Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
30.05 MB
2010-03-03 21:25:08
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1737
5172
Rövid leírás | Teljes leírás (1.38 MB)

Zalai Közlöny 1932. 049-072. szám március

Zalai Közlöny
Politikai napilap
72. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Ti. évfolyam 49. uám
Nagykanizsa 1982. március 1, kedd
Ara 14 Hlttr
ZALAI KÖZLÖNY
SxtrUuU»tl tt klidóhlviUl: F6ut 5. uim. Koithelyt Bókklidóhl»«Ul: Kouuth-utcí 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlta Lajos
BUftuttd iii: egy bóri I pcao» aO ftl Sierksutteft é« íUdöhtv>till Klcfo>: 78.
Sllér.
Az ergerberger-íigy a kanizsai törvényszék előtt
Urbán Qvula vádlott megtagadta a főtárgyaláson való megjelenést — Izgalmai párbaj az orvosi bizonyítvány és a törvényszéki orvosi vizsgálat között — Mindkét részről sok tanút baHgatott kl a bíróság, de senki sem tudja, hogy kl húzatta az ergerbergert Oál Jenő helyett dr. Báron Pál védte a Zalai Újság szerkesztőjét
■am aikarült a bizonyít**, Urbán Gyulát elítélték
NagykaiiliM, február 29 Kínos szenzációi szerzett Kanizsának uj esztendei meglepetésül az ominózus és azóta sokat emlegetett, löt a Ifivárosi sajtóba is eljutott ergerbergfer-Ogy, ami bonyolult lovagias és peres eljárások egész sorát vonta maga után. Urbán Qyula ugyanis, aki a Zalai U/ság cimu
hétfői lapjában a szenzációt kirobbantotta, cikkében az ergerberger-nóta rendelőjéül dr. Hajdú QyOrgy ügyvédet nevezte meg súlyos kommentárok kíséretében. Dr. Hajdú a cikk miatt sajtó utján elkövetett rágalmazás cimén pert indított Urbán Qyula ellen, akit ma vont ezért feleifisaégre a nagykanizsai törvényszék Mutschenbacher-lanácsa.
E10i«ce<éssel való fenyegetésre sem felen/ meg Urbán Gyula a délelőtti főtárgyaláson
A tárgyalás elfizményeihez tartozik, hogy a Zalai Újság mai számában cikk jelent meg ártól, hogy Urbán védőjét, Oál Jenfi országgyűlési képviselőt vasárnap várták Kanizsára, azonban nem érkezetI meg, Urbán pedig, mint maga írja lapjában, witiinty hirtelen megbetegedett - is-fluenzában, Igy — Írja — • tárgyalást valószínűleg elhalasztják.
Ei a cikk Mellében élénk és érthető feltűnést kelteti.
A főtárgyalás- OMgnyitása után dr. Mulschenbacher elnök orvosi bizonyítványt olvasott fel, mely szerint Urbán Qyula egy hete lázas Influenzával beteg. Dr. Darás László, dr. Hajdú védője, uUflt arra, hogy szombaton este még semmi baja sem volt Urbánnak, valószínt! azonban, hogy azért rum akar.megjelenni a tárgyatokon, mert Oál Jeni nem JOtt meg véteni.
— Nem fflggbel a biróság egész apparátus*., a főtárgyalás, tanuk, mindenki a-vádlott szeszélyétől, — mondta emelt hangon.
— Ugy van I — szólt közbe helyeslőleg vitéz CslUaghy György vezető ügyész.
Darás ügyvéd kérésén a bíróság elrendelt«TUlt)án OyuIának törvényszéki orvossal a lakásán való meg-vizsgáltatásál Dr. Ország Lajos, miután as esküt letette, azonnal kiment Urbán lakására, dr. Mutschen-bacher elnöknek azzal az utasításá-
val, hogy ha a vádlott egészségi állapota engedi; ugy azonnal jelenjék meg a törvényszék elölt, mert különben elővezetletl.
Mig as orvos távol van, a Ceatrál főpincére és cigányprímása Darás védő kérdésére jtlentik, hogy \' nekik stár ptiiltlmfl\' umlüta\'1 Urbán, hogy nem Itta tárgyalás, mert nem lön meg
Oál Jené. Mikor Ország dr. visszaérkezik, megteszi jelentését. Urbánt ágyban találta, azonban hőmérséklete teljesen normdUs,
36-6 fok, de tegnap állitólag volt 37-8 fok láza, pulzusa 86, tel|esen szabályos, kissé rekedt, kis hörghurutja volt esetleg, de már javulóban, ugy hogy egészsége minden veszedelme nélkül mrcjclcnhet a tárgyaláson.\'
Dr. Mutschenbacher: Megmondta doktor ur a vádlottnak, hogy egészséges lévén, utasításomra azonnal Idejöjjön ?
Dr. Ország: Igen, megmondtam, de Urbán ait válaszolta :
»Nem megyek 1" A biróság ekkor délutánig elnapolta a tárgyalást, 3 órára uj idézést küldfltt Urbánnak, egyben Intézkedett, bogy erre szí Időpontra rendőri karhatalom legyen készenlétben a lakásán, esetleges előállítása végett. Védőül pedig hivatalból kirendelte számára a biróság dr. Báron Pált.
Kl mit iuű az ergerberger rendeléséről ?
Délután\' 3 órabor Urbán Gyula megjelent a folytatólagos főtárgya Idson. A rendőr jelentette az elnöknek, hogy elővezetésre nem volt szükség, mert\' er vMlott, mikor ö Odament a lakására, önként indult el a tárgyalásra.
A, tárgyalóterem zsúfolásig megtelt hall*etósáfr«al.
Dr. Báron Pál, Urbán védője, a tárgyalás elnapolását kérte, a, biróság azonban a tárgyalás megtartása
mellett döntött, amiért a védő semmiségi pimaszt jsiaatett be.
Urbán Oyula kihallgatása során elmondotta, hogy cikkét közérdekből irta, hogy hasonló esetek ne ismétlődhessenek.
— Engem — mondta Uibán — a polgárságnak az a része, amelyből élek. kategorikusan felszólított, hogy elváriák tőlem, hogy a botrány benne legyen a lapomban, egyetlen elégtételül számukra.
— Különben ugyanezek az emberek tizével Írtak alá nyilatkozatot számomra, melyben állítják, hon eljönnek tanúskodni melletlem és amellett, hogy az ergerbergert nem a tisztek, hanem a blboldo (cigányul i zsidó) hozatta,
aki alatt dr. Hajdú Oyörgyöt értették.
Dr. Mutschenbacher: De miért volt szükség a cikket olyan hosszú lére ereszteni ? Es miért kellett jelentőségében olyan túlozva feltálalni ?
Urbán: Nem lehetett azt eléggé tulozn( és másként feltálalni, ahol olyan speciális viszonyok vannak, mint Nagykanizsán.
Mutschenbacher: Hála Istennek, nem olyan rosszak a felekezeti vi-
JH^ -W.
A vád és a védelem egybehangzó kívánságár* megkezdődött ezután a valóság bizonyítása.
Az első tanú Fürst József kereskedő.
— Reggel 9-kor mentem a Cent-rálba, — mondta — a Zalai KÖzlönyA olvastam, egyszer csak hallom, valaki Sít mondja:
.Húzd az ergerbergert I" A cigány húzott is egy-két taktust, mire rákiáltottam: .Pfujl levelel a Himnuszt húzzátok I" Erre a cigány rögtön el Is hallgatott. A kávéházban csak íz az egy társaság volt: négy tüzértiszt, egy hölgy és köztük dr. Hajdú, meg a kávéház másik sarkában, ahol én, Is Utam, pár öregember.
Elnök: Kl mondta, l.ogy „húzd az eígqDergert?"
Fürst: Nem tudom. Később odajöttek hozzánk a cigányok és exku-zátták magukat, hogy ők kényszerhelyzetben voltak. A dgányok borosak voltak. Nevel nem mondtak, csak azt mondták, hogy a blboldo húzatta, A tisztek egyébként csendesen mulattak.
Spltzer Samu a következő tanu. 0 kiáltott .kuss!"-1 az első taktusok után. Hogy rendelte volna valaki az ergerbergert, azt 6 nem hallotta. Csak a cigány mondta, később, hogy .a blboldo vakerázta". Különben a tiszti társaság csendesen mulatott, leltünés nélkül.
Szever József, a Centrál főpincére előadta tanúvallomásában, hogy a cigányprímás tökrészeg volt, mikor az ergerbergert húzta,
a banda rögtön belezörgöH, tust adott bele, hogy ne hallják. Hogy
kl húzatta, azt nem tudja, neki nem mondta senki, hogy Hajdú rendelte volna.
Urbán: Igaz-e, hogy Hajdú már hajfiaiban Is az ergerbergert akarta húzatni? Igaz-e, bogy hetekkel azelőtt egyszer Lakatos rendörfogal-mazó intette le Hajdút, mert akkor Is az ergerbergert akarta húzatni? Szever: Nem tudok róla. Urbán: Pedig ezt nekem maga öt tanu előtt mondta.
Hlábe intéz dr. Báron is kérdésekel a fSpincérhez, as megmarad állítása mellett.
Hudl Zsiga cigányprímás
elmondja, hogy olyan részeg volt, hogy semmire sem emlékszik, azt sem tudjs, hol volt délután t-ig a szilveszteri berugás után.
— Később — Igy vsll Hudl Zsiga, csakugyan mondtam Urbán urník, bogy a Haldu ügyvéd ur húzatta. De csak azért mondtam, mert olyan volt a helyzet, hogy rögtön kitesznek az üzletből, ha mást mondok.
Azt mondta mindenki, hogy nem lehetett más, csak a Hajdú ur, az tán erre azt gondoltam, legjobb lesz csak, ha én is azt mondom. Kérte marMtem- írásban Is az Urbán ur, de azt én megtagadtam.
A biróság a föplncért és a prímást megeskette.
Dr. Darás László további tanuk kihallgatását kérte és ugyanezt kérte s védelem Is. Darás arra hivatkozott, hogy az egyik háttal Olt, a másik újságot olvasott, a harmadik be volt rúgva, minden eddigi állítás csak másodkézből való pletyka, senki a nóta rendelését közvetlenül nem bizonyltja. Báron, majd Urbán arra hivatkoztak, hogy az már tisztázási nyert (a lovagias eljárás során), hogy a társaság liszti tagjai nem húzatták az ergerbergert, tehát akkor csak Hajdn rendelhette.
Mutschenbacher (Urbánhoi): Szóval ön visszafelé következtéi?
Wlndlsch Dénes fogtechnikus elmondja, hogy ö megkérdezte a cigánytól, ki rendelte az ergerbergert és a cimbalmos azt mondla: „A Gyurkaf
Zwelg Imre s/abó: Hogy kl rendelte, azt én nem tudom, nem hallottam. A cigány részeg volt. A prímás mondta, hogy a blboldo húzatta.
Dr. Kollár Károly tüzérszázados tanúvallomásában elmondta részletesen a szilveszteri múlatás történetét: egy üveg pezsgő és négy üveg bor fogyott el összesen.
Ha Hajdú húzatta volna, neki okvetlen hallania kelleti volna, mert Hajdúval hármasban beszélgettek a kritikus pillanatokban. A cigány, akt holt részeg volt, nem minden nótát rendelésre játszott.
Ratimorszky Róbert tüzérszázados nem tudja, ki rendelte a nótái. Ók az első laktusok után azonnal le-lntették. A mulatság különben is abszolúte nem. vett olyan liányl, hogy valamelyikük az ergerbergert rendel-
4 ZALAI KÖZLÖNY
1932 március 2.
hette volna. Hogy mégis raiérl húzta a cigány, azt nem tudja.
Pongrdcz János tüzérhadnagy hasonlóan mondta el * történteket. Véleménye szerint a cigány magától húzhatta, mert tökrészeg volt.
Horváth Béla segédprlmás már csak a jajra lett figyelmes, rendelést nem hallott, de rögtön lefogta a prímás kezét és mind elkezdtek zörögni, hogy senki ne la hallja. Mikor ■ prímást autón hazavitték a kollégái, nem Ismerte meg a házat, amelyikben lakott — Másnap tőlünk kérdezte, hogy mi tortént a kávéházban? Ml azt csak ugy mondtuk, hogy biztosan a Hajdú ur volt, mert az egyszer már csinált Ilyesmit. Aznap már minket be sem akartak engedni a kávéházba. Csakis ezért mondhatta Hudi, hogyaHa|du ur volt a rendelő. Én magam teljesen Józan voltam, Hajdú úrtól 2 lépésre ültem, nekem hallani kellett
volna, ha 6 rendelte volna a nUdt.
Stelner Ferdinánd 80 éves ösz fejjel állt tanúskodni a bíróság elé. Azt mondotta, hogy nem volt nagyobb botrány.
Urbán: Maga, Sleiner bácsi, zsidó. Hát mondja, hogyan érintette magát a dolog?
Stelner (fölényes nyugalommal): Engem ? Nem érintett sehogyan. Sehogyan I Én a vallásban külinb-séget nem Ismerek... Ilyesmivel az in vallásomban kárt tenni nem leheti Urbán és védője kérték ezután ujabb tanuk kihallgatását, akik azt a bizonyos nyilatkozatot annak Ide-
Sa aláírták, hogy készek mellette nuskodni.
Darás dr.: A tanuk Ilyen előzetes kihallgatása törvénytelen. Kéri dr. Híjdu kihallgatását.
A bíróság mindkét ügyvéd indítványát elutasította éa a bizonyítás klegészitését nem rendelte el. D.-. Báron ezétt semmiség! panaszt jelentett.
Ax uf*dgtró lelkiismerete éa ax olvasó izem-axttgc a perbesíédekben
2000 pengő vagyoni, 3000 pengő erkölcsi kár megítélését kérte. Dr. Báron Pál védőbeszéd ében
A perbeszédekre került a sor.
Vitéz Cslltaghy Oyörgy ügyész nem kívánt az ügyben nyilatkozni.
Dr. Darás László vádbeazédében egyebek közt a következőket mondta:
— Az agy jelentéktelen szilveszteri incidens lett volna akkor is, ha azt a nótát valaki rendelte volna. Olyan dolog ez, amit komoly, felelősséget érző újságíró nem is ir meg, mert tudja, hogy éppen az, ha kiteregeti, alkalmas arra, hogy felkeltse a szenvedélyeket és a feleke zetl békétlenséget.
— A vádlott feltolta magát kéretlenül annak a zsidóságnak prókátorául, amely abszolúte nem szorul védelemre.
— A vádat módosltom: a cselekmény aljas Indokból követtetett el. A vádlott jogtalanul anyagi hasznot akart biztosítani magának. Felizgatta a zsidóságot, hogy kapkodják a lapját. Azért korbácsolta fel a szenvedélyeket, hogy haszna legyen belóle.
— A sajtószabadság elvét mindnyájan megbecsaljak, de a társadalom megköveteli az újságírótól, hogy ezzel a halaimat fegyverrel lelkiismeretesen és becsületesen éljen.
Fogházbüntetés kiszabását,
Báron Pál hangsúlyozta, hogy a dolgokat nem az iskolavégzett emberek szemszögéből kell nézni, mert pl. ö maga is semmire értélteli az egész incidenst, hanem a jelenet szem és faltanulnak szűkebb látókörébe kell beleélnünk magunkat az iléletalkotáinál. Ezek kizárólag magát a tettet nézik, az pedig kétségtelenül bántó volt. A valódiság bizonyítása szerinte teljesen sikeralt A társaság tiszti tagjai nem rendelték. KI tehát? A Centrál-ban fel nem tételezheti, hogy a cigány magától húzza az ergerbergert. Különben is van egy tanú, aki hallotta, hogy Jwzd 02 ergerbergert r A vadlottat anyagi érdek nem vezette. Az újságnak a hatalommal élni nem csak joga, hanem kötelessége. Haldu OyOrgyhöz nem mehetett el Urbán Oyula megkérdezni, hogy mi és hogyan történt, mert hiszen aki elkövette, az nem tehetett mást, mint hogy tagadta. Az eset fontosságát bl(onyit,a, hogy a Zalai KOz-lOny ii foglalkozott vele és Ítéletet mondott az ergerbergerezés felett.
Am Ítélést
Az ügyvédek ulból való replikái után a bíróság ítélethozatalra vonult vissza. Hosszas tanácskozás után ismét bevonult a tanács és kihirdette az Ítéletet. A Ur. törvényszék bűnösnek mondja ki Urbán Gyulát sajtó utján elkövetett rágalmazás vétségében és ezért őt a 92. szakasz alkalmazásával 300 pengő pénzbüntetésre, az ítéletnek lapja első oldalán való közlésre, 100 pengi ügyvédi és 10 pengi orvosi kBUség megfizetésére Uélte. Az anyagi kárigényt polgári útra, az erkölcsi kárigényt elutasította.
blró-
Indokolásábsn kimondta ság, hogy
a valódiság bizonyítása nem sikerült, egy tana sem Igazolta, hogy az ergerbergert Hajdú Oyörgy rendelte volna.
Sutyosbttinak vette a bíróság, még ha Igazolva lenne Is, hogy ki rendette, azt a beállítást, amiben a hírlapi közlés történt, a cikk egész hangját és tenorját.
Báron a bűnösség kimondása, Darás a 92 szakasz alkalmazása miatt fellebbezési jelentet be.
A főtárgyalás ezzel este 6 órakor befejeződött.
Hét évi fegyházra Kélték a tédorhegyl gynjtogatót, aki felgynjtotta a lakodalmas házat
A kötéltől menekült fiatal legény Ittasságával védekezett
Nagykanizsa, tebruAr 29 Több ízben foglalkoztunk már azzal a bűnténnyel, ami a Pola melletti Tódorhegyen ez év január 31-én este történt, özv. Simon Perencné házában lakodalmukat tartották Dara Ferenc és Simon Mária, az öreg Simonná fiatal leánya. Vígan folyt
a meghitt családi ünnep, amikor odaért Hóbor Péter 21 éves tódorhegyi legény, akit, noha nem voll .hivatalos" vendég, mégis szívesen fogadlak és a menyasszony többször láncolt is vele. Hóbor határozottan a bor hatása alatt állott és ugy viselkedett, hogy két ízben Is kl kelleti
a kezéből csavarni a kést, ugy hogy a végén a lakodalmas hizból kiutasították. Hóbort ugylátszik a kiutasítás nagyon érzékenyen érintette, mert rövidesen rá felgyújtotta a zsup-pos ház tetejét, mlslatt az egyik lakásban már nyugovóra tértek, Simonná hajlékában pedig folyt tovább a lakodalom.
Óriási pánik keletkezeti, percek alatt kiszaladtak az emberek és sikerült is a tüzet lokalizálni, anélkül, hogy komolyabb bajt okoeott volna, vagy a közeli azomszéd épületekre terjedt volna* A csendőrök csakhamar megállapították, hogy senki más nem lehetett a gyújtogató, mint Hő-bor Péter, akit szülei házában elfogtak és aki a csendőrök előtt nem Is tagadta cselekményét. Védekezése az volt, hogy nagyon elkeseredett a kiutasítás miatt és mért követte el tettét Ittasságában.
Hóbor bűncselekménye kimeríti a statárlális rendelkezésekben foglalt tényálladékát a gyujtogatásnak. Hogy nem került a rOglönbiráskodás elé, a kir. ügyészségnek köszönheti, amely tekintettel volt fiatal korára és Így a vizsgálóbírónak adta ki. Hóbor meg-
menekült a hóhér kezétől, ügyében ma volt a főtárgyalás, amelyen a fiatal vádlottat dr. Begldsán Emil (Hoch-irodi) védte.
Hóbor teljesen lejfelesszáju legényke, akit az ember nem is tud elképzelni ilyen rettenetes bűncselekmény közepén. Jámbor arcán szinte ott látni még az édesanya kezét. A fog-házőr bátorítja tárgyalás előtt a reszkető legénykét:
— Ne félj, csak mondj meg őszintén mindent, ahogyan történt.
Hóbor a főtárgyaláson is ugy mondja el lettét, mint a csendörök előtt, őszinte tőredelem látszik az arcán, a szavaiban. Majd a tanúvallomásokra kerül sor, akik elmondják, hogy Hóbor nagyon különösen viselkedett aznap, kétszer Is kl kellett venni a kezébil a kést. Jóvlseletünek, dolgosnak mondják egyébként a fiatal vádlottat.
A bíróság vitéz Cslltaghy Oyörgy ügyészségi elnök vádbeszéde után bűnösnek mondo\'la kl Hóbor Pétert gyuitogatás bűntettében, de figyelembe vette az összes körülményeket és azért at enyhitö szakasz alkalmazásával hét évI fegyházra ítélte.
A vádlott és védője a büntetés súlyos volta, a kir. ügyész az enyhítő szakasz alkalmazása miatt fellebbeztek.
Kegyetlen gyilkosság történt szombaton Egeraracsa közelében
A Vastag testvérek karókkal agyonverték haragosakat, Pék Oyulét aki egy táncmulatságon mindkettőjüket megverte
Szombaton este, amikor a Vastag testvérek megpillantották a kerékpáron hazafelé tartó Pék Oyutát, elhatározták, hogy most végre elégtételt vesznek maguknak az elszenvedett bántalmazásért A testvérek, akik karókkal voltak felfegyverkezve, leráncigálták Pék Oyuíát a kerékpárról és felelősségre vonták a múltkori verekedés miatt. Pék Oyula ki akart térni a szóváltás elöl, da támadói nekirontottak és a u4-tzoras értelmében agyonverték a szerencsétlen fiatalembert, akinek holttestét bevonszolták az utmentl árokba. Varga István a barátja segítségére akart sietni, de a Vastag testvérek öt is súlyosan bántalmazták, ugy, hogy kénytelen volt elmenekülni.
Varga István azonnal értesítette a községi bírót, aki Intézkedett, hogy a csendőrök is kiszálljanak • gyilkosok elfogstására, Még az esti órákbsn sikerült a csendőrségnek őrizetbe vennie a Vastag testvéreket, akiknek kihallgatása folyamatban
Pacaa, február 28 (Saját tudósítónktól) Borzalmas kegyetlenséggel végrehajtott gyilkosság történt szombaton este a pacsal jáiáshoztartozó Egeraracsa községben Pék Qyula 29 éves ácssegéd szombaton délelőtt Varga István nevű barátitval átment kerékpáron a közeli Dlóskál községbe, ahonnan csak a szürkület beálltával tértek vissza Egeraracsára. Már majdnem hazaértek, amikor a község közelében összetalálkoztak Vastag István és Vastag Ferenc egeraracsai legényekkel, akik már régóta haragos viszonyban voltak Pék QyulávaL Egy alkalommal ugyanis, amikor táncmulatság volt a községi koramában, azon Pék Oyula összeveszett Vastag Istvánnal és csakhamar parázs verekedés kezdődött. Vastag Ferenc a bátyja segítségére sietett, azonban Pék Oyula mind a kettőt megverte. Ezen verekedés óta a Vastag testvérek lestik az alkalmat, hogy bosszul álljanak a fiatal ács-segéden.
Téli szezon
alatt felgyülemlett vászon, parget, flanelt, selyem, férfi és női szövet
maradékokat
bámulatos olcsó Arakon árusítunk.
AruQdx.
4 1932 március 1.
ZALAI KÖZLÖNY
Vasárnapi krónika
Nagykanizsa, február 2(1
Vége van a farsangi örömöknek, a szombalestl é6 vaséinapi napirenden a vigasságok helyett a liu! turálls előadások, bőjtl programok és egyesületi gyűlések vették át a domináló szerepel.
A reformálna egyházközség vasárnap délelőtt istentisztelet után, az Év. Olthonban tartotta élénken látogatott évi rendes közgyűlését. A közgyűlés a szokványos lefolyású votl, beszámoló az elmúlt évről es az anyagi helyzetről, a jövő tervek, (főként a templomépítéssel kapcsolatban) és a költségvetés, amiket a közgyűlés egy-két hozzászólás k»p-c in mind elfogadod.
A Uctális előadás ezúttal is tele házat vonzott a városháza dísztermébe. Mióta vitéz Barlay János ezredes megteremtette a kapcsolatot a tisztikar és az Irodalmi és MUviszett Kör komoly kulturális és hazafias program|a közölt, azóta a katonai é8 polgári lársadnlom közi emelkedett lélekkel és áldásos eied-ményekkel épített aranyhíd a váron életének sok vonatkozásában hozta meg nemes gyümölcseit. Ilyen volt a vasárnapi liceális előadás is, melynek műsorán először szerepeli katona liszt mint előadó. Mikor dr. Tholwny Zsigmond elnök pár bevezető szóval üdvözölte a tisztikart\'és az állomía-parancínoVo\', amikor az előadó Pastelner József ny. őrnagy a pídl umra lépett, meleg é« öszlnle közvetlenséggel ; ugolt fel a taps h széksorok köiítl — Pasteiner szabad-elSadása éidekes és sok tanulságot rejtő Íveléssel foglalta rendszerbe a társadalmi foiradalom problémáit a francia forradalom Rousseau jától Marxon és Bakunln Mihályon át a mai indiai és távolke\'etl események kommunista hilteréig. A gondos felkészültségre valló előadás a mai civilizáció és mai társadalom józan csatakiáltása volt a rombolás szelleme ellen, te előadás előtl és után Lenz Oyula karnagy vezetésével a Levente Dalkör énekelt dicsárctre-mélió ipyekezettel.
Sport-matiné lesz Nagykanizsán, a szinhí^ban, március 13-án.( Efelett határozott szombaton este a ZTE választmányi ülése a városházán Oyömörey Islván v. országgyűlési képviselő elnöklés.!-wl. A maiiné a ZTE fennállásának lizéves évfordulólát fogja ünnepelni, gazdag és ériékes műsorán vivó-akídémlával és box-bemulatóval.
Böjtlett
volt vasárnsp 6 órakor a Missziós-ház nagytermében. Hogy a misszióB-növérek munkássága nem csak a caritas, hanem a lelkiek terén is mennyire összeforrott a város keresztény társadalmával, annak bizonysága a böjti estéknek szinte nem remén sikere, igaz viszont, hogy az előadás, amit Kotla János piarista tanár tartott, ezt az érdeklődést tartalmánál és meggyőző hevénél fogva
meg is érdemelte. Kanyar Erzsébet
erőteljes szavalata és a Lednyklub Énekkard-nak szép számai keretezték az előadást.
A dalos-étet Is ujraindulóban van. A postapalotában tartott elnökségi értekezlet foglalkozott a kerlileti válogató-verseny megrendezésének kérdésé /el. Nyílt kérd/s, hogy Nagykanizsán vagy Keszthelyen lesz-e. Elhatározták, hogy március 16 ara Keszthelyre össze-hivjik a kerület választmányit ez-ügyben és egyben ugyanakkor megtartják az évi közgyűlést is.
Magántisztviselők táncteáid
A kanizsai Magántisztviselők Egyesülete vasárnap délután jólsikeritit táncteát rendezett o Polgári Egyiet földszinti termében. Szépszámú ér-
ban levő uj klubhelyiségében. Tárgysorozaton szerepeit elsősorban a Nagykanizsa város által beszedett szeszfogyasztási-adó ügye, amelyet a város forgalmiadóként kezel és Igy annyiszor fizettet 25 literen aluli szeszes italok után fogyasztásiadét, ahány kézen az áru keresztülmegy. Ebben az ügyben az egyesület központi elnöksége már lépéseket is tett a pénzügyminisztériumban, mivel a rendelet valóban félreértésekre ad alkalmat. Az ülés tudomásul vette, hogy a dr. Radványl Lászlónak március 13-ára tervezett előadását a városháza közgyűlési termének ugyanakkor a Zrínyi Irodalmi Kör Qoethe-ünnepélye által történt elfoglaltsága miatt el kellelt halasztani. — A soproni iparkamara arról értesítette az egyesületet, hogy közbenjárására
Tavaszi kabátoktaan,
valamint
kosztüm, kabát é» ruhaszövetekben
nagy választék.
Férfi szövetek
minden minőségben.
hogy a tettes a női tolletle ablakát kifeszítve Jutott be az épületbe. A toilelte ajtajának kifeszitése után bejutott az előcsarnokba. A betörő felfeszítette az Igazgatói Iroda ajtaját és behatolt a pénztárfülkébe, ahol azonban teljesen üresen találta a kasszát, mert a szombatesll bevételt nem hagyták a pénztárban. A betörő ezután felfeszítette az igazgató íróasztalát, amelyből minden Iratot kidobált, de csak 60 fillér készpénzt talált, amelyet zsebrevágott.
A tettes nem akart teljesen üres kézzel távozni és ezért megdézsmálta a büffét Is. Itt Is felfeszitette a lezárt szekrényeket, amelyekből mintegy 10 pengő értékű cukorkát vitt el. Az ablakok, ajtók és zárak felfeszi-tésével több kárt okozott a betörő, mint amennyit az elvitt holmik értéke kitesz.
A rendőrsíg megállapítása szerint a betörés munkája teljesen dilettáns kézre vall és az a gyanú Is felmerült, inifty nem helybeli, hanem vidéki lel. t a tettes. Valószínűleg valami VÍU-1.Í csavargó remélt nagyobb zsákmányi a moziból. A rendőrség nyomoz.
Singef
divatáruház.
Olcsó árak!
deklfidés nyilvánult meg. Az 5 óra tájban érkező vendégeket GrUnfeid László; a vigalmi bizottság elnöke fogadta, viszont a\' házikisasszony! tisztséget Siern Iby lálta el lekötelező kedvességgel. A tea ízléses szervirozáaáról Bakó l.s|os, a Polgári Egylet agilis és figyelmes tulajdonosa gondoskodott és a megjelentek este 8 óráig a legjobb hangulatban maradlak együtt.
A Fűszerhereshedők választmányi Ölése
Vasárnap délután FriedenthalLhHi\\6 elnöklete alatt feltü.ióen nagy érdeklődéstől kísért választmányi ülést tartott a kanizsai Fűszerkereskcdők Egyesülete a Pannónia-szálló halljá-
a mezőgazdasági kamarák kereskedelmi tevékenysége tárgyában,a föld\' müvclésügyl miniszter felhívta "ü mezőgazdasági kamarák figyelmét arra, hogy tartózkodjanak minden olyan- kereskedelmi tevékenységtől, ami a kereskedelmi érdekeltség Jogos érdekelnek sérelmével járna. Az St-Iratot nagy megelégedéssel vették tudomásul a jelenvoltak.
Sor került ezután Samu Lajos ipartestüleli elnök köszönő sorainak ismertetésére, valamint több szakmabeli kérdés megvitatására. A választ mányi ülés egynegyed 7 órakor ért véget, a tagok azonban a késő esti órákig továbbra is egyUtt maradtak kellemes és barátságos klubhelyiségükben.
Vasárnapra virradóra betörtek a Várost Moziba
A dilettáns betörő csak 60 fillért és 10 pengő értékű cukorkát vitt el
Nagykanizsa, lobruár 20 folyamán detektívek mentek ki
írás a végekről.
Letenye, február hava Balassa Bálint még énekelzengett a végekről: .Vitézek, ml lehet, E széles föld fe\'.ett, Szebb dolog a végeknél?" Persze, néhai való, fi Balassa Bálint nem Is sejdítette, hogy kedves versezetformája háromszáz és egynehány év után mennyi szekundát fog fladzanll
Ma, .Balassu elmúlása után, há-romszázharmincnyolc évre, a végeken mindenről nótá nak, csak a vitézi életről nem. A \\igek alatt érthetjük most az ország végét Is, meg a falu végét ts, mert felen esetben ez a kettő egybeesik. Jelenleg ugyancsak a fala végéről van szó, ahol az egyik putriból a mai szomorú Időkhöz Ulő keserű nóta szűrődik a téli alkonyatba:
Vttu csóró vime csóró Sutyó sóró. pasamánSI AchaJ Devla szőke cheróm, Csóró sóró charlnte sáv?
Igy, Ilyen keservesen fujhat az ázsiai pusztaságokon a vándorló szél. Annak ellenére, hogy a .grand nalion" egynémely genlálls tudósa azt kikeli, hogy a magyar és a cigány tulajdonképen egy nemzet, mégis jónak látom Ide Írni a nóta hevenyészett fordítását. Mondok, hátha akad az olvasók között, aki elfelejtette az anyanyelvét ?
Én is szegény, le is szegény, Tedd a fejed a Jejem melli I Jaj, Istenem mit csináljak ? Szegény fejem, hova tegyem 7
Igen akkurátos nóta ez, kérem, a mai szomorú Időkben, mikor mindenki azon panaszkodik, hogy azt sem tudja, hol áll a feje ?
A Városi Mozi igazgatósága vasárnap délelőtt arról érlesileltc a kanizsai rendőrkapitányságot, hogy vasárnapra virradóra ismeretlen tettesek betörtek a moziba, ahonnan 60 flllérnyl készpénzt és mintegy 10 pengő értékű cukorkát vittek el.
A rendőrségről még a délelőtt
betörés színhelyére. Megállapították,
Nem sok dolog Imponált nekem életemben, de a vármegye mindig valami nem közönséges tiszteletet váltott kl belőlem. Különösen az őseimet hordozó, mindig kuruc Zemplén és nevelő megyém, Oscsa-nád Imponált, ahol legelőször emelte
Ötiou, diuúmtUws
hangszóró előnyel kis készülékeknél ugyanugy kifejezésre Jutnak, mint a nagyobbaknál éa az eddigi hangszóró átadása esetén bármely szaküzletben 30 -40 P árengedménnyel beszerezhető.
Qyártja: Orion Utólémpagyár
ZALAI KÖZLÖNY
Mit hoz a színház a tavasszal Kanizsára ?
Pécsett már kezd Jobban menni a színház — Viszont három este nem tudtak előadást tartani közönség hiánya miatt
4_
szent királyunk az uj vallás kőfallal védett templomit s ahol mégis legtovább áldoztak nopáldozáskor az öreg Istennek. (A ma annyira divatos Hadúr, korára nézvést egészen csecsemő az Istenek közölt. 1823 ban, tehát százkllenc évvel ezelőtt teremtette meg aranyosrdkosl Székely Sándor) Szóval nagy tisztelője va gyok a vármegyének. És most mégis szembe kelt szállnom vele őfelsége a magyar nyelv nevében.
A kutyám egy rendkívül Intelligens állal, tisztán barálkozásl szándékból ráugrott egy apró termetű cipész polgártársra. Lord — meri erre a névre hallgat, de hatványozottan csóválja a farkát, ha Lordomnak, My Lord szólítom (amilyen nagyzásl mániában szenved, bizonyosan bukfencet vetne, ha Slre-nek hívnám) — két lábra állván, éppen egy fejjel volt magasabb a cipész polgártársnál. A polgártárs megijedt és alighogy Lord ölelő karjai kOtül kiszabadult, lóslatott az Illetékes hatósághoz Lordot bepanaszolni.
Amint méltóztatnak látni, az ölel gelést teljesen egyedül őiordsága kő-vette el, (néha tényleg olyan raplis, mint egy Igazi Lord) mégis én kaptam a kővetkező .Végzést": ...kötelezem, meri elenkezó esetben... (Itt az én kendő szörnyű sanyargatásomról van szó) ...kutyája kiirtása Iránt it fogok intézkedni.
Nahát ezért a kiirtás szóért haragszom a vármegyére.
,Az Irt Ige gytljtő fogalmat fed. Irtani a magyar ember valami tömeges dolgot szokott. Erdőt Irt, de egy fát csak kivág. A pest! ember Irtatja a poloskát, egy poloskát ellenben csak megöl. A járás főszolgabírója elrendelheti a Járása területén található összes kóbor ebek kiirtását,-de így kutyának csak a lebunkózdsa Iránt Intézkedhetik
vvilágért sem akar ez az írás személyes élű lenni. Csak arra akqrok rámutalni, hogy az a tisztviselő, aki az Idézett végzést hozta, mindén gondolkodás nélkül átvette a vármegye stílusát. Már pedig ez a stílus rossz, /.
Nagy ur a vármegye, de a magyar nyelv tönénye neki is parancsol. Uram bocsá\', talán még a Tudományos Akadémiának is. Bár ez az egy fiem bizonyos. zimbary Lijoi
GySmBrey főispán Javaslata az árvarések faHOggeaztéséHtl
Budapest, február 27 A tragikus pacsal eseményekkel kapcsolatban Oyömörey György, Zalavármegye főispánja a pénzügyminiszterrel folytatott táreya\'ásai során felvétette azt az eszmét, nem kaphatna-e felhatalmazást arra, hogy méltánylást érdemlő kivételes esetekben, a saját felelősségére és hatáskörében reni telje el az árverések felfüggesztését. Ezzel az intézkedéssel ugyanis szabályozni lehetne az adók behajtását és elejét lehetne veoJii az elkeseredés kirobbanásának.
A pénzügyminiszter kijelentette, hogy a maga részéről ilyen felhatalmazást nem adhat, a felvetett ,p»zmét azonban mindenesetre megfontolandónak tartja és ezért hajlandó ezt döntés végett a minisztertanács elé terjeszteni.
Tekintettel arra, lioey itt az adózóközönség szempontjából — amint ezt a pacsai eset is bizonyítja — döntő fontosságú kérdésről van szó, valószínű, hogy a minisztertanács ■kiviteles esetékben meg fogja engedni a főispánoknak az árverések felfűg-
Nagykanizsa, tebruár 28
Fehér holló, nagy öröm ma azt hallani, hogy valahol valakinek jobban kezd menni a dolga. Ilyen örömöt hozott Fodor Oszkárnak, a pécsi színtársulat direktorának a levele, amelyet egyik kanizsai barátjához Intézett s amely kulturális és talán gazdasági jelentőségénél fogva is szélesebb körben tarthat igényt érdeklődésre. Az igazgató leveléből
közöljük az alábbi részleteket. *
„Ha a naptár szerint még benne is vagyunk a té\'ben, de az élet elevenebb megmozdulásaiból mintha a tavaszodásra lehetne következtetni. A farsang teszi-e, vagy a lelki tes-pedést unják-c az emberek, de a szinház tájékán jobb idők szelét érezzük.
Hogy összegezzem a tényeit — mlnlegy a inult esztendő mai dátumához hasonlítva — mintha művésziekben is erösödiUnk volna, anyagiakban feltétlenül. Nagyon féltünk ellől az évadtól és az első felében bizony-bizony garasos kenyérgondjaink voltak. Éppen azért megfeszített munkával és változatos műsorral igyekeztünk regresszálódni. Főleg ennek lulajdonitom, hogy minden más vidéki társulattal szemben a kontaktust közönség és a színház között mi taríjuk á legéberebben.
Azt hiszem Nagykanizsát közvetlen az érdekli, hogy tart olyunkban mit tartogatunk a tavaszi évad számára. Kezdem legelsőbben azzal, hogy a Mosoly országa 23-ik előadását vasárnap tartjuk és egyedüliek vagyunk az országban, akik ezt a nehéz darabot saját személyzetünkkel — vendégek nélkül is — elsőrendűen szimehozhatjuk. A Maya előadássorozata most folyik, de nagyon szép sikerrel mulattuk be a Pillangó, Vihar a Balatonon, Lámpaláz, Őfelsége frakkja, Csókos regiment, Csókprofesszor, Harapós férj
operettujdonságokat, ez operettrep-rlzekből Ofjenbach, Varázskerlngő, Viktória, Syblll, Mézeskalács, Királyné rózsája, Hamburgi menyasszony és az Alvlncl huszárok előadásait a felfrissített személyzettel újból előadtuk. A prózai előadásokból Torockől menyasszony, ez a legnagyobb siker, de szép előadása van az Aranyóra, Édes ellenség, Államügyész, Ékszerrablás a Vád-utcában, Csodadoktor, Porcellán bemutatóinak is. Most készülünk a Pusztai szél és a Fehér ló nagyoperettre.
Az elmúlt évi összeforrott társu latból majdrem minden értéket szerződtettem és az ujak: Qaletla Ferenc, Markovtcs Bandi, Bende László mind országos nevU értékek.
Mindent összevéve ugy hisszük, vértezetten vesszük fel a harco;\' mindei> gazdasági leromlottság dacára és felkészültségünkkel joggal remélhetjük azt, hogy az elmu I évi anyagi fiaskó nem fog megismétlődni. Valahogy ugy vagyok vele, hogy a rlgi optimizmusom éledni kezd és bizom abban is, hogy a tavasztól ösztönösét).Javulást várok."
Eddig Fodor direktor levele. Adja Isten, hogy .várakozásai Kanizsán valóra válhassanak.
Pécsi jelentések viszont, melyeket a mult héten a rádió is továbbított, ennél sokkal szomorúbb képet festenek. (Fenti levél t. i. még február közepetájt iródolt). A mult héten ugyanis három darabnak az előadását nem lehetett megtartani, mert három este egymás után nem gyűlt össze annyi ember a nézőtéren, hogy a függönyt széthúzhatták volna. Péc6 városa nagyobb összegű szubvenció azonnali kiutalásával sietett a társulat segítségére. Ez amellett szól, hogy a társulat bizonyára teljes mértékben érdemes erre a támogatásra.
1932 március 1.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Márolua I, kedd
Rón. katolikus: Albin Protesláni: Albin. Izraelita : Adar hó 38
Városi Mnieum és Könyvtár nyílva
csütörtökön és vasárnap délelőtt 10-töl 13 áráig.
Ojróajsieriárl éjjeli szolgálat: I. hó végéig a Merkly-Belua gyógyszertár Fö-ut 13.
OöztOrdö nyitva reggel 6 órától este S óráig (hétfő, surda, péntek délután, kedden egész nap nőknek). Tel. 3—13.
A polgármester elhagyta a kórházat
Nagykanizsa, február 29
Dr. Krátky István polgármester állapota annyira jobbra fordult, hogy már nem szóiul kórházi kezelésre és kezelőorvosa dr. Krelner Zsigmond osztályfőorvos engedélyével hétfőn délben autón elhagyta a kórházat. A polgármesternek még 2—3 heti olthonl kezelésre és pihenésre ; van szüksége, mlg átveheti hivatalát.
— Elhalasztották a zeneiskola növendékhangversenyét. A zeneiskola mára tervezett és olasz szerzők müveiből álló növendékhangversenyét a szereplők közötll megbele-gedésekre való tekintettel kb. egy héttel elhalasztották,
— Személyi hlr. Mint ismeretei, Vass Zoltán dr. gazdasági felügyelőt Nagykanizsáról felrendelték szolgálatiételre a földművelésügyi minisztérium növénytermelési osztályához. Vasa felügyelő közel egy évtized óla működött a kanizsai járás területén és nemcsak kiváló képességeivel, szervezőerejével, szaktudásával, de elsősorban is közvetlen modorával férkőzött be a kisgazdák bizalmába, akiknek valóságos atyai szeretettel és gondoskodással fogta pártját. Az újságíró, aki a tollával Igyekezett támogatni Vuss Zoltán dr.-t áldásos tevékenységében, most távozásakor, nyugodtan megemlilhell, hogy Igenigen gyakran a saját pénztárcáját nyitotta meg 20—30—40 pengő erejéig, hogy egyik-másik hozzáforduló szegényembernek segítségére legyen, mert máskülönben szerelett gazdái feje alól elárverezték volna a párnát. Ezek az cselek jellemzik legjobban Vass felügyelőt, akinek távozó lépteit őszinte szomorúsággal kísérik itteni barátai és őszintén fájlalják pártfogoltjai. A nagykanizsai főszolgabírói hivatalban Vass Zoltán dr. gazdasági felügyelő hétfőn délután adta át hivatalát utódjának, Hering Dezső gazdasági felügyelőnek, akit felettes hatósága Zalaegerszegről helyezett ide. Hering Dez6Ö, aki mír majdnem négy éve működik Egerszegen, igen kiváló szakember hírében áll, akire kizárólag elsőrangú képességei alapján esell feletteseinek választása. Nagykanizsa város is sokat nyer Hering Dezső személyében, lévén veje Kaán Károly ny. államtitkárnak, aki Nagykanizsának, mint erdőbirtokosnak eddig is sokat volt a segítségére.
VÁROSI MOZGÓ
Sxerúa-csUíOrtö tt
Március 2-3-On
a ven ián
Agyuk dübörgése, gépfegyverek ro-pógása, gránátok robbanása eredeti hangfelvételben
Tökéletes hangleadás a legmodernebb fotocellás hangleadó gépen.
Ezenkívül:
NAtl Károly müve
100.000
ember hősi tragédiája Douaumont erődnél
Clane Halü, Szőke Szakáll és Husxár Vuffy
brllltáns játékával a
Repülő menyasszony
A logbUbáJosabh nperette Ilim Ki felvonásban. Magyarul beszéld prológgal. A nagy műsorra raló tekintettel a: előadások 6 ét 9 órakor kezdődnek
rfng^-1. --
— Az Oltáregyesfllet műkedvelő ifjúsága hetek óla készül dr. Erdey Ferencnek Szent Zita legendái éleiéből merített Oazdag szegénység clmü négylelvonátos valiáios színmüve előadásira. Minthogy az előadás a szegények szeretetére és a szegénység kedvelétére óhajtja nevelni a közönséget, a darab nemet erkölcsi cél|a Is eléggé ajánlja a szép előadás megtekintését.
— A legjobb védekezés az influenza ellen a jó ztebkendfi. Nagy választék. Singet divatáruhoz.
— Az Izraelita aggok hiza ápoltjainak javára Ausch Ödön 10 pengőt küldött be az izr. hitközség lllkárl hivatalába. A nemes tett minden dicséretnél szebben beszél és ulánzátra sarkal. A Zalát KBzIBny útnak indított mentőakciója torán ehelyütt minden adományt készség-gel nyugtázunk.
~ Divatot férfi Ingpoupllnok, zefflrek, oxlordok - hatalmat választékban SchBtznél.
— Jótékonyság. Városi Jolánnak, az elhagyott gyermekek ét gazdátlan állatok szerencsétleil pártfogójának N. N. 2 pengőt küldött szerkesztőségünkbe.
— A nagykanizsai Izr. hitközség elöljárósága felhívja a hitközség tagjait, hogy laskaszQluégletaket I. évi március hó 15-élg feltétlenül előjegyeztetek, mfert be nem jelentett Igények kielégítését az elöljáróság nem blztoslthátji.
— Ingzeflrek, pupllnok, oxlordok eltörendő minőségben. Singtr divat-áruház.
iÁlAÍ \'
Az akolban halt m^g az országút vándora
Kiss Sándor 70 évet szegény ember volt Ketzlhelyen, akinek nem volt senkije, semmije, Az országút vándora, aki olt hajtotta le lejéi, ahol a jó szivü emberek éppen megkönyörüllek rajla. A nagy hidegekben most az egyik jshakolban keresett menedéket az idő viszontagságai ellen. Itt érte utói a halál. Harmadnapra akadt reá a béresgyerek a holttettére. Szívizom bénulát ölte meg az orazágut vindorát.
— Rendkívüli postaautó SBJ-törre. A zalaegertzegl postafőnök-ség közli, hogy a március hó 3 án Söjlör községben tartandó országot vátárra, kedvező ldőjárá« esetén Bakról Söjtörre és vissza rendkívüli póttal automobil|áratot Indít. A járat Bak pályaudvarról reggel 8 órakor indul. Ctatlakozik a zalaegerszegi, a ketzthelyi és novai aulnmoblljáratok-hoz, továbbá a Zalaegerszegről 7 óra 35 perckor Induló Rédict felé menő vonathoz. SOJtOrröl a visszaindulás 13 óra 49 perckor. Bakon csatlako-záa a Keszthely és Nova felé menő automobil járatokhoz ét a Rédlcsről Zalaegerszeg felé menő vonathoz. A hajnali vonattal Nagykanizta felöl érkezők Zalatzenlmlhály-Pacsa állomáson kapnak kedvező autóbusz összeköttetést.
— Kérjük kirakataink megtekintését. Igazi látványostág. Slnger divatárunál.
T-r
UeaU nyiluk kellő figyelmet kell forditanlok arra, hogy bélmükö-déstlk rendben legyen, ez p:dlg a természetes „Fsreac lóisef" keserűvíz használata által érhető el. Nőorvosl klinikák vezetői egybehangzóan dicsérik a valódi Perese Iáiul vizet, mert könnyen bevehető és rendkívül enyhe hatása gyorsan és minden kellemetlenség nélkül jelentkezik. A feraao IAimJ keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és fflszerüzle-tekben kapható.
— Az Irodalmi Kör Vegyes-karának férfi tagjai ma ette próbát tartanak. Karnagy.
— A néhai Hlld István emlékére alapított temetkezési egylet értesiti a m. tiszteli tagjait, hogy a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetre való tekintettel a halottjárulékokat f. évi március hó 1-től 10 fillérről 8 fillérre szállította le. — Tagfelvétel mindennap az egyesület hivatalos helyiségében Deák-tér 3., vagy a pénzbeszedőinknél eszközölhető. Tisztelettel a Vezetóség.
— Elegáns angol férfi felöltő -anyagok SchOtznél.
RÁDIÓMŰSOR
Március 1 (kedd)
BwUpMt 9.15 Az I. hoavtdiyalofWtd Kittkjuiiuk bugnnenn. Kőiben 9J0 Hírek. 11.10 NtniMtkflá rli)d>MkoMlal 12.00 Déli buupró. IMS Hnn. KOibcn 1129 Hírek. 1S.C0 U6\\tlxit. ll.tó Hírek. 1600 ayermekRinék. 1645 Mijeit*. 17.00 Kalmár T ibor éi lenekirAruk hangversenye. 17 40 E. 18.10 Helyulrü kOirelltés a Hunnia filmgyárból. 18 40 Ének. 20.00 B. Mi|d u Operáhái Ugliiból aUkult »ne-kar hingrersénve: Utína ldí|elié«. 3J.00 Lamn-Todaen Nanny tréd kanuraiubeanó hangv- Uláni kb. 22.30 UM|*lá*|ekatfc. Majd ualon-, Jau- éa dgányztnektr.
Közgazdaság
A klskoraároml mezőgazdasági tanfolyam záróvizsgája
Klakomárom, tebroir 28
(Saját tudisltönkUQ Szombaton délelőtt Ünnepélyes külsőségek kőzött nyert befejezést Klskomiromban s három hónapos mezőgazdasági tanfolyam, amelyei Komdrvdrot, Oa-lambok, Balatonmagyarod és Zalakaros községek kltgaxdil részére rendeztek. A 32 növendék záróvizsgája Szabó János földműves -iskolal igazgató, s fökJmflvelétOgyl minisztérium kiküldöttének Jelenlétében folyt le. A záróvizsgán s következő vendégek Jelentek meg: Oyömörey Oyörgy főltpln, gtóf Somsslch Antal S kerüjet országgyűlési képviselője, dr. \' Laabhalmer Alin főtzolgablró, dr. Vast Zoltin gazdasági felügyelő, ajrfépt Elek Emő a Járási mezőgtzdasági bizottság elnöke, Somogyi Oyuls pallni földbirtokos, dr. Wolf Sándor Járási állalorvos és az érdekelt köztégek intelligenciájának vezetőtagjal.
A vizsgázó növendékek meglepően tzép és világot feleleteket adtak ás meglepő Jártasságot tanúsítottak a tanfolyam tárgyaiban.
A tanfolyam vezetője dr. Vasi Zoltán gazdasági felügyelő volt, akinek önfeláldozó munkáiában őszinte ügyszeretettel segédkeztek Szitvay Oyuls körjegyző, Szabó jinot tanító, dr. Oébtr Ödön körorVos, Kántor Béla illatorvos és mások. A Jelesen
Raktárleépités miatt
nagy tétel férfiszövetet árusítok ki
rendkívül olcsó áron. Egy teljes öltönyre való
3 méter, már
20 pengőért kapható.
Nöi és férfi ruha- és kabátszövetek
a legolcsóbbtól a legfinomabbig, a legutolsó divat szerinti színekben vételkényszer nélkül megtekinthetők.
KIRSCHNER MÓR
dlvatáruháacában.
Tekintse meg a kirakataimban feltöntetett olcsó árakat.
4 ZALAI KÖZLÖNY
1932 március 2.
végűit növendékek Jutalmul 7 drb, Kiskomároml Hitelszövetkezeti é» Nagykanizsai T^arékpénztári betél-^Onyyd UpUk i főldmavetfcflgyi minisztérium állal adományozott aranylatM* jelvényeken ét rádlóelő-adix>kat tartalmaid könyveken kívül, mely utóbbiakat a tanfolyam összes növendékei megkapták. A Jutalmakat a Kiskomároml ét Vidéke Hllel-uOvetketft, a kiskomároml mezőgazdasági bizottság, valamint ujnépi Ékít Etnö adományozták
Ugy Szabó János virsgsblslos, mint OyOmirty OyOrgy főispán a legnagyobb megelégedésüket fejezték U a kitűnő eredmény felett *s köszönetet mondtak ugy az előadóknak, mint tőként dr. Vast Zoltán gazdasági felügyelőnek a tanfolyam sikeres vééért Szttvay Oyula körjegyző ugyancsak köszönetet mondott községei nevében Vaa* felügyelőnek a nép eredményért és azért az emberbaráti munkáért, amelyben egy évtizeden át a nagykanizsai Járás terü-Mén működött.
A záróvizsga után ugyancsak az ipartestület székházban éa OyOmOrey OyOrgy föiapán részvételével, ujnépl F.lfk Ernő elnöklete alatt ülést tartott a járást mezőgazdasági bizottság. Az elnöki megnyitó meleg szavakkal üdvözölte a főispánt, aki a tanácskozások során épp a vttónaghitei szempontjából igen aktuális és a kőzhelyetléssei fogadott Javaalatot tett.
Az flléaen a folyódgyeket tárgyalták meg a tejgazdaság, vagyon- éa Jöyedttemsdó, Uvaazi vetőmag kérdések hu<Jéb«i ás az ezekre vonat-krnS Indítványokat végleges elin-t$*s céljából részben az Alsódunán-Mezőgazdasági Kamarához, rész-b§* a földművelésügyi miniszterhez ~ let.
mezőgazdasági bizottság alése a községi nagyvendéglőben gyűltek ötf* a t»0-fcjyam vezetői, a vendég* éa a 32 t^wázott növendék, akiknek részvételét nagylelkű adományával OyO-tfftey föisp|n,t«te lahetőyé. A társas-amelyen gról Somtskh Antal képviselő is részt vett, hangulatban folyt le. Ujnépl Ernő pohár köszön tője során szavakkal mondott köszönetet; % földművelésügyi minisztériumba szolgálattételre berendelt fost Zoltán <£ gazdasági felOgyelőnek, akit biztosított a Járás hálájáról érdemekben t^tdag tevékenységiért
Ml legyen a vidék tejével ?
FjSntos határozatok a gardeksMsra
tej-értekezletén
Az Alsódunánluli Mezőgazdasági Kuiara állattenyésztési szakpszt%fe gji|ebbk0rfl tejértékesilésl-értefcx. tartott Náray Andor gaad akad! szakosztályi alelnök elnöklete Az értekezlet határozatiból ki-6lag kérni fogja a kamara, hogy városok sOrgfoen hozzák
Sa tejforgabm szabályozását szabályrendeleteiket. SzOkséges-Bflfc tartja^ ezzelkapcsolatosan, hogy
tej árusításától, mert nem tudják *zt eléggé higiénikusán kwli»l.
Minden erővel támogatja a kamara a tejszövetkezet! báMttatnak lejazö-vetkezeti törvény meghozatalával való kiépítésére Irányuló törekvésedet. Minden olyan községben, amily naponta 1000 liternél többet krimi, kötelezi legyen a tejszövetkezet megalakítása. A tejszövetkezetek megalakítását gátló msgaa Hletékeket (egy szövetkezetnél tobb, mint 100 P) törölje el a kormány, vagy legalább la csökkentse. Az iUetékmeotesaágtt csakis az OMTK kebelébe tartozó Szövetkezetekre terjesszék ki.
A tejárjelző bizottság fetádsto legyen a márkás vajon kívül az egyéb tejtermékek árának hivatalos Jegy-zése ia. Az üzemfelügyelő bizottság hatáskörébe ulaltaaaák a spaonung-kérdés vizsgálata is. A vidéki városokban Is alakíttassék a budapestihez hasonló teJdrmegállapító bizottság.
K kormány segítse elő minden eszközzel a tejtermékek exportját, a külföldről behozott JejpoT-nsk hazai előállítását. Akadályozza meg. hogy a fővároa a tejértékesitéssei kapcsolatosan olyan intézkedéseket tegyen, amelyek ellentétben állanak • kormány Intencióival, avagy a gazdaérdekekkel.
Keressen módot a kormány arra, hogy a tejszOvetkezetek felszereiéti tárgyainak gyártását hazai gyáraink is bevezették.
Állást foglalt az értekezlet minden olyan ténykedés ellen, amely az OMTK-nak a gazdaérdekek védelmét biztosító lüggntlfságát korlátozná. Az OMTK kizárólag gazdák kezében legyen.
Az abraklakarmányok azálHtátára vaautl kedvezmény adassék.
Ooodoskodjék a kormány arról, hogy a külföldi magyar követségek utján » hazai kereskedelem megfelelő kapctolatoi teremthessen aa érdehfk; országok kentkedelfávtl az állalexport kiszélesítése érdekében.
YlgyázzajiaK a falusii a bor-ügynökökkel I
váltó az űrlap áránál többet nem éri Felhívjuk a polgárság figyelmét, ha Ilyen .beugrató*, váltóval fizetni akaró,\' vagyontalan és előttük ismeretien ügynökök Jelentkeznek, adják át az Illetőt a csendőrségnek.
Figyelmében ajánljuk egyébként á lelketlen embereknek ezt az ujabb trükkjét az illetékes halóságoknak isi H.J.
— Zákány község a kereskedelmi minisztériumtól uj vásár-engedélyt kapott Az uj kirakó és állatvásár napja: március 19. (Józsefnap, ha ünnepre esik, akkor a rákövetkező hétköznap).
ZfctaU tártai
Párts 30-32*, Luxion IMI\'/t, Newyork 31825, RrtUsel 7188, Milano 26*89, Madrid 39-75, Amsterdam 20800, Berlin 12300, Wien , Szófia 3tT2, Prága 19-28, Varsó 97SÓ, Bud>put —■—, Belgrád W7, Bukarest 307.
A tantt laak áaTlu-áriolyaaal
valutAk
t. 19"70-20i0 tr. 7MÖ-M20 k. 16-04-1TO4 Dánk. 109-40-110-40 I004-IŰ22
Franci* 122-40*22^0 HolL 229-50-23090 Zloty 63-90-04*49 Lat 343-3*54 Lara 4-06-418 Ura 2M9-20» Márka 130-46-1304) Norvég 107 50-108-60 Peseta _■-—-•-
Schltl. ---•-
SváJdI. 110-70-11140 Svádk. 10060 11080
DEVIZÁK Avat 22010-23000 Belgrád 1007-1013 Berlin 13649-138-25 Brűaaat 7M00020 Bukarest 3*43-3*47 Kopenh.tC960-ll040 Londoo 10-88-2000
Madrid -•-
Milano 2MS-2W6 Newy. 67100-674-00 Oszló 107-70-10890 Párta 22-46-22-98 Prága 16-94-17-02 Szófia 4-00-41Í Stockh. 109 80-11060 Varsó 64-00-64-46
Wien _•_*—
ZOrich 11080-111-40
Wien deartng árfolyama: 80.494.
Búza Uszar. TT-es tS*l5—IWO, 7»-as
13-30-13«, 13-46-14-10, 80^S
13-99-14-20, dunánt. V-*t 1200—12-35, 78-as 12-19-I2H0, 79-es 12-30- I2-6H 80-»s I3NO—12*76, rozs l4-2fc-t4-90l tak. árpa ltHO-1615, <V> 2200-22-50, ten-lert 1500-1630, korpa 1230-12Ü0.
Nyomatott a
falusiak
1
Nagykaalzaa, tsbruár 28 Mindenki előtt Ismeretá a falusi nép rettenetes sorsa, mégis akadnak ^katica emberek, akik a megszo-raMj pánaklányban szenvedő polgárságot mindenféle rászedéssel be csspni igyekeznek.
Ma hallottuk épen megbízható helyről, hogy egy állítólagos bor-ügynök, akinek semmi vagyona nincs, s következő trükkel Igyekszik .jó üzleteket* kötni
Amikor a polgárnál a falun kinl Jár, 18 (Iliért Igér még a gyengébb minőségű borért ia, (ma örül a gsjjla, ha 6 fillért kap a boráért 0 pwsze készpénzfizetés mellett, amire azulán a szegény eladó fáradtságot nem kímélve, hideg téli időben beszállítja hozzá a bort Ekkor hirtelen azzal a kifogással áll elő, hogy .pillanatnyilag* nincs nála elég pénz. Hajlandó azonban a bor ellenértékéről váltót adni I
M08.4Mtt.nk sffl) kel), hogy ez a SlzalaTNyomda Ts\' Upltiadí VÁllalatiJáT
•naot süldő 080-09H onna nigyban t-05-000, zsír I-20-* i hua Ivi—1*26, fálsertás 1*08-1-18.
Vytarfa ét LayUaié
Felelőt kiadó:
Károty. atasa 7Í i
APHÓHIBDETÉSEK

I................ IS <*sie
UrtMI »« • mt*r. I WSkMt «M* M* h« <114.1 InSM m>
Szerény taénytt, Uaita silslsatet kenaek uárSüs ItUkt btlápáasel. Qm . kiadóban.
Umé* szatwdkésMt Kiolsal-utoa 69. száma háa. Bóvebbet agyaaott ton
0»«wá«Sh ttaita, cslMsaa batorozoH szoba asoiinaV* Uadó Sugár nt 49.
Pogáv^ári líraim
árusítását igMkesdtem, Uterenktnt . 20 Fnftrért. Legkisebb tétel 9 25 ItMagraodetáart házhoz kllldOm.
balytaágektwt
Láaaló-atea 21.
lakás mellék-kiadó Csánvl
1012
Jó Mglelenésa, taliasaa árva, nimetol baazáló arUeány elaseane kisebb namsak nullá, báztsrtásbaa U segédkezne. Jóutl Mbereeg-ut 08. _ 10SI
ra<>ai isii* aagyaa elóayfia árban
eladók. Clm: IX 1069
Értesítem a t. vevőközönséget, ezután minden kedden
házilag készült
friss hurka kapható.
Adler ktafMángyár.
Arrarid birdetmény.
Vb. Vékássy Károly \'csődtömegéből visszamaradt lányait u. m. pénz-szearcny, natcu uerenoezea, zmon-féle apróbb dísztárgyak, szemüvegek, hőmérők, ebédlőszekrény, sza-longamitura stb. 1932. évi máraln-hó 2 án d. u. 2 órakor Nagykas nizsán, a Sugár-ut 12. szám alatí-irodámban tartandó nyilvános ár*ó-résen a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés mellett eladatnak.
Alulírott töoieggondnpk meg nem felelő árverég ígéret etetén fenntartja a szabadkézből való értékesítés jogát.
Érdeklődőknek felvilágosítást sz irodai óitfk alatt nyújtok.
Nagykanizsa, 1932: évi február hó 2<Mn.
Dr. Kovács László ttgy.*d,
S94 caOdUoeggoodnok.
Csupán 60 darab
ingyen
kerti kioszkra.
Az ingyen üvegek kiosztását megkezdem.
Saját érdekében cselekszik, ha azonnal jelentkezik az Autó Sypbon nagykanizsai körzetképviseletnél:
... it\'i n -Tirifí! nUhkloT
Szabó Antal
sportüzletében.,
SSSSraP
72. évfolyam 50 szám
Nagykanizsa >982. nárdus 2, szerda
Ara 14 HUér
fOHTUAI NAPILAP
gKrkcwtfrtg ÍJ kUdóhiviUI: Póni 5. uim. KeuUKlyl áókldsdóhlyáUl: Kountli-utca 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlta Lajos
ElMUCtisi itfl: egy hón 2 pengő SO Ullél. SKrkesjtúségl é« kUdóhtvstill teleion: 78. u.
A nemzeti erők összefogása, az uj választójog! törvény és sürgős gazdasági intézkedések előkészítésére
kormányzói kézirattal elnapolták a Házat
Károlyi miniszterelnök
programot adott, ami módot nyújt a pártok ogyOttmOkBdésáro
Budspett, március 1 A képvlselőhlz msl illését 10 Arakor nyitotta meg Almássy Uizló elnök. A megnyílás után Zsltvay Tibor Igazságűgymlnlszter henyujlolta az összeférhetetlenségről szóló törvényjavaslatot, majd
Károlyi Syula miniuterelnők
Jelentkezeti srólásra.
— Az elmúlt napokban — kezdte beszédét — Ismételten hangoztatták a túloldalról a nemzeti összefogás kívánságát Ez bizonyos mértékig felszólitásképen hangzott a kormánnyal szemben. Ahhoz azonban, hogy az Összefogás létrejöjjön, szükséges, hogy nemcsak a végső célokban érjrtnk egyet, hanem, hogy a kormány metódusait, programját, in-HhfrfitfftH helveslően bizalommal vegyék tudomásul. Ha Osweiogást akarunk, akkor együttműködés is kelt, együttműködés pedig csak egyöntetű eljárással lehetsíges. Sokan hangoztatták eddig, hogy a kormány nem adott programot. A kormány főcélja az volt, hogy biztosítsa az ország gazdasági életét, tartsa a pengőt és migóvja az országot az Inflációtól is lehetőség szerint fenntartsa és biztosítsa a gazdasági élet folytonosságát. Az állam hitelét Is sikerült megóvnunk anélkül, hogy Izoláltuk volna magunkat a nemzetközi hitel-
viszonyoktól. A kormánynak ez volt az első és fő programja és szerénytelenség nélkül merem megállapítani, hogy fél esztendőn át ennek a feladatnak sikerrel megfelelt. Ennek eredményeként
ma nagyobb bizalommal néz a Jövő elé, mint az Ősszel és nagyobb bizalommal mondhatja, kogy sikerülni fog a jövőben Ts fenntartani és biztosítani gazdasági életünknek ezen sarkalatos alapkövetelményeit. Legközelebbi teendőnk tovább munkálkodni hitelünk biztosításán, tartozásaink kamatainak csökkentésén.
El keli követ kaea le a belső kamat leszállításának Is.
A túloldalon soklul könnyebb a helyzet, mert kívánságokat, követel-ményeket felállítani nagyon kOnayü. A túloldalon ismételten említették
a közéleti tisztaságot is. Ez olyan kérdés, amelyben még sokkal kevesebb különbség van köztünk, mint gazdasági kérdésekben. A közéleti tisztaság megítélésében pártszempontot soha nem ismert, nem ts fog Ismerni és minden olyan cselben, amikor szükségesnek látja, együtt Jog működni a túloldallal és vezetni fog ebben a kérdésben. (Élénk helyeslés és taps a Ház minden oldalán.) Sokszor hangoztatták a túloldalon a választójogi reformot Is.
Senki nem vallja ma, hogy a régi választójogi törvény mai alakjában fenntartandó és hogy ennek alapján történjenek meg a legközelebbi választások.
(Általános helyeslés a Ház minden oldalán.) Ezért kívánatosnak tartja, hogy
mihelyt a legégetőbb gazda-"nzflgyl kérdések vagyunk és bizonyos
eken
sági és pénzügyi tul vagyunk él nyugalmi Idő következik, kormány kellő lelkiismeretességgel behatóan foglalkozzék a választójog kérdésével.
Ennek mikéntjéről ötletszerűen most nem akar nyilatkozni, de kijelenti, mint meggyőződését, hogy a választójogi reformnak általános megnyugvást kell hoznia és lehetővé kell tennie, hogy a választójog kérdés* belátható időre lekerüljön a politika porondjáról. (Helyeslés és
taps a Jobb és baloldalon.)
Peyer Károly : Nagyon óvatos ti a nylatkozal.
Károlyi Oyula gróf: Igenis kötelességszerűen óvatos vagyok. Ezekben röviden vázoltam azokat a pontokat, amelyek az összefogás kérdésében szemem előtt vannak és amelyek miatt az összefogást lehetőnek tartom. Kérem, hogy bizonyos türelemmel várják meg azokat a legsürgősebb Intézkedéseket, amelyekkel a kormány a legközelebbi időben lép a Ház elé. Ezek a költségvetés és a legégetőbben szükséges gazdasági is hitelélett Intézkedések. A legközelebbi napokat és heteket
teljesen ezeknek előkészítésére kell felhasználni. Ezért rövid ttrelmet kérek a túloldaltól és egyúttal be-A magyar országgyűlésnek
Jelentem a Háznak, hogy\' legmagasabb kormányzói kézirat érkezett, a melynek felolvasását kérem. Nagy zaj fogadta az ellenzéken a miniszterelnök befejező szavait.
— Kezdődik a diktatúra aj formájaI — kiáltotta Peyerkároly.
Pakots József többször Ismételte egymásután: A néma parlament.
A soros jegyző ezután felolvasta a kormányzói kéziratot, amely a következőkép szól:
kormányzói üdvözletemet. Tisztelt
Országgyűlési A m. ktr miniszterelnöknek előterjesztésén az országgyűlést március l-lőt kezdődően, március 31-1 napjáig bezáróan elnapollnak nyilvánítom. Kelt Budapesten, 1932. nárdus I én. Horthy s. k., gróf Károlyt Oyula s. k:
— Tessék tapsolni I — kiállja Oyörkl Imre a jobboldal felé. Állandó
nagy zaj. Az elnöki Indítványhoz elsőnek Kray litván báró szólalt fel. Hangoztatta, hogy a miniszterelnök felszólalása nagyrészt kielégítette az ellenzéket, annál meglepőbb azonban a Ház elnapolása. A ma uralkodó idegességet legkönnyebben - a\' Házban elhangzó felszólalásokkal lehít megnyugtatni. A Háznak a&t együtt
kell maradnia. _
W/y\'Albert bdyesh7 hogy •UB\'
elnapolásával alkalmat adnak a kormánynak arra, hogy az ország érdekében legsürgősebb törvényjavaslatokat előkészítse és enyhébb politikai légkört teremtsen.
A kormány az iparcikkek árának leszállítására, az elviselhetetlen kamatterhek csökkentésére és a közmim-kaváltság megszüntetésére használja fel a kapott szünetet,
tegye lehetővé a termelési hitel biztosítását és a földhözjutottak terheinek enyhítését. (Taps a jobbotdalon és középen )
Peyer Károly helytelenítette a Ház elnapolását, amely tulajdonképpen azért történt, mert a kulisszák mögött erős harc folyik a régi rezsim korrupt gazdálkodási felfogása és az ezen változtatni akaró rendszer között. Indítványozta, hogy a Ház holnap is tartson Ülést
Petrovácz Oyula pártja nevében elfogadta a miniszterelnök nyilatkozatát. A titkos választójog liive és ennek alapján várja a reformot.
Almássy László elnök ezután kijelentette, hogy Peyer Károly napirendi javaslata, mivel a Házat kormányzói kézirat napolta el, alkotalkotmány- és törvényellenes, Igy figyelembe sem vehető. Az ülés ezután véget ért és a baloldal az ál-
talános, titkos választójogot éltetve vonult kl a teremből
Farkas Géia htlépitt az tgy-aégsspártbót
Budapest, március 1.
(Éjszakai rádiójelentés) Farkasfalvi Géza, az egységespárt agrárblokkjának elnöke kedden levélben Jelentette be Pesthy Pálnak, az egységespárt elnökének, hogy kilép a pártból. Kilépését akciószabadságának korlátozásával és a Ház feloszlatásával indokolja. Farkas Gáza ál-Utáiag-űarfí Qaazioapárijáhoziesai-iakozlk.
Japán elfogadja a Képszövetség határozatát
Londoü, március t (Éjszakai rádiójelentés) Sandáinál a japán haderők ismét támadást Intéztek a klnal állások ellen. A kinaiak elkeseredett ellenállást tanúsítanak.
Sangtaal, március 1 (ÉjszakaI rádlójetentés) A Japán csapatok Kiang-Vannál 500 yardnyira nyomultak előre, de nagyon súlyos veszteséget szenvedlek. Wang-Ken klnal tábornokot, akit tegnapelőtt tévedésből elfogtak a japánok, kedden szabadon engedték. Japán gyuj. togatók levegőbe röpítették a char-blnl kinal lőszergyárai
Genf, március 1 (Éjszakai rádlójeleirtés) Sato japán megbízott Paul Boncoumál tett látogatása után este 8 órakor levelet intézett a Népszövetség elnökségéhez, melyben bejetentelte, hogy kormánya magáévá tette azt a határozatot, amelyet hétfőn hozott a Népszövetség.
Statárium Ítélkezik ma a ráckevei gyilkos felett
Budapest, március 1 Ttchy Árpádnak, a ráckevei gyilkosnak ügyében Sirospataky főügyész ugy döntött, hogy kéri a rOgtOnitélŐ bíróság összehívását. A pestvidéki törvényszék elnöke elrendelte, hogy s staláriálls bíróság holnap, szerdán reggel ül Össze,
ZALAI KÖZLÖNY
»
Nagykanizsa vezet
(Villást a válaszra)
A városi egészségvédelmi intézet vezető orvosa a Zalai Közlöny február 21-iki számában mint elsősorban hivatott tényező, hozzászól a vezetése alatt álló Gondozó kérdéséhez és néhány oldalkanyarodással más tényeket állapit meg, mintamilyeneket február 24-én ugyancsak ehelven feltártam. Megcáfolja azt az állításomat, hogy a Társadalombiztosító Intézet a kapcsolatot a Nemlgondozóval nem tartja kívánatosnak. Hogy a helyi kirendeltség nem tartja kívánatosnak, bizonyltja az a tény, hogy a helvl választmánya a Gondozó kérelmére sem tartotta kívánatosnak, hogy az OTI beteg tagjait a Gondozóban gyógy-kezeltesse és erTÓI a Qondozó vezető orvosát végzésileg értesítette. Hogy ép e napokban az OTI igazgatósága a nemibeteggondozás országos rendezésének kérdését letárgyalta és a törvényhatóságokkal való együttműködését határozta el és ezt a határozatot felterjesztette a népjóléti minisztériumhoz, arról cikkem megírásakor tudomásom még nem volt, de Örvendetes tudomásul szolgál. Azonban azt is tudom, hogy felterjesztés és Jóváhagyás, valamint jóváhagyás és végrehajtás közt van egy kis különbség. Ennek Áthidalása hónapokig és évekig Is eltart: én pedig csak arTÓI értekeztem, ami van, nem arról, ami lesz. E szerint a helyi Oondozóban nem kezelik ez Idő szerint azokat a betegeket, akik tagjai az OTI nak, nem kezelik azokat, akik nem mutatnak fel szegénységi bizonyítványt. Jogos tehát annak a kérdésnek felvetése: kit kezelnek hát? Azt a pár beteget, aki szegénységi bizonyítványt kap. A kimutatott 682 beteg nem foglalja magában azokat a fertőzötteket, akik hatosági orvos kezelesére ráutalva nincsenek, hanem bajukkal magánorvoshoz fordulnak. És mégis ennek a 682 betegnek csak 17 59Vo-át gyógyította a Qondozó. Hát a megmaradt 82\'5°/o-ot hol gyógyították? Ex a kis összehasonlítás mutatja legjobban, hogy az OTI-val való kapcsolat nélkül a Qondozó csonka in-
Jégcsengők
Vadllbatefcn a Balatonon, polka néllM, éjfél útin, amikor .hlilk\' a Balaton
Balatoni falu
Az északnyugati szél elfáradt. Három napig morgott, süvített, Jajgatott. A parti lakosok, különösen a nádbirtokosok (5000 katasztrális hold nád sárgult meg az idén a Balaton szélein) már régen várták a viz alvását (fagyását).
A szélcsendben meg Is kezdődött az alvás.
A széleken emberbiró réteg keletkezett a láthatatlan gerendákon.
Kissé beljebb alig centiméteresre hizott a jég. A mélyebb részeken azonban még sötétlett a viz. Itt-ott apró pontok mozogtak rajta — a
A vadludak csak tegnap este óta keresik a légpáncélba burkolódzó magyar tengert Eddig csak kisebb rajok, az előcsapatok jelentkeztek. A nagyobb csapatok tegnap érkeztek meg nagy gágogással.
Kemény télen száz és száz vad-ludtanya van a jégen. Nappal már messziről meglátja a gyakorlott szem az éjjeli alvóhelyeket.
Tegnap már megkezdték a jégen a náavágást,
tézmény marad és hogy a kórház bőrosztályának megszerzése azért Is szükséges, mert számos olyan fertőzött beteg is van, aki ambulans (fenn- vagy bejáró) gyógykezelésre nem alkalmas, tehát kórházba utalandó.
a Balaton téli aratását.
És tegnap este a puti nádasokban eldördült pár puska is. Akad ezek között pár törvényes is, de a legtöbb csak amolyan futókártyás vadászé. Mert amig rád lesz, addig orvvadász Is lesz. (És amig a hal ki nem pusztul a magyar tengerből, addig az orvhalász! sem lehet kiirtani.)
Meghívás a jyég\'-re.
A szomszédom tatárfejü öreg ember. Jeles, tekintélyes orvvadász, még kitűnőbb orvhalász. Az első emberek közé számit. Erre mifelénk az orwadászás, az orvhalászás erény, virtus.
A tatárfejü öreg sokszor elkéri tőlem a »nyomtatott hazugságok\'-at és már kitűnő belpolitikus. Külpolitikája határozottan németellenes és Rudolf trónörökös visszatérésétől várja a jót, a feltámadást.
A hazugságokért azután telente néha vadlúd lóg a diófámon, mert magyar ember Ingyen nem Idván semmit, csak megszolgálomért, tehát cserébe.
Nem tiltakozhatom az ellen, ha az ázsiai lud diófámra kívánkozik, de mégis csak jobb szeretem, ha az öreg a balatoni jelenségekre figyelmeztet.
Tegnap este átballagott hozzám:
— Ha nem restell, az éjjel le-
Közegészségügyünk megjavítását óhajtjuk az illetékes tényezők közreműködésével. Ebben nincs véleménykülönbség, csak az érzékenységnek vannak fokozatai, de azt az ügytől a közjó érdekében különválasztjuk.
Or. Villányi Henrik
mehetnénk a gyégre ...
— Hogyan restelném?
Előre a hajladozó Jégen.
Éjfél után indultunk. Erősen fagyott.
— Az éljél Jól megbízik a gyég, — mondotta, — pár nap múlva pedig már a szekeret is megbiija.
A Balaton közepéről óriási gágogás hallatszott.
Ezer és ezer vadlúd neszezett.
Ijedten, mintha valamennyit elfogták volna a Balaton téli tündérei.
— Leüllünk a partra. Valaki gyanúsan, óvatosan haladt előttünk. Az öreg megsúgta a nevét.
— Rókát megy lesni, de még korai .. . Mondtam neki tegnap is, dehát nem hitte el. Még fijatal. . . Megismerem a lépéslrül, ü az.. .
A gágogás erősödött Az öreg négy jégpatkót vett kl a tarisznyájából. Felkötöttük. Nem biztonságos enélkül jégre menni.
— Menjünk bellebb, hogy a locsogást Is meghallhassuk, meg a gyégcsengőket Is ...
Jégcsengő? Mi lehet az?
Elindultunk. Néhol még ropogott, sőt hajladozott alattunk a jég, de az öreg azért folyton mondogatta: Utánam, utánam. Nei tessék ám megállni, mert akkor leszakad . . . Még gyönge a gerenda . . .
_1932. március 2.
körözi 10 hónap óta, mert a fővárosban valami csalást követettel, melynek következményei elöl megszökött.
Kihallgatása során elmondotta Mateasz Ferenc, hogy csíkszeredai Illetőségű, gimnáziumi érettségije van, azonban seholsem tudottelhelyezkedni. Ezért elhatározta, hogy világkörüli útra Indul. Előzőleg azonban valami csalást követett el Budapesten és ezért nem mert a saját nevén útlevelet kérni.
A kanizsai rendőrkapitányság ugy a budapesti törvényszéket, mint a szegedi rendőrséget értesítette Mateasz Ferenc elfogatásáról.
A Háború réme KtMporoKoruágbin
Az elmúlt hónapokban történt meg a keletporoszorsztgi KUratin városában, hogy egy reggel a városka lakossiga ágyudörgésre és robbantó-bombák zajára ébredt fel.
Az emberek a házak pincéibe bújtak el. A bátrabbak óvatosan elindultak a város határában levő erődítmény Irányába.
Rövidesen kiderüli, hogy nem az oroszok támadiák meg meglepetésszerűen világháború óia üresen álló várat, hinem t Versailles! békediktátum értelmében fel kei elt robbantani az erődítmény sánCiit.
Az alkalmat felhasználva egy berlini filmgyár, ugyanott elkészítette a Roham clmü filmjének külső felvételeit. A film a Verdun ostrománál játszódik és a világháború legszebb fegyvertényét, a Douaumont erőd elfoglalását hozza legteljesebb realitásban a néző elé. A film felvételeihez a német hadügyminisztérium sorkatonaságot bocsájtott a filmgyár rendelkezésére, megfelelő ágyúval és hadianyaggal. Mire Kűrstiu váránál befejeződlek a Roham dmü film felvételei, eleget téve a békeszerződésnek, a vár megsemmisülve, romokban hevert.
Városunkban ma és holnap lesz műsoron, szenzációs kiegészítő műsorral. (=)
Bementünk egy kerek csuhlslg. ("Káka. — Érdekes, minden kákasziget köralaku.) Megálltunk és figyeltünk.
Jajgatnak a ludak
A vadludak pár száz lépésre gágogtak tőlünk. Ugy hallatszott az Ijedi gágogás, mint amikor lud-mel-lesztéskor a szelíd lud el-eljajditja magát. Ezer és ezer Ilyen jaigatás-szerü gágogás hallatszott Jól megfigyeltem: a iudsk nemcsak gágogtak, hanem löpködtek is. A röpködő ludakat mintha kergette, űzte volna valaki. A viz locsogott. Néha talán száz lud szántotta, verte a vizet szárnyaival és ilyenkor finom, halk csengetyüszó hallatszott.
— Ml ez, öregem?
— Hát Ippen ezér\' hlttam... Most fagy a Balaton mély! része, a közép. A lud a vízben egyszer csak azt veszi észre, hogy szorítja valami. Felriad, megijed. Embert, állatot nem lát, nem érez, tehát visszacsapódik. Pár pillánál múlva megint csak érzi a gyég háityázódását. Megint felriad. Meggabalyodik azután az egész sereg. Neszeznek, kiabálnak és nem tudják, ml a baj. A csengózés akkor keletkezik, ha a szárnyával kicsapja a vékony gyeget a már vastagabb, összeállt gyégre, a sok hup-panás meg akkor, ha a fölriadt lud a
I gyeges viz helyett a gyégre vágé-
Két törvényszék körözte, Kanizsán fogták el a Keszthelyről érkezett világjárót
Szegeden hamis útlevelet szerzett Nacykanlna, mArolus 1
A tegnapi országos vásárra Kanizsára érkező idegenek ellenőrzése végett nagy razziát rendezett hétfőn este a nagykanizsai rendőrség. Nemcsak az állomáaon ellenőrizték az érkező utasokat, hanem végigjárták az összes szállodákat, ahol minden idegent Igazoltattak.
Az egyik kisebb kanizsai szállóban feltűnt a detektiveknek egy bejelentőlap, amelyei egy állítólagos Sasvári Oyula világjáró löllölt ki. A detektívek felmentek a világjáró szobájába, ahol felszólították, hogy Igazolja magát Sasvári odaadta szabályszerű útlevelét, amit a szegedi rendőr-
Budapesten csalást kOvetett el kapitányság állított ki ax elmúlt év októberében. Az útlevél birtokában Sasvári Oyula 4 hónap alatt bejárta Németországot és Ausztriát, ahonnan most alig néhány hete kerfllt csak vissza Magyarországra. Legutóbb Keszthelyen volt, ahonnan hétfőn délután érkezett Nagykanizsára.
A rendőrkapitányságon rövidesen megtalálták a szegedi rendőrség körözését, amely szerint egy Mateasz Ferenc nevű 26 éves fiatalembert köröznek, aki Sasvárt Oyula szegedi lakos nevében hamis útlevelet váltott és azzal világkörüli útra indult. Azt is megállapították, hogy Mateasz Ferencet a budapesti törvényszék Is
Téli
szezon
alatt felgyülemlett vászon, parget, flanelt, selyem, férfi és női szövet
maradékokat
bámulatos olcsé Arakon árusítunk.
Aru&úx.
4 1932 március 1.
ZALAI KÖZLÖNY
Axt mona/ált,
hogy Nagykanizsát még az Influenza le elkerüli. — Azt mondják, nogy Hem-mert főszámvevő vadaskertet létenlt a Plck-féle erdőblrtokon. — Azt mondják, hogy a polgármester az arzénes egér-Irtfot az ínségesekkel fogja végeztetni.
— Azt mondják, hogy a város az Idén a budapesti gyermeknyaraltatási a Vu-Szung erődben kívánja lebonyolítani.
— Ast mondják, hogy a Zrínyi Irodalmi ét MII vészeli Kör a jövőhetl matinéját a kanizsai strandfürdőben fogja rendezni. — Azt mondják, hogy Korányi pénzügyminiszter ezentúl a hátralékos adózóknak kloperáltatla a vakbelét. — Azt mondták, hogy Magyar Miklós, at Nomzetl Demokrata Kör vezetőségi tagja utóajánlatot adott be a városi mozi bérletére. — Azt mondják, hogy dr. Nagylványl Zoltán najjyobb szóíő-export megbízást küldött Perzsiából a Nagykanlzsa-vldékl szőlőbirtokosoknak.
— Azt mondják, hogy Csillag Jenő ezentúl személyesen kísért el ss exportblr-kákat Párlsba. - Azt mondják, hogy e(ry nsgy pénztlgyl érdMreltség (luft)-baílongyárat kivin Nagykanizsán a prinolpálls mentén épltonl. — Azt mondják. hó\'gV\' a váróét erdőben tőrténő ordőlrtáa faanyagából nyári gondolákat készítenek a nagykanizsai halastóra. Azt mondják, hogy a városi műszaki hivatal a tavasszal megindítja a közmunkákat a Vargha-féle városrendezési terv végrehajtására. — Azt mondták, hogy a nagykanizsai OTI pincéjében titkos folyosót találtak, amelyen át vár-Iák, hogy a be ndm fizetett tafrjárulé-kolc befolyjanak. — Azt mondják, hogy a Transdanubla malmai ezentúl a nagykanizsaiak napi-gondját segíti őrölni.
— Alt mondják... (*)
Tlzennyolcév után tért vissza at orosz hadifogságból
Balatonhenye, március 1 Nagy OiOm vsn néhány nap óta a Somogyl-cta\\iA balalonhenyel pur-tájin, ahová 18 év után váratlanul betoppant orosz fogságból a már holttá nyilvánított Somogyi Károly. A hazaérkezett fogoly elmondotta, hogy Szibériában tóHOIte a fogságot. Kéttizerl sikertelen szökési kísérlet után megnősült Oroszországban, a honvágy azonban nem hagyta nyugodni és mosl elhatározta, hogy hazajön meglátogatni a hozzátartozóit. Szerinte még Igen sok magyar szenved Oroszországban, akik anyaglak hiánya miatt nem tudnak hazajönni.
dik le. Ilyenkor a lud megdll ma gát ésjajgát.
— Nappal nincs csengózés, nincs huppanás, mert a lud nem, álmos és |AI tát Különben is nVppal a lud a vetéseket keresi.
Ugy másfél óra múlva csendesedtek el a ludak.
— Kihúzódtak a kemény gyégre
— mondta az öreg. — Reggelre csak a balatoni berkek lesznek hígak, káttsák.
U] ,llk" a levegőben
Mentünk kifelé. A jég már nem hajladozott alattunk. Már a parton álltunk, amikor eldördült a puska. Millió gá-gá-gá felel a dörejre.
— Na, uj „lik" van a levegőben,
— szólt az öreg. — Mondtam neki, még várgyon.
Fütyült q két ujjával.
Aki a ; törvénytelen" puskát elsütötte, visszífütyfllt.
— Ugy-e, mondtam, hogy csak likai lőtt a likból.
*
— Hanem, luggya kérem, amit az éjjel észleltünk, az csak ritkán adódik. Néha Hz évben egyszer. Attól függ, hogyan alszik, Mgyan fagy a viz és hogy be mer-e valaki menni. Nekem ez a harmadik tapasztalatom volt.
Nékem az első, de még bemennék érte a ropogó, hajlékony jégre párszor. rí. Szabi 9yuln
11.740 pengőre büntették terménykereskedő céget
Kaposvár, március 1 A pénzügylgazgatóság vádiratot nyújtóit be a kaposvári törvényszéken özvegy Schllttler Jakabné és Schtlttler Mór nagyba|omi terménykyskedők ellen, mert a mult év jAlusában 105 800 kilogramm búzát nem jelentettek be és az ulána esedékes 3174 pengő értékű bolcltát se szol-
a nagybajoml Sohttttler jövedéki kihágás miatt
gáltalták be Idejében, hanem csak a búzakészlet felfedezése után. A kaposvári lötvényszék mai tárgyalásán a két nagybajomi terménykereskedőt bűnösnek mondotta ki Jövedéki kihágásban és ezért 31.740 pengő pénzbüntetésre Ítélte, amely behajthatatlanság esetén 10 hónapi és 18 napi fogházra változtatható át.
Tavaszi babátokban,
valamint
és
kosztüm, kabát ruhaszövetekben
nagy választék.
Férfi szövetek
minden minősigben,
Singer
Olcsó árak!
Csodálatos vagy hisztériás jelenség Neumann Teréz, aki hét év óta étel és ital nélkül él ?
tl vélemények megoszlanak, az egyház óvatosságot ajánl a kormerereatht események ügyien
1927. július 14(101 28-ig a re-
Az orvosi i
Tóth János soprorii plébános könyvet adott kl konnersreuthl Neumann Teréziől. A könyvet, melyet egy orvos és egy ujságW irt, hivő & hitellen egyaránt a l|g nagyobb érdeklődéssel Olvashatta. Alább közöljük kivonatosan a 178 oldalas könyvnek egyik érdekes fejezetét.
Az összes eddig felsorolt jelenségek és \'észleletek közölt a legkevésbé érthető, hogy Teréz 1922 óta csak Igen kevés és csakis folyékony táplálékot (málnaszörp, kávé, viz) vett magához,
1928. karácsony óta pedig egyáltalában semmit sem eszik.
Egyetlen, amit magához
vesz,
pénteki áldozásnál nyújtott egy nyolcadrész ostya s egy kis kávéskanál-
nyl viz. Más na|>okon egész ostyát vesz, viz nélkül.
Neumann Teréz rendes testsúlya 55 kilogramm. Ez a suly a (leienként Ismétlődő ex lázisok alatt 2—2 és fél kilogrammal csökken, de rövid Idő alatt, anélkül, hogy valamit Is enne, teljes eredeti súlyát mindig visszanyeri.
Mielőtt egyéb utakon keresnők e
dés : tényleg valóság-e a teljes táp-láléknélküllség ? Nem történhet-e meg az, hogy Teréz titokban táplálkozik ?
Feleljenek e kérdésre alábbiakban Neumann Teréz különböző orvosai, tárgyilagos s érdekmentes megfigyelői, valamlnl lelkipásztora.
gensburgi egyházm. hatóság, a kezelő orvos dr. Seldl és a szülőkkel löilént előzetes megállapodás alapján, elrendelte, fogy Terézt az jútala kiküldött négy apáca jelenlétében 15 napon át a lehető leggondosabban figyeljék meg. Az apácákat ugy válogatták össze, hogy azok egymást nem Ismerték.
Ezen vizsgalatról dr. Ewald egyetemi tanár, aki a 15 nap alatt szintén meglátogatta Terézt, a következőket ltja: .Az apácák a megfigye-
lés alatt ált«ndó összeköttetésben voltak Teréz kezelő orvosával (dr. Seiql), aki a megfigyelés alatt kilencszer, két alkalomtnal a késő éjjeli órákban ellenőrizte az apácák munkáját és megbízhatóságát, Az extázisok Ideje alatt ő személyesen Is Teréz melleit tartózkodott. A Vizeletet és a sebekből (stigmákból) eredő vért vizsgálat céljából résiben Münchenbe, részben Erlangenbe kfll-döllék. - A négy apáca orvosilag alaposan kiképzett ápolónő volt, aldk tényleg elfogulatlanul Viselkedtek s az első vérkönnyek megjelenésekor nem Ijedtek meg, hanem első teendőjük vett a tlésöppent véri mikroszkópi vizsgálatra alkalma" tárgylemezre vennL
Dr. Ewald nyilvánosságra hozott közleményeit
Idézzük a következőkben:
.Hőmérséklete állandóan egyforma s normális, 36 fok Celsius körűi mozog s csak ritkán éri el a 364 Celsiust. At érveris sem mutat rendkívülit vagy kórosat. A megfigyelés Ideje alatt, az első extázis fellépésénél 60—80, mlg a második extázis-nál 58-62 volt érverésének percenké nti száma. Julius 10-én, vasárnap éjjel —\' mint mond|ák — külső okok következtében fellépett Idegesállapot következtében egyetlen-egyszer volt az érverés 104.
A megvizsgált vérkészítmények semminemű kóros elváltozást vagy egyéb rendellenességet nem mutattak. Homogtoblnlndex: 6Q. \'
A kivett gyomorbennikben szabad sósavat, valamint ételmaradékot nem lehetett kimutatni. A megfigyelés télies ide|e alatt még a lehetősége sem volt meg annak, hogy Teréz táplálékot vehessen magához, mert két ápoiónővér felváltva mellette tartózkodott. A 15 napi Bssztáplálék felvitel 58-5 gr. ostya — melyet ál-doztatáskor kapott — és 45
köbcenti viz. Sulyvlzsgálat a megfigyelési Idő alatt a következő eredményt adta első mérés Julius 13-án: 56 kg 16-án: 51 kg, 20-án: 64 kg,23án 52 6 kg, 28-án Ismét 56 kg volt" A tudományos álláspontot képvi selö orvosok legtöbbje - közöttűt dr. Ewald is — megállapításaikban a Teréznél előfordult összes Jelenségeket
a hisztéria megnyilvánulására vezetik vissza.
Dr. Hynek, aki Terézt több alkalommal személyesen is megfigyelte, azt mondja: .Ha az embernél valamilyen Jelenséget a tudomány Jelenlegi állása mel|ett nem tudunk megmagyarázni
Válogqtjpt Enrópa rádióműsorában!
A külföldet már meghódította a most megjelent magyar gyártmányú
autóskálás
TElfFUNKEN 340
agyináramu és váltóáramú tökéletes Eurőpavevő készülék. A városok, Illetve adóállomások nevél világszabadalma-zott autóskáláján rögzíthetők. Egy kézmozdulattal szabályozható.
.Jg4f Ktdsszá flxatéal fsltátalakl
Közelekbi ismertetést, vagy vételkényszer nélküli bemutatást kérjen.
Szabó Antal Nagykanizsa. Telefon: 9L

4
ZALAI KÖZLÖNY
1932 március 2.
miérl kell azt, a megmagyarázhatat-lanl a hisztéria sikamlós gyűjtőfogalma alá venni? A hisztériának tipikus jelenségei vannak: nagyfokú érzékenység, az „én" előtérbe tolása, kóros hazudozás stb. Magam győzetem meg róla, hogy Neumann Teriinél mindezeknek éppen az ellenkezője áll fenn. Neumann Terézt hosszasan elemeztem és orvost mivoltom erkölcsi sulvával állíthatom, hogy Neumann Teréz talán mindenre képes, de két dologra határozottan nem: ez a hazudós és a csalás\'
Ax egyház álláspontja
A regensburgl püspöki halóság e kérdéssel kapcsolatban a kővetkezőket mondja:
.Természetes, hogy minden Ilyen Jelenséggel szemben igen óvatosnak kell lenni és óvatosságra kényszerít a véleményazásban is, de az tagadhatatlan, hogy az előttünk fekvő vizsgálati jegyzőkönyvek olyan tényekről számolnak be, melyek való-disápához ■ helytállóságához gyanú sem férhet. Ezek a tények pedig gondolkozásra kényszerítenek, — azonban Isméilem, hogy határozott s végleges véleménynyilvánításban egyelőre tartózkodnunk kell I"
Kolduló iskolásgyermekek
Nap-nap után több Kanizsán a kolduló Iskolásgyermekek száma. Ezek között is van 3—4 családnak néhány notórius kolduló gyermeke, akik nem csak a nap minden szakában, tanítási idő alatt is, hanem a késő esti órákban is róják a város u\'cáit, ahol sorban bezörgetnek a családokhoz adományokért. A családoknál, a szülők állal előre betanított hazugságokat mondanak el {.édesanyám a kórházban betegen fekszik", .apám már hónapok óta mm tud dolgozni" alb.) és csak pénzt vagy ruhaneműt fogadnak el.
Ezeket a notórius koldulókat a Siülók kényszerítik a koldulásra. A gyermekek bevallása szerint a szülök kiadják a parancsot, hogy .addig ne merj haza JBnnl, mlg 80 fillért vagy 1 pengőt össze nem szedtél" és igy tovább. A gyermekek által osszekoldult pénzt, az otthon lustálkodó lelketlen szülök legtöbbször dohány, bor, rum és egyéb élvezeti cikkek vásárlására fordítják.
Az Osszekoldult pénzből a gyermekre nem fordítanak egy fillért sem, mert azok ruhát, cipőt a karácsonyi ruha, cipő akciók alkalmával kaptak, tankönyvvel, Írószerekkel, füzetekkel az iskola látja el őket. A napokban esett meg egy cigánygyerekkel. Olyan nyomorúságban volt, hogy nem tudott iskolába járni, mert nem volt talp a cipőjén. Az iskola meglalpal-latta a cipőjét. Erre egy-két nap múlva megint nem jott iskolába. Betegei jelentett Pár hét múlva előkerült a gyerek, jelentkezett az iskolában, de cipőjének már megint nem volt talpa. .Betegsége" alatt muzsikálni Járt s most, hogy .meggyógyult," az anyja kijelentette:
— Ha azt akarják, hogy agyerek iskolába járjon, csináltassák meg a cipőjét I
Általában szánalmas rongyokba öltözve küldik a gyerekeket koldulni, hogy minél eredményesebben végezzék munkájukat A természetben kapott ruhadarabokat sem tartják meg, hanem eladják az ócskaruha-keres-kedöknek. A mult héten történt, hogy az egyik kereskedő a nála szánalmas formában, dideregve megjelent leány-gyereknek, FarkaB Rózának egy használt télikabátot ajándékozott,
amit az anyja már másnap eladott 2 pengő 10 fillérért egy zslbárusnak.
A minden rosszra kioktatott kolduló gyermekek legtöbb helyen azzal hálálják meg az adományokat, hogy meglopják az adakozókat, vagy az udvaron egyet-másl megrongálnak.
Az Iskolakerülő, csavargó gyermekeknek veszedelmes típusa a muisl-káló cigánygyerekek, akik hegedűvel a hónuk alatt egész nap járják a város korcsmáit, majd be bekopogtatnak az egyes családokhoz, sőt üzletekbe, hivatalokba is, ahol a száraz fa cincoglatásáért pénzt kérnek. „
Az iskola mindent elkövetett, hogy ezeket a kolduló és muzsikáfni járó gyermekeket leszoktassa a csavargásról, a hazudozásról, de minden igyekezete meddő maradi, mert a szülök kényszerilik a rosszra, ök tanítják ökei hazugságra.
Ezeknek a gyermekeknek az erkölcsi romlottsága veszedelmessé kezd válni már a többi gyermekre Is, mert más gyermekek, akik eddig jó magaviseletűek, szorgalmas iskolábajárók és szorgalmas tanulók voltak, látva a notórius koldulók eredményeit, gyerekmódra felbuzdulva kezdenek el-el maradoznl az iskolából és fölcsapnak ök is koldulóknak.
Hogy ez el ne harapódzék, a társadalomnak, a közönségnek kell az iskola segítségére jönnie és pedig azzal, hogy egyetlen egy kolduló gyermeknek se adjanak egy . fillért sem, hanem adják át az első rendőrőrszemnek, vagy kergessék, el. Ha a gyermekek és ezek szülei látják a koldulás eredménytelenségét, lassan
elmaradnak és leszoknak a csavargásról.
Senki se gondolja, hogy akkor, amikor a nála megjeleni kolduló gyermeknek pénzt vagy ruhát ad, jót tesz vele, ellenkezőleg: — csavargásra, uiunkakerülésre, hazudozásra szoktatja és akaratlanul Is elősegíti a későbbi munkakerülők, csavargók, tolvajok, társadalom elősdijeinek nevelés^ ,
Híj^wslakinek van egy-két fillérje épftelesleges ruhadarabja a szegény ■gyermekek segélyezésére, küldje el a Mlssziósbázba vagy az Iskolák igdzgatóihoz, akik azt a valóban rászoruló, szegény gyermekek segélyezésére fordítják.
Flli Fenne, áll el. t$k. Igazgató
RÁDIÓ-MŰSOR
Március 1 (szerda)
Budapest 9.15 A rádió hizttvlntct lének hangversenye. Közben >110 Hírek. 11.10 Nemzetközt vlzjctzőssotgflst \'2.W Déli harangszó. nos Clgányrerw. Közben 19.25 Hírek. 13.00 Idójelxéi. 14.45 Hírek. 15.30 Morse-tanfolyam. 1600 Novella. 16.45 Időjelzés 17.00 Hangv. 17 50 Oyermekmenlés E. 18 20 Efcyóra könnyűzene. 19.30 Az Operaház előadásnak közvetítése .Háry János" Daljáték. A II. felv. után Időjelzés. Az előadás után Idólirállelentéa. _ Majd cigányzene.
— A kórházi kápolnára a Néptakarékpénztár R. T. 25, Tanczen-berger JAnos és neje, N. N. 5—5, Sípos Manci 3, N. N. 1.50 és N. N. 1 pengőt adományozott.
= Elegáns angol férfi felöltőanyagok Schtltznél.
VÁROSI MOZGÓ
Sxeraa-caUiörtölc
Mefrclua 2—3-án
Roham a verduni halálmezőkön
Agyuk dübörgése, gépfegyverek ro pogása, gránátok robbanása eredeti hangfelvételben
Tökéletes hangleadás a legmodernebb fotocellás hangleadó gépen.
Ezenkívül: NAtl Károly müve
100.000
ember hősi tragédiája Douaumont erődnél
£iane Haiti, Sxöke Sszakáll és Husscár Puffy
brilliáns játékával a
!
A legbübájosabb operette film 10 felvonásban. Magyarul beszélő prológgal.
A nagy műsorra való tekintettel az előadások 6 és 9 órakor kezdődnek.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Március S, szerda
Róm. katolikus: Slmpllc. Protestálta:
Lujza. Izraelita : Adar hó 23.

Városi Mozsum ás KSnvvtár nyitva csütörtökön és vssárnap délelőtt 10-tól 12 óráig.
Oyftftyszcrtá-I éjjeli szolgálat i I. hó végéig az .Őrangyal\' gyógyszertár DeáMér 10. "
Városi Mozgó. .Roham a verduni halálmezókön\' és .Repalö menyasszony\' Előadások kezdete 6 éa 9 órakor.
Oöattlrdő nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután, kedden egész nsp nőknek). Tel. 2—13.
— Járási tiszti értekezlet Február 8-án, csütörtökön délelőtt 9 órai kezdettel járási tiszti értekezlet lesz a nagykanizsai főszolgabírói hivatalban, Laubhalmer Alán dr. főszolgabíró elnöklete alatt.
— l elkigyakorlatok férfiak részére. Hogy a katolikus férfiak méltóképen előkészülhessenek a húsvéti ünnepekre, P. Molnár Arkangyal plébános március 16, 17. és 18-án lelkigyakorlatokat tart, minden este 7 órakor a plébániatemplomban. Közös szenláldozás Nagycsütörtökön reggel. &
—A nagykanizsai Ipartestület elöljárósága március havi elöljárótági ülését március 3-án, csütörtök ette 8 órakor tartja a testület székházában.
— A törvényszék kiszáll Keszthelyre. A\' nagykanizsai törvényszék március 11-én büntető fötárgyalá-tokal tart Keszthelyen, amire ugy a bíróság, mint a klr. ügyéjz it kiszállnak Keszthelyre.
— A legjobb védekezés az influenza ellen a jó zsebkendő. Nagy választék. Stnger divatáru ház.
Ben-Hur
ax tImaH évek leghatalmasabb\'* remekműve újjászületett I
— A veszprémi püspök adományai. Dr. Rott Nándor veszprémi megyéspüspök a szegények ellátásához a következő adományokkal járult hozzá egyházmegyéjének kfllönbözö városaién: Horthy Mtklósnigyűjtő-Ivén adományozott 400 pengői. — Veszprém szegényelnek adott 400 méter tűzifát, ennek Veszprémbe szállítására költség fejében 1000 pengőt, 20 métermázsa burgonyát, 1 métermázsa babot, 2 métermázsa lencsét, 2 métermázsa borsót, a népkonyhának több cselben hust. — A sümegi szegényeknek 140 kocsi fát, 1 métermázsa borsót, 1 métermázsa babot, 12 darab birkát, 1 darab bízott sertést, a téli hónapokban a szegény Iskolás gyermekek tejellátására napi 3 liter tejet. — A tapolcai szegényeknek 1 métermázsa babol, 90 méter tűzifát, a szegény gyermekek ellátására 1 éven át napi 3 liter tejet. — A kaposvári szegényeknek 80 méter tűzifát.
= Ingzefirek, pupllnok, oxfordok elsőrendű minőségben. Singer divat-áruház.
4 1932 március 1.
ZALAI KÖZLÖNY
— Elhalasztották a fodrászok
tls\'tujltó közgyűlését. A nagykanizsai Iparleslülel lodrász és borbély szakosztálya héttön összehívott tisztújító közgyűlését határozatképtelenség miatt elhalasztották.
— Missziós hírek. A Missziós-ház (önöknöje kéri a hölgyeket, kik március hó 6., 7. és 8-án a Missziós-házban tartandó lelkigyakorlaton résztvenni óhajtanak, hogy az elegendő számú ülőhelyek biztosítása végeit mielőbb Jelentkezzenek a Missziósház irodájában. •— A Jövő vasárnapi böjti est a háromnapos lelkigyakorlatra való tekintettel elmarad.
— Divatos férfi Ingpoupllnok, zefflrek, oxtordok hatalmas választékban Schfltniél.
Ben-Hur
győzelmesen tér vissza hangosan
— Az Urleányok Mária Kongregációjának harmadik böjti estlén Is zsúfolásig megtöltötte a hallgatóság az alsó plébánia fehértermét. Ezalkalommal P. Molnár Arkangyal plébános-házfőnök mondott nagyhatású beszédei „A modernizmus, mint a vallási élet veszedelme" ci-men. Mécs László, a kiváló pipköllő több versét Barlay Edll interpretálta a tőle már megszokott felkészültséggel és átérzéssel, örvendetes jelenségként kell megemlítenünk, hogy a böjti előadások iránt minden alkalommal fokozottabb érdeklődés nyilvánul meg, amiben természetesen nagyrészük van a lebilincselő témákról beszélő kiváló előadóknak.
— Bonyodalmak blróválasztá-sok kOrOI. Felsőörsön Kiss Károlyt, Tihanyban Aszaló Vincét választották meg bírónak. Utóbbi megválasztását megfellebbezték. — Balatonfüreden egyhangúlag Pdlffy Zsigmondot választották meg bírónak, aki azonban nem fogadta el a tisztséget, mire ugyancsak egyhangúlag Ct. Darab Józsefre esett a választás.
— Kérjük kirakataink megtekintését. Igazi látványosság. Slnger divatáruház.
— Balesetek a Balaton Jegén. Az utóbbi napokban kél szerencsés kimenetem baleset történt a Balaton jegén. Kublcsek Lajos füredi maiom-tuiajdonoj fia a Jégen motorkerékpározott, miközben a tihanyi révnél beszakadt a Balatonba. Hosszas kflz-dejem után sikerült kimenteni. — Auerbach Ferenc 22 éves szepezdi lakos az apjával és bátyjával gabonáért voltak Somogyban. Visszafelé jövet szánkón húzták a gabonát. Útközben a fiatalember egy halászlékbe zuhant. Szerencsére a szánkó kötele a derekára volt erősítve és Igy hozzátartozói ki tudták menteni.
— Felakasztotta magát egy fiatal földműves. Henn József balatonfüredi fiatal földműves a balaton-SZŐ1IŐ8Í pincéjében felakasztotta magát és mire rátaláltak, már nem lehetett rajta segíteni. Levelet nem hagyott hátra és igy tettének oka ismeretlen.
„Ki Innét, ZsoH kutya!"
Szomorú családi történet a bíróság előtt
Nagykanizsa, márctni 1
Szomorú családi életbe nyert betekintést ma délelőtt a törvényszéki tárgyalóterem hallgatósága. A vádlott Szabó István 49 éves sormási gazda, akit a felesége jelenlett fel magánlaksértés és Ingatlanrongálás miatt. A feljelentés szerint Szabó egy este be a kait hatolni külön élő felesége házába, s mikor az asszony nem engedte be, Szabó fejszéért szaladt haza és azzal visszatérve, benyomta az ajtót, beverte íz ablakokat, mig végül egyik rokona hszavezetle.
Szabó litván gazda szomorúan panaszolta el baját a tárgyaló Urának. Elmondotta, hogy hosszú Időn át a fronton harcolt s amikor hazajött, feleségét egy rokkant katonához költözve találta. Elmondotta, hogy fiát, aki most 17 éves, az anyja ugy elidegenítette tölt, hogy az még meggyilkolni Is képes volna öt az any|a parancsára. A kerdéses napon több dolgot cl akart vinni hazulról,
azért ment a feleségéhez, aki 17 éves fiával lakik a házában. Mikor a fiu meglátta édesapját, igy kiáltott rá:
— Ki innét Zsoll kutya, itt nincs helyed I
Majd a felesége is kijött és szitkozódva orronvágta őt. Ez annyira elkeserítette őt — mondotta könnyek közMt Szabó — hogy hazatutott a nem messze levő házába, előkapta a fejszéjét, visszaszaladt, benyomta az ajtót, majd betörte az ablakokat.
— Ha á Zsoll kutyának Itt nincsen helye, akkor ti sem fogtok itt lakni I — mondotta.
A 17 éves legényflu ezalatt még a hallgatók padjáról Is mérgesen nézett és járatta száját az apjára.
A tanuk és az asszony kihallgatása után a bíróság három havi fogházra ítélte Szabói, azonban a nyomatékos enyhítő körülmények miatt a büntetés végrehajtását felfüggesztette.
— A motorkerékpár áldozata.
Németh Simon lovasl gazdálkodó a feleségével együtt kocsin tartott hazafelé. Útközben a lovak megbokrosodtak egy szembejövő motorkerékpártól és a vad vágtatásban Németh oly szerencsétlenül esett le a bakk-ról, hogy belehalt a sérüléseibe.
Ben-Hur
hangot változatban nagyobb, mint valahai
— As OJság uj ssáma kitilt Korányt Frigyes pénzügyminiszter által kom-
Knáit sooratorlum kottáját Miért pár-tozott Hánkó éa Dréhr. UJ. kórterei gyilkosság a Belvárosban. Krausx Simon olkke a bicskei kastély ügyében. Dréhr-Maut beosakoládé. A hét leakó-•erebb vlooel és rengeteg tréfa Nagy Imre kltttné vtoolaptában. Mutatványszámot küld a kiadóhivatal, Budapert VL O-utca 12.
— Butorhitel. Mindenki mindenkor meggyőződhet arról, hogy bútort a leghosszabb részletre Is a legolcsóbban csakis Kopsteln bútoráruházakban vásárolhat. Nagykanizsa, Horthy Mlklós-ut 4.
vigyázzon egészségére és jgyék
Resedei Bizet,
mely hólyag, vese és gyomorbántalmaknál kitűnő hatású.
Kashaté «Mg Itrartiletkra.
Flraktár: WEI8Z MÓR, ttagykutzu Ktráty-atoa 84. Tetefea 310.
II
Közgazdaság
Oyenge volt a tegnapi nagykanizsai vásár
Nsgykanissa, március 1 A tegnapi nagykanizsai országos vásár nagyon gyenge volt. Sok volt bz ember, de a tényleges forgalom egy valamire való rendes hetivásár forgalmát nem sokkal haladu tu\'. Hogy vásár volt, főként az mulatta, hogy lelőttek ciapitostul a budapesti cukorka és csokoládéáruiok és ezek függvényei, az olcsó nsptáro-sok, akik az álmoskönyvet, szerelmi levelezM és pipacsutorát rá\'dják a 20 fiilées naptárra. Komoly, nagy vásárról, mint rendesen húsvét elStt szokott lenni, szó sem volt. Allat-felhajtás gyenge volt. És noha olaszok Is keresték fel a vásárt, mindössze három vagon szarvasmarhát lehetett csak exportálni Olaszországba, mlg belföldre két vagon került. Az árak tartottak voltak. Az országos vásár számszerű adatait holnap állítja össze az Illetékes hivatal. _
Zalai gazdák a saját érdekeik ellen
«eg akarják bánttanj a Zatavármegyel ayffmolwurmtio él Brtékealtt Egyeüíut
■OkMfeát
Zalaegerszeg, március 1 Oyömörey Oyörgy főispán elnök-lelete alatt most tartotta rendes évi közgyűlését Zalaegerszegen a Zala-vármegyei Gyümölcstermelő és Értékesítő Egyesület.
Oyömörey főispán kemény szavakkal ostorozta azokat a kisgazdákat, akik saját érdekeik ellenére lehetetlenné akarják tenni az egyesület működését. Hogy mennyire a kisgazdák érdekelt szolgál|a az egyesület, arra a legjobb példa Puszta-szentldszló környéke, ahol épp a gyümölcstermelés következtében Igen kielégítő az adófizetés. Sokan Idegen házalóktól 1.60 pengős áron vásá-•olnak facsemetét, holott az egye ~ let 70 fillérjével árusítja ezeket.
Az évi beszámoló kapcsán Sár-
I
80 fillérért
az Eiuébet-tii 2. azám alatti
ebédelhat
HolnAr-ÉtkMdélMii.
aw. |
kttzy Viktor ügyvezető Igazgató bejelentette, hogy az egyesület a mult évben 10.000 almafacsemetét szerzett be és ujabb mintagyümOlcsOsOk létesítésével tette működését eredményessé. Jelenleg 44 mintagyümöta/js van Zalában. Tervbe van véve az egész megye behálózása. Jelenleg még 1386 almacsemete kapható az egyesületben. A gyümölcstermelésl ismeretek terjesztésére a Jövőben is rendeznek tanfolyamokat.
A közgyűlés elhatározta, hogy a nikotin vánik mérséklése ügyében megkeresik a pénzügyminisztert, a védekezőszerek árának leszállítása tárgyábsn pedig az uj kartellvtaa-záló bizottságbor tesznek feltar-esztést. \'
(—) Vendéglős-moratórium. Zalaegerszegről jelentik.* A zalaegerszegi vendéglősök és korcsmárosok elhatározták, hogy közOs kérvénnyel fordulnak a pénzügyigazgatóság utján a pénzügyminiszterhez, aUtöl a rossz viszonyokra való hivatkozással a* adófizetésekre féléves moratóriumot kérnek. Remélik a korcsmárosok, j féléven belül bizonyos Intfc-lések folytln annyira fellendOT a borfogyasztás, hogy teljesíteni tudták az adófizetéseket.
(—) Versenytárgyalás. A szombathelyi 3 honv. vegyesdandár kózH, hogy o szombathelyi, soproni, nagykanizsai és keszthelyi állomáshelyek részére nagyobb mennyiségű búza, rozs, tengői, takarmányárpa, buta-korpa és szalma szállítására versenytárgyalást hirdet. Az a|ánlatokat Szombathelyen kell benyújtani március 14-ig.
(—) Köles vetőmagot keresnek. A Kiposvárott székelő A «6-dunánluli Mezőgazdasági Kamara arra kéri lapunk szerkesztőségét, hívjuk fel gazda előfizetőink figyelmét arra, hogy a kamara szibériai köles vetőmagot keres nagyobb mennyiségben. Azon termelók, akiknek ilyen eladó vetőmagjuk van, forduljanak a vetőmag mennyiségének megjelölésével közvetlenül a kamarához.
Párti 20-32, London 17*91 Nawyork
918-42, Brüaael 71-SS, Mlíuto «80.
Madrid 39-75, Amsterdam 207-00, Bettin
12389, Wien -•-, Szófia 374, Prága
19-30, Varsó 9779, Budapest -*—, Belgrád 909, Bukarest 306.
t IsaueU luk
VALUTÁK Angolt. 19-70-2010 Belga fr. 79-45-8005 Ciehk. 16-94-17-04 Dánk. 109*20-11020 Dinár 1002-1010 Dollár 57050-573*90 Prsnda 122*40-22*60 Holt. 229-60-23100 Zloty 63-99-64-49 Lel\' 348-3M Lera 406-418 Ura 29-50-2990 Málta 13*49-136 25 Nonrég M7-20-I06-20 Peseta —•—-•— Schlll. —•——•— Svájcit. 110-70-111-40 S?4d 1109-90-11090
iwfaM-ártahMBd
DEVIZÁK
AmsL 22980-231-00 Belgrád 1006-10-12 Berlin 135-55-136-25 Brüaael 7955-8005 Bukarest 3-43-3-47 KopenhJCO 40-110-20 London 19-84-2004
Madrid -•-—
Milano 2960-208Ü Newy. 57100-57400 Oailo 107-40-108*20 Pária 22-46-22-58 Prága 16-94-1702 Szófia 409-4-17 Stockh. 109-70-110-50 Varsó 64-06-64-45
Wlm —•-■—
Zllrich 110-80-111-40
Wien cleartng árfolyama: 80.454.
T i I i ** *
Termeayiezsaa
Buta tisza*. 77-es 13-19—13-80, 7S-as 13-30—13-99, 79-ea 13-49—14-10, ÍO-«s 13-95—14-20, dunánt 77-es 1200—12-35, 78-as 12-ltí—12*80, 79-ea 12-30-1269, 80-as 12*40-12*79, rozs 14-25—14-401 tat árpa 16-50—16*75, zab 2200—2210, tengert 1900-19-30, korpa 1*30—12*90.
Felhaltál 1154, eladatlan 969. — Bts6-reoda 065-0-88, szedett 086-090, szedett k6xép 082—084, kOonyO 072-078, l-eő rendi Öreg 074-078, U-od reodil Öreg 066—072, angol aík» 0fl0-090, axalorma nagyban 1*05—000, ssár 1*20— 125, hos l«-m WM* l-OS-l lh.
ZALAI KÖZLÖNY
Mielőtt
siándékosik venni, tekints* meg dúsan (elszerelt raktárunkat Minden igényeknek
megtelelő
Hálók, ebédifik, urijzobák, szalonberendezések
Konyhák, előszoba-berendezések és mindenféle kárpitos-árukban Nagy választék. Olcsó árak. Kedvező fizetési feltételek.
KOPSTEIN
BÚTORÁRUHÁZAK Nagykanizsa, Horthy Miklós-ut 4. Sopron Szombathely
.V
APRÓHIRDETÉSEK
Szerény tfényö, Huta ni.d.n«.t keresek raárdoa tS-fld belépésül. Clm ■ kiadóban.__
Hossza gyakot lattal lr*4l*tassS ason-uH belépésre állást kerea. Clm • kiadó b.n 1091
OIIimhI* tulajdonos Breuer Vllmosné Budapest. V., Hold utca 33. Teleion 13 63 Elegáns Bazta asobák, loMrizzel, első rendű ellátáaaal, olcsó Alakiul. 697
PoflAnywári fajboraim
árusítását megkezdtem, llterenldnt . sto és 30 filterért. Legkisebb tétel S 25 It. Megrendelésre házhoz küldöm. BS-OM KAroly, ■•nkjA-r-". H.
Eötvös-tér la számú hál, több mint egy hold gyümölaös és konyhakerttel, Igen nagy tűinkéit* udvarral, nagy raktár, vagy mOhelyhelylséggel és egy 3 aaobáa, kél 2 szobás és négy I amUa lakással Miatta az Ingatlanon több híz van, minden kulin költség nélkül kéUeié osztható él Így ketten Is megvehetik. Töke befektetésnek a legjobb alkalom, mert Házién tobb, mint 12<Vo ot Jövedelmez. Bővebbet: Honét Ioné. Ingatlanforgalmi [«, Nagykw&ön, Horthy Mlklós-ut

herceg utca tl. sz. héz I. * házhely. 22
Pehely és vatta iwplsmokat Ízléses
kivitelben lutinyosan készít Freundlkhné Izellna, Mut 16. 869
Deutach Szellna,
r»)>»» .IWI\'M JWgyon elónyöa álban tladAM-qím i Batth»t»y ut« íj. 105a
Maaatv ______
eladó .CMUgerfrUt 3.
, hálószoba bútor olcsón 3. Ki 8. 1089
Ha mmappaai Mlarljiol, e képre gondoljon:
Kiváló »i«mllr»y«k
UD véUartéUiu kapkaMk l*iolcsábbu
ZSOLDOS QYULA
ÓRÁS, áSSZBBáSZ ás LATSZeRtMNtL
ro-ur 14. biztosító palota Orvosi receptek elkészltéae. sio Szakszerű Javítások.
Moadandl gamáaaágoa t Artxin olcsót
Asztali- és fajborok
60 llterenldnt 10 Ml kapható
»r. UOEmVEIR borkereskedés,
«s Csengery-ut 81.
értesítés
Ezúton hozom az i. L rendelőim szíves tudomására, hogy raktáramra érksxtak már
Most Is, ugy mint a múltban a legkedvezőbb fizetési t!3 feltételek mellett illók a t rendelőim szolgálatára.
Szíves pártfogást kérve, vagyok kiváló tisztelettel
Bagladi Béla, angol uriaxaJfcó
Hazai Altalános Biztosító R. T.
és Kisbirtokosok Biztosító Intézete R. T.
irodáját
az Első Magyar Általános Biztosító Társaság irodájába Fő-ut Caengery-ut varok, félemelet
helyezte ót.
EI f o g,a d: tüz-, jég-, betörés , baleset-, szav ilosság- és életbiztosításokat a legeltnyOsebb feltélelek mellett. 1Mo
\'\' tfyomaíótt\'i Dé/zalal Nyomda és Lapkiadó Villalatnát Nagykanizsán.\' (Feíeíös üzietveietŐ: Zalai Károlyt
A bátor vőlegény- és menyasszony|elöl-tek, legbizalmasabb ismeretséget keresők éidekeben és minden szigorúan bizalmas Ipari éa kereskedelmi közvetítésben eljárunk. Izraelita völegényjelöltet keresek, akinek nyugdíjas állása van, egy 90.000 I\' hozományu, csekély testi hlbáju szép leány részére. Jómódú éa szegény földműves, Iparos éa kereskedő, munkás kl-és beházasllás lebonyolítását vAttaljuk. Hívásra bárhol megjelenünk a fuvarköltség megtérítési kötelezettsége mell.lt. Választ csal egy pengő postaköltség mellékelése esetén adunk. — Közvetíti: Ansorps Antal, Nagykanizsa,
LAsiló herceg utca 28. szám. >71
Pk. 14627/1931. az. 1931. vghtól 829. sz.
Árverési hirdetmény.
Di. Huctuelter Korúéi csurgói ügyvéd állat képviselt Pctullka Károly suidl li-6s Javára 120 pengő tőke éa tObb köve telés éa járulékai erejéig a nagykanizsai kir. Járásbíróság 1931. évi 3687. számú végzésével elrendel* klelégttUI végrehajtái folytán végrehajtást szenvedő tói 1931. évi snguaztus /9 én lefoglalt 37. 0 P re becsüli Ingóságokra a nagykanizsai kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendel-tetvén, annak az 1908. évi XU. l-c 20 §-a alapfán a fent megnevezett» a foglalási Jegyzőkönyvből kl nem tUnő más foglaltalók lávára la az árverés megtartását elrende lem, de csak arra as esetre, ha kielégítési joguk ma Is fennáll és ha ellenük ha lasztó hatályú Igénykereset lolyamslbs nincs, végrehajtást azenv. lakásán Mor-gánynusztan, a fizetett összeg levonásával leendő megtartására haláridóul 1932. évi március hó 8. napjának d. u. 3 órája
tűzetik kl, annkot a bíróilag lefoglalt bútorok, s egyéb Ingóságokat s legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés melleit, esetleg becsáron alul Is — de a kikiáltási ir kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon tngfeágoktt, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn feltll vsn, ai 5 610/931. mTIÍ. száftuVendelet éneimében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytliedresiél bánatpénzül leteszik.
Nagykanizsa, 1932. évi febtuái bő 13-án.
Elek László s. k. kii. blr. végrehsjló, mint blróságf kiküldött.
78. évfolyam 51. szám
Nagykanizsa 1882. március 3, csütörtök
Ara 14 HU*
ZALAI KÖZLÖNY
Siókéssttsfa és kiadóhivatal: Fóut S. uám. Kesatbdyt floUüadóhtratal: Koeauth-ulea 31
Felelős szerkesztő: Barbarlta Lajos
1"
Eióflietéal ára: egy hón a pengi I Saefkeaitűaégl it kiadóhivatalt telelőn: 78. u
i Iliiét
A kormány szívesen együtt dolgozik az ellenzékkel, de nem adja át a gyeplőt egy kis párttöredéknek
A miniszterelnök nagy
Budapeat, március 2 (Éjszakai rádlójelentés) Ax egy ségespárt szerda esti ülésén Károlyi Oyula gróf hosszabb beszédet mondott, smelyben ■ nemzeti erők ősz-szükségességét han-Hajlandó együttműködni azokkal, akik valláserkölcsi és nemzeti alapon állanak és akiknek munka-Iránya egyezik a kormány célkitűzéseivel. Elképzel olyan együttműködést Is, hogy s törvényhozás taglal kOzűI azok, akik részben helyeslik, de nem teljes mértékben teszik magukévá a kormány tervelt, ellenzéki
beszédet mondott az egységespárt
oldalon maradnak ugyan, de az ország vitális kérdéseiben nem gáncsolni, hanem elősegíteni Igyekeznek a kormány tervelt. A nagyközönség nincs tisztában ami, hogy az elmúlt félévben a kormány munkaereje olyan események meggátlásá-ban merült kl, amelyek politikai és társadalmi életünket Is megingathatták volna. Amennyire elhatározott szándéka, hogy őrködik a közéMt tisztaság felett, épugy tiltakozik az ellen, hogy egyesek a kormány hivatali szerveit és a tisztviselői kart, mint korrupt szervezetet állítsák be.
szerdaesti értekezletén
A választójog reformjáról még nem tud részletesen nyilatkozni, de ismételheti, hogy ennek áltsláno^meg-nyugvást kell keltenie és hosszabb IdOre le kell, hogy vegye ezt a kérdést a napi politika tárgysorozatáról. Kijelenti végül, bogy a mai kormánypárt a hatalmat nem akarja monopollsztikusan a kezében tartani.
Bessenyey Zénó és Berky Oyula biztosították a kormányt a párt támogatásáról és kijelentették, bogy nem hsjlandók a párt gyeplőjét ebben a kritikus pillanatban adaadni egy kis párttoredéknek.
Felakasztották a ráckevei köszfegyszö gyilkosát
Gyújtogató sért dili ricfiy Árpád a statárlálls bíróság előtt — Á rUgtifnltéltí bíróság Kegyelmi tanácsa nem ajánlotta
kegyelemre a gyilkost
Budapest, márcíua 2 A ráckevei gyilkos ügyében 10 óra után nyitotta meg a tárgyalást Székely Lajos tanácselnök. Szuronyos OrOk hozták be a vádlottat, a sápadt, magas Tichy Arpádot a zsúfolásig megtelt terembe.
Oláh János klr. ügyész előadta, hogy Tichy Árpádot gyújtogatás bttniettéért állította slátárlális bíróság elé. Indítványozta, hogy a tényállás felderítése céljából a gyilkosság és rablás ügyére la térjen kl a bíróság. Bejelentette ezután, hogy a vádlott 66 baltaBtéssel ölte meg Miklós Zsigmond közjegyzőt Kardos János védő utalt arra, hogy az emberölés és rablás a Jelen esetben nem tartozik a statárlálls eljárás elé, csak a gyújtogatás ügyében folytathatja le a rögtönltélő bíróság az eljárást.
Az elnök enunclálta, hogy az ügy statárlálls biróság elé tartozik, majd a vádlott személyi adatait vették fel. Bejelentette még az elnök azt is, hogy az áldozat felesége nem tud megjelenni, mert olyan lelkiállapotban van, hogy nem vehet részt a tárgyaláson.
Az elnök kérdésére a vádlóit kijelentette, hogy bllnösnek érzi magát. Ismertette előéletét, majd elmondotta, hogy
nővére kért tőle pénzt, ezért határozta el magát a rablásra.
Részletesen elmondta a gyilkos, hogy hogyan hatolt be az irodába, hogyan nyitott rá a közjegyző, hogyan kezdődött köztük a dulakodás. A tárgyalóterem közönsége feszült izgalomban hallgatta a szörnyű Jeleneteket, ahogyan Tichy még a vérző, hörgő, fel-feltápászkodó embert is vadul ütötte a fejszével, majd kivetle a zsebéből a tárcát és a kasszából 10 pengőt, amit talált benne.
Az elnök kérdésére a vádlott azt felelte, hogy a gyu|togatást csak azért követte el, hogy eltüntesse a gyilkosság nyomalt és arra egyáltalán nem gondolt, hogy a tűz elterjedhet és az egész ház leéghet.
Ezután megmulalták a bűnjeleket. A vádlott elcsuklott,
eltakarta arcát és sírt.
Következeti Bozsóky Ferenc kihallgatása, aki a vádlottnak lakótársa volt. A tanú vallomása szerint
Tichy Árpád nagyon szere-(tett kártyázni.
Pács László a gyilkosság felfede-
poslsutalvány ügyről, amikor Tichy egy száz pengős küldeményről nem tudott elszámolni
A vádlott lakásadónö|e vallomásában elmondotta, hogy Tichy a véres ruhára azt mondotta, hogy ax orra vére folyt és onnan származnak a vérnyomok.
Kihallgatták még a nyomozó csendőröket, majd szünetet rendeltek el.
Az orvosszakértők véleménye szerint
Miklós Zsigmond holttestén
62 sebet találtak, ezek közül 6 volt halálos.
Tipikus szurásl sérüléseket is észleltek a holttesten. Tichy a szakvéleményre azt Jegyezte meg, hogy kést nem használt és tettestársa nem volt.
Az elmeszakértők szerint a vádlott teljesen beszámítható.
Ezután az ügyész mondotta el vádbeszédéi, amelyben a vádlottra halálbüntetést kért, mert cselekményére nincs mentség. — A védőbeszéd elhangzása után a biróság Ítélethozatalra vonult vissza.
zéséröl tett vallomást és arról
A Oalálos Uélet. — nincs Kegyelem í
Budapest. március 1 (Éjszakai rádiójelentés) bíróság 3 órai tanácskozás után este negyed 8 órakor hirdette kl Ítéletét, amellyel
Tichy Árpádot a Btk. 423.
szakasza értelmében gyújto-
gatás bűntettében bűnösnek mondotta kl és ezért kőtél általi halálra Ítélte.
Az Ítélet InifokOláss után s védő
felkérte a bíróságot, hogy alakuljon kegyelmi tanáccsá. Az elnök Tlchy-hez fordult, hogy a maga részéről
mmm—mmmmmmmm^^
Is kivánja-c ezt. Tichy hangosan felkiáltott:
— Igen I. Kegyelmei kérek 1 Majd teljesen összecsuklotl a gyilkos, és hangos, zokogás rázta az egész testit. Az elnök hozzá fordult, hogy mivel tud|a a kérését indokolni.
— Nem magam miatt kérek kegyelmet, — felelte Tichy — hanem az édesapám és a testvéreim miatt. Nem akarom, hogy akasztott gyerekük meg testvérük legyen .,
Az elnök ezután bejelentette, hogy s biróság kegyelmi tanáccsá alakul át. Rővld tanácskozás után sí elnök értesítette a vádhatóság képviselőjét, hogy
a rögtönltélő biróság Tichy Árpádot nem tartja kegyelemre ajánlhatónak.
A halálraítéltet ezután a gyűjtőfogházba vitték.
(Lapzártakor érkezett) Tichy Árpádot este háromnegyed 10 órakor a gyűjtőfogház udvarán felakasztották.
A béáW\'Tlalátt II perc múlva konstatálták az orvosok.
Visszavonulnak a kínai csapatok
Tokió, március 2 A Japán tüzérség majdnem egész éjjel Klang-Wanra koncentrálta megsemmisítő pergőtüzét. A japánok most Va-Sltig felé nyomulnak előre. A kinal 19. hadsereg visszavonul
és helyét a kevesebb hadllapaszta-lattal bíró 86. hadoszlály foglalta el.
Ma megkezdték egy ujabb |apán hadosztály partraszállását. Sangbslban a Japán-amerikai helyzetet Is Igen komolynak tartják, de remélik, hogy rövidesen megkezdik a tárgyalásokat az ellentétek elsimítására.
London, máról oa 2 (Éjszakai rádiójelentés) A kinal 19. hadsereg éjfélkor teljes hadrendben, észreveilenül megkezdte visszavonulását az előre elkészített u| hadállásokba. Csak kis védörséget hagytak vissza a régi állásokban, ez is azonban sikerrel állt ellen a japánok pergőimének. A Japánok déli 12 órakor vonullak be a teljes*
kinal állásokba.
teljesen kiürített
Újrakezdik a tárgyalásokat
Sanghal, aiárotua 2 (Éjszakai rádiójelentés) Egyes hírek szerint ugylátszik, mintha a japánok elérték volna azt a céljukat, hogy a kinal csapatokat a nemzetközi koncessziós zónától 20 kilométerre vonják vissza. A Kent angol cirkáló fedélzetén ma, cifltörtökön délelőtt újból megkezdik s tárgyalásokat.
4 ZALAI KÖZLÖNY
1932 március 2.
Érdekes zalai számok
a trachomától a benzinkutlg, az uj házaktól a kölcsOnterhekig
A KOzponti Statisztikai Hivatal kiadásában most Jelent meg a legújabb statisztikai évkönyv az 1928-30 évekről. A könyvben az érdekes egészségügyi, kulturális, gazdasági és egyéb adatok egész tömegét találhatjuk Zalamegyére vonatkozóan is. A fontosabb adatokat az alábbiakban Ismertetjük:
Zalamegyében a trachomával fertőzött községek száma 1928-tól 1930-ig 84-ról 131-ré, a betegek száma pedig 2835-röl 5302-re emelkedett. Ennél több trachomás beteg csak Peit vármegyében volt. Azóla, mint Ismeretes, Zalában lényeges javulás történt és Jelenleg a trachomások száma alig haladja meg a kétezrei.
A zalai gyógyfürdők forgalmát llletóleg 1930-ban Balatonfüreden 5971 állandó belföldi és 321 állandó külföldi, továbbá 2367 ideiglenes belföldi és 438 ideiglenes külföldi vendég fordult meg. Hévlzfürdön volt 2130 állandó belföldi és 67 külföldi, valamint 361 Ideiglenes belföldi és 53 kalfOldl vendég. Keszthelyen megfordult 3103 állandó belföldi és 883 külföldi vendég, 6544 ideiglenes belföldi és 883 külföldi vendég.
1930-ban Zalában építettek 756 uj lakóházat 1204 szobával. Az építkezés terén Zalamegye országos vi-szonylstban is nagy eredményt mutat fel.
A könyv egyik rovata a benzinkutak forgalmáról számol be törvényhatóságonként. 1930-ban Zalában a benzinkutak 8105 hektóliter benzint adtak el. Ezt a mennyiséget csak a fővárosban, Pestmegyében, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében és Qyörben multák felül. A benzinfogyasztást Zalában mindenesetre jórészt a fürdőélet növelte meg ennyire.
1930-ban a megyében 73 ezer kat. bold földbirtokra összesen 11,643,386 pengő Jelzálogkölcsönt nyújtottak, bérházakra és gyárakra pedig 124 ezer pengőt. Zalában aránylag kicsi a jelzálogos kölcsönök összege. Fejérmegyében ez az összeg 37 millió, Békésmegyében pedig 30 millió pengőre rug.
Az 1930. évben Zalában 133 tüzeset volt. A károsultak száma 178, az okozott kár 775 ezer pengő, amiből a biztosító társaságok 202 ezer pengőt téritettek meg.
Érdekes a könyvben található bűnügyi slatlszttka. A megyében 1930-ban összesen 2400 személyt Ítéltek el. Legtöbb Ítéletet hoztak lopás, becsületsértés, valamint testisértés miatt.
Id«|áris
Ftlhóxrl: Egész napon It tisita égbol-toiat.
SzUlráay. Egtu nap éuikkclcti tzíl. (Éjszakai rúdlójiltnUt) a ■al.ar.lé. ■lat latint WmU Hta 10 éra. kar ■ DarSM, uáru IM vérhaté aéaal aaapa««hhajlaaimal.
összetett kézzel könyörgött életéért az országúton Pék Oyula a gyilkosának
A vizsgálóbíró szerdán délután mindkét gyanúsítottat letartóztatta
Nagykanizsa, március 2 Az egeraracsal országúton történt borzalmai gyilkosságban a csendőri nyomozás befejeződött. A két gys-nuaitott legényt, Vastag Ferencet és Vastag litvánt sz orosztonyi csendőrök szerdán reggel behozták Nagy-kantzsára a törvényszék fogházába.
A nyomozás megállapította, hogy amikor Vastag Ferenc az első ütéseket mérte a szerencsétlen áldozat fejére, az félig eszméletlenül az országútra rogyott, majd térdre esett Vastag Ferenc előtt és összetett kéz zel könyörgött, hogy ne bántsa őt. De Vastag Ferencnek nem volt vá-
laiza a könyörgésre, csak fogta a bunkóforma halalmas karót és űtötte-verte a izerencsétlen Péket, ugy hogy a vastag karó három darabba tört. Megállapítást nyert, hogy mig a gyilkos Pékkel végzett, sddig fivére, Vastag István Pék útitársát, Varga Istvánt titlegelte, aki barátja segítségére próbált sietni.
Dr. Almdssy Oyula vizsgálóbíró szerdán délután kihallgatta a két fivért, akik a vizsgálóbíró kérdéseire tagadták, mintha előre megfontoltan, bosszúból akarták volna áldozatukat agyonverni. A vizsgálóbíró mindkettőjüket letartóztatásba helyezte.

Bonyodalmak egy keszthelyi huszárszerelem körül
Amikor a gólya tréfát kedvében van
Nagykanizsa, március 2
A Balatonpari kiea fővárosában, Keszthelyen teljesített izolgáistot egy fiatal, dali huszár. Msgss larzalja és lobbanékony szive volt. Szakaszvezető volt él egy szakácsnőt szeretett. Zalai fOld szülötte volt mind a kettő, — hát Osazeboronálódtak nagyon.
Pár hétig tartott azonban csak a földi paradicsom, amiben az eljegyzés is bennfoglaltatott, aztán — a fess huszárt áthelyezték Sopronba.
Csakhogy a szerelem nem azért dirigálja évezredek óta a világot, hogy holmi áthelyezési parancs kifoghatna rajta. Egy szép napon a szakácsnő is megjelent Sopronban és nem is ment el többet. Olt maradt és a paradicsom kezdődött elölről.
Csak a házasságkötés késett. Viszont spóroltak rá szépen. A s»a-kauvezetO minden hónapban ál-adott 10—20 pengőt a menyasszonyának, hogy tegye félre az esküvőre. A leány li megtakarította minden garaiát. Nem járt se moziba, se máshova, nem vett magának se blúzt, se kötényt. így gyűlt az es-
küvőre a pénzűk néhány hónapig, amig a leány el nem árulta a vőlegényének, hog/ ha nincs ii uját kéményük, meg fogja látogatni őket a gólya,
A vőlegény ettől kezdve nem adott pénzt a menyasszonyának, hanti: visszakérte azt ii, amit azelőtt odaadott, majd leszerelt és 240 pengőt kért a menyasszonyától azzal, hogy Pesten a rendőrségnél szereztek neki állást. Aki az állást szerezte, annak 200 pengőt kell iizetnle. A menyasszony a maga megtakarított pénzéből odaadta a 240 pengői s a leszerelt huszár elment Pestre.
Az állásból nem lett semmi, de nem lett semmi a házasságból sem. A gólya látogatását ugyanis márciusra várták s januárban már kelepelt. Ezért a volt szakaszvezetőnek, mint a bírósági tárgyaláson mondta, kétségei támadlak és — bár egyébbel ezeket a kétségeket alátámasztani nem tudta, — most már nem skarta elvenni a leányt.
Az elhagyott menyasszony a 240 pengő és a megszegett házassági ígéret miatt feljelentette a vőlegényét, akit csalásért el Is Ítéltek 3
VÁROSI MOZGÓ
Csütörtökön
Ágyuk dübörgése, gépfegyverek ro pogása, gránátok robbanása eredeti hangielvételben
TOkéletei hangleadás a legmodernebb fotocellás hangleadó gépen.
Ezenkívül:
llótl Károly müve
1M.SM
ember hősi tragédiája Douaumont erődnél
Ctane Hala. SxöUe Sxakáll és Huastfkr Vufíy
brlllláns Játékával a
Repülő menyasszony
A logbflbájosabb operette film 10 felvonásban. Magyarul beszéld prológgat. 1 nagy műsorra való teklatetteljaz eltalálok 6 ál 9 inkor kexáMaek
hónapi fogházra. Az elitélt vőlegény a tárgyaláson bejelentette, hogy hajlandó elvenni menyasszonyát, mert meggyőződött róla, hogy csak a gólya tréfálta meg őt két hónappal, de az Ítéletet megfellebbezte.
Még egy hét sem múlt el a tárgyalás óla és a bíróság elé kény-azeritett vőlegény beváltotta az ígéretét. A tárgyalás után megnézte a Ida babát, akit az anyja elhozott, mert nem volt kire hagyni és megfogta u|ból a menyaaszonya kezét, mint azelőtt. S tegnap elvezette a leányt az anyakönyvvezető elé. Megesküdtek.
így Jutott jó befejezéshez két embernek kilábalása abból a sunyi helyzetből, amiből oly lókat csapdos a sors az emberek útjába.
Amikor a véletlen meg tréfálja a tolvajt
Két nap múlva mindent visszalopott a helyére az elveszített feladóvevény miatt
Letenye, március 2 (Salát tudósítónktól) A letenyel csendőrség hosszú hetek óta eredménytelenül nyomozott egy vakmerő tyuktolvaj után, aki végtgdézsmálta az egész község baromfiállományát A kiszámíthatatlan véletlen azonban a legutóbbi lopás alkalmával alapo-ssn megtréfálta a tolvajt
Néhány nappal ezelőtt ugyanis Wortmann János kereskedő baromfi-ólját dézsmálta meg a tette*, ahonnan szintén több tyúkot vitt el. A tolvaj azonban véletlenül kiejtette a pénztárcáját, amelyben egy FeM-szemenyén feladott ajánlottlevél ve-vényét találták meg a csendőrök, akik ezen a nyomon folytatták a nyomozást.
A lopást kOvetö második nap reggelén ujsbb és tagadhatatlanul sokkal kellemesebb meglepetés élte s károsult kereskedőt Előzőnapon ellopott tyúkjait ugyanis hiánytalanul megtalálta a tyúkólban. A tolvaj valószínűleg észrevehette a pénztárcája elvesztését és ezért ijedtében másnap éjjel visszalopta az ellopott tyúkokat. A csendőrség ennek ellenére tovább nyomoz.
■■■■■■■■HHgMHV1;
Hál*. «-•. Utkiiyakorlat bWor* izámára a Min-siloiháiban
Mire. t. \\u. hllközság köztyaifea 4. •. Iái ll-kor. Lkaálla elóadái (dr. Kerkal Jómf) « órakor a városházán
Konferencia ttrflaknak i MJuxJólháaban este y órakor (dr. Vártaay Frigyei).
OlláregyeeOlet mQkedveló előadás* a f eb árteremben fél B órakor. MAre. 7. Az Ur. hitközsás; tisztújító közgyBláso. MÉr«. $. Urteányok MlrTa Kongregáclój/oak bfljll
estjo a fehárt eremben 6 órakor Márc. tf BÓJtl e«t a Misailótházban (Huszár M. apátpláb ) e órakor.
A rtnvi Tonu Egylet jubiláris matiaéja II óra-kor a színházbau.
aaíM". Uceálla elósdás (Maga*
Mihály) í órakor a városházán. Mái*. 18. Urleányok Mária kongregációjának böjti aalje a fehérteremben 6 órakor.
Irodalmi Kör hazafias Unotptiya a »*lohá«bait
II órakor.
Mire. 30. Washington-ünnep. Uceálla elóadái (dr. Karkai Jóaaaft « órakor a vároiháián
Márc. H-a. Lelkigyakorlat fárflak rénfea (P. Mol-nár Arkangyal) a plébániatemplomban m(« 7«kor.
Apr. 8. Uceáfli clóadás (Sándor tollán ftodgy) • órakor a vároiháián.
Apr. 10. Ltceálls elóadái (dr. Oyurála Ferenc) f óra-kor a városházin.
Apr.^lL^ H^jrtJJmánuel hangversenye a Kaaalod-
Apr. 17. TO-aa mailná. Lkeálla alóadát (Brunnsr M. ny. alezr.) 11 ónkor a aalahásbca.
Apr. M. Ucválla el&adáe (KaJnó JózmQ • órakor a városházán.
1932. m4rclus 3.
ZALAI KÖZLÖNY
kis fanolólány meg a német nevelőnő a favorit, míg a parasztlány és a férjes nő lemarad
kenyérkereső nők naíy versenyében - Tavaly 1885 női állásra nem volt jelentkező
A llzcnntgyedlk éve
működő
Kenyérkereső Nők Országos Szövetségének (Budapest IV., Régiposla utca 15. II. 5 6) ingyenes munkaközvetítőjében az 1931. 6vben 2762 állási jelentetlek be a munkaadók, amelyek közül a tagok csak 877 állást vetlek (el, vagyis a legnagyobb munkanélküliség közepette 1885 állást nem tudtunk betölteni az elmúlt évben. Ezen állások közül 2019 volt a háztartási, 618 a nevelőnől, 102 az üzemi, 29 az üzleti és csak 4 az irodai. Utóbbiak közül egyet som tudtunk betölteni, mert vidéki városokba ügyvédi Irodákba keresték perfekt gép- és gyorslrónőket havi 150—180 pengő fizetéssel, de senki sem pályázott rá. Ezek a statisztikai adatok az 1930. évivel összehasonlítva 11 százalékos visszaesést mutatnak, amikor is 3103 állást jelentettek be munkaadóink.
Évről-évre nehezebb a magyar gyermekgondozőnök helyzete. Még a csecsemőkhöz is német schwestert keresnek, hogy a hölgy ne (elejtse el mellelte a német nyelvet. Favorizált a német nevelőnők helyzete. Őket azonnal el lehet helyezni, fizetéseik Budapesten: reichsdeutsche 80 P, osztrák német 60-70 P, égerlandl (csehországi némei) 50— 60 P, magyai országi német (Nyugat-Magyarországból, Erdélyből, vagy a Felvidékről) havi 40-50 P. Ujabban nagy kereslet van francia-német nevelőnőkben is. 11* a legkeresettebbek az elszászlak, lévén azoknak anyanyelvük ugy a (rancta, mint a német, mert a született (randák, akik különben ls csekély számban tartózkodnak Magyarországon, semmi áron nem mennek háztartásokba, ők kizárólag csak órákat adnak. Az alkalmazottaknál fontosak a folytatólagos bizonyítványok. A bárom hónapnál tovább pihenő alksimazollat nehéz elhelyezni, még ha a legjobb bizonyítványa is van.
Korhatár a negyven év. Ezen felül nagyon nehéz az alkaimazotlakat elhelyezni. 1926-ban még 70, 1927-ben 65, 1930-ban 50 éves alkalmazottakat is könnyen el tudiunk helyezni, ha kellemes és fiatalos volt a külsejük. Ezek most kimentek a divatból. A legkeresettebb kor a 20-30 év közötti.
örvendetesen javult a tanulólányok helyzete. A háború miatt csökkent születési arányszám itt érezteti áldásos hatását. Amig azelőtt a masamód, varró-üzleti tanulólányok Pesten csak villamospénzt kaplak, most teljes ellátással és havi 20—30 P "eb-pénzzel keresik őket.
A könnyű elhelyezkedésnek lontos kelléke a megfelelő számú jó ruha, A rendőrség életvédelmi hivatalának a párttogoltjait azért nehéz elhelyezni, mert a munkaadó bizalmatlan a garderobe nélkül érkező háztartási
alkalmazottal szemben. Parasztlányokat egyáltalán nem keresnek, mert nem Ismerik ki magukat a fővárosban, nem értik a perfekt lőzést, nem tudnak vixelni, nem tudnak telefonálni, s a jómódú munkaadó nem szeret a betanításukkal vesződni. Ilyeneket csak kis egyszobás kül-teleki lakásokba vesznek lel olcsó bérrel.
A könnyű elhelyezkedés fontos kelléke az Iskolázottság is. Ügyvéd, orvos, kereskedő, gyáros, munkaadók nem alkalmazhatnak anaih-béta munkaerőket. A különféle alkalmazónak közötti éles határvonalak kezdenek elmosódni. A minde-
Egyet ne felejtsen! A vezető világmárka
TELEFUNKEN
Minden igényt kielégítő nagy Talefsmkan választékunkról kérjen azonnal díjmentes Ismertetést.
Lagujabb magyar gyártmányú typuaoki
Telefunken 121 váltóáramú I —S ffig Telefunken 121 egyenáramú J áíTomist hangszóróval vehet. Telefunken340váltóáramu ) Telefunken 340egyenáramu I no von egyenáramra is.
Olcsó iraki ♦ Kedvező (betéti feltételek 1 VAtalkényazar nélkOl bamistatja ■
Szabó Antal, Nagykanizsa. Telefon: 91.
Tavaszi kabtitokban,
valamint
kosztüm, kabát é8 ruhaszövetekben
nagy választék.
Férfi szövetek
minden minőségben.
Singer
divatáruház.
Olcsó árak!
neslől megkövetelik, hogy szükség esetén telefon-kiBasszonyi teendőket is ludjon végezni, a némelnevelő-nóktöl, hogy a gyermekek iskolai feladatait Is tudják korrepetálni. A nevelőnőklől, kivéve a Reichdeut-schek-lől, rendszerint megkívánják a gyermekruha javítási, azok mosását ée vasalását is. A házvezetőnőknek varrni, (ózni és takarítani is kell tudni. Csak a szakácsnők tartották meg kivételes pozíciójukat. Ök kizárólag (őznek és sem takarítást, sem ruha javítást nem vállalnak.
Szomorú jelenség az is, hogy a férjhezmenés a háztartási és tansze-méiyzetnél nem jelenti ma azt az életükben való gyökeres változást, mint régen. Szövetségünk tizennegyedik éve áll fenn, de arra még soha sem volt példa, hogy az ujdonr stílt feleség csaknem kivétel nélkül még a mézes hetek eltelte előtt visszajön hozzánk állást kérni, mint bejárónő, sokkal rosszabb feltételek mellett. Néhány havi kínlódás után a házastársak különválnak és a menyecskék ismét elmennek bentlakó háztartási alkalmazottaknak — egy
férjjel handicapelve, akit le kell tagadni, mert a munkaadók nem szeretik a férjes asszonyokat alkalmazni cselédnek.
RÁDIÓ-MŰSOR
Március 3 (csütörtök)
Budapest 9.15 Q. bangv. KOibeo M0
Hírek. 11.10 NemsetkOiI vlijelzisiolgálat. 12.00 Déli harangszó. 12.08 Sulonzenekarl hangverseny. Kőiben 12.25 Hírek. 13.00 Idöleliéa. 14.45 Hl/ek. 16 Qyermekmeiék. 16.45 Időjelzés 17.00 E. 17 30 Clginyiene. 1815 Angol nyelvoktatás. 18 34 Az 1. hon-vtdgyalogczred zenekarának hangversenye, 19.35 E 20.00 Sándor Erzsi hangversenye. 2035 Előadás a Stúdióból. ,Ai ulolsi farsang", színjáték 3; telv. 22.10 ldó|elzé», ldó|«rá»|elenléi. 2120 A Melles magyar vonósnégyes hangv. 23.20 Jb.
Bécs 11.30 Négyes. 12.40 O. 13 00 Hangv. 18.10 a. 15 30 Áriák. 17.05 Lehár ünnep. 19.30 Hangv. 19.40 Eysler-est. 21.10 Vonósnégyes. 22.0J Hangv. 22.15 Zenekari hangverseny.
Ntm értem, kérem.
abszolúte nem értene, ezt a Vannayt. Már I i a puccsvezért. Olyan elszánt embernek látszik. Még miniszterségre ls vállalkozott volna, ha szépen megkérik és ha a puccsot Idejében h nem leplezték volna. Aztán most Ime, mégis hanyalhomlok vonja vissza minden vallomását. Ámbár menjünk csak sorjában I Az ember szépen felkészül egy kis szenzációra. Aztán: tessék 1 A végén kiderül, hogy minden Jegyzőkönyv hazudik, minden vallomást kényszer hatása alatt tettek, nem akartak semmit, nem csináltak semmit és nem mondtak semmit, hanem csak azok a csúnya csendőrök meg rendőrök és egyéb nyomozó közegek, azok fújták fel az egészet és máglya-tüzön való lassú pirítással, kerékbetöréssel és ehhez hasonlókkal kényszerülték kl a vádlottakból a fantasztikus vallomásokat. Vissza Is vonták most valamennyit, mint a karikacsapás.
De azért a Vannay okos ember. Látszik, hogy Jó puccs-szervező: — nem szeret kitaposott utakon Járni Lám: nem azzal állt elő, hogy Igy vagy ugy bántak vele a vallatás során. Tudta Jól, hogy bikacsökkel meg hasonlókkal ő hiába állna elő, úgyse hinné senki. De tudta azt Is. hogy van a megfélemlítésnek ennél hatásosabb módja Is. Mit tüzes vas, meg klnzókamra ? Az is valami ? Még ha szóbajöhettek volna Is ezek, egy Vannay fütyült volna rájuk. Ügy látszik, ezl tudták ls a vallatók. Mert Vannayt se kínpadra nem húzták, se tüzes vasat nem szúrtak a körme alá, se fejét nem vették, se négyfelé nem vágták, hanem — tessék csak elolvasni Vannay tegnapi vallomásán — megfenyegették, hogy ha nem vall, mennek a detektívek a lakására és behozzák a feleségét ls. Vannay Inkább vallott... Már éppen a btatorbágyl merényletet akarta bevallani, amikor abbahagyták a vallatását. ..
Aki pedig ezl nem értené, az nősüljön meg. (*)
= Elegáns angol férfi felöltö-anyagok Schfltznél.
rádiója az 5-4 1 lámpás dinamikus hangszóróval egybeépített 7050-es Orion rádió, mert antenna ás földvezeték nélkül működik, csupán a hálózati konnektorba kell bokaposolnl. — Kezelése agy tárosás.
Gyárija: Orion luólámpagytr
ZALAI KOZlONV
1932 roárdug a

TOzőrséget a templomtoronyba!
Mélyen tiszteli Szerkesztő Ur I
Talán felesleges különösebben is hangsúlyoznia milyen fonlos a mai viszonyok közö t a meglévő jószfíg, vagyon épségben való megőrzése, a véletlen folytán beállható károktól való megóvása, ami éppen Kanizsán hagy komoly követelni valót: az éjszakai tüzőrséget. Igaz ugyan hogv városunkban a rendőrség sllandó szolgálatot teljesít, de a mai létszámcsökkentéséé időben az amúgy is csekély számú őrszemélyzetből a külső mellékutcákba csak nagyon gyér posztok jutnak és azoknak is oly nagy a feltétlenül bejárandó körzetük, hogy a biztonság, vagy óvatosság szempontjából ez egyáltalán nem elegendő és igy nem tartozhat a lehetetlenségek közé, hogy egy esetleges éjszakai tüzet már csak akkor vesznek észre, amikor a pusztító és zabolátlan elemek, uljuk-ban füstölgő romokai, talán nem pótolható veszteségeket hagynak maguk mögött. Ennek elhárítása tekintetében Zalaegerszegtől vehetnénk példát, ahol egy olyan magas őrtoronyból, ahonnan az egész város belátható (nem tudom milyen létszámú) tílzőrség állandó szolgálatot tart és abban a városban bizony minden polgár nyugodtan hajthatja álomra a fejét, mert biztos tudatában van annak, hogy a mai idők gondjaitól és küzdelmeitől terhes napjai utáni pihenésében mentesül attól a külön gond ól is, melyet a még megmaradt kis jószágának, ingatlanának a véletlen folytán támadható veszedelmektől való megóvása jelent.
Amikor Itt Zalaegerszegre hivatkozom, mint példára, egyáltalán nem gondolok arra, hogy most Kanizsán is egy hatalmas őrtornyot kellene építeni, ami nyilván jelentékeny költséggel jár és épp ezért — tekintve a mostani viszonyokat —• szinte lehetetlennek mondható, hanem az intézmény létesítésében tekintettem csak követendőnek, őrtorony építésére a mai viszonyok közepette gondotni sem lehet, de addig is, amig ilyesmi létesíthető lesz, kívánatos volna, hogy a városnak magasabb helyén fekvő egyik- vagy másik középületében, honnan a város területe szemmel tartható, állittassék fel egy ilyen tüzörség. Mint legalkalmasabb kínálkozik erre a felső-templom tornya. De ha esetleg bárkinek is sértené ez a vallásos érzelmeit (A pápai katholikus nagytemplom tornyában és más városok templomtornyában is van tüzörség. A szerk.) felhasználhalő lenne erre a célra a Városház kupolája körüli balkon is, ahol csupán annyi befektetésre lenne szükség, amennyit az időjárás viszontagságaival szemben védelmet nyújtó alkalmatosság jelent. Ez pedig igazán nem olyan nagy költsiég, mint amit ezáltal elhárítani lehet.
Nb. lapjában, valahányszor a kö-
zönség érdekében álló dologról volt szó, Jutott hely a kívánságnak, kérem most se tagadj 1 meg ezt soraimtól és szíveskedjék a fentieket különös figyelmébe ajánlani annak, akit illet, mert kétség sem férhet ahhoz, hogy ez a hiányosság városunkban feltétlenül pótlandó, külö-
nösen ma, amikor a még meglevő vagyontárgyak, ingatlanok épségének megóvása minden körülmények közöli a legfontosabb.
Fogadja mélyen tisztelt Szerkeíszlő ur <t fentiekben velem egyetértő ingatlantulajdonosok tiszteleiét.
Egy mellékutcai háztulajdonos
Üen-Hur
még mindig a legnagyobb film, amit valaha csináltak.
Tüz pnsztilott Galambokon és Inrakeresztnron
Gondatlanságból elpusztult egy porta és egy galamboki pajta
Nagykanizsa, március 2
Néhány nappal ezelőtt kisebb lüz pusztítóit Galambok községben. Este fél 7 tájban kigyulladt Tóth Ferenc Oergely galamboki gazdálkodó pajtája, amelyben nagymennyiségű gazdasági felszerelés és takarmány volt raktáron.
Annak ellenére, hogy a tüzet nyomban észreveilék és hogy a községi tűzoltóság Is azonnal kivonult az oltáihor, a pajta teljesen leégett, mert a nádtető és a többi gyúlékony anyagok pillanatok alatt lángbabotultak. Szerencsére a tűz Idején szélcsend volt és igy a szomszédos házakat nem fenyegette tűzveszély. A tűzkár 368 pengő, mely összeg biztosítás révén megtérül.
A csendőrség nyomozást indított a tüz okának megállapítására. A vizsgálat eddigi adatai szeilnl gondatlanság okozta a tüzet.
Néhány nappal ezelőtt nagyobb lüz pusztított Andrasek András mu-rakeresziuri gazdálkodó portáján is. A tüz az Istállóban keletkezett, ahonnan átterjedi a pajtára, majd a lakóházra Is. Percek alatt lángokban állolt az egész porla és a szerencsétlen emberek kezüket tördelve nézték, hogy a lángok mint semmisítik meg kis vagyonkájukat. A murakereszluri tűzoltóság Idejében hozzálátod a tűz oltásához, de sem a lakóházat, sem a pajtát, sem az Istállót nem lehetett megmenteni. Igy minden igyekezetük arra szorítkozott, hogy a lüz továbbterjedéséi megakadályozzák.
A kár mintegy 1000 pengő és mlulán semmi sem volt biztosítva, a szerencsétlen embereket teljesen tönkretette a tűz.
A csendőrség! nyomozás szerint gondatlanságból keletkezett a tüz.
NAPI HÍREK
Rejtélyes szorkálás a bocskal szőlőhegyen
Hat szúrást kapott ac oldalába nem tudja kitől és miért
Qelse, március 2 (Saját tudósítónktól) Rej\'élyes hátterű merénylet történt Bocska községben, sz oltani szőlőhegy közelében, melynek szenvedő hőse Baksa Oyörgy 64 éves gazdálkodó
Február 28-án, vasárnap délulán Baksa Oyörgy kiment a közeli szőlőhegyre, ahonnan meglehetős Utas állapotban a késő es i órákban egyedül lért haza. Útközben szembetalálkozott egy Ismeretten emberrel, aki szó nélkül nekiesett és zsebkésével többször oldalbaszuria a mitsem sejlő gazdálkodót. A rejtélyes támadó ezuián otthagyta összeszurkált áldozatát és eltűnt a sölélség leple alatt.
A sérülések szerencsére nem voltak életveszélyesek, ugy, hogy Baksa Oyörgy nagynehezen hazavánszor-gott, majd tegnapelőtt kocsin bfszál-littatta magát a nagykanizsai köz-kórházba. Az orvosi vizsgálat meg-állapllolla, hogy a szerencsétlen ember 6 késszurást kapott a baloldalába.
A rejtélyes hátterű szurkálás ügyében nyomozást Indított a csendőrség, azonhan nagy nehézségekbe ütközik s tettes szemilyének megállapítása, mert Baksa Oyörgy semmiféle felvilágosítást sem tud jdnl a merénylőjéről, akinek még csak az arcát sem láthatta a nagy sötétség miatt.
1932. március 13-tól 18-ig. (Rotundeban március 20-lg.)
Külön kiállítások!
Bútorvásár. • Reklámkiállítás. • A legújabb gázberendezések kiállítása. „A villamosság a házlarlásban". • Szőrmedivatszalon. • Bécsi kötöttárudivat kiállítás, ■•mzttttlzl autó áa motorkerékpár kiállítás.
Építészeti és útépítési kiállítás. • Élelmiszerek és élvezeti cikkek kiállítása. • Burgenlandi különkiállitás. „Műszaki újdonságok és találmányok". Mezóga dasági és erdészeti mlntakiállltás.
. osztrák
Vízum nélkül, vásáricazolvánnyal és útlevéllel bárki szabadon átlépheti az határi. Cselt átutazóvízum nem szükséges. Jelentős menetdljkedvezmények a magyar, a cach és osztrák vasutakon, a Dunán, valamint a légiforgalomban. Vásárigazolvanyt (á P 5\'—) és mindennemű felvilágosítást készségesen ad a
Wiener Messe A. G. Wien VII.,
valamiül - a leipziel tavaszi vásár tartama alall — a Wiener Messe tudakozóirodája (Auskunftsslellc, österr. Messhaus, l.eipzig), továbbá ar. alant felsorolt ms tiszteletbeli megbízottak-:
Schenker & Co., Nagykanizsa, Erzsébet-tér 1. Máv. Hlv. Menctjegylroda fiókja, Nagykanizsa, Csengery-ut 1.
NAPIREND
Márolua 3, osütftrtSk
Kóm katolikus: Kunigunda Proleat.:
Kornélia. Izraelita : Adar hó » «
Városi Muzeura ás Könyvtár nvitvn csütörtökön és vssámap délelőtt 10-től 12 óráig.
üyógy szertári éjjeli szolgálat ■ I hó végéig az .Őrangyal* gyógyszertár Deák-tér 10.
Városi Mozgó .Roham a verdunl halál mezőkön\' és „Repülő menyasszony\' Előadások kezdete 6 és 9 órakor.
Oőzfttrdő nyitva reggel 8 órától este 6 óráig (hétfő, szerda, páatek délután, kedden egész nap nőknek). Tel. 2—13.
Gyurlca
Az ereszeken még fényes Jégslpo-kon fütyörész a hideg télutolja Komor, szürke fethőhegyek tavaiban még nyugtalanul gágognak a vadlibák .. Még gondosan begombolod a kabátod szélcibálta szárnyalt Még bdmuió becézéssel nézi, simogatja szemed a vlrdgkereskedések csillogó kirakata mögött kéklő első ibolyá ■ kai... Még nem veszed észre, hogy a déli napsugár verőfénye már tócsákat olvaszt a cso tkeményre fagyott hóréteg kérge alatt... Még valahol pa/kos játékai melleit felejtkezett a Tavasz, amikor lelkedben megremeg minden hur: egy bozontos, e hanyagolt ember kezében, egy csavargó, rótt Faun tisztátalan ajkáról felcsendülni hallod a Tavasz üde dalalt, Nagykanizsa specialitását: a Oyurlca sipját... A Pán sípját...
Ilyenkor belémarkol a lelkedbe minden emléked. Ezer fagott dalol feléd Ifjúságot, szerelmet, boldogságot, könnyeket vágyakat és lelhar-gldkat... Ilyenkor meglelik a lelked gyönyörűen szent emberi érzésekkel. Vágyad kél: megölelni azt a maszatos, vén Faunt, aki ösztönös lendülettel fújja magagyártotta, primitív sípjain a Tavasz, a Szerelem ezer-varláclóju csoda-dalalt... Szerelnéd ezt a sípot sok és végtelen sok színben égi, lobogó szalaggal felcifrázni és megállítani veszett iramában egy pillanatra hajrás életedet... Ennek a sípnak szaván mindig magadra eszmélsz tülekvő Ember... Nem haragszol az ebtdutdnl szendergésedet megzavaró sípszóért erre a vén Faunra, aki sietve utcázza végig: Emberek, jön a Tavasz... Nem haragszol, mert az ablakod fölött az ereszen még jégslpokon orgonázta feléd a szél a tegnapok fagyos viharait... Nem haragszol, mert közeleg az ünnep: jön a Tavasz...
És majd nyár utolján Is...
Amikor a hosszura nőtt éjszakákon már jéghideg harmatban fürdenek a késet virágok, amikor újra reád kívánkozik lefele/tett felöltőd, amikor újra belémarkol a lelkedbe egy Jójó gondolat, a búcsúzás fájdalmas közelségének minden nüan-sza: Itt az Osz... Akkor újra felcsendülni hallod a Pán sípját... Gyurlca újra figyelmeztet:
— Emberek, jön az ősz... Készüljetek a Temetésre. ■■
BrMMsAny/ Qyula
— Llceális előadás. Vasárnap délután 6 órakor llceális előadás lesz az Irodalmi és Művészeti Kör rendezésében. Előadó dr. Kerkal József kegyesrendi tanár. Előadásának témája: a föld helyzete a mlnden-ségben. Énekel a Polgári Iskola Vegyeskara, vezényli Kettlng Ferenc karnagy.
1932 márdui 3
ZALAI KÖZLÖNY

Mozgósziiiház
. HoQam
A mozi Igazgatósága lehelövé lelte, hogy a Roham clma háborúi filmet, amely a világháború egyik legnagyszerűbb, de legborzalmasabb fegyvertényét, a Douaumont erőd ostromát eleveníti let, fotócellái készüléken élvezhesse a kanizsai közönség. Ebből az alkalomból külön egy fotócellás vetítőkészüléket hoztak Kanizsára, amelynek leadásában lenyűgözően érvényesüllek a film hang-haldsai. A film első jeleneteiben művészi zenei aláfestés készíti elö a közönséget a később következő háborús jelenetekre.
A mozi igazgatósága előkelő gesztussal háromórás szórakozásról gondoskodott, amennyiben a műsor keretében bemutatta Uane Hald, Szike Szakáll és Huszár Puffy 10 felvonásos vígjáték- operettjét, a Repüli menyasszony-1. A két kitűnő magyar uinész magyar-prológta kellemes meglepetésként hat. A fotócellás leadás következtében egyetlen szó sem sikkad el beszédükből. Mindketten ragyogó alakítást nyújtanak szerepükben, amelynek különösen az egyik Jelenetét harsogó kacagással fogadta a publikum.
A hatalmat mfltor széles rétegeit megmozdította a mozilátogató közönségnek Hogy egy kellemet hírrel Is szolgáljunk, eláruljuk, hogy két héten belül véglegesen áttér a kanizsai mozi It a fotócellát rendszerre.
Dá—mt
- Férfiak lelkigyakorlata a
plébániatemplomban (P. Molnár Arkangyal) nem március 16-án kezdődik, hanem március 21-én ét tart három napig.
- Misszióshír. A Missziósházban folyó bó 5 én, uombaion ette háromnegyed 7 órai kezdettel, 6,7. és 8-án urinök éa urleányok számára rendezendő lelkigyakorlat paplrendje a következő lesz: 6-én, szombaton ette háromnegyed 7-kof bevezető elméikedét. A lelkigyakorlat mindhárom napján délelőtt Ml 9 önkor szentmise, egynegyed 10 órakor altö, délután háromnegyed S Arakor má-•odlk éa etta háromnegyed 7 Arakot harmadik elmélkedéa 9-én itg-gel közös szén (áldozással a lelkigyakorlat befejezése. A lelkigyakorlaton való részvételre Jelentkezni lehet már mott mindennap délelőtt 9-1-lg ét délután 3—5-lg a Mlsz-iziótház irodájában. - Vasárnap, 6-án este 9 Arakor ugyancsak a lelkigyakorlatot tartó dr. Virttssy Frigyet theologlal tanár (Pécs) a lértitk részére is tart egy konferencia-i^wédet .0 hitetlenség naiv hite is » férfivilág" elmen. Ugy a lelkigyakorlatra, mint a konferencla-betzédre "uton biv meg mindenkit a Mlsz-xtishdz finDknó/e.
- Kérjük kirakataink megtekintsél. Igazi láiványottág. Slnger dlvatáruház.
- Jótékonyság. A szerencsétlen Várost Jolánnak Bertln Ágostonná 2, öw. Idb. Krátky Józtefné 1 pengőt ■Oldott szerkesztőségünkbe.
- A rossz gazdasági viszonyok uií^f.18 1Ó1 ™8l!1 magát érezni, ha wkását Kopsteln bútorokkal rendezi
- Nagy választék, olcsó árak, Miki? *\' ,ell<,dek* Horthy
— Csodatévő szerelem. Egy Hatal francia festő és egy amerikai leány kalandos, színpompás, érdekes szerelmi története pereg le M. Healy amerikai iró CsodatM szertlem cimü regényében. Az érdekfeszítő és finom hatásokban gazdag regényt Moly Tamás fordította. A Mindenki KOnyve sorozatában |elent meg, ára 30 fillér és mindenütt kapható.
— Utazási kedvezmények Buda-pettre és Bécsbe. A Budapesten márciut 17-én megnyitandó Mező-gazdatági Kiállítás alkalmával ugy az oda-, mint a visszautazáshoz engedélyezett 507s-os utazási kedvezményre jogosító utazási Igazolványok P 2-ért a Menetjegylrodában már mott beszerezhetők, illetve elö-jegyeziethetök. Ezen Igazolvány alapján a kedvezmény az odautazásnál március 11 -tOl március 21-lg, a vitsiauiazásná! pedig március 17-től márciut 27 ig vehető Igénybe. — A Bécsi Tavatzl Vátárra ugy az oda-, mint a visszautazáshoz 30, Illetve 25%-ot utazási kedvezmény lelt engedélyezve. Kedvezményetek a Menetjegylrodában betzerezhetö utazási Igazolvány alap|án, oda márdui 9-től márciut 20-lg, vissza pedig március 13-tól március 25 lg lehel utazni.
— Divatot férfi ingpouplinok, zeffirek, oxlordok hatalmat vá-laaztékban SchOtznéi.
— December óta eltűnt egy kőmUvezmester. A csesztregl csend\' őrség országos körözési adott ki Antal Lőrinc csesztregl kőművesmester tartózkodási helyének felkutatásán, aki még az elmúlt év decemberében azzal távozott lakátáról, hogy átmegy Silomvár községbe. Az 62 éves kőművesmester azóta nem adott semmi hírt magáról át a családja azt hiszi, hogy bűnténynek etett áldozatául.
Mo»t ufra JüiQalfa a
Ben-Hur
felejthetetlen jeleneteit Cangoa vMfaxaiban.
— A Nyugat március 1-i számának élén Kosztolányi Dezső Ír Móricz Zsigmond .Barbárok" cimű kötetéről, mely elnyerte a Pen-Klub Rother-mere-diját. A szám gazdag tartalmából kiemeljük még Babits Mihály cikkét Illyés Oyula költészetéről, Palágyl Lajos cikkét Arany Jánosról, Komlos Aladár tanulmányát (A lira fordulóján). A szám bejelenti, hogy március havában Babits Mihály szerkesztésében megjelenik a Nyugat UJ AnlAologlája, amely harminc fiatal költö 100 legszebb versét fogja tartalmazni. A szám ára 2 pengő. Negyedévi előfizetés 10 pengő. Kiadóhivatal: V., Vilmos császar-ul 34.
Érdeke* Hlm-matlné
lesz március 6-án, vasárnap délelőtt fél II órakor a Városi Színházban. Bemutalásra kerül párfilléres helyárakkal a .Támadás és közelharc" c. katonai ismeretterjesztő film, magyarázó előadás kíséretében. Eredeti magyar felvételek, a magyar hadseregből. A modern harc elevenedik meg a néző előtt, mindenki számára érdekeien. Helyárak 80 ét 40 fillér.
— Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán a mult héten 13 gyermek született, 9 Hu, 6 leány: Wtmmer József fuvaros és Kunica Máriának rk Ha, HoU János tStdm. és (lozdán Katalinnak rk. tta, Han Bek honvédóraagy él Kázaó Mártának rk. fia. Ág József kömUveaae-Kéd és Varga Lujzának rk. fla. Virág Illés napszámos és Horváth Vilmának rk. leánya. Varga György földm. és Kuzsner Juliannának rk. leánya, Oeróca József földm. és Tomutos Annának rk. leánya, Juog István vasúti géplakatos
Sí Cslcsay Vilmának re!. ilu, Hegyi yula gépkocsivezető él Parsaog Erzsébetnek rk. fia, Oyergyák Pereno földm. és Mlbálecs Annának rk. leánya, Flum-bort Károly szabéaegéd éa Markovlta Marát Inak rk. fia, Szalal Lássló vendéglős és Tímár Juliannának rk. leánya. Házaaaágon UvUl született 2 flu él 1 leány. — Halálozás X tikiint: Horváth Imre olpéazmester rk. 73 évaa, Bödta Erzsébet tanuló (Pnsitamsgyaród) rk. Iá évei, Balogh József magánzó rk. áű éves, 8 tel ni tx Pál várod szegény lsr. 90 évei, Herint! János rk. 1 hónapos, Gábor József napszámos rk. 98 éves, Hering József rk. 1 hónapos, Németh János tanuló rk. 19 évei, Horváth Jánoa földm. rk. 7á évea, özv. Vesxier Oyörgy-né 81mon Rozália rk. 87 évn, Kránloa Márton rk. 3 évei (Petrivente), Skorjá-necz József dpéasmester rk. 77 éves, Borbély János vároat szegény rk. 83 évei, Patoa Perenc földm. rk. M éves, Dávid Mária rk. S hónapos, özv. LUek Károlyné Lonosarim Ilona várost sze-
Biay rk. 83 éves, Horváth Mlhályné orváth Terézia rk 72 éves, Nejpál Jó-zsef várost szegény rk. 78 évei, Kluger József péktaoono Izr. (Balatonboglár), Ferk Károly oalzmadlameater rk. 87 évei. — HáJuuidgkDUt 2 volt: Papp Antal azabéMféd & 8tpos Irén rk. Péter István kőfaragósogéo és Pintek Kata-lln (özv.) rk.
— Családi bajai miatt felakaaz-totta magái LetenyérSl írja tudósítónk: Keddre virradóra öngyilkosság történt Dobrl községben, ahol Pintek Józaef 43 évet gazdálkodó feltkatzlolta magái ét mire éizre vették, már nem leheteti rajta tegi-teni. A szerencsétlen ember lettének oka állítólag családi viszálykodás volt.
— önként Jelentkezett a körözött gyilkos. Nemrégiben halálos kimenetelű verekedés játszódott le Balatoneadréd községben, ahol egy szóváltásból kifolyólag Nagy O. Ferenc összeszurkálta Oulyás Józsefet, Oulyás Kálmánt és Idős Oulyás Józsefnél, aki bele Is halt a sérüléseibe. A borzalmas vérengzés után Nagy Q. Ferenc megtzökott, mire a kir. ügyészség elfogatóparancsot adott ki ellene. A körözött gyilkos nem várta be mlg rátalál a csendőrség, hanem tegnap önként jelenIkeiett az ügyészségen.
, Blokmalt meghódította a világot!
I Milliók haaználják sua kttOnö Izd oukor-\' kát A llokmattot már utánoazák, azért MSI Blokmattot kárjsn *• csak aiaaall xaoakóban fogadja •! I
m
BIZTOS
■•gykwabwAa
M VA«4
eredményt csak ugy ér d, ha hirdetéseit a naponta többezsr példán;\'
tsrjsdt ZALAI KÖZLÖNY, ben sdjs fel. Kiadóhivatal Föul 8. (az udvarban.) Tel. 71
— lngzeflrek, pupllnok, oxfordok elsőrendű minőségben, Sláger divat-áruház. .F- ...
— Ax Ismeretlen nerzö premierje. Évek óta a legnagyobb érdeklődés kísérte az egész világon Ferdinánd Bruok-ner, a világhírű Ismeretlen sserxő darabjait Most volt Braokner első magyaromági premierje: a Vígszínház bemutatta az Angliai Brzaébet-et él a ragyogó előadásról la gyönyörű képeket és bő beszámolót hoz a Színházi Elet száms Ez a szám érdekei uJ Játékkal Ismerteti meg a közönséget: a hangulatjáték pontosan méri érzéseit boldoggá éa kiegyensúlyozottá teasi élotét. Edesrlport: pesU színésznők egy csokoládégyárban, Bródy UU Ua regényt irt a Színházi &et u] számába, amely közit Incze Sándor UUnapló-Iának folytatását Gyermekújság, kotta-és kézimunkameUáklet egészíti kt a Színházi Elet uJ számát, amelynek ára 1 pengő.
— A legjobb védekezés az influenza ellen a JA zsebkendő. Nagy választék. Slnger divalániháx.
Ben-Hur
ma ü a legnagyobb éri
ennél nagyobb filmet még nem csináltak.
Hangos változata egyenesen felülmúlhatatlan.
Jegyek már válthatók.
Angliában felszabadult a valuta-forgalom
(Éjszakai rádlólelentés) Az Idegen valuták ét devizák vásárlása ma eitélöl teljesen feltzabadult. Az alsóházban Chamberlain kincstári kancellár bejelentette, hogy elérkezettnek látja az Időt a korlátozó rendelet visszavonására, ami Így ma estétől hatályát veizti.
Párts 20-31, London 17-8& Newvork 31600, Brüssel 71-85, Milano 26-70. Madrid »5Q Amsterdam 207 80, Berlin 122-75, Wien ——, Szófia 373, Prága 15 30, Varsó 57 85, Badapest —•—, Belgrád 9-05, Bukarest 3-07.
1 IftMiaü 8aak átrlxt-árftlrmal
VALUTÁK Angolt. 19-70-2010 Belgafr. 79-404000 Cseh k. 1644-1704 Dánk. 109-20-110-20 Dinár 1002-1010 Dollár 570-50-573*80 Pranda 122*40-22*00 Holl. 229-70-231\'10 Zloty 6395-64*45 Ld 348-3-54 Léva 4-08-418 Ura 29*45-2975 Márka 135*45-136*25 Norvég W7JO-M850 Peseta —•—*—
Schlll. —*-—
Svájcit. IKKTO-llt-40 Svéd k. K» 80-110 60
DEVIZÁK Amst. 22990-231*10 Belgrád 1007-10*13 Bénin 138*5&-136*29 Brüssel 79*50-8000 Bukarest S*43-»47 KopenhJC9*40-II0 20 London 1985-2005
Msdrld -•-■•—
Milano 29*50-2975 Newy. 571*00-574*00 Oszló 107*70-108*50 Pária 22*48-2260 Prága 16-94-17-02 Szófis 4*004*17 Stockh. 10980-110-60 Varsó 64*06-64*45
Wien —•-•—
Zürich 11060-111*40
Wien dsarlng árfolyama: 80.454.
ZALAI KÖZLÖNY
1932. március 6.
Közgazdaság
A tegnapi kulzHl vásár uámadaial
Nagykanizsa, márclut 2 Dr. Ottnsberger Lipót váro»l állatorvos ma álUtotta östze a tegnapi nagykanizsai országot vásár számszerű adatait, amelyek szerint felhajtottak Összesen 1250 szarvasmarhát és 844 lovat. Ebből gazdát cserélt 370 szarvasmarba, 61 nö-vendékmarhát ét 8 hidegvért! lovat Olaszországba exportáltatott, mlg 8 lovat Burgenlandba. Utóbbiakat vágási célokra. Élénk kereslet volt a Jó nővéri dékmsrháfcban át ennek hatása alatt az árakban némi emelkedés mutatkozott. Az árak általában tartottak voltak.
Zalában kisebb a föld megterhelése, mint az ország többi megyéjében.
Konkoly Thege Oyula dr. érdekes tanulmányi Irt a magyar földbirtok megterheléséről ét « kérdéssel megyénként is loglalkozlk. Tanulmánya szerint a 845.000 holdas zalai földbirtok bruttó terhe az 1930. év végén 80l176213 pengő volt, s ez az Ouzeg 1931 közepére 84,301968 pengőre emelkedett. Egy kaL holdra 1930 végén 94.9 pengő, fél év múlva pedig 100 pengő esett.
Csak a művelés alatt álló területet számítva, az átlagos teher 110 pengi. A zalai NHd megterhelése lényegesen kevesebb, mint az ország legtöbb megyéjében. Legnagyobb az átlagos megterhelés az Alföldön.
A kisebb kisbirtok terhe Zalában kat. holdanként 145.8 pengő, a nagyobb kisbirtoké 62.1 pengő, a középbirtoké 75.6 pengő, a nagybirtoké 34.7 pengő.
A kanizsai piac árai
(Htratake ár-Uita a szerdal hettvd«l,,ól) Zöldségfélék (kitogrammonklnt) : bab 24-26, mák 1-20. fokhagyma -flO, vöröshagyma 40, zöldség 20, burgonya 8-18, saláta (drb) 00, fejeskápoaxta 14, ugorka 00. kelkáposzta 12, paradicsom 00-00 t.
QyQmölcs (kilogrammonklnt) i dió 0-70 pengő, alma 30 -60, körte 00—00, azllva 00, szőlő 00—00, barack 00, cseresznye - ttllér.
Baromfi (darabonktnt) tynk STOO—4 00. csirke 160-300, pulyka 6-00-121)0, sovány kacsa 2-00- 3 00, hízott 4-00-6D0,sovány Uba 4-00-6-00, hízott 8 00-14-00, szopós malao 2-00—8 pengő.
Termények (mtíermdzsánklnt): buza 1OT0—, rozs ia00, árpa 00, zab 00-00, osővos tengeri 00, szemes tengeri 16—17, széna 4-00-7-00, léher 7-00-7 60, looer-na 040-0-00, alomszalma 4 00, zsupp-szalma 5—M0 pengő.
Tejtermékek: tej II 00-20, tejtel It 60—70, turó kg. 30-00 BUér, vaj kg. 2-40-2-60 pengő, tojás drbja 07-08 tiU.
Húsárak (klloerammonklnt): marhahús ele e 100, hátulja 1-2Q, borjúhús elele m hátulja 1-80, sertéshús 100-1-20, zsír 1-70, háj 1*70, zslrszalonna 150, birkahús 000, kalbánlélék 2-00-4 00 F.
Élőállat (kilogrammonklnt): I-a marha 50—66, H-a marba 36—40, vlrsüls marha 20—26, zalrsertós 0-70—000, hússertés 0.60—trOO, borjú 60-0-86, birka 01)0 P.
tanaéaytázsáe
Buza tlssav, 77-es 13-10-13-70, 78-as 13-2S-I3-88, 79-es 13*40—14-00, 80-ss 1MCM-14I0, dunánt. V-a 12-06-12-35, 78-as. 12-20—12-30, 79-es 12-35-1265, 80-ss 12-45-12-15, rozs 1415-14-30, tik. árpa 18-80-16-75, zab 2200-22-50, tengert íyio—1S-40, korpa 12-30-12-50.
Felhajtás 1937, eladatlan 362. - Első-rendO 0-86—0-88, szedelt 0-88—0-92, szedett közép 082—0-84, kflnnjrtl 074 -0-80, l-ső rendű öreg 0-74-0-76, ll-od reodü öreg OW-O-7% tngol süldő O-flO-OSO, szalonna nagyban 1-05—1-10, zsír 1-20— I 25, hus HB-1-26, félsertés 1-06-1-16.
fialja: Bélzalai KytaUt ét Ufklaáá VAllalat, KuiIhiIíiím.
Felelős kiadó: Zalai Károly, tstsntlwa telető.. nacykaalssa 7*. m.
APRÓHIRDETÉSEK
Aj ........... t* lOutfl Hl
tottU m • V*r- <• ""»■■ mU, M IBMr, >Ua IrtW -« dl|. 1 / Swtá. U 10 mll, — ms*r. mk
MM M4 4S* # 0U
HpU MSkklt IM i >
Szerény Igényű, tiszta MlsSiHit keresek márdus li-IU belépésasl. Cin ■
OalatfcalyMa kUdó lakásul együtt májas l-re. — Bővebbet háztulajdonosnál, TekM-ut 55. M9
Réti, Jóblrll Oombosaé-file h.ljl.áf május l-re kiadó Eötvös-tér 26. alatt, mészárszéknek, ftUzerSzktnek alkalmsa. Fettételek ugyanott._U01
osssáss, tluts, csinosan bútorozott azobs szonnslrs kiadó Sugár ut 45.
Poflányvári fstjborsim
árusítását megkezdtem, llterenldnt 20 és 30 fillérért. Legkisebb tétel 9 25 tt Megrendelésre házhoz küldöm. «rssz uratv) samiáara. is.
A legsúlyosabb megbetegedések rendszerint a megjelölt helyeken fordulnak elő. vigyázzon az tmáumtéral
Köztudotpásu, hogy az emésztő szervek megbetegedése legyöngül a többi szerveket: tfkélatsa sméaziést biztosíthat, hí rsisáol viiat lazik.
Elsőrangú tiszavidéki nagy gőzmalom óvadékképes
képviselőt
keret, Zklavármegye részére Nagykanizsa székhellyel.
Bizományi raktárt ad. Ajánlatokat .Jutalékos" jeligére a kiadóhivatal továbbit
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
4243/1932.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a f. évi február hó 26-án megtar tott tüzérségi éleslövészete után a terep átkutatása alkalmával fel nem robbant lövedékek ugyan nem találtattak, de ennek ellenére Is fennáll az a lehetőség, hogy egyes lövedékek nem robbantak fel.
Felhívom tehát a lakosság figyelmét arra, hogy tilos minden, esetleg a földön fekve maradt lövedékeket, vagy lövedékrészt érinteni, vagy elvinni. A honvédkincstár az ebből származott balesetekért nem szavatol. A földön esetleg elfekvő fel nem robbant lövedéket megtaláló a hely megjelölése mellett köteles hivatalomnál bejelenteni, mely esetben pénzbeli jutalomban részesül.
A lövészet folytán netán\'elő-állott károk f. évi március hó 15. napjának déli 12 órájáig a helybeli tüzérosztály parancs-noksággal közlendők.
Nagykanizsa, 1932. február hó 29-én.
uoo Polgármester.
Vágta lel, /egye el.

Bmtiüitntttti Uébz Vállalat
MENETRENDJE
érvényes 1s3i október 4-től
erasálmmér vsstháutká.
Oda Vissza
4« 4*
• n |ll
m l«
rtw fru
ti" ír*
ii-ti ii*
14* 1410
15* 1(10
17\'" 17*
siti 21*
22* 22«
22 4* 23 00
n« 24*

Meghívó.
A lagykaalual Isarteíttlet Lákkell-káttlii barmok bakontáljs 1932.
évi március hó 7-én este. 7 órakor, határozatképtelenség esetén \'8 órakor tartja az Ipartestület tanácstermében
évi rendes közgyűlését,
melyre a Szakosztály tagjait tisztelettel meghívjuk.
Tárgysorozat i ,
1. Elnöki megnyitó és két Jegyzőkönyv, hitelesítő tag kijelölése.
2. Jelentés a Szakosztály IMI. évi ma-ködéséről
3. Pénztári jelentés, a számvizsgálók Jelentése ét s felmentvény megadása.
4. Esetleges Indítványok.
5. Elnök, ügyvezető elnök, 2 alelnök,
1 jegyző, 15 választmányi rendet, 4 póttat,
2 számvizsgáló bizottsági rendes, 1 póttagnak 2 évre való megválasztást.
Kérjük a Lábbellkészitő Iparostársainkat, hogy teljes számban megjelenni szíveskedjenek.
Farragl fiyirgy hn tokár
Jegyző. elnök.
Hirdessena Zalai Közlönyben
KOzgazdasági Részvénytársaság
Gutenberg Nyomda fis Hal Lapkiadó Udllalato
Nagykanizsa
Könyvnyomda, könyvkötészet, vonalozó Intézet, üzleti könyvek és dobozok gyára a „Zalai KSzISny" politikai napilap ssarkssztósága ás kiadóhivatala
Készítünk i
TELEFON
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtaiványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle ízléses kiállítású nyomtatványokat.

Gyártunk:
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzőkönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, mlntá-zacskókat, zsákcédulákat, naptártömböket, fallnaptárakat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly). \'
72. évfolyam 52 szám
Nagykanizsa 1982. március 4. péntek
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
Saefkesatte* é. kiadóhivatal: FSut 5. Mim. Kcaxtbclyl tttkkladóhivatal: Kouuth-ulca 31
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
tMflietést áia: uy Mii I pengi M fllUt. Saukeaatiaégl íi HadóhlvataU telelőn: 7S. u.
>1 legközelebbi minisztertanács szabályozza a tisztviselők
több oldalú jövedelmét
és megállapítja az álláshalmozás megszüntetéséről szóló rendelet szóvegét
Budapeat, március 9 A tisztviselők korében a mellék jövedelmekkel kapcsolatban beállolt nyugtalanság megokolatlan. A rendelet, amelyen most a kormány dol
gozik, tulajdonképpen csak azoknak a tisztviselőknek járandóságait lesz
hivatva szabályozni, akik több oldalról kapnak állami pénzből jövedelmet. Most lolynsk a sxámllások, hogy megfelelően csökkentsék ezeket a jövedelmeket. Ezzel voltaképpen
az úgynevezett álláshalmozdsok kérdését kivánja rendezni a kormány.
Illetve megszüntetni. Értesülésünk szerint a rendelet elvi pontjait a minisztertanica már megtárgyalta és s legközelebbi minisztertanácson döntenek a rendelet megszövegezéséről.
.... . -......."i"i-i"i-ivri*i"rmninnmr rinigriarunjul
Japán teljes kapitulációt követel Kínától
Sangbalban megszüntették az ellenségeskedést, de Japán elfogadhatatlan feltételei miatt félbeszakították a fegyverszüneti tárgyalásokat
Oenf, március 8 Sato japán delegátus ma délelölt 10 érakor közölte a spanyol tanácselnökkel, hogy Sanghalban megszüntették az ellenségeskedést.
8asghal, március 8 A japán fókonzul ma reggel há-rowssgysrt 8 Arakor a kővetkező közleményt adls ki: A tengerészeti és katonai hatóságok elérték céljukat, mely sbban áUott, hogy megvédelmezzék s japánok életét éa javait és a nemzetközi negyed biztonságát és ennek következtében elhatározták,
hogy a katonai műveleteket azonnal megszüntetik.
Qenl, március 3 A Kina Indítványára összehívott rendkívüli közgyűlést ma délelőtt megnyitották.
A Népszövetség délutáni teljes ülésén Yen kinal delegátus fejtege-\'Usetiazzal a feltűnést kettő kiütéssel kezdte, hogy Sanghalban félbe-szakHottáka fegyverszüneti tárgyalást.
Qenl, március 8 (Éjszakai rádiójelentés) A Népszövetség közgyűlésének délutáni ülésén
Kina képviselője bejelentette, bogy Japán teljes kapitulációt követel Kínától. Japán feltételei elfogadhatatlanok és igy a további ellenségeskedés elkerülhetetlen.
London, máról ua 3 (Lapzártakor érkezett) A kínai csaptok parancsot kaptak, hogy szűntessék meg az ellenségeskedést, kivéve, ha a japánok támadnának. A washingtoni japán nagykövet klje-lemette az újságíróknak, hogy remélhetőleg ma, pénteken reggel életbelép a fegyverszüneti egyezmény.
Orvosszakértők vizsgálják meg Vannay László elmeállapotát,
azért szombatig félbeszakították a puccs-per főtárgyalását
Budapeat, március 3 A honvédtörvényszéken ma folytatták a puccs-per tárgyalását.
Vitéz Baky csendörszázados elmondotta, hogy csak néhány alkalommal vacsorázott együtt Tóthtai és féleségével. Közelebbi ismeretség nem volt köztük. Ezután zárt tárgyalás következett Oyulai Molnár Ferenc felesége arról tett vallomást,
hogy Berky egyszer meglátogatta őket, de nem folytatott bizalmas megbeszélést férjével. Onderka Já nos szerint — a tartott gyűléseken
soha nem volt szó a kormány elleni felkelésről. A rendőrségen tett vallo-mdsál visszavonja.
Budapest, március 3 (Éjszakai rádiójelentés) Miután az orvosszakértöknek megfelelő Időre

van szükségük, hogy megvizsgálhassák és vfleményi alkothaaaanak Vannay László elmeállapotára vonatkozólag, a büntetőtanács elnöke szombatig félbeszakította a főtárgyalás!.
Az orvosszakértők szombaton terjesztik elő szakvéleményeikel s ugyanekkor kerül sor a perbeszédekre is.
■ .í I, ■J\'\'." \'\'\'O .......
A dunai Államok gazdasági együttműködésének kérdése
uj stádiumba jutott
Tardleu tárgyalásai uj mederbe terelték a kérdést Budapest, március 3
A dunai államok gazdasági együttműködésének gondolata már gyakran felmerült és Walko külügyminiszter legutóbb részletesen tájékoztatta erről a kérdésről a képviselőház és felsőház külügyi bizottságait. Most ugy-látszlk Tardleu francia minlazterelnök tárgyalásai következtében a kérdés ujabb stádiumba jutott. Egyelőre még neta lehet látni pontosan, miről van
szó, csak annyi bizonyos, hogy preferenciális vámok alapján és kontingens megállapodások alapján próbálják a tárgyalások folyamán konkrétebb formába önteni a gazdasági közeledés tervét Magyarország ezen elvek alapján kölölte meg legutóbb kereskedelmlszerződéseil.de azek nem elégllelték ki teljesen a várakozást.
Ha sikerül a légkört megtisztítani mlndaltól az ellenséges anyagtól,
amely eddig hátráltatta a komoly gazdasági együttműködésre irányuló törekvést, akkor talán nagyobb jövő elé néz a franciák által most felvetett terv és az ehhez hasonló számtalan kezdeményezés. A kormány minden olyan tervet örömmel üdvözöl, amely a nemzettől Jogfeladást nem kiván és egyformán számol más szomszédos dllamak gazdasági követelésével.
A világ kereskedelmi forgalma
Irta: PETHEÖ KÁLMÁN dr., min. oszt tanáoaoa
A háború utáni gazdasági elzárkózásnak már 14. évébe léptünk. Politikusok a nemzeti összefogást és a közös munkát hirdetik, az ó-éa újvilágban egyaránt, ugyanakkor, azonban, nemhogy megszűnnének, de egyre erősödnek a gazdasági válaszfalak emelését célzó kormány-Intézkedések. Egyre-másra emelték a vámtarifákat és az arany kiáramlását tiltó rendelkezések, valamint a devizaforgalmat szigorúan megszorító rendeletek látnak, jobbára, ma még csak a gazdaságilag gyengébb államokban, napvilágot. Itt van az az állapot, amikor a kereskedelmi szerződések, jóformán, semmit sem érnek, mert az államok közötti áruforgalmat nem ezek, hanem Inkább az ad hoc árukompenzációs megállapodások szabályozzák. A pénzgazdaság helyébe Európában, lassankint, Ismét a cseregazdaság lép. Az angol parlamentben a védvámosok jutottak diadalra s Anglia máris szakított a hagyományos szabadkereskedelmi politikával. Az utolsó két év alatt nemcsak Franciaország, hanem az amerikai Egyesült Államok, valamint, az angoT domlnlumok közül Kanada és Ausztrália is még Inkább kiépítették védvámos vámtarifáikat. A világgazdaság legnagyobb szenzációja az utóbbi hónapok alatt kétségtelenül az volt, hogy Nagybritannia kénytelen volt a font aranyalapjáról letérni, mert a brit fizetési mérleg passziwá lelt. Ennek közvetlen oka az volt, hogy a kihelyezett igen nagy angol kölcsönök nem hajthatók be. Különösen fájlalták az angolok a Németországnak adott kölcsönt, amelyet számos német nagybank és iparvállalat élvezett, s amelyet máról-holnapra nem lehetett visszavenni. Az aranybázisról való letérésben Angliát azonnal köveiték azok az északi államok, amelyeknek valutája az angol fonthoz kapcsolódott, igy: Dánia, Svédország és Norvégia. Valutavédö és devizakorlátozó rendeleteket léptettek életbe a központi hatalmakon kivül és számos európai ország mellett Argentína és Kanada is.
Hogy milyen ma a világkereskedelmi forgalons*képe, azaz 1931. évi külkereskedelmi statisztikából fog összetevődni, de az, ezek utárj, nem igen kétséges. A nemzetközi árucsere alakulásáról, ezidő szerint, még csak az 1930. évre azóló adatok állanak rendelkezésre. Ezek, az amerikai Egyesült Államok külkereskedelmi Intézetének adatai szerint, az 1930. évben ugy értékben, mint súlyban, jelentékeny visszaesést mutatnak az előző éviekhez* képest. Az értékadatok különösen a második félévben mutatnak erős visszaesést, amely több, mint 25% volt az előző évnek ez időszakával szemben. Az egész évi visszaesés
4 ZALAI KÖZLÖNY
1932 március 2.
azonban alalta marad a 20°/o-nak. Ennek oka az, hogy a legtöbb árucikk, főleg az élefmiclkkek és a nyersanyagok világpiaci árá az egész év folyamán állandóan csökkent. A gyapjú világpiaci árcsökkenése már 1928. októberétől jelentkezett. Ugyanez év juliusától, augusztusától csökkent a gyapot, a sárgaréz, a kávé, a nyersbőr, a gabona ára, a cukoré pedig 1929, októberétől. Az 1930. év közepétől a nyersgummi, a kávé, cukor, buza és árpa ára a világpiacon már 50%-kal állott alacsonyabban, mint az előző év megfelelő időszakában. Közei 30%-os volt az áresés a szójabab, gyapot, gyapjú, juta, len, kender és a nem réztartalmu fémek, úgyszintén a rozs, a nyersbőr és a tea piacán. Ezt a jelentékeny áresést, részben a termelés kiterjesztése, részben spekulációs törekvések meghiúsulása és nem kis mértékben a hitelellátás nehézségei okozták.
As amerikai Egyesüli Államok külkereskedelmi Intézetének hivatalos kiadványa, a Commerce Reports 90 ország külkereskedelmi adatalt vizsgálva, arra az eredményre jut, hogy ezeknek az országoknak a külkereskedelmi összforgalma közel 20°/o-os visszaesést mutatott 1930-ban. Ezeknek az államoknak külkereskedelme 98°/oát teszi az egész világ nemzetközi árucseréjének, amely érték szerint az 1930. évben 53 milliárd dollár volt az előző évi kereken 67 milliárd dollárral szemben, vagyis a nemzetközi áruforgalom visszaesése, I év alatt az egésr értékösszegnek kereken </• része. Érdekes az a megállapítása az intézetnek, mely szerint a világpiaci árak átlagosan 120/o-kal állottak az előző év átlagárai alatt, ami azt mutatja, hogy csak, mintegy felerészben Írható az árucsere értékcsökkenése az árak esésének számlájára, felerészben, valóban a világ fogyasztóképességének erős visszaesése okozta. Feltűnő a visszaesés a mezőgazdasági termékek áralakulásánál, mlg az ipari termelés általában nagyobb ellenálló erőt tanúsított a rossz gazdasági helyzetben.
K<t éhező gyermek megfőzte és megette kis testvérkéjét
Budapest, március 9 Natáiban s bennszülöttek között borzalmas az éhínség. Egy anya elment hogy élelmiszert szerezzen. Otthonhagyta 12 éves, 10 éves és 3 hónapos gyermekeit. Amikor hazaérkezett, a gyermekek elmondották, hogy nem bírták tovább az éhezést, a csecsemőt megfőnék és megették.
Szétszakította az apát a gránát, a gyermekeit pedig halálra sebezte
LubUn, március 3 Az egyik községben egy földműves földjén a világháborúból maradt lövedéket talált, hazavitte lakásába és szét akarta szedni. A lövedék felrobbant és a földművest teljesen szétszakította, bárom gyermekét pedig életveszélyesen megsebesítette.
Rejtélyes öngyilkossági kísérletek a kórházban és a rendőrségi fogdában
Az utcán féloldali bénulást kapott nS titokzatos esete Kanizsán
Nagykanizsa, márclna a A nagykanizsai rendőrség már több, mini egy hete nyomoz, hogy megállapítsa egy őrizetben levő nő valódi nevét és illetőségi helyét.
Mintegy két héttel ezelőtt történt, hogy az utcán hirtelen féloldali bénulást kapott egy Ismeretlen nő, akit a mentők súlyos állapotban beszállítottak a közkórházba. Ax orvosoknak egy hét alalt sikerűit is talpraálHtanl a beteget, aki kihallgatása alkalmával azt adta elő, hogy Kalocsán lakik, ahol kisebb gazda sdga van és egy nölsmerösével együtt rokonai látogatására jött Kanizsára. A közkórházból Írtak az állítólagos Vámos Mária kalocsai elmére, de onnan az a válasz érkezett, hogy ilyen oevtl nőt ott nem ismernek. A közkórházból s rendőrségre kisérték az állítólagos Vámos Márlát, ahol szintén vallatóra fogták, hogy kivegyék belőle a személyazonossági adatait. De Itt sem boldogultak vele. Állhatatosan hangoztatta, hogy 0 kalocsai lakos. Erre a rendőrségen tudtára adták, bogy sddlg marad őrizetben, amíg meg nem mondja ax igazi nevét és sít, bogy hová való. Vámos Mária erre nem volt bajlsndő, ellenben öngyilkosságot kísérelt meg, a rendőrségi fogdában a kö-
ténye segítségével fel akarta akasztani magát
Tettét szerencsére az utolsó pillanatban sikerült meggátolni, mire az átélt izgalmak kipihenésére Ismét visszakerült a ktzkdrházba. Alig feküdt benn két napig, egyszer csak a szoba társnői arról értesítették az orvosokat, hogy Vámos Mária valószínűleg szögeket és vasdarabokat nyelt le öngyilkossági szándékból. Az orvosok nyomban Röntgen-vizsgálatnak vetették alá, de semmiféle idegen anyagot nem találtak a gyomrában. Vámos Mirla rövidesen ismét visx-szakerűlt a rendőrségi fogdába és most, miután látta, hogy valóban addig nem szabadul ki onnan, mlg meg nem vallja az igazat, vallomásra határozta el magát. Elmondotta, bogy lulajdonképen nem Vámos, hanem Vtncze Máriának hívják és hogy s fejérmegyei Alsóalap községben lakik, ah onnan
egy Ismerőse csalta el, hogy meglátogassák annak a kanizsai ezrednél szolgáló rokonát
A rokont nem találták meg, ő ellenben szélütés! kapott az utcán és Igy került a kórházba.
A kanizsai rendőrség most hivatalos átiratot intézett az alsóalapi községi elöljárósághoz és a válasz megérkezése után dönt s rejtélyes nfl további sorsa felöl.
A Merkur-gyárl munkások esete a részletre vett olcsó ruhával
A biróság 14 napi fogházra
Nagykanizsa, február 3 r Amikor s Merkúr-vasgyár még fennállott, de már csak egy kis munkáscsoportot foglalkoztatóit, a Salamon Oéza budapesti munkásruha cég megbízottja felkereste a vasgyár munkásalt,munkásrubákatajtnlotlhe 1 minimális részletfizetésre. Vásároltak is sokan. A pénz beszedését és a
ítélte a könyvelési tisztviselőt
> céghez való felküldését Bányai \' György vállalta, aki akkor a Merkúrban könyvelési tisztviselő voll.
A munkások heti fizetéseiből Bányai be is szedte a . 2—4 pengő részleteket és azt beküldte a cégnek. De ugylátszlk, hogy Bányai nem egészen önzetlenül tette ezl, mert a cég egyszer csak panasszal élt.
Tavaszi kabátok
teljes választéka raktárra érkezett.
Aruöáx.
Az volt a gyanú, hogy a beszedett pénz egy részét Binyal megtartotta magának.
Bányait beperelték és az ügyészség sikkasztás elmén adott ki ellene vádiratot. Ma volt ebben az ügyben a főtárgyalás, amelyen a vádlott tisztviselőt dr. Hlrschler Jenő ügyvéd védte. Bányai tagadta, hogy bármiféle manipulációt követett volna el. A biróság számos tanút halgatott ki. A bizonyítási eljárás befejezése után dr. Hlrschler Jenő védő azzal érvelt, bogy védence nem követett el semmiféle bűncselekményt, mert jogában állt jutalékot levonni. A biróság bűnösnek mondotta U Bányai Qyörgyöt és 14 napi fogházra és az okozott kár megtérítésére Ítélte.
Az ügyész és a védő fellebbeztek.
U] ntak a kanizsai kereskedelem számára
A Zalai KOzlSny február 26-1 számában egy kanizsai kereskedő által beküldőit ily elmfl cikket örömmel olvastam, mert az valóban sok megszívlelésre alkalmas tanácsot tartalmaz. Különös jelentősége a baromfi, gyümölcs, méz stb.-re vonatkozó tanácsnak sajnos csak exportlehetőségek esetén volna. Jól tudjuk, hogy igen nagyszabású próbálkozások voltak már \' etéren, melyekel azonban úgyszólván a kezdet kezdetén kellett leépíteni. Az európai államok önellátásl politikája, a még kl nem alakult kereskedelmi szerződések hiánya, a devizanehézségek és még sok más, többnyire mesterséges akadály nem egy, szép reményekkel Indult vállalkozást Olt m«* csirájában. . A gyümölcs-exportnál mindezeken felül, már a termelést Is át kellene szervezni, a sok fajta helyett a kevés és nemes fajta tömeges termelésére kellene * súlyt helyezni. Csak kuriózumképen emiilem meg, hogy 2-^-3 hónap előtt, amikor a cikkíró által emiitejt pesti kereskedők Itt vették össze a gyümölcsöt, főleg almát, ugyanakkor a Nemzeti Bankban egy kereskedő aziránt érdeklődött, lehetséges volna-e 1 vagon jó „Cakovecl" alma behozatalára devizát kapni. Mindenesetre e kérdésekkei lehet és kell is foglalkozni.
A cikk többek közt befejezésül még azt javasolja, hogy a kereskedők összesége feliratot szerkesszen a kereskedelmi miniszterhez, melyben a tisztviselők és a D. Sz. A. árudájának megszűntetését kérje. Főleg ez az a pont, amelyre reflektálni kívánok, nehogy valaki Is azt hihesse, hogy e téren nem történt semmi ezldelg. A szövetkezetek illegitim versenye ellen évek óta tiltakoznak ugy vidéki, mint budapesti érdekképviseleteink. Bizton hisszük, hogy az eredmény most már nem késik sokáig. Épp a közelmúltban láttuk, hogy a Bethlen-kormány tulkiadásainak jelentékeny részét éppen ezen alakulatok támogatósára fordították. Rövidesen ráeszmélnek majd az érdekelt fogyasztók is, hogv az ő pár százalék visszatérítésüket milyen sokszorosan kell most az államnak visszafizetnek. A legfel háboritóbb az egészben az, hogy ezen szövetkezetek nem szorítkoznak kizárólag tagjaik kiszolgálására, ami pedig a szövetkezeti eszme legsarkalatosabb pontjának meghazudtolása. E téren egyelőre nem tehetünk mást, mint rendelkezésünkre álló eszközökkel
1932. március 4.
ZALAI KÖZLÖNY
• •
azoknak a polgártársainknak mentalitását igyekezzünk helyes mederbe terelni, akik megfeledkeznek köte-I iezettségeikről azon oaztályok ir\'ni, i melyeknek keresetüket, Jövedelmü-I ket akár közvetve, akár közvetlenül 1 köszönhetik.
Ami á\' D. Sz. A. vasúttársaság l árudáját illeti, — éppen a mi egye-, slllettlnk küzdött és küzd régóta , ezen |ogtalan alakulat ellen. A magy. I Rlr. kereskedelemügyi miniszter ur-I hoz kflldött legutóbbi felterjeszté-■, sünkben bőven kifejtettük, hogy i mely okokból kivánatos az áruda .) beszüntetése, igazoltuk, hogy annBk I fennállása sem a vaiut alkalmazottainak, sem a vasútnak nem lehet érdeke, ennek dacára a legális kereskedelemnek nagy károkat okoz. Az elintézés, amely egyéb panaszainkat orvosolta,: de a leglényegesebbet, a felszámolást figyelmen kivül hagyta, — nem elégltelt ki bennünket és jelenleg a helyzet az, hogy az ország egyik legrégibb kereskedelmi társulatával, a Székesfehérvári Kereskedelmi i Társulattal karöltve szándékozunk a további akciót lefolytatni, melynek támogatására nevezett társulat hallomásunk szerint országgyűlési képviselőjét, gróf Károlyi Gyula miniszterelnököt fogja felkérni,
Amint tehát cikkíró kartársunk láthatja, mi már rég megindítottuk azokat az akciókat, melyeket ó az ország és Nagykanizsa város kereskedelmének megmentésére célszerűnek tart és minden reményünk meg van arra, hogy fáradozásainkat nemsokára siker Koronázza.
HtuPti a FUatrktrak«Uk EgynIUettnek titkára
Mán. l-l LtlkltyikorUt bíl|y.k tiiffiín > Mtai-köigyOMaa d. «. fél II-kor.
váÜSKía*4*^ JÓ4U,f * \'
KontoMcU lérllaknak a Mlsszlóehágbio este V órakor (dr. Vértaay Prlftvaa).
OIUragraaQlat roOkrdvelö előadása a febártaratn-b«n fii 5 órakor. Máre. 7..Ai lír. bllkö«éfj lUzlujltó köagyftUaa Mire. S. Urleányok Márlí Kongregációjának bttjtl
•alj* • íahérteremben 9 órakor Márt. 9-iS. Lelkigyakorlat a III. tind ét az Ollár-
eg»»«ülfl asámára (Máté. P. MJlár) Márc. 18. BÓJtJ cat a MlMilóíHiiban (Huazli M.
"^rinylVorrft\'p.gyUt |tiblí<2^Salln<|a II órakor a szlnbJzbau. .;
Ooelhe centennárium. Lfcállla előadás (Msgas Mihály) • órakor a vároaházán. Márc. Í5. Urleányok Mária kongregációjának böjti aaUa a UMrlaramben a órakor.
IrodalMI Kör haiaflM ünnepélye a színházban 11 órakor.
Márc. M-lí. Lelkigyakorlat a Kslh. Legényegylet.
ben este 4 órakor (Lukáca Jóírel). Máre. Itt. MQaoros pürlmténcaatély 9 órakor a Ka-ailnóbao
Márc. 20. Washington-ünnep. Llceálls elóadáa (dr.
Hís-.\'^ufí^.i.rfisíí\'^.^, ,P. M.,.
. uir Arkangyal) a plébániatemplomban aata 7-kor. Apr. S. LIceáMs elóadás (Sándor holtán fbdgy) é óra. kor a vátosházáu
^ Katb. Legényegylet közgyűlése fél 5 órakor, esta
A^í^ö.^l" Wu^löVdás (dr. OyuráU Paranc) • óra.
Apr. 1*1.V*HegyV\'írná n u el hangvaraanya a Kaatlnó-. bai, fél ► órakor.
Apr. 17. \'ö-aa matiné. Llceátli elóadás (Brunner M. XiMlUUn. ,
Ha smappantvösdrol, s Képra gondolfon :
Hosasnö 1 gwtfasdgos 1 Árban olcsót
Irredenta virág-csodák a kanizsai ntoákon
ROvIdesen megindulnak a városszépítés uj programjának munkálatai
Nagykanizsa, március 3 Már a mult évben megemlékeztünk azokról a városszépészell tervekről, amiket dr. Krátky István polgármester a városnak szebbé, melegebbé és színesebbé tétele érdekében a városi erdőhlvatal vezetőjével, Erőss Rezső erdőmérnökkel több esztendőre kidolgoztatott.
Már a mult évben meg lehelett állapítani, hogy nem mindennapi munka az, amll az erdőhlvatal ezen a téren a városi kertésszel egyetem-
Lugos, Szabadka, Zágráb, Fiume.
Mindegyik város neve más-más virágokkal lesz kirakva, kihlmezve. Egyetlen magyar városban sem lesz ez, amit Nagykanizsán csinál a városszépészet, pedig a rendelkezésre álló anyagi erők ugyancsak gyengék. Minden virágágy, minden grupp egy-egy felkiáltójel lesz a magyar szívhez, egy mementó minden magyar Ifjúhoz, egy virágbetükkel szivbe-vésett, kitörölhetetlen megemlékezés.
A ferencesek templomterének falai
Tavaszi kakátokban,
valamint
kosztüm, kabát és ruhaszövetekben
nagy választék.
Férfi szövetek
minden minőségben.
Singer divatáruház.
Olcsó árak!
ben kifejt Feltűnést keltetlek az egyes terek gruppjai és az Idegen szeme gyönyörködve pihent meg a szép Horlhy Miklós-ulon.
A városszépészeti terv második évi fázisa a tavasz közeledtével rövidesen megkezdődik és nagy meglepetés lesz a közönségnek, amely a mult évben tulajdonképpen csak Ízelítőt kapott abból a munkából, aminek Célja enaek az elhanyagolt városnak kellemes külsóképet adni. Eröss erdömérnök már el is készült szebbnél-szebb terveivel, amiket a polgármester felülvizsgált és |óvá-hagyott. Jellemzi ezt a programot, hogy az idén és ezenlul ez Is sz irredentizmus szolgálatában fog állani nemzeti vonatkozású motívumaival.
így az állomás kijáratával szemben félméternyire felemelt virágágyon művészi rendezésben különböző virágokkal kihlmezve áll majd: „igazságot Magyarországnak!" És onnét kezdve, végig az egész Horthy-uton, mint eleven tiltakozás Trianon ellen, sok-sok grupp és azokban egy-egy elrabolt magyar város neve a következő sorban: Pozsony, Kassa, Komárom, Léva, Selmecbánya, Nyltra, Trencsén, Lőcse,\' Ungvár, Beregszász, Nagykároly, Nagyvárad, Kolozsvár, Brassó, Arad, Temesvár,
előtt az uton, a bejárattól a templomig : díszes fenyOsor. Az EOtvOs-téren a Szentháromság szobor előtti hatalmú virágágyban, szlngazdag vt rágokból kirakott nagy óra, nehezékekkel, Ingával, Nem, nem, soha I körirattal.
A Deák-téren, a felsőtemplom előtt a magyar dmer, a magyar szent
koronávsl, a következő körirattal: Hiszek Magyarország feltámadásában I
Az Erzsébet-téren, a megmaradt ügyészségi park hatslmas virág és pázsitszőnyege két főgruppot ksp.
A Sétakertel teljesen újjáalakítják az eredeti és művészi elgondolásban lefektetett vlrágdlszitések, amelyeknek pillangó alakjai különös feltűnést fognsk kelteni.
Maradna még az úgynevezett Suszterállé. Ez azonban nehéz kérdés. Tény ugyanis, hogy az itteni fasor fái már csak nagyon kis mét-tékben életképesek. Ezeket feltétlenül U kell cserélni. A városi erdőhlvatal lucfenyőkkel szeretné ezeket kicserélni.
Ugyanez a terv a plébánia előtt. Köröskörül a falak mentén és a háttérben.
Amit a városi erdőhlvatal a polgármester elgondolása alapján valóravált, olyan nagyszabású mestermunka, amely méltán megérdemli a város közönségének teljes elismerését.
(a r.)
Megfagyott egy vándorló molnárlegény
Andoc*, március S Németh János veszprémi molnárlegény álláskeresés céljából végigjárta a dunántull falvakat, azonban sehol sem tudott elhelyezkedni Az elmúlt éjszaka Somogyacsa községbe Igyekezett, azonban a községtől nem messzire az éhség és kimerülés következtében leül i az ütmen ti árok szélére, hogy kipihenje magát Pihenés közben elnyomta sz álom és a szerencsétlen fiatalembert másnap reggel megfagyva találták.
monms
aeUorotAital a«e-
_1 C« tortokon a hdmtr-
____7 énkor -10, dltetáa 1
öcskor —M, esta 9 órakor —S S.
PelMut: Reggel ttssta, délben és esta borult feboitozet.
SUUrdxy: Reggel északkelet, délben ét este Ml keleti ssS
(Éltwlal nUUfiknkti a ■«—rlé llal laftéMt W«a Mte 110 én-torsra
Régi bármilyen pádlóját vagy
gramofonját
70 iMngóárt
J megveszem, ha vesz egy nagyszerű
Standard 3"

rádiót
t oonusz hangszóróval,
havi részletre
Szabó Antal
rédlóouUlyéban. ,
ZALAI KOZLONV
1032 március 4.
Egy beteg hozzászólása
a .Nagykanizsa vezet* ügyhöz
Mélyen tisztelt Szerkeszti Url
Az elmúlt napokben már több Ízben engem Is érdeklő cikkek Jelentek meg b. lapjában .Nagykanizsa vezet" dm alatt.
A cikkek iról minden esetben oly egyének vollak, kiknek az Ogy hozzászólásához való Jogát egy percig sem vitalom.
Mélyen tisztelt Szerkesztő Ur, levelem abban a reményben Írom, hogy soraima .Zalai Közlöny"-ben, mely mindig a Jó agyét szolgálta a városfejlesztés égető kérdéseiben, napvilágol fognak látni. Az első cikk az ön tollából került ki, az újságíróéból, tehát a közvélemény hangja volt, a második cikk irójadr. mányi Henrik, kinek Kanizsa közegészségügye sokat köszönhet és a harmadik cikk írója dr. Kesztler István, az Egészségvédő Intézet vezető orvosa. És most engedje meg. Szerkesztő Ur, hogy pár szót én li hozzáfűzzek az ügyhöz: Én a beteg. Mert azok, akik egy ilyen Intézetet létrehoznak, azok lehetnek humánlsták, kikel emberi és nemzedéki problémák sarkalnak ebbeli munkájukban, de sohasem lehelnek olyan értékelői, mini a beteg, akiben e borzasztó kór pusztít.
Hogy mit és mennyit Jelent Kanizsa egészség ügyében ez az intézet, azt ne tegyük függővé a számoktól, mert ezek ugyan ha meg nem csaljnk őket, ugy ők sem csalnak, de nem mutatják ki a pszihológiii eredményt, ami pedig mindet) statisztikánál fontosabb. Ne legyünk önzők, mint az olyan ember, aki nem tud nagyol alkotni, hát nem alkot akkor semmit. Ne kevesetjük azt, hogy az Intézet fél év alatt csak 150 beteget kezeli, hanem gondoljunk arra, hogy mit Jelentett az Intézet ennek a 160 betegnek. Ennek a 160 üres zsebü, sokszor üres gyomrú beteg embernek, Oondoljunk arra, hogy Kanizsa társadalmában fél év alatt 190 sze-gény embernek adta vissza ez az Intézet az éjszakai álmái, mit enélkül a kenyérgondnok mellett a betegség rémképei is kisértenének. S ne felejtsük azt sem, hogy milyen növekedést jeleni fél év alatt 150 szakszerű kezelést nélkülöző nemibeteg.
Es hogy az Intézet megfelel-e .nyilvánosságával* a követelményeknek, annak elbírálását bízzák mireánk, betegekre, mint a legilletékesebbekre.
A XX.-lk században élünk és ma már sokkal kisebb az álszemérem az emberekben, mint volt 10—20 évvel ezelőtt és a legtöbb beteg tudatában van annak is, hogy a mielőbbi gyógyulás nem csak egyéni, hanem .utódi" és igy nemzeti és társadalmi kérdés Is. Mert hogy a kórházban felállított nemiosztály Jobban megfelelne a követelményeknek, az elvitathatatlan, de ha azt anyagi hiányok folytán létrehozni nem tudják, ugy elégedjünk meg az Egészségvédő Intézettel, amely azt hiszem a sem-
minél mégis csak többet ér.
Én, mini beteg, soraimmal csupán azt akarom szolgálni, hogy ezt az Intézetet, melyei az állam és a város öazefogása megteremtett Nagykanizsán a betegek részére, megmulassam az illetékeseknek a beteg szemszögéből is. És kérem, hogy legyenek
félre egyelőre minden olyan kérdést, ami .lenne" és .volna" és maradjanak meg a legbiztosabb mellett, ami már megvan és igyekezzenek ezt népszerűvé és célszerűbbé tenni.
Szerkesztő Ur szívességét előre is köszönve, vagyok híve
MZ Egészségvédő Intézet egy betege
Kóborló kutyák falják fel a szovjet határőrök áldozatait
Budapest, március 8 Bukarestből jelentik, hogy a Dnyeszter menti községek lakossága nap-nap után borzalmas jeleneteknek a szemtanúja. Azoknak az át-
szökni akaróknak holttestei, akiket a szovjet határőrök meggyilkoltak, a Dnyeszter Jegén hevernek és szabad zsákmányai a kóborló kutya/atkáknak, melyek onnan szerzik táplálékukat.
Valutaüzérkedés miatt előzetes letartóztatásba helyeztek egy terménynagykereskedőt
Budapest márolus 8 A 100 000 schilling valula ügyéből kifolyóan ma a kora délutáni órában Stern Sándor ferménynagy-kereskedőt beszolgáltatás! kötelezettség kijátszása és valulaüzérkedés mlali előzetes letartóztatásba helyezték.
A rendőrség érintkezésbe lépett a Nemzeti Bankkal, amelytől szakvélemény! kért és ennek megérke-
zése után dönt majd a továbbiakról._
Egy 6 éves leányka borzalmas öngyilkossága
Varsó, március 3 (Lengyel Távirati Iroda) Egy hat éves kisleány Öngyilkosságot Kísérelt meg. Ruháját lelocsolta petróleummal és meggyújtotta. Amikor megkérdezték, hogy mi indította erre, kijelentette, hogy %agyon megunta az életéi.
Budapesttel egyidőben
most újra láthatja a
felejthetetlen jeleneteit
Hangos változatban
1. A betlehemi csillag
2. A meghódított Jeruzsálem
3. Ben-Hur és Eszter találkozása
5. A názáreti kútnál
6. A tengeri csata
7. A nagy négyesfogat-verseny
8. Ben-Hur győzelme
9. A galileai légiók
10. Az utolsó vacsora
11. A csodatétel
12. Ben Hur és Eszter egymásra talál
A legnagyobb élmény
az ember életében.
Bemutatásra kerül: Szombaton 5, 7 és 9 órakor, vasárnap Vs3, */«5, 7 és 9 órakor a
VÁROSI IHOZIBAM.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Márolos 4, péntek
Hóm katolikus: Kázmér. Proleat.: Kázmér. Izraelita : Adu hé 26
Városi Múzeum és Könyvtár nyitva etil törtökön is vasárnap délelőtt IÍMÖI 12 áfáig.
OyAarvsurtá-t ájjelt szolgálat i f. hé végiig az .Őrangyal\' gyógyszertár Deák-tér 10.
Oö«Wrdí nyitva reggel < érától este 8 óráig (bétfö, szerda, pintek délután, kedden egész nap löknek). Tel. 2-13.
Halál városa
Köd az utcán, benne tétova emberek. Hangtalan zajjal surran autó, kocát. A Járdaszélen szürke sárhegyek. Napfényt, tavasat — Itt hiába keresek!
Vizes házoldalban, bda, fénylő ablaksor Ólmos szemmel mered as ónszínű égre. A tér sarkán egy elhagyott szobor, Mohon a teste, nyakán zöld a fodor.
Halát városa ex, itt nincs öröm, élet I Korhadt minden... Osl fák, templomok. Akt vételleoűl, egyszer Idetévedt A feledés szürke útjára lépett.
Itt örök a bánat, nincs mult, nincs Jövö... Láncraverve sorvad a mosoly, duhaj [kedv
Qyáaztllggöny az ég — lépett axemfödö Ke nyitott kapuval vár a temető
Itt a harang mindig temetésre szélt Könnyezd gyertyák, csak ravatalnál Az enyészet a sxlvekre bajolt [égtek Eröa kézzel véste beléJUk az trést... Vottl Vajda Mertette
— A föld helyzete a minden ségben elmen tart llceálls előadást vasárnap délután 6 órakor dr. Kerkal József kegyesrendi tanár, az Irodalmi és Művészeti Kör társelnöke. Az előadás elölt és után Ketting Ferenc vezénylésével a Polgári Iskola Vegyeskara énekel.
— Lelkigyakorlat a III. rend éa az Oltáregyesfllet számára. Március 9 én ette KI hét órakor megnyitó elmélkedés. Március 10-én és U-én reggel fél hétkor első, este egynegyed hét órakor második elmélkedés. Március 12-én reggel fél hétkor első, este öl órakor záró elmélkedés. Március 13-án reggel háromnegyed bét érakor általános feloldozás, közös szentáldozás és hálaadó szentmise. Az elmélkedési anyagot P. Mátés Hllár buciuszent-lászlói zárdafőnök adja elő.
— Kath. egyházközségi hlr. A nagykanizsai róm. kath. egyházközség adókivető bizottsága ma, pénteken délután 5 órakor az 1932. évi adókivetések tárgyában ülést tart a plébánián, a hitközségi Irodában.
— A Kath. Legényegylet március 20-án, határozatképtelenség esetén április 3-án délután léi 5-kor tartja évi rendes közgyűlését saját házában. Április 3-án este 8 órakor társasvacsora. Április 6-án este fél 9-kor refldezöblzoltsági alakuló ülés. Március 16—18-lg este 8 órakor Lukács József hitoktató, alelnök lelkigyakorlatokat tart a legényegylet! tagok részére.
" A rossz gazdasági viszonyok dacára is Jól fogja magát érezni, ha lakását Kopsteln bútorokkal rendezi be. — Nagy választék, olcsó árak, kedvező fizetési feltételek. Horthy Miklós-ut 4.
1938. március 4.
grafológus — mint életmentő
Nagykonlssa, március a Jean Joseph, i világhírű psycho-grafologus, kinek itteni működését ii i legteljesebb siker koronázta, egy nagykanizsai kislányt mentett meg az életnek. Ugyanis egy uiiasz-szony észrevette, hogy leányán súlyos búskomorság vett erOt. Minden kísérlete hiábavaló volt, hogy ennek okait megtalálja. Egy Ismerőáe tanácsára felkereste a Központ szállóban tartózkodó mestert, iH pillanatok alatt a legteljesebb pontossággal megállapította a történteket, ami a leány ti egy fiatalember közölt tírlént. Sál azt Is megmondotta, hogy a leány öngyilkossággal foglalkozik.
A megijedt anya hazamenve vizsgálni kezdte az Ogyet, a lánya éjjeli szekrényében megtalálta az odakészített 6 darab subllmát pastlUát. Később a lyány, is beismerte, hogy csak az alkalmas pillanatot várta annak a bevételére.
Jean Joseph tanácsa folytán az iUetó úrral a félreértés tisztázódott és legközelebb ■ házassági hírek rovatában fogjuk látni a szereplőket.
- Az Oltáregyesület szombati előadása délután 3-kor az ifjúságnak, vasárnap délután fél S órakor a felnőtteknek mutatja be a szent Zita legendás életéről szóló, .Oaxdag szegénység\' c. színdarabot. A 30 80 filléres belépődíjak minden érdeklődő számára lehetővé teszik a gyönyört! darab megtekintését.
- KérJBk kirakataink megtekintését Igazi látványosság. Slngtr divatáraház.
- Konnersreuthl Neumann Taréi. Ilyen dmen Jelent meg dr. Ndnássy László Dezső és Pataki Károly könyve Sopronban. A könyv az orvostudomány és a bölcselet világánál érdekfeszítően és izgalmasan tárja fel a Neumann Terézzel kapcsolatos csodálatos eseményeket. A rendkívüli Jelenségek egész sorára id magyarázatot a könyv vagy tudományos valószerüséggel, vagy a csoda hltéveL Szemtanuk és nevel orvosok vizsgálati anyagi, a hisztériás, hipnotikus, sligmatikus, okkul-Hsta stb. magyarázatok és i phlloso-phia világossági egyesül a sorakozó fejezetekben. A könyvet a Tith János plébános szerkesztésében megfenő Lourdes folyóirat idta ki és annak kiadóhivatalában (Sopron) kapható 2 60 pengőért. \'
- Divatos férfi lngpoupllnok, fefflrek, oxlordok hatalmas választékban SchOtznél.
Érdekes film-matiné
ltíl március 6-án, vasárnap délelőtt fél 11 őrakor a Városi Színházban. Bemutalásra kerül párfillé-helyárakkal a .Támadás és közelharc- c. katonai Ismeretterjesztő JUm, magyarázó előadás kíséretében. E\'cdetl magyar felvételek, a magyar hsdseregből. A modern harc elevezik meg a néző előtt, mindenki •tárnára érdekesen. Helyárak 80 és « fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
= A Vendéglősök Szakosztálya
folyó hó 8 án délulán 3 órakor tartja évi rendes tisztújító közgyűléséi, melyre a szakosztály tagjai ezúton is meghívatnak. Minthogy ezen közgyűlésen a szakosztály minden egyes tag|át közelről érdeklő s fontos adóügyi kérdések ls kerülnek megvitatásra, saját érdekében kérjük, hogy minden tag pontosan megjelenjen. Elnökség.
— A tegnapi „Nem értem, kérem"-!* hiba csúszott be. A puccs-ügy tárgyalása során nem Vannay László vonta vissza a vallomását a feleségére való hivatkozással, hanem Oyulai Molnár. Ha Vannay véletlenül elolvasta volna ezt a tegnapi kis humorosnak szánt Írásunkat, biztosan ő sóhajtolt volna fel, hogy .nem értem, kérem...\' Vannay Lászlónak 1.1. ezldőszerlnt még nincs Is felesége
— Elegáni angol férfi felBItö-anyagok SchOtznél.
— .A veszedelmes napló* Ter-sánszky Józsi Jenő legújabb regénye a Nyíl legújabb száma. Tersánszky neve l magyar iiteraturi barátai előtt Jól ismert, regényei, novellái és színdarabjai oly értéket képviselnek, hogy méltán helyezik 01 legjobbjaink közé. A veszedelmes napló clroü uj regénye, mely egy úriasszony igen furcsa kalandjáról szól, különöskép alkalmas arra, hogy Irodslml kvalitásai mellett, érdekes mestfflzésével a legkülönbözőbb kívánságokat ls kielégítse.
— Kenyérkereső Nők Országos SzOvetsége Budapest, IV., Régi-posla-ulca 15., II. em. 5—6 Hlvt-talos órák délelőtt 9 tői délután 6 óráig egyhuzamban. Alapíttatott 1919-ben. Alapszabályokat Jóváhagyta a m. kir. Belügyminisztérium 17087— 1920 szám alatt 1920. március 31-én. Tagoknak ingyenes állásközvetítés és Jogi segély.
nr
BIZTOS
eredményt csak ugy ér el, ha hirdetéseit a naponta többezer példányban megjelenő, messze vidéken la elterjed ZALAI KÖZLÖNV-ben adja fel. Kiadóhivatal Főút ö. (az udvarban.) Tel. 78.
lakacs uéknkMü, vastagbél-katarus, gyomorbaj, puffadás, vértorlódás, sárgaság, aranyeres csomók, cslpófájás eseteiben a természetes „Fsrsao lózseí" keserűvíz, reggel és este egy-egy Ids pohárral bevéve, rendkívül becses háziszer. Klinikai megfigyelések tanúsága szerint a Feraae Italai viz még Ingerlékeny belü betegeknél Is fájdalom nélkül hat. — A rarSM léual keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és fűszer üzletek ben kapható.
A tanúskodás elől ■ halálba akart menekülni
Zalaegerszeg, március S
A zalaegerszegi Járásbíróság szerdán egy becsületsértés! pert tárgyalt, amelynek egyik megidézett tanuja, Horváth István 23 éves becsallhegyl legény az előző napon Öngyilkossági szándékból megmérgezte msgát.
Kardos Rózsi varrónő, sértett, akinek tanuja lett volna Horváth, bejelentette a bírónak, hogy l fiatal legény semmikép sem akart tanúskodni az ügyében és már napokkal előbb hangoztatta, hogy inkább öngyilkos lesz, de nem Jelenik meg a bíróság eiótt. A fiatal legény állapota súlyos, de nem életveszélyes.
— Jótékonyság. A kllskoltalás előtt álló Városi Jolánnak Orosz Károlyné gelsei földbirtokos neje egy zsák burgonyát és egy malacol adományozott.
<— Ingzeflrek, pupllnok, oxlordok elsőrendű minőségben. Singer divat-áruház.
— őrizetbe vettek egy körözött kanizsai kereskedősegédet. A nagykanizsai rendőrség őrizetbe vette BeJce István 34 éves nagykanizsai kereskedősegédet, aki ellen hűtlen kezelés bünletle elmén még 1930. Januárjában nyomozólevelet adott ki i budapesti ügyészség. Beke Istvánt átkísérték a kanizsai ügyészségre, ahol Intézkedni fognak Budapestre való elszállításáról.
— A legjobb védekezés sz Influenza ellen a Jó zsebkendő. Nagy választék. Singer divatáruház.
RÁDIÓMŰSOR
Március 4 (péntek)
Ba4apMt 9.15 Az Országos Poatáa-senetuu hangversenye. Közben 9.30 Hírek. 11.10 Semaetköd vtzjelzftssolgálat 12.00 Déli bsrsatazé. 1206 Az Egyetemi Énekkarok szótósvartett Jéoek hangversenye. Közben 1229 Hírek. 18J)0ldő|eI«*». 14.45 Hírek. 16.10 a 18.49 Időjelzés. 17.00 B. 17 30 Onttenberg Qyötgy saaloo- és jaza-aenekarának hangversenye. 19.00 Clgáay-lene. 20.00 E. 2030 A Magyar Keresztyén Leányegyesületek Nemzett Szövetsége elő-adóest jenek közvetítése. Utána kb. 22.00 Időjelzés, Idójaiásjekntés. Majd dgány-
Béea 11.30 Zenekari hangverseny. I2v40 és 13.10O. 17.00 Zene. 18.10 Hangv. 19.20
Cseitó^ték 20.15 Fantazztlkua opeza. 21.20 Hangv. 2230 Zenekari hangverseny.
i Blokmalt meghódította a világot!
Milliók használják szss kltOnS taü cukorkát. A ■ tok mattot már utánozzák, azért
■MM Btokmaifa* kárjen á> out......
lankában fogadja al I
Asszonyoknak
Hogyan készítsük el a fürdőnket?
Közti Várady Ilus, a bécsi kozmetikai Iskola Igazgatónője
Ha vigyázol ée pontosan betartod a tanácsaimat, akkor a mindennapos házi ftlrdőd egynttat nj szépség éa uj tUtal-ság forrása less számodra.
Ha módodban van, mint Poppea római császárodnak ezelőtt kétezer esztendővel, akkor fürödj mindennap ssa-már-, tehén- vagy keosketelbsn, mart ettől nemesen ffnom és vakítóan lóhát len a bőröd.
Mivel azonban alig hiszem, hogy a mai viszonyok mellett még Uyen gazdag nók létezhetnek, megelégszem, ha a mindennapos fürdődbe rózaa- vagy Ibolyaleveleket ástetss ás még kinyomott töldleper levét öntesz hozzá. Ezek helyett azonban a minden drogériában, avagy patikában készen kapható ktvo -nstát öntheted a fürdődbe a rózsának, narancsnak, myrrhánsk, rosmarmnak, levendulának, mandulának, pergamott-nak.
Ha ezekre sem telik a pénzed, akkor Igen ajánlom, hogy közönségéé korpát önts a fürdődbe éa pedig akként, hogy előezör keverd Jól ftesse egy kis vtzbea feloldott keméniltíTel.
Ha a bőröd nagyon ráncos, akkor a következ8t ajánlom: csaknem forró für-
dőt végy éa önts bele 125 gram bei eeezenoet Bz nemoaak kisimítja a rán-ookat, hanem igen kellemesen és diszkréten párfOmöti a bőrödet
Igen eróaftőleg hat szervezetre és általában
ha egy-két sa konyhasót önti legalább egyszer hetenklnt
kllogram kl
Nagykasslzaáa
Wáfló
onyhasót önteaz a fürdá-
v Ized be.
Ha le akans fogyni, akkor önta a meleg fürdődbe hetenklnt legalább kétzser egy vagy két kiló közönséges szódát
Ha a bőrödet Igen petyhüdtnek és színtelennek találod, Igen ajánlom, hogy a fürdőkádba egv liter ]ó mlnőeStl rumot önta. Egy Ilyen türdS egész köz-érzületedbe msssslgst ás energiát risz bele.
Ha as orvos léssedrs érés ásvány-. tartalmú gyógyfürdőket rendel, mindig
Épen Így Óvjad as ujjaid kegyét, ■ a körmöket és áltatában a kezedet
A fürdéshez általában oook olyan szappanokat használj, ataetvek kéesltéeénél kűogástnlan zsírokat ás minél kisebb mértékben hsasnálnak Ingókat vagy savakat Amennyiben lehetséges, alán-lom egészen a szappanok Mellőzését Egy jól kultivált nS, skl termliet szerint mindennap fürdik, est kSnnyen megteheti, mert a teste alig Iámért Ilyen ápolás mellett a piszkot ami pedig as arcot, kezeket üaraüt UleU Se általában s ruha áltsl be nem tödött testrészeket ezekről a lerakodott piszok egy Jó sstroe kenőocael avagy vasellnnel sokkal Jobban ledörzeölheíí, mint szappanos vlzzet Erről mindenki
egyszeri próbával meggyőződhetik.
Még egypár általánoeságot óhajtok közöld a mindennapos otthoni türdí-rőL A legalább M Reaumur fokos Tlz-
mlndlg legkevesebb egy félórát maradni és ezatán a testet mln-
ben
kell______ . _______________
dlg Jól kell frottlroznt ami a lertelső, már elhalt és Így csak a bír lélegzését akadályozó bőrrétegek eltávozását elősegíti ás Igy nagy mértékben befolyásolja a bor megfiatalodását
Minél sápadtabb vagy és minél kevésbé vagy megelégedve az arczzlned-del, annál melegebb legyen a fürdővized, de ha ugy találod, hogy as aro-
blzonyoe csu-akko;
bőröd tolvőrfle, sőt hog. nya lUaárnyalat rakódott rá. akkor vehetsz hideg tUrdőt ami azonban még helyesebb, váltakozó hideg ée meleg fürdőket Mindenesetre legalább na-
ponta Jó meleg, szinte torra lábfürdőt Igen ajánlatos a tussoknak változatos, hideg ée meleg használata.
Ezek a tanácsaim nemcsak oson hölgyek részére szólnak, akiknek fürdőszoba áll rendelkezésre, hanem ások részére Is, kik fürdőszoba hiltán ezet-leg csak más háslMrddzásl alkalmatos-ságozkal rendelkeznek, de szentírás legyen minden nő részére általában, hogy amennyire eglsustlgl állapota engedi, mindennap az sgáss Mst mer raröeeze, yagy legalább ls IsaMjavao letussolja. Eftlkűla modeBL UP éa általában tiszta nő fogalma sftétt-zelhetetleo.
1982. március 4
ZALAI KÖZLÖNY
Vágja tel. fery« el
APRÓHIRDETÉSEK
KÖZGAZDASÁG
utüii Mtfez Tiililit
MENETRENDJE
érvénye* 1931. október 4-tól
Megélénkült a murakereszturi exportforgalom
Naponta 3—4 vagon narancsot is citromot hóinak ha
Murakereastur, mirclm 3 Aisóautzirlába kivittek néhány va-(Saját tudósítónktól) Ai utóbbi gon rozsot és 5 vsgon buzá\', ami hetek teljes stagnádója után mintha szomorúan dokumentálja a magyar megélénkült volna az Olaatortzág gazdasági helyzetet. Az Indiába való éa tengerentúlra való kivitel kapuja: elfibb erőteljes cukorklvitelűnk telje-Murakereaztur. A mult héten 52 sen szünetel, a Máv. gépgyár szálvagon szarvasmarhát szállítottak ki iitásal tengerentúlra a legminlmáll-az olasz piacokra az ideérkezett sabbak.
olasz kereskedők. Az olaszok ugyanit, Ezzel szemben bejött az országba
hogy még a magyar kőzvetilétt is Budapesti és pestvidéki rendeltetés-
megtskaritsák, nem veszik igénybe sel kb. 150 vagon egyptom! pamut,
a magyar állatkereskedők vagy ügy- Déligyümölcs, nevezetesen citrom és
nOkök munkáját, hanem személyesen nsrancs naponta 3—4 vagon jőn be
jönnek le, ha mindjárt még csak az országba. A tavaszi idény eiő-
szőrványosan it a zalai vásárokra, hírnökeként lassan jön be löleg
Az olaszok érdeklődésének köszön- Jugoszláviából és csak nagyon kis
hető, hogy a marhaárak nem mor- mennyiségbén Stájerországból és
zsolódtak le továbbra is, hanem Alsóaustlriából a la naponta 3-4
csekély emelkedést mutatnak. vagonnai.
keretek kiadóban.
■•ép száraz, mindig a kapható, házhoz szálon 130 1098
KOMobtiáraht bataraittt saoba btl-vároaban kiadó. Clm a kiadóban. 1108
Pogányvár! faj boraim
árusítását megkezdtem, llterenklnt , 20 éa 30 filterért. Legkisebb tétet 9 25 tt Megrendelésre házhoz küldóm.
Clm: Városi Dezső. Magyar utca 3. 1110
"iílni>ás~ls egyszobás lakás rael-tákhe^jteéjtkkel má|na l-re kiadók Caánjrl^
OMlMltséa eladó Oyár-ntca 5. szám. Érdeklődni tehet ipaiteatületl vendég 16-ben. ti 15
2 utol. I udvari szobából álló laihAa, mellékheljlségekkel Nádor utca 4. & alatt kiadó. 1116
Rendelet a behajthatatlan hásbérek után Járó adók tOrlése tárgyában
Nagykanizsa, márolua 3 A kisebb bérlettárgyak bérösaze-gének behajthatatlansága esetében Igényelhelő adótőrtésekre vonatkozó eljárás egyszerűbbé létek és a törölhető adókkal arányban n<m álló költségeknek apasztása céljából a pénzügyminiszter elrendelte:
A házadóról szóló 1927. évi 200/P. M. számú hivatalos összeállítás 22. §-ának 1-ső bekezdésé bek a házbér bebajthalatlsntágának igazolására vonatkozó szabályokat tartalmazó 5. pontjához füzöit utasítás I. bekezdése a kővetkezőkkel ... i. ... i 11 egesznenea ai:
.4. ha az oly bérlettárgyaknál, ^melyeknek évi bére az 1200 pengőt meg nem haladja, a házblrtokoi a bérlő és két lanu által it aláirt nyilatkozattal igazolja, hogy nyilatkozatban számszerlnt feltüntetett összegű hátralék biztosítására semmilile biztosítékkal nem rendelkezik. Ha a bérlő a nyilatkozatot bármely oknál fogva nem Írja alá, a pénzügyi balótág a bérlő aláírásától eltekinthet. jogában áll azonban a pénzügyl-hatőságoknak a bérlőt a K. K. H 0. 11. §-a I. bekezdésének 2-ik pontja értelmében minden esetben kihallgatni és vallomására az esküt az illetékes bíróság utján kivétetni.
(-) Rézgállc akció kamatmentes hitel mellett Azok a szőlősgazdák, akiknek szükségük van rézgállcra, azok jelentsék be ezen igényüket a községi elöljáróságnak. A rézgállcot kamatmentes hitel mellett métermázsánldnl 60 pengős árban kaphatják ab. Polgárdi ipartelepek, vasúti állomás. A vételár november 30-ig fizetendő vissza.
3474. vh. az 1932.
Árverési hirdetmény.
Dr RotieUtd Béla ígyvéd által kép-viaett Ualvejssl Pllm rt &»ára (62 pengő 83 fali. tóke te több kavetelés áa táraiéiul ereiéig a nagykanizsai klr. Járáablróaág ISSt. évi 4474/1831. aa. végzésével elrendeli kielégítési végrehajtáe totvtán végrehajtási azeaveóótfli 1931. december hó fl-én lefoglalt 21 l4P-r« becsalt Ingóságokra a nagykanizsai kit. láiáabirótág lenti számú vésií •ével as árveráa elrendeltetvén, annak u 1908. évi XU t-t 20. fa alapián a feol megnevezett a a foglalást IcgyíókOnyvból kl aea Unó más foglaltakSkfavára I. az árvttáa megtartását elrendelem, de csak arra aa eaetre, ha kielégítési joguk ma la teaaátl ás ha ellenük hataaató hatályú tgénykereaet totyamstba nincs, végrebaj* taat azenv. Nagykanixaán, Rpagonyl-ti. 4. ssám alatt, a netán űzetett flaazeg levon* sával keadó megtartására határidőül 1933. évi március hó 7-lk napjának d. a. 5 órája tűzetik kl. amikor a bíróilag lelóg-Imit bátorok, székek, filmgép stb. a egyéb Ingóságokat a legtöbbet ígérőnek k&z-páaztlzeléa melleit, esetleg betsáron alul b el fogom adni.
Nagykaniaaa, 1932. «vi február hó 16-á;..
Haán Qyula s. k.
klr. bár. végrehajtó, itta mint bírósági kiküldői!
Az ldó|árás gyors változása magával hozza a légzőszervek megbetegedései: kiratat, kákltáat. Ne hanyagolja el ezeket á látszólag Jelentéktelen bajokat, mert betegsége makaccsá lesz. Ne habozzék tehát, ha a legkisebb rendellenességet tapasztalja, Igyak aapsata tlbkazlr rataáal M farrá ta||at. a csodálatos eredmény csakhamar muUtkozIk, ta
Tsraáaytássáe
Buza ttszav. 77-ea I3-I0-1370, 78-as 13-25 -13-85, 79-ea 13-40-1400, 80-aa 13-60-1410, danánt 77-ea 1206-1235, 78-aa 1220-12-50 79-es 12-30-1265, 80-aa I2-45-11M5, rozs 14\'15-143a tak. árpa 16*50—1075, zab 2200-22-60, tengeri 1510-15-40, korpa 1200—12-75.
Hazai Általános Biztosító R. T.
és KisMrtttkoiftMrBlztosttó Intézete R. T.
irodáját
az Első Magyar Altalános Biztosító Társaság irodájába F6-ut—Csengery-ut sarok, félemelet
helyezte át.
Elfogad: Hl;-, jég-, betörés , baleiet-, szavatosság- és életbiztosításokat a legel nyösebb leltételek mellett. ,mo
Felhajtás 2732, eladatlan 227. — Elaó-rendű 086-088, szedett 090-0-92, szedett közép 084-0-86, könnye 074-0-80, l-só rendű Orez 0-74-078, tl-od rendti öreg 068-0-72, angol süldő 080-092, szalonna nagyban 1-05—000, zsír 1-20— 125, hua Hfe-l-30, félsertés 106-118.
Tállala I, I
Felelős Idadó
Asztali- és fajborok
60 llterenklnt 10 üli. kapható
Dr. U0HT8CHUI korkerakMlát,
«_Csengery-ut 81.
ét azonnal elfoglalható a váras belterületen cirka 40 méter hossza, világot, műhelynek vagy raktárnak használható szép helyiség. Esetleg két részben is. Clm a kiadóban.
4 fogért
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Váltalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly).
<
72. évfolyam 53. szám
Nagykanlzaa 1932. március 5. szombat
Ara 14 HUér
ZALAI KÖZLÖNY
SmkcutMg it kl«déhlv<UI: F6ut 5. iiim, KoitbcJyl IlókkladúhlvaUI: Kounth-otu 85.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
eiohkusí ára: egy hón a ptngó SO Iliiéi. SierkuiUMgl éi kUdi5hlv«Ull telelőn: 78. u
Treuga Dei
(bl) Hosszú, kinoi feazüllgég vég. lelennek tetsző hetei ulán két hatalmas rianás körül zajlik a magyar politikai élet. Beleié a nemzeti koncentráció, kívülről a középeurópai gazdasági konlöderácló gondolata dobbant bele a viharelőtti csendbe. A zajlás, amit ez a két elgondolás már első bekopogtatáskor előidézett, nem tudni még: tisztító, ködöket szaggató szelet hoz-e, vagy pusztító égiháború! ? A pillanatnyi fellélegzéshez már az maga elég, hogy történik valami, hogy valami változik, valami más, mint tegnap és azelőtt és keserves hosszú hónapok óla.
A belpolitika (ronllán a nemzeti koncentráció megvalósítását már embriójában ls lázas örömmel ragadja meg mentödeszkának a tavasz-szal együtt újraéledő bizakodás. Régóta sürgették a parlamentben és sajtóban az erők összefogását Valóban, a józanságát válságos napokban is megőrzött közvélemény már régen szívesen látta volna, ha a kormánynak és pártjának aktivitása kiegészül azok munkaerejével, kiknek rátermettségüknél, szakértelmüknél, a mö göttak felsorakozó rétegek bizalmánál és akaratánál fogva olt van a helyük közelebb az intéző hatalom forrásához. Vezető politikusok mindkét oldal egyöntetű helyeslő kórusával hirdették egyetlen orvosságul az ellentéteknek egy koncentrációval való áthidalását és mögöllük a közvélemény megafonja erősítette a nagy akaratot: kézbe tenni minden kezel, mert recseg-ropog a boltozat Európa lelett s a nagy pánikban csak azt nem sodorják el a pusztulásnak a világra szabadult furlál, aki egyetlen erővel, egyetlen akarással, egyetlen hittel tud megállni a szörnyű khaosz közepette.
Most ilt van végre a várva várt, prófétálva hirdetett koncentráció. Most azonban ne álljanak utlába éppen azok, akik a koncentrációt csodatevő Ir gyanánt hirdették. Mert ma az a helyzet, hogy az erők egyesítésének legfulmlnánsabb apostolai vagy szótlanul várakoznak vagy a felajánlóit koncentráció ellen dörögnek. Miért hát ez a furcsa Játék ? Azért talán, hogy a politika boszorkánykonyhájától távol verítékező tömegek azt a kicsike bizalmukat is elveszítsék vehetőikkel szemben, amit eddig még megkíméli a világon most folyó nagy érték-átalakulásoknak kíméletlen forrongása?
Az erők összefogására múlhatatlan és elkerülhetetlen szükség van. A kormánynak nem szabad idegenkednie (már régen nem lett volna szabad) a politikai éleibe áramló eleven, uj vérkeringéstől, friss, u| erőktől, becsületes, u| felelősségtől. Nem szabad idegenkednie a nemzet sorsának Intézésibe a nemzet nagyobb darabjának bevonásától. Nem szabad Idegenkednie a kor követelményeinek észszerű követésétől. Amikor egész Európfl köröskörül a
Nincs sxó Koalícióról, csalt a Konstruktív erőJc össxefogúsdról
A napokban megjelenik a termelést Qltelt sxabdlyoxó rendelet
Budapest, márolua 4 Károlyt Qyula gróf miniszterelnök ma délelőtt a parlament épületében hosszasabban tanácskozott Szterényl József báróval. A megbeszélés után Szterényl a nemzeti összefogás kérdésével kapcsolatban ugy nyilatkozott, hogy soha semmi/éle vonatkozásban nem volt szó arról, hogy koalíció jöjjön létre. Ha valaki évekig végigcsinálta már a koalíciós kormányzatot, óvakodni fog attól, hogy Ilyen kormányzatot javasoljon. Az Összes konstruktív és egy világnézeti alapon álló erők összefogásáról lehet csak szó. Személyi kérdések nem szerepelhetnek. Csak az lehel előtérben, hogy az összes gu-
vernementális elemek meggyőzessenek arról, hogy az országot csak a nemzeti összefogás utján lehet mai helyzetéből kivezetni és a bizalmat az országban helyreállítani.
A felsőház elnapolta magát
Buii-xieat, márolua 4
A felsőház mai ülését negyed 11 órakor nyitotta meg Wlasslcs Qyula báró elnök. A felsőházi tagok Igen nagy számban jelentek meg az ülésen és többek közölt ott volt József, József Ferenc és Albrecht főherceg is.
Az elnök bejelentette, hogy az ülés egyetlen tárgya a Házat elnapoló kormányzói kézirat tudomásul vétele,
melynek felolvasása után az ülés véget ért.
A termelési hitel ügy*
Purgly Emil földművelésügyi miniszter a felsőház ülése után ugy nyilatkozott, hogy a kormány a napokban rendeletileg szabályozza a termelési hitel kérdését. A rendelet érielmében a Nemzeti Bank kamatlábánál 1 is fél százaléknál magasabb kamattal kapna a gazdatársadalom termelési hitelt. A hitelezők érdekelnek biztosításáról is gondoskodás történik. A rendelet alapján folyósítandó hitelek nem részesülhetnek azokban a halasztási kedvezményekben, amelyekben a már régebben felvett kölcsönök részesülnek.
Békét Ünneplő tűzijáték és ujabb harcok a keleti hadszintéren
„Csak moat kezdődik az Igazi sárga háború"....
GenJ, március 4 (Éjszakai rádiójelentés) A Nép-szövelség rendkívüli közgyűlésének főbizottsága pénteken délután folytatta tárgyalásait. Azt vitatták, hogy Távolkeleten valóban megszűntették-e az ellenségeskedést, mint ahogy azt a Japán delegátus Jelentette, vagy pedig, a kínai delegátus szerint még mindig folytatják? A főbizottság megállapította, hogy a közgyűlés csak akkor foglalkozhat a konfliktus kérdésével, ha valóban beszüntették az ellenségeskedést.
London, március 4 A Reuter Iroda Jelenti, hogy a sanghal felé behajózni készülő Japán csapatok még ma megkapják a visszatartó parancol. A már utban-lévő megerősítéseket Sanghalban parlraszállltják, hogy felváltsák a fronton küzdött csapatokat. Kínai jelenlések arról számolnak be, hogy
a Japánok az elmúlt éjszaka Is folytatták támadásalkat.
A klpai külügyminiszter kijelentése szerint utasítást adott sanghali képviselőjének, közölje Kelly angol tengernaggyal, hogy Kína nem fogadhatja el az uj Japán követeléseket. Lfu-Van kínai tábornok, a 19. hadsereg hadműveleteinek parancsnoka kijelentette, hogy Kína és Japán között tulajdonképpen csak most kezdődik a harc. Az eddigi csatározások csak előjátéknak fognak bizonyulni. A kínaiak a második védelmi vonalat az utolsó emberig tartják.
A klnal. külügyminisztérium helyettes vezetője kijelentette, hogy a sanghali konferenciát a legnagyobb valószínűség szerint nem tartják meg mindaddig, mlg a japán csapatok
ki nem űritik az általuk megszállt területeket.
London, március 4
(Éjszakai rádlójelentés) Kínai hírforrás szerint pénteken Sanghalfól mintegy 10 kilométerre nyugatra,
erös harcok folytak.
A japánok azt állítják, hogy a kínaiak fámadtak.
Sanghal-1 jelenlés szerint a klnal lakosság
pergötfizszerfl tűzijátékkal
üdvözölte a béke első napját. Az ünnepségen elpufogtatták a klnal újévre összegyűjtött összes rakétákat és tűzijátékokat. A hazafias szervezetek .győzelmi" felvonulásokat rendeztek.
A hatalmak képviselői ezalatt lázasan dolgoznak a béke végleges megszövegezésén. Ezzel szemben a klnal külügyminiszter kijelentette, hogy csak ugy lehet szó a békekötésről, ha a békeszerződés nem érlelt Kína szuverén jogalt.

demokratikus állami és életberendezkedés slneln keresi a biztosabb és Jobb Jövő állomásall, nekünk sem szabad fázni az uj, friss levegőtől.
De nem szabad fázni azoklól a kauléláklól sem, amikhez Károlyi miniszterelnök a nagy kézszorítást kölölte. Mert, igen: demokráciát és tiszta levegőt Jelent a koncentráció. Károlyi szavában és felelősségében olt vannak a garanciák az egyezség őszinte bstarlására, — de felróható-e bünéül az egység kovácsának, ha ö is bizonyos garanciákat kíván, ha neki is és a gondolkodásában kifejezésre Jutó nemzeti többségnek is
vannak feltételei, akarata és szava a koncentráció Irányításában.
A nyugat demokráciájának levegője áramlik be a választójog terén kilátásba helyezett Időszerű reformokkal, s ha egy radikális megvalósítás kalandjaiba nem is engedi Károlyi belezuhanni a nemzetet, a demokratikus politikai berendezkedés felé olyan lépés történik ezzel, ami maga, mint ellenérték, megérné, hogy a koncentráció mai hallgatólagos vagy nylll ellenzői egész lélékkel hozzá csatlakozzanak.
Mindezen a politikai üzleti okosságon felül azonban olt áll a nem-
zet mindenekfelett való érdeke, ami az erők egyesítését ma nem csak a kormány kötelességívé teszi, de kötelességévé teszi az abban számba jöheiö erőknek Is, hogy az ország nagy harcainak Idejére, az ország nagy, vitális érdekelért ebbe a treuga Del be hajtsák politikai súlyúkat és alkotóerejüket.
Szükségessé teszik az összefogást a külpolitika kapuelőtti eseményei, a középeurópai gazdasági egység tervei ls, melyeknek alapfeltétele a benne résztvehető országok belpolitikai rendje és biztonsága.
ZALAI KÖZLÖNY
1832. rttárdus í.
Agyonlőtték a maraetlld tOröK tö-leonaeult
MaraelUe, március 4 {Éjszakai rddtójelentés) Aehmed Ozmán, a török koniuli hivatal szol-gija pénteken agyonlőtte Szerver Dzsemal bey főkonzuli, majd utána öngyilkos lett. Mind a ketten meg-
Párisban üzembehelyezik a távolbalátó rádiót
Párta, máietaa 4
Egy Barlhe:émy nevfl traoda mérnöknek sikerült oly mértékben tökéletesíteni a televíziós rádiót, bogy találmányát a közeljövöben már a közönség rendelkezésére bocsáthatja. Néhány hét mulvs 300 kilométeres körzetben Páris körül az összes rádió-állomásokat felszerelik távolbalátó készülékkel és cssk egészen jelentéktelen összeget kell ráfizetni s rendes dijakra. Ilyen módon s stúdiókból a hangosfilmeket a mozgóképekkel együtt fogják közvetíteni & az előadókat látni ls lógja a rádió közönsége.
Hóvihar dühöng Romániában
Bukarest, március 4
(Éjszakai rádiójelentés) Egész Romániában óriási hóvihar dühöng. A fogarasl vasuli vonalon annak ellenére, hogy két hóeke ls kisért egy vonatot, azt teljesen betemette a hó. Az összes vasúti vonalakon nagy késéssel közelednek a vonatok.
Lelóttek egy asszonyt az orosz-román batáron
Bukarest, márdus <
Burszdn Ilona ukrajnai román uri-ssszonyt a szovjet határörök észrevették, amint román területre akart átszökni. Több lövést adtak le utána. Az asszony rövidesen ki is szenvedett A halálos lövés Burszán Ilonát már román területen érte. Az ügynek diplomáciai folytatása lesz.
Testvérek
Irta: MARGÓ
A messzire néző, virágos terraszon — laposra épült háztetőn — végig -ömlött a nyárdélutáni nap. Fényében szikrázva égtek a piros szirmok, ragyogtak a sima, zöld levelek. Lenn a házsorok között ájult, mozdulatlan hőség feküdt, A Tisza széles sávja idecsillogott a közeli messzeségből — fölötte lendületes magasban feketén, áthevülten izzott a* vashíd. Sehol semmi élet, a hőséget csend súlyosítja. Most Ismerős léptek kopognak fOHeié. Kicsit lustán felemelem fejem a nyugágy-ból. A lépcsőn magas, izmos, bar-nárasült, égöszemü lány — Ágnes. Mozdulatlanul áll.
— Feljöttem — mondja kirobbanva, idegesen — nem bírom tovább.
— Igen, — ásítom vissza — itt mégis tűrhetőbb a hősig.
— Ugyan kérlek I — Bosszúsan legyint es mellém telepszik. Két térdére könyököl, arcát kezébe fogja, fájdalmasan, fáradtan néz maga elé.
— Jani? — kérdezem halkan.
— Eltaláltad, — feleli szinte ellenségesen — megint Jani. És kérlek, ne is fáraszd magad ujabb elő-
Két érdekes javaslat kerfll a zsidó hitközség vasárnapi közgyűlése elé
A hétfői választásokra már sok lista van forgklonban
Nagykanizsa, március 4 A vasárnapi hitközségi közgyűlés elé két érdekes Indítvány kerfll. Az egyik azt javasoljs, hogy töröljék el & hitközségi szervezd! szabáiyrcn-deld 15. §-át, amely kimondja, hogy szavazati Joggal és válsszthatósággsl csak sz Wr, aki hitközségi adóját ugy lerótta, begy két negyednél nagyobb hátralékban nincsen. A másik Indítvány ugy szól, hogy azok s hitközségi tagok, akik ugy
az államtól, mint s hitközségtől fizetést húznak és eddif még sem voltak hitközségi sdó kötelesek, de mindazonáltal választók és választhatók, — ezentúl etek is adózás slá essenek.
A két indítvány előreláthatólag élénk vitára fog alkstmat sdnl.
Legutolsó értesüléseink szerint s hétfői választásokra a listák egész serege van már forgalomban. A harc főként az elöljárósági helyekért folyik.

A francia tőke Önmagáért harcol a középeurópai konföderáció tervével
Aláírták a magyar-francia, olasz-osztrák árucsere-egyezményt London, március 4
A Daily Herald Jelenti, hogy Ausztria, Magyarország, Csehszlo-vákla, Jugoszlávia és Rolhánls gazdasági föderádőjának valószínűsége uj lehetőséget nyit a világkereskedelem előtt. A frsndák kétségbeesetten dolgoznak a gazdasági föderáció létrehozásáé, mert fenyegetik őket az angol és német vámtarifák és aggódnak a Középrurópában beruházott francia tőkék biztonságáért.
Bécs, március 4 Az OMrák lapok általában afl hangoztatják, hogy Ausztria számára olyan kereskedelempolitikai kombináció vita tárgya sem lehet, amelyben Németország nem vesz rései.
Aláírták a magyar-francia árucsere egyszrnétiyt
Budapest, március 4 (Éjszakai rádlójelehtés) Walkó Lajos külügyminiszter és De Vlenne francia meghatalmazott miniszter pénteken délelőtt írták Slá a kűlügy-minlszterhimbsn s magyar-francia árucsere szabályozására vonatkozó egyezményt, amely márdus 12-én lép életbe.
Berlin szkeptikus ét többre becsüli az Anschhust
Berlin, március 4 A bácsi ntmft követ tegnapi lépését és Tantleu frsftcls ntMásifná-nöknek a dunai konföderáció megalkotására irányuló lenrét legjobban Jellemzi sz a visszhang, amely Ausztriában támadt. Itteni politikai
Szombaton és vasárnap a Városi Mozgóban
BEN-HUR
Minden idók legnagyobb filmje hangos változatban
adásokkal a vérségi kötelék misztikus erejéről, a testvéri érzés hátal-masaágáról, a születés mindennél erösebnen összekapcsoló képességéről s más efféle tradíciókról. Józan, modern, gondolkodó ember úgyse hisz már benne. Hát testvér ez a Jani ? Testvér az Ilyen, akinek nincs egyetlen jó szsvs hozzám, egyetlen közös gondolata velem I? Pedig mióta mama meghalt s ketten maradtunk, reggeltől estig dolgozom — érte is. Hát megkérdezte-e egyszer Is, hogy ....elfáradtál-e Ágnes? — miért vagy Ilyen szomorú és elgyötört néha... ?* Leült-e mellém egyetlen-egyszer ls meghallgatni a gondolataimat, vagy elmondani az ő érzéseit? Soha! Hol itt a kapocs, hol itt a testvéri megértés? Te, az idegen százszor inkább testvérem vagy, mert velem örülsz, mellettem állsz, s néha már beszélnünk se kell, hogy megérthessük egymást. De ha látnád ezt a flutl Jön, megy, fütyörészve, nemtörődön, diadalmas kirobbanó fiatalságában, még a munkáját B játszva végzi, haza csak enni, aludni jön s velem kizárólag a vasalt Ingekről, stoppolt harisnyákról értekezik. És az az asszony I Ma és tegnap és holnap, mindég az az asszony. Százszor
több neki, mint én, a testvér. Hol Itt a vérségi kötelék ereje? Nekem is Idegen már, százszbr Idegen, történhetne vele bármi, nem bánnám, akár soha többet ne is lássam.
— Ágnes — kiáltok s döbbenten fölugrom — igy nem szabad beszélni.
— De Szabad - kiabál felhevül-ten ■— most ls azért jöttem el, hogy ne lássam. Hszajött, felhajtotta a kávéját s szó nélkül öltözködni kezdett. Isten tudja hová megy megint.
A virágtartók fölött kihajolok az utcára. .
— Itt jön — szólok vissza Ágnesnek.
Csakugyan épen jött. Fehér nadrágja, frissen vasalt inge vakított, a fekete lüszter kabát mellett. Szőke feje kopaszra borotválva, magas, Izmos, barnárasült, égöszemü, — Ágnes fturuhában I Meglobogtatja felém a fürdőruhát.
— Megyek fürödni a Tiszára I Szervuszl
Muszáj visszamosolyogni rá olyan ragyogóan fiatal, kedves, könnyelmű rossz fiu, — de csak óvatosan Intek vissza, hogy Ágnesnak ne fájjon.
Ágnes azonban már semmivel sem törődik. Ül egyhelyben, ül és maga elé néz. Ilyenkor nem lehet
körökben azon a nézeten vannak, hogy az a javaslat, amelynek célja valóban a szükséjjd szenvedő államok puszts egyesilése, nem hozhat segítséget Ausztriának is a többi dunai országnak. A szükséget szenvedők egymással való egyesítése, bárminő külföldi segítség nélkül, szükségképpen teljesen hatástalan marad. Ezenkívül Tardleu terve egyelőre még annyira nem világos és nem konkrét hogy hatását még sem Ilyen tekintetben sem lehet áttekinteni. Ezzel merőben ellentétben áll a német javaslat, amely egészen pozitív formában és a részletek megjelölésével Igazán gyakorlati ajánlatot jeleni Ausztriának. Ehhez Járul még, hogy sz sjánlstbsn emiitett segitö Intézkedéseket más országokra is ki lehet terjeszteni.
Róma egytUr* jóindalatnan wmft^M
Rima, márotua 4 (Éjszakai rddtójelentés) A Olornak d\' Itallá vezércikkben foglalkozik s dunai állsmok tervezett kapcsolatával és megállapítja, hogy Olaszország sok áldozattal segítette ezeket sz országokat gszdasági boldogulásuk elérésében. Ainl Ausztriát és Msgyaiországot illeti, Írja a lap, említeni sem kell, hogy Olaszország velük rendkívül szívélyes gszdssági összeköttetést tart fenn. Sajnálkozását lejezi ki végűi afelett, hogy a javaslat fontosabb részldd még nem Ismeretesek.
Olasz—osztrák egyezmény
Bécs, február 4 (Éjszakai rádió jelentéi) Római jdenlés szerint Egger dr. római osztrák lOvet és Orandi külügyminiszter pénteken egyezményt Írtak alá, amely a nemzetközi árucsereforgalom előbbrevitelében s két ország közötti áruforgalom megétén-Utését célozza.
szólni se hozzá. Épp\' olyan szenvedélyesen hallgat, mint ahogy beszélni szokott.
Telnek a percek, negyedórák. A hőség lassan alábbhagy. Könnyű kis vizszagu szél hűvösödik a Tisza felöl. A fojtó, nehéz hallgatás is megkönnyebbedik, megenyhül, elnyugszik. Csendben várjuk a közeledő estét.
Egyszer csak a Tiszától valaki futnlkezd errefelé. Valamit mond a szomszéd kapuban álló cselédnek. Már többen jönnek, egyre többen, a zaj erősödik, fejek jelennek meg az ablakokban — lárma, kiabálás, káosz. Két rendőr hajt biciklin a tömegben. Végre felhallatszik hozzánk egy hang.
— A vashlaról valaki a Tiszába ugróit I
- Hozzák I
Az utci végén felbukkan egy magas oldalú parasztszekér. Ahogy őrült Iramban elzörög alattunk, egy másodpercnyire megpillantjuk a halottat — fehér nadrág, fekete lüszter kabát, kopaszra borotvált szőke feje halálsápadt.
Ágnes megtántorodik, hátrál, bal szeme fölött a homlokán vörös folt üt ki. Mozdulni sem birok. Ágnes rámmered, bizonyosságot lát der-
ZALAI KÖZLÖNY
1932. március 5. _
Lindbargat halállal > fanyagatib,
ha nem ttzeti meg gyermekéért az 50.000 dollárt
Newyork, március 4 Undberg több fenyegető levelet kapott, amelyben nemcsak elrabolt gyermekét, hanem öt magát Is halállal fenyegetik, ha nem fizeti meg az 50.000 dollár vállaágdi|al. A gyer mekrablási ügyben egyébkén! eddig 600 emberi hallgatlak kl, akik közül egyet letartóztatásba helyezlek.
London, március 4 (Éjszakai rádiójelenlés) Ltndbergné nyilatkozatot közölt az összes lapokban és kijelentette, hogy teljes büntetlenségről biztosítja gyermekének elrablói! és azokat, akik visszahozzák a gyermeke!. Az ügyészség salvus conductust ajánlott fel a rablóknak, ha visszahozzák a csecsemő!.
Dunántulon Zalában a
legnagyobb a tuberkulózis halandóság
A .Magyar SlaUsz lkai Szemlédben érdekes cikkek loglalkoznak az ország egészségügyi problémáival. A cikkekben Zalamegyére vonatkozóan is tatálunk adatokat.
Az egyik cikkből kiderül, hogy 1874 óta, amióta statisztikát vezetnek a tuberkulózis halandóságról, 1930. évben volt Magyarországon legalacsonyabb a gümőkórbalandó-ság. Az arányszám fokozatos csökkenést mutat. Mig 1874-ben ezer lélekre 8 10 gamOtórtutálozás esel), addig a mull évben már csak 1\'98.
Zalamegyében a mull évben 754 ember ball meg tuberkulózisban s r.ilvel az összes halottak száma 5772 volt, tehát száz halott közül 13 06 százalék halálát okozta a gümőkór. Ha a megye 365.120 főnyi lélekszámát vesszük alapul, - akkor arra a megállapításra jutunk/ hogy miti-den ezer élőre 207 gümőkór halá-ii ■■iá^, mm--------n-m-i a
medtségembén, — megfordul, rohan le a lépcsőn, én ulánna.
A szekér már messze jár. De Ágnes rohan, rohan végig az éles, görbe kövekkel kirakott poros alföldi kocsiúton, rohan botladozva vékony kis cipőjében — szájlátó nép között finom kis úrilány — rohan sápadtan, elfúlva, tágranyiit szemmel... Végre elérte a kocsit. Egy utolsó erőfeszítéssel megkapja, felkapaszkodik rá, belenéz — és félig ájultan hull le a magas kocsioldalról.
Nem merek kérdezni. Nekidől egy vaskerítésnek, homlokáról lassan oszlik a piros folt
— Nem ö az — dadogja köny-nyesen — nem ö,... a tüdőbajos Barta... a törvényszéki díjnok...
Most teljes erővel feltör belőle a sírás — és olyan magátólertetődőn, mintha soha máskép nem is lehetne és olyan nagyon mélyről, ahova a saját szemünk se lát — megrendülve, kétségbeesetten és hálásan zokogja:
— Nem tudom, hogy birtam volna... ó nem bírtam volna elviselni, hogy a testvérem, az egyetlen testvérem... hiszen olyan nagyon szeretem...
lozás esett. A zalai gümőkórhalálo-zás arányszáma tehát magasabb az országos arányszámnál, a Dunántulon pedig megyénk aránya a legrosszabb. A dunántuli megyék közül Zalán kívül csak Sopronmegyében (Rábaköz) és Baranyában (Pécs környéke) találunk nagyobb tuberkulózis halandóságot, de ezeknek a megyéknek a helyzete még mindig lényegesen jobb.
Zalában a legnagyobb a halálozás természetszerűen a két városban, azután mindjárt a letenyei járás kö-
Nagykanlzsa, március 4
Éveken át harcolt a Balatoni Társaság a balatonparti életmentés megszervezése étdekében. Pár évvel ezelőtt be is állítottak egy mentőhajót, ez azonban — mint éppen a Balatoni Társaság legutóbbi központi tanácsülése kikeli ellene — szárazra vetve, a parton tiltotté az égisz tavalyt fürdószezont. Igy érthető a statisztikának az a megállapítása, hogy a balatoni fürdőhelyeken a vizbefulásl esetek száma évről-évre több.
A Balaton kslottaiaak Ijesztően növekvő száma Indította arra a belügyminisztérium Illetékes osztályát, hogy ebben az ügyben értekezletet hívjon össze. A minisztériumban most megtartott értekezleten Csatáry dr. miniizteri tanácsos elnököli
A tanácskozáson sikerült elhárítani azokat az anyagi nehézségeket, amelyek ezideig lehetetlenné tették, hogy a Vármegyék és Városok Országos Mentő Egyesületének mentőhajói működhessenek. Ezentúl ez az akadály megszűnik s az Idin a motoros mentöhalók megkezdik működésüket. A mentőhajók központi
vetkezik. Ennél kevéabbé, de még mindig erősebben fertőzött a zalaegerszegi, a pacsai, a keszthelyi és a tapolcai járás. A novai, a nagykanizsai és a sümegi Járásban körülbelül az országos arányszámnak felel meg a helyzet. A tuberkulózis halandóság tekintetében legjobb állapotokat találjuk az alsólendvai Járás egy részében, a zalaszengrótl és a balatonfüredi járásban, amelyekben az arányszám a másfél ezreléket sem éri el.
állomása Balatonbogláron lesz.
A belügyminisztérium Intézkedésére már a lürdöszezon megkezdésekor nemcsak a balatoni strandfürdőkön, hanem az ország Összes strandfürdőin kötelesek lesznek a fürdik tulajdonosai olyan egyéneket alkalmazni, akik az úszáson kívül a segélynyújtásban Is teljesen ki vannak képezve.
Időlárás
A natykutnet meteorológiai Megfigyeld Jelentések i Petiteken a Mmérsék-let: Reggel 7 órakor -IV áláutln 2 órakor -02, este 0 órakor —2.
MM. Egász nap borult égboltozat.
Szélirány\'. Egész nap délkeleti saéL
(Éftzakai rúMMmtétl A ■alaai\'slé ■lal laMaat Istenít Mta Hl éráim ■ Barnít lat* eárlutá tevábkl •ayhaiéeeal éa klaakb harazá-■akfcal.
S
JVfffl ét bt IHf heréin,
abszolúte nem értem ■ az amerikai Biteteket. Nincs azokban ráció. Itt van most például a newyorkI Piping Rock Club esete. Amikor a szeszesital után razzlázó detektívek rajtaütöttek az elegáns emberekkel tele mulatón, hirtelenében a Slng-Slng börtönben találták magukat. A mulató elmés tulajdonosa ugyanis a Slng-Slng mintájára rendezte be a lokált. Szeparék helyett rácsos cellák, frakkos pincérek helyett csíkos rabruhába öltözött kiszolgáló személyzet, üveges forgóajtó helyett nehéz vasajtó ét Igy tovább. Az ötletnek nagy sikere volt. (A vendégek közül akárhány egész otthonosan mozgott a külOnis miliőben )
Igaz, hogy ha az ember meggondolja, nem Is olyan merész fantázia kelleti ehhez az ötlethez. Amerikában a börtönben mozi és baseball szórakoztatja a rabokat, rádiót szerelnek a cellákba és este 6 után elzárják a melegvíz csapokat. Talán még tánciskolájuk Is van a mhoknak, akik fellázadnak, ha a bölönőrök nem glace-kesztyüben adnak tüzet, amikor a 216-otnak rá méltiztatlk gyújtani az ebédatánl feketére.
Ahol Ilyen modern börtönök vannak, ott nem nehéz Jólmulatni a fegyházzá alakított lokálban.
Viszont ha a mulatóforma börtönt és a börtönforma mulatót már megcsinálták Amerikában, akkor rövidesen ideát Európában Is divatba Jön tz a fordltottvIldgosdL
Nálunk legalkalmasabb lenne a népjóléti minisztériumon kezdeni. Még pedig danztng-bárrá kellene átalakítani a népjólétit. Ahol végre mindenki ugy táncol, ahogyan tavaly Ilyenkor Fábián Béla fütyüli.
A képviselőházat Is Ideje volna már átalakítani parlamentformára.
Az Akadémia üléstermét pedig víztoronynak lehetne maszkírozni.
Az anyakönyvvezetőt hivatalt meg zálogháznak. T. I. az Is olyan, hogy ami egyszer oda kerül, arra keresztet lehet vetni.
Az adóhivatalt pedig sebészett műtőnek rendezném be. Részint azért, mert nincs az az operatőr, akt Jobban megvágja az embert, mint az adóhivatal. .. Részint pedig azért, mert ez volna az egyetlen mód az adóhivatal leghőbb vágyának teljesítésére: — végre csakugyan belelátna minden adófizetőnek a hasába. (T)
Meghalt a Pesti Hírlap főszerkesztője
Budapest, március 4 Légrády Imre dr., a Pesti Hírlap főszerkesztője ma hajnalban 64 éves korában, Influenzás tüdőgyulladás következtében meghalt.
Hétfőn lesz Ítélet a puccs-flgyben
Budapeet, március 4 Vannay László bűnügyében a tárgyalás vezető ugy határozott, hogy az Ítéletei hétfőn délelőtt fogja kihirdetni.
tstztc* JÜUbit&eaeÚ
mely a mágneses és a dinamikus hangszóró között van, Ön egyszeri összehasonlításnál Is faliamarl. Az eddigi hangszórója átadása esetén agy Orion dinamikus hangszórót bármely szaküzletben 30- 40 pangó árengedménnyel vásárolhat.
Qyártja: Orion tuótámpegyár
Tavaszi kábítókban,
valamint
kosztüm, kabát és ruhaszövetekben
nagy választék.
Férfi szövetek
minden minőségben.
Singer divatáruház.
Olcsó árak!
Mentőszolgálatot szerveznek a Balatonparton és az ország összes fürdőiben
Balatonbogláron leaz a balatoni mentőhajók központi állomása
ZALAI KÖZLÖNY
1932 márciut 5.
Gyújtogatás gyanúja miatt Arisaiba wattok
agy 70 évaa gazdit
Keszthely, március *
Tegnap délután a keszthelyi járáshoz tartozó Sármellék községben egy pajta kigyulladt és a benne levő gazdasági felszereléssel együtt leégett. Szerencsére a tüz nem terjedt ál a lakóházra. A gyanuokok alapján a csendőrség őrizetbe vette Rtbus János 70 éves gazdát, aki kihallgatása alkalmával tagadta, hogy ö lett volna a gyújtogató, de az egyik gyermek rdvallott, hogy látta öt a tűz keletkezést előtt a tűz színhelyén. Miután valószínűsítik, hogy az öreg gazda volt a cselekmény elkövelöje, a csendőrök még ma beviszik az öreg gaidil a nagykanizsai lö;vényszékre. Miután tok körülmény még titztázáira szorul, a nyomozás ebben az ügyben tovább (olyik, ettől függ a 70 éves gazda sorsa.
A határsiéll utasforgalom
A murakereszfurl Idegenforgalom februárhavi statisztikája mott készült el és lényeges visszaesést mutat az előző év februári itatliztlkájával izemben. Az elmúlt hónapbán Mura-keretzlur állomáson összesen 306 külföldi állampolgár lépett Magyar ország területére, mlg a kilépik száma 228 volt. Ezzel szemben az elmúlt év februárjában 328 volt a belépő és 355 a kilépő idegen állampolgárok száma.
Érdekes megfigyelés, hogy az utóbbi időben úgyszólván egyetlen ulai sem utazott II. osztályon, csak a lll-oo. A külföldre utazó magyar állampolgárok legnagyobbrésze ügynök, vagy kereskedő, akik közül azonban Igen sokan valutával üzérkednek. Ezt olyan óvatosan csinálják ét annyi rutinnal, hogy szinte lehetetlenség leleplezni ökel, ami természetesen szigorú büntetést vonna maga után.
Márc. 1,1 sr. bllkósség kózgyOlésa d. a. fél H-kor. Katonai film-matiné fáiII órákor a Városi Síin-házban.
tkOIU tlóadáa (dr. Kariul Jóml) • Arakor a városbáián
Konlerencls férfiaknak a Mlstzlósházban este V
elöadáu a lobérteiéin-
árakor (dr. Vártesy Frigyes). OUáranMflUt mOkadveló
• i fél B órakor.
Márc. 7. A* Izr. hitközség tisztújító közgyűlése. Márc. 8. Urleányok MárTa Kongregációjának böjti
•álja • fehárteremben 8 órakor \' Márc. ft-lí. Lelkigyakorlat a III. rand éa az Oltár-
eg»«iül«t szí mára (Málét P. Hllir) Márc. IS. BÓJtl est a Mlsszlósbáihan (Huszár M apitpléb ) • órakor.
A rinyl Torna Egylet JublUrls matinéja II órakor a színházban.
Goethe centennárlum, Llceálls eldsdát (Magas Mihályi • órakor a városházán. Márc. 15. Urleányok Mária kongregációjának böjti estje a fehértertmbea 6 órakor.
Irodalmi KÓr hazafias Onnepélye a színházban »l órakor. \'
Márc. IS—18. Lelkigyakorlat a Kath. Legényegyletben este B órakor (Lukács Jóxtel). Márc. 19. MQaoroa purlmláncestély u órakor a Ka-•tinóban
Márc. 30. Washington-ünnep. Llceálls elóadái (dr.
Kádul Józsefi 0 órakor a városházán Márc. 21—£8. Lelkigyakorlat férfiak részére (P. Mol-nár Arkangyal) a plébániatemplomban oste 7-kor. Apr. S. Llceálls elóadás (Sándor tollán fhdgy) • óra. kor a városházán
Káth. Legényegylet közgyűlése léi £ órakor, este 8-kor (ár tat vacsora. Apr. 10. Llceálls elóadás (dr. Oyurátz Ferenc) u óra-
kor a városházán. Apr. II. Hegyi Emánuel hangversenye a Kaszinóban léi 9 órakor. Apr. 17. i»-as matiné. Llceálls elótdáj (Bnintier M.
ny. alezr) i • órakor a színházban. Apr. 24. Llceálls elóadás (Ksjmó Józscl> < ónkor a városilázán.
Kirabolták a fehérvári színház öltözőiéi
A színésznők nagy toalettleit, a színészek frakkjait ét szmokingjait elvitték a „Hawal rózsája* premierje után
Székesfehérvár, márclua 4 A székesfehérvári színház öltözőjébe OW éjjel ismeretlen tettesek betörtek és onnan mindenféle ruhaneműt elvittek. Tegnap este volt a Havai Rózsája premierje. Mivel a darab négy nap egymásután ki van
tűzve, a színészek ruháikat az öltözőben hagyták. A betörök elvitték a színésznők ériékes toalettjeit, a színészek frakkjait, szmokingjait, továbbá cipőkel összesen mintegy 4000 pengő ériékben. A rendőrség széleskörű nyomozást indítóit.
A Nagyiványi-caalád rendezi a Perzsiába szökött ügyvéd szőlőexport-tartozásait
Az exporttniizet a mait napokban megküldte a mankótok kifizetésére szolgáló összeget
béréi. Mott azon fáradozik, hogy a tzöliősgazdák is mielőbb megkaphassák pénzüket. Értesülésünk szerint a Nagyiványl-család arra törekszik, hogy a Perzsiába menekült ügyvéd ebbeli összes taitozásail rövidesen rendezze.
Nagykanizsa, március 4
Az egész msgyar sajtó foglalkozott dr. Nagytványl Zoltán budapesti ügyvéd ügyével, aki megbízottai utján Zalamegyében is nagy szőlő-export ügyletekel indított meg, nagyon sok zalai gazda átadta neki egész szőlőtermését, hogy a bécsi piacra kivigye, de a pénzt mai napig ls várják a falhoz állított szöllös-gazdák. Ndgyiyányl pedig lslen-hozzádol mondóit Magyarországnak.
Mivel FelsSraJkon különösen sok az igy károsult gazda és vagy 25—30 munkás is dolgozott ott a több betes expórl-kampány alalt, az ottani igazgató-tanító, Hadik Jenő minden követ megmozgatott, hogy legalább a munkások jussanak a becsülettel megérdemelt munkadíjukhoz. Interveniált az Exportintézetnél Is és fáradozásának meglelt az eredménye, mert az Exportlntézet kifizette a munkások bérét, összesen 1339 pengőt, ami most érkezett le Felsö-rajkra. Hadik igazgató azonnal ki is fizette minden munkásnak a kijáró
Érdekes Hlm-matlné
lesz március 6-án, vasárnap délelőtt fél .11 órakor a Városi Színházban. Bemutatásra kerül párflllé-res helyárakkal a .Támadás és közelharc" c. katonai ismerettel jesztő film, magyarázó előadás kíséretében. Eredeti magyar felvételek, a magyar hadseregből. A modern harc elevenedik meg a néző elöli, mindenki számára érdekesen. Helyárak 80 és 40 fii ér.
— Kérjük kirakataink megtekintéséi. Igazi látványosság. Slnger divatáruház.
Nyolc vidéki színtársulattól megvontálc
engedélyi
a kultusztárca nem adhat anyagi segítséget az egyesületnek, a miniszter kénytelen lesz a hátralékos színigazgatók koncesszló/át megvonni. A Szlnézzegyesűlet Nyugdíjintézetének kimutatása szerint ez sz Intézkedés 8 vidéki színigazgatóra vonatkozik.
a }d/szdsl
Budapest, március 1 Kertész K. Róbert államtitkár Karaffláth miniszter nevében az Orsi. Szioés zegyesűleihez intézett levelében sajnálatul vette tudomásul, hogy néhány szinigszgató a beszolgáltatandó járulékokkal elmarad. Mivel
Budapesttel egyidőben
most újra láthatja a
BEN-HUR
felejthetetlen jelenetéit
hangos változatban.
fl legnagyobb élmény az ember életében.
Bemutatásra kerül: Szombaton 5, 7 és 9 órakor, vasárnap V«3, V<5, 7 és 9 órakor a
VÁROSI MOZIBAN.
NAPI HIRIK
NAPIREND
MArolua 8, szombat
Rém. katolikus: Özséb. Prolesi.:
Adorján. Izraelita: Adar hé 27. •
Városi Múzeum ás Könyvtár nyitva csütörtökön és vasámsp délelőtt 10-141 12 éráig.
Qyénsxerté-I éjjeli szolgálat r t. hó végéit az .Őrangyal* gyégyszertlr Deik.iér 10.
Városi Mozgó. .Ben Huf, minden Idők legnsgyobb filmje hsngos válto-zatbu.
Gőzfürdő nyitva reggel « éritél este < óráig (hétfő, szerda, péntek délután, kedden egész nsp nőknek). Tsl. 2—13.
GyermeKrablda
Amerikában elraboltak egy másféléves csecsemői és felfigyelt rá az egész világ. Az egész világ azért, mert tulajdonképpen mindegy, hogy hogyan hívják az anyját. Tellesen mindegy Kovácsnak-e, vagy Llnd-berghnek. Nem mindegy csak az anyának, aki elveszítette élete legdrágább kincsét, a gyermekét.
Az egész világ fel van háborodva a mozifilmbe Illó, emberrablással kapcsalatos zsarolási manőveren. Minden kuturember lelke fellázad. Lehetséges a huszadik században és éppen az előrehaladás, a demokrácia, a Uberállzmus hazájában, hogy embereket raboljanak?
Éppen azért háborítja fel az eset az egész világot, mert egy ártatlan, aUg gügyögő emberbimbóról van szó.
A lelketlen ördögök — mert más Jelzővel nem lehet Illetni a rablókat — egyáltalán nem respektálják az apa hősi világhírét, amit annak Idején az Óceán átrepülésével szerzett. Ezeknél a banditáknál nem a lélek, csak az anyag voll a fontost A pénzI ötvenezer dollár...
E pillanatban az egész világ részvéte öleli körül a fájdalmas szívű anyát, aki a kétség minden kínzásával, lelkében csak egy vággyal remél: viszontlátni a gyermekéti
Azt a küzdelmet, amit az anya gyermeke visszaszerzéséért folytat, azt a minden csekélységre kiterjedi figyelmességei, amidőn rádión még gyermeke orvosságáról és kedvenc ételeiről Is Informálja a banditákat, arany Műkkel kell feljegyezni az emberiség történelmének lapjaira I
Az anyai szeretet, lám, nem Ismer korlátokat és határokatI
Ime, egy amerikai bandljf-kaland-ban az anyai szeretet apöteozlsa I H. J.
— Dr. Mező Ferenc előadása Szombathelyen. Dr, Mezi Ferenc olimpiai bajnok márciut hó 19-én .Olimpiától Los Angeleslg" címmel vetltettképei előadási tart a szombathelyi kultúrházban.
-- Járási tisztlértekezlet volt tegnap a nagykanizsai lőszolgablrói hivatalban. Laubhalmer Alán dr. főszolgabíró elnöki megnyitójában a belső adminisztrációs ügyeket Ismertette, majd Wolf Sándor dr. járási állalorvos az állalegészség állásáról számolt be. Ezalkalommal mutatkozott be Hering Dezső gazdasági felügyelő Is, aki az elemi kár által sújtott lakosság vetömagelláiásáról tartott ismertető előadást. A tiszti-értekezlet, amely délelölt 9 órakor kezdődött, délután 2 óra tájban éri véget.
1938 március i.
Amerikai rendszer.
U|«M«ll I UJi.n.ég I
Csak mértékulánl ruhát viseljen és kérje szabójától az
ami
mln<
Ottan itat k. t*m fütsMk.
I\'B • ■ .-..-■ -
lemenyt.
ZA1A1;K0ZLQNY
Agyonszúrta a legjobb barátját
Sslgetvár, március 4
Halálos kimenetelű szóváltás tortint Szigetvárt. Krntos Mihály fuvaros este sióváltásba keveredett a legjobb barátjával, Papp József hentessegéddel.
A két jóbarát eleinte hangosan vitatkozott, majd s szóváltás mind Izgatottabb lett, végfll tettlegességre keríti! a sor. A két Jóbarát elkeseredetten küzdött egymásul. Kustos Mihály, amikor látta, hogy nem bír barátjával, eiófapU a zsebkését és mellbeszurta Papp Józsefet A szerencsétlen hentessegéd rövidesen elvérzett.
A gyilkost nyomban letartóztatták a szigetvári caendórOk és beszállították s kaposvári ügyészség fogházába.
~~ g
- Kelemen Ferenc előadása Halaiori bogláron. Kelemen Ferenc, a Nagykanizsai Takarékpénztár Igaz-gstó|a, vasárnap délután 6 ónkor, az iskoláttUvSU népművelési ciklus keretében, az öWmi OMKe és ipar-tesIBIet együttes rendezésében előadási tart „A rbind\'enható pénz és a gazdasági vtMgKHzis1\' dintlt
= Orvoat hir.Dr. Wetoklh Dezső gyermekorvos rendeléseit megkezdte.
- A tüdöbeteggondozó forgalma februárban Igen érts volt 182 beteget kezeltek az irtlézet orvosai, 44 aj beteg jelentkezett. As év elejétől, tebát két hónap statt4lí beteg állt kezelés alatti Röntgen vizsgálat 7 volt Természetben 40 beteg összesen 1120 liter tejet kapott
- FOszerkeraskedök Egyesülete közleménye. KérJOk tagjainkat, hogy a február havi Hiséges utalványokat stbfösenj beszolgáltatni szíveskedjenek. M Elnökség.
- A legjobb védekezés sz Influenza elleti a jó zsebkendő: NSgy választék. Stngír divatáruház.
- Vasntas-gyáiés. A Magyar Vasutasok Országos Szövetsége (MAVOSz) március M 6 án délután 3 órakor a Rozgonyl-utcal iskola tornatermében taggyűlést tart, melyre » Szövetség a tagjain kívül az érdeklődő DSA vasút tényleges és nyugdíjas kartársakat Is ezúton meghívja.
- Frontharcosok flftyclUálfe. Az Országos Frontharcos Szövetség nagykanizsai főcsoportja ma este 5-8-lg s Horthy Mlklós-utl Wollák. féle vendéglő hálsó terreáben a-bajtársak részére iMpefttide- szslgá-latot tart
- Elegáns angof férfl felöltő-attymgok Schfttasiáli
Négy ember megsérült ■ nagylengyel! tűznél
Nova, márolua 4
Néhány nappal ezelőtt veszedelmes tttz pusztítót! a novai |árásban levő Nagylengyel község halárában, ahol este 8 órakor kigyulladt özv. Bóez Jánosáé pajtája* i A lüzollóság és a MolaMdok önfeláldozó oltási kísérlete ellenére ls gyorsan terjedt s tttz, ugy, bogy sz Istálló, a pajta és a kamara a bennük levő takarmánnyal és felszereléssel együtt elégtek.
A tttz oltásánál hősies magatartási tanúsítottak Salamon János (Dör-gös), Salamon János (Doszpol), Salamon Flórián és Pál/l Imre földművesek, akik mind a négyen súlyos égési sérüléseket szenvedlek. A csendőrség megállapítása szerint gyújtogatás történt.
Munkások Jelentkezhetnek erdökltermelésrt. Dr. Laubhalmtr Alán, a nagykanizsai járás főazolga-birája ezúton leszi közhírré, hogy tegnap nagyobb ordőklterraeléíl munka indult meg Eszteregnye községben. A munkanélküli lakosság hosszabb Időm kaphat munkát az erdökiter-melésnél, miután 4000 öl fa kitermeléséről van szó. Érdeklődni lehet az eszteregnyei jegyzői hivatalban, ahol közelebbi felvilágosítás kapható.
— Téves az a hit, hogy kevés pénzért nem kapni jó árutl Erről meggyőződhetik, ha Kopsteln bútort vásárol. Jelszó: JA bútort kevés pénzért Kopsteinnéi.
— Megkerült az eltflnt szabó segád. Néhány nappal ezelőtt i ZaHI KözlOny beszámol! arrúl, hogy Kdongya György nagykanizsai szabó-segéd minden előzetes bejelenlés nélkül ellent a Levente-utca 12. szám alatti lakásáról Ax eltflnt fiatalember kétségbeewt* hozzátartozóinak tegnap asonbin megnyugtató örömhír! hozott » posta. Kolongya György ugyanis levelet Irt a hozzátartozóinak Budapestről és ebben bejelentette, hogy munkakeresés céljából tartózkodik a fívárosban. Az értesítés alapján a kanizsai rendőrség visszavonta a felkutatására kiadott körözést
— Divatos férfi Ingpoupllnok, zeffirek, oxtordok hatalmas választékban Scbütznét.
— Megtaposta a bika. Hermán litván öö éves csesztregl földműves a napokban egy bikát vezetet! végig a közságben. Útközben az-állat valamitől megvadult, Hermánt fellökte és ugy megtaposta. Hogy a szerencsétlen ember! 6 bordatöréssel szállították be az egerazegl kórházba,
Egyet m felejtiea I
á wzátá világaárka
TELEFUNKEN
Minden Igényt kielégítő nagy Talal«ak« választékunkról kérjen azonnal dtjmente4 Ismertetést Legújabb magyar gyártmányú typusok t
Telefaakea 121 váltóáraaa \\
j IDoMKI
Telefaakea 121 sgyeaársa* Telefaakea 340 váliááraaa Telsloaken 340 egyeaáraau j
Oartolált klll»Mv«M 110 Volt
Mui kormai 4..1 v.k.l
Telefaakea >40 váliááraaa ISffi\'mLü\'.í1
( 110 V«M .iTt.í,.«r. n.
Öleti iraki
KadvaxS tliaUal fettételek I
VAtalkAnyaaar né kOI kamraijai
Szabó H. lügvlüua
Telefon: (ti
1
— Értesítés. A nevezéseket az országos brldge-versenyre kérjük legkésőbb folyó hó 6-ig, vasárti délig a Králky tőzsdéi Rendezőség.
— llt pálya a nők részére. A legutolsó években hihetetlenül megszaporodott azon hölgyeknek a •zárna, nemcsak a tó-, hanem a nagyobb éa kisebb városokban, akik rendszeresíteni akarják a test, a bór és általában á külső megjelenésük szépségének aa ápolását. Az erre alkalmas modern képzettségű kozmeUkusnóaben azonban mindenütt Igen nagy hiány mutatkozik. Hogy ezen hiányon segítve legyen, alakult meg WIen-ben az államüag engedélyezett M Bécs városa felügyelete alatt álló modern kozmetikai Iskola, amelyben egy pár hónapon belül érvéi J mával kozmetikai s
tetaek kl, elsóren— _________
orvost éa hygténlat alapon. Termééi* lesen ezan Iskola tanltja a szépséghibák eltávolításán kívül azBsazes Intefnatto-náUs Beauté-szlsztémákat, varaálnt a szépttó és bórápoló szerek kémiáját Isi Bővebb felvilágosítással szolgál tanterv-ról, tandíjról ás stb.-ról a .Wiener Kos-mettksebule" Igazgatósága, Wien, II Kárntaarstrasse 21. Magyar IkrMesést
— Ingzeflrek, pupikiok, oxfordok elsőrendű minőségben. Slngw dtvat< áruház. ,
H
Március 6 (szombat)
Bndapaat 9.15 Hangv. KOiben MO Hírek. 11.10 Nemictleöif vli|elzÖMclailat
I2.0Í Déli hí -----
kvintett Jéaek HUsk. IMO
.„.„ ™ Operaház___________
Utána Időjelzés, ldó|lr*i)elenié». Majd > „Fészek" mttvéuklnb uombit esti mthréar-estjének közvetítése.
Báes 11.30, 13.10 Zenekari hangverseny. 13.45 0. 17.00 Fúvószenekar. IMOBsIls-dák (s lilák. 20.15 Bécsi operettekből. 22.30 Jb.
Az agyiknak sikarOl, a másiknak ia. .. ...taláa m sora aljkor nem tudja, mit akar.
Vegyen ön is nálunk OMiályBorsjegyaf,
melynek főnyereménye szerencsés esetben
5VO.OOO pengő.
Egész sorsjegy ára P »*•-, fél 1»>-, negyed P «•-, nyolcad P *■-
Kapható: GaranwOlgyi és Snmvlfl
lm m. klr dohánynagyáruds, Horthy Mlklós-ut 2.
Közgazdaság
Velómagkölcsönt kapnak a 20 holdon aluli kisgazdák
NagfUrtokasek I. k.pkktaak ketWsttstt fengsrt- vstotokáof
Nagykanizsa, március 4 A földművelésügyi miniszter ez év tavaszán azon községékben, höl a gazdák elemi kárt szenvedték és a szükséges tavaszi vetőmaggal nem rendelkeznek s a gazdasági válság folytán azt önerejükből beszerezni nem tudják, a termelés fólytomto-ságának biztosítása érdekében, a támogatásra valóban rászoruló gazdáknak, a lehetőséghez képest, vetőmaggal leendő ellátásáról kölcsön alján szándékozik gondoskodni. Az elemi kár! szenvedett gazdák közül csak azok részesíthetők vetőmagban, akiknek Összes toWNrfóka 20 kat. holdnál nem nagyobb és akik ellen hitelképesség szempontjából kifogás nem nttrtffel. Éíéfl vetőmag akció: árpa, zab, burgonya, tengeri vetőmag, illetve - vetőgumó beszerzésére teljed Itt
A gazdák összes szántóföld területüknek i/s—V»-ad részére--kaphatnak vetőmagot és pedig kat. hol-dánként árpából 80 kg., zabból 60 kg., burgonyából 10 métermázsa, tengeriből 25 kg.-t. A tengeri 100 kg.-ként 16.50 P, burgonya 100 kg.-ként 10 P, árpa 100 kg,-ként
18 P, zab 100 kg.-ként 21 P-be fog kerülni rendeltetési állomáson. A beszerzést a m kir, gázd. felügyelőség végzi, a kölcsönt pedig az
Országos Központi Hitelszövetkezet nyújtja a következő feltételek mellett: 9%-os évi kamat, 6 havi váltóhitellel, ami kivételesen, indokolt esetben legfeljebb egyszer három hónapra meghosszabbítható. Az igénylő gazdák hitelképességét az 0. K. H. helyi szerve fogja felülbírálni.
Nagyobb gazdaságok ugyanazon teltételek mellett szintén kaphatnak nemesített tengeri-vetőmagot, ha erre vonatkozó igényüket Hering Dezső gazdasági fetűgyefőnek (főbírói hivatal Nagykanizsa) sürgősen\' bejelentik. A nemesitett tengeri ára 22 P rendeltetési állomás. Azon nagyobb gazdaságok, amelyek ezen feltételek mellett; nemesített teogéri-vetőmagol • vesznek Igénybe, kötelezettséget tartoznak vállalni, hdgy a tertnésfölöslegüket elsősorban azon községek birtokosainál értékesítik, amely községek határában feksllk a gazdaságuk.
ZALAI KÖZLÖNY
1932. március 6.
OritW tártai
Pirit »3Wí, London IK», Newyork 517-30, Brüssel 72-05, Mlltno 26-S2\'/!, Madrid 39-n Amiterdtm 208-35, Berlin 12M6, Wien —Szófli 3-75, Prági 15-32, Vtnó 57 7a Budapeat Belgrád 907, Bükire* 5*07.
1 leaiíU Baak áíTtia-árfolrasul
VALUTÁK U 19-75-2015 tlr. 79* 40^10*00 . ..it 16*1704 Dánt 10950-110-50 Dinár .1000-1006 Dollár 570-50-573-50 Francia 123-40-22*60 Holt. 22900-231-20 Zloty 63-95-64 45 Lel 34W-54 Lm 4*00-4*18 Ura -29-46-2975 Málta 196-43-136-25 Norvég K16-30-109-30
Sebül. -•-•-
Srájdl. 11070-111-40 Svédt 109-50-11050
DEVIZÁK Arait. 23000-231-20 Belgrád 1004-10-10 Beriln 135-55-137-25 Brüssel 79-50-8000 Bukaretl 3-43-3-47 KopentüC9-70-l 1 London 1992-20-12
Madrid -•-■-
Milano 29-55-29*75 Newy. 571*00-574*00 Oexlo 108*50-109*30 Párit 22-47-22*59 Prági 16-94-17-02 Színt 4-094-17 StOCkh. 10970-110*50 Varsó 64-05-64-45
Wien -•-•-
Zürich 110-80-111-40
Wien dearlng árMytma: 80464.
TeraétTfWi
Buza tttztv. 77-et 13*10—1370, 78-at 13*25-13*86, 79-tt 13*40-14*00, 80-at 13110—14-10, dunánt. 77-at 1205-1235, 78-at IÍ20-1250, 79-et 12*36-1206, 80-as 12*45—12*75, roxt 14*20-14-44 tsk. árpa 16*80—17*00, zab 22W-22-30, tengni 15-38-15-50, korpa 12*75-131*).
Felhajtás 727, eladatlan 91. - Élté-rendű 0*86-088, uedett 090-002, tze-dett közép 084-086, könnyű 074-080, 1-ső rendű öreg 0*74 0*78, U-od reodO öreg 068-0*7? tngol lűldö 080-092, tzalonna ntgybtn 105- 0*00, ztlr 1-20— 1*25, bui Itfe—1*30, (élsertés 1*06-1*18.
Iiaája: Bélxtki lyoaii át tefHatt Yáliaiat, lúrkiaiiiáa.
Felelőt kiadó: Zalai Károly. Menntaa HMm< Naiykaatesa Ú. sa.
Makulatur papír
kapható
lapuk kiadóhivatalában.
APRÓHIRDETÉSEK
A. .................. wM4áa sa azMr. HMm
MM sttkl fOMr. Vaait- a. Iinima U — imir. MM Mt ága t 0OL
mi aqa é trn*>
MUM1 ata m4
0nér. Omui • atatM vaa-
Altat »..!>■■> aw. wMn. nlitaMa oa i.••«• lnanii a /• taalaoaa klaycaJH aartaal, " ntiaM Katán alln twlaataa.
Szerény Igényű, tiszta aalatfaasa-*»r* keretek raárdut 15-lkl beiépétael.
Clm a kiadóban.
\' 2»«-ot lövedetmezö kisebb ét egy nt rrobb káHUk* aürgőaen olcsón eladó, dm kiadóban. 960
Taaaarl, Igen taép izértz, mindig t legolcsóbban náltm kapható, hizboz szállítom. Sserecs, telelőn J30. 1098
2 utol, I udvari szobából álló lakéa, mellékhelységekkel Nádor utca 4. 6. alatt kit dó. 1116
KBlönbejárttu battrsaan uoba belvárosban kiadó. Clm a kiadóban. 1108
Pogány vári fajboraim
árusítását ......"....
- 20 éa 30____
" 25IL Megrendelésre---.,----
Ot«u Urtly, BattJayAay*a. It.
■Ifatt flaaak házboa, vtgy üzletbe tlmenne kti polgárit végzett 17 évet Un. Clm: Virotl Denő. Mtgyirutca 3. 1110
Otatitry tl 17/a. aa. kétemeletes házban öt-, négy- ét háromszobái modern parkettát, minden komforttal ellátott Ilkátok B«|a» l-ra klatfé*. Bővebbet a házmesternél. 1109
Kiadó i Horthy Mlklét-al 6. tz. alatt az emeleten S uoba minden mellékbe lylaé gével auguittut, vagy májttt 1-161 ét ugyanott egy egyszobáa, konyhát, ktmtlát ítkát lóiitáUó és kocsitzlnnel. Tárgyalni lehet Uofctaaatala Mér Htdóvtl. 1121
Belvároaban kétesek kettő, vtgy három-.........- ekiF.É\' |el-
■zobáa, komfortot lakáat. Cimekt! Igére kiadóba.
1138
tiszta bejárónő felvétetik Ffl-ut 10., iz udvarban, I. em. 1111
Pk. 76/932. tz.
1932. vghtól 76. It.
Árverési hirdetmény.
Dr. Rácz Miksa budipeatl ügyvéd Által képviselt Hungária HlrUpnyomdi Rt budapesti bel. cég Javára 36 P tókt és több követelés éa |íiu ékal ereiéig a atgyklalsia! klr. Járátblróaág 1931. évi 5. Itámu végzésével elrendelt kielégítési végr.htl-tás folytán végrebtltáal saenvedőtól 1932. január hó MMta lefoglalt 1006 pengőre becsalt Ingóságokra i nagykanlzatl klr. Járátblróaág fenti azámu végsésével tz ár-verét elrendeltetvén, innak ai ltot. évi XU t-C 20. § a tltpján a lent megteve-zett l I foglalási Jegyzőkönyvből ki nem tűnő más Togls Italok Javára It tt érveiét megtiltásai elrendelem, de crak ina lz esetre, ha klelégltétl Joguk mt la fennáll él ht ellenük tulaaitó hatályú Igénykere
Mt fdyimatbi nlnct, végr. tzenv . üzletében Nagykanizsán, Teleki ut 6. szám alatt leepió megtartásán hitáridótll 1932. évi ntrelui hó t napjának délit tt óráta tűzetik ki. tntlkor a ílltg lefoglalt bútorok, Írógép, Wtrthelm-szekrény éá gépek i egyéb Ingőstaokit a legfőbbet Ígérőnek káizpénzttzetés mellett, eietleg becsáron ital It — dt a IáJláal ár kétharmadánál llaciniyaöban i — el fogom sdnL Azon Ingóságokra, tmelyeknek t kikláltáal árt egyezer pengőn felül van, tz 6.610/9)1. M. E. számú rendelet értelmében cuk azok árverezhetnek, akik i kikláltáal ár egytizedréazét bánat-páaifll leteszik.
Nagykanizsa, 1932. évi február 14-éa.
Elek Utzló t. k.
klr. bir. v4greht|tó, mint blrótágTukűidölt.
í
vigyázzon egészségére és Igyék
Resedel vizet,
mely hólyag, vese és gyomorbántalmaknál kitűnő hatású.
Iilhli iliin BmtUMki
Fértktár: WEI82 MÓR, Ntfykaalztt Klrály-aloa 34. Talafsa 310,
ÉRTESÍTÉS
Ezúton hozom az i. t. rendelőim szives tudomására, hogy raktáradra érfcaatak már
tavaszi OltPny, átmeneti ég felttltó nldongégalm
Most is, ugy mint a múltban a legkedvezőbb fizetési *5 feltételek mellett állók a t. rendelőim szolgálatára.
!.. . Szives pártfogást kérve, vagyok kiváló tisztelettel
Bagladi Béla, angol upiszabé
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
4117/1932.
S Tárgy: Pályázati hirdetmény a várost kőzkórházban üresedésben levő segédorvosi állás betöltésére.
n.
Pályázati hirdetmény.
Nagykanizsa megyei város közkórházánál üresedésben levő és Zalaváímegye alispánja által kinevezés utján betöltendő a XI. f. o.-ba\'-\'sprozott egy bentlakó kórházi segédorvosi állásra és az ezen állás betöltésével a nagykanizsai városi közkórháznál esetleg megüresedő s ugyancsak Zalavármegye alispánja által betöltendő egyéb állásokra pályazatot hirdetek.
A minősítésre nézve az 1876:XIV., 1933:1., az 1912:LVIII. és a közkórházi szabályrendelet rendelkezései irányadók.
A javadalmazása hasonállásu állami alkalmazottakéval azonos, illetve törvényes rendelkezések, szabályrendeletek és határozatok szerint van megállapítva.
A választás, kinevezés végleges, életfogytiglani hatályú 2 évre szólóan ideiglenes: hatályú.
A szabályszerűen kiállítandó és a pályázó által sajátkezü-leg Írandó pályázati kérvényhez eredetben, vagy hitelesített másolatban a következő okmányok csatolandók:
1. A pályázó születésbanyakönyvi kivonata és családi állapotát igazoló anyakönyvi „Családi értesítő",
2. hatósági erkölcsi bizenyitvány, amely a családi állapotot és politikai megbízhatóságot Is igazolja,
3. magyar honosságot igazoló hatósági bizonyítvány,
4. iskolai végzettséget éá\' esetleges szakképesítéseket igazoló bizonyítványok, •>
5. eddigi szolgálatot, foglalkozást, illetve általában előéletet Igazoló okmányok, i
6; igazolandó, hogy pályázó a tényleges íl, 2, 3, illetve 4 évi) katonai szolgálati kötelezettségének miként tett eleget.
A pályázati kérvények Zalavármegye alispánjához címezve a polgármesteri Iktatóhivatalban nyújtandók be és pedig a közszolgálatban nem állók közvetlenüj,személyesen, vagy pósta utján, közszolgálatban állók pedig hivatali (elsőbbségük utján. Közszolgálatban állók,c-amennyiben pályázati kérvényükhöz hivatalos szolgálati és minősítési táblázatuk csatoltatnék, s az az 1—6. alatt megkivánt tpsszes adagokat tartalmazza, okmányokat külön csatolni nem kötelesek.
A pályázat határideje 30 nap, azon naptól számítva, mely napon a pályázati hirdetmény a\'Zalavármegyei Hivatalos Lapban először megjelenik. • n í;
Hiányosan felszerelt, valamint az elkésve benyújtott kérvények figyelembe vétetni nem fognak.
Nagykanizsán, 1932. évi március hó 3-án.
Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
4470/1932.
Tárgy: Illetékhátralékok kiegyenlítésénél adandó fizetési kedvezmények. f\'
Hirdetmény.
Az 1110/1932. M. E. kormányrendelet az 1932. évet megelőző időből származó mindennemű (vagyonátruházási okirati, törvénykezési, közigazgatási stb.) kincstári illetékhátralékok kiegyenlítésénél kamatmentesség és kamatkedvezményeket állapit meg a következőképen:
1. Késedelmi kamat nem számítható fel, ha a teljes kiegyenlítés bezárólag 1932. évi március 26-ig történik.
2. Legfeljebb egy évi kése-
delmi kamat számítható fel és pedlé:
a) évi 6%-kal, ha a teljes kiegyenlítés 1932. március 26. után, de bezárólag 1932. évi április 23-Ig történik,
b) évi -9Vkal ha a teljes kiegyenlítés 1932. április 23. után, de bezárólag 1932. évi junius 25-ig történik.
Ezenkívül az illeték, bírság és felemelt illetékek mérséklése iránt is tartalmaz rendelkezéseket ugyanazon kormányrendelet, amelyre nézve részletes felvilágosítás kapható a v. adóhivatalban. Nagykanizsa, 1932. március
f!» 4"én" Polgármester.
/"Jyűmölctfák pitd árusítását betiltotUk, VJ ezért gyümölcstálat, vtdcsemetékel, erdészetifák és fenyők msgcsemetéil prima minőségben rendkívül olcsón
IsUiek Urtly lalskolájikól. Siegeá
lin szerezze b«. Közvetítők dljarm_
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly). \'
72. évfolyam 54 uám
Nagykanizsa 1982. március 6, vasárnap
Ara 16 MMr
ZALAI KÖZLÖNY
SserkesiUMg fi ktadóhlvsts!: Póni 8. txim. Keszthelyi ftókklsddhlvaUI: Komtb-.lca 82.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési in: egy bdis « pengd SO fflléi. Sie/keutíeígl és Bsdóhlvstsll teleion: 78. u.
Már csak az Isten...
(bl) Idegeink közé markol és hideg borzongást korbácsol végig az agyunkon, a testünkön sz a temérdek ja|, panasz, hiába hördülő segélykiállás, ami az egész magyar glóbust betölti. Hiába önti az ember az önuralom vagy a nicsevo ólmál a Iliiébe, hiába hagyja az ember a lelhaigia árbócá-hoz kötözni magát, mlg a vészes villámok ostors alatt lelnyögó hajó átvergődik a szörnyű próbák viharzónáján. Hiába: — az esendtf ember tehetetlen önmsgábaroskadássai fogadja magába a pusztuló mindennapok part|alról feléje tántorgó kétségbeesést.
Pedig most zsendül újra a világ, most fakad uj életbe minden kis rög, minden kis ág. Még hó dl mindenen, még fagy dermeszt! az éjszakákat, de a hó alatt felüti már fejét a természet változhatatlan törvényének erejével az uj élet: — a hóvirág.
A kétségbeesés ijedt zúzmaráját el kellene végre söpörni az ember lába elöl is, hogy legalább a biztonság érzésével cipelhesse görnyesztó keresztjét és legyen ereje hinni legalább a jó és rossz ölöktől lógva való forgandóságában.
Ebben a hitében renditi meg az embert egyfelől magának az embernek, az országhatárok közé szabdalt emberiségnek szinte határtalanul konok csökönyössége a segítség minden lehetőségével szemben, másfelől a megsegítésre váróknsk sokszor a halálfélelem extázisával kirobbanó, csüggedt pesszimizmusa.
Azt olvastuk tegnap nagy betűkkel sok újság hasábjairól, bogy .a magyar vidéki színészet már csak az Isten segedelmében bizhatik."
Ez a rettentő vészkiállás jeges ujjakkal dobol a magyar értelmiség halántékán és a pusztulás Iszonyú képeit asszociálta a magyar kultur-élet holnapjának Íratlan lapjára.
Kétségbe kell esni a magyar Intelligencia sorsa, a magyar kuliura lövője és minden eddig feltárt értékének leléntősége felelt, ha ez a szörnyű SOS kiáltás csakugyan és teljes őszinteséggel az Úristen végleten Irgalmához appellál egyetlen és utosó fórum gyanánt.
Igen I Az Isten segíthet I Segítsége nélkül nem is történik semmi. Ezt kérni és hinni kiinduló altá|a minden emberi cselekvésnek. De c«ak ettől várai, csak erre feltenni mindent, ha valaha, ugy ma nem szabad. Soha Ilyen szűkség nem volt «"a, hogy minden lélek megmerlt-kezzék a hitnek Achilleseket edző forrásvizében De soha ilyen bün nem volt Istenre háritani minden felelősséget a további sorsunkért, az emberiségnek u| vágányokra most étzökkenö történelméért. Aki ennek a történelmi rohanásnak az ere|ét a teremtésben elvetette, az adott Izmot Is az emberi kaira, agyat is az emberi koponyába, szivet is az emberi mellkasba, hogy az erő, az ész és a bátorság dirigálja azt a kezet, ame-l/ik a váltókat Igazltja. Az emberiség
Aratás ntán lesz érezhető a most kötött külkereskedelmi szerződések hatása
Aláírták a magyar—olasz
Budapest, március 6 0Éjszakai rádiójelenUs) Korányi Frigyes báró pénzügyminiszter a legutóbb kötött kereskedelmi szerződéseinkkel kapcsolatban ki|elentette a Magyar Távirati Iroda munkatársának, hogy rövidesen több országgal kötünk kereskedelmi szerződést, melyek |ótékonv hatását srslás után fog|uk érezni. Rövidesen megkezdik a 8 millió fontos kincstári váltó elhelyezésére Irányuló tárgyalásokat is A zöldhllel-rendetet néhány nap múlva hatályba lép. A kamat-nivót
árufizetési egyezményt
Igyekszik leszorítani. Igyekeznek rábírni az összes foglalkozási ágskst, hogy mérsékeljék némileg az árakat. A hitelezőkei is arrs Igyekszik rábírni a kormány, hogy ne túlságosan szorongassák az adósaikat.
Budapest, március 5 (Éjszakai rádiójelenUs) Walkó Lajos külügyminiszter és Mario Ariotta olasz követ a külügyminisztériumban szombaton Írták alá azt a magyarolasz áruforgalomból várható fizetések szerződésére vonatkozó egyezményt, amely már a közeli napokban életbelép.
A puccs-ügyben kedden délelőtt hirdetnek Ítéletet
Vannay az utolsó szó jogán bdnlelenaégét hangoztatta
Btidsp—>, pázetus V
A Vannay-űgy tárgyalásán Mezei Andor főtörzsorvos terjesztette elő szakértői véleményét, Vannay Lászlónál nagyfokú idegességi tüneteket észlel. Megállapította, hogy Vannay 1921-ben a lipótmezei elmegyógyintézet ápoltja Is volt, gyenge Idegrendszere azonban nem akadályozta meg abban, hogy a katonai és a
San teljesítse. Majd sz őrnagy-ügyész kezdte meg ezután vádbeszédét. Kifejtette, hogy a vádlott és társai elhatározták, bogy ha kell, erőszakos utón la megbuktatják a kormányt, átveszik s hatalmat és kényszereszközöket alkalmaznak magas-rangu személyekkel szemben. Vád: a Blk. 156. §-ába ütköző lázadás
sorsának slneit i\'gl mindenhatóság rakta te, de a váltókat a földi ember maga igazgat) i.
Bízzék lehat az ember Isten segedelmében, de érdemelje ki azt a hitével önmagában, a maga ereiében, a teremtéstől kapott emberi rendeltetésében. Ezt az önmagában való hitet pedig fejezze ki a legnagyobb próbák Idején is becsületesen felegyenesedő gerinc, a legkritikusabb órán is fegyelmezett agy és a legszenvedésteljesebb pillanatokban is munkába feszülő Izom és akaral.
Nem, nem és százszer nem fog elpusztulni, nem pusztulhat el az emberiség kulturája és nem pusztul el annak az a kis része sem, ami a magyar vidéki színészet De elpusztul minden, ha ma^a az ember ad|a fel a posztot és a reményt, hogy ulllma ratlo-ként csodától várja a sorsa jobbrafordulását.
Az emberiság" valami különös bódultsággal fegyverkezik egymás ellen. A szellemi, gazdasági és politikai fegyverek arzenálja nem Ismer lehetetlent és korlátokat. S ha nézzük Hoovertől kezdve a megoldásra Irányuló minden kísérlet kudarcát, ha figyeljük akár odakünn a sárga emberek féktelen gyűlöletéi, amin minden jobbakarat és nemzetközi kísérlet megfeneklik és inkább vérbe és lángba boritja az egész világot
és vele pusziul maga Is, — ha nézzük a francia arany önmagába fulladással fenyegető, de mégis egyre és azérSs fokozódó duzzasztását, -hí nézzük idebenn a politika zajlá-sát, amiben inkább boruljon fel minden, de sok egyéni nyakasság és ok miatt nem sikerűi győzelemre vinni a józan összefogásra Irányuló akaratot, — akkor csakugyan felmerül a kérdés: wsz eiabec. helyeit nem az Isten tud-e már csak rendet teremteni ebben a kétségbeejtő tohuvabohuban ?"
De álljon oda az ember ésakarja a rendet, akarja a megértést minden kontinens éa minden ország és minden egyes ember ésskarja valamennyi az Isteni rendeltetés szerint elrendezett világot és munkáljon is azon minden ember a maga őrhelyén, akkor — igen, és csak akkor bizhatik az ember az Isten segedel.
Hit és kitartás kell, emberek I De kell hozzá akarat és munka Is I
Tavaszi nyu|tózkodás bizsereg ál esténként az alkonyodó égalján. Tavaszi verőfény öröme cslllanlk meg az olvadó pocsolyákon. Tavasz csilingel feléd a kofaasszony kosarából a hóvirág csengetyűjével.
Küzdj ember és bízzál I És hidd, hogy a kis hóvirág igazat hirdeL
Akkor lesz neked a te hited ezerint.
előidézésére irányuló szövetség büntette. Majd dr. Dániel Sándor mondotta el védőbeszédét
Budapest, március 5 (Éjszakai rddiólelentis) Az utolsó szó jogán Vannay László kijelentette, hogy Ő honvédtiszti esküjét mindig híven megtsrtotts. Emelt fővel állitla, hogy a tiszti kardbojtra soha szégyent nem hozott. Szent meggyőződéssel állilja, hogy nem bűnös.
Kovács Béla dr. tárgyalás vezető ezután bejelentette, hogy március 8-án, kedden délelőtt hirdeti ki az Ítéletet.
Bezegh-Huszágh főkapitány lemondott
Budapest, március 6 Bezegh-Huszágh Miklós főkapitány benyújtotta lemondását a belügyminiszternek. A főkapitány lemondáaá-nak semmiféle politikai háttere nincs. Utódját illetőleg még nem történt semmlléle döntés.
LaftttMakáa kiraboltak egy Járáabirót
Budapest március 8 Makón Ismeretlen támadó az utcán lejbevágta Ungár Elemér járásblrót, majd elrabolta egész fizetését tartalmazó pénztárcáját.
Llndbergh ezredes soffőrjét letartóztatták
Newyork, március 6
Llndbergh volt soffőrjét letartóztatták, mert gyanuokok merüllek fel, hogy a gyermekrablást ó követte el, vagy irányította.
Kedden összeül a 33-as bizottság
Budapest március 8 Károlyi Oyula gróf miniszterelnök keddre összehivatta a 33-as bizottságot, amely az úgynevezett átláa-halmozásról szóló pénzügyminiszteri javaslatot fogja tárgyalni.
Japán nagy haderőket vonultat fel
Nauklng, március 6 A 19. kínai hadsereg főhadiszállásáról érkezeit jelenlés szerint a japánok nagyobb erőket vetetlek harcba, hogy a Nansiangnál levő klnal hadsereg ellen heves támadást intézzenek. Magát a főhadiszállást Csenjibe helyezték át. A kínaiak részéről hangsúlyozzák, hogy nem tudják ml ezzel a japánok célja.
laéHárás
(Élsxakai rádió,itltnN*) A
Slal Ii
•r ■ Filklaebt MS éa aaS, •■■»
havaaae* várhat*.
4 ZALAI KÖZLÖNY
1932 március 2.
A „kanizsai törvényszék kiküldöttje" Kistolmácson meg akarta zsarolni volt rabtársának a feleségét
KI akarta „szabadítani" a fogházból a hírhedt Németh Miklóst, aki a fiatal erdőőrt megvakította
Nagykanizsa, márclua 5
Emlékeze\'es az az erdei dráma, ami nemrég a zalamegyei Kistolmács határiban tOrtént, herceg E«z-terházy erdejében, ahol Borsos Jenő fiatal vadőr tilosban érle a három Németh fivért A három hírhedi orvvadász puskát fogolt a vadőrre, aki a lövés folytán elveszítette mindkét szemevilágát.
Mialatt a három Némelh a nagykanizsai ügyészség fogházában előzetes letartóztatásban voll, lopás miatt bekerült a fogházba egy Heln-sltz Flórián nevű ember. Heihsltz rendkívül agyafúrt ember voll, a fogházban megtudta Némethék családi viszonyait. Mikor azután kiszabadult, első ulja Némelh Miklós feleségéhez vezetett.
A kópenickt iskola Heinsttz csinált magának egy .hivatalos iratot*, mely szerint S a nagykanizsai törvényszék kiküldött tisztviselője. Ezzel állitott be a szegény asszonyhoz, mondván, hogy 0 ki lud|a szabadítani a férjei a fogházból, csak fizessen neki 200 pengő eljárási dijat és mintegy 180 pengő kórházi költséget a meglölt vadőr számára.
Németh Miklósné, bárhogyan szerette a férjét, óvatos asszony volt és mielőtt határozott, elment a községi bíróhoz, hogy tanácsát kikérje. A bíró ia természetesen óvatosságot ajánlott. Alig lépett ki Németh Miklósné a bíró házából, nyomában ott termelt Helnsllz Flórián is, elővette a .hivatalos megbízatását" igazoló iratát, bemutatkozott nagy begyesen a községi bírónak, akit arra kért, hogy mégis hivatalos jellegének kellő kidomboritása végett, Írja alá az .igazoló iratot" és nyomja rá a község pecsétjét. A kOzségl bíró megtagadta a nagykanizsai törvényszék ál-kiküldöttének az aláírási és a bélyegzőt Is. Sót a bíró nem is hagyta annyiba a dolgot, hanem távozása után jobban érdeklődőit a .kiküldött" után és miután megtudta, hogy szélhámossal voll dolga, feljelentést tett ismeietlen tettes ellen csalás kísérlete miatt. A csendőrség csakhamar kinyomozta a tettest Helnsllz Flórián személyében.
A csendőrség előli .a kislolmácsi Volgt" tagadolt, de azérl a vádhalóság perbefogla csalás miatt, bár időközt en egy másik bűne miatt levegőváltozásra küldték Szegedre, a Csillagféle .Intézetbe."
Most voll ebben az ügyben a főtárgyalás dr. Mulschenbacher Edvln tanácselnök előtt, ahová a szegedi börtönből kél szuronyos fogházőr hozta Kanizsára a klstolmácsl köpe-nlcki kapitányt.
Heinsttz előző tagadásával szemben most beismert mindent. Mikor az elnök megkérdezte, hogy miért tagadta le cselekményét a csendőri kihallgatás alkalmával, Helnsllz igy eleit:
— Kérem, méltóságos elnök ur, tetszik tudni, hogyha ilyen bajba jut az ember, akkor bizony It tagad mindent I...
Vitéz Cslllaghy OyOrgy klr. vezetőügyész szigorú büntetést kért.
A törvényszék bűnösnek mondotta kl Helnsllz Flóriánt csalás kísérletében és ezétt kilenc hónapi börtönbüntetéssel sújtotta. Mikor dr. Mulschenbacher tanácselnök kihirdette az Ítéletet, a vádlott odafordult az ügyészhez:
— Kérem a nagyságos ügyész
ural, méltóztassék megnyugodni az Ítéletben...
Elnök és ügyész összenéznek. Mi lehet az oka, a különös kérésnek? Vlléz Cslllaghy oda Is szól a szegedi fegyörőknek.
— Nagyon, de nagyon vigyázzanak erre az emberre, nem tudni, nem terhell-e más is a lelkiismeretét ?
Dü azért az ügyész is megnyugodott az Ítéletben a miután a vádlott is belenyugodott, az jogerőssé vált.
A .nagykanizsai törvényszék kiküldőnél" ezután újra megbilincselik és visszaviszik a legközelebbi vonalul Síegedre, a Csillag-börtönbe (B. R.)
Felvette a nyugdiját, azután holtra itta magát
Egy üreg vasutas tragikus halála
Pacaa, március 5 (Saját tudósítónk telefonjetentése) Lukács Károly 65 éves Nyugalmazott vasúti őr Zalaszentmlhályon, miután felvette nyugdiját, elment Kiss OyOrgy jómódú szentmihályi gazdához, hogy ott egy kedHyes társaságban ellddogáljoa. A szíves házigazda addig kínálta vendégé\', mlg az egészen megltlaiodott. Az öreg vasutasból ekkor a Kiss gazda udvarán összegyűlt vendégek, jobbára legényemberek tréfát űztek, felrakták egy tallcskára, ide-oda tologatták, majd bevitték ar. js\'áUóbaa ahol
szalmacsomót raklak a fejére Még egyik-másik a pohárból bort is akart önteni a szájába, azonban az öreg szája minden kísérletre csukva maradt. Hazavitték, ahol költögették, de mivel nem kaplak választ, jobban megvizsgálták és akkor derüli ki, hogy az öreg vasutas — halott.
Az esetet jelentetlék a zalaeger-szrgl vizsgálóbírónak, aki Lukács Károly holitestének felboncolását rendelte el. Megállapítást nyeri, hogy az öregei a bor ölte meg. Szívszélhűdés! kapott. Délután temették el Zalsszrnlmíhá\'yon. özvegyén kívül felnőtt gyermekei gyászolják.
„Eredeti angol" házalók Járják szövetekkel Nagykanizsát és a vidéket
Senkit se ejtsen tévedésbe a „Good byel"
Nagykanizsa, márotus 5 A sanyarú üzleti viszonyok hlhe-. tetlen leleményességre ös\'tökélték a kereskedelmi versenyt. A legújabb trükköt tegnap ismertük meg Nagykanizsán.
Beállított utcáról utcára minden házba két jól öltözött fiatalember. Autón jártak. Az egyik közülük angolul köszönt és németül beszélt Hogy miért köszönt angolul, az csak akkor derült ki, mikor rátértek a látog itásuk céljára és előszedtek egy koffert —■
szövetmintákkal. A másik fiatalember magyarul kezdte magyarázni a valódi angol kínálat előnyeit.
Az embernek okvetlenül azt kellett hinnie, hogy Angliából direkt azért küldtek le egy angol ügynököt Nagykanizsára, hogy itt közvetlen a gyárból lássa el a szükpénzü magunkfajtát eredeti angol szövetekkel.
Az Utrynökölésnek ez a mindenesetre leleményes módja, nem tudjuk hatósági engedéllyel vagy annak tudta nélkül történt-e. Annyi bizo-
Budapesttel egyidőben
most újra láthatja a
BEN-HUR
felejthetetlen jeleneteit
hangos változatban.
F\\ legnagyobb élmény az ember életében.
Bemutatásra kerDI: Vasárnap \'/»3, \'U5, 7 és 9 órakor a
VÁROSI MOZIBAN.
nyos, hogy sem Kanizsán, sem a vidéken nem szabad, hogy bárkit is. tévedésbe ejtsen ez a trükk. Az a szövet, amit • az élelmes ügynök .good bye" köszöntéssel, angol meg német szóval kinál, semmivel sem jobb, semmivel sem olcsóbb és semmivel sem könnyebb kifizetni, mint akármelyik kanizsai boltos portékáját. Nem is hivatkozunk itt magasabb nemzeti érdekekre, melyek egyenesen tiltják a külföldi áru favorizálását, de vét mindenki a városa ellen, a városának gondban, bajokban vergődő, itt verítékező, itt adózó kereskedelme ellen, aki idegenből Jött ügynökök trükkjeinek felülve, idegen cégeket gazdagít a megrendelésével Aki beugrik az üg>nököknek, megérdemli, hogy — ami Igen sokszor megtörténik — csalódjék az áruban, aztán nincs, akit felelősségre vonhasson érte.
A hatóságok figyelmét pedig ,— ezúttal vájjon hányadszor? — felhívjuk, hogy az eddiginél is szigorúbban lépjenek fel az Idegenből a vidékre irányuló vevő-fogás ellen, akár angolul, akár kínaiul, akár hottentottául Igyekeznek azt a keserves pár pengőt elborgászni a helyi ke.eskedelem elöl.
Nem ériem, kérem,
abszolúte nem értem
már megint a kozmetikusokat Most meg olyan szépltó-szerek forgalombahozataldn fáradoznak. amelyek láthatatlanok, láthatatlan rúzst, láthatatlan púdert, lát-, hatatlan festéket gyártanak a vegyészek bosiorkünyk\'onytiSlh;\' \\thol a nól szépség készül. Mert azt mondják, hogy a /ér/lak már unják a rúzs és fislék színéi, szagát, Izét.
Én csak azt nem értem, ha csakugyan láthatatlan lesz az a púder, akkor minek fogják felkenni ? És minek maszatolják be az ajkukat, ha azt a rúzst nem lehet látni ? Nem volna sokkal logikusabb (ezer bocsánat, hogy nól dolgokban logikát emlegetek I), ha ehelyett a láthatatlan mitesszeren, a láthatatlan ba/uszon és láthatatlan szarkalábakon törnék a fejüket hölgyeink ?
Ámbár hiszen nem lehetetlen, hogy a hölgyeknek ez Is sikerülni fog. Amíg szegény férfiaknak évszázadok óta megoldhatatlan probléma a nem látható jegygyűrű és (mint 2. számú férji trófea) a láthatatlan pocak. — addig a nól nemnek, ugylálszlk, teljesen lekenyerezelI technikai haladás maholnap produkálni fogja — kizárólag hölgyek számára — akár a tetszés szerint láthatatlanná varázsolható gavallért és házlbarátot Is.
Nem tudom azonban, nem ugy gondolja-e a nól tábor, hogy akkor már Inkább a férjeket volna jó al-ka mas (vagy alkalmatlan ?) pillanatokban a láthatatlanságba süly-lyeszteni ? (?)
HrieU tárlat
Pária 2035, London 1817, Newyork 517-75, Brflsaet 72-15, Milano 2M2VI. Madrid 33-6Q Amsterdam 208-30, Berlin 122-821,», Wien ——, Szófia 3-75, Prága 15-33, Varsó 57-70, Budapest -•-, Belgrád 906, Bukarest 3-05.
TeméayMzsde
Bnza ttszsv. 77-ea 13-25—13-85, 78-as 13-40-14-00, 79-ea 13-50-14-50, 80-as 13-65—14-25, dunáltt. 77-es 12-20-12-50, 78-as 12*35—12-65, 79-es 1250-12-80, 80-aa 12-60-1200, rozs 14-40-1400, tak. árpa 16-50—17-00, zab 22-30-22-60, len-gerl 15*70—15\'85, korpa 12-75-131)0,
1932. március 6.
ZALAI KÖZLÖNY
Háromhavi fogházra Ítélték az öreg vasutast,
•kl valamikor Ferenc Józset vonatán tett szolgálatot
Nagykanizsa, március 5 Foglalkoztunk már azzal a súlyos váddal, amivel saját férjes leánya megvádolta és a rendőrségen feljelentette V. J. 68 éves nagykanizsai nyugalmazott vasutast, aki a vád szerint olyasvalamit követeti el leányával szemben, ami miatt méltatlanná vált az édesapa nevére.
Egy Ízben voll már ebben az Igyben tárgyalás, de akkor Ítéletre nem kerfllt sor. Ma, szombaton dél-
ji..i-in i -| i i.
elölt volt a második tárgyalás, melyen a bíróság zárt tárgyalást rendelt el. Majd egy óra múlva kihirdette ítéletét, mely szerint V. J.-t bűnösnek mondotta ki eriszak bűntettének a kísérletében és szért az enyhitö szakasz alkalmazásával 3 havi fogházra Ítélte, de az ítélet végrehajtását három évre felfüggesztette. Az Oreg vasutas, aki valamisor a Ferenc Józsefet vivő vonalon is szolgálatot teljesített, köszönettel vette tudomásul az Ítéletet, amely jogerőssé lett
A Keresztény Társas Temetkezési Egyletnél történt károk legnagyobb része megtérül
Dr. Hegyi főjegyzt vezetésével kilenctagú bizottság végzi a vizsgálatot — A tagok Gazdag Ferenc püspöki biztos kezébe kívánták letenni az egylet vezetését
nagyobb Jövőjű egyesületnek a vezetéséi e kérjék fel Oazdag Ferenc püspöki biztost, mint akinek sze-
Nagykantzsa, március 5
A Zalai Közlöny vasárnapi számában közétett cikkűnk a Keresztény Társas Temetkezési Egyletben hónapokon át történt szabálytalanságokról az egész városban felháborodást keltett, ami érthető, hiszen közel negyedfélezer tagja van az egyesü lelnek, nemcsak Nagykanizsán, hinem i szomszéd falvakban ls.
A tagok nagy tábora nagy hálával van dr. Hegyi Lajos városi főjegyző iránt, akinek köszönhető, hogy ebben az ügyben végre mtg-Indul a tisztogatási folyamat, aminek sz lesz s kivánatos eredménye, hogy ez a hézagpótló és nagy missziót teljesítő egyesület még Jobban U-épüljön igen sok kisegzisztencla lávára.
Alkalmunk volt ma dr. Kuhár Ottó megbízott egyesületi ügyésszel beszélgetést folytatni, aki kijelentette, hogy egyetlen egy tagnak sem kell áltól félnie, hogy kára származnék á szabálytalanságokból kifolyólag. Az okozott kár legnagyobb része megtérül
Most egy 9 tagból álló vizsgálóbizottság végzi a felülvizsgálati munkákat dr. Hegyi Lajos városi főjegyző vezetésével és Irányítása mellett, mlg a Jogi részt dr. Kuhár Ottó egyesületi ügyész végzi. Néhány nap múlva befejeződik a vizsgálat és skkor a Jegyzőkönyveket a választmány elé terjesztik, amely a legközelebbi napokban összeül és az egísz ügyet redktvüU közgyűlés elé terjeszti.
Elmondotta dr. Kuhár Ottó, hogy mindenkit, akinek a károk előldézé-•ében része van, vagy akit bármilyen mulasztás lerhel az ellenőrzés körül, vagyonllag egyetemlegesen felelisségre fogják vonni.
A tagoknak semmitől sem kell tartaniuk. A tisztogatási munka után újból, még nagyobb intenzitással és sz alapítók Intencióinak megfelelően megindul a szervező munka a kisegzisztenciák érdekében. Addig Is mindenki várja meg nyugalommal *z Intézkedéseket.
Alkalmunk volt soktsggal beszélni, akik mindegyikének az a kívánsága, hogy ennek a nagy multu és még
CaeflaluzsMt Ön Is \' é« OMrétJabarSdltyat a
Tekloflftárt cscreakctöi!
mélye minden tekintetben garancia arra, hogy a tagok éidekel mindenben meg lesznek védve és nem történik többé az, ami eddig. A tagok küldöttségben fogják erre felkérni a püspöki biztost
A rendkívüli közgyűlésen a mozgalom vezetői ezt fogják indítványozni. A vizsgálat anyagáról későbben bővebbet.
(B. R.)
Ha kiváló minőségű
férfiszövetet
■ - akar váSáTofílí, keresse fel
Singer divatáruházat.
Sportex angol dívatkülönlegességek.
Eltoloncoltak hét kinal katonaszökevényt Nagykanizsáról
egy kis háború, ugy Is sok a kinal..."
ugyls sok a kinal, ezeknek pedig
árt
.Nem
Nagykanizsa, március 5 Tegnap reggel az "Olaszországból érkező gyorsvonalon hét kinai árus akart Magyarországra jönni, hogy itt Csecsebecséket adjanak el. A ferde-szemű, sárgabőrü atyafiakat azonban az útleveleket ellenőrző rendőrtiszt-viselők Nagykanizsáról visszatoloncolták Jugoszláviába, mert nem rendelkeztek szabályszerű beutazási engedéllyel.
A kínaiak elmondották az útlevél-vizsgáló rendőrllszlnek, hogy az otthoni katonakötelezeltség elit Jöttek el, meri semmi kedvük sincs harcolni a japánok ellen. Felpakoltak magukkal egy csomó kinai emléktárgyat és ezek Illeni értékesítéséből akarják fenntartani magukat.
Amikor az oltani vérengzésekről került szó, mosolyogva jegyezték meg: nem árt egy kis háború, mert
sok a
még mindig jobb, ha harcba vonulnak és ott enni kapnak, mintha éhen kellene elpusztulnlok.
— Vasutas-gyűlés. A Magyar Vasutasok Országos Szövetsége (MAVOSz) március hó 6-án délután 3 órakor a Rozgonyl-ulcal| Iskola tornalermében taggyűlést tart, melyre a Szövetség a tagjain kívül az érdeklődő DSA vasul tényleges és nyugdíjas kartársakat is ezulon meghívja.
Axt mond/dk,
hogy Prack tanácsnok már kétszer volt a moziban. — Azt mondják, hogy a klskomároml grót ezután rnnga 7ot,\'Ja a szülő nőket megoperálni. — Azt mond-Iák, hogy dr. Fülöp Oyörgy, a klskonl-7aal úrbéres ügy pernyertes ügyvédje már (elvette a klskanlzsolaktól a tiszteletdíjat. — Ast mondják, hogy a nagykanizsai Társas Temetkezést Egylet tagjai Vu Pel Fut kérik tel az elnöki tisit ségre. — Ast mondják, hogy a nagykanizsai adóhivatal leiiratát megváltoztatja : „tánclntézef-ló. — Azt mond-
Iák, hogy dr. Szabó Zsigmond, a nagy-snlzsal Fürdő.Egyesület elnöke ússza meg elsőnek a tavasszal megnyíló nagykanizsai strandfürdő bazénját — Azt mondják, hogy dr. Nagylványi Zoltán Teheránból csokoládét küldött a nagykanizsai szőtőgszdáknak tartozásainak kiegyenlítésére. — Azt mondják, hogy a polgármester a fürdőszobájába hívta Ö887.0 a város legközelobbl közgyűlését.
Azt mondják, hogy a vároal adóhivatal Bon Hur köpönyegét vétette le vigalmiadé fejében a tegnapi filmről. — Azt mondjak, hogy a városi Inaég-nkcló takarmánnyal fogja pótolni a fogyóban levő lisztet — Azt mondják... {*)
Uj piacok és az adó-fizető-automata
Örömmel konstatálom, hogy kereskedünk ez eddigi állandó panaszkodás helyett, helyzetűk megjavítását uj utakon akarják elérni (Lásd a „Zalai Közlöny" nA kanizsai kereskedelem uj utjai\' c cikkét I)
Valószínűleg velem együtt sokan látták a múlt héten a .Trader Horn\'-t.
E film, mely Afrika dzsungeljelben játszódik le, megmutatta azoktl a hatalmas lehelisigeket, melyeket Afrika nyújthat I
Nálunk nap-nap ulán állítják le üzemeiket a textil és egyéb gyárak, nyersanyag hiányában. Nemrégiben kénytelen volt az egyik legnagyobb magyar bőrgyár — a felvevőképesség hiányában — üzemét beszüntetni. Azonkívül Itt van a munkanélküliségi
Ugy látszik azonban, hogy mindezeken felül még ötletekben ls szegények vagyunk!
Szerintem nagyon célszerű meg\' oldás lenne, ha utazóink (az uj Vám-béry Árminok) kipróbált receptjeikkel felszerelve mielőbb utrakelnének az afrikai uj piacok meghódítására.
Milyen kitűnő üzletet csinálhatnának a iexillgyirak az összes négerek felruházásával! Bőr és dpi-gyáraink azonnal teljes gőzzel dolgozhatnának.
ÁUatexportiretnk is panaszkodnak : nincs forgalom I Istenemi Micsoda gyönyörű, kecses nyakú zsiráfokat, eris nyakú oroszlánokat és\', fürge
uQy esti szolgálatban, mint otthon nélkülözhetetlen az 6 | I lámpás dinamikus hsngszóróvsl egybeépített 7060-es Orion rádió, mert sntenns és földvezeték nélkül működik, osupán s hálózstl konnektorba ksll ksposolnl. — Kezeláss agy tárosás.
Gyártjai Orion Issálámfegyér
zalai közlöny
1932. március 6
maklmajmokat tudnánk ml az egész világnak szállítani.
Az elárvult és munka nélkül tengődő tihanyi bolhamuzeum micsoda szép anyaggal gazdagodhatna I Az összes le- és felmenő rokonokat el lehetne helyezni az .őserdőket hasznosító és a mocsarakat lecsapoló intézetnél".
Hogy pedig a tropikus éghajlathoz szokott feketék felöltöztetve is kibírják a rettentő meleget, a dekonjunktúra alatt leállított ventillátor gyárakat kibővített üzemmel azonnal üzembe kellene helyezői: Ujabb Ipari lehetőségi
Deficites költségvetésűnk egyensúlya rövid idő alatt helyreállna Igy. Lelki szemeim előtt máris látom, amint az összes adótisztviselők ma guktól otthagyják állásukat, mert teljesen feleslegesek lesznek, u. I. mindenki kérés nélkül, saját magától fogja adóját befizetni, a felállítandó automata adóhivatalok utján.
Pacsa lesz a pontos adófizető községek mintaképe A tehén pedig egyenesen szent állat lesz, mint hajdanában az elefánt
Importra nem is lesz szükségünk néhány hónap múlva, mindennel magunk fogjuk magunkat ellátni. Ez lesz aztán az Ideális állapot I Mintha csak dlont lenne. h. j.
Érdekes Hím-matiné letz március 6-án, vasárnap délelőtt fél 11 órakor a Városi Színházban. Bemutatásra kerül páiHllé-tes helyárakkal a .Támadás és közelharc" c. katonai ismeretterjesztő film, magyarázó előadás kíséretében. Eredeti magyar felvételek, a magyar hadseregből. A modetn harc eleve-uedik meg a néző előtt, mindenki számára érdekesen. Helyárak -80 és 40 fillér.
Amerikai rendszer.
U14OHBél I
Ciak mértékutáni ruhát viseljen és kérje szabójától az
amerikai rendszerű mlntagyüjtenéayt.
NAPI HÍREK
EmléKextetö
L*i*i«?*ho\'Ut Mimin a Mlu-
Mirc. l lír hltuaaif koaooliaa 4. a. Ml l l-m.
Katóul lltm-matlsi M M ór.ko, ■ Víro.1 Salo-hiibao.
Lkaill . viroabiaia.
Konta.otla Mrttakaak a Mlauióabiabin aala W
őrikor (dr. VMaarPHcraa).
Oltár* " \' — ban Hl . ... .
Vaiulai-syttléa > órakor a Roifonyl.utcal torna-
aírn. Ur. WUÓ**éf tlaxlujltó k&jryOUse Mire. L (Jr)aányok Mirla Kongregációjának böjti
atlle a febéxt ere inban A órakor Márc. 9—13. Lelkigyakorlat a III. md éa ai OtUr-
egyesület asárnára (Máté* P. Hllár) Márc. 11 BÓJll est a Misaalóaházbau (Husxit M. apátpléb ) • órakor.
A -rtevi Torna Egylet jublláxU matinéja II óra* kor • Mlnháiban
Ooalhe c«ntann*rlum. LteeiUa elóadie (Magas Mihály) < órakor a vároaháián.
Magántlsztvlulök évi k&agyOléae fél II órakor sajit helyiségében.
NAPIREND
■árolua 8, vasárnap
Hóm katolikus: Lsetsre. Protat.: OottUcb. Izraelita : Adu hó 38
Városi Mwmm és Könyvtár njltvi caütörtflkOo ás vasárnap dáletéu 10-tól II órálf.
Oyójyaxertá-l éjjelt asotgálst. I hó végéig az „őrangyal- gyógysaertár
Deák-lér 10.
Várast Mozgó. .Bea Hu\', minden Idók legnagyobb filmje hangol váltó aatbsn.
OfiiKlrdd nyitva reggel 6 órától este 8 óráig (hétté, szerda, péntek délután, kedden egéai nap nőknek). Tel. 2—13.
Márolaan 7, hétfó
Kómal katolikus: A ti Timii Prot.l T<mái. Izraelita: Adar hó 1).
ELVESZETT...
Az uton,
az örök semmitől a máig, közei oda, ahol a nagy caend felé letérnek, elveszett (mikor piala örömök partja felé vitte oeorba mécsesét) egy kopottas, azOrse élet Nem volt hoeazu az ut csak forró délben la sötét (harmincegynéhány év.ek utja) és sohasem Jártak raíi sokan. Az latén tudja osajr, hogyan lehetett ilyen kis Jerab uton elhagyni egy életet... De — elveszett. A becsületes megtaláló, ha rábotllk. ne i2ja vissza I Hány la ott I Vagy dobja maaace, pokolba vagy szemétre veesel Értéke nincs úgyse semmi: egy élet csupán, ócska bolmL Kár vele tovább vándorolni, mikor másból mladenüU tavasa van és mindenütt kék as égbolt
Elveezett... A nagy csend ttl telette. A megtaláló kéretik: ne keresse, hogy kié volt
_ Barbarlts Lajos
- A mai liceálls előadás témája valóban minden gondolkodó embert érdekel. D>. Kukal József kegye* rendi tanár arról ad elő, hogy milyen a föld helyzete a világmindenségben. A Polgári iskolai Vegyeskar énekel. Kezdődik 6 órakor, belépődíj nincs.
— Márdtu 18. éa március II-- kél nevezetes dátuma a Zrínyi
irodalmi és Művészeti Körnek. Első napon lesz a Qoethe-centennárlum ünnepe. Előadója Magas Mihály piarista igazgató. Szaval Bölcsföldy Siri, énekel az Ipartestületi Dalárda. Második dátum a hazafias ünnepé. Ei délelőtt 11 órakor lesz a színházban. (10 órakor minden felekezet templomában ünnepi Istentisztelet.) Ünnepi beszédet mond dr. Hajdú Gyula vm. tb. tiszti főügyész. Szaval Barbarlts Lajos és Oaramvölgyl Iván. Énekel a Polgári Iskola Vegyeskara.
= Kosztüm éa ruhaszövetek a legújabb dlvatsalnekben és mintákban SchQtznél.
Az •gyíknak aikerOl, a másiknak is... ...talán a sars olykor nem tudja, mit akar.
Vegyen On is nálunk OBZtálysorsjegyet, melynek, ffttQyejreraényB. szerencsés esetben
SOfKOOO pen0Ő,
■l Egész sorsjegy ára P »*■—, (él !»•—, negyed P O —, nyolcad P »•—
, Kapható: Garamvtflgyi ét Szemelő
ilag in. klr dohánynagyáruda, Horthy Mlklós-ul 2.
Legújabb női-kalap modellek
megérkeztek Brónyai C. Horthy Miklós-ut 6.
kibővített nőikalap üzletébe,
hol a külföld nagy városaiban széleskörű gyakorlatot szerzett
WindlscQné Rév és;z Magda
is érdekeltségei és személyes tevékenységet »» vállalt.
Elftxékaay kiuuloáláa I Ólon* Arak I
— Passlós film és műsoros előadás Nagykanizsán. A nagykanizsai plébania rendezésében március 16-án 4, 6 és 8 órai kezdettel egy passlós Ilim, a filmgyártás egy remeke, fut a Városi Szinházban. A belépődijak a templom és oigona hátralevő költségeinek fedezésére szolgálnak, olyan célra tehát, aminek érdekében minden hithű katolikus izivesen hozza meg egy lélekemelő előadás párfilléres belépődíj-áldozatát Az este 8 órai előadáson P. Molnár Arkangyal plébános ,A szenvedés problémájd"-ról előadást tart, Barlay Edilh azaval, Barbarlts Lajos, a .Zalai Közlöny" felelős szerkesztője „Oolgotha" c. költeményét adja elő.
— Szülői értekezlet. A nagykanizsai felsőkereskedelmi Iskola lanári testülete folyó hó 6-án, azaz vasárnap déluhn 4 órakor az intézet nagytermében szülői értekezletei tart, amelyre az érdekelt azülöket és lakásadókat ezúton la meghívja az Igazgatóság.
— A zeneiskola olasz hangversenye. A nagykanizsai zeneiskola növendékeinek olasz hangyersenye március 10-án este 9 órakor lesz a Kaszinóban. A budapesti olasz követ a hozzá Jelentett műsorra a következő táviratot intézte Vannay János zeneiskolai igazgatóhoz: .Nagy tetszéssel fogadtam a tekintetes zeneiskola igazgaMMga állal rendezett olasz zeneeslélyt, melynek a legjobb sikert kivánom. A művészetek közül a zenei az, amely a legjobban Összeforrasztja a nemzeteket Kezdeményezésük tehát az olasz-magyar barátság mindig nagyobb klméiyiléso szempontjából nagy értékű megnyilatkozásnak tekintendő. Az olasz királyi követ: Arlolta."
KiwálQ aiantBiragak
ur> lilauUUu kapkalök l««°loU>bu
zsoldos gyula
ÓRAS, tkSZBKÉSZ és 1_atszeré3zn£l rö-vr h. biztosító palota Orvosi receptek elkészítése, aio Szakszerű Javítások.
— A Református Nőegylet Magyar-Estje. A nagykanizsai Református Nőegylet április \'3-án nagyszabású Magyar-Estet rendez a Kaszinóban. A sokaiigérő műsor előkészületei már javában folynak és az est a jelek szerint kimagasló eseménye lesz Nagykanizsa társadalmi életének.
— A kongregációk böjti estje kedden 6 órakor lesz a fehérteremben. Előadója Lukács József hitoktató, szaval Ossko Endre.
— Ingzeflrek, pupllnok, oxfordok elsőren>:1 minőségben. Slnger divat-
— A purlm-estély előkészületeit a nagykanizsai Izr. Nőegylet szorgalmas és odaadó rendező-gárdája máris nagyban folytalja. Külön meglepetés lesz a március 19-IM purlm-estély pompás műsora. A Kaszinó termei ezen az estén a város társadalmának olyan együttesét fogják látni, amit megkíván az a nemes cél és áldásos munka, melynek érdekében a rendező egyesület fáradozik.
— A Magántisztviselők közgyűlése. A nagykanizsai Magántisztviselők Egyesülete március 13-án délelölt fél 11 órakor tartja aajál helyiségében évi rendes közgyűlését, amelyen a tisztújítás is megtörténik. Ezalkalommal a központot Wlesner Sándor kp. vezetőségi tag képviseli, aki a közgyűlés keretében .A gazdasági helyzet és a magántisztviselő osztály" elmen előadást tart.
— Az Oltáregyesdlet szinelő-adása tegnap délután pergelt le először a fehérterem színpadán. A kedves szereplők mindannyian ludásuk és törekvésük javával valóban meleg sikerű, szép órák emlékével gazdagították a nézőket. A szent Zita életéről szóló Oazdag szegénység dmü 4 felvonásos szinmű a nagyközönségnek ma, vasárnap fél 5-kor kerül •zinre 30—80 filléres helyárakkal.
— Mlsszlóshlr. A Missziósházban folyó hó 6., 7., 8-án tartandó lelkigyakorlaton az urlnők és urleá-nyok mind résztvehetnek, akik óhajtanak akkor is, ha nem tagjai a Szociális Missziótársulat helyi szerve zetének és Leányklubjának. Főnöknő.
— Más nevében vett fel kW-csönt Szwnmer Józsei munkanélküli géplakatos a télen feleségével és kél ölbeli gyermekével a legnagyobb nyomorban volt. Egy napon elment Deáky Sándor Király-utcai vendéglőshöz és annak egy vidéki ifmerőse nevében pénzt kért kölcsön. Nem sokat, csak 10 pengőt, amit meg is kapott. Azonban csakhamar kiderült a turpiság és Szum-meil feljelentették. Tegnap volt ebben az ügyben a bírósági tárgyalás, amelyen a bírósági figyelemmel a lennlorgó enyhítő körülményekre, Szummer Józselet négyhónapi fogházra Ítélte.
Nagy vatta hét
teutsch gusztáv
drogériájában március hó 7-l6i aHfl.
Negyed kgr. dr. Bruns-téte vatta I
I P 24 flll.
Soha nem létezett alkalom I
1932. máidul &
ZALAI KÖZLÖNY
flyoBor-, Ml- él uyagcserebetu;-légeksél at rmészetes „Ferenc lóziei"
keserűvíz az emésztöszervek működését hathatósan előmozdítja , s igy megkönnyíti, hogy a tápláló anyagok a vérbe kerüljenek. Orvosi szakvélemények hangsúlyozzák, hogy a Fereno láuef viz különösen ülő életmódnál Igen hasznos gyomor- és bélszabályozó szer. A FereiO József keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban éi füszerüzletekben kapható.
—• A vasárnapi mozlbetörés ügyében a nyomozás folyik. Egy 35—40 év körüli, fekete nyírott bajszú, hosszúkás srcu, rövid barna-lélikabálos. embert gyanúsítanak, aki kezében egy kis bórtáskával, előző napok valamelyikén érdeklődött Fülöp József parkőrnél, hogy éjszaka őrzik-e s parkot. A nyomozás megindult az Ismeretlen kézrekeritésére.
=» össztánc Ma este 8 órai kezdettel a Kaszinóban össztánc.
— A néhai Hlld István emlékére alapított temetkezési egylet értesiti a m. tisztelt tagjait, hogy a jelenlegi nehéz gaidasági helyzetre való tekintettel s halottjárulékokat f. évi március hó 1-töf 10 fillérről 8 Hllérre szállította le. - Tagfelvétel mindennap az egyesület hivatalos helyiségében Deák-tér 3., vagy a pénz, eszedőlnknél eszközölhet. Tiszteféllel a Vezetőség.
— A legjobb védekezés az in-\' lluenza ellen a jó zsebkendő. Nagy választék. Slnger dlvaláruház.
— Sakk-hlrék. Nagykanizsa 1932-es sakkbajnokságáért folyó verseny eredményei a következők voltak: mult hó 21-én, vasárnap, Bohm Pol-lák ellen, dr. Uchtenstein Pintér ellen, Gumllár Sekulja ellen, dr. Makó Algent dlen, Bory Hritz ellen, Qu-mHÉr pontozással Pollák ellen nyert, mólt hó 28-án és pedig vasárnap, Onmilár dr. Llchtensteln ellen, Ar-gsat Sekulja ellen, Böhm Bory ellen, dr. Könlg Pollák ellen, dr. Makó Hritz eUea nyert. A versenybizottság WeMeldet a budapesti mssterjelöll verseny hosszú Időtar tana miatt törölte az illeni versenyből és eddigi játszmáit megsemmí ültette. Igy a verseny állása s tizedik forduló után: Böhm 7 és fél, dr. Makó 6 és fél, Qumllár 6, Se-kulfa, dr. Llchtensteln 5 és fél, Ar gent 5, Pintér 2, Bory, dr. Kínig 3 és fél, Hritz 2 és fél, Pollák 0 ponttal. Ma, vasárnap a következő játszmák kerülnek eldöntésre az utolsó fordulóban: Pintér—dr. Könlg, Ar-gent-dr. Uchtenstdn, Hritz—Se-kuljs, Böhm—dr. Makó, Pollák— Bory, Qumllár szsbad. Weiszfeld Ferenc a budapesti mesterjelölt versenyen a következő eredményeket érte el eddig: Weíseí és Szíjjártó— Szabó ellen nyert, örvényi, Csiszár és Helm ellen remist ért d, inig Jakab, dr. Négyessy, Boros, Welsz, Sedlacsek és Qrünfeld ellen vesztett. Pontszáma 3 és fél, melyeket, ha tekintetbe vesszük, hogy először vesz részt ilyen erős versenyen, továbbá mind országos viszonylatban gyakorlott, erős és csaknem mesterszámba jövő játékosok ellen szerezte; a várakozásnak nagyjában megfelelt eddigi szereplésével, —hm.
TAVASZI KABÁTOK
teljes választéka raktárra érkezett.
Uj fazonok! Uj színek!
Meglepő olcsó árak!

Leányka kabátok, matróz kabátok
minden nagyságban és árban.
Gyönyörű kosztümök, ruhák
* ^,
a legújabb faconokban és szinekben.
Áraink még olcsóbbak, mint tavaly!
Aru&tix-
c/n/íufitj^u/uu
DARMCL

Vasutasok figyelmébe I
Nagykaaizaa, máirdns S A „VOGE" (Vasutasok Országot Gazdasági Egyesülete) budapesti központi elnökségének háromtagú küldöttsége is a VOOE székesls-hárvárl kerületének elnöksége, dr. Orenczer Mihály országos ügyvezető elnök vezetésével hétfőn, t. hó 7-éa U óra 35 perckor, a 202. száma gyorsvonattal Nagykanizsára élkesik, hogy s vasutasságot IsgktteiebhsOl érdeklő ügyekben (fizetés és mellék-Illetmények csökkentése, sz előkészítés alatt álló uj nyugdíjtörvény, stb.) megbeszélést tartson ás ss ezekkel szemben kifejteti álláspontját megismertesse.
Felkérjük a VOOE összes hely benl tényleges, munkás és nyugdl-|as tagjait, valamint sz érdeklődő nem tagokat is, hogy ezen s fontos megbeszélésen minél nagyobb számban vegyenek részt.
A megbeszélést s vonat érkezése után azonnal a pályaudvaron levő oklató teremben lógjuk megtartani.
A nnUség
=• össztánc Ma a Polgári Egyletben 50 filléres beléptidij mellett össztáncot tsrt Blagusz Elek.
— NŐI tavaszi kabátok óriási választékban kaphatók a Sehttta Áruházbsn.
— Véres mulatság soron. A szepetneU Bogdán Ferencnél házi mulataáf volt. Megjelent azon Orsós Istsfti klskantzaaí teknövájó cigány Is,
a nagy eszem-ltzom közben valaai felett összeszólalkozott a házlgazdfr val. Orsós Pál szepetnekl cigány Bogdánnak adott Igazat Emiatt » két Orsós egymásnak esett és • klskanlzsaí cigány, mikor SUr I fflt-dön hemperegtek, a rajta térdepM Orsós Pált többször fejbeszurti, msjd eltávozott. As így a csendőrség re került. A sérülések nem m" lyosak.
— A Telefongvár rt. la bevezette as
u. n. ridiócaereakdót, alkalmazkodva exMt\' a mai gazdasági helyzethez. BármilMa gyártmányú elhasinált ridiókéaiUléket i» magaa árban vesz át, ax aledé kap< ~
Kirakatainkban állandó dlvatklállitás.
kiszolgáltatolt leletongyári készülék annyira kiváló és tökéletes, bogy azt. ségtelcn is külön ismerteid.
— Menetdijkedvezmány a i zetkőzi vásárra. A Duna-Száv*-Adria Vasúttársaság a Wienben * Prágában tartandó nemzdközl váslr alkalmával vonalainkon menetd(k kedvezményt engedélyezd!. A Wlssfr ben való odautazás március 8—20-ljjfc*\' a visszautazás március 13—25 ^
a Prágába való odautazás márd*tt 9-20-1% a visszautazás rnárdu* hó 13—24-ig lehető meg. A vásás 1932. évi március hó 13—20-Wp közölt lesz megtartva. Ugyancsak .fl nemzetközi vásárra szállítandó 4p kiállítandó tárgyakra fuvardijkedvsa-ményl engedélyezett. Az állomásfóntM.
— Kérjük kirakataink megtefc tését Igazi divatáru ház.
lsfórM,
"gg. otngcr
ZALAI KÖZLÖNY
1932. márciut 6
Dnna-Száva-Adria Vasnttársaság (azátít Mii tatfiM)
MENETRENDJE
Isgyksalssa állomásra érkező ás u ouu iiásló mátokról Éntayni IMI. évi október hó 4-tAI.
Budapest—Nagykanizsa
Vasat A vonat néma "Nsgykanl-zsára érkezik Vaut A vonat Nagykanizaá-l| Budapestre tói Indul II érkezik
21 (la Szem, v. 21-20 4*25 211a Szem v 0*15 7*20
202 Orv. 7*50 11*35 201 Oyv. 625 10*15
212 Szem. 6*40 13*20 213b Szám. v. 9*20 17-05
21411 Szem. v. 1430 21*25 215 Szem. v. 14*25 21*00
204 Oyr. 1S-13 2214 XXI Oyv. 17*45 21*40
A 214/b. számú vonat Bndspesttél Székesfehérvárig mint 226 sz vonít köslekedlk
Közvetlen kocsik: A 201-204. számú vonalokkal: Bndspcst—Nsgyksnizss köiOtt, étkezőkocsi, Badspest—Trleate koxOtt 1. II. HL o. kocáik, . -Róma . L n. o. kocsi, . - Venaila . hálókocsi.
A 202—203. txámn vonatokkal: Budspest—Veszprém kOrttt, L II. Dl. a kocsi, Székesfehérváron át, . -Prsgersko . étkez ökocsl és egy HL o kocsi, . —Nlos—Csnncs . hálókocsi. XII/15-KSI-I932. V/14-lg. . —Vsnütalglia . I. II. o. kocsi, 1932. V/21-lg, , -Nagykanizsa . 1L III o. kocsi, de cssk vasár- éa llnncpiiapokon. A 216/s—211/s. asáma vonstokksl:
sat- Zalaegerszeg között IL III. o. kocsit. Bodspest-Bsrcs kdsfttt, I. II. Itt o. kocsik Nagykanizsa—Balatonszentgyörgy
I ladnl
Tff!5—
IBalatonssent-l II IBalatonu
itonszent- II Nagykanl-rőllnd. zsárs érkezik
agTvcsi
Nagykanizsa—Szombathely-Ágfalva O. H.—WIen S. B.
Etnl j " ■»■■ SH5 RSffi! ■ UcaUI indul Sít kántál Ml Myrti Wi ib(jt*a- aára áft.
318 320 302 306a Szem. v. Szem. v. sínaútó 5*00 1350 16-20 18*00 7*30 19*25 1820 2025 14*44 21*40 936b 905 901 SÍI 313 Vegyes Slnsaté Szem. v. Szem. v. 8-10 16*40 525 7*31 11*30 14*49 21*33 7*10 0*35 13*25 17*25 2400
Közvetlen kocsik: A 801—802. tzimu vonatokkal! Wien— Susák kózótt, D. 10. o. kocsik, Wlca-Pécs kOsWt, I. U. I1L o. kocsik.
A 318—313. száma vonstokksl: Badapest—Zslssgsrszeg kflsott, 1L UL oazt kocsik.
Nagykanizsa—Barcs—Pécs
912 I Szem. v. 902 | Ojrv. 932 I Vegy.v.
Közvetlen kocsik: A 912—913. számú vonstokksl: Budspest—Bsrcs kózDIt, I. II. Ul. oszt. kocsik.
6*43 IMS 22-50
A 901-902. ss. voastokksl ugysnolyan vtszonjrlslo kocsik latnak mint s Nsgyksnizss— Szombathely—Agiatva oh—Wien S. B. vonalon kOzkkedS 301—302. számú vonstokksl.
Nagykanizsa—Csáktornya (Cakovec)—Maribor gl. k. EnT
B In il
Ind. nyársért [ érk I
EBllB
Szem.v. Szem. v.
TEHö
Ind.
rmr
I 5.15 I 14 23,, ! 17*001
P
TT"
8-0K 16-10 19-30
ktornyá-1 «ny4.»l-ról Indul luáii árt Mik
6 ÓS 9-34 17-24 20*55
T5T
221 203 223
Közvetlen kocsik:
„ . l\',°c*\'k 1 Ml\' 502\' 10?\' 504 "á™" vonz lóknál ugy.nszok, mint s
Budapest—Nagyksnlxss viszonyul alattiak.
(Maribor tfíikteot?3\' *Umu *0M,0k k0«vetlen vonatok Nagykanlzza -Marburg
KIADÓ
és azonnal elfoglalható a város belterületén cirka 30 méter hossza, világot, műhelynek vagy raktárnak használható szép helyiség. Esetleg hét rétz-ben is. Cim a kiadóban.
Központi VILLATELKEK 60 kavi részletre Balatonfenyvesen
(Mártatelep)
Közvetlen] a pályaudvar előtt. Klimatikus fenyvet levegő I Bársonyos homokitrand I
érdeklődni: Szabó Antal sportUzielében
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől."
4117/1932.
V
Tárgy: Pályázati hirdetmény a városi közkórházban üresedésben levő segédorvosi állás betöltésére.
Pályázati hirdetmény.
Nagykanizsa megyei város közkórházánál üresedésben levő és Zalavármegye alispánja által kinevezés utján betöltendő a XI. f. o.-ba sorozott egy bentlakó kórházi segédorvosi állásra és az ezen állás betöltőével a nagykanizsai városi közkórháznál esetleg megüresedő s ugyancsak Zalavármegye alispánja által betöltendő egyéb állásokra\' pályazatot hirdetek.
A minősítésre nézve az 1876: XIV., 1933:1., az 1912:LVIIi. és a közkórházi szabályrendelet rendelkezései irányadók.
A javadalmazás a hasonállásu állami alkalmazottakéval azonos, illetve törvényes rendelkezések, szabályrendeletek és határozatok szerint van megállapítva.
A kinevezés 2 évre szólóan ideiglenes hatályú,
A szabályszerűen kiállítandó és a pályázó által sajátkezü-leg Írandó pályázati kérvényhez eredetben, vagy hitelesített másolatban a következő okmányok csatolandók:
1. A pályázó születési anyakönyvi kivonata és családi állapotát igazoló anyakönyvi „Családi értesítő",
2. hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely a családi állapotot és politikai megbízhatóságot is igazolja,
3. magyar honosságot igazoló hatósági bizonyítvány,
4. iskolai végzettséget és esetleges szakképesítéseket igazoló bizonyítványok,
5. eddigi szolgálatot, foglalkozást, illetve általában előéletet igazoló okmányok,
6. igazolandó, hogy pályázó a tényleges (1, 2, 3, illetve 4 évi) katonai szolgálati kötelezettségének miként tett eleget.
A pályázati kérvények Zalavármegye alispánjához cimezve a polgármesteri iktatóhivatalban nyújtandók be és pedig a közszolgálatban nem állók közvetlenül személyesen, vagy pósta utján, közszolgálatban állók pedig hivatali felsőbbségük utján. Köz-
szolgálatban állók, amennyiben pályázati kérvényükhöz hivatalos szolgálati és minősítési táblázatuk csatoltatnék, s az az 1—6. alatt megkívánt összes adatokat tartalmazza, okmányokat külön csatolni nem kötelesek.
A pályázat határideje 30 nap, azon naptól számitva, mely napon a pályázati hirdetmény a Zalavármegyei Hivatalos Lapban először megjelenik.
Hiányosan felszerelt, valamint az elkésve benyújtott kérvények figyelembe vétetni nem fognak.
Nagykanizsán, 1932. évi március hó 3-án.
Polgármester.
A folyó hó 5-én megjelent 3117/1932. sz. pályázati hirdetmény helyesbítése.
1932 mK\'Ciűs 6
ZALAI KÖZLÖNY

Csak Kanizsán vásároljunk!
M
ESKÖ FERENC • FESTŐ
olcsón és művészi Iztéssel végei
^szobafestést
L*\'»\'*bb *!»■«■ »IÖVtT t.ll m I ■ t é k 1
zrínyi miklós-utca 3*.
DlTaUat zenemű Síéplrodalml
újdonságok
FlscQel IcSoyvkereskedéaben
Moríey MlhlAo-ut t.
A polgári Egylet 11 éttermeiben
egy villásreggeli ke- C|l nyérrel és egy pohár OQ Szt János sörrel 11114,.
Elköllöxá* mUll
olcsdn eladók s
... uáp vllétö* kiményU háldtioba, siakrá-Íivtk, ágyak. áfjytciltük múlok, irákck. dl,in.
Kilón, moaddsssul. -111.—tá—It. ....
lanyáram-márá ón. cdányak <1 agyáb t MarttklntMMk niponll á. M. 3 éa S Ara kö aSlt Toch Miksánál, Ktnlaal-ulca IS. 11. aUll.
ILUK, HIÚIM, ...... UIV,
■ kályha, villanylámpák, v , ilefáulk, I6i<■ Ii átkel bertndakáal tárgyik.
Aki a Jót, frisset és megbízhatót szereti,
sz klzirólsg
ESZTERHÁZY
haatssársl éa tshigaHsl lasal
Elcserélném
pogányvárl hegyen levő nagyobb szőlőmet Szabadhegyen vagy Utóhegyen
kisebb szdldbirtokkal
Clm a kiadóhivatalban.
MM a hazai mm\\
Egy wagon pácai porcallán érka*att, malyil olcsón hozok forgalomba.
Nézz* mag mlndsn vétalkényazar nélkül, biztosan fog vsnnl.
Stern i. Kálmán ttvegta
Erzsébet-tér 14. Teleton IM.

izdaaági-, kerti- és A vlrágmagvak
legolcsóbban
Hlraols éa Szaoft «áfaál
ksphstók.
Karákpánk,
alkatráazak
éa gammlk
s legtöbb minőségben és legolcsóbban
Brandl Sándor éa Fia cégnél
Deák-lét 2.
Főúton a volt
Magyar Divatcsarnok
helyisége
kiadó.
Bóvebbet az Izr. hitközség hivatalában.
Egy rövid
zongora
eladó.
Clm a kiadóhivatalban. 1134
„X\'kalapoK
legszebb kivitelben készülnek
Totola és Pacslrszky hüasaeMiti Iwtaím. EHrb-tár 25. n.
\'Pipáxxon
Nikotin-fogós pipáidul. - Egészségére Ártalmatlan. — Ksphstó
Miakolczy plpslizletében, Klrály-u.
DoSdavaá clkkekban tftasuM-adóknak drnngaamény /
A „Cukorka Király"
^koTi; feöhögj!
Kérjen csak bizalommal „■■ kShBai" cukorkái. Egy próba mindenkit meggyőz.
Heffer Gyula
|éllgyttmölc8
D
■ ■ nagyban legolcsóbb
Réth Ignatló oágnél Strém és Klein udvarban.
Teleki fC futballcsapata
ma, vasárnap este 8 órai kezdettel a leiszerelés Javára
tdneestélyt tart
a Horváth vendéglőben, Telekl-ut 43 adssMu a* mi.
nfcTBMlft » EJfíWU * MUHI!
□ LBA
KALAP- áS KÉZI MŰNK ASZALÓN HORTHY MIKLÓS UT S.
Taviul kalapolSoasások áBaaááu ártúnak. AtalaktUaokal a l.,S]abb Sirat aaa>M vállal.
HarmonlaÉnoi vagy ptanlnói bélelnék hoaz-szabb Időre. — Megkeresést Katona S. Honvéd-utca 1. szám alá kérek.
Csfidtflmeg kiárusítás I
■álikák, Uaksl^k, tbkalisUutráwsk, la- éa vakl»ar<, valamint issBá|asáaBá|l ssspssánsb, par-, alaj-, a—áaefsstéfcsk kláru-sttáss még tart KSklar Taatvtrak vaskereskedő cég volt tulsjdonoss néhst ■ataaay Mlaséa-féle vaskereskedésben, Nagykanizsa, EOtvős-tér 30. sz Szentháromság mellett. CsOdiÖs " "
Modern Öltönyök
cuk
SZERTE JÁNOS
sngol url szsbónál készülnek KtNizsi-m ca t.
Modern I só emeleti ulcsl 3 aaobáa lakáa május l-re kiadó EotvOs-tér 30.
1133
Amerikai találmány „FLIHtZOTE" legjobb lalszlgetclő anyag egyedárusltáss
Epplnger I. éa Fia
deszka, épUletla, mész, cement éa mln-drnnemu építkezési anyagok kereskedésében, a világhírű Hstschek-féle Eternitpala képviselőiénél. Tel. 337.
Friesz Jenő, Erzsébet-tér 2
Tervez és készít: KOzponti tütést, vízvezetéki és egészségügyi berendezéseket, csatornázást és szivattyúkat, valamint vasszerkezeti munkákat szakszerű kivitelben és Jutányos áron.
FSzzalék magvak Gazdasági magvak ByümBlosfa psrmatezfl
Műtrágyák Baromfi •rBtakarmáayok
Madáraleség
ksphstó
OrsxtíQ Jóacset cignti
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bírósági pstots mellett).
Üzletház,
nagy vevőkörrel, 20 százalék bérnaszonnal
sürgősen eladó.
Clm a kiadóhivatalban.
KátssaMs latcds
mellékhelyiségekkel együtt Klrály-u. 47. sz. alatt május t-re Kiadó.
Modern szabás szerint garancia melleit
készítek nri öltönyöket
Szíves pártfogást kér
Garzá János
arl axabó, Harlhy Mikié* a. 4.\'
ÜZLETBERENDEZÉS és 2-es pénzszekrény eladó
Clm a klsdóhtv\'ststbsn.
Sépésn felvétetik április 24-re az U|népl gszda-ságban. U. p. Magyarszerda-hely. 1123
Jtmerllcal rendszerű
mlntagyujteményből elegáns ruhái Készít olcsó árban Hűlsz József szabómester. Eötvos-tér >0- szám. U35
Ingyen Qirdeiést
nem adhat a „Zalai Közlöny", de
ezen az oldalon mindenki pdr pillérért hirdethet.
Kereskedőnek, Iparosnak érdeke, hogy mindenki tudja:
mindent meg leQet lcapni a Jcanlxsai UxleieKben.
Ha smappant vdsdrol. e képre gondoljon :
) i-U .\'..
Mosdsndl gaxdasdgos 1 Aritan olcsói
Teljesen perlektlll főző mindenes saaMcaaS, skt
25 személyre la főz, azonnali belépésre felvétetik. Csengeti utca 29. I. em. 1136
Hajcaár-utca 7. szám alatt egyszobás utcai latcds mellékhelyiségekkel május elsejére leíadó. — Bővebbet Királyi
Pál-utca 2b.
(Irályi 1145
ZALAI KÖZLÖNY
1932. március 6.
Mielőtt
dm
szándékszik vanni, tekintse meg dúsan felszerelt raktárunkat. Minden igényeknek
megtelelő
Hálók, ebédifik, uriszobák, szalonberendezések Konyhák, előszoba-berendezések fa mindenféle kárpitos-árukban Nagy választék. Olcsó árak. Kedvező fizetési feltételek.
KOPSTE1N
BÚTORÁRUHÁZAK Nagykanizsa, Horthy Miklós-ut 4. Sopron Szombathely
11208. B./1931.
Arrertsl hirdetmény.
ÖIV. Kohn Ignácné piaci árus Báthory-utca 3. sz. a. lakóénál köztartozások fejéb\'n lefoglalt szobabútorok és textil-áruk f. évi március hó 9-én d. e. 9 órakor, illetve f. ávi március hó 18-án d. e. 9 órakor általam a helyszínen elárvereztetnek.
Kengyel
iw V. végrehajtó.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
4534/1932.
Hirdetmény.
A földművelésügyi miniszteri um szőlősgazdáknak kamatmentes hitelezés mellett rézgál icot oszt ki. A rézgál ic ára a Polgárdi Ipartelepek vasútállomáson vagonba rakva q-ként 60 P. Ezután 3%-os forgalmiadó fizetendő s a rézgálic vételára november 30-ig kamatmentesen fizetendő meg.
Felhívom mindazon szőlősgazdákat, akik ezen kedvezményt igénybe óhajtják venni, folyó évi március hó 15-ig a v. gazdasági hivatalban jelentkezzenek. Bővebb felvilágosítás ugyanott kapható.
Nagykanizsa. 1932, március hó 4-én.
m< Polgármester.
ÉRTESÍTÉS
Ezúton hozom az i. t. rendelőim szives tudomására, hogy raktáramra érkwtak már
torául ttltöny, átmeneti és felöltő nldonságalm
Most is, ugy mint a múltban a legkedvezőbb fizetési W5 feltételek mellett illók a t. rendeiőim szolgálatára.
Szíves pártfogást kérve, vagyok kiváló tisztelettel
Bagladi Béla, angol uriaaeabó
lagykanlzaalak találkozóhelye u
István kirAly Szálloda
Budapest, VI. Podmanleikyirtoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon: (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTEL1ST. Szobáink árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi fülés, folyó hideg-meleg viz, lift, telefonos szobák. : Teljét komlort A szállodában étterem, kávéház és amerlcan bar
Hazai Altalános Biztosító R. T.
és Kisbirtokosok Biztosító Intézete R. T.
irodáját
az Első Magyar Általános Biztosító Társaság irodájába FA-ut—Oaengery-ut sarok, félemelet
helyezte át.
Elfogad: lüz-, jég^, betörés , baleset-, szavatosság- és életbiztosításokat a legelőnyösebb fellélelek mellett. iwo
Raktár pincével,
továbbá .an plww kapu melletti bejárattal azonnal Idadó, a város belterületén. Bővebbet a kiadóban.
13370/1931. B.
Árverési hirdetmény
a köztartozások fejében lefoglalt Ingóságoknak az 1923. évi VII. tc. 56-58. §-al érlelmében eszközlendö nyilvános elárvereléséröl.
A végrehajtást szenvedő neve: Tllllnger József clpétzmesler. Lakása: Petöft-ut 72. Az első árverés helye: Erzíébet-téri piac.
Az elBÖ árverés Ideje (nap és óra): 1932. március hó 14-én d. e. 9 óra.
A második árverés helye: Erzsé-bel-téri piac.
A második árverés ideje (nap és óra): 1932.március23-ánd.e. 10óta.
A lefoglalt Ingóságok megnevezése sommásan, nemenként.
1 drb. szekrény 100 pengő 1 drb. toalett-tükör 100 pengő összes becsértékben.
ArveresI leltételek.
1. Az első árverésen sz egyes ingóságok csak akkor fognak eladatni, lia « becsértéknek legalább háromnegyed résM megígértetik.
2. A második árverésen azonban u ingóságok a becaérték háromnegyedén alul i», a legtöbbet igétónek mindeneseire eladatnak.
3. A vételár készpénzben azonnal liie-tendó, vevő által fizetendő a forgalmi adó és az esetleges fényűzési adó Is.
Kelt Nagykanizsa, 1932. február hó 12. napján.
Kengyel s. k.
"<« városi végrehaji\'\'\'.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly). \'
72. évfolyam 55 szám
Nagykatílzaa ll»2. március 8. kedd
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
Sjerkeaatóaég ti kiadóhivatal: Póni S. iáim. Keaztbetyl üókkladóhlvatal: Koaeutb-otca 33.
politikai napilap
Felelős szerkesztő: Barbarlta Lajos
BÓHzettal ára: egy hóia a pengó 80 iiii61. Szerkeaatóeígl éa Uadóhlvatall lelelon: 78. u.
Briand Qétfön délután Párisban megfpalt
Hetven 6ve* volt, a amivba/a ölte meg
sába köllözölt. Az orvosok kórházba akarták elhelyezni. Briand Páriába érkezése után azonnal kénytelen volt ágyba feküdni. Vasárnap délután ál-lapola rosszabbodott és ugy elgyengült, hogy már semmi remény nem volt felépüléséhez. Biiand-t régi szív-
Párta, máreius 7
(Éjszakai rádiójelentés) Briand ma délután fél 2 órakor párisi látásán 70 éves korában meghalt. •
Briand február 28-án birtokáról visizalért Párisba, ahol régi lakd-niV"................................................-|ViY|-|Y.ii-nTnmnin ím.
öt embert agyonvert egy mezöberényi gazda
Az öröksé* miatt három asszony és két gyermek maradt holtan a borzalmas vérengzés helyén
Békéscsaba, márolua 7
(Éjszakai rádiójelentés) Bereckt József 40 éves gazdálkodó ma délután 2 órakor Mezőberényben hlr szerint egy örókségl ügyben támadt veszekedés következtében baltával agyonütötte Dombi Lajosné 22 éves asz-
Zajos viharok, óriási izgalom a nagykanizsai izraelita hitközség közgyűlésén
Délelőtt fél 11-tól délután ötig tartott a rendkívül szenvedélyes hangú közgyűlés — Bizottságot küldtek ki a költségvetés felülvizsgálására — Feliratokat határoztak al az adóhátralékosok szavazási tilalmának megszüntetésért
szonyt, ennek 3 éves Margit nevfl és 5 hónapos Ju Iska nevü leányát, továbbá özv. Bereckt Istvánné 70 éves asszonyt és a vendégségben olt tarlóikodó Csók Istvánné 40 éves asszonyt. A bestiális gyilkos mind az öt áldozatát addigUtöite baltával,
baja ÖUe meg.
Briand Európának egyik legjelentősebb politikusa volt. H-szer volt miniszterelnök és 25 ször viselt miniszteri tárcát. Briand emléke a német-francia megértés nagy harcosának alakjában fog fennmaradni.
mlg azok meg nem hallak. Tettének elkövetése után kútba ugrott, azonban az elősiető szomszédok és csendőrük kihúzták.
Berecklt Jelenleg a községházán tartják őrizetben.
Nagykanizsa, márclua 7 Vasárnap délelölt tartotta rendes évi közgyűlését a nagykanizsai izraelita hitközség Orünfeld Miksa elnöklete alatt a hitközségi székház tanácstermében. Mint elfire volt látható, a közgyűlés nagy Izgalmak és szenvedélyes vita között zajlott le. A lagok nagyszámú érdeklődése is előre jelezte, hogy készül valami... Az izgalmas közgyűlésről a következőkben számolunk be:
Orünfeld Miksa elnöki megnyitójában szóvátette, hogy a hitközség, tekintettel a folyton súlyosbodó helyiéire, a jótékonyságot még Intenzivebben kívánja gyakorolni. Ezért ezenlul mindig mas és más hltköz-ségi tagokat fognak a Tórához kihívni és ezúton a szegényeknek Jobb helyzetet biztosítani.
A lelkes éljenzéssel fogadott be-Jelentés után Fábián Miksa hltköz-»égl titkár terjesztette elő nagy gond-dal előkészített és klasszikus széppel felépített Jelentését az elmúlt hitközségi évről, amely lelve voll munkával, humanizmussal, erős hitéleti mozgalmakkal.
A jelentés mindenekelőtt legteljesebb elismeréssel és hálával emlékezik meg dr. Bród Tivadar fáradhatatlan elnöki tevékenységéről, aki büizkesége volt a nagykanizsai zsidóságnak. Kiváló érdemeinek Jegyzőkönyvi megörökítését javasolja. He-íeliese Hlrschler Sándor kincstári tanácsos, hitközségi alelnök, nagy Buzgósággal látta el az elnöki teen-™ket. Elparentálta meleg szavakkal wldogemlékO Stelner Zsigmond elől-1 , R tagot, aki 100.000 pengős alap ványt tett az lzr. aggok házára "ellátására. Megemlékezik dr. Frled "dön szakosztályi elnökről, aki éle-
tében példás tevékenységet fejlett kl. Bejelenti, hogy Halász Jenő, az izr. elemi iskola igazgatója, 42 évi fáradhatatlanul buzgó szolgálata ulán nyugalomba vonult. .Annyi derűt és melegséget vitt be az Iskolába, — mondja a Jelentés — hogy ez már magában is pedagógia volt"- A nagykanizsai lzr. elemi iskola 1832-ben alakult és Igy ebben az esztendőben 100 éves, amit meglelelő keretben kívánnak megünnepelni. Rámutat a felsőkereskedelmi iskola nehéz helyzetére, a város vezetőségének nobi-lllására, amellyel azlntézet segítségére sietett. Kitért a jelentés a hitélet egyes mozzanataira, a bevall bibliai estékre, slb. vallási mozgalmakra. Behatóan beszámolt a jótékonysági munkáról, amely lehelövé tette, hogy 12.003 P-t lehetett a Jótékonyság oltárán áldozni. A bevételnek több mint 10 százalékát Jótékonyságra fordították és Igy eleget tudnak tenni az Írás kívánalmainak. A mull év 43.000 pengő adózásával szemben 41.000 pengő folyt be. Majd kitért a
Született 28, házasodott 11, meghalt 50, kitért 2, visszatért 1.
A jelentésért dr. Neu Hugó indítványára a közgyűlés köszönetet szavazóit és azt teljes szövegében Jegyzőkönyvbe véteti.
A zárszámadásokból kitűnik, hogy 120 293 pengő kiadással szemben a bevétel 109.683 pengó,
a deficit mintegy kőtél 10.000 pengőre rug.
A jelentések tudomásul vétele ulán. Dr. Rapoch Aladár indítványozta, hogy dr. Bród Tivadar lemondott elnököl, elévülhetetlen érdemei elismeréséül szavazati joggal bíró örökös tiszteletbeli etőljáróságl taggá válasszák meg. Bród dr. — mondta az indítvány — a legnehezebb időben állt a hitközség élén, mely Idő alalt mindenkor hivatása magaslatán állott. Olyan munkát fejtett ki a hitközség élén, amely minden elismerési megérdemel. Majd dr. Welsz Lajos méltatta a lemondott elnök hervadhatatlan érdemelt. Az ö működése legyen példa a magyar zsidóság számára — fejezte be szavait.
népmozgalmi adatokra.
Kitör a vihar az adózással kapcsolatos indítványok körül
Eddig a közgyűlés a legnagyobb senki ae fizessen nagyobb rendben a megszokott űnnnepl han- hitközségi adót, mint a Jö gulalban folyt le, a vihar csak ez- vedelmíadó 2 5 százaléka, ulán robbant kl.
Dr. Elek Mór Indítványozta, hogy az 1933. évi költségvetést annyira redukálják, hogy az 1932. évi adónál legalább 20 százalékkal kevesebb legyen. Indítványozta továbbá, hogy küldjön kl a közgyűlés 10 tagot a költségvetés felülvizsgálására. Kéri kimondani azt is, hogy
Az indítványt az úgynevezett ellenzék megéljenezte.
Grünfeld elnök bejelentette, hogy az elöljáróság mindent meg fog tenni a költségvetés biztosítása érdekében, de a többi indítvány mellőzését kéri
Elek erre azt mond|a, hogy mindenki legyen tisztában azzal, hogy a tagok 1933-ban még több adót
fognak fizetni.
61 ember fizeti majdnem
leiét a hitközségi adónak.
547 adózó/a van a hitközségnek, aki 5, Illetve 12 pengőt fizet, de van 200, aki nem fog tudni eleget tenni az adózásnak. Fenntartja indítványát.
Az ellenzék élénken helyesel.
- Halljuk 1 Haltjuk I
Dr. Elek megallapilla, hogy eddig a lagoknak kb. 20 százaléka 2 5 százaléknál magasabb hitközségi adót fizet. Ha klhasználnók a 2 5 százalék keretet, akkor 50.000 pengő adót lehetne bevenni. Azok érdekében szólal fel, — mondja — akik eddig 5 százalékos adót fizettek. Tud olyan 10.000 pengős Jövedelmű tagról, aki az államnak 500pengi keresett adót. de a hitközségnek mindössze 36 pengő adót fizet
Dr. Rapoch Aladár szólalt lel ezután. Anllszcciáíisabb indítványt még nem látott ennél — mondja.
Ez a 61 nagy adófizetőnek az érdekét védi
(taps) és a kisadózókat sérti. Az egész világ érzi Ja mai válságot, a hitközség Is. A hitközség ügyeihez fétli gonddal kelt hozzányúlni Átmenteni a jobb Időkre. Majd részletesen foglalkozik dr. Elek indítványával. Vannak nagy és komoly kérdések, amelyekhez nem lehet felületesen hozzányúlni. Az indítványt olyan értelemben gondolja elfogadhatónak, hogy az elöljáróság a körülményekhez képest le fogja szállítani a költségvetést:
Prledenthal László hosszabban utalt a keteskedök válságos helyzetére. Mindenki ugy él ma, — mondja mint egy napszámos. Azért indokolt a költségvetés megfelelő leszállítása. Elek indítványát elfogad|a. Az elől járóság soraiban olyanok ülnek, akik nem Ismerik az élet bajait...
Nagy zaj
támad erre a kijelentésre.
Dr. Balázs Zsigmond hangsu-lyozla, hogy számolni kell a szegénységgel. A mostani hangulatban a kérdéseket megoldani nem lehet. Találjanak egy közbevetö Indítványt. Nem lát semmi különöset abban, ha ez a közgyűlés kiküld tagokat, akik az elnökséggel együtt felülvizsgálják a költségvetést. A progresszív adózás híve a szegény nép érdekében.
Óriást taps fogadja dr. Balázs szavait, majd na/jy zaj, szenvedélyes hangok törnek ki. A kaotikus zavarban nem hallani a szónokol.
Székely Nándor meg van arról győződve, hogy
ez a forradalmi hangulat..
Éktelen zaj tör ki erre a nyelvbotlásra.
— Képtelenség ez a tónus! — kiáltják.
Székely korrigálja nyomban magát: ...forrongó hangulat, ö is 10 tagnak a kiküldése mellett van, de nem az elöljáróság tagjaiból. Indítványozza, hogy elvként mondja kl a közgyűlés, hogy szükségesnek tartja az 1933.
ZALA* KOZtO^V
1932. március 8
évi költségvetésnek 20—25%-os apasztását. Ismét nagy hangzavar, kiáltások:
— Kortesbeszéd I Demagógia I
Blankenberg Imre Indítványozta,
hogy a közgyűlés mondja kl, hogy az 1933-as költségvetést egy bizonyos Összeggel redukálják. A hétfői választáson pedig mód|ukban lesz a tagoknak megfelelő elöljáróságot választani.
Dr. Welsz Lajos: Rendkívüli helyzetben rendkívüli segítségre van szűkség. Ha szükséges, a személyi kiadásokat is le kell szálUlani. (Zaj.) A templomot azonban nem szabad bántani. (Közbekiáltások.)
Az ellenzék hangulata mind szenvedélyesebbé válik. A teremben rendkívül fűtött a hangulat
— Szavazzunk! Szavazzunk!
Löwensteln Emil a gazdasági szakosztály elnöke azt mond|a, hogy dr. Elek inditványa rendkívül veszedelmes dolog. Az Indítványt nem lehet anélkül elfogadni, hogy Intézményeket meg ne szüntessenek. Ami a költségvetési hiányt illeti, sz semmi más, mint technikai kérdés. Tiltakozik az ellen, hogy azt a hangulatot keltsék, mintha adóemelések történtek volna (Ujabb nagy zaj.) Az az
Tetőfokon az izgalo szavazást, de
adó marad, ami 1931-ben volt. A végösszeg ugyanaz. Hangok: Nem áUI Nem dUl Löwensteln: Nem egy esetben 60\'\'»-nál is nagyobb adóleszállitást vittek végbe. Reméli, hogy dr. Elek visszavonja Indítványát. Dr. Elek ekkor felállt és 25 százalékos adómaximálásra vonatkozó Indítványát visszavonta.
De első Indítványát azonban teljes egészében fenntartja.
Óriási zaj tör kl erre, végül dr. Rotschlld Béla szólal fel. Mindenki egyetért abban, — mondta — hogy a terheket le kell szállítani. De ha a terhek lefaragásáról beszélünk, akkor intézményeket is kell megszüntetni. Viszont ha megkérdeznök, hogy melyik intézményt áldozzuk fel, akkor nem akadna senki, akt bármilyen Intézményt ls áldozatul dobna azért, hogy a terhek csökkentessenek. Arányosabban osztassanak szét a terhek, hangsúlyozza. Javasolja, hogy a szervezeti szabályokat az adófelszólamlási bizottság hatáskörére vonatkozólag módosítsák...
Ismét kilört a za|: SzavazzunkI Kelemen Rezső köszönettel fogadja Elek dr. inditványát.
m a szavazás körű!
Elnök elrendelte a hangsúlyozta, hogy
csak azok szavazhatnak, akiknek erre alapszabályszerűen joguk van.
Az elnöki enunciációra hatalmas lárma tör ki.
Dr. Welsz La|os ellenvéleményt jelentett be.
Dr. Villányi: Mindenki szavazzon, aki a közgyűlésen jelen van.
Dr. Bartha István a szavazást feleslegesnek tartja, mert a közgyűlés többsége úgyis dr. Elek indítványa qxeUett van. (Taps és éljenzés.)
Dr. Balázs Zsigmond a bizottság
Tálasztását követeli, nagy za|ban az elnök hídba csenget, miközben dr. Bsláza eljárását semmisnek nyilvánítja, majd felteszi a kérdést: elfogad|ák-e Elek indítványát dr. Balázs módosilásávsl.
— Igen! — kiáltják.
Az igalom tetőfokra hágott, mikor
Orünfeíd elnök kijelentette:
— A kérdés el van döntve I Kérem egy hármastagu bizottság U-
Délutéa csendesebb
küldését, amely a 10 tagot megválasztja.
Ekkor a teremben a hangulat már olyan szenvedélyig, hogy
kiabálások már személyes
Ellenben Írjanak fel az országos izr. irodához, az pedig a kormányhoz, aki felhatalmazhatja a hitközségeket, hogy megváltoztassák statútumaikat és azok ls szavazhassanak.
akik hátralékban vannak az adójukkal. A közgyűlés ezt is elfogadta. Qrünfed elnök zárószavai után a közgyűlés délután 5 óra után vége\' ért b.k
Vasárnap megalakult a lagyar Vasutasok
Országos Szövetségének kanizsai csoportja
Hétfőn elhatározták a Ker. Szoc. VOOE nagykanizsai csoportjának megalakítását
Fél 5 órakor nyílott meg újból a közgvüiés kissé csendesebb tónusban. Dr. Bartha István hangsúlyozta, hogy csak nagy sajnálkozással latét visszapillantani a délelőtt történtekre. Ilyesmire a hitközség életében még példa nem volt. Dr. Elek Inditványa bizalmatlanság az elöljárósággal szemben. De ha szükségesnek látják\', ugy a béke érdekében kívánatosnak tartja, hogy az elnökség délelőtti álláspontjáról mondjon le és alakuljon egy bizottság, amely felülvizsgálja a költségvetést.
Friedenthal László és Fürst Ödön beszédei után a közgyűlés elfogadta dr. Elek Mór indítványát dr. Balázs módosításával.
Majd megválasztották a bizottságot, amelynek tagjai: Hoffmann Henrik, Melzer Jenő, dr. Elek Mór, dr. Bartha István, dr. Balázs Zsigmond, Friedenthal László, Vértes Antal, Fürst Ödön, Holczer Sámuel, Frsnck József, Kelemen Rezső, Pollák Adolf. Göndör Qiz* Indítványozta, hogy helyezzék hatályon kívül a bltk. szervezeti szabályrendelet 13-ik 9-át
térre raeqnek át Percekig tombol a Vihar.
Míg végre az elnök nyolc napra felfüggeszti a közgyűlést.
— De a választást azért holnap megtari|uk — enunclálja.
Dr. Welsz Lajos: Ha a közgyűlést elnapolják, akkor a választást ls el kell halasztani.
Qrünfeld elnök az egyre fokozódó zajban kilelentette, hogy az előbbi enuncldcióját visszavonja. A közgyűlést 10 percre felfüggeszti.
Eközben azonban
éles személyi szóváltás zajlik le dr. Balázs és dr. Welsz Lajos között.
Fél óráig tartott a most újból kitört óriási zaj, mlg végül fél 2 órakor Orünfeíd Miksa elnök délután 4 óráig felfüggesztette a közgyűlést.
a hangulat
és mondja ki a közgyűlés, hogy a Jelenlegi elöljáróság mandátuma csak addig tartson, amíg a 15 § hatálytalanítását véghezviszi.
Az elől|áróság ezt nem tartja kívánatosnak. Friedenthal László a Javaslat mellett szólalt fel.
Dr. Balázs Zsigmond: A hitközségek nem változtathatták meg\' az egyetemes szervezeti Szabályokat.
A héten előzetes értekezlet lesz 6 jóvátételi kérdéssel bóvWt konföderi
Walkó külügyminiszter Rómábf, fentbe és Párisba utazott
Budapest, márciua 7
As illatmény-radukai6
Nagykanizsa, március 7 A Rozgonyi-utcal elemi iskola egyik tantermében vasárnap délután nagy érdeklődéstől kísérve aakult meg a Magyar Vasutasok Országos Szövetségének kanizsai csoportja. Az alakuló ülésen a budapesti központ részéről Wittenberget István Máv mérnök főtitkár, Kemény János ny. Máv főfelügyelő, a nyugdljosz-tály vezető|e, valamint Erdőst János a segédtisztek és altisztek csoportjának titkára jelei t meg. A DSzA aktív és nyugdijas tisztviselői részéről százhúszan Jelentek meg az ülésen.
Nagy Rezső DSzA tiszt a kanizsai vasutasok nevében üdvözölte a központi kiküldötteket, majd Wittenberget István ismertette a Szövetség célját és eddigi munkásságát. A cél: egy hatalmas táborba tömöríteni a magyar vasutas társadalmat, amelynek llymódon eredményesen lehet i biztosítani a gazdasági érdekeil. A vezetőség már eljárt a kereskedelmi miniszternél, aki kijelentette, h)gy nem családi pótlék és közlekedési pótlék elvételéről vap szó, hanem csak a magasabb rangú tisztviselők különféle clmü Jutalmait és jutalékalt akarja megszüntetni.
Kemény János a nyugdíjasok sérelmeit ismertette. Rámutatott arra, hogy a nyugdijak legutóbbi csökkentése a szerzett jogot felrúgását Jelenti. A mostani bizonytalan helyzetet nem tartja alkalmasnak a tervezett nyug-di|tOrvény megalkotására, mert ez a viszonyok szinte naponkénti változása folytán úgyis illuzórikus lenne. Kéri a ténylegeseket, hogy minden kérdésben együtt dolgozzanak a nyugdíjasokkal, mert belőlük is nyugdíjasok lesznek valamikor.
Erdőst János a segédtisztek és altisztek sérelmeit soiolla fel.
A központi kiküldöttek ezután felszólították a kanizsai vasutasokat, hogy minél számosabban lépjenek be a Szövetségbe. A tagsági díj havonta 50 fillér.
Hangoztatták a központi kiküldöttek, hogy a Szövetség hazafias alapon áll, de politikamentes és felekezeti különbséget sem Ismer. Kizárólag a magyar vasutasok gazdasági érdekelt hivatott előffl(wdit#nL
A jelenvoltak ezuján megalakították az ideiglenes tisztikart. Az élni lisztet nem töltötték be. 0j
Walkó Lajos külügyminiszter teg nap este Rómába utazott, ahol kedden felkeresi Mussolini miniszterelnököt, valamint Grandi külügyminisztert, akikkel megbeszéli a középeurópai konföderáció tervét. Rómából Genfbe ulazlk Walkó s ha ott nam tárgyalhatna Tardleuvel, ugy Párisba utazik.
Jávátétfl és honfBderáció
Qenl, március 7 A középeurópal gazdasági rendszer létrehozása céljából különböző
európai államokban történt külön megbeszélések súlypontja mindinkább Qenfbe terelődik át.
Oenfben előzetes értekezletről beszélnek, amelyet ezen a héten tartanának és amely az érddel? államoknak májusban, tehát még a lausannei konferencia előtt hozimdó végleges határozatalt előkészítené. Ezek közé a határozatok közé nem-csflk a középeurópai áruforgalom szabályozását és szanálási kölcsön leifektetését, hanem a /óvátételi kérdést ls bevonnák.
és ■ nyugdij-randnés
elnök: Nagy Rezső tiszt, titkár Berke József állomáselöljáró, Jegyző Ruzsics József fötávlrász, pénztáros Wtlcsek József mozdonyvezető, számvizsgálók: Balogh József főtiszt és Ács Géza mozdonyvezető. Ezehtivűl még 18 választmányi tagot választottak.
Az alakuló ülés este fél 6 órakor ért véget.
Újjászervezik a Ker. Szoc. VOOE kanizsai csoportját
A Keresztényszocialista Vasutasok Országos Oazdaságl Egyesületének kanizsai csoportja héifőn délelőtt tartotta újjászervező ülését a központi kiküldöttek Jelenlétében.
A kanizsai csoport már évek óta ugyanis csak papíron létezik, aminek (lágyrészt az is oka volt, hogy mindezldeig a székesfehérvári csoporthoz tartozott, ahonnan bizony nehezen lehetett vezetni és irányítani. Epp ezért a központ elhatározta, hogy a kanizsaiakat különválasztja és önálló hárdskirrel ruházza fel.
A központ részéről Ptllich Nándor ügyvezető elnök, a széXe»letórvári csoport részéről pedig Rutther István Jelent meg az ülésen, amely az állomás oktatótermében zajlott le. Pllllch Nándor és Ruttner István beszámolói után a leienvoltak ugy határoztak, hogy legközelebb nagyszabású ülést htvnak össze, amelyre szintén le|önnek a központi kiküldöttek és ekkor választják meg a VOOE kanizsai tisztikarát és elnökségét.
férfi felöltfi szövetek hatalmas választékban ScQUtxnél.
IW32. március 8
ZALAI KÖZLÖNY
IjflPiMiRlK
NAPIREND ■érolus 8, hadd
Hím. katolikus : Iit János. Prolett.: Zoltán. Izraelita i| Adar hó 30
c^töíSkOo1 fa"vaaát* \'\'Síteísu lfiiól II óráig.
Oyónsiertá\'l é||atl szolgálat i I. hó végéig sz .Őrangyal\' gyógyszertár
Deák-tér 10.
Oőitürdó nyitva reggel 8 órától este 6 óráig (bétló, szerda, péntek délotán, kedden egén nsp nőknek). Tat. 2—13.
_ Gyűlések a megyeházán. A
törvényhatósági kisgyűlés, a közigazgatási bizottság március 14 én, bél-főn tartják e havi aléselket. Ugyané napon tll össze a törvényhatósági segilö bizottság is.
— .A fold helyzete ■ minden-séfben? elmen tartott liceális előadást vasárnap dr. Kerkal József kegyesrendi tanár, az Irodalmi és Művészeti Kör társelnöke. A városháza dísztermét zsúfolásig megtöltötte a díszes közönség. A rendkívüli érdeklődést az előadás meg Is érdemelte, mert a liceális sorozat oktató céljainak kiemelkedő mértékben felelt meg tárgyánál és előadásmódjánál fogva. Évmilliárdok, világűrök és világrendszerek és ezek ellenkezői az anyag és élet mérhetetlen kicsi végső egységei között szinte zsonglőr-ügyességgel vezette hallgatóit, a finom humornak, meglepő hasonlatoknak megvilágosító erejével tárta fel a föld, az égitestek, az atomok, elektronok és protonok szédliöen csodálatos világát. Az előadás előtt és után a Polgári Iskola Vegyeskara, Kelting Ferenc karnagynak ez a remekművű, élő orgonája énekelt igen nagy sikert aratva.
— A tihanyi apát konferencla-beszédeL Mdzy Engelbert dr. tihanyi apát Zalaegerszegen tartózkodik, ahol pénzen ef|e teidte meg a Kultúrházban jeles okfejtéssel felépített előadásait a hallgatóság nagy lelki gyarapodáiára.
= Crefa Cario szerdán ét csütörtökön a Váriul Színházban játszik.
— Bérmálás. Ckóf Mikes János szombfllttejyl Qj$gypBpüspOk bérmál 1932. májusában Letenye környékén és az alsóQndvai kerület egy részében.
— Az Úrasszonyok Márta Kongregációiénak taglalt felkérem, hogy f. 66 Md, szerdán délután S órakor nálam (Rozgonyl-utca S-a) Igen fontos megbeszélés végett megjelenni szíveskedjenek. PraejKia.
— A zeneiskola növendékhangversenye, melyet betegségek követ-kpztében e hó 1-röl el kellett ha-
jjwttwi, 10-én, csütörtökön, lesz a Kaszinóban. A koncert pontosan 9 őfakor kezdődik és olasz szerzők [SOveiböl fog áll^l, Jfgwk 50 fill^ lői 1 pengőig atáMfy tőzsdében kaphatók.
— A Vendéglfis Ok Szakosztálya ma délután 3 órakor tartja évi rendes közgyűléséi.
— Afrika-utazó előadása Nagykanizsán. Krenedich Jcnó, a hírneves ma-«yar Atrf ka-utazó magyar mérnök és orosziánvadász, aki már egy ízben Nagykanizsán elóadást tartott és elejtett zsákmányaiból kiállítást rendezett « KozKonyl-uteat Iskola tornatermébon, ma Nagykanizsára érkezett. Krenedich bordán délelőtt az HJuság részére a városi Színházban több előadást tart.
= Kosztüm és ruhaszOvetek a J8"jabb dlvatszlnekben és mintákban Schütznél.
= Grcia Garbó szerdán cgUöriökőn a Várost Színházban játszik. .....
Dr. Halpfaen Jenő a kanizsai lzr. hitközség elnöke
Nagykanizsa, február 7 Nagy érdeklődés közepette kezdődött meg hétfőn reggel 9 órakor az izraelita hitközség székházának tanácstermében az elnök és elöljáró-választás Orünfeld Miksa elnöklete alatt. A szavazás egész délután 4 őrálg tartolt, amikor az elnök lezárta a szavazást.
Leadtak 347 szavazatot. Ebből dr. Wetsz LajOB ügyvéd 141 szavazatot kapott, mlg dr. Halphen Jenőre összesen 206 szavazatot adtak le. Igy dr. Halphen Jenő lett a nagykanizsai izraelita hitközségnek 65 szótöbbséggel megválasztott elnöke.
Az uj elnök mindenkor nemcsak a hitközség, de a város közéletében is tekintélyes szerepet látszott és elődje nyomdokain haladva, a béke, jótékonyság és mély vallásosság embere, akire a nagykanizsai lzr. hitközségnek a mai súlyos viszonyok közölt azüksége van.
A 4 évre megválasztott előljáró-sdgl tagok:
Ádám Róbert (266 szavazattal), Gxia Lipót dr. (263), Hlrschler Sándor (247), Klelnleld Ignác (247), Löwensteln Emil (242), Kardos Jó-
zsef (238), dr. Rotschlld Béla (208), dr. Kahán Imre (204), dr. Weisz Lajos (189), Elek Qéza (183), Sárkány Mór (174) uj, Mendlovils József (173) uj, dr. Balázs Zsigmond (165), dr. Bartha István (164) uj, dr. Beck Dezső (153), Székely Nándor (152), Vermes Aladár (142) uj. A két utóbbi két évre.
Számvizsgálók (két évre): Deutscb Ödön, Spitzer Qyula, Klelnfeld Ignác, Öaterreicher József, Berger Lipót
Kőzségkerületl képviselők: dr. Wlnkler Ernő, dr. Bród Tivadar, Welsz Tivadar, Löwtnsteln Emil, dr. Kahán Imre, dr. Welaz Lajos, Rotschlld Samu, dr. Halphen Jenő, Orünfeld Miksa (sorrend a szavazatarányban).
Este nyolc óráig tartott, amíg a szavazatok összeszámolásával elkészültek. Ekkor küldöttség ment dr. Halphen Jenő lakátára QrUn/eld Miksa vezetése alatt, aki szeretetteljes szavakban üdvözölvén öt, átadta a hitközség elnöki mandátumát. Dr. Halphen Jenő hitközségi elnök meleg szavakban válaszolt és igérelet tett arra, hogy minden erejével elő fogja mozdítani a hitközség érdekeit.
Ha kiváló minőségű
férfiszövetet
akar vásárolni, keresse fel
Singer divatáruházat.
Sportex angol divatkülönlegességek.
A tóból sem mindig árt
meq a
A Neugerer éttermébe bemegy egy ismeretlen ur. Leült egy asztalhoz és hosszan tanulmányozza az étlapot. A végén rendel egy adag esőtetőt meg egy liter bort. A pincér kiszolgálja, aztán az egyik sarokban tiszteletteljes várakozó álláspontra helyezkedik. Egy félóra múlva megszólal az ismeretlen ur:
— Kérek még. egy csüetot I meg még egy liter bortl
Kiszolgálják, eszik tovább. A végén megtöröli a száját és megint odainti a ptncjrt:
— Mig egy csálétól kérek, egy liter borral.
A pincér kiszolgálja, de már nem állhatja szó nélkül, bemegy a kártyaszobában szundikáló főnőkéhez.
— Főnök ur, ez nem rendes dologi Három porció egy órán belül... Ebből baj teszi
A főnök bölcs nyugalommal leintette az aggodalmaskodó pincért:
— Sohse törje maga ezen a fejét I Ha zsidó, nem árt neki a cső et. Ha keresztény, nem árt nekt a bor. Ha meg kikeresztelkedett, akkor üsse meg a guta I
— Kulturdélután a zákányt Mé-liérakllrben. A Zákánytelepi Közművelődési Egyesület Méhészköro Igen szépszámú közöpség előtt tartotta kul-turdélutánját vasárnap a vasúti ven-déglőban. Faragó Zsigmond .Humoros bölcselkedés" olrntt előadása nagy derültséget keltett Báci Károly méhéas-körl elnök a .Csemegék királya" előadása általános elismerést és sok tapsot kapott Üti Sándor zenehumoriata és Babits Ferenc baritoaónekes előadá-Bának nem akart vége szakadni, minden számot újrázni kellett
=■ Ingzcflrek, puplinok, oxfordok elsőrendű minőségben. Sláger divat-áruház.
— A kórházi kápolnára N. N.
30 pengőt, özv. Krátkyné N. N„ N. N. 5—5 pengőt adományozott.
— A Missziósház lelkigyakorlatai Iránt minden várakozáson felüli érdeklődés nyilvánul meg. A ka-Iholikus hölgy-társadalom szine-|ava és a vasárnapesti egyetlen konferencia-előadáson a férfi-tábor töltötte meg a Missziósház nagytermét, ahol dr. Vértesi Frigyes pécsi theologlai tanár, hatalmas filozofikus elme, szuggesztív erejű szónok és lelkes apologéta, minden előadásával bO aratásra hintette el a lelkekben a hit friss vetését, ilyen eredményes, a lelkek legmélyéig ennyire eltaláló lelkigyakorlat régen volt Nagykanizsán.
— A legjobb védekezés az Influenza ellen a jó zsebkendő. Nagy választék. Stnger divatáruba.
— A katonai Hlm-matlnén vasárnap délelőtt a szorongásig megtöltötték a Városi Mozgó nézőterét Valóban érdekes és tanulságos filmek mutatták be a nemzeti hadsereg életéből készült pompás felvételeken a támadás és közelharc elemeit és gyakorlati kivitelét. A rendkivíll érdeklődésre tekintettel az előadást 40 filléres hetyárakkal ma délután 3 órakor a moziban megismétlik,
— Az Irodalmi és Művészeti Kör Vegyeskarának mai próbája közbejött akadályok miatt elmarad.
— Női tavaszi kabátok óriási választékban kaphatók a ScbDtz Áruházban.
— A háború és a rádió. A távolt Keleten fellángoló ui háborúban a technika legmodernebb eszközeivel pusztítják egvmást az emberek. Hogy gazdasági és Irultur szempontból mit (élent az egész emberiség számára az, hogy egy-egy lontosabb találmányt legjobban a lágon 80 millió l 240 millió rádióhallgatónak telel mec. Ehhez a nagy eredményhez a rádió fe|lodése Is hozzájárult. Például az 5+1 lámpás dinamikus hangszóróval egybeépített 705O-es Orion rádió mindazt az előnyt és kényelmet nyújtja, amit egy készüléknél a modem ránlozók megkívánnak.
— Greta Garbó szerdán ét csütörtökön a Városi Színházban Játszik.
— Befagyott a Dráva, erósebb a határellenőrzés. Az utóbbi napok állandó hide? Időjárása következtében Révfalu községnél befagyott a Dráva. Miután a jugoszlávok tartanak a jégen való csempészés veszedelmétől, erősen megszigorították a határellenőrzést, ugy hogy most állandóan szerb katonák cirkálnak a túlparton.
— Kérjük kirakataink megtekintését Igazi látványosság. Singer divatáru ház.
EmléUextettí
Márt. 3 a, uudoakoriat btllfy.k (iit.tr. ■ Mlai-ulóakiaba..
•Urc. S UKtimrok Mirla Kontrtfidójiuk M|U
Mtj. a labértrfamtMa S inkor. Márt. S-1S. Ulklzyakorlal . Hl r«o4 U u Otlir-
efyaaMat\' Mimid (Máit. P. Hllh) Márt. IS. BSjll •>! • Mlaailóiháib.a llliaiir M. apitpláb) I áfakor.
A ■ rtnyi Torma Efylal |ubllárla «atloé|a II árakor a ailnháibau.
(loetht crntruiiárlum. Ucilla ctóadia (Mag.a Mihályi I órakor a viroibitin.
Maiiotl.ilvUalók M kóltjáUai líl II órakor .■Ját h«lyl»4(áb«o. Mire. 19. Utlaioyok Mártó konfrafáclólának böjti tat}, a tahin aramban ó órakor.
Irodalmi Kór haaall.a tinorpilya a ailnhiabaa
II árakor.
Márt. IS-IS. Lalklnrakorlat a Katb. Uftar.zyl.l-ban aato S órakor (Lukira Jóaaal).
Az egyiknek aikerdl, a máaiknak ia... ...talán a aora olykor nem tudja, mit akar.
Vegyen On is nálunk OBltálftOPljegyet, melynek főnyereménye szerencsés esetben
500.000 pengő.
Egész sorsjegy ára P »«•—, fél IS-—, negyed P •"—, nyolcad P»-—
Kapható. Gar«mv5lgyi és Szemeifi
11K m. kir dohánynagyáruda, Horthy Mlklós-ut
ZALAI KÖZLÖNY
SPORTÉLET
Gyönyörű játékhal fölényes győzelmet aratott az NTE Kaposvárott
NTE—KTSE 3:1 (2:1)
Értékei győzelmei aratolt az NTE első tavaszi bajnoki mérkőzésén Kaposváron a Turul ellen. Kelemen és Csász igazolása a mérkőzés napjára megérkezett, Igy a két nagyszert! volt profi-csatárral megerősödve indult az NTE küzdelembe, akik olyan lendületet vittek az NTE csapatába, hogy első perctől kezdve biztos győztesnek volt tekinthető.
Az NTE a hóval borított pályán a kővetkező felállításban kezdi a játékot: Csondor — Jámbor, Engel-leiter — Radlcs, Rilter, Kudich — Farkat, Jakubecz, Siollár, Kelemen, Csász.
Az NTE mindjárt támadólag lép fel és már a 3. percben Császl Huta helyzetben, felváglak, amelyért megítélt 1 l-est Kudich a kapu mellé IOvH Egyik támadás a másikat követi, azonban a befejezét a mély, nedves talajon elmarad, sót a Turul rúgja a vezető góll. Az NTE kapu|a előtti kavarodásnál a biró I l-est itéV melyből Velecz megszerzi a honi csapatnak a vezető gólt. Ezután Ctondornak van alkalma néhánv szép védést produkálni. Az NTE most hatalmas finisbe kezd, gyönyörű támadásokat vezet az ellenfél kapujára, melynek során Farkas szép beadását Jakubecz 12 méterről a hálóba vágja. A 35. percben Rilter tiszta
labdái ad Kelemennek, az öreg rtítinlrozott csatár szépen kiugratja Szollárt, aki a 16-osiól védhetet-lentll a hálóba vágja a 2. gólt. Továbbra is az NTE marad láma-dásban, de a nagyszerűen védő Tutul kapus a legbiztosabb gólnak látszó labdákat ártalmatlanná teszi.
A II. félidőben az NTE szinte lelépi ellenfelél. A Turul egész II. félidőben két ízben meni ál az NTE térfelére. Sorozatos támadásokat Indit a Turul kapujára, szép összjátékból Kelemen kapufának lövi a biztos gólnak látszó labdát, majd Csász utánozza volt profi-társát, aki 7 méterről ugyancsak kapufát lő. A Turul nagyszerűen védekezik és sikerül is nagy gólarányu vereségtől megmenekülnie. A 30. \' percben Farkas lerohanásból Jakubecznek passzol, aki 10 méterről védhetetle-nül beállítja a végeredményt.
Az NTE minden tagja dicséretet érdemel szép és lelkes játékáért A mély, nedves talsjon olyan szép jálékol produkállak, hogy nem egyszer ragadtatták tapsra a kaposvári közönséget.
Kelemen és Csász voltak a csapat legjobbjai, rajluk kívül még Radlcs és Engellelter játéka lünt kl. Krtbsz bíró kifogástalanul vezettea mérkőzést.
(Ktpric)
13 FC Levente szép győzelmet aratott Tapolcán
4: 2 re verte a TIAC-ot
Óvatos kezdés ulán a 13 as azonnal nagy erővel lámád, aTIACcsak a legnagyobb igyekezettel tud parírozni. A 6. percben Czimmermannak ravaszul átlépeit labdáját Németh\' védhetellenül lövi a bal alsó sarokba. (1:0). A 7. perc is eredményi hoz. Németh középreadott labdája Benkó-töl Stróbl lll.-hoz kerül, ki azt habozás nélkül lövi a hálóba. (2:0). Utána nagy küzdelem fe|!ödlk ki la mezőnyben, mindkét fél erötel|e» támidásokal vezet, azonban a TIAC hálóját a szerencse, a 13-asét pedig Szakácsics kapus bravúros védése mentesíti a góloktól. A 35. percben lerúgják Bekét és a TIAC fölénybe kerül, minek eredményekép a 40. percben Huszár szép gólt fejel. (2:1).
A II. félidőt a TIAC nagy offenzívája vezeli be és a csúszós talajon kissé bizonytalankodó védelem hibájából a 4. percben már 2:2 az eredmény. Ezután öldöklő küzdelem fejlődik kl, amely 20 perc alatt felőröli a TIAC energiá|át. A 34. percben Poór bombalövése hálót ér. (3:2). A megtört TIAC a 13 as so-
RADIÓ-M ŰSOR
Március 8 (kedd) Budapest 9.15 Szalonzeoekarl hangverseny. Közben 9.30 Hírek. 11.10 Nem.et-kOsi vizjelzósaolgálat. 12.00 Dili harangszó. 1106 Hangv. Kőiben 12 25 Hírek. 13.00 IdOjelsés. 14.45 Hírek. 15 30 Meaeóra. 1845 Időjelzés 17.00 a 17 35 Másfélóra kónnytl icae. 19.00 Pranda nyelvoktatáa. 19.30 Az Operaház előadásának közvetítése .Sába királynője". Opera 4 felv 5 képben. As L feh. után Időjelzés, H A IL felv. ulán H Aa előadás után Idójárásjekulés. Majd jasz-hangverseny.
ldő|árái
(Élaakül rádlójtUntis) A BUlanrald-■tel Isléaat 1.1..11 nta 10 úrm->«r s Masaáksay, aasua Isi vAr-" UsaU l«e.a»dd*.okk.l.
rozatos támadását csak durva faultok árán tudja menteni. A 40. percben Némethet csúnyán lelvágják, amit a bíró sem néz megtorlatlanul, ll-es, melyet Beke bombája jultat rendeltetési helyére. (4:2).
Még egy reménytelen TIAC támadás, melynek befejezésekép a TIAC tug egy 1 l-est a kapu fölé és vége a mérkőzésnek. Az egész mérkőzés ideje alatt erős hó és szélvihar tombolt, a végén pedig már bokáig érő hó és sártengerben küzdöttek a csapatok.
A 13-as nagyszerűen küzdő lagjal közül ki kell emelni Szakácsics, Benkő és Beke teljesítményét, mig a TIAC-ból leginkább Ködbaum és Huszár tetszett.
Oriekl tárlat
Páris 20-37, London 183(1 Newyork
518-25, Brüssel 72-15, Mlísno 26-85,
Madrid 39-50, Amsterdam 20835, Berlin
12300, Wien ——, Szófia 375, Prága
15-30, Varsó 5800, Budapest —•—, Belgrád 905, Bukarest 3-07.
Taraéaytéztás
Buza Hszav. 77-es 13-25—14-10, 78-as 13-40-14-25, 79-es 13-55—14-40, 80-as 1360-14-50, dunánt. 77-es 1230—12-60, 78-as 12-45-12-75, 79-es 12-60-1290, 80-ss 1270-13-00, rozs 14-50-14 91 lak. árpa 16-50—17-00, zab 2230- 22-60, tengeri 16-10—1675, korpa 12 90-1310.
taiénáiár
Felhajtás 5093, eladaUan 579. — Elsőrendű 0-85- 0-86, szedett 090-0-92, szedett közép 0-84- 0-86, könnyű 074-080, l-ső rendű öreg 074 -0-78, ll-od rendű öreg 060—0*70, angol süldő 0-80-0-95, szalonna nagyban 1-05—000, zalr 1-20— 125, hj>» 1-10—1-30. félsertés 1-08-118.
Kiadja: Délsalai SyomtU ét LapkJaá* Vállalat, Nagykanizsái.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
tatsrwtsa telefon ■ --, ji. as.
i lenietl Bank dertza-árlolyamal
VALUTÁK Angolt. 1995-20-35 Belga fr. 79-30-79-90 Csehk. 1694-1704 Dánk. 11050-111-50 Dinár 10-00-1008 Dollár 57050-573 50 Francia 122-40-2260 Holl. 229-40-23080 Zloty 63 95-6445 Lel 348-3-54 Léva 4-08-4-18 Ura 29-45-2975 Mártu 135-45-13625 Norvég 109-30-110-30
Peseta —■--•—
Schlll. -•—
Svájci f. 110-70-111-40 Svéd k. 1103-0-111-30
devizAk
Amst. 229-60-230-80 Belgrád 1004-10-10 Berlin 135-55-137-25 Brűssel 79-40-79-90 Bukarest 3-43-3-47 Kopenh.llC-10-11090 London 20-11-20-31 Madrid -•—•— Milano 29-55-29-75 Newy. 571-00-574-00 Oszló 109-50-110-30 Párls 22-44-22-56 Prága 16-94-17-02 Szófia 4-09-417 Stockh. 110*50-111-30 Varsó 64 05-64-45 Wien _•—_•-Zürich 11080-111-40
Wien dearing árfolyama: 80.454.
lPBÓin*i>ITÉSKK
Szerény IgényU, tiszta lalstds...-Isányt keresek márdua IS-lkl belépéssel. Clm a kiadóban.
Osasfaryst 17\'a. u. kétemeletes házban őt-, négy- és háromizobás modern parkettás, minden komfortul ellátott lakások aséjm l-r. kl.dék. Bővebbet a házmesternél. 1109
Horthy Mlklós-ut 31. szám egyszobás, konyhás lakáaak kiadók. Dfixnótartás ■ e. Érdeklődni lehet Magyar-utca
megengedve. 10. szán alatt
1015
Pogányvár! fajboraim
árusítását megkezdtem, llterenldnt . 20 és 30 fillérért. Legkisebb tétel 5 25 It Megrendelésre hávioz küldöm, ■rssa Uralj, IsHkrásys. la.
Kiadó: Horthy Mlklós-nt 6. sz. alalt az emeleten 5 szoba minden mellékhelyiségével augusztus, vagy május 1-től éa ugyanott egy egyalobíi, konyhás, kamarás lakás lóistálló és kocsiszínnel. Tárgyalni lehet Uoktaastal. Bér kiadóval. 1124
BvJAré helyet keres jól főző. 46 év körüli minden munkát válla\'ó asszony. Azonnal beléphetek. Clm a kiadóban. Ila9
Rtado május i-re Deák lét 12. sz. háiomszobái lakás mellékhelyiségekkel. — Bővebbet ott a házmesternél. 1200
. OaalédlMx eladó Oyár utüTazám. Érdeklődni lehet IpsitestOIeU vendéglőben. 1201
1932. március 6.
I lankaiba] Un Társas Tnttkdil Egyedin Vállalata
értesíti a n. é. közönséget hogy
raktárcsókkentés folytán mélyen leszállított árak mellett vállalja a n. é. közönség nb. megbízásait. Te|]t8 ,i82te|ette|
Bruncsics József
a vállalat üzletvezetője.
hff rilicltt fa mtu. Mktanta klsnliilfa.
özv. Stern Lajosné szUL Wortmann Cecília és gyermekei Józsa, Jenő, Janka, Józsel
és Ilus fájdalomtól megtört szívvel tudatják, hogy szeretelt férj és apa
Stern Lajos
folyó hó 7-én reggel, életének 76. évében rövid szenvedés után Kiskanizsán elhunyt.
Temetése folyó hó 8-án délután 4 órakor lesz az izr. temető halottasházából.
Testvérei: Stern Adolf te Stern József
Veje: Fehér Vilmos Menyei: Stern Jenóné szül. Polgár Berta, Stern Józaefné sz. Welner Rlza Unokái: Fshér Maedn, Stern Oyurl és Stern Koxlika.
Pk. 37626. ss. 1931. 1932. vghtól 10. sz
Árverési hirdetmény.
Dr. Bán Armand badapestt VI., Andrásey-ut 11 sz. agyvéd állal képviselt Illés és Balog bel. cég és csatlakozó tárul javára 136+111+761+165+118+52 + 59 pengő tőke és lODb kOveules járulékai erejéig a bpestl kózp. és a letenyel kir. járásbíróság inat. évi 87626 stb számú végzésével el-rendelt kielégítési vterehaltás folytan végrehallást szenvedőtől 1932 január II.én lefoglalt 1084 P 30 1111. becsült Ingóságokra a bpestl kóap. kir. |árásblróság lenti száma végzésével az árverést elrendelte, annak aa 1908. évi XLI. t.-c. 20. S-a alapján a lent megnevezett a a foglalási Jegyzőkönyvből Isi nem tűnő más loglaltatók Javára Is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ba kielégítési |oguk ma ls lennáll és ha ellenük halasztó hatályú Igénykereset lolyarnatba nlnca, Letenyén végrb. szenvedő üzletében leendő megtartására határidőül 1932. évi március hó 17-lk napjának d. «. 9 órája tttseük kl, amikor a bíróilag lefoglalt bátorok. zongora, rövid és kötött áruk, szövetek, luazer stb. s egyéb Ingóságodat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, eaeUeg becsáron alul Is el fogom sdnt
Letenye, 1932. évi lebruár hó 18-án.
Radlch-Ollé István
kir. blr. végrehalló, ÍM mint bírósági kiküldött.
Értesítem a t. vevőközönséget, hogy ezután minden kedden
hárilag készült
friss hurka kapható.
Adler hentetárngyár.
Válogathat Enrópa rádióműsorában!
A külföldet már meghódította a most megjelent magyar gyártmányú
autőskálás
TELEFUNKEN 340
egyenáramú éa váltóáramú tökéletes Európavevő készülék. A városok, illetve adóállomások nevei világszabadalmazott aulóskálá|án rögzíthetők. Egy kézmozdulattal szabályozható.
KadvexA fixetáal feltételek! "H
Közelekbl Ismertetést, vagy vételkényszer nélküli bemutat isi kérjen.
Szabó Antal Nagykanizsa. Teleion: 9L
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly). \'
72. évfolyam 56 izém
Nagykanizsa 1SS2. március 9, szerda
Ara 14 Rltér
ZALAI KÖZLÖNY
gietkesslóség él klldóhtvatll: Póat 5. tzt Keutblljl líókkUdóhlvaUi: Koaauth-utci
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
ElóHzetéli in: egy bórs a pengő SO Iliiét. Sierkeuttegl éa Hadóblvatali telelőn: 78. Bt.
Walkó órákhosszat tanácskozott fflnssollnlvel és Grandival, este a Vatikánban tett látogatást
Az olasz kormánynak Tardleu javaslatára adott válasza a
kiszélesítését kívánja
ltóma, mérőim 8
(Éjszakai rádlójelentés) Walkó Lajos külügyminiszter kedden délelőtt két órán át tanácskozott Qrandl olasz külügyminiszterrel, majd délután egyórás tanácskozási folytatott Mussolini miniszterelnökkel. Este 6 árakor Bareza Oyflrgy vatikáni magyar kOvet tártaiágában meglátogatta Pacelli bíboros államtitkárt,
akivel szívélyes megbeszélést folytatott.
Walkó este 9 85 perckor Oenfbe utazóit.
Pária, március 8 Az olasz kormány Tardleu Javaslatára már megkflldOlte válaszjegyzékét, amelyben kifejti, hogy a francia kormány által javasolt módhoz ha csatlakozik is, helyesebbnek tartaná,
konföderációs tárgyalások
ha a tervbe vett eszmecsere nemcsak az Bt dunai dllam között folyna le, hanem részt vennének a tárgyalásokban Franciaország, Németország, Ang.la és Olaszország megbízottal Is, vagyis azok az államok, amelyek közreműködésükkel a dunai közgazdasági helyzet javllását elősegíthetik.
Hatásköri túllépés történt, állapította meg a
A piarista rend elégtételt kap a Polcsik-ügyben
kultuszminiszter
akt ebben az ügyben hibázott, mielőbb vegye el megérdemeli büntetését, a hatásköri túllépésért pedig a piarista rend, valamint azon keresztül a tanári\'főár Ssszessége teljés elégtételt kapjon. Ez tudomásom szerint hamarosan meg Is történik
Az elégtétel! az egész magyar kövélemény sürgeti.
A londoni stlllhalte tárgyalások a 33-as bizottság előtt
Még 26 millió pengőt kell lefaragni a költségvetésből — Csak utolsó esetben gondol a pénzügyminiszter a személyi járandóságok ujabb redukálására — Felére csökkent a forgalmiadó-bevétel - A termelési hitel a bortermelőkre Is vonatkozik — Az Ipar és kereskedelem adósságaira Is érvényes a londoni stlllhalte
Budapest, március 8 Karaffláth Jenő vallás és közoktatástól miniszter a Poleslk esettel kapcsolatban a következőket mondotta:
— Sebes Ferenc kegyesrendi rendfőnök már másodízben volt szíves engem teljes részletességgel tájékoztatni a tatai esetröl>A belügyminisz-
ter urnái ma történt látogatás ulán a legteljesebb egyetértésben állapítottuk meg, hogy ma már minden reményünk meg van arra, hogy ez a mindenképpen sajnálatot incidens minél előbb lekerüljön a közérdeklődés homlokteréből, ami felette ki-vánatos is. Ehhez azonban mulha-tatlsnul szükséges, hogy mindenki,
Budapest, Január 8 A 33 se országos bizottság ma ülést tartott. Napirend előtt Vészy Józsel emlékezett meg Brland haláláról,
Ugrón Qábor elnök kegyelel jeléül a tanácskozást 5 percre felfüggesztette. Majd Korány! pénzügyminiszter tájékoztatta a bizottságot az 1932-33 évi költségvetés elökéazilő munkálatairól. A tavalyt 922 mttlió-"51 az Idén 890 millióra kellelt csökkenteni a költségvetést, Jövőre pedig 830 millió pengőre. Arra törekszik, hogy ezt a szinvonalat feltétlenül el-fr|ük, tői a bevételek várható alakulásit is mérlegelve, a kiadásokat « oU az össstg alá akarja szorítani. A tervezet végöstzege még mindig 956 millió körül van nehéz munkára van szükség, hogy további csökkentéit elérhessünk. A kiadátok csökkentését elsősorban a dologi kiadások reális tpatzlátával kívánja biztosítani. A személyi Járandóságok további megszorttáaát utbltft eszköznek tekinti,
amelyhez csak abban az esetben kellene nyúlni, ha a dologi kiadások csökkentésével és egyes Intézmények revíziója utján nem lehetne feltéllenül eredményt elérni.
Szilágyi Lajos felvilágosítást kért, hogy az adóztatás irányát illetőleg lervez e változtatást a kormány. Teleszky Jínos kijelenleile, hogy az adóztatás terén mindenféle lényeges módosítást veszedelmes kísérletnek tartana.
Korányi pénzügyminiszter kifejtette, hogy a mai viszonyok nem alkalmasak átfogó adóreform végrehajtására. Rámutatott arra, hogy mlg 1925—27. évben forgalmi-adóból 150 millió pengő folyt be, addig ez az összeg most 80 millió pengő körül mozog, amiben igen nagy része van az átalányozásnak és fázisrendszernek. Az árak szabályozásának kérdésében nagy óvatossággal kell eljárni. Ha szükségéi látja a kormány természeten megttszt M intézkedéseket ezen a téren is.
Eiuián Temesváry Imre ismertette a
termelési hitelre
vonatkozó rendelettervezetet, amelynek lényege az, hogy a mezőgazdasági munkálatok folytatására szükséges hitelt a Nemzeti Bank mindenkori váltóleszámilolási kamatlábánál / és fél százalékkal magasabb kamat mellett folyósítja. A hitelek 6 havi lejáratúak és azoknak 50 szá.aléka további három hónapra meghosszabbítható.
Purgly Emil földmüvelésügyi miniszter kijelentelte, hogy a rendelkezés a bortermelőkre ts vonatkozik.
A bizottság ugy határozati, hogy a rendeletet azonnal életbe lépteti és ezt követni fogja egy pótrendelet.
Temesváry Imre ismertette a március elsején megjelent illetékfizetési kedvezményekre vonatkozó rendeletet.
Korányi pénzügyminiszter kifejtette, hogy a stlllhalte tárgyalásokkal kapcsolatban felmerült annak szüksége, hogy azt
aa Iparnak és kereskedelemnek a bankokkal szemben fennálló tartozásaira Is terjesszék kL
Ezzel kapcsolatban intézkedni kell az iráni, hogy a stlllhalte bizottság működésébe az Ipar és kereskedelem képviselői! is bevonják. A kormány erről rendelettervezetet készít, amelyei rövidesen be fog terjeszteni. Ezután Teleszky János ismertette a stlllhalte kérdésiben külföldön folytatott tárgyalásainak eredményét. Az angol bankok hajlandók voltak a kamatok és províziók pengi-leté-telébe belemenni, kivéve azt az esetet, ha magyar adósoknak követeléseik vannak a hitelező angol bankokkal szemben. Az angol hitelezők hajlandók voltak elfogadni a stlllhalte egyezmény augusztus 1-lg való megkötését. A stlllhalte kiterjed a bankokon kívül az Iparra és kereskedelemre és az iparnak és kereske-delemnek a bankokkal szemben fennálló tartozásaira ts. Felelőssége teljes tudatában meri ajánlani a kormánynak, hogy legye lehetővé ennek a ilillhilte megállapodásnak a megkötéséi.
Többek felszólalása után a bizottság a rendelettervezetet elfogadta.
Vannay Lászlót hathónapra és lefokozásra ítélték
Budapest, március 8 A honvédlörvényszék Vannay Lászlót hathavi fogházra és lefokozásra Ítélte lázadásra való előkészülés miatt
Az encsl főszolgabíró,
Pulhy Lla férje agyonlőtte magát
Budapest, március 8 Ma reggel a Barosstér egyik szállodájában Szepessy Zollán 45 éves encsi löszolgabitó anyagi gondjai miatt föbelötte magát. Mire rátörték az ajtót már halott volt. Szepessy férje volt az azóta tragikus körülmények között elhunyt Pulty Lla fllmszlnésznőnek.
Idölárál
A nasvkaalzisl meteorológiai matf-flgycló Jelentések i Kedden a Mmirtik, lel: Reszel 7 órakor 00, dléután 7 órakor | 3, eate fl órskor +1-5.
FtlMni Reggel borult, délben leihói este tiszta égboltozat.
StéUrdny: Reggel északnyugat, délben éa este délnyugati szél.
(Éfrxakal rOMMUnlM « I nlal latéaat lalaatl aata 10 éra-Kar ■ VáKszMsai, azalaa Ml varhaté hSattlIjaaéMal éa oaapaH éékkal.
zalai közlőn v
1632. március 9
Gróf Bethlen látván ma reggel Inlcértíl Budapestre utaxik
6 óra 25 perckor a gyorsvonattal indul a nagykanizsai állomásról.
IfJ. Bethlen István, a volt miniszterelnök (la kedden délután meg-
Nagykaolsaa, március 8 Valószínűleg a belpolitikai élet zajlásával van Összefüggésben az a híradásunk, amely szerint gról Bethlen István szerdán Inkéról Budapestre utazik. A volt miniszterelnöki ma reggel
érkezett az inkel bérletre.
Lovagias ügy az izraelita hitközség vasárnapi közgyűléséből kifolyólag
Dr. Welsz Lajos provokáltatta dr. Rapoch Aladárt
Nagykanizsa, március 7 A nagykanizsai izraelita hitközség hétffii közgyűlésének izzó hangulatában valóban nem volt csoda, ha a legnyugodtabb és legmegfontoltabb embert is elragadta az Indulat, ami aztán heves személyes szócsatákat Is eredményezett. Az egyik Ilyen heves jelenet dr. Welsz Lajos ésdr. Rapoch Aladár agyvédek kflzOtt játszódolt le a közgyűlés egyik forró pillanatában, a közgyűlési (eremmel szomszédot, ugyancsak népes kisebb
helyiségben. Az összeszólulkozás következtében dr. Welsz Lajos megbízottai, dr. Hajdú Oyula és dr. Bakos Oéza ügyvédek utján provo-káltatta dr. Ripoch Aladárt, aki dr. Kahdn Imre ny. ezredes-orvosi és Balogh Divid felsőkereskedelmi iskolai Igazgatót nevezte meg segédeiül.
A lovagias perbenállók és megbízottaik személye garancia arra, hogy a felzaklatott atmosz(érában esett Incidens kelló értékére leszállítva békés uton Intéződik eL
Hogyan áll i református templom flgye ?
Ma dOnt a presbitérium a küldöttség Indítása dolgában
Nagykanizsa, március 8
Egész Nagykanizsa véleményének adott kifejezést a Zalai Közlöny, amikor örömmel jelentette, hogy az Isten házal eggyel szaporodnak e városban. Azt irtuk akkor, hogy az épltkezéa már a tavasszal elkezdődik. Azóta a tervek elkészültek (Vé-csey Barnabás városi mérnök szép és praktikus munkája) és a kanizsai építőipar minden ága aggódva figyeli az Ugy minden stádiumát, hogy mielőbb munkához, falai kenyérhez jusson sok tétlenségre kényszeritett munkás kéz.
A presbitérium utolsó határozata szerint küldöttségnek kellene Indulnia Körmendre a herceghez, elkérni a Horthy Miklós-uti Nóvák-major telkét a templom helyéül. Minthogy ez a küldöttség mindmáig nem ment el, ugy látszik, hogy ax építkezés megindulása némi halasztást szenved. A hétfői Zalai UJság-ntk az a híradása, mely szerint elintézett dolog, hogy a küldöttséget a polgármester vezeti, nem felel meg a valóságnak, annál inkább sem, meri
egyelőre még az sem biztos, hogy lesz-e szükség küldöttségre.
Dr. Krátky István polgármester, akinél az Ogy állásáról ugyancsak lnlormálódtunk, kijelentette, hogy it a református egyházközség sem kérte fel küldöttség vezetésére, ö tehát ebben az ügyben nem Is határozhatott.
A dolog ugyanis ugy áll, hogy a herceg jelenleg Budapesten tartózkodik és titkárától olyan értesítést kapott a nagykanizsai ref. egyházközség, hogy szívesen fogadja a de-putációt. Pár nappal ezután ennek ellenére írásbeli válasz Jött a hercegül a kérelemre vonatkozólag s ez a válasz szükségeaaé tette a presbitérium újból való Osazehlvását. Az egyháztanács ma délután fél 6-kor ül össze és (oglalkozik a herceg válaszával és doni egyben a (elek megszerzésével kapcsolatos további teendők (eled.
Az építkezés mielőbbi megkezdése és az ügy nyugvópontra juttatása kívánatos volna és minden szempont mérlegelésével hihetőleg mielőbb be is következik.
A zalaszentbalázsi hitvesgyilkosság a törvényszék előtt
.Nem akartam én agyonverni I" — sírta az asszony a tárgyaláson Az asszony 20, a 11a 8 hónapi börtönt kapott
Nagykanizsa, mároiua 8 Nagy érdeklődés közepette szomorú bünügyet tárgyalt hétfőn délelőtt a nagykanizsai törvényszék dr. Mutschenbacher-tanácsa. Egy 58 éves zalaszentbalázsi foldmüvesasz-szony 30 évi házasság után agyonverte 65 éves férjét.
Özvegy Dávid lstvánné 16 gyermek anyja. Férje minél idősebb volt, annál féltékenyebb volt reá, ugy, hogy még ha vasárnap délelőtt a templomba ment, akkor is azt hitte, hogy tilosban jár. Emellett durva, brutális volt a feleségével szemben
az öreg Dávid. Ezév január 25-én történt, hogy Dávidné egy zsák lisztet a (érje ágyára akart tenni. Ezért az öreg ismét gyalázatos kifejezésekkel traktálta az asszonyt, majd amikor látta, hogy az nem szól egy szót sem, hanem némán szenved, felkapó!) egy kést és felesége hasába akarta mártani, Dávldnénak csak annyi Ideje volt, hogy kituszkolja a szobából a vad embert, aki erre késével (elesége arcába szurL JaJkl-áltásalra segítségére sielett Dávld-nénak a 20 éves legényfia, aki átnyalábolta apját és kicipelte a
szobából. Még ai asszony Is lököil egyet az öregen, ugy hogy az kiesett az udvarra. Ekkor a legény odaszaladt az apjához, lelógta, az asszony pedig (elkapott egy bolot é» azzal Ötölte-verte a magával lehetetlen öreget, aki az ülések folytán, mert a koponyáját verték be, hajnalban kiszenvedett.
Az asszonyt ét fiát behozták a nagykanizsai ügyészségre, majd két nap múlva szabadlábra helyették.
A mai tárgyaláson a vádat vitéz Szily ügyész képviselte, a vádlottak védelmét dr. Llchtensteln Sándor látta el. Az elnök kérdéseire az atz-
szony hangosan felzokogott és bűnösnek vallotta magát.
— Nem akartam it megölni I — kiáltotta könnyek között — hiszen ha akartam volna, akkor már régen megtehettem volna.
A tanúkihallgatások ét perbeszédek után a bíróság özv. Dávid Istvánnál egy évi és nyolc hónapi, fiát mint bűnsegédet nyolc hónapi börtönre Ítélte halált okozott súlyos testi sértés büntette miatt, alkalmazván az enyhítő szakaszt.
Az ítélet kihirdetése után t klr. ügyész azonnal őrizetbe vétette i két elitéltet.
Négy pesti Robinson sátrat ütött a nagykanizsai Práterban
Hétfőn éjszaka a hideg rendőrkézre Juttatta a büntetés tUt megszökött kalandos diák-társaságot
Nagykanizsa, március 8
Hétfőn é|jel négy kalandos hajlamú budapesti iskolásfiút vett Őrizetbe a kanizsai rendőrség. A detektivcsoport ugyanis arról értesült, hogy négy fiatal gyerekember szállt meg az egyik kanizsai vendéglőben. Azonnal detektívek mentek kl ét felkeltve az ellő álmukat alvó gyermekekel, megfelelő iguoltatát végett bekísérték valamennyit a rendőrtégre.
Az éjszakai karaván lurcsa látványt nyújtott. A késői járókeifik közül soktn megbámulták a hátizsákokkal, sátorlapokkal, pokrócokkal, hatalmat botokktl felszerelt gyerekembereket. Az előállítón gyerekek közül t legfiatalabb 12, a legidősebb 16 évet volt. Valamennyien megszeppenve, rémült szemekkel álluk az ügyeletet rendőrtiszt elé, akinek rábeszélésére őszintén elmondották szOkésük történetét.
Mind a négyen jó barátok. Egy ötödik társuktól hónapokkal ezelőtt valami lopott holmit megvásároltak és ezért a fiatalkorúak bírósága orgazdaság cimén mind a négyük ellen megindította az eljárást. A tárgyalást március 8-ra, keddre tűzték ki ét azon mind a négyüknek meg kelleti volna jelenni. Nagyon féltek a következményektől és ezért elhatározták, hogy megszöknek ét valamelyik Kanizsa-kOrnyéki gazdaságban pró-
bálnak elhelyezkedni. Mindenki annyi pénzt szedett össze, amennyit csak tudott. Az egyiknek példáuj volt egy 40 pengős takarékbetétje, amit szintén kivett. A többi viszont beteken keretitől az uzsonna pénzéi gyűjtötte össze, ugy hogy 200 pengőt sikerült öttxehozniok. Pénteken délután találkoztak, bevátárolUk maguknak hátizsákot, csajkákat, sátorponyvát, élelmiszert és sz éjjeli személyvonattal Nagykanlztára utaztak. —
Hajnalban érkeztek meg ét aton-nal kimentek, a Práterbe, ahol egy alkalmas helyen sátrat vertek és berendezkedtek. Ugy tervezték, hogy kettő állandóan * sátorban marad, a másik kettő pedig ezalatt végigjárja a kanizsai uradalmaiul át érdeklődik, hogy hol vennék fel munkára mind a négyüket. Az eltő éjszakái valósággal átdideregték, mert olyan hideg volt a sátor alatt. Vasárnap reggel már nem birták tovább és beköltöztek az egyik kanizsai szállodába, ahonnan azonban hétfőn éjszaka előállították őket a rendőrségre.
A rendőrségen őrizetbe vették a szökevényeket, akiknek szüleit másnap délelőtt táviratban érteeitették. Az őrizetbe vett Roblnzonok tzüleik felügyelete mellett fognak vlttza-utazni Budapestre.
Csupán 60 darab
ingyen
kerül kiosztásra.
Az ingyen üvegek kiosztását megkezdem.
Saját érdekében cselekszik, ha azonnal jelentkezik az Autó Syphon nagykanizsai körzetképviseletnél:
Szabó Antal
sportüzletében.
a
1932. márcim 9.
ZALAI KÖZLÖNY
Bémbirek a kanizsai gyorsvonat ellen elkövetett „merényletről"
Mi Igaz » pályatestre fektetett betonoszlopokból, vascsövekből és kőzáporból ?
Nagykanizsa, március 8
A mull hét egyik napján tizperc késéssel fulott be a kanizsai gyorsvonat. A városban másnsp olyan hírek terjedlek el, hogy Lepsénynél merényletet kísérellek meg a vonat ellen, meglazították a síneket, kiszedték a csavarokat, ugy hogy ha véletlenül észre nem veszik, borzalmas katasztrófa következik be.
A hir természetesen ellutott a Zalai Közlöny szerkesztőségébe Is. Szokás szeiint ellenőriztük a kósza híreket, mire kiderült, hogy a .merényletből" legfeljebb valami éretlen csiny Igaz. Minthogy pedig semmi komoly dolog nem történt és minthogy sz utazóközönség idegesitése nem lehet az újság feladata, a Zalai Közlöny napirendre tért a dolog felett.
A hir azonban tudósilások révén, melyek már ktvésbbé voltak lelkiismeretesek, felkerült a fővárosi lapokba. Ezek már a pályatesten keresztberakott betonoszlopokról és vascsövekről, a vonatra zuduló kő-záporról Írtak hajmeresztő tudósításokat.
Ezek után tartozunk leszögezni, (és ezzel, ugy érezzük, nem csak az Igazságnak, banem az utazóközönség nyugalmának is tartozunk) hogy sem a síneket meg nem lazították, sem a pályát el nem torlaszolták, sem a szóbanforgó alkalommal, sem egyébkor.
Az történt csupán, hogy a pályaőr közvetlenül a pesti gyors előtt, pár darab jókora követ talált a vágányokon. Amíg az erről azonnal telefonon teli jelentése elintéződött és megdlla pltolták, hogy pasztán éretlen és veszélytelen gyermek-csínyről lehet szó, addig a gyorsvonalot Lepsényből nem indították útnak. Ez okozta a liz perces késedelmet.
Minden ellenkező hir csak fantázia szüleménye, ami talán jó szeuzáció-
RADIÓ-M ŰSOR
Március 9 (szerda)
Budapest 9.18 O. hangv. Kőiben 9J0 Hírek. Il.io NemietUlzt vlz|elzósiotsálat >2.00 Déli harangszó. ÍJ 08 A rádió Mzl-krlntet (ének hangversenye. KSíben 12.25 Hírek. 13.00 IdőjeUés. 14.45 Hírek. IS 30 Morselanlotysm. 16.00 E. 16.45 ldó|elzés 17.00 P. lí JS A Gutenberg-szalonzene kar Hangversenye. 18.00 Olass nyelvoktatás. 1&30 Az I. honvédgyslogezred zenekari "ak hangversenye 19.30 Ürmősay Anikó És Gellért Latos elóedóestle. 20.15 A Vakokat Gyámolító Országos Egyesület .Horné-K»" énekkarának hangversenye. A izünet-ben kb. 21.15 Időjelzés, H A hangv. után kb. 22.15 Idófárásjelealés. Majd : Cigány, sene.
Báea 11.30 Zenekari hangverseny. 12.40 » 13.10 O. 16.20 A bécsi nemzetközt dal M hegedűversenyről. 17.00 Hangv. 17.55 Orosz nép- éa cfgánydalok.
Brit országos műsor 1Í.4S Orgona-Iá\'". \'8-15 Zenés íyermekóra. 19.30 Beetho ven-ixonáta. 21.lf Sztml. hangverseny.
Varaó 16.10 Qrstnolon. 17.35 Zenekari hangverseny. 19.30 Q. 20 Zenekari hang-verseny. 21.30 Vonóanégyea. 23.00 Zene-katl hangverseny.
=■ IngzeHrek, pupilnok, oxfordok ázuhái*111 mln0848ben- Sln8" dlwM"
nak, de semmleselre sem szolgál közérdeket.
Nem felel meg a valóságnak az sem, hogy Lepsénynél, majd Kls-csérnél kőzáporl zúdítottak volna a vonatra. Minden Időben előfordult és előfordul ma is, a kanizsai Práterban csak ugy, mini a küngösl átjárónál, hogy gyerekek megdobálják a vonalot, meg az autókat. Az Ilyen esetek azonban olyan messze vannak a ,közápor"-tól, mint a kiszínezett szenzációk egyik-másik laptudósító lelkiismerelétől.
Legújabb nöi-kalap modellek
megérkeztek Bl*ÓMiyOl £. Horthy Mlklós-ut 6.
kibővített nőikalap üzletibe,
hol a külföld nagy városaiban széleskörű gyakorlatot szerzett
Wlndlsc&né Révész Magda
is érdekeltséget és személyes tevékenységet »» vállalt.
Elftzákany kiszolgál** I Olonö árakl
— Holtnaknyllvánltáa. Horváth Ferenc cserszegtomaji löldművest, aki a 20. honvéd gyalogezredből az orosz harctéren 1915-ben eltűnt, a keszthelyi klr. Járásbíróság holtnak nyilvánította.
Ha kiváló minőségű
férfiszövetet
akar vásárolni, keresse fel
Singer divatáruházat.
Sportex angol divatkűlönlegességek.
Áprilisban less ai agararaosai gyilkosság t5r-vényszéki tárgyalása
lég két—károa hétig tart « viiigálat
helybenhagyta, mire ezek a szégyen miatt bosszul forraltak Pék ellen,
Nagykanizsa, február 8 A minap történt egeraracsal országúti gyilkosság bűnügyében dr. Almássy □yula kir. törvényszéki vizsgálóbíró folytatja a kihallgatásokat. Vastag Ferenc és Vastag Islván a kél gyilkoslestvér tagadják, hogy lesben állva várták volna Pik Gyulának és társának megérkezéséi. Azl mondják, verekedés közben önvédelemből követték el tettüket. Ennek azonban ellene mond a csendőri nyomozáa-nak az a megállapítása, hogy Pék nemrégen a két fivért alaposan
Ha aacappant vásárol. e képre gondol/on:
Mosásnál gaxda\'ságo* I drttan olcsó/
A csendőrség ebben az ügyben tovább folytatja a nyomozást éa Igyekszik minden részletet HsztáznL Dr. Almássy Oyula vizsgálóbíró sok embert hallgatott kl, de a vizsgálat még mindig kit három hitig fog tartant és a fötárgyalásra előreláthatólag csak a Jövő hónapban kerül sor.
Az a kósza hir tehát, hogy az egeraracsi gyilkosság tárgyalását március 14-re tűzték volna ki, — nem felel meg a valóságnak.
Csecsemőgvllkosság boídogfán
Zala-
Kegyellen csecsemőgyilkosság történi vasárnap Zalaboldogfa községben. Nagy Mária kálócfal leány szállást kért az egyik gazdától, aki megengedte, hogy a pajtában aludjék. A leány éjjel gyermeknek adott életet, aldt elevenen elásott a trágyadombon, majd megszökött.
Reggel a házbeiiek még elevenen megtalálták a csecsemőt, akii azonban már nem tudtak megmenteni az életnek. Az elvetemült leányanya betegen fekszik jelenleg az apja lakásán, ahonnan felgyógyulása után az egerszegi fogházba szállítják.
A Zrínyi Torna Egylet jubiláris ünnepe 1 Nagykanizsa, márolus 8
A NZTE 10 éves fennállásának évfordulója alkalmából f. hó 13-án délelőtt 11 órakor a Városi Színházban Sportmalinii rendez. Ennek keretében a kővetkező műsor kerül bemutalásra:
1. Hiszekegy. Énekli a kiskanlzaai Levente Dalkör, vezényli Lencz Oyula karnagy.
2. A ZTE iizéves fennállását méltatja Oyömörey István v. ,orsz. gy. képviselő, a ZTE elnöke.
3. Elemi iskolások puskagyakorlata. Vezeti Szipudvary László tanító.
4. Tornagyakorlatok a vendégek és a ZTE állal. Vezeti Horváth Béla tanár, a ZTEatbl szakoszt. vezetője.
5. Ökölvívó bemutató a ZTE tagjai által.
6. Vivóakadémla. Bemutatják a Magyar Vtvó Szövetség és a ZTE taglal.
7. Himnusz. Énekli a Levente DalkOr.
A Magyar Vivő Szövetsig tagjai Is részi vesznek a vivóakadémián. A Vivó Szövetség intéző bizottsága legutóbb tartott ülésén a réazvételre felszólította Pillér, Pelschauer, Gombos, Oerevlch, Boros, Schréder, Hatz Ottó, Maszlay, Rajcsányi és Kabos 1. oszt. vívókat, akik közül négyen fognak lejönni a vívóakadémiára.
A vivóakadémián szerepelni fognak még a ZTE szépen működő vivóakadémlájának legjobbjai Is.
A műsor egyéb változatos számsl-ban Is a legjobb erők szerepelnek, ugy, hogy a közönség teljes megelégedéssel táthatja Nagykanizsán a tökéletes sportmutstványokat.
Professor Frank Bény
Az európaszerte ismert illuzionista és az okkult tudományok egyik neves művelője magyarországi körútja során folyó hő 11-én, pénteken városunkba érkezik.
Amint értesülünk, a Városi Színház igazgatóságánsk sikerült a tanár ural egyetlen napra megnyerni. — Rémy professor folyó hó 11-én a Városi Színházban 3 előadást fog tartani, délután 5, esle 7 és 9 órakor. Ezt megelőzőleg sajtóbemutatót fog tartani, amikor Is a hatóságok, a hivatalos személyiségek és a sajtó munkásainak fogja bemutatni a művészetét.
Az eddig olvasott sajtókritikák szerint Rémy professor művészde minden eddig látott hasonlót felülmúl. (—)
— NŐI tavaszi kabátok óriási választékban kaphatók a SchUtz Áruházban.
4
ZALAI KÓZLONY
1932. márciut 8
MAPI HÍREK
NAPIREND
MArolua 9, szard ■
U&n. katolikus : Prsselska Pwitsl.t
Hrsncliks. Izraelita: Vesd. hó 1. •
Városi Mimimi ós Könyvtár «vitv>
«flt0rt6k6n ós vasárnap délelőtt 10-161 IS kMg.
QjórjsierUH éjjeli szolgálat: I hótéglfg sí .Őrangyal* gyógyszertár
«...-■ ■ ■ " - \' I I \' I - fl I
VMH MMfp. i nwpr W.IU i óim
Oarkó legújabb kfcxáiatoa lllnije. -Qyönyó 0 ktaérő mDsor.
OódUrM nyitva K«g«l S-órától este 6 óráig (bátro, ueida, péntek délután, kedden egész nap aAknek). Tel. 2-13.
Valaki elment
Az abtakazemekben most Is ég a nap, a vásákkaa mosolyog a virág.
Xmlutba adtát lenoe minden, tnak az egykor vlg szobák.
Nem caendtll lel kacagás. se nóta, MnnyüMba lépés som zenél. Valaki almeat a nyárral ugytttt éa utána nom Jött. csak a tél.
A kandalló la hallgat nagy busán s ngy látszik a rózsuazlnli árny, amit lénye a sxógtetakbe óntól. -sápadtaötétre, leketóra vált
BlhallgatoU a zenálóóro. két mutatóját por lepte be. Ugy hiányzik vatnkinok hhér, hajamat simogató keze .
Ha swaállafc egy arckép elótt,
könny záporozza bo két azomem, ötven U» a csend a hiába várok: *em mozdul mag semmi aem ...
Caak olykor az éjléll sötétben, ha álmok töltik be a azobát, haftotn egy elnémult csókos szájnak nevemet lehelő aóhalát ..
Wlldt Endre
— A polgármester állapota.
Dr. Krátky István polgármester állapotában annyira tartós a javulás, hogy naponta már egy Kl órát ágyon ktvffl is tölthet orvosai rendelkezésére. Ha javulási igy hilad tovább, rövidesen Ismét átveheti a hivatala vezetését.
— Az tzrsetHa eiSIJáróságI vá-iantásról szóló tegnapi cikkünkben a síi mvlzsgálók nevel közöli Klein-leld Ignác helyett Nelifeld Jakab olvasandó.
— Ismét elhalasztották a zeneiskola növendékhangversenyét. Ujabb megbetegedések következtében a zeneiskola csütörtökre tervezett növendékhangversenyét elhalasztották. Ezidó szerint még teljesen bizonytalan, hogy mikor fogják a tervezett olasz estét megtartani.
— Az OttáregyesOlet vasárnapi aiánetóadása bevilágított abba a sokrétű, gondos munkába, ami P Jámbor András vezetésével lolyik ebben a kedves hitbuzgalmi egyesületben. A szereplők kifogástalan előadása, a azápen beállított rendezés, az egyszerű, szerény scinpad mellett is hatásos dekoratív külsőségek igen kellemes ás mély tanulságokban is gazdag estét szerezlek a nagyszámú hallgatóságnak. Patzs Antal, Junker Mária, Matyaslcs Mária, Haár Gizella, Nagy Lajos, Dlttmayer Llncsi, Lendl Margit, Farantay Bözsi, Rozs Ilus, Baj Qyurl és mások jeleskedtek a szent Zita életéről szóló kedves színdarabban.
«= A legjobb védekezés az Influenza ellen a jó zsebkendő. Nagy választék. Slnger dlvatárukáz.
— Megalakul a vas- és fém-Iparoa és falparos szakosztály. A
nagykanizsai ipartestület vas -és fém-Iparos szakosztálya ma, szerdán este 7 érakor, határozatképtelenség esetén 8 ómkor tartja alakuló közgyü lését az Ipartestület tanácstermében. — A falparosok szakosztálya folyó hó 11-én, pénteken este 7 órakor, határozatképtelenség cselén 8 órakor tartja alakuló közgyűlését. Az Ipartestület elnöksége.
— Érdekes hlr a purim-estély-rfll. A -nagykanizsai lzr. Nőegylet február 19-iki purlm-estéljének műsora méltán kel versenyre az idei tél összes mulatság-műsoraival. Lesz egy egyfelvonásos (Zágon : A szakítás), amit Leltner Qyörgyi, Rosen-feld Bérli és Brandl Slndor ad elő. Holczer P.lll és Stelner Oszkár egy énekes, láncos jazz-számot adnak elő, zongorán kisér dr. Halász Pál. Ollpp Oéza kupléknt, Butin Klári sanzonokat énekel, előbbit dr. Halász, utóbbit Hlrschlcr István Waéri. Koaatelitz Ilus és Szabados Magda Qroáaszk- láncot lejtenek. Ksafsril Weiaz Évi. Jegyek már most vtk-hatOk a Vágó-Hlalszertárban.
— Bátort a leghosszabb részletre és a legolcsóbban csakis Kopsteln bútoráruházban vásárol hat I Horthy Mlklós-ut 4.
— Találtak a KM-vemlégló elótt egy erszényt némi pénztarlalommal. Igazolt tulajdonosa átvehotl a szerkeav tőségben.
— Kongregációt böjti est volt (a negyedik) a plébánia fehérlermó-bcn. Ezultal Is zsúfolt ierem várta az előadói, aki Lukács József hitoktató, a szépszavu, lelkes szónok voll. Előadása lendületével és meggyőző okfejtésével felrázta a lelkeket és termékeny aratás magvait velelte cl azokban. Osskó Endre erőteljes, tehetséggel szignált szavalalával járult hozzá a böjti est sikeréhez.
— A passlós-film matiné hétfőn az egész város katolikus társadalmát meg fogja mozdítani. Főként az esti előadás, amelyen P. Molnár Arkangyal plébános előadásai szenvedésről, Barlay Ediih és Barbarlts La|os szavalata keretezik a megrázó erejű pas!lós-fllmel. BslépSJIj rendkívül alacsony lesz.
— Az OJteág uj saázna közli az elrabolt Unnberg-bltby hiteles salátkozü naplóját. A parlameptet az Influenzajárvány inlaü napolták el. Klepura táviratban oétolja MzaaeáRát. Ml történt Lábasa Jaclvat lánykorában. Ili főkapitány ksrwtetlk. IVAébert Jeni bét bámsaága, a hét legkóaerebb viccel, a legújabb arisztokrata vlco és még rengctan trótn. móka, vicc és intimitás Nngy Imr« kitűnő vicclapjában. Mutat-ványasámot ingyen küld a kiadóhivatal, Budapest VI. O-ntca 12.
= Kérjük kirakataink megtekintését. Igazi látványosság. Slnger dlvaláruhlz.
Dogalás éa trujnrn bántalmak,
gyomor- és bélzavarok, máj- és lép-duzzadás, hát- és derékfájás ellen a természetadta „FereiO lózsei" keserűvíz, naponként többször bevéve, hathatós segítséget nyújt. Tudományos megfigyelések beigazolták, hogy a Peraao lóxtef víz alhasi megbetegedések eseteiben gyorsan és mindig enyhén hat. A Ferenc léuef keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzietekben kapható.
Hiába toloncolják haza a titokzatos öngyilkosjelöltet
Nagykanizaa, március 8
Megírtuk néhány nappal ezelőtt, hogy a nagykanizsai rendőrség őrizetben tartott egy rejtélyea nőt, aki előbb Vámosi Máriának, majd Vlncze Máriának adta ki magát. A rendőr-*\'«*n kijelentették, hogy addig tartják őrizetben Vincze Márlát, amig őszintén be nem vallja, hogy ml a neve és hogy hová való. A nő erre kétszeres sikertelen öngyilkossági kísérlet után megtört és bevallotta, a fejérmegyei Alsóalap közvaló. A rendőrség hivatalból értesítette Alsóalap községi elöljáróságát, ahonnan most érkezett meg a válasz, hogy Vlncze Mária valóban odavaló, kérik is a hazatoloncolását, bár ez teljesen hiábavaló, mert amint hazaviszik, úgyis megszökik hazulról. A rendőrség tegnap hazatolon-coltatta Vlncze Máriát.
— A Letenye-vldék uj autóbusz-járatokat kap. Óriási megyei érdekek fűződnek ahhoz, hogy Le-tenye, Bánokszentgyörgy, Puszta-magyatód, Szentlászló községek és környékeik bekapcsolódjanak a megyeszékhely Zalaegerszeg forgalmiba, Czobor Mátyás egerszegi polgármester intervenciójára a posta vezérigazgatósága kijelentette, hogy áprltls hó folyamán megindítja az autóbusz-közlekedést a megye déli községei és Zalaegerszeg között.
— GaAI Franclaka emlékkönyve. Gaál Franciskának március Bén van a azUletésnnpja Ismerősei éa barátai ebból ai alkalomból a népszerű szinész-nót emlékkönyvvel lopták mag. Az ér dekos emlékkönyvet a Színházi Elet köall u] számában. Érdokee riport a Budapestru érkezeit Iranota filmaalné szekkel. Kutya-szépség- ós kedvencver-aeny kezdődik a Színházt ftletben, amely rengeteg cikken, riporton, novellán, képeken klvUl darabmellékletSI .A szépség v*sára"-t közli Teljes gyermek-ujaág, kotta éa kézimunka-melléklet egészíti kl az sj számot, amelynek ára 1 pengő.
— Még 250 munkásra van szűkség az eszteregoyel fakitermelésnél. A nagykanizsai főszolgabírói hivatal ezúton leszi közhírré, hogy az Eszteregnye községben folyó fakitermelésnél még 200—250 munkásra van szükség, akiknek egy kitermelt öl után 4 pengőt fizet a község. Bővebb felvlfágosilást az eszteregnyei községi jegyző ad.
= Kosztüm és ruhaszövetek a legújabb dlvatszlnekben és mintákban SchQtzné!
Emlétcexteiö
Márc. ft—18. Lelkigyakorlat a UI. ráad éa a* OiUr-egyctUlct számira (Mátéi P. Hltir)
Márc. IX. Böjti eit a MUsziósházbatt (Htwiir M apitpiéb ) 4 órakor.
A rlnvl Torna Egylel |ubll4rl» mjtlu<Jí II őrikor á ttlnházbtti
Ooelbe centennArium. Lton állt clóadáa (M«*»l Mihály) • órakor a vároabáaán.
MaointUitvUtlök évi köztyüláao KI M órtkof saját nelyl fügében.
Márc. 15. (Jtleinyok Mária k«*z»*áctójáa«k b6|«l etlJe a (ehérterttnben 6 órakor. , u
Irodalmi Kör hazáliai Onnépélya a ixlnháibin \'l órakor
Márc. 18—18. Lelkigyakorlat a K«th. ben ette H órakor (Ukáca Józacl).
Márc. 16. Pattlói Ilim ít müioroa cl«»iiláí a házban (Molnár i>. Arkangyal) 4, tf, S órakor.
VÁROSI MOZGÓ
Március 9—10-én Szerda—csütörtök
GRETA GARBÓ
a vágyak, az álmok asszonya, a svéd szfinx, akiért egyaránt rajonganak a nők és a férfiak, mutatja be a legújabb káprázatos filmjét, az
IliSPIRÁCIÓ-t
Előadások kezdete 7 és 9 órakor.
1932 márdus 9
Közgazdaság
Néhány szó a legaktuálisabb tavaszi mezőgazdasági munkálatokról
HsnaereUOk ti boronáljuk a (elfagyott földben levő Stíl vetéseket. - Miként Arizzák meg a t«UJ nedvességét. -Készítetik elo gondosan a tavaszi vetí-■ugot
Nagykanizsa, március 8 A léli rossz időjárási sok helyen megsínylették az őszi vetések Az éjszakai fagyok éa a nappáli olvadás következtében ugyanis a talaj felső rétegében u. n. felfagyás észlelhető, arai abban nyilvánul meg, hogy a viz a fagyul Összehúzódik, az olvadás alkalmával pedig Ismét kiterjed. Ennek következtében az idén különösen a buta, de a rozs növények gyökérzete ts megrongálódott.
A nagyobb károk megelőzésére azt ajánlja s gazdasági felügyelőség, hogy minden gszds s fagyok elmultával alapossn vizsgálja meg a vetéséi és ahol ezt a jelenséget tapasztalja, ami különösen a nedvesebb talajú dűlőkön log jelentkezni, ott az őszi vetési a talaj felszáradása után, amikor a föld már nem ragad, a reggeli harmat felazálltával, 3 tagu hengerrel hengerelje le, utána 3 héttel pedig, amikor a növényzet már megerősödött, a vetéseket könnyű boronával ugyancsak a reggeli harmat felszállta után boronálja meg.
Ne szántsuk fel Ismét a tavaszi vetések alá egyszer már leiszántott talajt
A kitavaszodás késése folytán minden gazdánsk srra kel) törekednie, hogy a\'tavaazl gabonát, Így a zab és irpa vetőmagot, amint a talaj hőmérséklete 4—5 Celsius fokra
ZALAI KÖZLÖNY
Az egyiknek sikerül, a másiknak is. .. ... talán a sors olykor nem tudja, mit akar.
Vegyen ön is nálunk OMtálySOrsjegyety
melynek főnyereménye szerencsés esetben
500.000 pengő.
Egész sorsjegy ára P **•—, fél IS-—, negyed P «•—, nyolcad P S —
Kapható GaPamwBlgyi és Szemelő
n«0_m. kir dohánynagyáruda, Horthy Miklós-ut 2.
emelkedett, mihamarább a talajba Juttassa. Mivel a tél folyamán kevés csapadék volt, ezt meg kell őrizni azáltal, hogy a tavaszi vetések alá ősszel megszántott talajt tavasszal ne szántsuk újra, hanem kultivátor-ral, exllrpátorral, vagy nehéz, hosszú, élesfogu fogassal boronálja meg alaposan. Ha felszántjuk ugyanis a földet, akkor a tavaszi szárító szelek ínég azt a kevés téli nedvességet is elvonják belőle.
Boronáljunk a csírázás után
A tavaszi vetéseknél, ott, ahol a csírázás slettetésére hengert használnak, múlhatatlanul szükséges a klcslrázás után, amikor már 2—3 levél látható, megboronálni a vetést. Ez azért szükséges, hogy a henge-rezéa által helyreállított hajszál-csövességet elrontsunk, valamint, hogy a sokkal életrevalóbb, kicsírázol! gyom-magvakat elpusztítsuk.
Csináljunk csíráztatásl prőbát
Felhívjuk még a gazdák figyelmét arra Is, hogy részesítsék gondos előkészítésben s tavaszi gabona vetőmagot. így elsősorban rostál|ák meg, amennyiben trlór áll rendelkezésükre, trleőrözzék meg, ha pedig
sok „léha" szem van a vetőmag közölt, ugy ennek az átszelelése ts kívánatos.
Nagyon ajánlatos, hogy minden gazda a tavaszi vetőmagból cslráz-tatáal próbát állitson be. Az eljárta a következő: az előkészített msgból kiszámol 100 szemet és ezt egy tányéron Itatóspapir, vagy zsákdarabok közé téve elhelyezi. Föld nem kell I Az Itatóspaplrl, vagy a z<ák-darabot állandóan nyirkosán tartja, de arra is vigyáz, hogy a vetőmag ne álljon vízben, mert akkor mégpenészedik, illetve nem csírázik. — Amennyiben cssk 80 szem csírázott volna kl, ugy a vetőmag csiraképessége 80°/s os és igy természetesen ehhez mérlen több vetőmagra van szükség.
(-) Kudarccal végződött a legutóbbi tapolcai tavaszi vásár.
Néhány nappal ezelőtt zsjlott le Tspolcán s szokásos tavaszi vásár, amelyhez mindig nagy reményeket fűznek a gazdálkodók. KOzel 3000 szarvasmarhát hajtottak föl és amikor tizóra leié nyilvánvalóvá lett, hogy 32-36 Wr körül alakulnak kl az árak és hogy ninci vevő, — összeomlott az egész állstvásár és vele a zsibvásár is.
Párls 2033, London lg-33^ Newyork 517 87, Brossét 7200, Milano 26-87 Vs, Madrid 3955i Amsterdam 20800, Berlin 12310, Wien —, Szófia 3-75, Prága 15-34, Varsó 5800, Budapest —-51
Belgrád 9-05, Bukarest 3-07.
— . -
Terasayiozsss
Buxa ttszav. 77-ea 13-25—14-20, 78-as 13-40-14-35, 79-as 13-55 -14-50, 80-as 1305—14-60, danául T7-es 12-30-1WO, 78-as 12-45-12-75, 79-ea 1200-1*90, 80-aa 12-70—13-00, rozs 1450-I4-801 tak. árpa 16-50-17-00, zab 22-30-2200, tengeri Iti OO—16-10, korpa 12-95—13-20.
á IsaxeU Baak
VALUTÁK I, 2000-2040 tr. 79-25-7985
__k. 16-94-17 04
Dánt 11Ö-70-111-70 Dinár 1000-1008 Dollár 570-50-573-50 Fraadaf. 22-35-2258 HolL 229-30-230-70 Zloty 83 95-64 45 Ld 3-48-3-54
Lava 4-08-418 Ura 29-45-29 75 Márka 135-45-136-25 Norvég 109 90-11090
áertza-árialytesl
DEVIZÁK
Schül. -----
Svájdt. 11070-111-40 Srádk. 110-80-111-80 Wien dearlng
randa
DEV
Amst. 229-50-23070 Belgrád 1003-1006 Bartln 13555-136-26 Brflssd 79-35-79-86 Bukarest 343-3-47 KopenhJ 10-90-111-70 Leodoa 20-16-20-36
Madrid -•-•—
Milano 2955-29*75 Ntwy. SÍ100-57400 Oszló 110-10-110-90 Párls 22-40-22-52 Prága 16-94-1702 Szófia 409417 Stockh. 111-00-111-80 Varsó 6406-64*45
Wien —•_■—
Zflrtcfa 11080-111-40 árfolyama: 80.464.
eladatta 300. — Elaí-azadatt 090—092 szedett közép 084-0-86, kOrsnytt 074-080, 1-VS rendű öreg 074 " " ■
öreg 060—0-flf angol sUdé szalonna nagyban 1-05—0*00, 1-25, hua 1-10—1*30, félsertés 108-11Í.
-078, U-od rendé >1 saidó 080-096, satr 1-20-
Usájs: Mlzalal tysaás la Upklaéá Vállalat, lankahsáB.
Felelős ktadóTíalal Károly. XaraiW. • \' fin lligjkaaaaa *, aa.
DIVATBEMUTATÓ.
F. hó ll-én és 12-én, azaz pénteken ^ szombaton
délután 4 és 5 érai
délután 5 és 6 érsl
kezdettel
áruházunk nagytermében mannequinek közreműködésével divatbemutatót rendezünk, melyre az igen tisztelt közönséget ezennel meghívjuk.
Bemutatásra kerülnek a legújabb faponu tavaszi kabátok, gyermek, bakfis kabátok és ruhák.
ZALAI KÖZLÖNY
Mielőtt
1932. március 6.
szándékozik venni, tekintse mag dúsan felszerelt raktárunkat. Minden igényeknek
megfelelő
Hálók, ebédifik, uriszobák, szalonberendezések Konyhák, előszoba-berendezések fa mindenféle kárpitos-árukban Nagy választék. Olció árak. Kedvező fizetési feltételek.
KOPSTE1N
BÚTORÁRUHÁZAK Nagykanizsa, Horthy Miklós-ut 4. Sopron Szombatholy
APRÓHIRDETÉSEK
5ffÍ."Sz& \\EEXSs - • i
nif <• is mtit — *n»r,
MUtii II) ri U aaáaak
XlUM k«<ia>«ak —*»»>■
CiB i kiadóban.
IS-lkl
lu\'bcl*p<MtI.
(IW4l.in felvétetik Horthy Mlkló. kl 6. tCalapüzlet___1209
WI<H>\\ Jövedelmező kisebb éa egy nagyobb b4rháa Itlrgóaen olcaón eladó, dm kiadóban. 960
jPogányvM (ajbaraim
árusítását megkezdtem, literenklnt „ 20 és 30 fillérért. Legkisebb tétel B 25 lt Megrendelésre házhoz küldöm. Srow Károly, MlllféiqM. t«.
Ela44 Eötvös-tér ld iiiniu ház, löbb mint egy hold gyümökiös éa konyhakertié), Igen nagy Icllnkerei udvarral, nagy raktár, vagy mühelyhelylsiggel éa egy 3 szobás, kél 2 azoháa és négy I szobás lakással Miután az Ingatlanon löbb ház van, minden klllön költség nélkül kétfelé osztható éa Igy ketten ts megvehetik. Tóke befektetésnek a legjobb alkalom, mert lláttán löbb, mfeit 12«o ot Jövedelmez. Bővebbet : Soaál Inaáo Ingatlanforgalmi Irodája, Nagykanizsán, Horthy Mik&a-ut 1. szám. 11
Asztali- és fajborok
(0 llteronklut 10 tlll. kapható
. UCHT8CHEII borkereskedés,
Csengery-ut 31.
Ilaál május l-re Deák-tér 12. sz. hfeomszobáa lakás mellékhelylíéíékkel. — Bővebbet ott a házmesternél. 1200
Kiadó: Horthy Mlklóa-nl & sz. alatt az emeleten S szoba minden mellékhelyiséggel augusztus, vagy május 1-tól és 8y«ott egyszobás, konyhás, ksmatáa
tehet
kocsiszínnel. Tárgyalni 1 1121
Uradalmi rlzllnflbor 24 ftltér és burgundi 20 (Illírjével kapható. Legkisebb tétel SS liter
LázírVKlstalndy utca 20. sz.
-14 Lásak) herceg utca; II. sz. biz
ás Bagolsl-sar 51. sz házhaty. 22
■•]Aré helyet keres Jól tórö. 46 év körüli minden mintát válla* assaoay. Azonnal beléphetek. Clm a kiadóban. lift
Régi jóhíiü Oomboané-féle Salai. l<»lyla«g má|us t-re kiadó Eötvös iét 26. alatt, mészárszéknek, InsaarSzletnek alkalmas. Feltélohlf ugyaaott uoi
Szorgalmas, tiszta wlaSaatalaáil
keresek március 15-re Báthory u. 10. 1207
Elsőrendű savanyított ugorka
nagy üveg . kis
..... P 3 40
......2"-
Málna, meggy Jani... . 1-36 Barack, eper......... , 1\'56
Gyenea rllaiír, ossmege Üzletben
__\'__iw
Hirdetmény.
A Nagykanizsai Ipartestület székházában (Deák-iér 14. sz. alait) levő
vendéglőt
folyó évi augusztus hó l-től ot egymásután következő évre nyilvános versenytárgyaláson bérbe adja.
Pályázati feltételek és az eredeti szerződés tervezete az Ipartestület Irodájában beszerezhetők.
Benyujiási határidő: 1932. évi március hó 31-ének déli 12 órája.
Az Ipartestület
uio elnöksége.
ÉRTESÍTÉS
Ezúton hozom az i. L rendelőim szíves tudomására, hogy rak«*vaMra érkaatoh már
lavasri flitdny, átmeneti ésfoHfttfrldonságalm
Most Is, ugy mint a maliba* a legkedvezőbb fizetési M5 leltételek mellett StWk a I. rendelőim szolgálatára.
Szíves pártfogást kérve, vagyok kiváló tisztel eltel
Bagladi Béla, angol uriazabó
K1»*I6 azemllvegak
amgy választékban kaphatók Ugoinábtoq
ZSOLDOS QYULJt
OrAs, ékszerész és lAtszerésznél pő-ut u. biztosító palota Orvosi receptek elkészítése, íio Szakszerű Javítások.
vigyázzon egészségére és igyék
IMel uizet,
mely hólyag, vese és gyomorbántal máknál kitűnő hatású.
Kapható minién Iflsssrüzletbu.
Fáraklár: WEI8Z MÓR, Nagykanizsa Klrály-utoa 34 Toloton 310.
Hk. 764/1931. az.
1931. Vghtón64.aa
Árverési hirdetmény.
Dr. Ma lek Lásaló nagykaatzaal ügyvéd állal képviselt Mlltényl Sándor és Pia nagy kanizsai cég Javára 41 P tóke éa löbb kö-Vitelé, és Járulékai eie|éli> a nagykant-zaal klr. |ártst>Maág I93l évi 343J. arám végzésével elrendeli kieléglléil végrehajtás folytán végrehajtást szaavedólól 1931. évi áuguiztus 10 én letoglall 3/0 P re bccaOII Ingóiigokra a nagykanizsai klr. |árisbiróaá( fenti számú végzőiével aa árverél e,rendeltetvén, annak az 1908. évi XU. L-c 20 alapján a feni megneveietl s a foglalám jegyzőkönyvből kl nem tűnő más foglallaKá Javára la az árverés megtartását elrendelem, de c*ak arra ax etelre, ha kielégilül loguk ma ls fennáll éi ha ellenük ha-laaztó hatályú igénykenaet tolyamalba nincs, végrehajtást iwenv. lakiián Mor-cánypuutan, n llzelelt öaszeg levonásával leendő megtartására hálártdóal 1932. ávl március hó 10. napjának d. u. 3 óri|a tüzelik kl, amikor a bíróilag lefoglalt M-lorok, a egyéb lngó<ágok<t a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés mellelf, t "illeg becaáaon altü la — de a kikiáltási « kétharmadánál alacsonyabban nem — cl fogom adni. Azon Ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5 blO\'981. M. £. azimu rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik l kikiáltási ár egylliedreazél binilpénzlll le-teszik.
Nagykanizsa, 1932. évi február hó 14 élt.
Elek László s. k.
klr. blr. végrelia|lty
mint blróaágl klkUld»H.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly). \'
72. évfolyam 57. axám
Nagykanlzaa 1982. március 10, csütörtök
Ara 14 Mér
ZALAI KÖZLÖNY
Szert esstóség ím kiadóhivatal: Póul S. azám. Keszthelyi Hókklsdóhlvatal: Kouuth-utca 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
BólUetésl árt: egy hói. » pengó SO Iliiéi. Saerkcaxtóaégl ti kiadóhivatal! telefon: 78. u
Központosítunk?
Irta: Unger Ullrrmnn Elek, keresk. .kamarai kültag
A kormány, Illetve a kereskedelmi miniszter egy ipari és kereskedelmi programmot dolgozott kl a felesleges üzemek leépítéséről, ami, sajnos, igen lassan folyik. A programm ellenére most Ismét kisért a központi beszerző hivatal felállítása, ami a közintézményeknek, a városoknak, katonaságnak stb. központi ellátását tűrte ki fával, szénnel, papírral, nyomtatvánnyal stb. árukkal. Az OMKE központja máregyszerszembe-szálll ezzel a tervvel. Ez a terv hslálos csapást méroe különösen a vidéki kereskedelemre. Mindent Budapestről kellene igényelni s onnsn kapni. Hol van az 1872. VIII. t.-c. által életbeléptetett szabad Ipar és kereskedelem, hol az 1884. XVIII. t.-c. által szabályozott szabad vállalkozás elve? Visszatérünk ugylátszik a régi céh-rendszerre, melyben a céh most maga az állam. Fejlődünk léhát viuzalelé I Nem elég a hatósági üzemek szinte korlátlan versenye? Ahol ilyen hivatal felállításáról szó lehet, ott nem bizhalunk abban, hogy a közre oly káros sok állami üzem legalább Is részben leéplttessék. Az állam a legális kereskedelmet háttérbe axoritotta az agyondédelge-jutottnnk ? Hány falusi keereskedö segítette ki a falu polgáralt hosszú tett szövetkezetekkel szemben. És hova hitellel sőt készpénzzel, amig lehette, mig a szövetkezetek öt tönkre nem tették? Azok a szövetkezetek, melyeknek az ő keserves, adófilléreiből millió és millió segélyt adott az állam, amit vissza kellelt volna kapnia, mit juttattak a fogyasztónak ? A nagyobb adói, ugyebár?— mert hisz a segélyként adott pénzekel valahonnan pótolni kellett. Fizetni kellett a nagy szövetkezeti személyzetet, az adminisztrációt, ami az egyének kereskedésében nincs meg.
Igen I Vannak szövetkezetek, melyek létjogosultak, melyek a gazdatársadalom javát előmozdítjuk, de ezek nem azok, melyek a segélypénzek millióiból táplálkoztak.
Amit most a kereskedelmi miniszter skar, azt megint az állam pénzéből akarja, különösen a vidék kereskedelme ellen. Nem kérünk belőle. Akik orosz fogságban voltak, tudják ml az a központi beszerző, a centro sojusok. Hát az orosz in tézményeket akarjuk utánozni? Ha látták volna azt ott azok az urak, akik most Itthon Ilyen eszmékkel állnak elő, akkor talán másként gondolkodnának. A közponll beszerzőket Oroszországban Is decentralizálták, a leállított kereskedelmet és a kisebb ipart felszabadították, a központilag kezelt áruelosztókat megszüntették, mert belátták, hogy milyen körülményes dolgok. Olt nem felelt meg! A kapitalista államban talán |ó lesz? Hova fejlődünk? Megyünk vissza, mint a rák? Akinek dolga volt az orosz viszonyokkal, az nem kívánja ennek a szegény, kizsarolt,
agyonnyomoritott országnak azt, amit előidézne az Ilyen központi beszerző felállítása. Nehézkes, — egy kaptafára akarja huznl minden város szükségletét. Pestre akarja vinni a kereskedelem nagy részéi, amit eddig a vidék látott el. No és az idő, amely elpocsékolódik. .Time is mo-ney" — mond|a az angol — (az Idő pénz), pedig az a világ első kereskedő népe. 011 szabadverseny van minden téren, az gazdag állam s mégsem kísérletezik, — mi pápáb bak akarunk lenni a pápánál Ugylátszik még mindig van felesleges pénzünk kísérletekre.
Támogassuk a központi OMKF.-t tiltakozásában, amig nem késő. indítsunk országos ellenmozgalmat s
követeljük, hogy a kereskedelmi miniszter kereskedő legyen, s hogy többet olyan választ ne kaphasson a kereskedelem, mint egyik volt miniszterétől: .Én nem vagyok ellensége a kereskedelemnek." Nem szabad elfelejteni: a miniszter van a kereskedelemért és nem a kereskedelem a miniszterért. Akinek hatalma van, annak kötelességei is vannak. A kereskedők 99%-a nem kívánja a központi beszerzőt, vegyék le azt a napirendről. A vidék kereskedelmi érdekeltségei, elsősorban talán éppen Nagykanizsán, álljanak a tervek ellen haladéklalanul frontba, mert hiszen ez nem csak a vidéki kereskedőknek, hanem a vidéki szállítóknak Is érdeke.
Anglia képviselői teljes hallgatásba burkolóznak Genfben a dunai államok konföderációjával szemben
Walkó Lajos szerdán Genfbe érkezett
I/>ndon, március 9 (Éjszakai rádiójelentés) A Reuter-Iroda kiküldőit tudósítója jelenti Genfből, hogy az angol körök a a dunai konföderációval szemben teljes hallgalásbfi burkolóztak.
Párts, március 9 A Tardleu-javaslattal kapcsolatban Pertinax az „Echó de Parls"-ban hangsúlyozza, hogy a francia tervezetnek egyáltalán nem célja a vámunió előkészítése és nincs szó a kisantant (elforgatásáról sem. A terv kizárólag a dunai államok kooperációján alapul, amelyben egyetlen nagyhalalomnak sem szabad részi vennie.
A cseh sajtó ugyanebben a kérdésben hangoztatja, hogy a dunai államok termelési feleslegeinek átvételét maguknak a nagyhatalmaknak kellene megoldsniok.
Hogyan juthatna álláshoz 10.000 diplomás munkanélküli ?
A miniszterelnöknek átadott emerlkánás memorandum a képviselők összeférhetetlenségének szigorításával és a többszörös fizetések megszüntetésével sürget aj állásokat
0«nl, március 9 (Éjszakai rádiójelentés) Walkó Lajos miniszter ma Oenfbe érkezett. A pályaudvaron gróf Apponyl Albert és a magyar delegáció tagjai fogadiák. Walkó a nagyhatalmak képviselőivel tárgyalásokat folytat és ezért több Időt tolt Oenfben.
Budapest, március 9 A Federatlo Emerlcana káptalanja memorandumot juttatott el Károlyi Oyula gróf miniszterelnökhöz és Karofflálh Jenő kultuszminiszterhez. A memorandum 10.000 diplomás munkanélküli elhelyezkedési nehézségeivel foglalkozik és pozillv módokai Jelöl meg, amelyek megvalósításával a diplomás Ifjúság válsága megoldható vagy legalább Is nagy
mérlékben enyhllhelő. A memorandum a lehetőségek közOtt felemlíti, hogy a törvényhozó testület tagjainak az igazgalóságl tagságokból eredő Összeférhetetlenség szigorításával a vállalatok több müveit embert alkalmazhatnak, további elhelyezési lehetőséget nyújt egy-egy tisztviselő többszörös fizetésének revíziója és a hasznot hajtó Jogok felülvizsgálása.
Rendőri segédlettel kedélyesen tárgyalnak a rablók Lindbergékkel
A1 Capone a Lindberg-baby utján akar szabadlábrahelyezést kizsarolni
Newyork, március 0 közvetlen érintkezésbe léphessenek a Az amerikai rendőrség Lindberghék rablókkal. Ezt állítólagS/rttofe a nyo-kivánságára majdnem teljesen vissza- mozásban részt vevő bandllavezér vonult a nyomozástól, hogy a szülők követelle. A lapok Al Capone kezét
sejlik a rablás mögött. Tudni vélik, hogy Al Capone egy cent vállság-dijst sem fogad el Llndberghtől, hanem azt kívánja, hogy a csecsemő vlsszadása fejében eszközölje kl az ő szabadonbocsátását. Hir szerint az elmúlt éjjel egy előkelő ügyvéd látogatta meg Lindberghet, hogy a rablók megbízásából tárgyaljon vele.
Boston, március 9 (Éjszakai rádiójelentés) Curlney polgármester ma kijelentette, hogy közölték vele, hogy Ltndbergh Hát már vasárnap visszavitték szüleihez, ezt azonban a rendőrség elölt eltitkolták.
Newyork, március 9 (Éjszakai rádlójelentés) Az egyik Itteni biztosítótársaság ügynöke értesítette a biztosító intézetet, hogy a rablók visszaadják Llndbergh gyermekét, miután Llndbergh értesítette őket arróL hogy az átadás után 72 áráig neta\'íogja őket üldözni.
Kl akarták fosztani az Uxlatakat áa magoatra-
ka* a toladól munkások
Toledo, március 9 (Éjszakai rádió,lelentés) A munkások tegnap általános sztrájkot hirdettek. Majd kiakarták fosztani az üzleteket és megostromolták a rendőr-örszobákat. Heves küzdelem fejlődött ki a rendőrség és a munkások között. A rendet végül Is a kivonult csendőrség állította helyre.
Uj japán ultimátum
Tokió, március 9 A japán haderők főparancsnoka u|jbb ultimátumot intézett a kínaiakhoz és abban az ellenségeskedések megu|ltásával fcnyegetödzlk, ha a kínaiak nem vonulnak vissza további 5 mérföldnyire.
Németországban rendeletileg szabályozták az ajándék-reklámot
Berlin, március 9 (Élszakai rádló/elentés) A szükségtörvény kiegészítésére a német birodalmi elnök ma ujabb rendeletet bocsátott ki, amely szabályozza az ajándék-reklámot, miután az utóbbi Időben oly nagy arányokat Olt az ajándék reklám, amely nem egyezlethelő össze a mai gazdasági viszonyokkal. Továbbá megtiltja a rendelet 2 éven belül olyan üzletek létesliését, ahol egységárakon árusítanak,
ayi KQZLONV
1992, március 10.
A Gráf Zeppelin levélpostit visz Délamerikába
Budapest, márolus 9 (Éjszakai rádiójelentés) A budapesti központi postahivatal értesíti a nagyközönséget, hogy a ,Qral Zeppelin* repülőgép március 20., április 3., 17. és május 1-én Délamerikába lndijl és utján levélpostai küldeményeket is visz magával.
A Vatikán részvéte Brland elhunyta alkalmából
Páris, március 9 (Éjszakai rádlójelentés) Marlone pápai nunclus ma őszentsége XI. Plus pápa megbízásából részvétét nyilvánította a francia kormánynak Brland elhunyta alkalmából.
Még a Kramarz-pártnak sem kell TrotzkIJ
Prága, márolus 9 (Éjszakai rádlójelentés) Az egyik Kramarz-pártl képviselő ma tiltakozott az ellen, hogy a cseh kormány beutazási engedélyt adolt Trotzkijnak,
Negyven millió ínséges Oroszországban
Varsó, márolus 9 (Éjszakai rddliJelenUs) Moszkvai felenlét szerint az Idd rotz termét! viszonyok miatt negyven millió ember szorul inség-támogatásra, főleg az Ural, Volga ét a Kaukázus mentén.
Szentesen elraboltak egy tízéves leánygyermekei
Szentes, március 9 (Éjszakai rádlójelentés) Dóka Károly szenlezl lakos ma megjelent a rendörkapltánytágon, ahol bejelentette; hogy 10 évet leánygyermeke, azóta, hogy vasárnap a templomba ment, nem jötl többé vissza. Nyomtalanul eltűnt. Bejelentette Dóka, hogy tegnap levelet kapott, amelyben közlik vele, hogy kisleánya él, de nem adják neki vissza.
A rendőrség leijei apparátuiial dolgozik az elrablott leányka kézre-kerltétére.
Jövő szombattól weekend-jeggyel lehet utazni a Balatonra
Kiránduló különvonatok járnak a nyáron 79 százalékos kedvezménnyel
■ Nagykanizsa, márolus 9 A Duna-Száva-Adria .Vasúttársaság a Balatonra, a Velencei tóra továbbá egyes viszonylatokban a kirándulások előmozdítása valamint nyaralóknak a lakátkeretét megkönnyítése céljából ez év március 19-élöl kezdve Budapeti Déllvaaulröl, Székesfehérvárról ét Nagykanizsáról a Balatonra. Továbbá Budapest Délivatul-ról ét Széketfehérvárról Agárdra, Oárdonyra ét Velencébe, nemkülönben Szombathelyről Sopronba olctó hétvégi menetiérti weekend jegyeket léptet életbe. Esek a menettérti jegyek általában 30°/o-os menetdíj-kedvezményt nyújtanak. A jegyek szombaton, valamint az ünnep elöli való nap déli 12 ólától a vasárnapol, vagy ünnepnapot (kettőt ünnepeken a második ünnepnapol) kö-
vető első hétköznapjának déli 12 órájáig, érvényesek. Ezek a menettérti (egyek vasár, vagy ünnepnapokon Is válthatók és visszautazása ugyanazon a napon it érvényetek. Nagyobb tzámu, de legalább 20 főből álló társaság együtlei utazása alkalmával vonalainak bármely állo-máiáiól a Bilatonra ét a velencei lóra az Igazgatóságnál beszerzendő utalvány alapján SOVe-ot menetdíj-kedvezményt nyújt. Kedvező Időjárás és ntgyobbtzámu jelentkező részvétele ételén már a húsvéti ünnepek alatt külön vonatokai közlekedtet felette messzemenő mintegy 66—75 százalékot menetdíj mértékléi mellett
Közelebbi felvilágotliátok az igazgatóságnál, valamint az állomáaok utján kaphatók.
A hátralékos adóiokra féléves moratérlnmot kérnek a kanizsai vendéglősök
Alakuló és tisztújító Ölést tartott a vendéglősök szakosztálya
Nagykanizsa, márciut U A nagykanizsai Ipartestület szakosztályai egymásután alakulnak ujjá. A vendéglősök szakosztálya kedden délután tartotta alakuló ét llizlujltó közgyűlését, amely alkalommal a következő vezetőtéget válaizlotla: Elnök: Rilscher Mór. Alelnökök: Hajas Jőztef, Opar-ntcza Kárply. Pénztárat: Kosztolta Oéza. Titkár: Banekovlch János. Választmány : Blumenscheln Mór,
Pelrlcs Ferenc, Szalay László, Wol lik Jenő, Tóth Qyörgy.
Ez alkalomból elhatározták, hogy a pénzügyminiszterhez kérvényt Intéznek az Italmérési Illeték kontingensének mérséklése iráni, egy másik kérvényben az adóhátralékok lefizetésére féléves moratóriumot kérnek, mely kérvényeket Samu Lajot Ipartestületi elnök az ipartestület utján a pénzügylgazgalóságon keresztül juttatja el az Illetékei minlittárium-hoz.

Hétbónapl börtönre Ítéltek egy fityeházl gazdát,
mert sógora nevét hamisította a váltóra
Nagykanlzaa, márolus 9 Zadravecz Qyörgy 47 éves fityeházl gazdának nagyobb összegű pénzre voll szüksége és ezért váltót kerített, amelyen négy kezet it rajta volt Mindegyik olyan kezet volt, hogy a kanizsai takarékpénztár, ahol a váltót letzámlloláirt bemutatták, minden további nélkül kifizette a 940 pengőt. Hónapok multak el,
Zsdravecz a váltó lejáraikor mindig pontoaan megújította a váltót éa azon mindig rajta voltak a kezetek aláírásai is. Egy alkalommal azután nem tudta betartani a terminust, a takarékpénztár óvatolta a váltót és akkor kiderült, hogy az egyik aláírást maga Zadravecz Oyörgy irta, sógora, Pecseaez Oyörgy nevét hamisította oda annak tudta ét bele-
egyezése nélkül. Mikor ezt a sógora megtudta, felfelenlelte Zadraveczei, aki Igy kerüli a nagykanizsai\' törvényszék elé.
Zadravecz azzal védekezett, hogy az első váltóra sógorának a felesége irta alá a sógora nevét, a többieknél pedig a sógora meghatalmazása alapján ö maga, mivel az nem tud Irat Az eskü alatti tanúvallomások azonban megdöntötték ezt a védekezését A bíróság Zadravecz Györgyit héthónapi börtönre ítélte. Az ügyész súlyosbításért, a vádlott a bünötiég kimondása mlgli fellebbezett
A Magyar Hét kanizsai kltflntetQel
ii lyirtsstllet sltljáráságl lláss
Nagykanizsa, márolus 9
A nagykanizsai Ipirtetlület márciut havi elöljárótági ülétán Samu Lajos elnök kiosztotta a Magyar Hét rend. zöblzolltága által odaítéli ditz-okieveleket a kitüntetett nagykanizsai ketetkedöknek ét iparosoknak. Samu elnök lelket betzédében kifejletté a magyar munkának a Magyar Hétben megnyilvánuló megbectülé-sél. Abból — mondta — amit külföldre adunk ki évente, kle benn 52.000 magyar munkáit tudnánk foglalkoztatni. Ezt a kérdési azonban csak a társadalom egységes állásfoglalásával és megértésével, hazafias érzésével ét jelentőségének átérzétével lehel megoldani. A magyar táriadalom erkölctl kötelessége, hogy minden megrendelését, munkáját, honi pltcon, magyar áruból, magyar nyersanyaggal és magyar munkáskezek utján kétzlllette el magának.
Az elöljárótág ugyanezen az ülésen elhatározta, hogy a székház vendéglőjére árlejtést hirdet, miután lejárt a 3 évet bérlet. Elhatározták, hogy április elsejével mégis lebontatják a Hangya épületet. Az ellenőr tiszteletdíját eltörölték.
— Bútorvásárlás — nem gond I
Teljes berendezéseket rendkívül előnyös részletfizetésre, sőt kamatmentesen ls szállítunk. Kopstetn bútoráruház, Horthy Mlklós-ut 4.
DIVATBEMUTATÓ.
, . . Folyó hó ll-ón ós 12-én,
Pontokén szombaton
délután 4és B Arakor délután B és 6 órakor
áruházunk nagytermében mannequlnek közreműködésével divatbemutatót rendezünk, melyre az Igen tisztelt közönséget ezennel meghívjuk.
Bemutatásra kerülnek a legújabb faconu tavaszi kabátok, gyermek, bakiié kabátok és ruhák.
Aru&úx.
1933. március 10.
ZALAI KÖZLÖNY
Axt mondfdlc,
hnt/v a nagykanizsai Társán Temetke-ía* Egylet üzletkörénok kibővítésére korlátlan italméréel engedélyekért a
?ít*mondJát, hogy (Felnellbor) „Röbort bácsi" Magyar Miklós támogaiáaát kérte egy Nagykanizsán felállítandó (politikai) népkonyhára. — Alt mondják, hogy s nanklngl kormány megkereste a nagykanizsai Társsa Temetkezési Egyletet. hogy küldje meg alapszabályait, miután Kínában teljesen hasonló egyesületet akar alapítani. — Azt mondják, hogy a városi tisztikar a flzetéareduk-cló fölötti bánatában egy szálig mind belépett a Városi Énekkarba — Azt mondják, hogy a Polgári Egylet egy gsokóeztállyal bővül: ő Is célnál egy temetkezéel egyletet — Art mondták, hogy a Vörös maoskn megveezt s Tár-ws Temetkezési Egylet áruraktárát. -Azt mondják, hogy a városi adóhivatal ezután minden világra Jött gyermeket bélyeggel tog ellátni, nehogy letagad hasas vUágrajöUét az adóbevalláskor. — Azt mondjak, hogy a polgármester egy kevésbé szép. de pontoaan Járó aranyórával szándékozik felazerelnl a városháza oaarnokát — Azt mondják, hogy Érdes Rezsó erddmérnök a város parkírozás! terveiből kifelejtette a végre hajtól szobák eldttt virágágy köriratát: „Hagyjatok fel minden reménnyel I" — Azt mondják... (•)
Megkezdődnek-a városi átrendezési munkálatok
Ujabb munkaalkalom a kanizsai ínségeseknek
Nagykanizsa, márolua 9 Az utrendezési program folytatásaként a tavasszal megkezdődnek egyes utcák utrendezési, ulburkolási és földmunkálatai Nevezetesen sor kerül a kórház elöli, a Kossulh-tér, a Honvéd, Hajtsáf, Bálhory utcának törvényszék elfiltl része, Klakanizsán a Nagyrác-utca slb. rendezésére. Mindezek a folyó évi költségvetésbe is be vannak állítva. Ily módon a város löbb utcája uj kaitól fog nyerni és a közlekedés, forgalom is simábbá válik. Mindezeket a munkákat a város az ellátatlanokkal fogja végeztetni és igy nemcsak az inaéges munkanélküliek járnak Jól, hanem a város is,
*Are, %-W. UIMjnrakoriat a IlL rand U u Oltár-1 Márnára (Mitáa P. Hllir)
Miaaalóaháiban (Huszár M.
•fyttáM__
MAff If BójU est apátplib ) • órakor. , A • rinyl Torna Ecylat jubilárU matinéja 11 órakor a iiwhixbáu.
Ooítha canUnnáriuni, LkaáUa alóadáa (Magas Mihály) C órákor a vároaházán.
MagántUztvUalók évi kózgyOliaa (él II órakor ujíl nalyiaigéban. MAre. 15. Urleányok Mária kongregációiénak böjti ntja a fehéritramben <J órakor. . Irodalmi Kör hazafias ünnepély* a színházban II órakor.
*Arc, M-lt. lelkigyakorlat a Kath. Lagény«gyi«t-
Mb«n ásta 8 órakor (lukács József).
Márc, lf. Psáslós film é« műsoro* alóadáa a sxtn-
hátban (Molnár P. Arkangyal) 4. 8 órakor. MArc. Ifc MOaoros purim-táncutály 9 órakor a Ka-•xlaóban.
MArc. Washlngton-dnncp. Lkaális tlóadás (dr.
Kttkal Jó*»«f) 6 órakor a vároabáián MAre. 21—23. lelkigyakorlat férfiak réazéra (P. Mol-. nir Arkangyal) a plébéniatamplombad asta 7-kor. Apr. I. LkaTu alóadáa (Sándor Zoltán fbdgy) • órakor a várotházán
Kath. Ugéaycgylat közgyülésa fél S órakor. tata • *f>f táraaavacaora.
R»f. Nóegylet magyar-astje a Karitaóban tél 9 . Oiakor.
Apr. 10. Licaália alóadáa (dr. Oynrátz Paraac) I óra-• >or a vároabáián.
A^\'l.^Htgyl Emánuel hangvemnyt a Kaszinó-
Apr. 17. -O-aa matiné. Llceálls alóadás (Bmnnar M. . ny. alw.) »« órakor a színházban. Api". U. Licaália apadás (Kajmó Józsaf) • órakor a városházán.
A gyilkossággal végződött farosa szerelem ügyében befelezték a vizsgálatot
Az apósgyilkos egeraracsal gazda flgye rövidesen főtárgyalásra kerül
Nagykanizsa, márolua 9 Röviden hlrl adtunk arról a szomorú drámáról, ami december utolsó napjaiban Egeraracsán (egymást érik itt a gyilkosságok I) történi, amikor Hona György fiatal, nős gazda, szóváltás közben szlvenszurta apósál, Szűcs János vagyonos gazdái. Az eset nagy szenzációt keltett akkor, mert a vő és após között lefolyt szóváltás nem látszott elegendő oknak a gyilkosságra. A csendőrség csakugyan csakhamar ki is nyomozla, hogy a gyilkosságnak egész más háttere van. Hancz Qyörgy a kereszt-kérdések alatt elmondotta, hogy anyósa, Szűcs Jánosné, aki szenvedélyes vérmérsékletű asszony, bujtotta fel őt arra, hogy öreg férjél
IdAlárát
A nagykanizsai Meteorológiai mer-Hgyeló lateatések i Szudán a Mmértdc-\'«• Rejtel 7 ólakor —16, dléután 1 értkor —3 6, este » órakor —11. (éluahal rddiájtitntit) • NataaraM-
8 lat intáa.t j.l.n|| «.»« 10 óra-"»■ VálloMékonj, sislts MS, "\'•hb >á|wre«sra havasáaek, bSeaihrml*. várhat*.
tegye el lábalóL Elmondotta még azt Is, hogy bizalmas benső viszonyban élt saját anyósával, noha fiatal felesége volt és gyermekei vannak.
Hancz Úyörgy elmondotta a csendöröknek, hogy azért Jelentkezett önként, hogy ez neki mint enyhítő körülmény az Ítélethozatalnál majd betudassék, mert — mondotta — volt már egy hasonló eset a faluban és akkor Is azért hoztak enyhébb ítéletet, mert a lettes önként adta lel magát.
özvegy Szűcs Jánosné kezdettől fogva állhatatosan tagadja, mintha benső viszonya lett volna saját vejével.
A vizsgálat befejeződvén, rövidesen lötárgyalásra kerül a sor.
Ha kiváló minőségű
férfiszövetet
akar vásárolni, keresse fel
Singer divatáruházat.
Sportex angol divatkülönlegességek.
Kanizsai magyar müvész-neveh a világhírnév szárnyán, Indiában,
ahol „halálosan rosszak a viszonyok", vállalatok omlanak Bűzt, de nem lehet mozogni a tSmegtöl a képkidllttdson
Nagykanizsa, március 9 Két hatalmas újságlepedő fekszik előttünk. Mindkettő Kslkuttából. Az egyik az Advance, a másik a The Statesman. Mindkettő nagy cikkekben számol be a kalkuttai festészeti és szobrászati kiállításról. Óriási méretű, reprezentatív kiállítás volt, amit a kalkuttai kormányzóság mű-vészlskolája rendezeti.
Érdekes, hogy a tártai-kritikák csak általánosságban bírálják a freskó-osztály, az olaj-osztály, a grafikai osztály, stb. anyagát, osztályonként legfeljebb egy nevet ha megemlítenek. De a The Statesman külön bekezdést szentel Hungárián artists (magyar művészek) alcímmel két festőművésznek, akiket Nagykanizsáról kapott szárnyára a világhírnév.
.Két magyar művész kapott helyet olajfestményeinek: — Írja a lap — Sass Brunnerné és Brunner Erzsébet kisasszony. Mig az anya képel, táj-
képek és virágok, elsőrendűen de-korativek, ragyogók éa őszintén megértik az indiai atmoszférát, — a leány képei, Mként portrék, az ábrázolás készségéi és erőt mutatnak.*
Ebben a lapban a tárlat bárom képének reprodukciói vannak. A három közül egyik Sassné R. Tagore-portréja, a másik Sass Baba Gyermekek cimű képe.
Az Advance igy ir honfitársainkról : .A kiállítást tObb mini 60 olajfestmény gazdagítja, melyek Indiai tájakat, jeleneteket ábrázolnak, kivitelben merészek, teli ragyogó színekkel. Két hírneves magyar művész
ecsetje alól kerüllek U: egyik Sass Brunnerné, másik a leánya.*
Nagy és büszke őröm ez a két kritika idehaza. A világ tulaófdén, egy egészen más kultura zajló közepén két msgyír művész, két kanizaai hajtás, belevitte a köztudatba ezt az ott talán még sohase hallott szót, hogy .magyar*. Sassné leveléből olvassak, hogy a kiállítás gyönyört... Özönlik a nép. — Valahogy ugy van most Itt, mint Pesten Qogen kiállítása volt Forronganak a fiatalok... rajonganak és ünnepelnek bennünket Itt is halálosan rosszak a viszonyok, rengeteg nagy vállalat omlott össze, az idegenek nem Jöttek ugy, mint szoktak... A kiállítási teremben nem lehet megmozdulni a tömegtől, megszakítás nélkül Jönnek és Jönnek... Igen nagy a sikerűnk... most hozzuk az Onnepeltetés igáját... Un nyüzsögnek, forognak az emberek a képeink körtl, mint a hangyák-Fáradt vagyok...*
Sassné! különben Rabtndramttk Tagon most újból meghívta tanárnak az ő santinlketani művéaztele-pére. Egy külön női iskolát akart neki szervezni. Sassék azonban nem fogadták el a meghívást, mert Sassné egyelőre nem akarja lekötni magát, dolgozni, festeni akar és megismerni s csodálatos Indiából minél többet. Most különben Is FUsheynes, a raj-patunai maharadzsa vendégei lesznek hosszabb időre Chalavarban, ahol egy egész Ids vendég kastélyt bocsátott s vendéglátó s magyar művészek rendelkezésére.
A magyar műrész világhódító nevének ragyogó örömét gyönyörűen fejezi ki ez a Sass Baba ferdéből vett pár sor:
....ezer és ezer ajkról röpköd a nevűnk és én — én most írni képtelen vagyok I*
Március 15. ünnepe
Nagykantzae, március 9 A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör rendezésében nagyszabású ünnepség keretében áldozik Nagykanizsa közönsége kedden a szabadság eszméjének. Délelőtt 10 ónkor a plébániatemplomban ünnepi Istentisztelet lesz, amit P. Arkangyal plébános ntood, az Egyházi Vegyeskor közreműködésével. Ugyanekkor az ev. templomban közös protestáns Istentisztelet lesz. Utána 11 órakor műsoros ünnepély lesz a Városi Színházban. Ezen az ünnepi szónok dr. Hajdú Oyula vb. tiszti főügyész. Oaramvölgyl Iván egy Petőd-verset, Barbarlts Lajos, a Kör főtitkára .Halottak harsonája* c. saját költeményét szavalja. Énekel a Polgári Iskola Vegyeskara.

egy a gondolata esténként; mert ennyien hallgatnak rádiót Van ennél nagyobb párt? A Jó készülék állandó örömet szerez. — Próbálja meg, mit nyújt az 6+1 lámpás, dinamikus hangszóróval egybeépített 7050-es Orion rádió.
Oyártja: Orion tartlámpaarér
ZALAI KÖZLÖNY
1932. márdus lg
Nagykanizsa vezet
(Válasz a vtszonvdlatzra)
Dr. Villányi Henrik ny. kereskedelmi-iskolai igazgató ur a Zalai Köz-Uny március 2. számában .Nagykanizsa veze." clm alatt többek között azt kívánja bizonyítani, bogy az 0. T. 1. helybeli kirendel tsége nem tartja kívánatosnak a Nemigondozóval való együttműködést. Ez állítás — szerintem — annyira evidens és plautibllls, hogy bizonyításra egyáltalán nem szorul s ez állítást én egy pillanatig sem vontam soha kétségbe. Ismerem az 0. T. 1. kirendeltségeknek a nemigondozókkali szemben való averzióját s hogy) ennek dacára a Nemigondozó és az O. T. I. együttműködésének megteremtése. iránti kérvényemet nem egyenesen a Központban, hanem a zalaegerszegi kirendeltségnél adtam be, csupán udvariassági aktus volt, mert hisz elutasítását biztosra vet\'em. Miután az elutasítás tényleg meg is érkezett, most már a kirendeltség megkerülésével — amit elsőizben nem akartam - a budapesti központba küldtem kérvényemet, amelyre a már e lap hasábjain Is leközölt ismeretes válasz érkezett, hogy .az O. T. I. Igazgatósága a törvényhatóságokkal való együtlmakídésl határozta el."
Ami már most a határozat miniszteri jóváhagyását illeti, legyen szabad hivatkoznom dr. Somogyi Zsigmond 0. K E. titkárnak a „Népegészségügy" 1930. évfolyam 2. számában megjelent idevágó soraira: .bár a népjóléti miniszter 86357/928
szám körrendelete felhívja a törvényhatóságokat, hogy az 0. T. L-val lépjenek érintkezésbe a munkakQ-
lépjenek ___________
zösségen alapuló nemigondozók megszervezésére, a munkaközösség létrehozásában egyes tényezők — leginkább az 0. T. I. helyiszervei — nem mulattak fel valami nagy jóindulatot és a gondozó-intézetek megszervezését, söt a már berendezett éa felszerelt gondozók megnyitását igyekeztek elhúzni. Kicsinyes, helyi és személyi okok hátráltatták a megegyezést."
Tehát, mint dr. Somogyi szavaiból megállapítható, a munkaközösség megteremtése elé mindig az 0. T. I. gördített akadályokat s étw ezért nem tartom egyáltalán valószínűnek, hogy most, mikor végre az 0. T. I. a mlniaz\'érium elé lerjeszt egy,
munkaközösség megteremtését célzó határozatot, a minisztérium évfklg hnzza az ügyet, mint ezt dr. Villányi
állítja.
A cikk továbbfolytatásában közti, bogy a .helyi gondozóban nemi kezelik ezldő szerint azokat a betegeket, akik tagjai az 0. T. I.-nak,; nem kezelik azokat, akik nem mutatnak fel szegénységi bizonyítványt. Jogos tehát annak a kérdésnek felvetése, kit kezelnek hát? Azt a pár beteget, aki szegénységi bizonyítványt kap?"
Erre válaszom a kővetkező: a Nemigondozóban kizárólag csak azok a betegek kezeltetnek, akik szegénységi bizonyítvánnyal teljv\'S vagyontalanságukat igazolják. Ilyen szegényblzonyitvánnyal február hónapban az Intézetben kezelésre jelentkezett 40 uj beteg. Ebből 23 syphiliaM, 10 gonorvheas és 7 bőr és egyéb beteg. Az intézetben állag 35 syphllises é6 20—26 gonorrheas részesül állandóan kezelesben, ami aumM-eummarum 190—200 kezelést Jelent hetenklni. Ilvon számok hallatára nem szabad és nem lehet lebecsülnünk az Intézet hasznos és Üdvös ténykedését. KtttOnOscn nem akkor, ha tekintette vesszük, hogy
a 60.000 lakosú Miskolc városában,
ahol a nemibeleggondozó már 3 éve működik, havonta állag 30 uj beteg van és a kezelések száma havonta átlagosan 190, léhát cca ugyanannyi mini a féléves kanizsai Intézetben. A 85.000 lakosú Kecskeméten viszont az ugyancsak 3 éve működő nemibeteggondozóban havonta átlag 40 uj beteg jelentkezik.
De menjünk tovább. A cikk tovább folytatásában közli, hogy .a kimulatott 682 beteg nem foglalta magában azokal a ferlözöttekel, akik hatósági orvos kezelésére ráutalva nincsenek, hanem bajukkal magánorvoshoz fordulnak. Es mégis ennek a 682 betegnek csak 1759%-át gyógyította a gondozó. Hát a megmaradt 82\'5%-át hol gyógyították?" Itt van a cikk legnagyobb tévedése, mert a 682 beteg nemcsak a ható sági orvos állal kezelt anyagot fog latja magában, hanem az O T. /., a magánorvosok, sói még a katonaság betegeit Is Erre vonatkozólag dr. uortvay Oyörgy miniszteri osztálytanácsostól, a statisztika összeállítójától ép tegnap kaptam egy értesítést, melyben azt Írja, hogy .az én adataim a magánorvosok, az 0. T. I és a katonaság remibeleg-anyagát is m igukban foglalják. Ezeket az adatokat támadni egészen hiábavaló, mert hivatalos megállapítást tartalmaznak és az antfteae-reás bizottságnak számtalan UMaán megtárgyaltalak." Ezek után.tehát a kérdezett 825% megoszlik az 0. T. I., a katonaság és a magánorvosok között,
Végtelen örömömre szolgál azonban, hogy a cikk végén közegészségügyünk megjavítását célzó Intézkedésekben, mint a kórházi bór és bujakórosztály mielóbbl felállításának gondolatában, valamint az O.T.I. és a Nemlgondozó Intézet munkaközösségi viszonyának mielőbbi megteremtésében teljesen egyek vagyunk
mely egészségügyi problémák megoldását oly égelően sürgős és fontos szociális Indokok teszik szükségessé, melyek elöl felelős tényezők nek, felelősségük tudatában, nein lehet a rouez gazdasági viszonyok mindenre jó takarója alá bujnl.
Amit én két cikkemben Írtam, nem mint magánember Írtam, hanem mert ugy éreztem, hogy ezt az intézet érdekében, mint az Intézet vezetőjének, megírni hivatalból kö!e-lességem volt.
• „ Ur. Keextler István
a VútMl BgitziÁgvtM IttUut vezeti orvosa.
NAPI HIRKK
NAPIREND
Márolue 10, oaQtBrtek
Kóm. katolikus : 40 vértanú. Prolest.: Olimpia. Izraelita : Vesd. hó 2.
\\ é ; t tf \',:, , f| . tc,
Városi Miuaaa és KSnyvtár nyitva csütörtökön és vasárnap délelőtt 10-161 13 éráig.
Oyónszertár-I éjjeli szolgálat; I.
hó vegéig sz .Őrangyal\' gyógyszertár Deák-tér 10.
Városi Mozart. .Inspiráció", Orels Osrbó legújabb káprázatos filmje. -(lyányt) ü kisérd műsor.
Oóifűrdó nyílva reggel 6 órától este 6 óráig {hétfő, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek). Tel. 1—13.
Hosszú téli estén ...
Hosszú téli estén
Kicsiny gyermekruhák hófehér vásznára
Hímezek virágot,
El-eloózem sokszor,
Derlla kaoagássaj miért ui\'in ragyognak
Jobban o virágok ?
Még egy fényi, még egyet...
Jal, do honnan vegyotn.?
Elfogyol t már minden tarka fonál, selyem
Es a kis virágok, drága kii virágok
Szomorún maradnak...
Hosszú téti estén
Kicsiny gyermeklelkUk höfehér vásznára Hltnezok virágot. De vaj\' kl érti meg ? Derűs kacagással hogy Itt sem ragyog-Jobban e virágok? [nak
Még egy tényt, még egyet... Jel. de honnan\' vegyem\'.\' Elfogyott már minden álom-fonál,
[selyem
fia a kis virágok, drága kis virágok
Szomorún maradnak...
Egyszer majd, egyszer, A jó Istent megkérem, Boldogan adnám a szivem vérét érte Ha nagy ecsetlével hozzájuk lenézne Es az álombeli sok kloslny virágot TelehlnU fénnyel ...
Or. Wlnkler Crnónt mtnkiat Noémi
t- A kórházi bizottság Ölése.
Kedd n dé\'uián a város kórházi bizottsága Babochay Oyörgy elnöklete alatt ülést tartott, amelyen részt vett dr. Hegyi Lajos főjegyző is. Több szállítási ügy letárgyalása ulán dr. Oéber állására Takács Lajos orvost helyettesítették be Ideiglenes minőségben.
— Az Irodalmi és Művészeti Kór Vegyeskarának ma esti próbája közbejölt akadályok miatt elmarad.
EinOkség.
GRETfl GARBÓ
szenzációs filmje az
INSPIRÁCIÓ
még ma
a
Városi Moziban
Előadások 7 és 9 órakor.
Ooelhe-centennárium
Nagykanizsa, március s A vasárnapi llceális előadást Goethe halála százéves évfordulójának szenteli a Zrínyi Irodalmi és Művészeti KOr. Ei«adó Magas Mihály, a kegyesrendi reálgimnázium igazgatója. Ooelhe-kölleményeket szaval BOlcsJöUty Sárika, énekel az Ipartestületi Dalárda.
— N. Szabó Oyula előadása Szombathelyen. N. Szabó Oyula ltó, a Balaton lelkes ét fáradhatatlan propagálója, március 9-én Szombathelyen tart előadást az ottani Kul-luiházban.
— Ismét Melzler Károly lett a keszthelyi IparteatOlet elnöke. A keszthelyi Ipartestület most tartotta Melzler Károly elnöklete alatt 47. évi rendes közgyűléséi, amelyen elnökké, most már a hetedik alkalommal, nagy lelkesedéssel, egyhangúan Ismét Melzler Károlyt választották meg. A tisztikar tovább igy alakult m«: elöljárók: Láng József, Oelencsér Ferenc, Varga András, Svastits Oéza, Schrelner János, Berke Oyörgy, Sándor Endre, Feldmann Károly, Kertész Ernő, Pollik Oéza, Rlloper Nándor és Zsuppán Kálmán, póttagok: Farkas Zoltán, Szabó Dénes, László Ferenc, Horváth István és Fellner Lajos, kónyvtárosok Rícz József, Egyházi Imre és Horváth Antal, számvizsgálók Oppel Ödön, Ludvlgh Sándor és Bocskay József.
— A mai zeneiskolai hangverseny közbejött sok megbetegedés miatt elmarad.
— Kosztom és ruhaszövetek a legújabb dtvatazlnekben és mintákban Schfltanél
— A Városi Nőikar ehéten nem csütörtökön, hanem pénteken tart próbát. Vannay.
— A világhírű prol. Frank Rémy fellépése a Városi Moziban. Ptolesszor Frank Rémy, a világhírű magyar származású illuzionista ma, csütörtökön érkezik Nagykanizsára, hogy a Városi Moziban bemutassa kivételes képességeit. — Holnap délután lesz a sajtóbemu-taló, amelyre a kanizsai hatóságok vezetőit kalön meghívóval invitálta meg a mozi igazgalósága. A legnagyobb világlapok nagy elragadtatással számolnak be prof. Frank Rémy előadásairól. A világhírű illuzionista pénteken délután 5, 7 és 9 órakor lép fel a Városi Moziban.
• Kérjük kirakataink megtekintését. Igazi látványosság. Singer dlvatáruház.
— Vasúti nyugdíjasok figyelmébe 1 A Magyar Vasutasok Országos Szövetségébe belépni kívánó nyugdíjas vasutasok a .Törzslap*-ok kitöltése végett felkéretnek, hogy Nagy Rezső ügyvezető elnöknél a vasúti oktató helyiségben jelentkezzenek. Jelentkezni lehet hétköznapokon 14—18 óráig és vasárnap délelőtt 10—12 óráig. A belépési feltételek ugyanott megtudhatók.
= A legjobb védekezés az influenza ellen a jó zsebkendő. Nagy választék. Sláger divatáru ház.
márdas 10-.
ZALAI KÖZLÖNY
assig tízparancsolata
loine m. Lmm, newyorki rabbi, omolta azokat a szabályokat, Linknek a betartása — szerinte llehelővé teszik mindenki számára tlis családi boldogságot. A „Há-tlzparancsolata" elmet adta Imbbl ezeknek a szabályoknak, \\ek a következik:
Udvarol] az esküvő után ls a igédnek, fogadd a férjed udvar-1 éppen olyan érdeklődéssel, mint Ly korodban.
V Ne feledkezz meg sohasem ar-hogy mind a ketten csak embe-vagylok s Igy tévedhettek. Bízzatok meg egymásban s ne atek titkokat egymás előtt. Ha hibás vagy Ismerd be s "ekézz hibádat Jóvátenni. Tiszteld a feleséged, Uletve a szüleit, hogy boldogabb le-In a hátadtája.
Bátorítsd a férjedet, aki Igye-I fog otWn dolgokat csinálni, i te mondtad, hogy ő képes lesz. Sohse feleftsd el a hetedik pa-solatot: „Ne kövess el házas-_ Ha mertesxeé, ez a ket-• a családi boldogtalanságodnak. Addig nyújtózkodj, amíg a ta ér, ne próbáld utánozni a Maidat.
Kísérd el a feleségedet, Illetve let, ahová és amikor ő kéri.
akkor is, ha utolsó percben \\ut ezzel a kéréssel hozzád. Ugy mk teremtve, hogy szeretünk elhatározni valamit. 110. Jirlatok Isten házába, Isten \'Ja áldani a tl házatokat.
|- Két röpirat. P. Csávossy Ele-r S. J. tollából két röpirat kerfllt IlyáiKHuág dá. A* elsőnek dme: i katolicizmus társadalmi ereje és \\datal." A második füiet a szo-üls neveléssel foglalkozik a „Rerum n" szellemében. Ez a fllzd második kladátft éri ét kűlö-len alkalmas, hogy Iskolák vezetői I Unttól elé állítsák a szociális ne-mindent felülmúló szükséges-kalolikua szellemben. — Felük azonkívül az olvasóközönség jelmét arra, hogy a szerző már izvetlenfl! a kommunizmus letörése I .Szociáldemokrácia, kommunlz-i és kereszténység" címmel közzá-I egy füzetet, melynek megállapl-I ét szemponttá még ma it na-i aktuálisak. Mind a három füzet án az Árpád R. T. kiadásában nt meg.
IZTOS
eredményi csak ugy ár el, ha hirdetéseit a naponta többezer példányban megjelenő, messze vidéken is elterjedt ZALAI KÖZLÖNY-ben adja lel. Kiadóhivatal | Pőutü.(azudvarban.)Tel.78.
Mozgósztaház
Inspiráció
(Oret.Oarbo hangosfilmje Nagykanizsán)
Szerelem és előítélet nagy összecsapása ez a Ilim, ami a pesti siker-széria után gyorsan ért le Kanizsára. Az asszony visszajáró mullja húzódik végig fekete árnyékként a tzen-limentáUs, szép érzésektől MtOtt történeten. A könnyüvérü bohém-társaságnak egyáltalán nem polgári erkölcsei ütköznek meg egy rajongó nagy diákszerelemmel. Hogy melyik győz? a felelettel adós marad a könnyű amerikai lllm-romantlka, aminthogy adót marad a lélektani alapokkal és az élet Izével lt. Annál melegebb azonban színekben, annál érdekesebb meseszövésében, sokszor meglepő fordulataiban.
A film legfőbb értéke és élménye Qreta Qarbo. Ez a művésznek ét nőnek cgypránt csudálatos lény a hangosfilmén még többet, még szuggesztívebbet ad magából, mint ameny-nylt a némafilmeken megismertünk a művészetéből. Az érzések mély pokol -kallana, az asszonyiélek ezer titka, a ban és a fdoldozát, a romlottság ét a szerelem tiszta magaslatai mind elférnek az arcában, a szomorú, meleg, simogató altjában a keze gyOnyOiü játékában, a nagyszerű mozgásában.
Qreta Oarboért érdemes megnézni és végigcsodálnl ezt a filmet.
A kísérő műsoron egy mulatságos kutyafilm és egy Igen vidám Stsn és Pan burleszk van, (bt)
— Fiatal dunántull Írók Székesfehérvár központtal .Tulipán* címmel szépirodalmi lapot Indítottak. Ez a lap hivatva lesz arra, hogy a legfiatalabb Íróknak teret adjon, hogy ( fiatal tehetségeket, akik lap híján, tzereplét híján "nem tudtak érvényesülni, egy táborba tömörítse ét önképzésükben támogatat. A lap minden irodalmi munkát: novellát, vertei, tanulmányt szívesen fogad, elolvas éa az arra érdemeiekei közli. A lapban helyet kaphatnak akár s legszélsőségesebb irányok it, ha azok egészséges ét tiszta érzéseknek a tolmácsoló!. Azonban — Írja a beköszöntő körlevél — bármily tökéletes kifejező művészetet It képviseljen valamely irát, papírkosárba kertM, ha ellensége legszentebb nemzeti érzéseinknek vagy ha netalán holmi beteg dekadens agyláz terméke lenne. A lap első száma május elsején jelenik meg.> Szerkesztőség: Székesfehérvár, Kálvária-sor 12.
— NŐI tavaszi kabátok óriási választékban kaphatók a SchOtz Áruházban.
— A rádió és lotoamatőr, amatőrjeink kedvelt havi folyóiratának márciusi száma rendkívül bő és érdekes tártalommal Jelent meg. Egyenáramú hálózati modern kétlámpás vevőkészüléke tényleg a legújabb vívmányok szerint épült és amellett olcaóa elkészíthető. A falu részére pedig a legmodernebb sávszürős, háromlámpáa telepes készUlék kapcsolását Ismerteit. Manlred von Ardenno clkkc a távolbalátás legújabb eszközét Írja le. A gazdag rádiórészt a kedvelt „Amatőrfogáaok" és .Tudja ön már" rovatok egészítik ki. A foto rósz bon a „Téli pályázat" nyerteseinek ós résztvovőlnek gyönyörű képelt találjuk. A „Hogyan nagyítsunk" és „Miért ne pályázzunk" cikkek kazdő ama tőreink szolgálnak utniutatásul. A „Hogyan dolgozzon a klalakáau amatőr" nagyon sok modPru lakáau fóny-képezőüc!: ed hasznos tanácsokat A Kodak világpályázat díjnyertes képel közül a 100,000 pengőt nyert Powell kép fog nagy feltűnéstkelteni.
Egyet ne felejtsen! A vezeti világmárka
TELEFUNKEN
Minden Igényt kielégítő nagy Talafutikan választékunkról kérjen azonnal díjmentes ismertetést.
Lsgujabb magyar gyártmánya tyfusok ■
Telefunken 121 váltóáramú ) Telefunken 121 egyenáramti J Xmá
Garantált kflttoldvevök 110 VoM áramnál számos kütfötdi íömást hangszóróval vehet
Nagyteljesítményű garantált Európavevők váltóáramra ét 110 Volt egyenáramra ls.
Olcsó árak I ♦ Kedvező fizetést fettételek I VAtalkénysxar nélkül bemutatja i
Szabó Antal, Nagykanizsa. Telefon: 91.
Telefkinken 340 váltóáramú Telefunken 340 egyenáramú
(IMvkUtáeaM H - Urak. Mhxazda-aás Hangv. - hangverseny. B — előadás ty -y gyermekeknek. A — asaiouyok-
O — gramofonzene. Jb — Jazz-band. K — kabaré. nZ. — nérxzsrtl zent.
Március 10 (csütörtök)
Budapest 9.15 Hangv. Közben 9J0 Hlrak. 11.10 NamsstkOaf vUJelzősaolgálat 1X00 Déli harangszó. 1308 Cigányzene. Kőiben 1128 Hírek. 11.00 Idóklséa. 14.45 Hlrak. 19.00 Qyernukmeták. IS.4S ItMtai-zás 17.00 E. 17 SO Rsdoané Bock Hilda bácsi dalokat énekel ichramnwluatUsá-rettél. 18.10 Angol nyelvoktatás. 18.40 8. 10.10 A Mándlis-szalonzenekar hintver-•enye. 30.15 Tungsram hisgrerseny 31.30 Időjeizét, H 2330 IdóJSrásJelenté*. Majd: Hangverseny.
Báca 1IJ0 éa 13.10 a 15.35 Spanyol gltármllvek. 17.00 Zenekari hangverseny. 19.40 O. 30.30 Tungsram-hangverseny Buda-pestről 22.35 Jb.
Brit országot Bátor 17.05 ét I7J0 Zenekari hangverseny. 18.15 Zenés gyermekóra 19.00 Hangv. 19.30 Beethoven-szonáták 20 20 Hangv. 21.00 Katonazeae tenor-dalokkal. 22.00 Hangv. 77.SS XVIB. aaáqdl aene. 2133 IsleaitasUlet. 2155 Zenekari Itangwaany.
— Ingzeflrek, puplinok, oxfordok eltörendő minőtégben. Singer divatáruház.
SPORTÉLET
Vasárnap itthon játazlk az NTE a Dombovárl VOOE ellen
Nagykanizsa, mázetua 9 A mull vasárnapi szép gy&zelrni után vasárnap Nagykanizsán jáltzik
az NTE s bajnok pontokért Ellenfele a Dombovárl VOOE jóképes-ségü csapata, amely együttes az Otzi szezonban táját otthonában 4:1 arányban tulyot vereséget mért sz NTE-re. A VOOE nagysztrd játékotokból álló tzivót csapata tok meglepetést szerzett már a nagy egyesületeknek, különösen saját <#> honában fanatikus közönsége előtt mutalta kl oroszlánkörmeit A VOOE vtsártiap Szigetváron játszotta első bajnoki mérkőzését, ahol 2:2 arány-ban eidönletlenal végzett
Az NTE-I erősen hevili s reváns, beakarja bizonyítani az őszi vereség irreálltásál, amely csak a tartalék kapus lehdetlen gyenge védése folytán következett be.
Reméljük, hogy a reváns sikerülni is fog és szép győzelemmel Örvendezteti meg a kanizsai közönséget első tavaszi mérkőzésen.
Blokmalt meghódította a világot!
Milliók haaanátják aaan kitűnt tiO cukorkát. A Blokmattot már utánoaaák, axárt vaMSt Btokmaltot kárjaaa áa csak ais<aM zaoakóban fogadja al I
Blokmalt
■asaykaaalsaA* kaphatói Vá«á IHal
Az egyiknek aikarOl, a másiknak is... ... talán a sors olykor nem tudja, mit akar.
Vegyen ön is nálunk OSZtálfBOf*SjSflHTSftj
melynek f6nyere(Élánye szerencsés esetben
SOO.OOO pengő.
Egész sorsjegy ára P *«■—, fél 1» —, negyed P , nyolcad P
Kapható: Gai.amv6lgyf és Ssemslfi
i iso m. klr dohánynagyáruda, Hortfay. MikfóSrUt 2,
ZALAI KÖZLÖNY
Közgazdaság
A Lesence-kőzségekben 3—400.000 pengő értékű bor, termény és illat vár vevőre
Tapolca, március 8 A Lesenceközségek valóságos büszkeségei az ottani borvidéknek. Maga a Károly-uradalom mutat elsősorban jó példát mintaszerű gazdálkodásával és szőlőtermelésével a népnek. Az istállókban gyönyört! állatállomány, a pincékben .kiváló minőségű bor, az udvarokon pedig hatalmas farakások, karóhegyek várnak vevőre (A Lesenceközségek egyik legfőbb kereseti forrása ugyanis az erdő, a fatermelés.) A karót azonban senki sem veszi, az állatárak nevetségesen alacsonyak, a bor olt vár vevőre a pincékben, a községek lakói pedig alig tudják már előteremteni a mindennapi kenyerüket.
A Lesenceközségek főjegyzője legutóbb Osszelratta a községeiben levő eladásra váró borkészlelet Három falu népe 1000 hl. óbort és 8800 hl. ujbort akar eladni. De csak akar, ha lenne rá vevő. A tomajt hegyen 10000 hl. eladó bor van, amit ha csak 12—14 fillérért tudnának értékesíteni, akkor ls 140.000 pengőt jelentene.
A három Lesence községben ma jóformán semmi adót nem lehet összeszedni, pedig a lakosság 3— 400.000 pengi htékn% terménnyel, állattal várja a tavaszt, a vásárokat és a borvevóket,
A Jugoszlávok magyar apaállatok Iránt érdeklődnek
Az elmúlt napokban határértekezlet volt a zalamegyei magyar-jugoszláv határon Pince községben, ahol Vlzkelety Árpád dr. letenyei főszolgabíró és az alsólendval járás jugoszláv vezetője halármenti kér-désekről tárgyaltak. A tárgyalások során a Jugoszlávok élénken érdeklődtek a magyar állattenyésztés iránt és kijelentették, hogy a tavasszal Ismét átjönnek nagyobbszámu apaállatot vásárolni. A környékbeli gazdák érthető örömmel fogadták a hirt.
A kanizsai piac árai
(HtvatalM ár-lista a szerdal hetivásárról) Zöldségfélék (kllogrammonk Int) : bab —•—, mái 1-20, tok hagy ma - 60, vöröshagyma 40 zöldség 20, burgonya 8-14, saláta (drb) 00, feleskápoezta 14, ugorka 00, kelkáposzta 12, paradicsom 00-00 L Baromfi (darabonktnt) tyúk 2 00—4 00, csirke 1.00-800, pulyka 6-00—12-00, sovány ksose 800-400, hízott 5-00-600, sovány Uba 400-600, hízott 8 00—12-00, szopós malac 150—3 pengő.
Termények (mHermázsánktnt): buza 10 60-, roza 10.60, árpa 00, zab 0000, csöves tengert 00, szemes tengeri 18—17, széna 8-00-7-60, lóher 7-00—7-50, lucerna 000—000, alomszalma 3-80, zsupp-szalma 0—4-50 pengd.
Tejtermékek: tel It 16-20, tejfel It 60—70, tazó kg. 40-00 Dttér, vaj kg. 2-40—2-60 pengj; tojás drbia 08-07 SL Gyümölcs (kUoerammonklM) i dió 0-70 pengő, alma 30-80, körte 00- 00, szűva 00, bzóIŐ 00— 00, baraok 00, cseresznye - fillér.
Húsárak (kltogrammonktnt): marhahús eleje 40-100,hátul Ja 80-120, borjúhús eleje 1-40, hátulja 1-80, sertéshús 100-Í-20, zsír 1-70, háj 1-70, zalrezalonna 1-50, birkahús 000, kalbáazfélék 2-00—4-00 P.
Élőállat (kllogrammonklnt): I-a marha 45—60, H-a marha 36—40, vlraUls marha 15—26, zstrsertés 0-80-0-85, hússertés 0.80—0*70, borjú 60-0-65, birka 0-00 P.
UrisU zárlat
Párts 2032, London 1945, Newyork 518-25, Brllssel 41-90, Milano 26-82 Os, Madrid 396Q, Amsterdam 207 90, Berlin 12295, Wien —■-, Szófia 375, Prágs 15-34, Varsó 5800, Budapest —■-" Belgrád 902\'/z, Bukarest 308.
Buza ttsaav. 77-es 13-25-14-45, 78-as 13-40-14-70, 79-es 13-55—14-75, 80-as 13-65—14-85, dunánt. 77-es 12-40—12-70, 78-»s 12*5-12-85, 79-es .12-70-1300, 80-sa 12-80—13*10, rozs 14-60—14-85, lak. árpa 16-50-17-00, zsb 22-25—22-50. tengeri 15*75—16*00, korpa 13 15-13 30.
VALUTÁK Angolt. 21-25-2165 Belgsfr. 79-15-79 75 Csel] k. 16-94-17 04 Dánk. 117-80-118-80 Dinár 1000-1008 Dollár 570-50-573-50 Frandat 22-35-22 55 HolL 228-85-23025 Zloty 6395-Ö4-45 Lel 3-48-3-54 Léva 4-08-418 Ura 29-45-2975 Márka 135-45-136 25 Norvég 116-40-117-40
Peseta ----•-
SchilL —--—■— Svájdf. 110-70-111-40 Svéd k. 117-80-118-80
DEVIZÁK Amst. 22905-230-25 Belgrád 1003-1009 Bénin 135-55-136-25 Brtlssel 79-25-79-75 Bukarest 3-43-3-47 Kopenh.l 18-C0-118 80 London 2145-2165
Madrid —••-■—
Milano 29-55-2975 Newy. 571-00-574-00 Oszló 116-60-117-40 Párls 22-38-22-50 Prágs 16-94-17-02 Szófia 4-09-4-17 Stockh.11800-118 80 Varsó 64-05-64*45 Wien —•_—•— Zürich 110-80-111-40
Wien dearlng áriolyams: 80.454.
Felhajtás 1813. eladatlan 266 - Elsőrendű 085—0-86, szedett 090-0-92, szedett közép 084-086, könnyű 074-0-80, l-só rendű öreg 076-080, ll-od rendO öreg 060—0-70, angol süldő 0-70-080, sialonns nagyban 1-05-000, zsír 1-20-125, hus 1-60—1-32, félsertés 1-08—116.
Elzája: Délzalal Hyeaáaés Lapklaáá vállalat Itgvksaizsáa.
Felelős kiadó: zalai Károly.
tatarawlMii telelőn i Nagykanizsa 78. n.
APRÓHIRDETÉSEK
Aa s^teHiiina a*. io u«a 3* pzMr. Htm
MváM Mi SIU 3 fUZér. VéÉie. ás Sni|na H> uat M m\'lie-. >u> tevtkM »» s tu. SurSla la páauba 10 <s«s — fl*T, aWia tovIbM >.4 dlH ■ jm«r. Oauá ■ HladM Ul.u MUkkár IW .it III utal „laltuak. AllUt kMMSkMk Sű*r* MgWaUar.
Caandaa, llsala, csinosan bútorozott szoba azonnslrs klsdó Sugár-ut 45.
Kiadói Horthy Miklós-nl 6. sz. slstt U emeleten 6 szoba minden mellékhelyisé gévtí suguszius, vagy május i-töf és ngysnotl egy egyszobás, konyhás, kamarás lakás lóistálló és kocsiszínnel. Tárgyalni lehet Udgjjjjjda aUr Hadéval 1124 llaáá aájua l-re Deák-tér 12. ss. háromszobás lakás mellékhelyiségekkel. —
Bővebbet ott a házmesternél.__1200
Ossláálkás eladó Oyár-utca 5. szám. Érdeklődni lehet Ipartestületi vendéglőben. 1201
Pagánfnári fajboraim
árusítását megkezdtem, lllerenklnt . 20 és 30 fillérért. Legkisebb téted 2 251L Megrendelésre házhoz küldöm, ■nss Károly, UttksSai-a. aa.
A legsúlyosabb megbetegedések rendszerint s megjelölt helyeken fordulnak elő. Vlgfázzon suz améa éaérel Közfudomásu, hogy az emészti szervek megbetegedése legyöngül a többi szerveket: tökéletes eraéaztéat biztosíthat, ka reflásl vlzot Iszik.
Makulatur papir
kapható ^apunkjdadól^^
1982. márdus in
Vdgla tel. tegye el.
íitjUilitirlIill litttiu Vállalat MENETRENDJE
érvényes 1B31. október 4-161 Craaébat-tár—VaauUlloma,
Oda
41» 808 6M 7-SS 9 00 11-ts 13-11 1400 IBM 17-1B
21 m
22 0« 2240 2348
Vissza
4\'35 816 8 48 7\'50 910 13 M 13S6 14-10 18H
17-30 21M 22\'2á 23 00 2400
KIMÓ
és azonnal elfoglalható a város belterületén cirka 30 méter hossza, világos, műhelynek vagy raktárnak használható szép helyiség. Esetleg két részben Is. Clm a kiadóban.
lagykaalzsalak tslálkozéhalya az
István király Szálloda
Budapest*, VI. Podmaalozky-utoa S.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon: (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTELIST. Szobáink árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. KOzponli füiés, folyó hideg-meleg vlz, lift, telefonos szobák. Teljes komfort. A szállodában étterem, kávéház és amerlcan bar
KBzgazdaaági RéazvénytAraaaág
Gutenbers nyomda és Délzalal Lapkiadd Vffllalafo
Nagykanizsa
Könyvnyomda, könyvkötészet, vonatozó Intézet, üzleti könyvek és dobozok gyára a „Zalai KBzIBny" politikai napilap azerkeaztfisége éa kiadóhivatala
KészitUnks
TELEFON: 78.
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtaiványokat, árjegyzékeket, müvekel, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle Ízléses kiállítású nyomtatványokat.
Gyártunki
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzőkönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyvekel, rajzfüzeteket és tömböket, mintazacskókat, zsákcédulákat, naptártömböket, falinaptárakat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly),
72. evtotyam 58 aztra
Nagykaniiw 11*82. március II, péntek
Ara 14 Hllér
ZALAI KÖZLÖNY
Szerkesalóaág ti kiadóhivatal: Pöut S. asám. Keszthelyi iTókkladóhtvstal: Koaauth-utca 33.
POLITIKAI NAPILAP
Feáelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
HSHietéal ára: egy hóra a pengó ao Iliiéi. Saerkesatóságl it kiadóhivatal! telelőn: 78. ai.
„Minden a miénk..."
(bl) Nem volt éppen túlságos meglepetés Nagykanizsa számára a megyeszékhelynek a legújabb mozgalma, amely nem kevesebbet akar, mint azt, hogy a kanizsavidéki községeket is Zalaegerszeg forgalmába kapcsolja be, — mindazonáltal nem lehet szO nélkül elmenni a megyei székesfőváros legújabb terjeszkedési iránya melleit.
Bármilyen nemes és szép lehet elméletben és íellődésképesebb időkben két város rivalizálása, ma, ami kor minden közület és minden bolt és minden egyes ember élethalálharcot viv az egyre tornyosodó krizis elsöprő fergetegével, ma nem a nemes verseotések idejét éljük, hanem a legkíméletlenebb siruggle for life hajtja egymás ellen az emberekel, az üzleteket, a városokat Is. Ma a nagy hal megeszi a kis halat kö-nyOrtelenebbül, mint bármikor. A két zalai város esetében pedig a kis bal akarja megenni lépten-nyomon a nagy halat.
Jól tudjuk, nem a városok nagysága a perdöntő a fejlődés iramában és módozataiban, de éppen Ilyen jól tudjuk azt is, hogy magában az a lény, hogy Zalaegerszeg a megyeszékhely szerencsés helyzetében van, nem lehet Jogcím, sem indok Nagykanizsa teljes és következetes elsorvasztására.
Még abba sem törődőlt bele Nagykanizsa, hogy a centralizálás jelszava alatt egymás után vitték el hivatalait és még több felett lebeg ottállsndóan az áttelepítés Damokles-katdja — s máris arra ébred a határváros, hogy most meg már a kőhajításnyira lévő falvakból természetszerűleg Kanizsára Irányuló forgalmat Is uj közlekedési politikával Zalaegerszeghez akarják édesgetni.
Nagykanizsa minden ilyen terv ellen érthető megdöbbenéssel tiltakozik és minden Tehető hatósági és érdekeltségi megmozdulással kell !>ogy ele|ét vegye a Jövőre nézve Is minden ilyenirányú kísérletnek. Hiszen a legszörnyűbb ylvlszekciót állta ki ez a város már a trianoni megcsonkítással, miért akarják hát ®<g megmaradt, senyvedő tagjait Is leoperálni? Miért akarják a tőszomszédságában élő községek forgalmát ■ kikapcsolni Nagykanizsa életéből ? Mi féle érdeke fűződik Lelenyé-nek, Becsehelynek, meg a löbbi Kanizsa-vidéki községnek ahhoz, JORy április közepétől fogva a 60 kilométernyire fekvő Zalaegerszeghez kapcsolja őket az autóbusz ugyankor, amikor Kanizsáról a 25-30 kilométeres szabari vagy bánokszent-íjyorgyi Járatok fenntartása esztendők ™ Ulközik az anyagi nehézségek kategorikus leheletlenébe. Pár éve ™r pusztán csak az utak állapotá-™ lugglek ezek a Járatok. Akkor msláli Kanizsa szakadatlan: — nem csináltak meg azokat a % utakat. Most ugyanazon az uton Zalaegerszeghez "pcsolni Bánokszentgyörgyöt, ugy Mtszlk lehetséges, talán még meg
A francia kormány megbizottfa Bukarestben tárgya1 a konföderációról
Walkó Genfből PArisba utazott
Oenf, nárdus 10 (Éjszakai tádlójelentés) Walkó Lajos külügyminiszter csütörtökön -este Genfből Párisba ulazotL
kezdeménye.ett a nagyhatalmak közt a dunai államok gazdasági újjászervezése érdekében. Mivel azonban lényeges nehézségek merültek fel, hogy az rgyes állsmok képviselői egyidőben folyó tárgyalásokat tartsanak (Jeniben, ezek a megbeszélések még nem jutottak olyan stádiumba, hogy az angol kormány nyilatkozhatna róluk.
Bukarest, március 10 (Éjszakai rádiójelentés) A francia kormány megbizoilja Bunarestbe érkezett és tárgyalásokat folytat a kormánnyal és Mamuval a dunai konföderáció ügyében.
Visszarendelték Sanghai alól az amerikai torpedórombolókat
A genfi fronton nehézségek hátráltatják a konfliktus likvidálását
London, március 10 (Éjszakai ráHájelentés) IV. Saller .munkát párll képviselő kérdést lnié-zetl a külügyminiszterhez. hogy értesült-e a francia mlnl\'Aterelnök nyilatkozatáról, mely szf.-tnt Anglia és Olaszország közreműködnek a dunai konföderáció terve körül.
A külügyi államtitkár valaszában esteket mondta:
— Néhány hete az angol kalügy-mlnlszlérium előzetes eszmecserét
London, március 10 (Éjszakairddlójeleniét) öl amerikai torpedórombolót, a helyzet caillapu-lására való tekintettel visszarendeltek Sanghai alól Manillába.
A genfi front
Genf, március 10 (É/szakai rádiójelentés) A déli órákban ma újra összeült a nép-szóvelségl közgyűlés szövegező bizottsága, amely a klnal-japán konfliktus ügyében elókészitelte a plénum elé kerülő határozati javaslatait. Az egyik határozati javaslat a következőkép szól: 19 tagból álló bizottságot küldenek ki, amely tovább foglalkozik a klnal-Japán konfliktus rendelésével.
Beavatott körökben azt tartják, hogy a konfliktus liquidálásál akadályozó nagy nehézségekre való
leklntetlel a tárgyalások elhúzódnak a jövő hétig. A japán küldotiség hir szerint kijelentette, hogy nincs abban a helyzetben, hagy minden további nélkül hozzájáruljon az előkészítés alatt álló határozati javaslatokhoz és ezért kl kell kérnie a lokiol kormány hozzájárulását.
Japán fegyzéket nyújtott át a klnal hatóságoknak
Sanghai, március 10 A Japán követ ma |egyzeket nyújtott ál a klnal hatóságoknak. A jegyzék szerint a japán polgári és katonai halóságok készek a klnal hatóságokkal a Népszövetség tanácsának március 4-lkl határozata értelmiben megkezdeni a tárgyalásokat. A Jegyzék a továbbiakban utal arra, hogy a klnal-japán harcvonalon a helyzet még mindig nagyon nyug-
Is csinálják azt az utat, mlnlhogy — Egerszegnek volna szüksége reá.
Öröm nézni minden más város fejlődését. Zalaegerszegét ls, az OrOk versenytársét. Ez az önzetlen örOm azonban nem mehet lul azon a ha-láron,iahol a saját létérdekeink forognak kockán, méghozzá amúgy Is ijesztő, élelhalált jelentő kockán. Ez a város elveszített a trianoni határokkai majdnem minden piacot, amiből addig élt, alig pár községe maradt, köztük éppen Letenye és környéke. Érlhető tehát, ha ezekhez görcsösen ragaszkodik a megyeszékhely .minden a miénk" politikájával szemben.
Nem halalmi féltékenykedés ez immár Nagykanizsa részéről. És nem íb a megyei hegemónia kérdése. Nagykanizsa mélyre eltemette ősi adottságból és régi fejlődése tempó Iából eredt vágyát, hogy megyeszékhely legyen, vagy legalább ls harcos ellenfele annak, a megye gazdaBégi, kulturális éleiében. Nem akar ma már Kanizsa semmit. Csak élni É\'ni akar ez a halálraítélt, vér keringése legfőbb szerveit elveszített
város. Kenyeret és leveRŐI akar csupán, hogy átvergődhessen a próbás Időkön és maradjon addig lélegzelnyi energiája, amivel majd valamikor a leamputált tagok viasza-növesztésére gondolhasson.
Groteszk gondolat is ah megye túlsó szélén fekvő Zalaegerszegtől, amikor le akar nyúlni at,Kanizsa árnyékában meghuzótjói Lelenyére éa magához akarja markolni iqég azt a pár kilométer körzetet is, amit Kanizsa gazdasága számára meghagytak az Idők mostoha változásai.
Ha van lehetőség, — amint hogy ugy látszik: van, akkor kapcsolják be a Kanizsa acllo radiusába tartozó községekel a kanizsai forgalomba. Legyen Kanizsa éppen olyan gyermeke a megyének, mini Egerszeg, nyul|anak éppúgy a hóna alá, mint annak, hiszen ez az elesett város, a megye életében számottevő minden erkölcsi és anyagi értékével, egy büszke mult szélhulló romja lesz csupán, ha mindenki csak elvesz belőle, anélkül, hogy bárki is egy téglát hozzáépítene düledező faléihoz.
latanitó, ezért feltétlenül szükséges egyetértésre jutni az ellenségeskedések megszüntetése dolgában. Akkor szulán tárgyalhatnak a japán csapatok visszavonásáról és megállapit-hatják a kiürítés Időpontját.
Hindenburg rádiószózatot intézett ■ német néphez
Berlin, március 10
(Éjszakai rddíójelentés) Hindenburg ma este az összes német ráditf leadóállomások közvetítésével beszédet Intézett a német néphez.
— A választasi küzdelem — mondta egyebek közt — arra késztet, hogy kilépjek eddig megőrzött tartózkodásomból és a rádió utján szóljak Németországhoz. Ha komoly megfontolás után eltökéltem magamat, hogy rendelkezésre bocsátom személyemet egy uj választásnak, ugy ezt csak hazalias kötelességből tettem, mert tudom, hogv ha nem így cselekedtem volna, akkor a pártok erős szélforgácsolódása folytán a második választási menetben a radikális jobb vagy radikális baloldal Juttatta volna be JelöllJél Németország elnöki székébe.
— inkább- belenyugszom, hogy támadjanak, semhogy a sokat szenvedett német népet uj belső harcoknak legyem kl. Hogy ettől megóvjam a birodalmat és a szükséges belső nyugalmat megszerezzem a küszöbön álló belső és külső nagy kérdések megoldásához, újraválasztásom esetén tovább vezetem az ügyeket.
— Azt hozzák fel ellenem, hogy jelöltetésemet a baloldaltól kaptam. Ez nem igy van. A német nép valamennyi rétegét képviselő egyéniségek kértek fel a Jelöltség vállalására.
Sorra cáfolja ezulán Hindenburg további beszédében az ellene felsorakoztatott vádakat, részletesen kiiért arra, hogy miért irta alá a szükségrendeleteket.
Brland „Jól szolgálta hazáját"
Pária, március 10 (Éjszakai rddíójelentés) A szenátus ma 261 szavazattal 1 ellenében törvényjavaslatot fogadott el, amely kimondj!, hogy Brland .jól szolgálta hazáját".
Megint összeül a statáriális bíróság
Budapeat, március 10 Dusnok községben Facskó János főkaptalanfai erdöőrt két héttel ezelőtt orvvul lelőtték. A csendőrség most elfogta a gyilkost, Koprlnovátz János orvvadászt. Koprlnovátz rög-tönltélö bíróság elé kerül.
Árviz Romániában
Bukarest, március 10 A hirtelen beállolt olvadás következtében Krajova városát egy árviz teljesen elöntötte.
ZALAI KOZLONV
1932. március II.
Az Angol Bank leszállította a kamatlábat
A Bank ol England előtt zajos jelenetekben tőrt kl a tömeg lelkesedése
London, március 1U (Reuter) Az Angol Bank mai ülésén a kamatlábat 5 százalékról 4 százalékra szállította le.
London, márclua 10 (Éjszakai rádió jelentés) A Bank of England kamatleszállításának hírét nagy lOmeg várta IzgaloHan a
bank elölt. Bár már a mult hétre várták a leszállítást, a hirt mégis nagy lelkesedés fogadta. A bank elölt a tömeg nagy éljenzésbe kezdett. Azt hiszik általában, hogy ezzel a pénz és hitel olcsóbbá tétele révén nagyban fellendül a gazdasági élet.
Az ügyvédi jövedelmek arányos megosztása és az ügyvéd-létszám korlátozása
a készDIŐ ügyvéd-törvény tervezetében
Zsttvay Tibor Igazságügyminiszter hivatalba lépése óla állandóan fog lalkozik az ügyvéd-kérdéssel, ismerve az ügyvédség nehéz helyzetéi, olyan intézményes szabályozásra törekszik, amely egyrészt növelné az ügyvédi megélhetés lehetőségél, másrészt arányosabban osztaná meg az ügyvédek között a keresett lehetőségeket és megelőzné az ügyvédi pályán résztvevők létszámának tovább! kor-
látlan szaporodását. Ezeknek a döntő fontosságú kérdéseknek tanulmányozásával az Igazságügyminiszter megbízta dr Désy Oéza ügyvéd országgyűlési képviselői azzal, hogy az ügyvédképzés és ügyvédi rendtartás reformjára is ter|eszked|ék ki, lépjen érintkezésbe a ügyvédi testű-leiekkel és az tlgyvédkérdés minden vonatkozásit felölelő véleményes javaslatot készítsen.
fednyhereskedő bUnbarlangot robbanton fel a rendőrség Buda/testen
A fökapílányságon ma délben kerítés bűntette és kerítésben való bűnrészesség miatt három férfit és egy nőt tartóztattak le. Egy 23 éves fogtechnikus lakásán gyanús dolgok játszódtak te hetek óta és ezt a lakók jelentették a rendőrségnek. A detektívek figyelték a lakást és csakhamar kiderüli, hogy oda gyakran járnak nők férfiak társaságában. Vallatóra fogták a nőket, akik a detekti veknek elmondották, hogy megismerkedtek a fogtechnikussal, aki rábeszélte őket, hogy folytassanak züllött életmódot és erre a célra ren-
delkezésükre bocsátotta lakását. Hét ilyen nő voll azután a rendes látogatója a lakásnak. A fogtechnikuson kívül egy szállodai portást, egy szabósegédet és egy piaci árus nőt tartóztattak le, mint akik segédkeztek a fogtechnikusnak a különös üzem vezetésében.
A letartóztatott leánykereskedö társaság tagjai a következők: Löf-JeUiolz Jínos 23 éves fogtechnikus, Lásztlg Dezső 33 éves szabósegéd, Schwarzhoff Oyula 50 éves szállodai portás és özv. Száki Oyuláné 45 éves piaci árus.
Sokan vándorolnak kl Palesztinába és a tengerentúli államokba
Az utóbbi napokban váratlanul megélénkült Nagykanizsán keresztül a külföldre gravitáló utasforgalom. A legutóbbi stagnálás után szinte feltűnő ez a fellendülés, ami legnagyobbrészt a kissé enyhébb időjárással van összefüggésben. A küllőidre utazók legnagyobbrésze a tengerentúli államokba igyekszik — Részben munkáfkeresnl vándorolnak ki, részben pedig a már kinnlévő hozzátartozók hívására szántak el magukat a kivándorlásra. A kivándorlók Délamerikába, Montevideóba igyekeznek. Érdekes, hogy feltűnően sok nö megy kl. Februárban mintegy 30 kivándorló ment Tengerentúlra. Nemrégiben egy kanizsai szár-
mazású fiatal fogtechnikus hagyta olt Zalaegerszegen a 300 pengős állását és kivándorolt Buenos Ayresbe, ahol a bátyjának jólmenö fogorvosi rendelője van.
Értesülésünk szerint az utóbbi időben feltűnően sok clónlsta család vándorol ki Palesztinába. Tegnapelőtt négy Ilyen felvidéki cióniitH család utazott keresztül Nagykanizsán.
A rossz gazdasági viszonyok ellenére még olyanok is akadnak, akiknek telik egy kis luxus utazásra. Tegnap például egy fiatal budipesti kereskedő érkezett vissza Észak-afríkából, ahol 24 napos kiránduláson volL A 24 napos ul csekély 3000 pengőjébe került.
A Letenye-vid éket autóbusz-járatokkal Zalaegerszeg forgalmába akarják bekapcsolni?
Nagykanizsa tiltakozik hlnierlandjának ujabb csonkítása ellen
Nagykanizsa, március 10 Zalaegerszegi híradás szerint a postavezérigazgatóság április közepétől fogva autóbusz-járatot indít Zalaegerszegről Lelenyére, hogy ezzel ezl a vidéket is, Bánokszentgyörgy, Becsehely, stb. községeket Is hozzákapcsolja a megyeszékhely forgalmához.
A hlr nagykanizsai kereskedő és Iparos körökben, de hivatalos helyeken Is élénk feltűnést keltett, mert hiszen a piacutói megfosztott Nagykanizsának gazdasági vonzásterületéből jóformán ez az egyetlen darabka maradi meg, amit most Zalaegerszeghez akarnak terelni a közlekedés-politikával.
Egyszer a közelmúltban történtek már hasonló kísérletek, de akkor azok dr. Krátky István polgármester erélyes intervenciójára abbamaradlak. Annál meglepőbb volt a mostani egerszegi hiradás, ami a táratok megindítását már konkrétumként jelenti.
Megkérdeztük ebben az ügyben a legilletékesebb postát, ahol a következő választ kaptuk:
— Súlyos tévedés van. Szó sincs arról, hogy a postaautóbusz-forgalom
keretében Zalaegerszeget Letenyével összekapcsolják. Nem Is volna ennek semmi értelme, a postára nézve semmi célja. Az ut Is olyan rossz, hogy nem lehet vele mit kezdeni! Különben .meg az egerszegi és keszthelyi járatokat is alig lehet fennlar-tani. Arról van csupán szó, hogy a Nagykanlzsa-tetenyel autóbusz-járat április elejétől fogva újra napi két fordulót végez az eddigi egy járat helyett.
Megkérdeztük továbbá az ügyben érdekelt autóbusz-vállalatot is, ahol a következőket mondták:
— A második járatot Letenyére csakugyan még a húsvéti ünnepek elölt, 16—20-lka körül meglndit|uk. A második járat naponta fél 10 kor indul Kanizsáról és fél 1-kor indul vissza Letenyéről. Bánokszentgyörgy felé a forgalmat a hihetetlenül rossz utak mlatl felvenni teljesen kilátástalan.
*
Nagykanizsa hivatalos tényezőinek és gazdasági érdekeltségeinek minden olyan kísérlettel szemben, amely ennek a piaca-fosztoti városnak vonzásterületéből ujabb darabokat akarna letördelni.
J! rendőrség befejezte a nyomozást ■ Társas Temetkezési Egyletnél történt sikkasztás-ügyben
Nagykanlzaa, márclua 10 Megirtuk, hogy dr. Kuhár Otló, a nagykanizsai Társas Temetkezési Egylet megbízott ügyésze feljelentést adott be a nagykanizsai kir. ügyészségen az egylet kiskanl-zsal megbízottja ellen, sikkasztás és csalással vádolván Flumbort Qyör-gyöt és kérve annak letartóztatását.
A klr. ügyészség a feljelentést kivizsgálás végett átadta a nagykani-
zsai rendőrkapitányságnak, ahol Soty-mossy László rendórtanácsos dr. Petrlcs László fogalmazóra szignálta az ügyet. Közel kétheti nyomozás után a nagykanizsai rendőrség befelezte ebben az ügyben munkáját és az Ugy aktáit és a kihallgatások jegyzőkönyveit valószínűleg már holnap átadják a klr. ügyéazségnek, amely megteszi indítványát a továbbiakra vonatkozólag.
A Novák-ma/or Istállóidban &alt ínég egy lcoldus-sorsra futott ltanlxsal Ketekötö
Nagykanlzaa, márclua 10 Németh István 30 éves kefekölö már hosszabb Idő óta kü\'önváltan élt családjától. Felesége és gyermeke elköltöztek tőle, mert álliiólag az ital szenvedélyének áldozod. Mióta magára marad\', a szerencsétlen ember még kevésbbé tudott megbirkózni az életlel. Munká|i nem lévén, az utóbbi Időben már csak könyör-adományokból tartotta fenn magát és a Nóvák Jánosné Horthy Miklósul! majorjának istállójában húzta meg magát, ahová Novákné könyörületből beengedte. Mikor reggel a
majorbeliek közül valaki benyitott az Isiállóba, Németh Istvánt féloldalra fordulva látta, nyitott szemekkel, holtan. Mellette egy másik szalmacsomón egy másik munkanélküli nyugodtan aludt.
Jelentették az esetet a legközelebbi rendőr-őrszemnek, kiszállt a rendőri bizottság, megállapították, hogy a szerencsétlen ember szervezete a sok nélkülözéstől, koplalástól rendkívül legyöngült és már alig volt ellentálló ereje. Halálát szívgyengeség okozta. A kir. ügyészség megadta az engedélyt a holttest eltemettetésére.
Divatbemutatónkat
a rossz időjárás miatt elhalasztjuk.
A divatbemutató uj Időpontját e lapban fogjuk közölni.
Áru&áx.
1932. március II
ZALAI KÖZLÖNY
Krisztus szenvedése a hétfői passlós-Ilhnen
,MU»oros passió-est a plébánlu rendezésében
Nagykanizsa, március 10
Kimagasló élményt Igér minden vallású embernek, de lősént a nagybajt napjait morzsoló keresztény társadalomnak a Királyok királya c. hatalmas filmnek, Krbzlus szenvedése megrázó történetének hétfői előadása.
Az előadást a plébánia rendezi a bivek lelki épülésére, az orgona és templom restaurálás adósságainak törlesztésére.
A film előtt Molnár P. Arkangyal plébános rövid előadást tart A szenvedés problémája cimen. Barlay Edlih Mécs Líszló, Sik S\'ndor és Reménylk verseket szaval. Barbarlls Lajos .Ember a Qolgolhán" c. költeményét adja elő.
Az eiőddás délután 4 és este 8 órakor lesz. Műsor csak az esti előadáson. Helyárak: páholy 1 20 P, a többi helyek 80 fillér.
VivA»akadémia
a Zrínyi Torna Egylet Jubiláris ünnepségén
Nagykanizsa, márciua 10
A Zrínyi Torna Egylet vasárnapi tízéves évfordulós ünnepének műsorát közöltük már ehelyütt. Most pótlólag (a matiné eseményszámba menő jelentőségének dokumentálására) közöljük, hogy a műsor egyik pontjaként szereplő vivóakadémlára a Magyar Vivószövetség tegnapi értesítése szerint Pillér, Uhliarik, Ge-revlch, Rajcsányi és Bakos érkeznek meg Kanizsára A magyar vívás leg|ohb|ainak szereplése, de meg a box bemutató, az iskolások gyakorlatai, slb. szamok Is valósággal fei-cilgázták városszerte az érdeklődést a matiné Iránt.
NAPI HÍREK
NAPIREND
■tárolna ||, péntek
Róni. katolikus: Sillárd. Protestáns: Aladár. Izraelita : Vead. hé 3. .
Városi Muzeum és Könyvtár nyitva csütörtökön és vasárnap délelóll 10-töl 12 óráig.
Gyógyszertári éjjeli tzolgél.11 |.
DeálMér l" "^""tár
Vároal Mozgó. Prot. Frank Rémy, aa utolérhetetlen humoru és kézügyességli manipulátor előadása! 5, 7 éa 9 órakor.
OöatUrdó nyílva reggel 6 órától eale 6 óráig (héttő, azerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek). Tel. 2—13.
— Lelkigyakorlatok a honvédtisztikar részére. Örömmel kell regisztrálnunk azt a szellemet és ériésl, ami a nemzeti hadsereget, a magyar nemzet eme klenódlumát áthalja. A nagykanizsai honvédtisztikar csütörtök estétől a felsőleraplom-ban lelkigyakorlatot tart, amelynek vezetője Gazdag Ferenc püspöki biztos. Ugyancsak lelkigyakorlatokat tartanak a honvédségnek ls a felsőtemplomban, amit a szombathelyi körletlelkész végez.
— Halálozás. Dr. Végh József nemesvldi plébános életének 46. évében, hosszas szenvedés után, Budapesten elhunyt. Tegnap temették el szülőhelyén, Kiskomáromban. Dr. SárkOty Lajos kiskomároml esperes végezte a szentmisét és a temetési
Ha kiváló minőségű
férfiszövetet
akar vásárolni, keresse fel
Singer
divatáruházat.
Sportex angol divatkülönlegességek.
ltom kapta meg a református egyházközség a hercegi telket a templomépitéshez
A Rozgonyl-utcal megoldás lép előtérbe — A városhoz fordul
megoldás lép előtérbe telekért a presbitérium
A nag
Nagykanizsa, március 10 kanizsai református temp-
igyka
lomépltes ügye pillanatnyilag meglelek-ki
akadt a Slrattmann
:-kérdésen. A Batthyány-uradalom szombathelyi jószágkormányzósága a herceg megbízásából levélben értesítette a nagykanizsai református egyházközség vezetőségét a herceg elhatározásáról. Eszerint a herceg az egyházközség kérését nem teljesítheti, a lemplom céljaira a Nóvák-majorból kért fél holdat nem adományozhatja, mert korábbi tervel értelmében alkalmas Időben az egész objektummal egy-darabban akar rendelkezni, abból tehát kisebb részt ki nem In-sithat.
Igy a Horthy Miklós uton tervezett megoldás tárgytalanná válván, a presbitérium ugy határozott, hogy a leimerült más megoldások valamelyikével Iái hozzá a lelek biztosításához. Elölérbe nyomult újra a ref. egyházközség tulajdonát képező Rozgonyl-utcal te\'ek (lenniszpálya sarok), ahol, ha városrendezési tervekbe nem ütközik, elég centrális fekvésben volna felépithetO a reiormálusok temploma. Az is lehet azonban, hogy másutt vásárol lelket az egyházközség.
Végleges határozat előtt az egyházközség küldöttsége felkeresi a lakásán lábbadozó polgármestert és megkéri, hogy esetleg a város adjon lelket a templomépitéshez.
A város vezetősége bizonyára megértéssel fogadja a kérést és vagy ezen a módon, akár pedig ha vásár lás utján is, a templomépítés remélhetőleg a tavaszi idők beköszöntével megindilhaló lesz.
Llndbergh-baby rovat
Newyork, mánclus 10 Lindberghék csecsemőjének elrablói értesítették Llndbergéket, hogy majd csak az izgalom csillapodtával lépnek velük érintkezésbe.
Megjöttek az első fecskék
Bács, március 10 Bécs környékén tegnap feltűntek az első fecskék. A lakosság bőségesen táplálja a fecskéket a jobb Idők beköszöntéséig.
Idólárál
A nagykanizsai meteorológiai ««.-figyelő Jelentések r Csütörtökön a hómtr-sékltt: Reggel 7 órakor -19, dléulán 2 órakor —0-2, eile « órakor —2 6.
hvthózft Egéiz nap borult égboltozat. S\'ittriny: Egész nsp északkeled szél (Élnakai rddld/eltmt\') * glal Ináéul lal.ntl a.t. 10 árakon Hidad 146 wárhaté, asséraé-katt áaxakkalall léaéramléaaal. Faként a Duiaéaataalon további ha-Taaás. _ { | „ . . ...
— NŐI tavaszt kabátok óriási választékban kaphatók a SchOtz Áruházban.
szertartási, melyen ugy a papság, mint az elhunyt hívei nagy számban vollak jelen.
— A vármegye nyugdíjasai megkapják járandóságukat. Zalamegye nyugdíjasai néhány napon belül megkapják Járandóságaikat, mert a pénzsegély egy része megérkezett. A pénzből, sz alispán nyilatkozata szerint, a községi alkalmazottaknak ls |ut. A további pénz megérkezését a hét végére várják.
— Kérjük kirakataink megtekintését igazi látványosság. Singer dlvatáruház.
A lerobbant tél miatt
elhalasztották a tavaszi divatbemutatót
Az idOjáráa ismét téliesre fordult, fehér hólepel borítja a várost. A tél váratlan visszatérése arra inditotta a Schatz áruház vezetőségét, hogy a mára és holnapra hirdetelt tavaszi divatbemutatót elhaiassza.
Lapunk hasáb|ain értesíteni fogják Schützék a közönséget a divatbemutató uj dátumáról. (—)
— Igazgatói kinevezés. Berkes János zalaszentbalázsi községi iskolai tsnitót az iskola Igazgatójává nevezték kl.
— A Szent Ilona Leányklub böjti estjén, mely folyó hó 13-án, vasárnap este 6 órakor lesz a Misz-sziósházban, Huszár Mihály sárvári apátplébános, országgyűlési képviselő tart előadási .Egyház és állam" elmen. Barbarlls Lajos főszerkesztő saját szerzésű költeményét szavalja, a Leányklub énekkara böjti énekeket énekel. A böjti estre ezúton hlv meg mindenkit szeretetlel a Missziósház főnöknője.
— A legjobb védekezés sz In-fluenza ellen a jó zsebkendő. Nagy választék. Singer divatáruház.
— Még lehet kérni a háborús emlékérmeL Ujsbban az a tévhit terjedt el, hogy a háborús emlékérem adományozását már nem lehet kérelmezni. Ezzel szemben a lény az, hogy a háborús érmet ma is kérheti minden hadviselt, hadiözvegy, hadiárva és olyan egyén, aki ezen emlékérem viselésére logcimet szerzett Célszerű a kérvényeket a háborús emlékéremiroda országos kirendeltségéhez, Budapest. V., Fáik Miksa-uIca 1. sz. küldeni. Magánszemélyek, vagyis akik nem állanak közszolgálatban, városokban a polgármesteri hivatal, községekben pedig a községi elöljáróság révén igazolni tartoznak a kérvényükben feljegyzett adatok valódiságát.
= Kosztüm és ruhaszSvetek a legújabb dlvatszlnekben és mintákban Schfltznél.
— Népművelés Zalaujlakon.
Zalaujlakon az ismeretterjesztő előadássorozat december 26-án, Szent Erzsébet ünnepéllyel kezdődött és március 15 én hszafias ünnepéllyel végződik. Tiz előadás volt, smlket 62 szavalat, 26 énekszám és 36 zeneszám élénkített. Előadók vollak Láber Miklós plébános, Welnhoffer János káplán, dr. Zoblcs Antal körorvos és Varga József kántortanító.
VÁROSI MOZGÓ
Marclua 11-én, pántokon 3, 7, 9 órai keucdeMel. Csók egy nap
Egy kísérteties óra
■ fizikai káptalanaéflek birodalmában I
Kacagni fog azon, hogy milyen tökéletlen mind az öt éraéke! ön megesküszik rá, hogy csodákat lát, pedig csak opűkal-, éraékl- 6a akusztikai csalódások áldozata I
PROF. FRANK RÉMY
az utolérhelotlen humoru ós kézügyesség!) manipulátor kreációi a legtökéletesebbek ós legírappánsabbak, amit e téren produkálni lehet L réez: II- réez:
flnfkniritiszta GRAF0L05U1 ÉS ASZT10L0GIAI
Hlllljpil III JC.IU tndom&nvok ismertetése is demonstrálása
mutátYÍnjok s híres médiumok leleplezése
A kózügyes és Illuzionista boszorkány-mesterek mutatványainak Interpretálása.
III.
? EFFY ! M
tudományok Ismertetést és demonstrálása
Pontos! Hozzon magával kéziratokat (sajátját vagy más hozzátartozójától) es Frank Kemy Prot. megdöbbentően találó analíziseket ad.
réez:
eJUietetlen ereded egyiptomi csodák és misztériumok.
ZALAI KOZl.ONY
1932 mürciu* U
Az egyiknek sikerül, a máeiknak ie . . . ...talán a eore olykor nem tudja, mit akar.
Vegyen ön is nálunk OSZtálySOPSjegyet, melynek főnyereménye szerencsés esetben
500.000 pengő.
Egész sorsjegy ára P »♦•—, fél !»■—, negyed P , nyolcad P 8\'—
Kapható: Garamvfilgyi és Szemeifi
ii3o m. kir dohánynagyáruda, Horthy Miklós-ut 2.
Bágyadt, lerert, dolgosai képtele* efyéaekiél a természetes Ferenc léssel
keserllviz szabaddá teszi a vérkeringést és emeli a gondolkodó- és munkaképességet. Beható kórházi kísérletek folyamán bebizonyult, hogy a Ferenc lóuef viz szellemi munkásoknál, neuraszténiás embereknél és betegeskedő asszonyoknál rendkívül Jótékony hatású gyomor- és béltisztlió szer. A Ferenc lAzset keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben kapható.
Frank Rémy professor Nagykanizsán
Nem mindennapi érdekességü elóadás lesz ma 5, 7 és 9 órakor a Városi Mozgószlnházban. Frank Rémy tanár, az európai hlrü grafológus, akinek humora és kézügyessége utólérhetetlen, latija páratlanul érdekes elóadásst, amelyról előre el lehel mondani, hogy Nagykanizsán még nem látott érdekességeket és meglepetéseket Jelent mindenki számára. A tanár bemutatta szerkesztőségünkben szédO eles produkcióit, amelyek valóban minden elismerést mrgérde-meinek. Ma esll műsora három részből log állni. Az első részben a szellemjárásokat, valamin! a leghíresebb boszorkánymesterek féllve-örzőtt titkait tárja fel a közönség elölt, a műsor második részében grafológiai és asztrológiai tudományát mutatja be, a harmadik részben pedig a csodák birodalmába vezeti el az ámuló nézőt. Aki jól akar szórakozni éa sokat nevetni, az okvetlenül menjen ma el a Városi Mozgószlnházba. Frank Rimy előadását nem szabad összetéveszteni hasonló dm alalt már látott, de hozzá nem fogható előadásokkal. (■=)
— Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán a mult hélen II gyermek született, 2 tlu és 9 leány: Knausz Boldizsár földm. és Flumbort Máriának rk. Ha, Fekete István téglagyári munkás és Horváth Má-rlánHk rk. leánya. Tsliln József földm. és Tollár Erzsébetnek rk. leánya. Farkas -lózset napsz. és Andrl Teréziának rk. loánya, Magyar Ferenc clpészsogéd és Mozsollcs Teréziának rk. leánya. Farkas János napsz. és Horváth Erzsébetnek rk. leánya, Weltner Jenő bor-bélymeelar és Neuser Arankának Izr. leánya. Marton I>ajoa honvédőrmester és Perkovlos \'Annának rk. leánya. Bognár István (Oldás, és Tiszai Máriának rk. tla, I^rvenoz János napsz. és Hóbor Rozáliának rk. leánya. Házasságon klvlll született 1 leány. — Halálozás 18 törlint Gáspár lAlos cipészmester rk. .17 éves, Rablcs Mihály háziszolga rk. 5U éves, özv. Sípos Ferencnó Oyura Petronella rk. 74 éves, Sípos Józsefné Lován Erzsé-bet rk. 67 éves tMatjasd puszta), özv. Lőrlncz Józsefné Magyarosi Katalin rk. 7U éves, Sztrmecz Erzsébet rk. 7 hónapos. Kelemen Ferenc ny. vasúti váltókezelő rk. 6fl éves, Berta Mária napsz. rk. 70 éves, özv. Horváth Ijlszlóné l\'olal Juliánná rk. 72 éves. Tollár József cipész, segéd rk. 41 éves, Oolecz Forenoné Petrekovtos Katalin rk. 82 éves (Szopot-nek). Meszlényi Lajos rk. 8 éves (Gelso), Wlmnior Ferencne llerczeg Apollónia rk. tttí éves, Weltner Zsóf-a Izr. 2 napos, Gorgál Istvánné Treplán Juliánná rk. 70 éves, Varga L. István rk. 17 éves (Zalaszenlbslázs), Gnlba Istvánné Vlnco Mária rk. 70 évos, Tlslér Katalin rk. 3 hónapos. — Házassiixkötes 1 volt: Bánáti Lajos napszámos és GergelIcH AloJ/la rk.
— Brldge-verseny szombaton, 12 én délután fél 6-kor a Polgári Egylet klubhelyiségeiben (emelel). Hölgyek, urak utcai ruhában. Pontos megjelenést kérünk. Rendezőség.
—; A bor ölte meg. Lábodon a csendöriaktanya közeiében holtan találták az utiest mellett Llber József földművest. A kihívott orvos megállapította, hogy Llber olytn sok bort ivott, hogy szívszélhűdés! kapott és meghűli.
= Ingzefirek, puplinok, oxfordok elsőrendű minőségben. Slnger divat-áruház,
- Nyilatkozat. Különböző, előttünk Ismeretlen forrásból az a híradás Jutott a közönség körébe, hogy a TümUrul/ak Magyar Kézimunka Uisag ajándék-akciója hirtelen befejeződött és az előfizetésre ujabban Jelentkeztek nagy csoportja ajándék nélkül volt kénytelen távozni. Ennek a manővernek célja világos: azt a páratlan népazerüséget akarja megingatni, mely a magyar kézimunkázó nők óriási tömegeit egyre szorosabb kapcsolatba juttatja e folyóirattal. Kötelességünk tehát kijelenteni, hogy szó sincs róla, mintha anyaghiány miatt, vagy bármely más okból el no fogadnók uJ előfizetők jelentkezését. Aki tehát 14-40 pengővel az 1932. évi előfizetőink sorába lép, nemcsak u minden tekintetben tanulságos folyóiratnak egész évfolyamát kapja meg, do nyomban birtokába Jut szőnyegaJAndékunknak Is. A kellm szőnyeget (valódi Szudán kana-ván kontúrozva és megkezdve) ugy mint eddig, a remek minta kidolgozásához teljesen elegendő Futár védjegyű Szudán gyapjúval együtteson bocsAJtjuk hölgy-kozonségUuk rendelkezésére, akik így zavartalanul kiegészíthetik lakrtsuk sző-nyegszllkségletét. Tündémjjak Magyar Kézimunka Üjsüg, Budapest, IV. Szervita-tér 8. szám.
RADIÓ-MÜSOR
Március 11 (péntek)
Budapest 9.15 A rádió híilkvintettjé-nek hangversenye. Közben »J0 hírek. 11.10 Nemzetközi vlzjeizőfiolgálat. 12.00 Déli harangszó. 1205 Q. hangv. Köxbtn 12.25 Hírek. 13.00 Idójelléa. 14.46 Hírek. 16.00 F. 16.45 Időjelzés. 17.00 Clgánysene. 18.00 F. 18.30 A Budapesti Polgári Dalkor hangversenye. 19.15 .Az operett fejlődése*. 1. ríu. Zenekari hangverseny. Közreműködik Nagy Margit és Uurlain Lajos. 50 45 A rédló külügyi negyedórája. 2t Helmllch \'ersenye. 22.00 Idöjel-Msjd: Cigányzene.
Lajos zongorahangvi zés, Idóláríijelentéa.
ZtrleU zárlat
Pirls 20-30, London 18021/t, Newyork
516-28, Brüssel 7175, Milano 26*75,
Madrid 39-50; Amsterdam 207 85, Berlin
122-90, Wien---, Szófia 3*74, Prága
15 30, Varsó 5800, Budspest -•—, Belgrád 9-02\'/!, Bukarest 3-08.
Teraiaytfir.ads
Buzs tlszsv. 77-es 13-45—14-85, 78-ss 13-60-15-10, 79-es 13-75-15-15, 80-as 13-85—15-52, dunánt. 77-es 12 60—12-90, 78-ss 12-75-1305. 7<J-es I2 9O-1320, 80-ss 13 00—13-30, rozs 14 60—14\'83i, tak. árps 16*50-17*00, zsb 22-25 -22-50, len-gerl 15-40—15-60, korps 13 25—13-50.
fertaivásár
Felhajtás 3719, eladatlan 764 — Elsőrendű 0-85-0-86, szedett 090- 0 92, szedett közép 0*82-0*86. könnyű 0-72 -0-80, l-ső rendű örsg 0-74 0-78, ll-od rendű öreg 064—070, angol süldő 080-0-90, szalonna nagyban 1*05—000, zsír 1*20— I 25. hus 1-08-1-32. félsertés 1-08-116.
VALUTÁK \' II. 2080-21-20
Elír. 79-15-79-75 k. 1694-17 04 Dánk. 115-30-11630 Dinár 1002-1010 Dollár 57050-573 50 Francia f. 2240-22 60 Holl. 229\'.\' 0-230-90 Zloty 6395-94-45 Lel 348-354 Léva 4-08-418 Ura 29-45-29 75 Márka 135*45-13625 Norvég 11410-11510
Peseta —■--•—
SCltUI. ---—•-
Svájci I. 110*70-111*40 Svédk. II: b0-116\'60
DEVIZÁK Amst. 229-70-23090 Belgrád 1006-10-12 Berlin 135-55-136-25 BrüBsel 79-25-79-75 Bukarest 343-3-47 Kopenh.l 15*50-116\'30 London 21ÍO-21 20 Madrid -•—_•-Milano 29-55-29-75 Newy. 571-00-57400 Oszló 114-30-11510 Párls 22-45-22-57 Prága 16-94-17-02 Szófia 4-00417 Stockb. 11 5*80-1 16 60 Varsó 64\'05-04-45
Wien —•-•-
Zürich 110-80-111-40
Wien cleartng árfolyama: 80.454.-
Kiadj!
Íja: Délzalai Hyoeda ás jbapklsáá Vállalat, lankaaissáa.
Felelős kiadó: Zalai Károly, latensrbaa telefon ■ Nagykaalaaa 7S. u.
AWÖIHHI1FTÉSEK
Ossaéss, tluta, cslnossn bútorozott szoba aznnnslra klsdé Sugár ut 45,
Kiadti Horthy Mlklós-ut B. sz. slstt sz emeleten. 6 szoba minden mellékhelyiségével augusztus, vagy május l-töl éa ugyanott M( egyszobás, konyhás, ksmsrá* Iskis lóistállá és kocsiszínnel- Tárgyalni lehet UoMsastala Mór kiadóval. II2«
Asztali- és fajborok
60 llterenklnt 10 flll. kapható
Dr. LICHT8CHBII borkereskedés,
«s Csengery-ut 31.
Oasiadlhás eladó Oyár utca 5. iráni, Érdeklődni lehet Ipartestületi vendéglőben. 1201
a la* a május l-re Deák-tér 12. sz. háromszobás lakás mellékhelyiségekkel. — Bővebbet ott s házmesternél. 1200
Irodának Is alkalmas két utcai sasks má|u> 1-ére Király utca 35. szám slstt
klKló. 1222
vigyázzon egészségére és igyék
Resedei vizet,
mely hólyag, vese és gyomorbántalmaknál kitűnő hatású.
Isphaló alnden Hzzerflzlélbm.
Főraktár: WEI8Z MÓR, Nagykaalzsa
. Tsl.rs.3IO.
MEGHÍVÓ.
A Nagykanizsai Segélyegylet Szövetkezet 1932. évi március hó 20-án délelőtt 11 órakor tartja saját helyiségében (Cscn-gery-ut 7. sz.)
70-1K £VI
RENDES KÖZGYŰLÉSÉT,
melyre a szövetkezeti tagok tisztelettel meghívatnak.
Tárgysorozat i 1. Az 1931. évi zárszámadás, igazgatósági és felügyelóbizottságl Jelentések előterjesztése, s mérleg megállapítása, a nyereség [elosztására vonatkozó határozatho-zalai, a lejáró 1928. évlársulst végfelszá-molása és a felmentvény [megadása. 2. Az alapszabályok módosítása: nevezetesen az alspszsbályoknak a törzsbetétekre, sz üzletrészekre, a hivatalos közlöny kijelölésére, az Igazgatósági tagok számára, s felügyelő-bizottság számára és szervezetére, a tiszta nyereség felosztásárs és a társaság fel-oszláss esetén s szövetkezeti vsgyon felosztására vonatkozó pontjainak megváltoztatása. 3. Elnök, alelnök, igazgatósági és felügyelóblzoltságl tsgok választáss sz alap-szabalyok 48 , Illetve 62. §§-sl értelmében. Nagykanizsán, 1932. március hó 5. Mérl.q.s.ámla s Vsgyon: Pénzkészlet P 2721 06, Poststakarékpénztár P 184-31, Pénzintézeteknél elhelyezve P 2960- - P 5865*37, Értékpapírok P 248 61, Váltók: Jelzálog fedezettel P 140.904*-, Kezesség melleit P 56.566 - — P 197.470"—, Kötelezvények : Jelzálog le-dezeltel P 59.593 —, Kezesség mellett P 70.760*- = P 130.353=, Folyószámlsadó-sok P 1862-08, Berendezés P 1—, Átmeneti lételek P 10.203*80 — P 346.003-86.
Tehers Törzsbelétek és üzletrészek P 224.044 - Tőkelsrtslék P 104-34, Tartalékalap P 11.164*29, Tisztviselők slap|a P 3391 73 - P 14.66036 - P 238.704-36, Folyószámlahitelezök P 946*98, Viszont-leszámitolt vállók P 88.342*—, Kincstári illeték P 4256-80, Átmeneti tételek P 5588*71, Le nem járt évtársulalok haszon-tartaléka P 2882 07, Nyereség P 5282-94 = P 346.003-86. Az Igazg itőság. Megvizsgálta és rendben találta a Felügyslőblzottiág Jegyzet: A zárszámadás, igazgatóság! és felügyelóblzoltságl Jelentések, vslamint a módosított alapszabályok 1832. március hó I l-töl kezdve a szövetkezet helyiségében s hivatalos órák slstt megtekinthetők.
Marcii íiMhiíIí
Legújabb tavaszi divallapok Papírtálcák, szekrénypaplrok Ifjúsági és szépirodalmi könyvek Imakönyvek és kegytárgyak Hurok és hangszeralkatrészek
kaphatók: IFJ. WAJDITS JÓZSEF UTÓDA
OFENBECK TILHOS
könyvkereskedésében
Csupán 60 darab
iiigyen
kerül kiosztásra.
ingyen üvegek kiosztását megkezdem.
Saját érdekében cselekszik, ha azonnal jelentkezik az Autó Syphon nagykanizsai körzetképviseletnél:
Szabó Antal
sportUzletében.
Nyomatot! a Délzalai Nyomda és\'Iüpldadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai
Károly).
72. évfolyam 59 szám
Nagykanlzaa 1882. március 12. szombat
Ara 14 flllér
COLITj K A I NAPILAP
gitfkessHseg u ku doni vaui: Pőut 5. szám. Keaathelyl tiókkiadóblvatsl: Kouuthutca 33.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Etóflzetéal ára. egy hóra X pengó 80 fillér. Saerkeaitóségl éa Uadóhlvatall telelőn: 78. ai.
A gyermekért
Szegény magyar gyermek! Megcsonkítod, szegény ország szülötte, Trianon áldozala, kl a mult vétkeiért ártatlanul bűnhődik. Mlg a felnőttek az élet ádáz harcában egymással versenyeznek, 6 elhagyatva csatangolna a nagyváros lorgatagában, ha senki sem törődnék vele. A |elenlegl küzdelmes élet súlyos helyzetében nem lehet észrevétlenül hagyni, hogy a gyermekek nagy tömegei az ínség miatt nyomorognak és csenevészek lesznek. Az Ínség a tüdővésznek, a sokféle testi és lelki kórnak legkedvesebb talaja. Ebből a talajból nem fog kivirágozni a magyar bo dogság ígérete, az erőteljes uj nemzedék sohal Ne nézzük tétlenül a nemzet virágoskertjének pusztulását I Siessünk a gyermek megmentésére I Elsősorban megrongált egészségét állítsuk helyre. Juttattuk öt napfényhez, jó levegőhöz, egészséges környezethez és |ó táplálékhoz.
TIz éve annak, hogy a löváros megszervezte a gyermeknyaraltatási akciót. Ez az intézmény llz éves te vékenysége alatt nagy ériéket mentett meg a boldogabb magyar jövő számára. Hogy nemzetmentő harcát a legmostohább viszonyok közepette sem kényszerült feladni, azt elsősorban a haza- és gyermekszeretó magyar társadalom áldozalkészségé-nek köszönheti.
A jelenlegi gazdasági válság tetőfokán a főváros már nem képes többé erején felüli áldozatokat hozni. A magyar társadalomnak kell meghallania a pusztulásra itéll gyermek-sereg segélykiáltását: .Segítsetek, mert elveszünk I"
Az 1931. év nyarán 15 360 gyermek részesült az üdülés áldásaiban. Minthogy a főváros fertőzött és po ros levegője nem alkalmas a gyermeküdültetésre, szükséges lenne a gyermekek vidéken való elhelyezése. Támogassák tehát a vidék tehetősei a főváros gycrmekmcnlö munkásságát, azzal, hogy akár egyedül, akár közösen i összefogva tegyék lehetővé a testileg leromlott szegénysorsu fővárosi gyermekek csoportos nyarai-tatását
A főváros a vidék áldozatkészségét áldozatkészséggel viszonozza. Igy az 1931. év nyarán több vidéki város és község tanulmányútra jövő gyermekeit látta vendégül Budapesten, ahol ,őket a kies fekvésű budai hegyek közölt Ingyenesen Udülielte. Minden olyan város és község, mely fővárosi gyermekek csoportos nyarallalását Ingyenesen vállalja, a nyár folyamán ugyanolyan számú gyermeket hozhat lel a fővárosba, esetenként megállapítandó ideig larló tanulmányútra, illetve üdülésre, mely alkalommal a gyermekek díjtalan szállást és élelmezést, tanulmányi programot és-fővárosi taneiők személyében hozzáértő kalauzokat kapnak
Jelentkezők a következő cimre küldjék szíves értesítésüket: .Budapest Székesfőváros Gyermeknysral-tstási.Akcióla,. Budapest, IV. Cukor-• Wlca 6. sz,"
Életfogytiglani fegyházra Ítélték a lengyeltóti rablógyilkost
Mikuláskor nem tudott
Kaposvár, március II December 17-én Lengyeltótiban Szabó Kálmán 47 éves szabómester 19 baltacsapással meggyilkolta, majd kirabolta Simák Mártonné 70 éves trafikosnöt. Ma vonla felelősségre a gyilkos szabómestert a kaposvári törvényszék.
A tárgyalás Szabó Kálmán kihallgatásával kezdődölt. A gyilkos elmondotta, hogy felesége a mull év nyarán Budapestre utazóit, hogy ott, mint cseléd pénzt keressen, ő pedig 11 éves és kél éves kisleányával Lengyeltótiban maradt. Gyermekei eltartásához szükséges pénzt Igy sem tudta előteremteni, azért amikor Mikulás napján gyermekeinek nem tudott ajándékot venni, elhatározta, hogy gyilkossággal sierez pénzt
ajándékot veuni a gyermekeinek, hogy gyllkolm fog
akkor határozta el,
és Slmáknét szemelte ki. Az elnök kérdésére, hogy miért éppen Simák-néra esett a választás, azt felelte, hogy azért
mert az gyenge öregasszony volt, erősebbel nem bírt volna el.
Ezután elmondotta magát a gyilkosságot. December 17 én este fél 6 órakor betért a trafikba és dohányt kért. Amikor a puli mögött karosszékben űló öregasszony lehajolt, a balta élével homlokon ütötte. Slmákné azonnal elvesztette eszméletét. Erre be akarta hurcolni a szobába, de
az öregasszony magához tért és belekapaszkodott a lábába. Erre baltájával addig vagdalta, mlg meg nem half.
Ezután átkutatta a trafikot éi magához vette a talált 130 pengőt és 2000 pengős betétkönyvet
A bíróság ezulán a tanukat hallgatta ki, majd bz orvosszakértók olvasták fel jelentésüket, smely szerint a gyilkos teljesen normális, bár kissé laza erkölcsi felfogású.
A vád- és védbeszéd elhangzása ulán délután fél 2 órakor hirdette ki Ítéletét a törvényszék, amelyben Szabó Kálmánt előre megfontolt szándékkal elkövelett gyilkosság és rablás bűntettében mondotta kl bűnösnek és az enyhiiö körülmények llgyelembevélelével életfogytiglani tegyházbQn-tetésre
Ítélte. Az ügyész fellebbezett, a vád lolt és védője megnyugodott az ítéletben.
A jövő héten határozott formát öltenek a középeurópai honföderáció munkálatai
Olaszország francia politikát lát a tervben és félti Magyarországot a klsantant-orlentáclótól
l\'árla, március 11 A Irancla Temps azl Írja, hogy azok a tanácskozások, amelyek a középeurópil probléma tekintetében folyamatban vannak, a JBvő héten még határozottabb formát öltenek Genfben. Tardleu miniszterelnök, aki vasárnap minden bizonnyal fontos megbeszéléseket fog folytatni e kérdésben. Mindenekelőtt az a leiadat, hogy a nagyhatalmak megegyezzenek annak a felhívásnak tárgyában, amelyben felkérik az Bt középeurópai államot, hogy bocsátkozzanak egymással tárgyalásba a gazdasági közeledés fellételeinek tisztázására. Ha ez már megtörtént,
mint ahogyan Németország sem szereti Ausztria uj orientálódásának kilátásait. A Mornlngpost szerint, Rómában atlól tartanak, hogy a francia Javaslat nem annyira javaslat, mini Inkább politikai célokat tart szem előtt.
A prágai Denkov szerint a nagyhalainak Magyarországot és a többi dunai államot tn$t*al ..akarják sza-nlltplnl, de ők , maguk semmiféle preferenciákat nem adnának.
Budapest, március 11 Walkó Lajos külügyminiszter Briand temetése után visszautazik 0:nfbe, hogy a nagyhatalmak képviselőivel tárgyaljon.
Nincs lovagias ügy . a mai nappal felmentett Bezegh-Huszágh főkapitány és a belügyminiszter között
„Semmi sem rendítheti meg a rendőrség hazafias, fegyelmezett és kötelességtudó szellemét"
választ adott és ez\'iel kapcsolatban beavatott helyen a következőkép inlormállák munkatársunkat:
A belügyminiszter nyilatkozata kellő ériékére szállította le azt a megállapítási, amely a főkapitány nyilatkozatában a rendőrség szerve-zeléről és a rcndőrteslület egyéb kérdéseiről megnyilvánult, fia olyan állami főfunkclonárjusm^lnl a*lő-
ném marad el számukra a segítség, hogy gyakorlatilag Is megvalósíthassák azt a széleskörű szervezetet, amelynek az a rendeltetése, hogy biztosítsa a megnyugvást és talpraállást a kontinens eme legérzékenyebb vidékén.
London, márclua 11 A Times szerint a Tardleu-féle terv nem kizárólag francia eredetű, mert Benes is hasonló tervet terjesztett elő. A lap azt írja, hogy
Olaszország nem jó szemmel nézi, hogy Magyarországot és Bulgárlát a kisantant körébe vonják,
Budapest, március 11 (MOT) Hivatalosan közlik: Dr. vitéz Keregzles-FIscher Feienc belügy miniszter dr. Bezegh-Huszágh Miklós főkapitányhoz leitatot intézett, amelyben őt állásától a mai nappal felmenti és a m. klr. államrendőrség budapesti főkapitányságának vezetésével ideiglenesen Anifréka Károly , tőkapitányheiyettsst *>iz«\\ meg.
Budapest, márclua 11 Abban a nyilatkozatban, amely tegpap Bezeg Huszágh Miklós főkapitány nevével kapcsolatban az egyik lapban megjeleni, olyan be-i,Állítás történi a rendőrségről, illetve a rendőrtaallllelröl, amely a közvéleményben téves következtetésekre adhat okot. Keresztes Fischer Ferenc belügymini<cter a nyilatkozatra erélyes
ZALAI KÖZLŐNV
1932. március 12.
kap Hány a rendőrtestUlet szellemének meglazulásóra magyarázható nyilatkozatot lelt arról a szervezetről, amelynek az álén állt ás amelynek hU kötelességteljeslléséröl, Önfeláldozásáról és szép szelleméről éppen neki, mint volt főkapitánynak volt alkalma meggyőződés! szerezni, akkor ez nem csak szokatlan, de teljességgel indokolatlan Is. A lapasztalatok azt bizonyítják, hogy a rendőrtestűlet a nehéz gazdasági helyzetben Is változatlanul mindig hazafisággal, teljes kötelességérzettel és tudással töltötte be hivatását és szellemét semmi sem rendítheti meg. Ónként érthető, ha a belügyminiszter, mint a közrend legfőbb őre, erélyesen és határozottan leszegezte azt a tényt, hogy az ország társadalma bizalommal és nyugalommal tekint a rendőrség működése felé és teljesen megbízhat abban a testületben, amely életének és vagyonának biztonsága felett őrködik.
A tisztviselők anyagi helyzetének elbírálásában, mint minden egyéb más kérdésben ls, a kormány az egyenlő elbánás elvét követi. Szó sem lebet tehát arról, hogy ha bármikor költségvetési okokból a tisztviselők áldozatkészségéi igénybe kellene venni, akkor az egyes kategóriákra még külön Is, a többiektől eltérő mértékben rójanak lerhekel. Legkevésbbé lehetséges ez a karhatalom szerveinek terhelt Illetőleg.
Ennek az ügynek egyébként is le kell kerülnie a napirendről, mert hiszen az egész nem más, mint egyszerű nyugdíjazási ügy.
Az állami intézmények helyes funkcionálása különben sem függhet személyi változástól. Csak tájékozatlanságból lehet ugy felfogni ezt az ügyet, min! a belügyminiszter és a főkapitány kőzött keletkezett személyi ellentétet.
Ebből következőleg teljesen légből kapott az a híresztelés ls, hogy a belügyminiszter és a főkapitány kőzött az ügynek lovagias folytatása lett volna.
Ujabb 80.000 kisiparos az OTI-ban
Budapest, március 11
A népjóléti minisztériumban nagyfontosságú rendelettervezet készült
el, amely u|abb lömegekel von be a lársadalombizlosilá8 keretélje. Eddig az önálló kisiparosok nem voltak öregség, rokkantság és belegség esetére biztosítva. Mosl őket is bevonja az uj tervezet.
A rendelkezés 80.000 emberrel szaporilja a biztosításra kötelezeitek számát, A rendelet kimondja, hogy a törpeiparosokat, ha egyldőben több munkaadótól váltainak munkát, valamennyi munkaadó tartozik biztosítani. A biztosításra kötelezettek közül kiveszik azokat, akik segédszemélyzettel dolgoznak.
A tatai piarista tanár
laiokolitlaa letartóztatása miatt eljárás indult a ciendörparaacs-nok ellen
Budapest, március 11 Vitéz Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter kijelentette, hogy Pol-esik Lénárd tatai kegyesrendi tanár letartóztatásának nem volt kellő indokoltsága, ezért intézkedett, hogy az illető csendörparancsnokot helyezzék át és ellene a vizsgálatot rendeljék el.
Vannay fellebbez
és kéri kórházba utalását
Budapest, március 11 Vannay László védője ma bejelentette a honvédlörvényszéken, hogy az Ítélet ellen a lefokozás miatt fellebbez, a bűnösség kimondása miatt pedig semmiségi panaszt jelen! be. A perorvoslatokhoz maga Vannay László is csatlakozol!. Vannay egyébként ♦édőle utján kórházba utalását kéri, mert tűdöcsucshurulja erősen elhatalmasodott.
Ltndbergh-baby rovata
Newyork, márolus 11 Al Capone hírhedi bandavezér, aki 11 évi börtönbüntetését tölti, az amerikai kormánytól 200.000 dollár biztosíték ellenében való szabad-lábrahelyezét kérte, hogy részi vehessen a Llndbergh csecsemő Keresésében.
Rendelet a Speyer-hötvények vissza\' vásárlásáról
A minisztérium nem ad Ilyen célra valutát
Budapest, március 11 A magyar városok közül több hozolt olyan értelmű határozatot, hogy tétessék lehelövé záloglevél és kötvénykölcsöneiknek oly módon való visszafizetése, hogy a zálogleveleket, illetve kötvényeket a jelenlegi alacsony árfolyamok mellett külföldön összevásárolhassák. Ezzel kapcsolatban a belügyminiszternek a pénzügyminiszterrel egyetértöleg kiadott körrendelete közli, hogy a
belföldön levő záloglevelek, vagy kötvények természetben való beszolgáltatása utján teljesítendő törlesztés kérdése tárgyalás alatt áll, de ha ez kedvező megoldást nyerne Is, a zálogleveleknek, vagy kölcslnkötvé-nyeknek külföldön való összevásárlására vonatkozólag hozott határozatok semmi esetre sem hagyhatók jóvá, annál kevésbbé, mert erre a célra külföldi fizetési eszköz nem bocsáttatik rendelkezésre.
Harminc centiméternél magasabb hó boritja az egész vidéket ,
A vasút forgalmában nincs fennakadás — Letenyére szánon vitték a postát
a községek lakói kivonulhattak az eltakarítási munkálatokhoz. Előreláthatólag ma, szombaton már minden akadályt elhárítanak és igy valószínűleg megindul a rendes országul! közlekedés. Érdeklődtünk
a vasúton és a postaigazgatóságnál
is, hogy nem okozott-e zivarl a forgalomban a csütörtöki hóesés, azonban mindenhonnan azt a választ kapluk, hogy mlndezldelg semmi zavart sem észleltek. A pályatesteken folyik ugyan a hótakarllás, de ez Inkább csak a váltókra vonatkozik. A vonalok rendesen közlekednek, bár az előző éjszakai Indítások elé Jogos aggodalommal tekintetlek az állomáson
Nagykanizsa, márolus 11 A váratlanul beköszöntött késel tél, a csütörtöki egésznapos szibériai havazás nagy zavart idézett elő az országull forgalomban. A pénteki hetivásárra alig néhány elszánt gazdálkodó Jött be szánon Nagykanizsára. Az egész Járásban minden Ott 30 centiméternél magasabb hótakaró borltja az utakat, ugy, hogy a friss havon még a szánt Is csak kínnal ludják vontatni a lovak.
A letenyel autóbuszforgalomban is zavarokat okozott a hóesés. Pénteken egyáltalában nem közlekedett a letenyel autóbuszjárat. A postai szállítást ugy oldották meg, hogy délulán 2 órakor szánon vitték kl a postát Sormásig. Ide vitték az Eszteregnyére szóló postai küldeményeket Is, amelyeket Innen továbbilottak Eszteregnyére. A Becsehely, Lelenye és Bánokszent-györgyre szóló postaküldeményeket Murakereszturra szállították vonaton, Inneri pedig szánon vitték ki a jelzett községekbe.
Értesülésünk szerint az egész járás területén megindultak a hóelta-karitási munkálatok. Délután ugyanis már annyira szűnt a hóesés, hogy
A vasárnapi llceális
előadást Ooelhe halála százéves évfordulójának szentelte a Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör. Kiemeli az előadást a sorozatból jelentőségben sz előadó személye: Magas Mihály kegyesrendi reálgimnáziumi igazgató, aki elsőizben ül ez alkalommal a Kör előadói székében. — Bölcsföldy Sárika Ooethe-köiiemé-nyeket szaval. Énekel az Ipartestületi Dalárda, vezényli Parti Lajos karnagy.
mélyen leszállította árait, hogy megkönnyítse a tavaszi bevásárlást.
1932 március 12
A tábla Is megállapította, bogy a „Zalai Közlöny" mnnkatársa igazat Irt Sohwend gazdatitkárról
ZALAI KÖZLÖNY
A csütörtöki tárgyaláson a tábla ls helybenhagyta szék felmentő Ítéletét
törvény-
Nagykanltsa, mároluB tl A pécsi Ítélőtábla S/mon-lanácsa csütörtökön tárgyalta másodfokon Dávid Magyar József, a Za\'al Közlöny belső munkatársának sajtóperét, aki ellen Schwend Sándor emelt ma-ginvádat sajtó utján elkövetelt rágalmazás vétsége cimén,
Dávid Magyar József ugyanis a Zalai Közlöny múlt évi április 11-iki számában „Laubhalmer főszolgabíró betiltotta Schwend Sándor gaz-datltkár további működését"
magánvádló személyesen jelentek meg, ismertették a per összes Iratait, majd a táblai tanács hosszas tanácskozás után meghozta ítéletét.
— A magyar Szentkorona nevében, mondotta Simon tanácselnök, a klr. Ítélőtábla Dávid Magyar József hírlapíró ügyében
a klr. törvényszék ítéletét helybenhagyja...
(a következő pillanatban léplek nyelik el a tanácselnök hangját, mivel Schwend Sándor a Ieremben levők
Ha kiváló minőségű
férfiszövetet
akar vásárolni, keresse fel
Singer divatáruházat.
Sportex angol divatkülönlegességek.
Tizenötévi fegyházra Ítélték a soltvadkerti gyilkos asszonyt
Ifi. Klamm Sámuelt, aki elásta az apja holttestét, három évi fegyházra ítélték
Kalocsa, március 11 (Éjszakai rádiójelentés) A kalocsai törvényszék pénteken hozott Ítéletet Klamm Slmuelné és Ha, ifj. Klamm Sámuel bűnügyében, akikel azzal vádolt az Ugyészég, hogy az eltűntként bejelentelt idős Klamm Sámuel lómódu soltvadkerti gazdálkodót meggyilkolták, holttestét pedig el-
ásták a szántóföldön, ahol később meg Is találták a csendőrök. A törvényszék Klamm Sámuelnél 15, fiát pedig, aki azt állitotta, hogy az anyja kényszerilette rá megölt édesapja holttealének elásására, bűnsegéd! bünrészesség miatt 3 évi tegybázra Ítélte.
Büntetés dacára is engedély nélkül gyűléseznek a zalaboldogfai szocialisták
A magánlakásokon tartott gyűlésen legutóbb egy budapesti ügyvéd mondott beszédet
cím alatt Ismertette azokat az okokat, amelyek a járás föszolgahlráját és a váró i polgármesterét arra kény-szeriletlék, hogy hivatalos halalmuknál fogva betiltsák Schwend Sándor további működését. A cikk miatt sajtópert indilott Schwend, aki már a cikk első mondatában levő .csöndes működés" kilélell Is kifogásolta.
Mlulán az ügyészség nem vállalta a vád képviseletét, a főmagán-vádló a következő kitételeket Inkriminálta a vádiratában : „Laubhalmer főszolgabíróhoz sorban mentek panaszra Schwend volt kliensei. A vjzz-ddk elpanaszolták a főszolgabírónak, hogy
a gazdatltkár azzal az ígérettel, hogy szerez nekik gyulakOfcsont, kérvényeket Irt a nevűkben éi ezért kisebb-nagyobb Összegeket kért tőlOk...
a főszolgabíró hivatalos hatalmánál fogva betiltotta Schwend Sándor gazdatltkár további működését... Krátky István dr. polgármester színién megindította a vizsgálatot"...
Ebben az ügyben október 5-én és december 7-én tartott főtárgyalás! a nagykanizsai törvényszék. A főtárgyalás során kihallgatta a biróság Solymossy László dr. rendőrtanácsost, Gyömörey István v. országgyűlési képviselőt, Laubhalmer Alán dr. főszolgabírót, Barbarlts Lajost a Zalai Közlöny felelős szerkesztőiét, Pandúr Béla államrendőrségl detektívet és Anek Józsefei, a kis-kanlzsal Polgári Olvasókör elnökét, akik, ez ulóbbi kivételével.
száz százalékig Igazolták az inkriminált kitételek valódiságát.
A törvényszék rövid tanácskozás után
Dávid Magyar József hírlapírót felmentette az ellene emelt vád alól, kimondva ii délet indokolásában, hogy
a valóság bizonyítása teljes mértékben Igazolta a „Zalai Közlöny" cikkében foglaltakat.
A bíróság egyben Schwend Sándort 80 P«ig8 perköltség megfizetésére
kötelezte.
Schwend Sándor fellebbezése folytán csütörtökön került ez az ügy a P\'csi kir. tábla elé. A tárgyaláson, amelyen a vádlott hirlapiró és a fő-
Zalaegorszeg, március 11 A zalaboldogfai szociáldemokratákat nemrég Itéllék csak el engedély nélküli gyűlés tartása mialt, de kilenc tagjuk ellen most ismét megindul! a kihágást eljárás. Február 28 án ugyanis a javi\'hatatlan gyülésezök Szenczl Oergely lakásán ismét gyűlési rendezlek, amelyen egy budapesti ügyvéd mondott agitációs beszédet.
A zalaegerszegi főszolgabiróaág
nagy meglepetésére sietve elhagyta a tanácstermet.
Az ítélet indokolásában kimondotta többek között az Ítélőtábla, hogy teljes egészében elfogadja a törvényszéknek azt a megállapítását, hogy
a vádlott hírlapírónak slke-rűlt a valódiság bizonyítása és igy terhére nem állapitható meg a büntető tényálladék.
Dávid Magyar József kijelentette, hogy tudomásul veszi az Ítéletet, az Időközben visszatért Schwend Sándornak pedig tudomására adta a tanácselnök, hogy az Ítélet másolatát majd az ügyvédjének fogják ki-kézbeslteni.
Szenczl Oergelyt, akinek lakásán a gyűlés lefolyt, 5 napi elzárásra és 100 pengő pénzbüntetésre, Btrtcz Lajos asztalost, a pártszervezet elnökét, Szabd Gáspár földművest, Tuboty Ferenc földművest, Horváth István kovácsot, akik már büntetve voltak, 5—5 napi elzárásra, Vas Ferenc, Vas Gyula és Székedl János földműveseket 1—1 napi elzárásra Ítélte, kilencedik társukat pedig felmentette. Az elitéltek fellebbeztek.

Hoszágh Ágostonmeghalt
A takarítónő reggel holtan talál taai ágyában
Nagykanizsa, március U
Oyásza van a Polgári Egyletnek, amely tegnap délelőtt Huszdgh Ágoston dohányraktári főnök személyében egyik legrégibb és leghűbb tagját vesztette el.
Huszágh Ágostont, az 58 évM, Kanizsán közszeretetben álló és közismert agglegényt pénteken délben fél 12 órakor holtan találták Deák-tér 6 szám alatti lakásán. Az idős urat be|árónője találta meg, aki a szomorú felfedezésről nyomban értesítette Nhponszky Béla dr. főorvost, az elhunyt egyik legjobb barátjáL Nlsponszky dr. uooban már szintén csak a beállt halált konstatálhatta. Megállapítása szerint a szive ölte meg barátját. Megilletődve állon az ágya előtt, hiszen előző este még nála volt látogatóban és a legjobb hangulatban búcsúzlak el egymástól.
A puritán erkOlcid, társaság kedvelő urat mindenki szeretie Kanizsán kOzvetlen, kedves modoráért. Haláláról értesítették a felsőmagyarországi Zólyomban lakó nővéréi, akinek megérkezése esetén vasárnap helyezik őrök nyugalomra Huszágh Ágoston földi maradványaiL
Dalosok figyelmébe!
A salai daloskOzgyfllás tndnlvalál
Nagykanlasa, március 11
Az Országos Magyar Dalosszövetség XIV. kerülete, a zalai daloake-rület, március 16-án, szerdán délelőtt 11 órakor Uitja évi rendes közgyűlését Keszthelyen, a városháza tanácstermében. Megelőzőleg fél 10 órakor ugyanolt választmányi ülés lesz. A tárgysorozaton a szokásos pontokon Uvűl tisztikar éa választmány választása és a kerületi válogató verseny előkészítése la szerepel.
A kanizsai dalosok szerdán reggel 6.25 perckor a gyorsvonattal indulnak, Keszthelyről vissza pedig este 7.22 perckor, ugy hogy 9.25 perckor már itthon vannak.
Az elnökség kéri a helybeli dalosokat, hogy hétfő délig jelentsék dr. Thotway Zsigmond ügyvezető elnökhöz a közgyűlésen való megjelenésűket.
Találkoaás reggel a pályaudvaron.
A UrgyKrezekm a kanizsai ás egész zalai daloséletre fontos pontok lévén, az elnökség hangsúlyozottan kért a dalostestvéreket a minél nagyobb számban való megjelenésre.
Szombaton és vasirnap
diiim n
ol»*ajaaaáa«l
m Markó-féie vendéglőben
BbonniHitk fttoétotntk.
Biizaátont neasra 80 lilár. Uttaá torok.
ZALAI KOZLONV
1932. márclui 12.
Az egyiknek •ikerül, a másiknak ia ... ...talán a Bora olykor nem tudja, mit akar.
Vegyen ön is nálunk osztálysorsjegyet, melynek főnyereménye szerencsés esetben
500.000 pengő.
Egész sorsjegy ára P »•»•—, fél 1J -, negyed P 6 —, nyolcad P »•—
Kapható: Garam völgyi és Szemeifi
lll0 m. kir dohánynagyáruda, Horthy Miklós-ut 2.
Évek óta hnzódó bonyodalmas morfinm-pör közeledik befejezés felé a nagykanizsai városi rendőri bfintetőblrő előtt
latot, amely most befe|ezésl nyert. Szónyl Sándor rendőri bünlelöblró az évek óla húzódó érdekes Ügyben rövidesen meghozza Itélelél, amely elé nemcsak a szereplő személyek, hanem jogászok is fokozott érdeklődéssel néznek.
Nagykanizsa, március 11
Évekkel ezelőtt tOrténl, hogy egy nagykanizsai asszony, szenvedéseinek fájdalom-csillapítóul morfiumot szerzeit az egyik nagykanizsai gyógyszertárból. Utóbb mind gyakrabban vette igénybe betegségére a morfiumot, oly annyira, bogy már bántotta a férjét. A férj figyelni kezdte a feleségét, amikor az a gyógyszertárba ment. Azt szerette volna megtudni, hogy melyik orvos rendeli a morfiumot. A férj panasza szerint ugyanis a felesége teljesen a morfium rabja lett. Sierelte volna leszoktatni, meg is próbált mlrdenl a feleségével szemben, de eredménytelenül. Utóbb annak a gyanújának adott kifejezési, hogy nem hamisított recept alapján szerzi-e be a felesége az orvosságót, amit talán ö maga Ir magának és a gyógyszerész a legjobb hlszemüséggel kiszolgáltatja.
Mikor a férj Idáig julolt következtetéseiben, feljelentési tett a városi rendőri btlnletőbiró elölt. Miután alapos vizsgálat ktllett a dologhoz és nemcsak a gyógyszerészeket, hanem más személyeket is ki kellelt hallgatni, s gyógyszertár akkori tulajdonosa pedig időközben elköltözött, az Ogy kivizsgálása hónapokig eltar-lott, mlg végűi a rendőrbiró az ügyben megszüntette az eljárást. A férj azonban nem nyugodott ehbe hete. Újból panaszt tett a régi alapon és a rendőri bünlelöblró újból megindította a rendkívül bonyodalmas és nem mindennapi ügyben a vizsgá-
Márc. S—13. Lelkigyakorlat i III r«ad éi as OIUi-egv.áfltet aiárnái. (Mim P. Hltár)
Márc. 13 BAJiI ,11 . Mlaiildihiiban (Huiilr M. ipálpláb > » diakor.
A na \' - —
kor ■ ni_________
Oocthe cenlennáilum. Llceálla eldadái (M.g.i Mihály) • diakor a váioibáián.
Magánll.ilvlleldk iv kdigydláae Ml II diakor ujil lialyiidgíben.
Mdrc. 14. Pinldi Ilim <1 roDioro, eldadái a iiln-bálban (Molnár I\'. Arkangyal) I, í, H ór.kor
Mire. 13. Urleányok Mái.a kongtegádolánek b0|tt eal|e a lehétlerainben ti tiiakoi.
Iindalinl Kör haiátl.i Itnn.pály. a ulnháiban II drakoi.
Márc. 16-18. lelklgvakoitel a Katb. Legényegyletben tale 8 óiakoi (Ulkáei Jdieet).
Márc. II. MdSOioa puilmtáneeitály 9 drakoi 1 Ka-állódban.
MAic. M. Waihlnjjton-flnncp. t.kellli ttöidái (dl. Kel kai Jdiacl) fl drakoi a vároiliáián
Márc. Zl-13. Lelkigyakorlat láifiak ríeiíia (P. Mólnál Arkangyal) a ptfbánutemplomban tilt /.kor.
Apr. S. t.lceá la .Idadáá (Sándor Zoltán Ihdgy) I diakor a vároiliáián
Kllh. L.gányegylel kOigyüláia tál 5 diakot. eil* B-koi Uiiáivátaora Hal. Ndegylel magyal aal|a ■ Kaaaindbao (ál B , drakoi.
Apr. 19. llceilia eldadáa (dl. Oyutjli Pti.ní) S dia-kor a váioibáián.
Apr. II. Hegy! Rrnánuel hangveiaetiye a Kaaiind-ban . drakoi.
Apr. 17. IIaa mattná. Licelltl aldadla (Bíuoner M , ny. alen ) t\' diakor a ailnháiban.
Apr. U. Lkaálli .(dadái (Kalmd Jónál) • drakoi a váioaháján. «
Időjárás
A na fvU.n\'taul meteorológiai mc -figyelő Jelentések : Pinteken a hőmérséklet: Kegyel 7 ótakor -2-8, dléután 3 órakor +1-4, eale 9 órakor —1 8.
t-\'elhfoet Egípz nap borult égboltozat.
StéUrday: Reggel északkelet, délben szélcsend, este északnyugati szél.
(Éttxakat ródlójelenlitl a a«<»«roli>-■■»■ laitéaat l.l.ntl aata 10 érakor a HMag laS •él-ható kéaSbb klaabb falmatagadéaaal.
UÁROSI MOZGÓ
Március 12—13-án, szombaton és vasárnap
Harlene Dietrich
és Adolphe Menjou utolérhetetlen játékával
MAROKKO
Oyorsan pergő, lüktelő cselekmény, mely monumentálisan rendezett jelenetekben tárja elénk az idegen légió harcait és a végtelen homoktenger minden borzalmát és szépségeit.
Fényes kísérő műsor!
Előadások kezdete szombaton 5,7,9 órakor, vasárnap 3, S, 7,9 órakor.
II JSvB heti filmeaemények nagy szerepet játszanak a mozi történetében.
NAPI HÍREK
NAPIREND
MAroius 12, szombat
tóm. katolikus: Oergely. Izraelita
Róm. katolikus: I. Oergely p. Prolest.: : Vesd. hó 4
Városi Muzaum és Könyvtár nyitva csütörtökön és vssárnap délelölt 10-töl
12 óráig. hó°víg8g
szertári éjjel) szolgalat r t.
Deák-lét" tn. J "
Őrangyal\' gyógyszertár
Városi Mozgó. „Marokko", szenzációs film sz Idegen légió botsslmalból Fényt s kísérő mUsor.
OósKlrdó nyílva reggel 6 óritól esle 6 órilg (héttő, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek). Tel. 2—13.
Jól mehet a dánoknak
a sora. Olvasom az egyik lapban, hogy az elmúlt évi statisztikai ösz-szeállllás szerint 100 dán lakos közül átlagban 90—96 nak nem volt adóssága. Sötl Majdnem minden lakosnak kisebb nagyobb betéte van I Nem akartam hinni a szememnek. Gondolkodóba estem: vájjon lehetséges, hogy mberek ma Ilyen gondtalan életei ■s élhessenek ?
Ha jól tudom, nálunk Is készült a dánokéhoz hasonló Irányzatú statisztika Csonka-Magyarország, saj nos, nem dicsekedhetik ilyen adatok kai. Azt hiszem nem tévedek, ha megállapítom, hogy nálunk nagyon is fordítva: — legjobb esetben egy aránylik az 1000 hez, vagyis ezer ember közül talán egynek nincsen adóssága I A magyar embernek nem tulajdonsága az Irigység, de elszorul a szivem, ha a dánok Jólétét kifejező rideg számokat összehasonlítom, a magyar való élettel.
Joggal kérdezhetjük: miért ? Igen, miért? Ók talán Jobban rászolgáltak minden földi Jóra ?
Épen midőn e sorokat írom, értesülök egy közeit falu gazdájától, hogy községükből bizony rokan szívesen mennének a közeli hercegi erdőbe fát vágni (napi ötven fillérért és ágakért), azonban annyira el van szegényedve a nép, hogy meleg ruha és cipő htjján nem mehetnek dolgozni, mert az erdőn megveszi őket az Isten hidege I
Ha valahol épen dolguk akad, hát felváltva hordják a család egyetlen pár cipőjét. (Oyakorl ez a városokban, Kanizsán Isi
Sölélben feküsznek le, mert nincs pénzük petróleumra, sótalanul eszik az ételt, mert nincs pénzük sóra I
Fáj e sajgó sebet bántani, fái a valóságot leírni, de legalább hadd tudják meg azok, akik meleg szobában, Jóllakva feküsznek le, milyen sorsban él a falu és a város nincstelen tömegeI
örüljenek a dánok, ők nem tudják ml Trianon I h. j.
- A Balatoni Szövetség március 20-án délelőtt fél 11 órakor Budapeslen, a Baross Szövetség nagytermében (IV. Bástya-utca 5. szám) tartja közgyűlését. A tárgysorozaton Okályi Iván szakírónak a Balatonvidék termelésének átszervezéséről szóló elóadása is szerepel.
— Halálozás. Strausz Sándor dr. ny. kir. ítélőtáblai bíró 65 éves korában szivbénuláB következtében Nagylengyelben meghalt. Temetése pénteken déiulán volt Nagylengyelben. Halálát az Udvardy és Parragh családok gyászolják.
. = Kérjük kirakataink megtekintési. Igazi látványosság. $lnger divatáruház.
— A magántisztviselők helyt csoportja évi rendea tisztújító közgyűlését — mint már a napokban megírtuk — folyó hó 13-án délelőtt 11 órakor tartja saját helyiségében (Sugár-ut 2. I, em.). A Jelek szerint a közgyűlés népesnek Ígérkezik, amelynek keretében Wlesner Sándor (Budapest) fog rendkívül érdekes, főként a magántisztviselőket érdeklő közgazdasági előadást tartani. Ezen előadásra való tekintettel vendégeket szívesen lát az egyesület vezetősége.
— A Ktsdalérda szombat esti énekpróbája a Polgári Egylet emeleli termelnek más Irányú igénybevétele miatt elmarad. Büchler.
— Kosztüm és ruhaszövetek a legújabb dlvatszlnekben és mintákban SchQtznél.
A vasárnapi sportmatinén
a Magyar Vtvószövetség öl neves tagjának közreműködésével ünnepli fennállásának tízéves évfordulóját a Nagykanizsai Zrínyi Torna Egylet. A Városi Színházban délelőtt II órakor kezdődő matiné műsorának fénypontja lesz a vivő-akadémia. Belépődíj 20 fillértől 1 pengőig.
— A csodadoktor. Ligeti Ernő vezető tagja a Kolozsvári Szépmlves Cén kebelében csoportosuló erdélyi magyar íróknak. A csodadoktor cimű regényét örömmel fogadják Ideát a Nyil u| számában az Irodalom barátai, akik Llge\'i regényelt (A kék barlang, Fel a bakra I) jóltamerik. Ez az uj regénye egy vidéki városban játszódik le, igen érdekes és sok vidám fordulat van benne. Ára 10 fillér. Mindenütt kapható.
— Vasúti nyugdíjasok figyelmébe! A M.g/ar Vasutasok Országos Szövetségébe belépni kívánó nyugdíjas vasutasok a „Törzslap"-ok kitöltése végett felkéretnek, hogy Nagy Rezső ügyvezető elnöknél a vasúti oktató helyiségben jelentkezzenek. Jelentkezni lehet hétköznapokon 14—18 óráig és vasárnap délelőtt 10—12 óráig. A belépési feltételek ugyanott megtudhatók.
NGYEN
kapja a
Zalai Közlönyt
. jövő hó elsejéig,
ha most előfizet.
4 1932 március 12.
ZALAI KÖZLÖNY
Egyet ne felejtsen! A vezető világmárka
TELEFUNKEN
Minden Igényi kielégítő nagy Telefunken választékunkról azonnal díjmentes ismertetési.
kérjen
Legújabb magyar gyártmányú typueok ■
Telefunken 121 váltóáramú Telefunken 121 egyenáramú Telefunken 340 váltóáramú Telefunken 340egyenáramú
Olceó árak I ♦ Kedvezi fizetést feltételek I VétilkényutP nélkül bemutatja ■
Szabó Antal, Nagykanizsa. Telefon:
Oarantáll külföldvevOk 110 Volt Egyenáramnál számos külföldi állomást hangszóróval vehet.
Nagyteljesítményű garantált Európavevők váltóáramra és 110 Volt egienáramra Is.
91.
.Királyok királya" passlós film
^ különösen a vele kapcsolatos esti 8 órai műsoros előadás liánt városszerte Igen nagy az érdeklődés. — A filmet folyó hó 14 in hitfőn délelőtt több előadásban az iskolás ifjúság tekinti meg. Délután 4 is 6 órakor a nagyközönség részére rendes mozi helyárak mellett pergeli le i Városi SzinhSz. Az esti 8 órai előadásra csak kétféle helyár van. Páholy 1 P 20 fillér, az összes löbbi helyek ára egyformán darabonkint 80 fillér. Ezeket a számozott helyre szóló jegyeket hétfőn délelőttig az Úrasszonyok és Urleányok Kongregációjának hölgyei árusítják. Legnagyobb részük mdr elkelt, ajánlatos tehát megszerzésükkel sietni. A netán megmaradó Jegyeket hétfőn déiulán 3 órától kezdve esti 8 óráig a Városi színház pénztáránál lehel megváltani.
— Frontharcosok figyelmébe I Az Országos Magyar Frontharcos Szövetség nagykanizsai főcsoportja ma, szombaton este 5—8-lg a Horthy Mlklós-ull Woliák-féle vendéglő hátsó termében a bajtársak réazére Inspekclós szolgálatot larL
— Utazási kedvezmény. A Duna-Száva-Adria Vasultársaság április 23-tól május 2-ig Zágrábban tarlandó XVIII. nemzetközi vásár alkalmával, valamint szeptember 3-tól 12-ig tárandó nemzetközi vásár alkalmával »gy az oda, mint a visszautazásra SOVos meneldljkedvezményt engedélyezeit. Az állomásfőnök.
— A legjobb védekezés az In-Imenza ellen a jó zsebkendő. Nagy választék. Stnger dlvatáruház.
— Panhuya : A visszanyert élet.
% ünnepelt, társaságbeli dáma a lér|e megölése vádjával a börtönbe kerül Hat esztendőt tölt a szük cellában, de amikor visszatér az ^Ibe a börtön árnyéka elkíséri. Az uszony küzd, harcol a becsületéért « a leányáért, akit el akarnak ra-Wdni töle. Erről szól a Mindenki Könyve uj kötete, amely meglepő fordulataival és izgalmas meséjével * \'egjobb modern erkölcsregények 01 Ara 30 fillér, kapható Mindenütt.
— Köztisztviselők részére rendkívül előnyös bútorvásárlás! alkalom. Modern berendezések, tökéletes jó kivitelben, hosszú lejáratú részletre, sőt kamatmentesen is kaphatók — Kopsteln bútoráruházban, Horthy Miklós- ut 4.
— NŐI tavaszi kabátok óriási választékban kaphatók a SchOtz Áruházban.
— Eltűnt egy munkanélküli. Nagy Ferenc 37 éves, csornai Illetőségű győiszentmártoni kemence munkás mult hó 27 én azzal távozott el, hogy Veszprém- is Zalamegyébe megy munkát keresni Nagy Ferencnek folyó hó 2-án vissza kelleti volna térnie lakására, azonban sem vissza nem tért, sem hírt nem hallatott magáról. Feleségének az a gyanúja, hogy férje munkát nem kapott és ebbeli elkeseredettségében öngyilkosságot követett el. Nagy Ferenc 160 cm. magas, zömök termetű, szürke szemű, sötétszőke szemöldökű, ha|u és bsjuszu, bal keze hüvelykujján lövéstől származó sebhely van. Eltávozásakor barna szlnfl, fekete prémes kabátot, szürke nadrágot, barna sportsapkát és fekete fűzős-cipőt viselt.
Közgazdaság
A havazás igen hátráltatta a tavaszi mezőgazdasági munkák megindulását
Nagykanizsa, március 11
A csütörtöki nagy havazás veszedelmesen bálráltalja az amugyis már megkéseli mezőgazdasági munkálatok megindulását. Nem lehet ugyanis a szőlőkben nyitogatni, met-cenl, főként pedig nem lehet a tavaszi árpát és zabot elvetni.
Évek óta nem volt kielégítő termés zabból és árpából és igy ezek ára nemzetközi viszonylaiban magasnak mondható. A zab jelenleg 23 pengő. A tavaszi árpa és zabvetés szempontjából az az ideális helyzet, ha a mag február utolsó harmadában, vagy március első napjaiban földbe kerül. Számításba kell venni ugyanis ízt, hogy ezen növényekel juliusban\' színién araijuk, tehát a növényi vegetáció szempontjából nem közömbös az, hogy a fenti Időben, avagy pedig e\'késve, áprilisban vetjük el, amint az tavaly is történt. A mult tsvasszal a legtöbb gazdaságban április 20 után tudták csak az árpái és zabot elvetni, ezzel szemben május 10 körűi már nyári hőség volt és Igy sok helyen a tavaszi vetések alighogy szárba ludtak Indulni, kalászt azonban nem hoztak. Ennek volt köszönhető az 1 mázsái és 150 kilós termésátlag, ami jólormán csak az elvetett magot adta vissza.
Ha valaha, ugy most rendkívül szükséges volna a korai kikelet, takarmányozási szempontból Az elmúlt évben egyes klslerűletű, szerencsés helyeket leszámítva igen kevés szálas takarmány termett, nem termelt zab és árpa, amit pedig elsőrendűen a gazdák takarmányozási célokra termelnek, nem volt kielégítő kukoricatermés, az abraktakarmányok jelenleg az áltatértéke-sitési viszonyokhoz képest hihetetlenül magasak, ezek következményeként tehát az állatállomány igen nagy mértékben leromlott, valós ggal le-
rongyolódott. Ezért volna tehát igen fontos, hogy a korai kikelet a korai takarmányok (biborhere, szöszös-bükköny) kaszálását mielőbb lehetővé tegye.
(—) Pénztárszünet a bankokban március 15-én. Nemzeti Bank és a többi pénzintézetek március 15-én nem tartanak pénztári órát. Óvás ezen napon nem veendő fel, épugy mint más ünnepen I
— Ingzefirek, puplinok, oxfordok elsőrendű minőségben. Slnger divataruház.
Urickl zártai
Pária 20*291/1, London 1868, Newyork 31512, Hrüsael 72-00, Milano 26-70, Madrid »40, Amaterdam 207 75, Berlin 12265, Wien ——, Szófia 3 73, Prága 15-25, Varsó 57 80, Budapeat , Belgrád 902\'/i, Bukarest 308.
Buza tiszav. 77-es 13-45-14-85, 78-aa 13 00-15-10, 79-ea 13-75-1515, 80-aa 1385-1552, dunánt. 77-es 12-60—12-90, 78-as I2-75-I305. 79-ea 1290-1320, 80-aa 1300—13-30, roza 15-20-15-35, tak. árpa 16-50-17-00, zab 2200-22-30. tengert 15-40— IfrflO, korpa 13-50-13-70.
á leveti Iaak~7cTÍiz-ártolyzaal
devizAk
valutAk
Angolt. 2045-2085 Belga fr. W3V7995 Caehk. 16-94-1704 Dánk. 113-70-114-70 Dinár 1004-10-12 Dollár 57050-573-50 Pranda 122-45-22-65 Holl. 230-10-231-50 Zloty 63 95-64-45 Lei 3-48-3-54 Léva 408-4-18 Ura 29-45-29 75 Márka 135-45-13625 Norvég 11200-113 00
Peseta —•--•—
Schlll. ---■—
Svájci I. t >0-70-111-40 Svéd k. 11400-11500
Amst 23030-231-50 Belgrád 1006-1014 Bertin 135-55-139-25 Brüsael 79-45-7995 Bukarest 3-43-3-47 Kopenh.l 13-90-114 70 London 2065-2085
Madrid -•-•—
Milano 2955-2975 Newy. 571-00-574-00 Oszló 112-20-11300 Páris 22-48-22-60 Prága 16-94-1702 Szófia 409-417 Stockh. 114-20-11500 Varsó 6406-64-45 Wten -Zürich 110-80-111-40
Wien ctearing árfolyama: 80.454.
Felhajtás 10nl, tladatlen 456 - Elsőrendű 0-85-0-86, szedett 090-092, szedett közép 0-82-0-86, könnyű 072-080, l-eő rendi Oreg 074 -0-78. Il-od rendű öreg 064-07$ angol süldő 080-090, szalonna nagyban 1-05—000, tslr 1-20— 1 25, hus 1-10—1*34, félsertés 108-116.
Klaéja: Mlzalai lyoaáa él UfUaéé
Vállalat, lagykaali
Felelős kiadó: Zalai Károly.
laterarbaa telefon ■ Nagykaalxaa 78. aa.
KBigazdasági Részvénytársaság
Gutenberg Nyomda te Délznim Lapkiadó Vállalata
Nagykanizsa
Könyvnyomda, könyvkötészet, vonalozó Intézet, Ozletl könyvek és dobozok gyára a „Zalai KSzIBny" politikai napilap azapkaazt6aéga éa kiadóhivatala
\' | TELEFON: 78. |
Készítünk i
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat körleveleket, röplapokat és mindenféle Ízléses kiállítású nyomtatványokat.
Gyártunk i
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, Jegyzőkönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, mintazacskókat, zsákcédulákat, naptártömböket, falinaptárakat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt
ZALAI KÖZLÖNY
* \'1982, március 12
II magy. kir. dohányáruraktár nagy-/ kanizsai tisztikara és Henaélyzeta mély fájdalommal tudatja, hogy felejthetetlen jó főnöke
Huszógh Ágoston
m. kir. dohányáruraktári gondnok
h
életének 58-ik évében folyó hó 10-én délelőtt 11 órakor visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Drága jó főnökünk nemes szivét nem tudjuk elfelejteni és emlékét,, kegyelettel őrizzük meg.
Temetése folyó hó 13-án, vasárnap délután 4 órakor lesz a helybeli temető halottasházától az ág. ev. egyház szertartása szerint
Nagykanizsa, 1932. évi március hó 11-én.
. Áldás éa béke lengjen porai feletti
RÁDIÓMŰSOR
Március 12 (szombat)
BaSUpast 0.15 Az Országos Postás zenekar hangversenye. Közben 9.30 Hírek. 11.10 Nemzetközi vizjelzőszolgálat. 12.00 Dili harangszó, 12 OS Szalonzenekar hangversenye. Közben 12 23 Hírek. 13.00 Időjelzés. 14.45 Hírek. 16.00 Uyermekjátszó-éra. 16.45 Időjelzés. 17-00 Másíálóu könnyű zene. lá.30 Mit Usen a rádió. 19.15 Cigányzene. 20.15 Előadás á Stúdióból. „Bábjáték- Színmű 4 lelv. Utána ldő|elzéa, idójárásjclentés. Ma|d: Tánczene, ü. hang-versany.
IPHÓPBIÍETÉSEK
ttirCottmmU 5 («Q pss(j« I a fmlmJüoijaM lctfayoeléa. asdaMnU
i Huta, csinosan bútorozott szoba axonnslra kiadó Sugár-ut 45.
. . ___i abérffA fgen olcsón eladó. —
Érdek lód nl Wodiniknil, Teleki-ut 7. 1216
Egy mmmbixhaté mindenest keretünk miicus lS-ére. — Zrnyt Miklós-utca 35. Ifi. ajtó, föiduint. 1235
Saját termésű fajboraimat
már 16 filléres ártól kezdve kiárusítom. 25 liter legkisebb ins tételben kapható. Horthy Mlktós-nl 37. Or
Birtokbérbeadás.
Sáncon (Nagykanizsa mellett, Somogy-megye) a mtlut mentén elterülő, cca 15 magyar hold földbirtokot, a ralta tevő lakás és gazdaaágt épületekkel (Istálló 40 állat részére) együtt, a helyszínen f. HA 18-én, aaombatou a.i.lőti 10 értkor a legtöbbet ígérőnek két évre bérbaadom. Feltétolok ugyanakkor tudhatók meg.
mi Bechaer Kde, lagykaalxM.
Az idójárás gyors változása magával hozza a légzőszervek megbetegedései: hurutot, köhögést Ne hanyagolja el ezeket a látszólag jelentéktelen bajokat, mert beteg-HéRe makaccsá lesz. Nc habozzék tehát, ha a legkisebb rendellenességet tapasztállá, tgyek naponta tSbbszflr rsgedal vizet tarró tejjel, a csodálatos eredmény csak-- hamar, mutatkozik.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak a kedves ismerősöknek, akik
Btern Lajoa
temetésén récztvettek és nagy fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, ezúton mondunk köszönetet.
özv. Stern Lajosné ét családja.
Rét bérbeadás.
Zalavármegye Vitézi Széke bérbeadja Nagykanizsa város határában, a Práterban fekvő 4 kat. hold rétet. Részletes fel világosítást ad vitéz Óhegyi Ferenc járási vitézi őrmester, Őrház-utca 9. szám.
12846/1931. B.
Árverési hirdetmény
a köztartozások fejében lefoglalt ingó-ságoknak az 1923. évi VII. tc. 5&-58. §-ai értein,ében eszközlendö nyilvános eiárvereléséről.
A végrehajtást szenvedi neve: Kluger József.
Lakása: Magyar-u. 11. Az első árverés helye: Erzsébet-téri piac.
Az első árverés ideje (nap és óra): 1632. március hó 16-án d. e. 9 óra.
A második árverés helye: Erzsé-bei-téri piac.
A második árverés ideje (nap és óra): 1932. április 1-én d. e. 10 óra.
A lefoglalt Ingóságok megnevezése sommásan, nemenként.
I liszt hombár, 1 pult, különböző bútorok 350 P összes becsértékben.
Árveresl feltételek.
1. Az elsó árverésen az egyes ingóságok csak akkor foenak eladatni, Ita a becsértéknek legalább háromnegyed része megígértetik.
2. A második árverésen azonban az ingóságok a Deczérték háromnegyedén alul Is, a legtöbbet Ígérőnek mindenesetre eladatnak.
X A vételár készpénzben azonnal fizetendő, vevó által fizetendő a forgalmi adó és az esetleges fényűzési adó is.
Kelt Nagykanizsa, 1932. február hó 23. napján.
Jambrovlts s. k. J233 h. városi végrehajló.
ÉRTESÍTÉS
Ezúton hozom az I. t. rendelőim szives tudomására, hogy aaMéraiosra árkaaltsk már
Most is, ugy mint a múltban a legkedvezőbb fizetési feltételek mellett állok a t. rendelőim szolgálatára. Szíves pártfogást kérve, vsgyok kiváló tisztelettel
Bagladi Béla, angol w>iazabó
Duna-Száva-Adria Vasúttársaság (azitfti UfitMg)
MENETRENDJE
Hagrkaalxia állomásra érkező él ax oaaaa Induló vonatokról. Érvényes i 1931. éwi október hó 4-tftl.
Budapest—Nagykanizsa
Vonat IláKU A vonat neme Budapestről Indul Nagykanizsára érkezik Vonal illn,. A vonat ] neme Nagykanizsáról Indul Budapestre érkezik
216a Ssetn. v. 21*20 4*25 211a Szem. v. 0*15 7*20
202 Oyv. 7-50 11*35 201 Oyv. 6-25 10*15
712 Szem. v. 6-40 13*20 213b Szem. v. 9*20 17*05
JI4h Szem. v. 14-30 21*25 215 Szem. v. 14*25 21*00
204 Oyv. 1815 22*14 2U3 Oyv. 17*45 21*40
A 214/b. számú vonat Blulapesttől Székesfehérvárig mint 226. sz. vonat közlekedik Közvetlen kocsik:
Budapest—Trieste között I. U. III. o. kocsik, . - Venezlá , hálókocsi.
A 201-204, sxámu vonalokkal: Budapest—Nagykanizsa közölt, élkezókocsl, , —Róma . LII. o. kocsi,
A 202-203. számú vonatokksl: Budapest—Veszprém között, I. II. III. o. kocsi, Székesfehérváron át, —Pragersko . étkezőkocsi és egy III. o kocsi, . —Nice—Cannes . hálókocsi, XII/I5-IŐI-1932. V/14-lg. . —Venllmlgila . I. II. o. kocal, 1932. V/21-lg,
—Nagykanizsa . II. III. o. kocsi, de csak vsaár- és Ünnepnapokon. A 216/a—211/a. számú vonatokkal: Budapest—Zalaegerszeg között II. 111. o. kocsin, Budapest—Barcs között, I. II. Ul. o. kocsik
Nagykanizsa—Balatonszentgyörgy
[| Nagykanl-| zsáról Indul 1 Balatonszent-1 jgyőrgyre érk | |Balalónszenl-|| Nagykani-||györgyróllnd.||zsára érkezik
Í3S | Vegyes | ffft) p-Tö-ör-T üit\\ Vegyes f II
Nagykanizsa—Szombathely—Ágfalva O. H.—WIen S. B.
1 NifyVMlzti rát M.I SlOMbat- Bécstx érkezik WcibJl Indul Sít Marii laOul boaUt-Myríl M aár.M.
31* 320 302 306a Szem. v. Szem. v. Oyv. Sinauló 5*00 1350 16*20 ia*co 7-30 16*25 1820 20*25 14*44 21*40 135b 305 301 311 318 Vegyes Slnaut V Oyv. Szem. v. Szem. v. 8-10 10*55 16 40 525 7*31 11-30 14*49 21*33 7*40 935 1325 172S 2100
Közvetlen kocsik: A 301—302. számú vonalokkal: Wien- Susák között. II. IU. o. kocsik. Wlen-Pécs kösött, L II. 1U. o. kocsik.
A 318—313. számú vonatokkal: Budapest—Zalaegeiazeg közöli, U. 111. oszt. kocsik.
Nagykanizsa—Barcs—Pics
I HaottaM-j ríl U.l | Barcsra érkezik Pécsre érkezik Marii Indul Barcsról Indul NifjkMl-itin M.H*
912 Szem. v. 4*41 6*42 8-48 911 |szem. v. 4-38 643
902 Oyv. 1346 15-37 17*43 901 |Oyv. 12 21 14*14 16-05
932 Vegy. v. 1805 21*25 915 özem. v. 18 15 20*45 22-50
Közvetlen kocsik: A 912—915. számú vonatokkal: Budapest—Barcs közölt, I. 11 III. oszt. kocsik. A 601-602. az vonatokkal ugyanolyan viszonylatú kocsik lutnak, mint a Nagykanizsa Szombalhely—Ágfalva oh—Wien S. B. vonalon közlekedó 301—302. számú vonstokksl.
222 S
jzem. v. 202 IIQyv. 224 JjSzcnr. v. j 204
Nagykanizsa—Csáktornya (Cakovcc)
[Nagykani 1 Csáktor [Marib zsáról ind.\'nyára érkll érk
TS?
iSzem. ÜOyv.
-Maribor gl. k.
I Marlo Ind.
-jktornyá-11 ról Indul ||i»i« Mrrt
w
M8 || (W,
1155 I! 1315 19-rof 13-30 » 14-55 || 17-4" 22-44 || 0\'14 || 3-2S|
Közvetlen kocsik: A közvetlen kocsik a 201, 202., 203, 204. azámu vonatoknál ugyanazok, mini « Budapest—Nagykanizsa viszonylat alattiak.
A 221., 222., 223., 224.,számu vonatok közvetlen vonalok Nagykanizsa—Marburg (Mnrlbor glk.) közölt.
Hirdesse na Zalai Közlönyben
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető; Zalai Károly),
72. évfolyam 60. szám
Nagykanizsa 1982. március 13. vasárnap
Ara 16 Hllér
ZALAI KÖZLÖNY
SttfeMlMg í> kiadóhivatal: röut 5. uim. Keszthelyt ftókldadóhlvatal: Koaauth-ntca 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
EtófUetésI áia: egy hóra a pengd BO tlllél. Sierkesitóaégl <a Hadóhlvatali telefon: 78. u.
„Korlátolt tnfláoló"
Irta: dr. Teltazky Jinoi ny. pénzügyminiszter
Napról-napra szaporodnak az Infláció szószólói. Mindegyik hangsúlyozza, hogy Isten mentsen olyan inflációtól, mint amelvben résztlnk volt, de olyan intézkedéseket proponálnak, amelyek tulajdonképen inflációt jelentenek és feltalálták ujabban mint árkánumot, a .korlátolt infláció" gpndolaiát.
Veszedelmes jelenség ez nagyon, amely igen nagy aggodalommal tolt él, mert ma, amikor az államháztartás egyensúlyának helyreállítása, az ország minden rétege és min den lakosa részéről Igen nagy áldozatokat követel, ma, amikor a hiteligények kielégítése olyan óriási akadályokba ütközik, hogy szinte azt lehel mondani, hogy lehetetlen, ma, amikor a gazdasági élet folytonosságának biztosítása, a szükséges devizakorlátozó rendelkezések folytán és egyéb okokból a legnagyobb nehézségekkel találkozik, ma, amikor az ország jelentékeny gazdasági és politikai ereiét képviselő mezőgazdasági osztály olyan adósságok terhe alatt nyűg, amelyeket elviselni, hosz-szu időre, tényleg, Keneten, ma nagyon tetszetős az és nsgyon fogékonyak a kedélyek, különösen a nem tanult emberek kedélye árra, hogy minden bajt tisztán a kormány infláció-ellenes politikájának tudjon be és nagyon természetes, hogy kedvező talajra, nyilt fülekre találnak azok a csábitó szólamok, amelyek a korldtoti Inflációnak jelszava alatt, a pénzforgalmi eszközök .némi" szaporításának Jelszava alatt ugy Uln-teUk fel a dolgot, mintha mindezek a bajok, mintegy varázsütésre, megszűnnének, ha nem az Infláció-ellenes politika folytattatnék, hanem ha egy kis .mérsékelt" inflálcóval jönne a kormányzat
Természetes, hogy azok, akik ezeken a kérdéseken nem uralkodnak, a nagy tömegek, nagyon könnyen fogékonyak az ilyen eszmék iránt és meggyűlölik, vagy legjobb esetben mániákusoknak tartják azokat, akik felfogásukhoz, ilyen viszonyok között is, mintegy dogmához ragaszkodnak, mint hallottuk is, hogy az ország hitelezői, mintegy dogmához ragaszkodnak az Infláció-ellenes politikához, holott .egy kis mérsékelt, korlátolt inflációval" az összes bajok gyökerei meg volnának szüntetve.
Hiszen, ha ez igaz volna, akkor csakugyan kötni való bolond, közveszélyes örült volna, aki inflációt nem csirái, de akkor kötni való bolondok és közveszélyes ő.ültek a müveit világnak összes, a múltban •zerepelt államférfial, meri tudtommal azok egyike sem csinált inflációt és nem Inflációval akarta a gazdasági életet feleleveníteni. Pedig: minél nagyobb a tökeszükség, annál nagyobb az Infláció. Ha tehát töke-"ükség idejében lehetne Inflációval segíteni a bajokon, akkor, tőkaszük-ség idejében, inflációval éppenséggel
eldorádó! állapotokat lehetne előidézni i mégis azt látjuk, hogy eddig sem itt, sem másutt felelős államférfiú nem volt, aki inflációval akarta volna ezeket az eldorádól állapotokat előidézni.
Az Infláció tekintetében, ugy látom, meglehetős fogalomzavar uralkodik. Infláció a kormánynak, az államhatalomnak és pénzintézeti szervezetnek — amit sokan figyelmen kívül hagynak — minden olyan ln-lézkedése, ameiy mesterséges vásárlóerőt teremt, amely mesterséges vásárló erő, rendszerint — nem kizárólag — a pénzforgalmi eszközök
szaporítása révén szokott keletkezni.-Inflációra vezet minden intézkedés, amely a forgalomba kerülő gazdasági jószágok és azok forgatására hivatott pénzeszközök mennyisége és gyorsasága közti arányt olyan irányban változtatja meg, hogy ugyanannyi gazdasági jószággal szemben több pénzforgalmi eszköz álljon rendelkezésre.
Minden ilyen intézkedés a kereslet és kínálat törvényei szerint az árak emelkedésére, a drágulásra, a pénz oldaláról jövő dtágulásra, az infláció legfőbb karakterisztikumára, kell, hogy vezessen.
Agyonlőtte magát Ivar Kreuger, a gyufakirály
Párts, március 12 (É/szakal rádiójelentés) Ivar Kreuger, a gyufaklrály agyon\'őlle magát, meghalt. Tette a legutóbbi hónapok idegfeszítő munkájára vezethető vlsz-sza. Idegei már newyorki tartózko-
dása Idején összeroppantak, ugy hogy munkatársai egy ideje már aggódva figyelték. Ötvenegy éves volt. Az öngyilkosságot ma, szom-
baton lék fel.
déli 1 órakor fedez-
Országos kereskedő és iparos mozgalom indul a „Zalat Közlöny" . cikke nyomán a beszerzések központosításának terve elten
A Lttenye-vldék gazdasági tlcsatolása elten megmozdultak az összes kanizsai érdekeltlégek
Nagykanizsa, márciua 12
Városszerte széles visszhangot kellett a Zalai Közlöny kél vezércikke. Az egyik a csütörtöki, amelyben Unger UUmann Elek kereskedelmi kamarai kültag hivta frontba a kereskedő és Iparos társadalmat a minisztériumban érlelődő tervek ellen, amikkel a központosított beszerzések rendszerét akarják megvalósítani. A másik felelős szerkesztőnk pénteki vezércikke, amelyben a Letenye-vidéknek Zalaegerszeg forgalmába való kapcsolása ellen fejeztük ki a kanizsai gazdasági érdekek tiltakozását.
Mindkét cikk visszhangjára jellemző, hogy már a meg|elenés reggelén szinte további akcióra kényszerítő erővel nyilvánult meg az érdeklődés és kereskedő, valamint iparos körökből sokan jelentették teljes csatlakozásukat a Zalai Köz-Wny-ből kiinduló legerőteljesebb mozgalomhoz, a kereskedelem és ipar további bénítását célzó mindkét terv ellen. Ez a hangulat készleteit bennünket arra, hogy a dolgokat ne hagyjuk megállni kél vezércikk és a nyomában támadt helyeslés keretei ben, hanem az érdekképviseletek utján megindítsuk a gyakorlati harcol Is, a központosítás ellen országos, az egerszegi túlterjeszkedés ellen megyei relációkban.
Érintkezést kerestünk Blankenberg Imre helyi OMKE-elnökkel, aki a következőket jelentelte kl:
— A cikkeket olvastam. Teljesen ugyanaz a nézetem mindét dologban. És mindkettőben haladék nélkül Unni kell valamit. Magunknak kell megmozdulni, nem szabad senkire rábízni magunkat.
— A központi beszerzés terve ellen okvetlenül védekezni kell. Azonnal érintkezésbe lépek a társszervezetekkel és a budapesti OMKE-központtal is. Demonstrálni kell ez ellen a terv ellen az egész magyar vidéknek, minden érdekeltség tilla-kozácával.
— A Lelenye-vldék elkapcsolása további elsorvasztását jelentené Kanizsa kereskedelmének. Ha magán autóbusz-vállalkozás akarná csinálni, nem lehelne tenni ellene. De hogy a megyeszékhely Inauguráljon Ilyen közlekedés politikát, amikor a megye terheiből mintegy 30 százalék Nagykanizsái sújtja, — ez szomorúan meglepő. Hiszen éppen fordított a helyzet: — néhány uj aulóbusz vonal és azzal néhány uj darabka piac Kanizsának kellene. Még ha városi szubvenció árán is, de — kell. Zala-apáil, Hahót, Csurgó felé.
Megkérdeztük
Samu Lajost, az Ipartestfllet elnökét
is, aki igy válaszolt:
->- Teljes egészében egyetértek Unger százados ur cikkével és az autóbusz-üggyel la. Mindenekfelett fontos érdeke a kanizsai Iparnak Is, hogy \'gyí* fenyegető terv se következzék be. Éppen ezért természetes, hogy az Ipartestület a legélesebben állást foglal mindkét ügyben és teljes erővel bekapcsolódik a mozgalomba.
— Demonstratív gyűlést kellene összehívni a városházán az összes érdekeltségek részvételével. Az Ipartestület felterjesztést fog intézni a minisztériumba a kamara közvetítésével.
Friedenthal Jenő, a Fűszer-
kereskedők Egyesületének elnöke a következőket leientette ki:
— Éppen kezemben van egy kartárs levele, melyben kéri, hogy a Zalai Közlöny cikkel alap|án hívjak össze taggyűlést, hívjam meg arra a város vezetőségét és a társéidakelt-ségefiet is. \'
— A megmozdulást halasztsnl csskugyan nem szabad. Életkérdése ez a kanizsai kereskedelemnek, tehát gyors cselekvésre van aflkség.
Jövő vasárnap lesz az érdekeltségek tiltakozó gyűlése
A kereskedői érdekeltségek és az Iparteslület vezetői közösen megállapodtak abban, hogy az OMKE nagykanizsai fiókja március 20-ára, vasárnapra gyűlésre hívja össze az összes érdekeltségeket. A gyűlésen részt vesznek az OMKE budapesti központi kiküldöttet is. A taggyűlés első két pontja lesz a központi beszerzés terve ellen való tillakozás és ennek országos mozgalommá való kiszélesítése a vidék minden érdekeltségéhez hasonló állásfoglalás végeit leendő átiratokkal, — a másik a Lelenye-vldék elcsatolása ellen való tillakozás.
Briatid temetése
Párls, március 12
(MTI) Brland ravatalánál a külügyminisztérium óratermében reggel 8 óra óta nagy tömegben jelent meg Párls közönsége. A koporsói borító fekete lepelen feszülel nyugodott. Az órateremben, ahol csak 250 ember fér el, délután fél 2 óra tájban megjelent Doumer köztársasági elnök, a francia kormány valamennyi tagja és a külföldi államfők valamennyi Párisban tartózkodó képviselője, hogy részi vegyen Brland temetésén. Né-
ZALAI KÖZLÖNY
1982. március 13.
hány perccel 2 óra előtt érkezett a párisi értek és elvégezte a rövid ideig tartó egyházi szertartást. Ez-ulán Chopin gyászindulólának hangjai mellett 6 ember felemelte a francia lobogóval leborított koporsót és le-
vitte a kerl altajában felállított ravatalra. A ravatallal szemben emelt szószékről mondotta el Tardleu beszédét, melynek befejeztével a ravatal elölt katonai csapatok vonultak el, majd megindult a lemelési menet.
Országszerte nagy a fagykár a vetésekben
Oyenge termést Igér a
Budapest, március 12 A legutóbbi hivatalos vetésjelenlés közzététele óla a csapadék az égisz országban kevis Az őszt repce vetést a száraz fagyok láthatólag megviselték, mert a levélzet sok helyen elsárgult és lefagyod. Az őszi buza, különösen a késői vetésű, a hosz-szanlartó száraz fagyos Időjárás miatt az egész országban sokat szenvedett. A fagykár igen sok helyen már látható, igy a Dunánlul legnagyobb részében és az ország északkeleti vármegyéiben, ahol a hótakaró nélküli rendkívül erős fagyok (Vas , Szabolcs- és Ung-vármegyékben 40—50 centiméter mélyre fagyolt a föld) következtében a buzavetés le-vélzete megsárgult és elfagyott. A fagykár mértéke azonban most még
hivatalos vetésjelentés
nem állapítható meg. Az Sszi rozsvetés a szárazságot és fagyot a búzánál valamivel jobban kiáltotta ugyan, de állmában gyenge. Az át-telelés foka csak késöob lesz elbírálható. A tavaszi buza és tavaszi rozs, valamint árpa és zab veté6i munkálatai a még mindig télies időjárás miatt meg sem indulhatlak, úgyszintén a burgonya, répa és kerti vetemények munkálatai is késnek. A mesterséges takarmány fejlődés még mindig nem Indulhatott meg. A hereféléket a nagy fagy szintén megviselte, az áltelelés mértéke azonban még nem állapítható meg. A rilek és legelik vegetációja meg sem mozdult, a gyümölcsfák is elmaradtak az állandó hideg mlalt, még a rügyfakadás sem Indult meg.
Egy haláloságy körül elkövetett adóslevél-hamisitásböl hamlstanuzási tömeg-per
Négyévi börtönre ítéltek egy kanizsai Öregasszonyt — Még Ot vádlott kapott kisebb-nagyobb szabadságvesztés büntetést
neczné cserfői házában előttük adta
Nagykanizsa, március 12
A kanizsai törvényszék Mutschen-bacher-tanácsa szombaton délelőtt tárgyalta özv. Habfanecz OyOrgy-né és 5 társa, nsgykanizsai lakosok bűnperét, akik ellen hamls-tanuzás is magánoklrathamlsllás büntette cimén emelt vádat a kir, ügyészség.
A vádtoltak vallomásai alapján a következő érdekes lényállási sikerült kihámozni ebből a nem mindennapi ügyből. Tulajdonképen Zadravecz János filyeházl bíró másfélév előtti halála indította el ezt a lavinát, amely a szombati főtárgyaláson temette maga alá a hat vádlottat.
Ugy történt, hogy a fityeházl biró halála ulán özv. Habjanecz Qyörgyné kanizsai lakos azzal a kéréssel fordult az elhalt bíró hozzátartozóihoz, hogy fizessék kl neki azt az 1230 pengőt, amelyet ő még 1929. Januárjában adott kölcsOn 640 is 590 pengős risztetekben Zadravecz Jánosnak.
A család hallani sem akart a nagy összeg megfizetéséről, mire Habja-neczné polgári pert tett ellenük folyamatba Beterjesztene a két külön -böző összegről szóló adóslevelet és kérte az összeg megítélését. Állításait azonban tanukkal Is alá akarta támasztani és ezért, kérésére a bíróság tanuként hallgatta ki Hockmann Lászlói, Hockmann Lászlónél, leányukat, Ifj Kepe Mlklósnét és Tóth Máriát, akik eskü alatt vallották, hogy látták, amint Habjanecz Qyörgyné egy alkalommal a Klrály-ulcai Kálmán Bankház előtt 640 pengőt, egy más alka\'ommal pedig Habja-
dt a pinzt az Öregasszony Zadravecz Jánosnak.
Ezen vallomások ulán az eljáró biró a két adóslevelei is szemügyre vette és ekkor meglepő felfedezést telt. Egészen véletlénOI észrevette ugyanis, hogy a nyomtatolt adóslevil nyomási dátuma 1930. évről szól, viszont a felek aláírása szerint 1929. januárjában kOIOtlék a kölcsönügyletet. Ez azt jelenti tehát, hogy a szerződő felek 1929-ben irlák alá azt az adóslevelet, amely csak egy évvel később, 1930-ban került ki a nyomdából.
Miután olyan keresztelőt még senki sem látott, amelyet a megkeresztelendő születése előtt tartottak volna meg, a biró azonnal látta, hogy itt nincs valami rendién és vallatni kezd!e az esküt leit tanukat.
Kiderült, hogy valamennyiüket Ozv. Habjanecz Oyörgyné biztatta fel a hamis vallomás megtételére Az öregasszony ugyanis megtudta, hogy Ifj. Kepe Mlklósné, aki az egyik rokona házában lakik, már három hónap óta adós a házbérrel. Azzal a fenyegetéssel tehát, hogy hanem tanúskodik mellette, akkor kitéteti a lakásból, sikerült rávennie a szerencsétlen fiatalasszonyt arra, hogy hamis vallomást legyen az érdekében. A fiatalasszony szüleit, Hockmanékat és Tólh Máriát szintén sikerűit rávennie a tanúskodásra. Az adóslevelek hamisítására pedig azzal vette rá Q. Zsófiát, hogy elvesztette az igazi adósleveleket és mivel Zadravecz János haldoklik a kórházban, nem tud másként segíteni magári, csak
ha valakivel rdhamlslttatja több tanú nevét és az adósleveleket azonnal felviszi a kórházba, ahol aláíratja a haldoklóval. A szerencsétlen leány meg sem gondolva tetle következményeit, készséggel segített az öregasszonynak az adóslevelek meghamisításában.
A polgári bíróság ezen vallomások után azonnal elutasította özv. Habjanecz Qyörgyné keresetét, az Iratokat pedig áttette a kir. ügyészséghez a bűnvádi eljárás megindítása végeit.
A szombati főtárgyaláson Habjanecz Qyörgyné tagadta a terhére rótt bűncselekmény elkövetését, a
löbbl vádlóit azonban töredelmes vallomást tett. A bíróság rövid tanácskozás után meghozta Ítéletét, amely szerint Ozv. Habjanecz Györgynél 4 évi börtönre, (iockmann Lászlónél 9 hónapi börtönre, Hockmann Lászlót 8 hónapi börtönre, ifj. Kepe Mlklósnét 5 hónapi fogházra, Tóth Márlát 6 hónapi fogházra, G. Zsófiát pedig I hónapi fogházra ítélte.
Az Ítélet ellen csupán özv. Habjanecz Qyörgyné és Hockmann László Jelentettek be fellebbezést, a többiek belenyugodtak. Vitéz Sz/fy Dezső dr. kir. ügyész osak Habjaneczné esetében jelentelt be fellebbezést súlyosbítás végett.
Sástól hónapja eltűnt egy kanizsai öveges
A nyolcgyermekes ember a falvakban Szokott házalni munkáért és február eleje óta nyoma veszett
a környékbeli községekben házalással keressen kenyeret feleséginek is nyolc gyermekének. Az ls előfordult, hogy Zalaegerszegig vagy Szombathelyig is elvándorolt, de most az etsó eset, hogy már majdnem másfél hónap óta egy sor írásban sem ad magáról életjelt. A rendőrség nyomozást indított iaitózkodásl helyének felkutatására.
Nagykanizsa, március 12 Oudric/..1. Istvánné szombaton délelőtt bejelentette a nagykanizsai rendörségen, hogy férje, Oudricza István 45 éves tblaküveges még február 3 án minden előzetes bejelentés nélkül eltűnt otthonról és azóta nem adott magáról életjelt. Qud-rlczáné előadta, hogy férje már több alkalommal Is hálára velle a szerszámait is eltávozott otthonról, hogy
Egy gazda tévedésből lelőtte a kertészét, statárium itél felette
Budapest, március 12 Vacsihegy-puszlán Solymosl László gazda arra ébredt, hogy láncrakő-tőtt kutyája keservesen vonít. Magához vette pisztolyát, kinyitotta az ab\'akot és kiszólt az udvarra, ahol egy sötit alakot látott. Kétszeri felszólításra sem kapott választ, mire odalőtt. A hangos sikoltozásra azután kisietett és látta, hogy saját feleskertészét, Boros Józsefet sebesítette me?, aki süket is azirt nem felelt. Azonnal kocsira tetle és kórházba vitte, ahol megállapították, hogy állapota reménytelen A megsebesült ember a kórházban elmondotta, hogy a kutya belecsavarodott a láncba, azirt voní-
tott is a láncból akarta megszabadítani, amikor a lövés érte. Solymosl űgyél a rögtönttélő bíróság fogja tárgyalni.
— Vasúti nyugdíjasok figyelmébe 1 A Migyar Vasulssot Országos Szövetségébe belépni kívánó nyugdijat vasutasok a „Törzslap"-ok kitöltése végett felkéretnek, hogy Nagy Rezső ügyvezető elnöknél a vasúti oktató helyiségben jelentkezzenek. Jelentkezni lehet hétköznapokon 14—18 óráig és vasárnap délelőtt 10—12 óráig. A belépési feltételek ugyanolt megtudhatók.
VÁROSI MOZGÓ
MMrdu& 13-án, vaadurnap
Marlene Dietrich
és Adolpha Menjou uloléthetetlen játékával
MAROKKO
Qyorsan pergő, lüktető cselekmény, mely monumentálisan rendezett leienetekben tárja elénk az idegen légió harcait és a végtelen homoklenger minden bor/almát és szépségeit.
Fényes kisérfi műsor!
Előadások kezdete szombaton S, 7,9 órakor, vasárnap 3,5,7,9 órakor.
A jBwA heti filmesnmáafek\'iiaayiutrepet
Játszanak a taezl türtámtában.
4 1932 március 13.
Goethe
Irta - KBLEMBN FERENC
Az emberi kultura haló-rddlusdl legkönnyebben a nagyemberek Igaz Iliikéin mérhetjük le. Ezekben a vl-Ughlslórlal alakokban sűrűsödik össze korok és fajok minden emberi kiválósága, bennük szárnyal a le remii, alkotó, formáló génlusl ők az eszmék, a gondolatok históriai magvetői, dingi lépteik nyomán száz-mllllók telki és testi forrongása döcög. Értelműk, szelleműk, erényeik, tudásuk és fanatizmusuk belevilágít az emberi élet sötét éjszakájába s néha évszázadokra elire világítja meg a történelem, a fejlődés uljaii. Bennük teljesedik kl az emberi értelem, ők az OrökkévQlóság világi helytartói, kik az élet különböző területein vezetik az embernyálat.
Kl ruházza fel őket az értelem, a tehetség, a zsenialitás Isteni adományával? Honnan és hogyan törnek elő a misztikus lét Ismeretlen rengetegem?
Mint Ismeretlen üstökösök jelennek meg a kék firmamenten, hogy tüzes csóvájukkal bearanyozzák az emberi élei egének egy-egy darabját.
Biborágyakban, Jászlak mélyén, polgári milliók családi fészkeiben isteni szikrák gyúlnak kl Ismeretlen, misztikus erők villamos gombnyomására és kis pufók gyermekképekben a gondolatok, eszmék harcosai születtek.
Rohanó századok közben rendszertelenül gyúlnak kl Itt-ott ezek a lobogó fáklyák. Néha több évszázadon keresztül alig van komoly zseni-termelés, máskor évenklnt ujabb és ujabb óriások ninek ki az ősi embertalajból.
A 18-lk században gazdag ara-lasa voll a zseni-termelésnek. Ebben az Idiben valóban gombamódra szaporodtak az emberi gondolat, az emberi erények, a tudás, a vitézség félistenei A történelem, a kultura színpadán csapa elsőrendű erő szerepelt. Titánok taposták döngi lépteikkel a gyarló rQgöt.
De a sok félisten között Is mesz-sze kimagaslott egy polgári miliőből származó, de az emberi szellem legmagasabb csúcsára felszökkent nagyság: Ooeihe, a germán humus csodatermése.
Kani, a nagy gondolkodó és Napokon, a világverő hadvezér mellett Is messze kimagaslik az 6 hatalmas históriai alakja. Az ujabb kor egyik legnagyobb szelleme i, melynek zsenije, lelke, embert és költil ériéket évezredeken keresztül fogják az emberiség vándoraijatt beragyogni.
Ugy áU ő a történelem végtelenbe veszi útja mellett, mini az álombeli óriás a törpék birodalmában. Monumentális nagytemplom a Ooethe szellemi világa, ahová Immár több, mint száz év óta vallásos Ihlettel zarándokolunk ml, törpe emberek. Ooeihe szellemének finom érchangjai zugnak ebben a katedrállsban, amelyben minden megtört szív, minden roskadó lélek vigaszt, felemelkedési és megnyugvást talál.
Most száz ive annak, hogy min-
Hfatefürüíta
a legforgalmasabb helyen jól be-, vezetett
söntés, polgári étkezdével tüszerflzlet lakással és egy bazérüzlet
kiadó.
Bővebbet a kiadóhivatalban. 1255
ZALAI KÖZLÖNY
den idők e legnagyobb költői sültemé kiszakadt földi \'porhüvelyéből s mint az éther, szétterült a kultur-vllág glóbusa fölött. Oondolalalnak, eszméinek, tudásának azóta szárnya nőtt 5 berepülte velük az egész civilizált világot, mely országhatárokra való tekintet nélkül a magáénak vallja. Goethe kozmopolita, mert zsenije alkotó, teremtő génlusa nem fér el egyetlen ország halárai között, expanslv lelkének fénye az örök boly-
ielő mfassdgdMI ,zdrJa felink
Egy évszázaddal ezelőtt hunyta le fáradt szemeit, miközben a halhatatlanság felé rebegte fényességhez, világossághoz szokotl lelkének utolsó klasszikus Izenetét: .Mehr Llchtl"
Varázsa, hipnotikus hatalma ma sem kisebb, mini 1832-ben. Ooethe ma szuverén, a líra, a gondolái, az érzés utólérhelellen nagymestere. Szellemét a gyászos centennárlum alkalmából az egész világ maga elé idézi s nincs kulturnép, mely ne hó-
Influcnxa ellen legfőbb gyógyszer a
DREHERBRANDY (fcoayak)
Kapható minden jobb IQszer- és csemegeüzletben.
dolna ezekben az órákban a germán szellemi óriásnak.
A nagykanizsai Irodalmi és Művészeti Kör ma ünnepélyes liceális előadás keretében adózik Ooethe emlékének. Egy rettenetes világválság mélypontfán. az európai kultura krízisében, éhező milliók és pusztuló exlstenclák közöli Igazi valeur Ooethe szelleme. Az a nyugati kultura, mely a XVIII század közepén élelrehlvta ezt a szellemóriást, nem pusztulhat el soha. A nyomor, a szenvedés nap Jalban egyetlen biztatás, hogy a legnagyobb válság óráiban mindig megjelent a történelem színpadán egy megváltó gondolat és egy Igazi nagy ember.
Bizakodva várjuk az uj GoethétI
Tavaszi vásár
e hó 14-től április 6-ig.
Nagyon olcsón ve&et legújabb divatú nöl kabátokat, valódi angol férfi ru&a- és RabátsxöveteRet, női ru&a, RosxtUm és Icabát-Kelméket
SINGER
divatáruházban
Békésen végétért a dr. Weisz—dr. Bapoch affér
Az lzr. hltkOzség zajos közgyűlésének epilógusa
Nagykanlzaa, márclua 12 Jelentettük, hogy a nagykanizsai izr. hltkOzség vasárnap tartott közgyűlésének forrongó hangulatában, az egyik viharos jelenetből kifolyólag dr. Welsz Lajos ügyvéd, a Szent Egylet elnöke összekülönbözött dr. Rapoch Aladár ügyvéddel. A szóváltás Ugye lovagias ulra terelődött,
melynek kimenetele elé érdeklődéssel nézett iz egész város.
Az affér most kölcsönös jegyzőkönyvi klmagyarázás ulán békésen befejeződött.
Az ilyetén befejezés nem csak a hitközségi, hanem a társadalmi élet vonatkozásaiban is megnyugvást keltett
Érik a kanizsai strandfürdő ügye
Miniszteri kiküldött járt ebben az ügyben Nagykanizsán
Nagykanlzaa, március 12 Szombaton Nagykanizsára érkezett Damjanovk/i Lajos miniszteri titkár, a kultuszminisztérium testnevelési osztályának küldetésében és a strandfürdő ügyében tárgyalásokat folytatott a lábbadozó dr. Krátky István polgármesterrel a lakásán. Érdeklődött részletesen a város tervei és lehetőségei iránt, majd kijelentette, jipgy az OTT kezeláaában Iptő országos uszoda-alap az ország több városa között elsősorban Nagykani-
zsán óhajt uszodát létesíteni, mihelyt erre megfelelő anyaglak az alapnak és a városnak rendelkezésre állnak. A titkár részletesen informálódott a kanizsai slrand-lervekröl,
melyeknek alapján most a város felterjesztéssel fordul a testnevelési osztályhoz az Ugy érdemében.
A polgármester kijelentést szerint nem lehetetlen, hogy a jövő nyáron már meg Is lesz ezen az alapon a kanizsai strandfürdő.
Az iaflnenza és az alkohol
Ma három csoportra oszthatók az emberek. Az egyik lul van ? influ\' enzán, a másik most van benne, a harmadikra pedig ezután kerül a sor. Ennek a szokatlanul nagy Influenzajárványnak, aiuply fertőzéssel fenyegeti még a legerősebb és leged wt tebb embereket Is, még mindig ismeretlen a kórokozó bacillusa. Blzonyoj csak >z, hogy ez * veszedelmes baclllus a szájüregen és a garaton át jut az ember szervezetébe, ahol előbb lázat, majd heves fájdalmakai, végül erős gyengülést, de nem egy esetben balált is okoz. Kétségtelen, hogy régente is pusztítottak nagy influenza-járványok s bizonyos, hogy őseink, bár nem tudták, hogy miért, de alkohollal Dreher brandyval védekeztek ellene és kúrálták. Ma már tudják az orvosok és a laikusok is, hogy a Dreher brandy megbízható fertőtlenítő szer, amely már a szájüregben elöli a bacillusokat s Igy védi meg az embereket az influenzától. Azt is ludjuk, hogy minden lázas betegségnél gyógyszerként adagolják az orvotok a Dreher konyakot, amely a lábadozó betegekel Is megfelelően erősíti. Ha valaki most ebben az influenzás világban statisztikát csinálna Dreher brandy fogyasztókról, kiderülne, hogy e tekintetben Is három csoportra oszthatók az emberek. Az egyik már tul vau az Influenzán és azért iszik, hogy erősödjön, a másik benne van s azért iszik, hogy meggyógyuljon, a harmadik pedig még nem kapta meg és azért iszik, hogy megmeneküljön előle. De Inni issza ma mindenki. Rendületlenül. (—)
Amerikai rendszer.
IIHaaaái I lljátasái I
Crak mértékutáni ruhát viseljen ét kérje szabójától az
amerikai rendszert mlntagyfljteményt.
rt.l..imi I r i .I..1 1- ■ ■ ■ .fa ..ii«
ttnmji antjaf. uta ti, gytaytrti ííisíBb.
Időlárás
(Élaakal ridtáJiknUt) a
tlal Intézat lalwril •■<• 10__
•ri Léayagaa h«méraóklat-vát-taaásra la\'iaoa kilát**, éMak an-■atl lagársnlás, váltás* talhbat 2a ««h> *ék«a a ka.aaáa llláaa valáajelnU.

az Orion dinamikus hangazóró akolót Minden rádiókereskedő, az eddigi hangszóró átadása esetén 30 40 psngő árengedményt nyújt az Orion dinamikus hangszóró vásárlóinak.
Qyirtjs; Orion Uaólta^ayór
4
ZALAI KÖZLÖNY
9 1932. március 13.
NAPI HÍREK
Ingyen
kapja a \'*
Zalai Közlönyt
jövő hó elsejéig,
ha most előfizet.
Legújabb női-kalap modellek
megérkeztek Brónyai C. HorthyMlklós-ut6.
kibővíteti nőikalap Ötletébe,
hol a külföld nagy városaiban széleskörű gyakorlatot sze zett
Windlscöné "Révésze Magda
Is érdekeltségei és személyes tevékenységei ■\'» vállalt.
Elttzékesty kiszolgálás I Oloaó árak I
Szakosztályok alakulása az Ipartestületben
Nagykanizsa, márolus 12
A nagykanizsai ipartestület u| elnökségének programjában kardinális tétel voll a következő: — minél intenzivebb szakoaztályl életet szervezni, mert csak ezek tudnak a szakmák érdekeivel behilóan foglalkozni, már pedig az Ipartestület csak gazdasági kérdésekkel ludja előbbrevinni tsg|al egyetemes érdekéi.
A szakosztályok alakulása szorgalmasan folyik. A 12 szakosztály közöl 8 már megalakult. A bőripari s lakosztály elnöke lelt Papp Oizkár, borbélyok szakosztályáé Bród Ignác, a faiparié Hoffmann Henrik, a festőké Czoczek Imre, ruházati szakosztályé Bagladl Béla, huslparosoké Bablcs Imre, vendéglősöké Rltscher Mór, vis- és fémiparosoké Samu Lajos. Utóbbinak már a szakcsoportjai is megalakultak: lakatos szakcsoport elnöke Báron Ferenc, kovácsoké Bárány József, bádogos és szerelöké Fi lesz Jenö.

Mire. t-lt. Lelkigyakorlat a Ut. rend és az OlUr-egyesült! számára (Mitás P. Hllár).
Márc. 13. BÓIII esi a Mlsszlósháiban (Huszár M. apátpléb.) 141 7 órakor.
A \'.rtoyl roma Egylet Jubiláris matinéja II órakor a szlnháxbau.
Goethe ccntennárlum. LlCtálit elóadás (Magas Mihály) • órakor a városházán.
MswántlazlvUelók évi köxgyülése lél II órakor sajit h«lylság*b«n.
Márc. 14. Passlós lilní és mOsoros elóadás a színházban (Mólnál P. Arkangyal) 4, ti, fl órakor.
Márc. IS. UileányoK MárlA kongregációjának böjti estje a lehéitereinben 6 órakor.
Ittxlalml Kör hasadta ünnepélyt a színházban II órakor.
Márc. IC —18. Lelkigyakorlat a Kalh. Legényegyletben este 8 órakor (Lukica Józsel).
Márc. 19. MQaoros purlm-tánceslély 9 órakor a Kaszinóban.
Márc. 20. Washington-Ünnep. Llceálls elóadás (dr. Keckal Józsel) 6 órakor a városházán
Márc. íl-ta. Lelkigyakorlat férfiak részére (P. Molnár Arkangyal) a plébániatemplomban este /.kor.
Márc. 2á. Kath Legényegylet mOioroe lánceitelyc este 8 órakor a Polgári Egyletben.
Apr. 3. Llceá\'ls elóadás (Sándor Zoltán Ihdgy) S órakor a városházán.
Kalh. Legényegylet közgyOlése lél 6 órakor, este 8-kor táisasvacsora.
Kel. Nóegylet magyar-estje a Kaszinóban lél 0 órakor.
Apr. 10. Llceálls elóadás (dr. Oyurátt Perenc) t órakor u városházán.
Apr. It. H«fyl Emánutl b.nivtK.nyt > Kmln<) du • Irakot.
kpr. 17. JO-u ui.llnl. UtUlU Madá, (Bninn.i M. aj. alwz.] II óftkor a aalnhiiban.
^Itífiaí.*4"\'<K"\'"4 """i1■
NAPIREND
HáiHtiue 13, naárnap
Kóm katolikus: Jndlcs. ProteiUns:
Krisztián. Izraelita : Vesd. hó 5 »
Városi Mnztoin ás Könyvtár nyitva csfltSrtOkBn és vasárasp délelőtt I0-IŐI 12 éráig.
OyógyszerU-l éjjali szolgálat: t. hó végéig sz .Őrangyal" gyógyszertár Deák-tér 10.
Városi Mozgó. „Msrokko", szenzációi film az Idegen légió borzslrrlalból. Fényes kisérő mosor.
QőzHlrdő nyltvs reggel 6 órától este 6 óráig (hétfő, szerds, péntek délután, kedden egész nsp nőknek). Tel. 2—13.
Mérelae 14, hétfő
Kórnál katoHkus: Mathlld Proieitáns : Milhlld. Izraelita: Vead hó 6.
Tavaszi szántás 1932-ben
A mezők barna rög-szive halott Nem aarjad belőlük egyetlen haraszt, magyar ugar megdermedt arcára márolus se csókol többé tavaszt.
Maros partián és a Tisza mentén Is törik a rögöt: ha] Csákó, haj Kányái Vlg nótaszó a ostorcsapás helyett sóhaj csördül a Jószág nyakába.
Kaláazhaju, ég-kék szemű legény szemében ezer „azértse" ragyog. Márciusi mezők föltépett sebébe hullnak a kövér panasz-magok.
Most dal száll a szél Hatal szárnyán. Ugy «mlékszlk, mint régi Imára. Hogy la van oaak? ugy, hogy: talpra ma-Ks sírva dől az eke szarvára, [gyarl Uüttt Julit
— A mai llceálls előadás 6 órakor kezdődik a városházin és ünnepélyes mösora lesz, mert a Ootlhe-centennárlumol öli meg vele az Irodalmi és Művészeti Kör. Előadó Magas Mihály krgyesrendl házfőnök és igazgató. Szaval Bölcsföldi Sári, énekel az Ipartestületi Dalárda.
— A honvédtisztikar lelkigyakorlatai tegnap reggel közös áldozással befejeződtek. A lelsötemplo-
mot ezalkalommal teljes n a katonaság töltötte meg. Ott térdepeltek az oltár előtt vitéz Barlay ezredes vezetésével az ezred összes katolikus tisztjei, nagyszámban azok családtagjai. Lélekemelőbb aktusa régen volt a nagyböjti áhít .1 heleinek, mint a katonaságnak ez az impozám hó-dolata a minden seregek végtelen Ura elölt Ugyanékkor a legénység is a szentségekhez járult.
— Március 15. ■ gimnáziumban. A nagykanizsai kegyesrendi reálgimnázium hazafias ünnepélyét kedden délelőtt fél 10 órakor tartja az intézet tornatermében. Kiss Antal VIII. oszt. tan. Onnepl beszéde, a gimnázium zenekara, énekkara éa szavalatok szerepelnek a mllsoron.
— A Szent Ilona Leányklub böjti eatje ma, vasárnap este fél 7 órakor lesz a Missziósházban. Beszédet mond Huszár Mihály sárvári apátplébános, országgyűlési képviselő .Egyház és állam" elmen. Barbarlts Lajos főszerkesztő .Király vagyok..." c. költeményéi adja elő. Szaval Magyar Margit klubtag. A Leányklub énekkara énekel. A böjti estre ezúton blv meg mindenkit szeretetlel a Missziósház főnöknője.
— Tánckoszorucska. Ma este 8 órai kezde tel a Kaszinóban nagyszabású koszorúcska.
A passiós film-elóadáa
holnap, héttón 4, 6 és este 8 órakor előreláthatólag lomegeket vonz a Vártjai Színházba. A .Királyok királya" c. gyönyörű film Krisztus kínszenvedésének megrázó éa fenséges tragédiáját ábrázolja. Az esti előadáson műsor kiséri s filmét: P. Molnár Arkangyal plébános előadása, Barlay Edllh éa Barbarlts Lajos szavalata.
— Hazafias ünnepély a Kath. Legényegyletben. A Katbolikus Legényegylet Ifjúsága március 14 én, hétfőn ette 8 órai kezdettél hazafias ünnepélyt rendez az egyesületi székházban. Az ünnepélyre ugy a tagokat, mint az egyesület jóbarátait ezúton hívja meg a rendezőség.
— A keddi kongregáclós böjti esten P. Burka Kelemen tart előadást és Barbarlts Lajos .Márciusi imádság" c. költeményéi szavalja. Kezdődik 6 órakor a fehérteremben.
— Ipartestületi hlr. A nagykanizsai iparlestület sütőipari szakosztálya folyó hó 14-ín délután 3, határozatképtelenség esetén 4 órakor; az építőipari szakosztály ugyanczak folyó hó 14-én este 7, határozatképtelenség esetén 8 órakor tartják alakuló közgyűlésüket az Ipartestület tanácstermében. Ipartestület elnöksége.
— A Kath. Legényegylet lelkigyakorlatai 16., 17. és 18 án lesznek az egylet helyiségében, ahova szívesen várják azokat Is, akik az egyletnek nem tagjai. A lelkigyakorlatokat Lukács Józsel egyh. alelnök tartja, esti 8 órai kezdettel. A klzös gyónás pinteken etle 9 órakor, a közös szentáldozás szombaton reggel 7 órakor leaz a felsőtemplomban.
— Iparotok figyelmébe. A Ktlh. Legényegylet ezúton bhrja meg szeretettel a nagykanizsai katholikui Iparosokat a szerdán esle 8 Arakor kezdődő lelkigyakorlataira a Legényegylet helyiségébe (posta mellett).
— Az OTI március 15-én nett tart hivatalos órát Az OTI zalaegerszegi kerületi pénztár nagykanizsai kirendeltsége értesíti a munkaadókat éa a biztosítottakat, hogy 1932. évi március hó 15-én a kirendeltség hivatalos Időt nem tart.
Az Irodalmi Kör mirdue 15. Onnepe
kedden délelőtt 10 órakor minden felekezet templomában istentisztelettel kezdődik. Utána 11 órakor a Városi Színházban müsororos ünnepély, melyen dr. Hajdú Oyula ünnepi beszédei mond, Bárbarlts Lajos és Qaramvőlgyl Iván szavalnak, a Polgárt Iskola Vegyeskara énekel
Hasxnálfa ki ax alkalma/.
mert
Qzletálhelyezés miatt a raktáron levő
férfi-, női- éa gyermekcipőket |(j£rUftÍtOm.
Papp Oszkár cipészmester, Magyar-utca 6. szám alatt. Ugysnott Üzlethelyiség má|u. hl 1 141 kMi, ijm
Régi bármilyen rádióját vagy gramofonját
70 pengőért
megveszem, ha vesz egy nagyszerű
Standard 3"
rádiót
oonuaz hangszóróval,
havi részletre
Szabó Antal
nMMeeatélyéban.
1932 raárdoz 13
A Tér UUriuUAte céljából ajánlatos néhány napon át korán reggel egy pohár természetes farsoc lóiul
keserűvlzet Inni. Az egész világon rendelik az orvosok a valódi fereic lówsf víz használatát, mert ez szabályozza a bélműködést, erősíti a gyomrot, javítja a vért, megnyugtatja az idegeket és ezáltal uj életerőt teremt. A Fereno Mnef keserflriz gyógyszertárakban, drogériákban és fuszerüzletekben kapható.
A purlm-estély szombaton este valóságos csoda lest Legalább Is cioda kell történjen, ha a rendezőség be akarja tartani, amit igér. Azt Ígéri t 1., hogy pontosan kezdik a műsort. Pontosan 9 órakor. Ennak az oka pedig az a pompái műsor, ami lepipálja a kanizsai farsang Összes műsorait vidámságban és változatosságban, a helyi erők nagyszerű együttesében.
Holggek felszava:
mm m»
FUZOT,
kabátot, knztOmH
csak
Welsz Nővérektől!
Zrisyl Mlklás-a. 34 Pmum^^v^i mmiu.
1175
— A PQszerkereskedők Egyesülete ma délulánl szokásos összejövetelén a szőnyegen forgó aktuális kari kérdések kerülnek megbeszélésre a Pannónia-beli klubhelyiségben.
— NŐI tavaszi tubátok óriási válaSTtáktosa kaphatók a SchUti Áruházban.
— A letenyel autóbusz, amely a hó miatt leállt, tegnaptól fogva n)ból menetrendszerűen közlekedik.
•» össztánc. Ma a Polgári Egyletben Osszláacot, folyó hó 20-án pedig reggelig tartó tánckosiorucs-kát tart Btagmz tánctanár.
— Jótákoayság. N. N. 6 pengői adományozott a kórházi kápolnára. Lakdcs József hitoktató névnapja alkalmából a Rozgonyi-ttlcai lV.b. leányosztály ugyanerre a célra 2.04 pengőt gyűjtött Össze.
— Visszamaradt cord bársonyok, Banellek, pargetok rendkívül olcsó áfban. Nagy maradékvásár a Slnger divatáruházban.
— Az Iparostanonciskola na, vasárnap délelőtt 10 órakor tartja ■árclus 15-ikl hazafias ünnepélyét a Rozgonyi-utcai tornateremben, melyre az iparosságot ezúton meghívja az Ipartestület elnöksége.
= Megtalálták az Influenza ellenszerét A meteorológiai intézet jelentése szerint a napok óta tartó bóesést hirtelen olvadás vállja tel. Az Influenza-járvány az orvosok megállapítása szerint leggyakrabban a lyukas cipő következtében szerzett meghűlések miatt szedi áUocalalL Városunk egyik elismerten taolld borkereskedője, Hlrschl József (Királyutca 2. Bárány vendéglő mellett) elhatározta, hogy a járvány megakadályozása érdekében, cipőtalpat és egyéb bőr-anyagol felUlnő alkalmi áron bocsát a cípésriparosok és a közönség rendelkezésére. Egy kis sétával Jelentős összeget takarítót meg, ha Hlrschl lóucí cégnél vásárol.
ZALAI KÖZLÖNY
Botdog férjek...
Egy amerikai újságban olvastuk ezt a híradást, ami III majdnem szárúi szóra következik
Newyork államban, Bayonne vámsában 290 férj sóhajtolt fel megkönnyebbülten. S van is okuk a férjeknek az örömre. A feleségek ezután Jól megfőzöd vacsorával fogják várni férjeiket, nem fogják őket már a hü közepén üldözni, hogy a konyhára, mosásra, villanyra, gázra kiadott pénz nem elég A feleségek ugyanis visszatértek hivatásukhoz Igaz, hogy nem a saját Jószániukból, hanem blról ítélettel, de az eredmény ugyanaz.
A bayonnel férjek ugyanis feljelentést tettek a bíróságnál, hogy hetek óla nem várja őket vacsora, mert a feleségek kártyáznak valahol és legtöbbször elvesztik a férj egész heti keresetét. A bíróság razziái rendelt el és egy házban meg ls találták a kártyázó asszonyokat. — Háromszázan voltak a kártyaasztalok körül, mikor a rendőrség berontott az épületbe. A háromszáz kártyázó közül 290 nó volt.
A helyiségekben talált asszonyokat arra ítélte a bíró, hogy az estéket otthon töltsék és háztartásuk gondját viseljék.
*
Ezt olvastuk az amerikai újság lepedő-lapjain...
Hogy ott vannak boldog férlek...
Amerikában csakugyan lehetséges...
minden
Ninca többé lakbérfizetés!
OmIMI Otthont, m|M
építhet kamatmentes kölcsönnel. JalMktag vagy Srága kamstn
IcOicsOnt leváltunk. Felvilágosítással szolgál. „Saját Otthon" Építő Takarék Szövetkezet, Budapest VL, Vilmos császár ut 49. Vezérképviselet ás halyi MpvMO-kot keresünk. 1292
— Márciusi ünnep Kiskanlzsán. A Kis kanizsai Polgári Olvasókor régi aaokáa szerint a BáKÍna 15-bOz kBzááobb eső vasárnapon. Így na
esle 7 órakor rendezi hazafias ünnepségét Beszédet mond dr. Fülöp Oyöigy, énekel a Levente Dalárda, azonkívül több szavalat van műsoron.
— Bútort a leghosszabb részletre és a legolcsóbban csakis Kopsteln bútoráruházban vásárolhat I Horthy Mlklós-ut 4.
Fazekat és egyéb konyhaedényt
VIM könnyűséggel tisztit!
VI
mindent tisztit
— Színtársulat Murakeresz taron. Szombat óta abban az irigy-létreméHó helyzetben van Mun-kewaziur, hogy rendet asiaáánalat működik a községben. Füredi Jenő színigazgató szombaton érkezett a községbe 12 tagu színtársulatával, hogy ott három héten keresztül elhintse a művészet magvait. A Bollér-léle vendéglő nagytermében ülölték lel sátrukat a kuliura harcosai, akik szombatod este az Atvind huszárok operettel kezdték háromhetes szezonjukat A községben, megértő, támo-
«« ____11-1___« a auliifárasilai
gttsi nyilvánul nxcg s iiumimm Iránt.
= ízlésben, minőségben, exdu-aivitásban vezetnek a Sporté* angol férfisiAvetc*. — Egyedüli árusító Slnger József is Társa.
— Jószívű emberek, akik a képet is taaelik, sejtsenek egy 35 éves, 3 gyenaeket családapán, aki 6 hánapjamunkanélkfll a legkétsfebe-ejtőbtj helyzetben van. Vsjmetter volt hadirokkant, olajképeket fest, melyekből, ha egy-két pengőért megvennék tőle, kenyeret tu*ia adni apró gyermekeinek. Címe Csankó József; Pstőfi-a. 32
= Kosztüm és ruhaszövetek a legújabb dlvatszlnekben és mln-tákban ScMtznét.
i Blokmalt meghódította a világot!
I Milliók haaanálják axaa kltflní tafl altkorkát. A Blokmattot már atánosaák, átért HM Blok mattot kárjan 4a oaak aradat! xaoakAhaa fogadja al I
Nagykanizsán kaphatót Vágó lllatazertárbait.
Ember ne osflggedj! Mzxál és reméli!!
Nem lesz többé gondja, ha
IHILHOFFER KÁLMÁN
_ et (Csenged-I ezres" nyeremények
közismert szersnoasszámalbál vesz osztál) ut 7. Rapoch-ház), ahol a 400, 80, 70, 50, és révén már sok ember lelt szerencsés és boldog.
Huzzáa áprll 18. éa 18-án. / 1269 Egész sorsjegy P 24.—, fél P 12 negyed P 6.—, nyolcad P 8.—
SPORTÉLET
A palesztinai cionista ollmpláaz
cseh, román, laanyal itoztwOt át\'.aat-tak Nanrkaalzaáa
Tudvalevő, hogy • Los Angelea-I olirn pl ásszal szinte rgyidejűleg tatjik a palesztinai Tetavtvban a cionista olimpiászt. Ez méreteiben nem olyan nagyarányú, mini az amerikai, valószínűleg eredményei sem lesznek világraazólóak, mindenesetre azonban az év egyik legnagyobb és leg£rde-knahb | li ilijIn ill n11 ■
A világ minden részéből leas alt Induló. Az előrelátható Jelekből a
telavlvl ollmplászon államból rekrutálódik Össze a spot-tolók tömege, mini Los-AngeleriH. Ennek oka a Jobb megszervezettaág-bao és Euiópáboz.galá közelségában rajuk
A íjKirteiwaáiiyek a tó 28-áafestik kezdetűket, s résztvevők nagy tömegekben közelednek már «lf* felé. így Nsgykaaktáa a napoMam
utazott át egy kit sportolócsapA
A vonat továbbinduláiálg marife-társunknak alkalma volt e ltjkts spoi (emberekkel beszélgetést lolyMaL
— Csehszlovákiából, RománMMI Lengyelországból jövünk, — msa^a Kari Moskovlis, a lengyel reprtaat-táns. —• Budapesten keresztüli 0-tünk, Tiiestban csatlakozunk arait már Összegyűlt sportolókhoz s MMn gyorshajón megyünk Teiavivbai
— Nagyon sajnáljuk, hogy Magfm-országból hivatalos benevezés aam átkezelt az ollmplászra, pedig a
knak lett volna legnagyatb kilátásuk, igy főkéffan úszásban, vlzlpólóbta ás Jamátafersenyekben. A iiinpfá távollétében a német, i iiliiikaát. angol és az eritreal négereknek lau esélyűk győzelemre.
— Reméljük azonban — lofetofa kitté haralakátaa — én it ott tsaatir a győztesek kOzOtt
Gyors, szívélyes búcsúzát. NMty pillanat ntág a- aiáf Uá a" feU csapat a világhír felé... H. J.
70 ZALAI KÖZLÖNY
1932. március 27.
A mai sportmaiiné
11 órakor pontosan kezdódlk a Városi Színházban. A Zrinyl Torna Egylet szebben nem Is ünnepelhette volna tízéves fennállása évfordulóját, mint ezzel a páratlanul gazdag és értékes műsora matinéval, amelynek legkimagaslóbb száma a Magyar Mtvó Szövetség Ot budapesti kiválóságának közreműködése a vivő-akadémiában.
r ynUut /rXit/UK
DARMOL •LAL
«... . : n ht \'miit >/./• /
A pálya használhatatlansága miatt elmarad a DVOQE— NTE bajnoki mérkőzés
Nagykanizsa, március 12 A napok óta siakadatianul tartó havazás s futballpályát oly használ-hatatlanná tette, hogy az NTE kérte a mai napra Nagykanizsára kisorsolt bajnoki mérkőzésének elhalasztását. A kerflkt közölte, hogy a mérkőzés elhalasztásához hozzájárul és snnak lejátszásit egy későbbi szabadnapot halasztotta.
Érdeklődéssel várta s sportközön-ség a nagyszerű formában levő Kelemen és Csdsz-szal megerősített NTE bemutstkozását.
20-án Pécsett Játszik sz NTE s PSC-vel bajnoki mérkőzést. Az NTE régi nagy közönségének visszaszer-vése céljából ajánlatos volns a has-
•oyiknek sikerül, ...talán a
__________. másiknak is ...
sors olykor nem tudja, mit akar.
Vegyen ön is nálunk OSlUly sorsjegyet, melynek főnyereménye szerencsés esetben
500.000 pengő.
Egész sorsjegy ára P »*•—, fél !»•—, negyed P 6 —, nyolcad P »•—
Kapható: Garam vSIgyí és SxemelB
i,n m. ldr dohánynagyáruda, Horthy Miklós-ut 2.
véti ünnepekre valamelyik szabadnapos proficsapatot lehozatni, hogy komoly ellenfél ellen mutatná meg a csapat, hogy ismét s régi, nagy NTE-hez méltó csapatok közé küz-dölte fel magái. _
Nagy vatta hét |
TEUTSOH GUSZTÁV
drogériádban márolM hé 7-tSISS-l(.
Negyed kgr. dr. Bruns-téie vatta
I r 14 un. Soha nem létnett alkalom I
Az NTE birkózó gárdája ma Székesfehérvárott szerepel
Nagykanizsa, márdus 12 A nyugati kerület birkózó bajnok-ságs ms kerül lebonyolításra Székesfehérvárolt ai ARAK rendezésébea A versenyre Pécs, Kaposvár, Qyör, Tapolcza, Kőszeg, Székesfehérvár, Tatabánya és Nsgykanlzsa város birkózó csapatai neveztek be. Nsgyksnlzsáról Tarabó (könnyűsúly)
Fenyvesi (kisközépsúly) Kacséber, Molnár (pehelysúly) és Halász (légsúly) birkózók Indulnak, akik Kol-larits blrkó ó szakosztály vezető irányítása mellett már hetek óta tréningeznek, hogy méltóan képviselhessék Nagykanizsa színeit. Ezen versennyel kapcsolatosan tartja Székesfehérvárod a nyugati kerület rendes évi közgyűlését,, melyen nagy harc lesz Ksposvár és Székesfehérvár között a kerület székhelyéért.
A versenyzőket Koliariis vezeti, aki s közgyűlésen az NTE-t fogja képviselni
Bár Dunánlul legnagyobb városainak birkózói indulnak a versenyen, mégis blsszűk, bogy Nagykanizsa fiatal birkózói tisztes helyezést érnek el
TernésrMssás
Buza ttszav. 77-es 13-45—14-88, 78-as 13-60 -15-10, 79-es 13-75—15-15, 80-as 13-85-15-52, dunánt. 77-es 12*60-12*90, 78-as 12-75-13-05, 79-es 12-90—13-20, 80-as 13-00-13-30, rozs 15-50-15-60 lak. árpa 16-50-17-00, zab 22-00—22-30, teasert 15-60-15-70, korpa 1300-13-80.
Közgazdaság
A kanizsai járásban 42.317 hektó bor vár eladásra
Nagykailljaa, márolus 12
A tapolcai borászati felügyelőség nemrégiben átiratban kérte fel a nagykanizsai járás főszolgablráját, bogy a járás területin a körjegyzőkkel Írassa össze az eladatlan borkészletei. Ugy az ó, mint az ujbort külön kellett összeírni. A körjegyzőktől most érkeztek be a jelentések, amelyek szerlnl a Járás területén 4640 bL óbor és 37.777 hl. ujbor, összesen 42.317 hl. bor vár eladásra a gazdák pincéiben.
Úriak! zárlat
Párls 2031, London I8*77Vj, Newyork
516*00, Brüssel 72-00, Milano 26*75,
Madrid 39Ü0, Amsterdam 207 85, Berlin
122-75, Wien —•-, Szófia 3-73, Prága
15-27, Varsó 57-80, Budapest -■-, Belgrád B02</i, Bukarest 3-08.
valuták I. 20 50-2090 Belga fr. 79*60-80\'W CsStk. 16-95-17 09 Dánk. 113-70-114*70 Dinár 1004-1012 Dollár 67050-573 50 Pranda t. 22*45-22-60 Moll. 23010-23150 Zloty 63-95-64-45 Let 3-48-3-54 Léva 4-08-418 Ura 29-45-29 75 Márka 135-45-136 25 Norvég 11200-113-00
Peseta —•--•—
Schlll. —■-•—
Svájdf. 110-70-111-40 Svádk. 11400-11500
duvizAk
AmsL 23020-231-40 Belgrád 1007-1013 Beilln 135-55-136 25 Brüssel 70*45-7995 Bitkarest 3-43-3-47 KopenhJ13-90-114 70 London 2065-2085
Madrid -•-•-
Milano 29-55-29-75 Newy. 571-00-57400 Oszló 112-20-113-00 Párls 22*48-22-60 Prága 16-95-17*02 Széna 4*094*17 Stockh. 114-20-115*00 Varsó 64*05-64*45
Wien -•-r-
Zflrieh 110-80-111-40
Wien clearlng árfolyama : 80.454.
Uaá|a: Mlsalal lyoaáaás Upklaáá Vállalat, Ragykaalzsáz.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
latararban t.leton r Naajfcutaa* A m.
Raktárleépités miatt
nagy tétel férfiszövetet árusítok ki
rendkívül olcsó áron. Egy teljes öltönyre való
3 méter, már
20 pengőért kapható.
Nöi és férfi ruha- és kabátszövetek
a legolcsóbbtól a legfinomabbig, a legutolsó divat szerinti színekben vételkényszer nélkül megtekinthetők.
Kirschner mór
divatáruháxában.
Tekintse meg a kirakataimban feltüntetett olcsó árakat.
1932 március 13._-__ ZALAI KÖZLÖNY \'\'t
---- ■ ..... .........
r •
„Olcsón, de jót" jelszavunkkal kezdjük meg március hó 13-án 2 hetes tavaszi vásárunkat
Különös tekintettel voltunk a rendkívül nehéz gazdasági viszonyokra, ezért raktárunkat oly cikkekkel egészítettük ki, melyek feltétlen praktikusak, olcsók, minőségük kiváló.
Húsvéti vásárunk meglepetései:
Pohártörlő ruha
I darab . . :.....--48 fillér
Portörlő
I darab..............—-38 *
TlSZta len törülköző métere 1- pengő
Színes zsebkendő kis szövésl hibával . . . —\'20 fillér
Függöny Etamin
100 cm. széles, jól mosható, vitrázsra és függönyre, métere . . —"88 fillér
Futószőnyeg
szép minták, praktikus színek, métere csak........ 1*— pengő
Crepe de chine
az összes divatszinekben, métere......, ... . 2*60 ,
Georgette
legújabb szinek, jó minőség, métere..........4*— „
Férfi és fiu szövetek
strapa minőség, métere . . . . 5 — P, 6 50 P, 8 — P, 3\'—
Férfi szövetek
elsőrendű minőség, divatszinekben 1280 P, 14— P, 18— P, 10\'—
Valódi angol férfi szövetek
saccóra, sportruhára, felöltőre......24 — pengőtől 40«— pengőig
Gyermek kabátok divatos tweed anyagokból . 12*— pengőtől
Leányka Hubertus kabátok elsőrendű minőségben . 14- „
Matróz kabétok kiváló seviotte szövetből . . . 1«— Női tavaszi kabátok legújabb faconokban . 30*—
Modellkabátok a legdivatosabb anyagokból, elegáns szép kivitelben.
Vidékre mintákat készséggel küldünk.
72 ZALAI KÖZLÖNY
1932. március 27.
APRÓHIRDETÉSEK
aj .........* hm i0a4% »•
M& -i Ma S «• «\'
.t* M «UMr. MM -4 a*DL
Mk t«H 10 M PW, alMa
..................Irt
m m^MilA nihi*m
káa\'kidó\'ó^l "iMMrosg\'nl *M/s." ékes la-
aa* alartM elMWMt miatt elfogadható áron. KlaTai Ica 37. mlnden 1287
Saját tanM Muakl édea rizling ksnka Hatottat • Már, 10 liternél 44 fillér. OttMr Sngár-at 41/b. 1072
Bmé* LásZtó herceg-«toa 11. áa Bagolil-ior 51. sz házhely.
Asztali- és fajborok
10 Metenklat M HU. kapható
lr. UUlTtUUUUl korkersskaáás, riim>u«tw.
IMé EStvíatér 18. uámu hál, tfibb aüat egy hold gyümölcsöt és konyhskert-1tl igca nagy lülnkeres udvarral, nagy ■aktát, vagy nttlIttiyhtljMgael áa egyS szobás, kit 3 szobát éTiigy 1 nobáa II) ml MMáa aa Ingatlanon MM ház ♦aa. tnlsdta külön kOlftág nélkül kétfelé osziható (a Így ketten la megvehetik. Tőke befektettelek a legtöbb alkalom, mert ttaz-táa 106b, mint l2<Kot lövedelmez. Bóveb bet: l«»ál lazuló Ingatlanforgalmi Irodája Nagykanizsán, Horthy MlkBs-ut
Elsőrendű savanyított ugorka
nagy tlvtg............ P 3 40
Ha . .............2"—
Málna, meggy Jtm... . 136 Baáack, eper.......... 1 56
fltztr, osstaags Izlstken
_mi
iwa a .Mayer Villában* hvó UI bevezetett csemegeüzlet és egy határán ás emléktárgyak Izktt, mindkét azlet más cikkekkel Is klbővit-betö. Lavéldm: Mayer István, Mayer Villa \' \' \'\' i, Celldömölk. 859
Baát aiálna l-r< Deák tér 12. tx. háromszobás lakás mellékhelyiségekkel. — Bővebbet ott s házmesternél. 1300
poaAmyvári
uradalmi Ujboralm kaphatók llterenklnt már 10 lílMzért. Legkisebb tétel 26 liter. ■ ■!••• K A HOLT földbirtokos Batthyány-utca 28. StátS.
teljes felszereléssel, 50C0 Pvel itvaketö. oásaarkaayM 4 hold szántó, la**. isnL nsMtabai •oangjrl nagy-
ét 10 hold fOlddel,
kóaségbea,
batsstesBh
Ml » IUk 2, 3 éa 4 szobával — W||li ||rti I és kaiatnl hestea
6 5. 4, í éa f hold szőlőbirtok pincékkel, áatsllwk a belvárosban. FSrh4asoaa
lOéaíWd, Oaarfts ] és 1 hold szfltö-blrtok pincékkel olcsó átbsn eladók. -Bő,ebbel DskÉUflkaa Nagykanlaaa, Szemese-utca 3. sz. 1270
Uradalmi rtxll*«bor 34 IIDér és burgundi 20 niiéijével kapható Legkisebb létei 2B Itttt
Lázár, Klslaludy-utca 20. sz.
Prlssaa abéÉIS Igen olcsón eladó. — Érdeklődni Wodlnáknál, Telekl-nt 7. 1216
Irodának la alkalmas két ulcal Mxoba május 1-ére Király utca 35. szám slatt kiadó. 1222
i\'"1 május elsejére W**ó i4aárt MMiemkedáaál. . íaSS
saját termésti fajboraimat
már 16 filléres árlól kezdve kiárusítom. 23 liter legkisebb ™ tételben kapható. Horthy Mlklós-ut 37. Broaa.
Tér* kerestetik egy régi bevezelell Jólmenő Üzletbe. Bővebbet Horváth Aladár postrestsnte. 1249
I tő emeleti ntcsl 3 szobás l-re kiadó Eötvöt-tér 30. 12Í6
____fordítót keresek, kl velem es-
ttnklat augyana lonllttat. Clm a kiadó bta. 1274
Elad6, birtokok i
680 holdas tomogyiMgyd, tzép kastéllyal
300 boldss ztlaaMgjrtCvtnt és országul mentén
250 holdss islaiasgysl, gssdaaágl épü leiekkel.
50 holdss kőzal Nagyksnlzsához országul mentén.
90 holdsa Nttykaaáats határában, tégla épülettel
15 boktaa somogyaaegyel, szép lakó-házzal
4 holdas szőlőbirtok, Igta szép áptllettet ét gyümölcsössel a ssentgyBrgyvárl hegyen
2 holdas és egy I\'/iholdss szántó s kiskút! dttlöben.
Klsebbszertl vllls Balatonién)vesen teljes bertndeaássel.
Mindezek s birtokok — vitamint s város belterületén több emeletes áa földszintes Dér- ás msgánkáaak, kösotfük Ozlet-hátak — ms még nagyon olcaó árban ksphstók.
Bővebbet: aoaél la«*o Ingatlsntor-galml Irodája, Nsgykaalsaán, Horthy Miklósul 2. teám 768
Kltéló ■Mmlyalt
ZSOLDOS OYULA
Orás, áaszaaész áa látszerésznél rfl-ut u. biztosító palota Orvosi receptek elkéazttáaa. 110 Szakszeri JarltSaok.
Maghivó.
A Nagykanizsai Ipartestület Hta-I pari Szakosztályának I. hó 4-én tartott közgyűlés határozatképtelen volt. A működési szabályzat értelmében 1932 évi márdua 18-án eale 8 órakorából
alakuló közgyűlést
tartunk az Ipartestület székházában a kővetkező tárgysorozattal:
1. Az Ipartestületi elöljáróság által megállapított szakosztályi működési szabályzat ismertetése.
2. A szakosztály megalakulása a szabályzat szerint.
3. Az 1932 évi jégellátás.
4. Pénztári jelentés.
5. Esetleges iaditványok.
Pelkér|0k mészáros, hentes és
szappanos szaktársainkat, hogy ezen a közgyűlésen teljes számhan résztvegyenek, mert a szabályzat 6 lel mében a közgyűlés most már határozatképtelenség esetén is érvényes ftatánacatokat fog hozni, ■as A vezetőség.
14.200, 11734, 11.810, 14.130,
13.848, 11.812, 12.066, 11858, 12.845, 13.301 931. B.
Árverési hlrdetaéiy.
Közhirré teszem, hogy Horváth
^tsd hentes, Szilárd Jenő, LM>t
la, Péter Oyula, Ritser Mór, Stern Miksa és Neufeld Dávid ei«ykanizsai lakósoknál lefoglalt MtOnféle ingóságok: I drb ló, 1 darab löcsös kocsi, 2 darab sertés, különféle szo babutorok, különféle szűcsáruk, pénz-szekrény, Íróasztal, irigép, festmények, különféle női és férfi cipők, kWOnféle korcsmai berendezések, szobabútorok, 1932 évi március hó 16-én 4télelőtt 9 órakor az Erzsébet-téri piacon elárvereztetnek.
A lefoglalt Ingóságok 1932 március 14-én elsiállittatnak.
Nagykanizsa, 1932 évi fibruár hó 22-én.
Horváth s. k.
v. végrehajtó
A keszthelyi kir. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
6746/tk. 1931. szám.
ImM imimj-im.
A Néplaksrtkpénitár 8. T. Nagykanizsán tág végrehajtunk Vaa János egeraracaal hűm végrehajtási tasnvedő ellen Indítóit végrtkajXá Agyában a telekkönyvi hatóság a vágrehajtsáS kérelme következtében az IMI VlX. L e. 144., 146. éa 147. § al át a 24.000/1929. 1. M. u. rendelet értelmében elrendel a vágretwjtáal árverést 1I2S sr. P tözekSialalái, ennek ét pedig 1125 tr. P tőkéaak 1880. dec. 21-től—1931. február 7-lg és 11X sr P-nek 1991. febt 7. napjától Járó lJfo ksmsts, 129 sr. P eddig memáüapttott per és végrehs|tásl költség, >5* váltód!) és sz árverési kérvényért aattal mrgátlspltotl 29 P 50 fl\'l költség, továbbá Vsa János és Vss Oergely etertrtcstl lakósok vágreha|tást szenvedőlr ellen sz 5382/tk. 1931. sz árrerésl kérvény lolytán s Keszthelyi bari és Oazdaságt Hitelazövetkezet 241 P hátralékot lókekő-velelése, ennek 1881. május 12-tól Járó 12<Yo kamata, as árvezésl kérvényért már megállspllott 13 P 80 f. és as oj.bb kérvényért ezúttal megállapított 7 P költség, valamint t csaUakozottaknak kimondod Pogel Hermann keszthelyi Iskós 26 P 46 f. tőke s Jár., Orflnhut Pál keszthelyi Itkós 10 P 60 f. tőke s Jár., Qyőrköi Qábor egersrscssl Iskós 33 P 70 t. lóké t Jár, rogel Jenő egersrsrsal lakót 67 P töke a Jár., Lénárt Imre nagyksnizssl Iskós 75 P 85 I, Rotenberg Manó keatüielyl cég 61 P tőkekövetelés ét Járulékai behajlása végell s keszthelyi kir. lárásblróság területén levő, Egeraracsa községben ét határában fekvő, s tz egersrscssl 1065. uttkvben A f 1—9. sorsa, a foglslt t Vsa János nevén álló 4*8/1. hras. Egri mezőt asántóu 441 P kl kiáltást árban, 7Wt hrsi Ufbtgyl szán tórs 871 P 50 f. 751. hrtz. Újhegyi szán tóra 44 P kikiáltási árban, aa egersrscssl 785. szttkvbtn Afl. soraz a. fajait LM/1 hraz. ház és ndvtrból Vss János 7/n ed zész lllelősétére «C0 P kikiáltást árban, sz egersrscssl KI2 sxtjkvban A + 2. sorsz. a. foglalt 153/s. hrtz. beltelkl kertből Vss Jáaot •\'/,« ed rész Illetőségére 20 P, az egeraracsa! 1068. ast|kvbaa A +3 sorsz. a taglalt 752. hrsz U|htgyl szőlőből Vsa Jtnoi </• réss UlaUMgétc 152 P, az cgersrzcsal 700. sztjkvbeá A+ 1. sotts. a. foglalt; 488 hraz. Egri mező! szántóból Vas Ján s ét Vss Oergely i/is-t/it-od réts Illetőségére 40 P 50 I , az egtrancaal 1064. azt|kvl>en A f .1—4. torst. a. foglal! a Vas Oergely nevén álló: 4\'8\'c. hrsa Egri mezőt szán tóra 800 P, 728 b. hrtz. U|hegyt szántó és szó lőre 500 P, 788. hrsz. Klamaaól szántóra J0 P, 769. hras. Ktamaaéi szántóra 50 P kikiáltási árban át pedig tz 582. sz. tjkvt ISS/s. hrsz. Ingttlanra özv. Kovács Sándorné sz. Bsrtányl Anni Javára beke bekaetl hamálvtteU Jog ttnntutásávsl.
A fenti Ingatlanokra, amennyiben az 1OT0: XXXVL ve. 17. | 1-4. pontjaiban irt körülmények valamelyike nem Igszol-Mik, tz Illámét elővásártáai Jog Illeti.
Vaa Oergely ellen az árverés csak sz esetben foganatoellható, ha az árverés megtartását t Keastbalyt Ipari ás Oazdaságt Hitelszövetkezet It Mntejt. Amennyiben as árverést s Néptakarékpénztár R T. nem, vagyis csak a Hitelszövetkezet kivárja mcgtarltni, az egyet Ingatlanok kl-kiáUásalra az alábbi 1. pont tarint alakul.
A telekkönyv! hatóság tz árverésnek Egeraracsa községházánál megiartásárs 1932. évi áprilla hó 18. napjának dél •MM 10 órálát tüzl kl áa az árverési fel-tételeket t 1881 : LX. t-c. 15a f-s alapján a következőkben állapltja meg:
I. Az érveiét alá aső Ingatlanokat és pedig s 154/1. hrsz. ház Ingatlant a kikiáltási ár leiénél, t ISbblt s kikiáltási tr kétharmadánál akosonysbb áron eladni nem lehet. (1108 :XU. l-t 26. |.)
Amennyibea as árverés jacgtsztását csak s Keszthelyt Ipari és Oaaáaaágl Hlielszö-vetkezel, vsgy valamelyik csatlakozott vég rehajtató kívánja, akkor a 755. azljkl 154/1. tea. Ingatlan 600 P véleláeoa alul nem adható eT, sz 582. sstjkvt 153/a. hrtz. In gatlan kikiáltási éa legkisebb eladási ára 130 P, az 1066. szljkvl 752. hrsz. Ingatlané 335 P és s 700. szljkvl 489. hras. Ingatlané 440 P lesz.
Az árverelnl szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 100/o-át készpénzben, vsgy sí 1881 : LX. L-c. 42. §-ában meghstározott árfolyammal számítolt óvadékképes értékpaplrosbsn a kiküldöttnél letenni, vsgy s bánatpénznek előleges btról letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt s kiküldöttnek áladnl és sz árverési leltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §§,; 1908: XLI. l.-c. 21. §.)
Az, skl az ingatlanért a klkUlUal álnál magasabb ígéretei tett, hs tObbet ígérni senki sem akar, kötetes nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bá-
nslpénzt az általa ígért ár uqysnsnnyl szt-zslekáig kiegészíteni. Hs ^nnsk a kötele, zettiégenek elegti nem tesz, Ígérete tl. gyeimen kívül msrsd és az árverésben, smelyel haladéktalanul folytatni kell, részt nem vehet. A bánatpénz leiéiele aló! lel. mentett árverelő s bánatpénz llegészilésé-nek megtelelő összeget sem köteles letenni. (1908: XLI. 25. }.) Keszthely, 1932. Január hó 8. nsplán.
Dr. Haám s. k kir. |b. elnök.
A kiadmány hiteléül:
(OlvashstsUsn aláírás)
ixss kir. tkvvSMló.
Maghiváa.
A Konzerv és Tésztaárugyár R -T. Nagykanizsán 1932. évi március hó 29 én d. e. 9 órakor tartja meg a Transdanubia Egyesült Gőzmalmok R.-T. telepén Tévő Igazgatósági épület tanácstermében
VII. évi
rendes közgyűlését,
melyre a t. részvényesek ezúttal meghívatnak.
TÁROYSOROZAT:
1. Kiküldése egy jegyzőnek a közgyűlési jegyzőkönyv vezetésére és két részvényesnek s közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére. — 2. Az igazgatóság és felügyelöbizoltság jelentése, a zárszámadások és az évi mérleg előterjesztése, az igazgatóság és felügyelöbizoltság felmentése. — 3. Esetleges Indítványok.
Az alapszabályok 18. §-a értelmében csak. szón részvényesek szavazóképesek, akik részvényeiket legkésőbb három nappal
pénztáránál, vagy a Trsnsdsnubis Egyesült Gőzmalmok R.-T.-nál. Nagykanizsa, leiéibe helyezik.
Mérlegszámla 1931. évi dec. 31-én
Vagyon : Ingatlan P 48.339 —, Berendezés P 44.592 16, Oomagoló-anysgok P600 —, Veszteség áthozat mult évről P 21.176 95, 1931. évi veszteség P 2 443 50 összesen P 117.15161. Teher: Részvénytőke P 50.000 —, Folyószámla P 67.151-61 összesen P 117.151-61.
12063/1931. B.
Árverési hirdetmény
a köztartozások fejében lefoglalt ingóságoknak az 1923. évi VII. Ic. 56- 58. §-ai értelmében eszközlendö nyilvános elárvereléséröl.
A végrehajtást szenvedő neve: özv. Outlmann Sándorné
Lakása: Horthy M. u. 23.
Az első árverés helye: Erzsébet-téri piac.
Az első árverés Ideje (nap és óra): 1932. március hó 16-án d. e. 9 óra.
A második árverés helye: Erzsébet-téri piac.
A második árverés ideje (nap és óra): 1932. április 1-én d.e. 10 óra.
A lefoglalt Ingóságok megnevezése sommásan, nemenként.
Különféle szobabútorok és olajfestmények 780 pengő összes becsértékben.
ÁrveresI feltételek.
1. Az első árverésen az egyes ingóságok csak akkor fognak eladatni, ha a becsértéknek legalább háromnegyed része megígértetik.
2. A második árverésen azonban az Ingóságok a becnérték bárora«gyedén alul Is, a legtöbbet ígérőnek mindenesetre eladatnak.
3. A vételár készpénzben azonnal (izélendő, vevő állal fizetendő a forgalmi adó és sz esetleges fényűzés! adó Is.
Kelt Nagykanizsa, 1932. február hó 23. napján.
Jambrovits s. k. 1254 h. városi végrehajtó.
1932 március 13.
ZALAI KÖZLÖNY
Csak Kanizsán vásároljunk!
M
ESKÓ FERENC • FESTŐ
^^ olcsón és művészi ízléssel végez, ^ * Z
o balettért
fali Mint* k
ZRÍNYI MIKLÓS-UTCA 2*.
Divatlap zenemű ^^
ujdoniágak
Flacfiel könyokereskedésben
Horífiy Mhlóm-ut 1.
Hová sietsz ? A polgári Egylet
■ éttermébe egy [■i* flll.-es complett OD vlllásregellre.
Modern siabás szerint garancls mellett
kérzlirk nrl öltönyöket
Szíves pártfogást kér
□arzú János
art ssské, M.rtky Miklba ss. 4.
Aki a Jót, frisset és megbízhatót szereti,
az kizárólag
ESZTERHÁZY
hsalssérul éa falaágottat «•»«!
Amerlksl találmány „FLINTKOTE" legjobb falszigetelő anyag cgycdárusllása
Eppinger- I. és Fia
deszks, éplllella, mész, cement és mln-drnnemU építkezési anyagok kereskedésében. a világhírt! Hatschek-téle Eternlt-pala képviselőjénél. Tel. 337.
Kiköltözés miatt
olosón aladiki
l összerakható
összetolható
cselédágy Hókkal \'(ÍJhőI) ledóUppal, 2 drb. bordó ágyterítő, 2 drb. vaskeretes sodrony ágybetét, I drb. .Meteor\' kályha, 2 drb íróasztali és több fllggő vtflany-lámpt, atelázalk, lözó-és étkezőedények, 1 drb. eegy moaótist, tustcsövek, tskarék-tUshetyte való 2 drb. platnl, karikákkal, stokerill, betótles üvegek, palackok, egy kllömött szalmazsák és egyéb berendezési tárgyak, valamint hasznút IluraWk. Megtekinthető naponta d. u.3 és 5 óra között.
Tóth Wktálál. NlM-ltd II. OM Ott.
Modern öltönyök
csík
■ZEBTE JÁNOS
sngol url szabónál AéazUlnek KINIZSI-VICA 1.
éa gummlk
s legjobb minőségben és legolcsóbban
Brandl Sándor ét Fia cégnél
Deák-tér 2.
Főúton a volt
Magyar Dlwatoaarnok
helyisége
kiadó.
Bővebbet az Izr. hitközség hivatalában.
Egy rövid
zongora
elsdó.
Clm a kiadóhivatalban. 1134
KéramMs labda
mellékhelyiségekkel egytltt Király u. 47. sz. alatt május l -re kiadó.
A „Cukorka Király"
SSÜTE köhögj!
Kérjen csak bizalommal „Na kAhABj" cukorkát. Egy próba mindenkit meggyőz.
Hefter Gyula
Csfidtflmeg kiárusítás!
Ulyhéa, tOahalyak, tOalialyalkatréaaak, la. éa (aalisart, valamint maaaoaxdaaáial aaer-axémok, par-, olaj-, aamánofaatéhik kiárusítása még tart KAhtar- Tcatvérak vaskereskedő cég volt lutsjdonosa néhai (•!•••, Kélméa-téle vaskereskedésben. NagykanUsa, EOtvOe-tér 30. az. Ssent-háromság mellett.
>k rak
HaMiHliffa ■■■■aaa I ■ ■ fT
■fiM"0i0»i« pormtiaio
Műtrágyák Baromfi er&takarmányok Maéérelsség
kapható
Orasedg József dgnu
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
<A
Harmoniumoi vagy piailinói bérelnék hosz-szabb Időre. — Megkeresést Katona S. Ilonvéd-utca I. szám alá kérek.
WASTELL KÁROLY
Épület és
Hubertus
Központi fűtés, vízvezeték és csatornázási vállalata.
diszmübádogos mester.
Tervcaea. KOl/aeaverea rU/asealea, Pealoi kfaaoledlda. JUdayaa imL
Nagykanizsa, Zrínyi MlklAa-iatoa M.
nőt, térti és gyermekkabátok zöld, barna éa szllrke színekben legolcsóbban készülnek
Czlboly satabésaál
Bazár-udvarban.
Egy I06> 238 cm. nagyságú 8 vas-isgságu
öntött finom tükör
olción eladó. Esetleg kisebb méretben Is.
Stem i. Kálmán üvege*
K./.ébet-tír 14. Telefon 196.
Megvételre kerestetik
egy jókarban levő 200 kilós tizedes és egy 5 kilós szekrényes balanz-mérleg. Ajánlatokat kér
Fischer és Leltner cég
KlrAtj-vtoa
Aki szépen és olcsón akar ruházkodni
tl keresse tel varrodámat, ahol 6 peD-gtíiöl kezdve már késa ruhák ksphstók
BÁRON MICI varrodája
Horthy Mlklóa-ut Városház palats.
6 személyes étkezdkészletek 22 pengótól kezdve ZSOLNAI pécsi IPORCELLAN gyárából
Stern J. Kálmán
üveg- és porcellán Üzletében kapható Erzaébet-tér 14. Telelőn 196.
Király-utca 47. mm. hüban egy kérsjcobds
lakdts
mellékhelyiségekkel egytltt nájus l-re kiadó.
Halló I Halló l
E hó 13-án este 8 órai kezdettel
tánccal egybekötött össxefövetel lesx
Petőfl-nt 39. sz. Felső A be Inénál.
Aszfalt-szakmunkás
kerestetik. — Clm a kiadóhivatalban. Teleky-ut 65. számú Odm eladó.
Főúton a volt Magyar Divatcsarnok őelylaőffe kiadd. Bővebbet az Izr, hitközség hivatalában.
Varasdt-ulca 2. zzám alatll Oda: eladó. Bővebbet Petrlcs Józsel ügyvéd Irodájában.
Eötvös-tér 21. számú ház, Magyar-U. 143. ház építésre alkalmaa telekkel éa 2 drb. szántó a város közelében, sürgősen eladó. Bővebbet dr. Mező Ügyvéd Irodájában Király-utca 34. sz.
Teayéas apaállatot meg-megvételre keresek, mely lenyésztgazolvánnyal van ellátva. — Klskanlisa, Országút 107. t»3
Nagyon tzép u| bör\\far-
nituta legfinomabb marhahőrból készllve eladó. Clm a kiadóban.
Budapeaten lakó leányomhoz keresek egy jól lőző mindenes leányi.
Orünleld Miksa, Klnlzay-utca 5. 1851
Kiadó azonnalra egy szoba, konyha, spelz. külön utcai mühelvhelylség Király-utca 16.
Ingyen őirdetést
nem adhat a „Zalai Köxlöny", de
ezen az oldalon mindenki pdr fillérért hirdethet.
Kereskedőnek, iparosnak érdeke, hogy mindenki tudja:
mindent meg lefiet Kapni a Kanlx&al Uxleíekben.
oagaraliura
modern, kOnyvssaktány, áUő Ulkfir eladó. Megtekinthető d. u. 2—3 kőzött naponta Király-utca 4.
Kiadó Erzsébet-téren öt. szobás hsllos komlortos nrflqlcda, továbbá ugv Iroda, mUbely, garázs. Bővebbet Strém Károdnál.
sí ándékozik venni, tekintse mey dúsan felszerelt raktárunkat. Minden idényeknek
megfelelő
\' Hálók, ebédlők, uriszobák, szalonberendezések Konyhák, előszoba-berendezések fa mindenféle kárpitos-árukban Nagy választék. Olcsó árak. Kedvező fizetési feltételek.
KOPSTEIN
BÚTORÁRUHÁZAK Nagykanizsa, Horthy Miklós-ut 4. Sopron Szombathely
ÉRTESÍTÉS
Ezúton hozom az L L rendelőim szíves tudomására, hogy riktáramra érkiitik már
tavaszi Öltöny, átmeneti ég felölté nldonságalm
Most Is, ugy mint s múltban a legkedvezőbb fizetési Hj feltételek mellett állok a t. rendelőim szolgálatira.
Szíves pártfogást kérve, vagyok kiváló tisztelettel
Bagladl Béla, angol uriazabé
Birtokbérbeadás.
Sáneon (Nagykanizsa mellett, Somogy-Degye) a müut mentén elterülő, cca JB mi levő (Istálló azlneu f. tfaiaMM 10 *rakar a legtöbbet Ígértnek két évre bérbeadóm. Feltételek ugyanakkor tudhatók meg.
mi Kackiar Sáa, Iigykaaizu.
magyar hold földbirtokot, a rajta 5 lakás és gazdasági épületekkel Utó 40 állat restére) együtt, a hely-hé l»-éa, ajsamkataa
Csepp vájja a kSvetl
A vese, hugy és epehólyagban tSrténó kezdetleges lerakódásokat senkisem veszi észre; amidőn a fájdalmak mir mutatkoznak, akkor már a kőképzódés nagyon előrehaladott. Ettól a veszélytől megóvhatja magát mindenki, ha nap.nta agy-kát pohár rsfl.dsl vlz.t Iszik. tg
Un a Zalai Ml\\M
Nagykanizsaiak találkozóhely* aat
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmanlozky-satoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon: (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: H0TEL1ST.
Szobáink árát mérsékeltük.
E lapra hivalkozők 20% engedményt kapnak. Központi fűtés, folyó hideg-meleg viz, lift, telefonos szobák. Teljes komfort. A szállodában étterem, kávéház és amerlcan bar
KBinizdaalgi Részvénytársaság
Gutenbers Nyomda b Dílznlal Laphladd Vtillalnh
Nagykanizsa
KOnyvnyomda, könyvkötészet, vonatozó Intézet, üzleti könyvek és dobozok gyára a „Zalai Közlöny" politikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
Készítünk x
TELEFON: 78.
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és Iskolai nyomtatványokat, árjegyzékekel, műveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelenléseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle ízléses kiállításit nyomtatványokat.
Gyártunk:
üzleti könyveket, ügyvédi naplókal, jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfllzeleket és tömböket, minta-zacskókat, zsákcédulákat, naptártömböket, falinaptárakat, dobozokat slb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
Nyomatott a Défcalai Nyomda ée Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Feleifia üzletvezető: Zalai Károly.)
72. évfolyam 61 Mim
Nagykanlzaa 1992. március 15, kedd
Ara 14 Hllér
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
SSÍSM^^^\'ko^-.A Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Hindenburg győzelme a pótválasztáson biztosra vehető
A német birodalmi elnökválasztás Ideiglenes végeredménye
Berlin, márclua 14 A birodalmi elnökválasztás ideiglenes eredménye a kővetkező :
A szavazásra Jogosult 40 millió válaszló közül összesen 37,660 377 érvényes szavazat adódotl le. Ebből a fszavazatból kapott
Hindenburg 18,661.736 Hllller 11,338.571 Thűimann 4,982,079
Dllslerberg 2,557 876 Wlnter 111.470-el.
8 645 szavazat más jelöltek közölt oszlolt meg. Minthogy Hindenburg abszolút többségéhez mintegy 168 000 szavazat hiányzik !— póiválasztásra van szükség. A pótválasztás április 10-én zajlik le. Hlltler a pótválasztáson Is fellép, de Hindenburg megválasztása már bizlos
Tiz évet kapott a 23 éves ács, aki szerelmes anyósa szavára szivenszurta az apósát
A csábító anyós, aki kijelentette, hogy az ö anyja Is ugy csinálta, ugyancsak tlz évet kapott
A* sgararaosal PiatHárné Ugye a bíróság slltt
Nagykanlzaa, márclua 14 Az utóbbi idők zalai bün ügyelt szomorú éidekességében messze lul szárnyaló eset került hétfőn reggel a nagykanizsai törvényszék büntetőbírósága elé.
Közvetlen Szilveszter elölt Eger-a racsa községben történt, (ahol az utóbbi időben szinte egymást érik a gyilkosságok). Szűcs János öreg gazda portáján mind sűrűbbek lettek az összekoccanások a 68 éves férj és 43 éves felesége között Az asszony nem tudott megbékülni öreg um mellett. Noha 6 gyermeknek adott életet, mégis igen fiatalnak érezle még magát. A faluban sokat beszéltek erről. A házhoz oda került Hancz OyOrgy fiatal ács, aki
Szücsék egyik leányát vélte feleségül. A szomszédok csakhamar titokzatosan összemosolyogtak, amikor Hancz Oyörgyöt meglátták a Szűcs-porta tájékán vagy a hegyen az anyósával.
Végül az öreg férjnek Is tudomására juthatott, amit az emberek beszéltek és egy napon Szűcs János Inflagrantl érte 23 éves vejét a 43 éves feleségével.
Az egyik tettenérést követte a másik, a harmadik Is...
Szűcs János gazda a türelmes emberek közzé tartozott, de a dolog lassanként mégis csak kihozta a sodrából és több alkalommal komoly szemrehányást telt vejének és feleségének is. Később követelte Hancz-
Kié március idusa?
(bl) Rázendített régi március tizenötödikéken a lélek az ulra sarjadó élet himnuszára A fakadó rügy tárulkozó örömével, uj vérkeringés lendületével álltunk kl ilyenkor a sza-badiágszobrok köré és igaz hil volt az ajkunkon Petőfi szavának felharsanó esküvése. Napsugár, zsendülő zsil. Ibolya, életszagú földek, felük- nyújtózkodó vetések dobogtatták meg ilyenkortájt a sziveket. A tavasz ünnepe volt március Idusa.
Az Idén vastag hótakaró alalt gunnyasztanak a háztetők és az ereszeken hosszú jégcsapokon próbál báifázni reszkető aranyujjával pár dőre merészkedett halovány napsugár. Fagyott álomban dermed a föld, a fa, a fű, az élet.
Pedig március Idusa van. Dermedt, fagyott, szomorú március Idusa. Ujabban már csak igy jön, hótakaró-ban, megkésett télközepében. De mégis eljön mindig u|ra és a hó, a jég, a sivító böjti szél közepette Is megdobbantja mélyen a magyar föld szivét és belemarkol a szomorú kálvárián millió magyar felelt sul)Ogó ostornak vér serkentő azijalba, megemeli a kereKiünket egy pillanatra és mindannyiunk sztvtM\' tdkT régi márciusok útravalóját: a szabad haza végtelen szerelmét, a szebb holnap kotlátokat feszítő akaratát, a felszabaduló ember önmagára ébredéséi.
Az első március lángoló hite örökégő máglyát gyújtott a magyar töiténelemben. Az első március nagy vívmányai önállóságra tűzellék a magyar úemzet telkét és lettre érlelték az évtizedes senyve-déstöl meglazult izmokat, a dacosan összeszorított ajkak megnyíltak és az elnyomatás keserű izéből lett a .rabok tovább nem leszünk* forradalma.
Mert forradalmat ünnepelünk azóta minden március Idusán. Forradalmat, aminek nevére ma márösz-szeborzad a lélek és megriad a városi palota csak ugy, mint a fehér falu kis falusi porta.
De ne hlgy|en senki azoknak, akik a márciusi ifjak, a petőflk, a Jókaik és a többi fiatal magyar szellemóriás bilincstől élreugratásának emlékét ki akarták sajátítani a rombolás szelleméből született forradalom cslrabontogaló\' ünnepnapjául. Az első március Idusán nem sötét odúk mozdultak meg, hanem a magyar nemzet. Nem földalalti erők "\'kos szervezkedése robbant kl ebben a lorradalomban, hanem az egész magyarság dobbanlott nyílt, hangos kiállással, az Idegen önkény taposómalmában és a márciusi Ifjak bálor szava és bátor cselekedete egy egész nemzet vállán emelte meg a szégyenteljes jármot. Ez a forradalom nem a puszlilás szellemének felelőt->en felidézésével, nem a rombolás garázda dühével, hanem az alkotás egetverő, szent örömével hajtotta egymás felé a tömegeket. Ez a forradalom céljaiban és kivitelében a nemzeti akarat igaz és biztos klfe-
|ezője és az egyetemes nemzeti érdekeknek és csak ezeknek letéteményese. Ezek a márciusi forradalmárok nem vertek be kirakatokat, nem verlek véresre senkit, nem romboltak össze kávéházakai, mint ahogyan tegnap tetlé\'< a pesti utcákon a márciusi forradalom ünnepét maguknak kövelelő szocialisták. A ma márciusi Ujai nem a nemzeléri, hanem csak Önmagukért hevülnek, mikor a szabadság, egyenlőség, testvériség szent szavalt teliszáju uszítássá alacsonyítják. A ma márciusi Ifjainak lángoló lelkesedése nem a nemzetnek akar jobb, boldogabb és Igazabb sorsot, hinem az egyes embernek, de azok közül Is csak az ő politikájukat vallónak akarnak pusztítás, lélek-gyu|logalás, kutmérgezés árán Is politikai előnyöket kisarcolni.
Igen : szabadság I Igen: egyenlőség I Igen : testvériség I De nem a felforgatás szabadsága, nem a .minden a mienk" egyenlősége, nem a csa tornák testvérisége. Hanem annak az Isten és ember akarata szerint való demokráciának a szabadsága, egyenlősége és testvérisége, amely előtt kaput nyitott 1848 s amely azóla mind követelőbb erővel frissíti fel az európai országok levegö|ét. A negyvennyolcas eszméket ez a demokrácia lendítette a magyar törté-
nelem uj korszakának kűBzöbére; ez a demokrácia az latén és haza nevére esküdött és elsősorban a nemzeti önállóságért szállt síkra s az önálló, szabad hazában kívánta az uj korszellemből fakadó, krisztusi rendelésen alapuló emberi jogok szélosztását a nemzetei alkotó nép minden rétege között. Nem egy pártot akart hatalomra emelni a 48 demokráciája, nem egy hasonivásu tömeget akart a többi társadalom-al-koló réteg fölé emelni, hanem — egy egész nemzetet akart boldogítani. A világháború utáni forradalmak megmulatták a magyar népnek, hogy azok, akik vasárnap a körúton törtek-íuzlak a népjogok nevében, hogyan értelmezték a szabadságot, az egyenlőséget, a testvériséget. Állon elő, aki akkor szabadnak, egyen-őnek és testvérnek érezte magát I De aki másként érezte, az a szent eszmék nevében tiltakozzék azok kisajátítása és azok ünnepének körüli rombolásokkal való megbecsteleni-tése ellen.
Ez legyen az idei március tanulsága, amikor negyvennyolc forradalmának ünnepén, egy kemény, próbás léi után aggodalom üi a magyar szivek pitvarában és lángoló hazaszeretet fegyverével áll őrt uj (orradalmak minden hitegetése ellen.
tói, hogy költözködjék el a Szűcs-portáról és elégedjék meg a saját feleségével.
Hancz, akinek két gyermeke is van, keresett is lakást, de Szűcsné praktikája még idejében eltérítette szándékától.
Szűcs Jánosné — állítólag — több ízben hangoztatta Hancz OyOrgy elótt, hogy az öreg utjukban áll és Jó lenne, ha már valami történne vele. Hancz ezeket a kijelentéseket félreérthetetlenül hallotta és gondolkozott rajtuk, mig a Szilveszter előtti valamelyik napon, az elhatározást lelt követte.
Szűcs János gazda ezen a napon isméi szemrehányást lett az asszony-nsk, meg a vejének, hogy folytonosan megcsalják a szeme láttára. -— Hancz, aki a dologra ugylátszlk előre készülődön, beleszólt a vitába és szóváltásba keveredett apósával, majd minden nagyobb veszekedés nélkül
az öreg szivébe mártotta kését, amely rögtöni elvérzést okozott
Hancz nyomban Jelentkezett a csendőr-őrsön. Aiért jelentkezett önként — mondotta — mert Igy reméli, hogy sokkal kevesebb büntetést fog kapni, minthogy már voll egy hasonló eset a községben.
Kihallgatták Szűcs Jánosné szül. Varga Máriát is, aki beismerte, hogy szerelmi viszonya volt a vejével és hozzátette : — Bizony minálunk megszoktuk már azt... Az édesanyám Is Igy csinálta az urammal... Azt azonban, hogy ö bujlotta volna lel vejét a borzalmas cselekedetie, tagadta. A véres cselekmény alatt azonban véletlenül a szobában volt Varga Oyuri nevű kisfiú, aki klje-lenlelte, hogy ö
látta, amikor SzQctné a lérje nyakát fogta, mig Hancz a
halálos szúrást tette. A vizsgálat folyamán kitudódott az asszonynak az a többször is meglelt kijelentése, hogy itt addig nem lesz békesség, amíg az öreget nem ért szerencsétlenség. Megállapítást nyert az is, hogy Szücsné mindég össze akarta veszejteni vejét a Jérjével, hogy ily módon közelebb juthasson cél|ahoz.
Ma, hétfőn volt ebben az ügyben a főtárgyalás, amelyre sok tanút idézett be a törvényszék, köztük a gyilkos fiatal feleségét is, aki leánya Szűcs Jánosnénak. A főtárgyalás zári volt, Így arról beszámolni nem áll módunkoan.
Egy óra elmúlt, amikor a bíróság élén dr. Mutschenbacher Edvln elnökkel bevonult, hogy kihirdese Ítéletét.
A bíróság bűnösnek mondotta ki Hancz QyörgvOt a Btk. 259 §-ába ütköző szándékos emberölés bűnteté-ben, mint tettest és öt ezért a\'.
ZALAI KÖZLÖNY
9 1932. március 15.
cnybliö szakasz alkalmazásával tlz évi fegyházra, anyósát, özvegy Szűcs Jánosnál mini bűnsegédei 10 évi fegyházra Ítél le.
Dr. Sab/dn Oyuia védő a minősítés é« a büntetés súlyos volta miatt, dr. Ifj. Tamás Jánoa védő a bűnösség megállapítása miatt és vitéz Szlly Dezső klr. ügyész az enyhítő szakasz alkalmazása miatt fellebbezett.
A bíróság elrendelte mindkettőnek további fogvaUrttsát
Kiürült lassanként a terem. A három fogbázör és a két vádlóit maradt csak benn és a hozzátartozók. Amikor Hancz Oyörgy meglátja fiatal feleségét, a hatalmas nagy emberen minlhi villám fulotl volna kérésziül, a fogházőrök közül odalép a fiatal feleségéhez, megfogja a fejét és hosszan, hosszan megcsókolja. És a fiatal asszony átfonja párja nyakát és hosszú bucsucsókban forrnak össze. A fiatal asszony édesapja gyilkosát csókolja, aki mégiB. . mégis a gyermekei apja. (B. R.)
- -.n-i ---------------------- \' ■ ■■■■ ■ -
öngyilkossági kísérlet és hirtelen halál a délután rendőri krónikájában
bétló
Nagykanizsa, március 14 Hétfőn délután fél 5 óra tájban szerencsés kimenetelű öngyilkossági kísérlet történt a Rákóczi-utca egyik házában, ahol F. Elei 20 éves leány öngyilkossági szándékból marólúggal megmérgezte magát.
Az öngyilkossági kísérlet hátierében állítólag egy teljesen Jelentéktelen családi összeszőlalkozás áll. P. Etel ugyanis hétfőn délután egynegyed 5 óra tájban tért haza a vá rotbóL A nővére otthon rászólt, hogy miért nem jött korábban haza, miért csavarog? — Nem fogok többel csavarogni,
mondotta lehangoltan a Halai leány, majd kiment a konyhába, ahol egy bögréből a mosáshoz készített marólúgot kiitta.
Néhány perc múlva az egyik hozzátartozója kiment a konyhába és amikor megpillantotta P. Etel kezében az flres marói ugos bögrét, nyomban értesítette a mentőket, akik az életunt leányi beszállították a közkórházba.
Valószínű, hogy F. Etel öngyilkossági kísérlete mögött mélyebb okok húzódnak meg, mint ez a teljesen jelentéktelen családi össze-szolalkozás.
Főzés közben szIvszélhOdést kapott egy öregasszony
Hétfőn este szomorú szenzációja volt a Kinizsi-utca 71. számú háznak. itt lakik már hosszabb ideje özv. QyDrkOs Lászlóné, Mit la nevű leányával együll.
Qyörkös Mária, aki reggeltől estig dolgozik, héllőn este egynegyed 8 óra Újban tért haza. Meglepetten látta, hogy nyitva áll a lakás, de benn a szobában sötét van. Az aszúihoz akart Upogatózni, hogy lámpát gyújtson, .miközben megbotlott egy lölaőnfekvö emberi testben.
A megrémült leány kirohant az udvarba, ahol megkérte egyik szom-
szédjukat, hogy jöjjön be vele a szobába, mert nem mer egyedül bemenni. Lámpával térlek vissza a szobába, ahol özv. Oyörkös Lászlónál a földönfekve, holUn találták.
Megállapítást nyert, hogy az öregasszonyt még a déli ebédlözés közben érte utói a haUI. Épp a ránUst keverte,amikor szívszélhűdés! kapott.
IMI árát
(Étaakat rátUóhémM « IslHrsM-alal Intézet lllsaM ssts 10 érakor i VéllMékM*, saatsa M várkaté Maausatl sq^lllésssl *• klsahb IsosspMisskkal.
A népjóléti minlsztérinm fegyelmi ügyében rövidesen meglepi fordulat várható
Hankó Elemér nagyjelentőségű adatokat szolgáltatott be az ügyészségnek a Dréhr-flgyben
Budapest márolus 14 Ma negyedízben hallgatták U dr. Hanki Elemért a népjóléti minisztériumi fegyelmi üggyel kapcsolatban. Bary Zoltán klr ügyész miután Hankó Elemért elbocsátotta, Szabó Imre székesfehérvári nyugalmazol! számvevőségi taniews kihallgatását kezdte meg a Vass János-féle szanálással kapcsolatban. Dr. Hankó érte-sütéseink szerint nagy Jelentóségű adatokat szolgáltatott az ügyészség-
nek a Dréhr-ügyben. Holnap nem tart kihallgatásokat az ügyészség és szerdán — elterjedi hírek tzerlnl — kihallgatják néhai Vass miniszter édesanyját.
Budapest, márolus 14 Az Esti Kurir Írja: Értesülésünk szerint a népjóléti minisztérium fegyelmi ügyével kapcioUlban rövidesen meglepő fordulatra lehel számítani a nyomozást és az eddigi kihallgatások alapján.

„Gépemberekké degradálják a magántisztviselőket"
A MagántlsztúlselSkSzBvftégt kanizsai csoportjának tiszta/Hó közgyűlése
Nagykanizsa, márolus 14 A Magántisztviselők Szövetségének nagykanizsai csoportja vssárnap délelőtt tél 11 órakor lartotU nagy érdeklődéstől kitért tisztújító közgyűlését az egyezűlet Sugár-ut 2. sz. alstil helyiségében.
Vermes Oéza alelnök megnyitó szaval uUn Qrűnfeld László a titkári, Bdder Imre pedig a pénztári Jelen-téat olvatU fel. A közgyűlés ugy s választmány, mini s tisztikar részére megadU a telmentvényt, majd a
szavazalszedő-blzottság közreműködésével megejtették a másik teremben a szavazást.
Mig a szavazások folytak, azalatt Wfejiw Sándor központi kiküldött .A gazdasági váltás, kapcsolatban a magántisztviselők helyzetével" elmen érdeket elöadátl tartott, amelyben számadatokban Ismertette a munkanélküli magántisztviselők megdöbbentő statisztikáját, ma|d rámutatott arra, hogy a különböző technikai gépik milyen hatalmas konkurrenclái
Ember ne osflgged]! bízzál és remél]!!
Nem lesz többé gondja, ha
MILHOFFER KÁLMÁN
közismert ezeresseseexAnsalbél vesz osztálysorsjegyet (Csengeri-ut 7. Rapoch-ház), ahol a 400, 80, 70, 60, és 30 ezret nyeremények révén már sok ember lett szerencsés ét boldog.
Hiuée áprll IS. Ae l*-éss. 1269
Egész torsjegy P 24.—, fél P 12.—, negyed P 6.—, nyolcad P 3.—
Alkonyat
Irta: VAJDA MARIETTA Az öregasszony nyögve forgolódott az ágyban. Erősen rázU a hideg. Már két dunna ls voll rajta, mégis csontjaiban érezte a telet Fonnyadt szája fütyülve szedte a lélegzetei. Nagy kinnal feljebb emelie a fejét és Kipislantott a szobába.
Az ágy mellett a gyerek motozott nagy csendben. Alighanem valami képeket ragasztott a tavalyi naptár hátára.
Kicsit elgyönyörködött, gömbölyű fiatal arcán aztán türelmetlenül vizsgálódott tovább. Seholsem látta a lányát. Az asztalon, odavetve az ing, amit az imént foltozott — az olló a földön I Igen sietősen futhatott ki, ha még a rendre sem vigyázott Az öregasszony arca elsötétült és izgatottan kaparászta a dunnát. Aztán erőtlenül esett vissza feje, mint a szárától választott gyümölcs.
A kisfiú felneszelt. Abbahagyta a ragasztást és figyelve nézett a betegre. Öt azért fogták itt, hogy vigyázzon.
Az öregasszony gyenge hangon suttogott felé — Jamkám, lelkem... hun van anyád ? —
A gyerek közelebb lépett, egész belehajolt a párnába ugy válaszolt: — A Pista bátyám vót itt, osztán kimentek I —
Az öregasszony nem kérdezett többet, elcsendesedett és mozdulatlanul meredt föl a gerendás szobatetőre. A gyerek ott állt még egy darabig, aztán visszatelepedett a szí-
nes képek közé. Olt motozott elfojtott örömmel. VisszaUrtotU kitörő kedvét, az apró sikoltásokat amik kikívánkoztak belőle.
Csend volt, csak a beteg kapkodó lélegzete hangzott. Az alkony ráfeküdt a kis szobára és egyforma hamuszinre mázolta a bútorokat. A meszelt falon csillogó szentképek is lassan homályba borullak, csak a kályha sugárzott. Vörös fénykévéket Ontütt magából. A parányi ablakot befutotta a verejték és vakuiUn sötétlett be rajta az este.
Valami nagyot reccsent, talán egy egér futóit keresztül a szekrénypolcon. Az öregasszony felriadt. Ijedten nézett körül, megrémítette a nagy csönd, amiben a halált érezte, ösz-szeborzadt.
A kisfiú jóizüen szuszogott mellelte, elnyomta a buzgóság.
— Janikám — motyogta hideglelősen és csontos kezevei a gyerek kerek fejét simogatta, hogy bátorságot kapjon ebből a friss induló életből.
Lassan megnyugodott, ahogy ezt a meleg lüktető testet érezte száraz ujjai alatt. Elgondolkozott Keresztül-futott robotos sorsán, amiben ritka vendég volt az öröm. A munka szedte le arcáról a mosoly rózsaszínét és a gond törte görnyedtre hátát. A gyorsan hulló napok ezüstre festették fejét és el nem sirt könnyek merítenék meg szembogarát. Most elérte a tél és kérlelhetetlen öklével sujt rá a pusztulás. Már nem lázadozott, kénytelen megadással nézett sorsa elé, imádságos lelke Istent kívánta.
A csendbe rekedt csengéssel ütött az óra. Az öregasszony! erős köhögés rázla még, hogy csak ugy ropogott az ágy alatta. Fojtott hangon nyöszörögni kezdett, meghaló tehetetlenségében, mint a párnapos csecsemők.
A kisfiú felébredt. Ijedten kapott a beteg keze uUn. Az öregasszony erőlködve támasztotta fel fejét
— Eredj lelkem apádért és hívd be. — Egyenként ejtegette a szavakat cserepes ajkáról és a kin verejtékei izzasztót) homlokára.
A gyerek elrohant, gyorsan, mint az ugrasztott nyul és nagy durranással vágta be az ajlót.
Egyedül maradt, olyan egyedül, mintha nem is tartoznék már a világhoz. A kályhában lehamvadt a parázs és hideg feketeség ömlött széjjel.
Az öregasszonyt most elfogta a keserűség. Kitört belőle a lefojtott Indulat a lánya miatt. Már egész délután kint kódorog avval a legénnyel. Aggodalom tört rá. SürU vérű, hirtelen asszony az, nem olyan mint ö volt, csendes, alázatos lelkű, akinek az ura és gyermekein kivül nem volt gondolata másra. A legény is szilaj, asszonykergetö, akii még nem fogott az élet a megadás keserű zabiájába. Az még hetyke kiváltással markol az örömbe és a féktelen magabizás hajija az elérhetetlen után.
Szipogva felsirl. Csak már az ember jönne haza. Szegényt a nincstelenség űzte el otthonából Hiába ölte verejtékes napjai erejét a földbe
— nem adott annyit hogy télire nyugodtan élhetnének. Valami pesti gyárból küldözgeti hetenklnl a pénzt nekik, abból tengődnek ugy-anogy.
Az öregasszony testét megrázta a keserű harag. Tehetetlenségének tu-daU ráfeküdt lelkére és nem látott kiutat HaUlos kínban lette a hulló perceket, pedig ludU, hogy ezek közelebb hozzák számára az örök fe-keteséget. Tűz marta belsejét láz égette szikkadtra száját s Így vergődött végtelennek látszó időig.
Hirtelen felpatUnt az ajtó és lámpával kezében megjelent az asszony. A fény aranyba burkolU ringó aUk-ját és a sugárözönön át szikrázó lánggal égett szeme. Duzzadt száját vörösre festette a friss vér és testéből az élniakarás áradt
Csendes mozgással tette a lámpát az aszUlra, aztán az ágyhoz lépett.
Az öregasszony kábultan meredt rá pillátlan szemeivel. Ez a hirtelen világosság teljesen összezavarta. Csak nézte a leányát — a pirosbabos kendőt fején, a szorosan ráfeszülő réklit, széles csípőit. Végre kitört belőle a vád.
— Hun vótál annyi ideig?
Az asszony arcát elfutotta a bi-bor és elkomolyodva hátrált. Két kezét Uté8tvárón tartotta szeme elé és feje bűnbánóan csuklott le.
— Édesanyám, ne bánUon — motyogta elfakult szájjal \'— én nem tehetek róla. Csak beszélgettünk odaki.
A beteg nem szóit többet, csendben elfordult Hallgatott, csak fogai
1932. március 15.
támasztanak az emberi munkaerőnek, loy a bediktá ó, könyveli és számológépek alkalmazásával hihetetlen ..lér-lékben szaporodik a i„unkanélkülí magánlisztviselOk száma. A meglevő tiszlviselőkcl is valósággal gépemberekké degradálják ezek a gépek, eltekintve attól, hogy mlnd|obban nélkUlőzhetővé is teszik az emberi munkaerői. Wleaner Sándor végül hangsúlyozta az egyesülés szükségességéi, amely a racionalizálás folytán előállt emberi munkaerő nélkűlöz-
zalai közlöny
heletlenségél és ezzel kapcsolatban a szellemi munkások kihasználáséi van hivatva ellensúlyozni.
Az elősdás alatt a másik teremben mege|ietlék a választásokat, melynek eredménye a következő: elnök Vermes Oéza, alelnökök: GrUnfeld László és Szerb Ernő, titkár: Szlldr Árpád, pénztáros: Polllzer László, ellenőr: Slolzer Emil, jegyző: Worlmann Ferenc. A tisztikaron kívül még 9 választmányi tagot választott a közgyűlés.
kataklizmából. A kibontakozás tervének kleszelése és végrehajtása nem a mi feladatunk, de a ml kötelességünk, hogy a régi világrend győzelmébe vetett hit megerősl ésén mun-
„Tan az Intelligenciának egy snlyos kötelessége..."
A Zalamegyei Oazdaságl Takarék közgyűlése Nagykanizsa, március 14
A Zslamegyei Gazdasági Takarékpénztár vasárnap tartotta 35-lk évi rendes közgyűléséi, amelyen 38 részvényes 2811 részvényt képviseli. A közgyűlésen vidékről Is többen jelentek meg az Intézel földbirtokos-részvényesei közül. A közgyűlést
dr. Plihál Viktor
lelsőháii tag, elnök nyitotta meg klasszikus veretű beszéddel.
— A mai nehéz időkben — mondta — van az Intelligenciának egy súlyos kötelessége, amelyről már-már megfeledkezett Ez az elfeltdkezés súlyos következményekkel járhat a közre. Mindnyájan szenvedünk, nyomorgunk ma. Mindnyájunk felé kinyújtja kezét a kétségbeesés De Isten gondviselése minden ember szivébe adott egy talizmánt a kétségbeesés elleni küzdelemhez s ez a talizmán a Jobb jövőbe vetett hit, a reménység. Kötelességünk ezt embertársainkban is erösileni, hogy győztesen kerülhessünk kl a küzdelemből. Ne panaszkodjunk tehát, azzal úgyse segítünk semmin, hanem, ha meg oly nehéz Is, várjuk türelemmel és hittel a sötét éjszaka végét. Vát|uk azzal a hittel, amely ezt a nemietet a törökvisz, a tatár dúlás, a világháború, a kommunizmus alalt Is kivezette a
Intluenxa ellen legfőbb gyógyszer a
DREHER BRANDY
Kapható minden jobb fűszer- és csemegeflzletben.
(konyak)
kálkodjunk, ezt a reményt ellanyhulni ne engedtük s ezzel segllsük hivatott vezetőinkel a talpraállllás munkájában. Ez a mi kötelességünk I Ezt teljesítsük és bízva bízzunk Magyarország feltámadásában.
Az éljenzéssel, tapssal fogadott megnyíló után Klelnfeld Ignác, az intézet Igazgatója terjesztette elő a működésről és eredményről szóló jelentéseket.
Jóleső öröm volt az évi működés adataiból meggyőződni arról, hogy a Zilamegyel Oazdaságl Takarékpénztár vezetésében megnyilvánult gondosság és minden érdeket figyelő lelkiismeret olyan kedvező helyzetbe
Tavaszi vásár
e hó 14-től április 6-ig.
Nagyon olcsón ve&et legufabb divatú nöi Kabátokat, valódi angol férfi rupa- és kabátsxöveteltet, nöi rul)a, KosxtUm éskabút-kelméke/
SINGER
divatáruházban
verődtek össze rettenetes fájdalmában.
Az asszony tétován áll oll egy darabig, azlán még egy vánkost ve-lelt a betegre. Ahogy keze az öreg ráncos testéhez éri, kirobbant belőle a sirás. Mint szélben a nyárfa, reszketeti az erős asszony a nehéz indulatban.
— Én nem vagyok rossz, de nem birom ezt igy egyedül I — Jajgatva tört ki belőle a panasz.
Az öregasszony lélegzetfojlva hallgatta a kétségbeesett szavakat és lassan világosság derült előtte. Valami nagy, áldolt szerelet melegítette át elfásult lelkét, amit a szenvedések koplaltak simára. Keze megértéssel kacsolódott leányáéba.
— Eredj, csak fótozd a Janika ingét — mondta végre csendes szóval és megsimogatta az asszony gyötrött fejét. Az elhalkuló sírással indult vissza az asztalhoz.
Elnyugodtak mind a ketten, több szó nctn esett. Az asztalon fényes izzással ragyogott a lámpa és sárga tolókat vetett a szekrényre.
Ovalos léplekkel surrant be a gye-Jek és az anyja szoknyája mellé telepedett. Lekváros kenyeret majszolt a kicsik örök éhségével.
Az öregasszony búcsúzó tekintetei ölelte magába őket. Remegő fohász szakadt ki leikéből. Szeretetben \'elolvadó szive megtalálta az utal, mely megmenti övéit. Az ő élete már csak Úgyis utolsói lobbanó láng, ha mar eljött az idő, hál haljon meg must; Akkor hazajön az ember és minden rendben lesz. Az ő élele már «ak a testéből szakadt friss életek-
ben virágzik tovább.
Nehéz sóhaj|al hunyla be szeméi és áldott lelke minden akarásával várta a halált. Keze imádságra fonódolt és forró szívvel hivla az Istent, ki nehéz élele minden órájában vele vott.
Csend voll, barátságos, meleg csend és a sötétség ezer réme szelíd békévé cnyhttit. A kályhában sziporkázva égelt egy nedves hasáb és pattogó szikrákat ugrasztott a padlóra. Nyögve ásítoztak a szuette bútorok és az óra tompán verte el a tizet.
A gyerek pufók feje anyja ölébe borull és az álom mosolyra gömbölyítette kicsi szíját. Maszatos kezében szorosan markolva tarlotia a lerágott kenyérhajat.
Az asszony fáradtan ejtette le a munkát és kiegyenesítette vékony derekát. Pillantása szeretetlel fogta át a gyereket és óvatos mozdulaltal karolta szivére. Fel ne ébredjen valahogy I Lassan fekte te az ágyra és ráteritettc a takatól. Néhány pillanatig elgyönyörködött benne, aztán az anyjához fordult.
Az öregasszony mozdulatlanul feküdt. Arcán békés nyugalom ömlött el és szeme mereven nézett a csillagok leié. Munkás két keze, szorosan (apadt fonnyadt melléhez és kékült szája körűi mosoly bujkált.
Ijedten lépett hozzá. Végigsimította ráncos verejtékes homlokát, meg-fogla szegény merev ujjait.
— Meghalt dűnyllgte halálos kétségbeeséssel és megrázta a sirás.
Az öregasszony pedig csendben megbékélten feküdi, áldott lelke még a halálban is az övéire gondolL
A passiós műsoros est
szorongásig meglöltötle tegnap este a színház nézőierét. A pénztárra már délután kitették a .minden jegy elkelt" táblát. A műsoron elsőnek Barluy Edllh Mécs, Sík és Reményik költeményeket szavalt. Mély átérzéssel, a kifejezés finom és önludalosan művészi eszközeivel, Intulllv Intel llgenclával bonloita kl a költök leikéi szép mondanivalóik soraiból. P. Molnár Arkangyal plébános a szen védés problémájáról tartott mélyenjáró gondolatokra, szónoki erővel és szépséggel felépített előadást. Szava nyomán a ma sok keserűségébe senyvedi lélek szinte felengedett és a nehéz idők keresztjét megemelte a vál lakon a lill vigasztalása. Barbarlls Lajos, a „Za\'al Közlöny* felelős szer-kesziője .Király vagyok..." és .Ember a Qolgoth in" cimü költeményei! sdta elő. Utáni megkezdődött a Királyok királya c. film előadása. Ez a film-remektnü Kri»zlus lanllásál, szenve dósét és dicsőséges feltámadását ötökitetle a mozgókép döbbenetesen szép művészetébe. Az est nagy és ősilnle sikere, lélekemelő hangulata a plébánia rendezésének, ebben kongregácíós hölgyek buzgóságának és fáradozásának köszönhető.
hozta ezt az Intézetet, aminővel csak kevés vidéki pénzintézet dicsekedhetik.
bankzárlatot kővető súlyos napokban és azóta Is, az intézet felmondás és kisegítő hitel nélkül elégített ki minden igényt. Másik jelentős momentum, hogy az Intézetnek mindössze " százalék a váltótárca peres-anyaga, rendezetlen mindössze 3860 P, be-hajlhatailan 5428 P. Nagy eredmény ez 2,092 626 P váltótércánál I
Az évi tiszta nyereség 49.328 P, betétek összege 1,074.317 P.
A választás során az igazgatóságba egy u| tagot Is választottak Kovács Sebestyén Miklós becsehelyl földbirtokos személyében. A felügyelő-bizottságnak Patak József, a győri Hitelbank fiók h. főnöke lett uj lagja.
1848—1932. március 15.
Üdvözöllek, óh szép márolus Idusai örömmel üdvözlöm ezt az ünnepet Nagy ez a nap néked, óh én magyar
Ínépem: stt
E nap kelt életre, az a mag, amit a Glóriás magvető egykor elvetett. Nemzeteknek féltett, dicső Ősi jussa A „Népszabadságnak" március Idusa. Te vagy bzUIŐ anyja, legyen üdv neked I
A zsarnoki önkény sárba tiporta azt. Amit egykor Krisztus fennen hirdetett. Az Igás baromnál rosszabb voltaparmsst S néma megadással tUrt éa szenvedett. Nom volt romény arra, hogy balzsamot
Hogv Irt találjon, e régl-régt s De ki ls mert volna gondolni reája. Bölcs Mórusz Tamásnak az utópiája sem volt talán önnél elérheteüenebb.
Vatesek Jöttek éa nagy Időt jósoltak, Elérkezettnek a várva várt napot, fyy harmatos enyhe, márciusi regi Marünovlos sírja koszorút kapott Vatesek jöttek és frankok hazájában Kitört a mindent tlszUtó vihar, Trónok meginogtak, recsegve ropogtak, llaroi paripákon daliák robogtak, Szabadság! klálták és felkelt a magyar.
Nyolcvannégy éve, hog Elhangzott a hlv
a költő ajkáról Ivó azó .Talpra magyar", S megmutatta e nép az egész világnak, Mire kénes akkor, ha egyet akar. Felkelt, nogy megvívja önvédelmi harcát,
Aminőt nem Irt még, a történelem......
Plsklhld, Nagysarló, Isaazeg és Váonál Megverve a zaarnok, egész Bécsig hátrál, 8 a Burgban ur lett a gyáva félelem.
Varsóba szaladtak segítséget kérni 8 fegyverbe lépett az orosz párta. Kétszázezer ember, azerb, oláh, horvátal Jött a Habsburg b volc egész Ausztria... ...Igy hát Világosnál megakadt a munka, De a fundamentum márvány köve áll. Eme márvány kőre építsük meg tehát A magyar szabadság felaégea templomát Hol az utód egykor Ihletet talál.
Üdvözöllek, oh szép március Idusa! Itajongva üdvözlöm ezt az ünnepet. Nagy ez a nap néked, óh én magyar [népem,
A te szabadságod e nap született. Monj el hálát adni az Ur templomába, S legyen o nap örök, legszebb ünneped, Nomzoteknek Téltett dicső ősi Jussa,
A .Népszabadságnak" márolus Idusa Te vagy szülő anyja, logyen üdv neked I
rieuslmdlér Jenő
= Péntek—szombat—vasárnap a legnagyobb filmesemény. Jegyek már válthatók.
/CuáuACX, *L4 AcícÜA
azonos fogalmak. Senki sem>árkózzék el ezektAI. A 3 | 1 lámpás, hangszóróval egybeépített 7033-as Orion Európavevő készülék kl fogja elégíteni.
Gyártja: Orion Izzólámpa?/*-
ZALAI KÖZLÖNY
4
NAPI HÍREK
NAPIREND i
Mápolus 15, kedd j
Kóm. katolikus: Nemzeti ünnep. Prot. [ Nemzeti ünnep. Izraelita : Vead. hó 7
Városi Muzeum és Könyvtár nyílva { csütörtökön éa vasárnap délelölt 10-tól { 13 óráig. j
Oyónatartá;! ítfel\' aiolgálat: 1. j W Végéig ax .O.angyal\' gyógyszertár | Deák.tér 10.
Vároil Mozgó..Bécsi vlg uszonyok" ) szenzációs Ilim s régi bécsi világból. I Fényes Idaérö mUsor.
OöaKkdó nvllva reggel 6 órától esle i 8 óráig (bélfó, szerda, pénlek délután. I kedden egész nsp nőknek). Tel. 2—13. t
Márolus 18, szarda 1
Római katolikus: Geréb pk. Pro-esi. : Henrielte. Izraelita: Vaad hó 8.
Városi Színházban a keddi mllsor. i
— Lepünk következő száma
a március 15-lkl nemzell llnnep törvényét lap-szünete miatt csütörtökön reggel Jelenik meg.
— Goethe centennárium. A Zrínyi Irodalmi és Művészei! Kör Ooethe halála százéves évfordulójának szentelte vasárnapi llceálls előadását. Eseménnyé tette ezt az előadást a Kör éleiében Magas Mihály kegyesrendi gimnáziumi igazgatónak at előadói asztalnál való megjelenése. Az ünnepi alkalomra zsúfolásig megtelt a városháza díszterme, oll voltak a város kultúréletének reprezentánsai, a társadalom minden rétegének notabilitásal ée vezetői. Magas Mihály nagy tudásra valló alapossag-gal, mégis a pedagógus-előadónak elycuilságokat kerülő, élvezetes modorában, az isnwrsl-közlés szuggesz-livilágával Ismertette Ooethe éleiéi, költészete lelenlőségét és emberi portréját. Bötcsföldy Sárlka nagy drámai erővel, meleg női színekkel lőbb Goethe-költeményt szavalt. Az Ipartestületi Dalárda a szó Igaz és őszinte étlelméhen remekelt Parti Lalos karnagy vezetésével.
— Genf és a Vatikán. Rendkívül értékes volt és tanulságokban gazdag a Szociális Missziótársulat házában vasárnap rendezeti hn|ll est, amit a Szent Ilona Lednyklub rendezett. Huszár Mihály sárvári apát, országgyűlési képviselő nagyszámú hallgatóságát érdekesen és tok tudással vezette el a világpolitika, a diplomácia mezeire és megmutatta a történelem utjain, egyes országok sorsában és a világ sorának mai alakulásában a pápaság, a kalholikus egyház szerepéi, elveit és az egyházi befolyástól szabadulni igyekvő genfi népszövetségi politika eredményeit. Beszéde végén hitet letl a felekezeti béke mellett és kifejtette a magyar irredenta és a kalholikum egymásba kapcsolódását. Barbarlls Lajos szerkesztő .Király vagyok* Cimü, vsliáses vonatkozású költeményéi szavalta el. Magyar Margll kedves, finom szavalala és a Lednyklub Énekkarának böjti énekei egészítették ki a műsort. — A következő és utolsó böjtlest március 20-án lesz, előadója P. Molnár Arkangyal plébános, műsoron kél szavalat, .Jézus az olajfákhegyén" c. élőkép és énekszámok lesznek.
— A következő llceális előadás vasárnap délelőtt 11 órakor lesz, az OMKE délutáni taggyűlése miatt. Elfi-adó dr. Kerkai József lárselnök, kegyesrendi lanár. Tárgy: Washlng-ton bicentennárium. 1-iiekcl a Vasutas Dalkör.
Március 15. ünnepét
a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör ezidén is méltó keretek között ünnepli. Délelőtt 10 órakor minden felekezet templomában ünnepi istentisztelet. Uiana 11 órakor a színházban műsoros ünnepély a már közölt műsorral.
— A Városi Vegyeskar férfikara szerda eíll próbája közbe jött akadály miatt elmarad. A legközelebbi próba jövő hét szerdáján este 9 órakor.
— A nagykanizsai felsőkereskedelmi Iskola ifjúsága folyó éu március hó 15 én délután 4 órakor a nagykanizsai Kiszinó dísztermében szabadság- ü nepet rendez, amelyre az iskola és a tanügy barátait ezulon meghívja. Az ünnepély műsorán az ünnepi beszédeken kivűl szavalatok, melodráma, zeneszámok és az ilju sági énekkar szerepel.
— A hét végén lesz az évad legnagyobb szenzációja a Városi Színházban.
— A nagykanizsai Ipartestület faipari szakosztályának asztalos szakcsoportja ma, azaz folyó hó 15-én esle 7, halározalképlelenség eselén 8 órakor latija alakuló gyűlését sz Ipartestület tonácsteimében. Iparles tület elnöksége.
™ Visszamaradt cord bársonyok, flanellck, pargitok rendkívül olcsó árban. Nagy msradékvásár a Singer divalátuházban.
— Eltűnt egy balatonederlcsl löldműves. A badacsonytomaji csendőrség országos körözési adott ki Szelmeyer József balatonedericsi lakos ellen, aki helekkel ezelőtt munkakeresés céljából eltávozod a hozzátartozói lakásírói és azóla nem adotl magáról életjelt.
Kiváló Szemüvegek
n.sr váliutékhaa kaph.tóu legolcsóbb**
ZSOLDOS GYULA
OrAs, ékszerész és lAtszcrésznél FŐ-UT 14. HIZTOSITÖ PALOTA Orvosi receptek elkészítése. 6io Szakszerű Javítások.
— Huszonkét doktor, husz tanító egy útmester! állásra. Egyik alföldi vármegyében megürült egy utmesteri állás. Étre az állásta 142 en pályáztak. A pályázók közölt 22-nek doktorátusa, 20-nak tanítói oklevele, egynek mérnöki oklevele van.
- NŐI tavaszi kabátok óriási választékban kaphatók a Schűtz Áruházban.
Erfls, vérbő, kövér emberek számára
a leimeszeies „Ferenc lóllél" ket,erű-víz naponként való ivása a legkisebb erőlködés nélkül könnvü és rendes bélmüködésl biztosit. Számos szakorvosi jelentés bizonyítja, hogy a Ferenc léssel víz sziv- és idegbajosoknak, vese- és cukorbetegeknek, valamint köszvényben és csuzban szenvedőknek is nsgyon jól lesz o ezért méllán megérdemli a legmelegebb ajánlást. A Ferenc léiief keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerűzlelekben kapható.
Kifosztottak egy trafikot Klskanizsán
Nagykanizsa, március 14
Vasárnapra virradóra vakmerő betörés történt Kiskanizsán, ahol ismeretlen (ellesek kífosztolttk a Szenl Flórián-téren álló Tóth József-féle trafikosbódét.
A betörők , álkulca segítségével nyitották fel a lakatol, amelyet magukkal Is viltek A bódéi ól összesen mintegy 100 pingő éitékü do-hánynemttt vitlek cl. A kÍKkanizssi rendőrtég erélyes nyomozást indítóit, állítólag már sikerüli is olyan adatok bírlokábi jutniok, amelyek lehetővé teszik a nyomozás mielőbbi sikeres befejezését.
Értesítjük
a mélyen lisztéiI Hölgyközön séget, hogy a tavaszi modelljeink bemutatását a
mai nappal megkezdtük Tiszteleltei Varga Rotler 1801 divatszalon.
Kezdetét vette a jegyelövét a llyppollt-ra.
— Menetrendi és díjszabási változások. A legutóbbi téli — október 4-tól érvényea — vaaittl menetrendekben a mai napig bekövotkezolt éa március 24-én még élotbo lépi változásokat réaz-lütcaen én áttoklnlhetóen összoéllltVH közli a (plroafeilelli) „UJ Monetrund" könyv most megjelent pótfüzete. Kapható mlndon trafikban, könyvesboltban (Ibusz) éa a pályaudvarokon. Ara 21) üli.
= Kosztüm és ruhaszövetek a legújabb dlvatszlnekben és mintákban Schűtznél
— Vasúti nyugdíjasok figyelmébe ! A Magyar Vasulasoi Oiszá gos Szöv.-tségébe belépni kívánó nyugdíjas vasutasok a .Törzslap" ok kitöltése végeit (elkéretnek, hogy Nagy Rezső ügyvezető elnöknél a vasúti oktató helyiségben jelentkezzenek. Jelentkezni lehel hétköznapokon 14—18 óráig és vasárnap délelőtt 10—12 óráig. A belépési fellételek ugyanolt megiudhatók.
_1932 március 15.
SPORTÉLET
A ZTE jubiláris sport-matinéja
Nagykanizsa, március 14 A nagykanizsai Zrínyi Toina Egylet sporlmatlnéja, melyei vasárnap délelőtt a városi színházban, fennállásának tízéves évfordulója alkalmából larlott, frenelikus siker jegyében zaj\'o\'t le.
Az előadáson olt láttuk városunk sporltáisadaliriának tekintélyes tészél, a teljes tisztikart, a közhivatalok vezetiit és a középiskolai ifjuságol.
Mielőtt a műsor méltatására rátérnénk, mrg kell emlékeznünk arról a kiváló éa eredményes munkáról, melyei a Zrínyi TE vezetősége az elmull évben végzett. Dacára a súlyos gazdasági viszonyoknak,csendben, szinte minden támogatás nélkül, kizárólag a nemes cél szemelóit tartásával, anyagi áldozatot és munkát nem kiméivé, nsgyban hozzájárult városunk már-már halódó sporl|ának újjáélesztéséhez, össze-sz dle az eddig létlen kllünö sportanyagot, szakosztályokba lömöritelte és megkezdődöli az ifjúság komoly és céltudatos nevelése. E nemes munkának máris meg van az eredménye. y4z egyesületnek öt szakosztálya fejt kl élénk tevékenységei. Az egyes szakosztályok eddig is nagyszerű eredményeket értek el. Kü önösen a tennisz-szakosztály, amely országos viszonylatban Is nevet vívott ki magának, értékes győzelmeivel. A város közönsége hálás köszönetet mond a vezetőségnek felemelő és nemzeti szempontból
Is elsőrendű munkájáért.

A Hiszekegy eléneklése után Gyömörey István, az egyesület elnöke méltatta az egyesület ilzéves lenn-álláfát. Mi gemlékezell az egyesület alapítóiról és annak a reményének adott kifejezési, hogy fokozott munkával és áldozatkészséggel további sikereket fogni k elérni.
A kiskanízsai elemi iskolások puska és Ezabfdgvakorlatal következtek Szépudvary László tanító vezetésível. Az elemisták olyan teljesítményt nyujlpttak, melyre méllán büszke lehet a kiváló tanító. Csak szeretettel és a gyermekszív teljes megértésével lehet ily tökéletes együl-tesl elemistákból összehozni. A Zrínyi TE tornászcsapata és a polgári iskola tornászai Horváth Béla testnevelési tanár irányításával korlát és lalaj-gyakorlalokal mutattak be, megérdemelt za|08 síkéit aralva. Ulánna boxbemutató volt.
A matiné fénypontja a világhírű ■fővárosi vivók: Pillér, Oerevich, Rajcsányl, Kabos és Uhlqrlk vivó-akadéinlája volt. Ez a gárda tőr- és kardforgatásban brillírozott. Remekebbnél remekebb asszóknak voltunk szemtanúi. Néhány Zrínyi vívó is sikerrel szerepelt.
Nagy köszönettel tartozunk a Zrínyi TE vezetőségének az igen tanulságos matinéért és reméljük, hogy az a hatás, amelyet az előadás minden komoly nézőben kiváltott, nem vész el nyomtalanul. (Splri)
Az NTE birkózói nem értek el helyezést Székesfehérvárott
. Nagykanizsa, március 14 A nyugali kerület blrkózób3|nok-ságai vasárnap kerültek lebonyolításra a székesfehéivári ARAK rendezésében. A versenyen Dunántúl valamennyi számottevő birkózója részi veit. Az NTE e versenyre öl birkózót küldölt, azonban a nagy konkurrenclában helyezést elérni nem
VÁROSI MOZGÓ
Március 15—16-án, kedden és szerdán Naponta 3 előadásban S, 7 és 9 órakor
Bolvápy rendezés Stolz muzsika Willy Forst alakítása
A legbíibájosabb operette a légi bécsi életről.
Remek kisérő műsor.
1932. március IS.
ludlak. A versenyzOk közül Tarabó 56 deka stilykülönbség el nem en-gedése miall nem Indult. A löbbi versenyzők munká|An meglátszoll az egész éjszakai ulazás Uradalma. Pihenő nálktll álllak ki a kanizsai fiuk délelőtt 10 órakor a versenyre.
A gyenge szereplés nem szabad, hogy elvegye kedvéi a fiatal NTE blrkóiógárdának, hanem további io-kozoll munkára van szükség és az eredmény ezeselben a jövőben nem fog elmaradni.
í/t+tíjuvX&Í&
Mire. 15. Urleányok Mirla koogi(|telóiioik bó|l[ ,,i|, i lihíiltftltibín 6 ónkor.
Irodilml Kör hiiill.i unncpllye ■ tilnblibin ti ónkor.
Hitt. 16 18. L.Iklgyikorlil ■ K»th [ rgíllyr^ylrl
btn lile 8 ónkor (Lukiéi Jóilell. Mire. 10- Moaoroi purlm-Unceiltty 9 úrikor i Kl-ulaóom.
Mire. 30. Wiihlnztoii-Onnep. I.kcllli .lóidli (dr. K.tk.l Jóii.ll dlltlólt II ónkor ■ virotliiiin
Ai OMKK uggyflirit « viroililri dliiKrmébtn 5 ónkor.
Utol tó maioroi bójtl ul NI 7 órikor i Mliulói: Mlbafl.
Mire. II- U I ilklgyikorlil Mrllik ituti. ||> Mnl oir Arkingyil) ■ pUbinlilimplombin <n< /-kor. Mire. ZS. Kilb. ugioycsrlll mflloroi Uneeiltlye
„l« I órikor ■ PolliiI Egyl.lb.n Apr. I. UctfUi ilóidái ISindor Zoliin Ihdfy) • Ori-kor i vlroihiiio.
Kilh. Ligéoyigylal kóigyOUii l<l S Ónkor, ült E-kor tinaivaeaora. Kel Nóigyln raigyir-ntje a Kmlnóbin Ul B , órikor.
Apr. 10. Lleiílli ilóidti (dr. Oyurili Fenne) ■ órikor i viroibéiáo. Apr. II. Hifyl Emioual hmgvirMnye i Kliilnó-om \' ónkor.
Apr. 17. «>■■ miliői. Uetilli ilóidii (Bruomr M.
nr. illír.) II ónkor ■ aalahiibaa. Apr. 14. Lltillli ilóidii (Kilmó Jóiul) I órikor i
vjroihiain.
— ízlésben, minőségben, exclu-sivilásban vezemek a Sporlcx an^ol férfiizövetek. — Egyedüli árusító Singer József és Társa.
Bútort a leghosszabb részletre és a legolcsóbban csakis Kopslein bútoráruházban vásárolhat I Horthy Miklós-ut 4.
ilirtokl tárlat
Pirls 20-31, London 1855, Newyork
515 75, llrüssel 7220, Milano 26\'70,
Madrid 39-45, Amsterdam 207 90, Berlin
122 75, Wien---, Szófia 373, Prága
15-20, Varsó 57-80, Budapest -■-, Belgrád M2\'/s, Bukarest 307.
Teraéaytéxáde
Bura tlszáv. 77-es 1360-14-60, 78-as
13-75-14-75, 79-es 1390—1490. 80-as
14-00-15-00, dunánt. 77-ea 12-80-1300, 78-as 12-95-13-20, 79-es 13 10-1335, 80-as 13-20-13-50, rozs 1565-15-75, lak. árpa 16-25 -18-75, zab 2200 -22-30, tengeri 15-60-15 75, koipa 13 75-14 00.
i Hímzed Bank ievlta-árlolyamal
valutAk
Angol f. 20 50-20 90 Belga ír. 79 70 80 30 Csehk. 16 94-17 04 Dink. 11300-U400 Dinár 1003-10-11 Dollár 570-50-573 50 Pranda f. 22-45-22 65
Moll.
Zloty
Lei
Léva
Lira
229.90-231-30 63 95-64-45 3-48-3-54 408-418 29-40-29 70 Márka 135 45-136 25 Norvég II1-30-112-30
Peseta _■---•—
Schlll. _■--
Svájcit. 110-70-111-40 Svéd k. 112-40-113-40
DEVIZÁK Amst. 23010-231 30 Belgrád 1007-1013 Berlin 135-55-136 25 Brüssel 7980-80 30 Bukaresl 3-43-3-47 Kopenh.113-20-114 00 London 2055-2075
Madrid -•-•—
Milano 29-50-29 70 Newy. 571-00-57400 Oszló II1-50-112-30 Pária 22-48-22-60 Prága 16-94-17-02 Szófia 4-09417 Stockh. 112-60-113 40 Varsó 6405-64-45 Wien —■_•-Ztlrlch 110-80-111-40
Wien clearfng árfolyama : 80.454.
kartéivásár
haH*» 3652, eladatlan 267. - Elsó-»88-(H)0, srKlel, 0-90-0-94, szc lett kOzép 084-088, könnyű 0-74--0\'82. 1-sö rendű öreg 0-74 0-78, ll-od rendű 0 0-78-0-82, angol süldó 0-R5-0-90, szaUJnna nagyban 1Ö5-0-00, zsir P20-hm 104 1-32, lélserlés 1-08-PI8.
latiul10\' kladó: Zalai Károly. »t«nrrb,0 ttlelon , Na«yk«nllaa 78. sa.
ZALAI KÖZLÖNY
M E G L
E p
sw □
□ LCSDK
tavaszi
kabítinink ti ruháink
Gyermek kabátok
divatos tweed anyagból . . , .
Matróz kabátok
kiváló seviotte szövethői ....
12-— Pengőtől 16— Pengőtől
Női tavaszi kabátok
legújabb fazonokban ...... 30-— Pengő
Női tavaszi kabát
finom Double kelméből, I« minőség . 40-— Pengő
Kész női ruha
mosódelenből, divatos mintákkal
Kész női ruha
tweed anyagból, gyönyörű színekben
2.80 Pengő 8-öO Pengő
Áruház.
RÁDIÓMŰSOR
Március 16 (kedd) Budapeat 9.00 Relormátua Istentisztelet 10.00 Katolikus egyházlzene és szentbeszéd. II 00 Evangélikus Istentisztelet. 17.03 Déli harangszó. Ulána az I honvédgys-logezred zenekarának hangversenye. 14 0. 15:30 .Viharvár\'. Dr. Szilágyi Imre verses meséje. 19 00 A Mándlts szalonzenekar hangv. 16.45 Időjelzés. 17.00 E. 17.30 Márdus 15-1 emlékünnepély s Stúdióból. 1930 Az Operaház előadásának közvetítése János vitéz-. Daljáték 3 felv. Az L felv. Illán időjelzés, H. A U. felv. ntáa H. Aa előadás után Idójárásjelentés. Majd: Cigányzene.
Nyüt-tér.*)
Ezulon figyelmeztetek mindenkit, hogy Varga-Kozmet Simon fogadott fiamért, ki tőlem eltávozott, semmiféle felelősséget nem vállalok és tudtom és beleegyezésem nélküli adósságai! ki nem fizetem. Nagykanizsa, 1932. március 14.
Varga Ferenc. •) t rovat aUn közlőitekért sem a szerkesztőség, sem a kiadóhivatal nem vállal felelősséget.
APHÓHTBDETÉSEI
■étaasbáa előszobás, vlzvexetákes lakás kiadó József lAhtrctg-ul 58/a.
Ilaáó Láazló herceg-utca 11. sz. ház ás Sagolal-aor 51. sz házhaly. 33
Asztali- és fajborok
50 Uterenklnt ao ttll kapható
Dr. UCHT8CHEH borkereskedés, us Csengery ut 31.
Elad* Eötvös-tér 18. számú hás, több mint egy hold gyümölcsös és konyhakerttel, Igen nagy kllnkerea udvarral, raktár, saobás.
1 nagy Irltnkeres udvarral, nagy agy mübelyhelytséggel ás egy 3 kit 2 szobás ésnegy I szobás
Mintán
Ingatlanoa löbb ház van, minden külön kőliság nélkül kéllsié osathátó és Igy keUen U megvehetik. Tőke befektetésnek a legjobb sikálom, mert tisztán löbb, mint lífli ot Jövedelmez. Bővtb-bet: Aoaál losaáe Ingatlan fonal ml Irodája, Nagykanizsán, Horthy Mlklós-ut 2. szám. II
poqámtvArI
uradalmi tájboraim kaphatók Uterenklnt már aO Ittlétért. Legkisebb tétel 25 liter. Bltoaa K A H O LT földbirtokos
_Batlhyány-utcs 26. szán.
tétuakáa utcai lakás május elsejére kiadó Lénáit bórkereskedónél 1265
■óéira 1 aó emeieU utcai 3 szobás lakás tnájua I re kiadó Eölvós lér 30. 1256
Elsórendö savanyított ugorka
nagy üveg kla
...... P 340
.......2--
Málna, meggy Jam... . 136 Barack, eper..........156
Qyanes tOszsr, ossasss tzlstbsa
__1131
Budapesten lakó leányomhoz keresek egy
^főzó mlaáanoa U*>r«. Orünfeld
ksa, Ktnlssl utca 5. 1251
2 itaal szoba minden mdlékhelyiség-rei kiadó. Ugyanott 2 szoba bútor eladó Csengerv-ut 37 sz U em.l 1298
Saját termésű fajboraimat
már 16 filléres ártól kezdve kiárusítom. 25 liter legkisebb tételben kapható. Horthy Miktós-u: 37. Bross.
T»bb egyszobás lakás kla«á. Clm a kiadóban 1800
lajáréná 16—18 éves munkakönyvre! azonnal felvételik Horthy Mlklós-ut 4J/b. alatt. 13C6
HUBERTUS
női, férfi éa gyermek kábátok zöld, barna éa szlrke színekben ls)«l-osábban készülnek
Cialboly aahömll
_ayf-^wW-—
0 ZALAI KÖZLÖNY
Mielőtt
1932. március 18
szándékozik venni, tekintse meg duwin felszerelt raktárunkat. Minden igényeknek
megfelelő
Hálók, ebédifik, uriszobák, szalonberendezések
Konyhák, előszoba-berendezések és mindenféle kárpitos-árukban Hagy választék. Olcsó árak. Kedvezff fizetési feltételek.
KOPSTEIN
BÚTORÁRUHÁZAK Nagykanizsa, Horthy Miklós-ut 4. Sopron. Szombathely
vigyázzon egészségére és igyék
ReSEdGÍ vizet,
mely hólyag, vese és gyomorbántalmaknál kitűnő hatású.
Isphstó alulett lliisrftilgtbu.
Fdr.ktár: WEISZ MÓR, N.|yk..lna Klrály-stoa 34. TsUfon 310.
A nagykanizsai klr. Járásbíróság mint telekkönyvi hatóságtól.
278/1332 Ikv. számT"
Árverési hirdetmény és árverési teltételek.
Sehemann lános és neje Flschl Anna végrehsltalókriak Czlgány Istvánná sxM. Mlzsci Róza vágrehsjtáat szenvedők ellen Indított végrehaJTáil Ügyiben a telekkönyvi hatótág a végrehajtató kérelme következtében az 1881 : LX. 1.-C. 144, 146. és 147. § al értelmében elrendeli a végrehajtátl árverést 4(00 pengó tíkekövetelő, ennek I9i0. évi lunlui hó l-só napjától 1931. október 16- lk SO/o kamata és 1931. október 16 tói járó 12010 kamata, 500 P eddig megállapított per és végrehajtási is a< árverési kérvényért eauttal megállapított 93 pengó költség tőkekövetelés és jár. behaltása végeit a nagykanizsai klr. járásbíróság terü-etén levő, Szepetnek községben lekvő s a üzenetnek! 1146. sztjkvben 316 hrsz. a. foilalt ház 38. az a udvar és kerttel vég. renajtást szenvedő nevén álló egész Ingat-lanra 4000 P kikiáltást árban.
Az Ingatlan az ezennel megállapított 3600 1\' legkisebb vételáron alul cl nem adható.
A telekkönyvi hatóság az árverésnek
Szepetnek községházánál megtartására 1932. ávl április hó 6. napiának délelőtt 10 óráját taxi kl és sz árverést leltételeket sz 1SSI: LX. L-e. ISO. § a alapján a kővetkezőkben állapítja meg:
Az árverés slá eső Ingatlant a megállapított legkisebb vételárnál alacsonysbb áron eladni nem kebel. (1908. XLI. t.-c. 26. §) Az árverelnl szándékozók kötelesek bl natpénzül s kikiáltási ár 100/o-át készpénz-ben. vsgy az 1881: LX. t.-c. 42. §-ában meg határozott áriolyammal számított óvadékképes értákpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előlegesen bírót letétbe helyezéséről kiállított letéti ells-mervényt s kiküldöttnek átsdnl és az árverési teltételeket aláírni. (1881: LX. t.-c 147., 150 , 170. §§.; 190H: XLI. te. 21. §) Az, skl az Ingatlanért a kikiáltási árnál msgassbb Ígéretet tett, ha többet Ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított \'bánatpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908 : XLI. 29. §.)
Nagykanizsa, 1931. évi január hó 12 napján.
Dr. Bentzlk a k. klr. |biró.
A kiadmány hiteléül: Mlkó t. k. 1106 lAIUil.
Értesitem a t. vevöközönséget, hogy ezután minden kedden házilag késztllt
friss hurka kapható.
Adler heutesáragyár.
Birtokbérbeadás.
Sáncon (Nagykanizsa mellett, Somogy-megye) a rallut mentén elterülő, cca 16 magyar hold földbirtokot, a rajta levő lakás és gazdasági épülntokkol (Istálló 40 állat részérő) együtt, n helyszínen f. hó 19-én, asomtmtosi dei.ifitt 10 Arakor a legtöbből Ígérőnek két évro bérbeadóm. I\'ultételok ugyanakkor tudhatók meg.
Meobiier Ede, Nagykanizsa.
ÉRTESÍTÉS
Ezúton hozom az 1. t rendelőim szíves tudomására, hogy raktáramra •rkaatak már
Uvml öltöny, átmeneti ég felöltő nldonsagalm
Most is, ugy mint a múltban a legkedvezőbb fizetési «9 fellételek mellett állok a t. rendelőim szolgálatára.
Szíves pártfogást kérve, vagyok kiváló tisztelettel
Bagladi Béla, angol uriazabó
Hasxnálfa Itl ux alKalmai,
mert
Qzletáthelyezés miatt a raktáron levó
férll-, nól- és gyermekcipőket kiárusítom.
P a p p Oszkár cipészmester, Magyar-utca 6. szám alatl. Ugyanott üzlethelyiség május hó 1 tói kiad*. Im
Használja ki az utolsó alkalmat,
amig az ingyen készlet al
tart, szerezze be üvegjét, mert később csak cca 16 pengőért szerezheti be.
Az Autó Syphon egyedárusitója:
Szabó Antal
•port és rádió üzlete.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető; Zalai Károly),
72. évfolyam 62. azám
Nagykanlzaa 1982. március 17, csütörtök
Ara 14 flU«r
ZALAI KÖZLÖNY
Siokcwttete és kiadóhivatal: Fóul 5. síim. Keszthelyt IfókktaddhlvaUl: Kossuth-ntca 37.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Elíttzetési irs: egy hón a ptngé »0 Iliiét. Sierkestlóségi és kUdóhlv.Ull leidon: 7«. ss
„Elkelt 761 vaggon..."
Szájról szájra járt baszkén a hlr: .Elkelt á nagykanizsai vásáron 761 vaggon gabona\'\'.
igen, de sa|nos nem a tegnapi hetivásáron.
Ez a jelentés an^o 1876-ban Örvendeztette meg a nagykanizsaiakat és a Zalamegyei Oazdasági Egyesület állal rendezett gabona- és borvásár sikeréről számolt be.
Ha azt kutat|uk ml volt az oka ennek a vásár országos Jelentőségű forgalmának, akkor hamarosan rájö-vünk, hogy az 1868-ban megépite-tett és a forgalomnak átadott Déli Vasút barcsi vonalának megnyi-
A közlekedési politika a városok gazdssági fellendülésének és virágzásának legfontosabb kulcsa. Ezzel a nagykanizsai kereskedők is tisztában voltak és tudatában vannak ma it. Nem is mulasztoltak el egy likaimat sem, hogy hozzájussanak vicinális vasú I vonalakhoz. Sajnos sikertelenül.
1868. évben rakták le Njgykanl-tsán az uloltő tineket ét azóta, tehát 64 év Ju egyetlen egy méter vasúti sinpár nem épült, ami városunk közlekedési viszonyait megjavította volna.
Ellenben...
Szomorúan halljuk, hogy a megyeizékhely oly közlekedési politikát kezdeményez, mely még azokat a területeket Is el akarja szakítani piacunktól, melyek eddig földrajzi lekvétOknél fogva ide gravitálnak.
A veszteit háború Irlsnonl politikája egy tollvonással elszakította Nagykanizsa hlnlerlandlál: a Muraközt. És ezen fogyasztó piac elvesztésével az egykor virágzó ipari és kereskedelmi gócpont lassú, de biztos halálra Ittitetelt.
Elszorul a szemlélő szive, ha láija, hogy félszázados cégek, vállalatok, műhelyek, melyek megbecsülést szereztek hosszú évtizedeken kérésziül » városnak, egymás u ári kénytelen lehúzni redőnyeiket, -leállitan! masinájukat Zárt üzletek, kihűlt gépek, gazdátlanul heverő szerszámok: ez > mai Nagykanizsa képe.
Sokat panaszkodtunk, rimánkodtunk, kértünk. Senki sem hallgatott meg.
De elérkezett az utolsó óra Tenni kell I
Meri most még azt is megirigyelték tőlünk, hogy van egy kis szeg-lele a megyének, mely a nagykanizsai kereskedelemnek és Iparnak a száraz kenyérre való megélhetési lehetőséget nyu|t|a.
Ne engedjük, hogy Letenye vidék elkapcsolása által az utolsó kis piacunkat Is elveszítsük.
Fogjunk össze. Összetartásban az prő.
Rajkl litván
A kormány a zöldhitelt kiterjeszti a gabonacégekre is
Budapeat, márclua 18 (Éjszakai rddlójelentés) A kormány ma délután 5 órakor gróf Károlyt Gyula elnökiele alatt minisztertanácsot tartott, amelyen foglalkozott a zöldhltel előmozdítását célzó rendelet olyértelmü kiegészí-
tésével, hogy az a gabonacégek részére Is lehetővé tétessék, egyultal a termelési szerződések megkötésének útjában álló ma fennálló rendelkezések Is módosíttassanak. A kiegészítő rendelkezéseket a. minisztertanács letárgyalta, elfogadta és azok szom-
baton a 33-as bizottság elé kerülnek. Ugyancsak letárgyalta a minisztertanács a cukorrépatermelés és gyáriásnak az 1932. évre vonatkozó szabályozását, ami ugyancsak szombaton kerül a 33-as bizottság elé.
Az önbetöréssel vádolt Aranyossy alezredes drámai vallomása
Budapest, március 18 A budapesti honvédlörvényszéken ma kezdték meg az önbetöréssel vádolt Aranyossy Béla volt alezredes bűnügyének tárgyalását Aranyossy csak részben vallotta bűnösnek magát. Mint mondotta, olyan súlyos körülmények között élt, bogy józan
Ítélőképessége elhagyta. Több családi baj érte, súlyos idegbaja is voll és mindezek folytán nagy adósságai támsdtak, amelyeket nem tudott rendezni, uzsorások kezébe került, majd Sólyom Ferenc magántisztviselő rávette az önbelörés eszméjére, melyet Sólyom rendezelt meg. Sólyom
Ferenc, a bűnügy polgári vádlottja, a legnagyobb határozottsággal tagadta, hogy az önbetörést ö eszelte volna ki, vagy hogy erről egyáltalán tudomással bírt volna. Azt Is tagadta, hogy Aranyossy felkérésére egyes berendezési tárgyakat zálogházba vitt volna.
Jfagyarország és Ausztria súlyos helyzete olyan veszélyes tényező, amelynek kiküszöbölése mindenekelőtt szükséges
A dunai konföderáció tekintetében az érdekeli államok mindjobban közelednek egymáshoz
Párta, márclua 16 A Paris Midi genfi tudósítója szerint Tardleu tegnapi tanácskozásai kőiül a legfontosabb az voll, amelyet Mlchells olasz delegátussal (olylatolt. Mussolini egyenesen azért küldie Mlchellst Oenfbe, hogy tárgyaljon arról a válaszról, amelyet Olaszország a dunai együtt < űködés tárgyában előterjesztett francia tervezetre adott. Olaszország teljes mértékben hajlandó hozzájárulni a preferenciálls tarifák rendszeréhez, amely eiőkészliheli a középeurópal államok gazdasági talpraállását.
Pária, március 18 Az Excelslor genti tudósítója sze-ilnl a dunai probléma tekintetében érdekelt államok álláspontja már meglehetősen közeledett egymáshoz. Valószínű, hogy a dunai államok a nyáron értekezletre U nek össze, amelyen Franciaország, Anglia, Németország és Olaszország delegátusai Is részt vesznek.
Berlin, márclua 18 A dunamedence szanálásáról szóló francia javaslatok tekintetében a német kormány teljesen egyetért a francia kormánnyal a szükséget szenvedő dunai államok érdekében elhatározott segélyakció sürgősségének megítélésében. Német részről rámutatnak arra, hogy a Népszövelség pénzügyi bizottsága annak meggondolása alapján ajánlotta Ausztria és Magyarország számára a szomszéd
államokhoz és egyéb államokhoz való közeledést, hogy a nevezett kél országnak gazdasági talpraállllásához a kiviteli piacok kiszélesítésére van szükség. Ha a francia kormány ezenkívül ugy találja, hogy erre a löbbl dunai államnak Is szüksége van, a birodalmi kormány ezt a felfogási csak helyeselheti. De a délkeletcurópal agrárállamok mezőgazdasági feleslegének elhelyezésére bele kell foglalni Európa nagy mezőgazdaság1 felvevő területeit Is. Az olasz kormány a helyzetnek teljesen találó megltéléié-ben rámulalolt arra, hogy Magyarország és Ausztria súlyos helyzete olyan veszélyes tényező, amelynek kiküszöbölése mindenekelőtt szükségesnek mutatkozik.
A német kormány véleménye szerint Ausztriának hathatós és gyors segitség nyújtható azáltal, ha a szomszédállamok és egyéb országok kedvezményes feltételeket teremtenek az osztrák kivitel számára. Magyarországnak és a löbbl túlnyomóan agrár Jellegű dunai államnak ugyancsak az által lehet egyelőre lényeges könnyítést nyújtani, ha gabonafeleslegeikel Európa mezőgazdasági felvevő leiületel kedvező feltételek melleit veszik dl. A birodalmi kormány valamennyi érdekeli államnak a javaslat alapján történő egyesítésében látja a legjobb útját a szóbanforgó dunai. államok gyors és hathatós megsegítésének.
Genf, március 18 Az érdekelt delegációk tagjai ma folytatták a dunai államok gazdasági rekonstrukciójára Irányuló javaslat tárgyalását. Tardleu, aki holnap Is Oenfben marad, a megbeszélésekkel kapcsolatban annak az óha|ának adott klfe|ezést, hogy még 0<nlben találkozik Németország delegátusaival. Francia részről Ismételten kijelentenék, hogy az angol kormány elvben hozzájárult a tervhez. Német oldalon viszont a mostani tanácskozás során mindannyiszor nyomatékosan rámulaltak arra, hogy a pre Jerenclálls megállapodásokat csak akkor fogadhalja el Németország, ha őt is belevonják ebbe a rendszerbi.
A magyar Stlllhalte-egyez-ményt aláírták az angolok
tyondou, március 18 Az angol hitelezők már héfíin aláírták a magyar Stlllhalte-egyez-ményl, ezzel augusztus 1-lg rövidlejáratú angol tartozásaira hivatalosan is megkapja a prolongációkat a magyar gazdasági élet.
Az olasz-magyar gazdasági egyezmény
Ráma, márclua 16 (Éjszakai rádiójelenlés) A minisztertanács ma hozzájárult az olasz-magyar gazdasági egyezmény elfogadásáról szóló törvényjavaslatot.
ZALAI KÖZLÖNY
9 1932. március 17.
Kihallgatták Vass miniszter édesanyját
Budapest, március 16 A Dréhr ügyben ma délelőtt Vass József édesanyját hallgatták ki. ö zv. Vass Ferencné kihallgatása másfél óráig tartott Kihallgatták rajtaklvül még Hankó Elemért, akitől a legfontosabb adatok várhatók. A mai nap lolyamán kihallgatták még Krausz Simont és Angyal Kálmán miniszteri tanácsosi.
A nagykanizsai Izraelita Szentegylet évi kSzgyUlése
Nagykanizsa, márolua 16 Vasárnap délelőtt tartotta meg választását a nagykanizsai Izr. Szentegylet a hitközségi székház tanácstermében élénk érdeklődés közép :tte. Megválasztották 3 évre a következő választmányi lagokal: dr. Beck Dezső, Wetsz Tivadar, Hlrschler Ferenc, Kardos József, Szegő Mór, Vértes Anlal (uj), Baeder József, Oaterrelcher József (uj) és egy évre Csillag Jenőt. Szám vizsgálóbizottság! tagok: Krausz Albert, Fischer Ármin, Qöndör Qéza (uj), Beck Qéza, Szerb Ernő.
Délután léi 6 órakor a templomban istentisztelet volt, amelyen dr, Wlnkler Ernő lórabbi költői lendaleta beszédben az év elhunytjairól emlékezeti meg, majd a Szentegylet faladatait Ismertette. Délután 6 órakor kezdődött meg a közgyűlés, amelyen Klelnfeld Ignác alelnök elnökölt. Fábián Miksa titkár beterjesztette az évi jelentését az egylet eredményes multévi működéséről és fáradhatatlan tevékenységéről. Bejelentette, hogy dr. Welsz Lajos elnök lemondod elnöki lisztéről. Weisz Lajos dr. nagy érdemeket szerzett buzgó és lelkes működésével, azért indítványozta, hogy tb. elnökké válasszák meg. A közgyűlés hálás köszönetet szavazott dr. Welsz Lajosnak és tiszteletbeli elnökké választotta. Ugy a zárszámadást, mint a pénztári jelentést a közgyűlés elfogadta és a felmentvényt megadta. 1932 re a mull év tagdíját állapitolták meg. Majd kihirdették a délelőtti választás eredményét. Dr. Winkler Ernő főrabbi ezután leiavatta a Szentegylet uj tagjait. A közgyűlés a leglelkesebb hangulatban ért véget.
Mi tesz a vasárnapi OMKE gyűlésen?
Nagykanizsa, márolua 16 Már bírt adtunk arról, hogy a nagykanizsai kereskedők érdekképviselete, az OMKE nagykanizsai kerülete vasárnap, folyó hó 20-án délután 5 órai kezdeltel a városháza nagytermében értekezletei hívott egybe.
Ulon-ulfélen hallani az illetékes tényezőktől azt a vádal, hogy az Intézkedésekkel elégedetlenkedők csak kritizálnak, de nem mutálnák rá a helyes megoldásra.
Bár jogos érvelése az érdekelteknek, hogy a program Összeállítása mindedkor az illetékes tényezők feladata, kiknek a megvalósítás eszközei rendelkezésre állsnak, mégis, hogy a nagykanizsai kereskedőket ne érje az a vád, hogy csak kritizálni tudnak, a vasárnapi nagygyűlésen rámulatnak azokra a problémákra, melyeknek sürgős megoldását a kereskedő társadalom válságos helyzete ma parancsolólag követeli.
Az értekezleten nem csak országos érdekű kérdések kerülnek megvlla-tásra, hanem lóleg a helyi kereskedelmei érintő intézkedések. Így elsősorban
tiltakozik az értekezlet a kereskedelmi minisztériumban most kidolgozás alatt levó központi beszerző hivatal felállítása ellen. Ezzel a lerwel ugyanis újra felszínre vetették k központi árubeszerzést, ami azt jelenti, hogy a kereskedelem megszűnik egy foglalkozási ág lenni. Az ország ősszkereskedeltne egyöntetűen foglal legélesebben állást a tervezett uj állami központi kereskedelmi hivatal létesítése ellen.
Az értekezlet tárgysorozata között szerepel
a megyeszékhely által tervezett közlekedési politika elleni tiltakozás
is. Városunk a Muraköz elszakítása folylán úgyis egész hlnterlandját veszítette el és ha most még azt a néhány községei, melyek eddig szükségleteiket a nagykanizsai piacon szerezték be, a tervezett közlekedési politika következtében Innen elterelik, ugy Igazán megkondul Nagykanizsa
kereskedelme felelt a vészharang.
A nagygyűlésen az OMKE buda-pésli központját Viríts Emil alelnök és Nádor Jenő titkár képviselik, akik előadás keretében ismertetik a mai
gazdasági helyzetet, a tömegesen gyártott uj törvény és rendelet-paragrafusokat, melyek labirintusában sokszor a gyakorlott jogászok is eltévednek.
A gyűlés Iráni, melyre természetesen az összes nagykanizsai irdek-kipvlseletek meghívást nyertek, városszerte nagy az érdeklődés.
A gyűlésen minden érdeklődőt, hölgyeket is szívesen lát a rendező egyesület.
Március 15. flnnepe Nagykanizsán
Nagykanizsa, márolua lé
A behavazott utcák közé március idusának reggelére mégis-mégls csak bekopogtatott a tavasz. Aranyos napsütés, langyos levegő simogatta a lobogódiszt, ami kibomlott a kanizsai utcákon. Népes volt a város egész nap, ünneplő hangulat vlb rált a lelkekben, a kései zord téli nspok után az első tavaszi Ígéret friss élei Indulásának örömével töltölte meg a nagy magyar ünnepel. •
A beküldött műsorok alapján a következő márciusi ünnepségekről számolunk be.
Az Irodalmi és Művészeti KOr márciusi ünnepélye voll, mint minden hasonló alkalommal, az egész város hlvalalos ünnepe. Kezdődőit a katolikus, a protestáns és az izraelita templomban 10 órakor ünnepi Istentisztelettel. Folytatódott 11 órakor a városi színházban műsoros ünnepséggel. Szorongásig meglelt a nézőtér és sokan kiszorullak. Képviselve volt, azl lehet mondani, egész Kanizsa, vezető Intelligenciájával az élén, egyházi, katonai és polgári notabilitások az első sorokban.
A műsort a Polgári Iskola Vegyeskara, ez a nagyszerűen fegyelmezeit, további kél számában Is kltUnö készültséggel brillírozott vegyeskar nyitotta meg Ketttng Ferenc karnagy vezénylésével.
OaramvOlgyl Iván hadirokkant, voll színész, lélekbe markoló lelkesedéssel, az átérzés szinte meghaló őszinteségével szavalta Petőfi: .Egy gondolat bánt engemet" c. költeményét.
Dr. Hajdú Oyula tb. vm. tiszti főügyész, több évtizedes szónoki múltjának egyik legragyogóbb állomásához ért ezen a műsoron elmondott beszédével. Hatalmas eszmei terfllelekról, lángoló magyar lélekből fakadt ünnepi szónoklat voll, amely biztos Ítélettel gyújtott világosságot a márciusi problémákban. Párhuza-zamol vont 1848 és Trianon március Idusa között, kimutatva annak történelemformáló hatását, a rendi állam átalakulását szabad polgári állammá, a 48-as forradalom nemzeti alapelemeit, annak természetei evolúció diktálta szociális eredményeit, szemben a revolució erőszakos iramának pusztításaival.
Barbarlts Lijos, a .Zalai Közlöny* felelős szerkesztője .Halottak harsonája c. költeményét szavaltá,
A Kath. Legényegylet hétfőn este tartott emelkedett han-gulatu márciusi ünnepséget uját otthonában. Az Isten és haza szolgálatának nemzetfenntartó gondolatában vezeteti legényegylet! gárda szelleméhez méltó volt az a kedves, lelkes ünnep, amit a márciusi Ifjak örökségének emlékezetéül rendeztek. A megnyitó beszédet Oazdag Ferenc püspöki biztos mondotta, Halas Nellyke alkalmi költeményt szavalt, mlg Halmos István ünnepi beszédben méltatta a nagy napot.
A gimnázium
ünnepségére szülők ls nagyszámban jelentek meg az Iskola tornatermében. Kiss Anlal VIII. o. L hatásos ünnepi beszéde, Kovács S. V. o. t., Barlay 0. II. o. t., Hegedűs E. VIII. o. I. szavalatai, az Ifjúsági karok zene éa énekszámaiból állt a gondos, szép, a piarista nevelést tükröző mflsor.
A felsőkereskedelmi Iskola
ezidén is nagyobb keretek közi, a Kaszinóban rendezett ünnepélyt. Az iskola tradícióin alapuló hazafias szellem és a tantárgyak határain tul is terjedő kulturális törődés ütközött
DIVATBEMUTATÓ.
pénteken
délután 4 és B órakor
Folyó hó 18-án ós 19-ón,
és
szombaton
délután 0 és 6 órakor
áruházunk nagytermében mannequlnek közreműködésével divatbemutatót rendezünk, melyre az igen tisztelt közönséget ezennel meghívjuk.
Bemutatásra kerülnek a legújabb faconu tavaszi
kabátok, gyermek, bakfis kabátok és ruhák. ,
Aru&áx.
1932, március 17.
ZALAI KÖZLÖNY
y az ériékes ifjúsági mflsorból. Stern István IV. évf. tan. lelkes ünnepi beszéde, Lichtenstein Miklós és Klrschner László szép melodrámája. Havas Andor igen tehetséges hegedű-játéka Arlner Margit ügyes kíséretével, Wilde Imre, Potldk Ede és Ber-pt Oyula szavalatai, az énekkar számai adták a műsort
A II. kOrz. elemiben Ortutay Oyula tanitó mondott ünnepi beszédet, Barbarlts Miki II. o t és Csankó József VI. o. t dialógust adtak elö. Kovács László VI. ét Soós István VI. o. t. szavaltak, a leányok kara énekelt.
Az iparostanonciskola ünnepségén az ünnepi beszédet Is tanítvány mondta: Unger Ferenc, igen ügyesen. Szavaltak: Bárány József, Feiler Katalin, Flumbort Lajos, Székely Erzsébet. Énekelt az ipariskolai énekkar.
A többi Iskolák, melyek nem küldötték be műsoraikai, ugyancsak szebbnél-szebb és gondosan előkészített ünnepségek keretében ültelgették a rájuk bízott emb:rkék leikeibe a márciusi gondolatok magvait.
A kanizsai frontharcosok szerdán este a Wollák-vendégló különtermében ünnepelték méltó keretek közölt a március 15-él. A nagyszámban megjelent bajtársakat Vágó András korelnök üdvözölte, majd Indítványára a megjelenlek a Magyar Hiszekegy elmondásával emlékezlek meg a világháborúban eleseit hösökröl.
Az ünnepi beszédet Bdgyonl Szabó Ödön mondotta, aki izzó lelkesedéssel méltatta a márciusi Ifjak halhatatlan emlékét. Lapunk munkatársa, Dávid Magyar József, hazafias költeményével emelte az ünnepi hangulatot.
Ezulán vacsora köveikezeit és a jelenvolt bajtársak a késő éjszakai órákig a legjobb hangulatban maradlak együtt. Az ünnepség sikeres megrendezéseért Németh Zoltán ügyvezető elnököt, körlelszervezö liszlet illeti az elismerés.
Klskanlzsán
vasárnap megvolt már a hazafias ünnep, nagy közönség előtt a Polgári Olvasókörben. Dr. FUlOp Oyörgy ügyvéd lelkes szárnyalású, erőteljes ünnepi szónoklala, a Levente Dalárda szép énekszámai és szavalatok voltak mösoron.
Letenye
hazalias lakossága március 15-én raélló kerelek között áldozott a 48-as eszmék emlékének. Az elemi Iskola tornaterme zsúfolásig megtelt ünneplő közönséggeL A Himnusz eléneklése ulán Baranyay Lajos elemi iskolai Igazgató buzdító beszédet inlézelt a gyermekekhez, majd az ukolások hazafias szavalatokkal tet-lek tanúbizonyságot nemzeti érzésük melleit. A Kuronya Jenő kántor ál-Iái betanított énekkar több ének-
számban gyönyörködtelte a hallgatóságot, majd a Hiszekegy eléneklé-sével éri véget a bensőséges ünnepély. A lelenyel levente ifjúság külön áldozott a szabadság ünnepének. Lleszkovszky Ferenc lelkes beszédben mulatóit rá a levenlék hazalias kötelességeire, majd Kovách Oyula legyzőgyakornok és Tóth Lajos levente hazafias költeményeket szavaltak. EBte ugy a Kaszinóban, mint az Iparos Körben bankett voll.
Nagybakónak
község lakossága a tradíciókhoz híven ünnepelte március idusát Vezetőivel az élén megjeleni a község lakosságának jórésze az Iskolában a felnötlek részére rendezell ünnepélyen, melynek énekszámált az iskola kéthangu énekkara s a szavalatokat a levenlék látták el. A Imaszerelet tüzétől áthatott ünnepi beszídet Pungor Ernő igazgató-laniló tartotta.
VIMésa
fürdőszoba! Ragyogó tisztaság mindenütt I
viir
mindent tisztit
Tavaszl^ásár
e hó 14-től április 6-ig.
Nagyon olcsón ve&et legufabl> divatú női kabátokat, valódi angol férfi ru&a- és kabátsxöveteket, női ru&a, kosactUm és kabát-kelméket
SINGER
divatáruházban
A kanizsai törvényszék elutasította a Transdannbla ellen Indított áramvisszatérltési keresetet
és kötelezte a felpereseket az Összes felmerült költségek megfizetésére
ezzel a kérdéssel és szakértőket is rendelt kl, akik a kérdést a hely-
Nagykanizsa, március 10 Annak idején több Ízben loglal-koztunk azzal a perrel, amit először Kiss Ernő nagykanizsai szállodás, majd később a Odrai-testvérek, a Centrál szálloda és kávéház bérlői Indítottak a város villanyáramát szolgáltató Transdanubla R.-T. ellen, hivatkozással a Transdanublának a várossal kötött szerződésének egyik pontjára, amely ;iagyobb áramfo-gyasztónak áramdlj-visszatéritést engedményez. Kiss Ernő kb. 20.000 pengő, a Osrai-leslvérek kb. 13.000 pengő áramdij visszatérítését követeilék a perben. A Transdanubiát ügyésze, dr. Darás László képviselte, aki azzal érveli, hogy a gyár által legminimálisabbra szabóit áramdíjból nem adható visszatérítés.
A nagykanizsai törvényszék polgári bírósága több Ízben foglalkozott
színen tanulmányozták
Ma, szerdán volt ebben az ügyben a végső tárgyalás dr. Szabady Lőrinc törvényszéki tanácselnök előtt, amikor is ítélethozatalra kerüli sor.
A kir. törvényszék elutasította keresetével ugy Kiss Ernőt, mint a Oarai testvéreket és kötelezte őket az összes felmerült perköltségek megfizetésére.
„Gynltalékot vegyenek!"
A Vlrághegy lakéluk küzdelme
Irta: dr. VILLANYI HENRIK
Erdőt, mezőt még hó borltja. Vándormadaraink még nem kívánkoznak vissza hozzánk, még pattog a tüz a kályhákban ; de a virágvölgyiek és Oáspár-hegylek már gyéren házalnak végig a varosban, vontatottan szólítgatva a háztartásiakat: .Gyújia-lékot vegyenek." Kik ezek a virághegyiek ?
Egész télen csoportosan jártak házról-házra. Hátukon hordozták durva lepedőbe, zsákba vagy bugyorba kötve, tömve a zslrosfenyö-kötegeket. Asszonyok, lányok, férfiak kopottas ruhában és hiányos lábbeliben. Ha megkérdeztük tőlük: .hová valók?" mind azt felelte: .Virághegyen, elvétve Oáspárhegyen lakunk."
Végig kalandozzák a várost, hogy megszabaduljanak terhüktől. Mire végeznek fáj a hátuk, fáj a derekuk. Virághegyen élnek Nagyrécse határában Nagykanizsától néhány kilométer távolságban, csupa törpebirtokos vagy nincstelen napszámos, akinek csak egy putri jutott osztályrészül. Télen ugy keresik meg a betevő falatot, hogy gyujtalékot kínálgatnak, 10 drb csomóba kbittt gyujtalékot 10 fillérért. Élvezet velük tüzet gerjeszteni kemencében, kályhában. Ez a forgács ég mint a zsír nagy gyantatartaTmánál fogva. Azért hívjak zsiros fenyőnek.
A kitermelt vörös és lucfenyő földben maradt rönkjeiből készül. Az erdőről hazaviszik a rönköt, el-apritják forgácsokra, csomóba kölik és mire 20Ő—300 drb, egy lepedőre vagy zsákra való elkészül, a munka hajnaltól napestig folyt. A rönköt csak akkor kapja ingyen a nép, ha suttyomban elviszi az erdőről, különben egy napot le kell szolgálni az uraságnak robotba, ahogyan ők mondják. Aztán beballagnak Nagykanizsára, esőben, hóban, száraz
■vct/cx&,-
hofly a teohnlka fejlődése hátrányunkra lehet, ha tudja, hogy ma 240 millió ember hallgat esténklnt rádiót? Ez 10 év eredményei Próbálja meg, mit nyújt az 6-1-1 lámpás dinamikus hangszóróval egybeépített 7050-os Orion rádió.
Qyártja: Orion Ixialámpagylr
84 ZALAI KÖZLÖNY
1932. március 27.
dermesztő fagyban. Ha nem sietnek rájuk esteledik. Mire hazaérnek 2—3 P-t árulnak, amiért 3 napszámot kellelt elszenvedni künn a szabadban. Egyet az erdőn, egyet robotban, egyel házalással. Ilyen a virághegylek keresete. Nyáron elszegődnek mezei munkára, ha jut. Boszorkányság igy megélni. Pedig szelid, nyájas, türelmes nép ez a „hegyen" lakó néhányszáz ember. Nem hangos, nem kiált segítségért, Inkább szenved és szegénységben sinylik. Sokan közülük valamikor kisgazdák voltak, tönkrementek és elhurcolkodtak Virághegyre, hogy a szegénység kenyerén éldegéljenek a magányukban. A többi béres-család sarja, mindig nincstelenek voltak valamihez kellett fogni, hát hozzáfogtak egy háziiparhoz: a gyujlalék-termeléshez, amely az ö specialitásuk.
Ha be|önnek Kanizsára, nem kerülik el portámat. Veszek tőlük gyujtalékot. El nem küldök soha senkit, Inkább tüzelek a forgáccsal, mert a hirtelen fejlesztésre Is alkalmas. Kezdik olvasni a kölegekel. Nem nézek feléjük. Még nem csaptak be soha, Inkább megszerzik. Ez a nép nem nyerekedik azon, amil elad. ök nem fakereskedök, hanem házllpartüzők. Nemcsak nem rontják az erdőt, hanem megtisztítják a gyökértől és ezt még robottal vissza kell fizetni. Igaz, mostanában emberbarát, megértő gazdájuk van a virághegyieknek, aki behunyja a szemeit, ha suttyomban kiássak a rönkökéi és hazaviszik feldolgozásra. A földhöz ragadt szegény nép, putrikban lakik, költözködésre nem gondol, csak nyáron elmennek a szomszéd vármegyékbe mezei munkásnak. Ha valamelyik közlük elbetegszik, akkor egy ismert vendég költözködik a kalyibába : az éhség, az Ínség.
Ilyen lakói vannak Virághegynek és Gáspárhegynek, Nagykanizsa tőszomszédságában. Sorsuk siralmas és mégis akadnak N <gykanizsán úrnők, akik evvel a néppel alkusznak és 10 csomó helyett 12 csomót kérnek 10 fillérért, meg se gondolva, hogy ez az eljárás mások szegénységének lelketlen kihasználása. — Inkább segitsük ezeket a földhözragadt szegényeket, legyük nekik kisiparukat lehetővé. Tegyük nekik lehelövé a terpenlinfózést is, amelyet drága pénzen külföldről kell hozatni. A nycrslerpenlin előállítására a vörös- és lucfenyő rönkje alkalmas, a tisztításról majd a városiak gondoskodnak. Ez a pár száz munkás ér-léket képvisel, magyar értéket és ez többet mond a legrikilóbb reklámnál.
Megölték Lindbergh kisfiát?
1/Ondcra, március 16
Ma mutatkozott először jele annak, hogy az amerikai hatóságok számolnak a Llndhergh-csecsemö megölelétével is. A nLwyorkl rendőrség felszólította az összes szálloda-és penziótulajdonosokat, kísérjék figyelemmel Bzemélhamvasztókészülé-keiket, hogy nem találnak-e benne csecsemőruhákat.
Agyonlőtte a saját bátyját
Budapest, március 16
Az egyik Szeged—Domaszéki tanyán örökség miatti veszekedés során Fürtön János gazda revolverrel agyonlőtte fejszével rátámadó bátyját. Fürtön Istvánt. Az ügyészség rövidesen dönt arról, hogy slatáriális bíróság elé utalja-e az ügyet.
A pacsai véres események, a Jómódn konok községek, a kanizsai slnantó, a zalai gyflmölcslnvarozás, a pártszervezkedések és a szeszpárolás figye
a közigazgatási bizottság elölt
Zalaegerszeg, március 16
A vármegye közigazgalási bizottsága hétfőn ülést tartóit Gyömörey Oyörgy főispán elnöklete alal\'.
Brand Sándor dr. főjegyző az egyébként kedvező alispáni jelenlést ismeiteile, ma|d beszámolt a pacsai véres esemény üpyében indítóit vírs-gálalról. A j< lenléihez e\'sönek Farkas Tibor szólt hozzá, aki a legszigorúbb vizsgálat lefoglalását kétle.
Dr. Plthdl Vik\'or felsőházi tag a pacsai eselre vonatkozó n helyesli a legszigorúbb vizsgálat hangoztatását, de nem tarifa helyesnek a csendőrség krlllcálásái addig, inig tiszta kép nincs.
Megbízható tanukat hallott arról, hogy a csendőrök milyen példás türelemmel viselkedtek a tömeggel szemben. A ka-hatalom segllségea végrehajtásoknál kényes kérdés, de lemondani erről, a mostani viszonyok közöli nem lehel.
Btuisa Oyuia dr. pénzügyigazgaló eiőadla, hogy a véres kövelkezményü árverés kitérlet mír negyedszer voll a szóban levő gazdiknál kitUzve.
Tény, hogy két gazda állatait ha|t-latta el a végrehajtó, a többi gazdák maguk hajtották fel állataikat.
Gyömörey Oyörgy főispán a felszólalásokra kijelenti, hogy a miniszter a parlamentben adott választ az ő telefonjelenlégei alapján tette meg s azok, amint a pénzügylgaz-galó felvilágosításából is kitűnik, mindenben fedték a valóságot. A közigazgatás részéről mulasztás nem történi. A jövőre nézve kérte a miniszteri, hogy hasonló eselekben, amikor az Indokolt, saját főispáni felelősségére intézkedéseket lehessen az árverések kérdésében.
Farkas Tibor ezután Zalaszent-mihály község nehéz helyzetére mutatóit rá, viszont Plthdl Viktor dr. a kanizsai jírás szegényebb községeinek fizetési készségéi álliiolta szembe a gazdagabb községek konoksá-gával.
Bosnyák Oéza felsőházi lag kifogásolta, hogy a szombathelyi slnautó 10 perccel később érkezik Kanizsára. mint onnan a vonat Budapest felé indul.
Péntek - sstombai- vasárnap Városi Sszinfiász
Azt sem helyesli, hogy a vasul érdekében a teherautókat eltiltolták a termény, gyümö\'cs, stb. fuvarozásától.
Gyömörey főispán válaszolt a felszólalásra. Kijelentette, hogy a (örvényes kereteken belüli párlszervez-kedések elé nem gördít akadályokat, azonban kötelessége őrködni a köznyugalom felett és a szervező személyeket illetőleg Is kellő garanciákat kell látnia.
A nehéz helyzet ujabb feltárására és a szükséges Intézkedések (kamatláb leszállítás stb.) kérésére maga Is feliratot javasol a kormányhoz,\' Ezt a blzoltaág el Is fogadta. Elhatározták egyultal, hogy ezentúl hétföl napon ülésezik a bizottság. A menetrend-ügyben kljelentelle a főispán, hogy ugy a MÁV és a DSzAV Igazgatóságainál, mint a kereskedelmi miniszternél megteszi a kellő lépéseket. Felvilágosltja egyúttal a minisztert, hogy a leherautóforgalomra vonatkozó korlátozó rendelet milyen súlyos helyzetet teremt a zalai gyümölcs és szölöértékesllés terén.
Farkas Tibor Javasolta, hogy kérjék a szeszpárolásl kontingens felemelését Zalamegye területére és az ormándlakl parcellázás ügyét vizsgálják felül. A törvényhatósági kisgyűlés Gyömörey Oyörgy főispán elnök-lei e alatt tartott ülést. A főispán Ismertette a pacsai véres ügyet és kérte a kisgyűlés, valamint a törvényhatóság tagjait, nyugtassák meg a népet, Igyekezzenek az agitáclót ellensúlyozni, inert az erőszakos cselekedetek csak távolabb visznek bennünket a várt javulás idejétől.
A kisgyűlés tárgysorozatának száznál több pontját legnagyobbrészt hozzászólás nélkül tárgyalták le. A tárgysorozaton kisebb községi és személyes ügyek szerepellek.
= ízlésben, minőségben, exclu-sivílásban vezetnek a Sportex angol férfiszövetek. — Egyedüli árusiló Slnger József és Társa.
A püspöki kar és a halotthamvasztás
Budapest, március 111 A magyarországi latin és görög szertartású püspöki kar tagjai ma Serédi Juszlinlan biboros hercegprímás elnökletével a budai primásl palotíban megkezdték a szokásos tavaszi tanácskozásukat. A püspöki kar többek között foglalkozott a kre-matórium ügyével és hangsúlyozta, hogy a kath. egyház tiltja a halotthamvasztás!.
Hármas családi dráma Szabadkán
Budapest, március 16 Szabadkán tegnap délután agyonlőtték Székely Imre nöorvosl. A nyomozás eddigi megállapítása szerint Székelyt valószínűleg Petrás Tódor nyugalmazott katonatiszt rábeszélésére a vak Petrás ápolónője, Nöhl-wald Mlrta ölte meg. Petrás és az ápolónő megmérgezték magukat. A dráma oka az, hogy Székely udvarolt Petrás válófélben levő feleségének.
1932, március 17.
ZALAI KÖZLÖNY
napihírek
NAPIREND
\\ Március 17, oaDtürtikk
\' Kóm katolikus: Putrik pk Prolestáni: Oeflrud. Iiraellta : Vesd. hó 9
Városi Muzeurn él Könyvtár nyílva csOtttitökOn ét vasárnap délelőtt 10-től
13 óráig.
Qyógysisrtá\'l éjjel\' szolgálat: I. hó vegéig sz .Őrangyal* gyógyszertár Deák-lér 10.
Oóilöidő nyllvs reggel 6 órától este 6 óráig (héttő, szerda, péntek délután, kedden egéu nap nőknek). Tel. 2—13.
- A polgármester húsvét után foglalja el hivatalát. Dr. Kritky István polgármester egészségi állapota örvendetesen annyira javu\', hogy — értestllésQnk szerint — már a húsvéti ünnepek, után átveheti hivatala vezetését. Dr. Krátky polgármester első leendője les». a legközelebbi közgyűlés előkészítése a szőnyegen forgó legszükségesebb dolgok letárgyaltatása céljából.
- Konferencia beszédek. A fel-lőtemplomban Virágvasárnap, nagyhétlön és nagykedden esle 7 órakor férfiak részére konferencia beszédeket tart dr. Halász Oyörgy, a Sophlanum hittanára, melyre ezulon hívom meg szeretettel a nagykanizsai lérfivllágot. Gazdag Ferenc ptlspöki biztos.
- Egy Irgalmas nővér Jubileuma. A nagykanizsai kórházban tegnap csak tendl testvéreitől tudva a legnagyobb csendben ünnepelte áldozalos munkájának 2fi esztendős évfordulólát Kuntz Coletta irgalmas nővér. Hogy mit jeleni, az egy életet a szenvedő, beteg emberleslvérek szolgálatának szentelni, csak az tudja, aki maga is feküdt a kórházban és része volt abban a figyelmes, lelkiismeretes és odaadó ápolásban, amit az irgalmasrendl nővér végez. Az emberszeretetnek legnemesebb, legragyogóbb példája,amely megérdemli, hogy a legnagyobb tiszteletlel emiitessék és hálával körülöveztessék. Kuntz Colella nővér a krisztusi szeretet gyakorlásának legragyogóbb Példáját szolgáltatta és azért a város közönségének áldozatos munkásságával legnagyobb elismerését és báláját érdemelle kl.
- Áthelyezés. A Máv. igazgatóba Füsy Gábor balatonfüredi Inté-tót saját kérelmére Körmendre he-\'írezle ál. Helyébe Horváth Elek keszthelyi főtiszt került.
- A nagykanizsai törvényszék •árgy.lágal Keszthelyen. A nagykanizsai törvényszék büntetőtanácsa ma kiszállt Keszthelyre, ahol 3 napon á\' tárgyalásokat folytat.
- A Református Nőegylet Magyar-estje, amely április 9-én este a Kaszinóban larlatlk meg, gazdag műsorával messze ki fog emelkedni 8 megszokott esték keretéből. A rendezőség hetek óla fáradhatatlan lelkesedéssel dolgozik a legteljesebb »i«er érdekében.
- Nőt tavaszi kabátok óriási
Anlhízban?" I,"ph\',6k " SchDU
Ollop Ernő meglialt
A kanizsai társjsélet eeykori kiváló előmozdítója, Ollop Ernő f. hó 15-ére virradó éjjel 72 éves korában meghall. A múlt század utolsó negyedében, a kanizsai szalónokban alig vol\' valamely tirsadalmi összejövetel Ollop Ernő lelkesítő, vagy mélyen megható zongorajátéka nélkül elképzelhető. A városban hang-versenyző művészek Is csak az ő zongorakisére ével tudlák a kitűzött műsorukat abszolválni. Nagy zenei tehetsége már gyermekkorában nyilatkozol! meg. Az Iskoláit elvégezvén, a bécsi zeneakadémiának, a zeneszerzésben pedig a híres Bruck-nernek lelt lanilványa. Olt Is kivált mint zenetehetség, de mégis csak két évig végzett tanulmányokat, mivel szülei a zenei pAlyát nem tartottak elég komoly (?) pályának és komoly kenyérkeresetnek. Magán-liszlvlseiő lett, de csak kényszeredve, mivel ellenlállhatitlanul vonzódolt a zenei művészeihez. Tehetségét csak társad ílml ulon érvényesítette. Szerették és becsjlték ezekben a körökben; de az előrehaladó korral az ó művészi ere|e is fogyott és nem volt többé hódiló hatással. Neki Is meg kellelt vivni a megfakult hírnév sor-vaszló következményelvei és aj. utolsó két évtizedet csendes visszavonult-eágban löltölte e\\ Halálát felesége, két gyeimeke, kiterjedt rokonság és sok Jóbarátja gyászolja. Kedden délután temették nagy részvéttel. vh.
— A Centrálban minden szombaton este tánc.
— Nagy hangverseny lesz az Inségakctó Javára. A helybeli inség-akció javára nagy és Nagykanizsa kuliuréletében igen Jelentós hangverseny lesz április II-én este 9 órakor a Városi Színházban. E hangversenyén közre fog működni Hegyi Emánuel zongoraművész, a budapesii Zeneművészeti Főiskola tanára is, kl a zongorairodalom grandiosus alkotásaiból fog egynehányat előadni. Hegy! Emanüel honoráriumáról is lemondott az inségaktió javára, a bevétel teljes egészében az inség-akció céljait szolgálja. A jegyek ára a legminimálisabban van megállapítva, hogy a belépődijak senkit se tartsanak vissza a koncert meghallgatásától, igy a legmagasabb helyár 1.50 P, mig a legalacsonyabb 50 fillér lesz. A jegyek a Városi Színház pénztáránál már válthalók.
— A kórházi kápolnára Simán István 20 pengőt adományozott.
— Visszamaradt cord bársonyok, flanellek, pargilok rendkívül olcsó árban. Nagy maradékvásár a Slnger dlvaláruházban.
Itt ast alkalom! Kisorsolásra kerül
kftxal nyolc millió pangt.
I. osztály húzása április hó 15. <s 18-án.
Vegyen szerencseszámn osztálysorslegyet
ifj. HIRSCHLER MIKSA ffiffiSffiSP
Fö-ut, Korona szálloda épület. Sorsjegyek árai: Egész I4 -, fél 13--, aacyeá < -, lyolesá J\'-
— Kath. hitközségi adófizetők ügyeimébe. A nagykanizsai róm. kath. egyházközség adókivető bizottsága munkáját befejezvén, a részletes adókivetési la|stromot március 31-ig a hitközségi irodában minden adófizető a hivatalos órák slatt (délelőtt 8—12 és délután 2—6 lg) megtekintheti esetleges fellebbezés végett.
— A kongregációk lelkigyakorlatai szerdán megkezdődlek. P. Molnár Arkangyal pléblnos tartja a fehérteremben. Csütörtökön és pénteken reggel 7 és esle fél 7 órakor vannak a lelkigyakorlat konferenciái, szombaton reggel 8 órakor a közös áldozás
— Megáll a gyorsvonat Felsörajkon. Folyó hó 10-től kezdve a DSA vasút Felsörajk állomásán a Zalaszentlvánról 12 óra 31\'kor, visz-szafelé Nagykanizsáról pedig 16 óra 20-kor Induló gyorsvonat megáll.
— A szombati purlm bál, ha hinni lehet a lázas készülődésnek, amivel az ember társaságokban lépten-nyomon találkozik, szenzációja lesz a kanizsai társasélet vigasság-oldalának. Az estélynek már közölt műsora m«gi Is lázba hozta nemcsak a mlndkélnembell fiatalságot, hanem felcsigázta a fe\'nőllek kíváncsiságát ls. Pontosan fogják kezdeni 9 órakor, hogy a műsor után minél több Idő marad|on n pompás zenével meginduló táréra.
á Polgári Egylet éttermeiben
ma és minden este
kaputól Boly Zsiga ö zeotkua
muzsikál
- Utolsó bOjll est: ■ sajtóról. Tegnap este 6 órakor zsufulva volt a plébánia fehérterme a kongregációk utolsó böjti estjére. Ezalkalommal P. Burka Kelemen, aki Idegenbe szakadva is közel maradt a kanizsai hívók lelkéhez, a március 15-lkl gondolatokból kiindulva a kalhollkus sajióról, a sajtó végtelen halalmáról, jó és rossz erejéről, a hilhfl kathollkus-nak a sajtóval szemben kövelendő magatartásáról tartott szabadelőadást. Barbarlts Lajos, a Zalai Közlöny felelős szerkesztője Márciusi Imádság c. költeményét szavalta. A böjti esték sorozatához zárószavakat P. Molnár Arkangyal plébános mondott.
Blokmalt megbódította a világot!
Minták haaanálják azan kitűnő líd oukorkát A Blokmaltot már utánoaiák, axárt valMt Blokmaltot kárjan áa csak swStM zacskóban fogadja al I

Mán. IS-Iá Lalklnikortat ■ Katii. UtinrarM-bra Ma a Arakoa(IsUca Jiaaal).
SUrc. SS. Waahlavlon.laatp. LkaiHa alAadi* (dr. Kanul JM dlutóti II ár.kor ■ ,lmtu>.
UlolaA mStoroa M|ll •>! Hl? ónkor • MUuUa-
Márc. II—IS. LalkliyakorUI (ArtUk rAasfea (P MM-kár Arkangyal) a pUblntataBplOMbaa aaía l-kat.
Márt. SS. Kalh Uitayafilal ata táscaatitya aata I Arakor a M|t,l Sfylalkaa.
Aar. I Lkallta alíadla (Sínrlor Zoliin fbd(r) • inkor a vtroabáiáa
Kaik. Uft«;.jylrl ktacrlÜM tfí ■ Arakor, aoh Skor tiraoavaraora.
A»r. ». Hal. mrrrar-nlja a Kaailaibaa
141 • Arakor.
Aar. IS. Ucaátla aléaiia (ár. Ojurtla Farosé) • Ara. kor a vároahásáa.
A^.11.^ BaaáauaJ luiirrtaa,, a KaasUt-
Apr. 17. »aa aaatlai UrallU aUaili (Irnsaar M. ay. alair.) II Arakor a sstakájksa.
A*. M. Ltaltla (KalmA Hant) I irakor a
rirorkitia
köhögés 4";
rekedhet) fl\'cr 1
Na(ykanlzaáit>aphatái VágA lllatuartárban.
Blokmalt
Izombalon aata
m űsoros
Purln-estély
a Caslnoban.
— A Magyar RokkantsegélyzŐ és NyugdIJegylet közgyűlése. A Magyar RokkantsegélyzŐ éa NyugdlJ-egylet nagykanizsai 18. száma fiókja március 28-án délután 3 órakor az Arany János- ulcal Iskolában rendes évi közgyűlését tartja Horváth József eldöklete alalt.
— A ruházati Iparosok alakuló gyűlése. A nagykanizsai Ipartestület ruházati ipari szakocetálya ma, azaz folyó hó 17 én este 7, határozatképtelenség esetén 8 órakor tartja alakuló gyűlését az ipartestület tanácstermében.
= Kosztüm és ruhaszövetek a legújabb dlvatszlnekben és mintákban SchBtznél.
—Menetdljkedvezmény. A Duna-Száva-Adria Vasúttársaság Igazgatósága a ljubljanai tavaszi és őszi nemzetközi vásár alkalmával 500/o-ot menetdljkedvezményt engedélyezett. A tavaszi vástr áprlHt 4—13-ig, sz őszi vásár pedig szeptember 3—21-ig lesz. Az állomásfőnök.
— Köztisztviselők részére rendkívül előnyös bútorvásárlás! alkalom. Modern berendezések, tökéletes Jó kivileiben, hosszú lejáratú részletre, BŐI kamatmentesen is kaphatók — Kopstetn bútoráruházban, Horthy Mlklós-ut 4.
0 ZALAI KÖZLÖNY
1932. március 18
— Az Országot Bridge Verseny
döntöje Húsvétkor lesz Budapesten a Hungáriában, amlkoris s legjobb 33 vidéki brldge csapatot 3 napig vendégül látja a Színházi Élet. Az ebet! uj szám részletesen közli a vidéki városok brldge versenyelnek eredményeit és sz összes nevezők névsorát A Színházi Élet e heti száma egyébként a szokottnál is érdekesebb. Szlndarabmelléklet, kottamelléklet, kézimunkamelléklet, önálló gyermeklap teszik teljessé a számot, amelynek árs 1 pengő.
— A Nyugat márolus 16-1 száma Sínké Ervin „Sorsok" o. regényének közlését kezdi meg. A szám gazdag tartalmából klemeljtlk Földi Mihály „író a válságban" o. tanulmányát, Sohöptlln Aladár cikkét Ambrua Zoltánról. Mórica Zsigmond olkkét Légrády Imréről, Száaz Zoltán kritikáját Vám-béry Ruaztem könyvéről, Lakatoa László önéletrajzát gyermekkoráról, deliért Oszkár, Debreczeny 1,111, Nagy Méda éa Sági Márta versalL Irodalmi, azln-háal é* képiómUvéeuU kritikák teázik még változatossá a szám tartalmát. Bgyea szám ára 2 pengó. Negyedévi előfizetés 10 pengő. Kiadóhivatal V. Vilmos caáazár-ul.
— Perselytosztogatással gyanúsítanak egy vándor orgona-javItóL Néhány nappal ezelőtt ismeretlen tettes kifosztotta a zalakoppányi katolikus templom perselyeit, amelyekből összesen 50 pengőt vitt el. A csendőrség Révész János budapesti orgonajavllót gyanúsítja a perselyfosztogatással, aki orgona-Javítás ürügye alatt keresi fel a vidéki tanítókat és p ébdnlákat.
Elsőrendű tlzss ugorka
nagy üveg............ P 3 40
kis ............. •
Málna, meggy Jam... . 1*36
Barack, eper......... . 1*56
QyWIH főszer, ostma «a Izlfltbaa
itat
Anemzelközl tennlszmérkőzés eredményei
8an Remo, márolus 16 Az olasz gyógyfürdőn rendezett nemzetközi tennlszmérkőzés véget ért. A férfi egyesben a nagy formában lévő Kehrllng kéla a döntőben 6:3, 6 : 3, 6:3 arányban verte az Ir Rogersl. Vegyespárosban a döntö-ben a Buke—Del Bono együttes 6:3, 8:6 arányban győzött a Va-lerlo—Kehrllng pár ellen.
Az elvált tornán királyné visszatér férjéhez
Párta, márolus le A lapok Írják, hogy a román királyi udvarban diplomáciai tárgyalások uiján családi béke készül. Károly király ki fog békülni elvált feleségével, Heléna hercegnővel, ski bír szerint fiára, Mihály trónörökösre való tekintettel kész visszatérni Bukarestbe és újra megesküdni Károly királlyal.
IMIirts
a uivkaalxaal meteorológiai meg-flgyolő Jelentések i Szerdán a Mmirsik-IcT: Reggel 7 órakor -3 8, dléulán 3 órakor — 44, esle » órakot -2 2.
Ptlhöxti: Reggel tiszta, délben és este borult égboltozat.
Stiltrdny. Reggel és délben délkelet. ASte délnyugati szél.
(Élttakal rádUJiltnUt) a BUtearalá. •lat Másat lalantl sste 10 öra-Iwi la)hs i*6, tsto klaabb aaS Várható.
NGYEN
kapja a
Zalai Közlönyt
jövő hó elsejéig,
ha most előfizet.
Pária 2033Vi, London 18*75i Newyork 51712, Hrűssel 72-15, Milano 2677, Madrid 39*45, Amsterdam 209-20, Berlin
135 05, Wien---, Szófia 374, Prága
15-33, Varsó 57 90, Budapest -■—, Belgrád 902, Bukarest 306.
Tenaéajtizsás
Buza tlszav. 77-es 13-40-14-40, 78-aa 13-55-14-55, 79-es 13-70-14-70, 80-as 13-80—14-80; dunánt. 77-aa 12-70—12-90, 78-as 12-85-13-10. 79-es 13-C0-1325, 80-ss 13-20-13-50, roza 15-25—15 50, tak. árpa 16-25—16-75, zab 22-00—22-30, tengeri 15-60-15-75, korpa 13 60-14-00.
valutAk Angolt. 20 55-2095 Belga Ir. 70-55-8015 Csehk. 16-94-17 04 Dánk. 113-70-114-70 Dinár 1001-1009 Dollár 57050-573-50 Francia (.22*30-22 50 Holl. 23040-23185 63-95-64 45
3-48-3-54
4-06-4 18 29-40-29 70
Márka 135-45-136 25 Norvég II190-112-90
Peseta —•--•—
Schlll. ---•—
Svájcit. 11070-111-40 Svédk. 113 20-114 20
Zloty Lel Léva Líra
DEVIZÁK Amat. 23095-231*85 Belgrád 10 05-10-11 Beriln 135-55-13625 BrUaael 7^65-80-15 Bukarest 3-43-3-47 Kopenh.l 13 90-114 70 London 2067-2087
Madrid -•-*—
Milano 29-50-29-70 Newy. 571-00-574-00 Oazlo 112-10-112 90 Párls 22-48-22-60 Prága 16-94-17-02 Szófia 4-09-417 Stockh. II3-40-114-20 Varsó 64-05-64*45
Wien -•-•-
Zürich 110*80-111*40
Wien clearlng árfolyama: 80.454.
Mátvásár
Felhajtás 3128, eladatlan 877. - Elsőrendű 086-088, szedett 088-0 92, aze-dett közép 082-086, könnyű 072-078, l-só rendű öreg 078 -080, ll-od rcndU öreg 070—0.76, angol süldő 080-090, szalonna nagyban 1*05—0*00, zsír 1*16-125, hús 1*14-1-36. félsertés 1*10—1*20.
Uaájs: Délsalal Syoada és Lapklaáá Vállalat, Rsgyksalisáa.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
latararban telelőn t Nagykanizsa

Főzelék magvak Gazdasági magvak GyUmö\'csfa permetező szerek Műtrágyák Baromfi ertítakarmányok Madáreleség
kapható:
Ország József
cégnél
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bírósági palota mellett).
Figyeljen kérem!
önnek és mindenkinek az az álma, hogy legyen t egy darab föld, amit magáénak mondhat. í Most itt az alkalom, hogy a Balaton egyik leg^ szebb helyén, Balatonfenyvesen 60 havi rész-
letre vehessen villatelket az Inkey család parcel-
engős részlafre
kaphat közvetlen az állomás előtt, Közel a Qala-
lázásából. Már havi 12 — pengős
tonhoz, szép vlllatelket. Nagyszerű tőkebefektetés. Nagyon jó kényszertakarék, mert 60 hó alatt kifizetett telke van a Balaton egyik^Iegna-gyobb üdülő-nyaraló telepén a közpoi)(oan.
Ne restelje a fáradtságot, bemenni /
Szabó Antal ur sport és rátfió üzletébe,
ahol önnek minden szükséges felvilágosítást megadnak.
_ ( ._MMS
f
APBÓffnWETÉSEK
Kétaaabéa előszobás, vízvezetékek la kás klsdó józset lőherceg-ul 58/a.
Vak tükrök u|ta tükrözését váltalja -Stern üveges, Erzsébet tér 15. Telelőn 196.
;13 9
Tára kerestetik egy régi bevezetet lólmenő üzletbe. Bővebbet Horváth Aladár poslrestanle. 1349
TSbb egyszobás lakás kiadó, kiadóban.
Clm a 1800.
Dlwattanulmányoiás végeit Bud-peslre utazom és I lyó hó 21-én már itthon vagyok, mikor Is kérem modelllelo megtekintését. Kiváló llutelellel Worlmann Juliska. 1312
Dobsrnana törzskönyvezett kutya eladó Ssekerea Józset n. 24.. 1321
2 szobás lakéa Dájusiá klsdó, szoba gózlüidő eladó Klrály-ulca 15. 1324
A legsúlyosabb megbetegedések rendszerint a megjelölt helyeken fordulnak dó. Vigyázzon az amésztásárel Köztudomású, hogy az emésztő szervek megbetegedése legyöngül a többi szerveket: tökéletes emésztést biztosíthat, ha regtdel vizet Iszik.
iabbaa jön ki, Himba ultiig Ifi.
Abonnensek részére is ha. hoz szállítva, kltOnS héalkaaaáot adok. Ebéd ao 1111., (özelék leltéttel 40 flll.
1ZI3 Ksalzsal László iiiklci, Klíi!ii!-u. 22.
A Magyar Bokkantsegélyző ás Hyogiijegyesület nagykanizsai 563. Ilokja Sugár-ull székházában vasár-•ap, f. hó 20-án d. u. 4 órakor tartja
évi rendes közgyűlését,
amelyre az itt fizető összes tagtársakat tisztelettel meghívja. Határozatképtelenség esetén egy órával később ugyancsak a fent jelzett helyen meg fogjuk tartani, un EliiOkség.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető; Zalai Károly),
A lete.iyel klr. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
2663/lk. 1931 szám.
toítöi klitöiíir-klnut.
Pál Pálné sz. Bos Anna véfreba|tató|>ak Kis Boa Imre végreha|tist szenvedő eUen Indított végrehsjláil ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási áiverést 64i5 P 96 tlllér tőkeköveieíés és Járulékai behaj-táaa végeit a letenyel klr. járásbíróság területén levő, Kerkaszentklrály községben lekvő, s a keikaszentkirálvi 87. szljkvbea f 1. torai. 55. hrsz. alatt felvett végrehajtást szenvedő nevén á.ló Illetőségre 30 P klaiállátl árban, az u. o. 92. utjkvben f I. sorit. in. hrsz. alatt (elvett Ingatlannal! végrtha,táat azenvedő nevén álló illetőségre 200 P kikiáltási átbsn, az u. o. 119. aztjkr ben f sorsi. 375. hm alstt (elveti végrehajtást szenvedő nevén álló Illetőségre 110 P klklálláil árban, az u. o. 163. utjkvben A 1 I. sortz. alatt 311. hrsz. alatt (elvett végrehajtási szenvedő nevén álló Illetőségre 60 P kikiáltási árban, sz u. o 18. szljkvben A I 1—18. hrsz alatl (elvett végrehajtási azenvedő nevén álló Illetőségre mo P kikiáltási árban, sz 5853/1904. sz. végzéstel özv. Kis Boa Iroréné si. Konkoly Anna kerkssienlklrá-yl lakót Javára bekebelezett haszonélvezeti tzolgslml Jog fenntartásai elrendelte.
Az árverést 1932. évi április hó lí. napján délelőtt II órakor Kerksszent-klláiy községházánál (ogják megtartani.
Az árverés slá kerülő Ingatlanok a kikiáltási ár leiénél, Illetve Itéíharmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el.
Az árverelnl szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 100/o-át készpénz-ben, vagy az 1881 : LX t.-c. 42. S-ábsn meghatározott árfolyammal számítolt óvadékképes értékpaplrosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezésétől kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni éa sz árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-t 147, 150., 170. §§.; 1908: XU. L-t 21. W
Az. aki az Ingatlanért a kikiáltási áznál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kfklál-tási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa Igérl ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Ha ennek a kötele-zelliégének eleget nem tesz, Ígérete figyelmen kívül marad és az árverétben, smelyet haladéktalanul folytatni teli, részt nem vehet. A bánatpénz leiéiele alól felmenteti átverető a bánatpénz kiegészítésének megfelelő önzeget sem köleles letenni (1908 :XLI. 25. }.)
Letenye, 1931. évi Junlut hó 30. nap|án-
Dr. Augusztlnovlts t. k. klr. Jblró.
Hanzsallts a. k. 1317 uukkönywwató-
72. évfolyam 63 szám
Nagykanizsa 1932. március 18. péntek
Ara 14 miér
POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fóut 5. síim. Keszthelyi llókkladóhivatal: Kozsutb-utca 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési áia : egy hóia a pengó «0 Iliiéi. Szerkezztóségl és kladóhlvaUII telefon: 78. sz.
Báró Wlassics Gyula 80 éves
Budapest, március 17 Wlassics Qyula báró most töllölle be 80. Bzüietésévél. Ebból az alkalomból kitért minden szélesebbkörü ünneplés elöl, de lakásán sokan keresték fel szerencseklvánalaikkai és küldöttségben tisztelegtek elótle azok a testületek, amelyeknek élén áll, vagy amelyeknek taglal közé tartozik. Odvözlö táviratot küldtek Wlassics Űyula bárónak nagybányai vilér Horthy Miklós kormányzó, Serédl Juszllnián hercegprímás, Károlyi Oyula gróf miniszterelnök, József királyi herceg és levélben üdvözölte Karafflálh Jenő vallás- és közoktatásügyi miniszter.
Képviselők ankétje az ország vidéki sajtójáért
Budapest, március 17 A Magyarországi Vidéki Lapok Országos Egyesülete Frühwlrlh MS-lyás elnökletével Budapesten gyűlést tartott, amelyen báró Kray István országgyűlési képviselő Indítványára elhatározta, hogy legközelebb a parlament épületében a képviselők egyik csoportja, amely párttekintetek nélkül közérdeknek tartja a magyar sajtó támogatását, megbeszélést tart, amelyen részletesen foglalkozik a vidéki lapok súlyos helyzetével és egy üt tesen jár el a kormánynál olyan Irányban, hogy az ország vidéki sajtójának méltányos kívánságait ml-elibb teljesítse.
Gallovlch Jenő elnökigazgató előadásában tárgyalták az erre vonatkozó memorandumot, amelyei Horváth Ödön dr. (Kecskemé\'), Thurzó Nagy László (Miskolc) és Sebők Jenő (Kapoivár) hozzászólása ulán elfogadtak.
Franki Pál dr. kegyeletes szavakkal emlékezett meg a magyar sajtó nagy halottjának, Légrády Imre dr. főszerkesztőnek elhunytáról.
Elhatározta az igazgatóság, hogy felkéri a rádió igazgatÓBágát arra, hogy a rádióelőadások során az ország vidéki sajtója vezetőinek Is adjon alkalmat előadások tartására.
VCgül az egyesület a dr. Franki Pál alapítvány kamatát Dávid Magyar Jórsef nagykanizsai hírlapírónak ítélte oda.
3 és fél százalék a Bank of England kamatlába
liondon, március 17 (Reuter) Az Angol Bank mai ülé-
8«n a kamatlábai 4n/o-ról 3\'/20/i.-ra "illilo\'.la le.
Egy osendörezredes leánya agyonlőtte az urát Budapesten
A féltékeny férj rálőtt a feleségére, a végén maga maradt holtan a helyszínen
Budapest, márolua 17 (.Éjszakai rádiójelentés) Halálos családi dráma jálszódott le csütörtökön délután 3 óra tájban Baghy Károly dr. 29 éves fővárosi tisztviselő Attila-körűi 2. szám alatti lakásán. Baghy Károly ugyanis hazaiérve a hivatalából, féltékenységi Jelenetet rendezetti ami\'elől a felesége átmenekült az egyik szomszéd lakásába. Baghy
a felesége után lőtt, de a golyó nem talált.
Később átment az asszonyért, akit hazahozott. Tovább folyt otthon a féltékenységi |elenet, mire
az asszony kl akart ugrani a magasföldszinti ablakon.
Férje ezl megakadályozta, erre az asszony odaugrolt az asztalhoz és
felkapva az ottheverő revolvert,
rálőtt a férjére, aki holtan esett össze.
A gyilkos asszony ezulán taxiba ült és édesapja, Lukovlcs csendőrezredes lakására, majd onnan a főkapitányságra hajtatott. A rendőrség megállapítása szerint szerdán este egy ezredes Ismerősük és annak Ludovlkds fia vacsoráztak Baghyéknál. A jelek tzerlnl Baghy dr. a liatalemberre lehetett féltékeny.
Klhallgaláss során Baghy Károlyné azzal védekezett, hogy önvédelemből lőtte le a férjét. Az iralokat ma, pénleken már álleszik az ügyészségre, amely magáévá leszi uz atszony védekezéséi. Valószínűleg rendes bíróság fog ítélkezni a férjgyilkos asszony felett.
Létrejött a japán-kinal fegyverszüneti megegyezés
Genf, március 17 (É/szakal rádiójelentés) A keletázsiai helyzet megvizsgálására kijelöli 19-es bizottság csütörtöki ülésén a japán delegátus bejelentelte, hogy
a kinai és japá\'. kormány közölt fegyverszüneti megegyezés jölt léire. Egy 14.000 főnyi japán csapatnak Singhai területéről való visszavonulása már meg is kezdődött.
Tardieu reméli a honföderációs terv sikerét
Kedvező tünetek Magyarország helyzetében
Párls, március 17 (Éjszakai rádlójelentes) A Nemzetközi Fizetések Binkja főbizottságának legutóbbi ülésén Bruce delegátus Magyarország pénzügyi hejy-zeléről számolt be és kiemelte, hogy az ország pénzügyi helyzetében kedvező tünetet lát, b.ir a v.llság még mindig erőien érezteti hálását.
Párls, március 17 (Éjszakai rádiójelentés) Tardieu miniszterelnök a Temps munkatársa elölt elégedetlen nyilatkozott genfi tárgyalásai eredményéről és azon reményének adolt kifejezési, hogy elfogadják rövidesen azt a lervét, amelyet a dunai államok gazdasági megsegítésére dolgozol! kl.
IMeské Zoltán kilépett az egységes-pártbél
A mezőgazdasági eladósodás, a központi tqzelöanyag-beszerzés, a községi tisztviselők fizetése az egységespárt csütörtök esti értekezletén
Budapest, március 17 (Éjszakai rádiójelenlés) Az egv-ségespárt csütörtökön este Pesthy Pál elnöklete alatt ülést larlott. Meskó Zoltán bementette, hogy kilép a pártból, mert véleménye szerint a párt keretei útját állják a nemzeti összefogásnak. Ettől eltekintve, reméli, hogy a jövőben ismét meglalál|a azt az utat, amelyen továbbra is egyült haladhat a párttal. Távozása semmivel sem kisebbíti a miniszterelnök személye iránt érzett őszinte nagyrabecsülését.
Zsltvay Tibor igazságügyi miniszter bejelentene, hogy
végleges megoldást készítettek a mezőgazdasági eladósodás gyökeres rendezésére. A rendelet intézkedik az Ingatlanok teherviselő képességének pontos megállapításáról Is. Ez az intézkedés betetőzése a földteherrendezésre irányuló törekvésnek. A rendelet még ebben a hónapban végleges formát öli. A kormány ezzel az inlézkedés-sel nem csak az adósok, de a hi-
telezők érdekeli is védeni kívánja, meri tiszta helyzetet kiván végre teremteni a bizonytalan követelések terén.
Kenéz Béla kereskedelmi miniszter a központi tüzelőanyag beszerzéséről elterjedt hírekkel kapcsolatban kijelentette, hogy Ilyen központ felállítása már csak a megfelelő forgótőke hiányában sem lehetséges. Arról van szó csupán, hogy véget akarnak vetni annak a tájékozatlanságnak, amely az állami hivatalok tüzelőanyag-beszerzésében eddig fennállott.
Váry Albert arra kérte a bel- és pénzügyminisztert, gondoskodjanak arról, hogy a községi tisztviselők l én rendesen megkapják fizetéseiket.
A pénzügyminiszter kijelentene, hogy az Intézkedések már megtörténtek, a súlyosabb helyzeteken pedig segélyezéssel akarnak segíteni.
Pesthy Pál elnök végül bejelen-lelle, hogy a párt legközelebbi ölése március 31-én lesz.
Előbb autót loptak, aztán hold-up támadást .rendeztak egy bankban
Három suhanc kalandos, de sikertelen bankrablást kísérlete
BudapesL márolua 17 Ma délben a Lipól-körulon a Községi Takarékpénztár helyiségébe berontott három suhanc és revolvert rántva, pénzt követeltek. A tisztviselők ellenálltak, mire a támadók eldobták revolvereiket és elmenekültek.
Kiderült, hogy a suhancok előbb autót loptak és azzal mentek a bank elé, majd autón szöktek tovább.
A bankrablási kísér ettel kapcsolatban fe meiült az a fellevés, hogy a három bandlla azonos azzal a három fiatalemberrel, akik hónapokkal ezelőtt a Klauzál-téren a Leszámítoló Bankói akarták kirabolni
A rendőrségen megvizsgálták az eldobott pisztolyt és megállapították, hogy töltetlen.
Az autóról megállapították, hogy azt a három rabló Welllsch Tibor építésztől lopia el. Welllsch a rendőrségen bejelentette, hogy éppen a főkapitányságra indult, hogy oeje-lenlse autójának ellopását, amikor a gróf Tisza Utván-utcínan megpillantotta az aulól, amelyben három fiatalember üli. Üldözni kezdte a kocsit, amely a Deak-tér felé haladt. III a fiatalemberek kiugráltak a kocsiból, futásnak eredtek és felugorva egy 5 ös villamosra, a Nyugati pályaudvar felé meneküllek Az autón sok ujjlenyomatot talállak és most a rendőrség dakiiloszkópia segítségévei akarja őket elfogni.
Llndberghné idegbeteg
Ixmdon, márclUB 17 Lindbergh feleségét egy híres ideggyógyász vette kezelís alá. Az anyai örömök elé néző fiatal asszony álmatlanságban és idegklmerühség-ben szenved.
88 ZALAI KÖZLÖNY
1932. március 27.
Julius 3-án Keszthelyen lesz a kerületi válogató dalosverseny
Uj erűvel megindul a zalai dalosélet — közgyűlés határozata!
Keszthely, március 17 (Sajit tudósítónktól) A zalai da-loskerdlet Keszthelyen tartotta, a városháza tanácskozó termében, választmányi és évi rendes közgyűlését dr. Thoiway Zsigmond ügyvezető elnök elnöklésével. Jelenvolt a közgyűlésen Relschl Imre városbíró is, a kanizsai, keszthelyi és falusi dalárdák számos képviselője. A délelölt 10 órától 1 óráig tartott gyűlések határozatai közül a fontosabba-kat közöljük a következőkben.
A művészi bizottság megválasztása megiörlént. Hivatalból tagjai: dr. Krátky István elnök, Frühwlrth Mályás orsz. U. v. elnök, dr. Thoiway Zsigmond ü. v. elnök, Vannay János ker. karnagy, Klempa Károly larskarnagy, Barbarits Lajos főtitkár. Választott taglal: Eckhardl Antal (KeszthelyX Endre Oyula (Keszthely), Páblánné P. Irma (Nagy kanlzsa), Kovács Ferenc (Sormás), Lehrmann Ferenc (Nagykanizsa), Lembeikovlcané W. Margit (Nagykanizsa), Magas Mihály (Nagykanizsa). Póttagok: Hofrlchter Emma (Nagykanizsa), Mik Károly (Klsszent-grót), Parti Lajos (Nagykanizsa).
Kerületi társkarnaggyá egyhangúlag megválasztották Klempa Károly mellé SchUler János zeneiskolai tanárt és Ketllng Ferenc karnagyot.
A kerületi válogató verseny julius 3 dn Keszthelyen lesz. A verseny és ünnep.endezö bizottság Relschl Imre elnöklésével megalakult, U. v. elnöke Bognár imre közs. fö-
\\ausch Károly, a nagykanizsai Vasutas Dalkör elnökének javaslatára, a kerület felír a központhoz, hogy a dalosonként 2 P költséget jelentő kötelezi dalosigazolványoktól tekintsenek el. Barbarits Lajos főtitkár jelentésében az alakulástól eltelt 2 esztendőről számolt be. A kerület egyes részelnek elszakadásával, az ebből hosszú időn át előállt teljes haláskötl bizonytalansággal és a megnehezült idők járásával indokolla a kétéves működés csökkent Intenzitását. Sürgette a kerület dalárdáinak pontos és konkrét beszervezéséi, a dalosegység fokozottabb kiépítését, majd megemlékezett a dalosélet 1930—31 évi eseményeiröL A közgyűlés zajos tapssal fogadia a jelentést és Thoiway elnök javaslatára köszönetet szavazott érte és elrendelte jegyzőkönyvi megOrökitését.
Varga István pénztáros a . két esztendő anyagi elszámolását terjesztette be. A közgyűlés a körültekinti és eredményes gazdálkodásért köszönetet szavazott az elnöknek és a pénztárnoknak. Hosszabb vita volt
leendő verseny-zsürl szetétele
ösz-
felelt. 7/uí/ay Oyula (Tapolca) ugyanis azt a kívánságot fejezte ki, hogy a zsűri pesll tagokból álljon majd. Hasonló értelemben szólalt fel Parti Lajos (Nagykanizsa) is. A hosszú vllában Vannay János, Endre Oyula, Bognár Lajos (Badacsonytomaj), Barbarits Lajos szólallak fel. Végül ugy határozlak, hogy a háromtagú zsűri két tagja kerűletbell lesz, a harmadlkat a központtól kérik.
Bognár Imre (Keszthely) alelnök javaslatára a kerület áilr
A daloskerületi
a zenedijak felemelése ellen.
Szabó Pál (Msópáhok) indítványára kimondta a közgyűlés, hogy a falusi dalárdák ambíciójának ébrentartására a kerület nem csupán pon tozó, hanem osztályozó versenyt rendez. Barbarits Lajos főtitkár felhívta a karnagyok figyelmét ama missziójukra, hogy fokozzák a dalárdákban az elsőségre törekvést, de minden befolyásukat érvényesítsék, hogy a dalárdák ne keseredjenek el és ne vádaskodjanak, ha nem lettek elsók.
Draskovlcs Márton (Kiskomárom) az elnökséget kérle a dalárdák meglátogatására. Dr. Thoiway Zsigmond kilátásba is helyezte, hogy rövidesen meg-
történik az összes dalárdák meglátogatása.
Barbarits Lajos hangsulyozla, hogy másfelől szükséges, hogy a dalárdák is kapcsolatot tartsanak az elnökséggel és életük, működésűk minden mozzanatáról, kívánságaikról, sikereikről értesítsék a kerületet.
A közgyűlés a kötelező adat-közlésekre vonatkozó határozat ulán végetért, miután táviratilag üdvözölte a beteg dr. Krátky István polgármestert, a kerület elnökét és lelkes ováció keretében ünnepelte a megye-szerte szeretett és becsült ügyvezető elnököt, a magyarság minden szép ügyéért rajongó dr. Thoiway Zsigmond postafónököt, nemkülönben Relschl Imre városblrót és Bognár Imre főjegyzőt, a dalosűgyek lelkes és odiadó barátait.
Ez a közgyűlés hihetőleg uj élet, friss vérkeringés megindulását jelenti az országos újjászervezés következtében zökkenőhöz julott zalai daloskerületben.
Tavaszi vásár
e hó 14-től április 6-ig.
Nagyon olcsón ve&et legújabb divatú nöl Kabátokat, valódi angol férfi rufia- és kabátsseöveteket, nöl rufia, kossctUm éa kabát-kelméket
SINGER
divatáruházban
A zsidó hltkOzség iskoláinak fenntartása és a jótékonyság centralizálása
Az uj hitközségi elnök programbeszéde az elöljáróság alakuló ülésén — Megalakították a szakosztályokat
Nagykanlzaa, márclua 17
A nagykanizsai izraelita hltkOzség uj elöljárósága tegnap délután tartotta alakuló ülését a hitközségi székház tanácstermében. Az ünnepélyes alkalomra az elöljáróság teljes számban megjelent. Napirend előtt dr. Rapoch Aladár szólalt fel és az elöljáróság nevében klasszikus szépségű, tömör beszédben üdvözölte az uj elnököt, dr. Halphen Jenőt, figyelmébe ajánlva, hogy a vallásosság, a jóság és a béke jegyében igyekezzék a hitközség ügyeli előbbre vinni és a hitközség intézményeit egy jobb Jövőre átmenteni.
Dr. Halphen Jenó elnök általános figyelem közepette emelkedett szólásra. Beszéde egyszersmind programbeszéd is voll a legilletékesebb fórum — az elöljáróság előtt. Kifejezést adott ama szándékának, hogy a hitközség és saját családjának nemes tradícióit követve akarja a hitközség ügyeli vezetni és annak érdekelt előmozdítani. Meg van győződve, hogy békés együttműködéssel sikerülni fog a hitközség és a
haza javát elő.nozdltanl. Bármilyen nagy áldozatokba Is kerül a hitközségnek az elemi iskola fenntartása, ezt az áldozatot meg kell hozni és amennyiben a felsőkereskedelmi iskolához sikerül a Jövő évben is a város nobilis segítségét megkapni: a nagykanizsai felsőkereskedelmi Iskolát Is sikerül majd fenntartani. A nehéz gazdasági viszonyok közepette szükségesnek tartja a jó ékonyság klmélyllését és azért a jótékonysági intézmények centralizálását. Majd az
intenziv vallásos élet mellett foglalt állási.
Az elöljáróság a programot lelkesedéssel vette tudomásul és sokáig éltelte uj elnökét. \'
Titkos szavazás ulján megválasztották ezután a hitközség helyettes elnökét Löwensteln Emil személyében, akit szintén hosszas ovációban részesltellek.
Msjd az egyes szakosztályokat alakították meg a következő vezetőséggel :
Oazdasági szakosztály: Löwensteln Emil elnök, Práger Ferenc alelnök.
Iskolai szakosztály: Ötvös Emil elnök, dr. Ooda Lipót h. elnök.
Templom szakosztály: Orünfeld Miksa elnök, Büder József h. elnök.
Jótékony szakosztaly : Kardos József elnök, Klelnfeld Ignác h. elnök
Jogügyi szakosztály: dr. Rapoch Aladár elnök, dr. Balázs Zsigmond h. elnök.
Alapítványi szakosztály : dr. Ka-hán Imre elnök, dr. Rotschlld Béla h. elnök.
Letenyei vélemény Letenye-vidék elosa-toléséról
„Nagyon Zala*
erőltetett és meddő laagtrszeg elgondolása*1
A Zalai Közlöny hírt adott Letenye és vidéke forgalmának Zalaegerszegre való Irányítása ellen szerkesztőségünkből kiindult kanizsai mozgalomról. Lapunk híradása révén nemcsak Nagykanizsa érdekképviseletei léptek erélyes akcióba, hanem értesülésünk szerint az egész környék, tehát a Nagykanizsára gravitáló vidék.
A szóbariforgó kérdéssel kapcsolatos felfogásokat, kanizaai vonatkozásban, a helyi érdekképviseletek nyilatkozatai alapján ismertettük.
Munkatársunknak ma alkalma volt dr. Lakó Imre v. nemzetgyűlési képviselővel beszélni, aki — mint a helyzet alapos letenyei Ismerője — a következőket mondotta:
— Én is a Zalai Közlöny révén értesültem srról a furcu akcióról, mellyel a megyeszékhely Letenye és vidékének Zalaegerszeg érdekszférájába való vonását célozza. Nagyon erőltetettnek tartom az egész elgondolást. Szerintem teljesen meddő Zalaegerszeg erőlködése, mert Nagykanizsa közelsége, az Idevezető jobb országútja, törvényszéke, fejlett kereskedelme mind olyan vonzóerők, melyeket mindenkinek komolyan respektálnia kell.
— Ha a kérdéses autóbuszvonal mindezek dacára üzembe helyeztetnék — melyet, hangsúlyozom, a magam részéről egyáltalán nem hiszek — nem kecsegtetne valami fényes kilátásokkal.
Ember ne csüggedj! Bízzál ts reitlj!
Nem lesz többé gondja, ha MILHOFFER KÁLMÁN
közismert SZe(*eilCSeSzAmaÍbÓl vesz osztály-sorsjegyet (Csengery-ut 7. Rapoch-ház), ahol a 400, 80, 70, 50, és 30 ezres nyeremények révén már sok ember lett szerencsés és boldog.
Húzás Aprll 15. ás 18-án. . 1269
Egész sorsjegy P 24.—, fél P 12.—, negyed P 6.—, nyolcad P 3.—
1038, m<rdu« 18,___ _ZALAI KÖZLÖNY
Minnnftnnnftiiffnnna«innnnnnnnnnnftnnnnnnnnfliinRnnnnnnn«nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnniinnnnnnnftnanflnnnfinnníinnnnnnnnfl
I
I
g I
Én már láttam,
NAGYON JÓ!
Ön is nézze meg okvetlen a
HYPPOUT-ot
Péntek— szombat— vasárnap
a Városi Szinházban
buuuuuuuuuuuuuuuuuiiuuuuuuuuuuuuutiuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu(i»uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuiHiu(iuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuja
ZALAI KÖZLÖNY
9 1932. március 18.
Mától fogva fotocellás mozi Játszik Kanizsán
Megvolt az uj apparátus saJtA-
bemutatója
Nagykanizsa, március 17
Lépésről lépésre, de hatalmas lépésekkel halad programszerű fejlődése utján a nagykanizsai mozi Magyar János Igazgató vezetése alatt, örvendetes |elentenl ezt mB, amikor mindenütt minden visszafejlődik, leépül. Az első etappe voll a műsor. Az eléren produkált nagyszerű teljesítményről a napi kritikák és a plakátokon olvasható film címek beszélnek.
Mosl kövelkezelt a legnagyobb vivmány, amihez hasonló kevés van vidéken: mától fogva a lemezes (grammofon-szerü) leadás helyeit legmodernebb fotocellás leadó készülék vellll a kanizsai mozi filmjeit. Hatezer pengő volt a csodálalos preclzltásu készülék és ugyanennyibe keiül a második is, ami rövidesen ugyancsak megérkezik, hogy a filmeket folytatólagosan lehessen pergelni MJg ez megjön, addig a felvonások köst perces szünetek lesznek. A Hyppollt mai előadását már a lolo-cellás-leadó vetill.
Megnéztük a leadó sajlóbemu-tatóját. Csak őszinte elragadtatás hangján írhatjuk: — a különbség óriási. A fotocellás leadásnál minlha csak élő hangokat hallana az ember: minden szó tisztán érlhető, minden muzsika elveszti a ssjátságos tölcsérrezonanciát és cseng minden hang, minlha minden inslrumenlum közvetlen muzsikáját hallgatná az ember. A filmleadásnak ez a legújabb és legtökéletesebb módja Kanizsán Is sok uj hivet fog szerezni a mozinak, főként azok sorából, akik eddig idegenkedtek a hangosfilmtől.
Harmadik etappjára Is készül a fejlesztésnek a kanizsai mozi Magyar direktor élesebb, erősebb, u] lencserendszerrel cseréli kl a mostanit, azonkívül megnagyobblltatja a kép-feUUetet
Örömmel állapíthatjuk meg, hogy a mozi-vezetés részéről minden áldozat, fürgeség éB törődés megvan, a kanizsai mozi virágzóvá tételéhez. Egy jelentős kullur-lnlézmény és egy város egyetlen szórakozási alkalmatossága most már a közönség támogatásától várja, bogy teljesítőképességét fenn is tarlhassa és a maillátogatók javára kl Is használhassa.
Időlátás
PMiut: Egész nap botul! égboltozat. (Éluakal rádlóltltnUi) A ■•ImhM. ■tat laUial lalaitll aata 10 óra-kar ■ Ujabb aaak várhatók, ét. aaaaalllag némi hBamalka*4akal.
Meg akart halni egy leány a sétakert temetői kapujánál
Nagykanizsa, márclua 17 Szerdán délulán 2 óra tájban eddig Ismeretlen hátterű öngyilkossági kisérlel történt a sétakert temetői kapujánál. \'
Egy arrajáró kisfiú meglepetten látta, hogy egy fialal leány, abban a hlszemben, hogy senki sem látja, elővesz a zsebéből egy sötétlllás folyadékkal telt üveget, amelynek tartalmát az utolsó cseppig kiitta. A leány ezután eldobta az üres üveget és sáppadi, eltorzult arccal neki-lámaszkodotl az egyik cemenloszlop-nak. •
A kisfiú nyomban beszaladt a közeli mentőállomásra, ahol elmon-
dotta a mentőknek, hogy gyanúja szerint a leány megmétgez\'e niagat. Azonnal két mentő szaladt kl a sélakertbe. Kiderült, hogy az életunt Oerlcs Erzsébet Árpád-utca 6 szám alatti lakossal azonos, aki hyperman-gdn oldattal megmérgezte magát. Arravonalkozólag, hogy miéit akart megválni az élettől, minden felvilágosítást megtagadóit.
Az életunt leányt a közkórházban vették ápolás alá. Az Idejében való orvosi beavalkozással szerencsére sikerült meggátolni a méreg felszívódását és Igy Oerlcs Erzsébet néhány nap után elhagyhatja a kórházat.
A keszthelyi parkban kitett gyermek Qgye
A Kurla Is felmentette Vörös József rendőrfőtörzsórmestert és feleségét — A bíróság megállapította a gyermekkitétel tényét, de elévülés miatt fel kellett a házaspárt menteni
Még 1924-ben törlént a nyáti hónapok alalt, hogy Vörös József államrendőrség rendőrfőtörzsőrmestert Celldömölkről Nagykanizsára be-lyezlék. Vörös Józsefnek voll egy 15 esztendős fia, aki nem volt egészen normális. Emiatt sokat kellelt hallania a második feleségétől, aki sok szemrehányási tett férjének éB követelte, bogy helyezze el valahová a gyermekei.
Vörös megunván a dolgol, 1924. junlusában fogta a fiát, elvitte KeszthelyreJ és a park egy elhagyatott padjára altette, kenyeret és szalonnát adott neki és azzal otthagyta. Mai napig sem tudni, ml lett a gyermekkel. Meglehet, hogy valahol elpusztult a szerencsétlen.
Évek multán, 1931-ben a dolog valahogyan kipattant, Vöröst és fele-ségél feljelentették. Vörös nyomban beismerte, hogy kilelte gyermekét a keszthelyi parkba, azonban felesége unszolására követte el lettét. Vöröst nyomban felfüggesztették állásától és
rövid Időn ál őrizetben is lartották.
A nagykanizsai lörvényszék Vörös József reiidörlötOrzeörmestcrt éa feleségét családi állapot elleni vétség miatt 6-6 hónapi börtönre ttélte.
Fellebbezés folytán rz ügy a pécsi tábla elé ketült, amely megállapította, hogy Vörös és felesége tényleg elkövették a bűncselekményt, azonban a tett elkövetése óta több mint 5 esztendő teli el és Igy annak űldöz-hetősége elévüli, azért fel kelleti mindkettejüket menteni.
Most foglalkozott a budapesti Kurla is Vörös József és felesége bűnügyével és teljesen hozzájárul! a péc i tábla Ítéletéhez és annak indokaihoz, kimondván az elévülést.
Vörös József voll rendőrfőlörzs-Őrme8ler és felesége igy megmenekült az Igazságszolgáltatás alól, de persze rendőri szolgálatot a történtek után nem teljesíthet többé.
A Kurla jogerős Ítélete most érkezeti le a nagykanizsai kir. törvényszékre.
Egy kanizsai postást egy bónapl fogházra Ítéltek,
mert tizpengős tartozását használt telefondróttal fizette meg
Kaposvár, március 17 Sz. Ferenc nagykanizsai postaaltiszt 10 pengővel tartozott Ifj. Slflár Lajos barcsi villanyszerelőnek. A postás, tartozása kiegyenlítésére egy gombolyag használt rézhuzalt adott át Slftárnak aki azt egy szerelésnél felhasználta.
Kiderült, hogy a (elhasznált rézhuzal a kincstár tulajdona, mire Sz. Ferenc ellen hivatali sikkasztás elmén megindult a bűnvádi eljárás.
A kaposvári törvényszék moat vonta felelősségre a megtévedt embert, aki pedig a szerb megszállás alatt élele kockáztatásával is megvédte a posta tulajdonát és 30 évig becsülettel szolgálta az állHmot. Slftár ellen orgazdaság elmén indult meg azeljáiás.
A törvényszék Sz. Ferencet egyhónapi fogházra, Stftárt pedig 20 pengő pénzbüntetésre Ítélte. Azliélel, amelynek végrehajtását felfüggesztenék, jogerős.
Kell-e Kanizsán tüz-őrtorony?
Dr. Prack István tűzoltó főparancsnok nyilatkozata
Nagykanizsa, március 17 A Zalai Közlöny egyik legutóbbi számában a Közönség rovafd-ban egy hűséges olvasónk tollából cikk jelent meg, amelyben annak a kívánságának ad kifejezési, hogy a tűzbiztonság szempontjából kívánatosnak tartaná a templomtoronyban tllzőrséget felállítani és ebben híva!-kőzik Zalaegerszeg példájára. Ezt az „egy mellékutcai háztulajdonos" aláírással megjelent felszólalási olvasta dr. Prack István közigazgatási tanácsnok, Nagykanizsa város tűzoltó főparancsnoka, aki a következőkben válaszolt a felvetett kérdésre.
Nagykanizsát és Zalaegerszeget nem lehel összehasonlítani tűzrendészei! szempontból, mert Nagykanizsa messze felelte áll elekinletben Zalaegerszeg felett, ahol még a rendszeres éjszakai telefonszolgálat is hiányzik és éppen ezért különböző egyéo jelzőkészülékkel igyekeznek a tüzet avizálni, igy órlorony-szolgálalol is tartanak, amit a mai modern tűzrendészet már nem ismer. Nagykanizsa abban a szerencsés helyzetben van, hogy teljes éjszakai telefonszolgálatunk van (amit a Zalai Közlöny szerkesztősége vívott ki, miként azt is, hogy éjszaka fél 12-ig lehet a poslapalota levélszekrényebe az éjféli pesli vonalhoz leveleket bedobni I Szerk) és igy teljesen felesleges, hoc / zalaegerszegi mintára torony őrséget tartsunk. Mert egy telefonjelzésre a nagykanizsai tűzoltóság pillanatok alatt indul és percek alatt a vész színhelyén van.
Tisztaságot a törvényszék táján!
Igen tisztelt Főszerkesztő Uram I Mindig örömmel olvasom nb. lapjának közérdekű felszólalásait, amelyek már annyiszor segllettek a nyilvánosság erejével. Engedje meg, hogy én is nb. lapja ulján ehhez a faktorhoz, a nyilvánossághoz forduljak.
Ugyanis mint ügyvédember, aki nagyon gyakran járom a törvényszéket, nem egyszer olyan jelenségekel volt alkalmam megfigyelni, melyek a jóizlésü embert egyenesen megbotránkoztatták. Nem egyszer a
DIVATBEMUTATÓ.
mnf,z,11#án Folyó hó 18-án és 19-én, .
azaz ma délután 4g szombaton
4 éi I órakor
délután 8 és 6 órakor
áruházunk nagytermében mannequinek közreműködésével divatbemutatót rendezünk melyre az igen tisztelt közönséget ezennel meghívjuk. \'
Bemutatásra kerülnek a legújabb faconu tavaszi kabátok, gyermek, bakfis kabátok és ruhák.
ScHÜtZZ AruQáx. j
1932 március 1.
bírósági tárgyalások szllnele alall odamentünk a főlárgyaiási lereni abl .kaihoz és amit olt láttunk a ilohányraktári épület falainál, nem lür nyomdafestékei. Persze vidékiekről van szó, főleg szerdai és pénteki vásárok alkalmával. Akkor, amikor gy ugrásra, sőt a piac kellős közepén a város nagy anyagi áldozatokkal létesítette a zöld szinü .menedékházat\', lehetetlen állapot, hogy ugy a vidék, mint a helybeli közönségnek az a része, amely nem igen tud vagy nem akar disztingválni eb-sarok és diszkrét házikó közölt, a legteljesebb nyilvánosság elölt végezze az egyéb ként legemberibb dolgát. Jó lenne, ha az órszemes rendőr utasítást kapna, hogy főleg vásári napokon (ordítson nagyobb figyelmet a dohányraklári sarokra és ne kelljen a közönségnek megbotránkoznia neveletlen lelkű, durva eszű emberek primitívségein. __(DR)
Rongálják a Kossuth-térl kutat
Alázattal kérem a tekinteten Szerkesztő urat, szíveskedjék az alábbi panaszomat meghallgatni Már nem egy alkalommal történt meg, hngy ml. Kos-■uth-lérl lakások az Itt levő csapos-kut gyakori elromlása miatt vízhiányt izenvedllnk. Ennek nagyobbrészt az Is az oka hogy egyesek kegyetlenül bánnak el vlzhordaa alkalmával a kúttal. A napokban ls az egyik Kossuth-térl lakos szemtanúja volt. amikor valaki nem késsel, hanem ráülve a víznyomóra eresztette a vizet. Aki látta. Illendően figyelmeztette az Illetőt, amire az brutális szavakkal válaszolt. Kérem a leklnletes Szerkesztő urat, panaszomat ulveskedjék figyelembe vonni és az Illetékes helyen sióvátenni, hogy orvoslást nyerjen. Figyelmeztessék az Ilyen eityénekel hatóságilag a kut rendes kezelésére, mint arra is, hogy az őket Jószándékkal figyelmeztető egyénekkel brutálisan ne bánjanak ol. Tisztelettel egy Kostuth-ltri lakos
Kávéházi csendélet két felvonásban
Nagykanizsa, március 17 Szerdán esle kisebb verekedés játszódon le a Centrál-kávéházban. Valami kényes pletyka miatt kél lókereskedó összeszólalkozott és a szavakat tettlegesség követte.
Az egész jelenet nem bírt különösebb jelentőséggel, mégis azonban csülörlökön reggel a kávéház törzsvendégei síélleocn pertraklálták egymás között a dolgot. — Két másik lókereskedó egy kisebb csoport kö-wpén tárgyalta az ügyet, amikor kíváncsiságból odalépelt a beszélgetőkhöz Hegyi József soffőr. Az egyik lókereskedó, akli bosszantott a klván-cslskodás, rászólt Hegyire, hojy távozzék onnan. A soffőr azonban a lüle botját sem mozdította.
A következő pillanatban a lókeres-kedö odalépett Hegyihez, átkarolta, lelemelle a levegőbe és az ajió felé vitte, hogy kitegye az utcára. Útközben a soffőr dulakodni kezdeti, aminek az lett a vége, hogy mind a Ketten az asztalok közi a földre zuhantak. A soffőr kerüli felülre és a *« férfi olt viaskodott a földön, tgy másik lókereskedő, amikor látla, nogy a barátja nem tud kiszabadulni, "ökapta a botját és ugy fejbeverte \',/>< Józsefet, hogy azt nyomban öntötte a vér. A sérülés nem súlyos.
loí |8tá"ek \' iárá8bi\'Ó8á« cl6tt lesI
ZALAI KÖZLÖNY
NAPI HÍREK
I
i«t e
tán, { ■13. j
napirend
MApoIub IB, péntek
Hóm katolikus: Fájd. szűz Prolesl.t báador. Izraelita: Vesd. hó 29
V*r"sl áturaom és Könyvtár nyitva csJIBítökön és vasárnap délelőtt 161(01 12 orálg,
OíínmrU-l éjjeli szolgálat; f.
DeáSíér t" • g)""\'
Városi Mozgó. „Hyppollf s ialclj. Msgyar hangoilllm. Eldídáaok keidele 3, 7 és 9 őrskor.
OöifOrdő nyltvs reggel 6 órától esle 8 óráig (hétlő, szerda, péntek délután, kedden egész nsp nőknek). Tel.,2 "
Márciusi hó
Ugy mondja a babona: ha valaki megmossa arcát a márciusi hóban, megszépül az arca. Ha valaki meg-fürösztt lelkét márciusi hóhullás balzsamában : megszépül a lelke. Mindent elborító, elcsltltó, csodaváró a hóhulldsos este, csillogó, lágy, mint az álom és elröpülhet reggelre, mint az álom. Csak meg kelt Indulni a hóhullásban — minden kicsi hópehely elsimít egy nehéz gondolatot, tehüslt egy hiábavaló vágyakozást, halolt álmot betemet. Sok kicsi, ostoba, fénytkereső hópehely láncol fenn a lámpa körül, aztán aláhullanak az égö arc selymére, mint a csókok, amlkból csupa csupa könny les>...
Fehérre szépül a barna esle. Fehér hódunyha alá bújik a föld, fehér hálóslpkdban szunnyadnak a házak, lehunyjákfényló ablakszemüket. Csend muzsikája árad a hóhullásban. Csodálatos világ. A fák ágain fehér virágok csüngnek, fürtös akácvirágok, kicsi fákon oleander virágok, meg nagy, puha. fehér labdarózsák a bokrokon. És ugy szikrázik, csillog a templomtorony elérhetetlen magasságban, mint fehér süvegcukor.
Mért haragszunk ml, emberek a tavaszkésteltetó márciusi hóra ? Hangtalan muzsikája, mindent megszépítő fehérsége kiengesztelő búcsúzás. — Mindenért, ami rossz volt, fájó volt, kegyetlen Volt, — szép emléket hagy utoljára.
Fehér, csipkés szemfödél, márciusi hó, sok megfagyott álomra, elcsitult harcra enyhén ráborul — és harsogó,\' életerős, szép u/szülött tavaszra vár — fehér csipkés puha pólya, — márciusi hó. _ Merni.
— A polgári Iskolák március 15-én nemcsak a Zrínyi Irodalmi és Müvészeli Kör ünnepi műsorán szerepellek, hanem a két Iskola tanulóifjúsága az iskola tornatermében közös együttes ünnepéllyel is hódolt a hazaszeretet és a szabadság eszmélnek. A napot talpraesett ünnepi beszédben Keszler Klára IV. oszt. tanuló méltatta. Az ünnepély sikerét Hezfeld Erzsébet IV. o., Lajkó Margit IV. o., Polónyi Sárlka I. o., Simon Lajos 111. o. és Tóth Ernő III. o. tanulók kilünö szavalatai emelték. A keretei az iskolák vegyeskarának nagyszerű énekszámai szolgáltatták.
Iti afz alkalom! Kisorsolásra kerül
kBxel nyolo millió pengő.
I. osztály húzása április hó 15. és 18-án.
Tegyen szerencseszámn osztálysorsjegyet
ifj. HIRSCHLER MIKSA fflllf
Fö-ut, Korona szálloda épület. Sorsjegyek árai: Egén 24 -, Iái 12 -, segytá 6 -, syoleaá r—
— NŐI tavaszi kabátok óriási választékban kaphatók a SchOtz Áruházban.
— A somogyszentmlklósl leventék március 15-én hazafias ünnepet rendeztek a róm. kath. elemi iskolában, amelyet zsúfolásig megtöltött az ünneplő közönség. A leventék hazafias versekel szavaltak, majd Kövess József jegyzögyakornok hegedükisérete mellett irredenta énekszámokat adtak elő. Szlty Károly tanilő, levente föoktatő rendezésében a leventék egy megkapó irredenta jelenetet adlak elö, amelynek keretében Batthyány Ilona grófnő ls fellépett és őszinte, meleg sikert aratolt. A lélekemelő ünnepség este egynegyed 8 órt tájban ért véget,
— A Centrálban minden szombaton este tánc.
— Visszamaradt cord bársonyok, flanellek, pargetok rendkívül olcsó árban. Nagy maradékvásár a Slnger divatáruházban.
Szombaton eete
m flsoros
Purlm-esfélv
a Caalnoban.
djdiy
Márc. 10-IS. Lelkigyakorlat a Katii. Legényegylet-
ben tstt 8 órakor (Lukáca József). Márc. 19. MQaoros purfmtánceelély 9 órakor • Ka* szlnóban.
Márc. 10. Washington-ünnep. Llceálls tlóadás (dr. Kerkal József) dilelólt II órakor a városhálán
Az OMKE taggyűlést a városháza dísztermében
5 órakor.
Utolsó műsoros bójtl esi Ul 7 ólakor a M Utalót-házban.
Márc. 21-23. lelkigyakorlat Úrfiak rési ára (P. Molnár Arkangyal) a plébániatemplomban aste 7-kor. Márc. **. Kath Legényegylet mtUoroe táncestétye
aata 8 órakor a Polgári Egylttbtn Apr. 1. Llceálls tlóadas (Sándor lollin Ibdgy) • órakor a városházán
NTE Uncastálya a Polgári Egylttbtn (ál 9-kor.
Kath. Legényegylet közgyQléte fái » órakor, wta t-kor tártai vacsora. Apr. g. Rtf. Nóegylet magyar-estje a Kaszinóban , fél ft órakor.
Apr. 10. LIcaAlls tlóadás (dr. Qyurátz Ferenc) « órakor a városházán. Apr. II. Hegy! Emánual hangverseny* a Várotl
Színházban v órakor. Apr. 17. \'U-as matiná. Llceálls tlóadás (Brunncr M. , ny. slesr.) II órakor a színházban. Apr. 24. Llceálls elóadás (Ka|mó József) I órakor a városházán. ___
= Kosztüm és ruhaszövetek a legújabb divatszlnekben és mintákban SchOtznél.
— Az elhalasztott tavaszi divatbemutatót ma és holnap délután tattja meg a SchOtz Áruház, melyen elegáns tavaszi női kabát és nma-u]donságokat fognak fess mannequi-nek bemutatni Az első kanizsai női kalapszalonok is szerepelni fognak újdonságaikkal. így a bemutató nemcsak a SchOtz Áruház versenyképességének lesz ujabb bizonyítéka, hanem a helybeli nói kalapszalonok fejlettségét is dokumentálni fogja.
Hölgyek jelszava:
— _ 99
FUZOT,
csak
kabátot, koeeMnsüt
Weisz Nővérektől!
Zrínyi Mlklés-s. 84. PoaUpaMiml maut l«7»__
— Március 15. Pacsáo. A márciusi nagy Idők emlékéhez híven hazafias lelkesedéttel ünnepeli Pacta nagyközség közönsége. Az iskola dísztermében az ünnepélyt Landl Ferenc igazgató nyitotta meg, az ünnepi beszédei Kovács Imre plébános mondta. Az ünnepélyen számot szavalat és ének hangzott el. A Pacsai Dalkör Kovács József karnagy vezetésével szerepelt. Ette az Iparoskör a régi tradíciókhoz híven meleg, kegyeletet ünnepélyt tartott. Kovács Zsigmond, az Iparoskor alelnöke köszöntötte a vendégekel, majd Kovács Imre plébános a megnyitó, Landl Ferenc Igazgató, az Iptroskör diszelnöke az ünnepi beszédet tartolta. Az Iparos ifjak és leányok hazafias költeményeket adlak elö, A Pacsai Dalkör énekszámokkal gazdagilotta a műsort. Az ünnepély fényponl|a volt Boda Károly: Irredenta melodrámája, amelyet Koronya Ilus adotl elö, Kovács Józsel kisérte. A rendezés nehéz munkáját Korplls Ferenc szabómester látta el.
- Szökött katona. Sárdi Oyörgy balalonendrédl illetőségű kovácssegéd, szakaszvezető a nagyatádi m. klr. IV. csendőr lovas-alotzUlytól ismeretlen helyre szökött. A katonai hatóságok körözik.
= ízlésben, minőségben, exclu-sivitásban vezetnek a Sportex angol férfiszövetek. — Egyedüli árusiló Slnger József és Társa.
Húsvétra ÜVIiltényi cipőt vegyen l
Nagy választékban kaphat mindenfajta cipőt
Gyermek cipőt P 2\'50-től °\'P61 p »"80-tól F4HH olpfit P M-SO-tól feljebb
MICTÉNVI cipöUscletben, Fö-uton, Vdros&áz-palota. •«•
0
ZALAI KÖZLÖNY
1932. március 18
-etuéailésl HTf
roknál, gyomorégésnél, vértódulás-nál, fejfájásnál, álmatlanságnál, általános rosszullétnél igyunk reggel éhgyomorra egy pohár természetes Fareac lólléf keseuvízet. A belorvosi klinikákon szerzett tipaszia-latok szerint i Ferenc lóitlef viz az ideális hashajtó minden jellemző tulajdonságát egyesíti magában. A Feraio léisaf keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és fflszer-Uzietekben kapható.
— Megkerült a nyolcgyerme-ke» ablakflVeges. Megírta a Zalai KtaOny, hogy Oudrkza István Magyar-ntcal ablaküveges február 3-án eilávowtt a lakásáról és azóta nem adott hirt magáró1. Oudriczáné, aki nyolc gyermek anyja, tegnap délelőtt Örömmel jelentette a kanizsai rendőrség bdntlgyi osztályán, hegy levelet kapott a férjétől, aki megírta, hogy jelenleg a szombathelyi közkórházban fekszik betegen, ahová Idegbaja miatt véteMt\'M magát. A rendőrség* visszavonta -az eltűnt felkutatására kiadott kör Mát. •
— Közalkal makottak figyelméül I Butorárulnkaf lényegesen leszállított árakon árusítjuk. Hosszú lejáratú hitelre is, kamatmentesen. Kopstetn bútoráruház, Horthy Miklósul 4. száav
— A maf tmber életét léplen-n) omon mefkAflaarM és kényelmessé teszt s t«ct»-nlksl lejlodés, amelyet sokan lekicsinyelnek. Pedig próbáljuk csak elképzelni, hogy megszűnt a vonat, az autd és a villamosközlekedés, csak gyalogosan, vagy szekérrel tárhatunk. Nincs teleion : üzenetet csak küldönccel, vagy poatakocaival küldöli levélben lehet továbbítani. Villany helyett petróleum- és gyertyavilágltás mellett játszanak a színhazakban. Ttlz esetén kutakból vedrekkel hordják a vizet. Nem beszélve arról, hogy éreznék magukat az emberek, ba az összes rádió-állomásokat leállítanák 7 Becsaljuk meg tehát a technika fejlődését, mart sz Javunkra és nem kárunkra van. A technikai fejlődés eredménye az 0+1 lámpás, dinamikus hangszőróval egybeépített 7060-es Orion rddfr Is, mely mindazt nyújtja, amit a mai ember egy modern radfőkesztltéknél kíván. Egy tárcsával kezelhető, nem szükséges hozzá antenna, sem főldvezsták, csupán a hálósali konnektorba kell kapcsolni. Próbálja meg vele a rádiózást.
SPORTÉLET
Az NTE vasárnap Pécsett játszik bajnoki mérkőzést
Nagykanizsa, márolua 17
Ismét Idegenben játszik vasárnap az NTE a bajnoki pontokért. Ellenfele a Pécsi Sport Club csapata lesz, amely együttes az ősszel Nagykanizsán 1 :0-ra verte az NTE-t. Az NTE nagyon készül a revánsra, ami egy kicsit mhéz lesz, ha tekintetbe vesszük,\'hogy a lehetetlen rossz időjárás mialt úgyszólván tréning nélkül kénytelen kiállani a nehéz és fontos bajnoki mérkőzésre.
Az NTE a következő felállításban látszik: Csondor, Jámbor, Engeliei-ter, Radic* Rltter, Kudich, Farkas, Jakubccz, Kollár, Kelemen, Csász.
RÁDIÓMŰSOR
Március 18 (péntek)
Budapest 9.15 a hangv. Közben 9.30 Hírek. 11.10 Nemsetköst vlzjelzósaolgálat. 12.00 Déli harangsző. 13 05 Orosz batatajka. zenekar hangversenye. Közben 12.23 Hírek. 13M Időjelzés. t4.« Hírek. 16.10 „Dlvat-tadósltáa." 16.49 Időjelzést 17.00 Morvay Akos rnsgyar\'- nótákat zongorázik,!\' 17.30 E. 18 00 Hangv. 19.00 E. 19.30 Ai Országos Liszt Ferenc ZenemüvéizeU Főiskola opcranövendékclnck előadása az Opera-hlsból. .Varázstavota\'. Dalmű 2 felv. Az t. felv után Időjelzés, as előadás után Idő-járfsjelentés. M»jd: Cigányzene.
Közgazdaság
Kamatmentes kölcsön kapható a takarmányhiány eny-
hltéaére
Nagykanizsa, március 17 Laubhalmer Alán dr. főszolgabíró értesítette a nagykanizsai járás jegyzőit, hogy a földmüvelésüívl miniszter elhatározta, hogy a takarmány-hiány enyhítésére március 4-én kiadott rendeletével kamatmentes kölcsön nyújtását biztosiija az-OKH utján i\' azoknak a hitelképes állal-tenyéaztó-\'kisgazdák réazére, akiknek hitelképességét az OKH helyi azerve megállapítja. Az állattenyésztő kisgazdák részére megszavazol! kölCkönl a takarmánykereskedöknek és a takarmányt eladó gazdáknak a gazdasági felügyelőség utalványa alapján fogja az OKH kifizetni. A takarmány-kölcsön kamatmentes, csupán 1 százalik kezeiisi /utalikot kell fizetni a kölcsönösszeg után. A kölcsönt kit riszletben kell visszafizetni. Az egyik részletet 1932 október l-ig, a másik részletet pedig 1933. február l-ig kell befizetni. A főszolgabíró felhívására a községi jetyzők az összes községekben közhírré teszik a lakarmánykölcsön fellételelt\' és nyomban meg Is kezdik az igénylő gazdák összeírását.
Értesítjük ,
a milyen lisztéit HOlgyközön-siget, hogy a tavaszi modelljeink bemutatását a
mai nappal megkezdtük Tisztelettel Varga—Rotter
Zalában 98 százalék a hátralékos adó
Zalaegerszeg, március 17
A pénzügylgazgató jelenlése szerint Zalamegyében a folyó évi adótartozás a multévl hátralékkal együtt 7.145,287 0engő. Erre február végéig befizettek\'434 612 pengőt, A március elsején esedékes hátralék 3,806.465 pengó ami 98 százaléknak felei meg. Kerületenként a hátralék a következőkép alakul: Balatonfüred 98. Keszthely 97, Letenye 112, Nagykanizsa 79, Nova 111, Sümeg 103, Tapolca 149, Zalaegerszeg 99, Zala-szentgrót 83 százalék.
Hatvannyolc községben a hátralék a 150 szdzalikot Is meghaladja. Februárban fényűzési adóból befolyt 801 pengő, általános forgalmi adóból 63.607 pengő, Illetékekből 133 524 pengő. _
(-) A becsehelyl vásár március 19-én lesz, József-napján.
Főzelék magvak Gazdasági magvak Gyümölcsfa permetező szerek Műtrágyák Baromfi ertitakarmányok Madárelesóg
kapható:
\'Országüjózsef
cégnél
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bírósági palota mellett)
vigyázzon egészségére és igyék
Resedei vizet,
mely hólyag, vese és gyomorbántaimaknái kitűnő hatású.
Kapható tlaéea llizertslelb a.
FSrsktár: WEI8Z MÓR, Nagykaatzsa klrály-ato. 34. Talafaa f"
Xtrkkl zártai
Pária 20-34, London 1870, Newyork
516\'62\'/l, BrDsael 7210, Mltsno 26\'75,
Madrid 39-20, Amsterdam 20860, Berlin
122-90, Wien —•-. Szólta 374, Prága
1330, Varsó 57-90, Budapest —■■—, Belgrád 902, Uutureat 3-06.
Teraéartfosáa
Buza ttazar. T7-es 1320—14\'20, 78-aa 13-35 -14-33, 79-ea I3-50-I4-50, BO-as 13-60—14-flO, dunánL 77-es 12-60-12-80, 78-as 12-75-13-00. 79-ea 12-90-1315, 80-aa 1300—13*30, rozs 1510-15-40, Uk. árpa 16*25—16\'75, zab 22*00 -22*30. tengeri 1570-15*85, korpa 1360-13*75.
á Renzetl Bsak deviza-árlolysnai
VALUTÁK Angolt. 2055-20*95 Belga fr. 79 55-80*15 Csehk. 1694-17*04 Dánk. 113*50-114*50 Dinár 1001-1009 Dollár 570-50-573 50 Francia 1.22*30-22*50 Holl. 230*25-23165 Zloty 63 95-64 45 Lel 348-354 Léva 4*06-4*19 Ura 29*40-29 70 Márka 135*45-136 25 Norvég 111*40-112*40
Peseta —••--•—
Schlll. -\'-■—
Svájci f. 110* 70-111*40 Svéd k. 113 50-114 50
)lyaa
zAk
devizAk
Amst. 230*45-231 65 Belgrád 10 05-10*11 Berlin 135*55-13625 Brüasel 79*65-60* 1.1 Bukarest 3*43-3*47 Kopenh.113*70-114 50 London 2062-20*82 Madrid —■•—■— Milano 29*50-2970 Newy. 571*00-574*00 Oszló 111*60-11240 Páris 22*48-22 60 Prága 16*94-17*02 Szőrla 4*08-4*19 Stockh. 113*70-114*50 Varsó 64*05-64*45
Wien —•-■—
Zürich 110*80-111*40
Wien deartng árfolyama : 80.454. lerttavásár
Felhajtás 3438. eladaUan 2U9 — Elsőrendű 0*86-0*88, szedett 0*88-0*92, szedett közép 0-80-0*94, könnyű 0*72 -0*78, l-ső reudü öreg 0-76 —0-78, ll-od rendű öreg 0*70—074, angol süldő 0*80-0*90, szalonna nagyban 1*05—0*00, zsír 1*16 — 125, hus 1*10-1-36, lélaertés 1*08 -fl8.
Kiadja: Délzalai Ryoaaéa és Lapklaáé Vállalat, Haarkaalssáa.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
l.tatvrfean telefon i Nagyítania.. 78. h.
mómvmtsEK
KSt.«ob*. előszobás, vlzvezetékes la. kis kiadó József tőhrrceg-ut 68/a.
Kátssabás utcai lakás május else|ére kiadó Lénárt bőrkereakedőnét. 1265
Asztali- és fajborok
50 Uteranklnt ao HU kapható
>r. LICHT8CHEIH borkereskedés,
Csengery-ut 31.
ey-, keltő, háromszobás lakás ol-trt kiadó május l-re Klnlzal-u. 21. Bő-
vebbel Batthyány-u 10.
1320
Kis fizetésfl fiatal llsztvtaető kerea un. családnál, vsgy Idősebb özvegy urlnónél külön szobából álló lakást ía teljes ellátást A|ánlatokat „Április 1.- Jeligére kér
s kiadóba. 1329
Saját terméaU fajboraimat
már 16 filléres ártól kezdve kiárualtom. 25 liter legkisebb iza tételben kapható. Horthy Mlktóa-n 37. (árosa.
HAaasstarl állást keres gyermektelen házaspár Férfi kőműves Vidékre Is el-menne. Clm a kiadóban. 1330
Társat keresek szezon áruhoz I0C0 pengő készpénzzel, mely összeget 4 hú napon be\'űl ugyanilyen összeggel kiveheti. Ajanlatokat .Társ\' Jeligére a kiadóhivatalba kérek 1331
HUBERTUS
női, férfi és gyermek kabátok zöld, barna éa szürke színekben laflsl-csóbban készülnek
Cxlboly szabOnől Bazar-adrarbaa._
Vogel Vilmos a saját, valamint Erzsébet és Margit gyermekei és az összes rokonság nevében mély fájdalommal le-lenti, hogy felejthetetlen, szeretett felesége, a legjobb anya, testvér és rokon
Vogel VUtoosné
isii. Honiéin Euter
életének 53-ik, boldog házasságának 33-lk évében folyó hó 16-án este 8 órakor rövid szenvedés után drága lelkét visszaadta az Urnák.
Drága halottunkat f. hó 18-án délután 3 órakor kisérjuk utolsó útjára a helybeli Izraelita temető halottasházából.
Nagykanizsa, 1932. március 17.
Áldás és béke hamvaira!
Gondolkodjon...!
kell-e jobb tőkebefektetés, mint a Balaton egyik legnagyobb fílrdőteiepén, Batatonfeny-vesen, ahol a mult években 2000 villatelek lett eladva, — villatelket vásárolni. Most kerül eladásra az üdülő-nyaraló telep szive, a központ, közvetlen a pályaudvar előtti Inkey család tulajdonát képező balatonparti 300 villatelek. Most vegyen, még válogathat a legszebb telkek között.
Szabó Antal ur rádió-, fegyver és sportüzlete készséggel ad önnek további felvilágosítást.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető; Zalai Károly),
72, évfolyam 64 axám
Nagykaalua 1082. március 19, szombat
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
gMckcsstósés és kiadóhivatal: Póut 6. szám. Kezztbelyl HókkladóldvaUl: Kossatb-ntcs 31
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajoa
Előfizetési ára: egy hóra a pengő ao Iliiéi. Szerkeaztőáégl éa klsdóhivstall teleion: 78. sz.
Az élet parancsa
Irta: vitéz Pirrgly Emil m.
miniszter
kir. fötdmlv.
Sokszor tapasztaljuk, hogy a legegyszerűbb megállapítások hatolnak a legnehezebben az emberi elmékbe. Különösen, ha ellentétes érdekek állnak a megértés útjában. Egyike ezeknek a kézenfekvő és egyszerű megállapításoknak az a tény, hogy Magyarország agrárország. Mily sokáig tartott, amig a köztudatba maradék nélkül átment annak a szükségességnek a felismerése, hogy a magyar közgazdasági politikának nem lehet fontosabb célja a mezőgazdasági termelés védelménél, sőt nem ls lehet egyéb célkitűzése. Az élet parancsa ezl
Ez a meggyőződés fokozott felelőstégd rö a földművelésügyi kormányra, amikor az ország mezőgazdasági lakossága részére termelési programot akar adni. Hiszen, a termelési programnak a mai viszonyok közölt — látszólag, ellentétes vagy legalább Is különálló — kettős célt kell követnie. Qondoskodnla kell az ország közgazdasági életének pillanatnyi igényeiről: a kOllöldl fizetési eszközök megszerzéséről és az anyagi gondokban fuldokló gazdák megmentéséről, de ugyanekkor, a jövő horizont|át Is át kell fognia, blszen a mezőgazdasági termelés, a természet parancsánál fogva, nem egyetlen gazdasági évben, hanem egymást követő gazdasági évek ciklusában történik. ,
Azt jelenti-e, vájjon, ez a megállapítás, hogy Jóstehetséggel kell bírnia a mezőgazdasági politika felelős irányitóinak ? Nem. Hiszen a Oond-vitelés nem ruházta fel az emberi elmét a jövöbelálás képességeivel. De igenis szükségük van ezeknek a felelős tényezőknek józan gazdaszemre és üzleti érzékre, hogy felismerjék a gazdasági élet változásait és ezekből a jövőre nézve is helytálló következtetéseket tud|anak levonni. Talán a legfontosabb ezek közölt a felismerések közölt, hogy export búzánk értékesítése a tengerentúli buza túltermelés és a szovjetnek társadalomellenes buz értékesítési politikája következtében mind nehezebbé vált. Szükségessé vált tehát a mezőgazdasági termelés részlegei átszervezése.
A helyi viszonyok döntik el, hogy hol, mit lehet termelni. De van szért néhány olyan közös alapelv Is, mely országszerte érvényes. Maga a természet hívja fel a figyelmünket •z egyik Ilyen alapelvre: a növénytermelés és az állattenyésztés egységére, azaz arra, hogy e keltő klegé-uitl egymást. A szemes és szálas takarmányfélék termelése kivezető utat biztosit a válság idején is: biztosíték erre a tengeri kiváltságos helyzete a mai nasy árlerombolódás közepette. A másik alapelv, magánk az állattenyésztésnek a fokozott művelése. A tokozott művelés alatt nem csak, vagy nem pusztán csak több állatot értek, — blszen, sajnos,
a külföldi piacok egyre erősebben zárkóznak el vágóállataink elöl — de gondolok a minőségi termelésre s gondoljunk a tenyészállatkérdésre; miért ne lehetne az áldott magyar föld a Balkán országai részére az állaltenyésztésnek az a vérfelfrlssltö forrása, ami Svájc volt évtizedeken keresztül, a magyar állattenyésztés részére. Miért ne láthatná el az ál-dolt magyar fold a kényes izlésü nyugall piacokat azokkal a különleges minőségű húsokkal, a baromfival, állati termékekkel, amelyeknek mindig megvan a maguk jól fizető vevőközönsége.
Halálos dráma az asszony miatt
Sokan azt mondják, hogy a magyar gazda lul konzervatív, nem kaphaló u|ltásokra és nem hajlandó apái példájától eltérni A konzervatív szellem, mint a röghöz való ra-
?;aszkodás, nemzeti erő és gazdag orrása azoknak a tradícióknak, melyek a magyar népet államalkotó nem étté avatják és a helyes értelemben alkalmazott, haladó konzervativizmus, kétségtelenül lehetővé teszi, hogy szerelő és gondos irányítás mellett a magyar mezőgazdaság el tudja végezni a változott feladatokat
Berlin, márolua 18 (Éjszakai rádUjelentés) Hartlg, 44 éves vasull tisztviselőt pénteken délután agyonlőtte albérlője, Lolles könyvrevlror, aki már 6 éve lakott a házaspárnál. Harligék házasélete boldogtalan volt és az asszony sok-
szor panaszkodott Loliesnek. Emialt a két férfi közölt gyakran volt szóváltás. Pénteken délután Ismét nézeteltérés volt a férfiak közölt. Hartlg késsel ronlolt az albérlőjére, de az előrántotta a revolverét és egyetlen lövéssel agyonlőtte a házigazdáját.
Nem állítják rögtönitélfi biróság elé a férjgyilkos ariasszonyt
Budapest, márolua 18 Ma délután 2 órakor kisérték át az ügyészségre Baghy Károlynál, aki, mint ismeretes, tegnap délután agyonlőtte férjét, a főváros adóhivatali tisztiét. Po lányt Aladár, a budapesti ügyészség helyettes elnöke röviddel ezután közölte Sándor László védővel, hogy az ügyészség nem lát
okol fenforogni arra vonatkozólag, hogy Baghynét statárlálls bíróság elé állilsa annál is Inkább, mert az ügy egyes részletei még nincsenek tisztázva. Az ügyészség e döntése folytán Baghy Károlyné holnap a vizsgálóbíró elé kerül, aki az asszony részletes kihallgatása után dönt az előzetes letartóztatás kérdésében.

Tárgyalások a Magyarországnak nyújtandó pénzügyi segítségről,
mielőtt még a dunai államok konföderációja megvalósulna
33 as bizottságot és akkor fog a külügyminiszter tájékoztatást nyuj\'ani Rómában, Párisban és diniben lotylatolt tárgyalásairól.
Párls, március 18 Hervé a „Vicloire" hasábjain Franciaország és Németország klbékülé-sét sürgeti. Ez az előfeltétele annak, — írja — hogy Európát talpra állll-sák, még pedig nemcsak a Duna medencéiében, hanem az egész vonalon. A francia nacionalisták tévedést követnek el akkor, amikor folyton kerülgetik a főprobléniát a helyett, hogv a szer;Sdések méltányos revíziójával egyenesen nekivágnának a kérdésnek
Párls. márolua 18 Tardieu miniszterelnök ma reggel Genfből jövet a francia delegátusok kíséretében Párisba érkezett.
Budapest, március 18 A dunai államok gazdasági összefogására Irányuló tervezetről még állandóan folynak a megbeszélések. Különböző javaslatok vetődlek fel részben arról, hogy a négy hatalom tárgyalja ie a kérdést és részben arról, hogy még a terv valóra válása elótt bizonyos pénzügyi segítséget nyújtsanak Magyarországnak és Ausztriának. A genH tanácskozások előreláthatólag e hél végéig tarlanak. Walko Lajos külügyminiszter holnap még nem érkezhetlk vissza Budapestre. Azok a még folyamatban levő megbeszélések, amelyek a Magyarországot is magábafoglaló kooperációról folynak, közelről érintik a magyar kormányt és ez az oka, hogy Walko szombatra tervezeit hazaérkezése eltolódik. LehetBéges, hogy a jövő héten Ismét egybehívják a
London, márolua IS A .Times" genfi ludóiiló|a szerint Tardieu miniszterelnök Simon angol külügyminiszterrel megegyezett, hogy az öt dunai államnak nyújtandó ideiglenes pénzügyi segítséggel egyidejűleg tárgyalásokat folytassanak a preferenciális vámokról, a Népszövetség és a NFB által gyakorlandó ellenőrzésről, később pedig arról, hogy bosszú lejáratú kölcsönt nyújtsanak a gazdasági stabilitás biztosítása végett,
Három halottja van a szabadkai drámának
Szabadka, márolua 18 A revolverei drámának már három halottja van. Ma éjszaka . ugyanis meghalt MOhlwald Mira ápolónő ls, aki agyonlőtte Székely Imre orvost.
Az ön betörő alezredes ügyében hétfőn hoznak ítéletet
Budapest, márolua 18 Aranyossy Béla nyugalmazott alezredes bűnügyében Aranyoasy felesége jogával éhre n«m tett vallomást. A tárgyalás további során Aranyossynak több volt bajtársál hallgatták ki nagyobbrészt zárt tárgyaláson. Holnap már valószínűleg sor kerül az orvosszakértői vélemény ismertetésére és a perbeszédekre, ítélet hétfőre válható.
Az autós bandifák még nem kerültek kézre
Budapest, márolua 18 A Lipót körüli revolveres autós banditákat, noha már tobb mint 24 órája keresik, eddig még nem sikerűit kézrekeritenl. Megnehezíti a nyomozást, bogy a rendőrségnek még hozzávetőlegesen jó személyleírás sem áll rendelkezésre. A kihallgatott tanuk vallomása nagyon eltérő. Egyesek szerint álarc voll a rablókon, mások szerint nem visellek álarcot. Kovács Qábor bankaliisztet, aki bátran szembeszállt a bankrablókkal, jutalomra előterjesztik.
Hitlerik államcsínyt készítettek elő
Berlin, március 18 Ma hajnalig a rendőrség egész Poroszország területén razziát rendezett a nemzeti szocialisták pártszervezeteinek és fegyveres különítmények szállásain. Oiszesen 170 házkutatás volt, egyedül Berlinben 60. Óriási aklatömeget foglaltak le. Hlr szerint a vizsgálat bizonyítékokat azerzett arra, hogy Hillerék államcsínyt készítettek elő. Meg- akarták dötHent az alkotmányos uralmat, hogy magukhoz ragadják a halaimat,
ZALAI KÖZLÖNY
9 1932. március 94.
A keszthelyi fényképész morfinista feleségének ügye
(elmentéssel végződött a nagykanizsai városi bűntetőblró előtt
Nagykanizsa, március IS 1926-ban történt, hogy Pál Nán-dor keszthelyi fényképész feleségének az egyik ottani orvos fájdalomcsillapítóul morfiumot rendelt. A morfium a szenvedő asszonynak jót tett, miért Is azt hosszabb időn át rendszeresen használta. A morfiumot Pálné rendesen vagy maga vagy küldönce utján a nagykanizsai Megváltó-gyógyszertárban szerezte be, ahol, tekintve, hogy ai orvosi vény szabályszerűen ki volt állítva és slá-Irva, a morfiumot rendesen kiszolgáltatták
1931-ben történt, hogy a férj meg-sokalta a dolgot és azt állította, hogy felesége egészen morfinistává lett, miért is egy napon feljelentette a gyógyszerészt ugy a városi rendőr-birónál, mint l nagykanizsai járásbíróságnál, hogy hamisított orvosi vényre és meg nem engedett meny-nylségben szolgáltatta kl feleségének a morfiumot. Pál még az alispánnál it megsürgette az ügyet, mert kártérítésért skarta a gyógyszertárost beperelni
Érdekes volt, hogy amikor a morfium kiszolgáltatásánál s Meg-váltó-gyógytár gyógyszerész segéde megkérdezte Pálné küldöncét, hogy miért hozatják a morfiumot Nagy-kanizaáról, amikor Keszthelyen la van gyógytár, azt felelte, hogy Nagy-kanizaához több a bizalmuk.
Pál fényképész a keszthelyi csend örörsnél Is tett feljelentési ebben sz ügyben, ugy hogy a csendőrök egy alkalommal a posta utján Keszthelyre érkező orvosságot le is foglalták, majd beküldték a nagykanizsai városi rendőri büntetöbirónak.
Szónyl Sándor városi rendöli büntetöbtró hozzálátott az Ugy kivizsgálásához, noha kezdetben is mindjárt az volt az Impressziója, hogy itt molesztálásról van szó. Kihallgatta az akkori gyógyszertár-tulajdonost, Bogenrleder Frigyest, majd amikor ez Budapestre költözött, a Megváltó-gyógytár követtaő tulaj donosalt. Azonban egyik sem tudott mást mondsni, minthogy a gyógy-
szertárban a legnagyobb pontossággal és körültekintéssel szolgáltatták ki a morfiumot, s szokásos szabályok szigorú figyelemmel tartásával. Kihallgatta a rendőrbiró dr. Ooda Lipót városi Usztiföorvost az orvosi vények klszolgáltstásánsk módjára vonatkozólag, úgyszintén mint szakértőt, Werthelmer Ernő gyógyszertár-tulajdonost. Azonban a legcsekélyebb mulasztást vagy gondatlanságot sem lehetett megállapítani.
Ilyen előzmények után most; hozta meg ítéletét ebben az ügyben Szönyl Sándor: a Megváltó-gyógytár gyógyszerészeit a morfium azabálytalsn kiszolgáltatása miatt ellenük emelt vád és következményei alól felmentette.
Indokolásában megállapítja a rendőrbiró, hogy a lefolytatott eljárásból, a terheltek és Blnder Qéza gyógyszerész tanúvallomásából megállapi-táat nyert, hogy a nagykanizsai Megváltó gyógytár több éven át egyazon betegnek 50—60 grammos adagokban l°/o-os morfium-oldatot
szolgáltatott ki szabályszerűen kiállított orvosi vényekre. Binder val-loinásából megerősítést nyeit, hogy az általa la látott vények, bár fejléccel nem voltak ellátva, de dr. Lóké keszthelyi orvos aláírásával voltak ellátva éa tzabályazallen kiállítva. Így a szer kiszolgáltatása bűncselekményt nem képez. Egyébként is — állapítja meg az Ítélet indokolása — az eset egyike azoknak a tipikus morfiumcsalásoknak, melyeket a gyógyszertárak a legnagyobb körültekintés mellett sem tudnak kivédeni. A morfinista szenvedélyének kielégítésére minden furfangos módot és eszközt felhssznál, ugy hogy s legelövigyázatosabb gyógyszerészt is sikerül megtévesztenie. Ebből azonban aenki sem kovácaolhat tökét, különöaen pedig az nem, aki éveken át, oly időközben is tűrte hozzátartozójának ezt a betegségből keletkezett azenvedélyét, amikor azon még segíteni lehetett volna. Hisz a sértett maga Is ellamerte, hogy eleinte az ö tudtával és beleegyezésével szerezte be felesége a morfiumot és csak később, amikor már soksllotts a költségeket, tagadta meg további hozzájárulását
Riport a bajuszos elemisták vizsgájáról, a három dió meg egy dió világából
Katonák analfabéta-tanfolyamának záróvizsgája a Rozgonyi-utcai iskolában
Nagykanizsa, rdárolus 18
Kemény vezényszavak pattognak a Rozgonyl-utcal elemi Iskola elölt.
— Szakasz... álljl
— Irány a tanterem.
— Oszolj I
És kezükben az irkával meg a képes ábécéskönyvvel, vidáman zajongva tódulnak tel a lépcsőn az elsősök: — 27 kalona, baka és tüzér vegyest.
Most tanultak Írni-olvasni. Hatvan órás volt az analfabéta-tanfolyam és ma van a vizaga.

Az apró emberkéknek azánt padokban bajszot, keményarcu katonák. Alig fér el a padok közt az ember is, a drukk it, amivel a vizsga kezdetét várják.
A katedrán Barlay ezredes ur, a
kemény katona, de Jóaág03 gondoskodással tele atyja minden bakájának. Mellette az alispán képviseletében LllUk Béls, a vármegyei Isko-lánklvüli népművelés sgilis titkára. Most is ezért a vizsgáért jötl át Egersxegről. Kétoldalt a tisztikar tagjai, honvédek és tüzérek, mini közönség. Mint az igazi elemiben a szülök. Csak virágcsokrok hiányoznak...

Érdemes végighallgatni. Érdemes végigcsodálni, hogyan ébred rá egy ember (mind 22—23 évesek) a betű misztériumára. Olyan érzésem volt egyre, mintba vakokat tettek volna
valami csodával látókká...
*
Szabályszerű első elemista oktatás alanyai lettek a békési tanyákon
betű nélkül felnőtt, iskolát sohase látott, Kanizsán katonáskodó legények. A legtöbb földmUveslegény. Négy volt köztük cseléd-féle, egy-kettő napszámos, meg egy cigány. Zalai kevés köztük. Valláa szerint 16 protestáns és 11 katholikus.
— Három dióból elveszünk egyet, marad? — kérdi Olrgasch Dezső, a tanfolyam fáradallan lanitója.
A fekete borostáé, keménykötésű, kun-arcu legény büszkén vágja kl:
— Ha három dióból elveszünk egy diót, akkor marad két dió...
— Négyszer egy dió, az hány dió? —\' kérdi a tanltö a másiktól, aki világért fel nem emelte volna a szemét az előtte ülő hátaközepéröl.
— Négyszer egy dió... az...
Megakad. De aztán kivágja mégis:
— ...az négy diói
És látszik az arcán, hogy megkönnyebbült és örül, hogy megbirkózott s kérdéssel.
— Sebr schwacb, — jegyzi meg a tanító a katedra felé, magyarázatul.
Ez a padsor ugyanis a leggyengébbek fertálya. Hihetetlen nehezen forog itt egyik-másiknak as esze kereke. A: .-„jyik ráncba szaladt homlokkal, elakadva gondolkozott azon, hogy mennyi is lehet az a hétszer egy?
Aztán az írás...
Nehéz tudomány sz nagyon. Szinte csikorog s ceruza a kékvonalas Irka-lapokon, amikbe Kiss Jánoa gyalogos izzadva .rója: róka ko-ma...
nad-rág... mé-nes...

Érdekes: egy detronizált nádpálcs hever az egyik padon. Ebben sz elemiben sligha volt gyakorlati jelentősége. «
Olvasás-vizsga következik. Szótagolva böködik a képea olvasókönyv Írott betűit a puskához szokott, kemény ujjak. Ugy tapogatóznak a feltáruló betű-világban, mintha, teszem fel, engem a tengeralatt kétezer méter világában járni éa nézni tanítanának.
Számtan.
Az egyik nem tudja megmondani, hogy mennyi|e marad, ha 10 pengőből elkölt 8 pengőt.
Szegény I Annyi pénzt talán még életében aem költött el. Talán ha
DIVATBEMUTATÓ.
Folyó hó 19-ón,
azaz ma délután 5 és 6 érakor
imutatót rendezünk, melyre az igen
áruházunk nagytermében mannequlnek közreműködésével diwatbi tisztelt közönséget ezennel meghívjuk.
Bemutatásra kerülnek a legújabb faconu tavaszi kabátok, gyermek, bakfia kabátok és ruhák.
Aruj&dtx,
1932, március 17.
ri kérdezték volna löle, hogy 10 fillérből mi marad, ha 8-at elkölt,
_ azl lalán ludla volna...
*
Különös világ lehet mindazonáltal a a békési puszta, meg lánya világ, felnőnek emberek betű nélkül és ami ennél is íurább: — III pengőig
nem ludnak számolni pénzzel...

Persze a felnőtt elemisták sem különbek a Deákné vásznánál. Az Iskolás-psziché ugylátszik ugyanaz. A katonagyerek is éppen ugy sug a másiknak és éppen ugy larlja lel a kél ujjál, mikor a iudás csiklandozza valami kérdésre, mint az Igazi elemista. *
A vizsga végén vitéz Barlay ezredes közvetlen, meleg szavakkal megköszönte mindenkinek, megyének, városnak, a minden Jő munkában részes Flló igazgatónak, a példás eredményi elért Glrgasc/i tanítónak a tanfolyamot, kifejtvén az Írástudásból fakadó emberi kultura jelentőségét.
— Minél több érték van egy emberben, — mondotta — annál erősebb támasza tud lenni a csonka hazának.
LIIIUc Béla népművelési titkár az alispán nevében köszönetet mondott a lanlolyam rendezőinek és bezárta a vizsgát.
Huszonhét honvéd bizonyítványt kapott, hogy Írni-olvasni, számolni megtanult a kanizsai anailabéla tanfolyamon.

Nagy esemény volt ez a vizsga. A maga hatvan órájával és közel nagykorú elemlstáival nagyobb élmény, mint egy doktorráavatás. Huszonhét ember agyának törellen ugarába az emberlség\'íSfck évezredes kultúrájának első magvait vetették el és ez a vizsga volt az első csira, arai az őstelevényből kiütötte a gyámoltalan kis fejét, hogy napot, eget kérjen az életének. (bl)
Axt mond/dk,
hogy a Lindbergh-babyt a prátert földeken Olrgaaoh Dezső cserkéBZBátrá-ban találták meg éppen, amikor a kitűnő tanító farkaakölyökkó akarta avatni a nagy Llndbergh kis fiacskáját. — Azt mondják, hogy a Társas Temetkezést Egylet betársult Ansorge Antal pályamester házaaeágköavetltfl műintézetébe. — Ar.t mondják, hogy azok a nagykanizsaiak, akik még caak ezután vezeUk be a villanyvilágítást a lakásukba, elmaradt haszon miatt pert Indítanak a Trausdanubla R.-t. ellen. — Azt mondják, hogy a Községi Párt ulváry Géza vezér arcképét (forró) Olajba akarja megfeatotnl a párthelyl-MS díszterme számára. — Azt mondták, hogy dr. Sohlller Vilmos Nagykanizsán az összoa tyúkokat szemüveggel
*tja cl. — Azt mondják, hogy Nagykan zsán a Zrínyi Irodalmi és Mllvé-8M>tl Kör tizet a legtöbb adót tagjainak szellemi vlrlllzmo»a után. — Azt mondják, hogy a nagykanizsai iparios-itu* v4ro»aázát akarja megvásárolni székház én aggokháza céljaira. — Azt mondják, hogy Csáktornya és Perlak népo tiltakozott a városi erdömester-, hogy a vlrágszönyogokból kltelej-">™ a nevüket - Azt mondják, hogy J ..kiskomároml grót" Bethlen lnkel birtokát szegény szUlöaaszonyok között h \'raétparcolláztatnl. — Azt mondják, a Város mtlazakl hivatala eltil-S™, a gyermekeket a hóemberek fol-,1 "ásától, mlvol az ollenkozlk a Varglm-l0. városrendezési terv Intencióival.
— Azt mondják.. (*)
ZALAI KÖZLÖNY
Négy hónapi fogház a karmeliták süteményeiért
Miből pezsgőztek Zalaszántón?
Keszthely, március 18 (Saját tudósítónktól) Mutschen-bacher Edvin dr. tanácselnök március 17-én egyesbirósági tárgyalásokat tartolt Keszthelyen. A vádhatóságot viléz Cslllaghy György ügyész képviselte.
Pisztoly és aranylánc a házi szarka gyűjteményében
Ez alkalommal állt a biróság elölt Jakab József 21 éves pékinas, aki — mint azt a Zalai Kózlöny annak idején megírta — Szabó Menjhért pékmester nevében a kármelita rendházban és több helyen pénzekel vett át s azután nem tért vissza szolgálati helyére. A vádlottnál, akire házi tolvajlások is ráblzonyultak, a nyomozó halóság pisztolyt is aranyláncot Is talált. A törvényszék Jakab Józsefet lopásban, sikkasztásban és engedélynélkUll fegyverviselésben mondta ki bűnösnek és összbünte-tésül nigy hónapi fogházra Ítélte.
A zalaszántói dáridó Dubay József és felesége felbuj-
tás és orgazdaság vádjával kerültek a törvényszék elé. Az voll a vád ellenük, hogy egy kiskorú zalaszántól leányt felbujtottak, hogy nővérétől lopjon pénzt s amikor a leány ellopott hazulról 300 pengőt, tőle több mindent elfogadtak. A lopott pénzből kötött kabátra, csipkére, nadrágtartóra, gyolcsra, ruhára, borra, sörre, szalámira, sőt — hor-rlbile dictu — még jjezsgöre is jutott. Pezsgőzés Zalaszántón I... A kiskorú ellen nővére visszavonta a feljelentést, igy csak a Dubay házaspár felett Ítélt a biróság. Az asz-szony felbujtásért 6 heti, a férj orgazdaságért 3 heti fogházat kapott. Az ítélet végrehajtása azonban fel lett függesztve.

Az esle 7 óráig tartó tárgyaláson még sznrkálás, családi verekedés, lopás stb. szerepelt. Súlyosabb Ítéletet egyik ügyben se hozott a biróság.
e hó 14-től április 6-ig.
Nagyon olcsón ve$et legújabb divatú nöl kabátokat, valódi angol férji ru&a- és kabátsxöveteket, nöl ru&a, kosxtUm és kabát-kelméket
SINGER
divatáruházban
Néhány perc ebéd elótt a lisszlósházban
Nagykanizsa, márclua 18 Néhány perc közvetlen dél előtt A Missziósház napközistái mint kis hangyaboly megmozdulnak és a meleg, lüktető élet elevenségével mindmegannyi Murilló-miniatűr lolakod-nak a kedves nővér felé, akinek Ino-cent-arcárói valami földöntúli varázs sugárzik ki, az talán, amit az Irás ugy jelöl meg, hogy .ama bizonyos 44 ezrek, akik a Bárány lakodalmán részt vesznek." A nővér arcának derűje, kezének anyáskodó melegsége nem egynél kárpótlás a szegény proletároduban természetfölötti zománcától megfosztott koldus anyaságért, amit az Élet kiszivott, kiölt, megfosztott az anyaságnak mindama isteni szépségétől, amitől az Édesanya olyan pazarul ragyog. Pedig az isteni rendeltetés a koldust is odaszólitotta, a Szeretet dúsan teri-
tett Jóságlakodalmához, hogy beteljék az Anyaság csodálatos kut-forrásával, pazar szeretetével, gazdag szívmelegségével. De mint a fényporától megfosztott ezerszinü pillangó, a nincstelenség porában és szegénység posványában, lehullott Róla a szépség köntöse, a fehér gerle ragyogó tisztasága és lett belőle egy szürke veréb, egy asszony-
madár, akinek szárnyai az ut porát seprík és amerre elhalad, már csak a szánalom és részvét érzése kiséri.
És a kis emberbimbók bizalommal néznek fel a kedves növént, a kék fátyolra, azokba a jóságos szemekbe, melyekből a katolikus Caritas ontja dus szeretet-sugarát.
Mind nagyobb a nyüzsgés, forgás a sok kicsi emberkék között A jó nővérkének bizony segítséget kell igénybe vennie, hogy mindegyiket ki tudja szolgálni.
Mert ebéd van a Missziósházban. A napközísták ebédelnek. Mint egy kis maszatos angyal-hadsereg, vagy egy óriási virágágy, amelynek tarka sokfélesége felüdíti még a legmoró-zusabb embert is. A kicsi emberkék szembogarai megnagyobbodnak, ahogy veszik a kanalat és mohó étvággyal hozzáláinak az egyszerű ingyenebéd elmajszolásához. Talán a selyembogarak az eperfalevelet rágcsálják és tűntetik el pillanat alatt ugy, mint ezek a csöppségek, akiknek egészséges étvágyuk még a vasat Is megeteti velük. Persze ebéd előtt szépen keresztet vetnek és imádkoznak, annak rendje és módja szerint
Aztán valami különös meghittség tölti be a levegőt a nagy majszolás, csámcsogás és kanálcsörgés alatt Mint egy nagy család, amelynek centruma az édesanya. Mint egy nagy virágos kert, amelyet a kék fátyolos kertésznök^gondoznak. Mint egy szép virágágy, melynek a kedves nővérek szolgáltatják a napot, a melegséget, a simogató kezet
És hogyan nyílik kl Ilyenkor kis szlvecskéjük a szegénység eme Ids poros bimbainak. Mennyi fogékonyság, hálás talaj. Aki egyszer részt vett egy ilyen napközlsta ebéden, lelki napsugarat szerez magának. Benső békét, magával való megbékélést. Akinek Ideje van, ne mulassza el egyszer megnézni a Rozgonyi-utcai Missziósházat, amikor a szegénység gyermekei ebédelnek. Amikor nemcsak meleg ételt, de gazdag női szivek pazar ragyogását, Istennek szentelt lelkek Jóságáradatát, sziv-kincsek-zuhatagát kapják és viszik magukkal, kicsi,- hideg, proletár kunyhójuk padozatlan nehéz, küzdelmes Ínségébe...
Tisztelet a szivjóság hősei előtt... _(B. R )
Időjárás
l\'fJMzei: Egész nap borult égboltozat
(Éinakai rMlőHlaiUi) * I glal taUsst IstssU ssts 10 ksri Véltoxékoiay M« (érháté oaapa*ékbal éa h<iaOllf*4éasMl.
Kisorsolásra kerül
Itt as alkalom!
kAxsl nyaló millió
1. osztály húzása április hó 15. és 18-ác.
Vegyen szerenoseszáim osittlysorsjegyet
ifj. HIRSCHLER MIKSA SKffiKBSP
Fő-ut, Korona szálloda épület. Sorsjegyek árai: Egén 24-, fél 12—, negyed 8 —, nyolcai J —
uu _
96 ZALAI KÖZLÖNY
1932. március 27.
Tavaszi divatbemutató
Nagykanizsa, március 18
Egy darab fővárosi szint, egy darab Jólesően fővárosi nivóju és értékű üzleli elevenséget hozott a szürke kanizsai életbe az a pompás és élénken látogatott divat-bemutató, ami tegnap kezdődött a Schtltz áruházban és még ma Is folytalódik. A hőlgylársasig legjava találkozott a széksorokban és kellemes zene hangjai mellett élvezte a jómozgásu, csinos mannequin-ek félvonulását a szebbnél szebb, csupa változatosság, csupa meglepetés ruha és kabát-modellekben. A lavaszi kabát, kosz-tflm, kalap, slb. női divat a 30 pengős tavaszi kábáitól a hyperelegáns párisi modelllg mind képviselve volt a gazdag revü keretében.
Örömmel könyveljük el ezt a vidéki nivót messze túlhaladó eseményt a kanizsai kereskedelem számláján olyan eredményként, ami minden más reklámnál beszédesebb bizonyítéka annak a sokat hirdetett, de soha eléggé nem hangoztatható elvnek, hogy Kanizsáról semmiért sem kell Budapestre menni. Szép és ériékes megmozdulás lenne, ha az ilyen bemutatókkal a divatszakma egyéb ágaival összekapcsolva gyakrabban örvendeztetnék meg a kanizsai hölgy-publlkumol. SchUtzék legjobb uton indították el ezt az elgondolást, amikor nagyszerű sikerrel kapcsolták be divat-bemutatójukba a Brónyal, Hoff-mann Annle, Kuttner, Olga és Perlesz Rózsa kalapszalonokat.
Az inaégesak száma
latábaa M.OOO-ra siaalksásH
Az utolsó kimutatásban ez a szám még 42.000 volt. A főispán most uj államsegélyt kér az Ínségesek ellátására, de kérdéses, hogy az Inség-akcló április 15 én tul fenntartható lesz-e.

Má\'c. tű. Washington-ünnep. Llcaéila tlóadáa (dr. Kariul József) délalóll II órakor a vlroaháién
Ax OMKE taggyűlése a városháza dlax termében
S órakor.
Utolsó mQtoroa bójll «.t (él 7 órakpr a Miaaxlóa-hátban.
Máre. 21—2J. Lelkigyakorlat (érliak réaxéra (P. Molnár Arkangyal) a plébániatemplomban aala /-kor.
Márc. ta. Kalh. U| este 8 _ _
Apr. I. LIceáHs alóadát (Sándor /öltén ihdgy) « órakor a véroabéxén.
NTE tinceatélya a Polgári Egyletben (él 9-kor.
Katb. Legényegylet köxgyülése (él & órakor, «at( l-kor léraasvacaora.
Apr, 0. R«(. Nóagylat magyar-estje a Kasilnóban
, lét 9 órakor.
A.tr. 10. Llcaéila alóadái (dr. OyuráU Paranc) • óra-kor a vérothéián.
Apr. II. Hagyl Emánual hangversenye a Vároal Sxinbéiban * órakor.
Apr. 19. Ktresxtény Nóagylat taaealélya a Centfáiban « órakor.
Apr. 17. <Ua> matiné. Ucaélla alóadéi (Brunntr M. ny. alaxr.) II órakor a színházban
Apr. 34. Lkaélla alóadéa (Ka|mó Jóxtal) 4 órakor a városhixán.
Május 5. Karesilény Nőegylet (eadélulinja a Koronában 6 órakor.
Juniua II. Kamalény NAcgylat (agyiak délulinja a Polgári Egylatban 6 órakor.
tt. Kalh. Lagényarvlat tnütoroa Uncaalélya I órakor a Polgári Egyl«lb*n
Mozgöszinház Hyppollt, a lakáj
Az elsá fotocellái eléadás a Városi Színházban
Csúcspontja a fllm-leljesitménynek film-rendezés, hangos-leadás, színészi teljesilmény és vidámság dolgában. Az ember elkezdi a kacagást az első méternél és abbahagyja az utolsónál Egy rendkívül fordulatos, ütemes, szellemesen pergő történet, a párbeszédei lüktető elevenséggel sziporkázzék az ötleteket, sok helyUlt harsogó kacagást kiváltó humort.
A film magyar film. Budapesten játszódik le az egész Magyar színészek (átszák,- magyar szóval végesvégig. Minden szól tökéletesen, minden hangsúlyt az utolsó kis rezdülésig kihoz az uj fotocellás leadó, aminek ez az este voll .a premierje a kanizsai moziban. Ragyogó, nagyszerű siker ez a premier. Sikere a páratlanul pompás filmnek és a meglepően tiszta és hű hang-leadásnak.
A film főszerepeiben Csortos Qyula (Hyppollt) és Kabos Oyula (Schnel-der ur) adnak feledhetetlenül tökéletes alakításokat, aminek egy-egy frappáns jeleneiénél még a közludo-máB szerint rezervált kanizsai közönség is önkéntelen tapsbm töri kl a legnapestl előadáson. Csortos és Kabos melleit Oólh, Makláry, Qárdányl, Haraszti Micl, Fenyvesi Éva, Oózony, Jívor stb. kitűnő figurái ennek a legjobbak közt ls első helyen befuloll jn»gy«r filmremeknek
öngyilkos budapesti gyáros
Budapest, március 18 Magazlner Albeit 64 éves redőny-gyáros ma délben Váci-ut 28. szám alatti lskásán, gyógyíthatatlan betegsége miatt, felakasztotta magái és meghalt.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Márolus 19, szombat
Kém. katolikus: József Protestáns: József. Izjaellta: Vead. hó II.
Városi Muzeum és Kőnvvtár nyitva csütörtökön és vasárnap délelólt 10-tól 11 éráig.
QyónszerU\'l éjjeli tzolgálal: t. hó végiig az .Őrangyal* gyógyszertár Deák*tér 10.
Várost Mozgó. .Hvppolll\' « lakáj. Magyar hangoifllm. Előadások keidete S, V éa « órakor.
aóatltidó nyltvs reggel 6 órától este 6 óráig (héttő, szeida, pénlek délután, kedden egész nap nőknek). Tel. 2—13.
— Szent József napja. A ka-
thollkus egyház ma Szent József ünnepét üli. Szent József nemcsak a kath. egyházközség, hanem Nagykanizsa város védőszentje is, amit ősidőktől fogva nagy egyházi ünnepséggel ültek meg. Ebből az alkalomból a plébánia templomban bucsu van és ünnepi istentisztelet, az ünnepnapok sorrendjével és ünnepi hltszónokiatlal.
— Washington ünnep Nagykanizsán. A Zrinyi irodalmi és Művészeti Kör vasárnap iiceális előadása Washington-ünnep lesz, a legnagyobb amerikai születésének 200 éves évfordulójá alkalmából. Az előadás d. e. 11 órakor lesz Az ünnepi megemlékezést dr. Kerkal József kegyesrendi tanár mondja. Énekel Lenz Oyula vezényletével a Vasutas Dalkör.
— Az Országos Magyar Frontharcos Szövetség nagykanizsai főcsoportja szombaton, azaz ma este 5—8-ig a Wollák-féle vendéglő hátsó termében a bajtársak részére inspek-ciós szolgálatot tart.
— Női tavaszi kabátok óriási választékban kaphatók a Schntz Áruházban.
VÁROSI MOZGÓ
Afdreiua 19-én éa 20-dn, axombaion éa vaadrnap
lap bitói!
lap fuk!
Magyar muzsika I
Az idei évad legnagyobbb szenzációja:
HYPPOLIT
Főszereplők: Csortos, Kabos, Góth, Oózony, Jávor, Szenes, Haraszti Micl, Fenyvesi Éva és Erdélyi Micl.
Magyar hangos híradó
Fox világhiradó
Tartalom:
Az angol királyi pár A magyar testőrség lel-Vadregényes strand vonulása a királyi várba Qyermekek eldorádója Dajos Béla dirigálása Texasi majom-farm 200 tagu zenekarnak
Eltolások: Szombaton 5, 7 éi 9, vasárnap 3, 5, 7 él 9 Arakor.
Cukorka Királynál
megkezdődött a
nagy húsvéti vásár.
Megérkeztek a legnagyobb választékban ■tfialsk, tojások,
kiváló finom dessertek. Legolcsóbb bevásárlási forrás
Heffer Oyula
Cakorka Klrélj.
Ma: purlm-bál
Ma este pontosan 9 órakor kezdődik az Izr. Nőegylet hagyományos purlm-bálja a Kaszinóban. A ragyogó mikor csupa kedves szenzációt igér. íme: Lesz egy egyfelvonásos (Zá-gon: A szakítás), amit Leitner Oyör-gyi, Rosenfeld Bertl és Brandl Sándor ad elő. Holczer Elli éa Stelner Oszkár egy énekes, táncos jazz-számot adnak elő, zongorán kisér dr. Halász Pál. Ollop Oéza kuplé-kat, Ba la Klári sanzonokat énekéi, előbbi! dr. Halász, utóbbit Hlrschler István kíséri. KosztetUz Ilus és Szabados Magda, groteszk-táncot lejtenek. Konferál Wf/sz Évi. (A közönség köréből felmerült kívánságra karzatjegy is lesz egyptngős árbsn.)
— Az utcai sOteményárusltás beszüntetését követelik a pékek.
Péntek délelőtt a nagykanizsai sütő-mesterek küldöttsége jelent meg dr. Hegyi Lajos polgármesterhelyettes előtt Cseh Lajos elnök és Márkus Károly vezetésével. A küldöttség rámulatott a közegészsigügyi szempontból sem kívánatos utcai sflte-ményárusilás káros voltára, főleg a mostani járványos Időkben. Nem lehet ellenőrizni és teljesen eltiltani a közönséget attól, hogy a süteményeket össze nc fogdossák válogatás közben, másrészt pedig a sflte-ményárusllók tisztasága is nagyon sok kívánni valót hagy hátra. A közönség jól felfogott érdeke, hogy ezek az utcai sűteményárusitók eltűnjenek a nagykanizsai utcákról — hangoztatta a küldöttség szónoka. Nem klván|ák a sütök ősi Jogát, a piaci rendes sátrat, továbbá a házakhoz megrendelésre küldolt sütemények és kenyerek eladását korlátozni, azonban kívánatos, hogy ezen egyének a sütőiparosok állal ellátott igazolvánnyal látassanak el, amely azonban utcai árusításra nem jogosít. Rámutatott a küldöttség szónoka Kaposvár, Pécs, Keszthely példájára, abol az ulcal kosaras árusítás már régen be van szüntetve. Dr. Hegyi Lajos főjegyző ígéretet tett, hogy az ügyet megvizsgálja és azonnal meghozza intézkedését.
— Visszamaradt cord bársonyok, flanellek, pargdok rendkívül olcsó árban. Nagy maradékvásár a Singer divaláruházban.
Ha Ön OlCSÓ CÍpÖt akar venni, nálunk az olcsót is megtalálja, mert vehet
gyermek cipőt P 2-50 és feljebb, nfii cipót P 9SO és 11SO és feljebb, férfi oipAt P 11SO és 14SO és feljebb,
de nálunk a legjobb cipői Is legolcsóbban kapja.
M1LTÉJSYI SÁHDOTt JÉS FIA cipöüxlete, Fö-uton, Városház-palota.
1932. m4rduil9_
ZALAI KÖZLÖNY
Kanizsai sakk-eredmény
VVelszfeld Ferenc 141 szerepelt ■ buda-
peitl mesterjelölt zakk-verzenyen
Nagykanizsa, márciua 18
A Magyar Sakk Szöveiség rendezésében megtartott meghívásos mesterielölt-verseny szerdán, lolyó hó 16-án feleződött be, melyen első dr. Négyesiy 13, második és bari..adlk a soproni Qrünfeld és Koródy 12, negyedik pedig Orvényl 11 és fél ponttal. A négy első helyezeti részt-vehel a jövő hónspban kezdődő nemied mesterversenyen. Nagykanizsát Welszfeld Ferenc a „Maróczy* Sakk-Kör tagja képviselte ezen s versenyen. 18 részlvevö közül a 14-lk helyen végzett 6 és fél ponttal, megelőzött 5 olyan gyakorlott játékost, kik már számtalan ilyen eiős versenyen résztvettek. A pontokat 4 győzelem és 5 eldöntetlen eredményből érte el, vesztett pontszáma 8 volt A fővárosi sajtó képviselőinek véleménye szerint csak s gyakorist hiánya mlall nem ért el Welszfeld jobb helyezést — hm
= ízlésben, minőségben, exclu-sivilásban vezetnek a Sportex angol férfiszövetek. — Egyedüli árusiló Singer József is Társa.
— Anyakönyvi hlrak. Nagykanizsán h mult héten 9 gyermek született, 2 fiu és 7 leány : Nyakas látván clpészmeater és (\'aortán Annának rk. leánya, Pálcáién Ferenc kelmefestő és Martinovics Máriának rk. íla. Gerencsér látván háziszolga éa Hardl Karolinának rk. leánya, Vidéki Józae! cserepeaaegéd éa Németh Máriának rk. leánya, SatUer Oyula inéazároameater éa Singer Rozáliának Izr. leánya. Magyar látván vaautl munkás és Anek Annának rk. Ita, Klsa Mihály napszámos éa 8zári Máriának rk. leánya, Dávldovlta Ferenc azeaz-gyárl munkás és Horváth Mártának rk. leánya. - Halálaid! 13 törtint: Otvöa Józaet Midül. rk. M éves, ttzv. Tlazal Ferencné Horváth Katalin rk. 72 éves, Katalin István gyárlmunkás rk. 69 éves, Slern Lajos kereskedő Izr. 76 évea, Horváth Józaet töldm. rk. 26 évea, Jan-zaa Mátyás siabómeeler tig. b. ev. 6fl évea, Burka 8ándor rk. 6 hónapoa (Le-tenye), Szcreoz Oyörgy töldm. rk. 21 évea, Horváth Pável Láailó Wldm. rk. 77 éves, Németh István kereakedőnegéd rk. ül évea, Kováca Jósáét kocata rk. 20 évea (Oroaxtony), Nagy György tanuló rk. 14 évea. Huazágh Agoaton do hánvraktárl gondnok ág. h. ev. 57 évea. - Hdzaudfot kötött I par. Takáoa István clpéazmeater és Tóth Anna rk.
= Kosztüm és ruhaszövetek a legújabb divatszinekben és mintákban Schfltznél.
Autóbusz hlr. A lelenyel autóbusz folyó hó 21-IŐI kezdve beálllt|a a Kanizsáról 9.30-kor Le-tenyére induló és 12.30-kor L-tenyé-ről Kanizsára induló járatát ab\'ian a reményben, hogy a közönség pártfogása majd lehetővé fogja tenni innék a járatnak a további fenntartását. (Ha a Vállalat csak a rezsiköltségeit megkapja, a járatot fenntart]!.)
a. ~ ,K,\'h\' í\'tközségl adófizetők figyelmébe. A nagykanizsai róm. kath! egyházközség adókivető bizottsága munkáját befejezvén, a részletes adókivetési la|stromot március 31-ig a hitközségi Irodában minden adófizető a hivatalos órák alatt (délelőtt 8-12 és délu\'án 2-6 lg) megtekintheti esetleges fellebbezés végeit.
Baikányl ls Kanizsára érkezik
a vasáraapl OMKE-gyMéare
Nagykanizsa, márolus 18
Az OMKE nagykanizsai kerületének felkérésére s vssárnap, f. hó 20 án tartandó taggyűlésre az OMKE budapesti kőzponl jinik illusztris igsz-gatója, dr. Baikányl Kálmán is leérkezik, skl előadást Isrt aktuális gszdaságl kérdésekről.
A gyűlés pontosan délután 5 őrskor a városháza nagytermében kezdődik, melyre minden érdeklődőt — hölgyeket is — szívesen lát az OMKE vezetősége.
— Perlsz Rózsa kalapjai a
tegnapi Schütz-divatrevün — melyek ma is bemutstásrs kerülnek — óriási meglepetést keltettek feltűnő ele-gánclájukksl.
— Bosszúból beverték a kirakatot. DeuLsch Ede feljelentést tett a kanizsai rendőrségen lsmerellen tettes ellen, skl péntekre vlrrsdóra betörte a Deák-tér 12. szám alatti hentesüzlete kirakatát. A pusztítás kilátóig bosszú müve lehet, mert a tettes semmit sem vitt el a kirakatból. A rendőrség megindította a nyomozást.
— Bútorvásárlás — nem gondjl Teljes berendezésekel rendkívül előnyös részletfizetésre, sőt kamatmentesen Is szállítunk. Kopsleln bútoráruház, Horthy Miklós-ut 4.
Használja ki ax utolsó alkalmat,
amig az ingyen készlet az
tart, szerezze be üvegjét, mert később csak cca 16 pengőért szerezheti be.
Az Autó Syphon egyedárusitója:
ó Antal
■port éa rádió Üzlete.
ELIDA,
Uj árok:
Elida Favorit szappan..... . P. -.80 ha tyatt P. -.*•
60
Elida Fürdőszappan nagy . . . „ 1.10 „ - -90
Elida Fürdőszappan óriósi . . • „ MO .. „ 1.1*
Elida lanolinizoppoo..... „ -.70 „ , -JO
1.20 - - L —
Elida Idaahzappan nagy , . „1- - , LtO
Elida Arckrém ........ . . 1.50 „. . i.a®
1.80 u M • ■
y . JiVf tr \' 1
1 \' ^t\'n
Ujabb pofonok a Centrálban
Kél aap alatt három verekedés agy ügyből kifolyólag
Nagykanizsa, márolus 18
Csütörtökön délután Izzó hangulat, majd tettlegesség za|a verte fel a Centrál-szálló halljának békés csendjét A Centrálban legutóbb lezajlott kettős verekedés következménye volt ez s harmadik eset is.
Megírtuk, hogy szerdán este kél lókereskedö vívott közelhsrcol a kávéházban. Közvetlenül a sajos jelenet után az egyik vendég méltatlankodott, hogy Helfer Lőrinc, a CentráJ üzletvezetője miért enged meg Ilyen zajos Jeleneteket a kávéházban ? A vendég azt s kijelentést kockáztatta meg, hogy az ilyen üzletvezető megérdemelné, ha elbocsátanák. A vendég ssután eltávozott, sőt el ls utazott Kanizsáról.
Csütörtökön délelőtt vslskl tudtára adU Helfernek ezt a kijelentést, de ugy, minlbs azt egy erzsébetiért kereskedő mondta volna (aki pedig teljesen ártatlan volt a dologban). A szóbanforgó kereskedő csO-" törtökön délután gyanullanul bement egy feketére a Centrálba. Amikor Helfer Lőrinc meglátta a vendégel, Mbivla a szálló halijába, aboi kérdőre vonta a kijelentés mlall. A kereskedő tiltakozott az ellen, hogy ő Ilyesmit mondott volna, sőt meg is esküdött ártatlansága tudatában. Ez sem volt azonban elég az üzletvezetőnek, becsületsértő szavakkal illette a kereskedőt, amiért annak nincs bátorsága helytállanl a kijelentéseién.
A megtámadott kereskedőben erre felforrt s méreg és olyan három gyors csattanó választ adott, hogy még a kávéházban ls meghallották.
Értesülésünk szerint az ügynek a járásbíróság elölt lesz folytatása.
Amit trt ssemOak, marad-
— Füazerkereskedök Egyesülete közleménye. Az InHgakcii-pénz felvehető Neu Pál titkárnál. Az ElnOkség.
— Egy szegény leány történet*. A modem francia Irodalom világaikért aratott könyve 0. Chevaltar: Egy *se-gény leány története e. regény®. Romantika, azerelem, tranotáa báj éa határtalan érdekeaaég aa alkotó elemet
kapható mindenütt.
— Eltűnt gyengeelméJB nő.
Undi Józsefné szül. Nagy Julianna 34 éves, balatonfüredi lakós március 10-én lakásáról ismeretlen helyre eltávozott s azóta nem tért vissza. Személyleirása: 150 cm magas, zömök, arca kerek, szeme, haja sötétbarna. Oyenge elméjű, lábszára feltűnően vastag. A csendőrség körözi.
— Báayadt. Hvart, Salgazal káftatsa eiyáaeksal a természetes .FarsaS MzMf* keserűm szabaddá teszi s vérkeringést és emeli a gondolkodó- és munkaképességet.
Értesítjük
a mélyen tisztelt Hölgyközön-siget, hogy a tavaszi mo-delijeink bemutatását a mai nappal megkezdtük.
Tiszteleltei Varga—Rotter iao4 divatszalon.
A Llndbergh-bmbu
eltűnése óla a postás naponta 3—4 zsák levelet kézbesít a Llndbergh-házban. TObbet, mint máskor egész kOratJán egy kit alatt.
A Lindbergh-baba is elrablóinak nyomozása napi 50 ezer dollárba került. A newjersty-i hatóságok kOlt-sége napi tizenötezer dollárt tesz ki.
.Azt a privilégiumot kérem — írja egy ember Llndberghnek, — hogy mindazoknak, akiknek közük van az elrabláshoz, tiz korbácsütést mérhessek saját kezemmel meztelen hátukra. Minden korbácsáéiért 100 dollárt adok a környékbeli munkanélküliek javára..."
Az Iskolákban a napot a Lindbergh-baba éleiéért vak) Imádkozással kezdik meg a gyerekek.
0 ZALAI KÖZLÖNY
1932. március 18
közgazdaság
Nagykanizsán Javasolják felállítani a va/termelő telepet
FtldttMsa nagyfrlsniiségü Isnru olaszországi vajexportunkra
Zalaegerszeg, március 18 A vármegyei gazdi (ági felügyelőség legújabb jelenléte helyenkin) kisebb fagykárokról, a kalászotok kedvezőilen fejlődéséről és
nagytokú takarmány hiányról számol be. As abraktskarmányt az inségtlszlből klőrflll korpával pótolják a gazdák. A takarmányhiány enyhítésért a földművelésügyi miniszter 20 ezer pengi kantatmentes kOI-csönt engedélyezett Zalavármegye részért.
A gazdasági felügyelő felhívja a gazdaközönség figyelmét arra, bogy a megfelelő, Jórolnötégű, bár kétségtelen dl drágább apaállat beszerzésével nagyban elősegítheti anyagi boldogulását.
A szőlők és a borpiac állásáról sem tartalmaz kedvező adatokat a jelentés. A szőlőkben s férfi napszámbér 080—1 pengő, a női bér 0-60-0-80 pengő. A borok iránt isnytas a kereslet. A kisgazdák a csehekkel megkötendő szerződésben reménykednek.
Foglalkozik a jelentés a tejtermeléssel is, smely ms egyedül jelent pénzt s gszda számára. A vármegyei gazdasági felügyelő kívánatosnak tartja, ha Zalamegyében egy,
a tejet vajjá feldolgozó Ipari üzem
létesülne, athely a mindjobban fejlődő olaszországi exportunkat volna hivatva ellátni vajjal. Könnyen elképzelhető, mit jelentene Zilavár-megye gazdaközönsége részére, ha ama fuvardifferenciának csak a fele része megtérülne, amit a tejszínnek Nagykanlzaáról éa Balatonszentgyörgyről Budapestre ét a vajnak olasz viszonylatban Budapestről Nagy-kanizaáta való visszaszállítása jelent. Éhes még hozzá kell venni a tejszínnek ujabb lehűlésével és kétszeri kezelésével járó költségeket Kívánatos volna, ha a megye a minisztertől Nagykanizsán vajfeldolgozó telep felállítását kérni Épen Így kívánatos volna, ha a Balaton zalai partján fekvő nyaraló helyek tejellátásának kérdését rendeznék.
Már kezdik izerveznl az ezévl szőllőexportot,
nshory tág lalklliatratt emberek It-■ét krtossaák a kisembereket
Nagykantrsa, márolua 18
A tavalyi szomorú emlékű Nagy-iványl-féle szöllőezporttal kapcsolatban- az illetékes kanizsai hatóságok mindent elkövetnek, hogy a jövőben megakadályozzák a hasonló szélhámosságokat és teljes mértékben biztosítsák a kisemberek pénzecskéjét.
Qyömtrty György főispán közbenjárására az Ezportlntézet kiutalta ugyan annak a néhány száz szerencsétlen napszámosnak a bérét, akiket a Perzsiába szökött Nagylványt dr. elfelejtett kifizetni, de hol vannak még ezektől azok a kisgazdák, akiknek a pénzével szintén elfelejtett elszámolni az .ügyvéd ur" ?
Mindezek elkerülésére a nagykanizsai hatóságok olyan tervekel készítenek elő a jövő évi szőllöeportra vonatkozóiig, hogy ezután semmiféle károsodás nem érheti s szöllős-gardákat, mert kellő garancia lesz erre az a több szőllő-nsgyblrtokos, akit szintén be akarnak kapcsolni a hatóságok az üzlet lebonyolításába.
Somogyi István dr. tb. szolgabíró ezzel kapcsolatban már többször tárgyalt Krátky István dr. polgármesterrel és ezen tárgyalások eredményeként Prack István dr. városi tanácsnok napokkal ezelőtt szü-kebbkörü értekezletet hívott össze, amelyen azonban az akkori hóvihar miatt az összehívó gazdasági tanácsnokon kivfli csak Oyömörey István volt országgyűlési képviselő, Somogyi Oyula pallnf földbirtokos és Somogyi István dr. tb. szolgabíró jelentek meg.
Az értekezlet az ezévl szőllöexport ügyét beszélte meg. Felkérték Prack Islván dr. tanácsnokot, hogy blzo-. ajtós előkészítő munkálatokat végezzen el és\' hogy a kanlzsakörnyékl nagyobb szőUőbtriokosokat hívja ösz-sze egy megbeszélésre, amelyen a
továbbiakat tárgyalnák meg.
Értesülésünk szerint Prack tanácsnok rövidesen összehívja az értekezletet.
(-) A téalegoagyot
vényvédelem ét Kertészét legújabb száma.
nagyar gyümtilcstermeez-yobb veszedelméről IrsNő-
Israertett hogyan lehet az uj ültetéaü gyUmölctfát harmadik évre termőre fordítani, a gyümölcsfák ültetését éa metszését, a zöldségeskert aktuális teendőit stb. A dúsan llluaztrált két lapból a Növényvédelem kiadóhivatala (Bpett V., F IdmílvelésOgyl minisztérium) e lapra való hivatkozással egy alkalommal díjtalanul küld mutatványszámot
RADIÓ-M ŰSOR
Március 19 (szombat)
Budapest 9.15 A rádió házikvintetijé-nek hangversenye. Közben 9.30 Hírek. 11.10 NtmsttkSsl vtzjelzőssolgálat 12X0 Déli hs-rtngtzó. 13 06 A 2. honvédgyalogezred zenekarinak |hsngversenye. Kőiben 1J.JS Hírek. 1803 któjelsés. 14.45 Hitek. 116.00 Oycrmekjlltzóórt. 16.45 Időjelzés 17.00 Irodalmi délután. 16.00 Magyar nóták. 19.00 Rádió imstőrposts 19.25 A rádió kOlagyl negyedórája. 19.40 A Budapesti Hangversenyzenekar hangversenye s ZenemüvésaeU
Főzelék magvak Gazdasági magvak Gyümölcsfa permetezd szerek Műtrágyák Baromfi erötakarmányok Madáreleség
kapható:
Ország József
cégnél
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bírósági palota mellett).
Főlakota nagyterméből. E hsngv. színétében Időjelzés, Idő járásjelentés. A hsngv után 2135 Mocsányl és Lakos hsngv 22.20 Cigányzene.
SftréeW zártai
Párls 20-36, London 1872, Newyork 317-00, Brilssel 72*29\'/«, Mllsno 26*72l-t, Madrid 39-20, Amsterdam 206 55, Berlin 123-00, Wien ——, Szófis 374, Prágl 15*31, Vsrsó 57-90, Budapest -•—, Belgrád 902, Bukarest 3-09.
Tansésytőztéa
Buza Httav. 77-es 13-10-14-10, 78-as 13*29 14-29, T9-es 13*49—14-40, 80-ts 13-90-14-50, dunánl. 77-es 1260-12*80, 78-as 12-75-13-00, 79-et 12*90-13*15, 80-as 1300-13*30, rozs 15*40—19-50t lak. árpa 16-25—16*75, zab 22*00-22 30, tengeri 15*80—16*00, korpa I3t0-I3*79.
A IimiU gmk ásThi-ártolyail
valutAk
ilf. 20 55-2095 fr. 79«0-8020 k. 16-94-17 04 Dánk. 113-40-114-40 Dinár 1001-1009 Dollár 57050-973 50 Francit 122*30-22*50 Holt 230*15-231*55 Zloty 6396-64 45 Lel 3*48-354 Lava 4*06-4*19 Líra 29-35-29 65 Márka 139*45-136 29 Norvég 111*20-112*20 Peseta _•_—•-
Schill. -*-•—
Svájci f. 110*70-111*40 Svéd k. 113 20-114 20
DEVIZÁK Amst 230*35-231*55 Belgrád 1049-10*11 Berlin 135*96-13629 Brüssel 79*7CWO*20 Bukarest 3*43-3-47 Kopenh.11360-114 40 London 2062-2082
Madrid —•-■•—
Milano 29*45-2965 Ntwy, 971*00-974*00 Oszló 111*40-112*20 Párls 22*48-22-60 Prágt 1^94-17*02 Szófia 4*06-4*19 Stockh. II 3*40-114*20 Varsó 64*09-64-49
Wien -•-■-
Zürich 110-80-111-40
Wien dearlng árfolyama: 80.464. ItrtHritir
Felhajtás 464. eladaUsn 284. - Elsőrendű 0-86-0-88, szedett 0-88—0-92, szedett közép 0-80-094, könnyű 0-72-078, I-ső rendű öreg 076-078. Il-od rendű öreg 070-074, rngol sűldó 080-090, szalonna nagyban 1-Ö5-CW0, zsír 116— hus H58
125,
CWO, zsír 1-16-1-34, félsertés 1-08-116.
Kiaája: lélsalal lyiaáa él Uykiaáá Vállalat, Isgvkaalnáa.
Felelős Idadó: Zalai Károly.
latéra rtoan telefon t Nagykanizsa Ü. aa.
.II^W ^ l"l Jlg I Ilii
mimmtm
Kátsasbás előssobás, vtzvezetékes lakás kiadó József főherceg-ut 68/a.
Kis fizetésű fiatal tisztviselő keret urt-rssládnál, vagy Idősebb öavegy urlnőnél kllőn szobából álló laktat és teljes ellátást. Ajlnlatokat „Április I.\' |ellgére kér s kiadóba. 1829
rsIsárajbaH háromttnhás ház mel-léképtllelekkel, kerttel,; április IS lg elsdó Clm a kiadóban. 1340
poaAnyvAri
uradalmi tájboraim kaphatók llterenklnt már 10 fillérért. Legkisebb létei 25 liter. • •Olt KAROLY földbirtokos _Balthyány-ulca 26. szám. •
Elaalé 1775 CJ-öl szőlőbirtok pincével Oáspirbegyen és bsrsk kórháznál félhold a«*»tarsta. _ Bővebbet özv. Merct Ferencnénál, Qáspárhegy. 1844
Kalönbejárslu kitsrsse t szoba a bel városban kiadó. Clm t kiadóban. 1345
KBISakaJáral. bútorozott srzoba nrt-ember részére, októn klsdó Clm n kiadóban. 1347
Cla«A Sánd utca (Katonsrit) 18. ssimu ház. Bővebbet ugyanolt. 1349
vigyázzon egészségére és igyék
Resedei vizet,
mely hólyag, vese és gyomorbántal máknál kitűnő hatású.
Ia»katá állási ftssartilslkn.
Mraktár: WEI8Z MÓR, Nagykanizsa
............TsltTts 310.
Klrály-atoa 34.
Jtkkii iii kl iimiu ittm ül
Abonnensek részére Is házhoz ssál-Utva, kltlssl htalkssatel tdok.
Ebéd 10 fiII, tóseték leltéttel 40 flll. 1113 Ktslzstl tálzlá ssskázs, Klwjssi-s. n.
A nagykanltaal kir. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatótág.
12782/1931. tz.
Árverési hirdetmény és árverési teltételek.
Dr. Elek Mór nagykanizsai ügyvéd vég. rthajtatónak Orózt János ét neje Beck Fridi nagykanizsai lakósok végrehajtást szenvedők ellen Indított végrehajtási ügyi ben s telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében sz 1881: LX. l.-c. 144., 146 és h7. Jtl értelmében elrendeli s végrehajtási árverést 1000 P tökekövete lés, ennek 1930. évi december 38-tól |iró legmagasabb kárkamiU. 122 P 30 f 111. eddig megállapított per és végrehsjtásl és SS árverési kérvényért ezúttal megállspltott 50 P költség be hajláss végett, t nagykanizsai kir. lárásbÍróság területén levő. Nagy-kinizsi megyei városban fekvő t a nagykanizsai 3624; sztjkvbea felveit 875/s. 1.1 hrsz. ház, 1085 alatt udvtnal végrehajtás! szenvedők nevén álló egész Tngstúnrz 3000 P kikiáltási árban. Az Ingttlan 3500 pengőn alul el nem adható.
A telekkönyvi hatóság tz árverésnek s kir Járásbíróság hivstslos helyiségében (Igazságügyi palota, födsz. 11. sjtó) megtartására 1932. ávl április hó 5. napjának délelőtt 10 óráját Itul kl és sz árverési fellételeket sz IMI: LX l.-c. 150. §-s alapján • kővetkezőkben állapítja meg:
Az átverés alá kerülő Ingatlan a kikiáltási ir felénél tlscaonysbb áron atm adható el.
Az árverelnl szándékozók kötelesek bá-natpénzűl a kikiáltási ár 10e/»-át készpénzben, vagy az 1881: LX. te. 42 §-ábsn meghatározott árfolyimmil számított óvadéklépes értékpapirosban s kiküldöttnél letenni, hogy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről IdáUltott elismervényt i kiküldöttnek átadni ét az árverési lelté-teleket aláírni. (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §§., 1908 :XLL t c. 21. §.)
Az, skl ss Ingatlanért a kikiáltási árnál
3isabb ígéretet tett, ha többet ígérni I sem ikír, köteles nyombin a kikiáltási ár százaiéira szerint megállapítod bánatpénzt u általa ígért ár ugysnsnnyl százalékáig kiegészíteni (1908: XU 25 §.)
Nagykanizsa, 1932. évi jtnuár 14. napján. Dr. Bentzik a. k. kir. jblló.
A kiadmány hiteléül: Mlkó s. k.
U\'Z rónait.
ÉRTESÍTÉS
Ezulon hozom sz l. t. rendelőim szíves tudomására, hogy raktlrasaarsa érkaatak már
tavaszi öltöny, átmeneti és felöltő njdonságalm
Most Is, ugy mint a mullbtn a legkedvezőbb fizetési feltételek mellett állok 11. rendelőim sxolgáistára. Szíves pártfogást kérve, vsgyok kiváló tisztelettel
Bagladi Béla, angol uriazabó
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető; Zalai Károly),
72. évfolyam 65 axám
Nagykanizsa 1882. március 20. vasárnap
Ara 16 «Ulér
ZALAI KÖZLÖNY
íttrkesa tőség és kiadóhivatal: Főút S. szám. Keaztbtlyl flőkklsdóhivatal: Koasotfautca 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ín: egy bóra t pengi SO fül Szerkesztőségi éa kiadóhivatal! telefon: 78.
Uj Középeurópa ...
Irta: KELEMEN FERENC
Évek óla mindenfelé emlegetett Igazság, sói ma már valósággal közhely, riogy a világválság llquidálá-sának egyik legbiztosabb eszköze: nagyobb gazdasági egységek létesítése. — Ebből a szempontból Tardieu középeurópai terve egyáltalában nem uj gazdaságpolitikai koncepció. — Hogy a gondolat mégis olyan elementáris érdeklődést váltott kl egfai Európában, az főleg annak a különös figyelemnek tulajdonitható amely-lyel ma minden francia megmozdulást kísérünk- Franciaország ma tagadhatatlanul nemcsak Európa, hanem az egész világ egyik legszámottevőbb nagyhatalma. A világháború győztese, a régi francia .gloire" letéteményese, gazdaságilag függel\'en, pénzügyileg konsolldált, aranyállományánál fogva Európa hiteléletének Irányítója. Politikai hatalma még pénzügyi hatalmánál is nagyobb. A népek nagy koncertlében a primhegedüs, szavával eldönt nemzetközi vitákat és provokál nemzetközi bonyodalmakat, Céltudatos nemzeti politikáját egyel-
UT^aV^tt^i
tigrisfogai ezt a politikát szolgálják. A Stttsemannal való barátkozás, Németország könyörtelen és megalázó térdrekényszeritése az Anschluss kérdésében a „securité" mindenekfelett álló parancsa. Túlzott nacionalizmus és hivatalosan propagált páneurópai terv egyaránt a francia külpo itlka taJenjának vallják, a securité a háború utáni francia lélek nemzeti eszménye, mely ma épugy betölti a nagy gondola\'okban nevelkedett francia sziveket, mint a megalázó Szedán után <1 Berlin, a re-vanche gondolat. A securité szülte a Tardleu-féle középeurópai tervet is, mely eredeti elgondolásban, Németország és Olaszország nélkül kizárólag a francia Imperializmus politikai céljait szolgálta. Ezért kellő óvalossággal és körültekintéssel szabad csak a terv megvalósításával foglalkozni. A gazdasági összeomlás küszöbén, a termelés és fogyasztás válságának mélypontján, speciális magyar bajaink közepette alkalmas ez a terv, hogy minden magyar szívben bizakodó hitet keltsen egy |obb lövő Iránt. Ennek a tervnek megvalósulása nagy Ígéret a kivezető ut felé, a pusztában eltévedt magyar közgazdasági élet számára, égi Jel, mely uj lehetőségek, uj hajnalhasadások felé mutat. Minden alkalmat meg kell ragadnunk, hogy a magunk részéről is elősegítsük a Tardleu-féle koncepció megvalósítását, de ne felejtsük el egy pillanatra sem, hogy azt elsősorban a securité, tehát predomináló frapcla külpolitikai érdek diktálta s hogy az uj gazdasági konföderációban Magyarország nak speciális helyzetet, kultúrájának, sgrárjellegének, ezeréves államlormáló múltjának megfelelő pozíciót kell biztosítani. A magyar érdekek azt kívánják, hogy ennek a társulásnak
Egy kiskanizsai szekeret két emberrel darabokra tépett a vonat a szeszgyári
átjárónál
A mára virradóra éjfélkor történt katasztrófának egy halottja ós agy életveszélyes sérültje van — A pályafir elaludt, nyitva maradt a sorompó
Nagykanizsa, március 19 Vasárnapra virradó éjszaka éjfélkor borzalmas katasztrófa történt n kiskanizsai vasúti átjárónál.
A 1)36 os tehervonat óriási nzorcl vénnyel 23.7 óra holyett 23.30-kor Indult Szombathely felé. A vonatot Károst József mozdonyvezető vezette.
A kiskanizsai átjárónál a sorompó nem volt leeresztve. Éppen amikor a vonat átrobogott, ért oda egy vásározó szekér, ami Klskanlzsa felé tartott — Imrei (Flntal László 49 éves kiskanizsai vásározó, szegény földműves ember tilt a szekéren 48 éven feleségével (Rozmaring-utca 18. »z. lakosok, ami saját házuk).
A szekér egyelőre kideríthetetlen okból nem állt meg a vonat közeledtére, hanem át akart előtte hajtani. A lovak mdr Ut ls lépték a vágányokat, amikor u vonul oda (rL Rémületes pillanatok következtek. Az asszony sikoltozott, az ember belevágott a lovak közé.
Ebben a pillanatban a vonal elkapta a szekér hátsó felit és borzalmas recsegés-ropogással darabokra tördelve hurcolta magával vagy 20 métert és ott lefordította a töltésre. A vonatot csak pár Bzáz méterrel odébb Btkerlllt lefékezni, mert az összeütközésnél a mozdonyfék teljesen elromlott, a kéziféket kezelő fülű pedig megsérült.
A megrémült vasutasok és néhány éjszakai járókelő rohantak n helyszínre. Az asszonyt mintegy 200 méterre elhurcolta a mozdony, ott találtak meg teljesen összetörve. Az ember eszméletlenül, vérezve tektldt a szekér romjai közelébon.
Azonnal kihívtak a mentőket, do alig értek az asszonnyal a kórház-kapulg, meghalt. Keze-lába össze volt borzalmasan törve, nem volt egy ép csontja. Az ember kopouyaalapt törést és több bordatörést szenvedett, élve korült kórházba, de állapota életveszélyes.
A kél ló közül az egyik a helyszínen
kimúlt, a másik ott szomorkodott a vásározó szekérből szanaszét hullott maradványok körül. A 7xitat Közlöny munkatársa azon-
elaludt és nem eresztette le a sorompót, ez okozta a szerencsétlenséget. A pályaőr különben egyike a legjobban minősített altiszteknek ás terhes szolgálatával védekezik, valamint azzal, hogy n harangjelzó nem mUködött valami mtatt a vonatérkezés előtt.
A rendőrségi vizsgálatot Dendyuk fogalmazó u helyszínen azonnal bevezette, kihallgatásokat etaközölt, úgyszintén a vasút részérói Polonyt for-galmlfőnök és llétlel főmámök, majd a tehervonat 1 óra pár perckor tovább Indult.
Az eljárás folyik a lelolősség kérdésének teljes tisztázására.

A tisztviselők mellékjárandáságárál tárgyalt a 33-as bizottság
A 33-as országos bizottság ma délelőtt Schandl Károly elnökletével ülést tartott. Hoyos Miksa grór rámutatott arra, hogy a mezőgazdasági klvilelűnk az utolsó bárom esztendőben igen nagy mértékben visszaesel!. Ennek a kivitelnek az ériéke 1929-ben 799 millió pengő volt. 1931-ben azonban már csak 389 millió. Ennek oka nem a termelésben keresendő, hanem kereskedelempolitikát rendszerünkben, devizapolitikánkban és clearlng-megállapodásainkban.
Temesváry Imre előadó ismertelte a tiszlviselók mellékjárandóságairól szóló rendeletet. Szilágyi Lajos hangsúlyozta, hogy először a képviselők-
nek önmaguknak kellett volna az összeférhetetlenségi törvényt tárgyalás alá venni. Tury Béla hozzájárult ahhoz, hogy a 33-as bizottság kifejezésre Juttassa elismerését a tisztviselői karral szemben és hogy kifejezze azt a véleményét, hogy a kivételes munkát végző tisztviselők megjutalmazását méltányosnak tartja. A tisztviselők akkor fognak igazán megnyugodni, ha az Illetmény és nyugdíjcsökkentés réme végleg lekerül a napirendről Korányi Frigyes báró pénzügyminiszter kijelentette, hogy ha szükség lesz racionalizálásra és meg van a lehetőség erre, akkor eit a rendőrségnél is végre lógják hajlani. — Nem kíván hoz-
zányúlni az őrszemélyzet létszámához és az illetménycsökkentések az őrszemélyzet Illetményeire nem vonatkozhatnak. Hangoztatta ezután, hogy a tisztviselői kar Magyarország közéletének egyik legfontosabb támasza. A rendelet kiadásakor két szempont vezette. Az egyik az, hogy a metlék-lllelmények ne terheljék megokolat-lanul a költségvetést, a másik pedig az, hogy a tisztviselők ne juthassanak az erkölcsi összeférhetetlenség helyzetébe. A tisztviselők fizetéséhez addig nem nyul hozzá, mlg más eszközök állnak rendelkezésre. Elsősorban a dologi kiadások csökkentésére törekszik. A bizottság a rendelettervezetet elfogadta.
vezető állama, a dunai konföderáció központi szerve a magyar á lam lelegyen. De vannak speciális magyar érdekek, melyek megkövelelik, hogy ez a gazdasági koncepció okvetlenül kiterjesztessék Németországra és Olaszországra. E két vezető nagyhalalom bekapcsolása nélkül az egész Tardieu-terv életképtelen, megoldhatatlan és logikát\'an volna. Három agrárállam társulása két fogyasztó-képességben eiősen korlátozott kisebb Ipari állammal, egyenesen anakronizmus. De a fennálló politikai ellentétek is állandó súrlódást okoznának az összekalapált utódállamok között. Ki kell tolni jobban a vámhatárokat, uj nagy fogyaszlóterületeket kell belekapcsolni a Tardieu féle tervbe, uj államok bekapcsolódása szükséges, hogy a politikai atmoszférája zavartalan éa kiegyenBulvozott maradjon. Németország és Olaszország részvéte nélkül a középeurópai Ron-dolat Tardieunak a Temps-ben közzétett kezdeményező cikkével egyide|üleg megbukott. Magyarországnak létérdeke, hogy a két nagyhatalom közül
legalább Németország okvetlenül helyet foglaljon a dunai blokkban. Enélkül a magyar agrártermékek megfelelő áron való elhelyezése nem biztosítható.
Külkereskedelmünk egyes mérlegadatai a következökel mutatják:
1931. Január 1-töl 1931. szemptem-ber 30 lg behoztunk: Romániából 54. Jugoszláviából 32, Csehszlovákiából 38 millió érlékü árut, mlg ugyanezen allamokba ugyanezen Idő alatt kivitlünk: R imániába 14, Jugoszláviában 26, Csehszlovákiába 16 millió érlékü árul, ugy hogy ezen utódállamokkal szemben külkereskedelmi mérlegünk az elmúlt év kilenc hónapjában 68 millióval passzív. De ugyancsak passzív a mérleg Németországgal szemben Ib. Itt a saldó 56 millió terhünkre. Csupán Ausztriával szemben hivatkozhatunk aktlv-saldóra, de ez Is csak 62 milliót tesz kl. Ha már most Tardieu eredeti elképzelése nyomán olyan dunai gazdaBágl blokk alakulna, amelyből a nagyfogyasztó Németország hiányozna, ugy ez elsősorban Ausztriá-
val szemben fennálló aktivsaldónnat veszélyeztetné anélkül, hogy az érdekelt többi állammal szemben elérhető előnyökre nézve konkrét támpontokat nyu|tana.
Egy ilyen blokk Románia és Jugoszlávia agrártermékeinek hatalmas konkurenciáját jelentené számunkra Ausztriában, mig a Csehszlovák-export valószínűleg közös préda lenne. De sem Csehország, sem Ausztria nem képesek felvenni az érdekeli három állam egész agrárkivitelét, ezt csak Németország bekapcsolódása biztosíthatja Ha még Olaszország részvétele is biztosítható, akkor a középeurópii blokk kiinduló ponlja lehet egy általános regenerálódásnak, a gazdasági válságból való kiszabadulásnak s a népek elengedhetetlen nemzetközi megértésének, ellenkező cselben az csak a trancla securité egy ujabb ballon d\' easay-je, mely ha felrobban, csak fokozza a Duna-medence államai gazdasági és politikai éleiének közismert nehézségeit...
ZALAI KÖZLÖNY
Bott pflspök: „Iparkodjunk tartalmat is adni az agyházkOsségl életnek"
A lelkészek és hívek (okozott egyttttmBkódését hangsúlyozza a megyéspüspök tavaszi páaztor levelében
Nagykanizsa, márlua 19 Rott Nándor dr. veszprémi megyéspüspök most küldötte szét a tavaszi pásztorlevelét, ^amelyben többek közölt a kővetkezőket írja :
.Mivel mindenütt megalakult az egyházközség, Iparkodjunk tartalmai Is adni az egyházközségI életnek. Ezt ngy érjük el, 1ia az egyházközséget érintő ügyeket alaposan és bizalmasan, őszintén és jól meggondolt elökénités után megvitat |uk a képviselőtestülettel és tanáccsal. Okvetlenül szükségesnek tartom, hogy az önkényes jellegű eljárást lehetőleg mellőzzük — és hogy meggyőzéssel dolgozzunk.
Világi munkatársakat szerezni az apostoli munka számára: ez a pro-
blémának legnagyobbika, mert eddig ezek hiányoztak g mindenben magunkra vagyunk hagyatva.
A vizitáció kapcsán kerestem, mennyire végzi a papság az általam annyiszor ajánlott családi látogatásokat s minő eredménnyel ? örvendeztem, mikor éppen skeptikus lelkészektől hallottam, mennyi uj és eddig nem is sejtett dologra jöttek reá, mennyi uj tapasztalatot szereztek ezen látogatások alkalmival.
Fájdalommal láttam, minő harcot kell vívnia a papságnak majdnem mindenütt a kath. Iskolák fennmaradásáért s minő áldozatokat kell hoznia népünknek azok fenntartásáért. De módomban »olt meggyö zödni arról is, minő feltűnő különb-
VÁROSI MOZGÓ
Mdrcliia 2O-dn, vaadrnap
■nyár ImM!
bffirínk!
Maip tnouika!
Az idei évad legnagyobbb szenzációja:
Főszereplők: Csortos, Kabos, Góth, Oózony, Jávor, Szenes, Haraszti Mlcl, Fenyvesi Éva és Erdélyi Mid.
Magyar hangos híradó
Fox viléghiradó
Tartatom:
Az angol királyi pár A magyar testőrség tel-Vadregényes strand vonulása a királyi várba Gyermekek eldorádója Dajos Béla dirigálása Texasi majom-farm 200 tagu zenekarnak
Előállások: vasárnap 3, 5, 7 él 9 Arakor.
9
Nagykanizsa a rádióban?
A Haydn-oratóriumból országos kultuNÜMnepet kellene csinálni
Nagykanizsa, március le Pár héttel ezelőtt az egész ország a szombathelyi rádió-közvetítéstől volt hangos. Meglepte Szombathely az országos kultur-közvéleményt egy olyan zenei és irodalmi műsorral, ami méltó volt arra, hogy az élher-ben a magyar vidék kulturáját reprezentálja.
Nagykanizsán már régóla hallatszottak hangok, bogy nem lehetne e, nem kellene-e megmozdulni egy kanizsai kuiturflnnepnek a rádió utján való közvetítése érdekében? A szombathelyi példa újra felszínre vetette ezt a kérdést és aktualitást Is adott neki a közelgő Haydn-oratórium, ami az előjelek szerint kimagasló eseménye lesz a kanizsai zenei éleinek.
Az oratóriumra az Irodalmi és Művészeti Kör zenekara teljes ambícióval és lendülettel készül. Ennek a műsorát kellene talán kibővíteni ugy. hogy Nagykanizsa is mállóképpen képviselje a vidék kulluráját a magyar rádió műsorán.
Ajánljuk a gondolatot Illetékesek figyelmébe I
Ha idejében akcióban lépnénk, talán nem lenne még késő a lavaszl hónapokban megrendezni a magyar vidéknek ezt a kullur-űnnepét ?
kUMárái
A nafjrkaatstal meteorológiát bjsk-tlgystő Jelentések r Szombaton a Mmir-üktel: Heggel 7 órakor +l, dléután 3 órakor -H\'4, este 8 órakor -j-1\'8.
ftlMui: Egész nap borult égboltozat.
SUUrány\'. Egész nap északkeleti szél.
(Éltlükal rádiójtkntét) a Britanll-
(tssl IsMaal ialasstl sata 10 *ra-kari Véltaaéksai falkSa Mg »ár-katé nappali Wlawtsfáéassli sssaH álja" lafcatáa«l.
Postafiók: 53
Irta: LIDIIT JÚLIA
Mind a ketten verseket Írtak, A lány is, a fiu is. Csak a kisvárosi tápból," ahol\'gyakran jelentek meg szárnypróbálgatásaik, ismerték egymást.
Valahányszor megjelent a fiúnak egy-egy ritmikus, tempós, egészséges s/lnekkel megfestett verse, a lány, mint alvajáró, létt-vett az irodában.
Egész nap nyitott szemmel is furcsa színfoltokat látott. Az ég derültkék szinét, búzatáblák aranyló sárgáját, a dombhátak mély, haragos zöldjét. A Somosdy László nyers, kedves színeit. És az Underwood egyre akadozott. Az ujjai szinte leszédültek a billentyűkről ; és a tartozik a követei-oldalra került.
A fiu mindig egy nappal később kapla meg a lapot, valahol az Isten háta mögött, egyik falucskában. A legrosszabb tanulója, a másodlkas Böröndi Karcsi szokott átmenni a levelekért a szomszéd knzségbe, ahol a postaügynökség volt. S ahányszor a Perendy Lenke halk, fáradt, dallamos versel megjelentek, a Bn-röndi Karcsi a tanilóéktól mindig egy szép, piros almái kapott.
A lány irt először. Pár egyszerű szóval verseket kért. A fitt küldött vagy féltucatot és engedelmet kért, hogy levelezhessenek.
Jöttek, mentek a levelek Eleinte versekrő1, köny vekről vitatkoztak, aztán mind többet kérdeztek és irtak magukról. A sok szürke, meg zöld üzleti levél közül derűsen nevetett kl a Somosdy László fehér kockás borítékja. Mintha napsugár ragyogta
volna be az 53-as postafiókot. *
A Böröndi Karcsi meg boldogan
vitte haza a szép, piros almákat. *
Egyszer aztán Igy fejezte be levelét a fiu :
......és engedje meg, hogy
egyetlen egyszer csókolja
Somosdy László.
*
Valami furcsa ijedtség motoszkált a Lenke szivében, mikor először elolvasta. Aztán mikor ötödször, hatodszor elolvasta és utána lehunyta a szemét, valami fájdalmas, édes, halk muzsika csendült meg a szívé ben. De valami más és talán szebb melódia, mint aminek a dallamára a verseit Irla.
Kicsit kábultan járt-kelt a karto-tékos dobozok között, a tollát is mindig a tintatarló mellé bökte, de aztán mégis valahogyan eltelt a nap.
És este igy fejezte be a levelét:
.....sokat és szívesen gondul
Magára Kedves.
(Ezt a nevet is a Somosdytól kapta)
*
A fiu aztán igy irt: Drága Kicsikém : A lány persze igy: Édes Szivem :
Lassankint a Lenke bánat-patinás szavai valami enyhe, rózsaszinü csillámot kaptak. És akinek szóllak, az soká gyönyörködött bennük, elnézegette szelíd, tompa fényüket.
Játszottak, dobálóztak a szavakkal.
Lélekfehér, mosolygóssárga és sze-relemplros szavak, mint szines rakéták röpködtek közöttük. A lánynak sokszor a lélekzete is elakadt, mikor a Somosdy kristálytiszta szinü, kicsi! furcsa, szabálytalan kifejezéseit olvasta.
*
Fényképet sem küldtek és gyerekes, szép szentimentalizmussalelha-tározták, hogy sohsem tesznek kísérletet, hogy találkozzanak. A sors, ha már igy kijelölte őket egymásnak, kell, hogy valahol és valamikor ösz-szehozza őkcl, — ha egymásnak szánta.
*
A lány kezdett el türelmetlenke lni.
.......és tudja, mikor este
hét órakor megszólal a harang, ér-
1932. március 20.
Látta már az
»ldedáf«
rlptidrnOdz
(Pó-ut 12. az.)
hnsvétl olpönldonságalt?!
Iázz* mag kirakatainkat, meggyőződik, hogy Ily olcsón még nem vásárolt.
HsktácoN tstrSsassk a legegyszerűbb
kiviteltől, a legfinomabb kivitelig női, férfi és gyermek olp*Ét«t.
Amit nem talál a kirakatainkban, kérje bent az üzletben I
A hírneves .Rádió", Qavotte és Adria cipók egyedárusttása I
HM_
ség mutatkozik a hitvallásos és a nem katolikus Iskolák növendékei között. A mi hltvallásos Iskolánkban a gyermekek nyíltsága, gyermekded ragaszkodása, lelki bája, közvetlensége, az örömteli hangulat, szóval az egész lelkület tterencséMn különbözött azon merevebb lelkűiéitől, melyei más Iskolák növendékeinél alkalmam volt észlelni. A vallásos nevelésnek jótékony behatása bizonyos lelki zamatot ad a serdülő Ifjúságnak.
Csedálatos, minő áldozatokat is hoznak más felekezetek, vagy pláne
egyes nemzetiségek a ssjál lskotájk-ért. Ne maradjunk httra megettük ezen a fontos kulturális téren".
\' A megyétpüspök, pásxiorievele további részeiben a\'uenrináriumi felvételről Ir, a httfelekezetl Iskolák szükségességét \' és fenntartásainak módozatait jelöli-meg, végül a fővárosi gyermeknyaraltatásit akció támogatására kéri fel a híveket.
zeni, látom, ahogy megdobban a város szive és megdobban sok szerelmes sziv az irodákban, műhelyekben, gyárakban. Tudjt László, ha a sziveknek ezt a csengő, muzsikáló összedobbanásM egy ezüst bura alatt együvéfoghatnók, Istenem de túlharsogná a vén harang kongás it, hogy az egész világ beleremegne.
És mire a postára megyek, már mind együtt vannak. László, kell,
hogy találkozzunk I...
*
A sors csak nem segített nekik. Lassan beleuntak, belefáradlak a várakozásba. A Lenke rózsaszincsii-lámu szavai megint fáradtra, egy-kedvűre koptak. A fiu ls valahogyan kitogvolt az uj meg uj frappáns mondanivalókból.
Abbamaradt a levelezésük.
A Böröndi Karcsi már másodszor járta a negyedik osztályt s a tanltóék-
tól nem kapott többé almát. *
És a tartozik tétel sem került többé a követel oldalra.

És akkor találkoztak. A fiu átutazóban járt a városban. Táviratot adott föl a postán. A lány valamivel hét óra előtt az ajánlott leveleket vilte. Egymás mellett álltak. A könyvön,
1932, március 17.
A purim-bál
a hagyományos siker melleit zajlott le legnap este a Kasainában. Ai lzr. Nőegylet rendező-gárdája minden elismerést megérdemel azért a gondosságéri, amivel az estélyi megrendezte, az Ötletességért, amivel a programot összeállította. A műsort teljes egészében a derű legyében álHtották össze, csupa olyan szerep-Ifivel, kiknek lényükből is ez a derű sugárzott a díszes és zsúfolt nézőtér felé. Kosztelllz Ilus és S, abados Magda groteszk-tánca volt az első szint. Elegáns volt, hatásos és vidám. Következett Zágon: .A szakítás* c. egyfeivooásosa. Leltner Györgyi a főszerepben ennivalóan helyes fruska volt ér meglepő rutinnal Játszott. Nagyon Jó és finom volt Rosenfeld Berti nevelőnő figurája. Brandl Sándor ked • ves közvetlenséggel alakította a kisfiút. A bohókás dambot végigkacagla a publikum. Balld Klári sok temperamentummal, biztos poén-érzékkel, zajos sikerrel sanzonokat énekelt Hlrschler István gondos zongora-kíséretével. Igen sok kacagást váltott kl Holczer Etil és Slelner Oszkár nagyszerű énekes, táncos száma, amit a tomboló tetszés háromszor újrázott A konferanszié tisztét bájol közvetlenséggel, könnyed szellemességgel Welsz Évi látta el. MOáor után benépesedett a bűfté, majd megindult a vidám élet a táncteremben.
ZALAI KÖZLÖNY
Hölgyek jelszava:
FŰZŐT,
kabátot, koaztOm&t
csak
Welsz Kövérektől!
Zrtayt Mtklis-a. 34. r»ui»tou..i .<.~k.ii.
1178 _
amibe a leveleket jegyezték ott állott a száma: postafiók: 53. Olt feküdt a fiu előtt , és az meg se nézte. A lány félszemmel belepislogott a táviratba. Annyit tátott László. És ösz-szeszorUoti szájjal sóhajtott picit.
Hetet harangoztak, A fiu szivét megütötte a Lenke lilágstürke, ködfátyolos emléke. Öntudatlan megemelte a kalapját Nem tudni a harangszóra, vagy a lány emléke előtt. Közben a karjuk összeéri. A fiu azt mondta: pardon. A lány észre se vette. És a fiu se látta, hogy a másik Imádságosan meghajtja a fejét, pedig a szája is mozgott picit, mikor azt mondta: Édes Szivem.
A lány előbb végzett. Határozott léptekkel ment ki a szokásos sétára, amit az orvos parancsolt rá, amióta hátfájásról panaszkodott.
A Hu a folyosó túlsó végére meni, ahol a félhomályban egymás mellett sorakoztak a postafiókok. I...2...3... egészen 150-ig. Mind egyformán zöldre festve. Az ajtajukon Ütött-kopottak a számok. Égyiket-másikat alig lehet elolvasni. Kikereste az 53-ast. Megállt előtte .és isoká-soká nézle. Aztán előre lendült öntudat-tanul. a keze-íési megsimogatta, az , ast. Épen ott, ahol az 5-ösből lekopott egy darab.
Az eljegyzése után szivenlőtte magát
Egy fiatal urasági inas rejtélyes öngyilkossága
Marcali, március 10 Érthetetlen hállerü öngyilkosság történt a marcali járásban levő Va-rászló községben, ahol Fekete István 20 év«!S urasági Inas egy vadáBi-fegyverrel szivenlőtte magát és azonnal megbalt.
Az életunt fiatalember egyetlen sort sem hagyott hálra, amelyben magyarázatát adta volna végzetes
tettének. Az öngyilkosság annál nagyobb megdöbbenést keltett, mert Fekete Islván az elmull napokban tartotta eljegyzését egy varásilól leánnyal. Az eljegyzés vidám zeneszó melleit zajlott le és a fiatal |egyespár nagyon boldognak látszott A csendőrség nyomozást indított az öngyilkosság hátterének megvilágítására.
Tavaszi vásár
e hó 14-től április 6-ig.
Nagyon olcsón vefpet legújabb divatú nöl kabátokat, valódi angol férfi rufia- és kabdtsxöveteket, nöl ru&a, kosxtUm éakabdt-kelméket
SINGER
divatáruházban
jelentetfe, hogy 6 fogja megváltani a fogházban szenvedi ,legényeket".
Nagy nehezen sikerült öt kicsalni az Irodából, ahonnan egyenesen a plébániatemplomba ment, ahol szintén .téríteni" akarta az embereket, mlg. onnét is kituszkolták a szerencsétlen embeit
Welsz Lajoson annyira elhatalmasodott az elmebáj, hogy felesége bevitette- a . zalsagswsgl kórház elmeosztátyára, ahol azonban az orvosi tudomány már nem tudott
Elborult elmével megbalt a laptasárdás
Nemrégen meg akarta váltani a kanizsai fogház lakólt és a nagymise közönségét
Nagykanlzaa, mrclus IS
Pár hete történt, hogy egy vasárnap délelölt nagy csődület támadt a nagykanizsai kir. ügyésjség Irodájában, ahol megjeleni Welsz Lajos, a közeli Lapl-csárda tulajdonosa, (ahol tgykor Sobri Jóska éa legényei vig nótaszóval tartották pihenőjüket, miközben a csendbistasok életrehalálra üldözték őket): Welsz Lajos csak nemrégea töltötte ki 8 hónapos fogházbüntetését, amit azért ka. pott, mert féltékenységi rohamában revolveren1 merényletet követett el felesége ellen, akit súlyosan megsebesített és akli csak nehezen leheteti megmenteni az életnek.
Mikor az ügyészség tisztviselői meglátták Weisz Lajost, kérdezték tőle, hogy mit akar. Welsz kijelentette, hogy engedjék le öt .a legényekhez", a fogházba, akikkel együtt szenvedett, mert 6 az Igét akarja nekik hirdetni. Majd arra kért engedélyt, hogy 2 üveg bort és 3 kenyeret vihessen le a fogházba és .áldozatot mulathasson be" ott a szenvedőknek. A tisztviselők azonnal tisztában voltak vele, hogy Welsz Lajoson\'kitört az elmeba|. Igyekeztek lecsendesíteni. Am amikor észrevette, hogy az egyik fiatal Irodatlszt gúnyos mosollyal méri őt végig, éktelen kiabálásra fakadt ki és kl-
TELEFUNKEN
121
rádiót vess.
Garantált kültOldvevö 2 + I csövei készülék, egyen- vagy váltóáramra. Magyar gyartméajl
Vételkényszer nélkül bemulatjs:
Szabó Antal, Nagykanizsa,
Telelőn: 91.
raj\'a segíteni, meghall.
Néhány nap múlva
gazdag laplcsárdás megszűnt élni. -Birtokát éa a csárdái most felesége és fia vezstt A szegény, szerencséilen, felzaklatott lelkű és megtépelt Idegzetű csárdás végre nyugtot talált.
Asztali- és fajborok
60 llterenklnt a* UI. kapható
Dr. LIGHTMIIII korkemkotti,
m Csangaky-at 81.
A várföldei cigánypogrom
Ugye a Jövő hónapban kerül főtárgyalásra
Nagykanlzaa, márclua 18
A várföldei cigányok ellen vezetett véres büntető-expedíció ügye hónapokig tartó nyomozás és vizsgálat után végre teljes tisztázást nyert és a klr. ügyészség most kézbesítette kl a leieknek a vádiratot. Értesülésünk szerint a főtárgyalás! elnök ebben a monstre-bünperben a főtárgyalás! a Jövő hó közepére tűzte ki, amikorra is több, mint 50 tanút IdézeU be a biróság. A per rendkívüli anyagára való tekintettel a főtárgyalás két napra van kotem-plálva. A védői tlaztet dr. Hajdú Oyula és dr. Hoch Oszkár ügyvédek töltik be.
Értesülésünk szerint belépőjegyeket bocsátanak kl a főtárgyalásra és a rend fenntartásáról megfelelő karhalalom gondoskodik.
Legújabb női-kalap modéllek
megérkeztek Brónyal E. Horthy Mlklós-ut 6.
kibővített n atka lap üzletébe,
hol a külföld nagy városaiban széleskörű gyakorlatot szerzett
Wlndlscf>né Révéssc Magda
is érdekeltségét és személyes tevékenységet i\'M vállalt..
Előzékeny kiszolgálás I
OlosA Apuk I
y&t tytewnÁ<^e/cí6cLio&.....
és más fontos gazdasági kéMékak állandóan szsr»> pelnek a rádióban s minden gazdának érdeke, hogy hallja ezaket. Ha nlnos\'rádiója, szerezzen be 3-J-l lámpás, hangszóróval egybeépltatt 7033-as Orion Európavevő készüléket.
Qyáftjai Orion Ixtólámpagyár
102 ZALAI KÖZLÖNY
1932. március 27.
Szomorú és derűs vidéki panaszok, amiket odafenn nem akarnak megérteni
Érdekes és tanulságos tallózás a kisemberek közéleti harcosának levelesládájában
Nagykanizsa, március IS Népszerűbb ember kevés van Kanizsán, mint Ansorge Anlal. ElöszOr, régen, a találmányairól kezdlék el ismerni. Aztán a zsinóros at\'llájáról, amitől hétköznap sem válik meg. S ha az OrOkmozgót nem Is sikerüli kitalálnia, de ha valam:ly fintaszta a vidéki város közéletének perpetuum mob!lé|án törné a lejét, ne fárad|on : — megvan az már Ansorge Antal személyében és munkásságában
Pláne, amióta nyugdíjba segilette a közélet.. . Azóta egyebet sem lesz, csak a közért aggódik, fárad és lelkesedik. És Ír...
— Korcsmába nem járok, — mondja — ráérek egész nap. Mindenkinek Irkálok. Most htom éppen a kormányzó urnák.
Ezt olyan egyszerű magátólérte-tödéssel mondja, mint ahogyan az ember Ir a nagynénije nevenapjára.
Kétszer is irt legújabban a kormányzónak. Az elsőre nem kapott választ Ezideig a másodikra sem.
Egy Ma figyelmesség.. .
— Tudom, hogy nem sokat segítek, — mondja ő maga — de azért Írtam, meri mégis csak egy kis figyelmességet jelent.
Tömött levéltárcát ,huz elő a zsebéből, Csak ugy duzzad a sok gépírásos kópiától. Csupa lellerjeszfés-másolat
Az első, amit .hazafias szolgai tiszteletlel" a kabinet-irodához nyújtóit be, a .Kormányzó Url" lakonikus megszólítással kezdődik. Majd igy ir:
.Hódolatteljes, alázatoa tisztelettel, kötelességből bátorkodom 20 éves Keresztény Nemzett munkásságom írásokban elismert múltja alapján, Innen a-.nkgvetatt alulról, közhangu-laU véleményt adni tájékozásul..."
Ezután 7 pontban (e\'sorolja a véleménye szerinti bajokat.
„A tévesen végrehajtott, ollonazonv-vef 7 fórumon keresztül Intézett föld-reform.-. A szegény nép téUenségé-ben szaporodása, melynek más dolga nincs nélkülözésében A kartel kon-Ungens egyéni érdesei miatt s vásárló képeeségi eltolódás... A pénztelenség nem kivánatoa mérve... A természetes eszű, nemzeU érdeket szolgáló kis emberek elnyomása, el-némítása... Példa rá az ón esetem dr. Kállay Tibor ur választásánál..."
A 7 pontba f jglalt panaszok hiába
sorakoznak két gépelt oldalon ál...
Ansorge Anlal .tájékozásul adott
véleménye" pusztába kiállóit szó
sorsára jutott
A tieztvlseliflzetée is ml kell a népszaporulatnak ?
Ez sem vette el azonban a kedvét Nemrégiben leült és „honpolgár! alázatteljes hódolattal" uj instanciát Irt a kormányzóhoz. Célja csak
az .hogy bánló megfigyeléseinek kifejezést adjon", főként a tisztviselői flzetésredukdldsokkal kapcsolatban. Utóbb Így folytatja:
„Szolgálati évek meghosszabbítása 40 évre az emberiség ezerszám kihasználható eszközzé aüllyeszU le a képmutatás határáig, ugyanakkor, midőn előbb u nép szaporulatának gondozása keileno ezt a munkaerő kihasználási Intézkedést megelőzni ezen Icépltéa előtt...
...Földet a népszaporulatnak. Igen olcsón. Telepítés. Kitermelhető kamatláb. Föld birtokrendezés túlzott áraival okozott gazdaBágl pangás sürgőn orvoaláaa. Uzsora torvény kulcs megállapítása 8 százalékban, liszt, bőr árak tul magas eltolódásának leépítése. Adóalanyok megerősítése, szaporítása, az adó és flloték kulcs rendezésével..."
Tudni kell, hogy Ansorge Anlal katonaréti kis puttáján 8 gyermeket nevel és ekkora család minden gondja mellel! jut Ideje és marad érdeklődése a köz érdekében minden elképzelhető fórummal egyoldalú levelezési folytat.i.
— írtam én a Korányi kegyelmes urnák is, — mondja — meg a Wolffnak, Haliéinak, Almássy házelnök urnák...
Ezzel már teríti Is ki elém a gépirt, másolatokat.
— Egész Iroda kell — jegyzem meg csodálkozva.— ennyi beadvány
felierjesztés, át-, fel- és leirat megszerkesztéséhez, nyilvántartásához, elintézéséhez...
— Hál bizony... Isten segítségével... sokai dolgozom. Dj hát kell, hogy valaki a köz érdekével törődjön a kisember nyomorúságában...
Szegény feltalálók I A pénzügyminiszternek 3 pontban tárta fel a nemzet bajalt. Első a találmányok hiányos védelme. Igy Ir erről lelkesen:
„Az 1921. V. hó kelettel 1922. 80042. az. a. találmányt szabadalom adatott kl. Jellemző 11 Soha nem létezett 11 Vllágdiszee büszke magyar újdonság II mely óriást Jövedelmet keltett volna hoznia az állam és feltalálónak 11 külön jővodelem II adó 11 kiviteli II 6a végleges beépítést Illeték elmén 11 Oe nem osak hogy es kárba veszett, de még megrendítette a törvénybe vetett hitel 11 Másokat rá-kényszerltett találmányainak Idegenbe való elpocsókolásáral; mert az Illetékes fórum a találmány megvédéséhez nem érteit A gyakorlati mog értés, újdonság lényegének, elemének tökéletes ősmorote hljján óriási kár következménye lett a csodaszép Magyar feltalálásból..." Panaszkodik a felirat, hogy a pénzügy- és a kereskedelemügyi miniszterek nem értik meg a sok panaszt.
„...nincs Intézkedés a felelősség kérdésében, hogy a laikus feltaláló újdonságának megvédendő Tárgypont-Ját az állam ée magán érdeknek megtelelő legyen gyakorlati értelme zéa szerint felvéve..." É i ezt nem értik meg a miniszterek...
Politikai „Baékr és ki legyen az uj pénzügyminiszter ?
A szeszkonttngensnek az ecetgydr-
Nagy tavaszi kabátvásár!
Raktárra érkeztek legújabb szabású tavaszi kabátok otosé árban.
Megtekinthetők minden vételkényszer nélkül
WEISZFELD és FISCHER divatáruházában
■ Gólyához. 1376
Férfi és aSI szávaiak, sslyassk, aMaBaasil ■Jáoasáiek aálsaaUkbaa kaphstAk.
Blokmalt meghódította a világot!
lagikanlzaán kaphatói Vtgé illatszartárban.
Iti asz alkalom! Kisorsolisra kerül
khal nayolo millió pengft.
I. osztály húzása április hó 15. és 18-án.
Tegyen szereocseszámn osztálysorsjegyet Ifj. HIRSCHLER MIKSA SffiKKÖP
Fő-ut, Korona szálloda épület. Sonjegyekársl: Egén 24 -, fél 12\'-, negyed 8 - nyolca* 3 -
táshoz való korlátozása a második és a földreform okozta károk likvidálása a harmadik pont, amit .szerény, de Nemzeti érdeket célzó fejtegetésében" Ansorge Antal eljuttatott Kenéz Béla kereskedelemügyi miniszterhez, ezzel a befejezéssel:
„Boldog és slkerdus boldogujévet kívánok Jó erő egészség és kitartás reményében..."
Kenéz kegyelmes urnák aligha volt boldog u|esztendeje, amikor Ansorge bátyánk soraiból olvasta a vidék sok panaszát.
Wotff Károly is meg lehetett lepve, mikor a hozzá intézett beadványból feljajdull a kisember siralma eképpen: „Beállt s fogyasztási apasztáa és az Inségl nélkülözések folyamata... a vásárlási ínség a kereskedőt osődbe kergette... az állami adó]övedelem megtöbbszőrösüdve mindig mélyebbre esik..."
Bizony bölcs tanács leledzik sok
politikus számára a beadványnak
ebben a poétikus mondatában :
.Az Iatenl Természet megköveteli ugy a terebélyes akácfa, mint a parányi lUvecake életmódjának u Ismeretét a tökéletes munkához. Ennek hiányában rémesen süllyed a hajó..."
Minden bizonyossággal szimpatikus ötletet p«tidlt meg, amikor a liszt és börárak szabályozását ajánlja a 33-as bizottság figyelmébe ilyeténképpen :
„bőr és liszt árak osods magos árelőkészítésének megakadályozása Vásárlásnál leszorítani 11 Kiadásnál emelni II Ezt kell kivinni...\'
Hogy a sok szomorú panaszból egy kis üerII is lakadjon, javaslom, hogy Ansorge Antalnak ezt az utolsó levelét a legközelebbi kormányválságnál okvetlenül legfelsőbb körök ügyeimébe kell ajánlani. Aki vállalkozik arra, hogy vásárlásoknál leszorítja, eladásnál emeli az árakat, azt az Isten is Magyarország pénzügyminiszterének teremtette. (bl)
A magyar biuea bevitelében 2S százalékkal mérsékelik a német vámtételt
Berlin, március 19 (.Éjszakai rádiójelentés) A birodalmi kormány közölte a román kormánnyal, hogy a német-román preferenctálls egyezményt azonnal íletbe leltet léptetni. Berlinben minden órában várják a román kormány válaszát A német-magyar egyezmény életbeléptetését a magyar parlament szüneteltetése késlelteti A romániai\' árpának behozatalában 50 százalékkal, a tengeti behozatalában 60 százalékkal, a magyar buza behozatalában pedig 25 százalékkal mérsékelik a vámléteit.
JtazU lti ssersUnk, maraO-/• aa a ntrosbaa.
Ha Ön OlCSÓ CÍpŐt akar venni, nálunk az olcsót is megtalálja, mert vehet
gyermek oipöt P 2SO és feljebb, női oipőt P 9"SO és 11SO és feljebb, férfi oipAt P 11-SO és 14-SO és feljebb,
de nálunk a legjobb clpöt Is legolcsóbban kapja. w
MICTÉNYI SÁNDOR ÉS FIA cipöUxleie, Fő-uton, Városház-palota.
lSfe2. március 20.
NAPI HÍREK
Élet-vonat
yehér törzsű nyárfák harca Arnya alatt Fekete kígyóként vágtázik a vonal. Szélén a végtelen csillogó sínpárnak Virágos tikácok dus sorai állnak.
Csillogó tükrében teogerszin mezének Imbolyog az Arnya fodrozó lelhóknek S kanyargó utmenténkarcsú Jegenyefák Alinak örök posztot, mlntdaljáakatonák
Távolabb végtelen szőke búzatábla Hullámain ring a dalok pacsirtája S hol a domb lejtője lecsúszik a rélre, Karcsú templomtorony kúszik lel az égre.
Vágtázik a vonat, a kis állomások lassan tünedeznek, mlntbus látomások... S poros ablakából rohanó vonatnak Nótás ember ajkán szárnya kél a dalnak.
KórI Ismert nóták csendülnek lel njkán Sőreg, IIJu egyként elméláz a dalján, S amíg elmerengnek a bua daloláson, Átrohan a vonat minden állomáson...
Már nem zakatolnak a vouat-kefukok, Nom énekelnek már daloló emberek. Plpacsos msraőkön, kitudja, hol Járnak... Mig rohanta vonat, lassan mind leszálltak Brassányt Qyula
— Templomi liir. A virágvasárnapi szentmisék sorrendje a felsö-templomban: 7, 8, fél 9, fél 10 órakor csendesml.-e, fél 11-kor énekea nsgymise; barkaszenlelés és pjssió, háromnegyed 12-kor csendesmise.
— Személyi Hlr. Trgnap esle Nagykanizsára érkezeit dr. Halász OyOrgy, a Sophianum hittanára, hogy a lelsótemplomban a lizedik lelkigyakorlatot megtartsa katbollkus férfiak részére, a szokolt időben, vagyis virágvasárnap, nfgyhélfőn és nagy-kedden esle 7 órako\'.
ZALAI KÖZLÖNY
NAPIREND
Márolus 20, vasárnap
ivóra, katollkaa: Palmarum. Protestáns
Hubert Izraelita : Vead. hó 12. •
Városi Muzeum és Könyvtár nyitva csütörtökön és vasárnap délelőtt 10-tól 12 óráig.
Oyog,sx.rtá\'l éjjeli szolgálat. I. ™ végiig ^ az .Őrangyal- gyógyszertár
Városi Mozgó. .Hyppollf a lakáj. Manyar hangoilllm. Előadások ketdete 3, ö, 7 éa y órakor.
Oöilürdó nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (hétlö, szerüa, péntek délután, kedden egíu nap nőknek). Tel. 2—13.
Március 21, hétfő
Kómal katolikus; Benedek sp. Prol.: Benedek. Izraelita: Vesd hó 13.
— A mai llceálls elóadás a
városháza diszlermének csli foglaltsága miatt délelőtt 11 órakor lesz. Tárgya: a Wa*hlnglon-biccntenná-rlum. Előadó dr. Kerkal József. Énekei a Vasutas Dalkör.
— Doktorrá avatás. Inolay Lászlónak, a nagykanizsai fémipari szakiskola lgazgaló|ának Ilona leányát a szegedi egyelemen summa cum laude a llloiofia doktorává avatlák.
KieAló izsmllTtQsk
migy vállaltakban kaphat6k !t*ole*4t>tai
ZSOLDOS GYULA
ÓRAs, ékszerész ás lAtszerésznél pő-ut u. biztosító palota Orvosi receptek elkészítése, sio Szakszerű Javítások.
Konyhaasztalt és minden konyhaszert
VIM könnyűséggel tisztit!
&.v i
^L^C mmdent tisztit
— Visszamaradt cord bársonyok, flanellek, pargetok rendkívül olcsó árban. Nagy maradékvásár a Slnger dlvaláruházban.
— Halálozás. Súlyos csapás érte Kreutzer Dezső gel«ei esperes-plébánost. Édesanyja, özv. Kreutzer Fe-rencné szül. Hánnlg Róza, éleiének 86 évében, Qelsén, türelemmel viselt hosszú szenvedés után visszaadta áldolt leikéi a Teremlőnek. Nemes-szivü, jótékonyságával közismert asszony, a szerelet melegével tele édesanya volt, akit jóságáért, eré-
nyeiért matrona-korral jutalmazott Isten és tisztelettel, szeretettel messze környéken az emberek. Két fia gyászolja : a gelsel esperes és Kreutzer Ferenc galamboki plébános. Temetése hétfőn délután 3 órakor lesz Qelsén.
= Kosztüm és ruhaszövetek a legújabb dlvatszlnekben és mintákban Schfltznél.
— Uraml Húsvétra már P I2\'80-ér kaphat szavatolt minőségben fél cipőt az .Ideál" cipőáruházban, Főút 12 sz.
Raktárleépités miatt
nagy tétel férfiszövetet árusítok ki
rendkívül olcsó áron. Egy teljes öltönyre való
3 méter, már
20 pengőért kapható.
Női és férfi ruha- és kabátszövetek
a legolcsóbbtől a legfinomabbig, a legutolsó divat szerinti szinek-ben vételkényszer nélkül megtekinthetők.
Kirschner mór
divatáruházában.
Tekintse meg a kirakataimban feltüntetett olcsó árakat.
ZALAI KOZLONV
1982. március 20.
férfi felöltő szövetek hatalmas választékban ScöUtscnél.
— Lelkigyakorlatok. Szombaton reggel árt véget • Katholikus Legényegylet tagjai Bzámára tartott három napol lelkigyakorlat, amely közös uentáldoiátul végződött. A lelkigyakorlatokat Lukács József hitoktató lelkész, a Legényegylet vezetőségi tagja végezte. — Ugyancsak na vasárnap reggel fejeződtek be a Mmiparl szakiskola növendékeinek nodezett három napos lelkigyakorlatok a felsőtemplomban, amiket ttintén Lukács József tartott az ifjú iparosgenerációnak.
Cukorka Királynál
megkezdődött a
nagy húsvéti vásár.
Megérkeztek a legnagyobb választékban nyulak, tojások,
kiváló finom desssrtek. Legolcsóbb bevásárlási forrás
Heffer Gyula
Cakorta KlrSly.
Teljosen ingyen!
A jövőbelátás csodája
Bzrek ostromolják Pár hét óta H.
Világéit európai munkatársát, akt leien lec Rudapeaten mllködlk éa mindi
lac Budapesten működik éa mindenki-Bek nyomban k!azAmlt]a. hogy levőjében 20 éven keresztül ml tog t rténnl. Anyagi Ügyekben, hézuaaágl. szerelmi tervekben, egéHzaégl téren mluden eseményt tudhat! Nem csodálatos? A azo káson 10 dollár helyett On teljesem ingyen kapja mog u JövóJérAI szóló ntést. ha az alábbi szelvéuyl ktfeltí leküldi 40 fillér bélyeg melléklésé-vei erre a címre: M. Vllagcll munkatársa : Zsomhok Zolién Iró. U|pe»t, Nádor-utca 118. A bélyeg csupán kőlt-aáflekre kel), semmiféle pénzt nem fo-gaatink ell
Név .................................................
Clm ...................................................
Születési év.................................Z. K.
MtfyJJi ívb.u Ittt .ny.gtliK a Ugjobban...........
Moylk évben volt komoly beteg..............
Mikor volt legboldogabb........................
Bámulatos olcsóság!
Nosy húsvéti vásár
Ármuii) Sándor és Fia
bascdrllxleiében
Fő-ut 8. szám, az udvarban.
Óriási választék mindenféle cipőkben, játékokban és más árukban.
Kiilön gyermekkocsi osztály
nagy választók.
Képkeretezések.
Pedagógiai szemináriumok Nagykanizsán
Nagykanizsa, március 19
Az 1930—31. tanévi pedagógiai szemináriumok adataiból a kultuszminiszter örömmel állapította meg, hogy e téren Zslavármegyében komoly értékű munka folyt. Az eddigi sikeres munka további fejlesztése céljából vitéz Barnabás István dr., Zalavármegye királyi tanfelügyelője Nagykanizsán május és junius első hetében prdagógiai szemináriumi napok rendezését halározla el. A májusi szemináriumi .nap a Rozgonyi-utcai áll. el. iskola tornatermében, a juniusi nap pedig a szokásos tornaversennyel egylde|Uleg, melyen a molnári-l és semjénházal áll. el. isk., a lólszentmártonl róm. kat., a petriventei áll. el. iskolák tanulói tornagyakorlatának bemutatása ls szerepelni fog, Kiskanizsán lesz. — A minta tanítások anyaga a természeti, gazdasági és Háztartáséi ismeretek éa a kézimunka tanítás köréből kerülnek kl.
Tlszlelettel felkéretnek a nagykanizsai pedagógiai szemináriumi napokon résztvevő nagykanizsai és letenyel járásbeli isailók (tanítónők), akik a pedagógiai szemináriumi napok munkájában mint előadók részt
óhajtanak venni, ebbeli szándékukat a tárgykör pontos elmének megjelölésével Poleslnszky Emil nagykanizsai I. körzeti áll. el. Isk. igazgatónál, aki további részletes tájékoztatással szolgál, március 26 lg bejelenteni szíveskedjenek.
— A Szent Ilona Leányklub
utolsó böjti estjén, mely ma, vasárnap este fél 7 órakor lesz a Mlsz-szlósházban, P. Molnár Arkangyal plébános, házfőnök mond beszédet. Élőkép: , Krisztus az olajfák hegyén", szavalat, énekszámok egészitik ki a programmot. A böjti estre ezúton hiv meg mindenkit szeretettel a Missziósház fSnBknSfe.
— Diewockjucl német ovodája március 30-ig szünetel. Az oklatás 30-án, szerdán, ns iskolákkal egy-Időben kezdődik újra.
— Húsvét hétfőjén a Kath. Legényagylat nagyszabású műsoros tánceaéélyt rendez a Polgári Egylet összes leraieiben. A rendezAgárda már hetek óta fáradozik, hogy Ízléses és nívós műsorral lepje meg az estély közönségét. Az eddigi jelek szerint a Legényegylet március 28-lki műsorob tánccslélye a húsvéti ünnepek kimagasló társadalmi eseményének Ígérkezik.
Halló! Figyelem! Halló!
Ma, vasárnap szenzációs nagy
ipurimi táncmulatság
Ía Wollák vendéglőben
nagy álarcos felvonulás különféle mókákkal.
Szépségverseny. ConfeW csata.
Tánc reggelig. BelépHdiJ 30 fül.
Aki felejthetetlen jól akar mulatni, ott legyen. Elsőrendű jó ételekről és italokról gondoskodva.
I Uzives pártfogást kér Wo„ák Jenö vendég,Ö8^
t
Az időjárás gyors változása magával hozza a légzószervek megbetegedésélt hurutot, ktfhBgést. Ne hanyagolja el ezeket a látszólag jelentéktelen balokat, mert betegsége makaccsá lesz. Ne habozzék tehát, ha a legkisebb rendellenességet tapasztalja, Igyák naponta tDbkiztr reasdel vlzot forró tejjel, a csodálatos eredmény csak-hamar mutatkozik. ti
— Tánckosxorucska. Ma a Polgári Egyletben reggelig tartó tánc-koszotucska.
— Hangos magyar híradó a moziban. A kanizsai moziban tegnap délután mutatták be az első hangos magyar híradói, a Magyar Pitin Iroda nagyszerű produktumát. Meg kell állapítanunk, hogy a magyar hangos híradó érdekességben, frisseségben, a felvéW és a hang tisziaságaban nem marad el a külföldi hasonlóktól.
a» Húsvétra nöi pántos cipőt már P 9\'80-tól vehet az .Ideát" cipóáruházban, Főút 12 szám.
— Autóbusz hlr. A letenyel autóbusz folyó hó 21-től kezdve beállllji a Kanizsáról 9.30-kor Le-tenyére induló és 12.30-kor Letenyé-röl Kanizsára induló járatát abban a reménybeli, hogy a közönség pártfogása majd lehetOvé fogja tenni ennek a járatnak a további fenntartását (Ha a Vállalat csak a rezsiköltségeit megkapja, a járatot fenntartja.)
Nincs többé lakbérfizetés I
OOSMsosrt. salat hémat
épültet kaaatmanfes kMcsfinnel. J.i.Aiaa —aty év*a» kamatos
kölcsom leváltunk. Felvilágosítással szolgál: „Saját Otthon" Epitö Takarék Szövetkezet, Budapest VI., Vilmos császár ut 45. Vezérképvlselót és helyi képvlsejfl-kel keresünk. Iw
— Férfi és női kalapokból nagy raktár. Alakítások. Olcsó ár Vlda.
— A Telefongyár rt. is bevezette az u. n. rádlócsereakdót, alkalmazkodva sasa a mai gazdasági helyzelhez. Bármily*" gyártmányú elhasznált rádiókészüléket Igen magas árban vesz át, az akció kapcsán kiszolgáltatott telefonnád készülék pedig annyira kiváló és takéletes, hogy azt szükségtelen is kUlDil ismertetni.
— Lóárverés a readörségen. A nagykanizsai rendőrkapitányság Udvarán április 1-én délután 3 óra-k«r 2 lovat árvereznek el 100 és 110 peqgft Mklállásl áron.
Ualhlvjuk olvasóink szives figyel inét a XXVIII. osztálysorsjálék húzására, melyet már április 15 és 18-án kezdenek. Az óriási keresletre való tekintetlel ajánlatos, hogy az eddigi résztvevők sorsjegyszámaikat továbbra is megtartsák, az uj vevők pedig minél előbb rendeljenek.
— Bútort a leghosszabb részletre és a legolcsóbban csakis Kopsieia hutorárutláíban vásárolhati Horthy Miklóst *.
lSfe2. március 20._____ ZALAI KÖZLÖNY
„Olcsón, de jót" jelszavunkkal kezdtük meg március hó 13-án 2 hetes tavaszi vásárunkat
Különös tokintettel voltunk a rendkívül nehéz gazdasági viszonyokra, ezért raktárunkat oly cikkekkel egészítettük ki, melyek feltétlen- praktikusak, olcsók, minőségük kiváló,
Húsvéti vásárunk meglepetései:
Pohártörlő ruha 1 darab........—48 fillér
Portörlö 1 darab..............—-38 „
Tiszta len törülköző métere............1— pengő
Színes zsebkendő kis szövési hibával . . . —-20 fillér
Függöny Etamin
100 cm. széles, jól mosható, vitrázsra és függönyre, métere . . —"88 fillér
Futószőnyeg
szép minták, praktikus szinek, métere csak........ 1"— pengő
Crepe de chine
az összes divatszinekben, métere...........2-60 „
Georgette
legújabb szinek, jó minőség, métere..........4*— „
Férfi és fiu szövetek
strapa minőség, métere .... 5\'- P, 6 50 P, 8\'— P, 3\'—
Férfi szövetek
elsőrendű minőség, divatszinekben 1280 P, 14— P, 18— P, 10"— „
Valódi angol férfi szövetek
saccóra, sportruhára, felöltőre......24 — pengőtől 40-— pengőig
Gyermek kabétok divatos tweed anyagokból . 12>— pengőtől
Leányka Hubertus kabátok elsőrendű minőségben. . . 14 - „
Matróz kábé tok ^10 sevíotte szövetbői . . . ie—
Női tavaszi kabátok legújabb faconokban . 30\'-
Modellkabátok a legdivatosabb anyagokból, elegáns szép kivitelben.
Vidékre mintákat készséggel küldünk. LŰV^^
Áru&ax
106 ZALAI KÖZLÖNY
1932. március 27.
Akiknek i tzlreUUéie rendetlen, erőlködés nélkül ugy érhetnek el könnyű síékelést, ha naponta reggel éhgyomorra megisznak egy kis pohár természetes .fsrtac lózsel" kestrtlvtzet. Szivszakorvotok megálla-pltották, hogy a Perese lózsel viz szlvelzslrosodásnál és blllentyühibák-nál is enyhén, biztosan és mindig kellemesen hat. Feriae Ibisei keserü-viz gyógyszertárakban, drogériákban és füszertlzletekben kapható.
— Ruha- és dpö-segély a falvakban. A téli Inségakdó befe|ezése-kép a kanizsai járás több községében szükségessé vált különféle ruhák és cipők kiutalása. A falusi elemi Iskolák szegénysorsu növendékei közül nagyon sokan teljes le-rongyolódásuk következtében nem tudnak már megjelenni az előadásokon. Laubhaimtr főszolgabíró felszólítására a községi főjegyzők már régebben beküldték azok névsorát, akiknek ruhára, vagy dpöre lenne szükségük. Különösen Murskeresz-turonés Pltyeházán van sok Iskolás leányka, akiknek sürgős ruhasegélyre lenne szükségük. A járási segltö-blzottság részben gyűjtés, részben a népjóléti minisztérium ulján 1424 pengőt gyűjtött össze erre a célra. — A föszolgabiróság ugy döntött, hogy a kanizsai kereakedöknél rendeli meg az anyagól, amit azután a községekben dolgoznak lel. A segliö-bizotlság ugy döntött, hogy Mura-keresztur és Fllyeháza községek 16 pár bakancsot, 25 pár gyermekcipőt és 26 rend leánykaruhát kapnak. A járás többi községei közt 700 pengőt oszlanak ki és az ottani segliő-blzotlságok döntenek a kiutalások tekintetében.
— Egy film mely lázba hozta a fővárost. A napokban Pesten Járt munkatáisunk beszéli, hogy a sok uj hangos film között, mely mosl a fővárosi mozgószinházak műsorán szerepel, messze kimagaslik a közkedvelt Kamara és Ufa lllmpalota slágere, melynek cime az „Oldözö" (Draufgánger), főszerepben a közkedvelt filmszínésszel, a férfias megjelenésű Hans Aibers-el. A páratlan Izgalmas cselekményü, jelenetröl-je-lenetre fokozódó érdekességü film mindenütt szóbeszéd tárgya és 2 hétig az Ufa mutatta be, jelenleg pedig harmadik hde a Kamarában állandóan zsúfolt nézőtér előtt kerül vászonra. A közönség lelkesen ünnepli minden előadásban Hans Al-bers-et és a női főszereplőt a gyönyörű hangú Eggeith Mártát.
= ízlésben, minőségben, exclu-sivitásban vezdnek a Sportex angol férfiszövetek. — Egyedüli árusító Singer József és Társa.
— A Borsszem Jankd Irina száma rendkívül érdekea, változatos és szórakoztató. Molnár Jenő lap|a a hét po-Utikal éa társadalmi eseményeinek pompás tükrét adja Írásban éa képbon. Igazmondásával la toltllnéat kolt a „Mlndon-ről-mlndenklnek" rovat, amelyről az egész orazág beszél. A Borsszem Jankó egyea száma 60 fillér. Kérjen mutatvány számot (Mozaár-utca 9.)
Értesítjük
a mélyen tiszteli HilgykózDn-ségel, hogy a tavaszt modelljeink bemutatását a mai nappal megkezdtük
Tiszteletlel Varia—Rotter
um divatszalon.
ÉRTESÍTÉS
Ezúton hozom az I. L rendelőim szíves tudomására, hogy raktáramra érkaatak már
tavaszi öltöny, átmeneti és felölté ojdonságaim
Most is, ugy mint a múltban a legkedvezőbb fizetést B5 feltételek mellett állok a t. rendelőim szolgálatára.
Szíves pártfogási kérve, vagyok kiváló tisztelettel
Bagladi Béla, angol urisaeabó
Gyári leraKatt
Gyári árait!
Húsvéti szenzációs harisnya-vásár
Sikerült egyike a legnagyobb budapesti harlsnyagyár lerakhtát Nagykanizsa és vidékére megszereznem és igy módomban van a legszebb és legjobb harisnya-fajtákkal hihetetlen olcsó árban a nagyérdemű vásárló közönséget kiszolgálni.
Egy próbavásárlás meggyőzi Önt áraim olcsóságáról és mlnő-aógAröL Tekintse meg kirakataimat 1 Reklám áraim a következők :
Strapa női harisnya minden színben Muslln Muslln Flór Flór Klór Flór
príma minőség ...
kis hibával ......
príma minőség
kis hibával ......
legjobb minőség ... kis hibával
Műselyem női harisnya minden s-zlnbon
MoKÓaolyem női harlsnyA minden színben ..........
Selyem női harisnya. Jó minőség.....................
Selyem „ „ „ kis hibával ............
Selyem „ „ „ „ nyílttá ...............
Selyem „ „ prlmu minőség..................
Selyem „ „ legjobb minőség ..........
Selyem „ „ „ „ kis hibával.........
Selyem „ „ „ „ nyilas...... — ...
Oyaplu női harisnya, ló minőség....................
Gyapjú „ kockás divat ..................
Tiszta gyaplu női harisnya, alma színek ...............
Férfi sport harisnya, pamut ........................
Férfi..... ........................
Férti „ „ Jó minőség ...... ................
Férll „ „ flór, Jó minőség..................
Fórtl „ „ „ príma .....................
Férfi „ „ „ legjobb.............. ......
Férfi zokni, sima színek ..................... ......
Férfi „ strapa, színes .................. .....,
Férfi „ „ calkos éa kockás..................\'
Férti „ Ilór, dlvatazlnek, csíkos ..................
Férll ,, „ „ kockás..................
Férfi „ „ divat, príma minőség ...............
Férfi......logjobb „ ...............
Férfi „ aiuroa Hlmn, divatazlnok..................
Férfi „ alma flór ló minőség fekotc, drapp, szürke Férll „ „ „ legjobb minőség teketc, drapp, szürke
Férll „ cérna zokni vastag azálu............
Patent gyermek tlórharlsnytt 1. szám minden színben Patent ,, pamut „ 1. „ Patont női harisnya 10., 11, „ Női comblnék nagy választékban már...
Női harisnya tartó, glot ..........
NŐI h&rlanya tartó, brockat .........
Csikós selyem női nadrág .......
Habselyem női nadrág ............
Oyermok aokell minden minőségben a legolcsóbban.
Gyermek térdharlanya minden minőségben a legolcsóbban. NŐI éa fórtl nyári éa tavaszi dlvatkcaztyük már 1-50, 1-tO, 2 — pengőtől Nyakkendők gyönyörű választékban már — S0, 1—, 1-SS, I SO; MB-től.
Férll Ingek, gyermek trlcco, böröndök, kötött mellények, esö-ernyö, sétabotok, gyermek- _ . „ , cipők, csecsemő-kelengyék, l nFII|n Hülürhan menyasszonyi koBzoruk és IIIIVIII llflinf llflll fátylak a legolcsóbban a »IUI\'III UULUI llUU kaphatók.
Tisztelettel SCHLÉSINGER ZOLTÁN
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 22. Bzám.
p -•68
n 1-10
n -80
M 1-68
1-40
230
n 1-90 1*—
l\'M
2 30
M 1 90
2-60
2-70
320
n 2-80
» 380 j ■_
" t 80
2-
80
M 1-20
1-B0
2 —
240
M 3-20
n SS
n JS
-•88
- 88
n 1-
140
I
1-10
" 1\'B0
—-70
^•40
tt --SS
1-80-tól
„ 1 30
220
1 SS
„ íse
Ember ne csipdj! Hízzál is remélj!
Nem lesz többé gondjs, ha MILHOFFER KÁLMÁN
közismert BZOPBIIOieSláinaibÓI vesz osztály-sorsjegyd (Csengery-ut 7. Rapoch-ház), ahol a 400, 80, 70, 50, és 30 ezres nyeremények révén már sok ember lett szerencsés és boldog.
HstxAa áprll 15. éa 18-án. 1269
Egész sorsjegy P 24.—, fél P 12.—, negyed P 6.—, nyolcad P 3.—

Kar kai Jón*!) dilalótl II órakor a vlrothlija.
Az OMKE taggyOltaa a vároihíia dlaiUrrafbaa 5 órakor.
Utóiul moioro. bójll aat líl 7 órakor a MUaalóa-bázbu.
Mire. Zt-ZS. lelkigyakorlat lértlak rf.lJr, (|>. Molnár Arkangyal) a pMblnlatamplombad aile J-kor. Márc. 2S. Kath. Ugónyagrlal mQioroa tlncaittty,
aata S órakor a Polskii Kgyl.lb.ri Apr. 3. Ucallla alóadia (Sándor ZolUn Ihdny) • ÓK. kor a vlroabiaán.
NTE Uncaatólya • Polfirl Kgyltlban 1H 9-kof.
Kath. Lagénytgylal kóigyülíaa 141 6 órakor. calt t-kor tiraaavacaora. Apr. B. Ral. Nóagylel magyar-altja a Katiloóbis , Ml V órakor.
Apr. 10. Llcailla alóadli (dr. Qyurili Farancl I órakor a viroakiitn. Apr. II. Hagyl EminucI hangvcrianye a Várotl
SilnhJaban w órakor. Apr. IS. Kcreaatény Nóagylat laaaaUlya a Ctatrll-, ban w órakor,
Apr. 17. -Vaa matlní. Llctilla alóadái (Bnjuntr M.
ny. alaar.) 11 órakor a ailnhAiban. Apr. U. I.k.áll. alóadli (Kalrnó Jóiaat) ■ órakor a várttkásáa.
Málna I. Karaaatény Nóagylat load«lnlin|a a Koro.
naban A órakor. Inalna II. Karaaatfny Nóagylat lagylalt détulJa)! a Polgári Egylalban a órakor.
— NŐI tavaszi kabátok óriási választékban kaphstók a Schütz Áruházban.
Közgazdaság
Megdrágul a kenyér Nagykanizsán
Nagykanizsa, márolus 19 Mint ismeretes, az utóbbi hetekben a liszt ára, úgyszintén a burgonya Is megdiágult. A nagykanizsai sütömesterek nem akarták azonnal a drágilást a közönségre hárítani. Mivel azonban a liszt árakat ismétellen emelték, a nagykanizsai sütömesterek elhatározták, hogy felkeresik dr. Hegyi Lajos főjegyzői, akinek bejelentik, hogy a kenyér eddigi árát 2 fillérrel felemelik kilo-gramonként.
A hus kategorizálását kérik a nagykanizsai husiparosok
Nagykanizsa, márciua 19 A nagykanizsai ipartestület húsipari szakosztálya tegnap este alakuló közgyűlést tartott, amelyen Bazsó József vezelőjegyző rámutatott a nagykanizsai husiparosok rendkívül válságos helyzetére. A közgyűlés permanens bizottságot választott, melynek feladata, a hus árak fölött öikődni. A tagdijakat a közgyűlés leszállította. Elhatározták, hogy eljárnak a polgármesternél, hogy az ijjarlgazolvánnyal nem rendelkező alkuszok tiltassanak el a vásárok látogatásától. Kimondották, hogy a szakma elagott Iparosalt és tönré-nycs hozzátartozóit segíteni fogják. Fürst Ödön lendüldes beszédben rámutatott a szakmabeliek együttműködésének fontosságára. Elhatározta a közgyűlés, hogy megkeresik a polgármestert, hogy a húsárakat kategorizálják és pedig I., II. és III. osztályú húsra és ezeknek sz ársi flxlrozva legyenek, hogy a silányabb minőségű hust ne kdljen a fogyasztó közönségnek tul fizdnle.
Végűi a tisztikar megválasztására került sor: elnök lett Babits Lajos, alelnök Petrlcs Oyula, titkár Fürst Ödön, pénztáros Németh Lajos, mlg a választmány Spiegel Viktor, Schwartz Adolf, Babits Imre és Rein Andor tagokból került kL
OLCSÓ VASAR!
Nagykanizsón a piactéren
a „Modern Kötöszövögyár"
helyiségében a PETRICS-féle hentes-mészáros üzlet mellett
Erzsébet-tér 4. sz.
Eladásra kerül;
Nagy tétel selyem harisnya
Nagy tétel férfi zokni
Nagy tétel férfi ing
Nagy tétel női fehérnemű
Nagy tétel la selyem nadrág
Nagy tétel női, férfi, gyermek kötött kabát
Nagy tétel gyermek harisnya
Nagy tétel vegyes csipke
Nagy tétel férfi nyakkendő
a legprímább minőségig.
Azonkívül igen sokféle divatcikk igen olcsó árakért.
A saját érdekében, jöjjön a kora délelőtti órákban, hogy minél kényelmesebben és gondosabban kiszolgálhassuk.
Árainkat a holnap megjelenő 10.000 drb rendkívül olcsó árjegyzékeinken közöljük.
lft
ZALAI KÖZLÖNY
1932. március 20.

nvmHHh- OSZTitTSOBSIÁTtg
Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben 500.000 aranypengft
Jutalom éa nyeremények:
soo.oeo 900.000 100.000 so ooo 40.000 SO OOO íttfOOO MtM 10 04M>
stb. pengő, összesen köze!
8 millió hiésxpénxben
•4.000 sorsjegy közül 41.000 klhuzstlk, tehát Ajj^jj^\'^^jí m / o rf e ít második torsjegj nyeri ápritiiB 4*18. A sorsjegyek hJvat<ios<árross>ályoaliént:
Egész 14 P Fél II P Negyed • P Nyolcad I P
i
(—) Vásárok/h Nagykqpornakon április S-én lesz a legközelebbi ofszágosvásár. — BdnoksztntgyOr-gtfni április 25-én lesz a váaéi április 24 belyett.
Pirít 20-36"/!, London 18 \'/$ Newyork 517)12tA, Brüssel 72-27>A, Milsno 26-T7V«, Madrid 39-00, Amsterdam 206 5a Berlin
123-iq, Wien---, Szófia 3-74, Prága
IMI, Varsó 57-90, Budapsst—-Bdgrfcl 902, Bukaresl 308..
Tanaéaytíuée
Boa tlsxsv. 77-es 13-10—14*10, 78-ss IMSÜ-H-29, 79-es 13-40-14-40, 80-as 1MO*-14\'50, dunánL 77-es 12-60-12-80, 78-as • 12-75—13-00, 79-es 12-90- 13-15, 80*sil3-c0-l330, rozs 15-40-15-60, lak. áraa I8-25—16-75, zab 22-00-22-30, tengni 16-05—16*20, korpa 13 50-13 75.
á leaueü Bank deriu-iriolrual
valutAk .1. 2060-21-00 (r. 79-65-80-25 I&94-1704 Mnk 113-90-114-90 Dtair 904-1002 Dallát 57050-573*50 PrtMla 122-30-22-50 HdU. 230-10-231-50 Haty 63-95-64 45 Lsl 3\'48-3\'M Len- 4-06-4-19 Lift . 29-35-2965 M*ka 135-45-13625 Ndtvág 111-20-112-20
Peseta -•--■-
Schlll. —•--•—
Svájcit. 110-70-111*40 Svtdk 11360-11460
DEVIZÁK AmsL 23030-231-80 Belgrád 1000-1006 Berlin 135-55-136-25 Brüssel 79-75-80-25 Bukarest 3-43-3-47 Kopenh.114-10-11490 London 20-71-2091
Madrid -•-•—
Milano 29-45-2965 Newy. 571-00-574-00 Oszló 111-40-11220 Páris cl. ári. 22-401 Prága 16-94-17-02 Szófia 4-08-419 Stockh.113-80-114 60 Vsrsó 64-05-64-45
Wien —•-•-
Zürich 11080-111*40
Wien clearlng árfolyama: 80.454.
DM|1 Mulli lyoarfi ál UfkJMé) Vállalat, laaykaalztáa.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
l«Ws« t Nsgykaaizsa TS. aa.
NGYEH
kapja a
Zalai Közlönyt
jövő hó elsejéig,
ha most előfizet.
APRÓHIRDETÉSEK
<4a It wMi se fltér. HM In to.lMiaS «• » SINS Ssrfr-* I 1
«*44f M ralit, alalaa toráWI (U|i > mt-Jwili M 10 uSlf •• fUMr, iililn
MW uá dili • pilAT. Claut I mini*M vsa-U»M MSkMI I— ui Ut.ssSuk uiattsSfc ÁlliiMNvsaikMk OCN f
UtsseUs előszobás, vízvezetékei lakás klsdó Józsel löherceg-ut M/s.
Saját tennésU homoki édes rlzHag barala literenklat 48 fillér, 10 llteoS 44 miét. Orosz, Sugár.at 41*. 1012
Egy nikkelezett fehér
\' eladó Vőiösmsrty-utca 35.
HáMaalarl állási keni gyermektelen
házaspár. Férü kőműves. Vidékre ls elmenne. Cim s kiadóban. 1330
Hadé Uazló herceg ntca 11. sz. hiz és Bsgolst-sor 51. sz házhely. 22
Badara I lő emeleti utcai 3 szobás lakás májas l-re kiadó Eötvö«-tér 30. 1256
Egy-, kettő , háromszobás lakáa olcsóit kiadó májas l-re Kinizsi* 21. Bővebbet Batthyány -u. 10. 1320
Kis fizetésű llatsl llaztviaelő keres url-raaládnál, vagy Idősebb öavegy urlnőné! külön szobából álló lakéit és leljes zl-látást Ajánlatokat „Április 1.\' jeligére kér s kiadóba. 1329
POOÁNTVÁRI
uradalmi fajboraim kaphatók lllerenklnt már 10 Iliiéiért. Ltgkltebb tétel 26 Utat. BROSS KAROLT földbirtokos
_Batthyány-utca 26. szám.
>)*ratia bútorozott szoba úriember részére, ölesén kiadó Clm a kiadóban. 1347
Külöabe|áralu fcastaraaalt szoba s belvárosban kiadó. Clm a kiadóban. 1345
FalaSraJkaa háromszobás báz melléképületekkel, kezttel, április 15-ig elsdó Clm s kiadóban. 1340
Téra kerestetik egy régi bevezetett Jólmenő üzletbe. Bővebbet Horváth Aladár poslrestsnte. 1315
Mzcysr-utcs 93. sí. háa áladé. Bővebbet ugyanolt 1382
Főzelék magvak Gazdasági magvak Gylimölcsfa permetező szerek Műtrágyák Baromfi erőtakarmányok Madáreleség
kapható:
Ország József
cégnél
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
* (A bírósági palota mellett).
Akarja...!
akkor igen is lesz önnek villatelke a Balaton egyik Iegs2ebb helyén, Balatonfenyvesen és pedig nem valahol messze az állomástól, hanem közvetlen a pályaudvar előtt, a Balatonhoz közel, ön tud, ha akar havi cca 12 — pengőt fizetni és ez. egy jó kényszertakarék lesz önneksv. mert 60 hó alatt kifizetett villatelke lesz. Egy darab föld, ami az öné, ahol ön saját tetszése szerint gazdálkodhat. Forduljon további felvilágosításért
S Z a b ó Antal ur sportüzletéhez, ahol bővebb felvilágosítással szolgálnak.
HamsasölfU\'ttyam alkalmai,
mert
üzletáthelyezés miatt a raktáron levő
térit-, női- és gyermekcipőket |(Í&1*U S Í t O ül.
P a p p O * lkár cipészmestcr, Magyar-utca 6. szám alatt. Ugyanott üzlethelyiség májas hi 1 tői
Ousfarr Mt 17/.. aiáwu kétemeletes hátban öt-, négy- és háio-nfzo-bás parkettás, leljes komlo.tos lakások a mai viszonyoknak megtelelő bérek melleit méjaa l-r. kiadók. Bővebbel s házmesternél. 1374
Adémaartaa uj ha telekkel eladó Józsel főberceg.u. 85 1378
Amerlksl legborn tyaktajéa ksphaló Rákóczy-u. Vb. 1370
Vsrszsdl utca 2. ssám alatti hé. áladé. Bővebbet Petrics Józsel ügyvéd Iro-dájábsn. 1367
Irodáask ls alkalmsa két utcsl aiaba má|ua 1-ére Király utca 35 szám alatt klsdó. 1368
Nagy vatta hét
TEUTSOH GUSZTÁV
drogériájában mérolisa hó 7-tai 2ft-lfl.
Negyed kgr. dr. Bruns-iéie vatta
i r 14 (in-Soha mis létazatt alkalom t
Saját termésű fajboraimat
már 16 filléres ártól kezdve kiárusítom. 25 liter legkisebb iw tételben kapható. Horthy Mlkló*-u 37. Bross.
Eladó Eötvös-tél 18. számi ház, több rolni egy hold gyümölaös és konyhskeit-tel, Igen nsgy Itllnketes udvarral, nagy raktál, vsgy mühelyhelylséggel és egy 3 uobás, kii 2 szobás és négy 1 szobás lakással Miután az Ingatlanon tabb ház van, minden külön költség nélkül kétfelé osalhstó és Így ketten Is megveheük. Tőke belektctésaak a legjobb alkalom, mert tisztán több, mint ISiffiot Jövedelmez. Bővebbet: Jkoaél Ifisád Ingatlanforgalmi Irodája, Nsgylunlzsán, Horthy Mlldói-ut 2. szám. II
Elsőrendű vizes ugorka
nsgy üveg....... ... P 3 40
kis . .............. 3-
Málna, meggy Jam... „ 1-36 Barack, eper......... , 156
Gyenes ruaiar, ossmegs Ihletben
__1)31
KDIOabaJératu bútorozott utcsl szoba fürdőszoba hanználaltal április 1-éie kiadó. Sugál-ut 34. 1357
Egy utcai kétaxobéa, egy udvari egy. obás Iskás májua I-n klsdó Kinizsi-~ 11 1365
azo____
utca 11.
Nagy huavétl véaér mélyen leazál-lltoti árskon Kaulmann Károly cégnél. 1362
Kanizsai házra elióhelyl beUblázáira olcsó kMealat adok., Clm a kiadóhivatalban: 1361
KaaxtyQ, harlinya, Ingvásár Kaulmann Károly cégnél. Telefon 37Z 1363
Paraaakanda, használt, 700 pengőéit eladó. Clm a kiadóban. V
360
Eladó birtokok i
3000 D-öt szőlőbirtok a klsbsgolal \'en.
boldss somogymegyei, szép kastéllyal
300 holdas zslamegytirvssut és országát
men én
250 holdas zalsmegyel, gazdasági épületekkel.
50 boldss Wzal NsfyksaUaához országa
mentén.
30 boldss Nsgyksnizss hstárában, légi. épülettel
15 holdas aomogvategvei, szép liké-házsst
4 holdas szőlőbirtok. Igen izép épülettel és gyümölcsöm! a szenlnörgyvárl hegyes
2 holdas és egy lVi holdii szántó a ktakutl dűlőben.
Kliebbszerü villa Balatonfenyveseit teljes berendezéssel.
Mindezek s birtokok - valamint a város belterületén több emeletes éa löldazta-tea bét- és magánházak, közöttük üzletházak — ma még nsgyon olcsó árba. ksphstók.
Bővebbet > loaét Igaéo Ingatlanforgalmi Irodájs, Nagykanizsán, Horthy Miklósát 2. szám. 768
Legújabb tavaszi divatlapok Papírtálcák, szekrénypapirok Ifjúsági és szépirodalmi könyvek Imakönyvek és kegytárgyak Hurok és hangszeralkatrészek
kaphatók: 1FJ. WAJD1TS JÓZSEF UTÓDA
OFENBECK VILMOS
könyvkereskedéBébon
1932 március 20
ZALAI KÖZLÖNY
11
Csak Kanizsán vásároljunk!
fc. M
Pl
ESKÓ FERENC • FESTŐ
^^ olcsón és máválzl Illéssel végez
^■zabafestési
La^alahh «l»a«a »aefl¥«T >all aa I at A fc I
Hnsrtfl liépMl^wli, ImaM^wli. Uóx*mfU**raM. jCavélpaptMc. f/lu»0ul lralolt, SaéptlWalnU iWiiitgili j
nagy választékbsn, olcsó árikon kaphatók
FJscöel kfinyvkereMccálésbeii
ItoríOy MUtl«a-NI I.
Deutsch Sándor
cégnél F6-ut I.
talál a legnagyobb választékot legolcsóbban: mindennemű- festék és lakkárukban, gazdasági és háztartási cikkek,zsán, zsineg ti fűszerárukban Frank és Társa gyári raktárából az összes kefe- és ecsetáruk Szakszert! kiszolgálás I TELEFOlSZáa IS7.
Kiválóan tlnom csemege
húsvéti sonkák]
Olcsón kizárólag
ESZTERHÁZY 55ÜK.
Amerikai találmány „FUHTKOTC"
legjobb lalsztgeteló anyag cgyedárusltáaa
Epplngar I. és Fia
deszka, épületia. min cement és mln-drnnemü építkezést anyagok kereskedésében, a világhírű Hatachekféle Eternit-pala képviselőjénél. Tel. 337.
Kiköltözés miatt aloaáa ala*«k ■ 2 drb nép lehér vaiágy .ruganyos, be-tétekkel éa matracokkal, vagy ezek iáikul, 1 egysterü Ossjeliajütható vsaágy maira-cokkal vagy etek nélktll. 1 összetolható cselédágy (lókkal (Iából) és (edólappal, egy kitömött ssalmazsák, 2 drb.. vsakért-les sodioay.ágybetét, 2 ágyba valómat-rac, I ebédlőasztal, 2 egyszerű asztal, székek, stokedllk, I drb. TMeteor" töltő-kályha. 2 drb íróasztali illó éa I fUggó villanylámpa, 1 drb. nagy mosóUst, füst-csövek, takaréktuzhelylapok karikákkal, stelázslk, edények, befőttes Üvegek, pa-lackok, 1 (50 kg-os) tUedeamélleg, 1 Üzleti kávédaráló, Uunihák éa egyebek. Megtekinthető naponta d. u. 3 és 5 óra közölt.
ím Utóm, Drim-Iha ILuiiM
Modern
öltönyök
csak
8ZEHTEJÁNOS
angol-.arl szabónál készülnek\' amzai-mcá >.
A legjobb kerékpár
A legpontosabb alkatrész A legtartósabb gumml
ttraadl lánásr éa Fia
rfeasi Dsák-ttr J.
HÚSVÉTI AMIKI
Cukorkák és játékokban nagy válaaxták
OLCSÓ ÁRAK I
Kohn Erzsébet
H0RTHV MIKLÓS-OT J.
Taonlmányotamról
megérkezve eredeti modelljeimrael illók mi, hölgykiteönség rendelkezésére. Szives pártfogást kér
Fakata Margit
női szabó.
Tekintse meg a
„Cukorkák 5acpont" húsvéti kirakatalt I
Óriási választék husvéU tojások, nyulak,
bárányokban rendkívül olcsó árakon.
Víui
Koronával sieniben.
Kalapujdonság
Selyem gyapjú és könnytl nyúlszőr puha
és kemény kalapok olcsó árban. Javltdaoicat divat axerin/ készítek
Sjralay János kalapos mester
Horvátö u/adgoa melloíf.
Tisztelettel értesítem régi vevőimet, hogy a háború előtt KirdlyrU. 27. sz. alatt b. apám, Flelsc&Qa clter Gyula nevén vezetett luletemeí Király-uica 32. &*. /júxhan (a tojáskereskedés helyén) újból megnyitottam. Kérem hogy tavaszi magszükségletük beszerzése végett felkeresni szíveskedjenek. A leggondosabb és pontos kiszolgálást régi ló hírnevem biztosítja. Mint a múltban, ugy most Is csak elsőrendű, (ajazonos és jó cslraképességü magvatoai tartok,
Mészáros Jenő, Nagykanizsa, Király-u. 32. sz.
Vitánkon bizalommal
Székely Vilmos
elismerten Jbhlrnevfl butortelepón
hol elsőrendű bútort kaphat a legolcsóbb árak mellett.
Bajét kérpltsa és asx-talu éMMí
NuswAtra alkalmi vétel I
WASTELL KÁROLY
NAI ctlko. aadrig - — P
H6t divatfcMxtyO---P IVO
NW a.ly.atelffjra--P 230
N6I ftófhirlmyl---P I 90
Mlndtn mi, átu li mélyen lesiallKotl átbaa I
Kaufmann Manónál vásárolhat
Épület és
Központi fűtés, vízvezeték és csatornázási vállalata.
diszműbádogos mester.
rorírzás. Ktiltméf)fetéa dt/aaoaScs. Pontos kJM«l0dld^ Jutányom Arait.
lagykanlzsa, Zrínyi Mlklós-utoa 92.
nőt, férfi áa gyermekkabátsk zöld, barna éa aasrke sainek ben legolcsóbban készeinek
Cslkaly svaháwál
Bazár-udvarban.
Oyóződjön meg arról, hogy
képkeretezésben
Is legolcsóbb
Stern J. Kálmán üveges
Erzaábet-tér 14. Tatafon 196.
Húsvéti
csokoládé nyul és tojos már 80 fll-tdl kapható:
MISKOLGZY
liiszer üzletében Kliály-ulca
WlcalapoK
legszebb kivitelben készülnek
Totola és Pacslrszky kiUpMOtmbH lankadni. ElMt-lfa Z5. a.
Tóth bazár
Horthy Mlhlés-ut 15.
kfoisaábbsn vásárolhat azép haisséti tojásokat és gyormakjátékokat.
fiazdaiágUi ^
kerti- és virágmagvak
legolcsóbban
Hlrsoh és SaegS oégnél
kaphatók
UMIy-alca a».
hátban egy kótacobda
lalcdts
mellékhelyiségekkel együtt »d/as l-re kiadó.
Modern szabás szerint garancia mellett
kéazltek nri öltönyöket
Szíves párllogásl kér
Garzá János
■srl axahé, Horthy Mikláa a. 4.
ÜL
é» sétabotok
nagy választékban olcsón kaphatók. — Esernyők és napernyők szaluzerU Javítása legolcsóbban
eszközöl- LACKCKftOMER A.
telnek : Horthy Mattat. PmUwI i».b.i
Nagy húsvéti vásár PERLSZ ÉS BECK
„HATTYÚ" divatáru házában
oloaó érakkal
a Centrális! saemben.
értesítem a m. t. köaönaéget, hogy h«a«étl aukákai áa
MatSI! kasokat
a legolcsóbb árban számítom. Kérem a közönség szives párilogásáL Tisztelettel Petrlcs Oyula
TÜKÖR (ÖNTŐ) FONCSOROZÓ
Vak tükröket újra öntök legolcsóbb árban, úgyszintén ujakat győri árakban.
Tisztelettel TühSrfonceorazá f.rzsibet-ttr 13. Uhr-hdz
HALLÓ I HALLÓ f
Elsőrendű fiatal, prágai módra készült
sonka
legolcsóbban kapható
•IMON ISTVáa hántásáéi
Klskanlrsán, Varsssdl-ut 3.
SfríE: csukott autókat
legolcsóbban bárhova
Kaufmann Manónál
rendelhet.
Telefon: 167., éjjel 571.
tthiaglfe » aiwra * ibítihUh □ LBA
kalap- éa kéxlmuahaaxalon
Hortöy MIUlóa-ut 3.
Tavaul kalapujdotwigok állandóan étkeinek
Jó és
olcsó házi koszt 1
Leves, Heelik, sült is tiszta 7O fillér.
Erzsibet-tir 13. fticeactfe
Legolcsóbb bevásárlási forrás
BELEZNAI JÁNOS
Sugtlr-ul 33. •
FUsxer- és csemegekereskedés
Elsőrendű tUataii sonka Z-SO P FUaíöij kara/ 1HO P
Marton János, hentes
TaUkl-ss. as. Koaauth- ár I.
felszerelési cikkek
legolcsóbban
BELEZNAI JAMOS
katonai kiszerelési cikkek raktára
Hugör-ul 5J.
Két
uccai sscoba
mellékhelyiségekkel kiadó. Ugyanott 2 szoba bútor eladó. Caengerl-u. 3
Egy i4
villanyóra
összes szerelékkel eladó.
SzáoliMiyi-tér 4.
ZALAI KÖZLÖNY
1032 márclua 20.
Mielőtt
szándikotik venni, tekintse meg duian felszerelt raktárunkat. Minden igényeknek
megtelelő
Hálók, ebédifik, uriszobák, szalonberendezések
Konyhák, dtoh>">n,*07ác01\' ás mindenféle kárpitos-árukban Nagy választék. Olcsó árak. Kedvező fizetési feltételek.
KOPSTE1N
BÚTORÁRUHÁZAK Nagykanizsa, Horthy Miklós ut 4 Sopron Szombathely
Jiitn m U, liitta itt* HL
Abonnenaek részére U bálhoz asál-lltvá, kHM kixlkaaatat adok.
Ebéd M Hll., i&zelák leltéttel 40 HU. un Kaalzáal Láailé smMm, m.ii.l-.- n.
A nagykanizsai Ur. Járásbíróság, mlat talekkfayvl hatAaáf.
ieac/1933. tkv. u.
Árverési hirdetmény ét drverézl feltételek.
TcutáCb Gusztáv éa csatlakozott társai végrehs|tstóknak Németh Jánosné Hcscseg Katalin a társa végrehajtást saenvedők ellen Indított végreha|lásl Ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881: LX. 183. §-a érteimében elrendeli as ujabb árverési Krug Boldizsár késedelmes árverési vevő elten 977 P és Krug Boídizaámé Németh Anna késedelmes árverési vevő ellen 1738 P hátra lékoa vételár és Jánilákal behajtása vé-
fett, a nagykanlasal kir. járásbíróság terűdén levő, Nagykanizsa városban fekvő a a nagykanlasal 76. aztjkvben 436], hrsz s. foglalt szántó és rét a Magyar-ukal dűlőben Herczeg Katalin Németh János né nevén álló Ingatlanra <00 P, u. o. 8681. szt|kv ben 4855. hriz. s. foglalt szántó és rét s glékényesi dűlőben n. a nevén álló Ingatlanra 5C0 P éa Palin községben fekvő s a palin! 119 slt|kvbcn 130. hrsz. s. foglalt szőiö és rét s Förhénchegyen u. a. nevén álló Ingatlanra 1519 P kikiáltási árban
A telekkönyvi hatóság sz árverésnek a nagykanizsai 76. és 3381. satjkvben foglalt Ingatlanokra s kir. lárásblróság híva ta os helyiségében (Igazságügyi palota földszint II. ajtó) megtartására 1931. évi április hó 5. napjának d. t. It óráját, a palinI 119. sztlkvben foglalt Ingatlanra Palin községházánál ugyanaznap d. n. 3 óráját tflzl ki és ai áíveréii teliételeket az 1881 : LX. t.-c. 190. §-a alapján a kövei kelőkben állapítja meg:
Az árverés alá kerüli Ingatlanok a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el.
Az árverelnl szándékozók kötelesek bánatpénzül s kikiáltási ár 10%-át kész-
pénzbea, vagy az IMI: LX. t. c. 43. §-ábsn meghatározott árfolyammal számított óvs-dékltépca értékpapírosban a kiküldöttnél letenni, hogy a bánatpénznek előleges blról letétbe helyezésről kiállított elismervény! a kiküldődnek átadni és az árverési teltételeket aláírni. (I«81 : LX. t.-c 147., 190., 170. g§., 1908 :XL1. t c. 21. §.)
Az, aki az Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet Ígérni senki sem akar, köteles nyomban s kikiáltási ár százsléks szerint megállapított bánatpénzt sz általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni; (1908: XII. » §) Nagykanizsa, 1933. évi február 36. nap|án.
Dr. Bantzlk s. k. kir. |blró.
A kiadmány hiteléül: Mlkó s. k.
Na^ykanlzaaiak találkozóhely* az
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmanlozky-uioa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon: (Interurbán) 202- 43, 294—34. Sürgönyeim: HOTEL1ST.
Szobáink árát mérsékeltflk.
E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. KOíponli fűtés, folyó hideg-meleg viz, lift, teleionos szobák. Teljea komfort. A szállodában étterem, kávéház éa amerlcan bar
Külgazdasági RéazvénytáraasAg
Gutenbers Nyomda és Délzalai Laphladá Vállalata
Nagykanizsa
Könyvnyomda, könyvkötészet, vonatozó Intézet, Dzletl könyvek é» dobozok gyára a „Zalai Közlöny" politikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
Készítünk i
TELEFON: 78.
a.
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtalványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és esketé6i értesítéseket, gyászjelenléseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle Ízléses kiállítású nyomlatványokat.
Gyártunk»
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyvekel, rajzfüzeteket és tömböket, mintazacskókat, zsákcédulákat, naptárlömbökel, falinaptárakat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kladóhivataj Fő-ut 5. szám alatti
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly).

k
Szabó Sándor
Zala vármegye legnagyobb
C/pő^MMÍi
NAGYKANIZSA
Horthy Mlklós-ut (Vasut-u.) 1. a Váró* palotájában.
TELEFON 453.
Idény-árfegyszék
1932. tavasxl és nyári Idényre.
c
\'vti.\'»20Uff NMKQ (3 Oíl/Al Al klOUOA NAG>KAM/fA
Saját üzemünkben készült cipők legjobb bőranyagból.
Fekete női pántos
cipő, 1. sevró, a fenti ábra szerint Fekete női, fél, fűzős
\\
Harna női, 1. sevró, pántos Barna női, 1. sevró, fél, fűzős
Bármelyik fajta ára
P 9.80
A fenti cipfik magaaabb sarokkal is kaphatók.
Drapp trottőr-cipő
divatos kivitelben
■> 11-80
Drapp trottőr-cipő
barna kapli és barna kóregdiss/.el p 11-80
Barna trottőr cipők
drapp diszitéssel
Trottttr cipők
finom luxus kivitelben
11-80
i- 13-80.,6i
Fekete női pántos
cipő, 1. sevró, bőr sarokkal
Barna női, pántos, I. sevró, bőr sarokkal
Fekete női pántos cipők, különböző disz-tlizéssel
Harna női pántos cipők magas bőrsarokkal
Bármelyik fajta ára
P 9.80
Nagy divat a teicete antilop í
magas fasarokkal, divatos lakk- i dísszel ellátva .............. P 1 Z\'ÖU
Fekete antilop cipő
magas fasarokkal, díva dísszel ellátva ......
Mogyoró szinü antilop cipő
bőr diszitéssel, magas divat-sarokkal P
12 80
Mogyoró drapp
fasarku cipők divatos fazonokban F 1 1 öU
Antilop és bőr
divatcipök luxus kivitelben
,> 13-80
tói
állandó kiállítás!
Minden párért teljes
felelősséget vállalunk.
Fekete férfi félcipő
elsőrendű 1. sevró bőrből, gumisarokkal felszerelve
Barna férfi félcipő,) jó minőségű 1. sevró bőrből, gumisarokkal felszerelve, mindkét íajta 40—4(í számig kapható.
Bármelyik fajta ára
P 11*80
Barna és feKeie divat férflcipöK í
Barna férficipA
finom boxbőrből, legújabb díszítésekkel ... ................. P
Barna férficipAk
finom boxbőrből, drapp betéttel ... 1\'
Fekete, fél francia
lakk kaplival, Igen elegáns viselet P
Fekete box divatcipők
legújabb díszítésekkel ......... P
13-80 14*80 13 80
14-80
Fekete férfi magascipő
elegáns kivitelben, minden használatra alkalmas, gumisarokkal felszerelve.
Barna férfi magasclpő, elegáns kivitelben, minden használatra alkalmas.
Mindkét fajta ára
P1280
Fekete és barna férficipAk
a legmodernebb formákban i> 16 80-tói
Barna férfi divatoipAk
minden képzeletet felülmúló választékban ............
Férfi sportcipők Férfi lakkcipő
divatos fazonban .....
Női lakk pántos cipők
» 19-80 tói 19-80 tói
> 16-80 un 12\'80 t- i
Ezen cikkekből kirakatainkban állandó kiállítás I
E.sz évi tavasai és nyári cipö-vásáromat ax
olcsósás legyében
indítom meg! t
Alkalmazkodva a mai helyzethez, cipőim árait oly mérsékelt árban szabtam meg, hogy az mindenki számára hozzáférhető legyen.
Hatalmas raktáramban mindenki megtalálhatja azt, ami Ízlésének és körülményeinek megfelel.
Ezen árjegyzékemben csak a reklám-cikkeimet emeltem ki. Ezen kivtil raktáram minden képzeletet felülmúló választékkal van felszerelve. Az országos hirü Llchtman, Korona, Reform és Corzó cipőgyárak kizárólagos eladása is nálam van.
Kérem szíveskedjék egy próba-rendeléssel vagy személyes vásárlással megtisztelni, ugy meg fog győződni arról, hogy szebbet, jobbat, olcsóbbat sehol nem vehet.
Teljes tisztelettel Sxabó Sándor
Postai rendelésnél kérem a cipő számát vagy pedig harisnyában lerajzolt lábrajzot beküldeni.
Vidékre szállítás utánvéttel történik, de az esetleg meg nem felelő árut kicserélem, vagy a pénzt visszaküldöm.
INGYEN CSOMAGOLÁS!
Gyermek cipőkben
r m gr rn
□ r izisi
választék!
Barna magas cipő, szöges 19-22. P 2"50
Barna magas cipő, szöges 23—25 . P 4\'-
Barna magas cipő, egész jó, saját _ „„
készitmény 26—28 .....P 7 öü
Barna magas cipő, kézi munka, saját „ orv
készitmény 30—35 .....P y\'oU
Az itt felsorolt cipők feketében is kaphatók. Az ár azonos a barna cipők áraival.
Fekete lakk, pántos 19—22 . .
Fekete lakk, pántos 23-25 . . Fekete lakk, pántos, finom minőség
kézi munka 2(5—29
Fekete lakk,"pántos, finom minőség kézi munka 30—35 ....
Fekete lakk, szürke betétes 19-22 Fekete lakk, szürke betétes 23—26 Barna pántos cipők, 19—22 . . Barna pántos cipők, 23—25 . . Barna pántos cipők, I» 2(5—29 Barna pántos cipők, Ia 30—35 .
Fiu kapcsos, fél, fűzős cipők nagy választékban!
Gyermek divat- és luxuscipők minden árban és fazonbanl
p 5—
p 6—
p 8\'—
p 10 —
p 5—
p 6—
p 2-50
p 4 —
p 7-80
p 9-80
Jelszavunk: Nagy forgalom, kevés haszon!
Kivonat a „Zalai Közlönyének áruházamról irt cikkéből:
Látogatás 38 munkás és 10.000 skatulya között.
Nagykanizsán van már olyan cipőgyár, amely minőség ben, választékban és árban versenyképes. Csupa magyar áruval, csupa magyar munkáskéz.
Ez a kanizsai cég a Szabó Sándor cipőáruház.
Nézzünk körül, mink is van tulajdonképpen itt Nagykanizsán és hogyan ?
Először van egy anyagraktár. A cserzett bőr mindenféle szinben, minőségben vár itt a sorsára. Aztán egymásután nyílnak a világos, levegős, tiszta műhelyek. A második teremben a szabó-asztalon villog a szerszám és a felsőrészeken zakatolnak a gépek. A harmadik teremben a cipők alját épitik. Igen: — épitlk. Mert a Jó cipőt ugy építik fel, olyan gonddal, olyan pontosan, olyan kényelemre, mint egy házat. A negyedik teremben az ár, a dikics az uralkodó plánéta Itt a talpalás folyik. Az ötödikben egy liliputi villanyvasaló specialitással, meg miegyéb ördöngös szerszámmal az utolsó simításokat végzik a cipón. Ez a cipők kozmetikai szalonja. Innét aztán már a legszebb asszony, a legsnejdigabb ur lá bára kerülhetnek.
Csakhogy először a raktárba kerülnek. Ez már a Horthy Mlklós-utl (városház-palota) üzlettel kapcsolatos. Elszédül a laikus ebben a raktárban. Tessék elképzelni mintegy 10.000 skatulyát egymás hegyén-hátán glédákba sorakozva. Abból legalább fele saját gyártmányú Szabó-cipő. Innét van, hogy a Szabó cég állandóan 88—40 munkásnak és azok családjá nak ad kenyeret.
A 10.000 pár cipő közel 400-féle fazon, amiből (50-féle eredeti fazon készül a Szabó-cég műhelyeiben.
Az elegáns, fővárosi nivóju üzlethelyiségnél csak a hatalmas portálok fővárosiabbak. Nagyszerű Ízléssel elrendezett kirakatok, amelyek megállásru késztetnek. 300-féle felnőtt- és 100-féle gyermekcipő van. Olyan ez, mint egy állandó kiállítás.
Most a tavasz lendületet hozott a különben is forgalmas üzletbe, ahol a pénztárostól a kirakatrendezőig, a könyvelőtől a gépirókisasszonylg minden a családból kerül ki, mindenki dolgozik, Éppen ez az egyik titka a cég prosperitásának. Ez a titka annak, hogy 9\'80 pengőért már női, 11\'80 pengőért férfi-cipőt lehet kapni nagyon Jó minőségben és szép fazo nokban.
A forgalom javát természetesen a hölgyek csinálják, ftrthető is. Egy-egy álom egyik-másik női cipő-kreáció. A cég nek gyermek cipőkben kitűnő specialitásai vannak. Ezekben is igen nagy a kereslet. Óriási a választék férfi-cipőkben is. A cég minden párért felelősséget vállal.
Mindez pedig magyar munka, magyar az anyag, amit felhasználnak, magyar a munkáskéz, amit foglalkoztatnak.
.Jőleső érzés, hogy Kanizsáról és környékéről nem kell ma már Budapestre menni, ha valaki a legfinomabbtól a legegyszerűbbig, a legdivatosabb újdonságoktól a legerősebb strapacipőig választékot és amellé kiszolgálásban figyelmet, a minőségekben megbízhatóságot, az árakban még a cseh mumust is legyőzött olcsóságot akar találni.
A Szabó-cipőknek épen ezek a tulajdonságai eredményezték, hogy most. amikor a Szabó-cipőgyárnak eredeti modellekkel tarkított tavaszi árjegyzékét több mint 10.000 példányban vitte szét a posta, naponta érkeznek messze vidékről, szomszédos vármegyékből is a megrendelések.
Ahol nincs más választás, ott érthető, ha a vevő idegenbe megy valamiért. Ahol azonban helyben megtalál a közönség mindent és minden igényre valót, ott bűnt követ el, aki idegenbe megy, mert minden idegenbe adott garas rontja a város gazdasági helyzetét, azét a városét, amlDek a levegőjében él a vásárló maga is.
Nagykanizsáról cipőért senki sem megy ezután máshoz. Mert Pesten is legfeljebb csak ezt találja. De többet, jobbat és olcsóbbat ott sem. (=)
72. évfolyam 66 szám
Nagykanizsa 1982. március 22. kedd
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
SíértcukMg és kiadóhivatal: Póut 5. iz4m. Keszthelyi tíókkladóhlvatal: Kouuth-utu 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elóflzetézl ára : egy hón a pengó SzsOieiztóaégt ái kiadóhivatal! lelete
Iliiéi, telelőn: 78. u.
Összeült a kanizsai kereskedő-parlament
Az összes kereskedelmi és Ipari érdekeltségek tiltakoztak a központ! beszerzés és a Letenye-vidék e/csatolása ellen — A textil-fázis, a kényszeregyezségi dijak és az árromlások ügyében határozat! javaslatokat fogadtak el — Vértes Emil, Balkányi Kálmán és Nádor Jenő előadásai
Balkényi országos jelentőségűnek minősítette a „Zalai Közlöny" hasáb jairél elindult két határozati javaslatot
Nagykanizsa, márolua 21. kormányok kölölt, rossz gazdasági Impozáns feljajdulása volt a nagy- politikája idézte elö. Töméntelen kanizsai pusztuló kereskedelemnek kudarcot idézett elö ez a politika s
és Iparnak a vasárnapi OMKE taggyűlés, melyen résztvettek a hatóságok reprezentánsai és a társ-érdekeltségek is. A városháza diszterme megtelt a mai idők nehéz kérészijét clpeló kanizsai kereskedő-világ minden rendtl és rangú, női és férli képviselőivel, soraikban olt vollak a pénzintézetek igazgatói, vállalatok vezetői, a várost dr. Hegyi Lajos polgármesterhelyettes és Király Sándor műszaki tanácsos képviselte.
öt órakor a Magyar Htszekegy-gyel kezdődőit a nagy-gyUlés. Blankenberg Imre elnöki megnyitójában szólt a világ-krizls okairól.
— A mai helyzetet — mondta — a nyomasztó közterheken kivtli a
„Több gazdasági tudást
mi azt kívánjuk, hogy a kormány dobja sutba a kötött gazdaság-politikát és jöjjön vissza a gazdasági liberalizmus. Szóll azután az ujabban megint sokat pertraklált
kereskedői moratórium ügyéről. Egyike ez a legszerencsétlenebb óhajoknak, — mondta — amit kereskedő kívánhat. A még aktív kereskedő is elveszítheti hitelét, bedugulnak a hitelforrások és mi lesz, ha lejár a moratórium ?
Ax infláció.......
a teljes gazdasági összeroskadáshoz vezetne. Nem defláció van nálunk, hanem szegénység, ezt pedig Inflációval megsegíteni nem lehet
politikába, kevesebb
politikát a gazdasági életbe !\'
az OMKE köj ponti
Vértes Emil, alelnöke volt a gyűlés első előadója. A kereskedőlársadalom meleg Üdvözletét tolmácsolta a beteg Králky polgármesternek, mini aki mindenkor megértéssel igyekszik városában a kereskedő-érdekeket érvényesíteni.
— Sem Trianon, sem a világválság egymaga — mondta a következőkben — nem Idézte volna elő egymagában a mai állapotokat,
ha nem követett volna el a kormány olyan mulasztásokat, amikre azérdekeltségek előre figyelmeztették és ha nem léptetett volna életbe olyan Intézkedéseket, amiktől az érdekeltségek előre óvták.
Komoly és átfogó gazdasági programot is elmulasztóit adni a kormány. Mi elismerjük, hogy Magyarország par excellence agrár-állam, de követeljük az egyenlő elbánás elvének érvényesítését gazdasági életünk egyes vonalain. Kívánjuk, hogy feleszméljenek végre a mértékadó tényezők és a politikába több gazdasági tudást, a gazdasági éleibe pedig kevesebb politikát keverjenek. (Helyeslés).
A túladóztatásról szólva ostorozta a helytelen takarékosság-politikát. Nem akkor takarékoskodtak
és tartalékoltak, amikor többletek voltak, hanem akkor ahelyett egyre kőltekezőbb életmódot inauguráltak és egy hatalmasan tu dimenzionált bürokráciát építettek kl. Ma aztán hozzányúlnak a tisztviselő fizetéséhez, a nyugdíjas filléreihez, és ezzel végeredményben a kereskedelem és ipar legjobb vevőrétegeit csorbítják.
A forgalmiadó átháríthatósága ma már megszűnt. Egyenesadójává váll a kereskedőnek és iparosnak. Egyöntetű a követelés: az egyfáztsra való áttérés (Zajos helyeslés). Sándor Pál most kapott végre biztatást a pénzügyminisztertől, hogy ezt a kérdési nem halandzsálják tovább, ugy, hogy hiszem : . a forgalmiadó rendszer át-reformálása már csak hetek
kérdése. Amikor a OTi-terhekről beszélt, élénk feltűnést keltett Sípos Andor közbeszólása:
— Miért nem a képviselőházban mondják el mindezeket ?
A továbbiakban Vértes Emil a terhek sürgős leépítését, a
műhely- és boltbérek csök-kenlését, e célból békéltető bíróság létesítését,
a házbéradó megfelelő leszállítását sürgette, majd kitéri a szövetkezetek és hatósági Illemek iliegilim kon kurrenclájára. A hitelkérdésről szólva hibái tattá a kormányt, hogy
a hadlkőlcsOnOk és biztosítások valamelyes valorizációja révén nem segít a pénzét a haza oltárára áldozott kereskedőn, hogy át tudja
usznl a válaágol. Könnyebben hozzáférhető, olcsó kamatozású és hosszú lejáratú hitelt
kell a kormánynak a kereskedelem rendelkezésére bocsátani, ha meg akarja tartant adófizetőnek. Helytelenítette a gyáripar és a hitelező-társadalom drákói szigorát és merev elzárkózását, ami sok inzol-venciának az oka
— Moratortumot nem akar a kereskedelem, — mondta — mert nem akarjuk felravatatoztatnl a kereskedelmet és az országot.
Az OHE-dijakat vagy le kell szállítani, vagy fordítsák a kereskedő osztály javára, ne másoknak jusson a mi pusztulásunkbői, a vérünkből, a húsúnkból.
Beszéde végén optimizmust hirdetett, a világválság enyhülését a nemzetközi feszültség felengedését jelezte azzal a hitével, hogy Istenbe és saját munkánkba vetett bizalommal és kitartással e\'jön Magyarország feltámadása. (Zajos taps.)
Határozati javaslatok a Zala! Közlöny vezércikkeiből
s ne a kereskedelmi minisztérium fossza meg a kereskedőket a kenyerüktől, — megteszi ezt maga a je-letilegi gazdasági helyzet; (Hdyes\'és.)
A gyűlés elfogadta a határozati javaslatol, amellyel tiltakozik a be-
A Zalai Közlöny a mull hetekben vezércikkben foglalt állást az állami beszerzések központosításának terve eltén, majd másik vezércikkben a Letenye-vldéknek u kanizsai forgalomból való kikapcsolása e\'len. Cikkeink élénk visszhangot keltettek kereskedői és ipari körökben és azoknak meg is lett az eredménye: mindkét kérdés elsőként szerepelt a vasárnapi kereskedő-nagygyűlés programjába felvett javaslatok között. (Nem különös érdemként, hanem a jó eredménnyel végzett kötelesség örömével könyveljük el a Zalai Közlöny cikkeinek sikerét, a helyi kereskedelem, ipar és az egész város közérdekében történt sikraszállásért.)
Az első határozati javaslatot Unger Ullmann Elek kamarai kültag terjesztette elö.
a beszerzések központosítása ellen. Beszédében, amivel javaslatát indokolta egyebek közt ezeket mondotta :
— Miért kell néhány csoport önző érdekelért sokezer ember kezéből kivenni a kenyeret ? Ugy látszik, a központi beszerző irányítására kirendelendő miniszteri főtisztviselők többet akarnak érteni a kereskedelemhez, mint akik abban nevelkedtek.
— Magyarországon mindig az a baj, hogy nem megfelelő emberek álltak a vezető helyeken Az angol mondás: right man on the rlghtpiacé, a mi országunkban különösképen szükséges. Tisztefet a jogi végzettséggel biró uraknak a kereskedelmi minisztériumban, de ne akarják a kereskedelmet próbababának felhasználni. Hagyják élni a kereskedőket
szerzések közponlositásának minden formája ellen. \'
A második halározati javaslatol Rajkl István, az OMKE-fiók titkára terjesztette elő, kifejtve indokolásában, hogy Nagykanizsáról mindig csak elvisznek, ide semmit nem hoznak, egyetlen sarok maradi, a Letenye-vidék, amiből a város kereskedelme él, létkérdés, hogy ezt a megyeszékhely áltat kezdeményezett közlekedés-politika ne csatolja el Nagykanizsa gazdasági vonzás-területéből. A gyűlés által egyhangú lelkeiedéisel fogadott határozati Javaslat elviszi a kanizsai kereskedelmi és ipari érdekképviseletek kOiös tiltakozását a miniszterhez, a kamarához és a vármegyéhez. Dr Hoffmunn Jánoskilejlelte, hogy a textil-fázis bevezetése a forgalmiadózás lerén létkérdése a ti xtíl-kcreskedelemnek és azt kivánja a kincstár érdeke is. Halározati javaslalaalapján az OMKE-kerület felír annak haladéktalan életbelépteléseért. Vágó Endre
akényszeevgyezségi költségek csOkkentése
ügyében olvasta lel halározati javaslatát, amely tiltakozik az ellen, hogy bárki különös előnyökhöz Jusson a kereskedő pusztulásdbúh A- dijakat
ZALAI KÖZLÖNY
9 1932. március 22.
vagy szállítsák le, vagy az elesett kereskedők újjáépítésére ás ne ügyvéd-jóléti célókra firdilsák azok 6 százalékát A gyűlés a javaslatot helyesléssel magáévá lelte.
A divatáru-kereskedők
határozati javaslata (ezt hattagú kül-
döttség élén Htrschl Jenó banktisztviselő nyujtoila át még a gyűlés előtt) az árrombolásnak ama fajtája ellen tiltakozik, ami csődtömegek hivatásszerű összevásárlása utján történik. (Ezűgyben különben hélfőn délelőtt depulácló járt dr. Hegyi Lijos polgármesterhelyettesnél.)
Mii akart Kossuth és mit akar Tardieu?
Nádor Jenő OMKE titkár a magyar kereskedők kívánságait tette azóvá. Ilyen többek közölt az egyenes adóknál a bevallási blanketlák-nak az egyszerűsítése. A progresszivitásnak fokozottabb mederben való bevezetése. Haszonku\'cs alapján adóztasaanak ott, ahol nincs könyvvezetés. Elégedjék meg a kincstár a kvótálls kiegyezéssel. A felszólamlást bizottságoknál s kincstár képviselője ne lehessen jelen a donlésnél. Az adófelszólamlási panaszok 3 hónapon belül intéileasenek el. Szövetkezeti kereskedő ne lehessen véleményező ax adókivetésnél. Sib. Csődtömegeknél kívánatosnak tartja, hogy azt a szakma vegye át és igy akadályozza meg a szokásos ár-rombolást.
Dr. Baikányi Kálmán igazgató tartotta meg ezután nagyvonalú beszédét á taggyűlés folytonos tetszésnyilvánításai közepette. Pendklvűl nagy jelentőséget tulajdonit — mondotta — Unger-UUmann Elek Indlt-ványának,
a központi beszerzések ellen. Már Szlerinyl régóta azon fáradozott, hogy a beszerzési központosítást megcslnáljs. Nagy hálával éa köszönettel sdózlk Unger-Ullmann Eleknek nagyfontosságú előterjesztéséért.
A Letenye-vldék ügyében előterjesztett indítványnál nem csupán helyi, de ksrskterénél
fogva országos sztmptomát vél felfedezni. Utal arra, hogy miiyen mesterséges módon igyekeznek vármegyei politikát csinálni. Elterelik a várostól azt a környéket, ami eddig hozzá volt kapcsolva, A Letenye-vidékl példa egy meglevő nagy várost akar gyengíteni egy másik rovására, ahelyett, hogy mindkettő összefogns uj piacokat teremteni.
Majd utal arra, hogy ma van Kossuth Lajos halálának évfordulója. Kossuihnsk két Ismert nagy Ideáljával foglalkozott: a dunai konföderáció kérdésével és az iparpártolással.
Ml a Tardieu eszméje? Az, amit Kossnth Lalos meg akart csinálni már régen.
Msgyarorsiágnsk központi fekvésénél fogva nagy előnyt jelentene, ha a dunai államok konföderációjának gondolata megvalósulna. Amíg a ha-tárkllgazltást elérjük, két kézzel kell utána kapnunk, hogy a határon lul levő magyarokkal és Jugoszláviával, Romániával, Csehszlovákiával megkaphassuk a gazdasági kapcsolatot. Azt gondolja, hogy Franciaország végre belátja, hogy Magyarországon is Ausztrián segíteni kell. A Tardieu-tervben látja Kossuth eszméjének végrehajtását.
Végül s legteljesebb elismeréssel adóz Baikányi az OMKE helyi fiókja vezetőségének agilia munkájáért és fáradozásáért.
A taggyűlés este fél 8 órakor ért véget
A Magyar Nemzeti Bank egyelőre nem szállítja le a bankhamatlábat
kozott. A főtanács hosszas vita után kimondotta, hogy a jelen helyzetben nem lát|a lehetségesnek a bank-kamatláb leszállítását.
Budapest március 21 (Éjszakai rádiójelenUs) A Magyar Nemieti Bank főtanácsa hétfőn délután ülést tartott, amelyen a kamatláb leszállításának kérdésével foglal-
A honvédtörvényszék lefokozásra és négy hónapi fogházra Ítélte Aranyossy Béla ny. alezredest
A büntetést az elszenvedett vizsgálati fogsággal kitöltöttnek vették
Budapest március 21 Aranyossy Béla Ismeretes bűnügyében ma délután 3 órakor hirdetett Ítéletet a honvédtörvényszék. A törvényszék bűnösnek mondotta ki Aranyossy Béla nyugalmazott alezredest egy rendbeli csalás vétsége és egy rendbeli csalás vétségének kísérletében és ezérl össz-büntetésűl 4 hónapi fogházra, két
évi hivatalvesztésre, politikai jogainak felfüggesztésére, valamint lefokozásra Ítélte. Az elszenvedett vizsgálati fogsággal a büntetést a bitóság teljesen kitöltöttnek vette. A sikkasztás vádja alól felmentették.
(É/ualaU radíóJlknUt) * glal latéssl Jelenti ute 10 érakor ■ «áHts4ktt| felhSa 1*8 »ár-haté nappalt fetm eleges! teael.
Teljes erővel megindul a balatoni propaganda
Minden foglalkozás! ágra U akarják terjeszteni a másfélnapot hétvégi szünetet
Budapest, március 21 cÉjszakaI rádiójelentés) A fővárosi sportegyesületek vezetői hétfőn Ölést tartottak, mely a balatoni propaganda jegyében zajiolt le. Pehm Loránd dr. hatalmat elöadáaban vázolta a balatoni propaganda-tervekel. Igy a külföldi vendégek részére a visszautazásnál 50 százalékos utazási kedvezményt nyújtanak. Május 1 és szeptember 30 közt 3 napig érvényes mérsékelt áru menettérti jegyeket terveznek.
A balatoni vonatközlekedést megjavítják és a fürdőket egymással, valamint s fővároal a Balatonnal autóbuszjáratokkal kötik össze. Pehm dr. Javasolta, hogy a hétvégi szünetel szombat déltől hétfő reggelig ál-
lapítsák meg és terjesszék ki az állami hivatalok tisztviselőire, az iskolákra és a kereskedelmi, valamint ipari életre Is.
Karafftáth Jenő kultuszminiszter hangoztstta, hogy mindent megtesz, ami a tárcája keretében lehetséges, hogy elősegítse a balatoni propagandát. Olcsó turistaszállók létesítését tartja a legfontosabbnak. Junlua 15-ig befejezik az Iskolai etöadáao-kat A tanulóknak nem kell jelentkezni a későbbi bizonyitványklosz-táson, mert szt 20 filléres portódíj mellett utánuk küldik. Az uj Isnév szeptember 9-én kezdődik. Teljes mii tékben\'ámogstjaahétvégi szünetre irányuló törekvések általános kiterjesztését.
A vádtanács a férjgyilkos uriasszonyt szabadlábrahelyezte
Budapest mároius tl A vádtanács ma délután 2 órakor döntött dr Baghy Károlyné szabad-lábrabhelyeiése ügyében és ugy bs-tározott, hogy Bighynét szabadlábra helyezi, de nem azzal az indokolással, amint azt a vizsgálóbíró telle, hogy „|ogoi önvédelmet lát fennforogni*, mert ennek eldöntése a vádtanács megállapítása szerint a büntetőbíróság feladata. A vádtanács Baghynét azért helyezte szabadlábra,
mert a szökés veszélyétől tartani nem kell, mivel rendes lakása van és családi körülményei olyanok, hogy a szökést valószínűtlenné teszik. Egyébként pedig az űgy természeténél fogva olyan egyhllö körülmények lálazanak fennforogni, amelyek a szökés lehetőségét nem teszik valószínűvé. A vádlsnács döntése után Baghy Károlyné a kora délutáni órákban elhagyta a fogház épületét.
A kisantant egyelőre tartózkodó álláspontot foglal el a dunai konföderáció tervével szemben
Walkó Lajos külügyminiszter ma tárgyalásainak
Budapeat március 21 Walkó Lajoa külügyminiszter ma délelőtt kihallgatáson jelent meg a kormányzónál, akit tájékoztatott külföldi útjáról. Ezután Károlyi Oyula gróf miniszterelnököt kereste fel, akit szintén részletesen tájékoztatta mindazokról a megbeszélésekről, amelyeket külföldön folytatott. A külügyminiszter a kormány tagjait a holnapi minisztertanácson informális. A 33-as bizottságot pedig valószínűleg szerdára hívják Ossie. A külügyminiszter tanácskozásairól és a Tar-dleu-féle tervről jól informált helyen a következőket mondották :
— Ez a kérdés hosszú lejáratú dolog, amely nem oldható meg máról holnapra. Még sok tanácskozás leaz addig, mig végleges formát Olt az egész űgy. Nem hihető az sem, hogy a francia választások, vagy az európai bizottság Osszeülése elölt konkretizálják ezeket a terveket. Magyarországnak mlndeneaetre nem lehet más álláspontja, mini ami eddig volt, hogy minden olyan tervet a
tájékoztatja a kormányt MUfőldl eredményéről
legmeaszebbmenő jóindulattal logsd, amelyek a keleteurópai államok vagy dunai államok gazdasági és pénzügyi alátámasztására politikamentesen komoly lehetőséget bizloiitanak. Ahhoz, hogy ez a kérdés konkrét lormát öltsön, különben is először a nagyhatalmak megegyezése szükséges, azután pedig a kisállamoknak kell megegyezniük, tehát arntg ezek nem történnek meg, nem is lehet beszélni végleges elhatározásról. Minden olyan kombináció, amely szerint rövid Időn belül végleges megoldás várható — teljesen alaptalan.
Bukarest március tl
(Éjszakai rádiójelenUs) Ohka külügyminiszter hétfőn délelőtt hosszasan tanácskozott a görög, bulgár és francia követekkel s dunai konföderáció tervéről.
A Lupta szerint a kisantant államok egyelőre tartózkodnak véleményt nyilvánítani a konföderáció kérdésében, mert arról csak a májusban Belgrádban összeülő kisantant konferencián fognak döntenL
Ha On olcsó cipőt
akar venni, nálunk az olcsót is megtalálja, mert vehet gisrmsk oipót P 2\'SO és feljebb, nói oipől P 9SO és USO és feljebb, férfi oipót P IVSO éa 14-80 és feljebb,
de nálunk a legjobb olpSt Is lagolosöbban kapja. >**•
MILTÉNYI SÁNDOR ÉS FIA clpöUxlete, Fö-uion, Városház-palota.
lSfe2. március 20.
ZALAI KÖZLÖNY
A keszthelyi törvénylátó-napok
A kiszállt kanizsai törvényszék Ítéletei
Keszthely, március 21
(Saját tudósítónktól) A törvény siék Keszthelyen 18-án is egész nap tárgyalt. feuital Is különléle btlnö-,ök kerüllek terítékre.
Egy lopási ügyből kifolyólag kél vádlott állt a törvényszék elölt. Nagy Mihály csersiegtomaji legény barátai segítségével a lopások sorozatát kö vette el édesapja pincéjében. A boti akószám, a btuát és kukoricát zsák-szám vitték el és Keszthelyen érté kesitelték. A (Melles 6 heti, 2 tettestárs 15—15 napi, az orgazdák 3—8 napi fogházat kaptak. Az ügynek mellékhajtása is yan. A meg károsított gazdát hazamenet megleste és megtámadta az egyik elilélt tettestárs, torkon ragadta, vizes árokba lökte és agyonütéssel Is megfenyegette. Az öreg gazda panaszára a garázda legépyl Mutschenbacher Ed-vln dr. tanácselnök rendőrökkel Kanizsára kisérlelte.
Szabó Ferenc lelsözsldl ember nemcsak lát lopott az uradalmi cr döböl, hanem Ismételt Idézésre se jelent meg a bíróság elótt. A pénteki főtárgyalásra csendörjárör vezette elö. A visszaeső és renitens vádlottra 6 hónapi börtönt szabott ki a törvényszék.
Zob József szentpéteruri hegypásztort almalopáséri 3 heti fog házra, Bógddn Ferenc cserszegto-majl legényt, mert nevelőanyját sorozatosan meglopta, 6 hell fogházra, Oelencsér Márton rezl földművest a lefoglalt ökrök eladása miatt U napi fogházra Ítélte a törvényszék.
Két keszthelyi legény magánlak-séftéssel vádolva állt a biróság elölt, meri éjszaka behatoltak egy háztartási alkalmazott szobájába. Az egyik, Szilágyi Atilla, 3 KÉi fogházat kapott. A másik, Obndöcs József 8 napi fogházat kapott. Az Ítéletet mindketten megfellebbezték.
Jogerős Ítéletet hozott a törvényszék egy csersiegtomaji mogánlak-sértéssel kombinált súlyos tesllsér-tási ügyben. Simon Jánost 3 hónapi, Rédel Ferencet 2 hónapi, Oombor Ferencet 3 heti loghárra ítélte a törvényszék.
A törvényszék keszthelyi kiszállásának harmadik napján tanácsi fő-tárgyalásokal tartott.
A szokásos, mondhatni mindennapi bűnösök közül egyetlen egy kapott súlyosabb büntetést. És pedig Vasas Gergely ncmesbükkl földműves, aki egyik |anuárl éjszaka konyhakéssel látogatott el a szülői házba, tol anyját és nővérét megöléssel fenyegette. A veszedelmes emberre 4 hónapi fogházat mért kl a törvényszék. A vádlott nem nyugodott bele 81 Ítéletbe. Az ügyész se.
Hoffmann József vindornyaloki hentes-mészáros 20 pengő büntetéssel úszta meg azt a zsarolási vétség kísérletét, mellyel 50 pengőt akart szerezni Kern Ágoston keszthelyi
aulóluverozólól.
Magyar József balatongyöröki kereskedői \'.0 pengőre llélle a törvényszék, mert kerékpárjával elgázolta Szántó József Máv. s. tisztet.
A törvényszék két sexuálls vddal zárt tárgyaláson tárgyalt le. Az egyik vádlottal, egy keszthelyi Iparosi felmentette a bitóság a lemenő águ családtagon elkövetett s;0nyU bün vádja aló\', a másik vádlott, egy négygyermekes családapa, hosszu-falul földműves, egy hónapot kopott erkölcstelen merénylet kísérlete miatt.
— Autóbusz hlr. A letenyei autóbusz folyó hó 21-től kez.lvc beállította a Kanizsáról 9.30 kor Lc-tenyére Induló és I2.30 kor Ltlcnyé-röl Kanizsára Induló láratM ab\'ian a leményben, hogy a kö\'.önség pártfogása majd lehetővé fogja tenni ennek a jáiatnak a további fenntartását. (Ha a Vállalat csak a rezsiköltségeit megkapja, a járatot fenntartja.)
Kímélje ériékes Üveg és porcellán készletét!
Tisztítsa csakViM-mel!
mindent tisztit
Tavaszi vásár
e hó 14-től április 6-ig.
Nagyon olcsón ve&et -legújabb divatú női kabátokat, valódi angol férfi ruQa- és kabátsssöveteket, nöl ru&a, kosxtlim éa kabát-kelméket
SINGER
divatáruházban
Egy hónappal meghosszabitják a villamos koncesszió pályázatának határidejét,
hogy a pályázó cégeknek módjukban legyen megfelelő ajánlatokat készíteni
Naifykanlaia, márolus 21 A Zalai Közlöny több izhen foglalkozott a villamos koncesszió ügyével. Mint ismeretes, löbb ajánlattevő, illetve az árlejtésen résztvevő villamossági vállalatoknak az volt a kívánsága, hogy a március végűben meg-állapilolt pályázati haláridőt a polgármester hosszabbítsa meg, mert március 31-ig nincs elég idő megfelelő ajánlatot elkészíteni. A városnak fontos érdekel fűződnek ahhoz, hogy olyan ajánlatot kapjon, amely megleld mindd ben a város szempontjainak és magasabb érdekeinek. Azért a várnB vezetőségének azsz álláspontja, hogy a pályázati halár-Időt feltétlenül meg kell hosszabbítani. Ebben az ügyben ül össze ma délután 5 órakor a városházi kis tanácstermében a jogügyi, pénzügyi és villanioscllcnőrzőbizotlság együttes
ülésre, hogy a versenytárgyalás határidejét egy hónappal meghosszabbítsa. A polgármester kijelentése szerint semminemű kár, vagy vesz-tesség ezzel a városi nem éri, sőt Nagykanizsa fontos érdeke, hogy a pályázati határidejét egy hónappal meghosszabbítsa.
= Köztisztviselők részére rendkívül előnyös bútorvásárlást alkalom. Modern berendezések, tökéle-les jó kivitelben, hosszú lejáratú részletre, sőt kamatmentesen is kaphatók — Kopstetn bútoráruházban, HorthyJMiklós-ut 4.
Az ablakon át „ment haza" kibékOInl a feleségével
Nagykanizsa, március 21
Vasárnapra virradó éjszaka két klskanlzsal rendőr egy bizonytalanul lépkedő fiatalemberre lett figyelmes. A rendörök követni kezdték, majd amikor látiák, hogy bemegy az egyik Hunyadi-téri ház udvarára, tovább menlek.
Alig lettek néhány lépést a rendőrök, amikor hangos dörömbölést, majd szitkozódást hallottak a már elhagyott ház udvarából. A következő pillanatban hangos Ovegcsö-römpölés jelezte, hogy másnap dolga lesz ott az ablakosnak Is.
A rendőrök bemenlek a ház udvarára, shol kőiben minden elcsendesedett. Rövid terepszemle után megállapították a rendőrök, hogy az egyik udvari lakás ablakát törték be. Egy szál gyufa világítása mellett az is észrevehető volt, hogy valaki bemászott a kitört ablakon, melynek könyökdesikiján rajlahtgyta a sáros lábnyomát. Az ablakon keresztül láttak Is felöltözött férfit aludni az ágyon. A rendőrök- behatoltak a lakásba, ahol nagyneheien felkeltették az alvőt. Elmondotta, hogy T. Oyörgy 23 éves napszámos. Már hosszabb Ideje kttlönváltan él a feleségétől, most azonban elhatározta, hogy kibékül az asszonnyal és ezért hazajött. Miután senkit sem talált otthon, egyszerűen betörte az ablakot és bemászva a szobába, lefeküdt.
Miután kellőleg Igazolta magái, a rendőrök békében hagyták. Annál nagyobb volt a klskanlzsal rendőrség meglepetése, amikor másnap délelőtt a vlssialért férj apósa megjelent az őreiobán és magánlaksértés elmén feljelentést tett a veje ellen.
különösen nélkülözhetetlen a rádió. A 3-ft lámpás, hangszóróval egybeépített 7033-as Orion Európs-vevöt bármely rádlókereskedö készséggel bemutatja.
a/irtja: Orion lizólámpsgyár
119 ZALAI KÖZLÖNY
1932. március 27.
A rendörségen (elvették az apót panaszát, T. Qyörgy ellen pedig, akinek éjszaka, korcsmázás közben jutóit eszébe, hogy Id kellene békülnie a feleségével, megindították a bűnvádi eljárást. Hl a hámfelek Időközben kl nem békülnek, akkor az ügynek a járásbíróság előtt lesz folytatása.
Elegáns féri) felöltő szövetek bittlinu Yálisittkban Sc&Utxnél.
Józsefnapi virtus Beleznán és Murakereszturon
Nagykanlzaa, márctua 21 Vasárnap kél súlyosabb lérflllet szállítottak be vidékről a nagykanizsai közkórházba.
Az első verekedés Beleznán játszódott le szombaton este. Török Qyörgy 18 éves földmOvealegény az egyik barátja házában József napot ünnepeli. A meghívott vendégek között volt TörOk Qyörgynek egyik régi haragosa, aki az éjszaka folyamán összetűzött Törökkel. A szóváltást rövidesen tettlegesség követte, melynek hevében a régi haragos felkapott egy botot és azzal olyant vágott Török Qyörgy bal alkarjára, hogy az menten eltörött.
A sérült legényt vasárnap hozták be kocsin a hozzátartozói Nagykanizsára.
Ugyancsak vasárnap került be a kanizsai kórházba Rulek Pélerné, murakereszturi napszámos neje is. A szerencsétlen asszony valami verekedésből kifolyólag a jobbkezén, fején, hátán és a derekán szenvedett botmésböl származó sérülésekel.
Értesitjtik
a mélyen lisztéit Hölgyközönséget, hogy a tavaszi modelljeink bemutatását a
mai nappal megkezdtük. Tisztelettel Varga Rotter
raM í tivat szalon.
Nagykanizsa, márclua 21
A szeszgyári sorompónál vasár napra virradóra történt borzalmas karambol ügyében még mindig megfeszített erővel nyomoz a nagykanizsai rendőrség,
Mtt mond a pályaőr, aki el-aludt?
A szerencsétlenség után nyomban a rendőrségre kisérték Mohi Ferenc 27 éves pálytört, aki a katasztrófa éjszakáján szolgálatot teljesilett az őrházban. Vasárnap délelőtt hallgatták kl elflször.
Mohi Ferenc, aki 1927 év óta áll a Délivasut szolgálatában, de csak most, Január 22. óta teljesít sorompó-iri szolgálatot, elmondotta a rendörségen, bogy három körülményre vezeti vissza a szerencsétlenség bekövetkezését. 1. Vagy nem adtak le Jelzési az állomásról és Ipy nem tudta, hogy Jön a gyorsteher. 2. Vagy talán előző este nagyon felhúzta i harangjelzö készülék súlyát és igy a készülék nem működött. 3. Amikor átvette a szolgálatot, egész este poros szénnel tüzelt és nem tartja lehetetlennek, hogy a kiáramló széngáztól elnyomta az álom, ezért csak arra ébredt fel, amikor a vonal elrobogott az őrház elölt.
A vasúti bizottságnak vasárnap délelőtt végzett vizsgálata azonban a leghatározottabban megcáfolta ezt s védekezést, mert megállapították, hogy a tehervonat elindításakor az állomáson szabályszerűen leadták a Jelzést, amit a Horthy Miklós-utl őrházban Is hallottak.
A rendőrkapitányságon vasárnap délután fél 6 órakor hirdették kl Mohi Ferenc előtt az eőzttes letartóztatást.
Imrei László magához téri a kórházban
Vasárnap délelőtt a közkórházban eszméletlenül fekvő Imrei Lászlói sikerült magához téríteni. Mintegy félóráig tartóit, amig teljesen tisztába jött a helyzettel. Oyenge, alig hallható hangon azonnal a felesége után
Az Imrei házaspár valószinOleg elaludt a bakon, amikor a vonat elkapta a szekerüket
Mohi pályaőrt átadták az ügyészségnek — A katasztrófa és a nyomozás ujabb részletei
ban szólagonklnt és teljesen összefüggéstelenül tudta csak előadni a történteket, ugy hogy semmi komolyabb eredménnyel nem Járt a kihallgatása.
felkapta áz asszonyt és 200 méter után dobta le
Mit mond a mozdonyvezető?
Kihallgatták vasárnap a rendőrségen Károvlcs (Károsl József mozdonyvezető neve névcsere folytán tévesen került vasárnspéj|eli tudósításunkba.) mozdonyvezetőt Is, aki elmondolts, hogy ő ls észrevette a nyitott sorompót. A piros lámpa ugyanis fenn állott a magasban, holott zárt sorompó esetén a földlól alig másfél méterre áll. A szekeret nem vette észre, de azért ösztönszerűleg Is lassltot. Az általa vezetett 500 tonnás tehervonat féklávol-sága 700 méter, ami szt jelenti, hogy a vonatnak a fékezés után 700 méteren belül meg kell állania. Az összeütközés pillanatában elromlott a légfék Is, ugy hogy llgyelmeztető |elzésére a kísérő fékezők kézifékkel állították meg a vonatot.
Petrtcs László dr. rendörfogalmazó hétfőn délelőtt ismét magaelé vezettette Mohi Ferencet, akinek ismételt kihallgatása után elrendelte a fiatal pályaőrnek az ügyészségre való át-kisérését. ,
érdeklődött, de az orvosok a beteg nyugalma érdekében letagadták, hogy meghalt az asszony. Vasárnap délelőtt 11 órakor Almássy Qyula dr. kiment a közkórházba. Imrei azon-
A mozdony
UU
A detektívek ugy vasárnap, mini hétlön fáradhatatlanul nyomoztak a karambol ügyében. Megállapítást nyert, hogy a szerencsétlenség pillanatában a kél ló és a szekér első két kerek