Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.



* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
3.73 MB
2006-06-21 11:07:09
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
761
6499
Rövid leírás | Teljes leírás (551.85 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1875.február 10-17.szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

V461-KAHIMU, M75. febroar 4-én.

ZALAI IOZLOIY
előbb:
Nagy-Kairizu ¥árM Hoiynitoaioaiuk. neakOlénoan az „aisé zalai Bflyvéd-egyW", a jugy kámzsái kar«*ke4ei*i « irtarftajHC-, a .aagy-kaaizsai takarikpintár' a .zalamgyei *rtaláno* Unltó-twtfflef, a .Zala-S«<M«y- g4xbaí«zá« fttvnartártuUt i tSbb aegyei et várt*j agysUItt Wvataltt ÉrtMfMtt.
Ueteokfnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalni lap.
A .nagy-kaniisai takarék-pénztár* 1875. évi február 11-én Nagj-Kaniisao, saját háziban.
A ,c«ab-rendeki taka-rékpéoitár' mirczius 1-éo d. e. 10 órakor Osab-Eendeken.
A .kószeni takarékpénz-tár* tebr. U-én d. e. 9 órakor Kószeg-város tanácstermében.
A,pápai takarékpéoz-t á r" febr. 22-én d. e. 9 órakor Pápán, a rírosház nagy termében.
A .szigetvári takarék-p é o Ix á r* február 28-án délctótt 9 óra-kor Szigetvaron.
A .marczali takarék-pénztár* február IO-én délelőtt 9 óra-kor Marczaliban.
A .sárvári hitelésle-ttámitoló intézet" febrnár 16-án, délelőtt 10 ónkor Sirvárott.
A .győri Mord* részvény-társa->ág febr. 8-án d. e. 10 órakor Qyirott.
A zalamegyei
általános tanitó-testület központi vá-lasztmányának felirata az orszájí-
gvtiléahez. Mélyentltutelt Képviselőház!
Midón az 186 7-iki alkotmány hazánkra felvirradt, nemzetünk minden osztálya, s igr a néptaoiiók test&lete is örömmel hitte, hogy évszázadokon át borongó sorsát egy jobb, egy méltinyosabb kor hajnala vál-undja fel.
S hite nem volt alaptalan, mert elér-
k«ett»ek látta u Utyentol, melyben a vtfen erőhatalom letevén fegyverét, a világ-cmithra tette ki fehér lobogóját. - Hemélttnk, tudva azt, hogy ,ma már csak oly nép biz-tosíthatja jövőjét és annak boldogságát, mely alapmunkán! a köznevelés felvirágoz-tatását tekinti ; reméltünk emberi jogszem-pootból.a mi lett hosszas várakozásunk, lei-kert l( reményeink jutalma ? Keserű csaló-dás! .... Mert amellett, hogy 300 frt évi fizetés .éhenhalásra sok, megélhetésre kevés,' magasztos hivatásnak anyagilag a lagszolgaibb állások színvonalára degradál-tatott.
Nem akarjuk itt e sebet ujolag mé-lyebben érinteni, eléggé ismerik azt nagy-rabecsült honatyáink a néptanítók általános felajánlásából. — Leverő fajdalmaink kö-zepette egyetlen, némileg vigasztaló pont maradt fenn egyedül: a nyugdíj-kérdés mentő szigete, melyen a rögös pálya nehéz hányattatásai után eltoródött tanító, ha pálmára nem. de megnyugvásra Mégis csak számított.
Nem szólaltunk volna fel ez ügyben sem, ha ax országgyűlés tanügyi albizott-sága, Molnár Aladárnak, a magyarországi néptanítók Il-ik egyetemes gyűlése által is elfogadott, kedvezményeiben épen nem túlzó, sőt mosdhatni teljesen szerény s az ország pénztárát jelentékenyebb kiadással sem terhelő nyugdíj-javaslatán, illetőleg an-nak ránk nézve legérzékenyebb s igy a tan-ügyre is kiható fontosságú pontjain oly vál-toztatásokat nem tesz, melyekről önérze-tünk s a jövő nemzedék iránti tekintetből is hallgatnunk lehetetlen.
Mélyentisztelt Képviselőház! A zala-megyei tanítótestület azon nézetből indulva
ki, kegy ax onzág kfenevelódési állapotai hatályosan caak akkor javulhatnak, ha ren-des fizetés megállapításán kívül a tanító jó-vőjérSl is kellőleg gondoskodva lesz, a t. Képviselőház asztalára teendő nyngdij-ja-vaslatot az országgyűlési albizottság szer-kezetében teljesen elégtelennek, sót némely pontjaiban lealázonak találja és pedig :
a) mert a szolgálati éveket ciak 1870-
tol számítva, azon twilótársaiokat, kik már
érek hosszu torán át bármi kitűnően mű-
ködtek e tére...