Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
4.37 MB
2006-06-21 11:28:15
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
872
7000
Rövid leírás | Teljes leírás (624.4 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1875. augusztus 63-71. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


18*.

ZALAI KÖZLŐIT
elíbb: ,Z ALA-BOMOOYI KÖZLONT.1
Tizennegyedik
A lap zsellessi is aja«i ressét flleté z*
t reolassaoók »st- s szer
t kaastf-kia<l«a«z sér-
illetik „ aueeieeírt k«J5.
10 kJ. fisetendE.
esek ismert atankasar. liktól íofadtatask el.
Umintok riassa Ma
kaUetask.
e-arai IwlytutMáainak. nsnklBSaban az „alté zalai ügyvád Bdylef', a .^agy kaniztai karstksdalai i loarnank". a .nagy-kanizsai tsUcarékpénitir' a .zalam«gy« általaim Unitó-twtfflet', a .Zala-SaMgy fézkajézasi rMzvMytártulat t titok magyai ét vároai agyatOlat hivatalot értaaltéja.
lap.
Heienkint kétszer, vasárnap- s csáiörtékőn, mejjjeleiid vegyes tartalmú
Hirdetmény.
A zalaegerszegi kir. törvényszék ré-ízéról ezennel közhírré tétetik, hogy Hideg József nr Zala-Egerszegre kineveiett kir. közjegyző, közjegyzői irodáját Zjla-Eger-szegen kmizsai utczábau levő lakisin 1875. éri angusztns 1-éu megnyitandja.
A zala - egerszegi kir. törvényszék 1875. július 27-én tartott polg. üléséből.
HORVÁTH JÁNOS,
kir Uisáki elnök
-'-•■■'■ SKÜBLICS KÁLMÁN,
kir. mseki jeijit.
p. 75.
Hirdetmény.
Az 1874. évi XXXV. t. ez. 15. §-» rendelete folytán ezennel közhirré tétetik, miszerint Ziegler Kálmán kinevezett kir. közjegyző, közjegyzői irodáját Csáktornyán varasdi ntcza 12 sz. alatti házban f. éri aognsztns 1-ső napján nyitandja meg.
Kelt a csáktornyai kir. törvényszék-nek, 1875. évi jalius hó 27-én tartott ülé-séből.
Dr. HÉRICS JÁNOS,
alnók.
SÁRDI JÁNOS,
jegyző. •
A keszthelyi m. kir gazdasági tan-intézet 1875 6 í ki tanéve f. é. október 1-én nyílik meg.
Az új szervezet értelmében módosított fölvételi föltételek követ-kezők :
1. jó sikerrel végzett legalább 6
grmnasiumi vagy 5 reáliskolai osztály
2. betöltött 17 éves életkor.
Rendes hallgatók részére a tanfolyam
három éves Gazdasági gyakorlat kimu-tatása nem kívántatik, mert az első tanév főleg a gyakorlatnak van szánva.
Olyanok, kik 8 gymasinmi vagy 6 reál-iskolai osztályt végeztek s egy, a gazdasági gyakorlatban töltött évet hiteles bizonyit-vinynyal kimutatni képesek, mint rend-tivüli hallgatók közvetlenül a második évfolyamba léphetnek, ezek azon-ban a gazdasági gyakorlatból elővizsgát le-tenni kötelesek és a félévi vizsgák ntándijt fizetnek.
A rendes és rendkívüli hallgatók az egyévi önkénytes hadiszolgá-lat kedvezményét élvezik.
Önálló egyének, kik a fönt jelzett föl-vételi föltételeknél kevesebb előképzettség-gel bírnak, vagy csak egyes tantárgyakat hallgatni óhajtanak, mint vendéghall-gatók léphetnek az intézetbe.
Kétes esetekben felvilágosítást nynjt és kívánatra a közelebbieket tartalmazó tantervezetet megküldi
A m. kir. tanintézet Igazgatósága
Pályázati hirdetmény.
Á nagy-kanizsai közös népiskoláknál az 1875/6-ik tanévre 3 segédtanítói állo-más leend betöltendő évi 325 forint fizetés-sel, esetleg rendes tanítói állomásra való előléptetéssel. --Kik ezen állomások egyi-két elnyerni óhajtják, szabályszerűen felsze-relt kérvényüket legkésőbb augusztus hú 20-ig alulirt elnökséghez beküldeni kéretnek.
Kelt Nagy-Kanizsán, 1875. július i 10-én.
VÁGNER KÁROLY,
iokolasseki elnffk
i Paegán, f. évi június 25-én.
! A szabadelvüpárt részéről megejtett
értekezleten Peternics József szbiró ur in-dítványa, hogy mélyentisztelt Csengery Antal ur Kanizsa választókerület jelölt-jéne...