napján caak annyian jelenjenek meg. a bsnyra nézve es ujonczállilaíl eljirilt el lehet végezni : e czél-ból a köreikéit napirend állapítsuk meg: úgymint: g) a telezólamláai folyamodások tár-gyalása u I él Ilik korosztálybeliekre nézre február hó Ü4íí fog történni, a III ik koron lálj február 25-én ; h) a tebruár 2ti lói kezdre tuártiuii hó 2 ig terjedő idő ax ujonczállitáei el-járásra tan szánra. Jelesen : február 26 in a hivatalból állítotok és as I. korosztály, aaon rlso korosatálybelieknek keli megjelenőink, > kik az 1 -eo sortól 350 ig irftjedú soresámok •lalt vaunak bejegyezve: február 27-én aion korosztály 3ól. seemát6l végig és a Ilik kor-osztály HOO tolyó és 321. sorszámig. Február 28 áa szünet. Mártim hó 1-éa a II ik korosz-tály hátralevő része és a Hl-ik korosatály egé-nen. Mártiul 2 án a> idegenek O" a lezárás.
— Hírlik, hogy a ,keszth«lyi dalkor-
ac idén rúzDsoxni szándékozik a „kanizaai da-
lárda" múlt év pünkösdi látogatáaát. — Emié-
keletünkben van még a kestthelyii-k akkor
tanúsított kiváló vendégszeretete, miért ia
örömmel üdvözöljük u alkalmat,urrrtetet ne-
re'eltel, jóaágot jósággal illetve é> tán karokat
nyújtunk atestvéregjlrtnek. melvekM hon do-
bogó, baaaliui szivre azoritaadjik. — Hizezük
M meg ■• rágjunk győződve, hogy városunk t.
közönsége a< e téreni versenyzésb-n (már t. i.
a vendégszeretet dolgábani dalárdánknak se-
gédkezet nyujlend. (S. S.)
— Lovak RU nagy kanizsai kir. tor
rényszéki zljegyzot a kir. igazságn(ryminister
"^rtré nerezt* ki ugyanide.
— JLaputih mai számának hirdetési ro
vauban ohasható „Ling-Look1* hirneres
egyén előadásának jelentése. Csak azt jegyez
zftk, hagy e> eWtt hat évvel nagy pártotátban
ráazeafllt Nagy Kanizsán , mai febr. 18 iki elí
adáaa agjafteramint az utolsó ia.
-Argumentum a hullák rlégr-££m* nieilett'- Amuár elvből neui vk^uuk ba-rátai, mégis csodálatra méi.ó, búgj Mtft«r-urazagban, ahol földben még nincsen hiány, *- ven egy helység, névszerintJUalambok, ahol utoljára kénytelenek leaznek a hullákat el égetni, mirei a temetőben ninca bely t. i. mi-kor hullái temetni akarnak, kény leiének a még rgéazen fi nmi rohadt hol Hetemet nyugalmában lavarni. Hitele* szemtanuk azt mondjak, hogy olykor a hullák ép^k, > még ruhadarabokat ia, álnak ki. Nem tudjuk mi az oka, hogy a sír-kertre alkalma* darab szántóföldet uj trmetóre nem tudnak kiujitiuni, hogy egjaaer vége le-gyen e botránynak, miazerint minden temetél-né! egéai caontb«lmaa áaatik ki • hevernek az uj air korul
— üjmmemú. Táboraiky éa Parach
urak nezueti aeMműkenakedéaaben magjelent:
„Ablakodig aétáltam," — ,Tegnapelőtt oBtor-
tökön," - .Lágy a Sakálii pennája," - .Édel
rozaam" csárdáa, zongorára as^rkeasté Tiaza
Aladár. Ár. 60 kr.
, — BekMdetett. Február 7. Letenye. A
bál, melyet a letenyevidéki urak több .tagja"
! rendaaett, nem rolt felette látogatott, de annál kedélyeaebb — A láncz reggeli 8 óráig tartott i a derék i-gflktoroyai czigányok beigazolák, hogy méltók a .magyarczigány" névre. A kel-lemekb»-n dúa bölgjkoMoru rirágai voltak : A bajos Svastica Hugúoé úrhölgy, Vizlendvay Magda éa Eéoaey Rezy k. a.-nyok. A vigadó fiatalaág nem merült ki as éj örömei miatt, mert kovetkezó nap 8 órakor kiaérre a .barna legények" tol régig rooult"a vároeon, geniálk táncsrendezó: Tnboly Vicior ügyvéd éa kSltó vezérlete alatt.
— Curiomtm. — Kaliroda Jánoa léte-
nyei gyógjBwréas ur éjjel térre riaava Tóth-
Sserdah«lyról, utkösben rerolrerérel mintegy
bárminőt lépésnyi távolról egy nagy him rókát
ejtett el. — A golyó fejét saaU atét a radnak.
— Káptalanfán egy Caordáa Jánoa
nevezetfl 19 évet fiatal ember, mintán atalobeli
tiatalaág öt állitáaa aserínt megveti atomonuá-
gában()i>bb lábáró! caizmáját lereté • hflrelyk
ujjával atyja poakájit eleütve,) magát igyon-
lőtte Mielőtt eaen tettét réghu vitte volna, két
iniaét ia hallgatott a helybeli plébánia templom
— mtfUetért felhívás ,aa életból és
a sainpadról* czimfi kétkötetes munkára, mely
12 — 14 nyolaaadrétU Íren fog megjelenni, a
.Zsuzsán na" csimfi egykötetes regényt, a
„Rengetegi Jónál ragy egy opera, ope-
retténekes és színész risMntagzágai a aainé-
szetnél* hnmoresaket, ,Uti ktland a ki-
rilrhágónát* caitno leiráit, a .Szóra-
kozott' egyfelvonáeoe rigjátékot s a .Ne-
mesek kapitánya* népezinrnnvet urtal-
masra. A két kötet april hó régéig okretlenttl
megjelenik as eU6setéai ára: fuare 2 frt, diaz
kötésben 3 frt 50 krajezár. Eldfizetoimnek
minden 10 példány uláa 1 tiartelet-példány-
»jal Kolfálok. Ai alífisetesi péu lakáaaora
(kerepen-ut, Baair-époiat, 2. aa. 14. sm.) knl-dendók. Budapest, 1875. február alwjén.
Üdry Uhel.
- Bóvid htrek. Fuross sutiaiükasae-rint 50,000 drb. r-aauti goamosdony ran as egésa fltldtekén hsasnálatbu. — _ Stuttgartban agy Siemens-féle hnllaégeto kemencaét állítot-tak fel. — Londonnak 245 rasuti állomáaa Tan.
— A budapesti dalszínház torrét, melyet Ybl
épilomeater kéazitett, a király jóráhagyta. —
Berliaban egy elhalt koldus ruhájában 30,000
tallért találtak berarra. — Angliában a mun-
kái osstály erőszakoskodásai kOretkestében a
| korbács büntetés alkalmazását kezdik jaraaolni.
I — Koburg b^rczeg ncjérel megérkezett Huda-
j peatre. — Mikaa császár osregje resaélyesen beteg. — Bécsben a napokban egj lóvoaatu
1 kocái meggyoUdt. — A torttk kormáay a je-zauitákat éa a ret. miaaioaariuaokat kiakarja utaaiuni birodalmábúi. — Caebontzágbaa *-gj 103 rvn aawony, kinek K0 éréi fia vau, férj-hez ment egy 60 éves emberhez. — Az edia burgi uinház 2Ü ér alatt harmadazor égett le.
— Vinloroes pcstarabláa miatt e bó lén a
rögtön itéló bíróság nyolca egyént akaastatott
fel-
HoffimnmM6r wnak a .Zala' t. aerkea-töjémk.
Mondhatom, hogy meglepett as ön által a „Zala*-ben kotlött és a .Zalai Közlöny' ál-tal ia átrett raieaz, mely nyilatkozatomat bi-aonyára semmivé tette. — ASt nem tagadha-tom, hogy ön tárgyilagus tolt, hanem ast t» be-láttam, hogy a .logikát* nem igen nagy szor-galommal tanulmányozta, ha ugyan rett írre táradságot magának ; mert az álköretkexteléuk ezen gyűjteménye a neresett ludományágbaai telje* járallauágát árulja el.
öa eredeti térelemen kirül, meg a kési-ratra jegyzett „Zalának" szót is észre retle, nekem pedig el kell hinnem az ön nyomós sza-rára, hogy az csakugyan oda ran jegyesve ;
— ha tehát igy ran, akkor elismerem, hogy
hibáztam, mert a kéziratot két példányban ké-
saitrén el, ön ast kapta, melyik másnak rolt
ssáura. — Különben is személyes párbeszé-
dftak litáa ön tisstába Lehetett cséljaimról. —
Az öa által tóelott levél pedig nem támogatja
azokat a feuhangu állításokat s öa saját
gyengeségét bizonyltja legjobban, ily tarthat-
lan bizonyítékokkal szatírán ki a aikra.
Ast ia kérdi: miért nyilatkosom caak most! ' Megmondom: Éa nem voltam meg-elégedve aszal, hogy ön ueresett toredéket elaó pongyolában kösölte — ön est mint iró(???) belátja, hogy nem is tehettem. — Különben aa időre uézve azt hittem, hogy az ido nem igen sokat ráltostat a dolgon. Ha ön más nézetben ran : — élrezce háboritlanul győzelmei!
Hogy tin nem aorok lapja munkatársai kosé, nekem osainte örömet okos. — Az a pár munkatársas ön Lapjának bizony nyal t6bb, mint alégaégea.
Arra nézre, hogy iró (?) ragyok-e ragy nem, ön nem lehet hiratott biró, mert a .Je-ricbói rózsák* koszorús (? ? ?) költője (? ? ?),nem áll azon a roppant írói magaslaton, bora ot se-besen r-pUIS képzelSdése (!) felhelyezte. — Kfilöobeo hajlandó ragyok szintén, ugyan aaoa jogosultaággal, ugyan azon nézetben lenai ön irányában.
Az ön által öaaaenordott egész adathal-maz igazságában, mély hódolattal uebadjou kételkednem, miután meggyőződtem, hogy as igazmoDdáa nem tartozik az ön fó erényei kbaé.
— Egy példát hozok föl: — Ön nyilránitotta,
hogy a „Zala* exprditiójához semmi köze, hol-
ott, mint fül- és szemtanú állíthatom, aogy ön
felette sokat foglalkozik nerezett ügygyei, sőt
mindenkit megkérdez ismerőseinek nere iránt,
azon rilágos czélból, hogy okét a .Zalával*
boldogithaaaa.
Ha amit itt elmondék nem tetszenék, ri-gaaztalja magát amint tudja, hogy nem deape rál, arról megragyok győződre, mert a nagy lelkek erősek.
Ha kedve van polemizálni, hát uak rajta, én talán figyelmen kirul fogom hagyni, mert önnek mindig ran polémiája éa még lotalál győzni!
Kiránra, hogy önt as Isten .Zala" jarára sokáig megtartaa, haaaúui tiaatelett«l marad-tam : alázatos, bűnbánó szolgája :
Nagy Kansa, 1875. febr. 15.
KÓVARY BÉLA.
Vegye* hírek.
— Nmiutm alom. Kecskemé'ea köze" lebbrol egy kis leány szt álmodtv, hogy nagy' anyja meghalt, anyja, a kinek álmát eJbeazéíé> nagyanyjához küldte, nézné meg, nem történt e valami Vaja. Valamennyi ajtót bezárva találta s midőn azokat flllfaszitették, a ház asszonyát csekugysn halra találták ágyában. Azelőtt raló este lábát melegítendő, -elami vaaedény-ben szenet tett rolt ágyába, melytől es meg-maggyult s as örag asszony ágyában nyoaon-a. elégett.
Surmui, bddradf! A Sréd U ooaral január 25-iki jelentésében as állam jöredelmei-nek többletét 1874-ban 14—15 millió koronás tallérra becsülte. £ becslést azonban a ralóaág még meghaladta. A hivatalos kimutatás asennl a többlet 16.340,000 k. tallérra rag. Srédor-■ágnak Uj saereocsés penaflgTi viszonyok mel-lett nincs más állami adóssága, mint az, a me-lyet rasutak építésére Tett fel. A rasutakra be-ruházott összeg ural 5*/, joredelmet hajtott.
— Magyar fcznowimjr Bsessm. A Pe-
tőfi saobor jarára Bécsben magyar henfrrer-
•enyt rendének a Bosendo-far salonbaa. Föl-
djeink Bignio ur as udvari opera színháztól é»
Szika ur a Wien melletti színháztól közremű-
ködésüket mar leiajánlották. A kíséretre a son-
•foráo Jankó Pál ur ráBalkozott. A képvnoló-
ház háznagyának fia, Korách Zoltán ur pedig
Petőfinek egy költeményét fogja szavalni.
Minthogy Béösben több, mint 40,0lXJ magyar
tartózkodik, hallgató koaSnaégbes, ranéljük,
nem lesz hiány.
— A magyar nytlv a vunttaknál. A ms-
gyar áilamrasutaktól közelebbről mintegy 01-
rea üastriselőt bocsátottak el azért, mert a ki-
t&lött határidő alatt nem tanuitak meg ma-
gyarul. A Tisza vidéki vaaut igazgatóságánál
ugyan ez okból azemélyváltoztatás van kilá
táaban, az éjazakkeleti vasút központi te)ügye-
lőjének Stolle ornak pedig az igazgatóság a na-
pokban szintén folmondott.
—FraMnaaruág kifU. Paris városa kö-zelebbről i!20 milijó franc kölcsönre nyitott aláírást. A bejegyzések f. hó 8-án eizköaollet tek a a kívánt kölcsön 42'/, szer jegyeztetett tul. A Parisban lefizetett biztosíték 848 mii I i ó t. az egész felajánlott kölcsön összesen 9336 milliót tear.
— A minUtorsíiaffK párbaja. A nspokbas
a budapesti rendőrségnél két párbajt jelentettek
fol; szokás szerint a rendőrség a párbajok meg
akadályozására igen kásta érkezett. Az ogyik
párbaj színhelyére a biztos épen akkor érkezett,
a midőn a tanuk egyike a kardokat kezdte el
csomagolni. £iu egyik felel megnevezte ugyan,
de határozottan vonakodott a máatkat u meg-
nerezni. Midőn azonban megszorították, a biz
toaboz hajolt és fontoskodó arcacaa! augá Iliiébe :
.0 excellentiája a miniatereioök." A kösbiatou
aág embere elaápadt és levertfn sompolygott
tora. A tanú pedig cseKbgiss •ikerulu'o orvon
dezve odább állott.
— iMók Arsncs 'a«t(o>'<i. Kéadebbrol
halt meg a magyar tudomáoyoa akadémia
tagja, utolsója Deák Ferenc/ hajdani tanilói-
nak : Csinár Mór Mártonhegvi szerzetig. Deák
ugyania 1817 — 1818-ban a gj őri gymnaaium-
ban hallgatta a latin nyelven tartott előadásait
a természettanból és vegytanból. Mindig ke-
gyelettel emlékezett meg utolsó tanítójáról, de
es iabttazke rolt tanítványára. Midőn a négy ve-
nes években a mártonhegyi apátság a győri
compon-saorabuaaal perbe keveredett, valaki
egy társaságban azon indítványt tette, kérnék
fel Deák Ferenciét, hozna ítéletet ez agybea.
Csinár azonban nem egyezett bele mondván,
hogy ez aa ügy nem érdemes Deák közben-
járására, foglslkossék ő csak továbbra is a
haza megmentésével. — Az érdemes tanár
társai ennek nem is mondhattak ellen.

— Léfoflalt $,SUh»umlík. A kereske-
delmi miníster ur meghagyásából Budapesten
egy Francziaországbó! érkezett szőllőreasaő
küldeményét a rendőrség lefoglalt, mirei aszol
lóveaasok behozatala Fraacziaorazágból, bol a
Pnjlloxera-rastatrix roppant pusztítást rísz
végbe, tiltva ran.
— Vamti talpfa htiyta talpvai. Kleber
Ágoston mérnök s közlekedésügyi ministvrnek
*•»»esetet nyújtott be, melyazermt a raaatak-
nál eddig baazoált talpfák, talpvuak által vol-
nának halyetteaitendók. Ezek ha egyik (elük
elkopott, a máaíkra fordíthatók, amit a talp-
fáknál tudraievötag nem lehet,teoni; ezenkivttl
az eltoröttek is kijavíthatok. Ámbár beezersé-
sok többe karul, egészben véve a talpraaak
sokkal olcsóbba jönéaek, mint s talpfák. A mi-
nisterinm a tervet tanulmányoztatni fogja.
Paplnielet
— Na csigán;, mi ttjomja siég ■ lelkedet T-
kardi jdiáfoasa a tiirtoleodK nr.
á -aws aeai bstoreera SfátM elaUDtaifiaJ Boadja Usbásolaf.
— Hát bis in as«r*tei» a kiatorntt
— As naf7 baj, a» aagj rítok, inti ai ifUn-
f«8 UaatalcidlI nr. Hit astán a kanlor ladjí-. f
- Hofr a kastor tadja-« r de m«ff a kiatora4 l
KÍSM«7 a paliea a(T itsae sálinkiTal a •aSUt-aacrre, kog7 már 5 hssa as megyin. IDÍK as egeis stukát b« saa, rírii.
Amit kiér, nefissa a pülnka falit, ■ monkí-a<x lát.
Taajatrsl kajája ess!itt addif fiisktISdik, ■aiff kidBat« a maiaáékot.
D*ik« kearoaoi akar a palóci, 1^.16-Sr U a konokot DTB] ■ SBBrnri ritafllet«re oaak a be-\jé- találja a pátiakénak. lUtta, slnrelu a fald mind. si*f eaak a faág** sasi arfák.
ötaaerakj* >a«reaáaát, TSllra v«ti tariiaBraját % aaaaindttlva, kátraaiorof a nffllaj* flUdjarc :
— Ha aMfittad aéBaH.n. bál k.--rj ú
- Tna-S knd <Uakml I
— Taeek kU u4t, vsssstt velas ss •rjnáfa i
portio. exieazi*.
— Takmtetas aram, dkosukstl is SM aattr
oukiaruat, akit a mi Calankaak kaUot illitaai.
- Hál <aak kUdjik bt, bol raa '
— Odaklaa van i koens; a urayKhfti aa-
UttU, sort nmaittpia HB akart sl-
j s a 8 i.
— Tamás, fogja kaad ast a rMgraa beakit,
Bffisoa agr it«a« boK.
— D» bitKa arai maik .1 ir)a araa T
— akkor bonon kead kit iksü bitalaa.
(isrgan baaramaaur Erdélrbíl valaai zaUka miau kíojwlm rolt Baasbe fSlauasi
M M.U, linir. aiost is szak |*Tkes
dolmaajbaa, oiju u4rá|kaa járt, usn Blwkaa
kOael i port*, kalapját tlkipta a isii ott p«4tf ak*
koriban óén kapott mez u embor barom arassaa
kIXaSrkalál bt Tbá
p arassaa
r agjebit. Tabát azt -olt Uarutss rl-
.-IDI » pitTkr. d'.lnio.T m.U«, amiirt már aKasS* ia nairjon mafaésu minden saber.
IMlboo bc«l .alalEi vudefiSbe, kárai ttzt a pincaer, bofj mit houoo neki T
— Hat ami v a a.
— Da itt lok/ile raa. Tiatik a •peisaalU.
— Soasa •p«aea«uiai u aekaB, kaaam kaaá
,1 rlKI • bordjad amif boaiK tart. 1(7 szekták ast
b*r-fllat»» ebednél
-letrao aramaak aa as 5 unajdos saokáas rala,
bogr stindeai.ap ebidatáa a pinceibe UballagotS ra-la «e ott a legjobb bon tarulmaio kordibot urt raU. ut megkoeaorará e igjea uoli vala :
— Adjon isua aorááeaka !
- Fogadj ietaa, Jáaaaka I (ast ia maga siaaása.
1* L i. i b"»«6 aerebeu.)
- TWa-e benned, kordiák. ?

— Tele vagrok, Jáaoeza.
— A.ta» jo »agj-e te, boroeeka «
- l.lelj aer, Jiaoeka
Km Jasoaka .rr bibirrel kikaaect vsis. Megitltili a tgj> imóla rala -.
— Hitalmaa jo vigj u fcorroaka,
- Rakodj mea. Jaaoaka.
Errr Jiaotka ugy megrakodou rala, hewv a maga ambnaifebS .oas Bl •> "
Üzlet
— .!« A D k e r- I»l4-U ÍTÍ desaesbet kari Oiletkimutatáaa. - K bobaa a taruüatnal beajsju-totl Ívna Xl\. her.llí. 1.ttja.087 fn biitoaitaadi oaBeaeggal ia pedig - HU berailáe TSOiU írttal saJál-aaetre *• 123 btvíJlas W7.,25 íntal iletoetre
■ láMtra iőa Mi totrtar Mtgtl fmal aa-laleeetrr ai 1S7 betTenr 311 »U frttal aleteeetre ; nuaeeen ubát .:»! IrotTrn; 877 711 frttal
á bari barátai rolt 186.7M frt Salai .„ti djj fe> 169.9S0 frt betitelekbe.. oataeaen 3SM.M4 fit.
Ki ÍTbeo benrnjutoa «347 bevalUa, I0,9MS9« rttal, ia kialKtt,.oti «SO atvsnr. »,l*9,Stt6 Frttal ; agvaa eaea idSbeD b.yrtetett S.8fl7^Ül frt; — ba-lálMetekért Pedit k.Siriistatl C79.3O6 frt.
A tárásait Blkodiee keadetatll regre asUl-e~ukirt kioaeutt i,»61 586 frt, ee ae )871—t-ik taj-*!*.. timlai (Aaaociaúo) eredmia7e 3,«S0.T74 frt ralt.
Sserkésztől Usenet.
1617 M. KSvágó-Eon. Sajaálauukra I lül-li •eámmal nem atolgilbatnnk. ••lleeell ülfogrott
Kis. Sameghre. Kiadáskor eaivea ■uraid
1619. A S.-f.di Eftslony'-nek olrkar egr-«tJ aaámát. a .HomogT'-et pedig rig aeai kapjak. Ha rendeten aam koidetaak, eajaálatcakra a Mare-pildaart beesBatetjOk.
16SU. T. L«ua7ii>. Teljeeen mafáajaUagl le-ria a kffloBbaa tapiautomaa irt kotornia?, oeat ka-soljlik. Aika'milai kiibeeitjak a kieiratot.
Érték- •• váltiftlvui február K.
5*/. metsüanes 7Ü.90: d*/, nemz kslzooa 75.80; 1860-ki üladajuu kóioson U2.ÓU-, bank-réssv. 9 61; hitelintézeti részrények 220.— ; London 111.35; magyar iSldtehermenlési köt-vény 79.Só; lenesrári foldteharmentési köt-vény 77 25; erdélyi fóldtehermentési kötrány 76.—; bnrvát-alaron foldUhermentéai kAtvfcy 80.—; ezüst 105 60; oa. kir. arany ó.«-Napoleond'or 8.90—; 100 mark D. R. n. 54-70.
nd
V i s u 11 menetre
Érvényes november 15-től 1874.
A kanizsai idStmnUtó őrt szerint,
indul Kanlz»arél
(Kaniuai raapálrán ex órák pontoaas a aelri tiSt
siautják.) i
▼oaat Jkeva:
•aám ÓraPercUt
306 Eaaik, Uoair^Dombovir ■ Fisaiba > » i 916 Mobu-J, Zágrá> it DoBborsrra S SS d
213 Badara < 17 i
SOi t 6*<
SM . 10 87 i
S13 Saombalaelrre (inait dslatáa 5 óra
it pereikor Bicébe) . . 5 87 i
•01 BeWba (Seomeatiely, Bemjii íeti) t 1 i
»H - .. „ 10«<
•08 Pragarkof fali Trieeatke . . . Ilii
SOI „ „ „ Grses se Bieebe > ti 1
213 „ „ - 11 37 I
árkaik Kanl-sára
216 Mokáee ie tágribbol 4
»í Eazák,llobáas,Fi>>BeiDombováirdl 1
118 Piame se Doakoráirti ...)«•<
S0> BaeáreM 4
S01 „ 1 U I
SÍI » M i
3l4 Sao-abatkalrrel 10 is l
SOS BaeabSl (Báaaajb. Saombalk. Mit) 4 U r
8U „ ^/ ., , -OlO
•14 .. OriosbSI, if-ragerkot felöl) 4 U
SOI Triaaat- Báe* Ottesbel „ „ . 1 U
804 - - „ , H II
feialótiiarkentoakiadó: BÉtri U
8 t e i n S.
. •*. Akácria-ntw*
mrkán Badapmtn,
jánlja • r • o ,y éaoittit oraraktárát. MilHieaflUe írijiíitni > Ugol- l
uíbbu awkortl.
alatt kftaliittirt f>l»lft»aae:.i
Titkos
tüo*.
Tilrflt l^joa illator.aa anutk a .Zalai KoaloDy* t. ír! ]s-4lk Mánftu tuti UH arllalkoaata aa-kittároanak ta« M, aMijbaaj bm$« Waoajoa M. •nak, k-tj aaaa «i bma—ai(« ttafanka •*rtar?a-•ikok, p.oiv.«k«li nj^riukalcaatrt a perlaki ji,4. bae riaoIUtott ■ kiraSre ia vonatott, d. 8 aaoktt aajatjának b- na« Ilmertc, I aa "ayriu(alatal ia kirta, — raakufjaa I6!» aairmaaMli a azoknak S a fMffidfeoja • a Majalea.aa.
Ftnt Ia\joa ilUfcorYoa aroftk «aak MMBJÍ mon-dud vajotk Tas, kofj Jaajjaaaa asaf macának, bofj aaoo eaak a pariaki járáaban árult titkot aa«r«t D«m iamarjak, ■ hogy Tálak* tltkM aaarekat árolbaaaon, rrre bitooriUkok alapján kortnánv rnfedérr ■ aaa-badalom artk«*t*a ■ >t7 >■ hadaiom nilkll t*ko» aaarakbel UiirkeaW lucu. naw aiajbad 4a l>flt>-tatia tarba alatt Utal ia.
Kaaj kortlaaiart aailtai a lalamaajrai ilu.u
llUf ""'M urak EajalBu-bf ajánljak. • gy-
naeraaaiud bilorkodnok i (. tt gaadakBaoitaog«t x
klUjó irdekiba !• figyelaaatMKi ii* Tu,f
lkK fl^lt «
Ijaíík auba4 kodj«k
„«*, da általiban aa ilmaaatt litkoa-tiloa aa«M
Riiloaitbatjnk ia a t ( 11rn»«ift »xar*kke! cm tik
Sz
UáUMil
k.A „Zöldfa" szálloda nagy termében csütörtökön, február 18-án
nagy és fényes muelőadás
tartat.ik a világhirü chiuai
UMO-L00K
a 19-ik század csodája által, kinek teste a londoni .British Maseum' számira még éle
tében 3000 font sterlingért van eladva.
Jegyek előre válthatók Wajdits József ur könyvkereskedésében.
ROBEY éC Comp. Limited
gazdasági gépgyirnokok, Lincolnbél, AUJIUMMUI,
Budapesten, Üllői ut 1-szám.

Legnagyobb gazdalági géprak tár Bic-,"-s, állandó gépkiállí-tás, készletben található.
8tnrttf-gé|Wk különösen magyar viszonyoknak megfelelő könnyfl 2 kö-zönséges ló által hozható, rendkívüli tartós és egyszerű 13 soros vető-gépnek ára Budapesten 32 o. é. forint, kovácsolható vaskereten és hátul-ról kormányozható.
AMrikai ríjtírí, meglepő könnyű és a legkötöttebb földben is használható.
Amrikai kaszált és arató gépek.
Lágerablyék és szénagyűjtók rendkívüli olcsó áron.
VUágWríi Robey féls fekvő és hordozható giz népek.
Giz-cMptö-gépak PatMt vasrácsával és vasgerendával a legtökéletesebb cséplí gép a világon, mely minden más hasonló czélra készült gépet, mnnkaképesség, Biidég ét tartóság tekintetében felülmúl.
Kézi cwpté-oép-k, léjárjányok és lova* ctepW naJaok. SMCskavágek. szí
Mi- és kMkWy-válatztÓ rítták és minden más a gazdasági gépszakmába vágó eszközök.
N. B. Községek számára, kik gózcsépló-gépet, vagy gőzmalmot akarnak besze-rezni, különös kedvezó fizetési feltételek szabatnak.
NN BB. Megrendeléseket kérünk közvetlenül hozzánk Robey & Comp. Limitedhez Budapestre czimezni, mivel sem Zalamegyében, sem Vasmegyében tolunk gépek eladására megbízva senki nincsen és közvetlen érintkezés folytán olcsóbb árakat is szabhatunk s gépeinket vagy B é c s b ó 1, vagy Budapestről szállíthatjuk.
Végre Budapesti gyárunkat gépek javítására is felajánljuk és más gyárbeii hasz-nált gőzgépeket is jutányos áron becserélhetünk.
(1589-ij ROBEY & Comp. Limited Budapest.
Ajánlja gmcdagon .elsxerelt arak-, böU gyek, és gyermekek márnára való topán rak. tárát »legjobb mintoAgüeket» lehetójutinyo* ároa.
Ug}Kiote figyelműb« ajáolani bátor ra* gyök * cs. k. katonasága I. köxönségnak, faogj megreDdeléseket a legjobb bel 4* külföldi Mr bol elfogadok 6* kentek, az árt legjutioyo tabban ssámitom.
(1592,-1)
7íÍ
A» én raktáromban váaároltakat kijavi-táara elfogulom.
Kmpfíehlt »ein reich ^
atler Uattuagen Herren-, lJ»men- und Kiu-der-Stifletten von bester l^uaiitit und zu tnoglícbst bili ige D Preiseo.
Ferner maciié ích dtu k. k. MilitAr uo<J verehruDgswúrdiget Publikum aafmerkaaiu, daas ich alie Bestelltiügeo vom besteo la- uud Auftl&oder Ledér verfertige uod prompt uod billigst berechne,
8
A ucb wírd TOO mir geVaufM Waartj ■u reparierr.n anf esommeu.


Cs. kir. szab. déli vasúttársaság.
Több a VasiltOn talált és átadott | nemesitett rózsa-, disz- és gyümölcsfák legszebb f»j- s va-
tárgy, melyeknek tulajdonosai felnem-i ¥1_, „ , 'lsztékTt° ■ ("SS-i>
találhatók, árverési utón 1875. márezius Iharos-Berenyben, Ullmann Venczel
— . i , . , ; oradalmi mnkertéazaél iatinvos áron kapbato.
7-«n eladatnak. i *
üres fogak kitöltésére
Bloea batálroaabb aa jobb aaar, mini dr. Ptfjp 1 I. nd». fogor-▼aa ir iBioarároa, Bognogawa Nr. 2.) foganja, Balját aoin-dtnki kaanyaa ia fájdalom nirkfl] babelv««hat odvaa fogaiba, malj tatán a fogriaaakk.l ia fogbuaaal ta^aaen agyaaBl, a a fogakat a lorabki airoaaaiatol írja • a fájdalmat caiUapitja
Anatherin-szájvlz
Dr. POPP J. G. cs. kir. udv. fogorvostól Bécsben, £t*dt Bognergasse, Nr. 2.
. frt 4« kr, • lagkittnSbb aiar a eaúxo. rogfijdalmak-
gjamdá*okáál, a fofiioa dagaaatai- ia aabcioál; fslolvaaatja
a üttao fogkOTat ia maa;*kadal;oaaa anaak uj kép«Sdia4i; as
lagd fogakai A fogboa ar&ait*aa által aailávditjá ; a midőn a fogakaS
ia fogiiaat aindas ártmlmaa anyagoktól ntagtüati^a, a aaájnak kal-
lamaa friaaaWgat kúl«a«)iiot ia már rövid baaanálat atáo altáTolh)a
a kallaaaatli* aaagot. |IMO~6)
AnattxerlnfoK'paBta
Dr. POPP J. ö. cs. k. ndv. fogorvostól Bécsben.
Eaaa kiaaitui*/ a Itkalal friaaaaegit ia tímttaaágát fantartja, aao^Srt) a fogaknak kofaharaiga* kBlraUHa aaok romliaát mag-akadüjoíaa aa fogban aróabiti.
Dr. Pöpp J. G. növény-fogpora.
A fogakat oly Mia*a tiasttga, bőgj aoaAk. aaponkioti haaa-aálata Utal aaBoaak a kdsoaaiajw torko .ia»ohttanl, baues a fOfmk aoaaiaeaa éa fioomaága ia mindinkább t5kilataabnl.
ICapkatok : líagy-aUatftaán : Baloa Jóaa«>f | jdgyava., Boaaobari ■oaaaAld, Waliaek. J. aa F.aMihoffar J. karaakt diaiban. - Pápán: ~'»obapaa J^ Kcaatbaljaa : Pfuxterar gy ógjaaar^ «*, Siagar H. Waiaa ,. Zala-Ef raaagun : laóö K^ g7<if7aaariaa. Kap^o^Becán : Warli g7og/ _iariaa- Varaadon : Saltar gyugjaaartaa. SBm«f/an ; Domar Eajat. Ásom taakariaa: PiUicb Faranca ia Badolf gjogjaaar. Ha: irSrri Jaki 8i.-O.0r--Tllss nkl« S. C. Vaaspciaiban : Hayr Tnaxkaa, 1 ifj Gatbard Tirádái kiaál. — 8aikaafakarrá'ou ; Lagmaaa i. Braj in J. grog/aa. Un affjajban: Uaúlar g*6g7ai. Kaloeaaa : Borrátb K. uógyaaaríaa. Kaea-■atitao : IWkofar ia Uacblaid fyigja. Pakaon : Floriii 1. g^dgyaa ftrmaüdan: Horrátc J.Somsanraad grogyaa. Ka^ ooarárott: Koba J ngl. Bataa ia SebrSdar C7^g7aa. Saaa^aárd: Bn Aaay gjogyaa. aaybá^oa: Cramolin J. SxtgatTárott:Barwarta, S. tlamon g76gras. — aiáa : Kioaitaeb St aa Hanfald íai, agj Haraog Igi áemnál. — Fitull: totaM W. aa K Záck, Sipo^-t gjógjas. Kárádon: Za. Inbáaaakj gjigjm. karcaaliban: küsa gjifjaa — Tolnában : 0>aff gji gyaa. — Danafold-iran Lakaea g7ógyaa. — St«at-G7or(jao : Notkig. — Alao-L«ndTÍa: l"*^IT%n. — BokoRcxon: Hlmoti gyórrnariaai araknál.
Wajdiu
An die Herren Schneidermeister !
TntwaarM Wrtim >on lakua Shutari '» Gr*". >■ etapfiefalt grosa* Vorrltlif allrr Gattoagea der
n inodmstra
Rock und Hosenstoífe
A vezér-igazgatóság.
(1587-21
hr tiillifeti featcaaatxt>in Prvtaa>B. *.tif Wirnaeh »rrdrD ■ntajrkartM
Hölgyeknek nélkülözhetlen!

A VISSANT
F«r« mlaalajf.lt trttaMa •nzfMttUd! Felre •
. rlnnrul I Lat MánikUi Bafriut!
Cuk • awraaaaaartaa, W»«*kMU MfVintUt, Huta aa ttaJMa trt»t»»tlu vI5-»-7l
RAYISSANTE, Dr. LqoMMíi Pirúbu, trlrri, ai ambeti Un rniaj,. líraiétól
rai. utókajoktol megóni <• aaipiégtl •
.._ iQiuigot biitoiitani. Már aa .Iái UaaXatmeg fog
lirkft g;oni arról, bo<; aaúdca diajim WUlagaa.
Kspható nagyban ia kieaiaj'baa Badipeitai :
»r. Laj«nt foraktkrlban, Eiril; ucsa 16 ti I 19
Egy üvegtok ir» 1 frt 50 kr.
Jóaef lap- ii nyojadaittlajdonos gronMJtó nyomaía, Kafy-
' Vidéki rendelvények a legszigorabb titoktartás mel-itánvéttel eszközfiltetnek.
(1671-4)
A legnagyobb
YASBüTOBGYÁR
fLeloInétx-ca. Se T»irBa-6,
Béciben, III. Mansr ntcza 17. sz alatt van, hon-nan képekkel ellátott árjegyzék kívánatra in-gyen bérmentve küldetnek mindenkinek.
jtési hirdetmény.
A tapolczavárosi gazdasági felsóbb népiskola építé-sére ezennel árlejtés hirdettetik.
Az áiiejtési kikiálltási összeg 12,000 forint, me-lyen felül árlejtési ajánlatok el nem fogadtatnak.
Az árlejtést hatandó 1875. évi mártios 14-ike, mely napon reggeli 9 órakor fog ugyanaz a városház tanács-termében megtartatni.
A terv s költségvetés, valamint a feltételek ugyan-ott naponkint megtekinthetők.
A vállalkozók a fenntebbi napra 10% bánatpénz-zel ellátva szíveskedjenek megjelenni.
Zárt levélben tett ajánlatok csak ogy vétetnek fi-
gyelembe, ha a bánatpénz mellékeltetik. (1591 — 1)
Kelt Tapolczán, 1875. évi febrnár 15-én.
Az épito bizottság.
II
értőim.
JADY-KAffBBA, 18*. febrair Sl-éa.
V->


hu> Sin
ZALAI KÖZLŐIT
előbb: ZALA-BOMOQTI KÖZLOJVT.'
ttagy-Kasizta várM h«lytnté*agáitak. nraküMahan az „eW nlai Ufljnréd-eQyiff!. t .jiajy kanizsai kw-MketfaM t bjarbMk", a .a^y-kaoiz«ai takarékpénztár-a .iaia-*jyti altaiMM tuité-tottliaf, a .Zaia-SMNfy- pzkapzasi rMzvéaytarsuiat t táfcb aagy* M vart* «gy»*flltt Hivatalai értssitije.
Hetenklut keisaer, vasárnap- s csütörtököm megjeleHÖ vegyes tartalmú lap,
Az összeíró küldöttségek által készi-', MU, > beterjesztett választói névjegy/Atk *' megvizsgálása végett összehívandó, s a törvény 41-dik szakaszálioz képeit napon-kint Biésezendé központi választmány ülé-sei első napjacl folyó éri m*rciins hó 2-it tűztem ki; — mely napon Zala-Egerszegen a megyei nagy teremben reg-geli lu urakor kezdetét veendő, s az át-vizsgálás betejeztéig naponkint folytatandó tfepontt Talasztminyialesreat.cz. választ-mányi tagpUt ezennel tisztelettel megbi-
„yfom. —
Kelt Z.-Kejawaegen, febr. 16. 1875.
CSUTOR IMRE m. k.
* aliapan • kaspenti váUnunánri #tnök
A aHmeglü Járt* tanítói kiírnék
Btuiapatrr küldött irata.
Máltóaágos gróf Batthyány Zsigmond or-szággyűlési képviieló úrhoz!
Élénk emlékben őrizve méltóságodnak bizalomra felhívó szavait, — elérkezve lat jak uM6t, midóD azt fHhaurnálni qem egjrdfll önmagunk, nem kfizvetUsHU p41j-»-atódaink, btncm általoak közvetve a sarja-dozó ifjv nemzedék nevelése érdeke is az, mely szólás™, mely méltóságod megkeresé-sére bennünket késztetve kötelez.
Ha édes hazánkban a körültekintő szem a társadalmi rétegek vizsgálódására fordítja figyelmét, látni fogja a tanügy te-rén történő mozzanatokat, — látni fogja a néptanítók működését, mint törekesznek kö-reikben elkövetni mindent, mi a a«velés emelésére — általa honunk szellemi emel-
tyűje kimagaalására irányozva, nem kii kardánja leién, a UvékeBjnéf kifolyása csakis az el nem maradható áldás megíer-nésót aredményeabeti.
' Bevalljuk, felülről jött az irány; de akik azt rögtön felkarolták, art — he nem várva, az anyagi jobblét megérkezése ide-jét, azonnal munkáhuz kezdettek, azok a néptanítók Toltak.
K&zdve, remélve, hogy valahaim meg fog érkezni enyhitó balzsama a 300 frt minimumnak, mely elég sajnos, a legtöbb helyen maximumnak vétetik, megjövend a végmnnka után leendő pihenés felöl siló nyugdíj gondozás.
| Midin rég táplált reményit majd-
| majd testesülve látta, — várta törvényre
I emelését szerény óhajtásainak: előlép a bi-
zottaág, törli úgyszólván mindazt,ami benne
a fáradozó munkás nyugalmi enyhéül még
szolgálhatna!
Ha már az ókor Vespaxüoja tisztelni Uidta a tanítót, gondoskodóit illő díjazásá-ról : mennyivel inkább követelhető ma — egy művelt enrópai országtól, hogy legalább a szolgai magaslaton felül emelkedő fizeté-sén kivttl oly nyngdfban részesítse azokat, kik a iwouotu«ygjá W)lmrt«iifiblvairtk, ■int a minőt a kegyelet is jogérvényesnek ismerhet el.
Ezen előzményeink elóbocsájtisa után azon kérelemmel járulnak méltóságod, mint kerület; képviselőnkhöz, legyen szíves figye-lembe venni járásköri gyűlésünk választmá-nyának ezen megkeresrényét és bizalma zá-logául fogadni, melynek eredményéül kér-jük, miszerint honatyáink előtt letárgya-landó unitéi kérdése alkalmánál, méltóz-tasaék körbejárásával oda működni, hogy
a tanügyi bizottság módwitása mellőzésével Molnár Aladár ocuiagjrUéai képviselő-orr
nak a tanítói nyugdíjra vonatkozó javaslata egész terjedelmében elfogadva, törvén vre emeltették.
A snmeghi járás tanítói kör választ-mányának 1875. febr. hó 13. tartott gyű-lése megbízásából maradunk méltóságodnak a kör nevében legalázatosabb szolgái:
POLGÁR JÁNOS,
olnük.
BRUCKBB ALAJOS,
' járáskori jegyzi.
i .Z»)«-S«t.-tiróth Járási laultókr.r-
irata a tamtái ityngóij tárgyáhau
méU6níg<ji gróf Batthyány Znymond vr
Szt.-GrAth kerületi nrn. kf/jnUiUöhez.
Méltóaágos gróf 1 Mélyentisztelt képviselő ur! Ha az emlékezetnek felgyújtott fák-lyája féayéaél beutazzuk tanügyi multunk mezejét s «en a néptanítók helyzeteink épen nem virányos vidékeit, azon tapasz:a látra jutunk, hogy különösen a legközelebb lefolyt alkotmányon évek snr« tl»tt több
keltő intézkedés történt e téren.
Belátták hazánk sorsát intéző hon-atyáink, hogy a nemzet szabad, — akár anyagi, akár szellemi tekintetben pe-dig boldog és erős csak akkor lehet, ha pol-gárai a szellemi setéLség átkos álmából fől-ocsudva, bevezettetnek, ha nem is a magasb értelemben vett tudomány, de igei — en-nek alantabb fokán álló uépmQveltség csar-nokába ; meggyőződött manap már minden előretörekvő nemzet a mondat igazságáról :
*A,:aép szabaddá nem válha-
ik
fogja körtl!' Meggyizódött, mert élő tácjrek tanúskodnak amellett, miszerint:
; .A nemzet, mely egy másikkal szellemi tekintetben lépéstlar-
. tani nem akar, vagy atm tnd,
; ki töröl tetik a nemzetek iorá-
| búi.'
Azonban, — fajua vénák szivünk azou lesújtó dntuiathan, hogy neku>i. a haza szellemi harezoeaiaak. kik táraadal-műnk megrongált erkölcsi hajóját tatároz-gatjuk, kiknek finfeláldozó munkásságun-kért vén napjainkban, a midón a falattnnk elriharzott idő mély barázdákat axántand arczaiukra; a midüa a harezban kifáradt karok elgyengaltcn hanyatlaaak majdan alá: a midón munkásságunknak annyira megérdemelt gyümölcseit akarnók élvezii : jutalmunk leend a koldusbot.
Igen! — tyón vérzik szivünk, ha meggoBdoljnk, hogy a midua válóinkra egész a legörnvedésig rakattak a súlyos ter-hek : nekünk néptanítóknak elfeledtek ke-nyeret adni !
A remény biztató csillaga d' ■eogett
| midőn t. j. Möínár AlaSár országgywesi képviselő urnák ismeretes nyugdy-javasla-U álul némileg biztosítva láttak jövőnket. De vajmi lesujtóan hat ránk a körül-mény, hogy az oly régen fellegtakarta egünkön megvillanó s a nemzet tanítóiba uj életet ontó eme reménysugárt, csakhamar setét felhók készülnek újból, talán sok időre, talán örökre eltakarni. — Értvén ezalatt az országgyűlés tanügyi albizottsága által Molnár Aladár képv. urnák nyugdíj-javas-

TÁHCZA.
BAnyisEokhox.
CMk isMtak U milj9a, mé!;**. . . .
U, aif lm; • fold míkíb.o ;
Houltok saisr* k vüifnak :
H*l o*7 *ok ánj Tan, fiart i»adnak
Bconilok Mrts, iHrwnk.
H.J1 akitM a
Utal UUiak aoimalBaa ajjrUt !. .. .
ÉM ée i*iv.
Afjaaiba goád, damefati oaxatak, KaUaa*> ío.rb., nt-v ÚTIM , Itt MkWd, aaaUd rirá( (aiad, Zafó rikarral kasd aaiaa.
It aa> Tilifa olj aa|a>, kidaf, Talán feUlfl felkfit kOvat \ Falak : lov&bk l«aaall a tarc«r«f, Éa — aiaffafjaastja aaiTaaaat
BUSATÓ ftáNDOK
A végaet aldosatal.
- B-iílj. -Irta : ifi- Ttrtémemkt Jt—rf.
(Foljuiaa.)
— Mi csalja vu t htfjck köiti u
aak — folrutá u öreg, > b«»Moek cz4
aai mái iriajt adaadó. — Nagjon hiladatlu táradig t* • 6» o«m riad rúna ? — • • f«k-latn kiTáscii tekintwtal neg>< aMroeit u uuarm.
Hm. EBg«D] a halál KID rimáit viau*.
— Ifj whlt Ősnél nem it jot t'ttoni 1
— Baáoi aéive SIUD kimopdhaüu
1 örömöt. Hanem köatónőm, leg»lább látom,
i ^°€7 * J^C m*K Dem k-d* el agyasén e töldról.
' — Ne kíWmöojöa oekeni temmit — asólt
_. Öreg. • iscmeiWl c*ekt4lv feliodulái »ugir-j sott. — ÉD köMÜaöm öDOi-k,bogv elfogadu M-
— Heljért mi*t, me^bocsiM, nem MUt»-
tok, mert nincs sem mim, miat 5«xmte könö-
temet. SAJnálom, hogy máMt>l nem tudom TÍ-
UODOXSÍ r««DTe»i»égMeL HtDem megjoUlma.-
ituid >x i kiviaom U, ki uÍT«dnek « nép tu
Ujdooát adta.
— WnuD, kdtoleuág telj«sitéM»Art koMfi-
natat nem fogadok e). Kakom p«dig ** köte
leMegem, bogr e hegyek költ jii káljkk i h.
atut t&lilok, Mgedkesemet Djajtstvm oski.
— VaJób*D, k5ojekre indluu, meljek
oly régen ixUlák uem«imeL Ait gondolám.
— a sok ssenredea kiaaárítá le Önjeim patakját,
Ssavai tokogásba faltak. ~ Mért könjoiik uram ?
— Jótágod meghat!
— Tartsa riiut kOsjeit, mert berran-
tanak.
— Ha a fájdalom caalja Okét, de ha as
Örttm, akkor nem. Nekem pedig e* utöbbi éám-
gí*é aaemeimre > könj eket
— Mi okosxa Örömét ?
— Ha érestél oagj 5n5möt, tudod, azt
kimondani nehéa.
— Moat ia 4n#m azt, mert ön nem veti
m«g M^lremet.
— Ha ki Tinód tudói kftojes^ezi okát,
megmondom.
— TanusiUa irántam azon btcalmat, )u
<mkéLj MenáJ^emst mdtóoak UlaJja rM.
— Édes sejtelem ébredt lelkemben. —
Felbeezakita szarait, de pillanat mulvs
foijUtta:
— Csekélynek vallód magad ? Örökre
nagy leaseaa előttem, mert aair«db«n angyali
jóság van.
— Mi jóságot vau észre os abbaa 1 Hi-
•aea a köteleaa«g é>set« mindan saivbe beje van
oltva.
— Bak van, iges, a tíadbe. Hasam mi
kor erünk el urad lakásába 1
— Hőst nem mehetfink oda, mert aok
rölgy fiiett Kell keskeny utakon haladnunk s
aa ilj aéta, különösen sötétben, nem kecaeg-teto.
— Horá reaet tehát moat jóaaivfiaéged '!
— Elóbb haammba saegjlak, az éjt ull
tSltjQk s holnap raggal elaaagjftnk urasából.
— Hol lakik arad 1
— Béna a hagvel kost, egy várban.
— És a te házad hol na ?
— Nemaokán oda erünk.
Aa utas megkettozteté lépteit, mit aa öreg sem bírt, lassabb mesésre keVte öt. okul adrán reasiat aggkorát, részint ama óhaját, hogy ak-kor tovább vele lehet, mit reáléról azivMI óhajt.
— Egredül lakol házadban ? — kérdene
az utaa, miköcben lépteit as agg lépteibe* ará-
nvozitá.
— Egyedül. Ndm meghalt. Kgv fiam vo'.t,
ki nem ragra e hegyek közt leié sírját!
— 8 te nem félsz attól 1
— Oh uram, csak büszke lesnék zna«k
sejtelmére is, hiaz akkar nemes cselért halnak
meg.
Kakány lépést aaótlaaal tettek, azután is mit feiytatá aa utaa:
— Nem látogatják olykor háaadat a rab-
lók ?
j — E vidéken nem ismerjük azokat. Ds
ha jdnéoek. is hozzám, tdlem semmit nem vihet-sének el. Ami csökéi rom van, aa aa utasoké
- Azoknak nagyobb azükaágSk van reá, miat ne kom.
' — Sokat QtaaUm, de ily Mlakkal neo
| találkozám még.
{ Félóra múlva magas hegyre értek, me
: lyen tekerrényas ut vesewtt <al.
; — Ki készítette e faradaágos utat, mely
| a meredek sziklakon van rágva ? — kérdezu
1 aa uraa, s borzadalommal séaett a mályaegb*.
| — Én, hogy kSniyebbeo feljöhessenek
' hoaaám as utaaok.
j — Egredül magad ; jó öreg ?
| Nemwkára egeszén beaStetadett
— Még n'am élt, segített s munkában, ds
mióta meghalt, egyedfii dolgozgattam rajt.
Alacsony ház előtt álltak, melyet aa ataa csak akkor relt észre, midőn gyertyát gyújtott resetoje. As ajtón rajt rolt a kulcs, mi as utaat nem hagyta gyanú nélkül, B e kérdéat intézve hozzá:
— Nyitva aaokod hagyna ajtódat, ha el-
mész hasadUl?
Aa utas viasza nem fojthatta fálalaaét, s irtózva nézett a házra, majd az öregre, kiaek I előzékenységéből nem remélt e pillaakthaa semmi jót, megfordult, hogy tározaéfc,da felel -met el nem árulandó, tettetett báunággal rias* szalépelt.
— Ifen, mindig.
— Na, na, orag ez mégis mk.
— Ha mejaláaaa magát, ha Ma sérti
latáR tett módosításokat, melyeknek keresz-
tfilvitele esetében nemcsak bogy jövőnket
tf*"ijteai látnók Uvolról is biztosítva, hanem
máirészról aionsz"inoni»eggyózudé«re jut-
nánk, hogy ott, hol kedves hazánknak tett
szolgálatainkat legiukábh kellene — éshisz-
uük, bogy akarják és tndandják is — mél- |
tányolni: ott tekintenek berniünket a nem- j
let, az állim l*g mostohább gyerme-
keinek. '
Ismerve méltóságodnak a tanügyért, nemkülönben a néptanítói jóléteért fennen énó nemes szivét, a .Zala-Sr.t.-Gróth járási i 'tanító kör* nevében alulírottat mély tisz-feartelettel kérjük méltúságodat, mint kerüle-•1ft*nk országos képviselőjét, miszerint Mol-- nár Aladár orsz. képv. által tervezett u-nitói nyngdij jaraslit ellenében, izországos tanügyi albizottság által — a népianitók . helyzetének manap már clodázbatlan javí-tására épen nem előnyös, hogy ugy mond-1 jnk - czéliránytalanul megvál-ik "toztatott cyngdij javaslat tárgyalása ' alkalmával, méltóztassék az eredeti ja-vaílatnak minden változtatás nél-k d I leendő törvén yrei emelését: hathatósan " ■llközremük5dni.
■*'■ Legyen szabad reményien fink, miaze-
» rint méltóságot!, mint tanügyünk bnzgó
apostolainak egyike, tiszteletteljes kérésfln-
""ket nagybecsfl figyelmére méltatva, a stajut
* -Így sikeres keresztülvitelét, illetőleg bnzgó
1 "pártolója leend fentebbelsorolt méltányos
•kérelmünknek
A midón kérelmünket ismételten be-caes figyelmébe ajánlanánk, hódoló tisztelet-tel maradtunk ttb. stb.
GLÁSZEB JÓZSEF,
> . z kör elnöke. t
']\ POZSOGÁE GYULA,
járásköri jegyző. I.
ftomogimegfe subái) rendelete
a koldulás megszüntetése iránt. A községek rendezéséről szóló 1871. évi XVIII t. ct. értelmében, minden község — z helybeli viszonyokhoz képest gondoskodni tar-tozván a kftzaé.7 kntetr.k.élici w»rvu»* uiMduun szegények elTatásarul, kik magukat közsegéiy nélkül feiitartaoí nem képesek ; ennél fogva a kolduláa korlátozása illetőleg megazüntelése czéljából rendeltetik :
1. Somogy vármegye területén az ország-utakon, vásárok, búcsúk vagy nyilvános ün-aepélyek alkalmával, ugy ideg.o,romi helybeli
l_ iltetőeégü kolduaok álul eddigelé iii.ilt koldu-
'*■ Its, valamint a közaégbeli szegényeknek koldu lás végen más közaégekbe vagy mi. törvény-hatóság területére átbocsátáaa — szigorúan el-
4 tilutik.
., 2. Ezen ül alom alól kivételt képeznek a
büszkeségét alacsony ajtóm alatt meghajolni,
méltónak ulálja bátorságomat.
Bementek a azobábz, melyben egy .Agy,
két azéz, egy aszta! ■ egy ór* volt. Minden aze-' génysége mellett oly tiazU vala, hogy szükség ' esetében bárki ia méltó köazönetet mondhatott ' az ott időcésért Az ssztslt kioyitá z háctulaj-
donos, kést éa kenyeret vett elő, kérvén as • utast azok elfogadására:
— Ninca egyebem, mint ezek. Fogadja
it oly szívesen, mint minő szívesen sdom a akkor
hálás leend irányomban.
Mindketten leüllek.
Aa utas nem akarta azokat elfogadni, mert fajt neki azon tudat, bogy egy szegény azzal kínálja, melyen kivül semmit nem bir.
— Jó öreg. olyantól akarod magad meg- |
foazUoi, melynek élvezete neked ia hasznos
volna — szavakkal uusitá viaaza az említett
tárgyakat.
— Megveti eziveaségeroet, umm!
— Tartsd meg magadnak, mert vetkez-
ném Isten ellen, ba ezeket elfogadnám tőled.
— Fogadja el, mert fáj látoom szegény-
ségem megvetésétFogadja el, mert visszaélnék
önnek jóságával.
— Jó öreg, ha akarod, hogy házadat el
ne hagyjam, ugy
— As égre, uram, mit gondol ? Ilyenkor,
ehnenni I
Megfogta az utasnak kezét a folyutá :
— ígérje, hogy nem lesz kegyetlen itt
hagyni házamat
— Ha ennyi szívességgel nem halmozol
el, ígérem.
— Jól van — szólt örvendve — meg
van az alku — s mosolygott, minths nehezen
véghez vitt munkájára gondolna. — Hanem
* *~ tárgyakra még szüksége lehet,
kéregelo zaerzetes rendek raegbisettja, ial
é» jótékony intézetek vagy nirmi ctapia állal sújtott községek ssámára adomány-gyűjtés vé-eett kiküldStt egyének; ezeknek » ■ionban járatuk csel ját igeznló HMAea hatósági biao-■yitTáaynyal Kell ellátva Imoiök, mit a ktzeeg elöljáróságának bemutatni tartoznak s a köz-■ágbeli — caak ai el.'.ljároaáipiak meghatározott időtartamra szóló engodélje mellett kéreget-betnek.
3. Miudea község tarlónk muokaképte-
len nzegényeit évenként ösaaeiratai, aaokat a
községi vagy ilyea nem létében a járáai orvaa
álul megvizegálutni és munkaképtelenségük
megállapítása utá», a körsagelyre aaorall tiegé-
nyék jegyiekébe beirni a ellátásukról a törvény
értelmében gondoskodni.
4. Ai elöljáróság: a községbe* illetékea
szegények számára — meghatározandó biio-
nyoe napokon — a közaegben gyakorlandó bá-
zaakéati koldulást megengedheti; aa undorító
nyavalával eltelt kolduaok aaámára asooban,
nyilvánoa koldaláara engedély — aemnii azin
alatt sem adliAtó-
5. Ha esen aaabályrendelelben foglalt ti-
lalom dacaára, koldtuok — Ulet&aegi helyű-
kos tul máa koaaegbeo koidolni meréatelné-
nek, a községi elöljárók köteleeek aa ilyeiteket
azonnal letartóztatni a illetőségi helyeikre viaf-
stakisertetai.
Ily eaetbea a kibágonak as illetfi szolga-biro által leendő megbttntetéae végett az Ule-t6aégi község túóljáróaága feleiisaég terhe alatt jelentést tenni tartozik.
— A jelen szabály rendalet áthágáaai ia-métlés eaetében aalyoaabban büntetendők..
B. A megye területén bárhol a bármiféle alkalommal netán megjelenendő idegen kol-duaok megyei vagy kbaségi közbiztonság köte-gek közbejöttével letartóztatandók, esetleg a vásár vagy bacau tartamára éa azután illető-ségi helyeikre tűtonezosandók.
7. A megye határszélein fekvő közaégek elöljárói kttloeoaen ügyelni aölelaeek, hogy koldusok a azomaséd törvény hatóságok terüle-téről — be ne lépjenek ; ilyenek aconnal fel-tartóztatandók s a megye határáról viaacauta-aitandók.
8Minden községu 187l.XVIII.t. ez. 131. §-a értelmében,a szegények létssámáról ■ a aze-gény ügyre vonatkozó ioteakedéaeiről, a tör-vényhatóságnak minden év végével jelentéét tenni tartozván, a kosaégek elöljáróinak köte-lesaégtvé tetetik, bogy ebbéli jelentéseiket az illetékea járáai atolgabiroaághoz további feiter-jesztés régett pontosan beazolgáltaaaák.
9. Ezen szabályrendelet pontoa fogana-lositáaa >1*A ~.rh.. « íüm^h aluljárók kSle-l«aégíb«n illand ; a felügyelettel éa eih»one>-ael a járáai szolgabirák illetőleg kaposvári pul-gármeater megbiaatnak. 16 sa.
Somogyvármegye törvényhatósági bizott-aágának 1875. évi február hó 1-én tartottévne-gyedet k6zgyü!éaében azolgabiró — illetőleg k.poavári polgármeater uraknak közhirré tétel > alkalmaikodáa, nem külön bon tiazti orvos uraknak tudornál végett kiadatni rendeltetett.
azért — megezakaeztotta beszédét a a kéat, ke-nyerst az utaa zsebébe teve.
— Tehát menjek, ugy-e öreg?
— Ne, csak azt ne tegye.

— Hát nem azért láttál el ez utiaie
rekkel ?
— Nem, uram. Asért, mert most nem
akarju elfogyasztani s kenyereddé majd jóki—
vánaáp^al emlékezik viasza ennek adójára.
A nzobábao keresztül aUvültAtt » szél. mi az utaa képsalmét nagyon felizgatta. Már ] 2 ót ia elütött az egyhangúan ketyegő óra, a még mindig fen voltak. Oly bizalmasak letfek, hogy multjokról is kezdtek beaxélni; mintha régi ismerősök lettek volna, örülvén a találko aáanak.
— Folytassa megszakított előadását sor-
I aántJi, — kér* aa öreg.
— Ne óhsjlad, ne, bogy elmondjam. Ne
légy kíváncsi reá, mert nagyon szomorú. Ne
óhajtad megtudni azt, mit én aaenvedteni.
— Bár ellenkezőjét állíthatnám annak,
mit most mondok : én sem vagyok ám a sors
kegyeltje. Folytassa, reámnézve nagyon ér
dekes.
— A te multad olyan, mint az enyém
nem lehet. Ninca máa, caak én, kit a aors oly
kegyetlenül aujt.
— Ne gondolja uram. Sok azenvedő van
még közülünk, kiket a aors épen ugy üldöz,
mint önt, mint üldöz engem. Hanem mi vigaec-
talhatjnk magunkat azzal, hogy méltatlanul
szenvedünk. Nemde, urán?
— Igaaad van. — Mit ia mond iái ? _
tere hozzá futólagos gondolkodás után. Vigasz-
talhatjuk magunkat azzal, hogy méltatlanul
| ezenvedunk ? Nekem épen az fáj, hogy méltat-
| lana! szenvedek.
i — Hiason mindenki boldog nei
n.
A községi erdfli JentaHásának bittositása évi hastkálattik kellii tllmörzít tárgyában.
I. A község adókról. 1. §. Aostif », nrifez erdőkről • azok használatáról általános orzaágos törvény intéz-kednék, s kofaégi erdőbirtok, meg nem változ-— el aesa idegeníthető, — és feloszt
2. §. A községi erdők fen tartásának biz-
tosítása czéljából minden községi erdő álulá-
ban és elvileg hatósági zár éa tilalom alá helyez-
tetik.
3. §. A megyei hatóság álul elrendelt
zár alá vétel a községi erdőknek mérsékelt s
használatuk urUmoaaágára alapított reodszeres
fizemlerv szerinti használatát nem gátolja.
II. A községi erdők használaU s az erdei ha-szon vételekről.
4. g. A kozaégi erdók közös használat
tárgyát képezik s közös kezeiéi alatt állanak.
5. §. Bárminemű a kezsegi erdók haszná-
latából származó haszonvétel éa jövedelem, aa
erre jogosított községi lakósokat jogarányban
illeti.
6. §. Kozaégi erdók használtatnak :
a) faizás és vágatán,
b) legeltetés,
c) erdő termékek felhasználása és értéke-
sítése által
a) Vágás aluli haaaaálatrói.
7. §. Ott, hol a kozaégi erdő azakértó er-
deas vélesnenyéaese szerint egészben vagy rész-
ben vágható fából áll, a község kötelez ezéiszerü
vágatáai tervet készítetni s erdejét s fik növe-
kedésére megkivánUtó forga-urtam megUrtá-
■ával végezakaszokra (p*g*>ny) feluezuni.
Ezen vágatáai urv a megye bizottsága nak bemutatandó s jóváhagyatván, — szabad-ságában áll a községnek évenként egy-egy vág-szakaszt kivágatni s az ebből nyert fát az illető birtokosok között, - birtokuk arányában fel-osaUai, — vsgy közmegegyezés folytán bár-mely más módon értékesíteni.
8. §. Letarolandó pagooyaiban köteles a
község boldaokint a vágatáéi tervezetben meg-
határozott számú és minőségű hsgyás fákat
meghagyni éa fenntartani.
9. Sj. Azon esetben, ha az erdő állomány
tuléretlaege miatt szakértő erdészi vélemény
annak egészben vagy részbeni egyezerrel ki-
vágatását tartaná k ivánaloanak ; e fölött a köz-
ség folyamodására a indokainak tekintetbevé
i telével a tnrvényhatoaág határoz.
I 10. §. A kivágott erdei terület azonban
j szoros és telje* tilalom alá veendő a bol sarjad-1 zás éa bacrás fák aluli magvetés az újbóli be-~»1/wit4are nem elegendő, "tt • t.np*a» talaj rendszeres vetés éa ültetés álul befasiuadó.
11. § A beerdősitési köluégekbez minden
községi erdő birtokos, birtoka arányában já*
mini köteleztetik.
b) Legeltetésről.
12. §. Legeltetés a községi erdőkben csak
I olt engedtetik meg, bol ez az erdó Ulaj rongá-
i lása, é> a fák növelésének akadály ozuusa nél
kül gyakorolható.
13. § Tarvágatokban, s kirágott pago
nyokban legeltetni a fennálló erdei törvények
és szabályok álul meghatározóit idóurum lo-
| folytáig aemmi zzin alatt aem engedtetik meg.
Eoybilaük fájdalmainkat azzal, hogy nem tart örökké.
— S azért oly mértékben uralkodánk
rajtunk, melyből, ha örökre élnénk, örökre
maradna egy kevés.
— Minek beszélünk a fájdalomról —
hangozUtá az öreg, mosoly t erőltetve ajkaira —
Maradjon az annak, ki vele törődik.
— Igaz, ugy van. Feladjuk a fájdalmat,
— szólt az utaa, székéről felkelt, s az üreg ke-
zeit megfogu. — Mundd, hogyan hívják ura-
dat? Útközben kérdeztem, de nem adtál reá
válását.
—Bocsánat, nem hallottam. Ville Richárd.
— Régóta a várban lakik ?
— Születése óta.
— Milyen tulajdonai vannak?
— Nagyon jó. Ennek köszönhet egy sze-
rencsétlenséget, mely nem rég történt a várban.
Egy vöroshaju azolgája, kiben nagyon megbí-
zott ; pedig tulmertekben megvolt benne a vö-
röahajuakról állított tulajdonaág. Én figyel-
meztettem uramat, irántai bizalmának hűtésére.
De a vörös annyira behizelegte magát hozzá,
hogy uram róla aemrai roazat nem tett fel; sőt,
ha figyelmeztettem arra, még haragudott. Csak
most bánja, hogy szavaimra nem bajolt; most,
midőn már a kár megtörtént.
— Mini kár? Nagyon kíváncsivá teazeaz.
— Elmondom, uram — szólt az öreg s
fejének bóliniásával akarván az uUanak aza-
vait elnémítani. _ Egy szép nap kioalu Vil-
iét a szabadba. A azobakulcankkal a vörös
hajút bizu meg, ki felhasználván a kedvező
alkalmat, felfeszilette az értékes tárgyakat tar
talmazó fiókokat, t*
— A gazember vörös.
— Engedelmet, uram. Midőn Ville haza
•MBt, a zzobaajtókat mind nyitva talál U nagy
| !4.§.Az srtVmavolearu kártrkony ál-
latokat, legeltetés vágj' bármely más ezelból, as erdőkbe erezzUni tilos.
Iá. §. Minden község szakértő meghall-gatása a a h«z»ga«gatási hatóság koabenjötté-vel meghaaaWihatja azon arányt, zoelyszerint az egyan jogosultak a legeltetést jogaikhoz vi-szonyítva gyakorolhatják. — finett köameg egyezéssel megállapított számot senkiuek lul. haladnia aean lehet.
r) Erdei termékek használata.'
ltí. §. Az erdei termékek, miaóai a makk, gabacs, slb. KÍkénti kezelése és használása ló-lAst a község szabadon rendelkezik.
DL A kozaégi erd.'.k kezeléséről :
17. íj. Minden község az erdók fenlartá-aára hosűtt országos törvények és törvényható-sági szabályrendeletek szigorú megtartásával — erdejét Önmaga kezeli ea használja. —
1M. g. Minden erdőséggel bíró község szakérte álul kaiolgozoU, a használat Urtamoi-zágára alapitou üzemterv a erdógszda&ági rend-szert és rendszabályokat alkotni, — a éhez azo rosan alkalmazkodni köteleztetik.
19. §. A gazdálkodási rendszer jóváha-
gyás végett — egy év alatt a megye hatóságá-
nál bemuUUndó.
20. §. Az erdőknek üzemterv és gazda
sági rendszer szerinti szabályszerű kezeléséért
elaő sorban a községi elöljáróság felelős.
21. §. Az elöljáróság saját kebeléből vá
laaatott egyik tagját bizza meg az erdő haaaná-
lat és kezelés tőlűtli közvetlen feltgyeleual, —
ki a községi egyes lakósok álul elkövetett viss-
szaélést a község elöljáróságának haladéktala-
nul a felelőség terhe alatt bejelenteDÍ köteles.
22. §. Minden erdőbirtokos község az érái
őrzésére megbízható személyekel, araMrtket,
megkivánutó számban felfogadni e» tarfaztt kö-
telez.
23. §. Az erdőórök hivataluk elfoglalása-
kor járási azolgabiró, illetőleg polgármester ál-
ul feleaketendők.
24. §. A községi erdókezeleaét a azetgs-
hirák illetőleg polgarmeMer elioníraik, kik a>
erdók áilapoua mikénti kezeléae telöl kézegeik,
illetőleg z jegyző és bíró bemondása lyomáu
érenkintegyszer » törvényhatóságnak jelentést
tesznek.
25. §. A megye felügyeleti jogát az ál-
landó választmány tagjai kózúl kinevezett ál-
landó erdei választmány közbenjöttével gya-
korolja. . .:
26. §. Ezen rendszabály alkalmazandó
mindazon erdőkre nézve is, melyek a volt ur
béreseknek úrbéri rendezés folytán jotoltak,
illetőleg melyekről az 1871. évi 03. t. ez. szól.
•6 sa.
Soasogyrármegye törvényhatósági bizott-
ságának 1875. évi február 1-éaUrtott évnegye
gyedes közgyűléséből kiadta:
MAÁR GYULA, főjegyző.
Helyi hírek.
— El»ó gyűlését ma, vasárnap délután
3 órakor tartja az alakuló .Kisdedvédő-egylef
a városháza teremében, hová az eddig aláírót-
tak a aláírni szándékotok minél nagyobE szám-
báni megjelenésre kéretnek. Igen óhajuudó,
boszuaágára. De boaznja későn volt, mert z vő rost sehol nem találták. Kétségbe esve néié meg uram a fiókokat, s elképselhete meglepeté-sét, midón azokat üresen találta. Azt gsndolni sem me.rle, hogy a vörö* rabolu meg. Dehogy ! Egyik szobából a másikba futkosott: rögtöni elüzetéat ígért a azufeáknak, ha a kárt meg nem térítik, meri aaok által véW elkővetettaek e hallatlan merényletet. Este midőn a vöröa nem jött haza, gyanú ébredt uramban iránu, mely gyanú nemsokára alaposnak bizonyul: be. De képzelje uram jóságát: visszavette a vö-röst, ki tagadsi metio a szolgák álul reá bizo nyitott merényletet.
— Lehetetlen — azóli aa tttaa, — a szék
támlányárz dűlvén e szavakm.
— Igen, visszavette, és a vörös tagadni
merte a szolgák álul reá bizonyított merényle-
tet. Uramnál halt meg.
— Hányan laknak a várban?
— Az én uram, s tudja Isten hány sulga.
— Und fiatal ?
— Az.
— Nóz?
— Felesége nincaen.
— Sfia?
— Hisz meg majd nem gyermek.
— Atyja nem él ?
— Meghalt! — szólt egyhangúan, s el-
gondolkodva hsjU le fejét. — Ideges bajbea
szenvedett, — folyutá, miközben fejét lassan
fnlemelé. — Szegény, Isten boldogítsa, halálos
agyán magához hitt, s azt mondu: öreg Ferenci ,-
Iaten veled ; azuUo meghalt! Én igen szereltem.
Már régen meghalt, züoek bölczóje az ö kopor
sója volt, az már kiléphetett a gyermekkorból.
Minden bélen kétazer lement neje sírboltjába,
és dolgot adott onnan felhozni, oly melyen
imádkozott. De volt egy rósz tulajdona, aa: ti.

tümeg«
e nemei ia.e.ménj il jlJk
— A nagy-kanix*ai fegyházi iakola
inagajitásm f. évi február hó 17-én tartent
»««. A királyi ügyésezég álul Jubaaz Péter
ur nagy-kanizsai kőszegi elemi tanitó alkal-
maztatott a tantárgyak előadására. A megnyi-
taat a kir. ügyész ur megbízásából Acs Imre
logházfelügyeló teljeaité. Az előadás hetenként
háromszor teljeaittetik egy-egy-órára; kivéve
as évközben eső augusztus és szeptember havi
szüneteket.
— iWMvá*. Kgy helybeli kereskedel-
mi ifjút, ki jelenleg Szileziában van, a sors
annyira sújtotta, bogy üzlethiány miatt elbo-
caátutott; eszerint ő sem tovább, sem pedig
hazajönni pem képes. Szánalomból a helybeli
kereskedelmi Írjak néhánya az A számára ada-
kozási ivet szándékozik nyitni. — Felkeretnek
tehát mindazok, kik a sorstól sújtott ifjan sági ■
leni szándékoznak, forduljanak Mayer S. A.
úrhoz, ki az adakozó urak neveit feljegyezni a
e lapban közrebocsátani fogja.
— Megdöbbenti hírt vezzünk Galam-
bokról. Ugyanis egy ottani jómódú lakos neje
3 napig szülési fájdalmakban szenvedvén, csak
akkor küldöttek orvosért, mikor már as orvoei
aegély sikerlejen volt * a nő meghall. Az eaet
. a kir. torvéuyszéknél leljeleott-tvéo, a vizagá-lat elreudellelell s ugy tapaastaltatott, hogy a csvceenio egyik karja kiazakitzfcjlt, a bábák-n»k aöulasaegök lett volna a szülés kezdetekor orvoai segélyt venni igénybe, de ezt tenni elmu-Islxtották s a két élet áldozatul esvén, életbiz-tonság, elleni vétségben vád alá helyeztettek. Dr. Schreyer Lajos kir. törvényszéki s megyei t. fóorvos ez esetet Kovács János saalgabiru ur-uak w bejelenté, jelezvén, hogy a galamuokt bába SO éves és lehetetlen tehát aaBlaueti gya-korlatra nemcsak alkalmatlan, de veszélyes is, at égess vidékeu okleveles bába nincsen s en-uek kovetkeztebeu számos eaet van, hogy a n&k magzatjukkal isgyuit elhalás k ; szukaégea, hogy mind Galambokon, mind más nagyobb kozeégbea útlevelei küzsÁgi bába alkalmaztas-sák. £z elhanyagolt ügyet aumegye bixottmá-tiysuak erélyes inteskedeeebe ajauljuk. Mefr-dobbea>%5 körülmény úgyis, hogy az igfta álla-tok megtartásához, vész és nem vész idejében ezreket kullúnk, tnig alak<*aág a nép életének íentartaaához százakkal s«m járulunk. A rop-pant halálozás leletljtjvmzékeluak, dictiózunk t egy járáai orvos, okleveles bába fizetését egy egyscerü kticais nzeteaén is kevesebbre igyeke-zünk venni.
— A magyar kir. dijjutalék sorsjáték
19-ik húzásában következő1 sorozatok nyertek :
292. ÍK>8. 1427. 1705. 1T99. 2134.2244.2437.
2»28. 3Uu6. 3418. 3ö76. 40H0. 47»3. öti74.
vároa képviaető testületé-nek f. évi febr. 7 áu Bevezetea taoáes ülése vult: amennyiben megemlékezvén nag. Kama * Scetter Vincii ur kiváló érdemeiről, különösen a \^~ legkozelben múlt 24 Uuulónak, hogy iskolába járhassanak ruha. készíttetés zzép teltéért is, a város küldóltségileg tisztelgett a nagyra be-csült családnál, megjelenésüket jegyzőkönyvi áladványban is örökítve meg. A küldöttség
h'vgy Aseire büszkélkedett Hanem est mond-hatni, joggal tévé, mert oly nemes családnak volt sarjadéka — est másoktól haliam, — mely dicső ősöket nni telmulatni. Oly jú volt mio-deuki irányában! örömmel dolgoztak neki a szolgák, mert tettokft nem giacsolá s nagy ur létere sem volt mejj azon vsokása, hogy raio-denben kifogást találjon. S valóban, örülök, bogy ti le függtem egykor.
— Hogy, hogy?
— Az ö csolgálatábmn vollatn.
— Tehát miért hagyták el, mikor oly
jó ember volt.
— Nagyon hotsu annak uirlénete.
— Nem emlékesel mit mondtam ?
— Ön, nekem V
— Igen, én. Ast, hogy mi veled tartént t
tortéooi fog, engem érdekel.
— Ha meghallgatja sxive»*n elmondom.
Hanem órákra nyujtá a pereseket. Hallja tehát.
(Folytatása ko'v.)
Dalok.
xm.
Jöttünk-m«utanlc « b«f7*> Napkel öttel íp«n ss»mkoxt Andalog^a, gondolkodva . . Oda játok windjárt njonb^
Oda jutok, ],o] a hirifik Titkodat mmjd eUcMgják S milyen ttém )M> m álmo E^yedOli boldojtifom
CtalAdtam, a kiníík áraja
Eltűnt, el M «t konálrba. No d* tíMmm: a kh Uavk Hogy est mondta, agr
Búbánatoi K#p n«méb«n C»Uoftak * köonvek íp.n Álmoaibas mind Iccsékoltan, Sajnos, hogj «t c«ak álomban!
(Un Farber J. ttgyríd, S«kiBáry Jó«.f r.
kin', é, Hojier Imre urak tdr<M>llék 6t, feb. 9.
délelőtt 10 órakor u ünDepelt feríul ; felluas-
nálrin «i »lk«Un»t, egynarsmilld ti9 ndletiú
év sápjából i> adröioloi — ahogy hallottuk
— a múook fÖQtoevesett ügyvéd ur megem*
lékelvén a Démet tudomáojuaabb hjjadiai kor-
aiak kezdetétol felhozta, hogv azon korban, va-
lamint az onzagnak, ugj «gj" könégeknek
ia azSlattek azorgalmai és aldoaatkou fiai, kik
az ipar terén azarzett tekéiket a tudomány alo-
mozditáaa czéljiból iakolákra adván, így ka-
matoztatták pénzöket, a haza éi az emboriaég
czéljára itb. totábbá zzuletéai év emlékéül ia
a vároa nevében megható awvakkal üdvözöl-
vén ÓL — Ugyanezen 70-ik évbe lép'- napon
nagjtzeru ebédet adott az finnepeit fertiu, kö-
rébe gyfljtvén azámo> barátait, melyen több
toazzt mondatott; ezek közül leginkább kima-
gaslott Ferber József ügyvéd-é, — ki követ-
keztetést vofit le az ipar é4 tudomány fejlodé-
sére — magsmlékezvén Jusünian görög csá-
azár uralkodázi idejéről, mikor két lereszléoy
szerzetes vándor botjában hozta £urópába a
selyem tojásokat — még is szent Benedek ren-
déről, m«*ly akkor keletkezett, hova fejlett az
ipar, a selyem és egyéb kereskedelmi czikk-
tere — hova fejtett a tudomány a Benczéxsk
kezden4aje%és« fulylán — áldván a sorsol,
bogr Sfaeglinek Kamazettert adott, ki tani-
tott as ipar terén, közv«tl«nftl, amennyiben TÍ
lá|rra trrjedett borkereskedézt létesített — ta
nitott közvetve — mennyiben tőkéjének agy-
részét szent czélra kamatozás végett tanodák
léiesiteaére tette le — maajóhHkü utazó —
5 tanteremmel bíró foelemi — 2 — leány -
és agy 4 oaztályu reáltanodát, továbbá eaeu
virágzó intézetek mellett egy kisded ovedát
szemlélhet meg Sümegben, — melyek lét ét
alapkövét e kis város h6ae tette le sst ezen
felkAaioitést IxMazaa tartó éljeazéa követte.
Ezt a házi ur érzékeny szavakban kuazoote
meg, biztosította a várost, valamint a küldött-
aég előtt, ugy most is, hogy mig szive dobogni
meg sem szülik, a város Un- éa humaauai
inlécroéayeit támogatni folyton fogja. Udvő
zölte méa; ngyan ekkor t. Ferber ur az ünne-
pelt fértiu nrmeskeblfi, minden szép és jóra
fogékony, ritka angyali jósággal megáldott
nejéi és méltó párját Kompanik Zsófia urnot;
áldváu a végzetet, mely út Sümeghnxk meg-
szerezvén éi egészségben megtartotta. — stb.
Ezeket azért tartottam köteleaségemnt-k köz-
tudomáara hozni, miszerint tudja mttg a nagy
közönség, mennyire tudja egy város hálálni,
nagylelkű polgára és aemeakfblü nejének, a
tudumáoyueaág nlóruozditása czéljábol tett du-
aao kamatozó Dagynxtásu alapitványait, mely
neraes tettek igen azámos éven át tolytatandó
— gyakorlására — mi is szívből kívánjuk:
éljenek nagyon soká! X.
— A péeM^ffyháxmef/yei növendék-
papltág szomorodott szívvel jelenti szeretett
társuk-, Galambos Áotal, pécs-egyhásmegyei
növeiidékp*p- s IV. éves hittanballgalónak
élte 24. évében, a haldoklók szentségeinek áj-
tatos föl veti le után f. év február hó lG-áo déle-
lőtti 9]/t órakor, hagymázban történt gyászos
kimúltál. A boldogultnak halt tetemei i. hí
18-án délután 4 órakor tétettek a buda-külvá-
roai sirkerlbe örök nyugalomra. Az örök vilá-
gosság lényesksdjék neki I
— A rrfimprémi takarékpénztár 78 fo-
rint dividendát fizet s jótékonyczélokra 1500
forintot osztott ki. Ugyancsak Veszprémből
irjs rendes levelezünk : Márkus LHJOS földbir-
tokost, különben is e]mel»etcg, nugy caapáa
érte: jolelkü neje elhalt s mint a közmondás
tartja a szerencsétlenség hármaaávul szokott
bekőezönteni, valóban itt beteljesedett, amikor
a jó nő halva fekttdt, egy hútelen cseléd 48
darab ezSstnemut, készpénzt összesen 20 ezer
forint értékben ellopott, szonbaa egy másik
szolga által eiámltatváa, az ezüstaemut a mag-
tárban levő búza közt, a pénzt Bedig a szőlő-
ben megtaláltak.

— Ritka leoru nőt temettek febr. 16-
án Veszprémben nagyszerű részvét mellett,
nagyságos Taliánné urait, ki 108 évet ért
— BIMd JUrek. Párizsban a múlt év
ben 1164 tízeset volt. — Ugyanott a .Bájroua"
czimft operettet egymásután 100-szor adták. —
Liszt Ferencz a hollandi királytól meghívást
kapott, hogy a tavasz folytán egyik nyári kas-
télyában pár hetet töltsön. - A brassói román
gymnasiumnsk a bukaresti kamara 15,000
frank subveotiót szavazott meg. — Jókai Mór
50 ik születése napjára az irók s művészek tár-
sasága banquettet rendez f. hó 28-án. — Szö-
rénymegye Kornyarcas községe a királyt akarja
megválasztani képviselőül. — Wenckheim Béla
gr. édes anyja meghalt Pozsonyban 84 éves ko-
rában. — Eszek táján 41 éa '/, hüvelyk hoaszu-
aágu és 16 font sulyu vadmacskát lőttek. — A
porosz cselédek kitüoőbbjeit arany érdem keresl-
tekkel tüntetik ki. — Bécsben 4000 lakást mon-
dottak föl a házi urak, mert a házbért oem tud-
ják fizetni. — Dr. Aasmann 75 éves bires tör-
ténetíró Brannschwftigban tőrrel végezte ki ma-
gát. — L«|rat Bertalan trieszti pSspok meghalt
- Kecskemétben 100 vékáayi 192 éves árpát
találtak a piámon fart katbu. — Szakáll La-jos aapdaliró eliiunjt Kőrös-Tárcsán.
Pspiruelet
(J t k i i ts kartkoaaáff i taaa.) Aa ■•adi Jaftu. hágj t ■Aeáalot: ,n« kBlu Ubb«t, iniat a aüs vaa' araiir bsttakel k«U«a« irai niatfaa Magvar esjWraak ajtajára.
Már mitn araaj kMttksI T aát kaü-áanal, vaf7 krétával nem volna-e takarékosabb f
— Tolt komi. a lakoealoaabaa ?
— Voltán bis «a koaiási.
— Hát rtt í jó lakodaloa »
— V.ll bi< • ; aak I « f • ) • TÓI
— Hírt TWT olrao báa, Nien ? Hit. miixi
balloB, háuaodoi
— Caak aatrt Baaaf pajtaa, BofV faleatfri u
kapok busaá.
A nomoni időkbíl. Hit ku aaat a M Ub> asárajaa illatok kost flaelviJi a Uferoasbb T
— Hát a aaa.
— Honaaa tudod alt kia fián ?
— Mart ax elaaokta s jahut, Ba( at BkrSt
ia víaai.
— LitUd-« air aat ?
— Láttam blsoey ; bíró orasa boaolt «frrt
apán oramuak, caak paairoaun Tolt, aiegia alvitta
aK nkrBakrt.

— Utta saaa^ak, kerak aláaaa >aaaaat
— Hát ai a B*TW 1
— Jakab.
— No! a aiaik XTad ?
— Jakab
— HOCT M>ot aakad kat sarad ?
— Jakab Jakab.
— Hit »•, tsbb aavod atacf asktd ?
— amtfyi t- a«v.l U
— Na cak komim, a mii raak darák darab
aatw ai. aadl Andráa, m.doo a klírtr ambart mrf-
Ut)..
— A bioa FalaJ Jdaka Kiwlaik balSIa kel
olyan lagas/ aiiat ta, mf ia, msf aa*( agj jabáai-
katrs.
(Kota iaitottaii.) A oap templomban ml.a <aa. A hatolió paebtaktt kofa II it abitatotaa •»• k.lark
.lat arreankra borulsak."
.Bibi. nesi ta4ja, hof7 mi jött ki s latria f
.Klotud irtenae(.-
.Ualriken?-
.ta esek atoral áldaak.-
.A prátsin-
,HaU|a« aef ok íalaif "
,4S, IS, 90, 65, »« ■
.Hm. aan uTartaaa!-
&C7 nsfvobb koaeefbaa, ac at meagrisoaban at aj bir<S, ki TalaattTa Ion. * TilaaaUaig vároü tana Tolt «a ebbeo a miaSaegbea taiTal többet irsi agy te tadott, ekkep irt tufát .varoei üon" («a(/ ia ti ad*} most pedig mival avaageroaott tehát írjt: .Tiroat biro' (TSgy ia uika.)
Táurrigaloo ntaa g;sag<lkadS lett s bálki-rilroS, a meghiTott orrotaal a figjelmea gyogvaze-rfaa ia valemeat, aiira a (S báUrengaair koretaetS keaeredea aegjegTtett tette .
HallaüaD ! aa orroa asgáTal vitzi a páti kársat is, így eaak nem len komoly baj.
Történeti naptár.
Február 21. 1440. V. László magyar király azüjetésnapja Komáromban.
22. 1738. Washington születése. —
1848. A páriái forradalom kitörése.
23. 537. Sophia templom alapiláza
Konstantinápolyban.
„ 24. II. Károly király a visegrádi vár-ban megfojtatik. — 1468. GutteD-berg halálozása. — 1750. Révai Miklós születése. - 1836. Berzse-nyi Dániel halálozáaa. — 1849. Vecsey czibakházi győzelme.
„ 25. 1441. Erzsébet királyné Sopront III. Frigyes csiszárnak 8000 ara. nyert elzálogosítja. — 1830- Vá-hót Imre születésnapja.
„ 26. 29. Kr. e. Cleopatra mérges ki gyót hagyván teaten mardoani, ön-gyilkoláasal kimúlik. — 1398. Zsigmond király a koron (Hor-vátország) gyűlésen Laczkoviner-délyi vajdát felnégyelteti.
„ 27. 1849. Bem megveri Úrban seregét.
1849. A kápolnai csata — 1865.
Jósika halálozáaa.
„ 28. 1794. Uranus hatodik holdja, Hír aoheJ által felfedeztetik. - 1836. A „Hogenottak' czimö. opera etao előadáaa Parisban.
Pltczl árak.
Hivatalosan jegyzett piacztárak Nagy Kanizsaváros piaczbiztoai könyvéből: 1875 év február hó 17-én.
Oaboasnemtakiaejala. aatst. m. eaeri.l Bua* 87 — 90 footos 4 frt. 50 kr . 85 — 8« foatol — frt - kr. 83 - 87 fontol < frt. S0 kr Sota 74—78 fontol 8 frt 46 kr. Árpa aarflteara 68— 70 fsntot 3 frt 06 kr. ateUsre TSto S frt. 60 kr Zab t frt. 10 kr Bepeie — frt. — kr. I.iiitnalit egy biesi mikasa saarint Liatt legfinomabb 18 frt. — kr. Zaeatlellaat 1! frt. — kr Faber kenyerliast 9 frt. — kr. Fekete kanyérlittt 8 fn. — kr. Basaáars 14 frt - kr. isasJnlsa 14 frt. _ kr. Btas U trt. «0 E •
v a 1 j a • e k : egr ílio tutit mar! startét Bersá I frt. — kr. Bak 4 ín. 40 kr. LóéVe 12 Tn - kr. Kt-la i Irt - kr. Hajdina (pok*-*-.) 4 (H 60 kr. Ca-korieta í Irt 70 ki. Barfoays 1 frt 10 kr- Hat: agy biesi foat ueriaL Karbakna 38 kr. Dleaaokaj j* kr. Jonbna — kr. Borjnbaa M kr. Ialrf.Uk: Disssoaeir 60 kr. Harfaasair 60 kr. 8aaJosna 46 kr. Sttppan 3S kr. LimptoUi 3ft kr. Stearia-gyertya M kr Faggyo-gTertya 32 kr. Bor: egy tied aaatS. akó 40 piát atariat Óbor S frt. — kr. Uj-sor • frt. 60 kr. 8 5 r: egy alsó aottr. aorakft «S pint aterint. Legsugaaabb 9 frt. — kr. LegalaasstnaU -frt. — kr. T n a i f s : 1 berti 91 3« Mvelyk toeaao. Bükkfa 14 frt. - kr. Tölgyfa 10 frt. — kr. Uesia agy bieai mattá 70 kr. Fattiii egy aer« 70 kr li«il egy bicai mitaa tterint 1 frt. 60 kr. 8 t a 1 m a 1 frt. — kr. N a p a a á a : ÉMmezeeeal agy Mrl 7g kr Élelmeiét nelkal | M. — kr. Életmitáseet agy „í 60 kr. Élelaeaea nelkal 70 kr. id.lmeaiaae) sgy gyermek 30 kr. Élelaietea ailkttl 60 kr. IJa*a :
(P. h.) Maninger József,
Szerkesstői Usenet
1611. B. Vasiprem. á pUcti árak koiliaet etl-vnea veetttllk.
1622. á bor H lepke históriát aár lapukban koaohUt.
1633. G. Zalaber. Caak .Kyiltttr'-ben kitol, betillk.
)62< K. Kimahátt. U«g egy ki-iit várnánk kell veK A .Refora'-ot koatonjak.
1625. Bt. T. Nea kOaOlhetf.
16ÍK X. j. t. Jobb a b«ke, aiat a karca
iOii. L. klarcsali Nem uketjak meg.
U!8. B K. Zala Egertteg. llajd a oyároo.
Érték- ét viltéMyu február 19.
5*/. melaikjues 70.90; b'J, nem. keloaot 7&75:18€OkiálladaltiiikSlceon 111.75; Ws)k-rászv. 9 60; hitelintézeti résavéayek HÓM; LoadoD 111.40; magyar fóldtabermealéai kot. vésy 79.80; temesvári foWtahoruresnsaa köt-vény 77 7ft; erdélyi fóldtehenaenteai kotvésy 75.80; horvát slavon fűldteaermentési kötváay 80.—; ezüst 106 70; cs. kir. arany ÓM — Mapoleond'orS.90'/,; 100mark DB a.M.TO.
Vasúti menetrend
Érvényes november 15-től 1874.
A kanizsai idótmotató óra izerínt, iHSlal Kanliaárol
(Eaaiaaal raapályáa aa órák poMoeaa a kalyl 14M
matatják.)
Vonat Ásna.'
atim Óra Pere. 146
206 Eaaék, Mobart,DoaboTÍr t Fiaméba > 1 raggal 315 Mobaea, Zágráb ea Domborirra 1 J3 dilat
•ifi Bndára < 17 raggal
202 l 5J dsku.
204 , 10 37 tetve
313 Saombatkelyre (inset delatáa 5 óra
26 perctkor BeVabe) . . 5 8t reggel
S01 Beetbe (Siombatbely, Becaaih fele) I 7 doni
311 ,. ., . 10 47 estre
102 Pragerhof fele Trieaatbe . . . . 4 4S ragysl
201 „ „ Orirt ea Bicébe > tt dilat
218 n ,.—„»„ 11 '7 eatvs
Érkezik Kaialnára
216 Hokira ea Zigrábból 4 8 leggal
20« Ének, Mohira, Fiume ■ Dombóvárról 1 íi dilat. 218 Fiamé ea D«a)bovárról .... 9 46 aa»e
'JÓS Budáril 4 17 reggel
101 „ . . . 1 61 düat.
111 „ » 2> estvt
314 SaombatbelyrSI 10 26 raggal
302 IieeabSI (Benajk. Btombatb. fal«) « t» reggel
312 „ - » » >° 19 satre
<14 ., OrfeibSI, (Pragerbof Mtt) 4 4« i
901 Trieett- Bect Oilcaból . „ . 1 13 <
204 „ _ - ., „ . 1» II <
Heti
Fekraár 21-t* fatraár 27-11

1 << ■ ÍM ketí- Katkolikat nap Protettioi 4
aap tar , naptár ■tj
1 =~ 8. Il!~vas. )Sjtb — kst tv. Mait aelli •».«
J* tu Pétert et J.kabot ea Jánost Miit IVII
1-9 Prot £p. 1. Tbeei. IV. 1 -7. ET Miti XV
21—S 8. Qor. ev. Lak IV. 11—32
11 Vasára** C. i. Eleonóra C. Í- Semlatae.
28 Betfő Páter atikfogl. Caiog. Pitar M
»i Kedd Viliig. Eeinad. Vilii r»
21 Sterda Mátyla Mityil n
2& C«atort6k KUT. Oottbárd •a
* Pintek Vietoria j Sándor pitpOk m
27 Saombtt Lpioder I^inder n
Felelős tserkmtó s inadó : Báttrl
AE A-m nagx-kaBlnai kewwk. If-jak olvasó egyletének."
F. hé lS-áa Urtoiu meg n «f7,«t UnrcliMaO' ni-«ká}it, ain«<jr af7*n neflclMtSnb Mkcrtlt; mind-mi ellett nem h»Ílffctb.toaj •! ts «fjiM «l)eni pasn-iiomit, (* rendi .vd biiottsif-ot irtre) ngyaaii :
Éa, ki » ^KTktnak -Jupitój*, *fim mottaatlf mflkBdő Ufl* -oltAin, i LinctkoMometk* el5tt iWu-belileg bMdua, hogy nécTcMltUot, kik af7a*B«» &■ aj-iastocrstiák köti urtoaaak, itss^B uért «la-éenkor b«»tll-U«-*gCk feleit koM-Otodoi n>ar«k, Sk«t me^hirni míltórtjuték, r*fj M áll «« «ffJ oly tef ■uűt jogábmn, ki •* opleUl klapiUai Uirtk^ámtk f AM •Cjl«t podij a^jlitauk, ^ogy e puntol k«ÍM4Lkam -aftftArUoi UCB svk&rtt éa i m » f«anirt nifj f*a-isUo. nef nem hiu, **>m p«dig l«T«l«nr« nem ráUtaolt.
K »orok b«tirtÍY«l n%jn*nmiioi a L «cfWt»Mk
kijot-ntem, hop * fannebbi poniok b«&eB Urtáaa ve-
j*tt nx.Baot«is a í. «tjrl«took t«|ja l«um ■ atacMk
Aa. hanem rOrid idS tJatt Ubb«R ia, kik •oraianu jó-
nak urtják a r«4fifc ta •CT*^ nia» iffT eljámi fac,
mint relém MAYBB R. A.
*) E ro»aí alattAn die Herren Sehneidern^ister !
»M -HÍ'™«« JM Ara I aradati dttoznak haazaátatl utaaitás
Rock und Hosenstolte rRAMCZIA BOASZESZ SÓVAL
( " j^ófjiaeréá* •» Ssif^tTárott; (irttnimt Milua oraknái.
- A helyi és vidéki olvasó közönségnek
..,£000 .kötetből álló magyar-német KölOBÖnKÖn; ■ -(1696-1) ajánlja WAJDITS JÓZSEF könjvki>rpske<lése NagT-Kanlzsáa.
1 Olvasási dij havonként könyvek kiosert-lésével együtt csak 50 kr.
ROBEY éC Cornp. Limited
gazdasági gépgyánwkok, Linctlnbol, Angliában,
Budapesten, Üllői ut 1-szám.
az 1873. bécsi világkiállí-táson a legnagyobb agy mint:
Legnagyobb gazdasági gépraktár Budapesten, állandó g é p k i á 1 1 i-t i s, készletben található.
Ssnmtf-gépek kulfinösen magyar viszonyoknak megfelelő k ő n n y a 2 kö-zönséges ló által hozható, rendkivflli tartós és egyszerű 13 soros vetó-gépnek ára Budapesten 320 o. é. forint, kovácsolható Taskereten és hátai-ról kormányozható.
Aanrilcai rtigtOfi, meglepő könnyű és a legkötottebb földben is használható.
Ajaarikai kaszáló és arato-gépek.
LJgereblyék és azénagyfijtsk rendkívüli olcsó áron.
VaáaWrfl Rstey-féla fekvő é.benl«zhato gáz gépek.
fifaoépié gépek Patent vasrácsával és vasgerendával a legtökéletesebb oépli
gép a Tilágon, mely minden más hasonló czélra készült gépet, mnnktképesség, minőség és tartóság tekintetében felülmnl.
Kezi csépié gépek, lójárjányok és lovas "tiipUi m.hnih, szecskavágók. sz«
Wé- és konkely-váiasztó r«Sták és minden más a gazdasági gépszakmába vágó eszközök.
V B. Községek szimirí, kik gőzeséplő-gépet, rag) góznulmot akarnak besze-rezni, különös kedvezó fizetési feltételek szabatnak.
NJf. BB. Hegrendeléseket kérünk közvetlenül hozzánk Robejá Comp. Linitedhez Budapestre czimezni, mirel sem Zalamegyében, sem Vasmegyében tálunk gépek eladására megbízva senki Dincsen és közvetlen ériatkesés folytán olcsóbb árakat is szabhatunk s gépeinket vagy Bécsből, vagy Budapestről szállíthatják.
Végre Budapesti gyárunkat gépek javítására is felajánljuk és más gyárbeli hasz-nait gőzgépekéi is jutányos áron becserélhetitek.
(1589-2) ROBEY & Comp. Limited Budapest.
hal adási ésérd em-ére m m e 1 kitüntetve,
Bécs, Favoritén, hirlacligasse 2-2.
ajánlja kitűnő szerkezetű Sarett-féle servető-gépeit. melyek % legújabb javításokkal ellátva, eddig minden más ilyen gyártmányt folnlnmlják.
Továbbá készleten tartatnak:
Kézi CSástfgissk legjobb szerkezettel, jácginynyal, vagy anélkül. iárgények es járaany-cséplögépek-Horasby-fele jaüonarosták
UMWer-fete legezélszerübb konkelytisztltö gépek és ilyenek Pemellet féle szerkezettel.
Mca<Ma4 fi Chandler tVle u^yszinte eredeti angol Beittall féle szecska-vt|Í gápek. kilkoricza BWriSOrSk, kézi-, ló- és gőzerőre. géatoago és repazuzo gépek.
Utii és daráld malmok gőzzel, jirgánynyal vagy kézzel hajthatók, ZÚZ* malmok sat. sat.
Xitanö anyagért és hibanélkali szerkezetért kezesség váUaiUtik.
Ábrákkal ellátott jegyzék és árjegyzék kívánatra bérmentve kűketik.
A gépek megtekiutbetúk és' megrendelhetők a
SzfMnbaJhefyen, főtér 1. sz. a.
X1Ó75-4) lévő gépraktárban.
6BQQQOQQOOOOOOOOOOOOQOOOOOCOOQQQ'
ajtó tyoaáaa, Naty-K»ninin.
Aajdita Jóaasf lap-él ar<MkU>
W I LAHEL M-féle
köszrény és csúz elleni v ó r t i 8 z t i t ó t h e a

miní ték gyógykezelés
ai egyedüli bitt**
hatású vértiattitóatfr
mioti.ogj as
5 orvoe tekÍDtél}«i L legjobb
Atkotaija a> *fw« u**t rnueit * btlnA haamálat állal .■Itiivnlirja *x ott
- ttlakat* ti*2t*tlaj> ierakndmt korányaitokat: a hatái* bixtoaan tartfe.
f~~ AtapM lyéiyitáu > ktaívMyMfc. cttuzuak, gy*-rm-kla Laknak *•
f Ullt aakaru bajoknak, folyton gfuv«*di> afbekopk, tálasaim t»M»aW-
s lé ,
máj HÍ
éjj witttatt
bajoknál á
( ■•mfl ét birbajokaak, p?r«egt>s<HL-i>*>k a i'-sf-u vaitr arrzua. somürostask
:, <]ii^ulá*ok, TtMlet-
v.ltnuni
'-ui c
k«jió
«» |74lJlt'h«tok, minthog) iT«S"- •'•• *• •«
f-rő *^s dicsér6 iritnk, melyek ki-
Tftm*f« biíítojitvanyok. elisiQfrű **s dicsérő iriCoi, mciye* au> aaatra ingjén metkoldctn^k. ifaxoljilc a frnnubbi jíksí^k^i K BOD-ottak igaxóiisaol k6il0ok Wiiánv pitstteTö iratot:
KI ad no, Pr*ea mellptt, sxept. 4-en 1874.
KI
idó öt* ■ baasoálotn. nftn ma:
Miután Btfr fgf idó öt* xt ön által kissitett r»mel]entj t*T-
ÜMtiló tbeát
"*•" ' . " WHtwla FMMOX gjofja*-'«« anik .SVuokircb«&b«B-
-.<'.-' : '- SzíwtkMQék ^74twvra ai öo Wilueim-fíl- riurrikn-i ^«rtiastit£ t..tbt4*ából ujoltg «i rakaaaual * l»ta«tó i^t;itjor**bbii. kUldPoi: BaÜss Milirh Jútüt-1. járam orvoa.
Nftrabprg, ax«pi^nb 28 én 1S74.
_r-,^ egy hécai haritoa által u 6n kiiOuu thpájirol ^rtattll-
4m kértein u lilí-tói, egy raomagoi r^szenrc ttt-ssert-ui., — oi«lj«t U
M utoltó adagig felbatxnálrán, h-iikí11 cfik«lt?tetfn m<>gf?tt>lt f*J-ako*4-
^> L K»D%k . tbÍDOiogy azoabaa idak gy»«<->rba>Van bieoTedfk a gjó(ymo-
^ óét foUttuii tíáncfftniom, — miért is kérek száraonira még n«cj cao-
■aaggai'.ku»d«Bi. . Kiriló üiatrl^uel
Df i|i«r A B d r á »,
,.«»•>.« *: kapatollnok a „fntar- kapunál Narínl>er|bM.
■*■■ * »■" • «vát a (tanrftitás 6s felcserólét ellen.
^ A valódi WHfcala.fclr Kniiarliu-iti«. autirhruraatikuo vfruumó-them
,osk ax HIÜ Qcmifti Wlihclai'fpte v^rU8ztu^-ibeaj;>árbaii NHuukirchenb«n
. * B*ei"iuen«t. rag) aitaian a Ul*okbaa k^elplt rakláramban kapnátok.
.'■->■ Egy tt^u 8 ,<t||, MMitY*, orron kaitnilat ét maútiaaaj
•••IHIT. 1 fri.. . bíl;>g ét pakolia-dij lu kr
A 1 r; kut.-.í,^ k-nre|m»re a <»l<tdi WlkMai f»H >«Uart»rHl«
<• MilitnanBkn verbuttti tkw ksptuiú
RH«k«rt Fanw uroai Zaarahban Mlnlbuk Cucüiiotiu N. KeaKibfljmi Roaenbarg
(169T-I) «
ntir élne Probe!
lcr. =
EÍD Sttick. ÍFlcber io allén Farben - ■ '• Snf Omrn. Kopf-o. Broataa-%ahe Bit B*a*atba>deT uaá
oai gicn TOn der GSte aeiser ffllrt, id billice PreiM rw
kr.
su obenaagra*
|Í Kopf a. Tascaenl. echl fXrb. 17
1 LríBfv-ífeekmdi ""*
27
LeiBwaaden.
IS.SO.
,1 lj*-inrn
1 Rt. MK-Mija'/«breiie wrte
laarka-« .
iKuaalrr Kacou *[
iair- uad StiiiljkaJBBi . <? Leinw - u Schlinjaclww* 27
90 . ' . , Leineiiobc • ia;J < . 90 . > - Gara]«n« s 10' 1 . SO . . . CrrutanT. 8 10
od« pr. Wiener Bl» 27 kr.
gotDitden gfta
ieo bruirkl, <L lllerlMse. 87
fd 27
Seiden und Sunmtbáiider.
Pail ofer .S*klanr-8«id> in allén glat-
Ma modenuten F*ri»«n. noch wit Kine ledrrnr fieldtuca* . .
íarb. a»«lu»rte».F»nfFin|!írBr»iW 1 L.ffwluf-1 ,ui CnÍDUillx-r
pr. Wiener EUe27 kr. Zwei Finjrr-! , ,fu«_
Breite «»« Wiener KMen 21 kr. | AuHríge f
EÍD PftAT |»«rd«n fjg*'11 Binwnduog det Bctra ;
oder jettreifte Prauen- oder.
ráK oder jnueifte Pre
Ea groi-Kíafer erntlwo rUbMt. Dief W«*re nnler GM-aatie der QukUtátt
kuft Nid>t.an<eii
Kiid.-Ksrestnunpr bett. Qiul. 27 ir
Ki» Pui HlmerSockrii ti ,
Bln Pamr Stntmpfb&nder m. brei-
Beck's Grand-Bazar
ter Seidenbftod-XsJcbe gepatst2T r Fenier
ei»« DiMst-EUndtQcJier. LeiAen
Wien,I,Adlerga*e 4.
lux MIM «• A*MW ufimtewat-
U IM •»M.
ut «•• MIM ■»• a
7, hraite acb»»re Bipae, Lttitre.Pia|r»«
Betu«uxe. scoereLpp,: tnl(rm<tl, Neu iind ZiU-Vorhilfí,1 fcitfirb Perciilin, türkUckf SckUf-roekitoffe, Barehent*1. pr. Elle t" kr. Sck*fwoU- KJádarstoffe.
m Mkr billifai fnifnalsui Pnini-
Auf WasKh werdn auMrlartn t
Hölgyeknek nélkülözhetlen

AVISSANT
kitKTw Ry
p 16 K I 19
iphato oacybu éi kK««bj« Bu LtttMf ffrakurihu. Király m Egy ftvegtok ár* 1 trt 50 kr.
űaj«M
■»* Viíéki rendelvények a legszigorúbb titekUrUs mel- | lett, utánvéttel eszközöltetnek.
II á m o s I e v a l,
Gróf Jankovics uraaigi istállójában DaniTárott a raultkor eladásra kijelelt 2 darab paripán ki vili ajolag 2 drb. jó betanított és mir használt tu-lajdon méneséből származott b á-
mi ló eUdasra kijeklteteu. (1594 - l)
(ün-Tl A legnagyobb ~^
YASBOTdRGYÁR
He»lotia.rca Se Tá,rsa,-d,
Uécsben, III. Muri.T nlcza 17. HZ alatl van, iiyn-naii kopekkel ellátott árj f-\ryt.é k kívánatra in-bérinentve küldetnek miudenkinek
faj- a vá-
lasztékban (159S- 2)
Iháro9-Berényben, üllmann Venczel
uradalmi múkertésziiél jatányos áron kapható.
M
OLL A. SEIDLITZ-PORA
E porok randsUTflli ■ a Isf«lt*r6bb •••ukbao babiaooyait c^XJ-'hatáank által mindan, eddif aliamaft háari •««r«k köiOtt, t*fadbaUtU ot «■ •!•$ k«lT»i foglalják «1; asit ás tok %x*-r, a caáaaári biroaaiota ID4«« rttf'tit.fil RM*itikb»i küldött hála-iratok a l«créaai«taMet>«o u».
porok :iffiü;t aitritaitkaai. mm—ztimiMtím^tkM*, oc.
Ara I aradati dttoznak haazaátatl utaaitásaai I frt.
Ó
í:
minden b*US «■ kOJ«S gyaladá*, laftsbb tMUfaig, 'aüad'ána*-,-, faj-, flll- U !o»fija«, rifi .irr.k ai njilon aal«k, rík, f.». ■tjalladii. bannláa <• mmd.or.iij« lirllai aüan, nh nt
I palaezk ara használati utasítással 80 kr.
I0RSCH-HALMAJ-ZS1R0LAJ.
I A tsftiaatább ié I«fk*tat*t6aabb orroai »*«r Norrigia aefji fm*in eaertiwHl f*l a n>*>t«t«r*4faaaa tisvtltott b*Jmaisair-oiajjai. A »
Ara I üvegnek használati utasítással I frt
Raktárak Nagy-Kanitután: Beim J. g^igrsi Lovak K.
gjúgjaz. Fewelhoff'r J. 4a Knaenixld K. uraknál,
lateirtratt Lak^noa Q LXenyaa Kili.od. J.
CMktmyia Urá.a H. ■iTBIlllkU laiü Niadör
Szt^ytriyta Fib.o. J ,;
Httlljai Pilich Faranea |J
I MiBalnaea
: J. J. Urweiaa Pr.
KinTHUÉI W.rl. gáad KMltktijTM Wín.ck F.
Inl B
Utv. K7*f7M-
Slfil-KAIV IttA, 18%. február 2W»-
xe-uc
Tisennegyedlk évfolyam.

OHattei ár:
. lap szalkaaies ira«i Naatt illeti kas-,M»«ny»«, elófiietések, reclamsüók sat. a un-keuno-kiadohoi b*
Hlrwtaaat 0 baaibol p«U«aort»aa
■ Takarékpéaatari épeiét,
| totákbi aorirt 5 ki. j
HYlLTTÉBHKIi faiirnatmt 10 knrt vé-
'.HO.W f.l
KinraOri Mmtik miadra ' J" bird.tiaért H 10 kr. 6«.l«i>d«.
Brrmaotatlon laval*k
|. iáktól t'ucsdUIBak •!.
I Kéaíratok Tlaaaa un
J kOMataak.
Ss-————
Hlouf d«. t
ZALAI KÖZLŐIT
elóbb:
.ZALA-SOMOQTI KÖZLÖNY.'
ügyvéd-egylet", a..nagykanizsai karssksdeliiii > ioarbank", a .nagy-kanizsai ttkarékpMZtár* géznajtzasi ratzvénytártuUt s több negyei és városi egyesület hivatal** értesitije.
Nigy-KMizM várét Inlyhatotágának nemkülinben az ..első zalai a „zaUinegyei általam* tanítótestület', a .Zala-SwMgy
Uetenkiiu kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmi, lap.
tart: ▲ .« lg y - k* » i*-»»i k í-
reskedelmi s iparba uk* már-cnus 'i-éa d. e. S órakor.
A .nagy-kanir. síi b a n k-f g )• e s ( I e 1' raárrzius 14 én délután 3 órakor.
A .csab-rendeki taka-rékpénztár" uiarr/.ius 1-én d. e. 10 órakor Osab-Kendeken.
A .Csáktornyái taka-rékpénztár' márczius íj án d. e. 1U órakor Csáktornyán.
A .szigetvári takarék-pénztár* február 2H-áa iWrl.nt 9 óra-kor Szigetváron.
A .pécsi egyesült kai-városi takarékpénztár' már-czias 7-én d. e. 10 órakor Pécsett, Király-utcza 41. sz. alatti házban.
Éti a régi óhaj ..
A mMurakiJzi kérdés* harminczedegyik
kötleinénye. Se vesse senki szeműnkre, hogy vén
pyjfrány wf/ntiira csak ajgy Tj*4át hllfi^BJf ; a
vén czigány minden nap egy nótát feled, csuk a legkedvesebbet - hattyúdalát -sem emlékezetéből, sem a fájón s majd fel-riasztva rezgő hurokból nem képes kiszakí-tani hanyatló kora. — Nekünk is van egy nótánk most már mindennapi imánk ! ne bántsanak bennünket, ha annyiszor elre-begjük, tán eltanulják tőlünk mások is és tán hamarabb jó meg igy a közös injának várva várt boldog sikere.
,Gutta cavat lapidem — mondja a
közmondás, — bátba a mi parányi °zavunfc i is lesz egy-egy csepp, már pedig sok csepp f a követ is knájja. Ideje is lesz, hí kívánja ] azt a megmohiisodou sziklát, azt a .Mura- ! közi kérdést' (bár jönne el mielóbb orszá- | god !) aztán ha kimosta ó?i fekhelyéből, mi i is szívesen elfeledjük — Te Denm útin ezt | az imát, ezt a nólát vén czigány módjára, j
Bizton reméltük, hogy a közelebb H-
mult évnegyedes közgyűlés erélyesen hang- '
súlyozva Zalamegye hazafias kivánatat,
végre valahára meghozza Muraközre a fel- |
támadás, a boldog egyesülés örömünnepét, .
azonban a fóispáin megnyitó lelkes beszéd
ben viszbangzou csak a közóhaj, biszszük á
jövó gyűlésen máskép lesz, azért e remény- ,
ben ismételjük e kérdés nagy horderejét,
nagy fontosságát, e reményben szállunk is- |
mét síkra... \
Heteg volt a gazda, nu feküdt a ba- ■ lálos ágyún kiterítve, körülűite értekeztek ■ a világhírű orvosok: éljen-e, haljon-e ? nem I volt, ki a betegei ápolja, csak az a jótékony titkoD működő természet: — jöttek aztán j a régi jó szomszéduk, kiket a beteg gazda ' mentett meg az enyészettől, mentett meg a | krachtól s most ezek a jó szomszédok kapva , kaptak a konez után, az volt szerencséé, ki . nagyobbat vihetett; és ezek a kedves test-véiek Zalamegye egyik szemefényét.* mu- : raközi részeket vették kegyes pártfogásuk :
a*.... ;
•Jött aztán az ébredés korszaka ! a be- ; teg láhbadozntt s meg is gvőgvnlt ,* ' — | kezdte mozgatni elfásult tagjait, csak egyik-ből hiányzott és lninyziii a valódi életerő ; olyforniáu volt és van vele, mint egy zsib-badt részszel; tudja, hogy van ; tudja, hogy az övé, de nem érzi, nem használhatja.
Zalamegye déli része, a Mura és Dráva köxti terület visszacsatoltatott u anyaor-szághoz, azonban csnpán igazságszolgálta-tás és közigazgatás tekintetében, de nem egyházi kormányzatilag is! hanem tudnák, ba nem ismernök is a papi hatalom befolyá-sát nevelésügyünkre, még akkor sem hagy-hatnék szó nélkül azon ferde viszonyt, hogy törvényes jogezim nélkül, ami sérelmünk-kel, ami kárunkra már egyházi hatalom uralkodjék rajtunk ; egy szolgának két nra meg nem fór!
A: önfentartási ősztön sugallta eszme a népek gondolkozás módját, felébresztve ókét tetterőre sarkalja; minden apró né-pecske mozog, életjelt ad magáról, meg-semmisülni nem akar, féltékenyen őrzi nem-zetiségét; — mi magyarok annyi idegen elem közé szigetelve, elszakadva véreinktől, nemzetiségi politikánkban nagyon is méltá-nyosak, nagyon is engedékenyek vagyunk és voltunk, de legcsekélyebb jóakaratul, egy parányi elismerést sem tapasztaltunk, tehát lii ilyen eredményt mutatóit a mnlt s ilyen a jelen, ne legyünk annyira enge-dékenyek, annyira méltányosak eszélyesség szempontjából, bacsak önmagunkat elte-metni oinci uáikdákujik éa ha, Akanuk megvalósítani ama nagy jóslatot: „Ma-gyarország nem volt, hanex lesz.*
Már pedig megsemmisülni egyáltalá-ban nincs kedvünk ! rajtunk volt a tatár, niegifjodtunk ; másfélszázadon át nyög t Ónk torok rabigában, körültekintőbbek lettünk. -- .niegfogyva bár, de törve nem él*Árpád nemzete!' és bár a vész megroncsolta, le-tördelte A tölgy ágait, maga az ezredéves törzs merészen daczolt vészszel, bószttlt or-kánnal 3 villámmal < Ez volt a múlt! hát a
jövó ? Ha jól akarsz nyugodni barátom, készits jo Djugbelyet; ha házat építesz, szilárd alapokat rakass ; mindenkor tehát élj a jelennel, hogy a jövőben mulasztásod felett keserű köuyeket ne kelljen hallatnod. Éljünk a jelennel! tegyünk meg min-dent Muraköz megmagyarositására; két idegen elem karolja át Zalamegyét, Stájer (Német) és Horvát, két elem ellen kell, bogy harczoljunk észszel, szívvel és tollal ;
— itt teremtsünk a Mura és Dráva part-
jain egy erős. átszakithatatlan védgálot,
nemzetiségünk védfalát itt rakjuk már le,
e hazafias nagy munkában jóbarát és saját
vérünk fog velünk kezet, egyesült erűvel
kivitt munkán van az áldás.
lepjünk az iskolába, nézzünk a csa-ládi szentélybe, ott lesz hivatásunk tere, oda kell a magyar erő. oda kell a buzgó apostol, ott kell a magyar nyelvet, érzelmet és magyar gondolkozást fejleszteni és ápolni;
— tisztelet Muraköz hazafias papságának
— mig Zágrábtól meg nem szabadulunk,
mig magyar egyház, magyar érzelemben
! nevelt pap és tanító nem jő a nép közé. mig
ennek figyelmét el nem vonjuk Zágrábtól,
l huva gyermekeiket küldik, mig e helyről
j naúiaak bouánk, addig Uamkfa aMgyar-
nyelvfi soha nem lesz, intézkedéseink fél-
rendszabálylyá sülvednek, a legbátrabb,
j legtevékenyebb munkaerő elcsügged s ep t
! feladat megoldásának reménye letűnik.
! Kgy-két ember,egy-két pont van anagy
j muraközi területen, hol magyarán beszél-hetsz s magyarul is megértenek ; egy-két ' váz a végtelen Saharán és akkor, midőn ! idegen nép közt, melynek nyelvét nem bi-• rod, siket-néma módjára talán jelekkel ér-tedheted meg magadat, csak akkor tudod,

TÁRCZA.
Ml a Bgerelem, — Mwretet f
Kérdezned reeg a virifot
JtidCo i n»pK»y iiif.ra
s ElSaiOr rtukPt ke!yh£b*n
Mit tm * »c*p, BzGtart ?
Vfcg7 a hid«f kir ^||.'-ticu
Jutia h6, D«ma ntiTr Hom«. lingií ciíkját.,1
tTa. mit rrMt f
£a az irjn. .afcodf nS»*k Mily Qiivtül gaKdac krbvl*
Ha MÍT-haranaját érinti Ellú aitfryal izirnyGtt^e ?
Vagy, ki (jCuySmfk ixemlcl*
ÉfS, elhamvadd jobbját, Elk.1.1 ajkai a noaoly
MitCI uH «""' aju(almál V
Éa-balilra karboaUtott in titkon lánjra emlőjén
Él a SE bsrrad mttgia milRI
Hflrradáaáa aa tfi iéuy f
VagJ midün a na^y mindena^g M«gtrr«tntvr lett i 1 t a t a,
8 e(7 küaj ragyogott narut ax«méu, Vaijon e k 0 n j mit mondana I'
Ne kírde.«fd aem OrSkk« merrtai leb«t
D* bi*«* r«atani aoba, akkor MB». ka aiagioptiaui TOadirea ragyofo aimát.
OUOTH 0YCT.A
A végzet áldozatai.
| Itta iC). Tertámk-w .lauuf.
! (Folytatás.)
| Át utaa kezeit krresttbe fonva, mosdulat-
t lanul ült, jeliül aoaak, hogj- must dkattihefi . b^wédét as örvg s hogy ativeaeo v^ig hall-1 gátja a«.
— Caak r-v völgy válaaztáel a Ville ri rat *^y máaiktól. E k^t vár ura sagvoo jó vi-szODybaa élt egjmaaflal. Egykor lakodalom volt HolleosteJD — a máaik vár úrinál, mcljre Ville, mint akkuri legjobb barátja, meg volt hira. Fiát, ki moat uram, magával vitte, ez alig volt W éves. Mulattig közben Ville fia, HollensUj-ouk ugyanannyi éve« fiával öaazeveszett, s azt. nalinál erősebb leven, irgalmatlanul megverte. Azáta a két var ur közt acakadozott a barátság fonala, melynek szillaibol oemsokára a legna-gjobb ellemzenv foaódott, s a két jó barátból két halálos ellenség lett. Ville, Hollenstejo rin, alatt mert arra volt rendes sétája, aapookéat elment. Egyik nap éazrevevén est Hollensteja, boezuja oly nagy mértékben fejgerjedt Ville irint, miszerint megparaocsoli szolgáinak, Vil-iét líjjek agyon. A szolgák, urak parancaáoak teljesítését ismervén elsó kötelességüknek, le-mentek a var oldalira a szegény Viliére reá lúttek ! A golyók mellette fütyültek el. A lövésre figyelmes lett, körülnézett. Azt azonban Qein gyaniti, hogy a csövek, melyek oly nagy dur-ranás kSrt adik ki mérgöket, o reá lettéi volna irányozva. Tovább ment Iámét lövéseket hal-lott s a mellette levő fákról pattantak viaesa a golyók. Ekkor véletlenül a varba nézett; vélet-lenül, mondám, aurt egy ido ota nam
emelé fe! bozzi tekintetét A várnak lejt/íjén néhány ember siete. kiknek kezeiben valamit csillogni látott. De ily vakmerőségre nem gon-dolt. Midőn azon helyre ért, hol sétája után megszokott nyugodni, leült A gyepen vért lá-tott maga körül, mely egészen fris volt. Art véle, bogy a meglőtt vad futott orré, s e véle-ményben meg is nyugodott Huzamosb ideig volt ott s a vér caeppekbo) var tócsa lett, s ru-háján ii mindinkább növekedő vérfoltokat lá-tott Kabátját leveté ■ azon kis lyukat veit észre. Hátán fájdalmat éraett, midőn kabátjit leveté, mert ez megeaissolta a beisö, finomabb húst Ekkor tudta meg, a várdombján felsietok mit vittek. Sebét behegeszthetni csak boszu ál-tal véle. Másnap egy varabéli katonát küldött Hollenstejubez. De ezt nem ereszték viasza. Ez eset Ville boszuját szította s többet nem is izent neki, hanem másnap reggel caatarendbe állitá katonait, Hollenslaju várának lerombolására. Ezen tett sikere által trtoodi magát kielégített. Bek azon alivaló megtámadás miatt, mely oly sok vérébe került Fia eléggé könyörgött, hogy ezt ne tegye, mert átkot hoz aaját fejére, átkot családjára. De ki tudná a felcsigázott boszut fékezni 1! Ville nem hallgatott fia szavaira. Meginditi katonáit, s dacaira aggkorának, maga illott annak élére, kitartásra buzditvin kato-náit. A csata útin életben maradandóknak 20 aranyat ígért, mely üeazeg nem is maradt hatás nélkül, fellelkeaité azokat, mert tudták, mit Ville ígér, az mar övéké. Csakhamar Hollentsejn vára ali érkeztek, melynek lakói lövöldözésekkel fldvSiolve fogadták ókét. De semmi pusztítást nem tett köztük, sot kitartásra edxé okot. Amint a vár alsó oldalát borító sűrűhöz értek, Hollen-steja kis csapatával talilkuitak.A küzdés meg-
kezdidűtt. Viliének be kellé vallani, bogy amily jók az o katonái, ugyan olyanok Hollenstejné is, s ha le i« győzi őket, drága dicsosaég lesz ai Legyőzte őket, Hoüenstejn a rövid ütközet ál dozata lett Ott hevert katonáival együtt, élet-telenül. Felmentek aztin a varkapuhoz. Oly csend volt be!öl,|niintha ott is a halál szedte volna ildozatait A kapu erősen be volt csukva. Kö-rül mentek a vár dombján, de sehol alkalma* helyet nem találtak a bejutisra-Ámde Ville lela menyes esze hamar fedezett fel módot, melynek segélyével a falakra felmehettelc. Csakhogy nz élet veazélylyel járt Ugyanis erősségi fekozat ezerint egymás vállaira alltak, s néhányan fel-jutottak a bástyára, honnan alacaony és ala-csonyabb háztetőkre léptek, végre a földre ugor-tak. A várban maraduk ezt ászrevevén — ki-rohanni nem mertek, mert sok katonának ben-létet sejtek — elbuvtak. A várba jutottak égő tárgyakat halmazuk össze az udvar azon részé-ben, melyben a konyhára szükséges száras fa volt Azok csakhamar lángra kaptak s Ville örömére ki-kicsapkodtak a vár rovatkáin. Az elmenekültek, miután már a tetők is égni kezd-tek, buvhelyökről előjöttek, kegyelmet esdvén, de valamennyit leszúrták. A vár leégett. Az ígért 20 drb. aranyat mindeniknek megadá. Én e csatiban nem vettem rétzt, s azért rósz szem-mel nézett reám, eljöttein, de halála után oly-kor elmegyek s várba.
— Mért küldte katonáját Ville, Hollen-
stejohesj Ha ezt nem teszi, könnyebben aike-
rfllend neki a var lerombolása.
— Mért? mert védtelent megtámadni
gyávaságnak tarti.
— Így boazulta meg magát Ville ? Elő-
adásod alapján jobbnak képzelem.
mi IX, saját véreid kört élni és meghalni ? ..Menj Oreboviczára, tekints be a község is-% kólájába, h» magyar vagy, ha büszke vagy * e szórt, ngy megdobban benned az a kis tö-meg, mit szívnek mondanak; azon gyerme-kek, kik azelőtt a magyart talán meséből ismerték csupán, 25 - 26 eredeti niigyar népdallal üdvözölnek, azon dalokkal, melye-ket édes anyánk avagy dajkánk duiolt csen-desen bölcsőink felett altatóul , leheteti™, hogy ennek hallatára egy édes öröm, egy nem köznapi melegség ne Tonuljon át egész Talódou, lehetetlen, hogy fel ne sóhajts, bár zengene fel Muraköz minden polgárának aj-kain azon édes magyar szó. mit nagynevű kemktól örökölve annyi vészes, viharos korszakon át sértetlenül megőrjítünk !
De hogy e jámbor óhajunk lieteljesed-
jék, ismét csak oda térünk : magvar egy-
I házat, magyar papot, magyar tanítót adja
* tok Muraköznek, hogy e magát büszkén
emelt fővel magyarnak valló polgár nyelv-
ben, érzelemben és hazafiságban egvgyéol-
ladván velünk, megifjodva. megizmosodva
. tünjnn eló Árpád .nemzete a földmivelís,
' ipar. művészet és tudomány teiV-n. a leg-
szentebb kapocs által összekötve, kölcsönö-
sen egymáshoz ragaszkodva, egyii-üll erő-
vel fáradozva lépjük tul azon nagy jóslatot
.Magyarország nem volt, hanem lesz", —
az összes világ bámulva ismerje el a haladó,
vifulö ezredéves Magyarország nag\ségát.
fényét és hatalmát!
." ' TÖRÖK EENO.
^/W?.-Kanizsán, 187... (vi Je'mtár hó
\jJén a n. kanizsai takarékpénztár kik-
' gyűlésiben.
V, J.I.LU vök-
Elnök gel»ei Uiitm.un S. H. másod igaz '"gató, Darás Zsigmond jegyzi könyvvezető,
• •"i.xenri György, Bsbochsv Jéoos, Belus József,
,-s"Beréi>yi József, Blsu Pál.'Blsu József, Boeysy
.. Ödön, Chiooramy Wu, Ebeospanger Man<-,
' x. Ebeoapanger Lipót, Eben^ai^or Leo, Engiao
, *. der Jinjoa, Eperjesay Sándor. Fasze# , H. B,
"'"Fesselhoffer József. Fi«ch-r József ŰuíWnn
Simt.n, Grünbnt Fülöp. Hauser János J.ci
Frigyes, Juhász György, Koorczer Frigyes,
Lovinfrer Izrael, Maachdntzker Hór, Mayer
József, Neusidler Pál, N'ocsecz József, Plosszer
lftuácz. Práger Heorik. Kimenteid Sándor, Ko-
'•' senfeld Adolf, K<»enW); Urául, Rechnitzer
Vilmoí, Rátz Antal, Schr-y*r Lajos, Schertz
* .»\ Albert, Strém és Klein. Sommer Miksa, Sanv*-
*, ber Józseí,Szukits Náador.Scbertz Simon,Wa|í-
".., nerKtroly, Valb»ch Mór W«rg» János. Weiss
Manó, Weia* Samu. Wellerm^nn Jftooe. Weias
'C mayer Mark, Weiser I. 0 Yveismaier Mur,
1 Vaibacfa Jakab és misefái r'abiáaiu Ignácz,
^ összesen 55 rriuvéajM ta^r, kik mindöszve 187
i részvényt képviselnek.
— De tekintetbe kell venni, hogv ma-
gasfcbb raogu egyén nagyobb boazut követel,
nert azoknál a ku megsértés u nagy.
Az utss felkelt, s s szobában fe! s HIM jár kált. Hajai hátraigazitá.
— Szavamnak bitéit adhat, — szólt az
óreg. — Azoknak igazsstfáb^o nem is kételke
dem. De hagyjuk ezt. Inkább kérdéseimre légv
asivss felelai.
— Melyekre őszint-:n felelhetek, orom
m.l.
— Nem volnn uradoak oly egyénre szük-
sége,k) nem s legdurvább szolgálatokat végezné?
— Kerestet tégy venárookot, de még nem
kapott, azért hiazem van egyre szüksége. Fegy-
vertárnokja ritkán van, mert fegyvereit oly
becsben tartja, hogy e tekintetben nehéz ked-
vére tenni. A fegyvereket ii^yesea kezel.'nek
jó belye lenne nála.
— Mit gondolsz, az én szolgálatomat elfo-
gsdná-e, ha azt csek&y díjért, akár ingyen fel-
ajánlanám ?
— Mindenesetre, uram, ha az ott szüksé-
ges teendúk ismeretének birtokában van. Még
előnye is lenne eioleges ajánlásom által.
— Megkísérlem. A sok fáradság után,
gondolom édes lesz a nyugalom. Az utazásba
beleuntam.
— Sokat utazott önV Irigylem sorsát.
— Soha se irigyeld Sok viszontagsággal
koil azáltal megküzdeni.

— De kárpótolja azt a tapasztalás
— Ki elégszik meg oly tapasztalással,
hogy a nyomort látja maga kortU ?
— S hát, ha Dem szeretett utazni, mert
tévé* astV
— Gondolod, élvezetből V Ha ast, atkpr
megcsalt sejtelmed.
— Nem élvezetből ? Miből tahát?
Gelsei Gnttmann S. H. mJsodigamgató
nr előadja, kogy olaí igazgató Tóth I ajoa ur
megbetegedvén, a közgyűlésben meg nem je-
lenhetik, o tehát igazgató tintáséi fogra ezen
kó*|ryalásben as elnökséget átveszi a e minő-
ségében üdvözölve * bálámat képea számban
megjelent részvénye, tagokat a közgyűlést
megnyilottnak nyilvánítja. _
A megállapított tárgy-eosozatboz képest elnöklő igazgató ur a számolási jelentést ko-vlkezőkben terjeasti rlú :
A korábbi erekben tett számolási jelen tétekben bangaulyozott ason t«nyt, bogv a nagv-kanitwi takarékpsmtár a beteTO kfttOo-■eg táotoritbatlao biialmát bírja, a lefolyt év üzlet emelkedéw ketaégteleDué tette a ax mté cet auragi erejéDek es«D tokomatoa Dövekedéaét ^rednjenyeié, hogv még sgyrenrol a jeleo pénz válaágoa víuonjok koaött ii a hitelre tio rull kósoDaég miodei) jogue ea méltáojoa igé-nyét kielégitbeté • ei álul a fótdtn&velea, ipar e» kerrskedelem érdekeiiiek elóaegélvéaébea k«zha«xnu hatáít gyakorolt, — máareatrol rejtvényeiéinek ía jelentékeny baainot hajtnu, luelj -redmények elérsaébeo tígx aloien kívül oem liagyható téoyetóül említendő meg ai igazgató válaaiUnáay upiotatoa aljáraaa éa ai lutézd érdekeinek me|>óváaa feletti ielkiiauia
Az ezen jelentésben nyilvánitotukról a t. rnwvényeaek a kezeikhez nyomUtásban ki-oszlott üzleti forgalom és mérleg áttekintéséből meggyőző tudomást szerezhettek,, azonban bő-vebb felvilágosításul szolgáljon a következő részletezés :
1873. év végével s betétek óaasoge kitett e» u>-dig készpénzben 1304318 frt 26 kr, «47V,a. arany és 830 tranc értékben 4825 frt 4!) kr, öszvesen 1309143 frt 75 kr. 1874 év vét-ével pedig kitett készpénzben 1480503 frl 4<J kr, és 128O'1/,,. irányban 1665 franc-ban, tehát a betételek összege szaporodott 171359 frt 65 kr készpénzzel, 432>7,„ arany-uval és 83:". franccal ebei hozzászámitandó a'tókésitett kamat 43149 frt 10 kr, e. öl"/,.. darab aranyban, a múlt évi összes betéti többlet tehát kitesz 1874. év végével készpénzben 214508 frt 75 kr, 493"/,. drb arany és 835 Irsueban, — eszerint sz 1874 év végén ma-radott betét összeg kitesz készpénzben 1623652 frt 50 kr, aranyban 1341"/,,. és francban 1665.
A mérleg kimuutáss szerint a lefolyt é' i üzleti ny era haszon 35074 frt 21 kr, és 2O3\ darab arany, melyből levonva, az alap-szabályok értelmében a urtalékalapra 10*/, 329ri frt 86 kr, a nyugdíj alapra 5*/. és a tőke 7% kamatait hozzáadva 2101 frt 59 kr, öas töndijakra 40 frt, igazgatósági juulék és a napi biztosok jelenléti jegyeire 3296 frt 86 kr. összesen 8735 frt 31 kr, maradt még faloszt-ható haszon 26338 frt 90 kr, éa 20J\ drb arany a mely koveikejí, bevételekből azár-mazik :
a) értékpapírok jovudelméből 2627 frt 25 kr, b) házbér jíivödalemból 6511 frt 6 kr, ci réazvéoTlőke 6'/. kamataiból 1800 frt, áj tiazta nyereményből 15400 frt 59 kr, és 20'/, drb arsny, óeszes-o 26338 frt 90 kr és 20'/, drb arany.
Ezen tiszta hasznot az igazgató választ-
— Kényszerűségből; a kényszerűség
vitt rea. Szüleim gyermekkoromban elhaltak.
Nem hagytak semmit, szegények voluk. Roko-
naim kitagadtak, mert nem tudták \olna viaz
szafizetui azon költségeket, melyeket nevelteté-
nem vesz vala igénybe. Egy helyen dolgoztunk
testvéremmel, mígnem a sok utést-verést meg-
unvAu, utazni mentünk. Több évi ataxáit után
civsltuuk. Apám nevét nem ismerem, B Ke-i-
<*.btuiKutz nevet vettem fel. Hogy testvérem iui'
nöt, nem tudom. A sora voit tanítóm. A kegyet-
len sors tanított szenvedni, aa tflrni a nyomort.
És mégis itt vagyok.
— Minek én szivemből örülök.
— Nemtelen tett által nem akartam sze-
rezni kincaeket, sem pedig ütéssel, azért szán-
tam magamat utazásra. S ha sokat is szenved-
t<ún; ba oaábitó körülmények közé jutottam is
olykor, nem sugalhalja lelkiismeretem semmi
rósz tettuek nyugtalanító érzetét.
— Ön gaadag.
— Én, gaadag t ha, ha, ha! Tudod mi
az én összes gazdagságom I Azon tudat, hogy
mások szerencséjének romjain nem építettem
boldogságot soha.
— Épen ezért gazdag ön. Mert mit ér a
szerencse, melynek birtokában másnak kárval-
láaával jutunk ? Mit oly szerencse, melyet mé-
reggé változtat azon tudat, hogy még mi azt
magunkévá tettük, azalatt azázan sfilyedtek a
szerencsétlenségbe V Semmit.
— Saját lelkem szél belíled, Sregem.Ugy-
látaaik, a sors aaért hozott öeaxe bennünket
kogy egymáatól soha ne valjnak el.
— Bár ne kellene SntÁl elválnom soha.
— S mért óhajtod azt?
— A barátság elao nyilvinuláas,, a rokon-
aaaav miatt.
máay akkép javasolja telosatam, hogy ma-den egyes réssvény letolyt évi szelvénye 75 írttal Váltassák be, mely kitesz 22500 friot, a fenntmaradó 3838 frt 90 kr. és 2(j3/> arany- . ból pedig jótékony czélokn adományosssasék 1138 frt 90 kr, ss ez utáa fennmaradó 2700 frl Wí, drb araoy pedig nyereményül sz I 1875. évre áthoaaasék.
A jótékony caélokra adományozott 1138 frt 90 art, pedig követkesoleg ajánlja fel-osztani:
A gyninaaiumi mustom . könyvtárnak 20 trl, a polgári iskolánál szegény gyermekek taneszközökkel, ellátása s könyvtára 50 frt, a községi lakoláoak haatnczélokrs 100 frt, az izraelita felekezeti iakolának UK) frl, az evan-gelikua iakolának 50 trt, a görög iakolának 30 frt, a keresztény kórháznak 70 frt. az izraeliu kórháznak 60 frt, a kereaztény báai szegé-nyeknek 130 frt, a* izraeliu hasi szegények-nek 130 frt, a tűzoltó egyletnek 50 frl, a be-tegsegélyso egyletnek 30 frt, árvabáz alapra 1(10 frt, a kisded óvodának 100 frt, intézeti szulgáouk adomány 10(1 frt, összesen 1120 frt, a maradék 18 frt 90 kr, további adományozá-sokra az igaagató válaastmány rendelkezésére fent hagysssék.
Határozat, A közgyűlés az előtér jesstett számoláai jelentést örvendetes tudomá-sul veszi, az igszgató válaaztmánynak a ha-szon felosztására vonatkozó javaslatát egyhan-gúlag elfogadja és ugy az igazgatóknak, vala-mint a válaaztmánynak ügybuzgóságaért elis-merését örömmel nyilvánítva, a lefolyt évi működése iránt a további felelősség alul lel oldja.
Áttérve ez után a következő sor szerinti tárgyra, elnöklő igazgató ur felhívja a közgyű-lést az 1875. évi üzleti zzámodáaok és mérleg felül vizagálásárs egy 4 vagy 5 tagból álló bi-zottság megválasztására.
Megválasztottaknak nyilváníttatnak. Nu csecz JózseL, Sommer Miksa, Wagner Károly és és Kecbnítzer Viimot részvényes tagurak.
Elnöklő igazgató ur továbbá felhívja a közgyűlést, a 3 ével kitöltött igazgatók és sor rendszerint kilépett választmányi ugok meg-válaasláaához azavazatazedó bizottság megvá-lasztására.
Megválautattak : Bérényi József, Weiser Jósaef. Wagner Károly, Englander Lajos és Kechnilzer Vilmos részvényes tagurak, kik is a azavazaiok beszedésére és összeszámítására kiküldettek.
A tárgysorozat Ö-ik pont alatt megjelölt Kbeusp«uger Lipót ur által tett indítvány tár-gy aiaaa kerülvén a napi rendre- as indítvá-nyozó ur felbivatott indítványának kifejtésére, minek folytán :
Ebenapanger Lipót részvényes tagur elóterjessté, hogy miután tett indítványa as alapszabályok némi módosítását caélozza, a mapaa kormány által előkészítésbe vett keres-kedelmi törvényjavaslat pedig altalján a péoz-intézetek alapazsbályainsk nagyobb mérvű módosítását fogja igényelni, tehát nehogy ezen bekövetkező nagyobb mérvű alapszabályok változtatásnak moel már eléje vágjon, indítvá-nyát es alkalommal visszavonja.
A kózgyülés az inditványnak indítva-
— Üregem, szólt az utas, a mintegy
megütközve ax előbbi szavakon, gyorsao eléje
lépett — szívedből szdlj! A rokonazenv ébredt
fel benned ? Én irántam ? Oh ezt nem hihetem.
— Mi lehetetlent talál ön abban V
— Sokat, nagyon »ok lehetetlenséget —
válaszolt halkan az utaa, majd sebeaabben foly
tattá — megvetéssel találkozom, bár merre te-
kintsek. Ét te azt mondod, rokonszenvet értei
irányomban ?
— Azt, bocsánat, oly mértékbea, mint
még senki iránt.
E szavak után az öreg földre sflté sze-meit, félvén az utasnak haragos tekintetétől, mely szavait.követendi, de az utas nem tekinte reá, hanem érzékenyen szólt:
— Oh mért nem ily álom húzódik egész
éltemen át. De majd felébredek, a akkor ez
álom is fáj, melyet hamar elragad előlem az
ébredés. Oh ily álom boldogit!
Kendőjével törülgeté szemeit, fejét bátra hajú, majd hanyatt esett.
Az öreg pillanatra nyitva feledé száját e szavakra, a az utastól mindinkább távolodva így szólt:
— Ha ily állapotban van uram, akkor
óhajtom önnek as álmát, mert arra szüksége
van.
Az utas nem ismervén 'meg e szavakban azonnal az értelmet, tétovázva válaszolt:
— Almát ? Fiszen most álmodom, boldo
g*t álmodom !
— Az Istenre kérem, ön megörült? —
szólt az öreg a a kimenés hasznosaágáról iron-
dolkodéá - Megörült! Segítség. Örült,
ordít van hazamban.
(Folvtatáa kov.)
aryoso ar által fett Visszavonásit tudomásai vessi-
Elnökló igazgató ur felhívja még a köz-gyűlést neuláoi egyéb indítványok tételére, ilyennel ásómban a részvényes tagok közül sookisea jelentkezett.
A azavasatszedő bizottság bevégezvén működését, eljárása eredményéről kővetkezők-ben tesz jelenlést.
A két igazgató ur megválaasUaára be adatott 171 asavazat s ebből kapott Tóik Lajus as I-ső igazgatói álláara 171 szavazatot, gelaei Qattmaau S. H. a 2-ik igaagatói állásra 143 szavazatot, a 10 választmányi tag megválaaz táaára baadalott 187 szavazat, ebből kapott:
1. Weisz Samu 187 szavazatot, 2. Weisz Manó 185 uavazatot, 3. Herényi Jósaef 178 szavazatot, 4. Plosszer ignáU 176 szavazatot, 5. Valbach Mór 176 szavazatot, 6. Ebeo.pau ger Manó 171 aaavaza'ot, 7. Roaenberg Izrael 170 azavKxalot, 8. Lovioger Izrael 167 szava zatot, 9. Blau Lázár 158 szavazatot, 10. Mayer József 131 szavazatot.
Póttagoknak megválaaaUUak :
1. Vellermann János 60 szavazatul, V. Dr. ScWz Simon 47 szavazattal, 3. Vágoar Károly 28 szavazattal.
A közgyűlés a válaaztáat tudomásul veszi.
je r We
A Unácakoaáai tárgysorozat eszel ki ló-vén merítve. Elnöklő igazgató ur, miután a mai jegyzőkönyv hitelesítésére Warga János és Weiser József v. tagurskat felkéri, a koz gyűlésnek az intézet aráoyában érdekeltségéért köszönetet fejezve ki, a közgyűlést befejezett nek nyilvánítja. Kml. Gultmann a. k. elnök, ryzette Dara. Zsigmond a. k. Hitelesítjük : i'eiser Jósaef a. k. Warga János s. k.
Jegyzék
a zala-egersztgi Hr. törvényszék büntető
osztályának /870-íi évi mártius havi nyü-
vános üléseiben előadandó bűnügyekről.
M s r t i u s 3-án.
73 /B. 875. Sz. 1. Salamon György é> Miklics József súlyos testi sértéssel vádlottat elleni ügy ben királyi táblai Ítélet hirdetés
101. B. 875- Sz. h. Séos Jáoos lolvajláa-sal vádlott elleni ügyben kir. táblai Ítélet hír. délé.
Mltlillt ID.
59./B. 875. Sz. 1. Németh János és V. gántí Pál emberölessel vádlottá) elleni ügyben királyi táblai ítélet hirdetés.
87./B. 875. Sz. I. Ángyán Károly .zólo tolvajlással vád.'im elleni ügyben vád alá be-lyesés, esetleg szóbei, végtárgyslás.
98./B. 875. Sz. I. Balogh József és Tolna; Anna súlyos testisértéssel vádlottak elleni agy-ben szóbeli végtárgyalás.
Mártiusúén.
10U./B. 875. Sz. I. Klingw József fatoi-vajláasal vádlott elleni Ügyben folyt szóbeli véglárgyalás.
1 Í0./B. 870. Sz. I. Tóth József tolvajlá. megkísérlésével vádlott elleni ügyben szóbeli végtárgyalás.
Mártius 1U-4D,
72. B. 875. Sz. 1. Mohári János és tár.. tolvajlással vádlotiak elleni ügyben kir. táblai ítélet hirdetés.
81./B. 875. Sz. 1. Varga Uvörgy sulyo. testisértéssel vádlott elleni ügyben coria ítélet hirdetés
96./B. 875. Sz. 1 Zsidó János és Vendel János tulvajláaaal vádlottak ellem ügyben ki-rályi táblai ítélet hirdetés.
Már ti us 11 én.
123./B. 875. Sz. 1. Halász Vendel sulyo. testi sértéssel vádlott elleni ügyben azóbsli vég tárgyalás.
Mártius 12-é n.
L. t. Proeberger József gyilkossági bün-tettél vádlott elleni ügyben szóbeli végtárgyalsi. Mártius 17 - é n.
133./B. 875. L. t. Auda János emberölés se) vádlott ellesi ügyben királyi táblai ítélet hir detés.
143., B. 875. Sz. 1. Grtnhut Dávid és Ur. S4Í hamis adóslevél készítéssel vádiotuk elleni ügyben kir. táblai ítélet hirdetés.
lóó./B. 875. Sz. 1. Kebli György és Ko. vács Róza sikkssztással, illetőleg sbbani bün-részességgel vádlottak elleni ügyben kir. táblai ítélet hirdetés.
162./B. 875. Sz. 1. Kovács György fatol-vajláasal vádlott elleni ügyben kir. táblai ítélet hirdetés.
Mártius 18 - á n.
112./B. 875. Sz. 1. Smercaka Yenczel sík. kasztissal vádlott elleni ügyben szóbeli végtár, gyalás.
162U-ad 1414./B. 874. Sz. I. Eibersttc. Neiti férj. Marton Lipótné bírói tárgyak elsik-kaaztásávai vádlott elleni ügyben szóbeli vég tárgyalás.
Mártius 19-én.
124./B. 875. Sz. 1. Huibert József biróilag lefoglalt tárgyak eiaikkasztáaával vádlott elleni ügyben szóbeli végtárgyaláa.
154./B. 875. L. l Kimet L*s*!Ó pmber- ■
miatt vádalá beljexés, esetleg szóbeli vég- T Já
, fabr. 20. 1875.
] 11 Hibás szók és szólások javit***.
j H"gjf valamely ásónak bely**s vágj hely-
* telén vultiról mindenki előre is n^roilfg tájé-kozhassa inasát, a magyar nyelvin; b**raufZ(>tt l.elj lelencek és idegeuszerfis^Kk kiirtása ciéljiUi) Eudap*tsiea tartóit t^aiúbbi KJ Q lés kötelességének tartott* a oy elv tudománynak irle vágó megállapításait mrgisnot?rt«-tni.
Általában TÁVI> bibit luiodtta *J 1 ) a n u j ab b k flltii iió, s in K I )-ii e k m e g v » I t u akár jelentés, akár alak tekintetében e^é-* % é r « vagy caakegyik tagjára ulzve Í * magiból* nj elvből v i i á'g o s a ti D K DI i g a c <t 1 h a t «>. I \*n\y-t«lf»u«*k ennélfogva az uly sx«>alkotások :
1) A meljekndc alakjuk és jelentésük ia teljesen ismeretlen. Ily tájt* koholmányuk : ly ák loyákbartjs ;) p a m ■ a >; ; biir-cián; (Balgfrucht;) eUci t butotuus ;) bőg (h^burutO botrog (oltótlanrák ;) i b I á n y (jod ; i i ro o ) a, sat.
"£) A melyek akár való, akár csak goo-dolt képzőjüktől megfosztva, csupán ca*k rej-tett, de világosan ki nem mutatható jelentéstan Önálló ásókként szerepelnek ; p. u. z ü m t*inn-ók-uol ;t táv (távolból;) v e g y 1 vegyit;) táp (táp&l;) gép ^ é p e l y ;) ciim ^czimrr;} 1 « p (többié pü, li-ped-iíbúl 'i\ vjr ^virágból ;"l ci i r (csira;) bur ^burok \\ ciirbur (csiraburok h.) Ide tartoznak azok a csak kisárolag cselekvéájelelű scúk is, a me-lyeket mindeD alaki kifejelj hozzájárulása oélkul lárg)szúkká erőszakolt a nyelvújítás; pl. t i> r, kíítőr: saxífraga ; véd; cbuk: fa ö r g, stb.
S) A iu»iy?kb«i] kifogás alá t»ik miau a tŰ, mind a krpzA: takar; lobur, kün-cDy.kesceDy, hatnaoy, stb.
4) A melyekben a képző kifugáslaUii, d« a tÖoek vagy alakja, vagy jelentése u^m i^a zolható : D e d-é 1 y, t 6 k-é I y, cg) l-e t, tlb.
•á) Oly ssók, a mt-lynkDek töve helyes, de kifogás slá esik a képző. Ezek három osz-tályba szakadnak, a) A ajegaierfvült képtűk-kel alkotott szók : fü'-ep, k u r - a D y, szakma, b) Idegen képsós szók : t u 1 I-Buk, h o r d • á r. ny«-!ü-cze, stb. c') A melyekbf-u a képző csak. ticlio : 1 o v a n c %, tul-oBrz, jég De- h o s Z - n v a ^ta-lár, ) n y o ni d a, f Ü ■ >t bor-oszlány vk.ellerbal«, i o \ ak-orjáo (UimflV) stb.
t>) Mind a tó, mind a képző helye*, de a képző alkalmatlan ama működés végzésére, a melyre alkalmazva van : ü D k i v ü I ■ e t, ok m á n y, feit- éti, gasd-ász, stb.
■) Kern fogadhatok «*í belyeaaKnek az i-gy vágj egy-két analógiára támaszkodó alkotások sem. kivált ha magukhoz az analóg példákhoz >s kétség fér. Helytelenül hivatkozuak tehát uzuk, akik a szeszély, lábtyu, ok-iu á o v, fitb. képzéseket csinálták a a z e m-é I y, k e z-t y ii, zsákmány analógiákra, mert ezek magukban állanak: azonkivül a vélt képző is homályos. Kérdésest, i. vájjon a s z e-wely, keilyü nem összetételek e. A saákmány p-dig idegen szó.
A mondottakat röviden egybefoglalva: a nyelvtudomány ítélőszéke titk az oly ujonan alkotott szó jogusullságát ismerheti el, a melyben nem csak hogy az alapszónak jelentése tisz-ta, átlátszó, nem csak hogy a k é p z ö n c k értelemmódositó ereje érezhető, b a u e m megkí-vánja még, hogy ex utóbbit csakis azon működés végzésé-re alkalmazzuk, a melyet a nyelT szelleme eléje szabott, s ezt a határt szándékosan se-hol és soha át ne iépjiik.
(Folytatása köv.)
Helyi hírek.
— A nagy-kanizsai „kisdedneveló egylet" múlt raairnap megalakult, jeUo volt ■J j nő ■ 48 férfi. Elnöklő polgármester ur lel-
a P. Ssathmáry Kár-iy • képviseld ur aJtal vároaaskbu megjxBditatt , figj áJlásií, utána Hajfató Sándor ura körül ' menyekhez mért s a aemea caé! nsgj bordér*- ' jét eiotülteti, lelkesrlteégetméltáQelúidéidfel- ( oJrMást urtott, majd Mihály J. Endre ur i egyik titkár olvaaá fel az alapszabályokat, me-lyek el is fogadtattak. Alakult egy 40 noi tag-DÓI álló .Szervesd bizottság," mely működését aszal kesdé mrg, hogv az alapszabályokat meg* RToailéa végett felterjeszti. Az ftgy állásáról WS-vrbb tudóaitást bozaoduDk.
— Nfilráno* kö*»Őtiet. A helytelen
építkezés folytan kibérelt lakásomon ép a ké-
mény mellé tett kapcsoló gerenda a kémény
hasadásán at meggjulván, f. hóÜ-J-án esti 11*/*
órakor már már az e^ész ház veszély beo fo-
rogván, a legnagyobb aggodalomnak kitéve j
valék, inig az igen tisztelt tíitolh-k megérkes*
véu, alig '/» (>r* *'*tl Q^nicsak a lángoló tüzet, |
de a t»|*paii|tól is,mely már lova barapóüxott,lö- i
kéletesen eloltották, miért u hálás k5>*Önetem ■
nyilváuit->m. Nemkülönben a legforróhb hála |
köszönetem nyilvánittom, mini a v*. kir. 4B.
számú uzred Urulék paranusnoksagának, ugj |
a 77-ik honvéd zászlóalj paraacaookaágái^ak i
azon síives jótéteményéért, hogy a lakásból I
kitakarított bútoraim és más oszkozeim hűségéé ]
öregúr Ízleteséről goudoskodoi szíveskedtek. 1«- |
metélten fogadják a legforróbb köazonetem.
N.-KaDizaa, lebr. 24. 1H7.~>. Kováts Jáuosazbiró. j
— A ketmthulyl pályaudvarnál egy i
fiatal vasúti lisztvifteli'i vigyázatlansága lolytán
a vonat lépcsőjéről lecsúszván, egyik lábát a kerekek ouszexuzták.a kanizsai városi köxkór-hásba ssállittatván a városi s vasúti orvos urak áJtai Ösaaezuzoll lat>a térdéhez közel elvágatutt. Felgyógyulásához remény van.
— Króif Pi'ü ur Zalamegye 2-od un-
felügyelője körutn indult a Balaton vidékén
f-kv.*. kfteségek ixkuliü roegUtógatására. Ked-
den, f. hó lti-án a cserasegtomaji kt>sségi éa
caersseyi telekezt>ti iskolákat látogatta meg. tz
utóbbi b*-gywígbt-ii, hogy mily száuandó álla-
pótban van a Utnfígy. biconyitgatní tinin t- »o-
rok Írójának faladata. 1>- hisz mit kivonhat az
ember egy uly egyéntűi, ki egy évvel rzetátt
mint a*ctal<tt dolgozott Keactaelyen * ugyanitt'
az úgynevezett .puszta torony*ban harangozó
volt, must pt-dig tanít, küluuLru 2iK) rt bak-
teri fizeléaért mit is kívánhat az ember. Tanf^l
ügvflA urss^rdnu a Ualstoo partján fnkvó kegy-
ségeket látogatu tnegt innét TapoUza felé vette
útját.
— Hinlttminty. NémetortságétSraJcz
postahivaLaiaihxz «z l»7f>. év febr. hó 1 étúl
kezdve uiiodöü ui:i<;yur postabivatalniil 7T> o. é.
forintig terjedd p :ozóiisz^g*-1 l*-h^t nulváuyuz
ói bankjegyekben. A kifizetés Némr-torwágbau
és Svajctban ottani pénzértékben történik, a
befizetett papírpénz és a ki tízetett érezpéuz
közli ágióleazainiuasval. llasunlóun lehet utal
ványocni agyanaxou időponttól kezdve a ma-
gyar postahivatalukhoz és minden német pos-
tahivatalnál l.">0 birodalmi markig és miaden
svajcei p<istahivataloál l£?'/3 francig terjedő
insaeget. A magyar korona területén a fisetés
bankjeg\ ökben történik, a befizetett érezpénz
és a kíti/.etett bankje^ k'izti ágió Iiuxzáaxá-
mitáiiával. Kölföidre szóló utalványokra külön 1
utalványlapok szolgálnak, melyek az aaokra j
nyomott 10 kres levéJjegy áráért minden kir. [
poslabivatalnil kaphatók. Az innen utalványo-
zott Összeg a feladó által csak bankjegy érték-
ben írható az utalvány lap szövegének megfele
IA helyére betűkkel és számokkal. Távirati
utalványok nem fogadtatnak el, expreaae kés
besitendó utalványok azonban felvétetnek.
Ugyanazon feltételek alatt, mint Németország-
ba, küldhetők Luxenburg és Helgolandba it
pénzűtalványok. A t közönséggel, tudomásvétel
végett, — tisztelettel — küzli a m. k. postahi-
vatal N.-KaDiasán.
— GyáftMÍiir. Egy ritka jó oő B köstiss-
teletuen álló családtag haláláról érteaül&ak:
Uallos Imre maga és gyermekei : János, Dénes
és Mária, férjezett Gyapay Gyózoné s unokája
Qyapay Dénes, — szomorodott szívvel jelentik,
szeretett neje, édes anyjak, illetőleg nagyanya
született: Szabó Rozáliának folyó február hó
22-én, életének 52-ik, boldog házasságuknak
32-ik évében szív víz-kórban tortént gyászos
elhunytát. A boldogul inak bűit tetemei e hó 23-
ikán reggeli 10 órakor Nagy-Faludon szentel-
tettek be, és érette a gyász mise Zala-ázt.-Ivány-
ban ugyanakkor megtartattak. — A gecsei sír-
kertbe D pedig február 24-én tétetett a boldo-
gult örök nyugalomra; • ugyanakkor Üecsén
as engeraul£ ildosal a mindenbatóaak bem a-Ültetik. Áldás éa béke poraira!
— jPerlakról irják nekünk, hogy ott
Liniáir Ferenci ügyvéd ur lelke* kezdemény f-
•éae folytán *t .önkéntes tUzoltó-egrlet" m»»
alakult; működő tagjainak saáooai*4foly gyor
aan szervezkedik, hogy néhány nap múlva
tényleges állapotbalép. Az alapítók és negélynúk
■zárna jelentékeny, a nemrs ügy iránti buzga
lom dicséretes, mely körülmény folytán a I--I-
kes perlakiaknak gratulálonk. At egylet főpa-
rancsnokául Lisiiak Fereucz ügyvéd ur válnHz-
tatott meg egyhangúlag.
— A. Httgy-atádi gazdasági kör jutal-
mat tÜs ki azon községek és egyesek számára,
kik as utak melletti faültetésben legtöbb ered-
ményt mutatnak fel.
— Veszprémből. Aaon hír, hogy nagy-
ságos Taliá*aé arnC meghalt volna, alaptalan
éa kérem ennek helyreigazitánát, '"•"k annyi
igaz, hogy 108 évtx; és oly ruszul érzé nm^át,
f. h. 16-án azon bir terjedt el, hogy meghalt,
boloit ma ia él.
— Al*t\Rajk köaségb«n 187U-ik évben az iskolaszék megalakulván, az iskolaszék élén álló egyének, a tanügy körüli kötelmüket kel-lűen teljesítették is; — dea három év eltelte után, a volt iskolaszéki tagok magokat ez ál-lásra nézvést megrailntnek tekintvén, a mai napig községünkben iskolaszék nem létezett ;-nehogy a nevelés azent-ügye e községben hát-térbe ssuritva elhanyagoltassék, tek. Stingly hlároly geJsei kürjegyso ur, mint a tanügynek I*;!hfc3 pártolója, és barátja több községünk béli lakosok, éa elöljárók kérelme folytán szíves volt mai napon megjelenni köztünk, s knzgvü-léat össze hívni, — a hol a ozámoau egy begy Ült közönség álul lelkesedéssel egyhangúlag isko-laszék elnötének tek. Stinglj Károly gelaei körjegyző ur, iskolaszék jegyzőjének ami irt u-uitó, gondnoknak Boros Márton,- tagoknak tuk. ModroviiB János, Tóib Pál, Varga Fereucz. Koutú Ferenci, K.ukor Oyörgy, Ném«lh István, (íyeroy Oábor, Varga Imre és Varga Mihály A.-Rajk községbeli lakósok és birtokosok vá-lasztattak meg. A megválasztottak a törvény ben előirt esküt a közgyűlés előtt le is tették, mely jegyzőkönyvileg Tétetett föl. Így as is-kolaszék megalakulván szeretett elnökünk st» kott tapiulatos modora, és eljárásával azonnal az iskolaszéki ülést megtartatván, mindenek előtt a gyermekek iskolába jár tatására a szü-léket nerkentvéu, ügyelmeztetve az ellencsel'-k-vőket e törvényben kiszabott büntetésre; utusi-táat adván továbbá az iskolatzeki tagoknak nor rendszerint az iskola látogatására, kegyes volt még iniétkt-dní, hngr atanitóilak két szobáját, Hiely "ddig padlúzatlan volt, a legrövidebb idő alatt kipadlóztaasék. Adjon az ég um igen sok ily ueiuessxivü tan ügy barátot, mint szeretett elnökünk;— akkor biztosit v« van a lakosság, hogy utódja nem marad c\ a sötétségben ; d*i h»l»d előre. Kelt Alsó Kajkon. 1H75. febr.20-io. Horváth János tanító és több alsó-raj ki lakos.
Paplrszelet.
NrT^-~ kemtfltik cgv urí bi*bo« nyolf*-. hat r« tiirutr^íj ír kíitöUi gycrsiek rAwt^rc. BfegkÍTán Ütik, hi>gy az iUctü éru*n a ióltBjtÁaaoR. lUzertiar tof»tA-hiii »-» Ht utUlcáli aiol£á!itlioi, c*-mkdiftn b*n iiüki^ffn. hofy jog-, böic***i*t- *i orroitudo tezyen > a sp»nyo)-, német-, aagol-, fraacaia-, dán iv*d-, nroil-. Aj görílf- í* piri«* nyeirao kirfil mí » mututxknU, l.éber-, f.lrfíf-. latin-. k»*M«lls- é
7 jj j
100 o»/i_ f-rt. furitit, rfy elnyűtt ultoset, teljea ellá-tám éi egy pár f*j«Ma caiuna. — A essiádfS m*BTtí, hucj a villalkuró kfrti nukákból
majrál kivonni.
JI'I felel«l*k. -- Nagj-on uúkoi roh « fnlicr í* fniaU a fuardiin m«gfedd«tU St, igj «c<ílr*n: Hallom, bof y te a bort tgea M»rcUd ?
— Stent atyáin, a bor Krit*tn« ornnk »ére.
— l>e t* a sok bort »*r«Ud.
— KriMsto* urunk sok vére ín mak vére.
— !>• t* mérUk nélkül ilsz vrl*.
— Okak »*■ akai^a aza«t atrán, bogy a korra-
■iroaok hamii mirUkével éljek.
A hÍTTÍmi gyó(7íflrd«brti, tadralerSlej, méljr korpar^tog képűi a. ri* f«o«k«t. — K*t nr ha*r-nálU «f7 idSbra a flrdít, sfrik ulaaaofTei, maaik jismmágt, kik «f7inia rovására n«n ritkán tulbital-maa éleseket *nfedtek meg maguknak.
No már- látom. — monda a zalai — bofy a rokonszenvek tárgyak nem TAnzAdoak egyináshos.
Miért f — k*rde a jáujaft-i.
Mert, h» e feltére, állna, akkor Snnek fejjel Ufelc kellene állania a korpában.
Érték- é$ vütiftfyui fefaniár 23.
ÓV, metsÜqoes 71.— : ó*/, mtmt. kölcsoo 75.80; 1860-kiálladalmikü!os<"n 110.80, baok réssr. 962; hitelintézeti részvényele 220.&O ; London 111.35; magyar földtehermeaiéai köt vény 79.50; temesvári föld tehermentest köt-vény 77.50; erdélyi fóldtehermentési kötvény 76.—; horvá>sUvon röldtehermentéai kötvény 80.—; esüit 10665; os. kir. arany D.26 — Napoleond'or8.90Vj; »0<*mark D R. n. -.—.
Felelós axerkesztó s kudó : Bátorfl Lajtt-
Válasz
Laubhaimer J6z*eJ urnák Ctáktornyán.
Nyílt levelemben as foglalutik. bőgj a ate-lekkr.njTet bárkinek •ubadaáfában áll neltekintett■ a magának abból a ■xHktigeseket kiiogy^xni ;' **i-Totatát ranek nem adta, nemit adhatta; hanem ipar-kodott a tényt „mítoUt* utóval aíattomoi ntoa eHVrdiU*ni,p*dig«i: ilyeténkíp«si«lferditteui akaráaltus n«m ktví* arrsátluiaág kell ! . . . Azt i* mondjapiozzám intésett toraibaa, bogy .két fornm i lé a*a)adffáltam,"
holott b8lr*en tudni roéltastsük, hogy én ect nem
tettem ; »öt ait hiazem, emlékezni fog reá, a midAn toraimat keiében, több tekintélye* egyénileg elRtt azonnali .feljelentéi' é« nem todont, még mivel (* üjegetett ; de eszel kudarnot Taliva. ily aljai ■ némelyemet lealacaonyiuni akaró modorr*! akarja tisstisni magát; — egyátalán ntuj l«r«n litrirs, l>ogy jogot végeztem, aSt még aat tanAmolja hogy men)«k a gymnaaiumba illemet taanlni, pedig jo maga aroak a gTSi&aainmn«k caak knkaajvt látia : — láaea én neai küldöm önt oda, mert onoát már elkéaett, as jo I"", ha ebbéli bölc* tutácsait i-Mtnetéinek tartja fsen ■ azokat knidi oda. Por ura még att jogyzea mef, hogy jól j • 1 1 e'm z i k s tUnUtték fel pAkhendiaég* cgéas nagy»zera*égében bxeaiélyét.
Ezek ntáo pedig kijelentem, hogy ily «ej*n-nel polémiát folytatni ne-m tartom érdeme—afc.
ÉHEN JÁNOS, v*f»ett jorsse
S t e i n S.
antnymivea, Király-HITZA, 4H. n. Akáttia-atcs*
sarkán Bndap««t«n, ajánlja arany ás eztiat órsraktáxAt.
Mindenféle órajsvjtást a legol-cióbbun fsil
Min.li-nkiuck kulon.ia tigv-lmébe ajlnlutik
Dr. Forty-félf altattam* S E B-T A. I» -A. S Z.
mrly rendkívüli gyúgyértje. elvalaaxtú. érlelő éa JÉ"
kalbuaemS bajokban. Ily bajok a toroKgy«Usdáa-iegcaSbuntt, b S t k ^ *-t>araág. uártyáagyík (Croup-augiaa) miadvtiemft megiéitéiek, barapá>, asuráa, vágáa vagy égéi által támadható írbik. megfoirá-*áaok, dara**- vagy ménesoráaok, konok-íekélysS", taxátok (toaCoaiok) — meglepő gyore fájdalom railla-pitáaaal — rCgmött daganatok, gilmSk. tályogok, pokol-var ^carbuiM-ülua pnalola. tualigua/, niegkeményedéeefc, geuyedéaek, vérkr!é*ek, mnin<l«u mirigybetegaégek, gOrTélyen Tekélyck, fagydagaast. ajjféreg, kftrömméreg, vadlina, tagaxiTa^a, raoniixá, kiŐctamilá* éa megTSa dnláaok, helyi raáz; továbbá a ixllléa folytáni láb-felfakadáaok éa sebek, fájót Tekélyaett ragy mit geoyea n8i mell- — Sok DÍ már cairában rolt emlS-ráktol, — a kflloaben elkeríUbetlen életrcazélyei aebéeii mfttétoek meltStéeével — egyedtU esea jele* aebtapam baizoálata áHal meaekait meg.
Végre a testbe teljeaea bemélyedt bármiasmC
aaálka, vagy daráza- éa méMfaiáakja cjnpán eaea
' trpaamnak rOvid idei használata folytán annyira elő-
I tttiük, hogy axntás a teetbSl kOsfinaégeaen isabad
ké«eJ, aebémai mtftét éi fájdalom nélktü kOauya-
kihuabaló, mire a irb gyógyulása nemaokára bekö-
v«tk?zik.
Exen megb^eaülhetlen gydgyiser, Aelyaek jelee-■ége eghiteletiebb egyének aaáinoa ■ külOoSa kívá-natra bármikor felmutatható bt a o nyitván yai által már rég*u a legféoyeaabb'en «Uim«rt«t^t — rendUrtii, a iegkfllönoemübb eaetekben megpróbált natáaásál él leltflnS nkerdúa eredmény ©Ínét fugTa, melyek haianál-lau által még havait bajokban U *Jéretnek, jol megalapított í- elterjsdett hirét kéuégberonaatlaoal igazolja.
Egy osomag ára U kr., nagyobb ceomag I írt, haasaálati otaaitáaaaJ együtt, portán küld re KI árral tftbb. — Egy Mnri nomaEnil kiapbü axállituany nem teljentletik.
K.ö«ponti küldeményeaS raktár • PsstM Tlrst JiZSff gyógyixerúaE árnál király-nteza 7-ik asám alatt. Továbbá kapnátok: Hs«y-aasizsa< . WAJMT8 JÓZSEF aruál. PaksSS: MalaUnazky S. - PscMtt , HipAci J- — SlaSfn: Sttmborasky. - SZ--r*sMrvá-rstt: Braun J. — fesatatMySS -. PílUch F -VtSZSrMkSS : Ftrancay K. - ZáffrásteS MíÜbaeh U. Ssf rse*SS : Bock J.
A t. ca. ^j-ógyazeréaa éa kereaks4S arak, kik
raktárt elvállalni hajiandok lentiének, lelssolittataak,
, miiaerínt e réaxbeni ajánlataikat ezen gyógy Mer kssai-
! tójéhea FOHTY LÁSZLÓHOZ cimezre : Bodára, (Ráez.
! riroa, i"uatcaa, OiMJ. tiámj bekfildení iziveikedjenek,
| ki megrendeléseket in pontoaan teljeait-
| ajam^ Vidéki bérmenUui terelek általi aiegTM-
{ deléaek aa árnak kéazpénabeni bekaldés*, vagy poata-I atalvany vagy atánvét mellett Ulitént éa legponto-\ lábban Uljeaittetaak.
*) E roTst alatt köröttért felelSaaéget MM
i . 8aerk.

■ex
81 A legnagyobb
YASBÜTÖRGYÁB
Konybftkerti magvak,
An die Herren Schneidermeister !
I'i« Tsekvaarsa WUarlaii von Jstans 6Bazier| in Grat/, íe.
St^i«>rmark. empfi^uh f;ro»i>p Vorrktbe aJicr fiauungeo der elegaatester und mod«n-atteo
;nemesített rózBa-, disz- és grftmölcsfak legszebb ftj- - ._
Rock und Hosenstoife
lasztékUn (1593-3)| Becsben. III. Marxcr nrcza 17»»z alatt van, hon-
zu iehr btUigcD fe«tge*«txt«n PrpittD.
Anf Wiuuch vfrdeollntwkartta
tjyen brrmentve küldetnek mindenkinek.
Iháros-Berényben, Ullmann Venczel »»" képekkel ellátott árje,ry»ék kívánatra in-
uradalmi mflkertésrnél jatányog iron kapható.
(!»?»—6)
Lapunk mai szamához van mellékelve a „Magyar Tadomanyoa Akadémia' könyvkiadd bt*ottaag*nak feltaiváaa.£ nagy horderejű vállalatot ajüaljak. a t köiöaseg figyelmébe.


H á m 0 S lovai. Árlejtési hirdetmény
A Upolcravároai^ gazdasági felsőbb népiskola építé-sére ezennel árlejtés birdettetik.
>7. árlejtísi kikiálltasi összeg 12,000 forint, me-
lyen felül árlejtési ajánlatok cl nem fogadtatnak. j
Az árlejtési határidő 1875. évi mártius 14-ike,; mely napon reggeli 9 órakurfog ngyanaz a Yiroshaz tanács-1 termében megtartatni.
A terT s kőltségretés, valamint a feltételek ngyan-ott naponkint megtekinthetők.
A vállalkozók a fenntebbi napra 10*/. bánatpénz-zel ellátva szíveskedjenek megjelenni.
Zárt levélben tett ajánlatok csak ugy vétetnek fi-
gyelembe, ha a bánatpénz melléklteik. (1591 —2)
Kelt Tapolcáin, 1875. évi febrnár 15-én.
Az épitő bizottság.
Hirdetmény.
LakActai S(iinr>íymesében fr-krő kir. kflaalap. nratlalnn rendei-néDTébAl NNMI »*r* tavaui árpa ^ 2W0 Mér* itk f «v *ár«zt«* bi
3^B' Lakécaál a« nxadaimi tikíiLartAwag tntdajaban r^gfli Iu Arakor
ayilvaaub irvcr^-n távirat utján eaikúal"odo tfl^tibi jotanajjj'á* fen-
tartáaáva.1 elfog adatni.- KHIúlfg W» kron bítlyejtgfl ellátva is«rk«aitcu
'« az Árverési feltételek elfogadását kijelentő jtart ajánlatok (offert) i
i u árrerM uobolt »"?ke»dét«*iK eHoKadiati.ik. — melyek >•* a szAlx-li
; árverés után boBUUak M. - .liiad a u<.tM*li irrertMnéi. wind a tart
ajáalatoknál az árpára 2<X) frt . a tabra itiO frt biaatpéaiUi let^ndo,
illetőleg melWkleodú. — A gahouanKUKk caak tnérÖDként adatnak el
: revö tartozik acukat átveuni. — A feltéwíektil eltérő és utóajanlatok
élnem fogadtatnak - melyek is, ogy a gaboaanemek, ai uradalmi
< uasuarUMfcgnál mc^tekiotbMük- (]5**í>^ll
i Kelt Lalóiftán, 1875. febr. 16-is.
A kir. alap urad tiszttartósás:.
ROBEY ÓC C0mp. Limited nureineProbel
- *" ■ i 1 am »ich TOD der Gőte aeiner Wa»r
■&■ gazdasági gépgyámokok, Lincolnból, Angliában, >^~»^°
:"'::. Budapesten, Üllői ut 1-szám. 5t#
biliige Pr«ÍM voo
kr.
legnagyobb ga/.dasigi g<-praktir Budapesten, állandó g é p k i i 1 1 i-t á », készletben található.
Sarvetf-fépek különösen magjar viszonyoknak megfelelő k o n n y ü 2 k ö-fonséges ló által hu /. liatú, rendkívüli tartós és egyszerű 13 soros vetö-gépnek ára Budapesten 320 o. é. forint, kovácsolható vaskereten és hit ül-riü koroiányozható.
Anefikaj rög töri. meglepő könnyű és a legkötfttebb földben is használható.
■' Amerikai kaszáié- és arató gépek
Logereblyék '-^ szénagyüjtók retnikivúli olcsó áron.
Világhírű Robey fela fekvő e>hordozható gőzgépek.
Góz-csépió-gépek Patent vasrácsával -vasgerendával a legtökéletesebb c*éplö-
géf> a világon, mely minden más hasonló ezen i képűit gépet, munkaképesség,
nhlség és tartóság tekintetében felfilmnl. "
Kézi cséplö-gépek, léjárgányok és lova* csépÜHBalnek, szecskavágók, sze
Mé- '"'■* konkoly-választó rosták és mindeu más a gazdasági gépszakmába vágó eszközök.
>'. B. Községek számára, kik gózcsépló-gépet, vagy gőzmalmot akarnak besze-rezni, különös kedvező fizetési feltételek szabatnak.
?í>". BB. Megrendeléseket kérünk közvetlenül hozzánk RobeyA Coap. Limitedhez Budapestre czimpzni. mivel sem Zalamegy ében, aeai Vasmegyében tolónk gépek eladására megbízva senki nincsen és l özvetlen érintkezés folytán olcsóbb árakat is szánhatunk s gépeinket rag; Bécsből, vagy Budapestről szállíthatjuk.
Végre Budapesti gyárunkat gépek javítására is felajánljuk és mis gyárbeli h«sz-Bált gőzgépeket is jutányos áron becserélhetünk.
(1589-3) ROBEY & Comp. Limited Budapest
Cs, kir.szab.déli vasúttársaság.
Több a vasúton talált és átadott tárgy, melyeknek tulajdonosai telnem találhatók, árverési utón 1875. márczíus 7-éb eladatnak.
{im~$) A vezér-igazgatóság.
Gróf Jankorics urasagi istállójában Daruvirott a
■nltkor eladásra kijelelt 2 darab paripán kívül ujolag 2
drb. jé betanítottéi már hasznait tu-
lajdon méneséből származott há-
m o s 16 eladásra kijeleltetctt. (1594-2)
Malom eladás.
■ lakással, éa
ZaUmegTr Hegyred ko«te«*l.»ii f«v l-lpai l"" TÍIÍ B.lom •l.dó «*•',. l«b enettel. 3 >ii,li»bol ullá un>l, aeréptudellel ledeu és poríw.1, padli.,.1. ell»r..u awr,°e. bel.0 vil.go.Ug. . kBp.daél 4 ol .tel*.. . k«*z. |-d,g 8 f.gT M eluaradáitólírtnl elegeodó mrf .... .,_„, _.,._
A, eladandó auloa n'( »*°» el.,»yatel « l.ir. >.<>« ■»»'«» .1.11 Irtó etet frl.itelt e, frkresf f..l)>.» k-m aotowl «*«T"""
biuoiiiit, rárre 110 ín. jüTr
..lileg . l»l.jdo.». Likoti 22 lika aLttjelenüceiheuiek.
Hölgyeknek nélkülözhetlen!

AVISSANT
Félr-
Tele artalaut « cjfesttkktr Felrf a rl2ia«rral! Elrt «áral|ak aiag.kat: ICíal a MreiaMrtM. UvatalM.a aiegvlitnalt. ti.zU éa Mtma ártuutlu ;.;.'. ,«-Si BAVISSASTE, Ur. Lej,.«ietól HiriabM, _ \bir aaoii i*ríivt*l. az emberi tiuri minden snrülVslol utúbajoktúl meg jvni ét wepiítjéi a >rok iljii**iiot bii<n»uui. Már az eltó kisártat m«% fog Ibarkn nyúzni arról, hocy minden dirsAret föl«sl«j[«i.
Kt'ú nagyban én kirHiD.vb#D BudipMtti iDr. LtjM»t Í5raktarahan. Király utrza ]f> sr 1 19 f£gj üvegtok ára 1 írt ~>0 kr.
■r
v M* Vidéki rendelvények a )e<^/.igorobb titoktartás mel-\«"*Tett, otáurétteí eszltözöitetuek.
LeinwaadöD. ti
1 8t. tMMllis* * 4 breite WVb* 11 1 , 90 , *. . Leinenwabe 8 10. 1 , Í0 F . r íiarolein* 8 io 1 . S0 , . , - r^aalfin*. 3.1U
oder pr Wiener RlJe ^7 «r Seidea und Samtntbüuder. Pail oder 5obleor Seid*- in allén glat-t«B QM)dem*teD Farb^u. aarb mit Ürb R»rktl.eiiea.i-'üufi-'iD)rer-hrenv pr. Wiener íllle ^7 )u. Zwei Kiuger-Breite iwei \Vit>u-r K,]t?D 27 kr
weiis^ ader g-mr-ifte Frauvy- oder
I Ciüii. Kuiertrttmpl. b"st. ijual. 27 kr
I Kía Faár Manner-Sorkén i'< r
■ Eia Paar Strnapfbiad*>r a. breí-
ter Seidenr^iid-Maacbe gepout 21 ,
Feroer
Betlxeuge, »>cliwereLaufipp'piche,M6-b«lgradl. Nett- uod Ziu-VorbAage, eebt&rb. Percailin. torki*cbe Schlaf-rockatoffv, Harcbeote. pr. Klle *7 kr.
Sch*fwoll-Kteider»toffe.
*/4 brejte ichwere Kipse, LHitre-Dia
COoala. Thibets.Gaiiero.Bareje^latt
nnd ge«reift. in alleo Farben i>r
W.«er Blle
= 27
E.o Stuck
Fáeber ia allén FarbeQ . . 11 kr. Eiue Garo. Kopf-n. Bruitma-*rbe mit Sammtbander und
! Rosen gepout 27 ,
i 1 P Majiseb. IUIII Krafea 27 . 1 Kopf- o. Tascaeot. mbt flrb. Í7 .
1 Leinen-Sertiette . . . . 27 m
1 Schildkrou -Hurkinii
■eucater Facon 27 .
1 Frísir- und Staulikaisai . 27 „
Eiiie Leinw.- u. Schlingttebeere 27 .
1 AngoC-DiadeD) jani m. tvcbw.
Perien beiüekt, d. Alleraear. 27 F
1 CaffeelöffeJ au CbimuilhW 27 '.
Áuftr&g*
werdea gegen Kiosendung dpf Betra | gesoder Naduiahisepraapt effectuirt,
Mnittf franco iitgesendeL En grot-K&nfer erbaiten Rabatt. Di< Waare ontír Gaxaatie der f^ualitá
rendes anatandalos retonr genommea
Wieo,I.,AdlergaaiC 4. ■ krttrt «■ Aánm urraanaa
Die Lieinen- a. Modewaaren-Fabriksniederlage in Wien, Jow&tadt, KochgMM Nr. 36, Kipg»°g durch die Al«er«tr»«,
Wiener Cittundruck-Fab-riksniederlage.
adilto ai>
wobl a^o K« Kross->h dm Ur. Ml Vi-r
u b«»org^u nnd far allr Anikel iln
prci> |HT
Htück nit
a. 7.f",rr
Duuratl ia.
Wir erlaahen au nactuleheud tii.U(«t ie*tellu>n Fabrika-Frcii-Caanuit für dieSmiou 187Í). ergebvatt
vorxulagPD . wir TiT*fi'-im<-u aiiiimtüctie Er*eUgni»»
iu «wei Qualítlten nnd liftricenfflr Tnllkoaineoe (iflte
d*-raelb«o. mit d«r Ver«icberoOR. daas jeder Auítrag
aiif da«3 Re*>U*ut to ai«ix»-fObrt «trd, alt VVUQ <T
pvsöoltcb gewábit wQrde. Kai geelirtet V<>rlaii|t*-n
tvodeo wir Mutter uod aii*fí.hrlieb?u Pr«i>-* 'nnrant.
Indra wtr oowr Cateruehnen aoTi Be«te *-mpfeb-
len, »eirbfli-n wir Hochacbtiings»oil
Preii-Courmt:
K
niaaio I-'ercahnel Hemdatoffen p. F.lle fl. . .I-.25 ^er Kr-f ín Per caiine. V-retoosi nnd Hemdstof-I fra pr. Blie f» j —.30 Senakircbeuer ' Krx«Ufaíaae in; K*uiite u Jaco Dft p EUe H FrauióiiwiiesKr-leugnist in Ja-] cooeu a. Mous-Í
- p. Klle d I — 40 6i i
<ju>l llj.! .1 'Stick-W.
■< 30 50, té. 54 El."
. 8—! 7-
IWmT fol-
Am t JU Kllige «cbt-
CIIIK, Bu-■ce, Jaco. iau tud
modem* Ileider. atoffe, IO-robj .ebot türb .!> uicb gbut-fartug.ttai.
| ml pr Se '/, 30 elliga ««-
wucbeo<- Hual-
pr. •*.-«. 10.—' 9._
—.30
scano SuoJ-waare pr. St. fl.:12. . \\l _ —•** *!<■ 60 elli«e Hol-|
l4aderLeiDwaod i pr. St. B . ,14._I|2_
fMt.r Letawaadi
pr. St a. . 16-16
NwMti 1« Ball ;
-.16
—.40
iW.Ddp. '
a. a. . . . as _!_„
rtK-fc-Cretoni io
d. neaett Miit-tero v KI le fi
uod ü»ia lemwaod.
W«I|H
.tekint af uod ües-deo Cáiffoo ^cboürl ii
farb KJei-tlerbarcaan te,eogit»ca« Letaea«toi* i. fdr Üau«-klíider,
,, Rimbarjtr
(.srlI.jru.Uol-
f.ld) m 6 Sor ,
K.rbfa K Deavias p. K fl.
blsiM'b^ BrillaD-ÚQf pr. £llr 11 A'eiate UDdglatt-ftrbi(c Hrillu. liae pr. Klí* II
terc* Kieider-Köp«r p £. 8
tea ». ii bú 30; 40 -60—«U -70! '
BitiMt'wa.ra
alt 12 íl
£Kcb*l IB. Bilder oder farbiger' gaat* per Dut-teadn . .
'--B6
. „ , •ca*'uacber out
der fllr Fr.utu-
gradl, fa/b **tt- Caaa
der per Elle I _4s|_.4O Dtt g
Damau od.
EafllMkC Hwaenttffe far,
Itr peri
bunte ü. bfll-Ziu i
4ir.dl, weu Spiu«ovor
J
ttViuT L'hiíoaJ Scbirtiog uad |
a.
f.rbiger lüuit«a i per Du. 8. ' U.rren- r.«cbea-' ■ tlcbel Bit türb
3.-1 2.51
den-Hn-'
p Kik «i
Weuwr Dam»M-
(rull a. weiswr
oJ. gelber »i»o
k Elü
oenUdiel
UB. ». /
er Leineoi
Feruwr per L)u mii 12
, per
od. gplber Su. . •"•">
ll 4, ».. p Du Cigeaet Brzeag-OK. CIIIUD b^opftürltel pef. Ütt. U . .
Er-I
kiu| pr. Elleü _ *)>— ,-JfJ ""■«
H.ailtucber luja- Sor"
| |
irl, teio
tUbtU
sciit*nUlcarí mit tárbig liaut,, -Vr Tietien iu wilch uod Dataaat, *. und fárkNgt: >ialcÍB«o-Ueatert. tarü P-queUjHand-iOeű*r,Bai tut- u Cot-tou-kopftu-cbel,arb. u. blaae Her reoíansfaen tűcher uad allé in die « Facb eiatebiageo de Anikói.
Aaftragr aus tlerPfo-f uu werdeu
per fcjlé 9 i ao j5
cawftri* Orleu*'
per Klle a. . .i _ 5n -.41, Sebwtrii. LU»ter
g
od.Battiit-Kopf-1
Ucbcl p. Üt*, fi.
Foulard- Kopftu-
h' Du. fl.
1 .SOJCosamooter Fou lard -TaacbentQ-efacl f. Herr«n p«r Du. ű. .
per KUe a .,—.701—60 Hcbwarte Scideo-j
1 —
IQitfm p. fcllp 1.
J^ eogl. ichwar«e|
Kleiderripse ■..
Kleiderod Dol-!
:teD od. ge-
itertea Far-i I í
Kiie a.;_ 4ui_.au Siiek.
pr.
-4U|-
niat Taacbeota-chpl f lierrea pr. I>u. «. . .i ; ■*ioea - ierftet-MD in Jaquard pr. Du. fl . . -Leineo - Sonriet-Í t«o io Daaast pr DU. Ö . -, I Í
au p«r Elle flj Kld
Ramburger Leia-tecber obo Naűi 2'/. Kllen breit, 3 fUlen Luig. pr. SUck B.
F&rbige CaffeetO-cher ioaJln.Kar-■en pr. Stilck a.
cber ia Jaqnardl pr Öu 8 . .;
Lei»«B - Handta-' ch«r ia Datsaat pr. Du. Ú. . .
D«g»ert - Senriet-I ten. weias oder! lf ia l>a-[ t pr. Dtz. fl
1 SUlck Kinder, piquetdecke, oder f&rbig pr. Stadt n. .
toali weitti perion licb gewaltl *ür de u.Sicbt
fi i n e Q&rnitor Bettdecken H.1uM,larbif,p. 2 StOck B.
TiacatOcber Leioeo - Dao
fl.i,a>i,4 öü, 6.50
t «•!- Hudtiotnr
pr. Du. U. . ..
noaaen. Adreste AD die Fabnk& Nieder-
S OaniiBirea,». od. 6 Pen. 18 Pera. 18 Pen. M Pura X fftrb. ia J.qnu^, a. & fi. 10 a. lft i. 91) J !| (liu^ituren. w. od. 6 Pen. 12 Pen. 18 Pen. 84 Penj X 'lartig, ia bamaat, B. o a. 12 g. 18 a. 14 )
ung mit Nachiy.lwe, Packaog ia SHbtt >ost«apr«a und bimm wir auf Firva nod Adresrs «e naa iu achiea, ara oicht TOD mias(Qaitigea Coacarim ten getaairht in wf>rdea.
Wiener Cattun Oruck Fat>Hk»-Kie<ieHtge
Stadt, HuprechtapUti Nr. á, nur Nr. 3. arta d*r Ruprecattklrcha Tiaai fcm Fi
F.iaf«Dg
Stadt, HuprechtapUti iflckvarta d*r Ruprecattklrcha, Ti
9acrÍBteÍ.
NB. Ali Prob*aaftrügf *ersenden wir anrh balbe Stflcke
16 Kllea und baJb* Dtraende mit (í Stück i i£*6
Kyonukjtá nyírnia*,
, J876. február 28-áa.
XT-1
évfoly*Bataaiasa«la» Untak
■akta] fafaatstnak al.
ZALAI KÖZLŐIT
előbb:
IALA-BOMOOTI KŰZLON'
rtagy-Kanii*a vara* belyiateaaaanak nanküiönban az .sité zalai ügyvéd-agylat". a ..nagy kasiztai karsakadelni i iparbank", a .nagy-kaaizaal
a .zalaUMgyai általános tanitft-tettiUet', a .Zate-SasMgy* aéziuftzat. r«tzvanytart«.at « ttbto Mfyti ét váron »gy»«ül«t hivatalt* trtetttiti.
HetenkliH kétszer, vasárnap- s csüióriéköii, megjelenő vegyes tartalmi
Jallfa : ,8eaaa>> •* w] íjaW ..k.ht, nini ui»k áluíánot l.cfauc i M a jó táraaaá( knrcil.a. . . -
tMMl) Aarél (HU
Magyarnyelvünket mi —magyarok -azért nevezzük anya-nyelvnek, mert ezra szó iltal is kiakarjuk fejezni azt: mily iiagy befolyással bir a nő, különösen az a n y a a nemzetiség föntartásara. Kgy ide gen ajkn nónek magyar férfival való egy-bekelését az idegen nemzetiség győzelmének tekinthetjük, tudran, hogy az anya mindig (mily ritka kivétellel !) saját nyelvén szúl övéihez. Csak forgalnók föl a történelem mohos lapjait: hány ezer meg ezer példa tűnnék fel előttünk ! De minek itt lapoz-gatni? . . . a gyászos Bach-korszak igazolja egymaga is állításom valóságát A'oéim't elem terjesztése németnyelv, német ra««ni-izer, német hírlapok, német kurmáuv stb. ' álul mennyire aláásni iparkodtak auyanyel-vank repatátiújál!
Enez járult önmagunk könnyelműsége. Nagyjaink idegen nyelvet csepegtettek gyermekeik szivébe és szájába. Inkább an-gol és fraiiczia dajkákat, nevelőket és tár-salkodókat fugadtak*családjaik körébe, mint-sem magyart ; s ha az ifjú mágnás a nyil-vános életben kezdett szerepelni, nyelvünk-höz vajmi keveset értett. A nemes gróf, kinek szavait mottóképen használom, .Ma-gyarnyelv és elókelöiuk nevelési rendszere" czim alatt irt értekezésében ngyancsak ér-zékenyen kelt ki eme hazafiatlanság ellen. Azóta — ngylátszik, — épen főura-ink adnak legszebb példát arra, miként be-csüljük drá^i anyanyelvünket. A legelső tuagasrangu hölgyek beszélik azt. azun tar-
salkudnak, magyar írok máreit nagy galumuial olvassak, stb.
Azonban még két factorral találko-zónk gyakran, melyek az anyanyel vet nyom-ják, irtják, - vagy legalább nem ter-jesztik.
Kzek egyike a német sajtó. Nem va-gyok ellensége annak, ha pl. Budapest fő-városunk néhány német napilappal isméi teti viszonyainkat a külfölddel; de határozot-tan tagadom azt. bog}' a vidékek ne nélkü-lözhetnék azt a borzasztó sok . Wochen-blatt-'ot. Csak Vasmegyét említem. K me-gyének két magyar hetilapja alig tengődik, ellenben két német lapja szintén megél, s azok egyike külföldi illustrált lapukat hoz > mellékletül, melyek egyenesen a német ' szellemet lehelik ki magukból. Arról, hogy ( egynémely szombathelyi s más városi nyil- • vános helyeken csupán csak uéuiet-, sj még a helybeli magyar lapok sem találha-tók föl, most nem is szólok.
A másik tényező, mely anyanyelvűn- i ket kellőleg nem méltányolja, számos leány- I seveló intézet ferde felfogása és hazafiat- j Un rendszere. — Igen ; mert német neve . lóuók működnek azokban, — franczia ta-nítónők prQ&zszögnek orrukon át hetenkénti 4-6 órában, — szegény anyanyelvünknek jut a legkevesb idő. Persze, az intézet-tu-lajdonosnő programmjában dicsekszik a hí-res, művelt külföldi ,tanerők"-ben; ellen-ben az anyanyelvről nem emlékszik meg.
fis a jégre vezetett apák s anyák mennyire örülnek, midőn kisasszony-leá-nyuk egész mondatokat pergetnek le Gö-t bének „Die Leiden des junger Wertber-jéból," vagy taláu urillparzer Ferencz ,Das goldene Fiiess"-jéból. Az apai-anyai öröm
-mk bakiuádaav«ut«-kita*>aii«Urd Bj-ron, Dickens, Rousseau, Llugo V., Beran-
ger jtb. müveikből is tud idézni
Soha sem kell felednünk, hogy addig él nemzetünk, míg anyanyelvünk ! Ne a tündökölni vágyás-, ne a külföld majmolása legyen fótörekrésOnk ; hanem az elfogadott jelszóhoz : , A haza minden előtt!" — te-gyük hozrá: , fci az anyanyelv minden előtt!'
BARABÁS GYÖRGY.
.Magyar kflnyvesfcaz.'
Gyűjteménye a régibb ét ujabb magyar é*
k'iilJöUi, valamint ókori (heilm és római)
jeietebb müveknek.
A asellem hódításai képexik miudeu művelődésnek alapját!
hz»u sarkalatos igasaáglól áüialva, elha-tároztuk egj oly vállalat megindítását, ani>-ly a világirodálom remekeit mentül aséleeobb ktt-rökre nésve hostáférhetdkké s ai álul ko.bir-tokká tfgye; mert mennél nagyobb olvasok^ sönaéget tudunk nyerni as r-lisisdrt jitlleaé^ü mÜTekonk, annál asélesebb m^dr^t ásunk a k<ir. művelődésnek. Midőn tebát a .Magyar köuy vnhai' i^gyréast a külföldi irodalmak aekélyne tMrinékeit (a melyek nálunk, fajdalom, ijeastő-Uz elterjednek) a bitorolt térról leasoriUai igykszik : addig máaréast törekvése leend a b«uyvairodalom karja befulyáaát mindinkáUb csökkenteni s ellensúiyosni.
£ culturalis nagy c séltgondos vá-Uastáa, valamint readkivUl olcsó ár álul remél-jük elérni.
A válaastáanál — melyben asakaratott irók Unácsával élünk — ason aaempoutbol inda lünk ki, hogy míg a költők fenkölt eszméivel az elmének foglfrlkosUtjuk, a mellett a kedély-nek is nyújtsunk táplálékot ssórakosUló olvas mányokban. Minden elöasör eléforduró irot rö-vid élet- éa jellemrajzban fogunk bemuutni,
ismerkedhessek, és raju példái vulnaam a fog* koay kebel.
As ók,.ri remekírók, és a modern külföldi irók csakis kiválóbb költői s prósai müvmt fog ja a „Magyar köoyvesháa" jo fordításban ko-sőlni.
A magyar irodalomra knloaos súlyt fog fektetni a „Magyar köayvesbáz*, és mivel ré-gibb jeles íróink müvei vagy égéséén letűntek a könyvpiacáról, vagy fölötte ritkák, vagy drá-gák, vagy pedig még összegyűjtve sincsenek; rrunélfugva idővel régibb íróink minden neve-zetesebb müveit fel togjuk venni a .Magyar köoyveaház'-ba, a mennyiben ások már ölesé kiad sokban meg nem jelenlek volna. Kevésbé kitűnő régibb íróinknak, gondos szemel vények-ben, válogatott költeményei a prósairetai fug- 4 nak a .Magyar kAnyvasbáz'-bae megjelenni. UjaLb íróinktól szintén fogúnk eredeti mttve ket közzétenni, még pedig részben eddig saeg ami jrlentrkr't, részben pedig lapokban és fo-lyóiratokban elszórva köaloneket Ezekre néz-vtf uieggyózcVlAiünk az, bogy a válaaztáa ssiajo rát azabúd alább b>n|rolnusk; de azért esek kőiül is csak jót, és érdekeset sduuk.
A .Msgysr könyvesház- 1875. ápriltdl fogva, 3 —fi Íves fűzetekben (sattkaég szerint: kettő, éa hármas fűtőtökben ia) jelen lufg éa mindeo füzet egy e g é s s a t képes, ügy, hogy turndékes vagy hosszan elnyúló ba-feJMzetltn mfiveket egyáltalában nem adunk. Ennélfogva minden füzet k a I 6 n is kap-ható.
A .Magyar könyvaaház"-b.,1 egyelőre évonkint 2 folyam (ko Irl) vsgy 2U füzet jelen meg.
Előfizetési ára egy folyam naküfrt! Egyea iüsetársSOkf.
A füzetek ss alófisatok-nek bérmentessn kuldstnak meg.
Minden egy folyamot képező 10 fusetbsa külön czimlapot és urulomjegyzéket nyoma tünk. ugy, hogy * füzeteket együvé ia be le-hessen köttetni. Fogunk továbbá olcsó s diases U-k.íléai táblákról is gondoskodni ésesálul slé

TÁKCZA.
ü—<• A-f. barátomnak
Ha éli.m 6,Hm tifr* jár.
8 folsttcm alsajlutt a viliar; Ha t ati* dobogni magtKuut már. Ha majd hideg MrfBrOnrT takar; Ba almait bo-bánai. Sí.nvcd.lj. barag; Ádáz »ori kínomon Ha már nana karzat; : JBij akkor airomboz Hol kamztam áll, 8 mondj imái, ki aúudif H( barát ..Iái!
POZ81XJÁR GYŰL*.
A végiét
- rjaaaálj. -Irta in. nrmámnkf .l
(FolyUtás.)
Ax öreg kiskara nyitni sz ajtót, de as >taa szelíden megfogta kezét, visazaUrtotta, ■ i..oaolyogT» axolt:
— Öregem! Ily gondolatokat táplálás fe
lillem r Nem vagyok — itt eleressté keséit —
bár lennék őrült! Akkor tán annak képzelném
magamat, mi nem ragyok, boldognak !
— De aa Istenért, a\ lelte önt ?
— Semmi, jó öreg, aemmi. — a kfiseledett
sí ataa fele.
— Kérem tá—tá-voss«ík, -- de ne—
ne as Istenért!
Ijedten néaé a csekély távotaágot, mely koala » u uUa kost volt,
— Hit mondaaz, táronam ?
t — Nem; azt mondum, ön — Iztenem
hogyan vagyok — ün meg — igen megijesztett, mert ön ő — —. Kiakart futni az ajtón, de as uUs útját állta.
— Segitaég — kiáltá az oret; a as aasUl
túlsó oldalára aietett, ugy, hogy as utaaaal
' szemközt jutott. Kezei önakaratlanul megra-'. padiak egy sséket, hogy szükség esetében — i as utast őrültnek tartván, őrültsége álul netán j elkövethető tettei ellen — aazal védje magát S midőn as utas zsebébe nyúlt, sz öreg álul 1 már előbb beletett élelmiszert kiteendo, ki-rohant es utóbbi as ajtón s as ablakon nésé mint pusztít as utas most mindent el. De az uUs nem nyúlt semmihez, hanem leült a váru I AZ öreg bejövetelét, ki meggyőződvén, bogy e jelenetet csak aaját ijedése idézte elő, bement, ' kimaradásaért booaánatot kérve, mely álul pa-lástolni akará helytelen képzelődéeét. Közel ülni boszá még sem mert, mivel még mindig órülési rohamoktól Urtott. s az utasosk mindea azavára felemelkedett székéről, bogy a futásra készen legyen. Majd aa uuara, majd lopva as ajtóra nésett.
A gyertyát majd eloltá a szél; aa utas lelke előtt lebegett s kiállón sok azenvedés, a zokogva asólt:
— Szenvedés, ea dul asivembeu, es!
— Kérem inkább arról, csak erről
ne, — eadaklék as öreg, s srcsáaak vonásai el -torzuluk as ijedségtől. — Honnét is jött 5c e kegyek k5sé?
— Mosásiról, — válaszolt as utas, — ha-
raggal as öreg magaviselete miatt.
— Ugye? — szólt az öreg caodálkosé
srcskilejeséssel s örült, bogy s beszédet .lás
tárgyra viheté. — Hol?

— E hegyektol messze — — meaase, tul
e begyeken t Oly asomoruan monda as uUs e
ásót atul,a mintha, elmúlt boldugaágot jututoa
saséba.
— Nagy vizén ia utazott — kérdésé ArSm
tol sugárzó arcra*!.
— Nagy visel, melynek aikja egybeol
vad a láthatárral. S ha a szél ast felzavarja, a
hajúkat idestova dobálja, ast néxni, ast
éWesni, oh az gyönyör ! Te még nem láttál ily nagy vizet?
— lan hegyek koxBl soha nem vol-
tam ki.
— Akkor hiasim, hogy szeretnél utazni,
— aaélt as utas s fejesek bólintáaaival kiaéré e
ssaTaiL --
As utas aaigoru figyelemmel nézett as aj tora, s aztán szemlélődve járUlá asemeit körül a amobában.
— Mi as? — aaólt as utas rémült tekin-
tetet vetve majd as ajtóra, majd az öregre. —
Aa ajtót, hogy sorgetik! Hová vetettél?
Gyilkos tanyára, átkosott! Hová
jatoUam !
Ssemeivel menhelyet keresett, de erre alkalmas helyet nem lelvén, alasántan, némán, állott a szoba közepén.
As öreg most már meggyőződött as uUa-nak orttJtaégérol, as ajtónak rohant, melyet kí-vülről erősen döngetlek; de as öreg félelmében semmit nem hallott
— Nyiad ki öreg as ajtót.
— Menhelyet adtál a rablónak.
— Nálad van a rabló — baagsott kívül-
ről. Ekkor lett világos előtte az utas (élelme.
Megvetőleg nézett rá; viassaJépett s gondolko-
dott : lehetaéges-e as, kinek beszédéből ítélve a
legjobb ember, egy rabkS lejtyea. Sietvs kinyi(á sx ajtót, melyen három emb^r fegyveresen kt-peU be.
— Megkell kötözni, megkell kötösni —
iamétlék a bejóvők, a nem épea megtisztelő aza
vakkal halmosak el.
Megkötözték. Az utasra oly meglafwts%< Tolt * 'ámadaa, hogy n«m tudott magán aagitaad. Elvitlék As öreg lekiséré őket a bagyaljáig, azután viaasament, lefeküdt Sokáig nem tudott aludni. Előtte lebegett az ataa esete. „Háians
ked ég, hogy megasabadítottál UUe a
gyilkostól.- — aóhajtá midőn álmából falijedt.
Az Sreg naponként megtevé sétáját a he-gyek közt Egyik este, midőn hazament, valaki megszorította kezét. Kiálltam akart, de épea akkor monda diadalmaa hangon szorongatója.
— Jé öreg nem iameraz?
Caakhamar feliameré benne az utast, kit
tőle elvittek. Eleintén tartózkodott tőle, s csak néhány órai együttlét után álluk iámét a régi lábra.
— E aségyenteljea esemény oka, képzőid
öregem, mi volt ? — szólt as ital némi düBvel,
s lekönvokólt az asztalra. —
— Félreértés volt hiasem,— válaaaolt hig-
gadtan, esálul intvén az utast hason beszéd-
módra, — m«rt oly tett véghezvitelét, mint a
milyennek gyanúja miatt elfogták, önről nem
tételesem fel.
— Egy tolvaj ass-i falut felgyújts, —
folyUttx as UUs nagyobb dnhvel, mint előbb
s kezeivel oly heves mozdulatokat tett, hogy as
hre? tanácsosnak itélé néhány lépést tonoi. —..
Engrm, ki abból miueau ludum, a szereocaét-
segíteni »»t,ÍK>]U bátki m *érbel kUkel igen
CIÍDUI k II u )' v I i r r I tebeMen izert.
A ,Mlg)'»r köBjveihirit1 a ku vetkező müvekkel indítjuk meg:
A • y o s Pál kolteajéttytt. K 4 r-
m A D Jüiiri: Fanni bH^TMkáaju. Ari*
lopbiom: A bokák. fordította Veress
Ignács, T u r g e A e í f: A í'UliiU H«*élv.
Tennyson: K»id <kirai\-H/Uek.» Kardi-
tutik Csukásai József: Erckrati Chtt-
ri t>: Fresuzia életképek. S * c h e r-M a- {
IOCL: Hűld- éj. Beszély. '
Tvrvbe vettük továbbá • réazb«n már ;
sajtó alá resdettetjük a következő ma^\ ar írok, .
részint eredeti, részint fordított Diflwii: j
A ny ui fii (prózai iratai), B a r-c • s y A b r a b á ID, B á r ó c i y Sál-dtrf B • n fi f y Soma, Beiienjei G j íi ; g ); Butit) Pál, Ciíitár F * r * n ez, Crak ó Zsigmond. D».v k a O á b o r, gr. D e 11 e * I f y J izs st, Dbbreotei Gábor, 1) u g » n i c i AD drá>. P sbi ás Qiiivr, Faludi Ferenci, gr. Gvadáuyí J o t « e I, Horváth Cyrill, H»rv»ih Knd-r#, S«-utei| Jr' e r e B c i, K i I J *■ i D o i, K v i b ; Lajos, Pícieli Jó nelj^tj Miklós, K i s k ú 1 g- , Dáet, B a r<S t i Üiabó D á v , d. S * « Q t-oikUtt y A I i j o i, S i e D v t j J ii-iief, D. T» kirí Judit, Tinódi S e b * i i y é n, Tóth Kőire, V n j d » , Péter. Végre: Székely Sár. Jtr uépkóltésigyüjt ed é n y é t ^miot- egy 120*' számra terjedő ballada, népdal, mys , tertnm sib.)
Mídön a „Magyar kfioy T e»hi-
tat* a magyar nemzet pártfogásába
ajanisaik, r<anaíjuk, nem len ol vinikür, ,
ciii DÓ, e g r let, üoképillmr, '
k Át tégi« népkönyvtár, a sael y
..azt-brönmal ue üdvözölné; d« Bzárattuok azon-
kivúl as irodalom barátok, !clk«tuk, t»
írek és t a n i t ó k. a lelkei D £ k,
■íixli r e k v 4 tn uU i fj u s á g tö-
meges támogatására is! ,
Csekélynek látszó owtközokkri nagy cul v
turalu ci él t akarunk elérni * azért bisunk >
• QMO»>t jobbjainak tettleges részvétében!
->-Badapeil, 1S76. február hóban. !
L AIGNKR LAJOS, j
kaó hil ftd
.Csáktornyán, febr.32 1875. !
V*' «Cséktornya városunk folyó h^Sl-én ket- |
tóVflbnepet fllt; mert a MurakÖrb"« uralgott J
* keleti marhavész megszűnte következtében a |
, vészbixotitág indítványa folytán, t-mti napon a '
csnktornyai fára templomban, háta isteni ti*z-, telet tarUtott.
A hila isteni tiazt-íletet nagyságos és fötisz-teléu^ö Növik Károly nedeliczi esperest plébá-nos és tíazt. kanouok ur ponti6cáltH, nagyon-
lenseg okozójának engem tartottalj, s mint tu- ; dod, elfogtak.
— És ártatlanul szenvedett. — válaszolt
őszinte »sjnálattal. — Mit csináltak Önnel uram?
— Mint a legutolsó uiooillót, börtönbe
Uszítottak.
Mintán asör*-gnek lekiutelébol kiöl vasi e
-v. szavakat: .valóbau sajnálom." megelőzte azok
I kimondását: j
— Soha >e pazarold azt rám. A korra >
J hagyd, ha majd lesz ok. Inkább örüljünk, hogy j
/ itt vagyok. ;
Ha lett v«)aa pohár ■ n>k beleAntem, bi- ' zooyára oem hagyjak ériutetlenUl «-f»yikét «*•«», ! azok hiányában bizalmas kézazoritán vol'a köl-csönös elismerés.
— ÉUfogadsz-H t&lem egy szívességet ?
-* kérd ezé uz utas, éaxrevehetóen lesve a hatást,
melyei szavai idézttodesek. — w
KénzemróIi nenj teljesítésének gvanujsin Ön éllal, megsért eagf-w, — vilanwilt ti«*zt»jjt*t-tel. -
— A tort eme méJtatlanságáért jobb ke-
zét nyujtá nekem, de én azt a te kezedbe ndom.
— Tía jól éri«m szavait; iin uram jóban
réVzesült, s e jót —
— Igen, én e jót neked adom — szaki ti
félbe. Csekély ajándék. De ha elfogadó.!, en-
gem gardaggá tett vele a sors. Egy kis jószá-
got kaptam a méltatlan bánásmódért De kár
pótlást nem srer*-zh«-t semmi a szégyenért, bogy
niegkötófve vittek el! Kz sérti becsül eb-ni et—
s remegett megsértésének érzetében. —
Hanem jutalom kell e fáradságért, mit ne^> én
osztogatok, hanem azt az Ixten vállalja mag-ára.

— — — Boszumat kérem fejetekre, éi »■ boszu
— — legyen e botizu az ég átka. — — Azután
ecdekIS mosolylyal folytaLá, fogadd el sjáodéko-
mat.Nem csekélysége miatt kérlek ■•Ifogadijára,
hanem azért, hogy sziveMséged'-t, habár meg
s«m közelítőleg vttfooozhaasam. Ha rtz*-l nem
elégszel meg-, ime éltem a tied; ha ezzel sem,
ugy meghálálni egyébbel, mint
nem tttdom.
tí -ztelöodó Tislér Józwf Bst-gyArc/I pWbános s Zabavnik Alajos szt. F'Tencir<-ndü páter kus-muúkud^aiik mellett napy Dépiunittg jelealélé-bea. A"I^B(tlom zsúfolásig tel«> volt, kepviselv* ▼olt a s«4k*oroyQBÍ kw. türré«y«»ék, jiráabitó as+;. a járási SEol^Bbird,'vároai tr-o»rB ,•• ax .'MS siiy kfizségok clóljarói. Kzekea kivul m magas ID. kir. fold naiv *•!»•»- iptr- ^ kertek ed elsői mi-ni*it-riaoiüt Klíma Miklós országos állatorvos képviselt*. A vendégek kozütt kftlou<««n_iiteg-enaliteDdt'.Kuváca János Dagy-kaaizs^i járási ér deiudús ssolgabitó, miot kikftJdoLt véss-bht'», végre Horváth Uyúrgy ur, suiut véazbi cotuiági «l»ök én több tn-gyéüek, kik magjolc oécukkttl es üuuepélyt ei.^lték.
Az éockkar, uielv i>skulás gyerui»-kekb<M
működött. Nagyoutisctelendó Peczek Péter szt.' FtTt-oczr-íodü ftJdozár éa hitlaoár vezetése alatt, könzonet ezen derék, és hazatias közszeretetben illő hitlsnárnak fáradozásaiért.
A hála isteni tisztelet uúu Sxávert AnUtl vendé*/tójében Uíszebed »olt,m*lybe i részt Tet-tek nagyságos Inkey Kázmér IU. kir. honvéd ulezrt-tl'-ü, Pi*kor Tamás kapitány, D<-« Loges lovag » főhadnagy a 4^-gyalt*gn>redböl, Kliuna Miklós országos áílaturvou. Kovács JiniM kani-zsai járás érdemdús szol^abirija, miut vendé tek, agy nemkülonbenVrantsitt Károly a járás szolgabirÁja.Kraseovecz Iguics és Ottó urak. és még számos sseniéiyiségek. Az ebéd közben Ko VÁCI Jáuoa szolgabiró ur ékesszúliaaal emléke z-tl me^' a marhavész elfojtása körűi érdeme-ket <«zerre.U személyekről, m«ly felköstontésre Vrantüits Károly járási szolgabiró a távollevő ua£v<in*ts*telt tekintetes Csutor Imre alispán | és M-TvÁlh György bizottsági eluök, ugy Zig- I l'T haj.u urak ueve.be a reájuk emelt felkö- | *zöutei-t megköszönve, éltette Kuvacs János szolgnhiró urat. mint szinte a marhavész elfoj-tása közül érdemeket szerzett egyéniséget. Esek után Kovács Jáaos és Vranuits Károly urak Barlal György minister ur ó nagyméltóságát éit.-llé^*atyni gondos kod igáért. Végre Tislér János HZt.-gyÖrgyi plébinos és lelkft* magyar huzat] a vészbizottság összes tagjait eltelte £zek uiáu az Ünnepély igen kedélyes társalgás után az rosti órákban véget ért.
Adja az ég! bogy ezen ünoepélylyel sze-retett hazánkban a marhavész pusztítása is örukrt véget érjen !
HORVÁTH EDE.
Farsangi ntóhangok bBJtl predlká-ezló b«lyeU.
Ilyen szigorú, értsd: hideg bojt elfjéu, mint az idei, kererztény embernél nem lehet kegYriftesebb foglalkozás, miut példásaa meg-emlékezni ae Istenben boldogult rövid életű farsang végnapjajról.
Jámbor cselek vény az ; Carneval urnák hátrahagyott ál&rczait, kopott doaiioóit. bari -quin bugyogóit mo«L ugy a meleg szobiban — szellőztetni s elgondolni, meunyi sóhajnak, áb-rándnak, édes szerelmi intriguának, cáncáunak, titkos vágynak, haszontalan hiúságnak é* a gyarló emberiség hány ezernyi apró dőreségei-nek voltak ezek a mámoron éjjeleken ártatlau — takarói !
Rajongónak kellene azonban tartatnunk,
ba az 1^75-ki magyar dalidonák bánni tekiu-
utbeu u dicseitekéi zeugedeznénk, mert *zl va-
lóban nem érdemli mfg; rövid életű )» vult s
mi több : legnagyobb hibája az idén is »z vala,
hogy zenéje legtöbbször a „s i r v a víga-
dót" hangoztatta s aztán valljuk meg
HT. igazat hogy HZ idö szerint mi uera is tudunk máskép tinciolni, mini aho^y nekünk - he-g e il ii | n e k ! én megint, hogy egv szerelmi mámorban ringatódzó illatom éjszakán táo *zw\x, refjf-lre kelvén .azon veszszük magunkat é»zre, hogy 'Xeqnensek ránczigárják a — frakkun-kat!
Ha az idei farsang áUrczát W-rintva an-nak élvsovir szemeibe mélyebben beleDézüuk, lalui lo)jjuk, hogy jótékonysági tzet" lemé túlnyomó tekintetet ád neki, de ép azért Üres is vált ám a — zsebje, — ép ugy, mint fejt* ... ■ így a t u 1 n y o m ó s á g mellett a kívánt ben y o más mégis elmaradt, l^egtöbbet érnek, mint mindenkor- lábai, ez azonban vajmi ingatag alap, mert kfínnvu velők a— télrelépés.
Kuhája a moise antique ragyogása, a lati-
le snglain s a volánok légi röppenésétol kezdve
egi'>sz a :érdíi»Iag máhitó csokráig és a legyező
szellel«is fejedelmi volt; inert hisz a
rengeteg uszály előbb csak királynők ék*-ül
Hznl^ftlt fi apródok vitték, most meg a p
ród önként rengyolta szét epy-«^y lopá-
nv«, amint rezgCpolka—suhantában beleakadt
» - liba! Ah ! mikor ugy IHtíl-ben a boldog
emlékű fsrksntyukka! diró bálokban is üyea J
UH/ttlyok közé keveredhettünk volna ! '
.Sarkantyúról szólván, iltó megemlékez- t uünk a farsang h ű s í erényeiről is ! Mert, > l:iiba. az ütközet érdektelen hősök, a kert ' virágok, az ég csillagok nélkül ! Nekünk t é- ; ii y e k kellenek, ha már báli krónikát ecsete- ' Inuk. Dekajtlei krónika — ez- I úttal — csupán a léten yei feb- '
rutr^eíkibálra voDitkozik; annak Vsgyedalí oka a«, hogy mi letenyeiek — it-gaUbb nagy részben — teljesen megvagyunk t-r idénrt elégedve az érintett bál vívmányai-val .... s édesen pftwave i t t sserzelt babén itató*, jití*üea kiD«Wt]lik aaolut, kik — (a DMstam s»igoru [hi<l«g] böJLbtiB valahol kftno a sttbadbau tázvu s«aavedn«k, miK Uil * k*"-d»lló pattogó tüze nittlleti bálreferádát iruak.) be rátérve a dulo^ra : tehát pár kumoU saorfc in érdemes Í«teoyei táncxvi^almank f.f-^bruárbó 0 «n> — ép SIÓD t-i te, niidta jó Kucz^li bará-taink is óTünu-i^ppekbfu izz«dozáuak vala a esaogó magyarok jÓTOltiért — as itteni, még u*-hai grót Szapáry építette odoaszerü, egy kuiideguáezkiH v<Midégtoxadóu»n uiKgUrtalott.
MwnUa^om sem k«ll, bőgj a bi*l jótékony-e/'-lu volt, mert azt koldusbotra jutott uéhány tódszf-rdahrly i égéit horvát atyánk fia javára reodextiik s tlmrren) mondani, hogy a bál az e Detnben adotuk e^yik legasebbiko vult. Kevós bár, de » zártkörű czélnak mé^ia nifg felelt kelJÍ szituu veudegkoaxoru usaládüu ott hónához a tánczkedvrl^, fáradhailau lelvnyei ifjúság kitúró jó k«rdve járult és „kmMgos ki-viradtig* — gyönyörköd ve annak bájos virá gaibnn elvitazhatlanul jelzé azt ; hogy »rra,mi-titrint jól mulattsuuk, uem épen fölosszam aziik-eégfs. hanem egyetértéssel párosult kisebbkorü kedélvbaugulat is elég.
*A báJ kiválóan ttun-pelt hölgye Vtzlend vay Magda úrhölgyön kivül Kécsey Teréz ur hölgy, Svasücs Hugóaé, Haydeu Uénesné, Szint hó Pálné. Vizmathy Antalaé ito. urnok bájolák el a jelenvoltakat.
A különbózó tánezok a legszebb rendben s öróiDsugárxú aiczoktöl villanyozva hajnali b óráig tartottak s a csinos kis társaság csak reg-gel 7 órakor is teljes megelégedéssel onzlotl szét és e sorok írója, mint rendező büszke volt és roaig is az a letenyei, bsr csekély ezámu, de magát spartaiiag viaeit azon fiatal urakra, kik a bál xerxesi ellenségei daczára magukat oly t-lisraerést érderolőleg kitüntették, miért is fo-gadják ezennel mindazokkal együtt, kik báluu-kat^megjtíienéstikkei szerencséi tették — nyilvá-nos köszönetemet.
Sajnos, hogy a vigalom anyagi oldalához A tótszerdahelyi szegény égetlek javára leeii-detl tisxta jövodelenjh'-z köiött reményeink nem teljesedtek. Éi.veoís nuoc....* az igaxt farsangi hóaökhez ! Bizonyos urak ugyanis nem tartot-ták értelmi bivaiottságukon alóli dolognak el lenségeívé lenni egy jtítékonyczélu bálnak ! és nem jelentek meg, de sőt a tofg nem jeleuésre másokat ís izgattak ! Nemde szép hősi S2«r«p ec? Hanem bálbukia^si cxélnkkal c s i s m a-diát fogtak, vagy miuttam akár mii-madíánél, lakatosnéts nem tu-dom még mit nem — azon bálokban t. i. me-lyek ugyanazon i-ste szinte itt LeteDyén tartat-tak — inextf — tidrs p«nc« authorem — ugy hal Ili ni, hogy azon urak némelyike ama bálok hősé vol: ! Kezdete mosogatás után, vége kály-hafűtéskor 1 kell-e ennél szebb farsangi episod ?
S ezzel fanangi „emlékeinknek" végére jártunk volna, ba az utóbbi sorokban <:nilitet-trkné! költóibb tárgygyal nem akaróim befe-jezni b5jtÍ elmélkedésemet s miután böjt-nek azonos fogaJma a koplalás, esnek pedig rokona u ft h t é j[, igy uéhsiö tót-szerdahalyiek ja vár* nxen prédikáczió, szószék, plébános, vatry káplán, avagy kán-tor aéJkúl is — kiknek. welleaUg mondva — ott. a hol balokról, szép asszonyokról, stb. szó vau, ugy siucs — a kántort kitéve — semmi dolguk — teljesen böjti, az az: átdásteli less, ha még ama néhány ne.me&en adnkozó nevét is, kik bálunkra felültizetiek, ideiktatjok, felüHize-téseket tettek ugyanis Kálivoda János gyógy-szerésx ur, mint a bál pénztárnoka utján : Hiracbl >!iksa Domború 3 frt., Legáth Gábor Pécs 2 frt.. Tamás Ferencz Letenye 5 fn., Scbmidt Emil Pola 3 trt, Faíu Károly Bánok-Szent-UyÖrgy 2 frt., Kohn Samu Letenye 1 frt. CH% sresen 16 frt. és kik a íiükölkodfi tót-szerda belyi tüzkárosaltak nevébeo fogadják őszinte Uátvnyilvánitásunkat.
TUBOLY VICTOk.
T. Baknay Sándor urnák.
A f. hó IHán megjelent 14-ik számú ,2alsi Közlöny'-ben, iapom ex idei 5-ik szá-mában, * helyi hirek rovat* alatt kftzlfttt hir-uek megczáfoláaára irányzott váiasct, erkölcsi szeinpon|bólf agyon nem hallgathatom, mivel abban nemcsak lapom és tol Ism, de néme-lyem ia sértve van , és arra a kftvetknzdkben vagyok kénytelen viszontválaszolni:
Baksay nr válaszának magasztos irá-lyát és szé p hely**-irá*át nem tárgyalom, ezt azok bírálatára bizoin, kik i h letteljes totlá-nak ritks acflteinéayét átolvasni szeren-csések volttak; caak a nekem iránytűit fi-n o m modorát szándékozom viuzaulasiuni.
CcyláUxík, B. ur az emberekkel vslé bá-nás módot az általa fölemiitett regényes ame-rikai AeerdAkben sajátította el. mert kfljoaben egy cs«nbiztosi állást elfoglaló egyén léttere nem használna .hszug és aljas,' „gzlád bit-
megczáfolási törekvéseiben ; vagy ast hí ■zi biztos ur, bogy mihelyt öu kimondja: ez vagy »z „haiug e» aljas áJIitis," már akkor onoek van igassV Ha iiy hisz^mbeu el, ugy igsae*alódíkt Mert az igazáig nem csupán egy ember laga^U ítéletén alapszik. Máskép pedig föltéve, de meg nem engedve, ba mindjárt egy hajszál>£ ig»*» rulna it, még akkor is lasaabbao az agarakkal, mert Keszthely városa nem az amerikai őserdők közepette, hanem a oiüvult európai szelíd éghajlata és Magyarország egyik szeme &nye, a regényes Balaton partján vau, melybea ounél aJighá lenau található vadabb iacelligeso MDber. Mert ba önnek müvek es higgadt gondolkozása vulna. ugy nem tUfitetné föl » maga állását i«, mint caendbiztus, a követ kezű vad sziuben :
„Mf<e.uzóleg, ba valamiben hátra va-gyunk, ugy* bizonyos vagyok benne; hogy a rendeséét is oly parlagot* heveró tér; melyen mint *z aiücr.tai óserddbeo sokat kell irtani é« jaritaaij míg az lamno* novétysattt 'urnií* kertté átv»rázsultaihaük. Ily lábon állunk a mai rendőrségünkkel is."
És ezt B. ur, mint cseadbiatot, illiija 'i Kzt eddig nem is álmodtam, és nogy rendészé* >~ tünk oly parlagon beváró tér voloa, mint az amerikai oserdúk, én ezt még csendbizioa ui álliiása után sem vagyok hajlandó elhinni.
De ha Ön reod4a**tünk ily parlag álla patáról meg vao gyózódvr, miként vadulhat engem hírem kóxieseért azzal, mely egyedül az ön parlag alattvalót illetlen magaviseleteinek megrovása és rendre utasítása czéljábói, a köz-biztonság érdekében lett írva, miszerint: „neoi gondolja meg azt; bogy czikkével neui csak az igazságosan eljárt közbiztonsági egyéneket: banem még másokat is megbánt." Már ugyan kit bántottam meg? Ugy látszik, egyedül csend-biztos ur, vak tolfuvulKodisábau, laiaija magát sértve !
Hogy soraim valakit megbán toltak volna, »z ÜQ alattvalóin kívül, ^ba ugyan azok rajok nézve bánlók, és nem igazságosak voltak,) ez-zel ueni csak a nagy közóuaég, de meg ai ö*» igazságos töliebbvaJói sem vádolnak.
Ue igen is B. ur válasza bántaloiazza oetf c»ak lapomat és saját személyemet, de follebb-valóil és aaját hivatalát, a meonyiben czáfoló ' dühébeu ^mert minek is u^vzzem egyébnek'/) előszűr is reudészetüok terét »z amerikai par-lag őserdőkhöz hasonlítja. Et után ficzaodoU-shi közben oly rugdalódzassal ront nekem é* lapomnak, (miut C Caesar*^ a Herculanuni viilékbeÜ igtio gyönyörű uyári laknak — ma lyet csak azért rontatott le, ^ível anyja abban valaha őrizet alatt volt, — és es által annak i sorsát nevezetessé tette;) mivel abbau alattva-lói rui néhány szót bátorkodtam irni, gondolván, hogy egy pár ruhásával rögtön oiegrteaitnisHend. i)e nem sikerült rósz szándéka, mert ezen rlra-gadtaiásában caak önmagát sértette meg; és nem tudom, hogy nem tiuzamodott-e ki saját Uba V
1>« hogy a szeme és e*ze ki van ncsa-tuodva, azt bizonyítja- tubou körülméuy ts, hogy a lapomban irt aszuronyt föl !* szöt .szuronyt ■zeguzz !"-nek olvassa, s .hazug é» aljas alii' tásnak" mondja saját elterditését.
Hogy pedig Deutsch András ur korcsiuá- ' ja III. reudü volna, (bol » varos tdbb ttsztessé-ges poigárai törzs vendégek,) azt a józan e»i kereken tagadja.
Azon állításom, hogy a paudur azúron\ a Utfutóch András nr homlokát loegsértette vagy uiegszurta, nemcsak hogy Dem „gálád hitvány illilia," dn a legszentebb igfiXuág, melynek bizonyságául U,*ut*ch András ur óokénteseu adta » követkerA sorokat:
.Bizonyítvány, hogy a tolyó évi ja-nuár 24-en saját hasamban általam render«u bál alkalmával előfordult kellemetlenség kö-zepette a jelen volt, ittas állapotban levő pan-dúrok közül az fgvik szuronyával homlokomat nem csak hogy nem érinlé, de azt meg ti kar- * crolta ugy, hogy abból a vér is megeredt és ru-hám U vérea iett; de ha a szúrás érzeténél feje-met nem sikerült rögtön visszavonni, még ig'u komoly következése ii lehetett volna a pandúrok elhatnarkodása és ittssilapotánsk.Utí minthug; ezen sérülésnek. Istennek legyen bála! semmi komolyabb következménye nem tett,igy az ezért méltán büntetést érdemlő pandúrok iránt teeo dŐ lépéseimet is abban hagytam. Hogy a fcn-ti tény való és ignz, azi ezennel jói*ükiisaieret-tel és saját kezű aláírásommal bizonyítom.
Kesxüiely, február 21 én 1675.
Ueutacb And ris.*
Azon állításom, hogy s pandúr valakit keresztül szúrni akart és csak a hatul álló egyéu mentette meg az ember életét, mert a pandúr kezét viaszarántotta, szintén nemcsak hogy nem .aljas hazugság,* át a következő sorak szerint való igazság:
^Bizonyítvány, hogy a folyó évi i* nuir 24 én Dentscb András urnái tartott bal alkalmával történt veszekedéskor u ou levá
I *) Ztoldoa Ignhfx által furüutt Saoses' wto*-
kii 1'3 lapja. Ajánlom • oagj b«r*U aiankit B. ar
h idl; W
8. Gj.

gj hlr.
j i :-*■ Ify* arm. A „Kumburger ZwluBg" | szarint egy Zinnwnld melletti kösségU-u kuU>-uos mmy«g%&t ültek nem rágiben. K. Anna I 103 éves Üzregy ugyanis Degyed*z^r ro«*ot féri kes egy hatvan éves Aav«gy emberbez.A meny sswouy oragaége mellett is még igen jó epi*»z-séfrnek örvend és minden dolgot a házban m«ga szokott eivégetui, tgp»£ elrtébea *>gycíl«Degr. szer v»lt botftg mitiMgy bal hétig iskolás gv»* rek korában. A m**y*%*ti igen vígan talyt I*-. a meuyaaazony gyernj^kei mind naogjeleotfk, köctnk a legörttgttbbik nyugdíjazott hiraUlook Prágában, már túl van nynlrtvanadik évén.
Érték- M váltéftfys» tervér 26.
' j*,s nrttaJiques 70% ; 5*/. a«ms. kölosoa lii.étí; l»60-ki álladalmi t.>,íc*>a 111.2Ú; baak-réaav. 9 t>l; bitelintéaeü r«s*v«ny»k 214.— ; Inadon 1112;'); magyar töUteherme«tAsi köM-veny 79.2;>: te-nosvári fSldteheruis véay 77.f>0; erdélyi foldtehermen lú.'M>. borvátsUvos földtnb«roioa 80.—; estist 1ÜÜ20; cs. kir arany NapoleondWH.XH-; lOÜmark ÜK. n
p*nd«r kopttl ac pgyik itta* ákpoiátaa ituro-uvot fegyverét t. Körmend*1 Lajos ur basának szt-geate, és ha az ti let A pandan karjánál fogvs \ isata nem rfta(»n), knunyen « i-.-^Da^_voblj sz« rracaétleoaég történhetrtt vniu:t. li»m e* u álií tanom vájó é« IK»*. ueiucaak. louvt jó leikíiauie x eltol és kuzem aláírásával bizonyítóin, d>* ex**u . ilitásomst bar mikur is kész vagyok «sküiu luel ía meger>'>sileui.
Keszthely, február 21 én 1875.
Székely János."
Így miudan egyes ezáfolólag hatni akaró .-iiitáMt hiúi-* bisottyitványokkst torolhatnám vissza, de Qvra akarom a i. kozoaseicet e Urgv-i'fii tuvabb iá untatni.
Még (.mik azt óhajtom fol^nilítfoi, tiuaze itut éii Irgk^veabé sem azandéUuilaiu lapum v ik számábau „Kózbiziouaági hatóságunk >;ré tvesaégi" hirfaimel az ;i ik száiubau
t-ae menyet w-^uzstulDi, Ur igazaágo* felébb
-ni erél vea eljárásai
Ken (nuha wzek u*-m igénylik hatáa nélküli ,.,.cséretetm«t^, mert épp**u ez**kkeii párbeszé iiem után értesültem az ügy erélyes elintézé*é ; 1 éa nvtousaa: ac S. csendhj.rHir.iu és katonák i. egftawtesérúl. de a esendbizro» uruak ki 'ott oziguru utavitáarol is,oisJy utaniiás máu a i'ekórelebb tartott bál alkalmával untait «»ak .. megrótt és szolgálatra kiküldött psndurkáp-- rt már csak fegyver nélkül láttuk a bal'erem . :t»)H küszöbéi) állni; és PZ ígco illedelmesen is vult.
Mert néni vagyunk már a Bark szurouy r-odazer alatt, igy sem túrunk r\ ílyofint. Back buaxcáros eljárásokat, hanem risctelje a j;*udur a polgárt, ugy tisztelői fogja út hiv»u-ittt eljárásaiban a koxóneég is. De ha reutititleu-»eget latunk, mindenkor kúielességüQkuttk tart {,ik M közérdek mellett tollat euelui.
V6g3' adja meg B. ur is minden polgár-unk »z illő inztel»-t»it, ésíeoki fölött ne akar I-,D b*sá*kode.Í, ugy nemcsak alattvalói, de az tites palgárséggitl agy üti Úsztatni fogom és is.
Ketsihely, február 21 én I87ú.
SÓGOR ÖYŐKOV.
Herj naptAr
Frtrtár 28 ui suroimi 6-if 1875
H-',- i* h-n. KalnnUka* a*|i-"~ PioteaUsa
•ap lár : naptár a-tjj
9 III. *a* bfljtb. — Kat. ev. Jézoi OrdflfBt a»a ki. Lnk XI U— W. Prot. Ep Ef... T 1—9. —
, ET. Luk. XI. 14—28. — G»r *-. MáU XX¥
1 31—46.
A .Z*Ui Kfialüuj- M.uámiban a b^ljí hir«k roratiban magjelMi „Bckltldicti r< i-anoaum'ra bá-t«r vafjok niagj^gyetni, hi£f a L*t«uy^n, f. bó T-ia tartott bil ai itteni írlí.nl^i aierint KaKvoda Jinm C7^(7a*«r^M ar, «4Ct föTsoátmá által létMittrtctt, -• a bir*» rokii p«dí; hu »**r*t Tnboly Viktor ügy-
merre, BjOBibM kézrek«riték okét áronban a j&Hsiarak is megsejtvéi a sáfrány illatát, a megkap*, ritott p^nzt igyekeztek bitío HÍiani, s hogy meg iie találjak náluk, egy ütik Weber kávésunk UÜ kr. uduavág U>rlfl*zieaére «gy íi frtiwt oly hozzáadással adott át. hogr al-k»lmilag s többit adja vissza, a azzal clsieiett, mielőtt Weber vele axut válthatott vuloa. E 4 frt. 10 kr. meg is került. — A másik pedig szintén egy f) frtoat adott át a korcsujánw tiá-■ak, állitóUgos adósságuk törlesztésérr. A töb bit p«díg me.keritetleBÍ.1 i»livjtették. — Azelo l*gea rtzsgálat, valamint a végtárgyalás slkal-suával is — kevés elhallgatásával, rninduntcsak □4>OJ fgyhaugulag b^valluttak, s »ljaa lényüket a rnegf-sa.lt káros es az esetnél j*-len vult más szett)tanui vallomása is igazolt*, valamint azt is, hogy Hotfina".) Henrik korcsmárns is jelen vult ;
ipgjeleot j akkor ttzle'éb-n. s tudta, hogy * jómadarak.
Vaaaraas
C. 3. Boniii C > Ot
Albin pOapök Alb a
Sinpliciaa flimplirii:
Kooegoad. t, Oiiads
Káim*r Káimír
ijorjin Ad. JuS
Kr,,,..
fjfj
bog7 ■ tiasta ■ dorfth fartangi napok attgy
m^k Toltak a rdkiiaara, a ml több vdá
valÓBck *oll alkalma tapaaslalni kfll«nn«en a bált
köfttő uap-m, a mikur ejj lavgaukkiil n>nobta riika
•juutt -I K. S. w Utal. Bftjti m. k
Pelelós szerkesztő skiftdó: Bátérl
állatorvos, ki »*5niy*n boazaukodott atoa, barátai docturaak bírják, raak OfJ bírta a tini»í)é«t."l, boyy midC. barátai ,jó mondák, .t^rvm patikai'* rálattolt
Vallásom intolensniia!
A uidók egyenjogo-íitáain»k áldáa baaáak legtöbb réeaeo, ktUSaAiea Zaiaa btiyiefen U ointatkoaaak.
Zaidók •• kereaatenyek, kik eielStt a vsiláaot •■>a>«k tulrairásortaii eiferdilett értelmeiejt tolyiáa •tületett rlleuaégBek tekintek egymáat, mo»t taatrarl \ bekeneretetban oaatják aoraukst, OrSst- ea bánatban köiöaen réaat reeioek ejjiniat támoirajják. iSt a caa-lidi drömek áltat raaládi köteléket ii léteaitea. tőre-kedn*k. At. egyetertéanek íly iae> ei DMM p«ldi>a, ba iltalánoai(tatnek, a paradicaon. jeUió ,*ry akol, *%y pásztor* aii*ISbb ralóanlna
Oflnabars-er Jofaaaoa, calabirí lakóinQ méf a helybeli kereaaUoyek kö««eret«t«beo ii reKMBt aay-nyira, hofy fcyerm ékkőre*-. teWaek alkalmával már Iftbbaníír kerentaoyáoak felkére telt, Nebofj pedif a TalláakUtnnbséf a aaertartáe akadályán! tiotjáljou, a
A •■-o tr. i , .... kereszUléekor a kereastioy (yernek a k«r«.»tany
4> llto.lll. István, magyar király | UrakereMtauya karján tartatott és ekként aa Ons** — 1849. A hor- | P«lj«« »«rtartá> a helybeli kápláo álUl Bindea faa-akadsa neikfll réffitetett. Mái fofalroa r»n aaoabaa ■mb<*meretetr51, kfllSnBaen a ralláai
Törtéueíl naptár.
1. 145Ö. Kr. e. Múses halálozása. -
1*49. Bem gyús*Jme Aiedgyes és
Kapu«nál.
2. ltt.ii. Fertücz császár s király ha-
lálozása.
3. 1407. A kunok egész Magyarorszá
gon vámmentességet uyérnek. —
1853. N'oazlopi és társai, Pesten ki-
végeztettek. — 18:>8 Bajza halálo-
záaa -- 1860. Qr. Széchenyi Döb
1 ingben ki motozta tik s levelei el-
vetetnek.
^zstulDÍ, mit luüvrlurk a mégis megtűrte a azeiiye* Üzlet Mytatáaát, miért is s kir ugyssség a bárom já-tékost a kamis koczka játokban ravasz c«el.el, ál no le egretérté* állal eJküvetctt csalás bűntetté beu bűnösüknek kimondani és ezért 0 havi szi-guritutt biirtünri a a kár és költségeknek egyr-teniie|tes raegteritéséry itéitetői indítványozta; HoffmaoQ H**uríket é« fiát Hoffruaun Kálmánt a hatuit koci kaja lek el tü résén nk kihágásával vádulu, a Őket egyelemteg 10<i— 1(X) frt. pénz- ! birságra, nemtízeteM esetén 20—20 oapi egy- ) szeri. Fogaágra • a kár s vizagál*ü költségeknek a 3 játékossal egyetemleges meg fizetésé re kérte I "**• l ort< Ítéltetni. A kir- torvéuyszék pedig A bűnösséget a vád értelBsébea k játékosok és Hoffmaon Henrikre nézve ki is mondotta és a 3játékost, | Üarcxius mint rovott előéletű s viasxaeaó bttoösoket t>cyeűkiot -i havi szigorított börtöorft, Hotiniatm Henriket pedig 15 frt. pénzbírságra a a fin tizet hetén eseU:D ó uspi egysserü fogságra és előbb* ékkel együtt a kar és vizsgálati költségek egye-lemlegM m^glísetéaére ítélte. Hotfmann Kál-mánt azonuiiD bisoDyítékok elégtételenségéból Col meti tf-ttc. — E; marasztal tak m itéleib«u inegnyugodlak és a kir. ügyétzaég sem f*l|f»b-bez«tt.
g
vát bán megtagadja az elütött ma-gyaroknak s visazsjöhatéat Hor-vátországba.
5. 13l6. Nagy Lajos, m. király szü-
letése. — 16b7. (Jarafa 30 bakót
fugád s Kperjeseu azelsÚ lenyakaz
Utasokat eszközlé. — 1849. Dsm
janich szolnoki gyűz4*lme — 1850.
Báró Bemer László, püspök, akasz-
tófára ítéltetik.
6. 909. A magyarok Altóttingot puaz-
titik. — 14Ö0. Mátyás király Pet-
Uut és Radkersburgot elfoglalu.
7. 1351. Nagy Lajos ünnepélyes be-
vonulása Budára.
Helyi Ulrek.
—A tutuy-kanix*ai kisdednevelS egy-let ,Szarvétö bizi>ttaágsu ma, vasárovp, f<«br. 28-án dalatán á órakor a városház tanácstere-mében ülést tart, van szerencsém ez utón is a bírottaág tagjait azives megjelenésre tisztelettel telhivni. Kelt Nagy-Ksnizaán, febr. 2tí. l«7f>
* Martiakovita Káro'yné m. k. A szervezd bizott-
ság elnfíke.
— Törvény***>Jci ctarnok. A nagy-kanizsai ktr. törvényszék a napokban végtár-g.t alta a kir. üg.\ énzség által a hamiskoozkajá-tékban, ravasz csellel, álouk egyetértés által el-követett család bűntettével vádlott Weise Hen rik, Hanzerga József és Tamás Józse* n.-knni-zsai illetőségű ismeretes csavargók és hamis játékosok elleni büopert. — Nevesettek f. é. juQuár hÓ 3-án Nagy KanizsUn Hoffmmn Hen rik u. neverPU kiu sürházában mulat"zváo, a. hamis játék könnyű sieré-vel kívántak maguk-nak e^y kis péuzmagot szerezni. E czélbúl egy-mással szövetkezve, egyikük — Haoz^rga jó zsef — .a k»rc4inároa ur," misíkuk — Tamás Josswf — aa túvadász ur" szerepét jáuzták, a haraadik pedig — Wetn Henrik — a játékot k<zatte, melyhez 3 gyüszüt és egy szem borsot használtak, mit a gyüs*ük egyike alárejtve, a ki ttltalálta, melyik alatt van a bors, az nyert. Hogy az ottan levő ogyügylibb vidékieket mi-nél könuybbeD lépre csalhassák, legelóasör is Haocerga kísérleite meg a szerencsét, egy egész osttr. értékű foriutot reazkirozván meg. és ó csodák csodája ! az elsO kísérletet is nyeremény kuémurima. Másodszor pedig Tamás .a fövadas* ur" már 5 frtot mert koctkáztatni, és oh hal-■ latlan szerencse ! Ö is megnyerte a tétalt. — £ koaben persze att sem rontamtolták (*), Viogv a köftal ál^ó együ^yü parasztokat a nyeremé nyékre figyelmeztessék, bizlatván kösfiíök kü-lönfiaeo egy áldozatul kÜzemelt kereuaenyi föld-mirest, kinél egy pár :'< frtos létét megszagol-ták, midón ez az elfogyasztott étkek árát kifi-zette. Ismét tehát egy ó frtoc 16o caálx>tkill ki téve, meiy kónovii szőrrel hozandja vala m«g az áfaitva sovárgott.s más tulajdonát képez*' tár-sait. NVvnzett ejy'Ü£) ií paraszt *• köz ben rábá-
• mak s js'ékra, de amíut b«bizonyult,az unszo-
~* IÁS daczára is csak azt mondta — „hiszen ugy
is «Ualaiaám" mi közben imBtngy a gyünuk u\é Biittatotc. de szándéka nem volt játszani. Asoftban a ^yüszük egyikét felfordiUni ások ^f«e4oje nem volt rest, mely alatt bors nem le-ven, csak ugy kaptak el a szegény paraszttól kvaéhen levő, s épen tárczájába teendett egy 5 trtast. As nnssolás még nsgyobb lett, hogy csak próbáljon tovább, faiazen bosáson risszanyrr-beti, de az erőltetett próba utsa sem volt bors s telíordilott gyüszü alatt, tehát njból egj' 10 irtott ragadtak ki a me^mvart, bámalatba tj-tett Daraszt kezébAI, s ezsel ,ill a ber*>k, nád a kerti* Kereket oldva eltűntek. Ámde parsat tuak sem volt rest, s bs be sem is érhette őket, de at éf*n RenbttCaJilt'nBdorokrak Kafrieka-
Tette az esetet. A rendőrök pedig már jól is-
a kerpnxteny- é*
tdrefem ét keretxtény aláKatoaaágrúI a helybeli pte I bánói Szel Jáooi urnák ; mert midőn (iűruberyer Jo-Kanaa Caeb. Jusaef állat kereaataayáuak felkarét*e t. ; éri hamvsad assrdán kereamteláa eaeijabAi a t*mp.oa»-1 baa megjelent, a ki vitel e«*n jeleolevü fsnntoereaett plebáaoi által kfiveikesG Taliáaua jelieméről taaoakod^ I kiteUlekkel fogadtatott: „Kicaoda maga? Haajeti ki !* i ea m.id6n *s neglepeUaebea nosdiilm ia alig vsia k4-1 pe», lábtiporva, naginktvDI eat parancaolá : ,Taka-; rodjek ki, oyiaaik meg az ajtót" ei hogy eraelateiask . még draastjknaabb kifejaaeat adjon, a rWaegve alai-atett assaony ntáa áldáat mórni hivatott tjkaival sál 1 kiabilá- .Mi B*MB negydnk a saisokaoK mrtál«staü> I — A tUxtelt olvasd kö»ön»ej balcs itelrti> legjobban t irányadó, siennyiben lehet felrilágoaodoU saáxadnak , korazerfl asellema aiellett ily botrány OÍ jelenetaek j helye. Ha kSxooaegea, a regi idflk Tailáaoa rajoogá-j aábsn fel nevelkedett, bnU aa mÍTeUtlfo emberrSt ' lenoe i»o\ agy aorta által lenne nemileg nentegethStS. j De elkOretre ei egy kOxiegi pUbánoa által, kinek ; egjhási ei polgári koteléaaege ayáját a valláaoa ee I minden gyűlöletet kísáró axent elvekben lereitetai, j ki hivatva ran eaen Yailiaoa elvet, hoiy .iseread msg ellenseiredet ii," meghoBOattani, ki a beké, laereUt ee MstTériaeg peldaa4<Sjáiil kell. hogy tekinteseek m.s-denki, k0iÖníl«n a kStaégbeliek által, — aaon •««-morn meggy Siódéit kelti minden fel világosodott em-berben, hogy ily •ijáriM álul as ily lelkiatya nyálát kegyetlen byenákká TáltoitathaUiá, hogy Tállási tD-rrleea helyett aa inqnisitio ricnaralmát inkább hono-titná meg éa hogy ily lelkiatya mellett a katholiku kA«aeg nélküle jrt erkOlcaQkbe* mig jobban gjsra-podik.
Kelt ZalaUr, február bd Ift-áo 1875.
GCNZBKBGKR LORINCZ.
Lichtenstern B. és Társa
— Baffonyáröl írják nekünk : A atŐllö-
hegybeo lakó Weber Mátyás tulvajok ili*l
megtámadtatotl folyú hó 16 án este 9 órakor,
midőn a sürgést haliák, a férj fej»zé*?rt sietett,
nejét, ki az ablakon kinézett, egv ott álló által
mellbeloretett, a lövés jobbfelól történt a mel-
len, golyó hiányában gömbölyű gombot hasi
náltak,ezalatt a többiek az istállóba rontottak,
hol két kecske Tolt, as egyiknek szarvait letör-
delték, est utt hagyván, a másikat in ágikkal
vonszolták és a Bel lati ocz fiié vezető lit mellett
megölték; az istálló mellett hagytak agy tar-
solyba: tükröt, fesüi, egy nagy sróf»« pipát,
kís keit és egy zárnyitót; az asszony a lövés
után rügtön meghalt, ki már 57 éve. élt. A lát-
leletet folyó bú 18-áa Feicbtmann kerületi orrot
és Dervarits Iválmái albiró teljesítették.
PUezlárak.
Hivatalosan jegyzett píacstárak Nagy-Kanisaaváros piaczbiztosi könyvéből: 1875 évi február hó 23-án.
Uabonanemflek: egy a la, inni m. Aeriat-Buxa 87 — 90 fontot 4 frt, J0 kr , &1 — 86 fontos 4 fn 26 kr. 83 - 87 fontoi 4 frt. — kr. Kos* 74—78 fonto. 3 frt 60 kr. Árpa aarffiaéere 68—70 fontoa 2 frt 4A kr. etetéara valá 1 nt 50 kr Zab 1 frt. Ü0 kr Rapcxe frt — kr. L i a a t n • m fl e k : rgj ber-i miasa ea«rint. Liaat lejínomabb 13 frt. — kr. Zttonleliemi 12 frt - kr. Fehér keoyejliwt 9 frt. — kr. Fekete ke»yérl««t 8 írt. — ki Bniadara 14 frt. :x) kr. Árpakáaa lü frt. — kr. Ktu 18 frt. — H ü -v e I y e ■ e k : egy aiaó annt. nérS aaeriat Bor*ú H) frt. — kr. Bab 4 frt. 60 kr L«neae 10 frt. — kr Kn-l*i T frt. — kr. Hajdina (pohánka) 2 frt, 60 kr. K»-koricva a frt W> ki. Burgonya 1 frt. 80 kr. Hu »: egy béeai foat aaerint ktarbabua 26 kr. Diasnóün* i2 kr. Jnbhaa — kr. Hűrjuhtu 3i kr. Z • i r f é l é k
— OltárcMon bizonyos tíyurka Péter-
nek e hó 22-én tudomására jutott, hogy 30 éves
János fia a hegyi pinezéjúben borát ékeai,
minthogy pedig a pioczekulcsok hooo roltak,
fölment tehát pínezéjét megrjézendu, melyet
föltorve s be&ae fiát meglenetos ittas állapotban
találta ; kit tettéért dorgálni kezdett, de ez állí-
tólag az ap» feié ment azon szándékból, hogv
föllaazitsa, mire az a kezében levő kis fejszével
oly ütést mért fejére, hogy asoonal asöroyet
hajt. A szereucsétlen 6o éves apa másnap azon*
nal önmagát teljelentette a bíróságnál s bemon-
dotta, hogy fia rusz erkulcsü s tolvaj volt mar
korábban, továbbá, hogy ösvegye s két árva
siratják halálát.
— R&rUl hitnek. Liszt FerenczAt a hol-
landi király meghívta Azálgróf Wicselszky
első bécsi 21
Dlixnóaair W> kr. Maraaüir 60 kr. Saalonna 4f> Vr i
kr Scearín-gvertya f>6 ! líézDlfl- és d.VaM-bazárjÍntk UJODtD Dyított
fiókja Bndapesten. berepesi ut 15, a Ró-
kui-kórházz&l szemben,
ajánlja gazdagon felszerelt raktárát a jejen rdéo> r** a Ugnjabb G i rof I é-G irofiasLneca ru-huszövettkbol; .továbbá Bareg^Gasé, Muxambique, Pl aid és D iagonal szd-vtítek, Lustre, Ripséséssaksarkis«Ö-v eti* k bfil; ugyszinte flanel), ztiaóroa birltet; */i *• */* rumbargi és s s i 1 é «í a i vasion, valódi és mosható c i é r n a-ágykaoavász, */t rósaaasinti Ban-king, %já diiniit- és c s í n v a Jt-turülkozík: i.\ és •/» c h i f f o a ; tnoahatri ét ralódi frise«ii ét cos sinnucr-ion és peroiil, b a tiszt és jicunel, piqué, bril-lantio; bársonyéssetyatasia-1 » g o k* legújabb háromszÖvésQ sttlnyegek, "/, ssslmassákvá-s z o n és több más czik
fc7 krn> i fHVH^Kr-a árna.
W Gazdigmintagjüjtem^njekaiTiaatre ingyen és bérmentve kQldetoek. Vidéki reo-
Suppan 24 kr. I^unpaolaj 36
kr Faf^jn-gyertya 32 kr Bor: egj als^ auaat aku 40 pint assriat Ó-bor 8 frt. — kr Uj-bor 6 frt. — kr. 8fir: egj alwS auatr aSrak6 42 pitit ix«rint. Legaagaaabb 3 frt, — kr. Legalacsonyabb -frt. — kr. T 0 » i f a : 1 bétái ni 36 hüvelyk hoaatu Bflkkfa 14 frt. — kr. Tölgyfa 10 frt. — kr. JC.5at.Mi egy be«ai stáasa ?U kr. Kaaaeit egy nerS 7U kr H>éui rgy béVai máxaa ixerínt 1 frt. 60 kr. S a a ! w a 1 frt. — kr. Nipnís: Élelmezésééi egy f'rfi 7<> kr. Élolneae* nelkfil 1 frt. — kr £lelaiMei«el egy DO f*i kr. Élelmesia nt-lküi T0 kr. rilelai«ceaae4 mV gyermek 3(1 kr. ÉlelsiM«« nélkül 60 kr KU4U :
í,P. h.) Maningw J<W,
(Uenet.
A «aJa#g#ratfgÍ álsreaoa bál leiráaa i Qjr
kéiett.
l«30 Uj. találkoráaon Xiel
163\. A. Karád. egyikek.
163Í
udaseat. Únrendek a nagánlrvelet Írok. tndtnl adtam iáivá**
Ne* aUrgSa, utajd aae
p
rteUmálá* ntán njúlag poitára adás. 1W4- N -0ti ír«eok Űaea«jb6l- J«TI
Nagy-VáradOD elfogatott. — Hottár Mark ezre-des, mehádiai „Hercules-furdü* volt igazgatója meghalt. — .Vörösmarty és Fetón" czinrfi 1 fetvonásos drámai költeményt irt Marbach Ernő az „Otsá. Nóu azerkesxioje. — A „Hon* össze-áltiláw sseriot a legújabb rálságig kormányun-kon 7 éven at narniinczegy minister váltako-zott, — Jókainé márt- 1 éa lép fel Uoriulaoos-ban. — Margitay .Cserebogár" cziraű népszio-művéhez felrkel Gyula írja a senét. — A .Bom beupéraet «leslap 2i)0 Irtot kért Tiszától, hogy arccképét hocta, ó azooban követkesolefr utasitá el a tolakodót: hogy tizeinek, mikor a magvar éleziapok egész éven át ingyen hozták. — A fuvarosban a műit bélen 274 születés és 252 ha-ráfocás tordalt elő. — Ac angol trón örököst ap* ril 2H án iktatják be a szabad kőművesek nagy mesteri Béltóságába. — CserDovHsban Bemet egyetem felállítását tervelik. — Bécsbe* a műit héten nyitották meg a légoyumáau postákat. — Sopronból írják, hogy ott a magyar sxineuet as idea sem cxéi-, sere időszerű nem volna. (Miért V ... i — A spanyol király Msc-Hahun ! nejének a .Mária Lojsa" nemes hölgyrt>nd sza- j lagját ajáodékosta. — A torontálmegyei fúis- , pán a bukovinai magyarok javára gyűjtőivé* ket bocsátott ki. (Követésre méltó példa.) — ! A mkJook-u-gi bru. kőo/vn irt a legutóbb, t
utánvét mellet pontontD és leUniMae-retesen eszUxOitetnek.
*) K rovat alatt kBaldlOrt felaloaeigst asst
*sJtai a H*«rk.
AnaterdaiiikHSi SzeDl-Pét«rvárra akar gyalo-golni. — AUó Autlriában kéi uaát» oUogadta a haliák ágetM
Héos, febr. 20-án 83, 80, 4tí, 62, 61.
Lapunk mai azám&hoz van mellékelve BRZ0RÁD J. RE2S0 árnak körlevele a nagyhírű aaxoapataki kova malomkőgyárról,

in|>.>ktiaa kijcli-lt raktáramban ka]>batuk. Efy iak«z S Mtofra ftlMztva, urruai basuálat- H ntaaitiaaal
Wlátva 1 Irt. a belyvK rb |>akuU^-dij lu kr
A t c% i„t.,„,-, v-, ,-ur,-t- » .,i/.,i, Wilkabx fala aatUrtkriUa é. aatlrkaaaaHkai «H«2lit« taea k.|.h.i..:
b«lgrailí, NMÍund Zita Vnn.knf.J ."""'■" "" " - 1 IUty-(4allMa M»aaM«| Femwi uruil ZagrabU.u : Minlo.rlj
ccMfkrb rVTi-ailm. tlirkiwa'Srlilal- Wien I AdlereassC 4 : Zsipaoiid . KSuí-gm i'aarsionviia N, ür>au«'l)eu RuaraM<( l-jaa-
rocknofr, Barcbraf. pr. Kilo :7 kr. • • s • nu^lnpl ; Kipronaan W-rli ji*|r«frri«; Sui.r.mbao : Wroborwky ;
Schafwoll-KleidrntuS^. Haa kittet ile Aarcnr tafnkcwat- 3aombaü»lr»ii l'illirh K-r-u.-z gyogju^réu Si.iuíru J B,<uiu \brfiti' «cbwirt> BÍJISP. Lllitr -Iti» rM Md aiek aeibe aeaaa za MrfcM. 1 gr^tywerpax a« SaitfMvároit . (iriiühiit Mikaa uraknál
R0BEY A* Comp. Limited
iv.
, 4rvcr*-8*-u távirat útja.
i a* árvcri
* b
rr«rél «*•* oo»w*e»» M. — Mind a ix<ib+-li áTTrré*nHt mind a zári
•jiBlaujknál ax árpára 200 frt : a ubra. :tt}i) frt b*iiaLp*»*í.l \ei*+ad6,
íIlelőlfR »elléklf>nd<i. — A gabonaa^mek ciak mérünk*!,, illatnak el :
TÍTÓ tartosik asokat átvenni — A ff.tft-1.fcuW eltérő «S ui.-ajáaUiok
tlom fogadt»t»fck, — Bcij-*k i«. 0(7 a §*t>oain*tuek m aradaln.
•■ rtA^naJ mratekltathHGk. (lSM—S)
tiasttartúaagaál negteki
E>lt La*6ciao, 1S75. Mr. 16-án.
Pót-hirdetmény.
A1.U Kis krlt irtrr.-.i »i,J.-ti„*ay kap.tio a (Vi„;i,I„í, ki-Yálaltin pAtlólAg kázzrtMfUk. hoKf a I«jc6rsai arAdalmi miiüiu bö 3- kié mi% ISO; m>T>i majoraá^i ; — <^i lt>> la^ro fp- Imiára a báuatpéj/ r>40 írt ; M-n fjrlalTik.
ik
l« Waa » fi fog adatni — » »»|.r8«*i
■In butira 30 frt. o * A '■■'• '-'
Kílt Laltótaán, l«Tr
A kir. alap. urad. tigzttartósAg-
I gfiu-eift, in ailcn Karb. r-ii.r K1U-
L^ 27 icr. S
Kiii Stiick
'F2rbíT in all.-u Kariwu . . 27 tVÁaf íiarn. knpf u. Kru-lma-
I *rt:f mit s.nnojtbitnlfr und
■ Koson (r^pnurt 27
II P Maaseb, umni kragfa 3T
II Koj.f- o. TawlwBt. wbl í»rb. Í7
[J i^-iüen-s-rkturh .... -7
11 I,. iiit-B í*«rtiett»- . . . . 27
Srbildkrou ■HitrktniH
iMH<«tcr Karon 27
,'r. Wi«~ Klle 27 kr" !LL>l™io:."''-."írWi«'g~hw; 27 i und Sammtbindcf. .i A,iri.l.i»»»(|r»gME „, „.hw. Nublear-Síide io *ilruglai-f (•rrien ht^atirkt. d. Allfru<>Mi>.'2T Farban. aucL »ii;Kin^ i^.t^rn" Ueidtaw.!* . 27 farb. Kí.rkiheüpn.FOníKuMEPr-Breiu-,1 Caff.'.-loff.-l mua Cl.ui«»ilb*>r X7
Hirdetmény.
iUrtí*Mr i
fettételek *ifofr*<l&x&t kijelfutfi zárt *jáni»u*k mfert) i»
i Hlk t-hnk i* a uáb-'li
(1397 -3) ►>«»<
nnr eine Probe!
bitliK* Pr^iac fon)
su <l>-iw ■I*UBW»I
27
kr.
fi-
1 *.50.
- 8 10.
8.1Ü
Leinwaiad«o. i 5OelIiK« V. breít* WPIW íiO . V- - UÍDMiw*Í 30 , '.' . (iarnleiuir
l
pr Wmc B«i« «»

Kin
al. 27 kr i
Munter fraur.
Kiut.-KneurfliaBf. EIL Paar ÍUS
f p *ar^ unUT i;arau;i<-
I*ril*r Da-a.l.Hand
WienI. Adlergassc 4.
. Di
:OLL A. SEIDLITZ-PORA.
E porok rroaknOli t > laraltarSab nuUn b.bnoajak fytfy. _ _liataMk alta] miad«n. «ddif •li«aiart liáai a»«r«a a6»6u, tag adaalAju attf as «Ufi batyat foglaljak «1 ; mit u fok e**r, m cú*aari birüaalow cniadrn riníbíl kmlikba klMSU báli .iratuk . :-r í.il.l«.bl,.„ ,„,„.
■ajak. bojr . porok .oc.01. uanaiaafcaél. n I^ bi Htt • btoiH*kk
aeaaa. oku>u flttjai »«rtal«laa,
hÉBjrátra hajlamnál & le^obb ■ik r>Ajjhatá»t aredményeilak.
Kécs. 1858. d*n. 7
M
Vr I L HE L M-féle
kosz»ény és csúz elleni vértiSZtitÓ thea mivt tfJi. gyógylcezeUs.
as egyediuj bislua
haiá*u vérliail i '.óawi
minthogy a«
.Európa
elart orvi^i tea-in-sl}-**! til a l<$j..l>u
ky .tártára, kékir
lkl
a i«jiarin„. (1547- 7;
iVIS*-i« illa) s«*t, hamili-Uurllru. Birt 1871.n.ároií8.
Ara I eredeti doboznak ha.ználati utatítattal I frt.
CRANCZIA BOfiSZESZ SÓVAL.
. • ajiolta-iík.
vtli'lrt ; min: S*TJ)mi BIV<
t-tuaU; alial iit
>«S«daU
IOI>D bat^ifcf, m.Dd«i»Bé. n Tito a i.t.k, rák, f«n« ellen, atb »tb.

ad«a b«l»5 »
, mi- .. r
a, bénoláj i
tart6i
yltáM t
Hátit Mktcs b^|ok»*k. íolytou gruy-il" ieWkiM*k. valamint u.ftd«n- j %mt^mi B*ul éa bőrbajokpak. p*r*^[w»*k oek a ti*sfa i*& arcxuu. »rtmorö*tu«k,
I paiaezk ára fcasznáJati utasitással 80 kr.
ORSCH-HALMAJ-ZSIROLAJ.
KlUwllW kltfTClf er(<wéay( Mtatott f-u Ü..>a máj As lé du-(roláaokcál, valamint aranjur bajoknál, sargaaág. b^v^s hl«g, tEom ■ forffcsoiit-fájdaliuxk. oomornyotnij. tx^tltáotaltnak, rfiigulá«»k, vixe)*>t bánulmak, oodóoml^*. nt-mí ffy^oipMiégr'knvl alb.
at. MPÜ th<-» iváaa 41- gycngéo oldó éa agy
A leptiiitább é* lefbatbatoiabb orraii mter Nörvifia n cjerélvadS f«l a m««Urró(e«eo tustitott tiaimijaair-olajjaJ.
8ttpfaéf«k, mmo a pffirrélTkor. ninrydaK Ul )TTor*aji ét alaj>iuia.n Ky£gyitlii.fVk, miutling
hajló «t*T.
- hiinnyttviojctk, Hiannű é« dicsérő, iratok, melyek ki
Ivgjobb gjogjbataMal ran ;
kjlt l dS
jbataMal ran ; "•ffJ'ígTTtj* úit at idSaaaki Mrfclf«f«fc«t
y
■ I«gidult«bbkiuv4sy-
ala
?anatra i
?anatra iagyM m^fkald ig*xotjik a feout*>bbi jelzéseket. A mou
dotUk i|rmií>JáMJil kintiünk üébány *ílIt»«Tu iratot:
WiUwhi FtrcMZ t;y»(O-u*rp«lt^uraak N^nnkírcb*
d Fi HI
;yO
Kladno, Frica egy idó óla az un áJtaJ »fn baatnilom, n*-m nol i
frtept. 4-IHI 1874. U rauxcJleaet *ér- Ki el t uer kit&o<S
Ara I (fognak tuuználati utasltásaaJ I frt
Miutis sir ÍKtitó th*-4t tik«r batisaért öanfk k>"
Haktárak Nct^y-Kanimsán; Beliu J. gyógym Lórik & g^ógyu. FMMlboffer J. é* Hoacnfeld F. ur&kail.
gj^ urnáit N<t.akiirh*aS^a
Grubiaaapoljc (Bfilovar ui*Ky^b^D) g«*-})l. 8-ÍD 1«74 Tfskfdj>-k tzimomra az on Wilb^itn-félp r«uzfll#ueb T^rtisstit j ujolag **y rakai««al a l*betó l^tryortabbati kfildeai. H*;i. •éf • ■yphiliükus bórbph-gaégek ríWn is kitttnSuek hiiooyali.
Maltcti Jóaacf, jir4«i orrot.
ftatorántt Lakovi« Q. Caaklarvym* Káráaa H.
Kr*.aW Dávid
•ttt Kohn Jakab
[áa W.rl, Sáod. tr4fJ*. I! flayraayfcaj' H»,7 Andráa
iKnztMIyM Won-eh P. ZágrAWU MiUslbaeb U-
'UrtUtH Br«7«r Jakab fial . C«Tl««k J. J.
WMtta FerMCZ KTÓgyascréts árnak >VunkÍrcben.H'n.
í^i.^! Hölgyeknek nélkülözhetlen!
AVISSANT
Naribprg, uppipmb. Kin 1874 Misiáa egy birsi haritom alul at «» kitflaő
kerti-m ax ílletót, >>itj raunagot rt-svn

as ntoiaíi adagig felhaamalitn, batás* w-k«lct*^t*u megM«U várakoxá-
aonnak-. mínthof r aronb«u idolt gyniaorbajbau üt^nreöfk a gjigymtft- I
dol fulytatoi sxandekosooi. — iáiért ii k<*rck «*mi>mri »^g négy eao-1
' ' "d#ni. kiválú tw«t.-lrtti"l i
FMre .la*aaf«H artaiBal •raxfMtMütal I Ftlrt •
rta»»rr«l I Ezak ttáraKák ■n^.t! il > nrtfMatn, Wv.lalaaaa aatvUitált, tiuti M tal|caal ártalMattu ;I.r»ö9— lOi EAVISSANTE, Ur. LejciHlil firiabaa, bir asuu erüTPi, ax emberi bőrt miad^a ftéroieaiul nipgmpuu'Di. utúbaioktól megóvni és HK^paégéc ■ uruk ifjuaagot bixtoiitani. Már as alaS kiaérletmag fog bárkit gyűaai arrúl, B0K7 !*ina^n dicaaret fdlöalagaa.
•vaohaüi nagjbaii éa kicaurban Bu Japeat«o Dr. Lajaaaa ÍSrUtariban. Kirilj att<a IS u. 1. 19. K;- v urt^tuí ín 1 irt 50 kr. ■jy Vidéki rendelvények a legszigorúbb titoktartás lett, ntánréttel eszközöltetnek.
[|piit«T András. kapatollni>k a .futa/- kapunál Noriubergbea.
Ovát a hamitítás és 'felcserélés ellen.
alu
(1.71-9, A legnagyobb
TASBDTIBQYÁB
T.1--.Í WllMhl T-i- Min.rihrKiv B!it:ri^miiatiku3 .-tti5tn^-tb<-a
gazdasági gépgyárnokok, Linc«liU)é|,
Budapesten, Üllői ut 1-szám.
oooooooooooooooooocooooo
Wajditi Jónef lap-é» nyoadatulajdonoe ^oroaitó ojomaaa, Nagj-lÜLüijgáD.
Legnagyobb gaziksigi gi-prakúr Ii u <I a p c- s t e n, állandó g é p k i á I I i t i-s, aészletben találhatii. —
' Ssrveti-oépek különösen magyar viszoivnknak megfelelő könnyQ2 kö-zönséges ló á 1 t a 1 h a z h a t ó, rendkívüli tartósés egyszerű 13 sarus vetú-gépnek ára Budapesten 32U n. é. furint, kovacwlható raskereten és hitül ról kormányozható
AflMrikai rögtörő, meglepő könnyű és a legkötöttebb földben is használható.
Amerikai kaszáló- és arató-gépek.
Lonereölyek «s szénagyüjtók n-ndkivüli <I1<M'I áron.
Világhírű Robey fele fekvő •- hordozható gőz gépek.
6óz csépü-gépek Patent vasrácsával e- vasgerendával a legtökéletesebb c<éplá
gép • világon, mely minden más hasonló czélra késy.ült eépet. manka képesség, minőség és tartóság trkintetébeu f.-lülmui.
. Kázi cséptó gépek, lójárjanyok és lovas csépü-malmok, szecskavágók, sze
WÍ és ksnkMy választó restak és ramden más a gazdasági gépszak mába vágó eszközök. V B. Községek számára, kik güzcsépló-gépet, vagy gőzmalmot akarnak besze-rezni, különös kedvező fizetési feltételek szabatnak.
' ' >"N- BB. Megrendelésekot kérünk közvetlenül hozzánk RobeyA Comp. Limitedhez Budapestre c/imezni. mivel sem Zalamegy éb^n, sem Vasmegyében tőlünk gépek eladására megbizra senki nincsen és közvetlen énqikeiés folytán olcsóbb áraka: is szahhatonk s gépeinket vagy Bécsből, vagy Budapestről szállíthatjuk.
Végre Badapesti gyárunkat gépek javításira is felajánljuk és más gyárbeli hasz-nált gwgéjtket ií jatáayos áros breserélhetSnk.
(1589-4) ROBEY & Comp. Limited Budapest

tr 1873. bécsi riláfikiálli láson a legnagyubb ogyinint:
Bécsb<-n, III. Marxnr utcza 17. sz alatt van, hou-nan képekkel ellátott árjegyzék kivonatra in-gyen berinentve küldetnek mindenkinek
haladási és érd era-ér e mmel kitüntetve,
Bécs, Favoritén, Erlachgasse 22.
ajánlja ki tűn ó szer keze tü
6arett-féle MnratO-gépeit, melyek a legnjabb javításokkal ellátva, eddig minden más ilyen gyártmányt fölülmúlják.
További készleten tartatnak:
Kézi cséplőgépek legjobb szerkezettel, jirgánynyal, vágj anélkül. Járgányok es járgány-cséplőgépek. Hornsby fele gabonarosták Lhaillier fele legczélszerilbb konkolytiszti tó gépek és ilyenek PariMllet-féle
szerkezettel.
RichaMOd & Chandler-féle. ngyszinte eredeti angol BttUII-féle SzeClka-
vágé-gépok. kukorícza morzsoték. kézi-, ló- és gőzerőre.
Répavág* és répaznzó gépek.
urlí és (Uraló malmok gőzzel, jirgánynyal vagy kézzel hajthatók, ZHZé-MllMk
s»t. sau
Kitüjió anyagért és hibanélküli szerkezetért kezesség vállaltatik. Ábrákkal ellátolt jegyrék és árjegyzék kivánaíra bérmentre küldetik. A gépek megtekinthetők és megrendelhetők a
Nzonibiiihelyen, főtér 1. sz. a.
lévó gépraktárbM.
(1575-5)