Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
8.85 MB
2010-02-28 16:59:49
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
765
6569
Rövid leírás | Teljes leírás (1.51 MB)

Zalai Közlöny 1931. 001-025. szám január

Zalai Közlöny
Politikai napilap
71. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

71. évfolyam I. szára
POLITIKAI NAPILAP
Ara 16 fillér
juppíl Ssrfr.ul 1, éjjel Fial 5. KUoótdvtUI: Fíut 5. uim. Keszthelyt flókkUdóhlviUl: Kouutti utca 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
EMAMtM in: «fy bún t ptagó M W> T.J.Mn- / UMiiuiUtig 421. uá>, 7SJ Ttitfon. | KailhVSi 23
Bátorság, bö/cseség, bizalom
Irta: vitéz Gömbös Gyula m. klr. honvédelmi miniszter
Nemzelünk ezeréves töriénete folyamán gyakran éri válságos időket. Nincs nemzet, melynek élniakarásit tObbszOr lette volna próbára balsorsa
1 a. •yk.k.-.......„:,_____
kellelt volna behlzonyltanla, hogy akar Is és tud is élni ezen a földrészen, melyen írt állania, ugy látszik, isteni icndelés alapján kell. Válságosabb napokat azonban még ez a sokat próbált nemzet sem ért, mint a jelenkor napjai. Immár második évlizede küzd ez a nemzet hősies erőfeszítéssel az elmúlás ellen, amelyre ellenségei — sőt tájékozatlan barátai is — már megércllnck hitték.
A köznyelv történelmi napoknak nevezi azokat az időszakokat, amelyek egy nemzet sorsá\'a, lövő életlehetőségeire messzekihaló fontosságú eseményekből tevődnek össze.
Történelmi idők jelentőségeivel, eseményeinek horderejével a kortársak nagy többsége soha sincsen tisztában. Bizonyos távlatból kell visszatekinteni, bizonyos Idfnek kell elmúlnia, hogy egy következő nemzedék előtt tisztán állhasson valamely korszak |elenlősége. Nagy események kortársai nem megértői, hanem csak szemlélői, szenvedő részesel koi uknak
Ilyen Idők, mint aminőket ma is élünk, egyénnel, nemzetlel szemben, fokozott követelményekkel lépnek fel. Egyén é« nemzel természetszerűleg roskadozik azok alatt a terhek alatt, amelyeket ezek az Idők vállára vetnek. Ezek az Idők tenyésztik azután kl mindig minden nemzetnél a kis-hltűeket, a csüggedőket, akik néni éreznek elég erőt magukban megküzdeni a megnehezilelt életfeltételekkel. Bővesen megtaláljuk ezt a magunk portáján is, mert a magyar válság is kitenyésztene a maga örö-kOs csüggedőit. Ez az, aki minden dolognak cpak az árnyoldalát látja, ez az, aki minden érzísével csak a keserves jelenhez lapad, nem látja a jövőt, amelynek előkészítésére nem é\'ez magában erőt s amelynek elkö-vetkezésében nem hisz. Pedig egy nemzet célja csak a jövő elökésritíse lehet. Nem látják ezek a gyászmagyarok azt a nagy utat, amelyet ez a nemzet megásott sírja siélétöl már a mai napig is megtett. Nem a meglett utat látják, hanem azt, ami még hátra van s amelynek meglélelére Önerejüket elégtelennek ítélik. Ezek azok a kezek, amelyek cselekedni gyengék, lenni nem mernek és csak arra elég erősek, hogy másoknak tettrekész kezeit is lefog|ák. Termé szeles dolog, hogy válságos időkben itt-ott csüggedés üti fel a fejét, de még természetesebb, hogy az államnak minden ere|ével küzdenie kell az ellen, hogy ez a csüggedés elhatalmasodjék,
A katonai szolgálati szabályzat a válságos időkben csüggedőket a leg-s;lgorubb büntetéssel, az azonnali felkoncolássdl büntetteti. Valami llyes-
IlluiJSiUl I \'il.,v\'
szigorú formában, a polgári életben is szükség volna.
Én nem állítom, hogy minden jól van ugy, ahogy van, de tárgyilagos bírálatot kérek, mert visszatekintve az elmull éviizedre, meg kell állapítani, hogy nagy lépéssel haladtunk a szebb magyar jövő felé. Mögöllünk van egy egészségesen végreha|totl földrelorm, országunk ipari függetlenítése óriási lépéseket leli előre, kereskedelmi mérlegünk Ijeszlő passzivitása megszűnt, mind löbb és lobb uj baráttal sikerüli megérlelnünk a magyar igazságot és ezek olyan eredmények, amelyek — még ha az általános gazdasági válságot figyelembe vesszük is — mindenkit egy |obb jövő biztos reménységével röllhelnek el.
Nem szeretem a klshitüeket. Nem larlom őkel egész embereknek. Nem az a baj, ha valaki ellenzéki, elvégr\'. a kormány valóban nem tett neg mindent. A kormány csak annyit tetr, amennyll megtehetett. Lehel valaki ellenzéki, mert meg van győződve arról, hogy a maga erejével, a maga felfogásával, a maga küzdeni ludá-sával lobban szolgálja a magyar iö vől. Nem is ezek ellen szólok. De szólok az örökös kételkedők, a fíj-lógatók ellen, akiknek a tenni nem merő keze folytonos akadály a cselekvő magyarok tettrekész keze ügyé ben. Felre tehát ezekkel az akadályozó kezekkel I
Mindig bizakodó voíiam s ma is az vagyok. Törheletlenül hiszem, hogy az egészséges önbizalom erős akarattal párosulva csodákra képes. Tudom, hogy mire képes egyetlen férfi akarata s tisztában vagyok azzal, hogy nincs erő," smely ellen tudna állni millió féifi akaratának, In ez az akarat egyre tör. Nekünk magyaroknak p3 ig van egy közös akaratunk. Ezer pártviszály választhat el bennünket egymistól, ebben az egyet len nagy akarásban mégis csak találkozunk. De ahhoz, hogy ez az a\'<a-ral diadalra juss-in, férfiakra, önmagukban, társaikban, nemzetükben bizó fétfiakra van szükség I A beteg, aki az éleihez való reményéi már fel-adla, menthetetlen. Nemz;t, melyik nem bizik a saját életerejében, nem kelhet uj életre. Nem kritikátlan öu lulbecsü\'ésl hirdelek, de hirdetem az erőseknek, az egészségeseknek önmagukban való bizásál, a legfontosabbat, amire a nemzetnek válságos napjaiban s:üksége van.
Beszámolót szerellem volna adni az évforduló alkalmából, be kell vallanom : nem sikerült. Ez a nap még
csak a naptárnak piros belüs nap|a; nekünk semmi más, csak a régi rossznak a folytatása De ujabb lépcsőt üdvözlünk benne a szebb |ö vendő felé. Eleink borral, búzával, békességgel köszönlöiték az újévet. Én nem élek a régi szerrel. Én ma: Mlorsdgol, bölcseséget é8 bizalmai kiiíst** „u ______ .» , ... .
És ez maradjon a jelszó mindaddig, amíg cl nem jő a ml igazi uj-
esztendőnk. Minden magyarok vlgas-ságos ujeszlende|e, amelyik, nem biztos ugyan, hogy január 1 -ével iesi jelölve a nsplárban. de bizton hiszem, hogy u|abb ezer esztendeig fog tartani. És ha ez az Idő eljön, akkor én is a régi móddal köszöntök, borral, burával, békességgel. De addig: filre az útból a gyávákkal, menjünk emell\'tövei a\'ntogtime\'aifírfi k-OKiUr\'-"-ság, bolcseség és bizalom utján.
Magyar, német, olaszt, osxirúK gaxdasági sxövetség
a terve Bethlen Istvánnak, — mondják Bécsben
Bécv, december 31 Bécsi beavatott helyen ugy tudják, hogy Bethlen István grófink az a terve és javaslata, ■ hogy Mugynror-szílg, Ausztria, Németország és Olaszország az eddiginél szorosabb gaz-dusdgi burdtsdgta lépjenek egymással. A lerv szeiinl az egyes államok gazdasági megállapodásokat kelnének, amelyek részletesen körülírnák
az efymásnak szállítandó agrártermékek és i^aicikkek mennyUégeil és különféle kedvezményeket biztosítanának ezeknek a termékeknek a behozatal és a megállapodásokban meghatározott kontingens vámtarifája körül.
Béc-I körök szerini Németországban tetszésre talált gráf Helhlen István terve, amelyei Ausztria is helyesel
Joffre marsall halá\'tusája
Párta, december 31 Joffre marsall állapotáról ma reggel a következő jelentést adlák ki: „A beteg az éjszakát a\'ánylag nyugodtan töliotte, de a légvétele néha aggaszlóan elakadt. A marsall megőrizte öntudatát, de szemmel láthatóan gyengül, érverése gyorsul. Reggel kevés cilkroávizel ivott." Reggel elsőnek Fabry ezredes
látogatta meg, aki távozásakor ezt mondolla:
— A haláltusa teljesen kimerítette a marsalll. Azt hiszem, Itt a vég. Csudálatos, hogy a marsall milyen szívósan viaskodik a halállal.
A \'hadügyminisztert is a betegágyhoz engedték Reggeltől nagy tömeg áll a ház előtt, a iziláló esőben és várja a híreket.
Országos alappal rendezik a községek és városok háztartásait
Ma az alap nem lesz elég, egyönfclü országos pótadót vetnek kl
Budapost, december 31 A belügyminisztériumban tegnap megszövegezték a községek háztartásáról szóló törvényjavaslat pénzügyi rendelkezéseit. Felveszik ebben egy országos alap Iélcsiiésének tervét Ebbe fo\'ynak be majd mindazok a jövedelmek, melyeket az állam most átenged a közsígeknek éi városoknak. Ez az alap azért szükséges, hogy a községek és városok
Bécsben agyonlőtte magát
tíijy liaxtcr&óxy-uraílalom vitll /<i3xófjhormtinyxól<i
Bécs, december 31 Schlndter Lnjos, az egyik magyarországi, dunánluli Esztcrházy-uradalom voll jószágkormányzója egy bécsi szállodában anyagi okokból agyonlőlte magát.
megsrabaduljanak a lul magas pót-adók\'ól. Ha ez az alap nem nyújtana t lég fedezetet a községek adminisztrációjára, akkor külön országos pótadót vetnek ki, ami egységes és lényegesen kisebb lesz, mint a mostani pótadók. Az intézkedések azt célozzák, hogy az autonómiák költségvetései ne terheljék meg túlságosan az adófizető polgárokat.
A politika újéve
A déli órákban ünnepélyes diplomáciai fogadás lesz a Várban, amikor is Angelo Rótta pápai nuncius mondja az üdvözlő beszédet Tisztelegnek a kormányzónál a kormány tagjai is. A minisztereleökségen nem lesznek hivatalos üdvözlések.
A főváros küldöttsége ma délben keresi fel llorlhy Miklós kormányzót.
ZALAI KÖZLÖNY

1931. ianuár 1
Gyermekházasságok Szepetneken és Sormáson, az egyke hazájában
14—15 éves leányok és 17 éves fiuk kérik felmentésüket az IgazságOgyminiszterlöl házasságkötés céljából — A ferde állapot, melynek háttere vagyoni természetű, foglalkoztatja a járási hatóságokat
azon a koron, mikor a leányka még porcelán bibával látszik.
Ugyanígy a vőlegény, aki a 17 ével tapossa, sem testileg, de értel-
Nagykanlzia, december SÍ
A Zalai Közlöny évekkel ezelőtt több cikk kerttében foglalkozott tz egyke rendszerrel és ennek során rámutattunk arra, hogy Zalamegyében legjobban a nagykanizsai járás Szepetnek és So, más kO.ségé ben fejlődött ki.
Sehol az egész megyében nincs annyi egykét család, mint ebben a két községben, ahol ezzel szoros kapcsolatban erősen megnövekedett a magzatelhajtások száma is.
Bár « két község vezetői, a jegyző és a tanítók, valamint a leiké-izek küzdenek az egyke ellen, azonban a háltérben a vagyon egységének megóvása áll, a mindennapi é\'et eme rákfenéjével szemben pedig gyenge a szó és az Írott malaszt.
Most azonban ismét egy olyan ferdesége! kell szóvátennünk és a nyilvánosság elé vinnünk, amivel megint csak Szepetnek és Sormás, valamint a vidék dicsekedhelik.
Alig múlik el hét, hogy ne ülnének lakodalmat ebben a két községben, ahol azonban szinte gyermekkorban levő .házasok" állanak az ünneplés középpontjában.
Egész megszokott dologgá vált itt, hogy 14 évet alig betöltölt leányokat 17 éves, Igazán csak líunak és nem legénynek nevezhető vőlegény vezet az oltár elé.
A fejletlenség korában levő gyer-meklányból, ismét csak a szülők számító, vagyoni érdeke asszonyt csinál, noha azok alig vsnnak lul
mileg távolról sem üti meg azt a mértéket, ami elbírná a családila-pilás felelősségéi.
A jegyzőségnek utján naponla érkeznek kérvények a nigykanizsai lőszolgabiróságra acélból, hogy azokat a felmentés megadása végett az ig-izBágügymlniszterhez tovább terjesszék. Dr. Ország Lajos körorvos
elé gyakran jönnek a törvényileg előirt orvosi vizsgálatra 14 éves menyasszonyok és 17 éves vőlegények, akiket a szülői aka-at türelmetlenül sürget az oltár elé.
Minlhogy a gyermekházasságok száma erősen megnövekedett és már nem mini ritkán előforduló unlcum-ról, hanem rendszeressé váló szokásról van szó, a kérdés erősen foglalkoztatja a j rás vezetőit és kialakult máris az a felfogás, hogy ez ellen tenni kell valamit. Annál Is inkább, mert egészséges népszaporulatot, egészséges uj nemzedék ne velését nem igen lehet elérni olt, ahol az utánpótlásról 14 éves anyák és 17 éves apák gondoskodnak.
A kérdéssel a községek különböző felekezetű lelkészei is foglalkoznak és igen gyak an a szószék-
A raktáron levő
szőrmék árát
az előrehaladott szezon miatt 30—50%-ig leszállítottuk.
Lenvászon maradékok
(Kézimunkára is alkalmas)
Menyasszonyi kelengyék
nagy választékban
SINGiR Divatáruház.
ről próbálják felvilágosítani a falusi népet a gyermekházasságok ferde-ségéről.
Kérdést intéztünk a főszolgabíróhoz a gyermekház isságok ügyében és a következő érdekes választ kap uk:
— Abban, hogy 14 éve* leánykák és 17 évei „férjek" alapítanak családot, a főszerepet a vagyon viszi. A vagyon épségének mindenáron, még ilyen áron Is való megóvása, ez a döntő ok, amiért a szlllők nemhogy elleneznék, hanem egyenesen maguk készítik elő a gyermekházasságokat és törik magukat mindaddig, emíg a szükségea felmentéseket a roinlBiteriumból meg nem kapják. Ez nem egészséges állapot és megszüntetésével a járás vezetősége is foglalkozik, mert az egyke ulán nem lehet Ismét egy másik szélsőségbe esni a jövendő nemzedék sorsát gyermekemberek kezébe letenni.
Valóban ugy van, hogy a probléma megoldása fontos nemzeti érdek és annak kedvíiő mederben való megoldását szorgalmazni kell mindenkinek, akinek beleszólása van a falusi nép sorsának intézésébe.
Fényképpel kSrBzik
VOrfls Mlltl ». r.ndlr alltat gyarmakét
Nagykanizsa, decembvr SÍ
Többizben beszámoltunk már Vörös József v. kanizsai rendőr gyermekének eltűnéséről. A gyermeknek rejtélyes módon nyoma veszett é« az országszerte szétbocsátolt írásbeli körözésnek sem lett semmi eredménye. Most a kanizsai rendőrség bünügyl osztálya sokszorosittatta 1 gyermek fényképét és ezt küldik meg a nyomozó hatóságoknak. A gyermek feltalálásáig vagy esetleges halálának megállapításáig teljesen rejtély, hogy Vörös József mennyiben vonhaló bűnügyi felelősségre.
A cigány . . .
írta: KAZAY t,A8ZLÓ
Nem is jól irtain, hogy : A cigány, mert ugy kellelt volna írnom, hogy: A Cigány. Hiszen neki is ki dukál a nagy cé-betü, tekintettel arra, hogy Cigány volt a becsüleles keresztneve, ha nem is tartottuk soha keresztvízre s ha^mindjárt csak konyhás malac volt is.
Újévre rendesen kaptunk egy két malacot, sohase kellelt vennünk. Ez már ugy kijárt nekünk, mint Breit-feld szomszédtól a pászka húsvétkor, meg Sonkolyéktól a gomolya nyáron. KAztudomásu, hogy az újévi malacnak az a rende telese, hogy újév napjára szép pirosra, ropogósra süljön a bőre, hogy ő nyissa meg a pecsenyék sorát az uj esz lendőben.
Az újévi malacokat előlünk, a gyerekek elöl rendszerint eldugták, mert igen szerettünk velük játszani, s pár óra alall annyira megkedveltük a kedves kis göndörszőrü, rövid orrú jószágokai, hogy óriási bögéseket vittünk véghez, mikor leszúrták flket. A malac sivított, mi meg sírtunk, mert nagyon sajnáltuk őket. Egyszer a nagybátyámnak három nappal újév előtt valami dolga akadt nálunk a városban, hál egyúttal magával hozta az újévi kum pctenciánkal is, az újévi malacot,
egy kedves kis feketefoltos, négyhetes apróságot. . .
A jövevényt a fekete foltjai után elkereszteltük cigánynak. Másnap reggel már egy órával korábban kellünk, csakhogy a Cigánnyal játszhassunk. Minden elképzelhető do-logg I kedveskedtünk neki, a lejtől kezdve a vizbemártott cukorig. Azérl mártottuk gondosan vizbe a kockacukrot, mert máskép nem ludla volna elfogyasztani.
Három nap hosszú idő. mégis ugy e\'repüll felettünk, mintha csak három óra leli volna. A harmadik napon már ugy mejjbaráUozott velünk a Cigány, hogy u.y szaladt utánunk, mint egy kis kutya. Örömünkre azonban ürömöl önlöll az a gondolái, hogy. Cigánynak legkésőbben újév reggelén he kell fejezni földi pályafutását, összebújtunk, tanakodtunk, mitévők legyünk, hogy kéne Cigány életéi megmcn\'eni, földi pályáját prolongálnunk. Az egyszerű kérés és könyörgés,, tudtuk,\' hogy nem használ, máskor sc haszált, sőt Pál, az apánk hajdúja, amikor egy újévi malac életéért könyörögtünk, nagy harcsa bajuszán egyet ránlv.i, flegmatikusait megjegyezte, hogyhát méri nem leli püspök s azzal vette elő a hosszú és hegyes éles kést
A sárga szurkot már türlék, amellyel a szeréi s.oklák a malac-
nak behinteni, hogy könnyebb legyen megtis/titani és a szuroklörés egész az agyvcIAnkig It itott. E érkezeti a végzetes újév reggele. Pál benyúlt a nagy fírslógba, hogy kivegye a Cigányt. De nini, mi az? Hol van a kis fekete röfögő jószág? Nincs sehol. Csak nem veszel! el? Hiszen ilyesmi még nem történt meg. Keresik, kutatják min-dcnült, felforgatják az egész házat, de sehol nem la álják. Elveszelt-e ? elopiák-e? tanakodnak rajla. Elég az hozzá, h >gy nem kerüli elő a Cigány, s mivel akkor éppen e?t az egy malacot kaptuk, hát már ugy-látszott, hogy malacpecsenye nélkül kezdjük meg az újévei, ami elvégre nem nagy szerencsétlenség lelt volna.
Újév után feltűnt édes apámék-nak, hogy nagyon sokai járunk ál a Sonkoly bácsiékhoz. Sonkoly bácsi a tekintetes vármegyéi szolgálta árvaszéki ülnöki minőségben, de volt még neki kint Nyéken egy kis skvarkája, amely a háztartását liszttel, zsirral, baromfival, gomolyával, újévi malaccal, miegymással ellátta. Nagy poriája volt, s bár a város főutcájának a folytatásár képező Hiinyadi-ulcán lakolt, a lelkén gé-mes-kut voll, két telién járt ki a portáról legelőre s egy pár hízót is tartoll.
Minket, gyerekeket rendkívül szereled, mert az ö gyermekei már .fel-
serdüllek s kirepüllek szana-szét a világba. Mivel apám is a tekintetes vármegyét szolgálta, meg egy politi kai hitvalláson voltak, meg szomszédok is voltak, hát igen összebarátkoztak. Többel is ér a jó barátság a tessék-lássék rokonságnál. Téli estéken hol Sonkoly bácsi jött át hozzánk tarokkozni, hol apám meni ál hozzájuk, s egy kis gyenge szódás nyéki meg daróci mellett liz-tizenegy i\'ráig kergetlék a pagá-tol, mg a huszonegyest. Éppen azérl, mivel a két família ilyen jóban voll egymással, nem tűnt fel eleinte, hogy mindig a szomszédból bujtunk elő, mikor kereslek bennünket. De mivel minden szabad időnket ott töltöttük, édesanyám elővette Treszka nénémet és azt kérdezte tőle:
— Mi az ördögöt kerestek ti örökösen ott Sonkolyéknál ?
Treszka néném hosszú szempilláját lefelé irányítva mélyen hallgatott. Egyszer tetten ért édes jó anyánk bennünket, amikor ételmaradékokat csomagoltunk az Egvetérlésbe, amely terjedelménél fogva erre kiválóan alkalmas vo I. Jölt az inkvizíció, de mi hűségesen átlőttük. Hazudni nem merlünk, de az igazat megmondani még kevésbbé, hál konokul hallgattunk. A vallomást megtagadni elvégre joga van a vádlottnak és szerencsénkre crősebb kényszer-
1931. január
A marha, a selyemharisnya, a decemberi must, a fegygyürti és a koporsó kiárusítás
ZALAI KÖZLÖNY
Séta-riport arról, hogyan kínálnak
Nagjkinlwi, december 31
.MARHA, mirt nem Iszol Golt-schlleg rumot?"
Körülbelül ez volt a legszemlele-nebb reklám, amil életemben láttam. Persze ez még békeidőben voll. Akkor még lehetett igy gorombáskodni az emberrel. Akkor még nem voll a kuncsalt olyan himeslojás, mint ma.
Ma már a csalogató szép szó Is kevés. A vevő lélelktana ma annyival nehezebb tudomány, amennyivel a zsebek egyre könnyebbek lesznek. Ma már Ígérni kell a vevőnek. Idestova azt kell Ígérni a vevőnek, hogy csak menjen be a boltba, ugy vásárolhat ott, hogy a végén még neki Hzetnek, amiért elviszi a portékát.
A karácsony évadja különösen nekilendítette a kereskedők igérő-kedvét.
Nem igen szeretek kirakatok elölt álldogálni, de karácsonylájt mégis csak végigjárok az üzletek során és kinézem a kirakatokban, hogy kintk mit — vennék, ha volna pénzem. \'
Ilyen szemlélődés közben azeg.lk Erzsébet-téri üzlet portálja elölt hatalmas fehér zászló késztelelt megállásra. A fehér zászlón Oles piros belük hirdették, hogy
hoíy ml mindent is a kanizsai kirakatok
géljében. Elindullam hál és a riport-faragás Orömévd az jlábbiakat szedtem lerilékre Kanizsa s/ivében. Szó ról-szóra irlam le valamennyit.
A békebeli keretkedö jó öreg szokás szerint ezt irta ki a bollajlajára : „NAGY MARADÉK VÁSÁR I"
A szerény kereskedő reklámja ez volt: .Nagy Karácsonyi Vdstlr — Mélyen Leszállított Árakkal".
A szolid: .Soha nem volt Ilyen olcsó karácsonyi vásári"
Az előrelátó már karácsony előtti hélen igy csalogat\'a a vevőt: „KARÁCSONYRA ÉS ÚJÉVRE áruimat mélyen leszállított áron árusltom".
A szuggesztív: „Eddig nem létező olcsó árak! MOST V/ÍS/i-ROLJONI"
Aki biztos a dolgában: .Ritka alkalom! AMIRŐL MINDENKI BESZÉLNI roor Aki még biztosabb a dolgában:
VEVOKÖZÓNSÉGÜNK ÉRDEKÉBEN u öjmei Aruk olcsón
kiArusittatnak
Ettől az üzlettől példát vehetne önzetlenségből akárhány „altruista" szövetkezel.
Ez a „kHral" kedvet csinált, hogy tovább kutassak az egymásra licitáló karácsonyi reklám-fellratokdziun-
Az erőszakos: .ITT ÁLLJON MEG I És meggyőződhetik, hogy csak itt..." stb.
Az okos: .Kirakatom gyakran változik! Tessék llzli lembe befáradni".
A bőkezű : .25 P készpénz vásárlásnál karácsonyi AJÁNDÉKUL EGY PÁR SELYEMHARISNYÁT adunk I" A furcsa: .X. Y.-né hatóságilag engedélyezel! Háztartási személyzet. Féifi és nő közvetítő". A számitó:
ITT FIZETNI
(O luplg
NEM KELL!!
VATEA
R
A D I
a c s ö
A kis hamis: .Vásárlási kötelezettség nincs. SZABAD BEMENET".
Aki mindenkit itplpál: .ELKÉPESZTŐ OLCSÓ ÁRAKI" (Mellesleg szeri tnék én olyan olcsó árat látni, amelyiktől a vevő csakugyan megijed.)
A feledékeny : .FRISSEN SZÜRETELT édes must I L I P." (Ez nem ulolsó dolog — december végén. Az íparieBlületl vendéglő ajtaján kínálják) A következetlen igy reklámoz:
Eladás
nifybin fi
KICSINYBEN
A humoros:
„Kevesebbet egyél! Mlrbach-sapkát vegyél I"
A legnagyobb hazugságot egy ékszerész-kirakat produkálta. Ez voll kiírva: .A legszebb karácsonyi ajándék : - 18 karátos karikagyűrű".
De ilt azlán már meg is mérgesedlem. Meri ehhez képesl a Oott-schlieg-rum Kismiska. Az legalább nyillan mondta az ember szemébe, hogy...
Mérgemben nem is kerestem több
eszközöket nem alkalmazlak ellenünk abból a célból, hogy vallomásl csikarjanak ki belőlünk, hanem tiszteletben tartolták a minket még a bűnvádi perrendtartás szerint is megillető jogainkat.
— Te apjuk — szólt anyánk apánkhoz, — kérdezd meg már este Sonkolyékat, hogy mit lebzselnek örökösen náluk a gyermekeink, mivel tartják őket, hogy ugy od szoktak, miért nem kergetik haza őket ?
Egy reggel, mint rendszerinl, apánk és Józsi bácsi együtt ballaglak befelé az Oles, vastagfalu vármegyei székházba és még Józsi .bácsi ugratta apámat, hogy:
— Hallom Laci, hogy ellopták a malacotokat.
— Hát mán te is tudod ?
— Én hogyne tudnám...? Hi zen az újságban is benn voll már, nem olvastad? De jó volt. hogy küldlem egyet neked, mintha csak megsejtenem volna.
Aznap este Sonkolyékná! édesapánk éppen egy ultiniót mondott be, amikor nyílik az ajtó s azon besurran a bort^ hozó hajdú, utána a — Cigány.
— Nini I Hisz ez a mi konyhád malacunk voll, hogy keiUlt ez ide? — kérdi apám tágranyill szemekkel.
Sonkoly bácsi azután elbeszélte apánknak, hogy újév reggelén korán beállítottunk mi három testvérek a
Cigánnyal és stlrll könnyhullatások közöli arra kérttik Józsi bácsit, hogy fopji párljál annak a szegény kis árvának. Azért árvaszéki ülnök, hogy ne hagyja leszúrni, adjon neki helyei. Csak helyei kérlUnk a számira, szent fogadási léve, hogy a koszijáról mi fogunk gondoskodni. Józsi bácsi nem hiába voll az árvák tlyja, nem voll köböl a szive, olyan jó-izül k ica„ott a remegő, szép gö depuláción, meg az ijídten sivalkodó Cigányon, hogy még a szeme is könnybe lábadt, azután megciróga la a hármunk fejéi, s meg adla a háláira iiéllnek a menedékjogot, s a saját malac.iiból átküldőit egyel aján déknak, s i^y b^ teljesedett ama bizonyom közmondás, ami a kecskél a káposztával hozza összefüggésbe.
Sonkoly Józsi bácsinak cpy gyönyörű nagy szentbernáthegyi kutyája voll, a Pluló. A Plútó kölykei roppant kapósak voltak. Miior a Plútó ólja köríll elkezdeti a gólya ke ingeni, a kö\'ykcil előre háromszorosan, négyszeresen is túljegyezték és a\'ig várták, h< gy elvigyék. Ez alkalommal is igy történ\'. A gyönyörű, nagytalpu, bundás jószágok alig voltak hal lieleie\'\', n ár szét-kipkodlák őket. De Plútónak szegénynek ei nagy fájdalmat okozott, nemcsr-k szivb\'ii anyai fájdalma\', hanem a tej öl duzzadt emlői miatt is. De a különös véletlen a Cigány
képében jött segítségére. A Cigány és Piutó annyira összeszoktak, hogy egyszerre C8<k azt vettük észre, hogy Pluló annak iend|C módja szerint szoptatja a Cigányt. Elvégre lej. tej. s igy Pluló is jól járt, meg a Cigány is Amikor mi ezl megláttuk, akkor volt még csak nagy az öröm, de már akkor a nevelést alig tudtuk otíhon titkolni.
Az egész ulca csodájára ]\\rt a malacot szopató kutyának, versel is faragtak rá, amelynek az utolsó sorára ma is emlékszem, igy "ég ződött, hogy:
„Csodák randája, a malac ugat..."
Legfőbb ideje voll tehát, hogy Cigány önmaga leplezze le a rejtek helyéi, amikor larokkozás közben beáliitoll a szobába, amikor más becsüli-tis inalac már alszik. Édesapám kissé h rl len haragú, de ál-doli jó szívű ember voll, akii nem hagyott hidigen a mi vakmerő ösz-szeesküvésüuk, mert tudta, hogy az apai szigorral való szembeszállás következményeinek a viselésére csak bohó gyermekszívünk vilt rá.
A tarokkestél követő reggelen sor-baállilolt apuik mind a hármunkat s a pipaszárnak vészijósló forgatásai közöli megkérdez e tőlünk, hogy hol a Cigány? A régi recepthez fordultunk: a konok hallga áshoz.
— Hál jól van — s félretette apánk a pipaszárat, — ha nem mond-
reklám-feliratot. Egyre azon járt már csak az eszem, hogy hogyan figurázzam ki a megírandó riportban a karikagyűrűt, mint legszebb ajándékot.
Nem Jutóit eszembe semmi. Csak az egyik kapuról egy szerény felirat mosolygott feléin:
kötélgyártó az udvarbani
Odébb egy patika-ablakból is valami felirat meredi kl ax utcára. Nem láttam jól, de biztosan az állt raji, hogy „Olcsó ciankall vásár".
Mindezek érdekes, vidám vagy bosszantó kiírások voltak a kanizsai üzletekben. A leggyakoribb azonban ez:
„EZEN ÜZLET MEGSZŰNIK". A legreménytelenebb pedig : „EZEN ÜZLETHELYISÉG KIADÓ". Az utolsó, amit hazamenet egy csődbejutott lemetkezésí vállalat kirakatában láttam, már fel lem Igen lünl. Csak ugy unottan Jegyeztem fel a többi közé. Igy szólt:
I KOPORSÓ KIARU81TAS !
mi
játok meg hol a Cigány, akkor három napig nem szabad a kapun cgyikőtöknek sem kilépni, még neked se, — szólt ninémhez, aki már a második elemibe |árl.
No, gondoltuk magunkban, ennek a fele vem tréfa, s miután jól kisírtuk magunkat, beállítottunk a pipa-tóriumba apánk elé, s egyezkedni próbáltunk. Azt ígértük; hogy megmondjuk, hogy hol a Cigány, ha nem fogják leszúrni, de apám már csak az apai tekintély megóvása végeit is unbedingte Unlerwertungot kivánl s mivel az eröstbb hadviselő fél még is az apánk volt, hiába voltunk hárman egy ellen, hát bevallot-luk, hogy a Cigány Józsi bácsiéknál van, köszöni a szives érdeklődési, jól érzi magát — s Pluló szoptatja.
Erre azután apánk is elnevette magát, s ml szerencsésen szárazon megúsztuk a malac csempészést A Cigány örök kenyeret, helyesebben örök kukoricát kapott. Konyha kOrül nevel edetl fel, ha éhes voll, az anyám szoknyá|ál rángatta és ugy-nézelt fel rá okos fekete szemelvei. Azután mikor nagykorú lelt, kikerüli a Józsi bácsi tanyájára, ahol fajtája szaporításának szentelte disznóban igen hosszúnak mondható életéi, de azóla is minden újévkor, ha kismalacot lálok, eszemhe jul a Cigány, meg hogy mennyit kellett érte cigány -kodnunk.
ZALAI KÖZLÖNY
ŰpHj+jlb
No, §ála /s/ennek,
elkerülik a vigécek Nagykanizsái Minden tiszteletem és becsülésem ezé a nehéz, nem irigylendő kenyérkereseté, de minden irtózásom is. Hogy könyvekben már mi mindenbe ugrottam be igy utazóknak, azt csak elképzelni lehet. De elolvasni már aligha lesz Időm a hátralévő életemben. Megvannak már az összes klasszikusok (Ohnet, llettauer, lieniczkyné, Courts Mahler és főként Wallace). Megvan az .Édesvízi halak psychoanalilikája különös tekintettel a sexuálts aberrációkra, csak felnőtteknekMegrendeltem a Félreismert Magyar Remekírók sorozatot. Aláirtom a magyar szakácsok jubiláris disi-albumát, amit Rothermere századik üzenetére adtak ki (Hogy miért épen a szakácsok ? Gondolom, a felfújtak az ő resszorljukba tartoznak ) Járatom a Hatósági Hely szerzők Lapját és a Kefekötók Közlönyét Szóval elláttam olvasnivalóval az összes lehetséges dédunokáimat is. Magam persze csak egy könyvel szoktam forgatni Ez az egy teljesen elegendő, hogy az összes löbbl könyvektől elvegye a kedvemet. Ez az egy: — uz adó-könyvem
Most olvasom, hogy a kanizsai városházáról kidobtak egy ügynö köt Az elsőt, aki pedig ingyen portékát kináll. Ez a szerencséilen ugyanis csomagolópapírral házalt. Ingyen kinátla a pesti cégek reklámjával telenyomtatott csomagolópapírt, amit egy pesti hirdetési vállalat ötlött Szegény ügynök alaposan pórul járt vele Tudni kell ugyanis, hogy egyszuszro hadlkölcsönben is utazott felváltva. Hol az egyikkel, hol a másikkal nem csinált üzletet. A csomagoló papírral is, a hadikölcsönnel is valami .Árgus\' nevű vállalat küldte Zalába. A hatóságok azonban nem kevésbbé Árgus szemekkel kisérték a hadikölcsön vásárlásnak ezt a szokatlan módját. Ezt a konkur-renclát nem bírta dz .Árgus" és elvonult előle — a budapesti főkapitányság őrlzetes cellájába, a többi panamisták közé. (Jelzem: nincs mit szégyenkeznie. Egész Jó társaságba került).
Az Ügynök, akt elsőnek szerencsés nyilatkozhatni .a kanizsai városháza, mint replllőállomás"-ról, — szegény talán nem Is tehet semmiről Annak ha azt ajánlották volna, hogy vasull mozdonyokkal házalja végig Nagykanizsát, biz tosan azt Is megtette volna a jutalék reményében. (És az is biztos, hogy erre is akadt volna .pali".) Qondatlonság azonban okvetlenül terheli ót ebben az esetben is. Miféle öllel december végén csomagolópapírban utaznif Hál nem sokkal biztosabb a dolga annak, aki ilyenkor bundában utazik ?
Az .Argus\'-t tehát utolérte a nemezis. Pedig az sem akart semmi rosszat. Csak félreértetlék. üyanus vott ugyanis, hogy egyik helyen még hadikölcsönt vásárolt, a másik helyen már csomagolópapírt kínált.
Pedig olyan egyszerű az egész I
A hadikölcsönkötvényeket vásárolta össze csomagolópapírnak.
Elvégre ingyen adta a csomagolópapírt, tehát Igazán nem vehetett valami drága papirost erre a célra.
Vagy van valaki, aki azt hiszi, hogy többet ér a hadikölcsönt?
(V
Sikerült
egy jóhirnevü inggyártól
2500
darab
férfi inget
alkalmi árban lekötni. E tétel árut 14 napos olcsó vásár keretében rendkivül olcsó árban bocsájtjuk az igen tiszte\'t vevőközönség rendelkezésére.
Tájékoztató iraki
Fehér, puplin elővel.......2 80
Fehér, színes elővel.......2 80
Drapp, színes elővel.......2 95
Fehér, puplin elövel.......4\'20
Fehér, sz.ines puplin elővel.....4 20
Drapp puplin elővel.......4 35
la fehér, puplin elővel ......4\'90
I* fehéi, színes puplin elővel .... 4 90
1" fehér, puplin elővel.......610
I" fehér, színes puplin elővel . . . .• 6 10
I" drapp, puklin elővel......6\'35
I" divat sefier.........6 60
l» Oxford...........7 60
la fehér és színes puplin ......9 80
1" fehér pique és damast, redős elővel . 8 30
l» frakk Ing dupla kézelővel .... 7\'40
Hálóing.......340—6 35-7-70
Perlsz és Beck
férfl és nói divatáruháza a „Hattynhoz" Erzsébet-tér I.
a Központ szállóval szemben.
Ezen vásár keretében az összes raktáron levő árukat mélyen leszállitoii árban
árusttjuk.
1931. |anu<r 1
r
-o.
Boldog újévet hiván mélyen tisztelt vevőinek
Herceg Esterházy Pal
Rábaközi Husárugyár Nagykanizsai Lerakata.
ki-J
616 születés 574 hálái, 237 házasság
Az elmúlt év anyakönyvi statisztikája
Nagykanizsa, december 31 Ma este zárult le az 1930. év anyakönyvi statisztikája.
Nagykanizsa város hivatalos kimutatása Bzeiint ebben az esztendő ben összesen 616 gyermek született, az előző ív ugyancsak 616 születésével szemben.
Házasságot kötOtt összesen 237 l>dr, az előző esztendő 225 házas-ságkölésével szemben, inig a haláleseteknél némi javulás mu\'atkozlk, amennyiben a mull esztendő 586 halálesetével szemben 1930-ban 574 ember hall meg.
Mozgószinház
Dalolt városa
Patti Napló
A Décsi mozgóképszínház mulatta be ezt a német filmopereltet, amely tlde kedvességével, humorával, szereplőinek klltlnő |álékával, zeneszámainak ötletességével és finomságával és végűi rendezésének töké\'etes-ségével íratott biztos sikert Ugy látszik, hogy a közönségnek ezek a könnyű, kedves lilmoperet ek kellenek, amelyek nem okoznak sok fejtörést, e kellemesen zsongitó meséjükkel, muzsikájukkal és szereplőinek játékával eijut a szivek kapujáig. A kispolgári Bícs számos aranyos figuráj.lt táljuk viszont magánéletükben, kedveli kávéházuk lörzsatzfi-lánál, végtelenül mulaltató kárya-játékuk közben, — persze nem hiányzik az egés; meséből a szenti-mcnlá ii megható dotts lg sem, nem h ányzik a szerelem, a könnyfl kö.iny és a bo\'dog mosoly sem. A film rendkivül tetszett a közönségnek. (—)
Autó és szekér karambolja a balatoni körúton
Nagykanizsa, december 81 Dalatonkllltt községnél, a balatoni körulon Iregi Oíza kililii földmives kélfogatu kocsiján szembekerült egy au\'óval, melyet Fíteró Péter ioffőr vezetett. A lovak megbokrosodtak és elrántották a kocsit, melyről Ireginé lezuhant. Esés közben az aulo elgázolta. Súlyos sérülésével beszálli-lolták a nagykanizsai kórházba. A csendőrség megindltotlaa nyomozást,
1931. január 1.
ZALAI KÖZLÖNY
A. Sabfán—l/fváry becsületsértést per a bíróság előtt
Ujváry Qézát 2000 pengő pénzbüntetésre Ítélték — Az erkölcsi kártérítésre vonatkozó kérelmet elutasította a bíróság
Nagykanizsa, dccombcr 31 Nagykanizsa képviselőtestületének ezév április 15-iki közgyűlése bővelkedett a zajos jelenetekben Legzajosabb voll a vita a Transdanubia ellen indított per, helyesebben annak 650 pengő bélyegkölfsége kOrlII. Ennél a „kérdésnél" ugyanis Ujvdry Oéza ezt a kijelentést telte:
— No, ha dr. Sabjdn Gyula, mint városi tiszli ügyész képviseli ebben a várost, akkor a város ez! a peri el fogja veszíteni. Amikor Sabjdn minI polgármester nem ludla meg állani a helyét a Transdanubldval szemben, akkor hogyan fogja megállani a helyét a Transitanabia ügyészével, dr. Darás Lászlóval szemben ? stb.
Dr. Sabján Gyula városi tiszti Ügyész, Nagykanizsa volt polgármestere ezekért a kitételekért becsületsértésért feljelentette Ujváry Gézát, egyben kéne 5000 pengő erkölcsi kár megítélését.
Ebben az ügyben volt tárgyalás a nagykanizsai kir. járásbíróságon dr. Bentzlk Ferenc járásbiró előtt, ma délután 4 árakor. A fömagánvidlót dr. Frled Ödön ügyvéd képviselte, mig Ujváry védelmét dr. Rotschild Béla ügyvéd látta el.
Ujvdry Oéza azzal védekezel t, hogy nem akarta dr. Sabjánt személyében megsérteni, A min\' a képvi-selöieslUlel tagja bírálati jogáv-.l élt és azon aggályának akart kifejezést adni, hogy Sitiján tiszti ügylsz nem fogja megállani a helyét a Trang-danubia ügyvédjével szemben, mert
Sabjdn 17 esztendeje nem folytatott ügyvédi praX\'Sl.
A tanúkihallgatások során elsőnek dr. Králky Isiv.in polgármestert hallgatták ki, aki elmondta a közgyűlésen történteket. Hogy Ujváryt gyű-lölet vezell-e, erre nem tud felelni, mert a gyűlölet szubjektív érzés. De azt tudja, hogy Ujváry bizalmatlansággal viseltetett Sahjánnal szemben.
Dr. Hajdú Gyula, a második tanú elmondta, hogy Sabján főleg a pénz-tlgji bizottságban mindig a Trans-danubia melletti perindítást propagálta azzal, hogy a város érdekeit meg kell védeni. Vé\'eménye szerint a kommün után leltek egyre erőseb-hek Ujváry séilő kifakadásai Síbján ellen.
Dr. Fottyondy József városi aljegyző a következő tanú, aki azt mondta többek közölt, hogv neki az az impressziója, hogy Ujváry nem azéit lelte kijelentését, mintha sérteni akart volna.
Az ügyvédek egy tanú megcske-tésél sem kívántak.
Az ügyvédek illetékességi vitája után a perbeszédekre kerüli a sor. Dr. Fried Ödön utalt a ra, hogy a lőmagánvádló 19 év multán szegényebben ment el a várostól, mini ahogyan odajött és polgármestersége ala\'t többet lett, mim ötven év ala\'t elődei együttvéve. Nem volt elég, hogy a gyűlölet elkergette a polgármestert a székéből, most ügyvédségébe is gázoluk. BecsUletséilés-ben kéri a vádlottat bűnösnek ki-mondani és az erkölcsi kár megíté-
lését is kéri
Dr. Rotschild Béla védőbeszídé-ben utalt arra, hogy politikai diífe-renciáki! nem szokás a bíróság előtt elinlézni. Ez a per nem más, mint 5C00 kanizsai választópolgár verdiktjének inegfellehbezése. U|váry kifejezéseiben egyetlen egy sértő kitétel nincsen. Minden városi képviselőnek |"ga van, hogy megmondja véleményét és ha valaki kifeJezéíeilKn vét, aükor széksérlésl követelt el, ami nem a bíróság elé való. Vajion miért nem emelt vádat a főmagánvádló a többi képviselő ellen is, akik ezt a határozatot meghozták és végre is hajtották ? Felmentést kér védence számára.
Fél óráig tartott a bíróság tanácskozása, mikor este hal órakor dr. Bentzik járásbiró kihirdette Ítéletét, amely bűnösnek mondja ki Ujvdry Gézái becsületsértés véiségében és öt ezért kettőezer pengő pénzbüntetésre i\'éli, kötelezi ót a jogerős iié leinek a Zalai Közlönyben való közzétételéle, az üg)védi költség megfizetésére, az erkölcsi kártérítésre vonatkozó kérelmet azonban elutusi-totta. Sulyoshitónak vetie azt, hogy a két fél közölt volt már hasonló peres eljárás. i
Ugy a főmagánvádló k?pviselö|e, mint a vádlóit és védője, megfellebbezték az Ítéletet.
ujivrn
Kedves vevőimnek szíves pártfoíásuhifrt hálás köszönetet mnndnh etfyben
boldoff u/évei Kívánóit
Heffer Gyula
Cukorka király.
Standard Ihctío
= Vidéki magántanulók eredményesen vizsgázhatnak a W*ller Magántanfolyam utján, mert az intézet lehelövé teszi, hogy rendes elfoglaltságuk mellett lakóhelyükön levelezés utján sajátíthassak, el a szükséges ismereteket Forduljon felvilágosításért az országszerte előnyösen ismert Wallcr magántanfolyamhoz, Budapesi, Rikéczi-ut 51. sz.
= Jó szabás, néhány méter kelme és a PFAFF varrógép az elegáns nő Öltözködésének a titka.
Rendkívül olcsó vásárlási alkalom!
január 31-ig
Fekete és szines pántos női cipő Lakk, drapp, barna gyermek pántos cipő
Férfi cipők.......
Női hócipők 35—36 számban Női fekete és barna lakk hócipő
Férfi hócipők......
Férfi Iretorn sárcipő .... Gyermek hócipők ....
Gyermek fekete lakk és drapp hócipő Prima teveszőr commode-cipők Flór gyermekharisnyák ....
Flór női harisnyák.....
Sámfák ........
Lúdtalpbetét.......
lalpbetétek.......
TeKintse meg RiraKaiainKai!
TURUL Cipőgyár R
fiókja Fő-ut 12.
750 tői
4 50 n
1250 T)
5 — n
1750 n
1450 n
850 n
3-50 n
9 50 n
5 — n
— 75 n
125 n
1 — n
1-80 n
— 15 n
T.
ZALAI KÖZLÖNY
1931. ianuár 1
MAPI HÍREK
NAPIREND
Január I, o«U4ör«ök
Kóm katolikus: UJív. Proteitáns: U|iv. Irraclila: Icbelh hA 12
Városi Mozgó. .BrodwiyklrÁlynfl", ■zcntáchs Ilim. — .Csempészek alko n y«\', dráma.
Uránia Mozgó. .BünOl-e Mabtl ?\' riporldrima. .játékoaki veszít", nagy dráma.
Oyógyazerlárl éjjeli azolgálal: lió végéig » .Szalvaloi" gyógyizfilii Rr«éb:t-t4r 21.
uözíürdó iiyttva reggel 6 órélúl t.le (i diáig (hélíö, ueida, péolek délulín. kedden egéaz nap nőknek). Tel.: 2—13.
Január 2, péntek
Kórnál katolikus; Mnkár Pro\'enl.: Abel. Izraelllfl: Tebelh hó 13
— Nagykanizsaiak zalaegerszegi szereplése. A Zalaegerszegi iiiaelita Nőegylet január 6-iki liceális előadásának érdekessége az lesz, hogy dr. Winkler Ernő főrabbi előadási tart a papi hivalás köriből, dr. Winklerné Munkácsi Noémi ver seil fogja felolvjsni, mig Kovács János nagykanizsai szavaló költeményekéi szaval.
— 1\'ályázHt a vármegyei aljegyzői állásra. Meslerhdzy Ferencnek a fUredi főszolgabírói állásra történt megválasztása folylán egy vármegyei aljegyzői állás megüresedett Az állásra az alispin kiirta a pályázatot. A megüresedett állást a februári megyegyűlésen töltik be.
PÉTER HUGÓ
borkereskedő
Batthyóny-utca 9.

Borokat legmagasabb napi árakon vásárolok.
rheumalikus fájdalmaknál ( ós meghűléseknél
— Halálozás. Nemes Kengyel Ferencné sz. nemes Koreticz Anna, december 31 én, 69 éves korában elhunyt. Holnap, pénteken délulán 3 órakor temelik a róm. kath. temető halottasházából.
— A nagykanizsai Izr. hitközség kislemplomában a legközelebbi vallásos délulán |anuir 4-én, vasárnap délulán 5 órakor lesz.
—■ Óvodai hlr. A Nádor-utcai ovodiban, valamint Diewock Juci német ovodájíban is, a gyermekek órái januír 7 én kezdődnek.
A soproni kereskedelmi és iparkamarai illeték kivetési kulcsát 1931 re a kereskedelmi miniszter a kereseti, társulati és tantiem adó négy százalékában állapilolta meg.
Növelje üzlete forgalmát I Szerezzen váslrlókat, vevőkel. Eléri célját, hi hirdet a készülő kétkötetes, nivós Ztlai Almanachban Az irodalmi, tudományos és közgazdasági szempontból értékes zalai mUvet az egész megyében kitűnően beszervezték. Ilitdelései olcsók. Január első felében önt is felkeresik a* Almanach megbizoltai.
= Mint a multb%i, ugy most is legszebb újévi ajándékot velie-tUnk kevés pénzért Singer divatáruházában.
Ileojeo, jót íasiiosal, értékesei oltson!
Több ezer méter mosott Chifion és pamutvászon kerül eladásra \'iMIK:; 1 P-ős árban. 1 vég mosott Chiffon, amely 6 drb női ingnek, ^
vagy egy ágyhuzatnak felel meg.........±
1 vég Kirschner-féle különlegesség
női ingnek, vagy ágyhuzatnak.........P í,3.50
Gazdag választékú ablakfüggönyÖk kezdő ára P 7.50
A ka rácsonyi vásárral kapcsolatban államilag védjegyzett tiszta-gyapju sötétkék és fekete Camgarn szövet 140 cm. szélességben 9 P.
Ezenkívül nagyobb.mennyiségű tweed-azövetek érkeztek, amelyet — tekintettel az évad előrehaladottságára — mélyen leszállított árban hozunk forgalomba.
Mindenkinek érdeke, hogy amig a készlet tart, szükségletét fedezze.
Kirschner Mór
rőfös- és divatáruháza
>-ut 3. szám.
1931. jimiAr
ZALAI KÖZLÖNY
$mm mmm
2 ingyen nap a

SCHUTZ áruházban!
Januári fefiér árusításunk során két ingyennapot iktatunk be, aki e napokon az alant hirdetett feQér áruból vásárol, annak a már kifizetett vételárat visszafizettük. ^ a Zalai Közlöny február i>ó 3-iki számában fogjuk közölni a nyertes napokat.
Törvényileg védett 8CHÜTZ minőségek 8
Délzalai vászon métere..................P 1- —
Zalagyöngye, középszálu rtiinden fehérncnilinck alkalmas.......P 1-20
—SiWy Királyvászon erösszálu, alsórnhára, cselédfehérnemllre........P t 20
■\'VTT^vTÍ Hableány, tömött, jó minőség, ágyneműre, fehérneműre.......P 1-50
Hajnalka, lenvászonszertl kikészítés, finomabb fehérneműre......P 1\'80
\\ Schütz-Macco, cégűnk büszkesége, fehér és vékonyszálú, finomabb fehérneműre P 2-— I Schütz-Creton, kiválasztott fonálból, ágynemíinek és hímzésre kiválóan alkalmas\'
80 cm. széles . . . P 2 —
- ^ 90.......P 2.20
Paplaiilepedő, a Schűtz-Cretonank megfelelő paplanhuzat, egész szélességű P 4.80
Extra príma takács-lepedő dupla széles, legerősebb szálú alsólepedő vászon P 3-50 Schütz-Madapolán, 90 cm. széles, klasszikus selyemfényű, mely sokkal
tartósabb, mint a batisztsiffon, legfinomabb fehérneműre és ágyneműre . . . P 2-60 Luxor paplanlepedő, a Schűtz-Madapolanhoz hasonló duplaszéles leg-
finomab áru.......................P 7- —
Selyemdaniasxi méteráru vánkos és dunnasxélességben
a te Damaszt törülköző 50X110.......... P 2 50
<« Damaszt szalvéta 60x60........... P 1-20 i l
X • E Damaszt abrosz 150x\'50 komplett (3 személyes . . . P 7-50 » í
3 • Damaszt abrosz 150/ 175 „ 9 „ ... P 10- — II
X Damaszt abrosz 150x250 „12 „ . . . > P 14- — • z a »
Regenhart és Raymann-féle asztalnemüek
nagy választékban. Teljes kelengye olcsóbban mint a fővárosban. Áraink a legolcsóbbak, minőségeink versenyen felülállók.
Törvényesen védett minőségeink előállításához csakis a legfinomabb, válogatott, hosszuszálu,
nyersanyagokat használjuk fel, a fonás, szövés, kikészítés cégfőnökünk felügyelete mellett történik.
ZALAI KÖZLÖNY
H
— Hangverseny. Nagykanizsának a saisonban míg meglehetősen eseményleien kulluréletében uj esztendőre löbb és nagyohbszabásu mozgalmasság Ígérkezik. Ezek közöli időben és jelentőségében Is az első helyen áll az a díszhangverseny, melyei a Városi Zeneiskola rendez e hó 12-én a Városi Színházban dr. Meszlényi Róbert miniszteri tanácsos tiszteletére, aki mint a Zeneművészeti Főiskola igazgatója és a zeneiskolák országos szakfelügyelője, 2 napot városunkban fog löltenl A hangverseny jelentőségét nagyban emeli az, hogy dr. Meszlényi Róbert lép a nagykanizsai közönség elé. Rajta kívül Fehér Ilonka hcgedll-müvésznő és F. Pásztor Irnn, zeneiskolánk tanára lesznek a koncert szereplői. A hangversenyre szóló belépőjegyek árál a rendezőség igen alacsonyra szabta meg.
— A házaló iiicgreiidelésgyllj-tők elkerülik Nagykanizsát. Hogy a város hivatalos szervei teljes eréllyel végrehajtják a házalást és megrendelés gyűjtést tiltó szabályrendeletet, mind kevesebb a Nagykanizsán felbukkanó idegen házaló és ügynök. Érdekes eset történt a napokban Szőnyi Sándor városi rendőú blln-teiőbirónál. Az „Árgus" bud pesti hirdető cégnek (amely hadikölcsönö ket is .vásárolt" s amelynek alapitólt azóta már őrizetbe vették) egy embere jött le Nagykanizsára, hogy pesti cégeket ajánló csomagolőpnpiro-sát kínaija gralis a kanizsai üzletembereknek. Miután a lapokból értesült, hogy Nagykanizsán tilos a házalás és megrendelésgyü|lés, előbb felkereste az illetékes rendőri bűn-telőbirói, hogy informálódjak mi igaz ebből. Szőnyi Sándor persze megmagyarázta neki, hogy legjobban teszi, ha a legközelebbi vonallal visszautazik Budapestre Az .Árgus" embere megfogadla a tanácsot. Pesti cégeket ajánló csomagolópapirosával együtt a déli vonallal elhagyta Nagykanizsát.
Az evangélikus bál
előkészületei állnak az érdeklődés középpontjában a nagyktnizsai lár-sasélelben. A bál ezidén ii hagyományos nap|án, január 5-én lesz, a Polgári Egylet nagytermében. Az utolsó évek nagy sikerei után, a közhangulat ezidén is álarcosbált követelt s igy az Ev. Nőegylet elnöksége az idei bált is álarcos jelmezestély keretében rendezi meg. Az idei eseménytelen farsangi szezonban ritka síkéit jósolunk ennek a különben is mindig meleg hangulati!, vidám, színes mulatságnak, aminek jövedelmei az ev. gyülekezeti otthon alapját szolgáljak. — A bál estéjén természetesen nem c«ak meleg terem, hanem fülölt öliözők is várják a közönséget.
WALTER MAGÁNTANFOLYAM
Itgulcióbbin, Iciiblilofibbin kíull (ló kOiíp Itkulil iniKáilvliiKlkii, 4r«llt4glre.
Vli)<kl«kn«k Icveicio okin Iái. A junlutl H lifplcmbcíi viftgjkfi mlr motl 0«3G Jelenlkeiifk.
DUDAPEST, HAKÓCZI-Ur II. SZAM.
— Zsebtolvajlás a kanizsai piacon. Szerdán a nagykanizsai hetipiacon zsebtolvajlást követtek el. Horváth Pálné, Barakk 47. szám alatti lakót tett feljelentést, hogy a hetivásáron az Erzsébet-téren ismeretlen tettes téli kabátja zsebéből kilopta pénztárcáját, melyben heti--koszlpénze volt. Horváthiié a zsebtolvajlást akkor fedezte fel, amikor a hentesnél űzetni akart. A rendőrség meginditoua a nyomozást.
a SINGER,VARRÓGÉPEK
némsA LEGJOBBAK. !
=■» Három nap múlva megszűnik a niüi,eresktdés Fő-ut 13.
— A nagykanizsai Sulik Kör ma (1AI-után íi órakor az egyesület helytsó|zó-t>en választmányi tllóat tart. Az elnökség.
— A galamboki önkéntes TUz oltó Egyesület január 6-an üa lambokon nagyszabású mu ats.igot rendez, melyre az exész környék népe felvonul. A mulatságon sokféle szórakoztató mókáról gondoskodnak.
— A londoni sajtó híradásai a uyers-olajmotoiral eliötott Mcrccdet.-<<uiiz lehugt pliocBikról. A London iTlIettl Oiymplauan köíe múltban zÁrull Icherautó-klállnas Internacionális nagy írdckiödéi Jfgytben lolyl le. KU (InOicn kcdíczötn nyíl tkoiik az an^nl »*J|0 a nyfraolaimo torral lets/erell nehéz .Mcrc des tícnl" leherrutókfól, amelye különösen kilUnnek azerény u/cnianyrtKto|íyas/lAaukkal. Kzcn i/rlke Ilinínyek li nl lóién a kereskedelmi körök inul«ina« nagy érdeklődési. Szamos terhelési, me^btiha óslKi éa lavol-agl próna igazolta, tio^y a nyeinola)motorral szereli Metcedrs Benz leheraulomobllok átlagban oly keves IUzelódn>aK01 iMvználln- el, hoiíy a ítallszllkal\'au adód> labellarla ered menyek az Oaszes szakkOiOkel a legna gy ba oodaikozásaal és megelégedéssel lölíöliék el
^ A PFAFF varrógépnél olcsóbb van, de jobb nincs.
Ideges embereknek él lelkibetegeknek az enyhe természetes „Ferono lósiel" keserűvíz rendei bélmüködést, jó emésztést és elegendő élvágyérzetei teremt. Világhírű idegorvosok véleménye alapján a F«renc lóiul viz használata az agy és a gerincvelő megbetegedéseinél is kiválóan ajánlható. A Ferenc Jóinel keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletckben kapható.
NagytjanlMB, december 31 Frinn Zsjgwfuíi\'.i; a Magyar Atlétikai Szövetség délnyugati kei (Hetének előadója Összeállította éidekcs beszámolóját a DNyASz atlétáinak 1930 évi működéséről és azt szakavatott spoitiiói tollal kommentárral láila cl.
A beszámoló mindenekelőtt megállapítja, hogy az atlétika fejlődése a délnyugati kerületben elsősorban Pécsre szorítkozik, de Kaposvár mellett „a végre megmozduló Nagykanizsa is szép sikereket könyvelhet el magának."
Itt legelején le kell szögeznünk azt a tényt, hogy a nagykanizsai újra feltámasztott atlétikai élet az NZTE nevéhez fűződik. (Remélhetőleg u tavasszal és a nyáron — főleg ha a sok Ígéret alán csakugyan tesz sportuszoda! — az NTF. is megmozdul és a futballisták mellett az atlétákat is nevelni fogja.)
Tinner Zsigmond beszámolójában a NZTÉ atlétáinak nevével
a 400 méteres síkfutásban találkozunk. Baksa jános (NZTE) 8. helyen áll 55 7 mp. idejével Ennél sokkal jobb Nolhnágel (NZTE) helyezése a ranglistán, aki a 800 méteren 2:09-4 mp-cel a 3. helyen áll. Ugyanebben a számban Vaw(NZTE) 2: 10\'7 mp-cel a 4., Makoviczky (NZTE) pedig 2 14 mp-cel a 8. helyet foglalja el.
A beszámoló kiemeli, hogy Mass és Nolhnágel a legtehetségesebbek, „de Nagykanizsán nem veszik komolyan a tréningei és megfelelő vezető sem áll rendelkezésre." Az
1500 méteren
zöll lenne országos viszonylatban is."
1930. január 1.
HAB KAI/6 MBGÚI/JA
Bécs, a dalok városa.
Hangosfilmbohózat. Fülbemászó muzsika.
Uárosi Színház
január 5 — 6.
végre az elsft hellyel dicsekedhetik Nagykanizsa, l\'íIJS (NZTE) é\'le el az előkelő el.ő helyet ilt -1:17 6 perces idejével Eiről azt Írja Tinner, lioüy ... ezzel az eredménnyel a háború előtti éveknek legjobbjai kö-
Ugyanehb- n a számban rfothnágel 4:442 nip-es idejével a 10. h.lyet
birtokolja a ranglistán.
*
Közöltük a ranglista kanizsai vonatkozásait az eredeti kommentárokkal, hogy ezzel is kedvet adjunk az atlétikát kedvelőknek Remélhetőleg mához egy évre sokkal löbb kanizsai atléta nevét kell majd a ranglista nyomán ide iktassuk.
A
Magyar Lányok
minden uj előfizetője
egy
75X75 cm. nagyságu
teaasztalteritöt
kap ajándékba
finom vászonra nyomlalva, a hozzávaló pamuttal együtt
Tntsek Anna lapja,
a legrégibb magyar leányifjusági lap Negyedévre 2-40 pengő.
Mutatvány I -gyen. Német Irancla rovat.
Kiadóhivatal:
Budapest, VI., Andrá»iy-nt 16.
Uri és női divatárukban
nagy újévi vátár
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
TeUton 406. FÖ-UT. TcUton 40*.
El»ó Mugyflr Blitoslld palota.
SPORJELET
A Nagykanizsai Zrinyi Torna Egylet atlétái a délnyugati kerület futó ranglistáin
A DNyASz 1930. évi működése
Boldog uj évet kiván kedves vendégeinek
Kertész
ci\'krátzdo.
1931 január 1
[Január I., <i*<l<Arl5k
Brodwaykirálynö
Vigiálék 8 lc v. — Főszereplők : Allce Whlte Lee Moran, Charles Oelaney
Csempészek alkonya
BünQgyl történet 8 Itlv.;
URÁNIA
Január I., oiDttrlIk
Bünös-e Mary?
rőszerepiök: Dorothy Mackall, Milton Stlli.
Játékos, aki vészit
Dráma • Itlv. — Főszereplők : Myrna Loy él W Illám Collier jr.
boldog újévet kiván üzletfeleinek, megbízóinak,
erdős hirdető
József IrodJja
budapest,
teréz-körut 35. telefon : 125-58
i bidapeitl ttxide
VALUTÁK I Angol L 27-66 27-80 1 Btlmh. 79-55 79 96 Csehk. 18-84 16 96 Dánk. 152-40 15800 Dinár 1002 10-10 Dollár t680&-ö7l00 Puncia 1.22-40 22-70 Holl. 229-10-230*50 Lengyel 88-70-64 10 Lén 3-36 3\'40 Lm 412-418 Ura 29-75-30*05 Márka 136 66 136 26 Nnvít 152-50 15310 PaMta
Idillt 80-15 80 55 »«á|dl. 110-40 110 90 •véd k. 162-90 IM\'60
devbu-lcgysese
dkvizAk
Anuu 229 65 230 35 Belgrád 1U 09 0-12 Berlin 115 81-1 6 31 Brfsazcl 7f 67 79 92 Bukazelt «-38-i-40 Kope nb. 152 50 62 93 London 17 69 T, II Madrid 59 46 62 46 Milano 2!\'84 29 94 Néwyol 670 20 71 80 Oailo 15252 i.\'2 92 Párti 22-40-2; 47 Práaa 16 90 .6 ! 6 Szófia 4-12-4 6 Stockh. I! 2 90 113 30 Varaó (3 90 64 10 Wtan 8027-H055 ZtHch 110-58 11088
ftortáiTáiár Falhattál 3052, eladatlan 574 Űaí-rendö 1-20-1-22, aredetl 1-18—1-20. axede i köaép I\'I4 -1*16, könnyű I 10 —I 12. l-sí ■ endo Oteg 108—1-10, ll-od rcndU breg 1-00-1 06 angol aűldő 1-15—1-20. azalonni mzyban 1 -24 -0-00; allr 1-60 1-55. hu 170-1-80. sulimnál lílserIM 150-1-54.
Legjobb üditő ital
a közismert
Kapható minden fflsier-<3 csemegekereskedéjben.
Főraktár:
teliWia
Király-utca 21. SS Mi iii III
ZALAI KÖZLÖNY
KÖZGAZDASÁG
Kétszeres a magyar papírpénz érc fedezete
A deviza is valuta 21 millióval ctökhent a Magyar Nemzeti Banh állományában
egy év alatt 21 millió pengővel c ökkenl, ez azonban elenyésző csekély Németország és Anglia arany-veszleiége melleit még aránylagosan Is. A Magyar Nemzeti Bank aranykészlete azonban nem változott, éi ércfedezete a törvényben előirt 25 százalék helyeit közel 49 százalék.
Budapest, december 3t Nemzeti Bank 1934. el finnállásinak (0. Remélhető, hogy erre az időre már forgalomba kerülnek az arany 10 és 20 pengősök.
A Magyar Nemzeli Bjnk érckészleiének deviza é« valu\'a állománya
A Magyar tavaszán éri évfordulóját.
Ujabb hat bankot zárlak be Amerikában
London, docomber 31 (MTI) Mlssisipi államban ma hat bankot zártak be, amelyek összes betétállományt meglnladja az egy-mlllióhétszázezer dollárt
(—) Létrejött magánegyezsé
gek. Mlttelmann Márton Inkei kereskedő fizetésképtelenségi Ugyéb.-n lét-ejött a magánegyezség. A hitelezők elfogadták az 50%-os kvótái, 8 hónapi fizetésre — Ugyancsak létrejött a magánegyezség LObl Árpid kaposvári villanyserelö és rádiókereskedő ügyében (50% nyolc hónap alatt) A zslaeger«zegi törvén)szék jóváhagyta Faragó Mátyás oszlopáni vegyeskereskedő egyezségét (5^% nyolc hónap alatt).
TŐZSDE
A mai értéktőzsde a 6zukásos év-végi tőzsdei forgalom képét mutalla. Igen sok olyan értékben, amelyekben az élmult év folyamán csak szórványosan fordullak elő kötések, ma jelentékeny üzlet fejlődőit ki. Általában a helyi piacon a kínálat voll túlsúlyban, viszont az aibiirage értékekben csak minimális (klet fejlődőt! ki. A tőisde erőteljes ingadozások után egyenetlen iranyzattal zirt F.xkamatozásu papirok piaca elhanyagolt volt. Valula és devizapiacon az ullimóval kapcsolatban a kereslet voll tulsu ybaa Newyork árfolyama 30 ponttal amelkedelt.
I irkái áriát
i-in. 20 26 Louoon 25C4U1, N.wyor.
514 38\'/a iuUsMi--, Muani, 26 67l/a
\'iidild 64 5. rtmttercara 207 65. Hrm t/282, Wkn 7260. góllá 8-13, Prt*a 1.30, Varsí 57 75, Badapcal <aO-BBi/i .-aiad Q 2*/i Uaaaiaat 316.
Tanaétytóuáe
Bua tUuv. 77-ea 13 45 13 85 7»-tl 13 50 14 00, 79-ea 13 80 lv4U, 8O-1. I38>- 14 65, donánL ll-ti 13 3 >—13 50, TS-aa 13 50 -13 65. 79-ea 13 70-13 86 W-« 13 7i 13 9J, R >u 8 70- 8 8), lik. árpa 12 60 -13 00, sorárpa I50O-17 00. sab 19 50 -1976, lelett tL 12 10 12 20 Jonántnii 11 3J l1 50, cepca 26 50-26110, iOfpa 8 55 8 50.
Dii|i: Mlnlsl 7r«la h La >J«U Vállalti, láxrUjiu i rtMOa kiadd: Zalai Károly.
APRÓHIRDETÉSEK
Az apróhirdetések dllá 10 is is >0 I IUr, Minden további szó dl|a 8 II.I. Vasi\' él ünnepnap 10 sióig BO fillér, minden további szó dija B fin. Szerdán éa pinteken 10 szóig BO fillér, mindrn lovát bl ázó dija B flll. Címszó i minden va-ta-
Sabb betűből Illó aió két sió ak 5 I* it-itik. Allátl keresőknek 60»/o engtdmeny.
Hlrdatéaak 5 (•<) paaagB Saaza«aa alaal a falaalaiss kBnyyaléa, saámláaás alkarlllai oégaH a I I r s I I a a I a s 4 1 k
Elad* Csengery-utca 18. alatt 724 U 01 lelek. 5800
U| vlllanyraao, régi divatú nuadó-készlet eladó Ctengery ut 39. 6942
BéraaaatAh leglobbak lego\'oóbban bár bárhova Kaulmann Unaaó autóvá|lil«tánál rendelhetik. Telefon 167, vagy 671. Oatart Nádor o. 6. Sürgönyeim: Autótaxi 6368
ÓrakBaayvvIéat, német levelezést villátok. Bővebbel a kiadóhivatalban. 6831
FrlsH Iául, Er»»éls«t-lér 1.
Vállal minden ter|edelemben vízvezetéki, egészségügyi, központi (,őz- és melegvlz-iülé>i berendeieseknek s.erelését, csalor-nlzást, tovlbbi vasazerkesell és egyéb lakatos munkakat. Talafoat 9-BB. í>793
Férfi Ingek, nyakkendők, hartsnyiki kesztyűk alb. a legnagyobb választékban s a legolcsóbb árban — Kaulmann Kiroy cégnél É6Uu
A Nagykanizsai Takarékpénztár R. T.
január 1-ével meginduló
ui hetibetétcsoportiában
kellő jelentkezés esetén a betevőket minimális dij ellenében
élet- éf balesetbiztosítási
m----.. . —■ IBI I IMI ^
kedvezményben
részesiti.
A Biztosítást a Magyar Hollandi Biztosító, Budapest vállalja.
Bővebb felvilágosítást a földszinti fiókpénztár és a kiskanizsai fiók ad, ahol előjegyzések is eszközttl.ietők.
EIBnfomda dúsan [elszerelve legdivatosabb mintákkal. Kárpáll Bőzstnél, Kölcsey utca 15. t404
Pénxhdtoéöat bekebelezésre minden ósszegben a legelőnyösebben és leggyorsabban tolyósltUt Aoxél Ignác penz-kölciönkOzvetltő irudála Nagykanizsa, Horthy Miklós ul 2 szám. 6358
A még megmsradl Jáléhok minden ell gadható áron lesznek ktárusllva — Kaulmann Károly cégnél. 6599
Faalékaa hordák, ló állapotban
olcsón eladók Ispunk nyomdájábsn.
Egy j« héxbál való llu lanulónak felvételik Llchl Sándor krreakedő Lelenye.
Modern, kéaa konyhabaranriaiá-
aak ksphslók Uukáaz Ferenc aaztsloa áru üzemében. Magyar-u 108. 6821
Minden köztisztviselő
ét kOzalkalmazall hiiinani kl *ior k..u.,4 at-k.lnnl, hoiy a .Trlbon* ruházati riazv. Iára lá-nyaaeaen leaiállltollR árait. Kniwk dirin Ilit. ttil T.llá\'.l.tiik n«in v.lloil.a Ai mml ti mint volt, nyolc havi a^ydilA (íitUl. intlyntk tl.A rlnl.lt ctak miitlut tlitjtu littttndd MlndtnntinO tlttl ti nftl iilvtltk tltntllak, vittnak ttlyintk ntzv vl
Baiorgasáa a IOiIösI gazdaságba lel
vétltll. Érdeklődők Klrily u ca 39. azánt alatt Jelentkezienek. -7046
Kél sroba konyhás ulcal lakit mellék- \' hetytaégekket azonnatrs klaéé. Lénárt
bőrkeéeakedó -7941
-----—---
Bgymáaba ttylló kél szép utcai axoba butotozva vagy anélkül, Irodának és orvost rendtlőnek Is nagyon megfelel, klsdó. Csengery-u. 27/a. I em Ugyanott egy vagy Vét elegáns szo >a lüidőszobs haszná\'altat kiadó. 6854
Olaax aasyanyalaaman tanítok Berlitz Iskolai módszer azerlnl lehető I j giővldebb Idő alatt. Bővrbbet a kladóhl-
Csengery ut 6 alatt egy kisebb frodtnsk Is alkalmas Üzlethelyiség bO P havi bérért azonnal kiadó -7031
•offtr. Sanuit kovács, vizsgázott katonai sollór, állást kétes. Szereléshez ért, józsn és becsuletea |e leniü, nóllen fiatal -ember. Szab) J ztel Haltól, sotlJr. 7022
Boldog uj évet kívánok
t. megrendelőimnek /
Bagó Sándor
cipész ineater Caangary aal.
Két nagyszobái, lürdőazobás uri\'akás vároaköi ponton bu\'orozva konyhahaaztiá-latlal elköltözés folytán máiu U azonnsl kiadó Uttyanoll szép cbédlőbulor eladó. Clm a kiad. hlvalalban -7025
Nagy emeletei raktér azép irodihelyi-a^ggel egészben vagy réaiben bérbeadó.
Ritachild. Magyar utca 19 -70 6
Egy izobi konyhás lakált karaaak azonnalra Clm Sternbeiger featéküitelben megtudható. 7062
KBIBakaiAralv bútorozott azobál él konyhát ágynemű nélkül keresek. Clm i kiadóban __Í036
Petőti-ul 31 az. ház (ÓLrgalmu vendéglő él henlea üilellel, mindkét ü/lel bet inie-/éasel e.yu\'t aladé, eaelleg bírbesdó. Bővebbet Pelóll-ut 44. alatll lUszciüilctbea -7035
Qépéaakovéoa inassal kerestetik. Nagykanizsa, Kislstugy u 20. -7C43
S z ö I 6 és borgazdaságban, Bárdibflkk, Somogyniegye lavaszi száililásra kapha ó: elsőrendűen fejtett egy éves la hazai
gyökeres szőlővesszők,
gyUmölcsfaoltvány, keresztekfenyő, akic sotfánal. és erdősítésre,
makiura élősövény. Kérjen árajánlatot I
H
ZALAI KÖZLÖNY
1930. január 1.
Boldog uj évet kiván igen tisztelt vendégeinek
„Köszponí Sxólloda"
(Caral leatvérch)
Boldog uj évet kiván a kedves vendégeinek és jó-ismerőseinek
özv. Guttmann Manóné
„Magyar Király" vnrdéjlíe
Boldog uj évet kiván t. vendégeinek, kartársainak és jóbarátainak
Wollák Jenő
vendéglős
Boldog uj évet kiván kedves vendégeinek
Felső Ábel
korcsmáros Pe.fili utca 39
Boldog uj évet kiván rendelőinek és jóbarátainak
Relsx feslö
Horif>y Mik Ión ul 31.
Boldog uj évet kiván jóbarátainak és tisztelt vevőinek
Babits Lajos
Boldog uj évet kiván t. vendégeinek és jóbarátainak
Kosztoiltz Géza
Ipartestületi vendéglői
Mélyen tisztelt vevőimnek és kedves ismerőseimnek boldog uj évet kívánok
Reln Andor
hentes és mészáros
Boldog uj évet kiván
mélyen tisztelt vevőinek Kapoli Ferenc
lientes és mészárol
Boldog uj évet kiván mélyen tisztelt Üzletfeleinek és jóismerőseinek
Boxxay István
ktsmüun.% mlíkŐMMŰraa NagyHantxma
Boldog uj évet kiván kedves vendégeinek
Nagy Cafos
a -Polgári fc\'py!*>/« fcndA0löae
Boldog uj évet kiván
t. vendégeinek és összes ismerőseinek
Kozma Mária
,T»:W fél* vendéglfi
Kedves vendégeimnek és
ismerőseimnek boldog uj évet kivánok
Kanizsai László
vendéglős
Boldog uj évet kivánnak t. vevőiknek és jóbarátaiknak
Práoer Ferenc fa Mltr Ilma
hentes él mészáros
Boldog uj évet kivánnak mélyen tisztelt vevőiknek és ismerőseiknek
Petrics György és fia Gyula
Boldog uj évet kiván kedves luisfogyasztó közönségének, szaktársainak és ismerőseinek
Kárlovlts György
henlei és mészáros
Boldog uj évet kiván mélyen tisztelt vevőinek és ismerőseinek
Petrics János
mészáros és hentes
Boldog uj évet kiván kedves vendégeinek
Kollarits Géxa
url- és Giilgyfoarásx
z
A L A I
K
••
O
z
L O N
Y ♦
Kedves vendégeimnek hálás köszönetemet fejezem ki az elmúlt évben tanúsított jóindulatáért és
boldog uj esxienűöt
kívánva kérem, hogy szives pártfogásukat irányomban a jövőben is megtartani szíveskedjenek. Tisztelettel Kiss Ernő Korona Szálloda
Nlnca szebb, mint a magyar nőta, Hogyha magyar clginy huzjn. Ma magyar vagy, ne légy luata, Wolláknál Foszák Feri húzza.
Boldog uj évet kiván!
Boldog uj évet kiván a t. vendégeknek
Szever József
a .KOipont kávéhtz" főpincére
Boldog uj évet kiván az igen tisztelt vendégeknek
a Centrál kávéház
kiszolgáló személyzete
Boldog uj évet kiván t. megrendelőinek és jóbarátainak
Papp Oszkár
clpéazmeaier, Magyar- utca 6 ssám
Boldog uj évet kiván tisztelt vevőközönségének
Welnberger Lajos
villany és rádió szerelő, Csengery-ut 11
Boldog uj évet kivánnak t. rendelőinek és jóbarátainak
Májon Testvérek
mOkfii^Ortlafik
Boldog uj évet kiván . kedves vevőinek
Tóthné Jámbor Anna
kst»z«r- 4.\' IO.SI<4>>lt«
Horthy Miklós ut li
Boldog uj évet kiván üzletfeleinek és jóbarátainak
Tóth József
caerépká yha mester
Boldog uj évet kivánok tisztelt vendégeimnek és vevőimnek
Koller János
vendéglős és szlkvlzgyáros
Az évforduló alkalmával sok szerencsét kiván az igen tisztelt vendégeknek és ismerősöknek
Waldhauaer Vilmos
a .Központ kávéház" főpincére
Boldog uj évet kiván a t. vendédegnek
Szabó Péter
a .Korona" kávéház pincére
Boldog uj évet kiván kedves vendégelnek és jóbarátainak
Rltser Mór
vendéglfis
Boldog uj évet kiván tisztelt vevőinek és jó barátainak
Rltter András
divatáru kereskidfi
Boldog uj évet kiván kedves \'^vendégeinek és jóbarátainak
a „Zöld hordó"
vendégifi
Boldog uj évet kiván üzletfeleinek, jóbarátainak és ismerőseinek
Bazsó Sándor
Boldog uj évet kivánnak t. üzletfeleinek és jóbarátainak
Schless Testvérek
kdnyv- és papMereakedM
Boldog uj évet kiván mélyen tisztelt vevőinek
sx/inó SiiVDOH
ciptíáruöáx
1931. január 1.
ZALAI KÖZLÖNY
11
Nemes Kengyel Ferenc ugy ■ sajti, m\'nl gyermekei: llonlu lér|. Wawrlk Vllmoané, litván, Hermina, Jolii Oiv. Oogl Zslgmondné éi Oynla, valamint alulírottak nevében mély ftjdalomlól megtört atlvvel tudat-lik, hagy aiarctett teleaége Illetve édesanyánk, anyja, nagyanya és rokon
Kengyel Ferencnó
izil. nemet Koretlí Ilona
lo\'yó hó 3lén d. e. Svakor életinek 6) Ik, boldog liázasaáHáoak 51 lk évé ben a haldoklók aacnMaalnek ájlatoa felvétele után vlaszwMa Mkét Terem-tóténak.
Drága haloltunk tanít Mernél 1931. január hó 1 án d. a. 3 inkor klaér|ttk a róm. kalh temetó halottasházából örök nyugvó helyére.
Az engeizleló azenlmlaeáldozal a megboldogult lelklüdvéért január hó 2-án d e. 9 órakor log a szenlferenc-rendiek plébánia templomában a Mindenhatónak bemutattalnl.
Nagykanizsa, 1930 december 31.
Alié* és bika paralra I
nsmea Kaagjal Istvánná it stmei Falér Elaondra, Sir. Kennel lenftnt 11. Tézlv Ulielta m.nral, Wawrlk Cili.lt. Oozl Jolán, Valárta, Irén, nemei Ktngral Zita <1 Oynrl unokái.
Sxabö György hmm.
lalmralorlnMIlHin fiírrt 1, udvar
Automata-eleség
etetésével lényegeacn emelhető « tyúkok tojáihozama. Egy lyuknak napjai* cmíc 6 dekát hcH add. 1 kgr. ára S0 fiM<.
Erőtakarmányok
(Halttast, huatlazt, vérllszt, c«ukamá|olaJ, acyabab-daia. kölea, buta, zab, iipa, tengeri, buaakorpi stb.)
Madáreteségek:
(Keveri nrdáreJeafg, kendermag hémo-zottzab, fénymag, édes repce, Siláta mag stb.)
Futor
vegytiszta, konyhaaót tartalmazó színsavai lakaimánymész.
P e k k
„D" vitamin készítmény. Kicalnyben éa zaákazámra kapható:
orszAg József
mag. műtrágya, termény éa nflvény-védóazerek kereakelésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A blróaág mellett. Telelőn 130. __
Körzet-képviselőt keresünk
angol pneuniatikok (egyéb guntmiáru, napicikk) eladására, jutalékos alapon, bizományi raktárral. — Ajánlatok: Harsányi Hirdető Irodába, Budapest, V., Erzsébet-tér 1.
küldendők. m
Varga Nándor
madarnUI felszerelt sa|át mihílyében legolcsóbban
ma*, fest, tisztit és plisséroz.
Postai megblzáaakat gyorsan és pontosaa eszközöl.
Oytijtóielep: Horthy Mlklós-ut 8. Gyártelep: Hunyadl-u. 19.
Vevőimnek boldog újévet kivánok
Artnar Sándor
OM
.iSélhidöxheteÜen
MIÍ10ÉNT UARH.STOPPOL ti M\'MtZ w
Keduizó fizmtési /tltereiek Alacsony havi ré»lia(»k SlNOtR VAflRÓOtP nészv TÁOS
I A9TZASIZ8A Flóklilote: Fö-nt 1.
Utak és évilik Iíéé:
A vllikhlrU Etarnlt Mttvak ujabban Hullámpalát tetőfedéshez, EUrnlt-nagylapot minden azinben éa méret-b»n — mely butorvááftnak, falburkolatnak valamint aalgatalás-hax felette alkalmas — éa kéménytoldalékot ktllömbözó méretekben hozott forgalomba.
Ugy ezek, mint épUletfa, deazka, léc és mindennemű épilke/éil anyagok, kemény-\'ák. enyvezett lemezek, furnlrok laaiál< lltott árak mallatt kaphatók
EPPINGER I. és Fii
cégnél Nagykanizsán
Tclclonrend\'lés cielén a telefondíj a számlából levonható.
TELEFONI SÍT.
Rgyben érlcal\'JUk tisztelt vevóinkel, hogy tebr. l-lól lógva tulnden anyagot hlzhoi mm szállliunk.
Linóleum, futóazönyeg, Ctiouaa aifinyag, utltakarb, légaArótfatta, léktSrl6k
gyári Irmkata
HIRSCH ÉS SZEOÓ cégnél.
Hirdetmény
az 1931. évi január 1 el lóillo-mányt feltűntető lóösszelrAs tárgyéban.
Az 1931. év elején végrehajtandó lavjszi hasznnállatftsszeiráson kivUl a lótenyésztés fejlesztése céljából szükségessé válik még egy olyan ktllöu lóösszeirás foganatosítása i«, amely az 1931 évi január hó 1-el tényleges lóállományt ttlnleti fel. Ezen összeírás céljaira egy 2 részből álló Ügynevezett „Lóbejelentö lap — Haszonállalvizsgála\'i Igazolvány" szulgál, mely igazolvány-Űrlapokból minden lótulaklonos legkésőbb folyó évi január 5-ig az I. és II. kerUlelben a városházán II. emelni, 30. ajtó alatt, a III. kerületben (Kiskanizsán) pedig Gozdán József közrendészeti altisztnél annyi példányt larlozik álvenni, ahány lova van.
Minden lótulajdonos köleles minden egyes lováról egv-egy „Ló-bejelentő lap—llaszoniSllalvizs^álali Igazolvány"-! az Űrlapon foglalt utasilás szerint az 1931. évi Január hó 1-el állapotnak megfelelően kitölteni. A kitöl ölt „Lóbejelentö lap —Haszonállalvizsgálall Igazolvánv\'-I a lólulajdonosok legkésőbb 1931. évi január hó 10 lg ugyanoda, ahol Átvetlék, kötelesek beküldeni.
A tavaszi haszonállalvizsgálalok meglarlá^a ulán a „Haszonlllatvizs-gálati Igazolványok" a lótulajdono-soknak vissza fognak küldetni azzal az. utasítással, hogy ezen igazolványokat az 1932. évben larlandó haszonállalvizsgálatig megőrizni kötelesek.
Az igazolványokat teke/e ceruzával kell kiállítani. mi I. klr. Földmlieléiüirrl llaluter.
A nagykanliul klr. járáahlróaág, mint telekkónyvl hatóaág.
IC3I5/I930. tkv. azánj.
Irretól MrilMy-klnHt.
Roaenbrr^ Jakab harcai lakóa végrehi|-latónak Krisztián Perencné aiUI. Planlei Mária klikaniz-al lakói végrehajtást azen-vedó ellen Indított végrehajtási (Ínyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelne következtében az 18SI : LX t. c. 144, 145. <a 147. S-al érielmében elrendeli a végre-halláil árverést 60 P lókekóveteléa, ennek 1930 évi májul hó l-lól Járó 6°/o kamata, 10 P 84 1111. eddig niegállsplloll per éi vég eha|láil éa at árverési kérvényért ezúttal megállapított 12 P 20 HU kolliig behajtja végeit a m-gykanlrsal klr. jaráibl-róiág lerületén levű. Nigvkanlzaa váróiban lekvó a a nagykanizsai 1825. azllkv-hrn A-J-2. lorsz. -4134/b hriz. a. felvett ház, tt JÍ. ai. a. udvarral a Pehókukorlcáa kerlhen ingatlannak végrehajtást azenvedó n\'vén álló teleréizére I2t\'0 Pengó kltiál-láii árban.
A lelekkönvvl halóság az árverésnek a\'klr. járásbíróság hlvalalos helyiségében (IgaztágUtfvl palota, földszint S. a|tó) meglar-tlaá a 1931. évi Január hó 23. napjának d e. 10 óráját Klzl kl és az árverési leltételekel az 1881 : LX. t.-c. 150. §« alapján a kóvetkezókben állaplt|a meg:
Az árverés alt kertlló Ingatlan a kl-kiálltai ár felénél alacsonyabb áron nem adható el
Az árverelni szándékozók kölelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 100oál készpénz, ben, vagy az 1881 : LX t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal izámllolt óva-désképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek elólegea bírói letétbe helyezéséiól kiállítóit letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az trveréii feltételeket aláírni (1881 r LX t. c. 147; 150., 170. §§ ; 1908 XLI. l.-c. 21.§) Az aki az ingatlanén a klkftllásl árnál magasabb ígéretei lelt, ha löbbct ígérni senki sem aksr, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka azerlnl megállapilotl bánatpénzt az állata Ígért K\' ut-yanannyi százalékáig kiegészíteni (1908 . XLI. 25. §)
Nagykanizsa, 1930. évi oklóber lló 18. napján.
Oombár a. k. klr. tbiró.
A kiadmány hiteléül: Mlkó s. k.
41 látlul.
„His Master * Voice"
gramofonok
havi 19 pengfis részletre.
Művész- és tánclemezek, magyar felvételű újdonságok,
raktára és képviselete:
Szabó Antal sportárunagykereskedés
rádió és gramofon osztálya
MM DIJimiiIm hlméioktatií A Idkószoba disze. a család nélkülözhetetlen eszköze a világhírű
prArr varrógép, mely stoppof, varr és himez.-Részletfizetésre is beszerezhető: BR&NDL SÁNDOR ÉS FI& [éjnél Deák-tér 2. szám, a felsőtemplomnál.
1 Csődtömeg árusításból eladásra kerülnek gyermektrikók, sokerlik, s\'fördőruhák. Ugyanott (izletberendezés, amerikai Íróasztal ^ tevélrendező, Wertlieim-szekrény és egy 4 méteres (Ivegpult eladó. FA-ut II. az. (Babochay-ház)
ZALAJ KÖZLŐN*
1931 január I.
Boldog uj évet kíván nagybecsű rendelőinek és jóbarátainak
Horváth Mihály
cípffllmcstcr
Boldog uj évet kiván tisztelt megrendelőinek és jóbarátainak
Klein DuiS
mbómeater
Nagykanizsa megyei váro9 polgármesterétől.
29415-1930.
Hirdetmény.
A m. kir. belügyminiszter Urnák a bejelentési kötelezettség tárgyában kiadott 63410—1930. VI. sz. rendeletét az alábbiakban ezennel közhírré teszem:
Minden magyar állampolgár a) állandó lakóhelyének végleges, valamint 3 hónapon túlterjedő megváltoztatását (elköltözést és beköltözést), b) életének 19-ik évébe való belépését annak az évnek január 31-élg, amelyben a 18-ik évet betölti, bejelenteni köteles.
Magyar állampolgárság megszerzése esetén az illető magát azonnal bejelenteni köteles.
2- §•
A be- és kijelentés az előirt minta szerinti be- és kijelentő lapok kitöltése és beszolgáltatása utján történik. A családfő lapján a vele együtt költöző törvényes feleséget és a családfő nevét viselő 18 éven aluli családtagokat, — nem a családfő ne vét viselő gyermekeket külön lapon — kell bejelenteni.
A be- és kijelentési lapokat a kitöltés után nagy- és kisközségekben a községi (kör-)jegyzőhöz, városokban a m. kir. rendőrkapitánysághoz kell beszolgáltatni.
3. §■
A be- és kijelentő lapokon az összes adatokat pontosan és a valóságnak megfelelően fel kell tüntetni. A bejelentett adatok valódiságáért a be- és kijelentésre kötelezett, — a be-és kijelentés megtörténtéért a bejelentésre kötelezettel együtt a a szállásadó is felelős. Ez okból a be- és kijelentő < lapokat mindketten aláirni kötelesek.
A beköltözést 24 óra alatt, az elköltözést még az elköltözés megtörténte előtt kell bejelenteni.
4. §•
A be- és kijelentő lapokat átvevő hatósági közeg (2. §.) a lapok igazoló szelvényét lebélyegezni és azt a bejelentő félnek visszaadni tartozik. A szelvényt meg kell őrizni.
5. §.
Az űrlapokról, továbbá a bejelentett anyag feldolgozása és kezelése tárgyában külön intézkedem.
6. §.
Aki ennek a rendeletnek a rendelkezéseit megszegi, kihágást követ el és azt pénzbüntetéssel kell büntetni. Ezekben az ügyekben a közigazgatási hatóság, a ni. kir. rendőrség működési területén a m. kir. rendőrség jár el.
7- §■
Azokban a városokban és községekben, amelyekben a rendőri bejelentő hivatal működik, a bejelentési kötelezettségre és bejelentő hivatalra hatályos jogszabályok azzal a kiegészítéssel maradnak érvényben, hogy az 1. §. 2. és 3., a 2. §. 1. bekezdésének, valamint a 3. §. és 6. §.\' rendelkezései a rendőri bejelentő hivatalokra is vonatkoznak.
8. §.
Ez a rendelet 1931. január hó I-én lép életbe.
Budapest, 1930. december hó 16-án.
Dr. Soitovazky Béla s. k.
m kir bddgymlnlBz cr.
Nagykanizsán, 1930. évi december hó 30-án.
Polgármester.
Péntek reggel kezdődik
14 napos olcsó vásár!
Mindenkinek érdeke, hogy felkeressen bennünket
MAGYAR
DIVATCSARNOK
NAGYKANIZSA
Nyomatott i Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelői Oiletveinta- Zalai Károly )
71. évfolyam 2. szám
Nagykanizsa, 1931 január 3 szombat
Ara 14 HHér
POLITIKAI NAPILAP
Sie/keaitóaég: nappal Suoir ul 2., éjjel ("óul 5
Kiadóhivatal: Fjul 5. iiim. Keizthelyl HúKkladóhlvaUI: Koaiulh-ulca 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
HÓBxetM ára:
ái»: egy Mn 1 pengó M MM»
Telelői I S"**"^ «\'■ 1 elelon. ^ KUóóh]vaUI 78. Keaathdjl Hók 23
A törvénykezés egyszerűsítése
Újév napján éleibe lép a törvénykezés egyszerUsiléséröl szóló törvény At inal nehéz gazdasági viszonyok között a pereknek olyan óriási tö mege van folyamatban, hogy a bíróságok a legmegfeszltellebb munka mel\'ett sem lud|ák kellő gyorsasággal elvégezni Ítélkező feladatukat. Már pedig az Igazságszolgáltatás terén, legyen az akár büntetőjogi, akár megánjogí, rendkívül fontossággal bir az ügyek gyors elintézése, mert az idő pénz s a gyorsaság egyben ol-csóbbságot is jelent.
Az államháztartás jelenlegi viszonyai közepelle gondolni sem lehelell arra, hogy a birói lélszámot annyira felemeljék, amennyire az igazságszolgáltatás zavarlalan menete érdekében szükség volna. Azt a megoldást választolta tehát az igazságügyi kormányzat, hogy az eljárás alakiságai nak lehelő mellőzésével a lényegre fektesse a fősúlyt és az eljárás egyszerűsítése által segítsen a jogkereső közönség érdekein. Az uj törvénykezési renddel, amely a legmodernebb jogelveken épül fel, régóla megoldásra váró problémát old meg kormányzatunk, mert hisz közludomásu dolog, hogy az eddigi, az ugyneve-zelt klasszikus elveken nyugvó igazságszolgáltatás végtelenül elnyu| olta az ítéletek meghozatalának, illetve azok jogerőre emelkedésének időpontját.
A törvénykezés egyszerűsítése ki-tcrieizkcdik ugy a magánjog, mint a bJnletöjog territóriumára. Az előbbi tekintetében különösen a jirás\'biró-ságok előtti eljárást gyorsítja meg olyan módon, amely kél-égclcnül üdvös hatással lesz a jogrendre és az anyagi igazság gyo s érvényesülésére. A vezérelv szerinl minél kevesebb tárgyalás legyen szükséges és a jogkereső közönség minél hamarabb eljuthasson a felesleges fellebbezési lehetőségek áilal az Ítélet végrehajthatóságának stádiumáig.
Közlsnterl dolog, hogy amikor igaz ságsiolgállatásunk a jogok éivénye sütését szolgálja, ugyanakkor sok módot a periendszerü alakiságok ki használásával arra is, hogy a perek, az alperes ügyeskedése által hosszú időre elnyujllassanak. Az uj perrendtartás a minimumra igyekszik csök-ken\'enl ennek lehelőségéi s kll\'önö-sen kisebb érlékü perekben a keresel megindítást majdnem nyomon követi az ítélet meghozatala. Teszi ezl részben a lényállás megállapilhalásának gyorsítása, részben pedig a fellebbezési lehetőségek gyökeres kikapcsolásával. Az uj jogrend szerint kétszáz pengőt meg nem haladó követelés tárgyában egyáltalában nincs fellebbezésnek helye, a négyszáz pengőig terjedőkben pedig a fizetési meghagyások rendszerének érvényre jul-
latásával. Ha a lelek vilás ügyük tárgyalása végett a bíróság előli rendes törvénynapon megjelennek, kérelmükre a bíróság nyomban meg is larlja a tárgyalási. Fonlos újításokat tartalmaz az igazságszolgáltatási rend a 8zegény|ogon való perlekedés te-kinlelében is. Különösen fonlos az a rendelkezése, mely szerint a szegény-jogon perlő ellenf le, marasztaló jogerős ítélet meghozalaláig tel van menlve az okiratok leibélyegzésének kölelezellsége alól, míg ezzel szemben a régi eljárás szeiint mindegyre megtörténi az. hngy az ilyen Ügyekben a vagyonos p rnyerles féli indokolatlanul károsította a köte\'czö felbélyegzés.
A bűnügyi perre idtarlás terén fontos u|ilás az, hogy a lehelő legszélesebb területre terjeszti ki az egyes birák kompetenciáját. A modern jogi írók megállapítása szerint kélségle-len ugyanis, hogy az egyes bíró felelősségérzete lényegesen megnő azáltal, hogy az ítéletet neki egyedül
kell meghoznia és azt egyéni meglátása és véleménye alapján kell megindokolnia. A kriminalisztikában ton-los elv, hogy a büntetés kiszabása minél gyorsabban követhesse a bün elkövelésé\'. Ennek az elvnek érvényesüléséi mozdilja elő az u| perr rendtartásnak az a rendelkezése, amellyel a ki\'ályi ügyészség feladatköréi lényegesen kiszélesíti A bün ügyi eljárás egyik legfontosabb mozzanata a főtárgyalás Az uj rend min-denl elkövet abban az irányban^ hogy ez minél hamarabb bckövelkezhessék s ez okból minél kevesebb alakiság állion ul|ába annak, hogy a lényállás a lőtárgyaláson szabatosan megálla-pltlassék.
Mindezen szükséges és célszerű rendelkezéseket összefogva megállapíthatjuk, hogy a lörvégvkezés egyszerűsítése nagy haladás az igazság érvényesülésének irányában és kihatásában üdvös eredményekkel kec^eg-lel ugy a jogbiztonság, mint a jogrend és a hitelélet terén.
A kormányzó újévi beszéde a magyar nép kitartásáról
Hudapeiit, Január 2 Újév napjín a diplomáciai kar nevében Angelo Rótta pápüi nun-cius üdvözölte a kormányzót. A kormányzó válaszában rámutatott arra, hogy az elmúlt évben a magyar nép állhatatos kitart/hsat folytatta azt a mankót. amellyel jövendó megelégedettségét reméli biztosítani magiinak Különösen orra lörekedet, hogy barátságos viszonyt lélcsilsen a külföldi nemzetekkel és az a gondolat vezérelte, hogy ütött az óra, amelynek erl ülesi enyhülési kell
hoznia az elszegényedett és kimerüli népek számára, hogy biztosíthassa nekik tehetségeik teljes kífej-lésél. Bizonyos, hogy az ország ujjá-étedésének munkája korántsem tekinthető még befejezettnek. Ennek tudatában és a külföldi államok segítségével azon igyekszünk, hogy nemz.eli létünk feltéle\'einek javításira o\'yan helyzelet teremtsünk, amelyben azu\'án kifejthetjük minden erőnket a magunk elé lüzöll békés feladatok megoldására.
Felfüggesztették és fegyelmit kapott Esztergom polgármestere
Esztergom, Január 2 (li/szakai rádiójelenlés) Dr. Huszár Aladár főispán
dr. Antony Bélát. Esztergom város polgármesterét állásától felfüggesztette
és elrendelte ellene a fegyelmi vizsgálatot. A \'felfüggesztés és fegyelmi oka
többrendbeli hivatali szabálytalanság,
melyei a polgármester a szanálás alall lövelett el. Dr. Huszár szombaton délelőtt 10 örakoi lendkivttli
városi közgyülés-n számol be a felfüggesztésről és az eddigi vizsgá-latról.
Időjárás
A nagykanlzul meteorológia! meg-t gvetó letentésok i Pénteken a Mmér-tfíl-.t : Heggel 7 órak .t +7 <j, dílulin 2 rákot -l-T, eBte 9 órakor t 3.8.
Ftlhflzel: Egész nap boiutl égboltozat.
StllMny Kerfgrl ilélke el, etilben délnyugat, este keleti szél.
(Éjszakul rúMÓJelentis) A ■Uleerctó-glai Intáaal aate (0 órakor lelátni! \' FAIoq a Dunúntulon de U-téenel kupeavlnlb .n eröiebb ój-jali lehtlióa, nu|ipal enyhe idfi.
Mussolini Ismét a revízió mellett beszélt
Itóma, JnnuAr 2. Mussolini Ward Piice, a „Daily Mail" szerkesztője elölt kijelentene, hogy a maga részéről soha nem fog háborút kezdeni, hacsak öl nem ragadják torkon. Az európai\' biztonság helyreállításához a haderők leszállítása melleit a békeszérzódések revíziója is szükséges. Olyan erkölcsi igazságtalanságokat, mint Magyar ország megcsonkítása, /óvd kell lenni.
A forradalmárok elfogták
Panama köztársasági elnökét és az egész kormányt
Hnlboa, Január 2 (fyszakai rádlójelentés) (Panama) Pénleken délután 3 órakor a forradalmáruk hirtelen megrohantak és elfoglaltak 12 rendirőrszobát. Sikerült nekik
■ köztársasági elnök palotá ját Is megszáiiani. Az elnököt és a kormány tagjait fogságba vetették.
Az ország ügyeil ideiglenesen a legfelsőbb törvényszék Intézi. A forradalmat a fiatalemberekből álló „Közös Cselekvés" szervezte meg A forradalomnak eddig II halottja és több sebesültje van. A forradalmárok kl-velelik az egész kormányai és elnök lemnndását. Az elnöki székbe dr. Harmodió Ariast akarják Illtetni.
A parlament elé kerül
a cseíi és oláh népszámlálási hamisítás
Budapest. Január 2 A megszá tolt területekről sok hír érkezik arról, hogy a népszámlálással kapcso\'alos összeirási munkálati.k a megszállóknak alkalmat adnak arra, hogy a kisebbségek szerződésileg biztositolt jogait csorbítsák A trianoni békeszerződés szeiint a megszállón területek ne-nz li kisebbségei, amennyiben a jtrási kerületek és városok lakosainak 20° n át leszi ki számuk, a közigazgatási és igazságügyi hatóságok elölt anyanyelvüket h isználltalják.
A csehek népszámlálási biztosoknak a statisztikai adatokat sikerült ugy meghamisítani, hogy például Pozsonyban és Kassán a magyarság
H ZALAI KÖZLÖNY
1930. január 1.
20 százaléknál kevesebbnek van feltüntetve.
Ez az önkényes eljárás hir szerint az egész vonalon érvényesül. Pakols József országgyűlési képviselő ma délelOlt Almássy László házelnöklöl a január 14-iki ülésen napirend előtti felszólalásra kért és kapóit engedélyt, hogy ezeket dolgokat szóvátegye.
A nagykanizsai mentő-intézmény
további fennállása veszélyeztetve van a közönség részvétlensége miatt — Fillérek és krajcárok a mentők szilveszteri perselyében
Nagykaulzaa, január 2
Ismereles, hogy a nagykanizsai mentők szükségleteikel (orvosi leiszerelés, műszerek, orvosságok, kötszerek) jobbára a város közönségének adományaiból fedezik. Ezl a célt szolgálja a tradicionális Szilveszter-napi gyüjlés.
Bármilyen súlyos volt a helyzet, Nagykanizsa közönsége mindenkor meleg rokonszenvvel viselteted a mentőkkel szemben. Mindnyájunkat érhet balesetI — voll a jelszó és máris kinyílott a pénztárca és mindenki adott tehetségéhez mérlen. A mull esztendőben 1300 pengő folyt be gyüjlés és adományok utján.
Sajnos, az idén, legnagyobb megdöbbenésre, az a helyzet, hogy a Szilveszter-napi gyűjtés váratlan és elképzelhetetlen csalódást okozott. A szilveszteri-gyüjlés eredménye csupa filléres, kétfilléres, lizfiiléres A gyU|lés eredménye ? Megközelíti a 80 pengőt.
Alkalmunk volt dr. Prack István főparancsnokkal beszélni, aki kijelentette, hogy Ilyen körülmények között az egész mentő-Intézmény fennállása kétségessé válik. Mert eddig ezekből az adományokból szerezlek be mindent, amire évközben szükségük volt.
Dr. Prack tanácsos most utasítási adoll a mentőknek, hogy házrólházra Járva keressék lel a közönséget a persellyel, hátha mégis megnyilvánul Nagykanizsa közönségének annyiszor bevált jószive.
Ha csak Nagykanizsán — ahol 3000 ház van — minden házban egy pengő folyna be, nagyszerűen lehetne megoldani a mentőkérdést.
Hisszük, hogy Nagykanizsa város közönsége, ahol derék mentőink megjelennek, nem fogja őket cserben hagyni. Hiszen nem maguknak gyűjtenek, de azok számára, akikel talán már a legközelebbi pillanat sodor véresen és lehetetlenül mentőautójukba, hogy első segítséget nyerjen tőlük. Meri .Mindnyájunkat érhet baleset!"
— Jó szabás, néhány méter kelme és a PFAFF varrógép az elegáns nő Öltözködésének a titka.
„A Magyar Szent Korona nevében!"
hirdeti ki ítéleteit január i-től kezdve a magyar bíróság A törvénykezés egyszerűsítéséről szóló 1930: XXXIV. t.-c. életbeléptetése — Az uj törvény intézkedései polgári és büntető ügyekben — Amiről a jogkereső közönségnek is tudnia kell
Nagykanlzia, január 2
1931. január i-vel lép éleibe a törvénykezés egyszerűsítéséről szóló 1930 évi XXXIV. t. c, amelynek létrejöttél sok vita előzte meg. Az uj törvény olyan rendelkezéseket tartalmaz, amely a jogkereső közönség legszélesebb rétegeit is érdekli. Azért felkerestük a nagykanizsai bírói kar egyik kiváló tagjit, aki kérdéseinkre többek közöli a következőkben nyilatkozol! az uj törvényről :
- Az 1930. évi XXXIV. 1. c.-nek egyik nagyon fontos intézkedése — mondotta informálorunk — hogy január elsejélól kezdve a bírósági iléleteket nem A Magyar Állam Nevében ! hanem
A Magyar Szent Korona Nevében I
fogják kihirdetni. Ugyanis egészen az őszirózsás forradalomig a bíróságok .Őfelsége a magyar király nevében!" hirdelték ki Ítéleteiket. A Károlyi-Kormány rendeletére az ité-lelek kihirdetése „A Magyar Nép köztársaság Nevében!" történt, mig a kommün pünkösdi királysága alatl az úgynevezett „forradalmi törvényszékek" .A Magyar Tanácsköztársaság Nevében I" „Ítélkeztek". (Érdekes, hogy a románok állal megszállt területen — a kommün alalt — a megszállók nem merlek hozzányúlni az igazságszolgáltatáshoz, meri .A Magyar Népköztársaság Nei\'ében!" mondottak akkor iléleteket a megszállók).
— Az 1920 évi első nemzetgyűlés, amely az általános, titkos, községenkint! szavazás alapján jötl létre — meghozla az első 1920. évi törvénycikket, amely a mai közjó gunknak egyik alap pillére, és amely kimondolia, hogy a bíróságok ítéleteiket ezulán
A Magyar Állam Nevében! fog|ák hozni. Ez teljes liz évig tartott, mig a mostani uj törvény kimondja, (és ezzel egy régi közjogi elvet léptet életb?: hogy minden köz-|ogi alapnak a forrása a Magyar Szent Korona), hogy ítéletek ezentúl csak .A Magyar Szent Korona Nevében!" hozha ók.
Az u| törvény kiierjed ugy a polgári, mint a büntető törvénykezésre.
A polgári törvénykezésnél a járáshi óságnál az eddigi 2000 pengős érlékhadrl az uj törvény felemeli 3000 pengőre és kimondja azt is, hogy 400 pengőt meg nem haladó fizetésre irányuló követelési csak fizetési meghagyás utján lehet érvényesíteni. A törvényszéknél:a 3000 pengőnél nngasabb perek már odatartoznak. A szegénységi jogot az uj törvény megszorítja, amennyiben szigorúbb rendszabályokhoz köli (ami kényszerítő intézkedés, amely a mai
súlyos viszonyokra vezethető vissza). Kimondja a löivény, hogy tanuzási esetekben a munkásra semmiféle hátrány nem származhatik a munkaadója állal. A munkabérből nem vonhat le semmit. Aki munkaadó ez ellen vét, meg lesz büntetve. A há-zasségbontó, válóperekben házasság-védői kell alkalmazni. A házasság-védői a bíróság rendeli ki a székhelyen lakó ügyvédek közül. A házasságvédő az ügyésznek segítségére van a házasság fenntartása érttekében.
A házassági per megindításához ezenlul nem elég az ügyvédi meghatalmazás, hanem a meghatalmazáson levő aláírásnak vagy a közjegyző vagy a bíróság állal kell hitelesítve lenni. A hüllen elhagyást és az elhagyás tartamát közjegyzőileg kell igazolni. Végrehajtás! eljárásnál is ujitás: 25 pengői meg nem haladó követelések lekinletében az ingóságokra a végrehajtást nem a bírósági végrehajtó, de a községi elöljáróság (városi adóhivatal I) foga-n .losilja Ujitás, hogy az árverési határidő 15 napnál rövidebb és 40 nspnál hoszszabb nem lehet. Az átverés halár-napja elötl legkésőbb 10 n3ppal az árverést szenvedő fél szakértő kirendelését kérheti: az ingóságok értékének megállapítása végeit. Ha olyan terményt foglalnak le, amelynek piaci vagy tőzsdei értéke van, akkor jogában van a végrehajtást szenvedőknek hatósági kiküldött közbejöttével szabad kézből eladni. Ilyen esetben a tőzsdei ár "/io részénél kisebb ár nem lehet.
A telekkönyvnél ezenlul 25 pengőt mrg nem haladó követelés erejéig a jelzálogjogot bekebelezni nem lehet. A kataszteri liszta jövedelemnek kimutatása január 1 tői megszűnik. Megengedi a lörvény, hogy nehezen áttekinthető lelekjegyzökőny-vekel újból lehet (hivatalból) szerkeszteni)
A büntető Igazságszolgáltatásnál az uj törvény az egyesbiró hatáskö-
rét kiterjeszti. Eddig lopás, sikkasztás, csalás és testisértés esetében ítélkezett az egyesbiró, most a magánlaksértés büntette és hatósági közeg elleni erőszak vétségében is az egyesbiró ítélkezik. Ez a törvény behozza az ügyvédi kötelességet a magánvádas ügyekben Is.
A vádirat elleni kifogásokat is korlátozza. Csak bizonyos súlyos esetekben engedi meg a kifogásokat. A rágalmazás, becsületsértés, szabadalom bitorlás és tisztességtelen verseny eseteiben az uj törvény behozza a bélyegkötelezettséget (ugy, mint a polgári perekben). A sajtó-helyreigazllásl perekben is behozza az illeték kötelezettséget A helyreigazító eljárásnál a panaszost ügyvédnek kell képviselnie. A bünlető-végrehajtás felfüggesztését (az úgynevezett feltételes elítélést) 1 hónapról 3 hónapra emell fel. Csekélyebb sulyu vádnál a biróság az ítélethozatalt mellőzheti és az eljárást végzésileg megszüntetheti.
— Minden eselre nagyobb köny-nyitést jelentene az uj lörvény a birák részére — de csak akkor, ha minden városban és községben felállítanák a városi, Illetve községi bíróságokat (bagatell ügyekben) — mondotta befejezésül informátorunk.
A tábla szabadiábra helyezte Zavaros Aladárt
Budapest, január 2 A budapes\'i Ítélőtábla ma délelőtt foglalkozott Zavaros Aladár székesfehérvári polgármester szabadlábra helyezési kérelmével és elrendelte a a polgármesternek óvadék nélkül is a szabdlábra helyezését. A megoko-lás szerint Zavaros Aladár személyi viszonyai olyanok, hogy szökésétől nem kell lartani.
Lengrott az emeletről egy bankigazgató felesége
Budapest, ianuár 2 Ma délben az Üllői ül 44. siánu ház má\'odik emeletéről az utcára vetette magát Berger Mórnak, a Merkúr Bank voll igazgatójának a felesége. Bergerné koponyaalapi lőrést és súlyos belső sérülést szenvedett. Tettét valószínűleg azért követte el, meri fiatal diák fia \'/a évvel ezelőtt öngyilkossá leli, ami az amúgy is ideges asszonyt buskomorrá lette. Felépüléséhez nem sok a remény.
„Hz ut melyen haladunk, magyar, keresztény és történelmi kell maradjon 1"
— mondotta Ernszt Sándor
Budapest, Január 2 Az újév alkalmából a Keresztény Gazdasági Párt tagjai nevében Czetller Jenő üdvözölte Zichy Jlnos gróf elnököt Czeltler Jenő kife|!ette, hogy Magyarország gazdasági érdekelnek a külföld érdekeivel szemben való védelme terén
minden magyar embernek a kormány mögött van a helye.
A pártnak nem az a fontos, hogy sok gazdag ember legyen, hanem az, hogy kevés legyen a szegény.
Zichy J tnos gróf válaszában hangsúlyozta, hogy a jövő politikájában a legnagyobb takarékosság segítségével kell komolyan munkához fogni és az elkövetett mulasztásokat pótolni. Ha a kormány erre képes lesz, ugy a párt támogatni fogja továbbra i<. Ernszt Sándor azl mondotta, hogy a javulás reménye megvan és hogy
annak az útnak, amelyen haladunk, magyarnak, kereszténynek és történelminek kell maradni.
1931 l\'ruár 3
ZALAI KÖZLÖNY
Várakozáson felUI sikerült Nagykanizsa Szilveszter éjszakája
A kávéházak, vendéglők meglepően hatalmas közönséget kaptak
kadatlanul latot! egész éjjel,
Nagykanizsa, január 2
Mielíitt a nagykanizsai S ilveszter éjszak\'ról beszámolnánk, kedves olvasóinknak egy adomát fogunk elmondani.
* Egyszer egy király meg akarla tudni, hogy mennyi adót bir el a nép, álruhába öltözött és elvegyüli a plebí|usok közé. A hangulat, amit mindenlelé talált, nem volt valami biztató. Komorak és komolyak voltak az emberik. Mikor a ki\'ály eil látta és visszatéri palotájába, magához hivatla pénzügyminiszterét és igy szólt:
— A nép csendes, az adócssvaron lehet srófolni egyet.
Igy a király és az adói fciemel\'ék. A nép izzadta az adót és a király újra elvegyült népe közé és kémlelte a hangulatot. Ekkor azonban a király azt lapaszlala, hogy szerte az országh.in vigadn \'k A nép mulat és jókedvű. A királyt ez gondolkodóba ejtette és mikor újra visszatéri r»lolá|M)3, elsó do\'gr volt, hogy finánc miniszterét hivatla :
— Az adósrí fial rr.eg kell állni.
A pénzügyminiszter nézett és nagyon halkan ennyit jegyzett meg:
— Felség, a nép mulat, a nép vidám, a népnek jól megy sorsa. A nép tud adót fizetni.
A király ránézett pénzügyminiszterére és igy válaszolt:
— Láttam magáin is. A nép mulat, vidám. Keresi a szórakozó he lyekel. Igy van. De hátha épen az a baj. hogy nagyon is vigad. Ez a vigaxá^ lehet, hogy csak ezért van, mert sok a baja a népnek. Temeti
a gondját, buj.it, baját...
*
Ezekül n átadjuk a szót a krónikásnak, hogy pergesse le elAIIOnk a nagykanizsai Szilveszter éjszaka színes filmjét.
A film igy beszél:
1930-as esztendő búcsúztatása Nagykanizsán sokkal mozgalmasabb voll, mint az előző évben. Maguk a kávésok és vendéglősök vollak lég-lobban meglepve a nagy forgalmon. Természetében a fogyasztás épen fordított arányban állott a forgalommal.
Ha sorrend szerint kezdjük, időrendileg első helyen
a maxikról
kell besiélni.
Mindkét moziban zsufoll ház nevette végig a három és fél órás műsort. Nagy nevetések kőzőtt fu tollak le a börleszkek és éjfélkor megjelent a vásznon a direkció diapozilivje, mely a tradicionális pillanatnyi sötétig után boldog újévet kívánt mindenkinek. Ezután nagy derültségek között kisorsollak egy csomó kisebb nagyobb műtárgyat, ami kedves meglepetés volt az igazgató részéről.
N.m ugy azonban az eső, mely este 9 óra után megeredt és sza-
....."gy.
hogy a moziból a!ig tudóit távozni a közöns\'g
a két kávéOázban esle 9 órakor még teljes csOnd volt, de 10 után egyszerre megmozdult a város. Egy óra leforgása alatt már zsúfolva voll a Cenlrál és a Korona és lassan útjára indult a jókedv. Min\'ln mindönki ezen az éjszakán akarta volna kiönteni bánatát, ami egy esztendő alall felhalmozódó! szivében ..
A közönségnek ilyen hatalmas aiánju felvonulására senki seins-zá-mitolt. Ai
cuycalllr.il Oclylaégek teimei mind sjükntk bizonyullak és igen sokan vollak kény\'clcnek l<\'.-vozni, meri néni jutoll hely a ler-
volt szemtanúja a krónikás.
A vendéglőkben is mindenütt ki-lelletl a nagyszámú vendégseregből, amíg a záróra is elkövjlkeielt.
Persze nem maradt el az idén sem u kéményseprők inváziója, kiknek számát az dlké-ményseprók és a direkt erre az éjszakára feketévé vedlett pénzszerzők serege erősen megduzzasztolta.
JíMtek
a mentők
is gyűjteni nemes céljaikra és mindenki adott plr liliéri lehelségékez mérten.
Ha pezsgő nem is durrogott olyan nagy számban, rengeteg bor és sör fogyott cl. Nagy kelele voll a ina-lacprcsenjés vacsoráknak és a hajnali bableveseknek.
«
Nem lenne leljes a l-eszámoló, ha nem Iktatnánk ide a szilveszteri mulatságok szereplőinek nevét, akik a műsorok keretében szerezlek pár
A raktáron levő
szőrmék árát
az előrehaladott szezon miatt 30—50%-ig leszállítottuk.
Lenvászon maradékok
(Kézimunkára Is alkalmas)
Menyasszonyi kelengyék
nagy választékban
SINGiR Divatáruház.
mekben. Az igazság kedvéírl nie-g kell jegyezni, hogy egyedül a Ka-izinő Siilveszlere sikerüli mérsékelten. Igen eliszes közönség gyOM Itt egybe, de hangul it nem voll és éjféltájt már az egész Kaszinó a Cenlrál asztalai kőiül köszöntötte az újesztendő).
Azok, akik nem mentek sehová, rádió és grant fon melle\'t, vagv házi hegedűsök muzsikájával örüllek a boldog uj évnek. (Majd elválik, hogy menn/ire voll okos és profétikus a „boldog" |elző előlegezése.)
Nem lehet kihagyni a rádiói sem, mely ezullal valóban kitett magáért és ritka jó iríisorral kedveskedett az előfizetők nagy táborának.
Végeredményben mii\'denüil jókedv, hangulat uralkodott, amit a Cenlrál kávéházban fokozott a nagyszerű lánc, mely pontosan reggel 6 óráig tarlóit. A Korona záróráj ig, reggel 4 ig szintén nagy murinak
kellemes negyedórát közönségüknek.
Uy a
Kereskedelmi /llkalma-xollak
jól sikerült szilveszteri eslélyén a prológot Varga Orécl mondolta el ügyesen. Két mulatságos vígjátékban Weisz Irma, Ernszt Ferenc, Ofen-beck Károly, Hegedűs L\'ijos, Málrai János, Löbl László, Kohn Lajos, Bergstein ÖJön, Berger Rózsi, Do-nálh Lilly, Skerlák Bözsi, Bedeko-vics Nusi, Szegő Károly, egy hangulatos tangóduettben: Ofenbeck Terus, Kohn Lajos, kuplékkat: Ep-pinger Llszló, ötletes konferansid-val pedig Sleiner Lajos kapotl sok tapsot, aki Fenyvesi Lászlóval, mini rendező is kitűnt.
A szépségverseny elsó diját Varga Qréci, a második dijai Bedekovics Nusi nyerle a szokásos izgalmak után A zenét a KAOSz zenekara Ahrenberg Rudolf karmesler kilünő vezetése alall szolgáltatta. Amerikai j
árverés, malacsorsolás egészítette kl
a pompás hingulatfi" éjszakái.
a Katolikus Cegényegy-lcllten
11 ember ember hátán szorongott. Cs iládlas szilv.\'szterezés folyl Itt. Éjfél előli vidám n flsor szerzett nagy derültséget. „Forog a fald" volt a címe a vígjátéknak, melyben Gerencsér Ilus, Oodi Li|os, Cserép József és K isiéin Náci szerepeltek ügyesen, sok humorral A tánchoz való zenél Szavári Sándor adu. Malacttor-solás, vidám felköszönlek slb. tartották együtt hajnalig a közönséget.
Kiskanizsán
a Polgári Olvasókörben
búcsúztatták nótaszóval az óesztendőt. A derék kiskanlzsal polgárok is vigan öntötték le a hegy levét,
minden reményüket az uj évbe velve. *
Mindezek ulán pedig álljon Itt az érdekeli kávésok és vendéglósök nyilatkozata az idei Szilveszterről.
Kiss Ernő, a Korona tulajdonosa ezeket mondotta:
— Várakozáson fölül, meglepően jól Hlkertllt az tilcl Szllvesztor. IÍAto in órakor még féltem, hogy a tavalyi „leégés" megismétlődik. Kin Idő múlva nzonbnn megindult az élet és II árakor már tömegestől tAvoz.tak olyan vendégek, akiknek nem Jutott hely. A fogyasztás
> Is szép volt. Igen sok vacsorát adtunk el. Zárérrtlg vidám, za|os hangulat volt. Sokkal lobi) volt, mint nz 11)211. év búcsúztatása. Kőtog a polgárt középosztály adta át magát önfeledten a Szilveszter éjszakának.
Hofer Viktor, a Centrál üzletvezetője igy ntilatkozo\'t:
— JóvrI nagyobb publikumunk volt, mint tavaly. Mindem hely olkelt - ezt mondhattuk Naff.VR7.ortl látvány volt a p/lratlan elegáns közönség. Ritkán látott estély! toalettek vonultak fel és a tAne képe erősen hasonlított a legjobban sikerült báli éjszakákra. Huszonöt llveg pezsgőt adtunk et, de bor Igon sok fogyott. Általában azonban a fogyasztás mintha a tavalyi alatt maradt votna.
Wollák Jenő Horlhy Miklós-ull vendéglős ezeket mondja:
— Zsúfolt vendéglő volt nálunk Is. ügy vottem azonban észre, hogy n Jókedv nem volt olyan zajon, mint tavaly, mikor kevesobh publikum volt ugyan, do több volt a fogyasztás.
Szever József, a Cenirál főpincére :
Jobb volt az Idei Szilveszter, mint az elmúlt évben. A mai viszonyok ktt-7.o11 meg lehetünk olégedve vele. Elkelne minden hóton legalább egy-két Szilveszter.
Egy zenész:
Kevesebbet vArlunk és több Jött, mint amire számítottunk.
Egy kéményseprő:
— Nagy volt a Bzeronesomatacok konkurrenelája.
Végűt egy kis malac :
— Kérem, nem értek én ehhez., fin még sohasem voltam kávéházban, Mire újra odakorlllök, már öreg sertéskaraj lesz. belőlem.
*
Tehát itt a film. A kanizsai Szilveszter nem volt rossz. Az összes nyilvános helyiségekben mulatozók s árnál kb. 2 -3000 l«re lehetjük. Ennyi ember mozdult ki hazulról, hogy bucsul vegyen az ó-eszlcndő-lől és megvárja az uj eszlcndő beköszöntését.
Generációk Ismerik, generációk dicsélik Schlllz kiváló kelengye vásznait.
ZALAI KÖZLÖNY
1931. Január 3
NAPI HÍREK
NAPIREND
Január 3, szombat
Hóm katolikus: Oenov Prolíi\'Jm:
Benjámin. Izraelita: lebelh hó 14 •
Városi Mozgó. .Boaisu é|izik<|a\' sxlnjilék. „Saxcfon Zsuzsi\', Jizz él nóka.
Oyóntnrtárl éjj.ll szolgálat: I. M végein ■ .Szalvator" gyógy siertir Bruébct-tér 21.
(MiMrdő nyitva reggel 9 tattól e.lt I óéiig (bétffi, szerda, pintek dilutin, kadden egéai nap nóknek). Tat.! J-U.
— Halálozás. Ma, szombaton délután 3 órakor temetik a megszállt Szatmárnémetiben sárvári Unger Ullmann Sándor volt gyógyszerészt, aki ott, hosszú betegség után elhunyt. A vadai Vaday, a Nagy és Isti családok gyászolják. Az elhunytban Ungtr Ullmann Elek (Nagykanizsa) nagybátyját gyászolja. — Pauk Mihály keizthelyl magánzó 85 éves korában elhunyt. Az elhunytban Kell Dezső oki. városi mérnök, az izr. hitközség elnöke apósát gyászol|a.
■ A Református NőegyesOlet folyó hó 4-én délután 6 órakor az állami polgári fiúiskola emeleti rajztermében kulturális eltét rendez, amelynek előadója dr. Dezső László nyíregyházi hitoktató-lelkész lesz, aki skóciai élményeiről tart előadást. Dr. Dezső László nagykanizsai születésű, itt érettségizett, jelenleg Nyíregyházán hitoktató, két évig kint folytatta tanulmányait állami ösztöndíjjal Abudeenben, hol az első magyar volt, aki hittudományi doktorátust szerzett. Az előadásra belépődíj ninc-r.
— A nagykanizsai Katolikus Férfiliga ma este 7 órakor tartja rendes havi Ülését.
— Eljegyzés. Benedek Sárikát (Tapolca) eljegyezte Thurn ÖJön (Zalaapáti). (Minden kUlön értesitéi helyett.)
— Farkasovszky Teri tánciskolája a karácsonyi szttnet után ismét megnyílik Nagykanizsán, a Polgári Egylet emeleti kistermében. A felnőttek megnyitó órái 7-én, szerdin este 8 órakor, karpaszomdnyosoké 8-án, csütörtökön este 8 órakor, gyermekeké 1 l-én, vasárnap délután 3 órakor lesz. Az Össztáncok sorozata már 4-én, most vasárnap délután 5 és 8 órakor megkezdődik és azután minden vasár- és ünnepnapon.
— Oárdonyl (Qoldsteln) Ella arckép rajzoló műterme a héten nyitva áll, naponta délelőtt 10-től este 7 ig, Csengery-u. 2. sz. üzlethelyiségben. A tehetséges művész-növendék pár perc alatt rajzol nagyszerűm sikerült fejeket, mindössze 1 pengőért, igy akarva részben megszerezni a továbbtanulásához szükségeseket. Az ugyanott látható rajzai és akvarelljei egy bontakozó, sok igérelet sejlő tehetségről tanúskodnak.
Jótékonyáig, özv. Kovács Mlk-lósné a Keresztény Jótékony Nőegylet-nck a népkonyha céljaim II) pengőt küldött azerkeaztórrégUnkbe. Az Useze-get rendeltetést helyére juttattuk.
Véres szilveszteri mulatság Sormáson
Tánc közben lelőttek
Nagykanizsa, január 2
A közeli Sormás községben nem mulolt el vér nélkül a szilveszteri éjszaka és a vidám uj\'v-várás fináléjaként a kanizsai mentők piros-z1 szlós kocsija futott be újév hajnalán Sormás községbe.
Ugy kezdődött a dolog, hogy Peti Qyörgy korcsmáros szilveszteri mulatságot rendezett tánccal egybe-kölve, mcly;e Klskanlzsáról több legény átrándult Sormásra.
A kiskanizsai legények közöli vo\'l Farkas Qyörgy 23 évei gadalegény, aki állilólag Tóth Peti Lajos
sormást legénytől elkérte az egyik lányt táncolni.
A sormási lepény nem adta át a leányi Farkas Györgynek, mire már-már verekedés támadt a legények közölt, meri a kiskanizsai legény mérgében alaposan
megrúgta a s rmásl legényt. Ezzel azonban nem simult el a
Hirdetmény
az Ináig- is szegéayakclóra fel Jinlutt aduminyok begyűjtéséről
Közhírré teszem, hogy azokat az adományokat, melyeket városom közönsége a szegények és ínségesek javára felajánlott s amelyeket az első hónapban a jólékony nőegyletek tagjai gyűjtöttek össze, folyó hó 5-tól kezdve a levélhordó postások fogják összegyűjteni A postások kerületeinek megfelelően a havi jegyzéseket uj gyüjtőkönyvecskékbe átírattam.
Nagykanizsa, 1931. január 2.
Polgármester.
—■ A Szanatórium Egyesület
válaszlmánya ma, szombaton délulln 6 órakor a városházán a február 7-iki piknik ügyében Ülést tart, amire a tagok fellétlen megjelenését ezúton kéri az Elnökség.
— fíiíeil slágerszámok a ,,Bics a dalok városa" hátfői hangosfilmben.
— Ujabb hármas Ikrek A bu-csu\'ai hármas ikrek uttn most a Vízvár község melletti Zsitfa pusztán jutott ki a bőséges gyermekáldásból egy uradalmi cselédnek. Zsifkó Vince cseléd felesége három ikernek adott élelel, de az újszülöttek pár óra múlva mind meghallak. Az anya a körülményekhez képest elég jól érzi magát.
Udadrolfuzi k l«öon, ne k Ultitok atextake/ IdantDlM.
egy kiskanizsai legényt
szilveszteri affér, mert reggel öt óra tájban, mikor a leány, aki mialt a legények majdnem kést rántollak egymásra, szfl\'eivel eltávozott haza, Farkas György és Tóth Peti Lajos ismét összeszólalkozott.
A szóváltásnak azonban ezúttal súlyosabb következményei lellek, mert a szidalmak közben Tóth Peti Lajos hirtelen
a sarokból felkapta a sormási
éjjeli őr puskáját és azzal rálőtt Farkasra. A golyó Farkas szemén hatolt be és a fejben megakadt. A vérében össze-esell legényt elsősegélyben réBzesi-tetlék, majd a nagykanizsai menlők a Horthy Miklós kúih\'uba szálli-lollák,,.
Még ujív napján kihallgatta Farkas Györgyöt a vizsgálóbíró, miután sérülése életveszélyes. A nagykanizsai csendőrség egyik járőre újév napján megkezdte a nyomozást a véres mulatság ügyében. ►
Mozgószínhóz "Dalolt városa
Magyarság:
A mai Bícs Igazi filmje Aki nem látta még a kispolgárok világvirosál, ebből a fi\'mböl megismerhet. Mindenki megvan benne a modern bécsi népétéiből, aiiszlokr.Uk és a császári mull-egyéb kisérlöi nein fordulnak elő, őkel a Kaisc.-stadlbó! dalok városává változott Bícs régen elinjíite.
Mi maradi meg a régi Bécsből? Mindenekelőtt a köli-lező k délye6-ség, mely már o\'yan kényszerű bélyege B:csnek, mint nekün\'t a lovagiasság. Azután az osztrákká mázolt cseh, aki a bécii szláv-germán keveredés képviselője ; a heuriger mini a legendák szülője; a gassenhauer, meg a valcer. Kell-e ennél több egy épkézláb énekes zenés filmhez ?
Minden típus elsőrangú szereplőt kapott; feledhetetlen a darab pi i-cérje, cseh szabója, hentes- él mé szárosmestere. A béc\'l kedélyes-ségnek velünk együtt más élvező|e is van, mégpedig magiban a darabban : egy berlini vigéc. A két város lelkét és nyelvét jobb ellentélben alig lehetett volna összehozni, mini amikor a tolakodó berlini belecsep-pen a giingzingl heuringező bécslek közé.
A jó téma jó muzsikát kapott. A nagy keringő ügyes, még jobb azonban kél másik énekszáma, a Nincs nekem autóm... meg a Nem tudok nélküled élni. (—)
Női és férfi divatárukban
..............................* *i\'i*,i*i*s*u*u*ii*iArwuMU*u\'u\'i.
nagy választék SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
Telet .n 40f. Fftut—Cengery-ut sarok
El só Magyar Biztosító palola.
Teloton 40*.
Friss érkezésü legnagyobb
erdei nyulakat
darabonként 2-40 P árusilok házhoz ktlldve, míg a készfelem tart,
Sipos Andor.
PlnceiUx az cgregyl Qatárban
Keszthely, január 2
Kovács Károly hévlzszentandrási lakosnak az egregyi határban levő hegyi hajléka ismeretlen okból kigyullad! és leégett. A pincében benne égett a felszerelés is. A kár biztosifái révén meglérOI.
— Községi tlsztujltások Ma-
gyarszenlmlklós és Hosszúvölgy köz ségekben Január 5-én dr. Laubhalmer Alán főszolgabíró elnöklete alatt tartják meg a községi tisztújítást.
— Minden látogató Ingyen fagylaltot kap a „Bécs, a dalok városa" filmben.
— Három nap múlva megszűnik a mflvercskedés Fő-ut 13.
— Dalos szilveszter est Keszthelyen. Tudósítónk írja: Keszthelyen az Iparosok Dalköre hangversennyel búcsúzott el az ó-évlől. A Bocskai nagylcrmébcn rendezeti hangverseny műsorán szerepelt Miklóssy Irén budapesti énekművésznő is, aki operaáriáival (Verdi, Strauss) és műdalaival nagy sikert aratott. Szívesen fogadia a közönség Vajda Mari-lta kedves prologját, amelyei Vajda Bözsi mondo\'t el és Endre Qyula művészi zongorajátékát. A dalköri tagok állal előadott vígjátékban (Az ügyvédbojlár) Károlyi Erzsi és Rlszla Sándor tűnlek ki. A reorganizált Iparosok D dköre a szilveszteri hangversenyen letl tanúságot a keszthelyi dalos-reneszánszról. A tanítás és lellódés érdeme az agilis fiatal karnagyé, Endre Gyula volt nagykanizsai segédkántoré.
— Magyar vadászok a magyar társadalomhoz Minden társadalratoaztály-nak, kenyérkeresett ágnak (jegyzők, tanítók, tanárok, erdészek, gazdák stb ) meg van a maga otthona, székháza. KgyedUl a magyar vadásztársadalom hajléktalan, ütmek a régi szükségletnek megteremtés*! Irta zászlajára a Magyar Vadászok Országos Szövetsége, bízva a magyar társadalom hazafias támogatásában. Midőn a szövetségünk 6000 pengőt teáz le a székház alapra, arra kérünk mindenkit, hogy a magyar va-dáazUrsnrlalom megépítendő székházához egy-egy téglával hozzájárulni szíveskedjenek. A legcsekélyebb adományt Is köszönottel logadjuk és hivatalos lapunkban, a Magyar VadAszujságban. nyugtázzuk. Mindenki adakozzék tehát tehotségo szorlnt, hogy mielőbb tető ali kerüljön a Magyar Vadászok székháza. Kz legyen orőpróbája a magyar összetartásnak, a magyar kultura a a magyar áldozatkészség dlcsőségéro. Az adományokat kérjük tettUnő „Székházra" jelzéssel a Magyar Vadászok Országos Szövetsége elmére, Budapest, V. Kerenc Józact-tér 6. szám alá küldonl. Magyar Vadászok Országos Szövetsége.
— Kedélyesség, Heuriger, Gassenhauer, valcer, Ingyen fagylalt hétfőn a Városi Moziban.
11)31. január 3.
Január 3., szombat Január 4., vasárnap
Bosszú éjszakája
Lolhar Rudoll „llaileklnklrály" r. színjátéka.
Főszereplők: Bánky Vilma, Ronald Cotman.
Saxofon Zsuzsi
Jizz és móka 8 felvonáiban. Pószerepló : Anny Ondra.
Sikkasztás a székesfehérvári OTI-nál
.Székesfehérvár, Január 2 A Társadalombiztosító Intézel szé-kesfehirvári fiókjánál a házlrovancso-lás sikkasztás nyomára vezetett. A sikkasztást Kántor István, az inlézet 30 íves végrehajtója követte el oly-lormán, hogy az elsikkasztod lételeket mint befolyt Összegeket Jegyezte lel nap\'ójában, azonban a pénztárnál ezeket nem fizette be. A vizsgálat eddig 8000 pengő hiányt állapított meg. Az intézet felleienlésére Kántort letartóztatták és átadták az Ügyészségnek
A trianoni „békeszerződés" revíziójáért
Newyork, Január í 12.000 kiváló amerikai — legnagyobbrészt más mint magyar származású — polgár aláirásávil Normann B. Barr aláíró közvetítésével sir jamts Erlc Drummond népszövetségi főtltkáihoz petíciót terjesztettek he a Nemzetek Szövetségéhez, melyben tlllakoznak a trianoni .békeszerződés" ellen és revíziót követelnek Magyarország számára.
Reklámárak!
1 kg. teljes. zsíros
trappistasajt ...... P 2 60
\'/i kg. la teavaj ...... P !•—
>/< kg. klv. finom juhturó P—-80 I drb. pogácsasajt
(Quargll) ......... P--04
I dob. spanyol szardínia
200 gr............. P -\'70
100 gr.............. P--40
1 Uv. kitűnő tearum 1 It. P. 3-80 1 Uv. magyar konyak
07-it. ......... ... P 350
1 Uv. balatoni rizling 1 It............. ... P 1 —
ll* kg. fiss pörkölésü kávé
5 féle la kávé keveréke P 3 —
TeasOtemények, Hekkarek, .UK" éa Horrvmann teák óriási választékban kaphatók
Inszei és Frledenthal
ciemegekereskedéíébea.
ZALAIJKÖZLÖNY
KÖNYVEK, LAPOK
Dixon: Az óceánrepOIŐ
Amerikai, vakmerőség! T chnikai akarat himnusza ez a regénye Hőse egy árva fiu : Ted Scott. Nem ismeri családját, szimbóluna a mullnélkuii Amerikának, Ez a talpig It\'rfi T<d Scoll regínye nemcsak egy hősi cselekedet, nemcsak izgalmas és kalandos események sorozala. hanem a nagy elhatározások megszületésének lélaklani magyarázata is. Nem az a világraszóló szenzáció, hogy Ttd átrepüli az Óceáni és hogy mindenkiénél jobban ismerik a nevét — hanem az a kétségbevonhatatlanul hatalmas teljesítmény, ahogy Ted alkalmassá lette magát erre a kivé\'eles bravurra, valósaggal felnevelte magában az Óceán hősét. Ted az a hós, akit az önnevelés, erő, végtelen sok munka, akaral, ludás és szorgalom, önmegtartóztatás leli naggyá.
Az Óceánon való átrepülési igen sok kisérlel előzle meg, amelyről a világ nem tudott. S>k ezer felszállás, a légköii viszonyoknak éveken át való pontos tanulmányozása. A gép minden parányi része, a csávátok, kormánykerék, szárnyak, benzintartály egészen belekapcsolódik az idegrendszerébe, a szivverésíbe, u^y hogy valósággal teslének folytatásává valtk a repülőgép.
Ezt a könyvet azért kell elolvasni minden magyar ifjúnak, meri a magyar fiu\'< ma F.urópa árvái, akik igazán csak a saját erejükre vannak utalva. Csak az lesz az övék, amit maguk sajál erejükbil megszereznek.
A könyvel angolból Radványi Kálmán fordította oly szépen, hogy azért minden dicsérelel megérdemel. Révai kiadás, ára kölve P 4.50.
)( A nap fia a elme llcrczeg Ferenc a magyar köllőfojedelem uj müvének, amelynek közléséi Január l-l Hzámábí-liiii] kezdte meg az „UJ Idők-1. A nap fia történelmi regény. Színhelye egy rég letűnt világ. A nyugat-római birodalom utolsó napjai, a keresztény mártírok rómája. Theodoalus kora elevenedik meg ebben a mestert alkotásban. Az újévi szám közli Surányl Miklós Irodalmi világszemlélet elmll mólyen szántó tanulmányát, Klchholc könlgabergl professzornak a gyógyszerekről, az I I s/ámára Irt érdekes cikkét, a művészi éa Időszerű képek, közlemények éa versek egész sorát A népszerű rovatok : Szerkesztői üzenetek, Gasztromónla, Kertészet. Szépségápolás. Ut a szépséghez, Kézimunka gazdagítják a szám
tartalmát Klflflzetéal dl) negyedévre (I pengő UJ fillér. Mutatványszámot klllg a kiadóhivatal. Budapest, VI, Andrássy-
ul 10. sz.
)( Ai Ojság újévi száma folytatja szenzációi cikksorozatát a magyar pénzariszlokraták meggazdagodásának blikkjéről. E héten : B.sztrai Farkasék, kik kiknek kívánlak boldog ujivet, mit várhalunk az uj esztendőtől, a Bölcs Rabi uj anek-dolai és a legújabb szinhizi és politikai tréfák Nigy Imre kitűnt vicclap) \\ban. Mutatványszámot ingyen küld a kiadóhivatal, Budapest VI, Ó u ca 12
){ Az Én Újságom a legszebb, legrégibb képei gyermeklap. 11-12 éves fiuk ós leányok legkedvesebb szórakoztatója. nmeivel I\'ósa Ulos alapított és B7.crke87.il linál Mózes. Van Az F." Újságomban folytatáson regény, elbeszélés, mese, vers. kia színdarabok, cikkek. sport, rejtvényrovat. Kicsik és nagyobb gyermekek egyformán találnak olvasnivalót az fai Újságomban. Az ftn Újságom minden Bzombaton Jelenik meg. Hlőllzetéal ára negyedévre 2 I\'. Mutatványszámot küld a kiadóhivatal, Budapest. VI. Andráasy ut 111
Amii III ajrcrxllnlt, mariit! Ion a várómban.
SPORTÉLET
Újévi sporteredmények
A külföldön lurázó labdarugó csapatok újévi mérkőzéseinek eredményei :
Hungária—Sp. Beuthen 5:0 (Beulhen).
Ferencváros—FC Bologna 4:2 (Bologna). Újpest—Mllnchenl kombinált 5:5 (München).
Sabária-Trlestla 5:5 (Triesl) Hudai II—FC Spezin 1:1
(Spezia) Nemzeti—FC Vlcenza 4:1 (Vicenza).
FC Sevilla--III. ker. 2:1 (Sevilla).
KíídJóCo^.,
Sxabó György n<taió
lattnralorlumdbaa Ftut 3., udvar

Január 3 (szombat)
Budapest 9.15 ilangv. 9.30 H. 9.45 A hangv. folyt II 10 Nemzetközi vlzjelző-szolgálat 15 Oéil harangszó 12 0T> Az egyetemi Énekkarok azólókvartelt|ének hangversenye 12.25 H M3i A hflngv. lolyt 13 ldő|elzé» I44ÍH. 15,30 E 16 Bodrogközy Zoltán nivellál 16.45 ldfl|elzés. I? E. 17.30 A Rekal Miklós szalonzene-kirínak hangversenye. 18.30 Rádió amalór-poita. 19 E 1930 Bodán Mirgii magyar nótákat étekel dtányzenekiséretiel 20.31 Operettréiztelek és \'erlngők. Utána Időjel-zé Majd: Az I honvédgjalogezred zenekarának h mgversenye
•mm
tkt.-4T«IL
HMILUÓ.K
F
Az állatok lejlődését e\'ósegiti, az angolkór. hó\'gyuű\'dáa, nvalakodás, vyap|u-rágá-. tol\'rágás kifejlődését inegakadá Isozza ha pedig ezek már kile|lódlek, ezeket megszOntell, • a rsówi állatokat erőteljes fe|lődé«nek lndil|a M«\'»c^k lellalisSl llnartsl, fark éj lü\'rágást a vályúk és Jtszlak rágását elhárltla. Perlózó betegségek ellen a\' állatok ellrnállóképességél lokozza
I kg. PEKK elegendő:
I felnőtt sertés 200 nipi adagjára, vagy 1 m«l«c 40"-f.01 napig terledó . ICO lojói bar mii 3 hónapi I vemhes telién v, Wanca 2 hónapi .
vemhes koca 3 hónapi adag|ára , I borjú vígy csikó 3 hónapi adsgj\'fa
Eredeti gyári árban kapható :
ország józsef
mag, mfltráitya, termény és nővény-védó\'zerek kereakedésében
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10
Ma szombaton ás holnap vasárnap
isznóloros vacsora
Kanizsa inál
(Klnlzsl-utca).
A biróság melleit
Telefon: 130,
TŐZSDE
A mai tőzsdén már nyitáskor a konlremin ledezésivásárlásail bonyo-lilolla le. A helyi piac egyes értékeiben darab hiány mutatkozott. Az arbilrage ériékekben Is erősen keresték a kölcsön darabokat. A lözsde-idő második telében bécsi fokozódó árukinalal következtében az árfolyamok visszaestek, azonban a Jelentősebb ériékek meglarlollák legutóbbi árnivójukal. Fixkamalozásu papírok piaca üzlel elen és változatlan. -Valuta piacon nemzetközi izilárdulás következtében N.wyork 30 ponltal emelkedett.
MHckl tárlat
l\'áris 20 2W, Lonnon 25 051.\'!, Nzsryork 51600, Brüsaai 72 021/1, Milano 27 01, Madrid 54 10, Amattsdam 207 65 Berlla 122 90, Wien 7160 Sofla fl3. Prtga I -291//, V»nó 57 85, Badapast Í0-Í5 lUlgráo 9 l2*/a. Bukareai 116
Tt(lteftéll4l
Buza tszv. 10/III., dt. 05 flll. i>s a rozs W flll esett
Buza llaiav. 77-es 13 45 13 75. 7S-ei 13-60 I39J, 79-ea 1380 1430. »0-ai 1385-1445. donánt 77-ea 133^-13 45, 78-as 13 50 13-60, 79-es 13 70-13 80 80-as 137i 13 85 "-Rms 8 70 - 885 lak árpn 1250-1300, aörárpa 150 0-1700, aab 1950 -1976, tengert tt 12 00-12 10 dnaántnii 112) 11 <0 repce 25 50— 28 00, sorps 8\'35 8 50
i bndapeitl löuds deit»«-Jetyí*M
VALUTAK Angol I. J7-65 27-80 Uelga Ir It55 79 95 Cseb k. ili-84 ,6 96 Dán k. 152-40 153 00 Ulnáz 10-02 10-10 Uoiláz .\'68 (XKÍ7I-00 francia I. Ar40 22 70 Holl. \'29-50 230-50 Lengyel .W7O-8I10 Leu - 3-36 <140 Uva 412-418 Un 28 75-J0-05 Márka 135 65 136 25 Norvég 15i 50 153 10 Peaeu —•--•—
icblit 80-15 80 55 ávátcl I. 110-40 . 0 90 •vád k. 152-90 iW 50
IZUVIZAK Amiil 329 65 230-35 Belgrád 10 09 10-12 Bernn 115-81 136 21 Brtiwl 79-67 79 92 Bukarest l\'M-I-40 Kopeah. 18150 152 90 Loodoa 27 69 27-77 Madrid 59 45-62 45 Milano 2V84-29 9I Nawyor 570*20-71 80 Onlo 152*52- ! 52 92 Párta 2Í-4Ü 2, 47 Prága 18 90-16*95 laőfla 4*12-4-16 IMockh, 182 00 113 30 Varsó 83 90 64 10 Wl«a 80*27-H0-55 Zflricfa 11048-11088
liaijt: Wltalil V^mla k UpkUié T.\'iUUt, I^jkulisói.
Mdöt kiadó: Zalai Károly.
• * — .........
Ho savanyu i bora, vegyi tse
REGEDEI
vizzel, mely a legsavanyubb bort is kellemes Itallá varázsolja.
Kapható mlndenQtt!
Föiaktár:
i napira,
Király-utca 21.
H ZALAI KÖZLÖNY
1930. január 1.
AHtÓHIFBETÉSEK
A/ apfóniiuclések dija 1U si\'ig BO f IHr, Minden további szó dija B fi I. Vasár t Ünnepnap 10 s/ó\'g 80 fillér, minden további szó dija B fin. Szerdán és petékén 10 szóig 80 fillér, minden " A t.| szó dija 6 fill. Gmsió » minden v*«ia-gabb helüból illó sió kot s/ónak s■ (• it-Utik. Aliáil keresőknek 50<> o eng<d.;.c<.y.
BalatonkercBxturfOrdfln 2 s;obAs
villa eladó. Gyena> (UizarűxUt. 6874
Szépen bútorosott utcai szoba fürdőszoba h/s/nálittal azonnalra kiadó Lénárt bórkereskedő. 7049
Egymásba nyíló két izép utcai sióba bútorozva vapy anélkül, irodának és orvosi rendelőnek is nagyon megfelel, kiadó. Csengery u. 27/a. I. em Ugyanott egy vagy két elegáns »zoVa fürdőszoba használattal kiadó. 6854
KQIAnbejératu bútorozott Siobit és konyhát ágynemű nélkül keresek. Clm a kiadóban 7036
Minden köztísitviselö
éi közalkalmazott hatzndlla kl azon kadvazó alkalmai. hogy a .Trlbon" ruházati részv. tára. lényegezen l«aza!lltotta árait. Ennak dacára fin tíal IcItéirUInk nem viltoitak Az inon la nini «ull. nyolc havi avyenló r4izl«t, inalvnak aliö réazlrt* caak máidul *f»«Jíii fiiatendó MlndannamO fárfl ét nöl izövttek flancllak, vánnak. lalymtk nagy vl laazUkban kaphatók MlnUk mtelaklnlhaiAk ti mag-randaWttkti ftlvaiz Pranger Józacf, Sugár-ut U.
ai amalalaa. M t
Faotékos hordók, ló állapotban
olcsón eladók Irpunk nyom dájábsn.
Sima szóiü nénet fojvisoU kölykök 6 hetesek, eladók Szemere utca 4. ti 1
Egy 5 éves rgyeiló ujsser*zámmal és egv könnyű lőcsös uj koc»l azonnal vízadó Kölcsey utca 3 tt. 2
Csepel ffilorakat Póut 13 sz keres
fix fi/eléspel éi julal. kkal alkalmazottat. Kl/árAlag jómegjelenésü hő gyek, vagy ur«k Jelentkezésit kér|Hk. Megfelelés esetén biz tos megélhetés biztosivá van. 6
Egy szép mísszlv •■édlé, konyhabe rendezés, Wenhein kassza, függönyök eladók Zrínyi Mikis utca 40. -9
Modarn, jókarban levő «bédl6t megvételre keresek. Clm : Dr. Scherz, Csen-gery-ut I. 11
Varga Nándor
modernül felszerelt saját műhelyében legolcsóbban
mos, feat, tisztit éa plisséroz.
Postai megbízásokat gyorsan és pontosan eszközöl.
Gyüjtötelep Horthy Mlklós-ut 8. Gyártelep: llunyadl-u. 19.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbarátainknak és ismerőseinknek, kik felejthetetlen jó férjem, illetve édesatyám
Nagy Ferenc elhunyla alkalmával a temetésen való megjelenésükkel, vagy bármi módon fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, ezúton mondunk hálás köszönetet.
Hagy Ferencnó éa fia Lajos.
Linóleum, futószőnyeg,
Coűusx ■aAnytg, utiUkírd, tégnAróvaitla, UbtSrlAk
gyári lerakala
HIRSCH ÉS SZEOÓ cégnél.
A letenycl klr. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
47JC/lk. 1930. u.
Árverést hlnMmtii-M.
Nedelkovlcs é■ Társa budapesti bej. cég végrehajtatónak /allék lstvánné si. l)r go-vlc* Mária letenyel lakós végrclia|tá5t szenvedő ellen indllo t végrehajtási llgyében a telekkönyvi halóiig a< uj:bb atverési 390 P lónekövelelés és járulékai behajtása végeit a lelenyel klr. Járásblróaig le,liléién levő, Letenye kö.aégben fekvő a a lelenyel 1419. ittjkvben »f I. sorsz II5I/W1. hra*. In gallan .000 I\' kiklállásl árban elrendelte
Az árverést 1931. évi Január bő 24. napján d. e. tt órakor a telekkönyvi hatóiig Hivatalos helységében tog|ák meglaitanl
A/ átverés c\'á eső Ingatlant a kikiá lisl ár kélharmadánál alactunyabb áron nem adlialó el.
Az Átveretni szándékozók kötelesek bá-nalpénzlll a kikiáltási á> luo/o-át készpénz ben, vagy az 1881 :LX. Uc. 42. §-ában meg lialározoll árfolyammal számítolt óvadékképes értékpapírban a kiküldőiméi lelentil vzgy a bánalpéttznek előleges bitói leiéibe helyezésétől kiállítóit leiéit elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési lellétele-kel aláírni (I88I;LX. t.c. 147., 150., 170. §$., 1908:XL. t.-c. 21 «).
Az. aki ai Ingatlanéit a klklállásl árnál magasabb ígéretei lelt, tta többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerlnl megállapított bá. nalpénzt ai általa ígért ár ugyanannyi százalékáig klegéstllenl (1908:XU 25. §.).
Lelenyén, I9J0. évi december ho 10. napján
Or. Olajos s k klr. járásbirő.
A kiadmány hiteléül: Balassa Sándor s k.
IcIckkQayvv.i.tA
Hasxnúli n yomíatván yí
Iróképea papíron, melynek egyik oldala üres, nagyobb mennyiségben keresünk megvételre.
TELEFUNKEN ^
it >ny> k
TbLtFUNKEN 33/W
Lemezbérlet!
UJDONS/ÍGOK
tl I yös
résarletfí jcetéare !
Duun felszt relt raktár gramofonok ban, Itmtzekben, elektromos há^ lartáM cikkekben!
Lemezkölcsönzés !
Szabó Antal
fegyver-, lőszer- és sportárunagykereskedés rádió- és gramofon-osztálya.
Dona-Száva-Adria Vasúttársaság (azelőtt Déli Vasnt)
MENETRENDJE
Nagykanizsa tillomásrtl Induló él Ragykanlzsa állomágra érkrzó vonalokról es továbbított közvetlen kocsikról. Érvényes i 1930 évi szeptember hó l5-töl kezdve.
Hudtipest— \'Vt.fM 4<i -t>
Von.i iilmi A vonal neme IniuapcHiió .Nagykaiu indul Izsára érkezik Vonsl neme Nagykanizsa, rol indul ttudapealre érkezik
216 Szem. v. 21-20 410 211 Szem. v. 0-35 7-45
20Í Oyv. 7-ÍO 11-35 201 Oyv. nr-5 10-10
212 Szem. v 6-40 13-20 213 Szem. v. 8-30 15-45
714 Szem. v. 14 10 20-40 215 Szem. v. 14-75 2110
204 Oyv, 1815 22 14 203 Oyv. 1745 21-40
2IR\'912. az. vonalnál I-216/312. „ 202. „ 202. II
204. „
204 „
204. „
201.204. .,
Közvetlen kocsik: II—III. oszt. kíCál Budapest D. V.-Barca (Pécs) kőzött.
11-111......... Zalaegerszeg
. élkező és III , „ , „ Pragerskoig
vonatnál 1—11. oszt kocsi Budapest D. V -Venllmlglla III. . . . Trieste.
„ I—II. „ . . Róma.
„ hálókocsi . . Vine7ta.
étkezőkocil Budapest D. V.-Nagykan!i«a között. Amilyen viszonylatú kocslkkjl a 202. sz vonat Indu1, ug,anolyrn viszonylatú kocsikkal érkezik a 203. sz. vonal. Ugyanez áll a 204 és a 201. ■<. vonatokra Is.
Nagykant- D Dalatonszent
;\'_ || zsáról indul fgyőrgyre érk
\'53Tji íegyea il" "lifíg \'2o\'o5
A finll 235 és 236. sz. vonalok nak
_Nagykanizsa—Szombathely—
Nagykanizsa—Halatons tentu y/írgy_
lihalatonijreni j| Nagykant-
Hmkinljii- Siomk.t- Uécsb-|| ról Indul ;S.lyr.érh«ilk: érkezil|
j győrgyről Ind.iizsára érkezik
\'|"ST|Í Vegyes i S*4Í |[ 7-14 II—III. OMlályu kocsikkal közlekednek.
Ágfalva 0 H — Wien S. B._
Bécsből
3 í Szem.v 31> Szem. v 306 Szem. v. 302 Oyv. 320 Sittauló 316 Szem. v
5 2: 7\'20 13 40 16-45 20-55 23 25
7 47 1015
16-20 18 45 2115 2 50
I2IU 2004
bzeii). V. Sinauló Oyv.
Szem. v. Szem. v. Szem. v.

NifyVml-
indul íj halyfál Indul "uá/a irksilk ----- - ___
10 20 13 25 I7-30 23\'17 4 15
8-20 I0-IS I5 34 .0 40
6lU 748 II 30 14.54
2I04 I-30
I
A 3I5. és 3I6. sí. vonalok csak 1930. évi október hó 4 lg beiárólag I özlekednek. Közvetlen kocsik:
3I2. 3I2.
sz. vonalnál II-III. os/.l. kocsi Nagykanizsa—Wien S. B.-te.
-III
312. -II III
302. -ll-lll. ,.
302 -II-lll. „
307. -11 lll „
316. -ll-lll „
Nagykanizsa
I Nagykinúiá-{! Barcsra If l\'ecsn
1 ról indul | érkezik\'éikezit
912 Szem. v. 4 4 r 6-42 : 8-48
914 Oyv. 955 12-00 14-14
907 13 46 15-30 17-34
932 Vegy. v. 1805 21-35 23 56
Budaoe.t D. V.— Zalaegerszeg. Za^re-tiól, Gyékényes. Szombattely,
Pozsony álnuneilel Prahába. 09ijek—Wien S. B Zagreb—Wien S. B. ö^rci— „ ,. „
|i Pécsről , tiarvarftl Híjykinl-
__ , Indul || indul "Ír. árk.ilk
9II Szem v.\' - f rSTY 6\'50 931 V.gy v. || 7-50 l! 11-25 I 1405 901 Ovv. 1221 II 14 35 || 1631 \'.115 Szem. v. 18 11 20 55 23 00
A 912 sz. vcnatla_ I\'—III oszt. kocsik Wien S IS-ról Barcsra. A 912. . . I—II- lll. oszl. kocsik Budapestről Pécsre. A löbbl vo, alikkal luió kOzvellcn localk u^yarajok, mint a Nagykan\'zas—Wien B viszonylat alattiak a 302 Illeti leg a 301 Biámu vonaloknál.
Nagykanizsa—Gyékényes
Ni^yaint Oyík.,,,-.. | |iUiol Ind i. frkiilk I Oylklny.i \' Nagykun-| ról Indul Ilin lik.
9 4 | Qyorsv nal 23-23 23 55 | 901 Gyo svonat 4 32 5 05
A 904. sz vonalnál l_||_l||. oszl. kocsi Praha-ből Szombathely, Gyékényesen ál SusáWa. A 901 sz. vonalnál u^ya: Ilyen kocsi lut visszafelé.
Nagykanizsa— Csáktornya ((akovec)- Maribnr g. I.
1 -Nagykanl Lsaklor Maub zsátó! Ind nvára érk étk 1 Manó Csáktornyá Nijykini In l. 1 ról indul niri irkink
227 Szem. v 202 Oyv 224 Szem. v. 201 |,0yv. Fii 6-3U srTÍ 11 5 13 15 15 15 1356 15-21 \'8-2 1 2743 201 Oyv. 221 USzem.v 201 Oyv. 223 iSzem v. iJil 5 15\' 8 06 » 9-31 1128 1610 17-21 16 50] 19 42 21-14
A közvetlen kocáik a 2 Budapest viszonylat alattiak.
I, 202 , 203, 204 siámu vonaloknál ugyanazok, mini a
A 221 , 222 , 22.1., 221. számú vonatok tözvellrn vonatok Nagykanizsa-Marburg (Mailbor glk) kfliott.
Nagykanizsaiak találkozóhelye az ""
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmaniczky-utca 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon : (interurbán) 202-43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTEL1ST. Minden modern kényelemmel berendczell elsfirjngu családi szálloda. Minden szobában központi fűtés, hideg, meleg folyóvíz és lelcfon. Lift. Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászlerem. A keleti pályaudvartól közvetlen villamosösszekötlelés 2-es és 46-os kocsikkal.
Nyomatott a tttJuMi Nyomd* ét Lapkiadó Vállalatnál NagyUutzííu. (Felelúa Uzletvezfi\' ■ y.iti Károly t
71. évlolyam 3. szám
Nagykanizsa. 1931 Január 4 vasárnap
Ara 16 fUlér
ZALAI OZLORT
Sxeik<JiUMc: nippd Sugár ut 2., <))«l Póut S.
KUdóhlvtul: Póut 5. uim. KeliUielyl Hókklldóhlvitll: Koiiuth-otc. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
EMUcIM ára: ta bóra 1 pea(ó M UU>
Ttltloa- I «\'• «IH «-)
"Jeton. { KUöóhlvtUI 78. KtMthcIji Hók 23
Újévi ajándékként
fogadjuk Apponyl Albert grófnak azt a nagyjelentőségű nyilatko. atát, amelyet az ősz államférfi azévelsónap-ján adolt egyik fővárosi u|ságunk munkatársának a magyar közvéleményt leginkább foglalkoztató külpolitikai kérdésekről: Magyarország külpolitikai súlyának fokozatos növekedéséről és a revíziós eszme térhódításáról. A magyar nemzetnek adolt jótékony ajándék ez a tényekkel és logikai igazságokkal alátámasztott, optimizmusában is a legjózanabbul tárgyilagos nyilatkozat, amely a mai gondterhes időkben ul hitei, uj reményt fog önteni a szebb jövő után sóvárgó magyar lelkekbe. Ki hivatotlabb nyilatkozni ezekről a nemzetünkre sorsdöntő jelentőséggel biró kérdésekről, mint ez a világszerte megcsodált és megbecsült politikusunk, aki Immár éveken keresztül képviseli Magyarországot a Népszövetségben, ahol a legnehezebb helyzetben is lankadatlan hévvel harcolt a magyar igazságért. Hogy ez az igazság, ha egyelőre még óva\'osan, lassú léptekkel is, de tagadhatatlanul egyre lobban halad a megvalósulás felé, abban nem kis része van magának Apponyl grófnak, az ő csüggcdetlen harci kedvének, ifjakat is megcsúfoló lendületének és hi\'ének, ragyogó szónoki képességeinek, bronzkemény-ségü elméjének, amely az Igazság kendőzetlen éi méltóságos megállapításaival semmisíti meg az ellenünk fondorlatos fraziológlával felsorakoztatott költött lényeket és állgazságokai.
Apponyl biztos diagnózissal állapítja meg, hogy országunkra nézve a külpoll\'ikai áramlatok ez évben kedvezőbben alakullak. Magyarország tekintélye kifelé emelkedett és emelkedőben vannak a müveit nemzetek köztudatában azok az eszmeirányzatok, amelyek a mi végső céljainknak megfelelnek. A világgazdaság mai kaotikus helyzetében egyre általánosabbá válik az a meggyőződés, hogy a párisi békemű és annak kereléb^n természetesen a trianoni békeszeriö dés is alapjában el van hibázva. E meggyőződés logikus következménye volna az a belátás, hogy ez diliházon békemüvei rcvizló alá kell venni Ezt a konklúziói azonban egyelőre még nem merik levonni a világ hatalmasai, de a szentnek hirdetett békemű ma már nem az a hozzáférhetetlen tabu, amelyhez még szóval sem szabad hozzányúlni. Ma Igenis már néven lehet nevezni — közfelháborodás előidézése nélkül — a revíziói, már szabadabban lehel szólni az eddigelé tiltolt gondolatokról. Ez tagadhatatlanul haladást jeleni és arra mutat, hogy a müveit világ gondolkodása igen érdekes lelki processzu son, nagymérvű átalakuláson ment keresztül. Természetesen — hogy Apponyl szavaival éljünk — rendkí-
vül óvatosan kell lábat láb elé lennünk, mert amíg lelj«-sen meg nem éri az uj lelki irányzat, egy meggon-do\'atlan szóra egyszerre visszacsaphat a konok elzárkózottság régi medrébe, ha azt idő előtt akarjuk megnyilatkozásra kényszerileni. De ha a revízióhoz szükséges reális hajlandóságok ma még hiányzanak is, már meg vannak annak lelki teltételei, amelyekből a realitások előbb-utóbb megszüleinek.
A vllágpszihológia ezl az átalakulását löbb tényező hozla léire. Paradoxonnak hangzik, de az . általános gazdasági ba|oknak köszönhel|ük, amelyek egyformán sújtják a győztest és a legyőzöttel, hogy a világ ráeszmélt arra, hogy itt valami nincs rendben. Külpolitikai helyzetünk javulásinak fontosabb tényezője azonban az az örvendetes tény. hogy külpolitikai izoláltságunk szünőfélben van. Olaszországnak irániunk megnyilvánuló nyill és őszinte barátsága nagyban növelte külföldi presztízsünket. Senkisem gyanúsíthatja meg ezl a barálságot háborús célokkal. Ugy Magyarország, mint Olaszország határozottabb békepolitikái folytat és a kél ország szoros barátsága is a béke-politika legyében születeti meg. Mint fegyvereitől megfosztott védtelen kia nemzet nagyon is jól tudjuk, hogy a
béke minél szilárdabb biztosítása és mindenfajta nemzetközi bonyodalom körültekintő kikerülése, igen nagyobb érdeke országunknak. Ha létrejön Franciaország és Olaszország között a flottaegyezmény, amire komoly remény van, ugy olasz barátainkon keresztül a franciákkal is barátságo sabb viszonyba kerülünk. Az olasz barátságon kívül igen nagy |elenlö sége van gazdasági közeledésünknek Németországhoz. Ennek kiegészl(ö|e az a közeledés, amely Ausztriával várható s amely egyelőre csak gazdasági, de később alighanem egyéb vonatkozásokban is ál fogja törni azl a mesterségesen ránkforrasztoll gyűrűt, amelybe a trianoni szerződés Magyarországot be akarta zárni
De nemcsak újonnan létesített kül politikai kapcsolataink növelték nem zetközi súlyúnkat és presztüsünkct. Apponyi megállapította, hogy az a tény, hogy Magyarországon az állami rend fenntartása évek óla biztosítva van és hogy egy kormányzati irány folytonos krízisek elkerülésével biztosítani tudja a zökkenőmentes fej lödésl, helyreállítva pénzügyi egyensúlyunkat és pénzünk bonilását, tagadhatatlanul nagymértékben hozzájárult Magyarország súlyának emeléséhez.
Egy heti agónia után meghalt Joffre marsall
Franciaország nagy gyásza Szerdán temetik a marnel győzőt
Pária, január 3 \'Joffre marsall egy heti agónia után ma reggel 8 óra után meghalt a klinikán, 7\'J éves korát) in.
l\'árls, Január 3 (Éjszakai rádiójelentés) A francia sajtó mély részvéttel parenlálja el Joffret, aki nemcsak a francia hadsereg, de az egész francia nemzet halotlja. Barlhou hadügyminiszter hadparancsban adta tudtára a hadseregnek a gyászhírt és tudatta, hogy Joffre menlelle m g Franciaországot a Marrie-nál.
Franciaország a maga halottj\'nak
tekinti Joffret és temetteti cl. Holttestét a katonai iskolába szállítják, ihol fe.\'ravalalozzák és kél napig közszemlére teszik ki. Innét a No\'re Dame templomba viszik. A temetés szerdán log végbemenni. Koporsóját az invalidusok templomában helyezik el.
I.ondon, Január 3 (Éjszakai rádiójelenlés) György király mély részvétét küldölle Joffre elhunyta alkalmából Doumeri/ue elnöknek. A temetésen az angol királyt a p\'risi angol nagykövet fogja kép-vKelni.
Dr. Ernszt Sándor ma átveszi a népjóléti minisztérium vezetését
A miniszter nem utazik már pihenésre — Ernszt Sándor tárgyalásai Belhlennel — Rövidesen megszüntetik a vidéki főkapitányságokat
Budapest, Január 3 Ernszt Sándor dr. népjóléti miniszter ma megjeleni a minUztercl-
nökségen és löbb mint egy fél órin át I n.\'.cskozoll Bethlen István gról miniszterelnökkel. A népjóléti mi-
niszter közölte a sa|ló kípviselö|e előli, hogy bejelentette a minisiter-elnöknek azt, hogy előreláthatólag holnap álveszi hivatala vezetését. Beszélt a miniszterelnökkel a Keresztény Oazdasági Párl tevékenységéről is és arra a megállapodásra jutottak, hogy a párl vezelösége meg fog|a tárgyalni Bethlen István gróffal mindazokat az aklullis kérdésekel, amelyeket a párt vezetői az újévi üdvözlések során hangoztatlak.
Kijelentette még a miniszter, hogy mosl már nem utazik el pihenésre, hanem stlrgósen átveszi a népjóléti minisztérium vezetését, mert szükségesnek tartja az ott folyó vizsgálatok befejezését.
F.rnszt Sándor után Ripka Ferenc főpolgármester jelent meg a miniszterelnöknél, nnjil Károlyi Gyula gról külügyminiszter és Háry András quirináli kövei.
KUnxöbOn a vidéki Wkapt-tányságok mcgsxtlntcté»c
Budapest, január 3 A belügyminisztériumban elhatározták, hogy az összes vidéki kerületi rendőrkapitányságokat megszüntetik és ehelyett megszervezik a reridőrigazgalóságokat. Most ugy érlestliünk, hogy ezeknek a vidéki főkapitányságoknak megszüntetése küszöbön áll, amennyiben a belügyminiszter erre vonatkozó törvénytervezetéi még ez év elején a képviselőház elé (erjeszti. Be/£>leii István gróf héc&t utfa
Budapest, Január 3
Bethlen István gróf miniszterelnök
csak akkor utazik Bícsbe, amikor
Schober külügyminiszter visszaérkezik
a népszövetség genfi tanácskozásától.
>1 külügyminiszter e. öó kiixv.pén utazik Genfbe
Budapest, Január 3 Károlyi Gyula gréf külügyminiszter január 15 ike körül utazik Genfbe, hogy a magyar kormányt a Briand-féle páneurópai unió előkészítő ülésén képviselje. A konferencia teljesen független a Nemzetek Srövdsége tanác ülésétől.
Maiiyur-osxtrák gaxácisóg-polltlkat tárgyalótok
Budapest, Január 3 Magvarors/ág és Ausztria közöli gazdaságpolitikai vi-zony rendezésére a két állam delegátusai január közepe táján B.\'csben clö.eles megbeszélést fognak folytatni.
H ZALAI KÖZLÖNY
1930. január 1.
Az esztergomi polgármester elleni vádpontok
Budapest, Január 3 Antony Béla dr. esztergomi polgármestert állásától felfüggesztenék. A polgármester kölcsönöket veit fel a város lerlrére a képviselőtestület ludla és beleegyezése nélkül. Ezenkívül évek óta különvállan élö felesége ulán felvette a családi pótlékot.
Esztergom, Január 3 (Éjszakai rádiójelenlés) Ma a főispán rendkívüli közgyűlést hívott össze, amelyen bejelenlelte, hogy felfüggesztette a polgármestert. A vizsgálat be fogja bizonyítani a rossz gazdálkodási, ami a várost a csőd szélére juttatta — mondotta a főispán.
Jtx expresszvonat kaiasxirótáfa
4 Oaloít, 30 aebeaun
I,ondon, Január 3 (Éjszakai rádiójelenlés) A London felé haladó expresszvonat Cerlela-nál hamis váltóállítás következtében kisiklott és lezuhant a töltésről. A katasztrófának 4 halálos áldozata és 50 sebesülije van. Több kocsi ösz-szezuzódotl. A vizsgálat megindult.
London, Január 3 (Éjszakai rádiójelenlés) A cerlelai vasul! katasztrófa színhelye borzaszló rombolás képét mulalja. A mozdony és az első kocsik a földbe luródlak. A sebesülteket csak nagy nehezen lehetett a romok alól kiemelni.
Borzalmas robbanás
a rituális zsidó fürdőben
Varsó, Január 3 (Éjszakai rádiójelentés) Horodenko városkában a zsidó rituális fürdőben. amikor huszonöt asszony tartózkodott ott gyermekeikkel, a gépházban a kazán felrobbant. A robbanás 16 asszonyt darabokra szakított, a többi a boizalmas égési sebekbe belehalt.
Kommunista foglyok véres lázadáia
egy román fegyházban
Bukarest, Január 3 A dollanai állami fegyházban 46 kommunista fogoly lázadási kísérelt meg. A kommunista foglyok órákon ál hatalmas lármát csaptak, majd kettőnek sikerült a cella ajtaját kifeszíteni. E két fogoly azután a többi 44 et kiszabadította, mire mindannyian ta-husángokkal fegyverezték fel magukat Nekiestek az öröknek, akiket agyba-főbe vertek. A fogház őrszemélyzete közül löbben megsebesüllek. A zendülő foglyokat csak akkor tudták lecsendesíteni, amikor a megerősített fogliázőrség 80rlllzel adotl le. A kommunista foglyok, akiket visszakísérlek a cellájukba, éhségsztrájkba kezdtek.
áz exportképes vágóhíd, sfrandfflrdó, leányiskola
a polgármester 1931. évi programja
A kórházmunkák folytatására rövidesen klirják az árlejtést — Az Inségakcló befejezése után kerül sor a szegényügy végleges rendezésére
tésfeldolgozó lé\'esitésének. A strand fürdő megvalósilása évtizedes kívánsága a város lakossága legszélesebb rétegeinek.
Nagykanlzaa, Január 3
Minden vállalat, intézmény, közhivatal, kereskedő és iparos uj reményekkel, uj tervekkel indul ulnak az uj esztendő köJlályolos utján. A hivatalos, vlros ii. A város vezetősége rendszerint egy előre meghatározott munkaprogrammal lépi ál az újesztendő küszJbét. A mai gazdasági helyzetben és pénzügyi viszonyok közölt ez nagyon nehéz, kényes és háladatlan feladat, mert a program végén otl mered a hatalmas kérdőjel: honnan, miből ? Nagykanizsán is ez a helyzet. Különösen Nagykanizsán. Mégis a nagyközönséget érdekli, milyen tervekkel, milyen célkitűzésekkel indul Nagykanizsa mnyci város az uj esztendőbe?
Dr. Krátky István polgármester 1931. évi programját három 13 pontban foglalta munkatársunk előtt össze: I. Exportképes vágóhid, 2 strandfürdő és 3 a leányiskola megvalósítása.
A leányiskola lanilöképzővel és nevelőintézetei a kórházbővités ulán mindenekelőtt álló szükséglet. Ennél a kérdésnél ezernél löbb szülő van érdekelve. Az exportképes, iparvágánnyal, hűtővel és setlésszuróval ellátott vágóhíd első feltétele az export fejlesztésének és a bacon ser-
A polgárntesler mindent elkövet, hogy ezt a hármat megvalósítsa. Mind a három ügyben összeköttetésben és tárgyalásban áll a kompetens tényezőkkel.
Emellett rövid időn belül folytatódnak a további kórházmunkdlatok. Így míg ebben a hónapban kiírja a polgármester az árlejté.-t a további munkákra. Valószínűleg elsőnek a szemészeire kerül sor.
A szegényügy végleges rendezéséi a polgármester az inségakció befejezése ulán kívánja tető alá hozni. És pedig Eger város mintájára, ahol a társadalom teljesen gondoskodik a szegényekrő\', ugy, hogj? Egerben löbb mint két év óla nincsen koldus. A városi itifégakcióról még nem lehel teljes képet alkotni, hiszen még csak d.-cember 10-én állította fel népkonyháját.
Ha a polgármester a maga elé tűzött főprogramponljainak csak egy kis tészél is me^ tudja valósítani a mai súlyos gazdasági helyzetbin — sokat cselekedett. Törekvéseiben az egész város közönségéi osztatlanul fo;ja maga melleit tilálni.
A megyei kisgyűlés foglalkozott a trachoma-ellenes küzdelemmel
Buti István zalai parasztfestöt
Zalaegerszeg, Január 3 Zalavármegye kisgyülése Gyömörey György főispán elnöklete alall most tartotta rendes havi ülését.
Az ülés elején a főispán ugy a kisgyülésnek, mini Zalavármegye egész közönségének boldog uj esztendőt kívánt.
Ezután Kovács Sebestyén Tibor a zalai trachoma puszlilásáról és az ellene való küzdelemről beszéli. Azt kívánta, hogy egységes eljárással igyekezzenek a veszedelmes betegség elleni küzdelmet folylatni. /Íz eddigi intézkedéseket nem tartja kielégítőnek. Kérdi: miért szünetelnek a trachoma kezelések egy év óta a lete
nyel járásban? Dr. Thassy Qábor vnt. tiszti főorvos a -szembetegség elleni védekezési ismertelte. Szerinte a kezelés a lettnyei járásban nem szüneteli, csak az egyik szakorvos megbetegedése miatt lassúbbá váll.
anyagilag segíti a vármegye
Bődy Zollán alispán is válaszo\'l az interpellációra. Nézete szerint is
elégtelen a mostani kezelés. Utasította alárendelt hatóságai! a gyógykezelés körüli eljárásban való eredményes munkára.
Gyömörey György föipln kijelentette, hogy minden igyekezelével azon lesz, hogy a súlyos probléma kedvező megoldást nyerjen. Kérni lógja
a kormányt, hogy a trachoma ellenes küzdelemhez biztosítson anyagi fedezetet.
Egyébként egy bizottság kiküldése mellett foglalt állást, mely a közigazgatást bizottságban állandóan napirenden tartaná a kérdést.
Ezu\'án hozzájáru\'t a kisgyűlés Pölöskefő kéréséhez, hogy elemi iskoláját államosítani kívánja.
Különös szeretettel tárgyalta a kisgyűlés
Buti István zalaszentmihályi festőnövendék
kíré él (A lehetséges parasztleilőről annak ídej\'n a Zalai Közlöny részletesen irt) Buli mini a budapesti képzőművészeti főiskola növendéke anyagi támogatást kér szűlömegyéjétől.
Vitéz Iiosnydk Andor mfgjegyezle, hogy ilt egy rendkívül tehetséges, fiatal pásztorfiuról van szó, akii a festőművészei! fibkolába minden iskolai előképzettség nélkül fölvettek. A kisgyűlés 200 pengő segélyt szavazóit meg részére, de a főispán megígérte, hogy lépéseket tesz érdekében a kultuszminiszternél.
Több kisebb ügy ulán a kisgyűlés véget ért.
Változások a törvényhatósági bizottsági tagok körében
Zalaegerieg, Január 3
A vármegye igazoló választmánya szerdai ülésében felülvizsgálta a törvényhatósági bizottság virilis tagjainak vagyoni képesítését és a kővetkező halározalot hozta :
Az I. csoportból kiesik Plósz Sín-dor dr. (Racsa) és helyét elfoglalja Fitos Jenő dr. (Zalaegerszeg).
A\'II. csoportból kiesnek: dlaser Aladár (Lenli), Kovács Mór (Keszthely), meghalt SkublicS Károly (Zala-szenlmihály) ; helyükre jönnek: Lichlenstein Géza és Steiner József (Nagykanizsa), Sommer Sándor (Zala egerszeg.
A Ili. csoportból a következők esnek ki: Mosonyi Róbert (Zala-szentgról), Benedek Aladár dr. (Sümeg), Molnár Ignác és Prill Q/ula (Keszthely), Babics Imre és Pelrics Ferenc (Nagykanizsa); helyüket elfoglalják : Rotschild Samu, Sipps Andor, Fischer Károly, Weísz Soma, Rosenthál Géza, Kardos József (Nagykanizsa).
A hitfelekezetek képviselői közül kimaradt nyugdíjba vonulása folytán Magyary Miklós kapolcsi ev. lelkész s helyéi majd a megválasztandó lelkész tölti be.
Vitéz töbörl Ethey-Krassenics Árpád ny. á. százados lemondásával a Vitézi Szék vitéz Hunyadi László dr.-t rendes, viléz Keresztényszlgclhy Sándor ny. tábornokot pedig póttagul jelölte a törvényhatósági blzott-
* Paramounth-gyár képviselője holnap kSzzanét ad Nagykanizsán
A világhírű Paramounth-filmgyár képviselője európai körútján holnap Marburgból jövet átlépi automobiljával Zalában a magyar hilárt. A filmgyár képviselője Nagykanizsa különböző főterein gépkocsijára szerelt hstaimas gramofonjával közzenét szolgáltat a közönségnek.
SALVATORFORRÁS a vese, hólyag, reuma gyógyvize
■ hugyaavaa csapadékot (eloldja ós ilyenek kópiBdóeót meoakadatioaia e a rtumái fájdalmakat megeaUntetl • »eae- ós hólyeghomokot eltávolít • eukorbetegek gyógyitala
Üzlelvezetöség : Budapest, Erzsébet-tér I,
1031. január 4
ZALAI KÖZLÖNY
No, J)dla latt\'nneli,
elmúlt az elseje. Mer! az elseje nálunk csak pár napig veszélyes. Amig t. 1. van pénzünk. Addig kétségbeesveszámoljuk és próbáljuk trancstrozni\' igy, amúgy, mig a végén mindig kiderül, hogy — semmire sem jut belőle. S amikor ez kiderül, olyankor rendszerint — beborul. Aminek látható jeleként egyikünk az egyik sarokban lógatja az orrát, másikunk a másik sarokban támogatja a fejét. Ez történhetik telmészetesen fordítva is, de végelemzésben minden sarkon, fejen és orron lul, ilyenkor csak egy szikra kell, hogy robbanjon. Ilyenkor kozmás a leves, sós a hus, borsos a számla és — paprikás a hangulat. A hitelezőknek pedig savanyu a szőliő.
Pár napig ugy érzi az ember, hogy belebolondul. Otthon öt percenkén! szól a csengő. A híva tatban minden kopogásra vltus-táncot járnak az Idegeid. ,Egy kis számlát" hoznak mindannyiszor. És te mindannyiszor: majd bemész és kifizeted. Szerencsédre mindig vannak, akik hisznek csudákban. Különben nem Is tudom, hogyan aszná meg az ember szárazon az elsejéket I
Szóval ez a pár nap Igy elseje tájt rémítő. Amig az ember beleszokik. Aztán három héten ál a hal sem él különbül a vízben. Pedig az igazán tele van pénzzel. Nekem pedig ma már például annyi pénzem sincs, hogy ha halld változnék hirtelenében, hát akár miiegyek: kölcsön kellene kérnem — fügafalevelel.
Igy elseje körül még kényelmei-len érzés Ilyenkor átlag félóránként hajbakapok a feleségemmel, aki képes etonra vágatni a haját, csak hogy én húzzam a rövidebbet. Pedig egyébként mlntaházasok vagyunk. (Hogy egyebet ne mondjak: pl. nálunk az még soha, véletlenül sem fordul elő, hogy vázákat vagdossunk egymás fejéhez — nyitott ablaknál. Ehhez elvégre az utcának igazán semmi köze I) Pusztán csak Igy elseje körül... Ezek valahogyan nagyon vulkanikus napok. De azlán abban a pillanatban, amint az utolsó ötpengőst Is elviszi valami számlás ember, a feszültség lényegesen enyhül és 29, legkésőbb 30-ika táján már megint szent a béke. Ilyenkor aztán büszkén hirdetjük, hogy csak a szerelmi há-zassság az Igazi, lám a mi hozományunk sem volt egyéb, csak kölcsönösen egy-egy láda könyv és ime, mégis... azaz hogy... lám csak I... most jut eszembe: épen a könyvek miatt van a bibi elsejénként. A hus-könyv, a fűszer könyv,

a pék-könyv, a részlet-könyv, a jótékonysági beiró könyv... mit tudom én...
De azt már tudom, mi lesz en nek a vége
Egy másik könyv. A könyvek könyve. Nyilvántartás az elsején kiegyenlítendő könyvekről.
És azután ..?
Azután már csak a törzskönyv következik. A felvételi irodában — Llpótmezőn.
Rettenetes sors...!
...Tetszik látni, már megint egészen fel vagyok húzva, hogy erről beszélek. Annyira fel vagyok húzva, hogy már muszáj lejdralni magamat.
Azértirokilyen rossz sóhajtásokat.
(?)
Venlzelosz az oszlrák köztársaság elnökinél
Bécs, január 3 Vanizelosz görög miniszterelnök is felesége Varsóból jövel ma délelőtt II óra 25 perckor érkezeit meg Bécsbe. Amikor kiszállt a vonalból, Schober dr. alkancellár Üdvözölte szívélyes szavakkal. A görög mimsz-lerelnök ezután szállására lujlatott.
Béén, Január 3 (Éjszakai rádiójelenlés) Niklas elnök ma fogadta Venizeloszt és átnyújtotta neki a köztársaság nagy érmét a szallaggal, majd lényképéi. Délben reggelit adott Venizelosz tiszteletire.
A raktáron levő
szőrmék árát
az előrehaladott szezon miatt 30—50%-ig leszállítottuk.
Lenvászon maradékok
(Kézimunkára Is alkalmas)
z Menyasszonyi kelengyék
nagy választékban
SINGER Divatáruház.
Utcákat rendeznek a keszthelyi inség-akció során
Eddig 7000 pengő folyt be
burgonya az ínséges
Keszthely, január 3 (Saját tudósítónktól) Keszthelyen az inségakcióra kivetett adókból és önkéntes adományokból január l-ig 7000 pengő folyt be. Az összeg egy részén munkaalkalmat teremi az in-ségbizoltság a munkanélkülieknek, a másik részt természetbeni segélyezésre fordítja. A szükségmunka ke-relében rendezik a város több uj utcáját; munka nélkül senki nem kap segélyt. A segélyre szorulók családtagjaik számarányában része-
50 kg. liszt, 2 ha. zsír, 120 kg. családok havi segélye
sülnek természelbeniekbcn. A többgyermekes családok segélye 10 kg. főzőliszt, 40 kg kenyérliszt, 2 kg. ziir, fél kg. mosószappan és 120 kg. burgonya havonként. Az utcarendezésben résztvevők a rendes napszámot kapják pénzben. A munka és segélyezés január 5 én kezdődik.
= Bánky Vilma és Ronald
Kolman játszák a szenzációs:
„Bosszú éjszakája" clntU filmben a főszerepeket.
SscéKely Vilmos butorielepe ££
Nagylcanlassa, ▲ j
^^T HortOy MÍKIóm-uí -í. Sí
Bútorvásárlásnál ugyanazon kedvezményt adja, mit bárki más.
Saját kárpitosmllhely.
Január 4., vasárnap
Bosszú éjszakája
Lothar Rudolf ,H«iltklnklrál>" c. iilnjáKka. Fóazerrplök: Bánky Vilma, Ronald Colm.n.
Saxofon Zsuzsi
Jazz él móka 8 kivonásban. Péizcrcplő : Anny Ondra.
Január B., hátfft Január 6., kedd
Bécs, a dalok városa
(Wien, du Stadt der Lleder) Zenés, éneken hingosfllmbohóiit 10 ftlv
Főszereplők: ^ Charlolta Andsr, Paul Morgan, Max Hanaan, Igo llm, Slagfrld Arno.
Rendes belyáraKt
URANIA
Január 4., vasárnap
Az ón esetem
Vígjáték slágrr tű lelvonáebm Kóizcicpté : PiUaU.
Pingulin tengerész, Halottkém, C«od«szamé|P (3 burleszk)
Hirdetmény
az ínség- és ezegényakcIAra felajánlott adományok begyűjtéséről
Közhírré leszem, hogy azokat az adományokat, melyekel városom közönsége a szegények és Ínségesek javára felajánlott s amelyeket az első hónapban a |ólékony nöegyletek taglal gyűjtöttek össze, folyó hó 5-től kezdve a levélhordó postások fogják összegyűjteni. A postások kerületeinek megfelelően a havi jegyzéseket uj gyüjtőkönyvecskékbe átírattam.
Nagykanizsa, 1931. január 2.
Polgármester.
Női és férfi divatárukban
nagy választék
^ licigjr v^.no^v-.v ^
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL ^
Föut Ceingery-ut aarok
lilsó Mngynr Biztosító palota.
Telefon 40*.
H
ZALAI KÖZLÖNY
1930. január 1.
Egy apai pofon miatt
egész család állt a törvény sxélt cliíil
A Nagykanizsai Takarékpénztár R. T.
január 1 ével meginduló
uj hetibetétcsoportjában
kellő jelentkezés esetén a betevőket minimális dij ellenében
élet- éi baleietbiitoiitáii kedveiményben
részesiti.
A Biztosítást a Magyar Hollandi Biztosító, Budapest vállalja.
Bftvebb felviligoiitást a földszinti fiókpénztár és a kiskanizsai fiók ad, ahol előjegyzések is eszkSzfilhetók.
Nagykanizsa, Jnnuár 3
Hajas Ferenc uradalmi alkalmazóit a Felsötőltöspinzlán kisebb fivéréi, Józsefet a pocsolyába vágta durván Lálva ezt mindkettőjük édesapja, felelősségre vonl?-István liát érle és egy alapos apai pofonI nyújtott át neki figyelmeztetőül. Ferencet az ap>l feddés annyira indulatba hiz\'n, hogy nekiment sajiil édesapjának, mellen ragadta és beletaszította a pocsolyába majd még tovább inzultálta.
A brulnlis jelenelet Klta a megtámadott apa másik fia, Hajas István, 21 éves legény, aki felháborodásában odaszaladt, hogy fivére durvaságaival szemben megvédje édesapját. Ferenc lálva azt, hogy öccse feléje közeledik, Uíylálszik egy lámed sió! tartva, ugyancsak nekiment, ám a kisebbik felkapott egy téglái és azt leljes erejével bátyjának, Ferencnek a homlokához vágta, ugy, hogy azt elborilotla a vér és kis Inja, hogy nem lörlént végzetes katasztrófa. Az öreg Hajas eközben elmenekült, de tovább állott Hajas István is. Hajas Ferenc pedig vadul kereste továbbra is mindkettőjüket, hogy boss/tisiomjíl kielégítse, de nem találta meg őket.
Hajas Ferenc sérülései olyanok voltak, hogy be kelle I öt szállítani a nagykanizsai kórházba, ahol löbb
hilig apoltak, mig felgyógyult. Sérülését még most is jelzi homlokán egy lekele kötés.
Hajas Istvánt, az édesapja védelmében elkövetett 6ulyos testi sértés vád oltjál most vonta felelősségre a nagykanizsai törvényszék, amely az egész Hajas-család férfi tagjait kihallgatta. A bíróság ligyelembe vette a „nemts indokból" elkövetett cselekmény sok enyhítő körülményeit és igy Hajas István nagyon olcsón szabadult 15 napi fogházat kapott. Jogerősen.
Mozgószlnház
Szakszofon Zsuzsi ás a Bosszú Éjszakája
Bemutatta a Város Mozgó Az uj év küszöbén igen jó startnak számit ai a műsor, amivel a mozi direkció lépeti tegnap este a közönség elé Ariny Ondrdval. ezzel a csupa sikk, c upa élei s; ubrettet a főszerepben Szakszoton Zsuzsi az egyik sláger, melynél ízletesebb fiimCétmegét rilkin tálalnak még a pesti premiermozik is. Egy ifjú és bohó szerelem körül zajlik a Mbs történet. Kitűnő rend zés, lüktető ritmus, elegáns szercp\'ö együttes és rengeteg humor, aminek nyomán reng a mozi a neveléstől. —
A másik kép a lenyűgöző szépségű Dánky Vilmával és Ronald Colman (soha még igy parlnerek nem passzollak össze, mint ők I) egy fanlasz ikus töriénct keretében ad alkalmit Dánky Vilmának, hogy arcának pazar szépségskáláját végig csinálja. A tüneményes szőkeség legszebb portréit kapjuk ebben a filmben. Ismételten: nagyszerű két film egy műsorban és a nagyszámú publikum igazán odaadd érdeklődéssel honorálta a remek vígjáték és az izgalmas dráma felvonásait. (*) Vdaarol/unk 111oon, ne hUlil fUk pézulloke/ Idousnlw.
A lengyel—román sxöveiség
híméiyliéBéröl tárgyal Mlro-nescu Zaleskyuel
Bukarest, Jnnuár .1 (Éjszakai rádiójelentés) A .Lupla" uey értesül, hogy Mlronescu és Zalesky külügyminiszter közölt komoly tárgyalások folynik a lengyel-román szövetség klmilyiléséről. — Oroszország nemrégen i yen szövetség miall Lengyelország felé köze- ® ledett, — Írja a lap — azérl a tárgyalásoknak nagy fontosságot kell tulajdonítani.
Férfi ing vásárunkat
folyó hó 20-ig
a nagy kereslet miatt meghosszabbítottuk.
Siessen szükségletét, mig a készlet tart, beszerezni.
Ne mulassza el ezen ritka alkalmat, mert ilyen olcsón jó fórfi inget soha nem vásárolhat
Perlsz és beck
férfi- és nöi divata ruház a a „HATTYÚHOZ" Erzsébet-tér I., Központ
szállóval szemben.
Menyasszonyi koszorúk és fátyolok nag i választékban.
1931. január 4.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Január 4, vasárnap
Róm. katolikus : Jézus sz. n. Protest.: Leona. Izraelita: Tebelh hó 15.
Vároal Mozgó. .Bosszú éjszakája" színjáték. „Saxofon Zsuzsi", Jizz és móka.
Uránia Mozgó. .Az én esetem" slá-gervlgjáték. — Ezenkívül három mu lattató burleszk.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat: I. hó végélR a .Szalvator" gyógyszertár Ermébct-tér 21.
QAzfflrdó njltva reggel 6 órától c te 6 óráig (bétfö, uerda, pintek délután, kedden egéaz nap nőknek). Tel.: 2 — 13.
ZALAljKÖZLÖNY
Január 5, hétfő
Római katolikus: Teletzfor. Protest.:
Simon. Izraelita: Tebeth hó 16. •
Városi Színház. .Bécs, a dalok városa\', zenés, énekes hangos lilmbohó-zat 10 felvonásban.
Dr. Kállay Tibor 5O éves
Dr. Kdllay Tibor, Nagykanizsa országgyűlési képviselője, voll pénz-UgymTnl8iter, január 6-án, Vízkereszt napján Ull Ötvenéves születésnapját. Nagykanizsai párlhivei közül ezalka-lommat sokan keresik fel üdvözlő táviratokkal s amennyiben ekkor Budapesten tartózkodik, ugy küldöttség is megy fel hozzá, hogy kifejezést ad|anak választói és városa őszinte jókívánságainak. A tulajdon képeni üdvözlés Nagykanizsán lesz, ahova Kdllay még a január folyamán leérkezik.
— Közigazgatási bizottsági Illés.
Vármegyénk közigazgatási bizottsága folyó hó 12-én larlja havi rendes Illését.
— A pénzügyi bizottság péntek este illést tartott, amelyen dr. Krdlky István polgármester is részt vett. Az ülés egyetlen lárgypontji: A Magy.ir Asphall Ri. kérelme, a régebbi útburkolási munkáknak a 3 évi jótállási időbe való beszámítása illetve ennek folytán a jótállási idó megrövidítést iránt. Az ülésen több felszólalás hangzott el. A bizotlság azonban érdemi határozatot nem hozott.
Az Úrasszonyok Mária Kongregációja érk\'Sili tngjail és a város közönséget, hogy a január 7 ére ler-vezeti teedéluianjál későbbi időre halasz\'olla. Legközelebbi kongregációi Illését január 7-én, szerdán dél-u án 5 óiasor tartja.
— Fehér Arthur Nagykanizsán. Régóla várt vendige lesz Nagykanizsának szombaton. Ideérkezik Fehér Arlhtir, az országos ItirU előadóművész. A zsidó hliközség kislemp-lomában szombat este félkilenc órai kezdettel tarlja meg előadói estjét. Egyike ö azoknak az istenáldotta tehetségeknek, akik szivei-leiket gyönyörködtető módon tudják kihozni azokat az érzésteli gondolatokat, amiket a költözsenik kifejezni akarlak. Nagykanizsára a legválogatottabb és legváltozatosabb programját hozza magával, amelybe Edgár Poc, Hellai, Szabolcsi, Patai, Molnár, stb. neves költök szerzeményei vannak beiktatva.
A Szanatórium Egyesület
nagykanizsai fiókji kövesdl lloir Gusztávné elnöklésével tegnap este választmányi Ülést tartott. Az egyesület lővédnökévé megválaszolták dr. Králky István polgármestert, alelnökévé dr. Králky Istvánnét, főtitkárrá Barbarils Lsjos eddigi titkárt (Kádár Lajosi ugyanis a központ örökös Ib. fóiitkárrá nevezte ki), a választmányt a következő u| tagokkal egészi\'etlék ki: Berlin Ágoslonné, Blankcnbcrg lmréné, Benedek Re-zsöné, dr. Dendyuk Béléné, Dob-rovi\'s Milánné, Frilz Celesztin, jilger lstvánné, Kofranek Vendelné, Kiss Olga, Wilde Feiencné, dr Kerkay Józsci, dr. Schmiedt Imre, Vannay Jinos. A választmány elhilározU, hogy a Szanatórium szokásos mtildi-ságál február 7-én megrendezi.
Gyerektornát 7-én szokoll időben megkezdjük. Deák János.
— Az lzr. Leányegylet piknikje. Régi idők több pénzű, kevesebb gondu, melegebb kedélyű hangulatát akarja visszahozni egy estére a nagykanizsai lzr. Leányegylet |anuár 10-én a Kaszinó termeibe. Olyan hangulatot, mintha nem Murake-reszlurnál volna a határ, mintha nem munkenélküliek sétálnának a Fó-ul napsütéses oldalán, hancrn pálcáikat uj|aik közt táncoltató, hódító aranyif|ak. Az, hogy igy rózsaszínű szemüveget csipletnek az ember orrár \', hogy elfelejtetik a sok bajt egy eílére, már magában is jótékonyság. Dj a jótékonyságot szolgálja a piknik továbbra is, amikorai elmulatott filléreket szegények könnyeinek a feiszáritására Jtasználják fel.
r
■ Ciik I
EZ
Ctak creddl ciomagolltbáti fogidji tl ■
•Mrl\'M
I hashajtót
rnlndtn csomagon Darmol felírással.
Utánzatokat
UJ3 íi infci c.om.g«U>t
utasítson viasza!
— A Keresztény Tisztviselőnők
Egyesületének választmányi tagjai felkéretnek, hogy ma délulán fél 5 órakor Hűli Cili elnöknö lakásán
(Horthy Mlklós-u. 2.) fontos megbeszélés végett okvetlen jelenjenek meg. Vezetőség.
— Büntetőtárgyalások törvényszéki szünete. A nagykanizsai kir. törvényszéken az évvégl adatfeldolgozás folytán a btlntetőlőtárgyalások január 12-lg szünetelnek.
Dalok városa
Pesti Hírlap
Ez a film bécsi, hamisítatlan bécsi, hogy ne mondjuk ,echt weanerisch" film. Bécsi miliőjében, hangulatában, vagy ha ugy tetszik, ,levegö|é\'-ben. Ez a levegő szinte kicsap a filmből... A jámbor „spisz" famíliával elhitetik, hogy megütötték a főnyereményt. Erre azok csapnak az egyik „Heurlge"-ben egy nagy dáridót. A mese annyi kedvességgel van föltálalva, annyi aranyos béc.i kedéllyel van leöntve, annyi pompás figurával és derűs epizódokkal van körültüzdelve, hogy Ízesebb fogást még egy filmlnyenc sem kívánhat magának... (—)

áruházban
2 ingyen nap!
Januári fef>ér árusításunk során két ingyennapot iktatunk be. Aki e napokon saját készítésű vásznainkból vásárol, annak a már kifizetett vételárat visszafizetjük. ^ /l Zalai Közlöny február 3-iki számában fogjuk közölni a nyertes napokat.
ZALAI KÖZLÖNY
1931. január 4.
— Murgács Kálmán az Iparos-Mloai. A nagykanizsai Ipartestület hagyományos farsangi báljának egyik nagy vonzereje Murgiks Kálmán dalköllő lejövetele, aki az estélyen több mint 15 legújabb dalát fogja előadni.
«= Bánky Vilma ez évi egyetlen Mnje vasánwp a Városi Moziban.
ScIfUiSe 4ru&áxban
2 ingyen nappal.
— Botrányos sirtenger a kanizsai utcákon. Nap-nap ulán mind több panaszos levelel kapunk olvasóink táborából, melyben a Kölcsey, Kinizsi, Batthyány és Csányi Lászlóutcában levő botrányos sártengett teszik szóvá. Ezekben az u.\'cikban arasznyi a sár és fizikai lehelellen ség álmenni pl. egyik oldalról a másikra, ha nem akar valaki lérdig gázolni a tárba. Illetékesek figyelmébe ajánljuk ezeket az állapotokat azzal, hogy nem csak a több utcákból áll Nagykanizsa, ahol aszfalt van...
Ai ev. jelmezbál
Nem hiába sovány lesz az idei farsangi naptár, de igyekszik is mindenki, hogy a vigasságra kínálkozó egy-kél alkalmai kihasználja. A he-lek óla tartó lázas készülődés ulán végre holnap este kigyulladnak a Polgári Egyletben az Ünnepi lámpák és egy éjszaklra meglelnek a szemek színnel, ragyogással, a szivek a régi jó idők bufclejtő vigságával. Szép teremről, a jelmezesek átöltözéséhez fűlött öllözőkiől, jó zenéről, gazdag büfféröl a rendezőség gondoskodott. Kczdel 9 órakor. A btlfléhcz szint adományokat kéri a rcndezö.-ég hétfőn délulán 2 órától kezdve felkül-deni a Polgáti Egylel emeleti nagytermébe.
— Eljegyzés, l.akits Olgái Ká-kOsSzentmihályról eljegyezte Gyer-gydk János Lelenyc. (Minden ktllön értesítés helyeit.)
= Karikagyűrűk divalo;, 18 karátos aranyból, legszebb kivilelhen kaphatók Berényl József és Fia ékszerésznél.
— Élénk a farsang Keszthelyen. Tudósilónk Írja: Janulr 3-án megkezdődik a famngi élet Keszthelyen ; ezen a napon a Keszthelyi Vasutaskör Szenes Béla „A csirkefogó" c. négyfelvonásos vigjálékol mulatja be a Bocskaiban. Január 10 én az Evangélikus Nőegylet műsoros teaeslélyl rendez a Hungáriában. Az ipartestület bálja január 17 én lesz az Amazonban. Azután Is minden hétvégre esik egy-egy mulatság.
— Kifosztottak egy jegyzői Irodát. Az egyik éjszaka ismeretlen leltcsek behatollak a balatonleilei jegyzői irodába, ahol feltörték a a pénzszekrényt és önnél nagyobb összegű pénzt villck el. Ezenkívül löbbszáz pengő értékű posta- és okinánybélyeg leli a bűtörók zsákmánya.
— Az Iparostanonclskolal tanulók ez. utón felhívatnak, hogy a tnnonclskolul rendes előadások már c hó :l áll megkezdődtek. Miért la az Iskoláim való járón már kőtelező » így " héttől (Január r>) tanítási napon okvotlcnül Jelenjenek meg. Az igazgatóság.
~ Bánky Vilma ez évi egyetlen filmje vasárnap a Városi Moziban.
— öngyilkos fiatalember. Salamon István 21 éves nemestördemici fiatalember, Rechnitzer Salamon vincellérje, öngyilkossági szándékból felakasztolla magát. Mire rátalállak, hololt voll. Teliének oka: szerelmi bánat.
«= Hárdnt nap múlva megszűnik a műkereskedés Fő-nt 13
— Leszúrták a harmonlkást. Simon József sáskai korcsmai Inr-nionikást Hardi Oyula kérdőre vonla, hogy miért nem játszik. Simon azl felelte: zárórán lul nem szabad zenélni. A veszekedésből verekedés lámadl és ennek során Hardi Oyula könnyebben megsérüli. Simon har-inonikásl azonban súlyos késszurá-sokkal be kellett szállítani a tapolcai kórházba.
= fíécsl slágerszámok a „Bécs a dalok városa" hétfői hangosfilmbűn.
pj$RTR|¥
szárazelemek és lelepek zseblámpa és anódtelepek
ii s színiára
Teljesítményük felülmúlhatatlan I Minden szaküzletben kaphatók.
Tánciskola. Ma vasárnap esle 8 órai kezdcllcl a Kaszinó nagytermében rendes órát larlok. Hétfőn eslc 8 órai kezdettel rendes tanítási óra. Különórák egész nap. Beiratkozni lehet ugyanoll. Gábor tánctanár.
— S/llves. ter Hahóton. Tudósítónk Írja: A hallót! Polgári I.ilvé»7. én l.evcnte Egye.slllct hz Ínségesek felsogélyezésére műsoros táncmuiutaágot rendezett. Az élvezetes műsoron n szereplők kllílnd játékát zsúfolt ház mulatta végig. A rendezés érdeme Román János főjegyzőé llalga Mihály Jegyzőgyakornoké és üe-rencsér György levente Moktatóé.
Minden látogató ingyen fa/lylaltot kap a „Bécs, a dalok városa" filmben.
— Betörés egy Hangyába. R\'jvid időn belül már másodízben járlak bet.\'rök a zalabaksai Hangyaszövetkezet üzletébe. A betörök ez-ullal a mennyezetei bontották ki és ugy jutatlak be az üzletbe, ahonnan árul és kisebb összegű készpénzl loplak cl. A csendőrség azl hiszi, hogy a magyar—jujjpszláv halár-szélen garázdálkodó bandák munkájáról van szó.
— Jó szabás, néhány méter kelme és a PFAFF varrógép az elegáns nö öltözködésének a titka.
p w Báli újdonságok nagy választékban l Ti
kirakataimat raktárra érkeztek, úgymint: Görgettek, Crepp de CDinek, TifjliszzeK, Crepp szzatin minden min&ségben és színárnyalatokban 0 1 3 0 a 10 i » a ; < A 3 n w
meg 1 \\ Menyasszonyi kelengyék minden kivitelbenésárban
ekintse ÁgynemU vásxnaK, Damas/ok, b. siffonoU, asxtal-nemileK, sszines fehérnemű anyagoR minden minőségben ■ i (A N 0 iá - £
H i Kirschner Mór divatáruháza in »—■ É
lÖát. innuír 4
Egy cselédlány rejté lyes eltUnéae
Nagykanizsa, Január a Aczél Ignác nagykanizsai ingatlanforgalmi iroda és pénzkölcsönző lu-lajdonoí bejelentette a rendőrségen, hogy cselédje: Slefecsek Anna megmagyarázhatatlan módon eltűnt újév napján. A lány csütörtökön délelőtt még a főzésnél segédkezel\', egyszerre csak minden szó, vagy bejelentés nélkül nyomtalanul eltűnt. Sem ruha neműjét, sem cselédkönyvét nem vitte magival, ami még rejtélyesebbé teszi eltűnését. A rendőrség megindította a nyomozási, mert fennforog annak valószínűsége, hogy Stefecsek Anna öngyilkosságot kö/eleit el.
ZALAI KÖZLÖNY
jchuiothauerí
t«rmcszc:lcs«|
Ijjmandi
Ikrtrlrlx cJUilaUs h
pi/iÜM ItwWtUag I^ti ■ rÜá^ Ugtld ktirrtvüt I
— Bánky Vilma ez évi egyetlen filmje vasárnap a Városi Moziban.
— UJ. olcsé motork rékpár. A ose-pell gyárnak Hlkertllt oly motorkerék-pArat szerkeszteni, moly hivatva van a kerékpározás torén teljesen ul és forradalmi vAltozAst létrehozni A szóban-forgó segédmotoros gép 1\' 4 lóerőn motorkerékpár, mely rendkívül olcsó, adó mentes és vlzsganientes. A motorkerék-
KAr JutAnyos Ara lehetóvó fogja tenni, ogv munkAssAg, polgArsAg én a gaz datArsadalom minden tagja olcsón megoldhassa a munkába JArAa, én a hazamenetel kérdéaét A gép tulajdonosa szAmAra a tAvolsAg megszűnt, a szó szoros értelmében a falut a vAroshoz hozza közel A gép kezelése oly egy
szerU, hogy mindenki, aki korékpAroznl tud, egvnéhAny percen belül azt tőkó-letea bfztonsAggal tudja vezetni. Ezen
kerékpár az 1031. év legnagyobb szenzációja lesz.
— A PFAFF varrógépnél olcsóbb van, de jobb nincs.
MARABU
ha baromfitenyésztéssel foglalkozik A legmodernebb gyártmány, legkitűnőbb kivilel! Gravitációs központi melegvízfűtés! Automatikus melegszabályozás, párologtatás és szellőztetés. — Amalith aszbesztpala belső burkolattal. Nem vetemedik, kitűnő hőszigetelő! Elpusztíthatatlan. Tojások forgatása kívülről egy pillanat alatt!
Hl
BUDAPEST
Gyár: X., GYÖMRŐl-UT 76 7g\'
Városi iroda és mlntaraktár: «
V., KÁLMÁN-UTCA 18. Telelőn: 197 08.
Mfrányák, téli cslbeneveiőketrecek (battériák), ólak, baromfitenyésztést eszközök.
Alacsony árak I Kedvező fizetési felté\'elek
Szakszerű oktatási
Betyárvilág Somogyban
Kaposvár, január 3 Sleiner Adolf kaposvári lókeres-kedő Szilveszter éjszakáján kétlovas kocsiján hazafelé tartott. Ujvar/alva község halárában három férfi ugrott a kocsi elé és a kereskedölöl .pénzt vagy életet I\' követellek. A kereskedő nem vesztette el lélek|elenlétél, hanem a lovak közé vágott. A banditák azonban felugrállak a kocsira és leráncigálták a kereskedőt, akit borzalmasan összevertek. Mikor ki akarták fosztani az eszméletlen embert, egy arra haladd szekértől megijedtek és megszöktek a rablók. Az eszméletlen embert bevitték a körségbe, ahol magához tért és elmondotta a rablótámadás részletelt. A csendőrség széleikörű nyomozást inditotl a banditák kézrekerilésére.
UHHiprHAüfRt HllHUlllA\'r\'.^"1
termeszti la S, UJanMU>W*ii , «i»mi» HuuiUtl vt&sitAj bIbÍm pahckkoi ■«IUkclv»
== Ked4lye$*ég, Heurlger, Ga§-aenhaaer, valcer, ingyen fagylalt hátfőn a Városi Moziban.
— Kedvezmény a tlnaulóbuazo^. Ér-te»ltJUk az összes tényleges és nyugdíjas (nyugbércs és kegvdljas) vasúti al kalmazot lakat és azok hozzátartozóit, hogy ez év Január 1-tól kczdődóleg rés/Ükre a Nagykanizsa-szombathelyi vonalrészen közlekedő 3Ü5. és 320, valamint a Szombathely-soproni vonalrészen közlekedő 323. ós 326. sz. slnautóbusz vonalokon monotdljkedvezmény engedélye\'letett, mely szerint az említett slnaulóbuszvonatokon fontnevezettek III. oazlAlyu személy vonalú egész menet-Jeggyel utazhatnak, ha az Igazolványaik ez évre érvényesítve vannak Allonul*-Jönök.

Rendkívül olcsó vásárlási alkalom!
január 31-ig
Fekete és szines pántos női cipő Lakk, drapp, barna gyermek pántos cipő
Férfi cipők.......
Női hócipők 35—36 számban Női fekete és barna lakk hócipő
Férfi hócipők......
Férfi Iretorn sár cipő.....
Gyermek hócipők ....
Gyermek fekete lakk és drapp hócipő Prima teveszőr commode-cipők Flór gyermekharisnyák ....
Flór női haiisnyák.....
Sámfák........
Lúdtalpbetét lalpbetétek
Tekintse
T50 tői
4 50 n
12-50 n
5 — n
1750 n
1450 n
850 n
350 \\ »
950 n
5 — n
— 75 n
125 n
r— n
1-80 »
— 15 n
meg kirakatainkat!
TURUL Cipőgyár R.
fiókja Fő-ut 12.
T.
H
ZALAI KÖZLÖNY
1930. január 1.
Kerékpár-alkalrész és kerékpár üzletemet megszüntetem és minden elfogadható áron
kiárusítom.
Aiiló-alkalrész üzletemet megnagyobbítva Központi Haragéba, Zrínyi Miklós-utca 13. alá helyezem ál.
Hollós Ferenc
NagykanloB
39 Zrínyi Miklós utca 1.1.
Bélrenyheség a máj és az epeulak bántalmai, gyomor- és bélhurut, arany eres bajok eselén a természetes „Ferenclóssef" keserűvíz gyorsan és fájdalom nélkül megszünteti a hasi-szervek pangását, — Sok évi kórházi tapasztalat igazolja, hogy a Ferenc lóxief víz használata a bél-működést kitűnően szabályozza. A Ferenc lóliel keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és tüszerüzle-tekben kapható.
— Foglalkoztasd a nöt I Egy szellemes francia vígjátéknak voll ez a mottója. Amáliái folylon foglalkoztatni kell, mert különben Amália elfelejtkezik arról, hogy a te nőd. Ezt a könnyed vigjáléki igazmondást azonban általános igazsággá lehet emelni. Minden nőnek az egyéni mívoltához, a magabecsüléséhez hozzátartozik, — állapítja meg a modern lélektan — hogy foglalkozzék. Még pedig olyasvalamivel, aminek az ö invalvidiuma is hasznát veszi, nemcsak a pénztárjája. Akkor, amikor annyi ezer nő töpreng azon a kérdésen, hogy mivel foglalkozzon, erre a kérdésre meggyőző példák ezreivel felel a „Tündéru/Jak" eddig megjeleni, több kötetre rugó év-folyamtorozata. A kézlnunkázó nők lapja minden számban szöveggel s tanulságos képekkel oktatja az ő olvasónöi! az ügyességek végtehn sorára, amikkel gazdagodik az otthon, sőt kenyérkereső munkát is jelent oz ott, ahol szükséges. De talán mindezeknél is serkentőbb hatásuk van a minden előfizetőnek kijáró ajándékoknak. Az például, aki most az I93I. évre beküldi a Tündét u|jaknak az egész évi, I4 40 P előfizetési di|at, njomban mrgkap|a a remek ajándékot, a halszemélyre szóló ingyenes uzsona-abroszt. Finom lenvászonból késztlll, azsuroi, In-danlhrennel lózsás színre (eslett szegélye pedig annyira gyönyörűsége a szemnek, mint amennyire serkentője a munkakedvnek. Minden kézimunkázó nőnek bentő megelégedését Jelenti, ha a remek modern disjlt-ményeket hime. ve a vendéglátó asz táltól a pompás anyagban és a saját ügyességében gyönyörködhetik. Foglalkoztasd a női I — ez a magyar kézimunka ujsíg jelszava is és épen ezért tűz ki m r az uj évfolyam indulásakor is olyan országos érdekű körkérdést olvasónöihez, amelynek pályázóit 600 julalomtárgyban részesíti Ingj en-ajándék, kedvezmények, körkérdés, — minden megtudható részletesen a „Tündér ujakk\'-nU (Bu--dapesl IV., Szervita tér 3)
Reklámárak!
I kg. le\'jes zsiros
trappistasajt ...... P 2 60
\'/« kg. la leavaj ...... P !•—
\'/» kg. klv. finom juhturó P —-80 I drb. pogácsasajt
(Quargll) ......... P —\'04
I dob. spanyol szardínia
200 gr............. P - 70
KM) gr............ P —40
I üv. ki\'llnö tea um I II. P 3 80 l üv. magyar konyak
0 7 II............ P 3 60
l űv. balatoni rizling
1 II............ ... P !•—
\'U kg físs pörkölésü kávé
5 féle la kávé keveréke P 3-—
Teasüteményt k. Pekkarek, .UK\' é« Horn Biann teák óriási választékban
kaphatók
Hnszel és Friedenthal
ciemegekereikedeiében.
löZOmASifl
A negyvenedik országos mezőgazdasági kiállítás előkészületei
Az Országos Magyar Oazdasági Egyesület állal minden év tavaszán Budapesten rendezni szokott tenyész-állatkiállitások sorában 1931. március 20—25. napjain immár a negyvenedik lenyészállatklállilás és vásár megtartására kerül a sor, amelyet az egyesület ismét országos mezőgazdasági kiállítás és vásár keretében rendez.
A kiállítás gerince ismét a tenyész-dllalkiállllás lesz, amelyben Ismét a legjelesebb tenyésztők fognak szerepelni gondosan kiválogatott kollekciókkal. A szarvasmarhák, serlések, juhok és baromfiak csoportjain kivül a lóklállitás kiegésziléseképen a rendezőbizottság gondoskodik különböző érdekes lovasmulatványok és szép fogatok bemutatásáról is, amit ki fog egészíteni a dljaiolt állatok elővezetése.
Hasonlóképen ériékes anyag bemutatására van kilátás a többi kiál litásl csoportokban is, igy különösen nemesilelt velőmagvakbó1, különléle terményekből, tejtermékekből, élelmiszerekből, háziipari cikkekből slb. A szóló- és borgazdasági kiállítás, a halászali kiállilás és az erdészeti kiállítás külön pavillonokban fognak szerepelni. Az állami mezőgazdasági kisérletUgyi és szakoktatási intézetek ismét bemutatják értékes oktató gyűjteményeiket A mezőgazdasági gép- és eszközkiállítás kerelei a jelek szerint még az eddigi hatalmas te-
rületet Is meg fogják haladni.
A rendezőbizottság az isméit címekre szélküldölte már a bejelentési lapokat a kiálli ávi szabályzati I együtt. A tenyészállatok bejelentési határideje január hi 15 e. A többi kiállítási csoporlb n február l-ig fogadja el a bejelenléseket a rendezőség (Budapest, IX , Köztelek-utca 8 )
( - ) UJ szőlészeti és borászati felügyelő Zalában. A földinivelís-ügyi miniszter a tapjlcii szőlészeti é.. borászati kerületi lelügyelöség vezetésével Jankó István szőlészeti és borászati felügyelót bizta meg.
(—) A Magyar Nemzett Bank uj censoral. A Nemzeti Bink igazgatósága Teulsch Gusztáv nagykereskedőt és Bdrczay Fererc cs. kir. kamarást a MNB nagykanizsai Intézeténél vállő-ceii6oiokká kinevezte, akik ma délelőtt Surgoth Miksa lí felügyelő, az intézet vezető|e kezébe lelték az esküt.
Jót tesz!!
önmagával és rádiójával, ha
VALVO csövet basznál.
Kapható: SZABÓ ANTAL sroi rádlAaiakBalatébaa.
Időjárás
A nagykaalasal meteorológia! meg-ttg\'eló Jelentéaak r Szombaton a hómtr-a./M: Htvítl 7 örak.*r +3. délután 2 faikor +6\'8, rate 9 órakor (-5.
Pelhiztl: Keggel borult, délben éa este tiszta égboltozat.
Szélirdny Reggel dél, délben délnyugat, este déli izél.
(íjunkat rdilijtlenUt) A ■.t.ttr.K-glaf listámat ••«• 10 árakor J«-Iwrtll Enyhe, jobüiru borult ISI, olapadék hajlammal.
TŐZSDE
A mai érléklő/sdj berlini jelentésekre jobb hangulat uralkrdolt. Az arbitrage fedezési vásári isai élénkítenék a piíc it. A hangulat mindví-i ig kedvező volt és az ériékek legmagasabb átfolyamukon zárlak. Fix-ka ratozásu papírok piacán az irányzat változatlan. Valutapiacon a párisi kamatláb leszállítás következtében Newyork 20 fillérrel emelkedett.
A sevöér^vkrógépek
kíois A\' LEOdOBUAJK. t
Ztrlekl lártit
Haris 30 251.1, London 25 05 Vl, Ntwyoik 515 ro, ttniZtMl 72-03, Milánt, 2701, ■Vdrl.l 54 00, Amaterdam 207 72 Bcnlti 122 Bt, Wien 72-60. Solla Ö"Í3, PráBi I 30, Varul 57 85, Budapest (O-IS Mgriü 912Vi Bukarest «6
Toráéi ytóuáe
Huza tszv 05 fIII., dl 05 flll. és a rozs 15 fill emelkedett.
Bju llazav. /7-ci 1310 13 89 78-aa 1-3 65 1391 79-ea 13 85 14 35, SO-aa 13-K—14-50, dunánt 77-« 13 40-13 60, 78-as 13 55 13-65. 79-ti 13 75-13 85, Mas 13 80 13 90 Rjza 8 85 - 8-95, lak trpa 12 50 - 300, aOrárpa 150 0-1700. r9 50 -19 75, lengeti tt. 1200-■ 2 10 íu.-vánljlt 113) INO repca 25 50-26 00, kori); 8 35 8 50
1 budapesti tőzsde derlza-jegyiál*
valutAk i devizák
Angol t. 27\'65-27-80 AmaL 229 65 230 36
Helga tr. /9-55 79 95 Belgrád 10 09 10 12
Caeh k. .(.\'\'84-16 !.6 Berlin IS5-8M38 3I
D in k. 152-40 153 00 Brflsazíl 7J 67 79 92
U iir 10 02 10-10 BukaiMt 8-J8-3 40
Dot w L 68 00-í 71 00 Koptnh. 162 50162 90
Pnndit. 22-40-22-70 Lor-doo 3769 37-77
Hotl. ,39-: 0 230-50 Madrid 59 45-63 45
Lengyei 63-70-6410 Milano 2S--84 29 94
Leu 3-36^40 New, oi 570 30 71 80
Lava 4-12-4->8 0»slo 152-52-152 92
Líra 2» 75-30 05 Pirii 33 40-32 47
Má/ka 135 65 136 25 Práía I6 90-I6Í5
Norvég 132 50 |53 10 Saófla 4\'12-4 6
Taseta -------- | Ssockh. I. 3 90 113 30
Schlll. 80*15 80 £5 Vaiaó 13 90 64 10
S.Jtcl I. 1IC40 09J Wksrt Mt 27-HO 66
S»éd k. 163 90 53 i.0 ZüriO 10 M 110 88
Ultija: MlnW ^ U-ilOé víllalat, SiiyfrjaixiJB. rtíclői kiadó: Zalai lUroly. UanrtM kaáaáaai ünytsilai JS. a*
* .1 ■ l-l\' M iw^t . »N
Nyilt-tér.»)
A mai napon Bozsik Béla úrral az üzleti összeköttessünk mrgszünt.
Tiszteletiéi Cserpovszky lómészáror.
*) E rovat alatt közlőitekért sem a szerkesztőség, sem a klnitótrlvatal nem vállal lelelfaséiret
A
Regedei viz
nemcsak kitűnő borvíz,
hanem orvosi szaktekintélyek ajánljak vese, hólyag, gyomor- és cukorbajoknál. K.iphiitő minden füszer-és csemegeüzletben.
„, Pőraktár: ,
WEISZ MÓR
Nagykanizsa,Király u. 21
i.i.to. ám
NAGYKANIZSAI SEGÉLYEGYLET SZÖVETKEZET
Caaisgarr-sit 7. Alajtltlatott 1882-ban. Talafsn
ÉRTESÍTÉS.
a Nagykanizsai Segélyegylet Szövetkezet
1931. január hó l-én nyitja meg
70. évtársulatát.
Egy üzletrész után helenkint I pengő fizetendő.
A könyv 4 évre szól, de kívánatra minden év végén lel-s?ámolható, mely cselben az addig befizetett tőke, kamattal együtt folyóbittatik.
Kölos6n5ket adunk kezességre, jelzálogra vagy értékpapírra. A tartozás heti vagy havi befizetésekkel törlesztendő.
Uj kfinyveoskék a szövetkezel helyiségében (Cscngery-ul 7. dr. Rapoch léle ház) minden nap kaphatók.
mi Az igazgatóság.
1931 január 4.
ZALAI KÖZLÖNY
0
APRÓHIRDETÉSEK
Ax apróhirdetések dija 10 sx,\'ig 50 f ll\'r, Minden toUbbl azó dl|a B ti I. Vasi, , i ünnepnap 10 s/óig 80 llllér, mlr.den lovibbl bió dija 8 falt. SzerdSn é* p n-leken 10 Bxólg 60 fillér, minden k >á bl szó dija 6 till. Cimgió s minden i. .\'a-gabb betliból illó aló két siónak t. a it. Ülik. Atláil keresőknek 5O0/« engedmeny.
Hlrdatéaek B (Bf) pengB Baeaegen alvl ■ telaalegae hinpaMa, aaámláaáa elkerOléae aégatt
• Ura fiaetondBk
Eladó Csengery-ulca 18 alatt 724 (1 01 telek. 5800
Valódi hélhetea aetyemplnral kBlySk-ksatyák eladók Kliály-ulca 28. alatt.
Bérautók teglobbak lego\'csóbbsn bár-biihova Kaufmam Manó aulóváltalMánál rendelhetők. Teleion 167, vagy 571. üaiave Nádor v. 6. Sürgönyeim: Autótaxi 6368
Olaaz anyanyelvemen tanltok Berlitz Iskolai módizer azerlnt tehető trg-rövidebb Idő alalt Bővebbel a kladóhi-vatalban 6891
Íót lóső mindenei avaakáeenfit kere , azonnal ta beléphet. Csengery-ut 29, I. • II.
Margit fürdő
a 7a Csengery ut 19.
• Nyitva mindennap ^ reggel 6-161, este 7 ig ™
Márvány kádtflrdő ül^ii I\' 1 50
10 jegy vételnél......P I —
Igénybevehellk rgyeslllclek, vátlnlnlok li
Tyukszemvágás......P —\'40
Maszirozás........P — 30
FtltirMk, utisiTrtrtlk mkirnt kutlíistl
Oeepel fSlarakat Póut 13 . ai kerei fix fizetéssel és julalikkat alkalmazottat. Kizárólag jómegjelenéitl hö gyek, vagy urzk jelentkezését kínUk. Megléteiéi cicién biz toa megélhetéa biztosba van. 6
Pének BIoeBnt bekebelezéaie minden öaaietíben a legelőnyösebben él \'eguyor-sabban lolyóslltal Aoxél lonáo pénx-kötcaonközvetlló Irodája Nagjkanlrsa, Horthy Miklóa-ul 2 azini. 63-18
A még megmaradt Játékok minden eltagadható áron lennek kláiusllva Kaulinann Károly cégnél. 7000
Frlaai Jani, Enaébal-tép 2.
Vállal minden terjedelemben vízvezetéki, egészségügyi, központi |óz- éa melegvlz-lOtésl berendrzéseknek s.erelését. csatornázást, továbbá vasazerkezeti éa egyéb lakatoa munkákat. Telefon B-Bfl. 5793
Eiflnyomda duaan felszerelve legdlva toaabb mintákkal Kérpé.t Bözsinél, Köt c»ey utca 15. H04
Férfi Ingek, nyakkendók, harisnyák, keaalyük alb. a legnagyobb választékban a a legolcsóbb árban - Kaulmann Károly cágnél. 70JI
RííCl/Ó (egtUcaókhu Sxubó György aaaió-
la bora tóriumában Fóttl 3., udvar
Egy 5 évea egyesló ujazerzzáminal és egy könnyű lócaós uj kocfl azonnal eladó Kölcaey-utca 3 II. 2
toffir. Tanult kovács, vizsgázol! ka lonal aollőr, állán keres. Szereléshez, ért, |ózan éa becallletea jellemű, nö\'tcn fiatal ember Szabó József sollír, Hahói. 7022
Featékea hordók, ló állapotban olcsón eladók lapunk nyomdájában.
Háromexobáa lakást, vagy inagán h*zat keresek mfjus, csetteg augusztus I ic. Cin a kiadóban -7
l\'ekele zeakatt kzMt, nöl luhák, ka bálok olcaóért eladók. Batlhyíny u 10. -5
Alllla-u. 24. színi alalt tél hii áladé.
30
Hdy jól lőző mlndenee a|ín\'kozlk esetleg vidékié is Cini a klídlban. 31
Naevkanlzsán, Kinizsi u. 23 az. hé« abid kézből eladó. 32
Szegények Gazdagok Öregek Ifjak
mind az olcsó téli vásáron vásárolnak
L
MAGYAR
DIVATCSARNOK
Nagykanizsa, Fő-ut 6.
Háxak 5, 4 ós 3 szobás magánhá-xak, több nagyobb és klBcbb Jövedelmező bérházak, omeloten és Qxlethá-xak, vendéglök, Szabadbagyan 8,
6 és 2 hold birtok épületekkel. Birtok 7a\'amegyéb:n 718, 250, 600,165 éi 110 hold közel az állomáshoz, megf lelő épületekkel Somogyban 1000, 520, 300 é« 80 hold jó birtok épületekkel. BArlat közel a balatonhoz 5\' 8 és 510 hold épületekkel Sx6l6blrtok szentgyörgyvári éa bagohi hegyen 5, 3, 2 és 1 hold pincével, ícliwerelé^sel olcsó árban eladók — Bővebbet Dukáax Mlkaa Nagykanizsa, Szemcre-utca 3 szám 15
Leszáüitott beráraira a követkRzíl
Elsőrendű saját termésű kerecsenyl
fehér asztali bor literje ... P—"60 Schiller (vörös) asztali bor P —-60 kilUnö fehér asztali bor édes P —\'80
BOHR JENŐ, BaUbyány-utca 10.
latállé 2 lóra. műhelynek la alkalmas, olcsóért azonnal kiadó Klnlzsl-u 14. Bővebbet Ba\'.lhyány-u 10. -5
Becitlletes. ügyes lialalembcr klszotgá-táshoz felvételik. Károly laktanya, klnlln.
Jobb aeastor.y ajtn\'kozlk gazda-asaionynak magányodhoz, vagy kél sie-mélyhez kis liázlaitáalu. Ooldmanné, Palin.
■36
Egyedül álló özvegy nyugdl|ls asz
azony közeli gazdaságban Ingven lakáal, llll.\'sl, világltáat és keit használalol kaphlt kevéa ellenszolgálat ellenében. Clm meg. tudható a kiadóban. 40
Rét fetearéntéeára luvarost kereaek. Jelentkezés Zrínyi Mlklóa u. 22. <2
Téli larááara néhány pti Igáa lovat vállalnék au\'ygyaiapodásl garanclávat. — Clm a kiadóban. 41
Jó dolgos, tiszta mlndeneet keresek. Hunyadl-ulca 22. 37
Naponta adjon növendék éa hlxóállalalnab
It
„FUTOR
szénsavas1 takarmánymeazet. A .FUTOR\' növendékállatoknál a cion (képződést elősegíti, hízásra
^étvágygerjesztő^
A PUT OR" nem orvoaaág, hanem a legfinomabban órlöti mé&zaoláp, amely aa állatok szervezetében Igen könnyen lelazlvódik, s amelyet a< állatok aio-matlkua anyaglartalmánál lógva axlve-
sen fogyasztanak. A .P U T O tf etetése a konyhasó etetését feleslegessé leszi. A navyhlzlalók, uradalmak, gazdaságok a .PUTOR\'-t
llandóan etetik. Ara: I kilogrammonként 40 llllér. üaák vételnél (1 zaák 50 kg.) 9 pengő,
zsák á a 130 llll. vagy zsáketere. I próbadoboz ára (cca >/) kg.) 30 fl.lér. Kicsinyben éa zsákazámra kaphatói
ország józsef
mag, műtrágya, termény éa nővény-védószerck kereskedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett. Teleion 130.
Üzletház bérbeadás
H a h á t (Zalamegye) nagyközségben 60 év óta tennálló, JémenalatO
vas, fűszeréi rőfös üzlet
teljes üzleti berendexéase\', mgy raktá rakkal, szép 2 szobás lakással bérbeadó.
Továbbá keresek egy napy oaaládsa vincellért szólóim megmunkálására. Ugyanott egy Czaplla hoaazu aongora eladó. - Bővebb felvilágosítást ad :
Grünfeld Adolf
Magykanlxaa, Magyar-utoa KB.
H
ZALAI KÖZLÖNY
tíz epésx, élűlhen hű txarái
SIN SER
VARRÓGÉP.
Xeíh/^ixl fi^Wi^í. /»ltál«{<Jc
ly A(XVI.
5INGER VARBÓOÍP RÉSZV TÁRS.
HA8YKAMZ8A Flók&xlete: FA-ot I.
Haán Oyula nagykanizsai bírósági végrehajtótól.
16251930. vht. aiám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. I.-C. 102. §-a értelmében ezennel köz-hírré teazl, hogy a nagykanizsai klr. Járái\'tlróságnak 1930. évi lUlíl, azámu végzéBe következtében Dr Taarádl Nagy András Ügyvéd atlal képviselt M. klr. A tani vasutak javára l"8 pengő 50 IIIL a |áru-lékai ereiéig 193 \'. évi december hó 6-án loganatositott kleUgilési végrehajláa utján le- és frlülfoghll és 1020 pengóre becsült következő InRóeágO\', u m.: bútorok stb nyilvános árverísen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai lilr. láráaiilniság 1930 évi 14:83 930. tzárllu végzése lolytán 198 pengó 50 llll. tőkekövetelés, ennek 192J. évi |anuár hó I. napjától járó So/o kamatai, \'hfiv váltódíj éa eddig összesen 34 pengő 24 fillérben bíróilag már megállapított kő tségek erejéig Nagykanizsán, Pó-ut 8 szám alatt leendő megtarláiára 1931. évi Január hó 8 ik napjának d. e. 12 órája határidőül kltllzetfk éa ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéasel hivatnak meg, hogv az érintett Ingóaágok as 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. <jat értelmében készpénzfizetés mellett, a légtől) bel ígérőnek, szükség esetén becaáron alul Is el fognak adatni.
Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- éa lelillloglaltafták él azokra kielégítési Jogot nyerlek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. L-e. 102. érlel-mében ezek lavárl Is elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán, 1930. évi december bó 33. napján.
Haán Oyula s. k
k klr |blr. végrehajtó
Újdonság.
STANDARD
3« számú 3-J-l csöves villanyhálózati készülék, hangszóróval együtt, a havi tészlet 18 pengő
SZABÓ ANTAL
fegvver, lőszer és sportárunagykereskedés rádió- él gramofon-osztálya.
dóim hnüjjsxóró 80 pengi
írteaitern a méntarló gazdákat, hogy folyó hó 10-án
6 drb elsőrendű sárga, fehérhajú l^porláll
BELGA MÉN
érkazik ■ Réoaey gaxdaaáqbn, Nagybajom (Somogymegve). JulAnyoi áron, részletfizetése it eladók.
Bővé- bit : Bfihm Jenő Nagykanizsa l Hatthyány-utca 10
Ha kútjának vize egészségtelen, vagy kevés, készíttessen
FURT KUTAT
ERDÉLYI JENŐ
géplparvállalalával Zalaegerszeg. Telefon: 43. Készít:
vlavaxaták ós axlvattyub«r«n-áaaéaakat, traktorok, autók óa gópak j.witá.At,
ZKB
Ma tökéletes varrógépet akar, ugy
PFAFF...
vegyen, mely varrógép a műszerészei remeke. Tarlóssága és kiállítása felülmúlhatatlan. Részletfizetésre is beszerezhető:
RRANDL SÁNDOR ÉS FIA [éjnél
Deák-tér 2. szóm, a felsötemplomnál. Yarrógépelnk minőségéért 10 évig garantálónk!
__4&S í
Linóleum, futószőnyeg,
Cooubb aaflnyog, utlftakaró, lágiárávatta, lábtflrtfik
gyári lerakata
HIRSCH ÉS SZEOÖ cégnél.
A világhírű Eternit Művak u|abban Hullámpalát tetőfedéshez, Etarnlt-nagylapot mlnd<n szinben é» méretben — mely butorvédAnak, falburkolatnak va\'aminl azigatalás-hai felette alfca\'mas — és kéménytoldalékot külömbözó méretekben hozott forgalomba.
Ugy ezek, mint épllletfa, deuka, léc és mindennemű épltkezéil anyagok, kemény-Iák. enyvezett lemezek, furnlrok lássál-litott árak mallatt kaphatók
EPPIN6ER I. és FIA
cégnél Nagykanizsán
Teletonrendelés eretén a telefondíj a számlából levonható
TELEFOMi 8 37.
Egyben érteilljuk tisztelt vevőinket, hogy lebr. l-től fogva minden anyagot házhoz otfo szállítunk.
1930. január 1.
Iparművészei! kézzel varrott
kesztyllk
(sport, estély, ulci) Láezlóné Grflnhul Erzsi
ketziyülparmővészeli mllhelyébcn U Doak-tór 2., I. ans.
rulékal járás-
égb
A nagykanizsai klr. Járásblróaág. mint telekkönyvi hatóság.
11308/1930. Ikv. szám.
Árverési hirdetmény és árverési leltételek.
Ifj. Verci lózaefné végrehiJUlónik Rull János végrehajtást szenvedő ellen Indított végrehajtási Ugvében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881 . LX. t.-c. 144., 148. és 147. §-il értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 27 P 70 flll. költség követelás és az árve-réal kérvényért ezúttal megállapított 6 P 10 lill. költség tőkekövetelés és l behajlása végeit a nagykanizsai kit bíróság területén levő, Korpavár köziégben lekvő s a korpavári 13. uljkvben felveti 13. hrtz ház, 13 iz. a. udvar él kert Ingatlanok végrehajtási szenvedő nevén álló l/t részére 6«6 P, u. o. 84. uljkvben felvett s végrehajtást szenvedő nevén álló alábbi egész Ingitlanoi ra: a 32/c 1. a. hrsz. szántó a Lapu dűlőben 150 P, ÜCVc. I. a. hrs . s/ánló a cserélt löldekben 2T0 P, 106/c. I. a. hrsz. szántó ugyanott 160 P, 133/c. I a. hrsz. rét a budai löldekben 90 P, 5MVr 1 hriz szántó és rél a közép mező. ben 300 P, 69/e 2 hrsz rél a száras berekben 390 P és 145/a. hrsz. szántó a keleti kertaljában 490 P kikiáltási árban.
A telekkönyvi hatóság sz árverésnek Korpavár községházánál megtartására 1931. évi Január hó 23-lk napjának délelőtt 10 óráját ttlzl kl és az árverési kitételeket az 1881: LX t.-c. 190 §» alapján a követezőkben állapítja meg:
Az árverés alá eső ingatlanokat éa pedig a 13. hrsz. Ingatlant a kikiáltást ár leiénél, a többit a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (19 8 XII. t.-c. 26 })
Az árverelnl szándékozók kölelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-ál készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél le-lennl, vagy a bánatpénznek előlegesen bírói leiétbe helyezéséről kiállított letéti elis-
mervényt a kiküldöttnek átadni és az árverést feltételeket aláírni (1881 ; LX. t.-c. 147., 150, 170. §§.; 1908 : XLI. t.-c 21. §)
Az, aki az Ingatlanéri a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet tett, ha löbbel ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerlnl megállapított bánatpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XLI 2S. § ) Nagykanizsa, 1930. évi november hó 10. napján.
Gombár s. k tblró.
A kiadmány hiteléül : Mlkó s. k. 14 főtiszt.
Nagykanizsaiak találkozóhelye az m
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmaniozky-iatoa 8.
Nyugali pályaudvar mellett. Telefon : (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTEL1ST. Minden modern kényelemmel berendezett ctsőrangu családi szálloda. Minden szobában központi fűtés, hideg, meleg folyóvíz és lelefon. Lift. Szállodában kávéház, cukrászda é6 fodrászterem. A keleti pályaudvartól közvetlen viilamosösszeköllclés 2-es és 46-os kocsikkal.
jj Legelőnyösebben vásárolhat
RUTODT KOÓ KÁLMÁN
■P 9 l\\ W dúsan felszerelt butorraktá-
rában - Nagykanizsa, Magyar-utca 8. és Horthy MHiklós-ut 5. sz-
óriást választók legújabb slllü bútorokban Is. Kedvezik fizetési feltételek. Tekintse meg vételkényszer nélkül.
Nyomatott a bél zalai Nyomda ét Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető - Zalai Károly.)
71. évfolyam 4 szám
Nagykanizsa, 1931 január 6 kedd
Ara 16 fillér
POLITIKAI NAPILAP
Srakcaitfeig: nappal Sugárul 1, ájjcl C4ol 5.
Kiadóhivatal: Póut 5. azim. Keaittldyl HókktadótilvaUl : Koaaulli-utea 32
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
EMAutM áta: egy bóra 1 pt*«4 M mth
Ttlelon1 I «IW ™>
Itlcron. y Kiadóhivatal 7». Keaathtlyf Mk 21
Venlzelosz Inge
(bt) Időnként változó a divatja a nemzetközi politikának is. Most épen az a divat, hogy minden ország valamely többé-kevésbbé felelős állam-férfia nyilatkozik a Irianoni béke revíziójáról. Mindenki mond róla valami biztatói, aztán minden ilyen nyilatkozatot nyomon követ egy rendszerint mág illetékesebb és javil rajt valamit. Rendesen épen azt a mondatot korrigálják, amelyikből mi itt, a megcsonkilolt Magyarországon a legreményteljesebb vezércikkek :t irtuk
Most Venlzelosz, Görögország miniszterelnöke nyilalkozoll. Mindenekelőtt biztosította Magyarországot Görögország legnagyobb szimpátiájáról. A békerevizíó dolgában már óvatosabban nyilatkozik, de nekünk mindenesetre felettébb jólesően. Azt mondja, hogy Görögország kicsi ahhoz, hogy a revízió kérdésében kezdeményező legyen. De ha ilyen kezdeményezés történnék, Görögország szimpátiája akkor is Magyarország melleit fog állani.
— És ha a revízió eselleg hábo-rus konfliktusra vezetne? — kérdezte az újságíró Venizeloszt.
— Mindenkinek |oga van hozzá, — telelte a görög miniszterelnök — hogy védekezzék, ha meglámad|ák, akármilyen békeszerető ember is különben. Ha valaki most éléin áll és azt mondja : .Venlzelosz, add ide az Ingedet, meri különben baj lesz I" — jogom, sől kötelességem szembeszállni vele. Egyetlen nemzet sem tűrheti, hogy megcsonkítsák.
Érdemes ezeknél a kijelentéseknél megállni egy pillanatra.
Venlzelosz nem adná oda az ingét És nem adnák mindazok, akik felelősen és fele|őllenül Európa majdnem minden országában, Olaszországban csak ugy, mini Csehszlovákiában az utóbbi évben a magyar halárok kiigazításának lehetőségéről nyilatkoztak.
A mi ingünket, a mi földünket, a ml ezeréves hazánkat már sokkal könnyebben vették el és osztották lel egymás közöli annak idején mindazok, akik most hpl héroszi lendü lettel, hol diplomatikus óvatossággal, hol meleg bensőséggel, hol okos opporlunilással, néha pedig a „miért adtátok oda ?" lappangó vádjával állnak a magyar ügy mellé. De ml már nem rekriminálunk. Nem kérdezzük, hogy hol volt akkor az európai népek rokonszenve? Nem kérdezzük, hogy amit egy nemzetnek sem kell eltűrnie, miért leheteti azt nemzetközi kórus segédletével végrehajtani a magyar nemzeien ? Nem kérdezzük, hol voltak a megértőink, az igazunkéri erj\'.\'dö erők akkor? Belenyugszunk abba, hogy akkor a történelem lavinaomlása vo\'l, aminek dübörgése elnyomta a jog, méltá-nyoBság, igazság és egyéb efajta ve 8zeudő tényező szavát.
A nyilatkozat özön fanyar emlékeinek izével is a szánkban, mégis, századszor és mindig u|ra meglóbáljuk a hajótöröttek zászlaját a horizonton feltűnt árnyék felé. Talán csak fala morgana, lalán csak illanó délibáb az. De hálha mégis — és ha ma nem, hálha holnap egy másik az lesz, amit kiszáradt ajakkal, égő homlokkal, lörl tagokkal, de élve — még
mindig éleire elhivatottan várunk Hálha mentőhajó füstje bodorul a lál-halár alján? Há\'ha egyszer a sok szó valósággá érik é< belál|4k Európi nagyurai, hogy amit Venizelosz olyan klasszikus egyszerűséggel kifejlett az ő ingéről és ami mindenki ingére igaz, — az igaz. kell legyen és igazságot kell teremtsen egyszer a magyar nemzet évezredes országa feleli Is ...........ri*i"i*i*i*i-i-a*ir rifj-i/ji/jujjjijj
A községi háztartások rendezéséről szóló törvényjavaslatról
tárgyal! Bellilen miniszterelnök a belügyminiszterrel
Budapeat, Január rí Scitovszky BMa belügyminiszter ma tájékoztatta Bethlen Islvtn gróf miniszterelnököt azokról az előkészítő munkálatokról, amelyeket a belügyminisztérium a községi háztartások rendezéséről szóló törvényjavaslat
ügyében végzeit. A községek háztartására vonatkozó részi már teljesen megszövegezték, a m"gyei városok háztartására vonatkozóin pedig a belügyminisztérium a jövő héten szaklanácskozást hiv össze, amelyen részlvesznek a városok polgármesterei is.
Budapesten elfogták Kun Béla három kommunista agitátorát
A .Vörös Újság" szerkesztője és kél cseka ügynök került kézre
Budupest, Január f> A budapesti főkapitányság politikai nyomozó főcsoportja ma reggel ujabb nagyszabáiu kommunista szervezkedést leplezed le. A delcklivek 12 kommunista agitátort állított k elő. Köztük van Révai József, az egykori „ Vörös Ujsdg" megalapítója és főszerkesztője, továbbá két cseka ügynök, Gajdos János és Görög Isván. Ezt a három embert Kun Béla küldte Budapestre. Révai Kun Bélától azt az utisilásl
kapta, hogy vegye kezébe a magyarországi kommunistaszervezkedés irányítását. Révai már hetek óta lakolt Sommer Jenő álnéven egy Ürisitina-városi albérleti s obában és onnan iráuyilolla bizalmai emhereinek munkáját. Révai bevallotta, hogy a kommunizmus óla mór háromszor ]árt Budapesten és mosl a kommunista sejtrendszerbe az ilju munkásokai éa a vidéki földmunkásokat igyekezett bevonni. Az elóállro I emberek lakásán házkutatást tar toltak, amelynek során rengeteg iralot, agitációs anya got és pénzt talállak.
A letartóztatott kommunisták portréi
Budiipeat, január 5
(Éjszakai rádiójelenlés) A Magyar Országos Tudósító a legújabban leleplezett kommunista aknamunkáról még az aláhhi részleteket jelenti:
A főkapitányság politikai nyomozó-osztálya megállapította, hogy a soro zatosan lefogoll kommunisták helyeit ujabb vezetőembereket rendeli ki Moszkva. Ezeknek az vo\'t a leeneló-juk, hogy teljesen moszkvai szisztéma szerint szervezzék meg a magyarországi kommunistákat, inc\'y — szerintük - kizárná a leleplezést. A most elfogott kommuni-I >k : Révai József 1808 ban Budapesten szülelell. Voll banktisztviselő, állítólagos újságíró, a kommunisták egyik legképzettebb tagja 1030. december 20 ikán érkezett Budapestre. Mii 1 Károlyi forradalom alall jelentéke y szerepet játszolt, mint Kun Béla leg-
bizalmasabb embere. A kommunizmus alall ö knmmunizálla cl a „Budapesti Hlrlap"-u\\. A bolsevizmus bukása után ő lejtelte el a Nemzeti Bankból elr, bolt I6.0CO dollárt, majd kivitte a nagyOsszcgtl pénzt Bécsbe, ahonnan éveken ál irány i-tolla a kommunisták aknamunkáját. Most a kommunista parasztmozgalmal akarta megszervezni. Többrendbeli körözés van ellene kiadva ku önbözó bűncselekmények miatt
Oörög István Budapesten 1907-ben születeti, vismuiikás.
Gajdos Islván jlszkarajenöi asztalos. MidÁetlcn Moszkvából iöltek Budapestre, mint az oltani Cseka tagjai. Hamis néven laklak a fv városba és az vo\'t a feladatuk, hogy megbízhatóság szemponljából megfigyeljék a kommunis\'ákal.
Görögöt és Gajdost a kommuniz-
mus után apjukkal együtt 15 -15 évi f.\'gyházra Ítélték. A fogolycíere-akció révén ju\'ollak ki O oszországba.
Kolnzsl László kecskeméti születésű 28 éves kereskedősegéd a kommunista paraszlmoigalom megszervezésén dolgozoll. Ő cempészle be külföldről azokat a kommunista íra-tokal, melyeken ez az impresszium állóit: „Nyomatolt a Kommunisták Magyarországi Pártjának Nyomdájában Budapesten".
Illinka József 1906-ban Szekszárdon született, kereskedősegéd.
l.ampics J mos 1906-ban Budapesten sztllctell, cipész-segéd.
Kiszeli Miklós fóli szütelésü lialal-entber szintén r!szlvelt a kommunista mozgalmakban.
Ernsxí Srínöor
m(*.fi ncin 1 ir.%xl út mlnl.ixlé-rlumu feze/éaé/
Ernszt Sándor népjóléti miniszter kijelentette, hogy egészségi állapota miatt nem tudja, mikor veszi át hivatalát A minisztériumban folyó vizsgálat még nincs belejezve. Eddigi értesülés szerint nagyszabású, bűntettbe váíjó cselekmények nincsenek, csupán hivatali szabálytalanságok.
Az esztergomi polgármester Ogye
Antony Béla, Esztergom felfüggesztett polgármestere, a belügyminisztériumhoz intézett beadványban tiltakozol! az ellen, hogy Huszár Aladár főispán legyen a bírája és semleges vizsgálal-vezetól kért. A po\'gármesler egyullal ellenvádakat emel Huszár fóispin ellen.
Szabóky államtitkár allapota válságos
Budapeat, Január .\'> Szabóky Alajos dr pénzügyi állam-lilkar, mini ismeretes, súlyos betegségen eseti keresi ül A gyógyuló-félhru levő állani i kir legu óbb agyvérzést kapott, amely nem szívódott lel és Szabóky A\'ajos állapota váratlanul válságosra fordult.
A hosszas fekvés következtében a betegnél tüdőgyulladás lépett fel és nem valószínű, hogy a legyengült szervezel meg uiel birkózni a többszörös betegséggel. Az. államtitkár környezetében a katasztrófa bekövetkezését minden pillanatban várják. Éjjel >/a 12 órakor az államtitkár állapota változatlanul súlyos
Budapest, Január 5 (Éjszakai rádiójelenlés) Éjszaka háromnegyedlizenkél órakora Budapesti Értesítő je-lenlése rinl Szabóky Al. jos pénziliyi államtitkár áhapola váliozall ul su yos.
__ZALAI KÖZLÖNY___
A régi városi képviselőket újra megválasztották Kiskanizsán
Csendes, zavartalan, dc annál hevesebb volt a választási küzdelem — 780 szavazóból 472 szavazott le
s
Megdöbbentő leleplezések
■ jugoszlávok kisebbség-gyilkos . politikájáról"
London, Jnnuftr íi "liss Edílh Durham, a kiváló angol irónö a .New Slatesman"-ben közölt nyilt levelével emlékeziet arra, hogy Gladstone 1870-ben egész Angliát sőt léi Európát fellázította, mert a töiökök I .\'ölték egy Batak nevtl kis falu lakosságit. A jugoszláv kisebbségek a Népszövetséghez intézett panaszaikban a jugoszláv kormány által elkövetett bűnök egész tömegét sorolják fel, beleértve ■ gyilkosságokat, kínvallatásokat, elevenen megégetést, rablást, terrorlzálást stb. A panaszok a legpontosabb, részletes adatokat tartalmazzák, mindennek ellenére az áldozatok a mai napig sem nyertek sem védelmet, sem elégtételt.
Franciaország pedig tovább szállítja a fegyvereket Belgrádba.
A francia nagyközönség talán nem bir tudomással hllhérállama bűnei fe\'öl, a hivatalos Franciaország pedig fá ulhággal nézi a történteket. Az .ánlánt cordlalet" ezzel a fyancia-országgal nem lehet feAntürtani.
Franciaország kegyelete Joffrenak
l\'árls, jtinuár 5 Joffre tábornagy holttestéi ma délelölt a katonai főiskola kápolnájában felravatalozták. Páris lakossága végeláthatatlan menetben zarándokol el a koporsó elölt, hogy lrró||a kegyeletét. Mintegy 100 000 ember kereste fel ma a franciák nagy halottjának ravatalát.
Nagykanizsa, Január 5 Nagykanizsa közönségének érdeklődése melleit folyt le vasárnap uj ból a közigazgatási hiróság által megsemmisített képviselötcslU\'eli.Mg-választás Kiskanizsán. Meg kell állapítani, csendesen, zavarlalanu\', a legnagyi bb rendben loltl le a választás. Sok llsla forgott közkézen Dr. Örley György, távollétében dr Hajdu óyLila h. vá\'asziá-i elnök vezette le a választást. Dílulán 4 órakor lezárták a szavazást. Abban a pillanatban érkezett oda mintegy 80 f bői álló szavazó csoport. Persze, már nem kerüllek az urnához Az után megkezdődött a s/av:>zatok
Nagyktuilzsn, Január 5 ■ H.tlfin délelölt egy kU ön"s au ó száguldott végig a Király u\'cm és a Cenlrál bejáratához kanyarodva megállolt.
A nemmindennapi látványnak rengeteg nézője akadt még a ross: időben is. Volt is mit nézni az autón, mely egy nyolchengeres „Graham" gyártmányú amerikai kocsi volt. Az atitó elsőrésze olyan, mint egy amerikai lokomotív. A gépkocsi tetején antenna feszíti és egy táblán a mozivászonról jó ismeri felírás : „Púra-mount Piclures".
összeolvasása és megszámlálása. A kb. 780 kiskanizsai választópolgárból 472 adta le S\'avazalát. Este 8 órakor hirdették ki a választás eredményét, mely szerin! rendis tagokká megválaszttaltak:
I. Btinczom György 3<17 szav.
2 Szmodics László 378 »
3 Ansorge Antal 358 „
4. Baj Pic György 335 ,
5 Kiss Tóth Imre 273 „
6 Kovács Illés 257 „ Pó\'tagok : 1. Bogonyai Oyörgy és 2. Farkas G örgy. V.igyis változatlanul a régi tagok kerítitek be ismét a város p rla tienljébi.
Mindenki h.Holta ezt a nevel. F.g)ik leghatalmasabb amerikai filmgyár neve, melynek elnöke Zukor Ad ilf, a zemplénmegyei Ricse falu szülötte.
Az autó belsejében kényelmes Íróasztal, valamint egy fi lámpás rádió A gép hátsó része olyan, mint egy hegyivonat nyitott karosszériája. ID-talmas pruuk röpítik a kocsit, alkalmasint, ha kell, százkiloiiítercs tempóval is.
Mikor az auló megállott, abból a solfőrön kivül egy kb. 30 év kördli, amerikaias vágású fiatalember ug-
_1931 január 6
rott le, aki kék ingei, szvetleri és — most divatos — zöldszinlt sportru-liát viseli.
A ho\'elben szobái nyittatott és a vendégkönyvb: ez iita be: Dr. Ferdinánd A. l.obkowicz, Newyork.
Tehát amerikai vendég.
A t chnika csodájának valóban nevezhető auló uiasa alighogy megebédeli a Ontiál élterméhen, átment a kávéházba, ahol találkozott dr. Toldy István mérnökkel, a Pa-ratnouni filmgyár budapesti főtiszt-viselőjével és Kozma Sándorral, a nagykjnizsai Városi Mozgó igazgató-jlval
Nemsokkal ezulán a Zalai Közlöny munkatársán ik alkalma nyllolt az ameiikai vendéggel beszélgetést folytatni és ennek során érdekes dolgokat tudtunk meg nemcsak a moziszakmáról, hanem sok olyan kérdésről, ami mindenkit érdekel ma.
Mindenekelőtt megtudtuk, hogy a speciális autó eutópai körulon van. Augusztusban indult el Newyorkból dr. Lobkowicz vezetésével és mint mondo la, azt a célt szolgálja, hogy az összes európai államokban pro-padandát csináljon a Paramount hantjos fi meknek
Az au\'ót hajó hozta ál Európába és az első állomás Anglia volt. Franciaország, Belgium, Hollandia, Németországon át Lengyelország következett ezu\'án, majd Románia és végül Jugoszlávián M Letenyénél átlépték a magyar hatált és mo-t Magyarországot szándékoznak összeérni.
Eddig 35 000 kilométert teltek meg. Csupán gumidefekt fordult elő eddig. De komolyabb baj sehol sem érte az autót.
Dr. l.obkowicz a Poramount tuw-yorki irodá|ában, mely egy 35 emeletes palotában székel és annak va-lemcnnyi helyiségét bírj", a reklám-oszlályt vtze\'i. Igy biziák meg őt
Harmincötezer kilóméteres tura után Nagykanizsára érkezett a Paramount-filmgyár Európa-járó „csodaautója"
Beszélgetis az amerlhal filmgyár neuiyorhl rehlómosztályónak vezetőjével, dr, Lobkowicz herceggel
Zátony
(Sztktly Mózes könyvel
Azt hallottam Székely Mózes a .Zátony" c. monumentális müvéről — regény. Amikor o\'vasni kezdtem, láttam, hogy nem az
Amíg olvastam (és csudáltam), elborított a legrettentőbb magyar fájdalom: Erdély elveszett...
Lidérc ült rafh. Fájdalom, düh, szégyen, keset llség, s az íkescsiz-máju kurucok bánata zo! ogott bennem. És zokog ntég ma is.
Amióta ezl a fljdalinas könyvet végigszenvedtem (és gyönyörködtem), azóta külön külön látom kö/cl 4 millió rab testvérem arcát és álarcát. És érzem, hogy még a fűszálak is szenvednek a 4 millió magyar földi poklát an.
Borzalmasan fenséges zuhatagok morajlanak ebben a műben ,s a végéi pedig csak a Niagarához vagy valamely ösvulkánhoz hasonlíthatom.
Ennek a miinek minden betűje igazgyöngy, de úgyis születtek ezek a nehéz, égö, hani;OS, büszke, méltóságos, orgonás, dermesztő, sikongó belük, mint az igazgyöngyök Azonban nemcsak születésük volt fájdalmas, hanem életük is az.

Azt hittem — irredenti regény. Nem az! Ez a Uvafolyamra, gálszakadásra, az Isteniek alkonyára, az Igazság eleven részeinek borzalmas sütésére emlékeztető mű — Biblia. Minden magyarok Bibliája. Bifolia, melynek élő urai égi háborúk ól, szüzek szégyenéből, \'alpig férfi székelyek raboro-ztáni Inragjából ujabb és ujabb sorokai fakasztanak s
templomok, cintermek, temetők, kripták felé sziládnak ..
És így kutya üvölt, meit „azt, ami ill történik, emberi nyelv ki nem beszélheti .."
Biblia ez, melynek több lapját a székelység „székely istene" villámok hegyével égette az égre és onnét
má-olta le Székely Mózes.
«
Azl irji val iki, hogy Székely Mózes hamisan vetiti a székely lelket, mert a székely lélek optimMa, de ebben a mű en vigasztalanul pesszimista. És hibának rója fö1, hogy leírja : Erdély elveszeti •»
Ez csak az első percben igaz, de a másodikban és a századibban már nem.
Székely Mózes a legművészibb eszközökkel, a bo-zalomig és meghatottságig Iliv és (kes színekkel vet.ti a világ elé a székelyek márti-romságát és döbbenetes erővel érezteti az elnyomók röhejét a kisebbségi jogok felelt. És mintha igen érezhető székely fájdalmában arra is ügyelne, hogy ne essen bele a sovi nizmus szélsőségeibe. Ez nagy erénye müvének. Ezzel eléri azt, hogy az. angol, a német, az olisz müveit olvasó ne csak a székelyek i gyon-taposását lássa, hanem Irszöge etl emberi jogok ga>ád elrablását, ártatlanok, gyengék, rabok kinzísál, halomra ölését s az etnberi kuli ura megcsúfolását.
Mi ma Erdély? Rablók foglya. A büszke, öszhaju rabonh nl mielőtt kiűznék ősei lornácos\'házából, előbb meggyalázzak szűz lányát, fellurjik ősi sírját és megőrjítik fiát.
Ez mi Erdély.
Székely Mózes döbbenetesen érez-
teti ezl.
És akár tudatosan, akir lá ában iijt le a gyász s/avakat: Erdély elveszett — csi\'taindulók ha\'ását érte el velük.
Rohanni szeretnénk, nem törődve a halálok hilálával sem, arra Erdély felé és valami vad, örömleli halállal szere nénk tiKgha ni. Inkább mi, mint Erdély. Ezl az érzést csak a keiesztyénség mártírjai érezték Ez az érzésünk nem voll meg a világ-liáho uban.
Székely Mózes ezl az érzést minden magyaiban felkelti, tehát — Erdély nem veszett cl.
De ezl az ér ést az ir\\ a mózesi erejű iró, csak a leggyönyörűbb szavakkal é liette el.
Ahhoz a magyarhoz, aki bután nézle ;z oláh póp k és d"s károk nyílt gyűlöletét, kendőzetlen oláh irredentizmusát, s aki még ma is hajlandó nai zsugát) n Tilrr Pista puskáját várni és Rudolf trónörökös angol barátait s aki a repedt harangok sírásában sem hiszi el, hogy el is veszhetünk, ha a zátonyokat meg m-m látjuk, althoz a magyaihoz, hogy felkeltsük, ne azt kiáltsuk: meghal az opld, li.ncm ezt : temetik az anyádat!
Ne tzt hirdessük : ezer évig élünk, Itinein ezl élünk, amig él az ember, ha egyek leszünk, ha ugy tcl-jeöiljük kötelességünket, inint a Zátony ta-itó öj \\ öreg papja és lángMkü püspöke és mindig háttérben ál ó lóhös a vak százados. *
A re íny főhőse közepes birtokán gazdálkodik. A vak ember Wotán ne.il kutyája vezeti. Et az ál... (eriöl nem szabad azl mondani —
állat), ez a Wotán beszéli el az eseményeket. Mindenki elköltözik már a faluból, csak a vak százados nem. Végül mindent elnyel az ár: templomot, földet, erdőt, iskolát és végül Wotán sírik.para vak urnák, Erdély utolsó magyaijának.
F.po6z a mft Erdély éposza 1919-töl. Lélekbemarkoló képek, drámai jelene\'ek sorozata és min ha a liát-téihen Sophokles ere|ére emlékeztető lórus sima a gardonka vastag huria, mijd félrevert harang, az S. O. S jelek és Wo\'.an üvöltése mellett.
És ebben az eposzban, melyben néha oly nehéz a levegő, mint egy tragiku nos Schakespeare-iitrtbban, gyakran e\'vesznek a szavak, csak va\'ami megrendítő zenél hallunk. Isn-eritli n hangszereken törnek felénk a világ minden része felöl s a — föld alól is.
«
A „Zátony" Erdély, melyet szenyes, dühös vizek akarnak elnyerni. És a könyv S O. S. jelei szüntelen jajongnak, de talán a sorstragédia nem következik be, hisz a világon már sok sziv inegdobbjnt az erdélyi SOS jelekre.
*
Székely Mózes stílusa szabatos, plasz\'il-us, erőteljes magyar stílus. Emlékeztet a ro\' usz us Szabó De-zsör.-, de tzékcly mindvégig — Ízléses marad komoly szerkezetien eposzában.
»
A könyv Genius- kiadás.
N. Szabó Gyula
1031. január 6
ZALAI KÖZLÖNY
bz európai reklámhadjárat vezetésével, miután pjrlckt beszéli a löbb európai nyelveket.
Miclölt továbbmennénk, elárulunk egy litkot, melyei egészen véletlenül sikerült meglud\'\'unk. Dr. Lobkowicz, a doktorátuson kivül sokkal szebb hangzású címmel is rendelkezik, melyért Amerikában ugyan nem sokai adnak, azonban Európában, különösen a monarchiszlikus államokban még mindig nagy varázserővel bir.
Nevezetesen dr. Lobkowicz herceg. Unokája l.obkowicz generálisnak, aki Budapest városparancsnoka voll. Fia Lobkowicz Zdenkó p. illenek, egyik hires arisztokrata csalid sarjának.
Mint maga mondotta el, ezelőtt lial esztendővel kerül! ki Amerikába, ahol azonnal reá\'is életlehetőségek után nézett. Igy lépett be a Para-mounllioz, ahol szorgalma és tehetsége révén jelentős pozícióra teli szert. Egyik fóirányitója annak a hatalmas reklímháboiun k, amit a Paramounl-filmgvár termik. i érdekében az világon folytainak.
A gyár az utóbbi időb.n teljesen állért a hang06lilinre. A párisi, illetve Jonviile-i stúdiókban ebben az esztendőben négy magyar hangos film is elkészült, kőztük kél op\'reM, melyeknek zenéjéből a slágerekel a Paramounl au\'ó magával hnzla és a város főbb terein és a V*ro:i Mozgó előli fogja kedden délelölt előadni.
Dr. Lobkowicz érdekes adatokai mondott el arról is, hogy a Para-mountnak az egész világon 50000 alkalmazottja van, akik csak a filmek elhelyezésével, a mozik vezetésével foglalkoznak Nem I rtóznak ide a filmstúdiókban foglalkoztatottak.
Kérdési intéztünk a Paramounl reklánioszlálynak vezelöjéhez azirány-ban, hogy mi a véleménye a hon gosfitmekrő! és az ellene elhangzóit kritikákról ?
— A hangosfilm még gyermekcipő
ben jár. A gyermekbetegségeken (\'Rak
moat calk keresztül. Mint minden újnak, reformunk, vannak hibái, do az. kétségtelen. hogy mindjobban való tökéletesedésével teljeaeil a világ ura lesz.
Legjobban Lubltsch Krnő vélemény* fejezi kl a helyzetet. A világhírű magyar filmrendező, aki ma Hoiywood-lian A legjobb márkák között ,AII, azt mondja: az volt a legnagyobb baj, hogy a hangostllmro való Attéréa ro-hamazerUleg történt. A közönségre máról holnapra, minden átmenet nélkül v&lóaAggal rácaapolt n talkiu és mikor annak kezdetleges hibái kiütköztek, akkor aokan ellene fordultak. I.ubltsch Krnő moat azt mondja, hogy tt helyze tat ugy lehet helyes Irányba vezetni, ha az elmulasztott fokozatos áttérést moat kezdik cl. Vagyis: olyan Hímeket kell gyártani ezontul, amelyek részben nénfik részben hangosak. Azokat a témákat, melyek nem jönnének kl hnn-goalllmen, meg kell hagyni egészben vagy réazben némaképeknek. Viszont
mániában, Lengyelországban. (E há-loni ulóbbi állam ól röviden ebben a szóban foglalta össze véleményéi: „Feriig". Szerinte azonbin Csehországban aránylag a legjobbak a viszonyok, úgyszintén Hollandiában és Belgiumban is.
Ezután még elmondott), hogy Magyarország ulán Ausztrián a! Németországba mennek, majd a többi európai államokat keresik fel. N igy-kanizsáról holnap este Kaposvárra mennek.
=» Jó szabás, néhány méter kelme és a PI\'AFF varrógép az elegáns nö öltözködésének a titka.
az operettoknól, ft revüknél, molyok \' \'néí \'og\'
legílek. feltétlenül a talklct kell előiiy-
blzonyos mértékig már a zenénél éa tAncnknAI fogva la Internacionális Jel-
ben részesíteni I.ubltsch lellogáaa most mindjobban teret hódit éa tulajdonké-pen ezzel a szisztémával fogják n Iliin gyárak a hangos filmekre „ránevelni" a közönséget.
Még sok egyéb érdekes dol-gol mesélt el Lobkowicz dr., amiben szorgalmas scgllőlár8a volt dr. Toldy István is. Dr. Lobkowicz elmondolta, hogy az amerikai nép a mostani nagy krízisben is tűrhetetlenül optimista. Európában nagy válság van Angliában, Németországban, Spanyolországban, Ro-
Hirdetmény
az. ínség- és .szegényakcióra (elajánlott adományok begyűjtéséről
Közhirré esrem, hogy azokal az adományokai, mely kei városom közönsége a szegények és Ínségesek javára felajánlott s amelyeket az első hónapban a jó ékony nőegylelek tagjai gyűjtőitek össze, lolyó hó 5 tői kezdve a levélhordó postás -k fogják összegyűjteni. A postások kerülelei-nek tmgfclelöen a havi jegyzéseket uj gyűjtőkön) vccskékbe átírattam.
Nagykanizsa, 1931. január 2.
Polgármester.
H/16 KAI/É MEGOl/JA
A raktáron levő
szőrmék árát
az elöiehaladott szezon miatt 30—50°/0-ig leszállítottuk.
Lenvászon maradékok
(Kézimunkára Is alkalmas)
Menyasszonyi kelengyék
nagy választékban
SINGED Divatáruház.
A motorkerékpár felborította a szekeret
Súlyos szerencsétlenség ért
Szombathely, Január f> Szombaton délután súlyos szerencsétlenség érte Balázs István zala-koppáuyi gazdái és felnöll leányát a vasmegyei Kisunyom községben. A gazda burl adoll ti, majd kétlovas kocsiján falujlba igyekezett. Amint a községen kérésziül haladt a szabályos oldalon, egyszerre egy motorkerékpár rohant cl a szekér melleit és az oldalkocsi elkapla a szekeret és azt
egy zalai gazdát és leányát
az árokba borította. A gazda és leánya kiboiuilak a szekérből. Mindketten súlyosan megsebesüllek. KU lönösen a leány állapota súlyos és életveszélyes. A szombathelyi kórházba szállilollák őket.
A nyomozás megindult. A molor-kerékjiárl állítólag egy vasvári gyógyszerész vezelte, aki kijelentette, hogy hajlandó a kárl megtéiiteni, valamint a győgykezcllelési köliségct ledezi.
Egyre szorosabbra fonja a hurkot a becsehelyi önbetörés gyanúsítottja köré
az ujabb főtárgyaláson kihallgatott tanuk vallomása
Nagykanizsa, Január ft Több ízben irlunk a Becsehely községben elkövetett üzleli betörésről ainil a csendőri nyomozás szerint fllilólag Odor József, a károsult üziettulujdonosnő fiatal férje követelt volna cl, azért, hogy a betörés elleni biztosítás összegét felvegye.
A csendőri kihallgatás alkalmával Ódor nemcsak beismerte a csendőrök előli azt, hogy ö maga kftvette el a betörést, de elinondolla azl is, hogy ezl adósságai miatt telte, és eljátszotta a csendőrök elöli az egész bűncselekményi
A törvényszéki tárgyalás során
Údor tagadod mindent és azl hozla fel véde mére, hogy presszióra tette a beismerő vallomást.
Ezérl a bíróság n.m liozoll akkor Ítéletet, hanem ujabb tanúkihallgatásokat rendelt el.
Ez okból voll ma a másik lát-gyalás, amelyen a nyomozási végző csendőri és az olt voll községi birót és községi jegyzőt hallgattak ki legelőször.
- Kiss István cscndörörmesler részletesen elmondolta, hogy idegen ember oda be nem tehette a lábát. Odor sirva fakadt elölte és ugy ísmerle be csclekedelél. Majd elj.lt-
szolia, hogyan halolt be üzletbe, hogyan njomla be az ajló ablakát és ezen keresztül dugva kezél, be-lüliől az ajtót. Horváth körjegyző ugyancsak szemébe mondta Odor-naü önbeismerésének és vallomásának minden részletéi. /?<icsek György községi bíró szinlén terhelöcn vallott. Vitéz Szilly Dezső kir. ügyész és dr. Báron Pal védő miután megnyugtató bi onyilék Odor ellen meg mindég nincsen, a csendőrdetektl-veklöl felve t ujj és láblenyomatok besz rzésél és a szombathelyi csendői-liszihelyelles beidézésél kérték. A bíróság helyet adoll a kérelemnek. Igy ebben az ügyben még egy lő-lárgyalás lesz rövidesen.
(fi.jszaktu rddióJtlenUs) * ■•laarolá-yieil Intásel sala 10 órakor (a-lantli Véltoxékony Ida hlafltlya-déaaal éa éjj.lt fagyokkal.
| csöms SáUutÜ UmOUA U
ÍUlMQ&xÁcá ttyfétÚ
B«mui(l>:
Zsoldos és dr. Karcag Szaliá ünlal
Trcnsdanubla
A izódátQvaQ mint ar||umantum
Vér folyt a s/epetnekl bálon
Nagykanizsa, Január fi
A szomszéd Szepelnek községben táncmulatság voll vasárnap esle. — Fischl András Irafikos valami szőlő-csere ügyében beszélgclell a sógorával, kissé félrevonulva a bál forgatagától. Eközben valaki a malsc-so\'soláshoz 20 lilléres jegyeket kínált neki Fischl nem vett. A sógorát pedig, aki veti volna, lebeszélte. — Erre a Jegy-árusitással megbizoll rendező a kezeügyébe akadl szódái-üveggel ugy vágta fejbe Fischl Andrási, hogy azl menten elöntötte a vér. Autóra lelték és még az éjszaka behozták Kiskanizsára, ahol dr. Dely Károly orvos részesilelle első segélyben. Állapota nem élelveszélyes. Az eljárás megindult.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológia! mag-f gyeló jelentések i Hétfőn a Mmhiék-llt: Keggel 7 órakor -fl, délután 1 -rakor +5, este 9 órakor -|-3.
Felhőzet: ligéiz napon át boiull égboltozat.
Szélirány: Keggtl északkelet, délben délnyugat, este nyugati szél.
SALVATORFORRÁS a vese, hólyag, reuma gyógyvize
a hagyaavaa oaapadékot faloldja éa llyanak képiódéaét maoakadélyoxaa • a riumás fájdalmakat magas Qntatl • »aaa- éa hólyaghomokot alté»olll • aukorbatagek gyagyltala
Üzlelvezelőség: Budapest, Erzsébet-tér Is
H ZALAI KÖZLÖNY
1930. január 1.
A féltékeny udvarló
leleplezle a tolvaj cselédicányt
A bünkrónikákban szokatlan módon került rendőrkézre egy tolvaj cselédleány. Az udva lójr leplezte le, miután összeveszlek.
Andris Ti réz 21 éve6 nagykanizsai cselédleánynak udvaroll egy lialal-ember, aki féltékenykedett a leányra. Emiatt többször összeveszlek. Legutóbb a fiu egy idegen monogramos zsebkendőt látóit a leánynál. A monogram Sz. J. belükből állott. A fiu kérdőre vonla a leányi, aki veszekedés után elárulta, hogy a zsebkendőI Szegő Jenő házából lopta.
Ugylálszik a szerelmes bizonyságot akart szerezni arról, hogy a leány csakugyan igazat mond, azért átment Szegöékhez és elmondotla, hogy Andris Teréz, saját bevallása szerint tőlük zicbkendől lopott. — Szegőék feljelentést lellek a rendőrségen a tolva| Cfeléd ellen, akit vasárnap elöállilollak a rendőrségre. Azonnal házkutatást tartottak szolgálali helyén levő lakáján és ennek során sok uri fehér- és asztalnemül találtak, ami kétségtelenül lopásból származik.
A vallatás során a csclédlrány beismerte, hozy a talált holti ikat Szegőék hdzdből topta. Ugy adta elő a dolgolt, hogy mikor Szrgöné ál|öll látogatóba Cseh pékmesterék-he/, akivel szomszédok, (tt szolgál a cseléd Is) a leány besurrant S;e-göék lakásaira és a nyitóit szekrényből, valamint egy ládából lopta a nála talált fehér- és asztalnemüeket. Kél izben követelt el igy lopásokat Szegőék kárára, ami legnagyobb részt megtérül.
A leány ellen az eljárás tovább folyik. A njomozali iralokat áttették az illetékes járásbírósághoz.
Baltapárbaj apa és a fia között
Nagykanizsa, Január ö Sormáson történt nemrégen, hogy idb. Rudán József bognármeoter a fi i feleségével kártyázol! a családi asztalnál. Eközben jö t haza ifj. Rudán József, aki a|>jáv.<l együll egy házban és egy kenyéren lakik. A nős fiu szintén le akart ülni övéivel kártyázni, azonban a 68 éves ap|a kijelenteti?, hogy nem já\'szik a fiával, annak indu\'alos természete miatt. A dologból összeveszés lelt. A fiu durván és indulatosan odaszólt apjához, akiben ugyancsak nekifeszült már az ital. Az öreg bognár erre fogta indulatában a szekrény alatt fekvő baltát és azzal kétszer olyat vágott liá-nak a fejére, hogy azt elborította a
vér. De a fiu sem volt rest, noha csupa vér volt, ö is megkente az apjal valami nehéz tárggyal, ugy, hogy az is sebesülten a földre került. A fiúnak a baltaütések folytán még az agya is megsérült és még mindig kórházban fekszik, mig az apa karácsony előtt került ki a kórházból.
Ma tárgyalta ezl az ügyet a nagykanizsai törvényszék egyesbirája. Idb. Rudán József őszintén beismeri mindem és mindent magára vállalt. Ugy látszik, felülkerekedett benne mégis az apai érzés. „Ne igyék annyit I Kerülje a bort I" — figyelmezlelte a biró. Majd kihirdette az ilélelet. Az öreg Rudán egy hónapi fogházal kapott. Az Ítélet jogerős.
A kályhától tüzet fogott és elégett egy gyermek
Keazlhely, Január 6 [Saját tudósítónk telefonjelentése.) A Keszthelyhez tartozó Felsőmajor-han megrendítő gyermek-szerencsét-lenség történt.
Komjáti József uradalmi kocsis felesége két apró gyermekét lefektetni készüli. Már levetkőztette őket, amikor valamiért kis-aladl az udvarra. A két gyermek egyedül maradt a szobába. Egyszer csak az asszony velölrázó sikoltásra lett figyelmes.
Berohant a szobába. Négy éves, Józsi nevű fiacskája ott feküdt összeégve a padlón. Kis Inge, ami a kályhától tüzet fogott, pernyékben maradt csak presenyévé égett testén. A még kisebb leányka nem tudott égö testvérkéjén segíteni. Dí nem tudott segíteni már a kélségbeesell anya, sót az orvosi tudomány tem: — a gyermek a keszthelyi kórházban még az este 11 órakor meghalt.
A vizsgálat megindult.
Elsőrangú
beszálló vendéglő és szálloda
súlyos betegség miatt azonnal átadó
Főút 21. szám alatt.
zsirt egy hatalmas bödönben a kályha mellett hagyták A szobában jáiszadozot! a gazda 3 éves Rozika nevű lelnykája, aki véletlenül beleeseti a zsirosbödönbe, melyben még egészen forró volt a zsir. A szerencsétlen gyermek valósággal megsült a zsírban. Még voll benne élet, mikor szekérre lelték és behozták a nagykanizsai Horihy Miklós kórházba, de segíteni már nem lehetett rajta, kevéssel beszállítása után a kórházi ágyon meghall.
A halálos szerenc\'éllenségröl távirati jelentés ment a kaposvári kir. ügyészségnek, mely kiadta a temetési engedélyi.
A csendőrség folytatja a nyomozást, hogy megállapítsa, kit terhel gondatlinság címén felelősség a gyermek haláláért.
Megsült a forró zsírban egy 3 éves kislány
Borzalmas gyermektragédia történt Berzencén
Nagykanizsa, Január 5 Vasárnap délelőtt borzalmas gyermektragédia történi a közeli Derzence községben Tomaslcs János gazdál-
kodó házánál.
Tomasicséknál disznóölés voll, mely után azonnal hozzáfogtak a zslrolvaszláshoz. A már kiolvasztott
P»m 30 241/1 Lonoori 25 051/1, Níwvori 5I5S0 Hrunael 7200, Milano 1701, tüílrld 54 05, Am.loiiUm 207 70. UuUti 122 78, Wien 72 5T. Sotu 3\'73>/<, Prtíj. t 29. Varrt 57Bndapnt ■O-llI/l fltriád (HP/i. U ukarei - < 6V«
iparművészeti kézzel varrott
kesztyUk
(•pori, estély, utca) Lászlón* GrOnhut Erzsi
kesztyülparmfivéazetl mUhslyében 33 Deá^-tér 2., I. em.
Férfi ing
Tájékoztató iraki
Fehér, puplin elövel.......2 80
Fehér, színes elővel.......280
Drapp, szines elővel.......2 95
Feliér, puplin elővel.......4\'20
Fehér, szines puplin elővel.....4 20
Drapp puplin elővel.......4 35
ln fehér, puplin elővel ......4 90
I" fehét, szines puplin elővel .... 4 90
la fehér, puplin elővel...... . 610
1" fehér, szines puplin elővel . . . . 6\'10
1" drapp, puplin elővel......6\'35
1" divat sefier.........6 60
I" Oxford...........7\'60
1K fehér és szines puplin .....9\'80
I" fehér pique és damast, redős elővel . 7-35
l* frakk ing dupla kézelővel .... 8 30
Hálóing....... 3 40—6 35-7 70
vásárunkat
folyó hó 20-ig
a nagy kereslet miatt meghosszabbítottuk.
Ilyen olcsón
jó férlfi inget
soha nem vásárolhat
Perlsz és beck
férfi- és nfii divatáruháza a „HATTYÚHOZ" Erzsébet-tér II., Központ
szállóval szemben.
Menyasszonyi koszorúk és fátyolok nagy választékban.
1031. január rt.
ZALAIIKÖZLÖNY
ti
Az Evangellkns Nőegylet
jelmez-bálja
Hagyományaihoz málló fin/< s külsőségek, igazi farsangi szinek kavargása, sok gyöngyözö kacagás, kilogy-halallan jókedv reggelig, — ezek jellemezlék ezidén is az Evangélikus Nőegylet jelmez-bálját.
A Polgári Egylet különtermében 9 órakor elkezdtek már gyülekezni a Jelmezetek. A nagyieremben pedig n város és a környék reprezentáns társaságának .civilben\' maradi része kíváncsi csoportokban várta a bevonulást. Végre rázendített a cigány az indulóra és hosszú sorban megkezdték körsétájukat a.maszkák". Az est legszenzációsabb jelmeze kétségtelenül az ápolónő volt, az orvossal és a beteggel, akit kórházi tolókocsin sétáltatlak körbe-körbe. (Krátkyné, Kelemenné, Csuka Béla.) Szebbnél szebb, csupa öllel, sikk, elegáncia és humor jelmezek vonullak fel hosszú sóiban. A nagyonu bohóc, a mezei virág, a liliomos urak, a bohém pár, a pókháló, az ABC, a szobacica a szakáccsal, a vértespár, a hólabda, a kislány, a redoul-toalett, a pierelle és plerot, a gaucho, a Csikós, a tengerész, az orgona, a piros rózsa, a cseresznye, a sziv, a pasa, a szerpentin, a vörös ördög, a púder pufnl, a sárga bohóc, a ro\' oko dáma, a rongyos hercegnő, a szeglü és ki ludná seb tiben (elsorolni, mi minden bomlott egyszerre a csárdásba, amikor rá-zendült a báli megnyitó.
Tartott aztán|a jókedv szakadatlan. Igazi, hamisítatlan, őszinte, meleg hangulat ringatta át a szezon legszebb báljának résztvevőit a szürkülő hajnal óráiba.
Az Evangélikus Nőegylet elnöknője, dr. Kritky Istvánná olyan munkát végzett a körültekintő, gondos, szép rendezéssel, amiért méltóbb el ismerést nem mondhatott volna néki Nagykanizsa társadalma, mint az a szomorú na,>|aink közepette valób n ritka siker, ami a fénjes báli közönséget egy őszintén vidám farsangi éjszakára egybelorrasztotla.
RdtfiófiT^.
Sxabó Gyttrqry juhh*.
UnboraíoriumdtHin fííal .1, udvar
SPORTÉLET
Vasárnapi sporteredmények
A vasárnapi sporleredmények élén Isméi i küllöldöp lurázó csapatok eredményei állanak.
A Hungária folytatta és győzelmesen fejezle be német luráját. Kiemelkedőbb a budapisli nemzetközi munkásuszóverseny erkölcsi és közönség sikere.
Eredmények:
Futball:
Hungária—V. fttr. B. Leipzig 5:1 (3:0) (Lipcse).
Törekvés—Locarnó FC 3:2 (Lo-carnó).
Monlpelller—Bocskai 4:1 (Monl-pellier).
Népjóiéit MSE—US Siracusa 0:0 (Siracusa).
III. ker.—Andalúziai válog. 2:1 (Malaga).
Bohn SC—Torres 4:2 (Sasssri).
A SENOER ,VARRÓGÉFF.K
nton A6LEOdOBBAK I
2 ingyen nap a
Sc&utsz
Áruházban
Mult évben zalaegerszegi üzletünkben rendeztünk ilyen vászonárusltást 2 ingyen nappal, melyen a kővetkező szerencsés vevők kapták vissza a teljes vételárat:
Zalaegerszegiek: Dontbay János, Kámán Attila, Leier Jánosné, Lillik Béla, Lukács József, Horváth Gyuláné, Szalay Sámuel, Szenczi Gergelyné, Boár Janka, Bogdán Jánosné, Büchler Ferencné, Dornun Kálmán, Ferenczy István, üércze Józsefné, Markó üizi, Suták Ferencné, Oymese Lenke, Horváth Islván, Kcreszlury üyörgy, Lóránt Jánosné,
Schaller Jolán, Vajda Vendel né, Vizsi Ferencné, Zsömbölyi József, Tóth Sándor.
Vidéklek:
Ralimorszky Róberlné Nagykanizsa,
Dolgos Ferencné Boncodlöld, Farkas Karolin Netnes^páii, Kiss Juliska Nagyfalud, Nemecsek Ferencné Vasvár, Mórtcz Aladár Körmend, Oisolyák Uyörg^ Resznek, Dr. Szűcs Andorné Nagyfalud, Tólli Ilus Gógánla, Kiss Ferenc Zalábescnyö, Szabó Pálné Kerkakulas, Zsidó Józsefné Bocfölde, Varga József Tűrje.
NAPI HIRIK
NAPIREND Január 6, kedd
Hóm. katolikus : Vizkeíeszt Proteal : Vlzker. Izraelita: Tebelh hó 17.
Várost Színház éa Urán a Mozgó .Hajrá, hajrá..." kalandor slágslígtr. — Szenzációs kiegészítő műsor.
szertári éjjelt szolgálat: I. hó ~végélg a .S - 1-tér 21.
Oyógyai I végéig Ersrébel-I
.Szalvator" gyógyaserlár
UózISrdó nyitva Kggel 6 ólától uli 8 ózálg (bétfő, aaerda, péntek délután, kedden egéaz rap nőknek). Tel.: 2—1>.
Január 7, azerda
Kómal katolikus: Lucián Proltsl.: Atilla. Izraelita: Te\'ieth há 18.
— A Leányklub táncestélye. A
Szent Ilona Leányk\'ub ezidén is megrendezi a maga farsangi lánceslélyél: február 14-én, a Koronában.
UJévl zsolozsma
Gyűlölöm a hitszegő multat, Az élettékoztót, a nyomorultat, A bűnbe, az é.vbe, a kéjbe merültet, A hitványságokért hevUltet... Minden gonosznak rút csiráját... A vétkek vétkét, emberek ős hibáját...
Imádom a jót, a dicsőt, a szépet, A hitet, a vallást, a reménységet I Fohászom kllldöm mindenek Urának. Legyen kegyelmes ennek a világnak!
ndro U in a mi i ■ Tibor
— Halálozás Megrenditő halil-hirt hozott héllőn délután a táviró Nagykanizsára. Scodnik Rezső miniszteri osztálytanácsos, a nagykanizsai folyammérnöki hivatal voll vezetője, Budapesten meghalt. Scodnik az utolsó hetekben sziv bántalmakat érzeti, de sem ö, sem orvosa nem tulajdonítottak neki nagyobb jelentőséget. Tegnap, héllőn délelőtt rövid rosszullét után meghall. Az innét csak nemrégen távozott Scodnik Rezsői Nagykanizsán is sok barátja gyászolja.
— A nagykanizsai Ipartestület
január havi elöljárósági Illését lolyó lió 8-án, csütörtökön este 8 órakor larlja meg.
A Keresztény Tisztviselő nök Egyesülete az uj vezetőség é6 az Egyesület tagjai liszteletére január hó 10-én a Polgári Egylet éttermében esle 8 órakor tarsasvacsorái tendez, melyre ezulon hivja meg az Egyesület tagjait, azok hozzátarlozóit és jóakaróit. A kélfogásból álló vacsora ára 1 P 20 fillér és kérjük arra, csütörtökig a Zalai Közlöny kiadóhivalalában, Mázol Lujza pénztárosnál való szíves jelentkezést. A rendezőség.
— A hűséges szolgála! jutalma. Kedves ünnepség színhelye voll vasárnap a DSzA vasul nagykanizsai osztálymérnöksége. Akkor adták át ünnepi keretben a nyugállományba helyezeti Henne Frigyes blokkmester-nek a hosszú és becsületes szolgálata jutalmául a Pogány Sándor vezérigazgató állal aláirt mUvészi kiállítású díszoklevelet Pollacsek Henrik DSzA löfelügyelő meleg szav íkban méltatta Henne Frigyes munkásságát, aki meghatva mondott köszönetei a meleg ünnepeltetésért.
— Hadirokkantak elsőbbségi joga a piaci elhelyezkedésnel. Nagykanizsa város pénzügyi bizoll-sága egyik értekezletén szó voll arról, hogy a tndlrokkant Iparosok, árusok a piaci kirakodásoknál, az elhelyezkedésnél elsőbbségi jogot kapjanak. Akkor elhatározták, hogy ezzel a kérdéssel külön értekezleten foglalkoznak és megfelelő javaslatot terjesztenek a városi közgyűlés elé. Tegnap délelőtt tartották meg ezt az értekezletet dr. Krátky István polgármesternél. Több hozzászólás ulán az a lervezel merüli fel, hogy mindenekelőtt a IfíO, 75, 50 százalékos hadirokkantak nyerjenek elhelyezési, azután |ö|jrnek a régi ipirjogu kirakodók ; mig a 25 \',,-os hadirokkanlak az. 1925 ív ulán nyert iparjogu kirakodók előli részesüljenek elsőbbségben Az értekezlet ebben a formában konkretizálta |avaslalál, amely a legközelebbi képviselőtestületi ülés elé kerül.
— A PFAFF varrógépnél olcsóbb van, de Jobb nincs.
-— Az Ipart BltTetl dalárda Igon tiszteli tagjait lolkérjtlk. hogy ma kedden délután i órakor az. Ipartestület helyt Bégében tontos Ügyben okvetlen megjelenni azlveakedjenok /lz ipartestület ilnOke
— A nöl kar azerdán este II ómkor próbát tart a zeneiskolában.
— A Keszthelyi Vasutas KOr — mint ludósilónk Jelenti — szombaton esle lólsikerüll előadási rendezett a Bocskaiban. Előadták Szenes Béla : A csirkefogó c vígjátékát. Az összes szereplök kilellek magukéri és a közönség nem fukarkodoll tips-ban, kacagásban. Különösen kilün\'ek jó játékukkal: Székely Bözsi, Magyar Bözsi, Dervarics István, György Béla. A betanilás és rendezés Horváth Elek főtiszt érdeme Előadás után vidám hangulalban láncmulatság következeti.

/
KLLKN

MELL:
^ttsztiCCu)
ZALAI KÖZLÖNY
1931 lanuár 6.
Városi szinház és Uránia
Január 8., kedd
Hajrá, hajrá...!
Kilandor-vllágiláger IS felvonásban.
Kiegészítő műsor.
— Meghívó a Szent Ilona Leányklub teájára. A Szent Ilona Leány-klub folyó hó 11 én, vasárnap délután 6 órakor, a Missziósliázban műsoros teái rendez. A kedves műsoron kacagtató vígjáték, tánc szám és az öregcserkészek kilUnó man-dolin-zenekarának számai lesznek a kiemelkedők. Belépődíj nincs. Tea 1 pengő. Meghívókat nem bocsát i-nak ki, hanem a lagokal és a Leányklub jóbarálail ezúton hívja meg a Rendezőség
— Lugkőoldattal megmérgezte magát. Monos Pélerné nagycsepelyi asszony lugkőoldattal megmérgezte magát. A méreg borzalmasan össze-égette az asszony belső részeit, ugy, hogy pár óra múlva relteneles kinok közöli meghall. Teliének oka ismeretlen.
— Szegény embert még az ág
Is... Marion József az uzsal erdőben erdöirtás közben oly szerencsétlenül csapol! fejszéjével egy ágra, hogy a felpaltanó fadarab lejbevágta. Koponyaalapi löréssel szállilotlák
kórházba.
■Yt
— Tánc-est. Ma e«le 8 órai kezdettel a Kaszinó nagylermében Össztáncot tarlók. Különórák egész nap. Odbor tánctanár.
— „Gyerünk a gőzlflrdőbe I"
Ezt halljuk ma mindenfelé Kanizsán. A tél! társasélet egiik legkedvetebb gócponlja lelt a gőzfürdő. 1U találkoznak főként bálok, késő éjszakába nyúló farsangi kimaradások után a fáradt mulatozók, hogy feilií<-sUI|e-nck. Az egészség, a testápolás, a szépség megőrzésére keresve sem lehel jobb és olcsóbb alkalmai találni, mint a jó gőzfürdő. A kinizsii gőzfürdőben pedig igazin ciak |ól és kellemesen lehet pár félórái el-töllenl. Kellemesebb csak a kádfürdőben lehet azoknak, akik a kádat többre becsülik Egy |ó masszázs azonban mindkét eselben valóságos újjászületés.
Aini/ Itl axerxffnk, marod fon a vdroMbtin
Reklámárak!
I kg. teljes zsíros
Irapplslasajt ...... P 2-60
\'/< kg. la leavaj ...... P 1-—
t/a kg. klv. finom juhluró P —"80 1 drb. pogácsasajt
(Quargll) ......... P--04
1 dob. spanyol szardínia
200 gr............. P --70
100 gr............. P — 40
1 üv. kitűnő tearuni I 11. P 3 80 I üv. magyar konyak
0 7 II............P 3 80
1 üv. balatoni rizling
1 II............. ... P 1-—
\'/< kg. fiss pörkölésü kávé
5 féle la kávé keveréke P 3\'-
TeasQteményrk, Pekk.rek, .UK\' éa Horn mami teák óriási választékban kaphatók
Hnszel és Friedenthal
csemegekereskedéiében.
NAGYKANIZSAI SEGÉLYEGYLET SZÖVETKEZET
Caangary-ut 7.
Alapíttatott 1862-ban.
Télutón 587.
ÉRTESÍTÉS.
A Nagykanizsai Segélyegylet Szövetkezet
IB3I. január hó l-én nyitja meg
70. évtársulatát.
Egy dzletrász után hetenkcint I pongö fizetendő.
A könyv 4 évre azól, de kívánatra minden év végén felszámolható, mely esetben az addig befizetett töke, kamattal együtt folyósitlatik.
Kölcsönöket adunk kezességre, jelzálogra vagy értékpapírra. A tarlozás |teli vagy havi befizetésekkel törlesztendő.
Uj könyvecskék a szövetkezel helyiségében (Csengery-ut 7. dr. Rapoch (éle ház) minden nap kaphatók.
soe< Az igazgatóság.
Sikkasztó igazgató
Budapest, Január f>
Székely Zsigmond, a Mich-féle aszlalosárugyár igazgatója 50 000 pengőt sikkasztott. Lakásán házkutatás alkalmával 33 000 pengőről szóló takarékkönyvet talállak. Az igazgató felaján\'olta az okozott kár azonnali megtérítését.
KÖZGAZDASAfl
( ) Tejellenőri tanlolyam. Tudósítónk jelenti: A keszthelyi gazdasági akadémián ma megnyill a halódik lejellenőri lantolyam, 48 hallgatóval Az ünnepélyes megnyitás keretében Szlankovics Jinos, az akadémia igazgatója, a tanlolyam vezetője hosszabb beszédben ísme-r-telte a tanlolyam céljtt és módszereit. A tanfolyam előadói: Ndray Aurél, Kukuljevic JózsJ és Csiky László gazdasági aüadémia tanárok.
(—) Kényszeregyezség. Nddai Ignác és fia keszlhelyi nyomda és papírkereskedő cég kérelmére a nagykanizsai kir. tötvényszék megindítóba a kényszeregyezségi eljtrásl. Vagyonfelügyelőül dr. Roóz Ádám keszlhelyi ügyvédei rendelte ki.
TŐZSDE
A inai tőzsde külföldi általános kedvező hangulat következtében az irányzat bar Iságos, a lorgalom nem nagy. Bécsi és helyi konlremin vásárlások következtében az árak javullak. A barátságos liányzat zárlatig eltartott. Fixkamatozásu papírok piacán a túlkínálat következtében ludikölcsön gyengüli. Valula és deviza piacon a forgalom mérsékelt élénk kereslet következtében az árfolyamok javullak.
Teratartóuáe
Üuza tszv. 10/111., dt. 10 tilt. és a rozs 05 jUt. emelkedett.
Buaa Uizav. !7-<a 13 60 13-S0 73-«> \'3 7a 14 05, /!>-ea 1395 14 46, 80-«. 14 0U —14 60. Junánt 77-eu 13 50-13 60, /S as 13 tS 1375, 79-es 13 85—13 9j 10 aa 1390 14 C0 R ni 89J-KOO uk upr. i2 50 3^0, töraipi 15 00 17 OO. uí ,9 50 19 7o. tengerin. 12 15 1225, junlotull 1130— II Í0, repce 25-50-2600, korp. 8\'jS 8-50.
Serfeitáiár
felh.|U> 3052, endailan 574 itndJ -20 -,-22, .zedett 1-18—1-20. bilit. I köiíp 1-14 -,-l6, könnyű 110-112, l-só icodü Dug 1 08 — 1-10, ll-od rendti óreg 00 I Oti angol sllldó t-15—1-20, sulonnl >.<yOan I-24 000, lati 150 l\'5S, hm 170-1 80, izalonnta lálaerUa 1-50-I-54.
Női és férfi divatárukban v
nagy választék A SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL [
V Telelőn 40f. Föut-Cangery-ut sarok Telelőn 406. V
— Elsó Magyii Biztosító palota
Saékely Vilmos buiortelepc
♦ Naayltanlxsa, ▲
Mor/Oy Mlkló*-uí *.
Bútorvásárlásnál ugyanazon kedvezményt adja, mit bárki más.
Saját kárpitosmiihely.
Aszlmd és jíltbetegiég, mell- és tüdőbaj, görvély- és angolkór, paj.-smirigynagyobbodás és gólyva-képződés eseteiben a lermíszelci „Ferenc Jóasel" keserűvíz a gyomor és belek működéséi kitűnően szabályozza. Eutópai és ameiikai klinikusok tuberkulotinus egyéneknél tapasztalták, hoty a betegség kezdetén jelentkező székrekedések a Ferenc Ió«H viz használata folytán lényegcsen enyhüllek A Ferenc lójsef keserűvíz gyógyszerárakban, drogériákban és füszerüzlelekben kapható.
valutAk
Angol L 27-70-77-85 (lefoah. 19 60 80 00 Cseh k. IÍ.-85-1697 Oán k. 152-60 15320 Uinir 10 02-10-10 Dollár 565 80-571 80 Pnnrin t. 72-40 22 70 Holl. 729-70-230 70 Lengyel 63-75 «4 15 Leu 3-36 3-40 Uv« 412-418 Líra 29 75-30-06 Márka 135 75 136 35 Norvéft 157 60 153 20
Peseta —•----■—
ScbttL 80 20 83 60 SviMI- II0-Í0 III 00 Svéd k. 152 90 i53-50
DEVIZÁK AmuL 229 87-230-67 Balgréd in-tó 10-13 Berlin 185 93 1,16 33 Brüsszel li 67 79 92 Bukareat 3-38-3-40 Kopenh. 152 65-1(3 05 London 27- 3 37-81 Madrid 58 00 61-60 Milano 2V84 29 9t Newjor 570-20 71 80 Oailo 152-52-152 92 PáriS 22-40-22 47 Priaa 16 90 18-96 Sióna 4-12-4- 6 Stockh. Ib2 90 IM 30 Varsó (3 90-64 10 Wien 80-27-80-55 Zürich 110-58-110 88
vese-, hólyag-,gyomor- és cukorbajoknál, köszvény és reumás megbetegedéseknél, de különösen vese- és hólyaghomok és dara eltávolítására kiváló orvosi szaktekintélyek által ajánlott
elsőrendű gyógyvíz, llázl ivókurára rendkívül alkalmas.
Állandóan friss töltés!
Főraktár:
WEISZ MÓR
Nagykanizsa, Király-u. 21.
WmBP SJ\'AW
Az állatok le|lédését elóaegitl, az angolkór, bö\'KvutUdls, nvatakodás, syipju-rácás, lol\'rágás kllejlftdését megikidá-Kozta. ha pedig eztk már kl(e|lódtek, eieeel megszünletl, i a esflkö\'t állatokat erótel|es le|lódésnek lndlt(a. Malacok lellaláaát, Umarást, lark- és lülrágást. a vályúk ia |áazlak rágását elhárltla. I\'er\'ózó betegségek ellen az állítok ellenállóképességét lokoczi
I kg. PEKK elegendő:
I lelnótl sertés 200 mpl idagjára, vagy I malsc 40ll-f00 napig lerledfl . 100 to|ós bar mii 3 hónapi . . 1 vemhes Iliién v. kanca 2 hónapi . I vemhes koca 3 hónapi adagján . 1 borjú vagy csikó 5 hónapi adagjára
Eredeti gyárt árban kapható :
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény és növény-védós/erek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. A bíróság mellett. Telefon: 130.
1931. január 6
ZALAI KÖZLÖNY
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jó ismerőseinknek, hivatalok kiküldtMIeir.ek és muraközi les\'véreinknek, akik felejl-heletlcn jó feleségem, drága édesanyánk, nagyanyánk elhunyta alkalmival átemelésen való megjelenésükkel nagy fájdalmunkat bármi módon enyhíteni igyekeztek, ezúton mondunk hálás köszönetet.
Kengyel Ferenc is családja.
Nagykanizsán, Klnlzil u. 23 sz. szilírct kézb. I c\'aiM. 32
Vincellér és uépAnxhouúr.n felvételik Ulnéppuszlán, u. p. Mngyarszer\'la
tl-lv. Í.K
nuktárhalf latgat keresünk a várói kö.-pontjában. — Huiserlís Iroda (Bazár U-\'ym} 57
Alllla-u. ?4. szám itali léi ház aladá.
-30
APBÓHTWETÉSEK
Eladó Csengeryutca 18. alatt 724 n öl telek. 5800
Bérautók leg|obbak lego\'csóbban bár-birhova Kaufmanu Manó autóvAHahtánál rendelhetők. Telefon 167, vagyai. Qaiat-e Nádor u. 6. Sürgönyeim: Autótaxi P368
Olasz anyanyelvemen tanltok Berlitz Iskolai módszer szerint lehető I e-iövidebb Id5 alatt Bővebbel a kiadóhivatalban________. 68°I
Különbejáratu butoroaott szoba n belvárosban kiadó. Clm a kiadóban. 56
Rél falaxéntéaéra fuvarost keresek. Jelentkezés Zrínyi Mlklóa u, 22. 42
Sofffir. Tanult kovács, vi/sfcá/ott katonai soflőr, ál\'ást keres. Szereléshez éri, józan és becsüteles jc\'lemü. nó len fiatal-ember Szabó József soU\'r, Hahói. 7022 ElAnyomda dúsan felszerelve legdiva tosabb mintákkal. Kárpáll Bözsinél, Krtl-caey utca 15. í: 404
Frlaut J«it6, Erxaébat-tér 2.
Vállal minden terjedelemben vízvezetéki, egészségügyi, központi főz- és melegvíz-fűtési berendezéseknek sierelését. csatornázást, továbbá vasszerkezeti és egvéb lakatos munkákat. Telafois 0-08. 5793
Férfi Ingek, nyakkendők, harisnyák, kesalyllk stb. a legnagyobb választékban s a legolcsóbb árban — Kaufmann Káro\'y •ágnéf. 70 J1
Újdonság,
STANDARD
3» számú 3 I 1 csöves vlllanyhálózatl készülék, hangszóróval együtt, a havi részlet \\\\ 16 pengő
SZABÓ ANTAL
fegvver, lőszer és sporlárunagy kereskedés rádió- és grainofon-osztálya.
Codüs hangstöró 60 pengö
Pénxkölosflnt bekebelezésre minden összegben a legelőnyösebben és leggyorsabban folyőslttat Aoxél lunáo pénz-kölcsőnkOzvetltő irodája Nagykanlssa,
Horthy Miklós-ut 2 szám. ___63M
A még megmaradt játékok minden elfogadható áron lesznek kiárusítva —
Ksulmann Károly cégnél.
7C00
A legszebb kézimunkákat készítheti
PFAFF varrógépen.
Vevőink dijmentes oktatásban részesülnek. A világhírű Pfaff varrógépek kizárólagos raktára:
BRANDL SÁKDOR ÉS FIA lépnél
Deák-tér 2. szám, a felsölcmplomnál.
< llkilríuili bármilyen rirrógéphez. gfphimzölonalalr. Itt h jlpolij i legjobb niiiifglm. ►
Tóth Oyula és neje Scluister
Ilona mély fájdalomtól lesújtva tudatják, hogy foirón szereteti egye\'leu kis
Lacikájuk
jinttár 4-én délután >/z4 órakor rövid szenvedés után meghall.
Drága kis halottunkat január hó 6-;ui délután \'/z4 órakor kisérjük utolsó uljára a temető ravatalozó terméoöl. Nagykanizsa, 1931. január 5.
Szerettünk mig éltél, siratunk mig élünk.
Nyugodjál csendesen 1
Gyamarbajoaok, étvágytalanak
vegyenek
„GáSTROMENT"-et
mely a legkiválóbb gy-\' gynövényelr, lüvek é> gyökerek kivonatátiól késztll A Itg-caodáaabb hatánu háalasar. Veglege ■en niegiztlnteti a gyomor rendcllcneaié-geil. Caodái határát elismerő levelek ná-zii dic élik. PrrtblUvegel !■— I\' elólrgei bzktltdéie ellenében bérmenlve küld a kéizitő : Maian B. *<i Ttraa Buda-peil, VII., Péterlly Slndor u 49. 59
Rendkívül olcsó vásárlási alkalom!
január 31-ig
Fekete és szines pántos női cipő 7-50 tő)
Lakk, dtvpp, barna gyermek pántos cipő 450 n
Férfi cipők....... 1250 n
Női hócipők 35—36 számban 5 — n
Női fekete és barna lakk hócipő 1750 n
Férfi hócipők...... 1450 n
Férfi Tretorn sárcipő..... 850 n
Gyermek hócipők .... 3-50 n
Gyermek fekete lakk és drapp hócipő 9-50 n
Prima teveszőr commode-cipők 5 — V
Flór gyermekharisnyák .... —■75 n
Flór női harisnyák..... 125 n
Sámfák........ 1 — n
Lúdtalpbetét....... 1-80 M
Talpbetétek....... — 15 »
TeKinise meg Kirateatainteat
TURU
, Cipőgyár
fiókja Fő-ut 12.
H
ZALAI KÖZLÖNY
1930. január 1.
N J* R í
0) E
0) M
X
0)
I
Báli újdonságok nagy választékban
raktárra érkeztek, úgymint:
Görgettek, Crepp de Cí)inelc, Tifftís&ek, Crepp szzatin
minden minőségben és színárnyalatokban
Menyasszonyi kelengyék minden kivitelbenésárban
Ágynemű vásxnak, Damasíok, b. siffonok, asxtal-nemliek, sxines fefiérnemií anyagok
minden minőségben
1
"0
9
3 *
0 «
IBIS
Sl
10 *
n
3
n »
N
I*
ah
£ «
Kirschner Mór divatáruháza U
SzftIS és borgazdaságban, BárdlbOkk, Somogyntegye lavaszi szál lilásra kapható: elsőrendűen fejlett egy éves la hazai
gyökeres szőlővesszők,
gyllmOlcsfaollvány, kereszlesfenyö, ak\'c sorfánál; és erdösilésie, maklura élósövény.
Kérjen árajánlatot!
A nagykanizsai klr. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
U17P/1930. tkv. szám.
Árverési hirdetmény és árverési feltételek.
Báron Józset vigretujtatónak Németh Józael nagykanizsai lakós végrehajtási szenvedő ellen Indított végrehajtási Ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérel e következtében az 1881 : LX. t. c 1«, I4Ő, és 147 §-al értelmében elrendeli a végrehajtási átverést 60 P tőkekövetelés, ennek 1929. évi Jullus hó lS-lól Járó 8% katrala, 2)i P 55 MII. eddig megállapított pet és végiehajláil és as átverés! kérvényéri ezúttal megállapított 31 P 10 fikl. kollsfg, valamint az eiennel caalakozolluak kimondott Pr. nk M. Manó 473 P 04 (111., 22 P 31 llll. é» 36 P 60 llll., I.uastgarten Samu 134 P 32 llll. Kelemen Reasó 105 P 86 llll., 127 P 29 flll., Magyar Erdőbirtokosok f-\'aéttéke-shö R T. 53 P, Lugolln MUvek cég 26 P
52 llll. Matyar Hollandi Bank RT ICO P és a Si.vád Pótkávígyái R T. 112 P 20 f!íl„ Fekele Andt r 205 P lőkekőveteléi és fáiu lé ai behajlása végell a nagykanizril ktr. látásbiróság területén le.ő, Nagykanizsa városbsn lekvő s a nagykanizsai 490. sz\'lkvben .\'48. ht9Z. a. felvell ház, 225. s: s. udvar és kert Ingatlannak végiah-jláat szenvedő nevén álló te eréizére 20.0 Pengő kikiáltási árban.
A telekkönyvi halóság az árverésnek a kir. járásbíróság hivatalos helyiségében (Igazságügyi palota, földszint 8. a|ló) megtar tiná s 1931. évi Január hó 30. napjának d e. 10 óráját Itlzl kl és az áiverési feltételeket sz 1881 LX. t.-c. 150 § a alapján a kővetkezőkben állapítja meg:\'
Az árverés ah keiüló Ingatlan a kl kiállási ár leiénél alacsonyabb áron nem adhaló el
Az árverelni szándékozók kötelesek bá-nalpénztll a kikiáltási át 100 o át készpénz ben, 1 agy az 1881 : LX t.-c. 42. §-ában meghatározott áitolyammal számlto\'t óva-dé.képea éilékpapitosban a kiküldőiméi letenni, vagy a bánatpénznrk előleges hlríi leiéibe helyezésé\'ól kiállított leléii elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árvaéli teltételekét átállni (1881 :LX H 147. 150., 170. §§ ; 1908 XL1. t.-c. 21. §) Az. aki sz ingatlanért r. kikiáltási álnál magasabb igétetet lelt, ha többet leérni senki sem akar, köteles nyomb-n a kikiáltási ár százaléka azetltit megállapított bánatpénzt az általa igéit ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908 : XLI. 25. §)
Nagykanizi a, 1930. évi november In 6. Gombár s. k. klr, tbiró
A kiadmány hllelitll Mlkó i. k.
Linóleum, futószőnyeg,
Cacuvx aiányag, utltakará, lágiáráaatta, libtörlök
gyári lerakala *■"
HIKSCH ÉS SZEGŐ cégnél.
fehérnemű ishariSn
^oppolás. varrás
Z^fatR VARROQípp77
13313/-30. sí.
Vght. 344 sz.
oi
lAtln
NAGYKANIZSA Fióküzlete: Fö-nl 1.
Árverési hirdetmény.
Dr. lioch Oszkár nagykanizsai Ügyvéd áltsl képviselt Soj mer Sándor bej. cég zalaegerszegi lak\'s Javára a már fizetett összeg levonánával <63 P lóké és löbb követelés járulékai erejéig a nsgykanlzssl klr. járás iróság 1920 évi 5773/\'. szimu végzésével elrendeli kielégítési végrehajtás folytán végrehatási szenvedőtől 1929. évi december 5-én lefoglslt 1600 P becsült ingóságokra a mgy-anlzsai kir. járásbíróság fenti számú véjzésévii az árverés elrendeltetvén. annsk az 1908. évi XLI. L-c 20. §-a alapján az s\'ább megnevezett s s foglalási jegyzőkönyvből ki nrm ttlnő más foglaltat k javára ii az árverés megtartását elrendelem, de c ak arra ai esetre, ha kielég tésl joguk ma li fennáll éi ha elltnUk halasztó hatályú igénykereset folyamaiba nincs, végrehajtást nzenvedő lakásán, Morgánypu\\ztán leendő megtartására hatfrld^Ul 1931. évi Január hó 20-lk napjának délután 2 órája tűzetik kl, amikor a bíróilag lefoglalt tehenek s egyéb Ingóságokat a legtöbbel ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg bersáron alul is el fogom adni még akkor Is, h* a bejelentő fél a helyszínén nem jelennék meg, ha csak eMenke ó kívánságot Írásban nem nyilvánít.
Nagykanizsa, 1931. évi január hó 3án.
Elek László 8. k.
60 kir bírósági végrehsjló.
Legelőnyösebben vásárolhat
RUTODT KOÓ KÁLMÁN
■P I l\\ 9 dúsan felszerelt butorraktá-
rában - Nagykanizsa, Magyar-utca 8. és Horthy Miklós-ut 5. sz-
Órláit választék legújabb stllü bútorokban li. Kedvező fizetési faltátelek. Tekintse meg vételkéuyszer nélkQI.
Nyomatott a Dél zalai Nyomda éa Upkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Feleifis tlzietvezr-if. • ZnUti Károlv)
71. évfolyam 5 szám
Nagykanliia, 1931 január 8 csütörtök
Ara 14 fillér
POLITIKAI NAPILAP
SKJkeulMg: iupp«l Sngir ul 2., <||el IS.
KUaótlIvslal : [\'Sut 5. uim. Kcnlhtlyl fMkklfldóhtvil.l Konulh uto 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajoa
EKflielM ára: cg; hón 1 peogí M Miiét T,.,ln„. I SMrttMtó^s 431. ulo, (Í1H 71) ,t t,0° \\ KU06hlY.nl 78. Keaatbclyl Hók 13
Utügy és idegenforgalom
Irta: dr. Bud János ni. kir. kereskedelemügyi miniszter
A magyar kormány i azd tsági rekonstrukciós politikájának egyik kiemelkedő programpontja a magyar úthálózat tervszerű kiépítése. A vezetésem a\'alt álló kereskedelemügyi minisztérium tiz évre terjedő ulépilési programot dolgozott ki, amely közei négyezer kilométer útvonal átépítésit foglalja magában, beleértve a községi uth\'lozat kiépítését is.
A községi úthálózatban a legfontosabbá vasútvonalakhoz csatlakozó, úgynevezett beköti utak átípltése, amelyekon a községek és fal/„k is fokozoltabb mértékben kapcso\'ódhat-nak az annyira fontos mezőgazdasági exportforgalomba Misik nagy leiadat a magyar fürdőhelyeket a fővárossal összekötő modern utvonalak megépitése, továbbá a Balaton ide-
?;enforgalmátiak érdekében a Bala-ont és környékét — a mostani országútnak mo\'tcrn *ulóultá va\'ó átépítésével — összekötni Grdcon, Salzburgon, Gasteinon és Münchenen it Európa kit nagyfontosságú idegenforgalmi úthálózatával, a német és svájci úthálózattal.
A program első etapia az imént nyert befejezést, a nemzetközi vonatkozásban is nagyjelentőségű buda-pest—bécsi állami ul megnyitásával, miután az előző évben már elkészüli a fővárostól a Balatonhoz vivő nívónál, amelynek szintén kiváló jelentősége van a magyar idegenforgalom emelése szempontjából. A hudapesl— bécsi állami ul közel 200 km- Imsz-szu, a modern technika vívmányaival épilelt közül, melynek jelentősége mersze túlnő a magyar u\'épilés ke-rclein. Az u| müul nagyobbrésze hengerelt aszfalt; harmadrésze bituménes felületű, jelentékeny a betonburkolat felkasználása is; a községeken átnrnö szakaszok pedig klskö burkolattal ké szüllek. Az egész útvonal átépítése mintegy 12 millió pertg\'be került. Az állami útépítés igen jelen\'ékeny ösz-izegekkel évről-évre folyik és fede-zeiül az aulóadó bevétel szo\'gál, amely az emelkedő forgalom kapcsán állandóan növekszik.
A nyugat és kelet közöli létesült, ez a modern útvonal nemzetközi vonatkozásban is figyelemreméltó, mert jelentékeny részéi fogja képezni annak a transzkontinentális au\'óstrádá-nak, amely az eddigi lervek szerint Calaislól kiindulva Kalkutláig vezetne Biuxelles, Liege, Frankfurt, Nürnberg, Bécs, Budapest és Slamhul érintésével A nyolc ors-,ágon átmenő mintegy háromezer kilométernyi internacionális müul megvalósításánál Magyarország már kész, modern utvonalakat bocsát a nemzetközi autó forgalom rendelkezésére.
E szempontot értesülésem szerint a transzkontinentális au óut eszméjét
f .\'I vető Mliance Internationale de Tourlsme is magáévá lelle. A Magyarországon nyugatról keleti irányban áthaladó, most megnyílott buda-pest—bécsi állatni ul műszaki szempontból nem rna\'ad a nyugati államok nagy útépítései mö^ö\'t, ad ni-niszlrativ és ulpolitiksi szempontból ped g az a jelentősége, ho,;y a nemzetközi vonatkozásion is nagyfontosságú útvonal megépítésénél nem egyes közü!etek (megyék, városok) ulüg-, i vezetőinek egyéni felfogása, hanem az ország egyetemes érdekeinek figyelembevételével, centrálisán álgondolt tervezel érvénycsü It .•len, amely ugyan akkor reális viszonyban áll az egyes útszakaszok Ichelési kö ül nényeivel Eddig főként Franciaországra hivatkoztak az útügyi szakemberek nem-/.< (közi tanácskozásain, mint ahol a centrális it ügyi iga/gálás minden vonatkozásában értékes eredményi ■ udolt elérni. A budapesht-bécd álla mi ul megnyit, sa után az útügyi szakérlök a magyar példái is felhozhatják annak igazolására, hogy a kormányzat kezében Oss.eíuló központi iga/gatás a céltudatos útügyi politika terén v dóban nagyobb ered-
ményt tud felmutatni, mint a depar-lementális ré^z tunika.
A magyar útügyi politikával összefügg a magyar idegenforgalom cél-lud los fejlesztése, meri a |ó tit elö-le\'télcle annak, hogv a külflldi utas a gyors és kényelmes : ulóközhkedést válassza. A mull évben jóval löbb, mint százezer idegen fordult meg Budjpeilen, ami már elég jelentékeny forgalom nemzetközi viszony-latbin is. A \' idegenforgalom ügye Magyarországon must mir s/inlén a közgazdasági problémák homlokterébe ketlill t\'s az idegenforg ilom fejlesztése a kormány, a [óváros és a vidék együttes munk\'\'j\';t kívánja meg. Budapest a v.lág egyik lei,s:cbt> városa, szinte predesztinálva v.iii az idegenek Ital ilmas lömegének befogadását. Kttllurális és - zép ntlvé.zeti in ézményi\'i a legkényesebb igényeket is teljesen kulégi tk Világvárosi viszonylatban is a legnagyobb jelentősébe a mazyar fóvátom:k at, iMgy páratlanul bőséges és na^vétlékű gyógyforrásai vannak Budapest furdő város, ahol a tökéletes felszerelésű szanatóriumok élén jeles orvosok á l-nak a g) ógs ulásl kere\'ő\'a szo\'gilatára.
Ma már minden kullurorsz <gban elsőrendű kö/gardasági íeladrt az idcgenfoigilom lervzerü gondozása. Az utizás olc.íóhbátélele a cél. Nagy
tömegek megmozdulásával az idegenforgalom, ez a lálhaiallan Imporl, amely nem kárlra, hanem |avára van a külkereskedelmi mérlegnek, mindinkább az államháztartás egyik jelentés bevételi forrása lesz. Meg kell ismertetnünk a külföldi látogatóval mindazt, ami kiválót Mdűnk termel, ve-.enyképes gyáripari termékeinket, művészi izltfsü kézműves és háziiparunk termékeit is. Fel kell hivnunk a külföldiek ügyeiméi mindarra, amit az ország lakói a művészet és irodalom terén alkolnak, ismertetnünk kell a népviseletekel, népi szokásokat, egyes vidékek különlegességeit, más-szóval mindazt, amit a turista sem otthon, sem más országban nem tajál meg
Ahhoz, hogy idegenforgalmunk virágozzék, tervszerű idegenforgalmi akció szükséges, amelyhez ujabban hoztál riozik az idegenfp galom kél modern propaganda e-zköze: a rádió és a film is. Az országba való be lép\'st meg kell könnyíteni és minden eszközzel kel\'emessé kell tenni az idegenek it1 tartózkodását. Olcsó árak, |ó kiszolgálás előzékenység és figyelem a legjobb reklám. Kormány és társadalom, Hváros és viJ\'k mindezeket a szempontokat ligyelembe-véve dolgozik a magyar idegenforgalom fellendítésén
Nagy ankét May Gr miniszternél, az egységes buxafajta termelés megvalósítása érdekében
Gyömörey Isivein a x akció mielőbbi mefjualósltúsa melle// — Mlnd-axon husiiknak megsxerxését kór/e. a kormánytól, melyek ax export
mlnlisófjei megütik
Budapest, JttnuAr 7 Muyer Jinos földmivelésügyl miniszter a buzaletmelögazdák, a malomipar és a sü\'öipar képvisclőil mára szakértekezlclre hívta össze, amelyen tárgyalás alá kerültek 8zok a javasolt gyakorlati intézkedések, amelyek eredményeképen az o szá^ minél n\'gyobb konformis buzalőme-gekel a legkiválóbb minőségben ler melhessen és veltiessen belföldi és külföldi p acokra
Az e\'nöklö Mayer miniszter minden felszólalásra vála-zoll, m íjtl tiltakozóit az elltn, mintha a ni gyár buza minősége leromlót! volnt\'. Ez nem áll. E,évben a buza a hőség miall gyorsan heéit és minden más búzatermelő országi) in is emiatl kisebb vi-lt a sikérlarlalom, a ■■ ik-\'r minőség mini rendesen, de a Iáin lás folytán a sikérlatlatom és minőség gyarapodott és a naeglevS bú-
zák minősége ezévben is tejesen megfelelő.
Barcza Ernő helyettes állam ilkár közölte, hogy az egységes túltermelést a kormány — szántiiva a gaidaközömég buzgó ós szakav ,lott közremfikö lésére keresíltll fog|a vinni és p dig a régi magyar hu záböl minőségre és mennyiségre egyaránt kitenyésztett, n. mesile\'t búzákból. Javaslata szetint az egységes buzafajia termeiéinek a hátom országrészben külön klllöia egy-egy körzetből kell kiindulnia. A kivitelre három alternatívái ajánlott. A javaslat szerint lehetővé vá nék az ország búzatermelésnek ti 8 év ahtt egységessé létele.
Darányi Béla, a Futura igazgatója a nagyobb uradalmak p ima vctőmaajiinak igénybevételéi java solta.
Gyömörcy Isívíin orttxiifit/ylílöal képviselő,
aki, mini ismere\'c\', évek óla gyakorlatilag I \'glaUozik a buzanemesi-hs pro\'tlémájíval és ezen a téren úttörő mu.tkál végzeit, hosszabban rámutatott arr,\', hogy a mai gazdasági helyzeten u^y lehel eredményesen segíteni, ha — bármi áron is — príma gazdasági terményeinket ki tudjuk vinni a külföldi piac a. Azért azt indítványozta, hogy ne várjunk addip, amig majd a nemesilelt huzák megfelelő kv mtumban nekünk rendelkezésre állanak i xporlra, de a fö\'dtnüvelésügyi kormány igyekezzék mindazoknla meglevő buzakész\'elekel most megsiere/ni, amelyek az export minőségei megülik és exportálja azo kai. Kivitelünk révén a buza belső ériéke is természetszerűen emelkedni fog. Nagy gaz tasági felszabadulást jelenti ez az akció, lís mig fokozatosan, mi-
ZALAI KÖZLÖNY
A miniszterelnök bécsi tartózkodása alatt aláirják a bővített barátsági szerződést
Bethlen január 26-án és 27 én lesz Bécsben Gazdasági tárgyalások Magyarország és Ausztria között
Budapest, Január 7 A miniszterelnök bécsi utjának idő
pontjára nézve megtörtént a döntés. Bethlen István gróf miniszterelnök január 26 és 27-én lesz Bécsben, amikor aláirják az 1823-ban létrejött barátsági szerződés kiegészitett és kibővíteti szövegéi és czenkivtll fontos gazdasági természetű tárgyalások is fognak folyni.
Emsxt a nép/óléit minisztériumban
Budapest, Január 7
Ernszl Sándor népjóléti miniszter
ma megjelent minisztériumában, ahol
Pettko-Szandlner államtitkárral majd
Tury Bélával tanácskozott.
IS petíció a fővárosi udlau-Idwk ellen
Budapost, Január 7 A törvényhatósági választások eredménye elleni peliciók benyújtására ki.UzOtt határidő ma délben lej \\rt. A törvényes határidón belül 7 választási kerület választási eredménye
ellen nyújtottak be felszólalásokat. Összesen 15 petíciót nyújtottak be az igazoló választmány elnökének kezeihez.
BeíOlen é« Baltaxdr klbé-k Illése
Budnpewt. Január 7 Baltazár Dezső református püspök közölte, hogy Bethlen István gróf miniszterelnökkel való kibékülésének ténye igaz. A kibékülés baráti és őszinte volt. Mindketten megegyeztek abban, hogy a közönség részére ezzel az üggyel kapcsolatban nem nyilatkoznak.
Kománla telmondotta a vasúti kUtelékt dl/MoMst
Budapest, Január 7 Románia felmondotta a vasúti köleléki dijszaoást a magyar-német —cseh—osztrák és lengyel viszonylatban. Ennek oka az, hogy Románia az uj heiyi árudijszabást át akarja vezetni a köleléki dijszablsba is.
Mayer miniszter a magyar gazdák életbevágó problémáiról
nyilatkozott az ország kisgazda küldöttségeinek — A kor mány kl fogja vezetni a gazdákat a bajból — hangsúlyozta a miniszter
»
nál nagyobb mennyiségben indul a nemesitelt buza kivitele, nyugodtabban folytathatjuk az exportbuzának még jobb feljavítása iránti munkásságunkat. Csatlakozik Darányi Igazgató javaslalához.
Az értekezleten! angsulyozlák, hogy a kitűzöd nagy cél keresztülvitelére minden összegnek rendelkezésre kell állania.
A sütőipar képviselői teljes elismerésüket fejezték ki a miniszternek a termelés egységesítése iránt kilejtett nagy tevékenységéért és azt a kívánságukat fejezték ki, hogy a malmok a lisztek minőségét a vásárló sülöiparosokkal közöljék és bizonyos minőségért garanciát vállaljanak.
Szabók? államtitkár meghalt
Budapest, Január 7 Szabóky Alajos pénzügyi államtitkár állapota változatlanul válságos. Már közel 3 napja öntudatlan. Erő-beli állapota egyre hanyatlik.
(Éjszakai telefonjelentés) Szabi államtitkár este 23 óra 57 perckor meghalt.
Agrárbolsevizmnst akart
Révai a vidéken megszervezni Budapest. Január 7 A legújabb kommunista szervezkedéssel kai csolatban letartóztaloll Révai József a rendőrségen beismerő vallomást tett. Az ö munkája főleg arra irányult, — mondotta — hogy az agrárbolsevlzmus vidéki szervez kedését Indítsa meg. Szerencsére még Idejekorán lépett közbe a rendőrség és sikerült előállítani mindazokat, akikkel Révai összeköttetésbe lépett. A szervezkedéssel kapcsolatban közel 20 ember van őrizetben a főkapitányságon.
Az olasz repülőflotta
liz egysége Brazíliába érkezett
Rio de Janeiro, Január 7 A Balbo o\'asz légügyi állantiitklr vezetése alatt álló repülöíaj 10 gépe átrepülve az Atlauli Óceánon, a brazillal Port Natalba érkezeit, ahol Brazília külügyminisztere fogadta őket. U\'jukat hlrom nap múlva folytatják Rio de Janeiroba. A repülöraj nagy sikere egész Olaszországban óriisi lelkesedést keltett.
Kihallgatták Hankó miniszteri tanácsost
Budapest, Január 7 A népjóléti minisztériumban a legfőbb állami számvevőszék kiküldöttei ma többek közöli Hankó Elemér miniszteri tanácsost, az elnöki osztály volt vezetőjét hallgatták ki. A vizsgálat még a jövö hetet is igénybe fogja venni
Erdélyi Béla bünOgye a kúrián
Bddapest, Január 7 A kúria Szeőke tanácsa febiulr 3-án tárgyalja Erdélyi Béla gyilkostági bűnperét. A vádat Atányi Já-zsef koronaügyészhelyettes képviseli.
Budapsit, Január 7 Az ország különböző részeiből Budapestre érkezett kisgazdaküldöll-ségek ma délután felkeresték hivatalában Mayer János föidmivelésügyi minisztert, akinek segítségét kérték panaszaik elintézésében.
Mayer János miniszter válaszában hangsúlyozta, hogy a kormány tisztában van azzal, hogy milyen nehéz helyzetben van az eladósodott gazdaközönség. Hogy tulnyomórész-ben raját hibájukon kivül jutottak súlyos helyzetbe a gazdák. A kor mánynak is fájdalmat okoz, hogy nem állanak semmiféle eszközök rendelkezésére, hogy gyökeresen teljes egészében változtathasson a mai viszonyokon és máiól-holnapra megmentse a gazdaközönséget, amely odajutott, hogy apai örökségétől is megválni kénytelen.
a birtokok •landldsa A kormány azért létesítette az ötös bizottságot, hogy kidolgozza a
bajbajutott birtokok szanálásának módozatát, továbbá a rendelkezésre bocsátott körülbelül 100 millió pen-gönyi összeget a gyors segítségre. Ebből az ősszegből azokat a birtokokat mentik meg, amelyeknél az adósság még nem haladta lul a birtokot értékét. A munka már folyamatban van. A kormány megfelelő időben gondoskodni kíván arról, liugy erre a célra továbbmenő ösz-szegek Is rendelkezésre álljanak. J< árverések telfllyyesxtése részben pénzügyi, részben igazságügyi kérdés és meg van győződve, hogy előterjesztésére az érdekelt miniszterek komoly megfontolás tárgyává teszik a lehetséges intézkedéseket.
■1 vagyonvdltságíöldek ügyéoen a kormány mar teli in éz-kedéseket, amelyek su yos pénzügyi áldozatokat jelentenek a kormánynak, amely mindent elkövet, hojy segít sen. A kéidés véglegea és gyois
_1931 január 8
megoldása azonban az ország pénzügyi erejét meghaladja. Ezért arra kell lörekedni, hogy legalább a mai viszonyok közölt lehetséges keretben segilsen a helyzeten. Bethlen István gróf miniszterelnök is elsőrendű kötelességének tarlji, hogy megakadályozza a gazdaságok koldusbotra jutását.
A Midbérletek kérdésében
hangoztatta, hogy a bérleli szerződések a lörvény védelme alatt álla-nik Minden olyan esetben azonban, amikor hozzá fordulnak, hogy az ab-normis áihinyatiás következtében beállott eltolódásokat orvosolja, Igyekszik engedékenységre rábírni a bérbeadókat. Még minden egyes esetben kap-cltálás ul|án sikerült eredményt elérnie. A jövőben is kész közbenjárásra. Végűi hangsúlyozta, hogy a kormány ki fogja vezetni a gazdákat a bajból.
A küldöttség tagjai éljenzéssel és tapssal fogadták a miniszter válaszát.
Magyar labdarugók külföldi mérkőzése
Budapest, Január 7 A kü földön lurázó magyar labdarugó csapatok tegnapi mérkőzései a következő eredménnyel végződtek: Nápoly: FC N poll-B>c»kai 3:2, Párma: Sábát ia—Panna 1:1.
Szivén szúrlak egy tüzért
Kecskemét, Január 7 Vízkereszt napján este ittas katonák és rendöiök, valamint több polgári személy között összetűzésre került a sor a Szegedi utón A verekedés során Deák Ferenc tüzért szlven-sjurták. D--ák szörnyet halt. Rajta kivül hatan megi ebcsültek. A vizsgálat megindult.
Egy nagykereskedő öngyilkossága
Féoa, Január 7 Breuer Józs-1 58 éves füszernagy-kereskedő, a város egyik ismert üzletembere, tegnap cégének raktárhelyiségében revolverrel a szájába Ifllt és a sebészeti klinikán, ahová a men ók szállították, estére meghalt. Breuer Józsefet, aki Jakab nevű fivérével a Unuer Testvérek fűszer- és gyar-matáiunagykereskedésnek, Pécs egyik legnagyobb üzletének tulajdonosa voll, a mai súlyos gazdasági viszonyok kergették a halálba.
Joffre marsall temetése
Párts, Január 7 Joffre marsalll a nemzet nagyjainak kijáró hódolattal és gyászpompával kisérték utolsó útjára A Notre Dame székesegyházban tartott gyászistentisztelet után a gyászmenet az invalidusok templomához vonult, ahol az egyedüli gyászszónok Barthou hadügyminiszter volt, aki lendületes szavakkal méltatta az elhunyt marsa I érdemeit. M .jJ a koporsót a templomba helyezték el.
(ÉJtzskal rádíóJeUnUil • Mh»M-glal tattaat aata 10 érakar- Ja-l.atl ■ További hSaallya4éaaal, arAa lággyal, uArai IdA fártiaté
á Női és férfi divatárukban k
nagy választék A SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL l
V Telefon 4W. Föut- Ccngery-ut sarok Telefon 406. Ti
mm Elió Magyar Biztosító palota. L_
_____ZALAI KÖZLÖNY______
Jogerős Sstemszö István fytírom-esxtendei fegytfáscbUntetése
A Kuiia hozzájárult Szemző felemelt büntetéséhez — A. sikkasztó városi tisztviselő a budapesti gyűjtőfogházban van, előrehaladott tödőbaja miatt
1931. január 8_
Ötven éves a M. T. I.
A Magyar Távirati Iroda 19M janu r 1 én ötvenedik é*foyanuba lépett.
Tisza Kálmán koimánya 188 J. d cember 28 áii larlotl minisztertanácsán elha\'áro/ta, hogy Maszák Hugó és Egesy Géza állal lelálli-totl MTI számára 1881. (snuár I lói kedvezményt bizlosil a magyar szentkorona országainak terdlelén a lá-virda használatára azzal a feltétellel, hogy a közöli tudósításodat, mellőzve minden pártérdeket, teljesen tárgyilagosan fog|,k megszerkeszteni és a luJósilás n; ujlásában a külön-bözö pártlapok közöli különbiéget nem fognak lenni Ugyanekkor a kormány félhivatalos jellegel köl C6önzölt a MTI nek. Az uj intézmény a külföldi lapok tudósilását függellenitelle a bícsi Correspondenz Bureautól. Maszák és Egesy 1898-ig vezcllék a MTI I, amely idö alatt Maszák a királytól nemességet ka pott és engedélyi arra, hogy vezetéknevét édesanyja nevével kiegészítve, Szegedy-Maszák-r.t változtathassa.
1898 ban a kormány engedélyével a MTI-t Radó Sámuelnek adlák el, míg Szegedy-Maszák a főrendl-háii napló szerkesztője\' leli. Egesy pedig más pályán helyezkedett el. Radó nagyobb nemzetközi Jelentőségre emelte a MTI-t, összeköttetésbe lépeti a leglöbb európai ludó-si\'ó irodával. R idó 1898. augusztusában váll meg a MTI-lól, amikor a kormány Fabró Henriknek, az országgyűlési gyorsiroda tanácsosának ajánlotta fel a vezetési, közben azonban a Karolyi-kormány a MTI-t államosította és annak élére Németh Alfrédot, a miniszterelnökség sa|tó-oizlályának tagját nevez e kl. 1920. augusz\'usában Némelh Alfrédéi vlsz-szaiendellék a minisztériumba és ekkor a kormány leveldl Kozma Miklós szolgálaton kívüli huszárkapitányt bizla meg a MTI vezetésével Trklntettel arra, hogy a kormány nem akarta továbbra is állami kezelés alatt tartani a MTI-t, Kozma részvénytársaságot alapított, mely megvette Fatwó Henriktől a neki liz évre adott állatni koncessziót. Kozma Miklós ezután fokozatosan kiépítette a MTI belföldi és külföldi szervezetéi, ugy, hogy mi a MTI-nek 23 nagyobb vidéki városban kirendeltsége és az oiszág minden részén 473 tudósilója működik, a külföldi nagyobb városokban pedig külön tudósítói vannak. Ezenkívül a hírszolgálattal kapcsolatban és annak alitámaszlása céljából löbb meliék-vállalalol is létesített.
A MTI ötvenéves jubileumára való tekintettel a külföldi távirati i.odák az idén tavasszal Budapesten larljik meg kongresszusukat.
Stricit OrUt
fá.li 20-2B, London 25 051/1, Newyork 516 12l/i, Brtlaael 7200, Mllanc 27 0H/I, Madrid M 50, Amsterdam 207 8 I. Uetlln 122 81. Wien 72 60. SoOa i-73\'/i. Prigi 1,29\'íl, Versé 57 85, Budapest H-Mh kelgrád 9-IÍH\'n, Birkáiul K6Vi
Nttgykanlzaa, Január 7 Még ismerelrs az a nagyszabású bűnügy, amit Szemző Islvln voll városi adóhivatali tisztviselő követett el, amikor szám\'alan egyénlöl, a neki adóbefizetésre áladotl vagy felvett pénzekel elsikkasztotta. A mgy-kanizsai törvényszék annak ide|én I évi és 10 hónapi börtönre ilélle Szemző Istvánt 63 rendbeli sikkasztás, csalás, okiralhamisilás mialt Az ítéletet az ügyész és a vádi ilt is meg-tellebbezte. A p\'csi tábla megval-toztatla a lörvéryszék ítéletéi Megállapította a hivatali sikkasztást és Szemző büntetését 3 évi fegyházra
Nagykanlza, Január 7 Az év el6Ő nap|aiban mind\'n üzletember mérlegel készít, hogy meg állapílsa vagyoni viszonyait éi főleg azt, hogy milyen voll a lefolyt esztendőben az üzletmenet. A nsgyka-nizsai ipartestület elnöke, Kiss Ernő mosl állította össze a nagykanizsai iparosság 1930. évi mérlegét, amely nagyon szomotu jelenségeket állapit meg. Eszerint az 1930. esztendő a nagykanizsai iparosság éleiében rendkívül súlyos gazdisági év voll. Sokkalta súlyosabb a mull esztendőnél. A munkanélküliség még nagyobb mérvekel Öltött a nagykanizsai mii-helyekben. Az iparbcszünlelések és szünetelések az előző évhez képest erősen emelkedtek Sok volt az uj iparengedély! k\'rők száma is. Ugyanis az iparossecéd, munkál nem kapván — önállósításra törekszik. Da
em He fel. Musl foglalkozott a klr. kutii a lábla ítélete ellen benyújtóit semmiségi panaszokkal és azokat elutasította. Ezzel a táblai Ítélet jogerőssé váll.
Szemző Islván |elenleg a budapesti gyűjtőfogházban van, ahová súlyos lüdőba|a mialt beutalták. A kúria ilélete mosl érkezel! le a nagykanizsai kir. Ügyészségre, amely a jogerős Ítéletet felküldi a gyűjtőfogházba, ahol Szemző előtt kihirdetik. Szemzőt egészségi állapotinak |obbulása után a sopron-kóhidal fegyháiba fogják szállítani, aholSárdy Géza is tölli fegyházbüntetését.
néhány hónap múlva kénytelen belátni, hogy — csalódolt. Lemond iparenjedélyérfll. A lanoncszerződé-sek száma feltűnően csökkeni. A mesterek érthetően egyrészt a jövő kon-kurrensél IVják a tanoncban, másrészt a tanonccal járó erős terhektől is szabadulni törekszenek.
Ám álljanak itt a mindennél han-gosabban beszélő számok:
1926 ban a nagykanizsai Ipartestületnek még kb. 1400 lajstromozott lag/a volt, 1931 Január elsején 1053. Mig 1929 ben 810 iparossegéd voll Nagykanizsán, ma nem érik el a 600-at- 1930-ban bejelenteti 78 Ipar-beszllntetés és 8zünclelés voll az előző év 64 cselével szemben. Voltak sokan olyanok is, akik az előző évekbe i szünelelteilék iparukat, de hivatalos törlésük csak most történt meg. 1930-ban 170 voll összesen, 1929-
_
ben 141. Az elmúlt eszlendőben 88 uj iparengedélyt adlak kl, az előző 1929 év 93 iparkiadásával nemben. Szerződtetlek az idén 234 tanoncot, az előző 1929. év 258 szerződőit tanoncával szemben. Tanonc-szerződés törlés éa bontás az idén 67 esetben történi, amiből 33 tanonc újból beszerződön, sok pedig más pályára Igyekezett. Ezzel szemben 1926-ban 116 volt a lanoncszezző-désbontások száma. Az idén rendkívül érezhető a tanoncmegfogyatkozás, ami a legszembetűnőbb az ipa-roslanonciskolában. Felszabadulás volt 1930-ban összesen 194, mig az azelőtti évben 231.
A nagykanizsii ipartestület elnöksége emberfeletti munkát végzed, hogy iparostársainak minden ügyében 8egiiségére legyen. Eljárt halóságnál, főispánnál, minis .leméi. Adóelengedést, végrehajtás felfüggesztéséi kérle. Interveniált, közbelépett, védett, eljárt, segített, kölcsönt szer-zell. Btcsűleles, minden dicaérelre méltó, példásan önzetlen munkát végzet! a lefolyt esztendőben is a nagykaniisai ipartestület elnökségének minden egyes tagja.
És bármily sivár legyen is a helyzet — a kanizsai ipnosság kemény magyar élniakarásával ezt az ujabb Mohi! is ki fogja heverni.
örBmmal tudatjuk,
hogy a Városi S/inház uj, lökéletes hangosfllm-leadógépetl izerzelt be s már most szombalon egy uj hangosfilmet mutat be, a Király Színház nagysikerű Lehár ojkrelljél, a Friderikái (Első szerelem). A fiatal Göethe szerelme Friderikével Megható Biedermeyer történél. Hatásos, kellemes, létezik a közönségnek. Kitűnő zenés film. A dalok finomak, han-gulalosak. A láncsiámok kedvesek a kifogástalan a szinkronizáció. A női főszerepben Elga Brink nagyon jó és Hans Slüve lehetséges. Rendezéi művészi. Lehár daljáléka idillikus, poétikus hangulatok brilliáni mesterműve. Ez a film, amelynek élettelen szalagjából szinte kicsendülnek a btlbájns Lehár melódiák — a Friderika — a legiiszlább lilmköllészet Így ir a Pesti Napló filmkrilikusa. (=)
Január 8., osOtSrtBk Január 9., pántok
Mindennapi kenyér
Viligiláger 12 lelv. Kendezte luraau l-öazereplék: Charlaa Farral, Mary Dunoan.
Kiegészitft műsor.
A raktáron levő
szőrmék árát
az előrehaladott szezon miatt 30—50%-ig leszállítottuk.
Lenvászon maradékok
(Kézimunkára is alkalmas)
Menyasszonyi kelengyék
nagy választékban
SINGER Divatáruház.
öt év alatt közel négyszázzal kevesebb az iparos Nagykanizsán
Beszélő számok a nagykanizsai iparosság trianonjárói
4
ZALAI KÖZLÖNY
1931. Janu<r 8
Elsőrangu
beszálló vendéglő és szálloda
Főút «
súlyos betegség miatt azonnal átadó
21. s z á ni alatt.
1929-ben 160, tavaly 2 anya
kérte gyermekének elhagyottá nyilvánítását
Nagykanizsa, január 7
Az 1929. év végén beszámoltunk arról, hány nagykanizsai édesanya kérte az árvaszéktől gyermekének elhagyottá nyilvánítását, mert olyan körülmények közMt van, hogy nem tudja gyermekét eltartani. Több, mint 160 szegény anya fordult 1929-ben kétségbeesetten az árvaszékhez, amely ma|dnem minden esetben nagy megértéssel oldotta meg a kérdést.
Annál szembeöllőbb, hogy az 1930. esztendő folyamán csak két édesanya kérte ulolsó menlsvárként gyermekének elhagyottá nyilvánítását, holott az idén a tavalyinál is su\'yo-sabbak a megélhetési viszonyok.
Kérdési intéztünk Stőnyl Sándor városi árvaszéki ülnökhöz, aki elmondolta, hogy ezl a szinte példátlanul álló csökkenést a népjóléti minisztériumnak egy a mull év decemberében kiadoll rendelele okozta. A rendelet szerint ugyanis az egy éven (elüli gyermeket csak ugy segélyezik, hogyha a szülő azt idegen helyre tartásra kiadja. Vagyis más községbe, mini ahol a szülök (vérrokonok) vannak.
A nyomor anyái léhát Inkább a legnagyobb Ínségei választ) tk, semhogy el kelljen szakadniok szivük magzatától Az édesanyai szeretetnek megkapó megnyilvánulása ez. Annál több persze az egy éven aluli (csecsemő) kotban levőknél az anyák segélykérelme. Ha Itt az egy éveB korhatár belelt (amire példás pontossággal ügyelnek), nyomban felszólítást kapnak a mamák, hogy vagy adják ki gyermeküket, vagy megszűnik a negyedévi készpénzsegély.
Az anyai szerelelnek a nyomorúság rongyái közül való megható kitöréséről sokai tudnak mesélni az árvaszéken. Nem egy édesanyának már magának nem volt mii ennie és gyermeke elhagyottá nyilvánilását kérte. ,Inkább pusztuljak el a gyermekemmel együtt, de idegen kézre nem adom" — mondotta mégis, amikor megmagyarázták neki a miniszteri rendeletet.
Ez az Édesanya szive, amely sebet hasit testén,\' hogy vérével táplálja éhező gyermekét és inkább elpusztul, — de nem adja magzatát idegennek.
a SINGER >VARRÓGÉPEK MAan A^LEüJOBHAK !
Orvvadászok bosszúja vagy éretlon gyerekcsiny
Kövekkel dobálták meg a nagykanizsai vadászok autóbuszát — Az üvegszilánkok két vadászi megsebesítettek
Nagykanizsa, Január 7 Vasárnap kellemetlen k; lantiban volt része a nagykanizsai .Nimród" vadásztársasig Tólszerdaltelyre kirándult tagjainak, akik a Nagykanizsai Aulóbusz Vállalat egyik autóbuszán vasárnap dí\'ulán hal órakor Tólszerdahelyről hazafelé indultak. Amint az aulóbusz Tóisrerdaltely községen haladt kérésziül, a sölélb\'l hirtelen hatalmas kövek repUltrk az autóbuszra. Egyik kő az ablakot zuzla be, a másik a karosszériát érte és behorpaszlolla. A soffőr azonnal megállította az autóbuszt és a vadászok leugrállak, hogy a merénylőkel elfogják, de azok a sötétben eltűntek. A bezúzott ablak
szi\'áiikjaitót Gutlmann Viktor nagykanizsai kereskedő é6 Garay László nagykanirsai hivalalnok könnyebben megsebesüllek. Az pulóhuszon volt Pozsonyi Aliila lóUzerd; hdji vámőr-századot, aki azonnal ér\'esítelte a csendőröket a merényletről, akik nyomban megkezdték a vizsgálatot, de a tetlesekel eddig még nem sikerült elcsípni.
Még nem nyeri megállapítási, hogy az autóbuszon hazafelé igyekvő vadászok ellen sz orvvadászok bosz-8zuból követlek el merényletet, vagy pedig éretlen gyermekctlnyről van szó. A/ Aulóbusz Vállalat az okozott kárt bíróilag fogja meglérileltni a lenesektől.
A hadihölcsönhöivényes „Árgus" nevében több kanizsai kereskedőt is becsaptak
A kereskedőktől „ingyen" reklám-papírzacskókra és csomagolópapírra „kezelési dijat" vetlek fel és nem jelentkeztek többet
olvasván a hudapesli lapokban az .Árgus" iroda leleplezéséi, gyanút foglak és a rendőrségre sietlek feljelentést tenni.
A nagykanizsai rendőrség bűnügyi oszttlyán Rácz Oyula rendőr-fogalmazó a feljelentések, után azonnal meginditolta a nyomozást és összekötielésbc lépelt a budapesti főkapitánysággal.
Ttínulság: még több óvatosságot a pesli házalókkal szemben.
Nagykanizsa, Január 7 JelentetlUk p\'.r n \'ppal ezelőt\', hogy Zalamegyében egy „Árgus" név alalt működő kéleshirü budapesli ügynökség kísérletet telt arra, hogy a hadi-kölcsönösöktől összeszedje a kötvényeiket és azokért bizonyos összegeket csaljon ki. A kísérlet azonban nem sikerült, mirt Bődy Zol\'án alispán intézkedett, hogy a jegyzők gátolják meg a társaság működését a megye letülelén.
Ugyanekkor azonban a budapesli főkapitányság is megindította a nyomozást a fővárosban és ennek eredményeképen az „Árgus" vezetőjét letartóztatták.
Ma arról értesülünk, hogy a sikertelen zalai kísérlet után más bűncselekményt is követlek el az „Árgus" nevéb:n.
A mult héten ugyanis mfg|elent a kanizsai kereskedőknél egy jól öltözött középkorú ur, aki Fuchs Bélának mondotta magát és hivalkozás-sal arra, hogy a budapesli „Árgus" iroda megbizotlja — mint azt röviden már jelentelltik — a kereskedőknek ingyen papírzacskókat és csomagolópapírt kinált. Mintegy 25 kanizsai kereskedői kereseti fel »z ügynök, aki a kereskedők! M az .ingyen" papirra „kezelésiköltségei" kéri és azt a kereskedők kisebb-nagyobb összegben készpénzben előlegezlek is. Ilyenformán Fuchs többszáz pengőt veti fel a kanizsai kereskedőktől
A legérdekesebb és egyben legjellemzőbb a dologra, hogy mikor Fuchs Béla az .Árgus" nevében az ingyen papír-akciót Nagykanizsán lebonyohtolta, az „Árgus" budipesti vezetője, Ráday már a rendőrségi fogdában elmélkedett a sikerleien zalai hadikölcsön-akcióról
Közben egyes kanizsai kereskedők,
TtrataTttufc
Buza tszv. 15/111., dt. 15Í11L és a rozs 10 flll emelkedett.
Buza tlazav. 77-ea 1375-1405. 7Vrs 1390-14 50, 79-ea 14 10 U\'60. ÍO-s> 14 15-1475, dnnánt 77-es 13 65 -13 75 76-aa 13 80—1390, 79-es 1400 - 14 10 80-ai 1400 -14 15. R >u 910-920 lak. árpa 13 75-13-00, aórárpa 15 00 17 00 iabl950 -1975, tengeri tt. 13 20 12 30. dunánluli 11 40 11 S0, repce 24-5C— 26 00, korpa 900 9 10
Reklámárak!
1 kg. teljes zsíros
trappistasajt ...... P 2\'60
\'/< kg. la teavaj ...... P 1-—
\'A kg. klv. finom Juhturó P —-80 I drb. pogácsasajt
(Quargll) ... ,..... P--04
1 dob. spanyol szardínia
P—-70 P — 40
P 3 10
P 1\'—
200 gr.
100 gr.............
I Uv. kiltlnő tearum 1 II. P 3 80 1 Uv. magyar konyak
0 7 It............
1 tlv. balatoni rizling
1 II.............
\'/t kg. fiss pörkölést) kávé
5 féle la kávé keveréke P 3-—
Teasüteményt-k, Pekkarek, .UK" és Horn mann teák óriási választékban kaphatók
luszel és Friedenthal
ciemegekereskodésében.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Január 8, osQtBrtSk
Kóm katolikus: Szevér Protes\'áns: SzOiény. Izraelita: Tebelh hó 19
Vároal Színház. „Mindennapi kenyér", vllágsl-ger 12 felvonásban. — Klegéiziló műsor.
Gyógyszertári ájjell szolgálati I. hó végéig a .Szalvalor" gyógyszertár Erzsébet-tér 21.
OóztSrdó nyitva reggel 8 órától este 8 óráig (bátfő, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek). Tel.: 2—13.
— Dr. Wlnkler Ernő főrabbi és nejének előadása Zalaegerszegen. Zalaegerszegről Jelenti tudósítónk: Nagyon sikerült llceálls előadást rendezett a zalaegerszegi Izr. Nőegylet a Korona nagytermében, amely ez alkalomból zsúfolásig meglelt díszes közönséggel. Dr. Wlnkler Ernőné Munkácsi Noémi, nagykanizsai főrabbi neje hosszabb előadásában a zsidógyermekjátékok szines és nagyon érdekes felsorakoztatásával igen ériékes visszapillantást vetett a muliha. Kovács János nagykanizsai tisztviselő több Kiss, Ady és Pakols költeménybe! ado\'t elő mély átérzéssel. Majd következett dr. Wlnkler Ernő főrabbi előadása a zsidó éleiből vett rendkívül érdekes témával, amely elejétől végig lebilincselte hallgatóságát. Dr. Jungert Mózes zalaegerszegi főrabbi zárószavaiban melegen megköszönte dr. Wlnkler főrabbinak és nejének előadását. A zalaegerszegiek melegen ünnepelték az illusztris kanizsai előadókat.
— Farkasovszky Teri tánciskolájában, a. Polgári Egylet emeleti kistermében, csütörtökön délután 6 órakor karpaszományosok, esle 8 órakor felnőttek lészére tánctanfolyamot kezd.
— Az Izr. Leánytgylef piknikje. Az a nagysíabátu jótékonysági tevékenység, amjt az Izr. Leányegylet végez, teszi indokolttá azt a különös érdeklődést, amellyel a kanizsai társadalom a január 10 iki pikniket várja. Vannak azonban szempontok, amelyek még ezen lul is alátámasztják a fiatalság várakozását. Ez a szempont pedig nem más, mint a jó szórakozás, nem indokolatlan reménye. A készülődés, az a számtalan igére!, amely szerint a messze vidék szépei és ifjai is részt óhajtanak venni a pikniken, az a sok újítás, amelyet a vezetőség a mulatságon éleibe léptet, mind-mind megokolná leszi a napok számlálását. A rossz gazdasági viszonyok ellenére is megjósolható, hogy a Kaszinó öreg, ünnepélyes vörös drapériái már rég nem láttak olyan forró sikert, amilyent az Izr. Leányegylet piknikje hoz.
= A fiatalság a a sztrtlem: Murnau filmje.
— Holtnaknyllvánltás. A keszthelyi klr. járásbíróság Borbély Ágoston zalaszánlói gazdasági cselédet, voll 6. honvéd huszárt, aki az orosz harctéren eitllnt, holtnak nyilvánította.
1031. január
2ALA11KÖZLÖNY
— Gárdonyi (Qoldsteln) Ella festőművésznő portrérajzolása iránt oly nagy érdeklődés nyilvánul) meg a Csengery-ut 2. sz. alatti mü-kiállilási leremben, hogy a fiatal művésznő elhafározla, hogy porlré-rajy>Já8át még egy hé ig meghosz-szabbilja. A portrérajzolások nagyon sikerüllek.
— Egy bérkocsis szerencsétlensége. Tóth L\'.szló 35 éves nagykanizsai, Rákóczi-utca 83 szám alatti lakós, bérkociis oly szerencsétlenül esett el tegnap éjjel lakásának udvarán, hogy jobb alsó lábszárát ellörte. A kihivolt menlök elsősegélyben részesítették, majd beszállították a Horthy Miklós kói házba.
— Népművészeti tanfolyam Sümegen. A MANSz sümegi csoportja folyó hó 12 Iki kezdettel háziipari és népművészeti lanfolyamol rendez, üdbor Erzsébet oki. Iparmüvésznő vezetésével. A tanfolyam ismerteti a sárközi, blborvég, buzsáki rátét, mezőkövesdi nagy és kis Írásos, meslerke, ormánysági, szálonvarott, tülrátét, rábaközi szürhimzés készítési módját. A tanlolyam 6 heles.
TELEFU
3+1
IHifffM U
fafiqf^ArA tQpfrt
. v. -.\'.\' H/.V . . P 25.60
IttMii ét it. Karcai
Szabó Inlal
Tranadanubla
— A szimfonikus zenekar ma, csütörtökön este 9 órskor pontosan a zeneiskolában próbát lart.
— Üzletvezető alkalmazásával nem lehet tObbé Ipart űzni. A kereskedelmi miniszter rendeletet bocsátott ki azoknak az iparűzése tárgyában, akik az uj ipartörvény hatálybalépése előtt üzletvezető alkalmazásával gyakoroltak képesíteti ipart. A miniszteri rendelkezés az alábbi: Aki az 1922. évi 12 le. hatálybalépése elölt képesítéshez kötött ipar gyakorlására képesitell üzletvezető alkalmazásának kötelezettsége mellett k pott iparigazolványt, vagy iparengedélyt, amennyiben Iparjogo-sltványa utóbb az ipaiüzési jogról való lemondás, az iparnak nem gyakorlása, avagy az iparűzési jog elvonása vsgy visszavonása következtében hatályát veszti, Iparának gyakorlására uj iparengedélyt, illetőleg u| Iparigazolványt csak abban az esetben kaphat, ha az önálló iparűzések egyéb feltélelein felül az illető Iparra megállapított szakképzettséget is saját személyében igazolja. A szakképzettség hiányát üzletvezető alkalmazásával pótolni és uj iparigazolványt üzletvezető alkalmazásának kötelezettségével kiadni nem lehet.
— A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör Vegyeskara ma este próbát tart, melyre a kar összes tagjdiiak megjelenéséi kéri ar Elnökség.
— Zalaegerszegen betörlek a város leglorgalmasabb helyén.
Zalaegerszegről jelenti tudósítónk: Kedden virradóra ismeretlen tettesek vakmerő betörési köveitek el a város legforgalmasabb helyén a Kossuth Mihilyné dohánykülönlegességl áiu-dáji. A betörők az üzlet lakatot lefeszítették betörték az ajtót és ugy hatollak be az üzletbe, ahol nagymennyiségű dohánykülönlegeiségi árul és játékkártyákat loplak. Mialatt benn egy vagy két ember dolgo zoll, ezalatt künn falazó lársaik a lakatot visszatették az ajtóra, ugy, hogyha valaki arra megy, ne vehesse észre, hogy mi történik odabenn. Mikor dolgukat elvégezték, a betörők odébb álltak. Közel másfélezer pengő éi téka zsákmányt vittek magukkal. A rendőrség már nyomukban van.
=> Zseniális rendezés, ragyogó felvételek: Murnau film/e.
— A német háborús emlékérmek és keresztek adományozása folyó évi december hó 31-ig meghosszabbillalott. Az Országos Vitézi Szék, valamint a Move F onl-liarcosok Országos Szövetsége taglalnak személyazonosságukat nem kell ezentul két hadviselt aláírásával Igazolniok, hanem igazolványaik számának és a kiábiUs keltezésének leitüntetése is elegendő. A vonatkozó kérvényminták megcímzett éa megfelelően felbélyegzett válaszboriiékok beküldé e ellenében továbbra is Heeger Árpid MÁV. lő-mérnök, a „Német Frontharcosok Szövetsége" magyarországi képviselője, Budapest VI Podmaniczkz-utca 85. Telefon Aut. 117-40 utján Igényelhetők. Ezulon is felhivjuk az érdekeltek figyelmét arra Is, hogy a német háborús emlékérmek és keresitek Igénylésén k egyik előfeltétele, hogy az igénylő legalább a kormányzó által alapilotl kardos vagy kardnélkü\'i magyar háborús emlékérem tulajdonosa legyen.
— A cselédkönyvek a főszolgabírói hivataloknál váltandók ki. A községekből jötl és szolgálatot kereső lalusl leányok sokszor az államrendőrkapilányságot keresik lel cselédkönyv váltása céljából. F.zérl az alispán felhívást Intézett a községi és körjegyzőkhöz, hogy a cselédkönyv elnyeréséhez szükséges községi illető iégi bizonyítványért jelentkező feleket már a bizonyítványok kiváltása alkalmával figyelmez\'essék, hogy cselédkönyvükel az Illetékes község járási főszolgabírói hivatalánál váltsák ki.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik Mejthetel-len kis
Lacikánk
elhunyta és temetése alkalmával személyes nv g|elenésükkel mély fájdalmunkat enyhileni igyekeztek, ezulon is hálás köszönetet mondunk.
Tóth Qyula és neje Schuater Ilona.
= Tánciskola. Blagusz Elek a Polgári Egylet földszinti termében január hó 10-én kezdi meg uj tánctanfolyamát.
= Drámai jelenetek Izzó hangulata : Murnau filmje.
Jótékonyság. A Mlsazlóaházha be-lolyt adományok 1930. dec. 11- III-lg bezárólag. Készpénzben: dr. Itott Nándor |>ü«prik 120 p, Somogyi Gyutáné
ner ZalKinond lll 1(1 1\', özv. Varga (Htóné, N. N-, Itarsay György, dr. Sza-
25 P, (irat János, Séllyo^ Terézia, Slel-
lanray Győr bó \'/.Hlgmnndné 5 5 P, Gazdák Biztosító Intézetének tisztviselői 4 I\'. Fábián Unna, t-\'nrkna Vilma, N. N. 2—2 I\', Anckaleln Józseíné. Székács Vlnna 1 -IP, N. N. M) llll.. Kovács Miklós és Huszár Zoltán lll. oszt. tanulók 2(1 20 fillért. -Termóari\'lhen: Mónika nővér Szentte-rencrend lll. rondjébőt I doboz szaloncukor, cukor, Németh Kntntln 1 pár hócipő. özv. Nóvák Nántlorné cipó, ruhanemű. Berttn Agostonnó rnlmncintl. özv. Knhár Ferencné cipó, ruhanemtl, Kuhftr Ollóné ruhane-nü, játék, dr. Szl-golhy Károlvné szaloncukor, mákos polgft, Parthy l.ajosné sznloncrtkor. Ptan-der Jánosné szaloncukor, Kzállnger An-talné szaloncukor, narancs, Sörley Emiiné rtllinnemü, Arlner Vilma ruhanemU, l.lohtachelndt Pálnó élelem, játék, llo-dlea Istvánná 12 kg. bah, Csutak Klek ruhanemű, N. N. 5 kg liszt. fi kg. kenyér. Hllluinóny. Benedek Kezaőné éie-lem, Anlinlt iHlvánné élelem, cipó, vitéz Tóth Béta ruhanemű. Kovács Sehoatény Mlktósné 22 liter méz. Séllyey Terézia 1 zsák nlina, dió, aszalt gjlílmftlca, kél kacsa, kukorica, Kofranck V-né rulia-neniü, May Margit szaloncukor, dr. Tu-bnly Gyuláné 2 nár nól télelpS, dr. Nza-Imrly l.órlncné élelem, édesség, Kovács N -né ruhanemű. Mlkiós Jánosné rutin-nemll Petreslos MArtonné ImrNnyAk. édc*ség,S(rllzkó Marcii ruhanemű,Szom mer tgnácné tl drh. aapka. M. Atlco 1 kabát, 1 sAI. HalAza Torka .1 pár harisnya, Wrach éa Szogő 1 doboz nznlon-enkor, DirrlAs Edlth ruhanemtl, Oorha lalvánné ruhanemll. cipő. N. N. élelom. cipók, harisnyák. N. N. élelem. Somogyi (lyuláné 1 kosár alma, dió, mák, Varga
Élmény: Murnau fllm/e.
Károly 1 pár c.lpótatpaláa. N. N. 1 baba kocsival, N. N. cipó, ruhanemű, élelem. AnckrUeln Józaefné 80 dk. mák, Berlin Agnatné ruhanemU, Urleányok Mária Kongregációja II) üveg befótt a kórliáz mlsazló száméra, Sió Józaefné 1 rrz.vel-ler. I\'20 kg. zalr, Bahlti l.ajoa 23 kg. sertésmáj és tü\'ló, N, N. 10 mm. burgonya, Szakonyt Györgvné ruhanemű,
3 llt. bor, Kozs Oyörgyné I kabát. Vln centi Arpádné 8 pár karmantyú, dr. Krátky Istvánné 1 doboz szaloncukor, ilorvátli Jenóné 4 gyertya, szaloncukor, Török Gizella élelem, szaloncukor, N. N.
4 liter tej. (lódor Sándor 3 Ilit öltöny és 1 riu öltönv megvarráxa, Dolmányos l-\'erencnó 17 drb. uj ruhanemű, Fekete Nővérek ruhanemű, élelom, T-Uhné Jámbor Anna I télikabát. I i>ár u] cipó. I i)Ar harisnya, Hárczay Kerenorlé .Ml kg. llsz . .V2tl k. m\'ik, dr. Tamás -Jánoané t drh nyul, ti üveg befőtt éa egyél) élelmiszer, dr líévfy Zoltánná élelem. N. N. élelem, ilr. l\'llhAI Vlktorné I doboz itt-temény, Keresztény Jótékony Nőegylet ruhanemű és édesség. Motz Józaetné élelem, ruhanemű, tir. Inkey l\'át 4 mm. kukorica. Molnár (lytila t pár térll éa 1 pAr gyermekcipő. Hetíer Gyula 1 doboz szaloncukor, dr. AlmássyGyuláné 1 nyul, Száva NAndorné mákos éH rllóapatkó I drb, dr. Déry József t pár cipó, Itagladl Kóla 2 fluöllöny varráaa. Makovttzky Gyula HŰteményr Malr Katinka cukor, virág, N. N. atltomény, Széman Andorné r> kg. rizs, 5 kg. búzadara. — latén kegyelméből a jóltevólnk szíves adakozásából december hóban kiosztottunk 117 1 adag ebédet, Illetve kenyeret, gyermekeknek és felnőtteknek népkonyhAn-kon. A karácsonyi gyermektelruházán alkalmával kiosztott ruhanemű, cipó, játék é.i édesség értéke 131)1 50 l\'-t lear. kl. HAIAs szívvel mondok köszönetet mindazoknak a nomesazlvü jóltevőknek, kik szívós adoniAnyatkka napról-napra lehetővé teszik, hogy Napközi Otthonunk kiest gyermekeinek, nemkülönben nz arra rászoruló gyermekeknek naponkint meleg ebédet nyújthatunk. Isten áldása legyen mindnyájuk jutalma. Főnöknő.
= Mindennapi kenyér: Murnau remehmilve.
Tömogamaulc om énTemrfl baziLuzil kereakfHteljMr áa IjMirl
Idegesség, fejfájás, álmatlanság,
szédtl és, liágyadlság, levertség, félelemérzések eseteinél a természetei „Fereuc Misei" ke erüviz kitűnő háziszer, amely az emésztőszervek-böl eredő zavarok nagy részét megszünteti s visszaadj i a testnek és szellemnek régi munkaképességé\'. Orvosi szaktekintélyek megfigyelték, hogy a Ferenc Iónét viz öreg embereknél is megbizha óan és minden fájdalom nélkül hal. A Ferenc József keseiüviz gyógyszertá akban, drogé-liákban és lüszerüzlelekben kapható.
lözamASÁa
TŐ7SDK
A mai tőz8delrányzal tarlóit volt, csupán külföldi eladások nyomán mutatkozott egy-két értékben visszaesés. A kedvezőtlen külföldi jelentések a pijera lanyhllólag nem halottak, csupán a vásárlóknál volt észlelhető némi tartózkodás Fixka-matozásu papírok piaca üzlellelen. H dikölcsönökben az utóbbi napokban észlelt é\'énk klnálal megszűnt. Valu\'a piacon N-w/ork a nímzel-közi helyzetnek megfelelően 20 fillérrel emelkedett.
i kidipesti lózidii detiia-jerTléie
valutak \'
An*ol I. 77-70 J7-Í5 Brigi fr /P60 80 0D Ce«h k. IP-85 1698 Óink 152 60 . 53 20 Ulnár 1002 10-10 Dollár \'69 00 ,"173 00 Francia t. 77-40 W 70 Holl. T29 7Ü 230 70 L«ngvr\' 61W-M-20 Líu 3-36 )\'40 Lava 412-418 Ura 29 75 tn-05 Márlu 135 75-136 35 Norréfc 15? 60 153 20
PaMts —•---•—
(chili. "0 25 8165
5vá|el I. | -f0 II 00
Ivtdk. >52 90 53 60
dkvi/Ak
Aait. 729 95 230 Btlgrál 10-10 0 13 BarTli 135 97-1 8 37 BrUsaztl 7J-70 79 95 Bu karcai 4.38.3 40 K0|>tah.l52 65 .\'3 05 Lo idoa 27- 3 7 7 81 Madrid 59 40 61-40 Milano í>89 29 99 Ntwfor 571 30 729J Onlo 152\'70-153\'lü Párl> 72-42 21 49 PráM 16 9J-IB-t» SxóTa 412-4 6 (tockh. IÍ2 95IÍ8 35 Va\'BÓ 1 4 02 «4\'22 Wlan 10-36 * 61 7Qzicb 110-70 lll 00
Serieiraiár
rainaiUi 3052, tlaiátlan 574. zUa^-und j 1-20 -1-22. ^dolt t\'18 t\'2U, sztdc l luiép .-14 -1-16, kOnnyQ 110-112, l-»6 \'ci.uU Orcg 108-110, tt-od renúU üreg 00 I 06 Jngol Midé l\'li 1 \'70, ara inna naioban 124 0 00, aan t\'50 1\'56. r.ul 1 70—1-80, izaionma lílMttéa 1-50-1-54
tu.ji: DMitl J U U?\\1:H
Valtadat, Sar^uaUztúa. rvetba kiadó: Zalai Károly.
Vósdirolfunh Ilifinn, ne hUl«J-IUh pérullakal IdivaalML
Legjobb üditő ital a közismert
Kapható minden fűszeréi csemegekereiktdéibcn.
Főraktár:
te 1 Haltait
Király-utca 21.
.vmo
Teldon 310
ZALAI KflZLÖNY
Újdonság.
STANDARD
villany hálózati készülék, hangszóróval együtt, a havi részlet 16 pengő
SZABÓ ANTAL
fegvver, lőszer és sportáru nagykereskedés
rádió- és graraolon-ositálya. CoDUS hang,lóró 60 f,ags
6
AHPÓMBDETÉSEK
Ai apróimultoe. Ol,a tli n lg 60 f.llér, Minden további azO díj, 6 fl I. Vaaái ■ ünnepnap 10 f i g 80 fil.r,, mli\'den li.viblii szó di], b f,. S/eroai, és [i r-teken 10 szó\'., 60 tl.icr, mlnum liváibl szó dija 6 fali. Címszó a n. njen v,-tágabb belbból álló sió kel s.ó ók s.í it. latlk. Alláil keresőknek SOo 0 engedmény.
HlrdaUaak & (St) pergt dniaau^n ailu! a falaateuea kftnyvolta, • ■a,i,láa*o aUar<ll*a« »égatt ólára II ■ c I i n d S 1
így tanuló éi rgy lanulólfány leivé, lelik — Kliscbnei Mór dlvatáiuházáhan, Póul 3. 75
Nagykanizsán, vngy vidékén kováoa-mOhatyt keresek Qergály lilván, Peló\'i ul 3. -79
Kutónhr Ján lu bútorozott szoba a
belvárosban kiadd. Clm a kiadóban .\'6
Faatékaa hu, dók, ló állapotban olcaón eledók llpunk nyom dájábsn.
Rádió
Szabó György ua+10
laboratóriumában Föul 3., udvar
QrahanskanyAr megiendelésre kíp ható Fiacher István aUlódé ében, Pó ul 23. 82
Megbízható, |ól lőző mlndanaat lel vearek. — Kautmann Manó, Erzsébel-lír \'. 76
FfilDiAtt t.J Isméi rendszeiesen kapható Tc|közponlnát. Teleion 3 49 84
PogAnyvArl sajti lerniísu HlOnó u| leh\'r aszlsli hu llteienkint 6\' llllér. u|, nemes kad.uka a opoilo 80 fillér Ezen klvtil ó, lehéf éa luigundl vfrös pecsenye boiok kaphat,\'k lllerenk nl 80-140 llllérlg Ugysnoll egy csinosan liuloro\'oll B.otia kfllönbejárallal azonnal kiadó Csengery ul 36. 83
HIRDETMÉNY.
Van izerencaém a nagyérdemű >öiön»ég tudomáséra ho ni, h gy •* újonnan falépQlt
VENDÉGLÖMET
Iámét megnytlatlam.
Jó borok, Jó magyar konyha. — SzillÓUobák kaphatók.
Szlvts pánfogáit kérve, ilsztelíttel
Ki»e István
vendéglős
Komártrároa, vasútállomás.
_ 2i
-t<-SJ
Automata-eleség
ctrléiével lényegeaen emelhetó a tyúkok tojá\'hozama. Egy lyuknak naponta csak 6 dekát ke.l ad. i. 1 Vgr. Ara 30 fillér.
Erőtakarmányok
(Halliszt, husllszt, vét liszt, ciukamijola), toyabab dara, köles, tuza, zab, árpa, tengeri, buzakorpi stb )
Madáreleségek:
(Kever midáreleség, kendermag, hámozott/ab, fénymag, édes repce, Biláta mag stb. i
Futor
vegytiszta, konyhasót tartilmazó sztn savas takarmánymész.
P e k k
„D" vitamin készítmény. Kicsinyben és zsákszimra kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény és nóvény-védószerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. A bíróság mellett. Telefon 130. __ss*.
\' iáimIIIWMIMMMMM—ji_
27/1930.
Tárgy: Az 1931. évi ebadó kivetés.
Felhivás.
Az érvényben levő vármegyei eblartási szabályrendelet 6. § a alapján felhívjuk az összes nagykanizsai ebtulajdonosokat, hogy a birtokukban levő ebeket Összeírás végett a városi adóhivatalban folyó hó 25-ig a hivatalos órák alalt bejelentsék, mert a határidő letelte után halósági közegekkel házrólházra járva fogjuk az eb beje lentéseket ellenőriztetni.
Aki pedig a fenti határidő lelelte után szerez ebadó alá tartozó ebet, vagy akinek ebe ezen idő letelte ulán lesz elválasztva, az a bejelentést a szerzés, illetve elválasztást követő 8 napon bellii szintén tartozik megtenni.
Városi Adóhivatal.
Nagykanizsán, 1931. január hó 7-én.
Polal s. k.
78 v. számvevő.
Linóleum, futószőnyeg,
Coouai aiftnyag, utltakaré, léfiárótffttta, lábtarlök
gyári lerakata •*»
HIRSCH ÉS SZEOÓ cégnél.
Horthy Blklós rárosl köskórhás Nagykaaiísa.
584/1930. ikl. szám.
Versenytárgyalási hirdetés.
A nagykanizsai Horthy Miklós városi közkórház nyilvános Írásbeli versenytárgyalási hirdet az 11)31. évre szükséges kötszer, gyógyszer, seblük, iiijeclioslllk sth. szalliláfára.
Az ajánlatokat 1931. január hó 25-én déli 12 óráig kell a v. köz-kórházhoz beküldeni. Ezen határidőn tul beérkczell ajánlatuk nem vélel-nek figyelembe. Szállítási fellélelck a közkórházlól díjtalanul beszerezhetők.
Nagykanizsa, 1930. január 1. , Horthy Miklós városi közkórház «_ Nagykanizsa.
A nagykanizsai klr. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
11408/1930. Ikv. szám.
M liliiMH volia\'
Dobiln Richárd nagykanizsai lakós vég reha|lalónsk T6lh Eva léi|. Dra lalvánré eszlcr\'gnyel lakóa végrehajtást szenvedő ellen Indított végrehajtási Ugvében a telekkönyvi halóság a végrehallató kérelme Iflvelke,lében az I8H1 I.X l -f I7li. éa 185. § al érlelmében elrendeli az u|jbt> árverési 81 P lókeköveteléa, ennek 1130. évi májua hó I. nap|ától az 1913 : XXXIX. I c. 2 §. elsó bekezdése éneimé xn járó kamala,\' 14 P 16 llll. eddig megállapított per éa vég ehajtási éa az árverési kérvé nyérl eiullal megállaplloll 5 P 26 Irt. költség hehajtáas végett a nagykanizsai kir. járásbíróság területén levó, Eazleregnye KOzégben lekvő, a az eszleregnyel 58V siijkvben felvett 3171 h iz. rél a tólazíll rétikben végrehajtáit szenvedó nevén álló Ing.llanra 210 P. a 470/b hrsz. szántó a vadalmáal dlllóben Ingallanra 390 P, 2504 c hoz. szánl \' a Oányás melléki dűlőben 600 P, 2,\',05/3 és 2106/6. hraz azánió u 0. együttesen 850 P, az 1815. szlUvben foglalt 21)8. hraz szántó a Cilklal du:óbcn 270 P, az u. 0. 1776 azt|kvben foglalt 2.SO a. hisz szántó a Oáni ás melléki dll Ifiben Ingatlan felerészére 400 P M az u o. 42 azljkvtien 51. hrsz. a. lelvell ház, 31. sz. a udvar éa kell Ingatlannak lelcréaz\'ie 410 P kikiáltási árban.
A telekkönyvi hatóság az árverésnek Esztire, nye köxségliázsná meglailáa-tia 1931. évi január hó 22-lk napjának d e 10 óráját lllzi kl és az árveréal lellelele-kel az 1881 : I.X I c 150 § a al«p|án a következőkben állapll|a meg:
Az árverés alá cső Ingallanoksl és pedig > 51. hrsz. Ingatlant a kikiáltási ár leiénél, a tz Iliit a kikiáltási ár kétharmadánál alacaonyabli áron riadni nem lehet. (19 8 XLI t. c. 26. §)
Az árveielnl Bzándékozók köteleaek bá nalpénzul a kikiálláai ár lOffv-ál készpénzben, vagy az 1881 : I.X. t.-c. 42.§-ában meg határozott árfolyammal számitolt óvadék-képes érlékpapirosban a kiküldöttnél lelenni, vagy a bánatpénznek előlegesen bírói letétbe helyezéséről kiállított letéli elismervényt a kiküldöttnek átadni és az ái-iciésl feltételeket aláirni (1881 ; LX. t.-c. 147., 150, 170. §<).; 1908: XLI. t. c 21. §)
Az, aki az Ingatlanért a kikiáltási árnál maga.-abb igéretel tett, ha többel Igéini aenki aem akar, kötelea nyomban a kikiáltási ár százaléka szerinl megállapítod bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalikáig kiegészíteni (1908: XLI 25. <t I
Nagykanizsa, 1930. évi novcrulicr hó 12. napján.
Gombár a. k Iblró.
A kiad nány hiteléül: Mlkó a k. 12 tóllszl.
Hasxnálí nyomtatványt
Iróképcs papíron, melynek egyik oldala üres, nagyobb mennyiségben keresünk nugvétclre.
1931. lanuár 8.
2300/1930.8z. Inkel körjcgyiötól.
Árverési hirdetmény.
Ilike község képviselőlesllllelének megbízásából ezennel közhírré teszem, ho(íy Inke község tulajdon ót képező községháza és a hoz»álar-lozó lelek, mely 510 □ területet képez, a legtöbbel ígérőn\' k nyilvános árv résen Inkén a községházán 1931. január hó 17-én délelőtt 10 órakor el lesz adva.
A közs\'gház épülete áll: 3 szo-b\'bó1, konyháhól és kamrából, azonkívül mellékhelyiségekből. Kikiáltási ár 4000 P. azaz Négyezer Pengő, melynek 10%-a, vagyis 400 P bánatpénzül leteendő.
Kiköttctik, hogy vevő a mrgvelt ingatlannak akkor válik tulajdonosává, ha az adásvevési szerződés törvényhatósági jóváhagyást nyer, haszn\' latba pedig akkor vehető, ha az uj községháza felépül és elfog-Itlhaló lesz.
Részleles árverési fellételek Inke községházánál a hivatalos órák alalt megtekinthetők.
Ir ke, 1931 január hó l én.
Neuwlrth s. k. 80 körjeiyzó.
Hirdetmény.
A Vlk lórin (löztóglagyár r. t. Nagykanizsán Mim. óvl docomhur lió 2t» ón tarlóit ávl rendes kö/gytllésón elhalArozta, hogy zi vállalat nlo|)ISké]ét P no.tXXf rfll I\' mi.OOO- re leszállítja, mégpmllg ugy, hogy h Jclunlogl 11001) drb. P 10-—n. é. részvényt (1.000 drb. 1\' B— n. ó. réaz-vényro lobólyegzl P.nnok knroazlUlvltele után n vállalat alaptőkéje P 30U00--U-sz. Miután azonban n 7000/025. az. P. M. Hz.ámu rendelet ftrtelniéboit h részvények névértéke P 10\' en alul nom lohol, elhatározta, hogy u lebélyegzett 11.00(1 drb. P 5- n. é. réBzvényi 2:1 arányban 3.000 drb P 10 — n. i. rész vényre vonja össze.
Kllintáro/tn továbbá n közgyllléa.liOKy ti loiitlok lebonyolítása után ulaptökéjél 3.\'110 drb. egyenkint P 10— n. é. uj részvény kibocsátása utján 30.IKXI-pengőről lkl.000\' pengőre emoll tel. Az uj részvények nr. I»;il évi Uzlell eredmény bon részesednek.
A vállalat pénzügyi helyzetének meg JttvlIáim érdekóben a közgyűlés cltmti-roz.lu HMImi pongő ösazértékben 30(1 drb egyenkint P 20II- -■ n. 6. elsőbbségi részvény kiboes&l&sAL aoiolyek utAn Itwl. Január hó I-M kozdvo nz llzlcll nyereségből WVo kamatot fizet a vállalat.
A kibocsátási teltételek & következők:
I Ugy nz uj részvényekre, mint bt. el-iőbbségl részvényekre n régi részvényeseket elővételi Jog Illeti meg olymódon. hogy minden egy darab a fenitek szerint összevont részvény ulán 1 damil uj rőszvóny, inig minden busz dsrab összevont részvény után 1 darab elsőbbségi részvényt vehetnek AL
2. Az elővételi Jog mindkét részvénynél 111,11. lebruár 15-lg bozárólng gyn-korolhnló. A régi részvények, melyek alapján u részvényesek nz elővételt Jogot gyakorolják, ugyanezen Időpontig n Nagykunlz.sal Tnknrékpónztár r. L-nál ennek hivatalos helyiségében, nz üzleti órák ftlutt elismervény ellenébon be-s/.olgáltntnndók.
3. Az fl részvényes, aki az elővételi Jogot az. 1031. évi lebruár 15-lg nem gynkoroljn, e Jogát elveszti, az. át nem vett uj részvényekel. vnlnmlnt az elsőbbségi részvényeket nz Igazgatóság legjobb belátásn szerint, de nem n kibocsátási árfolyam alalt értékesül.
■I. A kibocsátási árlolynm az. uj részvényeknél III pengő és 50 tlll. költség, az. elsőbbségi részvényeknél pedig dft-rabonklnt 2IK) pengő, ennek IH3I Január hó l-lól n befizetés napjáig Járó ri"/u klimit In és I pengő költség. A részvénvek kibocsátási Ara n kninitltnl és költségekkel ogylltl, nz elővételi Jog gyakorlással egyidejűleg teljes összegében befizetendő.
Viktória Oóztégtagyár r. t.
N. H. Minthogy nz uj részvények HlO-iis, 50-es, 25-ös, 19-01. 5-ös ós l-es címletekben álllttnlnnk elő, h Jegyzés alkalmával bejelentendő, hogy az. uj részvényeket és az elsőbbségi részvényekel milyen címletekben kívánják.
Nyomatott a UéUiIsi Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető - líü Kuolv.i
-mrfc\'Ta
71. évfolyam 6 szám
Nagykanizsa, 1931 január 9 péntek
Ara 14 lillér
POLITIKAI NAPILAP
SzukeaxtMg: nappal Sugár ul 2., éjjtl Pfiul S.
Kiadóhivatal: PS.il 5. .lárn. Keazthelyt tlókkladóhtvatal: Koaiuth-utca 3i
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
EMttzeMd ára: Mn ( pengS M Ufa T„, . , / SitrktaalSiég 421. aaára, (é|Jd 7») leitroo. y K|^öhlv,t.| 78. Keaalhdyl Mk 22
Adós fizess!
Lassanként elmúlik a barátkozás első láza s a láz elmult\'val az em bereket, eseményeket és tényeket hova-tovább lobban és jobban a maguk valÓBÍgában lléljuk meg. A szövetségesekből barátok, a barátokból lassanként Ismerősök lesznek, hogy a szomorú valóságokat rejtegető é\'et az ismerősökből ellenfelekel s az ellenfelekből ellenségekel kovácsoljon. Igy volt ez a háborúban, igy lelt a békében. A szövetségesek utjai szétváltak s u| szövetségek szulellek. A szerződések felbomlotlak, hogy uj szerződések foglalják el helyükel. A azerződésbonlóok leglöbbnyire anyagi érdek voll, meri az anyagi érdek előlérbelolása okozza az eilenlélekel.
A világháborút csak ugy tudták megvívni az egyes országok, hogy szövetséget kötöllek egymással. Vagy azért kölöltek Bzövetséget, hogy emberanyagot kölcsönözzenek egymásnak, vagy azérl, hogy hadianyaggal lássák el egymást. A szövetségesek egymás közöli pénz-szolgálltlásban is megállapodlak s Igy |öttek léire a nagy háborús kölcsönmllvelelek, amelyek lehetségessé letlék, hogy a mészárlás tovább foly|on. Érdekes megállapítani azt, hogy mig a szövetségesek a kölcsön adoll emberanyagért kárpótlási nem igényeltek, addig a kölcsönkért pénz visszaszerzésééri valóságos versenyfutás folyik.
Franciaország volt a világháború centruma, lehál Franciaország valóságos lánckereskedési Uzö\'t az Ame rikából és Angliából kölcaönzötl pénzekkel. Franciaország volt a kisebb szövetségesek bankár|» s Igy a Öo-log természetéből folyt, hogy Amerika is, Anglia is Franciaországol szorongatja a kölcsönkéri pénzek visszafizetéséért. Franciaország jó adós, mert hiszen nála van a vihg aranykészletének nagy része, azonbin Franciaország is véges fizetőeszközeiben s éptn ezért Franciaország is kénytelen apró adósait szorongatni. Ezek már nem olyan jó adósok, mini Franciaország.
A háborús adósságoknak ez a láncolata sztllte a gazdasági feszültséget s tetejébe jött a termelés és fo gyasztás csőd|e, amely a háborús adósságoknak voll a folyománya. A pénz nem ismer szentimentalizmus! Anglia, amely a világháborúban legbensőbb szövetségben volt Franciaországgal, mosl a legerélyesebben köveleli fegyverlársálól, hogy fizessen. A brit kormány immár másodízben intéz erélyes felszólilást a francia külügyminisztérium utján a francia néph-z, hogy fizesse vissza a háborús kölcsönöket. És pedig aranyban kövelell Anglia az adósságot, ami évi 100 millió megterheltette! jelent a francia kincstárnak. Az angolok kb. ölvén millió fonlol fekteti tk a háború alall francia hadikölcsönbe.
A háború elmúlt s mosl a pénzét követelt az angol nép. Hiába a tiltakozás, a kérés és könyörgés, a válasz az, hogy a hitelezőnek fizetnie kell még akkor is, ha barát adia neki a kölcsönt. A nemzetközi szerződések az egyes államokra, de különös-képen az utódállamokra vonatkozólag elháríthatatlan kötelezettségeket szabnak ki. Természetes, hogy azoknak az államoknak, amelyek súlyos gyarapodással uszlák meg a háborút, azoknak fizetniük is kell.
A győző országok lassanként sajit kárukon lógnak okulni. Az erősebbek még ideig-óráig bírják, a gazdasági-
Budapest, Január n A kiabirtokosok szanálását a rendelkezésre álló 35 millió pengővel rövidesen megkezdik. A kisbirloko sok földbirtokaik értékének mintegy ■10 ";o-a erejéig kapnak igen méltányos feltételű kölcsönt. Sxerdláa U1 össze a Hdz Budapost, Január 8 A képviselőház a karácsonyi szü-
Budapest, Január 8 A népjóléti minisztériumban folyó vizsgálat eddigi menetéből megál\'a-pilhaló, hogy amennyiben terhelő adatok merülnek fel, azok kizárólag az elnöki osztály Ügykezeléséből származnak A kihallgalárok befejeztével állítólag megfogják hallgatni Dréhr Imre államtitkárt is.
Bécs, Január 8 (Éjszakai rádiójelenlés) Alsó-Ausztria tartományfőnöke megtiltotta Re-marque hires regényéből, a .Nyuga ton a helyzet változatlan" clmll mü bői készüli film előaddsát.
Bécsben Is
Bén, lanuár 5 (Éjszakai rádiójelentés) A rendőrség ma is minden intézkedési meglelt, ha a „Nyugaton a helyzet változatlan" c. film előadásainak za-
lag gyengébb államuk azonban las sankénl fizetésképtelenekké lesznek. Az állam és az állam polgárai közöli! viszonosság lépésről-lépésre általánosabbá teszi a bajokat. Most már hirdetik az államok gazdasági összefogásának szükségességéi, de va||in összeloghatnak-e egymással olyan államok, amelyeknek egymás közölt elintézetlen polilikai és gazda-s4gl kérdéseik vannak? . . . Pán-európa és gazdasági közösség mindaddig csak jámbor óhajtások maradnak, amig a szétválasztó okok, a megnemérlés csirái benn gyökereznek a lelkek mélyén.
nel után |anuár 14 én tartja első ülését, amelyen
a gazdasági javaslatok tárgyalását fogja megkezdeni.
Még a szilnél alalt foglalkoznak a javaslattal az egyes bizottságok, ugy, hogy a képviselőház megnyitása után teljesen tárgyalásra kész javaslal áll a plénum rendelkezésére.
Be/filen a vlxsqálairól bvsxdinol a Húsban
Budapest, Január 8 Ér esülésütik szerint liethlen István gróf miniszterelnök január 15 ike f>jtn rnSr teljes képel kaphat a népjóléti minisztériumban lefolytaiolt vizsgálatról. A ininiszlerelnök még nem határozott abban a kérdésben, ho^y a Ház első ülésén, vagy eset ieg későbbi ülésén számol e Ix: a vizsgálat eredményéről.
varlalanságál biztosítsa. IVíziá/fr belügyminiszter, tekintettel azokra a nagy költségekre, melybe kerül a film miatt! állandó rendórl intézkedés, a permanencia slb. azt kérte a bécsi főpolgármestertől, hogyn „Nyugaton a helyzet változatlan" cimll film további előadásait ne engedélyezze. Egy későbbi jelentés szeiint
a rendőrség a Remarque-film 7 és 0 óra! előadását betiltotta.
Az 5 órai előadási még megtartották,
Két oceánrepfilő hydroplán katasztrófája
öt repülő borzalmas halála
Kóma, Január 8 Az a hir jött az afrikai Bolamából, hogy mikor a tizenkét repülőgép a brazillal útszakaszra startolt, közvetlenül a felszállás után mintegy 50 méter magasságból
kettő lezuhant. Az a hidroplán, amelyei Recagno repülőkapitány vezeteti, siklórepüléssel ereszkedelt a tenger színére, de egyik uszólesle olyan erősen vágódott a vizre, hogy darabokra löröll és
Fois, mechanikus, aki az úszótesten volt, szörnyet balt.
A gép löbbi utasa azonban sértetlen maradi.
Nemsokára azután ujabb halálos katasztrófa történt, [ioer kapitány repülőgépén motorhiba esett éa a hűlő .megrepedt. A pilóla nyomban le akart ereszkedni, de a hidroplán lángba borult és lezuhant. Ennek a gépnek mind a négy utasa : fíoer kapitány, Barblclnli repülőhad nagy, Nensi mechanikus és Imhaslari rádióli\'zt meghall.
A két halálos szerencsétlenség ok.i, hogy a hidroplánok tul vo\'l k t> r-helve az óceáni útszakaszra.
Munkanélküliek a pesti városházán
Budapest, Január 8 Ma délben a munkanélkü iek mintegy 200 lagu csoporlja Peyet Ktri\'iy vezetésével megjelent a városhíz\'n, ahol munkál kérlek. Pcyer Károly tolmácsolta a munkanélküliek kéréséi, akiknek kijelenlellék, hogy a székesfőváros vezetősége késrs\'ggcl Iá mogatja a munkanélküliekéi és a népjóléti miniszternél álmeneli segély nyujlásál fogják szorgalmazni. A munkanélküliek ezt ludomtsul vellék és ellávozlak.
Ferencváros-Jngoszlávia
2:2 (2:0)
Belgrád, Január 8 (Éjszakai rádiójelentés) A Ferencváros tegnapi nagy győzelme u án ma eldönlellenre játszott a Jugoszláviával 2:2 (2:0) aiányban.
35 millió pengővel megkezdik a kisbirtokosok szanálását
A népjóléti minisztériumban folyó vizsgálat
Bécsben és egész Alsó-Ausztriában betiltották a Remarque-filmet
H ZALAI KÖZLÖNY
1930. január 1.
Február 1-én lép életbe Nagykanizsán a módosított városi lakbérszabályzat
Megérkezett a belügyminisztériumból a lakbérszabályzat jóváhagyása
Halálos auíóelgá-xolás Csepelen
Efjy gyermek életvesxélye-aen megsérüli
liudapest, Január 8 (Éjszakai rddiőjelentés) Csü\'örtö-kön délután negyed hitkor Bauer Ede 35 éves soffőr, a Weiss Manfréd-gyár teheraulomobii|ával a csepeli uton nekiment Kolldzsánszky Mihály asztalosmesternek, aki egy kézikocsit tolt maga elölt. Ugyanekkor a teherauló elütött egy 14 év körüli fiúcskát. Az asztalosmester kórházba szállítása közben meghalt. A gyermek állapota életveszélyes.
Ellentétek Garami és párthívei között
Budapest, Január 8 (Éjszakai rddiójelenlés) A ,Népszava" holnapi száma közli: .Egyes lapok híreivel kapcsolatban tagadhatatlan, hogy Garami Ernő és a szociáldemokrata párlvezetőség közöli bizonyos ellentélek vinnak. Mivel Garami Ernő csak pénteken lerjeszti a párlvezetőség elé kívánságait, egyelőre nincs módunkban erről bővebben nyilatkozni."
Karbolsavat itattak likőr helyett egy postással
Bécs, Január 8 Oerhardfeldben egy esküvőn a sürgönyhordót likőrrel kínálták meg A posús kiürítette a poharat és a következő pillanatban holtan eseti össze. Kiderüli, hogy a szerencsétlen embert karbolsavval itatták meg. A savai ugyanis likőrös üvegben tartották és ez okozta a tévedést.
1898 millió ember él a Földön
Budapest, Január 8 Legújabb statisztikai adatok szerint a földkerekségen 1898 millió ember él. Ebből 710 millió Krisztus tanainak a követője.
Nagykanizsa, Január 8 Nagykanizsa város képviselőtestülete 1929 november 4-én tarlóit közgyűlésén módosította az érvényben levő városi lakbérszabályzat 2., 3., 14., 17. és 22 §-át. A belügymlnlsz-ler a módosítás ellen kifogásokat emelt, ugy, hogy a szabályrendeletnek újból való módosítása váll szükségessé. A módosilásl a közgyűlés igy u;ból foganatosította, figyelembe véve ugy a házlulajdonosok, mint a lakásbérlők érdekeit.
Mosl jölt meg ez az újból módo-silott városi lakbérszabályzat a belügyminiszter jóváhagyásával a város polgármesteri hivatalához. A módosított lakbérszabályzat folyó évi február 1-én lép érvénybe.
A f ónálló városi lakbérszabályzat módi si oll jogérvényes
2. §-a
kimondj i, hogy a bér a következő bekezdésben foglalt kivétellel mindig előre fizttendő és pedig hónapos szobáknál az egy havi bér a bérleli hónapnak első köznapján, éves béröS7-szegü bérleleknél pedig az egy évnegyedre járó egész bér a bérvéne-gyed 5. nap|áig.
Az 1927 auguszlus hó 1 napja előli már fennállóit évi bértetösszegü bérleteknél az egy évnegyedre járó bér hdrom egyenlő havi részletben fizethető. Hí a felek a részletfizetés kedvezményét kizátlák, a megállapodás az irányadó. Az Ilyen megálla-pndás, amennyiben ezt a szabályren-
delel ezen rendelkezésének halályba lépése után kötötték, csak ugy érvényes, ha Írásba foglalták.
A közszolgálati vagy egyéb alkalmazol!, valamint a nyugdijasok — akik lakpénzűkel évnegyedenként egy összegben kapják — a részletfizetés kedvezményét igénybe nem vehetik.
Részletfizetés eselében az egyes havi részlelek a bérnegyed első napjától számítva az illető hónap 5-ik napjáig fizetendők és a hátralékos részlelek tilán évi 5°/o kamatot kell fizetni, amely kamat a bérnegyed 2 és 3 hónapjára eső kél részlel után a bérnegyed második hónapjában, a harmadik hónapra eső egy részlet után pedig a bérnegyed harmadik hónapjában az illelö hónapra járó bérrészlettel egyidejűleg fizetendő.
Bármely részlet fizelésének elmulasztása esetén az összes még hátralevő részletek esedékessé válnak,
3. §. \'
Iskolák, hivatalok, üzlethelyiségek, gyárak, mühelyfk, szállodák, kávé-háztk, raktárak, pincék és négy szobát meghaladó helyiségeknél a felmondási idő félév, egyéb helyiségeknél negyedév.
14. §.
Elköltözés esetén az 1 szobából á ló lakást az évnegyed első napján esle 6 óráig, a két szobából álló lakást az évnegyed második napjának este 6 órájáig, a három szobás vagy ennél íiapyobb lakás pedig négy nap alatt és pedig Merészben az évne-
gyed második napjáig, másik felerészben pedig az évnegyed negyedik napjának esle 6 órájáig kiürítendő.
17. §.
Hónapos szobákra felmondási idő 15 nap, s a felmondás a hónap elsején vagy 15-én teljesítendő. Hónapos szobának csak az tekinthető, amely kifejezetten mint ilyen bulo-rozottan vagy bulorozatlanul adalik bérbe vagy albérbe.
22. §.
Az ilt megállapított szabályok senkinek szerződési jogát nem korlátozzák.
A tábla is elitélte
Saal Franciskát a fsgotiata perében
Budapest, Január 8 Oruber József fagolmüvész kártérítési pert indított Gadl Francirka színésznő ellen, mert egy felvonás közben a színésznő kirúgta az öltöző ajtaját, amely ráesett az arra haladó Qruber Józsefre. Oruber hosszabb Ideig beleg volt és tanulmányait nem tudta folytatni. Ebből kifolyólag a törvényszék Ítélete után ma tárgyalta az ügyet 8 tábla és 240 pengő törvényszék! ítéleten feltll még 1062 pengő kártérítés és 400 pengő perköltség megfizetésére kötelezte a vádlott színésznőt. ------—....„^—
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai megfigyelő Jelentén { t CUtörtökO l a hőmtt-Mklft: Rewgel 7 árak ,r -32, délutfn 2 árakor —0 8, este 9 órakor — I ö.
felMul : Reggel leihót, délben él este bo.ull égboltozat.
SUÜrány Reggel észak, délien él eall északkeleti azél.
(ÉJUMkal rádlójelentéa) « ■•taeraM-■tal tatásat aata 10 éra kar Ja-laatl ■ Jobbára hldag 146, agyaa hafyakan havasál.
A fakutya
Már jóelóre óvást teszek, hogy ennek a fakutyának semmi köze sincs az örökké vigyorgó, komolytalan embertípushoz. E? egészen másfa|ta, olyan igazi, valódi fakutya.
Aki télen megfordult már a Bali-tonon, annak nem kell külön magyarázgatnom a fakulya mibenlétét. Ismeri a legkisebb gyermek is, hi szen a balaloni téli sportnak egyik nélkülözhetetlen eszköze. Meit télen a magyar tenger hátán vagy csuszkáinak, vagy koicsolyáznak, va^y pedig fakulyáznak. Ez a fakulya a közönségei Ikszlábú, támlás kerti székhez hasonlít, de lehet épenség-gel Biedermeier-szék is, amely vasalt szántalpra van erösilve s a rajta ülő egyén kél hosszú szöges bot segítségével szágu\'dhat a B italon sima jégtükrén. Mondhatom, páratlan élvezet. Különösen akkor, ha a Balaton teljesen szélmentes időben fagy be, meit ellenkező esetben itt— otl göröngyös a felülete.
Különösen vasárnap délután élénk a forgalom a Balaton jegén. 0 t sü-rög-forog a falunak apraja-nagyja. Mosolygós, kipirult arccal élvezi mindenki a téli természetet.
Amit most el akarok beszélni, az bizony jó messzire, egészen a gyermekkorba nyúlik vissza. De ugy emlékszem rá, mintha csak most történt volna. A kilencedik évemben jártam. Csintalan, kalandos természetű tiucska voltam. Nyáron nem
volt olyan elrejtett madárfészek, amelyről ne tudtam volna. Pedig a Balaton zalai oldalát ugyancsak ellepi a tarka madárstreg. Telen meg be|á^am a befagyott ló tükrén a nádasokat is megcsodáltam, hogyan Irtják ki a nádrengelegekel csak azért, hogy tavasszal a friss híjlás uj menedéket adjon az érkező ma-dárvendigeknek. Egy alkalommal többedmagammal felkerekedtünk s a zaM oldalról a jég hálán átcsusz-kállunk a somogyi partokra, mert észrevellük, hogy olt ép;n léli halászatot tartanak. Az ilyesmi pedig melyik gyermekei hagyná pihenni. Igaz, hogy az egész napom ráment az expedícióra s odahaza még a hátamat is kellelt larlanom, de akkor mégis me^ vollam győződve, hogy a kirándul Is még ezek fe|ében is megérte. Azó\'a sem láttam ugy közvetlen közelről balatoni téli ha lászatot.
De vissza a fakutyához. Ugy történt a dolog, hogy egy C6i|iő.i, de-cemberi reggelre ébredve, ölömmel konstatáltuk, — már a húgom, meg én — hogy a Balaton hullámai el hallak helyette vékony, sima jégkí-reg tündöklik mindenfelé. Még egy ilyen tagyás és — lehel fakutyázni. Vágyaink netovábbja voll. Szinle repestünk a nagy bo\'dogságtól. Meg is j«tt a fagy a kövelkező éjjelre. Másnap, mihelvl az iskolának vége voll, előkerestük a fakutyái és lelkendezve vonultunk ki a Balaton parijára. Édesapán), habár mindig
nagyon szereled, ez alkalommal szigorúan megtiltotta a fakulyázást. SM meg is fenyegelelt a legsúlyosabb bünleléssel: ha kl mersz menni, rögtön, összevágom a faku yádat. Máskor a világért se tettem volna parancsa ellenére, de akkor magam sem ludom, miféle gonosz ininó, de valami sz\'nle azl sugdosta : csak menj, ne fé\'|, nem lesz semmiféle bán\'óJásod. Mentünk is mi a húgommal — titokban. Micsoda boldogság sugárzott az arcunkon, amikor édesapánk ludla nélkül kilo-pódzlunk az Istenáldotta Bilalonra. U*y dobogott a kis szivünk, mintha li galább is a fakulyázás versenye, előtt álltunk volna.
E helyezkedniük a fikulyán sa jégre mért egy-kél jól irányzott bot-ü éssel már siklott is velünk a lü-körsima jégen a pompás alkotmíny Kopigott, ha|lott alattunk a jég s mindez rendkívül tetszett mindkettőnknek. De egyszerre csak tompa recsegés h iliatszolt, a ftkulya féloldali billent, mi leestünk róla, a gyenge jég pedig nem birla el az esés folytán súlyosabbá váll terhel, beszakadt s mindketten a jéghideg vízben találtuk magunkat. Egy-két kétségbeesett kiállás... a többire nem emlékszem.
«
Amikor magamhoz térlem, otthon feküdtem a jó meleg ágybin. Félholtan, minlha agyonverlek volna. Fájt minden lagom, de különösen az a gondolat, hogy mi lesz most
velem, az aptm\' haragját kl nem kerülöm és mi lesz szegény fakutyával. A húgom a másik ágyban feküdt. Lázas és Igen beleg volt szegényke. Alii tudták életre téríteni. Reggel korán jölt az orvos, — akkor mir másodszor s amikor megvizsgált, azzal búcsúzott, hogy : no, fiacskán, egy hét múlva kulya bajod se lesz. D; remélem, többet nem fogsz idő előtt a jégre menni ?
Később édesapám elbeszéléséből lud.lam meg, hogy épen akkor in-duli keresésünkre, amikor a jeges vízben vergőd ünk. A vállig érő vízből csak nagy erőlködéssel tudott kimenteni bennünket. Á\'nyalábolt mindkettőnkel a fikutyával együtt s amerte vitt, a jég ropogva, szakadt be alatta
Több, mini egy hétig eltartott, amig a rosszul sikerült fakulyázást kih :vertük. Édesanyám olt virrasztott mellettünk s aggódva figyelte még a lélegzeiűnket is. Gondos ápolás melleit hamarosan helyrejöttünk. A várt és megérdemelt verés elmaradt, de édesapám Ígéretéhez híven a fakutyát összevágta. Amikor felgyógyultam, első gondom volt, hogy a fakutyát megkeressem. Meg Is-találtam összelört roncsait a fás-kamrában. Elsirattam szegény, szerencsétlen fakutyái, amiéri oly önfeláldozóan eltűrte, hogy miattunk megsemmisítsék. Ez volt az utolsó fakutyám. Hiába könyörögtem ezután fakutyáért, többet nem kaptam.
CP)
ZALAI KÖZLÖNY
Trafikfosztogatúk garázdálkodtak Nagykanizsán és Zalaegerszegen
A Király-utcában levő Marvallts-féle Irallkot feltörték és teljesen kifosztották — A nagykanizsai betörők fosztogattak Zalaegerszegen ls(?)
doh\'ny, cigaretta sto. dolgokat az u\'olsó darabig ellopták. Mikor a be-törésse I készen vollak, a feltört ajtót gondosan visszahieszlellék helyére, mintha misem történt volna.
Marvolits felesége fídezte fel a betörést, mikor reggel ki akarta nyitni a trafikot
Azoiin-I értesítették a rendőrséget, ahonnan kút deckliv ntenl ki a helyszínére és megindította a nyomozást.
Valószínűleg ugyanazok a belörők törlek be Marvalitshoz, akik Zalaegerszegen fosztogattak. A jelek szerint a f .városból lerándult betörők munkáj\'ról van szó.
KézrekeritésUkre minden intézkedést meglellek.
Jelentettük csülörHki számunk!a >, hogy Zalaegerszegen Kossuth Mi Itályné d\'ihíny\'etllönlegességi (I letít feltörték és kifosztották. A betörök éjszaka követték el a tetö\'és1 és teljes sikerrel dolgozlak annak c,lenére, hogy a dohánytöisJc a vátos legforgalmasabb helyén fekszik
Ugylátszik ezek a trafikbeörők nem elégedlek meg a zalaegerszegi zsákmánnyal, mert Nagykanizsán is garázdálkodtak.
Marvalits Lajos nagyk nízsai lakosnak a Kirilyu\'ca vég 11 levj trafikbódéját fosztották ki. A betörők éjnek idején leUtölték a bóJ\'n levő lakatot és a ke.es lvisit lefeszítették. Ezután a bódéban levő
Farsangi
újdonságok
nagy választéka
SINGER
divatáruházban.
oicsó maradék vásár.
Barátnője után lakásadóját lopta meg egy veszedelmes tolvajnö
A szombathelyi rendőrség állal is körözött facér cselédet sikerült Nagykanizsán elfogni
1931. január 9
Mindennapi kenyér
Vil«gil4„er 12 felv. Kendezte Murnau. Főszereplők : Charlab Farral, Mary Dunoan.
Kiepészitft műsor.
50 lélek a természetes szaporodás
az elmúlt esztendőben Nagykanizsán
Nagykanizsa, Január H
Újév napján rövidéi már közöllük Nagykanizsa mull esztendei nép mozgalmi slalisztikájit. Dr. Pálf/y 0,ula anyakönyvvezető meisl állította össze a város specilikált részletes népmozgalmi adatait, amelyből mindenki tiszta képel kap Na^y kanizsa népesedéséből. (A záriéi számadatai az 1929 esztendő számadatait tüntetik fel).
SzUletlitír.K
A kimutatás szerint 1930 ban Nagykanizsán összesen 607 gyermek (613) szulelett. Ebből iOl fiu (295) és 306 leány (318) Halva született 45 (32) : 22 fiu (14) és 23 leány (18) Törvénytelen születésű volt 91 (83) He\'ybell 530 (560), mig vidéki 77 (53). iker-szülés 6 (10). Vallás szerint a kö vetkezőképeu oszlanak meg: római katolikus 581 (573), refortnálus fi (7), ágos. evang: 1 (7), Izraelita IS (26).
Haldloxdiok
összesen elhall 560 (581) ember. 30ö fétfi és 254 nő. 457 helybeli (460) és 103 vidéki (118) Vallás szerint: római katolikus 489, reformálta 10, ég. cv. 12, izraelita 49 Három éven aluli csecsemőkorban elhall 106, ebből egy éves kora előtt elhall 90. nem érte meg az egy hónapot 33.
TUdögümökórban elhalt 64, aggkori végelgyengülésben 44, mig veleszületett gyengeségben 20. jtrdxassdf}k0/ések
Az elmúlt esztendőben összesen 231 házasságkötés történt (223) Vallás 6zerinl a következőképen oszlanak meg: Tiszta római katolikus ptr 186 (190). rJ : —,(—), ág. ev.: —, (2), izraelita : 22 (19) Vegyes házasság volt 23 (15). A vegyes há zasságoknál 19 esetben az egyik fél róni kalh. volt. Ebből reverzális adatolt róni. kalh. részre 11 esetben, más vallásra 2, reverzális nélkül 6.
1930 ban Nagykanizsán a természetes szaporodás 50 lélek (75), amit ugy kapunk meg, ha a helybeli születések számából levonjuk a helybeli halálozások és halva szülőitek szálnál.
Mindeneseire szomorn népesedési statisztika...
Nagykanizsa, Január H Kocsis János nyugalmazott kiska-nizsai rendőrnél pár nappal ezt lőtt megjelent egy fialal leány, aki Király Anna 20 éves csornai illetőségű cselédnek mondotta magát és szállást kért A ny. rendőr azzal a feltétellel adott neki lakást, hogy ellenérték fejében elvégzi a takarítási. Az állítólagos Király Anna el is vállalta a takarítást a laklsérl és így pár nap óla Kocsisnál lakolt.
Szert\'án Kocsis késő éjszaka (ért haza lakásira és ezt az idő* a leány arra használta fe>, hogy
feltörte lakásadója szekrényét és onnan kilopta az öreg megtakarított pénzecskéjét.
A lopás lilán a leány összeszedte
holmiját és megszökött.
Kocsis János még csütörtökön éjjel megjelent a kiskanizsai rendőrségen és feljelentést telt a tolvaj leány ellen, akii ma délelőtt egy deleklivnek a személyleírás alapján sikerült elfogni. *
Azonnal Rácz Gyula fogalmazóhoz, a bűnügyi osztály vezetőjéhez vitték a to vaj leányt, akit a fogalmazó hosszasan kihallgatott. Ennek során aztán meglepő dolgokra derüli fényt.
Megállapítást nyert, hogy a leány pár héttel ezelőtt Szombathelyen követett cl lopási, miért az ottani rendőrség körözést adolt ki ellene.
Hónapok óta állás nélkül van és pásztorórák adásával is gyanúsítható.
A szombathelyi lopás lörlénele az,
S
ClU y rógyu«rtífbríi k*ph*l6fc. g / Alpi fin felülmúlhatatlan.
hogy Király Anna ott Király Mária néven szobát vett ki közösen özv. Eder Györgyné lakásában egy ba-rálnöjével, aki S2Ínlén állás nélkül volt abban az időben.
Király Mária-Anna pár nap rrulva meglopta lakólársnőjét, akinek elvibe vadonatúj cipöjzt és többféle ruhájtt.
A szombathelyi rendőrség kiadott körözése alapján nem udUk elf igni, mert a leány megsz\' költ és álnéven bujkált, mig végre decemberben Nagykanizsára került.
Kihallgatása során beismerte, hogy valóell neve Veik Mária. Okmányai nincsenek. Saját bevallása szerint nem ismerte sem apját, sem anyját. A menhelyben neveikideit és állítólag Csornán születeti.
Minthogy nincs kizárva, hogy a tolvaj cselédle-\'.ny lelkiismeretét több lopás is terheli a fenti kellőn kivül, a rendőrségről egyelfre nem kisérték át ^z ügyészségre, amig teljesen nem "tisztázzák a züllött leány éleiének minden mozzanatát.
Ha a nyomozást Nagykanizsán befejezik, átviszik Szombalhelyre, ahol az ottani lopás ügyében fogják kihallgatni. Csak ezután adják át az ügyészségnek.
Mozgószlnház
A/mindennapi kenyér
A falu, az őslelevény harca a várossal. A palotákban csak az ellenséget látja. A larm elképzelésében a nagyváros lüktető szive nem is lehet becsületes, őszinte. Az évszázados gyűlölet él a falu lelkében s noha a fold gyümölcsének ki erme-léséhez igénybe veszi a város, a gyűlölt városi ember technikai eszközeit, hogy |obb hozamra birja a földet, — a vátosi emberrel szemben ellenszenve leküzdhetetlen De addig, amig meggyőződik airól, hogy a városi ember is épen olyan nehéz osztályosa sorsának a paloták rengetegében, mint a földluró paraszt. Es a megbékélés, a falu és város egymásratalálása adja meg az emberi béke és szolidaritás nagyszerű himnuszát.
Körülbelül ezeket mondja F. W. Murnau a „Mindennapi kenyér" cimü nagyon életszagú hímjében. Mesteri rendezés, leegyszerűsített eszközökkel való mozgás, mimika és a mindennapi élet apró nüanszai-nak való gyakori igénybevétele leszik kiválóvá e képel. Charles Farrel és Mary Duncan összeillő pár. Kulturált művészek. Valami olyan stílus! tükröztetnek vissza játékukba, mely a naturalizmust a modern felfogás köntösében akceptálja csak. A többi szereplők : egy öreg, konzervativizmusában megcsontosodott farmer, egy könnyesszivü édesanya és kiiünl eplzódislák keretezik a főbb alakok munkáját.
Élmény különösen a csikágói búza végtelen halára és maga Csikágó szédítő rohanásával. E két pólus közöli csetlik-hotlik kél szerelmes sziv, mig boldogan valóban egymásra talál. (*)
H ZALAI KÖZLÖNY
1930. január 1.
Kötél általi iyalálra ItélteK egy xalal magyart Kanadában
A rendőr gyilkos csapll Kovács János szomorú históriája — A vele egyűllélő asssony miatt elkeseredve, részegségében követte el a gyilkosságot
Kovács Jánosi és ezérl a bíró kötél állali halálra iléHe. Kovács Jtr.os
Nagykanizsa, Január S
A Zalai Közlöny egyik szeplem-bri számábi-n részletes tudósítást irtunk Kovács J\'nos amerikai magyarról, aki Crowland-btn (Kanada) agyonlőtte Mc Nicoll rendőrt.
Kovács János, vagy ahogyan az Újhazában hivjik : Joe Kovács, 1910-ben vándorolt ki a zalamegyei Csapi községből. Akkor 25 éves volt és hajtotta a nyugtalan vére, meg a szegénység. Ma már, deresedő fejjel, meghiggadt a zalai Kovács János. Es meglehetős jómódot is összedolgozol! magának. Szép kis háza van Crowlandban és egy asszonya, aki azonban nem hites felesége.
1930. szeptember 2 án esle Joe Kovács részegen bolrányt csinált az utcán. A rendőr csendre intette, majd mikor a zalai virtus felülkerekedett, be akarta kisérni a tökrészeg embert. Kovács erre lekapta «v«ál-láról a kélcsövü vadászfegyveré! és azonhelyl keresztül lölle a rendőrt. A rendV nyomban meghall, Kovács pedig bilincsbe verve börtönbe k rüli.
A kanadai magyarság megdöbbenése mellel! is részvétlel kisérle figyelemmel honfilársa sorsát. Általános izgalom előzte meg az esküdtszék tárgyalását.
Az esküdlszék összeült Wei:and-ban. Szokatlanul hosszú ideig lana-kodlak. Nem tudlak megegyezni. Voltak olyan tanul is a védelemnek, akik enyhitő körülményeket igazollak volna. Ezeket ki sem hallgatták. Kovács házastársa elmondta, hogy a városka rendőrfőnöke is hibás a lörlénlekben, meri 6 többször kérte, vegyék el az urától a puskái. M«rt valahányszor Kovács leitta magát, minden alkalommal Vnlósiggal megvadult. De hiába ké{te az asszony, — a puskát nem vették el az embertől.
Az esküdtszék többször visszavonult tanácskozásra. Végül a biró már sürgelte az Ítéletei. Elsőfokú gyilkosságban mondlák ki bűnösnek
fellebbezett
A már halálraítélt magyart börtönében meglátogatta a kanadai magyarság lelkes apostola és gondviselő atyja: Hédly P. Jeromos, a Nagykanizsáról Amerikába szakadt lánglelkü ferenceábarát, ahogyan odakünn ismerik: Falher Hédly.
A börtöncella amerikai börlön. Vizvezetékes mosdó van benne.
Joe Kovács nem tag|a a kalhollkuj hitközségnek, mégis megoldódott a nyelve és kinyílt a szive Father Hédly előtt. Elmondta, hogy a kritikua napon eslig a dolgai után futkosol! Esle hazament és az asr-szony nem adoll neki vacsorát. Ő mérgében lement a pincébe és elkezdd! inni. E" n kívül csak atra emlékszik, hugy a puskájál tisztogatta. Tilái az asszi nnyal és magával akart végezni bánatíban. Többet aztán nem tud semmit. Reggel a börlönhen ébredi tel. Akkor ludla meg, hogy ö t.
A halálos ilélet ulán egyik esle mintegy 200 magyar Jölt össze a wellandi Magyar Önképzőkör helyi ségében. Ili elhatározták, hogy Kovács ügyében inír csak azért is mindent meglesznek, rnég anyagi áldozatot is vállalnak, ha kell, — meri ha Kovácsol csakugyan felakasztják, ez rossz fényt vet az egész oltani magyarságra. Falher Hédly lelkes beszéde nyomán többen is felszólaltak ill és elhattrozlák, hogy a magyarság és tekintélyes angolok aláírásával kegyelmi kérvényt nyújtanak be az akasztófa árnyékába sodródott honfitársuk életéért és kérik az ítéletnek életfogytiglani börlönre való változtatását.
A kantdai magyarság után mosl már idehaza Zalában is érdeklődéssel várják, mi lesz a sorsa Kovács Jánosnak.
A vizsgálóbíró letartóztatta a sormási véres szilveszteri éjszaka két gyanúsítottját
■ íj- Peti Györgyöt, a korcsmáros fiát szabadlábra helyezték — Farkas Oyörgyöt a nagykanizsai kórházból Budapestre szállították
Nagykanizsa, Január 8 Részlelesen beszámoltunk arról a véres éjszakáról, amely Sormás községben Peti György korcsmájában zajlott le, mikor Tóth Pei Lajos sormási legény Farkas György 23 kiskanizsai gazdalegényl az éjjeli őr puskájával fi jen lőtte. A golyó Farkas szemén halolt be és a fejben megakadt. A szerencsétlen emberi be-ho.ták a nagykanizsai közkórházba, ahol azonnal mülétel végezlek rajla. Farkas György állapota nagyon súlyos voll A golyó megsértette a szemidegeket, ugy, hogy veszélyben
forgoü a mUik szeme is. Azért Farkast hozzátarlo ói Bulaprstre viliék, ahol az egyik klinikln elhelyezték
Időközben a nagykanizsai csendőrség a legeiélyeseb\'i nyomozást loganatosilolla ez ügyben, amelynek eredményeként örizclbe vette Tóth Peli Lajost úgyszintén Szabó Istvánt. Miután az a gyanú forgott fenn, hogy a korcsmáros fia ifj Peti György njujotla talán oda Tólh Peli Lajosnak az éjjeli őr fegyveréi, íj Peti György is csenJőrkézre kerüli és
mindhármukat behozták a nagykanizsai klr. ügyészség fogházába.
A nagykanizsai törvényszék vlzs gá\'óbirája órák hosszal hillgatia ki a hároin gyanusilottat, akik a véres é|szaka eseményeit ugy adlák elő, ahogy azl a „Zalai Közlöny" meg-irla. Bebizonyítást nyeri, hogy ÍIJ. Peti György nem nyújtotta át a fellesnek az é||eli őr puskáj\'t. Ifj Peli Oyörgyöt a vizsgálóbíró azonnal szabadlábra helyezte, ellenben Tóth Peti I.ajoil szándékos emberölés bűntettének kísérlete cimén letartóztatta Ugyancsak őrizetbevételét rendelte el Szabó Istvánnak. A letailóziatás ellen a két gyanu-sitotl leifolyamodás al élt a kir. törvényszék vádlanácsához.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Január 9, péntak
Hóm katolikus : Julián Prntesláni: Marccl. Izraelita: leheti] hó 20.
Városi Színház. „Mliilennapl kenyér", vllágsl ger 12 felvonásban. — Klegéiziló mllsor.
Oyógyszartárl éjjeli szolgálat: I. hó végélv s .Szatvalor" gyógyszertár Ürü ébet-tér 21.
OAztQrdó nyílva reggel 8 órától esle 6 óráig (béttó, szerda, péntek délután, kedden egésj nap nóknek). Tel.: 3—11.
— A polgármester Zalaegerszegen. D Krátky Islván polgármester tegnap több hivatalos Ugy elintézése végcll Zalaegerszegen tartózkodott.
— Megfellebbezték a balaton-türedl főszolgabíró-választást Zalaegerszegről Jelenti tudósítónk: A balatonfüredi főszolgabíró-választás ellen fellebbezési adtak be a közigazgatási bírósághoz. A fellebbezést a nagykanizsai és kcszthe\'yi törvényhatósági bizoltságí lagok és Búzás Béla dr. nagykanizsai szolgabíró adlák be. A fellebbezők kifogásolják, hogy a szavazatszedö bizottságok elfogadlak olyan szavazólapot is, amelyek nem vollak hivatalosak. Dr. Búzás még azon az al pjn kéri a választás megsemmisi\'ésél, meit a közigazgatási bíróság ítéletének végrehajtása nem lör ént megfelelő módon, meri a másik három jelölt mcl\'elt öt is jelölni kellett volna a fős:olgabirói állásra. Zalamegyében most n8gy érdeklőd ssel várják a köi igazgatási biróság döntését.
— Az Ipartestületi Dalárda tagjait felkérjük, hogy ma este fél 9 órakor az ipartestület helyiségében teljes számban okvetlenül megjelenni szíveskedjenek Ipartestületi elnök.
— Zrínyi Miklós emlékünnepély. A nagykanizsai Ztinyl Miklós irodalmi és Művészeti Kör vasárnsp délután nagyszibisu emlékünnepélyt rendez a városháza dísztermében 6 órakor. Ünnepi beszédet dr. Szabó Zsigmond járási liszliorvos, a Kör társelnöke mondja. Az énekszámokat a Zrínyi Kör vegyeskara Kelting Ferenc karnagy vezetése alatt adja elő. A vasirnapi Z inyl emlékünnepélyre már előre is felhívjuk a nagykanizsai közönség különös ügyeimét.
— A törvényhatósági Összeférhetetlenségi bizottság tagjai. Tudósítónk jelenti: Zilavármegye kijelölő bizottsága a következőket jelölte kl az összeférhetetlenségi bizottság tagjaiul: Dr. Ajlai Kovica Barna (Sármellék). gróf Bilthyány Zsigmond (Nova), dr. Berzsenyi László (Keszthely), Birczay András (Zalatáinok), dr. Bozzay Jenő (Zalaegerszeg), Cserlán Elek (Dúsnak), dr. Darás László (Nagykanizsa), Darnay Kálmán (Sümeg), Idb. Eitner Sándor (Salomvái), Forintos Oéza (Mihályfa), Olaser Aladár (Lenll), Imre Oyörgy (Pördefölde), gróf Kornlss Imre (Sralap), Kaszás Károly (Tspolca), Kovács Aladár (Zalacsány), dr. Mázy Engelbert (Tihany), Pálfly László (Pőlöskefő) Kulcsár István (Resznek), Gaál József (Keszlhely), Oyörgy Fe-lenc (Vonyaicvsshegy), Tuboly Aladár (Csonkahegyhát), Zarka Károly (Oulorfölde), dr. Beölhy Islván (Sümeg), Törcky Aladár (Balatonederics), Horváih Gergely (Ztlaszenlgyörgy), Somogyi Gyula (Palin), dr. Rólh Aurél (Tapolca), Sperlágh Oéza (Zalaegerszeg), Viléz Vajda Ls|os (Balatonederics), Tánczos Lajos (Ne-mesrádó)
Reklámárak!
1 kg. le\'jes zsiros
trappistasajt ...... P 260
\'/a kg. la teavaj ...... P 1 —
l/a kg klv. finom Juhturó P — 80 I drb. pogácsasajt
(Qnargll) ... ...... P —\'04
I dob. spanyol szardínia
200 gr............. P -\'70
100 gr............. P—-40
1 Uv. kitűnő tea\'um I II. P 3 80 1 Uv. magyar konyak
0 7 II.............P 3 50
1 Uv. balatoni rizling
1 II............. ... P I -
\'/a kg fiss pörkölésü kávé
5 féle la kávé keveréke P 3\'—
TesaOleménytk. Pekkarek, .UK" él Hornlmann teák óriási választékban kaphatók
Haszel és Friedentlial
cienegeker«ske4éiákei.
á Női és férfi divatárukban k
nagy választék ^
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
i
Telefon 408. Ffiut Cengery-ut aarok
EIsA Msgysr lllzlosltó palols.
Telafon 406.
>
1631. január 9.
ZALAI jKÖZLÖNY
— Az Izr. Leányegylet piknikje.
Az a lázas munka ami! az Izraelita Leányfgy\'et lagjai már n pok óla kifejtenek, előreveti a január 10 iki piknik sikerének árnyékát. A felemelt telefondíjszabás ellenére is állandóan dolga van dr. Rotschild Béláné telefonjának. Mindenki kérdez, mindenki buzgólkodik. Minthogy már mindenkit érdekeli, magunk is érdeklődlünk.
— Hogyan is lesz a január 10-iki bálon?
— Nem bál lesz — igy szól a kedves felvilágosítás, — csupán piknik. Annyira nem lesz bál, hogy csak az egyszeri] sötét ruha lesz kőtelező Kulisszatitka ennek a pikniknek, hogy céljainkért lelkesedő fiatalemberek ajánlották fel ezt a L-ány-egyletnek, melynek — tekintve vállalt kötelezettségeit szegényeivel szemben, — nem lett volna szabad a mai viszonyok közt kilennie m gál na-gyobbszabásu dolog rendezése kocká-zalának. Hála azonban a lelku fiatal gárda munkálkodásának és áld izal-készaégének, a legvérmesebb reményekkel nézhetünk eléje. Minden eaetre, ahol ilyen ambícióval folyik a munka ét ilyen nagy az érdeklődés, olt a siker forró>ágára nem lehet kétség A zenét a Pártos quaitelt szolgállatja.
SINGIiR ,YVK RÓGÉ PHK !«nA(\'LEOdOBBAK !
A Mtaa
— A kórház kápolnájára Mihályka Éva 10 pengfit adományozott szerkesztőségünk ulján. Kendellelésl helyére jultailuk.
— A keazthelyl betörő vallomása. A keszthelyi csendőrség elfogta Szunnyogh István betörőt, akii a sárvári csendőrség lopások és belöréa miatt körözött. Síunnyogh bevallotta, hogy jugoszláviai (O)nlér-háza községi) illetőségű és december első felében szökött át Magyarországra több társával, akikkel a betö^aek sorozatát követte el. Társalt nem tudja megnevezni. Keszthelyen a .Petőfi" vendéglőből egy revolvert lopott el. Lázár benzinke-reskedőtöl petroleumot lopott, amit ott Keszlhelyen értékesített Bevallotta, hogy Balatonkereszturon kél betörést hajtott végre. A csendőrség azt hiszi, hogy az utóbbi időkben előfordult zalai határszéli betöréseket Szunnyogh és bandája követte cl. A nyomozást moat ez irányban is kiterjesztették.
Ha savanyu a bora, vegyítse
REGEDEI
vízzel, mely a legsavanyubb bort Is kellemes Itallá varázsolja.
Kapható mindenütt I
Főtaktár:
f liartia
KIróly-utca 21. T«i«»«n IÍÜ
= Kézimitnkaklállltás. Weiss Manfréd Acél- és Fémművel [filcraknia Főül 13. sz. alatti helyiségében a „Cscper-vaitógépeken készült kézimunkákból rendezel! kiál itás a mai napon megnyílt. A kitili\'ás I. hó 12-ig bezárólag reggel 8-:ól este 8-ig nyitva. Be épfidij nincs.
Scffütx Arubúxban
2 Ingyen nappal.
— Dr. Wlnkler Ernő főrabbi
előadása. Jiimár 18 án a Zrínyi Irodalmi Kór liceális előadás soro-zalának ctiyik kimagasló eseménye lesz dr. Wmkler Ernő főrabbi előadása a táisadalom katilaliv lelada-taiiói. D . Winkler Ernflné ugyanakkor sajál szerzeményű költeményeit adja elfi. A Kör vegyeskara Kelling Ferenc tanár, karnagy vezetésével énekszámokat f >g előadni.
— A leomló fal agyonütött egy kőművest. Szól \'isgyörök községben megrendítő szerencsétlenség áldozala lett egy fiatal kőműves: Horváth Lajos. Horválh egy pusztai rozoga istállót bonlott le. Eközben az egyik hl hirtelen leomlott és a kőművest maga alá temette. A munkások oda síellek és kiásták a fii romjai alól a kőműves\', akihen még voll élei. Aulóra tetlék és orvoshoz vitték, de mire az orvos lakása elé érlek, a szerencsétlen az aulóban kiszenve-dcll. A csendőrség megindította a nyomozási, de annyit máris meg-állapilotlak, hogy véletlen szerencsétlenségről van szó.
— Megfellebbezték a klskanl-zsal szülésznő-választást A leg-u\'óbbi tisztujitószéken ló térit kis-kanizsai síUlésznő választás ellen íddig két fellebbezés érkezett be a polgármesteri hivatalhoz. Igy Lakner Józscfné és 25 társa, úgyszintén Knnics Lijosné és 25 társának a fellebbezd e. A kél beadvány a legközelebbi megyei kisgyűlés elé kerül.\'
— Szőnyeget mírsíkelt áron vásárolhat Singer divatátuh&zbau.
— Elfogtak a csendőrök egy nagykanizsai verekedőt Nagybajomban. Rövid jelcnlés arról számol be, hogy fíorovicza Fertnc nagykanizsai lakós és Zóka János nagybjjomi ember közöli véres verekedés játszód )ll le. Ennek Borán Borovicza - állítólag — oly súlyosan bántalmazta Zókát, hogy az életveszélyes sérüléseket szenvedett. Bo-roviczát a bajomi cendőrök elfogták és bekísérték a kaposvári ügyész-bég logházaba. Az esetről közelebbi részleteket nem sikerült szerezni.
núdiió
Sxabó György naaia-
lti boralortumában Fiúi 3., udvar
Blfflli
Január 9 (péntek)
Budapest 9.15 O hangv. 9 30 H 9.45 A haniiv. tolyl. II 10 Nemzetközi vizjelző-szolgálat 12 Déli haiangazó. 12 05 A rendőrség zenekarának hangvera-nyf. 12.25 H 12 35 A hangv lotyt 13 Időjelzés. I4 4i H. td Meseóra. 16.45 Időjelzés. 17 Tt l-magyar nyelvoktatás 17.25 As Operaház taglalból alaku l zenekar hmgv 18.40 Németnyelvű E- 19 Cigányzene 19 30 E 20 A tn\'c 1 SligakadrmU én-kkaránik hangversenye Bécsoöt 2J Hoehn Alliéd zongoraművész han^v. 2 ,3j E Utána Idö-lelzés Ma.d: Jb.
Hóra IIO 12, 13.10 és 15 25 Zene. 17 Nők órája: A t olcsódal. 20 S rsuss Richárd est 22 Zene.
Brit nemzeti műsor 17 Zene. 18 15 Qyermekóra zrnével. 19.40 Zongorahangv. 20.<5 K 2Í.3S Hangv. 23.10 Kvintett 24—I Zene.
Csődtömegből
visszamaradt áruk
bámulatos olcsó áron lesznek eladva v
Kaufmann Károly cégnél.
Székely Vilmos butorielepe
♦ Nagylcanlxsa, ▲
UorlOy MtlUlóm-uí 4.
Bútorvásárlásnál ugyanazon kedvezményt adja, mit bárki más.
Saját kárpitosmühely.
koronában
10473 127.69 98 46 128 56 134 71
Pengőben
119.82
146 08 112.64
147 09 154 11
Ne legyen már annyira ideges,
Igy szól M. az Isméit (llmdiva partneréhez. Ne itjyék más ká-ét, mint a kolteln-menlea ltag kávét. Ez ugyanazt az élve-zelet okozza önnek ea mentesíti a lámpaláztól De különben Is egészsége-sebb. A ltag kávé telUdít, anélkül, hogy felizgatna, minden tekintetben a teljes kávéélvezetet nyu|t|a, de megkíméli öat a k -ttein kellemetlen és sok emberre káros kö/etkezményeltől. A kotteinmen-tea ltag kávéhoz csakis a legnemesebb kávétajlákal haaznál|ák Minden llliae-resnél kapható és kívánatra kávéhlzak-ban és vendéglökben ts (elszolgál)ák. A HHB kévé, valódi, t.glinom.bb babkává, m«ly katlalnmantaa — tahét ártalmatlan. 70IS
KÖZG^piSAe
Mennyivel drágult a megélhetés 1814 óta
A megélhetést Index a mull esztendőben 4.78 százalék olcsóbbodást mutat
Dálnoki-Kovdls Jenő számilásai szeiinl dec.\'mber folyamán a megélhetés 0.7 százalékkal olcsóbbodott. Az indexszámok december végén a következők voltak .•
Arany
I
Élelmiszerek . Ruhátat . . Lakbér . , . Fűtés, világílás Vegyes kiadások Mérlegelt átlag TÍ533 131.94 Az elmúlt év végén léhát a híboru elölli 100 aranykorona vásárlóerejének 115.33 aranykorona, vagyis 131 94 pengő lelelt meg.
EíI azt jelen i, hogy aranykoronában kifejezve a megélhetés állag 15.33 százalékkal dr.\'gult 1914 óla. Az 1914, évhez viszonyítva az élelmicikkek állagosan 4 7?, a ruházati cikkek 27.69, a fűtés, világítás 28 57, a vegyes kiadások 34 71 százalékkal drágullak.
Az eln ult év folyamán a megélhetési költségek átlag 4 78 százalék olcsóbbodást mulatnak. Ha a lakbért figyelmen kivűl hagyju\'r, az egész évi olcsóbbodás 6.06 százalék.
76.000 munkahely szflnt meg
az utolsó esztendőkben. — 35 Mo o v.sszaesét
A munkaadó közponl mosl letle közzé jelentését a magyarországi munkapiac állásától, A jelenlés ösz-szehasonliló kimutatást közöl a jelenlegi és az 1923. december végi állapotok között. Eszerint a legutóbbi hél eszlendöben 75.787 munkahely szűnt meg a különböző iparágakban, ami az 1923-beli állapottal szemben 35 86 százalék visszaesést jelent. A bán/aiparban ez idő alatt 18.350 (csökkenés 33—36 száz. li-), a vas-és gépiparban 16.427 (31 59), a faiparban 5800 (58\', a vegyészeli ipaiban 7.225 (3j55), a bőrkészilő iparban 2745 (54 9), a bőrfeldolgozó iparban 2576 (23.54), grafika-iparban 2814 (33.1), a téglagyáraknál 15.100 (97.42), az épilöiparbsn 4350 (62.14), az üvegiparban 400 (32) munkahely szűnt meg. Ezzel szemben a textiliparban a hét év előtti 22.000 munkáslétszám mostanig 43.000-rel emelkedett és kisebb• arányú munkaalkalomemelkedés tapasztalható a fővárosi malomiparban is.
ZALAI KÖZLÖNY
1981. ianuír 9.
TŐZSDE
A mai lőzsde, dacára a külföldi kedvező híreknek, lanyha i ányzallal indult. A lanyhaság elsősorban a helyi piacot érit tette, kétő\'?b az a -bilrage értékekre is kiteijedt A lanyhaság ellenére az árfolyamok nem szenvedlek lényeges árvesztesége1. Az érl\'kek Irga\'acsonyahb érfolya-mukon zárlak Fixkanialozá\'u papírok piaca üzleltelen. Valula és deviza piacon Newyork ntm változott.
Xlrtcii Urlat
Párll 20 251.\'!, Londcn 25 C4\' i, Ntwvor 515 95, HtCfMl 72 00, Mltinc 27 01, M»<Md 54 75, Amsterdam 207 70, Herll 122 80, Wien 7267, Sofla 11VH. P\'% 1.29, V«mS 57 85. BtstJapeiil W*««Vl Wcl(r<d 9-121/1, Kukat, u 3t 6V».
Teraéiytóuie
Rma tszv. 10/III., dl. lOnil. és a rozs 30 fill. emelkedett.
Bum llazav. 77-es 13 85-1415, 78-u 14 00-14 30, 79-ei 14 20 14 70, 80-a* 1425—1480, donánl. 77-e« 1375-1385 78-as 13 90—14 00, 79-ei 14IO-142Ű lOli 14 15 14*25, Rozi 940 -950 t»k. árpa 13C0— 330, lörárpi 1600 18 00, llb 19 50 1975, tengerit!. 1240 12 60, djainlntl 11 45 -1170 repce 25 50-26 00, korpa 9 10 9 25
A kalapéit! töiids deviia-legyiéM
vai.ltAk
Angol L 27*70-27*85 Belga fr. 79 60 80 00 CMh k. 16*86-16 98 Dán k. 15260 I.55-20 Dinár 10 02-10*10 Dollár .\'69 00-\' 72 00 francia 1.23*40-2>70 Holl, 529 70-230 70 Lergyel 63*80-64 20 Leu 3*36 3\'40 Le va 412-4*18 Ura 29-75-30-05 Márka 135 75-136 35 Norvég 152 75-153 35
Peseta —*---*—
SchllL 80 25 80 65 Svi |ct I. IIP-í-5 \' I 05 •véd k. 152 90-153*50
DEVIZÁK Aicat. 229-S.7 Í30 67 Belgrád 10-10 013 Berlin ,35 97-1:63\' BrBuzel 79 70 79 95 Bukarest 3-38-J-40 Kopt: M,2 70 1:3 10 London 27* 3 1 81 Madrid 59 40 6} 40 Milánó 2<-89 29 99 New,oi 571 30 72 9] Oíilo 152-75-153 15 Páris 22*42 25 49 Prága lf. 93-18*! 8 Sutflá 4\' 2-4 6 Stockh. 112 95 113 3S Vaué 64 02-64 22 Wtán 80*36 » 61 Z\'iilcb 110*73 111 03
Sertemtár
relllaltáa 3217, il.-latlan 647. KisC-reudu 1*19-1*21, ledet. 1*15— 1* 17, szedeti köaép 1*12—,*I4, könnyű 1 06 -I 10, I-K lendü meg 108 -1 10, ll-od reudü öreg 1*00 -1 05 angol sűldó 1*12—1*20, sulonna >áitybaii t\'23-1\'24, itlr 1-40 1*48, tu I 70— l-f6 sza-onnía űl ertet I4S-I-S4.
lUdja: WIttlit! Hr*»lla * UíkUI* Víililjt, aaííktaiiíáJL TriM* kiadó: Zalai Károly.
Naponta adjon növendék él hllóállatalnak

„FUTOR
szénsavas takarmánymeszet. A .FUTOR" növendékállatoknál a csontképzódést elősegíti hliásra
S,étvágygerjesztő^
A .FUTOR* rem orvosság, hanem a ieglinomabban őrlöti mésxsotáp, amely az állatok szervezetében Igen könnyen felszívódik, s amelyet az állató < aro-inntikui anyagiartaln ánál fogva sziveién logyaiztanak. A .FUTOR* etetése a konyhasó etetését feleslegessé teszt A naeyhizla ók, uradalmak, gazdaságok n .FUTOR\'-t állandóan etetik. Ara: 1 kilogrammonként 40 fillér. Zsák vételnél (l zsák 50 kg ) 9 pengő,
zsák á a 130 fill. vagy ziákcsere. I próhadoboz Ara (cca Vi kg.) 30 fi.lér. Kicsinyben és zsákszámra kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény és növényvédőszerek keretkedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett. Telefon 130
APRÓHIRDETÉSEK
Az apróhirdetése* üija >0 szíig BO rilír, Minden további szó dlj« 5 fi I. Vasá » ünnepnap 10 Sióig 80 fillér, mlrütn további szó dt]a B filf. Szerdait és piteken 10 szóig 60 fillér, mind<n i<ül szó dija 6 fill. C\'mszó s m.nden v a-gaüb betliból illó s/ó kot szónak $ i, .1-Utik. Állá»t kercbóknek 500.o engedmény.
Eladó Csengery utca 18. alatt 724 n öl telek- 5*00
Bérautók leglohbak lego\'cíóbban bár-bárhova Kaufmann Manó autóvállalMánál rendelhetők. Telefon 167, vagv 571. Oaraee Nádor-v. 6. Sürgönyeim: Autótaxi. 6368
Olaax anyanyelvemen tanltok Berlitz Iskolai módszer szerint lehető legrövidebb Idö alatt. Bővebbet í kiadóhivatalban. 68P1
Faafólraa hordók, |ó állapotban
olcsón elsdók kpunk nyomdájában.
Frleex Jen6, Erxeébet-tár 2.
Vállal minden terjedelemben vízvezetéki, esrészségüpyi. központi főz- és melegvíz-fűtési berendezéseknek szerelését, csatornázást, továbbá vasszerkezeti és egvéb lakatos munkákat. Telefon S-B6 . 5793
Pánxfcflloeflnt bekebelezésre minden összegben n legelőnyösebben és \'eggvor-sabban foiyóslitat Aoxél lanáo pénz-kölcsőnközvetltó irodá|a Nagykanizsa, Horthy Mlklós-ut 2 szám. 6358
Flflnjfomdn dúsan felszerelve legdivn-tosabb mintákkal. Kárpáti Bözsinél, Kölcsey utca 15. f404
Különbejárstu bútorozott szoba a belvárosban kiadó. Cfm a klsdóban 16
Pogányvár! iáját termésU Htünő u|, fehér asztali bor literenkint 6 \' fillér, uj, nemts kadarka s opoito 80 fillér Ezenkívül ó, fehér és burgundi vörös pecsenye botok kaphatók llterenk nt 80—>40 fillérig Ugvinott egy csinosan butororott síobü különbejárallal azonnal kiadó Csengerv-ut 36. 83
Nagykanizsán, Kinizsi u. 23 számú ház szabidkézból azonnal eladó. 9i
Egy Peszle
bcrbólyeegéd azonnal felvétetik cg Istvánnál, Letenyén. 97
Eladé egy szép fekete télikabát gyengébb alakra. Cim a kiadóban. 98
Egy kis tOltőkélyhát megvételre keres Deulsch Caslnóépülel.\'
HIRDETMÉNY.
Van szerencsém a • agyérdemü közönség tudomására ho ni, h gy ax újonnan falépQlt
VENDÉGLŐMET
lamét m.ynyllotl.m.
Jó borok, Jó m.gyar konyha. — Szállóazob&k kaphatók. Szlv\'i páltlotilt kérve, tlazleleltet
Kiaa IstwAn
TNdtfUS
Komárváros, vasútállomás.
Y///> ülöxhetellen
. 7 <fen ha. xla/Uas bon
VARRÓGÉP
MINDENT VARR STOPPOL Lb MfMLZ
Kaduezö fizetvsi /c/tételek. Alacsony havi részletei:
3INQ1R VARRÓGtP RÉS2V TÁR3
FÍ9YKAR1Z8A Fióküzlete: Fö-nt 1.
Rádió újdonságok!
PHILIPS bálúzatí MÉM
2517 tyj> 2-| l csöves KISVEVÖ mér halvl P 16 - róázletro
2531 typ. 3-f-l csöves .MESTERM0" már havi P 27 50 részletre
Philips hAlózati készülék 3 I I osBwe* egybeépített hangszóróval
havi részlet P 16 —
10 napi Ingyenes bemutatás.
Szabó Antal
legyver- és
sportárunagykereskedés
rádió és gramofon osztálya.
2890 1929. szám.
Árverési hirdetmény.
Dr Mcrval Béla budapesti (V, Kálmán utca 27.) ligvséü állal képviseli Hoflierr— Schranlz—Clailon—Schulll. Magyar Oép-
ívirl Müvek R T. kérelmére éj |avára 2IC0 rengő követelés ta lárulékal ctelélu a budapesti klr. tórvénysiék ÍI-29 évi 10046\'!?. s/ántu végzésével elrendeli kielégítési végre-hsjtán folytán végrehajtást azenvedóktól le-foglalt 2320 Pengő becsétlékU Ingóságokra a lelenyel klr. járásbíróság lenti számú végzéiével az árveré; elre*deltetvén, annak az 1908. évi Xt.l. t c. 20 $ a al«p|án fenlirt, valatnlr.l tálog|ogol szerzett más foglaltalók javán Is Szentliszl/n 101 ház-saim alatt, t\'énl k Ferenc lelkén leendő megtartására határidőül 1931. évi január hó 16. napjának délután I órája tüzelik kl, amikor a bíróilag letoglall gózcséplógép, caéplőszekrénv, kazalozó (elevátor), eme\'ő (bévírl n eg>éb Ingótágoktl a leglobbet ígérőnek készpénzllzetés ellenében, esel leg becsáron nlu! Is el fogom adni. t-etenye, 1930. évi december hó 29 én
Pál dyula s. k.
kezeló,
96 kl*. jl Iró\'ági végrehajtő.
Csődtömeg eladási hirdetmény.
Alulírott közhírré teszem, hogy vb. Rózsa Mszló volt keszthelyi divat.iiu kereskedőnek, — Keszthelyen, a Kossuth L-ijos-utca 31. sz. házban levő üzlethelyiségben elraktározod, s a csödleltárban 1—985. létei a\'att leltározott, — összesen 21646 P 13 f.-re becsült nöi- és uridlvotcikkekböl és (Ízleli berendezésekből álló csőd Omegét a nagykanizsai kir. lörvínyszék mint csődbíróság 1846/1930/13. sz. végzése alapján eladom.
Venni szándékozók tartoznak zárt Írásbeli ajánlatokat és 1000 P* bánatpénzt legkésőbb I. évi február hó 1. napjáig alulírott csődlömeggond-noknál benyújtani. Az ajánlalok felett a csftdválasztmlny szabadon határoz, de az ajánlattevőre ajánlata kötelező.
Akinek ajánlatát a csődválaszt-mány elfogadja, köteles a csődlö-meget azonnal átvenni s a vételárat a csOdlömeggondnoknál iefizetaí. Köteges továbbá a forgalmi adót s egyéb kincstári illetékei viselni. Vevő jogosult a vagyonbukolt üzlethelyiségeit folyó évi ápiilis hó 30. napjáig használni.
A csődleltár és csődtömeg naponkint d. u. 3—6 óra közöli a csődtömeggqndnok ulj-n megtekinthető.
Keszthely, 1931. évi január hó 7-én.
Dr. Hochstádter Sándor
ügyvéd
90 csőJlónteggotidnok.
Linnlctum, futAszSnyep,
Cocuse .xAny.g, utlt.haré, lia»áró«i.»t«, Ubt6rl<k
gyári lerákata
HIRSCH ÉS SZEOŐ cégnél.
A nagykanizsai klr. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
11461 tk 1930. azim.
Árverési hirdetmény és árverési leltételek.
Epplnger I. és Pia nagykanlrsal be), cég végrchsjlalónik Kocsis János csapil lakós végrehnjtáNl szenvedő ellen indított végre hallási ügyében a telekkönyvi halóság a végrehattató kérelme következtében az 1881 . LX, l.-c 144, 146. éa 147 § al értelmében elrendelt a végr/hajtási árverési 52 P tőkekövetelés, ennek 1930. évi junius hó 3 Ik napjától járó 10"/u kamata, t/jo/o vál\'ódlj, 22 P 54 tilt. eddig megállapítod per és végrehajtási és az árverési kérvényért eiullál megállapított 8 P 84 fill. köllttég, valamint a csatlakozoltnak kimondott Dukász Ferenc 200 P tőkekövetelés és játu\'ékal behajítsa végett a nagybani-is I klr. Járá.bíróság területén levő, Csapi köz étben fekvő, a a csapil 561. saljkvben felvett a a végrehajtást szenvedő nevén álló aláhti ingatlan|utalékokra, u. m.: a 151. Imz rél a Kenderlőld dűlőben Ingatlan lelerészfte 50 P, 32/b. h az. beltelek felerés/ére 8\'0 P, 137/b. hrsz. szántó és tét a Kerderlöld dűlőben lelerészére 35 P, a 242/b hrsz. rél sz Alsómező dűlőben Merészére 10 P, a 249/a. hrsz. rél u 0. dűlőben lelerészére 100 P és a 849. hrsi. szőlő, szántó, kaszáló, pincével az Ulhegyen Ingatlan - ak lelerészére 800 P. kikiáltási ár ban és pedig ■ 3(0l/lk. 897 az. végzéssel O\'v. Kovács Ferencné szü1. Mondlcs Erzse javára be\'> ebelezelt özvegyi haszonélvezeti szolgalmi jognak fentarlálával.
A telekkönyvi halóság az árverésnek Cispl községi bíró házáná1 megtartására 1931. évi február hó 5-lk napjának d. e. 10 óráját lüzl kl és az árverési teltételeket az 1881 :LX t. c 150 §a alapján a következőkben állapítja meg:
Az árverés alá eső Ingatlanok és pedig a 32/b. hrsz. Ingatlant a kikiáltási ár leiénél, a többit a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (19.\'8 XII. t.-c. 26. 5)
Az árverelnl szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10°/o-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. g-ában meg határozott árfolyammal számítolt óvadék-képes érlékpaplrosban a kiküldöttnél lelenni, vagy a bánatpénznek előlegesen biról leiéibe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és a/, árverési feltételeket aláírni. (1881 ; LX. t.-c. 147., 150, 170. §§.; 1908 : XLI. t.-c. 21. § ) Az, aki az Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb igéretel letl, ha többet ígérni senki sem akar, köle\'es nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: Xl.l 2b. i>.)
Nagykanizsa, 1930. évi november hó 14 napján.
Oombár s. k tbltó.
A kiadmány hiteléül: Mlkó s. k. 02 főtiszt
Nvomított i Bélutlai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelői nzletveieJ* • 7.UÍ Károly.)
71. évfolyam 7. szám
Nagykanizsa, 1931 január 10, szombat
Ara 14 fillér
ZALAI MZLOHY
hot.
teaattoég: nappal Swár-nl í, <jjtl Pflui 5. Kiadóhivatal: Pjut 5. szám. Keszthelyi HókkladóhlvaUl: Koeauth-utea 32.
POLITIKAI NAPILAP Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
OMzcUai h: inbltl I peagt M BM>
Telelőd\' ( «> uim, (Md Jt.)
\\ Kiadóhivatal 78. Keaatheljl Bók 23
A spanyol király
detronizálja esetén a Felvidékre költözködik
Pozaony, Január 9 Az egyik Isp szerint Alfonz spanyol király, ha a spanyol forradalom kilómé é« ót detronizálnák, a Felvidékre készül álköltözni és már ki is szemelte a szepességi Ruzsbach fürdót.
A szovjet diktatúrát
Slalln megosztotta kél másik fővezérrel
Varsó, Január 9 Rigai jelentés szerint Slalln megosztotta hatalmái Vorosllovval, a vörös hadsereg fővezérével és Ordzho■ nikldztvel, a legfelsőbb gazdaségi tanács elnökével. Ezzel a diktatúrát legalább névleg triumvirátussá alakította át.
Egy évi börtönre ítélték
az Izgató miniszteri osztálytanácsos hírlapírót
Budapest, Január 9 Hélrendbe\'l oszt lyellenes Izgatás bűntettével vádolva állolt nia a büntető törvényszék elöli Molnár Árpád nyugalmazott miniszteri osztálytanácsos, hírlapíró. Molnár Izgató cikkeit a .Parasztok Lapji" clmü újságba Irta. A törvényszék bünötnek mondotta kl Molnárt és egy évi börlönre ítélte.
Megszökött a csaló
kauclószédelgőlőzsdeblzományos
Budapest, Január 9 Mándoki Lajos tőzsdebizományos, aki csalás és sikkasztás miatt már három és fél évi fogházban UH, több kisembertől összesen 10.000 pengő óvadékol vett fel azzal az igéreitel, hogy „álláshoz juttatja" őket. Igérelét nem váltotta be és ezért feljelentést tellek ellene. Mándoki lakásáról meg szökött éa most elrendelték országos körözéséi,
Ansztriában betiltották
a Reinarque-fllmet
Bécs, Január (I (Éjszakai rddlőjtlentés) A nem-zElgylliés pénzügyi bizottságának délu\'áni ülésén Winkler belügyminiszter bejelentene, hogy a Rema>a|ue-féle .Nyugaton a helyzet változatlan" cirnü film további előadását az egész ország területén betiltotta.
A magyar-cseh kereskedelmi szerződés Ügyével kedden foglalkozik a cseh minisztertanács
A vámháboru kalaszlrótálls helyzetet teremtett a Felvidéken A csehek engedélyhez kötik a magyar bor bevitelét
Budapest, Január A Magyarotszággai való szerződés
nélküli állapot miatt a felvidéki fa Ipari cégek 80<Vo a kénytelen volt üzemét beszüntetni. Ugyancsak emiall a rózsahegyi Mauthner-lexlllgyár egymásután bocsátja el munkásai! a munkacsökkenésre való hivatkozással. A vágóhidakon is érezhető a szerződésnélkuli ,\'llapot hatása, mert Magyarországból mosl Ausztriába exportálják a sertésekel, ott leöl-k (s onnan viszik be Csehszlovákiába
A esetiek hlterlesztették a vámtjáborut
Budapeat, Január 9 A magyar-cseh vámháboiut mosl
kiterjesztették a magyar borra is. A cseh kormány retidelclel adott ki, amelyben külön engedélyhez köli a magyar bor beviteléi. A vámtételeken felül a bor éltékének fél % át kezelési köliség cimén kell megfizetni. Igy a magyar bor exportálása cseh terül \'tre szinle lehetetlenné váll.
Prágában kedden tárgyalnak a magyar kereskedelmi szerződés kérdéséről
l\'rága, Január U (Éjszakai rádiój* lentés) Valószínűleg a keddi minisztertanács elé kerül a magyar kereskedelmi szerződéssel Összefüggő kérdések megtárgyalása
Az amerikai válság tömeges hazaván-dorlásra kényszeríti a kanadaimagyarokat
Budapest, Január 9 A nagy ameriki i válság különösen Kanadában érezteti halává\'. Nem talál piacol a keradai I Uza és nem talál munkál a kanadai földmunkás Ennek egyik következménye, hogy már oklóbcr óla tömegesen létnek haza a kenyér nélkül maradt kanadai
magyarok. Amerikába a mu\'t évben összesen 3500 magyar vándorolt ki, mlg haza majdnem 4000-en jöllek. A világkiizis belátható ideig nem nyújt biztatást a magyar kivándorlóknak Bem az amerikai, sem az európai államok felé.
Bethlen bécsi tanácskozásától várják a magyar-osztrák keres-delmi ellentétek elsimulását
összeállították a miniszterelnök bécsi látogatásának programját — A magyar külügyminiszter szerdán Genfbe utazik — Vadászat Bethlen tiszteletére
miniszter a jövő hé en kezdődő ma-gyat-oszlrák kereskedelmi tárgyalásokról uey nyilatkozott, hogy a vitás kérdéseket először a szakreferensek fogják megtárgyalni, de az ellentétek kiegyenlítés ■ csak llelhlen István gróf miniszterelnök bécsi tanácskozását\' várható. Auszlrh egyik kivánsdga, hogy ne legyenek nehézségek olyan iparcikkeknek Magyarországba való bevitelénél, amilyenekei Magyarországon nem állítanak elő.
Bécs, Január 9 A külügyminisztériumban össze-állilották llelhlen István gróf ininiaz-terelnök bécsi láogalásának programját. Bethlen István gróf január 26-án, Ité\'fón délben érkezik B eibe Látogatást tesz a köztársasig elnökénél, a kancellárnál, a külügyminiszternél slb. és ezenkívül poli ikai és gazdasági tanácskozónkat folytatolt és 28-4n tér vissza Budapestre.
A magyar-osxlrdk kereskedelmi tárgyalások
Bécs, Január 11 Heinl osztrák kereskedelemügyi
A magyar külügyminiszter a páneurópai tanácskozáson
Budapest, lanuár 9 Károlyi Oyula gról külügyminiszter a jövő héten, szerdán Oenfbe utazik, ahol elsősorban a Briand-féle Páncuiópa-lervezel megvitatására öiszehivotl tanácskozáson vesz szl, amely január 16-án kezdődik és azon valamennyi ineghivott állam külügyminisztere jelen lesz. A népszövetségi ülésen Magyarországol közvetlenül erdeklő kérdések nem szerepelnek, ezért Károlyi Oyula csupán a megfigyelő lisztét tölli be és amennyiben esetiig a kisebbségi probléma Kivetődik, Magyarország képviseletét ellátja.
ttel&len István f/ról vadászaton
l-\'líer, Január 9 Bethlen István gróf miniszterelnök szerd/.n este Egerbe érkezeti, hogy részi vegyen a tiszteletére f-elsőtárkányban rendezett vaddisznó-vadászaton. A miniszterelnök az éjszakái Egerben löllöite majd lledry Lőrinc főispán, Okollcsányi Imre alispán, Fráler Jenő és Szinnyey-Merse Jenő országgyűlési képviselő táisaságábau csütörtökön hajnalban a Bükkben lévő lelsólárkányi erdőbe ment. A vadászat során hat vaddisznót ejtetlek cl. Ma folytatták a vadászatol és közben a miniszterelnök meglekin\'elle a majdnem 800 méter magasságban kanyargó uj egér lillafüredi u\'al is.
A csefieK beíllioi/áU
fíoOndnyl Ernő és TQomán István kassal hangversenyét
Budapest, Január tt A cseh halóságok betiltották Doh-nányi Ernő és Thomán István magyar zongoraművészek Kassán tervezeti hangversenyeit. A beiillásl azzal indokolják, hogy a magyar művészek szereplésére engedélyezel I kontingens erre az idényre már kimerüli. A csehek ugyanis idényenként csak 9 magyar müvísznek adnak fellépési engedélyi. Különös és furcsa eljárás ez épe.t imgyar művészekkel szemben azon a Felvidéken, ahol minden népszámlálási mes-lerkedés és laktikai Irükk ellenére is a valóságban a lakosság jórésze magyar. A betiltással az olasz lapok is foglalkoznak és megállapítják, hogy a csehek intézkedése az egész Felvidéken nagy felháborodást kellett.
ZALAI KÖZLÖNY
Az ipartestület megfestett volt elnöke Bazsó József arcképét
Az Ipartestületi székház ügye — Az ipartestület székháznak alkalmas házat keres megvételre KosztolHz Géza ajánlata — A nagykanizsai ipartestület január havi elöljáróság! ülése
hogy Kállay Tibor a legna
Nagykantzaa, Jauuár 8
A nagykanizsai ipartesldlet elöljárósága csütörtök esle tartotta január havi ülését Kiss Ernő elnöklete alatt. Az ülésen megjelent dr. Hegyi Lajos fójegyzó, dr. Hajdú Oyula ügyész és Weiser János, a 0.OS; elnöke is.
Kiss Ernő bejelenlelte, hogy az elnökségnek az Iparosok Menházát sikerüli kedvezően eladni. Bejelentette, hogy az Ipartestületi Dalárda érdemes karnagya, Vannay János zeneiskolai igazgató lemondott lisztéről. Helyére Parti Oyula polgári Iskolai tanári sikerült megnyerni. Az uj karnagy pén\'ek esle bemulalko-zik a dalárdának.
Supka Béla jegyző pénztári klmu-taiása szerint a testület műit havi bcvéle\'C 959 pengő voll 787 pengő kiadással szemben. Kiss elnök ez-ulán beterjesztette Kosztolltz Oéza vendéglős Írásbeli ajánlatát, mely szerint hajlandó a testület D.-ák-térl székházát 30 000 pengőért megvenni. Az uj testületi székházépítés Ugye az anyagiak miatt stagnál. Megkérték dr. Kdllay Tibor nyug. pénzügyminisztert, hogy intervenlüljön valamely budapesti pénzintézetnél megfelelő hitel végeit, azonban ez nem vezeleit eredményre. Majd felolvasta dr. Kál-lay levelit: budapesti bank ilyen célra nem ad pénit. AFAKSipedig nem adhat székházépítési kölcsönl.
Kiss Ernő Kosztolilz ajánlatát ol csónak találja. 40 000 pengőt el kell érni egy Ilyen központi fekvésű helyen fekvő üzletháznak. Kosztolltz ajánlatát kéri a székházbizotlságnak a továbbiak végett kiadni.
Hajdú Oyula dr. felszólalása után dr. H gyi Lajos városi főjegyző ki-
jelenti,
gyobb jóindulattal viseltetik az iparosság iránt, de mint pénzügyi szakember óvatos és ez az óvatosság diktálja a levelet. Kállay súlyosnak látja a mai pénzügyi helyzetei. A löbbi iparosszékházépilkezéseknél is csalódtak és Innét Kállay részéről az óvatosság. De tény az, hogy Nagykanizsán más a helyzet, itt mégis megfelelő pénzösszeg áll az építkezéshez rendelkezésre.
Kertész Bíla alelnök, épité zmér-nök Kosztolltz ajánlatát a tárgyalás alapjául elfogadhatónak tartja. A székház telkének négyszögölét 100 pengőre becsüli. A vendéglői |og 5000 pengői ér meg Hozama is 4000 pengői Fognak majd jönni ajánlattevők és majd találkozni fogunk a rellektánsok aján\'ataival, mondotta.
Hoffmann Henrik annak közhírré lételél kéii, ho^y az Ipartestület hajlandó házat vásárolni, amely alkalmas testületi székháznak. Samu Lajos alelnök szólalt fel még ebben a kérdésben.
Több iparos-ügy került ezu\'án még letárgyalásra.
Az OTI kerületének feihivása, hogy az ipartestület jelentse be, hogy tagjai január 1-től milyen alkalmazottakat alkalmaznak, érthetően nagy vlsz-szatetszést kel\'ell az elöljáróság tagjai közölt és élénk vitát provokált, melyhez számosan hozzászóllak. Samu Lajos a ketület legközelebbi választmányi ülésén személyesen válaszol erre a nagykanizsai ipartestület nevében.
Vékássy Károly ezutln indítványt terjeszl elő, mely szerint a nagy\'-a

Garami Ernő lemondása
Oarami a szociáldemokratapárt politikai magatartását hibáztatta
Budapest, január 9 A Budapesti Értesítő jelenti: A szociáldemokrata pártban kitört személyi váiéág mosl van elintézés alatt. Garami Ernő — mint ismeretes — lemondott pártvezetőségi tagságáról és a párlvezetőség ma délben ült össze, hogy a lemondás ügyében határozatot hozzon. 0 irami, minthogy már nem tekinlette magái párt-vezetőségi tagnak, nem ment el az ülésre. A szocialista pártban azt hiszik, hogy a pártvezetőség Garami lemondását tudomásul fogja venni. 0 rami ebben az esetben a párt egyszerű tagjává válnék és mint Ilyennek semmi szerepe nem volna a párt irányításában Oiramihoz közelálló körökben u^y tudják, hogy a volt pirlvezér a szociáldemokrata pártnak általános politikai magatartásit hibáztatta és nem akarta vállalni a felelősséget a jelenlegi párt-taktika következményeiért. Nem a politikai passzivl\'ás kérdése volt az, amely az ellentéleket felidézte. Ai-igaz, hogy Oarami azt javasoltai hogy \' a párt nagyobb hatás kedvéért vonuljon passzivitásba Ez a kérdés azonban csak egyik részlete voll az ellentéteknek, amelyek Oarami és a párt többi tagjai közöli jelentkeztek.
Lázasan fegyverkezik a szovjet
Budapest, január 9 A szovjet kereskedelmi repülésének fejlesztésének ürügye alalt óriási légi haderőt létes I. Három éves tanfolyamon 18 000 harci pilótát, köztük sok nőt képeznek kl legújabb angol-francia és amerikai repülőgépek vezetésére.
Pltedrol/unk fM0oa.no küld PUt pázuttnker Mouantw.
Az ősdiák
Komáromi János Iról Jubileumára
Volt egyszer egy szép, fehérarcú, nagyon, de nagyon szegény asszony, akinek volt egy kis fia, akiről Sikolya Antal tanító ur megállapította, hogy nagytehetségű gyerek, akit érdemes lenne tovább tanitlatni. S mivelhogy a szegény asszony házánál annyi pénz sem szokott volt lenni, amiből a másnapi ebédet meg lehetett volna főzni, hát nyakába vette a szegény asszony a rokonságot, meg az ismerősöket és krajcáronként kéregelte a össze a pénzt, ami bő! a fiút el lehessen vinni Patakra diáknak. Aztán a szegény asszony elvitte a fiát abba a nagytekintélyű homályba, amely .pataki kollégium" cimen kerüli bele a magyar mitológiába, kifizette érte az évi tápintézeti dijat, a kvártélypénzl és a zsebkendője csücskébe maradt huszonöt kra|cárt megosztotta neki egy életre szóló ulravalóul, tizet pedig megtartott magának; ezzel vonatra ült, már amennyire tízért a vonal elvitte s onnantól meg gyalog meni haza a falujába, Legényére, ahonnan Ko mdromi János, a mosl jubiláló iró
életútjára elindult.
Bizony rellenetes diákéiele voll Komárominak. Már mint kisdiák is abból tartogatta fenn magát, hogy más diákokat korrepetálgalott. S amikor meg jeles matúrával a zsebében felkerült az egyetemre, máig sem tudja, hogyan bírta azokat a koplaló esztendőket túlélni. Pedig túlélte és pedig jókedvűen, kacagva, diákosan, kömyü szívvel, üres zsebbel. Ma pedig, amikor a magyar írói olltnpus tetejére futott be, örök szépségű könyvben megírta ezeket a diákos emlékeit s ezzel megteremtene a magyar diáknak epikus regényéi. A magyar Murgez-ntV. nevezte el egyik krilikusa s figurái csakugyan olyan örökélelüek lesznek a magyar nyelvterületen, aminöek a Bohémélel halhatatlan szépségű alakjai. Csupa finom in kidolgozolt portré. Terebessy, a B>cskay Islván-ifjusági egylet kedvei, |ó-liu elnöke, Csótán Berti, a szininövendék, ki hurka- és kolbász fizetségért kültelki hentesek nemesi családfáját ál-liija össze, hasból természetesen; Bakura Dani bácsi, az ősdiák, aki lükröshílu kálzetkabátban immár a harmincegyedik szemeszterre iratko-
zik be s mellesleg, amint a pajtások kinyomozták, egy második éle-let is él Angyalföldön, ahol egy élemed ;tt trafikosnö hi\'es férje s egy neveletlen gyermek apja. Megismerkedünk Szabó úrral, a lelkes tanárjelölttel, aki elszánt hittel bízik hősünk, Mudrony Sándor, irodalmi jövőjében s mindvégig kitart mellette a birálságával... S:emtőlszembe kapjuk Drobant Pétert, aki az első őszi napokban olyan elegáns, mint egy körúti k rakat reklámtáblája — tekintettel nyári körul|ára, amikor Is némi pénzmagvak irányában sorra megvágta rokonait — és még az elnök u nak sem köszön vissza Azonban a napok telnek s Drabanl joghallgató ur rendre eladván ruháit, előkelőségben is lejjebb száll fokonként, mig a végén már csak alsó tuhanemüekkel rendelkezvén, lefekszik téli álmot aludni, a köl csőnkért vasalót hasára illeszti — hátha az is melegil — és nein kél fel löbbé lavaszlg, amitor majd újra elindul pumpoló köruljára.
Szines, kápráztaló elevenséggel és valami olyan jóizzel mesélgeti Komáromi János a vlharviri alakok históriáját, ahogy az em\'ier önkén
_1931 január lQ
nizsal ipartestület festesse meg volt elnökének, Bazsó Józsefnek arcképét a testület tanácsterme részére, miként a többi volt elnökök arcképelt is megfestették. Bazsó József liz esztendőn ál elnöke volt a nagykanizsai iparteslü\'etnek és ezen idő alatt hervadhatatlan érdemeket szerzeit az ipartestületnek a mai színvonalra emelése és az iparosok érdekeinek hathatós védelme által. Legalább ily módon fejezze kl hált ját és elismerését a nagykanizsai iparosság nagynevű vtzére Iránt. — Majd Kiss E\'nő elnök méltatja ragyogó szép szavakkal Bazsó József érdemeit. Legmelegebben pártolja Vé-káasy indítványát. Az arcképet megfelelő ünnepi keretben kívánja leleplezni.
Az elöljáróság egyhangúlag a legnagyobb lelkesedéssel macáévá telte Vékássy indítványát és ennek végre-híjiásával az elnökséget bizta meg.
Samu Lajos ennek kapcsán azt ii indítványozta, hogy a testületnek azon tagjai, akik löbb mint 20 esztendő óta tagjai a teslUleinvk, az arcképlelrplezésl ünnepkor ugyanciak elismerésben réBzesiitessenek. Amihez szintén hozztjárullak.
Az elóljárósági ülés éjjel II órakor éri véget.
A Zsilvölgyben általános sztrájk kitörésit várják
Bukareat, Január H (Éjszakai rddiójelentis) A Zsil-völgyében nagy a nyu ;talanság. Minden percben várható az általános szlrájk kirobbanása.
Időjárás
A oagykanlzaal meteorológia! meg-f gveló Jelentéaak t Pénteken a Mimii-liH-t: Keivel 7 órakor -3 6, délután 1 rikor —1-4, eate 9 órakor — M. Felhőzet: Reggel tiszta, délben felhős, eite tiszta égboltozat.
SiiUrám : Reggel éa dálben faxa\', kelet, este éazakl azél.
(ÉJiwkat rúdtójelenUi) A ■alaaratá-glat taUnt aata 10 áratrsr l«-laa« i Léaiagaa eáltuál \' bibi várhalé.
telenül Is egy kissé — az önnön multára eszmél vissza, mindannyiunk egykori nehéz kezdeteire, nagy szűküléseire, apró csirkefogásaira.
S mivelhogy Komáromi János any-nyira általános és örök emberi lud »z i\'ásaiban lenni, azért érthető az, hogy hus onötéves irói jublleumá-nik első hírére felneszelt nyomban az egész magyar társadalom, amely Berzevlczy Albert, GOmbOs Oyula éi Hercztg Faenc liiztelelbeli elnöksége melletl máris országos bizottságot alaki\'ott, hogy ennek az ős-erejü magyar ingéníumnak jelentős éle\'fordulóját ünneples keretek közölt rendezze meg. A bizottság elnökségében, amelyet különben, mint ügyvezető elnök Pethő Sándor dr. a Magyarság főmunkatársa igazgat, oll találjuk Bethlen István. Mllotay Utv n, Ravasz László, Ripka Ferenc, Sipőcz Jenő, Szikra, Tormay Cecil és Walkó Lijos nevét is.
Ez az 0 szágos Bizotlság most terjeszti ki működését Zalára is, amely bizottságban kezdettől fogva részlvesz GyömOrey Oyörgy főispán, Bődy Zollán alispán, Krdtky István dr. polgármester és vitéz Barnabás István dr. tanfelügyelő.
1931. január 10
ZALAI KÖZLÖNY
Január 10., aiombat Január I\'., vaaárnap
Olga Csehova magyar filmje:
Égő asszony
Budape* I regény 10 fejezetben.
Párbaj az operabálon
(A „Halálautó" hőse, a titokzatos X báró)
Pénzemberek, arisztokraták szerelmelek
lOrtti.ele A I Ivonáiban.-^MaaaMBHMmsMw
Négy bankjegy van kivonva a forgalomból
Nagykanizsa, január I)
A eaj\'ó röviden megemlékezett arról, hogy a forgalomból kivont 5 pengős bankjegyet már csak a Magyar Némzeli Bank váltja be. Sem kereskedő, sem pénzintézet, sem posta nem logadji el. Meg-kérde/lllk a Magyar Nemzeti Bank nagykanizsai fiókját erről, ahol a kővetkező Információt kaptuk a nagyközönség tájékoztatására :
— Mindenekelőtt\' két terminust kell megktl\'önböilelnl: 1. a bevonási, Z az elévülési batáridőt. Kivonás alá kerüli 1. az 1926. március 1 kelel alalt kibocsájlásra került 5 pengős bankjegy, amelynek bevonási halál ideje 1929. junius 30 volt. 2, az 1928 auRUSzlus l-l kelel alall kibocsájtolt 5 pengős, melynek bc vonási határideje 19j0. debember 31 Elévülési határideje pedig 1932. Ezt az 5 pengőst januJr l-től senki nem köteles edogadni fizelési eszközül. Most kizárólag a MNB váltja be.
3. A 10 pengős, melynek bevonási ideje 1930. junius 30. Elévülési halárideje 1933. junius 30.
4. A 20 pengős, amely 1926. március 1 kelet alatt került kibocsájlásra és 1931. május 31 -lg forog még a közönség közölt, de május 31. ulán 1934. május 31-ig már csak a Magyar Nemzell Bank váltja be. Ugy, hogy jelenleg 4 bankjegy van bevonásban: a kélléle kelet alall klbocsájloll 5 pengős, az egylajla 10 és egyfa|ta 20 pengős.
A beváltást ugy a kereskedők, pénzintézetek mint a magánosok, de iegföképen a posta veszi erősen Igénybe.
Ma azombaton éa holnap vaaárnap
ólmos n
Kanizsainál
(Klnlzsl-ulca).
Az alispán megváltoztatta Keszthely költségvetését
10 százaléhkal leszállította a póladót is a szükségleti, mint a fedezeti összeget felemelte
Keszlholy, Január lt (Tudósítónk telefonjelenlése) llódy Zoltán vármegyei alispán most küldölle vissza Keszthely költségvetését, amil a képviselöiesltllet októberi ülésén elfogadod. Az alispán megváltoztalli a költi égvetési. Ugy a szükségleti, mint a fedezeli részi felemelle. A megváMozti.lolt köllség-
velés a képviselöleslület állal elfogadón költségvetéssel szemben 117.000 ptngö hiány helyeit csak 98.000 pengő hiányt lüniel fel. Ennek megfelelően a póladó százalékát is leszállította az alispán. A képviselőiestül! t 60 százalékos póladót szavazott meg, amil az alispán 50 százalékra szállított le.
Farsangi
újdonságok
nagy választéka
SINGER
divatáruhézban.
oicsó maradék váiár.
A kanizsai törvényszék Gelsére kiszáll a Szlávik-Szmodics katasztrófát letárgyalni
A szakértők vallomása
Nagykanizsa. Január 9
Miudanyiunk előli ismeretes az a súlyos molorkerékpár-karamból, ami hónapokkal azelőtt Grlse község országúján tö.tent. Amikor Szlávik Viklor soproni kereskedő, az ismert nevű dunántúli sporlsmann motorkerékpárját hiladt és szembe jölt vele Szrnodics László földbirtokos ugyancsak molorktrékp\'.ron, a két gép egymásnak futott és vezetőik hatalmas ívben kirepüllek az úttestre. Szmodics Lász\'ó könyebben sérült meg, Szlávik Viktor ellenben olyan súlyos sérüléseket szenvedeti, hogy hónapokig élet-halál közöli feküdt a nagykanizsai kórházban, ahol fiital felesége éjjel-nappal ápolta. Az orvosi tudomány azonban tehetetlen voll sérüléseivel szemben. Egy napon Szlávik haza kivánkozoll Sopronba. A men hetetlen ember utolsó kérését nem tagadhattak meg. Szlávik Viklotl felesége kíséretében gépkocsin útnak indilolták Sopron felé, de alighogy a gépkocsi Sopron város halárába éri — Szlávik Viktor kiszenvedett Nem adflloll meg neki már, hogy fi.:Cikájál és szüleit, jól menő üzletét viszontláthassa. Tragé-
fogja a pert eldönteni
diája egész Dunántult osztatlan részvétet váltott kl.
A estndőrségí vizsgálat megindult, de igen nehéz volt megállapítani a valódi tényálást:
ki Idézte elő a halálos katasztrófát ?
Végre hosszú hónapok vizsgálatának eredményeként az ügy addig jutott, hogy a bünügyi fötárgyalásra kerül sor. A- vádiolt Szmodics László földbirtokos.
Dr. Mutschenbacher Edvln klr. törvényszéki tanácselnök folyó hó 1 l-re, hétfőre tűzte ki a bünügyi főtárgya ás megtartását, amikor is az egész büntctőtanács, a vádhatóság képviselője és a jegyző kiszállnak Gelse községbe, hogy a hely szinen tárgyalják le az esetet. A főtárgyalás az esli órákig fog eltartani és azon meg|elenik az áldozat fiatal özvegye Szlávik Viklorné is.
Rádió
Sizabó György naom-
Jti?>»ratorlumában Főni 3., udvar
őrségaRajnahidján...
Straasbourg, Január Jöttek, folyton jöttek a habok a Fekete-erdi felöl. Otl álltam a Rajna hidján és néztem az óriási, zöldes nagy vizel... A hld innensó oldalán n kék fehér piros francia lobogó lengett. de ri lulsó végén az már Németország... És itt a hid ormán a gall kakas... És odaát harangozlak a templomokban... Ki tudja, nem a franciáknak harangozlak e ? Olyan csodálatos ilt a Rajna... ezer és ezer örvény tarajosodik a tetején... és valahol a mélyben alszik a Loreley... és olt van valahol a Rajna kincse... És a hídon plrossapkás gyarmati katonák... Wlö. nov. 22 én a lovas spahikál a RaJna-hidon keresztül vonullak be Slrassbourgba... Én ugy érzem: nagyon szomorú lehetett
akkor a Loreley...

Az előkelő „Münchner llluslrlerte Presse"-ben kétoldalas cikket találtam Magyarországról . Trianon I •3X neln címmel A kiillnó német lap feltűnő melegséggel Ir Magyarországról, közli az irrendenta jelvényeket és a kormányzó ur arcképét, amelyet egy japán lapból vett dl. Általában a világsajtóban egyre gyakrabban találok cikkekel, amelyek élénk rokonszenvvel kísérik Magyarország sorsát Különösen alkalmam volt azt tapasztalni Bethlen István gróf berlini látogatása idején, amikor nap-nap után hasábos cikkeket talállam a nagy angol, svéd, dán, olasz slb. lapokban Módomban volt francia fordításban olvasni ezeket a cikkeket és boldog örömmel mondhatom : valamennyien megegyezlek a
rokonszenves meleg hangban,
*
Valamelyik nap magyar filméi mulatott be Strassbourg legelőkelőbb mozgószlnháza, a „Palace Cinema" „La melodle sen ovetlr" (A szív melódiája) voll a elme a darabnak, amelynek főszerepét a kedves Dlla Parló és Vily Frilsch játszották. Amilyen öröm volt nekünk viszontlátni a Oellérlhegyel, a Dunát... a kedves szép Budapestet... épen olyan szomorú volt, hogy — az egy lovasrendőri kivéve — o filmben mindenki németül beszélt. Gondolják csak el: a „Csak egy klslány\'-l Is németül énekelték...
Egyre-másra fordulnak meg nevezetességek Strassbourgban. Nemrégiben Claude Farrért láttam, valamelyik nap pedig a kél hires oceánre-plllő: Cosles és Belloule röpködött a fejem felett. Általában rengeteg az Idegen. Az „Institut d\'Etudes fran-caises modernes" előadásán például egy klnal kisasszonnyal találkoztam, akii franciául interjuvollam megtam-plonos hazájáról. . . Mondanom se kell, hogy a jeles kisasszony a legelegánsabb párisi divatú ruhái viselte és Boudelalre verselt olvasta. Általában Igen furcsán beszéli franciául, de pótolta ezt macskaszürke szemeinek melegsége, amely olyan mélynek és olyan titokzatosnak tetszett néha,
mint a klnal Sárga-tenger. . . *
Mintegy husz nemzet képviselői közölt bőségesen van alkalmam ösz-szehasonlilást lenni a magyar és nyugati kultúra közölt Boldogan mondhatom: nekiink magyaroknak nincsen szégyelni valónk! A magyar intelligencia minden tekintetben eléri az európai nivót. Liszt Ferencet még a svéd és dán barátaim is áhitattal cmiegellék és rajongással beszéltek a „Rapsodie. hongrolse"-ról. Mondanom
H
ZALAI KÖZLÖNY
1930. január 1.
Bűntény vagy szerencsétlenség?
Hazsó József gazdát súlyos fejsérüléssel holtan találták az ujudvari ulon
se kell, hogy különösen az észoki népekkel jó borátságban vagyunk és már Jómagam is kaptam mighlvilsl Kopenhágaba. Vis/onl a fianclák kétségbeejtően tájékozatlanok Magyar országol i lelólt g <<v ennek okát nemcsak a céltuda\'os Habsbaurg politikában kell kiresnilnk, hanem o .gloire" nemzetének rlbi:akodutlsi!gdb,in is, amellyel eg\\sieitlen tudomásul s zzi veszik, hogy Franciaországon kívül
is van még kuli ura . . .
*
Bizony valami különös e fogódolt-ság tolt el, ha elgondolom, hogy ez volt az első K>rác*ony, amelyei hazai földtől távol töltöttem el... Azon az eelén nagyon szomorú voltam... lélekben ott jártam a kanizsai ú\'cá-kon... és hazavágyva, hazarévedezve vártam a csillagokat az 1(1-folyó vizében .. Halász Béla
A koronatanúból vádlottakká latt gyilkosok a törvényszék olőtt
Tapolca, január II Többször foglalkoztunk már a nemesvitai gyilkotság ügyével, amely annak idején valósággal lázba hozta a vármegye közönségéi. A történet röviden az, hogy Tóth János nemesvitai gazdát 1920-t an 15 évi fegyházra Ítélték azon a cimen, hogy agyonlőtte Orbán Mihllyné neines-vitai asszonyt. A súlyos ilélel alapja Velta Oy.láné vallomása volt. Tóth János, mikor már 01 ével a fegyházban töltött, újrafelvételi kéit és az ujabb tárgyaláson a bíróság fel is mentelte. Már ekkor oly adalok merültek fel, hogy özv. Vella Gju-láné, aki közvellen az újrafelvételi tárgyalás előtt férjhez ment Oerlcs Imréhez, jól tudja, hogy Tólh Jtnos ártatlan és a gyilkosságról többet is tudna mondani. Világosság azonb n csak ez év tavaszán derült az ügyre. A csendötség tnegállapi\'olta, hogy a gyilkosságot Oerics Int e követte el feleségének, az egykoti özv. Velta Gyuláiénak felbujlásáta. A házaspárt le Is tartóztatták és ügyüket január 19-én és 20-án tárgyalja Tapolcan a zalaegerszegi törvényszék büntető tanácsa Kovács János dr. törvényszéki bitó elnöklésével. Oerlcs Imrét gyilkosság bűntettével, mint leltest, feleségél gyilkosság bűntettével, mint felbujtót, azonkívül hamis tanuzás bűntettével vádolja az ügyészség. A tárgyalást Tapolcán nagy érdeklődés előzi meg.
* k
Regedei viz I
nemcsak kltünö borvíz, S
hanem i ■
orvosi szaktekintélyek ",
ajánlj k vese, hólyag, , j
gyomor- és cukorbajoknál. B
Kapható minden fiiszer- ■ és csemegeUz.leiben. | , j
M0 Fóraklár: , I
WEISZ MÓR I
Nagykanizsa, Király u.2l I "^EáHMfc-TeTTförTTur ■ -
Nagykanizsa, Január tl Vitéz Horváth Slndor ujttdv rt körjegyző pénteken délelőtt lek fonón Jelentette a u gykanizsai járás fő-szolgabirós igának, hogy tegnap e~tu 6 és 7 óra közOlt az ujudvaii he^yi-utoit gyanús körülmények között holtan talállak egy gazdakinézásu embert. Később a hulláról megállapították, hogy Bazsó Jízs f 68 éves ujudvaii gazdával azonos. Mikor a hullát megtalálták és a lámpavilágnál tüzetesebben megvizsgálták, a fején 15 cenliméler hosszú vágott sebet
NAPI HÍREK
NAPIREND
Január 10, szombat
Kóm katolikui: Vilmoi Pmieaím: Meláili. Izraelita: \'I ebellt hő II
Véroal Szlnhár, ,E%ő anzony" bu-dapei i regíny. — -Párbaj az rpera-báon\', szerelmi lörténrt.
Gyógyszertári é||oll szolgalati I hó vlgelz a .Sxalvatot" gyogyizerlii Erirébel-tér 31.
riílifflrdö nyitva reggel 6 órától l.i. 8 óláig (béttö, aierda, pintek délutin. kedden egé« nap nóknek). Tel : 2—13
— Bertóthy Lőrinc rendőrtaná csos távozása. Jelentettük, hogy Berlóthy L\'rlnc rendőrtanécsosl szolgálati érdekből dyőrbe lielyezlék. A rendőrség közigazgalási osdályinak 4 éven át volt kiváló vezelö|ét a kapitányság tisztikara tegnap este a Vaskapu vendéglőben meghitt baj--táríi vacso-a keretében I uc*uzlatla. Hajnal Oyörgy rendöi főfelügyelő kö-szöntOlte a tisztikar nevében a mindenki által nagyrabecsült rendőr-tanícsos\', aki meghatva köszönte meg a tisztikar szeretetét és kijelentette, hogy ugy a kapitányságtól, mint a város egész közönségétől fájó szívvel vesz bucsut. Bertóthy Lőrincet melegen ünnepelték a vacsora résztvevői.
— A törvényszék teljes ülése
A kanizsai törvényszék pén\'ek dél-e\'öll 9 órától déli 12-ig teljes ülést tartóit, amelyen rész| vettek a kir. járásbíróság és a kir. ügyészség lag|ai. A teljes ülésen az 1930. évi XXXIV. l.-c. és annak végrehajtása került megvitatás alá.
=• Olga Csehova magyar filmje szombaton a Városiban.
fedezlek fe>, ami még lo\'oz\'a a r. j élye séget. A nagykanizsai fő szolgabirófág a/onn I utasította a kanizsai csendörséget, hogy rgy járőr kczd|e meg a nyomozást, egyben érlesi\'etie a nagykaniziai ügyészséget Bazsó József holttestét bevitték a községi hullaházba és most az ügyészség a csendőrség tovíbbi nyomozati jelenlését várja, hogy intézkedéseit megtegye Valószínűleg elfogják rendelni üz áldozat felbon-co\'ását, hogy meglapítsák: bűntény vagy szerencsétlenség lOrlénl e?
— Lelkigyakorlatok papok részére. Tegnap értek véget a plébánián a világi papok részére tartolt több napos lelkigyakorlatok, amelyen Zilából számos plébános veit részt. A papi lelkigyakorlatok vezetője P. Deák Szulplc plébános-házfőnök volt.
- 20-as tisztek összejövetele Budapesten Az uzsoki b\\i6Szurmay Sándor nevét viselő voll Nagykanl-zssi 20-lk honvédgyalogezred Budi-pesten tartózkodó tisztjei január 14 én a tiszti kaszinó IV, Váci u 38 sz. alatti Pósch étteremben 20 órakor ezredösszejövetell lartanak. A bajtársak kéretnek az összejövetelen megjelenni.
= ÉgS asszony, Olga Csehova budapesti filmje szombaton a Városiban.
—- Keszthely népesedése. Tudósítónk jelenti: Keszthelyen 1930-ban 225 születés, 219 halálozás és 76 házasság löilént.
- Kulturdélután az lzr. kőtemplomban. A nagykanizsai izr. hitközség kis\'emploinábán folyó hó II-én, vasárnap dé\'ulán 5 órakor kezdődő kulturdélulánon dr. Wlnkler Ernöné: A zsidó gyermekjátékokról; Neufeld Simon: Spinozáról tart elö-adast.
— A Zrínyi emlék-Onnep hagyományos ünnepélye az Irodalmi és Művészeti Körnek, amióta felvette a magyar kard és magyar lant h\'sé-nek nevét. Ezidén dr. Szabó Zsigmond, a Kör társelnöke, a Murakö.i Szövetség zalai csoportjának elnöke lesz a Zrinyi ünnepély szónoka. Az énekszámokat a Kör Vegyeskara adja, Ketting Ferenc karnaey vezetésével. Az ünnepély január 11-én, vasárnap délután 6 órakor lesz a városháza dísztermében.
— A vármegyei aegltö bizottság január 12 én, hétfőn délelőtt fél 12 órakor ülésezik Zalaegerszegen, a vármegyeházán.
— A kórház kápolnájára Kram■ patlcs Józsefné 5 pengőt küldött a szerkesztőségbe.
— Klsdalárda tag|ti szomWon a szokott helyen és időben okvetlen teljes számmal m \'gjelennl szíveskedjenek. Bllchler.
— Missziós hlr. Kérjük a „Pro-hászka" katho\'lkus kölcsönkönyvtár kedves olvasóközönségé\', hogy a kinn levő könyveket könyvlárrevi-diálás végeit mielőbb leadni szíveskedjenek, hogy azután annál hamarabb megkezdhessük a rendszeres könyvtárórákal. Vezetőség.
— Magánegyesség. Zwelg Imre nagykanizsai szabómester 20 000 pengős passzívával és 10.000 pengős aktívával a Magyar Hitelezői Véd-egyleltöl a magánegyesség megindítását kérte.
— Megörült a zalaszentlászlói gyilkos. Emlékezetes, hojy Ztla-szentlászló községben Marion János mészárosmes\'er taglóval agyonverte konkurensét, akinek holdestét a jégverembe rejtette el. A gyilkost a csendőrök csak hosszas nyomozás után ludlákfi kideríteni. A zalaegerszegi fogházba kisérték, ahol most Marton megörült. Át kellett szállítani a dühöngő embert a zalaegerszegi kórházba, az elmeosztályra.
= Tánciskola. Ma este 6 órakor a Kaszinóban klllön csoport kezdődik. Gábor tánctanír.
— Elfogtak egy támadó becse-hslyl orvvadászt. Zajk község határában eltörülő erdőben a napokban reggel Redő Ferdinánd erdöőr egy orvvadászl talált. Az erdőör felszólítására az orvvadász lámadólag lépelt fel és ráemelte fegyverét az őrre, aki gyorsabb volt és az orvvadász arcába lőtt. A lövés után a sebesült fegyveresen elszaladt. A csendőrség rövid nyomoz.\'s. után most elfogta az orvvadászl Soós Oyörgy becsehelyi bognármester személyében, aki beismerte, hogy az erdőben tartózkodott, de tagadta, hogy fegyverét ráemelte az flrre. A nyomozás folyik.
= Párbaj az operabálon és Csehova szombaton a Városiban.
— Kaposváron fogták el a zalaegerszegi városháza betörőjét. Zalaegerszegen néhány héttel ezelőtt a városházán betörő járt. Dr. Mlkula Szigfrid városi főjegyző irodájába hatolt be álkulcs segítségével és ott feltörte az íróasztal fiókját, amiből pénzt lopott el. A betörőt nem sikerült elfogni, mert Somogyba szökött. Most a kaposvári rendőrség elfogta a zalaegerszegi városháza betöröjél, Takács János kaposvári születésű betörő személyében aki beismerte a betörést. Erős fedezetlel Kaposvárról Zalaegerszegre fogják kisérni.
= Tánciskola. Blagusz Élek a Polgári Egylet földszinti termében ma kezdi meg uj tánctanfolyamát,
á Női és férfi divatárukban [
íj nagy választék ^
2 SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL [
V Tcletoii 406. Föut CunQcry-ut sarok Telelőn 406. J/
—3 t£lsö Magyar Blnoflló palota \'
1031. január 10.
ZALAI KÖZLÖNY
— Az Ipartestületi könyvtár
czenlul minden vasáru p déklőit 10—12-ig áll a t. tagok rendelkezésére. Elnökség.
Szőnyeget mírsikelt áron vásárolhat Singer divatáruházban.
— Országos vásár Keszthelyen.
Tudósítónk jelenti: Tegnap országos vásár voll Keszthelyen. A fe\'lnjlás nagy volt. Etzel szemben az eladás csekély. Az országos vástron megjelenlek az olasz és osztrák kereskedők. A kereslet nagy voll, f Heg az u adalmak és Heg a kllllöldi kereskedők részétől. — Felhajtotok 2849 darab állatot, amiből 540 et eladtak.
— Halálautó hőse is Csehova szombaton a Városiban.
— Állami gépjárművezetőképző
tanfolyam nyílik meg a m. kir. technológl .1 és anyagvizsgáló intézel keretében február 3-án esle 7 órakor az intézet Budapest, VIII, Józsel-körut 6 szám alalll helyiségében Beírás naponta délelőll 9—1, kedden és pénteken délután 5—7 óra közöli az igazgatós!gl Irodában, ahol a felvételhez szükséges űrlap >k a hivatalos órák alatt előzelesen beszerezhetők.
TILIFU
3+1
csioti Sálitaü kisaHUA U HflHfllfflfflf I
Bemulat\'a >
Zsoldét ét it. Karcag Szak* Inlal
Tranudanubla
ftAfolvt. II 10 Nemzetközi vlzielzőizo\'gilal 2 Déli harani \' ............
1 05 A Mándils sri\'on-
Janudr 10 (szombat)
Budapatt 9.15 A rádió hiztkv^ile Ilinek hangveraenyr. 9.30 H 9.45 A hangv.
\' \' \' 11 10 Nemielk..........
gazéi. 12
zenekarának hangversenye. 12.25 II. 12 35 A hangv. lolyt. 13 Időjelzés 14 45 H. 16 N vellák 16.45 Időjelzés. 17 A Magyar Caeikéazaiövetaég n űsoroi előadna 18 E 18.25 Az t.rionvédg alogezred zene-karának h\'ngversenye 1930 „Mit üzen a rádió\'. 20 15 Előadás a Studiouól .0>url urli". Bohózat 3 lelv. UUna ldó|eizii. Majd: Cigányzene.
Bécs 11 éa 12 Zene 13.10 O 15 25 Operettréaitelek. 19.40 Hirtiver.eny. 20 Parkai Károly hango,filmet forgat.
Brit nemzett műsor 17.45 Orgonahangverseny. 18 15 (iyermekóra zenével. 19.45 Zongorahangv. 20 30 Hangv. 20 45 Humoros elóadáa lenível 23.25—1 Zene
Milánó 16.35 Gyermekkuckó. 16 45 Zene. 19.30 Itangverreny. 20 30 Zene. 21 Opfelt E Ulina zene.
München I6.2Í Zeneksrt varieny 17.55 ll| 18.40 Slágerek 19 40 Zene. 2)50 Kunigunda ás Dagobert c. lovagdarab. 21 30 0 22-24 Zene.
Prága 11.15 0. 12 30 Brtlnn. 19 20 r-\'uvóazene
Varaó 13.10, 16.35 él 19.25 U 20.30 Zene. 22 15 Chopin-hsngverseny 2) Zene.
— Áruházi tüz Budapesten az attrakciója az Olga Csehova filmnek. Szombaton aVárosIban. \\
Véletlenül kilőtte a szemét és elkeseredésében öngyilkos lett
Egy 19 éves legény megrendítő tragédiája
Nagykanizsa, Január II
A somogymegyei Kapoly községben megrendítő tragédia lörlént. Dobos István 19 éves gazdalegény revolverével b3brálgalotl és a pisztoly hirtelen elsült. A golyó a szerencsétlen legény balszemébe fúródott.
KÖNYVEK, LAPOK
Az androii leány
Thornton Wltder regénye, Révai kladái
Milyen nagy ez az Amerika! Mily kev\'ssé ismerjük és mily megbocsáthatatlan oslohas\'g egy jelzővel elintézni I Wilder meglanil arra, h igy még mindig nem ismerjük eléggé Amerikát, mert sose képzel ük v ilna, hogy azon földön szülessék meg Anatole France-nak, a Thals Írójának legméllóhb kövi!lö|e.
Wilder köivvének hősnöj" is görög he\'éra, Chrysist i« a görög kultúra hinya\'iásának különös illatú levezőjr vps\'Í körül. Még nem ai az alex\'ndríaí d rkadencia foszlorest-káló rolhidása az, hanem az a bá-PV\'dt nyughatatlansíg, amelyet Francé ugyancsak ki\'ünően ér.ékei-lelett egy egv novillijában, az az Idő, amikor O tll\'ea viselős már a m\'ga szent trrhével, a régi istenek és erkölcsök fuldokolnak, d • a Meg-válló nem születeti még meg, hogy a nyughatatlanok kérdíseire válás rt adlon.
Ez a furcsa amerikai lemond ar ról a könnyű sikerről, hngyazanlik világváros romlottságának rajzával izgassa olvasói fanlázit|át. Bltor és eredeti öt\'ellel egy kis szi|<etre, elmaradt kispolgárok közé viszi hősnőlét, vagy helyesebben szólva, Plau\'ui and\'osi leányzóját teszi meg hősnőjévé s a komédia alapötletéből olyan Iragédilt növeszt, amelyhez P aulusnak már semmi köze.
A világvárosból a Ihébai remeteségbe vonuló he\'éra problémá|a egy S"rühb. mint Chrysisé. Chrysis egyénisége és sorsa egyaránt bonyolult, Ez az örrgedó és betegségtől gyö rölt heléra a görög kuliura fénykorának egész kincsesházát mi glval hozza a kis sziget e. s ezl a kincsei igyekszik Rzélszórni a jámbor kispolgárok fiai közi, akik lakomáin körtllsereglik. Euripidest és Platóni szava\'ji, olvassa nekik. A heléra háza a műveltség és a jó modor iskolája.
A történet: az öreged1) Chrysis utolsó, naoy srerelme az if u Pamphilus Iráni, akinek mir rég el kellett volna vennie a neki szánt lisztes polgárleányt, de addig jtr Chrvsis házához, inig végte véletlenül megismerkedik a heléra titkon nevelt húgával, megtörténik, aminek lörténnl kell. Ha Chrysis sorsfélelme nem érezlelné előre a regénv végéi, azt hihetnök, hoey valami Herrman és Dorottya szerű idill következik. De a fors nem engedi meg az idilli, Chrysssel véRez lappsnjrt betegsége, a keskenycsipő|ü Olyceriutn prdig meghal viHgrahozoll gyermekével együtt.
Ez a néhány sornyi tnese-vázlil nem adhat fogalmit arról a rabulellő göröi levegőről, amely Wilder alakjail körülveszi. A regény olvasása közben egyszerre élvezzük a hervadó szépség \'szi melankóliájit s a mesz-sziről integető tavasz ragyogó re-
Dobosi attól való félelmében, hogy mindkét szemevilágát elveszti, kl-rohanl az udvarra él a mély kulba vetette magát. Szörnyelhall. Az ügyészség, miután bűncselekmény nem lorog lenn, kiadta a temetési engedélyt.
ménységét. Az emb.rek mintha Platón párbeszéd iból lámadnának elénk. Ezt az Illúziónkat egyébiráni Benedek Mucell fordítása is igyekszik meg erősileni a dialógusok megsti izálá-sával.
Ujrt csak azt kell mondanunk: Anatole Francé óla nem élveztük a dekadens görög kulturának olyan érdekes és megkapó rekonstruálását, mint aminővel ez a különös amerikai lep meg bennünket, klasszikus emlőn nevelkedett európaiikat.
J( Ötödik évfolyamába lépett • Kép-zóm\'ivéazet. Januári számával ötödik évfolyamába lépett a dr. OyOngyőtl Nán-
n meglő......
folyál
azerkoaztett, gazdagon Tlluaztrált folyó
mtlviszel intlvészott I
álral. A ntvór
(tor szerkesztésében megíelenő Képző-
■ • ■ ............\'oaai
t
. pazar kivitelben li meg. Kitűnően sikerűit reprodukciókban
Irat ezúttal la, pazar kivitelben jolent
mutatja be Horvtii Jánoa művészetének főbb darabjait éa az aktuália (áriatok legjavát. Caupa érdekoa éa akluátta témát tárgyaló cikkalt olyan avatott tollú esztéták írták, mint H ilinl Lajos, dr. IMnrs Tibor, Killhv Miklós, dr. Kiss Kázmér, Orbilti Dezaő éa dr. Slklóssy László. — A folyóirat szerkesztésének legfőbb erénye, hogy az.oroa kapcsolatot tart az élő magyar mUvéazettel. Évoa előtlze-léai dija 24 P. Szerkoazióaég éa kiadóhivatal: Bpeat V, Katona Józartu. 27.
)( .Lourdes" folyóirat XVI ik évfolyamát melegen ajánljuk a< érdeklődők szives figyelmébe. Állandóan a leghatásosabb cltkekbea ismerteti Lourdes, Limpias, Llsleux, Nevers (b. Bernadelle), különösen pedig Konnersreuth (Neumann Teréz) csodás esem\'nyeit. Mulatvinysz lmot készségei küld Lourdes ki idóliivata\'a Sopion (Tó h nyomda).
)( Bélyeggyűjtők, akik a fllatélla eseményelvei és napról-napra érileke-aabb tudományával lépéat akarnak tar tani, uem nélkülözhetik Örvös Jánoa kitűnő szaklapját, a hUntitiat Kur/r-l, az egyetlen Ilynemű magyar folyóiratot, (inzdag caereroval U van minden azárn-han. — MegrendelllOtő a Zului Közlöny szerkesztősége utján.
Ttrméarléssáa
Buza tszv. 10 fill., dl. 10 Hll. és * rozs — fill esett. Buxa llaaav. 77-«a 13 76-1405. 7S-«a
13 90 14 20, 79-ea 14 10 1460, 80-aa
14 15 14 75, dunánl. 77-u 13 65-13 75 /8-as 1381-1390. 79-ts 1400 -14 10,
B0-a> 1405 14 15. R >u —\'----
•ak írpa 1310 \'330, aOrárpa 1600 18 00 ub 19 50 i97ó, tengeri tL 12 50 -12 70. úunintpli 11*45 11 70 repce 26 50-26 00, korpa 9 30 9 50
i kiliH\'tl tíu4e <eTlu-tefyiéM
VALllTAK Kngol I. 27-70 V 85 Jelgltr. It 60 83 00 Caah k. 16-86 iDW) Jánk. 152 60 .53 20 Omár 10 02 10-10 Jollnr 169 00 - 7 7 00 Ciancta I. 73-40 1. 70 Hot). 529 70 230 7,1 Langyal 63-80-t>4 20 .au 3-36 .-40
.ti* 412-418 Líra 29 75 30-05 Márka 135 75 136 35 Nor»éKl52-7>l53 35 PlSlta —•— -■— JtíillL 80 25 80 65 ÍTáJd I. 110-55 ill 05 Svéd k. 152-90 153-50
DhVIZAK
AaaaL 229 97 Z30 67 Belgrád IL10 \'13 Berlin IS5 9/ I 6 37 BrOaazel 7» 70 79 95 Bukarest »98 i 40 lopeab.162 70 13 10 London 77- 3 V 81 Madrid 59 40 61 40 Milano 2v-89 29 99 Nawyor 571 40 7100 Oaxlo 152-75-153 15 Pária 22\'4 2 23 49 Prága 16 93-18-98 Saóna 4\'12-4\'lt Stockh. 162 95 IU\'35 Vazaó 64 02 -64-23 Wlan 80-36 4. 61 ZtUlch 110-73 11103
KÖZGAZDASÁG
Hussertéstenyésztő tanfolyam
Nagykantua, Január 9
A földmlvelésügyl miniszter Pápán az ottani mezőgazdasági szikintézetben 10 napos hussertéstenjésztö tanfolyamot rend;z, mely fehrulr 5-ikélól februir 15-ig tarl. Akik a tanfolyamon részt aka nak venni keresztlevelüket, vagy annik másolatát küldjék el az intézet címére Pápára. A 10 napos tanfolyamra koszt, lakás 20 pengőbe kerül. — Miután körzetünkben a hússertés-tenyésztés nagy lendületet vett, kívánatos volna, hogy minden községből legalább egy kél gazda részt venne ezen a tanfolyamon, mert az ott szerzendó ismereteket aztán tovább lehelne adni az egész községnek, ahol huiserléslenyészlésre berendezkedtek. Apnál li inkább kivánatos volna, hogy minél számosabban menjenek el Pápára. Zalából is, mert eddig is előfordult, hogy a husserlésienyésztés céljaira drága pénzen összevásárolt serléseket nem tudták megfelelő módon kezelni és jövedelem helyett már eddig is pagy ráfizetések állottak elő a tenyésztéshez szükséges Ismeretek nélkülözése miatt.
A csikágól állami bank kamat-
leszallltása
C\'alkágó, Január 9
(ÉjszakaI rádiójelentéi) A cstkágól Foed. Res. Bank kamatlábát 3 57o-ról 3 Vo-ra leszállította.
TÓZSDE
A mai tőzsde Irányzata nyitáskor minthogy igen tekintélyes mennyiségű belföldi áru kerüli piacra gyen-gébbf volt. Később Berlinből megnyugtató jelentések érkeztek, az ar-jbitiage vásárlásokba kezdett, mire az iranyzal megjivult. A kontiemín nem vásárolt, csupán kölcsön darabokkal rendezte augazsmáujail. Fix-kamatozású papírok piaca változatlan. Valutapiacon a forgalom minimális. Newyork nemzetközi helyzetnek megfelelően liz ponttal emelkedett.
UríeU zártat
Parti 20 25, Looűoo 33 051/1, Newyora 816 20, Uruaaai 72 00, Miuno 27 0.\'/!, i.porul 55 10, Amaiezoam 207 671/4 ItazILi 122 78, VVlau 72 60. Hona allVa, l-r««a íj 29\'rt, varaó 57 85, BallapMt (O-ltVl Mlirád 9l3"<«i, Huaajaai at,6Vi.
Sertesrásár
ralha|táa 875, aladallan 335. I Iái-randa 1-19 -1-21, axadelt 1-15-I-17, aieüa l kjaép P12-I-I4. kOnnyü 106-110, l-«ö randO öreg 108—1 10, ll-od randU úrag , 00 -1 05 <ngol aUldé 1-12-1-20, auüoruia oa«yb«i 1-23—124, aaiz 1-40 1-48, nua I7Ö-I-84, azalonaáa lélaertáa t-45-1-52.
Tdmopaaau k na érdemet* koalaxil kereakndalaMiZ Aa
Uaája: E-Hxálsl ** LapUtU
T általát. ItnkuluáL MetO* kiadó: Zalai Károly.
1081. január 10.
ZALAI KÖZLÖNY
MEGHÍVÓ.
Folyó Hó tl-án, vasárnap sala 8 árat k««da(tat Horváth Ferenc vendég őjébcn, Telekiül 43. Hám alatt az „Egyetértés" futbslciapáts
tAnciulatsAgot
rendez, melyre a nagy/rdemU köiönségel 114 nieghlv|«
Batáplldlj 80 lllUr. Iaá|iaáa>araanr. OonfaHI.
Szíves pár tógáit kér a HstldelSlég.
Ujdonsóg
városi
MENETRENDJE
Vissza
STANDARD JítL
vlllanyhálózatl készülék, hangszóróval együtt, a havi részlet
18 pengő
Linóleum, futóaxftnyaa, Cicaaa aatayai, sstttakará, légaáróvatta, libtSrUk
gyári Icrakata HIRSCH ÉS SZEQŐ cégnél.
SZABÓ ANTAL
Szappan
fegvver, lőszer és sportáru nagy kereskedés rádió- és gramoton-osztálya.
gyártmányaim árát
leszállítottam.
Godui haniuóro 64
A nagykanizsai kir. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
Valutra vagy vasútról jegy 40 Iliiét.
K\'ííton.j.g, *
1 szakasz —• vasúttól--a Szemere utcáig
Erzsébet-tér—Klslaludy-utcálg Podgyászjegy : rendes vasytl személy podgyász dijlslan, többlet tl«£yság szerint, 50 tilltrlg 50 k|j-nál nMyobb podgyász elszállítása nem követelhető. KUlönmenet bárhová bármlkoria meg-rcndelhetőkm-klnt PI — tekintet nélkül a létszámra (engedélyezett létszámig.)
Nagykanizsa. 1931. Január hó.
Perényi Andor
Nagykanizsa, Magyar-ulca 22. Telefon: 117.
11262/1930. tkv. alám.
Árverési hirdetmény és árverési teltételek.
A Magyar Petroleumlplr r. t. budapesti be| cég végrehsjlaténak Törő 0)öfgy nagykanizsai takós végrehajtást szenvedd ellen Indított végreh»|iiii Urtyében a telekkönyvi hatóéig a vég\'cha|iató kéret • c következtében az 1881.LX I. c 144, 146. és 147. §-al értelmében elrendeli s végrehallás! árverési I2J P 48 llll. iőkekövele léa, ennek l°30 évi |ullui hó l-lól |áió 8\'.u kamata és as árverést kérvényért ezúttal megállapított 14 P 20 llll kotláig, vata mint az csennél caalakozo-tnak kimond »tt ÍJ roghy Kálmán 72 I\' lókeköveiéa és Járulékai behajtása végeit a nngykanizsai kir. járásbíróság lerllletén tevó, Nigtkarlua vSrost-an fekvő a a nagykanizsai 3494. sztikvben 5867 hisi. a. felvett rét az oszlott rétek dlllóben Ingatlannak végre-h.Jiisisienvedő nevén álló l/s réssére 100 Pengő, u. o. 10563 azljkvbrn loglalt 573 Vb. hra; réi a naayvároki dűlőben Ingatlannak >/i téazéie 201 P. a 3707,b hr»z szánló a pépes kereszti dlllóben le e-rézére 240 P. a S3l6/a hrsr. rét a htlkkl rétekben lelcrészére 150 P, u. o. 11.094 sztjkvben 8405/b. 2. hrsz. a. loglatt bet telei lelcrészére 3000 P kl-iáltási árban és pedig a 1I0>4. azi|kvben loglall MO\'/b. 2. hr>a Ingalianra a 7< 94,11c 978. námu végzéssel Szabó ídvánné szili. Ilerjavccz Katalin |avára bekehe\'eeelt holtigtarló haszonélvezeti szolgalmi jognak lenniailá iával; amennyiben ezen ingatlanéit a ha azonéiveieii |ognak lenntartisával 3000 I\' be nem igéttelnék, az árvetés hatálytalanná válik, s az Ingatlan a kilQiölt halárnapon nyomban a sio\'gaimi jog hnntartála nél klll tocsájtandó átverés alá
A telekkönyvi hatóság az árverésnek a kir Játásblióság hivatalos helyiaégében (Igaiságllgv I palota, loldsiint 8. a|tó) meglát láalra 1931. évi Január hó 29. napjánsk d e. 10 óráját lüzl ki és az áiveréal leliélele.et az 1881 LX. t.-c. 150 §a Alapján a kövrtkezókhen állsplt|a me\'g: és pedig a 8105 0. 1. htsz. Ingatlant a ki-kllltáit ár felénél, a többit a kikiáltási ár kéthai maflánál alacsonyabb áion eladni nem lehet.
Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ál I0«oál készpénz ben, vsgy az 1881 : LX t.-c. 42. §-iban meghatározott irtolyammal számítolt óva-llékképcs értékpapirosban a kiktlldótlilél letenni, vagy a binatpénznek elóleges hitéi letétbe helyezésétől kiállítóit leiéli el-ismetvényt a klkUldötlnek á\'adnl éa az árverési feltéteteket aláírni (1881 : LX I. c 147, 150 , 170. §§ ; 1908 . XL1. t.-c. 21. §)
Az aki az ingatlanéi: a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, lla löbbet Igtrni senki sem akar, köteiea nyombsn a kikül-lási ár százaléka szerint megállapított bá naipénzt az általa igét\' ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908 : XL1. 25. §)
Nag>kanizia, 1930. évi november hó 13. napján.
A nagykanizsai kir. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
12512/1930. tkv Mám,
Árverési hirdetmény és árverési teltételek.
A Nagykanizsai Takitékpénitár végra-ln|lalónik Vadált István éstt| Vadász István végrehajtást azenvedók ellen Indított végfe hallási Ügyében a telekkönyvi hatóiig a végrehaitaló kérelme kOvelkeztébed st 1881 LX. t.-c 144 , 146 él 147 §-al értelmében elrendeli a végrehajtást árverési 20 0 P tőkekövetelés, ennek 1929. ért november hó 22-lk napjától járó u 1923. XXXIX. L c 2. § a elsó bekezdése szerint |ái0 kamala, VatVo vlllódll. 219 P 28 llll. éi 49 P (5 llll. köllaég behajtása vigelt a nagykantzast kir. járásbíróság területin levó, Nagykanizsa városban iekvó, a a nagykanizsai 79*9 sat|kvben loglatt 60 la, hril hiz, udvar éa kart égést Ingattiriri 3000 P, u o. 8791 ■ tjkvben 2831/a. hrsz. a (elveit srántó a lutonatemelól dűlőben Ingatlano k B. 1. és 5 sorsz szeilnt vég-rchaitást sienvedók nevén Utó \'/i cm! ré-a\'éie 4t0 P. u o. 1324. tzjkvben tllvetl 173\'/a hrss. szinló a rictemetól dűlőben Ingillannak B 6 és 10. alalit Vis-ad réaiérs 70 I\' éi az u. o. 612. szt|kvlxn 3367 tusi. alatt felvett izintó a halastól dűlőben In-gallannak IIJ Vadíss István nevén álló >/■ ténére 500 P és iz ugyanazon tjkvben felvett 74\'ÍV. hru. szántó a vásátátiási dO-lében Ingatlannak ugyanannak nevén illó t/l részére 300 P kikiáltásl árban
A telekkönyvi hatósig iz átverésnek a kir. járisbirósig hivatalos helyiségében (Igaziágflgvl palota, tötdi.lnt 8 ajtó) meg tartására 1931. évi Január hó 28-lk nap Jának d e 10 óráját tűzi kl éa az árve tési feltételeket az 1881: LX I. c. ISO § a alapján a következőkben állapítja meg:
Az irverés ali eső ingatlanokat és pedig a 605 b hrsz. Ingatlant a kikiáltási ir telinél, s többit a klklilláit ár kétharmadánál alacsonyabb iron eladni nem lehet. (t9J8 XLI. t.-c. 26 §)
Az irverclm szándékozók kötelesek bá natpénzill a klkiiltisi ir 10%-it készpénzben. vagy ai 1881 : LX. t.-c. 42. §-iban meg halirozott irtolyammal számított óvadék-képes értékpanirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előlegesen biról leiéibe helyezéséről kiállítóit letéti ells mervényl a klkUldötlnek átadni és az ir-veréal teliételeket aláírni. (1881 : LX. t.-c. 147., 150, 170. §§.; l<J08 : XLI. t. c 21. § ) Az, aki az Ingatlanért a kikiáltást árnál magasabb Ígéretet tett, ha löbbet ígérni senki sem akar, köteles nyomban s kikiáltási ir százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: Xl.l 25. § ) Nagykanizsa, 1930. évi december hó IZ napján.
APRÓHIRDETÉSEK
Az il\'atok leJlMését e\'óieglll, az angolkór, bőrgvullsdis, nvalakodáa, vyaplu-rigis, lolltigáa kifejlődését megakadá lyozza. ha pedig etek már kifeilődlek. eaeket mcgazUnlett. a a csökött állatokat erőteljes fejlődésnek Inditla Mstacok lelfalásit. kimatáil. fark- éa IU\'rág»it s vályúk és Jászlak rágását elhirltls. Pertörő betigségck ellen az állatok ellenállóképeaségét lokozza
1 kg. PEKK elegendő:
t felnőtt sert és 200 nspl adag|ára, vagy I malac 40f-f01 napig lerledö . , 100 lojós bar. mii 3 hónapi . I vemhes tehén v kanca 2hónapi , t vemhes koca 3 hónapi adagjára . I borjú vagy catkó 3 hónapi adagj\'ra
Eredeti gyári árban kapható
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény és növény-védőszerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. A bíróság mellett. Telefon: ISO.
Az apróblruetásek űlfa 10 sazig St f llér-, Minden toreábbi azó dija B fi. I. Vasát fa Ünnepnap 10 sióig SO ftllér, mlndea további szó dija • fitt. Szerdán éa p\'n-leken 10 aaólg (0 fltlar, minden totál bl szó dija a nll. Gtnaaó a minden s. a-gaob betűből álló sió kél siónak s<a t-Útik. Állást keresőknek SOo.o engedmeny.
Otoaékk laH a laavaj Muszel éa Priedenlhal caemcgekereskcdésiben \'/a kg (0 fillér. 113
Faiáatttt taj Ismét tendazeiesen kapható Tejközponlnái. Telelőn 3-49. M
tO tlllártai kezdódóleg minden árban kapható kicsinyben éa n g ban fehér és vöröa bor ZerkowíU Albert cégnél 115
Pogányvár! saját lermésU kiiUnő uj, Ithét aazlali bor llterenklnt 6 I fillér, uj, nemes kadarka s opotlo 80 fillér Ezenkívül ó, fehér és burgundi vörös pecsenye bo\'ok kaphatók Herénk nt 80—140 Itllérlg üzvsnoll egy calnosan bútorozott aioba kulö\'ibejáialtal azonnal kiidó Cacngety-ul 36. 83
Faatákaa hordák, ló állapotban
olcsón elrdók lapunk nyomdájában.
Épűletfa eladási
ÉpItkcaAk fiqyalméba I Aki biimil épUli.I ai-tit ái használ|a lel az alkalmat, amig a 2i"0 darab késikkm taft, minden va»Atnap Jó Idó esetén I — 4-lg tartok ía-eladást az Ujíörhénc hegy felsó végén. Oly bámulatos olcaó *rért adok el lábonálló zilros (enyötákat, melyek alkalm >aak szalufának és gerendának, hogy egy najjy kocsi épületfa belekcilll 4 .5 pengőbe. A fa annyira Jó helyen van, hogy völgynek lehet hoxnl egéaz a 7«iba kutlg Bővebben megtudható Simon István hentesnél Klakanlssén, Vamxadi-ut a. iog
Arany iánoa-utca 11. szimu ház el-fogadható áiért eladó. 104
HIRDESSEN
a „Zalai Kfizlttny"-ben.
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmaniozfcy-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Teleion : (Interurbán) 202-43, 294 -34. — Sürgönyeim: HOTELIST. Minden modern kényelemmel berendezett elsőrangú családi szálloda.
Minden szobában központi fűtés, hideg, meleg folyóviz és lelefon. Lift. Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászterem. A keleti pályaudvartól közvetlen villamosösszeköttetés 2-es és 46-os kocsikkal.
Gombár s k. kir. Ibitó.
A kiadmány IlileliUi:
Mlkó s. k.
HU (AlissL
Qoinbár s. k tblió.
A kiadmány htteléUl: Mlkó I. k. főtiszt.
Nyomatott a Uélzaiai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán, (belelós űzletvtrzr-i\' Z^ K^rolv.)
71. évfolyam 8 szám
Nagykanizsa, 1931 január II vasárnap
Ara 1 6 Hllér
ZALAI nZLORT
Sierktaitéaéj: nappal Sugár ul 2, É|)«l Fíul 5.
Kiadóhivatal: t\'Sul 5. szám. Ktszlhflyl ftókktadóhlvatal: Kossuth utcs 31
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlta Lajou
BÓHiclííl ára : egy hóra * pt»|,ó M aitfa Telelőn / \'\'"kcutótóg (*II<J TS)
\' \\ Kiadóhivatal 78. Kcaa (helyt Hók 25
Az átépítési program
A nagy földmunkák sorában igen fontos szerep jut az ulépilésnek, amely hlva\'va van az ország uihálózalál modern közlekedési utvonalakká ál-alakiiani és fejleszteni. Már a mull esztendő folyamán jelentékeny utvonalak készültek el, amivel azonban korántsem merüli ki a kereskedelmi miniszter nagy útépítési tervezete. Most Bud János minisztériumában hatalmas terven dolgoznak, amelynek célja az, hogy kél esztendőre előre megállapítsák az útépítés sorrendjét és terjedelmét.
Az utépilés jelentősége kél irányú. Először is közgazdasági szempontbői a forgalom élénkítésének nélkülözhetetlen eszköze a mentől sűrűbb úthálózat De közgazdasági jelentősége a modern utaknak az automobilizmus terjedésével egyre nagyobb lesz, nemcsak azért, mert a teherautó forgalom a közutakon bonyolódik le, hanem azért is, mivel az att\'ós személyforgalom ma már a legfontosabb Idegenforgalmi tényező. Nem luxus tehál, hanem a józan megfontolás gazdaságpolitikai követelménye, hogy az ország területéi mentől több oly széles és oly sima felületű útvonallal lássuk el, amely a rajtuk való autóközlekedési kellemessé és biztonságossá teszi. A külföldi nagy államok egytői-egylg hatalmas arányokban fejlesztették aulóut hálózatukat. Magyarország a külföldi utasforgalom érdeklődését kezdi felkelleni és az ulóbbl két esztendőben a nem;e\'köji autóforgalom már nem áll meg Bécs nél, mint ann k előtte, hanem sok ezer é« ezer autólurista jölt el Magyarországra, különösen amióta a Balalonl autóul nagyszerűen kiépüli. E kedvező fordulatot az idegenforgalom élénkítésére felhasználni egyik legfőbb célja az útépítési programnak.
De szociális szempontból is igen lelentös egy nagyarányú útépítési munkálat, minthogy épen ez a közmunka az, amely nagyszámú föld munkásl lud foglalkoztatni. Köztudomású, hogy a beruházási munkálatok mentől gyorsabb keresztülvitelén for dul meg a munkanélküliség enyhítése, különösen a vidéken, ahol a mezőgazdaságban a föld népe évente csak néhány hónapon keresztül lud foglal kozáshoz julni és igy az esztendőnek túlnyomó részében reá van utalva egyéb munkára. Ezzel a szükséggel számolt a kereskedelmi miniszter, amikor az ország úthálózatát a folyó évben elsőrangú autóutakkal fogja gazdagilani. Erre az évre van tervezve a Siófok—keszthelyi ulvonal teljes átépítése, továbbá az Erd-mohácsi ulnak egészen az ország határig való kiépítése. Teljesen ujjá-alakilják ezenkívül a Gödöllő—Gyöngyös- Miskolc között levő országulal Ezt a három uivonalal még ebben az évben be akarják fejezni és cz sok-
ezer földmunkásnak log hónapokon át kenyerei juttatni.
De ugyancsak a folyó esztendőben meg fogják változtatni a Budapest-Kecskemét—szegedi országút vonalát is, amely már egyáltalán nem felel meg az autóforgalom Igényeinek. Ennek az országúinak Pestvármegye határáig leijedő szakaszán a föld-munkálatokal ugyancsak még ebben az évben akarják befejezni, mig a Pestmegye határától Siegedig terjedő
szakasz kiépítése a jövő esztendő munkatervébe van beillesztve. MAr március végén, mihelyt a fagyok elmúlnak, megkezdik Czegléd és Abony közölt az ulak betonnal való kiépi tésél Is. Ugyancsak a jövő rszlcndö-ben kerti! íor a Czeglíd—kecsketné i útszakasz, kiépítésére is
A lavasz tehát meghozza a földmunkások népes táborának a me^-váliásl mai munkanélküliségükből
Tüntettek a birodalmi kancellár* ellen boroszlói látogatása során
Radikális elemek a rendőröket Is megtámadták
Boroszló. Január lll (Éjszakai rddiójelenlés) llrünning dr. birodalmi kancellár ma ideérkezett. Az utcákon míndenűll hatalmas tömegek vollak.
Radikális elemek becsmérelő szavakat kiabáltak a kancellár autója felé. Mikor a kancellár a vlrosházára hajlított, a rendőrség nem ludla visszatartani az előrenyomuló tömeget
A rendőrség gumibotját
A kormány minden intézkedést megtesz az iparosság helyzetének könnyítésére
Értekezlet volt a kereskedelmi miniszternél az Iparosság sorsának érdekében
használta,
de a Itlnlelök nem is ügyellek rá. Többen megtámadták a rendőröket
Egy tüntető botjával ugy fejbe vágóit egy rendőri, hogy az eszméletlenül esett össze. A Itlnletők szünet nélkül ezt kiáltották: „Éhezllnk! Éhezünk I" Többen az Iniernacondlét énekelték. Mikor a kancellár az érsekit :z hajlatoll, a Dominsel felé vezelft illón élesen tüntetlek ellene.
Uudnpesl, Január 10 Ma délelőtt Bml János kereskedelemügyi miniszter cinöklelével értekezlet volt, amelyen Pesthy Pál, az egységespárt elnlke. Rubinek István ügyvezető elnök, Szabó Sándor alelnök, Kozma Jenő, az egységes községi párt elnöke, Désy Géza, Usetty Béla országgyűlési képviselők, Hadik Jlnos gróf, az lOKSz elnöke, Nagy Győző, a kereskedelemügyi minisztérium kisipari osztályának elnöke is meg|eienl.
Az értekezlet részletesen lárgyalla azokul a panaszokat, amelyek a kisipari hitel folyósildsdnak nehézségei tekintetében felmerültek. Megvilatlák azokat a lehetőségeket, amelyek a hitel folyósításának köny-nyltése
érdekében szükségesek. Az cgysé-gespárl képviselőlagjii kifejez\'ék azt a kívánságukat, hogy könnyebben
julhassanak a pénz folyósításához azok a kisiparosok, akik megrendelésekkel el vannak látva. Szóbnke-rüll a tanácskozáson a közszállilá-sok, a közüzemek, az ipartestületi reform, a szociális terhek és más, az iparosságot érinlö kérdések is. Megállapodás jölt léire ezekben a kérdésekben és a kereskedelemügyi miniszter a legrövidebb időn belül szakértekczlelel tart, hogy a szükséges intézkedések megtétele előli az érdekképviseleteket meghallgassa. A ttbb mini három órán át tarló ta-nícs\'ozis u\'án a kereskedelemügyi miniszter záróbeszédében rámutatott arr.\\ hogy a kormány továbbra Is az iparosok helyzetének kőny-nyitése érdekében kíván tevékenykedni és minden Intézkedésre hajlandó, amely az iparosság helyzetének kőny-nyitését célozza.
Ez a meggondolás vezetett engem akkor, — mondotta Bud János kereskedelmi miniszter — amikor a kisipari hitel ügyében eljártam a pénzügyminiszternél és a tárgyalások soián lehetővé váll, hogy most 30 millió pengő állt a kisipari hitel ellátására rendelkezésre. Ugy a hitelellátás terén, mint a kisiparosságnak a közszállilásokban való részvételénél a koimány a legmelegebben ki-vlnja felkarolni a kisiparosság érdekeit és azok az intézkedések, amelyeket ebben az ügyben tenni kíván, arra irányulnak, hogy minél előbb javulás álljon be a kisiparosság helyzetében.
Szabóky államtitkár temetése
Budapeat, Január tt) (Éjszakai rddiőjetentés) Szombaton délután a Kerepesi-temelőben nagy részvét melleit temették el Szabóky Alajos pénzügyi államtitkárt. Az utolsó végtisztességen a gyászoló közönség soraiban mcgjelen\'ek: Wekerle Sándor, Bud János és Zsilvay Tibor miniszterek, Khuen-llédervdry Sándor meghatalmazott miniszter, Beöthy l.ászló a felsőház alelnöke, gról Hadik Jinos, Popovics Slndor, az olasz és az oszlrák kövei, bárcziházi Bdrczy István, Darányi Kálmán, Prőnay G/örgv, Ángyán Béla és Sztranyav-szky Slndor államlilkárok, báióSzle-rényi József és számos országgyűlési képviselő.
14 év után haza Szibériából
Budapest, január lll Szibériából M évi hadifogság után isméi hazakerüli egy magyar ember. Gyebnár Sándor, aki 27 éves korában, mini a. 62. gyalogezred őrmestere került fogságba. Idehaza már holtnak nyilvánították és amikor jászberényi kis lakásába megérkezett még a felesége sem ismerte meg.
Megfojtotta elvált feleségéi
Belgrád, Január lll (Éjszakai rádiójelentés) Cirics Raz-mlla poslalisztviselőnöl elváll férje felkereste lakásán. Heves szóváltás után a lérj megfojlolta feleségél. A gyilkos! elfogták.
H
ZALAI KÖZLÖNY
1930. január 1.
Zalában sok római épület alapfalai várják az ásót
Kincses Zala tele van a különböző korok emlékeivel
Bármerre megyünk Ztlaorszájban, niindenUII régi korok, lelUnt korok emlékei állilanak meg bennünket. Római csatornák, feiira\'os kövek, meg ma is vályúnak használt koporsók, római domborművek, sírok kérdezik lóltlnk : mikor viszlek minkéi a muzeum nevű palotákba ?
Nem térne bele annak a sok inuzeumi tárgynak a felsorolása ebbe az öreg Zalai Közlöny-ha, amcnnyil C6ak magam láttam.
[gaz, hogy Nagykanizsán is, Zalaegerszegen is csak az alapjai vannak meg a muzeumnak, de — hála Isten — megvannak. E\'en alapoknál is löbbet ér azonban az, hogy mind Nagykanizsán, mind Zalaegerszegen el van vetve a közludha a mag : kell a muzeum I
És ha el van vetve, az ki is fog kelni, ha majd pénz is lesz rá.
Egyelőre, sajnos, meg kell elé gedni ill is, olt is a lervezgelésekkel.
Sokan azzal érvelnek: elég a vármegyének két muzeum: a sümegi Darnay féle és a keszthelyi Balatoni Muzeum 1
Ez az érv gyenge. Igy nem érvelne sem olasz, sem német, sem francia, sem angol. Kérdezem: miooda büszke lehelne Ztla, ha négy mu-zeuma volna I
Pedig lehetne.
A Balatoni Muzeumot igen értékes muzeummá avatják (ma is ériékes) a balatoni vonaikozásu etnográfiai lárgyak, a gyűjtendő balatoni festmények, rajzok, fényképek, a balneológia! fejlődés adatai, a Balalon és Kisbaldton halai, madarai és Keszthely vidékének még feltáratlan temetői.
Valószínű, hogy Gyenesdiás halá-
Farsangi
újdonságok
nagy választéka
SINGER
divatáruházban.
oicsó maradék váiár.
Ölt és megszökött egy autó
Budapest, Január 10 Síomhilra virradó éjszaka Sorok sár közelében az ócsai uton egy, valószintl\'eg hudapisti rendszámú luxusauló nekiszaladt egy szekérnek, amelynek kél uiasa súlyosan megsebesült, mijd az egyik, Marosi Pál, rövidesen meghall. Az auló a sebesülteket otthagyta és eloltott lámpákkal megszötölt a színhelytől. A hatóságok széleskörű nyomozást indítottak.
Drákói rendszabályok
Amerikában a kommunisták ellen
Ncwyork, Jauuár 10 (Éjszakai rádiójelenlés) Fish, o kommunista ellenes bizottság elnöke egy értekezleten indilvinyozla, hosy: 1. a kommunistákat nyilvánítsák törvínyen kívül állóknak ;
2 vigyék keresztül löbbszáz egyesületnek azt a követelééi, hogy Szov|etoroszországból mindennemű á u behozatalát lillsák cl és végül 3. a kommunista és munkáspárt tagjainak szavazati jogát koboz.-.ák el.
A szociáldemokraták és Garami szakitása
Garami külföldre megy vagy vll-lanyvállalatl tisztviselő lesz (?)
Rudnpest, Január In A szuciáldcmokialapáil vezetősége álIM kií-do\'l kommünikéből kid, iüli, hogy
szakítás tőrlént Garami Ernő is a párt vezetősége között. Hogy mik Garami legközelebbi lervei, erre vonalkozólag nem lelt közlési Az egyik verzió szerint isméi külföldre megy, hogy otí helyezkedjék el, másik verzió szelni egy budapesti villanyvdllalat főtisztviselője lesz.
(ÉJuaknl rádtijetentés) a ■atenraló-glai Intáitt eata 10 órakor je-lanll- Hittan 116 4a Aacakl lég-Aramláa, hatAroxokt p-ognúala a oaapadAkról nam adható, de vasárnap a hivaiAa ma^aidnÓBa walóaatnO.
lol1 kutyája
Irta : BA1 OOHNÉ HAJÓS TERÉZIA
Még a háború elölt történt az csel, Dunánlul egyik városában, Nagykanizsán.
A tavaszi nap éppen delelt s kacéran játszott Loli aranyhaján, aki alig tizenhét évével vidáman hordta fiatal vállán az élet mgy terhét; anya nélkül, özvegy édesapja háztartását vezette. Mosl is, a hetivásár napján, kosárral a karján, földre rakodott, friss zöldségáruk közöd vá-logalolt, mert, mint takarékos házi asszony tudta, hogy ilyenkor, a dé i órákban — mikor a jó falusiak hazasietnek — olcsón vásárolhat.
Hűségesen kövelle kedvence, Csiri, a sárgaszörü kutyus. Mégis mire a vásárlás befejeződöd, a kis pincsi szőrin-szálán, hangtalanul eltűnt.
Hiába liivla, kercslc s kutatta végig háromszor is a piacol úrnője — a kutyus nem voll sehol.
Talán megunta a várást és haza ment reménykedett Loli s már,
mér pilyercdő szájacskája ismét mosolya derüli.
Azonban Csiri otthon sem volt, Loli könnyei sem hozták vissza, sőt mozgósított barátnői sem vezették nyomra.
Végre ebéd ulán — midőn legjobb barátnőjével, a posiafőnökék Idu-kájával felfedező ulra indul — sok kérdezősködés eredményeképen, egy piactéri fuvaros ulbaigazi\'olla.
- Láttam valami olyanforma dögül, ide vélték be a póstára — az egyik póstás... kóbásszn cs lo.atla — mutatott állával Iduskáék laká>a felé!
Az lehetetlen 1 - kiálltolt fel ssrlődöllcii Iduska — a mi postásaink nem lesznek ilycl!
- Pedig liá! a két szememre láttam, azok pedig nem csanak I
— Mit voll mit tenni\' Kimentek Csatkay fönökbácsihoz; Iduska édesapjához.
— Tévedés lesz az kis leányom I simogatta meg a fónökbácsi Lo-
lika égő arcocskája!. Kinek kellene a Te kutyád?1 Ezek az. emberek olyan szegények, hogy örülnek, ha
gyermekeiknek enni adhatnak, nem, liohy még egy kény i pusziitól szerezzenek; a tis lesscgükérl pedig jót állok No, de maradj csak, hogy megnyugtassalak, behívom. — Csengetett.
Parancsoljon főnök ur! — állo\'l tisztességliKlóan liaptákha Gyuri, a kis nagybajuszt! magyar.
A főnök ur, amint belenézett Gyuri becsületes szemébe, szinlc röslelkedve mondta. — Az.l mondják, hogy maga valami kutyát hozott volna ide be? I
Gyuri zavartan nézi a sapkáját, mintha még sohasem látta volna.
Nem hoztam én, tekintetes főnök ur! Ha gyűli, hát gylllt a magáin I
A főnök ur homloka ráncba borul ; aranyszívű, de vasszigoru ember voll. — Azt mondják kolbásszal csalta volna be?
Arru mán nem tehetek, ha szereli a kóbászl csavarja a szól és gyűri a sapkáját Gyuri.
Hihetetlen I — rázza fejét a főnök elképedve. — Olyan sok a kolbászuk, lio^y még az utcáról meghívod kutyának is jut?!
rában népvándorláskor! temető van. Több jel arra váll, hogy Vonyarcvashegy, Balatongyörök, Balatoncderici, Nemesvila, a két Tomaj, Vállus, t^Rtegy. Alsópáhok, Hévizszentandrás, Zalaszántó, az alsó Zalavölgy vidékén igen sok római épület alapfala, sok sir, még több ékszer van a föld alatt. Sok anyagól ad ennek a muzeumnak még Zalavár, Penék vidéke is. No és az egész Balatonkörnyék.
Ezért én — ha tőlem függne — a Darnay-muzeumot Sümegen hagynám Sümeg amúgy is szegény és mindig rá lesz s:orulva idegencsaio-galó nevezetességére.
Zalaegerszeg múzeuma elsősorban tipikus göcseji és hetésl muzeum lehelne. A göcseji és hetési szobák, a göcseji vat0lla80k, a még található szűrök, a helési pacsák, népies bútorok, a göcseji kunkoros hajlékok, a kásluk apró utánzatai mindig sok érdeklődői és luilslál vonzanának Zalaegerszegre. Göcsej — ma még — az trszágnak tatán a legérdekesebb néprajzi területe. Zalaegerszeg ezf a ma már halódó világot örökít- • helné meg.
Nagykanizsa vidékén is sok tárgy kerül még elő. Homokkomirom, ftlzvölgy, Magyarszerdahely, Komár-város vidékén majdnem megszólal a rög*\' itt ássatok I
Kiskomárom, Komárváros, Galambok, Bala\'.onmagyaród, Kis- és Nagy-récse majdnem zárt néprajzi egységei alkotnak Érdekes objeklum Kls-kanizsa is. Becsehelyen a régi kanász- és ihászélet emlékeit lehetne megmenteni. Letenye vidéke ismét római tárgyakat edna. Értéke lenne a nagykanizsai muzeumnak a murai aranymosók több tárgyi emléke is.
Nagykanizsa tömítve van török tárgyakkal, még antropológiailag Is. Ezek Nagykanizsa muzeumát igen becses, török színezetűvé is tehetnék. Nagykanizsa, Kiskanizsa, de inkább a\'két pont közötli terület, sok török tárgy búvóhelye. Ezt nemcsak szóhagyományok, a regék, a történelmi
Ju\'-e? — Jut ám, — de csak ugy, Imgy lemondtam a mai cigarettára I
— Azután mi az ördögnek kell magának az a kutya, mikor a gyerekeit is alig tudja etetni?!
— Ncin nekem kelleti az inslál-lom I — suti le a szemét Gyuri szégyenkezve, s hivja az összes szenteket segítségül.
— Hát kinek?
Gyuri zavartan hol az egyik, hol a másik lábára áll.
— Hál ha mán egyszer úgyis ki-ludódoll vakarja meg fejét — megmondom. — Nem akarlam, hogy a főnök urnák gyüjjék meg a baja I
— Nekem, csodálkozik a főnök?
— Abbu az üres kulyaládábu, amellik ma regge gyüll, mer hogy hiányzóit az eleven kutya, a Vizsla, ami a szállítólevélen jelezve vót/oszl, szereztem igyei.
- Szerencsétlen! — derül ki a főnök komoly arca.
Hál a Jaks nem szólt magának róla semmit?
(Vége ktiv.)
1931. január
11.
ZALAI KÖZLÖNY
kutatások biiOityilják, liancm Nagykanizsa csatornázása is.
Csak alakulhalna meg az a kél muzeum, sok lelkes ember akadna, akik több értékes tárgyat ajánlanának fel az első lelkes percek mámorában.
Igen szép kincs lenne a nagyka nlzsii múzeumban a városi levéltár, amelynek értéke akkor ittnt ki Igazán, amikor Barbarits Lajos „Nagykanizsa Monográfiája" cimtl első és maradandó becstt müvéhez kiásta, kivájta az anyago\'. Hogy ezzel mit végzeit, azt majd későbbi korok kulalói fogják megmondani.
Egyszer ennek a lapnak a hasábjain megkísérlem elmondani, hoj.y ml mindent sejtünk a zalai fold alall. Most csak arra akartam röviden rámutatni, hogy igen is meglelne a zalaegerszegi, a nagykanizsai múzeum is értékes anyaggal, ha volna arra pénz, hogy megépüljenek és ha azok élén lelkes szakemberek állanának.
És idővel állni is fog az a két épület, meri a magot már elvetették azok, akiknek Zala kullu\'ája nem felszínes fecsegés, hanem zsolozsma.
N. Szabá Gyula
TEIEFU

UmMUA U
r 25.60
Hixiiri t
ZmMoi ti ír. Karcai Szabó Inlil
Tranadanubla
Az Izraelita Leányegylet piknikje
A nagykanizsai Izr. Jótékony Leány-egylet szombaton este kitűnően sikerült pikniket rendezett. A Casino elegáns Ízléssel dekorált termelheti a város társadalmának ritkán látoll díszes együttese jött össze. A két zenekar egykettőre nagyszerű hangú latot teremtett és éjfél felé már a legkifejlettebb bá\'l hangulat szikrázott a termekben. A rendezőség legnagyobb dicsérete az a megelégc-dellség és vidámság, ami az egész pikniket jellemezte. Oondosság, figyelem bőven meghozták gyümölctü-ket nem csak egy szines, szép farsangi éjszaka derűjében, hanem a rendező egyesület nemes emberbaráti céljaira maradi anyagi eredményben is. Ez a piknik elegánciá-jával, hangulatával és látogatottságával bizonyiléka voll annak a rokonszenvnek, amivel dr. RolschlM Béláné odaadó, lelkes vezetése alalt álló Leányegylet működését kiséri Nagykanizsa egész társadalma.
T<tmO0a«*ulc am érdeme* ■rauliurzj knmsk rdrlmrr é> UMrt.
<Vo, tytíla Istennék,
dereng végre nekem és sokunknak is a reménység horizontján.
Épen nagy csalái vívtam a feleségemmel, hogy ne pazaroljon annyi borsot — a bunda- és kalap számláira, amikor olvasom az újságban, hogy azl mondja:
„/\\ newyorki és az angol jegy bank mesterségesen igyekszik fenntartani a pénzbőséget " Nos, — tz az en esetem I Én ezennel tisztelettel jelentkezem Is és hajlandó vagyok akár u newyorki, akar a londoni jegybank, bizonyára magasabb szempontjainak alávetni magamat és hajlandó vagyok — hangsúlyozom: pusztán -a szőnyegen forgó közérdekből — magam is egyike lenni azoknak, kik nem riadnak vissza attól, hogy a mesterségesen táplált pénzbőség alanyai legyünk
Igen vagyunk egypáran a köz fanatikusai, kik mind n áhio.ulta készek vagyunk, ha azzal szeu tcli liuzánk feielt a szebb jövendj hajnalának ... sulöbbi ..
Sől, — ha a newyorki és u Ion doni bankok mindenáron ad am bícionálják maguknak, hogy pénzbőséget csináljanak, ugy én s. Ívesen benne vagyok abban is, liogy próbáljuk meg, melyikünk bírja tovább Akáimelyik bank próbái/un meg engem pénibővé lenni I Majd meglátja, sikerül e neki
Megpróbálhatja akár mindakét bank rgyszerre is. A próbaidő hli\'t eg)e\'őre öt esztendő.
Anitán majd a hitelezőim adnuk\' ujabb terminust.
Hát nem érdekes ezeknek az angtiusoknak a pénz politikája ?
Különben sejtem is, hogy miért kell nekik az a sok périzbó ernbL r. Ugyanabban az újságban ugyanis olvastam egy másik hírt London és Edinborough közölt olyan express vonalok közlekednek, hogy Jürdőszoba is van rajluk zuha nyakkal. Ahol pedig ekkora a luxus, ott kellenek pénzes emberek Nálunk bizony nem csinál a pénzügyminiszter pénzbőségei! De azért a zuhanyokkal ő sem taka-lékoskodik. Itt van mindjárt a dupla kereselí adó ■■
A gazdám erre azt montlla, hogy nem baj az Az adózást éreznie kell az adóalanynak. É\'ezni kell azl a felemelő érzést, hogy tagja vagyok egy nagy egyetemességnek és hozzájárulok annak terheihez.
Nos hát, — én érzem I Az állampolgári önérzetem csak ugy\'dugud Ettől azonban, a pénzbőség-theoriu szépreményű napjaiban csak a mellbősrgem lest nagyobb. Az is majd csak akkor, ha egyszer való ban meg is találnám fizeini mindazt, amit könnyelműen kiróttak rám Addigra azonban alighanem már uszoda is lesz az express vonatokon... Hogy uz állampolgár útközben is gyakorolhassa, hogyan lehel megúszni ezeket az esztendőket ugy, hogy az ember egyszer csakugyan kinn is legyen a vizbót
Mert az is felemelő érzés ám I Akárcsak az állampolgári önérzet I
Sajnos, — én még eddig a felemelő érzések garniliirOjáből csak egyel éreztem... Amikor fel emelték az adómat.
De az lesújtó volt nagyon...
O)
szabadtéri SfÖIVETITmE
Az Angol Magyar Bank elveszítette perét a 75 éves eszteregnyei gazdával szemben
Érdehet polgári per a nagykanizsai törvényszék előtt
Nagykanizsa, Január 10
Rendkívül érdekes tárgyalás folyl le a nagykanizsai lörvényszék polgári bírája, Makáry Vilmos elöli. Az Angol-Magyar Bank budapesli 30.000 pengős változtatás miatt b> perelte Borsos Péter 75 éves eszteregnyei gazdát. Az öreg gazdái, közvetlenül a pA előli, felesége, Németh Éva gondnoksága alá helyezték. Borsos Péler jómódú kisgazda Eszleregnyén, aki nem kevesebb, mini 170 vago-nos gabonaspekulációba bocsálko-zoll, de a rosszul sikerüli üzleten közel 40 000 p»ngőt veszített.
A per az utóbbi évek ejyik legérdekesebb keresi edtlmi pere, amelynek külön érdekességei adoll, hogy az ügyletet kölő Öreg eszteregnyei gazdát aggság és korláloll beszá-milhatóság miatt gondnokság alá helyezték, valaminl, hogy a tőzsdetanácsnak vau egy határozata, amelynek érielmében a tőzi debiróság csak 600 hold területen gazdálkodó gaz-danak nyújt jogvédelmet.
Mivel a sul;os veszleséget szenveded gazda csak 1IJP holdon gaz-
d Ikodod, a védő dr. Hirschler Jenő ügyvéd a tőzsdei tanács határozala alapján megtagadta a váltótartozás megfizetését, azzal érvelvén, hogy a merész speku áció, amelyet a budapesli bankfiók áruosztálya lebonyolítót : tiltott jogügylet.
A nagykanizsai lörvényszék előtt a felperes pénzintézetet dr. Halphen Jenő ügyvéd képviselte.
A bíróság az Angol-Magyar Bankot a felesége állal gondnokolt Borsos Péler alperes ellen indilotl 30 000 P összegű vállókeresetével elutasította és 1300 P perköltség fizetésére kötelezte.
Indokolásában a bíróság utalt arra, hogy Borsos Péter az orvos szakértők megá ltpilása szerint az okirat kiállításának időponljtban aggkori elmegyöngeségben szenveded és érvényes váliójogi kötelezettséget nem vállalhaloll.
A pervesztes pénzintézet az Ítéletet megfellebbezte Jogászi és kereskedelmi körökben rendkívül érdeklődéssel tekintenek a következő fórumok Ítéletei elé.
Véresre verték a vendéglátó házigazdát
öt legény és
Zalaegerszeg, Január 10
(Tudósilónk jelenti telefonon) Répás Ferenc 22 éves bererédi legény borkóstolóra hívta meg barátait, akikkel nagy inulalozásl csaplak. Cigányt Is kerítettek valahonnan, aki vigan húzta a nótákat, köztxn pedig kél leány csöpjient közébük, akikkel hamarosan táncra perdüllek. Minlhogy öl legény voll és a két táncosnövel nem tudták beérni,
két leány ...
csakhamar ös«zev?szlek az elfogyasr-lo t ital hatása alalt és általános verekedés led a mulatozás vége. — Szőlőkarókkal estek egymásnak. Végül Is a vendégláló Répás Ferencet ugy összeverték, hugy másnap reggel a szepetki utón vérbefagyva, eszméletlenül találtak rá.
Viléz Nagy Is van szepelki kör-orvos megállapított, hogy a legény koponyaalapitörést szenveded. Előbb
\' JMMEESL
ELLEN
©(Sül!
M OKO®tRlAH«AH
ZALAI KÖZLÖNY
1931. január II
lakására vitték a póruljárt hizigaz-dát, majd mikor állapota váisígosra fordult a zalaegerszegi kórházba.
Két nap óla eszméletlenül fekszik. Edclig még nem tudták kihallgalni.
A csendőrség erélyes nyomozási indított a verekedés ügyében.
A róm. kalb. bitközség
képviselőtestületének ülése
Nagykanizsa, Január 10 A nagykanizsai lóm. kalh. Szent József egyházközség népes képviselőtestületi Ütést tartóit szombaton délután a szenlferenctendi plébánia uj fehérlermében, amiről csak most, amikor már használalba keiült, derül ki, hogy mennyire szükségletei pólol nem cssk a hilbuzgslmi, egyesületi életben, hanem a hitközség számára is.
A közgyűlésen Deák P. Szulpic meleg szavakkal üdvözölte dr. Fábián Zsigmondot kormányfőtanácsossá történt kinevezése alkalmából. A lárgy-sorozal legfontosabb ponlja voll a december 15-íki tanácsülésen letárgyalt 1931 évi költségvsléi. 1929-ben 2610, tavaly (a kivetett" 6000 pengőből) már csak Í578 pengő hitközségi adó folyt be a nyomasztó gazdasági viszonyok miatt. Az 1931. évi köllségvelés 9150 pengő kiadási irányoz elő: segély a terencrendnek 3000 P fehérterem költségeire 1000 , kórházi kápolnára 1000 „ kultuszadó 800 ,
gondnoki fizetés 600 ,
Írnoki fizetés 1440 .
fűtés, világilás 500 „
iroda-szerek, nyomt. 250 „ előre nem látott 260 .
egyházi énekkar 300 ,
A költségvetést az adókivetés a következőként fedezi:
10 P-ig 1%, vagyis minden 100 P egyenes adó után 1 P.
1000 P jövedelmen tul minden 200 P után, — 2000 P jövrdelmen tul minden 300 P után lVkal emelhető.
Fix fizetésűeknél évi 8000 P-ig 10 P a maximum, ezen tul minden további 10O0 P után 2 P vethető ki, 30 P maximumig.
Ingatlan-tulajdonosoknál a maximum 100, tixfizelésüeknél 30 P.
A temető r. kqth. jellege körül a várossal folyó tárgyalások békés ulon kecseglelnek kedvező megoldással.
Dr Matek László indítványára vá laszolva dr. Králky István polgármester bejelentette, hogy a Horthy Miklós-ut rendezése ulán most fog érintkezésbe lépni a renddel, hogy a ferencesek kertjét adja a város kezelésébe s igy az parkként legyen álalakilható, uj bástyával, a Cink loiium és Zárda ulca ut gfe\'elö csinosításával. A képviselőtestület ezt a tervet nagy helyeslés-el fogadia.
Véletlen szerencsétlenség áldozata lett az njndvari gazda, akit boltan találtak
Öt méter magas szakadékról lezuhant és koponyatörést szenvedett
hanem a kb. 4—5 méter magas szakadékos, meredek part tetején. Ugylátszik az öreg a sikos talajon megcsúszott és egyensúlyt vesztve fejjel lefelé lezuhant. Fejtetőre esett és koponyalöiésl szenvedett. A súlyos séiülés azonnali halált okozott.
Nagykanizsa, Január Itl Bazsó József u|udvari gazda rejtélyes halála ügyében a nagykanizsai csendőrség egyik já:öre egész szombaton folylalla a nyomozási, hogy liszlázza a halál okát.
A csendőrség megállapította, hogy a gazdálkodó véletlen szerencsétlenség áldozata lelt. Bazsó csütörtökön délután kiment az uj udvari hegyen levő szőlejébe. Nem ivott annyit, hogy lerészegedhetett volna Ha óra ulán Indult luza az öreg a szőlőből és nem lent az ulon halad!,
Ugy találták meg később az arra-menők, akik lakására vil ék, de már segiteni nem ludtak rajla
Miután kétségtelenül beigazolódod, liOjiy véletlen szeríticsétienség-rol van szó, a nagykanizsai ügyészség kiadta a temetési engedélyt.
A Csepel
varrógép-szalon kézimunka kiállítása megnyílt
Ismeretes, hogy a csepeli Weiss Manfréd gyár par hónappal ezclötl megkezdte a varrógép-gyártást és ugyanakkor lerak ilol, nyitod Nagykanizsán. íz első magyar vairógép m gjelenése a piacon nemesik a magyar gyáripar örvendetes előretöréséi jelentette, h inem már az. első hónapokban leljes mértékben be is igazolta a csepeli varrógéphez tüzölt reményekel. A magyar „Csepe." varrógépek azonnal népszerűvé lellek é3 technikai tökéletességük a Itgkényesebb Igényeket is kielégítették, A siter a nagykatii sai piacon is érezhető volt és szép számmal történlek m r eddig is vásárlások. De hogy a teljesilőkéjaesség milyen fokán áll a .Csepel varrógép", azt tulajonképen az a kiál i lás mut Ij i meg, amely legnap nyi lolt meg Nagykanizsán, a cyár ró-ucca 13. szdm alatti varrógép-sía Ionjában. A gyár írre az alkalomra leküldte (gyík mérnökét és egyik női alkalmazóiját, akik magukkal liozl ik a gyár pályázatán díjnyertes kézimunkákból egypár remek példányi. Ezeket a kézimunkák il nézve, általában azt lehet mondani, hogy a C epei-gépen mindenféle kézimunka elvégezhető. A fehér- és szine6tiimzés, fehérnemű- és harisnya tömítés (sloppolás), a inűhiin-zés összes fajtái, virágliítmés, tizsur-himzés, monogram, grainer homok öltéiII hímzés, smyrna, filét, riclte licu slb. ké imunka mindegyikéi egy-egy Csepel-varrógépen készilell díjnyertes munka képviseli. A kiállításnak mir a megnyitás napján nagy sikere voll és sokan nézték végig a gyár alkalmazottjának, Horváth Mar-gi\'nak, valós\'gos rr.fivész-produk-cióit a Csepel motoros varrógépen. A kiállítás reggel 8 órától este 8 óráig díjtalanul megtekint lielö, vasárnap is. (=)
Amit III saeratfak, maradion a várómban.
A Tfsztviaalönök táraaa-vaoaorája
Illusztris társaság jött össze legnap esle a Polgári Egyletben a Keresztény Tisztviselőnők Egyesülele társasvacsorájára, amelyei, mint az uj elnökség bemutatkozását rendeztek ineg, hogy felfrissítsék ezzel a Tisztviselőnők Egyesülete társadalmi kapcsolatait. Vacsora elötl Htltl Cili, az Egyesület elnöke köszöntötte kedves, kellemes szavakkal a vendégkoszorut és a szépszámban összejött tagokat. Az 50 terítékes vacsora a legjobb hangulatban tartotta együtt a társaságot, kitűnően pótolva a tea-délulánt, ami helyed tulajdonképen rendezték. Ez a vacsora jó auspiciuma a Tisztviselőnők uj programjának.
— Jó szabás, néhány méter kelme és a PFAFF varrógép az elegáns nő öltözködésének a titka.
Mozgószinház
A Jaxxliirály
egy jelenetél láttuk ma esle a Városi Moziban előzetes hirdclésként. Fra|i-jiánsan hatolt a magyar Lucy Durain — magyar konferansza. Szavainak minden árnyalata kijött a most érkezett uj német hangos leadó gépen. Megállapi\'halluk Igy, hogy a sok kísérletezés a hangosgéppel nem voll hiábavaló. A fontos mégis csak az, hogy végre tökéletes a leadás s végre Nagykanizsa is hozzájulhat a nagysikerII hangosfilmekhez: Hallang, Allanlik, Tarzan, Jazikirály, Benzinkút stb. Ha figyelembeve-szük, hogy némely fővárosi nagy mozi, mint pl. a Royal Apolló, hónapokig kísérletezett mig rendbejött, akkor azt módjuk, hogy mi aránylag jól meg-usztuk az átmenetet (—)
Női áS férfi divatárukban k
-------------------------------iVifuVuV.ixviri-r.-i.il.í. I)
| nagy választék
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
1
i
pjvleíl ií>B&cu^/íct!
m
Tclaf n 406. Föut Congery-ut sarok
Elaft Magyar Blnotltó palota
Telefon 40C.

Jhcufoi iáfiíáí!
Hogyan kell a vásárlási kedvet tokozni?
A fővárosi lapok állandóan foglalkoznak azzal a kérdéssel, hogy közgazdasági szempontbó1 milyen helytelen a közönségnek a vásárlástól v ló l\'tlózkodása, mert megállítja a gazdasági élet rendes vérkeringéséi. Természetesen maguk a kercski dök igyekeznek jól megszervezed propagandával, olcsó árakkal az ellanyhull vásárló kedvet fokozni.
A kirakatok tele vaunak feliratokkal, hatalmas hirdetések közlik a közönséggel az olcsó, leszállított árakal. Ebben a koncertben a Schülz Áruház uj hanggal, Ízléses eszközökkel vesz részt Az áruház kirakatai gyönyörű szépek, hetenként változ nák és kanizsai közönség programm-jához tailo ík: elmenni a Schützhöz, megnézni, miféle újdonságot, milyen kellemes meglepetést nyújt a közönségnek.
Hatalmas gyereksereg gyönyörködő!! a ródlizokban, a szines farsangi kirakat, egy pezsgős, jókedvű bál h ngulalát kel i — mos! meg ugy hírlik, hogy olyan olcsó árban tud láncruhákat forgalombahozni, hogy a legszerényebb erszényt sem c-rő leli meg — de mindenki érdeklődéssel áll meg a .fehér kirakal" elöli, amely a Schülz Áruház fehér januárjai szimbolizálja.
Mi az a fehér január ? A vászon és hasonló, sajál készítésű cikkei propagálására rendezi ez árusilásl a cég, stílszerűen fehér virágokkal díszített clárusitóhelyiségeiben a legszebb ágy, aszlal és fehérnemüanya-gokat bocsátja yevói rendelkezésére.
Figyelmeztető lábiák intik a közönségei, hogy vásárlási blokkját jó! ötizze mig, mert a fehér január keretébe 2 ingyen najiot sorolt a cég. Aki az ingyen napokon vásáról készp nzérl fehérárut, annak a már megfizetett vétel -rat a cég visszaté-rili. Mindénkinek van leménye, hogy ingyen jul a legjobb áruhoz, teljes kelengyéhez, ha a Schülz fehér januárja során vásárol.
Persze mély homály fedi, hogy melyik kél nap vevői lesznek a szerencsések. Tava\'y a cég zalaeget-szegi üzletében rendezett fehér árusítás nyerő napjai 12. és 18,-ára eslek és a tclj?s vételárat 45 vásárló kapla vissza, köztük egy nagykanizsai hölgy is.
A Schűtz Áruház ötletességét méltányolja is a közönség\', mert az állandóan emelkedő na^y forgalom a legs ebb bizonyítéka annak, hogy jó áruval, figyelmes kiszolgálással és olcsó árakkal sikerüli e vállalatnak a nagykanizsai közönség bizalmát megnyerni. (=)
1931. január 11
ZALAI KÖZLÖNY
2 ingyen nap!
Januári fe/>ér árusításunk során két ingyennapot iktatunk be. Aki e napokon saját készítésű vásznainkból vásárol, annak a már kifizetett vételárat visszafizetjük. ^ A Zalai Közlöny február §ó 3-iki számában fogjuk közölni a nyertes napokat.
Törvényileg védeti SCHÜTZ minőségek s
Délzalai vászon métere..................P !• —
Zalagyőngye, középszállt minden fehérneműnek alkalmas.......P 1"20
Királyvászon erősszálu, alsóruhára, cselédfehérnemüre ......P 1 20
Hableány, tömött, jó minőség, ágyneműre, fehérneműre.......P 1-50
- ® Hajnalka, lenvászonszerű kikészítés, fin .mabb fehérneműre . . . . . P 1\'80
>\\ Schütz-Macco, cégűnk büszkesége, fehér és vékonyszálú, finomabb fehérneműre P 2- — " i Schütz-Creton, kiválasztott fonálból, ágyneműnek és hímzésre kiválóan alkalmas
80 cm széles . . . P 2- —
< „w 90.......P 2.20
Paplanlepedő, a Sehűtz-Cretonnak megfelelő paplanhuzat, egész szélességű P 4.80
Extra prlmaTakács-lepedő ilupla széles, legerősebb szálú alsólepedővászon P 3-BO SchQtz-Madapolán, 90 cm. széles, klasszikus selyemfényű, mely sokkal
tartósabb, mint a batisztsiffon, legfinomabb fehérneműre és ágyneműre . . . P 2-60 Luxor paplanlep >dő, a Schűtz-Madapolanhoz hasonló duplaszéles leg-
finoinab áru.......................P 7\' —
Selyemdamaszt méteráru vánltos és dunnasxélességben
Damaszt tőrülkőző 50X110................P 2-50
Damaszt szalvéta 60X60 .................P 120
Damaszt abrosz 150X150 komplett 6 személyes.........P 7-50
Damaszt abrosz 150 175 „ 9 .........; . P 10-
Damaszt abrosz 150X250 „12 ...........P 14- —
Regenhart és Raymann-féle asztalnemdek
nagy választékban. Teljes kelengye olcsóbban mint a fővárosban. Áraink a legolcsóbbak, minőségeink vesenyen felülállók.
Törvényesen védett minőségeink előállításához csakis a legfinomabb, válogatott, hosszuszálu,
nyersanyagokat használjuk fel, a fonás, szövés, kikészítés cégfőnökünk felügyelete mellett történik.
ZALAI KÖZLÖNY
1961. ianuár II.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Január II, vasárnap
Köm. katolikus: Sz. család. Proteal. Ágota. Izraelita: Tebeth hó 22
Vároal Színház. .Égd aiszony" bu dapes I itgény. — „Párbaj az operabálon\', szerelmi lőrténet.
Uránia Mozgó. .Pekele gárda\', ka-landorlőrlénet. — .Havannai leány\', detektív történet.
Oyónyazertárl éjjeli szolgálat: I. hó végété a .Szalvalor" gyógyiierlár Ersrébet-tér 21.
Tjózíürdó nyitva rtf"gel G órátó. 6 óráig (héttő, aaerda, péntek délután, kedden egéaj nap nőknek). Tat.: 2-13.
Január 12, hétfft
Római katolikus: Árkád. Proleiláni Ernő. Izraelita: Tebeth hó 23.
Várost Színház. .Magyar rapszódia" hangosfilm-változatban. ,Ciak egv kislány..." éneklő, beszélő, hangosfilm.
Emlékeztető
Január 11. A Szl Ilona Utlnyklub mtlso-roi teája tt órakor a MlMzIósházban.
Ar Irodalmi és Művészeti Kör Zrínyi emlék-tlnnepe ti órakor a Városházán.
Január 14. A Kongregáció teája 5 órakor a Koronában.
Január 17. Keresztény Jótékony Ndrgytet teája U órakor n Koronában.
Január 31. Keresiltny IMkony Nóegylt! teája U órakor u Koronában.
Február t. Iparosbill a Polgári Egyletben.
Február 7. Szu/wtór/um-plknlk a Polgári Egyletben.
Február 14. A Szrni Ilona Letínykltib téne-oatélyo a Koronában.
Február 16. A Ktrisiiiny Jótékony Nőegylet álarcon oatólye.
Ottó királyfi kösnönoto
a nagykorúsága alkalmából tar tott nagykanizsai Ünnepségért
Nagykanlzaa, Január 10 Przlbislawsky ezredes a következő levelet kapla Steenockerzeel-bői :
.Méltóságos Ezredes Url A Magyar Férfiak Szentkorona Szövetségének nagykanizsai főcsoporlja Örökös Királyunk Őfelsége legmagasabb születésnapja és nagykorusltása alkalmával hódolatát és áldozatkész ragaszkodását jelentette Felséges Urunknak. Őfelsége a sikeres mükö déséről ismert főcsoport fenti érzelmeinek megnyilatkozását igaz örömmel és hálával fogadta, legkegyelmesebben megbízván engem azzal, hogy érlllk Méltóságos Ezredes Ur utján hálás köszönetét tolmácsoljam azon kívánsága kapcsán, hogy a Mindenható a jövőben is támogassa a főcsoport munkásságát. Igaz örömömre szolgál, hogy ezen legfelső meghagyásnak ezennel elegei lehetek. Kérem, togadja Méllóságoa Ezredes Ur megkülönböztetelt nagyrabecsülésem kifejezését. Legfelső megbízásból Keresztes Arlur tábornok."
— Tapolca köszönete a főispánnak. Gyömörey Qyörgy főispán, mint jelenleltük, akciót inditolt hogy a Mdv hagyja meg a megszüntetésre itélt tapolcai vonatpárt. A főispán akciója sikerrel járl és a tapolcaiak legnagyobb örömmel vették, hogy a főispán ilyen nagy Crlékü
vedw\'^jeöy
szárazelemek és telepek zseblámpa és anódtelepek
számára
Teljesítményük felOlmulhalallan I
Minden szaküzletben kaphatók.
közbenjárással sietelt ügyük védelmére. Tapolca nagyközség képviselőtestülete most ülést tartott, amelyen Schwarcz Emil inJilványára jegyzőkönyvi köszönetet mondtak Gyömörey Qyörgy főispánnak a megmentett vonatpárért.
— Kanizsai szerzők müve jelent meg a 34 esztendős Apollo zenem\'ü-folyóiralban, amely eddigi 133 számában — kar-számban a leghíresebb német dalos gyűjteményen is túltéve — 663 magyar férfikari szerzeményt gyűjtött össze. Az idei első szám négy kara közül a második Vannay János nagy\'- ani/.sai zeneiskolai igazgató kompozíciója Barbarits Lajos .Éjféli árnyék" c. költeményére.
— Köszönet. Az Evangélikus Nőegylet elnöksége ezúton mond hálás kösrönetet mindazoknak, kik az álarcosbál sikeréi bármi módon clő.noz-ditaui szívesek vollak Egyben kéri az elnökség, hogy a lalakéri szíveskedjenek dr. Krdtky Istvánné elnök-nőhöz küldeni (Sugár ul 18).
VilacíruJfunh llfi)vn, ne klli.1-rUk penscUuJreií ídet/ezilM.
Január It., vasárnap
Olga Csehova magyar filmje:
Égő asszony
Budapest regény 10 fejezetben.
Párbaj az operabálon
(A „Halálautó" hőse, a titokzatos X báró)
Pénzemberek, arlsilokraták szerelmeiek lőrlénetc 8 felvonásban.
URANIA
Január II., vasárnap
Fekete gárda
Kalsndortőrlónet 8 (elv. Főszerepben : Viktor Mo. Laglan.
Havannai leány
Deleklivtőrténet 8 telv.
Jót fesz!!
önmagával és rádiójával, ha VÁLVO csővet használ.
Kapható : SZABÓ ANTAL Stot rádióax4akUacl«t4bon.
Férfi ing vásárunkat
Táj ék o z t a t ó árak, f I * \' AA 2fl
Fehér, puplin elővel.......280 I Jf 1^Vlj
Fehér, szines elővel....... 2 80 UBB MMMBÉ^B^^íBMíiMŰMBBMBHMIIt^B
Urapp, szines elővel....... 2 95 • . - , . _
Fehér, puplin elővel.......4 20 a nagy Kereslet miatt
Fehér, szines puplin elővel.....420 11169 tl OSSZab t>ÍfOtt(l k .
Drapp puplin elővel.......4 35
I" fehér, puplin elővel ......4 90
l» fehér, szines puplin elővel .... 490 Ilyen OlCSÓn
l» fehér, puplin elővel...... . 610 m * m * mm m
l« fehér, szines puplin elővel ..... 6\'10 j Q V AMVI IFlQOl
l« drapp, puplin elővel 6\'35 • ^^ * ^ ■ ■ ■ ■ 1 ■ jJ C 9
,s dlvat sefier.........660 soha nem vásárolhat
1" Oxford...........7 60
I8 fehér és szines puplin .....9 80 ^
1" fehér pique és damast, redős elővel . 7\'35 I lpfkl Pfi ll%fla#*l§
I" frakk ing dupla kézelővel .... 830 lvl»lJ| V/ LV ftJEaf l(
Hálóing.......3-40-635 -7-70 | LIlLJb LJ ULiVl\\
férfi- ós női divatáruháza a „HATTYÚHOZ" Erzsébet-tér I., Központ
szállóval szemben.
Menyasszonyi koszorúk és fátyolok nagy választékban.
ZALAI KÖZLÖNY
ElAadAsok 5 és 9 órakor
zenés, hangosfilm.
CSAK EGY KIS LANY ...
Beszélő, éneklő film.
Hétfft —kedd VAfOSi SzillHflZ Mindkét film egy műsorban.
Keresztény nőegylet! program
Két tea éa egy álarcos e tíly
Nagykanizsa, január III
A Keresztény Jótékony Nőegylet minden elismerésre méltó módon fokozta fel erőit, tagjainak munkavállalását, csakhogy az idei sulyo3 léi nyomorúsága Nagykanizsán minél kevesebb fájó nyomot szántson az egyesek és a társadalom lelkében.
Az Inség-akció népkonyháján végzeit munkán kivtll Is sok tere van a Nőegylet áldásos munkásságának. Maga a karácsonyi felruházás Is temérdek pénzbe került. És a nőegylet! jótékonyság mindennapi ezer ág-boga, mind mind pénzt kiván. Ezért rendezi a Keresztény Jótékony Nőegylet az idei farsangon két Icáját és egy álarcos estélyét. Az egyik tea lesz január 17-én 9 órakor a Cen-trálban (belépődíj nincs, tea I P), a másikat január 31 én a Ko oná-ban és farsang-bucsuzlalóul február 16 án, hushagyóhétfőn egy nagyobb szabású álarcos estélyi.
Egyebet nem rendez a Nőegylet a farsangon. Ennyivel is biztosabb társadalmunk megértő támogatása
— Ma: Zrínyi ünnepély lesz délulán 6 órakor, az Irodalmi és Müvészeli KOr rendezésében, a városházin. Ünnepi szónok dr. Szabó Zsigmond. Énekel a Kör Vegyeskara
— A pacaal anyakönyv 1030. eazten-rtörc Uö azülctéaset azumbun .17 lialáto z.áat könyvül ul, u szaporulat léhát 211. llaznüsáK"\' pár kötött.
— A mentők szilvesztert gyűjtésének eredménye. A nagykanizsai közönség szive mégis megmozdult a .Zalai Közlöny" felhívása nyomán derék mentőink intézménye iránt. A fillérekhez csakhamar társultak a 20 iilléresek, a pengők és összegyűlt apránként a mentők perselyébe 1159 pergő. Igaz, hogy 400 pengővel kevesebb, mint tavaly, de a mai viszonyok közölt, amikor 10 fillér Is differál egy háztartásban, ez is szép eredmény. Az önkénles adományokból befolyt összeg a mentői Intézmény állal szükségelt orvosságok, mülzerek, kötszerek, s!b. beszerzésére szolgál. A parancsnokság ezúton mond köszönetet a város közönségének áldozatkészségéért.
— Ma: Leányklub teája. Évek óta a legkedvesebb farsangi rendezések közt szerepelnek a Sioc. Missziótársulat Leányklubjának műsoros teái. Az egyik ilyen tea ma, vasárnap délulán 6 óiakor lesz a Misszlósházban. Belépődíj nincs. — Tea I P-
Ma ette egy Jó lábtürdö
Sít. Rókus lábsóval
Megszabadul szenvedéseitől Uj lÁba l.»i I l nagy caomag Szt. Rókus lábáé v ára 1 P 28 llllér._
— Eikllvő. Weisz Béla és Neiifeld Rózsi ma délután 4 órakor tarifák esküvőjüket a nagykanizíal izr. kis-lemplomban.
Karikagyűrűk divato , 18 karátos aranyból, legszebb kivitelben kaphatók Herényi József és Fia ékszerésznél.
— Tánciskolái hlr. Farkusovszky Teri tánciskolájában ma, vasárnap délu\'án 3 órakor kezdődik a gyermekek láriclanfolyama. Ma délulán 5 órakor karpnszományosoknak, este 8 órakor felnőtteknek össztánc, a Polgáti Egylet emeleli kislermében.
— A pacsal Kaszinó Szent-mihályi Dezső elnöklésével tartotta évi közgyűlését. Az elhunyt l.acher József fóállalorvos helyébe alelnökké egyhangúlag dr. Horváth Vilmos föszolgahitól választották meg Az indítványok során elhatározták, hogy a megyeszer te ismert pacsai kaszinó-báli ezidén nem latlják meg, tekintetlel a súlyos gazdasági viszonyokra.
— Halálozás. Kaschmitler Ká-roiyné, sz. Wlndlss Verus folyó hó 10-én, 46 \'éves korában elhunyt Nagykanizsán. Temetése január 12-én délután 3 órakor lesz a róm. kalh. temető halottasházából.
GfUjtsni indultak
városszerte i Szanatórium Egyesület hölgyei. Nehéz munkára vállalkoztak, akkora bátorsággal, amekkora ciak nő szivekben van, amikor embtréle-teket kell megmenteni a pusztulástól. A nő, aki az életet adja, tud csak ilyen áldozatos lélekkel harcba is szállni az éleiért.
Mert az idén — tudjuk — áldozatot adni,\' — soha nem volt még Ilyen áldozat. De áldozat gyűjteni is az idén.
S a ml hölgyeink mégis mennek s mégis megnyílnak előttük a kapuk, a szivek, meit a Szanatórium Egye-lűlet a jótékonyságon tul: halálraítélt embertársaknak, a halál csiráját magukban hordozó gyermekeknek az életéért kér. Most az egyszer kér csak, de most kérhie kell, mert egéiz évre ezer meg ezer emberen segitö mun-ká|»hoz ez jelenti a legfőbb anyagi alétámaazláít.
Leállított botáraim a \\rn\\Mi
Elsőrendű saját termésű **" kerecsenyl
fehér asztali bor literje ... P —-60
Schiller (vörös) asztali bor P —-60
kitűnő fehér asztali bor édeaP — 80
BOBW JtHfl. ggjHlU II.
Olga Csehova magyar Hímje vasárnap a Városiban.
— Né mOveléal hlr. Orvendotea láto-gAtottaAg mellett folynak l\'acaán a nép-nitlvtíléai clöadáaok. üdülj Sclmnttl !,«• joa káplán, m/ik Gyula fójoeyző. Pnpp János Jegyző, dr. Tvarosrk László kílr-orvoa, Lanűt Ferenc Igazgató, l.akntr J6zaet éa Kovócs Józaef tanítók tartottak elóudáaokttl.
— Sakk-hirek. Nagykanizsa 1931-es sakkbajnoki versenye egy játszma kivételével befejeződölt. Dr. Uchlen-steln Miklós ellen játszik még és ha nyer, ugy IV., V. és VI. holtversenyben. Ezen játszma befejezése után számolunk be a verseny teljes eredményéről. A Nagykanizsai Má-róczy Sakk-Kör folyó hó 18-án, vasárnap délulán fél 4 kor a Korona éttermében tartja 1930. évi rendes tisztújító közgyűléséi. A jövő hónapban megkezdődik a szezon utolió versenye a „Kelemen Kupi" éri, 4 részvételre jelentkezni lehet a Kör főtitkáránál.
— Párbaj at operabálon és Csehova vasárnap a Városiban,
/\'--l-l t; ^rnmp
l , I__lJ
Nagyon fontos!
TGrv. vétltrí
Háziasszonynak Orvosoknak
Intézeti konyhák vezetőinek , Háztartási iskoláknak Leanytovabbkópzö iskoláknak Betegeknek stb.
Hogyan főzhetek egészségesen, takarékosan és kényelmesen?
A már 70 év óta sok százezerszer kibróbált és a legujabb-kori kísérletek által megjavított
„FRANK UMBACH"-féle gőzfőző-edényben
Nyitott edényben való főzéssel szemben félannyi főzési idő mellett félannyi fűtőanyaggal háromféle éleit készíthetünk el egyszerre - Nyilvános főzési bemutató minden szerdán és szombaton délután 4 órakor a bemutató-termekben:
SOMLÓ IZSÓ cégnél,
Budapsst, VIII., Józssf-körut 43. Telefon: J 314-88
Kóstolói Érdeklődőket azlvnaan látunk I
ur Ismertetőt kívánságra bérmentve küldünk,
ZALAI KÖZLÖNY
1S30. január li.
A aormási véres szilveszter éjszaka
Oyonuai Ionjainak tklfaadlábr* h>ly«iéii kéralmél ■ váálanáoa elutasította
Nagykanizsa, Január 10 Jelentettük, hogy a sormási véres szilveszteri éjszaka gyanusiloltjail, Tóth Pell Lijost, Szabó Islvánl és ilj. Peti Györgyöt a csendörök be-itozlák Nagykanizsára és átadták a kir. ügyészségnek, ilj. Pell György azonnal szabadlábra került, mig Tólh Peti Lajost és Szabó litvánt letartóztatásba helyezték. A két letartóztatott felfolyamodással élt a kir. törvényszék vádlaníCfához. A vádtanács ma UH össze ez ügyben és hozzá járult a vizsgálóbíró ielarlóztatási végzéséhez. Tóth Pll és Szabó felfolyamodlak a pécsi láblához, amely a jövó héten hoz végleges döntést.
Iparművészeti kézzel varrott
kesztyűk
(ipori, estély, ulca)
Lául&né QrOnhut Erzal
kesrlylllparmrivészelt mühtlyéhen U Ooik-tir a., I. mm.
Az Irodi Imi és MOvéaiett Kör Vegyeskarának tagjait ma délután negyed li órára tonlos megbeszélésre h polgári Iskola rajztermében összejönni kért az ElnöktfR.
— A nagykanizsai Httszerke reskedök Egyesületének választmánya, ma, vasárnap déiulán 4 órakor a Cssino alsólermében fonlos tárgysorozattal ülést lart, melyre a tagok megjelenése klvánalos. Elnökség.
MARABU
ha baromfitenyésztéssel foglalkozik. A legmodernebb gyártmány, legkitűnőbb kivitel ! Gravitációs központi melegvízfűtés! Automatikus melegszabályozás, párologtatás és szellőztetés. — Amalith aszbesztpala belső burkolattal. Nem vetemedik, kitűnő hőszigetelő! Elpusztíthatatlan. Tojások forgatása kívülről egy pillanat alatt!
L-l.
BUDAPEST
Gyár: X., GYÖMRŐI-UT 76
Városi ir da és mlnlarakt\'r:
V., KÁLMÁN-UTCA 18. Telefon: 197 08.
Miianyák, téli cslhenevelőketrecek (battériák), ólak, baromfitenyésztést eszközök.
Alacsony ár k I Kedvező fizetési feltételek
Szakszerű oktatási
7nS4
■■■■■■^^MBaBMI
SulygolyáwaI fajbadobtAk
Marcalt, Január In
A Táska községi leventék testgyakorlásuk során ttilygolyóval is tréninget tartollak. Balicza Sándor levente a ttilygolyóval véletlenül olyan szerencsétlenül dobta fejbe Uajdányi Lajos nevű barátját, hogy az eszméletlenül esett ösaze. Beszállították a marcali kórházba. Állapota életveszélyes. A nyomozás megindult, hogy gondatlanság cimén terhel-e valakit felelősség.
a SINtiEK VARRÓGÉPEK
Hton A\' LEGJOBBAK I
= Vidéki magántanulók ered ményesen vizsgázhatnak a Waller Magánlanfolyam utján, mert az intézet lehetővé leszi, hogy rendes elfoglaltságuk mellett lakóhelyükön levelezés utján sajátíthassák el a szükséges ismereteket. Forduljon felvilágosításért az országszerte előnyösen ismert Waller magántanfolyamhoz, Budapest, Rikéczi-ul 51. sz.
»= össztánc. Ma este 8 órakor a Kaszinó nagytermében összlóncol tartok: Oábor tánctanár.
= Halálautó h6ae é* Csehova vasárnap a Várotlban.
- Eltörte a lábát. Szabó István 57 éves ki\'imáni uradalmi c-eléd leeseti a szekérről és eltörte jobb combcsontját. A kanizsai mentők elsősegélyben részesítenék és beszállították a Horthy Miklós kórházba. Allapo\'a súlyos.
— Szőnyeget mérsékelt áron vá-sárolha! Slnger divalátuházban.
Vegyen jót, hasznosat olcsón!!
Nagy választékban érkeztek raktárra a báli újdonságok, úgymint:
Georere//eJt# Crépe de C/>í»elc, Tiflisszete, Crépe Saiinok
uj mintákkal, minden minöaégben éa színárnyalatban.
Menyasszonyi kelengyék minden kivitelben és árban
ágynemU vásxnak, asxtalnemtiek, feQérnemil anyagok, ablakfüggönyökférfi és nöi sxöveiek.
Az államilag védjegyezett tiszta gyapjú sötétkék és fekete kamgarn szövet már csak rövid ideig kapható. Ára 9-— P.
Az összes ruházati cikkek mélyen leszállított áron kaphatók
Kirschner Mór rőfös és divatáruházában
1931. január 14.
ZALAI KÖZLÖNY
Hámoraiéi, rossz emésztés, erős bomlási és erjedési folyamat a gyo-moibélhuiamban, bélbaklérlum- és pyomorsavtultengés a természetes „Ferenc lóisel" kesertlvlz használata mellett visszafejlődnek. Siámos orvos a Ferenc lóuef viz mindkétnembeli felnőtteknek és iskolás gyermekeknek kiltlnő sikerrel rendeli. A Ferenc lóljef kesertlvlz gyógyszertárakban, drogériákban és füszer-üzlelekben kapható.
=. össztáncgyakorlat. Blagusz Elek a Polgári Egylet földszinti termében ma este össztáncgyakoilatot tart.
=■ Ét6 aíMzony, Olga Csehova budapesti filmje vasárnap a Városiban.
— Az Úrasszonyok és Urle-ányok Mária Kongregációja tagjait felkérem, hogy f. hó 14 én, szeidán délután 5 órakor a Korona éttermében lánccal egybekötve tartandó teadélutánon hotiálsrtozóik-kal és vendégeikkel egyült minél nagyobb számban megjelenni szíveskedjenek. Praeses.
Margit-fürdő
■ a Csengery-ut 19.
• Nyitva mindennap ^ reggel 6-tól, esle 7 ig ™ Márvány kárilör,irt p 150
10 jegy vételnél......Pl —
Igénybe vehetik i gyeillletek, vállalítok la
Tyukszemvágás......P —\'40
Maszitozás ........P — 30
ftfflrti. utiwlrtk iiümtI Imiim!
— A Szanatórium Egyesület nagykaniisai fiókjának lüdöbeleggon-dozó Intézetében december folyamán \'253 beteget kezellek. Ezek köz[11 uj beteg volt 48. Az egész 1930. esztendő folyamán 1765 volt a betegkezelések száma. A decemberi Röntgenvizsgálatok száma 10, váladékvizsgálat 13. Segélyt kapott karácsonyra 43 tüdőbeteg, ezek kaplak 170 kg lisztet, 45 kg cukrot, 30 q fit, 25 q Síenel. A rendes havi tejkiosztás 900 liter volt.
= Áruházi tüz Budapesten az ailrahcióla az Olga Csehova filmnek. Vasárnap a Városiban.
Sscabö György na<uó
Iaborafortumdlacm Főút 3., mlvtii
vese-, hólyag-, gyomor- és cukorbajoknál, köszvény és reumás megbetegedéseknél, de különösen vese- és hólyajzhomok és dara ellávolitására kiváló orvosi szaktekintélyek által ajánlott
elsőrendű gyógyviz. Házi ivókurára rendkivül alkalmas. Állandóan friss töltés! "" Főraktár: »■
WE1SZ MÓR
Nagykanizsa, Király-u. 21.
telefon SiO
KOZGAZDASAG
1930-ban kevesebb volt a végrehajtás Nagykanizsán
Az adóbefizetés nem maradt mögötte az 1929. évinek
esztendőben
Nagykanizsa, Január 10 A nagykanizsai adóhivatal is megcsinálta a maga egy évi mérlegét, amelyből kitűnik, hogy
az adóbefizetések 1930-ban nem maradtak mögötte 1929-nek.
A közönség a súlyos viszonyok dacira is megfizeti az adóját, azonban természetesen : nagyon nehezen A végrehajtási ügydarabok 1930-ban csökkenlek az előző évihez képest. Mert mig a lefolyt esztendőben 16.202 volt a végreha|iá6Í Ugydara-bok száma, addig 1929-ben 17.000 Ugydarab voll. Ezekből a lefolyt
kb. 70 százalék ellen végrehajtás indult, mlg 30 százalék az első felszólításra fizetett
Azok ellen, akik nem fizették be 1930. évi idójukat, most folynak a végrehajtást eljárások.
Az adóhivatalnál már most folynak az eg/enesadókivetések.
A legközelebbi napokban megjelenik a pénztigylgazgatóság fel-li\'vása a folyó évre szóló általános kereseti, jövedelmi és vagyonadó bevallások beadására. Ezekre legkésőbb febiuár végéig kell beadni a vallomást.
TŐZSDE
A mai lőzsde meglehelős sok ügyiéi eladási megbízók lebonyolításával kerdődölt. A felkináll árumtny-nyiség teljes egészében felvételre talált a tegnapinál alacsonyabb áilo-lyamokon. A helyi piac ériékei közül csupán a vaspapirok szenvedlek kisebb árveszteséget. Az egyes papitok zárlatkor közép árfolyamukon zártak. Fixkamatozá-u papírok piaca üzleltelen és villozat\'an. Valulapiacon nem voll lényeges változás.
ZiricU lártit
Pirit 2025 London 25 055.1 N.»yor, Í16 20, Krlmatl 72 00, Mllan.- 27 0;\'/t, WadrldSSlO amateid.nl 207 671/4 BtzU 12318, Wien 72 60 Sotta J-IJ\'/l, fráe, l\'\'29Vt, V".\' V 85. Budapaat (•-■Hl lelgrád 9 \' 3\'".as, Hukiieal l-t 6Vt
T«rnéiytóu4e
Uuaa llaaav. 77-«a 1375-14 05, 78-ai
13 90 - M 20, 79-ea 14 10 1460, 80-ai
14 15-14-75, dunánt 77-ta U 65 13 75 Í8-U 1381-13 90, 79-«i I400- 14 lü.
10-ál 14 05 -14 15. Roxa -•----
lak. árpa 13 C0 -13 30, aözárp. 1600 18 00 I»bl950 1975, tengerül. 12 50-12 70 rtnnínlnll II 45 11 70, rapw 26 50-28 00, korpa 9 30 9 50
1 indtpesU tóude detUa-jensás*
VALUTÁK Angol L 37-70-77-85 Belga tr 7960 80 00 Caífl k. 16-86-161)8 Dán k. 152-60 158-10 Dinár 1002-10-10 Dollii 16900 .\'.7200 Pranrla 1.22*40-3970 Hull. 539-70 330 70 Lengyel 63-80-64-20 Lau 3-361-40 Léva 412-418 Ltia 39 75-áO-OS Márka 13575-136 35 Nőivel 5275-153 35
Peaíta —•---*—
Sí,III. 80 35 >0 65 »vá|d I. 110-55 III 05 Bi-éd k. 153 90 153-50
DEVIZÁK
---329-97-230 67
Balpád 10-10-10-13 BtrTIa IÍ5 97-IM37 Bftiuxcl 79-70 79 95 Bukareat 8-88-1-40 kopenb. 152 70 153 10 London 17-/3 7781 Madrid 59-40 61 40 Milano 3V-8Ő 29 99 Nawjor 571-40 71 00 OuJo 152-75-153 II Párta 12-42 32 49 Prá(« 16 93-18-91 SaéfU 4*12-4-18 Stockb, 153-95 I51-J5 Vízió 84 03 64-32 Wlan «>J6aC0l Zürich 110-73 III 03
WALTER MáOÁNTANFOLYAM
legolcsóbban, legbliloiábban kéatll «tó kftiép-iskolai nuK*nvliigikia, érettéire. Vidékieknek levelczA oktatáa. A ititiluii <i izaptembeil vizsgákra már inoil M26 \' jelentkezzék.
BUDAPEST, RAKÓCZI-UT 51. SZÁM.
Amit tti BxeraUnlc, maradi fon a városban.
Dfttft: Ittkait! Wywrta bt Upkiiáé f általat, flairkubuájL Fkiadó: Zalai Károly.
Csődtömegből visszamaradt áruk
bámulatos olcsó áron lesznek [I eladva
Kaufmatin Károly cégnél.
SxéKely Vilmos butortelcpe
Nagy Kanizsa,
UorlOy Mtitclóa-Ut -4.
Bútorvásárlásnál ugyanazon kedvezményt adja, mit bárki más.
Saját kárpitosmiihely.
APRÓmi»M!TÉSEK
Eladó Caengeiy-ulca 18 alalt 724 n 01 telek 5800
Á-va leány tehé-et, larkál varrnl-azabnl tudó, szobalánynak vagv gyermekek mellé elmenne alkalmazánhs kevesebb fizetésért Jobb bánásmódért. Alkalmatásbln még nem voll. Clm a kiadóban. 93
Oloaóbb laM a taava) Muszel és Frledenthal csemegekeretkedéaiben \'/i kg. 90 llllér. 113
■Arautók leglobbak lego\'esóbban bár-bárhova Kaufmann Manó autóváltalatánál rendethetók. Telefon Ifi7, vagv 571. Oaiave Nádor-ti. 6. Sürgönyeim: Autótaxi 6368
irFAIBaAH taj Isméi rendazereaen kap-haló Telközponlnál. Teleion 3-49. M
10 llllórtat kezdődőleg minden árban kapható kleilnyhen és nagvbtn fehér éa vóröt bor Zerkowilz Alberl cégnél. 115
Olaaac anyanyalvaman lanltok Berlitz lakolai módszer szerint lehető leg-lövldcbb Idő alatl Bővebbel a kiadóhivatalban 6891
Pénzkölcsönt btkebelezéere minden öaszegben a legelőnyösebben és legizyor-aabban folyóslltit Aozól Innáo pénz-kölcsOnköivetltó irodája Nigyklnltaa, Hozlhy Mlklöi ut 2 szám. 6308
Frlaaz Jattá, Eratábal-lár 2.
Vállal minden terjedelemben vizvezelékl, cgéazaégtlgyl, központi póz- és ntelegvlz-lálésl berend ezéseknek szerelését, csatornázást, továbbá vasszerkezeti és egyéb l-BB. 579:
lakatos munkákat. Talafon 8-1
\'93
Elfinyomda dúsan felszerelve legdlvs-loubb mintákkal. Kárpáll Bözslnél, Kölcsey ulca 15. 6404
Vinoallér és gépéaxkswáoa felvétetik Ujnéppuszlán, u. p. Magyarszerdahely. 58
Arany Jánoa-utca 11. izámu ház elfogadható árért eladó. 104
Szentgyörgyváil hegyen egy 2S holdas aafllfl, siántó és rétből álló birtok kisebb, 1—2 holdas részletekben is kedvező fizetési feltételekkel e\'adó Bővebbet Aoxél Ignác ingatlanforgalmi Irodája, Nagykanizsán, Horthy Miklós u. 2. 143
Rá<fczl-ucca 9 számú házban egy szobakonyha mellékhelyiséggel azonnal kiadé*
Jól f6x6 megbízható mlnrfanaa szakácsnő február l-re felvétetik Csengery-
ucca 20. 137
Tanult i
aalónft olctón vállal mosást, vasalást há.nál is. Nelchl jánosné, Zrínyi
Miklós ucca 5
13
Nagykanizsa lecforgalmasabb utvonalán egy Igen Jó forganru QalathAx (vegyet-keieaktdés, gabonallzlet alb.) eaelleg áiu-raklárral együtt, caládl okokból sürgésen eladó. Biztos ekiiaztenda Hívebbel Aoiól Ignácz, pénzkölcsön és ingatlanturgalmi Irodája, Nagykanltrán, Hti.lhy Miklóa-u. 2.
Egy kUlO-bejáratú butorovott axoba
azonnal kiadó Sugár ul 63. sz. alatl. Bővebbel Vöiösmarty-iit 24. 13-1
Erkölcsös, rendszereié mindancd keresik azonnalra vagy 15 íre. Dr. Márkiné Fó ul 24. 132
Háromaxebáa lakást, vagy magánházat keresek május, esetleg augusztus T-re. Clm a kiadóban. 7
Alig hazznált uj írógép eladó. Clm a kiadóban. 114
BaltarOlatan, száraz, déli lekvésll, kél szobát, hallos lakás, parkírozott udvarral februártól átadó. Cini a kiadóban. I<6
Szépen butaroaott utcai szoba fürdőszoba használattal kiadó. Léniil bórkerea-
kedó._______148
Parfakl szobaleány elhelyezési keres, csakis vidéken, uri családnál. Clm a kiadóban. 123
2 szoba, konyhás ulcal lakás azonnalra kiadó a város bellerülelén. Lénán bőr-kereskedő. 149
|ó megjelenésű és ismétlő iskolái végzel! uyt tanulónak, vagy kifutóleánynak azonnal telvetz — Neumann fotómtllírem,
Erzsébet-léi.
122
Egyazoba éa konyhából álló soulerrain la ka a azonnal kiadó Sugár ut 15. 105
ElkBItSzóa miatt kél ulrai azáraz, egészséges lakás előszobával február l-re
kiadó vöiosmarty u\'ca 2U. 73
ZALAI KÖZLÖNY
Épfiletfa és deszkakereskedés. Asztalosárnflzem.
Állandóan raktáron minden méretben daazka, épületfa, léc, cement, szigetelő- és fedőlemezek, furnér, enyvezett lemezek
és egyéb építkezési anyagok.
Ajtók és ablakok, különböző méretekben állandóan takláron. Konyhaberendezések teljesen készt n. állandóin kapha\'ók. Hajópadlógyártás és eladás nasyban és kicsinyben. Asztalosoknak bérgyalulás a legolcsóbb árban. Minden anyagól helyszínre szállil:
Dukász Ferenc épflletla, deszka és egyéb építkezési
anyagok kereskedése us
Nagykanizsa, Magyar-utca 108. szám. Telefon: 290. szám.
Automata-eleség
ct«téíével lényegeién emelhető a tyúkok tojáihozama. E#y >yuknak naponta csak 6 dekát kell adni. I hgr. ára 30 fillér.
Erőtakarmányok
(Halliszt, huilisz\', véiliut, csukamájolaj, aoyabab-dara. köles, buza, zab, árpa. tengeri, buzakorpi itb.)
Madáreleségek:
(Kever msdárelesíg, kendermag. hlmo-lottiab, fénymag, édes repce, saláta mag atb.l
Futor
vegytiszta, konyhasót tartalmazó színsavai lakarmánymísz
Újdonság
VARRÓGÉP. _
Xo^syzo /vi&lé.s t fi&ltálel&k, yi-icixí&xmy /UZUJ* /:ÁS2lei&Jo.
SINGER VARRÓGÉP QESZV TÁRS
NAÖYKARIZ8A Ftókftzlete: Fö-nt 1.
„0" vitamin készitm\'ny. Kicsinyben és zsékszimra kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény és nővény-védószerek kereske ésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A bíróság melleit. Teltfon 130,
Üzletház bérbeadás
Hahót (Zahmegye) nag fiO év ótl fennálló, jóm.
STANDARD 11Z.,
vlllauyhálózatt készülék, hangszóróval együtt, a havi részlet 16 pengő
Értesítem a n. é. közönségei, hogy a húsárakat leszállítottam és pedig: Sertéshús á F 140 él 160 Marhabul á „ 110 és 160 Szalonna á „ 1\'50 Zsir á „ 1 60
letjes üzleti berendezéssel, nsgy rlktá rákkal, szép 2 szobás Janissal bérbeadó Továbbá kereaek egy nagy oaaládu vlnoallért szólóim megmtnkálására Ugyanott egy Czapha hosszú zongora •\'adó. — Bővebb felvllágoaiUat ad :
GrOnfeld Adolf
SZABÓ ANTAL
Borjuhui „ 1 80-2 40
A többi lienlcsárukban mindennek az árát leszállüotlam Erzsébettéri mind a két flzletemben.
Tiszteieltel Petrics Gyula.
fegvver, lőszer és sportárunagy kereskedés rádió- és gramofon-osztálya.
Conns hangsióró 60 pengj
MEGHÍVÓ.
Folyó hó ll-én, vaaArnap eat« 8 ór«i kexdottol Horváth Ferenc vendéglőjében, Telekl-u> 43 pzám alatt
az „Egyetértés" futbaicsapita
Stern Miksa
olpáaimaalar Nagykanizsa, Deák-tér* 12
budapesti festőgyár
mélyen leszállított árban fest, llszllt és pllsséroz, gallérok, kezelök és ingek legszebb tisztítása
Caengery-ut B. szám.
Ha kútjának vize egészségtelen, vagy kevés, késziltesscn
Vállalja az összes e szakmába vá^ó munkákat,
legjiitányosabhan, legtarlósab, ban és legolcsóbban.
Javításokat Is elfogad.
rendez, melyre a nagyérdemű közönséget íiu mrghlv|a
HaléptldlJ 80 fillér. SiépaSpsaraany. Confattl.
Szíves pár tojást kér a Beileijljg.
ERDÉLYI JENŐ
géplpaiváűalalával Zalaegerszeg. Telefon: 43.. Kéazlt:
vtxvaaaték és ail«all,ubaran-dszinaVal, trnktorak, autók óm gépek javításét.
__Zttfl
A letenyet klr. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
Sfl"4/lk. 1930. sz.
Linóleum, futószőnyeg, Cosuai nfinyeg, utllakaré, tégaéróvatla, lábtfirl&k
gyárt leraknia
HIRSCH ÉS SZEQÓ cégnél
nagyobb raktárhelyiségek
Dr. Rosenthatl Jenő végrehajtónak Bódít (lihorné sz. Kovács Juli végrehajtat szén-vedó ellen Indított végreha|tisl ügyében a leiekkönyvi halóság utóajinlalra ax ujabb átverést 517 P IS Ilit. tőkekövetelés éa Járulékai beha|tisa végett a lelenyel klr. járásbíróság területén levő, Pusxtsmagyarod kórségben lekvő sa pusztamagyarodl 1469 szljkvbtn felvett 1779/a/20. brsz. rél az alsóméról dűlőben előbb Bódls Oáborné nevén állott, lelenleg Ve részben Nóvák Sándorné sz. Némelh Viktória, l/s részben Nóvák (l)örgy és t o részben Nóvák Sándor nevén illó Ingatlanra 2460 P kikiáltási árban elrendelte.
Az árverési 1931. évi Január hó 26. napján d. e. 11 órakor Pusztamagyarod községházánál fogják megtartani.
A% ái ve rés alá kerülő Ingatlan a klkiil-lisl árnál alacsonyabb áron nem adható el.
Az irveretnl rzándékozók kötelesek bi-nalpénzül a klklillisl ii 100/o-át készpénz ben. vagy az 1881:1.X. t.-c. 42. §-iban tnev határozott irtolyarnm.il szimitolt óvadékké-l\'cs értékpapírban a ktküldöllnél letenni vrgy fi binslpénznck elólcges bírót letétbe helyezéséről klillltoll letéti elismervényt a kiküldöttnek iladrll és az árverési feltételeket alilrnl (1881-.I.X. t.-c. 147., 150., 170.
I908:XI.. t.-c. 21. S).
Az, aki az Ingatlanul a klklillisl árnál magasabb Ígéretet tett. ha löbbel ígérni senki sem akar, kölcles nyomban a klklillisl ir szizaléka szerint megállapított hi-nfltpénzt az illala ígért ir ugyanannyi szi-zalékilg kiegészíteni (1908:XLL 25. §.).
Lelenyén, 1930. évi december hó 17. napjin
Ur. Illtzclbcrgcr s. k klr jhlró.
A kiadmány hiteléül: Balassa Sándor s k.
tat lelrkkQtiy vvtitlA.
eselleg mOhelynek is, o gabona-piaciul azonna kiadók. Bővebbel Dőrinél, Csányi L szló-u. 8., I. eni.
MEGJELENT
Dr. Bernyó József
összeállításában a
Társadalombiztosítási TÖRVÉNYKÖNYV
Szappan
gyártmányaim árát leszállítottam.
budapesti festőgyár
Dalaiéban legújabb mintákból kézimunka elSnyomtatéa és alkéajzitéaa, <Ux6kUlfin-legaaaég, melltartók, hatlanyakA fik és &519 gummlhárlanyék mélyen leszillllolt árban ksphstók Csengery.ut S. sz. alatt.
Perényi Andor
Nagykanizsa, Magyar-utca 22. Telelonr 117.
A 490 oldal terjedelmű vaskos kötet nagy hlánvt pótló munka éa teljes egé-izéoen tartalmazza az öregség, rokkin\'-iíií, ö.vcgjség éa árvaság esetére való kötelcíö biztosltisról (1928 évi XI. t.-c) tovibbi a betegségi és baleseli blzlo rllisilM szóló (1927. évi XXI. t.-c) törvényt teljes szöveggel és a vonatkozó 1930 április haviig meg|elenl klegé szító ís módoiltó rendeleteket, valamint az Országos Társadalombiztosító Intézet ellő elapaxabályát.
Ara B pengő.
Kapható lapunk kiadóhivataléban éa Nagy Kálmánnál, Uaithyény-uton &. ixim alalt.
Nagykanizsaiak találkozóhelye nz
István király Szálloda
Budapest, VI. Padmaniczhy-utca 8.
Nyugati |)ályaudvar mellett. Telefon : (Interurbán) 202-43, 294- 34. - Sürgönyeim: HOTELIST.
Minden modern kényelemmel berendezett elsőrangú családi szálloda. Minden szobában központi fűtés, hideg, meleg folyóvíz és telefon. Lift. Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászterein. A keleti pályaudvartól közvetlen villamosösszcköttelés 2-es és 46-os kocsikkal.
HIRDESSEM
a „Zalai KBzlöny"-ben
Nyomatott a DéUalai Nyomda él Lapkiadó Vállalatnál NsBykaiúzsán. (Felelős (Izlelve-zrl* • in Isi Károly.)
7l. évfolyam 9. szám
Nagykanlm, 1081. Január 13, kedd
Ara í4 fillér
ZALAI XBZLOIT
Saofctaaléaéf: nappal S«fár-»t 1, <1X1 Pflot 1
Klaaótilvatal : F3sI 5. ixím. Keizthtlyl (tókklKtóhtraUI Koaaoth-nta 31
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
— 1 \'i n in minim miau..... hihimiiih
EWlMlfal ára:
■ hóra a pcaf« M mu,
tol" . _ . / SaattalWg «n. utal, («iH rt) \' \\ KUdótüvaUI 78. Ktaalbaljl Hók 2J
Kedden előzetes osztrák-magyar kereskedelmi megbeszélések Indáinak meg Bécsben
Budapaat, Január 12 Bethlen Islván gróf miniszterelnök kél nspl távollét után ma délelőtt visszatért Budapestre. A miniszterelnök Bud János kereskedelemügyi miniszterrel több mint kél óra liosz-szat tanácskozol! a most Ausztriával meginduló kereskedelmi szerződéses tárgyalásokról.
A külügyminisztérium gazdaságpolitikai osztályának vezetö|e, Nlckl Alfréd rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter Ferenczl Izsó kereskedelemügyi h. államlitkár és Péchy Tibor földmivelésügyl miniszteri tanácsos társaságában, kedden reggel Bécsbe ulazlk, hogy az osztrák külügyminisztérium gazdaság-fiolillkaioBztélyának vezetőjével, Schiller osztályfőnökkel megbeszélést folytasson a Magyarország és Ausztria közti kereskedelempolitikai viszony jövőbeli szabályozásának módozalairól.
A néhány napra tervezett megbeszélések célja elözeles tájékozódás abban az irányban, vájjon nem álla-nik-e eszközök rendelkezésre, ame-lyeklől a két ország közli árucsere megélénkülése várhaló. E megbeszélések során term^szelesen szó lesz arról is, hogy Ausztria a magyar érdekeket érzékenyen érintő vámemelésektől álljon el és hogy ennek ellenére mlkép lehelne megóvni a magyar kiviteli érdekeket a károsodástól is.
Véget ért a Ruhr-vidékí sztrájk
Kasén, Január 12 (Wolff) A bányaegvesülel fi következőket közli: A Ruhr-vidéken a sztrájk véget ért. A szlrájkolók száma január 3-án a reggeli változásban volt a legnagyobb, amikor 15 834 re rúgott Az elmaradt napi munkaidók száma valamennyi váltásban együtt 35.000-et tett kl, az elmaradt bérek összege kereken 850 000 birodalmi márka. Az a vájár, aki a sztrájk első napjától az utolsó napig, összesen léhát hél najjon át nem jelentkeze t munkára, egynapi munkaidő ulán körülbelül 10 márkái számítva, kereken 70 márkát veszített.
(Éltzakal rádlú/eltnlM * Matai>r<alA-O\'al !»«*«•< aata 10 iraknr ia-|«n*l>A tajy lusflu gyonflOláae ható, nyugat telfll nemi hawa-xaaaal.
Ma reggel 7 óraRor aRasxtfáR fel Kardos Ml&álynét
A siralomházban nyugodtan viselkedett a nagyrévl gyilkos asszony
Szolnnk, Január 12 A szolnoki törvényszéken liéllőn hirdették ki Kardos Mihályné elöli a jogerős halálos iléletet és azl, hogy a kormányzó nem adoll kegyelmei A halálos ítéletet kedden regtel 7 órakor hajtják végre a szolnoki lör vényszék udvarán. Kardosné védö|e táviratilag fordult mégegyszer kegyeleméri a kormányzóhoz.
A halálraítélt nagyrévi asszonyi az ítélethirdetés ulán álvezellék egy si
ra\'omh^zzá álalakitolt cellába. Kardosné nyugodtan viselkedett. Vagyoni ügyekről tárgyalt a fogházgondnokkal, majd végrendelkezel! Később megérkezeti hozzá Tass László református lelkész, aki reggelig a halálraítélt mellel^ marad. Kardosné rokonai közül csupán egy Szolnokon élő sógornő|e kért és kapott heszélgr-lési engedélyi. A kivégzésre egyébként már minden intézkedés megtörtén! A bitófa már áll a fogház kertjében.
Hofer Kuno irót, a dúsgazdag nógrádi földbirtokost egy szerelmes angol asszony agyonlőtte Sct. Moritzban
Iludapeat, Január 12 Svájcban Si. Móricz egyik szállójában egy Boullon nevű angol nő Hofer Kuno svájci iróra négy lövési adotl le, amelyek a? iró azonnali halálát okozták. Az angol nő az ötödik golyóval önmaga! sebesítette
m.g súlyosan. Hofer Kunó, mini Dessewffy Ilona
grófnő félje, s -abolcsmegveí és nógrádi blr\'okos volt és évik óla lartózkodi tl M \'üyarországon. A merénylő 35 éves, 7 éve özvegy. Férje a londoni Savoy Hotel egvify igazgatója voll.
Hir szerint a n(í üldözte szerelmével Hofert, aki igyekezel! lávollarlani magálól az asszonyt.
A Rartell-törvényfavaslat a parlament blxottsdgal előtt
A szocialisták különvéleményt terjesztettek be és külön törvénytervezetet
lliiilapcal. Január 12 A képviselőház igazságügyi és köz.azdasági egytlties bizottsága Barlhos Andor elnöklőiével ma igen népes Ölést lartoll, imi\'lycn megkezdte a kartelljavaslut tárgyalását.
A javaslatol Csák Károly előadó ismertelte. R.mut.iiott a-ra, hogy ,a javaslatnak cílkiülzése nem a kir-tel-tendencia kiltl.i.ia, hanem a,- azok mőködésébeu és.Mlutő kilengések, különösen az árdlklalurák és a mo-nopolisztikus helyzet kihasználására való törekvés megakadályozása, ami Magyarországon a speciáli s helyű tre való tekinleilcl közérdek.
Sándor Pál szólt elsőnek .a javaslathoz. Meeállapil\'itia, hogy a juvis lal mostani szövegezés-: az első szövegezéssel szemben nagy visszaesést jelent és a mai viszonyokon alig fog valamil változtatni. Mig r-z első tervezel szerint inagánegyének a kar-
telihiiósághoz fordu\'haltak, addig e javaslal szeiinl a kartetlblrőság elé csak az mehet, amit a miniszter jóváhagy. A kartellek visszaélései ellen a nyilvánosság a legnagyobb fegyver, már pedig a választól! bl-z\'llsií Illéseiből nem log semmi sem kiszivárogni Minthogy szerinte ez a törvényjavaslat csak az eddigi állapotodat fogja szentesíteni, azl ne.n fogadja cl.
Örf/y Imre kijelentette, hogy a j.iv.\'i.l..Hal szemben bizonyos szkep-szis-vl viseltetik, meri n kérdés tulajdon kép iáí megold !sa u m egyoldalú belpolitikai probléma, hat: :ni lulmegy ezen és nemzetközi vonatkozásai is vannak A javaslal lényegé! a gazdasági halalommal való jojjlalan megtorlásban láija, ezért a javaslal címéül ezl ajánlaná : Törvényjavaslat a gazdasági hatalommal való visszaélés megakadályozásáról. A törvény-
javaslat alapgondolata kétségtelenül helyes és meg van róla győződve, hogy ha álmeneliicg nem is fog lényeges változás beállani, de addig is, mig a kérdés nemzetközi tárgyalás alá fog kerülni, sokat fog javítini a helyzeten, ezért a javaslatul általánosságban elfogadja.
A tárgyalási délután 5 órakor folytatták.
A délutáni tárgyalás
(Éjszakai rádiójelentés) A délutáni tárgyaláson Varga Károly korelnök elnököli, meri az elnök és a helyettes elnökök mind betegek voltak.
Kálnoky Bedő Sándor és OstOr József elfogadták a jiv.i»latot. Propper Sándor bejelentelte, h"gy a szocialisták különvéleményt terjesztenek be és külön törvényjavaslat tervezetet is.
Moser Einő ■■ zóvá ic le, hogy egyes piaci kereskedők a vidéki vásáruk elölt megallí.podnak, hogy ezl vagy azt az áiul mennyiérl veszik ál. Kérte, keressenek módot ennek megváltoztatására is.
Vunczák János csatlakozott Propper felszólalásához és beterjesztette a külön törvénytervezetei.
Az ülésezze: végeiért és azl kedden délelőtt II órakor foly\'a\'ják.
B lista Romániában
Bukarest, Január 12
(Éjszakai rádlójelentés) A kormány — a Lupta szeiinl — nein mondott le arról a tervéről, hogy csökkentse az állami llszlviselók lélszámát. Az elbocsátásokat április 1-én kezdik meg. Az összes tisztviselők (azok is, aktk állásukban megmaradnak) február 1-én nagy tiltakozó gyűlést rendeznek.
Kommunista sejtek Pest környékén
Budapest, Január 12
Rákosszcnlmihályon és Rákoskeresztúron egy kommunista szervezkedés 8 tagját fogiák cl a csendőrök. A kommunisták munkája a földmunkásuk kommunista alapon való megszervezésére irányult.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológia.\' meg-f gyulö Jelentések : Hellén a hOméru\'k-U: Xtgnel 7 (rakni —3 8, délutln 2 6iákor —13, este W órakor —27. pettiózet: Egén napon ál borult égbol-
tOZ.ll.
SréUrínv UeRgel és délben észak, esle délkeleti szél.
ZALAI KÖZLÖNY
Letelepülések, vizszabályozások és a nagykanizsai szemkórház ügye
Zalavármtgye közigazgatási blzotttága tlőtt
elszegényedett. Kérik a minisztereinököl, hogy állítson fel Zalaegerszegén egy kultúrmérnöki hivatalt. Majd a trachoma frontról, a közoktatásról é« a folyamaiban levő fegyelmi ügyekről szól a Jelenté*.
Dr. Thassy Oábor a yármegye egészségügyi állapotairól számolt be. Kéri, hogy a miniszterelnökhöz inté-xendö feliratban kérjék, hogy
a trachoma-Ogy egységesen és országosan kezeltessék és minisztert biztost küldjenek kl. Elmondotta dr. Thassy, hogy Scholtz népjóléti államtitkár kijelentette előtte, hogy a Nagykanizsán épülő szemkórházra nagy szükség van. Kijelentelte Scholtz államtitkár, hogy január vége felé lejön Nagykanizsára. Csólhi Géza apát utalt czulán arra,
Zalaogerasef, január 12 (Saját tudósítónk telefonjelentése) Zalavármegye közigazgatási bizottsága ma délelölt tartotta meg január Havi ülését Oyömörey Qyörgy főispán elnöklete alalt. A közigazgatási bizottság a javaslatba hozott albizottságok névsorát egyhangúlag elfogadta Dr. Brand Sándor vármegyei 16-jegyzö előterjesztette az eseményjelentést, amelyhez elsőnek Csóthi Qéza murakereszturl apái szólott hozzá, aki a
nem kívánatos elemek letelepülésének megszigorítását
követel le.
Bődy alispán ilyértelmü intézkedést Ígért.
Gyömörey Oyörgy főispán ezután a nagykanizsaiak kérelmét terjesztette elő, mely szerint
hogy a kezelő orvosok Nagy kársáról kerékpáron és gyalog kénytelenek kimenni a községbe a Irachomások kezelésére. Gondoskodni kellene a minisztériumnak az orvosok költségéről.
Bódy alispán ezután válaszol Csóthl-nak. Az orvosok fuvarügyét már rendezték a minisztériumban — mondotta. — Sűrűbben kellene szerinte az orvosoknak a községekbe klmen-nlük. A népjóléti miniszter megígérte, hogy a nagykanizsai szemkórházba trachoma specialista orvosokat fognak küldeni. Annyi orvost és ápolót fognak küldeni, amennyi csak kell.
Gyömörey főiipán szerint is a tra-chomakérdést orizágosan kellene rendezni.
A bizottság ily értelemben Írja meg feliratát a miniszterelnökhöz és támogatja Kovács Sebestyén Miklósnak a trachomásoknak állami birtokon való alkalmaztatásáról szóló javaslatát.
A bizottság ülése a déli órákban ért végei.
Tiszta gyapjú férfi kamgarnszövet
legdivatosabb mintákban métere 12 pengő.
Sima és mintás kész paplanok
nagy választékban
SINGER
divatáruházban.
a nagykanizsai vásárok napjával összeeső közgyűlés más nap tarttassék meg.
Ebben a kérdésben a közgyűlés fog dönteni.
Dr. Brand Sándor főjegyző ezután a miniszterelnökhöz felterjesztendő fél évi jelentését mulatta be. A béke és nyugalom érdekében tett intézkedések után utal a nehéz gazda-sági helyzetre. Súlyosak a hitelezési viszonyok Nehezek a lermésérléke-sitési alkalmak, különösen súlyos a községi háztartások helyzete. Majd leisorolja az együttes adókezelés nagy hibáit. Sürgeti a mezőgazdaság érdekében a vizszabályozás végrehajtását. Igy a Zala, Kerka, Cserla és Válicka, majd a Principális szabályozását.
Az ármentesltések és vizszabályozások
tekintetében Zalavármegye a legelhanyagoltabb lerület. Zalában 25.000 katasztrális hold árterület van. Ahol árlerülel van : ott a lakosság teljesen
LOLI KUTYÁJA
Irta : BALOOHNÉ HAJÓS TERÉZIA (2)
— Hiszen a kutyát már reggel elvitték, az már vigan ebédel otthon. Pedig éppen az a jaks siránkozott itt, hogy ne éheztessük délutánig, azt a szegény állatot; mig nem telefonáltattam, hogy vigyék, a — házát pedig a szállítólevéllel annak rendje, módja szerint elkönyveljük s délután a postakocsi kiviszi. Persze a baj onnan ered, hogy déli felváltáskor Jaks elfeledte megmondani; ez a jó ember meg itt lopásra vetemedett.
— No, de ami a fő, ne búsuljon Lolikám, a kutya mindjárt itt lesz, nem esell a Dunába I Lássa, mennyi bajt csinálnak ezek az emberek a jószivükkel I
— A postakocsi már elment?
—5 Igenis kérem I
— Nos akkor csak siessen s hozza vissza a kisasszony kutyáját. Fasor 2. özvegy Bodóné villájából.
— Köszönöm Csalkay bácsi I — kacagott most már vidáman Loli — a kutyámért magam megyek, nem bizom másra.
S már repült is. Iduska elkisérte.
Bodóék a város végén, a villanegyedben lakak. Ifjabb Bodó István dr., aki a vadász kutyát ren-delle, tanulmányai! a fővárosban végezte s most, mint ügyvéd, a városkában óhajtott megtelepedni.
Déelőlti sétájáról hazatérve, a postással csaknem egyszerre lép kertjükbe s még a lerraszon átveszi az eleven jószágot — a tiltakozó pincsit — tartalmazó csomagul, mit sem tudva, a már elhozott kutyáról.
— Hát ez mi? — ölebecske? — Vizsla helyett? I Mit csináljak ekkora kutyával ? I — Tiszlára megbolondultak, — mérgelődött haragosan.
Erre már az édesanyja is előjön.
— Mi baj van fiam ? Miérl haragszol annyira?
De amint meglátja a sárgaszórtl pincsit a belécezett ládában, összecsapja kezét és elkacagja magát.
— No, de ilyet, kél kulyál küldtek !
A fialal ügyvéd még mindig haragosan és értelmetlenül néz körül, csak mikor a szép vizsla is előkerül, békül meg valamennyire.
Most veszi csak szemügyre a kis kutyát s amint nézi, homályos emlékek ébrednek agyában s a szive Iáján átmelegszik.
Valahol már láttam egy éppen ilyen kis kutyát . egyszercsak egyetlen egyszer — de soha sem felejtem el.
A Balalon ezüslös tükrére a nap bágyadtan ejtelte utolsó sugarát. A vizén fehér vitorlások, mint fehér lepkék lebegtek. A parton induló és érkező csónakok közölt földre szálló angyal kacagott — álmaim tündére, arcáról a lélek szépsége, tisztasága r.:gyogoll, aranyhaja mini g ória övezte nemes homlokát, szeméből a sziv jósága sugárzott felém, egy ilyen kis kutyát cirógatott. Azt az édes arcocskát a szivemben őrzöm s fel kell kutalnom bárhol, bármilyen soká kell is keresnem — álmodozik tovább.
— Ha már itl van, adjunk neki is ebédel anyusl — cirógatja, vigasztalja a panaszosan siró Cslrit, barátságosan.
Csiri azonban nem békül meg ilyen könnyen a helyzettel; szűkölve követeli úrnőjét
Szerencsére már itt jönnek a kerítésen belül, nem is |önnek, repülnek. Csiri jajja azonban elnyeli könnyű lépteik zaját. Amint ott van-
1931. január 14.
Hová lehet Nagykanizsáról telefonálni?
300 pengőbe kerül egy beszélgetés Newyorkka!
Nagykanlzaa, január 12 A telefondrótok a civilizáció idegei Beölelik az egész világol és két ember között ledöntik a távolságokat.
A postavezérlgazgatóság „Általános tudnivalók a fontoubb távbeszélő-viszonylatok dijairól" és „Magyarország külföldi távbeizélö-Osszeköttetései" címmel füzetben adta ki azon államok és városok neveli, melyekkel Magyarországról, jeleneseiben Nagykanizsáról telefonon beszélni lehet.
A füzetben a beszélgetések dija is fel van tüntetve és érdekesen tűnik kl, hogy Egész Európával (Spanyolország kivételével) tudunk telefonon értekezni. Természetesen a külföldi lelefonbozélgelések dija Is megdrágult az általános pósta-tarlfaemelés folytán.
Igy például Béccsel, vagy Grác-cal három percig 3 90 pengőéit, Innsbruckkal 5 90 pengőért, Khgen-furt városával pedig 5.10-ért tudunk telefonon csevegni. Llnzet 5 10, Máiiacelit, a híres bucsu|áró helyet pedig 3 90 pengőért hozza az Interurbán központ. Sdzburg, Vlllach 5 10 pengői jelent három percenként.
Belgiumot Nagykanlzss 11 65 pengőért kapcsolja, tnlg a csehszlovák városok közül Prágát és még néhány helységet 5 25 pengőért hoz a be-j\'.lenlö. ÁHalában azonban a csehszlovák városokkal való beszélgetés 3 pengőbe kerül Nagykanizsától.
Danzig szabadkikötővel 9.30, Di-nlával II 80, Finnországgal 21.55— 22.85 pengŐB árban lehet diskurálni, akinek erre kedve és — pénze vsa Párissal 11 pengőért lehet eszmét cserélni telefonon. Ugyanezért az összegért jelentkeiik Lyon és Mar-sellles. Strassburg valamivel olcsóbb: .csak" 9 90 pengő. Érdekes, hogy Írország vala-
nak közvetlenül az ifjú mögött, Loll szive nagyot dobban. El akar szaladni, de már késő. Ciirl örömbe fu\'ó ugatással ugrik ki dr. Bodó kezéből s rohan urnő|e felé.
A fiatalember megfordul, a meglepetéstől gyökeret ver lába s ott áll, mint sóbálvány, nézi Lolit, a balatoni emléket, álnai tündérét, akit a sors idevezérelt. Azt hiszi, álmodik, még köszönni is elf.lejt.
Szerencsére az ajtóban megjelenő Bodó néni s a mit sem sejtő Id^ika között megindul a magyarázat. Végűi együtt kacagnak mindnyájan a tévedések sorozatán.
Csiri félénken bújik meg úrnője karjaiban s buzgón fogadkozik, hogy nem hagyja magái löbbé semmifele illat állal elcsábítani Nem ii sejti, hogy bűne kél egymást kereső — egymásról álmodó szivet hozott ösz-sze s gyújtott lángra; nem is sejti, hogy az egymásra talált ifjú emberpár áldva gondol Csiri kutyus bűnére..., nemcsak most, de később is... mikor... már, mint boldog házasok együtt simogatják.
(Vége)
1931. január 14.
ZALAI KÖZLÖNY
mennyi váiosával van össie\'töltelé-sünk. Itianddal a beszélgetés dija 3 percre 26.45 pengő. Lengyelország az o\'csóbb larilák közöli foglal helyei, amennyiben percenkínt 6 pengférl jön. Litvánia 13 40 pengft, Luxemburg 10, London 21.40, Liverpool 24.20 pergő. Hollandiával három percig 10.65 pengőért lehet beszélni. Berlin melropolisál 7.30, Hamburgot 9T-0, Müncheni 6.65 pengőéit hozza a telefon.
A fjordok hazájából Osló 17.70, Bergen 19 05 pengő. Itáliából Róma leíefondi|a 14 15, Torino és Genováé 12 45. A többi olasz városokat általában 6-8 pengőért, a Vatikán városi azonban 15.25 pengőért kapjuk.
Romániával a telefonbeszélgetés dija 4.10—75 pengő. Svájc is jelentkezik kanizsai hivásra még pedig egy három peices beszélgetésért 7.70. Svédországgal viszont 16.15 pengő.
Az Európán kivlll eső országokkal, például Ncwyorkkal egy beszélgetés 300 pengőbe kerül, Brazília városával, vagy Ausztráliával esetleg Indiával 200—2o0 pengőért lehel beszélni.
TIIEFU
•••• ■■\'■ ••«»• ne..- n P 25.60
Zsoldos ts ii. Karcag
Szabii Pftfnl
Tranadanubla
Mozgószinház
A Magyar Rapszódia hangos előadása
Magyar szív, magyar levegő, magyar rendezés jellemzik e filmet s éppen ebből következik, hogy újra és újra szívesen nézi me? a közönség ezl a remekművű alkotást. Annyi a különbség a mai és előbbi bemutatás közölt, hogy most hangos változatban került a közönség elé s ennek folytán teljesen tökéletes. Hogy csak mást ne említsünk, a cigányzene kíséretei nem kiskorcsmában működő cigányok, hanem a mult héten Berlinből babérkoszorúval haza-tért Balog Jancsi és zenekara látja el, ki ma a „Bizánc" kávéházban araija további sikereit. A „Csak egy kis lány" példánya egyik közeli városban gépháztüz következtében el-ígett s igy helyette 3 drb. „Sicc\' hangos trdkk-film letl bemutalva, mely olyan frenelikus sikeit aratott, hogy a közönség szinte Örült annak, hogy a film elégett s igy véletlenül jutott hozzá a legu|abb filmcsemegéhez. A nagy sikerre való tekintettel a vezetőség kedden 3 előadást tart 5, 7 és 9 órai kezdettel, hogy a szülőknek alkalma legyen gyermekeikéi a „Sicc" koncerthez elhozni.
(=)_
=■ Szőnyeget mérsékelt áron vásárolhat Slnger dlvatáruházban.
Nagykanizsa és a zalai városok a megyei inség-akcióban
A népjóléti miniszter segélyének eloszlása
Zalaegerszeg, január 12 (Saját tudósítónk lelefonjetenlése.) Zalavármegye töivénylialóságának Inségbizottsága ma délelőtt GyOmOrey Oyörgy főispán elnöklete alatt ülést tartott, amelyen a főispán bejelentette, h"gy
a népjóléti mlnlszler 15.000 pengő segélyt utalt kl a zalai városok ínségesei számára.
A Ziehrer-öiökösök 100 mázsa burgonyát adományoztak az ínségesek részére
Dr. Krátky i-tván Nagykanizsa város polgármestere beszámolójában élősdi.-", hogy
Nagy kan txaún az ínséges családok száma 647-ról ftOO ra szaporodott. A segélyre szorulók száma napról napra nő. A rendelkezésre alló pénzt már felhasználták, ugy, hogy
a Januári szükségletekre már nincs fedezet,
pedig a nehéz idő és a súlyos napok csak most következnek. A négy hónppra tervezeti akcióhoz még hiányzik 40.000 pengó Kiskanizsán lecsapolási munkákal szeretne végeztetni az ínségesekkel. Arra kérte a f.\'ispánt, hogy u népjóléti miniszter adományának Vz-át Nagykant zsának, \'/3 ál pedig Zalaegerszegnek juttassa. Szóvá tetie, hogy Nagykanizsa az Eszterházy-akclóbót sem részesült. Majd Czobor Mátyás zalaegerszegi
po\'gármesler terjesztene elő jelenlését az oltani állapotokról.
A vármegyei számvevőség szerint január 8 ig a Vármegyei Bankban 16 032 pengőt kezeltek az Ínségesek javára a népjóléti minisztérium adományával együtt.
GyOmOrey Oyörgy fői«pin konstatálta, hogy Nagykanizsán nehezebb a helyzet, mint Zilaegerszegen, azért
Nagykanizsának 6000, Zalaegerszegnek pedig 2000 P-t
javasolt kiulalni. A 100 mázsa burgonya a s\'állitás nehézségei miatt is ZiUegtrszegnek adandó teljes egé-s ében.
Matatinszky Ferenc Keszthely állapotairól beszél. De
Keszthely ügyét a bizottság a februári Ülésen fogja tárgyalni.
Tapolca és Sümeg 15 ezer pengő értékű kőkitermeléssel akar segitenl a munkanélkülieken.
GyOmOrey György főispán ezután míg bejelentette, hogy a népjóléti miniszter nagyobb ruhaadományt fog küldeni, amit Nagykanizsa és Zalaegerszeg ínségesei között fognak kiosztani,
úgyszintén a szilvágyi jégkárosultak között. ■
GyOmOrey főispán ezután még ki-Jeleniette, hogy minden emberileg lehetői elkövet az inség enyhítése érdekében.
Egy év alatt 222.000 személyvonat* utas indult el Nagykanizsáról
Beszédes számok a nagykanizsai vasútállomás személy és teherforgalmából
mig 1929-ben 4725 vagon árut adtak fel (1 vagon = 10.000 kg), addig
1930-ban 4529 vagon árut továbbítottak.
Az őrleményeknél és gabonane-mlleknél gyenge emelkedés, a téglánál erős visszaesés állapitható meg. Noha a gyümölcstermés Igen rossz voll 1930-ban: Nagykanizsáról mégis kb. 4.000 q gyümölcsöt szállítottak el, részint Ausztriába,
részint Csehországba. Az érkező teheráruknál a visszaesés már erősen volt érezhető. Számszerűleg legalább 30 százalékra taksálható. Mert 1929-ben 10 680 vagon érkezett, addig 1930-ban már csak kb. 7375 vagon áru futott be. Az érkező áruknál erősen dominált az állami és városi ulak karbantartására érkezeit
2 600 vagon kavics. Az elszállított élőállatoknál a lovak száma változatlan. Mert mig 1929-ben 3091, addig 1930-ban
3076 ló került feladásra. Jobbára vágólovak Ausztriába. Az
Nagykanizsa, Január 12 Az flmu I esztendőre való vissza-pilUnlásuilknál, amikor a magyar közgazdasági élei és az általános helyzet ülöenre te-sztlk kezünket, a Duna Síáva Adrii vasul statisztikájába is he kell tekintenünk, annak nagykanizsai viszonylataiban.
Az utasforgalom a nagykanizsai állomáson 1930 ban k\'v 16 százalékos visszaesést mutat 1929-hez képest. Mertriiig 1929-ben kb. 266 000 személy utazott el Nagykanizsáról, addig
1930-ban 222.000 volt az utasok száma a személyvo a-toknál.
A gyorsvonatoknál nem lehetett visszaesést lapaszlalni. Csökkenést mutat 1930 ban a Balatonra kirándulók száma is, ami a kevésbé kedvező időjárásnak ludhaló be. Mig az általános c<ökkenés az általános súlyos helyzet szeizmográfja.
Lanyhul st mutat a gyorsáru forgalom Főleg a (ejküldeményeknél.
A teheráru forgalomban a feladásnál nem volt iipaszlalhaló nagyobb mérvű visszaesés, itt alig 4—5 százalékos viszaesés mutatkozik. Ugyanis I
Olaszországba való lóexport csak az 1930 év elején volt crősebb
Szarvasmarháknál és aprómarháknál (seriéi és birka) a feladás szá-moltevő emelkedési mutatott. 1929-ben ugyanis 2425 drb. szarvasmarha, 1930 ban pedig
3915 drb. szarvasmarhát és és 9822 drb. aprómarhát (túlnyomóan sertést) szállítottak el Nagykanizsáról
A szaivasmarhik rendeltetési helye legtöbb eselbui Olaszország. 60 százalékos emelkedési az olasz exportnak köszönhetünk. Az utóbbi időben az olasz export a minimumra csökkeni. Az. aprómarhákat túlnyomórészt Ausztriába szállították. Sok süldő és malac került azonban a pesti piacra is és Fehérmegyébe. Az ulak javilnsaval kapcsolatban
a DSzA vasút érzi a gép-kocsl-versenyt.
Különösen vidéki tehergépkocsik fuvaroznak árukat Nagykanizsáról.
Mintha e rövid összefoglalásból rtiinden gazdasági sivárság mellett a magyar élniakaras, a magyar erő szivárványának néhány sugara vetné fel színeit a szűkre szabóit kis magyar égboltra.
befejeződött Nagykanizsa sakkbajnokságáért folyó verseny
1. dr. Makó, 2. Welszfeld, 3. Relnltz Nagykanizsa, január 12
A nagykanizsai „Maróczy" Sakk-Kör rendezésében került lebonyolításra Nagykanizsa 1931-es sakkbajnoki versenye, mely a napokban szép és nivós játékok után befejezést nyeit. A verseny egy teljes hónapig tartott. Minden játékosnak minden résztvevővel játszani kellett. A helyezésekért nagy küzdelmek vollak, a ponlokat csak verejtékes munka árán lehetett bejuttatni a tabellába.
A verseny első helyezettjei az utolsó forduló ulán a következők vollak: 1. dr. Makó 7„ 2. Welszfeld 7., 3 Reintlz 6 é« fél, 4., 5., 6. Oumllár, Stotczer és dr. Lichtensteln 6 ponttal. Az első helyért az egyenlő pontszámmal rendelkező dr. Makó és Welszfeld külön 3 jálszmát játszottak, melyből dr. Makó kerüli ki 2 és fél: fél ponl arányban győztesen, igy az első helyei, egyúttal a bajnokságot dr. Makó nyerte, mig Welszfeld, a tavalyi bajnok, a második helyre szorult. Dr Makó ezzel a versennyel együtt egymásután már harmadszor került az első helyre, megérdemelten. Minden ellenfelét komolyan vette és épugy ezen a versenyen, mint az előzőkön igen megfontoltan játszott. Elméleti ismerete nagyban kiegészítene szép játékvezetését, mellyel legtöbbször a nyeréshez juloll. Még nagyon fontos jó tulajdonsága, houy minden játszmában teljes odaadással tud küzdeni.
Weiszfeld képesség tekintetében teljesen egyenrangú játékos az első helyezellel Elméleti képzettsége szintén kielégítő. De ellentéte a többi
ZALAI KÖZLÖNY
Besurranó tolvaj garázdálkodott egy Teleki-utl lakásban
Elfogták
A legutóbbi időben minthi Nagykanizsán a tolvajok és fosztogatók szezonja kezdődött volna. Mind több tolvajlás és hasonló bűncselekmény foglalkoztatja a rendőrkapitányság bűnügyi osztályát. A legutóbbi trafikbetörés után ma feljelenlés érkezeti; hogy egy ismeretlen, vakmerő tolvaj, aki valószínűleg ismerős lehetett a helyi viszonyokkal, besurrant Beregszászi László Teleki-ut 29. sz. lakásába, ahonnan az előszobából ellopott egy gyermekka-bátol és azzal tovább állt. A ház-beliek csak későbben vélték észre a tolv»|lást, amikor az esetet bejelentették a rendőrségnek.
A közönség |ól teszi, ha fokozott éberséggel őrködik és védekezik a tél folyamán különböző ürügyek alatt berurranó tolvajoktól.
Két fiatal szepetnekl suhanc volt a trafik betörés elkövetője
Jelentettük, hogy a mult hét egyik
Marvalits-traflk fosztogatóját
éjjelén ismerellen tetlesek betörtek Marvallts Lajos Király-utca! trafikbódéjába és azt teljesen kifosztották. A nagykanizsai rendőrség a nyomozás szálai alapján a tetteseket csakhamar elfogta két fiatalkorú szepet-neki suhanc személyében. Rácz Qyula rendőrfogalmazó, a bünügyl osztály vezetője ma délelőtt kihallgatta mindkettőjüket. Bevallották, hogy először a lakatot ütötték le, majd a keresztvasat feszitették le. Miközben az egyik benn .dolgozott" a trafikban, addig a másik künn .falazott". Mikor „munkájukkal" készen voltak, visszaillesztették ugy a keresztvasat, mint a lakatot. A nagymennyiségű ellopott dohánynemű egy részét a rendőrség emberei még megtalálták náluk. Egy részét elszívták, vagy elajándékozták. A két nagy reményekre jogosító szepetnekl su hancot a rendőrség kísértette a fiatalkorúak bíróságához.
já_
tekintetben: nem minden ellenfelét veszi komolyam és nincs olyan illó-és küzdőképessége, mint Makónak. Ha ezen a téren megváltozik, ismét bajnok lehet.
A harmadik helyezett Rtlnilz a feltörő fiatal jálékozg\'rdáriak egyik ambiciózus tagja, aki, ha elméleti tudását kiegészíti, néhány komoly verseny ulán jó helyezését továbbra ii megtarthatja.
A negyedik, ötödik és hatodik helyre egyenlő pontszámmal Oumlldr, Stoiczer és dr. Llchlensleln kerüllek. Oumllár és Slolczer ugyancsak fiatal, jól kombináló erők, kik rövidesen még nagyobb meglepetést is csinálhatnak. Dr. Llchlensleln régi, |ó játékos, aki csak versenyben veiz részt, igy gyakorlat hiányában előbbre nehezen kerülhet.
Az első öl, illetve hat helyezett a Kör részéről értékes dijazáBban részesült.
A verseny példás rendezésben folyt le, a versenybizottság döntésére egyetlen egy esetben sem került sor.
—hm—
NAPI HIRIK
NAPIREND
Január 13, hadd
Róm. katolikus: Veronika. Proteat.: Vidor. Izraelita: lebelh hó 21
Váróit Színház. .Magyar rapszódia" hangosfilm-változatban — Hangot rajz filmek.
Oyógv szertári éjjeli szolgálat: I. hó végéig a „Szalvator" gyógyszertár Erxrébet-lér 31.
OAttlrdA nyitva röggel 8 órától este 8 óráig (bétfö, sierrta, péntek délután, kedden igén nap níknekl. Tat.: 2—13.
Emlékeztető
Januír 14. A Kongregáció teája 5 órakor
a Koronában. Január 17. Kereszttny Jóttkony Nőegylet
teája 9 órakor a Koronában. Január 19. A szimfonikus zenekar éa ax Irodalmi Kör Vegyeskarának hangversenye 9 órakor a ailnhiibna. Január 25. Ai lir. Nőegylet kultur-dél-utánja.
Az OMKE előadó gytlléee Tél (l-kor a városházin. Január 31. Keresztény lóttkony Nőegylet
taája 9 órakor a Koronában. Pabruár I. Iparosbál a Polgári Egyletben. Február 7. SniziűMr/um-pIknlk a Polgári
Egyletben. Február 14 A Szent Ilona Leányklub Unc-
eatélye a Koronában. Február 18. A Keresztény Játtkony Nőegy-
let álarcos cetétye. Február 28 Az lzr Nőegylet purlm-es-télye. _
— Spiegel Szlgfrled meggyógyult. Spiegel Sxigfiied kir. kormányfőtanácsos, a soproni Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, aki hosszabb gyógykezelés végett Balatonfüreden időzött, teljesen felgyógyult és már átvette a Kamara vezetését, Kiss Ernő a lelgyógyult kamarai elnököt a nagykanizsai ipartestület nevében meleg hangú levélben üdvözölte.
-=■ Eljegyzés. Schlesinger Juliska Gelse éa Slern József Nagykanizsa jegyesek. (Minden külön értesítés helyett.)
— Dr. Balkányl Kálmán előadása Nagykanizsán A nagykanizsai kereskedőlársadalom nagy eseményre készül. Az OMKE nagykanizsai járásköre január 25 én délulán fél 6 órakor a városháza dísztermében taggyűlést tart, amelyen dr. Balkányl Kálmán, az OMKE országos igazgatója tart előadást. A kiváló közgazdász, a magyar kereskedelmi életnrk legalaposabb Ismerője olyan közgazdasági témákról fog előadást tartani, amelyek nemcsak a kereskedő társadalmat, de minden kullurembert érdekelnek,
— Zrínyi emlék ünnepélyt tartott vasárnap délután a nagykanizsai Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör a városháza dísztermében. Előadó volt dr. Szabó Zsigmond tb. vm. tiszti főorvos, az Irodalmi Kör társelnöke, aki izzó magyar szivének minden lelkesedését vitte bele a törökverő hős és lantpengető poéta szomorúan ívelő pályafutásának ecsetelésébe. A történelem színeivel ékes mozaik voll dr. Szabó Zsigmond előadása, ami a végén gyújtó csóvaként bomlott a fájdalmas mai magyar sorsot ostorozó irredenta tüz-luhatagba. A közönség hosszan és melegen ünnepelte Muraköz lelkes apostolát, a trianoni „nem, nem, soha" fáradhatatlan hitvallóját. Az énekszámokat az Irodalmi és Művészeti Kör Vegyeskara énekelte, Ketting Ferenc kilünő vezeté ével. Jóleső öröm hallani ezt a djlárdál, amely feltámadva, mesterének keze alatt és a mull ambicióitól fűtve, olyan hamar lépett rá a mult nagyság útjára.
— Tlll Károly a tapolcai Járás adóügyi előadója. A pénzügyiijaz gató dr. Tlll Károly pénzügyi tanácsost, Nagykanizsa volt adóügyi elő-pdó|át 1931 évre a tapolcai járás adóügyi előadói teendőivel megbízta.
Szimfon\'kua hangvaraeny
A tavaly nagy sikerrel bemutatkozott szimfonikus zenekar ezidei első hangversenyét f. hó 19 én, hélfőn este 9 órákor latija meg a Városi Szinházban. Az est nazdi.7 é\' nívós műsorát a Zrinyi Miklós Irodalmi és Mllvészeli Kör Vegyeskarának közreműködése fogja változatossá tenni. A zenekart Vannay jános, az énekkart Ketting Feienc vezényli, ki az egyes számok előtt ismertetőt is fog larIMl.
Jegyek 50 fillértől P 1 40-ig a Városi Színház pénztáránál a mnl naptól fogva válthatók. A hangverseny rendezősége meghívókat nem bocsájt ki.
— Szerenád. Az Ipartestületi Da lárda tegnap e6te hányi József v ezénylésével hangulatos szerenádd I kedveskedett Kiss Ernőnek, az ipartestület elnökének névnapja alkalmából. Az ünnepeltet szívhez szóló szavakkal Samu Lajos alelnök köszöntötte, biztositva öt az iparostábor odaadó ragaszkodásáról. Kiss Ernő meghatva mondott köszönetet a szeretet és megbecsülés eme szép megnyilvánulásáért.
— A kórház kápolnájára dr. Malek László, a Keresztény Tisztviselőnők vacsoráján, I pengőt ajándékozott.
_1931. január 13
Dr. Mexö Ferenc éa Barbarlis Ca/os
sxehloqtalóla ax Ormu. Gárdonyt ci*a Irodalmi Tár»a»ágbaa
Nagykanizsa, Január 12
Az Országos Oárdonyl Géza Irodalmi Társaság legutóbbi közgyűlésén tagjai sorába két kanizsai Írót is meghívott. Az egyik dr. Mezó Ferenc, az olimpiai győző, a másik Barbarits Lajos, a „Zalai Közlöny" felelős szerkesztője. Mosl tűzte ki a Társaság mindkettejük székfoglalóját január 17-re, szombatra. Dr. Mező görög uli emlékeiből ad elő, Barbariti költeményeiből olvas fel. Ugyanekkor tartja székfoglalóját Kosáryné Réz Lola. A felolvasó ülés után a Társaság tagjai társasvacsorán vesznek részt.
— Vasutaa-ünnep. Meghitt ünnepe volt szombaton éjjel a kanizsai vasutasok nagy családjának. A Vasutas Kaszinóban azép ünnepi keretben bucsuzlatták két nyugalomba vonuló társukat: Llndauer György fótívirászt és Vastagh József vakuti ti\'zlel Mindkettő 35 éven keresztül példás becsülettel és ritka köteles-ségteljesitéssel szolgálta a DSzA vasutat, mig most a jól megérdemelt nyugállományba vonultak. A búcsúztatásra lejöttek a JJSzA igazgatóságának képviselői Blermann Sándor és Koréin Pál intézők, résztvettek a nagykanizsai D$*A vasút összes OBztály.i élén Bartal Béla állomás-főnökkel és Polónyl Qéza forgalmi-főnökkel, a m. kir. fővámhivatal képviselői, slb. A banketten Bartal Béla állomásfőnök mondotta az ünnepi beszédet, méltatta a két ünnepelt érdemelt, hűséges szolgálatukat és kartársl kiválóságaikat. Az igazgatóság nevében Blermann Sándor Intéző a legteljesebb elismerés szavalt intézte a becsületes kötelességteljesítés ünnepeltjeihez. Felszólaltak Weisz Ödön, Virág sávoly! elöljáró, Polónyl Géza forgalmifőnök, Peszkovszky Károly fötávirász, Ansorge Antal pálya mester és még számosan. Bartal Béla állomásfőnök a vasulasság szép ajándékait nyújtotta ezután át a két ünnepellnek, majd Pogány Sándor vezérigazgatót és Kousz igaz galót köszöntötte fel. Polónyl Géza forgalmifőnök a Zalai Közlönyl köszöntötte, mig Benedek Rezső a DSzA összvasutasságát méltatta, amely büszkeségét képezi a magyar közhivatalnoki karnak. Végül a két ünnepelt meghatva mondott köszönetet a kartársi szeretetért.
Amli Ui sateraUnk, marad\' fon a i>droalKin.
/ Női és férfi divatárukban
nagy választék p
/ SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL [
V Telelőn 406. F6ut—Congery-ut sarok Telefon 406. V
_ Ellő Magyar Ulztoslló palota. ^
1931. Ianuár 13,
iáikoraroixiaefakó, sxttrkéisárga
és tekintete bágyadt, amikor szomorú nyomott hangulat és nehéz álmok gyötrik, amikor epepangás, gyomorfájás, felfúvódás és fejnyomás kínozzák, olyankor tanácsos néhány napon át reggel éhgyomorra 1 — ! pohár természetes „Ferenc Iónéi" kcserüvi-zet inni. Az orvosok azért rendelik « Ferenc Iónéi vizet oly gyakran, mert ez sok esitben a rosszullét okál gyorsan megszünteti és az egész szervezetéi félfrissili. A Ferenc lóxsei keserűvíz gyógyszertárakban, drogé-riákban és füszerUzletekben kapható.
A „Zalavármegye" volt szerkesztőjét
huszonnégyrendbell rágalmazásért körözik
A „Bünügyi Körözések Lapja"-na\\i legújabb kiadásában kél teljes oldal foglalkozik Szekeres Márton, a „Zala-vármegye" voll szerkesztője elleni körözolevelekkel. Szekeres Márton a körözések szerint 42 éves hirlapiró. Zalaegerszegen voltak különféle ügyei. Mindenkivel összeveszeti és a helyi lapok nyílttéri rovatában, de egyebtltl is megtámadta a rendőrség vezetőjét, a pénzügyigazgatót és m-lsokat. Hu-azonnégyrendbell rágalmazáséi! körözik. Azonkivül körözési adlak ki ellene hatósági közeg elleni erőszak vétsége és más cimeken is. Különös ismertetőjele, hogy koponyája jobboldalán gyermektenyérnagyságu műtéti beavatkozás következtében beállott cionlhiány van.
— Igazgatói kinevezések. A megyéspüspök az elemi iskolai eredményes oktatás és nevelés jutalmazására Bálint Rezső hihótl, Csutorás Lajoi szentbalázsi, Oöndöa Imre somogyvárl, Hahner József lengyeltóti, Zlnál József lörökkoppányi tanítókat Igazgatókká nevezte ki.
— Az Úrasszonyok Kongregációjának teája. A nagykanizsai Úrasszonyok Mária Kongregációja holnap, szerdán délután 5 órakor a Koronában leaestélyl tart, melyen mindazok találkoznak, akik egyek a kongregációi gondolatban. A kellemes szórakozás mellett azt a célt Is szolgálja a holnapi teaest, bogy minél (óbban kimélyitse a kongregációi szellemei és minél jobban lérthódltson és terjedjen az Úrasszonyok kékszalagos tábora. A rendező-bizottság élén dr. Tamás Jánosné prefektával gondoskodott arról, hogy mindenki jól érezze magát. Belépti dij nincs teajegy 1 pengő.
— Vaautas tüzelőanyagra igényjogo-luttak figyelmét felhívom, hogy nz igaz-Katóaáf lehetővé tette, hogy tatai darabon azén helyett tatai tojás brikett az.e-
"rhetnek. A tatai brikettet rövid Időn belül át Is vehetik, amennyiben az Igényelt tatai darabos szénnek tatai ojáa brikettre való átcserélését kérik hivatalomnál. Az állomásfőnök,
= A klskanlzsal Polgári Olvasókör lolyó hó 6-án hitározat-képtelenség miatt elhalasztott tisztújító közgyűlését folyó hó 18-án esle 7 órakor tartja, a tagok számára való tekintet nélkül, amiért is kéri a vezetőség, hogy a lagok minél nagyobb számban szíveskedjenek megjelenni.
Rtídió \'ego^uékhu Ssabó György uaam-
tabora/ortumdbuii h\'óut 3., udvar
ZALAI KÖZLÖNY
ÁÖYAIO.
Ma kedden
B, 7 éa 9 órakor.
a világsikerű magyar tárgya fllm hangos változatban Kiegészítő műsor: Hangos rajzfilmek.
Városi színház
— Missziós napok Nagykanizsán. Nagykanizsán már hosszú évek óla nem villák missziók. Azért P. Deák Szulpic plébános elhatározta, hogy az idei bö|li időszak alalt több napos missziót tart a katholikus hivők részére a plébániatemplomban. A missziósnapok hitszónokai a magyar Szent Domonkosrend legkiválóbb szónokai lesznek, igy többek közölt P. Bólé Kornél és P. Molnár Márton.
— A Szt. Ilona Leányklub teája
rekord-közönséget vonzott vasárnap délután a MissziÓBházha. A majdnem kétórás műsor mindvégig kitűnően sikerült és a legjobb hangulatnak veletle meg az a\'apjál. A 3 felvonásos vlg|álékban Hodlcs Teréz, Zrlm Ilona, Markó Lujza, Mutollcs Lujza, Hajas Kornélia, Somogyi Mária, Vodindk Ilona, Francslcs Hermi, Lalin Teréz jeleskedtek. Meg kellett ismételni Markó Lujza és Hajas Kornélia tánc-jelenetét Kaltauer Karcai vezetésével az öregcserkészek mandolln-zenekara számaival sikert sikerre halmozolt Helyesen konferált Kompé-tár Mária. Műsor után a vendégsereg teához ült és csakhamar a legcsalá-diarahb, legmelegebb hangulat lett úrrá a teremben. .
— Pályázat tanítói állásra. Hévíz szomszédságában nenesbükkl iskolaszék, róm. kalit, kántortanitói állásra pályázató! hirdet. Kérvények jinuár 3l ig küldendők. Iskolaszék Nemesblikk, up. Hévizszentandrás.
\' — Államsegély. A Nagvrécse községhez tartozó Gesztenyés hegyközségnek a népjóléli miniszter államsegélyt utalt ki kuiásásra. Az államsegély összege 1500 pengő. A hegyközség már régóta kérte az államsegélyt, mert vizhiíny miatt nemcsak, hogy ivóvízért kelleti messzite járni, de tüzvcszcdelem esetén teljes pusztulásnak voltak kiléve.
KÖZGAZDASÁG
Ománon mozgalom Indult Nagykanizsáról
a füszer-áru fázisrendszerii forgalmiadójáért
Nagykanizsa, Január 12
A n igykanizsai Püszerkereikcdök Egyesülete vasárnap délután népei gyűlést tartott, amelyen Kiikanizia kereskedői is megjelentek.
A gyűlés a füszerkereskedelem mai súlyos gondjainak megoldási lehetőségein, a terhek enyhítésén tanácskozott. Eközben határozatot noztak a fázii-rendszerü forgatfniadó ügyében is A napokban ugyanis megjelent a rendelet, amely az üveg-szakina egész frontján bevezeti a fázis-rendszert. Most a tüszerkerei-kedők kérik, hogy az ő közszükségleti képező áruikra is teljes mértékben terjesszék ki a fáiis-rendszert. Ennek megvalósítása érdekében a Füszerkereskedők Egyesülete egyhangú határozattal kimondta, hogy felír az országos központhoz, melynek eiügyben a pénzügyminisztériumban leendő intervencióját, valamint a mozgalomnak országossá szélesítését kéri, — eg/ben pedig álimak az OMKE-hez i«, hogy hasonló állásfoglalásával adjon sulyl a szakma megmozdulásának. Az átiralokat, ma, hétfőn már el ii küldték az országos központnak és az OMKE-nak ii.
A vasárnapi gyűlés tárgyalta a füszerkereskedöknek az Ínség-akcióban való részvételét is. Annak idején ugyanis, mint megirluk, a füszer-kete8kedók egyöntetűen jártak el a hozzájárulás tekintetében olymódon, hogy megszavaztak havi 400 kg. lisztet é> azt megfelelő ku\'cs szerint felosztották maguk között. Az első hónapban még csak befolyt a hozzájárulás, de a második hónapban már egyes áldozatkész kereskedőknek
Csődtömegből visszamaradt áruk
bámulatos olcsó áron lesznek eladva
Kaufmann Károly cégnél.
kellett kiegénllenlük, mert egyes társaik — bár a koldulást a város épen eme hozzájárulásokért beszüntette — a havi iiszlmennyiséget nem szolgáltatták be. Épen ezért a vasárnapi gyűlésen a havi hozzájárulásokat fel kellelt emelni olyan mértékben, hogy ezt a hiányt\' pótolhassák.
Az ülés tárgysorozatának az Egyesűit jövő működésére li örvendetes, fényi vető momentuma voll, amikor i távollévő Frltdenlhal László elnököt egyhangú lelkesedéssel biztosították az Egyesület legteljesebb bizalmáról. «»
Mint értesülünk, a közeljövőben a Püszerkereskedök Egyesülete na gyobb szabású akciókat indít el uijukra a szakmába tartozó kereskedők érdekében. Ezekről az elnökség a Zalai Közlöny utján fogja tájékoztatni az érdekelteket és a nagyközönséget, amely saját érdekében is élénk figyelemmel kíséri a püszerkereskedök Egyesületének ügyelt.
A földreform-földek
vételárát és részletelt csökkentő rendelet még Januárban megjelenik
tludapeat, Január 12
K legközelebbi lövőben, valószínűleg még e hó folyamán, megjelenik a pénzügyi kormány rendelete, amely a földreform révén kiutalt földek megállapított és esedékessé vált réizletell leszállítja. Ez a mérséklés nemcsak a v.\'gyonváilság földekre, hanem a megváltát utján juttatóit földekre Is kiterjed. Csökkenteni fogják a korábban megállapított vételárat és ezenkívül bizonyos kulcs szr-inl mérséklik az esedékessé váló részleteket
RÁDIÓ-MŰSOR
Január 13 (kedd)
Bu I pest V lő Az Országos Postái zenekar It .ngversenye. y ,10 H 9.4Ü A hani\'v f.jlyl II lü Nrioirtközl Tlzjelzö-sso\'gllai. \'2 Déli la\'angszA 12.05 llaigv. 12 25 II 12 3 A lungv folyt 13 Időjelzés Itt \'I. 15.30 M-stóra 16.45 Időjelzés. 1/ N vellák 17.2\', Cigányzene 18.20 francia nytlvoktalaa 1 \'.45 Helyszíni kőzv. az Oprrahtz színpadától. 19 30 Magyar opareurészletek. 21 A Drezdai Vonőané-gyes hangversenye. Utána Időjelzés. Majd: Jb. 22 45 Németnyelvű előad >1 est Magyar költök versel némát fordításban. Utána Jb. folyt.
Béca II 0. 12 és 13.10 Zena 15 20 0. 16 Küllőid! zenekarok. 1\'>.30 Opera ti. Utána Z.
ZALAI KÖZL0NV_
IMI, ianutr 13.
Legjobb üdítő ita
i közismert
Kaphaté Minden fűizsr-ii csemegtkeruktdásbtn.
Mraktár:
lm1 Mia,
Klrály-uka 21.
T»i.««„ StO
TŐZSDE
A mai tórádén már nyitáskor egyes értékek iránt kereslet nyilvánult mee, amelynek hatására barátságos hangulat kerekeded felül. A kedvezft megítélés az egész piacra ös/tOnzóleg hato\'t és az árfolyamok a izomhall záró árfolyamok folé emelkedlek A lózsdeidö késöobi folyamán a berlini lanyha Irányzat kn-vstkeztében az árfejlódéi megakadt. A konlremin és a bécsi arbilrage eladásokba togoll, aminek következtében az árfolyamok némi visszaesés! szenvedtek. A forgalom élénk voll Fixkamalozásu papirok piaca üzletien, árfo\'yamok névlegesek. Valuta és devizapiacon az irányzat csendei, árak változatlanok.
Zlrteid zí.rlat
20 JSl/i, Ljn-J.di 2iC«4/i <i*> k H6 30 Hrfl.ael 7200, Mllino V 02 M.drM {4 00, Am«t«rrlam 207 Kíi/i iieili 122 78. Wien 72 60. Sofla YlWi, f\'rUm 15 24, Mutf V»5, Badapei.1 (O\'lll/i f«lsrá<! 9 \' 3W M, Huknrwr H»\'H
TnéryttaHs
Bju H»t«. 77-aa 13 75 141)5. 78-a»
13 90-14 20, 76-ea 14 IU 14 60. S0-.
14 15-14\'5. tlnnánt 77-ea ÍJ 65 13 75, 78-aa 1312—1300. 7%a 1400 -14 10 IO«t 14 05 1415, Rcrxk 9 65 975 lak >rp» 13 50-13 50, aOrárpa 1600 1800 »bi950 , 975, teat\'.ll tt. 1320 1335 -ínnínlull 12 00 12-20. itpce 25 50-M 00, Uorj. 9 6\'\' 9 30
Ski-toívtiiir
felhalUi £877, < lOalUn 1218 tlaí-tiadil "18—1-20,1-Itctrll IMS l\' 16 izede t kö.ép "10—1-13. kncrytl 100-1(8, l-aí iandn örag 1-03—110, ll-od letitlü c.te,-00 I C4 "ngol aUiiM l\'OO 1-15. ual\'imia aaytan 1-23 1-24. zalr l\'42 l\'4«, hu-1 66—l íO, lulonnáa I4berl4a 140 1-50.
VALirráK
Anjol I. 27-70 57-85 Brí.nlr 7Í60 80 00
Cuh*. :i--88.,6na
Oánk. 152-60 20 UinAr 10 02-1. "10 IXHer .\'69 00 : 72 00 Frautlr I. \'/2\'45 22*75 Hol). : 29 70 230 70 Lenpycl 63-80-64 20 Len V30 .1 40
Léva <12-1 8 l.lra r> 30- .\'0-10 Miraa I35 75 \'.I6 35 Norvég 152 7£-1W 35 Ptacla —— \'— Scalll. 80*30 30-70 Svájci I. 110-50 i II 00 S(M k 152 90 153-50
DEVIZÁK
AI»"30-C0 13070 í el.TÍú 1C-10 r-13 k\'ai\'la \'-5 90 136 3" Bri ít.-tl 79-67 79 VI Llukaicit \'33 4C Koptac. 16270 3 1 Uiido-. r. 4-\'\' 82 Hiüdrld 58 40-61 40 MIUr.o 21-89 29 99 N\'.ivv\'U Íi7l 40 73 Cl Ofn\'o \',52-75 \'3 15 P4t<í rj-41\'48 Prága tf 92.ltn.-7 Slí-fla 4-12-1 8 Stcikh. I. 2 90 IU3U Vailó 64 02-64-22 Wlf p «l-32-«- 57 yOrK-h 110 68 110 98
tiaifa: JMmTr! 5?y»»to «i
V.tür.ti. tifí\'UíXt\'1 :\'..
FtlekK V-X16-. Záisl tí. i-oty. •*»c»r««« tfWvna fSoui" « "
APRÓHIRDETÉSEK
Az ipróhixüctcieK dija 10 M<Mg 80 f llár, Minden további szó dija 5 fi I. Vaut. i ünnepnap 10 gióig 80 fillér, minden további azó dija B fii). S/eidátt ér. pi«. leken 10 atóiu 60 fillér, ntindrn ua hl azó dija 6 fili. Címszó a minden v-g«hh btiüW.I Alin azv> kél Rrónok ax. it-UUk. Aliá>t skitöknek fiüo/« engrd;n.,.y.
■ (««) partaé Bmr0cn • lul ■ ftlanUfijia k#H7«fl^M, •xAmlétfA* •Ihtái-flléso végatt A I S i\' • I I i (i I o n d I h
3, v«pv 4 szobás lakást fllrdrti/obávil ti megfelelő mellékh-lyliég\'kkel májuj \'elsejére keresek. — Clm: Singer Divat-áruház. 163
Olcsóbb latt a taavaj Munel és Priedrnlhal csemegekcreskedésében \'/< kg •O fillér. 113
KOIOnbaJáratu «zíp parkettás szoba
kiadó Nádor-utca 4.
Jó h*zb<M való tanuló felvétetik — Hlrsch és Stegó cé?nél.
Faatákaa hordák, |ó állapotban
olcsón eladók lapunk nyomdájában.
FfllíiflH taj Isméi tendszeresen k«p-ható Teiközponlnál. Telefon 3 49. 84
Parfakt axobalaány elhelyezési ke rea csakis vidéken, uri családnál. Clm a kiadóban 123
Jó zalraartáa Kinizsi-utca 26. izámu házban eladó. -159
Főxnl tudó Jobb leány kélUKu családhoz szobaleinynak február l-re felvétetik Kisfaludy utca 21. -160
Jó állapotkan levó télikabát, fekete zakó ö\'löny, egy kék ruha eladó Kisfaludy ulca 17 a., földszint.
Kiniisi utca 23. iz. egy xalraartáa eladó Marxénál. -164
Idósebb nó lelvtnne megbliható, egyedül álló mlndanvat. Clm n kiadóbán -16
Ha jó
Gramofonlemez kölcsönzés!
RflDIOT
akar,
forduljon bizalom mai
SZABÓ ANTAL
fegyver, lőszer és sportárunagytiereskedés
rádió éa gramofon osztáiyáhoa
naiidtanlnaflííld Autobuiz
városi
menetrendje
Eraa^buttár— Vii.ulAUomA*
Oila Vissza
7 30 7 45
8 05 8 14
8 40 10 22
11 25 11 40
13 10 13 26
14 00 14 tO
16 25 18 33
17 20 17 35
20 10 20 45
22 06 22 17
22 50 23 02
23 10 2120
Vnjulra vagy vasúiról Jegy 40 fillér.
Szakaszjegy 2. .....
Diák- és kalonajegy ,lllcr\' 1 szakasz — vasúttól—a Szcmcrc-ulcálg Erzsébet-tér—Klsfsltidy-ulcálg Podgyászjegy: rendes vasull személy potl^yáiz díjtalan, lobbiét nngyság szerint, 50 fillérig ÍW) kg-nál nagvobb pod. yász elszállítása nem kövclelhctó. KUlOnmenet bárhová bármikorra meg-icndelhelókm-klnlPl.— tekintet nélkül a létszámra (engedélyezett létszámig.)
Nagykanizsa, 1931. jniitiát hó.
Linoleumy futószőnyeg, C cUmi Kzfinycg, utitnkuré, Iftg^áróvaltiB, lóbtdrlfih
gyári lerrtkiita
HIRSCH ÉS SZEOÓ cégnél.
MEGJELENT
Dr. Bernyó József
Ös8ze..llitáiában a
Társadalombiztosítási TÖRVÉNYKÖNYV
A 490 oldal teriedelmü vrrV.os kötet nagy hiányt póiló munka és teljes egészében tartalmazza az ^rígség. rokkan -kU\'( özveKjség éa árva>átr ehetére valé köiele»ó bl«U»sHAsról (1998 évi XL. Ic) továbbá a beleg^gl éi baUseli blzto hliasríl b/óló (1927 évi XXI. t.-c) törvényt teljes aíövexgel és a vonatkozó 1930 április haváig megjelent klegé sziló és r.iódotltó rendeleteket, valamint az OiüWgOH Táraadtlomblztmitó Intézet elsó alapszabályát.
Ara 6 penyö.
Kapható lapunk kiadóhiv»:alá-ban éa Nagy Kálmánnál, Batthyány-utca 2. nxám alatt
ÉlITtRŐr
Az állatok fejlődését eióseeiti, az angolkór, bórgyulh\'dás, nvalakndás, pvapl"-rAyáp, toll rág ás kifejlődését megakadályozta, ha pedig ezek már kifejlődtek, eredet megszünteti, a a csökö\'t állatokat erőteljes fe|iódé«.nrk Indítja Malacok felfalását, Vlmar-\'st, fark- éa fü\'rágást. a vályúk és Jászlak rágását elhárttia. FerlŐ7Ó bftegségek cl\'cn az Allatok ellenállt\'képességét fokozza
1 kg. PEKK elegendő:
I felnőit sertés 200 napi adagjára, vagy \' rr alac40\'»-f0n napig lerjedő , . 100 tojós barmfl 3 hónapi . „ 1 vemhes trhén v. kanca 2 hónapi r vru.hes koca 3 hónapi adagjára . 1 borjú vagy csikó 3 hónapi adagjára
Fre.ieli gyári árb.tn kapható :
orszAg József
mag, műtrágya, termény él növény-védOnzerck kereakedésában
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
A biriVrij mellett Teltfon: 130.
Haán Oyula nagykanizsai bírósági végrehajtótól.
1564 1930. vht. taitn.
Árverési hirdetmény.
Alulírod blióilfcl vénrehíjló az 1881. évi LX t.-c. 102. }-• írlclmében ezennel köi-hint le»zl, hogy a nagykanizsai klr. tSrái ilróUgnak 1930. évi 14305/930. »lmu vtgiéae következtében Hazai KáolaJ R. T. lavira 160 pengft 02 llll. a Járulékai ere-Iáig 193\'\'. évi december hó 10 én loga-nalosilotl klelégitéal v(greH.|lá. ulián lééi fellllfoglall él 2250 pengóre becaUII kövelkezó Ingófágo., u m : l\'lvógáz-molor alb nyilvános árvertsen eladatnak.
Mely irvf rtmf k a nagykanlzial klr. |ár4tl>lróiAg 1930. évi I4K.S930. szlmu végzete folytán 160 pengó 02 llll lókekft-veteléa, ennek 1930. évi auguutua hó 3. napjától jarA ICo/o kamatai, Wo váltódlj és eddig óaszeien 6 pengó 26 fillérben bíróilag mar megállapított költségek erejéig Kagykanl\'hán, Ttlekl-ut 6. arám alatt Irtndó inrglailiitra 1931. évi Január hó 15 Ik napjának d. e. 10 órája határtdóul ktllucllk éa ahtioz a venni szándékozók ezennel oly meglegyzéasel hivatnak meg. hogy az érintett Ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. éa 108. §-al értelmében készpénzllzetéa mellett, a legtöbbel Igihónek, izukség eactéu becZtron alul li el lógnak adatni.
Amennyiben az elárverezendő Ingóaágo-kat mAiok li le- éa lelulloglalUtUk (a -izokra klelégitéal |ogol nyertek volna, exen árveréi az 1881. évi LX. t.-c. 102. 5. értelmében ezek tavára la elreniteltetlk.
Kell Nagykanizsán, I93J. évi deeember Ivó 2\'napján.
lluán Gyula s. k.
klr. Jr. végrchatló.
Hayykanliaaiak találkoxóhnlye ai m
István király Szálloda
Budapest, Vt. Podmanicz1y-uteza 8.
Nyug.li pály,udvar mellett. T.\'l\'fon: (Inierurban) 202 -13. 2<l4-34. - Sürgönyeim: HOTtl.lST. Minden modem kénye\'emmel beiendezetl elsőrangú családi i,zálloda. Minden szo; al\'an központi fűtés, liidcg, mek\'g tolyóviz és lelefon. Lift. Szállodában kávéház, cukrászda és fodráüzterem. A keleti pályaudvarlói kO/vetlen villamosOsszeköttelés 2-es és 46-os kocsikkal.
Nvomstotl a Utiialai Nyomda ét Ut)k..arió Vtllalatníd NeRykanóííjj. (FelclOs ttzinvuji-\'f. •
íalal Károly.)
71. évfolyam 10 szám
Nagykanizsa, 1931 Jantftr 14 szerda
Ara 14 Hllér
ZALAI ÍZL0HY
Siczkesstfeég: nappal Sugár ul 5., 4J)tl POnl 4. Kiadóhivatal: Cici 5. uám.
Keixtheljl ttókkladóhlvatal: Koaaulh-ulca 37.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
EWtatéai ár.: ta hóra t p.nj-5 M Bb T . . . / SwkeufcWg tói. («Ud 7&)
TalHoo. y KXlóhlvat.1 78. K«aathelyi Dót B
A kisipari hitel
Az egységes párt kezdeményezésére Bud János kereskedelmi miniszter nagyjelentőségű értekezletet hivolt össze a kisiparosság megsegítése érdekében. Ennek a foglalkozási ágnak súlyos hilelpanaszai\'van-nak, melyeknek orvoslása elsőrangú fontosságú. Ezek a szempontok vezették az egységes pártot, amikor sürgős intézkedések mcgtélelére kérte fel a kereskedelmi minisztert.
A panaszok leginkább a hilel-nyujtás fellételei körül merü\'lek fel, mert azok a szervek, melyek eddig a hitel lebonyolitásál végezték, szigorúan bankszerű garanciákhoz kötötték magukat, miáltal a hiteligénylőnek vagy ingatlanát kellett betáb-lázlatnla, ha ilyennel rendelkezell, vagy kél kezesről kelleti gondos-kodni^. A mai viszonyok közöli nyilvánvaló, hogy ilyen alapon szélesebb kisiparos-rétegek intenzív hiteltámogatásáról nem lehetett kellőképen gondoskodni. Nem, elsősorban azért, mert aránylag kevesen rendelkeztek azokkal az eszközökkel, amelyek a bankszerű garancia követelményét ki tudták volna elégíteni. Nyilvánvaló tehát, hogy gondoskodni kell a kisiparosság meg-menlése érdekében olyan megoldásokról, amelyek lehetővé teszik, hogy azok Is elfogadható hitelhez jussanak, akiknek nent áll módjukban a bankszerű garancia nyújtása.
A kereskedelmi miniszter a legmesszebbmenő jóindulattal fogadia az egységespárl fellépését s a leg rövidebb időn be ül összehívta azt az értekezletet, amelyen a kisiparosok megsegítésének módját alaposan megvitatták s előkészítették azt a tervel, amelynek keretén belül enyhíteni lehel a kisipari hitel feltéleleit. Az érlekezlet elhatározta, hogy a kisipari hitelekkel fogla\'kozó kéi hitelintézetet megbízta azoknak a módozatoknak kidolgozásával, amelyek szerint hathatós segítséget lehel nyújtani a hitelre szoruló kisiparosoknak.
Az értekezleten szóba kerüli a közszállitásnak és a közüzemeknek kérdése is és vila tárgyát képezte az. ipartestületi reform s mindazok a kérdések, amely az iparosság helyzetével szorosan összefüggnek s részben szociális, részben pedig gazdasági vonatkozásúak.
A miniszter jelenlétében lefolyt értekezlet, bár még csak nyers Icr-vezgctésekkel foglalkozol!, mégis konkrét elh.lározásokkal állunk szemben, meri a legközelebbi jövőben összeül \'az a szakérlekezlet, melyen az érdekeltségek meghallgatásával véglegesen lefektetik a kisipari hilel nyújtásának módozatait Az ügy megoldásának egyik legfőbb garanciája az a lény, hogy maga a kereskedelmi miniszter kijclenlcllc:
leljes tudatában van annak, hogy a kisiparosság a hilel lerén mily súlyos nehézségekkel küzd s a helyzetet ismerve, maga is annak gyors megoldásán fáradozik. A miniszter hailandó jelentós engedményekre azokban a javaslatokban, amelyek most állnak kidolgozás alall és amelyek alkalmasak arra, hogy hitel-ellálás és közszállilások terén megkönnyítsék a kisiparosok helyzetéi Ennek a tervezetnek a kidolgozásáraz az lOKSz és a Kisipari l lilel-inlézel kaplak megbízást. Ha munkájukkal elkészüllek, az. állatuk képviselt tervezel ujabb értekezlet elé kerül, amely már a jövő bélen összeül s ekkor végleges döntést hoznak.
Elismerés illeti az egységes pártot gondoskodásáért, amely a vi-
szonyokhoz képest sohasem maradt el, ha a legcsekélyebb lehelőség nyilolt arra, hogy segilókezet nyújt halod a panaszos rétegekhez A kormány, amint ismeretes, már a múltban is igyekezett a kisiparosság helyzetén segíteni. Most is hajlandó az iparosság érdekében minden intézkedést megtenni.
Meg vagyunk győződve, hogy minden pénz, amely a kisiparosok megsegítésére fordittalik, nemcsak szociális és gazdasági célt szolgál, de nemzeti szempontból is megfelelő helyre jut. Meg kell ugyanis jegyeznünk, hogy a legsúlyosabb időkben, midőn mérlegre télcletl nemcsak az egyes emberek, de egész osztllyok és foglalkozási ágak nemzeli gondolkozása, a kisiparosság akkor is megállta a helyéi.
£ fiónap végén 111 össze asz agrárlconferencla
Megindullak a tárgyalások Románia részéről Magyarországgal, Jugoszláviával és Lengyelországgal
Magyarországgal, Jugoszláviával és Lengyelországgal megindultak a tárgyalások — irja a Lupla. A konfe-
Bukaresl, január 13 (Éjszakai rádiójelenlés) A „Lupta" szerinl a kormány már megtelte a szükséges lépésekel, hogy az agrár-államokal közös konferenciára meghívja, ahol együttesen akarják rendezni a preferenciális szerződéseket.
renciál még e hónap végére akarják összehivnl. Románia bizlon számit Magyarország, Jugoszlávia és Lengyelország támogatására.
„Franciaország láthatárán is fekete felhők jelentkeznek"
A nagy gazdasági válságot Franciaország is érzi — Franciaország békés szándékokat hangoztat, de ellene van az elrabolt terfllelek visszaadásának
Párti, Január 13 (Éjszakai rádiójelenlés) A képviselőház mai ülése a Joffre marsall iránti g\\ász jegyében folyl le. Az elnök utalt arra, hogy az általános tulyos gazdasági helyzet folytán Franciaország láthatárán is jelentkeznek fekete felhók, melyek ellen a szükséges intézkedéseket meg kell lenni. Fr; ncisország nem fenyeget senkit — mondottá — és nem áhí-
tozik senki földjére. Ujabban mindjobban sürgetik a békeszerződések revízióját és a területek visszadásál, de félő, hogy az ujabb elosztások ujabb bonyodalmakat idéznek elő. Franciaországol elsősorban az az óhaj vezeli, hogy biztosilsa a békét és az voll a célja azzal is, hogy lömöritse az államokat és igy elejéi vegye az ujabb hAborunik.
Klvégexiélc a nagyrévi gyilkos assszonyi
A szive az akaszlás után még percekig élt — Kedvese elájult a kivég/.és láttán
Szolnok, Január 13 arzénes gyilkos asszonyi, Kardos
(Saját tudósítónktólj Ma h .jnal Mihálynél. Az eliléll még rnegreg-
han végczlék ki a fogház udvarán gelizcll. Mikor a bitó elé viszik a
drámai jelenetek közöli a nagyrévi börlönőrök, a gyilkos atszony ja-
jongva néz. körül és kfresi a leányát. Csak a ,fogadoll fia", Sztndy Ist-ztn van olt. Miután mégegyszer kihirdették elölte a jogerős Ítéletet, Kozarek 6egédei megragadják az asszonyt és a bitófa elé viszik, ahol összekötözik és felemelik a zsámolyra a bitófa alá lit az asszony arra kéli a hóhérscgédekil, hogy takarják le arcát. Ami meglörlénik.
Kozarek áruién a nő nyakára teszi a kötelet, felmászik a létrára éa It-rzoiilja Kardosné arcál, miközben segédei meghúzzák alulról a kötelet. Megfeszül az asszony lesle. Kozarek oldalra ríntja a nő fejét, mire arca szeder|C>sé válik és nemsokára lehanyatlik a feje a me!lére. Szendy ezalatt rosszul lett és elájult. Kardosné szive az akasztás után még peice-kig élt, inig megállapították az orvosok a halait. A holttestei ezután a hóhér leemelte és későbben kocsin kivitték a tem.tőt.e, ahol délben ellemeilék.
A magyar delegáció
Bécsbe érkezett
Bécs, Január 13 (Éjszakai rádiójelenlés) A magyar delegáció ina Nickl Alfréd vezetése alalt Bécsbe érkezett.
A Bécsben mosl folytatandó magyar-osztrák tárgyalások előreláthatólag csak néhány napig tartanak. Konkiét eredmények nem várhalók, meitcsak annak a programnak előzetes megbeszéléséről van, amelyek alapján később mcgállapiiandó idóben az uj kereskedelmi szerződés megkötésére irányuló tárgyalásokat folytatni fogjlk.
Bécs, Január 13 (Éjszaka! rádiójelenlés) A magyar delegáció ma esle 6 órakor megbeszélést folylalolt a szövelségi kancellári hivatalban dr. Schllller Olló osztályfőnökkel. A megbeszélés kél óra hosszáig tarlóit.
A sikkasztó posla-feliigyelő büntetése
(Jyör, Január 13 A győri lörvényt-zék Weiland Károly poslafeldgeelől, a gtóri 2 számú postahivatal helyettes l.ínökét egy-rendbeli folytatólagosan elkövetett hivatali sikkasztás bünletléérl kél év és hat hórnpi fegyházbüntetésre, valamint 5 évi hivatal és politikai jogvesztésre Ítélte. A győri ítélőtábla most az clsőbiró.iág ítéletét leljes egészében helybenhagyta Az Ítélet ellen a felek semntiségi pinaszl jelenlétiek bc.
ZALAI KÖZLÖNY
1931. január 14.
A képviselőház mai fllésén Bethlen nagy beszédet fog mondani
A képviselőház ma larlja első üléséi ebben az esztendőben — Bethlen és Ernszt tárgyalásai — Pakots a Házban ma szóvá leszi a magyar kisebbségi sérelmeket a csehszlovákiai népszámlálásnál
nek. Polilikai körökben ugy luiják,
Budapest, Január 13 Bethlen István gróf miniszterelnök ma délelőtt fogadta Ernszt Sándor népjóléti minisztert, akivel több mint két órán át tárgyalt a népjóléti lárca kerelébe tartozó kérdésekről.
A képviselőház szerdán larlja első ülését a karácsonyi szünet után. Az ülés csak formális lesz. Interpellációi nap lévén, a karácsony előli bejegyzett interpellációkat elmondják a képviselők. Napirend elölt Pakots József szólal fel és szóvlteszi azokat a sulyoi sérelmekel, amelyek a cs-li szlovákiai népszámlálásnál a magyar kisebbségei érlék. A felszó-lalá»ra Bethlen Islván gróf miniszterelnök nagyobb beszédben fog válaszolni.
A kUlUgymlnlaxter kíséretével Genfbe ufaxoit
Budapest, Január 13 Oróf Károlyi Oyula külügyminiszter Tánczos Gábor lovassági tábornok, Apor Oábor követségi tanácsos és Wlnckler István miniszteri osztálytanácsos kisérelében Oenfbe utazóit, hogy résztvegyen az európai unió javaslalra vonatkozó megbeszélésen.
Miről tárgyal gróf Károlyi Genfben ?
Károlyi Gyula gróf külügyminiszter genfi utazásáról a pályaudvaron elmondotta, hogy gazdasági és politikai problémákról folytat majd eszmecserél a többi ország megbizottai-val. Ezeknek a problémáknak természetéről azonban pi\'lanalnyilag nem áll módjában nyilalkuzni.
Esxtergom törvény Hatósága blxalmai sxavaxott nusxár főispánnak
frztergom, Január 13 Huszár Aladár főispánnak az esztergomi városi vizsgálat ügyében a megyei kisgyűlés ma bizalmat sza-vizolt. A főispán hangsúlyozta, hogy nem vezeti személyeskedés, mint ahogy egyesek állították. Meg kelleti lennie a lépésekel, amikor látta, hogy Esztergomot hitelezői feljelentik a kamatok nemfizetése miatt és a város váltóit nem fogadják cl. Esztergomnak vissza kell szereznie régi hitelét. Szükségesnek tartotta — mondotta a főispán — hogy a város képviselőtestületét felvilágosítsam, hogy ne fedezzen jól olyan dolgot, amelyről nincs tudomása és amelyre én is csak hónapok múlva jöttem rá. A fői pán végül megköszönte a kisgyűlés bizalmát.
Karnisa Gyula a vác.l kerlllei Olvatalos /elölí/c
Preszly Elemér Pestvármegye fő-ispán|a a miniszterelnökkel ma délben folytatott tanácskozása után kijelentelte, hogy továbbra is megmarad főispáni állásában és nem lép fel a váci kerületben képviselőjelölt-
ig évi fegyházra
ítélték a gyilkos nyomddizt
Budapest, Január 13
Táborila Islván srultai nyomdász-sígéd tavaly egy féltékenységi jelenet
utln mejfojlolta két éves mosloha-leányál Az egri lörvényszék szándékos emberölésén 2 évi fegyházra hogy a váci kerület egységespárti Ítélte. A láb\'a mai tárgyalásán gyíl-hivalalos jelöltje Kornlss Gyula kul- kosság büntette miatt 14 évre emelte tuEzmlnlszlériumi államtitkár lesz. : fii Táborila Is\'v.ln büntetését. r.ru.ruMuvj\'j\'uvj~.~.".r---* *" * -* . .. .. ...............
40.000 pengővel (7) a szoknyája alatt elfogtak egy budapesti bankszolgát a hahóti hegyekben
Nőnek öltözve heteken át bujkált egy titokzatos Idegen a hahóti pincékben — Már két hónappal ezelőtt Is cselédnek akart állni a hahóll főjegyzőhöz — Elfogatásakor nagykanizsai illetőségűnek mondta magát
Hahói, Január 13 (Saját tudósítónktól) Hetek óla izgalomban larlja Haltól és vidéke lakosságál egy titokzatos idegen, aki most ritka szenzációval leple meg az országos érdeklődési. Már hetekkel ezelőtt
megjelent a hahóti szőlőhegyekben egy különös külsejű nő.
Senki sem tudta, ki az, honnét jött, hol lakik és miért bolyong állandóan a pincék vidékén ? A legfeltűnőbb voll a\'ónban, hogy a nőnek erősen férfias voll a megjelenése, sőt az arca felismerhetően borostás, beretvált volt.
Egész legendák keltek heteken át a hahóii hegyek különös idegenjéről.
Az ismeretlen ,nő" feletleszerelte a hahóti hegy le/ét. Ahol csak lehelte, meginviláltalta magát egy-egy pohár borra. Ezl azonban olyan követelő modorban tette, hogy a hahó\'iak nem merték megtagadni a kívánságát. Volt ugy, ho^y fizelclt is a torért. De ha fizetett, mindig ezüst öt-pengőssel fizetett Amelletl temérdeket tudott inni. A szőlősgazdák
szerb kémnek gondolták és már nem is igen merlek kimenni a pincékbe, mert ahol egy ajó kinyílt, olt azonmód megjeleni a „nő" és addig nem tágított, mig bőit nem kapóit.
Most ugy emlékeznek a hahó\'iak, hogy ugyanez a „nő" már november hón.-pban is járt Hahóion. Házi cselédnek akart beállni a jegyzőékhez.
Csakhogy a jegyzöné is megijedt a borostásképü leánytól és nem alkalmazta. Pedig Bálint igazgatótanltóra is hivatkozott, aki öl Igazolhatná és aki véletlenül ugyanekkor meg \'Is jelent a jegyzőéknél, mire azonban a leányzó okosabbnak lálla hirtelenül eltűnni.
Mosl, hogy a titokzatos idegen asszonyiuhában megint feltűnt a h3hó\'l hegyekben, egyre-másra ér-\' keztek róla a jelentések a főjegyzőhöz, aki azután telefonon kéri Intézkedést dr. Horváth Vilmos pacsai főszolgabírótól. A főszolgabíró utasítására egykellőre a legszélesebb mederben megindul! a nyomozás az idegen kilétének megállapítására. A környék összes csendörőrsei bekapcsolódlak a munkába. Végül is a sőjtőrl szőlőhegyen az egyik pincében rátaláltak a gyanús Idegenre,
aki akkor is javában borozgatott. A csendőrök tcrméSietesen nem sokat teketóriázlak, hanem igazoltatták a szoknyás Idegent, akiről eközben egykellőre
kiderült, hogy — férfi Megmotozták és ekkor — állítólag - 40.000 pengőt találtak elrejtve a szoknyája ala t
Mikor vallatták, előadta, hogy egy budapesti banknál volt szolga,
a 40.000 pengői olt bízták rá, amivel azlán megszökött. Egyebekben nagykanizsai illetőségűnek vallja ma gál. De hogy mindaz, amit állit, mennyiben felel meg a valóságnak, a további nyomozás során fog kiderülni. A csendőrök evégből az elfogott bankszolgát Budapestre klsér-
m
i
4
<
Női és férfi divatárukban k ............................l.rrrin nrirLri n n amrixíl k\\
nagy választék L
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
F8ut—Cengery-ut sarok
Első Msgynr lllztoaltó palota.
Telefon 406.
>
ték fel, ahol az általa megnevezett banknál folytatják a nyomozást.
Amli a föfegyxö mond
Nagykanizsa, Január 13 Ebben a tudósítónktól érkezeit, megieh .tősen titokzatos, ám szerfelett érdekes ügyben megkíséreltük megállapítani a bizonyosságot.
Román Jánostól, Hahót község lö|egyz(fítől azt a telefon-értesitést kapluk, hoc\'y amikor > birók és elöljárók neki jelentelték a szőlőkben bujkáló gyanús idegent, ő azonnal jelentési tett erről a főszolgabiró-ságnak s Igy sikerült az Idegent ártalmatlanná tenni.\' A kőzségbellek kémnek nézték a férfi-asszonyt. A legények évődlek is vele a szőlőben és
megölelgették, megcsípd «s ték. A ,nő" ilyenkor mindig menekülni igyekezett, de a legények határozottan állítják, hogy
több gömbölyű tokot éreztek á ruhája alatt, olyant, amiben térképeket szoktak tartani
(Ezek pénztekercsek lettek volna ?) Azl állilják, hogy az idegennél
revolver Is volt. Szó kei ült a dologról olyanformán is, hogy a sokpénitt .asszony" nem álruhás *
kommunista agltátor-e, aki vörös pénzzel esetleg .dolgozni* jött Zalába? A főjegyző épen eme gyanu-okok miatt kérte a felettes halóságának sürgős Intézkedését.
A hahóti főjegyző további résito-teket az ügyről nem tudott mondani, meit — mint mondotta — a delikvenst a sűjtöri csendőrőrs fogta el.
A csendőrség nyomox
Megkérdeztük a söjtörl csendőr-őrsöt, ahonnét azt a választ kapluk, hogy az llgy nyomozás alall áll, további információkat üzonban épan ezért nem adnak.
A nagykanizsai csendőrséghet még semmiféle je\'enlés nem érkezett. — Ugyanezt a választ kapluk a zalaegerszegi szárnyparancsnokságon Is.
Így tehát, hogy a fantasztikusnak látszó 40 000 pengőből ml igaz, ml sem, egyelőre a további nyomozás során fog csak nyilvánosságra kerülni.
Száz halottja van
az ecuadori földcsuszamlásnak Ncwyork, Jaauár 13 Az Ecuadorban, Huygra közelében történt óriási méretű földcsuszamlás áldozatainak számát a hivatalos megállapítás százra becsüli. A halottak olyan óriási földtömeg alatt feküsz-nek, amelynek terjedelmét egymillió tonnára lehet becsülni. A vasúti ösz-szeköltelés Guayaquil várossal megszakad\', ugy, hogy attól tartanak, tiogy a város élelmezésében zavar állhat be. Egy ideig vizáradás veszedelme is fenyegelte ezt a várost, mert a közelébin elfolyó folyónak a vizét a földcsuszamlás teljesen elzárta, ugy, hogy nagy tó keletkezett. Később sikerüli az egyre növekvő víztömegnek levezető ulat találni.
1931. január 14.
ZALAI KÖZLÖNY
No, fldla Maienneli,
végre egy okos öllel I Az ember egész nap másról sem hall, másról sem olvas, az tíjságban, csak arról, hogy gazdasági válság van is hogy ez így van az egész vilá gon. És hogy az egész világon politikusok, tudósok, közgazdászok és egyéb munkanélküliek mindegyre azon törik a fejükei, hogy hogyan lehetne ezen segíteni. Annyit már kl Is találtak, hogy minden körülmények között tenni kell valamit. Most már csak a kisebbik probléma van hátra. Hogy t. I. mit is kell tenni?
Mussolini már ezt Is kitalálta
Olaszországban letartóztatják a gazdasági rémhirlerjesztőket Az első áldozat természetesen egy újságíró. Egy lurlnt lapnak a szer kesztője. Rémhírt terjesztett a sze rencsétlen Azt Irta a lapjában, hogy nehéz a megélhetés, súlyosak a terhek, őrjilők a gondok F.s hasonló rémhíreket terjesztet! Mígnem becsukták érte.
Biz ez zseniális megoldása a gazdasági válságnak! A la Mussolini!
Azóta bizonyára tejjel-mézzel folyó Kánaánná változtak az itáliai mezők!
Nem lehetne ezt a szokást nálunk ts meghonosítani?
Elvégre egy-két szerkesztőt hűvösre tenni mégis csak sokkal egyszerűbb, mini holmi karletl-Javaslatokkal, kisipari hitelekkel, búza fronttal, miegyebekkel bíbelődni.
Mert az csak világos, hogy az újságok csinálják az egész világ felfordulást. Tele jajgatják és sóhajtozzák az emberek fejét csupa rémhírükkel.
Ilyen rémhír például az Is. hogy beszüntetik a téti üzemet Lillafüreden. Hát nem dermesztő még elképzelni is?!
Vagy pl. egy héten át álmatlan éjszakáim voltak, amikor arról terjedtek el rémhírek, hogy a posta visszaállítja a régi tarifákat.
A rémhírterjesztők leg veszettel mesebb fajtája azonban — a nap-tárcslnálák. Ezek telekürtölik a világot az elsejékkel, azérl van olyankor mindig az a kibírhatatlan ezámla-lnvázló. Pedig a legközön-tégeubb és legnyilvánvalóbb rém hlr mégis csak az, mintha nekem, neked és neki akármelyik elsején Is pénzünk volna. Most már csak ez ellen a rémhlrellen kell valamit kitalálni s akkor a vén Európa gazdasági élete bizton meg fog txUárduM.
Aki az ellenkezőt mert állítani, az rémhirterjesztő.
(?)
Idfilirái
A nagykanizsai meteorológia] mag-t gyaló leltntéaak i Kedden a kőmirük-let: Ktggel 1 órakor —3 P, dflulán 1 órakor —1, este 9 órakor —11.
Fethdxei: Egéai napon ál borult égboltozat.
SxéUrdny: Reggel dé.kelet, délben éa este keleti szál
(tjuMkal rúdlóJeUntés) * ■•l.ora\'ó-■lal latóiat aata 10 érakar Ja-IMtti Túlnyomóan borult, laoaa-I*ódátokra hajié Idé .érháté.
Az Irodalmi és Művészeti Kör első hangversenye: hétfőn a Városi Színházban
Nagykanizsa, január 13 Nagy örömmel fogadia egész Nagykanizsa kultur-közvéleménye annak idjén a liirt a Zrinyi Irodalmi és Művészeti Kör zenei Iradicióinak
újjáélesztéséről, a zenei szakosztály s ennek keretében a zenekar és dalárda újjáalakulásától. A Vegyeskar azóta már szép siketrel debütál\', többször szerepeli a nyilvánosság előli. Mosl p.dig az Irodalmi és Művészeti Kör megrendezi az első nagy hangversenyét.
Ilyen érdeklődéssel várt zenei eseménye nem volt esztendők óla Nagykanizsának. A kiéhezett zenei kultúrájú város muzsikusainak, zeneértő és zenekedvelő közönségének nagy
lábora kíváncsian és az újjáéledő kanizsai zenei élet örömével várja ezl az első irodalmiközi hangversenyt.
A hangverseny január 19 én, hétfőn este 9 órakor lesz a Városi Színházban, a legolcsóbb belépődíjakká! (50 fillértől 1 40 pengőig).
A hangverseny-programon a zenekar (vezinyli Vanriuy János) és a vegyeskar (vezényli Kelling Ferenc) számai Sji epeinek. Hogy a konctrl valóban a zenekullurál is terjessze, Kettlng Ferenc minden szám előli zenei konleranszot mond.
Meghívók nincsenek. A jegyek előjegyzése ntáris örvendetes mértékben megindult a színházi pénztárnál.
Tiszta gyapjú
férfi kamgarnszövet
legdivatosabb mintákban
métere 12 pengő.
Sima és mintás kész paplantik
nagy választékban
SINGER
divatáruházban.
Sszmodics Lásxlót bűnösnek mondotta ki a tör vény sxék
a gelsel Qaláloa szerencsétlenség bllnllgyébcn
om énlemen kantával kenukerfelziae/ ét lH>l
NagykanlzHu. Január 13 ismeretes az a szomorú tragédia, ami 1929-ben Gelse község határában történt. Szmodlcs László gelsel földbirtokos Keszthelyről Jövet Gelse felé tartott motorkerékpárján. Ugyanakkor Jöll arrafelé Szlávik Viklor fiatal soproni kereskedő, az ismeri sporlsman, színién motorkerékpáron, aki viszont Ciciséről Hévíz leié tartott. Az országúton Kilimán táján, ahol az ismert nagy kanyarodó vau, a két kerékpáros csak akkor veite egymást észre, amikor már nem leheteti fékezésről szó. Szlavik is, Szmodics is szabályosan az előirt oldalon hajolt. Amint azonban Szlavik a szenibenlevő Szmodicsot meglátta kerékpárján, valószínűleg megijedhetett, fékezni próbált és ebben a pillanatban gépe a másik oldal felé ugroll, egyenesen Szmodics elé. A kél gép egymásba futott oly hatalmas erővel, hogy vésővel kelleit
őket egymástól későbben elválasztani. A hatalmas összeUlközés ulán a két gépvezelő nem bukott ki üléséből, hanem tovább ülve maradt, ugy szedték le őket gépükről. Szmodics sérülése nem volt súlyos, sebei 8 nap alalt meggyógyullak, ellenben Szlávik Viklor sérülései oly annyira súlyosak voltak, h \'gy életveszélyes állapotban kellett öl a nagykanizsai Horthy Miklós kórházba szállítani, ahol hosszú hónapokig gyógykezelték. Azonban dacára annak, hogy több Ízben megoperálták, az orvosi tudomány a súlyosan sérült embert nem ludla megmenteni az éleinek. Fiatal felesége éjjel-nappal olt voll oldala mellett és a legnagyobb szereleltei ápolta. Egy napon Szlávik azt az óhaját tíjezle ki orvosai előli, hogy szerelné még egyszer kis fiái és szüleit látni, valamint soproni üzletét megtekinteni. Az orvosok nem tagadhatták meg a menthetetlen em-
ber kérelmét, Szlávikol autóra lelték és felesége kisérelében Sopronba útnak indilották Azonban alighogy az autó Sopron halárába ért, Szlávik hirlelen rosszul lett és holtan bukott felesége karjaiba.
özvegy Szlávik Viklorné feljelentési lett Szmodics László gelsel földbirtokos ellen. A csendőrség! vizsgálat már elsöizben azt állapította meg, hogy Szlávik gé[>e Szmodics gépe elé ugroll és Szmodics László szabályosan az előirt oldalon haladt.
A lörvényszék ez ügyben hétfőre tűzte ki a főtárgyaidat. A nagykanizsai lörvényszék dr. Mulschenbacher büntető tanácsa kiszáll! Gelsére, ahol a hslyszinen tárgyalta le a bünügyet.
A bíróság az elemi iskola egyik tantermében tartotta meg a főtárgyalás!. A vádhatóságot vitéz Szilly D.-zsö kir. ügyész képviselte, a vádlói! védője dr. Kovács László ügyvéd, inig az áldozat özvegyének jogi képviselője dr. Bartha István ügyvéd volt.
A lörvényoék számos tanul hallgatott ki. Andrea Miklós lanuvallo másihan a csendőrség és » vizsgálóbíró elölt azt mondotta, hogy Szlávik erősen hajtott, most az vallotta, hogy Szmodics a szabálytalan oldalon jöll. Az egyik gépész és i nyomozó csend\'r vallomása szerint Szmodics szabá\')05an hájtól!.
Nem voll léhát más pozitívum, mini az, hogy <7 két gép hol állt meg.
Megállapította a bíróság, hogy Szmodics a szabályos ulon vagy az u! közepén haladt, mig Szlávik ugyancsak szabályosan halad!, de vagy megijedi, vagy meg/avarodolt, meri mikor gépéi (ékezni igyekezett, az hirtelen Szmodics elé átvágődott és igy löilént a katasztrófa.
A blr/óság bűnösnek mondotta kl Szmodics László földbirtokost gondatlanságból okozott emberölés vétségében, mett nem tartotta be a kanyarodóknál előirt azt a szabályt, hogy lófogalu sebességben haladt (amely 8—9 kilóméter), hanem kb. 20 kilóinéteies sebeséggel haladhatott és ezért 500 pengő pénzbüntetésre ítélte, de a büntetés végrehajtását felfüggesztette.
Az ítélet ellen ugy az ügyész, mint a v dloit és védője fellebbezett.
— Utólagos vizumadás jogának kiterjesztése a vámőrségre.
Az utólagos vizumadás jogát déli viszonylatban a pénzügyminiszter — a belügy- és kulügyininiszlerekkd egyetértően — kiterjesztette azokra a vámőralakulatokra, amelyek átruházol! hatáskörben utlevélrendészeli leendőket végeznek. A vízum hiányában levő ulasokat a vámöri utas-ellenőrző szeivek vagy saját hatáskörükben látják el utólagos beutazási, illetve Hlutazási vízummal, vagy megokol! esetben annak beszerzése céljából a külUgyntinisztériuni utle-vélosztályához utasítják.
ZALAI KÖZLÖNY
1831. januir 14
A városi hó-frontról
Sok • falj*lanté* a alkoa Járdák miatt
A hüvazás nemc<ak a gyermekek örömére borította fehérbe a váróit, hanem épen ugy sokak bosszúságára ls.
A kemény hidegben a járdákra fagyott hó fokozotlabb gondokat ró a háztulajdonoiokra. Az eddigi 3 nap alatt máris 25 feljelentés érkezeit a rendőrkapitányságra házmesterek, házigazdák vagy a járdatakarítással megbizott más személyek ellen a járda nem takarítása vagy fel nem hintése miatt. A baletetek elkerülése végeit okvetlenül szükséges etekln-tetben a rendőrségnek szigorú ellenőrzése, amiben nincs is hiány. Mielőtt azonban bárkit is baleset érne, vagy bárkit is megbüntetnének, ezúton hívjuk fel az illetékesek fokozott ügyeimét ezeken a napokon a járdák gondol tisztogatására.
Maga a város minlegy félszáz embert dolgozlat naponla az utcákon a hótakarltás körül.
A vasul it felkészülve várja az esetleges nagyobb havazást.
Magyar rekord
a nemzetkőzi korcsolyaverse nyeken
Scl. M..rlti, Január 13
(Éjszakai rádiójelentés) A nenizrl-közi korcsolyaversenyeken Thunberg (finn) versenyző világrekordot ért cl. Dr Kauser (Budapis) mindkét versenyen kitűnően szerepeli éi uj magyar országos rekordot állított fel.
Egy egerszegi betörő sorozatos kalandjai
Ékszerész, borbély és vendéglő a betörő állomásai
minlegy 200 pengő ér-
Zntaegerszeg, Jmiutr 18
(Saját tudósítónktól) A nagykanizsai betörés-statisztika ujabb lendű-lendületétól nem marad el Zalaegerszeg sem. Az utóbbi napokban ott is egymást érik a belöiések.
Tegnap este 7 órakor a Rolher-mere-ulca i. sz. alatti házba, Hoff-mann Fiigyes órás és ékszerész lakására törlek be. Álkulccsal julotlak be a lakásba. A garzon ékszerész épen nem volt otthon, igy a betörő nyugodtan dolgozhatott. Mikor Holl-mann esle 11 órakor hazaiért, akkor fedezle fel a betörést. Minlegy ICOO pengő értékű luíiája, télikabátja, felöltője, 14 inge, slb. hiányzott a szekrényből.
A belöió nem állt meg ennyi eredménynél, hanem betöri ugyanebbeu a házban Oáspár Ferenc borbély és fodrász üzletébe, ahonnét viszont parfómö1, púdert, szerszámokat vili
magával, lékben.
A rendőrség a betöréssel Helglt Ferenc 50 éves állásnélküli mlzoló-segédel gyanúsítja, akit aznap látlak ólálkodni a házban, sót kéregeted is oil. Heiglt, mire a rendőrség keresésére indult, eltűnt a városból, ami csak megerősíti a gyanút ellene.
A következő éjszaka Zálaszenl-ivánról jelcinéi érkezeti, hogy olt is betörés történt. Ismereilen tettes betört Kluger Mór vendéglős lakásába, Felfeszitett egy szekrényt és abból többféle ruhaneműt vitt el.
Ugyanekkor egy másik zalaszent-iváni koicsmában egy ismeretlen egyén ékszereket és ruhifíléket kínált eladásra. Megállapították, h igy az ismeretlen azonos a Zalaegerszegről eltűnt Heigl mázolósegéddel, akinek elfogatására minden intézkedés megtörtént.
Egy nyolcvanhárom éves gazda borzalmas öngyilhossága
Kéttel átvágta torkát it meghalt Nagjkantzaa, Január ÍJ ho^y öngyilkos lösz.
A közali Kiskomárom községben boizalmai öngyilkosság lörténlJanuár 12-lkén.
Nagy János 83 éves gazdálkodó ugylátszik megunta az aggsággal járó tíhelellenséget és elhatározta.
Már kél Ízben felakasztotta magát, de mind a kétszer idejében észre vették és levágták a kötélről.
M\'Után állhatatosan hangoztatta, hogy nem taiz le végzetes szándékáról, családja fokozott figyelemmel
ügyeli az öregre. Minden lépéséi számon tartottak, de amint látizlk, mégsem tudták megakadályozni, hogy ne hajtsa végre az öngyilkosságot Január 12-ikén délelőtt az ör<g lövid időre egyedül maradt a lakásban. Ezt az idői használta fel, hogy teltét végrehajtsa.
Az élesre fent konyhakéisel elvágta
nyakát. Hozzátartozói vérbe fagyva találtak rá Dr. Láng Sándor kls-komáromi körorvos részesítette tiső-scgélyben az idős gazdát, de már nem tehetett megmenteni az éleinek.
A nagykanizsai ügyészség kiadta a temeté i engedélyt.
EmléksztstA
Január It. A Kongregáció teája 5 érakor
a Koronában. Januir 17 Keresztény jótékony Nótgyltl
teája 9 órakor a Uentrátbau Január 18 Sakk-Kör körgyliiáae (él t
órakor a Koronában Január 19. A szlmjonlkus xtntkar Aa ar Irodalmi Kör Vtgyeskarónok hangversenye (I órakor a színházban. Január 25. Ai tzr. Nótgyltl kultur-dél-utánja.
Az OMKP. előadó gyüléas tál B-kor a városházán. Január 31. Ktrtszténv /ótékony Nótgyltl
taája 9 órakor a Koronában. Pebruár I. Iparosból a Polgárt Egyletben. Február 7. Szanatórtum-fika[k a Polgári
Egyletben. Február 14 A Szrnt Ilona Leónykiub táne-
eslólye a Koronában. Február 16. \\ Keresztény Jótékony Nótgyltt álarcos ostélye. Fabruár 23 Az tzr Nótgyltl purlm-ea tátye.
simli Ul axrrzllnk. Ion a varomban.
marad-
Férfi ing vásárunkat
TAjAlsoztató iraki
Fehér, puplin elővel........2 80,
Fehér, szines elflvel.......2 80
Drapp, szines elővel.......2 95
Fehér, puplin elővel.......4 20
Fehér, szines puplin elővel.....4 20
Drapp puplin elővel.......4 35
I" fehér, puplin elővel ......4 90
I" fehéi, szines puplin elővel .... 490
I" fehér, puplin elővel...... . 610
I" fehér, szines puplin elővel . , . .6 10
I* drapp, puplin elővel......6\'35
I* divat sefier.........6 60
l« Oxford...........7 60
I" fehér és szines puplin .....9 80
I" fehér pique és damast, redős elővel . 7-35
I" frakk ing dupla kézelővel .... 830
Hálóing....... 3-40—6 35 770
folyó hó 20-ig
a nagy kereslet miatt meghosszabbítottuk.
Ilyen olcsón
jó férfi inget
soha nem vásárolhat
Perlsz és beck
férfi- és női divatáruháza a „HATTYÚHOZ" Erzsébet-tér I., Központ
szállóval szembsn.
Menyasszonyi koszorúk és fátyolok nagy választékban.
1931. január 14.
NAPI HIRIK
NAPIREND Január 14, ntrda
Hóm. katolikus: Hllár. Protealáns: Bálint Izraelita: I ibeth hó 35. a
Városi Színház. .Haltang", drámai tOftánel (hsngoall nl). .Miki" (hangoa trükkfilm). .Aufstlbatylr", burlaitk
QyóniZMtárl áJJelt azolgálat: I. hó végiig a „Sialvator" gyógysaerlát Erasébct-tér 21.
üőafflrdő nyitva reggel 9 órától Mis • Aráig (b*HÓ, aaerda, pérlek délután, kadden egísi nsp nóknek). Tal.: 2-13.
— A polgármester kapoiváron.
Dr. Krdtky l»lván polgármester tegnap hivatalos ügyben Kaposváron tartózkodott.
— Áthelyezés. Az alispán dr. Forintos László szolgabírót a nagykanizsai szolgablróságlól aljegyzői minőségben az alispáni hivatalhoz Zalaegerszegre helyezte át.
— Járást tisztiértekezlet. Január hó 17-én a főszolgablróiágon dr. Ijwbhaimcr Alán főszolgabíró elnöklete alatt a járás jegyzői tlizli\'rle-kezletet tartanak.
— Halálozás. Su\'yoa csapás érte Polónyl Györgyöt, a nagykanizsai polgári leányiskola Igazgatóját. Fia, Polónyl Oyurlka, a reálgimnázium
V. osztályának tanulója keddre virradó éjszaka, éleiének 14 évében elhunyt. A temetés ma, szerdin délután 3 órakor lesz a róm. kalh temető halottasházából. A mélyen sújtott szOlők iránt városszerte őszinte részvét nyilvánul meg.
— Hangosfilm a moziban.
— A közkórház költségvetését ■ minisztérium jóváhagyta. Mint megirluk, a nagykanizsai Horthy Miklós közkóiház 1931. évi költségvetését a vármegye felterjesztene a népjóléti miniszterhez. Tegnap érkezett meg a város polgármeslcl hiva tálához a népjóléti minisztérium ér-tesllése, amely szerint a mlniszler változatlanul jóváhagyta a kórház lolyó évi költségvetéséi. A segélyezési keret, a havi 13.000 pengő továbbra Is .megmarad
— Postai htr. A pécal postaigazgatóság a pacait járáshoz tartozó (Ingja-kabfa-puaztát február elsejétől postai kézbealtéa szempontjából n dtóskált postahivataltól az értekeltaóg kérőimére a felaőrajkl postahivatal kerületébe osztotta be.
" Anna May Wong hangosfilm a moziban.
— Az Úrasszonyok és Urte-ányok Mária Kongregációja tagjait (elkérem, hogy f. hó 14 én, szerdán délután 5 órakor a Korona-éttermében lánccal egybekötve lar-ttndó leadélutánon hozzátartozóikkal és vendégeikkel együtt minél nagyobb számban megjelenni szíveskedjenek. Praeses.
A Szent I nn« l.eányklub hlrel. A toaeatélyén kisorsolt gyönyörű magyarbabát Kadn/il Ida nyerte meg a 32. aorst. It. Jeggyel. A kézlmunkakti-tyát periig a 8. aorsz. K, Jelzési! Jegy tulajdonosit a Mtuzlóaházban bármikor átveheti. — A vezetőség értesíti n tn-
Sríkat, hogy a szorítni énekóra, tekln-rttel a Márta Kongregáció teadólulán-Jára, csütörtökön délután 0 órakor Iwz.
ZALAI KÖZLÖNY
2 ingyen napi
Januári fehér árusításunk során két ingyennapot iktatunk be. Aki e napokon saját készítésű vásznainkból vásárol, annak a már kifizetett vételárat visszafizetjük. A Zalai Közlöny február hó 3-iki számában fogjuk közölni a nyertes napokat.
Törvényileg védett SCHÜTZ minőségek i
Dálzalai vászon mélcre.............P
P P P P
1-80 i-ao
l-SO 1-80
Zalagyftngya, középszálu minden fehérneműnek alkalmas Klrélyvéazon erősszálu, alsóruhára, csclédfehérncmüie . Hablaény, lömött, jó minőség, ágyneműre, fehérnemű e . Hajnalka, lenvászonszeiU kikészítés, finomabb fehérneműre ScIiQtz-llliaooo, cégünk büszkesége, fehér él vékonyszálú
finomabb fehérneműre.............P 2- —
Sohüta-Creton, kiválasztott fonálból, ágyneműnek és
Iliiméire kivá óan alkalmas 80 cm. széles .....P 2- —
90 . . .....P 2-20
Paptantapadö, a Schütz-Crelonnak megfelelő paplanhuzat,
egész szélességű ..............P 4-80
Exlra prima Takáoa-lepadó dupla széles, legerősebb
szálú nlsólcpedö vászon............P 3-BO
Sohütz-Madapolén, 90 cm. széles, klasszikus selyemfényű mely sokkal tartósabb, mint a baliszlsiffon, a legfinomabb
fehérneműre és ágyneműre...........P 2-80
Luxór paptantapadö, a Schülz-Madapolanhoz hasonló
duplaszéles legfinomabb áru...........P 7- —
Selyemdamaszt méteráru vánKos éa dunnaaxéleaaégben
Damaszt törülköző 50X110 . . . .
Damaszt szalvéta 60X60 .....
Damaszt abrosz komplett 6 személyes Damaszt abrosz „ 9 „ Damaszt abrosz „ 12 „
P *-50 P 1-20 P 7-50 P lO- -P 14-
— Nőegylet! te». A Keresztény Jótékony Nőcgylelnek csak két teája lesz az idei télen. Az első január 17-én, szombaton este 9 órakor, a Cenlrálban. A tagokat és azok vendégelt minél nagyobb izámban ezulon hívja meg és szeretettel várja az Elnökség.
— Szőnyeget mérsékelt áron vásárolhat Slnger divatáiuházban.
— Segéd jegyzőválasztás. Oi-lambok községben |anulr 29-án segédjcgyzóválasztái leiz. A főszol-gabiróság által meghirdetett pályázatra január 28-iki határidővel lehet benyújtani pályázatokat.
„Haltang" hangosfilm a moziban.
— Munkaalkalom. A murake-reszluri erdökllermeléi a légrádl erdőben u|ra nagy lendülettel megindult. Az erdökllermeléi vezetősége most arról értesítette Zslamegye aliipánját, hogy ölfavágókal korldllan számban alkalmaznak. Az alispán ennek alapján (elhívja a munkaköre-sókét, hogy a helyszínen, a légrádi erdőnél jelentkezzenek.
ASINGER,VARRÓGÉPEK
AcLEOtJOBBAK !
— Köszönet. A Keresztény Jótékony Nőegylet ezúton mond köszönetet vl\'éz Falka Ferenc ezredes, állomásparancsnoknak, aki a karácsonyi ünnepek alkalmával a Nőegylet szegényei közül 30 gyermeket megvendégelt a laktanyában Elnökség.
—= 80 tagu zenekar a Haltang hangosfilmben.
— Sakk hlr. A nagykanlziai Maróczy Sakk Kör visárnap délután fél 4 órakor közgyüléil larl.
=«= Mik! hangos trükkfilm a moziban.
— Kitalált rablótámadás, jelentettük volt, hogy Szilveszter éjszakáján a somogymegyel U/várfalva községben útonállók támadlák meg Stelner Adoll kaposvári lókerrikr-döl, akli alapoian helybenhagylak. A nagybajomi csendőrség szünet nélkül nyomozott ebben az ügyben él több cigányt is gyanúba vettek, aionban nem sikerüli a tettlegességei r. juk bizonyítani. Mosl váratlan fordulat történt ebben az ügyben. — Minden kétséget kizárólag megállapították a csendőrök, hoüy a rablótámadás csak mese. Maga Steiner is bevallotta ezt, bár hosszasan álll-lotla, hogy három ember lámadia m^g él teperle le. Hogy mi voll a rablótámadás meséjével a célja, nem tudni.
Aszfaltbetyár a moziban.
Tltulescu lemond
London, Január 12 (Éjszakai rádiójelenlés) Állítólag Tilulescu és Mironescu közöli nézeteltérés lámsdt, amelyből kifolyólag lemond a köveliégről és visszautazik Bukarestbe, ahol egyetemi lanári állási foglalna el.
/tmlt Ití axerxlfnk, maraJ-fon a vdrosíMtn.
ZALAI KÖZLÖNY
1931. január 14.
A kartelltörvény
csak * visszaéléseket akarja leheletlenné tenni — A karttllja-vaslat vitája a bizottsági ülésen
Budapeat, január 13 A képviselőház egyesitelt bizottságai ma délelőtt folytatták a kar-telllörvényjavaslat általános vitáját Plalhy Oyörgy elnöklete alatt. Az ülésen a kormány részéről Zsitvay Tibor igazságügyminiszter és Bud János kereskedelemügyi miniszter vettek részt.
Marschatl Ferenc rámutatott arra, hogy milyen előzmények után került ide a javaslat. A mezőgazdaság az a foglalkozási ág, amely fokozott mértékben érzi meg a kartellek tulkapásalt. A mezőgazdaság fogyasztóképességének csökkenése következtében azonban a kartellt megteremtő ipar is válságos hciyzelbe jutott. Az ipar számára is hátránnyal Járt tehát az, hogy a kartellkérdésl nem szabá lyozlák idejében. Az iparnak is mindent meg kell tennie, hogy a mezőgazdaság Is újra fogyasztóképes legyen. A mezőgazdaság soha nem képviselte azt az álláspontot, hogy a kartelleket meg kell szüntetni, mert ez közgazdasági abszurdum volna. Elmélelileg elfogadható az a tétel, hogy a kartellek az olcsóbb éi jobb termelési mozdiiják elő, a gyakorlatban azonban, a kartell önálló lesz és mono-poliszlikus törekvései a köz rovására jelentkeznek. Az Ilyen kartellekkel szemben állami beavatkozásra van szükség.
Bíró Pál rámutatott arra, hogy a lörvénylervezelnek
az agrárkrízis adta meg az aktualitást. Ezzel kapcsolatban erősödött nteg az a politikai agitáció, antely az ország súlyos helyzetéért többé-kevésbbé az ipart okolj), Ugy. Iál|a, hogy a javaslat ideális célki ü.éte
az árak letörése. Veszedelmesnek tartja ennek a gondolatnak az előtérbe való helyezését. Az iparellenes hangulatnak nagy veszélyei vannak, azért sajnálja, hogy e hangulat kialakulásával egyellen tényező sem szállt szembe kellőleg.
Schandl Károly Biró Pállal szemben hangoztatta, hogy a javaslatot nem szabad ugy tekinteni, mintha azzal a magyar ipar ellen kívánnának hangulatot kelleni. A mezőgazdaság mindig készségesen állt az ipar-pártolás mellé. A javaslat nem akarja a kartelleket letörni, hiszen szervezkedésre minden termelési ágnak joga van, csupán a visszaéléseket akarja lehelellenné tenni.
Nagy Emil a kormány részéről igen helyes lépésnek tartja a javaslat benyújtását, amit nagyrészt az tesz szükségessé, hogy maguk az ipail körök elmulasztották a szükséges lépéseket önként meglenni.
Budapeat, január 13 (Éjszakai rádiójelentés) A bizottság délutáni ülésén üaál Jenő azl
mondja, ha jogosultsága van a kar-telinek, akkor jogosultsága van a kartell ellenlábasának is. Lakatos Oyula aggályosnak larlja azl az intézkedést, amely a szerződések bemutatására kötelez. Herceg Béla különösen szükségesnek tartja a javaslatot. Rassay Károly nem hiszi, hogy a javaslat változtatna a dolgokon. Erdélyi Aladár árcsökkenést vár a törvénytől. A bizottság holnap délelőtt folytatja ülésé\'.
Letartóztatták a gázoló orvosi
Budapeat, Január 13 A főkapitányságon ma gondatlanságból okozoll emberölés miatt előzetes letartóztatásba helyezték Guh-rauer Miksa főorvos\', aki autó|ával az Üifői-uton hjlálrugázolla a kerékpáron haladó Nagy Bélát. A főorvost már ál is kisérték az ügyészség fogházába.
KÖZGAZDASAG
Miért szükséges a műtrágyázás ?
Irta- SZANYI ISTV
A növények fejlődésükhöz és növekedésükhöz szükséges anyagok nagy részéi gyökereik állal a talajból szerzik, a termőföldből veszik fel. Az aratás, a szüretelés, gyümölcsszedés, burgonya- és répaszedés állal a lalajról távolítunk el anyagokat. Öröm a jó termés, de talán csak kevés gazdának jut eszébe, hogy minden zsák gabonával, minden szekér répával és szénával, minden hotdó borral, minden kosár gyümölccsel, kocsiderék zöldséggel és káposztával stb. a termőtalaj válik szegényebbé. A gazdaságban feletetett gabona és takarmány ásványi anyagainak egy része az islállótrá-gyával visszakerül a földbe. Az eladóit termények tápanyagai azonban elveszlek a termőlöldre nézve.
Az egyes növények a talajból kis mennyiségű ásványi anyagot vesznek fel. Mégis évről-évre igen jelentős az az anyagveszteség, ami a növényzet által a talajból kivonódik. Vizsgálatok és számítások szerint egy katasztrális holdról átlagosan a gabonafélék 119 kg., a hüvelyesek 130 kg., a burgonya 153 kg., a cukorrépa 211 kg., a rétiszéna 193 kg. ásványi anyagot távolit el. Ezzel szemben a talaj tápanyagainak képződése, az elmállás elég lassú folyamat. Legalább is nem nem oly gyors, hogy az állandó és rendszeres növénytermelés által a talajból kivont tápsókat pótolni tudná. Ezért minden föld, szántó, rét, legelő, szőlő stb., amelyről csak eltávolítják a termeivényeket, de a tápsókat nem pótolják, előbb-utóbb kimerül, elerőtlenedik és olyan Ie6z, mint a kiaknázott bánya.
Csak a bibliai szegény asszony olajos korsója volt kifogyhatatlan. A legjobb föld sem kimeríthetetlen kincses bánya. Bizony elgyengül és
\\N kir. fövegyéaz.
csökkenő termések után sokszor a bevetett magot is alig adja vis.za. Épen ezért a földdel törődni kell. Jó megmunkálással, alapos talajmivelés-sel, tervszerű és elegendő trágyázással, valamint talajjavítással a termő-erőt fenn kell tartani.
Valamikor, réges-régen, sok ezer évvel ezelőtt nem voltak ilyen gondjai a gazdának. Csak vetett és arató 1, a többit a jó Istenre bizta. Ma már nem ez a helyzet. Az évezredes és állandó növénytermelés folytán fogyóban vannak azok az oldható lápsók a talajból, amelyek a növényzet fejlődéséhez elengedhetetlenül szükségesek. A növény állal fel nem vehető, nem oldódó tápanyag bőven van a talajban. Ezek oldódása, el-mállása azonban nagyon lassú. Igy feltétlenül pótolni kell az elveit, a kivont anyagokat, azoknak legalább egy részét vissza kell adni a földnek. E póMást végzi a trágya.
Azt mondhatná valaki: sok az állatom, az összes islállólrágyát kihordom a szántóföldre. Hát ez nem elég? Blzcny nem. Ugyanis 100 má zsa istállótrágyában csak mintegy 130—150 kg. ásványi tápanyag van, amiből 50 kg. nitrogén, 26 kg. foszforsav és 60 kg. a káli. Csak isiállótrágyával tehát a növények által kivont ásványi anyagokat pótolni nem tudjuk. Hol van még a löbbtermelés ? Ml pedig csak ugy lesz a mezőgazdálkodás jövedelmező, ha ugyanazon a területen ugyanazon erővel többet és jobbat tudunk termelni. Növelni kell tehát feltétlenül a talaj tápsóil, erősíteni, lermöképesebbé tenni a talajt, akkor szaporodik majd a keresztek, szénás kazlak, burgonyával leli zsákok száma és nagyobb lesz jövedelmünk, hasznunk is.
Másiészt az Mállólrágya mennyiségét nem áll módunkban növelni.
Saékely Vilmos buiorielepe
NagyKantscsa,
HoriOry Mtkl6»-ut
Bútorvásárlásnál ugyanazon kedvezményt adja, mit bárki más.
Saját kárpitosműhely.
Január 14., azarda Január 15., oafltBrtdk
Anna May Wong
minden eddigit feWImulóselMO flangoa -filmbeli alakítását mutatja be Címe:
Haltaiig
Izgalmas lebilincseli, ragyogó kiállítású drámai történél S Jelv. — A kisíró zenét JoQn Reynders 80 laau zenekara szolgáltatta.
Aszfaltbetyár
Falrengeti burleszk vígjáték 2 /elv Budapesten már oly népszerű
Miki hangos trükkfilm
Nem tarthatunk lovat, szarvasmarhát stb. egy bizonyos számnál többet, meit nem tudunk elegendő eleséget termelni. A vásárolt takarmány pedig nagyon megdrágítja a gazdálkodási. Igy más módon keli segíteni magunkon. Másként kell elérnünk azt, hojy termésünk nagyobbodjék. Műtrágyát kell használnunk.
Műtrágya minden oly gyári ulon előállított termé8növelő anyag, amelyben Igen tömény, koncentrált állapotban van a növényi tápsó. Mig ugyanis 100 mázsa istállótrágyában csak 26 kg. a foszforsav, addig 100 mázsa szupetfoszfát 1800 kg. fomforsavat tartalmaz. Tehát egy ét fél mám szuperfoszfáttal ugyanazt a foszforsavmennyiséget adhatjuk vissza a talajnak, mint 80-100 mm. istállótrágyával. Mrg kell azonban jegyezni, hogy a mülrágy ik az Islállólrágyát nem pótolják. Az istállótrégya ugyanis lazítja, porhanyóvá kszi a talajt, humuszképzö anyagokat visz abba bele és annak tulajdonságait javitja. A műtrágyák kiegészítik, növelik az istállótrágya hatását, nagyban gya-rapi ják a talaj tápanyagait. Azonkívül Istállótragya nem kerül minden évben az egész bltlokra, minden lábiára. A terméuel azonban minden évben kivonunk a talajból bizonyos mennyiségű tápsót. Miután műtrágyát évenként van módunkban kiszórni a szántóra, pótolhatjuk az elhasznált ásványi anyagokat éa Igy növelhetjük a várható termés nagyságát. Azonkívül tudjuk azt, hogy bizonyos növények, mely műtrágyákat igényelnek különösen és melyeket hálálnak meg dus terméssel.
A műtrágya hatásának és alkalmazásának fontossága azonkívül abban áll, hogy azokat a tápsókat adhatjuk vissza a talajnak és olyan mennyiségben, amelyek abból hiányoznak, vagy kis mértékben vannak meg. Végül olyan műtrágyákat használhatunk, amelyekre a termesztendő növényeknek különösen szükségük van.
Műtrágyát tehát azért szükséges használni, hogy löbb és |obb minőségű legyen termésünk és Igy nagyobbodjék hasznunk, jövedelmünk.
1931. január 14.
ZALAI KÖZLÖNY
Ha savanyu a bora, vetyiUe
REGEDEI
vízzel, mely a legsavanyubb bort ls kelleniM Itallá varázsolja.
Kapható mindenütt!
Főraktár:
in ir igprn,
Király-utca 21.
T. .<«\', it*
A földhözjultatottak tömegesen mondanak le a földekről
Még a leszállított vételárat sem tudják megfizetni
Nagykanizsa, január 13 Nagyon izomoru és a mai gaz-doségl helyzetet jellemző jelen»égel tapasztal az u\'óbhl hónapokban a váro-híza Illetékes Ugyoszlálya. — Azelő.t csak szóiványosan mon-dollsk le a fö!dhöz|u\'liloltak a részükre kiosztott földekről, mlg mo3l lőmegeien érkeznek a lemondások, l\'ileg a hercegi uradalomtól megváltott él a Principális menlén egészen a bajctai halárig (a két árok közöli) eilerü\'ő rétekről. A\'földhöz-jullalollaknak ugyanis még az OKB által leszállított vételár is magas, azt sem ludják megfizetni. A le-mondoM területek legközelebb újra kioszlásra kcrüln k, amint a hitelesíted műszaki nunk.\'k, \'érképek és jegyzőkönyv.k N igykanizs-^ra megérkeznek.
RddWtt^
Sasabó György uaaió
tahoralorlumátnin /-Vul 3. uitmr
XirlcU urát
ven, 20 251/1, Loadoa 25-C41/!, l«wyor. 51(130 sniwl 7198, Miien. 27021/s, Madrid 53 70, Am.teidim 207 78 Betlic 122/7. Wien 72 » . SolU S*73»/l, Pri • l>29, Var* S? 85, Budapest •O-IH/i "«l«rád 9 ■ 2«íta Hukare.t i(6\'/l
Tsnaéaytáiiá*
Buia Iszv. —flll., dl. — flll. is a rozs 30 flll. emelkedett. Biua tlMUV. 77-ei 13 75- 1405. 7«-at
13 90 14 20, 79-t. 14 10 14 60, 80-ai
14 15-1475, dunái.t 77-íl 1365 -13 75 18-u 13 8) 1390, 79-ea 1400-14 10. 80-aa 1405 14 15, R jii 9 95| -■ 10rS tik. árpei 1350 1400, Klrárps 1600 18 00 sab 19 50 .975, lengeti tl. 1330 1340. dunántúli 1220 -i2 50, repce 25 50-26 00, korpj 9 75 9 85
i bidijeiti tőzsde devty.a-jofffséJB
DEVIZÁK
AmsL Í30 00 23070 Belgrád 10-10 10-13 Barna 115 87-1:62\' BrUnasel 79 65 79 90 Bukarut S-J8■> 40 Korenh.152 70 IÍ3 10 Lor.don 27- 4 7 82 Madrid 58 40 61 40 Ml\'lno 2- 89 29 99 Nrvzyor 57140 7300 Osxlc 151-75-153 15 Piti. 22-41-22 48 Prága tt. 92-16 07 Sxórts 4-I2-I-6 ütockh. 112 90-1)3-30 Varsó 64 02-64 22 Wien 80-32-8C 57 Zürich 110-68 110 98
VALUTAK | Aaacl 1. 27-70-27-85 Belga It 7960 80 00 1 Csen k. 1(1-85-16 97 Dán k, 162-Ö0-15I 20 Dinár 10-02-10*10 Dollár 569 00-Í.72 00 francia t. 27-45 2/ 75 Hol!. 229-70 2.-0 70 Lengyel 63-80-64 20 Leu 3-36 j-to
Uvi 4)2-4-18 Lila X 80-30-10 Márka 135 70-136 30 Norvég 152-75-153 35 Petela —— Schlll. 80 30 80 70 Svájci t. 110*50 HOC Svédk. 152-90-163-50
TŐZSDE
A mai tőzsdén nyitáskor tekintélyes vé eli megbízásuk étkezlek, a melyek élénkségei idézlek elő. Később a vételi megbizésok csak meny nyiségben érkeztek a piacia, minek köveikezlében az árnivó tovább nem fej ődötl. Az irányzat tartott maradt és csupán berini je\'cntésekre szenveded egy-kél érlék visszaélést. — Fixkam lozásu pipirok piaca llzlel-leien. Valutapiacon a forgalom minimális, az áifolyamok nagyjában változatlanok.
SertéSTÚaár
Kslliajtáa 1397, e l.\'allan 757. Is -lírdl 18-1-20, niedell 1-15 116 i:>dei köaép 1-10—1-13, ki nnyll 100-118 l-s lenúfl Oreg 108-110, ll-od renítl Oie •00-1 C4 angol iu:dfl I 00 1-15, cialo in \'ágyban l-2J- 124. zair 1-42 148. nu 1 6r.—1-70. lul\' nnáa lélt-erté. 140 1-10.
tWJa: Whilal ét Urüiíé YílliJát, Szrfuiír a.
P»Wöz H-dó: Z«l»l Kárnlf.
II \' \'..Z«
AI-PÓHTBDETÉSEK
Ai aptónmit leié. uija 10 H\' lg 00 f II*\'-, Minden további szó díj- B ft I. Vasát (a ünnepnap 10 S\'Oig B0 Miár, niíndea Hvábbl szó dt|- 8 fii*. S/rtdán és pénteken 10 hxólg 80 flilar, minden It-vá1 b| szó dija 6 flll. Dmaaó a minden v» \'a-gaob hctliból álló azó kél arón.k s/.1 !■ Lalik. Ál.á,t 1 ezcíCknek 5uo o engedmény,
Hlrdatáaak 5 (St) pa«sS iaat.gaa alul a fataalagas klar.aláa, saámlá.áa alkarftláas wáy.H alAra lla.tiaátl
Eladó Caengeiy-utca 18 alatt 724 G-01 telek. 5800
3, vagy 4 szobás laháat Itlrdóuohával éa megfelelő mellékhelyiség-kkel, belváros területén májúi eliejére keresek. — Cim*: Singer Dlvatáruház. 163
Prlsn, léit atiaaal nyut kapható Szabó Antal legyvettlzlelében. 184
Otoaább latt a taaaal Mu-icl él Príedenlha! csemegekereikedéaében \'/a kg (0 lillér. H3
KIIIBnl>a|á\'atu szép parkettás szoba
kiadó Nádor-utca 4. 168
ló házból való tanulá felvitetik — Hlrach és Siegó cégnél. _ 167
Béraialók legjobbak Icgo\'caóbbltt bár. bárhova Kaulmanu Manó autóvállalatánál rendelhetők. Teleion 167, vagy 571. Qaisse Nádor-u. 6. Sürgönyeim: Autótaxi. 6368
20 ftllértat kezdödöleg minden átban k.pható klcitnyben és nagyban lehét és vóröi bor Verltowilz Albert cégnél. !I5
Naponta adjon nóvendék éa hlzóállalalnak
„FUTOR44
szénsavas lakarmánymeszet. A .PUTOR" növendékállatoknál a cionlképzódést elősegíti hlaáaia,
áuííöí""tét vágy fl e r jesz tőh\'f
A .PUTOR" r.em orvosság, hanem a legilnomabban órlöti mészáótáp. amely az állslok siervezetíben Igen \' önnyen felszívódik, i amelyet az 4\'lato aio-matikui anyag.artsl .iánál lógva azlve-
sen logyaaztanak. A .PUTOR" etetése a konyhaié etetését feleslegessé lesz! A ingyhlzla ók, uradalmak, gazdaságok a ,F U TOR\'-I állandóan etetik.
Ara: I kilogrammonként 40 fillér. Zaák véldnél (I zsák 50 kg) 9 pengó, zsák á a 130 llll, vagy ziákcsere.
1 pióhadobor ára (cca \'/! kg ) 31 Iliiéi.
Kicsinyben és zsákizámra kapllaló:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrógya, termény és nSvény-
védósze-rek kcrctkedésébcn Nagykanizsán, tirzsébet-tér 10.
A bitóság melle!!. Telelőn 130
Pénaklloaáat bekebelezése minden Összegben a legelőnyösebben és leggyorsabban lolyóslttát Aoxát laitáa pétut-kölcsonközvetltó Irodájá Nagykanliaa, Horthy Mlklós-ut 2 szám. 6358
FaaUkaa hordák, ló állapotban olción eladók lapunk nyomdájábsn.
Clflnfomda du9an felizerelve legdivatosabb mintákkal. Kárpáll BOzslaél, KOI cscy-utca 15. (404
Frlaaa JanS, Eraaábat-Ur «.
Vállal minden terjedelemben vizvezelékl, egéizaégUgyl, kOzpontl (óz- él melegvlz-Iflláií berendeléseknek nercléiét, caator-názáil, lovábbá vasszerkezet! és egyéb lakatos munkákat. Talafaa S-M. 5793
Szenlgyörvyváil hegyen egy 2S holdas aatlA, azánl-i éa télból álló birtok kisebb, 1—2 holdas részlett kben la kedvcaó tizeiéit teltételekkel e\'adó. Bővebbel Ao«ál Ignác Ingatlanforgalmi Irodája, Nagykanl-zián, Horthy Miklós u. 2. 143
Parfakt ajiobataány clhelyezéll ke res, ciakls vidéken, uti családnál. Cim a kiadóban 123
Nagykanizsa legforgalmaaabb utvonalán egy Igen jó fotgaln u üalatháa (vegyet. kereskedés, pibonhü/let stb.) eselleg átu-raktárral egylllt, cialádl okokból inrgóarn elddó. Biztos ekiiszlenda Bc-vebbe! Aoaál Ignáez, pénzkölcsön él ingatl.r.l rgalmi Irodája, Nagykanlzrán, Hoithy Miklós u 7.
Fiatal, 4 potgáil! vágietl keszthelyi urlleány, vairái, kézimunkában gyakoilotl, gyermek mellé elmenne vidékre aionnal Cim a kiadóban. -I79I
Hilano aaabáa komlortoi lakás egyben, vagv két résiben auguului l-re lel adó. — Pelvllágoallásssl szolgál Zetkowltz Irods.
Plegám ul a.ánkák, fedelei ti nyitott, u| él használt kocsik cla.\'ók Bjzió JIzsel nél, N.gykantzsán
Pistát hl/Ott blrVahua kapható Singet méarárosnál. -182
Megbízható jól lóié saakácsni leb-ruár 1 is kerestetik C-engeiy u. 25, I. sm.
-181
Háromaaobáa utcai Iskás ftlrdöszo-bával, áz ósizes mellékhelyiségekkel kiadó Csengery ul 27 s. 1. etil. 178
Féanl tudó jobb teár.y kéttagú családhoz izobalcánynak február I ic felvételik Khlaludy utca 21. 160
Koaatpéna dlazkréten csak biztos helyekre kaphaló. Cini a kiade hivatalba leadandó. 1«0
fehérnemű i,hcirí3ri stoppolös, varrás
HASTKARU8Í Flóklxlota: Fö-nt 1.
Mélységes fájdalomlól lesújtva jelentjük, hogy a legjobb, legkedvesebb gyermek, szerelő unoka, leslvér és rokon,
r m
Gyurika
reálglmn. V. osztályának tanulója
f évi január hó 12-én, éjjel "/ál2 órakor, éleiének 14-ik évében, a hatol ti szentségek ájlalos felvételével, súlyos szenvedés után csendesen elszendeiül.
Drága kis halottunk földi maradványait f. é. január hó 14 én d. u. 3 órakor fogjuk a róni. kalh. anyaszentegyház szertartásai szerint a temető halottasházából örök nyugalomra helyezni.
Az engesztelő szenlmisc-áldozat folyó évi január hó 15-én dé\'előtl 9 órakor lesz.
■áh* honoljon drága porai falattl
Polónyl Györjzy Polónylné Obetkó Sarolta szülei.
Özv. Obetká UJosné szül. Mezey Etelka
nagyanyja.
Polónyl Sárlka nővére
Ha Jó
Gramofoolemez kölcsönzés!
RADIOT
akar,
forduljon bizalommal
SZABÓ ANTAL
fegyver, lőszer és sportárunagykereskedés
rádió és gramofon osztályához
ZALAI KÖZLÖNY
1930. január U.
MEGJELENT
Dr. Bsrnyó Józsal
összeílliiásában a
Társadalombiztosítási
TÖRVÉNYKÖNYV
A 490 oldal terjedelmű vsaVos kOlet nigy hiány) póiló munka és tel|es egészében lartalmazsa at Orrgsfg. rokkan -■ág, özvegvtég é» árvaiáí esetére vsl" kötelező blztoaltátról (1928 évi XL. U) továbbá a betegségi ét balneti bialo sllááról szóló (l«7 évi XXI. t.-c) törvényt teltet ilOveggel éa a vonalkozó 1930 áprllll haváig meg|elent klegé .illó éa módot lló rendeleteket, valamint ái Oraaágoa Társad.lomblslotlló Intézet etiO atapuabátyát.
Ara B pengfi.
Kaphat* lapunk kiadóhivatalé-ban éa Baa* lálaiáaaátp Balthjánr-istoa I. aaáio alatt
A letenyel klr. lárátblrótáf, mint telekkönyvi hatóságtól.
704f/tk. 1930 la.
Inirfel UrietBür-klvnat.
Dr Rosenthall Jenő végrehajtatónak Bódli Oáborné az Kovács Julianna végrehaftlat szenvedd ellen Indtlo\'t végreliajtáit ügyé ben a telekkönyvi hatótág aa u|<bb árveréal SÍZ P ISIIM tókekOveleléi éa járulékai b<ha|ttaa végett a letenyel klr. lá\'átblró-aág leiU\'e\'én levő, Putttamaffvirod kotiég-ben tekvó 11 puiztamagyarodl 1081. szIJW-ben lelvatt 43\'. hrsz. Csádé a KlHsS hegyen végrehajtást szenvedett nevén álló Ingatlanra l\'CO P kikiáltási árban elrendelte.
Aiárveréal 1931. ávl Január hó 20. napján d. e. t2 órakor Pu*stamagyarod kOz-aéghizánál Ingták megtartani
Az á-veréa alá krrllló Ingatlan a klklát láat ár kétharmadánál alacsonyabb áron nem adható el.
Ai átveretni riándékozók koleletak bánatpénzül a kikiáltást ár IOofc-ál készpéni ben. vsgy sz 188L LX. I.-C. 42. J ábtn meg határozott árfolyammal számított óvadékképes értékpapírban a kiküldöttnél lelannt, vsgy s bánalpénznek elólegea bitói letétba helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átodnt ét as árverési UltéUla-ket aláírni |I8«I:LX. t.-c. 147.. 150., 170. M. 1908:XI.. t.-c 21 4).
Ai. aki ai Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretei tett. ha tobbát ígérni senki sem tkar, köteles nyombtn s kikiáltási át százaléka szerint megállapított bánatpénzt as állata ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (I908:XÜ. 25. f).
Lelenyén, 1930. évi dacember hó 18 napján
Dr. Illlzelberger s. k klr |biró.
A kiadmány hiteléül: Balaasa Sándor a. k.
IZS itltkkOajrtvtatlS.
Linóleum, futóez&nyea, Ooouaz aaAnyagi utltakará, l*a\'áré»atta, lábtSrlAk
gyári leraksta
HIRSCH ÉS SZEQŐ cégnél.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
412/1931.
Tárgy: A Hunyadl-u. 16. »z ház ban,,megürült lakás bérbeadása.
Árverési hirdetmény.
A Hunyadi-ti. 16. sz. házban f. évi május hó 1-én megürülő 3 szoba, konyha és mellékhelyiségekből álló lakást f. hó 15. napjának d. e. 10 órájakor a v. gazdasági hivatalban tartandó nyilvános árverésen bérbeadom.
Bővebb felvilágosítást a v. gazdasági hivatal ad. Nagykanizsa, 1931. január 9.
Polgármester.
Üzletház bérbeadás
Hahót (Zatsmefye) n.gykozaégben 00 év óta lennálló, Jámana alti
fűszer- és wíjKteiirtííÉJ
teljes üzleti berendezéssel, ntgv raktá rákkal, ázép 2 szobái lakással bérbaadó Továbbá kertuk egy nagy oaaláda vlnoallárt szólóim migutu .kálására Ugyanott egy Czspha hottzu aonaara aladé. — Bóvebb f.tvtlágoiiláit ad :
QrOnfeld Adolf
Nagfkanlaaa, ■aayar-utoa II.


%%
^ bRZUASMiÜS. % OLCSÓ
Nagykanizsa megyei város adóhivatalától.
98/1931. szám.
Tárgy: Az alkalmazottak külön adójára vonatkozó rendelkezések közzététele.
Hirdetmény.
Közzélesszük, hogy a nagyméltóságú m. kir. Pénzügyminiszter ur 1930. évi 161.000/VII. a. számú körrendelete szerint a szolgálali vagy munkabér viszonyból és a tantiémekből származó jövedelmek után, ha azok összege hetenként a 30 pengőt, illetőleg havonkint a 120 pengőt eléri, 1931. évi január hó 1-től úgynevezett külön adót is kell fizetni.
Az alkalmazottak ezen külön adója az 5. §-hoz fűzött utasítás 4-ik bekezdése értelmében a levonást követő hónap 15-ig szolgáltatandó be, tehát az alkalmazottak kereseti adójának negyedévenként való fizetésére adott összes engedélyek 1931. január hó elsejével hatályukat vesztik, ennek folytán a munkaadókat és vállalatokat a hivatal felhívja, hogy ugy az alkalmazottak kereseti adóját, mint azok rokkantellátási adóját és külön adóját is ezentúl mindenkor havonként és pedig a levonást követő hónap 15-ig illetményjegyzék kíséretében a városi adóhivatalhoz beszolgáltassák.
Végül közli még a hivatal, hogy ezen külön adóra nézve a Budapesti Közlöny 298. szá mában, vagy alulír! hivatalnál részletes felvilágosítás kapható.
Városi Adóhivatal.
Nagykanizsán, 1931. január hó 14-én.
Polal s. k.
v. számvevő
Duna-Száva-Adria Vasúttársaság (azelőtt Déli Vasul)
MENETRENDJE
lUgykinlua állomásról Induló él Hagjkanlzia állomásra érkexfi Toaafokról és továbbított kfinetlen kocsikról.
Érvénye* ■ 1930. évi azaptamber hó 15-tAI kezdve.
Iludapesi— WaKVhanlrvi
Von.l A vonal Iluoapebttó. L iNagykaru Vonal A vtttul Nagykanizsa- Budapestre
neme indul /sára érkezik iiiraa neme ról indul érkezik
\'TTé Szem. v. 21-20 1! 4-10 211 Szem. V. 035 7-45
207 Oyv. 7-;o 11-35 201 Oyv. J 6P5 10-10
212 Szem. v 6-40 13-70 213 Szem. v. 8-30 15-45
214 Szem. v. 14 10 2040 215 Szent. v. 14-25 21-10
204 Oyv. 1815 2214 203 Oyv. 17-45 21-40
Közvetlen kocsik: -II—III. oszt. kical Budapest D. V—Barcs (Pécs) kozou. II—III. i, i, .. ,■ Zaltegeraieg
. élkezó és Ml..... ., „ Pragertkolg
vonatnál I—II. oszt kocsi Budapest D. V -VentlmTglIa ., III. , . Trieste.
„ l-ll „ , Róma.
„ hálókocsi . . Vinezlt.
élkezókocsl t\'udapesl D. V -Nagykanizsa kOzOtl. Amilyen vtszony\'s u kocslkk.l a 202. sz vonat Indul, ug anolyen viszonylatú kocsikkal érkezik a 103. »z. vonat. Ugyanez áll a 204 és a 201. sz. vonatokra is.
_Nagykanizsa—Balatonsreiiteyfligy_
Nagykani- | Bslaloriszenl I !; :Ba!atonazent
rKáról Indul tgyörgyre érk , györgyröl Ind.
UJ i Vegyes If \'"1HÓ---m,-|53fT i Vegyes (|
210/912 az. vonalnál t-
2.6/312 „
202. „
202. sz
204. .,
204 „
2C4. „
201<204. ..
II
Hagykanl-zsárs érkezik
—m—
II 20 06 | 73fi Vigye" A lenti 235 és 236 sz. vonalok nak II—Itt. osztályú kocsikkal közlekednek.
Nagykanizsa—Szombathely- Ágfalva O H—Wien S. B.
Naf jks/tlzii- Szombat- \'llécsb lUcsbói SzMktt-
Ti ,61 InZul k.ljr. Srk.uk lérkezil Indul Md J.iz. Mull
•izem. \\ | 5 2. 7 11 12-10 J J Szem. v. — J irt hl \'
3IP Szem. v 7-20 10-16 2001 305 Sinautó — 748 1020
306 Szem v 1.3 40 16-20 301 Oyv. 8-20 lt\'30 13-25
302 Oyv. II.-45 18 45 2215 311 Szem. v. 1015 I4\'54 17-30
320 Sinautó 1 20-55 23 <5 — 313 Szem. v. 15 34 2104 2317
316 Szem. v 23 25 250 8 44 315 Szem. v. 20 40 1 1-30 4 15
A 315. és 316. sz. vonalok csak 1930. évi októter hó 4-lg bezárólag közlekednek.
Közvetlen kocsik:
312. sz. vonatnál tt-itt. oszt. kocsi Nagykanizsa—Wien S. B te. 312. „ „ 11-111 „ Budj \'e,t D. V.—Zalaegerszeg. 312. „ „ l-ll-III „ ,. Zagreoról, Qyékényea. Szombathely, Pozsony átmenettel Prahábs. „ Osi|ek—Wien S B „ Zigteb —Wien S. B. „ Barcs- ......
302. 302 307. 316.
, I—II—III. , l-ll-lll. , I-M III l-ll-lll
tksx)rk«iu.i-jjBarcsra! l\'ccsrt >át érkezik étkezi!
8121] Szem. v. I~T4I édV ST8 914 „ 955 I2-0U 1 14-14
902 1 Oyv. | 1146 II 15-30 1 17-34 932 Vegy.v. 18 05 H 21-35 23 56
Nagykanizsa—Barcs—Pécs
5tl Szem
931 llV.gy v. II 7-50
901 N Oyv. 1221
915 BSzem. v. 18 11
Pécsről 1 Barcsról indul | indul
75T
11-25 1435 2055
ttaokad-zsáz. SzisziV
tst
1405 16-31
23 00
A 912 sz. vcnalla_l-III oazt. kocsik Wien S B-r/>l Bircara. A 912. . . I-M- III. oszl. kocáik Budapestről Pécsre. A többi vo;alokkal luirt kö/vellen focslk ugyanazok, mtnt a Nagykanlzss-s. B viszonylat alattiak, a .102 Illet/Irg a 301 számú vonatoknál.
Nigyktnl-ziliól Ind Oyfhtny.i- 1 i. Siktdh 1 . -1 föl Indul Nipkni ni,, áik.
9 4 Ojcrsv nrl 23 23 23 55 901 1 Oyo svonnt 432 505
A 9C4 sz vonalnál I—II—III. oszl. kocsi Pr»ha-bői Szombathely, üyékényeaen át Susákra. A 901. az. vonalnál ugysr.llyen kocsi lul visszafelé.
UNagykani fzsAról ind Csaktor M«nb n\\ára érk étk 1 Martu (Isáklotnyá Int. 1 ról indul NiOktnl. ztára tfk.ilk
rtl Szem V II 202 |Qyv. || \'5 274 PSzem. V. || 13 56 204 Oyv. f 27 43 630 || mi 13 15 15 16 15-21 18-2 201 Oyv. 221 llSzem.v. 201 Oyv. 223 llszem v. 5.15 8 0"i 1 14 28 | 1610 1650] l»42 9-34 17-24 21-14
Budapest viszonylat zlatliak.
A 221 , 222., 223, 221. tzimu vonatok tözvellen vonalok Nagykanizsa-Marburg (Mntlbor glk ) ko.oil.
Nagykanizsaiak találkozóhelye az <"*
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmanlozky-utoa 8.
Nyug.ili pályaudvar melleit. Telefon : (Interurbán) 202-43, 294—34. - SflrgOnycím: HOTELIST. Minden modern kényelemmel berendezett elsőrangú családi szálloda. Minden szobában közponli flltés, hideg, meleg folyóvíz és telefon. Lift. Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászlcrem. A keleti pályaudvartól közvetlen villamososszekötlelés 2-es és 46-os kocsikkal.
Nyomatott a Délialai Nyomd« és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Peletfts (tzletvezeti • Zalai Károly.)
71. évfolyam II. szám
Nagykanizsa, 1931 Január 15 csütörtök
Ara 14 HUér
ZALAI KOZLOHT
gjerteuKtatg: MpMl Swrir-ot X, 4««1 Fóul 5.
KUdóhlvaUI: ríut S. uim. Keszthelyi ftókkUóóMvst.1: KoMutti-ntc. 33.
POLITIKAI NAPILAP
Felelői szerkesztő: Barbarlta Lajos
EMUetM áis : inUn I pca«A M BU> T.l.fni. * / SaerttsikS^j 431. uta, (éjid Jl) l eieron. y 7S Keutbetyl tlük ZJ
Bethlen a „Sem az országnak, sem a kormánynak nem órdeke siettetni a választást"
A .közéleti tisztaság" nem érdem, hanem kötelesség .Aki fél a felelősségtől, nyugodtan távozzék, ne támogassa a kormányt"
A kartell-Javaelatot vita nélkUI elfogadták az egyaégeapArt értekezletén
Budapest, Január 14 (Éjszakai rádlójelenlés) Az egysé-gespárt ma e«te tartotta ezidén az ellő értekezletéi, amikor la a párt bizalmáról és ragaszkodásáról biztosította a miniszterelnököt. Bessenyei Zénó beszédében rámutatott Bethlen István gróf érdemeire a nemzet talpra-állltása körül, amely érdemek legszebb elismerése a közvélemény részéről a tóvárosi választások ered ménye, amibe pedig csak félkézzel nyúlt bele az egységespárt.
Bethlen látván gr&f válaszában hangsúlyozta, hogy a politikai újév választások árnyékát veti előre, ámbár mindenki tudja, hogy
sem az országnak, sem a kormánynak nem érdeke, hogy siettesse a választást, mert az a gazdasági krízis kOzepén sötétbe ugrást Jelent. Legyen tehát óvatos a társadalom. Elsősorban is a kisgazdákhoz fordulok, mini amely réteghez a legszélsőbb jobb ét a legszélsőbb bil-oktalról is leginkább igyekeznek
közelférkőzni azok, akik érvényesülni akarnak.
— Becsülettel álltam — folytatta a miniszterelnök — a kézfogást, amit 10 éve kötöttem Nagyatádi Szabó Istvánnal. Lássa be a kisgazda-tár-sadalom, hogy erőt jelent számára, ha képviselete van a kormányban és ekörül tömörülhet, mert különben szétbomllk a kisgazdák tábora.
— Ezekben a mai Időkben
ne hirdessen senki klshitü-séget 1
A nemzeti céljainkban lemondást hirdetni nem fér össze a revizió gondolatával.
— U|abban
mindenki a közéleti tisztaságról szónokol, holott ez
Igazán nem lehet ugródeszka egyesek számára.
Egy morális gondolkodása nemzet semmire sem értékeli azokat, akik igy akarják magukat előtérbe tolni. Meri a közéleti tisztaság mindenkinek egyformán kötelessége. Nem lelt eddig sem és nem tesz ezután sem lépésekel, hogy a bűnöket eltussolja.
Aki tud valamit, hozza illetékesek tudomására, a bűnösök mindenkor elveszik mélló jutalmukat, de tiltakozik az ellen, hogy a nemzet becsületét, a kormány és tisztességes tisztviselők becsületét sárba rántsák és azt a hitet terjesszék el, hogy nálunk rolhadlak a közállapotok.
— Tel|ei felelősséggel megy tovább az utón a kormány. Aki fél a felelősségben való osztozástól, távozzék nyugodtan és ne támogassa a kormányt. A párt szórja kl magából az ingadozókat, mert
nem Ide valók, Bklk az ellenzékkel kokettálnak.
A miniszterelnök tetszéssel foga dofl beszéde után a párl a kartell-javaslatot tárgyalta.
A faartell-javaalatot
Csák Károly előadó Ismerteltf. A pártértekezlet a javaslatol általánosságban és részleteiben is hozzászólás nélkUI elfogadta.
Ezzel az ülés véget ért. Utáni pártvacsora voll, amelyen felszólalás nem hangzóit el.
Be/^len a csel} népszámlálásról, Ernssí a munkanélküliségről,
egy fel nem épült árvaházról és a nép|óléil minisztériumban történt szabálytalanságokról A Hásc bixonytalan időre elnapolta magát
Budapeat, Január t4 A képviselőház ma tartolta első ülését nagy érdeklődés melleit a karácsonyi szünet után. Naptrend előtt Pakots Józsel a cKOuieiidlilal aíp-udmMtdual loglalkozolL Csehszlovákiában a nemzeti állam fikciójának Európa felé való igazolására meghamisították a népszámlálás adatalt. A népszámlálási biztosok a legkülönbözfbb eszközökkel és erőszakkal befolyásolták a kisebbségeket, hogy cseh nemzeti-\'égaeknrk vallják magukat Hasonló esetek fordullak elő Romániában is a népszámlálás alkalmával. Az egész
nemzet tiltakozásaként fordul a magyar kormányhoz azzal a kéréssel, hogy találjon módot a sérelmek orvoslására és a felvidéki magyar kisebbség jogainak biztosítására.
Pakots Józsefet beszéde közben két ízben figyelmeztette az elnök, hogy szólásszabadságát korlilozni nem kívánja ugyan, de kéri, hogy kifejezéseit ugy válogassa meg, hogy azok a Ház méltóságával összeütközésbe ne kerüljenek. Másodízben akkor figyclmeztelle az elnök Pakolsot, amikor azt a kijelentés! lelte, hogy a cseh kormány utasítására történi a népszámlálás eredményének meghamisítása. A Ház minden oldaláról
viszonl helyeseltek. „Pakolsnak igaza
van I Ugy van I Igen finom kifejezést
használ!" — kiáltották.
Be/0fen l»lván aróf miniszterelnök
azonnal válaszolt a felszólalásra. Kijelentette, hogy a jelen esetben — bér erre joga volna — nem fordul panasszal a magyar kormány a népszövetséghez, mert ezt már megtette maga a felvidéki kisebbség. A szom-sz\'.d js államok igényt támasztanak arra, hogy a kisebbségi létszámot ne az egyéni bevallás, hanem az általuk szubjektív módszerek alapján felállított elvek szerinl állspitsák meg. Az ehhez a joghoz való ragaszkodás
következménye volt az a divatos névelemzés, amelynek alapján olyanok, akik csak magyarul tudlak, de nevűk német, vagy szláv hangzású voll, gyermekeiket nem küldhetik kisebbségi iskolába. Az ilyen eljárás a legnagyobb veszélyt jelenti a kisebbségekre, mert hiszen az tgyes államok kénye-kedvétől függ, hogy olyan nemzetiséghez soroljon egyesekel, amilyenhez tartozni nem kívánnak. Az Ilyen eljárás llluzorlussá leszi a kisebbségi jogvédelmet is. Bár adott esetben a magyar kormány nem fordult petícióval a népszövetséghez, teljes erejével őrködni kivdn a felelt, hogy a kisebbségi jogvédelem elvi kérdésében a népszövetség azon az állásponton maradjon, amely egyedül biztosítja a kisebbségek jogait. Pakots Józsefet és a Házat biztosíthatja arról, hogy ha a népszövetségnél e nagy elvi kérdésben a lecsúszás jelel mutatkoznának, u magyar kormány tel-jes erejével oda fog halni, hogy a kérdés visszalereltessék arra az elvi álláspontra, amely a jognak és a magyar érdekeknek Is megfelel.
A miniszterelnök beszédéi a Ház minden oldalán nagy tapssal és helyesléssel fogadták.
Peyer Károly napirend előltl felszólalásában
a muntiunAlkUllaég kérdéséi telte szóvá. Törvényi sürgetett a munkai é kutiség elleni kö-lelezö blzlosilásról, amelyet szerinte meg lehel oldani abból a többletből, amit a kereseti adó felemelése hoz.
Erriszt SMidor népjóléti mlniszt r válaszábsn rámulalotl arra, hogy több szoc alidemokrata kormány van Európában, de még eddig egyiknek sem sikerült lektltdenie a munkanélküliségei Németország sem birja már tovább a munkanélküli segélyek fizetését. A közmunkák azi\'rl nem indulhatlak meg nagyobb arányban, meri a megyék és közületek nem kaptak pénzt a bankoktól. Tudomása szerint a bankokban tényleg nincs annyi pénz, mint 6okan hiszik. A bankériékek a lőzsdén állandóan lefelé mennek. Akármilyen súlyos a helyzet, nem lehet helyeselni azt, hogy egyes vállalatok olyan nyomorúságos bérekel fizetnek Ami emberileg lehetséges, mindent meglesz, hogy Budapesten senki se jusson odáig, hogy éheznie kellj.\'n. A kereseti adópótlék hozadéka lávolról sem volna elegendő ahhoz, hogy a munkanélküliség
ZALAI KÖZLÖNY
\\ 1__
elleni biztosítás kérdését megoldhassák. Ilyen nagy összegeket a költségvetésbe beállítani nem lehet. Mindent megteszünk a segítésre — mondotta — és mindent meg kívánunk akadályozni, ami ennek a szellemnek érvényesülését meggátolhatja. A nemzetni pedig önérzetes viselkedést is a rendhez való ragaszkodást kérünk.
A miniszter beszédét az egész Ház nagy csendben hallgatta végig és a máskor hangos szocialista padokon Is alig hallatszolt egy-két közbeszólás.
Az elnök ezután napirendi indítványt tett, melynek érielmében, hogy
blmoayialaa tűörc el£a-lamrcloitúw am Ulétekel
és a Ház összehívása iráni az elnökség fog intézkedni, ha a bizottságok letárgyalták a kartelljavaslalot.
Gál Jenő Interpellációjában szóvátette
egy 0arfJdraa0dx eltűnésének
ügyét, amelyre 1917-ben az országos hadigondozó hivatalnak a Központi Textilipari R. T. 500.000 koronát folyósított. Felvilágosítást kér, hogy miért nem készült el a hadiárvaház. Ernszt Sándor népjóléti miniszter válaszában kijelenti, hogy az alapiló levélben nem árvaházról, hanem iskoláról van szó. Jelenleg az iratok a bíróság előtt vannak, ezért kötelessége bevárni az Ítéletet ebben a kérdésben.
A népjóléti minisztériumban folyó vizsgalatra
kitérve megállapította, hogy megengedi, hogy itt-ott szabálytalanságok történtek, sőt lehettek olyan férfiak, akik önös érdekből jártak el, de nem lehel állalauosilani. A tisztviselők nagy köielssségludással, műveltséggel, önfeláldozással teljesitik nehéz kötelességüket.
Az interpelláló és a Ház a miniszter válaszát ludomásui vetle és ezzel az ülés véget ért.
A képviselői illetmények leszállítását
a parlament gazdasági bizottsága nem tartja indokoltnak
Budapest, Január 14 A képviselőház gazdasági bizottságának mai ülésén foglalkoztak a képviselői illetmények leszállításának kérdésével és a következő határozatot hozták:
A gazdasági bizottság a párlközi értekezlet határozatától leljessn függetlenül kimondja, hogy a képviselői illetmények leszállítását éppen a jelenlegi nehéz gazdasági viszonyokra és a képviselőknek törvényhozói, társadalmi és egyéb súlyos kötelezettségeikből származó fokozotl kiadásaira és a közelmúltban az inség-akció javára önkénlesen vállalt je-lenlékeny jótékony adakozásra való tekintetlel indokoltnak nem tartja, még pedig azért sem, mert a jelenlegi Ház mandátuma 1932. január 25-én lejárván az uj képviselőház esetleges határozatának praejudikálni nem kiván. Amennyiben azonban az
egész állami köllségvetésbsn 6zereplő személyi járandóságok általános leszállítása tárgyalás alá vélelnék, ez cselben a gazdasági bizottság a képviselői illetmények leszállításának kérdéséi tárgyalás alá fogja venni.
Az ezzel szemben belerjesztett szocialista külön vélemény javasolja: Utasítsa a Ház a pénzügyi bizoltsá-gol, hogy tegyen javaslatot a kor-
mányzó a miniszterelnök, a miniszterek, államtitkárok, állami fizetési rend6zerü fóliszlviselök (az V. fizetési osztályig) illetményeinek 200/o-os csökkentésére.
A gazdasági bizottság ezulán a Ház 1931/32. évi költségvetését tárgyalta, amelyet a mull évi elöírányzallal szemben 140.970 pengővel kisebb összeggel irányzott elő.
1631 január lS
No, Qdla Istennek,
napról-napra könnyebb lesz az életünk. Lassanként semmit sem kell dolgozni, meri mindent elvégeznek helyettünk a gépek.
Tessék csak elképzelni, micsoda tündéri sora lesz az embernek, ha a technika szédületes fejlődésében eljutunk odáig, hogy reggel a gép kel fel helyettünk, a gép megy el az irodába, olt könyvel, összead, blokkol, visszaad, folyószámlát ellenőriz és nekünk egész nap semmi dolgunk sem lesz, csak este lefeküdni.,.
Itt azonban meg kell állni egy pillanatra. Meg kell ugyanis Jegyeznem — pusztán a történelmi hűség kedvéért — hogy, mint minden téren, etéren Is vannak, akik megelőzték korukat és már ma ugy élnek, hogy réggel nem kelnek fel, egész napi foglalkozásuk pedig az, hogy este lejeküsznek.
Ezen azonban ne lessék, kérem, méltatlankodni I Mert aki méltatlankodik, az nem lát tovább az orránál.
Ellenben tessék elképzelni, milyen katasztrófális méreteket öltene a munkanélküliség, ha mindenki munkával akarná megszerezni a jövedelmét!?
De maradjunk inkább a technikánál I *■
Vajfon nem lesz-e Ideális, ha a kísérletekben már nagyszerűen bevált gépembert sikerűi általánossá tenni ?
Még a cseh népszámlálásnak Is könnyebb lesz a dolga. A cseh , anyáknak nem kell kétszer szülniük egy esztendőben. Mert az idén ezl cselekedték. Hogy hogyan, az az ő titkuk. De az biztos, hogy tavaly óla ké szerannyl a cseh a felvidéken. Milyen jó lesz a következő népszámlálásnál I A gépember-gyárak ontani fogják a százszázalékos cseheket. Azoktól aztán nem kell félni, hogy magyarnak mondják magukat a népszámláláskor.
Nem Is olyan túlságosan utópia ez a gondolat. Épen most olvasom, hogy Newyorkban van már egy vendéglő, ahol az egész Üzem egyetlenegy hatalmas automata. Nem holmi kis pesti automata-büffé, hanem egész automatavendéglő. Gépek sütnek, főznek a konyhijn, gépek tálalnak, gépek helyettesítik a pincéreket, égépek hordják le az asztalt, gépek mosogatnak és géples mosollyal Hl székében a gombnyomásra működő — kasszatündér Az egyetlen ódivatú ember az egész üzemben — a vendég.
Szenzációs találmányi És még szédítőbb a perspektíva. Elkáprázik az ember, ha belegondol. A gép beszél, Ir, Iái, levelez, főz, felszolgál, mosogat, jön-megy, elszámol az ember helyett. Ugyanekkor pedig nem kér enni, nem morog a borravaló mlalt és nem ejti a haját a levesedbe.
Én már egészen jól el tudom képzelni azt Is, hogy egy szép napon egy szellemes, frissen vasalt gép megy el helyellem — a randevúra. (Csak azlán a nagy igyekezetben valahogy az anyakönyv-vezető-gépet Is kl ne találják!)
-..Hogy hova fejlődünk, ha ez igy megy tovább, annak csak a jó Isten a megmondhatója.
Hogy hova lenne jó fejlődni, azt
Egy kórházi beteg borzalmas vérengzése dührohamában
Leszúrta a főorvost, két ápolónőt, egy apácát, egy szolgát, maga pedig elvérzett
kényszerzubbonnyal fékezték meg. A nemiég operait munkás sebei a düh-rohamban felszakadtak és a munkás elvérzett.
Egy apáca haldoklik, a többiek sebesülése nem életveszélyes.
Budapest, Január 14 A nagyváradi közkórházban Negrea Jeremiás érmihályfalvai munkás leszúrta Manu Oyula főorvost és megsebesített két ápolónői, egy apácái és egy szolgál. A dühöngő embert
Mlnlsxíerek a kariellekröl
A képviselőház együttes bizottságai általánosságban elfogadták a kartell-javaslatot
Budapest, Január 14
A képviselőház egyUltes bízott sága ma folytatta a karlelljsvaslat tárgyalását.
Zsllvay Tibor Igazságügyminiszter
válaszolva az elhangzott felszólalásokra, megállapította, hogy valamennyi vélemény megegyezed abban, hogy a kartellizálódás természetes folyamat, amellyel számolni kell. A kartelleknek a közerkölcs, a közrend és a közjó szempontjait kell szem előtt tartaniuk. A túlzók azt álliljak, hogy a nemzetközi kartell mai berendezkedésével átlépte az országok halárait, nemzetközi gazdasági politikát folytat, amely keresztezi az államgazdaság nemzetközi belső és külső szempontokból folytatott politikájának uljalt és a kartell egyenesen az öncélúság gondolata felé tör. Vannak momentumok, amelyek aggasztóknak tüntetik fel ezekel a jelenségeket és az állam a maga részéről halasztás nélkül köveleli ezeknek a kérdéseknek türelmes, tárgyilagos, de határozott jogi rendezéséi. Miután válaszolt az egyes észrevételekre, kérle a javaslat általánosságban való elfogadását.
Bud János kereskedelemügyi miniszter
szólalt fel ezután. Szerinte a kartell csak forma a rendszeresebb termelés érdekében. A kartellnek nem igazi célja, hogy monopolisztikusan uralja a piacot, mert a ntonopolium magában rejti azt is, hogy a legmesz-szébbntenö lehetőségekéi használja ki a nyereség íeltokozásában. A világháború után bekövetkezett események nagyban hozzájárultak jji-hoz, hogy a kartellek nagyban eltérték eredeti hivatásuktól. Olyan kartellek keletkeztek, amelyek kizárólag löbb nyereségre löreksdlek. Innen származik az a hangulat, amely a kartellekkel szemben megnyilatkozott. Tisztán a közhangulat alapján való beavatkozás azonban veszedelmes a gazdasági életben. A helyes kormányzati elv felismeri azl, hogy
ml az igazság a közhangulatban és ennek alapján józan és teljes megoldásra törekszik. Hangsúlyozta ezután a miniszter, hogy elsősorban az agrárérdekekért harcol, de egyszersmind kötelessége az ország érdekében, hogy a legszélesebb állási foglaljon az Ipar szükségessége mellett. Ha józan, nem mesterséges iparpolitikát tudunk követni, ugy az ország érdekeit szolgáljuk A kar-tellkérdésben helyes ulon akkor Járunk el, ha nem engedjük magunkat semmiféle gazdaságellenes momentumtól vezettetni, hanem arra törekszünk, hogy lenyesegessük a visszásságokat és cselleges visszaéléseket. A (örvényjavaslatnak az a célja, hogi a kartelleket a szerződések Ismerelében jogosult keretek közé visszaszorítsa, vagy ha szükség nincs rájuk, meg is szüntesse őket. Meggyőződése szerint a javaslat nem hátra, hanem majd előre viszi a gazdasági életet.
A miniszter beszédét nagy tapssal és éljenzéssel fogadták. A bizottság ezután a javaslatot állalánasságban elfogadta. A részletes tárgyalást holnap délelőtt 11 órakor kezdik meg.
A kartal l-javaalat ■ Karaaztény Gazdaaégl éa Sxooiália Párt alött
Budapest, Január 19
(ÉjszakaI rádiójelentés) A Keresztény Oizdasági és Szociális Párt Czetller Jenő elnöklésével, Ernszt Sándor népjóléti miniszter jelenlétében értekezletet tartott, amelyen Varga Olbor Ismerteltc a kartell-javaslatot. Frühwtrth Mályás a fogyasztók kartellszerű megszervezését sürgette. Wolff Karoly a végrehajtást a biróság helyeit a közigazgatásra kívánta bízni. Turl Béla felszólalása után a párt megbízta Wolff Károlyt a párt-alláspontnak a plénum elölt való kifejlésével. Haller Islván felszólalása után az értekezlet végetért.
A Remarque-filmet
Jugoszláviában is betiltották
Belgrád, Január 14
A „A Nyugaton a helyzet változatlan" cimü film mára kliüzölt első előadását a cenzúra beiiliolta, még pedig az egész országra kiterjedő hatállyal. A tilalmat eddig nem indo-kollák.
1931. január 15.
ZALAI KÖZLÖNY
viszont én Is meg tudom mondani.
Az lenne jó, ha kitalálnának végre egy olyan gépel, amelyik fizetni tud az ember helyeit.
De ezt nagyon gyorsan kellene kitalálni I
(T)

Megkezdődtek Bécsben
a magyar-osztrák kereskedelmi tárgyalások
Bécs, Január 14 (Éjszakai rddlójelentés) A magyar-osztrák kereskedelmi tárgyalások ma a Siövtlségi kancelláriában megkezdő itek. E;yelörc a tárgyalások programját Állapították meg. A tárgyalást a legközelebbi napokban folytatják.
Sotoxúsí panamáit :Romániában
Uukurost, Január 14 (Éjszakal rádiójelentés) A rom.\'n hadügyminisztérium köz i: Az utolsó 3 évi korosztály sorozásait szigorú n felülvizsgáljak, inert súlyos visszaélést-kn: k jöllek a uyonUra. Az ezekben szereplő lisztekre su lyos büntetés vár, a visszaélés u\'-lán felmentett ifjakat pedig 4 évre besorozzák.
270.000 pengft értékű
munkában való részvételre hívták fel a kanixHl Iparosokat
Nagykanizsa, Január 14 Hogy milyen nehéz a helyzete a nagykanizsai iparosságnak, azt nern kell külön hangoztatni. Vannak Iparágak, ahol hónapokon keresztül nem lordul meg munka a műhelyekben. Ilyen körülmények között az egész iparieslülelet felvillanyozta a MÁV igazgatóságának az a felszó.itasa, hogy a inin\'Cffl 270 000 pengó munkadíjat kitevő tlszll és altiszti ruha-szállításokra kiirt árlejtésen vegyen részi. Ugyanis ér esülésünk szeiint a 270.000 pengő értékű munkadijai, szállítmány csak a soproni kamarai kerület városainak szól, a többi kamarák területén levő városok iparossága részére ismét más ruhaszállitá-sokat írnak ki árlejtésre.
A nagykanizsai Ipartestület szabóipari szakosztálya nyomban beadta pályázatát a MÁV Igazgatóságához, egyben letelte a szükségelt 10000 pengő bánatpénzt. A pályázati határidő ma délben jár le, amikor is felbontják a beérkezett ajánlatokat. Ugy tudjuk, hogy a nagykanizsai iparosságon kívül Sopron, Szombathely és Celldömölk iparossaga Is részt vesz a munkák elnyeréséért folyó harcban.
Meg vagyunk róla győződve, hogy ugy a főispán, a város vezetősége, mint az ipartestület elnöksége mindent el fognak követni, hogy a nagyszabású szállításokat elsősorban annak a városnak az iparossága kapja meg, amely legtöbbet szenvedett az országcsonkitás által és amelynek Ipara lejlett és versenyképes.
Idólárás
A nagykanizsai meteorológiai megfigyeld Jelentések r Szerdán a hőmír^k-Id ; Reggel 7 érikor —1-8, délulén 2 érikor —Oti, este 9 órakor —3 4.
/■\'efMzri: Reggel és délben borul!, este tiszta égboltozat.
Széttnlny: Reggel délnyugat, délben dél, este keleti azél.
(Éjszakai rddlíjclentis) « ai.-íccr\'jtii-glsl lr,tó»«l a«ta <0 érukor is-Isatli Fagypont k«rQli hímér-séklat és kis Isosapódás (est1, hé) várhaté.
Nagykanizsán keresték a veszedelmes zalaegerszegi betörőt
Nyolc évet töltötl már Zalaegerszeg, Január 14 (Saját tudósítónk lelefonjelenlése) A zalaegerszegi rendörk.-.pit >nyság az utóbbi időben elkövetett zalaegerszegi betörésekkel lleigl Ferenc odavaló mázolóse^édcl gyoiiusitotla. A rendőrség megállapitolla, hogy a legutóbbi trafikbetörést is ő követte el. Megállapítás! nyer\', hogy egy lársa is volt a betörőnek, akivi l vasárnap est.e a hősök temetőjében levő barakkban osztozkodott a betörésből származó zsákmányon. Az osztozl.od.1s után a szanatóriumi állomáson vonntr.a szállót: (••: v :!ó
fegyházban a betörő
szinüleg Nagykanizsára vette útját. A zalaegerszegi rendőrség épen ezért megkereste a nagykanizsai rendőrséget, hogy indítson nyomozást lleigl Iclkutaiá3ára. Ez mtg is történt, azonban a kanizsai rendőrség munkája eredménytelen maradt. Ma jclcn\'é\'; érkezeit Gelséről, hogy Heigl olt tartózkodo\'.l, majd onnan Nemcsrádóra ment, ahol ruhtkat, lalószinüleg a betörésből származó luh.ikó", ado\'t el. Az eddig nyolc évet fegyházban löllöil Hi\'igl Fer illtet löbb hatóság kötözi kü:ön-• ózó bűncselekmények mialt.
Tiszta gyapjú
férfi kamgarnszövet
legdivatosabb- mintákban métere 12 pengő.
Sima és mintás kész paplanok
nagy választékban
SINGER
divatáruházban.
Kiraboltak és felbujtottak egy üzletet
A vakmerő betörőbandát a balatonfüredi csendőrség hajszolja
Nagykanizsa, Január 14 A Balatonfüred melleit levő Alsó-Örs községhen vakmerő belörök garázdálkodtak, akik nem elégedtek meg azzal, hogy kifoizloltak egy üzletet, hanem még fel is gyújtották a bollot.
Néhány nfppal ezelőtt történt a betörés éjnek idején. A leltesek Farkas Dezső üzlelét szemcllék ki. Felfeszítették az üzletajtón Itvő vaspántot, letörték a lakatot és behatoltak a boltba, ahol mindent össze-
szedlek. Miknr mindent kiloplak a boltból, azt felgyújtották és megszöktek. A bcörésl nem vették észre a szomszédok, de a lüzre figyelmesek lellek többen és az idején megkezdett oltás eredményes is volt. Sikerüli a bollot és házat a teljes elpusztulástól megmenteni.
A balatonfüredi csendőrség meg kezdte a nyomozási és már eddig is sikerült olyan nyomok birtokába jutni, melyek révén hamarosan kézre keríthetik a vakmerő tetteseket.
Felmentették a saját háza felgyujtásával vádolt kereskedőt
de a gyújtogató! öt
Zalaegerszeg, Január 14
(Saját tudósítónk telefonjelentése) A mult év szcplembei 24-én virradóra, zsidó újévkor Kerkanémetfalu községijén Kremzir Sándor 45 éves kereskedő Itáza kigyulladt és porrá égett. A nyomozás alapján a zala egeiszegi ügyészség l\'ongiácz Sándor 45 éves küzségbell lakóst vá-
évl fegyházra Ítélték
dolla a gyujtogalással, mig a (elhullással Kremziit. Mindkellőt letartóztatták és bekiséiték a zalaeger-szegi ügyészség fogházába.
Ügyükben ma tartottak tárgyalást a zalaegerszegi törvényszéken nagy érdeklődés melleit. A vádirat szerint Kiemzir Sándornak négy nagykanizsai cégnél kb. 2500 pengő adóssága
volt. Ezf a pénztelenség miatt nem ludla kiegyenlíteni. Történt, hogy Kremzir májusban a házát 4800 pengőre biztosította és — a vád szeiint — házának felgyújtása utján akait ehhez a pénzhez jutni. Ezért Pongrácz föld.uüvesnek 50 pengői igérl, ha felgyújtja a házat. — A ház elé aztán szalmát raklak, amit petróleummal leöntöttek. Sőt a lakószobában az ágy alá egy petróleummal lelt mosdótálal Is tellek. Kremzir azonban előző napon elutazol! a zsidó újévi ünnepekre Lentibe. Aznap éjjel kigyulladt a háza és porrá égett. A törvényszék számos \'anut hallga\'.otl ki, itkiknek Pongrácz a tllzet megelőző nap elmondotta, hogy ma éjjel felgyújtja. Kremzir házát, amiéri majd 50 pengőt fog kapni.
Többen lebeszélték őt teltéről. Pongrácz elókapla revolveréi és ki-jentclte, hogy ha 12 csendőr állja utjai és akd\'ji meggátolni, hogy gyujio^isson, akkor i< felgyújtja Kremzir házát.
A bizonyítási eljárás befe|ezése után a törvényszék Pongráczol gyújtogatás bűntettéért 5 évi fegyházra és 5 évi mellékbüntetésre Ítélte. — Kremzlrl ellenben felmentette azon a cimen, hogy nincs bebizonyítva a vádbell cselekmény.
Mozgószlnház Hal-Tang
Hangot Ilim bemutató a Vei ram t SMlnOóxban
Dorisoff hadnagy, a nagvherceg adjulunaa szerelmes Hai-Tangba, egy kínai táncosnőbe A nagyherceg megiálja és akarja a kínai nőt, aki azonban nem akar az övé lenni. Vacwrá a magához parancsolja Hai-Tangot a nagyherceg s mikor megakarja csókolni, Hal-Tang sikoltására berohan a klnal táncosnő bátyja és rálő a nagyhercegre. A golyó könnyebben éri a nagyherceg kezét. A merénylő kínait halálra ítélik. Hai-Tang megmenti flvéiét. Feláldozza magát... Mikor azonban Borisoff, Hal-Tang szerelmi boldogan siet hozzá, hogy boldogok legyenek a kegyellen események ulán, Hai-Tang összeesik karjaiban és bevallja, hogy megmérgezte magát. Igy áldozta fel magát egészen a nagyherceg vágyainak. Ez a mese.
I gy film, amelyik nem végződik happy-end-del. És mégis szép. Sőt épen ezért, mert igy közelebb áll az élethez. Nagyon érdekes történél. Finom hangulatok. Elegáns rendezés. A nemzetközi angol filmgyártás produkciója Csodálatos diszlelek. Egészen clsírangu varieté produkció. Kínai motívumokkal telitett zene festi a hangulatot. Az egésznek a koronáját képezi ez a tökéletes testű kinai leány, May-Wong, akinek táncában a legvadabb ero!i!ia sűrűsödik... De az arca, a ferde szeme is sok kifejező erőt rejt magában. Alakítása sokáig tovább él a nézőben. Társai mind komoly milvész embe-,ek. A film hangos német vaiiációja jól érthető. Zenéje csupa élet, keleii báj.
A nagy, parádés kép előtt hangos Miki Irükklilm képeszli el a közönségei ezernyi öllelével és pazar bőkezűséggel ontolt humorával.
Nagy sikerű bemutató volt. Nagy I közönség élvezte a képeket. (*)
ZALAI KÖZLÖNY
Az idei tél első nagy havazása
, kliithtlii aulóbuiz «arcno(éi bilmslén kl«OI nsm okozott komolyabb közlekedési zavarokat
Nagykanizsa, Január 14 Szerda reggelre meglepetésszerűen araszosnál nagyobb hó fogadia az ulcára lépőket. A havazás már kedden, a késő délulánl órákban kezdődölt éi egész é|szaka hol kisebb, hol nagyobb mértékben szünet nélkül tartott. Az idén ez volt az első nagyobb hóesés.
A hetivásárt erősen befolyásolta a hó. Ez legfőképen az állatvásártéren látszott meg, ahol a rendes heti forgalomnak alig kétharmada bonyoló dott le.
A városban előkerüllek a bérkocsis szánok, melyek igen sok fuvart csinállak. A város műszaki hivatala hólapátolókal állított be, akik a meglevő munkásokkal együtt kora reggeltől egész napon át dolgoznak a hó eltakarításán.
A nagyobb havazással kapcsolatban sem a v.sul vonalakról, sem a |irás községeiből nem jelentenek közleketlétl zavarokat. A vonalok rendesen járnak. A főbb állami és törvényhatósági úlak Járhatók.
Baleset érte a keszthelyi autóbuszt
Kenthety, Január 14 (Saját tudósítónk telefonjelentése) Az é|szakai havazás miatt az országúton nehéz volt a közlekedés. A
postaautóbuszok csak a leg.tagyo\'.ib elővigyázatossággal ludt\'ik utjukat meglenni. Különösen a Keszthely-zalaegerszegi dombos uton volt szükség nagy vigyázatra, itt baleset is történt. A postaautó, amely reggel indult Zalaegerszegről Keszthelyre, Zalaszenlmlhályon a templom melletti dombon kormánytörést szenvedett A gépkocsivezető gondossága és lélekjelenléte azonban megakadályozta a nagyobb bajt. Az utasoknak az Ijedtségen kivül semmi bajuk nem történt. Keszthelyről azutan segély-eutóbus^ indult nyomban Zalaszenl-mihályra, amely behozta az utasokat. A menelrendszerü fél 9 óra helyett 11 óra után érkezett be a segélykocsi.
A Balaton befagyott, a fagyás azonban nem egyenleles, a hó miatt. A parti részeken már olyan vashg a jég, hogy korcsolyázni lehet rajta.
— Ma minden ember ideges és éppen érért tartózkodnia kellene az tdeglzgató italok, elsősorban a koffeintartalmú kévé fogysztáatlól. Ex ma már nem Jár ön-uiegUrlózlaláasil, hisz a tudomány rendelkezésére bocsátotta az emberiségnek a koffet\'imenles Mag-kávét, mely a legfinomabb ba Mv*. aromája zamata kifogástalan. de az egészségre káros koffaln k! van belőle vonva. Vigyázzon On is az egészségére, Igyon csakis Hag kávét!
e
NAPI HIRIK
NAPIRfiND
Január 15, bsOtSrtOk
Hóm katolikus Pál r-n>. Protestáns; Lóránt. Izraelita: I ebeth hó 26
Városi Színház. .Haltang", diámat történél (hargoall\'m). ,Mlkl" (hangos tiUkklilm). „Aszfaltbetyár", burleszk.
OyógyazerUrl éjloll szolgálat: I. hó végéig a „Szslvator" gyógyszertár Eriaébet-tér 21.
Oőitflrdó nyitva reggel 6 ólától o-f 6 óráig (hétfő, azerda, péntek délul.V. kedden égést nap nókaek). Tel.: 2—18.
Emlékeztető
Január 17. Keresztény Jótékony Nőegylet
teája tl órakor a Centrátban. Január 18 Sakk-Kör közgyűlése fél 4 órakor a Koronában
Liceálla előadáa d. tl. ti- kor a városházán (dr. Wtnkler Ernő.) Január 19. Az Irodalmi és Művészeti Kör hangversenyt! (zenekor éa vegyes kar) Ü órakor a színházban. Január 28. Az OMKF előadó gyüléao
fél ft-kor h városházán. Január 31. Keresitény /ótékony Nfogylet teája 9 órakor n Koronában.
Február I. Iparosból a Polgárt Egyletben. Február 2 Az Itr. Nőegylet kultur-rlél-utánja.
Február 7. .Sziiziizzdz/um-plknlk a Polgári
Egyletben. Februlr 14. A Szent Ilona Leányklub láne-ealólyc a Koronában.
Februá- 16 A Keresztény Jótékony Nőegylet álarcon estétye.
Február 28 Az lzr Nőegylet purlm-ea-télye.
— A főispán és az alispán Budapesten. Oyömörey György főispán kedden délután, Dódy Zoltán alispán hétfőn délután Budapestre utaztak, hivatalos ügyben. A főispán előreláthatólag a jövő hét keddjéig marad a fővárosban.
— Dr. Kállay Tibor szombaton Nagykanizsára érkezik. Dr. Kállay Tibor ny. pénzügyminiszter, Nagykanizsa országgyűlési képviselője szombaton Nagykanizsára érkezik.
— A nagykanizsai lzr. Nőegylet január 25-re tervezett kuítur-délulánját február 2-án tartja meg.
— Hangosfilm a moziban.
— A Kongregáció teája. A téli társasétet szezonjának egyik nagysikerű teája volt a tegnapi, amit az Úrasszonyok és Urleányok Mária Kongregációja rendezett a Korona éttermében. Szinte kicsinek bizonyult a terem a vendégek befogadására, olyan örvendetes mértékben nyilvánult meg nem csak a kongreganis-ták érdeklődése, hanem a kongregációkon kivüli társadalom képviselőinek diszes együttese is a legőszintébb rokonszenvvel gyűlt össze erre a meleg, családiasan szép estére a nagy katholikus család vendéglátó asztalai köré. A tea rendezése a figyelem és buzgóság mintája volt. föérdeme a nemeslelkü prefekláé, dr. Tamás Jánosnéé, valamint az összes háziasszonyoké.
— Szőnyeget mérsékelt áron vásárolhat Slnger divatáruházban.
= Anna May Wong hangos-ilm a moziban.
Az Irodalmi éa Milvé-azeti KBr hangversenye
Nagykanizsa, Január 14
A szezon művészi eieményeinek egyik legkiemelkedőbb és jelentőségében egyik legfontosabb napja lesz e hó 19-e, mikor is az Irodalmi és Művészeti Kör zenekari és énekkari hangversenye Kanizsa művészi éleiében egy uj korszak kezdetét fogja jelenteni.
Hosszas és tervszerű munka lehetővé tette, hogy Nagykanizsán teljes szimfonikus zenekar és fokozott igényű teljesítményre hivatott vegyeskar állitlassék fei. E két együttes koncertje elé fokozott érdeklődés nyilvánul meg már eddig is.
E hangversenyen egyebek mellett a nagy népszerűségnek örvendő Schubert befejezetlen szimfóniája és Wagner Rienzi nyitánya is előadásra kerül. A magyar szerzőket Könlg Péternek, a szegedi zeneiskola nagynevű igazgatójának egyik nagyhatású vegyeskari müve képviseli.
A hangverseny rendezősége meghívókat nem bocsájt ki és helyeket nem rezervál, igy ajánlatos a jegyeket, melyek 50 fillértől 1.40 P-ig csak a Városi Szinház pénztáránál válthatók, mielőbb beszerezni.
— A női szabók szakosztálya
ma, csütörtökön este 8 órakor az ipartestület helyiségében igen fontos szakosztályi ügyben gyűlést tart. Felkérjük a tagtársakat, hogy teljes számban megjelenni szíveskedjenek. Elnökség.
— önálló daloskerület Somogyban. Somogymegye dalosegyesületel sérelmesnek találták, hogy őket a nagykanitsai vagy pécsi kerülethez osszák be. Mozgalmat indítottak ezért önálló kerület alakítására és a mozgalom sikerrel is jár. Az Otszágos Dalosszövetlég értesítette a somogyi dalosokat, hogy ht legalább 7—800 dalost kimutatnak Somogyban, megalakíthatják az önálló daloskerületet.
— „Haltang" hangosfilm a moziban.
VasArnap liceálla előadás
lesz délu\'án 6 órai kezdetlel a városházán. A Zrinyi Miklós Irodalmi és Művésze\'! Kör előadója ezúttal dr. Wtnkler Ernő főrabbi, aki A társa dalom karitatív feladatai cimen az idei tél legégetőbben aktuális kérdéséről tart előadást. Ugyanekkor dr. Wlnklerné Munkácsi Noémi Írásaiból olvas fel. Énekel Kelting Ferenc karnagy vezetésével a Kör Vegyeskara.
— Hurokra került a ferencesek tolvaja. Szilvás Pál huzamosabb idő óta szolgált a bucsuszentlászlói ferences rendházban és meg ls voltak vele elégedve. Az utóbbi időben sorozatos lopások történtek a rendházban. A gyanú Szilvásra irányult, aki be is vallotta, hogy a lopásokai ö követte el. Szilvást a csendőrség letartóztatta és egy zsákra való bűnjellel együtt beszállította a zalaegerszegi ügyészség fogházába.
80 tagu zenekar a Haltang hangosfilmben.
_1931, január 25.
Január 15., osOtBrtBk Anna May Wong
minden eddigit felülmúló s elad Oangom-/HmbeII alakítását mutatja be. Címe:
Haiiang
Izgalmas lebilincselő, ragyogó ktdUltátu drámai történet 8 /elv. — Á ktsérö zenét JoOn Krynders éO taau aenekara szolgáltatja.
Aszfaltbetyár
Falrengeti burleszk vígjáték 2 f elv Budapesten már oly népszerű
Miki hangos trükkfilm
— Félholtra vertek egy legényt.
Szerdán délelőtt súlyosan sérült embert szállítottak be a mentők a nagykanizsai közkórházba. Az eszméletlen embert, akit kihallgatni nem le-> heteit. Csordás Jenőnek- hívják, 23 éves, gyékényesi lakós. A fiatalember hítfőn estefelé hazafelé tartott, amikor a sötét gyékényesi utcán két ismeretlen alak hátulról rátámadt, karókkal agyba-főbe tverték, mig eszméletlenül esett össze. A járókelők találtak rá és lakására szállították, ahol azonban állapota annyira rosz-szabbodott, hogy tegnap behozták Nagykanizsára. Az ütések következtében agyrázkódást szenvedett. Állapota súlyos. Hogy a támadás mögött ml rejlik, a nyomozás fogja kideríteni.
— A Zsófia Oyerniekazanitorturaok
mökzvdésr Gazdag Illusztrációkkal most Jelent meg n Zsófia Gyermekazanato-rtumok 1930. évi Jelentése dr. Fodor Oszkár egészségügyi főtanácsos szerkesz lésében, amely bevezetőjében búcsúztatja Va« Józsotet, aki mindenütt ott volt, ahol rmberbarátl munkásság honol. A címlapon l,ord Roihermertnek, a Gyormekazanaloriumok fővédnökének képe lállmtó karonfogva Rákosi Jenővel, aki vezérlő szelleme volt a nagyfontosságú gyermekvédelmi munkának. Tartalmazza a Jelentés Lord Rotherme-renek nngyértéktl nyilatkozatát Magyarországról és Rott Nándor veszprémi püspökhöz, a Zsófia Oyermekazanato-riumok kormftnyzóelnttkéhez Irt több nagy értókU lóvétól Ismerteti a Jelentés dr. Rott Nándor veszprémi püspök „a Dfllnton éa a gyermekek püspökének" gyönyörű szózatait, amelyeket a Lord Ilothermere - HAkoal .lenő emlékpadok avatása alkalmából mondott éa józan Miklós püspök. Mészáros János re), lelkész szózatait a társadalomhoz, Nagy Emilnek előadását,amelyet Lord Uother-more tnlaazlójáról tartott. Bud Jánosáé, Rákosi Szldl, Lukács Oyörgy, Óvári Ferenc. Lichtenberg Kornél, Pakots József, Komor Gyula beazédelt, a O. Ward Price bucaulakomán, Q. Ward Prfoe válaszát „a magyar gyermekek ügye áll legközelebb 1/inl Kothermere szivéhez" és ünnepi beszédét, melyei Rákosi Jenő szobránál mondott. Továbbá Dréhr Imre éa a magyar Irók sorának cikkeit, előadásait, amelyekkel Rott Nándor püspök éa Óvári Foronc főrend gyermekvédő munkáját országosan propagálták. A brilatouszabadt, balatonalmádi és hűvösvölgyi gyermekszanntoriumokban tavaly 2881 gyermekei gondoztak a Ral vator rendház IrgalmaH nővérei és beosztott tanerők, 88.411) ápolási napon, a három gyeriuekszanntorlum 1308 ágyán. A három gyermekszanatorlum szezon-üzeme 41U.564 pengőt Igényel, amelynek egyrósze ezldelg fedezetlen. Rákosi Janó jelmondata zárja he a Jelentést „Akinek az Isten adott, adjon a gyermeknek Mert aki a gyermeknoK ad, az az Istennek ad". Adományokai a Zsófia Szanatóriumok Javára szerkeaí-tőségünk is elfogad.
1931. január 15.
ZALAI KÖZLÖNY
Elhízott egyéneknél a természetes „rereno Msief" keserüvizkura haUI-masan eőmozditja a bélintlködést, a les\'et könnyeddé teszi s tiszta fe|et és nyugodt alvist teremt. Az orvosi szakirodalom kimulatja, hogy s Ferenc lóstef víz a mii és a végbél felé irányuló vérlodulásoknal, valamint aranyérnél és prostalabajok-nál is áldásos hatást fejt ki. A Fereio lóuet keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és TllszcrtUle-tekben kapható.
— Kilenc millió ut- és hídépítésre Zalában. Az államépllészeli hivatal adálai szerint Zalamegyében Ot év alatl közel kilenc millió pengői fordítottak ut- éB hídépítésre. A vármegye 170 km. törvényhatósági utat, 60 km. vicinális utat és körülbelül ugyanennyi bekötő utat épített. Az utak fenntartására is nagy összegeket forditotlak. Az áliam a megye területén 205 km. ulat hozatott rendbe. Ezenkivül megépítették a balatoni körút 64 km-es zalai szakaszál Az utakon klvtll rengeteg hidal épitellck. A kereskedelmi minisztérium kölmé-gén most épl.ik a Keszthely—fenéki ulat és valószínűen rövideden megkezdi az állam a tapolcai átkelési szakasz végleges burkolását.
tiilin ét ír. Kami
Sukt Inltl
Tianidanubl*
Sikkasztás miatt felfüggesztettek egy községi jegyzőt
Aszfaltbetyár a moziban.
|DI
(MrUHMd H — híre*, kflmula-•ág. IUo»r. — iufrtntcy[e-^Mál Qy — (ycromkettmll A — aaeaooyu* uk. Z — NH Mg. meaóganlaaág
»(. - lljuséci elftadT. P _ telolvaaát. O —\' gramofonzene. Ib — jau baud. K — kabart. nZ — nepiierű tana.
Január 15 (csütörtök)
Budapaat 9 15 Hangv 9 30 H. 9.4"\' A hangv. folyt. 11 10 Nenuelköal rlz|elzó-saolgálat. 12 Déli harangazó 12 05 Ai államrendőrség zenekarinak hangversenye. 12 35 H 12 94 A bangv lolyl 13 ldó|el-láa 1445 H. 16 Riliíló Szabad Egyel ni Ulina: Idójelzéa. 17.10 E. 17.45 Balell-dtlulán. 18/0 Angol nyelvoktatáa I9.3;. A Mándlta aialonienekar hangveiaenye. 20.30 ElóadAa a Stúdióból. „Utazáa az flzvegy-Bég fali". Vígjáték 3 felv Ulána Idóje lét Maid: Cigányzene.
Báca II O 12 éa 13.10 Zene 15.20 O. 17 Oy. 30 A munkásdalegylel hangv. 21 Zenéa jelenetek 21 55 Jb.
Brit nemzeti mOaor 16 Templ"mt ének 16.45 Hmgveraeny 17.45 Zene 1115 üyerrnekóra zenével. 19.40 Zongorahangv 30.45 Hangver.eny, 23.35 A Ti wel rörlón kulcaának toiténete, tana közreműködésé vei. 33.30 Zene.
Milánó 16 35 Gyermekkuckó. I7áal9>0 Zana. 30 30 Szlml. hangv. 21.30 Svájci nemzeti eil 32.30 Vígjáték E 21.15 Zene.
München 17.35 Kamarazene. 19.45 Hang vazaeny. 20.25 Optra K.
in eljárást indítottak a biró
Barca, Január 14 | Barcsay Akos kaposvári lőszolga-blró pár hétlel ezelötl vizsgálatot inditotl Sziklai Islván slmonlai köz-ségi jegyző ellen, aki ellen súlyos vádak merüllek fel.
Sziklainak nemrégiben az aulója kigyulladt és elégeti az országúton. Mikor ezl az esetet „Gyújtogatás, biztosítási csalás, vagy véletlen tüzesei?" cimmel a kaposvári lapok megírták, a jegyzft meglenyegclte a lapokat, hogy sajtópert Indít ellenük. A sajtóperből azonban nem lett semmi, ellenben Sziklai Islván ellen vizsgálat Indult é3 ennek során súlyos vádak merüllek fel.
és a helyettes biró ellen
Mindenekelőtt az, hogy a községi pénztárból 3934 pengő és Magyar Nemzeti Bank részvények hiányzanak. Ezenkívül Nagy Józsel községi biró és helyetlese, Kereszt Ferencnek löbb pénzügyi manipulációja voll gyanús. Mikor a főszolgabíró tiszta képet kapóit a |egyző és blrótársil ügyében mindhármukat felfüggesztette és ellenük most már a kaposvári ügyészség folytatja a bünügyi eljárást.
Az (Így egész Somogyban óriási feltűnést kellett és érthetően izgalmas fejleményeket várnak.
= Miki hantos trükkfilm a moziban.
KÖZGAZDASÁG
Behozatalunk jelenleg túlemelkedik kivitelünhön
Niigyktnilzan. Január 14 Az uj évben ellő jelentésünkéi közöljük a murakereszlutl határállomáson ál lebonyolódó exporl-Import forgalomról. Síjnos azonban ez a jelenlés nrm kedvező. Az export messze mögötte mind az importnak.
Ilrtek óta szllnetel a komoly forgalom Murakercszturon át, mond|a jelentésünk. Azt lehelne mondani, hogy egy pár kocsi szarvasmarhán, lovon és néhíny Vígon búzán kivül, ami mind olasz piacra megy, teljesen megbénult a kivitel.
Ezzel szemben a behozatal emelkedést mulat Igy naponta körül belül 35 kocsirakomány áru érkezik.
Ebből legalább 20 vagon déligyümölcsöt szállil. A többiben a migyar Itxltlgyáraknak visznek pamutot, nemritkán a lávoll Indiából. Naponta 5 vagon olajpogácsa érkezik Olaszországból, melyet állatok hizlalására használnak fel.
Látjuk tehát, hogy napi 35 kocsirakomány import áruval szemben hell 35 vagon expoit áll, mlg az elmúlt ősszel ez a szám sokszor a 200 vagont is elérle.
Egyesek a téllel magyarázzák a helyzetet és remélik, hogy a tavasz közeledtével a külkereskedelmi mérleg nagykanizsai sarka is javulási fog mulatni.
A gazda-csizma
A m. kir. kereskedelemügyi miniszter által a gazdaközönség részére jultalotl olcsó lábbelik ellen a cipész ipaiosok löbb helyen lillakozlsukal fejezték ki. Az akció lebonyolítását a m zőgazdasigi kamarák intézik.
A cipész kisiparosok, — bizonyára a lények alafxis ismerete hiányában — ezen akció ellen dolgoznak. Részint a gazdaközönség megnyug-lalására, de főleg annak éidekében, hogy lé.es információk mialt a cipész kisiparosság ne dobj i cl magától a munkaalk Imal, szükségesnek tartjuk ismcrielni a következőket.
A gazdacsizma és gazdabakancs forgalmazásánál az A sódunánluli Mezőgazdasági Kamara, mint azl az ipaii éidekképviseletl in\'ézmények is clism.tik, különös tekintettel voll atra, hogy elsősorban a kisiparosok jussanak munkaalkalomhoz. Ezért a kaposvári és |>écti cipészkisiparosok szövetkezeiével megállapodást léle-sitett a ga.dacsizma és gazdacipó kéazitésére vonatkozólag. A megállapodás olyan, hogy zi gazdaközön s(g teljesen megnyugodhat abban, hogy a legmesszebbmenő felelősség mellett jó anyagból készült lábbeliket vásárolhatja meg ez utón.
Nem állja meg tehát a helyéi
Női és férfi divatárukban
.yun.n.uujiruuwnTiViTi............................
nagy választék SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
Telefon 406. F6ut—Cangary-ut sarok . Telefon 40S.
Kiló Magyar Bliloslló palota.
)
olyan véleménynyilvánítás a cipész iparosok részéről, hogy a gazda-csizma és gazdabakancs silány minőségű. Az Alsódunántuli Mezőgazdasági Kamara által ajánlott gazdacsizma és gazdacipő kisiparosok állal készített, megfelelő bőr-anyagból készült lábbeli s annak vásárlásánál a gazdaközönségel a kamara mind.n visszaélés ellen teljes mérlékben biztosilja.
Tény azonban az, hogy a kamara által meghatározott árakon gazdacslzmál 21 47 P gazdabakancsot 9 69 . női cipőt 9 20 . fiu ,„ 8 20 .
gyermek cipői 7\'20 . értékben csak az esetben tud a kisiparos készitenl, ha nagy tömegű be >zer-zés fo ytán közvetlenül a gyárból olcsóbban vásárolható bőranyaghoz julhat hozzá s megelégszik azzal a tisztességesen megállapított munkabérrel, mely az egyes lábbeliknél elő van iiva. A kamara azonban lehetővé telte, hogy ebben a szövetkezeti termelésben, minden olyan kisiparos részt vehessen, aki a részére adott bőranyag felhasználása és a kifogástalan munka teljesítésére kötelezi magát, igy ebben minden kisiparos részt veheL
A gazdacsizma és gazdacipó olcsó árának a következő három oka van:
1. A nagy tömegben vásárolhjtó bőranyag olcsóbb s Igy egy pár lábbelihez szükséges bőranyag kevesebbe kerül.
2. A kisiparosok vásári ktadísai nem terhelik a lábbeli árál, mert a rendelésekel a kisiparos közvetlenül szilliihaija.
3. A lábbelit a nyersanyag értékén kívül csak a megállapított munkabér terheli, semmi elmen más költség nem számllható fel.
Az Alsódunántuli Mezőgazdasági Kamara ext az akciót a gazdaérdekek t a kisiparosok érdekeinek összhangban \\tt\\itiivs\\folytatni fogja. Felhívja ezulon is az Ipartestületek s a cipész szakosztályt vezetők figyelmét ana, hogy az ezen akcióba bekapcsolódást igyekezzenek lehetővé lenni ét megkönnyíteni, mert ha a kisiparosság saját |ól felfogott érdekében nem találja meg az ulat a gazdsciizma készítéshez, a gyár-Ipar bizonyára meg fogja la\'álni s nagyon szomorú eredményekel okozhat az esetleg elhibázol! politika. Ha azonban a kisiparosság megértéssel fogadja s lehetővé teszi a jogos gszdaérdekek érvényesülését, ugy hosszú Időre biztosítható lesz, hogy az olcsó gazdacslzmál a kisiparos szállíthassa. A mezőgazdasági kamara legalább is ezt akarja elérni.
(—) Létrejött magánegyezség.
Szakács József balatonfüredi hálózati vállalkozó ét hitelezői közöli hotszas tárgyalások ulán létrejött a magánegyezsiég. A hitelezők elfogadták a felajánlott S0 százalékod kvótát.
ZALAI KÖZLÖNY
1981. január 15.
a
Regedei viz
nemcsak kltOnő borvíz,
hanem orvosi szaktekintélyek ajánlj k vese, hólyag, gyomor- és cukorbvjuknál.
Kapható minden fflszer-és cseniegeüzleiben.
„, Főraktár: t
WEISZ MÓR
Nagykanizsa,Király u 21 ^j^fcl 1 I —
TŐZSDE
A tegnap délutáni lanyha árfolyam jelentéi ek és a mai gyenge irányzal jelzések hatása alait a tőzsdén már nyitáskor gyengébb irányzat került felszínre, amit még jobban kimélyítenek a berlini gyengébb árfolyamok. A konlremin is uj-ibb eladásokba fogott. Ez a körülmény, valamint a bécsi és prágai arbilrnge eladások tovább nyomták az áinivót. Zárlat felé némi fedezési vásárlások megállapították az irányzat hanyatlását, mindazon állal zárlatkor nagyjában a legalacsonyabb árfolyamok voltak érvényben. A legtöbb érték iránt alig volt érdeklődés és ezeknek árfolyama slabil maradt. — Fíxkamatozásu papírok piaca Uzlel-leien Valuta és devizapiacon igen é\'énk forgalom melleit Newyork kifizetés fiz, dollár 25 ponttal emelkedett.
ttrtekl zárlel \'ária 20 24\'/!, London 25 07, Ntwv t 510-45, krtlssel 71 98, Mllazio 27 03, Madrid 53 70, Amaterdam 207 80 Hull i, 122-73, Wlln 7259, Softa YlVh, Prátr. I i 29, Varaó 57 85, Budapeil ■O\'IX/i aelRTád 9-l2»/« Hukateat J(«Vt
TtraÉrMnli
Buza tszv 10/111., dt. 20 ftU. is t rozs 05 /lll. emelkedett.
Buaa tltjav. 77-ea 13 85—14 05, 78-aa 1400 14 20, 79-es I42J 1460. 80-as 14 25 14 75. dunáat 77-ei 13 75 13 95 78-aa 13 90 14 10, 79-es 14 10-14 30 80-as 14 15 14-35, R.« 10-00-.IOIO\' Uk. árpa 13 50 14 00, sörirpa 16 00 18 00 iab 19 50 1975. tenrerl IL 1330 13 40 d mintul! 12-30-12 50, tepce 2550-26 00, <orp: 9 75 9 85
VALbl AK AnijU L 27-70-27-85 Baljait. 79-50-79 90 Oh k. 16-85 1697 Dán k. 152-60 15? 20 Olt,ír 10 02-10-10 Dollii \' 69 25-Í72-25 TtltiCla I. 71-45 22-75 Holl. \'.29-70-230 70 Lengjti 83-80-64-20 Lítl 3-36 J-40
Léva 4-12-418 Ura 29 80-30-10 MArka 135 60-136 20 Norvég 152-75-153 35
Peueta —•---•—
IchlU. 80 30 80-70 Svájil t. lln-50 .11 00 Svéd k. ir-2-90 53-50
LEVI2/.K Acaat. 229-95 130 65 Belgrád 10-10 ifc-13 BazUn IÍ5 80-I 6 20 Brtiaat.l 7962-79 8\' Bakarait 3-38-á 40 Kojenb.16275-163 15 London 27-/4 2/ 82 Madrid 5825-61-25 Mliano 29-90 -30 0) Ntwyor 571-50-7310 Omló 152-75-153 15 Párta 22-40 72-47 Prifia 16 91-1696 SsóPU 4-12-4-6 Stockh. 162 95 153-35 Vaiaó 64 02-Í4-22 Wlan 80-.16MI-61 Zürich 110 67-110 97
Sertesvásár
FaUialUa 2351, e«dallan 486. (Uoí-rendj i-18-1-20, szedett 1-14—1-16, izeden köaép l-(8 —1*12, könnyti 100—I-06, l-ső tendU öteg 10t—1-08, ll-od rendű öreg 1-00-1 04 angol süldő 0 90-1-10, uaionna naiöban 1-20 - 0"00, aalt t-40 1-45, hm 1 66—1-78, szalonnás lélseilés 1-40-1-50.
U»dj«: Dilwlal Pyimla 6s Lankái Tílklat, laiyküiiiia. P*MA* kiadó: Zalai Károly.
APRÓHIRDETÉSEK
Az apróhirdclOiek díja 1U az- lg 80 f II*\'-, Minden további srö dija B II I. Vasár ■ ünnepnap 10 aióig 80 fillér, minden további szó dija ■ fiit. Szerdán éa pinteken 10 szóig 60 fillér, minden ioiálbl szó dija • fftl. Cinimó s minden va-ia-gabb beiüból állo azó két szónak azái it-lelik. Állást keresőknek 50°,o engedmény.
Hlrdatéaak 5 «t) p.n»a ásaiagan atal a falaalagaa klayvaláa, aaémlévéa .Ik.rOlé.t végatl elér* lliataa<1k
3, vagy 4 szobás lakáét fürdőirobával és megtelelő mellékhelyiség-kkel, belváros területin május elsejére keresek. — Clm: Slnger Olvaláruház. 163
Otoaébb latt a taaval Musrel és Frledenlhal csemegckereskedésében kg •O fillér. 113
TakarlténS telvétellk, |e\'enlkezés Sugár ul 17 szám alatt. -200
Ltnolaum, fuiiutnjftg, Oaouaa Baünyag, latttakaré, légvárévatta, lábtSHSk
gyári lerakala **•>
HIRSCH ÉS SZEQŐ cégnél.
Faatékaa hordók, ló állapotban
olcaón eladók lapunk nyomdájában.
Magklshaté svakalaényt keresek február I re. Dl. Welwárlh Dezsőná Zrlnvl Miklós utca 40. 201
KBISnbaJé-atu szép parkettás szoba
kiadó Nádor-ulca 4. |b8
Jó házból való tanuló felvétetik — Hlrsch éa Szegő cégnél. ]67
R(Í(7ÍŐ íegofcaóblHln
Sxabó György namó-
lahoratortumahan Fiiul 3.. a
FSlOuStt taj Isméi iendszeiesen kap-haló Téjkőzponlnál. Telelőn J 49 84
Latanfén egy Jó torgalmu vendéglő mészárszékkel, a Járásbírósággal szemben kiadó. Érdeklődni lehet Hlrachl Ignác-nál 195
Kél siépen bútorozott szoba, egyben vsgy külön, azonnal kiadó Batthyány
utca 22. -198

Az állatok fejlődését e\'ősegitl, az angolkór, bórgvu\'l;-dAs, nyalakodág, gyapjú-rágás, toHrágás kifejlődését megakadályozta, ha pedig e?ek már kifejlődtek, eieket megszüníell, s a csökő\'t állatokat erőteljes fe|\'ódé<inek Indítja Malacok fclfalásái, UTiar\'íl, fark- és lUWágást a vályúk és jászlak rágáiát elhárltla. Fertőző hMegiégek ellen az Allatok ellrn Hit\'képességét fokozza
1 kg. PEKK elegendő:
l felnőtt sertés 200 n*pi adapjára, vagy I malac 4C,-f00 napig terjedő . . 100 tojói bar mii 3 hónapi , l vemhes trhén v. kanca 2 hónapi . I vemhes koca 3 hónapi adagján . 1 borjú vagy csikó 3 hónapi adagjára
Eredeti gyári árban kapható :
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény és növény-védőttzerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. A bíróság mellett Telefon: 130.
Ha jó
Gramofonlemez kölcsönzés!
RflDIOT
akar,
forduljon bizalommal
SZABÓ ANTAL
fegyver, lőszer és sporlárunagykereskedés
rádió t* gramofon osztályához
Hirdetmény.
Nagyrécse község iskolaszéke az egyik tantermét 10—12 éves tanulók részére kb. 40 darab 2 üléses Feivel, esetleg Zahn-féle padokkal akarja felszerelni.
Azok az asztalosok, kik e munkát vállalni óhajtják, díjmentes árajánlataikat mindkétfajta iskolapadról folyó hó 25-ig a Községi Iskolaszékhez, Nagyrécse küldjék be.
131/931.
Feihivás.
Nagykanizsa megyei város Adóhivatala felhívja az adózók figyelmét a zalaegerszegi m. kir. pénzügyigazgatóság 2055/11— 931. szám alatt kiadott azon felhívására, mely tájékoztatja az adózókat arról, hogy 1931. évben kinek kell ált. kereset, jövedelem s vagyonadó bevallási adni, továbbá, hogy mikor és meddig kell ezen vallomásokat beadni.
Az erre vonatkozó felhívások Nagykanizsa város épületében levő hirdetőtáblán s több kirakatban vannak kifüggesztve.
Nagykanizsán, 1931. január hó 14-én.
,„ Városi Adóhivatal.
A n«i_) kanizsai klr. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóiig.
11472 1930 tkv szám.
Árverési hirdetmény és árverési feltételek.
A Magyar Holland Bank R T. budapeatl bej. cég végrehajtatnak Nénuth Józsetné íz. Ábrahám Anni végrehajtást szenvedő ellen Inditott végrehajtási ügyében a lelek-könyvi hatóság a végrehajtató kérelme kö veikeztében az 1881 évi LX: t-e. 144., 146. és 147. §-■! értelmében elrendeli a végiehajtial árverést 100 pengő tőkekövetelés, ennek 1930. évi lullus hó II. napjától |áró 100 o kamata, \'aOo vállódll f 20 P 72 llll. eddig megátlapiiotl per és végrehajtást és az áiveréai kérvényért eiuttat megállapított 18 P 70 fiit. költség behajlása végeit, a nagykanizsai klr. Járásbíróság területén levő, Nagykanlasa városban tekvő ■ a nagykanizsai 490. aat|kvben f 1 aorsz. a. logtalt 548 hru hál, 225. M >. udvar és kerl Ingatlannak Ábrahám Anna !ér|. Néme h Jósaelné nevén illó lelaráazére 2000 pengő kikiáltást irban.\'
A telekkönyvi hatóság az árverésnek ■ klr. Járásbíróság hlvataloi helylaégiben (Igazságügyi palota, főldazint 8. ajló) leendő ntegiariására 1931. évi lannár hó 30. napjának délelőtt 10 óráját tüzl kl éi az árverési feltételeket ai 1S8I : LX. I -e. l.\'O. §i alapján a következőkben Állapítja meg:
Az árverés alá keilllő Ingatlan a kikiáltási ái telénél alacsonyabb áron nem ad-hstó el.
Az árverelnl szándékozók köteletek bánatpénzül a kikiáltást ár 100/c-át káaz pénzben, vagy az 1881: LX. t e. 42 § ában meghatározott árfolyammal Sláoitlolt óva-dékkápes érlékpaptrosban kiküldöttnél letenni, ho^y a f-i\' atpénznek előleget blról liléibe helyeiéiérői kiállított elismervényt a áikiildötinek átadni és az árverési leltételekel alilrnl. (1881 : LX. I. c. 147., 150., 170. §§ , 1908: XLI. t. c. 21. §.)
Az alti az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet teli, ha többet Ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka azerlnl megállapítod bánatpénzt íz általa Ígért ir ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908 : XLI. t. e. 25. §.)
Nagykanlzn, 1930-. évi november hó 26. nap|án.
Oombár a k. klr. Iblró.
A kiadmány hiteléül: Mlkó a. k.
t»l iótlMt
Nagykanizsaiak találkozóhelye az ""
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmaniczky-uica 8.
Nyugali pályaudvar mellett. Telefon : (Interurbán) 202 -43, 294—34. - Sürgönyeim: HOTELIST.
Minden modern kényelemmel beiendezelt elsőrangú családi szálloda. Minden szobában központi ftltés, hideg, meleg folyóvíz és lelefon. Lift. Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászlerem. A keleti pályaudvartól közvetlen villamosösszcköttetés 2-cs és 46-os kocsikkal.
Nyomatott a Dtinlal Nyomda bí Laukiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (l\'elelOa Uz!ctvezeK< • Zalai Károly.)
71. évfolyam 12. szám
Nagykanizsa, 1931 január 16, péntek
Ara 14 fillér
ZALAI IfiZLOHT
SacrkcaxIMg: nappal Sugár ul 2., í|J«l Fial 6.
Kiadóhivatal: I\'óut 5. aiim. Kíaztheljl Hókklidóhlvatal: Koaauth-utca 31
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
KMUelM ira: tgj hói. 1 ptmgi M Dlfa
Ttltloq
/ Sa«fceutM( 431. <jU«i, (éjjel 71.) \\ Kiadóhivatal 78. Koathtljl dók M
Politizáló kisgazdák
Irta: Berki Oyula, oraigy. képv.
Az állami márkázásról szóló törvényjavaslat parlamenti tárgyalása alkalmával azt mondollam, hogy törekednünk kell a márkázásra alkalmas buza termesztését a kisebb gazdaságokban Is elömozdilanunk.
Vagyis a minőségi termesztést kell elsősorban (okozni és a minőségi termesztés fokozására nemcsak a szigorúan vett kormányzati rendszabályokat kell megtalálni, hanem bizonyos olyan szemléltető tevékenységet Is kell a kormánynak kifejte nle, amelyre Olaszországban, Bulgáriában és más mezőgazdasági államokban is lálunk példát és a mi országunkban is magántevékenység folytán egy ötletes lapvállalal részéről latiunk e nyáron egy ilyen kísérletet. Az ilyen kísérletezés, mondhatom, néhány élelrevaló, okos és gazdaságos hozzáértéssel biió ember NMAH folytán el* jelentékeny eredményt tudóit (elmutatni és főleg tlkertlll annak a politizáló kisgazdák helyett a termelő te a gazdálkodó kisgazdák érdeklődését felkelteni és azoknak számát oOMtlL
Azt szerelném, ha ebben az országban a politizáló kisgazdatársadalom helyeit egy öntudatos, termelő kisgazdatársadalmat lehelne kifejleszteni. Aki azl állllja, hogy ehhez a mt népünknek nincs érzéke, az távol áll a magyar nép lelkületétől. A magyar földmives embernek Igenis van ösztöne a termelési érdekek Iránt. Van egészséges ösztöne olyan tradíciók Iránt, amelyek alkalmassá teszik arra, hogv a mezőgazdasági termelés (erén egyrészt kulturális, másrészt gazdasági eszközökkel haladjon. A magyar földmives ember legelső tradíciói közé \' lartoznas a nemzeti tradíciók, a vallási tradíció és a családi Iradlció. Ezek olyan erők, melyeknek birtokában ezt a népet Igenis rá lehet vezetni egy olyan termelési gazdálko dási rendszerre és gondolkodásra, hogy a politikai jelszavak mellett egyszerűen megállás nélkül cl log menni. És ha mi egy termelési irányba vezetjük a politikai Jelszavas Irányok helyeit ezeket a tömegeket, akkor azok a tömegek nyugodtak maradnak, soha sem lesznek kaphalók az osztályellentéteknek a fedezésére. — Ezért szeretném, hogy szemléltető eszközökkel is biztassuk őket a minőségi termelésre.
Hogyan képzelem el ezeket a szemléltető eszközöket? Eszem ágában sir.es uj adminisztrációs eszközökre gondolni. A mezőgazdasági kamarák vidéki szerveivel az úgynevezett kerületi kamarákkal rendeztetnének, az ezeknek a kerüleli kamaráknak lerü-letén lakó foldmivelö és birtokos osztállyal nemcsak buza-, hanem tengeri-, burgonya- és csemegőszőlő-versenyt
is. Óriási hatása lehelne ennek s egynéhány amhiclózus és lelkes ember közreműködésével meg lehelne teremteni. Qondol|uk el, hogy ha azokon a kamarai kiállításokon szerény pénzjutalmakkal, érdemérmekkel tüntetnék ki azokat, akik a termelésben első eredményeket mulatnak fel, miliő morális hatása volna ennek. Minő morális hatást tudnánk gyakorolni erre az egytzerll néposzlályra és mennyire fokozni tudnók ezzel az egész blrtokosláriadalom egységéi.
Merem állilanl, hogy ha például egy-egy Ilyen mezőgazdasági kerüleli
kamarának területén az ilyen terme-lé«l versenynek, vagy buzakiállilás-nak, vagy gabona- é3 gyümölcsver-senyek eredményeit az egyes várme-| gyék főispánjai a törvényhatósági gyűlések elején kihirdetnék, ez mint morális erö annyira fokozná a mindenféle rendű gazdában az amibiciót és annyira elvenné az üres, lotyogó és felesleges |elszavas politizálástól a vármegyeházán Is az emberek kedvéi, hogy ebben az országban egy egészséges gazdasági és polilíkai közszellem könnyebben tudna kialakulni.
Bethlen és Gaál Gaszton tanácskozásai a politikai helyzetről <
Burlapast, január tti Ma délelőtt megjeleni Bethlen islván gróf miniszterelnöknél Qaill
kozolt. A tanácskozás ulán Oadl

Kelety Dénes, a MÁV volt elnök-igazgatója agyonlőtte magát
Budapest, január 15 Kelety Dénes, a MÁV volt elnök-igazgatója, az IBUSz elnöke csütörtökön reggel Andrássy-uti lakásán öngyilkossági szándékból vadászfegyverével agyonlőtte msgát ét azonnal meghalt. Teliének oka: gyógyíthatatlan betegsége. Kelety Dénes halála nagy részvétet kelleti
Budapest, Január 15 A képviselőház igazságügyi, közgazdasági és közlekedésügyi blzoll-sága Dessewffy Aurél cinöklelével ma délelőtt megkezdte
■ karteiljavaslat részletes tárgyalását.
A bizottság ülésén a kormány részéről Bud János kereskedelemügyi miniszter volt Jelen. Napirend elölt Bud János kereskedelemügyi miniszter szólalt fel és előadta, hogy tegnapi beszédét félreértették, ugy, hogy ennek nyomán a napilapok tudósításai nem hűen tájékoztatták a közvéleményt az elhangzottakról. A jö-
Oaszlon elmondotta, hogy az országot érdeklő, aktuális politikai kérdésekről tanácskozott a miniszterelnökkel. A beszélgetés tengelyében az uf lllgtfetlen kisgazdapárt megalakulása állott.
az egész magyar társadalomban. Mint a MÁV elnöke, hervadhatatlan érdemeket szerzett a magyar vasút fejlesztése körül. A kormányzó az 1. osztályú magyar érdemkereszttel lüntelle kl, mikor kilépett a MÁv szolgálatából 1927-ben.
Temetése iráni még nem történ! döntés.
A kartellek a kereskedelmi miniszter felügyelete alá fognak tartozni
a kartelllörvény alapján, mely külön kartellblzottságot állit fel
vőben a bizottság Illéseiről a bizottság elnöke és előadója ad majd hivatalos közlést
A karteiljavaslat első szakaszához Biró Pál szólalt fel. Az igazságügy-miniszler és a kereskedelemügyi miniszter felvilágosító szaval ulán a bizottság az első szakasz szövegét változatlanul elfogadta. A második szakasznál élénk vl\'a fejlődött ki a bemutatási kötelezettség és ama kérdés felett, hogy a kartellek a kereskedelmi, vagy közgazdasági minisz-ler felügyeiele alalt álljanak. Lakatos Oyula, Bíró Pál, Kálnoky-Iiedő Sándor, Wolff Károly és Rassay Károly
azon az állásponton vollak, hogy
a kartellek a kereskedelemügyi miniszter felügyelete alá tartozzanak.
A kereskedelemügyi és igazságügyi miniszter beható le|legetése éi felvilágosítása ulán a bizottság n szakaszt változatlan szövegben fogadta el, hasonlóképpen a harmadik és negyedik szakaszt Is. Az ötödik, szakasz a kartellblzottság felállitá-»sáról és szervezésétől intézkedik. Csák Károly előadó azt a módosítást ajánlotta elfogadásra, hogy érdekeltség esetén a karlellbizollság elnöke annak a termelési ágnak elméleti, vagy gyakorlati szakférflaí közül egészíthesse ki a bizottságot, amely termelési ágai a tárgyalás alatt lévő Ugy érint. A szakaszt az előadó móüosiló indítványával fogadták el A bizottság holnap délelőtt 11 őrikor folytitja a tárgyalást.
Bécs és Ansztrla a szocialista államalaknlás lejtőién
Egy bécsi komoly lap Intelme a polgársághoz
Béca, Január 15 A „Neues Wiener Journal" azl Írja, hogy a szociáldemokraták
Indokolatlanul nagy bécsi adók utján akarják elsősorban a fővárost és azután Ausztriát bolsevlzálnl,
hogy végtlt megalkothassák a szocialista államot. A lap szerint egy ilyen párttal nem lehet tárgyalni és Schobernek végzetes tévedése, hogy azt hiszi, hogy a szociáldemokratákat meg lehet nyerni a polgári álláspont számára. A lap szerint
Ausztria, ha a dolgok to vábbra is Igy folynak, 20 év múlva minden erőszak, vér ontás és Illegalitás nélkül szocialista állammá fog átalakulni,
elsősorban a magánlulajdon meg semmisítése révén. A lap kimutat|a, hogy Bécsben a házak tulajdonjogéi úgyszólván leljesen kisajátították, hogy a pénzpiac Is nagyrészt a szociáldemokraták kezében van és hogy a bécsi lapok "/io-e a marxisták tulajdonában, vagy valamilyen lűggö viszonyban van a szociáldemokrata párttal szemben.
ZALAI KÖZLÖNY
1981. január 86.
UJ lengyel—román iier-zfidést irtak állá ma Genfben
(leni, Január 16 Mlronescu román miniszterelnök és Zalesky lengyel külügyminiszter csütörtökön délben uj lengyel—román barátsági szerződést Irtak alá. Az uj szerződés öt évvel hosszabbítja meg a régi barátsági szerződést. A szerződés pontos másolata az eddigi barálsági és szövetségi szer ződésnek és csak egy uj pontja van, amely szerint a szerzfidés minden egyes esetben további öt évvel automatikusan meghosszabbitódik, ha egyik léi részéről sem mondják fel.
Az OFB 10 esztendeje
Budapest, Január lft Az Országos Földbirtokrendező Bíróság csütörtökön délelőtt dr. Börcsök Andor elnökletével teljes tllésl lartotl. A teljes Ülést megnyitó beszédében a másodelnök foglalkozott azzal a politikai életben és szakiiodalomban sokat vitatott kérdéssel, hogy helyes volt-e a földbirtokreform végrehajtását a kormánytól független bíróságra blznl? Ismertelte az európai szakirodalom jelentősebb tényezőinek állásfoglalását.
Utalt arra a számtalan jogkérdésre, amely a végrehajtás során felmerüli. A bíróság majdnem 10 éves működése során földbirtokpolitlkul célokra felhasznált összesen 1,269.651 kat. holdat, még pedig megváltás és va-gyonváltságból, átvétel utján 940506, kishaszonbérletek alakításával 157 5S6 és elővásárlás gyakorlásával 22.295, Ingatlan eldarabolások jóváhagyásá val 149253 katasztrális holdat. A megváltás utján igénybevett földekből felhasznált a bíróság 58586 katasztrális holdat, 259.645 holdat házhely alakítására, 30.024 holdat hadirokkant, 25.692 holdat hadiözvegy, 185.747 holdat földnélküli mezőgazdasági munkás, 114037holdat törpebirtokos földhözjuttatásdra. —\' 190.488 kat. holdat pedig egyéb földbirtokpolitikai célokra, még pe-
dig közlegelőkre 87 921 kat. holdat, gazdasági ismétlőiskolákra 2118, sporl ós játszóterekre 367, minta-gazdaságokra 14 686 kat. holdat slb. A biróság azonfelül már megkezdte a juttatásoknak egyesek nevére te-lekkönyvezését előkészítő eljárásokat is.
A biróság működésének ismertetése ulán a teljes ülés a szokásos választásokat foganatosította.
„A népszövetség jobban tenné, ha kalandos páneurópai tervek helyett a békerevlzióval foglalkoznék"
Róma, Január IS Az olasz sajtó rendkívül szkeptikus hangon ir a Briand-féle Európa-bizottság üléseiről A Popolo d\' llá liában Arnoldo Mussolini megjegyzi azt, hogy sokkal okosabb lett volna, hogy ha ez a bizottság kalandos tervek helyeit Európa gazdasági, katonai, pénzügyi és politikai helyzetét alaposan megvizsgálná és a mai súlyos válságból keresne kivezető utat. Európa tőbaja az, — ltja a lap — hogy vagyona Igazságtalanul és aránytalanul van elosztva és azun-kivül rendkívül súlyosan nehezedik erre a világrészre az igazságtalan és teljesen elavult szerződések terhe is.
Szabadlábra helyezték a gázoló orvost
fludapeat. Január 16 Guhrauer Miksa dr. fogorvosi, akii azzal gyanúsítanak, hogy elgázolta az Ü.I0- uton Nagy Oéza kerékpárost, mivel szökésétől tartani nem kell, szabadlábra helyezték.
ídesany/a leér Kegyelmei
a yyllltum caendűraelc
■ lulapeat, Január IS Ambrus István volt csendörörmes-ter édesanyja külön kegyelmi kérvénnyel fordult a kormányzóhoz. Ambrus elótl az ítéletet csak a legfelsőbb döntés ulán hirdelik ki.
Teljes a szakítás Garami és pártja között
BudapMt, Janáár 16 (Éjszakai rddlójelenlés) A Budapesti Értesítő jelenti: A szociáldemokrata párlvezetőség foglalkozott Garami Ernő azon indítványával, hogy a szociáidemokratapárt menjen passzivitásba és más eszközökkel keresse céljai eléréséi. A pártvezetőség ebben a kérdésben azt a határozatot hozta, hogy sajnálattal veszik tudomásul, hogy Garami Ernő elmarad a párlvezetőség üléseiről és lemond. A szociáldemokrala-párt országos pártválaszlmánya legnap foglalkozott a Garami-ügygyel.
Az ülísen éles láinadísok hangzot-lak el Oarami Ernő ellen. A párt-választmány végül is a következő határozalol hozta:
Helyesli a pirlvezelőség po.ilikai taktikáját. Megállapítják azonban, hogy a párlvezetőség és Garami Ernő között nincs olyan ellentét, mely ne volna áthidalható.
Ezzel kapcsolatban holnap a .Népszava közli, hogy Garami Ernő tudomásul veszi a pártválaszlmány határozatát és sajnálattal látja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy résztvegyen a párlvezetőség munkájában.
Szombaton éa vasárnap a Városi Színházban
„Tarzan" hangosfilm!!
Épltsen-e aj székházat a mai viszonyok között a nagykanizsai ipartestület?
A .Zalai Közlöny" ankétja az Ipartestületi szíkház építése tárgyában
Nagykanizsa, Január lö
A nagykanizsai ipartestületi székház kérdése nem uj kérdés. Hosszú évekkel ezeiótl felvetődött már a gondolat, hogy a mostani székház helyébe egy uj, modern székház építtessék, amely a folyton fejlódö ipartestület céljának megfelel es a menház kérdéséi is megoldaná. A közbejött háború és az utána következő idők azonban megakasztottak a terv kiviteléi
A teaiület folylonoi fejlődése és terjeszkedése, valamint a jOvo feladatai a mostani UgybuzgO elnökségei arra késztettek, hogy ezt a kérdést most már feltétlenül megoldják. Székházépítési bizottság is alakult, amelynek elnöke lloffmann Henrik. A lerv az, hogy a vaios adja oda a székházépítési célra a Horthy Mik-ló«-uion eiteiUlö Fu ura-telket, ahol egy kélemeleies modern Üzletház epuinc, amely Önmagát fizetné kl a befolyó jövedelemből. A székházépítéshez 80—100.000 pengő áll rendelkezésre a tcstü,elitek, a többi épt test kOMséget olcsó kamaiu kölcsön utján kívánja előteremteni. Az ipartestület szeknázópileai tervét dr. Krátky István polgármester is támogatja.
Ezzel szemben dr. Kállay Tibor a testületet arra figyelmeztette, hogy legyen óvatos és kerülje a reá nézve súlyos megterhelést és varja a pénzpiac és gazdasági helyzet jobbra-tordulását.
Mindkét felfogásnak megvan a maga labora. Mindkét fél erőt, komoly argumentumokkal dolgozik, melyekkel feltétlenül számolni kell. Azért a Zalai Közlöny elhatározta, hogy a kérdés tisztázására és a megoldás lehetőségének biztosítására a mai nappal hasábjain teret nyit a kérdéshez való hozzászólásoknak.
Közöljük az erre vonatkozó első hozzánk beérkezett levelet, mellyel az ankétet megnyitjuk. Minden komoly, tárgyilagos hozzászólást szive-sen veszünk és a nyilvánosság előtt közöljük abban a biztos reményben, hogy sikerülni fog a kérdést az iparostág egyetemes érdekeinek megfelelően dűlőre vinni.
Nyílt teliéi a nagykanlzaol Ipartestület elnUk«0es
Igen tiszteli Elnök Url
A .Zalai KOiIOny- híradásaiból és magánbeszélgetésekből ludom, hogy az ön vezetése alalt álló ipartestület, mintegy 320 000 pengő b.fekte-téssel uj székhazat kiván emeltetni Nagykanizsán, mely építkezéshez
csupán 80-100 000 P készpénzzel és a város által adandó telekkel fog rendelkezni.
Elnök Url Nagyrabecsdlöm az iparteatűlet e nemes és áldozatktsz törekvését, azonban kérdenem kell, hogy számoltak-e a leien szomorú gazdasági helyzet nehézségeivel? A jelekből ait kell hinnem, hogy rózsás szemüvegen át nézték a világot éi a világra nehezedő komoly gazdasági és pénztlgyi válságot.
Elnök Url A mai Idők nem nagyon alkalmasak ilyen vállalkozások nyélbeütéséhez s nem alkalmasak arra, hogy az amúgy Is túlterhelt és nehézségekkel kttzdó iparostársalt hozzájárulásokkal sújtsák. Ha komolyan hozzálátnak tervUk kiviteléhez, nyomban látni fogják az eléjük tornyosuló nehézségeket, tapasztatni fogják, hogy sem a társadalom, sem a város a vélt támogatást nem nyújthatja, mert hljján van a szükséges tökének. Kdllay kegyelmei ur eléggé hangsúlyozta Őrlőknek a vállalkozás nehézségeit és meggyőződésem, hogy már a kölcsön megszerzésénél olyan akadályok fognak felmerülni, melyek az egész tervet meghiúsítják.
Elismerem, uj izékházra szükségünk lenne, azt is tudom, hogy igen kívánatos volna, hogy városunkmun-káskezel némi foglalkoztatást nyerjenek, valamint azt li átérzem, hogy üdvös lenne, miszerint városunk az üresen álló Futura-telekre egy szép palotát kapjon, amelyben kultur-elő-adásokhoz is otthont nyernénk.
Elnök Url Egyik iskolánk Igazgatója magánbeszélgetésben felvetette az eszmé\', — s ha nem csalódom, már ön is hallott erről — hogy az ipartestület vásároljon meg egy alkalmas meglevő palotát, melyhez kellő tőkével rendelkezik és addig, mig a gazdasági viszonyok |obbra fordulnak, rendezkedjenek be ott. Mindenesetre alkalmasabbak, céljaiknak megfelelőbb helyiségeket nyernek, mint a mostaniak és gondok, nehézségek nélkül oldhatják meg, egy időre; e kényes problémái;! Érzésem az, hogy a gazdasági helyzetben — a mostani politikai konstellációk mellett — jelantős javulást alig várhalunk és a javasolt egészséges megoldással hosszú ideig nyernek uj, megfelelő otthont. A vásárlandó palotát pedig annak Idején —- ha építkezéshez juthatunk — az Ipartestület bizton jótfogla értékesíthetni, mert a viszonyok javulásával az Ingatlanok árai emelkednek.
Elnök Url Soraimmal azért kívánkoztam a közvélemény elé, mert igy alkalmat adok a kérdés nyilvános megvitatására és az ujabb alapos megfontolásra.
Ttaztatő hlra
Nyugdíjas.
Tdatogauuk na érfcná
Kellemetlen szájszag
TlsaiaUniid. Usuttya ástad royak oltoixltják a lf*»i«bb arcot Mindkét satpságfalbát aionnal tn alaposan ol luhot tunlolni a pompánan üdítő 4 1ilorodon(-fospaas(» rjakran márcgyaaorl használatival A fn^ak "\'ár ogynori használat után gjö»jörfl ;\'8""l06ü,,,",inb0" rab>°kn Klaóieljo mcu pkj tubus fogkrémm*!. maTvnskir* 60 fillér, «rj naujr tubus ára P I — Olilnmriunl-ssájrls üvegenkent P \\M ás IM. Oaak kék-ióld axinQ O\'omaiMáxban „Clilorodonl" feliratul valódi. Mindenütt kapható — Loo Werke A O . Uroidcn. uinio ai orazáui veiérkéDvlsslsta: Molnár Bsitalan ás Társa, Uudaptwi
1931. január 15.
ZALAI KÖZLÖNY
No, Oála Mennek,
most aztán komolyan fenyeget ben nünket a revízió.
Tudom: nem Illik tréfálkozni ezzel a nagyon szomorúan magasztos magyar vágyakozással De ha az akasztófának lehet humora, akkor ugyanannyi joggal Trianon Is számot tarthat arra, hogy élcelődjenek felette.
Különben Is nem én faragok élcel reá. Kell nekem egyáltalán megtoldanom humorral, amikor pl. Masaryknak a leánya nyilatkozik a békerevizlóról ?
Igen ! A Masaryknak a leánya! Miss Masaryk...
Az egyik lap munkatársa előli nyilatkozni méltóztatott a magyar határok várható sorsáról. És át vették más lapok és Írtak róla magyar újságok és fellélegzett a magyar közvélemény: ,No hála Istennek, végre mégis csak megmozdult a világ... Imc már Masaryk nak az 6 bájos és nagyműveltségű leánya Is .."
Kolosszális ez a dolug valóban ezzel a leányzóval. Az édespapd-ját eddig mindössze annyiszor cáfolták meg, ahányszor a revízióról nyilatkozott. Pedig már a kedves papa Is notórius nyilatkozó Ugy látszik családi vonás. És most jön ő... Első Masaryk Baba... És nyilatkozik...
Avagy valóban annyira Csdky szalmája lelt a magyar Igazság, hogy maholnap a mikádonak a ságoröccse és Benes urnák a kls-unokája fognak hírlapi polémiát folytatni a békerevizlóról? S a hivatalos diplomácia a cáfolatok teljes arzenáljával vértezve ál! mögöttük, mint Jólnevelt bonne, aki, ha a rakoncátlankodó gyermek túlságosan eltalál merülni a játékban, jelentkezik a zsebkendővel.
De semmi sem uj a nap alatl. A deákné vásznánál legalább is ml magyarok sem vagyunk külön bek. A revízió után való nagy magyar áhitozást ml magunk Is jó egypárszor diszkreditáltuk. Oyüjtolvekkel, ünnepi játékokkal, levelezőlapokkal, meg egyebekkel Az Ilyen hazafias mézesmadzagok egyik végén mindig lángoló lelke sedés volt, a másik végén pedig — elszámolási differenciák
Csak nemrégen Járt Kanizsán egy revíziós ügynök. Ez egyenest csudabogár volt az összes revíziós akciók között. Egy könyvre gyűjtött megrendeléseket az iskolákban és az Iskolás gyermekek szülei közölt. A könyv az Iskolásgyermekek véleményeit tartalmazta volna — a trianoni béke revíziójáról Arckép nélkül 25, arcképpel 30 pengőért, vagy igy valahogy, már ahogyan az ilyenkor szokott lenni, azonkívül persze hazafias érdekek, külföldi propaganda, honfiul kötelesség és egyekek. ...Kurz und gut, aki megveszi a könyvet, annak a fiacskája, vagy a kisleánya elmondhatja benne, hogy mi a véleménye az egész dologról, azzal a revízióval.
Hát mi ez, ha nem a revíziós gondolatnak garasokra váltása ? Mi ez, ha nem lejáratása a revízió belénk gyökerezeti akarásának ?
Csak egy vigasztaló van a dologban.
A csehek ugyanis csak beszélnek
a levegőbe. Ók a fart pour l\'art nyila1 kozók. Önzetlenül lelkesednek a revízióért. Mert tudják, hogy másnap megcáfolják őket.
De a mi ügynökeink lepipálták őket. Azok legalább keresnek is valamil a dolgon.
Egyéb haszna úgysem igen lesz, ukár Masaryk, akár a leánya, akár pedig a nagykanizsai polgári fiúiskola II. C. osztályának akármelyik növendéke nyilatkozik a revízióról.
<n
Magyar hadifoglyok a szibériai bányákban
Budapest, JnnuAr 16 Most érkezett haza 16 esztendei orosz fogság ulán Szenyák, Islván, aki a világháború elején a kjssai 9. honvódgyalogerrednél szolgált. Csak a légi magyar határon ludla meg, hogy Magyarországot megcsonkították. Azl állitja, hogy a szénbányákban még igen sok magyar hadifogoly sínylődik.
HAB KAl/fi MBfi&l/JA
Tiszta gyapjú
férfi kamgarnszövet
legdivatosabb mintákban métere 12 pengő.
Sima és mintás kész paplanok
nagy választékban
SINGER
divatáruházban.
A rendőrség statisztikája az 1930. évről
Hogy viselte magát Nagykanizsa az elmúlt évben?
Nagykanizsa, Január líi A város közbiztonsági éleiére vonatkozólag mindig íz a statisztika veti a legélénkebb fényi, amit a rendőrség állit össze évről-évre az év elején. Ezekből az adatokból nemcsak az tdnik ki, hogy milyen kategóriában mennyi bűnözés történt, hanem hogy a bűnözések milyen Összefüggésben állnik a gazdasági helyzetiéi. Az a statisztika, amit a rendóiség most állított Össze, elég kedvezőnek mondható, a mai körülményeket figyelembe víve. Fájdalom azonban, a bűnözések csökkenéséről aligha lehet beszámolni, a számok százalékos arányban az év minden napján elég mozgalmss képel nyuj-lanak az egyes ügyosztályok életéről.
Igy a bűnügyi osztályon az 1930. év folyamán összesen
1044 bünügyben folytattak le nyomozást. Ebből 426 esetben inagánlél teli feljelentést, 618 eselben pedig Iti-valalból üldözendő bűncselekmény kiderítése adott munkál a rendőrség embeieinek. Az összes esetekben lefolytatott nyomozások közül 010 volt eredményes nyomozás és 125 estiben eredményleien munkával zárult a nyomozat.
Az 1044 cserből bűntett voll 362, vétség 683. A feljelentett egyének
vel.ck 82 embert, letartóztatást foganatosítottak 40 esetben,
mig fiatalkorul 160 at foglak el.
Állalábtn sem mennyiség, sem minőség tekintetében a közölt ada-lok nem haladják meg az elmúlt évi statisztika adatait.
Csoporlosllva a bűncselekményeket, a legtöbb vagyon elleni bünteti, vagy vétrég voll. igy főleg lopás, csalás, sikkasztás, hamis bukás. Eztk a bűnözések pedig nagyiészl a jelenlegi súlyos gazdasági helyzetben lelik magyarázatukat.
A bűnügyi oszlály ulán rendőri szemponlból a kihágási oszlály kö-veikezik rang szerint, mely az elmúlt év folyamán
929 ügyben folytatott le kihágás! eljárást.
Kiadtak 460 bűnlclőparancsot. Befolyt büntetés pénz 5089 pengő. Összesen kiróttak büntetés pénzt kihágási és bllntelőparancs ügyből ügyből kifolyólag 8300 pengőt. — Közlekedési kihágás az év folyamán 218 fordul! elő, lehál Igen sok a város belforgalmálioz viszonyilva. A rendöli
fogdában egv év alatt 371 egyén volt őrizetben.
To!oncoliak 78 egyént, mig 130
száma 928 voll. Ezek közül őrizetbe I egyén kényszcrullevelel kért és kapott.
Ezeknek legnagyobb része vlssza-vándorló kivándorló voll. Igy főleg a Brazíliából keseitl csalódásokkal meggazdagodva visszatérlek közül kérlek rengelegcn kényfzerutlevelel, akik kő^ül nem cg/ nspokig nem evett, miclőll a vonal velők befutóit N\'gykinizsára
A közigazgatási oszlály kimutatása szetinl a város lerülelín 40 bírautó van. Az
összes gépjármüvek száma 72. Ebben benne foglaltatnak a magán-gépkoctik Is. Ezenkívül 8 teherautó szalad Nagykanizsán, fóleg gyáraké. Két fogain bérkocsi még mindig 16 van (ki hille volna). Egyfogatú bérkocsi nincs.
A bejelentő hivatal adatai is érdekesek. Az év folyamin bejelentettek 2501 egyéni. Ebből kijelentettek 2407 egyént. Belföldi bejelentést 8100 cselben tel|esilellek bejelentést, mig kijelentést 6600 esethsn eszközöllek.
Erkölcsi bizonyítvány! kiadlak az év folyamán 698 daiabot. Cseléd-könyvet 94 darabol. Fegyvertartási engedélyt 85-Ot. Lakcimludakozódás pedig 112 voll.
B :számol a rendőrség alaliszllkája arról is, hogy a város területén négy rendőrőrszoba van. Az őrszemélyzetnek 61 tagja van. Három lovas-rendőrjárör leijetit szolgálatol a külső perifériákon és a mezőkön.
Végül a statisztika közli, hogy az év folyamán
79 talált tárgyat szolgáltattak be,
melyeknek legnagyobb részéi a lu-lajdonosok nem vélték ál.
A balatonvidéki kómöves-mesterek és a balatoni építkezések
BalntonboRlár, Január 15
A balatoni partvidék kőművesmesterei népes gyűlési tartottak Ba-lalonbogláron, az ipartestületi székház üléstermében Laubacher Oéza elnökletével. A kőművesmesterek a Balalonvidék speciális helyzetét tárták fel és ezzel kapcsolatban a balatoni építkezésekre utult mintegy 120 kőművesmester számára különleges elbírálást kérnek az építőipari törvényben.
Tóth Ferenc (Balatonboglár) és Körmendy Péter (Lelle) kifejlellék, hogy a Balalonvidéken Fűzfőtől— Keszthelyig mintegy 120 kőmüves-mesler és számos épilőmesler működik és a partvidéken úgyszólván kizárólag villalipusii legalább man-zardos, de inkább emeletes épületek
ZALAI KÖZLÖNY
épülnek. Ezért a balatonvidéki 120 kőmüveimesttr exisztenciáját veszítené, ha őket caak a földszinté*, bár alagsoros, vagy alápincézett építkezésre szorítanák, miután alagsor, pince jórészt nem épilhetó.
A nagygyűlésen Győrblró, a Kő müvcsmcstcrek Országos Szövetségének lötltkára Ismertette az épilö Ipari törvény kérdésében a köinll-
vesmesteri munkakörre vonatkozó megegyezési és javaslatéra a nagygyűlés elhatározta, hogy a balatoni kőmüvesmesleri k«r speciális helyzetének és az épiltető közönség érdekeinek figyelembevételével ismertető beadvánnyal fordul a kereske dele/í,ügyi miniszterhez és a balatoni kormánybiztoshoz.

A Sabján-Ujváry-per aktái a törvényszéken
A védelem 12 fanunaft a kihallgatását kérte a fellebbviteli tárgyalásnál
Nagykanizsa, Január ir> I viselői volta alatt nem lolyfatolt
A dr. Sabjdn Oyula nyug. polgármester áhal Ujváry Qéza városi képviselőtestületi lag ellen indilotl bccsUlelsérlési perben még csak kél hete, hogy elhangzóit az egész vl-rosban, Jogászi körökben is élénken pertraktált Ítélet és a per aktái ma már megérkeztek a fellebbezési lórumhoz: a nagykanizsai kir. törvényszékhez.
Dr. Rotschlld Béla ügyvéd, Ujváry Qéza védő|e több oldalai fellebbezésében utal arra, hogy védence akkor, amikor az inkriminált kifejezéseket telte, képviseli! bírálati jogával éli. U|várylól távol állott, hogy Sabjánt személyében megtámadja, avagy megsértse, csupán annak a felelősségének tudatában, amellyel ö mint képviselő tartozik a városa közönségének, adott kifejezést ama aggályának, hogy miképpen lógja képviselni a várost eredménnyel a tiszti ügyész, aki 17 évi városi tiszt-
ügyvédi gyakorlatot. M.r|d rámutat arra, hogy ha Ujváry Qiíál kijelentései miatt elitélnék, akkor egyetlen képviselőtestületi lag sem tudna többé szabad bírálati jogával élni, amelyei mégis csak kel\', hogy bizonyos immunitás védj-n. Ujváryl semmiféle gyűlölet, de egyedül a várossal szemben viseltetett aggó láia és felelősségérzete készlelte arra, hogy ismert kijelentéseit megtegye. Mi|d felsorol 12 nevel, akiket mint tanukat kér kihallgatni arra voiiatkozó\'ag, hogy Ujvárynak nem voll séttö szándéka A járásbirósági per aftfái ma érkeztek be a klr törvényszékhez, mint fellebbviteli bírósághoz, ahol a referens dr. Atmássy Oyula biróhoz kerülnek. A fellebbezési biróság elnöke dr. Mulschenbacher Edvin kir. törvényszéki lan\'cselnök,
A nagykanizsai törvényszék a jövő hónapban tárgyalja ezt a rendkívül érdeklődési kelteti büntető pert.
Megfagyva potyognak le a munkakereső magyarok a tehervonatokról Kanadában
A „Zalai Közlöny" eíy amerikai előfizetőiének teveléből
Nagykanizsa, Január 15 Megszoktuk ugy emlegetni Aineri kál, mint a földi Eldorádó), ahova csak kijutni nehéz, de ahol, ha egy-sztr kijutott valaki, okvetlenül megnyílnak előtle a meggazdagodás fantasztikus lehetőségei. Ezekre a hiedelmekre cáfol rá a Zalai Közlöny egy kanadai előfizetőjének, egy egészen egyszerű amerikás magyarnak a levele, amelyben egyebek közt a kövelkezöket Írja:
. Olyanok itl az idén a viszonyok, hogy aki azt nem éli végig, annak halvány fogalma sem lehet erről, még kevésbé tudom én leírni. Igaz, hogy Amerika a dollár hazája, de a leesett búza árak ugy megbénítottak mindent, hogy még a nyáron, aratáskor sem lehetett úgyszólván semmit keresni, most meg, léi idején a puszta betevő falatjáért sem kell a munkás sehol. A nagyobb városokban löbbezrével vannak a munkanélküliek és aki munkát kér, vagy végső kétségbeesésében enni kér, azt egyszerűen visszaszállítják az óhazájába, Európába.
Nézetem szerint úgyis boldogabb, akit visszatoloncolnak, mint az, aki itt pusztul el. Olyan hét nincs, hogy 5—6 meg ne halna a bevándorol-
tak közt. Mert se pénzük, se élelmük nincs, lchenonalokon, lopva ulaznak munkát keresni, ki megfagy, kit a vonat gázol agyon. És mindez munka-keresés miatt.
Ez már nem is Kanada, hanem valóságos kalodt, aini megfogja az Ide kivándorolt magyart és addig gyölri, mig belepusztul. Azért azt mtrem ajánlani minden honfitársamnak, hogy csak maradjon olthon, abban az országban, melyben született és felnevelkedett. Maradjon olthon, ha egyszer eszik is napjában, mert akk\' r is jobb.
Sok szomorú dolgot tudnék magamról is mondani. 1927-ben, feleségem vett ilt egy kis házat. Akkor még sokkal jobbak voltak itt a viszonyok. Három éven ál fizetgettem rá a részleteket. Most aztán se pénzem, se házam. Nem ludtam tovább fizetni, inkább kénytelen voltam lemondani a házról és veszni hagyni, amit ráfizettem."
*
Ennyi elegendő a nyilvánoss\'g elé előfizetőnk leveléből.
Fox Valley a kanadai község neve és I. Török az előfizetőnk, aki a levelel irta.
Ezután, ha nagyon panaszkodunk
Idehaza, gondoljuok a dollár-paradicsom magyarjainak sorsára... *
Mír szedés alatt volt jelen cikkünk, amikor az Uj Nemzedék hasábjain az alábbi borzalmas hiradás jelent meg:
Magfouirnlt a »on«t iMfloa-kooaljéban egy amarikai magyar
Winnipegből irják: Az itten megjelenő Kanadai Magyar Újság adja hirül egy Kanadába kivándorolt magyar, Jankovics Pál tragikus sorsát. A Canadlan National fővonal ín teljes sebességgel robogott a tehervonat. Amikor Kellihor és Jasmin állomásokhoz éri, a mozdonyvezető észrevette, hogy esik a gőznyomás. A következő áPomison már nagyon leszállt a gőz nyomása. Megállították a vona\'ot, hogy ulánnézhesse-nek a hibának. Átvizsgálták a kazánt, majd fi önműködő tüzelőfa\'rendezési, m:rt az többször elakadt útközben Miután a fűtő teljesen kilis\'.tilolta az odahalmozotl szénlől a készülékei, borzulmus látvány/ól tántorodott meg. Az önműködő szénszállító berendezés nyilAsa előtt egy emberi lest feküdt, amely megakadályozta a szén egyenletes
e 1931, január 25.
ASPIRIN-
TABLETTÁK
fájdalmak
befolyását. A szerencsétlen helyzetben levő emberen 6egiteni akarlak, azonban már nemcsak éllettelen, hanem teljesen kőkeményre fagyot! állapotban voll. Vizsgálat közben Jankovics Pál névre szóló útlevelet találtak nála. Megállapították, hogy Jankovics Pál 1927-ben jölt Pozsonyból Quebek kikötőjébe. Azóla több he\'yt váll ilt munkál. Legutóbb Noith Baitl lordon tartózkodott, ahol azonban, ugy látszik, nem kapott munkál és pénze nem lévén, elhatározta, hogy jcllopódzik a vonalra és másutt próbál szerencsét. A szerencsétlen, hogy meg nc lássák, bemászott a félig megtelt szenes kocsiba. Amikor az éj sötétségében egyik állomáson megtöltötték a szeneskocsit, Jankovics Pál vagy elaludt a kimerültségtől, vagy pedig annyira meg volt gémberedve a hidegben, hogy nem tudott idejekorán löltápászkodui és a szén pár méter magasságban eltakarta.
Szomorú történet egy háromgyermekes családról - „a harmadik" miatt
Családi jelenei mentőkkel, őrültek házával, járásbíróság! tárgyalással
\\
Nagykanizsa, Január 15 Szomorú családi tragédia árnyéka feküdt ma délelölt nyomasztólag az egyik járásbíróság! tárgyaláson jelenlevőkre.
Sz. F.-né nagykanizsai tisztviselő neje, 3 gyermek anyja a panaszos. A férjét perelte be. Bíró: Szabó Oyőzö kir. járásbirósági alelnök. A tárgyalás előzménye: Sz. F. a Katonaréten lakik. Az asszony is, a férfi is külön laknak a lakásukban. Hónapokkal azelőtt történt, hogy egy délelölt éktelen lármára futottak össze* a hUbellek és a szomszédok. Sz.-né kiáltozva futott ki a lakásból azzal, hogy férje brulalizálja öl. A jajveszékelésre csakhamar a szomszéd házakból is előjöttek a kíváncsiak. A férj ekkor telefonált a rendőrségre, hogy felesége megőrült és Intézkedjenek kórházba való szállítása iráni.
Dr. Petrics László ügyeleles rendőrfogalmazó erre felhív! i telefonon dr. Fodor Aladár liszliorvost, akii Erra kéri, tekintettel, hogy valószínűleg c;y elmeb.leg nőnek a kórházba szállításáról lesz szó, menjen ki, vizsgálja meg az asszonyt és ha szükséges, Intézkedjék kórházba szállítása iránt.
Dr. Fodor Aladár a jelentés vétele ulán azonnal kiment a jelzett helyre, ahol már messziről nagy néptömegei látóit.
Bemenve meglátta az asszonyi, Sz. F.-nét, aki elpanaszolla neki, hogy férje brulallzálla, megrugdosta ól. Az orvos nyomban meglátta, hogy szó sem lehet arról, hogy az asz-szony elmebeteg, csupán fe\'dult, ide\' ges állapotban volt. Megvizsgálta öt,
de nyomát sem találta testén annak, hogy megrúgták volna. Intézkedett, hogy az akkor odaérkezett mentőkocsi nyomban visszavonuljon, majd indigná!ódva odaszólt a rendői fogalmazónak, hogy hatóságok félre-vezeléseért meg kellene büntetni azt, aki a men őket és a rendőrséget kihivla ehhez az asszonyhoz.
Az emberek szélszéledlek. Kíváncsiságuk kl voll elégítve, láttak egy szomorú, úgynevezett családi jelenelel.
Sr. F.-né azonban nem hagyta annyiban a dolgot, hanem feljelentene férjét a kir. járásbíróságon.
Az ügyben ma volt a tárgyalás Szabó Oyőzö büntető Járásblró előtt. A tárgyaláson annak érdekessége miall löbb ügyvéd Is Jelen voll, mini csendes hallgató.
Szabó Oyőzö, mielőtt a tárgyalást megk zdte volna, a két házasfelel arra kap citálta, hogy állllsá\'< vissza a házassági életközösséget már a három gyermek miatt Is. Dj a férj ellene nyilatkozott. A bíró erre megkérte öl, hogy várjon legalább ad dig végső elhatározásával, mig Idegei lecsillapodnak. Az asszony ugyanis a történtek dacdia Is hajlandónak mutatkozott a házassági kötelék újból való felvételére. Szomorúin mondotta az ügyvéd mellett, hogy az egészet a ,harmadik" idézte elő...
Ezután dr. Fodor Aladár tisztiorvost hallgatta ki a bíróság, mini szemtanul, llélelre azonban nem kelült még sor, mert a biróság a bizonyítás kiegészítése vég. tt a tárgyalást elnapolta.
1931. január 15.
ZALAI KÖZLÖNY
NAPI HÍREK
NAPIREND
Január 16, péntek
Hím. katolikus: Marcsi. Prolesláns:
Gusztáv. Izjaellta: Tebíth hó 27. -•
Oyógyaiertárl éjjeli azolgálat: I. hó vágata a „Szalvalor" gyógysaetUr Irssébet-tár 21.
Oőrfflrdö nyitva reggel 6 óiitól ceM 8 óráig (hétfő, uerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek). Tel.: 2-11.
wiiimiiiimw
Emléksztetö
Január 17. Keresztény Jótékony Nőegylet teája 9 órakor a Centrálban. A Kaszinó bankettje. Január 18. Sakk-Kór közgyűlési) lói 4 órakor a Koronában
Liceálla előadás d. u. 6 kor a vá-roaháaAn (dr. Wlnkler Ernő.) Január 19. Az Imlalmt ét Művészeit Kór hangversenye (zenekar és vegyes kar) 9 órakor a színházban. Január 28. Az OMKE előadó gyllléso
Ml 0-kor a Tárosházán Január 31. Keresztény lótékany Nőegylet
teája 9 órakor a Koronában. Február 1. Iparosból a Polgári F.gylolben Február 2 Ai hr. Nőegylet kultur dél-utánja.
Február 7. Szamtfdr/um-plknlk a Polgári
Egyletben. Február 14. A Szent llnna Leónyktub táne-
estélye a Koronában. Február 18. A Kereskedelmi Alkalmazottak
Jetmezcs-ealólye. Fsbruá\' 18 A Keresztény Jótékony Nőegylet álarcos eslólye. Február 28 Az lzr Nőegylet purlin-os-tálye. _
— A polgármester Szombathelyen. Dr. Králky István polgármester tegnap hivataloi ügyben Szombathelyen tartózkodott.
— A rendőrségről. Berlóthy Lőrinc rendőrtanácsos, akit siolgálaii érdekből i belügyminiszter Győtbe helyezett, ujabb intézkedés folytán egyelőre áprilisig a nagykanizsai kapitányságon teljesít szolgálatot.
— Befejeződött a népszámlálás. Nagykanizsán a tegnapi nappal befejeződött a népszámlálás és a képviselőválaszlök összeírása. Sok olyan Iv volt, amit a felek rosszul töltöttek kl és azétt az összeiróknak kellett újból kitölteni Most folyik az összes kitöltött Ivek felülvizsgálata. A Jövő héten már biziosan meg lehet állapítani, hogy mennyi lakosa van Nagykanizsának a mostani népszám lálás alapján.
— A Kaszinó bankettje. A nagykanizsai Kaszinó tradicionátii bankettjét az idén szombaton este tartja meg, amelyre lejön dr. Kállay Ttb ír országgyűlési képviselő is.
— Ismét eltOnt Bognár Józsel asztaloslnas. Hetekkel ezelőtt megírtuk, hogy Bognár József asztaloslnas, aki édesanyja: Bognár Pálné Kossulh-tér 19. szám alatti lakásán lakik, eltűnt. A fiút végül is az anyja egy közeli községben rokonánál találta. Ugylátszik az asztalosinas ka-laniloa természete nem tud megnyugodni, mert az anyja most ismét bejelentette, hogy fia eltűnt. Már e hónap elején eltávozott hazulról és azóta nyoma veszett. — A rendőrség megindította a nyomozást a fiu felkutatására.
Dr. Babján Gyula éa dr.
Fábián Zsigmond
Unnuplósc a kir. JArAablriaáson
Nagykanlzea, Január IS
Mint ismeretes, a kormányzó nemrégen kir. kormányfölan\'cioiokká nevezte ki dr. Sabján Gyulát, Nagykanizsa város nyug. polgármeslerét és dr. Fábián Zsigmond vármegyei lb fóügyéstt, nagykanizsai gyakorló ügyvédet. A L-gntagasabb kitüntetés két minden tekintetben kiváló férfiút ért. Dr. Sabján Gyula nyug. polgármester nevéhez fűződik Nagykanizsa város fejlődésének egyik időszaka. Dr. Fábián közéleli tevékenységével érdetnelle ki polgártársa inak nagyrabecsülését Az Országos Ügyvéd-Szövetség nagykanizsai liókszövct-sége mélló k relben kivánja megünnepelni e kél kivá\'ó tagjának legfelsőbb h:ly<:n történt kitüntetését és azért elhaláio. la, hogy folyó hó 17-én szombaton délelőtt II órakor, a kir. járásbíróságon, Oombár Gyula elnök hivatali helyiségeiben leslülcllleg összejönnek és ünneplik a két ügyvéd-kormányfő anácsost.
Az ünnepi beszédet dr. Frlfo Ödön ügyv\'d, a OÜSz nagykani«ai flókszöveíségének elnöke fogja mondani.
— jelmezestély. A nagykanizsai kereskedelmi alkalmazottak február 15-én a sok mókával egybekölölt jelmezeslélyt rendeznek. A nagyszámú vigalmi gárda serényen dolgozik az előkészületeken. Élénken emlékezve az ó-év búcsúztatására bizonyos, hogy a jelmezestély is sikerülni fog.
— Egészségügyi előadások Zalamegyében. Az ősz folyamán Zalaegerszegen járt Pollermann nép jóléti minisztériumi tanácsos és tárgyalásokat folytatott Thassy Gábor dr. megyei tisztifőorvossal és Llllik Béla népmflveUsi titkárral a Zaiá-megyében tartandó egészségügyi előadások megszervezése tárgyában. A megbeszélések alapján most megállapították az előadások programját. A letenyei, az alsólendvai, a zalaegerszegi, a novni és nagykanizsai járásoknak összesen 30 községében tartanak egészségügyi előadásokat a járási és körorvosok. Minden előadást vetített képekkel kisérnek. Az előadások tárgya a következő: 1. Az egészséges otthon. Ezzel kapcsolatban Ismertetik a magyar népviseletet. 2. Az alkoholizmus halása az emberi szeivezetrc Ezzel kapcsolatban melléktárgy tesz: a szőlő és must értékesítése és feldolgozása erjesztés nélkül.
— Vége a könnyelmű sajtó pereknek. Janutr elsején életbelépett az igazságszolgáltatás egyszerűsítéséről szóló töivény s olyan paragrafusokat is tartalmaz, amelyek elörelálhalólsg véget vetnek annak, hogy boldog-boldogtalan, sokssor a legkisebb alap nélkül sa|tópert Indíthasson. A törvény értelmében ugyanis a bíróságnak jogában van a főma-gánvádlólól a felmerülő bünUgyi költségek fedezésére előleget követelni. Ha a pénzt a főmagánvádló nem helyezi letétbe, az eljárást hlvataloól megszüntetik.
Az Irodalmi és Művészeti Kör zenekari és éntkkarl hangversenye
Nagykanizsa, Január 18
Az a széleskörű ét egyre fokozódó érdeklődés, mely a Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör hétfői hangvercenyét kiiéri, élénk kiélezésre jut ahhan, hogy a jegyek nagy része már elővételben, illetve előjegyzésben elfogyott. Indokoltnak látszik tehát az, hogy mindenki mielőbb fedezze jegyizükségletét, annál is Inkább, mert az est rendezősége jegyekel senkinek sem r.z.rvál és a kul-lurcél érdekéoen tiszteletjegyet lenkinek sem küld. A hangverseny célja ugyanis elsősorban az, hogy a zenekar fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges anyagiak biztosíttassanak és ezzel Kanizsa zenei éle éhe friss elemek: zsnekarl hangversenyek le gyenek iktalhalók.
De ettől eltekintve az est műsora is méltán megérdemli a le^szélesebb-kOrü érdeklödéit, hisz még mindnyájunk emlékében él a tavalyi h ing-verseny nivója. Jegyek 50 fillértől 140 P lg csak a Városi Színház pénztárában válthatók.
— Ellopták a kiakasztott reklámruhát Márkus Oézáné nagykanizsai, Király-utca 6. szám alatti ruhakereskedő feljelenlésl tett a rendörségen, hogy a szerdai hetivásáron a kirakata elé kiakasztott ruhák közül ismeretlen tettes kél nadrágot ellopott. A rendőrség megindította a nyomozást.
— Szőnyeget mírs\'kelt áron vásárolhat Singer divatáruházban.
— Megharapta a ló. Tizedes Péter 69 éves háziszolga, nagykanizsai, Petőfi-utca 23. szám alatti lakós az istállóban foglalatoskodott. Eközben gazdája lova jobbkarját ugy megharapta, hogy a mentőknek a kórházba kellett a súlyosan sérült örtg embert szállítani.
/ Női és férfi divatárukban k
(é .yijin.vxivu\'iivrrr*................................. f)
nagy választék ^
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
F6ut—Congary-ut aarok
Első Magysr Bliloslló palota.
Telefoa 40*.
>
— Tüsszentésből halál. Különös körülmények között hall meg a vasmegyei Telekes községben Németh István 72 éves gazdi. Reggel, amikor ágyából fölkelt, nagyot tüsszentett, majd hirtelen rosszul lett és meghalt. Az orvtosrendöri vizsgálat megállapította, hogy a tüsszentés után szívszélhűdés érte és ez okozta halálát.
— A Nyugat Január 16-lkt száma ve-zetóhelyéu Makkul Sándor püepök Nincs menekvés elinti cikkét kozlt. A szám azéptrodalml réazöbon Kosztolányi Dezső Móricz Virág éa (leltért Andor Endre elbeszéléseit, Gellért Oszkár, Fenyó l^aztó, Relchard Plroaka óa Somlyó Zoltán verselt találjuk. Móricz Zsigmond folytatja Forr a borclmll regónyét, Nugy Endre pedig amerikai túrájáról szóló feljegyzéseit. Egyes szám Ar« 2 pengő. Negyedévi olőflzetés 10 pengő, kiadóhivatal :.V. Vilmos császár-ut 34.
(KSrWIUMk) H - Mrafc. kOsaszda. ság. Itangv. — ha^pmssay. fi — éJftadáa Oy — gyermekeknek A — aaaaooyofc aak. Z — ttaa Mg. — mezőfasdasáa
Hl. - Ifjúsági elóadXa. F - Üolrasál U — gramofonzene. Jb — Jaix-bafiá K — kabaré. aZ. •• népaisrtl unt.
Január 16 (péntek)
Budapest 9.15 A 2. honvédgyalogezred senekarának h ing versenye 9.80 H 9.45 A hangv. folyt. II 10 Nemzetközi vizjelző-szolgálat. 12 Déli harangszó 12 08 Eugen Slepat orosz bala\'ajka zenekarának hing-veraenye. 12 25 H 12 35 A hangv. folyt. 13 Időjelzés 14 45 H. 16 Novellák. 16 45 IdöielzAs. 17 Szlovák-magyar nyelvoktatás. 17.25 Cigányzene 18.30 Hubay Jer.ó előadása. 19.35 Rtdlíamalóipoata. 20.15 A varsói filharmóniai társaság hsngvetsenvt Varsóból. Utáns: Időjelzés. Majd: O. háflgv.
Bécs II és 13.10 Q 15.25 Zens 1730 ll|. a. 1930 Amerlksl négerdalok. 21 Kamara Z 22.40 Zene.
Berlin 16.30 Berger Wiih<lm-(lnnep. 18.25 Dalok és duettek. 20 Zene. 21.10 Hsngjiték. 22 30 H. Utána Oicsy Bsrnsbia zenekara.
Brit nemzeti mflsor 17 Zene. 18.18 Oyermekóra zenével. 19.40 Zongorabangv.
20 Z 20 <5 Katonazene. 23.45 Zene. Milánó 16 35 Gyermekkuckó. 17, 19.30
és 20 30 Zene. 21 éa 21.40 Haagverieny. 23.15 Zene.
München 16 25 Htngverseny. 17.25 Zenekari verseny. 19 30 Zene.
Prága 1115 O. 12 15 Brtlnn. 1620 Zene 17.30 Gyermekkuckó. 19.20 llangv.
21 Hegeduest. 22.20 Itangv. Róma-Nápoly\' 17 Hangverseny. 21.35
liegedtthangv.
Varsó 12.10 és 16.15 O 17.45 Zene. 19.25 G. 20.15 Pllhsrmónlkus hsngver:eny.
rdznogassuk ax érdemes kanizsai kereskedelzneZ és 1 part.
vese-, hólyag-,gyomor- és cukor-bajoknál, köszvény és reumás megbetegedéseknél, de különösen vese- és hólyaijhomok és dara eltávolítására kiváló orvosi szaktekintélyek által ajánlott
elsőrendű gyógyvíz. Házi ivókurára rendkívül
alkalmas. Állandóan friss töltés! Főraktár:
WEISZ MÓR
Nagykanizsa, Király-u. 21.
717 HI
ZALAI KÖZLÖNY
Idólárás
A nagykanizsai meteorológiai otag-
f •(fia Jeltnlétok i CsIllörtOkón a Mmit-tlklri: Keggel 7 ótakuf —3\'4, délután 2 óiakor -j-1\'4, eate 9 órakor -0\'7.
Ftlhúict: Egén n-pon il borult égbol-loial.
SléUrőny: Égési nap éazakketetl azél. (ttjaikat rMlójtltntéi) * SSet.aroló-■ lal loUaat «ta 10 Arakor 1«-lantlt Réaahan falhta, mira4kal> tan hideg Idő vérhal*, legfeljebb ai oraaág éaaakl réaaalkaa némi havaaiaaal.
KOZGAZSASia
* jOvfi hiten v4lik jog-•röaaé ■ Valkó-féle mag-egyaxAa
Nagykanlzaa, január 15 (Saját tudósilónktól) Dr. Almdssy Gyula nagykanizsai törvényszéki biró a műit napokban Jóváhagyta azt a Valkó-féle kényizeregyezségel, amit az OHE-vel kötöttek, mely szerint a kvólás hitelezők 50 százalékot kapnak és ha a tervbeveit birlokeladis sikerül, további kvólát kapnak. Az a terv, hogy az egyik budapesli bank megfelelő kőlcsOn nyújtása ulán, a birtok egy részéi parcellázni fogják (azérl válik szükségessé a bank Iransakciója, meri a kvólás hitelezők követelése be van kebelezve) és a bank nyújtotta kölcsön révén a bekebelezéstől tehermentesítik és megkezdődhetik nyomban a birtokrész parcellázása. 75 hold erdőterületen egyébként folyik az erdő-kitermelési munka Is, ami 150 00) pengőt jeleni. A nagykanizsai Jóváhagyó végzés kihirdetésénél Jelen voll Valkóék jogi képviselője dr. Salustnszky budapesti ügyvéd is.
A jóváhagyó határozat a |övő hélen válik jogerőssé.
(—) Kényszeregyezségek. A
zalaegerszegi löivényszékhez Halász Mihály rőfös és szabómesler (Tür|e) fizetésképtelenséget jelenteti. A kereskedő aklivái 19.4000, passzívái 25.100 pengői lesznek. A törvényszék meglnditolla a csódOnklvüll kény-szeiegyezségi eljárási. — Ugyanezen a papon Bognál La|os zalaszenl-gróli férfiszabó Itérle a Magyar Hitelezői Védegylettől a magánegyezség megindítását. Bognál passzívái 14800, aklivái 4700 pengőt lesznek ki. — Kálmán Jínöné szül. Nagy Jolán keszthelyi kereskedő kérle a magánegyeziég megln \'ilásál.
(—) Selyem-termelés Magyarországon. Érdekes, hogy az állati Belymet teljesen nélkülöző selyem ipar hallatlan fellendülése melleit mi\'yen erősen fellendüli a selyem-gubóknnk a tenyésztése is. A most kidolgozott statisztikai adatok szerint Magyarország selyemgubólenyészlése 1930-ban 14 szeresére emelkedett az utolsó békeesztemló selyemgiibó termesztésének. A gubóbeválló hivatal adatai szerint tavaly 772.000 kiló-gramm selyemgubót termeltek. Ex a szám az előző évek gubómennyisé géltoz képest meglehetős nagy ered-
mény, de mégis ellöipül a külföldi selyemgubótermelés edalaival szemben. Olasrors-.lgban például 70 szer, Kínában és Japánban pedig 500— 600 szor annyi guból lermelnek, mini Magyarországon
(—) Olcsóbbodást mutat a statisztika. A központi statisztikai hivatal a következő dreember havi gazdásági statisztikai adatokat közli: A nagykereskedelmi árak indexizáma az előző havi 92-ről 90-re csökkeni, amiben a mezőgazdasági és ipari indexek visszaesésének egyaránt része van. A mezőgazda ági lermékek közül a kspásnövények, lovábbá az állatok és állati lermékek, az ipar cikkeknél pedig a szerszámok, a fonalak és nyersbőrök áránál mutatkozik olcsóbbodás.
TŐZSDE
Küllöldi bizakodó hangulat, kedvező árfolyamjelenlések hálására az értéktőzsde nyugodt hangulalban és barátságos irányzat melleit folyt le. A kedvezőbb hangulat a konlremint fedezésre késztelte, az aibilrage is vevőként szerepeli a piacon, aminek következtében az árfolyamok megjavullak Lényegesebb áreltolódás azon ban nem következeit be. Fíxkamalo-zásu papírok piaca üzletlelen. Valuta és devizapiac Irányzala barátságos, Nrwyork 20, dollár német számlákra történő vásárlások kövelkezlében 150 ponttal emelkedett
Zlrlckl zárlat
-an. 10 25, Loncon »V07Vs, Mtwv.., 51850 HrCzttl 7198, M|l»m 2704, Madrid 53 15, Amatezusm 307 Ml/t. b.r 12274, Wltn TIH Sűfla 3"«3Vt, 1 29, Van/ 87 87, Bedipett «0-l!l/t Salgrád 9\' 2",tt, torkaim <18\'/!
Tsraéayttuáe
Buza tszv. —fiit., dl. — flll. és a rozs 10 flll emelkedett.
Buzut llaaav. 77-ta 13\'5 14 05. 7S-.i 14 00 14 20, 79-ea 14 20-14-61), 8<-ii 14 25-14-75, dunánt 77-n 13 75 13 95 Z8-aa 1891-14 10. 79-et 14 10-1430 •0-as 14 15 14-35, R»za 1010-10 20 lak. 4jpa 13 75-14 25, aflrárpa 16 03 18 00, Iabl935-I969 tengert It. 13 20-13 30, dunántúli 12 15 12 40, Kpce 25 50-26 00, koipa 9 65 9 75
k tsdapejti Iflxsde dertia-jegyxiie
VALLTAK Angol L 27-70-27-85 Belga h 79-50-79 90 Ceehk. 16-85-16 97 Dánk. 152-60 -54-20 Dini/ 10 02-10-10 DolHr 570 75-573 75 rranda 1.22-46 22 75 Holi. 729-70 230 70 Lengyel W85-64-3J lm 3-37 j 41
Lava 4-12-4-18 Liza 29 10-30-10 \' Márka 135 70 ..\'6 30 Norvég 153 80-15. 4\'J
Peseta —•-----•— i
Scl-.IU. 80 30 80 70 Stájd I. 110-50 Itl\'OC Iréók. |.\'3 00 153 60
DEVIZÁK
Amál. 729 95 330 65 Belgrád 10-10 0 13 ktrllo 1Í5 87-136 3\' Brlllíiel 79 62-79 8\' Bukarest vj9 : 41 Kopeoh. !53 80-1 3 20 London 37- 5-77 83 Madrid 58 15 61 15 Milano 2--91 30 01 Ne» |or 571 70 73 30 Osalo l53-89-l»3 33 Párls 23-41 23*48 t\'rága ló 93-1n-97 SióHa 4-317 Slock.i. 113 00 t>3 40 Vazaó t4 05 64 25 Wltn 81-37 Í0 62 Ztlilcb 110 67-110 97
8ertesvásár
Felhaltát 2/30, oadallan 240. (tlaC-itndll t\'18—1*19, szedett I-14-1-16, szedeti köaáp 1-10—1-12, könnyű 1 00-1-08, 1-S\'j lendu öieg 1-06-1\'10, Il-od rendll óiek l-00-l 04 angol tUldó 0 90 1-10 atalonna naerban 1-20- 0-00, aali 140 1-45, hui I6Í—1-76. izahnsás félsertés I 40-1-48.
Kiadj\'.: EíltalrJ T.^mlt it Upklíli fiiUUt, Ks*jtaalMtJL Mtlö. kiadó: Zalai Károly. Isiaaasritaa fceWeat ^III V1 M. m
AHÍÓHFRDETÉSEK
Az tplOnutiele.vk diu IU II !,. UO t lt«*-,
Mindin lovebbl az, 1 ctljs 6 ». 1. Vasi t Ünnepnap 10 nn \'g OO f-t.ér, mtl-íí, l li/vzbbl hzó ü,|.< tl f.lt, Szerdát, él -leken 10 BZÓIg 60 liiltr, mind.n - \'\' l>| azó dija 6 flil. Omsxó h nrndei . a* vat\'b Irlüból alto szó két szó «k s .. t. tátik. ÁliA.t kereséknek 500 o cngtdiuciiy.
Hirdetések 9 (04) peaofi flaeiegan alul tt feletalegee kllnyaalán, Man-tlisdie elkeeCtléeu végett elAre I 1 « o t o it d « h
Eladó Caengery-ulca 18. alall 724 □■61 lelek 5800
3, vagy 4 szobát lakáét IQldóazobival 4a megletető matlrkhdylaég. kkel, belváros lertllelán niijua eliejére keretek. — Clm : Singet Dlvaláruhái. 163
Plenlne febrntz I lói bérbe kapható SzenlgyOrgyvári-utca 3. 199
Oloeékb lett a teevej Mutzel ét Frledenltlal ctemagekeratkcdéaében >/t kg •0 llllér. 113
Autótaxit lego\'caóbban kényelmttel 167, vagy 671. telefon azámon rendelhet. SOrgónycim: Autótaxi. Kautmann Manó, Nagykanizsa. 69 8
PónarkaiosBitt bekebelezésre minden Oeategben a legelónyOaebben éa leggyut-sabban lolyóalllal Aoaól Ignáo péna-kölrsönközvelltó lrodá|i Nagykanltta, Horthy Mlklóa-u! 3 azáin. 6388
Rtí€J1Ó íej^uótbn S&abó György naaia.
lattoraiorlumöbaa Hiút 3.. udvar
CIAnyomda dúsan lebzerelve tegdlva-loaabb mintákkal. Kárpáll Bóztlnél, Kölcsey- ulea 15. ><404
■ ■Iflnbejá* atu tzZp parkettás ssoba
kiadó Nádor-utca 4. Ib8
Frleeac Jenő, Erzsébet-tór i.
Vállal minden terjedelemben vízvezetéki, egéizaégtlgyi. központi tót- éa melegvlz-Ifltáal berendf-z^teknek srereléaét, csatornázást, továbbá vaaszerke^tl éa egyéb lakatos munkákat. Teleitta S-l*. 5793
10 llllérUI kezdödóleg mii den árban kapható klcitnyben és nagyban fehér éa vóröt bor /eztowilz Albert cégnél. 115
Feetókee hordók, ló állapotban oleaón eladók lapunk nyomdájában.
Letenyón egy jó forgalmú vendéglő mérziiaiékkel, a JárAtblrósásgal szemben kiadó Érdeklődni lehel Hlrschl Unténál 195
Klleno esebóe komlortoa laláa egy ben, vagy két réatben augutzlut l-re kl adó. — Pelvllágosltasaal szolgil Zeikowilz. Iroda. 191
Jó h\'zból való tanuló lelvétellk Hlrtch éa Szegó eé.nél. 167
FAxóahex It értó jobb szobaleány kéttagú ca Iádhoz lebruár I re lelvétellk Klslafudy-ulca VI. 310
e 1931, január 25.
Automata-eleség
•t(ié>ével léayegeien emelhető a tyúkok tojáihozaiua. Egy lyuknak naponta csak 6 dekát kell adni. 1 kfr. ára 90 fillér.
Erőtakarmányok
(Halliszt, husllsz\', véiliszf, csukamájolaj, soyabab dara, köles, buza, zab, árpa tengeri, buzakorpa alb.)
Madáreleségek:
(Kever madáreleség, kendermag, hámozott/ab, fénymag, éd:8 repce, aaláta mag atb.)
Futor
vegytiszta, konyhasót tartalmaid Mén-aavaa takarmány mész.
P e k k
„D" vilamln kétzitmény. Kicsinyben és zsákszimra kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény éa növény-védóazerek kereske;éaében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A blióság mellett. Telefon 130.
---ül-
NI EG JELENT
Dr. Bsrnyó József
Összeállításában a
Társadalombiztosítási
TÖRVÉNYKÖNYV
A 490 old\'l terjedelmű vaskos kötet nagy hlinvt pö<ló munka és teljes egé-tzéi en tartalmazza « örrgaég, rokkan1-saK, 0;verség és árvasáp esetére való kötelező biztosításról (I9ll évi XI.. t c) továbbá a betegségi is baleaeti biato-hliasről aióló (1927 évi XXI. t.-c) tői vényt teljes tiöveggel és a vonatkotó 193(1 április h-válg megjelent klegé izitó és módoilló rrndeleteket, yslamlnt az Országos Társad\'lomblxtositó Intézet el»ő alapszabályát.
Árm 8 pengő.
Kapható lapunk kiadóhivatalában éa Hagy Kálmánnál,
Ba.thyóny-utoa 2. aarám alatt
Linóleum, ffutétxAnyag, C»ous« ailnyag, utitakaró, légxáróvatta, láktflrlik
gyári lerakata —>
HIRSCH ÉS SZEOŐ cégnél.
HIRDESSEN
■ „Zalai KBxl6ny"-b*n.
Uradalmi friss, lőtt
mezei nyul
lefejtve 2-20 pengő
SZABÓ ANTAL
fegyverüzletében.
Nyomatott a üéJtalaj Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető ■ ZiUl Károly.)
71. évfolyam 13 szám
Nagykanizsa, 1931 Január 17 szombat
Ara 14 fillér
ULU muniT
SlokenkMti: nappal Swir-ot 2, é)f«l Pflol 5.
Kiadóhivatal: Fial 5. uim. KtíiÖKlyl IlókkladóWvatal: Kouuth-utca 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
EWlutM in : tgy bóra > pm*4 M MUf
TeicJoo • / «\'■ "*aa, (étW 7»)
\\ Kiadóhivatal 78, K«m«kJjI Itó* 32
Közéleti tisztaság
Az uj esztendő közéletének küszö-bén gról Bethlen Islván az egységes párt ez évben megtartott első értekezletén talán még önmagái Is felülmúlva nagy beszédben foglalkozol! az ország politikai viszonyaival. Kemény beszéd voll, de színtiszta igazság minden szava.
Az elöadoltakból ezultal azl a pasz-szusl akarjuk kiragadni, amely a közéleti tisztaságra vonatkozólag leli megfontolandó kijelentéseket. G ót Bethlen Islván sravaihoz nekünk is volna néhány megjegyzésünk.
Mindig voltak s amig az emberi gyarlóság le nem küzdhető, mindig lesznek közéieli visszaélések. Ezek felbur|ánzása különösen a nehéz gazdasági időkben szembeötlő. Ezekkel szembenáll a közéleli liszlogalás. A purifikáció azonban nem azt Jclenll, hogy visszaélések elő ne fordulhassanak, bár annak megakadályozására minden eszközt igénybe kell venni, hanem a közélet fötörekvése abban kulminál, hogyha ilyen esetek előfordulnak, a bűnhődés el ne maradjon. Ezen a téren a mai kormányzatot még a legrosszabb Indulattal sem lehet elmarasztalni, mert a mai rendszerben tiz esztendő alall ugyan akad-e valaki, aki fel tudna mulatni olyan esetei, hogy az elkövetelt közéleti visszaélés nem kapta meg megérdemelt büntetését ? Ilyen eselek el-lussolása mialt felelőssé fenni a kormány! valóban nem lehet. Mégis akadnak olyanok, akik bizonyára valami hálsó gondolat, vagy ki nem mondott cél érdekében magukra öllik a punfikálorok lógáját s tennen hir-delik a közéieli tisztaságot, amikor az Ilyen vállalkozásra semmi szükség Sincs, mert arra illetékes személyek, körök és a hivatásuk magaslatán álló mléző fórumok anélkül is elláljlk köle\'es&ég Ilket
Tiltakozunk az ellen, hogy a közéleli tisztaság követelése bárkinek is monopóliuma legyen, meri megengedhetetlen dolognak tartjuk, hogy a közélet eme legszentebb közkincse, a közéieli tisztaság ugródeszkaként szolgáljon egyeiek részére a politikai éleiben viló érvényesülésre. A magyar nemzet az ő morális és lisztes-síges gondolkozásánál fogva nem értékeli az ilyen purifikálorok működését, mer! mindannyiunk lelkében egyforma kötelességként él a közéleli liszlaság szelleme s az azon való tiszlakezü s világosfejü őrködés. A leghatározottabban lillakoznunk kell az ellen, hogy ennek a nemzelnek, kormánynak és lisztviselői karnak becsülete sárhatiportassék olyan gyanakvások támasztásával, mintha szil rágni nemzeti építményünk gercn-dázatát s alatta a rothadozó közállapotokban szükség volna magukat purifikálorokká feltolt hívatlan pró kátorokra. Az ilyen közéleli machinációkkal szemben fennen hlrdeijük,
hogy nemzetünk vezelői hivalásuk magaslatán állva, tudják mi a kötelességük, ha olyan visszaélések mutatkoznak, amelyek a közéletre nézve kártékonyak. Ezek megakadályozása nem minden eselben sikerül. De egyetlen alkalommal sem történi még meg, hogy annak felszinrekerűlése ulán a lörvény szigorúsága le nem 8u|loll volna A sullogások s a névtelen fellelenlések nem a becsületes és nyílt közéieli harc eszközei. Azok, akik Ilyen eszközök Igénybevételével akarnak babérkoszorúi fonni önön homlokukra jobban teszik a köt szempontjából, ha lávol tartják magukat az Ilyen szerepvállalásoktól, mert ezáltal csak ártanak s elsősor-
ban nem a kormánynak, hanem az egész nemzelnek.
Mindezt nem azért mondolluk el, mintha a közélet tisztasága fölölti őrködést nem tartanánk legszentebb kötelességnek, mégis vigyázni kell azokra, akik hívatlanul kiállnak a nyill színre s a mellüket verve magukat purifikátoroknak kiállják ki. Tudnunk kell, mi cél vezeti őket, meri hogy valami van a dolog mögött, az kétségtelen, miután ók is nagyon jól tudják, hogy a kormány minden eszközzel a rendelkezésére álló összes hivalalos közegeivel nem napi korlespollllkából, hanem hivatásánál fogva is a közéleli tisztaság első őre.
Jövő héten Budapesten folytatiák az osztrákmagyar kereskedelmi tárgyalásokat
Béca, január lt) (Éjszakai rádiójelentés) Hivatalosan jelentik, hogy az oszirák és a magyar kormány delegátusai között január 18-án megkezdelt kereske-
delmi láigyalásokal ma befejezték és megegyeztik a további lárgyalások programjában.
A lárgyalásokat a jövő hélen Hu dapeslcn folytatják.
Halálra Ítélték Pintér András sxáscadost
A honvédfőlörvényszék gyilkosságban mondotta ől ki bűnösnek
Budapest, január Hl Pintér András százados a mull év májusában agyonlőne Kiss Miklós őrnagyol, mert az eljegyezte az ö elvált feleségél. A honvédlörvény-szék a százados I 10 évi tulyos\' iloil börtönre i\'élle. Fellebbezés folytán most tárgyalta\'ezl az ügyet zári lár-gyaláson a honvédfőtörvényszék,
amely megváilozlalla az elsőfokú biióság lléleiét és gyilkosság bűntettében mondotta ki bűnösnek Pintéit és ezért ól kötélilltali halálra iléfte.
Az Ítélet után a honvédiOrvény-s;ék kegyelmi tanáccsá alakult ál. Dr. Bauer Anlal védő délulán fől-keiesle a fogházban Pinlérl, hogy kö/őlje vele a fölörvényszék ítéletéi

A honvédelmi miniszter kézigránát szilánktól megsebesült
a nagytétényi honvéd gyakorlótéren
Gömbös Oyula honvédelmi mi niszler ma délelőtt a nagytétényi honvédgyakc.rló éren, ahol ka\'onák kézigránát gyakorlatozását szcmléllc, egy kézigránát szilánktól bal alsó lábszárán könnyebben megsebesüli.
A miniszter, aki maga távolította e| lábából a szilánkot, azonnal a III számú kalonai kórházba sietett, ahol lelanus ellen injekciót kapott, in,a|d sebének bekölözése u\'án lakására távozol\'.
í slt jTj-j-ij-iriri/rriririnr -,-i-i-r..................................
Az európai békét csak ugy lehet megvédeni, ha biztosítják az összes érdekeltek teljes jogegyenlőségét Megnyílt a második európai konferencia Oenlben
(lent, január 15 mulatóit az európai gazdasági élei Ma nyitották nteg a második leromlására, amely a felelős állam-rurópai értekezletet, amelyen 27 férfiak kötelességévé leszi, hogy európai [állam megbízottja vesz részt, közösen keressék a felborult európai Briand megnyíló beszédében rá- egyensúly helyreállítására szolgáló
eszközöket és módokat.
Curllus német külügyminiszter azzal kezdte beszédét, hogy Németország az érdekek kiegyenlítésére törekszik tel|es egyenjogúság melleit. Németország súlyosan szenved a gazdasági válságtól. Németországban 4 3 millió munkanélküli van. Az ország Igen nagy lökehiányban szenved, ezenkívül állandó^ tőkéke! vonnak el löle, amelyekér! nem kap ellenértéket. Egyetért Brianddal abban, hogy a mostani ülésen mindenekelőtt azokkal a rendszabályokkal kelt foglalkozni, amelyek alkatmassak arra, hogy kivezető utat találjanak a gazdasági válságból. Curlius ezuláit röviJcn foglalkozott a mostani ülésszakban megoldandó feladatokkal.
A népszövelségl közgyűlés megbízta a tanulmányi bizottságol, hogy tanulmányozza az euiópií egyesülés egész problémáját. Az első európai érlekezlelen a moslani ülésszak számára több feladat megoldását vették tervbe, igy nevezetesen irodák kibővítéséi éa elintézését annak a kérdésnek, hogy meghivják-c azokat f,z európai államokat, amelyek nem tagjai a népszövetségnek
Curllus kijelentette végül, hogy a moslani ülésszak nem lérhet ki ezek elöl a kérdések elől és hogy azokat semmi körülmények között se 11 sza-ba I elejteni,
Briand rövid viazonválaszában utalt utalt a gazdasági és agrárkérdések jelenlöségére és sürgősségére.
Grandi olasz külügyminiszter annak a reményének adott kifejezést, hogy azokal az államokat is meghívják az curópii uniólnn való lész-vélelre, amelyek nem tagjai a Népszövetségnek
Grandi ezulán isinélellcn hivatkozol! i.z olasz kormány ismeroles válaszára, hogy I. i.
az európai unió lehetetlen : mig az európai államok közt a fegyverkezés tekintetében a jelenlegi aránytalanság fennáll.
Feltétlenül cl kell érni az európai államok közi a tökéletes politikai és jogi egyenlőséget E\'. leheletlen mindaddig, mig az államok a leszerelési kötelezettségnek a népszövetségi alajaokmány szellemiben nem lesznek elege\'. Majd Henderson angol külügyminiszter beszéli.
Az európai értekezlet első ülése ulán megerősödött az a hit, hogy a
_ ZALAi KÖZLÓNV_______
A kormány támogatja a földhöz juttatottakat
A pénteki minisztertanács határozata
» _
német és olasz del gálusok fellépése következtében az értekezl tnek állást kell foglalnia, azonban a fonlos kérdésekben, amelyekel bizonyos oldalról ki akartak kapcsolni. Emlitésre-méltó Curlius külügyminiszter fejtegetése, aki ismételten kifejezést ado\'.l Brland memorandumával kapcsolatban kifejtett német álláspontnak : Az európai békét csak ugy lehet megvédeni, hogy ha biztosítják az üsz-szes érdekeltek tökéletes jogegyenlőségéi. Hasonló szellemben beszéli Qrandi olasz külügyminiszter is, aki az európai áramlatok szempontjából tárgyalta a leszerelési kérdést.
A képviselőház kedden tart illést
Beterjeutlk i kartelltörmyjaTailatot
Budapest, január 16 A képviselőház legközelebbi ülétét jövő hét keddjén, január 20 án tartja. Addigra az egyesült bizottságok elkészülnek a karlelllörvényjavaslat részletes tárgyalásával és a javaslat előadója a keddi ülésen beleijeszl-he i a jelentést, ugy, hogy szerdán már tárgyalásra is kitűzhetik. A keddi ülés egyébként csak formális jellegű lesz.
A I(öxtpltémck el0k«uUéae
Budapest, Január 16 A belügyminisz er rendeletben hivta fel a hatóságok figyelmét arra, hogy a középitési munkálatok még a tél folyamán teljesen előkészíttessenek, hogy az ipari munkásság kora tavasszal keresethez Jusson, a megrendelések kiadásánál pedig az iparosok egyenletes foglalkoztatására tekintettel legyenek.
A Uaricll/avaalal a bizottságokban
Budapest, Január 16 A képviselőház egyesilett bizottságai ma délelőtt lolytalták a kartell-törvényjavaslat részletes vitá|át. A hatodik szakaszt Csák Károly dr. és Lakatos Oyula rnódosiló indítványával logadlák el. A hetedik szakaszt Wolff, Ostör, Zsilvay és Hud felszólalásai után változatlanul fogadták el.
A tárgyalási hétfőn délelölt folytatják.
Buenos-Ayresl magyarok tiltakozása a Népszövetséghez
Buenoa-Ayrea, Január &
(Éjszakai rádiójelentés) A népszövetségi főtitkár ideérkezte alkalmából az itteni magyarok memorandumot adtak át azzal, hogy |uttassa azt a népszövetséghez. A magyarok tiltakoznak Trianon miatt és a békeszerződés revízióját követelik. A magyarok tiltakozása itt nagy feltűnést kellelt. A lapok élénken kommentálják és meleg rokonszenvvel írnak a magyarokról.
Id6|árás
A nagykanlxaal meteorológiai meg-figyelö Jelentések r Pínleken a himlrtik-let: Reggel 7 órakor —6 6, délután 2 órakor +2-3, este 9 órakor +08.
PetMui: Reggel ii délben boruil, eate tiszta égboltozat.
SUUrúny: Egész nap délnyugati izél.
Budapwt, Január 10 (Éjszakai rildiójelentés) A mai mi-niszterlanácscsal kapcsolatban a következőket közölték a Magyar Távirali Irodával: A földhözjuttatottak kötelesek voltak 1929 évi Junius t -től 5.40/0 részlelet törleszteni a vételárnak. A búzaárak nagymérvű csökkenése miatt sokan nem tudlak elegei i lenni fizetési kötelezettségeiknek. Ezért sokai ki kellelt volna mozdítani földjükről. Ez azonban meghiúsította volna azt a céll, amit a földreform szolgálni akart. Azért a mai inlniszlertanács elhatározta, hogy a földhözjullatoltakal ugy kívánja lámo gatni, hogy a jogosan megállapított föld-ár 1930 évre járó összegének t/s részét elengedi. Megengedte a minisztertanács azt is, hogy azoknak, akik az 1929 évben nem (izélték
meg, a pénzügyigazgalóságok 6°/oos részletfizetési kedvezményt engedélyezhetnek. Részleles rendelet holnap jelenik meg erről.
Vakmerő postarablás történt Budapesten
Budapeat, Január 16 (Éjszakai rádlójeienlés) Ma esle a Gubacsi ul sarkán levő 94. számú postahivatalban csak két tisztviselőnő volt benn, a hivatal vezetője, Németh Lajos a szomszédban levő lakásában tartózkodott, amikor három álarcos kb. 18 éves suhanc behatolt a hivatalba és revolvereiket felemelve, három postazsákot elrabollak, amelyekben összesen 9.900 pengő pénz voll. Majd tettük után elmenekültek. Számos rendőr Üldözi őket.
_l&fll január 17.
A Barcs kö;ség szélén folyó Rlnya-palak pariján megtalálták Helnrlch Dezső télikabátját és ebből rögtön nyilvánvalóvá vált, hogy öngyilkosság történt.
A holttestet keresték, kutatták az alig 60 —70 cm. mélységű patak vizében, de a fáklyafénynél nem igen boldogultak.
Pénteken reggel aztán napvilágnál folytatták a keresést és félórai munka után a Rlnya-patakban, nem messze a somogyszobl vasútvonaltól, megtalálták Helnrlch Dezső hulláját. Azonnal megejtette a főszolgablró-ság a rendórorvosl hullaszemlét és megállapították, hogy öngyilkosság esete forog fenn.
Helnrlch — a megállapítás szerint — szerdán délután, miután télikabátját a viz pariján hagyla, belevetette magát a Jeges vízbe, ahol szívszélhűdés érte és pillanatok alall meghalt.
A kaposvári kir. ügyészség a temetési engedélyt táviratilag kiadta. Heinrich Dávidot vasárnap délelőtt II órakor temetik Barcson
Munkatársunk telefonon beszélt a tragikus végű Heinrich özvegyével, aki szomorúan közölle, hogy férje minden ok nélklll dobta el magától az életei.
Out Béla, Helnrlch sógora ezeket mondotta :
— Érthetően mélyen megrendített mindnyájunkat sógorom tragédiája. Fogalmunk sincs, hogy mi vihette rá végzetes teltére. Rendezett anyagi körülmények között élt, példás családi életei. Sohasem panaszkodott és nem loglalkozolt az öngyilkosság gondolatával. Egyedül csak a pillanatnyi elmezavarral tudjuk magyarázni tetlét. Sógorom egy sor írást sem hagyott hátra és ez is mutatja, hogy pillanatnyi elmezavar áldozata lelt. .....
Ernszt miniszter az inségakcióról
Az állam fél millió pengővel Járul
hozzá ■ vidéki Inségskcióhoz Budapeat, Január 16
Dr. Ernszt Sándor népjóléti miniszter az inségakcióiól többek között a következőkép nyilatkozott: Az országos inségakció az egész vonalon folyamatban van, már eddig is örvendetes eredmények mutatkoznak. Megállapítható, hogy sokkal nagyobb mérvben lolyik most az Ínségesek megsegítése, mint a mult esztendőben. Legnagyobb segilség a löváros környékén történt. A karácsonyi megsegítés 3—4-szerese volt a mult esztendeinek. Pénzbeli adomány futott be. A kormány ezenfelül kétszer akkora póthitelt ad erre a célra a törvényhatóságoknak, mint tavaly. Az állam félmílló pengővel Járul hozzá a vidéki akcióhoz. A •. összes rendelkezésre álló összeg a vidéken egymillió pengőn leiül van.
(ÉJsiakat rddlóJtUnUs) a MataaraU-glat InUaat aata 10 Arakar I*-
I..... V*l\'a«4kony anyha H»,
*Unk nyugati Ugaranléaaal *• aaftval.
Tiszta gyapjú
férfi kamgarnszövet
legdivatosabb mintákban métere 12 pengő.
Sima és mintás kész paplanok
nagy választékban
SINGER
divatáruházban.
Egy barcsi gabonakereskedő megrendítő tragédiája
Pillanatnyi elmezavarában a Rima-patak Jeges vizébe vetette magát — Szívszélhűdés érte és azonnal meghalt — Eltűnése után a harmadik napra találták meg holttestét
Nagykanlzaa. Január 10 Pénteken délelőtt Nagykanizsán az a hír terjedt el, hogy Helnrlch Dávid tekintélyes barcsi gabonakereskedő, akit az egész Dunántulon Jól ismernek, öngyilkosságot követett el, A Zalai Közlöny munkatársa telefonon felhívta Barcsot és ennek nyomán az alábbi részieleket tudta meg Heinrich Dávid tragédiájáról:
Heinrich Dávid 58 éves barcsi gabonakereskedő Barcson, a Kert-utcában lakik. Üzletköre kiterjedi nemcsak Barcsra és vidékére, hanem Somogy és Zalára is. Felesége Gut Béla barcsi könyvnyomda és papírkereskedés tulajdonosának a nővére.
Heinrich Dávidéknak nem volt gyerekük. A házaspár minlás családi életet élt. A mindenkor víg ke-
délyű Helnrlchet általánosan tisztelték, becsülték a kis somogyi városkában.
Január 14 ikén, szerdán délután Heinrich Dávid különös módon távozott el hazulról. Szokása ellenére még feleségétől sem búcsúzott el, hanem kapta télikabátját és elsietett. Heinrlchnét különös balsejtelem lógta el, mely csak fokozódott, mikor férje esle, sőt másnap sem tért haza. A rokonsággal együtt keresésére indultak és bejelentenék a gabonakereskedő eltűnését a barcsi csendörségnek, mely szintén bevezette a nyomozást.
Csülöitökön a késő délutáni órákig eredménytelen volt a kutatás, mig ekkor megdöbbentő körülmény világította meg a rejtélyes eltűnést.
ZALAI KÖZLÖNY
Miért járt a polgármester Szombathelyen ?
Megindulnak a klskanlzsal lecsapolásl munkák — Tárgyalások a ferenccsrenddel a Horthy Mlklós-utl házfront előtti terület átengedéseért
1931. január 17._
Ax irodalmi és Mllué-sxeíl Kör fjang versenye
hétfőn pontosan este 9 órakor kezdődik a Városi Színházban. A niüsor 5 nagy száma körött 4 szám zenekari mü lesz, mig egy számban 2 vegyeskari kompozíció szerepel. A zenekart, melyben a város legjobb muzsikusai közül többen működnek közre, Vannay János, a vegyeskart pedig, mely messze vidék egyik legelső ily együllese, Kelling Ferenc vezényli. Már e két dirigens személye is garancia arra, hogy az est művészi teljesítménye mély nyomot fog hagyni Kanizsa kulturéleté-ben. — A hangversenynek njmesak szórakoztatás, hanem Ismeretterjesztés Is célja lesz Ugyanis Kelting Ferenc minden szám előtt rövid ismertetést fog tartani.
Jegyek a Városi Színház pénztárában válthatók csak 50 fillértől I 40 P-ig. — Az egyre jobban fokozódó érdeklődésre való tekintettel ajánlatos jegyekről idejében gondoskodni.
A nagykanizsai járás
egy esztendeje a statisztika tükrében
A nagykanizsai föszolgabirósági hivatal most állilotla össze évi statisztikáját az 1930. esztendő ügyforgalmáról. Ebből a statisztikából kitűnik, hogy az ügyforgalom emelke-dell, ami azzal magyarázható, hogy a járás lakossága szaporodott, másrészt a járás lakosságának mind közvetlenebb a nexusa a fószolgabiró-sággal.
A nagykanizsai főszolgabiróság a statisztika szerint az elmúlt évben szakképzettséghez kötött iparigazolványt kiadott 30 darabot. Engedélyhez kötött iparengedélyt 28 darabot. Szakképzetséghez nem kölölt ipar-igazolványt 35 darabot. Cselédkönyvet kiállítottak 30 darabot.
Munkakönyvet kiállítottak 34 darabol. Tanonc-szerződést 45-őt kötőitek. Segéd felszabadítást 32 esetben eszközöltek. Klhágási eljárásból kifolyólag 37 esetben koboztak el: fegyvereket, rossz mérlegekel, súlyokat és egyéb tárgyakat.
Fegyvertartási engedélyt kiadtak 43 darabot. Duvadmérgezésl engedélyt 15 esetben adtak ki. Vadászkártya váltásához szükséges vadászati be-Jelentési 63 esetben adlak ki. Gazdasági munkás-toborzási engedélyi 5 esetben adlak kl.
A közigazgatási osztályba 5113 darab ügyirat érkezett. Kihágási ügyda-rab 918.
Záróra meghosszabbítási engedélyt az év folyamán 32 esetben adtak ki. Ezen a téren a gazdasági viszonyokkal magyarázható csökkenés mutatkozik. Ezekből a záróra meghosszabbításokból levenle mulatság 12 voll. A járásban egy tv alalt 20 lüz voll. A legnagyobb volt a balatonmagya-ródi malomtüz, melynél a kár 20.000 pengő volt. A legtöbb lüz pincetüz voll.
~ Szőnyeget mérsékeli áron vá-árolhat Slnger divatáruházban.
Nagykanizsa, Január 16
Már az egyik pénzügyi bizottsági üléssel kapcsolatban is megirluk, hogy a polgármester az egyik fontos kiskanizsa! kérdési: a lecsapolásl munkálatokat a legközelebb meg akarja oldani, munkaalkalmat teremtvén egyúttal számos munkanélkülinek. Kiskanizsa polgárságának régi kívánsága ez, mert nagyobb esőzések eselén a kertek és rétek teljesen viz alall állanak, ami nagy kárt okoz a gazdaközönségnek. A polgármesternek az a terve, hogy a legközelebb befejezésre kerülő erdő-rilkitásimunkák után nyomban hozzáfogjanak az egységes lecsapolásl munkákhoz.
Dr. Krátky István polgármester csütörtökön ebben az ügyben Szombathelyre utazott, ahol a kultúrmérnöki hivatalnak beterjesztette a le-csapolásra vonatkozó terveket és
Zalaegerszeg, Január 16 (Saját tudósilónk telefonjelentése). A Zalai Közlöny annak Idején leientette, hogy Cserszegtomajon kutatás közben barlangra akadlak. Ebben az ügyben ma Keszthelyre érkezeit Rozlozsnyik Pál, a magyar földtani inlézel lógeológusa, aki Leldl István keszthelyi gazdasági akadémiai tanát ral együtt klnl járt Cserszegtomajon és a barlangalakulásokal megtekintette. Leereszkedtek a föld alá, ahol több, mint ketlö és fél órán kerefzlül befelé, minlegy 100 m. helyen megvizsgálták a barlang-
engedélyt kért a munkák foganatosítására.
A polgármester ezután felkereste a szombathelyi szenllerencrendi zárdában a rend olt levő definitorail, hogy velük a nagykanizsai ferenceszárda Horthy Miklós-uli fronlja előtt elterülő és a város állal parkosilásra szánt terület átengedéséről tárgyaljon.. Döntés ebben az ügyben a rend többi, Budapesten időző defini-toraival együtt a jövő hónapban történik, hogy aztán kora tavasszal megindulhassanak a Horthy Miklós-ut parkositási munkálatai.
Végül felkereste a polgármester a dr. Batthyány-Strattmann Líszló herceg uradalmainak Szombathelyen székelő jószágkormányzó|át, dr. Ere-dics Ferencet, akinél tiszteletét tette és érdeklődött a még mindig beteg herceg állapota felől.
A polgármester a délutáni vonat-I tal visszautazott Nagykanizsára.
üregeket. Vollak olyan üregek Is, amelyekbe szűk voltuk miatt nem lehetett beférni. Ezeket acetilén világítás mellett vizsgáiiák meg és megállapították, hogy ott is ujabb alakulások vannak. A főgeológus a barlang helyzetéi mészkó és dolomit között állapította meg és azon nézetének adott kifejezést, hogy a földalatti üregek az erós vízmosásból kifolyólag keletkeztek. Véleménye szerint a cserszegtomaji barlangok a gellérthegyi barlangokhoz hasonló jelenségeket mulatnak. A fógeo\'ógus több kőzetet vitt magával megvizsgálás végeit.
S
Január 17., szombat Január 81., vasárnap
Az első hangos dsungelfilm I
Tarszán,
a tigris
Megfeszítő kalandordráma három részben, 22 felvonásban. /. rész: Opftar Mneme. II. rész: JEmberképU gorilla. III. rész: Tarxdn diadala.
fi a a rf "fi
öicc, a jazzoru.lt
Hangos trOkk-jllm.
is lesznek nehézségek a rend és a város közölt.
Nagykanizsa egy gyönyörűen parkosított utcarésszel lenne gazdagabb, amely méltó lenne a Horthy Miklós ulhoz.
Parkosítás alá fognak kerülni még mindazok a helyek, melyekel a polgármester a pénzügyi bizottságban meglelölt. Eróss Rezső erdömérnök az összes
errevonulkozó tervekel már beterjesztette a polgármesterhez. A parkosításra és karbanlarlásra kb. 14.000 pengős létei van beállítva a folyó évi költségvetésbe.
Az erdőrilkildsi munkák, miket a városi erdőhivalal november hó I-161 végeztet a város különböző erdeiben, oly gyors tempóban folynak, hogy azok a jövő hónapban már befejezést nyernek. Takarékossági szem-ponlból nagyon jó gondolat volt ezeket a ritkítási munkákat elsősorban az inségakcióból segélyezett munkanélküliekkel természetbeni fa-járandóság ellenében elvégeztetni, meri 20 000 pengőre lehelő az az összeg, arnil a polgármester munkadíjakon igy megtakarilott. Az erdő-rllkiló kb. 400 ember közül 80%-ban Inségakciós munkanélküli s 204/o azoknak a földműveseknek stb a száma, akik fahulladék ellenében dolgoznak. A rilkitáshól kikerülő fahulladékot tüzelésre és eladásra használja fel a város.
Ugyancsak soi kerül a vizek le-csopolására a köllségvelés keretén belül. A májkóberl legelő lecsapolása megtörténi már. Gondját képezi a városve\'Zétőségnck a legelők feljavítása, ezeknek fokozatos fásítása is.
Virágos város lesz Nagykanizsa
Jutalmat kapnak a legszebben kivirágozott ablakok — A Horthy Mlklós-ut és a cinktórium parkosítása — Erdőirtás és Inségakcló
Nagykanizsa, Január 10 Dr. Krátky Islván polgármester régi teive kerül az idén megvalósításra. Több más vidéki város mintájára megindul a város virágosilása, tereinek parkosilása és utcáinak csinosítása. »Virágos Nagykanizsáit" jelszóval megkezdődik az az akció, amely azt célozza, hogy minden erkély és lehetőleg minden ablak virágokból pompázzék és minél szebb külső képet kapjon a város, hogy a bennlakó polgár, mint az idegen, aki a városban megfordul, gyönyörködjék a virágos Nagykanizsában és elvigye hirél mindenüvé a nagykanizsaiak virágszereleiének és virágkultuszának.
A város vezetősége jó példával akarván előljárni, elsősorban a városháza erkélyeit és ablakail látja el virágokkal, hogy ne maradjon el mögötte egyetlen ház sem. A közönség serkentésére és buzdi- I
lására a város több jutalmai ttlz kl a legszebb virágos ablaknak, balkonnak, stb. A városi erdőhivalal máris megtelte az ehhez szükséges inlézkedéseket.
Nagy gondot kiván fordilani a polgármester a Horthy Mlklós-ut csinosítására, a cinktórium parkosítására, a ferencrendiek előtt való hosszabb szakaszon virágágyak létesítésére, stb. Ugyancsak a DSzA vasul pályaudvari környékének parkosítására, ami nagyban emelni fog|a a vátos külsejét és az idegen szeme jól eső érzéssel fog megpihenni a virágos Nagykanizsán.
Dr. Krátky István polgármester legközelebb érintkezésbe lép a Szenl Ferencrend főnökségével a rendház előtt elterülő földterület megszerzése érdekében. Hír szerint ezért a területért a város hajlandó a rendel más, közel fekvő lerülellel rekompenzál.ii. Ugy tudjuk, hogy e tekintetben nem
A budapesti földtani intézet főgeológusa megvizsgálta a cserszegtomaji barlangokat
ZALAI KÖZLÖNY
e 1931, január 25.
Az egerszegi betörőt keresték és egy körözött csalót fogtak el
Rádión kérte Budapest a csaló letartóztatását
Nagykanizsa, Január 16 A nagykanizsai rendőrség bün"gyi osztálya ismét jó fogási c>in 1lt.
Mikor a zalaegerszegi rendőrség értesítette a kuni. sai kapitányságot, hogy az ottani sorozatos betörések tettese, Heigl László valószínűleg Nagykanizsára vette ulját, a detekiiv csoport hozzá fogott a város felkutatásához. Ress József deteklivlelügyelő, aki már számos eredményes nyomozást végzeit, a külvárosi korcsmák és lebujok ellenőrzéséi velle kezébe. Igy jutott el a Klnizsy- és Vörös-marlhy-ulca sarkán levő Oparnicza-féle vendéglőbe. Itt a sarokba félre húzódva egy 35—40 év körüli, jól öltözött fiatalemberre lett figyelmes. Igazoltatta az illetőt, aki azonban nem meri a deleklivvel szembe nézni és nem tudta magát elfogadhatóan igazolni.
A bünügyi oiztályon azután Rdcz Gyula rendőrfogalmazó hallgatta kl Kincses Lajost, aki 35 éves, nagykanizsai szUielésU, budapesti lakos s vasönlónek mondotta magát. Kihallgatása során kiderült, hogy semmi köze a megyeszékhelyen történt betörésekhez, ellenben körözés alatt áll. A budapesti ügyészség 192401a körözi csalás büntette miatt.
Erre a fordulatra az előállított pesti ember azt mondotta :
— Kérem, én ezl a csalási ügyet már .rendeztem." Leültem a 2 hónapi büntetést és valószínűleg a körözést elfelejtették visszavonni.
Nyomban telefonértesítés ment Budapestre és felvilágosítást kérlek, hogyan áll Kincses ügye.
Délben megjött rádión a válasz Kincses Lajosra vonatkozólag:
„Kincsen Lajos 1024 í>u a huda-pestt Ugyészsóg kíirözése alatt Ali csalás büntotto rutait. Azonnal letartóztatandó 1"
Letartóztatták. Átadták a nagykanizsai ügyészségnek, ahonnan Budapestre kisérik.
Tömegesen jelentkeznek napi két pengőért munkára a keszthelyi Ínségesek
Naponta 150 embernek ad munkát a keszthelyi utca-rendezés Sürgős segilséget kér a város a népjóléti miniszter adományából
Keszthely, Január 18 geslől jelentkeztek a munkanélküliek. (Saját tudósítónktól) Keszlh ly ve- Mivel azonban az akció kerelében zetősége az inségakció folyamán befolyl összeg egy részén természetbeni segélyeket oszlotl kl többgyermekes családok és munkaképtelenek között, nagyobbik részéi azonban munkadíjban juttatja el a rászorulókhoz. A 2 pengős napszámmal hirdetett utcarendezési munkára törne-
NAPI HÍREK
csak néhány e\'.fr pengő áll rendelkezésre a munkanélküliek foglalkoz-la\'ására, naponként csak 150 embernek tudnak munkát adni. A pénz igy is rövid idő alatt elfogy. Keszthely is sürgős segítséget kér a népjóléti miniszter adományából.
Szombaton és vasárnap
Isiire vacsora
olgányxanével
a Markó-féle vendéglőben
NAPIREND
Januáp 17, szombat
Kóm. katolikus: Antal. Proltsláns: Antal. Izrsellts: Tebeth hó 28
Városi Színház. .Tarzán. a tigris*, hangos dzsungclfllnr. .Sicc, á JazzótUU" hangos liUkktilm
Oyógvszertárt éjjeli szolgálat: I. hó végéig t „Szalvator* gvógysitrtár Erzsébet-tár 21.
Rbonnensek felvétetnek
Legjobb üdítő ital
a közismert
Kapható minden fészer éa csemegekereskedésben,
Főraktár:
QOlfftrdS nyitva reggel 6 órítói e-le 6 óráig (bétfo, szerda, péntek délután, kedden egész nap ttókrek). Tel.: 3—13.
Emlékeztető
Január 17. Keresztény Jótékony Nőegylet teájn It órakor a Centrálban.
A Kaszinó bankettje. Január 18. Sakk-Kör klizgyUlóso tél 4 órakor a Koronában.
I.lceálla előadás d. u. fi kor a városházán (dr. Wlnkier Krnö.) Január 19. Az Irodalmi és Művészeti Kör hangversenye (zenekar éa vegyes-kar) 0 ómkor a színházban. Január 25. Az OMKE olóudó gyűlése
tét 0-kor n városházán. Januir 31. Keresztény /ólékony Nőegylet
toája II ómkor a Koronában. Február I. Iparosból a Polgári Egyletben Február 2 Ar. Izr. Nőegylet kultur-dél-utánja.
Február 7. S\'zri/iüttWrrm-pIknlk a Polgári
Egyletben. Február 14 A Szent Ilona Leányklub táne-
estólye u Koronában. Február 15 A Kereskedelmi Alkalmazottak
Jelmoz.ea-estólyo. Februá- 18 \\ Keresztény Jótékony Nőegylet álarcos estélye. Február 28 Ar. tzr Nőegylet purlm-cs-lólyy. _
— Keszthelyi származású ember magas osztrák kitüntetése.
Keszthelyi tudósilónk Uja: A Keszthelyen százados tradíciókkal biró Práger kereskedő család Bécsbe származol! tagját, Práger Kálmán vezérigazgatót, az osztrák köztársaság elnöke az arany érdemrenddel tüntette kl a közélet terén szerzett érdemeiért. Práger Kálmánnak nem
ez az első kilünlelése; még I. Ferenc József uralkodási alalt császári tanácsos, később pedig kereskedelmi tanácsos lelt.
— A bocföldel törvényhatósági választásokat annak idején Ifjabb Balogh Oyörgy és társai megfellebbeztek. A közigazgatási bíróság most foglalkozott ezzel az üggyel és a fellebbezést elutasította.
Husz rendbeli sikkasztással
vádolják a stmonfal Jegyzőt
Kapoavár, Január 16
Jelentettük, hogy Sziklay István simonfai jegyzői hivatali sikkasztásai miatt állásától felfüggesztették és megindult ellene az eljárás Az eddigi adatok szerinl a körjegyző 20 esetben követelt el hivatali sikkasztást. Egész Somogyban nagy izgalommal várják az eset fejleményeit.
— Ma: nőegylet! tea. A nagykanizsai társaság ma este 9 órakor a Centrálban ad találkozót egymásnak, a Keresztény jótékony Nőegylet teáján. A tea, minden előjelből ítélve, nagyszerűen fog sikerülni. Belépődíj nincs. Tea süteménnyel 1 pengő. A Nőegylet elnöksége ezulon hivja a tagokat és azok vendégeit.
= Oxfordok, dlvatmlnták már P 1\'80-tól SchDtz áruházban.
— UJ fürdőtelep a Balatonon.
A veszprémi székesfőkáptalan a Balaton-partján, Siófok■ Vllmalelep és Zamárdl közöli uj fürdőtelepet létesít, amely a Balaton egyik legszebb pontján fekszik. Már tavaly elvégezték a szükséges előmunkálatokat, sokezer fát Ültetlek, feltöltőitek egyes területeket, kijelölték az utakat, ugy hogy legközelebb már a villaépilke-zések is folytatódhatnak. A fürdőtelep május elsejétől vasulI megállóhelyet is kapott és a Délivasul sin-aulói és személyvonalai rendszeresen meg fognak állani.
Női és férfi divatárukban
nagy választék SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
Telefon 406.
FGut—Cengery-ut sarok
Klső Magyar Illatosító palola.
Telelőn 406.
Olyan azinikerOleti beoaztáa
hall Nacykaniitaásiak, amely m város fájlalt kultúrájú kftaSneá-gássak leginkább megtalál,
Jelentette kl dr. Krátky István polgármester a zalaegeszegl szlnlértekezlet-tel Kapcsolatban
Nagykanizsa, Január 18 Czobor Mátyás, Zalaegerszeg polgármestere pén\'ek eltére értekezletet hívott össze Zalagerszegen, a színi kerületek átcsoportosítása tárgyában, hogy Deák Lőrinc színigazgató társulata nagyobb állomáshelyekel kapjon. Czobor polgármester az értekezletre meghivla Nagykanizsa, Szombathely, Kőizeg, Pápa és Veszprém városát.
Kérdési Intéztünk ebben az ügyben dr. Krátky Islván polgármesterhez, mi Nagykanizsa város hivatalos álláspontja ebben a kérdésben. A polgármester kijelentette, hogy olyan szlnlkcrüleli beosztási akar, amelyik a város igényeinek leginkább megfelel. Nagykanizsa nyáii állomás és amíg az „Uránlá\'-val kötött szerződés meg nem változik, addig a téli állomásra vonatkozó tárgyalások nem időszerűek. Nagykanizsa város közönsége kulturális igényekkel biró közönség — hangsúlyozta a polgármester, — azért biztosítani kívánja a tárgyalások során a város közönségének fokozoltabb kullurlgényét.
A mi álláspontunk ebben a kérdésben az, hogy felesleges voll ebbe az egész akcióba belevonni Nagykanizsa városát. Nagykanizsának meg van a maga társulata: a pécsi Nemzell Színház együttese, Fodor Oszkár társulata. Ennél Jobbat nem kínálhat a vidéken senki Nagykanizsának.
2 Ingyen nap
Scf}UtX Aruödxban
— Árokba borult egy autó. Tegnap reggel, mikor a Keszthelyről Zalaegerszegre tartó postaatóbusz Pölöskét elhagyta, a lejtős uton egy árokba fordult aulól vett észre a gépkoc I vezetője. Az autóbusz megállt, hogy segilséget nyújtson az autónak, amely a Frank gyár kocsija volt, de senkit sem láttak sem az su\'óban, sem kívüle. A jelek szerint az au\'ó a lejtős, sikos uton megcsúszott és a másfél méter mély árokba zuhant, de oly szerencsésen, hogy még az ablakok sem törtek be. A soffőr, aki a jelek szerint szintén sértetlen maiadl, a faluba ment és a községbeliek segítségévei kiemelle az autót.
[■dsdrol/unkUtean.ne IilUd-fUJk pózutlaakef tdegeak*.
1931. január 15.
ZALAI KÖZLÖNY
FalApOlt ■ leégett Patrl-kereaztur
Zalaegerszeg, január 10
Az öszi petrlkcre6zluri ItUvész állal okozott károkat nagyrészt már pótolták. A leégett 30 ház közül 22 61 felépítettek, többnek az építése a tavaszra maradt. Néhány család a szomszédos falvakba költözölt és ott építi fel otthonát\'* hajléklalan családokat a talubeliek helyezték el.
— A Nagykanizsai Polgári Egylet 95-lk évi rendes közgyűlése.
A Nagykanizsai Po\'gári Egylet f évi január hó 23-án este 6 órakor rendes évi közgyűlést tart. Tdrgysoro zat: 1. Elnöki megnyitó. 2. Titkári jelenlés. 3. Pénztárnok jelentése és az 1930. évi zárszámadás és 1931. évi költségelőirányzat előterjesztése. 4. Elnök, alelnök, tisztikar, válaszl-mányl tagok és számvizsgáló bizottsági tagok választása. 5. Netáni indítványok. Határozatképtelenség esetére a közgyűlés folyó évi f<bruár hó 2-án délelőtt 11 órakor lesz megtartva, amikor a közgyűlés napirendjére ttlzölt tárgysorozat felett a jelenlevők végérvényesen határoznak Dr. Hajdú Gyula elnök.
— Hasbarugta a ló. Kovács Kálmán nagykanizsai kocsist, a Stern Mór és Fia Honvéd-utcai téglagyár alkalmazottját a ló ugy hasbarugta, hogy életveszélyes sérülésével a kórházba kellett szállítani. A nyomozás megindult.
— Url Ing-anyagok, oxford éi pouplln legjobb minőségben SchOtznél.
Amit Ut aaanllok, marad fon a utfraabas.
Farhas Dezső alsóőrsi kereskedő maga tört be üzletébe és maga gyújtotta fel azt
Szenzációs fordulat a betörés ügyében
Balatonfüred, január ÍR Jelentettük, hogy Farkas Dezső alsóőrsi kereskedőhöz ismeretlen
tettes betört és az üzlet kifosztása ulán a berendezést felgyújtotta.
A balatonfüredi csendőrség löbb napon ál folytatta a nyomozási ebben az ügyben és az legnap szenzációs fordulathoz vezetett. Kétségtelenül megállapítást nyert, hogy Farkas Dezső kereskedő önbelörést kövelell el. Miután saját üzletét kifosztotta, az árukai apja házában rejtette el. A csendőrök a házkutatás során olt mindent meg is találtak
Farkas azonban a betöréssel nem elégedett meg, hanem az Uzktét még fel is gyújtotta. Csak a gyoft ollás mentette meg a házat az elhamva-dáslól.
Kiderítette a nyomozás az önbe-lörés éi öngyujtos okát is. Farkas meg volt szorulva pénz dolgábjn és miután üzletét már előzetesen 15 000 pengőre biztosította lüz és betörés ellen, elkövelte a súlyos bűncselekményt.
A meglévedl kereskedőt a csendőrök bekísérték a balatonfüredi járásbíróság fogházába, ahonnan a veszprémi ügyészségre viszik.
Izarenoaátlanség fadöntés közben
Zalaegerszeg, Január lé (Saját tudósítónk telefonjelentése) László József 64 éves kcménylai földműves f it irtott az erdőben. — Egyszerre nz egyik (a döntés közben rázuhant és Líszló véresen le-rült cl a földön. Életveszélyes sérülésekkel beszállították a zalaegerszegi kórházba.
— Megszüntették az eljárást egy feleséggyllkos férj ellen. Mcgirluk annak idején, hogy a csendőrség eljírásl indított Fdbldncsics János henézi földműves ellen, akit azzal gyanúsítottak, hogy meggyilkolta feleségét. A löldmüves ellen az
ügyészség hónapok óla folylatta a vizsgálatot. Miután azonban olyan adatok nem találtatlak, melyből a bűncselekmény megállapítható lelt volna, az ügyészség a feleséggyilkoi-rággal vádolt térj ellen megszűntette az el|árást.
Agjoaiujtotta a 220 vcltoi áram
Sipos Ádám dusnaki lakós, időszaki munkás Kneffly Ödön lolna-szikjeii uradalmában halálos szerencsétlenség áldozata lelt. Sipos társat figyelmeztetése ellenére vasvillával lehúzta a Irdgyadomb felett elhúzódó 220 voltos villanyvezetékei, majd megérintette kézzel. A nagy feszültségű áram Sípost pillanat alatt halalrq sújtotta. — Felelősség senkit sem lerhel.
ÍPORrtLET
Péntaken este megnyíltak az MTE koroaolyapályái
Nagykanizsa, január 10 A január előtti téli időjárás nem volt valami különösen alkalmas a jégsporlok művelésére. Miután Nagykanizsán egyedül a korcsolyázásról lehet izó, mert más léli sportot nem kultiválnak, ma érdeklődtünk az NTE korcsolyaszakoszlályánál a jégpálya megnyitása felöl. Ezeket mondották : — Az eddigi tél, sajnos, meggátolta törekvéseinket, hogy a jégpályát átadjuk a korcsolyázóknak. Bár a tenniszszezon befejezése után azonnal gondoskodtunk a pályák átalakításáról, megfelelő hideg Idő\' nem akart jönni és Igy rajtunk kivül álló okok miatt ódázódott el ez a dolog. Most hétfőn a pályát ismét felöntölttlk. Szépen meg is fagyott, de a nappali höemelkedés, az érezhető napsugár Ismét keresztülhúzta számításainkat, hogy a jégpályát megnyissuk. Már a jelző zászlócs-kákat is kiakasztottuk és be kellett •zenjük, mert a pálya nem volt használható állapotban. Tegnap (csütörtökön) már voll 5 centiméterei jég a pályán és minden reményünk megvan, hogy ma (pénleken) megnyithatjuk végre a pá yát a türelmetlen korcsolyázók előli. Napijegy éi a szokott bérletrendszert vezellük be. Vágó lllatszertárában lehet bérlelet váltani minimális áron.
Üzletünket
január 30-án megszüntetjük!
A már mélyen leszállított árainkból ujabb
20%
engedményt adunk.
Használja ki ezt az utolsó kedvező alkalmat.
TURUL Cipőgyár R.-T.
fiókja Fő-ut 12.
ZALAI KÖZLÖNY
1981. január 17.
Január 17 (szombat) Budapest 9 15 A Mándllr-iza\'>..ftx<neksr hingversenye. 9.30 11 9.45 A hmpv tolyf.
11 10 Nemzetközi yizlelzöiio\'gálal 12 IMII harangszó. 12 05 CUinyzene 12 25 H
12 35 A hangv lolyl 13 ldó|eliél I44ÍH. 16 E. Ili45 Idólelzéi 17 liodalmi délután. 18 Az E só Budipeitl CilcrakOr hangver lenye. 19 E 19.25 Az óbudai .Datkoii ru" dalegytelhingveiienye. 2\'.30 Hangv. Utina Időjelzés. — Majd : A Fejea-szalonzenekar hangversenye.
Béca 110. 12 éa 13.10 Zene 17.15 Kamata Z. 19.30 A nímel níplalegylel elóadisa. 20 30 Ul| Béla .Az utolsó egy-logalu" c. bécsi daljátéka. 23.10 Zene.
R ddló&TJ.
tecabó Gyttroy uö*ió
Saftarttioríuuuítxin Főút 3., udvar
löZfljmSÁI
ElAadáa a huaaertéaak
gondozásáról áa takarmányozásáról
Nagykanlzaa, JanuAr 16
Mlulán vidékünkön a hutserlés-tenyés.\'tés erős lendalelet veit, szükséges, hogy a tenyésztéssel, elsősorban a serlés gondozásával a gazdák tlsz\'ában legyenek. Enélkül nemcsak a számitások nem válnak be, melyekel a tenyésztéshez fűznek, hanem a tenyészállat kondíciója is elromlik. Ennek megakadályozására fontos a hussertéslenyészlés minden részlegnek ismerele. Fcélból dr I\'űsí Zoltán gazdasági felügyelő vasárnap délelőtt fél II órakor a városháza tanácstermében előadást tart a gazdák és érdekellek részére a hússertés gondozásáról él takarmányozásáról.
TŐZSDE
A mai lőzsde kifejezetten lanyha irányzattal indul\', amely Irányzat mindvégig érvényben maradt. A tegnapi frankfurti záró árfolyamok nyomán ugy a belföldrő\', mint a külföldről tekintélyes mennyiségű á u jelentkezett, amelyekel a konlremin vásárolt fedezési célokra. — Berlini lanyhább jelentésekre az árfolyam-nivó tovább sülyedt. Az értékek zárlatkor a legalacsonyabb árfolyamokon zárlak. Fixkamatozásu papírok piaca változatlan. Valuta és devizapiacon az irányzat szintén változatlan
Urfakl tárlat
Pirii 20 24\'/i, Loadno 35 07 Va, Newyork 516 50, Hrtivacl 71 98, Milánt. 77 03Vi, Mmlrld 52 30, Amsterdam 207-75. Ve-ll, 12274, Wien 7262. lofla áWz. Hrígi 11 29. Vara* 57 85, Bwlapul (0-281,1 SilgrAd 9 12"/ss, Bukarest J*C6»/l.
Buza tszv. 15 fill.. dt. 15 ftli. esett, rozs 10 fill. emelkedett.
Bula tlaaav. 77-aa 1375—1390 7S-aa 13 90 -14 50, 79-«a 14 10-1445, 80-ni 14*15—14*60, rlunint. 77-aa 13 65 13 80 78-as 13 80-13 95, 7S-ei 1400-14 15 BO-as 1405—14-20, Róza I020-I030\' lak ázpa 13-75-14 25, sörirpa 16 00 1800. aabl9 35 -19 60, tengerit!. 13 10--13 20, dtuiiiilull 12 C0 12 20, reoce 25-50— 28 00, korpa 960- 9 70.
valuták
Angol I. 27*70-27*85 Belga Ir 79*50-79 90 Clülk. 16*85-16-67 Dánk. 152*60-153-20 Dlnáz 10 02-10*10 Dolliz 570-50-173-50 Frandi (. 72*45 22 75 HoU. 229*70-230*70 Leng)el 63*85 64-25 Líd 3*37 3-41
Uva 4-12-4-18 Ltra 20-80-30*10 Márka I35 7O-I36 30 Norvég 15280-153 40
Faaeta —*---*—
íchia 80-30 80 70 STÍJet I. 110*50 lll 00 Svéd k. IÍ3 00 153 60
DEVIZÁK
Ama!. 229 82 230 67 8a!grid 10-10 iOI3 Verftn 135 85-t 6 25 BrK\'tzel 79*65 79 90 Bukareit S*39\'-4I Kopjnh.152 83 .\'3 20 Loadon 77* 5 17 83 Madrid 56 70-59 70 Mllr.no 2V91 30 01 Newor 571*70 73 30 Oaxlo 15280-1*3 2) PárU 22-40 22 47 Prága 111 92-16*97 Saófla 4*13-4*17 ítockh. If3 00.153*40 Varsó 64 05 64*25 Wtau SK.7-00 62 XOliclt 110 68 110 98
ferténájár
Falhattál 2730, eladatlan 240. Klaí-rtndl 1-18—1*19, aiedett 1*14—1*16, aiede 1 köaép 1*10—1*12, könnyű I 00 -1*08, randi öreg 106-1 10, It-od rendU Meg 1-00—1 04 angol ilildó 0*90—1*10, aialonna : agyban 1*20- 0*00, aalr 1*40 1*45, hur I 66-1*76, izalonnás lélaertéa 1*40-1*48.
Mt»Ul Sfoaia U LsjiUáá Yalklat, Bagfki«lit«\'.i. Neife kiadó: Zslal Károly.
X. ah
APRÓHIRDETÉSEK
Az aprOtUzoeleaek dlla IU SX\'.lfl 10 MMr, Minden további aió dija 8 tlil. Vaaár \'■ ünnepnap 10 azöig SO fillér, nurden luvábbl azó dija S fill. Szerdái. és öntelten 10 aaólg IffUlar, niindtn It vá\'hl szó dija ■ fitt. Cimaaó a minden v.uta. gabb belUból álló azó két azónak s.á It-taUk. Alii>l keresőknek 5lfto engedmény.
Mlráatésak 1 (•«) aaaatagan
alul a lalaalagaa klnfvaláa, aaimliaéa alkarüUao >4g>H • I I r • flsataadlk
3, viiíy 4 azobis lakást lürdósrobival éi megtelelő mellékh\'lyliég* kkel, belváros Irrültlén májúi elie|ére keresek. — Clm Slnger Dlv.liruháa. 163
Oloaóbb taft a ta-vaj Muszel éi Frlfdenlhat ciemegekereikcdéiében lU kg SO fillér. 113
Fáldaátt taj lamé* rendszeresen kip-ható Ta|kötponlnál. Teleion 3 49 84
Fastákas haráék, ló állapotban olcaón eladók lapunk nyom dájibsn.
fi kg. frlaa taaaa) 80 fillér Teulich Qusiliv lllizer éa caemegekereikedéi. 215
Két pslfártt végzett jobb leány elmenne azlelbe klazoTgálnl, eiellrg lakaii-téat la vállal. Clm a kiadóban 223
Latanyén egy Jó lorgalmu vendéglő mészárszékkel, a láráibtróaággal szemben kiadó. Érdeklődni lehel lllrschl Uniónál. 195
VaiAabaJáratu szép parkettás szoba kiadó Nidor-utca 4. 168
Jó házból való tanuló felvételik — Hlrich éa Szegó cégnél. 167
■agaétalra keresek egyló után való Jókaiban levó erőt féderei kocsit. Simon lnván h-nteá, Klikanlzaa. __ 176 Négy izolál lakáét (UrdUszobával keresek f. év májúi l-re. Clm: Király-utca S3 , I. em. 4 sz. J<»
Boi faJtA g\'pet Jí kart an levót, haiz-nállat leheióleg 6- 4 cal álméröjat megvételre keretünk Teleion 349. 214
Raktárhelyls*a Nagykanizsán, Bilhory nlca 12 szám alatt tebiuir eliejíre kiadó. Érdeklődni lehet Böhm Arnold Budipest, VII., Vöióimarty u. 20. 217
KlIUnó állapotban levő télikabát eladó Kisfaludy utca 17/a., foldizlnt. -224
I szobái, konyhái lakáa megüreaedéa folytán február l-re kiadó, Klrilyl Pálutca 19. -225
Kél szépen bútorozott szobs, egyben vagy külön, azonnal klaáó Batthyány-ulca 22. 2Í6
Njporla adjon nóvendék éi hlzótllalalnak
«é
„FUTOR
szén&nvaa lakarmánymeszet.
A .FUTOR\' növenüékillaloknál a csonlképződést előse^iti hizátra
iííKiótvágy gerjesztőd
A .FUTOR" r.em orvoasig, hanem a legilnomabban órtóli méazsótáp, smely az illatok siervezct\' ban Igen könnyen felszívódik, i amelyet az illalo aro-matlkus anyagiailalminil fogva szívesen fogyasztanak. A .FUTOR\' etetése a konyhaié etetését teleslcgeaaé teszi A nagyhtzla\'ók, uradalmak, gaidaaágok a ,FUTOR*-l állandóan etelik.
Ara: 1 kilogrammonként 40 fillér. 7aik vételnél (I ziik 5(1 kg ) 9 pengő,
zsik i a 130 fiit, vagy ziikcsere. 1 próbadoboi ira (cca \'/t kg ) 30 fl.lér. Kicsinyben éi zsikszinua kaphsló:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény éa nóvény-védóazereW kere.kedéaében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10.
A bíróság melleit. Telelőn 130
Épdletfa eladási
ÉpItkaaSk tlsyalaaába I Aki birmit rpulr.l a*az az haiznil:a lel az alkalmit, ■ mig a 200 darab kéulelem larl, minden vaiirmp Jó Idó eaelén I—4-lg tarlók ta-eladáil az U|lorhénc hegy lelió végén. Oly bámu\'aloa olcsó árerl adok el lábonálló ztlroi lenyólákal, melyek ilkilmisak izalu-lánik él gerendának, hogy egy nagy kocsi éptlietla belekerül 4 -5 prngőbe. A la annyira Jó helyen van, hogy völgynek lehel hozni egéiz a zalba kutlg Bővebben mrgludhaló •lmon látván hrnlesnél Klakaniaaán, Varaaadl-ut S. nj
Linóleum, futószSnyag,
c \'cusi axőnyag, utltakaró, lágaáróvatta, lAbtörlflk
gyári Irrjksla m>
HIRSCH ÉS SZEOÓ cégnél.
Uradalmi friss, lőtt
mezei nyul
lefejtve 2-20 pengő
SZABÓ ANTAL
fegyverüzletében.
a nagykanizsai klr. Járásbíróság, nilnt telekkönyvi hatóság.
11257/1930. tkv. azám.
Árverési hirdetmény és árverési leltételek.
a Nagykanizsai Takarékpénztár R. T. végrehsjlalómk Németh Lajos éa nele Pat ovi s Zsófia ciiplt lakósok végrehij-lizt izenvedók ellen indított végrehajtás! ügyében a telekkönyvi hatóság a végre-haltató kérelme következtében az 1881. évi LX. t.-c. 144, 146. él 147. §-al éltelmében elrendelt a végrehajtási árverési 760 P tőkekövetelés, ennek 1930 évi mi|us hó 4 Ik napjától Jiró ai 1923. évi XXXIX. t e 2. §. első bekezdése értelmében Jiró kamata 1/10/0 váliódlj és 83 P 91 fül. eddig meg-ülepítőit per és végrehaJUsI éa u irve-
réll kérvényért ezutUI megállapított 22 P 60 llll. köllaég, valamint i caattakc kimondott Zaiaujlakl Úrbéres KOzaég 23 P
Nyomatott a BélzaUl Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykauiztán. (Felelő. azletvezel&: Zalai Károly.)
85 tilt.. Bukta Bernit 45 P, Dobrtn Richárd 100 él 150 P lókekóveleléi és |árulékal behajtása végett, a nagykanizsai klr. |iris-blróaág területén levő. Csapi községben fekvő, i a csapi! 613. izljkvben foglalt 8/b. hraa. hiz, 10. sz. a. udvar ét kert végrehajtást szenvedők nevén illó egész Ingatlanra 800 P, u. o. 122. ullkvben felvitt 520 hriz. és 571. hru. szőlő pincével éa kaszáló az I öreghegyen ejíar. Ingatlanokra együttesen 1400 P klklilláil árban A leiekkönyvi hatóság az ázveréanek Caipl közlég h I r ó házánál m-g-tartásán 1931. évi február hó 4-lk nap-Jinak d e 10 óráját lüzl kt éa az irve rést lelkieteket az I8SI : LX t. c 150. }-s alapján a kcvetkezökben illipttja meg:
Az irveréa ali eió Ingatlanokat éa pedig a ab. hraz. ingulant a klkUlláal ár leiénél, a löbbll a kikiáltási ár kétharmadinil alacsonyabb irón eladni nem lehet (19C8 XLI. t.-c. 26 {)
Az irverelnl szándékozók kötelesek bi natpénzUI a kikiáltási ir 10°/o-it készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ibin meg határozott árfolyammal számított óvadék-képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előlegesen blról leiétbe helyexésér&l kiállítóit letéti elismervényt a kiküldöttnek itadnl éa az ir-verési teltételeket alilrnl. (1881 ; LX. t.-c. 147., 150, 170. §§.; 1900 : XLI. L-t 21. § ) Az, aki az Ingatlanért a kikiáltási éraál magasabb ígéretet tett, ha többet Ígérni aenkl aem akar, köteles nyomban a kl-kliltial ir százaléka szerint megállapító! binalpénzt az általa tgérl ár ugyanannyi százaiékiig klegéazllení (1908: XLI 25. f.)
Nagykanizsa, 1930. évi r.ovember hó 11 napján.
Oombir s k Ibltó.
A kladminy hll.léttl: Mlkó a k.
219 fótiul.
Haán Oyula nagykanizsai blróaágl végrehajtótól.
1368/1930. vht. alám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajló ai 1881. évi LX. l.-c. 102. J-a értelmében ezennel köz hírré teazl, hogy a nagykanizsai kir. jiriiblróaignak 1930, évi 13675/930. asimu végzése következtében Dr. Krelaler Jóiael éa tiria Ügyvéd által képvliell Néplaka-rékplnzlir K. T javára 260 pengő s |áru tékái ereiéig 193\'. évi október hó 29 én loganatosilol! klelégtléit végrehl|tis utjin le- éa tetUltogtall él 1000 pengőre beciüll következő Ingóság, u. m : 1 drb gyalugép nyilvános árverésen eladatlk.
Mely árverésnek a nagykanizsai klr. járiiblróiig 1930. évi 13675930. számú végzéie folytán 260 pengő — fill tókekö-vételéi, ennek 1929 évi december hó 25. nspiilól Járó ICo/o kamstal, Wo viltódt| és eddig összesen 68 pengő 24 fillérben b-róllag mtr megillapiloll kő tiégek ere-Jéig Nzgykanliein, ielekl-ut 6. izám alatt lerndő mrglarlátira 1931. évi Január hó 26 Ik napjának d. u. 5 órája határidőül kltüzetlk és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyséiiel hivatnak mcK> bogy az érintett tngóaigok ai 1881. évi LX. l.-c. 107. éi 108. $-al értelmében késxpénzflzetéi mellett, a legtöbbel ígérőnek, iiukiég eletén becairon alul li el lógnak adatni.
Amennyiben az elirverexendó Ingóiigokai misok Is le- és lelllHogtaltaltik és azokra kleléglléil Jogot nyerlek volna, eien árverés az IBM. évi LX. l.-c. 102. értelmében ezek javára li elrendeltetik.
Kell Nagykanizsán, 1931. évi Januir hó 3. napján.
llain Oyula s. k.
ni klr. Jblr. végrehaltó.
71. évfolyam 14. szám
Nagykanizsa, 1931 január 18 vasárnap
Ara 16 HUér
ZALÁI MZIM
SicikoikMc: nappal Wárol X, é|J«i P60I 6. Kiadóhivatal: Póut í>. uim.
Kla.
Keixthelyt Sókkladdhlvatal: Koaauth-utca 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
EVMacléd áfa: agy hóra • pa*A M né,
Teldon • / Sa«k»ató^B 421. urta. <tö«l 7Í.) leiuon. | Kiadóhivatal 78. Ktaathdyi Bók 22
Egység és felelősség
A miniszterelnöknek az egységcs-párt újévi UdvOzlö gyűlésén elmondott nagyszabású nyilatkozatában ka-lön fejezetet érdemel az a rész, amely a felelősség vállalására vonatkozik A felelősség mikénti vállalásáról maga Bethlen István adott ragyogó példái, aki rendkívüli Időkben, mondhatnók a magvar lörténelem legválságosabb óráiban vállalta a kormányzás példátlanul súlyos feladatát s e hálátlan felad ít minden következményét, a vele|áró rendkívüli felelősséggel együtt. Bethlen István ország-mentésre vállalkozott. A trianoni szerződés látszólag még a feléledés lehetőségétől Is megfoszlolla véreveszteit hazánkat, amelynek megcsonkított testére elviselhetetlen ballasztként nehezedlek az uzforások embertelensé-gével megszabott jóvátételi terhek s ráadásul a nemzet morális ellenálló erejét teljesen megtörték, szétzilállak a forradalmak, a kommunizmus. És Bethlen mégis vállalni merte a kormányzást, amely abban az időben sokkal inkább jelentett márliromsá-gol, mint dekorumol, — vállalta: koielességből, hazafiságból. Vállalta azt a rettenetes felelősséget, amely egy borzalmas lékel kapott hajónak a legviharosabb vizeken keresztül a távoli révbe való vezetésével |ár. Emberfeletti voll a feladat, de ö egy percig sem habozott, meri ludta, hogy valakinek kemény férfikarral és a hazaszeretele csodalevő fanatikus hitével oda kell állni az ország alattomosan meglékelt hajójának ingadozó kormányához. Hiába adlunk volna S. 0. S jeleket, nem voll egyetlen hajó sem Európa és az egész világ közeli és lávoli politikai vizein, amelynek segítségére számilhatlunk volna. A magunk lecsökkent erejével, a magunk ugyancsak hiányossá váll eszközeivel kellett szembeszállni a legborzalmasabb viharokkal. De Bethlen a férfiasság, a magahizás csodálatos nyugalmával megmarkolta a kormányrudat s az eddig hánylvelelt, jobbra-balra ingadozó nagybeteg hajót a külpolitika ravaszul elhelyezell aknái közöli biztosan és egyenesen vezelle a kitűzött cél felé. Bámulatos magabizó nyugalma lassan-lassan lenyűgözte az országot, a népet, amely az ó nyugalmától, bizalmálól fasci-nálva visszanyerle hitét, lelki egyensúlyát és lelki egységéi. Ez, ez a lelki konszolidáció volt Belhlen konszolidáló müvének a legnagyobb teljesítménye, tul a gazdasági és külpolitikai konszolidáció sikerein, mert ez voll amazoknak az előfeltétele. Mert amikor Belhlen István kormányel-nökké leli, nem egyszer „továbbkor-mányzásról" volt szó, mint amikor félig-meddig normális időkben csupán folytatni kellelt bizonyos korrek-tivumokkal az elődöknek már ulnak indított munkáját. Bethlennek mindent
elölről kellelt kezdenie a legvigasz-lalanabb mélypontról, gyökeresen át kellelt alakítania mindent a saját meglátásai és judiciuma szerint: alkotnia kellett, u| országol kellett építenie a régi üszkös romokon. Bálor-ság kellelt ehhez, határtalan önbizalom, és még határtalanabb felelősségérzet.
Ezl a felelősségérzetet állit|a most oda példaként a miniszterelnök pártja elé, mondván : „Olyan időkben vállaltam a felelősségei ebben az országban, amikor a felelősség kedvéért gyakran testi épségemel és becsületemet is bele kelleti vinnem a felelősség vállalásába. Nem szoktam megijedni a felelösséglöl és nem fogok ezután sem. Aki fél oszlozni ebben a felelősségben, az távozzék nyugodtan, az ne legyen ennek a pártnak a tagja és ne támogassa a kormányt." Kemény, férlias szavak, jellemzők Bethlen grót egyenességére, gerincességére. Megért|Uka miniszterelnököt : ma olyan homogénlelkülelü, a maguk felfogását bátran és hittel valló egyénekből álló valóban .egységes" láborra van szüksége, amely a maga becsületes hitvallásával és felelős8égludásával fix bázisa nem csak a kormánynak, hanem a nemzelnek is. Aki — ha csak mint a kormánypárt egyik tagja is — részt vállal a kormányzásban, annak részi kell vállalnia a felelősségben is. A felelősség alól való kibuiásnál nincs demoralizálóbb valami Akik benl a párlban támogatják a kormányt, ne akarják odakint az országban az ellenzékiség látszatát kelteni a felelősség megoszlásától való félelmükben. Ha c kishilüségükben ingadozó elemeklöl megtiszlul a párt, ugv még egységesebb, erösebb lesz az a Belhlen mögé rendíthetetlen hittel sorakozó impezáns lábor, amelyre ezekben a nehéz időkben szüksége van a nemzelnek, mert ez képviseli azt a szilárd, magabizó erőt, amely bizlo-silja az országban a rendel, a nyugodt fejlődési, a haladási és megadja a lehetőséget a kritikus állapotokból való kimozdulásra.
Gömbös Gyula állapota
Budnpeat, január 17 Gömbös Oyula honvédelmi miniszternek a tegnapi balesetből kifolyólag pihenésre van szüksége. Állapola egyébként klelégilő.
Törvénnyel siízndJ/dfí a Társadalombiztosítót
Budapest, Január 17 Mini értesülünk, Ernszt Sándor népjóléli miniszter az Országos Társadalombiztosító Intézet szanálása érdekében lörvényjavaslallal lép a Ház elé.
Gróf Károlyi Gyula Genfben Briand-nal tanácskozott
Tegnap este Schoberrel tárgyalt
(lent. Január 17 (Éjszakai rádiójelentés) Károlyi Oyula gróf kulügyminiszler tegnap este Klugl dr. osztrák követségi tanácsosnál vacsorán veit rész. III Schober alkancellárral hosszabban
tanácskozóit. Ma délelőlt gról Károlyi Oyula felkereste Briand külügyminisztert, akivel tanácskozásokat folytatolt. Délben részt veit azon a dezsőnén, amelyei Briand adoll az államh\'rliak tiszteletére.
Vfabb két vakmerő rablótámadás történt
Budapesten egy garázs-Irodában raboltak álarcos banditák l.ökösházán a postást ütötték le és elrabolták a postazsákot
llablds Cököaödxán
Budapest, Január 17 Lökösházán ma hajnalban egy postaallisztet kél férfi bottal fejbe-lliölt. majd egy postazsákot, amelyben egy 3000 pengős pénzeslevél is volt, elrabolt és a zsákmánnyal elmeneküli. A rendőrség megindította a nyomozást
Alibit Igazoltak a OUbacsl-ut! rablás gyanúsítottjai
Budapest. Január 17 A Gubacsi-uti álarcos postarablóknak nyomuk veszeti. Az előállított gyanúsítottak alibit igazollak.
Budapest, Január 17 (Éjszakai rádiójelentés) A Budapesli Értesilö jelenti: Ma este egynegyed nyolc órakor a Kinizsi-utca 4. szám alatt levő aulógarázs irodájában
két álarcos férfi jelent meg. A pénztáros kisasszonyokra revolvert szegezve, pénzt követeltek.
A pénztárosnők megrémülve átadtak a rablóknak 1500 pengőt, akik ezután megszöktek. A rendőrség a legújabb rablás ügyében erélyes nyomozást indított.
Nagy arányú, az egész országra kiterjedő cseh kémkedési akoiót lepleztek le
Apróhirdetések utján akartak jóhiszemű embereket hazaárulásra csábítani
Budapest. Január 17
(MTI) Jólérlesőlt helyről kapóit tájékoztatás szerint a csehszlovákok csábító Ígéretekkel teli apróhirdetések utján akarnak jóhiszemű magyar embereket Magyarország ellen való kémkedésre beugratni.
Hónapok óta a f.Wárosi napilapokban „Iparvállalat", J\'engő" .Bot dogság" slb. jeligék alall apróhirdetések jelenlek meg. amelyekben cím-írókat, amaiőrfényképíszekel slb. keresnek állandó alkalmazásra vagy pedig jó jövedelmű férfiak vagy gazdag hozománnyal rendelkező leányok keresnek maguknak élettársat. A jelenlkezőknek válaszként küldöli leveleken „Kuhdr András" Szinnye-Sminia (Szlovenszko)" vagy „Sziny- I
nyei-Merse István ur megbízásából Kuliár Aladár" van mini feladó feltüntetve.
A jó jövedelem, vagy pedig előnyös házasság reményében természetesen lömegesen jelentkeztek. Ku-hár és
a Jelentkezők levelezése azonban 1—2 levélváltás után oly Irányba terelődött, hogy többen rájöltek arra, hogy Kuliár őket az e helyezkedés ürügye alatt hazaárulásra akarja felhasználni. Ugyanis a jelentkezőktől olyan teljesítményeket, életrajzi leírást, vagy hivatali ■ beosztásra vonatkozó adatokat kért, amelyek a fenti megállapítási kétségtelenné teszik. A feljelentésre bevczetelt nyomozás min-
ZALAI KÖZLÖNY__,_
Megkezdték a próbafúrásokat a tihanyi félszigeten
Mi okozza a hegycsuszamlást ?
■ \' _
den kétségei kizárólag megállapította, hogy a Kuhár név mögött egy külföldi kémiroda re|tözködlk és a levelezések nyomán oly adatokat és fényképeket igyekeznek Magyarországról és a Magyarországgal barátságos viszonyban levó államokról beszerezni, amelyek a csehszlovák haderő érdekeit vannak hivatva szolgálni. A csehszlovák kémszervezet nem átallolla eme becstelen ügyhöz dr. Szlnnyel Merse István nevét felhasználni, hogy eme ősrégi becsületes magyar névvel a jóhiszeműek közölt bizalmat keltsen. Annál köny-nyebben tehette ezt, mert hiszen közismert, hogy egy dr. Szinnyei-Merse István a Felvidéken a megszállás elölt főispán voll, ma|d előkelő exponált politikai állást töltött be és ott társadalmilag közismert, nagyrabecsült személyiség voll, de kevesen tudják, hogy 61 magyarsága miall a csehszlovákok Szlovenszkó-ból kiüldözték és igy nem állhal módjában a levelekben említett felvidéki üzleti és ipari vállalkozásokhoz alkalmazottakat keresni vagy azok részére Magyarországon képviseleteket felállilani.
Ki illetékei hatóságok ezulon is felhívják a közönséget, hogy a fenti vállalkozásokhoz hasonló Ígéretekkel és felszólításokkal ne hagyja magát megtéveszteni, mert a jóhlszemDIeg adott felvilágosításokkal akaratlanul Is elősegítik a Magyarország ellen dolgozó kémszervezetek működését. Mindazok pedig, akik a fent emiitelt apróhirdetésekkel megtévesztve, azállilólagos Kuhárral levélváltásokba bocsátkozlak,
tartsák hazafias kötelezettségeknek,
hogy e körülményt Budapesten a m. kir. belügyminisztérium VII. D. osztályánál (I. ker. Horthy Miklós-ut 24. sz. a.), vidéken pedig a legközelebbi rendőr vagy csendőrhalóságnál jelentsék be és a válaszleveleket egyidejűleg szolgáltassák be.
Kegyelmet kér « halálra itélt uázadoa
Budapost, Január 17 A tegnap halálra itélt Pintér András százados védője ma kegyelmi kérvényt nyújtott be a kormányzóhoz.
A szovjet egy vagon aranyat küldött Berlinbe
Berlin, Január 17 A szovjetunió megbízásából a moszkvai állami bank egy vagon aranyat küldött a német Reichsbank cimére. Az aranyküldemény pénteken érkezeit meg a Szilézia pályaudvaron, ahol nagy rendőri különítmény várta. Az aranyat nyomban a Reiclisbankba szállították. Az arany súlya nyolc tonna, az értéke 21 6 millió márka.
240.000 pengő a vidéki inség-akclönak
Budapest, Január 17 A tegnapi minisztertanács 240.000 pengőt szavazott meg a vidéki ínség-akció céljaira.
Tihany, Január 17 Mini ismeretes, a tihanyi félszigeten, a rév közelében a hegy egyes részei már néhány év elölt megmozdultak és akkor megrongálták a ba latoni körútnak a félszigelre vezető kiágazásáf. A közelmúltban ezen a ponlon ujabb hegycsuszamlás toriént, amely aktuálissá tetle a radikális intézkedést. A kiszállóit szakértői bizottság megállapította, hogy a hegy egyik részén a felső réteg alalt agyagos réteg fekszik teknö-werüen, amely nem engedi át a vizet és elősegíti a felső rétegek megmozdulását Lóczy Lajos véleménye
NaRykanlzaa, Január 17 Szép ünnepély zajiolt le ma délelölt 11 órakor a nagykanizsai kir. járásbíróság elnöki helységeiben az Országos Ügyvéd Szövetség nagykanizsai fiókszövetsége dr. Fried Ödön elnöklete alatt diszgyülési tartolt, amelynek keretében két kiváló tagját, dr. Sabján Qyula nyug. polgármestert és dr. Fábián Zsigmond ügyvédet meleg szeretettel ünnepelték annak kapcsán, hogy a kormányzó mindkettőt — érdemeik el-ismeréseül — kir. kormányfötaná-csosokká kinevezte. A diszgyülésen megjelent a nagykanizsai ügyvédi társadalom minden tagja és részt vett Gombár Gyula a kir. járásbíróság elnöke is. A két ünnepeli kitüntetett férfiúi küldöttség vezette a tc
szerint a csuszamlások három tényezőre vezethetők vissza: a Balaton vizének vállozásaira, a forrásvizekre és a csapadékvizekre. A szakvélemények alapján a kritikus ponton most próbafúrások induitak meg, amelyek hivatva lesznek a hegy réte-geződésél megállapítani. A fúrások alapján kerülhet sor a védőintézkedésekre, de a radikális megoldás természetesen attól függ, hogy nem kerülnek-e az intézkedések különösen nagy összegekbe. A tervek szerint aknák fúrásával és csatornázással viztelenitik az agyagos réteget.
rem\'ie. Harsány éljenzés fogadta dr. Sabján Qyulát és dr. Fábián Zsigmondot. A diszgyülés jegyzője dr. Gartner Anlal ügyvéd volt.
Dr. Fried Ödön a helyi Ügyvéd Szövetség elnöke és az.\' Országos Szövetség helyetteselnöke kezdette meg ezután nagy gondolatokban gazdag ünnepi beszédét.
— Két illusztris férfiút ünnepiünk — mondta. — Az egyiket az ügyvédi pálya, a másikat a közélet (erén szerzett érdemeinek elismeréséül a kormányzó kir. főtanácsossá kinevezte. Az Országos Ügyvéd Szövetség ebből a kitüntetésből kiakarja venni a részéi és szeretetének és megbecsülésének kifejezését akarja nyilvánítani. E két kiváló férfiú magas kitüntetése visszasugárzik az
_1931. január 18.
egész ügyvédi karra.
— Dr. Fábián Zsigmond, aki az ő nagy tudását, erejét az egész társadalom javára értékesítette — az ügyvédi kar büszkesége. Azzal a nagy tudással és becsülettel, amely a magyar ügyvédet mindenkor jellemezte — végezte Fábián — azt, ami öt nagygyá és közbecsültlé lette. Nigy tudásával szemben csak sze-szerénysé^e voll nagyobb. Az ügyvédi erényeket tel|esen klmerilette. Kiváló embert ért a kormányzó kitüntetése é/ ezért tisztelettel meghajtjuk elölte az elismerés zászlaját.
Majd dr. Sabján Oyula nyugalmazott polgármesterhez lordul! dr. Fried elnök.
— Dr. Sabján Qyula ügyvédi aktatáskával lépeti a városi tisztviselői pályára, a polgármesteri székbe — mindenkor hfl maradt az ügyvédi erényekhez és mint jwlgármeiter, a a demokratikus szabadság harcosa volt. És mikor leszállt a polgármesteri piedesztálról — ahol többel alkotott, mint elődei 50 ével együttvéve, — az ügyvédi kar a legnagyobb szerelettel üdvözölte. Kitüntetésének egy sugárkévéje az egész ügyvédségre ráviláglik.
Majd beszél a magyar ügyvédi karról, amely a magyar alkotmányért és az egyéni szabadságokért mindig becsülettel küzdött. És amely most is a nagy jogtalanság revízióját fogja kérni a legnagyobb magyar ügyvéd : gróf Apponyl Albert zászlaja alatt.
Végül szeretettel köszönd dr. Fábián Zsigmond és dr. Sabján Oyula kir. kormányfőtanácspsokat.
Dr. Fábián Zsigmond vármegyei tb. főügyész köszönte meg ezulán kartársainak szeretetét és a meleg Unnepellelésl. Az ő kitüntetése — mondotta.— ai ügyvédi karnak a kitüntetése Rbben a gondolalban fogadja és köszöni a szeretet megnyilvánulását.
Dr. Sabján Oyula városi tiszti ügyész, nyug. polgármester örömének adolt kifejezést, hogy éppen első principálisa üdvözölte őt. A kitüntetési ő lulajdonképen, mint polgármester kapta. A tisztviselői pálya és a városigazgatás hívta öt annak idején, de most ismét visszajött, haza — az ügyvédséghez.
Az egybegyűlt ügyvédek ezután hosszan és lelkesen ünnepelték a két kiváló férfiul, dr. Sabján Oyula tiszti ügyész, nyug. polgármestert és dr. Fábián Zsigmond vármegyei Ib. főügyészt, majd a diszgyülés dr. Fried Ödön elnök zárószavalva!, lelkes hangulatban véget ért.
ldőlárás
A nagykanlzaat meteorológiai megfigyelő Jelentések i Szombaton a hőmérséklet: Reggel 7 órakor +0 6, délután 1 órakor +4-2, este 9 órakor +1.
Felhőzet: Egész nap borult égboltozat.
Szélirány: Reggel és délben délnyugat, este délkeleti szél.
(Éjszakai rádiójeleméi) a Bataoralé-gtal latéast tata 10 Arakor ]a-taatls Váltoxékony Ida, élénk légárami áattHl aok helyütt (kivált délen) ujabb oaapadék, agyaltra hSváltováa nélkUI, vaaárnap aata arőaabb l.hulé..
Siffon és vászon árukban
elismerten jó minőségeket árusít
SINGER
divatáruház.
Az ügyvédszövetség díszülés keretében ünnepelte dr. Sabján Gynla és dr. Fábián Zsigmond kormányfőtanácsosokat
□ r. Fried Ödön ■ A magyar ügyvédi kor mindig becsülettel küzdött a magyar alkotmányért éa az egyéni azabadaágokért
1931. január 15.
ZALAI KÖZLÖNY
Abol béke, csend és szeretet honol
Látogatás a: ixr. aggok házában
Nagykanizsa. Január 17 Kevesen tudjak Nagykanizsán, hogy a Zrinyi Miklós-ulca zárda felöli szakaszán van egy szerény külsejű ház, amely külsejénél fogva lalán egyik legszerényebb háza a szakasznak, de átlépve a küszöböl: a csendet, a békét, a nyugalmat sugározza felénk. Az Izraelita aggok házáról van szó, amit dr. Weisz Lajos ügyvéd, a Szcntegyle! érdemes elnöke iétesllell azok számára, akik valamikor Jobb napokai látlak, gyermekeket nevellek fel, de kiesvén az élet kegyéből, öregségükre, tehelel-lenségükben izraelita hittestvéreik megértő jóakaratára vannak utalva. Az izr. aggok menházát részint az izr. hilközség, részint a Szentegylet és az Izr. Jótékony Nőegylet tartja fenn. Az egésznek pedig a lelke, gondozója : dr. Weisz Lajos ügyvéd.
Ahogy belépünk a férfi oszlályba, jóleső melegség árad ki a jól fülöll 3 szobából, ahol az öreg bácsik a kályha melletti helyet foglalták le.
\\
TILEFU

3+1
UmtUk U
ZhMii és ír. Karcai SultI Halai
Tranadanllbia
Egyik olvas, a másik pipázik, a harmadik elmereng a múltján. Az asztalon ott vannak még a kávésbögrék, amit gondozónőjük, a Kauf-marin néni hozott be nekik a konyháról.
Ünnepek előtt ellátogat ide dr. Wlnkler Ernő főrabbi is és ilyenkor ünnepi az ebéd és a vacsora is. Nem mintha máskor kevesebb ételi kapnának. Mert pl. a mai ebéd áll levesből, húsételből és ricsetből. A vacsora is friss, bőséges és Ízletes. Vasárnap bor is jut az asztalra i!-r. We/sz Lajos elnök jovollából. A jó öregek nem érzik ott benn a lülött, kellemes otthonban, amit nekik a hittestvéri szeretet nyújt, hogy milyen ttllekedéa, ádáz lusa folyik olt künn a mindennapi kenyérért. Itt csend, béke és nyugalom honol...
A nők osztálya a hátsó épületben fekszik. Mindegyik el van foglalva, mindegyik dolgozik valamit. Már amennyire ezt a kora vagy a szemevilága megengedi.
Az udvar tágas, szép kert is van a házhoz. Nyáron egész nap künn ülnek a kertben, akik már semmivel sem képesek foglalkozni. Mosl kádat szerez be nekik Weisz dr., hogy ily-módon .fürdőszobához" is jussanak.
— Na és az anyagiak? — kérdezzük kísérőnktől.
— Az anyagiak ? — ismétli az, lehajtva fejét. — Mosl még bírjuk egy hónapig, bírjuk kél hónapig, de azlán nem tudom mi lesz in is. Az izr. hilközség, a Nőegylet, a Szentegylel lul van terhelve, a lagok pedig mindenfelöl annyira igénybe véve...
Nem lehelne-e ezl a kérdési ugy megoldani, mini a városi szegényházban, Ingy a város fizetné minden agg ápoll után ugyan azt a/ étkezési és fenntartási összegei fejenként, mint teszi azt a városi szegényházban ápollak után, vagyis fejenként napi 70 fillért? Az izr. aggok háza további fenlarlása biztosítva lenne ily módon.
\\o, öíílfi Istennek,
mégis csak jóravaló emker az a Rothschild
Természetesen nem a mi kani zsal Rothschild liélánk. Akinek ugyan Allah növessze hosszura a szakállát, mert ő is nugyon jóravaló ember, de azért azt mégis aligha tudná megtenni, amit a kollégája, a londoni Rothschild leli. Az ugyanis belenyúlt a lajbi-zsebébe és liz millió font hitelt adott Braziliának. A mi Roth-schlldunk azt hiszem, képtelen volna erre. Én legalább még sohasem lállam öl — lajbiban.
A londoni pénzfejedelem azért adla ezt a hitelt a pumpasok népének, mert olt Is megingott a valuta, befagyott a sok szép exo-likus Uzlel s miközben a brazilok a jég hálán próbálnak megélni, a pénzük csúszkálni meni az amerikai tőzsdére és sikerült is neki annyira lecsúsznia, hogy idestova ő sem ér többet, mint a lavalyi hó. Erre a hajmeresztő téli szójátékra jötl aztán a Rothschild az ő aranyos jó szivével és az ennél is drágább fontos-zacskóival és kiadta a jelszól: .Braziliái pedig szanálni fogom l"
A brazil gazdaság azóta már boldog megkönnyebbüléssel emelgeti a kamatlábat. (Vájjon nem kellemetlen ilyenkor Rothschild tatának, hogy ó a sarokköve a szanálás egész építkezésének\'/)
Egyebekben nem tudni, mit akar az öreg Rothschild pont Brazíliával. Amikor azt a néhány millió fonlocskát sokkal közelebb is elfogadták volna lóle De hát, ugy látszik, jól megy nekik. Már /. I. Rolhschildéknuk. Olyan jói megy, hogy most Brazília is," indiánostul, kávéülletvényestül a zsebükben van.
És mindezért nem tellek egyebei, csak hitelt adtak.
Ilyenformán viszont a mi Rolh-schiidunknak is lehel még kávéültetvénye Braziliában.
Meri ő is szívesen hilell ad mindenkinek, — aki azl mondja, hogy Ujváry üézát azért Ítélték 2000 pengőre, meri a Községi Párt ált jól érte, liololl enélkill egész biztosan gályarabságra Ítélték volna s ma már oll ladikázna szegény valahol u brazíliai partok aluli, az öreg Rothschild haboskávé-ültetvényei közötl.
(V
DCEtZ VILÁGON
A sserbek kidobták a jóidban lévő birtokáról.
a népjóléti mlnlsxler pedig többezer pengőt ígért neki a dadlkölcsönelért
Nagykonizaa, Január 17
Egy hideg téli napon, alkonyat-
tájt történt, hogy Zalakaros községbe tévedi egy szi\'gény országúti vándor, aki már alig . Ilott a lábán. Németh János jómódú gazda házából még világosság szürődöll ki, és igy a késői vándor oda indult, hogy a zord éji-z lkára menedékei, agyonéhezett gyomra részére pedig meleg élcll kérjen. Az agy-.incsigázolt ember Bauer Ferenc 71 éves ember voll. Némethék magyaros jó szívvel nyitottak ajtót a félig megfagyott embernek, akin meglátszott, hogy az élet orkánja alaposan megtépázta. Némethné beinvitálta a meleg szobába és nemsokára ott volt az asztalin mindenféle gyomorcsillapiló, a húsig, a borig. Mikor Uauer Ferenc ilyelénkép némileg magához téri és felmelegedett, öreg, reszke-lős hangon elmondotta, hogy a jugoszlávok által megszállóit Béllye községből való, ahol birtoka van. A szerbek azonban kiulasilollák és áttették a határon Mosl teljesen földönfutóvá lelt. Ezután elmondotta merre fekszik szép birto a, amelyen most a szerbek fognak gazdálkodni.
Némethék együttérzéssel hallgatták a 71 éves ember szomorú sorsát és főleg Némethné sajnálta az öreg földönfutót, ugy, hogy pár napig megengedte neki, hogy olt maradjon és ezen idő alatt jol tartotta az öreget.
Bauer Ferenc ottléte alatt elmesélte, hogy birtokán kívül rengeteg összegű hadikölcsönkölvénye is van és ezeket most valorizálni vagy máskép érlékcsileni igyekszik.
Mikor Bauer néhány napig jóllakott Némethék vendégszerelő há-
zánál, egyszer csak azzal hozakodott elő, hogy rájuk íratná béllyei birtokát és oda adná nekik a nagy ösz-szegll budikölcsönkötvényelt, hogyha ennek ellenében vállalnák eltartását. Beszélt már a népjólAi miniszterrel is — mondotta, — aki megígérte neki, hogy több ezer pengő segélyösszeget jutlal neki a hadikö.csön-kötvényeiért.
tjémethék várakozó álláspontra helyezkedtek, azonban változattanul tömték a szegény, reszketős inu öregei.
Időközben arról értesültek, hogy hasonló ajánlatott telt Bauer egy másik községbelinek is, aki utánna járván a dolognak csakhamar megállapította, hogy a szerencsétlen öreg birtoka bizony a holdbeli Béllye községben terül el.
Az esel tudomására jutott a hatóságoknak is, akik megállapították, hogy Bnuer Ferenc már több,ízben volt büntetve és ezért csalás\' miatt eljárási indítottak ellene. Az öreg azonban illa berek .. . tova tűnt a karosi mezőkről és a hatóság körözéséi rendellé el.
A körözés folytán csakhamar kinyomozták, hogy Bauer Ferenc a budapesti szegényházban nyert elhelyezési, ott él ,a béllyei birtokos ur".
Persze nem sokat teketóriázlak vele, hanem lehozták Nagykanizsára és vizsgálati fogságba helyezték. — Egyrészt mert hovalartozandóságál nem sikerült még megállapítani, noha elég jól beszél magyarul, másrészt mert már neve a bünügyi nyilvántartóban is szerepel.
Dr. Mulschenbacher Edvin kir. törvényszéki tanácselnök mosl vonla felelősségre az öreget. Kihallgatták
JSM3SZSX —
T.iitmjtv: a*. (LíxeUJícf\'-O} cő
JeisütiCCct)
kaphati> oyóoy»x««txrakoah
ultu&l riákoah
ZALAI KÖZLÖNY
A pécsi tábla leszállította Mitrovics Viktor nagykanizsai rendőrfogalmazó büntetését
500 pengő pénzbüntetésre Ítélték - Az Ítélet jogerős
Nagykanizsa, Január 17 Annak idején részletesen foglal-kozlunk dr. Mitrovics Viklor nagykanizsai rendórlogalmazó Ügyével, aki Pola és Becsehely közöli az országúton motorkerékpárjával ellllötl ejjy fiatal leányi. A nagykanizsai kir. törvényszék dr. Mulschenbacher-ia-nácsa Mitrovicsol gondatlanságból okozolt súlyos lesiisérlés miatt 1000 pengő pérfzbünlslésre itélle.
Fellebbezés folytán az üggyjl legnap foglalkozott a pécsi ilélölábla dr. Simon-tanácsa, ahol dr. Mitrovics fogalmazó is megjeleni. A pécsi tábla az elsőfuku biróság Ítéletét megsemmisítve uj Ítéletet hozott és Mit-rovicsol 500 pengő pénzbüntetésre itélle. Miulán ugy Szapáry főügyész, mini a vádlóit megnyugodott az ítéletben, az jogerőssé vált.
Németország Oroszország és Törökország bevonását követeli az európai értekezletre
Henderson is a német külügyminiszter álláspontja mellett van
_4__
■ — ■ --j-
a Németh házaspárt is, akik nagylelkűen kijelentené\'-:, ho.-y nem kívánják az öreg elitéltetését.
Dr. Mutschenbachcr rövidesen kihirdette Ítéletét: 4 hónapi fogházat kapott Bauer Ferenc, az országul 71 éves vándora. A biróság alkalmazta vele szemben a Blk. 41 §-át, mely szerint a munka alól a fogházban felmenti és megengedi, ha tudja magát saját költségén élelmezni — ugy élelmezheti magái.
— Megnyugszik vagy fellcbez ? kérdi tőle dr. Mutschenbacher.
— Kérem, mi lesz akkor az én birtokommal ? — voll a válasz.
Az öregnek ugyanis már mániája lelt a jugoszláviai bir oka.
Az Ítélet jogerős.
Kelet? Dénes temetése
Budapest, Január 17 (Éjszakai rádiójelenlés) Keleti Dénes ny. államtitkári, a MÁV voll elnökigazga óját szombalon d.ílulán temették el a Kerepesi Iemelőben impozáns részvél me lett. A végtisztességen o\'l voltak: Bud János. Zsilvay Tibor miniszterek. Darányi Kálmán allam ilkár, gróf Teleky Pal, báró Perényi Zsigmond, Berezeli Jenő alpolgármester, Bernálh István a Nemzeti Bank MelnOki\', számos országgyűlési képviselő és a magyar közélel j^le-el nagyszámban. A koporsót Ravasz Liszló református püspök áldutla meg. Kelety Dénesi Kandó Kálmán mellé helyezték örök nyugalomra.
Január 18., vaaárnap
Az első hangos dsungelflltn I
a tigris
Idegfeszítő kalandor dráma három részben, 22 felvonásban I rész: Op&ar hlncsc. II. rész: EmberhépU gorilla. III. rész: Tarscán diadala.
Sicc, a jazzörült
Hangos trükk-fllm.
URÁNIA
Január 18., vasárnap
Minden előadáson a Keréltpárintívésxelí KómíHus attrakciói.
tiirnkivUl:
Észak csalogánya
Kanadai lőrlénet — Fehérek én feketék öldöklő harca 8 lelvoná»ban
Négy kincskereső
BUntlgyl történd 8 lelvonáifcsn.
üont, Január 17 Az európai éilekezlet int délclőli zárt Illési tarloll. Az ülésen a vita a körül lorgotl, It >gv bevonják e Oroszországol és Törökországot a tanács kozásokba. A kiszivárgott hírek szerint dr. Curtius német külügyminUir. ler amellett foglalt á\'lásl, hogy \'it kél államot, mini egyenjogú fiit, meg kell hivni az értekezlet további tárgyalásaira A r,ém:t külügyminiszter utalt Grandi olasz külügyminiszternek a tegnapi nyilvános ülésen elhangzott fejtegetéseire Hangsúlyozta, hogy az turópai unióban, ha céljának meg akar felelni, minden európai államnak helyei kell foglalnia és Oroszország kizárását különösen Európa jelenlegi gazdasági liclyzele mialt aggodalmasnak larianá Tilu-
lescu, Románia képviselője a kél állani közvellcn meghívásával szemben formális okokat hozott fel. Norvégia képviselője azt kívánta, hogy a kérd Isi egy későbbi ülésen igyekezzenek megoldásra vinni. A zári Illést I órakor félbeszakították. A vilflban Henderson angol külügyminiszter- az alapelv tekintetében u német indítvány mellett szólalt fel.
A magyar-osztrák kereskedelmi szerződés
Budapest, január 17 Nickl Alfiéd meghatalmazott mi-niszier kijelentette, hogy Bícsben a intgya: delegáció at osztrák delegációval megbeszéli a kereskedelmi szer, ödéses tárgyalások egész anyagat
e____1931, január 25.
pHTRjY
szárazelemek és telepek zseblámpa és anódtelepek
" z fizáinára
Teljesítményük ietQlmulhatatlan I
Minden szaküzletben kaphatók.
A Kaszinó szombat esti társasvacsorája
A nagykanizsai Kaszinó szomb3l este rendkívül sikerüli és meleg lónusu táisasvacsorát rendezeti, amelyen a tagok és azok családtagjai nagy számban vetlek részt. A f ikelébe öliözölt urak mellett pompisan testeitek a hölgyek selyem toalettjeikbe n. Az elnökség incghivla a társas vacsorára dr. Kdllay Tibor nyűg pénzügyminiszter, országgyűlési kép-viselői, aki a déli gyorsvonallal érkezel! Nagykanizsára. A vacsorán dr. Rapoch Aladár haznagy köszön-lölte fel dr. Kdllay Tibort születésének 50 ik évfoidulója alkalmából, majd dr Králky Islván polgármestert és Hirschler Sándor kincstári tanácsos, kas/inói elnököt köszönlölle. Ma|d dr Rolschild Béla mirdott felköszöntöt. Dr. Kdllay Tibor hosszabb beszédben kitért a mai időkre, a melyek lulnyomóan kínos problémákat adnak fel. Azok az eszmék, melyek mozgatnák a lársadalom életéi, valahogy kiélték magukat. Azok, akikben uj gondolat és eszme él, nem tudják, hogy mit akarnak.
Netn hitározott célkitűzést tartanak szem előtt. Nem annyira az ujíág róé ez a kor, mint inkább a tudósé. Talán már alakulóban vannak az uj do\'gok és ezeknek már c*ak r.z itányilásáv il kell foglalkoznunk Beszélt azulán az államok anarchiára való törekvéséről a háború után, amely a maga termelését akarja más államba vinni, de annak termelését nem fogadja el. A kiindulási ponl a nyersanyagtermelő ország. És itt az összes államok felelős tényezői birnak felelősséggel. A gazdasági téren mulasztottakat jóvá kell tennünk. Az európai államok, főleg szomszédlink még a miénknél is súlyosabb hibákat követtek el. A jövő feladatául a jövedelem szaporításai j.\'löli meg. Minden egyes imézkid-ís, amely a nemzeti termelés fokozását célozza, egy-egy kő a helyzet jobbulására — hangoztatta. Majd Nagykanizsa polgárságát összefogásra hivja fel.
Ezután még több felköszöntő hangzott el.
A Kaszinó szombat esti társasvacsorája egyik legsikerültebb vacsorája voll.
= Jó szabás, néhány méter kelme és a PFAFF varrógép az elegáns nő Öltözködésének a titka.
Tdmuyasairk ax írdrinr. kanizsai kcrrakmlelaK)( áa tMIl
/ Női é8 férfi divatárukban T
nagy választék SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
Telefon <06. Föut Cengery-ut sarok Telefon 406. Kl«ó Magyar Blzlostló palota
NAGYKANIZSAI SEGÉLYEGYLET SZÖVETKEZET
Ca.ng.ry-ut 7. Alapíttatott IBB2-ban. Tataion 897.
ÉRTESÍTÉS.
A Nagykanizsai Segélyegylet Szövetkezet
1831. január hó l-én nyitotta mag
70. évtársulatát.
Egy Uzletráaz után hetenkint I pengő fizetendő.
A könyv 4 évre azól, de kívánatra minden év végén felszámolható,. mely eselben az addig befizetett lóké, kamattal együtt folyósitiatik. 67
KAIoaBnBket adunk kezességre, jelzálogra vagy értékpapírra A tartozás heti vagy havi befizetésekkel törlesztendő.
Uj kSnyvaoakák a szövetkezel helyiségében (Csengery-ut 7 dr. Rapoch féle ház) minden nap kaphatók.
"" *> igazgatóság.
1931. január 15.
ZALAI KÖZLÖNY
NAPiRENO
Január 18, vasárnap
Róm. trstolikus : Piroska. Protestáns: Piroska. .Izraelita: 1 ebetti hó 29
Városi Színház. „Tarzáu, a tigris", hangos dzsungeltilm. .Sicc, a jazzörUlt" hangos trükkfilm
Uránia Mozgó. „Észak csalogánya-kanadai történet. — .Négy kincskereső bünUgyl történet. — Kerékpár művészek személyes fellépte
Oyógyazertárl éjjelt szolgálat: I.
hó vígéig a „Szalvator" gyógyszertár Erzsébet-tér 21.
Göztflrdő nvtiva reggel 6 órátó\' • * 6 óráig (bétfő, sserda, péntek délután, kedden eges: nap nólincu). Tel.: 2—13.
Január 19, hétfA
Római katolikus: Margit. Protestáns: Sára. Izraelita: Seb. hó 1.
Emlékeztető
Január 18. Sukk-Kör közgyűlése fél 4 órakor a Koronában.
Liceálla előadás d. u. 0-kor a városházán (dr. Wlnkler Krnő.) Január 19. Az Irodalmi és Művészeti Kör hangversenye (zenekar ós vegyeskar) 1) órakor a színházban. Január 25. Az OMKE előadó gyűlése
fél H-kor a városházán. Január 31. Keresztény /ótékony Nőegylet
teája t) órakor a Koronában. Február I. Iparosból a Polgárt Egyletben. Február 2 Az lzr. Nőegylet kultur-dél-utánja.
Februári. Sainafdrtum-piknlk a Polgári
Egyletben. Február 14. A Szent Ilona Leányklub tAuo-
estélye a Koronában. Február 15 A Kereskedelmi Alkalmazottak
Jelmezes-estélye. Február 16. A Keresztény Jótékony Nőegylet álarcos estólye. Február 28. Az lzr. Nőegylet purlm-os-télye.
Tánc a tény körUI
Villanylámpa vagyok, Karcsii izzó körte, Mibe fényszálakként Bus telkem van öntve. ..
Komor, sötét utcák Barátságos fénye Esetlek, vánszorgók Biztató reménye...
Szenvedők vigasza, A vígaknak fáklya... Elhagyott tereken Magányos, bus lámpa .
Utcasarkok őre, Utak végén remény... Csillag a bolyongók Éjbeszakadt egén
Hideg, józan fény a Forró éjszakákon. Hajnalra könnyücsepp Virrasztó pillákon...
Diadalmas fényben
Enyém az éjszaka... >
Mégis koldus vagyok
Mindenik hajnalra ..
A karcsú körtében, Ha kialszik a fény... Halvány pilra reszket Reggelre üvegén...
. Villanylámpa vagyok, Szétragyogó fáklya... Vágyam mégis: lenni Kicsi mécses-lámpa...
Amelynek olaja Hajnalra mind kifogy S melyet egy asszonyszáj Halk sóhajjal kiöli. .
nramiányt Gyula
— Bazsó József arcképleleplezése. Megirluk, hogy a nagykanizsai ipartestület elhatározta, hogy megfesteti voll elnöke, Bazsó József arcképét hervadhatatlan érdemeinek elismeréséül. Az arcképleleplezési ünnepélyt március 18-ára lervezlk.

M
2 ingyen nap!
Januári fehér árusításunk során két ingyennapot iktatunk be. Aki e napokon saját készítésű vásznainkból vásárol, annak a már kifizetett vételárat visszafizetjük. A Zalai Közlöny február hó 3-iki számában fogjuk közölni a nyertes napokat.
Törvényileg védett SCHÜTZ minőaégek■
Délzalai vászon métere.............P I\'-
Zalagyöngye, kOzépszálu minden fehérneműnek alkalmas . P 1-20
Királywáaxon erósszálu, alsóruhára, cselédlehérnemüre . . P l"20
Hableány, tömött, jó minőség, ágyneműre, fehérnemű c . . P 1-50
Hajnalka, lenvászonszeiű kikészítés, finomabb fehérneműre . P 1-80 SchQtz-Maooo, cégünk büszkesége, fehér és vékonyszálú
finomabb fehérneműre.............P 2" —
Sohütx-Creton kiválasztott fonálból, ágyneműnek és
himzésre kivá óan alkalmas 80 cm. széles .....P 2\'-
90 „ . .....P 2-20
Paplanlepedö, a Schütz-Crctonnak megfelelő paplanhuzal,
egész szélességit ..............P 4-80
Extra príma Takáos-lepedö dupla széles, legerősebb
szálú alsólepedő vászon............P 3\'50
Schatz-Madapolán, 90 cm. szé\'es, klasszikus selyemfényű mely sokkal tartósabb, mint a balisztsiffon, a legfinomabb
fehérneműre és ágyneműre P 2-60 Luxór paplan lepedft, a Schülz-Madapolnnhoz hasonló
duplaszéles legfinomabb áru...........P 7" —
Selyemdamaszt méteráru vánkos és dunnasxélessét/ben
P 2 50 P 1-20 P 7-50 P 10-P 14- —
Damaszt törülköző 50X110 . . . .
Damaszt szalvéta 60X60 .....
Damaszt abrosz kompiéit 6 személyes Damaszt abrosz „ 9 „ Damaszt abrosz „ 12 „
Ma : llceálls előadás. A Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti KOr mai liceális előadásán a zsúfolt ház előrelátható. Az érdeklődés az előadók személyének és tárgyaiknak egyaránt szól. Dr Wlnkler Ernő főrabbi ugyanis a társadalom karitatív feladatairól ad elő, dr. Winklemé Munkácsi Noémi pedig Írásaiból olvas fel. Mindezt keretezik a Kör Vegyeskarának énekszámai Kelling Ferenc karnagy vezénylésével. Kezdődik 6 órakor a városházán.
— A Keresztény Jótékony Nőegylet teaestje. Szombaton este tartotta idei első teaestjét a nagykanizsai Keresztény Jótékony Nőegylet, amelyei szép számú, diszes közönség látogatott a Centrál helyiségeiben. A hangulat meghitt, családiasait meleg voll. Az egybegyűllek kellemes órákat töltöttek együtt, melyeket az a tudat sugárzóit be, hogy egyszersmind a jótékonyság bllárán áldoznak, hogy a teán egybegyűlt pengők mind meleg ételé varázsolódnak át és számos szegény hálaimát rebeg a felszárított könnyein keresztül. A szombali leaeslély minden tekintetben nagyon sikerült.
= Gábor tánciskolájában a Kaszinóban ma délután 5 órakor a kar-paszományosok ríszere, este 8 órakor a felnőttek részére össztánc.
— A 20. honvéd gyalogezred története. A m. kir. voll nagykanizsai 20. honvéd gyalogezred háborús történetét voll ezredparancsnoka, viléz Szepessy Bugsch Aladár ny. altábornagy összeállította. Az ezredlöriénei anyaga kél kötetre van oszlva. Egy-egy kötet kb. 50 vázlatot, több fényképet és néhány térképet tartalmaz. Egy-egy kötet előfizetési ára 10 P-nél nem fog többe kerülni. Előfizetési felhívás a voll 20-asoknak — akiknek címe ismeretes —m;gkllldelell. De elő lehet jegyezni a Zalai Közlöny szerkesztőségében is szóval vagy Írásban. Kívánatos, hogy ezen dicső ezred háborús történetére lehetőleg minden voll 20-as előfizessen s ezen höslörténel minden könyvtárban és minden zalamegyei község gazdakörében megtalálható legyen.
— Az Iparosbál február 1-én lesz, a rendezőség már lázas buzgalommal dolgozik annak legteljesebb sikere érdekében. A? .iparosbál kiemelkedő eseménye lesz Murgács Kálmánnak, az országos hirü dal-költőnek fellépte, aki legújabb dalait cigányzenekiséret mellett fogja előadni. A nagykanizsai iparosbálon évtizedek óla jelenik meg Nagykanizsa város társadalma rang, osztály és felekezeti különbség nélkül.
— A Keszthelyi Társaskör közgyűlése. Tudósítónk írja: A Keszthelyi Társaskör január 25-én tarlja ezidei közgyűlését, amelyet nemcsak azért előz meg nagy érdeklődés, mert általános tisztújítással kapcsolatos, hanem mert üresedésben levő tisztségeket is tölt be. A közgyűlést kovetöleg a Társaskör Széchenyivacsorál lart az Amazonban ; a Festetics heiceg állal adományozott diszes Széchenyi-serleggel kezében Volák Gyula ny. Máv. felügyelő, helyettes városbíró mond emlékbeszédet
ZALAI KÖZLÖNY
T W1 MARABU
ha baromfitenyésztéssel foglalkozik. A legmodernebb gyártmány, legkitűnőbb kivitel! Gravitációs központi melegvízfűtés! Automatikus nielegszabályozás, párologtatás és szellőztetés. — Amalith aszbesztpala belső burkolattal. Nem vetemedik, kitűnő hőszigetelő! Elpusztíthatatlan. Tojások forgatása kívülről egy pillanat alatt!
BUDAPEST
Gyár: X., GYÖMRŐI-Ur 76 7§-
Városi iroda és mintarakt r: V., KÁLMÁN-UTCA 18. Telefon: 19708.
Miianyák, téli csibetievelöketrccek (battériák), ólak, baromfitenyésztési eszközök.
B___
Áz Irodalmi és Művészeti Kör nagy zenekari és énekkari
hangversenye holnap este pontosan 9 órakor kezdődik a Városi Színházban. Jegyek 50 fillértől 1.40 P-ÍR ugyanoll válthatók.
A inüsor legkiemelkedőbb számai Schubert közkedvelt és igen népszerű befejezetlen simloniája. Wagner Richárd Rienzi c. operájának ugyancsak közismert nyitánya lesz, valamint az Irodalmi Kör vegyeskarának 2 igen stílusos darabja A zenekart Vannay János, az énekkari Ketting Ferenc vezénylik
piíul\'ji Siwí\'ílt\'tG.\'l .0 >.« a vilii leztltfi kftBTlt* I
— Karikagyűrűk divato;, 18 karátos aranyból, legszebb kivitelben kaphatók Berény József és Fia ékszerésznél.
— A vasárnapi munkaszünetért. Mikes J«nos gróf megyéspüspök közli most" megjelent II. szántu körlevelében, hogy a magyar püspöki kar a vasárnapi munkaszünet érvényesítése érdekében a földmivelés-ügyi, kereskedelemügyi és népjóléti miniszterekhez fordult, akiktől igézetet nyert, hogy egyrészt a legszigorúbban járnak el mind a gazdasági munkák, mind a közönség, vagy gazdasági élet szempontjából szük-séglelen ipari munkák ellenőrzése, másrészt a kizárólagos pálinkámé rések egész vasárnapon át kötelező zárvatartása érdekében. Hasonló jóindulattal történik intézkedés a hivatalok vasárnapi -munkaszünete s az italmérési üzleteknek a délelőtti istentisztelet idej\'n való zárvatartása érdekében.
— A kereskedelmi alkalmazottak Jelmezeslélye. A nagykanizsai kereskedelmi alkalmazottak február 15-én nagy jelmezestélyt rendeznek. Az előkészületek nagyban folynak és a jelekből Ítélve a jelmezestély minden tekintetben kellemes farsangi mulatság lesz. A befolyó tiszta jövedelem ezutlal is az állásnélküliek fel-segitésére megy és igy a közönség a mulatság támogatásával a legnemesebb cselekedetet gyakorolja.
flz Ipartestület
= Szőnyaget mérsékelt áron vásárolhat Slnger divatáruházban.
— A balatonfüredi főszolgabíró üdvözlése. A balatonfüredi járás jegyzőéi kara január 14-én üdvözölte az uj balatonfüredi főszolgabírót, Mesterházy Ferenc dr.-l. Az üdvözlő beszédet Cséry Ernő dr. nemespé-cselyi főjegyző mondla.
— Hamis egy és ötpengősök. Zalaszenlgróton a csendőrséghez hamis 5 pengőst szolgáltattak be. A hamisítvány gyenge utánzat és gyorsan felismerhető. Kaposkeresztur somogyi községben több hamis egy pengőst szolgáltattak a csendőrséghez. Mindkél községben erélyes nyomozás indult a hamispénzek készítőjének és forgalombahozójának kiderítésére.
Alacsony árak 1
laMMHM
mindennapos ssékszorulás, vastagbélhurut, felfúvódás, oldalfájás, légzési zavar, szívdobogás, fejfáj \\s, fülzúgás, szédülés és lehangolts g eseteiben a természetes „Ferenc lóííet" keserűvíz a bélmüdödésl rendbehozza s megszabadja az embert a kellemetlen érzésektől. Nagynevű orvosok a Ferenc Jói J«1 vizel fényes eredménnyel alkalmazzák A Ferenc lósjef keserűvíz gyógyszertárakban, drogé-iiákban és füszerüzletekhen kapahtó.
Kedvező alkalmat nyújt
olcsó kabát beszerzésére a Schülz áruház. Az előrehaladott idény miatt mé yen leszállított árak.
műsoros
táncestélye
— Besurranó tolvaj garázdálkodott. Özv Mayer Ferencné Rá-kóczi-uica 49. szám alatti lakós bejelentette a rendőrségen, hogy ismeretlen besurranó tolvaj meglopta. Mayerné rövid időre átment a szomszédba és a tolvaj ezt az időt használta ki, hogy a lopást végrehajlsa. Besurrant a lakásba és ellopta Mayerné pénztárcáját, melyben azonban nem volt nagy összegű pénz. A károsult gyanúja a szomszédod bemondása alapján egy késköszörülő cigány feleségére irányul.
I Jót tesz!!
önmagával és rádiójával, ha WALVO csövet használ.
Kaplialó SZABÓ ANTAL 3«1 rádlóazakUzletében.
Kedvező fizeiési feltélelek 1 Szakszerű oktatás I
703Z
i^BBMMMBIiHM
— Elfogtak egy betörő házaspárt. Somogyaszaló községben egy házaspár kosárfonónak adva ki magát, betöri Hegedűs József gazdálkodóhoz és kifos/ríolták annak lakását. A csendőrök hónapokon keresztül nyomozták a házaspárt, mig most sikerüli őket kézrekerlteni. Kiderült, hogy a betörő házaspár Goldmann Rezső és felesége, Geller Etel. A nyomozás lefolytatása 6orán 6 betörést és lopást ismertek be.
február hó 1-én
— Gyógyszertár Szepetken.
Zalamegye közgyűlése annak idején engedélyezte a szepetki gyógyszertár felállítását, illetve a felállítás mellett foglalt állást. A népjóléti miniszter most azzal adta ki a gyógyszertár-engedélyt Novolny Andor sümegi gyógyszerésznek, hogy a szepelki gyógyszertárat egy éven belül meg kell nyitni, mert különben a jogosítvány elévül.
— A Magyar Vadász Újság \'szerkesztője „Vadószösvényeken" c.
most megjelent könyvére felhívjuk a vadász és sportkedvelők figyelmét. A színesen, megkapóan megirt vadászlapasztalatok és élmények a niü minden olvasójának szórakozást és gyönyörűséget nyújtanak. A könyv ára diszes vászonkötésben 8 pengő. Megrendelhető utánvéttel a szerzőnél : gyöngyüshahiszi Takóch Oyula Budapest, V., Ferenc József-tér 5.
_1931. január 18.
— Össztánc. Farkasovszky Teri a Polgári Egylet emeleti kistermében ma d. u. 5 órakor össztáncot tart.
— „Gyerünk a gőzfürdőbe 1"
Ezl halljuk ma mindenfelé Kanizsái!. A téli társasélcl egyik legkedvesebb gócpontja lelt a gözfüVdő. Itt találkoznak főként b i\'ok, késő éjszakába nyúló farsangi kimaradások után a faradt mulalozók, hogy felfrissüljenek. Az egészség, a testápolás, a szépség megőrzésére keresve sem lehel jobb és o\'csóbb alkalmai találni, mint a jó gőzfürdő. A kanizsai gőzfürdőben pedig igazán csak jól és kellemesen lehet pár félórát eltölteni. Kellemesebb csak a kádfürdőben lehel azoknak, akik a kádat többre becstllik F.gy jó masszázs .izonban mindkét esetben valóságos ui ^szül-iés.
KHflIpTHAUCRt J. RT IT^
termés;efc s , Ié-íéNV*\' i faraár léb«kár t\'«oi r>. Huuálill vtultás minden ptUHrbox ntlUktlri
— A főtisztelendő papság figyelmébe!
Tekintettől a nehéz anyagi nelyzetre, inely lehetetlenné teszi uj mlfloruhák ben/érzését, készséggel ajánljuk magunkat az oltár szolgálatára azzal, hogy bármely tomplomruha Javítását elfogadjuk. Kzcnklvlll ostyát Is kUldhotüuk mérsékelt áron. Irgalmas Nővérek Ra-nolder Intézete Keszthelyen.
A ma«yar rádió öt esztendeje. A Stúdió öt éves fennállásának alkalmából a Kádlóélet kiadta a magyar rádiózás történő ét „A Magyar Rádió öt Észtendejo" 1Á25 -1930. címmel. A IU íves könyv kép"ben és írásban ismerteti a magyar rádiózás egész történetét, dióhéjban, majd részleleselfben a hírszóró, szórakoztató rádiót, a magyar rádió berendezését, öt éves munkáját, szervezetét és JövöJét. A könyv bizonyára széles körökben kelt érdeklődést. A mü Ízléses egész vászonkötésben 3 pengőért kapható a kiadó ltádióéletnéi Budapest, VII. Kákóczi-ut 20. sz.) és a könyvkereskedésekben.
-o Mint halljuk a Turul cipőgyár r.-t. elhatározása végleges, hogy évtizedek óla fennálló fiókraktárát e hó 30-án megszünteti és hogy itteni raktárait teljesen leépítse, a már amúgy is erősen lecsökkentett árak-I) I ujabb 20% engedményt nyújt. Utolsó alkalom van tehát arra, hogy magunkat olcsó és jó minőségű cipővel lássuk cl.
a Polgári
Lgyletben.
-> Székrekedés különböző bajok okozója, azért látszólag legártatlanabb dugulást sem szabad figyelmen kívül hagyni. Könnyebbülést, valamint rendszoros székletet biztosit a Durmol has-haj tóesokoládé, mely enyhén és biztosan liajt és állandó használatnál sem ártalmas. Minden csomagon Darmol felírással. Utánzatokat és más. csomagolást utasítson vissza.
Ha savanyu a bora, vegyítse
REGEDEI
vízzel, mely a legsavanyubb bort Is kellemes Itallá varázsolja.
Kapható mindenütt!
Főraktár:
Isi If Nagykanizsa,
Király-utca 21.
^^_ IV
Telelőn 310 j^Bn\'
1931. január 15.
ZALAI KÖZLÖNY
Vigyázat!
Ciak I. 4, 10 dtMboi etedel! ciomago-Iáiban fogadja el a
haiha|töt minden ctomigon DARMOL FELÍRÁSSAL.
Utánzatokai
«a irÁ\\ cjotnagoliit
I utasítson vissza 11
= Uraim, gyönyörű inganyagok érkeztek a Schtltz áruházba. Oxfordok divatmintdkban már P I SO tót.
= össztáncgyakorlat. Blagusz Elek a Polgári Egylet földszinti termében ma este összláncgyakorlalot tart.
— Felmentés után három évi börtönre ítélték a férgyllkos asz-szonyt. Lampel József tekfalusi földműves részeges, durva ember volt. Feleségévé gyakran voltak jelenetei. Ez év májusában a férj fejszével támadt feleségére, de megbollolt és eleseit. Az asszony erre felkapta a fejszél és az urát agyonütött:. — A kaposvári törvényszék Jogos önvédelem cimén felmentelte az asszonyt, akit most a tábla 3 évi börtönre itélt.
— Vidéki magántanulók eredményesen vizsgázhatnak a Waller Magántanfolyam utján, mert az intézet lehetővé teszi, hogy rendes elfoglaltságuk mellett lakóhelyükön levelezés ulján sajátíthassák el a szükséges ismereteket. Forduljon felvilágosításért az országszerte előnyösen ismert Witter magántanfolyamhoz, BudapesI, Rikócii-ut 51. sz.
KÖZGAZDASÁG
A kormány elengedte a földbirtokreformföldekért 1930. évre járó részlet egyharmadát
További lényegei enyhítés és részletfizetési kedvezmény a földhöz juttatottaknak
Nagykanizsa, Január 17
A pénlck esli minisztertanács nagyfontosságú határozatot hozott, amelyről röviden már tegnapi számunkban beszámoltunk. Ez a határozat azt lehet mondani, hogy
létérdekében érinti a birtokreform során földhözjuttatottakal, akikel a gazdasági krízis válságba sodort s akiknek számára súlyos problémává telte azt, hogy fizetési kö eleietlségeiknek a törvényben előirt módon megfeleljenek. A határozat rendkívül szociális Jelentőséggel bir és megkönnyebbülést és megnyugvást visz szét a faluk és tanyák apró házaiba.
A földbirtok-rendezési eljárás so-
rán földhözjutatták ugyanis 1929. Ianuár 1-től kezdve kötelesek voltak a megállapított ár 54 százalékát kitevő évi törlesztéseket megfizetni. Az időközben bekövetkezett súlyos gazdasági helyzet, elsősorban a buza árának nagymérvű csökkenése miatt azonban, a földhözjutotlak nagy része az elmúlt évben nem ludolt fizetési kötelezettségének eleget lenni, példa erre a sorozatos földről való lemondás, mint Nagykanizsán. — Ennek következménye volna, hogy a földhözjutotlak nagy tömegét már a folyó gazdasági év elején ki kelleti volna mozdilani. A föld-höz|utottak nagy tömegének kimoz-ditása azonban meghiúsítaná azt a
• •
Erzsébet-tér 18. sz., volt Szarvas kávéházba helyezem át, miért is
nagy raktárkészletemet
leltári áron adom el.
SZÉKELY VILMOS butortelepe
Nagykanizsa, Horthy Miklós-ut 4.
fontos gazdasági és szociális-politikai célt, amelyei a földreform érdekében hozott törvények el akarlak érni.
Ennek elkerülése céljából és hogy az érdemes, törekvő földhözjulollak képesek legyenek a nehéz gazdasági helyzetben is a nekik juttatott földeket megtartani, a minisztertanács elhatározta, hogy a földhözjutottakat olymódon kívánja támogatni, hogy figyelembevéve a buzs és egyéb mezőgazdasági termények értékesítési tehetőségét, a Jogosan megállapított vagy megállapítandó földön 1930. évre járó törlesztési részének egyharmadrészét elengedi. A minisztertanács elhatározásának végrehajtása céljából a hivatalos lap mai száma már közli a pénzügyminiszternek a földbirtokrendezési eljárás során kiosztott földek 1930. évi törlesztörészleteínek mérséklése tárgyában kibocsátott rendeletét, amely olykép rendelkezik, hogy a földbirlokrendezés során igénybevett földek megváltási árának, továbbá a vagyonváltságföldek ellenértékének 1930. évi törlesztő részleteiből egyharmadrészt a pénzügyminiszter elenged abban az esetben, ha a földhözjutott a jogerősen megállapított vagy megállapítandó földár 1930. évre járó törleszlörészletének egyharmadrészét legkésőbb folyó év február hó végéig, egyharmadrészét pedig május 15-éig befizeti. Az a földhöz jutott azonban, aki törlesztő-részletének kéthi.rmadát a Jelzett határidőkig be nem fizeti, a kedvez-
Férfi ing vásárunkat
Tájékoztató óraki
Fehér, puplin elövel . . . Fehér, szines elővel . • ■ Drapp, szines elővel .\' . . Fehér, puplin elővel . . . Fehér, szines puplin elővel . Drapp puplin elövel . . . 1» fehér, puplin elővel . . I» fehér, szines puplin elővel l» fehér, puplin elővel. . . I* fehér, szines puplin elővel 1» drapp, puplin elővel . .
I» divat sefier.....
I» Oxford.......
I1 fehér és szines puplin 1» fehér pique és damast, redős I» frakk ing dupla kézelővel
elővel
2 80 2 80 2 95 4 20 420 435 490 490 610 610
6-35 660 760 9-80
7-35 830
3-40—6\'35—7-70
Hálóing.....
férfi- és női divatáruháza
folyó hó 20-ig
/
a nagy kereslet miatt meghosszabbítottuk.
Ilyen olcsón
jó férfi inget
soha nem vásárolhat
Perlsz és beck
„HATTYÚHOZ" Erzsébet-tér I., NBzpont szállóval szemban.
Menyasszonyi koszorúk és fátyolok nagy választékban.
8
ZALAI KÖZLÖNY
1930. január 18.
ményre igényi nem larlhat.
Nehogy azonban azok a földhöz jutottak, akik fizetési kötelezettségüknek az 1930. évben éppen ugy, mint az 1929. évben teljesen eleget teltek és igy az 1940. év végén hátralékuk nincs, a nemfizetőkkel szemben hátrányosabb helyzetbe kerüljenek, a rendelet ugy intézkedik, hogy az ilyen földhözjutott állal az 1930. évi törlesztési részlet kélharmadrészén felül fizetett összeget az 1931. évi törlesztőrészletre teljesített fizetésnek kell tekinteni.
A minisztertanács felhatalmazása alapján megengedte a pénzügyminiszter továbbá azt is, hogy azoknak a földhöz|utottaknak, akik az 1929. évi törlesztörészlelet a fizetési képesség hiánya miatt nem fizették be, a pénzügyigazgalóságok megokolt esetben hatszázalékos kedvezményes késedelmi kamat mellett legfeljojjb négy évre részletfizetési kedvezményi engedélyezzenek abban az esetben, ha a földhözjulolt az 1930. évi kedvezményes lörleszlőrészlel felét legkésőbb február hó végéig befizeti.
WALTER MAOÁNTANFOLYAM
■•gotcAbbin, l.gblilot.bban kí.ill köilp-Ukolil migtnvlnglkra, irctliZalit. Viatklckmk Icvckio oktatás. A lunluil ét iitpltmbcrl vluglkra már motl M36 Jtltnlktuék.
BUDAPEST, KAKOCZI-UT 91. SZÁM.
Vitézek belépése a Zalavármegyei Gazdasági Egyesületbe
A Zalavármegyei Vitézi Szék lestü-letileg belépett 6 évre a Zalavár-megyel Gazdasági Egyesület rendes tagjai sorába.
Az Egyesület (székháza Zalaegerszeg Kossuth Lajos-utca 32. sz. alatt) a vármegye vitézei, különösen a gazdálkodással foglalkozó vilézek mindennemű gazdasági ügyeiben készséggel áll díjtalan rendelkezésre s akár szóbeli, akár Írásbeli megkeresésre a szakszerű intézkedési megteszi. Az Egyesület a vármegye gazdatársadalmának autonom érdekképviseleti szerve lévén, a vitézek gazdasági érdekei védelmét is felkarolja.
Az Egyesület minden hét péntekjén délelőtt a vitéz kisgazdák részére tanács-napot tarl, anlely lanács-napot a gazdálkodással foglalkozó vilézek Ingyen igénybe vehelik hol az Egyesület okleveles gazda lisztviselői a megfelelő szaktanáccsal és gyakorlati útmutatással szolgálnak.
Ezenkívül az Egyesület állal lebonyolított mindennemű egyesületi, állami, avagy mezőgazdasági kamarai akciónál a vármegye vitézei figyelembe vételnek Illetőleg ők ezen akcióban részesittetnek.
Tagsági dijat a vitézek nem fizetnek.
Leszállitott tioráraim a küvetkezűli
Elsőrendű saját termésű "" kerecsenyl
lehér asztali bor literje ... P — -60 Schiller (vörös) asztali bor P —-60 kilünő fehér asztali bor édes P — 80
lattbMa 10.
Uriekl tárlat
Pária 20-25, London 25\'08, Nrwyor\'-516 75, Hrilastl 72 f0, Mllai- 27 04»\', Madrid 53 00, AmaKrdim 207 80 Beruu 122 73, Wien 72 64\'/! Sof • .•73>/t. I\'ráea 15J9VI, V«r»ó 57 85, Budapest (O-lgl/l Belgrád 9 11".a, Uuaareal aíl6\'íi.
Toratartiis**
Buza tszv. 10 fitt., dt. 10 fiit. esett, rozs — fül. esett. Buza llszav. 77-es 13 65-13 80. 78-ar
13 80- 1395, 79-ea 14 00 1435 80-ei
14 05-14 50, dunánl. 77-ea I355 --13 70 78-as 13 70-13 85, 79-es 13 90-14 05, 80-aa 1395-14 10. Roij 1020-1030. tak. irp» 1375-1425, aflrárpa 1600-18 00, aab 19 25- 19 50, tengeri tl. 1275-12 90, dulntnll 11 85 12 00, repce 25 50-26 00, korpa 9 50 9 60
i kiáipeiU tőzsde terlza-jeniáts
VALUTÁK Angol L 27-70-27-85 Belga Ir. 79-50-79 90 CMJI k. 16*85-16-97 Dánk. 162-60-153 20 Dinár 1002-10-10 Dollár Í69 75-57275 Prancla 1.22-45-22 75 Holl. 329-70-230 70 Lengyel 63-85-64-25 Lau 3-37 3 41 Léva 4-12-4-18 Ltra 29-80-30-10 Márka 135 70 136 30 Norvég 152 80-IB3 40
SchllL 80-30 80 70 Svájci I. IH.-50 1100 Svéd k. II3 00 153 60
DfcVIZAK
Amsl. 529 92 230 62 Belgrád 10-10 0-13 Berlin 185-82-1. 6 22 Brtlaaiel 79-65 79 90 Bukareat a-39 t-41 Kopenb. 152-75 163 15 London 27- 4 Ti 82 Madrid 57,2J 60 2S Milano 21-90 3(K0 Natvyor 571 70 73 30 Osxlo 152-75-153 15 Párta 22-40-2i 47 PrAga 16 92-161.7 Sadfla 4\' 3-117 Stockh. 153 00-1^-40 Varsó 64 05 64-25 Wien 811-33 80 58 Zürich 110 63 110 93
IkJ}i: Cí talál Kyoarft k ItfkUM Táilaikt, Iifjkaaliséi. Nelfia kiadó: Zalai Károly.
l«.....».. i hiim ifa«r>niaii Jt. ■»
MargitfUrdő
■ n Csengery-ut 19.
• Nyitva mindennap ^ reggel 6-tól, este 7 ig ™ Márvány kádlürdő P 1 50
10 jegy vételnél......P I —
Igény hevehetik egyetUlelek, vállalrtok ll
Tyukszemvágás......P —\'40
Maszirozás........P —\'30
filltrtík. uáisarftráik mkutit kuliéiul.
APRÓHIRDETÉSEK
Az apróhirdetések dija 10 asolg BO HIIAr, Minden torábbi aió dija ■ fiit. Vasár <>e ünnepnap 10 aaólg 60 fillér, minden további axó dl|a ■ tlll. Szerdán éa pénteken 10 tlüi 10 fMlér, minden lováhbt at/i dija • ftll. Cimaaó a minden vastagabb bétából illó azó két aiónak arái. II-Bük. Állást keresőknek Kma engedmény.
Hiraaiéaall I (At) pasagA Saaaagaa
• lasl a lolaat>BBB klnfvaláa, uámláiá. alkarAléaa wégatl
• I B r m I I < • t • ss d 8 k
Külön baj Ara tu szép parkettás szoba
kiadó Nádor-ulca 4. 168
Eladó Ciengery-uica 18. alatt 724 Q-ol telek 6914
Frlaax Jani, Erzaóbat-tór I.
Vállal minden terjedelemben vízvezetéki, egészségügyi, központi gőz- él melcgvlz-lOléil berendezéseknek szerelését, csatornázást, továbbá vasszerkezeti éa egyéb lakatos munkákat. Talafon B-9B. 5793
Faatókas hordók, ló állapolban olcsón eladók lapunk nyomdájában.
PónxkfiloaBRt bekebelezésre mindén összegben a legelőnyösebben és leggyorsabban lolyóalttat Sozál Innáo penz-kölcaön közvetítő lrodá|a Nagykanizsa, Horthy Mlklós-ut 2 szám. 635S
BortajtB gépet jókarban tevőt, hasz-nállat, lehelóleg 6-4 cal átmérő|0t meg-vételre kereaUnk Teleion 349. 214
S axobóa lakáat keresek. Szlgrlazl, Fonclére Biztosító, Sugár ul 1. -232
Partdbólyaoakat (1915 lg, fekete számjegy, m, klr. poata) veazek vagy cse-rétek. Dr. Márki I Pó-ut 24. -242
Nagykanizsa legforgalmasabb utvonalán egy Igen Jó Forgalmú QxIathAx (vegyet-kereakedél, gabonaüzlet atb.) esetleg áru-raktárral együtt, családi okokból stlrgósen eladó. Bixtoa ekalaztencla Bővebbel Aoxól Ignács. pénzkölcsön és Ingallanlorgalmi Irodája, Nsgykanlzrán, Horthy Miklóa-u. 1.
Elegáns u| axénkók, ledelea és nyitotl, u| és haaznált kocáik eladók Bazsó Józsefnél, NagykanlzaAn.
Kllano aaalsAa komfortos lakás egy ben, vagy két réaiben augusztus l-re kl adó. — Peivllágosltáasal szolgál Zerkowllz Iroda. 191
Koaxtpónx diszkréten caak blzloa helyekre kapható. Clm a kladóhlvaulba leadandó. 1(0
Szentgyörgyvári hegyen egy 25 holdas axAIB, aaántó éa rétből álló birtok kisebb, 1—2 holdaa részletekben is kedvesé fizetési leltéleiekkel eladó. Bővebbel Aoxól Ignác ingallanlorgalmi Irodája, Nagykanizsán, Horthy Miklós u. 2. 143
Egy utcai szoba bútorozva előszobával és konyhahaaználattal kiadd. Teleky-ut 42. sz. 220
Az épltkeiéa minden azakAban Jártas kAmUvaa Jó bizonyítvánnyal, gazdaságban llxre vagy convencióra elssegódne.
Clm a kladóuan. -207
Alig haaznált u| Iróflóp eladó. Clm a kiadóban. 2U2
3 drb. 3 hónapos lajtlazta Yoikshlrel tenyészkanok eladók. Kelemen Oyula, tlelse. * 234
Pedigrés anyától máltai aalyamplnoal kölykök még kelló, olcsón eladó Kiiíly-utca 28
Asatótaalt lego caóbban kényelmeset 167, vagy 571. telefon számon rendelhet. Sürgönyeim: Autótaxi. Kautmann Manó,
Nagykanizsa. 69.18
l/« lg. trlaa taavaj 80 llllér Teulsch Gusztáv IIIszer és csernrgekereskedés. 215
■Planlsso február I-tői bérbe kaphsló Szentgyörgyvari-u ca 3. 199
aicgblxhatd BsobalaAnvt keresek lebruár I re. Dr. We.wárlh Dezsóné Zrínyi Mlklói ulca 40. 200
EIBnyomda dussn [elszelelve legdivatosabb mintákkal. Káipáll Bözslnél, Kölcsey ulca 15. l 404
30 éves Jdzangondolkodásu ember, házmestert vagy egyeb báalszolgal állást Keres 10.000 pengő óvadékkal. Clm a kiadóban. -174
Egy Jól tózó mindenei MAkAoaasA (elvétetik Csengery-u. 20. -245
JAI IBmó mindenest keresek azonnali vagy lebruár elsejei belépésre. Dr. Oyula! Béláne. 244
3 szobit ulca! lakás Koasul-lér 4, május
I re kladA. -243
■ agbiactiatö, rendszerető és erkölcsös
mlndeneaieányt aeieaek izonnalra. Clm: M gyar Hiiuelő iroda, Pó ut 24. -242
Haromasobáa lakáat, vagy magán
házal keresek május, eaeUeg augusllua l-re. Clm a kiadóban. -249
HaaanAál lábbeli! vesz és elad, kívánatra házhoz megy Plscher Miksa, Király-utca 49 __-252
Jól lózó snlisdassaat keieaek. Caak
megblshaló Jelentkezzen. Lénárt bőrkeres-kedó, DeáK-ier 12. .2!3
CHINOIN ÚJPEST
Az állatok lejlődéaét előaegill, az angolkór, bőrgyulladáa, nyalakodáa, gyapjú-rágás. tollrágás kltejíődéaél megakadályozza. ha pedig ezek már klteJlMtek, eteket megazDntetl, a a csökölt állatokat erőteljes fejlődésnek lndlt|a. Malacok fellalásál, klmiráit, fark- és flllrágái!. a vályúk éa Jáazlak rágását elhárllla. Periózó betegségek ellen az Allatok ellenálliképességét fokozza.
I kg. PEKK elegendő:
I leinőtt sertés 200 napi adagjára, vagy i malac 40(1-600 napig terlédő . 100 tojós barr mll 3 hónapi . . 1 vemhes tehén v. kanca 2 hónapi , l vemhes koca 3 hónapi adagjára . 1 borjú vagy csikó 3 hónapi adagjára
Eredeti gyári árban kaphaló :
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény és növény-védöizerek kereakedéaében
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
A bíróság melleit Teleion: 130.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbarátainknak és ismerőseinknek, kik felejthetetlen Jó férjem
AugiUla Jizsaf elhunyla alkalmával a temetésen való megjelenésttjdtel, vagy bármi módon fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, ezúton mondunk hálás kOuOntfet.
özv..Aludtéin Józsetné
éa a gyászoló rokonáig.
Malomeladás.
Vasmegyében, Karakó községben 2 hengerszékkel és 1 pár darálókővel felszerelt, modern, sikszitás, turbinás vizi-malomberendezés jutányos áron azonnal eladó.
A malom jóforgalmu, épület azonnal bérbevehető és átvehető.
Nyilvános árverés szabadkézből a berendezésre 1931. évi Január hó 24-én délelőtt 11 órakor Karakón.
Érdeklődni lehet dr. Szekeres Pál ügyvédnél, Celldömölkön.
Jó házból való tanuld felvételik — Hlrsch és Szegő cé<nél. 167
Négy szobás lakAat fllrdUszoblval ke. resek I. év május l-re. Clm: Király-utca 53, 1. cm. 4. az. 209
Épflletfa és deszkakereskedés. Asztalosárnflzem.
Állandóan raktáron minden méretben d«»ka, ApQlatfa, léc, cement, szigetelő- és fedőlemezek, furnér, enyvezett lemezek
és egyéb épilkezési anyagok.
Ajtók és ablakok, különböző méretekben állandóan raktáron. Konyhaberendezések teljesen készen, állandóan kaphatók. Hajópadlógyártás és eladás nagyban és kicsinyben. Asztalosoknak bérgyalulás a legolcsóbb árban. Minden anyagot helyszínre szállit:
Dukász Ferenc épOletla, deszka és egyéb építkezési
anyagok kereskedése m
Nagykanizsa, Magyar-utca 108. szám. Telefon: 290. szám. \' \' . ll\'\'.....II
1931. január 15.
ZALAI KÖZLÖNY
Egy-OB, cikk |TT Az ÉLELMISZER OLCSÓSÁG! cikh
\'/2 kg-os doboz kaliforniai szardínia ví kg. oIrkz narancs 3 doboz szardínia 1 kg. tarhonya 1 */ü kg. JapAnrizs 1/4 kg. borberdatoiya i/j kg- szegcdi ódespaprlka
1 üveg v. korsó oroszhnl :m) dkg. kitűnő ementáli 1/2 kg-o« doboz locaó 40 dkg. zsiros trappista. UAi kg. olasz gesztenye >/■i kg. vegyealz (üveggel)
kg. íllge ® 1 kg. mandarin 20 drb citrom 12 kg. mazsola 1 ku. makaróni 10 dkg. .láva teakevcrók \'/i kg. olasz mandula
20 dkg kjtílnö pörkölt k4vé 1 kg. kitűnő mák 1 kg. aszalt szilva »/i kg-os doboz keksz \'/i kg. kltünó dióból 14 kg-os doboz Boon kakaó l/2 kg. akácméz (üveggel)
Ciomigoá.trt nem uAinltunk. Ciom»goli»lto» uOkitv<* ládát. v«gy dobolt önköltségi áibiti iiámltluk tel. Vldíkl interendtUi«k«t be\'rkciétuk napján utánvéttel »«illll|uk. *
fillér
»»
HUNGARiA"
élelmiszeráruház BUDAPEST, VII.,
RAKOCZI-UT 70.
fillér
1045/1931.
Versenytárgyalási hirdetés.
A Horthy Miklós v. közkórház László herceg-utcai kór-épülete föld, födém, fütőakna, építési, vakolási (kőműves), rabic elhelyező, műkő és burkoló, asztalos, lakatos, mázoló, üveges, szobafestő, redőny, udvari villany világilási, Járda, utépitésl munkálatokra nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Az ajánlatokat a feltételekben megadott címzéssel 1931. évi február hó 12-én déli 12 óráig kell a v. mérnöki hivatal iktatójába benyújtani, vagy postán beküldeni.
Ugyanott a kiírási műveletet hétköznapokon d. e. 10—12 óra között megtekinteni és ivenként 160 P ért, az egészet 16 P-ért beszerezni lehet. Az összeget Nagykanizsa város 56.607. sz. postatakarékpénztári csekkszámlájára a rendeltetés megjelölésével kell befizetni és az erről szóló elismervényt a v. mérnöki hivatalnak 1 kell beküldeni.
Nagykanizsán, 1931. január hó 12-én.
rn Polgármester.
Iliin Gyula nagykanizsai blróaágl végrehajtótól.
1533/1930. vbt. aaám
Árverési hirdetmény.
Alulírott blróaágl végrehajtó az 1881 évi LX. L-t 102. $a érielmében ezennel köi-hlné teazl, bogy a nagykanlzaal klr. Járás-blróajgnak taJtí. évi I4327.-S30. számú végzéie következtében Dr. lisilha Itlvin ügyvéd állal képvlaelt özv, Schónlag Satnuné Javára 100 pengó a fár. erejéig 1930 évi november hó 20-ln loganatoaltotl kielégítési végrehajtás utján le- éa lelül-loglaTl éa 1100 pengóre becaOlt kOvelkezó Ingóaágok, u. m.: zongora alb. nyilvános Irveréaen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai klr. jária-blróBág 1930. évi 14027-930. siámu vég-zéat folytán 100 P — flll. lökeköveleléa, ennek 1930. évi auvuizlua hó 20. naplálól |lió So/o kamatai, \',1\'la vállódtl és eddig óaizesen 31 P 20 fillérben bíróilag már megállapított kSllségek eie|élg Nagykanizsán, Pft-ut 8. szám alatt leendó megállására 1931. évi Január hó 19-lk napjának d. e. 10 órája határidóul kiszelik és ahhoa a venni szándékozók ezen-nel oly megjegyzéasel hivatnak meg, hogy SZ éilntett IngSsSgok az 1881 évi IX t.-c. 107. éa 108. 5 al éneimében kéazpénzllzeléa "\'ellett a legtöbbet Igérónek szükség cselén beciáron alul la el lógnak adatni.
Amennyiben az elárverezendő Ingóságo-kal mások la le- és lelulloglsllallik és azokra kielégítési Jogol nyertek volna, ezen átver éa az IS8I. évfLX. t.-c. 102. §. értelmiben ezek Javára Is elrendeltelik.
Kell Nagykanizsán, 1930. évi |anuár hó z. napJ4„.
Haón Oyula s. k.
klr. Jblr. végrehalló.
Uradalmi friss, lőtt
mezei nyúl
lefejtve 2-20 pengő
SZABÓ ANTAL
fegyverüzletében.
Birtokeladás!
Plck örökösök eladják Vasmegyében, Bucsu község határában, Szombathelyhez közel, a szombalhcly—bucsui közlekedési ut melleit fekvő, Nyeste major néven ismeretes 160 khold birtokukat 1931. évi február 15-én, esetleg az 1930—1931. gazdasági év végén leendő ál adással, illetve átvétellel.
A birtokon lévő épületek: cselédlakás, istálló, maglár, lábaspajta, tengeri száritó. A birtok megosztása: 120 kh, szántó, 25 kh. gyümölcsös, 3 kii. erdő, 5 kh. majorudvar. Vasttli állomása : Szombathely, Torony, Olad.
A vonatkozó s „Nyeste" jeligével cl Iá tolt zárt Írásbeli ajánjalok 1831. évi lebruár 10. déli 12 óráig Szombathely város árvaszéki Iktatójába adandók be. Az ajánlatokhoz 10 000 pengő óvadék mellékelendő, mely összegei akár készpénzben, akár pedig nem zárolt takarékpénztári betétkönyvben Szombathely város gyámpénztáránál helyezendő leiéibe, s a nyeri nyugla a zárt ajánlathoz csatolandó.
Érdeklődni lehel a tulajdonosoknál, Szombathely, Kossuth Lajosutca 9. sz., I. emelet, ahol a birtok megtekintésére vonatkozó engedélyek is kiadatnak.
Az. ajánlatok Szombathely város Árvaszékének hivatalos helyiségében (Városháza II. emelel) 1931. február 15-én délután fél 1 órakor lesznek felbontva. _zu
Hirdessen a Zalai Közlönyben
Ha kútjának vize egészségtelen, vagy kevés, készitlessen
FÜRT KUTAT
ERDÉLYI JENŐ
géplpazvállalalával Zalaegerszeg. Telefon: 43. Készít i
vlavaaeták ál sxlwattyuberen-deaásakat, traktoruk, autók én gépek J..Iti.it.
_\'__zzoa
Haán Oyula na|
a nagykanlzaal bírósági végrehajtótól.
1322-1930. vhl. síim.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajló az 1881. évi LX. l.-c. 102. §-a értelmében ezennel köz-liliré teazl, hogy a nagykanizsai klr. JAiásblróságnak 1030. évi I32S9.930. siámu végzéne következtében Dr. Ilarltla látván ügyvéd állal képviselt Aulóhllel R. T. Javára 200 pengó s Járulékai ere|élg 1930. évi októbei hó 7-én loganaloslloll kielégítési végreha|táa utján le- és lelOlloglall és 1160 pengóre becsUlt kOvelkezó Ingóságok, u. m.: autó éa I kocsi nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanlzaal klr. Járásbíróság 1930 évi 13289 930. száinu végzése folytán 200 pengó - Wl. lókekö-vetelés, ennek 1930. évi oklóber hó 15. naplálól JSró 91/lM kamatai, Wo víllódlj éa eddig összesen 158 pengó* 74 llllérben bíróilag mii megállapított költségek erejéig Nagykanlzaán, Teleki-ul 6. szám alatt ieendó meglartáaára 1931. évi Január hó 19 ik napjának d. e. 10 órája hatáildóul kllüzellk éa ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy ai érintett Ingóságok ai 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. § al értelmében kéazpénzflzelés melleit, a legtöbbet Igérónek, szükség esetén becsálon alul Is el lógnak adatni.
Amennyiben az elárverezendó tiigóiágo-kat mások Is le- és lelulloglaltallik és szokrs kielégítési Jogol nyellek volna, ezen áiveiéa az 1B81. évi LX. l.-c. 102. értelmében ezek Javára la elrendeltelik.
Kell Nagykanizsán, 1930. évi december 29. napján.
Haán Oyula s. k.
341 klr. Jbir. végreha|tó.
Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat
Könyvnyomda 0 Nagykanizsa • Könyvkötészet a „Zalai Közlöny" politikai napilap kiadóhivatala
Készítünk s
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyei, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle Ízléses kiállítású nyomlalványokat.
"I TELEFON: 78. j"
Gyártunki
üzleti könyveket, Ügyvédi naplókat, jegyzőkönyvekéi, zsebkönyveket, bevásárlási könyökei, rajzfüzeleket és tömböket, minla-zacskókal, zsákcédulákal, naplártömbökel, talinaplárakal stb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyomdahelyiség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
10
ZALAI KÖZLÖNY
1931. január 17. S
Dnna-Száva-Adrla Vasúttársaság (azelőtt Déli Vasat)
MENETRENDJE
Higykulm állomálról Induló él Kagjkanlna állomálra érkező fontokról éi tofábkitott közvetlen kocilkról.
Érvényes i 1030. évi sieptamber hó 15-töl kezdve.
Budapest—Nagykanizsa
Vouit A vonal : Buoapestról : Nagykani- Vonít A vonal Nagykanizsá- Uudápeatre
nánia neme Indul zsára érkezik lilán neme ról indul érkezik
216 Szem. v. 21-20 410 211 Szent. v. 0-35 7-45
202 Oyv. 7\'80 11-35 201 Oyv. 605 10-10
212 Szem. v. 6-40 13-20 213 Szem. v. 8-30 15-45
214 Szem. v. 1410 20-40 215 Szem. y. 14-23 21-10
204 Oyv. 18-15 j 22-14 203 Oyv. 17*45 21-40
l Közvetlen kocsik:
216/912. az. vonatnál I—U—Ili. oszt. kocsi Budapeat D. V.-Barca (Pécs) kőzött. 216/312. „ , U—III. „ „ „ „ Zalaegerszeg
202. ., . étkező é« III.........Pragerikolg
202. ez. vonatnál I—II. ozzt. kocsi Budapeal D. V.-VentlmTglla
204. . ., III.....Trieste.
204 „ „ 1-U......Róma.
204..... hálókocsi , . Venezle.
201/204. „ „ étkezókocst Budipest D. V.-Nagykanlzs» között. Amilyen viszonylatú kocáikkal ■ 202. sí. vonat Indul, ugyanolyan vlszonylltu kocsikkal érkezik a 203. az. vonat. Ugyanez áll a 204. és a 201. >z. vonatokra Is.
Nagykanizsa—Balatonszentgyörgy_ _
1 \' 1 Balatonszent-l ji llslatunazent. I Nagykanl-
_______J györgyre érk I \'\'györgyróllnd-||zsára érkezik
OS | Vegyes f—W-\' »oé [ Mé 1 Vegye.; STT
A lenti 235 és 236. sz. vonalok csak
Nagykanizsáról Indul
I || Vegyes || ~ 5-45 1 7TT II—III. osztályú kocsikkal közlekednek.
Nagykanizsa—Szombathely—Ág/alva 0. H.—Wien S. B.
Ni^li-U-i ról Mut l| iltablt-luljritrkuik [Bécsi* [érkezik Bécsből i! Indul Sznbtl- 1! SsfykMl-h«t,ríl induJ JlltS hksilk
5T2\' Szem. v 3t»:.Szem. v. 306 Szem. v. 302: Oyv. 320 ,Slnautó 316 Szem. v. 4-Js 7-20 1340 16-45 20-55 23 25 " í\'47 10-15 16-20 1845 23 45 2-50 mu 20-04 22-15 8-44 3l7 ÍSzem. v.|l — 305 Slnautó 1 -301 Oyv. 8-20 311 (Szem. v. 10-15 313 iSzent. v.1 15 34 315 (Szem. v.|| 20 40 11 1 510 74,! 7-48 I 10 20 11-30 1 13-25 14-54 17-30 21-04 23-17 1-30 4 15
A 315. és 316. sz. vonatok csak 1930. évi október hó 4-lg bezárólag közlekednek. Közvetlen kocsik: 312. sz. vonatnál 11-11). oszt. kocsi Nagykanlzsa-Wten S. B.-re.
312..... II—III. ,. „ Budapest D. V.-Zataegerazeg.
312. „ „ l-ll-III „ „ Zagrebrót, Gyékényes, Szombathely, Pozsony átmenettel Prshába. „ Osijek—Wien S. B. „ Zagreb—Wien S. B. „ Barca- ......
302. 302. 302. 316.
, I—II—111. , 1—II—(II. , l-ll-III , I—U—III.
Nagykanizsa—Barcs—Pécs
Kiljkialilt- Barcsra Pécsre Pécsről Barcsról H >4,11.1-
rál Mii érkezik érkezik indul indul ulri fekszik
914 „ Szem. v. 4-41 S-4Í ft-tó 5II Özem. v. _ r tí8 • 6-50
914 9-55 12-00 14-14 931 Vtgy. v. 7-50 | 11-25 1405
902 Oyv. 1346 15-30 17-34 90.1 Oyv. 1221 | 14-35 16-31
932 Vegy. v. 1805 21-35 23-56 915 Szem. v. 1811 [ 20"55 23-00
A 912. sz. vonatta II—III oszt. koczlk Wien S B -ról Barcsra. A 912. . . I-II-III. őszt. kocáik Budapeatról Pécsre. A többi vonatokkal lutó közvetlen kocsik ugyanazok, mint a Nagykanlzaa—Wien s. B. viszonylat alattiak, a 302 Illetőleg a 901. számú vonatoknál.
r.áí^Mnd OySklnjct. ra Zrktilk GyíkíiiTM-ról Indul Nigykanl-ttftt érk.
904 Oyoravcnat 23-23 i II 23-55 901 Gyoisvonat 4 32 505
A 904. sz. vonatnál 1—11—III. oszt. kocsi Pralia-ból Szombathely, Oyékényesen át Susákra. A 901. sz. vonatnál ugyanilyen kocsi fut visszafelé.
Nagykanizsa—Csáktornya ((akovec)—Maribor g. 1.
Marin iCsáktomyá-Ind. | ról indul
Nagykani \' Csáktor Marib hzsáról Ind nyári érk. érk
"222\'
202 jOyv. I 11-55 224 iSzem. vj 1356 204 jjOyv. || 22 43
A közvetlen kocsik a 201, 202., 203 , 204. számú vonatoknál ugyanazok, mint Budapeat viszonylat alattlak.
A 221., 222., 223., 224. számú vonatok közvetlen vonalok Nagykanizsa—Marburg (Maribor gtk.) kOzótt.
806 1610 19-42
Nkzykul-;.ií. fckttlk
L9-34 1724 2114
Nagykanizsaiak találkozóhelye az ""
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmanlozky-utoa B.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon : (Interurbán) 202-43, 294—34. - Sürgönyeim: HOTELIST. Minden modern kényelemmel berendezett elsőrangú családi szálloda. Minden szobában központi fűtés, hideg, meleg folyóvíz és telefon. Lift. Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászterem. A keleti pályaudvartól közvetlen villamosösszeköttetés 2-es és 46-os kocsikkal.
MEGHÍVÓ.
A Dunántull Gazdasági Szeszgyárosok Bzeszflno-mltó Részvénytársasága, Nagykanizaán 1931. január 30-án
délután 3 órakor a Nagykanizsai Bankegyesület és Délzalai Takarékpénztár R.-T. helyiségében
XXVII. évi rendes közgyűlését
tartja, pielyre t. részvényeseit ezúton is meghívja Nagykanizsa, 1930. december I7-én.
az Igazgatóság*
Tárgysorozat ■
5.
6. 7.
1. Az igazgalóság jelenlése.
2. A feltlgyelőbizoltság jelentése.
3. A lefolyt tlzletévi zárszámadások megállapítása és a nyereség felosztása iránti határozathozatal.
4. Az igazgatóság és felügyelőbizotlság felmentvénye iránti határozathozatal.
A felügyelőbizotlság díjazásának megállapítása. Egy igazgatósági tag választása. A felügyelőbizotlság választása.
8. Hivatalos lap kijelölése.
9. Indítványok.
Márlag-azámlai V
Vagyon: Gyárépületek P 63.44312, Gyárberendezések P 153 383-59, Központi szeszfőzde P 12.000 —, Ingatlan P 1.200 —, Iparvágány P 3.000, Hídmérleg P 2.400 —, Tarlánykocsik P 62.892\'—, Értékpapírok P 15.468\'—, Anyagok P 12.341-04, Hordók P 38.711-79, Szesz, szeszáruk P 714.024 —. Pénztár P 2.936 81, Fogat P 1.200 — Váltók P 20.643-92, Adósok P 179.188-87, összesen P 1,282.83314.
Teher: Részvénytőke P 190.000—, Tőketartalék P 151.203 08. Értékcsökkenési tartalékalap P. 76.000 —, Tartalékalap P 28.260 —, Értékpapír tartalékalap P 800—, Nyugdíjalap P 21.000-—, M. kir. Adóklncstár P 22.126-08, Forgalmi adók P 1.136-69, Fel nem vett osztalékok P 530 40, Átmeneti tételek P 16\'732-53, Hitelezők P 756.603\'75, Nyereség P 18.440-61, Összesen P 1,282.833-14. Az Igazgatóság.
Megvizsgálta és rendben találta a Felflgyelőblzottság.
Veszteság- ás nyaraaág-azámla ■
Tartozik: Általános üzleti költségek P 49.406 35, Tiszti fizetések és napszámok P 55.592 45, Jelenléti jegyek P 700 -, Adók P 6.489*84, Biztosítási dijak P 3.574-82, Jut.lékok P 4.37935, Behajthatatlan követelések P 2.854-92, Értékcsökkenési tartalékalap P 18.000 —, Nyugdíj alap P 3.000 —,-Közművelődési és közjótékonycélokra (Átmeneti tételek szia) P 1500-—, Nyereség P 18.44061, Összesen P 163 938 34.
Követel: Nyereség-áthozat P 1.919—, Kamatok P 10.871-32, Szesz és szeszáruk P 151.148 02, Összesen P 163.93834. Az Igazgatóság.
Megvvsgálta és rendben találta a Felflgyelőblzottság.t
JÓ É8
OLCSO
MEGJELENT
Dr. Hernyó József
összeállításában a
Társadalombiztosítási TÖRVÉNYKÖNYV
A 490 oldal terjedelmű vsakos kötet nagy htánvt póüó munka és teljes egészeben tartalmazza az öregség, rokkantság, özvegység éa árvasáv esetére való kötelező biztosításról (1928 évIXL. t. c) továbbá a betegségi és baleseti blzto állásról szóló (1927. évi XXI. t.-c) törvényt teljes szöveggel és a vonatkozó 1930 április haváig meg|elent klegé szitő és módosító rendeletekel, valamint az Orazágos Társadalombiztosító intézet ellő alapszabályát.
Ara 6 pengő.
Kapható lapunk kiadóhivatalában óa Nagy Kálmáaaál, Batthyóny-utoa 2. száai alatt
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
21839/1930.
Árverési hirdetmény.
Az Ördög-árok mellett levő u. n. Szakonyi-féle 1094 ölnyi ingatlant egy gazdasági évre folyó évi január hó 20. napjának d. e. 10 órájakor a v. gazdasági hivatalban tartandó nyilvános árverésen bérbeadom.
Bővebb felvilágosítást a v. gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1931. évi január hó 15-én.
241 Polgármester.
Értesítem a n. é. közönséget, hogy a húsárakat leszállítottam es pedig: 8erléihm á F l\'iOiil\'SO á „ 140 él 160 á
Marhahús 8ialonna Zsír
Borjakul
150 160 1\'60
180—2 40
A többi hentesárukban mindennek az árát leszállítottam Erzsébet-téri mind a két üzletemben.
Tisztelettel „, Petrica Gyula.
Nromatott a Bélxalal Nyomda ét Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető- Zalai KSrolv.t
71. évfolyam 15. szám
NtgykmliM, 1931. január 20, kedd
Ar* 14 HMr
ZALAI MZIOHY
batiotMi unni larfc-al J, <J)tl P6at s.
Kiadóhivatal : Fiat 5. uim. Keiztheljl UókkUdílllYiUl: Koeaatti-uta 87.
POLITIKAI NAPILAP
Felelőt szerkeszti: Barbarft* Lajos
án: trr bún ■ mi M Mér
TjUlgg. I »—toSÍMt öl. (4|M 71) t»»Joa. | Ktaaa^fcj 7t KtMdKljiSlSk »
A magyar—osztrák tárgyalásokat
ciDtSrtOkOn Budapesten folytatják
Budape«l, Január 19 A magyar—osztrák kereskedelmi tárgyalások folytatására az oszlrák delegáció csütörtökön Budapestre érkezik, A kilátásokról Nickl Alfréd meghatalmazott miniszter kijelentelte, hogy mindkét félben megvan a jóakarat a nehézségek áthidalására és Igy megegyezés remélhető.
Az álarcos rablók
fejére 1000 pengőt tűztek ki
Budapest, Január 10 Az utóbbi napokban történt kél álarcos rablás ügyének nyomozásában nincs lelenlősebb eredmény. Egy vámházkörull kereskedő tett jelentést arról, hogy nála egy hatalmas termetű férfi álarcot vásárolt. Ezenkívül egy sofőrre hívták fel a nyomozó hatóságok figyelmét. Ezl a sofőrt ma délben megtaláltak. A sofőr felajánlotta, hogy alibit bizonyít és ennek ellenőrzésére délután kimentek a detektívek. A sofőrt addig a főkapitányságon tartják.
Budapeat, Január le A m. klr. belügyminiszter a Qu bacsl-uli postahivatalban és a Kini-zsl- utcai aulógarázsban elkövetelt rablás mindegyikében kőlün-külön 500 P jutalom kitűzését engedélyezte azon egyén vagy megosztottan azon egyének számára, akik a rendőrségnek olyan adalot szolgállatnak, amely a tellesek elfogására, vagy az elrabolt pénz visszaszerzésérc vezet.
A poatakdldBno volt a IBkSsházai postarabló
A 17 Avaa suhanó balamarta tattét
Szöged, Jnnuár 10 A lökösházai postahivatal feljelen-tésére a rendőrség és csendőrség, valamint a szegedi postaigazgatóság állal elrendelt vizsgálat gyanúja a postarablási ügyben keideltől fogva a lökösházai postahivatal 17 éves kűldöncéte irányult, aki azonban tagadóit és azt az általa kigondolt mesét hangoztatta, hogy öt kél ismeretlen egyén a posla udvarán meg-támadla, boltal leülöt\'e és a pénzeszsákot elvelte.
KÓ6őbb azonban beismorle, ho>y a pénzes-zsákot kifosztotta oly módon, hogy azt felvágta, azután a benne lévő 3000 pengői tartalmazó értéklevelet kivette és azt a postaépület padlásán elrejtette.
A felvágott zsákot a közeli árokba dobi a. Ezt a pénzes-zsákot találták meg azulán az arra járó emberekés a postahivatalba vitték. A csendír-ség az értéklevelei a jelzett helyen érintetlen állapotban meg is találta, a küldöncöt pedig őrizetbe vctle.
Kenyérjegy bevezetéséről tárgyalt a francia minisztertanács
Külön gabona értékesítő hivatalt állítanak fel Párlsban a gabona-krízis megoldására
Pária, fanuár 10 (Éjszakai rddlójelenlés) A ma délután megtarlott kormánylanács foglalkozott a gabonaár kérdésével és a gazdasági helyzettel. Jóváhagyta a földművelésügyi miniszternek azt a javaslatát, hogy külön hivatal állíttassák fel a gabona értékesítésére
és bevitelére, slb. és az összes hasonló kérdések támogatására. Szükségét látta annak, hogy készillessék elő olyan javaslat, hogy a gabonaárat stabilizálni lehessen. A kormány mellőzte azt, hogy a gabonaárat szabályozza, vagy hogy kenyérjegyet vezessen be bizonyos társadalmi osztályok részére.
A kartelltörvény a piaci ár szabad alakulását is védi
minden mesterséges beavatkozás, befolyás vagy összebeszéléssel szemben — A bizottságokban letárgyalták a kartelltörvényt
Budapeat, Január 19 A képviselőház egyesiletl bizottságai ma délelölt folytatták a kartell -törvényjavaslat részletes vitáját. A kormány részéről Zsllvay Tibor igazságügyminiszter és Bud János kereskedelemügyi miniszter vettek részt az ülésen. A 16. szakaszt Bíró Pál indítványára ugy módosították, hogy a már fenálló kartellmegálla-podásokat 30 nap alatt kell Írásba foglalni és 45 nap alall kell bemulatni. Ezután Marsall Ferenc indítványára u| 17. szakaszt iktattak be: A rendőri halóság kötelessége a helyi piacokon a vásári rendészet körében figyelemmel kisérni azl, hogy a vdsdri dr szabad és természetes alakulását összebeszéléssel, vagy egyéb mesterséges beavatkozással ne befolyásolják. Ha igy ilyen visszaélést észlel, köleles ezt a rendelkezésére álló törvényes eszközökkel megakadályozni. Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el az, aki mással összebeszél, avagy együttműködik avégett, hogy a piac telelt uralkodó helyzetük kihaszná-
lásával a vásárban a mezőgazdasági termények megfelelő árának kialakulási! a vételtől való tartózkodással, vagy más módon a termelő hátrányára befolyásolja. E kihágás büntetése két hónapig terjedhető elzárás lenne és a közigazgatási halóságnak, mint rendőri büntető halóságnak hatáskörébe tartoznék. Az eljárást azonnal meg kell indítani ét lehetőleg még a vásár tartama alalt befejezni.
A Javaslat utolsó szakaszát a törvény életbeléptetéséről ugy módosították, hogy a lörvény életbeléptetésének napját a minisztérium állapll|a meg. Az uj 17. szakasz életbeléptetéséről és végreha|\'ásáról a közgazdasági miniBzIer és belügyminiszter külön-külön rendeletben intézkedik. Biró Pál indítványára kimondták még, hogy a lörvény végrehallásával kapcsolatos adminisztratív intézkedéseket a kereskedelemügyi minisztérium személyzete lát|a el
Ezzel a törvényjavaslatot részleteiben is letárgyalták. A javaslatot Csák Károly előadó január 23 án, a Ház legközelebbi ülésén terjeszti a Ház plénuma elé.
Megkezdődött a népszövetség 62 Ik Ülésszaka
(leni, Január III A népszövet égi tanács Ülésszaka ma délelőtt kezdődött Genfben a \'a-nács zárt ülésével, amit Henderson angol külügyminiszter nyitott meg.
A népszövetségi tanács elsős rban a titkárság áltel javasolt szcoélyi változtatásokhoz járult hozzá. I.\'tve-day-t, Anglia képviselőjét a pénzügyi osztály, Sioppaillt, Olaszország képviselőiéi a gazdasági osztály és Ha.isl, Franciaország képviselőjét a közlekedési osztály igazgatójává nevezték ki.
Curtlus tiltakozása Curtius dr. megütközésének adott
kifejezést, hogy most még ilyen fontos tisztségeket töltenek be, noha már folyamatban van a titkárság ügy-vezelésének retormja. Ezeknek a tisztségeknek betöltés^ sérli a kjsebb hatalmak érdekeit, amelyek Ígéretet kaplak arra, hogy a titkárságban nagyobb képviselethez fognak jutni.
Ax tlléiazak muriKa-program/a
A népszövetségi tanács ludomásul velte a német képviselők tiltakozását A megállapított piogratn szerint kedden a leszerelési értekezlet összehívásáról szóló jelentést terjesztik elő, szerdán tárgyalják a német kormány
és a lengyelországi németek szövetségének a felsósziléziai lengyel választások eseményeivel kapcsolatban emeli p.ina«zilt.
Jt magánjcgyver\'kexéa e/len-tírxése
Genf, Január 19 A népszövetségi tanács ma délelőtt tartolt nyilvános ülésén hozzájárullak ahhoz, hogy a fegyverkezések költségvetési utón való korlátozása ügyében folyamatban lévő munkálatok befejezése ulán a magán-fegyverkezés ellenőrzéséről szóló egyezménytervezetet kidolgozzák.
Beneat nem fcIttlIU a Iraae-relémI konlerencla efnökévé
Gent, Január 19 Népszövetségi körökben hire járt, hogy a tanács Benest nem lógja a leszerelési konferencia elnökévé kijelölni, mert a semleges és a leszerelési komolyan pártfogoló nemzeteknél ez ellen komoly ellenállást lejtenek ki. Franciaország és a kisantant most azon dolgoznak, hogy megváltoztassák az eddigi program-mot és a tanács ne jelöl|e ki a leszerelési konferencia elnökét, hanem bízza meg az elnök megválasztását magára a konferenciára.
Károlyi ér. Henáeraon lanáca-koxdsal
Genf, Január 10 Károlyi Oyti\'a gróf ma felkereste Henderson angol külügyminiszteri, akivel hosszabb megbeszélési folytatóit.
TüröKor.ixág éa a txoii/el meyölváadnalc ncO^xaégel
(len!, lanuár 19 Törökországnak és Szovjelorosz-orízágnak a leszerelési konferenciára való meghívása különböző nehézségeket okoz. Franciaország és a kisantant ellene van a két ország meghívásának. A genfi európai érlekexlel
Ocnf, január 19 Az európai érltkezlelen ma folytatták a gazdasági problémák tárgyalását. Curtlus dr. német külügyminiszter beszédét általában nagy érdeklődéssel várják. A mezőgazdasági hilelek problémája terén arra gondolnak, hogy 500 millió slliing kölcsönt biztosítanának a délkelet-európai államok számára körülbelül olyan szervezel melleit, mint amilyen a német játadíkhiuk hitelintézet. Szó van arró1, hogy nemzetközi mezőgazdasági hitelbankot állítanak fel a népjzöve\'ség ellenőrzése alalt működő országos fiókintézelekkcl, amelyek számítanak a nemzetközi fizetések bankjának közreműködésére is
(Éjszakai rádlóJetenUs) » Wataurató-(jlal tn»*«»t oala >0 «rakar ja-t.ltl - VAI oiékony Ida lényagaa hSaáttoaáa nélkül, a Dunántuton
I k«v«a oaapadékkal.
ZALAI KÖZLÖNY
e 1931, január 25.
Virágos város lesz Nagykanizsa
A Zalai Közlöny folyó í»l Január 17-ikl síimtban közli, hogy megkezdődik ai ai akció, amely ail cétoiza, hogy minden erkély tt lehr.tóleg minden ablak virágoktól pom-, piuék atb.
Örömmel UdvözöijUk-azt a mozgalmat, amely baljóslatú gazdasági viszonyaink közt egy már elhalványuló szép szokást, a „muskátlis ablakot\' felújítja és oly élvezetei nyujl a szemnek és szépérzéknek, amely kevés pénzbe kerül és emellett nem adóköteles.
A mai Kanizsában az ablakokban utcahosszal pusztaság. A házak erkélyein a kopárság meg fog szűnni. Ez elvárható; de hogy az ablakokban is mutatkozik majd viruló tavasz, kiludná azt a mai beteg migán-gazdasági viszonyok közt megjósolni?
Az erkélyes ház tulajdonosa a sajátjából fojji előreláthatóan fedezni a virágdísz költségeit, de az ablakos és csak ablakos egy családtóllakta házakat a tulajdonos már aligha leiz képes minden segély nélkül díszíteni. Még a beígért jutalom sem képes azt a terhis és életszükségletei nem alkoló esztétikai kiadást fedezni. A Jutalom helyeit sokkal hatásosabbnak tarlom, ha a városi kertészet az arra rászorulóknak éveló virágokai ingyen bocsát rendelkezésire. Az évelő virágot télire nem kell eltenni és évről-évre megújítható. Értéke nagyon csekély, tehát a város pénztárát számbavehetó összeggel nem terheli. A városi kertészeinek azonban módott kell adni arra, hogy a virágtenyészetét intenzivebben Űzhesse. Melegházában oly zsúfoltság uralkodik, hogy még a délszak* növényeket se ludja elhelyezni, hát még a magból tenyésztett palántát. Ezt a tenyésztési már februárban, sói korábban meg kell kezdeni.
A Virágos Nagykanizsával kapcsolatban, nem lehet hallgatással mellőzni azt a körülményt, hogy Nagykanizsa város féltelt kincse és büszkesége, a Sitatir vízhiányban szenved, még pedig a csaprendszer hiányossága miall. Két évvel ezelőtt a város két forgó permetezőt szerzeit be. Ezek a Stgner-kerekek ma a kertész-telep lomtárában rozsdásodnak. Oka ennek a hiányzó tömlő. A Sétatéren vízcsap volna elegendő, tfc az öntöző tömlőt karmantyúk é« hollen-derek hiányában nem lehet a csapokra rászerelni. Már pedig pázsit és virágágy megfelelő vízellátás nélkUI nem fejlődhetik, csak elgazosodik. KönnyU hallgatni és nem szólni, de üdvös a való helyzetei őszintén és tárgyilagosan feltárni Emellett nemcsak Dániában bűzlik valami hanem a Sétatéren az Illemhely is, amely olt díszeleg a főfasor kellő közepén. Ha a felsorolt hiányokat orvosoljuk, akkor igazán meglesz az, amit dr. Krátky István polgármester nemes ambícióval elérni óhajt: a Virágos Nagykanizsa.
Dr. Villányi Henrik mt>. várost képviselőtestületi tat
Bartos János volt pacsai képviselő ellen 19 rendbeli sikkasztás és csalás cimén adtak ki vádiratot
Nagykanizsa, Január 19
A budapesti kir. ügyészség a mull napokban fejezle be a volt pacsai országgyűlési képviselő, Bartos János ellen lefolytatott bűnvádi eljárást, mely szerint Bartos János 19 esetben követelt el bűncselekményi és ezért sikkasztás és csalás cimén adott ki ellene vádiratot. A budapesti törvényszék már ki is tűzte a hUntelő tárgyalást Bartos ügyében február l-re.
Bartos János a háború elölt került be a Házba, majd a koalíció után főispán leli. Később ismét bekerült a Házba. Barlos akkor a nu merus clausus rendelet kapcsán — a vádirat szerint — érintkezésbe lépett jobbmódu szülőkkel, akik nem juthattak be a főiskolára és elhiresz lelte, hogy ezeket be ludja vinni összeköttetései révén az egyelemie. Ilyen alkalomkor azután azt han-
goztatta a szülők elöli, hogy bizonyos összegeket másoknak is kell adni. Ami a szülőknek mindig ezreseket jelenlelt. Ezeken kívül többeknek azl az ajánlatot is telte, hogy összeköttetései révén hajlandó taxi vagy llalmérisl engedilyt kieszközölni. Barlos — a vád szerint — ezekre pinzt vett fel, de kötelezell-ségeinek nem ludolt eleget lenni. A dolognak az lett a vége, hogy a szóban forgó emberek feljelentést tetlek Bartos János ellen, aki ellen ezenkivUl még árverést Is folytatlak le minden vagyonára.
Bartos János élénk szerepet játszót! a politikai életben. Hogy hogyan sodródott be ennyire, amikor elég tűrhető anyagi körülmények közölt voll és a legmesszebbmenő összeköttetései voltak, nem lehet megmagyarázni.
Siffon és vászon árukban
elismerten jó minőségeket árusit
SINGER
divatáruház.
A sikos ut. a ródli, az elemista önérzet, a létra és a kidöntött fa
öt áldozata került egy nap alatt a kanizsai kórházba
Nagykanlzaa, Január 10 Az utóbbi napok hidege, a havazás és esőzés folylán előállott síkos utak Nagykanizsán is megkövetelték a maguk áldozataikat, akik többé-kevésbbé súlyosan fekszenek a Horlhy Miklós kórházban és várják gyógyulásukat. Az alanti esetek 24 órán belül történlek:
A hegyőr balesete Az első eset Bogáti József nagyfakosi erdőkerülővel történt. A 43 éves ember szolgálata után hazafelé igyekezett családjához, azonban a síkos uton elcsúszott és lábát törte. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a szolgálati fegyvere nem sUlt el, mert akkor kalaszlrófális is lehetett volna a megcsúszása. Beszállították a Horthy Miklós kórházba.
Ródllzát bokatöréssel
Nem voll szerencséje Salamon Ferenc 14 éves nagykanizsai fiúnak, aki szabadidejét arra használta fel, hogy kiment a szentgyörgyvári hegyre ródlizni. Vigan élvezte a ródlizás örömeit, amikor hirtelen felborult és oly szerencsétlenül esett kl, hogy bokája ellörötl. Beszállították a kórházba. Pár hét beletelik, mlg isméi ródlira Ülhet.
Párbaj az elemi Iskolában
Egy csöppet sem vicc. Ugy történt a dolog, hogy Csendes Ferenc 8 éves magyarszerdahelyi elemi iskolás fiúcska az iskolában valami fölött összeveszett iskolás bajtársával, Tejes Pislával, kiben felülkerekedett elemi iskolás önérzete és ugy meglökte Csendes Ferencet, hogy az a
földre esvén, bokalörést szenvedeti. Ö is a kanizsai kórház lakója lelt.
Leesett a létráról Komoly és súlyos sérülés érle Horváth József 58 éves kanizsai embert. Horváth József ugyanis a Honvéd-utca 48. számú házban lakik és amikor az erős havazás volt, felmászott a létrára és a háztetőről seperte a havat. Eközben a létra eldőlt és Horváth József oly szerencsétlenül esett le, hogy teljesen összetörte magái. Súlyos állapotban beszállították a kórházba.
Rádőlt a fa az erdőn Balassa József letenye! lakos az Andrássy grófi erdőben fakitermelésnél dolgozott. Tegnap is több nagyobb fát váglak, amikor az egyik fa, amely alatl Balassa ép tartózkodott, döntés alá került. Balassa nem ludott már elugrani és igy a fa a szerencsétlen ember derekára esett. Életveszélyes sérüléseket szenvedett. Az első orvosi segély után beszállították a nagykanizsai kórházba. A csendőri vizsgálat megindult, kit terhel felel&saég.
Nagykanizsai „laróozy" Sakk-Kör közgytUósfl
A vezetőség csekély változással a régi maradt
Nagykautua, Január 19 Nagykanizsai „Maróczy" SaÜk-\'Kör vasárnap folyó hó 18-án délután fél 4 órakor a Korona éttermében tartotta 1930. évi rendes tisztújító közgyűlését, mely a szokásos mederben, a tagok élénk részvételt melletl folyt le.
Kelemen Ferenc elnök üdvözölte a megjeleni tagokat és miután határozatképesnek találta a közgyűlést, megnyitotta.
Welszjeld Ferenc főtitkár besáz-molt az év jelentősebb eseményeiről ; úgymint ^ Kör bajnoki versenyéről, valamint a Kör állal rendezett „Nagykanizsa sakkbajnoksága" és .Kelemen Kupa" versenyek eredmények eredményeiről, továbbá Maróczy Qéza nagymester szimultánjáról. Városközi mérkőzést csak egyet rendezel! a Kör, Szombathely ellen itthon. Ezután felhívta a tagok ügyeimét arra körülményre, hogy ebben az évben éri el a Kör fennállásának az ötödik évét, mely alkalommal valami ezen módon emlékezetessé kell tenni azl a napot, amelyiken a Kör alakult. A közgyűlés megbízta a főlitkárt az erre vonalkozó teendőkkel.
Schless Oyula pénztáros a pénzügyi helyzetről tájékoztatta a tagokat, mely elég kedvezőtlen a Körre nézve.
Böhm József lilkár indítványozta, hogy a közgyűlés bízza meg a vezetőséget, hogy a Kör nevében a várostól támogatást kérjenek, amennyiben a Kör kullurfeiadatot teljesít. És igy biztosra veszi, hogy a vároa tőle telhetőleg teljesíteni Is fogja kérésüket. A közgyűlés hozzájárult az indítványhoz.
Az uj tisztikar megválasztására
1931. január 15.
kerflll a lor, mely majdnem teljesen a régi lett.
Elnök Kelemen Ferenc, társelnök dr. Krátky István, U. v. elnök Pinlér Sándor, alelnök Miyer Károly, ü. v. alelnök dr. Makó Oábor, főtitkár Welszfeld Ferenc, titkár Böhm József, pénztáros Wágner Jenő, ellenőr Bor/ Ferenc, háznagy Argenl János.
Választmány lagjai: Barbailts Lajos, dr. Báron Pál, Brónyai Lajos, Czoczek Itnre, Dukász Ferenc, Qu-mllár Mihály, dr. Halász Pál, Hirsch-ler Miksa, Kenedy Imre, dr. Lichlen-slein Sándor, dr. Pottyondy József, Ring Imre, Sternberger Oyula, Schless Oyula, Sekulja Jakab, Supka Béla, Slolczer Emil, Pekk Oltó, Tüskés József és Könlg Zollán.
Számvizsgáló bizottság tagjai: Dobrin Hugó, Pollik Oyula és Takács Ferenc —hm—
J-lilanitR (-)
Berliner Morgenpost: Allanlik, az első Igazi német hangosfilm A premier tökéletes diadala volt egy eljövendő művészetnek, páratlan slkeie a hangosfilmnek. Dupont nem ismert elemekből Összetákolt mesét választott filmje alapjául. A hatalmas hin gosfilm-riport rendkívüli tetszést aratott, A rendezőt és a szereplőket sokszor viharos tapisal Ünnepelték Tempó: E. A. Dupont Allantlkja meg fog|a hódítani Berlint, Technikai szempontból a hangos film döntő győzelmet aratott. Meg kell állapítanunk, hogy Dupont filmjében a beszéd váratlan módon sikerült. Az embereknek, akiket bemulat, valóban természetes hangjuk van. A hang forrása és a hing tökéletesen egyesültek. Még a legkényesebb ellentél is kénytelen ezt magának bevallani a film előadásán. Frilz Kortner megtalálj! Önmagát, mert szabad beszélnie. Uralkodik a helyzeten Feledhe tétlen alakiláit nyújt Wllly Font él Hermann Valentin, a film epizódszereplői, Franz Lederer kiváló.
Berliner /lluslrlerle Nachtausgabe: Még cuk a kezdet kezdetén állunk és már tokéleteset Ittunk. E. A. Dupont, a Hangosfilm offenzlvijának ellő győztese.
Dle Lkhlbtidbühne: Dupont hin-goi filmje számira hallatlan drámai erővel bitó helyzetet talált. A film jelenetelnek scenikal és Időbeli egy-másutánjs, s világot átölelő horizont folyton emelkedő ritmusa minden Itt van é* egy; "é olvad a beszélőmü-vészét tökéletességével, ál van itatva a zene nagyszerűségével. A film tökéletessége szétveti a kritika határait Dolly Sketeh: Sokkal nagyobb látványosság, mint amit nekünk valaha Hollywood nyújtott. Ilyennemű filmmel Hollywood évekig büizkélkednék Igy nyilatkozik a sajtó.
Január 80., kadd Január 81., szerda
Atlantic
A beszélő filmcsoda 11 fejezetben.
Rendezte: K A. Dupont
Szereplők: Frltz Kortner, Lucle Mann-helm, Theodor Loos, Willy Forst.
Előadások 5, 7 és 9 órakor
Rendes QelyáraU.
ZALAI KÖZLÖNY
Vitorlásszánok százainak kellene versenyt repülni az expressehkel a Balatonon
Fakutya, faricakó,
Aki távol él a Balatontól ós ha valamit olvasott n balatoni korcsolyázásról, a vitorlásszánról, a Ta1 Uyáról (másik novcl: farlcskó, farlskó, fakorcsolya, Ulókorcsolya, számizék), azt gondolta, hogy a Balaton ]egón több a sportoló, mint a svájci pályákon. Aki ezt hiszi, jöjjön Ide éa elmegy a kedvo.
A balatoni sportélet még gverekcslz-mában Jár. Keszthelyen, Badacsony alatt, Balatonfüreden, Balatonalmádiban, Sló\'okon, Kenesén, Fonyódon ós imitt-amott páran szaladgálnak a Jégon. ez Igaz. I)e ez még nem sportélet. Néha-néha egv-ogy vltorlásszán Is megmutatja hófehér vásznát, ez Is Igaz. Igon ritkán, mert Igen sok ember él a Balatonnal határos ötvenkét faluban, aki még nem látott vltorlásszánt.
Sokan azt mondják : Ritkán fagy be a Balaton simára ós csak a Bima Jégen lehet versenyeket rendezni.
Hát kérem, sok télre omlókezera, amikor a Jég alma volt, sőt tükörsima volt és mégsem sportoltak rajta. A hatalmas Jégpáncél megmaradt a vadludak éjjeli menedékhelyének.
Én meg azt mondom : ritkán fagy be ugy a Balaton, hogy azon ne lehetne fakul yáznl. vitorláz il is kuicsolyáznl Sohol-sem tudnók olyan táv- és gyorsverso-nyoket elképzelni, mint a Balatonon. Ha — mondjuk — a korcsolyázóknak nóhol gyalogolni kelleno is, mert a végigaima jég százéves iltkaság, azért a versenyek nem veszítenének értékükből.
Sokan ez<el ellenérveinek : a rianás... A rianás nem az a mumus, mint amilyennek festik. Kőnek a balatoni vésznek már ismerjük a természetét. l«ehet ellene védokezni. A rlanés akkor ke letkezlk. amikor a tél már kifújta dühét. Amig a tél haragja nem enyhül, addig rianás nincs, csak hasadások ós torlódások. (Jégtorlódások.) Ezek pedig nem veszedelmesek. Csak akadályai a zavartalan korcsolyázásnak ós téli vitorlázásnak. De kl lehet ezeket kerülni könnyen. A rianásnál sokkal nagyobb ellenség a köd. Azonban s^nklsem parancsolja, hogy ködös Időben messzo szaladjunk a parttól. A versenvekot pedig caak tiszta időben rendeznék, ha volnának.
Tudom, hogy a fejlett balatoni sportéletnek sok előfeltétele van. A legfőbbek : Jó téli szállodák, kitűnő téli menetrend, egéez Európát behálózó ügyes propaganda ós egy lelkiismeretesen ós nagyszerűen vezetett .Balatont Sportszövetség". A szövetség tagjaitól megkívánnám, hogy mogtanulják a Balaton hidrológiáját, topográfiáját, vízi és jógi természetét stb.
Keveset litak még erről a tárgyról. Pedig nagyszerű téma. Hogy ezen cikkemet a Zalai Közlóny-nek küldtem el, annak egyik oka az, hogy a Zalai Közlöny már akkor harcolt a Balatonért, amikor a mai Siófokon ós Balatonalmádiban csak pár kabin állt a víz szélén ós amikor a mai büszke Földvár, a kedves Lello kevea villáikról rem Is álmodoztak.
Azt Irom ogylk alcímben, hogy a balatoni sport alvó csocsemő. Ez Igaz. Es elszomorító, hogy az utóbbi három esztendőben a balatoni sportéletben vlsz-szafejlődést tapasztaltam. A si-sport azoiban Itt is hódit Tapolca és Sümeg között többen síznek a dombos részo-ken. En azonban Gyonesdlás fölött különb helyeket tudnók a síelőknek mutatni.
Szeretem a sit, de azt hiszem a korcsolyasportnak nagyobb jövője van — nálunk. Kiváló korcaolyabajnokalnk eredményeiből azt látom, hogy a korcsolya lobban megfelel a magyar vérmérsékletnek. Es — a Jó sípálya kevés csonka hazánkban. Ellenben hol találunk akkora korcsolyapályát, mint a zöld vagy harcaaazlnü balatoni Jégen ?
Gyönyörű, férfias sport a — vitorlásszán-sport. Jó Jégen, kedvező széllel, a vltorlásszán sebesebb a gyorsvonatnál Sokan azt mondják : veszélyes sport. A motorkerók veszedolmes. A vitorlás-szán akkor veszedelmes, ha a vezető nem számol a különben Jói látható ós Idejében kikerülhető Jógtoruláaokkal ós a halászlékekből kivágott Jégdarabokkal. A rianást nem ls említem, mert a rianás Jelentkezésekor a* Jég már romlik. Akkor már rövid az ólete a légpáncélnak. Olyankor már legfeljebb a széleken lehet sportolni.
Különleges, egyedülálló sport lehetne a Balatonon a - fakutya-sport Az egész sportvilág érdeklődésót fel lehotno vele kelteni. A fakutyát, ezt a rövid szán-
fahorcsolya — Alvó csecsemő a balatoni téli sport
talpakra erősített széket, két szöges bottal taszítja előre a rajta ülő.
Klusé lassú szerszám, do a balatoni Jógi halász hamar elfut rajta Gyenee-dlásról Balatongyörökre, Balatonmáriára. Néha versenyt szaladnak a parton pöfögő vicinálissal.
A fakutyát a természetbarátoknak la merem ajánlani. Kényelmesen lehet rajta és vele sima jégon menni és órák hosszat lehet róla gyönyörködni a Ba-ia ont koszorúzó hegyekben.
Olyan eszköz ez, mellyel még Idősebb korúak Is kényelmesen sportolhatnának.
A fakutyázás valamikor Igazi, speciális balatoni népsport volt Különösen Gye-nosdlás-Révfülöp közötti zalai partró-■zen. Ma már kezd kimenni a divatból. Inkább csak a fégi halászok használják, mert „Időt uyernek vele". Do mógsem Jut a bödön- vagy bödönhajó sorsára, mert rábeszélésemre három év alatt 82 darab uj fakutya kéazült és még készül több is. Nom kellett sokat beszélnem
az okos balatoni polgároknak. Hamar megértették, hogy mindent, ami szép, ami speciális, meg kell menteni, sőt azt fejleszteni kell, mert idővel pénz lesz belőle.
A fakutya nem fárasztó sport. Sima Jégon könnyen csúszik Erősíti a karós uielllzmokat. Hátránya, hogy havon nem csus/lk és a görcsös Jégen köny-nyen felborul Do a havas, a göcsörtös lóg ellensége a korcsolyának és a vl-torlásszánnak Is.
Erős a gyanúm, ha a svájciaké vagy ar. angoloké volna a ml Balatonunk, világhíres korcsolya-, vltorlásszán- és fakutyaversenyeket rendoznének a Balatonon. Ml még alszunk s azért alszik a balatoni tóH sport ls.
Igen nagy szolgálatot tenne a Balatonnak s vele hazánknak az a lelkes, fiatal gazdag mágnás vagy pénzember, ha nem menne el többé St. Moritzba vagy a TátrAba - mlg fel nem szabadul, — hanem lerakná a Balatoni Sportszövetség alapját. Mert ez volna az első lépÓ8.
Végül megomlltem, ha az Idén Jó Jég lesz a Balatonon és ha kellő megértésre találok, az Idén megrendezem az elsó balatoni fakutya-versenyt megértő falusi ifjakkal.
S. Smmbé Gyula
Három tolvaj a vádlottak padjára juttatott egy hátgyermekes, tisztességes családapát
A kustánhegyi pince tolvajalt hamis vád miatt börtönre Ítélték
Nagykanizsa, lanuár 10
Nemrégen történi, hogy a nagykanizsai törvényszék Keszthelyen le-lárgyalta Pál Károly, Pál József él társainak bűnperét, akik azzal voltak vádolva, hogy Kuslánhegyen bs-lopóztak egy jómódú gazda házába és onnét vagy 10 darab lonkát el-loptik, majd Kelemen Ferenc gazda pincéjében a boti is megdézsmálták. A tárgyaláson a suhancok azt vallották, hogy ebben az uljukban elkísérte és riszt vett Beke Kálmán ottani gazdaember Is Beke Kálmán Kustánhegy egyik legjobmidubb gazdája, hé! gyermeke van és köztiszteletnek örvend. A tolvaj cinkosok vallomása már kezdelben is azt a látszatot kellette, hogy saját bűneik tehermentesítésére igyekeznek be-rántinl Bekét, aki a sértett él meglopott gazdának közeli rokona. A meghurcolt gazdát és családját rendkívül erősen érintette a vád. A törvényszék a tárgyaláson semmivel rem látta bebizonyítottnak, amit a három jómadár a gazdára vallott és Igy felmentette öl a vád él következményei alól, mlg a három tolvajt fogházra ítélte, amit ki is töltöttek.
A fótárgyalásból kifolyólag azulán megindult az eljárás a három tolvaj ellen hamis vád miatl, mert nyilvánvaló lett, hogy gonoizságukban odáig mentek, hogy egy becsületei családapát meghurcoltak és a vádlottak padjára juttattak.
Ma volt ebben az ügyben a főtárgyalás dr. Mutschenbacher Edvin elnöklete alatt. Pál Károly, Pál József és kiskorú vádiolt társuk, mint a karikacsapás, ismét azt vallották, hogy tolvajkirándulásukon olt volt Beke Kálmán is. Pál Károly még azt is mondotta, hogy Beke 50 pengői igért nekik, ha letagadják, hogy ő velük volt. De történjék is bármi, mondotla a fiatal bűnös, ő bevallja az igazai: .Beke igenis velük volt\'" Bekét a lulyos vád annyira felizgatta, hogy alig tudott a tárgyaláson magán uralkodni.
Ahogy az első vádlott, ugy vallott a többi ls. Mint a karikacsapás. A többi tanú kihallgatása következett ezután. Mindegyik csak a legjobbat mondta Beke gazda felől. Viszont nem hizelgöen nyilatkoztak Pálék felől, akivel Beke haragos viszonyban volt.
Beke Kálmán viszont azt mondta, hogy neki tudomása sem volt az egéiz dologról. Nem áll ai sem,
IhMh éa ér. laroai SMlé laW
iWisIssllM
hogy ő 50 pengőt Igért volna nekik .hallgatási dijat.\' Ép ellenkezőleg, ők voltak azok, akik a lakására mentek .egyezkedés végeit."
A pert azonban eldöntötte a hegyőr vallomása, aki elmondotta, hogy Pál Károly többek előtt kijelentette, hogy Beke Kálmán nem volt velük.
Vitéz Cslllaghy György vezető-ügyész hatalmas vádbeszédben vázolta a három fiatal vádlott minősíthetetlen eljárását, akik, hogy köny-nyebben szabaduljanak, esetleg hogy Igy a sérteti nem fog ellenök eljárni: belekeverlek a iolvajlásba egy egészen ártatlan és teljesen feddhetetlen embert, kilelték őt a falu vesszőfutásának. Szigorú ítéletet kér.
Dr. Frled Ödön a sértelt |ogi képviselőjének be|elenlése ulán dr. Beck Dezső védő ulall arra, hogy védencei nem hamisan vádoltak, csak helytelenül védekeztek.
A törvényszék mind a három vádlottat bünömek mondotta ki a hamis vád vélségébeu ís ezérl Pál Károlyt és Pál Józsefet 6-6 hónapi börtönre, a kiskorul pedig 3 hónapi fogházra ítélte. Igy a nagykanizsai törvényszék a Irgszcbb elégtételt szolgáltatta Beke Kálmánnak meghurcoltatásáért.
Az ítélet jogerős.
ZALAI KÖZLÖNY
e 1931, január 25.
NAPI HÍREK
NAPIREND Január 20, hadd
Róm. katolikus: Fábián. Proteslins:
Fábián. Izraelita: Seb. hó 2 *
Városi Színház. .Atlantlk", beszélő fllmctods II fejezetben. Szenzációs kl agéazltó mOsor.
Gyógyszertári éjjeli szolgálati I. hó végéig a .Sialvator" gyógyszertár Erzsébet-tér 21.
OástAfdó nyitva teggel 8 óéitól este 6 átto (hám, taerda, péntek délután, •gész nap nóknak). Tel.: 3-13.
Emlékeztető
Január 2S. Az OMKE előadó gytltéae
fél 6-kor a városházán. Január 31. Keresztény /ótékony Nőegylet
teája 0 órakor a Koronában. Február I. Iparosbál a Polgári Rgylotben. Február 2. Az llr. Nőegylet kutlur-dél-utánja.
Február 7. Szanatórium-piknik a Polgári
Egyletben. Február 14. A Szent Ilona Uányklub lánc-
eetólye a Koronában. Február 15 A Kereskedelmi Alkalmazónak
Jolmezea-eatélye. Fabruir 16. A Keresztény Jótékony Nőegylet álarcos eetótye. Február 28 Az Izr Nőegylet purlm-oe-télye. _
— Kállay Tibor elutazott Nagykanizsáról. Dr. Kdllay Tibor nyug. pénzügyminiszter, Nagykanizsa országgyűlési képviselője tegnap visszautazott Budapestre.
— A mozgópostáról. Szép és meleg ünnepség színhelye volt tegnap a nagykanizsai mozgóposta-főnökség. Szántó Oyula postalő-ellenört, 33 évi nehéz munkában eltöltőit szolgálata után — ebből 25 év esik a mozgópostáira — búcsúztatták nyugállományba vonulási alkalmával. Szántóban a posta nagyon értékes munkaerőt bocsátolt el, hivatali társai pedig előzékeny, kedves modorú és közszeretetben álló kartársat veszítettek benne. Miklós János poalalftfelügyelö, mozgópostafőnök, erre az alkalomra nagy számban megjeleni tisztviselők és altisztek előtt könnyeket csaló beszéd kíséretében adta át felmentő okmányait Szán\'ó-nak.aki meghatva mondotl köszönetet.
— A Néptakarékpénztár Részvénytársaság Nagykanizsán igazgatósága folyó hó 19-én délelölt 11 órakor tartotta mérlegmegállapitó ülését, amelyen elhatározd, hogy a f hó 31-én délelőtt 11 órára egybehívott 25. évi rendes közgyűlésnek az 1930. évi nyereségből, amely P 77,002 01 tesz ki, a mult évivel azonos, azaz részvényenként P 17 — (17%) osztalék kifizetését fogja javasolni. Az igazgatóság ugyanezen az ülésen el-határozla, hogy vitéz Bentzik Lajost, az intézet veze\'ésével eddig is megbízott aligazgatót, érdemei elismeré-seül igazgatóvá nevezi ki.
flz Ipartestület
— Egyházmegyei hírek. A megyéspüspök Kroller Miksa zalavári apálol és Oergye Ipoly csornai prépostot a veszprémi püspöki Szentszék (b. ülnökeivé nevezte ki.
— A Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete fe\'kéri tagjait, hogy ma este a szokott időben az elnöknő lakásán (Horthy Miklós-u. 2.) a tárgy fontosságára való tekintettel okvetlen jelenjenek meg.
Szőnyeget mérsékeli áron vásárolhat Singer divatáiuházban.
Sztrájkolnak a koszthelyi oipéaz-aegédek
Keeithely, Január 10
(Sajdl tudósítónk telefonjelentést) Azok a keszthelyi cipész-segédek, akik vásári cipészeknek dolgoznak, ma, hétlón sztrájkba léptek. A szlrájk oka, hogy a mesterek, a súlyos gazdasági helyzetre való tekintettel le akarták szállítani a munkabérekel. Az egyezkedő tárgyalások megindultak.
— A vasárnapi liceálls előadás.
Díszes közönség töltötte meg zsúfolásig vasárnap délután a városháza dísztermét, abból az alkalomból, hogy dr. Wlnkler Ernő tartotta liceálls előadását egy nagyon aktuális témáról : a társadalom karitatív feladatairól. Az előadáson jelen volt dr. Kállay Tibor nyug. pénzügyminiszter Is. Dr. Tholway Zsigmond köri elnök lendületes megnyitója után Wlnkler Ernő dr., Nagykanizsa tudós főrabbija kezdte meg nagy felkészültségre valló, rendkívül ériékes előadását. Beszélt a szegénykérdésröl, a segités módjáról, belekapcsolván a helyi viszonyokat. Utalt ennek kapcsán a szegénység és nincstelenség otthonaiban pusztitó nagy gyermekhalandóságra, a tüdővész grasszálására. Mindent a filantrópia karitatív szemüvegén át birálva. A szeretet gondolatait hirdette a minden karitatív mozgalomban tevékeny szerepet betöllő papi-ember. Dr. Wlnklerné Munkdcsltioimi saját Írásaiból olvasott lel. A vallásos költészet ismert nevű művelőjének [elolvasása: egy csipkés finomságú asszonyi lélek megnyilatkozása volt, Az előadókai a zsúfolt terem közönsége melegen ünnepelte. A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör Vegyeskara Ketllng Ferenc karnagy vezény lete alatt valósággal excellált több magyar dal előadásával.
— Halálozás. Slotczenberger János, a keszlhelyl premontfei gimnázium Vll. oszt. tanulója, aki az idei iskolaévet már ágybanfekvó betegen toltotle, Budapesten, kórházban meg hall. Holttestét hazaszállítják és Készt helyen temetik el szerdán délután.
— Mint halljuk a Turul cipőgyár r.-t elhatározása végleges, hogy évtizedek óta fennálló fiókraktárát e hó 30-án megszünteti és hogy itteni raktárait teljesen leépítse, a már amúgy is erősen lecsökkentett árakból ujabb 20°/o engedményt nyújt. Utolsó alkalom van tehát arra, hogy magunkat olcsó és jó minőségű cipővel lássuk el.
műsoros
táncestélye
— Kitűntetett tanítók. Még emlékezetes a mull évben megyeízerte megrendezett pedagógiai szeminárium általános sikere. A kultuszminiszter is OrOmmel állapította meg a jól végzeit munkát s a vármegye kir. lanfelügyelójének javaslalára e munkában különösen kitűnt tanerőknek elismerését fejezi most ki. Ilyen kitüntetésben részesültek Zalavármegyéből : Iwslts Oyula közs. iskolai Igazgató (Keszthely), Bálint Mihály rk. el. isk. igazgató (Andráshida) és Szépudvary László áll. taniló (Nagykanizsa).
Aki Irlil él egésilégei akar leül
és nem akarja, hogy kenaény legyen a széke, folyton fájlon a feje éB bőre tele legyen mindenféle pattanással, az igyék hetenként egyszer-kétszer reggelizés előtt egy pohár természetes „Fereno lózsel keserű-vizet. Közkórházakban végzett orvosi megfigyelések szerint a Ferenc lósiel vizet különösen a gyomor-, bél- és májbetegek használják szívesen, mert ez minden kellemetlenség nélkül biztosan hat. A Ferenc lóxiel keserűvíz gyógyszertálakban, drogériákban <s füszerüzletekben kapható.
— Nagykanizsai Dgyvédek mint házasságvédők. Az 1930. évi XXXIV. t. c mint ismeretes, bevezeli a házasságvédői intézményt. A há-zasságvédő ugyanis, akit az ügyvédi kar tagjaiból kell kijelölni, azokra az adatokra hívja fel a bíróság figyelmét, amelyek a házasságnak a fenntartását teszik kívánatossá. Há-zasságvédőkül a székhelyen levő ügyvédek valamelyikét kell esetenként megbízni, ezért a zalaegerszegi ügyvédi kamara, amelyhez a nagykanizsai ügyvédek Is tartoznak, állapltja meg azokat, akik házasságvédőkül kirendelhetek. A nagykanizsai ügyvédek már foglalkoztak ezzel a kérdéssel és hajlandók voltak az összes nagykanizsai ügyvédek — egynek a kivételével — a házasságvédői lisztet elfogadni. Az ügyvédi kamara be is küldötte a listát a nagykanizsai törvényszéknek, amelynek joga, hogy cselenként a névjegyzékből valakit kljelöllön.
— Éheznek a Sétatér madarat. (Beküldött levél) Szomonran tnpnsztnltuk, hogy a v/trosl nótaléron levő madáretetőnek eleséggel való ellátását, — óppen most a tót legkritikusabb napjaiban — a városi közönség olhanya-golta. Bízva abban, hogy a közönség nnincs érdeklődése nem szűnt mog, azzal a tiszteletteljes kérelemmel fordulunk a város közönségéhez, hogv nz éhező madárkák számára az otetonek cloaéggol való ellátását felkarolni él ez által a mostani rossz Időjárásban pusztulással fonyegotő hasznos éa kedves madaraink megmentésében segédke-zot nyújtani méltóztassék. Töóö állatkedvelő.
— A sikos udvar áldozata
Keszthelyről Jelenti tudósítónk: A keszthelyi elemi Iskola Igazgf lójlnak, Iwslts Oyuláník felesége tegnap délelölt a síkos iskolaudvaron elcsúszott és oly szerencsétlenül esett el, hor,y jobb lába eltörött.
— Az OMKE előadása. Az
OMKE nagykanizsai járásköre vasárnap délután nagyszabású előadási rendez a városháza dísztermében, amikor is erre való tekintettet elmarad a szokásos liceálls előadás. Az OMKE előadásának kimagasló
eseménye dr. Balkányl Kálmán, sz OMKE központi igazgatójának előadása a ma legfontosabb kereskedelmi problémáiról. Utánna Nádor titkár tart előadási, majd Schwartz Ottó előadása következik, aki a nagykanizsai helyzetet és állapotokat fogja vázolni. Az OMKE varárnapi előadása nemcsak a szorosan ve t kereskedő és Iparostársadalmai, hanem rendkívül érdekes kOzgazdlságl témáinál fogva mindenkit érdtftel.
„A aoffftrnek tudnia kall,
hcigy a falun nlstosaaak káalaka-áásl ranéirtk, oaak falaal ne*
raksk"
Nagykanizsa, Január 10 Széchenyi Lajos fiatal nagykanizsai sollór Letenyéről árut szállított Csör-nyeföldére. A falu elején szembe jöll vele egy kocsi, ép ott, ahol az ut nagyot kanyarodott. Széchenyi 10 kilométeres sebességgel vezette gépét, amikor hirtelen iz egyik házból kiszaladt Kovács István nevű fi évea fiúcska, aki több társával ár egyik ház udvarán látszott éB most az ut másik felére igyekezett szüleihez. A solfőr c,ak akkor látta a gyermeket, amikor az már közvetlen az autó előtt voll. Hiába volt a fékezés, i teherautó hátulsó része elütötte a fiúcskát, akinek a lábaszára eltörött Kilenc hétig ápolták a nagykannlzaal kórházban. •:■ 1 -■■ "■
A solfőr gondatlansága miatt került a nagykanizfal törvényszék elé, ahol azzal védekezett, hogy a véletlen okozta a balesetet, amelyről ő nem tehet. Több tanul hallgattak ki azután. Vitéz Cslllaghy vezetőügyész utall arra, hogy a soffőrnek tudnia kell azt, hogy a falun nincsenek közlekedési rendőrök, hanem falusi gye- „ rekek és igy fokozottabb óvatosságot kellene tanusilaniuk. Dr. Miklós ügyvéd védőbeszéde után a biróság bebizonyítva látta azt, hogy a fiatal solfőr nem követelt el gondatlanságot és igy öt felmentette a vád és következménye! alól. Az ítélet jogerős.
a Polgári
Egyletbon.
— Uraim, gyönyörll Inganyagok érkeztek a Schlltz áruházba. Oxfordok divatmintákban már P J;80 lói.
— Közkívánatra az ÁtlanHk előadásai 5 órakor kezdtetnek.
— A nagykanizsai tűzoltóság az országos szövetség gyűlésén. Vasárnap délután Oyőroen iz Országos Tűzoltószövetség rendes évi közgyűlést tartott, amelyen % ^Iá-vármegyei Tűzoltószövetség,S tílH a nagykanizsai és zalaegernégi, .tűzoltóság is képviseltette magatT
i
Női és férfi divatárukban
| nagy választék ^
/ SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
V Telefon 40 B srvi
FBut—Cengery-ut sarok
Első Magysr Btzlojlló palota.
Teleion é0«.
>
1931. január 15.
Uj •zlnikardletl beoaztáat
határozlak al a polgérmeatarek értekezletén
Nagykanizsa, Jnnuár 10
Jelentetlak, hogy Zalaegerszegen polgármesteri értekezlet voll, amelyen uj szlnikerület beosztása ügyében tárgyallak. Az érlekezlelen Nagykanizsa részéről Jelen voll dr. Králky Islván polgármester Is, ahol ugyanazokat kifejtette, amikről a Zalai KOzlöny munkatársának nyilatkozott. A polgármesteri értekezlet akként határozott, hogy megteszik az előkészületeket az uj szlnikerület beosztása érdekében. Majd végig nézték az épen Zalaegerszegen időző Deák-társulat előadását.
Nagykanizsa kullur-közvéleménye nyugodtan tekint a szinlkerülelek uj beosztása elé, meri ludja, hogy Nagykanizsa lovdbbra Is megmarad a Jelenlegi szInlkerUleti beosztásban, Fodor Oszkárnak, a Pécsi Nemzeti Srin-ház Igazgatójának és társulatának kerületében.
— Kedvező alkalmat nyújt olcsó kabát beszerzésére a Schülz áruház. Az előrehaladott idény miatt mélyen leszállított árak.
— Világhírre cuk Igazán |ó gyártmányok tehetnek szert. Aiplrln-lablellák ax eredeti .Bayer" csomagolásban Immár 33 év óta la gyógyaterklnohea tallóznak és — amint a azámttlan szakvélemény Igazolja — a világ Ossxes országaiban általános kedveltaégnek örvendenek Biztos éa áitalmatlan sxer, ax o!y gyakran fellépd hUáaes betegségek ai azokkal |áró kellemetlen melliktltnelek és sokszor súlyos kOvetkexményel ellen való védekezéare.
■a 5 órakor kezdődnek az Ailantik rlőadátal.
ZALAI KÖZLÖNY
EÖZGAjE9ASll
Kereskedő problémák
a FOeaerkereakeéAk vaaérnapl
flléaén
Nagykanizsa, Január 19
Vasárnap délután a nagykanizsai Fllszerkereskcd^k Egyesülete Frleden■ thai László elnöklete alall a Kaszinó alsóhelyiségében válaszlinányi ülést tartotl, amelyen több aktuális ügy került tárgyalásra. Igy a Trans-danubia villanygyár Ugye. A Trans-danubia szerződésében ugyanis az is ben foglaltatik, hogy nagy fogyasztóknak bizonyos százalék visszatéri tést nyújt Ezl azonban Transdanu-bia eddig nem tartotta be. Az a felfogás alakult kl, hogy az érdekellek peruiján érvényesilik jogaikai, illetve, kötelezik a gyárat a szerződés szeiü százalék visszaiériiésre.
Ezulán dr. M ző Ignác ügyész Ismertette az 1930 évi XXXIV. lör-vénynek a kereskedőket érdeklő szakaszait Tárgyalás alá került a záróra kérdése Is, ezl azonban nem tartották még időszerűnek. Gzulán még több kari ügyet tárgyallak zárt ülésen. Elhatározták, hogy az OMKE vaiárnapi előadásán testületileg vesznek részt az egyesület tagjai,
(—) Badacsonytájén nincs munkahlány, megoldolla ezl a községi elöljáróság. Kiliszliltilji a dudvás, tüskés-bokros legelői és viz-árkokal. A szőlőből pedig nem győzik a vidékről is idejövő fuvarosok a forgatásból kikerült bazallkövel szállítani a vasuli állomás telepre, ahol 250 munkáskéz lö 1-zuzza szél utburkolatk\'nek. Egy-egy munkás 3—6 pengői ketes naponta, tuvaro-
sok 10—16 pengő\'. Feladnak\'naponta 20 vagon kövti. A hivatalos bánya áll.
TÖZSOE
A mai éiléklőzsde hangulata nyugodtabb volt. Már nyitáskor fedezési vásárlások történtek, azonban az ér-lékekben, amelyek a szombati tőzsde napon a konlremin levékenysége folytán jelenlŐ8ebbárveszleséget szen vcdlek. A berlini tőzsde gyengébb irányzata a piac kedvező alaphangulatát nem befolyásolta és egy-két értéktől eltekintve az áralakulás mind-végljj egyenletes és nyugodl maradt. A forgalom mérsékeli voll. Fixkama-lozásu papírok piaca üzleltelen. Valutapiacon dollár bankjegyben erős kínálat mutatkozott. Ncw/ork kifizetés á folyama liz ponttal emelkedett.
Xlriéki zártat
Pária 20»Vs London 25\'08»/s, Newyofk 516 90, Urtlase! 71C0, Milano 2705Vs, Madrid 53 30. Amsterdam 207 90 Berlin 122 79, Wien 72 66 Softa 3 73>ti. Prágs 15-30, Varaó 57 85, Budapest M-tS t\'lfTád 9 12"at 9-ikaieai á-07.
i kiáiyttU tóiide deTtis-jegyzés*
DEVIZÁK
VALUTÁK \\ugol L 27-70-77-85 Helga tr. 79-50 79 90 Caehk. I6-85-I697 Dán k. 152-60 158 20 Dinár 10-02-10-10 Dollár 669 60-572 60 francia I. a-ii 22 75 Moll. Í29-70 230 70
l angyal ti3\'86-t>4 25
_eU 3-37 íál
eva 112-4-18 Liza 2t 80-30-10 Mái ka 185 70-136 30 Nőivé* 152-80-153 40
i*escU —•---■—
V chili. 80-30 80 70 ivá|dl. 110-60 1100 -Svéd k. !\' 3 00 153 60
AzmaL 230*00-230-70 Belgrád 10-09 10-12 Berlin 185-82-13 6 2 2 Brüsszel 79-65 79 90 Bukarest 8-39-341 Kopenb. 162 75 163 15 London 17- 5 J7-83 Madrid 67 60 60 t>0 Milano 2v9l 30 01 Newyor 571 80-73 40 Oexlo 152-75-153 15 Pária 22-40 22 47 Prága 1692-18-97 SaóHa 4-\'3-4*l7 Slockh. 113 00 158-40 Vaiaó 64 05 64 25 Wien 80-36 "0-61 Ztlxlch 110 62 110 92
Teméertto**
Az árak kenyérmagvakban változatlanok.
Buxa tlaxav. 77-ea I3 65-1J-80. 78-aa ■3 80 -13 05, 79-ee 14 00 14 36 80-as 14 05-14 50, donánt. 77-es 1355-13 70, 76-as 1370-1345. 79^s 13 90-14 05, JO-aa 13 95-14 10, Roxa 1020-1030, ak. árpa 14 20-14-60, sOzárpa 16 00 -18 00, xab 19 25-19 50, tengeti tL 1275-12 90, dunántnll II 15 - 12 00, rapoa 25-50-2800, korpa 9 50 9 60
ReHejrliir
felhajtás 5187, eladatlan 918. alsórendű 1-16—1*18, axedett 1*14-1*16, axedeit köaép 1*10— fii, könnyíl 100-1*08, 1-eS endo öreg 106-1-10, ll-od zendO öze] ,*00-l 04 angol atUdó 0-90—1*10, sulonna nagyban 1-15-1*20, salr 1*40 1*44, liua 1 66—1*76, szalonnáé téliem. 1*40 -1*48.
ttafe: WliaUI HTMftfa * UrWslí TáJMat, kirtuluái
Feteáöe kiadó: Zalai Károly.
Regedei viz I
nemcsak kltünö borvíz,
hanem orvosi szaktekintélyek ajánlják vese, hólyag, gyomor- és cukorbajoknál.
Kapható minden ftlszer-és csemegeüzletben.
M, Főraktár: L
WEISZ MÓR
Nagykanizsa,Király u.2l
üzletünket
január 30-án megszüntetjük!
A már mélyen leszállított árainkból január 20-tól ujabb
engedményt adunk.
Használja ki ezt az utolsó kedvező alkalmat.
TURUL Cipőgyár R.-T.
fiókja Fő-ut 12.
ZALAI KÖZLÖNY
1631. január 20.
MEGHÍVÓ.
A NÉPTAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NAGYKANIZSÁN
IB3I. évi Január hó 31-én délelőtt II órakor Bajái székházában farija
- 25. évi rendes közgyűlését,
Nagykanlzaa, 1931. január hó.
amelyre a t. részvényesekel meghívjuk. Tárgyiorozati
Rí Igaxgatiiág,
Kereskedelmi Banknál.
Vagyon
1. Az igazgatóság jelentése az 1930. Uzlelévről.
2. A felügyelöbizotlság jelenlése, a mérleg megállapítása és a nyereség felosztása.
Flnataiaatstáa 1 Akik a kdzgylllésen réKtvennt kívánnak, tegyék le réizvényelkel a közgyűlés napja előtt az Intézet pénztárinál, vagy Budápeaten a Peatl Magyar
3. Határozat a felmenlvény tárgyában.
4. Igazgatósági tagok választása.
5. Felügyelöbizotlság választása.
MÉRLEO-SZÁMLA 1930. DECEMBER 31 ÉN.
Teher
Készpénz él bankárt követelések ......
Értékpapírok.....................
Váltók:
Jelzáloggal fedezett váltók ........
Pénzintézetek és kereskedók tárcaváltói
Nyílt hitelű váltók ...............
Adósok .
Jelzálogfedezettel ...............
értékpapír vágy egyéb tedezellel Külön fedezet nélkül ............
Pengő
3,693 000 316 263 730,718
Külön Óvadékok Intézett székház
Terhek
P 9,675\'-
60.477 t .878 246.424
I I Pcllgó
264,168 16,476
4.710 880
2*7,677 42,000
8 320,106
Részvénytőke..........................
Tartalékalap ..........................
Nyugdíjalap..........................
Belélek:
Takarékkönyvccskékre ......... ........
Folyószámlákra........................
Hllrle/ók ■
Vlsszleszámltolt vállók alapján ...........
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank követelése Átmeneti tételek.......................
Óvadékok .................. P 9,675-
Jvsdékolc Nyereség...

fenjjó 1
260,000
120,000 —
18.000 —
1 481,106 38
620.177 80
1 904,896
780,081 97
Peijó_
486,000
2.071,283
2.866,049 v 31,770
n.oot
8 320,106
EREDMÉNY-SZÁMLA 1930. DECEMBER 31 ÉN.
Üzleti költségek és tiszti fizetések
Adók és Illetékek............
Nyereség..................
Nagykanizsa, 1930. december 31-én.
Pengő
86,929 40,387 77,002
114.299
M
jövedelmek
... ->_______j.
Tiszta kamatjövedelem.........
Jutalékok és ktllönléle nyereségek Ingallanjövedelein............
Pengó_
192.901 13.242 6,188
214.2M
Orőf Batthyány Pál
elnök.
Az igazgatótág nevében:
Conrad Ottó Dr.
alelnök.
Megvizsgáltuk és rendben találtuk: A felügyelő-bizottság
Krelsler József
alelnök.
vitéz Bentzlk Lajos
Igazgató.
ípbóhirdetései
Ai ap<óhlroett«k dl|a 10 u< l| »U Mlér, Minden lOTátibi sió dl|a a f|i|. V.aár éa ünnepnap 10 aióig aO fillér, mlndea további aző dija » lill. Sierdán éa pénteken 10 aiótg BO fillér, minden Icvát bl lotó dija a llll. Cinutó s minden v». la-gabh betü>-ól álló a»ó két szónak siá ,t-UUk. Állást keresőknek 50a/a engedmény.
Elegáns uj síénkók, fedeles és nyílott, ut él használt kocsik eladók Baisó József-nél, Nagykanlzain.
Ma. Ul.aréukéultó aratása, kl-
lOnó viaári (a Üzleti eladó, állandó álliat ktrra Síivea megkeresés! Ur0n_»l4 J.nU Keatlhely, Heiicon utca 2. alá. 263
Keresünk lehetőleg azonnali belépéara
Íljoro- éa gáplránll. — Személyes elentkezés Szántó Vllmoa éa Tárul cégnél, Deák-tár 2 267
Jól fAatft mindenest kereaek azonnali vagy február elsejei belépésre. Dr. Oyulal Btíáné. 24<
Egy utcai axoba bútorozva előszobával éa konyhabaaználattal klódé. Teleky ut 42. az. 320
Háramiaaliáa, eaetleg négyszobás lakás meilékhelyliégekkel május l-re kiadó Hunyadt-u. 7. Érdeklődni lehat Hunyadi-utcs 26. azám alatt. 262
Kölcsey-utca 19. szám alalt egysiobás, konyhás lakás február 1 re, Csengery ut 67. Bzám alatt egyszobás, konyhás Iskás azonnal kiadó Mayer festőnél. 26S
Jó házból való Hírseb és Siegő cégnél.
tanuló felvétetik —
167
■ llono aaebáa komfortos lakán egy ben, vagy két réasben augusztus l-re kiadó. — Felvilágosítással szolgál Zetkowllz Iroda. 191
FaiSaSH t*j 1 lamé! rendszeresen kapható Teikőzponlnál. Telelőn 3-19 84
Egy külön bejáratú csinosan bútora-• ott szoba tebiuár 1-én kiadó Főút 23. trafik. 261
Borfajta gépet J^karban levőt, hasz-n\'ltal, lehe\'óleg 6 1 cii álmérő|üt megvételre keresünk Teleion 349 214
KOIAnbajo-olis azép parketláa axoba
kiadó Nádor-utca 4. 168
UJdonséfl.
STANDARD
3> számú 3-J-l oaöves vlllanyhálózatl készülék, hangszóróval együtt, a havi részlet IS pengő
SZABÓ ANTAL
tcgwer, liszerés sportárunagykereskedés rádió- és gramelon-ossMIya.
Cobqs hangjióró 60 pengő
RddltfSM.
Sxabó György um-
laboroéorlliaul&aa P6ut 3., adtat
Automata-eleség
etetésével lényegesen emelhető a tyúkok tojáshozama. Exy lyuknak naponta caak 6 c*-kát kell adni. 1 kgr. Ara 30 Iliiéi.
Erőtakarmányok
(Halliszt, husllszt, véiliazt, csukamá|olaJ, so^abab-dara. köles, Luki zab, árpa, tengeri, buzakorpi slb.)
Madáreleségek:
(Kever midáreleség, kendermag, himo-z\' ttzab, lénym«g, édes repce, salátamag stb.i
Futor
vegytiszta, konyhasót tartilmazó szénsavas takarmánymész.
P e k k
„D" vitamin készítmény. Kicsinyben és zsákszámra kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény és növényvédőszerek kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett. Telelőn 130.
Nyomatott a Dtíialal Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető- Zalai Kiroly.l
71. évfolyam 16. szám
Nagykanizsa, 1981. Január 21 szerda
Ara 14 HlMr
ZALAI nZLORT
SwrtMriiWs: MpMl Suilnt 1, í|)«l Pöut fi.
KÜdóhlviUl: Fötíl 5. uim. Kwiltwljrl tkSkktídóhhritil: Kouuth-uta 31
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
IQOflatttaá ta: wMn I patt M Mt> TiW„. I S»«taSWt«l. HU 74.) T*W00- v KixüünüiV K^uüKirib aa
Egy albooaátott alkalmazott volt a Kinizay-utoai garázs rablója
Budapeit, Január 10 (MOT) Érdekes lordulal törlént a Kinlziy utcai rablás Ügyében. Megjeleni a főkapitányságon a garázs egyik alkalmazottja. Előadta, hogy hetekkel ezelőtt a garáz6 egy volt alkalmazottja, Pálinkás Mihály azt a kijelentést lelte, hogy álarccal és riasztópisztollyal rablást fog elkövetni. Pálinkás portást elbocsátották. Azóta az alkalmazottak közül senki nem látta, a lakásán sem találták A rablással gyanusilott portás 1896 ban szüléiéit. Kopott télikabátot viseli két nagy zsebbel az oldalán. Szürke flanell-ing voll rajta. Jobb-kezén a gyár Hsajja hiányzik.
A nyomozás során a detektívek olyan adatok birtokába jutottak, amelyekből majdnem bizonyosan megállapítható, hogy az álarcot rablás eityik lettese Pálinkás Mihály. Pálinkás a rablás óta eltllnt mindazokról a helyekről, ahol megfordulni szokott. Kézrekerité8ére vidéken li meglelték az Intézkedéseket.
Nincs forradalom Belgrádban
Budapest, Január 20 Tegnap olyan hirek ler|eduk el Budapesten, hogy Belgrádban forradalom van készülőben és a királyi család egyes tagjai elhagyták a szerb fővárost. A jugoszláv követség ma erélyesen megcálolta a szárnyrakelt híreszteléseket.
Áz Iparfejlesztésről szóló
tOrréBTliTUlat bizottsági tárgyalíia
(ÉjszakaI rádiájelentés) A képvl selöház közigazgatási, közlekedési és pénzügyi bizottságai kedden délután Barthos Andor elnöklésével megkezdték az iparfejlesztésről S\'óló törvényjavaslat tárgyalását. Görgey Islván előadó rámutatoit arra, hogy Magyarország milyen jelentős eredményeket ért el az Ipar terén. Hangsúlyozta, hogy Magyarország ma már nem egyoldalú agrár-állam többé. Rothensleln Mór követelte, hogy a kollektív szerződések bevezetését is be kell venni a feltételek közé, amüyek mellett az állam kedvezményt ad.
Temple Rezső kifejlelte, hogy szükséges a kisiparosság adóterheinek csökkentése, a közmunkák méltányos megosztása.
Várnai Dániel kifogásolta, hogy az országos ipartanácsnak csak véleményezési jogköre van.
Dezsőfy Aurél a kartell-javaslat és az iparfejlesztés közli összefüggéseket mutalta ki.
Az ülést csütörtökön folylalják.
iz európai értekezlet vitá nélkül döntött Orosz- és Törökország meghívása mellett
Oanf, Január 20
(Éjszakai rddiójelcntés) Az európai értekezlet ma délutáni ülésén vita nélkUI elfogadták azt a bizottsági lavastatoi, amely szerint a7okal ar. államokat is (Török- és Oroszország), melyek nem lag|ai a népszövetségnek, meghívják az európai értekezlet gazdasági tárgyalásaira. Ezzel azt is elhatározta az értekezlet, hogy a főtitkárság az európai államszövetség tanulmányi bizottságának legközelebbi ülésére is meghívja ezeket az
államokat.
Majd a római gabona világkonferencián ...
(Éjszakai rádlójelentés) Az európai konferencia kedden délután folytatta gazdasági tanác-kozásait. Tltulescu újból a délkeleteurópai államok ag-rárkövetelései mellett szállt sikra. Curtius fejtegette, hogy még nincs egységes megoldás a fennálló nchéz-sépek kiküszöbölésére. Reméli, hogy 1931. márciusában a római gabona világ-konferencia eredményekre vezet.
Tizenöt halottja van a buenos-ayresi anarchista merényletnek
Három bomba robbant egyldöben három pályaudvaron
lén a sínek között robbant fel abban a percben, amikor egy helyiérdekű vasul haladt el felette E bomba íldozatalnak száma még ismeretlen.
I,ondon, Január 20 (Éjszakai rádiójelentés) Buenos-Ayresből érkezett |elenlés szerint a hármas merényletet anarchisták mü-v\'nek tui ijdonilllk. A hilálos áldozatok száma 15
IHionoi Ayrei Január 20
(Éjszakai rádiójelentés) A nyugati vasút pályaudvarán ma reggel abban a percben, amikor egy villamos vasul befutott, nagyo\'ib bombarobbanás történt, amelynek következtében ketten meghallak, hárman pedig megsebesüllek. Ugyanebben az időpontban a délivasuti pályaudvaron is bomba robbant, amely egy embert megsebesített. Egy harmadik bomba a középargentinai vasutak pályaies
Agyonlőtte magát Beniczky Ödön volt belügy m in iszter
Az Öngyilkosság oha ismeretlen
Budapeal. Január 20 A MAV volt elnökigazgalójának, Kelely Dinesnek Iraglkus öngyilkossága ulán ma Beniczky Ödön voll belügyminiszternek, a legitimista mozgalmak egyik harcos vezérférlit-nak öngyilkossága tart|a izgalomban a fővárost és az egész országot, annál is inkább, mert az öngyilkosság okát egyelőre teljéi ho nály fedi
Beniczky Ödön a tegnapi estét még baráti körben, |ó hangu\'alban töltötte a Mátyás-pince iörzsaszla\'á-
n.\'l. Fél 2 órakor indultak ha/a és Beniczky ekkor váll el a poliliku okból álló társaságtól. Reggel fél 6-kor pedii; egy munkás állölt fejjel, holtan l iláit Beniczky Ödönre, a S il\'gyi-tér egyik dunaparii padján, a pir-lament átellenében. Mellette hilalmas vér ócsa és a Browning. Beniczky a szájába lötl és azonnal megha\'l Bucsu\'cvelet nem hagyoil. Egyelőre senki nem is se|li, miért vált meg az éleliől Biionyára idrgrohamában követte el az öngyilkosságot.
.. ...\'--\'-\'•* "ir - ••-•-■-..................................
Genfben senki sem akar hábornt
A francia, német, angol, olasz álláspont a leszerelés tekintetében
Nem Benea l«z a laazer.
Genf. Január 2n Curtius dr. német külügyminiszter a mai ülésen Németországnak a leszerelési kérdésben elfoglalt elvi álláspontját ismertette. Szerinte a küszöbön álló értekezlet csak akkor érhet el elfogadható eredményi, ha
eléal konferencia elnöke
a számarányok megállapítása előli előbb beható revízió alá veszi a most javasolt módszert. Magáévá kell lennie elsősorban a Népsjövelség első alape\'vét, a tagállamok egyenjogúságát. Henderson angol külügyminiszter
utalt arra, hogy a Népszövetség alapszabályai, a versaille\'i szerződés, a locarnol jegyzőkönyv, az I9TO évi határozatok a Népszövetség valamennyi tagját felelőssé teszik az általános leszerelés végrehajtásáért Ha ennek a kötelezettségnek nem teszünk eleget, akkor joggal kételyek támadhatnának a Népszövetség békeszándékában és tekintélyében Igyekezni kell bebiztosítani a népeket a háborúval szemben. Az angol kormány n>-vében kijelenthetem — mondotta llenderson — hogy az angol kormány nem Ismer sem szövetségeket, sem összeköttetéseket a népszövetségi szerződésen kívül.
Grandi olasz külügyminiszter kijelentette, hogír az olasz kormány felfogásának alapelvei mindenben megegyeznek a Népszövetség alapelveivel.
Briand Irancia külügyminiszter utalt a népszövetségi alapokmány 8. cikkelyében foglalt határozatok szentségére. Azok az államok, amelyek nem tartanák be a cikkelyekben foglalt kötelezettségekel, önmagukat fosztanák meg a megbecsüléstől. Nem arról van szó. hogy egyik, vagy másik államnak hány katoná/a és ágyuja legyen, hanem arról, hogy az illető ország mekkora hajlandóságot mulat a rendelkezésre álló haderők igénybevételére
Joshlzava japán delegá us, Zalesky lengyel külügyminiszter és Írország képviselőjének felszólalása ulán Henderson elnök az ülést berekesztette.
A leszerelési értekezlet egybehivá-sának időpontjáról a hél végén dönl a tanács, amikor tárgyalás alá vesiik az erre vonatkozó határozatot.
Beneaaal azemben gflzBtt az olaaz áll Aa pont
(ient, Január 20 Az a terv, hogy Benest nevezik ki a leszere\'ési konferencia elnökévé, Grandi olasz külügyminiszter tiltakozása folytán elejleilnck tekinthető.
Kóma, Január 20 (Éjszakai rádlójelentés) A Tribuna szerint az olasz kormány sierint Benes a leszerelési konferencia elnöki székét nem töllheti be, mert mint egy erős halalom képviselője s mint a francia álláspont követője, nem felel meg a teljes páilallanság legszigorúbb követelményének, amihez pedig Olaszország feltétlenül ragaszkodik. A leszerelési értekez\'et tüzpróbája lesz a népszövetségnek.
AaazeOlt a hágai dOnfft-biróaág
Hága, Január 21) (Éjszakai rádiójelenlés) A hágai békepalota dísztermében megkezdődölt a nemzetközi döntőbíróság I. ülésszaka, a kollégium 12 tagjának részvételével.
ZALAI KÖZLÖNY
1981. január 114.
A körmendi herceg
súlyos betegen fekszik a bécsi Löw-szunatórlumban
Budapest, Január 20 Dr. Batthyány-Slrattmann László herceg, a kiváló szemorvos, akin ezelőtt tizennégy hónappal nehéz matétet végeztek, rendkivttl kínos szenvedések közepette, sulyoi betegen fekszik a bécsi Löw-szanatórl-umban. Közvetlen környezete szerint állapota mindinkább súlyosbodik.
A földművelésügyi miniszter hivatalosan nem tud arról, hogy
Bré>f Foatatioa Kristóf3000 holdját aloaarélta volna agy badapaatl bérházzal
Budapest, január 20 (Éjszakot rádtójelentés) Az egyik esti lap feltűnést kellő cikket közölt arról, hogy gróf Festetics Kristóf 3000 holdas somogyi birtokát elcserélte Schwarz Ábiahám budapesti bérházával i hogy a földművelésügyi mi nlizter ezt a cserét jóváhagyta.
A földművelésügyi minisztériumban megállapították, hogy a miniszternek hivatalos tudomása nincs az Ügyről, a reá vonatkozó Iratokat az alsófoku hatóság nem terjesztette fel hozzá s igy nem Is állhatott módjában, hogy a csere ügyét elbírálás tárgyává tegye.
Hóviharok Romániában
Bukarest, Január 20 Románia területén hatalmas hóvihar dühöng. A vonalok az egész országban nagy késéssel közlekednek, több helyen el sem indultak.
Lavina altemalatt agy oaendAr-osztagot
Benedlkt Beuern, Január 20 (Éjszakai rádtójelentés) Ma délután a ba|or csendőrség egy sl-osztagá-nak 9 tagját lavina-omlás eltemette. Kettőt megtalállak, a többi hetet aligha sikertll megmenteni. Este 11 órakor a mentőmunkálatok még megfeszített erővel folynak.
Msgbaszólásak Bathlsn béoai útja alatt
Budapeat, Január Mint értesülünk, Bethlen István gróf miniszterelnök ma délelőtt hi vatalában Darányi Kálmán államtitkárt, majd Bud János kereskedelem Ügyi minisztert fogadta, akikkel hosz-szasan tanácskozott. A megbeszélé sek részben a miniszterelnök bécsi útjára vonatkoztak, Bethlen István gróf az eddigi tervek szerint január 25 én utazik Ausztriába, ahol két napig marad.
Idólárás A nagykanizsai meteorológiai meg t fyelö Jelentétek i Szerdin a himtrUk-lJ: Heggel 7 órakor +>», délután 2 iákor +t 0, eate 9 órakor +2 0.
Ptlhöui: Reggel borult, délben felhóa, eate botull égtoitozat.
Szélirány : Reggel dél, délben délnyugat, eate éaiakl tzél.
(Éjuskai rddlójelenlit) • aeteeraM. ■Iái laMaat aata II érakar |a-r«atli Véliaiéaa lelhSe l*f „irkát* halfakan taoaapériAaokka *a tSkk napra kttarja** laaaa lahBtéaaat.
Dr. Mező Ferenc és Barbarits Lajos megtartották székfoglalójukat Budapesten
az Országot Gárdonyl Géza Irodalmi Társaság felolvasó ülésén Nagykan\'zaa, Január 20 | legén méltatott, hat ^költeményét ol-
Az Országos Gárdonyi Oéza Irodalmi Társaság szombaton fél 6 órakor tartolta felolvasó Üléséi Budapesten, az Eötvös-alap Szentkirályiutcai székházának zsúfolásig megteli disziermében. A müioron tlz Iró szerepelt, közlük egy vidéki: Barbarits Lajos, a „Ztlai Közlöny" felelős szerkesztője. Es köztük dr. Mező Ferenc, az olimpiász szellemi világbajnoka, akii Nagykanizsa budapesti létére is örömmel tart magáénak. Mindkettőjüket meghívta a Társaság tagjai sorába s mindkettőjüknek erre a felolvasó Ülésre tűzte ki a székfoglalóját.
Az elnöki emelvényen Simon Lajos elnök, Móra László főlitkár, Ba-loghné Hajós Terézia titkát és az előadók foglallak helyet. Simon Lajos elnök lendületes megnyitója után özv. Pósa Lajosné emlékezeti férjéről és néhány nagyon meleg, halk-szavu, szép kölleményét olvasla fel.
Őszinte, nagy sikere volt Kosáryné Réz LoHnak, a ragyogó lelkű és ragyogó tollú irótiönen, aki felolvasott novellájával ugyancsak ezalka-lommal lartotta székfoglalóját.
Dr. Mezó Ferencet, az elnök bemutató méltatása után dörgő laps-vihar fogadta, majd az olimpiai győző felolvasla irodalmi szépségekkel bőven teletűzdelt, érdekes leírását olimpiai utazásáról. A magyar szellemi élet világnagyságát előadása után újból lelkesen és hosszan ünnepelték.
Barbarits Lajost, akit az elnök mint ujságiiót, mint Nagykanizsa historikusát és mint poétát Igen me-
vasta fel. A közönség már az elsőt kitörő tetszéssel fogadta s azután egyre fokozódott az elismerés zaja, hogy a végén szokatlanul hosszú és meleg ovációval érjen végei.
Avar Oyula lötök tárgyú novelláját, amit a közvetlen élmény volta futott érdekessé, a Társaság finom-tollu, gyönyörűen mesélő titkára, B. Hajós Terézia olvasta fel, aki (e lap hasábjairól is) igen kedves ismerőse a kanizsai közönségnek is.
Az Irodalmi humort képviselte dr. Oergelyfy Gábornak nemrégiben a rádióban is hallott novellája.
Egyik legértékesebb ponlja volt a programnak Raksdnyi Máriának, a nagy iudásu ktilikusnak és esztétának, Gy. Cztkle Valériának. .Három világ* címen mosl megjelent s a napi tajtó kritikáiban is nagy elismeréssel fogadott regényéről szóló, nagyon alapos kritikai méltatása. Utána maga a szerző egy rendkívül hatásos, luklelő ere|U részlelet olvasott tel regényébö1.
A háromórás Ülés után a Társaság tagjai és az újonnan avatottak lársasvacsoráu vettek részt. Az első felköszöntőt a ritka elokvenciával megáldott Simon Lajos elnök mondta, köszöntvén elsősorban Barbarits Lajosi, mint a vidék kultúréletének és irodalmának reprezentánsát, majd a tóvárosi tagokat, elsősorban dr. Mezó Ferencel, a nugyar kuliura büszke értékét.
Vacsora ulán, nagyobbrészt Iro dalmi vitákba és megbeszélésekbe merülve még sokáig együtt maradt a társaság a fehér asztalok mellett.
A Cenirál elölt felrobbant és elégett egy motorkerékpár
Nagykaulzaa, Január 20 Tegnap, hétfőn aste, a legnépesebb korzó idején, a Cenirál élőit felrobbant Kollár Líjos nagykanizsai tüzér századot motorkerékpárja és csakhamar lángbaborult az egész gép, ugy, hogy az oldalkocsit sem lehetett megmenteni. Kollár nem zárta el a benzin elzárót, mikor a gépet a kávéház előtt leállította és igy a karburátor megtelt benzinnel. Mikor ulját folytatni akarta és begyújtotta a kocsit, a túltett karburátor felrobbant és az egész kocsi lángba-borult. A benzint most nem voll tanácsos elzárni, mert akkor esetleg
súlyosabb szerencsétlenség is történhetett volna. A motorkerékpár égése a korzó egész közönségéi, az ulcai járókelőkkel együtt többszáz embert odavonzott. A bérautós soffórök fogtuk elsőnek a gép oltásához. Vödrökben homokot hordtak és azzal fojtották le a tüzet, de mire az égő gépet homokkal belemetlék, addigra már az oldalkocsi is teljesen leégett.
A kár többeztr pengő.
— Közkívánatra az Atlantlk előadásai ma is 5 órakor kezdődnek.
Női és férfi divatárukban ^
MAaAMMMaMMMMMMMMMMMMMaMMMVMWVMW I)
^ nagy választék
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL ^
i
FSut Cengery-ut sarok
Elaő Magyar Blitoattó palota.
Az Irodalmi és lövészeti Kör I. hangversenye
Nagykanizsa, Január 20
A Zrinyi Minlós Irodalmi és Művészeti Körben a zenei élet feltámadását jelentette a héllő esle, amikor a Kör zenekara és vegyes-kara első hangversenyével lépett ki a nyilvánosság elé.
Hosszú esztendők óla már csak szép emléke volt a Kör életében zenének, dalnak. A szétfoszlott zenekar, a szertehullott énekkar életrekeltésére irányuló minden kisérlet azonban meddő maradt. A Kör közvéleményében élő szívós akarat mégis győzött és támogatva a város egész közönségének helyeslésétől, ha nem is minden belső zökkenőtől mentesen, de végül is megalakult és bemutatkozott a Kör vegyeskara és tegnap esle bemutatkozott a Kör zenekara is.
Ez a zenei esemény jelentőségével túllépi az irodalmi éu Művészeti Kör krónikájának határalt éa állomást Jelent Nagykanizsa kullurélelé-ben is. A tervszerűen következeit állomási Jelenti a zeneiskola létesítése ulán. Azt az állomási, ahol a zene egy város éltlébtn többé nem pusztán az eszmei rajongás világába száműzött kullur- szükséglet, nem Is az iskola falai közé szorított tudomány, hanem élő, a legszélesebb rétigekben és a legszélesebb rétegek számára élő valóság lesz. Ehhez az állomáshoz akarta és akarja eljuttatni az Irodalmi Kör Nagykanizsa zenei1 életét, a város egéBz kulturális életét, amikor súlyos áldozatok árán újra létrehozta zenekarát és énekkarát és azokon keresztül inlenziv és tartalommal teljes zenei éi dalos életet Intonált a Kör programja és a város művészeti kultu-rája számára

Ez az első önálló hangverseny, amit az Irodalmi és Művészeti Kör uj életre kellelt zenei szakosztálya rendezett. A zenekar és énekkar első együttes bemulalkozása, a zenekarnak, mint az irodalmi él Művészeti Kor zenekarának egyúttal debul-je. Ennél azonban nem szabad megállnia az Irodalmi és Művészeti Kör lendületének. Követnie kell a hélfői estét ujabbaknak s hogy kövessék, — csak a közönség érdeklődésén fordul meg. Az Irodalmi Kör zenei szakosztálya, zene- és énekkarával, az ambíció, lelkesedés és vezetés teljes fegyverzetében készen áll. Erről győzött meg bennünket a hétfői este.
a
Külön kell szólnunk a debütáló zenekarról. Alapjában a tavaly olyan feledhetetlen sikerrel bemutatkozott szimfonikus zenekar. Áll a zeneiskola tanári karának tagjaiból, helyi muzsikusokból és szerves része a honvéd-zenekar, ez a nagyszerűen ki-fejlődölt kalona-zenekar, amely meglepő felkészültségével most hálálja meg, hogy Nagykanizsa társadalma pár évvel ezelőtt egyöntetűen lépett
1931. január 2$. .
sorompóba az Kimaradásáért. Ezért forrott össze katonaság és polgárság a zenében, ezért kell az elismrrés hangján szólnunk arról a kéizségtól, amivel ezredünk a zenekar szervezése és porondra-állása körül a város kullurérdekeinek gondos szem
elölt tsrüBárói lelt tanúságot. *
A Vegyeskar nagyjában a Kör régi karának újjászületett formája. Épen ezért nem lep meg az a pompás összehangoltság, amivel már az első nagy nyilvános szereplésnél nehéz feladatokban állta meg, a régi tradíciókhoz nléllóan, a helyét. A Vegyeskar c?ak a régi, dicsőséges siker-szériájához fűzött ujabbat ezen az estén.

A hangverseny külsőségeiről csak a felsugárzó öröm hangján lehel írni.
A Városi Színház nézőtere minden várakozást felülmúló módon : — teljesen megtelt az Irodalmi és Művészeti Kör első koncertjére. Mint egy theatre pare, ugy festeltek a széksorok, telve polgári és katonai társadalmunk majdnem összes notablll-tásaival, a város Intelligenciájának Impozáns együttesével.
A rendezés érdeme Vannay Jánosé, az Irodalmi Kör zenekari szakosztályának elnökéé.

A koncerl-müsor zenekari része a XIX. század első négy évtizedének zenéjét ölelte fel. A kezdődő roman-ticlzmusnak még a klasszikus iskolával haláros muzsikája ez, amit az első hangverseny sikere után nyomon fog követni szervesen elgondolt program szerint a következő korok muzsikája.
Mendelssohn mesterien hangszereli Ruy-Blas nyitányát, Schubert mélyértelmü, befejezetlenségében is megkapó szépségű H-moll szimfo nláját, Weber bájos Felhívás kerin-gőre c. müvét, Wagner szélesen hömpölygő Rienzi nyitányát adta elő a zenekar. Fegyelmezettség, precizitás, Osszeforrotlság jellemzik ezt a zenekart, amely érzékeny, finom hangszernek bizonyult karnagyának, Van-nay János zeneiskolai Igazgatónak művész-kezében. A közönség lelkes Örömmel ünnepelte a zenekari minden száma ulán. Meg kell itt említenünk, hogy a korrepetálás munkáját Schiller János zeneiskolai tanár végezte.
Az énekkari programot Palestrina Madrlgalja és Kön lg Péter Magyar vigassága alkotta. Egyik sem tartozik a könnyű feladatok közé. Az Irodalmi Kör Vegyeskara mégis szinle önfeledten tomboló sikert aratolt (újráznia is kellett) számaival. Kettlng Ferenc polgári iskolai tanár, az énekkar karnagya, ez az izig-vé-\'lg muzsikus, ugy tudja összetartani a kari, annak annyi regiszterén tud hatásokat kiváltani, hogy a teljesítmény a kezdet ellenére is abszolút értékű.
Épen ez az abszolul-érték tette a vidéki zenei életben nagyon kimagaslóvá, minden kritikai mértékel
ZALAI KÖZLÖNY S
megülővé a zenekar és az énekkar első együtles hangversenyét.
A kél karnígy az egész műsor alall szűnni nem akaró ünneplés középpontjában állolt.
A műsor minden számához Kelling Ferenc mondolt igen helyesen műsorra telt és igen ériékes megyarázó konferanszot, amivel — és a szélesebb tömegek számára szabott alacsony helyárakkal — az Irodalmi
és Művészeti Kör zenei szakosztálya elérte azl, hogy hangversenye nem csak zenei élvezel bő özönében fürdette meg az eléreti kiéhezett kanizsai lelkeket, hanem valóban a zenekultura egyetemes terjesztésének szélesebb célkitűzéseit is igen eredményesen szolgálta.
Nagykanizsa közönsége szerelettel és lelkes érdeklődéssel fogadia az első hangversenyt és ugyanigy várja a továbbiakat.
Siffon és vászon árukban
elismerten jó minőségeket árusít
SINGER
divatáruház.
Megfulladt egy kisgyermek egy gerezd diótól
Mig apja orvoshoz vitte, a gyermek meghalt apja Ölében Tapolsa, január 10 Rév/l Lajos révfülöpi vincellér két éves fiacskája diót majszolt. Eközben
a gyermek hirtelen köhögni és fulladozni kezdett. Apja azonnal ölbt kapta a gyermeket és orvoshoz sietett vele. Az uton azonban a gyer-
mek apja ölében meghall. A rendőr-orvosi hullaszemle megállapította, hogy a gyermek torkán egy gerezd dió megakadt ét a halál fulladás következtében állolt be. Az eljárás megindult, hogy tisztázzák, terhel-e valakll gondatlanság cimin felelősség.
Virtushodásból megivott egy fél liter pálinkát és meghalt
Megfagyott egy ritzeg cigány az ortságuion
Kéthely. Január 20 Kélhely somogymegyei községben Farkas István 25 éves földműves a pálinkafőzdében virluskodásból megivott egy félliter pálinkát. Pár perc múlva összeesett és mielőtt orvosi segítség érkezhetett vo\'na, meghalt. Mint az orvos megállapította, alkoholmérgezés ölte meg. A nyomozás megindult.
Marcalt, Január 20 Tegnap reggel a patnuki országúton egy cigányembert halva találjak. A megindított nyomozás során a csendőrség megállapította, hogy a cigány László József pamuki lakos László alaposan leitta magát tegnapelőtt este és ilyen állapotban elaludt az országúton, ahol reggelre megfagyott. Miután bűncselekmény nem forog fenn, az ügyészség kiadta a lemetési engedélyt.
Erzsébet-tér 18. az., volt Szarvas kávéházba helyezam át, miért is
nagy raktárkészletemet
leltári áron adom el.
SZÉKELY VILMOS butortelepe
Nagykanizsa, Horthy MiklAs-ut 4.
Január 21., szerda
Atlantic
A beszélő fllmcsoda II fejezetben.
Rendezte: E. A. Dapont. Szereplók: Frltz Kortner, Lucle Mann-
helni, Theodor Loos, Wllly Forst.
Előadátok 5, 7 ét 9 órakor Rendes (elydrak.
Atlantic
Fokozatosan hódította meg a magyar közönséget a hangos-film. Legelőször caak zenélt, de alig beszélt és énekelt. Majd később, amikor már megszoktuk a zenét, löbb dialógust és betétdalt kaptunk. És Ime, most el|ö!t hozzánk a százszázalékos hangos-Ilim.
Az Atlantic Ilim és színpad együttvéve, tehát többet nyújt, mint kOlön-külön a film vagy a színpad. Az abszolút beszélő film tehát értékben, hatásban felülmúlja a részben hangos-filmet és kezd versenytársává lenni a színpadnak, különösen ha hangleadásában semmi kívánnivalót sem hagy maga ulán.
Ernesl Raymond színdarabja, amelyből a film készült, a legeltektusosabb drámák közé tartozik és Igy egyenesen kívánkozott hangos-iilmátülte-lésre. A film rendezési kvalitásai két részre oszlanak: Icchnlkalra és művészire. Technikailag bravúrosat produkált Duponl, mert szinle lehetetlen feladalol keilcll megoldania egy hajó-óriás süllyedésének llluzlólkellö érzékeltetésével. A katasztrófa döbbenetes realizmussal pereg le a vásznon: együtt rettegünk a haláltól a bajbajutottakkal, átéljük minden szenvedésüket és rettentő tragédiájukat. Művészi vonatkozásban mondhatni, tökéletes színpadi drámát is nyújtott Duponl, aki dramaturgiai biztonsággal építi, bogozza és oldja meg a különleges helyzetet.
A rendezőnek mélló társa a nívós művészgárda, élén Frilz Korlner-rel, aki ideálisan tiszta beszéd-technikájával és passzív szerepe ellenére is átütő tehelségével legnagyobb színészi sikerét aratta ebben a szerepében. Partnerei: .Hermann Valentin, Theodor Loos, Wllly Forst, Helnrlch v. Schrotl és a többiek is mind régi, kipróbált művészek.
A film zenéje, dialógutal és énekszámai egytöl-egyig stílusosak és remekül festik alá a cselekményt. (=)
— Meghívó. Az OMKE nagykanizsai ketülete f. hó 25-én, vasárnap d. u. 5 órakor a Városháza dísztermében az alanti tárgysorozattal taggyűlést tart, melyen dr. Balkányi Kálmán, az OMKE igazgatója és Nádor Jenő központi titkár előadást tartanak. Tárgysorozat: Elnöki megnyitó. Aktuális keres e \'elmi problémák, larlja: dr. B Ikínyi Kálmán. A névleien adófi.ető mérlege, larlja: Nádor Jenő. Mi vinné előbbre Nagykanizsa gazdasági helyzetét, tartja: Schwarcz O.tó. Ezen gyűlésre a t. tagtársak és az érdeklődő vendégek tisztelettel meghivalnak. OMKF. nagykanizsai kerületének elnöksége.
ZALAI KÖZLÖNY ,
■ \'
NAPI HÍREK
NAPIREND
Január 81, azerda
Hóm. katolikus: Ágnes Protcslám: Ágnes, Iz/sellts: S