Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
3.98 MB
2006-06-21 11:21:43
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
773
6574
Rövid leírás | Teljes leírás (555.73 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1875. június 45-52. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

, 1875.
4S-UC
Tizennegyedik éYfol7Ma,MfoattHar: ;i
, prtttorbM 7 aiaodnor 6 ■ mindts ' további torirt 6 kr. MTH-TTÉEBKN
uk fal
Kincrtiri i
30 kr. fi*«t«adö.
ZALAI IOZLONT
előbb:
,"ZA.XJA.-SOMOG-3TI KO Z H. O INTTÍT.*
„ei*6 zalai űgyvéd-egyiet'. a..nagy-kaniz«ai karasksdelmi s loarbank", a .nagykanizsai takarékpénztár" - * •^a'a-Sowigy gózhajuasi r»«zY«nytár»u(at « tőt* oagye. ét városi egyesület hivatalos értesítője.
Heteiikint kétszer, vasárnap- s csűiórtőkön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
39S3 M^_ "a i. íö«6.
Ó cMÍstári éa apostoli királyi fel-»ége a kormány javaslata alapján folyó eii május hő 26 éli kiadott 1egM»öbb rl határozásával a ^Bvö <ir»iágg)'aiéi.t eit-D ni lu»a»»i»nybava 28-ik majára e«y-brhi\ni inéltóilatván, ai erről sxólló kr-gi rímen királyi mcgbivó l*vél kihirdrlé-»éu. k eslköllésr végei! folyó évi j u ii i u » hó 7 - é ■ de. 1U órakor Znlit Kgrrsiegen rrndkivali bii«ll»ági l> fi i % y ■ I r M fog tartatni, melyre a törvén) batóiági bilotUag t. rí. tagjait tisztelettel » aiou megjt-grKéNB*! bivom mrg, mimrrint elfn ad hur köigrflléii tű-jelen tárgyát kiiárólag a rentidriett leg-fcl.óbb királyi meghivó levél kihirdeténe k ep etesd i.
kelt Zala-Kger>xegrn, 1875. májú* 26-au
IIKHTrXKMM kALMÁV «. k. tAupán.
r°«lyó évi jaaias hó 1 én megyei reudkivfili kólgtfilés hivatván öntve. 11 ni niegelüió napon juuiu« 6 án délutáni 5 órakor Zala-tgerazegea a axokott he hi>é«l>rn Zalamegyei Mabadelvü uárl-oak gyűlése ÍK meg fog tartatni, melyre • parttagok li-itel. tlel lurghivatiiak. Ai elaakaeg.
A zalamegyei 41t. tanltó-lestttlet központi választmányának.
(,V«ge.)
A nagy szünidőnek julins és augusz-tus hónapokra leendő áttétele, mint ki-vonatos közleményemben említem, ujolag kervényeztetni fog. Valóban különös, hogy ma, midőn a czelszeru reformok korát éljük, egy ily óhajtott csere, mi mellett min-den s ellene semmi körülmény uem szólhat, eveken át vajúdik a biueauxban. Úgyis tán
mag gyanánt tartogatják a huszadik szá-zad tanügyének ? ! Ezzel röviden Tegeztünk, valamint azzal is, hogy a 300 forint mi-nimum a felekezeti iskoláknál szintén tör-Ténynyé emeltessék : kérelmeztetni fog. A Zbidu tanítók helyzete; a tankönyvek és taneszközökről szuló javaslat; a tanterv-kérdése- s a tauit<>-egyletek ejjvesitésé-j rol általában alig van több mondani valu, mint a mennyit róluk a múlt alkalommal niegeuilitettem. Simay István .felnőttek oktaiasa"-ra vonatkozó müvére, pedig mie-lőtt komolyan áttanulmányoznám, illetékte-lennek tartom nyilatkozni, s különben is ér-demleges megvitatás végett a t. választ-mánynak szándékom benyújtani. Kár. hogy mindez, mind az iskolai takarékpénztárak eszméjét fejtegető könyvecske, jóval a gyü lés előtt ki nem került a sajtóból. Sót, hogy valaki egy egész testületet correct képvisel-hessen, pár héttel előbb bírnia kellene a gyűlés teljes programját, különben vagy hallgatásra szorittatik, vagy csak felülete-sen beszélhet. Egyébként jövőre határozot-tabb eljárás igértetett. — A harmadik orszá-gos tanítói nagygyűlés színhelyének megha-tározásánál a szavazatok megoszlottak, egyik (él (helybeliek) a vidéket (Szeged}, a másik Budapestet ójhajtá kijelöltetni. Tagadhat-lan,.hogy ily országos nagygyűlés arangiero-zása nem kis gond- és fáradságba kerül, mondhatni, elég kellemetlenséggel jár. S a fővárosiak meg is tették e részben mago-két, mindamellett ugy vé...