Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
27.9 MB
2010-03-05 17:18:23
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1593
5211
Rövid leírás | Teljes leírás (1.39 MB)

Zalai Közlöny 1932. 197-221. szám szeptember

Zalai Közlöny
Politikai napilap
72. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

72, ívloíywn 197 tiAm
WsgykMliw, 1982. szeptember 1, csütörtfik
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
iiakeHUMx éi kiadóhivatal: fónl 6. ulm. Kcutbdyl Hókkladóhlvátil: Kouatfa olca 31
Politikai mnup
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elfiflzelfal in: egy hó ín S ptngó tO hllto SíukculMgl és kiadóhivatal! .elelon: 78. ai
Eltflnt a Drávavölgyl ajánlata részére a városi szakértő jelentésében kimutatott 77.500 pengős előny
A fr*M»<lanifbia módosított ajánlata és a városi
kritikája m Városi képviselflk informatív
Nagyktutlzas, augusztus 31
Váromzerte kellemet meglepetés ként halott az a módosilult ajánlat, imlt a Tramdanubla ryujlolt be tagndp a vlllanykoncetsiló ügyében, itilután a koHkimená pályázó már korábban megváltozatta ajánlata fel lételelt. Egyöntetű a megállapítás, hogy ai u| leltételek mellett, figyelműbe véve a várni anyagi érdekeli és az egyéb el nem hanyagolható szempontokat, - mo«t már a mérleg erősen a Transdanubla javára billeni olyan körökben Is, ahol eddig a bidvüWllgyt melleit törtek lándzsát. A képvisdőtetlülelnek, töt at ajánlatokat tárgyalt bizottságoknak is aok tagja az iij hitélelek láttán, józan és komoly mérlegeléatel a Traiudanubla ajánlatának pártjára állott.
Ebben az ügyben legnap este Informatív jellegű értekezlet volt az ipartestületben, dr. Gárlner Antal elnOklele alall. Az értekezleten tnbb mint 40 városi képviselő voll |elen, hogy tájékozást nyerjenek a Transdanubia uj ajánlatában rejlő előnyökről és a szakértői összehasonlítás következtetéseiről.
Kakujay Károly BESzKART Igazoló, a Transdanubla szakérlöje, 7 évtized gyakorlati tapasztalataival és abszolút hozzáértésével, két órás előadásban Ismertette a kérdési, szélbon va az ajánlatok és a szerződés szempontjait a város, a közönség és a vállalkozó szemszögéül. Kilejtelte azulán, hogy a Trans-danubia eredeti ajánlatát arra épi-\'elte, hogy a 40 éves használat következtében tetemes beruházással ke" kezdeni az uj szerződési időt. A hálózat rekonstruálása a leg-\'prólékosabb számítás és tervek s«rlnt 500.000 pengőbe került volna. Centrálét is kellelt volna az eredeti tervek szerint létesileni, bár « a visszaetelt fogyasztás miatt nem látszott sürgősnek, hiszen a mai lelép kifogástalanul bírja az áramellátást. A Transdanubla eredeli ajánlatának a bei uh ázásokra vonatkozó eme résziit félreértették. A város szakértőié a gondos és alapos, "z egész világ minden villamossági "állalala számára az utolsó szál drótig világos h\'álózat-rekonstruálásl
■zakértfii vélemény jellegű értekezletén
terveket egy elegáns gesztussal „költe-mény" nek nevezle.
Mi az uj centrálé létesítését I >/a millió kw óra fogyasztáshoz kötöttük
ugy, hogy annak 20 év múlva kellett volna teljesen elkészülnie. A város szakérlője ugy tűntette fel, hogy mi 20 év muiva akarunk építeni. Ezért a most módosított ajánlatunk fogyasztás helyett ponlos Időhöz köll a centrálé létesítését: — 10 éven betUl megépítjük a modern központot. A centrálé a szerződés lejáriával a városé lesz. Ez 2 millió pengő ériékel jelent. A havi 10 filléres óra-karbanlarlási dlj-különbséget észre-velltf a város szakértője, — inig ezt a 2 millió pengő értéket egyáltalán nem vette tekintetbe szakértői véleményében.
Ha a városnak jó a vezelék a Drávavölgyi-ajáulat elgondolása szerint, akkor (bár a Tiansdanubta a koncensszló elnyerése esetén tgy is töb bel fog a rekonstruálásba befektetni annál, mint amit a Drávavölgyl Igér, rnár csak saját üzembiztonságáért is!) olyan megtakarítások érhetők el az elgondolt beruházások terén, hogy módunkban van nekdnk is módosítani ajánlatunkat. Igy felemelhettük 60.000 pengőre a város évi részesedését.
De a Tiansdanubla nem csak a városnak akar nyújtani, hanem a közönségnek Is, ezérl nz áram árakal még luvább csökkentjük uj ajánla tutikban 64 fillérre, a város pedig féláron kapja az áramot. Ez első évben 9080, a 12 Ikben mái 27.000 P különbség a mai fogyasztás melleit is.
A részesedés évenkénti összeadása, mini összehasonlítási alap, naiv dolog. Minden kirefkedő ludja, hogy egy járadék nem annyit ér, mint amennyil az ilyen összeadás fdlün-lel. Egy járadéknak csak a jelenlegi értéke lehet mérvadó.
A közvilágításban 114.000 hw-óra helyeit 125.000 hw-órál ad a Transdanubla és 30.000-en felül minden lakos után fejenként 4 Hv órát. Így a magyarországi 3 kw óra átlag helyett Nagykanizsán 4 és fél kw-óra a közvilágítás lakónkénli állaga.
A jótékony egyesületek, templomok slb. 50 százalékos kedvezmé-
nyét a Transdanubia lo fclajánlotla.
Be izélt ezután Kakujay a tarifapolitikáról a motorikus árammal kapcsolatban. A helyes ipar pút tolás — — mondta — azt követeli, hogy a motorok sokat járhassanak, tehát az ludjon megfelelő engedményt kapni, akiuek nagy a motor-fogyasztása. Akinek naponla >/a— 1 órát jár a motorja, az a pár fillér differenciál meg sem érzi, — az érzi a különbséget, akinek löbbezer órás az évi fogyasztása. Ez ulóbbil kell minden műhely számáia elömozdilani megfelelő engedményekkel.
Rámutatott Kakujay arra, hogy a város szakértőjének a motorikus fogyasztásra vonatkozó számai önkényesek. Szerinte a vizmü motorja 1500 órát jár, ezzel szemben lény, hogy 3038 órái jár, a kél motor felváltva összesen 5000 órái. Nem áll az az ellenvetés sem, hogy Kanizsán 1500 órái nem lehet elérni. Felolvas több céget, ahol 3000-en, 2000-en felül van az óraszám. Ezzel szemben sok a pl 7 órás fogyasztású molor, ahol fillérek (7 óránál pl. 14 fillér) volna az évi differencia.
A város szakértői véleményének kritikája kapcsán Kakujay rámulatott arra, hogy könnyen igér a Drávavölgyi az első három évben 90— 100.000 F részesedési a városnak 460.000 P évi bevételen felül. Ma 420 000 P az évi bevétel, közvilágítás nélkül csak 410.000, de az u| Bzerződés áramár-mértéklése folytán ez még csökkenni fog, a logyasztás pedig egyelőre nem emelkedik, sőt apad. ö lehál évi 460000 P bevé telen felül gond nélkül igér akar évi 2CO.OOO P részesedést is. Az Ilyen ajánlat caak Iréfa-számb.t -mehet. Különben a Drávavölgyi ajánlatában Is 20 olyan év van, amikor a részesedés 60-70 000 P.
Végelemzésben kimu all<i Kakujay, hogy a városI szakértő /. sz. összefoglalásában feltüntetett differencia 77.500 P helyett csupán 740 P évenként.
Rámutatott a városi t;z kéitő jelentésének következellcnségére, amikor cgvfelöl a város lélekszámát 40 év alalt csak 7000-rel veszi fel többre, ugyanakkor, mivel a Dráva |
völgyi a vízműnek nagy kedvezményt adott, nagy előnyt mulat kl annak javára ugy, hogy a vizmü fogyasz-lását ugyanezen 40 év alatt 150.000 kw óláról 750.000 kw-órára emeli,— másfelöl a vizmü motorainak 5000 órás mai fogyasztását meg lecsökkenti 2000 órára.
— Itt valakinek — mondja Kakujay — igen erősen tévedni kelleti. Ha végelemzé8ben minden léteit a módosítás után behelyettesítünk, akkor nem hogy 115.000 pengővel kedvezőbb, hanem 15 000 pengővel kedvezőtlenebb a Drávavölgyl ajánlata. A számok beszélnek, de a nyelvükön érteni kell. Mi sem könnyebb annál, mint a számokkal zsonglő-rösködnl.
A feszültség kérdéséről beszélt ezután. A mai feszültség eddig it jó volt, inásutl is jó. De ha nem |ó, akkor miért nem mondta meg ezt a város szakértője líll8-ban, mikor az áramátalakltás történt s amikor egy fillérbe sem kerüli volna a mai feszültség helyeit a magasabb alkalmazása ? Ha most lérnénk át uj feszültségre, az fokozitoaan történne, világilási, motorikus, régi és uj, léhát 4 féle áram lenne. Egyik ulcában még a régi, másikbaD már az uj. Mindegyikhez más villany-berende-zés, motor, rádió slb. kell. Tessék csak elképzelni pl. egy hurcolkodás! I Hihetetlen khaosz támadna ebből és tartana a fokozatos átalakítás 15 évig.
A Drávavölgyi 33 év múlva egy hálózatot adna át a városnak, a benne maradt összes hadi anyagokkal, egy használhatatlan letranszformáló állomással, — a Transdanubia 40 év mulva egy 2 millió P értékű teljes centrálét.
Közbeszólás: Per utján megint?
Kakujay: Hd a vállalkozó most is olyan szerződísl kénytelen kötni, mint annak idején, amiről szakértők már akkor megállapították, hogy teljesíthetetlen, akkor Igen. Azért kell most jó szerződést kölni. Akkor Is megmondlam a város szakértőiének : 10 év alall nem lehet egy 100.000 pengős beruházási amortizálni. Az akkori Transdattubiál beugraszlotia a külföldi szakértőié. A mai Transdanubla nem akar olyan szerződést kötni, amit becsüleltel teljesíteni nem lehel. Mert 1916 ban ez történi
A módositott Ajánlattal a város a 643.0C0 pengős kölcsöne gondját teljesen elvetette. Az országban ma nem található kedvező feltétellel: a bankrála felett 1 százalékkal, léhát 6 százalékért a 3 hónapos függő-kölcsön Damokles-kaid|ából (amiért
ZALAI KÖZLÖNY
ma 7°/o-ot fizet) hosszúlejáratú kölcsön lett, amit a részesedésből törleszthet
Erdélyt Zsigmond vezérigazgató kifejtette végül, hogy a 36 éve becsülettel dolgozd malom-Hűmen kérésztől I millió pengő folyik évente a kanizsai gazdasági élet ereibe. A koncesszió elveszítése a malom feltétlen megszüntetését vonná maga után, mert az a villanytelep nélkül fenn nem tartható. Utalt még arra és tanuként Idézte egész Nagykanizsa közönségét, hogy a világításban soha zavar nem volt, mlg távvezeték esetén (mint arra a szerződés is felkészül) 3—8 napos zavarokkal kell számolni.
Ezzel az értekezlet este II órakor végetért.
*
A Transdanubia által tett ujabb ajánlat uj helyzetet teremlett a villany-koncesszió kérdésében. Dr. Krdtky István polgármester telefonon lekérte Hollós József ny. államtitkár, villany-szakértőt, aki szerda délben meg is érkezett és azonnal felkereste a pol-< gázmestert. Hollósnak a Transdanubia ujabb ajánlata folytán egészen uj mérleget kell készítenie az alánlatról é( azt a városnak beterjesztenie, amelynek alapján a polgármester majd megteszi javaslatát a város képviselőtestületének.
Baghy Károlynét felmentették
K szándékol emberölés vádja alól
Budapest, augusztus 31
Baghy Kirolyné bűnügyében ma délután hirdetett Ítéletet nyilvános tárgyaláson a törvényszék. A bíróság felmentette a szándékos emberölés Vádja alól jogos önvédelem cimén. Baghyné némán hajtotta meg fejét az Ítélet kihirdetésekor, arca hol bíborvörös, hol sápadt volt és láthatóan nagy eröleszitéssel uralkodott felindulásán. — Az ügyész fellebbezett.
A kormány visszavonja a látaxat* adó rendeletet
A látszatadó rendelkezések egy régebbi előadói tervezet elgondolásul voltak és technikai tévedésből kerültek be a rendeletbe
Budapest, augusztus 31 Kenéz Béla kereskedelemügyi miniszternél ma délelőtt a budapesti kereskedelmi és Iparkamara megbízásából megjelent Székács Antal, a kamara alelnöke és felvilágosítást kért a kereskedelemügyi minisztertől az úgynevezett látszatadó rendeletről és a kormánynak ezzel kapcsolatos szándékairól.
Kenéz Béla miniszter a kormány nevében közölte Székács Antallal,
hogy a kamara által sérelmesnek talált rendelkezések egy régebbi előadói tervezet elgondolásai voltak, amelyeket a kormány nem tett magáévá. Ezek a rendelkezések a most nyilvánosságra jutott rendeletbe Korányi pénzügyminiszter és Varga államtitkár távollétében technikai tévedésből kerültek bele és igy ezek az Intézkedések a legrövidebb időn belül hatálytalaníttatni fognak, vagyis visszavonják őket.
A szegénység és munkanélküliség megsegítéséről szól a püspök n] pásztorlevele
Nagykanizsa, augusztus 31 Dr. Rott Nándor veszprémi megyé6 pUspök most megjelent legújabb pásztorlevelében különös melegséggel foglalkozik a munkanélküliség és szegénység gyámolitásának problémájával. Utal mindenekelőtt trra, hogy a lelkipásztor tevékenységének egyik legfontosabb eleme a szegények, ínségesek, be.egek, özvegyek és árvák felkarolása. Erre a téli rrtunkára már most kell felkészülnünk, a ségltő-akclót megszerveznünk.
Ha valamilyen munkáról, közmunkáról és 8zükségmunkáról van szó — Írja a pásztorlevél — nemcsak a szorosan vett napszámod-emberek jelentkeznek ma már munkára, hahem mindenfajta Iparosember a borbél) tói a szabóig, a hentestől a kőfaragóig vállal munkát, Ebből látható, hogy a munkakészség nem hiányzik és liogy a szegénység
valóban ledönt minden korlátot ezen a téren. És nincs többé a kifogás : „Csak szakmámbell munkál vállalok" Ezt a munkakészséget honorálni kell és az ilyen embereknek mindenképen segítségére kell lenni, hogy munkához jussanak.
Ezután felhívja papságát arra, hogy a karitatív munkát már most meg kell szervezni és a családi látogatások alkalmával a lelkipásztornak meg kell szereznie az adatokat a szegénység méreteit Illetőleg, hogy megfelelőleg intézkedni tudjon. Eien látogatásoknál a pap megindító jelenetek központjába ketül, itt nyer mindég uj erőt s erős sílVet S szegényekért való munkához. Ennek n karitatív munkának nem szabad szünetelnie, hanem évről-évre bfrvülnle.
Bármibe fog az Egyház, a hitetlenség szereti meggyanúsítani, iskoláink szervezése és gondos Őrzése
mm hotel ni
n> agyadén konforttal berendeielt Müsytr V«lant4-1
ben. folyó Hideg- él melegvli a uobákban. KlIOnó magyar konyha. I Magyarul bénító uillojel alkslmaiott minden vonal- *a hajó-1
*rkal«>anil. Állandóan kellemel url magyar tártaiig. Magyar elkalmeioUek, magyar leveleiéi. Í.1S I
_______ 1932 szeptember 1.
miatt a szellem lenyügözésének vádjával illetnek, — mondja a pásztor-levél — szociális tevékenységünkéi is gyanúsítják és politikai hatalomra való asp ráclónak mondják és lgnn sok megtévedt ember hitelt is ad ezén rágalmazásnak. Egyedül a karitatív munkának nem tud ellenállni a hitetlenség és a rosszakarat sem. Az emberszeretet gyakorlása előtt meg kell hajolnia mindenkinek.
Berlinben feltűnt a békéit parlamentáris megoldás lehetősége
Berlin, auguaztim 31 A német birodalmi gyölés tegnap a nemzeti szocialista párt egyik alvezérét, Ooertng repfllöszizadost választotta meg elnökévé. Ooering táviratot Intézett Hindenburg birodalmi elnökhöz és az elnökség nevében kihallgatást kért.
A berlini lapok közlése szerint az elnökség közölni akarja, hogy a birodalmi gyűlés tagjainak többsége tiltakozik a birodalmi gyűlés ujabb feloszlatása ellen és ellenzi a Papen-kormánynak tervbe vett parlament nélküli kormányzását.
Hindenburg elnök válasza ma a déli órákban érkezeit meg a birodalmi gyfllés elnökségéhez. A távirat közli, hogy Hindenburg nlnök a JOvöhét folyamán Berlinbe érkezik és Berlinben kívánja fogadni áz elnökséget.
Berlin, augusztus 31 A birodalmi gyűlés elnökségének ülése rövid ideig tartott. Tudomásul vették Hindenburg sürgönyben válaszát, amelyet ai elnökség előterjesztés* Ügyében küldött
Mint a nétnet lapkiadók egyesületének hírszolgálata Jelenti, ax elnökség ugy látja, hogy az elnök sürgönye minden lehetőség számára
A ferde lovag
(Korrajz Mária Terézia Idejéből) 10 Irta : Balázs József
— Ez boszorkányság I Hiszen amikor lőtt már nem láthatta?!
— De tudtam, hogy hol tűnt el s azt is, hogy a sűrűben röglön lekuporodik. Tapasztalt, esztendős nyul igy szokott. — Magyarázta Bartenstein.
— Remek lövés volt. — Lelkesedett Terézia. — Még itt is milyen biztosan következtetett. Már ezért is bíznom kéli magában... Nehezen fogom nélkülözni Perencet, de ön majd kisér néha vadászaton és reggel is kilovagolhat velünk, ha nem fárasztja.
Bartenstein mélyen meghajolt, de akkor Terézia már kapásból lőtt egy nyúlra és tapsolt örömében, mert talált
Mig a nyulat felszedték s újra töltötték fegyverüket, Bartenstein erősen gondolkozott. Fuchs giófnőt szerette volna eltávolíttatni. Ugy vélte a saját személyének fontossága már eléggé alá van támasztva, hogy ezt megkísérelje.
— Fel kell hivnom fenséged figyelmét arra, hogy a grófnő összeköttetésben áll a tanács valamely tagjával. Legutóbb elárulta, hogy tudomása van őfensége küszöbön levő utazásáról. Azonkívül nem
vagyok a grófnőnek rokonszenves.
— Ugy ? — Kérdezte Terézi i fojlo\'.t hangon és ajkába harapott, azuián vontatottan mondta. — Ezt én mondtam el a grófnőnek, akiben tökéletesen megbízom. Ha azonban valami okból kerülni óhajtja, vadászira mást rendelhetek ki, mert Sophie ugy sem lelkesedik a korai felkelésért és a gyilkolásért. Miből következtet arra, hogy a grófnőnek On ellenszenves ?
— Fenség, ne higyje rólam, hogy én bárkinek is ártani akarnék, de a grófnő tanújelét adta annak, hogy fenségteknek irányomban tanusitott bizalma fájdalmasan érinti és egy megjegyzéséből arra következtetek, hogy azok közé tartozik, akik az őfenségével való összeköttetésének nem feliétien hívei.
Terézia szeme megvillant, hűvösen nézett végig Bartensteinen, azután szárazon mondia:
— Ezt a grófnő sohasem titkolta előttem. Ö hosszú idő óta bizalmasom, akit nem igen tudnék mással helyettesíteni. Meg vagyok róla győződve, hogy fel étlenül és minden körülmények közölt bízhatom hűségében.
— Fenség, én ajánlanám, hogy a cselekedelcikből ítélje meg az embereket és ne a szavaik után.
— Milyen egyszerű I — kiáltott megenyhülten a főhercegnő s felde-
rült. — De az a baj, hogy csak a szavaikat hallom, a cselekedeteiket nem ismerem. — Tette hozzá elkomolyodva.
— Kegyes engedelmével én majd beszámolok a cselekedeteikről. — Ajánlotta Bartenstein.
— Maga nélkülözhetetlenné akarja magát lenni számunkra? ... Ám legyen I . . . De figyelmeitetem, hogy ezzel súlyos és hálátlan feladatot vállal. Nem is tudom, mi okból teszi? — Tür.ödött Terézia.
— Fenséged segítségével akarom boldoggá tenni fajtestvéreimel.
— Sajátmagára nem gondo!?
— Én ? I Mit kívánhatok én, a torz nyomorék? Hái adhat nekem valami olyat az élet, amit az Ízlésemmel megkívánok ? — És szemeinek fellángoló sugarai foglyul ejtették a főhercegnő csodálkozó tekintetét.
Teréziának minden akaraterejél össze kel\'etí szednie, hogy az izzó tekinteltől megszabaduljon s lehunyva szemhéjait, maga e é nézve, siótlanul indult meg a tisztás felé. egész uton azon gondolkodva, hogy mi is történt vele?
A herceg és Fuchs grófnő máivárták őket. Két nyul s néhány fogoly volt a zsákmányuk. A herceg gratulált Teréziának a zsákmányhoz, azután nevetve jegyezte meg:
— Egy őzet ia lőhettem volna,
vélte a.
egyszer egyenes
de a grófnő kegyelmi kérvénye megakadályozott.
— Sajnos, mi csak apró vadakra akadtunk. — Felelte Terézia.
— Azt hiszem, ha a grófnő Bar-tensteinnel marad, akkor egyikük sem süti el a puskáját, herceg.
— Minthogy Igy is csak cselekedtem azt őfensége _
| felszólítására, miveí érdekelte, meg \' tudok-e löni tlz lépésről egy nyulat.
— Sietett telelni 3er!en»>díii.
— EJ, ej I — Fenyegette meg a herceg. — Nekem a* az érzésem, hogy ön már nemesebb vadra is vadászott s talán hadsereget Is vezérelt valaha.
— Bizony, aki daliás termetemre pillant, annak nehéz elgondolni, hogy nem győzelmes hadvezér áll előtte.
— Évődött Bartenstein.
Valamennyien kacagtak. Azulán
kocsira kapaszkodtak. A palotába érve, Bartenstein gyorsan átöltözött és sietett a tanácsterembe. E napra a császár is jelezte megjelenését,
A tanács tagjai is teljes diszben jelentek meg s magas koruk dacára székeik mögött álltak, amikor a császár bevonult s amíg a tanácsban tartózkodott, nem is ülhettek le. A császár elfoglalta diszes karosszékét.
(Folyt, ^c
öv.)
1932. szeptember 1.
i//ívű hagyja az ajtót. A válasz Mrálságos hangjából az elnökség uerlnt az la kiolvasható, hogy a birodalmi elnök további döntések előtt Ithtlóségel nyújt a birodalmi gyűlés tlnikségínek arra, hogy jelentést ttgyenek a helyzetről. Hangsúlyozzák, hogy ha a birodalmi gyűlés 2. plenáris ülésére jövő hét csütörtökje elölt kerül sor, akkor majd sikerül a birodalom elnökét meggyőzni, hogy a birodalmi gyűlés alkotóképes.
A 600 éves bécsi bőripar
Ausztria fővárosiban, Bécsben, a hires bécsi bőripar jubileumát íog|a megülni abból az alkalomból, hogy a az Iparág egy 600 év elöltl okmányban van először megemlítve.
Az ünnepély szeptember 4—10. közt fog az idei bécsi őszi vásárral kipcso\'alban megtartatni. Programba van véve egy rendkívül terjedelmit mlnlavásár, mely a bőrárukat előállító Ipart és a hozzátartozó mellék-Iparágakat teljesen felöleli. Ez a mintavásár ünnepi gyűlés kerelében ie*z megnyitva. A jelenkori gyártás cikkeinek kiállítása mellé történelmi bőráruklállllás is log sorakozni, amely elsőrangú látványosságnak ígérkezik,
Eme történelmi kiállítás keretében i< ositrák nemzeti könyvtár csoportja ttlnik fel, amelyben eddig még nem látott ritka könyvköiések fogják a bécsi könyvkötészeti művészet fejlődését Illusztrálni. Több bejelentett kiállítási tárgy közül megemlítjük a következőket: egy különleges bőrtáska vésve és szentképekkel befestve a XV. századból, nöi kézitáskák elmés szerkezetű fogantyúkkal, amelyek ebből a fajtából leg-régiebbek (XVI. század), bőrből készült mlserifhák ugyancsak XVI. századból, bőrlapéták, közöttük fié-hány nagy felületű tapéta történelmi rajzokkal, a szent kereszt reliqulál-nak megőrzésére szolgáló ember-"sgysáfju híres bőrtok:
Látható lesz továbbá számos bécsi különlegesség, az u. n. .Vlennsiák", nevezetesen albumok, látócsövek, táskák és mappák, amelyek egyes Wcsi hírességekre és kedvencekre emlékeztetnek. Mint unikumot fogják megcsodálni a Bécs város által berniéit XVII. századbeli zsebtükröt naptárral, valamint 8 legrégibb bécsi \'Hívedre!, amely bőrből készült és kálrányozva van. >
A kiállítás tökéletesítésén még Wrgalmaun dolgoznak a rendezők, de. már mostan megállapilható, hogy « történelmi bőripari kiállítás, amely a,bécsl őszi vásárral van kapcsolaf-
amelyet a kereskedelmi és !par-ksmara Iparfejlesztési Intézete rendez, « háború utáni idők legérdekesebb kiállítása lesz.
ZALAI KÖZLÖNY
Három tana. & báttokszentgyöirgyl cigánypogrom gyanusiíoUjainafe alibije mellett
Megkezdődtek st/. u|abb helyszíni kihallgatások Bánnkízonlgyörgy, augusztus 31 (A „Zulai Közlöny- tudósítójától) A nagykanizsai törvényszék vizsgáló-bírája, dr. Almássy Gyula Várföldén és Bánokszentgyörgyön megkezdte kihallgatásait a bizonyítási eljárásnak a tábla állal elrendelt kiegészítése kapcsán. A vizsgálóbíróval kiszálltak dr. Hajdú űyula és dr. Begtdsdn Emii védőügyvédek is. A kél gyanúsított legényt, Szóké Józsefet és Kele Gézát nem vezették kl a helyszínre. A vizsgálóbíró sok tanul hallga-
tott kj, főleg azokat, akiknek kihallgatását dr. Begldsán védőügyvéd kérte. Meglepő eredménye volt a kihallgatásnak, amennyiben három lanu alibit Igazolt a gyanúsítottak melleit,, kijelentvén, hogy a sortűz idejében a két gyanúsítottal a faluban találkoztak és velük beszélgettek.
A vizsgálóbíró a kihallgatás eredményét még ezen a héten felterjeszti a pécsi táblához, amely rövidesen lefolytalja a fellebbviteli főtárgyalás).
téli
bevásárlása előtt saját érdekében keresse íel a 72 év óta fennálló
kabát- és szőnyegosztállyal
kibővített
SIHGER MuMzot
NAGYKANIZSÁM.
Nagy választékban érkeztek és vételkényszer nélkül megtekinthetők: Elsőrendű szabású és minőségű női- és gyermekkabátok, mindenfajta szőrmék, női-ruha és köpenyszövetek, férfi-öltöny és kabátszővetek. Jómlnőségü és színtartó áruk.
Figyelmes és gontíos Maxolgálás.
Olcsó, sseahoit áraK*.
Titkos borkimérést lepleztek ie a vágóhídi dinnyetelep egyik kunyhójában
Tíztagú társaságot ugrasztott szét a rendőri karhatalommal megjelent jövedéki ellenőr
Nagykanizsa, augusztus 31 A pénzszerzésnek egyik uj fajtája az engedélynélkuli borkimérés. Ez a tiltott művelet természetesen nemcsak a kocsmárosoknak okoz nagy kárt, akikre súlyos terheket ró az adójuk, hanem az állam is kárát látja, meri nem folynak be azok az illetékek, amelyekre pedig számítanak.
A hatóságok állandóan harcban állanak ezekkel az Illegitim bormérőkkel, akik a legraffináltabb fogásokat és felhasználják üzleteik lebonyolítására. A hatósági közegeknek igen nehéz a helyzetük, mert sokszor még az erőszaktól sem riadnak vissza a leleplezettek.
Kopár József városi jövedéki ellen-
Fontos értesítés/
Tisztelettel értesítem a nagyra-becsUlt hölgyközönséget és kedves vevőimet, hogy a közeli napokban megnyíló bécsi árumintavásárnak, valamint a most kialakuló divatnak tanulmányozására Bécsbe utazom. Felkérem azon tiszteli hölgyeket, kiknek ez ulammal kapcsolatban valami óhajuk van, hogy azt velem legkésőbb kedd estig Uzlet\'m-ben közölni szíveskedjenek.
Kiváló tisztelettel Bró nyal Lajosai
3MO dlvitiralmt
őr néhány nappal ezelőtt arról értesülj hogy a vágóhidi dinnyetelep egyik kunyhójában, amelyet Holl János kanizsai földműves bérel, szintén illegitim borkimérés folyik. Vasára nap délelőtt 11 óra tájban a Jövedéki ellenőr egy rendőr kíséretében megjelent a dinnyetelepen, ahol nagy riadalmat keltett a hatósági közegek fel (lnése. Holl János kunyhójában minegy 10 főnyi kedélyesen borozgató társaságot találtak egy 25 literes hordó és 3 drb. 10 literes, borral telt kőkorsó körül.!
Mint derüli égből jövő villámcsapás, ugy halott a rendőr és az ellenőr megjelenése. A társaság tagjai ijedten ugráltak fel és mlg a hatósági közegek a házigazdával voltak elfoglalva, sietve tűntek el a közeli kukoricásban.
A rajtaütés első pillanatában Holl János ellenállást akart kifejteni és csak akkor nyugodott meg, amikor a rendőr kilátásba helyezte a kardhasználatot.
Az ellenőr ezután lefoglalta az olt talált bort, a házigazda ellen pedig jövedéki kihágás elmén megindult az eljárás.
Kedden kerül nyilvánosságra Papenék leg-ujabbszQkségrendelete
Berlin, augusztus 81 (Éjszakai telefonjelenlés) A Wolff Iroda szerint a szerdai minisztertanácson letárgyalták a legközelebb kiadandó szükségrendelelet, amelyet a napokban terjesztenek jóváhagyás végett a birodalmi elnök elé és csak a jövő hét keddjén hozzák nyilvánosságra a tartalmát.
önvédelemmel védekezik a vőgyilkos asszony
Budapest, augusztus 31 Özv. Fekete Sándorné, aki baltával agyonütötte vejét, Csavajda sof-főrt, a rendőrségen azt vallotta, hogy Onvtíelembdl ölte meg, mert az megtámadta és megfojtíssal fenyegette. /Íz asszony védekezését a tanuk ts megerősítik. A rendőrség folytatja a nyomozást.
Oszi cipöujdonságok
Hagy választék -
hícténvi $ Andor és fia
uri-, nöi- ós gyermekcipők
legolcsóbb árak
cipőáruháza, FÖ-uton,
érkeztek
a Városházban.
ZALAI KÖZLÖNY
ÍU&. sicptembw I.
Az adénorál leromlásáról, u inségakctóról, a mezé-gazdasági helyzetről, az állattenyésztés válságáról
számol be az alispán negyedévi jelentése
egyeden egy járásban
Zalaegerszeg, augusztus 31
Bődy Z illán alisp.\'n elkészítette a szeptemberi megyegyüléi elé kerülő negyedéves jelentését, amely szerint a helyzet lényegében nem Javult, sót a mezőgazdasági termelés és értékesítés terén csak nagyobbodtak a nehézségek. A hitelviszonyok |avul-lak ugyan a kamatláb leszállításával, bár Igy is nagy gor.dot okoz a kamat — és részlet Fizetés.
A jelentés rámutat arra, hog/ a mutt évihez hasonló inségakcióta Ismét szükség lesz, mert a mezőgazdasági munkanélküliek mellett az ipari munkásság munkanélkülisége majdnem általános, de egyre nő az Inteltektuel-szegények száma ts.
A váripegye és a községek háztartási helyzetéről 8 jelentés elmondji, hogy az adófizetés a legminimálisabb mérvben teljesíttetett a nyári honapokban s emialt a vármegye, dologi szükségleteit Is alig lehet fedezni. A személyi kiadások, nyugdijak csak a belügyminiszter előlegeiből voltak fedezhetők. Ezek teljes Összege 879.121 pengői lesz ki.
A folyó évi tuguszlus 15-ikl hátralék : vármegyei pótadóban 1.549 273 pengő, útadó és közniunkaváltság-ban 1,902.736 pengő, utátkelési szakasz 32.427 pengő, Bsszes hátralék tehát 3,484.436 pengő.
Fontos feladata a közigazgatási hatóságoknak, — mondja a jelenté*\' hogy minden olyan nyltl vagy titkos megnyilvánulással szemben, mely az adómorál gyengítésére Irányul, erélyes Intézkedésekkel lépjenek fel.
A közbiztonsági viszonyok kielégítők. A testnevelés ügye a lakosság kOréberi oly mély gyökereket vert, hogy ma már teljesen köztudatba ment a lestnevelés hasznos volta és jelentősége. A közegészségügy ked vezőnek mondható, a tract-omagyó-gyitás nagy eredménnyel folyik. A vármegyei népesedési statisztika szerint 1932. április 1-tól jtilius 31-ig Zalamegyében 2Cl6 lélek született s 1977 balt el. A szaporodás 939 lé-
lek. Apadás Bem volt.
A vdsdrforgalom elég jó volt, az állatkivilei azonban Igen csekély. Ami a mezőgazdaságot Illeti, Jégtől nem sokat szenvedett Zalamegye, a rétek hozama azonban nem kielégítő
és Így tukarmánybari Igen nagy hl-dny fog mutatkozni. Az állatállomány igen leromlott és ráadásul még egyes gazdák a jó tenyészállatoktól származó borjukat tömegesen vágják le. Nehéz helyzetük van a szőlősgazdáknak, mert készleteik Iránt minimális az érdeklődés.
Végül az utak, hidak építéséről és lavllásáről számol be az alispáni jelenlés.
Három hónapi fogházra Ítéltek egy klskanlzsal kereskedőt, aki megverte 90 éves nagyanyját
Unoka és nagyanya szomorú találkozása a bíróság előtt
Nagykanizsa, augusztus 31 Érdekes eset foglalkozlatta a nagykanizsai törvényszéket. Csanády József kiskanizsai kereskedői azzal
vádolták, hogy nagyanyját, a mintegy 90 éves Özvegy Mózsl Imrénél egy alkalommal ugy vágta földhöz a fáskamrában, hogy súlyosan megsérült. Csanády azzal védekezett, hogy az öreg asszony gyalázta őt és fejszét fogolt rá.
Az öreg asszony, aki alig mozog
és alig motyog, tagadja, hogy fejsze letl volna a kezében, ami valószínű is koránál és testi töródOttségénél fogva és panaszkodik unokájára, aki odavágta az égő lakaréklüzhelybez, majd az ágyra dobta ét szemébe is mondja mindezeket a bíróság elölt unokájának.
A bíróság Csanády Józsefet 3 havi fogházzal aujlotla, de az ítélet végrehajtását a novella értelmében felfüggesztette. Az ítélet jogerői.
Vallásgyalázással gyanúsítanak egy fiatal kanizsai erdőszolgát
A városi erdőben baltával a lét vagdalt, majd felakasztott hét Síüz Mária képei
Nngykanlzaa, augusztus 31
Felháborító vallásgyalázás történt néhány héltel ezelőtt a kisfákon hegyről a városi erdó felé vezető kocsiúton. Ezen az útvonalon ugyanis nem mesízire egymástól kél Szűz Mária kép van az útszélen. Ezeket a szentképekel vandál kezek kitépték a rámáikból, azokat baltával összevissza hasogatták és a darabokat szétszórták az erdőben. Az egyik Szűz Mária képet még ráadásul egy fára fel Is akasztotta a szentségtörő.
A felháborító merénylet ügyében erélyes nyomozási irtdiloll a somogy-szenlmlklósi csendőrség. A nyomozás során kihallgatott löbb tanul, akik állítólag szemtanul voltak az esetnek, azonban nem merték megakadályozni, mert a tetteinél fejsze volt és féltek, hogy beléjük köl.
vAroii mozgó
Figyelem! a Figyelem!
STROGOFF MIHÁLY
ma és holnap, csütörtök és pénteken kerül bemutatásra este 7 és 9 órakor
A lanuk szerint állllólag egy fiatal kanizsai erdöszoiga volt a tetles, aki ellen vallásgyalázás mialt már meg is Indult a bűnvádi eljárás.
Értesülésünk szerint az etdöszolga felettes halóságát hivatalos utón fogják értesíteni £ felháborító cselről, amely azulán a saját hatáskörében külön megteszi a megfelelő megtorló Intézkedéseket.
áratyénél és az evvel járó béldugulás, repedés, kelés, gyakori vize-léj Inger, derékfájás, mellszorulás, szívdobogás és szédülési rohamoknál a természetes „Fareao liuei" keserűvíz használata kellemes] megköny-nyebbülést eredményez. — A belső bajok orvosai az igen enyhe hatású Fereno Jólief vizet sokszor mindennapi használatra reggel és este 1—1 félpobárnyi mennyiségben rendelik. A Terese lóuel keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüz-lelekben kapható.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Sitptambor I, eiMrttk
Római katolikus: Egyed «p. P rőttel.:
ügyed. In.: Ab. hó *
Városi Mnnum ás Könyvtár nyitva csütörtökön 6s vasárnap délelőtt 1ÍM&I II óráig.
Qyógysiortárl éjjeli aiolgál.t a „Salvator" gyógyszertár Krasóbet-tér 21. é< a klskanlaaal gyógyaicrtát^,
Oöattlrdó nyitva reggel 0 SFától esfe 6 óráig (hétífl, szerda, pintek délután, kedden egész nsp nókiwk). Tel. 2—13 Délután 8 órától 50 fülfces whanyttrtó
Az or&zágzAszlóra, ami a kanizsai felsőtemplom előtti kis irredenta-kertben fogja hirdetni, hogy nem mondtunk le az elrabolt Muraközről, együtt van már ai előirányzott költségeknek körülbelül a fele. Nem az első, félénk elgondolások szerinti primitív valami lesz a csüggedellen magyarságunknak ez a Trianon ellen tiltakozó szimbóluma, hanem a gondolathoz és Nagykani zsához méltó felkiáltójele lesz itt, a határszéli város legszebb terén. Ha az anyagiak engedni fogják, bronz turulmadár űl a zászlórúd kőtömbjén, ami Jelképezni fogja felröppenő mozdulatával is a Mura felé kívánkozó magyar Igazság-keresést.

UJbót kérünk mindenkit, akt még nem küldte el akár a legcsekélyebb adományt is erre a célra, keresse elő a megküldött csekklapot és Juttasson tehetsége és hazafias érzése szerint pár fillért a kanizsai ország-zászlóra, aminek mintájára ma mát az országban szerte folynak a gyűjtések pengőnként, fillérenként a hasonló akcióra.
*
Mai adományok: dt. Malek László 2, Marosi Géza 1, Pkhjer József r, Vértes Anlal 1 pengő.
— A 8-lkl népünnepély. A Zrínyi TE szeptember 8-lki népünnepélyén számos kellemes szórakozásban lesz része a közönségnek. Lesz szépség-, céllövő-, teke- és táncverseny. A győztesek értékes dijakat nyernek. A népünnepély délután 2 órakor kezdődik és tart éjfélutánlg.
SALAMON BÉLA A L A
a humor királyának első Berlinben készült vlgjátékattrakclója
OFELSEGE A VIGEC
énekes, zenés vígjáték 10 felvonásban.
É L A
Tucher ... A felesége A maneqin Egyik utazó Másik
Szereposztás:
SALAMON BÉLA
HANSIE NIESSE MARIA PAUDLER FRITZ SCHIJLTZ PAUL MOROAN
ásik utazó ... 2 órán át tartó nevető orjtán t Szombaton és vasárnap
a Városi Mozgóba^ rendes helyárakkal.
ZALAI KÖZLÖNY
Szezonnyitó
árak!
Duplaszéles iskolaszövet
leányka ruhákra kiválóan alkalmas, 1*CA
szép mintákban és színekben . . . P | OU
140 cm. gyapjúszövet
férfi kabátokra, tartós minőség . . . P 41 SÍI
Szép sötétkék matróz intézeti ruhák és kabátok
minden nagyságban.
,i932. szeptember i.
női kalap őrletét
Fő~ui 6. szám alatt
ma megnyitotta.
JSfi-----—
Nagy riadalom a piacon két megvadult ló miatt
Szerdán délelőtt 10 óra tájban nagy riadalmai kelleti az Erzsébet-téri piacon két megvadul! ló. Horváth János 27 évei beleznai lakos búzával megrakott kétfogatú szekerén a feliőlemplom felöl Igyekezett a Magyar-utcába. A fő úton megvadultak i lovak, elszakl\'stták az egyik gyeplő-tzáral ét vad vágtalás&al rohantak a Király-utca felé. A SciiUlz-áruház előtt összeütköztek egy szembejövő szekérrel. Horváth János szekere felborult és összetörött. Egy rajtailló uszony kizuhant a kövezetre, Horváth Jánost pedig, aki görcsösen fogta a gyeplőszárat, a lovak bevon-szólták o, piacra, miközben /eldöntötték egy sátrat Is. A piacon végre nsgynehezec megfékezték a megvadult állatokat. Komolyabb sérülés nem történt.
- A Balatoal Társaság ülése,
A Balatoni Társaság felolvasó alétf tartott Balatonfüreden. Az ölést dr. Sebestyén Qyala alelnök nyitotta meg, aki ismertette a beteg József Ferenc dr. kir. herceg, elnök balatoni programját. CtuAiiokv jenő és dr. Nigyessy László előadásai után Sajó Sándor olvasta lel versét, ma|d dr. Lóczy Lajos tartott felolvasást .Balatonunk bányászati kincsei\' címmel. Lampérth Oéza verse után dr. Lengyel Zoltán és Schmtdt Ferenc tartottak előadást, majd Bánó Dezső Indítványára elhatározták egy balatonfüredi kullurház létesítését.
«■ Mielőtt szőnyeget vásárol, tekintse meg Slnger Divatáruhoz dus szőnyegraktárát.
— Mlssztöshlr. Szeptember 2-án, pénteken este 6 órakor elsőpénteki litánia és szentbeszéd lesz a Missziós-ház kápolnájában, amit most már minden első pénteken megtartunk, miként az elmúlt évben is. Ma és minden elsőpénteket megelőző csfl-törtökön délután 5 órától gyóntatás ugyancsak a Missziósház kápolnájában, Kérem a kedves híveket, s»i-veskedjenek tudomásul venni a fentieket, mivel nem lesz kttlön minden hónapban Hirdetve. Főnöknő.
InnkünyueK
mindais Iskolához
kaphatók és
előjegyezhelők
l«J. Wajdtts Jóxsaf Utóda
OFEHBEOK VILMOS
köny vkereskedésében
— Az ovodal belratások szeptember 1., 2. és 3-án történnek az összes nagykanizsai óvodákban.
=» Közeledik az Iskolai Idény I
Gyermekeinek iskolai kelengyét legolcsóbban Schütznil vásárolhat.
— Textil-Üzletek zárórája. A Kereskedelmi Alkalmazottak Egyesülete a következik közlésit kéri: A in. klr. kereskedelmi miniszter
.94.306/1923. sz. rendelete a következőket mondja: „A textiláru kereskedéseket az egész éven át este 6 (hal) órától az évnek május hó 1-töl augusztus hó 31-ig tartó szakában reggel 7 (hét) óráig, a szeptember hó 1-töl április hó 30-lg tartó évszakban pedig reggel -/iS (félnyolc) óráig zárva kell tartani, mely idő alatt az ttzletl alkalmazottakat foglalkoztatni tilos."
= Rendkívül nagy választék, jutányos árak, garantáltan jó minőségi! siffon, angin, lenvászon, damaszt, nyomott és tennlszflanellekböl Slnger Divatiruhizban.
— Belratáaok a fémipari szakiskolában. A vallás- és közoktatásügyi minisztériumnak a nyári szünidői meghosszabbító rendelete a fémipari szakiskolára nem vonatkozik. A \' tanév tartama változatlanul
10 és fél hónap, a mult tanévei 1932. jullus 15-én zártuk s az uj tanévet 1932. szeptember hó 1-én kezdjtlk. A beírások szeptember hó 1—3-án délelőtt 8— 12-ig történnek, a rendes tanítás 5-én, hétfőn kezdődik.
a Az összes nyári cipőket beszerzési áron alul is kiárusítjuk. Mlltényl cipőáruház. Főút, Városház.
— Részeg leány a kocsiút közepén. A Teieki-uton szolgálatot tel|esilö rendőrőrszem kedden éjjel
11 óra tájban egy földönfekvő fiatal nőre bukkant a kocsiút közepén. Ai illetőt, aki meglehetősen ittas állapotban volt, előállította a rendőrségre, ahol elmondotta, bogy F. Teréz, kaposvári lakos. Kedden megismerkedett Kaposvárott egy kanizsai autótulajdonossal, akivel kisebb mulatozást csapott. Mulatozás közben megkérte az autótulajdonost, hogy hozza el magával Nagykanizsára, legalább kijózanodik majd útközben, Igy Is történt, azonban amint beérlek a városba, az illető ur letette ót a Teleki-uton, ahol később a lendőr megtalálta. A rendőrség szerdán délelőtt F. Terézt visszatoloncolta Kaposvárra.
A
Az Erzsébet-térre helyezték a „munkái-börzét"
INagykanlias, augusztus 31
Az alkalmi napszámosok Nagykanizsán rendesen a Fő-uton a Wel-ser-ház előtt szoktak álldogálni (munkás-böíze), ahol várják, amig valaki felfogadja őket napszámba, munkába.
A város vezetősége — sok szempontot figyelembe véve — akként intézkedett hogy ez a ,munkás-börze" ezentúl az Erzsébet-térnek azon a részén legyen, ahol eddig a köztisztviselői bődé volt. Máshol nem nzabad íelállaniuk.
A város ezt a rendelkezését szigorúan ellenőrzi és akit máshol talál, azt a téli inségakcióból végleg kizárja.
— Tánciskola. Blagusz Elek ma kezdi meg ui tánctanfolyamát a Polgári Egyletben.
— Értesítés. Értesítjük a mélyen tisztelt Hölgyközönségei, hogy az őszi salsonl a mai nappal megkezdtük. Tisztelettel Varga Rotítr.
— AayskSayrt htr.li. Nagykántssán augusztus 21-töl 26-lg II gvermtk uUt-tetf, 7 tlu t» 4 leány: Kosait Ferenc BzohatestÓAURéd ás Nagy Mártának rk. fia, Téth János olpésimestei- és Dáridó vlos Katalinnak rk fia. Geróos Ferenc töldrn. és Berke Juliannának rk. leánya, J&a Latos földm. Gereuosér Annának rk. fia, Tlslér József banktisztviselő áa Oro-ny Erzsébetnek rk. fia, Imrei Láaxló midin, és Kuhár Máriának rk. Hl. Igrl Fereno vasúti kooslrendezd és Koosls Katalinnak rk. leánya, Kováoa György vasul! munkás és nudlin Mártának rk. fia, Horváth György tBÍdo. és Gyurioi Juliannának rk. leánya, Kovács Latos kertész és 8zab« Máriának rk. tta. Pap Lajos maasz4r és Németh Teréziának rk. leánya. — Haláloxát 6 lőrltnt: Potat Sándor rk. 10 hónapos. Welhotter Károly város! szegény rk 28 éves. Proszonyák Fereno csei epesmester rk. 68 éves, Benkd Gáborné Cxtgótli Rónál la ág. h. ev. 29 éves, Csizmadia István napsiá-mos rk. 71 éves, Btocker Lássló koosls rk IÍD éves. — Hizatsdfot kötött 3 pár. GUnsberger József sottdr lsr. és Smolcz Krzuébet rk., 8aí Mátyás eementmunkás és Horváth Márta rk.. H«hn Jeni dro-gulsta ág. h. ev. és Anhalt Margit rk.
= Kevés \' .pénzért elegánsan öltözködhet Asszonyom t Megérkeztek a legfrisebb sima fa mintás kordbársonyok, gyapjugeorgelte és szövetujdonságok Slnger Divatáru-házba. \'
— Meghalt a füleibe dogon kavicsoktól. Bedő István 6 évei zalaegerszegi kisfiú két héttel ezelőtt játék közben mind a két fülébe egy-egy kavicsot dugott. Az egyik kavicsot sikerfllt ugyan később eltávolítani, a másik azonban középfülgyulladást okozott, ugy bogy a szerencsétlen gyermek kétheti borzalmas szenvedés után meghalt.
— Közeledik a nyár vége, az esték már érezhetően hűvösek s Igv kívánatos, hogy a könnyű nyárt ruhák helyett, melegebb őszi öltözéket viseljünk. Nagy választékáról, kitűnő minőségeiről és olcsó szabott árairól közismert SchUtz Áruház őszi női és férfi szövet újdonságai teljes egészében raktárra érkeztek. Az újdonságok már a kiiakatban is láthatók s mindenkinek elsőrendű érdeke, hogy bevásárlás elöjt azokat megtekintse.
— Köztisztviselők részére rendkívül előnyös bútorvásárlást alkalom. Modern berendezések, tökéletes jó kivitelben, hosszú lejáratú részletre, sőt kamatmentesen Is kaphatók — Kopsteln bútoráruházban, Horthy Miklós-ut 4.
IIRR1ZI1 HOTEL COITINEIT*L|
D ** ■ ** t, dcpandancal
ax adriai Rtvlara lagraodernabb, laxkonforlabllUabb laállodija, Abbaila kffartbb belliin. a KHOnő ■ konyha a Appailítnanlok (ordiizoblval. ct T.nnln K*rax«. in TíiikmI Itlfdft a liiiban.
ZALAI KÖZLÖNY
__ 1932 szeptember 1.
Kanttsára hozták a gyermekgyilkos leányt
Nagyknntesa, auguaztun 31 Tegnspt Hámunkban jelentettük, hogy egy keszthelyi épület renoválása kőiben a pöcegödOrben csecse-möholttestet találtak. Az anyát a esendőtök elfogták, aki bellmerte, hogy megfojtotta a gyermeket. A csendőrség szerdán délután ai anyát, Kiss Teréz 21 ívei keszthelyi leányi Nagykanizsára szállította. — Ma kerül a vizsgálóbíró elé.
sportélet
Szigetvár-ZTE
Nagykanizsa, Migusstus 31 A Zrínyi Torna Egylet szeplember 4-én, vasárnap jálaza első bajnoki hitbalimérkózéaét n jóképeiségu Szl-gttvárl Atlétikai Clubbal a nagy-kanizsai Zrínyi sportpályán.
A ZTE vezetősége nagy sikerűnek Ígérkező újítást vezetett be a futöall-mérközések közönsége részére. Az o\'xsó helyárak mellett ugyanis cso-/nrt/egyektt rendszeresített olyanformán, hogy kalohák, diákok, leventék, ha Összeállnak 10—10 tagu csoportokba, 10 fUUrirt, tl2en tehát egy pengőért nézhetik végig a ZTE futballszakosztálya által rendezett mérkőzéseket.
RÁDIÓ-MŰSOR
Szeptember 1 (csütörtök)
Hldlllil 9.15 As 1. honvédgyaloRf.-.rea aeaekaraiiak hangversenye. Közben 9.30 11.10 NtmMtUd ffiJelxŐMottálít
11.15 A rádió Ifjúsági Wlórája. 12.00 Dili tanúmul. Idfljuás jelentés. 12 05 Sziklakvartett hangversenye Közben 12.23 Hírek. 1100 Idólelala. Idöiáiáa|elentés. 14.46 Htrtlc. 16.10 P. 16.45 kkljelzáa, ldójárás|elenléj, 17.00 Slmoay! óbester halálának lOO-ik ér-forduM>. 17.15 Hangverseny. 1145 E. 1*15 Cigányzene. 20ltl Idófelz4a. 20.45 Az Optraház !ag|alból alakult zenekar hangversenye 22 15Idö|áráa Jelentés, hírek. Majd gramolonhangverseny.
Közgazdaság
Propaganda próbaoltásokat végeznek 53 zalai községben a sertéspestis leküzdésére
A f>uUk m.II.I1I.í.I|II U todalUn-aágát feMUgaaltó .UaááaakWl prédálják nllnaaulyunl
Zalaegerszeg, aug, 31 A gazdák nemtörődömsége és tájékozatlansága következtében a nyári hónapokban oly súlyos mértékben lépett fel a sertéspestis országszerte, hogy a földművelésügyi miniszter legerélyesebb közbelépése vált szükségessé.
A veszedelem meggátlása agyében a miniszter rendeletei adott ki. A rendelet alapján Zalaegerszegen ösz-szegy ültek a vármegye összes halósági és magánállalorvosai a teendők megbeszélésére.
Zalavármegyében eddig 53 a meg-fertőzött községek száma (májusban még ellik 35 volt). Az állalorvosok a községekben felvilágosító előadásokat fognak tartani, ezenkívül a megfertőzött községekben a II. számú, úgynevezett szimultán módszerrel •gV-egy gazdánál vrőbooltásokat fognak végezni.
Sttrn I, Mór é« fia nagykanizsai téglagyári cég ugy a saját, mint dsszes alkalmazottal
nevében mély megilletődéssel jelenti, hogy szeretett tisztviselője és kartársuk
Breyer Adolf ur
a fennti cég szolgálatában eltöltött 49 évi hűséges és odaadó munkálkodása után augusztus hó 31-én 82 éves korában elhunyt.
Temetése szeptember hó 1-én délután 5 órakor a helybeli izr. sírkert halottasházából fog végbemenni. Nagykanizsa, 1932. augusztus hó 3!.
Emlékét hagyslattal fonjuk megőrizni I
A próbáoltásokhoz az anyagot az állategészségi ebadó alap terhére a vármegye Ingyen adja, csak az állatorvos diját kell megfizetni. A további oltások természetesen pénzbe kerülnek, de olyan mérsékeli, elviselhető áron, hogy a legkisebb gazdának ls módja lesz állatállománya megvédelmezésére.
Megindul a bányászat Bör zöncén
Megírta a Zalai Közlöny, hogy Macsek Ferenc börzöncel vállalkozó bányanyitási kérelmei nyújtott be az Illetékes halóságokhoz. A börzöncel bányanyitás ügyében már meg Is kötötték a szerződést, amelyet Pdlffy László, Tihanyi Dezső körjegyző és Macsek Perenc bányavállalkozó írtak alá. A hét folyamán már megérkeznek a mérnökök Is a fúrógépekkel együtt és megkezdik a munkálatokat.
(-) Friss gyümölcsöt tartalmazó u. n. filléres csomagok. A magyar gyümölcs belföldi értéke-illésének előmozdítása érdekében egyelőre kísérletképpen a postahivatalok kizárólag friss gyümölcsöt tartalmazó csomagokat 1932. szeptember hó 1-tól oklóber hó 31-éig bezárólag bárkitől bármely belföldi címre, 50%-os díjmérsékléssel postai szállításra elfogadnak. Filléres csomagként csak friss gyümölcsöt tartalmazó csomagok adhatók fel; ve-gyestartalmu (gyümölcs és más árut is tartalmazó) csomagokat Ily díjkedvezmény nem Illeti meg. Az 50%-os díjmérséklés csak a suly-dljra vonatkozik. Egyéb dijakat u. m. express és biztosítási dijat, utánvétel! jutalékot stb. valamint bérmentetlen feladás eselén 12 filléres pótdijat a díjszabásban megállapított teljes összegben kell számítani.
(—) A szerdal hetivásár. A zárlat óla tegnap volt az első állat felhajtás a nagykanizsai hetivásárra. A felhajtás azonban elég gyenge volt Sertéseket is hajlottak fel, főleg hízott sertésekei, amelyeknek ára kg-ként 1.10 P volt. A hetivásár Igen mozgalmas volt ugyan, de a felhozatal ezzel szemben általánosságban gyenge.
Pirii 20-22, London 17-90, Newyork 515-ift, Brüssel 71-52Vi, Milano 2644, Madrid 41-55, Amsterdam 407-671/s, Berlin
12260, Wien----. Szólta 3 72, Prága
15-27, Varsó 57 58, Budapest Belgrád —•--, Bukarest 305.
TvraéaytAssás
Buta tv. 30 flli,\\ dt. 30 flll., rozs — flll. esett.
Búza Msrav. 77-es 13 00—13-85, 78-aa 1375-14-00, 79-ss 13*95-14*15, 8ö-u 1400—14-30, dunánl. T7-ea 1280-12-95, 78-as 12 95-13-10, 79-e» 1310-13-20, 90-as 13-20—13*35, roia 7-10-7-30, lak. árpa 8-45—8-60, zab 9-50 -970, tengeri tt. 1350-1380, korpa 0 80-700.
á Remzetl luk ieTlia-áriolTiaal
VALUTÁK
I. 19-80-2000 itr. 79-15-7974 k. 18 96-17-06 Dán k. 100-20-101-80 Dinár 9-8&-I002 Dollár 570-80-573-50 Pranda 1.22-30-22-50 Holt. 22955-230 95 Zloty 6395-64-45 Lel 3 44-3-56 Léva 4-06-419 Líra 29-90-30-20 Márka 135-70-13660 Norvég 96 80-99-80
Peseta —•--•—
Schlll. —•—•--Svájci». 110-70-111-40 Svéd k. 101 30-102 30
devizAk
Amst. 22675-23095 Belgrád »92-ltM>2 BÍffln 135-80-13660 Brllsael 79-26-7974 Bukarest 3-40-3-5! Kopenh.l0ö60-K)l 00 London 1980-1994
Madrid -•--•-
Milano 3000-30-18 Newy. 571-00-574-00 Oszló ?9-00-99 80 Pária 22-30-22-47 Prága 16-93-17-01 Szófia 4-06-4 19 Stockh. 101-50-102-30 Varsó 64-05-64-45
Wien _•_._
Zürich 110-80-111-40
Wien clearlng árfolyama i 80.454.
Felhajtás 2289, eladatlan 1159. - Elsőrendű 1-25—1-27, szedeti 116-120, szedett közép 1-04-110, könnyű 086-094, l-só rendű öreg 112-116. Il-od rendit öreg 0*92—1 -04, angol süldó I. 100-100, szalonna nagyban 1-70—0-00, zalr 1-90-1-95, hus 1*10—1-46. félsertés 136—^> 62
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági KI. Űutenberg Nyomda éa Délzalal Lap&adó Vállalata könyvnyomdája Nagykanizsán.
Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. szám
1PBÓÜBDETÉSEK
mm«MMk a r*0 »««■»« »«■■■«— mtmt
a /fllMlapM fetoyw,!^ MdltlAMU
Blkeritl«»e v*»ttH «larm
■lérualtjuh az összes bútorszövetekéi, izónyegekel, sezlontakarókat, Isen olraó kéup«uároit. Kisfalud! Dlval-i\'Uház. 28
Kóser liha^alr UophatjJ — OrUnlelif Magyar-utca 25. 3899
Lagujabb gyerniekko^elW métynn laa>Allltait árban raktárra érkeztek Armwth bazár áruházába 2759
N0I ái fArfl dlvatszöveleket meglepő olcsó árakon árusltjuk. KIsfaludI Divatáru-ház. Soha vísut síri téréi alkalom I 29
Mianobé*
10.. -Harttii m
san kiadók.
utcai lakás Magyar-utca MiaxWi, konyhás lakás »(.- alatt luUttvo ■
ügy azép anssaMai szárai, vlnt/c lékea lakás minden mellUbelylsággel ki-sdó Józsel lóberceg-ut 6«\'a. 338U
Kálszobáa utcai lakála meliakhelylii. gekkel novembti >-re kiadó Száchenyl-"ér 4. ____Mao
Dunntba való príma IHirta kaphsió kilogrammja 2S Htlár Caeogery-ut 31. 3932
■ag| karaaati lehelóságget uoreal-naa, Jó megjelentea urak (elvitelnek- Cini a kiadóban. 3KH
-4-
Flu gímndMíumt sopkdk Fiu polgári laUoHal aaph.au leány ficeaml iMplcdk Ced ny polgárt Iskolai sapkdlc
nagy választikban beérkeztek
Kaufmann Karoly
S834 «l»S<-«
Vennik keveaet használl 3X4 m *bá4 lttaa6Myaaat| magyar perzsái, víg, Argamánt Clm a kladóliaii.
M4m««, fraaeia *> anc»« nytiv-órákat ad keadóknek (t haladókon* Bili, Klári, Csengery-u fl. S9S6
■naaaMa lakás .ncllékhelytaégjktel is egy hutorozotl szoba azonnal kiadó Roigonyl\'U 9. S058
Bgy atátssedbelÁ t*r4arob-**«k-
réaitf tükörrel, márvány mosdó, konyhabútor, aulalok, spelzsteUul, vauló kályha eladó CienRti y-u! IJ, SJáptsóháa. 9961
rfcul tudó mlnáenesleány uonnalra felvitetik Széchenyi-tár 4 , 596.1
DIAk vagy diáitleány uri elláláat kaphat. Clm a kiadóban. 3964
HelyMkégvlselóUwgs
ló hírnévnek Brvendff paprlkasxpnrt cég. Ajánlatok: Szeged, Postatlók 175.
A legsúlyosabb megbelegedeack rendsre-rlnt a megjelölt helyeken fordulnak eló Vityáuon az amáaitásárel
Közludomásu, hogy az emésztő szervek megbetegedése legyönglli a többi szerveke! : Miiiataa aiaáazfáat btztoatUiat, ka regtdol viza! Iázik.
Gabona
csávázószerek
Porpácok:
ArzőpAt
Porzol
Tlllanlln
Blgrlol
Hlgoaan
Tlllanlln
Műtrágyák
eredeti gyári árban és csomagolásban.
Kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, íera.iny ét növény-vidóuerek kereskedésiben
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellel!. Teleion 130.
Nyomatott a laptulajdonos Közgazdasági R.-T. Gutenberg Nyomda is Dílzalai Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykanizsán, (felelóa üzletvezető: ZaJal Károly.)
72. évfolyam H98 txáw.
Nagyka-liia IM2. szeptember 2, péntek
Ara 14 Mér
ZALAI KÖZLÖNY
faclAilótég éi kUdófalviUI: KwIIkIjI ftókkládóhJviUl: K
Póni 5. uáu. Kouuth-utc* 31.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
ElUlielM áí<: Sicrke»itó»4gl él
egy hóra I pengi SO lillíi kiadóhivatalt telelőn: 78. u
Quo vadis, Nagykanizsa
margójára íródik
Szomorú hírek ide ma e pár sor
Sorsdöntő napokai él Nagykanizsa. Egyfelől nagy, évlizedekre kihaló fontosságú kérdés megoldásának küszöbén áll, másfelól — halomra dói mindene, amit egy évszázadon át épileli, hogy a végén ne maradion Itt semmi, csak a puszta házak, 31.000 ember feje felelt a sótét árnyéku fedél, — virágzó, felfelé lendülő, pezsgő élet helyén az apokalipszis tóval hintett, pusztulásra Ítélt sivataga.
Maholnap már pusztulni sincs ml Nagykanizsán. Az ulolsó Mohikánok éppen ezekben a napokban dőlnek kl a sorból. Dőltükben megrccseg-ropog Ijedten az egész kanizsai élet.
A híres, neves kanizsai sörgyár tegnaptól fogva a múlté. Az Igazgatótól az ulolsó munkásig mindenki megkapta a felmondást. Leáll a hatalmas Üzem Kiesik száz meg száz ember kezéből a szerszám, szájából a falat. Marad belőle egy kis töltőállomás, egy vezetővel, egy könyvelővel és 2—3 munkással.
Megrendülve áll az egész város gazdasági rombadőlésének eme ujabb hekalombája felelt.
ElizörnyQködve kérdik egymástól ai emberek!
— Hogyan? Hát minden... minden tlmullk ebből a városból, ami benne életet, lüktetést, munkát, forgalmat, kenyeret jelentett? Hát csakugyan temetőnek szánta a sors ezt a határszélre veteti, szerencséilen Nagykanizsát?
És ml lesz holnap? Miből élünk holnap ? Miből kerül a kereskedőnek, az Iparosnak, a munkásnak ? Miből lesz kenyér ? Miből lesz ruha, cipő, tüzelő? Es miből lesz adó? Mert a romokból csak uj és egyre több és egyre kínzóbb nyomorúság lesz. És egyre több keserű szájízű ember a kihull családi tűzhelyek, elnémult üzletek és műhelyek körül...
Dj ez csak a sörgyár.
Halljuk, hogy a pólkávégyár is leszerel és csak egy száritótelep marad belőle Nagykanizsán. Mert másutt jobban megtalálja a számi lásál. \'
Ezzel aztán a virágzó nagykanl-«ai gyárak közül egyetlen egy Bem maradt.
Milyen könnyű ezt Így leírni. És milyen borzalmas utal jeleni a sok vigan füstölő kanizsai gyárkéménylől, csak Hz esztendővel Is ezelöllői — máig. És milyen ijesztő a holnap perspektívája azok számára, akik Hl maradnak, akiknek tovább kell megéini ezeknek a romoknuk a tete|én.
De ha már ast utolsó gyárunk is becsukja a kaput, — ha Nagykanizsa gazdasági jelentősége lel|esen elveszelt az évek romboló zajlásá-ban, _ minek itt akkor a nagy hivatali apparátusok ? Vagyis a gazdasági élet nagy objektumainak sorozatos kikapcsolódását nyomon kö-
veti a hivatalok leépitése, áthelyezése. A vesztes, — megint csak az III maradó, kevés kis kanizsai élet, a kanizsai kereskedő bollja, a kanizsai iparos műhelye, a kanizsai munkás dolgos két keze.
Már hetek óla sugdossák, hogy a nagykanizsai vámhivatali áthelyezik Mutakeresziurra. Ha ez megtörténik, ugyanakkor állítólag az utlevélellen-őrzés is kikapcsolódik a kanizsai hivatali életből, vagyis ujabb emberek váluak feleslegessé, ujabb fogyasztó családok kerülnek kl a Kanizsai gazdasági közösségből.
A vasúton Is történlek leépítések. Minap olvastuk: 60 munkás-család veszitelle el a kenyerét. Most meg azt halljuk, hogy a fűtőházat is beszüntetik. Ez a gondolat már a Dilivasul átvétele elótl kisérlelt az átvétel esetére, de akkor elaludt a dolog. Most ugy látszik, újra aktuális lelt a kérdés, amihez minden
bizonnyal hozzájárul az a várakozás, hogy ml lesz a gőzmalommal, ami egymaga évi cca 2000 vagon forgalmat jelentelt a kanizsai állomásnak s ami ha megszűnnék, akkor az u|abb vasúti leépítés csak logikus következmény volna.
A gazdasági összeomlás következtében tehát Nagykanizsa elveszilette összes gyárait, az utolsóig. Részint áldozatául estek a hosszú krízisnek, részint kedvezőbb talajra építik át üzemeiket.
Egyetlen egy maradt még: — a gőzmalom.
Ennek a sorsától ma Ítél Nagykanizsa. Maga Nagykanizsa ítél. Maga Nagykanizsa fogja ma megszabni a következő évtizedekre, hogy szüksége van-e arra az évi cca 1 milló pengőre, amit ez a malom jullal közvetlenül és közvetve a város gazdasági ereibe ? Maga Nagykanizsa fogja ma eldönteni, hogy éljen-e tovább ez az egyetlen,
ulolsó ipari nagyüzeme, vagy jusson-e
az Is a többi sorsára. Mert a villany-koncesszióval áll vagy tűnik el ez az ulolsó gyártelep is Nagykanizsáról. Ha aztán ez is ellünne, akkor többé nem Jesznek hasonló gondjai Nagykanizsának, meri akkor már nem lesz több semmije, amit még elveszlthelne.
Akkor már csak a hitéi veszítheti el abban, hogy ebben a városban érdemes még küzdeni, dolgozni.
Akkor már csak a hitét veszítheti
el a város jövőjében...

Hetven-nyolcvan év előtt nem volt semmije Nagykanizsának, csak a vasútja. Most olt állunk, hogy következetesen fejlődünk vissza a közel évszázad előtti primitív közület gazdasági formáihoz.
Ma dől el, hogy ebben a visszafejlődésben az utolsó határkövet meg tudjuk-e ragadni ugy, hogy a puszlulás vihara lovább ne sodor|on bennünket.
Quo vadis Nagykanizsa ?
750.000 pengőre emelte fel a Transdanubia a városnak nyújtandó hosszúlejáratú kölcsön összegét
Mindkét ajánlatlevő u,abb módosításokat nyújtott be — Az egyesitett bizottságok 4:8 szavazat-arányban a Drávavölgyi ajánlatát találták kedvezőbbnek, de a tagok
nagy része nem szavazott
Ma délután lesz m villanyűgyben düntfi wirosi kőzgydléa
Nagykanizsa, szeptember 1
Csütörtökön délelólt megindult az ulolsó versenylulás a nagykanizsai villanykoncesszió kél pályázója közölt. Mindegyik igyekezett az utolsó órákat kihasználni, hogy ajánlatán az utolsó módosításokat megtegye.\'
A Drávavölgyl, a Transdanubia keddi ajánlatmódosítása után, csütörtökön délelölt —■ bár c»ak szóbelileg — ugyancsak bejelentett u|abb módosításokat. Az áram árakat 63 fillérre redukálta (a e eredeti ajánlatban még 7 fillér volt) ugy, hogy azok 6 év rnulva 6 0 fillérre szállnak le. A városnak nyújtandó kölcsönnél a Dráva-völgyi hátrányban maradt. A kamatot ugyan szintén 6 százalékban maximálta, de egyelőre csak 500.000 pengőt nyújt a városi részesedés 26 félévi részletéből 60- 60 000 pengő leszámítolása utján, a további í 40 000 pengőt egy év múlva adja 3 évI lejáratra.
Viszont a Transdanubia csütörtökön délelőtt a várossal folytatott tárgyalások eredményeként olyértelmil nyilatkozatot tett, hogy a városnak a keddi ajánlat érleimében blzlositotl 643 000 pengős hosszúlejáratú kölcsön ulán 1933-ban és 1934-ben nem kell kamatot fizetnie, ezl is a lökéhez csatolják, vagyis Igy a területhasználati díjjal törleszthető hosszúlejáratú kölcsön összege 750 000 pengőre emelkedik és két évig kamatra sincs gondja a városnak.
A Transdanubia a garancia kér- | telienné lenné
désében Is lényegesen javította az ulolsó órákban ajánlatát. A 100000 pengő ivadékot önként felemelte 250000 pengőre.
A malom-üzem fenntartására vonatkozólag is olyan nyilatkozatot adott a Transdanubia a polgármester kívánságára, amely a város közönségének megnyugtatására mindenképpen alkalmas. Kijelentette ugyanis a Transdanubia, hogy ha a gazdasági helyzet bármikor Is elkerülhe-
a vidéki malmainak akkor !• a kanizsai
a legutolsó, amit le-
beszüntetését, malom lenne építenének.
A kölcsön felemelése és a garanciák fokozása a Transdanubia ajánlata oldalának ujabb híveket nyert meg a közvéleményben, aminek hatása bizonyára nem marad el a ma, pénteken délután 3 órakor összeülő városi képviselőtestületi Illésen sem, ahol az ajánlalok ügye első lókon döntésre kerül.
Kráiky polgármester: „Rideg üzleti alapon nem volna kétség, de ha a yáros gazdasági, szociális és más szempont/alt is mérlegeljük, akkor csak haj szálon fordul meg a döntés"
polgármester előadása végén
Az egyesilelt bizottságok csü-lörlökön délután dr. Hajdú Oyula elnöklésével, élénk érdeklődés melleit ulolsó ülésüket tartották a villany-ügyben. Dr. Krátky István polgármester bejelentelte, hogy uj ajánlatok érkeztek.
Dr. Prack István tanácsnok ismer-letle a Zalai Közlöny keddi számában már közöli módosításokat, amiket a Transdanubia írásban benyújtott, majd a Drávavölgyinek csütörtökön délelőtt szóbelileg tett és fentebb ismertetett ujabb módosításait.
A bizottság egyöntetű megállapi-lása szerint a Transdanubia kölcsön-ajánlata sokkal kedvezőbb a város számára.
bejelenlelte, hogy e pillanatban maga sem tudja, milyen javaslatol tesz. Ha csak a rideg üzleti számokat tekintenénk, mondta, akkor nem volna kétséges az állásfoglalás, ha azonban egyéb gazdasági, szociális és más szempontokat, melyek mellett ugyancsak sok fontos érvet tehet felhozni, — figyelembe veszünk, akkor a döntés csak ha/szálon mulhattk a kél ajánlat között.
Dr. Prack Islván ismertelte Hollós József városi szakértő ujabb összehasonlító táblázatát a két ajánlatról. Eszerint a városi szakértő évi 31.567 pengővel talál|a kedvezőbbnek a DrAvi,völgyi ajánlatát.
Hollós József szakértő reflektált
______ ZALAI KÖZLÖNY __
Meghosszabbítják a gazdamoratóiinmot
A forgalmiadéból alapot létesítenek a városok segélyezésére
» ___ .
Kakujay Károlynak, a Transdanubia szakértőjének szerdán este elhangzott kritikájára. A hálózatba 500.000 P befektetését nem tartja szükségesnek. Az alumínium is szabványos anyag. Nem kicserélni kell a vezetékeket, hanem rendbehozni, ehhez 50—60 000 pengő is elég szerinte Eddig a Transdanubia vagy joge!öd|e egyik szerződést sem tartotta be, megvan tehát a jogcim — kicsit erősebbnek lenni vele szemben és érthető, hogy bennem — mondotta — a bizalom hiánya igen erős. Timeo Danaos et dona ferentes... A kalOn lelep csak jelsző. Ilyen néples jelszó a feszültség körül felhozott zavarok la. Véleménye szerint e pillanatban a Drávavölgyi ajánlata előnyősebb. A Drávavölgyinek presrtizs-kérdéi, hogy megszerezze Kanizsit, ahonnét további területekre terjeszkedhetlk. Malom annyi van Magyarországon, hogy egyharmad része li elég volna. A villamos-Ipar viszont fiatal, fejlődő ipar é» ennek bázisa lehet a Dráva volgai Kanizsán. A malommal való hadakozást — mondta a szakértő — nem tudom olyan Iraglkusan felfogni. Hiszen ma 119 alkalmazott van a villanyteleppel együtt, ebből 60 esik a villanytelepre. (A malom állandóan 63—70 munkással, a villanytelep és a malom egytlttesen 35 tisztviselővel és havidíjassal, i\' villanytelep külön 29 munkással dolgozik, i34 ember kenyeréió! van tehát stó, kiknek zöme a malomra esik. A szerk.)
A szavazd} során 12 bizottsági tag szavazott tt; 4 a Transdanubia, ti a DrdvavOlgyl mellett. A polgAr-mester nem tett javaslatot, A tBbbl 10—12 tag nem szavazott. Az ülés este 9 órakor ért Véget.
Tilos pénzt szedni ffltésre az eleri iskolákban
Budapest, szeptember 1 A közoktatásügyi miniszter rendeletileg közölte a királyi tanfelügyelőkkel, hogy az elemi Iskolákban tüzelő anyagra a diákoktól pénzt kérni és szedni nem szabad, mert ez az ingyenes népoktatásról szóló törvénnyel ellentétben áll.
A ferde iovag
(Korrajz Márta Terézin lde|éMI| 11 Irta: Btlizs MmI
Bartensteir, a csiszár melleit állt, sorban rakva eléje az aláírandó okmányokat, mindenkor megmártva s kezébe adva az aranylókba szorított lúdtollal.
A tanácsosok kivonatosan mondották el a sorra kerülő okmány tartalmát s a császár egy-egy eré lyes mozdulattal tette oda kézjegyét, nem támasztva meg könyökét az asztalon.
— őfensége Lotharingiai Ferenc herceg átveszi Lotharingia kormányát, bemutatkozik őfelsége XV. Lajosnak, intézkedik a pénzügyek rendezése ügyében és látogatásokat tesz barátságos szomszéd uralkodók és őfelsége az angol királynál. — Jelentette véglíl Slnzendorff.
A császár hátradőlt székében, megmarkolta a karfáit, keményen nézett Sinzendorffra, nujd haragosan kérdezte i
— Elkerülhetetlen ez?
— Nem tehetünk másként felség. — Felelt Sinzendorff sápadtan, lesütött szemekkel.
— önnek tudnia kell, hogy Ferencet nagyon kedveljük s távoliéle fájdalmasan érint bennünket. Békétlenkedett a császár.
— Tudom Felséges Urain, de a
Budapest, szeptember 1 A pénzügyminisztériumban behaló tanácskozás folyik a gazdamoratórium meghosszabbítása, illetve a mezőgazdaság terheinek végleges rendezéséről.
Nagykanizsa, szeptember 1 Ismeretes, hogy Nagykanizsa város 38 választott képviselőjének fele része mandátumuk lej Írása folytán kiesik az idén. UJ képviselőválasztásra kerül tehát sor. Értesülésünk szerint a 18 uj városatya megválasztása novemberben fog történni. —
régenshercegnö őfensége kívánsága ugy éri bennünket, mintha megrendeltük volna. A spanyol udvar nyugtalankodik, a szász választófejedelem követe is különös hangsúlyt használt. Ezidószerint teljesen készületlenek vagyunk, tehát minden áron időt kell nyernünk. Őfensége távozása egy időre csillapitólag fog hatni a kedélyekre.
— Tessék előkészíteni mindent 1 Nem lehetünk olyan gyávák, hogy családi ügyeinkbe beleszólást engedjünk I Amint az előkészületeket befejeztük, visszahívjuk Ferencet. Nélküle olyan az udvar, mint a családi sírbolt.
A császár szinle gyengéden irta teljes kézjegyét az okmányra, azután odadobta a tollat a hosszú asztal közepéig.
-- Meg kelleti volna a tanácsnak előzni ezt az eseményt és ugy intézni a dolgokat, hogy mi meg legyünk elégedve. Ettől a pillanattól az az érzésünk, hogy az urak nem állanak feladatuk magaslatán. A jövőben nem türjük az ilyent. Önöknek kötelessége ugy megoldani a kül- és belpolitikai kérdéseket, hogy a mi akaratunk ne szenvedjen csorbái s a mi életünk rendjében, kedvelt környezetünkben kényszerű változás ne állhasson be. — Azzal megfordult és kemény léptekkel hagyta el a termet.
A pénzügyminiszter leiratban érte-silelte az összes vidéki városokat, hogy a forgalmi adó felemelése után a városok által kért részesedésből alapot létesít, amelyből az arra rászoruló városokat segélyezni kívánja.
AzonBan már most folynak bizonyos megmo (dúlások, ugy, hogy a november havi egyik oldalt sem találja készületlenül.
A 18 u| városi képviselő megválasztása rövidesen ismét mozgalmassá fogja tenni a város politikai frontját.
A tanács tagjái ijedten, helyükre merevedve pisloglak egymásra. Bar-tenstein nyugodtan rendezte el az iratokat, mintha egyedül lenne, azután leült és várt, alig bírva elfojtani kitörni készülő kacagását. Olyanok voltak a hatalmas urak, mint a megvert iskolásfiuk.
— Bartenstein I — Szólalt meg Sinzendorff. —- Ha jól meggondolom, mégis csak illene, hogy valamely megoldáson törje a fejét I
— Egyszerű. — Felelt Bartenstein.
— Ki fogunk vezényeltetni őfelsége mellé egy szárnysegédet, aki kitűnő vadász, jó sakkozó es ügyes társalgó és őfelsége ép ugy fog hozzá ragaszkodni, mint Ferenc herceghez.
— Igen... az eszme nem rossz, de honnan veszünk egy ilyen tisztel ? — Aggódott Neipperg.
•— Majd én keresek egy megfelelőt.
— Nyugtatta meg Bartenstein.
— Igen... Majd Ön elintézi I — Egyezett bele örömmel Sinzendorff arra gondolva, hogy így a felelősség is Bartensteinél, ha a császár nem lesz megelégedve.
A titkár arcán kicsinylő mosoly suhant át s mig a tanács széloszlott, megirta a rendeletet, amelyben lovag Duinenfels vérleskapitányt, egy szőke, széparcú szász óriást rendelt a császár mellé. A vértes barátja és földije volt. Megvesztegető modorú rettenhetetlen katona, mesteri sak-
_1932 szeptember 2
2 százalék az angol bank-kamatláb
London, ozeptember 1 Az angol bank a bankkamatlábat 2%-ban állapította meg.
Rendes bíróság elé kerOl a gyilkos dohánygyári fűtő
Budapest, szeptember 1 A pestvidéki ügyészségen ugy döntöttek Llptdk Pál doMnygyári fűtő ügyében, aki mint Ismeretes a vasútállomáson féltékenységből agyonlőtte Szegedi Jenő nagykátal borkereskedőt, hogy azt rendes bltóság elé utalják. Megállapítást nyert ugyanis, hogy a bűncselekményt megelőzően dulakodls folyt és a cselekmény indító oka szerelemféltés.
Pesterzsébet 160.000 pengős
inségakciója
Budapest, szeptember 1 (Éjszakai telefonjelentés) Pesterzsébet képviselőtestülete csütörtöki ülésén 50.000 pengőt Irányzott elő az Inségakcíóra, i téli inségmunkára pedig 110.000 pengőt állított be a költségvetésbe.
Az OMKE és Füszsrkeresksdék fúziós közgyűlése
Több Ízben foglalkoztunk* nagykanizsai OMKE és a Faszerkorea-kedők Egyesületének fúziójával, amely\' ai erők egységesítése és kOipooto-sitása szempontjából mindenképen kívánatos,
Az OMKE és Püszerkereskedö* fúziójának közgyűlése vasárnap (Mielőtt 11 órakor zajlik le a Kaszinó\' alsó helyiségében a város kOzönaá-géntk általános érdeklődése közepette, amikor a tisztújításra Is tor kerül.
A vasárnapi közgyűlés a város közgazdasági életében fontos határkő, mert az összes gazdasági erőknek a centralizálását és eggyékovácsoll-sát jelenll egy hatalmas szervezetbe, amely minden gazdasági kérdésben meg tudja alkotni a maga hatalmas,, erőteljes frontját.
kozó és kiváló vadász. Bartenstein rágyújtott hosszúszárú kis spanyol pipájára. Epészen kedvére alakultak a dolgok. Teréziának ő volt a bizalmasa és biztosra vette, hogy a vértes rövidesen a császár ktdvelt embere lesz. Elzárta az iratokat és kocsiba ült, hogy felkeresse Duinen-felset.
A kapitány épen a fegnapi ratf-mori igyekezett kidörgölni szemeiből, amikor Bartenstein belépett.
— Hó I Szervusz görbe pajtás I Hát téged mi szél hozott ? I — Üdvözölte vendégét s felállt a medvebőrről.
— Te leszel őfelsége szárnysegéde. Nem lesz más dolgod, mint vadászatain kisérni, sakkozni és szórakoztatni. Az udvarnál kapsz szállást és el \'eszel látva mindennel. írd össze a hitelezőid névsorát, mert iyenkor az a szokás, hogy azokat kifizetjük.
Duinenfels káromkodott egyet, azután akkorát csapott Bartenstein vállára, hogy más normális csontú halandó összerogyott volna alatta. A titkárnak a szempillája se rebbentmeg.
— No testvér, most már magam is azt hiszem, hogy nem jársz igaz utón s az ördöggel cimborálsz I Vagy csak a bolondját járatod velem ? De ugy tedd, hogy akkor leváglak, mint a rézkígyót F— Fenyegetőzött a vértes és magához ölelte a titkárt.
(Folyt kőv.)
Nc uemberben lesznek az uj városi képviselőtestületi választások
Károlyi és Bethlen beszéltek az egységespárt tegnap esti értekezletén
Budapost, szeptember 1,
(Éjszakai telefonjelentés) Az egy-ségespárt csütörtöki értekezletén Károlyi Qyuls gróf miniszterelnök hosszabb beszédnen foglalkozott a politikai helyzettel é* a közeljövő feladatain ls kitért. Hangoztatta, hogy a kormány mig az őszt ülésen törvényjavaslatot terjeszt be a föld teherrendezés végleges megolddsdról, beleértve a kamatrendezés kérdését Is, amelyet feltétlenül megoldandó-nak t rt. A kormány legfőbb feladata a gazdasági élet fellendítése. Errtvonatkotólag kedvező előjelként szolgál, hogy egymásután következnek a nemzetközi konferenciák. Míg fennáll a devizakorlátozás, addig sehol-sem képzelhető el normális gazdasági élei. Szerencsére ezt felismerték a nemzetek és ezért rendezik a közeljövőben sorra a konferenciákat. Pénz elegendő van a világon, de mig dl/alános a tőke bizalmatlansága, addig szó sem lehet komoly segítésről. A gazdasági elzárkózást nem mi kezdtük, mi csak védekezéskép nyullunk ehhez az eszközhöz.
Hangoztatta a miniszterelnök, hogy a kormdny nem adhat munkanélküli
segélyt, ellenben minden erövsl aion van, hogy munkaalkalmat teremtsen. Sok gondot okoz a városi Ínségesek ellátása, de a kormány módot talál arra, hogy ennek is megfeleljen.
Bethlen István gróf állott fel szólásra a miniszterelnök után. Beismerte, hogy egy évvel ezelőtt Igen háládatlan feladatra vállalkozott a kormány, amely tudatában Is volt ennek. Kérte a pártot, hogy ne engedje magát semmiféle hangulattól befolyásoltatni, hanem haladjon továbbra Is a becsületes kötelességteljesítés utján. örOmmel látja, hogy a kormány nemrégen lépési tett abban u Irányban, amelyet 0 javasolt. Kéri a kormányt, hogy tartson ki • program mellett és a nemzet csák hálás lesz majd a kötelességteljesitéséit
Háromszoros öngyilkosság után — életben maradt
Ifjabb Balázs József szombathelyi dalköltO ma Székesfehérvárott vero-nállal megmérgezte magát, majd felvágta ereit ás végül nadrágszíjával felakasztotta magát. Még Idejekorán levágták és beszállították a kórházba.
szeptember 2.
ZALAI KÖZLOWT
Egy kanizsai világcég letűnése
Elvitték a Guttmnnn cég Irattárit
Nagykanizsa, szeptember 1 Augusitus hó ulolsó hetében rtg-jelent Nagykanizsán a Gullmann S, H. európai hlíli fatermelő és fajpari cég intézője, hogy a cég telepén egy évszázad óla felhalmozott irattárt részben Bécsbe és Budapestre szállítsa, részben pedig a nagykanizsai Szeszfinomiló r.-l.-nak megsemmisítés céljából adja át. A OuUmann S. H. cég törzsházát és dongafeldolgozó műhelyét Strém Károly fanagykereskedő és erdö-kilermelő ve te meg és evvel a két aktussal egy olyan kereskedelmi cég szűnt meg végleg Nagykanizsán, amely ennek a városnak kereskedelmi életében a legelső helyen állt, majdnem egy évszázadig.
A cé^el OuUmann Simon Henrik alapitolla, aki 1832-ben Oelséröl Kanizsára mint 26 éves fiatalember jött be lakni és szerény állást vállalt mint raktárnok Slrasser D. Lázár nyerstermény, gubacs és < laj-inagvakkal kereskedő cégnél.
A fiatal alkalmazott oly kilUnó sáfárja volt főnöke üzleti érdekelnek, hogy ez nemcsak külön Üzleti haszonban részesítette, hanem mikor Qullmann a főnök leányának kezét megkérte, kedvező fogadtatásra talált. Sorsa el volt döntve. Oultmann üzlettárs lett és mikor Stiasszer Lizát és fiai a szabadságharc után Bécsbe mentek lakni, Guttmann Henrik átvelte az üzletet és fóleg gubacskereskedéssel és repceolaj-gyártással fóglalkozotl. Mikor 1856 ban annak híre járt, hogy egy társaság francia lökével meg akarja építeni a Nagykanizsa—budapesti és Nagykanizsa—prágerltofi vasulvonalat, OuUmann Henrik felfigyelt. Gyakorlati ésijárással é6 gyors (elfogással meggyőzödölt arról, hogy a fakereskedelem és a fatermelés nagyon sok lehetőséget nyújt, tekintettel az épifendO vasulvonalra, egy Kanizsán és vidékén Űzendő kereskedelem fellendítésére. Csökkentette tehát gubac8kere8kedclmének és olajgyirának terjedelmét és nagy lendületlel felkarolta a szlavóniai erdörenge\'egekből kitermelt tölgyfák feldolgozását. Terjedelmes famegmunkáló telepet rendezett be a sóház közelében, szemben a Wlasstcs Gyula utcában, ahol főleg l-ordó-dongát gyártottak.
A szlavóniai erdőkbe pedig a krajnai munkások ezreit telepítette, hoíy oll a helyszínén vasúti küszöb-fdkat. hidkarfákat és padlókat valamin! hajóbordákat ácsoljanak a lölgyóriásokból. Mikor 1857.-ben a Dili vaspálya társaság megkízdlc az említett vonalak építését a Guttmann S. H. cég volt a vasul kü-szöbfa szállítója és 1860-ban az első vonat a Q, cég által szállított kű-szöbíákon és a küszöbökre erösilelt síneken gördült tovább. Dongát és Nógerendákat pedig a franciák vásárollak. A cég szállítmányai oly széleskörű elismerésben részesüllek,
hogy a kanizsai anyaház és telepnek keretei szűknek bizonyultak. G. legidösb liát bízta meg, hogy Triest ■ ben, a fellendült kikötővárosban fiókot nyisson. — A párizsi kiállításon 1879-ben a cég szlavóniai dongákból készített óriási hordói állitolt ki. A faipar eiömozditá\'a körül szerzett érdemeiért Gullmann Ödön, a legidösb Guttmann flu, megkapja a becsületrend lovagkeresztjét. A ház alapilójának Gutimann Henriknek 1869-ben a magyar nemességet adó-mán y ózza a király. Fiai Ödön, Vilmos, Lázár és Alfréd az apjuk vál-lala aiban tevékenykednek. Belisce és Vucin hirdetik még ma is a szlavóniai faipar úttörőinek merész vállalkozási szellemét. Méltán lehet a Outlmann ház tagjait Ipurkupllá-nyoknak nevezni.
Az öreg Guttmann, a ház alapilója, 1890. március havában hall meg. A család férfiágál 1904-ben a király beliscei előnévvel bárói rangra e nelle. Fial közül csak László él, alti zalabéri földbirtokos és érdekelve van a beliscei és scucini vállalatoknál is. Az öreg Guttmann S. Henrik 1863—1890-ig, tehát haláláig elnöke volt a kanizsai zsidó hitközségnek, amelynek adminisztrációját szerencsés kézzel és kiváló sikerrel vezet le.
A kanizsai családi sírboltban alusz-sza örök álmát. Sírfeliratát Dóczy Lajos, a költő és id. Andrássy Gyula külügyminiszler volt titkára irta.
Ennek a Gutlmann-háznak irattárát hordták most széjjel László báró parancsára. Gyorsan homályosodik a hirnév fénye. De az egyszer oly világhíres Guttmann-cég megérdemelné, hogy tovább éljen a mondában és történelemben.
Dr. Villányi Henrik
□szí és téli
bevásárlása előtt saját érdekében keresse fel a 72 év óta fennálló
kabát- és szőnyegosztállyal
kibővíteti
SINGER divatúruhúzat
NAGYKANIZSÁN.
Nagy választékban érkeztek és vételkényszer nélkül megtekinthetők: Elsőrendű szabású és minőségű női- és gyermekkabátok, mindenfajta szőrmék, női-ruha és kőpenyszővetek, férfi-öltöny és kabátftzövetek. Jóminőségü és színtartó áruk.
Figyelmes és gondos kisxolgálús.
Olcsó, sscaboit árak.
Ifja Hofíer Viktor: a „Korona" aj bérlője
A legközelebbi napokban kötik meg ■ hatéves szerződést
Nagykanizsa, szeptember 1 A válságba jutott 150 éves nagykanizsai Arany Korona szálloda és vendéglő a legközelebbi napokban uj bérlőt kap. Mint feltétlenül megbízható helyről értesülünk, Ifjú Hojfer Viktor, a vasuli vendéglő bérlőjének fia, ko noly tárgyalásokat folytatott a Korona megszerzéséért. Sikerült is oly előnyös ajánlatot be-ter|eszleni a hercegi uradalomhoz, amely az összes reflektánsol( közül a legkedvezőbb voll. Ifjú Hoffer Viktor hat évre kívánja a Korona
bérletét megszerezni. A szerződést már a legközelebbi napokban megkötik.
Ami a Korona megnyitását illeti, előbb el kell árverezni az üzletbérkövetelés fejében lefoglalt üzletberendezést, majd pedig újjáalakítják ugy a kávéházal, mint a szállodát és csak akkor nyílik meg teljesen uj vezetés és uj alapon a még nemrégen az egész Dunánlulon legjobb hírnévnek örvendő, patinás Arany Korona.
Fontos értesítési
Tisztelettel értesítem a nagyra-becsült hölgyközönséget és kedves vevőimet, hogy a közeli napokban megnyitó bécsi dru-mlntavásdrnak. valamint a most kialakuló divatnak tanulmányú tásdra Bécsbe utazom. Felkérem azon tisztelt hölgyeket, kiknek ez utammal kapcsolatban valami óhajuk van, hogy azt velem legkésőbb kedd estig üzletemben közölni szíveskedjenek.
Kiváló tisztelettel Brónynl Lajosáé
BO cllvutármtnli
Zalamegye lakosainak és községeinek száma
Zalaegerneeg, szeptemberi
Most jeleni meg az első hivatalos kimutatás az 1930. évi népszámlá-lás előzetes eredményeiről. A kimutatás közli az egyes járások lakosainak <t községeinek számát. A statisztika vármegyénket illetően a következőket tartalmazza: (A zárójelben a községek száma szerepel.)
Alsólendval járás; 19.705 (38). balatonfüredi: 13.770 (26), keszthelyi 33 259 (24), letenyel: 32565 (43), nagykanizsai: 34.193 (36), novai: 21.157 (37), pacsai: 32.090 (33), sümegi: 28.454 (32), lapolcal: 39 888 (35), zalaegerszegi; 41078 (63), zolaszentgrótl; 25.425 (27), Nagykanizsa megyei város: 30 936, Zalaegerszeg megyei város: 13.100. Az összlakosság száma tehát 365.12Q, a községek száma pedig a két várossal együtt 396.
A klskomároml revízió* gyűlés
A Magyar Revíziós Liga ezúton Is értesíti a vármegye közönségét, hogy szeptember 4-én délelőtt fél 12 órakor Kiskomáromban revíziós nagygyűlést tart. melyen a központ részéről részi vesznek: Herczeg Ferenc, a Liga elnöke, Nagy Emil, a Liga társelnöke, dr. Fali Endre, a Liga Igazgatója és Drizdy Oyőző, az Amerikai Revíziós Liga elnöke. A vezetőségi tagokat a központ 15 lagu küldöttsége kiséri le Kis-komáromba.
= Közeledik az iskolai Idényt
Gyermekeinek iskolai kelengyét legolcsóbban Schütznél vásárolhat.
Értesítési
Tisztelettel értesítjük az Igen tisztelt vevöközönséget, hogy az
észloigdoldonsigok megérkeztek.
Raktáron vannak a leg
egyszerűbb kiviteltől a legfinomabb kivitelig nftl-, férfi- és gyár-makoipftk.
Árakat nem hirdetünk, győződjön meg személyesen.
Elvünk i Szépet, jót, olosön I
»IDEÁC«
cipőáruház
Fő-ut 12. szóm.
ZALAI KÖZLÖNY
15 százalékkal olcsóbbak a tankönyvek
Alig van változta a tankönyvek-ben — A tankönyvek előjegyzése
Nagykanizsa, szeptember 1
A polgári családok háztartásában a közeli u| Iskolaév uj gondokat is jelent. Jelenti e belratást, a tandijai, a ruhát, cipőt, az iskolakönyveket és laneszközöket.
Alkalmunk volt a nagykanizsai könyvkereskedőkkel beszélni, akik erre vonatkozólag többek közölt kijelentették, hogy az uj Iskolaév mindeneseire kedvezőbb lesz, mint az előzi, mert az összes iskola és tan könyvek Magban 15 százalékban olcsóbbak lesznek a vásárló közönség számára, nem ugy a tankönyvkeres-kedöknek, akiknek a kiadók ugy értelmezték az olcsóbb tankönyv kiadást, hogy az eddigi 25 százalék részesedés helyett ez idén csak 10— 15 százalékot kapnak. Vagyis a könyvkiadóknál\' megvan a mult évi hasznuk, de a könyvkereskedőknek kb. 15 százalékkal kell olcsóbban adniuk a könyveket.
A« uj iskolaévben nagyon kevés változás\' van a tankönyvek terén (az ui tanterv szerinti fokozatos változás). .A piarista reálgimnáziumban csupán a III. osztályban a latin könyvek és a német nyelvtan változik. A leénylkeurnban semmi váltójáé nincsen. A polgári fiúiskolában a Ili. osztályban a stilisztika és számtan etifc a fokozatos változás alá. A polgári leányiskola III. osztályában ásvány és vegytan helyett a fizika könyve kerül, mig a II. osztályban a magyar olvasó és számtan változik. A felsőkereskedelmi iskolában ninesfcn változás, úgyszintén az elemi Iskolákban sem.
A nagyközönség jól teszi, ha a stűkíéges tankönyveket már most elé/Jegyezteti a kereskedőknél, hogy azok az egyes megrendelendő könyvek\' példányszámát illetőleg kellően tájékozódva legyenek. A kereskedőnek Ugyanit) készpénz ellenéin kell a könyvkiadóktól a tankönyveket beszerezniük.
A mult napokban a nagykanizsai könyvkereskedik értekezletet tartottak, amelyen megállapították a kezdődő iskolaévre való tekintettel szükséges teendőket. Megállapították, hogy a gazdasági helyzet nem javult és Igy at elöW évben folytaiolt gyakorlatot most is fenn kell tartaniuk, vagyis csak készpénz ellenében szolgáltathatják kl a tankönyveket.
A Közeledd iskolai belratások elüti
Intézeti ruhaanyagok és kelengyék
dus választékban, mélyen leszállított áron kaphatók.
Elöirásszerli kék seviot-szövetek, csikós bluz-és gallérvásznak, fehérnemíianyagok, paplanok vételkényszer nélkül tekinthetők meg
Kirschner Mór
divatáruházában.
Visszamaradt férfiszövetek — mig a csekély készlet tart — maradék-árban kaphatók.
áz őszi újdonságok egy része már raktárra érkezett.
Felelős e a színházat sznbyencláló város a primadonna adósságaiért?
Érdekes pereskedés Székelyhtdy Adrienn pécsi tartozása miatt Szegeden, ahol az Igazgató nem llzette b« a törlesztéseket
Welsz Jenőtté pécsi lakosunk 404 pengővel. Weisz Jenőné pert indítóit követeléseért. A színésznő a gázsijából levont részletek ulján törlesztene ezután a megítélt követelést. Mikor az alperesek azt hllték, hogy az Igazgató már az égés; Iá randórágot levonta, felszólították Ut> rög Sándort, a szegedi színház ignz-gatójál, hogy flzesoe meg a 404 pengőt. Az Igazgoti azonban nem fizetett, bírói letétbe nem helyezte az összeget, mire GOrög Sándor e!-
Szugetl, szeptember 1 Ezelőtt kit évvel még a pécsi színtársulat kedvelt lag|a volt a szépséges Székelyhldy Adrienné fiatal drámai szinésznő, aki Pécsről S legedre szerződött. Minap a szegedi járásbíróságon érdekes színházi per tárgyalását tartották meg. A keresetet dr. Kormányos Benő szegedi ügyvéd, mint bíróilag kirendelt ügygondnok adta be Szeged város ellen. A per előzményei a- következők : Székelyhldy Adrienne lartozott
VAKOff MOZGÓ
Figyelem! a Figyelem!
hatalmas és szenzációs sikerű
STROGOFF MIHÁLY
még ma, pénteken kerül bemutatásra Délután 5 órakor filléres helyárak Este &és 9 órakor rendes helyárak
Óriási siker! Ma utoljára ! Óriási siker!
JíKö^ttgtttrrtber 2,
let\' indítottak pert és azt kérték i bíróságtól, hogy kötelezte. Oörögil a művésznőtől levont összeg ktfkelésére. A tárgyaláson Oörög Sándor azt sdta elő, hogy a város kisgyit-lése lövőre is neki Ígérte határozott formában a színházai, tehát ö jövőre, mint a szegedi sziuház Igazgatója,\' abba a helyzelbe jut, hogy flzeltii lud. De ez csak ugy történhet meg ha ő kiegyezik hitelezőivel. Azt ajánlotta, hogy szeptember elsejétől kez-dődöleg három bárom részletben kifizeti a tökét a kamatokkal és a felmerült költségekkel egylltt. A felperesek ebbe beleegyeztek.
Az utóbbi hetek eseményei után az ügyvéd kdrtérltésl pert Indított a város ellen és arra kérte a bíróságot, hogy a várost kötelezze a 404 pengő megfizetésére. Kotmányos Bt-nő dr. keresetében előndla, hogy tudomásáta Jutott az a körülmény, hogy a város nem akarja Görögnek adni a színházat, de tudomására jutott az Is, hogy s város azi a 15 ezer pengőt, amelyet a színészek követelésére víssui kellett volna tartani, már régebben, kifizette Görögnek. A kereset két alapon kéri a város kártérítési kötelezettségeinek megállapítását : A város azzal, hogy a kisgyűlés Görögnek Ígérte a színházat jövőre és most mégsem akarják neki adni, megtévesztette a felperest, aki annak a reményében, hogy Qörögí lesz a színház, kiegyezett az igazgatóval. De megáll a város kártérítési köte ezetlsége azon az alapon is — mondja tovább a keresel, —- hogy a városnak csak augusztus 29 én lett volna joga kifizetni dörögnek a 15 ezer pengőt, de mégis jóval előbb kiadta. Ezzel a ténykedésével a város elvonta a hitelező etil a kielégítési alapot, tehát a városnak viselnie kell a következményeket.
A tárgyaláson a város jogi képviselője pertálló kifogást emelt azon az alapon, hogy kártérítési perről lévén szó, a keresetet a törvényszékhez kellett volna beadni. Vlskovic) biró a tárgyalást azzal tárta be, hogy szeptembe 3-án hirde! határozatot.
Ssátaod mii "Mjiá! a természetes „Ferenu lóuef" keserűvíz használata végtelen nagy megkönnyebbülést szerez. A nőotvosi klinikák blzonyil-ványai tanúsítják, hogy a rendkívül enyhe hatású FeretO lálie! vizet különösen a szülésteli osztályon a legjobb sikerrel alkalmazzák. -- A Feresc fóMeí keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füsrerüz-letekben kapható.
SALAMON BÉLA
őtelsége a vtgéc
SALAMON BÉLA
őfelsége a vtgéc
SALAMON BÉLA
őfelsége a vlgéc
SALAMON BÉLA
őfelsége a vlgéc
SALAMON BÉLA
Őfelsége a vtgéc
SALAMON BÉLA
őfelsége a vlfféc
SALAMON BÉLA
őfelsége a vlgéc
SALAMON BÉLA
őfelsége a vlgéc
SALAMON BÉLA
őfelsége u vlgéc
SALAMON BÉLA
őfelsége n vlgéc
SALAMON BÉLA
Őíelsége k vlgéc
1932. szeptember 2
NAPI HÍREK
ZALAI KÖZLÖNY
Szezonnyitó árak!
Duplaszéles iskolaszövet
leányka ruhákra kiválóan alkalmas, szép mintákban és színekben . , .
160
no». i* gyapjúszövet
férfi kabátokra, tartós minőség . . . P 3(J
Szép sötétkék matróz intézeti ruhák és kabátok
minden nagyságban.
Ha érvényeetllnl akar, tanuljon világnyelveket MiHényi tfirgil
oklmln gyilmMA
alapos nőmet és francia tudást szerezhet. — Tanít gyorsírást ts. ■Jelentkezni lebot szeptember 10-tól Horthy Mlklóa-ut 3U. szám alatt
NAPIREND
Szapltmbar 8, péntek .
Római kstollkas: litván Hr. Protest.:
Kebeks. Izr.: Elul hó I.

Városi Muzeum és Könyvtár nyílva csütörtökön és vasárnap délelölt ló-től 11 éráig.
Oyó»y»lert*rl ájjell szolgálat i a „dívatof" gyógvsitrtár Erasébet-tér 21. tlT klskinliaal gyógyszertár.
OSatOrdí nyitva reggel 6 órától este 3 óráig (MIM, szerda, péntek délután, kedden egész nap nólutek). Tel. 2—13. Délután (Tórától 50 filléres zutunytOrdó
— Személyi hlr. Longauer Imre okleveles hittanár, kórházi lelkész, nyári szabadságáról visszaérkezett.
— Ülések a vármegyén. Zalamegye törvényhalósági kisgytllése szeptember 12-én tartja ülését, 13-án törvényhatósági bizottsági közgyűlés, 14-én pedig közigazgatási bizottsági ülés lesz.
— Nagykanizsaiak az országos lüázerkereskedő kongresszuson. A magyar fűszerkereskedők szeptember 18-án a budapesti Vigadóban országos kongresszust tartanait, Nagykanizsáról hivatalosan az itteni Fűszerkereskedők képviseletében részt vesznek Szeréét Pál, aki a boletta-reformról, Szántó Vilmos, aki a fázisadóra való általános áttérésről nyújt be határozati javaslatot és Neu Pál lilkár. Kérni fogja a kanizsai delegáció, hogy a JBvó évi országos kongresszust Nagykanizsán tartsák meg.
— A Balatoni Szövetség szeptember 4-én délután 4 órakor Balatonalmádiban, a Pannoniában tartja közgyűlését. A tárgysorozaton szerepel egyebek köil: Jelentés a szövetség ezévi működéséről, az alapszabályok módosítása, az alapszabályok módosítása kapcsán három társelnök, hat alelnök, pénztáros és ellenőr öt évre való megválasztása, tiszteletbeli tagok választása, az Igazgató-választmány kiegészítése.
— Halálozás. Hadrovtcs Ferenc nyug. posta-altiszt életének 75. évében rövid szenvedés után elhall. Temetése szeptember 3-án délután 5 órakor lesz a róm. kath. temetőben. Gyászolja a Herczeg-család.
— Iskola cipókét minden kivitelben legolcsóbban az .Ideál\' cipó-áruházban vehet. F6-nt 12. szám.
— Rádióelőadás a missziós UJuság részére. Szeptember 3-án, szombaton délután 5 órakor Kende Mercedes S. M. nővér .Üzenet a missziós Ifjúságnak"- címen rádióelőadást tart. Az előadás meghallgatására szerelettel meghívja a Szent Ilona Leányklub tagjait az ifjúsági elnök. Gyülekezés szombaton délután pontosan háromnegyed 5 órakor Cseugery-ut 3. nzám, II. emelet 8. ajló alalt.
— Kevés pénzért elegánsan öltözködhet Asszonyom I Megérjetek a legtrlsebb sima és mintás kordbársoriyok, gyapjugeorgette és szövetűjdonságok Slnger Divatáru-házba.
i
Olcsó watta trásár.
taa» Siaptambai\' 10-lg.
..Verabél" pllaeé watta, Dr. Brans
szerint dobozban, príma mlnóségU
250 gr. S» 1-40, 100 gr. 08 till. VÁGÓ ENDRE
IllalszerUrában.
— Kitűnően szórakozhat a Zrtnyl Torna Egylet szeptember 8 ikl népünnepélyén. Ha megjelenik, a hasznost köll össze a kellemessel, mert a különféle olcsó szórakozások mellett még a sportért i> áldoz.
=■ Mielőtt szőnyeget vásárol,
tekintse meg Slnger Dlvatáraház dus szőnyegraktárát.
— A bucsuszentlászlól zarándoklat. A nagykanizsai hívek bacsu-szentlászlói zarándoklata szeptember 11-én lesz. Indulás reggel 7 óra 50 perckor, visszaérkezés 6 óra 40 perckor lesz. A menetjegy ára oda és vissza 2 pengő 40 fillér. A vasutasok és a szabadjeggyel bírók 20 fillér részvételi dijat fizetnek be a jelentkezéskor. Mivel a zarándoklat külön vonaton fog menni, azért minden utasnak jelentkezni kell a zarándoklat rendezőségénél. Jelentkezni már is lehet a plébánia sekrestyéjében a délelőtti órákban és az egyházközségi irodában az egész nap folyamán.
— A Nyugat Bznptombcr t-t nzámií-nak élén Babits Mihály „Amor Sanctu*" elmen Ir tanulmányt a középkor latin himnuszairól, melyekből ötvenet magyarra torditott. Novellát Mórlcz.~Zslg-niond, Kassák Lalos, Gollub Márta és Nyíri Tibor, verseket Erdélyi József, Bányai Kornél, Itónal Mihály András, Vas Tamás és Varró Dozső tollából közöl a folyóirat A Klgyolő-rovatokban Gombosi György Ir cikket Ligeti Pál hullámelméletéről, Schöpflln Aladár, Török Sophlo, Itolchard l\'lroska uj könyvekről, l\'arkas Zoltán képzőművészeti aktualitásokról ntb., Ady Ulos rióvész Béla Adv-clkkévol polemizál. Negyedévi előfizetés lü pengő. Kiadóhivatal: V. Vilmos caáazár-ut 3é.
— A nagykanizsai KathoUkns Legényegylet október hó 2-án tartandó szüreti mulatságának összes táncos szereplőit felkérem, ho^y ma, pénteken este 8 órakor tirtandó táncpróbán pontosan megjelenni szíveskedjenek. Horváth Géza rendező bizottsági elnök.
— Felhívás. Felkérem mindazokat a bajtársakat, akik a volt cs. és klr. 44 lk gyalogezredben szolgáltak tiszti vagy legénységi állományban, de bárki mást, aki az ezred emlékművének felavató ünnepségén Kaposvárott szeptember hó 4-én részt akar venni, szíveskedjenek kedvezményes vasúti jegy elnyerése ügyében jelentkezni dr. Strém Sándor fogorvosnál, az ezred volt tart. e. 0. hadnagyánál Nagykanizsán, Horthy Míklós-ul 6. szám I. emeletén. Már 15 jelentkező eselén a vasút 33 százalékos kedvezményt ad. Indulás vasárnap reggel 4 óra 40 perckor, vlsazaérkezés esle 11 óra körűi.
Rendkívül nagy választék, jutányos árak, garantáltan jó minő-Bégű siffon, angin, lenvászon, damaszt, nyomott és tenniszflanellekből Slnger Ólvatáruházban.
Megadóztatják az agglegényeket
Zalaegerszeg, szeptember 1 Kecskemét város feliratára a belügyminisztériumban törvényjavaslatot dolgoztak kl a 30 éven felüli agglegények megadóztatásáról. Amint összeül a Ház, azonnal letárgyalják a törvényjavaslatot.
A Drávába fulladt egy zákányi vámőr-őrvezető
Barcs, szeptember 1
A drávaparii Zákány község határában vasárnap délután fürdés közben a folyóba fulladt Beck József 24 éves vámőr-őrvezeló. Felhevüli állapotban ugrott a folyóba, görcsöt kapott éa\'elnierült. Mivel egész éjjelre szóló kimaradása volt, távollétét csak másnap vették éizre.
A keresésére Indult járőr ruháját, óráját és pénztárcáját a parlon találta meg. Á szerencsétlenül járt őrvezető holttestéi mindezidelg még nem sikerüli kifogni.
— Beiratások. A nagykanizsai izraelita elemi népiskolában az 1932-1933. tanévre a pótbeiratások szeptember 6-án és 7-én délelőtt 9-12, délután 2—4 óráig lesznek megtartva. A tanulók szüleikkel vagy felnőlt hozzátartozójuk Uséretébén kötelesek a belralásnál megjelenni, magukkal hozva az értesítő könyvecskéjüket. Az első osztályba Iratkozó kezdők születési Idejűket igazoló .tanúsítványt" hozzanak magukkal, amelyet az anyakönyvi hivatal iskolai beiratás céljából ingyen állit ki.
— Filléres gyorsvonat Rómába. F. é. szeptember hó 18-án filléres gyorsvonat indul Budapestről Nagykanizsán át Rómába, egy-egy uapl tartózkodással odafelé Firenzében, visszafelé pedig Venezlában. Részvételi dlj II. osztályon 197, III. osztályon 165 pengő. Az ellátás mindkét esetben azonos, elsőrendű szállodákban, két ágyas szobákban. Jelentkezés alkalmával a Menetjegylrodá ban 50 P előleg lefizetendő, a bátraiékos összeget pedig szeptember 10-ig ki kell egyenlíteni. Részletes pio grammal és bővebb felvilágosítással készséggel szolgál a nagykanizsai Menetjegylrodá.
— Gyorsított eljárás alá kerültek a keszihely-vtdék! tolvajok. A keszthelyi csendőrség Nagykanizsára szállította Szép János gyenes-dlási és Tafota Ferenc balalon-ederlcsl lakosokai, mert vagy 20 helyen a legkülönbözőbb lopásokat követték el. Így a baromfitól, tyúk. kakas, réce, kacsa, a krumplitól a káposztáig a földeken — mindent loplak, ami enni való és élelmiszer volt. Kihallgatásuk alkalmával nagy nyomorukkal védekeztek. Mindkettőt a gyorsított eljárás alapján a nagykanizsai törvényszék elé állították. A beismerésben lévő kél tolvajt, a törvényszék, figyelemmel a nyomatékos enyhítő körülményekre fejenkint 2—2 hónapi fogházra ítélte. Az itélel jogerős. _
[nnhönvueh
minden Iskolához
kaphatók és elöjegyezhetök
ltj. BÚJ\'"* Jással UtMaa
OFENBEOK VILMOS
könyvkereskedésében
t
ZALAI KÖZLÖNY
1932 szeptember 2.
Viiveietékef, csatornázási, központi (ölést és e szakmába vágó javításokat jutányos árban vállal
MENDLOVITS JÓZSEF ÉS MÍRTON
rézmii és vIxvezeMk azereléil vállalata T.taf.a 2-71 HA8TKA1IZ3Á, KMÁLY-OTCA 45. 8Z. Tsiefon 2-71. mmr KarivuA fixatésl teltétalaki "M | Állandó raktár tardőszoba berendezésekben ás mosóaetSkben. „Kühnn" muigudasáyi gipik gyári Itrakita.
— Közalkalmazottak ügyeimébe t Butoráruinkat lényegesen leszállított árakon árusltjuk. Hosszú lejáratú hitelre Is, kamatmentesen. Kopsieln butoráruház, Horthy Miklósul 4. szám.
— Kigyulladt az autó. Keszthelyről Jelentik: Oyulovlts Níndor keszthelyi bérautó* Hévízről Keszthelyre Igyekezett, amikor útközben kigyulladt az autója. A közelben tartózkodó munkások homokkal oltották el a tüzet, Oyulovltsot pedig, aki súlyos égési sérüléseket szenvedett, beszállították a keszthelyi Jobbs- szanatór i u m ba.
— Közeledik a nyár vége, az esték már érezhetően hűvösek s Igy kívánatos, hogy a könnyű nyári ruhák helyeit, melegebb őszi öllözéket viseljünk. Nagy választékáról, kitűnő minőségeiről és olcsó szabott árairól közismert Schütz Áruház őszi női és férfi szövet újdonságai teljes egészében raktárra érkeztek. Az újdonságok már a khakatban is láthatók s mindenkinek elsőrendű érdeke, hogy bevásárlás előtt azokat megtekintse.
— Rálőttek a kiatolmácsi erdősre. Veszedelmes vidék Kistolmács az erdösökre. A vadorzók csak nemrég lőttek nyomorékká egy fiatal erdőst, aki mindkét szemére meg-vskutt. Most az Eszterházy-urada-lom 42 éves Horváth nevű, családos erdőse hagyta ott ma|dnem a fogát a kistolmácai erdőszélen. Az erdős ette 11 óra tájban hazafelé tartott. Már közel az erdőslakhoz, a sötétben kiáltást hallod: „Állj, ki vagy?* A kOvelkező pillanatban egy sötét alak neblámpávai a szemébe világított, egy másik pedig rálőtt Az erdős hasravágódotf, így a golyó célt tévesztett Horváth másnap reggel a lövés helyén egy Manllcber-Tegy-verbe való hüvelyt talált Az Ismeretlen tettesek után nyomoznak.
NeMz aitttUakaa szenvedik, akiknek az agyvértódulás. h fejfájás és szívdobogás, az emésztési zavarok és különösen a végbélbajnk teázik az életet nehézzé, igyanak reggel én este egy negyed pohár természetes .Faraaa Jénif* kescrUvIzet.
Az összes nyárlctpőket rendkívül olcsó árban kiárusítjuk. .Ideái" cipőáruház, Fő-ut 12. szám.
vigyázzon egészségére éa igyék
Resedei vizet,
mely hólyag, vese éa gyomorbántalmaknál kitűnő hatású.
falható «l»4«i ftmrtiletkw.
Ftraktár: WEI82 MÓR, Nigykaalzsa Klrály-etee S4 Teletee 310.
ta
RÁDIÓ-MŰSOR
Szeptember 2 (péntek)
(laput 9.18 Hangverseny. Kőiben 9.30 L /II.10 NemsetkOal vlzjelzősaolgálat.
jeiiea loojarsitciciuci. nircK. m.
A Budapesti Hangversenyzenekar hangvi senye. 16.45 Időjelzés, ldő|áráajelenté«, lilr. 17.00 F. 1730 Oramotonhangverseny. 19.\'
Baás
Hírek.
12.00 D41I harangszó. Idójárásjelenlés. 12.09 Cigányzene; Kőiben li» Hírek. 13.00 Idd-Jeliéi, fdőjáréslelcntés. 14.45 Hírek. 15.45 \' vet Írek.
ngwreeny. 19.00 F. 19.30 Netttnann László hegedOhangver-senyt. 20.10 Vlgiálékelóadáa a Stúdióból. -Vén\'leányok" vlfHáték 4 felv. Utána kb. 2150 Időjelzés, Idojiráijelenlé*. hírek. Majd sasion-, jazz- és cigányzenekar hangver-senye.
Báea 11.30 Dalok éa táncok. 12.40 (a 11.10 Uramolon 1620 Zenekari hangvei aeny. 20.15 Sziml. Hangv. 22.40 Saljaplu-haugverseny. 23.90 Zenekart hangverseny.
Oavenlry (Brit országos műsor) 18.33 Bach flójáiékok. 19.20 Zenekart hangverseny. 20.40 Színmű. 22.15 Ötöe 73.00 Zenekari hangverseny.
München 15 35 Oyermekóra. 17.00 Oramolon. 19.25 Paraaztzeuekar. 20.45 Opera.
Prága 6.15 Zenés ébresztő. 11.00. 12.15\' 13.40 és 18.15 Oramolon. 20.00 Sslnmü E 22.20—Ö.OO Oramolon
Róma 17.30 Hangveraeny. 19.15 Oia-motoit 20.45 Hangverseny. Ma|d 24.00-lg Zenekart hangverseny.
Varsó 17.00 éa 18.20 Zenekari hangveraeny. 20.00 Hangverseny. 21.10 Szimfónia. 22.00 ét 2150 Zenekari hangverseny.
Ruhafestés, tisztitás
legszebben, legolcsóbban
Varga HÁMI
Gallértisztité*b«n waxetl
MlflM-ltt. Ml 1!
Közgazdaság
Le kell szállítani a helypénzt a kanizsai vásárokon
Nagykanizsa, szeptember 1 Nagy érdeklődés mutatkozik a keddi kanizsai országos vásár iráni, amelyre erős felhajtást remélnek. Külföldi kereskedők, főleg osztrák és német birodalmi állatexportör, máris érdeklődtek lovak Iránt, amiket (ar lásra ki akarnak szállítani. Ezenfelül olasz exportőrök is várhatók, akik máris Jelentkeztek. A gazdaközönség nagyon sokat vár az aratás ulánl első országos vásártól.
Kár azonban, hogy a vásári helypénz lulma^as, viszonyítva az állat-árahhoz. Zalaegerszeg városa már régen leszállította a helypénzt, 1.20 pengőről 80 fillérre. Ennek következtében kétszeres látogatottságnak is örvend azőta a zalaegerszegi vásár. Zalaegerszeg példáját kellene követnie Nagykanizsának Is. Például egy gazda eladott egy szekér fát, amiéri 6 pengői kapóit, ö ebből a 6 pengőből 1 20 pengő helypénzt fizetett. Ilyen körülmények között nem lehet remélni élénk forgalmú vásárokal.
Pária 20 21!7i, London 17 88Vj, Ntwyork 5155 Hrésed 7WW*, Milano 26-46, Madrid 41\'% Amsterdam 20750. Berlin 12260. Wien ---—, Szófia 3-72, Prága 15-24 Vareó 57 60, Budapest —•-, BelgiJd —\'■—, Bukarest 305.
Buta tv. — flll., <U- 20 /Ili., rozs 20 flll. esett.
Búza tlszav. 77-es I3-60-I3-85, 78-as 13-75-14(10, 79-es 13-95—1415, flO-as 14\'00—14\'30, dunánt. Tí-ta 1260—12-75. 78-aa 12-75-12-90. 79-es 12-90 13-00. 80-as !3 00 -13-15, rozs 700- -7 10, Uk. árpa 840 -8-50. zab 9-50-9-70, tengeri tt 13-50-1380, korpa 6-80-700
1 iMuetl Buk derlu-árfolyamti
valutAk
Angolt. 1980-2000 Belga tr. 79-16-7914 Csen k. I6 94-17 Ö4 Dán lí. 101-70-102 90 Dinár 988-1004 Dollár 570-50-573-50 Frandsl. 22-30-22-50 lloll. 220 56-23005 Zloly 6395-94-45 Lei 344-3-56 Léva 4-06-419 Líra 29H0-30-2U Málta 13MO-13860 Norvég 98-80-99-80 Peseta —■——•— Schlll. —•-—•-Svájcit. 110-70-111-40 Svéd 1101-20-I02-20
DEVIZÁK Amst. 229-75-230-95 Belgrád 994-10-04 Berlin 135-80-136-60 Rrüsael 79-28-7974 Buksrest 3-40-3-51 Kopenh.101-90-102 90 London 19-79-1993
Madrid -•--
Milano 3000-3018 Newy. 57IW-574-00 Oszló í-9*00-9980 Pária 22-30-22-47 Prága 1093-17-01 Szófia 4-06-4-19 Slockh. 101 \'40-102-20 Varsó 6405-6V45
Wien -------
Zürich 110-80-111-40
Wien ctearlng árfolyama : 80.454.
Felhajtás 2633, eladaüan 770. - Etafl-rendü 1-26—1-28, szedeti t\'18-1\'20, szedett Wzép 1-04—1-10. könnyű 0*86 094, 1-ső rendű öreg 1-12—1-16, ll-od tendil öreg 0-92—1-04, angol süldői. 1-00-1-06, szalonna nagyban 1\'70—000, talr t 92— 1-96, hua |-Í0-1\'40. félsertés 1-36—1-84.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt, Gutenberg Nyomda «s Délzatal Lapkiadó Vállalata könyvnyomdája Nagykanizsán.
Felelte kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. szárr..
APBÓHIRÜKTÉSEI
luiiSiS ansr, a s«taeMi im» ua ut MIirf fciiwSfcasa so*
nirtaMMk a isuaa^a aiaiiasa a ldfayMls«, MialA
■l« golyóé csapágyak antóboa, speciálisan olcsón Ford- 5 Fordaonboz Unger Ullmann éa Tóth vaskercskedésáben 3636
Máraslt|iak ax öaazea butorazovete-ket, szőnyegeket, aezlontakarókat, Igen olcsó Usaaéaaáraa. Klslaludl Divat-áruház. 28
OI|s«k m*lrmm l«u4lllt«M árban kaphatók Arnmtk Bazár-udvar. 3565
■áll és férfi divalstöveleket meglepi olcsó árskon árusltjuk. Klafaludl Divatáru-ház. Soha vlssia nem l*iö alkalom I 29
Lagajakk ragaccsal Hitelem ablakalt 5 évi jutátlásaat, Stern flvegea szaküzlete. Telelőn IS6. 3757
Egy azép agyaaakás, szárai, vízvezetékei lakás minden mellékhelyiséggel kiadó Józsel lóherceg-ut 58 a. 3386
Szombathelyi gyártmányú axglSpr*-aak, ■xólAxuaók, práaDeanrek
a legolcsóbb gyári árban Nagykanlzaán kizácolsg Vajda Oéza vaskereikedéaében kaphatók. 3745
Egy szétszedhető gsira9«rob-u«k-réiif tükörrel, márvány mosdó, konyhabútor, asztalok, spelzstelázsl, vaialó kályha eladó Csengery-ut I. II., 3. lépcsőház. 3961
Amer Ihallréavstali Werthelmkasiza, különféle bútorok, egyéb háztartási felszerelések eladatnak Magyar-ulca 19. 3U80
Két fiatalember teljrs ellátást nyerhet. Ugyanott kálikon*! kipható Királyt Pál utca. 8 3982
SzőIőc8omagolá8hoz
M a n 111 a
(gyökérspárga)
Gabona
csávázészerek
(por és nedves picok)
A/Tű trágyák
(Szuperfoszfát) (Méstiiltrogén) (Kállsó)
atb. slb.
Kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
Mg, mttrigyü, termény ét nttvény-vMAsursk kWMkedáaáben
Nagykanizsán, hrzsébet tér 10. A bíróság mellett Telefon 130.
Birtok-árverési hirdetmény.
Valkó Ágoston nagyrécsei 2100 kai. hold birtoka, mely áll: 1200 hold szántó, 60 hold szőlő, 70 hoiu rét, 76 hold legelő, 640 hold erdő és 54 hold utak és majorépulelek, az elrendelt likvidáció folytán
1932. ueiteaktr 12-éa Ml 12 érakor
az Országos Hitelvédő Egylet helyiségében (Budapest, V., Aikolmány-ulca 8.) szabadkézből, nyilvános ár-v.résen eladásr.i keiül. Az eladisra kerülő birtok a helyszínen bármikoi megtekinthető, részletes felvilágosítás és az árverési feltételek a helyszínen Ftullch főintézőnél, a birtok részletes leirása és az árverési feltételek az OHE nél a hivatalos órák a\'ait mejj-tekinthetők. Ajá \'latok 50.000. - P bánatpénzzel az OHE-hez nyújtandók be. ws
lallíl unuinttall
Elsőrendű prima, zsíros
növendék marhahús
kilónk!nt 60—80 fillérért kapható. Szives pártfogást kér
TAMÁS JÓZSEF
hentes és méfliáios T>Ukl-ssl 10. saám
xor éa fióküzlet: Petgfl-sst SS.
ÉRTESÍTÉS.
Van azerencaéin a n. é. közönség b 11-gyelmét a 36 év óla fennálló, közisme.I hirdető vállalatomra felhivni. Irodám keretéből a sablónos működés kl van zárvr, mert Individuálisan, — 3 évtized alatt egész Európában szerzett tapasztalatok és tanul aágok célszerű felhasználásával, — lelje* sitetn üzletfeleim megbízásait.
At összes rendeléseket nemcsak szakszerűen és páratlan pontossággal, hanem odaadó lelkiismeretességgel és kiváló li-gyelemmel eszközlöm, magamévá teszem hirdető feleim érdekeli és azokkal karöltve munkálkodom, hogy a reklámozás mincl jobban, biztosabban kifizesse magát.
Saját érdekében cselekszik tehát, ha újsághirdetésről, vagy reklámról van szó, költségvetésemet bekéri, mert — nlég abban az esetben is, ha nincs szándékában reklámozását általam intéztetni, ajánlatom bizonyára tájékozásul log szolgálni és intencióira is kedvező hatással les/.
LHOPOLO OYULA Trkloa; Jóuel VZI4S. hlr4*l6 villatat
Burfapcil, VII.. IvrtXbcI kJrul
Nyomalott a laptulajdonos Közgazdasági R.-T. Oult-nberg Nyomda és Détzalai Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykaniztáu. (felelős üzlclvczclő: Zalai Károly.)
72. évfolyam i9ft tsxám
N»gykáBlm SW2. szeptember 3, izombal
Ara 14 HH*r
ZALAI KÖZLÖNY
r « L I T 1 K A I NAML.AP
tocrkewtMg tt kUdóhlvsUI; Pflot 5. nám. Kwttbelrl (tókkhdólii»«UI. KoMuth-uto 31.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajost
Flűflictésl ái« : egy hói. Smkeulőiígi éi UidóhIvaUJ teüfon
* pengő (O HUii 78. u
Az éjjel fél I2*»ig tartott városi közgyűlés végén a Lapp-ktilcsÖn és a malom-garancia Ügyében is megtörtént a Transdanubia ajánlaténak médositésa
A polgármester három utolsó feltétele ügyében Is megtörtént a kielégítő közeledés — A közgyűlést ma délután 3 órakor folytatják — A villany-szerződés általános vitája
városi képviselőtestületben
Nagykanizsa, szeptember 2 A péntek délulin 3 órára össze-hlvott várost közgyűlésen kulminált az a lázas izgalom, amiben hónapok óta él Nagykanizsa, amióta a villany-dgy a napi aktualitások frontján az élre Jutott. A közgyűlési terem mindkét oldala már a gyűlés elejére megtelt a városatyákkal, kik között még az utolsó pillanatokban is élénken folyt a vita, a persvadeálás kevés reményével, mert hiszen az egész tlgy
a
ság elölt zajlott le és annyi alapos vita, valamint oly gondos előkészítés tárgya volt, hogy körülbelül mindenki kialakult véleménnyel érkezett meg a közgyűlésre.
Dr. Krátky István polgármester a Hiszekegy elmondása ulán megnyitotta a kölgyUlést, melegen elparentálta Pllchla Béla ny. körjegyzőt, a képviselőtestület elhunyt tagját, a Muraköz gondolatának tUzeslelkü apostolát, kinek emlékét és érdemelt a közgyűlés jegyzökönyvében meg-örökl\'i
minden fázisa annyira a nyllvános-
A Drávavölgyi pénteken délután fél 1-kor ujabb pótajáníatot adott be
Következett a villany-ügy.
Dr. Prack István, az ügy referense felolvasta hatalmas elaborálumái, kezdve a jelenlegi szerződét histo-rlkumán, 1892-től, egészen a mostani versenytárgyalásig. Ismertette párhuzamosan az eldöntésre kerülő kél ajánlatot. UJilás tegnap óta csak annyi törlént, hogy ma déli fél 1 órakor a Drávavölgyl még egy ujabb módosítást adóit be, amely szerint a város a harmadik évtől a 13 Iklg éveatt még mlnttgy 5000 pengővel több területhasználati dijat kapna, ugy, hogy végeredményben a Drávavölgyl ajánlata cca 33.000 pengővel volna a számok alapján kedvezőbb évente. A referátum mint fel nem értékeli előnyt sorolta még fel a magasabb feszültségre való áttérést, az azonnali tulajdonjogot a város részére, a 7 évvel rövidebb koncesz-sziól, — viszont a Transdauubia előnyére hozta fel a malom ismeretes kapcsolatát.
a bizottsági tárgyalások alkalmával már ismertetett pontokban néhány főbb vonásban előadta véleményét, kifejtette a távvezeték előnyeit, a külön telep és a nagyobb hálózati befektetések szükségtelenségét, a Drávavölgyi előnyeit a közvilágítás, az árammérődíj, a motor-áram, az időtartam, a feszültség kérdéseiben. Annak, hogy a Transdanubla az áram egységárakat 6 4 fillére, illetve ezt követöleg a Drávavölgyi 7 fillérről 6 3 fillérre redukálla, nem tulajdonit nagy Jelentőséget, — mondta — mert Kanizsán ugyls nagyon olcsó az áram más városokhoz képest. Itt is azonban jobbnak tartja a Drávavölgyl ajánlatát, mert az többit ad a városnak részesedés stb. elmeken. A Drávavölgyinek presztízskérdés a kanizsai koncesszió, Ismételte a szakértő és mert a mai viszonyok közt nem hozhat be külföldi tőkét Magyarországba, holland, osztrák és amerikai érdekeltségeitől, 2—3 évig a meglevő telepekről akar áramot előállítani.
Hollós József, a város szakértője
A polgármester a koncesszió, a kölcsönök és a malom-ügy összefüggéseiről
Feszült figyelem közben kezdte meg dr. Krátky István polgármester nagy éideklődéssel várt, mert mindeddig ismeretlen javaslatának Indokolását. Hangsúlyozta, hogy soha nehezebb helyzetben nem volt, mini amikor most |avaslalot kell lennie. Csak a város érdeke lehet a döntő, sok olyan szempontot kell azonban mérlegelni, melyeknek a jövőre való kihatása kívül esik mai meglátásainkon. Ismerteik eredeti elgoudolásál,
mely szerint a város a koncesszió értékesítésével függő kölcsönei fenyegető terhétől szeretett volna megszabadulni. A gazdasági válság ki-mélyülése azonban ezeket a számításokat keresztülhúzta. Igy is az volt minden törekvése, hogy a lehetőség halárain belül enyhítsen a város nehéz helyzetén. A város ma bruttó bevételeinek 36 százalékát kötcsön-szolgáltalások terheire fizeti kl. Ezen a téren szomorúan vezet Nagykani- \\
isa a magyar városok között Hivatkozott a vállalat jelen vezetősége legnagyobb készségének és előzékenységének leszögezése melleit a Transdanubla ellen korábban kialakult bizalmatlanságra, kísérleteire, amikkel megpróbált mindent, hogy a Tranídanublával versenytárgyaláson kívül létesítsen megtelelő egyezséget, ami azonban nem sikerűit, ki kelleti tini a versenytárgyalást. Azóta a viszonyok megint rosszabbodtak, az ajánlatok rosszabbak, mint remélte, tehát most már nem szorilkozott másra a város kívánsága, csak hogy függő kölcsöneinek legalább egy része, a legjenyegetőbbek, rendeztessenek. Ezek a Földhitelnél levő 643 000 pengős és a Lapp-féle 221.000 pengős kölcsönök. A Transdanubla ajánlata kétségkívül kedvezőbb az előbbinél, legfontosabb, hogy a városnak most két évig nem kellene kamatot fizetnie, igy a nyújtott kölcsön összege 736.000 P lenne, 48 félévi törlesztéssel. Évi 50.000 P ve! lenne rögtön könnyebb a városi háztartás helyzete. A l.app-kölcsön ügyének megnyugtató megoldására a Transdanubla vezérigazgatója ma szóbeit ígéretet tett, de erre nem hagyhatja nyitva a kérdést Nem csinál titkol abból — folytatta a polgármester — hogy ha ezt sl-!"rült volna elintézni, akkor nyíltan a Transdanubla mellé állott volna Megkísérelte elintézni, hogy a Földhitel közvetlenül legyen a város hitelezője, ez sem sikerüli. A Dráva-völgyi leteti a Leszámítoló Banknál 500 000 P-t...
Közbeszólás: Biztosan leiette?
Dr. Prack: A Leszámítoló Igazgatójától telefonon megkérdeztem. Letelte.
Dr. Krátky: Egyéves lüggökölcsön-ként ad 60 000 P-l, amit egy év múlva 140 000 Pre kiegészít. Ha a
Ml fontosabb :
Földhitel 600.000 P törlesztéssel nem elégszik meg, akkor a Drávavölgyl ajánlaia elfogadása esetén I43.00C P-t a helyi Intézetektől, vagy máshonnét kell előteremteni. A Drávavölgyl a Lapp kölcsönre olyan ajánlatot tett, hogy 3 évenként 70.000 pengővel törlesztendő váltóval, amit a városnak Is alá kell Irnla, volna törteszthető, az első részletet részesedés-előlegül biztosítaná.
Rátért ezután a malom ügyre, ami élénk közbeszólásokat váltott kl.
— Ha tudnám, hogy a megszüntetés nem csak fenyegetés, akkor a két ajánlat közötti különbség megérné a városnak, hogy biztosítsa a malom fennmaradását. De hol a garancia, hogy a malom valóban fennmarad ? Ha az urak felelősségérzete ugy gondol|a, hogy ezzel meg lehet menteni Kanizsa számára a malmot, akkor mérlegelés tárgyává kell tenni, hogy meghozzuk-e ezt az áldozatot, ami különben vlsszatérlllne a malom-üzem gazdasági előnyeiből. Biztosra veszem a malom beszüntetését a koncesszió elvesztése esetén. S ha valóban ettől függ a végleges megmaradása s ha erre garancia van és ha a Lapp-kölcsön áthidalható lenne, a Földhitel Ugy hasonlóképpen, akkor állítom, megérné a különbséget és akkor nyíltan a Transdanubla melleit volnék. Más megoldásokat is próbáltunk, mindent gondosan mérlegre tettünk, de a másik serpenyőbe a másik félnek kell egyensúlyt tennie.
fílnnpotdri ét a fzabértót jelentéi jegyzőkönyvbe vétele
Kelemen Ferenc Indítványozta, hogy a polgármester állr.l jelzett garanciák, Lapp kölcsön és Földhitel- átvállnlás kieszközlése végeti a közgyűlés hétfőig napolja el magát
A polgármester a közgyűlést 10 percre felfüggesztette. Utána bejelenlelte, hogy a Transdanubla ügyésze szünet közben ugy nyilatkozott, hogy a kívánságokat teljesíteni nem tudják, tehát nem kívánja a közgyűlés elhalasztását.
Ootenszky János javasolta, hogy a város szakértőjének Jelentését szó-szerlnt vegyék jegyzőkönyvbe.
A polgármealer kijelentette, hogy a szakértőt utasítani fogják elmondott jelentésének írásba foglalására.
a fogyasztó érdeke vagy a város
pénzügyel?
Kelemen Ferenc bankigazgató volt az általános vita első szónoka. — Hangsúlyozta, hogy a legelső szempont a fogyasztó érdeke, tehát az állandó, biztos és minél olcsóbb áramszolgáltatás. A Transdanubla
ajánlata ennek a szempontnak teljesen megfelelő. Milsem változtat ezen, hogy a Drávavölgyi az utolsó pillanatban egy tizedfillérrel túllicitálta. A TranBdanubiánál 40 éve nem voltak soha zavarok, megvan a ga-
ZALAI KÖZLÖNY
1932. syplember 3
rancia ezután is, hogy mint eddig, becsületlel látja el az áramszolgáltatást. A Drávavölgyinél, távvezeték\' né! nincsenek meg ezek a garanciák. Az egytized fillér különbséget a Trausdanubia még áthidalná, de már megsokatta az örökös rálicitálást. Helyesli, hogy a város vezetősége a bérbeadás kapcsán háztartását jobb helyzetbe igyekszik juttatni, de aki objektíven figyeli a dolgokat, annak az az impressziója, hogy az tgész tárgyalások során tulajdonképpen nem Is az áramszolgáltatás a fontos, amiről tulajdonképpen szó van, hanem a város pénzügyi lalpraállltása. — Pedig a város nem ez utóbbira hirdetett versenytárgyalást, hanem az áramellátásra. Igen, a kettőt helyes volt összefüggésbe hozni, de a legeisi szempont a fogyasztóé. — A város túllőtt a célon ebben a kérdésben. Etikailag helytelen, hogy a város az utolsó órákban kijátszotta egymással szemben az ajánlattevő feleket Amikor egymás után buknak el vállalataink, oda kell állni egy , nagymultu, még meglevő vállalatunk mellé. Ha az is eltűnik, ki fog ke-
nyeret adni annyi embernek? A számokból kihozott előnynél többre kell becsülni egy élő vállalatnak, a város gazdasági organizmusában egy étö testnek a megmentéséi. Intézményes garanciát egy tizem fennmaradását illetőleg ma nem lehet elképzelni sem. Oazdasági szükségszerűség, hogy a koncesszió elnyerése esetén a Transdsnubla Ide koncentrálja 3 malma Özemét A 33 000 P előny abból a téves premisszából származik, hogy a Dráva-völgyi megkapja a Transdanubla leiepét. Ez azonban per alatt áll, bizonytalanságot és költségei jelent a városnak. Közgazdasági, pénzügyi és szociális szempontok Is csak amellett szólnak, hogy a koncesszió a Transdanubiáé legyen.
Ansorge Anlal annak megállapítását kéri, hogy kl felelős a Trans-danubiával fennálló per tárgyit képező differenciák keletkezéséért. Majd hosszabban bírálta a szakéitól vile-ményt. Hangsúlyozta, hogy nem pénzbeli, hanem ingatlan-biztosítékot kellene kölni. A Tranidanubla mellett foglalt állást.
A villany-ügy
a vasút, az adózás szempontjából
és a gazda
Dr. OMner Antal a fogyasztó szempontjából bírálja el a kérdést Utal a polgármester azon kijelentésére, hogy ő Is a Transdanubla mellé áll, hogyha az vállalja a Lapp-féle kölcsön rendezését. Azt mondja vagy a háztartásból, vagy a helybeli pénzintézetektől tudjuk azt megszerezni. Rámutatott arra, hogy a Transdanubla több biztositékot ad 250.000 pengős garanciájával, mint a Drávavölgyi. A továbblak folyamán indítványozni is fogja, hogy a Dráva-völgyi emelje fel 100.000 pengős óvadékát. Arra van szűkség, hogy lassanként fizessük ki adósságainkat,
ne egyszerre, Ula! arra, mennyi tlsxtviselőt és munkást foglalkoztat a Transdanubla, mily közgazdasági tényező a város életében. Igy felsorolja, hogy többek között tisztviselői fizetésekre évi 97.000, a malom munkásainak 74.000 pengőt fizet, A malom adója 17.000 pengó, biztosítási dij az OTI-nak 24.000, szénfuvarért 84.000, gabona és termény vasúti szállításéit 443.000 pengőt fizet a vasútnak évente. A vasútnak nem lehet közömbös egy Ilyen hatalmas bevételnek az elvesztése. A malom a város és környékén mintegy 660 vagon búzát vásárol. Takar-
mánycikkekből eladott 120 vagont Dr. Ottrtner ezután további szám-szert! adatokkal igyekszik alátámasztani a Transdanubia nagy szerepét a város közgazdasági életében, amit nem srabad figyelmen ktvül hagyni. Hogy a városnak mindezekből nem lelt volna haszna — jelenti ki dr. Qartner — ezt lehet egy népgyűlésen előadni. Ha a leépilendő telepeken nem tudunk segíteni, akkor nt engedjünk elveszni egy ilyen leiepet.
Dr. Sartory Zsigmond gazda szempontból bírálja a kérdést és rámutat azokra a következményekre, ha a Transdanubla a gabonavásárlását beszüntetné. A Transdanublának Jelentékenyszerepe van, a takarmánnyal való ellátásban. Még Csurgóról is Jönnek ide gazdák takarmányszükségleteiket beszerezni. A város határozott érdeke, hogy ez az üzem fennmaradjon. Olyan intézménnyel állunk szembén, amely 100 százalék erejéig teljesítette kötelességét, amikor nagyszerűen világított Kérdezzük meg Kaposvárt — mit jelent a távvezeték, hallgassuk meg panaszaikat a mizériákról.
Dr. Fülöp Qyörgy a Drávavölgyi mellett foglalt állást. Nem járunk-e majd most is ugy, — mondja — mint 1916-ban? Ez egy olyan sser-ződés volt, amelyet olyan vélemény alapján kötöttek, amit erkölcstelennek lehet mondani. A város közönsége Igya meg a levét annak, hogyha nem Jó szerződést kötnek ? Ha a Transdanubla csak részben is tett volna eleget a szerződésnek és ha azt mondotta volna, hogy: hogyan lehetséges ezt az én és önök sérelme nélkül rendezni. De ö huzta-halasztotla a dolgol és végül revolvert szegzett: én már annyira iönkre tettem a ielepemetl
Beszél a garancia kérdésétől. Ha a Földhitel nem vállal garanciát
érte, ükkor nekünk sem lehet garancia, - mondja. Kitér a koncesszióra. A koncesszió ki tudná huznl a Transdanublát\' a viaből ? Hátha a fogyasztás nem lesz olyan ffcgy, hiszen a villanyvilágítást mind többnél kl kell kapcsolni, a jövetfelem nem lesz elég, mit csinálunk ? Ha a malom tönkre megy — ezl nem lehet megakadályozni, Altruista intézmény vagyunk-e ? Milyen koncesz-sziót adnak a tönkremenő gazdának? Ha a Transdanubla jó üzlet, akkor koncesszió nélkül ls az, de ha Önmagától nem áll meg, akkor a koncesszió sem segít ra|ta. Ma|d szóvátcszi » Mskanlzsai villany-világítási mizériát. Nem lehet szó, hogy a Transdanubla olyan fényesen oldotta meg feladatát. A Transdanublának érdemel vannak, de ahogyan egy pusztuló Í00 éves nagykanizsai cégnett uem tudunk segítségére lenni, ugy nem tudunk > Transdanubíán segíteni. A további szamaritánus szerepét nern vállalhatjuk.
Dr. Welsz Lajos beszédében azt mondja, hogy a szakértői jelentés után nem kell már sokat vitatkozni. Ha a gőzmalom üzeme rossz, akkor az áiamüzeme is rossz. Az nem lehet, hogy a jó üzeme ráfizessen a rossz üzemre. Hogyha a gőzmalom megszűnik — ez megtörténhetik I — ez megtörténik akár megkapja i Transdanubla a koncessziót, akár nem, mert ez világjelenség. A gőzmalom sokkalta olcsóbban kapja majd az áramot a Drávavölgyitől, mint a saját termelésében és igy sokkalta könnyebben prosperál. Ds a malom és a villanygyár nincs is Összefüggésben egymással. Az emberek nem veszítik el kenyereket. Erről « szerződésben intézkedés történt. Elsfisorban a nagykanizsai llsxtviselöket és alkalmazottakat keli alkalmaznia.
A ferde lovag
, (Korrajz Márta Terézia Idejéből) 12 Irta: Balázs József
— Hahó komám, csak lépésben, mert összetöröd a csontjaimat s akkor téged is megesznek a hitelezőid. Hozzad rendbe a díszruhádat s reggel jelentkezz Neipperg gróf tábornoknál. Ott már várni fognak. Kapsz egy jólajta vadászfelszerelést és délelőtt tiz ó\'akor kikocsiztok a Práterbe őfelségével. Lőnöd csak akkor szabad, ha őfelsége erre felszólít. Bizonyára megteszi holnap, mert kíváncsi lesz, hogy kezeled a puskát. És most figyelj: Mindent el kell nekem mondanod, amiről őfelségétől és körülötte hallasz. A\'ért választottalak téged, mert tudom milyen nagyszerű az emlékezőtehetséged. Ha ügyes leszel könnyen tábornok lehet belőled néhány hónap alatt, esetleg többre Is viheted. Talán még gróf is leszel.
—Te I — Mondta aggódva a vértes. — Nem akarsz te engem megháza-sitani ? Pedig én...
— Ne bomolj I Hiszen magam sem tettem meg I
— Te?! -— És a kapitány nagyot nevetett. — Hiszen te hétszer görbe vagy I Csak láttak volna azelőtt? Helyre legény voltál I Nem is tudom, hogy tudtad magad igy összetörtni?
— Hiszen elmondlam már I — Vetette oda kedvetlenül Bartenstein.
— Igen. Bár én... Na, azt hiszem most nem veszekszenek érted ugy a lányok? —.Fordított egyet a szón a vértes és arra gondolt, hogy egyszer, amikor Bartenstein nála töltötte az éjszakát s azt hitte, hogy alszik, ugy klnyujtózott a medvebőrön, hogy az izületek pattogását is meghallotta. De ugy vélte erről jobb lesz hallgatni.
— Vagy ki tudja I — Vetette oda Bartenstein ti okzatos mosolyai. — Valami okának kell lennie, hogy amikor ez a szerencsétlenség éri, nem vitt el az ördög.
— H.gyd ell Félt, hogy kilurod a birodalmából. Veszedelmes fickó vagy te komán I Talán jobb lenne nekem, ha lóra kapnék s elvágtatnék valamerre, mielőtt kötélre juttatsz a tábornoki ranggal s a grófi címmel együtt, amit valószínűleg megszerezhetek előbb.
— Elfelejted, hogy a főnököd vagyok I — Figyelmeztette Bartenstein. — Szövetkeztünk, tehát szolgálunk. Félsz talán?
— Én ? I — A vértes szeme megvillant és elkomolyodva mondta. — Parancsolj velem.
— Asszonyok bolondja vagy Duinenfels. Jegyezd meg Jól, hogy ami lilkot asszonyra bízol, az nem titok többé. Az én kezemen biztos
az életed, de - asszonyra ne bízd a lelked, mert at udvar levegője telve van árulással a akinek nyelvét meg akarják oldani, azon végigpróbálják az édességeket az aszú ól a csókig. Se mosoly, se penasz, se könny meg ne indítson, mert az elröppent szó nyakadra burkolódik.
— Éltem.
— Levelet ne irj. A déli órákban mindig megtalálsz szállásomon, vagy a parkban és alkonyatkor is szoktam egyet járni a jegenyefasorban. Szervusz I Az estét töitsd iithon, lehet, hogy még akarok veled ma beszélni.
— Isién áldjon testvér, itthon leszek egész nap. Pihenten akarok reggel JelemkeznL — És hosszan nézi tt Bartenstein után, aki egyforma léptekkel ment kocsijához és ferde tartása soha nem változott. A vértes nem tudta elgondolni, iniért játsza a nyomorékot, de ugy vélte, nagy oka lehet rá. Elfordult az ablaktól és nagy léptekkel mérte végig szobáját.
^Bartenstein visszasietett s átment a herceg lakosztályába.
— Őfensége a császárhoz ment és azt üzeni méltóságodnak, menjen utána, a felséges úrhoz, ak! ő császári fenségénél Terézia főhercegnőnél időzik Fuchs grófnő és Cob-Icr.i gróf ur társaságában.
Bartenstein bólintott, azuián sietett átöltözködni és bejelentette ma-
gát a főhercegnőnél.
A császár Ferenccel sakkozott és mf-kor Barienstein belépett, hátrafordult;
— Jöjjön Bartenstein segítsen nekem győzni 1 — Kiáltott vídiman.
Bartenstein a sakkasztalhoz sietett, néhány percig figyelmesen nézte a figurák helyzetét, az után nyugodtan szólt:
— E percben ugy áll a játszma, hogy világos is, sötéí íj megnyerheti néhány lépéssé.). — És diktálta a császár lépéseit & 8 herceg a negyedik lépésnél mattot kapott.
— Álll\'suk vissza az előbbi helyzetet. Szeretném látni, hogy nyerheti meg őfensége a játszmát ?
— Parancsára felség. — Válaszolt Bartenstein és elkezdte a hercegnek diktálni a lépéseket s a császár őt lépésre mattot kapott.
— Remek I De tegyük fel, hogy más lépéseket csináltam volna? — Érdeklődött a császár.
— Felséges uram, a sakkjátéknak épen az a titka, hogy a játék egy bizonyos állapotában olyan lépésekre kell kényszeríteni az ellenfelet még áldozatok árán Is, amelyek a kombináció útjából elhárítják az akadályokat. — Magyarázta Bartenstein.
— De hiszen akkor az is politika ! — Kiáltott fel a császár kedvetlenül és odébb tolta a sakktáblát. — Szeretném egyszer önt egyenrangú ellenféllel játszani látni. (Folyt. köv.J
Miért nem vasit át a város
« műort ? Dr. Bartha István mondja ti ez-után hatalmas beszédét, amely objektivitásánál fogva még a tulolda Ion is visszhangra talál.
Hosszas tépelődés ulán jött arra az elhatározásra, hogy a Transda-nubia mellett foglaljon állási, mondja. Vérmes reményekkel várták a pályázatot annak idején. Az egyik ajánlat a Speyer-kölcsön megváltását ígérte. Ha arról van szó, hogy a vároa a Speyer-kölcsönlöl megszabaduljon, akkor vita sem lehet arról, hogy ezt az a|ánlatot fogadjuk el. De később olyan momentumok {öllek közbe (kormányintézkedés a Speyert Illetőleg), hogy erről nem lehetett szó. A Drávavölgyl előnye mindössze 30.000 pengőre zsugorodott Össze.
Súlyos hiba történt a bizottsági Üléseken akkor, amikor a bizottság előtt ugy lett feltéve a kérdés, hogy melyik ajánlat előnyösebb ? Meri nem e felett kell dönteni, hanem
melyikkel kössük meg a szerződési ?
Sok számtalan mellék körülményt Is kell e kérdésnél figyelembe venni. Hogy ml a koncessziót saját kezelésünkbe VehessUk, nem vagyunk abbau a helyzetben? Annak Idején u város biztosítani akarta ezt a jogál, hogy a város bizonyos idő múlva leimondhat és Igy - visszakaphassa jogál. Letelt a 40 év és nem vagyunk abban a helyzetben, hogy átvehettük.
Majd rámutat arra, hogy mindkét rellekláns ezt a telepet fogja használni. A vezetékek egészen jók, csak ki kell cserélni őket. Ha tehát még 10 évig lehet ezt a telepet világítási célra felhasználni, akkor
miért nem veszi át a város ? De mlböi űzetjük majd meg a Földhitelintézetnek a kölcsönt? — mondották erre neki a bizottságban. Tehát nem azért, mert nincs meg a megfelelő telep, hanem mert kölcsönt vettünk Jel a földhiteltől!
Ha valak^ egy vállalatot alapit, folytatja beszédét dr. Bartha, az évről évre félretesz egy bizonyos összeget. A Transdanubla négy millió
ZALAI KÖZLÖNY
éa ma nem a legkedvezőbben alakult vlsionyok közé került. Egy Ilyen vállalat lehdt épp olyan áldozata a gazdasági viszonyoknak, mint a milyenek ml vagyunk.
Nagy tetszést arat dr. Bartha, amikor kijelenti, hogy amit megtakarítunk a Dráva völgyinél a mérleg szerint
— azt majd kiadjuk az In-ségakclóra I
A Transdanubla tisztviselői és munkásai szívszorongva várják a döntést. Kenyerüket féltik. Maga a malom annyi áramot fogyaszt, mint m-ga az egész város. Képzeljük el, hogyha ez a malom leáll. A villanyüiem érdekében áll, hogy ez a malom lennlarlassék.
Szankciókat a szerződés be nem tartása esetén I
Ma|d azt mondja, hogy ebben a szerződésben semmiféle szankció nincsen. Ml töiténik akkor, hogyha a Drávavölgyl nem tartja be a szerződést? Ki kell kötni, hogy ha a Drávavölgyi szerződését nem teljesíti, akkor a koncesszió visszaszáll a városra. Nem lehet Ilyen esetekben Ismét perekbe belemenni. Mijd a nagykanizsai kereskedők kívánságát tolmécsolja : a kirakat és reklám-vllágitás olcsóbblttassék. A szerződés ily értelmű módosítását kéri.
— Ne ad/dk meg azt a kegyelemdöfést ennek a nagy Iparvállalatnak — fejezi be nagyhatású beszédét dr. Birth) István.
Egynegyed 9 óra. Egyes képviselők a közgyűlésnek holnapra való halasztását kérik. A polgármeslei a kérdés fontosságára és sürgősegére való tekintettel a közgyűlés folytatása mellett van. Azért egynegyed 10 óráig vacsora szünetre felfüggeszti az ülést
A képviselők mindegyike bazaslel, hogy hamar megvacsorázzék és tovább folytassák az ülést.
Időközben azonban a Transdanubla Igazgatósága a polgármesternek ujabb bejelentést telt. Ami pillanatok alalt szétterjedt a városháza folyosóján és elmúlik fél 10 óra Is, a képviselők ismét Itl vannak inlnd, de a közgyűlés még nem nyílik meg.
Pél 10 óra mát elmúlt, amikor a polgármester (smét bevonul és kezdetét veszi a folytatólagos tárgyalás. A terem elölt Is nagyszámban szp-aranykoronával alakult rangnak az érdeklődök.
A Transdanubla ujabb módosításai a polgármester három utolsó feltételére
A polgármester bejelentette, hogy
Este háromnegyed 10-kor a közgyűlés folytatódott.
Blankenberg Imre kérdést lett fel, trdeklődött-e a város a Drávavöl-gyilől ellátott más községekben a világítás kielégitö volta felől, meit tudomása szerint az nem felel meg a Nagykanizsán eddig megszokott kivánslmaknak.
Szigetvárt megkérdezték.
Dr. Rotschild Béla hatalmas és a legapróbb részletekig kidolgozott llöltségvelés-malematikai fejlegelésében konkrét számadalokkal mulatta ki, hogyan alakul a város költségvetése, illetve uz adózó helyzete a szerződések egyikének vagy másiká-
nak elfogadása esetén. Kimutatta,
hogy a város eddig semmi haszonhoz nem Jutott a villanykoncessziója értékesítése révén, sőt a város állal fogyasztott áramnál fogva a városra nézve 19 441 P mínusszal zárult. Pontos számítás utján kimutatta, hogy a városi részesedés hogyan alakul a két vállalatnál, azzal, hogy az egyenletesen évi 60.000 pengőt budgetárls és az adózó szempontjából helyesebbnek tartja és hogy ha a Trantdtnubla fennmaradásának közvetett hasznát számításba vesszük, akkor ejéren különbségek nem mutatkoznak. A hitelműveleted szempontjából tett számvetése végén kl-mulalja, hogy a Drávavölgyl kölcsön-ajánlalánál olyan hiba csuszoll be, ami olyan fontos a város költség-
vetése szempontjából, hogy nyugodtan el nem fogadható. Egyébként nem foglal egyelőre állást egyik ajánlat mellett sem.
Qolenszky János éles személyi vitába keveredett dr. Welsz Lajossal, majd kifejtette, hogy nem tartja reálisnak a Drávavölgyl ajánlatát, bizalmatlan iránta.
Dr. Welsz Lajos személyes megtámadtass elmén válaszolt Qo-lenszkynek.
Dr. Dómján Lajos a Drávavölgyl mellett tör lándzsát, de kijelenti, hogy ha a Transdanubla elfogadja a polgármester kikötéseit, ugy 0 is a Transdanubla mellé áll, mert ö nem az ajánlókat nézi, hanem a város érdekét és nem hagyja magát
i És téli
bevásárlása előtt saját érdekében keresse (el m 72 év éta fennálló
kabát- és szőnyegosztállyal
kibővített
SIHGER divoMázot
NAGYKANIZSÁN.
Nagy választékban érkeztek és vételkényszer nélkül megtekinthetők: Elsőrendű szabásu és.minőségű női- és gyermelfkabátok, mindenfajta szőrmék, női-ruha és köpenyszövetek, férfi-öltöny és kabátszövetek. Jőmlnőséfö ős színtartó áruk.
Figyelmes és gontí<ps klauxolgálúa.
Olcsó, sxabott áraU.
Gróf Bethlen István is ott lesz a kis-komáromi revíziós gyűlésen
Nagykanizsa, szeptember 2 Mint jelentettük, vasárnap délelőtt fél 12 órakor a Revíziós Liga nagygyűlést rendez Klskomáromban, amelyen az eddigiek szerint Herczeg Ferenc, Nagy Emil, dr. Fali Endre Lukács György, Désy Oéza, Eckhardt Tibor, dr. BlBztranczky József és Drózdy Qyőzö ls részt vesznek.
Ma érdekes hlrl kaptunk Zalaegerszegről. Tudósítónk értesülése szerint a klskomáromi revíziós gyűlésen részt vesz gróf Bethlen István volt miniszterelnök is.
Varsány Zoltán dr. a Revíziós Liga ügyvezető tölntézöje pénteken este Nagykanizsára érkezett, bogy előkészítse a klskomáromi gyűlést.
Oszi cipöujdonságok
uri-, női- és gyermekcipők
Hagy választék — legolosóbb árak
MICTÉNVI SANliOU ÉS FIA cipőáruháza, FÖ-uton,
érkeztek
a Városházban,
____ZALA5 KÖZLÖNV____________
Négy gyermeket megölt a beszakadt homokbánya
Borzalmas szerencsétlenség egy keszthelyvidéki kis faluban
*_______
elkápráztatni hatnia beállításokkal.
Hoffnatui Henrik a változott feltételek mellett a Transdanubia ajánlatát pártolja. Lelkiismereti kötelességnek tartja a város utolsó nagy Iparvállalatának ai utolsó percben való megmentését.
Ujnépl Elek Ernő kijelenti, hogy ha a Transdant\'bia a Lapp-kölcsönre vonatkozó kívánságokat teljesíti, akkor a koncessziót neki kell adni. Egy plusz a Transdanubia oldalán a 140.000 P és a 2 évi kamat 100.000 P Összege, ami nem volt eddig eléggé kidomborítva. A szakértő számításainak üzleti értékelésre vonatkozó adatait nem Írja alá. A Dráva-völgyi lészesedés-ajánlata kőiül perekre nyílik alkalom. Végül a pusztuló kanizsai gazdasági objektumok védelmére hivta fel a figyelmet.
Dr. Ktútky István polgármester válaszolt a vita torán elhangzott felszólalásokra. Ismételten leszögezte, hogy álláspontja : a jelenlegi generáció terhelnek akár áldozatok árán Is való csökkentése.
Végül bejelentette a polgármester, hogy tartja ígéretét, hogy a már közölt három feltétel teljesítése esetén a Transdanubia mellett foglal álüst s most két kérdésben már közeledés történt. A Lapp-kölcsön ügyében 100 százalékos a megoldás: a Transdanubia vállalja 3 évre annak elintézését ugyanugy, mint a Dráva-völgy). A malom-fenntartás garanciáját Illetőleg írásbeli nyilatkozatot ad a Transdanubia, hogy ha el• kerülhekttenné válna malmainak leépítése, ugy az utolsó a nagykanizsai lenne.
Ezzel a közgyűlés éjjel fél 12 óra után szombat délután 3 órára elnapolta magát.
Így ét rirtnlawimtéitn ueinii «g;Mekiek a természetes ,r«r«m Immí" kesertlviz megbecsülhetetlen szolgálatot tesz azáltal, hogy a béltartalmat kíméletesen távolltja el. Tudományos tapasztalatok kétségtelenné tették, hogy a Ferenc lóiul viz számos féloldali hüdésben fekvő betegeknél is megtette a kellő hatást a így megkönnyebbülést okozott. A fereic lóxse! keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerOzktekben kapható.
A gazdatartozások behajtását és u Arveré-Mktt október l-ig fel-függesztették
Budapest, szeptember 2 tÉjszakai telefon/elenlés) A kor mány pénteken rendeletet adott ki a gazdatartozások behajtásának módosításáról. A rendelet értelmében szept. 1-től október l-ig felfüggesztik mindazokat a perbeli és végrehajtási jogcselekményeket, amelyek felfüggesztését az adó* gazdák legkésőbb szept. 12-ig kérelmezik.
A bíróság azonnal dönt a kérelmek felett és hatálytalanítja, Illetve egy hónapi haladékot ad a folyamatban levő jogcselekmények foganatosítására.
■-= Az összes nvirl cipőket beszerzési áron alul is kiárusítjuk Mlltényl clpiáruház, Főnt, Városház.
Keszthely, szeptember 2 Borzalmas katasztrófa történt tegnap a keszthelyi járáshoz lartozó Boldogasszonyba községben. A kis faluban egy homokbánya van, amely kedvenc szórakozóhelye a község gyermekseregének. Tegnap Is egy kisebb gyermekcsoport játszott a homokbányában, amikor egy hatalmas földréteg meglazult, levált és a játszó gyermekeket maga alá temette.
Ótiási pánik látnadl a kis gyermekseregben. A megmeneküllek futva siettek segítségért, mig a löld állal betemetett szerencsétlenektől hang sem jött ki.
Mikor pár percnyire megérkeztek a falubeliek, csakhamar megkezdődtek a mentési munkálatok. Hossiu ideig tartott, mig sikerült a gyermekeket a hatalmas földtömeg alól kiszabadítani, de akkorra már egyikben sem volt élet. Négy halálos áldozatot követelt a beomlott homokbánya. A kis áldozatok csontjai téliesen Össze voltak törve, legtöbbjüknek gerincük, bordájuk többszörös törést szenvedeti.
Csakhamar kiszállt a sármelléki csendőrség a kis áldozatok kilétének megállapítására. Ezek Kelemen
Teréz 9 éves, Kelemen Ferenc 8 éves (testvérek), Nemes Matla 8 és Pálfy János 10 éves gyermekek.
Megrázó volt nézni a szerencsétlen szülők fájdalmát, amikor megpillantották halolt gyermekeikel. *t egyik asszony eszméletlenül vágódott el gyermekének holtteste láttán.
A csendőrség jelenlésére ugy Sármellékről, mint Keszthelyről, kiszálllak a hatósági közegek, Keszthelyről a járásbíróság megbízott vlzs-gálóbirájs, akik nyomban lefolytatták a vizsgálatot.
Megállapítást nyert, hogy a négy gyermek halálos szerencsétlenségc-ért senkit sem terhei felelősség.
Autóbusz Kittkomároiub*
A vasárnapi revizló. nagygyűlésre délelőtt 11 órakor autóbusz indul Nagykanizsáról. A gyűlés fél 12-kor kezdődik. Visszautazás 2 óra körüL Menetjegy oda-vissra 2 pengő. Aki ki szándékozik utazni, sriveskedjék a Teutsch-drogérlában jelentkezni.
u* Rendkívül nagy választék,
jutányos árak, garantáltan jó minőségű slffon, angln, lenvászon, da-maszl, nyomott és tenniszflanellekböl Slnger Divatáruházban.
1932. meptember 3
Tankönyvek
sliési liksla rémre
kaphatók és etfi|eg>ezhetök
Ftschel könyvkereskedésben
Horthy Mlklós-ut I.
NAPI HÍREK
NAPIREND keptembap I, uaaihat
Római kitottku: Mlnaivtt. Proteat.
Hilda. Izj.: Elül hó 2.

Városi iTittzedra in KónyvUr nyitva atlUrWktta 4i vaoáinap dákJölt 10-161 13 órái*.
<lyÓKrn«rUrt *U*H MOlfáUt • <
„Sabatoc* (yocTMtrtár Bru«xt-téf 21. M a kUkantwal gyócjsatrtár.
OOimat nyitva refi«l e órától ette 6 őriig (hétlí. aaerda, pfetek (MtaUc, kedden egész nap nóluiek). Tel. j- 13. Mfutfci (fótitól 50 filléres sutianyftlrtfl
— Megyei áthelyezések. Tudósítónk jelenti: A főispán Székely Emil zalaszenlgrótl szolgabírót Nagy kanizsára, Hódos* Dezső tb. főszolgabírót Balatonfüredről Zalaegerszegre, dr. Forintos László vármegyei aljegyzőt siolgsblról minőségben Zalaegerszegről Balatonfüredre helyezte át.
— Szabadságról. Dr Búzás Béla szolgabíró pénteken délelőtt visszatért szabadságától és tlfoglaila hivat.. It.
— A Kathollkus Férfi Liga rendes havi gyűlését ma este 7 órakor tartja.
— Fellebbezés a tanonciskolái felvétel ügyében. Megírtuk, hogy a nagykanizsai Ipartestület elöljárósága egyik mult ülésén többek között azt a határozatot hozta, hogy: „a tanonciskolába csakis olyan tanoncok vehetők fel, akik mini tanoncok le Is szerződlek és az erről szóló szerződés másolatát bemutatják az Iskola igazgatójának." Ma beadvány érkezett a polgármesteri hivatalhoz, amelyben az^ elöljáróság egy tagja megfellebbezi est a határozatot és kéri a polgármestert, mini 1. fokú iparhatóságot, hogy ezt az ipartestületi elöljárósági határozatot változtassa meg. A váró* iparos köreiben nagy érdeklőnéssel tekintenek a polgármester határozata elé.
= Pallos Erzsébet angol-német nyelvmeslernő (Erzsébet-tér 18 ) a tanítást szeptember 1-én Ismét megkezdte.
— Garancia bankot létesítenek a városok. A magyar városok együttes határozata alapján komoly tormákat öltött az a terv, mely szerint úgynevezett garancia bankot létesítenének. A terv célja, hogy a bank a magyar városok forgótőkéjét biztosítsa.
=» Kevés pénzért elegánsan OltOzködhet Asszonyom! Megérkeztek a legfrisebb sima és mintás kordbársonyok, gyapjugeorgette és szövetujdonságok Slnger Divatáru-házba.
VÁROSI MOZGÓ
■a, szombaton 7 éa 9 órakor
mindenki kacagni foggl
Bemutatjuk
Salamon Béla
első Berlinben készült hangos vígjáték slágerét
Éli 6 a m
Énekes, táncos, zenés vígjáték 10 felvonásban.
Szereposzlás :
Tucher divatkereskedő ...... SALAMON BÉLA "
A felesége............... HANSIE NIESSE
A próbakisasszony ......... MARIA PAUDLER
Frltz Mayer 1............. FR1TZ SCHULTZ
Fritz Mayer II............. PAUL MOROAN
Rendezte: Thiale. Zenéjét szerzette: R. Heimann.
Az állatkert csodái
hangosfilm a fenevadak éfetéből.
1932. szeptember .1
ZALAI KÖZLÖNY
Conkinguek
minden lekeláhos
kaphatók és elöjegyezhelök
15}. Wajrflla Jöxaa< Utóda
0FEHBEOK VILMOS
könyvkereskedőben
Megint hurokra került egy zsaroló „szerkesitő"
— Pótbeirások a kereskedelmi Iskolában. Az 1932/33. Iskolai évre a pótbeirásokal folyó évi szeptember hó 8. és 7-én délelőtt 9 órakor tartjuk meg. Az I. évfolyamban való (elvételhez szükségek okmányok: 1. A gimnázium, reál- vagy polgári iskola IV. osztályának sikerrel való elvégzését Igazoló bizonyítvány, 2. •zUletési anyakönyvi kivonat és annak, aki az 1931/32-lkl tanévben nem járt nyilvános Iskolába erkölcsi bizonyítvány is. A felvételi dlj 2760 pengő. Ebben az Összegben a bdráti dl|on és a szokásos mellékdíjakon kivfll a nm. Vallás- és Közokialás-agyl Miniszter Úrtól elölrl egyéb dijak Is bentloglaltalník. A felvételi dij a beíráskor fizetendő és ennek fizetése alól senki sem menthető tel. Az évi tandíj 200 pengő. Az első negyedévi tandíjat, azaz 50 pengőt szintén a beírás alkalmával keli megtizetnL — A női kereskedelmi izaktanfolyamban is a pólbelrásokal szeptember 6. és 7 én eszközöljük. A felvételnél Igazolni kell, hogy jelentkező a polgári vagy középiskola IV, osztályát sikerrel elvégezte. A beíráskor a behatási di|, értesítő di|, stb. elmén 11 80 pengő és a 160 pengő évi tandíjnak a negyedrésze, azaz 40 pengő, Összesen 51.80 pengi fizetendő. Az Igazgatóság.
— Több tiszteletet a templom Iránti Kaptuk a következő panaszos levelet: Igen tisztelt Szerkeszti Url Már régebben készülök ana, hogy megkérjem, szíveskedjék b. lapja révén a hatóságok ügyeiméi arra a tűrhetetlen állapotra felhívni ami reggelente a felsőtemplom mögött tapasztalható. Míg a templom ban a pap a szentmisét szolgáltalja és a hívek á|tato« imáikba merülnek el olyan szitkozódásokat, káromkodásokat kénytelenek végighallgatni a mázsa ház körül megforduló ide gének sorából, amelyekre érett férfi is elpirul, nem Is emlitve, hogy a folytonos kiabálással az istentiszteletet ls a legnagyobb mérvben meg zavarják. Ilyesmit egyetlen templom környékén sem lehet és nem szabad eltűrni. Az Illetékes halóság szíves intézkedését kérjak, hogy ez többé elő ne forduljon, a dolgokat csende-íebben Intézzék el, vagy pedig helyez iák el máshova a mázsaházat. Bízunk »bban, hogy a városházán és a rendőrségen ezultal is, mint annyi más közérdekű panasz esetén, kéré-«Unk meghallgatásra talál és a vallá-«os érzést mélyen sértő állapotok rövidesen megszüntelhelők lesznek. Szerkesztő Urnák a közlésért köszö-Mlet mondok. Dr. K.
Budapest, szeptember 2 Nemrégiben a szódavizkartull ügyével kapcsolatban Varga Tihamér, aki egyik budapesti heti lap munkatársának mondja magát, megismerkedett Frled Artúr fővárosi lejválla-lali igazgatóval, akiről tudta, hogy jó Ismeretségben van a VIII. kerületi elöljáróság vezető tisztviselőivel és elmondotta neki, hogy olyan adatok birtokában van, amelyek arról tanúskodnak, hogy az elöljáróság egyes tisztviselőit a szódavli kartell ügyével kapcsolatban megvesztegetik.
Frled Arlur nyomban felkereste Márkus helyettes elöljárói és elmondotta neki, , miket hallott Varga Tlhamérlől. Az elöljáróság feljelen-
tést tett a főkapitányságon ét « rendőrség tanácsára az elöljáróság színleg tárgyalásba boaálkűzatt Vargával, aki kijelentette, hogy bizonyos anyagi áldozatok ellenében hajlandó lemondani arról, hogy az adatait felhasználja és cikkben megírja. 1300 pengői kért a hallgatásáért a helyettes elöljárótól. Másnapra berendelték Vargát a hivatalba azzal, hogy előlegként 200 pengőt folyósítanak az 1300 pengőből. A zsaroló gyanutlanul átvette az összeget. Amikor azulán kilépett az ajtón, két detektív állta az ullát és megtalálták nála a megjelöli kél százast. A tettenért zsaroló ellen megindul! a bűnvádi eljárás.
Egy szerb katonaszökevény kalandjai a jugoszláv börtöntől a kanizsai fogházig
Nagykaulzau, n2«pta[nt>oi- 2 Nem régen történi, hogy a magyar hatóságok a határon ellogtáft Kladnlk Milán jugoszláv katonaszökevényt, aki kijelentene, hogy a durva bánásmód miatt szökött meg a szerb hadseregből. Kladnlk csakhamar elhelyezkedett mint kertész egy nemesizlvfl magyar földbirtokosnál, később pedig Nagykanizsán ls dolgozott Egy napon azután meglopta a gazdáját és megszökött. A büntetéstől való félelmében visszaszökött jugoszláv területre, ahol azonban leiismerték és elfogták. A szerb
hadbíróság 5 évi katonai börtönre ítélte.
Kladnlk azonban ugylátszik szereti a változatosságot, mert néhány hónap múlva megszökött a szerb katonai börtönből ls és Ismét magyar területre, jött át. De mivel Itteni lopása miatt a nagykanizsai törvényszék körözést adott kl ellene, most sem volt szerencséje. A határon Is mét ciendörkézre kerüli Beszállították a nagykanizsai klr. ügyészségre itteni büntetésének kitöltése után kiadják a szerb hatóságoknak, mint nem kívánatos elemet.
A közeledi Iskolai helrntűsoh előtt
Intézeti ruhaanyagok ét kelengyék
dus választékban, mélyen leszállított áron kaphatók.
Előírásszerű kék seviot-szövetek, csíkos bluz-és gallérvásznak, tehérnemüanyagok, paplanok
vételkényszer nélkül tekinthetők meg
Kirschner Mór
divatáruházában.
issSSssi
Visszamaradt fórfiszövetek — mig a csekély készlet tart — maradék-árban kaphatók.
Az őszi újdonságok egy része már raktárra érkezett.
Uaauált éa vl
leénylioeami, polgári fin «s leány, elemi, gimnáziumi, kereekedelmi
Iskolai
tankönyvek
t* tűzetek kaphatók
Schless Testvéreknél
•eák-tér II. Bsrtky UkMa-it 8
— Felhívás. Felkérem mindazokat a bajtársakat, akik a volt cs. és Ur. 44 ik gyalogezredben szolgáltak tiszti vagy legénységi állományban, de bárki mást, aki az ezred emlékma-vének felavató Onneptégén Kaposvárott szeptember hó 4-én részt akar venni, szíveskedjenek kedvezményes vasuU jegy elnyerése ügyében jelentkezni dr. Strém Sándor fogorvosnál, az ezrtd volt tort. e. ti. hadnagyánál Nagykanizsán, Horthy Miklós-ut 6. szám I. emeletén. Mát 15 jelentkező esetén a vasul 33 százalékos kedvezményt ad. Indulás vasárnap reggel 4 óra 40 perekor, visszaérkezés este 11 óra körOL
Mtelótt szőnyeget vásárol, tekintse meg Slnger Dhatdruhdz dus szónyegraktáráL
— Elzárták * kolduló cigányt Horvát Kolompár Qyula nagybakó-nakl cigánylegényt a rendőrségen engedélynélküll koldulás miatt 3 napi elzárásra Ítélték. Horvát Kolompár Qyulánál egy kerékpárt is találtak, melynek eredete Iránt nyomozás Indult.
— Bútort a leghosszabb rész* leire és a legolcsóbban csakis Kopsteln bútoráruházban vásárolhat! Horthy Mlklós-ut 4.
— A mulatság vége Klskanl-zsán Nagy Józselné klskaoizsai ftttC felesége és fia egy este udvarukon mulattak egy kisebb társasággal. Eközben lépett be az udvarra Bán rendörfelügyelöhélyettes, aki keresett valakit, akit őrizetbe akart venni. Bán körülnézve, nem találta meg, akit keresel). Mikor kifelé ment, felszólította a mulatozó társaságot, hogy késő este van már, menjenek haza. A kis társaság a felszólításra el is meni, de egy másik helyre, ahol folytatták a mulatozást. Nagyné fia is elment a társasággal Később Nagyné fia keresésére ment és a sötétben összeütközött egy rendőrrel. A rendőr állítása szerint az asszony mellbevágta öt, amire a rendőr visszaütötte. Miközben a rendőr és Nagyné között szóváltás folyt, valaki értesítette Nagyné fiát, ald karóval felfegyverkezve sietett a helyszínre. Mikor Nagy a karóval odaért, éppen akkor érkezeti oda az éjjeli rendőrőrjárat, amely látva a karót Nagy kezében, hátulról lefogta és kicsavarta a kezéből. Hatósági közeg elleni erősük-kai terhelten kerüli Nagyné és fia a törvényszék elé. Nagynét 40 pengőn ítélték, fiát kit heti fogházra.
Pirii 20-24, London 17K1, fUjntM 316-25, BrOssel 71-60, Milano 26-49, M»drkt 41\'55, Amsterdam 207-7U, Beitin 122 70, Wien -—, Szófii 3"73, Prá«B 10-26, Varsó 5780, Bndnpeti Belgrád Bokarwt J05.
ZALAI KÖZLÖNY
__ 1932 szeptember 1.
RÁDIÓ-MŰSOR
Szeptember 3 (szombat)
BkUim* ».IS Az áflarweadóraég iuk-kirlnlk hingveri\'-cnyc. Közben 9.30 Hírek. fi.10 NÍrmSlkBtl tfaMtfiuolfiUt. II.IS tólórfja. \\?.K IMii In-tlenlía. 12 05 A rádió háil-Kőiben 12.25 ilentés. Ilii 16.45 Idő--_ek. 17 00 E- 17.30
__________Póvároel Zenakar
Sanevtisenw. 20.00 MII üzen • rádió. 20.45 Ai Operaház tagfalbóí alakult zenekar JiangreTsenye. 22.30 tdőjelzis, Id8|áíái(elen-*s, htok. Majd dgányíene. T*e« II 30 és 11.10 Zenekari hingver-atoy. 13.43 é> 15.15 Qrtmoton. 16.50 Zenekari hunmay. 1150 Szlml. hang*. K.20 ItoUlin 22.30 Zenekari hingret-Kay.
Davenlry (Brit orazágoa müaor) 1820 Oramoloa. 10 00 Zenekari hangverseny. 22.15 Qramofoa. 2130 zenekari hangtér-
Tál. 6.16 ZtaMMIxttttó. 11.00. 12.10, 13^0 Oramoloa. 19.00 Operett 19.40 Benei
VartO ITJOO Zenekari hingveratnf. 19.00 qtapMfon. 20.U0 ét 22.50 Zenekari hang
Közgazdaság
Az olut vámemelés katasz-trófális hatása
Murakermztur, szeptember 1 (A Zalai Közlöny tudósítójától) A murakereszturt hstárforgalom szeptember elaeMvrl úgyszólván katasztrófáit* fordulóhoz éri. Az olaszok duplájára emelt vám|a folytán még « megmaradt kis export la teljesen leh^lelleoné váll. A magyar állat-exportőrök Ismervén a szeptember elsejével beálló helyzetet, Igyekeztek az utolsó napokat kihasználni. Már s mennyire lehetett, igy történt, hogy augusztus utolsó hetiben 60 vagon élő állat hagyta el az országhatárt, amit mind az olasz vásárokra dirigáltak. Ezzel azután be is fejeződött a magvar élő állalexport, mert a mai vamtartja mellett nem lehet magyar állatot exportálni.
Az utolsó napokban egyetlen egy vagon gabona sem ment kl. De élö állat sem. Minden csendes a határállomáson. Befelé ugyanez a helyzet. Lécfeljebb egy-egy vagon copra ba bejön a tengerentúlról Trieszten át budapesti rendeltetéssel.
Buza árak változatlanok. A rozs 10 fillérrel emelkedett.
Buza ttizav. 77-ea IMO-1385, 78-u I37B 14-00, 78-al !393—14*15, 80-aa 14-00-14-30, dnnirrt. 77-e« 12-60-12-73, 78-as I2-7J--I2-90. 79-m 12-90-1300, 80-aa 13-00—13-ia, rozs 7-10-7-24 lak. árpa WO- 8-73, zab 950-9-70, ten-S<sri tt. 13-30—1380, korpa 680-700.
Felhajtás 922, atadatlan 636. — Elsőrendű t-26—1-28, swdett 1-18—1-20, szedett közép 1-04—1-10, könnyű 0-86-tm, l-ső rendű Oreg I-I2-1I6, ll-od rendll
SO-IB—HH, angol süldői. 1-00-1-08, nna nagyban 1-70—000, islr 192-. hu» H0-1-40. tél sertés 130-1-64.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Ootenber* Nyomda él Détzalat Lapkiadó Vállalata Irónyvayomdája Nagykanizsán.
; \' FeleJQs Idadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. szirn.
á lesieti luk deTlxs-ártolyimal
valutAk
t. 19-80-2000 tr. 79-16-79*74
____k. 16-94-17 04
Dénk. 101-50-102-70 Utoár 9-87-10-03 Dollár 370-50-373-30 Frandat. 22-30-22-50 Holl. 22&35-2301Í5 Zloty 6396-64-45 Let 344-336 Lava 4-06-4-19 Ura 29-90-302U Málta 135-70-136 60 Norrég 98-80-99-80
Peseta —--•-
Scbttl. -•--•-
Svájcit. 110-70-111-40 SvMk. 101 20-102 20
DEVIZÁK Árast 229*75-23095 Belgrád 993-1003 Berlin 133-80-136-60 BrQasel 79-26-7974 Hukiresl 3-40-3-31 Kopenh.101-70-102-71) London 19-79-1993
Madrid -■---•—
Milano 3000-30*18 Newy. 571-00-574-00 Oazlo S9-00-99-80 Párti 22-30-22-47 Prága 16-93-17-01 SzSla 4-08-4-19 Stockh. 101-40-102-20 Varsó 34-05-64-45 Wien -■-—■-Zürich 110*80-111-40
Wien dearing árfolyama: 80.454.
APBÓH1RDETÉSEI
a*. mm.
MtW art a*. t 0O*r. faaár a. I.....|HsW
««( M rnür. 0".
* ilnl I 10 ------------
MlkW uéflbl *Zl*r. ti(*M IJMMI US mi U
(lárailljak a> Snzes butorazövete-kat, szőnyegeket, seltontakaróklt, Igen olcsó káaasáaaárm Klilatndl Dlrat-áinház. 28
■Uakaratuial Jutányos áron vállalunk. Arnvwlh Bazár-udvar.
3143
Ml én férfi dlvatszövetqket meglepő olcsó árakon áhraltjuk. Klataludl Ulvatáru-hát. Boha vlana aam térft alkalom II 29
Kit fiatalember teljes ellátást nyerhet; Ugyanott báxlkaaxt kapható Királyt Pál utca 8 3982
Amrlkallritaulal, Werlhelmkasiza, IrSISnléte bútorok, egyéb háztartási telsze-rcliiek eládáinak Magyar utca 19. .3980
Iroda nagyobbitás.
Az országszerte előnyösen ismert
ERDŐS JÓZSEF
budapesti hirdető iroda irodahelyiségeit Teréz-körut 35. szám alatt tetemesen kibővítette és szívesen ál! a hirdető közönség rendelkezésére szakavatott felkésztlltséggeL Telefonja: 125-58.
EgyBenrtMvaitlMtto kiadó Szeme re
utca z/c. 3991
^Zai^fra és plavlno eladó Su^r
Ua«>éliliaH husirak ! Elsőrendű sertéshús P I 12, P 1-32-ért. Elsőrendű borjúhús P —-80, P 1*—, P 1-20-írt kapható Deulsch Dániel hentes-méttáruanál, a piactéren. 4001
2 szobis, 1 szobát lakáaxk Idadók Király utca 13. 3993
■aBfar-aimal lalrolilott leányt keresek s délutaw órákra 8 éves Icinsom
3994
mellé. Clm i kiadóban.\'.
3 izobil, ksmtorias lakáal keresek október, esetleg novemberre Készletei ajánlatokat a kiadóba kérek. 399S
3 szobái lak Aa, tttrdónobávol, |ntá-nyoian \'lladó Horihy Mlklóa-ut SÍ*. 3S9S
Nagyon azép háromsaob«s iakéa, fürdőszobával november l-re kiadó. Feltételek dr. Kovács Ügyvédnél, Sugár-ut 12. 3604
felvesz budapesti és vidéki lapokba
Magyar Hirdető Iroda R. T.
nagykanizsai kirendeltsége, Fő-ut 24. I. em.
Stoppf
opfrl
Szíves tudomására hozom igen tisztelt vendégeimnek, hogy a mai naptól bevezettem a vaoaoramenQt, ára !■-- P. A menti áll: sQlt körettel, saláta és tészta, vagy sajt, vagy gyOmölcs, vagy feketéből. Az ételek a dus választékú étlap szerint választhatók.
Na, szombaton este disznótoros vacsora.
Elsőrendű zene, Tótfalusi Horváth Jancsi,
a rádióból jól ismert, cigányprímás vezetésével.
Kittlnő fajborok. Elsőrendű magyar, francia és dietikus konyha. Király-sörök és a legelőzékenyebb kiszolgálás.
Szives pártfogást kér
Baké Lajo*
vendéglős
a Polgári Egylet éttermei bérlője.
POQÁNVVARI
uradalmi tájboraim kaphatók lltercnklnt már ÍC ,illíré/l. Legkisebb tétel 35 liter. BR9I9 kAuOLT földbirtokos W4_Batthyány-utca 26. alám.
vigyázzon egészségére és igyék
Resedei íizet,
mely hólyag, vese és gyomorbántalmaknái kitűnő hatású.
Kaptató sűaéts Hiierttsisflws.
FirakUu : WEISZ MÓR, Nasykaatzaa Klrily ItM 34 Tslsfai 310
Őszi vetésre:
Gazdasági magvak
továbbá:
Kerti magvak
Káyoiituug fskérk*mr«aiM< Kelká^isbuoag Árráeskaasg Spesotmag Ielelejtiai< Salátaaag aisgftlmag Sárgarépaioag Sárga riolsaag Potre»8eljommag stb. stb.
Műtrágyák. Gabona-csávázó szerek
kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény és növény védőszerek kereskedésiben |
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A blróaág rnelktt. Telefon 13a
legelőnyösebben kamatoztatja, értékeit, okmányait legolcsóbban megőrzi a Magyar Távirati Iroda R.-1 és a Stúdió érdekkörébe tartozó
Magyar Nemzeti gazdasági Bank R.-T.
Budapest, VI. Sároly király-n. 10.
a Magyar lávirati Iroda R. 1, Nyugdíjpénztára a palotában. 3o?e
Nyomatott a laptulajdofos Közgazdasági R.-T, ÜVlenberg Nyomda, és DétzaUi Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykanizsán, (felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
72, évfolyam 200. «sim
iVagykenIm !«I2. azeptember 4, vasárnap
Ara 16 Mér
ZALAI KÖZLÖNY
gserkesstáség és kiadóhivatal: F6ut S. tiim KíMtbclyi (íóhkUdóhlvatal: KoMotb-ulct 31
P«llTtaAt NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
BIlMiuttel Ari: egy txk« I f^ngi •• tll% S.e.keutó^ül él kudóhlvatalt telelőn: 78. u
A Balatoni Iróhét elé
Ma megkezdődnek a Balatoni Iróhét ünnepség-sorozatai.
Ha a mai magyar Irodalomról be-izélünk, rendesen nem gondolunk arra az Irógeneráclóra, amely már a háború elöli nyilvánossághoz jutott. Pedig az ugy nevezett „nagy generáció\'\' taglal közölt sokan vannak, alilk szorosan kapcsolódnak a háború utáni Idők szellemébe és áramlataiba. Főképen a prózaírók között. Mert a költök túlnyomórészt megtorpantak annál a vonalnál, ahol Ady Endre kidőlt s nem tudták átugrani a mélységes szakadékot, amelyei a világháború vont a generációk közé.
A háború tünete voli egy régi világ összeomlásának, — vagy még-inltább az összeomlás, felbomlás gigantikus kezdetének — t egy uj, meg csak körvonalaiban sejthető világ keletkezésének. Milyen lesz az u{ társadalom, az uj erkölcs, az uj kuliura és civilizáció arculata? Milyen lesz a végső kiformálódás ulja és eredménye? Ma még csak sejthetjük. Semmiféle történelmi alakulás nem ítélhető meg a kortársak szemlélete alapján. Az Irók, művészek, akik öszlönösen átérzik a tömegek mélyén szunnyadó s kitörésre váró indulatokat, mindig megmulatják az utal, amely felé a fejlődés tait De természetesen a felbomlás és újjáalakulás\' zavaros, anarchikus állapotában maga az Irodalom sem egységes.
Háború utáni irodalmunk, a ma 28-35 éves irók és költők müvé-siete ponlosan visszatükrözi társadalmunk titkos mozgásait és Irányait. Soha irók és irók közölt olyan mélyreható ellenlétek és különbözések nem voltak talán, mint a maiak közöli I S hol van a kritika, amely egységes szempontokai és mérőesz köröket tudna alkalmazni ? Hiszen « kritikai szempontok is összekeveredlek, ellentétbe kerüllek egymással » nincs az az örökkévalónak hitt esztétikai szemlélet, amely csorbát ne szenvedett volna a rohamosan Villózó ember változásával I A művészi formák, stílusok sokfélesége, a hitek s meggyőződések sokfélesége szédülten kering egymás körül 8 nincs kemény s megingathatatlan kiiiikal tengely, amely egyirányba terelné őket. A mult hatalma még gyakran roppant erös és a jelen, v>üy a jövő hatalma még néha nem c|égRé hatalom, legfeljebb a leendő Ij\'lalomnak a csirája csak. Eklektikus kor ez, amidőn egymás melleit 8 egymással szemben ellentéles irályok, emberek és müvek lámadnak "I s kívánnak kifejlődni a müvéében, a politikai fékentartások és demokráciák kora ez a társadalom, amidőn mindenek tartózkodnak a J*gsS ítélettől és állásfoglalástól, joha annyi halk szó, félig kimondott mondat, félig hirdetett hit éB \'Karság, mint ma. És soha annyi erőszakos állásfoglalás és hitvallás, mmt ma! Soha annyi esztétikai bS-
gyadtság és langyosság és soha annyi dogmallzmus és vadság, mini ma. Egymás mellett a konszervatlv-vallásos Igehirdetés és a kíméletlen hagyományrombolás és forradalmiság. Egy irodalmi asztalnál ülnek a mullnak néha fanalikus és nyakas ifjú-képviselői a mindent-feldöntés és lerombolás fanatikusaival s a feketekávé melleit méglB összetartja s összeköti őket valami közösség, az, hogy sokat szenvedtek, sokminden
dőlt össze bennük s az élettől nem a göiög vidámság pogány örömeit és harmóniáját, hanem az aszkéta szerzetesek harcos munkáját és szé-d(Hetét várják.
Szép és megdöbbentő látvány végigtekinteni a kavargó csoportokon, amelyek a háború éhségéből, halálából, puskaporából, szennyéből és durvaságából sereglettek elő. Szép és nagyszerű látvány látni az arcokon ugyanazt a komoly elszántságot,
lemondást, keménységet és tépelődés!. A Balatoni Iróhét irodalmi be-mulatóján Szegi Pál rövid vázlatot rajzol erről a sokféle s mégis egyforma uj irócsapalról. S a közönség önmagára ismer ma|d Íróiban, akli akkor is Irói, ha még nem Ismeri őket eiéggé s akkor Is a népmilliók szivében megbújó vágyakat fejezik kl, ha maguk a népmilliók esetleg nem is vesznek róluk tudomát.
KodolAnyl Jinok

Alfonz spanyol király Nagykanizsán
Nagymagyaroraxégról nyilatkozott a „Zalai KSzIfiny" munkatársának
Nagykanizsa, szoptember 3 Szombaton délben 16 hengeres 1087. RF1 rendszámú Büsslng-auió kanyarodik a Cenlrál elé és két ur száll kl belőle, kiknek egyike röviddel ezelőtt még milliók ura volt és érkezésekor díszes testőrség vonult fel zeneszóval: — XIII. Alfonz volt spanyol király. Mosl egy teslóre maradi, a délceg Mlranda ezredes.
A közönség érdekes arcáról felismeri és megéljentl az egyszerű ulcai ruhába öllözött királyt, aki erre rá is szolgált, mert a háború al«U, mint semleges hatalom, nagyon sok Jól tett hadifoglyainkkal.
Alfonz ex-klraly, mint ismeretei, abból az alkalomból tartózkpdlk Magyarországon, hosy lepnap.ő voll a keresztapja Budapesten unoka-huga, grói Zamoysklné, Izabella Bourbon hercegnő pénteken született leánykájának. A király mosl Zágrábon keresztül aulóján Olaszországba utazik és eközben eselt uljába Nagykanizsa.
A Cenlrál előcsarnokában be-mulalkozik a királynak munkatársunk és megkérdezi, hogy érezte
magát Magyarországon? A voll király jellegzetes, lágy németséggel válaszol:
— Mióta magánember vagyok, gyakran is szívesen Jövök az önök szép országába.
Majd elrévedő tekintettel folytalja :
— Felejthetetlen eqilék élményeim közölt az a nap, amikor Ferenc József császár és király oldalán, magyar ezredem parancsnoki díszében kocsiztam végig Nagymagya/-ország lelkes fővárosának lűndérl utcáin
— Reméljük, ezt még megismétli, felséged a magyar király lársaságá banl — Jegyzi meg munkaláisunk.
A szürke szemek megvillannak, a karakterisztikus arcra mosoly derül, nem válaszol, csak az ujainak szorítása keményebb, amint kezet nyújt, majd bemegy a kerthelyiségbe, ahol színién hamar felismerik.
Az egyszerű ebéd omleile, marhasült, vegyessalála. A király eljiárilja a felajánlói! üveg malagát és kél deci asztali bort kér, kísérője egy pohár sört fogyaszt, majd feketekávét Isznak és a kisíró fizet. A
négy pincér 10—10 pengő valóban fejedelmi borravalót kapóit. Az ebéd sokkal kavesebbe került: 9 pengő 80 fillér volt a kettejük számlája, A soffór ebédje drágább voll, mint a királyé
Távozásakor a vendégek a királyt felállással üdvözlik, aki odalép egy véletlenül jelenlevő kanizsai alezredeshez, megkérdi, melyik ezredben szolgál, majd megjegyzi:
— Én Is tulajdonosa voltam egy magyar ezrednek... Nagyon szeretem a magyarokat.
Kedvesen, mosolyogva szőrit újra kezei az alezredessel és láibatóan elégedetlen távozik.
Már az autó felhágóján az egyik lába, amikor a verőfény glóriás sugárzásával körülvett bősök emlékére esik tekintete. Pillanatra oda-felejtkezlk, azután lehajtott tejjel száll be a kocsiba.
Ugyan mii gondolhatott az, aki minden áldozotatot meghozott, hogy megkímélje népé! a háború bordal maitól — s mégis hontalanná vált.
- Alt
.^nwwv>-»vii*n*i*rim-i->*<i*i*i\'i\' *r *m*i**i*.........1.............. ...............
á képviselőtestület 41:25 szavazataránnyal a Drávavölgyinek ítélte a város villany-koncesszióját
A Lapp-kölcsön ögyben a Drávavölgyi igazgatójához érkezett távirat volt a szombati közgyűlés meglepetése — Kiskanlzsa és a városi tisztviselők szavazalai döntötték el a többséget
Nagykanizsa, szeptember 3
Szombaton délután 3 órakor összeült a pénteken éjféltájban félbeszakított városi közgyűlés, hogy döntsön az általftnusságbari már letárgyal! két villany-ajánlat felelt. Többen azok közül, akik előző nap hűségesen kilartotlak, ma nem jelenlek meg a közgyűlésen.
Dr. Krátky Islván polgármester azzal kezdte meg a közgyűlést, hogy tegnapi javaslala a bizottságok álláa-foglalása és a szakértő jelenlése után logikusan nem lehetett más, mint hogy a Drávavölgyivel kösse meg a varos a szerződési. Isméiellen leszögezte, hogy ha I. a malom-üzem fennmaradásira 100 százalékos garanciái kapott volna (azzal, hogy ha a malom mégis megszűnne, akkor attól kezdve a Transdanubia a Drávavölgyi feltételeivel viszi tovább a villany-üzemei, vagy eselleg kárpótlási nyujl a városnak) — ha l.
a Lapp-kölcsön rendezése sikerüli volna és ha 3. a 643.000 pengős kölcsönnel a város nem a Föd-hitelnek közvetlenül, hanem a Trans-danubiának lenne adósa, — ugy a polgármesteri Javaslat a Transdanubia melleit azóll volna. Közeledés történt is. Nyilatkozatot adott a Transdanubia, hogy a malmot minden körülmények közt fenntartja, de ha az előre nem látható gazdasági viszonyok mégis leépítést tennének szükségessé, ugy három malma közül a kanizsai lesz az uIoIbó, amll megszüntet. Ez nem 100 6zázalékos garancia, de a semminél löbb. A 643.000 P kölcsönre vonatkozó kívánságot nem sikerült kivinni. A Lapp-kölcsön rendezéséi viszont írásban is vállalta a Transdanubia. Bizonyos Javulás tehát történt a Transdanubia |avára. A Lapp cég azonban, melynél a városnak 221.000 P kölcsöne bármely pillanatban pe-
resíthető, ma táviratot Intézett a Drdvavölgyl Igazgatójához. A polgármester olvassa a táviratot: .A város tartozását csak akkor prolongáljuk, ha a Dráva-völgyi Jótállását megkapjuk." Dr. Bartha: Miért a Drávavölgyl igazgatója kapta ezl a táviratot?
Dr. Gttrtner: Miért nem kérdezik meg a Földhitelt is táviratilag?
UJntpl Elek Ernő: Nincs Is szükség tulajdonképpen a Lappék nyilatkozatira I
Mint a méhkas, zugnak a széksorok a távirat okozta meglepelés nyomában.
Dr. Krátky islván polgármester bejelentette, hogy bár a Transdanubia oldalán javulás mutalkozoli, a fen-lebbiek alapján Javaslalát nem tudja megváltoztatni, a polgármesteri javaslat a Drávavölgyi marad. Felhívja mégis a figyelmet a Trans-
ZALAI KÖZLÖNY
__ 1932 szeptember 1.
danubla mellett mutatkozó momentumokra, végül kijelenti, bogy subád mérlegeiéire bízza ai elhatározást nem veszi bizalmatlanságnak, bs javaslata ellen szavaznak.
Következett a névszerinti szavazás. 66 szavazatot adtak le, abból 41 eseti a Drávavölgylre. 25 a Trans-danubidra. Többen tartózkodtak a szavazástól, néhányan el is mentek a szavazás elölt. Klskanizss egyhangúlag a Drávavölgyire szavazott, úgyszintén a /árosl tisztviselők Is. ffi* HeztvisetO szavazott.)
Exzel elsólokon a villany-koncesz-szM kérdése eldőlt.
A szavazás után a polgármester a közgyűlést 10 percre felfüggesztette, majd a Drávavölgyivel kötendő szerződés egyes pontjainak részletes tárgyalása következett, apró stiláris vódositásokkal, kisebb közbeszurá-sokkal. Egyhangúlag ment át a villany-OjByf szabályrendelet is, majd el fogadtA a Drávavölgyi már Ismert kOIcsOn-ajánlatát A közben felmerült kérdéseknél Madarász főmérnök, a Drávavölgyi Igazgatója adott szóbeli felvilágosításokat.
Nyolc óra volt, mire a kétnipos közgyűlés befejezte s várost hónapokig izgalomban tartó villany-ttgy tárgyalását
Szeptember 28-ra tűzték kl a főtárgyaiéit a fiatal nagykanizsai betörők bűnügyében
Nagykanizsa, szeptember 3 A nagykanizsai sorozatos betöréses lopások három fiatal gyanúsítottja bűnügyében, mint ismeretes, már M volt tűzve a főtárgyalás, amikor az egyik védője védence elmebeli állapotának megfigyelését kérte, amit a vizsgálóbíró el Is rendelt. IdőkOzben a törvényszéki orvosok befejezték megfigyelésüket és belerjesztették jelentésűket a klr. törvényszékhez.
Dr. Malschenbacher Edvln főtár-
Salási elnök moit ebben az ügy-n a főtárgyalás! szeptember 28-ra tűzte H, amikor is 18-rendbeli betöréses lopás miatt kel! felelnie a három fiatalembernek.
— Közeledik az~TskoÍaFldéI^1 Gyermekeinek iskolai kelengyét legolcsóbban Schűtznét vásárolhat.
A ferde lovag
(Korrajz Mária Toréit a idejéből) 13 Irta: Batizi JózhI
— Felségednek ez a kívánsága azonnal teljesülhet Holnaptól egy honfilársam, lovag Duinennfels vérteskapitányt vfzeuyellék a felséged személye körüli szolgálatra. A lovag olyan sakkozó, hogy játszmánk kimenetele mindig bizonytalan. Ha felséged p raucsolja a kapitány minden pillanatban rendelkezésére áll. Egyébként biztos kezű vadász, aki már a kezével is megfojlotta a medvét, amikor a golyó nem bizonyult elégnek.
— Milyen magas a kapitány? — Kérdezte a császár.
— Százkilencvennyolc centiméter. — Felelt Bartenstein, aki jól ismerte a császár különös előszeretetét a nagytermetű katonákkal szemben
— Erdekei ez az ember! Mit gondol Terézia, hivassuk ide?
Barlensleln jeleniős pillantást vetett a főhercegnőre, mire. az lelkesedve kiáltott fel:
— Sürgősen! Szeretném látni, hogyan tologatják a sakkfigurákat azok a medveölö mancsok!
. — Hát csak siessen!... Ugyan \\hol tanul! meg ennyi minden! ez a
Szerb határőrök Gyékényesnél feltartóztatták és Belgrádba vitték Gyertyánffy Aladár lótenyésztési felügyelőt
Diplomáciai távirat-váltások az ujabb határszéli szerb Önkényeskedés miatt
Nagykanizsa, szeptember 4 Két nap óta nagy az Izgalom a gyékényesi határrendörségnél, amely tel|es apparátusával dolgozik abban a kínos Incidensbtn, amit a szerb határőrök köveitek el egy magyar állampolgár ellen, annak ellenére, hogy a magyar külügyminisztériumból ismételten erélyes sürgönyök mentek Belgrádba, hogy megakadályozzák az alárendelt szerb határközegek mlndgyakoribb önkényes eljárását Az ujabb esrlről a következőkben számolhatunk be:
Szeptember elsején történt, hogy Oyerlyánffy Aladár nagykanizsai lótenyésztési felügyelő, a nagykanizsai urllársadalomnak közszeretetben álló tsgjs, Kaposvárra akart utazni, hogy ottani Ismerősei! meglátogassa. Mindössze egy kis kézitáskát vitt magával az útra szükséges apróságokkal, sőt még Igazoló írásokat sem vitt magával, mert a legközelebbi vonattal vissza akart utazni.
Mikor Gyékényesen kiszállt, hogy bevár|a a Kaposvárra induló vonatot, hogy a várakozás Idejét kitöltse, egy kis sétát akart tenni. Nehogy kellemetlensége legyen, elővigyázatosságból, megkérdezte a pályaudvari vendéglő egyik pincérét, hogy hol van a magyar határ és meddig lehet sétálni. A pincér magyarázta és mutatls, hogy egészen a semleges zónáig nyugodtan sétálhat. Oyer-tyánlfy fogta magát és lassú lépésben sétálni kezdett. Ugylálszlk azonban, hogy a pincér maga sem tudhatta pontosan, meddig tart a semleges zóna és hogy a szerb terület már a hídtól kezdődik. Oyerlvánffy gondolataiba mélyedve sétált és észre sem vette, hogy már szerb területen haladt néhány lépést Az útszéli bokrokban ezalatt már figyelemmel kísérte egy szerb határőr, aki megvárta, mlg közel ér hozzája
és abban a pillanatban, amikor odaért, kiugrott rejtekhelyéből és fegyvert szegezett óyertyánjfynak. Oycr-tyánffy egy pillanatra inegdöboent, ae a másik pillanatban tiltakozott a szerb hataiór eljárása ellen és lekezelt magát horvát nyelven megértetni, hogy ö itt sétálni indult, engedje lehat visszamennt A határőr azonban sipjába fujt és egy pillanat alatt öl határőr ugrott kl a többi bokrok mögül, ahol eddig elrejtöz-tes, körüljogták a tiltakozó Óyer-lyánf/yt és a szerb őrházba, a hs-larórseg parancsnoka elé mentek vele, ahol azt jelentették, hogy „a magyar embert kemkedesen ériék" a határon, mire kézitáskáját megmotozták, de persze nem talállak benne semmit. Kefe, féaü, hálóing és egyebeken kívül. H, <jj próbálta Gyertyánffy megmagyarázni, hogy Kaposvárra akar utazni é« lekésik a legaözelebbi vonatról. Az Őrmester egy járőrrel tovaküldte, belső területre.
Míg ezek történtek a gyékényesi túlsó parton, aduig ideát az egész esetet megfigyelte a gyékényed víztorony Ore, aai a magasból mindent látott.
Nyomban lesietett őrhelyéről és a gyékényesi magyar batárrendörségre ment, ahol elbadia a látottakat. A rendőrség nyomozása alapján sikerült rövidesen megállapítani, hogy a nagykanizsai Gyertyánffy Aladár lótenyésztési felügyelőről van szo.
A gyékényeai kapitányság azonnal Jelentette az autel a nagykanizsai méntelepnek és egyben telefonon értesítette a magyar külügyminisztériumot, kérve sürgős beavatkozását.
Időközben sikerült megállapítani, hogy a szerbek Oyertydnffy Aladárt .kémkedés gyanú/amiatt" Belgrádba szállították.
I
ABBAZIA hotel contimemtal
(, dtp.Qd.ncil
■ f •drill Ktvl.t. l*gmodtrn«bb, bgkonlofUSUUibb iilllodlj.. Abb.il. Itguibb helyin a KIlflnA konyhi. a App.ilcmtnlok fördforoblv.l. a T.uuUi, uniti, a Tmutrl fflrdS . háib»u.
A magyar külügyminisztérium a legeré.\'yesebben utasította belgrádi kövelét, bogy sflrgfiaen lépjen érintkezésbe a belgrádi illetékes körökkel és követelje Gyertyánffy Aladár azonnali szabadlábrahelyezésél. Ebben az ügyben egyébként is állandó táviratváltások vannak a budapesti külügyminisztérium, illetve a szerb követség és a belgrádi követség kö-zött. Minden remény megvan tehát arra, hogy Nagykanizsa urltársadal-mának ez a közkedvelt tagja, már a legközelebbi, órákban Isméi családja körében lehet.
*
Munkatársunk felkereste otthonában Oyertydnffy Aladárnét, akinek arcán ott ül a férje iránti aggódás. Velük van Gyertyánffy Aladár édesanyja, akinek kisirt szeme minden! megmond.
— Délután a gyékényisi vonattal indult el az uram, — mondja Gyer-gyánffyné — hogy Kaposvárra utaz-lék látogatásra. Egyszerű polgári ruha volt rajta, kis kézitáskával Indult el, hogy s legközelebbi vonattal visszajöjjön De hiába vártuk a megállapított vonattal, helyette értesítés érkezett arról, hogy ml történt vele...
— Szerbek .. mondja nagy-nagy aggódással és ebben sok minden benne van, amit nem akar kifejteni, amit nem mer maga előtt bevallani. Szerbek...
Majd elmondja is megerősíti mindazt amit sikerült az egész felhábo-riló esetről kinyomoznunk és megtudnunk és amiről fentiekben beszámolunk.
Nagykanizsán a méntelep egy meleg otthonában egy aggódó kis család várja vissia családfőjét, lelkét, az édesanya dé\'ceg, hősi fiát. És minden ajtónyílásra, minden neszre felriadnak, vsj|on nem érkezett-e már vissza Belgrádból az édesapa ?...
(B. R.)
Autóbusz Klskoraíromba
A vasárnapi revíziós nagygyűlésre délelőtt 11 órakor autóbusz Indu! Nagykanizsáról. A gyűlés fél 12-kor kezdődik. Visszautazás 2 óra körűi. Menetjegy oda-vissia 2 pengő. Aki ki szándékozik utazni, szíveskedjék a Teutsch-drogériában jelentkezni.
görbe ember? - Tűnődött félhangon a császár, amikor Bartenstein kiment.
— Az ilyenek, akiknek testi hibájuk van, fogékonyabbak a szellemi dolgok iráit. Talán ezzel k^póto\'Ja őket a természet — Magyarázta a herceg.
— Lehet. Az udvarnái ritkán fordulnak meg torzalakok, de akiket eddig láttam, mind kiváló szellemek vohak, az Úristen kegyelméből. — Ismerte el a császár, aki nem szerelte, ha a természetnek tulajdonítottak olyan dolgokat, amelyeket, a természettel egyült az Isten müvének hitt.
— Ennek talán az is oka, hogy torz alak igazán csak akkor juthat a mi közelünkbe, ha kiváló szellem. — Vélte a főhercegnő.
— Vigyázzon! — Tréfált a császár. — Maga olyan szellemes, hogy igazolásul, végül pup nő a hátán.
Terézia pirulva hajolt meg:
— Akkor ennek már meg kellett volna történnie felséges atyámmal s mivel nem ugy van, magam sem ludok megijedni.
A császár ragyogó arccal nézte kedvencét, azután kérőn szólott:
— Ha örömet akarsz nekünk okozni, hozasd be a hárfádal és
énekelj valamit.
A főhercegnő intett Batthyány grófnak, aki intézkedett és behozták az ezüstveretekkel és gyöngyházzal gazdagon díszített hárfát, melynek zengő, meleg hangja csodaszámba ment Terézia kövérkés ujjai végigsiklottak a húrokon és ajkán felcsendült egy édes melódiáju olasz dal.
A császár gyönyörködve hallgatta s amikor a dal véget ért, halkan szólt:
— Még.
hs Terézia nem kérette magát. Szívesen énekelt, hiszen Ferenc is ott volt s tulajdo-képen neki énekelt. Végül egy francia chansonba kez-dett, amit Ferenc is kisért gordonka-szerüen zengő, lágy hangján. Még énekeltek, amikor Ba\'tenslein az óriás vértessel belépett. Megálbak az ajtónál s vártak, mig szólítják őket Végre Terézia letette a hárfát, a császár elé perdült, odadörzsölte kipirult, hamvas arcát a császár borostás képéhez és a fülébe sug a :
— Itt vannak a sakkozók.
— Na, lássuk I — Kiáltott a császár megfordulva, azután gyönyörködve nézte az óriás katonát. — Üljenek le és játszanak. H» szoktak ilyenkor csevegni, jelenlétünk ne zavarja önöket. Szórakozni akarunk.
Duinennfels kjssé elfogultan ült az
asztalhoz és újheggyel fogta meg a mflvészi faragású elefántcsont figurákat. A császár a kapitány mellé üli, Terézia a császár mellé egy kis pulfra. Az első liz lépés gyorsan és szótlanul történt. Duinennfels részéről már megindult a komoly lámadás s a lépések tempója csökkent Egyik húzásnál Bartenstein megjegyezte:
— Köszönöm kapi ány ur, de nem vagyok hajlandó önt a pórtól megszabadítani. Elismerem, hogy útban van önnek, de nekem igy jó Viszont a saját póromra még szükségem van egy kis ideig. Remélem, nem minősíti udvariatlanságnak?
— Nincs jogom hozzá, miután a királynőjével szemben kell udvariatlanságot elköve\'nem: sekk I — Felelt a kapitány.
— Fogadja hálás höszönetem, lovag. Mindég örömet okoz nekem, ha hölgyemmel foglalkozik valaki, amig én kénytelen vagyok őt el hanyagolni. Mint aféle gyermektelen ember, aki megbízik hűségében, egyik huszáromat küldöm kissé előre.
Uram, ön megfeledkezik a Királynőjéről 1 — Figyelmeztette a kapitány.
— Soha, mert a győzteshez visz-szatér a hölgye, hiszen a legyőzött-nek mindene zsákmányául esik.
(Folyt köv.)
1932. szeptember 4_
fontos értesítési
Tisztelettel értesítem n nagyru-becsült hölgyközönségei és kedves vevőimet, hogy a közeit napokban megnyíló bécsi dru-mintavr\'sdi.iak, valamint a most kialakuló divatnak tanuimdnyo-2dsdra Bécsbe utazom, Felkérem azon tiszteli hölgyekel, kiknek ez utammal kapcsolatban varrni óhajuk van, hogy azt vetem legkésőbb kedd estig Üzletemben közölni szíveskedjenek.
kiváló tisztelettel Brónyai Lujonné
wtu dtvtáruMae.
Impozáns mémiOmk igárfcwzik m mai kit-
komáromi revíziós ■taggyűlés
Impozáns méretűnek ígérkezik a Revíziói l iga Altat ma, vasárnap Kiskomáromban rendezendő nagygyűlés, amelyre legújabban Szudl Elemér volt sajtófőnök is beleién tette részvételét. Eckhardt Tibor szombaton délelőtt más eltoglaltsága miatt lemondta a megjelenését. — Eddig 80 község jelenlelte be, hogy képviseltetni fog|a magái a gyűlésen, amely a magy..r kisgazdatársadalom nak tulajdonkép első nagy megmozdulása a revíziós eszméli mellett.
Ma, vuátaap délelőtt 11 órakor érkeznek a budapesti részvevők Kls-komáromba, ahol bandérium fogadja az illusztris vendégeket. Délelőtt szentmise lesz, majd pontban 12 órakor kezdődik a naggyülés a Szent Vendel-téren. A gyűlést Hercze g Ferenc országos elnök nyitja meg, ms|d a magyar Hiszekegy elmondása után Désy Qéza orszgy. képviselő, Drózdy Győző, Nagy Emil volt miniszter szólalnak fel. Utánuk Koma József, garabóncl gazdálkodó bejelenti a gazdák csatlakozását a revíziós mozgalomhoz. Szabó Zsigmond dr. felszólalása után Kiss Mihály pOIOskefőI levente irredenta szavalata következik. Fali Endre dr. • Reviziós Liga ügyvezető igazgatója záróbeszédet mond és a nagygyűlés a Himnusz eléneklésével ér véget_
Bmkb-, vesekő- és hólyagkflkete gek, valamint azok, akik hugysa vas sók tulszaporodásábsn és kösz vényben szenvednek, a természetes „Perese lóllal" keserűvíz állandó használata mellett állapotuk enyhülését érhetik el. Az orvosi gyakorlat számos kiváló férfla hosszú megfigyelés alapján megállapította, hogy > Pere no Iónét viz biztos és rendkívül kellemesen ható hashajtó ezért prostatabetegségeknél is ajánlják. — |A Foreao ftuel keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzlelekben kapható.
Israeütischer Kostplatz
In (iraz,
erstklasslge Verpflegung, Bad und Klavier,
Bader, Brückenkopfgasse 9.
«0II
ZALAI KÖZLÖNY
A kanizsai sörgyár ezután Is teljes mértékben ellátta a város és vidék sör-forgalmát
A nagykanizsai sörgyárnál történt leépitts Ugye az egész város közönségét foglalkoztatja. A hírek a legkülönfélébb variációkban terjednek, ami érthető Is annál az aggódó figyelemnél fogva, amivel ennek a nehéz sorsú varosnak a közönsége kíséri a gazdasági krízissel küzdő kevés megmaradt vállalata sorsál. Ma, amikor a régi, messze Idegenben is jólismert kefegyáron kívül már nincs teljes üzemben maradi nagy Ipartelepünk és a gőzmalom sorsa Is e pillanatban problematikus, — szomorúan veszi tudomásul a kanl-zs 1 közvélemény a sörgyárnál történt redukciót. Csak az a remény nyújt némi vigasztalást, hogy a viszonyok javultával ez a gyár, amely messze földön kölcsönzött jó nevet Kanizsának, újra (elveheti teljes üztmét
Ma ugyanis a sörgyár, amelynek cége és telepe természetesen továbbra Is változatlan, u sörfőzést egyelőre teljesen szünetelteti. Ez tette szükségessé a nagymérvű elboc\'átásokat a tisztviselő és a munkás létszámban Is. A gépi berendezés Itt marad, számilva az idők jobbrafordulására Itt maradnak az autók, fogatok Is, mert a város és a vidék sör-szűk ségletét a redukált üzem Is éppen agy fogja szállítani és ellátni továbbra Is, mint amtg helyben főzték a sört. Eteklntetben tehát semmi változás nem lesz.
Reméljük, hogy mihamarabb elkövetkezik az az Idő, amikor a gondtalanabb napok a sörfogyasztásban Is kifejezésre jutnak és a híres kanizsai sörgyár szamára újra rentábilis lesz a körzete szükségletének helyben való előállítása.
ir
□szi és téli
bevásárlása.előtt saját érdekében keresse (el a 72 év óta fennálló
kabát- és szőnyegosztállyal
kibővített
SItIGER Mórullázat
NAGYKANIZSÁN.
Nagy választékban érkeztek és vételkényszer nélkül megtekinthetők : Elsőrendű szabású és minőségi! női- és gyerrnekkabátok, mindenfajta szőrmék, női-ruha és kőpenyszővetek, férfi-öltöny és kabátszövetek. JómlnóséKŰ és színtartó áruk.
Figyelmes és gondos klsxolgálds.
* Olcsó, sxabott árait.
Egy vésztői magyar fiu hét esztendő után hazaérkezett Ázsiából
Itthon leépítés, Törökországban réme, gyár-alapítások Ázsiában, Nagykanizsa, szeptember 3 Fáradtan, kimerülten, cipőjén az országút porával álliloit be a szerkesztőségbe. Nyill szemeiben az egyszerű emberek naiv bizalma ül. Keresellen szavakkal mutatkozik bc és indokolja meg látogatását, amit egészen természetesnek talál.
— Relder Péler Tamás vagyok.
munkanélküliség, az Idegenlégió horvát vendéglátás Jugoszláviában
Két évi távollét után most érkeztem vissza Ázsiából Magyarországba.
Az itthoni leépítés elől a törökországi munkanélküliségbe
Reider Péter Tamás, aki Jelenleg 29 éves, elmondja, hogy a békésmegyei Vésztőről származik. Ar édesapja ott börkereskedö. Ó is meg-
Tankönyvek
sülte Iskola rétiére
kaphatók is elAJegytihelök
Fisobel köoyykereskedésbni
Horthy Miklós-ut 1.
tanulta a bőr kikészítései. Mielőtt kiment volna külföldit-, a székesfehérvári Kovács-féle bőrgyárban dolgozott. Hét évvel ezelőtt ott is megkezdték a leépítéseket. Amikor látta, hogy előbb-utóbb őt Is el-bocsájtják, elhatározta, hogy kimegy külföldre. Megtakarított néhány pen-KŐt és nekivágott Törökországnak. A románul Kunstanzában szállt hajóra és Kon8iantlnápolyba ment, ahol 6 hónapig dolgozott egy bőrgyárban. Kiinstuntlnápolyban mint egy 300 magyai munkás él. Valóságos kis magyar kolónia. Fél év után Ismét munkanélküli lelt és három társával együtt a szíriai Beyrutba hajózott. Itt sem kapott azonban munkát, mire egyetlen fillér nélkül állva, elhatározta, hogy Aleppóba gyalogol, ahol felvételi magát a francia Idegenlégtóba. Az egyik aleppói kávéházban ö.-sze is találkozott három légió-nUtával, akik elmondották, hogy igen sok magyar ftu van a légióban. Amikor megtudták, hogy esetleg ő is hajlandó lenne felcsapni légiónis-tanak, minden erejükkel igyekeztek rábeszélni, hogy ne habozzék, hanem jelentkezzek minél gyorsabban, mert soha éleiében nem lesz olyan jó dolga, mint a légióban
Az idegenlégió magyar főhadnagya
Ebben a pillanatban haladt el a kávéház előtt egy légiónista főhadnagy, akire kimutatott az egyik léglónáris.
— Látod, mondotta, ez Is egy honfitársad. — Egészen alacsonyan kezdte és ma már főhadnagy, mert megbecsülte magát.
Reider Péter Tamás a következő pillanatban felugrott, szó nélkül otthagyta a csodálkozó légiónistákat és az állítólagos magyar főhadnagy után Iramodott. Sikerült Is utolérnie, akinek elmondotta őszintén, hogy tanácsot szeretne kéml, mert egy fillér nélkül áll és szeretne belépni az idegenlégióba.
— A légiónista főhadnagy, aki valóban magyar volt, nevét érthető okokból mellőzzük, bevitte Reldert egy étkezdébe, ahol megvacsoráztatta, majd elbeszélgettek.
— Ne lépj be, fiam, a légióba, mondotta. Pokol ott az élet, nem bírnád kl sokáig, hiszen a léglónis-táknak majdnem a fele hagyja itt a
Olcsó watta vásár.
Ouh uaptiailMr
„Verából" pllmé watta, Dr. Bruna szerint dotoozban, príma mlnfoégU
250 gr. PI-40, lOOgr. Mfill. VÁGÓ ENDRE
ilUtszertárában.
JS
Oszi cipöujdonságok
érkeztek
uri-, nöi- ós gyermekcipők
Hagy választék — legolcsóbb árak
MlCTÉNYI SÁNDOJl ÉS FIA cipőáruháza, FÖ-uton, a Városházban,
ZALAI KÖZLÖNY
Mi laMliaitlteli. ém, ítoia. MII
beszerezhetők \'-11 Hfj.KaftfKc Jénai ui*dai
OFEHBEOR VILMOS
könyvkereskedésében
fogá!. Inkább koldulj és igyekezz visszajutni Magyarországba
Gyárat gyár után alapit a magyar Ha ázsiai Törökországban
Hosszú, küzdelmes hónapok után Isméi Torokországban találtuk Reider Péter Tamást. Trapezuntban sikerült összejönnie egy pénzes emberrel, akinek résrére egy bőrgyárat ren dezett be. Rájött, hogy ilyen bőrgyár alapításokkal egész jól lehel keres\'ii. Végigjárta ezután az összes n3gyobb török városokat és mindenhol sikerült találnia olyan cmtiereket, akik hajlandók voltak bőrgyárat alapltini. Reider tanította be mindenhol a munkásokat. Töle sajátították el a bőr-készítést és a bőrkrómozást. Amikor már minden jól ment, tovább állt a kővetkező varosba. Igy keresett munkaalkalmat a saját maga részére. Amikor már elfogytak az alapítási lerülelek, elhalározta, hogy meg-látogalja Cyprus szigetét. Mintegy 500 pengönyí megtakarítóit pénze volt ekkor. Megváltotta a hajój gyet, a sziget halósága azonban nem engedte portra szállni, meri nem tudóit Wimuatní 25 angol fontol, smít minden partraszállótól megkövetelnek. Nagynehezen sikerüli .vísz-azájuinla a hajóra, amely Triesztbe Igyekezett. Ez az ul minden pénzét felemésztette. Aguszlus 18-án megint táak egyetlen fillér nélkül szállt partra Triesztben, ahonnan Fiúméba gyalogolt, hogy útiköltséget kérjen az otianl Magvar Segélyegyletlől. Kapott Is 44 Urát, amivel megszerezhette az utazási vlzumol és nekivágott Jugoszláviának, hogy haza-gyslogoljon Magyarországba. Ahol tilos magyarnak szállást adni
Reider Péler Tamás, aki idáig még az aleppól légionistákról is \'majdnem tisztelettel beszéli, egy-szerTc íónust változtatolt, amint a szerb hatóságokra kerül a szó. Enyhíti szólva szidja őket, inlnl a bokrot.
— Hatóságok részéről annyi go-
__ 1932 szeptember 1.
rombasággal seholsem találkoilam, mint Jugoszláviában. Nagyon r,ok szenvedésen megy keresztül a horvát lakosság. Elkeseríti őkel az a szer-besilő folyamat, ami minden vonalon érezhető A szerbek nagyon |ól lud-|ák, hogy a horvátok mennyire szeretik a magyarokai, épp ezért még azt Is tiltják, hogy valaki szállást ad/on egy magyarnak. Talán épp ezérl, ahány horvát hizba bekopogtattam útközben, mindenhol a legnagyobb szeretettel láttak vendégül. Mondhatom, a legjobb falatokat tették elém és a legjobb ágyukat adták át, hogy minél kellemesebben érezzem magam. Nekem, a gyalogos vándornak, csak azért, mert magyar vagyok, külön fehér kenyeret hozatlak, pedig ők barnát ettek. Vizel sem ihattam, mert mindig borral traktáltak. Ha arrajött egy szerb katona, vagy őrjárat, elbujtattak és amikor elbúcsúztam, mindenhol azl mondották, hogy jöjjenek már mielőbb a magyarok vissza, mert nagyon várják őkel,
Reider Péler Tamás augusztus 28-ra vitradóra lépte ál l.etenyénil a magyar határt.
— Most hazamegyek az apámhoz, mondotta búcsúzáskor. Hogy
mii cinálók? Nem tudom még. Ciak az a toipos, hogy lemét it\'hoii vagyok. Sok nélkülözésen mentem keresztül, de mindent elfelejtettem, amikor ismét magyar földel éreztem a lábam alatl. Remélem, kél hét múlva már olthon lehelek a szüleimnél.
Távozó léptei fáradtan konganak a hercegi ház ódon, bollives folyo sóinak kőkockáin. Sokezer kilóméiért hagytak maguk mögöll ezek a fiatal lábak, amelyek hét év előtt fialaloa ruganyossággal indultak útnak, hogy a csalódások és küzdelmek ólomsulyával téijenck vissza a vésztől szülőházba. oim*
Elismeri fómlnöség/U saját UésxliésU gycrmcKclpölc
ismét kaphalók
PAPP OSZKÁR
cipészmesternéi Erzsébet tél 1. szánt.
Koszorút lopott egy öregasszony, aki félt, hogy halála esetén senki sem visz koszorút a sírjára
Nagykanizsa, szeptember 8
Merencslcs Oyörgyné 66 éves nagykanizsai öregasszony még két évvel ezelőtt, 1930. novemberében egy díszes kivitelű, fekete-fehér gyöngyökből készüli koszorúi lopott a katolikus (emelő egyik sírjáról. A koszorút hazavitte és a lakásán őrizte a szobádban, az ágya teleli. A lopás mindezldeig Illókban maradt. Néhány nappal ezelőtt azonban az öregisz-szony egyik haragosa i bizalmasan elmondta a rendőrségen, hogy Me-rencsicsné egy lopott koszorút rej-leget odahaza.
Detektívek mentek ki Merencslcsné lakására, ahol valóban megtalálták a gyöngykoszorul. Kihallgatása alkalmával elmondotta az öregasszony, hogy a (étje szegény napszámosem ber. Mindketten olyan öregek már, hogy téllábukkal a sírban vannak. Oondolta, hogy ha valamelyik meghal, senki sem fog vinni még egy koszorúi sem a sírjukra, igy előre gondoskodott róla és ellopta a gyöngy-koszorúi az egyik sírról.
A rendőrség lopás büntette elmén
indilolia meg a bűnvádi eljárási az előrelátó asszony ellen, egyutlal nyomozást inditoll annak megállapításira, hogy melyik sírról lepta le annakidején a koszorút ?
A kanizsai kereskedők délelőtti közgyűlése
M« délelőtt II Arakor összeül a Kaszinó alsó helyiségében az OMKE és a Fűszerbe uskedöh Egyesülete, bogy rendes kölgytllés. keretében alakítsák meg az nj kereskedelmi gazdasági szervet a két erős érdekeltség fúziójával. A nagykanizsai kereskedelmi szervezkedés életében a mai nap határkövet jelent: jelenti az összes erőknek crós egységes tömörítését egy hatalmas érdekképviseleti szervbe, amely mindenkor e kellő súllyal és erkölcsi tekintélyei tudja majd a kereskedelmi érdekeket megvédeni, értük síkra pállania.__
=* Mielőtt szőnyeget vásárol,
tekintse meg Slnger Divatátuház dus szőnyegraktárát.
Mm HOTEL ASTORIA
I*rkei6iínel. Állandóan kallamai ui
igyetlen kcmlontal berendcielt magyar- sválle4si Velenr*-rolyó hiOífl- 43 meleqvli a iiobftkban. KttOnö ma^yur konyha. Magyarul bitiCld llilloiltl cl\'.\'.almaioU mindendEMal- ti haJA---------------- ..................... —— -Hptlcié.. S: IS
úri magyar tAiMSSfl. Magyar atkáin,(írottak

Használt 6e uj ^
(aányliuaujmi, polgári fisa ix leáViy, eleiu\'i, gimnáxiumí, kereskedelmi
Iskolai
tankönyvek
6« Mentek kaphatók
Scbless Testvéreknél
Horthy Ilklús-nt 8.
Beák-tár 10.
3 "l ■
NAPI HÍREK
NAPIREND Suptamber 4, waisArnan
Római .katolikus: Vlt. Róza. Proteat"
Rozllla. Izr.: Elül hó 3.

Városi Muzaum 4a Könyvtár nyltvi csütörtökön és 7a»árnsp délelőtt 10 ló\' 13 drálf..
OyóKyaxwtárl éjjeli «<ol«ilat , a „Saívatof* gyógyszertár Erzsébet-tér 21. éa a klsksntssal gyógyszertár.
Oöslllrdö nvltva reggel 6 órától este 6 óráig (hétfó, azerda, pintek délután, kedden egész nap nóknek). Tel. 2—13. Délután 6 órától 50 filléres zuhanyiUrdó
Szeptember 8, héttfü
Róm. katolikus: J. sa. l.órinc. Protest.: Viktor. Izraelita: Elul hó i.

VÁROSI MOZGÓ
Ma, taauArnep 3, B, 7 és 9 órakor
Salamon Béla
nagysikerű vígjátéka
,i „ . ■
v* Őfelsége a ifigéc
Énekes, zenés vígjáték 10 felv.
ii. Bilincsbeveri fenevadak
Izgalmas hangosfilm a vadiratok éleiéből.
Hangos Fox Híradó
A kanizsai országzászló
létesítésére indult társadalmi mozgalom mindenkitől kér pár fillér áldozatot. Kérünk mindenkit, aki még nem küldte volna el adományát, jusson eszébe a Muraköz elrabolt földje, Kanizsa boldogabb napjai, jusson eszébe a trianoni ílélet és az örökégő magyar tiltakozás és a legkisebb hozzájárulással la tegye lehelövé, hogy mielőbb ott loboghasson a kanizsai felsőtcmplom elölt ennek a tiltakozásnak és reménységünknek
szimbóluma: — a Muraköz lobogója, *
U|abb adományok: a nagykanizsai piarista tanárok 10, Hecht Lajos 1, özv. Kulor Jánosné, Turek Qéza 1 pengő.
— Áthelyezés, Dr. Molnár Ferenc rendőr fogalmazót a belügyminiszter szolgálati érdekből Nagykanizsáról a szolnoki rendőrkapitánysághoz helyezte át. Dr. Molnár Ferenc, aki eddigi szolgálatai során az ország számos srugy vidéki rendőr-
VÁROSI MOZGÓ
CaaH &éttön, 7 és 9 árai elöaűdaon
Minden jegyhez ad a mozi pénzjára egy lezárt borítékot. Mindért ötvenedik borítékban lesz agy (tpmgts ntalsány, anrit a pénztár nyomban kifizet.
B árakcy félhalfáraa alőadáa 1
KSougSas Fairbanks
r.agy filmje:
A vasaiarcos
2 rész, 15 felvonás.
1932 Bifplembei 4
Iskola cipőket
minden kivitelben lagoloaób. ben nálunk vehet.
Elvünk: szépet, Jót olcsón. Amit nem talál a kirakatban, kérje az üzletben.
cipóiruház
Fő-ut 12.
kapitányságánál teljesiteli szolgálatot, mintegy két évvel ezelőtt került a nagykanizsai kapitánysághoz. Megnyerő modora és szolgálatkészsége nemcsak a feletteseinek teljes megelégedéséi vívta kl számára, hanem nagyszámú barátot is vonzott személye köré és Igy távozását őszlnle sajnálkozással veszi tudomásul Nagykanizsa közönsége. A távozó Molnár Ferenc dr. rendőrtogalmazó helyére dr. Hajdú Qéza szolnoki rendőr-fogalmazó kerül, aki szombaton délelőtt már |elenlkezelt Is Solymosy László rendőrlanácsosnál, a rendőrkapitányság vezetőiénél.
— Eljegyzés. Kertész Béla oki. építészmérnök és Vajda Jolán jegyesek.
— Belratások a nagykanizsai polgári Iskolákban. A pólbelráso-kat szeptember 6 án és 7 én délelőtt eszközöljük. A belrásl dijak összege kivétel nélkül minden tanulónál 17 pengő. Ugyanekkor fizetendő a lindij első negyedévi résziele Is. A lunlusban beiratkozol! tanulók Is kötelesek díjhátralékaikat most lell-zelnl. Tandíjmentességért csakis jeles bizonyítvánnyal lehet folyamodni. Sieplember 9-én reggel 8 órakor évmegnyllő Istentisztelet, 10-én rendes tanítás. Igazgatóságok.
— Pallos Erzsébet angol-német nyelvmeslernő (Erzsébet-tér 18) a tanítást szeptember 1-én isméi megkezdte.
— Tanltógytllés. A keszthelyi és zalaszenlgrótl kerületbe tartozó róm. kalh. tanítóegyesület szeptember hó 15-én Keszthelyen a községi leány-iikolában tartja évi közgyűlését.
— Halálozás, üyásza vau n kanizsai tanítói kamak. Hajnal János tanító szombaton délután 6 órakor hirtelen meghalt. Kedden a gyomrá val ágynak eseti, csütörtökön azonban már felkelt, szombaton délelőtt még a városban járt, délután rosszul lelt a lakásán, orvost hívtak, de már nem volt segítség. Hsjnsl János két évtizednél tovább Muraközben volt a magyar ügy lelkes Istápolója, 1919. óta pedig Nagykanizsán tanítóit. Példás odaadása, szorgalmas munkása volt a rábízott generációknak, pályatársai nagyon szerelték és közbecsülés vette körfll városszerte. Temetése hétfőn délután fél 5 órakor \'"I a róm. kalh. lemeiö halottasházából.
= Rendkívül nagy választék,
Wtányos árak, garantáltan jó minőid sifforr, angln, lenvászon, da-5>»zt, nyomott és tennlszflanellekböl liyier Divaláiuhdzban._
A kirpáU színpompás enyhe, napos nyárutó Icgldeillubb iiíö gyógyiartózkodisra.
21 napoi teljes yantálkarák árt
kíazvény, laohl.i, nturalglák •»•«
trencsénteplic
ftyógyldrdőn mindössze KC 1280 —
(u faUk: IUU, telje, tlliUi, Uumilla ir4*r-<*"»l ktaaMi, kurlm. kluoliilái 1 logl.llatuik.)
»O0.o uU.é.l had»«»mói>v. Pé^ijáftsilások: FQrdölgazgatósáf, Trenfíantke-Tepllce, CSK.
ZALAI KÖZLÖNY
A Zrínyi TE népünnepélye. A Zrínyi TE folyó hó 8-ikl népünnepélye a Zilnyl sportpályán délután 2 órakor kezdődik, 4 óráig szórakoztató zenék, a szerencsc-sitor, a céllövészet, all-e* rúgás. a jóslás, a pliig-pongozás, a körhlntázás, slb. slb. lebonyolítása. Négy órakor a kanizsai Sliohschnelder: Dene Béla fellépése, ulána lepényrágáfl, zsákba lulás, gólyalábas versenyfutás, slb. szórakozás. Esle 8 órakor kezdődik a lánc. 9 órakor Sirohschnelder ujabb fellépése, utána szépségverseny, legszebben láncoló párok versenye, amerikai árverés, ériékes dijakkal. Belépldil mindössze 30 fillér.
= Itt az ósz! A legújabb nói-és félcipő különlegességek megérkeztek , Ideál" clpiáruhdzba, Fő-ut 12.
-- A gimnáziumi pótbeiratások szeptember 6-án és 7-én 9—12 óráig, a magán és pótló vizsgálatok szeptember 5-én 8 órakor lesznek, 8-án fél 9 kor Venl Sancle.
— A kórházi kápolnának H. K. 10, Frelschmldt Ferenc, Pál Clyuláné, Vojkovlls Anlalné, Gerócs István, Kiss Qyula, N. N. 5—5, Szakonyi Oyörgyné, özv. Szívós Imréné 3—3 pengői adományozotL
= össztánc. Ma esle a Polgári Egyletben össztánc.
— Polgári flu- és lányiskola! belratásoknál szükséges tandtjmen-tességl folyamodványok, valamint értesllőkönyvecskék kaphatók Flschel könyvkereskedésben, Horthy Miktós-ul 1. Tankönyvböröndök nagy választékban.
Szórwálall, izemBI-
oaeit véglegesen eltávolítja, azeplfíit,
nyaraláson szerzett foltjait el-tünteli, valamint ráncosodását
özv. Hatan Baroabásué
kozmetikai intézete.
Ugyanitt tartás hullámoaltáa.
CT7___
— BolratAiok a tSűMBclakoUbui. A
nagykanizsai Iparos tlu- és leánytanonn-tskolában a belratások szeptember 5, 6. és 7-lk napjain lesznek a llozgonyl-utcol u] Iskolához csatolt rési gimnázium épületének földszinti 7. szamu tantermében, délután 4—7-lí. Felhívatnak a t&nonc-tartó mesterek, nemkülönben a kereskedik, hogy tanoncaikat (akár egéaz évi, akár téli tanfolyambellok U\'gyenok Is azok) korukra való tekintet nélkül a kltUzött Idóbcn okvetlenül beírassák, nehogy a törvény szigorát kelljen velük szemben alkalmazni. A belratasnál minden tanonc személyesen tartozik megjelenni. Akik már a mull tanévben tártak a tanonciskolába, azok citnk a nyomtatott értesítő könyvecskéjükkel jelentkeznek a bolráarn, az uj tahoncok azonban munkaadójuk, vagy megbízottjuk kíséretében Jelennek meg én születési anyakönyvi kivonatukat, utolsó Iskolai éa hlmlőulraoitást bizonyítványukat ta-noncszerződésük másolatát kötetesek bemutatni. B^lratásl dl) 3.50 pengd (ez minden tanoncra kötelezd), tanszurdlj 10 pengő. Szegénysorsu, de Jó magaviseletű éa szorgalmas tanoncok a város vezetősége részéről tanszerdij elengedésben részesülhetnek; ozUgyben kérvényüket (kérvény-űrlap n Flschol-könyvkereskedésben kapható) szegénységi bizonyítvánnyal a beiratkozáskor
.. _«_
az Igazgatónak átadni tartoznak. Tanoncnak csak az vehető lel, oki legalább az elemi Iskotu negyedik oaz-tályát sikerrel elvégezte. Felhívatnak n több tanoncot tarló iparosmesterek, hogy öaazee tanoncaikat lehetőleg egyszerre Irasaák be, mert csak ozesetbon lesznek azok ugy beoazthatók. hogy valamennyi tanoncuk ne egy napon tegyen a műhelyből elvonva. A Venl Sancte szeptember 8-án reggel tí órakor le«z az oleotemplomban. Az előadások »z egész évi tantolyambetleknél szeptember 9-én. a téli lanfolyambelleknól november 1-én kezdődnek; ettől kezdve tehát a pontoa Iskolába, vasár- és ünnepnapokon a templomba való tárás minden flu- és leánytanoncra kötelező. Az Iparostanonzlskotal Igaiuatósdg.
=-» Az ósszes nyári cipókét minden ellogadható áron kiárusítjuk. Jdeál" dpSáruház, FO-ul 12. sz.
A BSNAISÍAMCS riNSIO, Huda pest, Irinyi-utca 21. ezúton érteti ti s lluda-pestre utazó közönséget, hogy árait ismételten leszállította és Igy a Budapestre érkező közönségnek módot nyújt nagyon olcsó iron elsőrendű ellátáshoz és lakás-Hoz Jutni. — Főiskolai és iskolai hallgatók tanulmányi Idejükre lényeges kedvezményben részesülnek. 4012
— Beiratás és vizsgálatok a Városi Zeneiskolában. Az uj tanévre e hó 7-én, szerdán délelőtt 10—12 és délután 4-6 óra között tartják meg a pótbeiratásl a zeneiskolában. A pót- és Javítóvizsgák ugyancsak 7-én délután 4—5 óra között lesznek. Tanóra beosztás
9-én délután 5 órakor lesz, melyen minden növendék megjelenik. E hó
10-én rendes, beosztás szerinti tanítás folyik. Egyéb tudnivalókat az Iskolai hirdetőtábla tartalmaz.
NŐI
a közeledő őszi és téli szezonra való tekintettel, teljes felkészültséggel várja az igen tiszteit vevőközönséget.
Különös tekintettel voltunk a folyton rosszabbodó gazdasági helyzetre, a fogyasztó közönség csökkent vásárló erejére, sikerült elérnünk, hogy
minden egyes kabátunk meglepő olcsó.
Több száz darabbői áll választékunk, melyben a legegyszerűbb ízléssel kiállított kabátok mellett, a legújabb angol és francia divat szerint készített modell darabok is megtalálhatók.
Leányka intézeti ruhák, boy-kabátok, barna és fehér bébi bundák minden nagyságban.
Tekintse meg minden vételkényszer nélkül raktárunkat, a legnagyobb készséggel állunk rendelkezésére.
ZALAI KÖZLÖNY
=» Orvosi hir. Dr. Neumann Henrik rendelései! újra megkezdte, Horthy Mlklós-ut 11. sz. a. délelőtt 11—12 éis délulán 3—5-ig.
— Elveszett a König-háztól az őrangyal gyógyszertárig egy fekeie-lehér sál. "Megtaláló Illó jutalom ellenében adja Te: dr. Kesztler, Köl-csey-ulca 8.
— Pótbelrntások az elemiben, A helybeli áll. el. Iskolák mindhárom kórzelében a pólbeiratások szeptember 6-án és 7-én délelőtt 8-12 óráig és délután 2—4 óráig lesznek megtartva. A mindennapi és a továbbképző (ált. lsmétló)|iskola( tankötelesek szüleikkel vagy felnőtt hozzátartozójuk kíséretében kötelesek megjelenni a beiratásnál és magukkal hozván értesítő könyvecskéjüket. Az I. osztályba iratkozó kezdők pedig születési Idejükről kiállitott .Tanúsítvány "-I hozzák el, amit az anyakönyvi hivatal iskolai beiratás céljaira Ingyen állit ki.
r- A pőstyénl pausálkurák bevezetése nem várt mértékben növelte ezen világhirü reumafürdőben a magyar vendégek számát. A nyújtott kedvezmények lehetővé telték, hogy azok a kúrára szorulók is elutazhassanak Pöstyénbe, akiknek különben nem állolt volna módjukban Igénybe venni ennek az emberemlékezet óta világhírnévnek örvendő fürdőnek csodálatos forrásait. Az a megoldás, hogy a magyar fürdővendégek az olyan alacsonyan megszabott pausálárakat (21 napos ellátás, fürdőkkel, borravalóval, autóbuszhasználattal, kurtaxával, féláru vasul! jeggyel már 367 pengőtől) pengőben Pöslyén-lűrdő magyoror-szági irodájában Budapesten, IV., Károly-körul 3/a. is lefizethetik, nagyon megkönnyíti az elutazást. A pőstyénl kura most ősszel különösen alkalmas, hiszen a vendégek fűlött folyosókon jutnak el a fürdőkbe. A nyár rekkenő melege már megszánt ugyan, de azért a vágpartl strandok még mindig telve vannak, esténkint megtelnek azok a helyek, ahol olyan szívesen táncol és szórakozik az elömlő közönség.
— Értesítés. Értesítjük a mélyen tisztelt Hölgyközönséget, hogy az őszi saisont a mai nappal megkezdtük. Tisztelettel Varga-Roller.
— Kevés pénzért elegánsan Öltözködhet Asszonyom 1 Megérkeztek a legfrlsebi) sima és mintás kordbársoryok, gyapjugeorgeite és szövetujdonságok Slnger Divatáru-házba. i
Gabona
csávázószerek
Porpácok: Arzópác Porzol Tillantln
Medrei pácok: Blgriol
Hlgosan Tillantln
Műtrágyák
eredeti gyári árban és csomagolásban.
Kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény é« nővény-védőszerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A bitóiig mellett. Teleion 130.
ÉRTESÍTÉS.
Tisztelettel értesítem Nagykanizsa és vidéke közönségét, hogy a gaflértlsztltás árát 8 és 10 fillérré leszállítottam.
Festési, tisztítást legszebben, legolcsóbban vállalom.
Tisztelettel
Varga Nándor
ruhafestő, gőxmosó és vegytlsilitó Horthy Mlklós-ut 8.
__ 1932 szeptember 1.
SPORTÉLET
Mai sportprogramm
A déinyngutt kardiét k.pooárl alosatá-tyának tníudeo csapata játtaajk ma a bajnoki pontokért
Nagykanizsán Zrínyi -SzAK
Nagykanizsa, szeptember 3
Ma délután negyed 5 órakor mutatkozik be a kanizsai közönség előtt a Zrínyi fiatal futballcsapata. Első mérkőzésén a kerület egyik jó-képe8iégü csapata lesz az ellenfele. A mérkőzést Böhm vezell. Előreláthatólag heves iramú, szép mérkőzési fog vivnl a két csapat. A S<AK a hírnevéért, a Zrínyi a közönség bizalmáért fog harcolni.
A Zrínyi vezetősége méltányolja a nehéz viszonyokat, a helyárakal ehez arányilva szabta meg: páholy 80 fill., Iribün 60 flli., állóhely 40 flll. Katonák, diákok, levenlék tízes csoportokban 10 drb. jegyet 1 pengőéri kapnak, személyenként 20 fill. 0
A Zrínyi-Intéző felhívja a következő Játékosokat, hogy tél 4 órakor a pályán megjelenjenek. Pápai, Szakácsiéi. Varga, Karpáu, Szabó, y,lmmerrannn, Oyflre. Poór. Patvar, Vellák, Munkáwl, Antal.
FI UH) bort Intéző.
*
Kaposvárott játázik az NTE a KRSC-vel. A legjobb formában levő NTE-nek is neMz dió voll a cukor-gyári pályán Játszó Rákóczi. Az NTE tartalékos halfsorral kényleien kiállni, mert Rltter és Radics a sérültek listáján vannak és egyenlőre kénytelen az NTE nélkülözni őkel. A csapat a köv. felállításban játszik: Csondor — Czigler, Engel-íeller — Csáki, Wllhelm, Kudlch — Farkas, Benkő, Szollár, Jakubecz, Csáiz. A mérkőzési Fenyő kaposvári bíró vezeti.
Kaposvárott a KPAC-nak Nagyatád len az ellenfele. A kaposvári csapat több gólarányu győzelme várható.
Simontornyán a VOQE-nak lesz nehéz dolga. Döntetlen eredmény várható.
Barcson a kaposvári Turul játszik Wolff kanizsai bíró bíráskodása mellett.
Az összes nyári cipókét beszerzési áron alul is kiárusítjuk, Mlltényl cipőáruház, Főút, Városház.
ÉRTESÍTEM
a mélyen tisztelt vcvőközönségel, hogy a
Zsolnay-féle hires pécsi porcellán-gyár összes készítményeit
megtalálja gyári árak mellett
8 T E R N ÍSSABS&1*"-
HagikaiilcaAn, Erjoébet-tér 14.
é t&rványilák átellenében. Telelőn ÍM. A olmra Osyolnl l...ák I 3SS7
közgazdaság
A nemesített 1201-es Bánkntt bnza állott legjobban ellent a pusztító gabonarozsdának
A földművelésügyi minisztérium propagandát indít a Bánkutl termesztésére — A nemesitett vetőmagvak a gazdasági felfigyelő, ségnél igényelhetők
pedig 81—82 kg. közötl váltakozik.
Ezek a figyelemreméltó eredmények azl a meggyőzHést keltették földművelésügyi minisztériumban, hogy még erőteljesebben! propagál|a most már a\' kisgazdák körében is ezt a minden tekintetben megfelelő buzafajtát. Ebből a célból a homok-komáromi. becsehelyi r.a annamajori uradalmakból összesen 1500 q nemesített 1201-es Bárikuti áll az Igénylők rendelkezésére. A sikeresebb propaganda céljából az állam magára vállalja a nemesítő felárat, ugy, hogy az esetleges Igénylők csak a\'buds-pesli tőzsdei középárai, hozzáadva 4 pengő bolellaérlékel, fizetnek mázsánkint a Bánkul! 1201 es buráért. A vasull szállítás: is az állam vállalja, akik azonban tengelyen szállítják el a fenti három gazdaságból a szaporllásta szánt magvakat, azok q kitil 1 pengő fuvarmeglérltés! kapnak. így a nemesített Bánkuli buza q ja körülbelül 17 pengőbe kerül. Az igényléseknél 4 pengőt q-kint előre kell megfizetni, a hátralevő rész pedig az átvételkor egyenlítendő kl. Igényléseket a nagykan! zsal föszolgablróságon, Hering Dezső gazdasági segédfelűgyelőnél lehd bejelenteni.
Nagykanizsa, szeptember 3
A földművelésügyi minisztérium ujabban nagyjelentőségű kísérletekei folylat az 1201-es, úgynevezett Bán-kuli nemesített buzafajtával. A kísérletezések folytán számos gazdaságban termellek 1201-es Bánkul!!. Az elmúlt esztendő őszén Lázár László homokkomáromi, Kovács Sebestyén Miklós becsehelvi, valamin! Schmldt Olló és Kornél (Pola) anna-majorbeli birtokán vetettek el nagyobb mennyiségei az 1201-es Bán-kuli búzából. A három uradalom utánlermése ebben az esztendőben 1500 q bura volt.
A kísértelek szlnle várakozáson-felűll eredménnyel járlak. Ellekinlve ugyanis attól, hogy ez a buzafajla lényegesen korábban érik a többi búzánál, ugy quantum, mini qualllás tekintetében a leg|obb gabonafajtához tartozik. Mosl, amikor épp aratás elölt országszerte nagy pusztítást vilt végbe a buzáhan a gabona-rozsda, a Bánkuli 1201 es volt az egyedüli, amely a legnagyobb ellene-állóképességet tanúsította a beleg-séggel szemben. Igy löbbek között Becsehelyen 16 q as termést adott katasztrális holdanklnt. A termelt buza minősége elsőrangú, fjjtulya
■áriát
Pirii 202-1, London 1794, Newyork
516-25, Brllssel 71-57, Milano 26-48,
Madrid 41\'55i Amsterdam 2077U, Berlin
122 70, Wien ——, Szófia 3 73, Prága 15-26, Varsó 57 80, Badapest Belgrád —•-, Bukarest 3<B.
Buza tv. 25 flll., dt. 15 fill, rozs 20 flll. emelkedett
Bura tlszav. 77-es 13 00-1410, 78-ss 13 95 14-25, 79-es 14-15—14 40. 80-a» 14-20--14-55, dunánt 77-es 12 75-12 90, 78-ss 1290-13 05. 79-es 1300- 13 15, 80-as 1315-13-30, rozs 715 - 7 40, uk. árpa 8-60 - 8-75, zab 9"50 970, tenger! tt. 13-50-13 80, korpa 6-80--T06.
•=■ Közeledik a nyár vége, az
esték már érezhetően hűvösek s igy kívánatos, hogy a könnyű nyári ruhák helyeit, melegebb őszi öltözéket viseljünk. Nagy választékáról, kitűnő minőségeiről és olcsó szabott árairól közismert Schütz Áruház őszi női és férfi szövet újdonságai teljes egészében raktárra érkeztek. Az újdonságok már a ki akatban is láthatók s mindenkinek elsőrendű érdeke, hogy bevásárlás előtt azokat megtfkiniae.
—t Bútort a leghosszabb rész-leire és a legolcsóbban csakis Kopstetn bútoráruházban vásárolhat I Horthy Mikiós-ut 4
Caaládl ház ápltáare Építkezés bsfsjszésérc
Kaaalos kölcsönök kicserélésére Házhely vételáré
10—IS áve, löiieuláucl hamatmaNtaa I, B. ktloaflet adunk.
Díjtalan t.lvlltgoiitáit ad :
Haajdu 0... 8 fSkip.laolSnk
iHlkaalssa, Klalnsl-ntca II.
Váoy köipontunk
Bsílpeitl Ingatlanbank E. T.
Badaptat, VII. Rákéeil-ut 10. nl.pllvi: in.
Kiadja a laptulajdonos Ktzglzdasigl Rt. Qutenberg Nyomda éa Dél zalai Lapkiadó Vállalata könyvnyomdája Nagykanizsán.
Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. szám.
Két és három szobás
udvari lakás november l-re, négy szobás szép utcai lakás, továbbá utcai műhely lakással, Üzlethelyiségnek és vendéglőnek is alkalmas, azonnalra is, valamint november l-re oloaáápt kiadók. Bővebbet: Batthyány-ulca 10. sz.
Vízvezetéket. csatornázást, központi
fűtést és e szakmába vágó Javításokat jutányos árban vállal
MENDLOVITS JÓZSEF ÉS MÍRT0N
rézmü és vízvezeték szerelési vállalata Talefon 2-71. HABYKABIZ8A, KIHÁIiY-UTCA 45. SZ. Telsfos 2-71. HT Kedvező fizetéal feltátelek I ~M g Állandó raktár fürdőszoba berendezésekben és mosóflstőkben. „Kühne" mezőgazdasági gépek gyári lepakata.
Beretvál pasztilla a legmakacsabb fejfájást is elmulasztja.
1932. szeptember 4. -__ ■—■—
üli golyós csapágyak autóhoz, ■peciaK-,,„ otcaón Pord- és Potdsonhoz Uneer |"1|mann és Tóth vaskereakedéaében 3636
Kés.- fcon»hab»a«ar állandóan kapható ■ikása Ferenc aaztalosáruOzemében. 3565
Szerény Igényli, leltétlen ineebiztiatd fflteliigens fiatal asszony a|ánlkoz(k hé>-vaaalHall>t*l< mjgányoa úrhoz, vagy plébániára. Migyat Hirdeti Iroda, Nagy-ksnlzaa, Főnt 24. 38»5
IMIaaabéa utcai Ukáa Magyar-utca 10- — agyaaobéa, konyháa lakás Marthy Mlktóa-ut ít. alatt Jutányosán kiadók. 3881
"ÜHnlorm befóltea Üveg hliiérélaa AriHuth baaérban kapható laaal-„aébban. 356;,
Mérsaaitjaik u ttaaua bulorazövete-kcl. szőnyegeket, Mzlontakaiúkat, Igen
olcsó Maapinám. Klslaludl Olvat-árultái. _ _ 28
Egy Bösendoríer-Schlller aangera eladó Óyár-u. 37. <021
PSaámlndanats bejárónőnek ajánl-lioiik azonnslra, vagy szeptember 15-lki belépésre Clm a kiadóban. 4030
Dlék vagy dláklcény url eitátfct kaphat Ctm a kiadóban. 3ytK
POÍiAM YVAHI
uiadalml lalboralm kaphatók lltercitklat már hűéiért. Legkisebb tétel 25 -Uler. BROSS KáKOLT loldolrlokea savi__Batthyány-utca 26 aiám.
Kétszobás Utcát Isskéa meltékhelylsé-gckket november l re kiadó Szécltenyl-tet 4. m0
MAI éi férfi dlvatszOvetekel meglepő olcsó Irakon áluatt|uk. Klslaludl Divatáru-hü. 8aba vlaaaa taasn férfi alkalom I 29
Laguiobb ragaccsal klttelem ablakait 5 évi JuUlláasai. Slcrn llvegct aukiUletc. Telelőn 181).____ 3747
Szombathelyi gyá iményu aailtpré-•ak, aalltaaaik, préMaaMrak
legolcsóbb gyári árban Nagykanizsán kilátóiig Va|da Oéza vaskereskedésében 3745
kilátóiig ksphstók.
Háaak, 5, 4 éa 3 azobáa magén
háaak, több nagyobb éa kisebb (Övedet rnezó kárháaak, amalataa- és Qalat-kéaak, •andeglfik. (ataaarélaa éa Klakaaslataésa több kisebb héar. ■ Irtok Zalában 300, 146, 130 hold épületekkel, Somogyban 10C0, 710, SM, 300 éa 2C0 hold épületekkel. Siabad-hagyan 10, A. 5 éa 2 hold, Kanlaaa határában 26 hold rét éa szántó. Ré-oa.l utmanfi dBiaban 450 i >01, Katonaiamat* dűlőben 600 Q 01, alaó-»ésérl dMSban 450 Q-01 (Old. Qáa-pérhagyan 4 hold uáatá épülettel, usatiilrgjairl és bagolal hegyen ti, 9, 4, 2 éa 1 hold szólóblrtok pincék kel. Héatalkak a belvároaban. olcsó áthan eladók. Bővebbet Diakáaa Mlkaa ing. közvetítő, Nagykanizsán, Szemere-utca 3. szám 4029
IIli glmnöcluml sapkák Flu polgári iskolai sapkák Ceáay flccuiul aapkdk tedny polgári iskolai aapkdk
nagy választékban beérkeztek
Kaufmann Károly
3SM céf/Ocx
| llkalatáaktk nagy választékban.
Waiat, Vranola éa angol nyelvórákat ad kezdőknek és haladóknak Ballá Kiírt. Csengery-ul 8. 39S6
■""avar-német iskolázott leányt ke-Klek a délutáni órákra 8 éves leányom Mt Clm a kiadóban. 3994
Kél liatalember teljes ellátást nyerhet Ugyanott háalkiaat kapható Királyi Pál-ulca 8. 3982
Kétaxobéa utcai és kétszobás udvari la»l« kiadó november l éte — Hunyadl-
u,ca 20- 3856
, L\'gy, vagy két tanuló teljes alléikat kiphat Batthyány-utca 10. szint alatt. 4C07
KaiSnbajáratu tágas utcai buloro "II szoba kiadó Báthory-utca 3. \'szám, emelet, Jobbra. -4008
1 nagy szoba, konyha összes mellékhelyiségekkel október 1-ére kiadó -Kossuth-lér 5. -4009
ZALAI KÖZLÖNY
Alti\'irollak fájdalomtól megtöri szívvel, de a Mindenható Isten szent akaratában megnyugodva jelenlik, hogy a torrón szeretett \'erj, apa, testvér és sógor
Hajnal János
áll. »l. lak. tanító
életének 55-ik, boldog házasságának 30-ik évében rövid szenvedés után folyó hó 3-án d. u. 5 órakor váratlanul az Úrban csendesen elhunyt
Drága halottunk liült tetemét f. hó 5-én délután Vt5 órakor fogjuk a temelő halottasházából a róm. kath. sírkertben örök nyugalomra helyezni.
Az engesztelő szentmise-áldozat a megboldogult lelkiüdvéért augusztus hó 8-án (kedden) reggel 8 órakor fog a felső városi lemploniban a Mindenhalónak bemutattatni.
Nagykanizsa, 1932. szeptember hó 3-án.
Emléked velünk maradi Nyugodjál békében I
Hajnal Jánosné sz. Vlnczek Karolln lelesége Jenő, Mária, Margit, Ilona, Erzaébct gyermekei Fllszár Mlklóiué íz. lirzlf Éva testvére.
FI la/ár Miklós, Vlnczek l.aszló súgotal éa az egész rokonaág.
SaBIftk tlgyalméba I Killtnó mód azetrel és sikerreI tanliok németül kezdő, ket Imi. olvasni, baaztlni Elemi éa polgárt Iskola öfszes lárgyslt iicilln Gizella áll tanítónő, Caengery ut 42. 4038
Aau>.kballr4aaatal, Wertbelmkassza, kulöntéle butoiok, egyéb házfaltáét telaze-relósek eladatnak Magyar-utca 19. 3Ü80
Nagyon szép hiromaiobáa lakén, fürdőszobával november l-re kiadó. Fellételek df Kovács ügyvédnél, Sugár ul 12. 3999
3 szobás laké*, Itlrdőszobával, |uU-nyotan kiadó Hotihy Mlklós-ut 51. 3998
Egyszobás udvari lakéa kiadó Saemere utca 2/c. 3991
Zongora és planlno eladó Suaár-ut 22. 3989
Kiadó Batthyány-utca 10. alatt utcai bútorozott szoba 4106
Qaepp vájja a követi
A vese, hugy és epcliólyagban történő kezdetleges lerakódásokat senklsem veszi észre; amidőn a fájdalmak már mutatkoznak, akkor már a kőképződés nagyon előrehaladott. Ettől a veszélytől megóvhatja magái mindenki, ha napaata egy-két pallér rsgadal vizei Iszik. i»
Magyar-utca 19. szám alatt egy őtszobás urilakéa, egy nagy raktér éa egyeb half laégak elköltözés miatt kiadók, esetleg az egéaz hé* aladé. — Bővebbet dr Rothaohild Béla Ügyvédnél. 4020
Egy vagy kél dlék teljes ellálásl nyerhet Bővebbet Hlrsch és Szegő cégnél. 4018
Inadé elegánsan bútorozott szobit, egy vagy két ur részére, Itlrdóazoba használattal Rozgonyl-u. 6. ___4017
VlllTgimn. Inatrsiéléat vállal laklaért. Cim a klsdóban. 4010
Hag«dak, valamint az összes hangszerek éa alkabéazeik, saagapa, pia-nlno, zongoraszékek, aongarahango-
léa, Javítás a legolcsóbban a leghosszabb garancia mellett Ladaoaky hangszerkészítőnél. 4033
Kladé kétszobás utcai lakás mellékhelyiségekkel aionnatra van november l-re Bővebbet Erzsébet-tér 16. Fuaaertlzlet. 4025
Héaltarv 1 ótakor kirándulás. Ravlzlóe gyűlésre Klskomárotnba 11 órakor. Eló|«gy-zea Kaufmann Manónál. Telelon57l. 4077
Gyakorlott kandSkatfinfik Jelentkezzenek Polgár textlll nagykereskedésben, Bazár-udvar, emelet 4026
Kereskedelmistát taljaa lallétéaanl
és inaltálással eltogadok. Fiacher, Király utca 47 . 4031
Két dlék tel|ea ellátált kaphat. Kta-laludy utca 37 Répáalné. 4022
Polgár Ilonka nól divattermében (Vátosl bérpalota) tanulélaényak (elvétetnek. Perfekt azsbás tanítása. 4023
Egy udvari nagyszobás lakéa minden mellékhelyiséggel éa kerttel kiadó november l-re Szemere-utca 6. 4024
Rózsa-Gyár
vegyészeti ruhatisztító és műfestögyár
Kaposvár.
Bársonyok
vegyi tisztítását, festését és felgőzölését gondosan és szakszertlen végzi a „Rózsa-Gyár"
Oyüjtötelep:
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 8,
Régi posta-óptllet.
Halai- és lapliiÉtMeí
jjuni.nnvi*i*i************ * **»*«««\'\'»»»""«»«"»*««»
felvesz budapesti és vidéki lapokba
Magyar Hirdető Iroda
nagykanizsai kirendeltsége, Fő-ut 24. 1. cm.
R. T.
673/1932.
fmeijfíMsi íMíq.
Eszleregnye nagyközség közönsége az építendő, Illetve álalakilandó róm. kath. plébánia iaká.s és gazdasági épületek munkálataira versenytárgyalást hirdet. Ajánlatok tehetők az ösz-szes munkákra vagy az egyes munka csoportokra kUlön is. Az ajánlatok Eszteregnye község elöljáróságához cimezve 1932. évi szeptember Hó 16. napjának d. e. 10 órájáig nyu|tandó be, pecséttel lezárt sértetlen bóritékba helyezve s azok felbontása ugyanezen a napon d. e. 11 órakor történik az épitőbizottság által, melyen ajánlattevők vagy igazolt megbízottai jelen lehelnek. Az ajánlal az előirt ajánlati minta és ajánlati költségvetés felhasználásával leendő. Az ajánlati költségvetésbe az egységárakat és az ajánlati végösszegeket nemcsak számokkal, hanem bellikkel is be kell írni. Az ajánlatokhoz az ajánlati összegnek kettöszázalékát kitevő bánatpénznek Eszteregnye nagyközség 31.863. számú poslatakarékpénziári csekkszámlájára történt befizetésről szóló elismervény csatolandó. Amennyiben kisiparosok, illetve szakmabeli iparosmesterek munkanemenkint külön tesznek ajánlatot, ez esetben a köz-szállitásl szadályzat 16. §-a 6. pontjának 4. bekezdése értelmében bánatpénz letétele nem kötelező. Az összmunkákra ajánlatot tevő vállalkozó bánatpénzt letenni lartozlk. Azok az ajánlattevők, akik a munkálatok, vagy a munkálatok valamelyik munkanemének teljesítésére törvényes képesítéssel nem birfiak, kötelesek már ajánlatukban azt a képesítessél biró, illetőleg ipari jogosítvánnyal bíró önálló megbízottat megnevezni, aki az illető munkát, munkanemet tényleg végrefogja hajtani. Az ajánlatokhoz csatolni kell az illető iparos iparjogositványát eredetben, vagy hiteles másolatban és az illető munka elvállalására vonatkozó sajálkezOleg aláirt nyilatkozatát. Az ajánlatokhoz csatolni kell az Országos Társadalombiztosító Intézettel szemben fcnálló tartozásokról megfelelő kimutatást A kimutatásból ki kell tűnni, hogy ti hónapnál régebbi tartozás fennáll-e. A kimutatás csatolása mellőzhető, ha ajánlattevő a 9090/1931. M. E. sz. rendelet 31. §-áhan előirt. olyan joghatályos engedményt csatolt ajánlatához, mellyel odaítélés esetére az Országos Társadalombiztosító Intézet javára a vállalati összeg id-fize éséig fennálló tartozása erejéig a vállalati összegnek legalább egynegyed részét az illetékes Intézetnek engedményezi és feljogosítja építtetőt, hogy a vállalati összeg egynegyed részét minden esedékes részletből közvetlenül az illetékes biztosító intézetnek utalja át. A művelet és fellételek a hivatalos órák alatt Eszteregnye nagyközség jegyzői hivatalában megtekinthetők és ott azokra vonatkozó felvilágosítások Is megada nak. Ugyanott az ajánlati feltételek, ajánlati minta és szerződés tervezet, valamint költségvetés 8 pengő térítési dij ellenében beszerezhetők, s ugyanezek részmunka ajánlat esetéit kőműves stb. munkára 4 P 50 fiit., ácsmunkára I P 50 fill., bádogos munka 1 P, tetőfedőmunka 50 fill., asztalos, lakatos, mázoló és üveges munka 2 P, kályhás munka I P térítési ár ellenében kaphatók meg.
Eszleregnye, 1932. évi szeptember hó 2-án.
un Eszteregnyel Elöljáróság.
ZALAI KOZLOKV
■ __1882. azcpfratter 4.
PÉLDÁTLAN OLCSÓ!
RRodepn berendexének egy- "
egy
•zepQ és művészi kivitelben, óriási választékban. Kedvezft fizetési feltételek.
Díjmentes szélütés.
kopstein butoráruhazak
NAGYKANIZSA, HORTHY MIKLÓS-UT 4. SOPRON és SZOMBATHELY.
ílMoimtt b apritt
tilJllltlK I Oy flmőlcsszállltó rekeszek bármily mcny-nyiségben állandóan kaphatók 3tro
Dukált Ferenc fakeres-
kedó asztalosán; tizemében Nagykanizsa, Magyar-utca 108.
Árverési hirdetmény.
Az iharosi községi nagykorcsmát és a hozzátartozó földeket 1933. évi január 1-töl kezdődő 3 évre nyilvános szóbeli árverésen 1932. évi szeptember hó 22 én délelőtt 9 órakor a községházán haszonbérbe kiadjuk.
Az árverési fellételek a községi bírónál vannak.
4014 Elöljáróság.
legelőnyösebben kamatoztatja, értékeit, okmányait legolcsóbban megőrzi a Magyar \'lávirati iroda R.-l. és a Stúdió érdekkörébe tartozó
Magyar Nemzeti Gazdasági Bank R.-T.
Bndapest, IV. Károly Mrály-n. 10.
a Magyar lávirati Iroda R. 1 Nyugdíjpénztára a palotában. xn
iillKJI Mm LÉGGÖMBÖK
minden nagyságban é« kivitelben, reklám feliratul azonnali uálllláira kaphatók
A. YIDOI. Badaréit, TI., SiIt-il 34.
Teleion: 125-42. Ogvnökftk felvételnek.
Birtok-árverési hirdetmény.
Valkó Ágoston nagyrécsei 2100 kat hold birtoka, inely áll: 120C hold szántó, 60 hold szőlő, 70 hold rét, 76 hold legelő, 640 hold erdő és 54 hold utak és majoréptllctck, az elrendelt likvldáció folytán 1932. ueptenber 12-én déli 12 írajtor az Országos Hiteivédö Egylet helyiségében (Budapest, V., Alkolntány-utca 8.) szabadkézből, nyilvános árverésen eladásra kerül. Az eladásra kerülő birtok a helyszínen bármikor megtekinthető, részletes felvilágosítás és az árverési feltételek a helyszínen Rulich főintéiőnél, a birtok részletes leírása és az árverési felléteiek az OHE-nél a hivatalos óiák alalt megtekinthetők. Ajánlatok 50.000. - P bánatpénzzel az OHE-hez nyújtandók be. ws
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
16.559/1932.
Árverési hirdetmény.
A besenyei dűlőben levfi szántóföldeket f. évi szeptember hó 9-én d. e. 10 órakor a helyszínen bérbeadom.
Nagykanizsa, 1932. augusztus ho 2! én.
«,„ Polgármester,
Száraz, aprított
bükkfát
házhoz szállít, legolcsóbb napi áton
Steinep Adolf
•> tQalfa- is c*enk«rMk«46
KirAlu-utoa 32. u. alatt.
ao-j _M!
lagykanliaalak találkoxihaly* ex
István király Szálloda
Hudapeat, VI. Pcxf manioxkjruton 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon : (Interurbán) 202—43, 294--34. — Sürgönyeim. HOTEÜST. Szobáink árát mérsékeltük, E lapra hivatkozók 20»/o engedményt kapnak. Központi fűtés, folyó hideg-meleg víz, lifí, teleionos szobák. Teljes komfort. A szállodában étterem, kávéház és amerlcan bar
Nyomatott a laptula|donoí Közgazdasági R.-T. Gutenberg Nyomda, és Délzalai Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykanizsán, (felelős Üzletvezető: Zalíi Károly.)
72. ívfolyaut; 20 J *xám
Nagyk«al*M <082. szeptember 6, kedd
Ara 14 MKr
ZALAI KÖZLÖNY
SieiluutMi ét kiadóhivatal. Piai 5. Uim. Keaxthetyt BókkUdóhlvttnl: Kouoth-nta 31
Felelős szerkesztő: Barbcrits Lajos
USflMlétl iii: egy bóra a pengi M Ilik Siakaailóaégl ím kJadóhlvalaU itltlou: 7K. ,
Jóhirekanagyvilágból
(bl) Soha olyan kiszikkad! ajakkal, soha olyan táguló szemmel, soha olyan lázas reszkeléssel nem bujlák az emberek az újságok stlrtl sorait, hogy onnét valami biziatól, valami holnapig elegendő reménységet böngésszenek kl, mint a mai napokban, amikor köröskörül jó jelek mutatkoznak, csak éppen Ide, ebbe a csonka kis országba érnek el nehezen és lasBan a jobb idók ébredésének első hullámverései.
Hogy könnyebbé tegyük a reménykedés útjait, hogy mindenkinek, aki hinni szeretne a jobb holnapokban, hinni segiistlnk, ezentúl nssietallózunk néha a lapokból, a világ minden tájáról érkező jelentésekből. egy egy olyan csokrot, amiben csupa javulást Jelző hirek mosolyognak erre a kétségbeesett, szo-moru magyar glóbusra.
Néhány vasárnapi és hétfői lapból Itt adjuk az első gyűjteményt. •
A Magyar Nemzeti Bank aug. 31-iki kimutatása tele van bizalmat kellően kedvező adatokkal. A váltótárca biztosan várt bővülése nem következett be. Az augusztusi ultimó a szokottnál jóval kisebb összeggel növelte a bankjegyforgalmat. A zsíró-számlák különösen kellemes meglepetést hoztak augusztusvégi eredményükkel. Bizton azért, mert az augusztusi adóbevételek aránylag jók voltak és a szeptemberi illetmények kifizetése könnyen ment. Minden remény megvan, hogy legalább karácsonyig nem Is lesz most már feunakadás az állam pénzügyeiben.
A székesfővárosnál 150 uj gyakornoki állást töltenek be.
Olcsóbb lett a szén 30 fillérrel.
A newyorkt tőzsdén a kedvező fordulat következtéhen 82 millió darab volt az augusztusi részvényforgalom (lullusban 2.1 millió). Ez a szám 1930. április óta rekoidot jelent.
A .Pesti Napló"-ban olvassuk:
„Az őszi szezon felélénkítette kissé a budapesti kereskedők Üzleti for-Ralmát. Boltokban, Irodákban dertl-»ebb hangulatban rég nem hallott szavakat hallani: Javul az Inkasszó... Élénkebb a forgalom... Optimizmus... 3tbr.
Ezt is a „Pesti Napló" közgazdasági rovatában olvassuk:
„A tömegesen megszűnt belvárosi cégek lehúzott poros redőnyeiül utóbbi hetekben sokhelyütt el-lOnt a szomorú felírás : „Ez a hévség kiadó". A megszűnt üzletek helyén uj cégek ütnek tanyát. U| áruházak, dlvattlzletek portáljai és l\'anszpartnsel dis«ltik a Belváros ulcáli".
A pesti tőzsdén a részvények magán-""galmábau emelkednek a kurzusok.
A munkanélküliségről szóló világstatisztika szeilnt Magyarországon a lakosság 2 százaléka (200.000 lő) a munkanélküli. Németországban 9 2, USA 8\'6, Ausztria 7\'2 százalék a
munkanélküli.
A budapesti áll. munkaközvetítő-nd a mull héten 100 munkahelyre
4927 munkakereső esett. Az előző héten még 5296 munkanélküli eselt 100 munkahelyre.
A berlini tőzsdén viharos hossz van. S piac minden lerűlelén szaporodnak a külföldi készpénz-vásárlások is, ami az általános helyzet javulására enged következtetni.
A „Reggel\'-ben olvassuk: ,A nemzetközi árupiacokon... ma már világosan kitűnik, hogy mindazokban az elsőrendű fontosságú tömegcikkekben, amelyekben túlságosan nagy készletek nincsenek felhalmozva, a hossz-mozgalom megszakítatlanul tart tovább".
Az .Amerikai Magyar Népszava" egész lepedőnyi szélességében első oldalán azt a elmei viseli: „Hoover szerint véget ért a pénzügyi válság".
A továbbiakban Írja: „A washingtoni gazdasági konferencia szakértőnek véleménye szerint az egész országban mindenfelé olyan jelek mutatkoznak, amelyek a depresszió lassú enyhülésére engednek következtetni"... .A beszélgetés során olyan optlmlsztikusan nyilatkoztak a helyűiről, mint a depresszió megindulása óta még soha".
József klr. herceg mondta vasárnap a kaposvári 44-es emlékmű leleplezése alkalmából: „Ugy érzem, az átkos Trianon sölét éveiből kifelé megyünk, pirkad már a hajnal hazánk gyászos egén " Már látom a kelő nap első éltető sugarát..."
A .Keszthelyi Hírlap" írja: „Az Idei balatoni fürdőszezon erkölcsi és anyagi szempontból elég jó volt...
Keszthelyen százával utaznak át még most ts a külföldiek".
A .Reggeli Újság" hétfőn arról tudósít, hogy Ausztria u|abb 100.000 q magyar búzát kért jövő hell szál-oltásra, ugyancsak még 100.000 q magyar bura kompenzációs kiviteléről folyik a tárgyalás Németországgal, az eddigi 400.000 q-n felül. *
IJtjára eresztjük egynapi lapszemlénknek ezt az uj, jobb napok közeledtét prófétáló gyűjteményét és azzal a hittel tálunk hozzá mindennap ezutáif Is a jó hírek böngészéséhez, hogy az Így ébresztgetett optimizmus nem csalóka fala mor-gana lesz a magyar élet számára, hsnem uj erök forrása a Hnlsh nehéz küidelmeiben.
Nagy Emil: „Ha a kormány nem akarja, kényelmes vagy gyáva, nekünk kell megmutatni a magyarság ntját"
Herczeg Ferenc, Nagy Emil, Drózdy Győző, gróf Somssich Antal beszéltek a kiskomáromi
revíziós nagygyűlésen
levenle (Pőlöskefő) lelkes irredenla verse voltak pihenő-állomásai a szónoklatok sorának. Elsőnek
Klskomárom, szeptember 5
(Kiküldölt munkatársunktól) Nagy eseménye volt Klskomáromnak és vidékének a vasárppi revíziós nagygyűlés. A környező községek népe Is megmozdult, hogy jelen legyen a Revíziós Liga első falusi zászlóbontásán, aminek különös érdeklődést kölcsönzőit a magyar írófejedelemnek, Herczeg Ferencnek megjelenése és Drózdy Oyőzőnek, a kerület volt képviselőjének Amerikából való hazatérése óla első látogatása volt kerületében.
A komárvárosi állomáson lovas bandérium, vlráp, hosszan kígyózó szekér-lábor és a járás notabllltásai várták a Revíziós Liga elnökségét és kísérőiket hozó vonatot. Megérkezett Herczeg Ferenc, a Liga elnöke, Nagy Emil, volt miniszter, Szudy Elemér, a miniszterelnökség sajlóosztályíuak vezetője, dr. Fali Endre, a i.iga igazgatója, dr. Varsányi Zoltán, a Liga titkára, gról Somssich Antal, a\' kerület képviselője Drózdy Qyőrö, az Amerikai Revitiós Liga elnöke és a lőváros és a vidék sajtójának képviselői.
Kiskomárom főterén többezei főnyi ünneplő tömeg feketéllett. A Iri-kolóros, virágdíszei emelvényhez a kiskomáromi tűzoltók és leventék sorfala közt, a tűzoltó-zenekar muzsikája mellett vonullak a magyar revíziós eszme vezérei. Nagykanizsáról dr Laubhalmer Alán főszolgabíró és dr. Szabó Zsigmond, dr. Hajdú Oyula, dr. Tholwoy Zsigmond, mini a kanizsai revíziós és hazafias egyesülelek elnökei vo\'tak
ielen- ,, ,,
A tömeg percekig ünnepelte Herczeg Ferencet és kijutott az éljen-zésből Drózdy Győzőnek is, aki, mig a tömegen álhaladt, hol itt, hol ott csókolózott össze meghalottan egy-egy \'égi. kedves hívével.
A komárvárosi és a kiskomáromi dalárdák énekszámai, Kiss Ilonka (Komárváros) szavalata, Kiss Mihály
Herczeg Ferenc lépett j hatalmas tömeg elé, lelkes, hossz\'u ováció közepette.
— Csak ugy vlheljük győzelemre a revízió lobogóját, — mondta — hs mindnyájan összefogunk. Azt kell keresni, ami összehoz bennünket, nem ami szélválasztja sorainkat. Eiért nem keverünk ml semmiféle politikái a revíziós mozgalomba. Nem mint a kormány hívei, nem mint annak ellenzői jöttünk Ide, hanem mint magyar emberek. Nem látunk ml grófot, sem zsellért, csak magyar embereket.
— Kbben a csonka országban ombert életet folytatni lehetetlen. A ruvlzló érdekében azonban nem nlég akarni, hanem cselekedni Is koll. Aki magában akarja a rovizfót ós iizt hiszi, ezzel elvégezte kötelességét, nz olyan, mint n bolond gazda, aki várja az árulást, mikor elfelejtett Bzántanl és vetni. A revíziós munka ekerzarvát akarjuk tt magyar nép kezébe adni.
KUlfAldon csak azóta van megint becsülete a magyarságnak, amióta bátran a rovlxló mellé óllt. Hogy ma megint n.vllt szemmel tekinthet a magvat nemzőt Európa szemölje, ezt nagyreszt a revíziós mozgalomnak köszont.
Ismertette a Uga külföldi munkásságát. 70 angol, 211 olasz, t) német, sót 15 francia könyv Jolcnl meg ttother niere cikke óta a békerevlztóról. Kurópa Államai kezdenek éazbckapnl, hogy a nagy betegség gennyes fészke Itt van a trianoni béliében és hogy emberséges viszonyokat csak ugy lobét teremteni Európában, ha Trianont Jóváteazlk.
— Csak tdö kérdése, amire vágyunk, addig Is rendületlen egyetértés és plhe-néstelen munka kell és sem egy tál lencsóért, sem aranyhegyekért nem szabad eladni ósi örökségünket.
Drózdy Győző
hatalmas él|enzés közben kezdte meg beszédéi. Ecsetelte örömét visz-szatérte felett és szoflioiuságát, amivel átlépte a trianoni határt.
— A politika, azt mond|ák, uri huncutság (igaz! ugy van!), de
akkor a revízió meg paraszt huncutság. (Zajos helyeslés.) A revízió elsősorban a földműves-nép érdeke. De miért nincs itt egy hatalmas kossuthi szellem, amely elébe ál na ennek a népnek ? A jó szó elhangzik a pusztában, a világ becsukott, vak szeme nem akar kinyílni.
Elmondta öt esztendős amerikai revíziós munkáját.
Amerika volt az egyetlen állam, amely nem Iktatta törvénybe a cudar trianoni békét. Nem volt tehát nehéz feladatom Amerika leghatalmasabb-jall, egész Borah szenátorig, meg győzni a minket ért Igazságtalanságról. Hoover elve az, hogy Amerika sohasem fog belenyugodni olyan békeszerződésbe, amely erőszakkal terűleteket vesz el egyes nemzetek IŐI. Hiszem: Amerika lesz az elsi világhatalom, amely tiltakozó szavával porondra lép és követelni fogja, hogy ezt a kérdést Illetékes helyen tűzzék napirendre.
— Magyarország földműves-népe ma már látja, hogy ezen az országon nem segít képviselő urak jobbra, balra szónokolgalása, sem politika, sem pártpolitika, hanem csakis a revízió.
Gróf Somssich Antal
beszéde következett. A családfő, a szülő tiszteletére, annak a gyermekbe való belenevelésére buzdította hallgatóságát a nagy család, a haza érdekében. Majd az Istenben való bizalomra, a nehéz időknek türelemmel és békességgel való viselésére intette kerülete népét. Drózdy ameri kai munkásságárólelismeréssel szólva, igy fejezte be beszédét:
—■ Remélem, nem csak a köniös uj, amiben visszaérkezett, hanem az elvei ís.
A hallgatóság beszéde ulán lelkesen éljenezte képviselőjét.
Nagy Emil
állt lel ezután szólásra.
— Nem gyözhot adittg a revízió
ZALAI KÖZLÖNY
__ 1932 szeptember 1.
uazme, — mondta mlg u falu, u nemzet gerince meg uem 6rtl unnak szükségességét.
— Nem „köitéazer a revízió gondolata, hanem az egyeden reá II* politika, tíz nom háborús politika, ml nem appeilátunk fogyvorokre, u ini küzdelmünk az igazság harca
— tizen a kin csonku föltlön ez a magyar nép nem élhet meg. Hiúim Itt minden törekvés, mig határainkat nem tágítják, addig Itt minden pulltlku caak melyebb süllyedésre vezet Akárhagy hívják a miniszterelnököt, mlg rovlzló nom lesz, nem tud eredményes politikát csinálni. Az osztályokat egymás ellon heecelnl könnyű, a másét euKérol könnyű, de ezek csak kis Ideig i\'iátáso-sak. tia a Jáazol üres, hamar összerug-nuk a szamarak. Ml nem Ismerünk pártokat, csak a magyar Igazságot.
— Azt mondják a cinikusok: a revíziós mozgalom csak paradé. Állítom : az egyeduU reális pulltlku a ml politikánk Magyarországén.
üyáva, rongy ország volna Magyarország, ba nehézségektől visszahőkölve meghúzódna 6s azt mondaná: „Ja, nekem kölcsön kell I" és- kedveskedne, kurizálna mindenfelé, de „revízióról ne beszéljünk, mert abból baj l«jz I- Pedig hány Ilyen clőkwlö politikust Ismerek I Mikor künn voltam Angliában, pedig a magam költségén, . mennyi nehézségben volt részem éppen a magyar külügyminisztérium részéről I Valósággal hátráltatták a munkámat Kértek: „jöjj haza, tio Hirdess revíziót, mert baj leszi"
— A revízió gondolatának át kell hatot az egész országot óa ha a kormány nem akarja, kényelmes vagy gyáva, akkor nekünk kell megmulatni, ml a magyarság ulju.
— Lloyu Ueorgo annak Idején nekem megmondta, hogy togalmuk sem volt Magyarországról, mikor döntöttek felettünk. Azt hitték, hogy Habsburg tartomány vagyunk. (Közbekiáltások: .Le a Habsburgokkal I") Elitéltek bennünket mint taknyos gyerekeket anél-ktll, hogy tudták volna, kl lelett Ítélnek ée inlt calnálnak A trianoni szerződés törvénytelen gyerek, apja az ördög, anyja a vaaaorru bába. (Derültség,j
— Ebben a feneketlen gazaágban saját bűneinknek la volt szerepe. Az 1«1B évi forradalom, amikor egy marha hadügyminiszter nem akart katonát látni. Vlaazavonásunk, gyűlölködésünk miatt foglalta el ül cseh nádpálcával Felső rnagyarorsKágot Ile ha újra összetartó, lelkes magyarság él e földön, akkor le fog omlanla hazugság vára. (Hosazu, lelkes éljenzés.)
Dr. Szabó Zsigmond felolvasta gtól Bethlen István Üdvözlő táviratát, majd indítványára a népgyűlés kimondta, hogy táviratban Üdvözli Bethlent, Mussolinii, Kolhermere lordot, Borah senatort. Ismsrtette végül a muraközi megszáUár vérforraló gazságait, az akkori kormány mulasztásait es az elcsatolás gazdasági következményei!.
KM János gazdakör! elnök hetá-tozail Javaslatára a népgyűlés kimondta, hogy Klskomárom és vidéke hazafias lelkesedéssel csatlakozik a Revíziós Liga országmentő munkás sdgához és megalapítja a Liga Kls-komárom és vidéke csoportját, ami belekapcsolódik a nagykanizsai Liga szervezetébe.
Dr. Hajdú Qyula záróbeszédében
a történelemből idézle a magyar nemzet nagy harcait. A magyarnak mindig nagyobb volt az\'önbizalma, mint a sorstól való félelme. D; a harc csak akkor |ogoi, ha eszményekért folyik. A mai nagy harcunk eszménye: a revízió.
A nagygyűlés a Himnusz hangjaival ért véget. Mikor a zenekar befejezte, a pódiumról a tömeg közé
lépett Nagy Emil újra rágyújtott az .Isten áldd meg a magyar"-ra, lelkes énekszavát átvette a körülötte állók tömege, a spontán lelkesedés Nagy Emil ragyogó arcáról átragadt a föld nehezen felgyulladó népére és tomboló taps kísérte az. utolsó akkordokat:
.Balsors, akit régen tép, hozz reá vlg esztendőt..." (ti)

Estétfii hajnali 3 éráig félkilométeres fronton pueaetitott a tüx Sármelléken
A községi biró szalmakazla gyulladt kl először — Mikor már eloltották a tüzet, négy hizzal odébb uj tűz ütött kl és végigpusztított a fél községen — Nyolc Istálló és pajta, 60 gazda szérOskertje pusztult el — A nagykanizsai tűzoltóit is kivonultak a hatalmas tűzvészhez
Sármellék kBiaég borzalmam vasárnap -éjszaki ja
Sármellék, szeptember 6 (A Zalai Közlöny tudósítójától) Hetfóre virradöra borzalmas éjszakája volt a keszthelyi járásban levő Sármellék községnek. Ismeretlen gyuj-logalók gálád munkája következiében majdnem az egész községet az elham-vadus veszedelme fenyege.te. Így is érzékeny kár érte a lakosságot, melynek majdnem az egész takarmánykészlete elégett.
a templom közelében áll Szabó Károly községi biró poriája. Vasár-nap este 8 óra tájban arra lelt figyelmes a ház nepe, hogy az udvar végében levő szérűskert, amelyben rengeteg szalma és takarmány volt, kigyulladt. Az egyik szénakazal gyulladt kl. Nemcsak a tűzoltóság és a szomszédok sictiek a lüz eloltására, hanem az egész község lakossága Is, meri áltól lehetett tartani, hogy a keletkezőben levő vihar elhamvadás-sal fenyegeti az egész községet.
Sármellék, ez a négy kllóméter hosszúságú fala az országút mindkél o.daián terűi el. A hazak, bár sllrUn állanak egymás mellett, valamennyien cseréppel fedettek. Annál veszedelmesebb a helyzet a szérűskertek tekintetében. A házak mögött levő szérűskertek szintén négy kiló-méternyi hosszúságban húzódnak el és veszedelmes közelségben állanak egymáshoz. A község lakóinak nagy-resze ugyanis takarmánykereskedés-böl iL Egész nyáron át harmadában dolgoznak, gyűjtenek és vásárolnak takarmányt, hogy aztau később, a tél folyamán jó áron értékesítsék. Igy
azután a szérűikertekben tengeteg takarmány volt felhalmozva a luz kitörése pillanatában is. Ez a takarmány képezi egyetlen vagyonkilát a községI lakosságnak és ezérl sietett, mini egy ember, az egész falu a biró házához, hogy megakadályozza a tűz továbbterjedését.
Közel egy órahasszat tartott az oltás. Szerencsésen sikerűit elnyomni a tűzet és mar megkönnyebbült sóhajjal akarlak szétszéledni, amikor tomp], lobbanásszerű hangra lett figyelmes mindenki. Néhány pillanatig kutatták a hang okát, majd egyszer csak valaki felkiáltott:
— Kigyulladt a Németh szomszéd szérűskertje.
Németh János portája a negyedik a községi oiró portálától, ahonnan jól oda lehel látni a szérűskertbe. Az emberek néhány pillanatig szinte földbegyökerczett lábakkal nézték, amint egyre nagyobb lánggal kezd égni odaát az egyik szalmaboglya. Ebben a pillanatban, bár senki sem adott kifejezést a gyanújának, mégis mindenki tudta, érezte, hogy Németh János boglyája nem véletlenül gyúlt meg, ille.ve, hogy nem a tőle negyedik szomszédságban eloltott szena-kazalról röppent át a szikra, meit hiszen akkor a közbeeső három másik szérűskert is kigyulladt volna.
Ekkor már teljes erővel kitört a szélvihar. A következő percben már a templom félrevert harangja adta az egész község tudomására az ujabb vészhírt. Mire Martlska Pál főparancsnok vezetésével a sármelléki tűzoltók
a második tUz színhelyére értek, addigra már Németh János szérűskertjében minden boglya lángokban állolt. A község lakói vlzesvödrökkel rohintak a tUz színhelyére. A meglévő erök azonban kevésnek bizonyultak az egyre ter|edő lángokkal szemben Az egymásmelleit álló szérűskertek sorra gyulladlak kl, ugy hogy Idegen segítség vált szükségessé. Sorra értesítették a környékbeli községek tűzoltóit, ugy hogy azok egymásután érkeztek Sir mellékre. A tOz oltásában Alsópáhok, Pelsőpáhok, Sient-györgyvái, Zilaapátl, Keszthely, Kls-komarom, 0 osztony, Zalavár, Zala-szabar, Klsrada, Ntgyrada, Alsó-tnánd, Felsömánd, Vörösmezó, Zala-csány és Hivlzszentaadrái tűzoltói vetlek részt.
É||el fél 12 órakor a dühöngő szélben még egyre terfedt a IBz, mire Kiber János, Sármellék körjegyzője segítségül hívta a nagykanizsai tűzoltóságot Is. A sármelléki vasútállomás távirdán értesítette a nagykanizsai vasútállomást a segélykérésről, ami egyébként nem érte váratlanul a nagykanizsai tűzoltókat. Nagykanizsán ugyanis már éjjel léi U óra tájban elterjedt a hlr, hogy Sármellék lángokban áll. A hatalmas tűz olyan vérvörösre festette az égboltot, hogy még Nagykanizsáról Is leheteti látni. Azt pedig, hogy Sármelléken pusziit a tűz, először Melczer Jenő nagykanizsai Uvegnagy-kereskedó hozta hirOl, aki keresztüllőtt autón s községen.
Dr. Prack Islván főparancsnok és
A ferde lovag
(Korrajz Mária l\'erézla Idejéből) 14 Irta: Balázs Józsit
— Bár a hölgy minden áldozatra érdemes, türtőztetnem kell magam, mert elrablása nagy veszélybe döntene. — Jegyezte meg nevetve a kapitány és ujabb támadási intézett a királynő ellen, hogy teljesen elzárja visszavonulása útját.
— Lovag, önnek nagyon megvette szivét hölgyem, mert másként beszél és másként cselekszik. — Intette Bartenstein és előretolt egy semlegesnek látszó pórt
— Nagylelkűségét nem mellőzhetem. ön átengedte nekem hölgyét. Ismerve azonban boszuálló természetét és ravaszságát, még nem nyúlok őfelsége utáa Tudom, hogy ön csak csaléteknek szánta. Inkább a huszárját nyugdíjazom,
— Lovag, ön a vesékbe látl Korát tekintve ez meglepő, de ezt sem hagytam teljesen számításon kivül. Hölgyem mellőzése különben is sértő. On sokalta az érte hozandó áldozatot, ez nem az igazi szerelem jele. Boszum nem késik I Sakk I
— A veszedelem óriási, de máris mintha enyhült volnál — S közben
előretolt egy figurát.
— Sajnos, ismételnem kell a fenyegetést. Sakkl
— A baj csak ideiglenes. Tudom, hogy mégegyszer ismétlődik... Köszönöm. És most I Dulnenfels előretolta második bástyáját.
— Most látom, hogy önt mégis csak megszédítette hölgyem s hogy biitokába vehesse, elvonla a király testőrségének egy részét s most sakk, azután két lépésre matt, amiért szives elnézését kérem. — Gúnyolódott Bartenstein.
— Nincs mit megbocsátanom, mert szándékait kénytelen leszek keresztezni s a következő lépésem után egyel szaporodott az ön vereségeinek száma. — Vágott vissza Duinenfels. — Ez a következménye a túlzott erővel keresztülvilt ellentámadásnak.
— Még egyet I — Szólt a császár.
A második játszmát Bartenstein
nyerte, s a harmadik legizgalmasabb eldöiitetlenUI végződött.
Terézia elgondolkodva idézle vissza emlékezetébe a játszma fordulatait és megállapította hogy Bartenstein mind a három játszmát megnyerhette volna. Ez ujabb adatként szolgált a titkár jeliemének
megismeréséhez.
Á császár a katona szellemi képességeit bámulta és örUlt, hogy mellette lesz.
— Köszönöm, nagyon szép voll, nagyon meg vagyok elégedve. — Mondta kegyesen. — Holnap reggel 7 órakor cserkészni megyünk kettesben a kapitánnyal.
Mélyen meghajoltak éi távoztak.
— Tetszel őfelségének. — Jegyezte meg örömmel Bartenstein. — Csak arra vigyázz, hogy Játszmát soha ne nyerjen tőled, mert az a legnagyobb ambitlója, hogy legyőzzöi mindenkit. De akivel egyszer elbánt, azzal nem jálszik többé, hogy övé maradjon a végleges győzelem. — Magyarázta Bartenstein.
— Jól játszik? — Érdeklődött a vértes.
— Néha meglepően nehéz feladat vele megbirkózni, ilyenkor eldöntetlenre kell törekedni, mert azt sem tekinti győzelemnek. A vadászaton csak akkor lő|j, ha felszólít rá, de hibáznod nem szabad, mert azért hetekig ugrat és nagyokat nevet. Mindég váratlanul és nehéz helyzet elé állit vadászaion. Egyébként kitűnő vadászcimbora és gyakran fogod észrevenni, hogy terhére
van magas méltósága. Öltözz a legegyszerűbb ruhádba, mert úgyis megszaggatja a bozót s ilyenkor nem szereti a császár sem a parádét Felszerelést készen kapsz, teli tarisznyával. Néha szalonnát pirit hagymával és kivallatja a kulacsot utolsó csOppig. Este találkozunk. Szervusz, engem még alighanem hivat a herceg,
Bartenstein nem tévedett, vacsora üán felkereste őt a herceg.
— Jöjjön velem, szeretnék valami csapszékben bort inni, dalolni, ku, jongatni. Elvagyok keseredve. /"— Mondta a herceg.
— Fenség, a csapszékek veszedelmesek. Kössön kardot, magam is ugy teszek, sőt egy rövid tört is dugok a csizmaszárba, azonkívül előkészítem magam arra Is, hogy bírjam az italt, mert az néha nagyon fontos.
— Ugyani Olyan nagyon becses magának az élete? — Vetette oda a herceg kicsinylőn.
— Az talán nem, de a küzdelem mindig szórakoztat I
— És maga akarja velem elhitetni, hogy nem volt katona ? — A herceg nevetett, azután legyintett. — Ne beszéljünk róla,
(Folyt kövj
193% szeptember 6
Vtcsera Anlal liszt vezelésévei ot „jjjyksnizsal Iűzoltó kell ulra a motoros fecskendővel. Atnlkor a kanizsai lűzoltók kiérkeztek Sármellékié, akkor már mintegy 4—500 méter hosszúságban égtek a szérűskertek A lűzollóparancsnokok rövid megbeszélés után arra a megállapodásra jutottak, hogy a nagy szélvihar és tlzhlány következtében kizárólag a továbbterjedés megakadályozására vehetik fel a harcot a lángokkal. A tűzoltóit minden erejükéi megfeszítve mosi már caak azon igyekeztek, hogy a házakat és a lUz útjába csö lObbi szérűskertet Is biztosítsák a lángok ellen. Hujnall 3 óra volt, omlkot megállapították, hogy sikerüli alját állani a tűznek A kanizsai tozoltók erre azonnal visszajöttek Nagykanizsára
A halalmai tűzben csodálatoskép sem emberi, sem állati életben mm esett kár. Ezzel szemben 8 istálló és pajta, valamint 50 gazda takarmánya vált a tUz martalékává. A
ZAUU KÖZLÖNY
ba|t tetézi az o körülmény, hogy Jelenleg annyi takurmány sincs a községben, arAennyi u meglévő állatállomány kitelelteléséhez elég lenne. A lakosság most kényfelen lesz potom áron elkótyavetyélni az állatait. hecaak az állam nem segit rajtuk valamikép. Még az a szerencse hogy a legtöbb gazda biztosította tüz ellen a takarmányát és igy a kár részben megtérül.
Hasonló, bár pusztításában sokkal borzalmasabb é|szaká|a 39 évvel ezelőtt, 1893 ban volt Sármelléknek. Akkor egy éjszakán porrrá égett az eqész község.
A sármelléki csendőrség a lakos ság segítségével karöltve megleszitelt erővel nyomoz a gyújtogatás ügyében. Az eddigi jelek szerint\' a gaz tettes valószínűleg puskaporral hintette be Németh János szalmakazaliát éa az volt a/, a tompa, lobbanas-szerü hang, amit többen Is hallotlak.
A kárösszeg nagyságái még nem tudlák számszer(lleg megállapilani.
#ar
Vasárnap megtörtént a fnzló az OHKE nagykanizsai HAkja és a Fftszerkereskedők Egyesülete között
Welaz Tivadar nem fogadta el az elnökséget, az ötlagu alelnöki tanács vezeti az ügyeket
tisztikara nevében köszöni az eddigi bizalmat.
Melczer Jenő indítványozta, hogy a közgyűlés mondjon köszönetet a lelépő és nyolc év óta dolgozó tisztikarnak.
Bartha István dr. beszélt ezután. A mai nap hafárkövet jeleni a nagykanizsai kereskedelem éleiében — mond|a. Rámutat Blankenberg Imre OMKE elnök 8 éves, fáradságot nem ismerő, lelkeB munkásságára, aki lelkesedéssel karolt fel minden eszmél, ami a kereskedők érdekeli célozta. Vérbeli, igazi kereskedelmi érzékkel mindig megtalálta a helyes utat a kereskedelem és az állam érdekel közöli. Indítványozza, hogy Blankenberg Imre elnöki működése a hála és elismerés szavaival örö-klttessék meg a jegyzőkönyvben.
A közgyűlés egyhangúlag elfogadta dr. Bartha István javaslatát.
Msjd a tisztikar megválasztására került sor. A választás 3 évre szól.
Sárkány Mór, mini a jelölőbizottság elnöke előterjesztette a következő névsort: Elnök: Wcisz Tivadar kereskedelmi tanácsos, alelnökök: Rajkl István Ügyvezető, Frledenthal László, Teutsch Gusztáv, Unger-IJllman Elek. Melczer Jenő, ügyészek: dr. Bartha Islván és Mezi Ignác, titkár: Neu Pál, pénztárnok: Wetsz Dezső, ellenőrök : Oold Ignác, Sípos Andor, háznagyok: Szántó Vllmr». Sáfrán Ferenc, legyzők: dr. Hirsch László, Blankenberg Vilmos, fíader Sándos, számvizsgálók: Halász Manó, Krausz Nándor. Sáfrán József, könyvtáros : Frank Pál és ezenkívül egy 112 lagu választmány.
A közgyűlés lelkesen megéljenezle az u| tisztikart.
Frledenthal László alelnök a megválasztott tisztikar nevében mondott köszönetet a beléje vetett bizalomért, maid részletesen Ismerte az egve-sület programjai. A Jövő programja: a forgalmi adónak fázis rendszerként való bevezetése, Igazságos adórendszerért való küzdelem. Az Illegitim kereskedelem megszüntetése érdekében küldöttség megy a polgármesterhez. A házalás ma már oly nagymérvű, hogy nem kell üzletet nyílni annak minden lerhével, hanem a kereskedők maguk is balyuzni fonnak menni. A vásár rendezés ügyében Is kérik a polgármester Intézkedéséi. A szeptember 12 1 országos kongresszuson Szerecz Pál fog elő-
Nagykanlzaa, szeptember 5
Vasárnap délelöll 11 órakor összejöttek a nagykanizsai kereskedők a kaszinó alsó lermébtn, hogv megtartsák az annyira óhajtott és a város kereskedelmi éleiében nasy eseményt |elenlö fúziót az OMKE és a Füszerkereskedök Egyesülete közöli. A lerem zsulolva megteli kereskedőinkkel Az együjtérzés leltül Samu Lajos elnök vezetésével megjeleni az Ipartestület elöljáróságának küldöllsége is. A közgyűlésen Teutsch Gusztáv nagykereskedő elnökölt.
Tiulsch O-jB\'láv íömör elnöki megnyltó|a és a Hiszekegy elmondása ulán Ra/kl István lllkár terjesztene elő Irodalmi színvonalon megszer-kesztelt jelentését, amely mindenek-előli foglalkozik az általános hely-tellel, a kereskedők sérelmeivel, hangsúlyozza, hogy a kereskedők jajszaval mindig süket fülekre talállak. Ural a legutóbbi napok eseményeire, amikor a látszatadó rendeletet vissza kelleti vonni. Idézi az egyik pollllkiiB mondását, hogy .az emberevök elö-uör felhizlalják a foglyaikat és azulán falják fel ökel, de a mai gazdasági rendszer éppen az ellenkezőjét cselekszi, először lesoványllji az adózókat és ugy falja fel ökel". Komoly szavakkal ecse ell az összetartás szükségességét, hogy végre észrevegyék a kereskedőket és meghallgassák panaszalkai. A kereskedők nem akarnak másl, mint dolgozni és boldogulni — mondja. A nagykanizsai kereskedők már régóla azon votlak, hogy egy egységes táborba tömörüljenek, amely súlyánál fogva a kellőképen meg tudja védeni érdekelkel. Ezen a téren nagy érdemel vannak dr. Krdtky Islván polgármesternek, aki a nagykanizsai kereskedőket egy táborba hozta és fáradozása lehelövé lette a mai fúziós köz-Ifyuiést. Az OMKE tisztikara lemon-<vtt azért, hogy a vele fúzióra lépi Füszerkereskedök számarányának meg fcleló képviseletet nyerjen az uj ala vitásban. A mull napokban választmányi ülést tartottak, amelyen löb Mk között elhatározták, hogy szük-\'ég van egy olyan barátságos berendezésű helyiségre, amely állandóan a lagok rendelkezésére áll és erre a célra egy helyiség bérellessék. Ennek ? fenntartására azonban szükséges, hogy a tagsági dlj havi 1 pengőben "llaplltassék meg. Majd az OMKE
□szí és téli
bevásárlása előtt saját érdekében keresse fel a 72 év éta fennálló
kabát- és szőnyegosztállyal
kibővített
sltlger divaMtizat
NAGYKANIZSÁN.
Nagy választékban érkeztek és vételkényszer nélklll megtekinthetők: Elsőrendű szabású és minőségű női- és gyarmakkabátok, mindenfajta axörmék, nöl-ruha és köpenyszövatak, férfi-öltöny és kabátszövatak.
JómlnöségQ és színtartó áruk.
Figyelmes éa gontloa Klascolgúlúa.
Olcsó, sscaboti árait.
adni. Végül kijelenti, hogy a jövőben n igy súlyt helyeznek az Iparossággal való együttműködésre, meri mindkét érdekellsíg egymásra van utalva és csak az összefogásban remélhetnek kellő sulyl ügyeik Intézésében. Az egyesületbe való belépés, laggyüjlés és propaganda munkásságra egy bizottságot választoltak.
Bartha Islván dr. ezután tájékoztatta a kereskedőket a kirakat és reklámvliágltás ügyéről, ami az uj koncessziónak egyik szerződési pontját képezi.
Neu Pál indítványára kimondták, hogy egy ötlagu küldöttség hozza tudomására Welsz Tivadar kereskedelmi tanácsosnak elnökké való választását.
Szántó Vilmos a klubéletről és annak szükségességéről tartolt ez-ulán tartalmas és tömör előadást. Majd bejelentette, hogy rövidesen Hantos Elemér, táblán Béla dr., Felekl Oéza, Forró Pál és Zsolt Béla fognak előadásokat tartani Nagykanizsán. Majd az uj klub programiéi Ismertette a közgyűlés általános letszése közepette.
Samu Lajos ipartestületi elnök a nagykanizsai ipirosság nevében a szerelet meleg szavaival köszöntötte az uj alakulási és az uj tisztikart. A kereskedelem érdekel sokszor
azonosak az Iparosság érdekeivel — mondotta — majd utall arra a kellemes harmóniára, ami a nagykanizsai kereskedők és iparosok közöli fennáll. • .
12 óra elmúlt, amikor a küldöttség Teutsch Ousztáv alelnök vezetésével elindult és felkereste WtUz Tivadar kereskedelmi tanácsost, hogy a közgyűlés egyhangú határozatiból elnökké való megválasztását tudomására hozza.
Welsz Tivadar köszönettel vette tudomásul a beléje vetelt bizalmat és ragaszkodást, azonban idős korára és egészségi állapotára való tekintettel, bármily megtisztelő la részére ez az egyhangú megválasztás, mégsem tudja azt elfogadni — |elenlelte ki. Természetesen, ameny-nyire egészségi állapota megengedi, azért, mint eddig, ezenlul Is mindig a legnagyobb örömmel fog|a támogatni szándékaikat a kereskedelem védelmében és érdekében.
A küldöttség sajnálattal vette tudomásul Welsz Tivadar kijelentéséi és elhatározásáról azonnal értesítette a vezetőséget.
Az egyesületet az öttagú alelnök-ség, Rajkl Islván ügyvezető alelnökkel az élén vezeli és már is Inléz-kedelt, hogy a válaazlmány még ezen a héten összeüljön.
OzzolÁnyux w&M^Imnái
nem az ár a legfontosabb, hanam, hogy azonos áramfogyasztás mellett mennyi fényt nyújt. Ha pl. egy műhely, vagy üzlethelyiség világításához 6 helyett 6 darab OO wattos Izzólámpa szükséges, akkor 20%-kal többe kerül az Izzólámpa, de 2O°/0-kal többe kerül az áramfogyasztás Is. Azt mindenki tudja, hogy mit jelent 2Ö°/o-os tóbblet az áramszámlánál. Kérjen tehát mindenütt Orion Izzólámpát, melynek mlnóségét és megbízhatóságát garantálja az , tos2 ORION IZZÓLAMPAaYAR
zalai közlöny
1932. szeptember 6.
Megkezdődött a Balatoni Iróhét
Vasárnap volt az író kongresszus első állomás* Veszprémben
széde után •Pakots elnöke ismerteit
Vcesprém, szeptember & Vasárnap dé\'előlt 500 magyar iró érkezett Veszprémbe, az Irók Gazdasági Egyesülete balatoni kongresszusának első állomására, ahol Horváth alispán és Berky polgármester Ünnepélyesen logadták őket Katonazen\'-kar kíséretében vonultak az irók a várbeli székesegyházba, ahol Rott megyéspttspök pontifikált sienlmlséi. A déli bankét en Wéber Pál kanonok és Pakots József mondottak pohár köszöntőt. Est.: a Petöfi-Szinházban díszelőadás voll, amelyen Knrafflólh miniszter beazélt:
— Kei\'ős célji van az irók balatoni kongresszusának — mondotta. — Az első: segíteni az írókon; a második, hogy a legnatyobb nemzeti kincsünknek, a Balatonnak propagandát csináljon Nagy szeretettel és megéléssel óhajtok résztvenni az irók megsegítésében. Némelyek helyesnek találják az irók állami támogatását, mások szerint az Írókat a közönségnek kell eltartani Ez a tétel csak a régi, boldogabb világban állhalott meg. Ha mai nyomorúságos helyzetünkben az állam nem nyújthat megfelelő támaszt íróinak, ezt a támogatást szeretettel kell pótolni.
A miniszter tapssal fogadott be-
József, az IGE balatoni irOhét munkatervét, majd Szlklay János egyik költeményét szavalta el. Nagy érdeklődés togadla az ufódállamok kiküldötteinek felszólalását. Mécs László halalmas ünneplés közben lépett az előadói emelvényre:
— Tele van a szivem örömmel — kezdte előadását — hogy együtt látom a magtar írótársadalmat és hogy ií lálom közöltük a magyar kulluszminlszlerl. Sok gyöngéje van az irónépségnek, de sokban hasonlatosak az Istenhez. Megszokott lát vány, hogy a tömeg összeszalad az utcán, ha valamilyen lesti kiválóságot lát, de érzéketlenül mrgy cl a lelki nagyság előtt. Mi a nép szivét kérjük, amely befogad minket. Én csehszlovák állampolgár vagyok és ma is mint ilyen beszélek, de a ma gyar szellem egységéhez tartozónak vallom magam. Ezt az egységet megbontani nem szabad I
A lelkes tapssal fogadott előadás u án Ligeti- Ernő, a «klváló kolozsvári iró az erdélyiek üdvözletét tolmácsolta. A kongresszust Pakots József beszéde zárta he. Este Plln-kősli Andor, Kosztolányi Dezső és Terstyánszky J. Jenő tariotak előadást.
100°/. palcsics
első nagykanizsai selyem-, kelme-, tonalíesiö és vegy-tlsxtltó Ustem.
Szombaton m kMiihalyl országúton elfogták,. wiirmp a kanizsai törvényszéken gyonaitott eljárás alapján hathavi börtönre Ítélték a Marta-pusztáról megszökött fegyenoet
Htncslcs Flórián Jánost valamilyen btlncselekményért Két évi és két havi fegyházra Ítélték, majd büntetésének kitöltésére a harlapuszlal büntető-intézetbe szállítónak. Híncsics nem volt sokáig a bontetőlntézetben, mert egy óvatlan pillanatban megszökött őrei mellől és az országban bujdosott. Az elmenekült fegyencet rádlö utján körözték. Ugylátszik Hincsícs át akart szökni megszállott területre, mert lejött Zalába, Itt Balatongyörökön behatolt egy házba és kisebb lopásokat kövelett el. A csendőrök csakhamar megállapították, hogy a tolvaj nem lehet más, mint Híncsics, aki akkortájt a községben tartózkodott. Az összes zalai őreök fokozottabban kisélték figyelemmel az országul vándoralt és a keszthelyi Örsnek sikerült is Hlncsicsel az országúton eltogni és bekísérni. Beszállították szombaton este Nagykanizsára. A gyorsított eljárás alapján a szökött fegyenc még vasárnap délelölt a
ML ralzfcMM.
beszerezhetők ■q. ••jatt. JtaMl uuo
OFENBECK VILMOS
kön) vke reake déaében
nagykanizsai törvényszák elé került, amelyen dr. Mulschenbacher Edvln tanácselnök elnökölt. A bíróság Híncsics i-t a györökl lopásért hat havi böriOnnel sújtotta.
Híncsics Flórián Jánost még ma visszaszállítják Harlapuszlára, ahol tovább folytatja büntetését, kiegészítve az oltani feKyelmibünteléssel és a Kanizsán kapott hat havi börtönnel.
Agyyértódolás, Bzivszorongás, nehéz légzés, félelemérzés, Idegesség, fc|fá|ás, lehangoltság, álmatlanság a természetes „Ferenc íóisef" keseiü viz használata ál<al igen sokszor megszünlelhelök. Tudományos megállapítások megerősítik, hogy a Ferenc József viz a makacs azík-szoiulás mindenféle jelenségeinél a legjobb szolgálatot teszi. —■ A Ferenc lóxief keserdvlz gyóavszei-tárakban, drogériákban és fűszer-üzletekben kapható.
= Bútorvásárlás — nem gond I Teljes berendezéseket rendldvUl előnyös részletfizetésre, sőt kamatmentesen is szállítunk. Kopsleln bulor-áruház, Horlhy Miklós-ut 4.
/-\'la gimnáziumi atipJkrtfc Hu polgári lakolni aopHÓK Ccúny líceumi aapleáh fedny polgári taK&lal aapköH
nagy választékban beérkeztek
Kaufmann Kúroly
3c^pflez
Iskolatáskák nagy válMitíkkan.
NAPI HIRIK
NAPIRENO Sxeptembee 6, kedd
Római katolikus: Ida ProtenUns 7<karlás. Izr.: alul hó 5.
t
Vltrosl Muzeum és Könyvtár nyitva csütörtökön és vasárnap délelőtt 10-tSI 1] Mit.
avögyuertir! éjjelt otoIrAIoI - > „Salvatof eyóf)ys»rtár Briaébet-lér H. éa a klakanlssal gyógyssertár.
QöafDrdő nvltva reggel 8 órától eale 6 óráig (héti,5. szerda, péntek délután, kedden egéaz nap nőknek). Tel. J—>3 Délután 6 órától 50 lllléiei zutunytUrdö
— A polgármester Zalaegerszegen. Dr. Krátky István polgármester hétfőn hlvitalos ügyben Zalaegerszegen tartózkodott.
— Ipartestületi elöljáróság! ülés. A nagykanizsai Ipartestület elöljárósága szerdán este tartja szeptember havi elöiláróságl ülését.
— A Szent Ilona Leányklub tagjait kérem, hogy mi, kedden este léi 6 órakor fontos megbeszélés végeit teljes srámban szíveskedjenek megjelenni a Missziósházban, /l Missziósház fónöknöje.
— Juc! Tante (Dieweck Julla) a helybeli kórház sebészeti osztályán súlyos vakbél-opr ráción eietl kérésziül, ennek következtében a német-ovodal oktatás október 1-én kezdődik
= Rendkívül nagy választék, jutányos árak, garantáltan jó minőségi! sifton, angin, lenvászon, damaszt, nyomott és tenniszflanellekböl Slnger Divatáruházban.
— Szüreti mulatság Klskanl-zsán. A kiskanizsal Polgári Olvasókör szeptember II én nagy szüreli vigasságot rendez. A diszes felvonulás már délután 2 órakor kezdődik s attól fogva az esti kabaréelöadásig folyton lesz programja az .gen vidámnak ígérkező mulatságnak.
= SchQtz anyagból készült intézeti kelengye árban a legolcsóbb, minőségben felülmu\'hatatlan I
— Az ebadó a megyei városoké lesz. Mint értesülünk, a: eb-adót a pénzügyminisztérium teljes egészében a megyei városok rendelkezésére bocsál|a, ez az összeg azonban csak a mezőgazdaság, liléivé az állategészségügy javára használható fel A köKtégekfcen beuedelt ebadó továbbra is a vármegyékhez szolgáltatandó be.
— itt ttx Oszt A legújabb női-és félcipő különlegességek megérkeztek .Ideál" cipóáruházba, Fő út 12.
Iskola cipőket
minden kivitelben lagoloaáb-ban nálunk vchct.N.
Elvünk: szépet, jót olcsón. Amit nem talál a kirakatban, ,kérje az Üzletben.
Ideál" cipőáruház
ff
Fő-ut 12.
Megfellebbezik a villany-ügyben hozott városi határozatot
NagykasUw. vzeptember 0
Megbizhaló értesülésünk szerint a városképviselőtestületének több tagja a legközelebb! napokban benyújtja feliebbe,ését a váiosi képviselöiestü-Ict szombali ülésének a vlllanykori-cesszió ügyében hozott határozata ellen
A fellebbezés egyik legérdekesebb része ieaz a i-app-kölcsön ügyében közvetlenül a szavazás előtt felolvasott távirat, amit a Lapp-cég Intézett a Drávavölgyl igazgatójához. (Itt említjük meg, hogy a „Miért a Dráva-völgyi igazgatója kópia ezt a táviratot?" köibeazólásl nem dr. Bartha István, hanem a képviselőtestület egy mistk tagja tette.)
» Német, francia éa angol
nyelvórákat ad kezdőknek és haladóknak Balla Klári, Csengcry-ut 8.
=« Az összes nyári cipőket minden elfogadható áion kiárusítjuk. ,Ideál" cipóáruház, 1-ö-ul 12 szám.
— Letartóztatták a keszthelyi gyermekgyilkos anyát. A nagykanizsai törvényszék vizsgálóbírója vasárnap kihallgatta Kiss Gizella keszthelyi leányi, aki csecsemőiét megfojtotta. A leány beismerte lettél. A vizsgálóbíró letartóztatásba helyezte.
— Értesítés. Értesítjük a mélyen tisztelt Hőlgyközönséget, hogy az őszi saisont a mai nappal megkezdtük. Tisztelettel Varga-Roller.
= Mielőtt szőnyeget vásárol, tekintse tneg Singer Dlvatdruház dus szőnyegraktárát.
— Egy liter bor: 14 napi tog-ház. Kustor István bccschelyi gazda egy napon a szomszédjának pincéjéből egy liter bort vllt el. Feljelentenék. 14 ncpi fogházra ítélték lopásért.
= Minden gGndos szülő gyermekének Schütz vászonból késziltcli intézeti kelengyéjét!
VÁROS8 MOZQQ
Ma, kedden 5 órakor Ulléres, 7 és 9 órakor rendes helyárak Óriási azenzáoié 3
A világ öarce» nagyvArcmtUval egyszerre mutatjuk be a
X. NEMZETKÖZI OLINIPIÁSZT
Szenzáción hangos Ilim az öaraai érdekes éa Izgalmas réazlotek bemutatása
Ezenkívül:
DOUGi.AS IFAIRBAHK8
nagy Olmje:
A VASÁLARCOS
12 folvonásban.
1932 szeplemix? 6__
s porIFélet"
2:0-á& vezetés atáB kikapott m HTE Kaposvárott
KRSC—NTE 4:2 (1:2)
Első őszi bajnoki mérkőzésén vereséget szenvedelt az NTE a nagy .mumus" Rákóczitól. Az NTE Riller, Kelemen és Radlcs helyén tartalékkal volt kénytelen kiállni és mégis többgólarányu győzelmet kelleti volna Vralnla, ha a csatársor oly végtelen %Slképtclenségben nem szenved. A mérkőzés ugy Indul, hogy az NTE gólzáporral nyeri meg. Sikerűi Is inár a 7. percben 2:0 ra vezetnie, de a hamar eléri 2 gól elbizakodottá leszi a csapatot, a csatársor teljesen leiékez és a végén ki kelleti engednie egy biztos győzelmet a kezéből.
Az NTE a kővetkező felállításban játszott: Csondor — Czlgler, Engel-lelter — Csáki, Wllhelm, Kudlch — Farkas, Benkő, Siollár, Jakubecz, Csász.
Mlnlegy negyedóráig győnyörtlen {Alszik az NTE, a Rákóczi szóhoz sem jul. A 4 percben Farkas—Jakubecz összjátékból Jakubecz a kiugró kspus mellett a hálóba váiíja a vezető góll, majd a 7 percben Benkő kiugrik és helyezel! gólt lő. A csatársor még néhány szép támadást vezet, Császnak kétszer Is lett volna alkalma gólszerzésre, de llszta helyzetben hibáz. Mintha meg volna elégedve a csapat az eredménnyel, a csatársor teljesen lefékez és a Rákóczi kezd támadásba jönni. A 24. percben Engellelter mellett a jobbszélső leszalad, gyenge lövését Csondor Lédermeyer elé üti, aki bevágja az első góll (1\'.: 2). A kővetkező percben Jambruslts az NTE kapufáját döngeti meg. A 38. percben Csondor biztos gólhelyzetben a csatár lábáról szedi Te a labdái.
A II. félidő elején ismét az NTE támad, de 4 eredménytelen korneren kívül góll elérni nem tud. A 10. percben Qyőrll 3 méterről hatalmas bombát enged meg kapura, de Csondor a levegőben úszva kornerre védi. Kiss kornerét a Rákóczi-csatár állal zavart Csondor a saját hálójába vág|a (2:2). A 32. percben Czlgler a kifutó Csondornak enged ál egy guruló labdát és a kél tétovázó NTE játékos mellett Qyőrtl bevág|a a harmadik góll. As NTE .iröten küzd a kiegyenlítésért, de most már a bíró Is akcióba lép és egy Czlgler karjának 161! labdáért érthetetlenül 11-esi ad és Oyőrfl beállítja a végeredményt.
Az NTE csapatában Csondor bravúrokra képes, ugyanakkor köny-nyen védhető labdákat beenged. Kél gólban benne volt. Czlgler nagyszerűen jálszolla végig a mérkőzést Engellelternek a könnyelmű élői-kalandozásairól le kell szokni. A hallsor, valamlnl a mezőny leg|obb embere Kudlch volt, méltó tátsa volt Csáki. Wilhelm agilitása érdemel dicséretel. A csatársor minden tagja léleknélkül játszott, aminek
ZALAI KÖZLONV
Használt és uj
leAnylioeumi, polgAri Siu 6« taány, Miami, gimnáziumi, kacackedtlmi
Iskolai
tankönyvek
é* llkotok kaphatók
Schless Testvéreknél
Deák-tér 10. Horthy liUóí-nt 8.
eredménye & biztos mérkőzés elvesztése.
A Rákóczi csapatának lelkesedése minden dicséretet megérdemel.
Fenyő gyengén bíráskodott.
Zrínyi I.—Zrínyi H, 6:1 Zrínyi IfJ.—Teleki 5:1
Szigetvár csapata autódefekt miatt nem érkezeti meg. Az elmaradt bajnoki mérkőzés helyett trénlngmérkő-zések voltak, ahol a |ítékosok meglehetős |ó lormát árullak el. Különösen a Zrínyi I. csatársora voll elemében, mert megerőltetés nélkül
góllal ludla megterhelni a II. csapat hálóját.
A Zrínyi ifjúságinál minden |álékos dicséretel érdemel, de az 5 gólos győzelmük túlzott, mert a Teleki nem rossz csapat és még jobb lesz, ha a keménységüket technikai ludással pótolják. __(-W-)
(Letenye — Nagykanizsa 4:3.) A Lelenyel Polgári Lövészegyesület fulbal csapata és a Transdanubla nagykanizsai csapat vasárnap délután megtartott mérkőzésének eredménye 4:3 (1:2) Lelenye javára. Qólokal rúgták Letenye részéről: Soós II, Boros, Artner, Vasvári. Kanizsa részéről kél góll Savanyu, harmadikat Tólh.
= Kevés pénzért elegánsan öltözködhet Asszonyom 1 Mégérkeztek a legfrisebb sima és mintás kordbársonyok, gyapjugeorge\'te és szövelujdonságok Slnger Dlvatdru-hdzba.
— A rövidhullámú rádiózásnak a gyakorlati életbe való belépése uj és érdekes birodalmát tárja fel a rádiótechnikának Meglepően kis energiával kllométcrezrek, világrészek áthidalása zavarmentesen a nap bármely szakában már nem utópisztikus fantázia szüleménye. Magyar rövidhullámú rádiózás felé
jon is a „avilálódlak az amalórók. Az Orion rádiógyár a most elkövetkezendő rádióévad elón tehát feladatául tUzte kl a rövidhullámú rádiózás népszerűsítését, mert a gyár ósszel piacra kerülő újdonságai között szerepel a rövidhullámú „Adapteur" is. (Etőtél). Ez az élőiét készülék lehetővé leszi, bármilyen rendszeri! vevőkészülékek elé kapcsolva a tengerentúli és exolikus adóállomások vételét, szédületes perspektívát nyujlva a további fejlődés elé. KülölT meg kell említeni, hogy az előtét készülék beszerzése nem jelent nagyobb megterhelést, mint egy kétcsöves készüléké. Most már Magyarország Is belépett az egész világon működő rövidhullámú amatőrök táborába és hirdetni fogja n magyar élni akarás diadalát. _
Etökelö nagy magyar teitllgyir
elsőrendű, feltétlenül konkurrenda-képes cikkeinek eladására vártnegyei, esetleg több vármegyére kiterjedő
körzetképviselőt
vm karai.
Csak minden Információt klblrók írjanak kimerítő a|ánlatot: „T.«t ls>ir k*p.l..l€t"
Jeligére Blockner J. hirdető Irodába, Budapest, IV., Vá\'osház utca 10.
Közgazdaság
A törvényszék jóváhagyta Ifjabb gróf Bethlen István egyességét
A hivatalos lap közli, hogy a tör vényszék jóváhagyta Ujabb gróf Bethlen István gazdálkodó, tnkel föld bérlő csődönki vtl II kényszetegyes-ségl ügyében az adó« és hitelezőinek többsége között létrejött egyességet, amelynek értelmében Ifjsbb gróf Bethlen István tartozásainak 50 százalékát 8 hónap alatt kifizeti.
Newyork
10 2o-53,
Pária 20-271/a, London 1800, 517 25, Brüsael 7 W/l, Milano Madrid <157l/J, Amsterdam 208U7, Berlin
122 82, Wien---, Szófia 3 73, Prága
15-29J Varsó 57 90, Budapest -■-, Belgrád —•—, Bukarest 306.
Vsraéayttstá*
Buza tv. — flll., dt. 10 fiU, rozs — flll emelkedett
Buza llszav. 77-es 1380-1410, 78-«s 1395 1425, 79-w I41S-H40, 80-as M\'20-14 55, dunánt. 77-«a 1285-1300, 78-as 13 00-1315. 79-e« 1315-13-28, 80-ae 13-25 13 40, roza 715—740, tak. árpa 8 60-8-75. zab 9-50 - 9-70, lángért It. 13-50-1380, korpa 080 -7-00.
Felhaltál 30311, eladatlan 1415. - Elsőrendű 1*23—1*25, azMett 116- 120, szedett közép 1-02-108, kdnnyd 0-82-Ö-92, l-ső rendű öreg 108-1-12, ll-od rendű öreg 090-1-00, angol sllldól. 1-00-1-06, szalonna nagyban 1 "70 -Ö00, zab- 1-85 — 000, hua 1-20-1-36, télserlés l-32-l«2.
NŐI
KflBÁTOSZTÁLYUNK
a közeledő őszi és téli szezonra való tekintettel, teljes felkészültséggel várja az igen tisztelt vevőközönséget.
Különös tekintettel voltunk a folyton rosszabbodó gazdasági helyzetre, a fogyasztó közönség csökkent vásárló erejére, sikerült elérnünk, hogy
minden egyes kabátunk meglepő olcsó.
Több száz darabból áll választékunk, melyben a legegyszerűbb ízléssel kiállított kabátok mellett, a legújabb angol és francia divai szerint készített modell darabok is megtalálhatók.
bay-kabátok, barna és fehér
Leányka intézeti ruhák, bébi bundák minden nagyságban.
Tekintse meg minden vételkényszer nélkülj raktárunkat, a nagyobb készséggel állunk rendelkezésére.
leg-
Árufiáx-

ZALAI KÖZLÖNY
__ 1932 szeptember 1.
PÉLDATLAN OLCSO!

I

butoq
Modern berendezések egyszerű és művészi kivitelben, ériási választékban. Kedvezft fizetési feltételek.
kopstein butoraruhazak
NAGYKANIZSA, HORTHY MlltLÓS-UT 4. SOPRON és SZOMBATHELY.
Díjmentes szállités.
VALUTÁK Angol f. 19-80-20 20 Betlfr. 70-16-7974 CM k. 16-94-17 04 Dánk. 1111-50-102-70 Dinár 987-10-03 Dollár 570-50-573 50 Frandat. 2230-22-50 Holl. 229-45-230 85 Zloty .63 95-64-45 Lei 3 44-366 Léva 4-06-419 Ur« 2990-30 20 Márka 135-70-130 60 Norvég 96 80-H98I)
Peaeta —-•—
Schlll. ------■_
STáJclI. ll0-<0-i1t-40 Svéd k. 101 20-102-20
DBVIZAK Amit. 229 65-23085 Belgrád 993-1003 Bénin 135*80-136-60 Brüsael 7926-7974 Bukarest 340-3-51 Kopenh.101 -70-102-70 London 1979-1993
Madrid -•-
Milano 3000-30-Itt Ncwy. 571 \'00-574 00 Osilo S900-99 80 Pária 22-30-22-47 Prága 16-93-1701 SzóTta 4-08-419 Mockh. 101-40-102-20 Varsó 64-06-6445
Wien -•-•-
Zürich 11080-111-40
Wien clearlng árlolyama : 80.454.
I
i Oszi vetésre:
Gazdasági magvak
továbbá:
Kerti magvak
Kápout&mag Fehérhagymamag Kelkápositamag Árrácikanag Bpenotmag lefeiejUaag
Salátamag 8segl&mí.g Sárgarépamag Sárga trlolasaag Felt esselyenuasg etb. slb.
Míttrágyák. Gabona-csávázó szerek
kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény és nftvény-védfazerck kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bliósifc mellett. Telefon 130.
M60
APHÓHIHDETÉSEI
la I tál mim «M luuaia M «*■
MM atk > ma*\'- rmé* a....... 10
m44| M IDMr, .........mS a JUL
U«4im U flrtihis 10 — jUl«r. "*■ \' ■
ta.lV* "> a 0U*r. Q-..Ó ,
li|M MUkil W nl U aá»lna»
Alllit k«M4ka«a SOf. u(Um4«,. aiMiaMMll 3 fWJ pmmgO .as.ay.. MjWJ a foiMlepfla h.ayt>olA«, mmitmt.«d» aiueruitxr eftfm nIDluudnk
■társi.ltjuk az ősuea bútorszöveteket, szőnyegeket, sezlontskarókát, Igen olcsó kéaapéoxáron. Klltaludl Ulvtl-áruház, 28
Legújabb gyermekkocsik méty.n I...Állított árban rakláfia érkeztek Armulh taiár áruháiába 2759
Hőt é> férfi divalszöveteket meglepő olt-i -. árakon árutltjuk. Ktslaludl Divatáru-ház. Soh. viaaxa M.na térfl alti.lom I 29
Amarlfcallróaaztal, Werthelmkasizs, kplönféle butoiok, egyéb háztartási felszerelések rladnlnak Msgyar-ulca 19. 3980
Nagyon szép háromszobts lakóa, Itlr-dőszobá«al november l-re Kiadó. Peltételek dr Kováci Ügyvédnél, Sugár ul 12. 3"Q9
3 szobit laké*, fürdőszobával, |utá-nyossn kiadó Horthy Miklós ul 51 39Y8
Olókftu, vagy dlókleónyt keresztény csalid teljes ellátásra mérsékelt áron elvállal. Clm megtudható Muisel éi Frledenlbal csemegekeieskedésében, Fó ut 14. 4057
Kiadó hentes és mészáros üzlet november t-re, egyszobás konyhás lakás október l-re. Clm a kiadóban. 4 5)
Angol kioK.Hos4a.at, használtai,
de sértetlent, megvételre keresek. Csen-gery ut 23. 4056
Hatthyány-utoa 10. szám alatt egv
bútorozott szoba kiadó. 4058
Batth ányutoa 10 szám alatt 1-2 tanuló teljes elláláat nyerhet. 4058
Egy diákleány, vagy llu teljes allátóat kaphat Telekl-ut 26. 4061
■S.ápfcana, jobb család özvegye azonosba háaniatlall állási keres. ™
Budapest, Rátti
Cím:
Kereskedelmlitát tat|aa •llétá.tal
éa Inslrálással ellogsdok. Flsclier, Király
Bessteryaé,
u\'ci Í6
4 szobás laké* novemberre kiadó —
Csengery-ut IS. 4066
Rawdklvttll olonó érán eladók
szóló morzsoló:*, prések, prés csavarok
Szegó Mór, Eölvöl-tér 2. 4067
Hirdetmény,
Komárváros községben, közvetlen a főtérnél levő korcsmámat október elsejére bérneadooi. A korcsma sarokhíz, áll: 1 vendégszoba, 2 nagyobb lakószoba és egy kisebb szobából, udvar és házikert hozzá. Boltot nyitani is alkalmas hely. Kiss István vendéglős Komárváros, a vasútnál. ««
15.415/932.
Versenytárgyalási hirdetés.
A József laktanya talarozási munkálataira nyilvános Írásbeli versenytárgyalást: hirdetek.
Az ajánlatokat 1932. évi szeptember hó 16-án déli 12 óráig a polgármesteri hivatal iktatójába kell benyujtani.
A kiírási műveletet a v. mérnöki hivatalban hétköznapokon d. e. 10—12 óra között megtekinteni és beszerezni lehet.
Nagykanizsa, 1932. augusztus 22-én.
Polgármester.
Hófehér fayencelapokat
lüshely é> Útburkolásra s gyári ár-b i legnagyobb árengedménnyel árusítom. Márvány mozaik-lapokat konyhák, előszobák és fürdő-szobák padozat burkolására, valamint díszes cementlapokat és karmantyúi beloncsóveket a legolcsóbb áron megszámltja
cemsntánityá Klrály-uteal
Pk. 329/932. u. 1932. vghtól 329. »z.
Árverési hirdetmény.
Dr. Knausz László nagykanizsai ügyvéd által képvlaelt Májon Viktor és isa javára 100 P toké és tóbb követelés és |árulékai erejéig a nagykanizsai klr. járásbíróság 1931 évt 7615. az. végzésével elrendeli kielégítést végrehajtás folytán végrehajtást ssen védőtől 1932. évi április hó 20 án lefoglill 3680 pengó — lill becsüli Ingóságokra a nagykanizsai klr. járásbíróság lenti számú végzésével aa árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t-c 20 §-a alapján a lent megnevezett s a toglalásl jegyzőkönyvből kl nem tűnő más loglalial<>k lávára Is » árverés megtsrlásál elrende lem. de csak arra as esetre, ka kielégít** loguk ma la fennáll és ha eUenük haluztó hatályú igénykereset folyamaiba nincs, végrehajtást szenvedett lakásán, üllelében Frltórajk. ma|d folytatva Pölréte községben leendó megtartására határidőül 1932. szeptember hó 17. napjának délután 4 órája tűzetik kl, amikor a bíróilag lefoglalt gazdasági é!« és holt Jelszereiéi I egyéb Ingóságokat a legtöbbet igelőnek készpénzfizetés niellctt, esetleg becaáron alul Is — de a klklállásl ti kétharmadánál alacsonyabban nem — el lógom adni. Azon Ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn alul var. az 5.610/931. M. E számú rendelet érlel mében csak azok áiverezhtlnek, akik a kikiáltási ár egyllzedrészét bánatpénzül leteszik.
Nagykanizsa, 1932. szeptember hó 1 én-Elek László s. k.
klr. jhii. végrehalló tói, mint bírósági kiküldőn.
Nyomatott a laptulajdonos Közgazdasági R T. Gutenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykanizsán, (felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
72. évfolywa 202, Mána
NagyhastwK mz. szeptember 7. szerda
Ara 14 ffllér
ZALAI KÖZLÖNY
toerkesitóaág ti kiadóhivatal; Póot S. uám. Kesxthelyt Hókktadólilvátal: Kossuth nlcn 83.
Peleifis szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elóftíetfal Áte : egy hóra t pengi I Saerkeaalóaégl és Vladóhlvalali títetor
a Miéi
78. aa
Neurath külügyminiszter: a leszerelési konferencia egyetlen problémájának tárgyalása sem olyan időszerű, mint a német
egyenjogúság kérdése
Berlin, szeptember 6 (Éjszakai telefonjelentés) Neurath báró birodalmi külügyminiszter a Wolff Iroda munkatársának átadta azt az iratot, amelyet a leszerelési kérdésben augusztus 29-én a berlini francia nagyköveinek nyújtott át Ezzel kapcsolatban Neurath külügyminiszter a kővetkezőkéi mondotta : ■— A francia nagyköveinél teli német lépés a genfi leszerelési kon-
fereneia keretein belül történt. Németország ciupán azt akarta, hogy a leszerelési konferencia munkájának pozitív eredményét lehetővé legye. A leszerelési konferencia egyik problémájának tárgyalása sem olyan időszerű, mint a némel egyenjogúság kérdése. Nincs mll titkolni azon, hogy Oenfben a német és francia delegátus megállapodtak abban, hogy az egyenjogúság kérdésében mielőbb
megkezdik a tárgyalásokat. Annyi bizonyos, hogy Németország nem vehet részt addig a leszerelési konferencia további tanácskozásain, amig egyenjogúsága kérdését elvben nem tisztázták. Senki sem kivánhal|a tőlünk, hogy továbbra is belenyugodjunk olyan megkülönböztetésbe, amely nem egyezik össze a német nép becsületével és biztonságával.
Az Dzlet éc mdhelybérek rendezésével kormány védelmet akar nyújtani a bérifiknek
Az uj miniszteri rendelet még ebben a hónapban megjelenik
Budapest, saeptember ti Zsllvay Tibor igaztág ügymlniszler ma délben felkereste Károlyi Gyula gróf miniszterelnököt. Távozása után a sajtó részére a következő nyilatkozatot tette:
— Az igazságügy minisztérium tervezetet készített az üzlet és mOhelybérek rendezéséről. Ezl a lervezelet már egy héttel ezelőtt elküldölte az Illetékes minlszle\'inmhoz, elsősorban
a belügyminisztériumhoz hozzászólás végeit, mivel a népjóléti minisztérium megszűnése folytán a lakásügyek /ogi szabályozása a belügyminisztérium hatáskörébe kerüli. A kormány arra törekszik, hogy az üzlethelyiségek bérének terén teljes védelmet nyújtson a nehéz helyzetben levő bérlőnek. A tervezet utal a helyhez-kölöltségben rejlő figyelemre méltó értékre, továbbá flgyelembeveszl a
gazdasági lehetetlenülés Indokait is. Az eddigi nehézkes el|árással szemben a tervezel egyszerűbb eljárási kiván életbe léptetni. Mivel a kérdést a kormány sürgősnek tartja, valószínű, hogy a lervbevelt rendelkezések még november 1. előli éleibe léphetnek és a sérelmes esetekben megad|ák az iparosoknak és kereskedőknek az orvoslás módját.
Nóvák görögkatollkus püspök rejtélyes halála
Holttestét a főkapitányság intézkedésére felfogják boncolni
Budapest, szeptember a Nóvák Islván volt eperlesl görögkatolikus pürpök az Uj Szent János kórházban hirtelen meghalt. Az 53 éves püspököt gyengélkedő állapot-
ban szállították kórházba. Mivel előzőleg gombái evett, gombamér-gezétre gondolnak. A főkapitányság Intézkedett, hogy az Uj Sient János kórházban elhunyt Nóvák Islván
püspök holttestét a törvényszéki orvoslaqi intézetbe szállllsák, ahol a halál okának megállapítása céljából fel fogják boncolni.
A mlkepércsl gyilkos borzalmas vallomása a dráma helyszínén
Először téglával nyolcszor fejbeverte áldozatát, majd késével elvágta nyakát
Debrecen, szeptember 0 A csendőrség Nagylétán elfogta Cseh Ferencet, aki beismerte, hogy ö gyilkolta meg Szatmári Zsófiát. A gyilkosságot azért követte el, mert a leány szerelmével üldözte, barátnőjét, Bakó Katalint pedig löbbször bántalmazta. Áldozatát kövei verte agyon és nyakát is elvágta.
Debreoeo, szopteiuber 6 (Éjszakai tetefonjelentés) Kedden délután vitték Mlkepércsre Cseh Ferencet A gyilkost kivitték a helyszínre, ahol elmondotta, liogv pén-leken találkozóit Szatmári Zsófiával. Éjszakára, Mlkepércs közelében egy szénabof;lyában aludtak, ö azonban hajnalban meg akart szökni az asz-szonytól. Szatmári Zsólia felébredi,
ulána meni, amin ő annyira feldühödött, hogy felkapott egy téglát és nvolcszor fejbeverie vele a nőt. Amisor Szalmári Zsófia elveszítette az eszméletét, elővette a kését és azzal flvágta nyakát. A véres kést behajította a közeli kukoricásba.
Amikor a csendőrök szembesíteni akarták a gyilkost Bakó Katalinnal, az Idegrohamot kapotl.
-■ I \'Hl I ~ ,„1 I........ , \' I i I I II |l, l>~ ■ I "
Mi okozta Kaszala Károly és kísérőjének katasztrófáját?
Csütörtökön délután temetik
Budapost, szeptember H Vitéz Kaszala Károly és kísérője, Urba^chek Károly pilóta holttestét csülörlökön délelőtt 11 órakor helyezik örök nyugalomra a Kerepesi-uil (emelőben. A főváros a két szerencsétlenül járt repülőnek díszsírhelyei adományoíolt. A sírnál a Légügyi Hivatal, a Magyar Aero Szövetség és a voll Frontharcosok szónokai mondanak búcsúbeszédet. A Magyar Légügyi Hivatal bizolt-
az egész ország részvéte legújabb áldozatait
ságol küldött kl, amely alapos vizsgálattal Igyekezett kiderileni a halálos katasztrófa okát
A bizottság megállapította, hogy a szemlanuk egybehangzó előadása szerint a „Dimgó" repülőgép a Két-uiközpusrta felelt egy kört irt le és annak befejeztével mintegy 100 m. magasságban sebességvesztés jellegzetes tünetet közt lezuhant.
A sebeoségvesztést nem gépszer-kezeli hiba okozla, meri a kormány-
mellett a magyar aviatika
huzalok a lezuhanás után íb épek voltak. A gépronci közelében talált röpcédulamennyiség sem okozhatta a gép lezuhanását, meri az meg sem közelítette a gép számára engedélyezett sulymennyiséget. A motor rendsierlelen működésére sem merüli fel támpont. A baleset valószínű oka a sebességvesztés, amely — tekintettel arra, hogy a gép kis magasságban voll a föld felelt — valamely pillanatnyi vezetési hibából vagy t
más Ismeretlen okból, pld. a déli hőségben a talaj közelében fellépő légáramlás folytán következett bt, amelyre a pilóta adott helyzetben elkeszülve nem leheteti.
Vitéz Kaszala Károly és Urbaschek Károjy pilóták temetési gyászszertartását Hász Islván tábori püspök végzi._
Meggyilkolt újságíró
Hivatásának áldozata
Szólta, szeptember ti
Poundojj Mihály újságírót, a Vreme c. lap segédszerkesztőiét meggyilkolták. A gyilkosságra valószínűleg az újságírónak a macedón-ügyben kifejteit tevékenysége adott okot.
Teleszky ■ magyar Álláspontot fejtette ki a stresai konferencián
A délkeleteurópai gazdasági újjáépítés tárgyában kiküldött bizottság ma délelőtt ülésre űll össze.
Németország képviselője kijelentette, hogy a jóprobléma a németek szerint a mezőgazdasági nehézségek megoldása, amelytől azután önként adódnék a pénzügyi kérdések rendezése. Németország képviselője javasolta, hogy küldjenek kl gazdasági albizottságot, hogy minél hamarabb érjék el az értekezlet célját.
A lengyel delegátus a következő |avaslatol terjesztette elő:
— A hitelező államok alapítsák meg a kiviteli feleslegek kontingenseit és változtassák it a rövid lejá-rotu adósságokat kötvénykölcsönökké. Ezl a kölcsönt a főbb pénzpiacokon mindenállam ktlIön-kűIOu vehetné fel.
Addlson angol követ éles szavakkai azt fejtegette, hogy leg|obb módszer annak a nevetséges állapotnak megszüntetésére, hogy most minden állam kereskedelmi mérlegének 100 százalékos kiegyensúlyozására lörek-szlk, a behozatali nehézségek megszüntetése és mlndenekeirttt a vámok leszállítása lenne. A mostani gazdasági politikával azonban egy-szertlen megfojtják a gazdasági életet.
Az angol szónok útin Teleszky János beszélt, aki részletesen Ismertette a magyar álláspontot, amelyet abban foglalt össze, hogy mentesíteni kell a nemzetközi kereskedelmi forgalmat billncseilől és lehelövé kell lenni a keleteurópai agrárállamok számára gabonafeleslegeik elhelyezését. A dunai gabona kiviteli piacait feltétlenül ki kell terjeszteni. A keleti agrárállamok helyzetén csak ugy lehet könnyíteni, ha az európai ipari államok preferenclálls kedvezményekel nyújtanak a dunai gabonának.
Időlárás
A nagykanlzaal mat«,orológla\' -n.a-flgyeló lelentósek: Kedden a hAmértík-tel; Heggel 7 órakor +13 8, délután 2 órakor +23«, eate 9 órakor +16-8.
(Éhzakal ródlójeltnUH A aUlaara!*-oial Intézet Jatentl «ata 10 ára-kari Slaiagadő, oaanriaa, darttli id6 wérható.
ZALAI KÖZLÖNY
__ 1932 szeptember 1.
1914—1932.
Antal Jonő emlékére*)
Xamoazcénél, büs őszi este, Felhők közt |ár a holdvilág, Kamoszcónél hősök holtteeto Jelzi, hogy egy tél világ Küzdött s a küzdelemnek ára, (Óh, mily fájó az áldozat I) Hazám sok IIJu szép virága Az anya csóklát hiába várja, A lengyel földön ott maradt. Nóma éj van. a csönd takarja A hősök htls ravatalát. Kimúlott a harc viharja, A béke vette át Jogát. A béke, mit százezrek szive Oly hiába szomjúhoz . .. Nagyvilág, ob tekints Ide, A dóul kozák mellett, Íme: l\'ihen a honvéd gyalogos.
Aratása volt u halálnak Egy nem várt gazdag aratás. Az ajkai mosolyra válnak, lígy nézi, nézi a vén kaszás. .Szép munka volt, (luk. dicséret, Ilyet nem vártam, az angyalát! Miként a büszke harci mének, A roham tüzébe ügy menének A buszos honvéd daliák."
„Ilyen rohamnak ellentállnl Istenkísértés, semmi más, Ilyet szeretnék többet látni Eu, a halál, a vén kaszás Hatását, óh, még most Is érzem, A szivem is megremegett. Midőn a vad roham tüzében A vitéz húszasok kezében Villant a harci bajonett"
,.É» mentek, jnentek csak olőre, Bál megritkultak a sorok, Ez porba hullt, az véres fűre.
Amaz sebével tántorog"......
......0 ls ott volt, lelkem hü méaa,
Kit feledni soha nem lehet, A golyó a szivét találta Éa utoljára felklálta, „Hazám, Anyám, Isten veled I"
Zamoezcénél vagy eltemetve, Ott borul a lengyel löld reád. De a sírod nem leaz elloledve, Hloz a lengyel régi, Jó barát Leez majd ott la Hát veaztett anya 8 gondozatlan nem marad sírod, Eljön ő és a mlg Igazltja, Ismeretlenül megsiratja, A vitéz húszas honvéd hadnagyot.
Zamoazeénél, bits őszi este, Felhők közt |ár u holdvilág. Zamoezoénél hősök holtteste Jelzi, hogy Itt egy tét világ Küzdött s a küzdelemnek ára, (Óh, mily fájó az áldozat I) Hazám sok IIJu, szép virága Az anya csóklát hiába várja, A lengyel földön ott maradt. __Neusledler Jenő
•) A Zamek-Zamoszce mellett vivotl harcokban 1914. szeptember 6-án, egyik a legelsők közt hősi halált halt húszas honvéd hadnagy halálának évfordulójára.
Gyertyánffy Aladárt még e héten szabadon engedik a jugoszlávok
A magyar külügyminisztérium Intervenciójának meglett a foganatja
Nagykanizsa, szeptember 6 Vasárnapi számunkban részletesen foglalkoztunk Gyertyánffy Aladár nagykanizsai lótenyésztési felügyelő Izgalmas kalandjával a gyékényesl demarkációs vonalon, ahol szerb batárőrők elfogták és Belgrádba szállították. Családja a legnagyobb izgalomban várla a magyar külügyminisztérium közbelépésének ered-
ményét.
Ugy látszik a külügyminisztérium gyors és\' erélyes fellépésének Belgrádban meglett az eredménye, amennyiben az elhurcolt Qyertyánlly Aladár egy cenzúrázott levelezőlapot Irt, amely ma érkezett (eleségéhez és amelyben vele közli, hogy ne aggódjék, nincs semmi haja és rövidesen itthon lesz.
Agyonlőtte a szerelmesét, mert az nem akart megszökni vele
sohsem egyeznének bele a szülei.
Kaposvár, szeptember 6
Halálos kimenetelű szerelmi dráma játszódott le hétfőn délelőtt Juta községben.
Varga Imre cipészsegéd, akinek sógora a julai Hangya üzletvezetője volt, hónapokkal ezelőtt a sógorához költözött, akinek segített az üzletben. Közben megismerkedett egy oltani gazdálkodó leányával, a 19 éves l.tngytl Magdával, akinek udvarolni kezdett. Néhány hétlel ezelőtt más vette át a jutási Hangya vezetését és igy Varga Imre a sógorával együtt elköltözött a községből. Búcsúzáskor Varga megígérte Lengyel Magdának, hogy rövidesen visz-szajön érte és akkor feleségül veszi.
Varga Imre hélfön délelölt váratlanul megjelent Lengvelék portáján, ahol a konyhában találta szerelmesél. Elmondotta, hogy érte jött vissza, mert magával akarja vinni a sógorához, ahol majd megesküsznek. A leány kijelentette, hogy ebbe
Akkor szokjunk meg, proponálta Varga.
— Erről szó sem lehet,
— Akkor meghalunk mind a kelten.
Varga ezután előrántotta lorgó-
pisztolyát és szlvenlőlte Lengyel Magdát, aki holtan esett össze. A gyilkos magával ls végezni akart, de a lövés nem volt halálos.
A súlyosan sérült fiatalembert beszállították a kaposvári kórházba, egyúttal szándékos emberölés miatt megindult ellene az eljárás.
cilikém I Esle S-kor a mozi bal utolsó páholyában találkozunk. Mucid.
■*» Köztisztviselők részére rendkívül előnyös bútorvásárlás! alkalom. Modern berendezések, tökéletes jó kivitelben, hosszú lejáralu részletre, sőt kamatmentesen is kaphatók — Kopstetn bútoráruházban, Horthy Miklós-ut 4.
100% palcsics
első nagylcanlxsai selyem-, Kelme-, fonalíe»ttí és vegy-tlsxllíó llzem. / ^
aődötí egy farosa sáncl „rámástul"
Nagykanizsa, szeptember 5
Április 13-án történt, hogy Sánc táján a Orosz-féle gazdaság szomszédságában támadás történt kél nagykanizsai kerékpáros ellen Dene János városi főkertész 18 éves fia egyik barátjával Purger kertésszel kerékpáron ment a kertésztelep felé. Ugyanakkor jöttek a hegyről, munkájukból hazafelé Gozdán György, Gábor György (Frincsics), Seláf János és Vto József kanizsai gazdák. Hogy hogyan, hogyan nem, Purger lerepült a kerékpárjáról és állítólag Denét is megtámadták a hazafelé tarló gazdák. Tény, hogy Purger megsebesült a kezén és Dene is sérülést szenvedett. Hogy mi történt akkor, pontosan nem tehetett megállapítani. A feljelentő Dene szerint a gazdák megverték őket. A gazdák viszont azt mondották, hogy Denéék .gázolj bele a büdös parasztokba I\' kiáltással akarlak beléjük kerékpározni és Qozdán megragadla Purgert, ugy, hogy az leesett a kerékpárjáról, de bántani, senkit sem bántottak. Szemtanú nem voll.
Az állítólagos lámád ist a tövény-szék most tárgyalta. A vádloltak ls, a tanuk is, mind másképpen mondották a letolyt „támadási". Derültséget kelteti, amikor a feljelentök több fiatalkorú tanúja azt mondotta, hogy Denééket fejszével verték össze-vissza, amit maguk a sértettek sem vallottak. Vlléz Cslllaghy Oyörgy vezilöügyész maga is megállapította S tanúvallomások Ingadozó és tarthatatlan voltát és Gábor Oyörgy Seláf János és Vass József gazdák ellen elejtette a vádat, Gozdár, bűnösségének megállapítását a törvényszékre bízta.
A törvényszék rövid tanácskozás után felmentette mind a négy gyanúsított gazdát.
A ferde lovag
(Korrajz Mária Terézia Idejéből) XD Irta: Balázs József
Barlenslein besietett az öltözöfül-kéjébe, hamarosan elkészült, azután egy kis rejtett vaskapun át, amelyhez mindkettőjüknek volt kulcsa, elindullak. Már a külvárosban jártak, amikor a herceg megszólalt:
— Ili azulán kenyeres pajlások leszünk. Te a Tóni, én a Franc.
— Fenséged talán először jár erre ?
— Nem kell félni ismernek ezen a tájon. — Nyugtatta meg a herceg. Urasági vadász vagyok és hébe-hóba fizetek néhány kuj>a bort szomjas embereknek és sok kedves, bolondos órát kapok érle cserébe. Mondhatom, én csinálok jó vásárt, mert ilyenkor kissé kiheverem a spanyol szertartás keserveit.
— Bizony, itt ritkább a pénz, mint a jókedv, őfelsége kacsalábon járó palotája elvarázsolt kastély ehhez képest, amelyikben mindenkinek minlha az orravére folyna. — Tódilolta Barlenslein.
— Ha elgondolom, hogy belőlem Is olyan dróton rángatott bábut csinálnak egykor, aki mögött az udvarmester súgja, hogy melyik lábál
hova rakja, hát égnek mered minden szál hn|am. De nem hiszem. Szerelném nyugdíjba zavarni a tanácsol és a szerlarlásmestert s akkor talán elviselhető lesz az élelem.
— Hohó! — Kiállóit fel Barlenslein őszinte rémülettel s nagyot kurjantott. — Sokkal könnyebb; azt mondani, mint meglenni.
— Miért?
-- Ő császári fensége mialt, aki ebbe nem fog beleegyezni.
— Ha én akarom, akkor ugy lesz. — Erösködött Ferenc.
— Fenséged az. egyszer téved. A főhercegnő nagyon vallásos és a titkos tanács kedvence a jezsuita páternek, aki mindannyiunk gyóntatója, azonkívül a hagyományok legszigorúbb őre.
— Az ördög vigye el, magának van igaza. Hadseregekel eseileg legyőzhetek, de a papokkal nem szeretek kikezdeni I Szóval bábuvá kell lennem I
— Nem ir.uszlj fenség, én a jezsuiták kulcsát is ismerem. Majd aniyk idején a kezébe adom.
— Ráérek törni a fejemet I... No, de itt is vagyunk I — Lement a három homorúra koptatott lépcsőn és belökte az ajtót.
A zenészek tust húztak, a sok
gyanús alak örömteljes Üdvözlő s«i vakal kiáltozott és egy párducsze rüen karcsú, hajlékony cigánylány perdüli eléje:
— Az én édes vad\'íszom I
— A barátomat szeresd, annak még nincs felesége I — Évődöt\' a herceg és Bartensleint tolla maga elé.
A cigánylány félrehúzta a száját, vállal vont, majd elmosolyodott és kedvesen szólt Bartensieinhez:
— Ne haragudjon éíieB uram, de nekem jobban telszik az én vadászom- Igaz, hogy nem érdemli meg I Nézzen körül I Olyan szép szál legények vannak itt hogy no! És akármelyik szívesen venne feleségül. Szabad emberek, akik mindennap elhoznák az asszonyuknak az aranypénzt. Mihaszna, ha én ez után a vékonypénzü vadász után bomlok, akinek nem kellek, s akiről azt se tudom, kitia-borj i ? I
— Ne pötyögj I Inkább láncoljunk egyel, hogy -megszomjazzam, mert nagyon ihatnám. — Szólt rá a herceg.
— Azt hiszem édesem, ma jobb lenne, ha nem táncolnánk. — Kérte a lány.
— Gyászolsz? — Kérdezte a herceg.
— Nem szeretném tenni. Olt ül
a Hansi magában s dél óta Iszik. Tudod, hogy Jtét ujja között tördeli el a tallért? Tegnap megkérte a kezemet. Kosarai kapotí. Mondta, hogy ez miattad történt. Megfogadta, ha eljössz, ugy összehajtogat, mint egy selyemkendői s átnyújt, hogy dugjalak a kötőm zsebébe, Félek, hogy valami bolondot csinál.
Barlenslein szeme megvillant, végignézett az asztalokon s felismerte az öles termetű, széles válu, vöröti-képü legényt, aki vasvilla szemekkei nézett leléjűk.
— Ne félts engein lány, majd segítek magamon valahogy I — Az-zaf elkapta a herceg a lány derekát és láncra pördllelle.
Bartenstein elkiáltotta magát:
— Három iccéi minden asztalra I — Azután nyugodtan Hansi asztalához lépett. —- Megengedi szomszéd? -
— Miért éppen ide? — Kérdezte a legény mogorván.
— Tudja, testvér, gyenge legény vagyok és szívesen húzódom oda, ahol védelemre ialállialok. — Felelt szelíden Bartenslein.
— Bizony ide rossz helyre jött az ur, inert a cimboráját alighanem szélgázolom I
(Folyt kör.)
1932. szeptember 7. ______
Leíenyei Sport-Hiradó
Végre egy sportsxakértö tudósítása
A letenyel kaszinó kertjében a szokásos vasárnap délelőtti sörözésen kellemes megbízatásban részesültem-■■ Aszongydk ugyanis nekem az urak, hogy adjak ötven fillért és menjek Id délután a sportpályára, ahol öt órakor a kanizsai Transdanubla és a leter$el Lövész Egylet futballcsapata fogják erőiket összemérni és írjak erről a ,Zalai Közlöny"-nek tudósítást.
— Végre egy szakértő fog tudósítást küldeni I — ujjongtak az urak, mikor remegő kézzel átnyújtottam az ötvenet. ,
Kétszeri utánam küldés után pontosan negyed hatkor berobogtam a pályára, ahol első üdvözlésként Bak Laci, e hónaptól kezdve nagykanizsai első osztályos gimnazista és lelkes lelenyel drukker, azzal rántotta meg a kabátomat:
— Aztán bácsi, ne lessék a tudósításban csalnll
— Ne félj Laci, csak a színtiszta Igazságot írom — nyugtattam meg kis barátomat.
Tehát van szerencsém átnyújtani a színigazság tündöklő arany tányérján
szerény tudósításom!.
*
Tizenegy fizető és kétszdzharmlnc-hat potya néző elölt folyik a Nk. Trd és LLE futballcsapata közötti Izgalmasan szép mérkőzés. Az Idő és a jegyárusító pénztáros borongós. Leltnér Gyurka, a btrő, egészen jól sípot. A cigányzenekar a szemüveges bandavezér egy Intésére az alig nyolc éves slágerbe, a „Pardon szenyórába" kezd. A cimbalmos nem clmbalmozlk, hanem tányéroz. Csatárnak képzelheti magát, mert villámgyorsan változtatja a helyét. A cirkáló csendőrök nehéz fegyverzetükhöz képest elég jól fedeznek. Ugy gondolom, bekkel játszanak. Valami 20—22 fiatalember Ide oda szaladgál és egy körülbelül 25 cm. átmérőjű, levegővel töltött bőrgolyót hajkurásznak. Az Ingyen publikum pedig ugy ordít, mint a Behemót:
— Tempó Letenye. tempó Lelenye I A biró sípol. Félidő. Eredmény
2:1a Trd. javára és egy hatalmas rúgás az egyik lelenyel Játékos lábára. Muzik: .Pardon szenyóral" Tányérozás.
Második félidő: 3:1 a LLE javára. Végeredmény: 4:3 a LLE és pengő 106 a szemüveges Náci és bandája javára. .Pardon szenyóral" Játékukkal kitűntek még: Schramm Ferike, mint lündérklrdly, Kiss Palkó, mini törpekirály, az értelmesen selypítő Kiss Márluska, a Nemes gyerekek... négy filléres vízi alapon jól játszottak még... Oppardon szenyóra, Schramm Ferikétől vissza az egész I Persze, persze most mükedvelőztek az ovodások Isi A ferbllsták Is ma mérkőztek, nem csoda, ha összezavarja a riporter ezt a mind egy napra cső látványosságot.
Hát csak tempó Letenye, tempó ó ól *
Hja, Igaz, kedves szerkesztőm, ha valami sportszerűtlen kifejezés csúszol! volna ebbe a sietve Irt riportomba, szíveskedjék kijavítani, mert magának elárulhatom, hogy most voltam élelemben először futballmeccsen. Zimbory LbJos
ZAUU KÖZLÖNY
Emberhalál a zalai boros szekér körül
Dolgozik a zalai bor meg a vasi bicska
Zalai szöllősgazdák az Idén Is szinle naponla szekereznek ál a borukkal vasi (erülelre. Igy történt a minap Is. Gálos Béla püspöktamisl gazda udvarán kötött ki egy zalai Dorszállitmány. A szekér köré odasereglett a falu legény-népe egy kis borozgatásra. Olcsón mérik a zalai szekeresek a portékájukat, volt hát keletje. Ott Iddogált Kovács Béla és Szabó Qyula is, mindketten 25—26 éves falusi legények. Mikor már jócskán a plntes fenekéie nézlek, eszükbe jutott, hogy a télen egyszer egyik fellökte a másikat. Erre aztán előkerültek a bicskák és Kovács meg szurkálta Szabói. Szabó menekült, de a másik utána szaladt és
hátulról u|ra beledöfködötl. Erre Szabó visszafordult és egyetlen szúrással leterítette Kovácsot, aki azon-helyt meg Is halt. Szabót kórházba szállították.
A .Vasvármegye" ezt a megjegy zést fuzi a gyilkosságról szóló tudósításához :
.Az emberölésnek közvetve a zalai boroskocsi lelt az okozója. Sok falusi civakodásnak és verekedésnek a keletkezését segítik elő ezek a Zalából feljövő borosszekerek a falvakban. A vasvárkörnyéki falvakat naponta 1—2, de néha négy ilyen szekér is meglátogatja és akkor folyik a bor, utána pedig a verekedés és működik a bicska"
ir
téli
bevásárlása előtt saját érdekében keresse (el a 72 év éta fennállé
kabát- és szonyegosztállyal
kibővített
SIHGER divotfiruhúzot
NAGYKANIZSÁN.
Nagy választókban érkeztek és vételkényszer nélkül megtekinthetők: Elsőrendű szabású és minőségű • női- és gyermekkabátok, mindenfajta szőrmék, női-ruha és kőpenyszövetek, férfi-öltöny és kabátszövetek. JómlnőségQ és színtartó áruk.
Figyelmes és gondos Tklsxolgdlás.
Olcsó, sscabott árak.
Az ágyról a lepedőt is lelopta, az ablakon mászott be a szomszédjaihoz a korcsmáros gazdag felesége,
akit ujabb két és fél évi fegyházra ítéltek — Az alól felmentett térj csak most tudta meg, hogy a felesége
orgazdaság vádja hányszor Olt már
Nagykanizsa, szeptember 6 Nagy feltűnést kellett Nagyrécsén, amikor Kovács József korcsmáros házában megjelentek a csendőrök és házkutatást tartottak. Ugyanis feljelentették a korcsmáros gazdag feleségél, hogy ágyneműi lopott. Ko-Vácsné tagadott, azonban a csendőrök gyanús ruhanemüeket és ágy-
nemüeket találtak nála, amelyekről löbb károsult azt vallotta, hogy ez az, amit tőlük elloptak. Kovácsnét őrizetbe vették és beszállították a nagykanizsai ügyészségre. Hónapokon át űlt vizsgálati fogságban. A tér|ét Is gyanúba keverték, sőt állítólag a csendőrök ellen Is lámadó-lag lépett fel, amiért azután szintén
Használt és u)
leánylioeumi, polgári tiar é» leány, elemi, gimnáziumi, kereskedelmi
Iskolai
tankönyvek
és tUzetek kaphatók
Sohless Testvéreknél
Deák-tér 10. Horthy liktól-sl 8.
eljárás indult meg ellene.
Mo t volt Rebben az ügyben a főtárgyalás a nagykanizsai törvényszék elölt A vádlottakat dr. Kuhár Oltó ügyvéd védte. A lopott holmikból kél hatalmas bála tellett. Az asszony a csendőrség előtt lett egyik beismerő vallomásával szemben lagadla cselekményéi. Azt mondla, hogy nincsen rászorulva arra, hogy a másét lopja, elég jómódban van ahhoz, hogy megszerezze, ainl kell neki.
Dr. Mulschenbacher tanácselnök erre felolvasta a bünUgyt nyilvántartó jelentését, mely szerint Ko■ vácsné már több esetben volt lopásért büntetve Két év, két ét fél év, egy év, két év és kél hónap, mástél év, Márlanosztra... Az emberek csak néznek egymásra ekkora la|strom hallatára. Kovácsné Is slrnl kezd, amikor látja, hogy lehullott a lepel és hiába minden tagadás. Moat már csak az a védekezése :
— Azért, hogy én romlott előéletű vagyok, még nem követtem el ezeket a lopásokat.
De jönnek egyre másra a sértetlek, a tanuk, akik felismerik a nála talált holmikban a sajátjukat. Hiába minden tagadás. Csínját Oáborék ágyáról lehúzta a lepedőt és a takarót. Hompó Jánoséknál hamlikulcs-csal behatolt a kamrába és onnét egy bödön zsírt lopott el, Horváth Rózáékhoz az ablakon át mászott be a zárt szobába és s szekrényből rengeteg ruhát és ágynemat lopott el.
A férj pedig tudott ezekről és Igy orgazdaság vádja Illett — mondja a vádirat.
A férjről azonban csakhamar kiderül, hogy neki semmi tudomása nem volt felesége dolgairól, ő maga Mntetlen előéletű, az asszony a második felesége. Maga Is elképpeftl, amikor az asszony bUnlajstromát a tárgyaláson felolvasták.
Dr. Kuhár Ottó védőbeszéde után a bíróság Kovács Jánosnét két és félévi fegyházzal sújtotta, mig férjét felmentette a vád és következményei alól. — Az ügyész súlyosbításért fellebbezett.
ÉRTESÍTÉS.
Tisztelettel értesítem Nagykanizsa és vidéke közönségét, hogy a gallértlsztltás árát 8 és 10 fillérre leszállítottam.
Festést, tisztítást legszebben, legolcsóbban vállalom.
Tisztelettel
Varga Nándor
ruhafestő, gőzmosó éa vegytiutitó
Horthy Mlklós-ut 8.
ISKOLACIPOKET
WtCTÉNlSI SÁNDOR ÉS FIM cipőáruházában, FÖ-Hton, a Városházban,
egolosóhban és a
legnagyobb választékban
ZALAI KÖZLÖNY
__ 1932 szeptember 1.
NAPI HÍREK
NAPIREND SitplMriwp 7, Her4»
Római katoltkna: Kassal vt. Protest..
Regina, Izí.: El ni hó 6.

Várod Muzerrtu él Könyvtár nyílva
esti tartókon éa vaaámap dále»tl 1D-IÓI
Qy««yex*rlárl <11*11 a»t<[»l.> a .Sahpator" tyótymierUi Ersaábet-lér 21. as n ktakaatasal gyógyszertár.
OósfSrdó nyitva reggel 8 órától eate « áriig (héltó, aaerda, pintek délután, kedden égési nap nőknek). Tat. J—13 Délután 6 órától SO filléres zuhanyfírdó
Az orezágzáizlóra
helyből ét vidékről érkező adományok bizonyítják, hogy a mozgalom tartalmát jelentő eszme mélyen él a zalai magyar lélekben. A legcsekélyebb adomány Is áldozat a megtiport magyarságunk oltárán.
U|abb adományok:
Osterer Károly 5, Ho/rlchter Emma 5, Szltár Árpád 2, Székács Pálné éa dr. Székács Sándor 2, Blnder Géza 2, Tóth Józtef (Oroaztony) 1.90, Schelkr Zoltán (Nagyrécie) 1, Do-mány Armln 1, Parti Lajos I, Cseh Joakim I, BOhm Ignác 1, Bellont János 1, Kajál Oyula I, Klein Vilmos sütőmester 1 pengő, Horváth Béli 60 fillér. _
— A polgármester a pécsi ínség ankéten. Dr. Krátky István pol-gármester tegnap Pécsre utazott, ahol Nagykanizsa képviseletében részt vesz a magyar városoknak a Srlügy-minlsztérlum által rendezett ínség-ankétjén. Az inségankét tőbb napos lesz és a téli Inségakcló lebonyolításának mikéntjéről log határozni.
— Spanyolok Nagykanizsán. A spanyol király unokabugának budapesti kere*ztelfl)éröl érkeztek tegnap gépkocsijukon Nagykanizsára Q. d\' Suez Emília, Cristobal Dtaz, Arbetto Maria Durtzo, Silas Sarsh Frlgo és D\' Such Maria, akik mind a spanyol királyi család tagjai, azonban inkog-nitő útlevéllel utaznak. A Centrál-•zállodában megebédellek, majd rövid Itt tartózkodás uUn lolytatták útjukat Horvátország felé. Érdekes, hogy a gépkocsit vezető néger soffőr a nrwyorkl rendőrség (önökének a soffőr je.
— Értekezlet a vármegyeházán. Héttőn délelőtt értekezlet volt a vármegyeházán Bődy Zoltán alispán elnöklete alatt. Az értekezleten a járási főszolgabírók és a két megyei város polgármesterei veitek részt,
— A kanizsai leányl\'ceumban a behatások szeptember 6-án ót 7-én délután 3 órakor vannak, a reálgimnázium Igazgatójának Irodájában. Belratásl dlj félévre 20 pengő. Veni Sancte csütörtökön 8 órakor. A tanítás pénteken kezdődik.
= Kevéa pénzért elegánsan öltözködhet Asszonyom 1 Megérkeztek a legfrisebb sima és mintás kordbársonyok, gyapjugeorgeite és szöveinjdoRságok Slnger Divatáru-házba.
Vízvezetéket, csatornázást, központi
ffltést és e szakmába vágó Javításokat jutányos árban vállal
MENDLOVITS JÓZSEF ÉS MARTOK
rézmü éa vízvezeték szereiét! vállalata
Titaraa 2-7i. HátTKálIZSá, KiaAU-ÜTCA 45. 8Z. T.t.r.i. 2.71. Hr (nlmt fizetési taltétalakl ~M | Állandó raktár fOrdöazobá berendezésekben 4a mosóOslökben. „KDkna" msitgaadaaágl gépak gyári laraklta.
— A bucsuszentlászlól zarándoklat. A plébánis felhívja a Bucsu-szentlászlóra zarándokolni óhajtó híveket, hogy csülörtök estig okvetlenül jelentkezzenek, mert a különvonatot csak akkor kap|uk meg, ha legalább 400 utas lesz. Ezt legkésőbb csütörtökön jeleznünk kell a MÁV. Igazgatóságának. Jegyek a reggeli órákban a sekrestyében és egész napon ál az egyházközségi Irodában kaphatók. A zarándokok vatárnap reggel 6 órára legyenek a plébánia templomban, ahol számukra szentmise lesz. Akik áldozni akarnak, ekkor áldozhatnak. Mise ulán körmenetben Indulás aa állomásra.
= Felárral megveszem a mai Buster—Harold Lloyd—Stan és Pan előadásra a zsöllye III. sor 1—2. számú jegyekel. Dr. Nevető Orkán.
— Német, trancla és angol nyelvórákat ad kezdőknek és haladóknak Balta Klári, Csengery-ut 8.
— Megszűnik a DV állomás
Sopronban. A Máv. azzal a gondolattal foglalkozik, hogy a soproni DV pályaudvart megszünteti. A Nagykanizsa—Bécs 1 vonal vonalai Is a Oyör—Sopron—Ebenfurt-I vonal állomására tulnának be, a DV pályaudvaron pedig a teheráru-forgalmat bonyolítanák le.
= SchOtz anyagból készüli intézel! kelengye árban a legolcsóbb, minőségben felülmúlhatatlan 1
SilTkatecekitk át érelaeusa®-délkei suiveiökuk a természetes „Fereio lózief" keserűvíz hasznalata könnyű és pontos bélmüködésl biztosit. Klinikai vizsgálatok igazolják, hogy a Ferenc ióiset víz különösen agyvérzésre és gutaütésre hajlamos Idősebb embereknek kitűnő szolgálatot tesz. A Ferenc linal keserűvíz gyógyszerárakban, drogériákban és füszerüzletekben kapható.
— Belratás a zeneiskolába ma, szerdán délelölt 10—12 óráig ét délután 4-6-lg.
A közeledd iskolai bclratásoK elölt
Intézeti ruhaanyagok és kelengyék
dus választékban, mélyen leszállított áron kaphatók.
Előírásszerű kék seviot-szövetek, csikós bluz és gallérvásznak, fehérnemUanyagok, paplanok
vételkényszer nélkül tekinthetők meg
Kirschner Mór
divatáruházéban.
Visszamaradt férfiszövetek — mig a csekély készlet tart — maradék-árban kaphatók.
Az őszi njdonságok egy része már raktárra érkezett.
Mozgószinház
Az olimpia filmje
a kanizsai moziban
Az uj köntöit kapott, barátságosabbá, Intimebbé varázsolt kanizsai szinházban (kedvező időben a kert motlban) még ma műsoron leszaz Idei olimplátzról felvett nagyszerű hangosfilm. A néző a tiszta, szép felvételek során Izgalrtp, érdekes képet kap a nagy mérkőzésekről. A lasslloit rud- és műugró képek külön élmény Ez a film egyidőben fut Kanizsán Budapettlel. A kópiát express kell éppsn azért visszaküldeni Budapestre. Ez 1. frisseség dicséretére válik a mozi direkciónak, amely az idei nyári szezonban különösen kilett msgáért a nagy filmek lehozatalában. Nagy közönségsikere volt bélfön a minden ötvenedik jegyre kisorsolt 5 pengőseknek. Érdekes ét változatos reklám-Ötletekért nem megy a szomszédba a kanizsai mozi vezetősége.
Elismert fómlnöségU sajtit Hésxlté»U Qyerm ekclptík
ismét kaphatók
PJIPP OSZKÁR
ci (részmesternél
Erzsébet tér I. szám.
— Két olya* rejáay folyik moll Her czeg Ferenc képes beülapjában, a*. „Uj Idők\'beo, amely ugy a* Írók, mint a közönség körében szokatlanul nagy tet-ttlnéat keltett máris; az egyiket ko*á-
2 né Kéz Lola Irta, n másIkal-Haraányl
olt Müvóazt alakítás és érdekesség szövődik öan/0 n két pompás műben tökéletea egésszé. Szép oluetzóléat Irt ebbe a szamba Komáromi János és Székely Tibor, azokatlauul romantikus világba voziul az olvasót Klbódy Albert, aki n brazillal őaerdőkből küldött aa „Uj Idők" számára érdekes élményeiből finom feljegyzéseket A magyar mult egyik nagy alakjának, Madáoh Imrének végső akaratáról, saját uj kutatásai alapián Irt érdokea clkkot Harsányt Zaoll, Madách végrendeletéről, amelyet ő kutatott fel.
=» Harold Lloyd elvesztette a pápaszemét, a becsületes megtaláló este a moziban jutalom ellenében átadhatja.
— Osztrákok weekendje a Balatonon. Különböző csoportokban érkeztek . Budapestre az osztrák weekendezők különösen az elmúlt szombaton. Az egyik 90 főnyi csoport Bécsből egyenest Sió/okra és onnan Balatonfüredre rándult kl az IBUSz bécsi képviselőjének, Ha-monnay Károly Vezetése alalt. Balatonfüreden elmondták, hogy várakozáson felül jól érezték magukat, nagyon megszerették a Balatont ét hosszabb Időre Is el fognak jönni. (Idegenforgalmi Tudósító)
= Rendkívül nagy választék, jutányos árak, garantáltan jó minőségű slffon, angin, lenvászon, da-maszl, nyomott és tenniszflanellekböl Slnger Dlvatáruházban.
— Belehalt a légycsípés be. Púpos István lesencelslvándi levente légycslpéslöl származó vérmérgezésben meghall.
= Minden gondos szülő gyermekének SchOtz vászonból készítteti intézeti kelengyéjét I
BereftváflpafstillaXa legmakacsabb fejfójáit is elmulasztja,
1932 szepiember 7.
ZALAI KÖZLÖNY
Olcsó watta fásár.
Out aMptamtear 10-lg.
„Vorabel" pllasó walta, Dr. Rruns szerint dobozban, prima mlnóa^yi\'.
250 gr. P 1*40, 100 gr. 68 flll. VÁGÓ ENDRE
illaiszertárában.
— Filléres népünnepély m ZTE pályán. A Zrínyi Torna Egylet csütörtökön, folyó hó B-án tartja nagy filléres népünnepélyéi * Zrir.yl-sporlpályán. Kezdete délután 2 Arakor, tart éjjel 2 óráig. Szórakozások : 2—4 óráig cigányzene és sláger gramofon lemezek. Szerencse-sátor, ahol minden szám nyer. Céllövészet. Mackó dobás. Karika dobás. 11 -es rúgás. Plng-pong szenzáció. Jósoltaié*. Tekeverseny, stb. 4 órakor a kanizsai Strohschrulder, ütne Héla fellépte. Ulána zsákbafulás. Lepényrágás. Gólyalábas versenyfutás, stb. 8 órakor a tánc kezdete. 9 órakor Dene Béla, a fiatal Strohschnelder ujabb fellépte. Ulána szépségverseny. Táncverseny. Amerikai árverés, öl-tözöiU kivilágított helyiségek állnak rendelkezésre. Belépőjegy 30 fillér, éi vényes egész nap a tánchoz Is. Bflffék. Cukrász. Értékei nyeremények. Mindenki, aki jól akarja magát érezni, olt legyen.
— Hirtelen halál a Csengery-utl sorompónál. Pelrekovlcs János pályaőr, aki a Csengeiy-uli.sorompó őrházában teljesít szolgálatot, kedden a déli gyors után egy öregemberre lelt figyelmes, aki blzorfy-talan léptekkel botorkál! keresztül a gineken, majd hirtelen megbotlott és hanyatvágódolt. A pályaőr odarohant, magához léritette az öregembert és elvezette a sínekről. De alig lettek néhány lépést, Ismét megcsuklottak a rogyadozó térdek és az öregember holtan zuhant a pályaőr karjaiból a földre. Rendőri bizottság szállt ki a helyszínre, amely megállapította, hogy az elhalt Pecsentcz János 75 éves flgyeháza! menhely! lakossal azonos, aki a keddi országos vásárra akart bejönni. A rendőr-orvos megállapítása szerint szívszélhűdés okozta e szerencsétlen ember halálát. A holttestet beszállították a temető halottalházába.
— Halott koldus a Balaton mellett. Kalmár Imre 60 éves várpalotai koldust Balatouallgán, a hegyoldal mellett, 25 méteres mélységben összetört tagokkal, holtan találták. Az öregember éjszaka gyalog vándorolt, egy házból kiszivárgó világosság felé velte útját, eközben a sötétségben a szakadékba zuhant.
= Mielőtt szőnyeget vásárol, tekintse meg Singet Dlvatdruhdz dus szőnyegraktárát
Plu Hlrandstuini aopkdk Flu polgári Iskolai aapkúk £e<Uly líceumi aapkdk Cedny polgárt Iskolai sapkdk
nagy választékban beérkeztek
Kaufmatnn Károly
ctiaficM
lakalatáakák nagy válaiztékban.
— N6I kereskedelmi szaktan- | folyam nyílik meg Keszlhelyen. Előképzettség : négy középiskola, ennek hiányában felvételi vizsgát kell tenni, landij évi 200 pengő, ami havi részletekben fizethető. Vidéki leányok az apáca-zárdában igen |utányos áron kaphatnak teljes ellátást és megfelelő felügyeletet.
— Ritka vadászzsákmány. Az elmúlt napokban ritka vadászzsákmánya volt Durgó Józsefnek, aki a klskomáromi káptalan-birtok löerdö-őre. Durgó József hatalmas, szürke dögkeselyűt kapott puskavégre, amelyei könnyebben sikerüli megsebesítenie. A sémit állatot hosszú rudak segítségével fogiák lc, majd beszállították Bogyay Gyula főerdészhez, aki most állatorvosi segítséggel igyekszik kigyógyítani sérüléseiből. A remek példánrt, ainelynék szárny lerpesze 264 cm., lelgyrtgyulása ulán Bogyay főerdész a budapesti állatkertnek ajándékozza.
— A Utkalatlaa k.adS (t otulU Ué UBB
Zaófla kis regényének, melyei a Nyit legújabb uárna közöl. A Ilalnt u)»ág-trönő tehetséges tollal és linóm, asszonyos ösztönével rajzolja meg egy zalai klalAuy ragyogó karrierjét, amely a hllnzko szépségkirálynői elmtöl előbb
KÖZGAZDASÁG
Az óriási {elhajlás ellenére be kellett tiltani a tegnapi nagykanizsai állatvásárt
Két becsehelyl gazda ragadós száj- és körömfájásban szenvedő állatokat hajtott fel — A polgármester 8 napos zárlatot rendelt el
A szeptemberi országos vásár
ogy boldogtalan, msjd ugy boldog liá zasság rövébfi hajlik. Modern léma. melyben a mai, kilátástalan Jövőre Ítélt fiatalság kétségbeesett lázadását látjuk a szürkeség ellen. A Nyíl ára lü fillér.
szeptemberi országos rendszerint egyik legélénkebb vására Nagykanizsának. Akkor szokták a gazdák felhajtani a legtöbb állatol, hogy pénzeljenek belőlük. Es a pénz azulán jobbára a városban Is szokott maradni. A gazdák, valamint a kereskedők és iparosok ii erősen felkészüllek tehát a keddi országos vásárra .Tudták ezt az olasz és más külföldi kereskedők és illatexpor-lörök Is, akik szép számban keresték lel a vásárt. Mindenki a legnagyobb reménnyel nézell a meginduló vásár elé, amikor reggel tél 7-kor az egyik városi állatorvos észrevette, hogy Becsehely község-böl kél gazda beteg állatokat haji fel. Két szarvasmarháról a tüzetesebb orvosi vizsgálatnál kllünl, hogy mindkettő ragadós száj. és körömfájásban szenved Nyomban |elenlést lett a nagykanizsai állatorvosi hivatal vezetőjének, dr. Wolff Sándor magy. klr. főállalorvoanak, aki ugyancsak megállapította a betegléget es nyomban betiltotta az egész áUatvdsári.
Az állalfőorvos Intézkedése érthető elkeseredést válloll kl a meg|elen( gazda- és vásárló közönség körében és a legkülönbözőbb kifejezésekkel
ilielék a két gazdái, akiknek lelkiismeretiemén kimondhatatlan kárt okozott gazdának, kereskedelemnek és a város adóhivatalának egyaránt. Kendörök jöttek csakhamar, akik szétoszt tatiák a rengeteg közönséget, amely a vásárra összejött.
Az esetről jelentési tettek dr. Hegyi La|os polgármesterhelyettesnett, aki nyomban Intézkedett, hogy nyolc napoa zárlat rendeltessék 3.
Dr. Wolff Sándor magy. klr. fö-állatorvos kijelentése szerint, i jövő heti állatvásár azonban már megtartható lesz. ,
Az a felbecsülhetetlen kár, amit az állatvásár betiltása kereskedőnek. Iparosnak, a városnak magának Is okozott, Indokolttá lenné, hogy a jövőre nézve a zárlatot követő vásárok alkalmival a bejövő utakon ellsék meg valamiként az állatotvosl vizsgálatot. Momentán nem ludjuk, hogyan és mennyiben volna ez kivihető, de illetékesek figyelmébe a|ánl|uk e kérdést, akik bizonyára megtalálják a módját, hogy ne kelljen egy lelkiismeretlen gazda súlyos mulasztásiért egy egész vásárnak éa egész városnak Igen nagy kárt szenvednie.
NOI
KABÁTOSZTÁLYUNK
a közeledő őszi és téli szezonra való tekintettel, teljes felkészültséggel várja az igen tisztelt vevőközönséget.
Különös tekintettel voltunk a folyton rosszabbodó gazdasági helyzetre, a fogyasztó közönség csökkent vásárló erejére, sikerült elérnünk, hogy
minden egyes kabátunk meglepő olcsó.
Több száz darabból áll választékunk, melyben a legegyszerűbb ízléssel kiállított kabátok mellett, a legújabb angol és francia divat szerint készített modell darabok is megtalálhatók.
Leányka intézeti ruhák, boy-kabátok, barna és fehér bébi bundák minden nagyságban.
Tekintse meg minden vételkényszer nélkül raktárunkat, a legnagyobb készséggel állunk rendelkezésére.
Áru&áx.
ZALAI KÖZLÖNY
A Zalavármegytl Oaidaiágl Egyesület nagyfontosságú javadatokat terjeszt a kormány
elé a válság lekflzdésére
(A Zalát Közlöny tudósítójától) A Zalavármegyci Gazdasági Egyesület most tartotta Tarányl Ferenc dr. vaal főispán elnöklete alatt őszi közgyűléséi a keszthelyi városházán.
Tarányl Ismertette a gazdasági válság leküzdése érdekében a kormány elé terjesztendő Javaslatokat, így kívánja az egyesület t mezőgazdasági értékesítési lehetőségek fokozottabb kiaknázását, ugy bel-, mint külföldön, a vasúti szállítási kedv tokozását kedvezmények nyújtása által, a moratórium-rendelet hatályának meghosszabbítását az ösz-íztt termelési ágakra kiterjedően, aföldteher sürgős rendezését, a hátra-lAós tartozások kamatmentes fizetését több évre felosztva, a termelésre kártékony kartetek feloszlatását, i nem káros hiteleknek pedig szigorú korlátozását, végül kívánja az egyesület, hogy a kisgazdák közős szeszfőzdéi holdanklm 15 I. Illetékmentes szesz klfözésére kapjanak
A taaxetl luk áerUi-árlolyaiaal
javaslatokat a közgyűlés elfogadta és azokat felierjeszti a kormányhoz.\'
Több Indítványt fogadtak el, melyek * bor értékesítésre és a vetőmagakcióra vonatkoznak.
Malatümky Ferenc felsőházi tag szóvá lette, hogy Zalamegyében az Idén rossz volt a burgonyatermés, ugy, hogy komoly burgonyalnség lényégét. Kélte, hogy a megyében készítsék el a burgonyaszükségletekre vonatkozó kataszteri.
A közgyűlésen jelen volt Bődy Zoltán alispán kijelentette, hogy az OmkMs már megtörtént és részben az inségpuakávsl kapcsolatban, padig államsegély ulján a burgonyalnségesek segtMgére lenni.
fts&y Béla akadémiai igargató indítványozta, hogy a Oazdatági Egyesület közgyűléseit ezentúl az akadémia dísztermében tartsa. A közgyűlés örömmel fogadta az indítványt. _
(—) A dlszeii bazaltbánva Ugye. Dlszeli küldöttség lelem meg hétfőn délelőtt az alispánnál, akit arra kérlek, ne engedje beszüntetni a dlszeli bazallbányit, mely ezer családnak nyújt megélhetést. Az alispán megígérte, hogy mindent elkövet abban az Irányban, hogy a Máv. a szerződési a közbirtokossággal megkösse ét Így a munka folytatható legyen.
Párts 30-26\'hL London 17»7V|, Newyork 317-00, Brflsael 71-66, Milano 2653, Madrid <1-60, Amsterdam 207-921*. Berlin 122821/s. Wien -■--, SuSfla 3-73, : Prága 16-30, Varad 57 90, Budapest -••-, Belgrád —•-, Bukarest 3-05.
Bum tv. 10 \'fllL, dt 25 fill., rozs 10 fill. emelkedett.
Buta ttsaav. 77-ea 13-90—14-10. 78-as 14 09-14-25, n-a 14-25-14-40, 80-as 14*30—>14*55, dunár.t. 77-ea 13-10—13-29, 78-aa 1325-13-40. 79-ea 13-40-13*50, 80-aa 13-50—I3i», rozs 7*25—7-45. tak. árpa 8-65-8D5, zab 9-75-9*90, tengeri tt. 13*50-13*80, korpa 6*80-6-90.
Felhajtás 1729, eladatlan 1011. - Klaő-rendtl 1-23—1-25, szedett 116-1-20, aze-dett közép 1-02-1*08, könnytl 0*82-092, l-»ő rendfl 6reg 1*08-1*12, ll-od rendit öreg 0-90—1-00, angol allldS I. 1 00-1-06, szalonna nagyban 1-66—090. zalr 1-80— 000, hua 1*09-1-36. félsertés 1*32-1*60.
kiadja ■ laptulajdonos Közgazdasági Rt. Outeober* Nyomda éa Délzalal Lapkiadó Vállalata könyvnyomdája Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai Károly.
VALUTÁK II. 19*60-2020 «1r. 79-16-79*74 ik. 16-94-17 04 Dánk. 102*10-103*30 Dinár 9*85-1001 Dollár 570-60-573-Ű0 Fraada 122-30-22-50 Holt. 229*40 -230*80 Zloty 63 95-6445 Lei 3 44-366 Ltva 4*06-4*19 Ura 2990-3020 Márka 135-70-13860 Norvég 99-20-100^0
Sdtill. —*——\'— Svájdl. 110-70-111-40 Svidk.10150-102 50
DEVIZÁK Amál. 229 60-23080 Belgrád 991-1001 Ben In 135-80-136-60 Brdaaet 79-26-79 74 Bukarest 3*40-3-51 Kopeníi.102*30-103-30 Loodon 19*83-1997
Madrid —•--•—
Milano 3000-30*18 Newy. 571-00-674-00 Oszló 9940-10020 Párta 22 30-22*47 Prága 16-93-17*01 Szófia 4*08-4*19 Stockh.10170-102-50 Varsó 64*06-64*45
Wien —■-•—
Zürich 11080-111-40
Wien dearing árfolyama : 80.454.
1932 szepiembCT
RÁDIÓ-MŰSOR
Szeptember 7 (szerda) Badapalt 9.16 Az áilamtendóraég tent-karánik hangversenye. Közben 9.\'t0 Hírek. II I N, msetközl vlzjelzóaaolgálat. 12.00 Déli harangszó. .\'dójáráajelentés. 12 05 Cl* gánv.ene Közben\' 12 25 Hitek. 13.00 Idö-tetaéa, ldójárái|e)entéi. 14.45 Hírek. 16.00 E. 16.45 tdójelzéa. Idöjárásjelentés, hírek. 17 00 „Dlvatludósltís. 17.30 Sralonzene-karl hangverseny. 1845 F. 13.15 A Magyarországi MunkAadalegyletek Szövetsége képviseletében a Budapesti MÉMOSZ Dalkar hangveraenye. 20 00 A rádió ktlltlgyl negyed-órája. 20.15 Ai (Operaház taglalból alakult zenekar hangveisenye. 21.45 időjelzés, Idö-[ArásJelentés, hírek. Majd cigányzene. 12.00 jau-ienekar hangversenye
Bécs II 30 Négyes. 12.30 éa 1110 Ora-motori 17.(0 Hangeraeny. 22.35 Zenekari hangverseny.
IPlóffTtWÍTÉSEK
Rl« golyót csapágyak autóhoz, apedáll-
aan olcsón Pord- ea Fo\'dtonhoz Unitér Ullmann éa Tóth vaakereskedés4ben 3636
Értsaltáa. Az őazl azezon megkezdésével értesítem a tiszteli hölgyközönséget, Itmél lutánvoa árért megyek házhoz la varrni Ráta Martaira, Bátbory-utca 3. 4076
Rlérwaltjnk al összes bútorszöveteket, szőnyegeket, aezlontakarókat, Igen olcaó kénarpénséron. Klslaludl Divat-áruház. 28
r laaaéllHatt árban Bazár-udvar. 3565
ClpSb saél,.
kaphatók Atpatssrtl
■Sf ét lárll dlvatazöveteket meglepő olcsó árakon árusítjuk. KIsfaludI Divatáru ház. Soha w\'aaxa nem térS at-kalaml_ ____2=1
Nagyon szép háromszobás lakáa, ftlr-döazobával november l-re kiadó. Feltételek dr Kovács Bgyvédnél, Sugár-ut 12. 3999
Laga)abb ragaccsal klttetem «bl«%»tí 5 évi Julállásaal. Stern Üveges szaküzlete Teleion 1S6. 3757
4 siobáa lakáa novemberre kiadó —
Csengery-ut 15 4066
Egyszobás udvari lakáa kiadó Szemere utca 2/c. 3991
Orvont rendelőnek, vagy tlgvvédi Irodának a Főút legszebb helyén 1 utcai, 1 udvari szoba, előszoba, fürdőszobával azonnslra kiadó Bővebbet Muozel és Priedenthsl cscmcgekereskedésében. 4077
Magyar-utca 19. izám alatt egy 4 szobás, fürdőszobás űrünkén, egy nagy rak. ér és egyéb halylaégak elköltözés miatt kiadók. Bővebbet dr. Rothschild Béla ügyvédnél. 4070
Keretkedelmlilát taljaa allétáaaal
éa Inatráláasal ellogsdok. Fiacher, Királyutca 47. 4034
Angol klnxuttoaéasétp használtat, de sértetlent, megvételre keresek. Csen-gery ut 23 4056
f
vigyázzon egészségére és igyék
Resedel vizet,
mely hólyag, vese és gyomorbántalniaknál kitűnő hatású.
Kapható lalaása Hizerttzletki.
Féraktár: WÍI8Z MÓR, Kaiykaalzta tlrály-alM 34. Talaftn 310.
t« _
Pk. 3073. az. 1930.
1932; vghtól 67. sz.
Árverési hirdetmény.
Dr. Betényl Zoltán esztergomi Ügyvéd által képviselt Plelachtnann Mór cég ét csatlakozó társai |avá» 104 P tőke éa több követ lés Járulékai erejéig á letenyei kii. Járásbíróság 1930. évi 3373 az. végzétéve) elrendelt kielégítési végrehajtás folytán veg-retiajtást szenvedőtől 193? évi március hó 29-én tetof lalt 1600 P-ie bccaOll ingóságokra a lelenyel kit, Járátblróaág ieqtt izámu végzésével az átverést elrendeltetvén, annak aa 1908. évi XLI. t.-r. 20. (-a alapján az alább megnevezett a a toglaláal Jegyzőkönyvből ki nem Kinő mát (oglaliatók javára is aa árveréa megtartását elrendelem. de csak arra aa esetre, ha kielégítési joguk ma le lennill és ha ellenük halasztó hatályú Igénykeretet folyamatba nincs, végr. szenvedő lakásán Szécslsslge-ten leendő megtartáséit határidőül 1932. évi szeptember hó 17-lk napjának d. u. ifiS órája ttUeUk IJ. amikor í bíróilag lefoglalt bútorok, rádió, kerékpár slb. a egyéb Ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, eseUeg btcaáron alul Is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacaoayabbsn nem — el fogom adni. Azon Ingóságokra, amelyeknek a kikiáltást ára egyezer pengőn télül van, u 5610— 1931. M. E. számú rendelet éltelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási xr egytlzedréazét bánatpénzül leteszik
Letegye, 1932, évt augusztus hi ll-én.
Radlch-Ollé István sk.
ktr. blr. végrehalló, Ml!, mint bírósági kiküldött.
" 5T
Száraz, aprított
bükkfát
házhoz szállít, legolcsóbb napi áron
Steinei* Adoif
ttlitfa- 4a a>4nkaraal<«<(
Királyiutoai 32. msc. alatt.
rckj * _£13,
Gabona
csávázószerek
Porpácok: Soívw pácok:
Arzópác Blgrlol
Porzol Hlgosan
Tlllantln Tlllantln
Műtrágyák
etedeti gyári árban és csomagolásban.
Kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
inag. műtrágya, termény ét növény-védőszerek kereakedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett. Telefon 130.
Nyomaiolt a Iaplulajdonos Közgazdasági R.-T. Outenberg Nyomda ís Délzalal Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykanizsán, (felelős Üzletvezető: Zalai Károly.)
72. évfolfnüs 203 wzám
N«gjk«ialiu»s 1982. szeptember 8, csütörtök
Am 14 flllér
ZALAI KÖZLÖNY
1 iterkeiitóití «• ktadóbtvatal; Muí 5. nám. KMStiKlj) tKkkUd<Uitv«t«l: Kottulh-olct 31
HLIIIIil NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
ElóftielM áll: egy h<Sr« t pengó fltO HU SierkeartAtégt ét kUdóhlvít.Il telefon: 78. i
Viszont Amerikában...
Akárhogyan haragusznak Is ránk némelyek, amiért nyíltan és bátran belekiáltjuk a kanizsai gazdasági élet halódásának vészjeleit a lassú pusztulás lelharglájába, — ml mégse némulunk el a amig a toll betűt tud izántani a kezűnkben, addig hirdetjük, hogy ez a határszélre dobolt, szerencsétlen város nem nézheti belenyugvással a felülről minden idők-ISI fogva rámért Hamupipőke-sorsot, a következetes leépítést, kifosztást és tóként nem tetézheti mindezt azzal, hogy maga is közreműködő a még meglévő gazdasági vérkeringés utolsó nyomainak eltüntetésében.
Bennünket megróltak azért, meri belekiáltottuk a köztudatba, hogy eddig és ne tovább. Nem szégyeljük ízt a megrovást. Aki mert és tudott szembenézni a „quo vadis" keserű kérdésével, az ludji, hogy ez a kérdés sokkal több, mint a vfllany-ttgy, sokkal több, mint pártokra oszlott tömeghangulat, sokkal több, mint Ijedi pszichózis. Ez a kérdés lenyegelő valóság, nem csak a malom-fronton, hanem minden szegletében annak az éleinek, ami e város falai közt senyved. Vagy talán hallgatnunk kellett volna a legnagyobb vállalataink felöl érkezett izomoru hírekről és még feljajdulnunk sem lett volna szabad csak azért, mert ez pillanatnyilag egy helyi vállalat ugyanekkor aktuális ügyére kedvező lehetett yolna ? Nem, ennyire egyetlen pontra beállltollan nem lehet elbírálni azt a földrengést, ami Nagykanizsa gazdasági élete alatt döngeti a holnap fundamentumát. Azok a jajok, amiknek hangot adtunk, olyan mélyen Izzanak, fájnak e város legelevenében, hogy ellenük hiába dugnánk u homokba a fejünket. A közgyűlési teremnek egyetlen pont körűi Izzó hangulata nem volt alkalmas !aía| a nyugodt mérlegelésre, objektív válaszadásra. Bizonyságul elég csak emlékeztetni, hogy a megrovás ellenére Is, mégis csak a malom-kérdés, a „quo vadis" lett a villany ügy tengelyének egyik vége a képviselőtestület elé terjesztett Javaslatban csak ugy, mint majdnem az összes felszólalók beszédeiben. Ezért nem szégyeljük a megróvást.
Meg azért sem. mert ml nem akkor álltunk a helyi vállalat mellé, mikor zajlani kezdett a koncesszió kérdése, hanem hosszú évek\' óla mindig azt diktálta a lelkiismeretünk, ""gy a helyi kereskedelem, ipar és gazdasági élet minden frontját, tehát 8 híjainkban, gondjainkban, munka-je\'Onkben velünk testvér helyi vállalatokat is, szerény erőinktől lelhe wlcg támogassuk. Az a sok ösztönzés 6s a sok elismerés, amit esztendőkön át ezért a „lokálpatriotizmusunkért" minden oldalról kaptunk, Mven Igazol bennünket a megróvással szemben.
Aztán csak ugy véletlenül éppen most került kezünkbe egy ncwyorki napilap vezércikke, amely az ipari válság kapcsán arról értekezik, hogy hogyan viszonylik egymáshoz a vá-
rosi Iparpártolás és a politika. A vezércikk egyebek közt a következőket mondja:
.Az Igazi amerikai mentalitása olyan, hogy mindennél többre becsüli a cselekvést. A sok beszédnek nincs sok értelme előtte.
Ilyenféle amerikai Harry Freedman new brunswlckl szállító vállalkozó.
New Brunswickon ugyanis az utóbbi Időkben nagy az Ipari pangás és az ezzel kapcsolatos munkanélküliség. Az emberek egyik napról a másikra egy lyukkal beljebb húzzák a nadrágszíjat, amelyen egyébként már nem Is sok lyuk maradi. Ezért azután a város vezetői minden
erővel azon dolgoznak, hogy egyes gyáraknak a városba való telepi! esét megkönnyítsék. Erről a törekvésről Freedman szállító Is tud és maga is hozzá akar járulni valamivel a jó-szándék megvalósításához. Persze, nem szóval, hanem cselekedettel. Igy azután bejelentelte, hogy minden uj lelepülő gyárnak Ingyen bocsájt|a rendelkezésére 45 nagy Iruckját a hurcolkodáshoz. A napokban már New 8runswickra Is szállította egy bőrfeldolgozó gyár összes cókmókjál, gépeli.
Egy-egy Ilyen Freedmann többet ér száz politikai vezérnél."
Hál Igy csinálják ezt Amerikában...
Streaában bizakodó a hangulat
„A gazdasági fellendülés Jelel mutatkoznak"
Stresa, szeptember 7
A delegációk vezetőinek ma délelőtti értekezletén két tanulmányi bizottságot alakítottak. Az első gazdasági, a második pénzügyi kérdésekkel foglalkozik. Az első bizottság külön agrára Iblzottságot küld ki. amely a gabona árak magasabbra értékelésének kérdését vltat|a meg
A nyilvános ülésen Schüller osztrák delegátus megállapította, hogy az utóbbi tdóben bizonyos gazdasági fellendülés jelei mutatkoznak. Ez a jelenség nem következhetett volna be, ha a lausannel értekezlet kudarcot vall. Schüller hangoztatta ezután, hogy milyen rendkívüli nagy fontossági van a valutárls állapotok szabályozásának. Az értekezletnek különös gondot kell fordítania erre a kérdésre.
Brulnsch, holland delegátus közölte, hogy kormánya elvben a szabadkereskedelem híve, de nem kifogásolja, h\')gy Közép és Keleteurópa esetleg kölcsönös preferenciákat engedélyezzenek.
Brulnsch felszólalása után az ülést délután 4 órára halasztották.
A francia álláspont
Htreaa, szeptember 7 (Éjszakai telefonjelentés) A délutáni konferencián a német dejpgátus hangoztatta, hogy Németország minden egyezményhez hozzá|árul, amely csökkenti az ínséget és közreműködik a megoldásra Irányuló minden kísérletben, akár kétoldalú, akár többoldalú jellegűek legyenek azok.
A svájci delegátus bizakodva nyilatkozott a konferencián eddig felmerüli kívánságokról és javaslatokról.
Bonnet francia fődelegátus volt a vita utolsó szónoka. Hangoztatta, hogy, meg kell szüntetni a mezőgazdasági válságot. Az imporlálla-mok létesítsenek egymással megegyezést az exportállamok gabonafeleslegének átvétele és elosztása céljából. Biztosítsanak preferendálls vámkedvezményt a gabonafeleslegek számára. Végül törekedjenek aktívvá lenni az uj államok kereskedelmi mérlegéi.

Az Idén is folyósítják & hadlkfilcsfin-segélyeket
Kidolgozták a minisztériumban a segélyezés programját
jBudapeat, azoptember 7 Főleg a vidéki sa|léb5ri jelennek meg gyakran hírek arról, hogy az idén- a hadlkölcsönkárosultak nem kapnak Begélyt. A hadikölcsön-segélyek elintézésének miniszteri bizottsága tegnap tartotta a belügyminisztériumban első ülését, amelyen
az évi programot állapították meg
minisztériumban
A bizottság megállapította, hogy Keresztes Fischer Ferenc belügyminiszter intenciója szerint az Idén is folyósítani kell az arra rászorulóknak a hadikölcsön ulán Járó segélyekel. A rászorulók tehát némi százalek levonása után az idén is megkapj ík segélyüket, amelyek elmaradásáról szóló hírek minden alapot nélkülöznek.
Nem kerül statárium alá a mlkepércsl gyilkos
A koronatanú állandó Idegrohamok közt fetreng
Debrecen, szoplember 7 A mlkepércsl csendőrség szerdin délelőtt Is folytatta a nyomozási Cseh Ferenc bűnügyében. A gyilkost még mindig nem sikerűit szembesíteni Bakó Kal ilínnal, aki állandóan idegiohamok közöli felreng. Attól fél hogy Cseh Ferenc öt hiszi áruló-Iának és öt Is meggyilkolja.
A csendőrség eddig 14 tanút hallgatott ki, akik közül csak kellő szolgállalott adatot arra, hogy Cseh
Ferenc előre megfontoltan ölte volna meg Szatmári Zsófiát.
A csendőrség szerdán délben a klr. ügyészségtől 48 óra nyomozási halad/kot kért, mert a gyilkossággal kapcsolatban bizonyos momentumokat még tisztázni kell.
Azokra a híresztelésekre, melyek szerint a gyilkos statárláUs eljárás alá kerül, az ügyészségen kijelentették, hogy ezeknek a feltevéseknek semmi alapjuk nincs.
Jó hirak a nagyvilágból
Egy csokorra vulót megint összeszedik a T............
ünk a kedd-szerdai újságokból. Csupa ó hfcr. Csupa reménység és bizakodás. Pöbb Is ennél: — csupa optimizmus.
í^egtöbb az optimizmus abban a hírben, ami a detroiti Ford-gyárak üzem behelyezéséről szól. Henry Ford, aki a gazdasági válság miatt leállította hatalmas üzemét „az általános gazdasági fellendülés különböző Jelelnek hatása alatt" (Így Indokolja a newyorkj Jelentési) újra felveszi a munkát. Moet toboroznak 60.000 munkást. A lakosság körében mérhetetlen a lelkesedés.
Ciliében 400.000 munkanélkülit juttatott az állam foglalkozáshoz bányákban, a fa- és malomiparban, állami üzemekben. Ezzel ott a munkanélküliség megszűnt.
Párisi hir: A Kreuger-tröezl vállalatai nem kerülnek felszámolásra. Francia bankárok a legnagyobb optimizmussal néznek a reorganizáció elé. Biztosra veszik, hogy sikerül biztosítani az üzemek tovább-müködését
Anglia felmondja az angol-orosz kereskedelmi szerződést és helyette a német és amerikai Ipart fogju foglalkoztatni.
Néhány cim a „Magyarság" szerdal számának elsó oldaláról: „ Az Egyesült Államokban, Angliában, Franciaországban a gazdasági válság enyhülését várják\'" „Az ottaval konferencia döntése kedvező Európára" — London nem ellenzi a dunai államok preferenciái!® megál tapodását" — Franciaország bizalommal várja a frank erőpróbáját".
„Magyar Hírlap" szerdal talmas betűkkel az alábbi
Viszont első oldala hatalmas t elmeket hozza: „Nagy áremelkedések a budapesti, bécsi, prágai és párisi értéktőzsdéken" — „A külföldön fokozódik a hossz, élénkül a gazdasági élet".
Németország átveszi az 5-lk ezer-waRgon gabonát Is Magyarországtól.
Olaszországban a vágási arányszámot megszüntették, Igy a magyar marha az olasz piacokon ennyivel könnyebben értékesíthető.
Az USA első szanálási kölcsönét tgy nan alatt tízszeresen tul/egyez\'ék. Most második kölcsönt Is bocsátanak ki.
A régi, viharos hossz-napokra emlé keztető forgalma volt kedden a pesti tőzsdének. „A spekuláció lehetetlennek tartja, hogy a külföldi javulás csirái, amelyek a nemzetközi tőzsdéken sorozatos hosszt teremtenek, ne érkezzenek el hozzánk." („Magyarország", szept. 7.)
Novembor 1. előtt mogjelenlk az üzletek és műhelyek bérelt szabályozó rendelet, melyben védelmet kap a házbérek terén az Ipar és kereskedelem.
A „Tapolcai l,apok" Írja: Tapolca vidékén 16-18 fillért fizetnek a száláért, ami 25 filléres mustáraknak felel meg. Tavaly még csak 15-18 filléres mustárak voltak. Azon a vidéken minden s/őlő-mennylség elkel az export-forgalomban.
IdőtArfci
A n»njrk»n»*a«5 m»t«orolAyl«\' m*r-flgyelő jelentősek: Szerdán a\'.hőmérséklet: Reggel 7 órakor +13.2, délután 2 órakor -f23\'5, e*te 9 órakor +180.
(Élszakct rddlójekntés) • ■»i««r*lé-0lal Intését i*l»ntl 10 éf»-
kor I Matsg idfi várhaté nAvtkell falhSsatUf.\' 1 \'
ZALAI KOZLONV
<932. szeptember 8
A francia pénzügyminiszter fia Nagykanizsán
„A rsvtalé sx&kságsst"
Szép, piroskaroeszőrlátu túrakocsi Alit meg tegnap az egyik Pö-utl üzlet előtt. Benzint akart vonni. .16 vidéki szokás szerint, ha egy étóukebb azlntl autót látnak, mindjárt körülállják
Pirospozsgás arcú, Izmon fiatalember ugrik kl a kocáiból. Franciául beszól. Kla zavar a körülállók között, mígnem előkerítenek egy franciául tudó fiatalembert a korzózók közül.
A nagy tömeg láttára kerültem jn la közelebb az autóhoz, majd dr. Schwel ner latrán tolmácsolása utján megtudjuk, hogy másodéves párisi orvoanoven-dék és gyógyszerén barátja, akfk együtt Európa turnén vannak.
Az autó zsúfolásig telve börtindökkel, a bőröndök tele külföldi hotelek s/.ln-
Simpázó címkéivel :Cannea,Cote d\'Azur,
onte Carlo, Genova, Trieszt, Ijiibach. Zágráb ...
Kérdésemre szívesen válaszolnak.
— Utazásunk célja, Európa különböző államainak egészségügyi helyzetét tanulmányozni.
(Obi boldog francia, aki 20 éves korában már Itt tarthat. Szegény magyar kollégája, ha már végzett ts, legjobb esetben csak malomellenőr lehet 1)
— A jugoszláv utak nagyon rosszak - mondjak. — A magyar utak kltUnők, csak keskenyek.
— Milyen Impressziói voltak eddig Magyarországon ? — kérdezi tolmácsom.
— Csak a legjobbak ! Egyezer már voltam Budapesten. Budapest valóság gal elragadó. A parlament csodálatosan szép.
Majd a magyar hatóságok előzékenységéről beszél, közben megkínál bennünket cigarettával, torjában nyújtja a körülállóknak csillogó aranvtárcáját. Most néhány csinos lány tolakszik az előtérbe. Meg szeretnék Ismerni az Ifjút Nem sikerült I
Kíváncsi voltam a francia egyetemi Ifjúság véleményére a revízióval kapcsolatban
— Versailles ? - kérdi s komolyabb len.
— Nemi — válaszolok — a trianoni! gondoltam.
— Ah I az más, mondja mosolyogva, „il faut revlser I" (A revízió uOMaul)
Eaután gyors búcsúzás. Kölcsönös névjegyosere s a két franola már robog Kaastaely felé.
8 hogy a két kla lánynak rossz álma legyen: a fiatalember a franola pénzügyminiszter Ha volt I A elme: 197. Rue Koyal, Paris. H. J.
•=• Rendkívül nagy választék,
(utányos árak, garantáltan jó minő-Bégü siffon, angin, lenvászon, damaszt, nyomott és tenniszflauellekból Slnger Dtvatáruházban.
Bosszú okozta a
Őrizetbe vették a községi
Sármellék, szeptember 7 A Zalai Közlöny tudósltó|a ínég az alábbiakat jelenti Sármellék borzalmas vasárnap éjszakájáról:
A tüzei cBak a reggeli órákban sikerüli végleg eloltani. A tűzoltók derekas munkát végeztek. A pontos megállapítás szerint 57 gazdának minden takarmánya, valamint 11 istálló és pajla hamvadt el. A reggeli órákban az elolfolt bur-
sármelléki tűzvészt
bitónak egy régi haragosát gonyavermekben sült krumplit reggelizett a \'falu gyerekserege. Szomorú látvány volt a félig leégett, csonkán égnek meredő, füstölgő akác-sor. A lüzet minden valószínűség szerint bosszúból eredő gyújtogatás okozta. Már gyanúba Is fogtak egy öregembert, aki Szabó Károly községi bírónak rigt haragosa. A csendőrség erélyesen nyomoz a tüzeset ügyében.
Életveszélyes fenyegetés miatt őrizetbe vették a kórházból távozó Tlbenszky Ferencet
A rendőrség megállapítása szerint nem Tlbenszkyt támadták meg, hanem épp o volt az, aki támadott, amiért össze Is verték
Nagykanizsa, szeptember 7 Megirla a Zalai Közlöny, hogy Tlbenszky Ferenc ny. torzsőrmester az elmúlt héten felkereste a tőle kü-lőnvállan élő feleségét a Teleky-uion. Abban a házban azonban, ahol a felesége lakik, ismeretlen tettesek megtámadták Tlbenszky Ferencet, akit ugy összever\'ek, hogy kórházba kellett szálllta.ii. Munkatársunk an nakldején a kórházban fekvő sérülttel beszélt, akinek előadása alapján Irta meg beszámolóját erről az esetről.
A verekedés ügyében a rendőrség is erélyes nyomozási Indított, hogy megállapítsa a rejtélyei támadók személyazonosságát. A rendőri nyomozás igen érdekes megállapításokat telt, ugy, hogy jelenleg az eset egészen más megvilágítási kapott.
Megállapította a rendőrség, hogy a verekedés Tlbenszky előadásával merőben ellenkező módon zajlott le. Tlbenszky volt ugyanis az, aki baltával felfegyverkezve jelent meg a felesége lakásán, akit életveszélyesen
Raktáramat a legszebb uj áruval frissítettem (el. Mindenfajta
FŰZŐK
mérték után a legújabb modellek alapján kerülnek kivitelre
BENCZE MAGDA
füzőszalonja, Erzsébet-tér 4. Régi postával szemben
ÉRTESÍTÉS.
Tis/telettel értesítem Nagykanizsa és vidéke közönségét, hogy a gallértlsztltás árát 8 és 10 flllírre leszállítottam.
Festést, tisztítást legszebben, legolcsóbban vállalom.
Tisztelettel
Varga Nándor
ruhstcstő, gőamosó és v egy tisztító Horthy Mlklós-ut 8.
megfenyegetett. A lakók csillapítani akarták a felindult embert, Tlbenszky azonban továbbra is támadó magatartást tanúsított, mire el akarták tőle venni a baltát, mert egy más alkalommal yalóban megtámadta a feleségéi és emiatt .\'olyik is ellene a bűnvádi eljárás. Igy keletkezett azután az a verekedés, melynek hevében összeverték Tlbenszkyt.
A városi kóikórbáz héttőn arról értesítette a nagykanizsai rendőrkapitányságot, hogy a felgyógyult Tlbenszkyt délben elbocsátják. Ez az értesítés a kapitányság felkérésére történt, mert tudomására jutóit a rendőrségnek, hogy Tlbenszky már a kórházbál azt üzengette a feleségének, hogy vigyázzon magára, meri amint felgyógyul, kegyetlen bosszút jog állani rajta. A rendőrség, ismerve Tlbenszky természetét, lehetségesnek tartja, hogy be ú váltjs a fenyegetését és ezért ugy dönlötl, hogy preventív intézkedést foganatosít.
Amint hélfön délben Tlbenszky el akarl* hagyni a kórházat, már egy rendőr várta a kapuban, aki felszólította, bogy kövesse a kapitányságra. A rendörségen közölték Tlbenszkyvel, hogy kénytelenek őrizetbe venni és s délutáni órákban már át is kisérték a kir. ügyészségre, ahol a vizsgálóbíró dönt a további sorsa felett.
— Az OMKE választmányi
ülésről, ami szerdán est« 9 órakor ült Össze, minthogy az éjszakai órákba nyulott, lapunk legközelebbi számában tudósítunk.
A ferde lovag
(Korrajz Mária Terézia Idejéből) 16 Irta: Balázs Jőzssf
— Talán megígérte valakinek ? — kérdezte Bartenslein ária lan arccal.
— Ugy össze fogom hajtogatni, mint a selyemkendöl I — Dörmögte Összeszorított fogakkal a legény.
— Kár lenne vele erőlködni. Látja, én félig-meddig úgyis össze vagyok iiajtva, velem kevesebb dolga lenne.
— Vetette oda nevetve.
— Magán majd csak keresztüllépek, ha megelégeltem a barátja cicázását.
— No, az jó lesz. Addig is Igyunk, mert ez a wösslaui nagyon jó dolog olyankor, amikor az ember ilyen tréfás dolgokra készül. Isten éltesse I
— Azzal fölkapott egy iccét és odakoccintotta a másikhoz.
— Csak nem akar iccéből inni?
— Csodálkozott Hansi.
— De bizony I — Erősködött Bartenslein. — Ilyen jól meglermeti legényhez, mint maga, nem is illik kisebb pohár I Én ilyenkor, amikor egy kicsit szomjas vagyok, egyszerre hajtok föl egy iccéi I
— Maga ? — És Hansi hangosan kacagott. — Hát ha maga megissza,
akkor én is 1 — Vetette oda kl-C6inylően.
— Az ám, de én még egy déd pálinkát is szeretek bele tölteni. Persze, maga azt nem birja ? — ugratta Bartenslein a legényt.
— Ugyani Hát azt hiszi, hogy amit maga bele mer önteni a nyápic bendőjébe, attól én megijedek? — A korcsmárosra kiáltott: — Két deci törkölyt a legerősebből I — A saját Iccéjébe töltölt többet. — Magának ennyi is elég lesz ahhoz, hogy az asztal alá kerüljön I Prosit I
Utak, aztán belenéztek egymás iccéjébe. Mind a keltő üres voll. Hánsi bólintott. Kezdte többre becsülni a nyomorékot.
— No, ez nem eseti rosszul, csak kevé3 volt. Mégegyszer I — kiáltott Bartenslein.
— No, ha maga azt hiszi, hogy leilat, azután elfelejtem a cimboráját összehajtogatni, akkor léved I Magát az asztal alá iszom s akkor is ráérek ínég a fiatalurat elintézni I Prosit! — S újra kiürültek a kupák.
— Hideg ez a bor, innék egy kis meleg mézespálinkát, ha a komám nem fél tőle? — Szólt Bartenstein a korcsmárnak.
— Hozhatod kócos I — kiáltott hetykén Hansi. — De ha ki meri mondani még- egyszer azt, hogy én félek, akkor előszedem az asztal alól és egyenesre huzotn a derekát. — Fenyegetőzött Hansi.
— Hej, akkor tudnék csak igazán Inni, testvéri \'gy egy kicsit nyomja a gyomromat a gerincem.
— Nono, máma itt nem lesz ve rekedésf — Szólt át a másik asztaltól egy gorillaképü zömök alak. --Akinek a borát isszuk, azt nem engedjük bántani.
—■ Nem kell engem félleni. Ha iszom egy kis bori, ugy megnő az erőm, hogyha megfogom a szomszédomat, bizony el nem mozdul mellőlem. Itt az édes pálinka, csak a pohár kicsi hozzá. Nem baj no, hármat iszom egymás után I Csak le ne maradjon a cimbora, mert ugy illik, hogy egyformán igyunk I
Hansi arca már lila volt, de lenyomta a három pohár pálinkát.
— Pfü de melegem lett 1 Hej korcsmáros, ide egy icce hűs bort, de a komámnak is, mert egyformán szerefjük az italt I
Hansi sötét tekintettel emelte fel az iccéi, felhajtotta a tartalmát, azu-
tán elsápadt, kiverte a verejték, felugrott és kifelé tántorgott.
— Hohó cimbora I Oda is együtt megyünk I — Kiáltott Bartenstein és karonkapva az óriást, kitámogatta. Az udvarra érve eleresztene, azután kihúzva a tömlőt a hasa tájékáról a szemétdombra öntötte tarlalmát s gondosan visszahelyezte. A tömlő vége az ujjasa fodrába volt rejtve, amely a kupa, vagy pohár emelésekor a szájába került sazon át minden folyadék a tömlőbe jutott
Hansi eltántorgott az eresz alá, ahol fel volt hányva a kukoricaszár 8 olt ugy dőlt le, mint a taglóiéi\' sújtott állat. Bartenstein nyugodtan ment vissza az ivóba.
— Hej korcsmáros! Takarja le a cimborámat, mert megfázik odakint I Mégis csak neki led igaza, nem luotam az asztal alá inni. — Körülnézett, s megkérdezle. — Talán óhajt valaki az urak közül mérkőzni velem?... Ej, ejI... Senki? No, akkor kérek egy pohár tejet, meg egy féldeci rumot, mert azt szoktam inni, ha már nem birok a szomjuságom-mail — S az utóbbi valóban igaz volt, mert Bartenstein csakugyan megszomjazott. (Folyt köv.)
Rajztábla, körző,
vonalzók és az összes iskolaszerek a legolcsóbban szerezhetők Ix:
WAIDITS ntóda OFENBECK VILMOS
könyvkereskedésében
Használt ós uj tankönyvök
az összes Iskolák részére kaphatók
1932 szeptember 8
Ex se rossz...
A Himnuszban a balsori, meg ami-tol a tót baka thenhal
« Akkoriban az
fK Esztergom köze-
Jj. lében lévő ke-
JUj H® nyérmezel Jo ^^f ^Jf golytáborban
^^H rágtuk a port. m ^Wl Ott volt az ón-« ym \\ kénles kiképző % V \\ Iskola. Csupa tót ■ ■ ■ kiképzi altiszt
nyúzott bennünket Csupa krumpli-fejű, dongalábu, melencehasu tutajos-Ivadék. Kevés generális volt olyan ur a K u. K. hadseregben, mint, teszem fel, a zugsftrer ur Svtcha, akt egyszer í sorok trójdt, akt pedig a /angelsőség biztosra tippeli várományosa volt, azért stimmelte rapporlra, mert a strohzsákot takaró pokrócának a szőrei nem hosszában, hanem keresztben voltak elsimítva.
A német kommandóval sok baj volt. Még több a magvar szóval. Vezénylés közben ugyanis pl menetelésnél az Irányt magyarul kellelt megadni. Még szerencse, hogy olt volt a láthatáron az esztergomi bazilika. Akárhol állt a század, azt mindig leheletI látni. Így hát nem kellett különös lelemény, hogy mit adjon Iránynak az altiszt ur:
— Direktion: olt dz á dómndk á kupi/
De hallottuk ugy ls, hogy a dómnak a kukoldja, vagy kupela, ku polka és Isten tudja, hogyan nem. Csak agy nem soha, hogy: kupola.
Ember elképzelni Is alig tudja ma már azt az örömet, mikor végre egyszer egy B-befundos magyar őrmester került oda oktatónak. Hogy ragyogott a ml szemünk, mikor ránk ordított:
— Hogyan áll ott maga, Frel-wllUget ?... Mint a Himnuszban a balsors...
Egy délután éles kézigránátokat hajigáltunk a gyakorló- lövészárkokból. Melleltem egy öreg tót közbaka az ég minden kincséért nem merte elrántani a gyújtózsinór!. Kövér izzadságcseppek gurogtak az ősz halántékán, az ajkából minden vér kiszaladt, amíg csak beleakasztotta az ujját a zsinór karikájába. A végén kopott egy jóllrányzott nyaklevest az őrmester úrtól s akkor Ijedtében elrántotta a zsinórt. Mikor aztán elkezdett az ördöngös szerszám sisteregni a kezében és neki el kellett volna hangosan mondani az elnund-zwanzlg—zwelundzwanzlg—drelund-zwanzlgot (azt se tudta szegény feje, ml az az elnundzwanztg, Bizton azt hitte valami cslrlbu-cslrlbd boszorkány-Ige), — akkor csak hangtalanul mozgott a szája és volt az már elnunddrelsslg Is, amikor a felemell kezéből hátrafelé kiejtette a sistergő nyavalyát, bele egyenest a háta mögött nyitva álló kézigránát-ládába. Nosza, volt ott kurucfutds. Szempillantás alatt a traverz mögött volt mindenki. Az öreg tótot az ői mester a lábánál fogva félájultan vonszolta az utolsó pillanatban a fedezék mögé. >gy Is volt két sebesültje az esetnek.
Utána Vergaterung. Az őrmester ur szétvetett lábakkal megállt a halottfehér öreg lót előtt, akit maga elé léptetelt a sorból. Nem maradt azon keresztvíz egy makula sem. A végén ráordított:
— Most pedig kerdejk, aztán mars. mer\' ugymegruglak, hogy éhenhalsz...
Mikor aztán a nagy Ijedtségre egy clgarettányl abtretent kaptunk, megkérdeztük az őrmestert:
— Csakugyan éhen lehet attól halni, ha őrmester ur megrúg valakit ?
Az őrmester ur nem Jött zavarba :
— Bizony, hogy lehet, mire visszaesik az Illető... 00
ZALAI KÖZLÖNY
& Balatoni Iréhét balatonfüredi ünnepségei
Balatonfüred, szeptember 7 A Balaloni l ró hét balatonfüredi ünnepségére különvonat hozla az Írókat Veszprémiről. A füredi daloskör Üdvözlő éneke ulán Cs. Darab József községi biró és Bánó Dezső vezérigazgató köszöntötte az érkezőket, akiknek nevében Pakots Józsel, az IQE elnöke válaszolt. A füredi parkban szabad, nyilt színpadi előadás folyl le Pakots József be|elen-teile, hogy Karaftálh Jenő kultuszminiszter Tihany területén egy hold földet ajándékozott az írók üdülőháza tavára. Ezután a Balalonfünd n éli Irók és művészek emlékének hódollak, fíarlos üyula Lampérlh Oéza Jókai-költeményeit szavalta. Emlékbeszédet Pakots József mondoll
Jókairól. Azután küldöttség koszorúzta meg Jókai Mór Iflredl emlékművét. Dr. Szlklay János „Balatonfüred" clmtl költeményéi adta elő. KdriMl Aurél irodalmi előadási tartott Jókai fegényhőselröl, Majthényl Oyörgy és Liget! Ernő, az erdélyi Írók egyik képviselője vitt koszorúi Kisfaludy szobrára. Blaha Lu|záról Tábori Kornél adolt elő rövid megemlékezést. Majthényl Oyörgy balaloni költeményeit szavalta el. Nagy hatása volt a Kassáról érkezett Mécs Lászlónak, aki két közieményél mondta el fehér papi öltönyében. Bánó Dezső bejelentene, hogy mint első adakozó, az Irók balatoni házára 1000 pengői adományoz. Pakots Józsel zárta be beszéddel az ünnepséget.
rr
téli
bevásárlása előtt saját érdekében keresse fel a 72 év óta fennálló
kabát- és szőnyegosztállyal
kibővített
SltlGER dívatáruhúzat
NAGYKANIZSÁN.
Nagy választékban érkeztek és vétclkényszer nélkül megtekinthetők: Elsőrendű szabású és minőségű női" és gyermekkabátok, mindenfajta szőrmék, női-ruha és köpenyszővetek, férfi-öltöny és kabátszövetek. JómlnősógQ ós szintartő áruk.
Figyelmes és gondos Msxolgtílás.
Olcsó, sxabotí dfah.
Lépfenét kapott két polal gazda az ajándékba kapott birkák basától
Mindkét ember súlyos állapotban a nagykanizsai kórházban fekszik A vizsgálóbíró szerdán délelótt kiszállt a kórházba
Nagykanizsa, azeptembor 7 Nemrégen történt, hogy Tamás Ferenc és Tamás József polai lako-B0k állatokat hajlottak be a lelenyei állalvásárra, hogy azokon túladja-
nak. Lelenyén megismerkedtek egy Frltc* József nevü gazdával, akivel csakhamar összemelegedlek éB aki két birkát adolt nekik ajándékba Tamásék ettek otlhon az állatok húsából és csakhamar mindkellen különös módon megbetegedtek. Álla-poluk mind rosszabbra fordult A szomszédaik különböző otlhonigyógy-szereket ajánlottak nekik, mert azt hitték, hogy talán mégis csak gyomorrontásról van szó. Az utóbbi napokban azonban betegségük oly fájdalmassá váll és olyan különös jelenségei voltak, hogy végre is orvoshoz fordullak. Nagy voll a meglepetésük, amikor megkérdezte lőlük az orvos, hogy nem ettek-e valami
beteg állal húsából ? Persze ők nem tudták, hogy a birka, amit kaptak, beteg volt. Az orvosi vizsgálat kétségkívül megállapította, hogy a szerencsétlen emberek lépfene beleg-ségben szenvedő birkák húsából ettek. Az orvos nyomban Inlézkedetl, hogy beszállítsák őket a nagykanizsai kórházba, ahol nyomban izolálták mindkettőt a többi betegektől. Az orvos jelentést telt a járási főszolgabírónak, aki a maga hatáskörében szintén megtelte a legnagyobb eréllyel az óvintézkedéseket, hogy a betegség ne kaphasson ujabb ál-
EUmmert fómlnöségU saját KésxlíésU gyermekcipőic
ismét kaphatók
PAPP OSZKáR
cipészmeslernél Erzsébet tér I. szám.
dozatokat.
A szerencsétlen két Tamás testén szinle lepraszetü megbetegedés tapasztalható, ami a lépfene karakte-rlsztikuma, ha ember esik bele. Állapotuk rendkívül súlyos. Az orvosok mindent megtesznek, hogy megmentsék őket.
Állapotuk súlyosságára való tekintettel a kórház igazgatósága értesítette a rendőrséget, amely azonnal átirt a vizsgálóbíróhoz, ugy, hogy dr. Almdssy Oyula törvényszéki vizsgálóbíró még délelőtt kiment a kórházba és kihallgatta mindkettőjüket.
Polán az esel óriási Izgalmai váltó. i ki, mert mindenki tisztában van a bcligség súlyosságával és fertőző voltával.
A vizsgálat megállapítása szerint Frltcz József gazda sem tudott arról, hogy az állalok betegek és Igy gondatlanság aligha terhelheti öt.
Az országzászlóra
érkezeit adományok eddigi összege 1200 pengő körűi jár. Az akció B-lerebélyesedése mosl már bizton remélni engedi, hogy olyan országzászló repül fel a kanizsai felsö-templom elöli, amely méltóképpen fog|a hirdetni ennek a szebb időket sirató éa boldogabb magyar sorsot váró városnak tiltakozását a trianoni országcsonkilás ellen.
Ujabb adományok: M. klr. Sóht-vatal 3, Kalamár Mátyás 1, Szalltr Béla I pengő, Wlttmann Mátyás 50 f„ Sdiwelizer Jolán 50 !., Varga István 50 fillér._
Baltával félholtra verte az édesanyját
Nagykanizsa, szeptember 7
A nagykanizsai rendőrség néhány nappal ezelőtt koldulás miatt Őrizetbe vette Kolompár (Horvát) Oyula 22 éves olgány-logényi, akinél egy gyanús kerékpár! ls talállak. A klbágásl rondőrblró 4 napI elzárásra ítélte A keddi országos vásár előtti napon Kolompár Oyula. büntetését. kl töltvén, szabadlábra került.
Nagy volt a moglopelés, amikor másnap délben megérkezett a kávást csendőrség tudósítása, mely szerint a zalaeger sztg! törvényszék már 3 hónapja körözi Kolompár Gyulát. Kolompár ugyanis ju-nlus 18-án Kávás községben/e^sz^
tjsztvel ugy
jejbevtrte a szülőanyja, hogy az csak hosszas orvosi kezetés utan épdtt fel súlyos sérüléseiből. Kolompár azóta hurkáit a kisebb közsígeliben
A csendőri értesítés után azonnal detektívek széledtek szét a városban és a vásárban rövldeeon megtalálták és ulra őrizetbe vették Kolompár Gyulát, akit további Intézkedés végott átadnak a kanizsai ügyészségnek.
pogányvAri
uradalmi tsjboralm kaphatók llterenklnt már SO fillérért. Legkliebb tétel 25 liter.
QROSS KAROLY földbirtokot
]W Batlhyány-ujcs 26. uim.
= Mielőtt szónyeget vásárol,
tekintse meg Stnger Dlvatáruhdz dus szőnyegraktárát.
JCtodtMJstau&tfoji^^
legyan otthonában, mart az egész családot szórakoztatja és azonfelül sportaredmények-ről leggyorsabban tudósítja s sport barátait Oyártja: Orion Iziólámpagyir
riTP«oioT:
m
ZALAI KÖZLÖNY
1932. Meplenfiber 8.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Ssaptembeca, osOtSrtBk
Kómái katolikus: KU B.-A. Protest. Márts. in.: Hol hó 7.
O
Városi Hunig él XCnyvtár nyílva csfltflítökOi: is vasárnap d/leWII 10-161 II óráig.
OyégyasarUrl általi szolgálat r a „Satvator" gyógyssertir Er«aébet-tér 31. és a UákaaMMl gyégyaiertár.
Oöitflrdó nyílva reggel 9 órától este < óráig íhéiló, szerda, pintek délután, kedden tgési nap nólmek). Tel. 2—(3 Dilutár 8 órától 50 HIKres luhanytlirdó
Izapiemlner I, pintek
Kómát katolikus; Kláv. PéL Pro est.: Adám. Izraelita: Elül hó 8.
— Szentmisék sorrendje ■ telsótemplombac. Az Iskolai tanévben s szentmisék sorrendje vasáréi ünnepnapokon a mai naptól kezdve s következő lesz: 8 órakor polgári fiúiskola, fél 9-kor gimnázium, 6 órakor elemi iskola, háromnegyed 10 órakor kslonák, fél 11 órakor nagymise szentbeszéddel, háromnegyed 12 órakor csendes mise.
— UJ OTI ellenőrző-orvos. Dr. Ats Nagy Istvánt, az OTI ellenőrző orvosát Kaposvárról Nagykanizsára helyezték át. Tegnap lelenlkezett szolgálattételre.
— Orvosi hlr. Dr. Kesztler István bőrgyógyász és urológus betegségéből felépült é* rendeléseit Kölcsey utca 8. sz. s. újból megkezdte.
— Néhai Mlkula ezredest vitézzé nyilvánították. A kormányzó a hősi halált halt Mlkula Antal volt cs. és kir. ezredest, a 48 ik gyalogezred hős ezredesét vitézzé nyilvánította. Mlkula ezredes sok éven át Nagykanizsán szolgált, mint a 48-lk gyalogezred állomásparancsnoka és innét kerdlt s harctérre, ahol 1915. májusában, amint rohanva vezette katonáit, egy ellenséges golyó tején találta és hősi halált halt. A vitéz ezredest Nagykanizsán mindenki ismerte és szerelte, katonái pedig valósággal rajongással vették körül! A magyar nemzet hálája nyilvánul meg Iránta a mostani kitüntetéssel. A hős katona, dr. Mlkula Szigfrid zalaegerszegi városi főjegyző édesapja volt.
«= össztánc. Ma este a Polgári Egyletben össztánc.
= Minden gondos szülő gyermekének Schtllz vászonból készitteli Intézeti kelengyéjét!
Elegáns
uri Slt8ny8ket,
felSKftket, télikabátokat, iakolanihékat stb. fazont me^lepíi olcsón
JOÓS ISTVÁN
Sugár-ut 2. szám
4067 az udvarban.
Virágos paplanok
és
sima clofth paplanok
9*80—13-50 pengőig,
Női- * férfiszövetek
Sima és mintás
bársonyok, selymek
dus választékban kaphatók
Kirschner Mór
divatáruházában.
Visszamaradt férfiszüvötek- mig a csekély készlet tart - maradék árban lesznek kiárusítva.
Az őszi újdonságok nagy része már raktárra érkezett, amely vételkényszer nélkül tekinthető meg.
— A nagykanizsai tfldőbeteg-gondozó Intézet rövid nyári szünet után újból a szorgos munka meze|én áll harcban az emberélet legádázabb ellenségével: a lüdóvésszel és a nyomorúsággal. A juHus—augusztusi statisztikai számai szerint 9 rendelési napon 43 uj beteg jelentkezeti, összesen ebben az időben 104 beteget kezellek. Az év ele|étöi fogva a beteglétszám 1094. A kél nyári hónapban 6 röntgen vizsgálat volt, 11 laboratóriumi vizsgálat, segélyben részesült 37 beteg, akik 1157 liter tejel kaptak.
= Német, francia és angol nyelvórákat ad kezdődtek és haladóknak Balla Klári, Csengery-ul 8.
— Ütő Bandi Pozsonyba szerződött. Ütö Bandi színművész, városunk szülötte, aki a pécsi társulatnál sok kedves élményt szerzet! a kanizsai szinházlátogaló közönségnek, a pozsonyi magyar színházhoz Bzerzödölt két évre. Szeptember 15-én lép fel elsölzben Mária Terézia városában.
— Bútort a leghosszabb részletre és a legolcsóbban csakis Kopsleln bútoráruházban vásárolhat I Horthy Miklós-ut 4.
— Vasárnap lesz a klstsrilzsal szttretl mulatság, amely gazdag felvonulással kezdődik és rendkívül változaton műsorral folytatódik a Polgári Olvasókör helyiségében. Dr. Krátky István polgármester és számos előkelő vendég Is részt vesz Nagykanizsáról a klskanizsalik vasárnapi sznreti mulatságán, amely este pont 7 órakor veszi kezdetéi.
Gyomul és béliaTaroksál, étvágytalanságnál, szorulásnál, fölfuvódás-nál, gyomorégésnél, felböfögésnél, szédülésnél, homlokfájáinál, hányingernél 1—2 pohár természetes .r«reir, lósief keserűvíz alaposan kitisztítja a>: emésztőutakat. Közkórházi jelentésekben olvassuk, hotfy a Ferenc József vizet még a fekvő be-legek is nagyon szívesen isszák és általánosan dicsérik. A Fereao l(iunl keserűvíz gyógyszerárakból, drogériákban és füszerüzietekben kapható.
— Filléres népünnepély a ZTE-pályán. A Zrínyi Torna Egylet csütörtökön, ma, csütörtökön tartja nagy filléres népünnepélyét a Zrinyi-aportpályán. Kezdete délután 2 óra-
I kor, tart éjjel 2 órái?. Szórakozások : j 2—4 óráig cigányzene és sláger | gramofon lemezek. Szerencse-sátor,
ÍVD HOTEL Jm
I érkezésénél. Állandóan kellemes utl magyar tára
konlorttal berendezett magyar osálloda Velaticé-hldeq- és mcleoviz a szobákban. K\'tQnŐ magyar konyha, beszélő szállodai alkalmazott mindéit vonat- és hajó térMSég Magyar alkalmazottak, magyar levelezés. Sl IS
100% palcsics
első nagykanizsai selyem-, kelme-, ionaltesiö és vegy-ilsxtltó Uxem.
Caaládi hé* épltéere É.pltkaxts batfajaxéavra
Kamatos ktiluősfik kicserélésére Hárhaly vétaléra
10- IS 4ve, ISflautéaaat
katasliaaalss B. I. B. k«lo*«»« B**ak.
DI|Ul.n Iclvll.gotltátl .d:
HajBaa Ummmé t«k*p.l..\'6„k
•airlualssa, KlnUal-atoa 11.
vagy köipontuitk
Uadapestl hgallsakuik I. T.
Badaptat, VII. RákAcil-ut IS. Alapítva: ttoá.
ahol minden szám nyer. Céllövészet. Mackó dobás. Karlka dobás, ll-es rúgás. Plng-pong szenzáció, lósol-totás. Tekeverseny, stb. 4 órakor o kanizsai Strohschnelder Dene Béla fellépte. Utáne zsákbafulás. Lepény-rágás Gólyalábait versenyfutás, stb. 8 órakor 8 lánc kezdete. 9 órakor Dene Béla, a fiatal Strohscltneider ujabb fellépte. Ulána szépségverseny. Táncverseov. Amerikai árverés. Öl-lözöül kivilágított helyiségek állnak rendelkezésre. Belépőjegy 30 fillér, érvényes egész nap a lánchoz Is. Bülfék Cukrász. Értéken nyeremények. Mindenki, aki jól akarja magát érezni, ott legyen,
— A bucsuszentlászlól zarándoklat. A plébánia felhívja a Bucsu-szentlászlőra zarándokolni óhajtó híveket, hogy csütörtök estig okvetlenül Jelentkezzenek, mert a különvonatot csak akkor kapjuk meg, ha legalább 400 utas lesz. Ezt legkésőbb csütörtökön Jsleznüuk kell a MAV. Igazgatóságának. Jegyek a reggeli órákban a sekrestyében és egész napon át az egyházközségi Irodában kaphatók. A zarándokok vasárnap reggel 6 órára legyenek a plébánia templomban, ahol számukra szentmise lesz. Akik áldozni akarnak, ekkor áldozhatnak. Mise ulán körmenetben Indulás az állomásra.
= SchDtz anyagból készüli Intézeti Mengye árban a legolcsóbb, minőségben felülmúlhatatlan I
— Hroai királyik áo Sroas királyaik.
A Színházt Élet o heti sr.árna képekben közli az ország strandjainak legszebben loaillt hölgyolt és uralt, akik Bronz király éa Bronz királynő címmel oklevelet nyortok. Petachauor Attila, a Hollywoodból hazaérkezett vlvóollmplkon folytatta képes beszámolóját az ollm-pláazrol. Látogatás egy pesti szlnéoznő hatvan szobás kastélyában. Karinthy Frigyen cikke az Klet Iskolájáról. Társaság, Sport, Srldge, Divat rovatok, 18 oldalas rejtvényrovat, 3zlndarab. kotta, kézimunka-melléklet és Gyermekújság teszik érdekessé a Sziuházl Elet a szamát
(A klskanlzsai Polgári LOvész-
egyesBlet) lolyó hó 18 ír, délután 4 órakor tartja rendkívüli közgyűlését (határozatképtelenség ctíalén folyó hó 25 ér. délután 4 órakor). Kérjük a lövész bajtársakat, hogy minél nagyobb számban megjelenni szíveskedjenek. Az elnökség.
— „Bajaali látoaaát" a elme a gyorsan közkedveltté vált Világvárost Regények legújabb számának. Itt. Lovászy Márton, en a rakétaszerűén hlreesé vált magyai Iró Irta egy budapesti festőművész rendkívüli kalandjairól, olyan Irgalmasan, hogy ez az eseményekkel túlfűtött történőt Bzlnte megelevenedik az otvaaó szeme előtt.
Vízvezetéket g csatornázást, központi
fűtést és e szakmába vágó Javításokat jutányos árban vállal
MENDLOVITS JÓZSEF ÉS M/ÍRTON
rézmü is vlzvozetik szeretisl vállalata Tsisfo. 2-7i. ÍA8TKAMZ8A, HKÁtT-tfTCA 45. 8Z. Tsisfos z-7t. HT Ked«ax6 flzatéaS faltétalaki §
Állandó raktár fürdőszoba berendezésekben is mosóttslökben. „Kühne" msitgaadasági flépak gyári larakata.
1932. szeptember 8
ZALAI KÖZLÖNY
Őszi vetésre:
Gazdasági magvak
továbbá :
Kerti magvak
Kápoiiiamag Fehérhagymamag KelképoBKtamag Arváoikamag Spenotmag ffefelejtimag Saláta® Sugfiagg
Sírgarápamag Sárga violamag Fetraííelyemmag stb. stb.
Műtrágyák. Gabona-csávázó szerek
kaphatók:
ország József
mag, műtrágya, termény és növény-vtidöszerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. A bíróság mellett Telefon 130.
SPORTÉLET
Ma Csurgón vendégszerepel az NTE futballcsapata
Nagykanizsa, szeptember 7 A Csurgói Torna Club meghívására ma barátságos mérkőzést látszik az NTE Csurgón. Lázas Izgalommal várja Csurgó sporttársadalma az NTE bemutatkozását A fiatal sportegyesület nagy ünnepséggel fogadja az NTE-I és esle pedig bankettel rendex tiszteletére. A csurgói csapat a nagykanizsai Ékszerész levente csaptot 3:2 arányban verte meg saját otthonában, mlg Nagykanizsán a reváns alkalmával 2 : l-re kikapott. Az NTE komplett csapatával játszik Csurgón, hogy felkészülten állhasson ki vasárnapi Simontornya elleni ba|nokl mérkőzésére.
=■= Kevéa pénzért elegánsan öltözködhet Asszonyom I Megérkeztek a legfrisebb sima és mintás kordbársonyok, gyapjugeorge te és szövelujdonságok Slnger Divatáru-házba.
Olcsó watta vásár.
Outi tuiptiMMr IO-l|.
„Versből" pltsné watür, Dr. Bruna szyrint dobozban, príma minőségi!
250 gr. P1-40, 1UU gr. SS flll. VÁGÓ ENDRE
illal&zerUrában.
Pária 20-27V*, London 18-03, Newyork 517-29, Brüssel 71\'72Vi, Milano 26-54, Madrkl 41(30. Amsterdam 206 00, Berlin 122 871/1 Wien Szólla 373, Prága 15 30, Varsó 57 90, Budapeil -•-, Belgrád --•--, Bukarest 305.
Inwáarttafc
Búza tv. 15 flIL, dt. 20 flll, tozs 10 flll. esett.
Buza tlsaav 77-es 13-75—14-00, 78-as 13 90 14-15, 79-es 14\'10—14*30, 80-as 14-15-14-45, dunánt. 77-e« 12-90-1305, 78-as 1305-13-20, TO-M 1320-13-30, 80-aa 13-30—13*45, roza 715-7-35, tak. árpa 8-65--0-85, zab 9-73—9*90, ten-K«l tt. 13*50—13*80, korpa 6*80 - 6*90.
PalhaJUs 2025, eladatlan 257. - Első* rtiKi.d 1*23-1-25, szedett 116—1-20, szc \'leli közén 1-02-1-08. könnyil 0-82 -0-92, l-ső rcndil Öreg 1-08 -1\'I2, ll-od rendtl "reg 090—1-00, angol süldői. 1-00-1-05, "talonná nagvban 1-66- 000, zalr 180-U00, hua lTO-l-40, lélsertás 1-36—1-62
közgazdaság
Ilt mond a városi íőállatorvos a vásárra íelhaj-tett ragadós száj és körömlájós állatok ügyében?
ttagykanlzaa, szeptember 7
Tegnapi számunkban részletesen foglalkoztunk azzal a felháborító esette!, ami a keddi nagykanizsai országos vásáron lörlént, amikor két becsehelyi gazda kél ragadós száj-és körömfájásban szenvedő állatol hajlott fel az állalvásárra.
Az eset nagy konslernációl kellell nemcsak a messzi földről gyalog idejött gazdák és állattenyésztők között, de magái a város kereskedelmét Is nagyon súlyosan érintette.
Kérdést Intéztünk ma Wolff Sándor magy. klr. főállalorvoshoz, a városi állatorvosi hivatal vezetőjéhez, aki többek között kijelentette, hogy az esetei nyomban jelentette a polgár-meslerhelyetles cfr. Hegyi Lajos főjegyzőnek, aki, javaslala alapján nyolc napra betiltott minden vdsdr-tartdst Nagykanizsán. Ez nem zárlatot jelent, csak óvatosságot, nehogy a betegségei behurcolják avagy lovaierjesszék Nagykanizsán vagy Nagykanizsáról. A kél állatot nyomban kivitték a vágóhídra. A kél becsehelyl gazda maga la nagyon megijedi, amikor látta, hogy milyen kővetkeiményekkel jár a beteg állaloknak a vásárra való felhajtása. Az egyik la, Király Oyörgy, a másik Is, Hermann Oyörgy, földhözragadt szegény ember, akik azzal véde-
keztek a főálialorvos előtt, hogy egész nyáron Idegenben voltak dolgozni és Igy nem Is tudták, hogy állatuk megbetegedet. Ha tudlák volna, nem hajtották volna be. Nem volt egyetlen fillérük sem és azérl szerettek volna a marhákon túladni. Ismerve szellemi színvonalukat, ez a védekezésük valószínű Is. Mindkettői a járási főszolgabíró fogja most az 1888. VII. Ic. alapján felelősségre vonni, amely 600 pengőig terjedő büntetést Ír elő.
— MII szándékozik a város tenni, hasonló esetek meggátldsára ? — kérdeztük dr. Wolff föáilalorvost.
— Sajnos, mondotta dr. Wolff, alig lehel valamit tenni, hogy Ilyent megakadályozhassunk, mert akkor végig az utakon kellene állatorvosokat felállítani. De igy is nehéz ilyesmi! megakadályozni. Megtesszük azonban azl, hogy megkérjük az alispán urat a jelen esetből kifolyólag és a szomszéd járási főszolga-blróságokal, hogy az elöljáróságok az egyes községekben fokozottabb mértékben kísérjék figyelemmel a a Meg vagy gyanús allatokat.
— De ez egy nagyon komoly és Intő példa arra, jelentette ki dr. Wolff, nemcsak a hatósági közegeknek, hanem a polgároknak és állattenyésztő gazdáknak is, hogy álla-
talkat nagyon nézzék meg, mielőtt felhajtják őket vásárra és ba csak a legcsekélyebb gyanús dolgot vesznek rajtuk észre, vizsgáltassák meg őket és csak akkor hajtsák fel, hogyha lelkiismeretesen meggyőződlek arról, hogy semmi bajuk nincsen.
Kijelentette még dr. Wolff, hogy Nagykanizsán nincsen ferlízés ét igy a jövi heti állatvásár feltétlenül megtartható lesz és arra hasított körmű állatok felbajihatók. Az ohm kereskedik márts meg/elenitk Kanizsán, hogy elmaradt keddi vásárlásaikat a legközelebbi állalvásáron pótolják. ____(B. H)
í lesieti luk
VALUTÁK Angol f. 19*80-20 20 Babafr. 79-16-79-74 Caao k. 16-94-17 04 Dánk. 102-10-10330 Dinár 9-85-1001 Dollár 570-50-57^80 Franciái 22-30-22-50 Holl. 22940-23080 Zloty 6395-84 45 Léi 344-3-66
Úrra 406-419 Ura 2MO-3020 Márka I35-7O-136-60 Norvég 99-20 10G-20
PMU ----
SchilL _■-•_
SváJdI. 110-70-111-40 Svádk. 101 50402-50
iwrffctolyMMt
DfiVlZÁK
Amst 2Í9-60-23Ű1M
w*rá<T Ml-iooi
Bénin 196-80-136-60 BrtaMl 79-26-79*74 Bukarest 3-40-SM KopeahJ02*30-l03-30 London 1^83-1997 MaárM • Milano 3000-30*18 Newy. 571 -00-674*00 Osxlo 99-40-10020 Pirii 22-90-22-47 Prága IfrlW 17-01 Szöría 4*06-4*19 Stockb. 101*70-102-50 Varsó 64*05-64*45
Wien —•-V-
Zflrich 110-80-111 áO
Wien cleartng árfolyama i 80.454.
a4|a • laptulajdoDoa Közgazdasági Rt. itMbera Nyomda és Délulal Lapkiadó illalata könyvnyomdája Nagykanizsán.
Kiadja i
QuimIM _____ ._ ____ .
Vállalata Könyvnyomdája Nagykanizsán.
Felelős Idadó: Zalai Károly. Interurbán telelőn: Nagykanizsa 78. asátn.
NŐI
KABÁTOSZTÁLYUNK
a közeledő őszi és téli szezonra való tekintettel, teljes felkészültséggel várja az igen tisztelt vevőközönséget.
Különös tekintettel voltunk a folyton rosszabbodó gazdasági helyzetre, a fogyasztó közönség csökkent vásárló erejére, sikerült elérnünk, hogy
minden egyes kabátunk meglepő olcsó.
Több száz darabbői áll választékunk, melyben a legegyszerűbb Ízléssel kiállított kabátok mellett, a legújabb angol és francia divat szerint készített modell darabok is megtalálhatók.
Leányka intézeti ruhák, boy-kabátak, barna és fehér bébi bundák minden nagyságban.
Tekintse meg minden vételkényszer nélkül raktárunkat, a legnagyobb készséggel állunk rendelkezésére.
ArvL&áx.
ZALAI KÖZLÖNY
__ 1932 szeptember 1.
Pk. mKít ». 1833. vgbtót 329 sz.
Árverési hirdetmény,
Dr. Nórák Bél» keszllielyl ügyvéd által kép-viselt Németh György ssentpWerurt fekte le-ván 100 P tőke és több követelés járulékai erejéig a nagykanizsai Hr. JárásMróág 1031 évi 7815. sz. végzésével elrendelt klelégt-téat végrehajtás folytán végrehajtáit ssen védőtől 1932. ért április hó 20-áu lefoglalt 8680 pengő — HU becsült Ingóságokra a nagykanizsai kit. járásbíróság lenti ssámu végzésével oa árverés elrendeltetvén, annak az 190a ért XU. t.-c 20 §-a alapján a leni megnevezett a a togiatáal Jegyzőkönyvből kl uem ttlnA más fogUliatAk tavára is az átveri* megtartását elrendc lem, de csak arra aa eaeue, ha kielégítést joguk ma b fennáll ás ha elleni!. Utlasitó balályk igénykereset lotnmatba nincs, végrehajtást szenvedett lakásán, üzletében PeStajlc, majd MrUtva Pöiréte községben letudó megtartására halérfdóttl IWJ. szeptember hó 17. napjának délután « órája töretik kl, áruikor a bíróilag tefogUrt gaadaaágl été ás holt lelszeretás
• egyéb ütgóngokat a legtöbbel ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg beaáron aűü Is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem - el lógón adat. Azon Ingóságokra, amelyeknek
• kikiáltási ára egyezer pengén alul van. az 5.Í10K931. M-E száron rendelet értelmébe! csak ások ámreaheteek, akik a kt\'táMaá át egytlxedrésaét bánatpénzül leteszik.
Nsgjrkantasa, 1912. augusztus bó 20-án.
Elek László s. k.
klr. Jbtr. vágrehaitó. «*>_utlnt bírósági kiküldött
önkéntes árverési hirdetmény.
Nagykanizsán, Főút 24. sz. emeletes bérház, közvetlen a gabonapiacon levő 30 méteres raktárral 1932. évi szeptember hó 12-én délelőtt 10 órakor a nagykanizsai klr. járásbíróság földszint 11. sz. hivatalos helyiségébe^ eladatni fog. „,
Hirdetmény.
Vb. Altytdter Sándor vegyeskereskedő csődtömege Lentiben, 1932. évi szeptember hó 15-«n délelőtt 10 órakor szabadkézből, lehetőleg egy tételben eladstlk. — Érdeklődni lehet dr. Keglovlch Béla csődtO-me^uitdnoknll, Lentiben. «n
Az Első Magyar Biztosító Csengery-ut 2. sz. a. pilótájában
egy & szobás és két 4 szobás V komfortos
lakás
Bazonnalri, vagy november 1-ére kiadó.
. Ugyanott Üzlethelyiségek aznaaalpa kiadók.
A legsúlyosabb megbetegedések rendszerint a megjelölt helyeken fordulnak elő. VlgyAx^pn az emésztésére! Köztudomású, hogy az emésztő szervek megbetegedése teDtWti .i többi szerveket: ttkálstss emésztést biztosíthat, ha raiedtl vizet Iszik.
városi mozgó
Ma. calltöriölcOit 3. 5, 7 és 9 órakor i mr REKORD MŰSOR I m Kacagó versenyt
Buster a Casanova vígjáték lOfelv.
2 Harold, mint tengeri medve OKOST Stan és Pan a rádiósok «rk\'
Buater Kaaton Harold Uoyd—Stan éa Pan iiysztml
4. Hangos Világhíradó
A Conay lalandi tüzváaz órláai pasztlUsa „Mlaa Unlwara" a török szépségkirálynő választása
vArosi mozgó
Péntek, szombat és vasárnap A legjobb katonai bohózat!
Az öszi manőver
vagy
az önkéntes ur bevonul I
A legkiválóbb zenés, énekes K. u K. vígjáték.
Honvédbanda I
BAcsimuzsika I
JazzbaadI
Ezenkívül:
SIEGFRIED ARNO
a legcsunyább nagyorrú filmkomlkus Idei egyetlen filmje:
Milliók s holdban
vigjálékattrakció 8 fejezetben.
4F1ÖHTODCTÉSEI
NI* golyói csapágyak autóhoz, spectált-asn olcsón Ford- és Fordsonhoz Unger Ultmann éa Tóth vaskereskedés*ben 3636
Értssllás. Az őszi azezon megkezdésével értesítem s tUztelt hölgyközönséget. Ismét iutányoa árért megyek házhoz is varrni Rátz Mariska, Báthory-utca 3. 4076
Szombathelyi gyártmányú aaftlSprá-sak, aslloiHaák, peáseassarsk
a legolcsóbb gyári árban Nsgyksnizsán kizárólag Vajda Oéza vaskereskedésében kaphatók. 3745
lápkaralsKáat jutányos áron válls-luqté Arstsiatti Bazár-udvar. 3923
Kléppnltjak az összes bútorszöveteket, szőnyegeket, sezlontakarókst, Igen olcsó káa*»ássa4roa. Ktslaludl Divat-áruház. 28
Kétszobás utcai lakán melrékhelyisé-
flekkel november t-re klsdó Széchenyiéi 4. 3030
PISI ét lái-tl divalszöveteket meglepő nlcüó árakon árusttjuk. Klsfaludl Divatáru-ház. Soha v\'aaaa asm térfi alkalom! f\' \'29
Nagyon szép háromszobás lakán, fürdőszobává] november t-re kiadó. Feltételek dr Kovács Ügyvédnél, Sugár-ut 12. 3999
Angol kloxattoaáaxét, hssználtst,
de sértetlent, megvételre keresek. Csen-gery ut 23. 4056
Srarmskknosl jóksrbsn, eladó Nádor-utca 4 alatt. 4104
Telekl-u. 25. alatt több 2 szobás, I szobás, 3 szobás utcsl és udvart lakások novemberre az eddigi bérnél 800\'o-al olcsóbban kiadók. -1094
4 szobás lakéa novemberre kiadó — Csengery-ut 15 4066
Orvaat rendelőnek, vagy ügyvédi Irodának a Főút legszebb hetvén I utcai, 1 udvari sióba, előszoba. lUrdószobával azon-nalra kiadó Bővebnet Mutzel és Frledenthál csemegekereskedésében. 4377
Msgyar utca 19. szám alatt egy 4 szobás, fUidőszobás urttakáa, egy nagy rak-ár és egyéb halilaágak elköltözés miatt kiadók. Bővebbet dr. Rothschild Béla Ügyvédnél. 4020
3 szobát lakán, lUrdószobával. jutányosán klsdó Horthy Miklós ul 51. 4088
P<-I>átpéna diszkréten kiadó, csak biztos helyre. Cin a kiadóban. 4093
Egyszobás udvari lakán kiadó Szemere ulca 2/\'c 3991
Tanulólányokat, kilulólányt felveszek. Fekete Margit női divatszalon Nagy--4100
kanlzss, Fó at 22. ssárn.
Oaral-utca 16. azámu hás szabadkézből aladó. KUtsönné. 4086
Jó állapotban lévő vadáaafaayvart
keresek megvételre. Cimct kérem leadni s kiadóhivatalban. -4092
Kossuth-tér 3. szám alatt |ót bevezetett haataaOalat átadó, esetleg eladó. -4095
Batthyány-utca I. Bzátn alatt egy 3 szobából álló Iskás azonnalrs vsgy november l-re kiadó. Bővebbet Berger, Arany János-u. 12. az. atatt. 4096
Mámat és angol nyelv tanítását (magyarul él németül), lovábbá középiskolai Unulók korrepetálását vállalja Domány fa-nár, Klrály-u. 34. 4102
Horthy l>lklóa-ut 21. alatt egy szobakonvhás lakás kiadó. 4103
A nagykanizsai klr. járásbíróság, mfnt telekkönyvi hatóságtól.
5815 Ikv 1982. szánt.
Árverési hirdetmény és árverési teltételek.
Nagykanizsai Bankegyeaület és Délzaisl Takarékpénztár l< T. végrebajUtónak Kiss Tetéz, Kiss János és Török István (bslog) végrehajtást ssenvedők ellen Indított végre* hajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 18*1 t LX. t-e. l<4 , 146. és 147. § at értelmében elrendeli s végrehatási árverést 3500 ar. P tőkekövetelés, ennek 1931. évi sseptembei4*2. napjától járó, btróiUg érvényesíthető legmagasabb Kamata, i,*)/0 yál-lódll, 20 P 50 fiit. óvási, 30 UH. közlést díj. 224 P 60 Ilit eddig megállapított per és végrehajtási és sz árverési kérvényért ezúttal megállapított 113 P 60 tilt. költiég tőkekövetelése es |árulékal beha|táu végen, a nsgykjnlzsal klr. lárálblróság területén levő, Nagybakónak éa Nagykanizsa községben fekvő, I a nagybakónaki 213/. sztjkvben A f I sor, S27/5. hrsz alatt Ing. Isit szántó és sürü s Farksa oldal dUlónen Tőrök (balog) Islváu és ne|e Klas Teréz nevén álló Ingatlanra 216 P.
A nsgykanlisal 7781 sz jkvbeu Af2. sor, 3042/b. hrsz. alatt foglalt azólö és pince a csertől piuzián Ktsá Teréz Tórök (balog) I -Ivánné nevén átló Ingatlanra 1137 P 50IIII , a nagykanizsai 103 a»t|kv-ben Af8--9. sor, 4.136/a hrsz a. foglalt rét a Magyar utcsl léteken Kin János nevén álló Ingatlanra 4C0 P, 113T>. hrsz. a. loglalt ház, 661. sz udvar és kerttel ugyanannak nevén álló ingatlanra HM) P kikiáltási á|. ban, még pedig a 4336/a és lli/b. hrsz alatt Ingatlanokra 1143/ikv. 1870 sz végzéssel őz* Molnár Jánoané Horváth Rozália javára bekebelezett klkölményt jognak fenntartásával
A telekkönyvi halóság sz árverésnek i klr. járásbíróság hivatalos helyiségében (Igazságügyi palota, földszint U.sltó) meg. Urlására 1932 évi október hó 5. napjának d. e. 10 óráját és Nagybskónak községházánál ugyanaznap d. u i óráját tUzi kl éa sz árverési teltételeket az 1881 LX. t.-c. 150. § a alapián a következők ben állapítja meg:
1. Az árverés sU eső IngsUanokst és pedig a 113/b hrsz IngaiUnt a kikiáltási ál leiénél, s többit a kétharmadánál alacsonyabb áron eUdnl nem lehel. (1908 XU. L-e. 26. i)
Az átveretni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár lCVo-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadék-képes értékpapi roaban a kiküldöttnél letenni. vagy a bánatpénznek előlegesen bírót letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az ár verésl feltételeket aláírni. (1881: LX. t.-c. 147., 150, I70.§§.; l90etXL.t.-c. 21. § ) Az, skl az Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet telt, ha többet Ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908: XLI. 25. §.)
Nagykanizsa, 1932. évi junlua hó 1<. napján.
Dr. Bentzlk s. k. klr. |blró.
A kiadmány hiteléül: Mlkó s. k.
«M láttáit.
&S&&*
HÉZMOZDULOTíal
LflMPflRP
UfJTALAH UHtRTKrisT,
KelcEer aveg éi porcelláo gyári leraltst
Nagykanizsa, Horthy Miklós ut 1.
Nyomatott a laptuU|donos Közgazdasági R.-T. Oulenberg Nyomda és DOlzalai Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykanizsán, (felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
TI évfolyam 204. $xim
Nagykaaliaa 1982. szeptember ÍO, szombat
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
r«i
InktulMi <6 ktsdóblvatal Póut 5. u Keszthelyi flókkJadóhlvaUI: Kouatb-atci
81
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
ÍKKUtlétl áll: egy hón a pengó (0 fülét I Sladóblvstalt telelőn: 78. n
Szerkesatóségl éa i
Magyar irók
beköszöntője
ML Magyar Irók, a néhai való F.nekmondók, históriás rigmust költő Igricek, vándorló Lantos Diákok és pennaforgató Litterátus Iródlákok nyelvén szólunk hozzátok, ősi Dunántul magyar Népe! Idejöttünk a Bakony aljára, a szelíden dalma-liodó dombok lankáira — a Magyar Tenger partjaira, Sll-megvára, Szalavára és Veszprém Vára Megyélnek magyar Gyö-püjére I Ide jöttünk, ahol Karai László Ur, Somogyvára szülöfte, a budai Prépost Ur magyar lelke eltervezte az 1473-ban Budán nyomott első magyar könyvet, a Budai Krónikát! Itt dörgött, zengett, csengett és énekelt Melius Horhl Juhász Péter, Zerinvári Zrínyi Miklós, Berzsenyi Dánlel, Kisfaludy Sándor és Károly és Faiszi Ányos Pál magyar Tanítása, Dala és Álmodása...
Ittszólunk Hozzátok, tuladunai Magyarok! Ne legyen pusztába kiáltó szó a mi szavunk: termő mag légyen, mely a magyar Lelkek Televényében magyar Életfává lombosodik I A ti Földelek a leggyönyörűbb Magyar Föld, ahol az Ázsiából jött Koppány Ur keleti magyar Lelke Árpádházi Szent István Király Ur Európában művelődött Lelkével harcolva Kelet és Nyugat művelődésében békült meg a Hadas Idők végén! Magyar ősök keleti lelke és a Nyugat műveltsége itt, a Dunántúlon lett a Magyar Felvilágo-sodottság korszakának ama Lámpásaivá, melyeket a keszthelyi Festetics, a Czindery, a kéthelyi Hunyady és a kapós-mérői Mérey család lartott adakozó, magyar irodalmat pártoló kezében.
Dunántul magyar Népe: a Magyar Irók az egész Magyar Hazából jött Testvérek kéz-nyujtását hozzák felétek. A tollat forgató kéz fogjon kezet a kapát, kaszát és pörölyt forgató kézzel!
Ime elhoztuk a magyar írást s nektek adjuk! írásainkban magyar Szin, magyar Sziv és Magyar Hitvallás: zálogtartói ezek egy szebb magyar jövendőnek !
Korányi pénzügyminiszter súlyos autókarambolja KöniggrStznét
A pénzügyminiszter sértetlen maradt, a másik autó tulajdonosa szörnyethalt
l\'rága, szeptember 0 (É/szakai telefonjelentés) Korányi Frigyea báró pénzügyminiszter és
leánya pénteken egy súlyos gépko-cslszerencséllenség részesévé vált.
A pénzügyminiszter és leánya KŐ-ntggrátz leié tarlóit, amikorra város közelében egy útkereszteződésnél
összeütközött autó|a egy másik személyautóval.
A másik auló tulajdonosa kór-bázbeszállltás közben meghalt, bátyja pedig szinlén megsebesüli.
A pénzügyminiszter sojfdrjét letartóztatták és tolmács utján lógják kihallgatni.
A német birodalmi gyűlés elnöksége Hindenburg elnöknél
Hindenburg a végső döntést lenntartotta magának
Berlin, szeptember 0
A birodalmi gyűlés elnökségének logadlalásán hír szerint Melssner államtitkár ls résztveit. Az elnökség bemutatkozása ulán mintegy 20 percig tartó megbeszélés voll, amelynek so/án az elnökség valamennyi tagja szóhoz julotl. Ooerlng, a birodalmi gyűlés elnöke klfe|telte, hogy a birodalmi gyűlésnek munkaképes többsége van.
Graef alelnök elvi alapon szembeszállt ezekkel a fejtegetésekkel, utalással arra, hogy a birodalmi gyűlés elnökségének nem feladata, hogy a birodalmi elnökkel politikai tár gyalásokba bocsátkozzék. A birodalmi elnök hasonló álláspontra helyezkedett. Hozzátette azonban, hogy nincs kifogása az ellen, ha az utak véleményüknek kifejezési akarnak adni. Ooerlng és Esser azulán oly értelemben fejtetlék kl a birodalmi elnök elölt álláspontjukat, amint ez párljuk vezető köreinek legutóbbi napokban lelt nyilatkozataiból Ismeretes, Ooerlng elnök lejlegelétét azzal a kérelemmel fejezte be, hogy a birodalmi elnök ne hozzon végső
döntést addig, amíg nem fogadta a nagy pártok vezetőit és meg nem Ismerte felfogásukat, hogy ezzel legalább is kísérlet történjék a birodalmi gyűlés együttműködésének megteremtésére.
A birodalmi elnök a végső döntési fenntartotta magának. A kihallgatás ezzel véget ért A birodalmi gyűlés elnökségének tagjai 10 perccel fél 12 ulán már elhagyták az elnöki palotát.
Felosztatják a birodalmi gyüUst?
Boriin, szeptember Ű
A centrum és a nemzeti szocialisták közöli folyó tárgyalások még nem szakadtak meg, de hir szerint ez nem változtat azon, hogy Papén kanwllár a jövő héten feloszlatja az uj birodalmi gyűlést. Az uj választások előreláthatólag november 13-án fognak lezajlani.
Berlin, szeptombor ü
(Éjszakai telefonjelenlés) A birodalmi elnök kedden délben 12 órakor fogadja a nemzeti szocialista, centrum és bajor néppárti frakció képviselőit, hogy meghallgassa felfogásukat a politikai helyzetről.
Teleszky a magyar devizakorlátozás és transzfermoratórium okait ismertette Strezában
Nagy Izgalom az olaszok uj Indítványa körül
Streaa, szoptombor 9 A konferencia pénzügyi bizottságában Teleszky János magyar delegátus részletes exposéban íejtelte kl azokat az okokat, amelyek Magyarországon deviza éi importkorlátozásokra és a transzfermoratórium el-
rendelésére vezetlek. Beszéde lovábbl során Ismertette azokat a feltélele-kel, amelyeknek teljesítése szükséges ahhoz, hogy Magyarországon a korlátozó Intézkedéseket fokozatosan megszüntethessék.
A franciák terve
Stresa, szeptember 9 A francia delegáció a mezőgazdasági blzollságban ismerletle lervél, amely a dunai gabonatermelés felértékeléséi többoldalú kollektív megállapodás utján akarja megoldani. A tervezet mezőgazdasági vámkedvezményekel állapit meg az érdekelt országok kivitelre kerülő egész termésfeleslegére. Cserében a mezőgazdasági országok könnyítéseket nyújtanak a külföldi ipari termékek
számára. Franciaország kötelezi magát arra, hogy megvásárolja a közép és keleteurópai agrárállamok gabonafeleslegének 25 százalékát azzal a leltétellel, hogy Belgium, Olaszország, Svájc, Csehszlovákia és Németország szintén meghatározott gabonamennyiségek vásárlására kötelezi magái és llymódon biztosítják, hogy teljes mértékben átveszik az illető államok évenként 10 millió métermázsára becsülhető gabonafeleslegét.
Az olaszok a/ Indítványa
Slreaa, szeptember II A gazdasági konferencia kereskedelempolitikai bizottságának tegnapi első ülésén nagy Izgalmat kellett az olasz delegáció Indítványa, hogy a preferenciái is rendszer helyett úgynevezett kontribuclós rendszert kellene behozni, amelyet a gabonabehozatalokra szoruló euiópal államok fizetnének bárom éven ál a gabonalelesleggel rendelkező államoknak.
A legfontosabb a pénzügyi nehézségek orvoslása.
Pária, szeptember u Mint az Excelslor-stresai tudósítója jelenti, a közép és keleteurópai államok gazdasági kérdések rendezésénél fonlosabbnak tartják a pénzügyi nehézségek orvoslását. Elsősorban azt kivánják, hogy könnyítsenek küladóssdgalkból származó terheiken. Nyilvánvaló azonban, hogy a kölcsönadók nem halalmazlák fel az értekezletet a kölcsönkamal szolgálatnak és a tőketörlesztésnek elhalasztására, vagy csökkentésére és a nagyhatalmak delegátusai Idegenkednek attól, hogy ilyen súlyos felelősséggel járó döntést hozzanak.
A francia és olasz tervezel a gazdasági bizottságban
Streaa, szeptember 11 A gazdasági bizottság ma délelőtti ülésén Madgeanu román delegátus az agrárblokk nevében bejelenlelte, hogy a blokk megvizsgálta a francia és olasz javaslatot, de nem részesili előnyben egyikei sern a másik felett és reméli, hogy sikerül olyan megoldást találni, amely biztosítja a dunai gabona árának revalorizácló/át.
Posse némel delegátus a német delegáció nevében kifejezetleiyiozzá-járult a francia javaslathoz és kijelentette, hogy a tegnap előterjesztett némel javaslalot áthidaló indítványnak tekinti, amelyei csupán arra az esetre lailanak fenn, ha a francia javaslatot nem fogadnák el, Coulondre francia és Michelis olasz delegátus bangozlatták, hogy a francia és olasz javaslat közös célt képviselnek
ZA1AÍ KÖZLÖNY
<932. szeptember 10,
Megkezdődtek Keszthelyen a Balatoni Iróh6t ünnepségei
Kenthely, szeptember 11
(A Zalai Közlöny tudósítójától.) A Balatoni Iróhét ünnepségei csütörtökön Sióiokon folytatódlak. A gyógyteremben rendezett magas irodalmi nivóju előadás hatalmas sikerében Latzkó Qéza, Lengyel Menyhért, SchSpfUn Aladár, Pakots Jótsef, Erdélyi József és Mécs László osztoztak. Este a levente-tábor többezer főnyi lelkes közönség Jelenlétében tábortüzet és vidám játékokat mutatott be.
Pénteken délelőtt érkezett az irók tábora Keszthelyre. Itt olyan szeretettel és ünnepi külsővel fogadiák őket, ahogyan csak Keszthelyen tudnak vendéget fogadni. A fellobogózott állomáson Relschl Imre, a magas litterátus műveltségű városbíró szárnyaló szépségű beszéddel köszöntötte a vendégeket, az üdvözlési Pakots József köszönte meg. A fogadtatáson jelen vollak a város notabllitásal. Ismét az egész vendégsereget autókon Hévízre vitték. Délben bankett volt az irók tiszteletére, amilyen a nagyszabású, emelkedett első leiköszöntöt klasszikus ékesszólással Relschl Imre városbíró mondta. Pakots József, Relschl Richárd, Kodoldnyl János felköszönlöl következtek, majd Szegedi István a magyar Irók sokai szenvedő feleségeire emelte poharát.
A Keszthelyre érkezett iiók mind, az üantpségek egész tartamára a nemes áldozatkészségükről és fenkölt gondolkodású, magyar uri vezetőségikről immár országszerte ismert Keszthely város és Héviz fürdő vendégel.
Pénteken este volt a kongresszus V-lfc ülése, amelyen Rédey Tivadar egyetemi tanár, Surányl Miklós, Lovászy Károly és Kodoldnyl János tartoltak az irók szak-kérdéseiről előadásokat.
Hárotn olasz cserevonat Nagykanizsán át érkezik Magyarországra
Ünnepélyesen fogadja Nagykanizsa az olasz vonatokat
Nagykanizsa, szeptember 9 Röviden foglalkoztunk már a Magyar Idegenlorgalmi Hivatal legújabb akciója kapcsán az olasz csere-vonatok ügyével. Kedden délben érkezett Nagykanizsára az idegenlorgalmi Hivatal igazgatója, dr. Olósz Ödön, aki a polgármester távollétében dr. Hegyi Lajos polgármesterhelyettessel tárgyalt az olasz cserevonatoknak a nagykanizsai határállomáson való ünnepélyes fogadtatásának módozatairól.
A csere-vonatok érkeznek szepl. 14., szept. 25. és okt. 5-én, mind-
egyik délután 19-56 órakor a nagy-
kanizsai vasúti állomásra, ahol a város közönsége ünnepélyesen fogadja, majd 20*24 órakor tovább indulnak Budapestre.
Olósz Ödön a polgármesterhelyettessel megbeszélté a fogadtatás programját, hogy az minél melegebb és Impozánsabb legyen és még jobban kimélyítse azt a meleg viszonyt, ami a magyar és olasz nemzet között fennáll.
A csere-vonatok érkezésekor Qlósz igazgató is minden alkalomkor lejön Nagykanizsára és a csere-vonalot a magyar határtól felkíséri Budapestre.
A fogadtatás rendjéről legközelebb.
A kanizsai kereskedők aktuális kérdései
ax aj OMKE-vdlaeztmány alakali OU— előtt
Nagykanizsa, szeptember 9
Hatalmas és igérelleljes lendülettel indult meg a nagykanizsai ke-reskedö-világ egy táborba tömörülésével az érdekképviseleti kereteknek élő tartalommal való megtöltése. A rokon-érdekeltségek, a hivatalos körök és az egész város közvéleménye meleg érdeklődéssel kisérik az Induló munkát, aminek sikere nem csak kereskedőnek, hanem a város egész lakosságának, egész életének érdeke.
A vasárnap megalakult kanizsai OMKE szerdán esle 9 órakor a Ca-sinoban tartotta uj választmányának alakuló üléséi Az ülés lefolyása, a tárgyalás anyaga és menete imponálóan komoly és érdekes volt formai és tartalmi szempontból egyaránt.
Rajkl István ügyvezető alelnök elnöki megnyitóját azzal kezdte, hogy a konjunktura-kutató Intézet jelentése szerint a világ-krizls mélypontjára
érkezeit és ezután már Javulás kivetkezik, a Javulás reménye azonban nem jelenti azt, hogy az érdekképviseletnek nem lesz sok feladata, dolga ezulán. Az eredményes munkához kifelé homogén összetartás, belülről egyöntetű állásfoglalások kellenek, hogy a kereskedő-érdekek szava kellő súllyal bírjon. Az elnökség sarkalatos programpontjai: 1) segíteni a kartársakat a nehéz helyzetből kivtzetó uton, 2) kivívni a kereskedő-társadalom részére az őt munkásságánál és számarányánál fogva megillető pozíciót
Melczer Jenő alelnök részletesen Ismertette a gondos munkára valló ügyrendi tervezetet, amely felosztja a teendőket és ügyköröket az elnökség tagjai között.
Az egyes szakmák Dl szakosztályban fognak csoportosulni. A fűszeresek meglévő egyesülete eddigi formájában önálló szakosztály ma-
rad. Az állatkereskedők kívánságára, kellő számú belépések esetén, belőlük alakul a hatodik szakosztály.
frledenthal László alelnök lelkesedéssel és lelkesedést keltve adta elő a klubhelyiség tlgyét, ami a nt? pókban dűlőre jut. Több helyiség van kilátásban, igy a Koronában, a Weiser-házban, az Ipartestületben. Szeretnék már október l én ünnepélyesen megnyitanl.
A tervet és számítást a választmány zajos helyesléssel fogadta. Melczer alelnök részletes számításai szerint 300 tagra számítva egy 4500 pengős évi költségvetés reálisnak látszik és biztosítja a klub fenntartását.
Hosszú vita volt a piac! vásári rend és a házalás Ugye körül. Ezt a kérdést a Zalai Közlöny már többször ismertette és hétfőn depu-táció viszi fel a polgármesterhez a kereskedők erre vonatkozó kívánságait
Dr. Hartha István, az OMKE ügyésze ismertette a kérdések jogi részét. Az idegenek házalása (szövet stb.) Nagykanizsa területin jogerős szabályrendelet értelmében tilos. Itt tehát csak arra van szükség, hogy a hatóságokat újra felkérjék e tekintetben a legerélyesebb eljárásra, az összes hivatalokat pedig, hogy ilyen idegen ügynököktől ne vásároljanak, élelmiszert, gyümölcsöt nagyban csakis 3 piacon szabad árulni, de maga a termelő, kicsiben ősi szokás alapján házhoz hordhatja a tejét, zöldségét, egyebét. Nem is volna célszerű a termelőt ebben korlátozni és a fogyasztó érdekében sem állna. E téren Is tehát csak a meglevő szabályrendeletet kell pontosan betartatni. A rég! vásár! rend visszaállításáért beadott kérvény elintézés alatt áll s ahhoz az Ipartestület ls csatlakozott.
Qold Ignác szerint nem a fejen, kézben házhoz hordott piaci holmi-
A ferde lovag
(Korrajz Mária Terézia Idejéből) 17 Irta: Balázs Józsct
A borivók keresztet vetettek. Még a háiuk is borsódzott, amikor látták, milyen élvezettel issza a tejet az után a rengeteg ital után. Annyira elfoglalta a vendégeket a csodálatos ver-senyivás izgalma, hogy csak akkor eszméltek a lány és a herceg távolléiére, amikor már vissza is térlek.
— Jól esett egy séta a hüs levegőn, a sok tánc után. — Szóll oda Bartensteinnek a herceg. — De hol van az ivópajtásod?
— ö is megkívánta a friss levegőt, de elálmosodott egy kicsit s mivel reggel úgyis korán kell kelnie, hát alszik egyet a frissen tört kukoricaszáron.
— No, azt kikészítette az ur, azután még tejet is ivott a tetejébe.— Jegyezte meg egy sunyiképű obsitos katona. -- Én már láttam élelemben inni, de így talán a sálán maga sem tud 1 Ha én igy érteném, hát drága pénzéri mutogatnám magamat.
— Gyerünk komám I — Szólt a herceg. — Reggel nekünk is dolgunk lesz 1
Végig kezeltek mindenkivel, kifizették a számlát és elmenlek.
-- Másfél ember a kettő. — Súgta
a sunyiképű obsitos egy tagbaszakadt vészes tekintetű zsoldosnak, aki széles pallosára támaszkodva ült mellette. — És tele vannak pénzzel.
— Tette hozzá, azután észrevétlenül surrantak ki egymásután.
— Ferenc es Bartenslein egy szűk sikátorba fordultak, melynek végén a zsoldos állta utjokat, harcra készen tartva maga elé széles pallosát :
— Álljanak meg egy szóra ifjú uraim 1 — Szólt rájuk. — Egy kis aprópénzre lenne szűkségünk I Ami a zsebükben van az éppen elég nekünk I
Ferenc szó nélkül vetette oda az erszényét.
— A másik urat is megkérném szépen.
— Hohó cimbora, az az enyém I
— Kiáltotta a hátuk mögött az obsitos.
— Bizd rám koma I Szólt Barten-stein és az obsitos felé fordult. — Ne I — És ő is odahajitolta az erszényét.
— Jó kardjaitok vannak urakl Tegyétek le, nekünk nagy szükségünk van a jó fegyverre I Nagy az ára s ti úgyis csak parádéztok vele I
— Szólt gúnyosan a zsoldos.
— Oyerlek és vegyétek el I — Kiáltott Bartenslein felkacagva s ki-
rántva karját, meg\' is támadta az obsitost, aki ügyesen forgatta bronzkosaras, sulvos fegyverét, de azért nem bírt volna Bariensteinnel, ha annak könnyű pengéje a nehéz csapások alatt nem pattan a markolat felett Az obsitos már győzelmesen röhögött, amikor Bartenslein hálraugrott, villámgyors mozdulattal kapott a csizmaszárához s balkézzel olasz módra elhajította a tőrt, amely az obsitos torkában állt tneg, aki ingadozva állt meg, majd hörögve bukott arcra.
Bartenslein kihúzta a sebből a tört, beletörölte az áldozat ruhá|ába, felvette az erszényt és az obsitos elejtett kardját, azután a herceg segítségére sietett, de az rászólt:
•— Ne zavarj bennünket pajiás, a fickó nagyszerűen vív. Majd ha megunom, lefektetem. — Azután a zsoldoshoz intézte szavait, melyek telve vollak jóakarattal. — Vigyázz fiam, fedetlen a melled... most meg a nyakad I... Ejnye, ejnye, ugylátszlk, meg vagy ijedve? Hibákat csinálsz I. . Szedd össze magad, mert leváglak! Javulsz, ez a párád egész jó voltl... Ugy vívsz, mintha tiszt lettél volna I No, vissza egy kicsit I — S hátra szorította. — Igy ni, hogy a cimborám felvehesse az erszényt, mert azt nem érdemled meg. De olyan jól
viseled magad, hogy nem bánom hai elfutsz I Nos?... Ha hátralépsz, le-ereszlem a kardomat.
A zsoldos fogalt csikorgatta és egy lazonyu csapással próbálta eltörni a herceg kardját, aki nem védte a vágást, hanem hátraugrott.
— Jó I — Mondta a zsoldos és hüvelyébe lökte pallosát, alattomos pillantást vetett Bartensteinre, övéhez kapott és kirántotta tzüstverelee pisztolyát. De mielőtt elsütötte volna, Bar;ensteir. tőre megperdült és nyele remegve állt ki a zsoldos melléből, aki szétcsapta karjait, megfordult maga körül és arcrabukott. Bartenslein lába egy mozdulatával arcra fordította, kivetle tőrét a sebből, megtörölte és visszadugta a csizmaszárába.
— Biztosabb fegyver ez a pisztolynál és nem csinál lármát. — Jegyezte meg halkan, amikor utjokat folytatták.
— Sajnálom őket. — Mondta a herceg.
— Én inkább azokat, akiket eddig, vagy ezután készüllek eltenni láb alól. Ha én Is otthon hagytam volna a iört, most ml hevernénk a sikátorban. De előbb le akartak bennünket vetkőztetni.
— Szerelném ezt a törvelést megtanulni. (Folyt köv.)
1832. szeptember 10.______________
ról van szó, hanem a nagyobb vajas, szappanos, mézes, dinnyés slb. házalók illegitim konlturrcnciájál kell megszüntetni.
Dr. Bartha István: Ezekel fel kell jelenteni:
Frledenihal László szerint a szabályrendelet elekinlelben nem egé-zen világos, egyes pontjait ki kell észilenl ugy, hogy házaknál kicsinyben más, mint termelő nem árusíthat.
Ktsfaludl Aladár kérdést lett tel, hogy akinek iparengedélye van, annak szabad-e házalnia ?
Dr. Bartha: Nem szabad. Csak ha házalási engedélye van. Helybeli iparengedélyesnek szabad csupán megrendeléseket gyűjtenie.
Slnger József javasolta, hogy nem csak a városban, hanem a környék községeiben, somogyi terű léten is érintkezést kell keresni a hatóságokkal, hogy a házaló utazókkal kapcsolatos anomáliák megszűnjenek.
Welsz László, Orünfeld, Luszllg, Frledenthai, dr. Bartha stb. hozzá szólásai után a választmány ugy határozol!, hogy az idegen házalók ellen való védekezés gyakorlati kérdéseiben az egyes szakosztályok fognak állást foglalni, az egyetemes kívánságokat a memorandumban juttatják a polgármester elé, akit kérni fognak a vonatkozó szabályrendeleieknek hírlapi közzéléteiére. A határozat nem Irányul azok ellen a helybeli tönkrement kereskedők ellen, akik házalva tartják fenn magukat és családjukat.
Frledenlhal László szóváletle, hogy a kereskedő zárórája meg van szabva, a piaci árus meg már reggel 6-kor kirakodik, gyümölcsöt, cukrot slb. éjfélig is árusítanak az utcán.
Mi/*/István köszönettel emlékezett meg Szántó Vilmos példás buzgósá-gáról a laggyűjlés terén. Melczer és Szántó a szervezés fáradságos munkáját önzetlen odaadással ét lelkesedéssel végzik. A klub-berendezésre való gyűjtés megindult s már ezen az estén a körözött iven közei 500 P gyűlt össze. A klub meg fogja kapni a volt Társaskör könyvtárát, ezen kivfll is mindet\', tagot kér az elnökség könyv-adakozásra. Papp József 100 kötelet ajánlóit fel a klub könyvtárának.
Neu Pál titkár ismertelte az olasz-jugoszidv és Jugoszláv-magyar kereskedelmi kamarák kanizsai fiókjainak létesítésére vonatkozólag az OMKE utolsó közgyűlésén már elfogadott pártoló javaslatot, amit az uj OMKE-fiók is magáévá tett.
ZALAI KÖZLÖNY
Szombaton és vasárnap
taton un
flt|*NyxHévct
»Markó-féle vendéglőben
Mbonnensek felvétetnek.
Tizenegy ház és sok gazdasági épület lett a tüz martaléka Csendőrkézen u gyujtogatással gyanúsított gazda
Zalaegerszeg, szeptember, U (A Zalai Közlöny tudósítójától) Csütörtökön déiulán borzalmas tűzvész pusztított a Zalaegerszegiül mintegy II kilométernyire fekvő Zataistvánd községben. Eddig még meg nem állapithaló, melyik gazda udvarán ülölt ki a tüz, amely oly rohamosan terjedt, hogy pillanatok alatl több gazda háta égelt. A lakosság lejveszetten menekült és szaladt az utcára segítségért kiabálva. Csakhamar olt termett a községi tűzoltóság, amely a lakossággal karöltve igyekezett gálát vélni a tűz tovaterjedésének. A tűzvésszel szemben minden kísérlet meddő maradt, ugy, hogy csakhamar a szomszéd községek segilségét kellett kérni. Zalaegerszeg tűzoltói nagy fecskendővel vonullak kl. Több mini 15 község
tűzoltósága termelt csakhamar a vész színhelyén.
Éjiéi után sikerüli a tüzel lokalizálni. Addig 11 gazda háza a gazdasági épületekkel együtt a tüz martaléka lett és vele rengeteg gazdasági felszerelés, takarmány, gabona és állat pusztult el a tűzben. A tűzoltása alatl három tűzoltó súlyosan megsebesült. Az egyik asszonynak karja löröll el, több más sérülés is lörlént.
A lakosság kihallgatása nyomán a csendőrség őrizetbe vélte Varga Islván ottani gazdát, mini akii a nyomozás a gyujtogatással gyanusil. Amennyiben sikerül rábizonyítani, slaláriális biróság elé kerül. Vargát még az éjszaka beszállították a zala egerszegi ügyészség fogházába.
_ \\
FW □
i és téli
bevásárlása előtt saját érdekében keresse (el a 72 év óta fennálló
kabát- és szőnyegosztállyal
kibővített
SltlGER diuatáruhúzat
NAGYKANIZSÁN.
Nagy választékban érkeztek és vételkényszer nélkül megtekinthetők: Elsőrendű szabású és minőségű női- és gyermekkabátok, mindenfajta szőrmők, női-ruha és köpenyszóvetek, férfi-öltöny és kabátszövetek. JómlnóségQ és színtartó áruk.
Figyelmes és gondios Kiszolgálás.
Olcsó, sxabott árak.
Mindkét csuklóján felvágta az ereit egy fiatalasszony,
mert félt, hogy nem lesz, aki eltartsa a válás után
Blaanótoros vacnora *r« SO tlllér.
Nagykanizsa, szeptember 9 B L. nagykanizsai Iparossegéd 27 éves Halai felesége pénteken reggel, fél 8 óra lá|ban lakásán öngyilkossági szándékból beretvával mlndkéi karján felvágta az ereit. Teliét szerencsére ide|ekorán felfedezték és beszállllollák a közkór-
háiba. ,„ ....
A fiatalasszony öngyilkossági ki-
aériele mögMI sajnálatos családi tra-
gédia húzódik meg.
Még az elmull héten történi, hogy a fiatal férj arra az elhatározásra jutott, hogy elválik a feleségétől. Ezt
Legjobbat és legolcsóbban _ rr
FUZOT,
angol és francia ruhát, kabátot és kosztümöt
, mérték után
Welsz Nővéreknél
rendeljünk Zrínyi Miklós-utca 34.
közölte Is az asszonnyal, akivel ugy egyezett meg, hogy szombaton szétosszák a bútorokat, külön költöznek egymástól, egyúttal megindítják a válópert.
Az asszony közben ugylátszlk rájött arra, hogy mint elvált asszony semmikép sem ludná biztosítani a megélhetését és Igy elhatározta, hogy eldobja magától az éleiét.
B.-ékka! igen jó ismeretségben van M. Béláné, aki néhány nappal ezelőtt, amikor B.-éknál volt látogatóban, magához vette B. beretváját, mert már akkor tartolt tőle hogy a fiatalasszony végezni akar magával.
Pénteken reggel 7 óra tájban B.-né átment M.-néhoz, akitől el akarta kérni á férje beretváját Az asszony azonban nem adla oda, mire a fiatalasszony bement az ugyanebben az udvarban lakó öccsének a lakására és oll a szekrényből magához vette öccse beretváját. Ezulán visszasieted a lakására, ahol leült a díványra és mindkét csuklóját felvágta az ütőereit.
M.-né, akinek gyanús volt a fiatalasszony viselkedése, fél 8 óra tájban átment B.-ék lakására, ahol a szoba közepén, hatalmas vértócsában, eszméletlenül találta az életunt teremtést.
A kitelefonált mentők részesítették első segélyben, majd beszállítói ■ Iák a közkórházba.
= Német, francia- és angol
nyelvórákat ad kezdőknek és haladóknak Balla Klári, Csengery-ut 8.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai rasf-(Igyetó lelentések; Pénteken a hőmérséklet: Reggel 7 órakor +19 2, délutin 3 órakor +216, este 9 órakor +11,
Peí/Hferf - Reggel tiszta, délben él elte telhós égboltozat.
Szélirány: Reggel északkelet, délben kelet, este délkeleti szél.
(ÉJuakal rádUleknUs) A ■ataaraté-glail taMiat lelwti •■<• ll> árakari tgaamalag Ml liHiaM iaat* ligsa aliatsrrsl.
legyen otthonéban, mert az egész osa-ládot szórakoztatja és azonfelül megismerteti a klasszikus zenemüveket.
Qyártju: Orion Izzólámpagyir
ZALAI KOZI.ÖNV
1932. szeptember 10.
Őrizetbe vettek egy amerikás házaspárt a sármelléki tűzvész miatt
A gyanúsított haragosa a bírónak, mert az nem szerzett neki állást A házaspár alibit akar Igazolni
Járási adóvégrehajtói
állások szervezését kiváltja a jegyzői kar
Tlaatl órtekaalat <■ nagykanizsai MWgublróiuljoij
Nagykanizsa, azeptembor 9 Dr Imbhatmer AMttfMiolpM* elnöklete alatt pinteken délelőtt járási- Hszll értekezlet volt » Hagyka-nlzaal fószolgabiróságon.
Láubhalmer főszolgabíró az idei InitgakeM megszervezés! és iebo-nyolilási tervezetét Ismertelte, ma|d Hettng D;zső gazdasági segéd-feMgyeló a gabona- és burgonya« veKmag beszerzéséről, valamint a gytmSlcs/acsimeték megrendelésiről adoft utmutafást, felkérve a jegyzőkéi, hogy minden ere|Ukkel propagálják a nemes gyűmö!csla|ták termeléséi
Dr. Wolff Sándor |árásl állatorvos a ragadós száj- is körömfájás jelenlegi állását Ismertelte és nyomatékosan felhivta a legyzók figyelmét az Istállók kötelező fertőtlenítésének ellenőrzésére.
Dines Jenő állampénztári főnök az adóbehajtás módozatairól beszélt. Ezzel kapcsolatban a jegyzők előterjesztést lettek Liubhalmer főszolgabírónak a jdrdst adóvégrehajtói állások beszervezése tárgyában
A tiszti értekezleten jelen volt dr. Vas) Zoltán gazdasági felügyelő Is, akit. mint ismeretes, hónapokkal ezelőtt a földművelésügyi minisztériumba helyeztek fel Nagykanizsáról. Dr. Vass Zoltán hivatalos Agyben tartózkodott a kanizsai. Járásban, amikor megtudta, hogy pénleken tiszti értekezlet lesz Kinizsin. Elhalározta, hogy megragadja az alkalmat és a megjelenő Jegyzőktől együttesen vesz bucsut.
Dr. Vass Zoltán meleg szavakkal mondott köszönetet a jegyzőknek eddigi támogatásukéri és amidőn bucsut vett tőlük, azt kérte csupán, hogy az utódát Is részesítsék ugyan abban a timogatásban, amiben öl részesítették.
A jegyzők meghalottsn vettek bufcsut a közszeretetben álló dr. Vass Zoltántól.
A tiszti értekezlet apróbb ügyek letárgyalása után 1 órakor ért végei.
-ak«HhW]a a Öyermekvlláglil, ha egy évrb * pengéért előtlret az 62744. rraámu csekkszámlán. A „Oyermekviujf-ot, ezt a népszerű gyermekujságot tna már mindenki jól lamert. A „OwmtkvIMg" képes gyermekrevll legújabb számában regényt, meséket, tanulsáiroa cikkeket é« értékes pályázatokat találunk Azon-klTrtll a most meginduló nnfty rejtvény bajnokság 1800 díjjal (1. dlj: film felvevő éa leadó kéralllék. 1!, dlj háromszobás babalakásberondezés, III dlj kétszemélyes vlllanyautó, stb.) ób Magyarország legszebb gyormekének rnog-vAlaaztáaa teázik változatossá a Gyermekvilág" legújabb számát. Mutatványszámot 20 filléres bélyeg ellenében küld a kiadóhivatal: Budapest, VI. Lovag-utca 14. Az elöflzetéal dl] beérkozéae után azonnal átvohotő « kitűnő Stühmer csokoládé.
— Köztisztviselők részére rendkívül előnyös buiorvásárlási alkalom. Modern berendezések, tökéletes Jó kivitelben, hosszú lejáratú részletre, sőt kamatmentesen is kaphatók — Kopstetn bútoráruházban, Horthy Mlkt<5s-ut 4.
Sármellék, eieptember 9
(A Zalai Közlöny tudósítójától) Sármellék község lakossága még mindig a vasárnap éjszakai borzai-saas tűzvész hatása alatt áll, A csend őrség szüntelenül folytatta a nyomozást annsk kikutatására, hogy kittek állolt érdekében a községi bíró házának felgyu|lása?
Sikerült megállapítani, hogy él a községben egy Amerikát járt ember, aki nős, családos és a községi bíróra nagyon haragszik. Az Illető ugyanis egyszer megkérte a bírót, hogy szerezzen neki valamilyen állást, vagy segítse valami keresethez. A község lakossága azonban az illetőt nem igen szívlelte, mert kötekedő, izgága embernek tartották és azért is nem tudott sehol munkát kapni.
Szabó Károly biró tudta ezt és Ismerte s lakosság hangulatát az amerikás ellen, azért ő is, valahányszor állás után nézett nála, sietett öl lerázni. Egyszer a bíró áliitólag azt Is kijelentene volna, hogy Ilyen ember számára nincs munka. Erről csakhamar tudomást szerzett Kls-varga Sándor, az amerikás sármelléki ember és ezért még Jobban meghasonlott a község lakosságával, elsősorban a községi hiróval szemben. A tűzvész alatl li kihallgatták
a csendőrök a bírót és szomszédait, úgyszintén sok falubeli gazdái, akiknek bemondása és az ebből adódó további nyomok alapján a csendörök olysn alapos gyanút találtak Kls-varga Sándor és felesége, Szalal Franciska ellen, hogy őrizetbe vették és mindkettőjüket bekísérték az Örsre, ahol kihallgatlék őket.
Mindegyikük lagadla a terhükre rólt súlyos bűncselekményt, amely őket a statárium elé juttatta volna. Körömszakadiáig tagadlak és igyekeztek alibit igazolni. Hogy ez sike rül-e és mennyiben ? azt ebben a pillanatban még nem tudni.
Tény, hogy a csen tőtség mindkettőt bekísérte a keszl\'ielyl klr. járásbíróságra, ahol a megbízott vizsgálóbíró kihallgatta őket, azonban Itt is megmaradlak tagadásuk mellett, majd pénleken reggel a keszthelyi járásbíróságról mindkét gyanúsítottat fogházör kíséretében beszállították a nagykanizsai törvényszék fogházába.
Mlulán jelen esetben sem teltenérés esete nem forog fenn, sem pedig olyan lárgyl bizonyíték nincs, amely kétségtelenül bizonyossá tenné bűnösségüket, a perrendtartás értelmében nem lehet őket a rOgtön itélöbiróság elé állítani, Így a vizs-
gálóbíró elé kerülnek.
Mindeneseire tt legközelebbi órák tiszta helyzetei teremtenek a kérdés körül, hogy ki volt a sármelléki borzalmas tűzvész gyujtogatója, mién tette ki az egész községet és lakos-Hágái h teljes pusztulás veszélyének ?
Az eddigiek szerint több, mint 35 000 pengő a kár, amit a tűzvész okozott a 41 károsult gazdának, akiknek mltHIen téli takarmányuk odaveszett, ugy, hogy kénytelenek most marháikat potom áron piacra dobni takarmány hiányában.
Kétségtelen, hogy s vizsgálat a legközelebbi órákban döntő fordulathoz jut.
Féláru utazás Keszthelyre, SI<V-fokra, Füredre, Veszprémbe Sokan vették igénybe Nagykanizsáról ii a Balatoni Iróhét alkalmából Keszthelyre, Siófokra, Balatonfüredre, Veszprémbe érvényes 60%-os vasúti kedvezményt, amely még szept, 15-ig bezárólag érvénye*. Az Igazolványok, melyekkel a kedvezményes jegyet s vasúti Jegypénztárnál meg lehet váltani, 50 fillér lefizetése ellenében a Zalai KözIDny szerkesztőségében azonnal átvehetők.
Mozgószlnház Az őszi manőver
Két vtttaa tligar a MtiWa
Ritka bőkezűséggel méri a jót a kanizsai mozi A német filmrendezésnek, a ném.-t vidámságnak ez a nagyszerű terméke, ,Az őut manóver\' Pesten p\'r híradóval szaladt, llt meg Slegfried Arao-nak, énnek a bűbájosán csúnya komikusnak egyik legkacagtatóbb fümje, a „Milliók a holdban" a kísérő műsor. Vagyis amit a (óvárosi mo/ik kél műsorban adnak, azl a kanizsai mozi egy estén ad|a. Nem csak mennyisteben nagy teljesítmény, hanem minőségben Is. A vígjátéki filmirodalom két legjava darabja.
A mai gondlerhes, elsavanyodott világban már maga az a vidám hangulat, az a pár órai derűs elfe-ledkezés, amit ez a két film jeleni, elegendő volna a legjobb kritikának. Ma aranyat é minden mosoly a keserű szájízű ember ajkán és minden felcsattanó kacagás valósággal Istenáldás. Ezt adja bőven, egész estén át ez a két film. És ahogyan mindezt adja I ötletesen, fordulatosán, pompás ember-tlpusokkal, a belülről fakadó és külső helyzetekből adódó humor együttes elevenségével, játékban, kiállításban, zenében, rendezésben művészi alapossággal. „Az őszi manőverében a német kaszárnya-élet egy aranyosan félszeg csillagász, mint rezervlsta önkéntes, élményein keresztül tárul a néző elé a maga kacagtatóan groteszk helyzeteivel Paul Hörblger nagyszerű alakításával.
Aki igazán jól akar mulatni pár órán át, ne mulassza el megnézni a kanizsai mozinak ezt a valóban bőkezűen adott, vidám műsorát. (—s)
— Rendkívül nagy választék,
Jutányos árak, garantáltan jó minőségű siffon, angin, lenvászon, da-maszt, nyomott és tennlszflanellekből Slhger Dháldrúhátban.
Virágos paplanok
és
sima doth paplanok
9-80—13-50 pengőig.
Női- ís férfiszövetek
Sima ós mintás
bársonyok, selymek
dus választékban kaphatók
KirscHner Mór
divatárirfiáEé ban.
Visszamaradt férfiszövetek- mig a csekély kész let tart - maradék árban lesznek kiárusítva.
Az őszi újdonságok nagy része már raktárra érkezett, amely vételkényszer nélkül tekinthető meg.
- Egy tanonc felvétetik, "mm
1932. szeptembeMO_________ZALAI KÖZLÖNY
napihírek
NAPIREND
Inplunbn* 10, •gombát
Római katolikus: T. Miklós IVolcsl.
Erik. Izr.; Elül hó 9.

Várod Muzeum és Könyvtár nyílva ctütörtőköu éa vasárnap délelőtt IO-töi 19 óráig.
Gyógyszertárt éjjeli azolfátat a „Salvatoc" gyógyszertár Erasébet-tér 21. (i i ktikanUial gyógysseitái.
OóalUidő nyílva reggel 6 órától etle 6 óráig (hétfő, ssorda, péntek délután, kedden egész n«p nőknek). Tel. 2-13. Délután 0 órától 50 Ittlétei zubanylOnJŐ
— Személyi hitek. Dr. Henriig Alfréd, a nagykanizsai kir. törvényszék elnöke, Makdry Vilmos és imrtfl László lörvényszéki birók nyári szabadságukról hazaérkezvén ismét elfoglalták hivatalukat. — Dr. Novai Imre városi tanácsnok szabadságáról hazaérkezeit és átvette hivatalát.
— A közegészségügyi és kór-házblzottság ülése. Pénteken délben tartolta üléséi a nagykanizsai városházán a képviselőtestület közegészségügyi bizottsága a felállítandó szMésznőképző tárgyában. Ugyanakkor ülésezett ebben a tárgyban a kórházi bizottság is. Ugy a közegészségügyi, mint a kórházblzott-ság egyhangúlag hozzájárult a nagykanizsai szülésznóképzó intézet lel-állllásához és a szükséges átalakítások és berendezési munkálatok elvégzéséhez.
— Felhívás a tanonctartó Iparosmesterekhez és kereskedőkhöz. A helybeli szakirányú iparos-tanonciskolában a rendes tanítások felyó hó 12-én kezdődnek el. A fiuk a polgári fiúiskolánál, a leányok a Rozgonyi-utcai elemi iskolánál a jelzett napon 4 órakor pontosan jelenjenek meg. Aki még nem Íratta be a tanoncát, az ma, szeptember 10-én feltétlen Írassa be, nehogy bírságolás alá kerüljön.
— HOII Cili kéri német tanítványait, hogy ma délután 3 órakor órabeosztás céljából Jelentkezni szíveskedjenek. Rendes oktatás 14-én kezdődik.
— Levente-céllövöverseny. Kanizsa város testnevelési vezetősége holnap, vasárnap reggel 8 órai kezdettel levente-céllövőversenyt rendez a Józsel löherceg-ull uj Idspuska-lötéren. Belépődíj nincs, érdeklődőket ez uton hiv meg és szívesen lát « lestnevelési vezetőség.
— Halálozás. Prucker Oyula nagykanizsai pincér, aki hosszú éveken át a különböző nagykanizsai szállodákban dolgozott és becsületességéről és előzékenységéről a városban nagyon sokan ismerik, 59 éves korában elhunyt. Szeptember 10-én délulán fél 5 órakor temetik.
— Kanizsai színészek Debrecenben. Károlyi Vilit, a Pécs-kanizsai szinház kedvelt táncoskomtku-«át a debreceni színház szerződtette. Ugyanitt van szerződésben Kormos Ferenc is a kanizsaiak közül
= Kevés pénzért elegánsan Öltözködhet Asszonyom! Megérkeztek a legfrisebb sima és mintás kordbársonyok, gyapjugeorgelte és •zövetujdonságok Slnger Dlvaláru-lutzba.
— Rltke sikerű népünnepély volt csütörtökön a ZTE rendezésében a Zrínyi sportpályán. Hatalmas közönség leple el a százféle mulatságos bohóságtól, sátraktól iarka aporlteret. Igen nagy sikere volt ezúttal ls az ifjú kanizsai Srohschneí dernek, Dene Bélának, aki vakmerő produkcióival nagyban hozzájáiuil sz egyébként is szép anyagi és erkölcsi sikerhez. A vidám, szines, jólsikerűlt és |ólrendezett népmulatság keretében történt meg a levente bajnokságok érmeinek kiosztása Is.
— Felavatták az alsóörsl kultúrházat. Meleg és bensőséges ünnepség keretében avalták fel Alsóörsön, a Balalonparton épült első kullurházal, amely a falu kultúrájának emelése mellett a városi fürdő közönség és a falu polgársága közti harmonikus együttműködést van hivatva elősegíteni. A felavatást dr. Rott Nándor megbízásából Molnár Lajos felsöörsl prépost végezle.
Emésztési gyengeség, vérszegénység, lesoványodás, sápadtság, mirigy-betegségek, bőrkiütések, kelések, fu-runkulusok eseteiben a lermészetes „Ferrae fóisel" keserűvíz szabályozza a belek annyira lontos működését. Az orvosi tudomány számos vezérférfla meggyőződött arról, hogy a valódi Ferenc lóuef víz hatása mindig kitűnően beválik. — A Ferenc lóuel keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüz-lelekben kapható.
— Szabadlábrakerültek az országút merénylól. Megírtuk, hogy a csendőrség őrizetbe velle és Kanizsára szállította Orsós Oyörgy, Orsós István és egy fiatalkorú kls-kanizsal cigányt, akik az országúton állítólag rablási merényletet követtek el társaik ellen. Dr. Domjdn litván és dr. Domjdn Oyula ügyvédek izabadlábrahelyezésűket kérték. A törvényszék mindhármukat szabad-lábrahelyezle. Az el|árás azonban tovább folyik ellenük
— Boxbajnok át a gazdag gyáros bflaxka leáayáaak .aar.lmíl tárgyalja Kelemen Viktor Sárit elrabolják elmü vidám regénye, amoly a N y 11 most megjelent számában látott napvilágot A kis regény minden fejezete ötletes és vidám, ugy hogy kellemes órákat blzloalt az olvasónak A Nyű ára ltl fillér.
A bucsuszentliszlól zarándoklat programja
Örömmel tudatom híveimmel, hogy & vasúttal történt megegyezésünk folytán a különvonatot megkaptuk. így Nagy knnlzsáról 7 óra és ÜO porckor Indulunk, vissza pedig 8 óra <11 porckor érkezllnk. Vasárnap reggel a 6 órai mise után a zarándoklatot vezetó plébános rövid beszédet Intéz a zarándokokhoz. Megérkezéskor Ittbon a templomban Illanta szentségi áldás és rövid szentbeszéd lesz Ezért a vasárnap esU 6 órai szokott litánia és szentbeszéd ez alkalommal elmarad.
Bucsuszentlászlón kint a szabadban délelőtt 10 órakor lesz sz Ünnepélyes szentmise, utána szentbeszed. Délután fél 3 Örskor ugyancsak kint s szabadban <1 kath. Férfi IJga gytllést tart. Gyűlés után a Kálváriára vonulunk, olt elvégezzük a ketesztuü áltatosságot p meghallgatjuk u fájdalmas Szllzről szóló szentbeszédet. Szentségi áldás után körmenetlleg kivonulunk s hat óra előtt visszainduld vonathoz. Plébános.
— Családi csendélet a Szépet nekl-utcában. Pénteken délután hangos családi botrány játszódolt le Kiskanizsán a Szepetnekl-utcában. Szmodls Oyörgy gazdálkodó felelősségre vonta a fiát, lfj. Szmodls Oyörgyöt, amién az későn jött haza a mezőről. A szóváltásból tettlegesség lett, melynek hevében apa és flu az utca közönségének asszisztá-lása mellett kölcsönösen megverték egymást. A véletlenül arra haladó dr. Deli Károly részesítette első segélyben a sérülteket, akik ellen botrányos utcai verekedés cimén Indul meg a bűnvádi eljárás.
=< Mielőtt szónyeget vásárol, tekintse meg Slnger Divatdruház dus szönyegraktárát.
— Harmincöt napot kapott, mert tilos Időben nyúlra éhezett A kiskomáromi csendőrség egyik járőre julius 24-én hajnalban tetten érte Sabjdn János kiskomáromi csikóst, amint a Nyiresi-dülöben engedélynélküli vadászfegyverrel, lilaimi időben nyulat lött. Házkutatás alkalmával még egy vadászlegyvert és egy hslashálót találtak Sab|án lakásán. Tlllott fegyvertartás és tilalmi Időben való vadászás elmén most vonta felelősségre dr. Búzás Béla szolgabíró Sabján Jánost, aki azzal védekezett a tárgyaláson, hogy nagyon megéhezett a nyulhusra és ezért ment vadászni a tilalmi időben. A kihágás! bíró 35 napi elzárásra ítélte Sabjánt.
_ ___*
~ KOZMETIKA
A nfii uépaég
irla dr. Mezei Károly, koxmetlkus-Mrorvos
Kevés kérdés van, amely annyira iigatná a nőket, mint a szépségük kérdése. A női lélek űrök és örökké változó problémája: a divat is tulajdonképpen szépségük kérdését szolgálja A ruha van hivatva arra, hogy a lest szépségének hatásos keretét alkossa, hogy szépségeit kiemelje, de netn ulolsó sorban, hogy a test tökéletlenségeit leplezze. A régebbi korok divatja, amely a nyaktól a elpfi orráig gondosan elrejtette a testet, alkalmas lehetett ez utóbbi cél eléié sére. A mai divat azonban má: nem leplez, hanem Inkább ellenkezőleg: leleplez. Ltleplezl a formák szépségeit vagy tökéletlenségen. De nemcsak a ruházatot értjük a divat alatt. A divat szó alatt könyvelhetjük et társadalmi életünk egyes megnyilvánulásait Is. Divat például napjainkban a sportok és a strandolás Iránti nagy rajongás is. Ez utóbbi pedig nem egyéb, mint a női test nyilvános, mindennapi szépségversenye. A mai trikó-divat, amely a test legnagyobb részét meztelenül leszi láthatóvá, Igen nagy követelményeket támaszt a test és különösen a bór szépségét illetőleg. Nem lehel közömbös egy nö számára sem, hogy a testét kritizálták. A nö minden korszakban, minden népnél tudatában volt annak, hogy milyen nagy kincs a szépsége. Apolta is ezért a testét és különösen bőrének szépségét Igyekezett minden módon elérni.
Egyes nőknek az Isten különös kegyképpen adta a szépséget, ezek azonban a kiváltságosak. A legtöbb nő a szépségéi, megjelenésének vonzó külsőségeit a kozmetika tudományának köszönheti. A mai nó szépsége nem véletlenség, hanem a tudalos kozmetikai kuliurának eredménye. A modem nó megszerezheti magának a kellemes, vonzó külső jelelt, csak akarnia kell.
A kozmetika azelőtt titokzatoskodó sarlalánok kezében volt, akik a nők hlszékenységére építve, drága pénzen értéktelen, sokszor a bőrre és az egészségre egyenesen káros kotyvalékokat adtak el. Az utóbbi néhány évtizedben a kozmetika az egyedül hivatott egyén: az orvos kezébe került és ő a tanácsadó és a vezető a szépségápolás berkeiben. Ki tudná nála jobban megmondani, hogy mi használ és mi árt a bőrnek? Az egészség és a szépség szorosan összefüggő fogalmak.
E rovat keretében hétről-hétre tárgyalni fogom a bór- és a szépségápolás kérdésell és kedves olvasóimnak hasznos tanácsokat fogok adni. Ismertetni fogom a bőrre káró* hatású tényezőket és általában, hogy mit kell tenni a bór szépségének érdekében.

Lapunk kozmetikaI rovatának vezetője : dr. Mezei Kdroty kozmetikus-birorvos szívesen válaszol olvasóinknak a test- és bőrápolás ktrébe tartozó kérdéseire, ha vdlaszbétyeggel ellátott borítékot küldenek alábbi elmére: Dr. Mezei Kdtoly Budapest, VI., Nogymezó-iáca 30.
VÁROSI MOZGÓ
Sscombaioa és vasárnap A legjobb katonai bohózat!
Az öszi manőver
vagy
az önkéntes ur bevonull
A legkiválóbb zenés, énekes K. u. K. vígjáték. Honvéd banda I Jazxband I Béoalmujmlka I Ezenkívül: SIEQFRIED ARNO
a legcsunyább nagyorrú filmkomikus Idei egyetlen Hímjei
Milliók a holdban
vigjátékatlrakció 8 fejezetben.
ZALAI KÖZLÖNY
SPORTÉLET
Az NTE szép játékkal győzött Csurgón NTE—CsTK 3 s 1 (1:0)
Nagykanizsa, szeptembor 9 Klsboldogasszony napján barátságot mérkőzési játszott az NTE Csurgón és szép játék után győzött A csapat Inkább szép játékra törekedett, mint gólszerzésre.
Az első télidőben Szollár tejes góljával az NTE megszerzi a vezetést és a második télidőben kiegyenlít l boni csapat i l-esből. Az NTE ezután gyönyörűen játszik és Ctász, majd Benkő góljával beállítja s végeredményt.
Vasárnap Nagykanizsán játszik az NTE a bajnoki pontokért
Nagykanizsa, szeptember 9 Nehéz mérkőzése lesz vasárnap az NTE futballcsapatának. A simontornyai Bőrgyár Torna Clubbal látsza első őszi korai bajnoki mérkőzését az NTE. A simonlornyal csapat nem Ismeretlen a kanizsai közönség előtt. Az egységep délnyugati kerület Idejében, amikor a bajai alosztály egyesítve volt a pécsi alosztállyal több alkalommal látszott a két csapat egymással a bajnoki pontokért. A szétválasztás után Slmonlomya a bajai alosztályba került és a bajai Turul ulán a bajnoki tabella 2. helyére kdzdötte lel magát hosszú Időn át fenyegetve a Turul bajnoki pozícióját A délnyugati kerület bárom alosztályra való átszervezésével Slmonlomya csspila a kaposvári alosztályba kerüli és Igy alkalma lesz a nagykanizsai sporlközönségnek e ióképetségü együttest bajnoki mérkőzés keretében látni. A mérkőzés délután 4 órakor lesz a Zrínyi pályán. _
Átúszta a Balatont egy bécsi tanár felesége
Ftkhintr János dr. bécsi tanár felesége hosszabb Ideig nyaralt Balatonmárián Vetkr-főmérnök előkelő panziójában A bécsi úriasszony néhány nappal ezelőtt Oyörök és Balalonmárla között átuszla a Balatont A mintegy 5 km-nyi távolságot 2 óra 35 perc alatt abszolválta.
(A Zrínyi TE Dombóváron.) F. hó 11-én a Zrínyi futballcsapata Dombováron a jónevfl Voge (vasutas) csapatul látszik bsjnoki mérkőzést. Indulás fél 9 órakor a Szentháromság szobra elöl. A következő játékosokat kérem, bogy készenlétben legyenek: Pápai, Varga, Kárpáti, Vellák, Antal, Poór, Patvar, Oyöre, Munkácsi, Czlmmermann, Rudics, Kenyeres, Oozdin, Szabó, Flumbort, Légrádl, Kurcsics. Csapatösszeállítás szombaton ki lesz téve a Horváth-ujságüzlel kirakatában. Pontosan jelenjen meg minden Játékos. Intéző.
(A Zrínyi TE futballszakosztálya) fontos ügyekben hétfőn, 12-én este tél 9 órakor választmányi ülést tart a Polgári Egyletben. Ponlos megjelenést kér az Intéző.
(A Letenye! Lövészegylet) csütörtökön délután mérkőzöl! Ctörnye-földön a Csörnyelöldi Levente Egyesület futballcsapatával. Eredmény: 3:1 (1:1) Letenye javára. Oólt lőttek Ciörnyeföldnek Sós II., Vasvári és Artner.
RÁDIÓ-MŰSOR
Szeptember 10 (szombat)
Budapest 9.18 Hangverseny. Kőiben 9.30 Hírek. 11.10 NejnaetWsl nzjelzősao\'-gálal 11.15 A rádió llhuágl félórája. 12.00 Déli harangszó. Idójárásjelentéa. 1205 Oross balilajkazenekar hangversenye. Közben 12.39 Hírek. 13.00 Idjjéltáa. lóójártajelen-tta. 14.44 Hírek 16.00 Qyeraekjátszóóra. 16.45 Időjelzőt, Idójárá*Jelenté*, hírek. 17.00 Az Országos PoeUazenekar hangversenye. 18.30 Rádió amatőrposta. 19.15 Venczell EMU dalestje. 19.45 Qramofonhangveracny. 20.30 Kabarééit 22.30 lóőjelzís, Időjárás-jelentés, hírek. Majd dgányiene.
Bécs 11 30 éa 11.10 Zenekari hangvei-teny. 13.49 éa 15.15 Qramolon. 16.55 Zenekari hangverseny. 19.10 Vidám dalok. 20.C0
Közgazdaság
Bor és gyümölcs kiállítás a
balatonfüredi szüreti héten
A balatoni egyesületek, a Balalonl Szövetség vezetése mellett szeptember 18—25 napjain Balatonfüreden szüreti hetei rendeznek felvonulásokkal, ünnepélyekkel, néples játékokkal egybe kölve. Az államvasutak a szüreti bélre az ország kfllönböző vidékeiről és alkalmasint Bécsből is külön vonalokat indítanak, hog/ a balatonvidéki bor és gyümölcs iránt az érdeklődést felkeltsék. A szüreti hét alkalmából Balatonfüreden a gyógyteremben bor és gyümölcs kiállítást rendeznek, melyre a Bala-tonpartjának minden részéről küldhető minta bor ét gyümölcs. Egy-egy fajta gyümölcsből legalább három darab, egy egy fajta borból három palack küldendő a mennyiség és az ár megjelzésével. Minden értesítést Mesterhdzy Ferenc balatonfüredi főszolgabíró, rendező bizottsági elnök elmére kémek beküldeni. Hisszük, hogy a balatonvidéki lakósság minden igyekezetével rajta lesz azon, hogy balalonl termés-kincsünket a kiállítás keretében méltó módon bemutassa. Tervbe van véve október hónapban, hogy 9 badacsonyi szüretet it a filléres vonalok közönségének bemutassák.
Pirit 2029\'/i, London 18-051/1, Newyork 517-25, Brltisel 71-80, Milano 2659, Madrid 41-74 Amsterdam 20605, Berlin I23t>0, Wlon Szófia {3-73, Prága
15-32\'*, Varsó 5810, Budapest Belgrád —•—, Bukarest 3-07.
Buza tv. 20 filL, dl. 20 flll., rozs — flll. esett.
Ruza tlazav. 76-oa 13-35 -1355, T7-es 13-55-13-80. 78-aa 1370 18 95, 79-es 13-90-14-10. 8Ö-as 13 95—14 25, dunántúli 76-oa 12-50-12-70, 77-es 12-70-12-85, 7B-aa 12-85-1300. 79-es 13-00- 1310, 80-aa 13-10—13-25, roza 7-15—7-35, lak. árpa 8-80-9-00, zab 985—1000, ten. gerl It 13-50—13-80, korpa 680-700.
VALUTÁK Angolt. 19-80-20-20 Belga fr. 79\'16-79-74 Csen k. 16 94-17 04 Dánk. 102-50-103-70 Plnár 9-83-999 Dollár 570-50-573-50 Prandaf. 22-30-22-50 Holl. 22905-230 45 Zloty 63 95-64-45 Lel 3-44-3-56 Léva 406-4-19 Ura 29-90-3020 Márka 135-70-13660 Norvég 99-40-100*40
Peseta —•--•—
Schltl. -•-•-
Svájci I. 110-70-111-40
DEVlZáK Amal. 229-25-230-45 Belgrád 989-9-99 Berlin 135-80-136-60 Brüasel 79-26-79-74 Bukareat 3-40-3-51 Kopenh.102 \'/Ü-103-70 London 19-86-2000 Madrid
Milano 3000-3018 Newy. 571-00-574-00 Oazlo 99-60-100-40 Párls 22 30-22-47 Prága 16-93-17-01 Szófia 4-08-4-19 Stockh. 101-70-102-50 Varsó 64 05-64-45
—--------------- Wien _-__•_
Svéd k. 101-50-102 50 | Zürich 110-80-111-40 Wien clearlng árfolyama : 80.454
PethaJLáa 863, eladatlan 13. — Elaő-renda 1-24-IX, szedett 1-18—1-22, szedett közép 1-04—1-10, könnyű 0-84-094, l-s» rendű Öreg 106-1-10, ll-od rendti 0-86 -Ö96; angol süldői. 1-00 -108, lonna nagyban t-66—000, zalr I-80--1-50-1-50, félsertés 1-40-1-64.
öreg szaior 1-85, hus
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Outenberg Nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalata könyvnyomdája Nagykanizsán
Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizaa 7a szám
NyilMér.*)
Ezúton figyelmeztetek mindenkit, hogy feleségem, Körösi dizella részére semmiféle hitelt, vagy kölcsönt ne adjanak, mert azokért felelősséget nem vállalok.
Nagykanizsa, 1932. szept. 9.
Blrő János.
•) E rovst alatt költöttekén sem a szerkesztőség, sem a kiadóhivatal nem vállal felelősséget.
APRÓHIRDETÉSEI
Aa - III I...... «)a ICaaSlf ** »í
MM Mail pw. Vasa, <a •a** M SIMl, torftw KtSlI
- " i «i fldiáia u4 aa* • t
briK Sa jl.l >ia KI M ftl*r. uwabW ui aa* C paíér. Ct-MS « aafataa vaa-laiaM MSaMI U« ut IS aateaa Mát \' AlUar kafwaaaafc VT* ntrMr.
aiárusltjiafc aa összea bútorszöveteket, szőnyegeket, sexiontakarókat, Igen olcsó kéaa|iéuérM. Klslaludl Divat-áruház. 28
Ultrafarm befóttea Üveg hlaárélag Armuttl bssárban kapható tsasl-o.étaban. 3565
IMI és férfi dlvatszöveteket meglepő olcsó árakon árusltjuk. Klslaludl Divatáru-ház. Soha Itaaaa asaas tér* alkalom I 29
Egyszobás udvari I utca 2/c.
t kiadó Ssemere-
3991
Nagyon szép háromszobás lakáa, fürdőszobával november l-re kiadó. Feltételek dr. Kovács Ügyvédnél, Sugár-ul 12. 3999
pogAnyvAri
uradalmi la|boralm kaphatók llterenldnt már 80 fillérért. Legkisebb tétel 25 liter.
enoas kArolt földbirtokos
uu Batthyány-ntca 28. siám.
Orvaal rendelőnek, vagy Ügyvédi Irodának a Főút legszebb helyén 1 utcai, > udvari axoba, előszoba, (UrdöszoL-áva! azon-natra kiadó. Bővebbet Muszel és Fricdenthal caemegekercskedésében. 4077
áladé hentes és mészáros üzlet november l-re, egyszobás, konyhád lakás október l-re. Clm a kiadóban. 4053
Mámat éa angol nyelv tanítását (magyarul és németlli), további középiskolai tsnulók korrepetálását vállalja Domány tanár, KUály-u. 34. 4102
Jókaiban levő maaaslv elsdó. Clm a kiadóban.
aaalaaaajsta*
4113
Saabásastl varró-tantolyamrs tant-vá yok felvétetnek — Welsz Nővéreknél. Zrínyi Mltrlóü-utca 34. 4117
Némát nyelvoktatás kezdőknek. Haladóknak irodalom, művészettörténet német nyelven. Cljoportórák heti két órs, havonta
pengő Oav. Knuftmann Adotlné, Caen-ryuf 12. 4119
1832 szeptember 10.
vigyázzon egészségére és igyék
Resedei oizet.
mely hólyag, vese és gyomorbántalmaknál kitűnő hatású.
Kaphatá Mjaája jtoertgletkea.
Fáraktir: WEISZ HÓB, I4s|ykaalzaa Rlrály-atoa S4. Tslsfas 310.
Gabona
csávázószerek
Porpácok:
Arzópát:
Porzol
Tlllanlln
Hsával pácok: Blgrlol Hlgosari Tlllanlln
Műtrágyák
eredeli gyári árban és csomagolásban.
Kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
inog, műtrágya, termény és növény-védószerek kereskedésében
Nagykanizsa. Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett. Telefon 130.
HIRDESSEN
■ „Zalai UUftayU-kMi.
28M. vb. i
1932.
Árverési hirdetmény.
Dr. Kerpei Jenő ügyvéd áltat képviselt Kolui lkrraann |avára 527 pengő sX llll. tőke és több követelés és Járulékai erejéig a nagykanizsai klr. Járásbíróság 1932. évi JV93. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás lolytán végrehajtást szenvedőtől 1032. évi augusztus hó 2-án lefoglalt 2740 pengőre becaUtt Ingóságokra r nagykanizsai kir. Járásbíróság ténll az. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak végreltrl-l.ist szenvedeti lakáaán, Ualetében Nagykanizsán, Erzsébet-tér 72. sz , ezután folytatva Kinizsi-utca 9. Mám alstt, » ae\'án lizetett őasííg levonásával leendő mtgm-tápára határidőül 1932. évi r.zeptenlber hó zy. napjának! délután 2 óríji HlíctH kl, amikot a bíróilag lefoglalt bulorok, üzleti án.k ilb s egyéb Ingóságokat a legtöbb*! tpérónck készpénzfizetés rneUelt, esetlen becsáron alul Is - de a Mkláltan ár kétharmadánál stacsonysbban nem cl fogom adnt.
Nagykanizsa, 1932. évi augusztus 26 én.
Haán Oyula s. k.
kir. bir. végreha|ló, <lil mint bírósági kiküldőit.
felvesz budapesti és vidéki lapokba
Magyar Hirdető Iroda
nagykanizsai kirendeltsége, Fő-ut 24. I. em.
R. T.
Nyomatott a laptulajdonos Közgazdasági R-T. Outenberg Nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykkiilzaán. (felelős üzletvezető.- Zalai Károly.)
27. évfolyam 205. szánt
Nagykaatua 11(82. szeptember 11, vasárnap
Ara 16 Mér
ZALAI KÖZLÖNY
^okeulMf éi kiadóhivatal: fóut ». aim. Teatbelyt Bókkladóblvstsl: Ktawtb-ata 83.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
ElófUetésl ára: egy bóra a pengó Sierkesxtóségl és kiadóhivatalt telető
Hlltl lelefon: 78. n
Felfelé?!
Irta: KF.1.EMEN FERENC Hetek óla a gazdasági depressió, a fojlogaló világkrizls, a döbbenetes
Eauperlzálódás poláris levegőjét trans-ontlnentálls optimizmus lágy szellője lengi körtll. Bátortalanul, bizonytalanul szakad tel a lelkekből ez a reménykedő fuvalom, mely magával hozhatja a nagy felszabadulást. Éveken keresztül Haladtunk lefelé a nagy lejtön, melynek alján az emberi kuttura, a gazdasági boldogulás, az általános jólét feneketlen örvénye tátongott felénk. Milliók pusztullak cl ezen a lefelé vezető kálvárián, ahol az egyes stációk körül felbecsülhetetlen anyagi ést erkölcsi trők mentek veszendőbe. És most egyszerre a földgömb különböző pont-, |ain, a vezeiö államok nagy metropolisaiban kigyúlnak a bizakodás mécsei. Newyork, London, Berlin
Etlmlsla hangokat hallat, Stresából hirek jönnek s a világ most már td ezekre az optimista radiogram-mokra felfigyelni. Pár hónappal ezelőtt még senki sem vette volna komolyan a kapitalista nagyhatalmak sziszifuszi Erőlködéseit, senki sem akart hinni a Javulás lehetőségeiben, a világ a lelhargia jegyében állóit. S ime elég egy mühossz Newyork-ban, amelyről különben is közlu-domásu, hogy a küszöbön álló elnökválasztás kortes eszközeihez tartozik, elég egy ujabb konferencia, mely pedig csak egy rövid megálló lesz az ujabb konferenciák hosszú ulján s mégis, minlha megmozdult volna a föld, miniha magához térne az elalélt világ. Rejtelmes élelerók törnek maguknak utat felfelé. A munka, az alkotás isi ösztöne kopog a tétlenség, a tehetetlenség dermesztő Jégpdncéla alatt. Milliók földre szegzett tekintete lassan-lassan felfelé fordul. A görnyedő hátak kiegyenesednek, az elernyedt karok megizmosodnak. Mint amikor a megfagyott rögben a tavasz misztikus szavára, az első napsugár fénylő mosolyára ébredezni kezd az Uj Élet, A világ kezd önmagához térni hosszú dermesztő aléllságábói. Az emberek reménykedni kezdenek. S ezzel a psichológiai változással megindulunk lassan... falfélé. Nehéz, fárasztó ut előtt állunk. Ahogy éveken keresztül lépésről lépésre haladtunk lefelé a lejtőn, ugy most is csak fokról-fokra emelkedhetünk felfelé. De végre megváltozott az Irdny. A tempó egyelőre marad a régi, de az ul remélhetőleg most már csak felfelé vezethet. Egyetlen garanciánk erre nézve a bizakodó vpághangulal. De ez többet ér, minden világmegváltó tervnél, minden konkrét javaslatnál, mert az ember cselekedeteit, elhatározásait, egész aktivitását lelki tényezők irányítják. S ezek között döntő fontosságú a hangulat. „Minden csak hangulat" állapította meg egy mély-érzécü poéta lélek. S a gyakoriali ilet mint egy hatalmas visszhang zengi vissza a költő örök igazságát. Egyes ember éleiében épugy, mint nemzetek sorsában domináló tényező
a hangulat lelki ereje, mely épugy elsodorhatja, mint felrázhatja bennünk a munka, az alkotás, a tett ősi erejét. S ez a psichológiai faktor most mellénk állt, hogy mindent megváltó erejével uj ébredésre rázza fel a világol. Ép ezért nem lehet és nem szabad lekicsinyelni azokat a biztató hangokat, melyek a földgömb különböző pontjairól törnek felénk, mert ha nyomukban nem is jár az azonnali gazdasági boldogulás kézzel fogható eredménye, az utat ehhez igenis előkészl\'ik. Fogadjunk örömmel tnlnden uj hírt, mely a terjedő optimizmus levegőjét leheli ki magából s adjuk tovább-lovább a bizakodásnak, a reménykedésnek ezt az éteri rezgését, mely előbb-utóbb szét fog terjedni az egész földön, hogy a boldogulás uj utjai felé vezesse a világot. Nem vak optimizmust hirdetünk, a tőzsdék vad fellángolása még nem jelenti a világ-krizis végét. Sokkal mélyebbre zuhantunk, semhogy máról holnapra elérjük az uj élet alpesi csúcsait, de most már bízhatunk abban, hogy a front megváltozott: nem lefelé, hanem Igenis felfelé vezethet utunk.
Kemény feladat előtt állunk. Nagyon mélyre zuhantunk, hatalmas lejtőket kell megmásznunk. De már haladunk felfelé a hegyen. A" világkapitalizmus erői megmozdultak, a nemzetközi lőzsdéken élénkül az élet, itt-ott fellángol a hossz, Anglia átvette Amerika bizakodását, a köl-csönkonversió várakozáson felül sikerül, a német legújabb szükségrendelet hatalmas perspekiivát nyit hetvenmillió ember számára, még a teljesen letiport magyar gazdasági élet is kezd magához térni aléllságából. Igen, a hangulat. Mindenfelé ebredez a nagy változás reménysége. Elég volt a letharglából. Fel kell rázni végre a világot gyilkos tétlenségéből I Uj nagy cselekedetre kell serkenteni az emberi akaratot. Mozgásba kell hozni az Életet, hogy munkát-kenyeret kapjon a munkanélküliek milliós hadserege s mihelyst újból felzeng e földön a munka himnu>za, azonnal egyensúlyba lendül a termelés és fogyasztás ősi törvénye s a világ megindulhat bátran, bizakodóan a nagy áhitott uton telteié, mindig csak felfelé...
Szeptember végére várják Jugoszlávia államcsődjét
A kormány csak nagy erőfeszítésekkel tudja késleltetni a forradalom kitörését
London, szeptember 10 (Éjszakai telefonjelentés) A Reuter Iroda bécsi tudósítója hosszabb beszélgetést folytatolt egy Bécsbe érkezett pénzszakértövei, aki elmondotta, hogy szeptember végén, amikor a külföldi kötelezettségek egyik részlete esedékessé válik, Jugoszlávia
kénytelen lesz kimondani az államcsődöt.
A lorradalmi szellem nemcsak a lakosság, de a hadsereg és a Holla körében is veszedelmesen terjed és a kormány ezldőszerlnl csak a legnagyobb erőfeszítéssel tudja a forradalom kitörését megakadályoml.
rendőrőrszem izgalmas harca vörös zászlós tüntetőkkel
a
Golyókkal fogadták a kötelességét teljesítő rendörörszemet - Riadó készültség verte azét az angyalföldi vörösöket
előkapta revolverét és egy golyóval sulyosan megsebesítette Bauert. A tömeg közül erre többen a rendőrre lőttek, a golyók azonban nem talállak.
A tüntetőket a főkapitányságról kivonult riadókészültség oszlatta szét. 48 embert előállítottak. A tanuk
Budapest, szeptember 10 (Éjszakai telefonjelentés) Szombaton este tél 9 óra tájban Angyalföldön a Szent László-ut és Reller Ferenc-ulca környékén mintegy 200 tönyl csoport vörös zászlók alatt, a Marselllalsél énekelve, tüntetett.
A tüntetők közrefogták Horváth XX, rendőrt, aki a vörös zászló! ki akarta csavarni Bauer Oízkár 29 éves péksegéd kezéből. Dulakodás támadt Bauer és a rendőr közölt. A rendőr szorongatott helyzetében
szerint Tarsoly Sándor, aki szintén vitt egy vörös zászlót, szintén egyike volt azoknak, akik a rendőrre lőttek Tarsoly Sándor ügyét elkülönítik a többi előállított ügyétől. ValÓBzi-nüleg stntárlális bíróság elé állítják.
Stresában kompromisszumos megoldás van kialakulóban
Az agrárállamok ragaszkodnak ahhoz, hogy segítségben részesüljenek
Stroaa, szeptember U) termelés belBŐ kontlngentálása. A
A lelek szerint kompromisszumos pénzügyi kérdések megoldásáról ujabb
megoldás van kialakulóban az agrár- nemzetközi konferencia fog dönteni,
kivitel átszervezésére, amelynek nyii- Streea, szeptomber 10
ván kellős előfeltétele lesz. Az egyik A létesítendő egyezmény hatása
a dunai államok ipari vámjának le- csak a következő évben érvényesülne
szállítása a másik a dunai agrár- kellőkép, minthogy az Idén rossz
termés volt és kevés az exportálható gabona. Éppen ezért az agrárállamok ragaszkodnak ahhoz, hogy valutájuk támogatása céljából sürgős segítségben részesüljenek. A segélyalap megteremtésének kérdése ilyen körülmények között mind nagyobb erővel nyomul előtérbe.
Stresa, szeptember 10 A gabonavásárló államok albizottsága ma délelölt tudomásul vette azt a két kimutatást, amelyet az eladó államok dolgoztak kl. Az előterjesztett számadatok megvizsgálása után kitűnt, hogy az 1932. évilmza-felesleg nem nagy mennyiségű és Igy elhelyezése nem ütközik akadályba, ellenben nehézségekkel Jár a kukorica és árpalermés feleslegeinek elhelyezése.
Kétéves kamatmentes
részletfizetés
az adóhátralékosoknak
Budapest, szeptember 10 A 33-as bizottság szerdai ülésén tárgyalni iogja az adóhátralékok fizetése ügyében nyultandó kedvezményeket is. A terv ugy alakult kl, hogy 2 éves kamatmentes részletfizetési lehetőséget fognak adni a hátralékok befizetésére. Tárgyalják azt a rendeletet is, amely ugy intézkedik, hogy ha a vlzlmunkálatokat, az ut és Vasútépítéseket az állam, a törvényhatóságok vagy vizitársulat végezteti, akkor a munkásoknak járó bért 50°/o-lg terményben, vagy olyan utalvánnyal ls lehet fizetni, amely 4 hónapon belül váltható be terményre.
francia kormány válaszát
külön futárral küldötte Berlinbe Párta, szeptember 10 Ma délelőtt minisztertanács volt, amelyen Hirrlot miniszterelnök előterjesztette annak a válasznak szövegét, amelyet még ma továbbítanak a német kormányhoz. A francia válasz Igen éles és határozott. A minisztertanács a választ egyhangúlag jóváhagyta.
Párta, szeptember 10 (Éjszakai telefonjelentés) A francia kormány külön futára szombaton este Indult Berlinbe, hogy átad|a a német kormánynak az aug. 29-lkl jegyzékére adott francia választ.
A francia kormány Párisban hétfőn este hozza nyilvánosságra a válaszát.
Erzsébet királyné emlékezete
Budapest, szeptember 111 Erzsébet királyné lelklüdvéérf halálának 34. évfordulóján ma délelőtt Hász István tábori püspök gyászmisét mondott a koronázó főtemplomban. A kormányzót Zsltvay Tibor Igazságügymlnlszter képviselte.
(Élsxnkal rddl.i/tlrnHtl * «•«•»»• »lé-
Slal InU.at laUatl aata 10 éraari Mal*0 ItfS várható al.atar-hajlama^l.
ZALAI KÖZLÖNY
JA » nagyvilágból
m.
Schüller osztrák tlolegátun mondta csütörtökön StreaS-ban: „A vllággaz dóságban a (ellendalét Jelel mutat koznak". .
A „Oalty TeUgraph" írja: „A vüág valamennyi országából tegnap a kereskedelem torén növekvő optimizmus-rót érkeztek Jelentéseit. A némot kereskedő-világban úgyszólván egyik napról a másikra határtalan bizalom lett úrrá. Ez a hangulatváltozás a közön-
Bég nagy részére Is átterjedt\'. »
A rima Irta: „A nagy vásárlók véleménye szerint a depresszió elérte mély-pontját éa a Jó fordulat már beállt"
A Dresdner Bank Jelentéséből: „Az lsat. esztendő a hitelélet terén világviszonylatban Javulást mutat. ...A pénzpiacokon uralkodó bőség a teljesen megmerevedett tőkepiac megenynülé-
•ére adott lehetőséget ".
*
Az Esti Kurír Írja. „A nemzetközi pénzpiac helyzete egyre kedvezőbb, l/ondonban a pénzügyi körök erősen sünre tik a pénzpiacnak kllltöldl emlsz-szlók számára való felszabadítását. Páriában szintén állandóan foglalkoznak az emissziók engedélyezésének kér-kesével".
Londoni jelentés: A,, gazdasági optt -mtzmus napról-napra növekszik. A szer dal angol lapok megállapítják, hogy a világgazdasági válság vege fejé közeledik és minden Jel arra mutat, hogy a világ ui gazdasági fellendülés korszakába lep .
Bonnet, a utrosai konferencia francia elnöke nyilatkozatából (Nemzeti UJ -•ág"):
— Nem várunk csodákat, mert tudjuk, hogy csodák nem történnek. Ml egy kitűzött cél felé haladunk és azt biztosan el la fogjuk érni. mert akaratunk és erőa elhatározásunk le fog dönteni minden akadályt.
A Pest! Napló Irjs: „Az a bizalmi hullám, amely most Járja át az egész világ gazdaságát, kezdi éreztetni befolyásit a magyar hiteléletben Is. Azok a gyárak, amelyek hosszú Időn át kizárólag készpénzért adtak el, kénytelenek visszatérni a klhltetezések rendszerére. Legtöbb esetben persze csak 30—60 napra hiteleznék, egyes s«k-raákban azonban előfordulnak már 00 napos hitelek Is. Valamennyire ez la htssálárul a kereskedelmi forgalom felélénkltéeéhoz."
*
A szerda-esti kanizsai OMKE-gyUtés elnöki megnyitójából:
— A koniunktura-kutató inteiet Jolen-tése szerint a vllágkrlzls a mélypontjára érkezett és ezután már Javulás kö-v étkezik.
A Financial News Irla: „Középeurópa valutáit* helyzetét Illetőleg blzalom-koltő felfogás kerekedett felül. Magyarország éa Ausztria kivitelt lehetőséget megjavultak, mert a kllrlngegyezmé nyek zavartalanabbul működnek, mint kezdetben é« mert az export-árak alacsonyak, ugy bogy koreelet mutatkozik." •
Newyorki lelent/s: „A tőzsdei részvények értéke 10 hét ulatt 80 százalék-
kal emelkedett Hímek egyik oka, hogy u bizalom áltatában megerősödött u kapttollaiUkus gazdálkodás éa n dollár Iránt, ügyes iparágakban hatalmas hoaazmotgalom van. A közfinaóg körében, főleg textíliákban, valóságos vft
aárlásl düh áüt be."
*
A Manchester Quardlan szerint „a Btresal konferencia kedvezőbb előjelek közt lódul, mint annak Idején a londoni."
Albrecht Mheroeg ma délelőtt Keszthelyre érkezik a Balatoni Iróhét záró ünnepségeire
„M! magyar Irók vagyunk Csaba királyfi hadai.. .*
Keszthely, szeptember 10 (A Zalai Közlöny tudósítójától) A Balatoni Íróhét záró-Ünnepségei vasárnap za|lanak le Keszthelyen. Ez alkalomból délelölt fél 10 órakor Keszthelyre érkezik Albrecht főherceg, akit ünnepélyesen fogadnak.
Délelőtt fél II-kor lesz a sziliházban a HeUkonl-ünnep, amelyen Relschl városbíró megnyitó beszéde, Barba-rlls Lajos szerkesztő balatoni költeménye, dr. Oárdonyl Lajos szerkesztő ünnepi beszéde, Mécs László versei, a dalárda számai és a helikoni pályázat eredményhirdetése szerrpel. Vasárnap délután népünnepély Pau-llnl Béla rendezésében, zalai népviselet bemutatóval, este Terstyánszky J. Jenő Magyar képeskönyvének bemutatója a színházban. Este a Balatonon kivilágítás.
Pénteken esle a megszállt területekéről mutatkoztak be ztufoll nézőtér és előkelő közönség elölt a keszthelyi színházban. A megjelent 0 szei irók három sorban az előadó emelvényen foglaltak helyei. Pakots József megnyitója ulán dr. Ligeti Etnö ismertette az erdélyi irók helyzetét és az erdélyi magyar irodalom szellemét Andersen Felleli szavalta Berda Mária és Bartallcs János e délyl költök verseli. Szántó Oy"rgir, a val iró novelláiét felesége olvasla fel. Mécs László frenetikus sikert aratott verseivel. Szántó Oyörgy záróbeszédével éri véget az erdélyi irók elö-adó-e8lje.
— Ml, magyar Irók vagyunk — mondta Szántó Oyörgy — Csaba királyfi hadat, akik nem fegyverrel, hanem a szellem mindenek felett való
Raktáramat a legszebb uj áruval frissítettem fel.
Mindenfajta ■ ■
FŰZŐK
mérték után a legújabb modellek alapján kerülnek kivitelre
BENCZE MAGDA
fOzöszalonja, Erzsébet-tér 4. Régi postával szemben
1932. szeptember 11.
erejével szerezzük vissza a magyar Integritási.
Megalakult az Írók Gazdasági Egyesületének Zalai Csoportja
Keszthely, szeptember 10
(Saját tudósítónk telefonjelentése) A Balatoni Iról\'Hét keszthelyi szereplése során a mai program főeseménye volt az Irók Oazdaságl Egyesülete Zalai Csoportjának megalakulása. Az alakulás Pakots József elnöklésével Hévízen történt. Pakots kifejtette, hogy azWstág vidéki kulturális centrumaiban fel kell karolni az irók társadalmát és felvenni a küzdelmet az Irók nyomora ellen. A megalakulás lelkes hangulatban megtörtént. Az IOE tagjai csakis hivatásos irók lehelnek.
A zalai Hók diszelnökéttl herceg Festetics Taszilót kérik fel. Elnökké Relschl Imre városbírói választották. 0<yvezetö elnök tlr. Odrdonyl Lajos, alelnök Barbarits Lajos, titkár Balázs József, jegyző Ötvös Magda, pénztáros Kelemen Ferenc, ellenőr Zám-bory i.sjos.
Választmány: dr. Fára József, dr. Sterecz ímre; Szilveszter Péter János, Herboty Ferenc, Váth János, Tarnay Károly, Dávid Magyar József Vajda Marietta, Bothár Árpád. (Ez h választmány még kiegészül.)
Ma este Keszthely városa vacsorára látja vendégül az irók társaságát. Este 9 órakot Terstyánszky I. Jenő „Magyar Képeskönyv\' előadása, a melyre minden jegy már elkeli.
Holnap érkezik Keszthelyre/ltóree/tt főherceg és az Ö jelenlétében zajlik le a Helikoni-ünnepély, amely záróünnepélye lesz a Balatoni Irói Hétnek.
ElkéazOlt a Jelentós a vároa 1931. óvl ház tartásának zárszámadásáról
Nagykanizsa, szeptember 10
A vároa 1931. évi zárszámadását a bizottság nemrégen behatóan felülvizsgálta és az erről szóló jelentés most került a polgármesteri hivatalhoz. A jelentési dr. Welsz Lajos, a zárszámadási felülvizsgáló bizottság elnöke és dr. Dómján Lajos bizottsági lag szerkesztették.
Utat a jelentés többek között az adóhivatal munkájára, amelynek kö-
A ferde lovag
(Korrajz Mária Terézia idejéből) 18 Irta: Balázj József
— Majd a lovardában felálltunk egy deszkalapot. Ha fenséged rászán naponta egy órát, fél év alatt rábízhatja magát a tőrére.
A herceg bólintott, azután szótlanul folytatták utlukat. Arra kellett gondotnia, hogy Barenslein mögött katonai mult van. Jó lovas, jó vadász, remek vívó és tüneményes borivó. Ez az utóbbi volt a legért-hetétlenebb előtte.
— Szeretném tudni, miért ivott a rengeteg ital ulán még tejel is?
— Szomjas voltam. Mert be kell vallanom fenségednek, hogy mindössze azt az egy pohár tejet ittam. — És kigombolva ujjasát, megmutatta az üres tömlőt s megmagyarázta, mikép tüntette él az i alt.
A hercegnek igy még jobban tetszett a dolog. Elhatározta, hogy ezt is megtanulja.
— De mikor? Fenséged holnap ünnepélyes keretek között búcsúzik és indul.
— Igen... Indulok... — Ismételte lehangoitan. — Ezért valaha meg-
őrjítem szeszélyeimmel a titkos ta nácsot s minden javaslalukat visszautasítom.
— Minek? Amíg én ott leszek, az fog történni, amit fenséged akar, engem prdig nehéz le\'z obnan elmozdítani, ha fenséged nem egyezik bele.
— Meglátjuk. Reggel a császár vadászni megy, a holnapi napot ő fenségével töltöm és nem holnap, hanem holnapután indulok útnak. Bartenstein 1 Ha engem itt eleitenek, akkor az ördöggel Is szövetkezem és ha romba kell dőlnie a birodalomnak, Terézia akkor is az enyém leszi — Tört ki a hercegből az indulat.
— Fenuég, a császár ezirányu elhatározása szilárd és megmásíthatatlan I — Nyuglalta meg Bartenstein.
— Akarom hinni I. . . Mondja, titkár ur, nincs valami kívánsága? Szívesen lennék a segítségére bármiben.
— A szászokat szerelném letelepíteni a Duna jobbparlján.
— Tudom. De én valami személyi dolgára gondolok.
— Fenség, nekem ez elég.
— No, ne mókázzon velem. Végre
is maga olyan rendkívüli képességekkel bír, amelyeket el kell ismerni valanfiképen.
— Amig fenséged mellett maradhatok nem kívánok semmit. A rang és kitüntetés olyan kötelezettségeket rónának rám amelyek torz alakomhoz sehogy sem illenek. Nevetséges lennék. Így alárendeltnek látszó állásomban sem irigyeim, sem ellenségeim nincsenek és legjobban hasznára lehetek azoknak, akikel szolgálok. Legyen kegyes engem fenséged cim, rang és állások kiosztása alkalmával mellőzésével kitüntetni. Amikor bizalmára méltatott, olyan kitüntetésben részesiteti, amelynél magasabbhoz már nem juthatok.
— Császárnak született s maga az egyetlen barátom 1 — Kiáltott fel lelkesüllen a herceg és a park platánjainak árnyékában magához ölelte Bartensteint.
A titkár elmosolyodott a sötétség jótékony leple alatt. Kedvesnek, jelentéktelennek és veszélytelennek i élte a herceget s ugy vélte, eige-delmes bábként kezelheti majd uralkodó korában, a művészi hajlandóságú, szellemes és felületednek látszó Teréziával együtt. Éppen az
elmúlt éjszaka ismerte meg Ferencnek egy olyan uj oldalát, amely meglepte és örömmel töltötte el. A hercegben, dacára a főhercegnő Iráni érzett imádatának, lultengö erotikus hajlandóságok mutatkoztak és Bartenstein tudta, hogy ezek a tulajdonságok az idők múlásával éa a herceg élelkörülményei között csak fokozódhatnak. Ő inaga szerzetesi aszkézisben élt s hálószobája ajtaját mindig magára zárta, hogy arra az egy asszonyra gondolhasson, akit a magáénak képzelni őrültség volt, dc lemondani nem tudóit róla mégsem. Ez voll az egyetlen lehetetlenség életében, de annyira hitt a saját fölényes szellemében és törhetetlen akaratában, hogy mert remélni.
A hercegtől lakosztálya ajtajánál vált el s mikor belülről megfordította a kulcsot, kinyitotta a szekrényt és hosszan elnézte a feléje mosolygó édes kék szemeket. Ilyenkor elfeledkezett mindenről s a hivő áhítatos rajongása ömlölt el rajta. Kinyúlt, mint a szálfj, térdreereszkedett és imádságszerüen peregtek ajkáról a forró, heroikusan poelikus vallomások . . .
* (Folyt, köv.)
Bereftvás pasztilla a legmakacsabb fejfájást is elmulasztja.
1632. Szeptember il. __
szűnhető, hogy az adózás még a mai kOrfllmények közöli Is ugy folyl be, hogy a költségvetés lételel tedezhelők voltak. RAmulal arra, hogy az adóhivatal Jelenlegi nelyl-ségel alkalmatlanok. Ürömmel állapítja meg, hogy a nagykanizsai Iparosiig és a szélHtók számléi mosl már hamarább kerülnek kifizetésre. A számadási tételek mind okmányokkal vannak alátámasztva és mindent a legnagyobb rendben találtak. Budget szempontból a zárszámadás mindenben a legnagyobb rendben találta tolt. A hitelkeretek be lettek tartva és ahol viszont egyes esetekben át kellett lépni, ez minden egyes alkalommal csak közgyűlési jóvátiagyás-sal történt. Nem mintha a keretek túllépése la Ián a Költségvetés összeállításánál hiányzó gondosság vagy előrelátás hiánya miatt töriént volna, hanem a mai rendkívüli gazdasági viszonyokból adódóit. Majd a bizottság legteljesebb elismerését fejezte ki a város vezetőségének, tiszt viselőinek, adóhivatalnak. Mindegyik be-csfllettel teljesítette kötelességét.
A nagykanizsai mozgóposta a helybeli kereskedők érdekében
A MgykAaixMÜ Mu«rfc*rwk>4Sk k»»b.-Járásáuk
Nagykanizsa, szeptember 10
A nagykanizsai füszerkereskedők nevében nemrégen Frledenthal Líszló interveniált a nagykanizsai mozgóposta (önökénél a leveleknek Buda pesten való gyorsabb kézbesítése érdekében. Miklós János postafönOk a legnagyobb előzékenységgel járt közbe a nagykanizsai kereskedők érdekében, amelynél togva október 2-tól Nagykanizsán a következő rendelkeznek léptetlek éleibe:
Ha a levelek este 6 óráig bedobatnak a gyfljtöszekrénybe, akkor azok mág a fél 7 órakor Induló gyorsvonattal mennek tovább Budapest felé. Ha fél 9 óráig, ugy ezxk a 8-06 órakor este induló vonallal mennek tovább, ez a vonal Oyéké-nyesen át magy és reggel 7 10 órakor a keleti pályaudvarra érkezik.
Ugyancsak a csomagok a városi postahivatalban (1, számú postahivatal) este 7 óráig feladhatók, a vasúti (2. számú) postahivatalnál pedig este 9 óráig minden pótdíj nélkül.
Ezek a csomagok az este 2105 órakor indaló vonallal mennek Budapestre, ahol még a délelőtt folyamán kézbesítve lesznek.
Az este 9 óra után bedobod levelek az éjfélkor, 0-30 órakor Induló személyvonattal Indillatnak, azonban ez a vonat a délipályaudvarra megy a levelekkel és mire a keletire ér a posta, már 9 óra van és Így ezek csak a. második kézbesítésnél (11 órától l-ig) kerülnek sorra.
Nagykanizsa kereskedői, Iparosai éa vállalkozói ugy, mini a nagyközönség, mindeneseire örömmel veszik a fOazerkereskedök intervenciója folytán jörtént és a közönség érdekeit szemelölt lartó előzékeny postai intézkedéseket.
Hölgyek jelszavai
Legjobbat és legolcsóbban
FŰZŐT,
angol éa trancla ruhát, kabátot (a kosztümöt
mérték után
Welsx Növérelcnél
rendeljünk Zrínyi Miklós utca 34.
SALAI KÖZLÖNY
500 pengős adomány a kanizsai országxászlóra
A Muraköz emlékéi a szebb magyar jövö elérkezlélg akar|a élő jel-kénl őrizni 8 nagykanizsai országzászló. Erre a célra a vármegye minden részéből naponta érkező adományok között ma egy messze kimagasló hazafias áldozatkészség megnyilvánulását kell nyugtáznunk. Az egyik előkelő ulal föur, aki nevét szerénységből nem kívánja hogy közöljük — 500 (ölszáz) pengőt utalt ál az országzászló akciónak a Nagykanizsai Takarékpénztárban kezeli folyószámlájára. — Ez a nemes magyar főúri gesztus hatalmas lépéssel vitle
előre az akció sikeréi. Ahol a ma gyar töld történelmi birtokosainak lelkében ilyen szent IQzzel lobog a Széchenyiek áldozatos lelke, otl biztatón él a reménység, hogy Mura köz zászlaja nem marad sokáig tél-árbócra eresztve...
Mai adományok: N. N. 500 pengő, Szatucsek János (Komárvárös) 5 pengő, dr. Bakos Oéza 2, Vannay János 2, Demeter László 2, özv. Orbán Józsefné 2, vlléz Nadray Mihály 1, Frank József mérlegkészltő 1, Schweitzer Kálmán 1 pengő, LObl Jenő 50 fillért.
rw
i és téli
bevásárlása előtt saját érdekében keresse fel m 72 év óta fennálló
kabát- és szőnyegosztállyal
kibővített
SIHGER MMízat
NAGYKANIZSÁN.
Nagy választékban érkeztek és vételkényszer nélkül megtekinthetők: Elsőrendű szabása és minőségű nól- és gyermekkabátok, mindenfajta szőrmék, női-ruha és kőpenywAvotok, férfi-öltöny és kabátszövetek. Jómlnöségü és színtartó áruk.
Figyelmem és gondos \'Msxolgé/lás.
Olcsó, sxaboit árak.
Konyhakéssel vágta el a nyakát egy Magyarutcai kereskedő, aki tizenöt évig éhezett
Ooldschmledt Pált 15 év után terítette le a világháború
Nagykanizsa, szeptember 10
Borzalmas módon elkövetett öngyilkosság történt szombaton reggel fél 9 óra tájban a Magyar-utca 79. szám alall, ahol Ooldschmledt Hál 37 éves füszerkereskedö egy éles konyhakéssel átvágls a nyakát.
Egy világháborúból hazakerüli szerencséilen beteg ember tragédiájának utolsó felvonása volt ez az öngyilkosság. Ooldschmledt Pál, mint egészen fiatal, 24—25 éves ember kerUII kl annakidején a harciérre, ahonnan gyógyíthatatlan gyomor-Idegességgel tért haza. Betegsége állandó csuklásokban nyilvánult meg, ugy, hogy az élei egy pillanatig sem maradi a gyomrában. Tizenöt keserves évet -Menti kérésziül, egyik szanatóriumból a másikba meni, egyik orvosi a másik után kereste fel, de mindhiába, gyógyulási se-holsem talált.
Ezelőtt kél hónappal jöll haza az egyik (óvárosi szanatóriumból, ahol szintén eredménytelenül kísérleteztek vele. Az éveken át Urló
koplalás Uvetketféfcm már caak
csont és bőr volt a szerencsétlen emberen.
Az utóbbi hetekben egyre lobban hangoztatta a hozzátartozói és ismerősei elöli, hogy végez magával, mert nem bírja tovább a scenvedé-■ seket, de testvérei, Ooldschmledt \' József és Teréz mindent elkövetlek, hogy vigasztalják és életerőt önlae-nek belé.
Szombaton reggel Ooldschmledt József kinn tartózkodott az üzletben, nővére a konyhában foglalatoskodott, öccsük pedig benn üli a szobában. Ooldschmledt Teréz néhány pillanatra klmenl az udvarba. Ezt a rövid időt felhasználta az öccse, aki kisurrant a konyhába és onnan egy

tUlér
dekája eredeti Troncla
l)OR8AY
kólnlvlsekuk
VÁGÓ ENDRE
illataurtáráhtn
éles konyhakéssel tért vissza a szobájába.
A konyhába visszatérő Qoldsohmtadt Teréz horgésre lett figyelmes. Baro-hant a szobába, ahol öccsét, Oatd-scmledl Patt az ágy lábánál egy széken ülve találta, hátrahajtott-lejét az ágy széle tartotta, nyaltán pedig egy hosszú, mély, véres vágás éktelenkedett. A véres konyhakés ott heveri mellelte a padlón. A szerencséilen ember akkor hörgött utolsót.
Dr. Petrlcs László rendörtogal-mazó, dr. Fodor Aladár tisztiorvos és Frltz Pál detektív szálllak ki az öngyilkosaág színhelyére, ahol kétségtelenül megállapították, hogy Ooldschmledt Pál Önkezével waáett véget szenvedéstell életének. Levelet nem hagyott kálra az életunt, akii llzenil év után terített ie a világháború.
Ez se rossz...
A vitlany-üüy, ahogyan tokkal tgytterübb volna
Sokat vitatkoznak pL Pesten azon, hogy ho-tgyan és mivel lehet a pdtoskát legbiztosabban kiirtaniI Mindenkinek varrnak táját garantál! mód ,rurel és — mOt-potoskál. Meri a legegyszerűbbet l — . Ennél Jobb nincs
Jenkinek vonna, elfelejtenék
ütni.
agyon kell semmi.
Htt4gy vegyink valahogyan a
villany-üggyel h Itt Kanizsán. Városatyáink hónapokon át vllatkoMak mÜli, a, magunkífijta egpwiü tol-r ürnak,\' dagadtra t< beittmk a fjét, pártokra oszlott a város, a vllkmy-üggytt feküdt és ébredt a kanlisat polgár, az utcán, a kávéházban, az ebédnél, az ujságpao, a hivatalban -nem volt s még /na isnllg van más •téma, min! a villany.
És sajátságos, hogy még a vlUmy-üp/ben Is milyen nehéz vllágman Mit. Ha ugyan egyeUre nem tqje-sen lehetetlen I
Kéri ipfühmketn is ttok m**t,Jmt eszembe, hogy az egész dolgot mk-Mai .egyszerűbben meg lehetett v0/aa oldani. De azért most már csakt elmondom. Véleményemmel bizonyárét nem Jogok egyedül mármint, lennek heteim a»oF*ózül, ,aklk a kétdés rmgsMátinál-azt tekintették difiinek, hogy ml! lehet vele a városnak megtakarítani
A takarékosság Jelszavát 1.1. nem a Községi Párt találta kl. Az Igenben boldogult Franklin Benjámin már 150 esztendővel ézeUli, amikor még az Egyesült Államok kfivete jtolt Franciaországban, erinek erejével rá akarta beszélni a pártstakat, hfigy takarékoskodjanak. Kanizsán sdkan ugy fogják találni, hogy szerftktt
JOnelen
legyen otthonában, mert az egész családot szórakoztatja és azonfelül tudó alt a napi bal- és külföldi hlrafc-61.
Gyártja: Orion lzz«limp|g)ráf
ZALAI KÖZLÖNY
1832. szeptember 11,
fillér darabja
Speik «. Vera-Violetta
szappanoknak
VÁGÓ ENDRE
illatszertárábsn.
szimpatikus ember lehetett az öregúr, mert neki is az volt a vesszőparipája, hogy a világításon kell behozni azt, amit máshol kiszalajtottunk a kezünkből.
Röviden Franklin BenJaminnak azon alapult a teóriája, hogy a párisi utcák és házak világítása túlságosan fényűző. A fényütés persze akkoriban még gyertyával és hasonló világítási rekvlzltumokkal történt. (Azért volt abban az időben Ilyen primitív a világítás, mert akkor még nem volt a ürávavölgyl).
Szóval mister Franklin kidolgozott egy . Takarékossági Javallaf-ot. Ezt most valami Ódondász megtalálta Sajnos, elég későn I Igazán megtalálhatta volna pár nappal ezelőtt Is, azt hiszem, akkor a kanizsai villany cfata Is más fordulatot vett
volna. Meri, Imel—van egyszerűbb megoldás Is.
hranklin Benjámin ugyanis abból Indult kl, hogy a púrisiak könnyelműek: — ahelyett, hogy korán este ágyba bújnának és reggel felkelnének, mihelyt nem kell gyertyát gyújtani,
— este is reggel Is, pazarolják a világltóanyagot. KI Is számította: Párts akkor még 100.000 főnyi lakossága 64,050.000 font gyertyái takaríthatna meg, ha a napvilágot használná éjszaka helyett. Minthogy pedig akkoriban 30 krajcár voll egy font gyertya, a párlsiak kerekesen 96 millió tivrét takaríthattak volna meg, ha elfogadták volna Franklin Benjámin „Takarékossági Javallat"-át. De hál nem fogadiák meg. A fiatalok ugy látszik már akkortájt sem mindig hajoltak a bölcs öregek szavára.
De talán ha Franklin Benjámin két héttel ezelőtt feltámadt volna és eljött volna Kanizsára és Itt hirdette volna, hogy hogyan lehet a világítással a legjobban gazdálkodni, — Itt talán nagyobb sikere lelt volnu
És ha meggondoljuk, Igaza Is van I A villanytelepet lebontani és sötétnek hagyni, amil az hien sötétnek teiemtett: — sokkai egyszerűbb megoldás lett volna. És ami a Jő,
— sokkal jövedelmezőbb is. (Stl)
Budapesti flgyvéd egy párbeszéde miatt a vádlottak padján a nagykanizsai törvényszék előtt
A keszthelyi választás epilógusa — A zalaapátll ügyvéd esete a nála történt .betöréssel* — Érdekes bflnügyeket tárgyal a Keszthelyre kiszálló nagykanizsai törvényszék bUntetOtanáusa
Keszthely, szeptember 10 (Saját tudósítónktól) Holnap Lét-lón száll ki Nagykanizsáról a törvényszék büntető tanácsa dr. Mut-schenbacher Edvln tanácselnök elnöklete alatl A négy napos tárgyalásokon Igen érdekes tlgyek kerülnek letárgyalásra. Igy elsősorban
dr. Metzler Károly budapesti ügyvéd esete, aki decemberben egy tárgyaláson, amelyen Fodor Imrét védte, véd beszéde alatt többek közölt olyan kijelentéseket telt, a legutóbbi választásokra célozva, hogy a közigazgatás ártatlan embereket lecsukat, mlg a szociáldemokratáknál a kihágás!
Virágos paplanok
és
sima cloth paplanok
9-80—13-50 pengői*.
Női- * férfiszövetek
Sima. és mintás
bársonyok, selymek
dus választékban kaphatók
Kirschner Mór
divatáruházában.
Visszamaradt fórfiszövetek - mig a csekély készlet tart- maradókárban lesznek kiárusítva.
Az őszi újdonságok nagy része már raktárra érkezett, amely vételkényszer nélkül tekinthető meg.
Egy tanonc felvétetik.
Ítéleteket nem hajtják végre, slb. Ami valódiság eseten a közigazgatás fejei! fegyelmi eljarasnak tenne kl. Dr. Huszár Pál járási föuzolgablró és dr. Barcza Béla szolgabíró erre az alispantó! meghatalmazást kértek, hogy megindíthassák a bonvádi eljárást Metzler Károly ellen. Ami meg is történt. Melzler Karoly dr-t iel-halalmazásra üldözendő ragalmazas-érl fogták perbe.
A másik erdekes csel dr. OelMn Sándor zalaapáll ügyvéd esele, akt egy napon megjelent a DUNA biztosítónál és bejelentene, hogy nála belöres löilént, amiért kerle a biztosítási kárösszeg kifizetését. Az eset gyanúsnak tűnt tel és a csendőrség! nyomozás állítólag olyan adaiokat produkált, intnlha dr. Óellén betörést színlelt volna, csak hogy a biztosítási összeghez jusson. A bíróság fogja dr. Cielléu szerepéi megállapítani.
A sármelléki gyújtogatás gyanúsítottjai letartóztatásban
Dr. Atmássy Oyula, a nagykanizsai törvényszék vtzsgálóblrája szombaton délben maga elé vezettette Kisvarga Sándort és-feleségét, Stalay Franciskát, akit a csendórségl nyomozás a sármelléki gyújtogatás elkövetésével gyanusit és több órán ál kihallgatta Őket.
Ugy a férfi, mini a: asszony a leghatározottabban tagadták a terhükre rótt bűncselekményt,
Dr. Atmássy a nyomozási anyag alapján a házaspárt kihallgatásuk után letartóztatta.
Vitéz Cslllaghy Oyörgy, a nagykanizsai kir. ügyészség vezetője szombaton kiszállt Sármellékre, a borzalmas tűzvész színhelyére.
A csendórségl nyomozás folyamán a lakosság sok érdekes dolgot mondott __ el a kihallgató halósági közegeknek. Általában a község lakossága rendkívül elkeseredett Kts-vargáék ellen, akiket amúgy sem tud szívlelni es akiket legutóbb a község tartót! el, mert nem kaptak sehol munkát. Senki sem akarta őket felfogadni.
Érdekes módon jutóit a csendőrség a kellő beismerő vallomásához, Illetve terhelő bizonyítékaihoz. Beszélik Sármelléken, hogy amikor a csendőrség elsőizberi kihallgatta őket és körömszakadiáig tagadlak, két csendőr elbujt az rgylfc szekrényben és várta, mit beszélnek majd a gyanúsítottak, hogyha a kihallgatási végző csendőrök kivonulnak az irodából. A csciidőrfogán kitűnően bevált. Ugyanis, amikor a kihallgató két csendőr kimen! a szobából, ahol kihallgatták ókéi, Kisvarga SSndor nyomban feleségére támadt, hogy valahogyan el ne árulla ót, hogy ó gyújtotta fel Szabó Károly községi bíró szérűskertjét; mert akkor agyonveri Ebben a pillanatban lépett elő « két csendőr és jegyzőkönyvbe foglalta Kisvarga szavalt, amit feleségéhez intézett. Egy óta múlva mindkettő már uton voll Nagykanizsa felé.
A sármelléki borzalmas gyújtogatás bűnügyében a mai nap valószínűleg már meghozza a vári eredményt.
fillér 1 tubuB
MeotamlD rojMoidó fogkrém
garantált, Jómlnősógü
VÁGÓ ENDRE
lllstszcrtárábari.
Képkiállítás Nagykanizsán
Szokatlan érdeklődés mellett nyílt meg a napokban hires magyar festőművészek munkáiból rendezett képkiállítás, Fö-ut tizennégy szám alatt az Elsó Magyar Biztosító palotájában. Alkalmunk volt a tárlatot megtekinteni s igazán gyönyörűségünk tellett a sok szép festmény szemlélésében. Megértjük a közönség érdeklődéséi. Nagykanizsa műpártoló publikuma hamar észrevette, hogy a kiállítás anyaga nívós és magasan fölölte áll az utóbbi időben városunkban rendezett kiállításoknak. Iványl Qrűnwald B., Edvi Illés A., Ács Ágoslon, Kézdl Kovács László, Komáromi Katz E„ Viski ]., Oelger R., es. Farkas L., Cserna K. Zsor-kóczy és tóbb jeles, mintegy 30 lealöművész eredeti alkotásai vannak szép blondel keretben ízlésesen elhelyezve. Az árak jóval alacsonyabbak a műkereskedői és ügynöki áraknál Érdekes megemlíteni, hogy már sok kép cserélt gazdát s a vásárlók nagy része réssletre vásárolt, mivel alig van kűiörtbség a részlet-és készpénzár közöli és néhány pengős részletet mindenki spendirozhat, ha lakását egy szép festménnyel diszilheti. A tárlat este 8 óráig van nyitva. Belépődíj nincs. (=»)
MAPI HÍREK
NAPIREND Szsptsmhcr 91, vasárnap
Rómsi katolikus: Piotá«,|ic. Proteat.:
Teodora. Iir.: Elul hó 10.
«
Várovi Maianm ás Könyvtár nyílva csfltöi tOkOn és vtsánup délelőtt ló-tél II óláig.
Oyógyszertári éjjeli szolgálatr a „Salvator* gyógyszertár Erisábet-tér 21. to a klsksnlssal gyógyssertár.
flósfUnM ayltvi reggel 6 éritói este S óráig (bétlö, szerda, pintek délután, kedden egész nap níkaek). Ttl. 2—13. Délután Tórától 50 filléren zuhányfírdí
Sxsptasntír 18, hétfft
Sóm. katolikus: Márts neve. Proteat.: Ont dó. Izraelita: Elul hó 11.
— Az Ipartestületi elöljáróság Ölése. Most tartotta szeptemberi ülését a nagykanizsai iparteslülel elöljárósága Samu Lajos elnökkte alatt, a lagok élénk részvételével. Több min! 20 tanoncol szabadított fel az elöljáróság. Samu elnök előterjesztette ezután az OTI bírósági ülnökeinek névsorát, amelyet a Zalai Közlöny már ismertetett Bejelentette, hogy az elnökség »z utcanviiás ügyében minden egyes városi kípví-seiöleslűlcii tagol megkeresett it támogatását kérte »t Ipsrtestűlet eme akciójában. Hoffmann Her,rík elöllárósági tag lemondás* köveiké zett\'cjután. Hoffmann Henrik több mint 25 évig voll elöljárósági tagja az ipartestületnek és buzgó tevékenységével nagy síolgálatot tett az Iparosságnak Érdemelt jegyzőkönyvileg örökítették meg. Msjd több belső ügy került letárgyalásra.
— Segédjegyzőválasztás. A Dlós-kálon szerdán megtartott segédjegyző-választáson szótöbbséggel Brlgievlcs Béla oki. |egyző, eddigi helyettest választották dióskáli segédjegyzővé.
— Kifosztották Ludeczky hangszerkészítő kirakatát. Az elmúlt éjszaka Ismeretlen leltetek álkulcs segítségévei kifosztották Ladeczky János ismert kanizsai hangszerkészítő Horthy Mlklós-ut 8. Bzám alatti utcai kirakatát, ahonnan hegedűi, vonót, mandollnt és egy szájharmonikát vittek ei. A tettesek semmi nyomot nem hagylak maguk ulán. A nyomozás megindul!.
1032. aatcpleíTibef !i.
Egy kis darab Váci-utca a kanizsai Erzsébet-téren
Az lirzsébet-léri .vasember-ház" kan, a város leglorgalmasabb Doniján uj üzlet nyitotta meg kapuját. Öröm regisztrálni a sok kanizsai bú-
2ALAI KÖZLÖNY
baj közepette mindazt, a mi uj ményl, uj darab kenyeret, uj vá hozás hitét jelenti, őröm ktl önösen
akkor, mikor az uj portál mögött a ragyogó Váci-utcai Urletsorba is valóban beillő fővárosi csínnal és Ízléssel berendezett üzlet nyit kaput Nagykanizsán.
Az uj üzletet Werlhelmer Ernő gyógyszerész, a „Fekete sas" patika volt bérlője nyitotta. Glegáncia, uri ctiarme, 27 évi gyógyszerészi tapasz-lalat szakértelme mosolyog derűsen az uj üzlet minden szögletéből. Illatszerek, kozmetikai cikkek, kötszerek, betegápolás! cikkek, gummi-áruk slb. sorakoznak az üvegpoíco-kon, a laboratóriumban, a barátságos irodában.
Várakozáson felül sikerült indulás jeleiből jószerencse int az uj kanizsai üzlet felé.
ÉRTESÍTÉS.
Tiszteletlel értesítem Nagykanizsa és vidéke közönségét, hogy a gallértlsztltás árát 8 és 10 fillérre leszállítottam.
Festést, tisztítást legszebben, legolcsóbban vállalom.
Tisztelettel
Varga Nándor
ruhafestő, gőzmosó és vegyttaztitó Horthy Miklós ut 8.
— Halálozás. Rtcsey Anlal a budapesti központi papnevelde uradalmának jóizágfelügyelöje, Somogy-vármegye törvényhatósági bizottságának tagja, életének 62-lk esztendejében Tapsony községben elhalálozott. Holttestéi besienleléne után Kískomáromba szállítják, ahol nyomban 13-án délelölt helyezik ulolsó pihenő helyére. Halálát hozzátartozóin kívül kiierjedt, előkelő rokonság gyászolja.
á has telisege, májtájéki fájdalmak. emésztési nehézségek, gyomorbélhurut és sárgaság a természetes »Ferenc I0ES8Í" keserűvíz használata által megszüntethetők és az agy, a szem, tüdő, vagy sziv felé irányú ó vértólulások ellensulyozhalók. uyo-mor- és bélspeclallsták igazolják, hogy a Fersao József vizzel, különösen az ülő életmód következtében jelentkező bajoknál nagyon kedvező eredményeket érnek el. A Ferenc lóxiel keserüviz gyógyszertárakban, drogériákban és ftlszerüz-lelekben kapható.
= Orvosi hit. Dr. Keszller Islván bőrgyógyász é» urologUB bele^ségé-böl leiépült és rendeléseit Kölcsey-ulca 8. sz. a. újból megkezdte.
- Déldunántull bridge kerület. A napokban Siófokon tartották meg 111 első országos bridge kongresszusi, melyen három löpont szerepeli: I.
Elismeri fómlnöségU sa/ái késxltésU gyermekcipők
ismét kaphalók
P«PP OSZKÁR
cipészmesternél Erzsébet tél 1. szám.
• •
SZÖVET
Duplaszéles iskolaszövet 7
leányka ruhákra kiválóan alkalmas, 1\'Cfl
minden szinben kapható, métere csak P | Q||
uo ci. széles gyapjúszövet
férfi ruhára, bekecsre alkalmas . .
Férfi divat-szövet
450
140 cm. széles, tartós minőség, szép mintákban, sportruhára nagyon alkalmas P Q """"
Cheviofte szövet
140 cm. széles, szép sötétkék szinben, közkedvelt fiu iskolaszövet . . .
650
A bridge rolary eszméjének megvalósítása. 2. Az országos bridge kerületeknek beosztása. A határozat szerint a déldunántull kerület székhelye Kaposvár 8 hozzátartozik: Zalaegerszeg, Nagykanhsa, Keszthely, Pécs, Szekszárd, Dombóvár, Mohács, Bonyhád és Baja. 3. A magyar bridge klub megalakulása.
=. Rendkívül nagy választék, jutányos árak, garantáltan jó minőségű siffon, angin, lenvászon, damaszt, nyomott és tennlszflanellekből Stnger Dlvatdruhdzban.
— Az egész országban elkobozták a Magyarország rádióját A Magyarország clmü fővárosi lap kiadóhivatala legújabban azt a rendszert hozta be, hogy rádióműsor mellékletét ezután külön Is árusítja 6 fillérért. Három nappal ezelőtt már az egész országban árusították a rádiómelléklelet, a főkapitányság intézkedésére azonban pénteken minden városban elkobozta a rendőrség a rikkancsoknál feltalálható példányokat. Az elkobzás oka, hogy a külön árusításra nem volt meg a terjesztési engedély. A nagykanizsai icndőrkapltányság Is lefoglalta az itteni rikkancsoknál feltalálható példányokat.
— A cséplés utáni áldomás vége. Mintegy két héttel ezelőtt
Markoldn Ferenc 21 éves nagykanizsai napszámos öt társával együtt cséplésből jölt haza és ennek örömére az egyik klskanlzsal társuk lakásán áldomást Illák. Ulána mind a hatan bejöttek Nagykanizsára és éjjel fél 12 óra tájban a Király-utca végén Összeszólalkoztak Markotán Ferenccel, akit alaposan összevertek. Lakatos Ferenc dr. rendörblró most vonta felelősségre a verekedés résztvevőit. Berta Oyörgy, Kulcsár Lajos és Károly, Kránitz György és István terheltek azzai védekeztek, hogy Markotán olyan Utas volt, hogy már Klskanlzsáról jövet belekötött mindenikükbe, végül Is védekezésül kénytelenek voltak megverni. A tanuk kihallgatása után ugy látta a rendörblró, hogy csakugyan Markotán Ferenc kezdte a verekedést és ezért őt 2 napi elzárásra, Kulcsár Lajost 3 napi elzárásra, Berta QyOrgyöt, Kulcsár Károlyt, Kránitz Györgyöt és Kránitz Istvánt pedig felenklnt 5—5 pengő pénzbünleléire Ítélte.
— Fővárosi választékú női kabát és bundaosztályunkat vételkényszer
léikül szívesen bemutatjuk. SchOtz
nélkül sz Áruház.
mm HOTEL ASTORIA m
I érkezésénél. Állandóan Kellemet urt magyai
-étlen konlorttal bercndeielt manynr uxAllod> Velenié- I olyó hideg é» melegvii a szobákban. KlIOnó magyar konyha. I rul beszélő Mállódat alkalma/ott minden vonat- és hajó-1 társaság Magyar alkalmoiottak, magyar leveleit,. IllSl
— Hamis 50 fillérest találtak Balatonbogláron. A kaposvári klr. ügyészségre legutóbb a baiatonboglári postahivatal szolgáltatolt be egy hamis és silány utánzatu 50 fillérest, amelynek legjobb Ismertetőjele, hogy csengése nincsen.
— Botrányos verekedésért kétnapi elzárás. A kanizsai rendőrkapitányság rendőri bünletóbirája most vonta felelősségre Horváth János és OerAcs György kiskanlzsai fiatalembereket, akik egy alkalommal a Kanizsai-féle korcsmában Ittas állapotban összeverekedtek, Gerócs QyOrgyöt 2 napi elzárásra, Horváth Józsefet pedig 5 pengő pénzbüntetésre ítélte a rendörblró.
«= Kevés pénzért elegánsan Öltözködhet Asszonyom I Megérkeztek a legfrlsebb sima és mintás kordbársonyok, gyapjugeorgelte és szövetujdonságok Stnger Divatáru-házba.
minden nagyságban és kivitelben, rektlm felirattal azonnali azillllám kaphatók
1. TlDOl. BitUput, VI., Sdv-t. 34.
Teleion: I2J-42. Ügynökök felvétetnek.
— Elítélték a barcsi betfiróket.
Kaposvárról jelentik: A kaposvári törvényszék most vont* felelősségre Fekete. Ferenc és Fekete János barcsi betörőket, valamint egy harmadik bűntársukat, Krlstófer Jánosi A Fekete testvérek éveken át fosztogatlak Délsomogyban. A lopott holmikból több kocslravalót foglalt le q csendőrség a leleplezés alkalmával. A törvényszék bűnösnek mondta kl a vádlottakat és Fekete Ferencet 1 évi, Fekete Jánost 2 és létévi börtönre, ntlg Krlstófer Istvánt 3 hó és 15 napi fogházra Ítélte. Az Ítélet jogerős.
=> Közalkalmazottak figyelmébe I Butoráruinkat lényegesen leszállított árakon árusítjuk. Hosszú lejáralu hitelre Is, kamatmentesen. Kopsteln bútoráruház, Horthy Miklósul 4. szám.
— Inségmunka lesz a falvakban Is. A földművelésügyi mlnisK-lérlumban tervezetet dolgoztak Id a téli Ínségmunka ügyében. A miniszternek at a szándéka, hogy a íökl müvelésügyl kormány az Idei télen semmiféle segélyakciót nem folytat, hanem mindazokon a vidékeken, ahol szükség mutatkozik, nagyobb urányu Inségmunkát kezdeményez. Az Inségmunka progtamja a napokban elkészül és a minisztertanács elé kerül.
Rózsa-Gyér
vegyészeti ruhatisztító és mflfestőgyár
Kaposvár.
Kevés pénzért
ujjá varázsolhatja otthonát, ha butorkelméjét, függönyeit, teritólt vegyileg tisztittatja, vagy más szinre átfesteti a „Rózsa-Gyárban"
Oyüjtötelep:
Nagykanizsa, Erzsébet-tér
Régi posta-épület
ZALAI KÖZLÖNY
__ 1932 szeptember 1.
Owpp vájja a kBwetl
A vese, hugy és epehólyagban történő kezdetleges lerakódásokat senkisem veszi észre; amidón a fájdalmak már mutatkoznak, akkor már s kóképzódés nagyon előrehaladott. Ettól a veszélytől megóvhatta magát mindenki, ha napsnts sgy-kát pshár i-sgtdsi vizái Iszik ig
— Kirakatainkban láthatók a legszebb őszi és téli divatujdonsá-gok. Sclifltz Áruház.
— l*vél Pöstyénfürdőből. Egy olvasónk Irta POstyén lürdöböl: B. lapjuk híradása nyomán egy hónap, pal ezelótt érdeklődtem a pöstyénl psuSálkurák után és Pöttyén fflrdó budapesti irodájában IV. Károly-kórut 8/a szám alatt lefizettem a három beti kura árál Pengőben. Betegen utaztam el és három hét alatt visszanyertem egészségemet. Engem s páratlanul szép Royal szállóban helyeztek el, Ide kerül s magyar fürdővendégek legnagyobb száma. QyOnyörO, folyó hideg és meleg viszel felszerelt szobái, sblska a hatalmas parkra nyillk. Korán reggel innen vitt el az sutobusz a fürdőbe, ahova fűtött folyosókon keresztül jut el a vendég. Az ellátás a szállóban kitűnő, a konyha nagyszerű. Ugy készítik az ételeket, ahogyan tudós professzorok azt rtumabetegek számára előírják. — Délután megvolt a magam rendea bridgepartlm, délután vagy kirándultam a Vág völgyének romantikus vidékére, vagy beültem a moziba, vagy pedig néztem a parkok, kávéházak mozgalmas életét. Este válogatni lehet a szórakozásokban.
Gabona
csávázószerek
Fnfáfitk i
Arzópác
Porzol
TUlantln
leáns pácok
Blgrioi
Hlgosan
TUlantln
Műtrágyák
eredeti- gyári árhan és csomagolásban.
Kaphatók.
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény és növéay-fMáwiHk kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. -A bíróság mailéit. Taiefor. 130.
A Nagykanizsai Takarékpénztár R.-T. igazgatósága, felügyelőbizottsága és tisztviselői kara mély fájdalommal jelenti, hogy
Récsey Antal
JószágfelOgyelő
az intézet hosszabb időn át volt érdemes feltlgyelőbizott-sági tagja, folyó hó 10-én elhunyt.
Nagykanizsa, 1932 szeptember 11. „„
Emlékét kegyelettel fogjuk megőrizni!
SPORTÉLET
\'Az NTE ma a S4monlornyal BTC-vel játszik bajnoki mérkőzést A hosszú nyári szünet után megkezdődik az őszi fulballszezon. Az első hazai mérkőzésre a délnyugati kerület egyik legjobb csapatát látja vendégül az NTE. A simontomyal csapat nagyszerű játékerőt képvisel és a délnyugati kerület kaposvári alosztályának egyik lllkos bajnokaspiránsa. Első őszi bajnoki mérkőzésén a Jóaevü dombovárl VOQE-t 1:0 arányban legyőzte, ezzel Is bebizonyítva nagyszerű képességeit.
Az NTE csütörtökön Csurgón játszott barátságos mérkOzést és gyönyörű Játék után 3:1 arányban győzött. A csapat nagyszerű formáról tett tanúbizonyságot.
Érdekes összehasonlításra ad alkalmai a két csapat találkozása; A slmontornyal csspst a délnyugati kerület bajai alosztályában, az NTE pedig s pécsi alosztályban a második helyen felezte be s multévi bajnokságot. \'A kerület 3 alosztályra való átcsoportosítása folytán Simon-tornya a kaposvári alosztályba került, igy egy nagyszerű csapattal szaporodott a létszám, A két ló-képességű csapat találkozása Izgalmas, szép sportot ígér.
A mérkőzés délután 4 órakor kezdődik a Zrínyi pályán Kléman bíráskodása melleit.
Előtte a Zrínyi 11.—Ékszerész leventebajnoki mérkőzés kerül lejál szásra.
Hölgyek a mérkőzésre Ingyen mehetnek.
A Zrínyi TE ma Dombováron játszik bajnoki mérkőzést
A Zrínyi TE fiatal (ulbalicsapala ms Dombováron szerepel az oltani |ónevfl vasutas csapsl ellen. Tekintettel arra, hogy u|abb játékosigazolások történtek, bizalommal ereszti nehéz mérkőzésére a csapatát a vezetőség.
palcsics
első napyktmfxsai selyem-, kelme-, fanalfeslö és veay-Hsxttió Uxcm.
A következő Játékosok jelenjenek meg fél 9 órakor a Szentháromság szoora elölt a dombovárl írtra: — Pápai, Varga, Kárpáll, Poór, Vellák, Czlmmermann, Kenyeres, Patvar, Munkácil, Légrádl, Qozdán, Antal, Györe.
A második garnitúra ai NTE— Simontornya mérkőzés előtt játszik az Ékszerészek csapatával. Kezdete
2 órakor. A Zrínyi a következő játékosokat szerepelteti: Hetyei. Pícze, Flumborl. Radlcs, Vilcsek, Wlndlscb, Babos, Poór, Kis, Férhezly, Pum, SUsler, Tollár, Beke Intéző.
Levente céllövőverseny
A nagykanizsai városi és járási testnevelési vezetőség ma délelőtt rendezi s városi és járási levente eéllövóversenyl. A városi versenyen
3 nagykanizsai, 3 klikanlzsal levente és 2 kanizsai csefkész-leventccsapat Indul, a járási versenyen pedig s Járás minden köztéléből egy-egy csapat, Összesen 36 Az alapos tréning alapján Igen nívósnak ígérkező versenyen 220 levente küzd az Ízléses érmekért és a megye, a város és a sportbarátok által adományozott értékes tlszteleldljskért. A verseny reggel 8 órakor kezdődik, verseny alatt s leventezenekar térzenél ad és büffé szolgálta az érdeklődő közönség kényelmét. Eredményhirdetés és a dijak ünnepélyes kloszlása a déli órákban lesz. Belépődl| nincs. A versenyre a város sporlbarát közönségét ezúton hívja meg a Testnevelési Vezetőség.
(A klskanlzsal Polgári LBvész-egyesOlet) folyó hó 18 án délután
4 órakor tartja rendkívüli közgvülé sét (határozatképtelenség esetén folyó hó 25-én délután 4 órakor). Kérjük a lövész bajtársakat, hogy minél nagyobb számban megjelenni szíveskedjenek. Az elnökség.
= Mielőtt szőnyeget vásárol,
tekintse meg Slnger Dlvatáruhiz dus szönyegraktárát.
EQfef\'
HÖMOZDUimm
DOniAM UMERTETtST,
Helczer Síbj k partpiín u»íti leiakai
Nagykanizsa, Horthy Miklós ut l.
Párti 20i3V», London 1810, Newyort 517 50, Brtlsael 7183, Milano 2fr6n. Msdrld 41-7Q Amltardam 208 10, Rerití
123 15, Wien---, Szótls 373, Prága
15-33. Varsó 5800, Budapest Belgrád —•—, Bukarest 307.
Buza tv. 05 flIL, át. 05 ftll., rozs — flll. esett.
Buza ilszav. 76-os 13-30 13-50, V-n 13-50-13-75, 78-aa 13 65 18 90, 79-es I3\'85—14-50, 80-as 1390 -1420. dunántúli 76-os 12 45-12 65, 77-es 12 65-12 80, 78-as 12-80-12«1, 78-«s 1295-1305, 80-as 1305—13-20, roza 7-30-7-50, Iák. árpa 8-80 - 900, zab 9-85-1000, tar-gert tt. 13-50--1380, korpa 880-700
VALUTA*
SHt. 19-80-20 20 • Ír. 79-16-7974 ik. 16 94-17 04 Dánk. 102 50-103-70 Dinár 9-83-9-99 Dollár 570-50-573-60 Pranda 1.22-30-22-50 Holl, 229 06-230 45 Zloty 63 95-64 45 Lel 3 44-3-56
Léva 406-419 Ura 29-90-302U Márka 135-70-136 60 Norvég 9940-100*40
Peseta —•--•—
Schlll. —■--•—
Sváfdl. 110-70-111-40 Svéd k. 101 50-102 50
DBVIZAK Amst. 229-25-230 45 Belgrád 989-9-99 Bed In 135-80-13660 Brflsset 79-26-79-74 Bukarest 3-40-3-51 Kopenh.102 70-l03-7tJ London 19-86-20-00
Madrid ---—
Milano 3000-30-18 Newy. 671-00-57400 Oszló S960-I0040 Párls 22-30-2247 Prágá 16-93-1701 Szólít 4-06-4-19 Stockh. 101 70-102-50 Vsrső 6405-6445
Wien -•-•-
Ztlrich U0-80-III40
Wien cleartng árfolyama i 80 454.
dja a laptulajdonos Közgazdasági Rl. enberg Nyomda és Délzalal Lapkiadó lalata könyvnyomdája Nagykanizsán,
Kiadja Outenl
Vállalata könyvnyomdája Nagykanizsán,
Felelős kiadó;,Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. szám
A kárpáti színpompás enyhe, napos nyárutó legideálisabb Idő gyógytartózkodásra.
21 ispos teljes paasálkarák ára
rheuniB, kHarvány, Isotilas, asural|laa•«••
TRENCSÉHTEPLIC
gyógyfürdőn mindössze Kí 1280 -
(ii árban: lakik. lelje* tlliUt. Iherrallli
línytifik, orvoil keacl«*. kiirt.... UaaolflM* 3533 foglaltatnak.)
aoo.o utaaáal ksSnimáar.
Felvilágosítások : FUrdőIgazgatóság, Trenílanske-Tepllce, CSK.
Vízvezetéket. csatornázást, központi
tQtést és e szakmába vágó javításokat jutányos árban vállai
MENDLOVITS JÓZSEF ÉS MÍRTOH
rézmU éa vízvezeték szerelési vállalata
Tsisfon 2-7t. NA6YKARIZSA, KIRÁLY-UTCA 45. 8Z. Tsisfos 2-71. tm~ Kadwacft fizetési faltátalaki ~M ? Állandó raktár fürdőszoba berendezésekben és mosóllslökben. „KOhns" mezőgazdasági gépek gyári larafcata.
1932. szeptember I_1
APB#HT1PI*fTÉSEK
inaHH<> 1 <»» **mBn n»««a»«a alui fgaulogfli kfmrt\'Blf. MrfMidadt rfür"\'**" \' Au^\'l alOro ateraWM*
Hív golyói csapágyak sutóhoz, iprciáll imi olcsó" Ford- Pordsonhox Unger jÜbwui in Tóth vaskereskedésében 3627
Kész koaytiaikiatar állandóan kapható Dnhésa Ferenc atztaloairulizemébeu. 392 \'
gáraaiuabái lakáa havi 65 peri gght klidó Erzaébei-tér 10. 4136
14 évea félárva, megblzhaló Halai kiny helyei kerei ayfc>-»tsak<*k matutt, csak ellítéaérl Clm a kiadóban. 4140
Laaoiaikk gyermekkocalk Málfan laaiátlHaH érk» rakláira érteitek ArtaiuMi ba/ár áruháziba 2749
Haltjuk aa Osazea buturaaövete-kel, szőnyegeket, acatonlakarókat, Igen olcaó káaapástaáawa. Klílalult Divat-áruháa. 28
Szombathelyi gyá\'lmányu asrAIAprá-itk, aafiloaHxók, práaoaasarok
s legolcsóbb gyári árban Nagykanlzaán klairólaa Vajda Oéza vaskereskedéaében kaphatók 3749
■ftl is térit dlvalazöveleket meglepó otraó árakon árusítjuk. Klslaludl Divatáru-hál. laha l aaia asm tárt alkalom I 29
■ápkarataaáaakbaat nagy engedmény, a gyári árak leuállltása végett --Stwn szaküzletében. 412}
Ha érvényesülni akar, tanuljon vl-lARoyelveket. BIHévfi Qytrvyl
MtoVBiK nyBlvmesterBőnél
alapoe német és francia tudást szerezhet — Tanít gyorsírást Is. Horthy Mlklós-ut 3D. száll) alatt
KétazoMe ulcat lakáa mellékhelyiségekkel november I re kiadó Saéchenyl-tér 4. 3930
Egyszobás udvari lakáa kiadó Szemere-utca 2le. 3991
Mámat éa angol nyelv tanitiait (magyarul és németül), további középiskolai tanulók korrepetálásit vállalja Dominy tanár, Klrály-u. 34. 4101
PHvátpátazr diszkréten kiadó, csak biztos helyre. Clm a kiadóban. 4093
Billhyány-utca 1. azim alalt egy 3 szobából álló lakás azonnalra vagy november l-re kiadó. Bővebbet Btrger, Arany Jánotu. 12. az. alatt. 4096
poqANYVARI
uradsluil lajboraim kaphatók llterenkint mii 10 tlilérért. Ugklaebb tétel 25 liter. HOII KAROLT lOldblrlokoa 3«t Batthyány-utca 26. azim.
Sxakáaaatl varró tanfolyamra tanlt-ványok felvétetnek — Welaz Nővéreknél. Zrínyi Miklós-utca 34. 4117
Jókarban levő masszív aaalassaajzlal
eladi. Clm a kiadóban. 4113
ín aaltam a mélyen tlaztelt vevóko-lönséget, hogy a Zaoinay-Iéle Irlrea pécsi porcellin-gyár Összes készítményeit megtalálja gyári árak mellett Stern üveg- és Pprcellánkereskedésében, Nagykanizsán, Erzsébet-tér 14. a törvényszék átellenében. Teleion 196. A dmre Ügyelni tessék I 3857
Bárkooal, teljes felszereléssel eladó Uazló heroeg-u. 20. -4112
ZALAI KÖZLÖNY
OUnsberger Ignátz mint fér), ugy a s-aját, valamint gyermekei: Vilmos, Zsigmond, Gizella férj Sárdonyl Jenőné, litván, Olga férj. Waldmann Mlksáná éa az összes rokonság nevében, szomorodotl szivvel jelenli, hogy szereteti hitvese
Gfinsberger Ignátzné
ull. Welsz Berta
életének 71-lk évében, folyó hó 9-én rövid szenvedés után elhunyt.
Az elhunyt httlt tetemét szeptember 11 én d. u. 5 órakor a nagykanizsai izr. temető halottasházából kísérjük utolsó uljára.
Nagykanizsa, 1932. szeptember 10-én.
Aidát él béke hamvaira!
■aisrn 3 szobit hkást keresek november I rt Ajánlatokat Klalaludy-ulcs 27. D. L. K kérek 4 78
Balatonmárlafamaa, vízparton, 600 rj-01. á lomá( möeoil 200 U-81, csatorna mellett 1100 CM>I villatelek, utóbbi épaiettel, beültetett izólővtl, nátiien vagy lekiaitva, lutinyoa áron <rt#dó. Felvllágo sttis d\'. Hodt ügyvédnél.) 4115
■aa»aátt ajtó ablak, léila, épületfa eladó Saéchenyl tér 6. 4126
Keretek fényezett dlóla aaklatat éa aaataat, Jókarban levót Címeket a kiadóba kérek. 4127
Intelligens aámat nőt keretek kisleányom mellé a délutáni órákra. Jetiinek, Caengery-nt 2 4128
Isnaaaák 63. szám bérbeadó. Tálé koaUt Caengery ut 23 lakója. 4129
IMt és három nobá*
udvari lak Aa november l-re, négy szobás szép utcai lakás, lovábbá utcai mOhaly lakással, üzlethelyiségnek és vendéglőnek is alkalmas, azonnalra is, valamint november l-re olosóArl kiadók.
Bővebbet: Batthyány-utca 10. sz __w
Haaznált lábkallt veszek éa eladok. Kívánatra házhoz megyek. Plscher, Király-utca 47. 4124
Zpagara éa plaalaa eladó Suvár-
ul 22. 3989
P.gy inívarl klltnnhejira\'u fcistaraaatt azoba, fürdőszoba használattal azonnal kiadó Sugár-ut 34. 4134
Kiad* kétszobás ulcat lakit matlék-helylségekkel azonnalra vavy november l-re Bővebbet Erzsébet-tér 16. PUszertIzlel. 4141
Taaalálaáarok felvétetnek SIÓ Mária nőt dlvsttermében, Sugái-ul 15. alatt. 4143
"Kézimunka Illat »áaár raklásts
árakkal as Olga kalap éa kéalmunka
szalonban, Horthy Miklós ut 5. 4149
Klrály-u. 49. alalt kátaaokáa lakit mellékhelyiségekkel november l-re kiadó. Bővebbet Zwelgnél, Erzsébet-tér I. 4147
Tisztelettel értesítem a n a volt Németh-féle
é. közönséget, hogy a piacon
husszéket
átvettem és azt újjáalakítva f. hó 13-án, kedden reggel megnyitom.
Naponta I. rendll friss (kóser) marha- és borjúhúst árusítok. A n é. közönség szives pártfogását kérve, maradok teljes tisztelettel
N EU FÉLD DÁVII
4142 mtazároa
VftROfl MOZGÓ
Ué0 ma, vasárnap A legjobb katonai bohózat!
Az öszi manőver
ar 4hnk6aitt»s ur bevonul I
A legkiválóbb zenés, énekes K. u K. vígjáték. H«av**ia<i I Jauband I Béoaimtusika I
Ezenkívül: SIEGFRIED ARNO
a legcsunyább nagyorrú filmkomikus idei egyetlen filmje:
Milliók a holdban
vigjátékattrakdó 8 fejezetben.
vAroii mozgó
Hétfőn. 12-én és kedien, 13-*In 5, 7 és 9 óratoor
a közönség körében megnyilatkozott sokszoros kívánságra, itt még nem látott
Hangos Hiradó-est
Kétórás műsorban bemutatjuk a legszenzációsabb világeseményeket
Az 5 órai előadások filléres helyárakkal!
A nagykanizsai Ur. Jiriablróaig, mint telekkönyvi hatóságtól.
5806 tkv. 1932. szám.
Árverési hirdetmény és árverési teltételek.
Krauaz Vtlmoa nagykanizsai kereskedő végrehajtalónak Pötcz János oroaxionyi lakáa végiabajláat szenvedő ellen Indított végrehajt!.! Ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881 : LX. L-c 144., 146. éa 147. §-ai értelmében elrendeli a végrehajtial árverést 151 P 80 tlll. tőkekövetelés, ennek 1930. évi niirclus hó 6. napjától járó 8o/o kamata, 36 P 60 fill. eddig megállapított y per éa végrehajtást és az árverési kérvényért ezúttal megállapított 8 P 50 lUl. költség tőkeköveteiéae éa járulékai behajtása végett, a nagykanizsai klr. Járásbíróság területén levő, Oroaztofly községben fekvő a az oroaztonyi 345 utjkvben Át2. toraz. 193/c 7 b hraz. a toglalt azölőföld a nagyréti dtllóben ingallannak Pölcz Jánoat Illeteti, de Pölcz Láaa\'ó (nőa Nagy Rozá-liival), Pölcz Margit Taraoly Ferencné éa kk Pölcz Lajoa nevén álló feferéaaére 144 P kikiáltási árban, a 2497/tkv. 932. aa. végzéssel Kránllz Mária ötv. Pölcz Jánoané Javára bekebelezett ötvegyi haazonélvezetl azolgtltni Jognak lenntartáaával, de ba az
astlanért a izolgalmljog fenntartásival aa megelőző Jelzálogos követeUaek fedezetére ezennel megállapított 240 P be nem Igértetnék, az árverés halálytalanni válik a tz Ingatlan a azolgalmijog fenntartása nélkül kertit ugyanazon határnapon árverés alá.
A telekkönyvi htlósig tz árverésnek Orosztony községhiiinát megtartiaira 1932 évi szeptember hó 24. napjának d. e. 10 órijit tűzi kl és az árverési leltételekel az 1881 : LX t.-c. 150. §-a alap-Ián a következőkben állapítja meg:
Az árverés alá kerBló Ingatlan a kikiáltási ír kétharmadánál alacsonyabb áron
nem adható el.
Az árverési feltételek a hivatalos órák alan a lelekkónyvl hatóságnál (Igaaaig-tlgyl palo\'a tOldazint 12. ajtó) él Orosa-tony község elöljáróságánál tekinthetők meg (1881. LX. t.-e. 147. S. g. pont).
A tkvl hálósig elrendeli, hogy a tkvl Iroda az árveréa elrendeléséi az orosxtonyt 345 utjkvben Jegyezte lel.
A tkvl httóaág e hirdetmény egy példányát kifüggesztés, egy példányát pedig aa arveréal feltételek rnegteklnthetéae vf gett Orosz tony közaég eléljáróaágáaak, to-
vábbá I—I példányát azabityazero körözés végett Kerecaeny, Oelaa, Diónk ál közaég eloljáróaágtiuak megküldi. Erről értesítést kapnak as érdekeltek. Nagykanizsa, 1932. évi jualui hó 14. napján.
Or. Bentzlk a. k. klr. |biró.
A kiadmány MteMOl: Mlkó s. k.
9981/B. 1930.
Árverési hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy köztartozások fejében lefoglalt különféle szobabútorok, ebédlőszekrény, könyvszekrény, szaiontlikör, különféle asztalok és képek 1932. szept. hó 12-én d. e. 9 órakor az Erzsébet-téri barakkban a becsérlék V-t részén alul is elfognak árvereztetni.
Nagykanizsa, 1932. évi augusztus hó 13-án.
Lehoczky Lajos s. k. :»íi v. végrehajtó.
ZALAI KÖZLÖNY
1982 szeptember U.

PÉLDÁTLAN OLCSÓ!
Modern berendezések egy- m
Modern szerU és művészi kivitelben, ériási választékban* KedvezA fizetési feltételek.
Dijmentes szélütés.
kopstein butoraruhazak
NAGYKANIZSA, HORTHY MIKLÓS-UT 4. SOPRON és SZOMBATHELY.
önkéntes árverési hirdetmény.
Nagykanizsán, Főút 24. sz. emeletes bérház, közvetlen a gabonapiacon levő 30 méteres raktárral 1932. évi szeptember hó 12-én délelőtt 10 órakor a nagykanizsai kir. járásbíróság földszint 11. sz. hivatalos helyiségében eladatni fog. «»,
Oloaéin vásárolhat
Linóleum Mozaik asztalteritöket Kókusz-szőnyeget Futószflnyeget Lábtörlőt
Maradék vásár
Hirsch és Szegő cégnél
Hirdetmény.
A Kiskomárom község Úrbéres Birtokossága tulajdonál képező, s mintegy 600 kat. hold legelő területen gyakorolható, s Kiskomárom község halárában fekvő
vadászati jog
1932. év szeptember hó lá-án délelőtt 11 órakor Kiskomárom község tanácstermében megtartandó nyilvános árverésen bérbeadatik.
Az árverési fellélelek a községi jegyzőnél betekinthetik. Kiskomárom, 1932. szeptember 5.
Szllvay Synla Kelemen István
legyző. (isi urb. bírt. elnök.
^ Száraz, aprított
é.
ffiffiszenet
házhoz szállít, legolcsóbb napi áron
Steiner Adolf
taalfa. siénk*rMk«da
Klrály-utoa 32. az. alatt.
»-4__3813
Családi ház építésre Építkezés befejezésére
Kamatos kölcsönök kicseréléséin Házhely vételére
10—IS í-.i torlcirttiicl kamatmmtH B. I. B. kSlo.Bnl adunk. Díjtalan felvilágosítást ad : Hajitu DaaraS fCképolaelSnk Ragikaalaaa, Slnlaal-uloa Rl.
vagy kAiponlunk
Budapesti Ingatlanbank B. T.
Az Első Magyar Biztosító
Csengery-ut 2. sz. a. palotájában egy 5 szobás és két 4 szobás komfortos
azonnalra, vagy november 1-íre ,„,., ük á m ú á,
Ugyanott üzlethelyiségek uzoniialra kiadók.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
18,542/1932.
Árverési hirdetmény.
Folyó hó 13-án, kedden d. e. 9 órakor a katonai lövöldénél megkezdődő árverésen 31 drb kidőli, vagy száraz legelői fát eladok.
Nagykanizsa, 1932. szeptem ber 9-én.
Polgármester.
Nauykanizaaiak találkozóhelye az
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmaniozkyoutoa S.
Nyugati pályaudvar mellctl. Telefon : (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTEL1ST. Szobáink árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20°/o engedményt kapnak. Központi fűtés, folyó hideg-meleg viz, lift, telefonos szobák. Teljes komfort. A szállodában étterem, kávéház és amerlcan bar
fylBiluttrBtüli ét exportörűfe
H|]flllíktl Oyfimfllcsszállltó rekeszek bármily meny-nyiségben állandóan kaphatók mto
DukAaz Fereno fakeies-
kedő asztalosáru üzemében Nagykanizsa, Magyar-utca 108.
Pk. 1348/1931/93. sz. 1931. vghWI 13(8/93.
Árverési hirdetmény.
Ol Miiek l.ássló nagykanizsai ügyvéd által képviselt /agyonbukoll néh. Kulaísy Kálmán r-aódtomega |avi\'a töke ét t«Mi követeiéi éa It.xlébi erc|é:g 0 nlg/kani zaal klr. líriiblrdiág 1631 évi lí«. sz. végzésévi! elrendeli élcléijllési véttte-hajtás Mytan végrehajtási szenvedótól 1932. nzepl 3-án lelogiall Ingóságokra a nagy-kanizsai klr |<riibliótig lenti számú víg lésével az írveréa clrendellelvén, annak az 1908. évi XLI. t-c. 20. § a alaolán a lent megnevezeti > a foglalási JegyiókOnyv-ból kJ nem tünó mái foglaltatik lnváta li «\' árverés megtartását elrendelem, de csak arra aa eaelre, ha kleléglléll |oguk ma la fennáll éa ha ellenük halasztó hatályú Igénykereaet folyamaiba nlnca, vígr. szenv. Nsgykanliaán, a kl\'. Járásbíróság hivatalos helyiségében, a külön árveréal leltélelek alulírott kiküldöttnél megtekinthetik leendS
megtartására határidőül 1932. évi szeptember hó 21-lk napjának d. e. »\'/> órája tüzelik kl, amikor a bíróilag ielog-lilt, i C3ódtömeg adósairól kéiitttt jegyzékben fuglall tőkekövetelések és megáll* pltoll köllaégek 8<81 P 95 Iliiét érték s egyéb Ingóságokat a leglöbbet IgétóneK kesrpéprflzeléa mellett, eaetieg becairon alul li - de a klkiáltáal ár kélhatmadá-nál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon Ingóságukra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pendön lettll van, az 5btu— 931. M. E. aaáinu rendelet értelmében fs«* azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár ejyllzedréazét bánatpénzül leteszik.
Nagykanlaaa, 1932. azeptember hó 4-én.
Elek László s. k.
kir. bh yégrehalló, ,,a, mint blróaig! kiküldőt\'.
Nyomaton a laplulajdonos Közsazdasági K.-T. Gutenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Villalala könyvnyomdájában Nagykanizsán, (t\'clclós llzlclvczetó: Zalai Károly.)
27. évfolyam 306 nnara
Nagfkulua 1OT2. szeptember 13. kedd
Ara 14 fUl«r
ZALAI KÖZLÖNY
iavkuitttf (a kiadóhivatal: Póni b. uim. Kmttoalyt fókktadóhlvátel: Kouulh-ok. 31
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Eiaiuciai tia Sjukeutóségt ii
egy hói. t pengd ao HU kudéhlvataU teklon: 78. i
Albrecht főherceg; „A magyar nyelv művelése fontosabb, mint minden olyan szó, ami csak arra jé, hogy Izgassa a határon tul élőket"
A keszthelyi helikoni ünneppel bezárult a nyolcnapos Balatoni Iróhét
„Nem Balaton-megyét, nem kormánybiztosokat kell kreálni, — mondta a főispán — hanem meg kell Ismertetni a Balatont az ország lakosságával"
Kwthely, azeptembar 12
(A Zalai Közlöny tudósítójától) Vasárnap bezárult a Balatoni Iróhét. A záró-tlnnepségek sorozata szombaton este az
Írók vacsorájával kezdődött, amelyet Keszthely város vezetősége adott a Hungáriában az irók tiszteletérc. Nagy lelkesedést kellett ezen a vacsorán a bejelenlés, hogy herceg Festetics Tasziló a keszthelyi Balaton-part legszebb helyén telket adott egy iró-üdütőhdz céljaira. A vacsora keretében leiolvasták azokat a szellemesnél szellemesebb, önmagukban is irói mii értékévet bíró emléklapokat, amiket az iróhét résztvevői írtak Pakots Józsethek, az Irók Gazdasági Egyesülete elnökének. Az iró-tábor őszinte, meleg szerelettel ünnepelte az IQE megteremtő elnökéi, aki hosszabb felköszöntőben válaszolt a sok magyar iró-szivből feléje sugárzó nagy tiszteletre és ragaszkodásra. Relschl Imre városbíró, aki egész lelkével állt az irói napok minden percében a magyar szó Ugye mellé, a város nevében köszöntötte sok méiyenjáró goudolatta! és sok humorral a lalal közé gyűlt írókat.
A megye és Zalaegerszeg a helikoni ünnepen
Vasárnap délelölt az Iró-lársaság a városháza termében gyülekezett, hogy fogadja a Helikon-Ünnepre aulón érkező Albrecht kir. hercegei. A Helikon-ünnepre már korábban megérkezett a vármegye képviseletében Gyömörey Oyörgy főispán, Bődy Zoltán alispán, Zalaegerszeg város képviseletében Czobor Mátyás polgármester én dr. Mikula Szigfrid főjegyző.
Albrecht főherceg érkezése
Albrecht főherceg aulója Zamár-dinál defektust kapott, igy a fogad-
-4 főispán
tatás egy órai késedelemmel a Helikoni ünnepség színhelyén, a parkban álló helikoni emlékműnél történt, ahol hatalmas közönség élén ott voltak a vármegye és a város notabllltásai.
Az Ünnepség kezdetéig két zsúfolt filléres gyors ontotta az utasokat, akik Budapestről érkeztek az Iróhét ulolsó napja alkalmából nyu|lott kedvezménnyel. Ekkora forgalmai a főszezon legerősebb vasárnspjaln sem látott a lobogó-díszben ünneplő Keszthely és Héviz, mini a magyar Íróknak ezen a helikoni seregszemléjén.
A Balatoni Iróhét záróünnepe 11 órakor kezdődölt. Albrecht főherceg és a notabilitások külön emelvényen foglaltak helyet, körülöttük az Iró-sereg, nagy körben az emlékmű köröndjén a közönség.
A Helikon-Ünnepet Pakots József, az IQE elnöke nyitotta meg. Nyolc nap alatt Veszprémlöl Keszthelyig naponla 4—5 beszédet mondott Pakoti. Minden beszéde uj keresztmetszetét adla a magyar Irás és a magyar irók problémáinak. Minden alkalommal lascináló lelkesedéssel, kimeríthetetlen szónoki lendülettel állt porondra a mögéje sorakozott írógárdáért. Helikoni megnyitó beszédében rámutatott arra, hogy az IGE az irók lelkének egybehangolását ill.te célul maga elé, ezt azonban követnie kell a társadalomnak Is, hogy ma, kozmikus Idők küszöbén, végre egy legyen a nemzet. Lelkes ováció közben üdvözölte a főherceget, aki magáévá tette a magyar irók ügyét.
Közben felvonult és sorfalat állt. az emlékmű körül a .keszthelyigyöngyös bokrétaa zalai népviselelek szines, festői csoportja, amely zajos
tapsot kapott.
a Balaton vármegyéről és az Irodalom támogatásáról
Gyömörey Oyörgy főispán a vármegye nevében köszöntötte a lőher-«get és az Irótárssdalmat.
— Én hálás köszönettel tartozom « Írótársadalomnak — mondta
vidékét választották összejövetelük színhelyéül, mert a Balaton kultuszát emelték ezzel. A Balalon kultuszának emelése azonban nem történhetik ugy. ahogyan sokan gondol|ák, külön Balaton vármegye kreálásával,
pán, — hogy éppen a
Balaton 1 mert a közigazgatási sztratoszférá-
ban jár, aki azt gondolja, hogy vármegyéket csinálni lehet. A vármegyék történeti fejlődés szüleményei, azokat máról-holnapra összetákolni nem lehel. Méltóztassanak csak elképzelni, ml történnék akkor, ha a Balalon körül 3 vagy 4 kilométeres sávot kijelölnénk é« Balalon vármegyének neveznénk el? Mögöttes rész nélkül mii csinálna ez a vármegye ? Magából ebből a vízből, bármilyen szép, felemelő, lelkeket gyönyörködtető, megélni nem lehet. Én tehát kérem a magyar Írótársadalmat, hogy vigyék magukkal a Balaton körűi szerzett emlékeket, azokat a meglátásokat, hogy Itt nem arra van szükség, hogy külön vármegyéket, külön intézményeket, kormánybiztosokat kreáljunk. Arra szükség, hogy az egész magyar írógárda a Balaton szolgálatába lépjen, a magyar közönség előtt a Balatont Ismertesse, fel-ledezze, meri, sa|nos, ma is sokan élnek még hazánkban Is, akik egy-általán nem ismerik a Balatont.
— Bármilyen szegény ez a vár-
nyög, enhek a megyének lakossága, mégis meg fogja keresni és találni azokat a módozatokat, amelyekkel a magyar Íróknak segítségükre Jöhet. Ezzel szemben csak egy kérése van a magyar írókhoz, hogy mindig csak magyarul és magyar érdekekért küzdjenek és harcoljanak. ígérem, hogy mi Zalavármegye részéről meg fogunk tenni mindent, amit tennünk lehet és lesz iá gondunk, hogy a magyar irók társadalmának anyagilag Is segítséget nyujtsunk. (Éljenzés.) Nem csak azért, mert ezt kötelességünknek lsmer|ük, hanem azért is, mert lud|uk. hogy nélkülözések töt elsorvadI agyvelővel és gondoktól megviselt Idegrendszerrel nem teremnek meg azok a gondolatok, nem éled fel az a hit és remény, amely szükséges ahhoz, hogy ebben a szegény magyar népben a hitet és reményt fenntartsák.
Relschl Imre \'városbíró Keszthely nevében üdvözölte a Balatonpart vendégeit, a főherceget és az írókat. Idézte a Peslellcsek szellemét, amely Keszthelyen teremtette meg a Oeorgikont, a gazdasági érdekek helikonját és ugyanitt hivta létre az Irói Helikont. Ez a kettős: gazdasági és szellemi Idealizmus a magyar életerő szimbóluma. Ugyanennek a kettösséguek jegyében bontott mosl zászlói Keszthelyen az IOE. Nagyhatású beszéde végén kérte az Írókat, támogassák mindenkor a Balalon ügyelt.
megye, bármilyen súlyos terhek alatt
A helikoni pályamüvek megkoszorúzása
A Keszthelyi Iparos Dalárda elénekelte ezután Endre Oyula karnagy vezetésével a dl|nyerles balatoni himnuszt. Az IOE ugyanis balatoni himnuszra országos zene-pályázatot irl ki 3000 pengő díjazással és az I. és II. dijat Ország Rezső megszállt területi kath. egyházi karnagy nyerte. A kompozícióval nem csak a jelenvolt és ünnepelt muzsikus, hanem a dalárda Is remekelt.
BarbarHsl*\\ot, a „Zilai Közlöny" felelős szerkesztője sz IOE felkérésére ezalkalomra irt .Balatoni zsoltár" c. köl teményét szavalta.
Következelt a Keszthely város állal kiirt helikoni irodalmi pályázat
Lajos (akinek nevéhez lehetetlen hozzá nem fűzni a keszthelyi napok fáradságos, hatalmas rendezési munkájának és lelkes törődésének minden érdemét) kihirdette, hogy a helikoni tárgyú ódára 20 pályázó volt, a nyertes dr. Palasovszky Béla tb szolgabíró (Szentes). A pályanyertes ódát a szerző távolléiében Barbarits La|os olvasta lel. A balatoni tárgya novella pályázatra 7 n ü érkezett, nyertes Szőllősy Ferenc, a kaposvári MTI-fiók vezetője. A nyertesek márványlapon gyönyörű ezüslkoszo-rul kaptak Keszthely-várostól. A bírálók dr. Gárdonyi Lajos szerkesztő és dr. Szerecz Imre premontrei tanár vollak.
eredmény-kihirdetése. Dr. Gárdonyi
Albrecht főherceg az „irredenta tűzijátékról" és a magyar nyelvről
Dr. Gárdonyi Lajos, a .Keszthelyi Hltlap" szerkesztőjének minden mondatában irodalmi értékű, klasszikusan szép ünnepi beszéde a szárnyaló szellem és a költői szó erejével varázsolta hallgalósága eló a keszlhelyi helikoni mezők első, 114 év elötli tavaszát, a helikoni gondolat szárnybontását, hatását a magyar nyelv, a magyar irás, a magyar művelődés lerén é6 az újra ébredő helikoni
gondolat kapcsolatait a mai magyar élettel. (A beszéd egy részéi legközelebb eredeti szépségében közöljük.)
Az ünnep, amely a Balatoni Író hét méltó záróköve és Helikon földjén a mai magyar irodalom méltó zá87.lóha|lása volt, — a Himnusszal fejeződött be.
m
Délben a város fényes bankettet
adott mintegy 100 terítékkel a Hun-
ZALAI KÖZLÖNY
arra Jó, hogy izgassák a határon tol élűket, végeredményben azonban csak nem ér el semmit. Abban lálom az Irók Gazdasági Egyesületének (Ó feladatát, hogy visszafordítsa a fegyvert, amellyel bennünket tönkretették.
A hatalmas tetszéssel fogadolt beszéd után Bódy Zoltán alispán, Relschl Imre városbíró, Tamás Áron erdélyi iró mondtak felköszöntőket. Az lparosdaiárda nevében néhány énekszám után Bognár Imre elnók tolmácsolta a dalosok üdvözletéi a főhercegnek.
A zalai gyöngyös bokréta
Délután 4 órakor Paullni Béla, a magyar népi művészet buzgó apostola a Hullám lerraszán megrendezte a .zalai gyöngyös bokrétát." Kis-
komároml, galamboki, garaboncl, balatonmagyarodi népviseletes leányok, . legények vonultak lel és dr. üdrdohyl Lajos ötletes bevezetője és a rendező lelkes magyarázó szavai után népi láncokai, szokásokat, pünkösdi éneket, népdalokat stb. mutattak bc. Sikerük hatalmas volt. Tomboló taps újrázta akárhány jelenetüket.
Este kivilágítás, népünnepély voll a Balaton-parton.
Az irók még héttőn Keszthely város és Héviz fürdő vendégei voltak, hogy sz Iróhét fizikai és szellemi fáradalmait kipihenjék és hétfőn esle mondtak bucsul hálás szívvel Keszthely városának és a gyönyörű Hévíznek.
FclosxlauttáK a német birodalmi gyűlést
Meglepetésszerűen 550 szavazat közül 513-mal bizalmatlanságot szavaztak a kormánynak
Az ülést lé órára fellűggesztették. Háromnegyed 4 órakor nyitották meg u|ból sz alést és a birodalmi gyűlés megkezdte a szavazást a szükségrendeletek feltflggeszlésére irányuló javaslatról. Popén kancellár szólásra jelentkezett Ooerlng elutasította azzal, hogy a Ház már megkezdte a szavazást Erre Papén az irattáskából egy ivet vett elő, amely a birodalmi gyűlés feloszlató rendelete volt és ezt át akarta nyújtani az elnöknek, aki azonban nem vette át az iratot. A kormány tagjai ekkor elhagyták az üléstermet.
A birodalmi gyűlést alkotmányjogi szempontból az említett aktussal 15 óra 49 perckor feloszlatták. Az ülés azonban tovább tart és a birodalmi gyűlés folytatta a szavazást. Összesen 550-en szsvazlsk. 5-en tartózkodtak a szavazástól. 32 szavazólapon .nem" szó állolt, 513-an
Berlin, szeptember 12 A birodalmi gyűlés mai ülésén zsúfolásig megtellek a karzatok. A nemzeti szocialista képviselők közül csak kevesen voltak a párt egyenruhájában.
A napirendhez szólva Torgler kommunista képviselő indítványozta, hogy tűzzék napirendre a szükség-rendeletek felfüggesztéséről és a kormány elleni bizalmatlanságról szóló javaslatokat,
Loebe (szociáldemokrata) hasonló indítványa után üoesing elnök kérdezte a Házit, van-e ellenvetés a kommunisták javaslata ellen. Az egyik oldalról sem tettek ellenvetést. Erre a váratlan lordulatra mozgás és derültség támad. Ez ugyanis annyit jelent, hogy a birodalmi gyűlés elhatározta, hogy azonnal szavaz a szűkségrendeletek és bizalmatlansági Indítvány felett.
M __
gárfában, ahol az írókon kivűl a vendég-notabllitások is jelen voltak.
Az első felköszöntőt Pakots József mondta, ismertette abban a nyolcnapos Balatoni Iróhét végzett munkáját *
Következeti Albrecht klr. Iiefteg pohárköszöntője. Bejelentette, hogy kész örömmel ajánlja fel munkásságát a magyar írókért, az IOE céljaiért.
— Amikor üdvözlöm az egyesülelet — mondta a főherceg — egy mellékgondolat kiiért: t. T. ezt a szervezetet én igen szívesen láttam volna 13 évvel ezelőtt, 1918-ban megalakulni. (Éljenzés). Akkor a megcsonkítás elölt talán majdnem a Itgelsósorban kelletI volna arra gondolnunk, hogy necsak azokat igyekezzünk összefoglalni minden vonatkozásban. akik a nyelvűnkéi beszélik, hanem főleg azokat, akik a nyelvünket művelik. Oizinlén bevallom, hogy ha mljtdaz a sok szó helyett, amit elpazaroltak az irredentizmusra, a magyarság eszmény I egységét tűzzük magunk elé, ez szebb és célravezetőbb, mint az üres szólamokban el-puffogtatott puskapor (éljenzés) és én őszintén bevallom, akármilyen szép is ez a tűzijáték, de utána nem marad más, csak sötétség és fűst.
— Az Irók Gazdasági Egyesületének fő jellegzetes vonlsal közt leginkább azt szeretném megjelölni, hogy a magyar Qéntusznak érvényesülését nem azon a téren kell keresni, amelyen leginkább szokásos, hanem leginkább a nyelven keresztül, mert hiszen az etlkum fő Jellemvonása mégis csak a nyelv, amelyet beszélünk. És itt rámulatok arra, hogy d nyelv voll az az ok, amelyet azoknak szórtak szemébe, akik a trianoni határokat meghozták, mert azt mondották, hogy ezt és ezt a területet azért csatoljuk Ide, mert ilt ugyanazt á nyelvet beszélik, mint olt. Ha ez nincs igy, akkor valószínűleg nem sikerűit volna a szeparálás. Tehát az etikai nyelvi momentum volt az, amelylyel minket tönkre-tetlek. Hs egyáltalán áll az a tétel, amelyet ellenségeink Állítottak fel, akkor a nyelv müvelése fontosabb, mint minden olyan szó, ami csak
A ferde lovag
(Korrajz Mária Terézia IdeJéMI) 19 Irta: Balázs Józscl
A tanács összflúlt. Bartenstein elfoglalta szokott helyét s miután Sinzendorff néhány száraz szóval megnyitotta az ülést, Nelpperg gróf szólal! meg:
— A spanyol követ interveniált Don Carlos spanyol Infáns ünnepé lyes fogadtatása tárgyában. Ugy vélem, az elutasitás kiélezné Spanyolországgal amúgy is hűvös viszonyunkat. Ezek szerint csak a fogadtatás időpontját kellene megállapítanunk.
— Bartenstein I — szólt Sinzen-dorff. — Ön ismeri az udvar leljes előre megállapított programját. Mikor volna legalkalmasabb a látogatás?
— Körülbelül sohi I Elsősorban is az infáns sokkal fiatalabb, mint őfensége s ezt nem hagyhaljuk figyelmen kivül. Másrészt ezidőszerint a császár állapota gyengélkedő s igy ilyen nagyjelentőségű dolgokat bizonytalan időre el kell halaszta-nunk. — Válaszolt Bartenstein monoton hangon.
— Őfelsége stíha nem voll egészségesebb. — jelentette ki Stahren-berg.
— Akkor nem értem ingerüllsé-gét, amely odafejlődött, hogy tegnap kifakadt s azt mondta, ha a tanács
nem tudja megoldani a súlyosabb kérdésekei, hogy neki ne csődüljenek kellemellen vendégek a nyakára, akkor kénytelen lesz az összetételén változtatni és uj erőkkel felfrissíteni. — Mondta Sinzcndorf iftragosan.
A tanácstagok riadtan néztek egymásra, majd Königseck gróf szólalt meg:
— Ez a megoldás nem alkalmas. A császár vadászni jár s a spanyol követnek vannak bizalmasai a palotában is.
Másként kell a kérdést megoldani. — Vélte Harrach gróf es jelentősen nézett Bartensleinre.
A titkár hosszan nézett fel a me-nyezetre és élvezte a csendet. A tanács urai visszafojtott lélegzettel, áhítatos csendben lesték szavait. A reggeli ideje elmúlt, Bartenstein a herceghez akart menni, tehát vontatottan szólt:
— Az ügy nem tartozik a köny-nyen megoldhatók közé, tehál gondolkodni szeretnék rajta holnapig. Amennyiben főméllóságu uraim még ma óhajtanak ebben az ügyben dönteni, ugy le kellene mondanom arról a meglisztclő kilü.iletésről, hogy szerén/ véleményem meghallgatása befolyásolja méltóságtokat.
A tanácstagok elegedetlenül dörmögtek, majd Sinzendorff hördült (el rosszalóan:
— Ez a következménye annak,
ha ön beborozva tér haza hajnalban. Ennek a megismétlődését nem tartjuk kívánatosnak.
— Szolgálatban voltam. — Feleli Bartenstein szárazon és mosolyogva állta Sinzendorff vizenyős tekintetét, míg a vörös szemhéjjak nen. ereszkedtek pislogva alá.
— Hiszen ez az utolsó eset lehetett. — Szólt Harrach gróf. — A herceg utazik.
— Bocsánatot kérek, de én ilyen igéretel nem teltem és nem Is teszek. — Jelentette ki határozottan Bartenstein.
Halálos csend lett. Az urak megdöbbenve néztek egymásra, azután valamennyien Slnsendorffra. aki kényszeredetten, felindulástól remegő, szaggatott hangon mondta:
— A gondolkodási időt megadjuk a rendkívüli körülményekre való tekintettel.
A többiek megkönnyebbülten bólogatlak és hálásan néztek Sinzen-dorffra, aki egy diplomáciai siker tudatával mosolygott le rájuk.
— Hálásan köszönöm föméllósá^-tok kegyeit. — Mondia Bartenstein gúnyos túlzással. Felállt, mélyen meghajolt és elhagyta a termet.
Az urak megdöbbenve néztek egymásja, azután újra Slnzehdorffra, aki zavarodottan dadogta:
— A gondolkodáshoz magány szükséges. Miután ezzel az üggyel
_1*33. szeptember 13.
Igennel szavaztak és ezzel a bizalmatlansági indítvány és szükség-rendelet felfüggesztésére vonatkozó indítványt elfogadták.
Goering elnök kijelentette, hogy azért nstn adfa meg a birodalmi elnöknek a szót, mert a szavazás már folyt. A feloszlató rendelet egyébként is már tárgytalanná vált, mert olyan birodalmi kancellár és olyan kormány Jegyezte ellen, amelyet a mosl lefolytatott szavazás következtében bukottnak kell tekinteni. Ezt a tényt közölni fogja a birodalmi elnökkel és ajánlani fogja neki, hogy Ilyen körülmények közöli vonja vissza feloszlató rendele-lét. Ooering elnök ezután indítványozta, hogy holnap tartsanak ülést szzal a napirenddel, amelyei a pártelnökök tanácsa állapit meg.
A birodalmi gyűlés nem tartotta érdtmasnak meghallgatni Papin programját
Berlin, szeptember lí
(Éjszakai telefonfetentés) A feloszlatás után Ooerlng elnöknél megbeszélést tartottak a nemzetiszocialisták és centrumpárti képviselők, akik hosszas tanácskozás után elejtették a birodalmi gyűlés összehívásának tervét
Goering elnök viszont fenntartotta magának a jogot, hogy a közjogi vitás kérdések tisztázását jogászokra bizza.
Ooerlng kijelentene az újságíróknak, hogy levelet Intéz a birodalmi elnökhöz, akivel tudatja, hogy a birodalmi kormány megbukott
Este fél 8 órakor Papén kancellár rádión ismertette a kormány programját, amelyet a birodalmi gyűlés nem tartott érdemesnek meghallgatni. Kijelentette, hogy a birodalmi gyO-lés szavazása alkotmányellenes é« jogilag érvénytelen.
magunknak is kell foglalkozni, mivel egyáltalán nem bizonyos, hogy a titkár megtalálja a megfelelő megoldást, az ülést Lotharlngial Ferenc herceg elutazására való tekintettel, holnapra halasztóm, amiről Harrach gróf fogja értesíteni a spanyol követ óexellencláját.
Bartenslein jelentkezett a hercegnél, akivel rögtön a főhercegnőhöz mentek.
— Mi újság Bartenstein? — Kérdezte a főhercegnő kedvesen.
— Fenséged őfensége elutazása után visszavonul két hónapi lelkigyakorlatra, hogy Don Carlos spanyol infáns bejelentett látogatását elhárilhassuk.
— Két hónap ? Az sok I - Kiáltott fel a főhercegnő. — Nem lehetne kevesebb? Mondjuk két hét. Mert ennyi időre szivesen merülnék imádságba.
~ Ugy gondoltam, hogy fenséged két hét múlva már vadászhat a kolostor erdejében, látogatókat fogadhal, zenélhet a refektóriumban és énekelhet vallásos tárgyú dolgokal, hangversenyeket rendezhet, amelyeken az udvar is megjelenik. A magas fallal körülvett belső parkban lovagolni is lehel, azonkívül az én görbe személyemmel is rendelkezhet fenséged, mint olyannal, akit a legszigorúbb zárdafőnöknő sem tekinthet férfinak. (Folyt köv.J
19.T?. szeptember 13
ZALAI KÖZLÖNY
Hétfőn este nyilvánosságra hozták a francia választ a német jegyzékre
Pária. szeptembor 12 (Éjszakai telefonjelentés) Hétfőn este hozták nyilvánosságra Párisban a francia kormány válaszát a némel emlékirat tárgyában. Válaszában a írjncla kormány utal arra, hogy a némel kormány elébevág a fejleményeknek, amikor már előre leltéle-lezi a leszerelési értekezlet sikertelenségét. A francia kormány mindent megtetl, sml löle fagyott az értekezlet munkálatainak előmozdítása érdekében. A francia kormány cél|a, hogy ai általános és az ellenótzés alá helyezett leszerelési valósítsák meg.
Franciaország a biztonság terén nem kovelel semmiféle elö|ogot, pozitív javaslatokat terjesztett elő ebben az Irányban és elvárja, hogy irravonatkozólag Németország ti más államok it javaslatokat tesznek. Semmi sem lehet hasznosabb a világ békéjének megszilárdítására, minthogy Franciaország és Németország egymással megbékülve keresi a megoldást s világ valamennyi népének érdekében. Németország kívánalmai a békeszerződések módosítását jelentik, ez pedig nem történhet meg egyoldalúan. A problémában egyedül a Népszövetség lehel illetékes.
A slresal gabonaíronl
Btreaa, szeptember 12 A gabonavásárlók és eladók vegyes albizottságának ma délelőtti ülésén a némel delegátus ujabb Indítványt terjesztett elő. Hozzájárul! a közös alap gondolatához. Azok »z államok, amelyek nem kőinek kétoldalú preferenciába szerződési az eladó államok egyikével sem, a közös alapba való befizetés utján tárulnának hozzá az agrárállamok talpraállilásához.
A vegyes albizottság egyébként 40-45 millió mázsában Állapította meg a kivitelre kerülő gabonafelesleg átlagos mennyiségét. Az egész meny-nylségre nyújtandó preferencia körülbelül 90 millió svájci frankói képviselne, vagyis a 45 millió mázsa buza mázsánklnt két svájci Irank lenne. Az agrárállamok delegációi er Mán külön összejövelelt tartottak, hogy megvizsgálják az ellenértékek kérdését.
Stroaa, szeptember 12 (Éjszakai telefonjelentés) A pénzügyi bizottság hétfői ülésén a hitelező államok képviselői azt fejtegették, hogy a mesterséges korlátozások fenntartása károsan hátráltatja a gazdasági krízis megoldását. Olaszország képviselője szerint az adósságok csökkentését végre kell ha|-\'«ni, de a hitelezők és adósok meghallgatásával.
Teleszky János pénzügyminiszter kijelentette, hogy az adósságterhek leszállításának közös megállapodással kell megtörténnie, épp ezérl a shesai konferencia legfőbb feladata, h°gy erről meggyőzze a hllelezőket.
A Balatonba fulladt egy fiatal postatiszt
Holttestét még nem vetette hl a víz
Balatonboglár, szeptember 12 (A .Zalai Közlöny tudósítójától) Szomorú tragédia |álszódoll le hélfön dél Iáján Balalotibogláron. A nagy hőségben két Halai poslaliszlviselö, Nyakas Árpád 24 éves és Balog Sándor 25 éves postatiszt, mindkettő a balatonboglári I. osztályú postahivatalnál lel|esltenek hosszabb Idő óla szolgálatot, a móló melleit fürödtek Nyakas beljebb uszoll, inig Balog kivülebb maradt. Balog egy-tzer csak látta, hogy Nyakas felemeli kezét és segítségért kiáll. — Balog gyors lempóban feléje uszolt, de mire odaéri, Nyakas ellünt a vízben. Pedig a Balaton ezen a helyen nem mély. Balog keresni kezdte társát, de nem találfa sehol. Erre Balog kiúszott a parira és
jelentette az esetet főnökének, Miller Károly postamesternek. Azonnal lel-hlvták a fonyódi halászali társaság telepét, ahonnan hálókkal és csákányokkal mentek a tragédia szín helyére, azonban Nyakas holttestét nem sikerült megtalálni. A vlz estig nem dobta kl áldozatát. A szomorú eset hire percek alatt szétterjedt Bogláron és mindenütt nagy kons-ternációt keltelt, mert mindenki Ismerte a rokonszenves fiatal postatisztet. Édesapja pénzügyi tötaná-csos Pécsett. Miller postamester táviratilag tudatta a szomorú hlrl a szülőkkel és a pécsi postaigazgatósággal. A jelek szerint Nyakai a vízben görcsöt kapott és igy törlénl, hogy nem tudott tovább úszni, hanem mig barátja megmentésére sietett, már elmerült a vízben.
#ar
□szi és téli
bevásárlása előtt saját érdekében keresse (el a 72 év óta fennálló
kabát- és szőnyegosztállyal
kibővített
SIHGER divatúruhúzot
NAGYKANIZSÁN.
Nagy választékban érkeztek és vételkényszer nélkül megtekinthetők : Elsőrendű szahÓ3u és minőségű női- és gyermekkabátok, mindenfajta szőrmék, női-ruha és köpenyszövetek, férfi-öltöny és kabátszövetek. JómlnőségO és színtartó áruk.
Figyelmes és gondos Klsxolgúlús.
■ Olcsó. ssiaboíi áraK.
Entz dr. pécsi professzor autója elütött egy kis polgárlsta fiút a Teleky-uton
A gyermek egy kocsiról ugrott le és az utána jövő autó elé került
Nagykanizsa, szeptembor 12 Súlyos kimenetelű szerencsétlenség történt hélfön délután 3 óra tájban a Teleky-uton.
Entz Béla dr. pécti egyetemi tanár neje autón hozla a nővéréi Pécsről a nagykanizsai állomásrs, hogy Itt lelszálljon a bécsi gyorsra Az aulól, amely Enlz prolesszor tulajdona, Joslpovlcs András soffőr vezflle. Sánc felöl jövel. 3 órakor
érlek be a Teleky-ulra, amikor a Kózsa-ulca közelében utolérlek egy szekeret. Hátul egy 10—12 éves kisfiú kapaszkodott a szekérre, amely
lépésben haladt
Josipovics tofför előzni akart 4s msjdnem lépétre lelassítva, szabályszerű tülköléssel kért nelyel az előtte haladó kocsitól. Az autó tülkölésétöl megijedt a saroglyába kapaszkodó kisfiú ét annélkttl, hogy hátranézett volna, leugrott ét pont a kitérni készülő autó elé kerüli, amely fellökte.
A soffőr másfél méteren belül leállította az autót és azonnal leugrott, hogy megnézze, lörtént-e baji a kisfiúnak. A gyermek, aki az esés következtében betörte a lejét és súlyos agyrázkódást szenvedett, eszméletlenül leküdt a kocsiúton. A kerekek tzerenciére nem mentek rajta keresztül.
Dr. Enlz Bétáné utasítására a soffőr azonnal felvette az Ismeretlen kisfiút, akit beszállított a közkórházba. A gázolás ügyében nyomozást Indított a rendőrség. Az eddigi jelek szerint az Ismeretlen kisfiú saját gondatlanságának az áldozata.
A késő é|szakal órákban sikerült megállapítani a kitllu személyazonosságát, aki Bor Lajos 13 éves elsős polgárlttával azonos. A kisfiú tzülel, édesapja megyei utkaparó-mesler, Honvéd-utca 37. tzám alatt laknak. Bor Lajos még az éjiéli órákban sem tért magához.
Iparos-deputácló megy a polgármesterhez az utcanyltások ügyében
Nagykanizsa, szeptember 12
Nemrégen foglalkozlunk a nagykanizsai ipartestületi elöljáróság ama határozatával, amely a munkanélküliség érdekében utcák rendezését, utcák nyitását és ezek révén az építkezési kedv fellendl\'ését sürgeti, hogy ezáltal enyhülés áll|on be az egyre nagyobb kanizsai munkanélküliségben.
Az iparlestülel ebből a határozatából kifolyólag megkereste a városi képviselőtestület minden egyes tagját, kérve, hogy támogassák ebben a törekvésében a városi közgyűlésen.
A közületekre hárul a feladat — hangsúlyozza a megkeresés — hogy a súlyos munkanélküliségen enyhit-tessék, olyképpen, hogy céltudatos, a reális élet követelményeivel számoló intézkedésekkel megszüntessék az építkezések terén fennálló mindazon akadályokat, amelyek köztudomás szerint egyenesen hátráltatják az építkezések megindítását. Nagykanizsán megvan a lehetőség olyan utcák nyitására, amely az építkezni akarókat nem kényszeríti a perifériákra, hanem módot ad arra, hogy értékesebb házal a város belterületén építhessen.
A nagykanizsai Ipartestület ebben az ügyben küldöttségileg keresi fel a város polgármesterét.
dtoruicnJtftnJ* tüUan/uxdur
lagyen otthonábsn, mert{sz egész családot szórakoztatja és azonfelül közvetíti a távollevőknek küldött üzeneteket.
Gyártja: Orion Ixzólámpagyár
4
ZALAI KÖZLÖNY
1932. szeptember 13.
1 vádtanács ma dönt a sármelléki gynjtogatással gyannsltott házaspár szabadonbocsátása ügyében
•zárdán eete két olara
owmonat érkezik
■egykanizeára
A H(*m»t«r ot«»ul bfcaiati «« «Uu v*d4éfeb.t . Irl.nopi határon
Nagykanizsa, szeptember 12 Holnap, szerdán eale 19 óra 56, Illetve 20 óra 15 perckor érkezik Nagykanizsára az első kát olaiz cserevonal. Nagykanizsa közönsége ebból az alkalomból az olasz nemzet flail melegen akarja fogadni a trianoni haláron. Ezért felkéri a város vezetősége a nsgyközönséget, hogy a fogadtatásnál minél nagyobb számban jelenjenek meg. Dr. Krátky István polgármester az olasz vendégeket olasz nyelven fogja UdvOzOlni és rá fog mutatni a határvárossá lett Nagykanizsa szomorú sonára, amire Tiianon kárhoztatta Kivonul a levente zenekar és a különbözft cserkészek és egyesületek Is. Hétfón délután tbben az ügyben a polgármester elnöklete alatt a városháza kis tanácstermében értekezlet volt, amelyen tóbbek között Barlhal Béla állomásfőnök, Dendyuk Antal rendör-fogalmazó és a különbözö hivatalok vezetői jelenlek meg és megállapitol-ták a fogadtatás programját. Az olaszok 20 óra 24 perckor Indulnak tovább Budapest felé.
BelBréet kSvetett el egy volt fegyenc a kla-kanizeai cigánytelepen
Nagykanizsa, szeptontber ,12
Lakatos józstf 22 éves Üstfoltozó cigány Klakanizsán, a Szepetnekl-utca végén levó cigánytelepen lakik. Itt van egy kunyhó|a. Vasárnap éjjel feleségével együtt kinn aludt a konyhában Ismeretlen betOró kívülről tokkal együtt kiemelte a szoba egyik ablakát, majd vasvilla segítségével minden ruhát leskasztolt az ablak közelében levó fogasról.
A betörés hire nagy felháborodást váltolt kl a cigánytelep lakói közül. Az első pillanalbar. még azt hilték, hogy egy közeli község cigányai ejtetlek foltot a clgánybecsOleten, ez a feltevés azonban hamarosan megdőlt, amikor egy ceruzái talállak a betörés közelében. Lakatosék egyik szomszédja, Kalányos József ebben a ceruzában meglepetten ismerle fel egyit ismerőse, egy voll fegyenc tulajdonát, aki az előző napon nála járt. Ei a fegyenc szállást akart kérni Kalányos Józseftől, aki azonban csak ugy volt erre hajlandó, ba a vendég előzőleg szabályszeröen jelentkezik a kiskanlzsai rendörőrszo-bán. A voll fegyenc, mielőtt eltávozoll volna a rendörségre, leült és a ceruzával egy levelezőlapot Irl egyik so-mogymegyei rokonának. Azután elment azzal, hogy amint jelentkezett a rendőrségen, azonnal visszajön. Kalányos József azonban hiába várta vissza.
A rendőrség minden intézkedést megtelt a gyanusltolt voll fegyenc lelkulalására.
Nagykanizsa, szeptember 12 Mini jelentettük, Khvarga Sándor és felesége, Szalal Franciska sármelléki lakosok Ismételt kihallgatásuk alkalmával állandóan tagadásban vannak. Azt hangsúlyozzák, hogy a tűzvész idején nem is larlózkodlHk a községi biró szérűskertjének közelében. Ezzei szemben áll a csendőrségi nyomozás. Kisvarga és felesége ma délelőtt dr. Mezt Ignác flgy-
A tolvaj két évet, a becsapott a közös
Nagykanizsa, Bzeptember 12 Pölöskefö községben történt, hogy Szalal István községb-li legény megismerkedett a korcsmában Farkas Imre nevű cigánnyal, akinek elmondotta, hogy milyen könnyen lehet pénzt .keresni", ö ugyanis tud egy asszonyt, aki nem messze lakik tőlük és aki a marháit eladta, igy valószínűleg többszáz pengője van elrejtve az otthonában. Farkas Imre nem azért cigány, hogy bele ne ment volna a dologba. Szalai el is vezette Göncz Lajosné házához, ahol az asszony gyermekével aludt. Farkas macska óvatossággal \'haladt az alvók szobáján keresztül a másik szobába, a szekrényből kivett 145 pengőt és vissza kimászott az ablakon, ahol már társa várta. Farkas azonban Szalait is becsapta, azl mondván neki, hogy csak 60 pengőt talált. Ebből 20 pengőt
védet bízták meg ügyük vélelmével, aki védencük nevében felfolyamodott a vizsgálóbíró letartóztató végzése ellen. A nagykanizsai törvényszék vádtanácsa valószínűleg ma, kedden délben ül össze, hogy határozzon a letartóztatott házaspár szabadlábrahelyezési kerelme felett.
Az ügyben ettől függetlenül a vizsgálat tovább folyik.
üzlettárs egy évet fizetett rá „boltra"
adott neki, mint .osztalékot", a löbbit pedig zsebrevágta és csinált magának egy pár jó napot, sőt még az any|ának is veit egy cifra szép szoknyára valót. Farkas fivére gyanította a dolgot, mert hamar köztudomású lelt a lopás és észrevette, hegy bátyjánál pénz van és — neki a zsákmányból nem ad. Erre ehr.ent a csendőrökhöz és feljelentést telt saját fivére elleti. Farkas Imre csakhamar csendőrkézre került. Most volt ebben az ügyben a főtárgyalás a nagykanizsai törvényszéken dr. Mutschen-bacher Edvin törvényszéki tanácselnök előtt A tárgyaláson kiderült, hogy Gönczné a marhák árából az adójára gyűjtögette a pénzt.
A bizonyítási eljárás befejezése ulán a törvényszék Farkas Imrét mint tettes! két évi fegyházra, Szalal Lászlót mint bűnsegédet egy évi börtönre ítélte.
NftPI HÍREK
NAPIREND
Sieptembsr 13, kedd
Római katolikus: Notburgisz Protest
Ludovlka. Iií.: FJul hé 12.

Városi Muzeum és Könyvtár nyitva csütörtökön és vasárnap délelölt 10-töl 12 óráig.
Qyógy szertári éjjoll szolgálat ■ ■ .Salvator* gyógvwertár Ensébel-tér 21. éi a klaksnlttaf győgysiertár.
Oöiftlritö nvltva reggel « órától este 6 óráig (háttá, szerda, péntek délután kedden rééiz nap nőknek). Tel a—13\' Délután 0 órától 50 fflléiN zutunytUrdó
— A szombathelyi polgármester Nagykanizsán. Illusztris vendége voll két napon át Nagykanizsának. Szombaton érkezett Kanizsára UJváry Ede szombathelyi polgármester, hogy egyrészt visszaadja dr. Krátky István polgármester látogatását, másrészt hogy megtekintse a városi és annak köziniézményelt. UJváry polgármester megnézte Nagykanizsa középilmé-nyelt, intézeteit, sportpályáját és mindent behatóan megtekintett. Szombathely polgármestere, aki nagykanizsai tartózkodása alatt Krátky pol-gái mester vendége volt, vasárnap este visszautazott székhelyére.
— Személyi hlr. Vécsey Barnabás városi mérnök nyári szabadságáról visszaérkezett és átvette hivatalát.
— Ajánlatbontás. Hétfőn délben bontották fel dr. Krátky István polgármester elnöklete alatt a kiskanlzsai róm. kath. templom renoválására beérkezett ajánlatokat, összesen hét ajánlat érkezeit be. A munkálatok ezen a héten rnegtsezdődnek.
— Á Néptokarék .ette meg Leitner-házat. Hétfőn délelölt tartották meg a Leltner Ödön terménykereskedő tulajdonát képező Fő ut 24. szám alatti ház önkéntes bírói árverését. A kikiáltási ár 56.000 ,tengő volt. Érdeklődő alig voll, ami a mai pénzügyi viszonyokat jellemzi. Mivel más ígérő nem volt, a főhi-ielező Néptakarékpénztár vette meg 28.000 pengőért. Nem lehetetlen azonban, hogy még ulóajánlat érkezik.
=> Mielőtt szőnyeget vásárol, tekintse meg Slnger Dlvatáruház dus szónyegraktárát
— Leventék szüreti mulatsága a Sétatéren. Nagykanizsa város összes leventealakulatai szeptember 18-átt, vasárnap délután 2 órai kezdetlei nagyszabású szüreti mulatságot rendeznek a Sétatéren. Napok óta már 200 tagu rendezőgárda dolgozik a siker érdekében. A kanizsai leventék igen sokat várnak ettől a szüreti mulatságtól, mert a tiszta bevételnek egy részéi a szegénysorsu leventék láli felruházására akarják fordítani. A műit hét csütörtökjén bemutatkozott kanizsai Slrohscbnei-der, Dene Béla is fel fog lépni. A fiatal kötélmüvész ujabo felléple elé nagy várakozással tekint a közönséq.
= Kevés pénzért elegánsan öltözködhet Asszonyom! Megérkeztek a legfrisebb sima és mintás kordbársonyok, gyapjugeorgette és szövetujdonságok Slnger Divatáru-házba.
mi pálcsícs
első nagykanizsai selyem-, kelme-, fonalíesíö és vegy-ilsxtltó Uxem.
VÁROSI MOZGÓ
Még ma, kedden, sxepi. 13-án 5, 7 és 9 órakor
a kOzOnség körében megnyilatkozott sokszoros kívánságra, Itt még nem látott
Hangos Hiradó-est
Kétórás mflsorban bemutatjuk a legszenzációsabb világeseményeket
Az 5 órai előadások filléres helyárakkal!
Furfangos osztozkodás a klraboll pölöskefól asszony adó pénzecskéjén
1932. gieplember 13
\'ZALAI KÖZLÖNY
A
Leeadfl anyáknak kellő figyelmet kell forditaniok arra, hogy bélmü-ködésük rendben legyen, ez pedig a természetes „Ferenc József keserűvíz használata állal érhető el. Nőorvosi klinikák vezelői egybehangzóan dicsérik a va\'ódi Ferenc József vizet, mert kOnnyen bevehető és rendkívül enyhe hatása gyorsan és minden kellemetlenség nélkül jelentkezik. A Ferenc Jóuef keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüz-lelekben kapható.
- Áram-szünetelés lesz oszlopok kicserélése miatt kedden, csütörtökön, pénteken és szombaton reggel tél 8-IÓI délután 5 lg a Csen-gerl-ulcában a tárházi 12. sz. transzformátortól végig.
= Rendkívül nagy választék, jutányos árak, garantáltan jó minő\' ségü siffon, angln, lenvászon, damaszt, nyomott és tenniszflanellekből Slngtr Dtvatdruhizban.
— Ellopták a postás kerékpárját. Hétfőre virradóra ismeretlen tettes behatolt Koszedndr Jizsef kls-kanlzssi postás Varazsdi-ulcs 2. sz. alatti Iskásának egyik mellékhelyiségébe, ahonnan ellopta a postás Waffenrad-gyártmányu kerékpárját. A nyomozás megindult.
— Találtak a postahivatalban egy köteg kulcsot. Átvehető lapunk kiadóhivatalában.
- Mellbeszurták a hívatlan békeblrót. Vasárnap este nsgyobb társaság mulatott a pallnl vendéglőben. Pallnl és u|udvari fiatalemberek mulatózlak vidám cigányszó melleit, éjféltájt az egyik pallnl legény bele kötött az ujudvarl fiatalemberekbe, mire a bicskák pillanat alatt előkerültek. Balogh István 21 éves autószerelő, aki a pallnlak társaságában volt, meg akarta akadályozni az esetleges vérengzést és a küzdő felek közé vetette magát. Ebben a pillanatban sújtott le bicskával Varga Géza 20 éves pallnl legény és a kés véletlenül Balogh István jobbmellébe hatolt, megsértve a tüdejét is. A •ulyos állapotban levő fiatalembert a kanizsai mentők szállították be a közkórházba. A szurkálás ügyében nyomozási lndilott a csendőrség.
== Bútorvásárlás — nem gond 1 Teljes berendezéseket rendkívül előnyös részletfizetésre, sőt kamatmentesen is szállítunk. KopsteUi bútoráruház, Horthy Miklós-ut 4.
Idölárás
A nagykaníxaat Meteorológiai mai figyelő leien téseki Hétfőn a Mmir-Mkt. Reggel 7 ótakor +20«, délután órakor +28-8, ette 9 órakor +20.8 Mhóut: Égési nap Iclhóe égboltozat. StíUrány : Egész nap délnyugati szél. t&laakal rádUJtknlit) a ■ataerelt-■>«t t»U«.t leiHrti .»«. 10 «ra-k*ri »«•!•«.. klaa* hOlfla IdtS eártuaM atlvBlarfiaJlamaaal.
Szénsavas
és
műtrágya
» olcsón kapható
Hirsch ós Szegő cégnél.
SPORTÉLET
Az NTE Nagykanizsán döntetlenül, a ZTE Dombóváron minimális arányban vereséget szenvedett
Vasárnap Nagykanizsa mindkét sportegyesületének futballcsapata bajnoki mérkőzést játszott - Az eredmények és a játéknlvó még nagyon kezdetlegesnek bizonyult
NTE-
Slmontornyal BTC 2: 2 (2:1)
Kánikulai hőségben mérkőzött meg az NTE a Slmontornyal Bőrgyár labdarugócsapatával. A csekélyszámu néző mintha megérezte volna, hogy nem érdemes a nagy melegben kifáradni, mert a mutatott játék nem Is érdemelt meg nagyobb érdeklődési.
Valami hibának kell lenni az NTE-nél vagy a futballcsapat vezetésében, vagy az edzési rendszerben, mert a játékot a szokásos 90 perc helyett mindössze csak 15 percig lehetett egy kis jóaksrattal élvezni. A játékosok az első félidő 20. peice után csak lézengtek a pályán, ugy hogy a kis számú közönség megpríbilta a slmontornyal csapatot buzdítani, azonban azoknak sem sikerült egy-két lerohanáson kivül semmi, ami a játékot élvezetesebbé lehelte volna.
A melegen kívül mentsége lehet az NTE-nek, hogy Rltter helyén tartalékol szerepeltetett, azonban a Tornaegyletnek a rendelkezésre álló anyag mellett nem volna szsbad egy játékos hiányát ennyire megéreznle. A csapatnak úgyszólván minden tagja edzés nélkül állott kl a mérkőzésre. Rengeteget futkároztak a pályán céltalanul és ha megszerezték a labdát, annyira kifáradlak, hogy nem tudták a legjobb helyzetet sem értékesíteni. A játékosok közül csak Czigler és Csáiz játszottak teljes lélekkel és ludásssl. A többiek közttl Kudlch és Csáky nyújtott még elfogadhatót.
A slmonlornyalak, tekintetbe véve a nagy meleget és a hosszú utazás fáradalmait, mindent megleltek és sikerük is volt, mert egy értékes ponttal gyarapították bajnoki pont jalk számát. Egyébként kiemelkedő játékost nem láttunk közöltük.
A mulatott játéknál csak egy rosszabb és kellemetlenebb volt a pályán, Ktemann _ bíró személye, akinél rosszabb játékvezetőt nem igen volt alkalmunk Nagykanizsán láthatni. Ugy bíráskodott, mtnlha először lett volna bírói síp a szálában és még nem látott volna labda rugómérkőzést.
A Tornsegylel a következő összeállításban szerepelt: Csondor — Engelleller, Czigler — Csáky, Radlcs, Kudich — Patkas, Jakubecz, Szollár, Kelemen, Csász.
Az első percekben ugy Indul a mérkőzés, hogy azl az NTE gólokkal nyeri. A 10. percben Jakubecz lábáról száll a labda a simontornyai kapuba, majd 2 perc múlva Csász falios labdája csapja be a kapust és 2:0-ra vezet az NTE. Jön egy simontornyíl roham, egy ártstlan labdát véletlenül Kudich kezének rúgnak és nagy megrökönyödésre a bíró fütyül, a 11-es pontra mutat. A simontornyai Rolh áll a rúgásnak és védhetetlent belövi a penaltyt. Mintha érezné a bitó, hogy előbbi ítélete nevetséges volt, a következő Tornaegylet lerohanásnál hasonló körülmények között rálőlt labdáért 1 l-est ad Slmontornya ellen, melyet Kudich elegánsan kapu mellé rug, pedig kár volt érte, mert meccslabda volt.
A végeredmény beállítása a 11. félidő 20. percében történik, amikor az NTE védelmének könnyelműsége miatt Roth berúgja a kiegyenlítő gélt.
Ulána annyira unalmassá vált a a mérkőzés, hogy s közönség egy része a befejezés előtt elhagyta a
pályát. Holjó
Dombovirl Voge—Zrínyi TE hO (0.0)
vasutasok vették át, a ZTE csak le-rohanásokkal kísérletezik. Igy is adódik gólhelyzet, amit a csatárok pár lépésről nem tudnak góllá értékesíteni. A 23. percben a VOQE balszélsője Iveit labdát ad be, Kárpáti és Légrádl szaladnak a labdára, a két Játékos egy pillanatra megáll, egymásra vár, ezt a pillanatot használta ki az ellenfél szemfüles balösszekötője és a két játékos között 2 méterről védhetetlen gólt lő.
A gól ulán ZTE lámád, Patvar egalizálhatna, Antaltól labdát kap, de 8 méterről tiszta helyzetben kapu fOlé lő. A mérkőzés sötétben ért végei.
A ZTE-ből a védelem játéka érdemel említést. Kárpáll a centerhalf poszton a mezőny kimagaslóan legjobbja volt. A csatársor puhán, minden energia nélkül küzdölt.
Lovasy a mérkőzést kifogástalanul vezette.
A Zrínyi TE ifjú futballcsapals vasárnap Dombováron játszotta első bajnoki mérkőzését, ahol váratlanul jobbnak bizonyult, mint ellenfele. A ZTE ess társora még nem rendelkezik kellő önbizalommal és ez sz oka, hogy ma nem győzelemről számolunk be.
A játék a mérkőzés első felében hullámzó volt, mindkét együttesnél a védelmek szilárdak. A 15. percben Antal beadását Vellák 5 méterről fölé lövi. Néhány perccel később Vellák 10 méterről szép lövést küld kapura, az ellenfél kapusa vetődött, a labda a hasa alatt elcsúszott, de a gólvonalon a homokban elakadl. Ezután a Zrínyi fölénye még jobban kidomborodik, de a csatárok akcióit nem kiséri szerencse.
A második félidőben mindenki a vasutasok vereségét várta. Azonban kezdés után a játék irányítását a
Szilágyi Klári még őrizetben van és slrógörcsel vannak
Budapest, szeptember 12 A halálos gázolás miatt letartóztatott Szilágyi Klára színésznő, akinek szabadlábrahelyezését az ügyész-Bég felfolyamodta, éjszakákon át kezelt tördelve hangosan zokogott a fogházban, ugy hogy a fogházorvos injekciókkal tudta csak lecsillapítani. A vádtanács valószínűleg csak holnap délben dönt íz ügyészség felfolyamodása ügyében.
A magyar—cseh árucsere-egyezmény
Budapest, szeptember 12 A cseh külügyminisztériumban javaslatokat készítenek a Magyarországgal való további árucsere-egyezmény megkötésére. Az informálódó tárgyalásokat alkalmas Időben folytatják a két állam képviselői.
Közgazdaság
Pária 2030VI, London 1808\'/!, Newvork 318\'Vt, Brdsael 71-88, Milano 28-62, Madrid 41-TO Amsterdam 208-20, Bettin 123-23V1, Wien — -, Szófia 3 73, Prága 15-33, Varsó 56(6, Budapest -•-, Belgrád —*—, Bukarest 3-06.
Baza tv. 10 flIL, dt. 05 (itt. esett, rozs 15 fttl. emelk.
Buzs ttazav. 76-os IS-20-13-4U, 77-ee 13-40-1386, 78-as I3M-18\'80, 79-es 1375-1395, 80-as 13 80—1410. dunántúli 76-os 12*40—12-00, T7-ee 1240-12-13, 78-as 12-73—12-90. 79-sa 12-90-1*00, 80-as 1300-13-13, roza 7-45 -7-85. tak. árpa 880-900, sah 985-1000, tengert tt. 13-50-1380, korpa 715-7-23.
A BwMétl Uai iertis-árislTMMl
valutAk
.1. 19-83-2023 itr. 79-16-7914
_k. lfrH-17-04
Dánt 102-70-103*90 Dinár 9-83-9«9 Dollár 57030-573-50 Frandat. 22-30-2250 Holt. 22900-23040 Zloty 6393-64-45 Lai 346-3-36 Léva 4-06-419 Ura 2^90-30-20 Márka 135-70- I3<V60 Norvég 9980-100-80
Peseta ----
Scfallt. -•-•-
SváJdf. 110-10-111-40 Svédk. 101-9040290
DEVIZÁK
Árast. 229-20-23040 Belgrád 989-9*99 Bettin 136*80-136-60 Brttaael TM6-1H4 Bukarest 3-43-3-81 Kopenb.KB9W03-9U London 1992-2008
Madrid -*-•-
Milano 3000-30*18 Newy. 571 -00-374*00 Oszló 10MÓ-I0080 Párta 22*3^*22*47 Prága 16*93-17*01 Szófia 4-08-4IÍ Stockh.KHitHtH-üO Varsó 6406-644S
Wien —*-*—
Zürich 110*80*111*40
Wien cteartag árfolyama. 80.464.
Petha|tás 4833, eladatlan 1000. - Elsőrendű 1-24-1*26, szedett 1*18-1*20, szedett közép 1-02-1-08, könnyű 084-094, 1-eö rendű öreg 1-06-1*10, tl-od rendit öreg 086-096, angol eüldti I. 1-00-1-06, szalonna nagyban t-70-000, zsír 1*84— 1*90, hus TJo-1-46, félsertés 1*40-1*64.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Outenberg Nyomda éa Délzalal Lapkiadó Vállalata Ttönyvnyomdája Nagykanizsán.
Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 7& szám
Oioaóts vásárolhat
Linóleum Mozaik asztalteritöket Kókusz-szőnyeget Futószőnyeget Lábtörlőt
Maradék tráaár
Hirsch és Szegd cégnél
ZALAI KÖZLÖNY
RÁDIÓMŰSOR
Szeptember 13 (kedd)
BadapMt t.18 Az 1. hocvédgyalogeirr.d z<nelurának buunmin. Kőzbtri 9.30 Hűek. |11.10 NtmaaUcOsI vizjelzössolgálst 11.13 A rádió Ifjúsági fék)rája. 17.00 Déli harangszó. Idójárásjelentéa. 12.05 Hangverseny. Kősben 12.26 Hírek. I3J0 IdójclMs, Idójárásjelentéa. 14.45 Hírek. 16.00 E. 16.43 Időjelzés, Idóiázáa jelen léa, hírek. 17.00 Cigányzene. 18.00 A Bndapeati 1 .ugver-scnyzenekar hangversenye. 20.00 Szlnmtl-eláadás < Stúdióból. »A lubln nók elrab-láu\' Bohózat 4 lelv. Utána Időjelzis, Idó-Járáa jelentés, hlrtk. Majd dgányiene. 23.00 Ura mof onhanfvcmay.
Bécs 11 30 Zenekari hangverseny. |I2.40 éa 18.10 Gramofon 15.20 Opereltekból 15.50 Vidám téióra. 16.45 éa 17 30 Gramo-fon, 19.40 Salnl. hangveraeny. 22.10 Ritkán játazotl Strauaa Jlcos-mflvea.
Boriin 16.30 Zenekari hangverseny. 18.30 Zongoraverseny. 20.00 Schubert: Három a klalíny c. daljátékának réatlegea kőzve-Htéar
Prága 6.15 Zfnéa ébreaztó. 11.00. 12.15, 13.40 Oraroofem. 19.35 Trió. 20.05 HegedU láték. 20.50 Roda Roda-szkeccs. 21.00 Zenekari hangverseny. 22.20 Oraaoloo.
Róma I7J0 Hangveraeny. 20.00 Gramofon. 2048 Hangveraeny. 24.0U Zenekari hangveraeny.
Varaó 18.30 Zenekari hangverseny. 2000 Hangverseny. 22.00 Zenekari hangveraeny.
IFIÖÍTJDETÉSEI
____ 63. szám bérbeadó. Tájékoztat Cacngcry-ut 23. lakója. 4129
14 érea ((lárva, megbízható Halai leány belyet keres lyarmaak aiallaH, csak clláléaért Cint a kiadóban. 4140
Rlántaltjak az összes bútorszövete-kel, szőnyegeket, aezlontakarókat, Igen otcaó káuHuána. Klalaludl Dlvat-áruház. 28
Olptk
jpaélyaa krmmtk
IwáIIIW Bazár-udvar.
árban 3568
Ml ta férfi dfvstszöveteket meglepő olcaó árakon árusítjuk. Kisfalud! Divatáru-ház. Maa ilaan Maa Ur* al.
sl 29
T»hIU»»MmI« vállalná gyermekek
tanításéi. Cint a kiadóban. 4160
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik felejthetetlen drága Jó hitvesem, szereiéit Jó édesanyánk 8lmb«r««p Ignáizné
u«l. falaa laHa (emelésén megjelentek és fáldal-munkatbármily módon enyhíteni szivesek voltak, fogadják ezúton js hálás köszönetünket
A gyászoló culád.
Hófehér fayencelapokat
IQxbcly éa Ulburkolátra a gyári árból legnagyobb árengedménnyel árusítom. Márvány mozaik-lapokat
apókat
konyhák, előszobák és fflrdfl-azobák padozat burkolására, valamint díszes cementlapokat és karmantyus betoncsöveket a
legolcsóbb áron megsxámitja
cementAruayára Klrály-u«Ml«.
Weísz
Elsőrendű MrtémhMt 1—1-20, borlu-lrast --80, !•—, I 20 pengőért árusítom Erzsébet téri busraaiuokomban — Deuiach Dávid. 4162
bntorozotí utcai szoba kiadó október i-n Caengery-ot 38. 416!
Jó ■iaaaUél keresi kérem a kiadóhivatalba
kereaek bérbe.
Címeket 4164
Szölócsomagolá8hoi! Manilla
(gyökérspárga) Gabona
csávázószerek
(por és nedves pácok)
Műtrágyák
(Szuperfoszlát) (Mésznitrogén) (Kállsó) slb. slb.
Kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény éa ndvány-védóazerek kereskedésében
Nagykanizsán, Erzsébet tér 10.
A bíróság melkll. Telefon: 110. _ asao
legelőnyösebben kamatoztatja, értékeit, okmányait legolcsóbban megőrzi a Magyar lávirati iroda R.-l. és a Stúdió érdekkörébe tartozó
Magyar Nemzeti Gazdasági Bank R.-T.
Budapest, IV. Károly király-n. 10.
a Magyar lávirati Iroda R, 1. Nyugdíjpénztára a palotában. M1S
__ 1932 szeptember 1.
magyar Királyi Allamuasut
MENETRENDJE
HigykuliM álloBáira érkezó ál U ouu Induló vonatokió!. ÉnáRTSS i 1938. éwl május hó 22-tftl kszáis.
Budapest—Nagykanizsa
Vo«ul lilmi A vonal neme Budapestről Indul Nagykanizsára érkezik Voaal tjinl A vonat IN neme | agyltanlzsi- ról Indul Utidapeaire érkezik
316 303 313 314 204 Sum. v. Oyv. Szem. v. Szem. v. Oyv. 30-10 7-40 6*25 14-15 18-25 4-06 11-27 13-15 30-40 23-19 211 201 213 215 303 Szem. v J 1 Szem. v.| Szem. vJ Oyv. | 0-90 6 10 8-25 14-35 18-35 835 10-00 16-15 31-20 23-25
Közvetlen kocsik:
201/204 u. vonalokkal Budapest -Ns*ykanlsaa élkező kocal,
. . . — Aurislns - Blvlo—Venezla hálókorai és ugyaneiea Itá
nyon át I. II. o. kocal Rómába, 2C4 . „ . —Abbstia—Mattuflle -Plume hálókocsi V/22—IX/U.
Indul Bpeatrő: minden szerda, péntek fc« vasárnap 201 . „ Fiume -Mattuflk—Abbszia - Budapestié hálókocsi W33- IX/IS lad Hiúméból minden hétlő, cslitőr.ók éa aiombalon 201/204 , . Budapest Trleslt U. IU. o. kocal IX/15-tőt, 301/204 , . . -Orado II.. Ul. o. kocal V/W-IX". 4-lg.
202/203 . , . -Prsgertko éikesőkocsl V/22— Vt/V4-lg és IX/S-tól
302/203 . . . -Prafusko IIL 0. kocsi 1X/IMÓI.
202/203 . . . —Vlllsch étkeiókocil VI/33-DM lg,
202/203 . . . —Maribor—Klagenfurt—Vlllach II, III. o. kocal Vl/35-
lX/4-lf.
302/203 . . „ —Marlbof—Klagenturl Vlllach Splllal Mlllata lersee
l, a, III. o. kocal VI/25—IX/4-lg,
302 . . Poslumia Venezla—MUanu—Venümlglia -Cannea
minden kedden, cstllörtökön, vasárnap Indul Buds-peslröl hálókocsi.
303 . , Cannes— Venümlglia -Milano-Veneaia-Poatumla - Budapest
hálókocsi, Canaesból Indul minden kedden, ralitól-tőkön éa szombaton
303/203 , . Budapeat - Trleate—Venezia—Milano—Genova—Venümlglia
1. II.. Ili. o kocal V/23—IX/14-lg, 302/203 . . Budapeat—Trleste— Veneala-Mllano- Genova- VentlniIgMa I., II, IIL o. kocal V/22—IX/14-lg, I., II. o. kocal DC/15-IŐI. 202/203 . , . Rogaaka Slatlna (Rebltsch-lurdó) I.. II IU. o. kocsi
Vl/15—IX/IVIg.
216/211 . . . - Zalaegtraseg 0, Hl. o. kocal,
216/211 . . . Barcs l„ II., Hl. o. kocsi.
Nagykanizsa—Siófok
koktél
, ■ , -.. ■ ■ II___Indul
"IWmblőr "IP "lfíd ""tí-íT j l1iB=«ooí5r\'~ f \'2SS8"
A 138 és 123 sz. motorvonstok ciak VI/l8-IX/»-ig közlekednek.
| Nagy kani Sióiokra I f-u zsárol Indul i érkezik j
.lor \'T" lfiO : | llBPTíi
Nagy unt-aaára érk. 33-53
\'S5TVegy\'<
Nagykanizsáról Indul
Nagykanizsa—Balatonszentgyörgy
Balatonazenl-
Veg^ea"
[JBalatonsz
itonszent-l] Nagykanl
indjjzaára érkezik
Nagykanizsa—Szombathely
j ta4r«U. Sioaöat Sop/onb. Wlaaba Myraáfkjj irt. || árk. Wlaabíl !\' M. Sopronul iád. áraakat- II Kasyka.1-Wyr<l W|taá>a (rt.
arait Sz v. 320 Sz. v. 303: Oyv. 306: Molor 308\' Motor m- 13-45 lfi-20 IÍ130 30-50 16*25 - — 1 — 18-21 I9\'3> 31-33 3i>67 23 00 — 23 13 0-43 - 305 Molor 301 Molor -3011 Oyv. , 8 00 311!\' Sz. v. 10 SS 3181 Sz. v. I| 10* 4 0 550 1010 1315 19-45 fi-ö5 |l k-t4 7-38 | B-flO 11-30 II 13 25 14-49 i 17-25 21-32 1 34 00
310 az. molor Nagykanizsáról Ind 7 31, Zalaazenllvánta érk. 8 36 335 . vegy. ZaUszenllráurdl . 5 00. Nagykanizsára . 7 30
A 305 sz. molorvonst Szombathely-Nsgykanlzaálg VI/19— IX/8-lg csak vaut él ünnepnapokon közlekedik ; a 307 sz. mototvonal Szombathelytől—Zalaazentivánlg VI/19 IX/8-lg vasár- éi Ünnepnapokon nem, egyébként naponta kózlekedtg. A 306 sz. motor--vonat VI/IV—IX/d-lg vaaár- éa Ünnepnap nem, egyébként naponta közlekedik. A 308 or mototvonal VI/>9—IX/8-lg caak vasár- is ünnepnap közlekedik
Közvetlen kocsik:
216/312 (313) 211 Hz. vonalokVal Budapeat—Zalaegerszeg között II., Ili. o. kocal, 313/312 as. vonalokkal Wien SB Nagykanizsa között I).. III. o. kocsi, $ 301/302 . . . - Pécs- Oaljek . I, II., III. o. kocsi,
301/302 . . „ -Szombathely—Qyékényea-Zagreb -Susak
II., Ili: o. kocal.
Nagykanizsa—Barcs
|1 Nagytant. ljQyáká*y«iJ| Slrciri II fácara
^Jzaánll l»t.l)| j»k-__J *I á/k.
ttií\'Sz. v. " V55 \' 532.....S\'3» \' "á-\'4S
9C6 Motor1- 11-31 12-15 I\' — < — Wi Oyv. 18 46 |l 14 25 15 37 17-31 932 Vegy. 17-50 |. 1854 21-15 —
Tnpí .
905" Molor 901 Oyv. 931 Vegy.
P»Ci>4l|6iriir4ll«I«V»r.v.i *»(r
ind. || ind. j M.
-- 4-3ÜI .<52 l-l - 13-40 13 22 :i 14-14 j 1530 18 15 „ 20 3011 21-58
I,l/i art
roti
13 23 1610 22 49
Közvetlen kocsik :
301/902 sz. vonalokkal Wien SB-Péca-Osl|ek I. II.. III. o. kocti, 901/302 . . . -Szombslhely -Qy, kényei-Zsgreb-Sussk közöH
II. III. o. kocát. -
912 931 . . Nsgyksnlzaa-Pécs közölt I., II, III. o. kocsi__
Nyomaton a lapliila|donon Közgazdasági R.-T. Gutenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykanizsán, (felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
27. évfoSymm 207. ixám
Nagykaatnaa 1982, szeptember 14. szerda
Ara 14 fUlér
ZALAI KÖZLÖNY
lkukuiUtetf ti kiadóhivatal: rtmt 5. u kewlbelji fiókklsdöfalvaUI: KomuUi uica
u4m.
32.
Felelős szerkesztő: Sarbarlts Lajos
UAIlleléil ái« : egy hűi. t pengő SO Miki Sierkeaatóaégi és kiadóhivatalt telelőn: 7». u
ló hírek a nagyvilágból
IV.
Slresdban mégis létrejött a megegyezés. A gabonavásárló államok mintegy 45 milUó i/ gabonái a nyuj tanak preferenciát.
»
Berlini hír: A megindult nagy üzleti forgalom miatt a bankok kénytelenek visszavenni elbocsátott tiszt■ viselőiket A tőzsdeügynöki Irodák leépített tisztviselőiket egymás után veszik vissza.

Jövő héten a budapesti tőtsdén Is megindul a részvény-forgalom.
Az Összes magyar borvidékeken teljesen kifogytak u borkészletek. Minden bor elkeli. Igaz, tőként zugtorgálomban s ez a borkereskedelemre nézve hátrányos, de a termelőnek mégis csak pénzl hozott és — a jnvore jobb borárakai jeleni.
A svájci bankár-kongresszus vasárnapi ütésén általában kedvezően ítélték meg a gazdasági helyzet alakulását. Az elnöki megnyitó ezekkel a szavakkal fejeződöli be;
- Az utóbbi hetek tünetei általánosságban jogossá teszik azt a reményt, hogy a várvavárt javulás bekövetkezik.

A ,Magyar Közgazdaság* elmfl lap írja: .A magánkőzőnség, amely most már elérkezettnek tátja az időt a részvényvásárlásra, faképnél hagyla az aranypiacot, ahol az utóbbi napokban érzékeny áresés kővefkezell be. A színarany ára, mely néhány hónappal ezelőll 5900 pengőn állott, 8 hét alatt nem kevesebb, mint 1000 pengővel hanyatlóit vissza. A pengő iráni való szilárd bizalom megszün
tette lassanként az aranytezaurálást." •
A „Pesti Tőzsde" cimü lap írja: .A pesszimizmus felelt az optimizmus lett úrrá. Az amerikai hosszl kOvetöleg beállott nyersanyagdrágulás a külpolitikai életben való megnyugvás és a különféle gazdasági konferenciák előkészítése kellett, bogy megváltoztassa a nagytőke pesszimizmusát Ennek egyik előhírnöke
volt Sombart röpirata.\'
*
Az Uslne c. francia közgazdasági laP, a francia nehézipar orgánuma i« megváltoztatta eddigi pesszimizmusát, amikor ezeket Írja: .Mosl már nem tagadható, hogy szeplern-ber első belében már határozott fellendülés jelei mutatkoztak. A javulás egyelőre még nem nagyméretű, de mindeneseire meglepő és a lap eppen ezéil tel|esen Indokollnak Ma az értékpapírpiacon bekövetkezeti hosszmozgalmat. A lap azzal e|ezl be cikkéi, hogy további javu-l4"\'« van kilátás."
na délelőtt kivégzik Párisban az elnökgyllkos Gorgnlovot
Pária, axoptembor 13 (Éjszakai telefonjelenlés) l.ebrun elnök kedden délben elutasította azt a kegyelmi kérvényl, amelyet az
elnökgyllkos Gorgulov védői terjesztettek elé.
A kegyelmi kérvény elulasilása következtében Oorgulovot, Doumer
elnök gyilkosát ma, szerdán reggel kivégzik Párlsban
Egy orosz lelkész vigasztalja a halálraítéltet.
...................................................---írnn-i^irjwímvirLriruiwi
A gabonaárak emelésére közös alapot akarnak létesíteni Stresában
A delegációk hozzájárultak a gabona revaiorizálására vonatkozó tervezethez
Btreu, szeptember 13 (Éjszakai telefonjelentés) Bonnet elnök, aki tegnap késő éjjelig tárgyal! az angol delegációval, ma reggel lovább folytatta tanácikozásail az eladók és vásárlók vegyes al
bizottságának ma délelőtti összejövetelén. Az albizottságban képviseli delegációk valamennyien hozzájárullak a gabona revaiorizálására vonatkozó egyesített francia—olasz-német tervezethez.
A tervezel a gabonaárak emelése céljából közös alapot létesít Abból a célból, hogy a rendeleiek végrehallása blztositassék, ellenőrző bizottságot alakítanak.
Izgalmas kimagyarázkodó levélváltások a feloszlatott birodalmi gyűlés második huszonnégy órájában
Hindenburg visszautasította Goerlng vádját, hogy a kormány megszegte az alkotmányt — .A birodalmi gyűlést a valóságban azért oszlatták fel, mert a Papen-kormány Ismét nem talált bizalomra", írja Qoerlng Hindenburghoz intézett levelében
Berlin, szeptember 13
A birodalmi gyűlésnek a népképviseleti jog védelmére alakult bizottsága ma délelőtt összeült Loebe képviselő elnöklete alall. A pártok rendkívüli érdeklődéssel vetlek részi az ülésen, amelyen megjeleni Qoerlng Is, a birodalmi gyűlés elnöke A birodalmi kormány részéről Gotthelmer belügyminisztériumi igazgató a következő nyilatkozatot telte:
— A birodalmi kormány kitart amellelt a felfogás mellett, hogy a birodalmi gyűlés elnökének a tegnapi ülésen lanusilolt eljárása nem egyeztethető össze a birodalmi alkotmánnyal és a birodalmi gyűlés ügyrendiével, igy tehát nem érvényesek a birodalmi gyűlésnek a szükségrendelet eltörléséről és a bizalom megvonásáról hozott határozatai. A birodalmi gyűlés elnöke tegnap az esti órákban levelel Intézett a birodalmi kancellárhoz. Ebből a levélből az lűnlk ki, hogy a birodalmi gyűlés elnöke nem Ismeri el a birodalmi gyűlés feloszlatását. A birodalmi kormány mindenkor hallandó a népképviseleti |ogok védelmére a birodalmi alkotmány alap-Ián alakult blzollsággal lárgyalásb* bocsátkozni, vissza kell utasilanl azonban a tárgyalásokat mindaddig, mlg a birodalmi gyűlés elnöke említeti levelét vissza nem von|a.
A nyilatkozat előterjesztése után Ootthelmer elhagyta a termel.
Goerlng birodalmi gyűlési elnök kl|elenlelle, hogy kénytelen elismerni a birodalmi gyűlés feloszlatásának jogérvényességét, mert bukott birodalmi kancellár Is ellenleevezhet fel-oszlalási okmányt mlndaddie, mlg a birodalmi elnök bizalmát bir|a, vl-szonl a szavazások Is jogérvényesek.
Ezulán elfogadták azl a szociáldemokrata indítványt, mely szerint II bizoilság kívánja a kancellár és a belllgymlnlszler megjelenését. A bizottság ezulán elnapolta magái, hogy bevárja a kormány döntését.
H.valalos helyen kijelentették, hogy sem a kancellár, sem a belügyml nlszter nem jelenik meg a bizottság ülésein addig, mlg vissza nem vonják Goerlng levelét A birodalmi kormány egyelőre várakozó álláspontra helyezkedik és határozatalt csak a következő napokon hozza meg. Kormánykörökben hangoztatják, hogy szigorúan alkolmánvszerűen fognak eljárni és hogy a birodalmi kormánynak nem áll szándékában, hogy a választások előtt alkotmányváltoztatásokat hajtson végre. Az u| alkotmány tervezetéi, i melyet a kancellár tegnapi beszédében belelentelt, mindezektől függetlenül dolgozzák ki.
A kormánynak semmi oka sincs gyors intézkedésekre, sőt a választások határidejének kitűzésére is néhány heti ideje van. Lehetséges, hogy elsősorban október tí-lka jöhet számításba a választás napjául.
Berlin, azuptomber 13 (Éjszaka! telefonjelentés) Goerlng kedden levelel Intézeti Hindenburghoz, melyben tiltakozik az ellen, hogy a kormány a jogvédő bizottság előli való megjelenését felléteitől tegye függővé.
Hindenburg levelet Intézett Goerlng-hez, melyben visszautasítja a szemre hányást, hogy a birodalmi kormány megszegte az alkotmányt.
A rendőrség házkutatást tartott a birodalmi gyűlés épületében
Berlin, szeptember 13 A rendőrség házkutatást laitoll a birodalmi gyűlés épűlelébin, mivel bombamerénylet nyomatékos gyanu|a merüli fel. Az ügy sürgőssége mlatl a házkutatásról nem leltek előzetes jelentést az elnöknek.
Átutalták a pincékéi és a kommunista frakció munkatermeit Galla tanácsos, a birodalmi gyűlés iutézö-ségének az igazgatója, aki hamarosan odaérkezett, tiltakozott a házku lalás ellen. Ennek ellenére is foly-
tatták a házkutatási, bombamerénylet nyomait azonban nem találták.
A kormány megjelenésének feltétele
Berlin, szeptember 13 (Éjszakai telefonjelentés) Hlvala- . losan jelenlik, hogy amig a birodalmi gyűlés elnöksége es a 2 bizottság azon az állásponton áll, hogy a kormány megbukott, nem követelhetik, hogy a kormány a bizoilság előtt meg jelen|en. Már abból az okból Is ragaszkodik a kormány ebhez, hogy a gyűlés elnöksége és két bizottsága érvénytelennek jelentse kl a szeptember 12 Ikl szavazást.
Ez a nélkülözhetetlen feliéiele a kotmány megjelenésének a két bizoilság elölt
Goerlng levele Hindenburghox
Goerlng kedden esle levelel Intézel! Hlndenburghoz, melyben Ismétellen leszögezi, hogy a Papen-kormányt a német nép megválasztott többsége megbuktatta. Qoerlng ellBmerl, hogy a gyűlés a választási kövelö pillanatban már fel voll oszlatva.
— Erre |oga van a kormánynak — írja — de sohsem ismétellen ugyanabból az okból. A birodalmi gyűlési junius 4-én azzal a megokolással OBzIallák fel, hogy az akkori kormány nem kapta meg a népképviselet bizalmát A máíodik birodalmi gyűlési a valóságban színién azért oszlatták fel, mert a Papén kormány ismét nem talált bizalomra.
A magyar-osztrák tárgyalások
Budapest, szeptember 13 A magyar-osztrák kereskedelmi szerződés megkölésérc Irányuló tárgyalások szeptember 19 én újból megkezdődnek.
ZALAI KÖZLÖNY
Izgalmas szavazás után a kormányzóhoz Indítandó küldöttség mellett döntött a megyegyfilés
Az adómorál aláásása folyik a zalai kézségekben
Zalaegerszeg, szeptember IS pótadójs 15 6záralék a községeknél, 2 százalék a városoknál. A tavalyi 29.7 szazaiékor pótadó megterhelés helyett tehft 25.4 százalék Jön kl.
Bosnyák Andor a károsult gazdáknak vetőmaggal való ellátását sür-geltc.
Bosnyák Javaslata az adóvégrehajtások kérdésére Is kitért. E körül nsgy vils kerekedett. Somogyi Oyula szerint az adótizetésl készség teljesen leromlott, ó — mondotta — az államhatalom minden Intézményét elvonná, a vadászjegyet megtagadná attól, aki nem akar adót fizetni. Pacsa vidékén például leljesen el
(Tudósítónk tekfonjelentése) Zsla-vármegye törvényhatósági blzotlsá-gának mai közgyűlésén az alispáni jelentéshez Farkas Tibor szólt hozzá. Megállapította, hogy a jelenlés nagyon sötét és szomorú, de mégsem tünteti fel elég sötéten a zalai állapotokat. A sok felirat helyett javasolja, hogy küldöttség informálja a kormányzót vidékünk súlyos viszonyai felöl. Ez a küldöttség politikamentes legyen és a megye exponált politikusai sbban ne vegyenek részi.
Szerecz János adó-kedvezmények helyeit adóleszállltást sürgetett a gazdák részére.
Több mát felszólalát után OyB-mOrey Oyörgy főispán kifejtette, hogy nem helyesli a kormányzó moleszlálásál. Az államfő a felelős kormány utján vesz tudomást az állapotokról. Igy ő a küldoitséget nem vezetheti.
Farkas Tibor válssza ulán hosszú vita indult meg, hogy szavazásra bocsássák-e a kérdést. Végül is a közgyűlés 66 szavazattal 36 ellenében Farkas Tibor Javaslatát fogadta ti A küldöttség vezetésére ss alispáni kérték lel. Nagykanizsáról dr. Krátky István és Ungtr Utlmann Elek vesznek részt a küldöttségben.
Bosnyák Andor és Árval László a földbirtokos osztály tarthatatlan helyzetét telték szóvá.
A kisgyűlés hétfőn ülésezed. A vármegye 1932. évi háztartási költségvetése a tsvalyi 641.445 pengő szükséglettel szemben sz idén 538.388 pengő szükségletet mulat fel. A pótadóalap 3,913.457 pengő lesz a háztartási költségvetésnél, mely 10.4 százalékot pótadóklvetést jelent, a községek és a városok terhére. A nyugdíjalap
_____1932. szeptember 14.
van rontva a nép az adómorál szempontjából. A főispán szerint a szomszéd vármegyékben psnasskodnak.. hogy Zalából Indul kl az adónem-fltetésre való biztatás.
Határozat: javaslst megy a köz gyűlés elé, hogy a legmélyebben Uélje el a faivakban az adómorál aláásdsára folyó üzelmeket s a legszigorúbb eljárást kérje a konok nemflzetők ellen, de messzemenő enyhe elbánást kapjon, akt arra érdemes.
A nagykanizsai kereskedő és lpa-rosgyűlés leiiratát az Illetékes hatóságokhoz leszlk át.
Kecskemét átiratát az agglegényadó beveieléte érdekében nagy derültség kOzben ismertették, végül is a kisgyűlés azt határozta, hogy támogatásra ajánlja.

A klskomároml mezőőr agyonlőtt egy knkorloa tolvajnak vélt fiatal kereskedőt
A mezőőr azzal védekezik, hogy a kereskedők őt agyonveréssel fenyegették
Klskomároin, szeptember 19 Kálóczl Boldizsár amikor látta, hogy elmenekülnek a vélt kukorica-tolvajok, lekapta a fegyverét és háromszor utánuk lőtt. A hátulsó kocsiban 010 Fürst József 22 évei fiatal kereskedő, skt különben 01-hónspos házas, az egyik lOvés után feljajdult, néhány perc múlva pedig elvesztette az eszméletét. A többiek megvizsgálták és megdöbbenve álls-pllották meg, hogy az egyik golyó a szerencsétlen embert hdlba találta is a 9—10 borda kizOtl valóstlnOIef, a szivét érte.
A kereskedők vad váglatással értek be KlskomáromDa, ahol nyomban Kerekes János oivoibos vitték sebesült társukat. Az orvot még hozzá sem kezdett s sérült megvizsgálásához, amikor az máz kiszenvedett.
Az öreg mezőOr, aki sz egyik lövése ulán hallotta Fürst József fel-kiállását, tudta, hogy valakit meg-
f/1 Zalai KOzlöny tudósítójától) Különös haláleset hátterére igyekszik rávilágítani a klskomároml csendőrség.
Hélfőn este 9 óra Újban két kocsin négy kereskedő Igyekezett Nagy-bakónakról Klskomárom felé. Kls-komárom közelében, sz egyik kukoricás mellett megálltak a kocsik, a kereskedők Isszálltsk és eltűntek a kukorica közölt. Ebben az IdOben járt arra Kálóczl Boldizsár 60 évet mezőőr Is, akt figyelmes lett sz eltűnő emberekre, akiket kukoricatol-vajoknak tartott. Amikor a kereskedők visszatértek a kukoricásból, az őr elébük állt és kl akarta kutatni Sket, de szok ellenszegültek, sót megfenyegették, ha nem távozik szépszerivel, agyonverik. Az őr meg akarta ragadni az .egyiket, de a többiek kiszabadították, majd felugorva a kit kocsira, elvágtattak.
»_
á rendőrség letartóztatta
a fuvarosokkal Összejátszó Javadalml őröket
Budapest, szeptember 13 Ma letartóztattak 4 fuvarost.és 6 tóvárosi javadalml őri, akik Összejátszottak és az éjszakai órákban fogyasztási adó lefizetése nélkül engedték be a borszállilmányokat.
A fővárosi javadalml örök megvesztegetési ügyében a főkapitányság 12 előállítást rendelt el. A bűnügyi osztály ma este dOnt arról, hogy az őrizetbe vett vendéglősök és |ava-dalmi őrOk közül kikel tartóztatnak le.
Halálos dráma a sxdllodátoan
Budapest, szeptember 13 Az éjszaka egyik Józsefvárosi kls-szállóban szobái béreli egy férfi és egy nő, akik Járvás László hentes és felesége néven Jelentették be magukat. Reggel revolverdörrenét hallatszott a szobából. Amikor behatollak, az asszonyt holtan találták. A férfi elmondotta, hogy közös öngyilkosságot akarlak elkövetni, de amikor feleségére rálőtt, a revolver csütörtököt mondott. Az asszony ekltor magához vetle a revolvert, piszkálgatni kezdte, majd izivenlötte magát. A férfi vallomásában ellentmondások vannak, ezért a rendőr tég az ügyben folytalja a nyomozátl.
A gázoló színésznő letartóztatásához
a vádtaaása Is kaaaájáralt A vádtanács ma foglalkozott Szilágyi Klára színésznő és Béry Endre msgánltszlvlselö ügyével ét ugy bslározolt, hogy Béry előzetes letartóztatását lenntartja és letartóztatásba helyezi Szilágyi Klárát Is, aki épen olyan módon látszik terheltnek, mint Béry. A végzés ellen még felfolyamodásnak van helye az UéiOtáblához.
Mdiárás
A nagykaalaaai sateorolAgtal saa-tIgy aló lelantáaaki Kedden a htonb-$ekm: Remei 7 órakor +16 6, délután 1 teakor +ITÍ, nk v órakor +14-5. (Bjuckal rddkVdMM a SsIsbisI*
kap i Falba* IM vérhato oássl hasasaik******!.
A ferde lovag
(Korraja Mária Terézia idejéből) 211 Irta: Balázs József
— Maga úgyis távol lesz. — Szólt Terézia a herceghez. — Talán nem Is kívánok szórakozni, de ha igen, ugy értesítem Bartenstein!.
» A titkár elégedetten mosolygott. Eljutott odáig, hogy ó lesz az egyetlen férfi, aki Terézia közelébe juthat.
— Ha pedig nekem lesz szükségem magára, futárt küldök. — Tette hozzá a herceg.
- — A levelet azonban titkos Írással Írja fenséged. Íme a kulcs. — És egy vékony szattyánlapot adott át rövid magyarázat kíséretében.
— Mindenre gondol I — Kiáltott fel a főhercegnő és édesen mosolygott rá.
— Még féltékeny leszek magára I
— Évődött a herceg és kacagtak. — De azért mégsem szabadul meg tőlem olyan könnyen, kedvesem I El fog kisérni. Legalább egy fél napot velem kell töltenie s az első
puti reggelit együtt fogyasztjuk el.
—■ De fenséges uram I Reggel halaszthatatlanul fontos dolgom van a tanácsban. — Kiállolt fel Bartenstein.
— Egy nappal "ovább fogják törni a kobakjukat a tanácstagok, hogy azután maga készen szállítsa nekik a megoldást — Vetette oda a herceg kicsinylőn.
-- Nagy zavar lesz fenség, talán a császárnak is bepanaszolnak. — Szabódott Bartenstein, bár magában mulatott, amikor elgondolta az öreg urak megrökönyödését.
— Ha tudnám, hogy komolyan aggódik, megígérném, hogy szükség esetén közbelépek őfelségénél. — Ajánlotta a főhercegnő. — Igaz, hogy apa ilyenkor mindég ugy tesz, mintha haragudna, de azért meglesz nekem mindent.
— Hálásan köszönöm fenség, majd jelentkezem ha bajban leszek. — Hárította el Bartenstein önérzetesen az ajánlatot.
— Nem tudom elképzelni, hogy ne tudna magán segíteni, ha akar. Egyébként van önnek hatalmasabb pártfogója mint én. Duinemfels lovagot ugy megszerette őfelsége, hogy nélküle már semmit sem csinál. Az óriás rohammal velte be a császár szivét s ha ez igy fejlődik tovább, magam is az ő pártfogására szorulok. — Tréfált a főhercegnő.
— A lovag mindenre kész lilve
fenségedéknek s uz esze ép oly jól fog, mint a katdja. Minden Jóért és szépért lelkesedni kész. Egy rajongó diák szive dobog a vértje mögött. Én nem véletlenül hoztam ide őt.
— Hah, a cselszövő I — Szavalta a herceg színpadiasan és nevettek. — Viszontlátásra a hajnali indulásnál.
— Parancsára mindenkor szolgálatára állok fenségednek.
— Nem parancs ez, csak kérelem. 0, magának még sok baja lesz velem I Gyakran kérek lehetetlen és veszélyes dolgokat.
— Sohasem ijeszt meg vele fenséged.
— Tudom, bebizonyította. — Ismerte el a herceg.
— Isten önnel, Bartenstein I Azután rólam se feledkezzék meg, ha a kolostor magányában kell szenvednem. — Figyelmeztette a főhercegnő szinte kacéran és bucsut intett neki.
Bartenstein lesietett a parkba és már messziről meglátta Duinenfels öles alakját.
— Szervusz pajtás I — üdvözölte öt. — Van valami érdekes mondanivalód ? — kérdezte Bartenstein.
— Stahrenberg Járt a császárnál s jelentése után nagyon óvatosan említette meg, hogy mióta a herce-
get szolgálod, kevesebb ügybuzgósággal végzed a dolgodat. A császár azftanácsolta, hogy mentsenek fel a szolgálat alól, de erről hallani sem akart, mert el sem tudnak képzelni más titkárt.
— Nagyszerű I Ha módod lesz rá, mondd e! őfelségének, hogy holnap nem jelenek meg a tanácsban, mert elkísérem egy darabon a herceget Határozat tehát nem lesz a spanyol ügyl>en, mig én vissza nem érkezem. A herceg nekem fontosabb, mint a tanácstalan tanács. Jó lenne a császárral megérttetned, hogy a tanáccsal azt csinálhatja, amit ö akar, ha velem is megbeszéli. Elég, ha velük csak javaslatot tétet magának. — Magyarázta Barlenstein.
— Ilyesmikről már csevegtünk. Az a baj, hogy a császár unja az államügyeket, de azért már vannak dolgok, amelyek iránt sikerült felkeltenem az érdeklődését. Érzi, hogy a herceget minden oldalról ki akarják emelni a nyeregből és ö ragaszkodik hozzá, mert szereli. Ezzel a kérdéssel kapcsolatban már a katonai, pénzügyi és belügyi dolgokkal foglalkozik és meglepő érzékkel látja meg a lényeget az én adataim révén, melyeket tőled kaptam. (Folyt kliv.)
I93ÍÍ. ____________
sebesített a menekülök közül és uonnal besietett a klskomáromí csendőrörere, abol |elenlelte az ese-1,1. Ugyaiiekkm jelemelle Kerekes dr. Is, hogy Fllisl József meghall a
rendelőjében.
A csendőrség azonnal megkezdte , kihallgatásokat ebben az Ügyben. Kálóczi Boldizsár elmondolla, hogy aen a környéken szokásban van, hogy az országúton haladó kocsisok az ulmentl kukoricásból szerzik be lovaik takarmányszükségletét és Igy azt hille, hogy Fürsték is kukorica-tolvajok. A fegyveréi csak azért használta, mert Fürst és lársai agyon-veréesel fenyegették.
Ezzel szemben a kereskedők az-jal védekeznek, hogy a mezőőr Indokolatlanul lőlt rájuk és ezzel kényszerítene őket a menekülésre. Az ellenkező vallomásokból most Igyekszik kideríteni a csendőrség az igazságot.
Dr. Almássy Oyula vizsgálóbíró kedden délután kiszállt Klskomá-romba, ahol jelenlétében ejtették meg az orvosrendőri boncolást.
Ma satu érkeznek Nagykanizsára az alaA olasz oserevonatok
Nagykanizsa, Bzeptember 13
Ma, szerdán este 19 óm 56 perckor érkezik a nagykanizsai állomásra az első olasz cserevonat, smlkor Is az olasz-magyar barálság dokumentálására a váios közönsége a trianoni határon a legmelegebben fogadja az olasz vendégeket.
A vasulasok feldíszítik a pályaudvart. Megjelennek a cserkészek és leventék, akik sorfalat fognak állani. A befutó vonalot a Leventezenekar a Oiovinezzával fogadja, majd dr. Králky Islván polgármester olasz nyelven üdvözli az olasz nemzet fiait. A második vonat kb. 20 perccel az első vonat után fut be a kanizsai állomásra. Ezeknek togadása ugyanúgy löiténlk, mint az első vonaté.
A város vezetősége ismételten felkéri a nagyközönséget, hogy a fogadtatásnál minél számosabban jelenjenek meg.
«= Rendkívül nagy váitasziék,
jutányos árak, garantáltan jó minőségű siffon, angin, lenvászon, damaszt, nyomott & tcnnlszllanellekböl Slnger Dlvaiáruházban.
Nagykanizsa, szeptember 18 A polgármesteri hivatalhoz eddig 3 fellebbezés érkezeit be a képviselőtestületnek a nagykanizwi villany-koncesszió ügyében hozott határozata ellen. Mlulán még nem teli le a 15 napos fellebbezési haláridő, még lovábbi fellebbezések is várhatók. Az egyik fellebbezés indokai többek között a következők:
„ Mivel a pályázati versenytárgyalási a közgyűlés elölt, legalább 24 órával előbb nem záriák le. Mert
Illetéktelen és a tárgyal ferde színben helyező táviratot tártak az utolsó percben a képviselőtestület elé. Mert a 4000 pengővel díjazott szakértő munkája nem Ismertette részletesen az üzemi átalakításokat. Mert pénzügyi szakértő véleménye nem hallatszott Mert a két vlllanyszakértő közötti vélemény közölt nagy az eltérés. Mert a szerződés be nem tartása esetére szóló szankciókról, nern történt Intézkedés. Mert pártatlanság helyei egy megindított ellen-
szenv érvényesülését véltük tapasztalni a Transdanubia ellen*.
Értesülésünk szerint rövidesen ujabb fellebbezések érkeznek a polgármesteri hivatalhoz.
UJ, 32 filléres kenyér-típus Nagykanizsán
Nagykanizsa, szeptember 18 A nagykanizsai sülök háborúsága a szakosztály szombatesti megalakulásával, remélhetőleg megszűnt. — Elnökké Márkus Károlyt, alelnökké Nagy Bélát, jegyzővé Kelemen Richárdot, intéző bizottsági tagokká Klein Vilmost, Stelnautr Jánost és Brecska Románt választották. Elhatározták, hogy egy uj barna kenyér-tipusl hoznak csütörtöktől kezdve forgalomba, 7-es buza és l-es rozs keverékből, 32 filléres áron. Viszonteladó ebből a fajta kenyérből nem kaphat, azt csakis a pékek árusítják. Az eddigi 36 filléres félbarna kenyér ! ra éltől fogva 38 fillér lesz, viszonteladóknak 34 tillér. A sütemény változatlanul 4^-5 fillér marad. A házi kenyerek sütési diját az eddigi 5—8 fillér helyeit egységesen kilónként 6 fillérben állapitolták meg.
Nem tudták elárverezni a Valkó-birtokot
Egy évvel meghosszabbítják a kényszer-llkvldáclót
Budapest, szeptember 18 Hétfőn volt Budapesten az OHE helyiségében a Valkó-léle 5065 holdas birtok (2600 hold Nagyrécsén és 2465 hold Balafonmagyarodon) árverése. A 2 év előtt bejelentett fizetésképtelenség Idején 2,910 251 P volt a vagyon, 3,118.753 P volt a tartozás. Az 50"/o-os kvótát az uradalom nem ludta fizetni, ugy, hogy az OHE elrendelte a kényszer-llkvl-dálásl. Azóta a birtokon az Alsódunántuti Mezőgazdasági Körzetszövetkezet, az OKH tagja gazdálkodott, amely az üzem folytatásához ujabb hitelt engedélyezeti. A llkvl-dáclós év mosi leteli, a fizetéiek nem történtek meg, a birtokot árverés alá bocsátották. Az árvetésen azonban egyetlen reflektáns sem jelentkezett, az árverés tehát sikertelen maradt. Az OHE most állítólag a kényszerllkvidációt lovábbi egy évre meghosszabbítja.
= Közalkalmazottak ügyel mébe I Butoráruinkat lényegesen leszállított árakon árusítjuk. Hosszú lejáratú hitelre is, kamatmentesen. Kopstein butoráruház, Horthy Miklósul 4. szám.
ÉRTESÍTÉS.
Tisztelettel értesítem Nagykanizsa és vidéke közönségét, hogy a gallértlsztllás árát 8 és 10 fillérre leszállítottam.
Festést, tisztítást legszebben, legolcsóbban vállalom.
Tisztelettel
Varga Nándor
luhaleatő, gSimosó éa vegytlsiütó Horthy Mlkiös-ut 8.
ZALAI KÖZLÖNY
vigyázzon egészségére és igyék i
Rejedei vizet,
mely hólyag, vese és gyomorbántalmaknál kitűnő hatású.
feühajó mlsáea Knertzletkstt.
FífakUr: WEI8Z MÓR, NajykaalMa a\'raly-Btca 34 Telerop 310.
Vakmerő betörés történt fényes nappal a Királyi Pál-utcában
A betörő bemászott a nyltvahagyott utcai ablakon éa 500 pengőt vlit el az álkulccsal felnyitott szekrényből
Nagykanizsa, szeptember 13
Határtalan vakmerőséggel elkövetett betörés történi keddea délben » Királyi Pál-utcában. A károsult Bremser Gusztáv járási testnevelési vezető, akinek lakásának nyitott ablakán bemászott az Ismeretlen télies és az álkulccsal felnyitott szekrényből 500 jxngót vitt el.
A betörést délben fél 12 órakor hajtól Iák végre. Bremterék szobalánya ekkor fejezte be a takarítást és a hálószoba utcai ablakalt nyitva hagyta. A leány ezulán kiment a konyhába, ahol a főzésnél segédkezeti. A betörő a nyitott ablakon keresztül beugrott az utcáról a háló-
szobába és álkulccsal felnyitotta a szekrényt. Benn a szekrényben 500 pengő volt egy borítékban. A lettes magához vette a boriiékot és annél-kül, hogy bármihez Is nyúlt volna, kiugrott az ablakon.
A házbellek félóra múlva fedezték fel a betörési és nyomban értesítették a rendőrségei, amely megindította a nyomozást. A detektívek sorban kihallgatták az összes szomszédokat az utcában, azonban egyet-\\ len szemtanú sem akadt, aki bármi útbaigazító felvilágosítást is tudott volna adni. Igy a nyomozás egyelőre a legnagyobb sötétségben tapogatózik.
rw □
i és téli
bevásárlása előtt saját érdekében keresse (el a 72 év óta fennálló
kabát- és szőnyegosztállyal
kibővített
SIIIGER düratáruházat
NAGYKANIZSÁN.
Nagy választókban érkeztek és vételkényszer nélkül megtekinthetők: Elsőrendű szabású és minőségű női- és gyermekkabátok, mindenfajta szórmék, női-ruha és kópenyszövetek, férfi-öltöny és kabátszövetek. JóminőségO és színtartó áruk.
figyelmes és gondos Kisxolgálás. Olcsó, sxaboit úr ah..
Eddig három fellebbezést adtak be a villanykoncesszió ügyében
ZALAI KÖZLÖNY
NAPI HÍREK
NAPIREND
Sn*pi«mb«r 14, azardc
Római kalollkua: Sz. ker. leli Protest.
Szerénke. lz/.: Elul hó 13.

Várolt Manan éa Könyvtár nyílva csfltőrttkön éa vaaáinap délelőlt ItMöl 11 étálg.
Oyóíyaxertárl éjjeli azolgál.r a „Salvaloí" KyófTBierUf Erisébet-tér 21 éa a klskanlaaaí Ryógynetlír.
Qöaftlidé nyílva reggel h úrAlól eslr 6 úréig (hétté, azerda, péntek délután, kedden egéaz nap nőknek). Tel 1—13 Délután 6 éráiét 50 ttlléra .uiunytUrdó
— A keszthelyi gimnázium Ju blleuma. A keszthelyi premontrei reálgimnázium most érkezik el fenn-állásának 160 Ik évéhez. A gimnáziumot 1772-ben Festetics Pál ala-pitotta, aki aty|a voll Festetics György gráfnak. Az Intézet első tanárai ferences szerzetesek voltak, ma|d rövidebb ideig világi tanárok tanítottak benne, végül 1808-ban a premontrei rend vette át az oktatást. A helytartó tanács többször meg akarta szüntetni, illetően más városba akarta áthelyezni az intézetet (1830-ban Zalaegerszegre), de a Festeticsék áldoial-készsége mindig megakadályozta a tervel.
— Leszállították a kéményseprési dijakat. A minisztérium rendelete értelmében egy kiküldőit bizottság |avaslata szerint Zalában az eddigi 15 kéményseprő kerület helyett 19 kerület lesz. U| kerületi székhelyek: Badacsonytomaj Tür|e, Zalalövö, Bánokszentgyörgy. Az ujből megállapított és leszállított kéményseprési dijak s következők : földszintes kémény seprése 24 fillérről 20 fillérre, egy emeletes 44 fillérről 34 fillérre, két emeletes 54 fillérről 44 fillérre. A távolsági dijakat eltörölték.
— A Városi Női- és Férfikarok próbáL E hétlel Ismét megkezdődnek a Városi Énekkarok próbál, melyek mindenkor este 9 órakor lesznek a Városi Zeneiskola helyiségeiben. A nőikar csütörtökön, vagyis 15 én, a férfikar pedig e héten kivételesen jiem szerdán, hanem pénteken, vagyis 16 án este tart próbát, tekintettel arra, hogyj«en együttes tagjainak java része a szerda esll olasz fogadtatáson el van foglalva.
— A rádió Göcsejben. A rádió az utóbbi években felkereste az ország különböző részelt és helyszíni közvetítések utján mutatta be a közönségnek az egyes vidékek népies szokásalt és jellegzetességeit. A rádió vasárnap, 18 ín Pákáról szándékozik helyszinl közvetítést rendezni, hogy bemutassa Göcsej érdekességeit
fillér
darabja, vagy 4 drb !■— peugő
Speik én Vera-Violetta
szappanoknak
VÁGÓ ENDRE
illatszertárában.
VAftOSI MOZGO
Sserdiln, sxnptesmlber 14-én. 7 éa 9 óraHor CatlttSrtötiOn, sxcpiember 13-én, 7 és 9 órakor
Félix BreuarI és Ralph A. Róbert*
szenzációs uj hangoafllm attrakciója I Arnal* éa Bach t>il*Bhirll bohóxata
AZ ERÉNYCSŐSZÖK
PBLIX B1BSBART legjobb eddigi vígjátéka 1U (elvonásban. Magyar hangos film I Hangulatos magyar film I
MAGYAR RÓZSABOKOR
ftnekee, zenés, táncos magyar film.
Hanoss naavar tilraűó FLYPP
usiyw uioBJtii uiihuu Zmtl trUkklllIIli
FOK bangas bírált
— Megtalálták a tapolcai szabó céh korsóját A létesítendő tapolcai muzeum számára érdekes adomány érkezett. Plantovlfs józsef tapolcai lakos megtalálta a tapolcai szabó céh korsóját. A tulipánokkal díszített cserépkornón ez a felírás olvasható: .A tapulczal szabók bölsületes czéhe korsaja, anno 1796."
lakaci székrekedés, vastagbél-katarus, gyomorba), puffadás, vértorlódás, sárgaság, aranyeres csomók, csipófájás eseteiben a természetes
„Ferenc Jóxiel" keserűvíz, reggel és esie fgy-egy kis pohárral bevéve, rendkívül becses háziszer. Klinikai megfigyelések tanúsága szerint a Ferenc lózsef víz még ingerlékeny belli betegeknél is fájdalom né kül ha\'. A fereac IóxmI keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és fűszer-üzletekben kapható.
— Ab ataé axlaháxl a«t«. „A szakadatlan nagy színjátékban vergődve Jól esik nézni a többi apró szlnjáléknt, a melyek mind a nagy. örök drámából fakadnak, amolyeket TUrge fantáziák ós színes aktorok varázsolnak elénk. Az élet JátékformAJát adják a talentum ká-bulatában, hogy felejtsük az életet Felejteni akarjuk a valóságot. Slrnl ós nevotnl akarunk, de nem a tulajdon örömünktól és a tulajdon bánatunktól. A másétól, a Játék örömélöl éa bánatától. Ezért köszöntluk örömmel a nyíló színházakat" Kzekkel a szavakkal vezeti be olmés én tartalmas cikkét az első színházt estéről Ebeezky György az UJ Idők eheti BZámában. Számos cikk és Ismeretterjesztő közlemény teszik változatossá az UJ Időket.
— Halálra gázoltak egy kisleányt Babg Imre alsódörglcsei uradalmi cseléd 3 és fél éves Ilonka nevű leányát a község utcáján egy gyorsan hajló kocsi elgázolla. A kisleányt súlyos állapotban vitték kórházba, ahol másnap meghall.
= Kevés pénzért elegánsan öltözködhet Asszonyom I Megérkeztek a Icgfrisebb sima éí mintás kordbársonyok, gyapjugeorge te és szövetujdonságok Slnger Divatáru-házba.
— Féláru utazási kedvezmény a frontharcosoknak. Az Országos
Frontharcos Szövetség október 2-án Budapesten a Hósők-terén nagyszabású országos ünnepséget rendez. Ezzel kapcsolatosan a szövetség vezetőségének sikerüli a vidékről felutazó frontharcosok részére október hó 1-tői 5 ig terjedő időre filáru utazási kedvezményi biztosítani, A kedvezményi Igénybe vehetik a Frontharcos Szövetség (rendes, pártoló), Vitézi, Rokkant (HONSi) igazolványok birtokosai, akik ebbeli kérésükkel az Országqs Frontharcos Szövetség egyes helyi alakulataihoz, vezetőségeihez, vagy közvetlenül a szövetség országos elnökségéhez for dúlnak. Az Igényléseknél a fenli szervezetek igazolványszámai közlendők és igazolványonként kiállítási és kezelési Illeték elmén levélbélyegben 30 fillér melléklendő. A külföldről és vidékről érkező előre bejelentelt vitézeknek, rokkantaknak, frontharcosoknak a beérkezések sorrendiétől függően Ingyenes, vagy kedvezményes elszállásolásáról, esetleg élelmezéséről a Frontharcos Szövetség országos vezetősége (Budapest, VI., Podmanlczky-\'tlca 45.) gondoskodik.
- A« Otaáj uj aaáaaa közti Károlyi miniszterelnök hozzászólását (isál Uasz-ton terveihez. Tényleg vége van-e a világválságnak ? Min nevet Bern^ard Shaw Kohn lepipálta Marconlt. Sterilizáció Budapesten Hogy hívják a alófokt strandfürdőt, a Bölcs Üabl remek anek-
» 1932. szeptember 14.
100% PALCSICS
első nagykanizsai selyem-. Kelme-, tonalfestö és vegy-ilsxtltó Uxem. ^^
dotál Nagy Imre Izgalmas regénye, a hót legkósercbb viccel, a legújabb arisztokrata viccek és még rengeteg móka. vicc, aktualitás és Intimitás Nagy Imre kitUnő vicclapjában Mutatványszámai Ingyen küld a kiadóhivatal, Budapest VI Ó-utca 12.
= Mielőtt szőnyeget vásárol, tekintse meg Slnger Divatáruház dus szönyegraktárát
RÁDIÓ-MŰSOR
Szeptember 14 (szerda)
Hudapeat S IS Hangverseny. Közben 9.30 hlMk. 11.10 Nemsetkösl vizjálzőssol-gilat 12.00 Déli harangszó. tdó|áráslelan tea. 1206 Cigányzene. Kőiben 12 2S Hírek 13.00 IdóJeUéJ, ídójárásjeleaté*. 14 45 Hírek. 15.3) Morse-tanfolyam 16.00 Oratnolon. hangverseny. Ibtó Idójeltás, ldé|áráa|ekn-téa, hírek. 17 45 E. IS 15 A Szikla dupla térflkvarlet\' hangversenye 19 00 Olasz nyelvoktatás. 19.30 B. 20.00 A bécsi hegedű verseny győzteseinek hangversenye a Buda pesti Hangverseny Zenekar kíséretével Utána Időjelzés, ldó|átás|eleotéa, hírek. Majd •zslon- éa Jau-zenekar háagersenye. 23Á0 Clgányaeae.
Bécs 11 30 Négyes. 12.40 éa 11.10 Ora maion 1130 Hangverseny. 20.00 Szinté ntkusok. 2220 Zenekari hangverseny.
Daventry (Brit országos násor) 18.30 Zongoraművek. 2o00 Hangverseny 21.40 Oratnolon. 22.30 Zenekart hangverseny.
Münchaa 17.00 Zenekart hangverseny. 19.05 Rüdlger: H moll szonáta. 20.00 Tarka-est 21 3) éa 22.45 Zenekari hangverseny.
Prága >.15 Zenés ébresztő. 11.U0. 1215 és 13.40 0 1mólon. 19 30 Opera E
Hdlgyek Jelszavai
I cg|obbat és legolcsóbban
FŰZŐT.
sngol és francia nibái, kabátot és kosztümöt
mérték után
Welsx NövéreKnél
rendeljünk Zrínyi Miklós-utca 34.
Páris 20-30, London IBOi\'/l, Newyork StS\'l/l, Brüssel 71-80, Mllsno 2653, Madrid 41-7Q, Amsterdam 208 I2<a, Berlin
123 14 Vi, Wien---, Stólla 3 73. Prága
15-32, Varsó 58(15, Budapesi —•-, Belgrád —-—, Bukarest 3 06.
Tsraéryttzsá*
Az árak változatlanok.
Buza tlszav. 76-os 13 20 -13*), 77-es 1340-13-85, 78-sb 1358 13 80, 79-es 13-75—13-95, 80-as 13-80-1410, dunán-tuli 76-os 12-40-12-60, 77-es 1260—12 75, 78-ss 1275-12-90. 79-es 1290-13-00, 80-as 13-00—13-15, rozs 7-45-7-65, tak. árpa 8-90- 9-10, zab lOflO-lO-15, tengeri tt. 13-50—1380, korpa 7 25-7-50.
VALUTÁK Angolt 19*80-2020 Belga fr. 79-16-7914 Csen k. 16-94-17 04 Dánk. 102-40-103-60 Dinár 9-83-M9 Dollár 570-50-573-50 Franclat. 2230-22-50 Holt. 229 10-230 50 Zloty 63 95-64-45 Lel 346-3-56 Léva 4-06-4-19 Ura 29-90-3020 Málta 135-70-13660 Norvég 99 60-100-60
Peseta —•--•-
Schlll. -•---•—
Svá|clt. 110-70-111-40 Svédk. 101 60-102-60
DEVIZÁK Amst 229-30-230-50 Belgrád 989-9-99 Ben In 135-80-136-60 Brüssel 79-26-79-74 Bukarest 3-43-3-51 Kopenh.102 60-I03-6U London 19-85-1999 Madrid —•——•— Milano 3000-30-18 Newy. 571-00-574-00 Osxlo 9080-K»fi0 Pária 22-33-2247 Prága 16-93-17-01-Szórla 4-06-419 Stockh. 101-80-10260 Varsó 64-05-64-45 Wien -•—-•-Zürich 110-80-111-40
Wien cleartng árfolyamai 80.484.
Felhajtás 1209, eladatlan 789. - Elsőrendű 1-24-1-26, szedett 118-1-20, szedett közép 1-02-1-08, könnyű 084-Ü«, l-ső rendű öreg 1-06-1-10, H-ód rendű öreg 0-86 - 0 96, sngol sUldől. 1-00—1"06. szalonna nagyban 1-70 -0-00, zsír 1-85— 1-90, hus 1-16-1-44, félsertés 138—166.
Beretvál pasztilla a legmakacsabb fejfájást is elmulasztja.
183^zeplemhet 14.

ZALAI KÖZLÖNY
SPORTÉLET
A Zrínyi végleg megnyerte a Vágó-serleget
Zrínyi—NTE 7i4
A Zrínyi lenniszcsapata s Vágó-serlegéri folytatott versenyek butodik találkozóján Isméi \'-győzte az NTE csapalát és Igy a serleg végleg tulajdonába került. Az alapitól levél szerint ugyanis az nyeri a serleget, aki megszakítással Hz, megszakítás nélkül pedig öt győzelmet arat. I/igó Endre három évvel azelőtt alapitolta a serleget és ezen három (v alatt a két nagykanizsai sportegyesület csapata hatszor mérte össze erejét. A verseny 1930-ban kezdődön s az első fordulót az NTE nyerte 6:5 arányban. A második fordulót szinléo 1930 ban játszották s ezen kezdődőit a Zrínyi győzelmi sorozata 7: 4-es eredménynyel. Az 1931-es fordulók Ismét zrinylgyőzelmeket hozlak, miután tz NTE kétszer 7:4 arányban alul maradt. Az Idei két forduló sem hozott változást, amennyiben a Zrínyi az elsői 9:2, a másodikat pedig 7:4 arányban nyerte. Az utolsó fordulót a mult hét hétköznapjain bonyolították le, mert vasár napon a köíbejö\'t akadályok miatt
nem lehetett megtartani. Különösebb meglepetést ez a lorduló sem hozott, nagy általánosságban a papírforma érvényesült. Mindkél csapat tartalékokkal állt fel. A részletes eredmények a következők:
Holfmann—Luslgatten 2:6, 8:6, 6:3,- Darás—Aczél 6:2,6:2,— Pollák- Makó dr. 6:4, 6:1, — Darás, Holfmann—Domjtn dr., Lusl-garten 6:0 6:4. — Récsel Rózsi —Ráczné 6:0. 6:1, — Makóné— Récsei Manci 6: 1,6:2, — Hoffmann Makóné—Lustgarten, Récsel Rózsi 6:3, 6:3, - Darás, Ráczné-LIch-tensleln dr., Récsei Manci 3:6, 11:9, 6:1, — Rícsel nővérek-Makóné. Ráczné 6 : t, 6:2.
Ezen számok ulán a Zrinyi már győzött és igy a még hátralevő két számot, éspedig a Haiszer dr — I.lchten8teln dr. singllt és a Halszer dr., Makó dr.—Aczél, Llchtenstein dr. férfi párost le sem játszották, hsnem egy számol az NTE, egyet pedig s Zrinyi feladóit.
Ezen métkózéssel az idei kanizsai tennisz-szezon véget ért. —6—bor
Kettős futballmérkőzés lesz vasárnap Nagykanizsán
KPAC -NTE
A délnyugati kerület kaposvári alosztályának bajnokaspiránsa, a Kaposvári Petőfi Atlétikai Club lesz vasárnsp az NTE ellenfele. A szezon legnehezebb bajnoki mérkőzése lehá! Nagykanizsán kerül lebonyolításra. Az NTE mindig a nagy csapatok ellen szokta igazi formáját kilátszani, Így reméljük, hogy pechszériája megszűnik és a bajnokielölt nagyszerű játékerőt képviselő KPAC ellen győztesen hagyja el a pályát.
A KPAC 11. csapata előmérkőzést játszik az Ékszerész levente csapatával. A két kaposvári csapat bemutatkozását élénk érdeklődés előzi meg. _
Levente lövészverseny
Nagykanizsa város és a járás testnevelési vezetősége vasárnap rendezte meg a városi ét |árási levenle lövészverseny!. Reggel 8 órakor kezdődölt a verseny, de már jóval előbb megkezdődött a csapatok felvonulása és gyalog, kerékpáron, kocsin egymásután érkeztek be az egyenruhás, vagy ünneplő ruhába öllözött versenycsapatok a Józsel föherceg-utl uj kispuska-lőtérre. A verseny nagyon népes volt. A városi versenyben 8 csapat Indult: Nagykanizsa 3 ötös csapata, Kiskanizsa 3 ötös csapata és a 77. Szent László ét 374/0. Kisfaludy Károly cserkészcsapatok 1—1 ötös csapata, valamint 4 levenleoktató és 2 csetkész-levenleoklató, összegen 46 versenyző. A járási versenyen a járás 34 levenle egyesületének 1—I ötös csapata és 40 lő-, illetve levenleoktató indult, ötszesen 210 versenyző.
A verseny Iráni igen élénk volt az érdeklődés. Ugy Kanizsáról, mint a járásból szépszámú közönség gyűlt Otsze és figyelte a verseny lefolyását. A versenyen megjelent dr. Krdtky István polgármester, dr. U/vdry Ede szombathelyi polgármester, dr. laub-halmer Alán |árásl főszolgabíró, a helybeli 6. h. gy. ezred tisztikara » az Ifjúságnak és a sportnak számos barátja.
A délutáni órákig larló verseny hosszú Ideje alalt a levente zenekar
szépen
szórakoztstla a közönséget fejlődő játékával.
A verseny részletes eredménye a következő: 1. Városi verseny. Csspatverseny:
1. Nagykanizsa A. csapata 537. 2. Kiskanizsa A. csapata 468, 3. Nagykanizsa C. ciapala 442, 4. Nagykanizsa B. csapata 416 egységgel.
Egyéni verseny a csapatverseny keretében: 1. Gyarmati József 119,
2. Horválh Oyörgy 114, 3. Fenyvesi I.ajos 111, 4. Deutsch László 107, 5. Fekete János 101, 6. Sinkovlts Sándor 100, 7. Horválh József 99, 8 Skobrics Pál 97, 9. Fillpovlts János 97, 10. Pőcze István 97 egységgel.
Oktatók versenye: 1. Martlncsevits Ferenc (374/Ö. Kisfaludy csapat) 111, 2. Flumbort József (77. Szent
László csapat) 107 egységgel.
II. Járási verseny. Csspstverseny:
I. Bajcsa 452, 2. U|udvsr 431, 3. Pölöskefó 430, 4 Balalonmagyaród 417, 5 Kotpavár 415 egységgel.
Egyéni verseny a csapatversttiy keretében: 1 Kiss Mihály (Pölöske-fó) 111, 2. Szabó Ernő (Oirabonc) 108, 3. Oolecz János (Szepeinek) 107, 4. Tóth Károly (Nagybakónak) 106, 5 Tólh István (Sormás) 105, 6. Szántó Tibor (Palin) 103, 7. Do-lezsár József (Nsgybakónak) 103, 8. Horválh Vince (Komárváros) 103,
9 Dávid Anlal (Eszteregnye) 102,
10 Tóth István (Eszteregnye) 102,
II. Rákhely Ferenc (U|udvar) 102, 12. Matotlcs Oyörgy (Ba|csa) 101 egységgel.
Oktatók versenye: I. Málly Oéza löoktaló (Fűzvölgy) 109, 2. Szőke István föoktató (Murakeresztur) 106, 3. Szűcs János löoktaló (Komáiváros) 101, 4. Szertlcs István oktató (Hosszúvölgy) 95 egységgel.
A helyezést elért csapatok és lövészek ízléses, szép kivitelű érmeket, a lövészek azonfelül értékes tiszteletdíjakat nyertek.
A verseny megrendezése, annak zavartalan, pontos lelolyáss és a versenyen eléri szép eredmények Rumpf Károly testnevelési tanácsnok, városi ét Bremser Ousztáv testnevelési altanácsnok, járási lestnevelési vezetők érdeme, akik lelkes oktató-seregük élén fáradságot nem ismerő, odaadó munkával képezik, nevelik, vezellk az ifjúságot, hogy a .Szebb Jövő" talpig férfi, Igazi magyar Ifjúságra támaszkodhasson. dr. n. a.
Járási levente-verseny volt Lelenyén
Letonye szeptember 13
(A Zalai KDilöny tudósitóJdtH) Ismét mozgalmas élete volt vasárnap Letenyének. A letenyei Járás összes levente egyesületeinek volt a Járási löversenye. A megjelent csapatok tábori misét hallgatlak, melyen a letenyei egyesület díszben, zászlókkal vonult fel és nagyszámú közönség vett részt. Uiána megkezdődön aTöverseny. Eredmény: csapatver-
Szőnyegosztályunk
nlmlM jó miségiOlCfÓcikkikkil Bnísiitiltik ki.
200X300 nagyságú strapa szőnyeg
modern csíkos mintákban, igen tartós . . P 15-
200X300 nagyságú strapa szőnyeg
elegáns bouclé mintákban, nagyon jó minőség p 26\'-
Ebédlő, szalonszőnyeg, összekötők, ágyelők, futószőnyegek óriási választékban, mélyen leszállított árakon.
Sc&iitsz ÁrufyCLSZ-
fOszi" vetésre:
Gazdasági magvak
továbbá:
Kerti magvak
(iponliui Fehérkagywuug Kelkápontaaag Anácskaasg 8?eiotmag Mslejtiaag Salátaaag Eitttlmtt 8árpri|«aif Sárga violaaig PstreuelyeHBtj itb. stb.
Műtrágyák. Gabona-csávázó szerek
kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény és növáoy védöazerek kereskedésébea
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett TtWfc* 130.
tenyben I. tett a bázal levenle egyesült! ötös csapata, 11. a suntaaor-Jdnl és III. a leitnyel levente egyesület. Egyéni versenyben 1. Bidl Oyörgy bázal, 2. Tóth Oyörgy egyedutal, 3. Papp Oyörgy ollárcl, 4. Bl-csdk János letenyei éa. 5. Háti István borsfai levente.
Impozáns voil, mikor oktatóik vezetésével 29 levtnle egytsükt a szép napsütéses vasárnap Letenyén s versenylázlót kipirult arccal, nótaszóval felvonult. Siázhetven napbsrnilotia arcú, keményvágásu magyar flu. Mind a magyar |övő teménysége. A versenyzési Tág oly nagy mérvei öltött, hogy még a legtávolabbi községekbe Is, 25—30 km. távolságból, teljes létszámmal Jelentek meg, kl gyalog, ki kocsin vsgy kerékpáron, semmi fáradságtól vitsxa nem riadva, igyekeztek a löverseny színterére, hogy nagyszerű eredményeket érhessenek eL
(Köszönetnyilvánítás.) A lolyó hó 11.-I levenle céllövő versenyre tiszteletdíjat, illetve tiszteletdíjak beszerzésére készpénzajándékot adlak: Dr. Krátky István, dr. Hegyi Ls|os, dr. Prack István, dr. Tholway Zsigmond, Oarsmvölgyl Iván, Juszt László és 0/ula, Vékásl Karoly, Merkly Belus Ls|os, Vágó Endre, Zsoldos Oyula, Szomolányl Oyula, Neu és Klein, Mayr József, Höhn Lajos, Brand Sándor és Fia, Deutsch Ede, Siabó Antal, Teutsch Ousztáv, Klrschner Mór, Schűlz Sándor és Fia, Schnitzer és Oöndör, Schless Testvérek. A nemeslelkü adományokért hálás köszönetet mond a Testneveiisi Vezetőség.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Outenberg Nyomda éa Délzalai Lapkiadó Vállalata könyvnyomdája Nagykanlzaán.
Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán teleforr: Nagykanizsa 78. azám
Oloaón vásárolhat
Linóleum Mozaik asztalteritöket Kókusz-szőnyeget Futószőnyeget Lábtörlőt
Maradék vásár
Hirsch és Szegő cegnéi
PÉLDÁTLAN OLCSÓ! ♦
Modern berendelések euv- *
Modern berendezések egyszerű és művészi kivitelben, óriási választékban. Kedvező fizetési feltételek.
Díjmentes szállítás. / /
KOPSTEIN BUTORARUHAZAK
NAGYKANIZSA, HORTHY MIKLÓS-UT 4. SOPRON és SZOMBATHELY.
APBÖHIBDETtSEI
is -ill lil II I M 011
MM -M f » *!*•». V«4f »
■ - || I I M M«| M OKr, ■
Miki janar. Címátt ■
UHUI ÍM ul.......
Rl« golyói csapágyak autóhoa, speciálisan okaón Ford- éa Pnsdsonboz Unger Ullmann éa Tólh vaskereskedés4ixn 3673
14 évea lélárva, megbízható Hatul leány helyet kerea gyarmatiak Maltatt, caak
etláiéaért Clm a kiadóban. 4140
lianuát 83 Icára bérbeadó. kosUi Caengr.ry.nl 23. lakója.
Tá)*. 4129
HiraaiaaaUa lakás havi 65 pen góért kiadó Erzaé bcl-tér >0. Il3ö
—Klaauall egy nöl télcipó Klnlial-ul-cTtót Koaaulh-iéng. Megtaláló azlveiked-Jék kiadóban leadni.
poqAnyvAri
uradalmi tajboralm kaphatók lltereaktnt már 20 Iliiéiért, Legkisebb létei 25 liter. 9*018 SAROLT löklbl,tokos Wl_3althyány-utca 211. szám.
Használt osai\'<)»k*lyh*f vennék, vl-lágoa azlnbctt. Vlds kalaplliiit. 4170
>*pkara<a«éat jutányos áron válla-Innk. Armuth Bazár-udvar. 3923
Mltrw.ltjuk az Összes bútorszövete-kel. azónyegeket, aezlontakarókat, Igen olitó káaapániáron. Klslaludl Dlval-áiulláz. 28
Prltálaára diszkréten kiadó, caak biztos helyre. Clm a kiadóban. 4093
BalatonmárlafttrrlAn, vízparton, 600 (J-01, ájlomás mOgött 200 O-öl, csatorna mellett 1100 n-fll vlllatelek, utóbbi épülettel, beültetett izólóvcl, egéizten vagy lalosztya, |ulányos áron eladó, Pelviláco lilás dr. Hoch ügyvédnél. 4115
Nei és 1*1-41 divalaz öveteket meglepi olcaó árakon árusítjuk. Klslaludl Dlvnláru-hál. Saha wlaaaa nem lér« alkalom I 39
laakáaaatt varró lantolyamra tanítványok (elvétetnek - Welsz Nővéreknél. Zrínyi Miklós utca 34. .4117
Ktrály-u. 49. alatt k*ta«ak*a lakás mellékhelyiségekkel november l-re kiadó. Bóvebbet Zwelgnél, Erzsébet-tér 1. 4147
Hauaált a|tó, ablak,
eladó Széchenyi tér 6
tégla, éplllelia 4126
■*|akarelax*aakban nagy engedmény, a gyáil árak leszállítása végett — Stem aaakUiletében. 4123
TanhéaiftkéaaAa vállalná gyermekek tanítását. Clm a kiadóban. 4160
KallasMa. bvtorozott utcai szoba kiadó október l-re Ctengery-ni 38. 4163
Pgy mlnrtanaata*ny Kliátyi Pálutca 6. felvétetik 4168
Oloa* b*rral kétszobás utcai lakás Magysi-utca 39. azám alatt kiadó Bővebbel dr Báron Pál ügyvéd Irodájában. Erzsébet-tér 15. izim 4169
Szénsavas
takarmánymész
és
műtrágya
<tu olcsón kapható
Hirsch és Szegő cégnél
ÉRTESÍTÉS.
Értesitjük a n é. közönségei, hogy folyó hó 15 löl kezdődőit? a
félbarna kenyér kgr.-ja 38 flll. •viszonteladóknak ... 34 flll. sü\'cmény változatlanul marad fogyasztóknak 05 fill., vlszonteladásra 04 fill. Uj lypusu barnakenyér kgr.-ja 32 fill., ezazonban kizárólag sülöknél kapható. Házikenyéi sütési dija kg.-kénl 06 fill. „„, Sütök szakosztálya.
Száraz, apritoil bükkfát*. füt6szen&£
házhoz sr.állil, legolcsóbb napi áron
Steiner Adolf
IU.lt.i- ám u.á.il<.r«.k»<lo
KírAly-satoa 32. az. alatt.
a-\'________3íi3
Vízvezetéket. csatornázást, központi
fűtést és e szakmába vágó javításokat jutányos árban vállal
MENDLOVITS JÓZSEF ÉS M/ÍRTON
rézmü éa vízvezeték azerelésl vállalata Telefon 2-71. nasyk.ARIZ8A, XKiliY-ÜTCA 45. SZ Tulefon 2-71 Ht Kedvazft fixetéai feltételok! jjj
Állandó rabtár fUrdőszoht berendezésekben éo muaótlatfikben. „Kflhiie" mkitgaidasági gépek gfárl lerakata.
4616/B. 1932.
Árverési hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy köztario rások fejében Schlésinger Zoltán kereskedő, nagykanizsai lakósnál ic • foglalt különféle üzleti berendezés, állványok, pultok, férfi es női ingek, gyermekcinök, iskolatáskák, norin-bergi cikkek, férfi és női ernyők és egyéb norinbergi cikkek Erzsébet-tér 22. sz. alatt 1932. évi szeptember hó 14-én d. e. 9 órától kez-dődöleg legkisebb lételekben a becsérték s/i részén alul is, elárvereztetni fognak.
Nagykanizsa, 1932. évi auguszlus hó 13-án.
Lehoczky Lajos s. k.
ju» v. végrehajtó _
feKP
HÖMOZDUwm

rOLOM
llflMPBRB
r omÁLÁH^sMeKrerksr,
Nagykanizsa, Horthy Miklós ul 1.
Nyomatott a laptulajdonos Közgazdasági K.-T. Gutenberg Nyomda és Uélzalai Lapkiadó Vállalj ta könyvnyomdájában Nagykanizsán, (felelős üzlclvezctó: Zalai Károly.)
27. évfolyam 208. uám
Nagyka«l*»» 11*82. szeptember 15 csütörtök
Ara 14 Hllér
ZALAI KÖZLÖNY
>ietkciilő»4K ái«lail6hivatal: í\'^ul 5. ic4m. KrsxlHelyl Ilókkfíilrthlvnml: Kouulb-ntca 32.
roi. ITHil NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
EMliztlé.1 irn : Cfjv hóra a |>tn((ú 80 flllti Sierkcajtótígl íi klatlóhlvalall telelőn: 78. u
A stresai megegyezés
Stresa, szeptember 14 A francia-olasz- német megegyezésről még a kővetkezőket közlik: A tervezel értelmében Európának valamennyi állama pénzügyi hozzájárulást vállalt magára abból a célból, hogy közép- és keleteurópa gazdasági és pénzügyi helyzetéi megjavítsa és a mezógizdaságt termelést talpraállllsák. A közös alap leioszlásáról gondoskodó bizottságnak jogában áll, hogy bizonyos feltélelek mellett mezőgazdasági előlegeket nyújtson a kedvezményben részesülő államoknak. A bizottság gondoskodik arról, hogy agrátálla-mok állal nyújtott viszontkedvezmé-nyeknek ne lényen preferenciáiig jellegük. Ezeket a vlszonlkedvezmé-nyeket ugy lógják biztosítani, hogy az agrárállamok mérsékelt vámpolitikát gyakorolnának. A megkötendő egyezmény elvben 1935 október 30 ig maradna érvényben. A vásárlók es eladók albizottsága hozzájárult lényegében a három nagyhalalom delegációjának emiilelt tervezetéhez, de fenntartással éli. A mezőgazdasági szubvenciókat nyújtó közös alaptól teljesen különálló lenne a pénzügyi stabilizációra szolgáló közös alap, amelyről az Értekezlet pénzügyi bizottsága tárgval Az értekezlet pénzügyi bizottságának tárgyalásai lassan haladnak előre.
Stresu, szeptember 14 (Éjszakai telefonjelenlés) A gazdasági bizottság a bevitelt korlátozó intézkedések megvitatására albizottságot küldött ki, melynek Magyarország is tagja. Báró Prónay Oyörgy magyar delegátus a pén/ügyi természetű korlátozások megszüntetéséről beszélt, majd kifejtette, hogy a gabona revalorlzálására vonatkozó tervnek csak akkor lehet jelentősége, ha összhangba hozzák a gabonabe-hozalalt akadályozó rendelkezéseket.
Lefejezték Gorgnlovot
Párta, szeptember 14 Ma reggel nyilt utcán a Sanle logház elölt mintegy 20 000 ember jelenlétében lefejezték Doumer elnök gyilkosát, az orosz Gorgulovot. A gyilkos eleinte nyugodtan viselkedett, amikor azonban meglátta a gulletoni borzalmasan Üvölteni kéziéit. Földre vetette magát, ellenállót\', ugy, hogy a pribékek nagynénién ludlák a kivégzés színhelyére vonszolni és lekötözni. Utolsó szava "voll: „az eszméért halok meg I" akkor \'8 Üvöltött, amikor a Mrd lecsapott a nyakára. Egy pillanattal később véres leje a fürész-Poros kosárba hullott.
Borzalmas vasúti katasztrófa Oran közelében
,, Pária, szeptember 14
J!S0kat telefonjelentés) Oran m elében egy légionistákat szállító wionavonat kisiklott és a mélységbe ™»«t A katasztrófának 50 halálos
"" súlyos sebesült áldozata van.
Az ifjúság érdekében feloldották a nyugdíjazási tilalmat
Megindulnak a vidéki vízi és útépítési munkálatok
\\
Budapeat, szeptember 14 A kormány az ifjúság elhelyezése érdekében feloldotta a két éve tartó nyugdíjazási tilalmat. A minisztertanács halározala azt célozza, hogy a magas állásokat nc töltsék be, hanem minden megüresedett helyet egy gyakornoki, vagy ntás kisebb állással töltsenek be. Mindenütt, ahol
a létszám a normál státus háromnegyed részét elérte, hivatalból nyugdíjazzák azokat, akik kilöltölték teljes szolgálali idejüket. Így néhány száz nyugdíjazásra kerül sor. A gyakornoki és inás állások díjazása a törvényben megállapított díjazás lesz Purgly Emil földművelésügyi miniszter kijelentette, hogy a kormány
mosl készíti elő a löldteherrendezés végleges megoldását. A tervezet e hó végéig, legkésőbb október első nap|aiban elkészül. A kormány minden rendelkezésére álló eszközzel Regileni kíván a gazdákon. Igen fontosnak tartja a vidéki lakósság foglalkoztatását, ezért nigyarányu vízi és útépítési munkálatokat indít meg.
Az adóztatás túlfokozott, de nem lesz több kedvezmény és csak végső esetben lehet adóemelés,
mondta a pénzügyminiszter a 33-as bizottság szerdai ülésén
Budapest, szeptember 14
A 33-as országos bizollság ma délelőtt üléal tartott. Napirend elölt Gyömörey Sándor a nyugati vármegyék ínséges állapotáról beszélt és a kormány segítségét kérte úgyszintén azt, hogy a kormány figyelmeztesse a pénzintézetekel, hogy enyhébb elbánásban részesítsék a gazdaadósokat.
Korányi Frigyes báró pénzügyminiszter kijelentette, hogy az altruista pénzintézetek kíméletet tanúsítanak, de az adósok egy része nem akar fizetni.
A bizottság együttesen tárgyalta az OTI hátralékok kamatkedvezményéről, az egyenesadó hálralékok fizetésére . i.dandó kedvezményről szóló rendeletlervezelekel.
Szilágyi Lajos védelmet kért a vidéki adósok részére. Követelte, hogy a transler kasszába többel ne fizessünk.
Schandl Károly a kisiparosság OTI terheinek lényeges csökkentését sürgette, Intézményes védelmei kért a vidéki kisiparosság számára. Fel-velelte az eszmél, hogy a nagy földbirtokosok nem fizelhetnék-e földben adóhátralékukat.
Wolff Károly az OTI ügykezelés egyszerűsítését sűrgclte.
Kállay Tibor foglalkozott a kamatamnesztia rendelettel. Olyan messzemenő kamatkedvezinaoyeket kell adni, hogy azokat megismételni ne kelljen. Foglalkozott a téli ins^gakció kérdétével. Reális programra van szükség, antely egyiészt politikailag megnyugtató, másrészt gazdaságilag és pénzügyileg végreha|lható. Mindezekben a kérdésekben igen tetszetős programot hallunk ugy kormánypárti, mint ellenzéki politikusok részéről a népszetűség megnyerésére irányuló most folyó agilációk során. Feltételezi. hogy a kormánynak külön van
egy reális programja. A költségvetés egyensúlyának biztosítására a kiadások ujabb leszállítása is szükséges lesz.
Korányi pénzügyminiszter elismerte, hogy adóztatásunk túlfokozol!. Fenntartja, hogy az állami közigazgatás teljes átszervezésére van szükség. Az adózók egy része nem lesz eleget kötelezettségének, mert továhbl kedvezményeket vár. Ilyen további kedvezményeket nem szándékozik adni. Az Inségakcló költségei! elsősorban a városoknak éa a törvényhalóságoknak kell vlselülök. Az ehhez szükséges pénzl már sem hitelből, sem a tisztviselők lizetésének leszállításából nem lehet fedezni, hanem csakis adóemelésekből. Továbbiadóz-latásokra azonban csak végső esetben határozná el magát a kormány.
A bizottság elfogadta a rendeletlervezelekel.

Határtalan lelkesedéssel fogadta Nagykanizsa
az első két olasz cserevonatot
„Ma már nem sok beszédre van szükség, hanem tetteknek kell jönniük" — mondta az olaszok vezetője a kanizsai állomáson
Nagykanizsa, szeptember 14 Határtalan lelkesedéssel togadta Nagykanizsa halárváros népe az első olasz cserevonatokai, melyek szerdán este érkeztek és 700 olasz kirándulót hozlak, hogy 3 napot löllsenek Budapesten. A cserevonat akció élén lovag Maggiorino Gllardl áll, az olasz Idegenforgalmi tanács igazgatója. Szeptember 25-én ujabb két, majd még egy ötödik olasz csere vonat érkezik Magyarországra.
A ma érkezeit vonatok elé leutazott Murakereszlurlg az lBUSz öltagu küldöttsége Majthényl János vezetésével. A vonalok szombaton este Indulnak vissza Olaszországba.
Az első vonat 7 óra 56 perckor futott be az olasz és magyar színekkel Impozánsán feldíszített, lényárban és hatalmas tömeg örömében uszó kanizsai állomásra. A cserkészcsapatok és leventék zászlós sorfala mögül a tömeg lelkes éljenzése és a Levente zenekar a Qiovinezza val fogadia a hangos »e||a-ejja"-val és „Evviva Ungheria"-val beszaladó vonatot.
Leírhatatlanul lelkes voll a logad-latás minden mozzanata.
Dr. Krátky István polgármesler díszes emelvényről olasz nyelvű beszéddel üdvözölte a magyar föld vendégeli. Ma|d minden mondatánál félbeszakította az olaszok kifogyhatatlan, lelkes tclszészaja. A polgármesler hangsúlyozta, hogy nem csak a kél nemzet közt fennálló történelmi és kulturális kapcsolatok alapozták meg a magyar-olasz barátságot, hanem — és éppen ezért érzi ezt a szeretetteljes kapcsolatot erő-sebben a határon álló Nagykanizsa. — főként azok a gazdasági kötelékek, amelyek, reméljük, még inkább el fognak mélyülni a barátságnak eme ujabb megnyilvánulása után. A legelszakilhatatlanabb kapocs pedig a két ország közt az a tény, hogy Mussolini voll az első, ak! a Trianonban megcsúfolt igazság védelmében elsőnek állt a szenvedő Magyarország mellé.
A perronon felsorakozott magyarruhás kislányok végigjárták a vagonokat és minden hölgy-utasnak a
város figyelméből egy-egy, összesen mintegy 200 csokrot nyujlotiak ál, piros és lehér virágból, zöldlevél dekorációval.
Az üdvözlő beszéd ulán a Levente zenekar a Himnusz! játszotta. Láttunk olaszokat, kiknek arcán könny csordull végig a magyar imádság bánatos akkordjai nyomán.
Lovag Camlllo Canail, olasz Idegenforgalmi felügyelő köszönte meg a fogadtatást. Beszédében tolmácsolta az örömet, amivel Magyarországba Indullak.
— Az ősi kulturális és egyéb kapcsolatok a lelkek mélyén gyökereznek. A Ducc meleg szerelettel és különös figyelemmel kiséri Magyarország életét. Ma már nem sok beszédre van szükség, hanem tetteknek kell jönnlök. A lezuhant hős magyar repülőkkel kiáltjuk mi is: „Igazságot Magyarországnak I\'
Valóságos kendő-tenger lobogott, zúgott, zajlott a kirobogó vonat és a meghatottság könnyei, Integető kezek ezrei kisérték a lassan tova-gördülő, hatalmas vonatot.
/.ALAI KOZLONV
1932 szeptember 15
Pár perc múlva berobogott a második vonal. Ezzel jött cov uff. Francesco Orlandl, az olasz turisztika adminisztrátora, a kirándulások szervezője.
Újra a kölcsönös lelkesedés zajos, falakat reszkettető exlázisa, újra magyarruhás kislányok rohams a háromszintl csokrokkal, u|ra a.Olovi-nezza, a Himnusz könnyfakasztó hangulata. A polgármester ismét olasz beszédet mondott.
— Legyen az olasz-magyar barátság — mondta — a kölcsönös szeretelnek olyan megnyilvánulása, amely alapja lesz Középeurópa biztonságának és az egész emberiség fejlődésének.
Utalt Nagykanizsa speciális olasz gazdasági kapcsolataira, kérve, hogy akik most eljöttek Magyarországra, legyenek otthon szószólói a két nemzet anyagi javát ii szolgáló testvéri és kulturális kapcsolatoknsk.
Az olasz csoport nevében Tacclni dr. mérnök válaszúit.
— Mi is sokáig voltunk elnyomatás alall, — mondta — mlg karddal a kezünkben kiharcollak sz olasz haza egységét. Együltérzünk veletek és ugyanezt kívánjuk Magyarországnak is. Kívánjuk, hogy mielőbb visszanyerje Magyarország régi balárait.
A Oiovinezzál együtt énekelte az olasz vendég-sereg a Levente Zenekarral, majd elénekelték a fasciita indulót, végül a Himnusz fejezte be a lelkes fogadtatást.
Aztán kigördült a második vonat is. Harsogott, zúgott még messziről is a vonalból az „Ejja—ej|a—allata", az „Evviva Horthy" — „evviva Ungheris" és a perron csarnoka alól az .Ewiva Italia", .EvvivaMussolini" és a cserkészek .Huj, huj, hujrá\'-ja.
Kém kerül statárium elé
az angyalföldi hommunista
Budapest, szeptember 14 A királyi ügyészség ugy döntött, hogy az angyalföldi kommunista tüntetés során lövöldöző Tarsoly kőművest nem állllja statárlális biró-ság elé, mivel az ügy nem tisztázható minden részletében a törvényszabta Időben.
Véletlen szerencse
érte J. H Halán tisztviselői Felesége születésnapjára minden évben vett (Kidig la valami ajándékot, de moal ez egybeesett tízéves házassági Ivlorduló-Jukkal. Mont valami szebb, értékesebb, maradandó ajándékkal akart kedveskedni feleségének. De hogyan \' Hónap közepe van, a gyerekek balratáaa, ruha s egyéb kiadások felemésztették e havi keresetét.
Egyik nap callggedten sétált s Pó-uton, közben megállt egy kirakat előtt. Figyelmesen, többször la elolvasott valamit. Egyszer csak felderült az arca s elégedetlen mondja : Meg van !
Mikor este nitt aem sejtő teleségének átadja sz ajándékot, az boldogao kiált fel:
Istenem, de gyönyörű művószt festmény ! Hol vetted ?
— A Ffl-uton, a képklállltáson — telelt a térj.
— De hiszen nincs pénzünk — cau-dátkozott az asszony.
— Készletre vettem mondja n fér], — Négy pengőt fizetünk havonként. Október 1-én kezdjük a törlesztési, tehát most egy fittért aem adtam
Moat már teljes voliaz őröm. Az asszony hálásan nézett férjére n Igy szólt: Köszönöm. Nagyon boldog vagyok. (=*)
IdAlárás
A nagykanizsai rsatsorológlal met,-ftgyeló Iclentések: Szerdán a hőmérséklet : Rtaícl 7 órakor 4-14-3, délután 1 órakor +3Í0, este 9 őrskor +17-3.
<É/uakal rildliiJiUnUi) a a>tsaral«-alat IsMaat lslantl sata 10 Arss-hurt FsthSs ltf« várható már-aákalt Wiasl«|sSásail.
Mende-monda-e a pacsai járásban folyó izgatás az adófizetés ellen ?
A közigazgatási bizottság ülése
Zalaegerszeg, szeptember 14
(Tudósilónk telefonjelentése) A közigazgatási bizottság mai ülé-én Farkas Tibor tiltakozol! a pscsai járás olyan megvádolása ellen, mintha ott iigatás folyna az adófizetés ellen. Mendemondának minősítette az ilyen állításokat. Az adó-nemfizetésnek szerinte olyan okai vannak, amelyek megfelelő intézkedésekkel megszüntethető* volnának. A kedvezményekkel kapcsolatos terminusok lul lövidek.
Szentmihályi Dezső hasonló értelemben szólalt fel. A nemfizetésért nem lehel okolni senkit, a viszonyok az oka.
Ranzenberger h pénzügvigazgafó kímul-lása szerint Pacsan 200, Hahó-Ion 174, Oroszlonyban 210, Nemes-hetéBen 2080.\'o az adóhátralék.
Bődy Zoltán alispán hangsúlyozta, hogy amikor a megyei nyugdíjasok illetményeiknek csak egyharmad részét kapták meg és a belügyminiszter kijelentelte, hogy a megye sem előlegei, sem kölcsönt nem kaphat, fontos az adók szorgalmazása. A pacsai |árásra vonatkozókai egy pénzügyi lisztviselő referálta neki, azok tehál nem lehetnek mendemondák.
A különféle jelenlések közi legérdekesebb a pénzügyigazgalóé, mrlv szerint a zalai adóhátralék 6,249 816 P, vagyis 109%.
A gazdasági felügyelő a takar-mányhiány és a mezőgazdasági munkanélküliség kapcsán igen siralmas helyzetről számol be. Csak a szóllőlermés nagyon |ó és megindullak a vásá lások is.
Visszaesés mutatkozik a kanizsai középiskolák növendék-létszámában
Szemit kapunyitás után a kanizsai Iskolákban
Nagykanizsa, szeptember 14 Megkezdődött az iskolai év. Noha egyes intézetekben még várhatók további beiratkozások, mégis mosl már tiszta képet lehet nyerni a felvett tanulók szárnál illetőleg.
Gyerünk végig először a nagykanizsai középiskolákon és állapítsuk meg a mai helyzetét a mull évhez viszonyítva. A piarista reálgimnáziumban
Magas Mihály igazgató elmondja, hogy a mull esztendő 512 növendékével szemben az Idén 471 et vetlek fel, azonban ez a szám még növekedni fog. Utal az igazgató a nagy szegénységié Sokan még a felvételi dijat sem tudják megfizetni. Msgas igazgató bevallja, hogy bizony nem egy esetben saját zsebéből fizelte ki a szegény növendék felvételi diját. Megállapit|a az igazgató, hogy még mindig nincsenek tul a .háborús anyagon", amit szomorú példákkal illusztrál.
A felsőkereskedelmi Iskolában
Balog igazgatótól megtudjuk, hogy a mult év 134 növendék-létszámához víszonyitva visszaesés mutatkozott, amennyiben mindössze 94 növendék Iratkozott be A zalaegerszegi kereskedelmi iskolában ugyanez a
helyzet. A csökkenés oka a háborús születés csökkenéseknek most mutatkozó hatása, az általános szegénység, a végzett növendékek nehéz elhelyezkedése, nemkülönben a kereskedelmi iskolák szigorított felvételi vizsgái.
A kereskedelmi női tanfolyamot jelentkezők hiányában egyáltalán nem nyitották meg
Személyi változások az intézetnél: Domány Ármin 33 évi működés ulán nyugalomba vonult. Az állásra hirdetett pályázat folyó hó 15-én jár le. Dr. Rosenberg Mór, aki 39 évig lanilotl, szinten nyugdíjba ment. Helyére Beke Ferenc tanár, az intézet egykori jeles növendéke került.
A nagykanizsai leányllceumban
Magas Mihály igazgató az idén az I. osztályba 21, a II. osztályba 24. az V. osztályba 14 és a VI osztályba 24 növendéket vett fel, vagyis Összesen 83 növendéke van a nagykanizsai inlézelek Benjáminjának. Tekintve az intézet rövid fennállását, ezt nagy fejlődésnek kell mondanunk.
A tanártestület uj tagjai: Bartha István dr., Koila János dr. piarista tanárok a hittant, Kerkay Józset dr. a gyorsírást (óraadó tanárok), míg lendes tanárok llámory Vilma, Frey Qabriella és Szakonyi Sarolta.
VÁROSI MOZGÓ
Csütörtökön, szep/ember 15-én, 7és 9 órakor
Félix Bressart te Ralpti A. Roberts
szenzációs uj hangosfilm attrakciója! Arnold és Saoh világhírű boházsts
AZ ERÉNYCSŐSZÖK
FÉLIX BRESSART legjobb eddigi vígjátéka 1U felvonásban. Magyar hangoa film I Hangulatos magyar film I
MAGYAR RÓZSABOKOR
Énekes, zenés, táncos magyar ftlm.
Hango: magyar biradú
FLÍPP
Zenés trükkfilm.
FOI iaw biraíó
A Városi Zeneiskola
igazgatója, Vannay János Isméi több ujilásl vezeteti be. Az intézethez stílszerű, virágokkal ékesített váróhelyiség van, aj a kamarazene-terem, ahol ezentúl az intézel növendékei tartják hangversenyeiket. Tanári változás nincs. A növendékek száma ugyanaz, mini tavaly.
Az elemi iskolákról legközelebb
A polgári leányiskolába
az idén 394 növendék Iratkozott be.
Polónyi igazgató az fflóbbi években különböző u|itásokat vezetett be, miáltal igyekezett elérni, hogy a polgári leányiskolát végzeit növen dékek, ha tovább tanulnak, nagyobb készültséggel menjenek át a következő iskolába. Német társalgási, francia nyelvoktatást rendszeresített, most pedig a gyorsirási tanfolyamot, ugy hogy a tanulók akár líceumba, akar tanitónőképzőbe mennek: a 4 osztály elvégzése ulán nagyobb előképzettséggel tehetik ezt. A francia nyelvtanlolyam eddigi vezetője, Lthoczky Emília távozásával Mlllényi QyOrgyi nyelvinesternö.
A polgári fiúiskolában
Somogyi igazgató elmondja, hogy az első osztályba 81 nagykanizsai liu jelentkezett, vidékről 31, a vidékiekr! azonban tanárhiány miatt nem lehetett felvenni. Talán sikerül rövidesen a tanárkérdést megoldani és akkor megfelelő osztályok felállításával minden jelentkezőt felvehetnek. A II. osztálybs 98., a III. osztályba 97, a IV-be 81 növendéket vetlek fel. Persze minden osztály párhuzamos. Az összes növendékek száma 358, vagyis 6 lövet több, mint tavaly.
A polgári fiúiskola tanártestületében egy személyi változás van: i^hoctky Emília tanárnő férjhez ment, állása még mindig nincs betöltve.
A nyárvégi utasforgalom a kanizsai határállomáson
Szásssk a kl- ás •luu.lná.Uiril
Nagykanizsa, szeptember 14
Az elmúlt augusztus hónapban jelentős nyárvégi személyforgalmat bonyolított le Nagykanizsa határállomás Augusztus hónapban összesen 779 külföldi jött be és 1119 lépett ki az országból. Magyar állampolgár 3259 lépeti be és 2096 utazott ki az országból. A belépő magyar állampolgárok jelentős számbeli különbségét a kilépőkkel szemben azzal lehet magyarázni, hogy a Szent István ünnepségekre Igen sokan |öttek haza Budapestre a külföldön élő magyarok közül. Ezek legnagyobb-része természetesen csak hosszibb itt tartózkodás után tér vissza ismét külföldre.
Az 1932. év második negyedében a kivándorlás lényegesen visszaesel! a visszavándorlássH szemben. Az országból 229 en vándorollak ki és 508-an vándoroltak vissza. Zala-megyéből négyen vándoroltak ki és hatan jöttek vissza. Zalamegyében az év második negyedéber^iüllitolt 165 útlevél közül 7 volt a kivándorlásra jogosító.
fiyomor-, bél- él anyageaerebetegsé-geknél a természetes „ferano József"
keserűvíz az emésztőr-zervek mükö-désát hathatósan előmozdítja s igy megkönnyíti, hogy a tápláló anyagok a vérbe kerüljenek. Orvosi szakvélemények hangsúlyozzák, hogy a Ferenc lózsef viz különösen ülő életmódnál igen hasznos gyomor- és bélszabályozó szer. A Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és lUszerüzletekben kapható.
1932. szeptember 15.___
Írók ölelkezése
«„>[, volt ez az Irók liete n magytír .pnccí mellett- Jelentőségében nagyobb, miivel)I), mint ahogyan •■hIAii minősé-™e|ben megnyilvánult. Már magában tSve az hogy 11 magyar hivatásos Iro italon- reprezentánsát érdemesnek, do tXként szükségesnek tartották a vidéki Irodalom bekapcsolását, magukhoz, ölelését olvan eredmény, amely régen váraiéit magára és ainli örömmel kell Üdvözölni az egységes irodalom Bzem-
^Aini\'^ mégis turcsit és meglepő, az míüi, csak az, hogy az az Ötven iró, akik most összekapcsolódtak, ugyancsak most és ez alkalommal találtak egymásra. Ha ugyan egymásra találtak Messziről nézve ugy látszott, mlnllin cz a tóvárosi Iró társaság egy család lenne akik bensőséges szeretettel és egymás Iránti megértéssel, de legalább Is a megbecsülésben testvériesen élnének ebben u mindenkire egyformán súlyos és megpróbáltatásokká telitett szomorú magyar Irodalmi életben Azt gondoltuk, hogy mindnyájan egy tű borban élő, egyesített célokért küzdő harcosok ók, akik megfújják a harsonát, hogy felrázzák vele a közönyösség\' letargiáját, ami veszélyes strja az érvényesülésnek és felismerésnek. Nélkülözhetetlen kellékének hihetjük az. összetarto\'zandóságot, a közös eélbun való egyiuasrautalást, ami nélkül nehéz elképzelni az egyesített célokért való küzdelmet.
A magyar irodalom e díszes együt tesénél a/onlmn sajnálattal kotlett látnunk es megállapítanunk, hogy hiányzik az egység, Hiányzik az a testvéri kapcsolódás, ami tiszteletben tartja mindenkor a másik s/emélyét és személyén keresztül, vagy annak figyelembevétele nélkül a tehetségét. Mert n tehetség olyan tulajdonság, ami feltétlenül számot tarthnt az elismerésre még akkor Is. ha világnézeti szempontból messzire vau Ih egyik h másiktól. Az írónál legelőször is mindig oz az egy fontos: kl milyen tehetséges ? Csak ezután letiet mérlegre tenni, hogy mint egyénnek, mint embernek, milyen az értéke\'1
Mar most kétségtelen, hogy akik Itt egvlltt voltak, mind lehetségesek Ki nek több. kittek kevesebb Jutott az Isteni adományból, de hogy kaptak belőle, az szent Igaz. fia niégla — oinbe-rek voltak itt együtt ós nem tehetségek. Km berek, akik siettek elmondani a másikról, hogy hol, melyik ponton sebezhető / P&r óra alatt megtudtunk ezer és ezer hibát, emberi bűnt, rosz-szai&At. Volt olyan Is, akt dicsérte a másik Bzeretetreméltóságát. embert erényeit. Csak a tehetségét nem. Kgylk sem a másikét. Tudatalatti féltékenységgel a saját tehetségük Iránt, nem volt szivük, bátorságuk a megérdemelt dicsérethez
Világnézeti különbségek voltak és lesznek mindig a/. Írók között. Kell Is. hogy legyen, cz érleli őket a salát igazuk érvényesítéséhez szükséges harcra. Ebből pedig az Irodalomnak van haszna, ez fejleszti, szélesíti a méreteket, atne lyon belül terc és helye van minden elvnek, felfogásnak. De ennek u harcnak Is olyannak kell lunul, amelyet egyenlő fegyverekkel és csakis a szellem fegyvereivel lehet megvívni és amelyhez semmi köze nem lehet az egyénnek, aki a fegvvort Ingja.\'
l\'-gy»ég kell az irodalomban, olyan, egység, amely egymás megbecsülésében erősödik naggyá. Az kell, hogy az irók legalább szeressék egymás hibáit, még nkkor Is, lm egyik-másik személy egyéni érdekelnek nem Is felel meg. Szeressék és értsék meg n lángolásokat. ha azok az elv szeretetéből fakadnak. Ne alkossanak apró körökön bellii eZer kasztot, mindegyiket csak azért, hogy harcba állítsák egymással szembo önmagukat.
ölelkezzen n magyar Irodalom végre olyan Közösségbe, amelyre ennek a sze-Rény fiemzetnek szüksége van. l-egyen egység, legyen szivH\'/.crinti megbecsülése a tehetségnek és legyen a nemzeti érdekeket szem előtt tartó célkitűzésekhez elvhüség, amit támogatni és nem megakadályozni kell n többieknek. Ügyen békés, nagy összc-tartozóség, mert csak Igv van értelme ii bataloiihetes találkozásuknak és csak \'gy lehet célja és eredményt) azoknak " nagyszerű elgondolásoknak, amelyeket [elvetettek a „Balatoni Iróltét" illusztris résztvevőt.
n. Ötvös Magdi
= Mielőtt szőnyeget vásárol,
tekintse meg Stnger Dlvatdruhdz dus szönyegraktáráL
ZALAI KÖZLÖNY
01 tárgyalások a Polgárt Egylet és az Ipartestület között a székház átvétele ügyében
Nagykanizsa, szeptember 14
Kfdd.n délután a városháza tanácstermében Összelőttek a Polgári Egylet kiküldöttei, mint az lpat-iestülel elnökségének és elöljáróságának tagjai, hogy a Polgári Egvlet szanálási skcíó|a kapcsán a Polgári Egylet székháza ügyében tárgyaljanak. Az érlekezleien jelen volt dr. Krdtky István polgát mester is.
Frank Jenő Igazgató, az Ipartestületi szekházépilőbizotlság elnöke kijelentette, hogy az ipartestület hajlandó átvenni a Polgári Egyletet és azért átvállalnák a Po:gdrl Egylet összes tartozását, amelynek aronban nem szab>id a 45 000 pengőt lul
haladnia, vételárkiegészités fejétien pedig 8000 pengőt fizetnének (10 éven át évi 1000 pengőt).
Hosszú vita következett ezután. A Polgáii Egylet kiküldöttel nem voltak hajlandók a Frank igazgató által olletált módozatot elfogadni.
Di. Krdtky István polgármester kérte, hogy az ipartestület ajánlatát október elsejétől kezdődően még három hónapig tartia fenn.
Miután az ipirtestület delegáltjainak nem volt felhatalmazásuk nyilatkozattételre, az Ipartestületi kiküldöttek erre vonatkozólag nem nyílstkoztak, hanem a kérdési a legközelebbi elöljárósági üléi elé viszik.
NAPI HÍREK
i és téli
rw □
bevásárlása előtt saját érdekében keresse (el
a 72 év óta fennAlló
kabát- és szőnyegosztállyal
kibAvitett
SltlGER divatáruhúzot
NAGYKANIZSÁN.
Nagy választékban érkeztek és vételkényszcr nélkül megtekinthetők : Elsőrendű szabású és minőségű női- és gyermekkabátok, mindenfajta szőrmék, női-ruha és köpenyszővetek, férfi-öltöny és kabátszövetek. Jóminőségü és színtartó áruk.
rtgyeltnes és (/ondós klszolgdlds.
Olcsó, sxaboíí árak.
Felmentették dr. Helzler Károlyt a választásokkal kapcsolatos büntetőügyében
Keszthely, szeptember 14
(A „Zalai Közlöny" tudósítójától.) Dr. Harcza Béla keszthelyi főszolga-tilró feljelentette már régebben dr. Meizler Károly ügyvédei rágalmazásért, mert róla azt állllotla. hogy törvénytelenül oszlatta fel gyűléseit á képviselőválasztás alkalmával. Akkor a kir. bíróságok dr. Meizler Károlyt jogerősen felmentették, megállapítván, hogy sikerült Állításait bizonyítani.
Voll dr. Meizler Károlynak sajtópere Is Fodor Imre szociáldemokrata pártitkár ellen, amelyben a főtárgyaláson vádbeszédet mondolt és eközben azt állította, hogy a közigazgatási hatóságok a válaszlás alatt visszaélési, törvénytelenségei követtek el, ugyanis másképen bírálták el a kormánypárti jelöltre szavazó szociáldemokraták kihágásait, mini a kereszténypálra szavazókét. Ezekért a kitételekért dr. Huszár Pál keszthelyi főszolgabíró és dr. Barcza Béla
főszolgabíró fel|elenlésére a kir. ügyészség vádfii emelt dr. Meizler Károly ellen. Azonban a tegnapi napon megtartott tárgyaláson a nagykanizsai kir. törvénysrék a vádlónál felmentette, megállapítván, hogy e kijelentések az ügyre vonatkozólag hangzottak el és igy az ügyvédi mentesség megillette. De megailapi-tolla a bíróság azt is, hogy a közigazgatási hatóság semmiféle visszaélési nem követetI el, a vádlott ügyvéd a védelem hevében, a per anyagával szoros összefüggésben használta a vád tárgyává telt kifejezéseket.
NAPIREND
Sz«|ilainh«-IS,csAttrMlt
Római kstollkus: Hét! Sz. M. Protest.: Nlkodém. Izx.t fiiul hó 14.
Városi Muzeum és Könyvtár nyltvs csütörtökön él vasárnap délelőtt 10-től
13 óráig.
Gyógyszertár! éjjelt szolgálat- a „Salval.n" gyógyszertál Eriaébet-tér 21 és a kllkanlssal gyógysceilái.
OöiKIrdó nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (héttő, szerds, péntek délután,
kedden egésr oap Délután U órától
nőknek). Tel. 2—13 I Iliiére* zuhanytürdő
— Nagykanizsa üdvözölte a kereskedelmi és belügyminisztert
Abból az alkalomból, hogy a kor-mányjó dr. Kenéz és Keresztes■ Fischer minisztereket az I. osztályú polgári érdemtenddel kitüntette, dr. Krdtky Islván polgármester Nagykanizsa városa és a maga nevében meleghangú levélben üdvözölte.
— Dr. Nlsponszky Béla főorvos balesete. Könnyen végzetessé válható baleset érte dr. Nlsponszky Béla nagykanizsai főorvost. Keszthelyen jártában elesett az utcán olyan szerencsétlenül, hogy lábán többszörös csonttörést szenvedett és több napig a kórházban ápolták. Állapota azonban már annyira jobbra-fordult, hogy már megjelenhetett az utcán.
— Halálozás. Keller József nyűg. becsehelyi igazgató-tanító, a magyar tanügy érdemes hircosa, 62 éves korában Nagykanizsán, ihol közbecsülésben élte nyugdíjas napjait, elhunyt. Kelltr igazgaló 35 esztendeig tartolia kezében a kultura fáklyáját Becsehelyen, ahol generációk nőttek fel a keze alatt. Három évvel ezelőlt vonult a megérdemelt nyugalomba. Ekkor Kanizsára köllözött család|ával együtt. Temetése ina, csü-lOriőkön délután 5 órakor lesz a katolikus temető halottasházából.
— Szüreti mulatság Kiskanl-zsán. Rendkívül sikerült szüieti mulatság voll Kiskanizsán, emit a Polgáii Olvasókor tendezelt székházéban A nagyierem ízlésesen és stilBzerüen fel volt diszítve és nagyon sokan Nagykanizsáról is kimentek a kedves szüreti mulatságra, amelyen dr. Kiátky István polgármester volt a hegybíró, míg dr. Fülöp Qyörgyné a hegybiróné tiniét töltötte be sok szeretetreméltósággal. A nagyszámú közönség a legjobb hangulatban mulatott a késő órákig
— A terde lovag című regényt helyszűke mialt következő számunk-hin folytatluk.
Nagytiabáannik Ígérkezik a leventék vsfárnapl axQretl mulatsága. A kanl-
/sut levontc alakulatok szeptember is-án, vasárna|) délután :í órai" kezdettel nagyszabású szűreit mulatságot rendeznek a Sétatéren. A rendezőség ötletes szórakozásokról gondoskodott. A szűrei! mulatság fénypontja les/ llcne tléla, a nagy kanizsai Slro b-seit nei tle r szenzációs mutatványa a magasban ki feszített kötélen, valamint a klskanlzsai leventék ökölvívással egybekötött sportbemutatója. A tánc linjnnli 2 óráig tart. BelénlldlJ leventék, diákok és katonák részére III fillér Személy-Jegy L\'il tlllér. oalAdjegy r,tl fillér. Mivel u bevétel egy részét a szegénysorsu leventék léll felruházására szánta a rendezőség, a nemes célra való tekintettel a közönség Jóindulatú figyelmébe ajánljuk a vasárnapi szUrell mulatságot.
JÜndunfatodrthm
legyen otthonában, mart az egész osalá-dot szórakoztatja éa azonfelül megfelelő szaktanáosokkal látja el az érdeklődőket. 4116 Qyártje: Orion Izzólámpagyár
ZALAI KÖZLÖNY
193",;, szeptember 15
Halastóba fojtotta gyermekét egy fegyenc felesége
Kapoavár, szeptember 14
Néhány nappal ezelfltt Felsóse-gesden gróf Széchenyi Bertalan föld birtokos egyik halastavában a halak állal már erősen megcsonkitolt gyer-mekhii.ticatet találtak az emberek.
A csendőri nyomozás incgálla-pilolta. hogy a talált gyermek Enyingi Béláné újszülött csecsemőiének lioil-teste. Az asszonyt őrizetbe vették. Előadta, hogy a fér|e, akit szándékos emberölés miatt 12 évi fegyházra Ítéltek, 3 év óta tölti büntetését a sopron—köhidai fegyhároan. Ezalatt Envlnginé kikapós életmódot lolyta-lotl és amikor kél héitel ezelőtt megszületett a gyermeke, belet.ijlotta a halastóba, meri úgysem tudta volna eltartani.
A cundflrök a gyermekgyilkos asszonyt beszállilolták a kaposvári törvényszék fogházába.
Kérelem f-lzilton fordulok u Misszió Szervezet hölgyeihez és többi szíves íó-tevőinkhez, hogy nélkülözhető parnill-eaotnos üvegeikből szíveskedjenek Juttatni n Mlasztóaház napközi otthona szá-inAra. Kő no knó
= Rendkívül nagy választék, jutányos árak, garantáltan jó minőségű siffon, angin, lenvászon, da-maszl, nyomoli és tfenniszflanellekből Singer Divatáruházban.
- Hamis 50 fillérest találtak Kanizsán. Az egyik nagykanizsai pénzintézet szerdán egy hamis 50 tillérest szolgáltatolt be a rendőrségnek azzal, hogy azt egy ismeretlen fétfi fizette be a bank pénztárába A hamispénz eléggé rosszul sikerült, könnyen felismerhető hamisítvány. Ólomból készült, a széle rendesen recézett, tapintása puha, színe mail, csengése tompa. A rendőrség megindította a nyomozást.
- Kát sebesülés tSrténl a pattal saar-kálái alkalmával Mint Jelentettük, hétlőre vlrraitőra történt az egyik ptillnl korcsma udvnrAn, ahol Varga (lóza 20 éves pallnl legény bicskájával véletlenül súlyosan megsebesítette barátját. Balogh István autószerelőt. A nyomozás megállapítottá, hogy a korcsmában mulatozó ujudvnrt legények erővel belekötöttek Varga Gézába, a verekedést azonban még Idejében sikerült elfojtani. — Az ujudvarlak. számszerlnt mintegy tizenketten ezután kinn a korcsma sötét udvarán lesték meg it távozó Varga Gézát, akinek lántuaáL\'nban volt Balogh István Is. Az újudvart legények bicskával rontottak Vargára, aki szintén előkapta a zaebkését és védekezően csapkodott maga körűi. Igy történt, hogy a sötétben véletlenül egy szúrás érte Balogh Istvánt Is. Az egyik ujuilvnrl legény szintén megsérült könnyebben, ezt azonban a többiek magukkal vitték. A verekedés ügyében eljárás Indult.
= Kirakatainkban láthatók a legszebb őszi és téli divalujdonsá-gok. Schütz Áruház.
Kutyaaiáptágverscuy a Szlohail
Életben. Krdekes versenyt rendeztek az elmúlt héten Budapesten. Klőkeló peKtl úrhölgyek és kutyáik együttesen pályáz tak .A kutya 6a n dáma" dijaira A Színházi Klet az. érdekes verseny csaknem valamennyi iláina és kutyaazerep-lőlt lefényképeztette és közli uj számában Inczc Sándor heUlapJának több érdekességei: Zaazaa vonat Indul a tokaji szüretre. Vészi Margit cikke az udvarias angolokról, Nátlossy Imre volt •országos főkapitány filmszínészek között a Balaton pariján Pctsehniler Attila cikke a vívó indiánokról. Az országos tennlszverseny jiestt elődöntője.
= Kevés pénzért elegánsan öltözködhet Asszonyom I Megérkeztek a legfrisebb sima és mintás kordbársonyok, gyapjugeorgeile és szövetujdonságok Singéi Divatáru-házba.
— Leégett Koppányavántó község. A Dombóvár melletti Koppány-szánió községben kigyulladt egy szalmakazal és a zsarátnokokat a szél álsodorta a község házainak tetejére. Csakhamar lángban állott az egész község. Husz lakóház, lemérdek szarvasmarha, sertés és baromfi pusztult el a tűzvészben.
™ Fővárosi választékú \'lói kabál és bundaosztályunkat vélelkényszer nélkül szivesen bemutatjuk. Schütz Áruház.
— A Rádlá ál PotnamatAr aieptflmbflrl ■utmát a szokottnál is több. szebbnél szebb lénykép tarkítja, mert már megkezdték a nagy nyári pályázatra beérkező képek közléséi; a pályázat végső határidejű október lil én Jár le. a szövegrész a kedvelt ..Mit totogriifállunk. Fényképezés ABC-le. Kotoitmalórtogá-sok" rovatokon kívül az Aranymetszésről és a Beállításról szóló cikkek a művészi szépre törekvőknek nyújtanak útbaigazítást. ...Művészet n Ilimben" címmel a Hunnia filmgyár mérnöke, t<obr Ferenc kalauzol el a film világába és tedi tel az operatőrök fáradságos munkájának titkait. A rádiórészben az uj szerkezetek dominálnak, hrdekes a falu rádiósait különösen érdeklő szél-motorral hajlott töltőberendezés. Az uj, gerjesztésnélküll dinamikus hangszóró, me > nek permanens mágneséhez nem kell gerjesztőáram, részletesen le van Írva és rajzokkal, képekkel ugy Illusztrálva, hogy mindenki könnyen elkészítheti magának. Számos kisebb cikk és a rovatok egészítik kl a szépen kiállított számot, mely minden ujságáru-sltónál kapható. Kiadóhivatal Budapest, IV. Szervita-tér a.
= Bútort a leghosszabb rész-leire és a legolcsóbban c»akis Kopslein buloraruházban vásárolhat I Horthy Miklós-ut 4.
Zárit* wM
Párls 20-2<W(, London 18-04\',1, Newyork
51800, lirüssel 71-80, Milano 26-58,
Madrid 4P7U Amsterdam 20810, Berlin
I23 2.Í, Wien -, Szófia 3 73, Prága
, 15-32, Varsó 58115, Budapest —- , I Belgrád —•-, Bukarest 3-07.
Tsnsáaytőxsi.
lluza árak változatlanok. A rozs 05 fillérrel esett
Buza llszav. 76-os 13-20-13-41), 77-es 1340 13-65, 78-as 1355 1380. 79-es 13 75-13-95. 80-ts 1380-14-10, dunántúli 76-os 12-40-12-6H 77-es 12 60-12 75, 78-as 12 75 -12-90. 79-es 12!*) 1300 80-as 1300 -13 15, rozs 7 40 7-60, lak. árpa 8-90 - 91U, zab 1000-1015, ten-Rerl It. 13-50-1380, korpa 725 -750
A geazstj Bank dertza-árfolyamal
VALUTÁK Angol I. 19-80-2020 Belga Ir. 7916-79-74 Csellk. 16 94-17 04 Dán k. 102 70-1113 90 Dinár Ü-83-99U Dollár 57050-573-50 Pranclsf. 22-30-22-50 Holl. 229 10-230.10 Zloty 6395-64 45 Lel 3 46-3*56 Léva 406-4-19 Líra 29-90-3020 Márka 135-7IH36 60 Norvég 99 80-100-80 Peseta —— •—
Schill. -■---•—
Svájci f. 110-70-111-40 Svéd k. 101-60-102-60
DEVIZÁK Amst. 229 30-230 50 Belgrád 989-999 Berlin 135-80-136-60 Brüssel 79-26-7974 Bukareot 3\'43-3\'SI Kopenh.102 90-103-90 London 19-87-20-01
Madrid —•---■-
Milano 30-00-30-18 Newy. 571-00-574 00 Oszló 11)000-10080 l\'áris 22-33-22-47 Prága 16-93-1701 Szófia 408-419 Stockh. 101-80-102-60 Varsó 64-05-64-45
Wien —•---■—
Zürich 110-80-111-40
Wien clesrlng árfolyama : 80.454.
(\'elhajlás 1726, eladatlan 624. - Elsőrendű 1-25-1-27, szedett 118-1-20, szedett közép 1-04— I-10. könnyű 0-86-096, l-ső rendű öreg 1-06 110, ll-od rendit öreg 0-84 0 96, angol süldői. POO—106, szalonna nagyban 1-70-0-00, zsir 1-95— 0«J, hus 1-16 1-40. félsertés P36-1-62.
Kiadja u laplulajdonos Közgazdasági Rt. Gutenberg Nyomda éj Délzalal Lapkiadó Vállalata könyvnyomdája Nagykanizsán.
Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. szám
JW egyetlen konlurllal be.endeietl mngyar eaállori.. Velencében ( ..Ij.-. li.Jrg ^l mclenvli a wobAkban. KllOnő ni.gyer konyha. ..............llo<fal alkalmafolt minden vonat- él bajéit*
Mngy,
I r"J,j).
•euélft jiailodal alkalmafoll minden vonal- él b\'a| .<i.4<j Mflyyai alkalmaiollak. magyaf leveleié..
özv. Keller Józselné sz. Vadlek Márta ugy a saját, ir.int Jolán, Margit, Aranka gyermekei és az összes rokonság nevében mély fájdalommal tudatja, hogy forrón szeretett férje, a legjobb édesatya, testvér és rukon
\' Keller József
ny. kSzraégi el. iak. igazgató
folyó hó 14-én életének 02-ik, boldog házasságának 38-ik évében az Urbait csendesen elhunyt.
Dríga halottunkat folyó Hó 15-én délután 5 órakor fogjuk a róm. kath. temclö halottasházából örök nyugalomra helyezni.
Az engesztelő szentmise-áldozat a megboldogult lelkiüdvééri szeptember hó 16-án reggel 9 órakor fog a plébánia templomban az Egek Urának bemulatlalni.
Nagykanizsa, 1932. szeptember hó 14-én.
Áldáa éa béke poraira 1
APFrt^^r\'tSEK
trirűoronoJí 1 (Bt) p«ni?0 lle««fliaa almi
a (elt>»ln<jn* UHnyua!6m, ajKtmldmda
el.\'vrrílft\'sí it+n^tt r\\lörr pfctvndtil*.
Imasiék 63. szám bérbeadó, koztat Csengery-ut 23 lakója.
Táj é-4129
Kié malijuk az 0ssr.es bútorszövetekéi, szőnyegeket, sezlontakarókat, Igen olcsó kéaxpénxóron Kisfalu H Divat-áruház. 28
, Ultreform botóUcs üveg kizárólag Ármuth bazárban kapható logol-oaóbban. 3?65
NAI és férfi dlvatszövete^et meglepő olcsó árakon árusltjuk. Kisfalud! Divatáru-ház. Soha viaaxa nem térő alkalom I 29
CelluiH«9M bútorozott utcai szoba kiadó október l-re Csengery-ul 38. 4163
3 szobás luhna, fürdőszobával, jutá nyoian kiadó Horihy MIUlósut 51. 4178
Egy, vagy két tagu család háxiarté-cút szeretetieljes gond(^Kodás>al vezetné 3ri éves, Jól főző. slltő, varrni, kézimunkázni tudó becsületes, intelligens, jó nteg-jelenésü nő. Jó otthont keres. Puszt-d I Varazsdl u 53, 4175
Két egymásba nyíló csinosan bútorozott szoba azonnal kiadó. Eichner, KIsíflIudy-utca 17. 4 79
Gyönyörűen bútorozott szoba, lllrdő-szoba használattal kiadó. Bővebbel a kl-, adóhivatalban. 4182
ÉpittatAknek Igen olcsón eladó 2 darab 8x3 méretű derzkaház, 16 ablakszárnnyal, bőrlemezzel fedve. Bővebbet Batthyány-utca 1 al^tt tt«4
jobb héxtartiisbali alkalmazottiét közvetítek, özv. Poszovecz Ferencné Kölcscy-utca 9. szám. 41*3
Ügyfelem kézizálogra, vagy belvárosi háira köloaönt folyósít. Bővebbet dr. Menő ügyvéd irodájában, Király-utca 34 4iÖ7
A legsúlyosabb megbetegedések rendszerint a megjelölt helyeken fordulnak elő. Vigyázxon az emé«xiéséí>el
Köztudomásu, hogy az emésztő szervek megbetegedése legyöngiti a többi szerveket: tökéletes oméaztést blzíooHhnt. ha regedel vizát lezik.
(CbivassA eí t
Ma Budapestre jön, szálljon a Belváros szivében újonnan átalakított, minden igénynek megfelelően berendezett
Febér Hajó szaliodaba
IV., KépIrA-utca 8. élre Telatonblvé: SI2-M.
filcgánsan berendezell szobák (olyóviz-zcl Figyelmes kiszolgálás. — Szobák P \'í 50-101. Hónapos szobák. Olosó arak :
Gabona
csávázószerek
Porpácok: Arzópác Porzol TUlantln
Nedves pácok: Blgrlol Higosan TUlantln
Műtrágyák
eiedeti gyári álban és csomagolásban.
Kaphatók :
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény és növény védős/erek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A blrónág mellett. Telefon 130.
Hk. 1566,1557,1556/1931. 1931. vgh.53á-537-538
Árverési hirdetmény,
Di. I\'owogár Rezső letenyel Ügyvéd által képviselt Letenyel Járási Hitelszövetkezet Javára 15DÍ-f 7b0-|-l530 P tőke és tobb követ-lés járulekai erejéig a letenvei klr Járá-t-biróaág lS-3<. évi 1566.155/, IS56. »z vegzé-sével elrendelt kielégítési •\'égrehajtás tolvián végrehajtást szenvedőtől 1931 szeptember 18-án lefoglalt 1490 P-re becsUlt Ingósí-gokru a lcienyel klr. járásbirOsá^ lenti t/árnu végzésével ai árverést e.\'rendelletvén, annak ai 1908 évi XL!. t.-c. 20. §-a alapján *z alább megnevezett s a foglalási Jegyző-könyvből ki nern ttln.6 más foxlnltflt^k Javára is ax. árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési Joguk ma lu fennáll ts ha ellenük halasztó hAtályu lgénykere»et folyamatba nincs, végr. szenvedő lakásán Valkonyán leendő megtartására határidóUl 1932. évi szeptember hó 19 Ik naipjá iak d. e. 10 órája tUictlk kl, amikor a otrótla^ lefoglalt bútorok, lovak, szerszám, széna, la, szenér, eke, borona, szecskavágó, deszka s egyéb ingóságodat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharnudáriál alacsonyabban nem •— el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felUl van, nz 56IC— 1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik.
Letenye, 1932. évi auguszius hó 25-én.
Radlch-Ollé István sk.
k!r. blr. véjíiphalt<\\ mint öh-ÓHápi kiküldfltt
Nyomatott a laptulajdonos Közgazdasági R.-T. Gutenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykanizsán. Öklelős üzletvezető: AHai Károly.)
13966005
27. tvtolyam \'209 asím
NagykaaixM, IIU2. szeptember 16, péntek
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
K
letkeiitófég kiadóhivatal: Póni 5. iiám. Ktulbtlyl IlókkUdóhlvalal. Kouuth-otcí 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
RlótUettil ára : egy hóra t pengd 80 flltál Sicrkejitóaígt íi kiadóhivatalt telelőn: 78. u
Uj békekonferenciát!
,rl4 dr. LUKÁCS OYÖRGY v. b. t. t. nyűg. miniszter
A világháború győztesei darabokra törték a Nyugat-Európa és a Balkán közöli elterülő kiegyensúlyozó nagyhatalmat, az Osztrák-Magyar Monarchiát. S ime, a darabokra szaggatott Dunavidék Európa legbetegebb részévé lelt, amely már-már a gazda zági összeomlás örvényébe Jutott s ha az utolsó órában meg nem mentik, magával rántja Európát a pusztulásba.
A Duna völgyének gazdasági rendezése, nevezetesen a dunamenli államoknak gazdasági szövetségbe vonása, mint sürgősen megoldandó kérdés, szerle a világon Intenzív módon foglalkoztatja az elméket. Az idevágó tervek közül még mindig a Tardieu-féle elgondolás van előtérbe, amely az öt dunamenli államnak — Magyarországnak, Ausztriának, Csehszlovákiának, Romániának és Jugoszláviának — prelercnciális vámsznvelségét Javasolja megoldási mód.gyanánt. Ennek a tervnek vannak előnyel, azonban sem ez, sem más megoldás nem jelentheti azt, hogy a gazdaságilag szövetkező dunai államok olyan termelési és fogyasztási aularchlát alkothatnának, amely c preferenciáiig vámterület egész ler i élésének n vámterületen bellii való elhelyezését biztosíthatná és egyéb gazdasági területekkel való együ\'imüködést nélkülözhelövé tenne. Nevezetesen nem nélkülözheti a prelerenciális vámrendszerbe foglalt dunai államok termelése a német, az olasz és a svájci, bizonyos tekintetekben a lengyel fogyasztóterüle-teket.
Egyébként pedig a TarJieu tervnek minden dicséretessé^ mellett van egy nagy hátránya. Kinosan larlózkodik az u. n. politikai kérdéseknek a megoldás keretébe való bevonásától. Ezalatt azt kell érleni, hogy a Duna völgyének gazdasági rendezésével kapcsolatban területi revíziótól nem lehet szó.
Nos, ez nagyon súlyos kikötés, meri pusztán gazdasági megoldások kai igazi eredményt nem lehel elérni mindaddig, amíg a lelkek megnyugvása is be nem következik. A lelkek megnyugvása pedig lehelellen mindaddig, amig a békeszerződéseknek legalább legdurvább igazságtalanságai orvosolva nincsenek. Különben is indokolatlan dolog a revíziótól való abszolút elzárkózás! hirdetni, meri a gazdasági rendezés nem egyéb, min! a békeszerződések revíziója. Hiszen a tervbe veti gazdasági iendezé8 nyílt beismerése annak, hogy a Duna völgyének a íjcmzeli elvnek és a népek önrendelkezési jogának félrelételével, önző iialalmi szempontok alapián történt erőszakos azétszaggatása végzetes [évedés voll, amely következményeiben bosszulja meg magát. Ennek a végzetes tévedésnek látszólagos |óvá-élele azáltal, hogy a szétszaggatott területek bizonyos gazdasági együtt-
működésre szövetkeznek, nehogy katasztrófa következzék be, pillanatnyilag könnyíthet, de gyökeresen nem javit a helyzeten, mert n megcsonkított országoknak gazdasági erőforrásait nem adja vissza s igy azok gazdaságilag továbbra is életképtelenek maradnak és mert az idegen uralmak alá kényszeritett nemzeti kisebbségek elnyomatása éB szenvedése tovább tart. A lelkek békéje tehát, amely nélkül a gazdasági rendezettség sem következhelik be soha sem, csak akkor állhat helyre, ha a békeszerződések egyoldalú, erőszakos és igazságtalan területi rendelkezései hatálylalantt\'at-nak, elsősorban jóvátélelik a XX. század legnagyobb bűne, Magyarország mértéktelen megcsonkítása.
A jóvátétel módja pedig az, hogy a trianoni határ menién elvonuló tiszta magyar elszakilotl területek a nemzeti elv alapján, minden további
lépéa nélkül, egyszerűen viaszacsa-tolta8sanak az anyaországhoz, a lobbi elszakított területeken pedig, a népek önrendelkezési |ogának Imperallv követelménye gyanánt, semleges ellenőrzés alatt népszavazás lartassék.
Mi, magyarok még most Is, noha az elszakított területek majdnem másfél évtized óta tőlünk mesterségesen el vannak szigetelve, bátran nézünk a népszavazás elé, mert elszakított testvéreinknek bőven volt mód|uk és alkalmuk a maguk sorsa lordulásán megismerni azt, hogy a természettől földrajzi egységnek alkotott és gazdaságilag Is összetartozó terület erőszakos szétszakgalAsa konlár munka, melynek nyomában elégedetlenség jár és pusztulás.
Sürgősen egybe kell léhát hívni az ujabb európai békekonferenciát, hogy az erőszakra felépített béke helyébe megegyezésen alapuló Igazi békét teremtsen.
A független kisgazdapárt sürgősen összehívta a Házat a határidőhöz kötött problémák megoldására
Budapest, szeptember 15 (Éjszakai telefonjelentés) A független kisgazda párt csütörtökön este értekezletet tartott, amelyen elhatározta, hogy a képviselőházat sürgősen összehívja. Ebből a célból
érintkezést keres a többi ellenzéki párltal és a pártonkívüli képviselőkkel. A Ház összehívását azzal indokolja, ho;ff határidőhöz kötött súlyos problémák várnak megoldásra.
Le kell szállítani a kirótt jövedelmi adót
ha az adózó a jövedelem csökkenését igazolja
hogy a jövedelemadó kivelés alap-Iául szolgáló jövedelem csökkent. A lecsökkentett |övedelmek az illetékes adófelügyelősfgeknél még e bó végéig bejelentendök.
Budapeat, szeptember 15 A kormány most kiadott 2030. sz. rendelete szerint le kell szállítani a már megállapilolt és kirótt jövedelmi adókai, ha az adóalany Igazolja,
Goering elnök bűnvádi feljelentése Papén kancellár ellen
Berlin, szeptember 15
A német lapkiadók egyesülete hírszolgálati irodájának értesülése sze rini Goering, a birodalmi gyűlés elnöke megbízta Franck ügyvédet, hogy Papén birodalmi kapcellár ellen magánvádat emeljen és büntető feljelentést tegyen azért, meri a bi-
rodalmi kancellár több alkalommal nyilvánosan azzal vádolta meg Ooering elnököl, hogy tudatosan megsértette az alkotmányt, amikor a birodalmi gyűlés hélföi ülésén nem adta meg a szót a birodalmi kancellárnak.
A Stresában elérhető eredmények egy jobb jövő zálogai
Purgly: Az agrárexport kérdésbe bele kell kapcsolni az állat-értékesltés kérdését Is — A kormány a part- és árvédelmi munkálatoknál 10.000 embert foglalkoztat
Stresa, szeptember 15 (Éjszakai telefonjelentés) A Magyar Távirati Iroda stresai . tudósítója szerint a bizottsági tárgyalások végük felé járnak. Az eredmények nem elégítik ki azokat a vérmes op-
timistákat, akik azt hitték, hogy a konferencia egy, csapásra lényegesen megváltoztatja Közép-és Keleteurópa gazdasági arculatát.
Meg lehet állapítani, hogy a helyzet Javult és egészen váratlan for-
dulatnak kell bekövetkeznie, hogy a konferencia teljesen eredménytelen legyen. Az elérhető eredmények inkább cfak egy jobb jövő zálogai.
Pargly miniszter a stresai konferenciáról
Budapest, szeptember 16
Purgly Emil földművelésügyi miniszter a stresai konferenciáról a következőket mondotta:
— A tárgyalásokból egyelőre csak azt a pozitívumot lehet levonni, hogy remény van arra, hogy a gabona-behozatalra szoruló államok az agrár-terményeket a különböző módon adott kedvezményekkel magasabb áron is hajlandók átvenni.
— Ezzel kapcsolatban az én leifogásom az, - amit a magyar delegátusok változatlan energiával képviselnek a konferencián — hogy be kelt kapcsolni az agrártermények exportjának kérdésébe az állalérté-kesltés kérdéséi is és a gazdasági kérdésekkel kapcsolatosan a pénzügyi kérdések rendezése Is elengedhetetlen fellétele a gazdasági krízis megszűnésének. Magyarország mezőgazdaságának ezenkívül szüksége van a,ra is, hogy megállapodás lé-lesülése esetén a minőségi termelés megfelelő módon kifejezésre jusson az értékesítésben.
Itt említjük meg, hogy a földművelésügyi miniszter kijelentése szerint a mezöhegyesl, nyíregyházai, sátoraljaújhelyi főmérnöki hivatalok működése területén megindullak a partvédelmi és árvízelhárilásl munkálatok, amelyek 10000 embert foglalkoztatnak, tehát minlegy 40.000 embert juhainak kenyérhez.
55 halott, 223 sebesült
a leszakadt vonat áldozatai
Budapest, szeptember 15
Algíri jelenlés szerint egy vonal, amely az Idegenlégió egy osztagát szállította, 80 méteres mélységbe zuhant. A halottak számát 55, a sebesültekét 223-ra becsülik.
Revolveres auíósban-d 1/aie vaUmerO rablása Berlinben
Berlin, azeptorober 15
A charloltenburgl városháza előtt ma reggel a villamosvasul és autóbuszok napi bevételét a pénztárba való beszállítás elölt autós banditák, miután 4 tisztviselőt revolverlövésekkel megsebesítetlek, elrabolták. A kár több mint 40.000 márka. Az egyik sebesült tisztviselő a délelőtti órákban belehalt sérülésébe.
ZALAI KÖZLÖNY
A végrehajtó jogszerűen veheti el köztartozások felében az adóstól a zsebében talált pénzt
Érdeke* nagykanizsai eset, amelyben a végrehajtó felszólította a kereskedői, hogy adja át a nála levő pénzösszegeket -—
„• . .. ------------inai befizette az Uletfl
z adóhatóságok?
állampénztári főtanácsost a nagykanizsai magy. klr. adóhivatal főnökét, aki felmutatta elöt-Iflnk az erre vonatkozó törvényt, amely ugy intézkedik, hogy a végrehajtó kötetes felszólítani a tartozót és megkérdezni, hogy van-e pénz nála és ha van: a pénz átadására, esetleg a zsebek kiürítésére felszó-
A végrehajtó az átadott 800 pengót azoai kereskedő tartozására — Mit mondanak
Nagykanizsa, szeptembor 15 | Dénes Jenő Érdekes eselról beszél ma mindenki Nagykanizsán. Tegnap délelőtt történi, hogy az egyik Erzsébet-tért kereskedő üzletében a városi végrehajtó árverést foganatosított és az üzletben lefoglalt árukat folytatólagosan kiárusította. A szomorú és elég gyakori aktusnál több kereskedő is megjelent és nagyobb számú érdeklődő, illetve vásárló közönség, amely az alkalommal élve, olcsó áron akart valamihez jutni ebben a pénztelen világban.
Mielőtt azonban a végrehajtás megkezdődön volna, a megjelent városi végrehajtó, a rendeletek értelmében és meri látta, hogy ha még el ii ad mindent, nem log annyi be|önni, amennyi a köztartozásokat és a kereskedő házbértartozását fedezné, a kapott ulasitás és a fennálló rendeleiek szerint felszólította a végrehajtást szenvedő kereskedőt, hogy van-e nála pénz; amennyiben van, ugy szolgáltassa azl neki át.
A kereskedő erre elövelte pénztárcáját, amelyben 600 pengö|e volt, egy másik zsebéből 200 pengői, összesen 800 pengői és átadta a jelenlevők előtt a végrehajlónak. A városi végrehajtó a kapott összegei azonnal csekkel befizette az illető tartozására és az egészről Jelentési tett felettesének, aki jóváhagyólag tudomásul vette a végrehajló eljárását.
Miután az eset percek alatt szét terjedt s városban és azt különféle-képen kommentálták, megkérdeztük
1*32 szeptember 16
lltanl. És amennyiben ennek csak részben lenne eleget, ugy a végrehajtónak joga van sf.métyt motozást is végezni. (Ez azonban |elen esetben nem történt megl)
Megkérdeztük Polal János városi számvevőt a városi adóhivatal főnökét, aki kijelentette, hogy a végrehajtó nemcsak jogszerűen, dt kötelességszerűen Is járt el akkor, amikor a nála levő pénz átadáaára szólította fel a keres ledől. A végrehajtó az átvett pénzt azonnal csekken befizette.
Ez az igazság és ez a tény « városban elterjedt ellenkező hirekket szemben.
Száz pengős váltó a vásári papírhulladék között
Nagykanizsa, szeptember 16 Bonyolult bűnügyre igyekszik néhány nap óla világosságot deríteni a nagykanizsai rendőrség. Hogy az ügy valamennyi részlete érthető legyen, vissza kell mennünk a legutóbbi országos vásárig, amelyet Nagykanizsán tartottak.
Horváth Pável József kiskantzaai gazdálkodó a legutóbbi országosvásárkor bejött egy klskanlzaal Ismerősével Kanizsára, dr. Hoch Oszkár ügyvédi Irodájába, akli felkért, hogy ellenőrizzen egy pénzkölcsönzés! műveletet. Az idős gazdálkodó ugyanis 100 pengői adoll kölcsön váltó ellenében az Ismerősének. A váltót szabályszerűen kiállították, azt Horváth Pável József betette egy tárcának kinevezett dohányzacskóba, amit a kabátja külső zsebében helyezett el Az öreg gazda ezután kiment az Erzsébet-térre, ahol azét akart nézni a vásárban. A húsos bódék előtt nagy tolongásba került és mire onnan kiküzdötte magát, megdöbbenve vette észre, hogy közben a kabátja zsebéből eltűnt a zacskója, amiben
a váltón kívül még 7 pengője volt.
Tegnap délelőtt Horváth Pável József megjelent a rendőrségen, ahol előadta, hogy jelentkezett nák egy kanitsal ember, aki jelmutatta neki az állítólag elvesztett váltót. A megtaláló azt mondta, hogy a váltói a jós-sátor ktzelében a földön találta, ott fu|ta a izél a földön. A zacskóról nem tudott semmit Kijelentette, hogy a váltót hajlandó visszadni abban az esetben, ha Horváth ezért neki egy pengőt ad.
Horváth nem tárgyalt tovább a váltó megtalálójával, hanem a rendőriégre sietett, amelynek segítségét kérte, hogy derítsen világosságot erre a különös ügyre, Így elsősorban llszlázza azt, hogy mi módon kerüli a megtaláló birtokába a váltó. A rendórtég megindította a nyomozást.
— Rendkívül nagy válaazték,
jutányos árak, garantáltan jó minőségű siffon, angln, lenvászon, damaszt, nyomott és tennlszflanellekből Slnger Divatáruházban.
»
Az Ostenburg-psr
Budapest, szeptember tb Ma kezdte tárgyalni a büntető törvényszék Ostenbarg Oyula voll ezredes bűnügyét, akit csalás büntette és csaláa kísérlete elmén vádolt az ügyészség. A vádirat szerint Osienburg Esterházy Jánosné grófné számára 40.000 pengő kölcsönt szerzett túlterhelt ingatlanra és elzálogosított értékpapírokra. Ilyen körülmények közöli a pénzt nem lehetett behajtani és a sértettek megtették a bűnvádi feljelentési.
Osienburg tagadta bűnösségéi. A birtok jövedelmező volt. Ugy a csalás, mint a csalás kísérletének vádlát tagadta.
Dlenes Kálmán és Oauser Sándor kereskedő szintén tagadiák a bűnösségei. Tagadták, hogy bárkit is félrevezettek volna a grófné vagy Osienburg vagyoni viszonyail illetőleg.
Harsányt Miksa ügyvéd a grófné anyagi helyzetéről leli vallomást. A grófné rengeteget áldozott hazafias célokra és senkitől sem tudta a segítséget megtagadni, ha hozzájött. Több tanú kihallgatása ulán a tárgyalást holnapra halasztották.
Wlndischgraetz Lajos herceg német állampolgár lett
Budapest, szeptember 16 Értesülésünk szerint Wlndischgraetz Lajos herceg azért mondott le nemrégiben tiszti rangjáról, meri némel állampolgár lett.
IdAlárás
A nagykaatsaal malaorolótrlal PH-figyelő leientések i Csütörtökén a hómér-aéxlel.- Kernel 7 árakor f 14 6, oélulin 3 ónkor +7tt, este « órakor +15. ftWrrlEgész n«p lel hói égbolton!. Szélirány: Reggel észak,-délben éa eate északkeleti azét
(Élaakai rdMMknUi) a Rabmlé. ■lat laMaal IriaaH aat. 10 *rm-
•árkaH klaaMI talMatttal
= Mielőtt szőnyeget váaárol,
tekintse meg Slnger Dlvatáruház dus szönyegraktáráL
A ferde lovag
(Korrajz Ifárla Terézia Idejéből) 21 Irta: Hatáza József
— Helyes. Most még add be neki, hogy mar megtaláltam a módját, miként lehet Don Carlost távoltar-lani, egyelőre kél hónapra. Holnap este ííthon lerzek. Nem bánnám, ha a délutáni sakkjátszmátok alatt őfelsége fogadna.
— Azl hiszem, nem lesz nehéz kieszközölnöm ezt a kegyet, mert őfelsége még nem unatkozott, ha eléje kerültél és ez a dönlő. — Vélte Duinenfels. — Figyelj csak. A harmadik bokor mögött egy csatos cipőbe bujtatott selyemharisnyás láb villog. Valamelyik udvari lakáj kihallgatott bennünket. Ne vedd észre, gyerünk csak arra. — Mondta halkan Duinenfels és elővéve tüzszer-számát, szivarra gyújtott, majd sebesen forgatva ujjai közöli a szíjra fűzött jókora kovakövei, megindult és elkezdett beszélni: — Régi latin irás, a szerzetesek pirossal cifrázott betűivel, csodálatos hűséggel jelenili meg a szent éleiét. Az embernek kicsordul a könny a szeméből. Ha a végére érek, majd odaadom neked is, ludom, hogy kedveled az ilyen kegye6 olvasmányokat. — Közben a kö forgása a maximumig fokozódod és amikor a bokorhoz értek, stlvilve repült a galyak közé.
jajkiáltás harsant fel, Duinenfels a bokorba ugrott, ahol véres homlokát tenyerébe szorítva, a főhercegnő komornyikja sziszegett.
— Ejnye, elnyel Micsoda véletlenség, hogy éppen itt csúszott ki a kezemből a kovakő. Kérlek, siess előre, beszél] a doktorral I — Szólt Bartensteinhez. — Rosszul van? — Kérdezte azután részvéttel a lakájt s a hóna alá nyúlva, elkezdte vezetni, miközben könnyedén kihúzott egy összesodort papirlipol a zsebéből, melynek fehér széle egy hajszálnyira kilátszott és kesztyűjének nyílásába rejtette.
Az orvos, amint már Bartenstein-nel megállapodott, tulozla a dolog jelentőségét. Kötést lett rá s mivel bekötözött fejjel ugy sem teljesíthetett szolgálatol, Duinenfeisre bizta, hogy helyezze el valami csendes helyre s larlsa orvosi felügyelet alatl.
A szolga őszinte kétségbeeséssel sopánkodott, hogy sebe következtében el foeja veszíteni díszes szolgálatát, de Duinenfels megnyugtatta, hogy majd őfelsége cselédségéhez lételi át, meri ott ugy fog festeni, minlha háborúban sebesült volna meg.
A szolga arca felragyogott. Arra gondolt, mennyivel nagyobb jelentőségű értesüléseket szerezhet majd a császár közelében. Szinte megfeledkezett fájdalmairól is.
Duinenfels saját lakosztályába vezette, azután megparancsolta a szolgálatára rendeli vértes altisztnek, aki honfitársa volt, hogy senkii ne eresz-szen be a lakájhoz, öt se eressze ki, mert az orvos fellétlen nyugalmai rendelt el. Azulán intett, hogy jöjjön utána az előszobába.
— Kémei őrzöl. — Mondta a kapitány halkan.
— Értem, kapitány ur.
— Később el fog jönni a csukott kocsi érte. Vigyázz, hogy senkivel ne vállhasson szót és ne is inthessen, mig a kocsihoz lekíséred.
— Parancsára viléz kapitány url
Ezalatt Bartenstein referált a hercegnek és a főhercegnőnek, egyúttal előadta azt is, mikép fogják a lövőben elejét veeni hasonló dolgoknak. Azután elhajtott a katonai fogház parancsnokához s átnyújtotta neki a titkos tanács pecsétjével ellátott parancsot, mely szerint az érkező nem vezetendő be a könyvekbe.
Amikor Duinenfels a lakájjal megjelent, már készen várták ökel.
Az elorozott cédulában a spanyol kövei kérdései voltak, amelyekre a komornyiknak felelnie kellett volna.
A foglyot egyenesen a kinzókam-rába vedelték. Sápadtan szorította össze fogait, amikor körülnézett a rettenetes szerszámok között.
— Mi a valódi neve? — Kérdezte Duinenfels. — Hiába próbál tagadni,
mert ezt a kérdőlapot én magam huzlam ki a zsebéből. — S felmutatta a kisimított papírtekercset.
— Azt a bokorban találtam. — Védekezett a szolga.
— Nem valószínű, mert akkor rögtön átadhatta volna barátomnak, akiről tudta, hogy a titkos tanács titkára.
— Az ütés következtében, melyet a homlokomra kaptam, megszédültem s minden egyébről megfeledkeztem
— És miért nem tett említést róla akkor, amikor már a köiéssel fején lakosztályomba került ?
— Mert akkor már nem találtam a zsebemben.
— Pedig ott voll, mert én csak később vettem ki. — Mondta Duinenfels.
— Én csak a kocsiban kerestem.
— Elárulta magát, meri előbb vettem ki s maga is előbb vette észre, hogy hiányzik. Aazonkivül egész uton, amerre mentünk, megtaláltak a bokrok mögött a lábnyomait. Kihallgatta beszélgetésünket. Most még segilhet magán azzal, ha elmondja, ki bizta meg és az általam diktált írásbeli jelentést küldi el.
— Kapitány ur hasonló helyzettan meglenne ezt? — Kérdezte a fogoly bátran.
(Folyt, köv.)
______________________ZALAI KÖZLÖNY___
Betelepítették Nagykanizsára a vértetüt pusztító darazsakat
1932. szeptember 16.____
ló hírek a nagyvilágból
V.
J. B. Condtlffe, a mlchigani egyelem tanára könyvet irt „A vlláf gazdasági helyzete" címmel. A könyvet a fj.pizővetség titkársága adla ki
A szerző a lausannrl konlerencia kedvező eredményére a belga-hol-landi vámleépltő egyezményre és más ors/ágok között varhaló gazdasági tárgyalásokra, a tőzsdéken megnyilvánult bizonyos oplimlsla Irányúira való utalással azt állítja, hogy e vzlság már elérte mélyponljál és moslamól kezdve — a javulás felé haladunk."
A forgatmiudő bevétel augusztusban 2 millió pengővel cmelkedeil. Ez a hlr semmi esetre sem jó hlr arra nézve, aki a forgalmiadói fi/e te, — |ó azonban abból a szempontból, hogy -■ mint a Pesti Napló írja — ,ez a többlet art Igazolja, hogy az augusztus elrjén érezhetővé vált ke.lveiöbb almoszféra nyomban kl-iejeiésre ju\'otl az Üzleti forgalom emelkedésében."
*
.Jobb Idők felé megyünk" — írja /tz Est vezércikke — .A konferenciákon kezdenek már nem hiába beszélni.. A józanság kezd visszatérni a do\'gok rendjébe... A leépítések kora uián mégis csak el|ön az ujjá épités kora ..*
A Kolozsvárt Friss Újság irja: ,A romániai textil-piac erős kérésiéire és áremelkedésre számíthat.. . Jelenleg az a helyiet, hogy a romániai textil-gyárak állandó, éjjel-nappali üzemmel dolgoznak. . A texlll-nsgykereskedóket az elmúlt napokban a detaii-kereskedók valósággal megrohamozták, ugy hogy azokat szinte minden árujuktól kitosztották . Ugy a gyírosok, mint a kereskedők fel vannak készülve a kedvező konjunktúrára."

A 33 as bizottságot rendelet fng-lalko\'Mja, mellyel oz adóhátralékosok 30 hónapig ler|edő részletfizetési
kedvezményt kapnak.
*
Az Esti Kurír Írja, hogy a magyar lezlilipirban ls erős konjunktúra mu-laikozik. 4z Iparvállalatok egymás után veszik \'flssza elbocsátott alkalmazottaikat.
«
Néhány hét múlva — irja a Magyarság — megkezdődik az idős közalkalmazottak nyu^d jatása. Minden igy megüresedő állás helyed több kisfizetésű fialai gyakornokot vesznek fel.
»
A jövő héten 2 millió pengi értékű csatornázási és utéplti munkát adnak ki, az inségmupkák löbbl résiél u| versenytárgyalás ulján adják vállalatba.
*
Bécsi hlr: Az oszlrák automobil-iparban rövid idő ót t a mult évit meghaladó foglalkozatás mutatkozik. A molorkerékpár-kereslet is növekedést mulat.

A Pesti Napló irja: Rozsban kissé megélénkült a magyar export-forgalom Olaszország leié. Svájc számára \'ozsoi és árpát vásárolnak.
= Kevés pénzért elegánsan öltözködhet Asszonyom I Megérkeztek a legfrisebb sima és mintás kordbársonyok, gyapjugeorge te és szövelujdonságok Slnger Divatáru-házba.
Százszázalékos eredmények a
Nagykanizsa, szeptember 15 Az almafa legveszedelmesebb ellensége a vérlelü, amely kártékonyság szempontjából szinte a mull szazad végén lellépelt szőlő ellen ségéhez, a lilokszérához hasonló.
A vertetü irtása a gyümöcster-melök egyik legfontosabb megoldásra váró problémája.
A tudomány mai állása szerint a vértetü elleni küzdelem irányát átlag négy csoporiba lehel sorozni. Ezek a következők: I. Az élettani vagy biologiai ul ;n szelektálással és hy-birdálással, II. A fajlák ellenállásának mesterséges fokozásával, III. A mi glelepedett tetvek mechanikai uton (pirmeiezéssel, gázzal) való elpusz-
tításával és végül IV. Legújabban a vérlelü természetes ellenségeinek kitenyésztésével és meghonosításával
Biologiai uton a tudomány a vér telü elleni küzdelemben főleg az almafajták természetes ellenállását keresi szeleklálissil és hybridálás utján. A vértetü főleg a szárazabb éghajlatú országokban (hazánkban is) a legkárosabb és főleg llt élős^ ködnek előszereleltcl a gyökérzelen is.
A biologiai védekezés kutatói tehát egy oly fajta almának a kitenyésztésére törekszenek, melynek gyökérzete ellenálló (immúnis) lenne a vérfclüre nézve, hasonlóan a sző-
kanlzsal kertek vérteta irontján
lészelben a filokszcrátwk ellenálló direktiermő szőlőfajtákhoz.
A vérteltlnek ezidő szerint leg-ellentáilóbb almalajla az Ausztráliából származó Northern Spy, melynek nedve egy oly különös anyagot lartal naz, amit a vértetü nem szívelhet. A hazai fajlák közül legellenállóbb az Entz rozmaring. Ha sikerül a tudománynak egy oly a doucin vagy paradicsom alma könnyű és gyors gyöki-retedéséhez hasonló, de gyökérben is immúnis lajtát előállítani, amely a régi alany fajtákat fölöslegedé leszi, ugy a vértetü kérdés a gyökérzelre vonatkozóan meg lenne oldva.
A vértetü egy jól gondozott gyü-
mölcsösben nem maradhat meg sokáig a fa föld felel i részein, ha az alany gyökérzelére az megtelepedni nem tud. Az almafajták vérteta ellenállásának mesterséges uton való fokozását a fák szövetének keményebbé tételével igyekeznek elérni.
Kísérleti ulon bebizonyosodotl, hogy a fákat erős kálltrágya tavaszi adagolásával vértéül mentessé lehet tenni.
A vértetü mechanikai uton való Irtása főleg különféle permetezésekkel, beccsetelésekkel, a talajba juttatott injektálásokkal, mérges gázok-
_____ «_
kai 8lb. történik. Az összes permetezési inódok közül főleg a fa nyugalmi állapotában végrehajtott car-bollneumos permetezésnek van jelentős gyétitó hatása akkor, ha az alaposan, bőven locsolva történt
A vérletli elleni harc ujabb és igen jelentós fázishoz érkezett, a mikor a tudománynak sikerült a vértetü természetes ellenségét földeríteni. Ezen természetes rovar ellenségnek * mesterséges elszaporitása kétségtelenül a legmodernebb és a legkényelmesebb irtási mód.
A biológiai tudomány ezzel oly fegyvert adott az almatermelök kezébe, mely kiszámíthatatlan előnyöket jelent az ismert védekező eljárásokkal szemben.
A vértelü irtásban a magyar gyü -mőlcsterim-lőknek igen nagy segítségükre lesz egy szabadszemmel alig látható darázs faj, az Aphellnus mull Hald, a vértelü pusztító fekete darázs.
Ezt a kis darazsat dr. Jeszenszky Árpád növényvédelmi szaktanácsadó telepitette be hdzánkba.
Hosszas megfigyelések és kísérletezések után ma már elmondhatjuk, hogy a vértelünek a fa földfeletti részének való pusz itásira ez a kis darázs válik be legjobban A magyar gazda benne egy szorgalmasan dolgozó ingyenes munkáit nyer. A darázs kifejlett példányai 2«/a—3mm.-nyire nőnek. Haszna abban rejlik, hogy petéit a vértetü testébe rakja. Az abból kikeli álca a tetű testéből táplálkozik, azl teljesen leiemészti, majd bebábozódik. A vértetü bőréből csakhamar elóbuvik a kifejlett darázs, hogy a petézést folytassa.
Egy évben 10 nemzedéke van s igy sokkal szaporább lévén a vériemnél, annak terjedését annyira meggátolja, hogy a fákra már veszedelmet nem jeleni.
A darázs Igen ipró lévén, csak gyakoilott szem láthal|a meg, jelenléte azonban a kővetkező Jelekből szabadszemmel is felismerhető:
A darázs petéjével fertőxOtl vértelü teste megduzzad, kissé megnyúlik és gyapját, majd később lábait is lokozatosan elveszíti. A vértetü nyugtslsnul mászkál s nem csak az ágakon, de a leveleken ls megjelenik. Amint elveszíti lábait, a teste palaszürke színűvé válik. A vérlelü teste később kékesfekete lesz. Csak a külső bőre marad meg, belül üres és a bőrén egy szabadszemmel ls látható lyuk van. Ez a vértelü már elpusztult, mert a darázs álcája a testét felemésztette és a kifejlett darázs a lyukon át belőle már el is távozott. Az utolsó nemzedék október elején peléít a vértetü testébe rakva, ebben az évben már nem kel kl, hanem a vértetü testében áttelelve, a következő év május elején jelenik meg.
A darazsakai Nagykanizsára Kelting Ferenc polg. isk. tanár telepitette be. Dr. Prack István tanácsnok segítségével f. évi julius 15-én érkezett meg 9 drbalma gsly, melyen mintegy 40—50 drb. fertőzött vérlelü volt látható. A petékből már
□ szi és téli
bevásárlása előtt saját érdekében keresse (el a 72 év óta fennálló
kabát- és szőnyegosztillyal
kibővíteti
SIIfGER divatúruhúzot
NAGYKANIZSÁN.
Nagy választékban érkeztek és vételkényszer nélkül megtekinthetők : Elsőrendű szabású és minőségű nöi- és gyermekkabátok, mindenfajta szőrmék, női-ruha és köpenyszövetek, férfi-öltöny és kabátszövetek.
Jómlnőségü és színtartó áruk.
Figyelmes és gondos ttlsxolgálás.
Olcsó, sszaboti árak.
ZALAI KÖZLÖNY
1632. szeptember 16.
4____
ax utón 3—4 darázs kikelt, melyek bossza 1—2 mm volt
A kis darazsak Igen szorgalmasan dolgoztak, mert augusztus közepére már a vértelvek 50 százalékát elpusztították s az u| generáció már Kettlng tanár Csengerl-ul 46 sz. alatt levő kertjét elhagyva megkezdették áldásos működésűket a vá ros területén levő kertekben Is.
Munkatársunk megkérdezte Ket-ting tanári, a kitűnő kanizsai po-mologunt az eddigi eredményekről és a következő választ kapta:
— Eddigi megfigyelésem alapján a darazsak a Szemere, Horthy Mik-lós- utcai, továbbá a Csengeryn ál a Kossuth-léri kertek almaiéit tisztitjók meg a vértetvektól. Egyes kertekben 100 százalékos eredményről győződtem meg.
— A második nemzedék előreláthatólag egész Kanizsa területét he fogja felépíteni.
— Szeptember végén kell az elért eredményről jelentést tenni a minisztériumba s minden jel art mulatja, hogy a legkedvezőbb el szaporodási százalékról számolhatok be, ami egyben a vértetvek nagyfokú elpusztulását eredményezi. A környék ezólőtelepeinek betelepítése folyamaiban van. Bárkinek fertőzőit galyakkal szívesen szolgálok
Nagykanizsa város t. közönségéhez!
Elmúlt a nyár, az ősz visszaparancsolt bennűnkel abba a hajlékba, ami! e város áldozatkész közönsége a kuliurának emeli. A kul-tura terjesztését nem üzlelnek, de hivatnak tekintem s ha küzdelmes Is a mostani viszonyok között ennek a maradéktalan lelj. >1 ese, lankadatlanul és a nemes cél iránt való hevülettel dolgozom, hogy ennek a hivatásnak meg Is feleljek.
Uj köniöiben áll a Városi Mozgó, uj erővel, de a régi bevált elvekkel és ambícióval állok én magam is Nagykanizsa város Igen lisztéit közönsége elé.
Szerénytelenség nélkül állithatom, hogy a szerep, amire vállalkoztam, nehéz, de amint a mullban a kul-lurlgények százszázalékos kielégítése volt a főcélom, ugy ezúttal is minden igyekezettel azon leszek, hogy fárad ságot és költséget nem kiméivé a legjobbat és a legtökéletesebbel nyújtsam az én szereteti közönségemnek.
Hogy a moat ígéri fogadalmam nem üres frázis, azl bizonyítani kívánom avval, hogy őszi program-mom első száma az évad egyik legragyogóbb lilmje: Hervé örök-szépségű operettje, a .Nebántsvirag", melynek fósierepe a nagytehetségű és világhíres fllmprlmadonna, Anny Ondra és partnere, Qjorg Alexander kezében van.
Az u| szezon beköszöntével kérem Nagykanizsa város igen tiszteli közönségét, hogy e nemre colra való törekvésemben engem lámogalni szíveskedjék.
Kiváló tisztelettel :
Magyar János
MAPI HÍREK
NAPIREND
Szeptember 18, péntek
Római katolikus: Kornél p. Protest. Edit. Izr.: Elul hó 15.
a
Várost Muzeum él. Kőnvvtár nyitva crttflrWHrOn éa vasárnap délelöli I0-1Ö-12 óráig
Oyógyszertárl é|Jell aznlrfAlir a „Salvalot* gyógyszertár Erzsébet-tér 21 éa a káakantaaal gyógyszertár.
Oöattlrdó nyitva reggel I) órától esl< 6 óráig (héttő, szerds. péntek délután kedden egész nap nőknek). Tel 7-13 Délután 6 órától 50 tlllérei zuhanytllrdó
Az országzászló
mozgalom, ami Nagykanizsáról indult el, több magyar város és község után Székesfehérvárott is zászlói boniolt. Vasárnap a polgármester nyitotta meg a gyűjtést, amit a „Fejérmegyei Napló" iaplársunk szervez.

Ujabb adományok a kanizsai országzászlóra : dr. Kiss Elemér 5, Kiss Olga 1.50, dr. Mallz József 1, Oyarmatl Oyötgy 1, bzv. Nagy Li-josné I, Ivdnyl József 1. Jetiinek Márk I pengő, Pásztor Ml-aa 50 lillér, Schlestnger 0,ula 50 fillér.
— A polgármester Budapesten. Dr. Krátky István polgármester tegnap hivatalos ügyben Budapesten tartózkodott.
— A köz- és magánépltkezésl bizottság szeplember 19 én délután 6 órakor a városháza kis tanácstermében ülést tart.
— Pót-oltás. Nagykanizsán vasárnap délután 2 órakor a Rozgonyi-utcai Iskolában és a klskanizssi óvodában pót-oltás lesz a májusi oltáskor elmarad! gyermekek részére.
- Ki ne ismerné Hervé világhírű operettejét. ■ „Nebéntevlrég" -ot ?
— Német cikksorozat a Balatonról. Dr. Theodor Berkes, a kiváló némel Iró és újságíró, aki Németország legnagyobb lapja, a Berliner Tagblatt részére az egész kelet-európai hírszolgálatot vezeti, bala-lonvldéíl lanulmányulra Indult, hogy kimerítő cikkekben ismertesse tapasztalatait. Először Balatonfüredei tekintette meg, kirándult Almádiba, Földvárra, Csopakra, Tihanyba, Keszlhelyre, Hévízre, Siófokra és más helyekre. Veszprémben meglátogatta dr. Rótt Nándor püspököt, majd a veszprémfajsii német lakosságot A balatoni kurázás és üdülés lehetőségei igy igen nagyszámú német olvasóközönségnek julnak tudomására. (Idegenforgalmi Tudőslló.)
= II legbéiossbb operettet mutatja be pénteken, szombaton éa vasárnap a Városi Mozgó.
— A tánctanltás holnap, szombaton este kezdődik a Kaszinó nagytermében, Outtentag (Oábor) tánctanár tánciskolájában. Külön gyermek, diák és felnőtt kurzusok. A belratás szombaton és vasárnap egész napon át. Vasárnap eBte össztánc.
— Versenytárgyalás. A szombathelyi honvéd vegyesdandár versenytárgyalást hirdet november 1 tői egy évig szükséges kenyérnek kincstári lisztbOl való sütésére, tüzelő és egyéb anyagok fuvarozására. Nagykanizsának kell 219.000 drb. 1400 gr-os cipó, 3000 q anyag luvaro-zása. A versenytárgyalás ideje oki. 8. délelőtt-11 óra, helye a nagykanizsai 6/1. zlj. gazdasági hivatala. Zalaegerszeg, Keszthely, Kőszeg, Körmend részére is meghirdették a versenytárgyalást összesen 233.000 darab cipóra és 4200 q fuvarozására.
ÉRTESÍTÉS.
Tisztelettel értesítem Nagykanizsa és vidéke közönség,él, hogy a gallértlszíltás árát 8 és 10 fillérre leszállítottam.
Festést, tisztítást legszebben, legolcsóbnan vállalom.
Tisztelettel
Varga Nándor
ruhalesló, gőimosó és vegytlutitó Horthy Mlklós-ut 8.
Tavaszra maradt a nagykanizsai ref. templom építkezése
Nagykanizsa, szeptember 10
Vécsey Bfunabás városi mérnök ujabb tervel készített a nagykanizsai református templomról és gyülekezési teremről. Ha ez a terv leslel ölt, a Dunántui egyik legdíszesebb ref. temploma a nagykanizsai írsz. Az építkezésre, technikai okok miaii, már csak tavasszal keiül sor.
—■ A gesztenye utenf sütésére nézve a belügyminiszter elrendeli, hogy ha a meglevő engedélyek elhalálozás, lemondás vagy bármely más oknál fogva nem u|llhalók meg, uj helyfoglalási engedélyek kiadására kerül a sor, az engedélyekel, ha azokra Igazolt hadirokkant vagy hadiözvegy jelentkező van, ezeknek adják ki és másoknak csak akkor, hogyha igazolt hadirokkantak vagy hadiözvegyek ilyen engedélyért egyáltalán nem folyamodlak. Jogukban áll olyan esetekben, midőn valamelyik engedélyesről kétségtelenül megállapították, hogy nincsen feltétlenül reá utalva az utcai árusításra és más uton Is tudja megélhetését biztosítani, a már megadott ilyen engedélyi meg nem újítani és a2t is igazolt hadirokkant vagy hadiözvegynek juttatni.
= * „NcbéasUvirA0"-ot mindenkinek ismernie kell.
— Súlyos szerencsétlenség pajiabontás kórben. Súlyos kimenetelű szerencsétlenség történi tegnap pa|l«bontás közben Csesztregl Ferenc 54 éves alsószemenyel gazdálkodó portáján. Csesztregl Ferenc le akarla borítani az udvaron álló rozoga pajtáját, hogy ujjat épillezsen helyette. Tegnap délután felmászol! a pajtb tetejére, hogy megkezdje a letőbon-tást. A pajta tetőzete egy iiílyi;. annyira rozoga volt, hogy bejzíitad! és t szerencsétlen ember niinlegy 6 méter magasból lezuhant. Az esés következtében Csesztregl három helyen eltörte a jobblábát és két helyen szenvedelt kartörést. A súlyosan Sérüli gazdálkodói beszállították a mentők a kanizsai közkórházbn.
18
fillér dekája eredeti francia
D O R B A Y
kölnivizeknek
VÁGÓ ENDRE
8903 illatszertárában.
Szőnyegosztályunk
választékái jó iMsi olcjó cikkekkel egéuíteitík ki.
200X300 nagyságú
modern csíkos mintákban, igen tartós . . P 15*-
200X300 nagyságú J^PS SZŐl^g
elegáns bouclé mintákban, nagyon jó minőség P 26*--
Ebédlő, szalonszőnyeg, összekötők, ágyelők, futószőnyegek óriási választékban, mélyen leszállított árakon.
1932. aieptenibtf 16
Miniszteri rendelet a kémény klégetésre vonatkozólag
t Nsgykanlzaa, szeptember 16
A belügyminiszter uj rendelete többek közölt a kővetkezőket rendeli el a kéményklégetésre vonatkozólag :
A kémériyseprőlparos kölcles a kémények tisztítása alkalmival a kémények alsó nyílásánál összegyűlt kormot mindenkor eltávolítani.
Aiokal a kéményeket, amelyekből a kormot rendes sepréssel el lehet távolítani, kiégetni nem szabad. Azokat a kéményeket, amelyeknek :lszurkosodása rendszeres seprés uljári meg nem gátolható, szükség esetén klégetéssel yil újból tisztává lenni.
A kéményseprólparos, vagy üzletvezetője köteles a kéményt klégelés elólt megvizsgálni, a kiégetés munkájára felügyelni és a kéményt klégelés után újból átvizsgálni A kéményseprő köteles a kémények klégetéséröl a tűzoltóságot megtelelő Időben előre értesíteni.
A kéményt csak akkor szabad kiégetni, hogyha szerkezete az égetést veszély előidézése nélkül kibírja, ha lel|esen jókarban van, a padlásürben tlszlilóajiaja nincsen és a kéménybe laszerkezel nincsen beépítve. A kéményeket csak szélcsendes vagy nedves időben, csakis délelölt vagy kora délután szabad kiégelnl. Ha az esetleg szükséges tűzoltás céljaira megfelelő mennyiségű vlz a közelben nem áll rendelkezésre, a kémény klégelésének megkezdése előtt megtelelő mennyiségű vizet kell előkészíteni.
A kéményseprő a kémények ki-égetésével kapcsolatban munkadíj fizetésre vagy köllségmeglérllésre Igényt nem larlhat
Ezen rendelkezések megszegése kihágást képez, amely 200 pengőig büntetendő.
— Fővárosi választékú nöi kabát és bundaosztályunkat vételkényszer nélkül szivesen bemutatjuk. SchOtz Áruház.
— Sok volt a tüz Zalában a <nult hónapban. Zslamegye területin a mull hónapban 15 tüzeset fordult elő. A tűz keletkezésének oka 6 cselben gondatlanság, 1 esetben mozdonyszikra, 1 esetben gyermekek lálíka, 7 cselben pedig kideríthető nem voll. Az okozott kár összege 43100 pengő, melyből blzlosilás rtvén csak 18 586 pengő térül meg.
= * „Mebántawlráo11 eaoreplöi az utAIArhetet-\'«n ftnny Ondra és Gaocg
Aleaanilei*.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik felejthetetlen drága jó férjem, szere-\'ell jó édesatyánk
Kellet" JAxaetf
köiséKi el. Uk. In.ig.t6
\'emelésén megjelentek és fájdalmunkat bármily módon enyhileni szívesek voltak, fogadják ezúton l!> hálás köszönetünket.
A gyászoló család.
IZALAl hOZLONY
• Háziipari tanlolyamok kérelmezése, A kereskedelmi minisztérium állal az 1932/33. évben rendezendő háziipari tanfolyamok előjegyzése folyamaiba tételei!, miért Is alulírott Bt. klr. háziipari felügyelőség felhlv|a mlndsKop községeket, egyesületeket, erkölcsi testületeket, melyek as 1932/33. év telén hárllparl tanfolyamok rendezéséi óhajtják, ez-irányú kérelmeik folyó évi október 15 lg való beadására. A tanfolyamok munkaanyaga: kosárfonás (füzvesszö-bőIX gyékényfonás és Bzövés, szalmafonás, seprőkötés, lengerl-csuhé fonás, fafaragás (gazdasági szerszám készllés), vászonszövés, fehérnemű és felsőruha szabás-varrás, női kézimunka (csipkeverés, hímzés). Ezen fentebb felsorolt munkakör valamelyikéből, esetleg többől is (külön férfiak, külön nők részére) kérelmezhető tanfolyam, kívánatos azonban, hogy olyan tárgyú tanfolyam kérel-meziessék, melyhez a nyersanyag helyben, vagy a közeli környéken kellő mennyiségben rendelkezésre áll. A tanfolyam engedélyezése Iránti a kereskedelmi minisztériumba címzett bélyegtelen kérvények, az Illetékes háziipari felügyelőséghez sdan-dók be. Az uj kerületi beosztás folytán Zalamegye a győri felügyelőséghez tartozik.
= A „■abántawlrág" elft adásaira a jegyek rendsa hely Arak mai lett el & jegy ez-hetftk a Városi ■ózta* pAnztArAnél.
— Kirakatainkban láthatók a legszebb őszi és téli dlvalujdonsá-gok. SchOtz Áruház.
SPORTÉLET
Vasárnap a Kaposvár! PAC ellen játszik az NTE bajnoki mérkőzést
Nagykanizsa, szeptember 15 Emlékezetesek a kanizsai közönség előli azok a szép mérkőzések, melyeket n délnyugati kerület állandó bajnokaspiránsa, — a Kaposvári Atlétikai Club — vívott az NTE csapatával. A KAC évek hosszú során a PVSK-val együtt a bajnoki tabella első, Illetve második helyén állt és egymásközötli mérkőzésük eredménye dönlölte el a bajnokság sorsál a PVSK javára. A KAC kél évvel ezelfdl fuzionált a kaposvári Petőfi csapatával és azóta KPAC néven szerepel a bajnokságban.
A délnyugati kerület pécsi, bajai és kaposvári alosztályra való szétválasztása folylán a KPAC a kaposvári aloszlály legjogosabb bajnokaspiránsa. Csapata a kerület legszebb stílust játszó együttese. Csatársorának játéka a régi nagy NTE csatátsorának kombinatív játékához hasonló, egyénileg pedig nagvsíerü lövők. Első őszi bajnoki mérkőzésükön Szigetváron a StAK csapatát 4:0 arányban legyőzték, ezzel is bebizonyilotlák nagyszerű formájukat.
A KPAC magával hozza II. csapalát is éB előmérkózést jálazik az NTE tartalékjaival megerösilell Ékszerész levente csapatával. A KPAC
Nézze meg Nézze meg
Nézze meg Nézze meg Nézze meg Nézze meg Nezze meg Nézze meg Nézze- meg Nézze meg Nézze meg-Nezze meg Nézze mei Nézze mei Nézze rr Nezze^i Nézze 1 Nezzqj Néz; Nézi Ne\' Ni
Nézze" Nezze meg
Anny Anny
Anny Anny Anny Annv Ann* Ann
filmjét Rímjét Áfrét
íjét hjet lmjét filmjét filmjét
filmjét filmjét filmjét fi\'mjét filmjét filmjét filmjét filmjét filmjét filmjét filmjét filmjét filmjet
II. csapata a szövetségi díjmérkőzések során az első helyen végzell és mini ilyen, a legjobb ll|uságl csapat Kaposváron.
A kettős kaposvári mérkőzés iránt sportkörökben nagy érdeklődés nyilvánul meg.
Frontharcosok „Hősi Cslllagturája"
Október hó 2-án, vasárnap rendezi az Országos Fronlharcos Szövetség Autó- és motorkerékpár osztálya a .Hősök l.-sö Cslllagluráját" aulók és molorkerékpáiok részére.
A Csillaglura résztvevői délelőtt fél kilenc éa fél liz óra közöli fúlnak be Budapestre a „Hósök Terén" felállítandó célhoz és azután a Stefánia utón p tkiroznak, végignézik a fronlharcos ünnepségekel, amelyek ugyanod, a Hőtök Emlékkövénél lesznek.
A Csillaglura nevezísi határlde|e szeplcmber 28-ika. Nevezési dij 3 50 pengő. A nevezési ivek a Fronlharcos Szövetség Autó- és motorkerékpár osztályánál (Budapest, VI. Podma-nicky u. 45 ) Igényelhetők.
Minden résztvevő a Frontharcos Szövetség diszes emlékplaketljét nyeri, külön tiszteletdíjat kap a legtávolabbról slartoll aulós és motoros.
Aziünnepélyes díjkiosztás a Pesti Vigadóban megtartandó bíjlársi közebéden lesz.
A Kaszala-család részéről Kaszala István, a szerencsétlenül jári vitéz Kaszala Károly testvéröccse — egy értékes ezüil serleget ajánlott fel a Siövelségnek, melyei az Aulóosztály vitéz Kaszsla Károly emlékére rendezendő motorkerékpár versenyre vándordíjnak tüz kl.
— Egy Uí lexikonról. Valamikor a magyar napilapok szerkeaztőségelhen Ültők a legUlbboldalu, a legbőségesebb adatokkal felszerelt zsurnallszták Akárhányszor kellett valami, tudományom adat, nem a könyvespolchoz rohantak a (latol ulságlt ó-gyakornokok, hanem az éld lexikonhoz. O volt az. aki minden előfizetőnek rögtön számút udott a legbonyolultabb csillagászati kérdésről ós a legtsmeretlonebb óceáni szigetről ls. Mostanában Ilyen élő Ismerettárak ritkábbak ugyan, do a közönség éppen annyira Hzomjnzy.a n tudási, melyet nyújtani hajlandók. A „Tűzhely", a családi lolyólrat Ilyesféle klvániuigot e égit kl. mikor a magyar családok ösazefl kulturális Igényeit felöleli. Cikkel, képel tömegével póldát ad a Inkás, az otthon, h ház, tt kert, a gyermeknevelés, ft testápolón, h konyha Htb. slb. összes gyakorlati mogoldásalra. De a mellett szórakoztat, mulattat ós gyönyörködtet ls. A levelezés rovatában Igazán Intim kapcsolatot teremtett meg tnárls. szóleakörtl, Intelligens olvnsó-publlkumával. De ezt a kapcsolatot móg Jobban elmólylll ajándékaival. — Mindenkinek, aki a ,Tllzhely"-re (Budapeat, IV. Szervlta-t6r 3) egész évre P 0.60-nal előfizet, azonnal elküldi az ttján dék zsurnsztaltoritőt, mely Indanthren festési! lenvászonból, négy aaztalken-dővel, kézzel hlmezvo,\' teljesen készen van tirrn, hogv a Bzobánttk tlnom dísze lehessen. Kzenklvül mindenki részt veoz abban u WIO díjas rojtvényversenybon, melynek első dljá egy Llngel-Iéle url-szoba. második tllja egy menyasszonyi kelengye (szállítja a Müssmer Józsel Fia cég.)
ZALAI KÖZLÖNY
PALCSICS
első nagyKanlxsal selyem-, kelme-, tonalfestö és vegy-tlaxlltó Uxem. "
közgazdaság
Több mint 300 adófelszólamlás Nagykanizsán
Szeptember 10 én Hl Össze az •dólelszólamlási bizottság
Nagykanizsa, szeptember 15
AzadófelszólamláBÍ bizottság Nagy-ksnizsán szeptember 19-én 01 Ossz* a városháza tanácstermében, dr. örley György kurmánylőlanácsos, kir. közjegyzö elnöklete alatt, míg a pénzügyi kincstárt dr. Molnár Szilárd pénzügyi fogalmazó képviseli Zalaegerszegről. A súlyos gazdasági viszonyok ellenére a felszólamlások nem múlják felül a tavalyi számot: az Idén Is csak valamivel több mini 300 felszólamlás érkezeit be az adóhivatalhoz.
A felszólamlást bizottság most is a régi módszer sierint, kategóriánként éa abc szerint tárgyalja a felszólamlásokat. A bizottság csak azokat az adózókai idézi meg személyesen, akiknek jövedelmük a 10 ezer pengői felülmúlja. Vannak azonban eselek, amikor a kisebb adóalanyokai is megidézi. A bizottság munkája előreláthatólag október elejéig fog tartani.
Alkalmunk volt ma ezzel kapcso-
latban beszélgelést folytatni Dénes Jenő állampénztári főtanácsossal, a a magy. kir. adóhivatal főnökével, aki kijelentette, hogy az adók Nagykanizsán és vidékén is nagyon lassan lolynak be. Vannak III is adóalanyok, akiknek módjukban volna megfizetni adójukat és mégsem fizetik be. Sok esetben bizonyos reni-tencia tapasztalható e tekintetben, aminl a közigazgatási bizottság tegnapi ülésén az alispán is kijelentette, hogy igenis adózás elleni izgatás folyik egyes vidékeken. Ez lény, mondotta Dénes főtanácsos, csak ezeket az izgatókat nem lehet elfogni. Olyanra hivalkoznak például, hogy ne fizessenek, meri úgyis elengedik vagy törlik az adójukat. Ilyesminek azonban ne üljön lel a józan polgárság. Mert adót mindenkinek kell llzelnie. Aminthogy az Is lény, hogy az adóhivatal méltánylást érdemlő esetekben humánusan jár cl és megengedi a részletfizetési kedvezményi.
RÁDIÓ-MŰSOR
Szeptember 16 (péntek)
Budapest 9.15 A Budapelti Koncert Szalonzenekar hangversenye Kőiben 9.30 Hírek. II 10 Nemaetközi viz|elzósiolgálsl 12.00 MII harangszó. Id<,járásjelentés. 1205 At Állástalan zenének Szllirlóiilkus Zenekarának hangversenye Kőiben 12 25 Hírek 13.00 ldó|elzéi. Idó|árá>|elenlés. 14.45 Hírek. 16.00 Hiúsági előadás. 1645 ldó|el \'és idö)árásjelenlés, hírek 17 00 E 17.30 Hangverseny. 19 20 Graniofonhsngverseny. 202*1 H. 2050 Időjelzés. 21.00 Az Operaház Isgjsiból alakult zenekar hsngersenye. Utána kb. 22.30 ldő|árái|elenlés, hírek. Majd: Cigányzene.
Bécs 11 30, 16.30 Zenekari hangverseny. 16.2.) Opers E. \'2205 Dajos Béla zene. kara
Berlin 16 30 Zenekari hangverseny. 18.30 19.30 és 20.15 Balettá\' rándok.
Daventry (Brit országos müsnr) 18.30 Zongora|álék. 20 00 Qlös. 20.4U Tarka est. V2.I5 Rádiózenekar. 23.00 Zenekart hangverseny.
Milánó 17.10Ötös. 1900 Zenekari hangverseny. 19.30 20.00 és 20.3U üramolon.
München 19.25 Zenekari hangverseny. 2050 Dalest. 21.40 Weller-Wolf: Magyar rapszódia.
Prága 6.15 Zenés ébresztő. 11.00, 11.55, 12 15 él 13.40 Orsmoton. 21.30 Vonósnégyes 22.20 (jrsmolon.
Hómi 17.30 Hongverseny. 20 CO Ura-molon 20 45 Hangverseny.
Varsó 17.00 Ölőa. 18.20, 20.00, 22 00 és 22.50 Zenekari hangverseny.
■=■ Köztisztviselők részére rendkívül előnyös bútorvásárlás: alkalom. Modern berendezések, tökéletes jó kivitelben, hosszú lejáratú részletre, sőt kamatmentesen is kaphatók — Kopsleln bútoráruházban, Horthy Miklós-ul 4.
Hollandok viszik a szőlőt Pacsa vidékéről
Pacaa, szeptember 15
(A Zalai Közlöny tudósítójától) A bécsi gyümölcskereskedők már évek óla Pacsa környékéről szerzik be szőlő-szükségleteiket, ahonnan autókon szállilotlak ki a szőlői, a híres pogányvárl hegy gyönyörű termését.
Ujabban a holland gyümölcskereskedők keresik fel tömegesen Pacsát, ahonnan naponkln! 80—100 q szőlői visznek ki Hollandiába. A szőlő ára 16-18 fillér közt váltakozik kilónkint.
Tekintettel arra, hogy Pacsa vidékén ebben az évben közepesen felüli termés voll, a mai viszonyokhoz mérlen tekintélyes bevételhez jutnak a szőlősgazdák.
Pária 2ö293/i, London 18\'01\'A, Newyork 518871.2, Brtlssel 7180, Milano 26\'57\'íl, Madrid 4I-7H Amsterdam 20805, Berlin 123 m/i. Wien -• , Szólta 3 73, Prága 15-32, Varsó 58 (15, Budapest -■-, Belgrád —•—, Bukareal 3-06.
Tsraiartfasá*
Buza tv. 10 flll- dt. 10 flll., rozs — flll. emelkedett.
lluza tlszav. 76-os 13-30~13\'5I), 77-ea 1350-1375, 78-as 13 65-1390, 79-ea 1385-14-05. 80-as 1390—14-20, dunán-tull 76-os 12-50—1210, T7-es 12-70—12-85, 78-as 13-85-1300, 79-es 13-00-13-10, 80-as 1310-13-25, roza 7-40-760, lak. árpa 8-90-9-10, zab 10-00—1015, tengert It. 13*50—13\'80, korpa 7-25—750.
1932 szeplember 16
í 3 satu ti Baak daflM-árlolyamtil
VALUTÁK Angolt. 19*75-20*15 Belga Ir. 79-16-7974 Cseh k. 1694-17 04 Dán k. 102-^0-103 70 Dinár 9-84-10*00 Dollár 57050-573-50 Francia 1.22-30-22 50 Holl. 22905-230 45 Zloty 63 95-64-45 Lel 346-3-56
Léva 4t»-4l9 Lira 29-90-30 20 Márka 135-70-136 60 Norvég 9950-I0G-50
Peseta —■--•—
Schlll. -■-•—
Svájdf. 110*70-111-40 Svédk. 101 40-102*40
DHVIZAK Amsl. 22925-230 45 Belgrád 990-1000 Berlin 135*80-136*60 Brtlaael 7^26-79*74 Bukarest 3*43-3*51 Kopenh 102 70-103*70 London 19*83-1997
Madrid —*--*—
Milano .3000-30*18 Newy. 571*00-574*00 Oszló 99*70-10050 Párls 22*33-22 47 Prága 16*93-17*01 Szófia 406 4*19 Stockh. 101*60-102-40 Varsó 64 05-64-45 Wien —•— Zürich 110*80-111 40
Wien clearlng árfolyama : 80.454.
Felhajtás 3283, eladatlan 887. - Elsőrendű 1*23-1*26, azzsdett 1*16—1*20, szedett közép 1*02-1-08, könnyű 0*86-096, 1-só rendű öreg 1*06 1*10, ll-od réndll öreg 0*84- 096, angol Bilidé I. 100—1-06, szalonna nagyban 1*70-000, zair 2*00-000, hus 1*10 -1*40, télsertéa 1*38-1*64.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rl. Outenberg Nyomda és Délistül Lapkiadó Vállalata könyvnyomdája Nagykanizsán.
Felelős kiadó. Zalai Karoly Interurbán telelőn: Nagykanizsa 78. szám.
.. I « ■ —„ I » II „III »
AFlófPJDETÉSEI
arrssraMh 5 rao si.-sifa «jm
a IniMlpfN kSa^MlSi. MdHlaarij
rttltfinlMM, i^irefr mlart, lUaTúWas
Hl» golyós csapágyak sutéhoz, spectáll san olcsón Ford és Fordsonhoz llnger Ullmsnn és Tóth vaslrereskedésáben 3622
Szerény Igényű] feltétlen megbízható inielllgens Halat asszony ajánlkozik hAa-veialflnának magányos úrhoz, vagy plébániára Magyar Hirdető Iroda. Nagykanizsa, Főul 24
aiárualtjuk az Összes bulorszövele-ket. szőnyegeket, sezlontakarókal, lijen nlcsó Klslaludl Dlvat-
áiuház. 28
P.rtttséglzell llalalember luatriaéláara vállalkozik olcsón, (lakáséri, kosziért is). Clm a kiadóban. 4181
Laaujabb gyermekkocsik m*lyan laaaallltaM árban raktárra érkeztek Armath barát áruházába 27S9
aai és férfi dlvaiszőveteket meglepő olrsó áraknn árusítjuk. Klslaludl Divatáru ház. Soha vssza aam térft alkalom 1 39
3 szobái lak*., furdószobávsl, nyossn kiadó Horthy Miklósul 51.
|ut* 4178
Haaantlt ruhát veszek és eladok. — Hívásra házhoz megyek Márkus, Király-utca 31. 4191
Különféle hutorok költözködés olcsón eladok Msgyar utca 19.
nilall
4192
OIoaAn (ásárolhai
Linóleum Mozaik asztalterítőket Kókusz-szőnyeget Futószönyeget Lábtörlőt
Maradék >ásáp
Hirsch és Szegő cégnél
vigyázzon egészségére és igyék
Resedei vizet,
mely hólyag, vese és gyomorbántalmaknál kitanő hatású.
laihaté alséaa lltzertzlelW.
Fáraktir: WEI82 MÓtt, Nagykaalzsa Klrály-atoa 34. Tslsfw 310
Szólőosomagoláshoz M a n i 11 a
(gyökérspárga) Gabona
csávázószerek
(por és nedves pácok)
Műtrágyák
(Szuperfoszlát) (Mésznitrogén) (Kátlsó)
stb. stb.
K a p h s t ó:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény és növény-virtószerek kereskedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér lü. A bíróság mellett Teleion: 130
Pk. 1187/1931. sz. 1931 vghlól 11S7. iz.
Árverési hirdetmény.
Dr Apor Róbert budspeill Ügyvéd által képviselt Fémkereskedelmi rt. buds-pestl bej. cég |avárs 224 P 04 llll. lóké és löbb követelés és lárulékal erejéig a nagykanizsai kir. járásbíróság IH3Í évi 7lo5. sz. végzésével elrendelt kielégítési végre-hsjtál lolylán végrehajtást szenvedőtől 1931. december 23-án leloglall 1295 P-re becsült Ingóságokra a nagykanizsai kir. Járáablrö-ság lenti számú végzésével az áívciéa elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. I.-C. 20. §-a alapján a lent megnevezel! s a loglalásl jegyzőkönyvből ki nem tunó más logiallatók javára Is sz árverés megtartását elrendelem, de caak arra as esetre, hs kielégítést joguk ms Is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatba nincs, végr. szenv. lakásán Zalasársteg községben, a llzelelt összeg levonásával leendő megtartására haláildöSI 1932. évi szeptember hó 20-lk napjának d. u. 3 órája tűzetik kl, amikor a bíróilag Ic-toglall gaidsságl esz kőtök, tehenek, lovak s egyéb Ingóságokat a legtöbbel ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg becsáron slul ti — de a klkisllSil ár kéthariliadt-nál alacsonyabban nem — el fogom adni.
Nagykaniisa, 1932. augusztus hó 23 án.
Elek László s. k.
kir blr. végrehajt. 4117 mini bírósági kiklildötl.
Vízvezetéket. csatornázást, központi
lütést és e szakmába vágó javításokat jutányos árban vállal
MENDLOVITS JÓZSEF ÉS MÍRTON
rézmü éa vízvezeték szerelést vállalata
Tsiaroa 2-71. HA8YKAHIZSA, K1RÁLT-UTCA 45. SZ. rsiefoa 2-71. mmr KedwazS flzetéal faltétalakl "M |
Állandó raktár fürdőszoba berendezésekben és moBóüstőkben.
ata.
Nyomatott a laplulajdonos Közgazdasági R.-T. Gutenberg Nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykanizsán, (felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
27. fcvíolyum 210,. uám
NagjkaftUw HIHIZ szeptember 17. szombat
Ara 14 "Mér
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKA) XAPILAK
SjukeiitM kUdóblvatsl; Kcuthctyl IlókküdóhlviiUI
Kflal 5. ailm. Kowutk-nlci 3Z
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
ElófUeléil iia : tgy hóia a pengó ao lllki S«iikt«iHttgl <> klr.dóhlvaull telelőn; 78. >i
Ha a kormány ...
(bl) Feljajdult ayldéki város nyomorúsága és magárahagyalottsága Sopron törvényhatóságának tegnapi kis-gyülésén. A kisgyűlés sürgős segítségei kíván a kormánytól, mert a munkanélküliek száma 500 körül mozog és a város a jövőben nem Sírja már a munkanélküliek segélyezéséi. Beszédét így fejezte be Sopron város polgármestere:
— Ha a kormány nem fogja Sopront éppúgy segíteni, mint más városokat, akkui Itt a munkanélküli lég nyomorúsága olyan nagy lesz, imilyen sehol az országban. Eddig becsületesen elvégeztük szociális fel-idelunkal, de most már követeljük, hogy a kormány minket is részesit-len olyan támogatásban, mint más, kevesbbé rászoruló városokat.
Igy beszélnek Sopronban, ahol 500 a munkanélküli, akiről gondoskodni kell és ahol az egész nyár lele voll az idegenforgalom legktiiön-félébb lehetőségeivel és kélséglelen eredményeivel, — ahova az egész nyár majdnem minden vasárnapján, tői még most is, sokszor egyszerre t—5 filléres gyorsvonat ontotta az idegeneket, — ahol tehát volt forgalom, volt az életnek egy kis jele, volta gazdasági vérkeringésben némi lüktetés.
Mégsem blr|a Sopron Még ifjy sem birja. Mert sopron is egyik legvéresebbre roncsolt áldozata a szörnyű trianoni amputációsak. Sopronnak lehál igaza van, amikor feljajdulásál a kormány leié küldi. És Nagykanizsa?
Nagykanizsán, csak hozzávetőleges számítás szerint Is, 3000 körül van a városi segélyre szoruló munkanélküliek száma. Nagykanizsa idegenforgalommal sem segíthet magán, mert nincs mire idegenforgalmat alapítania. Mindössze egyetlenegy filléres eyors jölt Kanizsára, az is csak rokoni látogatások ö/önét bonyolította le. különösebb programlehetőségek hiányában édes-kevés gazdasági jelentőséggel. Mit is tudnánk mi Ígérni, ami idevonzza az idegent ? A sorra megszűnő gyárainkat talán ? A keserves erőfeszítésünket, amivel vonszoljuk a trianoni határszéli sorsunk rellentö igáját?
Sopronnak adott az Isten történelmi és természeti kincseket és a „segits magadon" lehetőségét. Ez Is kevés. Ma már ehhez is a kormány segilő keze kellent.
Nagykanizsának semmi sem juloll. Ha tudna is segíteni magán, meri hiszen az akarat ehhez nem hiányzik, — kellene, hogy legalább a mankót \'elé|e nyújtsa valaki, amivel tovább "leéghetne.
Ipza van Sopronnak 1 Az a valaki C8«k a kormány lehetne. Az a kor-™ny, amelyik sok más magyar "árosnak bőkezű gondoskodással "yuil a hóna alá, mig Nagykanizsa
emberemlékezet óla hamupipőkéié
"™den felülről jövő törődésnek és BWuloskodásnak.
, ^oP\'on polgármestere kimondta a ,I0\' és visszhangja itt verődik a
kanizsai élet romhalmazából. Mert ha Sopron felröpíthette a vészjelet, mennyivel fájdalmasabb igazságként kiállhalja azt el Nagykanizsa, amely minden időkben, történelmi múltja ban csak ugy, mint a közelmúlt évtizedeiben és szomorú jelenében is arról nevezetes, hogy a legmagára-hagyatottabb végvára volta magyar-
ságnak.
Szegény az orazág, szegény a kormány is eszközökben, nincs pénz, nincs hilel, nincs munka, — tudjuk. De ami van, abból lehelne és kellene egyformán és szűkség szerint osztani. Meri mérlegelés még van. És van igazság és méltányos ság is.
Megindultak a tanácskozások az egységes párt átszervezéséről
Sikerült újból összehivatni a képviselőházat
legégetőbb gazdasági problémákat és most éppen ezeknek a problémáknak felülvizsgálása és megoldása céljából alakulnak meg ezek a bizottságok. A bizottságok feladata lesz, hogy megfelelő Javaslatukat dolgozzanak kl és terjesszenek elő.
A független kisgazdapárt tagjai ma délelőtt érintkezésbe léptek a többi ellenzéki pártokkal és löbb pártonkívüli képviselővel a képviselőház összehívása érdekében A mozgalom sikere most már biztosítva van és a lüggetlen kisgazdapárt Oaál Ousztont kérte fel az összehívás megindokolására,
Mayer János volt földművelésügyi miniszter ma felkereste hivatalában Károlyi Gyula gróf miniszterelnököt és vele hosszabban elbeszélgetett. Távozásakor a következőket mondta : — A kormánypárt belső szervezetével és a pártvezetőség újjáalakításával kapcsolatban folytattunk megbeszélésekel. Ez az átalakulás a közeljövőben megtörténik. A |övő csütörtökön elnöki tanácsülés lesz, amelyen a különböző bizottságok megválasztásáról lesz szó. Megállapit|ák ezeknek a bizottságoknak a feladatkörét is. Marschall Ferenc a párt legutóbbi értekezletén felsorolta a
Ipolyvence közelében, magyar területen agyon vertek a cseh határőrök egy magyar embert
Ipolyvcnce, szeptember 16 (Éjszakai telefonjelentés) Ipolyvcnce magyar község határában szeptember 10-én é|jel négv ember át akart kelni a Bzemközii Ipolybalogra. Mielőtt átkelhetlek volna, két cseh járőr áljötl magyar területre és üldözőbe vette a négy emberi. Amikor látták, hogy nem ludják elfogni ókel,
10—15 lövést adlak le. Az egyik golyó súlyosan megsebesítette Ká poszta Mihályt, akit utolértek és puskatussal agyonverlek a csehek. Holtleslét másnap találták meg a mezei munkások. A hivatalos vizsgá lal megállapítása szerlnl a cselt járöiök 80 -100 lépésnyire, magyar területin követték el gaztettüket.
Felmentették Ostenbnrg ezredest és Toldy bírót
Mindkét pör az összes vádlottak felmentésével végződött
Budapest, azoptember 16 \' A budapesti bűnletötörvényszék ma déllwn hirdette ki ítéletét, mellyel Toldy Zoltán törvényszéki biról és vádlollársait a megvesztegetés, illetve közokiralhamisilás vád|a alól felmentette. Az ügyész fellebbezett.
Ostenburg Gyula nyug. ezredes és társai bűnügyében a bűnletötörvényszék ma délután hirdetett Ítéletet.
A lörvényszék Ostenburg Gyula ezredesi és Dlenes Károly ügynököt felmentette az ellenük emelt csalás vádja alól annak megállapításával, hogy a vádlottak senkii nem tévesztettek meg. Gatischer Sándorral szemben az ügyész elejtette a vádat és ennek folytán a lörvényszék megszüntető határozatot hozott. Az ügyész az Ilélet ellen fellebbezési jelentett be.
Hétfőn okvetlenül berekesztik a stresai konferenciát
A magyar pénzügyi helyzet a Népszövetség őszi programján
Streaa, szeptember 16 Honnét elnök ma délben kijelentette, hogy a konferenciát hétfő estig okvellenül be akarja rekeazleni. A konferencia zárójegyzökönyvének tervezetét most dolgozzák ki. Ez a tervezet biztosítja Magyarország ez évi gabonafeleslegének előnyös elhelyezését anélkül, hogy bármilyen súlyos feltételi ima elő Magyarországnak.
Budapeat, Bzoptember 16 Walko Lajos külügyminiszter szabadsága alatt Slresába is elmegy,
ahol nem hivatalos minőségben figye lemmel kiséri a konferencia eseményeit.
Stresában 75 millió aranyfrankot Irányoztak elő a gabona re valorizáció jár a
Streaa, szeptember [6 (Éjszakai telefonjelentés) A stresai értekezlet gazdasági és földművelésügyi bizottsága pénteken délelőtt a Közép- és keleteurópai gabona re-valorizációjára fordilandó összeg nagyságát elvben 75 millió arany-
koronában állapította meg. Ezt az összeget az egyes államok részben közvetlen hozzájárulással, részben közvetlen szerződésekkei biztosítják.
A liszt revalorlzációjának kérdését külön bizottság elé utalták, melynek tanácskozásaiban Magyarország delegátusa Is részt vesz.
Budapeat, szeptember 16
A Népszövetség pénzügyi bizottsága őszi ülésszakán foglalkozik Magyarország pénzügyi helyzetével is. Tyler népszövetségi megbízott már Genfbe utazott, Korányi Frigyes báró pedig vasárnap Indul oda, nogv tájékoztatást nyújtson Magyarország államháztartásának és pénzügyi helyzetének állásáról. A miniszter a hó végén tér vissza.
Érdekes cáfolatok,
a látszatadó, távozó főispánok és főtisztviselők és tt dohány-monopólium ügyében
Hudapeat, szeptember 16
Korányi Frigyes báró pénzügyminiszter hírlapi ludósitásokkal szemben kijelentette, hogy utasítást adott az összes pénzűgyigazgalóságoknak, hogy látszatadó rendeletet ne hajtsák végre. Ezek a rendelkezések tehál nincsenek érvényben. Gondoskodás fog történni arról, hogy a lálszatadó
rendeletet megfelelően módosítsák. *
Az egyik délelőtti Isp több főispán felmentéséről ad hirl. Illetékes helyen kijelentették, hogy ez a hír nnsnak,
mint kombinációnak, nem tekinthető. *
Az egyik napilapnévsori közöl állítólag nyugalomba menő állami főttszt-vlselőkrfl A Magyar Távirati irodát lelhalalmazlákannak megállapítására, hogy ez a híradás komoly alapot
nélkülöző lalálgalás.
»
Egy napihirrel kapcsolatban jól informált helyen azt mondották, hugy szó sincs arról, mintha a dohány-monopóliumot bérbe kívánná adni a kormány. Tavaly is csupán a felesleges dohánykészletek értékesítéséről foly\'ak a tárgyalások.
A tankönyv-reform
■ jövő óvtöl telloBon ogyiégcalti n Un-liöny vöket
Budapest, szeptember tti
(MTI) Karafftáth .lenő vallás- és közoktatásügyi miniszter az elemi Iskolai tankönyvellátást teljesen uj alapokra fekteti.* A miniszter ugyanis elrendelte az tl>33—34. tanévtől kezave az elemi is-kolai tankönyvek egységesítéséé. A lövő tanévtől lehál az Alintnl jellegű és állami rendelkezés alatt álló elemi Iskolákban már egységes tankönyvet használnak. Az egységesítésnek nagy gazdasági Jelentősége ubbtui áll, hogy lehetővé válik a kizárása mindazoknak a tényezőknek, amelyek n tankönyvek drágaságának legfőbb okozói, pedagógiai Jelentőségo pétiig az, hogy a rendeletben hirdetett pályázat eredményeként az összes erdekeit Iskolákban ugyanazt az ogyBéges tankönyvet, még pcdlK a legklválóbbnt fogják a tanalók tanulni. A középroku és középiskolák tankönyv kérdéséről külön rendeletbon
ZALAI KÖZLÖNY
Kifosztották a pákai katolikus templomot
Az oltárlszentséget ti elrabolták az Ismeretlen lettesek
Páka, szeptember 16 Szerdára virradóra vakmerő betörés tOrtént Páka községben, ahol Ismeretlen teltet, aki aligha lehetett egyedül, álkulci tggllségével be-
hatolt a csendőrség szomszédiágában levő katolikus templomba ás onnan az Oltáriszentség*!, egy kelyhet és minden perselyt elvitt. Acsend-örség megindította a nyomozást.

Statáriális bíróság elé állítják a Qnittner féle betörés tettesét, aki Soroknjfalnban vlssza-lövöldözött az flldözólre
Három vármegyében több mint negyven szerelme volt • revolveres betOrönek, aki alig győzte a ruhákat lopni barátnői számára
Nagykanizsa, szeptember 16 Az elmúlt nyáron számos olyan kerékpárlopás történt Nagykanizsán, melynek tettesét hosszú ideig eredménytelenül kereste a kanizsai rendőrség. Legutóbb Qulttner villanyszerelő Csengery uti lakását fosztották ki, ahonnan rengeteg ruhaneműt vittek el. A nyomozás ekkor arra a szenzációs megállapításra vezetett, hogy ugy a kerékpárlopásoka!, mint a helörés! egy rovoltmultu belörö, Mészáros István követte el, akit ekkor már három vármegye bűnügyi hatósága körözött.
Mészáros Istvánnak különösen a kerékpárlopás volt a specialitása. Ez év tavaszán ugyanis betört egy szombathelyi kerékpárkereskedőhöi, akitől a zsákmányon kivtll még rengeteg cégjelzéses nyomtatványt ls elvitt. Mészáros ezeknek a nyomtatványoknak a segítségével értékesítette a lopott kerékpárokat. Az volt a trükkje, hogyha ellopott valahol egy kerékpárt, azzal átpedálozoti a legközelebbi helyiségbe, ahol a lopott nyomtatványra sa|átkezüleg ráhami-sltolta, hogy a kerékpár a szombathelyi céglöl származik és Igy az
t//rendS2erü fonetikus angol tanfolyam.
Folyó hó 20-án ujrendszerli angol nyelvoktatási tanfolyam kezdődik. A kiejtés tökéletes elsajátítását biztosítja az az újítás, hogy minden tanórán a tanított anyag Mr. Walter Ripman, a londoni egyetem fonetika tanárának eredeti gramofonlemezein is közvetítésre kerül Ez a hibátlan irodalmi londoni kiejtést biztosítja.
A tanfolyam nyolc hónapig tart, oktatás heti 2 órában. Nem csoporttanitás, mert egy órán legfeljebb 6 tanuló vehet részt.
A teljes tanfolyam dija 40 pengő, fizetendő havi 5 pengős részietekben.
Bővebb felvilágosítást ad
Pallos MZrscsébet
Erzsébet-tér 18., II, em.
»
Intézkedik majd a miniszter.
A rendelőtől, amclv már az 19S2. december 31-én lejáró pályázat részleten feltétetett tartalmazza, a hivatalos lap legközelebbi száma közli.
á kiskotoáromi mezőőrt szabadlábrahelyezték,
a sármelléki házaspár továbbra Is fogva marad
Megírtuk, hogy Kálócil Boldizsár klskomároml mezőőri a csendőrség beszállította a nagykanizsai törvényszék fogházába. Dr. Almássy Oyula vizsgálóbíró előtt Kilóczi elmondta, hogy amikor a kereskedők agyonveréssel lenyegették és 6 az első lövést leadta, a fiatal Fürst s tőidre vclelte magát és igy nem érte a golyó, közben azonban tz ujja valahogy másodszor is, szinte reflex-szerűen a fegyver ravaszához ért ét éppen abban a pillanatban, amikor Fűrst szinte villámgyorsan felemelkedett a földről, a fegyver ulra elsüli és ekkor halolt a golyó Fflrtl hátába. Ez a második lövés már akaratán kívül történt. Beismerte, hogy az első lövést önvédelembél adta le, mert a helyzet olyan voll, hogy kénytelen voll a fegyverét hatználnl.
A vizsgálóbíró a 62 évet mezőőrt kihallgatása után szabadlábrahelyezte, azonban az ügyészség felfolyamodott a végzés ellen. Ma ült össze ebben az ügyben a kir. törvényszék vád-tanácsa dr. Hennlg Alfréd törvényszéki elnök elnöklete alalt és hozzájárult a vizsgálóbíró végzéséhez, vagyis Kálóczi Boldizsár szabadlábrahelyezéséhez.
A gyujtogatással gyanúsított Kis-varga Sándot sármelléki lakot és fetaége ügyében a vádtanács ugyancsak meghozta döntését: elutasította a védő szabadlábrahelyezési kérelmét. Dr. Mezi Ignác a vádtanács határozata ellen leifolyamodott a pécsi táblához, amely ma délelőtt hozta meg végzését és helybenhagyta a házaspár további fogvatartátát
Klsvarga Sándor es felesége tehát a főtárgyalásig fogva marad, ami jelen esetben csak jótétemény számukra, mert Sármellék község népe annyira fel van háborodva ellenük, hogyha visszatérnének s községbe, félő, hogy meglincselnék Őket elkeseredésükben.
A ferde lovag
(Korrajz Hárla Terézia idejéből) 22 Irta: Balázs József
— Ezzel végleg elárulta magái s a következményeket tulajdonítsa magának. Nekem tudnom kell azt, amit Kérdeztem a ha nem felel, kényszeríteni fog|uk rá. De, hogy írni, olvasni tud s hogy igy felelt, bizonyltja sokkal magasabb a képzettségei, mint azt mostani minősége sejteti s nekem az a gyanúm, hogy az enyémhez hasonló rangot visel a spanyol hadseregben. Nlnct semmi mondanivalója? — kérdezle Duinenfels.
— Nincs I — Kapilány ur.
— Sa|nálom. — Duinenfels inted.
— Két pribék lépett elő, a kétélű, borotvaéles pallost, hegyével előre a falhoz rögzítették, majd egy keréken mozgó, lalszerü, súlyos tölgyfalapot gördítettek a vádlott háta mögé, hogy arra rászijjazva, egy ujjnyival mindég előbbre tolják s a pallos fokozatosan, de kinzó lassúsággal nyomuljon a mellébe. Amely pillanatban jelzi, hogy kész vallani, rögtön visszahúzzák.
A pribékek feléje indullak, hogy megragalják. Amikor melléje kerül- |
tek, villámgyors mozdulattal lökte szét őket és hatalmas lendülettel dőlt a pallosba, melynek hegye a háta közepén jött kl. Ajka mosolyra görbült s logal közül vérei hab buggyant fel.
Duinenfels levette lövegét s keresztet vetett:
— Igy csak katona tud meghalni I Magam sem csinálhattam volna kü-lömben. összeverte sarkantyúit, tisztelgett és elment. Bartenstelnhez sietett, aki figyelmesen hallgatta végig. Azután elgondolkozva mondta :
— A cselédséget ki kell vonni a belső termekből, ahonnan nemes Ujakból alakított parancsőrtiszl gárda fogja a parancsokai közvetíteni. Még az éjszaka összeírom a behlvsndók névsorát és holnap délben már helyükön fognak állni a parancsőrtisz-tek. Te majd szétküldöd a behívókat és jelentést teszel a császárnak, mert én reggel utazom a herceggel 8 csak este érkezem vissza A tanácsot majd én tájékoztatom az eseményekről. Ezenkívül mindenkit meg-ligyeitetűnk, aki az udvarnál megfordul, még a tanács taglalt is. Erről csak a császárnak szabad tudnia. Ne (elejtsd el a császárnak megemlíteni, mit terveztem Don Carlos
távoltartására ás meni Aludni. Szervusz!
Reggel Bartenitein bevitte Dulnen-felsnek az éjszaka készttett tervezetet a névsorral, azután jelentkezett a hercegnél s lementek az udvarra, ahol már utrakészen állt a kísérel. Nyereg bt szálltak és elindultak... a
Délelőtt Duinenfels elfoglalta helyét a császár dolgozószobája előtti teremben és várt. Az első reggeli után megcsendült * jel, a csáttzár hívta.
— Van valami érdekes újság? — kérdezle a császár.
— Parancsára felség, igenis van I
— Halljuk I — szólt á császár és keresztbevetve lábait egymáson, kényelmesen dől háira öblös karos székében.
Duinenfels elmondta az eseményekel. A csárzár elkomorodva hallgatta, majd felugrott, hátra telte ke-zeii és lel 8 alá járva jegyezte meg:
— De hiszen ez retíenetes I Az \'ember nem beszélhet egy szól sem, hogy ki ne hallgassák?!
— Ellenintézkedéseink tervét az éjszaka Bartenstein elkészítette. — Nyugtatta meg a vértes és elkezdte a hóna alá szorított iratok tattalmát referálni.
_ 1932. szeptember 14.
eladás alkalmával minden gyanút sikerült eloszlatnia. Nagykanizsára hat Ilyen lopott kerékpárt hozott b, értékesíteni, viszont amikor eltávozott solnem ment Uras kézzel, mert mindig magával vitt «y-egy itt lopott kerékpárt, amit a legközelebbi községben értékesített
Az utóbbi hónapokban mái Zala-, Somogy- és Vasmegye rendőrsége körözte a veszedelmes embert, akj. nek lelkén 12 betörés és 17 kerékpárlopás szárad. Néhány nappal ezelőtt a szombathelyi járásban levő Sorok-ujfaluban is megkísérelt egy éjszakai betörést, de akkor letten érték ét üldözőbe vette a lakosság. Mát ma|dnem elfogták az üldözők, amikor az elvetemült ember revolvert rántott és visszalőtt üldözőire. Ily. módon sikerült is elmenekülnie, de csak két napig élvezte a szabadságot Az elmúlt napokban ugyanit ugyancsak a vasmegyei Jánoshátt közelében összetalálkozott egy csend-őrjárőrrel, amelynek vezetője Igazolásra szólította tel. Mészáros zavarta jött, majd hazudozni próbált, de eredménytelenül. Bekísérték az Örsre, ■hol megmotozása alkalmával több betöriszerszámot találtak nála. Ekkor beismerte, hogy azonos a hónapok óta keresett Mészáros Istvánnal.
A csendőrök tegnapelőtt reggel Nagykanizsára hozták Mészarot Istvánt, aki részletesen elmondotta Itteni bflnlajstromát. Elmondotta különben, hogy egyedül Kanizsán tlz olyan nilsmerise van, akikkel a legintimebb Ismeretséget tartotta fenn. Bevallása szerint Somogy-, Vas- és Zalamegyében mintegy 40 szeretője van, akiket rendszeresen ruházott. Ez a magyarázata annak, hogy a betöréseinél előszeretettel vitte magával a női ruhákat, amikkel a szeretőit ajándékozta meg.
A csendőrök pénleken délután már vissza ls vitték Mészáros Istvánt Szombathelyre, ahol a sorokujfaltti lövöldözés miatt statáriális bíróság fog ítélkezni felette.
láAfárát
A aaifkaatasal a»teoroi6(lat m»tt-llcilö lelratáMfct Pénteken a himtr-tíklei: Reggel 7 órakor +11-3, délután 3 öcskor +3H), este » Ariira +14 8. (ttlnakai nUWtknUt) a ■*t»»r*l»-
Ílal latáax &aatl «rte 10 éra-mr ■ CmáM, Mla* tfw«H Mt
— Helyes. Azonnal aláírom és lehet intézkedni.
— Abban a reménybeit, hogy felséged jóváhagyja, az intézkedések már megtörténtek. — Válaszolt Duinenfels.
— Nagyon |6i van ! Hivassa Bar-tensteint.
-• őfenségét kitérte fél napi járásra, estére megérkezik. Megblzotl, hogy közöljem felségeddel a spanyol udvarnak adandó válaszjegyzék tartalmát, melyei még nem közöli a tanácscsal
— Nos?
— 0 császári fensége kél hónapra kolostorba vonul lelki gyakorlatokra 8 a látogatás ezért nem Időszerű.
— No, nem tudom, beleegyezik-e ófensége ebbe a megoldásba ? — Aggódott a császár.
— Felséged kegyes engedelmével Őfensége már hozzájárult ehhez a tervhez.
— Boszorkányosan ügyes ez a Bartenstein I — Kiáltott lel a császár a térdére ülve. — Mond|s, mivel szerezhetnék neki örömet ?
— Felséges uram, Bartenslein azok közé az emberek közé tartozik, alti felségednek egy mosolyát többre becsüli mindennél. (Folyt ktlv.)
1932. szeptember 17
&ALM KÖZLÖNY
Fillére* gyor«jön Bud|s« pestről «ngyli«nixsért|
A vár^! közönsége körében mind-lobban megnyilvánul iz az óba), hogy a MÁV folytassa a filléres akciói és In-dllson további filléres gyorsvonatokat Budapestről Nagykanizsára és viszont Kérdési intéztünk ebben az agyben dr. Králky Islván polgármester-kei, aki kijelentette, hogy nemcsak feltétlenül fcagáévá tette á Mndo-lalot, hanem már meg Iá kri|ie a MÁV iMzgalóságot a Buá»|eslröl NagykatHtMra indítandó illéres gyorsvonat érdekében. A polgármester folytalja a tárgyalásokat az illetékes tényezőkkel és biztosra vehető, hogy rövidesen limél befut egy filléres vonat Budapestről Nagykanizsára.
Zalai frontharcosok 1
Az október 2-lkl országos frontharcos-napon Zala frontharcosai ii méltóképpen képviseltelik magukat. Nagykanizsáról a főcsoport vezetősége depulációl vezet ezalkalomból Budapestre. A hősök csillagturájá-nak ls lesznek zalai nevezői.
Akinek családtagok részére is érvényes 50%-os utazási kedvezményre jogósltó Igazolvány kell, forduljon Németh Zoltán gyógyszerészhez, a kanizsai főcsoport vezető tisztjéhez vagy Hlld Józsefhez, |i főcsoport titkárához, akik postafordultával intézkednek.
Nebánts virág
Sok változáson esett keresztül Hervé nagysikerű operellle, a Nebánls-virág, amíg a színpadról eljutott a mozivászonig. Ez a változás azonban előnyös, mert az ügyes rendező minden eszközt felhasznált a siker érdekében. Humor és ötlet vonul Végig az egész darabon, amelynek címszerepében Anny Ondra egyik legnagyobb sikeréi araija. Mintha csak rászabták volna a kis Nebánls-Virág hálás, mf vészi alakításokban
Sazdag szerepét. A női Chaplin hben a filmjében Is minden pilla Balban ujabb és u|abb kacagást vált kl a nézőkből, akiknek bizonyára tokáig emlékezetes lesz ez a ragyogó alakítása.
Oskar Karlweiss, Hans Junkermann és Qeorge Alexander illeszkednek bele derűs játékukkal a kitűnő film gondűző hangulatába. o. n. J.
Meghalt, hogy láthassa az unokáját
Schnobl Mihály 80 éves bizel lakos meg akarta látogatni Nagyszakácsiban az unokáját. Bár hozzátartozói figyelmeztették a rossz ul veszélyeire, az öregember ha|tbilat-lan maradi és kijelenlelle, hogy nem bánja, ha visszafele meg is hal, de látni szeretné az unokáját. Nagyszakácsi halárában egy kocsi klkríülése közben árokba fordult az ö\'egember szekere. A szerencsétlen emliert, akire rázuhant a kocsi, súlyos Sérülésekkel szállilollák Nagyszakácsiba, ahol mégis megnézte az unokáját, aztán másnap visszavitték Bizébe, ahol meghalt. Az öreg gazdái nagy részvél mellett lemeltéü el.
Dugulás él aranyeres bántalmak,
gyomor- és bélzavarok, máj- és lép-duzzadá>, hát- és derékfájás ellen a természeladla .Ferenc léssel" keserü-viz, naponként többször bevéve, hathatos segítséget nyújt. Tudományos rtk-gltgyelések beigazollák, hogy a Ferenc lóstel viz alhasi megbetegedések eseteiben gyorsan és mindig enyhén hat. A Ferenc Józief keserű-VII gyógyszertárakban, drogériákban és lüsterUzlelekben kapható.
# *«»?«Nktli dr. Hellén ügyvéd bünügyében é> Kaimén Jenft keszthelyi kereskedő kénytszer-—raatá|a Agyéban elrendelték m bizonyítás kiegészítését
Keszthely, szeptember 18
Rövldt* jeleztük, hogy a nagykanizsai törvényszéknek Keszthelyre kiszállt bünletőlanácsa foglalkozik dr. Oellén zalaapátil ügyvéd ismeretes ügyével is, aki a yid szerint betörési színlelt és a kutatás folyamán részint a lakásán megtalálták az állítólag ellopott tárgyakat, rbzlnt elajándékozta azokat.
Dr. Mutschenbacher Edvín tanácselnök kérdéseire dr Oellén bünlelen-ségél hangoztatta. Elmondotta, hogy észrevette, hogy több lárgy hiányzik a lakásából Egy ízben pedig látta, hogy űz ajtó elölt egy eltört kulcs hever, amiftól kétséget kizáróan meg kellett állapítania, hogy tolvajok Járlak nála, annál is inkább, mert az eset után ismét hiányozlak bizonyos
tárgyak a lakásából. Ö tehát nem színleli betörési, hanem ugy Jelentette az esetet a biztosító intézetnél, ahogyan az valóban megtörtént.
A tárgyalás folyamán löbb tanul hallgattak kl. ítélethozatalra azonban nem került sor, mert a bíróság a bizonyítás kiegészítését rendelte el és Igy a tárgyalást elnapolta.
Ugyancsak nem került sor ítéletre Kálmán Jenő és felesége keszthelyi kereskedők bűnügyében sem, akiket a vádhatóság hitelezők megkárosítására Irányuló cselekménnyel vádolt.
A bíróság Kálmán Jenőt és feleségél kihallgatta, de mindketten ártatlanságukat hangoztatták. ítélethozatalra nem kerüli sor, mert a törvényszék a bizonyítás kiegészítéséi rendelte el és a tárgyalási elnapolta.
ír
□szi és téli
bevásárlása előtt saját érdekében keresse fel m 72 év éta fennálló
kabáMsj^
kibővített
SINGER {Mtiruiifizat
NAGYKANIZSÁN.
Nagy választékban érkeztek és vételkényszer nélkül megtekinthetők : Elsőrendű szabású és minőségű női- és xyermekkabátok, mindenfajta szőrmék, női-ruha és kőpenyezövetek, férfi-öltöny és kabátszövetek, JómlnőségQ és szlntartö áruk.
és
Figyelmes
Olcsó,
gondos Klsxolgálds.
sxabotí áralc.
Fodor igazgató átszervezte társulatát
T
konzoiclonális formája megszűnvén, Fodor Oszkár igazgató uj|ászervezle egész társulatát. Jelenleg még Baján látszanak. Az u||áalakult társulatnak ez s l-etanuló állomása. A bajaiak nsgyon meg vannak eiégedve a szezonnal és »z uj erőkkel. Jórészt llat\'lok, frissek és tehetségesek és nagyon szépek a pécsi szinház uj laglai", — Írja Fodor direktor a .Zalai Közlönyének. A régi kedvencekből bizony éppen csak hírmondónak maradi egy-kellő, a többi mind u| tag. Többen önszántukból kerestek másutt szerződési, meri a gázsikat újból redukálni kellelt.
Uj tagok az operetl-együltrsben : Sugár Misi Debrecenből, Selmeczy Mihály Kolozsvárról, Ács Rózsi komika, liánky Baba primadonna-le\'öll, a prózai ensemble-ban Várnay Judit nalva, akii a Vígszínház és
Szlgelhy Pál, akii a Belvárosi küldőit egy tanuló-évre a pécsi társulathoz Kassáról szerződtelell az uj vígjátéki és drámai hősnőről igen meleg dicsérettel emlékezik meg a bajai kritikus. Keleti Árpád tenor-énekes, a társulathoz visszatért Koltay Oyuia és Szenczy Mária koloratur-énekesnö tartoznak még az uj gárdához. Főrendező és egyben operett-bonvlvan Unger István.
III említjük meg, hogy Feleky Klárit a Modern Kabaré szerződtette
Budapesten. ^ ____
NAPI HÍREK
NAPIREND
Ssepteniber 17, szombat
Római katolikus: Sj Per. s. Proteat.:
Ludmilla. Izr.: Binl bó 16 »
Városi Muksi éa Kflayrtar nyitva cafllArtökOo és .vaalrnap délelőtt 10-MI 11 áriig. \'
Gy6(yex«rtAri é||»|i .zolgít.t a -Salvatoc* gyógvaaertAt Erasébtt-tér 21. éa a kiakantiaal gyógyaaertir.
Oöafflrdá nyitva regfel 6 áritól eata • áriig (hítia, szerda, péntek déluUa. kedden egész nap nftknek). Tel J-13 Délután 6 óritól S0 lltléiea zuhanyfurdő
— József klr. herceg Zalában. József klr. herceg szombat óla Zalában tartózkodik és a szentpéterföldei Budnya-erdőben vadászik. A főherceg vadászlakában háztartást rendezeti be, igy valószínűleg hosszabb ideig marad Itt.
— Nagykanizsa 11*32. évi költségvetésié. A városi számvevőség heteken ál tartó lázas munkája után a város jövő évi költségvetésének összeállítása befejezéséhez közeledik. A költségvetésben a polgármester szigorú utasítása alapján a legna-gyobbfoku takarékosság érvényesül. A polgármestertől vett értesülésünk szerint a költségvetés még ebben a hónapban a képviselőtestület pénzügyi bizottsága elé kerül.
— A nagykanizsai Iparostanonc-iskola felűgyelőblzottsága tegnap délután Hoffmmn Henrik elnöklete alall tartotta , tanévkezdet! (Uését, amelyen Jelen voll dr. Hegyi Lajos városi főjegyző és Samu üif\'H ipartestületi elnök is. Az Ölés az osztályok létszámával, a beosztás mikéntjével és egyéb belső adminisztrációs ügyekkel foglalkozott.
— A nagykanizsai izr. hitközség templomi üléseit a következő napokon lehel bérbevenni: Régi bérlők folyó bó 18-áiól 25-Hg bezárólag; uj bérlők folyó hó 26 lói 30-ig bezárólag. Akik eddig Is bérelt üléseiket folyó hó 25-ig bezárólag ki nem váltják, ezen ülésekre fennálló elsőbbségi jogukat elvesztik.
— A zalai kéményaeptömeste-rek gyűlése Az ország kéményseprői a legutóbb kiadott miniszteri rendelkezéseket, mint a legutóbb történt kerülel-beosztásokat sérelmeseknek tartják és azért elhatározták, hogy gyűlésre jönnek össze, hogy megvitassák a helyzetei és orvoslást kér|enek, meri a Jelenlegi rendelkezések olyanok, hogy a gyakorlatban nagyban megnehezítik munkásságukat. Zalamegye kéményseprömeslerei vasárnap délelőtt 9 órakor Zalaegerszegen a vasuli vendéglőben tartanak ebben a kérdésben nyilvános gyűlési.
— Leventeünnepély és szüreti mulatság a sétakertben. A nagykanizsai leventék már hetek óla nagyban készülnek, hogy szüreti mulatságuk minél pompásabban sikerüljön. A vasárnapi mulatság olyan gondosan van összeállítva, annyi változatosság, öllel és annyi szórakozási lehelőség, hogy valóságos Jótéteményt jelent a mai szomorú világban. Belépési dij 10, 20 és 50 fillér.
Jegyen otthonában, mert az egész családot szórakoztatja és azonfelül állandóan beszámol a külpolitikai eseményekről. , 1M Oyirija: Orion Izzólimpagyir
ZALAI KÖZLÖNY
1932. szeptember 29,
Aayakiarvl kirak. Nagykanizsán
a txeptember "4-tól 11) lg terjedő béten
. .. . .. 4 ju - - ■ ■
isegi
vlea Katalinnak rk. 11a, K amper Ferenc
7 gyermek sültetett, Jftrdős l,«Jno lakatoesegéd éa Dávl
ái 3 leáy:
asztalosmester én Hendrlk Annának rk, fia, Szíjártó Józael póktanonc é« Vénnél Klárának rk. leánya, llodoal Latos napszámos ős Hanz Rozáliának rk. fia, Benkő István lakatoasegéd és Vtncze Ágotának rk. leánya, (lodlna János toldm es Flumbort Máriának rk. leánya, Krisztián Oyiírgy téglagyárt munkáa és Dávidovtcs Máriának rk. Ha. - llalálo-uls 12 volt: Vas Terézia vároel szegény rk. Ml éves. Árkus Rozália napszámos ág. b. ev. 74 éves, 8zv. Dolmányos Györgyné Otvöe Anna rk. 63 éves. Hajnal János tanító rk. Dft évee, itev. Fll-szir Józsotaé Simon Rozália rk. 117 évee (Oarubonc), Peesenyecz János koldua rk. 76 éves (Fttyeháza), Németh Imre rk. 8 hónapos, Horváth Zelgmondné Plnterlcs Anasztázia rk. 42 éves, Prucker (lyula pincér rk. 69 évee. Oünsberger Ignácné Weisz Borta tzr 70 évee, Schlé-gor Józsefté Tunhardt Viktória rk. 82 évee, Maurer János napszámos rk. 58 éves. - IlűMsságol kötött 2 pár: Buko-vtts Sándor hentee és mészáros ée Vágó Julianna rk., Koezttcti Ernő oki. gazdatiszt és Názer Margit rk.
— Vasúti hlr. Folyó hó 18-án, vasárnap Szombathely és Nagykanizsa között a 307. bz. vonat Nagy-kanizsára érkezik 9 óra 39 perckor és Indul Nagykaplzsáról vissza mint 306. sz. vonat 18 óra 30 perckor. Ezen vonatok a 18-án Vasváron tartandó hucsu alkalmával második és harmadik kocsiosztályokkal közlekednek, mint rendes személyvonat. E napon a fenli vonatokon mindazon kedvezmények érvényesek, mint amelyek a menetrendszerinti személyvonatokon vehetők igénybe. Az dllo-mdsfőnőkség.
— Rendkívül nagy választék, jutányos árak, garantáltan jó minőségű siffon, angin, lenvászon, damaszt, nyomott es fenniszflanellekböl Slnger Óivatdruhdzöan.
— Megkapják a segélyt a zalai kUzségek. A miniszterközl bizottság által a zalai községek részére megállapított segélyösszeg egy része megérkezett A községek a segélyek egy részét igy hamarosan megkapták.
— Baleset az latállóban. Német János 63 éves kisksnlzsal pásztort tegnap délután a Rozmarir.g-utcai istállóban egy bika nekiszoritotla a jászolnak. A szerencsétlen embert stilyos belső sérülésekkel beszállították a mentők a városi áözkór-bázba.
= Kevés pénzért elegánsan Öltözködhet Asszonyom t Megérkeztek a legfrisebb sima és mintás kordbársonyok, gyapjugeorgeite és szöveiujdonságok Stnger Dtvaldru-hdzba.
— A Bor»»x*«u Jankó Irlss számát Móra Ferenc megkapó történelmi visszaemlékezése ékesíti. Molnár Jenő közkedvelt lapja a politikai, társadalmi éa színházi eseményeket pompás szatírákban és képekben perszlílálja. Rengeteg éle, tréfa és adoma. Meglepő ujltaá Molnár Jenő uj rovata: „Sláger-elemző tanfolyam", amelyben n népszerű dalszövegeket analizálja tudományos nagyképűséggel. Szellemes rejtvények jutalommal. Borsszem Jankó egyes száma 50 fillér.
= Bútort a leghosszabb részletre és a legolcsóbban csakis Koostein bútoráruházban vásárolhat I Horthy Miklós-ut 4.
= Mielőtt szőnyeget vásárol, lekintse meg Singer Divatáru/láz dus szönyegraktárát.
tíuza tv. 10 fiII.. dl. 15 ftll, rozs — flll. emelkedett
Buza ttszav. 76-os 13-40-13 60, 77-es
13 60—13-85, 78-as 137ÍS-I400, 79-e« 13*95—14-15, »>-as 1400-14-30, dunántúli 76-os 12-65--12-85, 77 es 12-85-13 00 78-as 13-00—1315. 79-es 13-15-13-25\' 80-as 13-25 -13-40, roza 7-40 -760 tak árpa 9 00 - 9*20, zab 1000-10 15,\' tengert tt. 13-90-13-80, korpa 725-7-50
SPORTÉLEI
A kaposvári alosztály bajnokaspiránsával játszik az NTE vasárnap a Zrínyi pályán KPAC-NTE
Nagykanizsa, szeptember 16 Az őszi szezon legnehezebb és legizgalmasabb mérkőzése Nagykanizsán kerül vasárnap lebonyolításra. A kerület kétségtelenül legszebb futballt játszó csapata, a KPAC ellen látszik az NTE a bajnoki |>ontokért.
A bajnok jelölt kaposvári csapat az ószl szezont győzelemmel kezdte és igy jó startol vett, mig sz NTE szezon kezdése nem sikerüli. Figyelembe kell venni azonban, hogy az NTE mindig a nagy cSSpatok ellen szokta kijátszani igazi formáját, reméljük, hogy a bajnokjelölt ellen győzelemmel hagyja el a pályát Az NTE csütörtökön két kapus tréninget tartott, melyen a csalársor Jó lövő-képességről telt tanúságot. A játékosok erősen fogadkoznak, hogy a nagy mumus KPAC ellen biztosan győznek.
A mérkőzés délután 4 órakor kezdődik a Zrínyi pályán. Előtte 2 órakor u KPAC II. csapata jálszik az NTE tartalékjaival megerősített Ékszerész levente csapattal barátságos mérkőzést. A kél jó képességű ifjúsági csapat találkozása izgalmas sportol Igér. A nehéz gazdasági viszonyokra való tekintettel az NTE leszállította a helyárakat. TiibünUlés 80 fillér, állóhely 50 fillér, diák- és katona|egy 30 fillér. Hölgyek ingyen mehetnek.
Közgazdaság
Hétfőn vagy kedden megnyílik az értéktőzsde
Budapest, szeptember 16 A tőzsde igazgató bizottsága ma délután tartott ülésén megválasztotta az értéktőzsde megnyitását előkészítő bizottságot. A bizottság délután állapítja meg, hogy milyen értékpapírokat jegyezzenek hivalalosin.
Az értéktőzsde valószínűleg hétfőn, vagy legkésőbb kedden nyílik meg.
Newyork a 26-59, Berlin Prága
Párta 20-301/r, London 17 99, 518-25, Brltsael 71-80. Milano Madrid 41-70, Amsterdam 208 05,
I2332IA, Wien---, Szófia 3-75,
15-32, Varsó 58*05, Budapest Belgrád - , Bukarest 3-06.
VALUTÁK Angolt. 19-75-20-15 Belga Ir. 79-16-79 74 CseTik. 16 94-17 04 Dánk. í 02 30-103 50 Dinár 9-83-999 Dollár 57050-573 50 Francia 1.22-30-2? 50 Holl. 229 05-230 45 Zloty 63 95-04-45 Lel 3 46-3-56
Léva 406-4-19 Llrs 29-90-3020 Márka 135 70-136 60 Norvég 9940-100*40
Peseta —•----■—
Schill. —■——•— Svijctf. 11070-111*40 Svéd k. 101 30-102-30
DEVIZÁK Amst. 229*25-23045 Belgrád 989-999 Berlin 135*80-136*60 Brüseel 79*26-79*74 Bukarest 3-43-3-51 Kopenh.102 50-103-50 London 19-80-1994
Madrid -•-•-
Milano 3000-3018 Newy. 57100-574-00 ObzIO 99 60-100-40 Páris 22-33-22-47 Prága 16-93-17-01 Szófia 408-4-19 Stockh. 101 50-102-30 Varsó 64-03-64-45
Wien —•-•—
Zürich 11080-111*40
Wien clearlng árfolyama ; 80.454.
Felhajlás 971, eladatlan 625. — Elsőrendű 1-23-1-26, szedett 1-16-1-20, szedett közép 1*02-1*08, könnyű 086 -096, I-8Ő rendű öreg 1*06 1-10, ll-od rendű öreg 0»4-0*96, angol süldő I. 1*00-1*06, szalonna nagyban 1*70—000, zsír 2*00-000, hus 1-06-1-38. félsertés 1-38-1*64.
Kiadja ^ laptulajdonos Közgazdasági Rl. Outcnbcrg Nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalata könyvnyomdáju Nagykanizsán.
Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. szám.
vAroii mozgó
Sxomttalon. aarepfeniber 06 17-én, 7 és 9 óra\'itor Vastfraap, «tnpinmber lS-áD, 3, 5, 7 éa 9 óra%»r
á legszebb operett fllsua I Herré trftknép operettje I
JiNM\\ ONHRA
ragyogó szerepe
NEBÁNTSVIRÁG
Csodaszép tUraoperett 10 fejezetben. Főszereplők: Anny Ondra, Oscar Karlwalsa, Oaorga Alaeiuidar
Varázsszőnyegen a világ körül
Hangos uttkslandok
Spanyol Intermezzo
Hangú latkép.
Hangos FOX híradó
APRÓHIRDETÉSEK
»IHIM« «*> 10 aa«a — ■»
______ ft tfl. • |UMr. Vaoá*. ta •
mit, mm *114r, ml*im Ha4M »
laa*ta (i.iii... io mm *ii«r. " további 1,4 aSa « aiwr. Omu* I alaáaa
lazább b«)ShMI U* mú bíl uiut
tlli.i u,U^ar.
IIArusltjuk az összes butoiszövete-ket, szőnyegeket, sezlonUlkarókst, Igen olcsó kéeapáaaáree. Klalaludl Dlvat-áiuház. 28
CipAk méltmm taa«Alllt«tt kaphatók Araoiath Baaár-udvar.
árban 3i65
■•I és Mrtt dlvatszőveteket meglepő olcsó árakon árusítjuk. Klstaludl Dlvatáru-ház. Soha viaaaa nem térd al-kalaaa I 39
Épltt.tSkaaak Igen olcsóit eladó 2 darao 8X3 méretll deszksház, 18 iblak-számnyal, bőrtcmeziel fedve. Bővebbel Ballhyány-utca 1. alatt 4184
3 szobás lakta, fürdőszobával, nyossn kiadó Horihy Mlklós->il 51.
|utá-4178
pogányvAri
uradalmi lajboralm kaphatók lllerenklnt mái 20 Iliiéiért Legkisebb tétel 25 liter. BROSS KAROLY földbirtokos 1W_Batthyány-utca 26. álám.
KQIAnféla bútorok köllözködéa miatt olcsón eladók Magyar utca 19. 4192
HaaanAlt ruhát veszek és eladok. — Hlvssra házhoz megyek Márkus, Király-utca 31. 4181
fttsiobáa vlzvexctékes modern lakás, kerthasinálallal kisdó. Bővebbel Angol-Magyarbank. 4201
A szenlgyórgyvárl hegyen egy Jókaiban tevő azAIBblrtak présházzal, szabad-
kézből eladó, alatt.
Bővebbet Rózsa-utca 6. sz.
4209
f
vigyázzon egészségére és igyék
Resedel vizet,
mely hólyag, vese és gyomorbántalmaknál kitűnő hatása
gzfkaté ■liáss fiizsrtzlctbez.
Firaktár: WEISZ MÓR, Nsgykaalisa Klrály-atea 34. Telefaa 310.
Halié t Flgyalam t
Haa-áHauáilHás 1 i
Ll jótui marhahús
csak............ 80 fillér
hátulja, bármely lésze csak 80 fillér 5 kgr. vételnél 10 százalék árengedmény I <»\' Tisztelettel
■lmon latvAn hentes és mészáros, s piacon, közel a halas mellett
Gabona
csávázószerek
Porpácok: Arzópác Porzói Tillantln
Heives pácok Blgrlol Hlgosan Tillantln
Műtrágyák
eredeti gyári árban és csomagolásban.
Kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény és növény-védóazerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett. Telefon 130.
Pk. 11296/1932. sz, 1932 vghtói 76. az.
Árverési hirdetmény.
Dr Rácz Miksa budapesti ügyvéd által képviselt Hungária Hirtapnyomda rt budapesti bej. cég javára 36 pengő tőke és több követelés éa járulékai erejéig *eagy-kanlzsal klr. járásbíróság I -31 évi 5. sa. végzésével elrendelt kielégítési végre-hajUl folytán végrehajtást uenvedótől 1932. lanuár 2\'-én lefoglalt IC05 P-re becsült Ingóiágokra n nagykanizsai klr. Járáiblró-ság lenit izámu végzésével az árvetéa elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLL t.-c. 20. §-a alapján a feni megnevezett s a foglalási Jegyzőkönyvből ki nem tűnő más fogíaltatók javára Is nz árveiés megtartását elrendelem, de csak arra as cselre, ha ki-elégttéil Joguk ma ts fennáll és ha ellenük halasztó hatályú tgénykeieset folyamatba nincs, végr szenv. lakásán, üzletében Nagykanizsán, Telekt-ut 6 az a Illetett összeg levonásával leendő megtartására határidőül 1932. évi azeptember hó 30-lk napjának d. e. 12 órája tűzetik kl, amikor a bíróilag lefoglalt Werthelmsiekrény, írógép s egyéb Ingótágokst a legtöbbet igétónck készpénzllzetés mellett, esetleg becsáron alul la — de a kikiáltási ár kéthsrnudé-nál alacsonyabban nem — cl fogom adni.
Nagykanizsa, 1932. augusztus hó 21-én.
Elek László s. k.
klr blr. végrehajtó, mint bírósági kiküldött.
Nyomatott a laplulajdonus Közgazdasági K.-T. Gutenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykanizsái,, (felelős Üzletvezető:. Zalai Károly.)
72. évfolyam 251 (iám
NRgylwntóM «M2. szeptember 18 vasárnap
Áru 16 "Bér
ZALAI KÖZLÖNY
ístrkeajlőség és kiadóhivatal: Ham 5. lum Kesltbetyl Hókklsd-SMvatal: Knsaoth-oUj 31
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
eiótlzítésl ára: így bóra 1 pengő »l Szerkcsztőeé^i éa kUdóhJvalalt lakion:
I fillér 78. aa
Magyar Helikon
Irta: Dr. GÁRDONYI LAJOS*)
.. Amióta a gyűlölet Trianonban szégyenoltárl emelt számunkra és rajta megcsonkított testünket lassú tuzon sütögetik hóhéraink, szívesen és gyakran visszameneküiünk a régi oltárokhoz. Egymásra rakjuk a mohos köveket és lele tüdővel !uj|uk, élesztgetjük a megmaradt hamut, hátha van még alatta parázs. S ha srlkra Izzik fel a fekete pernyéből s láng tűr az ég felé a megelevenedett oltárról, öröm és vigasztalás töl\'l el lelkünket, mert netn vagyunk magunk, hanem velünk van a mult, velünk a régi oltárok
Keszthely ősi földjén Is állt egykor egy illndöklö márványoltár, a Magyar Helikon örömoltára. Egy nagy férfiú helyezte rá a szent tüzet, hogy lángja ragyogjon, világítson a szebb jövő fele induló nemzet előtt.
A Keszthelyi Helikon értékelésében nagvon eltérő a szakemberek {elfogása. Egyik rész minden értéket és hasznot megtagad tőle, a másik teljességében elfogadja a korabeli túlzott értékelést. Legelfogadhatóbb az a felfogás, mely a középúton jár. Eszerint a Keszthelyi Helikon nem volt világrengető és sorsdöntő esemény a magyar irodalom életében, de nem is annyira haszon- és érték-nélküli, mint a rideg babérlépdesók állítják. Meri hacsak lidércfények voltak Is a helikoni ünnepek, egy-egy pillanatra mégis megvilágították a nemzeti hajnal pirkadó egét.
Az a kor, melyben Festetics György gróf élt és közhasznú, felbecsülhetetlen értékű működést fejteit ki, forrongó eszmék és vajúdó évek egymásba kapcsolódó szoros láncolata.
A magyar nemzet hajója a napóleoni negyedszázad háborgó tengerén remény és kétség közt hányódott. Sokszor ugy látszott, hogy átcsapnak rajta a hullámok s egész nemzeti létünk elsüllyed a mélységben. Ámde mindig akadlak merész és erős hajósok, akik csendesebb vizekre kormányozták a veszélyezteti bá.nát és vigasztaló szav-kal talállak\'ki a nemzet megnyugtatására.
Festetics György gróf kuilurális munkájának jelentőségét a napóleoni kor irodalmi viszonyainak teljes ismerete érlelte meg velünk. Akkor is voll kettészakadt magyar irodalom. A nyelvújítási harcok dunánluli és tiszántúli írókra szektálták a magyar [oll harcosait. Kazinczy, a Széphalmon trónoló irodalomvezér gyanakvó szemmel nézett át Keszthelyre, hot a helikoni oltáron egy gróf élesztgette a szent lűzet. Pedig a rabságot szenvedett Kazinczy s J estetics György gróf, az uralkodó legh(lségesebb főúri alattvalója, egyet
ar\': kiművelni a nemzeti nyelvet, "a.g(!yá tenni a magyar irodalmat. Mindenekelőtt léhát egységei a toll m»|yar hadseregében.
jzázegynéhány évig rombadölve,
li,\'1,\'\'liftek a Balatoni Iróhét záró
""népének emlékbeszódéből.
Visszavonták a látszatadó rendeletet
Budapest, szeptember 17 Korányi Frigyes báró pénzügyminiszter a Jövedelmladé alanyi ierhére klveteudó szükségadóról szóló rendelet 4 nzaka-
nzának végrehajtását további intézkedésig felfüggesztette. Rz a rendelkezés a látszatadó bevezetésére vonatkozó pénz-Ugyt rendelkezések viaszavonását Jelenti.
Tengeri igen jó, burgonya jó közepes
A ftildmüutUiügyi minisztérium veUeJalenUse
Budapest, szeptember 17 A m klr. földművelésügyi minisztérium vetésjelentéae szerint a tengeri igen tó, a burgonya közepesuél Jobb és a cukorrépa közepes terméshozamot Igér. A bárom héttel szólót! közzétett Jelentés óla a tengert tei méskllátásal mintegy 1.581.000, a burgonyáé 2„m0U0,
a cukorrépáé pedig 717.40U q-val kevesebb hozamot Ígérnek. A gytlmölcstélék közül a szilva Jó közepes, az. alma, körte, őszibarack közepes torméat ad, mlg a dió általában gyenge közepes termést Igér. A mult hetek tartós meleg száraz Időjárása a szóllők fejlődésére kedvező volt
Olaszország kl akar lépni a Népszövetségből
London, szeptember 17 A Keuter-Ugynökség római Jelentése szerint Mussolini mindent meg fog kísérelni a német követelés teljesítésének biztosítása érdekében.
Grandi, Olaszország londoni nagykövete igyekezni fog, hogy megnyerje Sir John Simont olyan politika számára,
amely Franciaországot liberális magatartásra kényszeríti,
Ha a küszöbön álló genfi megbízások alkalmával Olaszország kívánságát nem veszik flgyolembo és ha Olaszország arra a meggyőződésre Jut, hogy tekintélyének csorbítását Jelentené, akkor Róma szakítani Jog a Népszövetséggel.
Stresában elkészült Keleteurópa megsegítésének terve
,» Streaa, azeptember 17 A stresal értokezlet gazdasági és mezőgazdasági bizottságának a gabona kérdésében kiküldött albizottsága egyezménytervezetet készített és azt a bizottság elé terjesztette.
valamennyi vagy majdnem vala mennyi állam riszt vesz a ktiztp- és kelel-enrópni államok lalpraalhlásában. Kzek az európai államok a közép- és -kolet-eurójmt államok valutáinak és pénzügyeinek helyreállítása éa mezőgazda sagl helyzetének Javítása érdekében /tinzll/iyt hozzájárulást vállainak.
Az aláíró államok megállapodást létesítenek, amely szerint a buzat, takarmányárpát és tengerit exportáló államok kiviteli könnyféneket kapnak akkora mennyiségekre, amukkora az 1920., 11*3(1. és 11)31. évi átlag kivite-
lük volt
Rbből a célból az aláíró államok által befizetett hozzájárulások ősszegéből évente bizonyos összeget a gabonaárak revalorlzálásának céljára fordítanak. A rendelkezések végrehajtásának biztosítására bizottságot küldenek kl, amelynek székhelye a svájci Basel lesz.
Óriási devizacsempészés Berlinben
Berlin, szeptember t7 A berlini rendőrség óriási arányú deviza-csempészést leplezett le. \'rctbb, mint 5 millió márkáról van szó. Az ügyből kltolyólag 5 iértit és 3 nőt tartóztattak le.
szétszórt kövekkel aludt a helikoni oltár és álmodott múltról és jövőről. Kövei közi, nagy áldozatok szürke hamujában csak egy szunnyadó szikra maradi és várta uj idők hajnalhasadását.
Tizenegy évvel ezelőll, mikor nagy őse emlékét az áldozatkész utód egy egész ország szine előtt visszaidézte, u|ra lüire gerjedi a Keszthelyi Helikon lappangó szikrája. Festetics Tassijo herceg megértő és a nemzeti törekvésekkel együttérzö áldoza lossága újra építtette az oltárt s ezzel emléket állitolt helikoni ősének, a helikoni gondolatnak, a haza nagyjainak.
A mai magyar Írógárda, a keserves mának tűrő és verejtékező kuliur-csapala, áhítattal emeli tekintetét az oltárra és a helikoni grófhoz fordul kérdésével: Mondd nagy Festelics, sokáig ég-e még a tűz a helikoni oltárodon? Dalolnak-e újra helikoni fülemülék a keszthelyi szentelt ligel-ben s zefirek csókja virágba boriija-e még a múzsák kertjét ?
Azután a fáktól kérdezik a ma- I
gyar irók: Ti emlékfákkal megtisztelt halott nagyok, kik éleimunkálok-kal egy boldogabb kor palotáját építgettétek, feleljetek, van e remény a feltámadásra? Elmúlt c tőlünk a keserű pohár, melyből mindennap egy-egy kortyot iszunk? Lesz-e uj virágzása, nagyobb értéke, löbb becsülete a magyar kuliurának?
Mindegyik kérdésben benne van a felelet. Az a mecénás, ki életében kullurhadsereggel vette magát körül, halála után századok élén az emlékével és tanításával tündököl. S azok a nagyok, kik egy-egy sugár voltak a magyar kultura napjában, ma is hirdetik a magyar gondolat nagyságát és diadalát.
Lesz tehát feltámadás, mindig leBz tűz és fény a helikoni oltáron, lesz értéke és becsülete a magyar szónak és magyar írásnak. A trianoni o táron kialszik majd a tüz, mert az egész nemzet olioealja. Kivirágzik még a magyar boldogság rózsafája, mert az egész nemzet öntözgetl. S valóra válik minden remény, meri az egész magyar Írógárda élesztgeti.
lé hírek a nagyvilágból
VI.
A .Pesler Loyd\'-ból, Ollbert C Laylon, az Economlst, London, Igazgatója, közleménye:
.Minden gondolkodó egyén már rég tisztában van azzal, hogy a gazdasági fellendülés mindenkor az áruk árának emelkedésével kezdődik. Az elmúlt hónapokban ez megtörtént. Ha a lelek nem csalnak, ugy a mélypontot elhagytuk, természetesen még hosszú utal kell megten nttnk, hogy valóságos konjunktúráról beszélhessünk. A gazdasági világkonferencia előestéjén megállapíthatjuk, hogy szerencsére a megmozdulás már észlelhető, mielőtt s konferencia esetleg ártalmára lehetne", a
A Kolozsvári h\'riss Újság vezércikkéből : .Javulást jeleznek a világ gazdasági helyzetében a nemzetközi piacokról beérkező jelenlések, javulást és egy uj konjunkturális korszak elkövetkezését... Külföldi szakérlök szerint a világ gazdasági válsága már lul került a legmélyebb pontján és most lassú, de feltétlen erősödő emelkedésnek néz elébe... Az egész világ pénzügyi tevékenységéi hatalmába kerlló bizalom-válság elmulóbsn van. A vállalkozási
kedv újból felfrissüli és megélénkült «
A városok és községek mosl állítják össze az 1933. évi költségvetéseiket. Ezekbe, mint a Pesti Napló Írja, 1933. jullus 1-töl már a régi, teljes Összegű /árandóságokat állítják be minden tisztviselő részire. •
A Magyar Szőlőbirtokosok Országos Társasköre pénteki értekezletén megállapították, hogy az az országos akció, amelynek célja a bor árának megfelelő szintén való tartása voll, az egyes vidéki gócpontokon kitűnő eredménnyel járt. Sót az a minimális ár, amelyei egy-két hét előtt még megfelelőnek tartottak, a legtöbb
helyen már túlhaladott.
*
A Magyar Hírlap itja : .Mialatt egész Európában a gazdasági válsággal kapcsolatosan idegenforgalmi válság 18 van, addig Magyarországon még a szezón végén is rendkívül élénk az idegenforgalom". *
.Stresa — a gazdasági Jobb Jövő kezdete" címmel első oldalán ir cikket a konferenciáról a Pesti Napló. .A tárgyalások második hetén észlelt pesszimizmus eltűnt... A slresai konferencia fordulatot jeleothel Magyarország számára is a gazdasági
újjászületés felé vezető ulon". *
Teleszky János nyilatkozatából:
— Sirersa ulán remélhetőleg meg fog indulni Magyarország pénzügyi helyzetének tisztulási folyamala és a lakosság megélhetési viszonyainak bizonyos mérvű javulása.
ZALAI KÖZLÖNY
Rejtvény _w
TARTÓ,S
A megfejtét határideje: október ki 2.
A helyes megfejtők között a kővetkező nyereményeket osztjuk ki:
12 méler vászon
10 n
8 .
6 ,
2X5 .
2X3 .
2X2 .
Jellemzi, tréfás, esetleg verses megfejtéseket közölni fogjuk.
A Földhitelintézet 1933. lantos 30-lg haladékot adott a városnak a 643.100 pengős vállókölcsftn ügyében
Nagykanlan, ssiepiemiw 17 A nagykanizsai villany-koncessziós tárgyalások sürgősségének egyik indoka volt a városnak a Földhitelintézetéi lejáró 643.100 pengős váltója. A Földhitelintézet most, hogy a város helyzelét megkönnyllse és hogy a további fórumokon következő tárgyalások ideje alatt a várost éltől a súlyos gondlól mentesítse, a következő levelet intézte dr. Kxátky István oolgármeslerhez:
.A Transdanubia Egyesüli Qőz-malmok Rt. felkérésére van szeren-
csénk közölni, hogy a Városnak Intézetünknél fennálló ar. P 643IOO összegű váttóhltele ügyében 1933. évi junlus hó 30-lg a Város ellen nem leszünk behajtási lépésekel folyamaiba, kivéve, ha a m. hó 29 én és folyó hó 1-én kell leveleinkben lett ajánlatunkban klIUzötl, e részvénytársasággal kapcsolatos fellé<e-leink teljesítése nyilvánvalóan lehetetlenült. Budapest, 1932. szeptember 10-én. Tel|e8 tisztelettel: Magyar Földhitelintézet, Koós Zoltán «. k„ olvashatatlan aláírás".
lozgalHMB lesz az idén a zenei élet Nagykanizsán
Ismeretterjesztő előadások és bérleti hangversenyek lesznek a zeneiskolában
Nagykanizsa, szeptember 17 Nagykanizsa sivár zenei élele a most beálló uj szezonban friss vérkeringést és uj szint fog kapni. A zeneiskola ujibb események színhelyévé válik. Ugyanis az Intézet ízléses és a célnak teljesen megfelelő kamaratermében sorozatos llce-alls előadások lesznek, melyeken városunk legjobbjai, esetleg fővárosi
előadók\' < ls, tervszerűen felépített előadásokat fognak tartani, Illusztrációkkal kísérve. Ily előadások tárgya lesz pl.: Hogyai-hallgassunk zenél?... Zenetörténei i korok 4a korszakok stb. Az előadások mint denkor vasárnap délelőtt lesznek és kb. 80 percet vesznek Igénybe
Ezek mellett mindig hétfő! napra esi esti hangversenyek is lesznek az
íz/rendszer II fonetikus, angol tanfolyam*
Folyó hó 20-án ujrendszerii angol nyelvoktatási fanfolyam kezdődik. A kiejtés tökéletes elsajátítását biztosítja az az ujitás, hogy minden tanórán a tanított anyag Mr. Walter Ripman, a londoni egyetem fonetika tanárának eredeti gramofonlemezein is közvetítésre kerül. Ez a hibátlan irodalmi londoni kiejtést biztosítja.
A tanfolyam nyolc hónapig tarl, oktatás heti 2 órában. Nem csoporttanitás, mert egy órán legfeljebb 6 tanuló vehet részt.
A teljes tanfolyam dija 40 pengő, fizetendő havi 5 pengős részletekben.
Bővebb felvilágosítást ad
Pallos Erxsébet
Erzsébet-tér 18., 11. em.
Az orszigziszlóra
az OMTE nagykanizsai Tejüzeme 5. a Fütiházt Kézművesek önsegélyző Egyesülete 5, Gábor Imre 2, Perszl Dezső I pengői adományoztak.
Csak egy ebédet
kér az éhező iskolásgyermekek részére a Keresztény Jótékony Nőegylet. Az Idei tél kemény gondok elé állítja a jótékonyság szerveit, az éhező gyermek több lesz, mint tavaly volt, a társadalom szivére, az egyesületek munká|ára fokozottabb szűkség tesz, mint az elmúlt télen. Ezért szervezi a Nőegylet már most áldásosán bevált gyermek ebédezlelési akcióját, abban a reményben, hogy a tavalyi ebédhelyek az adakozók jóságából az idén is megmaradnak. Szűkség van azonban uj ebédhelyekre Is, miért Is kérünk mindenkit, aki egy héten egyszer kétszer tud egy iái ételi ecélra adni, jelentse ezt a Zalai Közlöny szerkes>tö»égében.
= Rendkívül nagy választék, jutányos árak, garantáltan jó minőségű siffon, angln, lenvászon, damaszt, nyomott és tenniszflaneliekből Slnger Dlvatdruházban.
A ferde lovag
(Korrajz Mária Terézia Idejéből) 23 Irta : Balázs Józsel
— Én is szerelném öl mosolyogni látni, hál csak tudakolja ki, hogy mire vágvódik, azatán árulja el nekem.
— Még arra kell kérrem felsége del, hogy ne árulja el a lanácsn-k a spanyol megoldási,
A császár szetnöldei a homloka közepéig emelkedtek, egy pillanatig gondolkozott, azu án elnevelte magát,
— No, akkor meglréfilom az urakat I Van valami dolgom ?
— Semmi felség I
— Szép napsütéses idő van, elfogunk menni vadászni, de szeret ném, ha senki sem tudna róla. Nézze meg. van e valaki künn?
Duinenfels kinézelt és jelentette, hogy Sinzendorff gróf kér kihallgatást.
— Jöjjön! — Vclelle oda a császár kuncogva és komor arcot csinált.
— Felséges uram I Fontos állam-ügyben szokatlan és megbocsáthatatlan hibát követeli el Barlenslein titkár. Felségedhez kell fordulnunk orvosláséri, meri mi lehetellenek vagyunk. — Mond a a gróf felindulástól remegve.
— A titkár ? Kérdezte kicsiny-
lön a császár. — Ugyan mit csinálhat egy ilyen jelentéktelen ember ?
— Ma nagy horderejű dolgol kelleti volna referálnia. Ehelyett bejelentés nélkül őfensége Ferenc herceg kíséretéhez csatlakozol!.
— Intézzék el az urak az ügyet nélküle. Ha megérkezik, mini már egyszer javasoltam csapják el. — Vetette oda könnyedén a császár.
— Nem lehet. Súlyos államtitkoknak ismerője, megbízható és eddig
3on bevált. — Védekezett Sinzcn-ijedten.
— Senki sem pótolhatatlan 1 — Szavalta a császár befelé mulatva. —-Ha veszélyes titkok birtokában van, rendelkezünk olyan eszközök felelt.
— De felséges Uram I Barlenslein-ről van szó, akire nagyon nagy szükségünk vanl
— Mindegy I Kiáltotta zordan s felugrott az Íróasztal mellől, azután szigorúan kérdezte. — Mi van a spanyol követtel ? Válaszollak már neki ? Ugy tudom, máia várja a választ. Mi a válasz ? I — És dobbantod lábával a reszkelfi, dadogó gróf előli.
— Felséges uram, épen ez., ez a kérdés... ezt adluk ál tanulmányozás céljából Bartcnslcinnek, aki megszökött és mosl...
—• A titkár tanulmányoz?.! Mi köze hozzá ?l A titkár jegyez, más dolga nincs I Ilyenekkel mer elém jönni ? I Egy óra múlva lálni akarom a válasz szövegét I Nem keveredhetem háborúba a spanyolokkal azért, mert az urak Bartensleinnél tartják az eszüket I Mi lenne a birodalomból, ha Barlenslein meghalna ?
Sinzendorff csak hápogott, mint a szárazra vetett hil.
— Egy szót sem akarok hallani I A választ akarom látni egy óra mttlval Ha pillanatnyiig .nem lennék itt, várjanak, ami? visszaérkezem I — Távozást intett.
Duinenfels egv csodálkozó pillantást vetett a sápadtan kilámólygó Sinzendorffra, majd besleiell a csl-szá\'hoz és ámulva álll meg az ajtóban. Őfelsége a combjait csapkodta és torkaszakadtából hahotázott. Azután sietve mondla:
— Kapitány, siessen öltözni I Tűnjünk el minél előbb I Ma nrm szabad ránk lanálnia senkinek I
Si\'zendorff nagynehezen összeszedte magát és merev arccal lépett be a tanácsterembe:
— A császár fel van háborodva. Egy óra múlva át ketl adnunk a válasziratot. Mindenki szerkesszen egyet külön, a megfelelőt majd elő-
_193K. Szeptember 18.
Fontos értesítés
Értesítem az igen tisztelt hölgy-közönségei, hogy wlenl is budapesti tanulmány-, Illetve bevásárlási utániról megirkezve, módomban áll n legolcsóbb áron a legslkkesebb női kalap-újdonságokkal szolgálni. Egyben tisztelt vevitm szíves tudomására hozom, hogy sógornőm Wlndlschné üzletemből kilépett, s azt a 25 év óta megszokott szolid alapon vezetem tovább.
Brónyai Lajosné
Horthy Mlkldt-ui 6.
Iskolában, melyeken a helyi erőkön kívül néhány fővárosi művész fellépése Is leivbe van véve.
A llceália előadásokat, valamint azi esti hangversenyek legtöbbjét bérleti alapon tartják, «onban olyan minimális árral, hogy még a mai vlsaonyok melleit is minden érdeklődd > részt vehessen azokon. De ezaknmellelt less még egy nagy szabású énekkari hangverseny Is, vatanlni egy- Brahms emlékhang-versény, ib mester születésének centenáriuma -alkalmával.
A hangversenyeken, minthogy azok elsősorban Ismeretterjesztést céloznak, külön kis előadás fogja Ismertetni az előadandó műveket, melyek főleg Beethoveni Mozart, Schubert, Mendelssohn, Qoldraark stb. szerzemények lesznek
A zeneiskolai növendékhangversenyek is az iskola kamaratermében fognak lezajlani, a legtöbbje a délutáni órákban. Ezeknek a hangversenyeknek a száma ls több lesz az Idén, hogy lehetőleg minden növendék, a tanév lolyamán legalább egyszer dobogóra kerüljön.
Bízunk abban, hogy ezek az uj vállalkozások, :melyeknek rendezője a zeneiskola igazgatója, olyan megértéssel fognak találkozni, ami lehetővé teszt Nagykanizsán egy intenzivebb zenei élet megteremtéséi.
= Mielőtt szőnyeget vásárol,
lekinlse meg Singet Divatdruház dus szőnyegraktárát.
Bútorvásárlás — nem gond I Teljes berendezéseket rendkívül előnyös részletfizetésre, sőt kamatmentesen ls szállítunk. Kopsteln bútoráruház, Horthy Miklós ul 4. —ipe—— memm wmmm—lw—wmt terjesztjük. Bartenstein után fu árt küldök. — S kiment, hogy az előszobában levő futárt elindítsa. Az Után visszajöt, a helyéte ŰH, lelveiie tollát, n végét a szájába dugta és körülnézett. Mintha megütötték volna ugy rántotta ki szájából a toll végét, melyet az urak valamennyien rágtak...
A díszes nagy óra mulatója fel-tartózhatatlanul csúszott előre és Sinzendorfl homlokán kövér verej-lékcseppik gyö.igyöztek. Reszkető fejét az ajtó felé fordította és várta mikor jelenik meg a császár kamarása. A tétlenség és szorongás némaságában évezredeknek tünő órák cammoglak lova. .
A fulár elérle Bartensteint és ál-adta .az üzeneiel. A titkár áífutotta és mosolyogva nyn|tolla a hercegnek, azután ulasitotta a fu\'árt, hogy csatlakozzék a kísérethez, reggeli után majd együtt indulnak vissza.
— Ugy láiom, a kapitány jól végezte dolgát s a császár megtréfálta az urakat. — Jegyezte meg nevetve a herceg. — Kevest n ismerik ugy, mint énl Boldog, ha megtáncoltathatja fonloskodókat és nagy-képüeket. Sok hasonló tréfát lállain már lőle, amin azután vadászai közben együtt mulat ujik. (Folyt, ktiv.)
193Í szeptember Ift
Balatoni zsoltár*)
Irla: BARBAR1TS I.AJO.S
Mi inegmuradt e csonka népnek, benned ragyog minden öröm és benned háborog minden slrái:. Mluden magyar s/.tv rtd kömön Mórt te viiKy minden, ami nincs le vagy a szikrázó ezüst, lo vagy H7> Izzó, véres, szent arany, te vagy tündöklő, drága kincs: smaragd, rubin éa asázazlnü opál. Vagy minden helyett, ami veszve van Te vagy "z áldott, büszke tegnap, íalló magyar sora néma tükre: sok régi routáa ezt a nópet a partjaidon tiporta, Űzte. Te vagy a hősi mull regőse, ezer év felett te vagy a szivárvány, a hídja alatt él, hisz, szeret, vérzik és álmodik szépeket |mn Is tud még hinni mindben! egy didergő, maroknyi nép, amit mindönki száműzött h rsak egy barátja maradt: — az Isten. Te vagy a megmaradt magyar csoda, te vagy az áldozat örök könnye, te vagy a magyar keroszt alatt s feketemlsénk fájdalmas bora. Te vagy a menedék éa a lóság, te vagy a napsugár, u tiszta lélek, to vagy a fenséges, zord harag és te vagy Őral negyokon az ének. Te vagy a pirosan zengő élet, to vagy az erő,\'lény, ígérőt, te vagy a vágyak orgonája, le vagy a vérünk bolond ritmusa fliol égig liaraogó, vad zene, a ml tüzeket gyújt az éjazakába, hol csüggedt, ar-omoru, halk dalok, amik elférnek eirv kis III t lágba). Te vagy a kuc,.gás. amit felejtünk, te vagy az áldó zsoltár tetettünk Te vagy a csendnek tündér-nyoszolyája, vidám szüretek azlnos nótatája. bűvös szőnyoge tarka meséknek, amikben óriás királyok, rabló urak. szép vdrklsaaazonyok ugy szerettek, ugy haltak, ugy éltek, hegy minden bUnért volt számadás és kicsinyek, nagyok Jóért Jót cseréltek. Vagy örök Idő éa őrök Ifjúság vagy árva fajtánk ölében a bánat, vagy magablzó, nagy öleléaünk és vagy temetője sok béna vágynak. Nyargaló tüz vagy. mint a vérünk és pisla fáklya, mint az ébredésünk. IJr vagy éa kpldua, saent é* pogány, szende szűz vagy és mindenki lánya, táltos vagy és szürke kuckók hőse, akt átmos gőggel Tár csodára. Uralkodó vagy és gigászi rab, érted, neked szép hegy, völgy, föld, zenit, király sinca Un nálad hatalmasabb, — de a lábadnál ott gunnyasztanak alvó vulkánok: — a börtönőreld.
Igy vagy te minden, ami magyar, benned e népnek minden erénye, vétke. Alázott évek siratófalánál benned remeg a holnap azlvveréae. To la álmodsz hajnalhosadáaról, mikor majd a sorsunk nagymlsójén vidám a&notusra csendítenek s Jön az Igazság urfelntuUtása, örömre gyúlnak völgyek, mezők, hegyek éa megindul körül százsztnü partodon s nagy feltámadást körmeuot Bilincs törő, boldog hozsanna száll, i■» meghallják Pozsonyban. Kassán, Ara-— újra paradicsom a magyar löld [don: benne zálog: Isten trónusának legszebb gyémántja, — a Balaton.
ZALAI KÖZLÖNY
ÉRTESÍTÉS.
Tisztelettel értesítem Nagykanizsa és vidéke, közönségét, hogy a gallértIgzlttáa Arát 8 és 10 Hllerre leszállítottam.
f estést, tisztítást legszebben, legolcsóbban vállalom.
Tisztelettel
Varga Nándor
ruhalestő, gőzmosó és vegytUzlltó
Horthy Mtklós-ut 8.
A Hlatky-SchHchter kontra Nagykanizsa per folytatólagos tárgyalása
A bíróság további azakértó Nagykanizsa, szeptember 17 Már több Ízben foglalkozlunk azzal a kárlérilési perrel, amit a Hlolky— Schlichter cég Indított Nagykanizsa város ellen és amelyben már tóbb tárgyalás volt a kanizsai törvényszék polgárt tanácsa elölt. Szerdán délelőtt ujabb tárgyalás volt ebben az ügyben, amelyben sok ezer pengőt követel a vállalkozó a várostól. A polgári tanács elnöke dr. Henntg Alfréd törvényszéki elnök volt, a várost dr. Sabjdn Űyula klr. kormánytanácsos, városi llszllügyész képviselte, tnlg a mOjzakl hivatal részéről an-
kihallgatását rendelte el
nak főnöke, Király Sándor tanácsnok jelent meg. Tudvalevő a törvényszék az eddigi tárgyalások folyamán bizonyítást rendelt el, az ebbeli eljárás a szakértők kihallgatásával befejezést nyert.
A mai folytatólagos tárgyaláson sem kerüli még sor ítélethozatalra, amennyiben a biróság a már egyszer kihallgatott Volga József budapesti lakosnak szakértőként újból való kihallgatását.rendelte el.
A hosszú hónapok óla húzódó per tehát egyhamar nem nyer még befejezést. 1
•) A Balatoni Iróhét keszthelyi záró-ttnnepén előad In a szerző.
Buza tv. 15 fllL, dt. 15 fitt., rozs — fllt. emelkedett.
Buza tlasav. 78-os 1S-&5-1375, 77-es 13-75—14 00, 78-as 13-90-1415, 79-e» 1410-1430, 80-as 1415-14-45, dunántúli 76-os 12*80—13-001 77-es 13-00-13-15, 78-as I3-1U—1330. 7B-es 1330-13-40, 80-aa I3-40-13M, rozs 7-40-760, tik. árpa 9-20 -9-50, zab lóűű—1020, tengeri tt, 1350-11-80, korpa 735-7-50.

I
I
bevásárlása előtt saját érdekében keresse fel a 72 év éta fennállé
kabát- és szőnyegosztállyal
kibővített
SltlGER díuatűruhűzat
NAGYKANIZSÁN.
Nagy választékban érkeztek és vételkényszer nélkül megtekinthetők : Elsőrendű szabású és minőségű női- és gyarmekkabátok, mindenfajta szőrmék, női-ruha és köpenyszövatek, férfi-öltöny és kabátasövetek. Jómlnőságü és színtartó áruk.
Figyelmes és gondos Kisstolgúlás.
Olcsó, sxabott árak.
„A súlyos gazdaság hogy hirdetésre és reklámra
mint a Jó időkben"
helyzet kényszerít arra, tSbbai- ktf Itsünk,
„Az újsághirdetés sz eladó-hadjárat nehéz tüzérsége"
London, sseptember 17 ( gol nagyipar, hogy reklám- is hir-
Most tartotta Liverpoolban évi rendes közgyűlését az Advertlslng As-soclatlon, az angol reklám- és hlr-detőszövetség. Az egész közgyűlés motló|a egyetlen mondat volt: Hirdessünk tObbet a nehéz Időkben I
Az angol reklám- és hirdetöszö-vetség utolsó ülését az angol nyomdatulajdonosok szövetségével együttesen tartotta. Ezen az ülésen löbb érdekes felszólalás hangzott el, amelyek nemcsak a gazdasági helyzetre, de a modern kereskedelem szellemére Is jellemzőek.
Sir Herbert Austin, az egyik legismertebb angol autókonszern, az Austin Molor Company tulajdonosa felszólalásában többek között a következőket jelentette kl:
— Az angol nagyipar ma olyan nehéz-* helyzetben van, hogy mindenképpen Indokolt a legnagyobb méftékü takarékosság. Azt azonban nem engedheti meg magának az an-
detés térin takarékoskodjék, sőt éppen a súlyos gazdasági helyzet kényszerít arra, hogy reklámra és hirdetésre tObbet köllsünk, mini a jó Időkben. A reklám terén természetesen a leghatalmasabb eszköz az újság.
Jellemző hasonlattal vtlágttotla meg Sir Herbert AuBtln az u|sághlrdetés reklámértékéi. Azt mondotta, hogy az újsághirdetést az eladó-hadjárat nehéz tüzérségének tekinthetjük. Hangsúlyozta, hogy Angliának fel kell használni a sajtó reklámere|ét arra, hogy visszaszerezze Ipari hegemóniáit.
Érdekes kijelentést tett Ivor Cooper,
BEÉRKEZEWr
dtattdard
5UPER33* LORD
A LEGTÖKÉLETESEBB HÁLÓZATI RÁDIÓK I
aki az ülésen a kiskereskedelmei képviselte:
— Figyeljék meg, uraim, — mondotta - feleségük bevásárlását Ttz eset közül kilencben azt az árut vd sdrolják, amit a lapokban hirdetnek Az egész világon, még a legeldugottabb falvakban is, szívesebben vásárolnak az emberek olyan árucikkekel, amelyeknek nevét az újságokban olvassák.
Jones szerint a sajtóhirdetésekkel lehet elérni a legnagyobb likért.
Ősi dallamok gyfljtése Zalában
A Magyar Nemzeti Muzeum kiküldötte megkezdte munkáját Nagykanizsa környékén
Nagykanizsa, szeptember 17
A folklore, a néplélek tudománya, annak megnyilatkozásait, szellemi termékelt gyű|tl és tanulmányozza. Jelentősége, tekintélye nOvekvóben van. Amióta tudjuk, hogy a magyar néplélek mennyi évszázados, sőt évezredes emléket, adatot konzervált, azóta a folklore a történeti kutatásnak is fontos segédtudománya lett. Legősibb archívuma ez a magyarságnak, amelyet sem tatár, sem német el nem pusztíthatott.
A magyarok zenéje az őshazában semmivel sem különbözött az ural-altdji népek ősi zenéjétől, amelynek t lapja az ötfokú (pentatonikus) hangsor. Amikor később (Kr. u. a VI. sz.-ban) a magyarság érintkezésbe jutott a szasszanlda Perzslával, átvette annak ornamentikáján kívül az arab-perzsa kullurkör isi hétfokú hangsoralt (dór, mlxolyd, eólj ts. Ezeket a hangsorokat tehát nem a gregoriánus egyházi zenéből vette át a magyar nép, amint azt nálunk sokáig hitték és tanították.
Még az Árpádok idejében megismerte a magyarság a nyugat-európai népek zenéjét, amely a hétfokú dur és moll hangsorokra támaszkodik. Az url osztály hamarosan be Is hódolt az idegen zenének. Tinódinak, a nemesség \' kedvelt éneklő lantosának dallamai már a nyugati zene hatását mutatják.
Nem Igy a nép. öfatáilatlan szlvós-* --
legyen otthonában, mert az egész ,családot szórakoztatja és azonfelül kapcsolatot teremt a vidék és a főváros között. OH Oyártja: Orion Izzólámpa® ér
ZALA* KÖZLÖM*
sággal ragaszkodóit ősi dallamaihoz. •Ma is élnek még öreg emberek ajkán Úszta pentatonikus dallamok, vegyesen dór és mixolyd dallamokkal. Kullurhlsiórlal ériékük Igen nagy.
egyetlen hiteles emlék, örökség az ázsiai őshazából. Kegyelet Illeti meg minden sorukat I
Sajnos, ezek az ősi emlékeink napról-napra pusztulnak, fogynak. A falu fiatal nemzedékét a rádió tömi selejtes idegen slilusu könnyű zenével. Nem csoda, ha rna mái a fiataloknak nem kellenek az ősi dallamok. A parasztié , körében is egyre fogy azoknak az öregeknek a száma, akik még tudnak ősi dallamokat. Ezeket Is nehéz énekszóra fogni. Még aránylag leg öbbel tudnak az öreg pásztoremberek, akikhez félreeső tanyáikon nem igen férkőzhetett idegen hatás.
Nyilvánvaló, hogy e dallaanok összegyűjtése égetően sürgős. A Magyar Nemzett Muzeuin ennek tudatában minden Irheiői megtesz a mentés érdekében. Kiküldötte Zalamegye területére Seemayer Vilmos geologusl, a Magyar Néprajzi Társaság zene-folklorlsláját, hogy ez\' az értékes dallamanyagol telkut»\'„la és. a Nemzett Muzeum rés* ^ összegyűjtse. Seemayer V\'; Q m|ul4n Borsodmegye lei* tn uf!\'yanel, a
m V ÜT \'ikerrel megoldotta, \' , kezdte működését Zaláit agykanizsa vidékén.
.agy nehézségek elé álllt|a azonban gyűjtő munkáját az a körülmény, hogy az értékes régi dallamanyagot szolgáltató öregek már kevesen van nak és szótszórtan élnek. Felkutatásuk körfllményes és Idötrabló.
Felkérjük ennélfogva vármegyénk közönségéi, az ösl magyar kullur-értékek sorsát szivén viselő minden magyar embert, legyen segítségére a tudomány emberének. Különösen a néppel közvetlenül érintkező része értelmiségünknek: az uradalmak tisztikara, a jegyzők, tanítók és lelkészek lehetnek sokat, ha önzetlen hívei, megértő barátai a nemzeti müvelödéi ügyének.
A majorok, tanyák pásztorai és cselédsége, a falvak pásztorai és Öregebb egyénei közül volnának kl-puhatolandók azok, akik sok régi dallamot tudnak, valaha |ó énekesek vollak éa még tisztán intonálva énekelnek Ezeknek a nevét és lakó helyét esetleg egyéb szükséges tudnivalóval együtt kérjük mielőbb Seemayer Vilmos urnák tudomására hozni, akinek postacíme: Murake-resztur, Zalamegye.
Felkérjük továbbá azokat, akiknek olyan pászloremberekről vagy más idősebb egyénekről van tudomásuk, akik az úgynevezett „hosszt furug-Ián" (méteres lurulya, nem fuvola) ínég játszanak vagy játszani tudnak, hogy ezeknek nevét és lakóhelyéi szintén közölni szíveskedjenek. Ennek a halálra ítélt ősi magyar hangszernek utolsó példányai már csak Itt használatosak az ország délnyugati sarkában. — A gyűjtés előreláthatólag nagy érdeklődést fog kelleni. Ezért annak menetéről ée eredményeiről időnként beszámolunk.
Hfilgyak jnltzavai
Legjobbal és legolcsóbban
FŰZŐT,
angol és francia ruhát, kabátot és kosztümöt
mérték után
Weisx NövéreKnéi
rendeljünk
I <IH
Zrínyi Miklós-utca 34.
1932, szeptember
NAPI HÍREK
NAPIREND
Szaptamb. 18, nasérnap
Római katolikus\' K Józsel, Proteat. TIIiuj. Izt.: Hlni hó 17.
VAtoal Mazoürfl és Könyvtár nyitva csütörtökön é» vasárnap délelőtt 10-töl 13 óráig
OyAtcyazerMrl <J|>ll azotgálat > „Salvatot" gyógyszertár Erisábet-tér 31. klikanlxaal gyógysaertár. Oöittlrdó nyitva reggel 6 órától este 8 óráig (hátié, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek). Tel. 2—13 Délután 6 órától 50 Ittlétei xuhanyfltrdó
Suptambar 18, Hétfd
Kóm katolikus: tanult pk Proteat.: Vllhelmtna. Izraelita: F.tul hó IS.
— A spanyol követségi titkár Nagykanizsán. Tomus Maycas V\' de Mees, 11 tudapesll spanyol követség titkári, telesége és leánya társaságában, sporlauió|áit Olaszországból Jövel szombaton este átutazott Nagykanizsán. A Cenlrálban szálltak meg, vasárnap reggel folytatják uljukai Budapestre.
— Közegészségügyi felfllvlzs gálát. Dr. ftoxer közegészségügyi löfeiugyeló, belügyminisztériumi xi-kűldött, dr. Szabó Zsigmond |árás orvos és dr. Schiller Vilmos, a trachoma elleni védekezés vezetésével megbízott szemorvos közegészség ügyi felülvizsgálatot tartottak Mura-kereszluron és környékén.
— Az OMKE választmányi Illése. Az OMKE nagykanizsai kerülete ma, vasárnap délelőtt 11 órakor a Pannoniában levő helyiségében választmányi ülést tart.
— Vértea Antal lemondott városi képviselői tagságáról Vértes Antal volt fényképész, városi képviselőtestületi tag levélben bejelentette a polgármesternek, hogy 35 évi III-lakás után elköltözik Nagykanizsáról Budapestre. Vértes Antal jelentékeny szerepet löltölt be az ipartestület elöljáróságában Is és érdemei vannak az iparosság egyetemea érdekeiért vívott küzdelemben.
— Halálozás. Várnay Láizlóné szül. Oszeszly Márta éleiének 21. évében, 11 hónapi házasság után, a nagykanizsai kórházban meghall. A szinte gyerekasszonyt pár nappal ezelőtt hozták be Nagykanizsára, de miután súlyos betegségéhez komplikációk járultak, az életnek megmenteni már nem lehetett. Oszeszly M. Viktor nyomdaiu!a|donos, a .Csurgó és Vidéke\' c. hetilap kiadója leányát gyászolja a tragikus váratlansággal elhunyt fiatalasszonyban.
— Újjáépítik az eszteregnyei plébániát. Eszteregnye község elöljárósága elhatározta, hogy újjáépítteti a régi, rozoga plébániaépületei. Ebből a célból versenytárgyalási hirdetett. Az ajánlatok közül Tóth Oyula kanizsai építési vállalkozóé volt a legmegfelelőbb, aki hélfön már meg is kezdi az építkezést.
— \'felód I angol őszi és téli férfi növelek raktárra érkeztek, SchHiz Áruház.
— Ma lesz a leventék szDrell mulatsága a sétatéren délulán 2 órai kezdettel. A rendezőség sem költséget, sem fáradtságot nem ki-mélt, hogy minél változatosabbá tegye a mai mulatságot, melynek két föaltrakclója lesz Dene Béla vakmerő mutatványai a magaskölélen és a klskanlzsal leventék boxmérkő-zéssel OSBzekölölt sportbemutatója. A bevétel egy részét a szegénysorsu leventék téli felruházására fordítja a rendezőség.
ittK. aieptember 18


Egy „okleveles tanító" a páKal templomrablás gyanúsítottja
Nagykanizsa. szeptember 17
Megirla a Zalai KOtlöny, hogy ismeretlen tette.ik kifosztották a »jl,a| katolikus templomot, ahonnan 4 miséző kelyhet, égy ezüst feszti-lelel egy hlmzelt terllől, az 0 tárl-azentséget és egy áldozlaló kelyhet vittek el. A betörők az egyik persely! is kifosztották. A teltetek áikuiccssl nyitották fel a tekreslyeajlrtt és azon keresztül hatoltak be a templomba. A templomfosztásnál az Összes kár 800 pengő- A bűncselekménnyel egy 40 ét körüli, sötétzöld kalspot, szürke ksbálo\', mellényt és pantallót viselő lérfil gyanutilanak, aki magát minden valószínűség tzerlnl csak meg tévesztésből .okleveles tanítónak" tnondla. _
_ A róm. kath. egyházközségi hivatal szeptember 18-tól szeptember 25 ig szűnelel. Egyházi elnök.
A nagykanizsai sütőiparosok küldöttsége jelent meg szombaton délben a városházán dr. Hegyi Lajos polgármeaterheiyeltei főjegyzőnél Márkus Lajos elnök vezetése mellett. Arra kérték a polgármestert, hogy ar liléi: minden sülömeslert vonjanak be az Inségakciós kenyérsütésbe. Dr. Hegyi Lajos megfelelő inlézke-désl ígért._
Bágyad!, levert, dolgául ktytelei tgyéaeklél a természetes .Ferenc lóitel" keserűvíz szabaddá leszi a vérkeringési és emeli a gon dolkodó- és munkaképességet. Be ható kórházi kísérletek folyamán bebizonyult, hogy a Ferenc lóziel víz szellemi munkásoknál, neuraszténiás embereknél ét betpgeskedő asszonyoknál rendkívül jótékony hatású
Íyomor- és béltlsztitó szer. — A ersac íósaei kesertlviz gyógyszer-lárakbin, drogériákban és íüszerűz-lelekben kapható.
— TQzrladalom volt szombaton délben a kanizsai FO-utcán. A Főút 5. tz. hercegi udvar hátsó részé ben, a nyomda-épület mögött lévő ólomöntő detzkabódéjának .egyik deszkája egy kipattant szikrától át Izzotí ét a tető kátránylemeze már-már tüzet fogott, mikor a házbellek a fflilöt észrevették A házbellek és a nyomdászok pár pillanat alalt eloltották t tüzet, ugy hogy mire s tűzoltóság Vecsera Antal tüzoltótlsz vezetésével pillanatok alatt a helyszínre ért, a tűzveszély már elmúlt. Kár nem történt. — A IBzoitótág és a meutők kérik a közönséget, hogy telefonhívásoknál a elmet pontotan adják meg, mert hiányos bemondá-\'ok csak késleltetik a tűzoltókai vagy mentőket, azonklvtll életeket ét értékeket veszélyeztetnek.
— Kevés pénzért elegánsan öltözködhet Asszonyom! Megérkeztek a legfrisebb sima és mintás kordbársonyok, gyapjugeorgeite és szövetujdonságok" Slnger Dlvatáru-házba.
fillér 1 tubus
Mentamin rogtöoidó fogkrém
garantált, Jómtnöségll
VÁQÓ ENDRE
illatszeriárában.
ZALAI KÖZLÖNY
— Sakk-hlr. A Nagykanizsai Maróczy Sakk Köt, m:ly a Korona-kávéház bezárásával hontalanná vált, u| helyiséget kapott a Pannónia szálló földszi tl helyiségében s ezzel a szép fejlődésnek indult egyesület további működése ismét biztosítva van. A Kör vezelősége kéri a tagokat, hogy mát ma délután minél számosabban keressék fel az u| helyiséget, hol kényelmes játék biztosítva van.
— Hollywoodi humbuf című kis regé uyéhen Váczl Dozaó az amerikai Ilim Babilon kegyetlen, lelketölö. pénz után lihegd arculatát mutat|n be a rnngn rideg vnlóBAgílmn Amerikában minden blöff, minden humbug. ,161 tudjtt ezt a l,iix-tllmg.vár tlatal rendezőin is. skl ■\'Allalata érdekében és « konkurrenela legyűrésére olyan tllmot állit eló, melynek l.nndori mocsarából kllmrgászotl ragyogd «ztár|áról hónapokon keresztül beszél ar. egéaz világ sajtója. Az érdekes regény! a Nyil legn ebb száma közli. Ara 10 Hllér.
= Figyelje szönyegklrakatunk rendkívül olcsó árail. Nagy strapa szőnyegek már 15 pengőtől ksphatók SchOtznél.
Báuyadt, lev*rl, dal,o,.l káptalan e(ys Raknál a természetes ,,Faraao lázaet" keserűvíz szabaddá teszi a vérkeringést és emeli a gondolkodó- és munkaképességet.
— Elegáns fazonú sötétkék gyap|u georgette ruhák mélyen .letzállllolt árakon SchQtznél.
(Éluaknl ródlóltlmHl) a RaturaM. ■l-l latéaat Ulaatl 10 éra-
kari Továbbra ia JarOlt laS, Igen htala éjaaaba atla aa^al IS lak faié aaa«lka*S fcSaiéraékUt.
PÁNCÍ
SPORTÉLET
Mai sportprogram
A< NTE álaurvaiett eaa pattal áll kl • bajnokaaptráaí KPAC állani »Urk«»áa»e
A mai kerületi tporlprogram kiemelkedő eteménye az NTE—KPAC mérkőzés, mely iránt sportkörökben élénk érdeklődés nyilvánul meg. A KPAC azelőtt Kipotvárl Atlétikai Club néven szerepeli a bajnoktágban. 2 évvel ezelőtt pedig fuzionált a Kaposvári Petőfivel és Igy megerősödve, KPAC név slatt legjogosabb aspiránsa a kaposvári alosztálynak.
A KPAC a kerület legszebb lut-
Mm HOTEL ASTORIA
cavetlen konMttal berendezett magyar ssálloda Velencéit Folyó hldea- ás melegvíz a uobákben. KllOnó magyar konyha. I Magyarul beszéld xéllodal alkalmazott minden vonal- tt hajó- |
érkezésénél. Állandóan kellemes u«l magyar Utsaiig Hagyat alkalmazottak, magyar levelezés. Ill>|
Virágos paplanok
és
sima cloth paplanok
9-80—13-50 pangóig.
Női- a. férfiszövetek
Sima és mintás
bársonyok, selymek
dus választékban kaphatók
Kirschner Mór
divatárisházában.
Visszamaradt férfiszövetek - mig a csekély készlet tart- maradék árban lesznek kiárusítva.
Az őszi újdonságok nagy része már raktárra érkezett, amely vételkényszer nélkül tekinthető meg.
■T Egy tanonc felvétetik. H
ballt játszó csapata. Nagyszerűen összeszokott együttes, mely már évek óta ugyanazon játékosokkal vett részt a Bajnokságban. Csatársora a kombinatív lutballl játsza ét elsőrangú lövök. Nagyszerű góf-képísségüket Szigetváron It bebizonyították. mert s jóformában levő SzAK ellen 4:0-ra győztek első őszt bajnoki mérkőzésükön.
Az NTE átszervezett csapatta! kísérletezik a szezon legnehezebb mérkőzésén. A gyengébb posztokon uj embereke! szerepeltet. Különösen a csatársor átszeivezétére voll már égető nagy szükség. A csapat a következő felállításban- veszi fel a küzdelmet: Csondor — Ctigler, Engelleiter — Radks, Wllhelm, Kudlch — Benkő, Dingi, Jtkubecz, Kelemen, Csátz. A mérkőzét délután 4 órakor kezdődik a Zrinyi pályán. Előtte 2 órakor a KPAC II. ctapata látszik az NTE tartalékjaival megerősített Ékszerész levenlecaapattal. A KPAC II. Kaposvár lf|usági bljnok-csapata, mely nehéz dió lesz a derék nagykanizsai leventecsapatnak.
Kaposvárott a Tutui—Zrinyi mérkőzét döntetlent Igér, mig a KRSC -Nagyatád mérkőzésen a KRSC győzelme biztotra vehető.
Barcson Slmontornyt játszik, s ven-dégcttpa! fogja ponl|sit szaporítani.
Dombovdron a S:AK vendég-tzerepel, a honi cuptl győzelme várható.
Zrínyi TE—Turul
Ma, vatárnap a Zrinyi fulballcta-pata Kaposváron s jóképességü Turul csapatával mérkőzik. Nehéz mérkőzése lesz a fiatal együttesnek. A Turul vasárnap 3 :2 arányban megverte a kaposvári Rákóczii, aki az NTE-t 4:2 arányban verte meg. A csapatol ■ vezetőség bizalommal küldi nehéz mérkőzésére. A Zrinyi 6 évi kényszerpihenése után a Turullal való első találkozásának alkalmát kis zászló átadásával ünnepli. A csapat 12 órakor Indul a Szentháromság szobra elöl a következő játékosokkal: Pápai - Lég-rádl, Varga — Qozdán, Kárpát, Keszel — Poór, Patvar, Vellák, Zlmmermann, Antal, (Munkácsi).
—A Mvagal uj számának élén Schópfltn Aladár Raksay Sándorról Ír születéeé-uek százéven fordulóla alkalmából, Péter András Kdouard Manet-ról Ir centennárluml megemlékezést. A szépirodalmi részben Szász Oóza Cseléd-tragédia c. kisregénvét, Kárpáü Aurél novelláját. Erdélyi Józeef, Hlyén Oyula éa Komjáthy Aladár verselt találjuk. Török Sopwenak könyvekről, SohöpMn Aladárnak színházi bemutatókról én Brachfold Óltvérnak a katalán Irodalomról szóló cikkolt kell még kiemelnünk. Negyedévi előfizetés 10 pengd. Kiadóhivatal Budapest, V, Vllmoe császár ul 34.
Beretvál pasztilla a legmakacsabb fejfájást is elmulasztja
ZALAI KOZLÖÍ-iY
100% PALCSKS
első nagykanisesai selyem-, lceJme-, ionalíesiö és vqgy-ílssettÉA Uscem. "
Közgazdaság
Amerikából érdeklődnek a badacsonyi borok Iránt
Tapolca, szeptember 17
Függetlenül attól, hogy ki lesi ai Unió uj elnóke, a szesztilalom végsó napjait éli a .száraz* Amerl kában. Márcluaban már módosllják a prohlbiciós törvényt s ha nem Is törlik el egészen a szesztilalmai, a bor mindenkép a korlátlanul fogyasztható Italok közölt lesz.
A washingtoni törvényhozás hal sunátort küldött kl Európába, n francia, spanyol, olasz, némel és magyar bortermelés tanulmányozására, Uietve a lövendő összeköttetés alapjának lerakására, mert Amerikában állami monopcilum lesz az alkohol.
A Magyarországra küldött Wood-gate szenátor már napok óla tanulmányozza a magyar borokat. Klje-lentette, bogy Amerika szempontjából a tokaji és badacsonyi bor Jöhet számításba. Woodgate szenátor a napokban lenn járt Badacsonyban, ahol megtekintette a hatalmas köz-
EIncét és tárgyalásokat tolytaiott a Hálásban kvö borexportra vonal-kozóiag.
A tapolcakörnyéki szőlősgazdák 18.000 pengőt kerestek idén a koraérő szőlőn
Tapolca, szeptember 17
Tapolcán és környékén örvendetesen nagy tételekben vásároltak Idén a szőlőcxportőrök. Nemcsak küllöldl, de a nagykörösi gytlmölcs-cégek is látogatták a tapolcai pl\'cot, ahonnan a koraéró szőlőkből mintegy 1000 q át szálliloilak el 17—18 000 pengő értékben. Ezenkívül 35—40 odavaló csom golólányt alkalmaztak és fiiettek. Továbbá naponta 20 munkás kereselt fejenklnt 3 pengőt ládaizegezéssel. Ezek a: adalok pénzben fejűik kl az export eredményeit.
Párta 20-31, London 18-01, Newyork 518 50, Brdsael 7I*82V«, Milano 28-59, Madrid 421Q Amsterdam 206 10, Berlin 12332IA, WÍen --Szófia 372, Prága 15*33, Varsó 58-06, BaSapest Balgrád Bukarest 3*06.
VALUTÁK Angol t. 1915-20*15 Belga fr. 79*16-7974 Cuh k, 18*94-17-04 Dánk. 102*30-103-50 Dinár 983-999 Dollár 570*50-57350 Franda 122 30-22 50 Holt. 22900-23040 Zloty 6395-64-45 Lel 346-3-56 Léva 406-4-19 Ura 2990-3020 Márka 135*70-136 60 Norvég 99"40-100*40
Mi —*--*—
Sdiül. -•—■-Svájcit. 110*70-111-40 \' Ik. 101*30-102 30
devizAk
AmaL 22920-230*40 Belgrád 989-999 Berlin 135*80-13660 Brüssel 79*26-7974 Bukaresl 3*43-3*51 Kopenh.102 50-103*50 London 1981-19 95
Madrid -•--
Milano 3000-3018 Newy. 571*00-574*00 Oszló 9960-10040 Párls 22*33-22*47 Prága 16*93-1701 Szófia 4*08-4*19 Slockh.l01*50-|02-30 Varsó 64*05-64*45
Wien -
Ztlrlch 11080-111*40
Wien clearlng árfolyama: 80.454.
Kiadja a laolulajdonos Közgazdasági Rt. Gutenberg Nyomda él Délzalal Lapkiadó Vállalata Tiönyvnyomdája Nagykanizsán.
Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán\'telefon; Nagykanizsa 78. szám.
APRÓHIRDETÉSEI
Mtu-aaasa a ás i—«
larih h |l l > 10 — !»<*\',
MW >il Mi • fll*r. • aM
,(.hb MS.kál UH «á< "tol uiaüttlk. Ini.i anttut
Rl« golyós csapágyak sutóhoz, speciálisan olcsón Ford- es Fordsonhoz Unger UUmann éa Tóth vaakereakcdéaében 3e22
Kész koayhakytar állandóan kapható Dukási Ferenc aaztalosáruUzemlben. 392 i
Szerény Igényű, leitéllen megbízható intelUgens listai ssazony ajánlkozik k*a-vsaatSaának magányos úrhoz, vagy plébániára. Magyar Hirdető Iroda, Nagykanizsa, Főút 24
Képkai-ataziéat jutányos áron vállalunk. Aranath Bszár-udvsr. 3123
Kétszobás utcai lakáé mellékhelyiségekkel november l-re kiadó Széchenyi-tér 4 . 3930
Hánnsasbás lakás havi 65 pen gőért kiadó Erzaébet-tér >0. Ugyanolt azé pea bútorozott klllón bejáratú szoba IS k|. adó. 4188
PrlvAtpéiasr diszkréten kiadó, csak blz-toa helyre. Clm s kiadóban. 4093
Használt lákkallt veszek és eladok. Kívánatra .báztwa mtcysk Ptscher, Klrálv-ntca it. 4144
áptttaiakaak Igen olcsón eladó 2 darab 8X3 mérelll deszkaház, 16 ablak-szántavai, .bőrlcmazzel fedve. Bővebbel Baltfcyány-ulca 1. alatt. » 4184
Haaara4l< ajtó, ablak, légla, épületfa eladó Széchenyi lér 6. . -.4128
Érettségizel! fiatalember Inali\'Miláara vállalkozik olcsőn, (lakásért, kosztért Is), Clm a kiadóban. .<4181
„Zsolnay" fayenoe lapok
minden minőségben
és színben igen jutányosán
Sartory Oszkár Utóda cégnél Király utca 39.
_ ruhát veszek éa eladok. —
Hívásra bálhoz megyek. Márkus, Király, utca 31. 41SJ
■ QlflnUU bútorok költözködés mlajt olcsőn eladók Msgysr utca 19. 4102
A szentgyórgyvárl hegyen egy Jókaiban levő axSISblrtok présházzal, szabadkézből eladó. Bővebbet Rózsa-utca 6 sz. alatt. 4209
ölanbáa vlzvezetékes modern lakás, kerthasanálattal kisdó. Bővebbet Angol-Magyarbank. 4201
3 szobás lakáé, Itlrdóazobivsl. jutányosán. enelleg szonnslrs Iá kiadó Horthy MUrlős-ut 51. 4215
Halló I Figyelem !
Has—AeáesmáMUUe I
rendű jó\'fiatal HiathahUS usak ........................ 60 fillér
hátulja, bármely része csak ... 80 fillér ö kgi. vételnél 10 százalék árengedmény I áio\' Tisztelettel
almon látván hentes és mészáros, a piacon, közel a halas mellett.
1932 szeptember 18.

■•"■1 ■ ■ "t « E-Tn
FRANCK-kávét végy...
a magyar gazdát,
a magyar munkást,
A
a magyar ipart segíted I
a agi
Keresek kétkerekű jóksrbsn levő ta»a-oaal. Clm s klsdóban. 4241
Jókarban levő használt kar^fcpiái- meg\' vételre kerealetlk. Bővebbel WolláK ven dégló 423H
A relormátus egyház Kötcaey-uUa 22 számú \' raktárhalylaána félévre *■ árié.
Klagánaaa bútorozott utcai azoSt magányos urlnönek kiadó Ugyanebben; a házban szerényen bútorozott udvart szoba kiadó Csengery ut 9
Rózsa wandéfia és Bzálloda novem berte jklzdó dr. Knsusz ügyvédnél, Fő ul 21. alatt. 4242
HAansaatarl teendókelvégzéaéértszo bit kap msgányos nő. Qm a kiadóban. 4240
Használt karákpárt veszek 12 éi 3 óra között Csengery-at 73. 4239
Báthory utca 10. uáq .alatt egyszobás lakás asoanalra bta«é. 3229
Egy alárualtásst (elvétetik kiadóban. |
Clm a 4228
KMly-u. 49 alatt-hMasnsMa lakás malltWKlylségtkkel -éevember l-r« kiadó. Bővebbet Zwelgnél, Erzsébet tér 1 4147
Kályhák samottozáss, helyréflüttáta
olcsón és szakszerűen
Sartory Oszkár Utódánál
Klrály-utc® 39.
Kossuth lér 3. szám alatt 1 szobás udvart lakás mellékhelyiségekkel elsejére ki*a«. 1223
Eladó » darab Ktaabloaaaksf kacsa,
angol, holland, dán Import törzaek. havi to|ist hoz 28-ar-lg, ári dnabonklnl P 2*50 Ugyanolt egy Oergely-féle 50 ea keltítö-Kép anyós mllanyával olcsón eladó. — lf|. Ocrgály József, Nagykanizsa, Csen-gery-ut 97 -4138
Eladó lllizertlzleti berendelés, pultok éa fiókos állványok Sugár-ut 53. szám Beleznsl Jánosnál 4214
Jól főző mindenes axakáOsfiA ajánlkozik azonnali, vagy október\' l-l belépésre, esetleg bejárónőnek. Bővebbet kl adóhivatalban | 4210
aae«|sfcor>ii kitüntetett, sz erdészet minden ágában szakképzett és teljeaerr jártas egyén, az óul, téli és tavasai erdősítési, vsgy fskttermelést munkálslokuál azerény.dlfáiiaaal alkalrnazást|keres. Vasváii Józrwl Keszthely. Llget-ulca 1. sz 4157
\' Kiadó kétszobás utcai lakás mellék, helyiségekkel szonnalra vagy november t-rc. Bővebbet Erzsébet-tér 16. Faizertlzlet. 4270
Vlaaltk-uhAt veszek és eladok, kívánatra házhoz megyek. Deutsch. Királyutca 21. Ugyanott Bledermayet asatongar-nltura elauó. 4221
Tázbás utca 13. azámu káx szabadkéz-
ből eladó. 4222
Betonvas
Sartory Oszkár Utódánál Király-utca 39.
Még e hónapban
ne mulasszuk el gyümölcsfáinkra
hflrnyóenyves-gyüriiket
(elrakni, meri igy megakadályozhatjuk, hogy az idén mar jelentkezett, s a jövő tavasszal még nagyobb tömegben várható araaxolghórnyók pusztítása. A hernyóenyv-gyUrU összefogja a fára Igyekvő araszolok nőcélt (amelyek repülni nem tudnak) s ezáltal megakadályozzuk, hogy petéiket a gyümölcs-Iákra lerakják. A hernyóenyv éra:
I kis dobozzal ..... ..... P -•*
Vt kg,-os dobozzal ........ P 140
\'/J . . ......... P 2*70
I . , ......... P 8*20
Gibonaotivizó
mxarek. MfilrágyAfa. FUTOM és PEKK.
■unronyaaxállltábaho* használ! aaakok darabonként 60 fillérért
kaphatók:
Ország József
cégnél
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10,
\'.A blrósigi palota mellein.
Síremlékek
műkőből
minden nagyságban tiszta -fehér színben gyönyörű kivitelben meglepő olcsón
SARTORY OSZKÁR UTÓDÁNÁL
Klrály-utCa 39.
Saját érdekében tekintse meg telepemen. ^
1<m.tszeplember 18
ZALAI KÖZLÖNY
MEGHIVát.
a nagykanizsai közraktárak részvénytársaság
I. c. részvényesei az 1932. évi azeptcmb«« hó 2640 délelőtt i;«|2 úrikor > Nagykanizsai Bankegyesltlet é« Délzalal TakarékpénitáMléazvénytársaségllelvIségébea tartandó m
r mn dbs évi közgyűlésre-
„oá-értesítéssel hivatnak meg, hogy a felügyelő-bizottság által mcgvizsgíll méilegel és ennek, ugy az Igazgatóságnak jelentését a társasig! Irodában az üzleti órák alall szepleMÍÍP\' íí to-ióI ■\'"\'•ve megtekinthetik. A részvények az alapszabályok 18. § a értelmében a Nagykanizsai Bankegyesület és Délzalal Takarékpénztál Részvénylársaaágnál három nappat a vszwllés lt,<tbt l"1)\'*"1"1411-
A k»«»<ol*> t»rav«t i I. Az Igazgatóság éa lelugyelóblzottság lelcntése. 2. A lelolyt Qzletévl zárszámadások, ugyszlnU« a vonatkozó igazgalóeágl és IdOtyeló-hliottságl jelentés előterjesztése. »z Igazgatóság, valamint a felügyelő-bizottság (elmentése leleltfhatározathozatal. 3. A lclllgyeló-MaotttiK ttutelcldljának megállapítása az 1931 — 1932-ild ,i letévre. ■!■ Négy naplblztos tlszteleldlllnak megállapítása az elmtilt llzlelévre. 5. A hlvalalos lap kijelölése. 6. Igazgatósági tagok, továbbá a lelígyeló-hlzoftzág mcgválasztfca az ütMuabálvok 21. és 29. §-«l élteimében. 7. Egyéb, alopszabályazerlllcB belelentett Indítványok Urevaláaa^a
"*,,U*lly0kN.gyk.nlzsa
vmsyom
932. évi ««P.ember üíÍ7.jl,\'P"abál,,K""Cg bC)C\'Cn\'e" ^^
nérleg-izámu
Nagykanizsai Közraktárak R.-T. Igazgatósága.
tehth\'<-
fpltkezésl számla:
I épületek éa Iparvágány .................
(Mpbírendezáaek és lelt. tárgyak azámla .........
prlékpaplr-izáml*:
5 drb Magy. Nemz. Bank réazv............
12.000 korona n. é. ■t\'/z\'Vo Pesll Magy. Kciesk.
Bank záloglevél ........................
Tartozók folyószámlában (takarékok és bankok)
Levonva követelők........................
Pénztár-számla:
pénztárkészlet ........................
Egyenleg:
Kolyó évi veszteség........................
Pengó
27907 4614
Pengó< | I
84820 48188
23292 1877
166144
Részvénytőke-számla: 4-100 drb teljesen befizetett részvény
Tóke-tarUlékalap-számla...........
Tartalékalap-számla...............
Értékcsökkenési alap számla........
Nyugdljalat*számla...............
folyó évi 40/o kamat ............
Külön nyugdíjalap-számla — ... —
Ujnépl r.lek Lipót-alap számla ......
lolyó évi kamat ...............
Osztalék-számla:
lel nem vett osztalék............
I
Nagykanizsa, 1932. június hó 30. Ezen mérlegszámlát megvizsgáltuk éa az Üzleti-könyvekkel megegyezőnek találtuk. Nagykanizsa, 1933. jullus hó IS.
Pengó I I
1900* 600
1000 50
Pengó
3*521 8000 13000
15600 1314
1060
16(144
TS

Az Igazfatóság. A lelOfyalO-MzotlUg.
Családi ház építésre Építkezés befejezésére Inalti kölejönök klcaerélésére Házhely vételére
10-16 eves törlesztéssel kamatiMutaa B. I. I, kilta»iit aiaali.
Ol|Ut.n tclvtlágoiltált ad t
Hujdu Dszafi fí kép.l.olönk Nagykaalasa, Klnlxst-ytoa 21.
• tjy h4jpontunk
Budapesti Ingatlanbank B. T.
B.d.p.W, VII.Kák»Cil-irt 10. alapítva: ltM.
GySstttcstenisICk h txptrtfirtt
hnMhi Oyflmölcsszállltó rekeszek bármi iy meny-nylségben állandóan kaphatók 3»o
Dukész Ferenc; fakeres-kedő aszlalosáru Üzemében
Nagykanizsa, Magyar-utca 108.
Samnné Kopár Teréz
IÜ8Ö- és kötízerkésüitő
KésxJt i /utányot áron legmodernebb dlrmtfOrőkct, mel/-Urtóktt te hurhnytUrióktt. Azonkívül t gyógy-fiaskót őket, lirykítiket, lúdtalpbetéteket, gummlhnr/tayákMt.
Állandóan kapható:
MIct«y-ntoa 11. Sagykanlzia.
Szigete Ifi és \\M\\mm\\ Elsőrendű tíMátiány facement
Gyári árait t
Ailallmaiiix
nagyban és kicsinyben
SARTORY OSZKÁR UTÓDÁNÁL
Király-utca 3».
poűanvvari
uradalmi la|boralin kaphatók lllerenklnl már «0 Iliiéiért. Legklaebb tétel Sft liter, nnoss láttOLI töldbirtokoa 3«4_Batthyány-utca 28 szám
Két és három sxobáe
udvari lekéa november l-re, négy szobás szép ulcai lekés, továbbá utcai műhely lakással, üzlethelyiségnek és vendéglőnek is alkalmas, azonnalra is, valamint
november l-re olcsóért kiadók.
Bővebbel: Ballhyány-ulca 10. sz.
im
VlZV6Ifiték6t, csatornázást, központi
lOlést és e szakmába vágó Javításokat jutányos árban vállal
MENDLOVITS JÓZSEF ÉS MÚRTOH
rézmfl és vízvezeték szerelési vállalata
Tel.ron a-71. BABYKAHIZ8A, SIEÁLT-UTGá 45. SZ. Toiofoa 2-71. mm~ KedvezB fizetési feltételek! HM |
Állandó jaktá: IBrdőszoba berendezéaekbon éa mosóüstökben.
j.tnhne" mezftgeadeségl gépek B»éri lerakata.
Csepp vájja a kBvetl
A vese, hugy és epehólyagban történő\' kezdetleges lerakódásokat senkisem veszi észre; amidón a fájdalmak már mutatkoznak, akkor már a kóképzódés nagyon előrehaladott. Ettől a veszélylót megóvhatja magát mindenki, ka naponta aiy-kát pohár raflodol vizet laztk. lg
A nagykanizsai klr. járásbíróság, mint telekkönyvi hatáságtól.
6239/tkv. 1932. szám.
Árverési hirdetmény és árverési teltételek.
Pátri István vét!reha|tstónak Ozv. Pátrl l.sjoané Szekeres Juli végrebajtáat szenvedő ellen Indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881 : LX. t.-c. 144.. 146. éa 147. §-al értetmében elrendeli a végrehajtási árverést 675 V tókektt-veteléa, ennek 1931. évi november hó 17. napjától járó 6<Vo kamata, 224 P 46 flll. eddig megállapított per éa végrehajtást éa az árveréal kérvényért ezúttal megállapított 31 P 40 llll. költség tőkekövetelése és járulékai behajlása végett, a nagykanizsai klr. járásbíróság területén levő, Balaton-magyarod községben fekvő ■ a balaton-magyarodl 812. szljkvben
I A f 1—9. sor. 1141/67,1141/66.1141/69, 1141/70, 1141/71, 1141/72, 1141/73, 1141/74, 1141/75. hrsz. alatt foglalt házhely az U|-majorl dűlőben a természetben összefüggő egy birtoktestet képező Ingatlannak végrehajtást szenvedő nevén álló 1 6 részére egyUlleaen 600 pengó,
II. u. 0. 308. szljkvben A f 1. sor 4t4. tiraa. a. foglalt rét a Kányavár elején dűlőben ingatlannak ugyanannak nevén illó -lit részére 75 pengő.
III. u. o. 1170. sitjkvben A f 2—7. aor, 911/b. rét a külső Kotonban Ingatlanra 294 pengő,
242/a. I. a. hrsz. alatt loglalt szántó a
Középdülőbcti ingatlanra 160 P,
242/a. 2. a. hraz alatl foglalt száaM- » Középdülőben Ingatlanra 160 P,
lO&a. 1. a. tusa. alatt loglalt szánt*\'* Tólept dűlőben Ingatlanra 247 P 50 Hü.
184/b. 2. hraz. alatt loglalt szántó u Oriaágutl dűlőben Ingatlanra 231 P,
1141/96. hraz. alall togUU aaántó az Uj-majori dűlőben Ingadura 610 P kikiáltás! árba*.
A telekkönyvi hatóság az árvtréaoak
Balatonmagyarod községházánál megtartására 1932. évi október hó 8. napjának d. e. 10 óráját IDzl kl és aa árverési leltételeket az 1881 : IJC L-e 150. §•« alapján 1 következőkben állaplt|a mef !\'
I. Az árverés alá eső SZ I. pont alatt lel sorolt Ingatlanokat a kikiáltási ár telénél, a többit a kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1808 tXU. t-e. 26. 5) Az. árverelnl szándékozók kötelesek há. natpénzül a kikiáltási ár KWo-át készpénzben, vagy az 1881; LX. t-c. 42. §-ában meg határozott árfolyammal azimltott évadétképe* érttkpapfrosbm • kiküldöttnél lelenni, vagy a bánatpénznek előlegesen bírót leiétbe helyezéséről kiállított letéti elll-merrényt a kiküldöttnek átaánl ás az árverési feltételeket aláírni. (1681; LX. t-c. 147., 160, 170. §§.; 1908 : XL. t.-c. 21.§.)
Az, aki az Ingatlanért a klktáltáal imái magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt aa általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészítene (1908. XLI. »- f) Nagykanizsa, 1932. évi jualua bó 28. napján.
Dr. Bentzlk s. k. klr. |béró.
A kiadmány hiteléül: Mlkó s. k.
4234 Uod.IOU.it.
Modern fehér
c^ii^entl^j^c
„Üstökös" fehér cementből, mindennemű cementáru, portlandcement\' és építési anyag jutányosán nagyban és kicsinyben
SARTORY OSZKÁR UTÓDA
cégnél Király-utca 39.
ZALA) KÖZLÖNY_______1982 meptember Íj).
PÉLDÁTLAN OLCSÓ!
Modern berendezések egy- %
Modern berendezések egy szerQ ée művészi kivitelben, óriási vélasztékbsn. Kedvező fizetési feltételek.
Díjmentes szélütés.
KOPSTEIN BUTORARUHAZAK
NAGYKANIZSA, HORTHY MIKLÓS-UT 4. SOPRON és SZOMBATHELY.
Rózsa-Gyár
vegyészeti ruhatisztító és műtestógyár
Ksposvér.
lefakult
bórkönenyekel, bőrárukat kifogástalanul fest, férfiöltönyöket, nöi ruhákat, kézimunkákat vegyileg tisrtil és szinlartóan fest olcsó árak mellett a „Rána-Dyár"
I
lim
QyUjlötelep:
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 5,
Itógi posta-épület.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
18.770/1932.
Árverési hirdetmény.
Folyó hó 19-én d. e. 9 órakor a város erdőhivatalában eladom a város gyümölcsfáinak cca 1 vagonra becsült almatermését.
Nagykanizsa, 1932, szeptember 17-én.
4011 Polgármester.
Jl
SIKURIT"
és egyéb szigetelő anyagok. Samott téglák és samott liszt
gyári áron
Sartory Oszkár Utódánál Király-utca 39.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
18.027/1932.
Árverési hirdetmény.
Folyó évi szeptember hó 27-én d. e. 10 órakor a v. gazdasági hivatalban tartandó árverésen a Kossuth-tér 14. sz. házban megürülő 3 szoba, fürdőszoba, konyha és mellékhelyiségekből álló lakást bérbeadóm.
Nagykanizsa, 1932. szeptember 6-án.
Polgármester.
25Ö3. vh. sz. 1932.
Árverési hirdetmény.
Dr. Fodor Antal ügyvéd Utal képviselt Danncbcrg I. ét Wziíi javára 2S06 pengd léke (I több követeiéi ét Jáiulékai siejéTg a nagykanizsai klr. látáablróság 1931. évi 2563. számú végzésével elrendelt klelégl-tfcsl végichajtáa tolylán végreha|táat min-vedőiöl 1931. évi Január hó 2l én lefoglalt 330J pangó - Ilii becsalt Ingóságokra a nagyksnixa.1 klr. Járáablróság tenti szAmu végzésével sa árverés elrendeltetvén, annak az 1906. évi XLi. L-c 20 §-a alapján a fent megnevezett a a foglalási Jegyzőkönyvből ki nem ttinó más foglaltatik javára ia az árverés megtartását elrendelem, de csak srrs sa eietre. ha klelégitéai loguk ma ta fennáll éa ha ellenük halasaié hatályú ipénykereaet folyamatba nincs, végrehajiáat szenvedett lakáaán, Frlaóraj-kon, a tna|orban, a Illeteti ősueg levoná-•ával leendó mevlarriiára határidőül 1932. szepte .ibér hó 19. napiának délután 4 órAJa lüzetik kl, amikor a bíróilag lefoglalt llaencgy darab góböly ökör a egyéb Ingóaágokat a legtöbbet Ígérőnek kéupénzllzetéa mellett, esetleg becairon alul ll — de a kikiáltási Ír kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon Ingóságokra, .melyeknek a klklálláal ára egyezer pengőn alul van. az 5.610/931. M. £. azámu rendelet értelmében csak aiok árverezhetnek, akik a kl.lillásl ár egylliedréaaét bánatpénzül leteszik.
Nsgyksnliaa, 1932. auguaatua hó 26 án.
Haán Oyula s. k.
klr. Jbir. vésrehaltó •un mint bírósági ktkoldölt.
Nagykanizsaiak taiálkozóhsiy. az
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmaniozky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon : (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTEL1ST. Szobáink árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi fűtés, folyó hideg-meleg viz, lift, telefonos szobák. Teljes komfort. A szállodábtpiétterem, kávéház és amerlcan bar
Száraz, apritolt bükkfát, ffűtőszenet
házhoz szállít, legolcsóbb napi áron
Steiner Adolf
ta.lta- ém •aánkara.k^á
Kir-ély-utoa 32. sz. alatt.
zs-s ®JL
ECVETLEN^f
HÉZMOZDUWirat
BLODDIN
IAMPRRH
JSM DÍJTALAN líMeKTKTCfT
lelczer iivey éi portellán ayáii taato
Nagykanizsa, Horthy Miklós ul L
Nyomatott a laplnlajdonos Közgazdasági R.-T. üiilcnbcrg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykanizsán, (felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
72. évfolyam 212 axáro
Nttljykaalua (JI82. szeptember 20 kedd
Ara 14 Kllér
ZALAI KÖZLÖNY
{Kikuitóság és kiadóhivatal: fótit 5. izém. Kesstbelyl llókklsdóhlvst.1 Koíiath utca 31
Felelős szerkesztő: Barbarlta Lajos
Hlőflzeltsl áta : egy bórs 8 pangó «0 ti Ilit SKtknaldirfgl éa kiadóhivatalt tikion: 7* u
jó hírek a nagyvilágból
VII.
A pénzügyminiszter utoloó havi Jelentésében végre deftellmenteaen jelentkeznek az Állami üzentek Bevétel 27\'5, kisdia M !I millió pengd.
Hoovtr besiéiliböl: ,A világol sújtó oagy i-sapáanak ez lesz az utolsó rossz tele."
Megjelent a rendelet hz OTI hátralékok kamatmentes fizetéséről.
C\'horln Fertnc vasárnapi nyilatkozatából: Ha a világ helyzetei nézzük, nem hiszem, hogy optimizmus kell annak megállapításához, hogy biztató Jelenségek vaunak mindenütt. legbiztatóbb jelenségek: az angol konverzió nagy sikere, az ezt kővető francia konverzió, a katnathozam csökkenése, ami n külföldi tőkéi befektetésekre lógja öaztd aözin. Biztató az Amerikában és már Európában la megmozdult árupiacok és értéktőzsde..."
*
A „La Siiuallon Economlque Mondtak" c. kötél, ami á Népszövetség kludáaá bari Jeleut tneg, grafikonokban mutatja ti h nyersanyagáraknak vllágsierte való fölfelé törekvését. „Ezl a fordulatot a klmélytllt válsághelyzet egészséges reakciójának kell tekintenünk." A Pesti Napló a szamokhoz a következd kommentárt fllzl:
J\'. Jelenségek nyomán túlzás nélkül lehat állítani, hogy a nagy nyersanyag rezervoárokkal nemben olyan mertekben kezd növekedni a fogyaaz tás, hogy a Jósslmalu apekulácló ezt vllágazerte ár-Javulással számi tolja el. Hogy ennek a fordulatnak a hullámai elérik Magyarországot la azt Joggal lehet következtetni. Az elad piaci rez dülések már elérkeztek hozzánk s caak azért nem öltenek határozottabb mértéket, meri legyengült pénzügy* éa termelési helyzetünk nem tud eléggé gyorsan reagálni ezekre a benyomásokra. Amennyiben azonban a külföldi gazdasági változás Iránya és ereje megmarad, az egyre határozol tmbban log nálunk Is érvényesülni."
Oratz Gusztáv nyilatkozatából: .Benyomásom az, hogy kereskedelmi torgal-uunk Csehszlovákiával eléggé jelenida keretek közt hamarosan megindulhat."
Az esküvője után
megmérgezte magát Edvy Illés Pál festőművész
Budapeat, szeptember 19 Edvy Illés Pál 29 éves festőművész ma délután vádutcai műtermében gázzal megmérgezle magái. Né-wny nappal ezelőtt nősült öngyilkosságának okát most kutatják.
Nem állami tanítók fizetésrendezése
Budapest, szeptember 19 Karafftdth Jenő kultuszminiszter rendeletében szabályozza a nem állami lanilók illetményeit. A rendelel a nem állami alkalmazásban levő wnllók és tanítónők részére évi 1^42 pengőtől emelkedően a szolgálati év srerlnl 4032 pengőig, ovónók részére 1070 pengőtől 2370 pengőig [»|edfl fizetést állapit meg.
Berlin : 4 százalék
Berlin, szoptember 111
A magánkamatlábat 1 és fél százalékkal 4 százalékra szállították le.
is angol emlékirat célja: minden körülmények között megmenteni a leszerelési értekezletet
Jogilag nincs eltérés a francia és angol álláspont közt, de Anglia gyakorlatban hajlandó elismerni a német követelések Jogosságát
Az angol emUkiratnak politikai célja az, hogy a leszerelési értekezletei minden körülmények között megmentse és ezért akarja pozlttvvd tenni, hogy Németországot a tárgyalásokban való részvételre Indítsa Az emlékirat első felében a francia álláspontot messzemenően honorálja, mlg második részében elismeri az egyenjogúság szükségességéi. Tekintetlel arra a lényre, hogy a német álláBponlot a Henderson elnökhöz legutóbb Intézett levélben állapilollák meg és ezen az angol emlékirat sem változtathat, a német kormány erre nem Jog választ adni. A német kormány Ismétellen bejelenti, hogy figyelemmel fogja kísérni a leszerelési ériekei lel elnökének tárgyalásait, de határozatát a tárgyalások menetétől teszi függővé.
Newyork, szeptember 19 A Chicago Tribüné szerint Herrlot szívélyes hangú levelet tnlézett Borah szenátoiboz, hogy megnyerje Amerikái a német leszerelés kérdésében elfoglalt francia álláspont számára. Herrlot emlékiratában kifejti, hogy Franciaország csatlakozik Hoover leszerelési tervéhez
Pária, szeptember 19 A francia sa|ló előre számol azzal, hogy Németország katonai egyenjogúságának kérdésében Genfben fontos tanácskozások Indulnak meg. Az angol jegyzék tekintetében általános a vélemény, hogy jogilag nincs eltérés Angtia és Franciaország álláspontja között, ez azonban nem változtat azon, hogy Anglia gyakorlatilag hajlandó jogosnak elismerni a fegyverkezés egyen/ogusdgdra vonatkozó német követelést.
í Berlin, szeptember 19 Itteni Illetékes körök a leszerelés kérdésében átadott angol emlékiratban bizonyos eltérési látnak az angol nyilvánosság előli elhangzott kijelen léstől. A nyilatkozatoktól tulajdonképpen Inkább közvelilő hangol várlak és olyan magalarlást, amely pozltlve hajlik a német álláspont felé. Nehéz volna megmondani, hogy vájjon Angliának ez az irányváltozása Heniot állítólagos tilkos okmányaira vezethető-e vissza. Ezek az állítólagos titkos okmányok régi elavult dolgok, amelyek elé Németország teljes nyugalommal tekinthet.
Béke helyett ujabb szakadékok felé vezet á leszerelési konferencia
Ixtndon, szeptember 10 (Éjszakai telefonjelentés) (Jenit jelentés szerint népszövetségi körök ben az a vélemény alakult kl, hogy Anglia magatartása el lógja mélyíteni a szakadékot a leszerelési kon-lerendán résztvevő államok közölt, ahelyett, hogy a béke útját egyengetné.
Oenl, szeptember 19 (Éjszakai telefonjelentés) Henderson, mint a leszerelési konferencia elnöke levélben válaszolt a német kormány értesítésére, amely szerint
nem vesz részt a leszerelési értekezleten. Henderson sajnálkozását fejezi kl a német kormány elhatározása feleli Nem bocsátkozik vitába, de nem hiszi, hogy a leszerelés végleges halárai már .nőst megálla-pllhalók lennének, ezért Is aggályát tejeii ki a német kormány állásfoglalása mlall. Reméli, hogy Németország mégis résztvesz a tanácskozásokon, annál Is inkább, meri távolmaradása súlyosan érintené magái a leszerelési.
Rablógyiikosság a pesthidegkuti Malom-csárdában
Egy sánta kerékpáros agyonlőtte a korcsmárosnét, aztán elmenekült
Tényben levő vaskazettát és ennek tartalmát, mlnlegy 2—300 pengői magához véve, kerékpároh elmeneküli. Jandákné néhány pete múlva meghall. A rabló, a cselédleány előadása szerint, az egyik lábára sánta voll. Motorkerékpáros csendőrök üldözik a gyilkost.
Budapeat, szeptember 19 A Pesthldegkut község szélén levő Malom-ciirdába ma reggel betért kerékpáron egy alacsony termetű férfi. Megvárta, mlg a csárda bérlője, Janddk József elment hazulról és akkor többször rálőtt revolveréből Jandáknéra. Ezután feltörte a szek-
A gyilkos
A csendőrségnek a cselédledny adott személyleírást a tettesről. Az Illető körülbelül 160 centiméter magas férfi, aki feketeszalagos, szürke kalapot, vörösesbarna kabátot és szürke nadrágot viBelt. A kerékpár csomagtartójára egy csomag és egy bot voll felerősítve. A lellesnek, aki Ismerős leheteti a helyszínnel, meri ludla, hogy hol kell keresni a vas-kazellál, különös ismertetőjelei is
nyomában...
vannak: jobblábára sánlll és jobb-kezén nagy forradás van. Motorkerékpáros csendőrök száguldottak szét minden iránybin az országúton és délig azt ludlák megállapítani, hogy nem sokkal a gyilkosság után Solymár községben elakadt egy biciklista, akire ráillik a személyleírás.
A kerékpár gumija megereszkedett s az Illető bekopoglaloll egy házba, ahol Izgatottan biclkllpumpát kért
kölcsön, mert nagyon sietős az alja. Fel is fujtatta a megereszkedett tömlői, majd egy balkéz felé vezetó dűlőúton eltűnt.
Időközben értesítették felesége haláláról Jandák Józset művezetőt, aki felfogadott egy bérautót s maga Is a gyilkos üldözésére indult. A motorkerékpálos csendőrök őrjáratai cirkálnak minden környékbeli ulon és nagy erővel áll a hajsza a gyilkos ulán, akli éppen emlllelt ismertetö-jelelre való tekintettel előreláthatólag lövidesen sikerűt is letartóztatni.
Félaradményakat hozott a strasal konferencia
Budapest, szeptember 19
A slresal konferenciáról Jól informált helyen azl mondották, hogy a konferencia eredménye általában nem eléglll kl a várakozást. A gabona-neműeken kívül más mezőgazdasági cikkekkel, főleg az állatokkal kapcsolatban a preferenclálls elbánás elvét nem sikerült keresztülvinni. A mezőgazdasági cikkek rxportját korlátozó rendszabályok terén sincs remény előrehaladásra. Ai a pénzügyi alap, amelyei a gabonanemüek árának emelésére létesíteni kívánnak, még nincs kellőleg biztosítva és kérdéses, hogy az egyes államok milyen összegekkel Járulnak hozzá. Az alaphoz kb. 75 millió ivájd frank volna szükséges.
Strem, szeptember 19
Az értekezlet gazdasági és löld-művelésűgyl bizottsága ma délelőtt csaknem lel|esen végzett az előadói jelentésekhez fűzött ajánlások tervezetének megvitatásával. Ez a tervezel, többek közi a következőket ajánlja:
Az Illető államok kövessenek cél-síéfű iierzödéses politikái, töröljét el a deviutorgalml korlátozást é* küszöböljék kl fokozatosan az árucserét akadályozó rendszabályokat. Az ajánlások szükségesnek mondják továbbá, hogy a három száraztoldi nagyhatalom egyetértésével kidolgozol I Indítvány mintájára nemzetközi egyezményt léleiilsenek a gabona neműek revalorlzálása tárgyában, úgyszintén kívánatosnak jelzik, hogy szervezzenek meg agrár és jelzáloghitel! nemzetközi intézetet.
Gróf Ztcöy tíéxa hoponyarepedésl scen-vedKit egy autó-Karambol kSveíkecfélten
Zichy János gróf Ha, a 38 éve* Zichy János Ofcta gróf ma délben auión indult Székesfehérvár félé. Budafok közelében egy leheráutó nekiment a gróf kocsi ának. Zichy Géza gróf súlyos sérüléseket szenvedett és mentők szállltoilák a Payor-szanalórlumba. Itt megállapították, hogy koponyarepedést szenvedett. HÜM HOmér sebészlanár azonfijj koponyalékelésl végzett ra|ta. AZ operáció sikerüli. A beleg állapo a suly06 ugyan, de nem életveszélyes és előreláthatólag két hét múlva elhagyhatja a szanatóriumot.
ZALAI KÖZLÖNY
Kauoié ellenében kérik a sármelléki házaspár szabadlábrahelyezését
Nagykantiaa, azeptomber 19
Megírtuk, hogy Kisvargu Stndort és leleségél, a sármelléki tűzvész gyanúsítottjait a pécsi tábla sem helyezte szabadlábra.
Ugyanis a nyomozás folyamin a csendőrök kihsllgalák a község lakosságát és az egyik lanu ugy vallott, hogy látta, amikor a kritikus időben Szalal Franciska földre szegzett szemekkel, nagyon idegesen szaladt a vész színhelyéről.
A gyanúsított házaspár védője, dr. Mezi Ignác most beadványban fordult a kir. törvényszékhez, amelyben a nyomozás adataival szemben, (öleg a gyanúsítottaknak a csendörök által kihallgatott beszélgetésével szemben a házaspár bűntelenségét igyekszik bizonyítani és kaució mellett szabadlábraheiyezésűket kéri.
Vasárnap vasraverve
vitték helysxini szemlére Mészáros Istvánt Mbb nagykanizsai károsulthoz
Mészáros Istvánról, a Balatonvidék réméről már mult számunkban részletesen beszámoltunk. Mészárost a szombathelyi csendőrség egy jár őre vasraverve szállította be vasárnap reggel Nagykanizsára a rendőrkapitányságra, ahonnan még egy rendőr kíséretében a megvasalt embert mindenüvé elvitték, ahol kanizsai lopással, Illetve betöréssel gyanúsítják.
Nagy feltűnést kellett az erősen megbilincselt Mészárosnak a város fő utcáin valö eskortálása éppen a legforgalmasabb délelőtti Időben. Egyesek már rab\'ógyilkost véltek benne felfedezni, akit statárium elé visznek. Pedig nem történ! mas, mint hogy a balatoni vármegyék rémét helyszíni szemlére és szembesítésre vilték több kanizsai házba, ahol öt gyanusilják betörések elkövetésével. Még a délutáni vonattal visszavitték Szombathelyre, ahol lövöldözései mialt fogják felelősségre vonni.
= Mielőtt szőnyeget vásárol,
tekintse meg Slnger Dhatáruház dus szőnyegraktárát.
A jövő hónapban nyilik meg a Weiser-házban a nagykanizsai kereskedők klubja
At OMKE vasárnapi választmányi ŰÚse
Nagykanizsa, szeptember 19 Az OMKE nagykanizsai kerülete vasárnap délelőtt élénken látogatott választmányi ülést tartott, amelyen Melczer Jenő elnököli. A tárgyalásra kerülő lárgyponlok körül a legfontosabb a kereskedők klub|ának kérdése volt. Melczer a kiküldőit bizottság jelentését terjesztette elő a klub helyiségre és a költségvetésre vonal-korólag, amit hosszabb vita és számos tárgyilagos hozzászólás követett. A választmány végül kimondotta, hogy felhatalmazza a bizottságot a Fő-utt Wetser-ház kibérUsir\'e klubhelyiség céljaira. Örömmel vették tudomásul, hogv egyre jelentkeznek uj tagok és mindjobban élénkül az
cgyesüleii élet.
A kereskedők klubja - értesülésünk szerint — a jövő hónapban nyílik meg a Wei«er-ház emeletén és centruma, otthona iesz a helybeli kereskedőknek, ahol a napi munka fáradalmai után nemcsak szórakozást, hanem szellemi felfrissülést Is fognak találni. A vezetőség nagyszabású programot dolgozott ki e tekintetben. Gazdagon felszereli a klubol, könyvtárral, lapokkal, társas játékokkal, kereskedői kiállításokat rendez, kullur előadásokat tart és intenziven belekapcsolódik a város társadalmi életébe. A nagykanizsai kereskedők klubját a város közönsége sok szereieltel üdvözli.
Vasárnap elfogták Nagykanizsán a petendpnsztai tolvajlás két gyanúsítottját
Az egyik gyanúsított édesapja nemrégen lett Öngyilkos
Nagykanizsa, szeptember 19 A Valkó-uradalom Petend-pusztai magtárába ismeretlen tettesek betörtek és azl alaposan megdézsmálták. A nagykanizsai csendőrség rövid
nyomozás ulán gyanúba togta Pór Imre nagykanizsai állványozó munkást és egy fiatalkorú kanizsai legényt, aki özvegy édesanyjánál la-itik. Et u\'óbblnak édesapja nemré-
lífrendsszertí fonetikus angol tanfolyam.
Folyó Hó 20-árt ujrendszerü angol nyelvoktatási tanfolyam kezdődik. A kiejtés tökéletes elsajátítását biztosítja az az újítás, hogy minden tanórán a tanított anyag Mr. Walter Ripman, a londoni egyetem fonetika tanárának eredeti gramofonlemezein is közvetítésre kerül. Ez a hibátlan irodalmi londoni kiejtést biztosítja.
A tanfolyam nyolc hónapig tart, oktatás heti 2 órában. Nem csoporttanitásr mert egy órán legfeljebb 6 tanuló vehet részt.
A teljes tanfolyam dl/a 40 pengő, fizetendő havi 5 pengős részietekben.
Bővebb felvilágosítást ad
Pallos Erxsébet
Erzsébet-tér 18., II, cm.
»___ 1932. szeptember 14.
(fen még jónevü iparosmester volL azonban nagy nyomora miall önkezével véget vetett életének. AzóU szerencsétlen családja még nyomorúságosabb körülmények között van
A csendőrség egy |árSe mindkettőjüket vasárnap elfogta, kihall-gatta, majd még a délelölt folyamán kivitte Pelendpusztára, hogy a helyszínen végezzék el a szokásos szembesítéseket.
A két gyanusilotl további sorsáról vslószinüleg ma vagy holnap dönl a bűnügyi hatóság.
Ax Anaívédö Egyesület alkkasxtó pénxbeaxe-aöfei a tárösblróaágoD
A nagykanizsai Állatvédő Egye-sülét a tagdíjak beszedésivel megbízta jutalékos alapon Borza Sln-dor Iskolaszolgát. Borza a beszedett tagdijak egy részét nem szállította be az elnökségnek, hanem ezzel — saját b-\'vallása szerint — részletre vett bútorát fizette ki. Mikor az egyesület tisztviselői sürgették »i elszámolási, Borza mindig Ígérte, hogy elszámol. Dr. Villányi Henrik elnök ölhónapi haladékot u adott neki, de mikor minden hiába való voll, feljelentették Borzát sikkasztás miatt.
Ma tárgyalta ezl az ügyet a nagy. kanizsai kir. járásbíróságon Szabd Oyözö alelnök.
Borza hosszas kertelés ulán, löleg amíkdt Szabó elnök elébe tárta a rendörségen telt beismerő vallomását, beismerte a bűncselekményi Nagy nyomorával védekezett. Ait mondta, hogy a felesége beteg volt. 117 pengő az az összeg, amivel nem számolt e1.
Dr. Villányi Henrik elmondta, hogy Borzának biztos keresete van, nyomorral tehát nem védekezhellk. Borza hat hónapi időt kapott tőle az ügy rendezésire. Majd Braunt-r Lsjos igazgatót hallgatták ki, akt az egylet pénztárosa. A bíróság, figyelemmel a fennforgó enyhllö körülményekre, mellőzte a Szabadságvesztés büntetését és Borzát 40 pengi pénzbüntetésre Itéllé, egyben kötelezte a károsult egylet részére a 117 pengő visszafizetésére. \\.
— SBtétkék intézeti mabóz ruhák és kabátok, valamint gyermek boy kabátok és baby bundák, minden nagyságban és árban Schűtznél.
A ferde lovag
(Korrajz Mária Terézia idejéből.) 24 Irta: Balázs Jiml
Egy árnyékos tisztáson sátrat vertek és felhordták a párolgó reggelit, amely ugyanolyan változatos volt, mini a palotában. Miután a feketekávét is megitták, mégegyszer megszorították egymás kezét és elváltak. A futár Bartenstein mögött ügetett, emlékeztetve őt a megrémült tanácsra. Elhatározta, hogy nem árulja el a megoldást, hiszen azt éjszaka ugvsem lehet továbbítani.
Nyolcat ütött a kápolna mély csen-
f[ésü harangja, amikor Bartenstein eszálll a nyeregből. A lakáj odasietett hozzá és jelentelte, hogy a tanács még együtt van és őt várja.
Szótlanul sietett fel, csizmaszárba dugott lovaglóvesszővel, megállt az ajtóban és meghajolt.
— Titkár ur, az ön eljárása minősíthetetlen I — Rikácsolta Sinzendorff, — Adja elő mentségeit.
— Kifogytam a készletből, főtnél-tóságu uraml — Felelt Bartenstein szárazon.
-- Szóval beismeri, hogy nincs mentsége ?
— Ha ezzel főmélióságodnak örömet okozok.
— Erre még visszatérünk I Megtalálta a megoldást ?
— Közel Járok hozzá. Azt hiszem, ha jól kipihenem magam, akkor hajnaltájban abban a helyzetben leszek...
— Ne kerteljen I Mondja el, amit eddig kisütött — Süvítette Harrach gróf.
— Hajnalban. — Felelt Bartenstein rendületlen nyugalommal.
— Duinenfels kapitány I — Jelentette az uj parancsőrtlszt.
— Őfelsége a császár negyedóra múlva álveszi az elnöklésl! — Jelentette Duinenfels, majd meghajolt és kiment.
— Én megyek, mert rosszul érzem magam. — Nyöszörgött Neip-perg gróf.
— Maradjon a helyén I Egyikünk sem érzi magát jobban I — Ripakodott rá Sinzendorff.
— Köszönöm, én egész jól érzem ntsgan. Konfidenskedett Bartenstein.
— Negyedóra múlva mondja ezt I Ha ugyan addig össze nem szedi az eszét I Még megtalálhatja a megoldást. — Próbálkozott a főkancellár.
— Ha tudnám, hogy hol veszeti
el ? Itt aligha.
— Hallatlan I — Dühöngött Stah-retjberg gróf. — Reggel óta leseük önt és most Ironizál. Ezt nem fogjuk elfelejteni I
Az urak nem szóllak többé. Az óta mutatóját nézték, azután lassan felemelkedtek s a székük mögé álltak. Kis vártatva belépett a császár poros csizmákban, kopott vadászbekecsben, félrec8spott kalappal s elfoglalva az elnöki széket, maga elé csapta lovaglóvesszöjél és Sinzen-dorffhoz Intézte szavait:
— Oróf ur, mondja el a jegyzék szövegéti
— Felséges .uram... Én... Mi...
— Talán Slahrenberg: — Csattant fel a császár hangja, mint az ostorcsapás. — Harrach grófi . . . Köriigsegg 1 ... — Sorba szólította valamennyi!, azután felugrott, döngő Jéptekkel indult az ajtóhoz, ott megfordult és visszaszólt:
— Tud talán valamit maga Bartenstein?
— Felség, reggel átadom Duinenfels kapitánynak a választ.
— Helyes I Délelőtt nálam jelentkezzék a spanyól követ a válaszért — vetette oda a császár és kltneni.
Abban a pillanatban Bartenstein köré tolonglak és kényszeríteni akarták, hogy elmondja a válasz szőve gét.
— Fogalmam sincs még róla fő-méltóságu uraim. Majd reggel megcsinálom. De ba addi£ főmélló.-Jig-lok csináiiák meg, én nem ragaszkodom ahhoz, hogy nz enyém kerüljön a császár elé. Bocsánat, nagyon fáradt vagyok.
— Várjon, ön reggel köteles a válaszirat másolatát vetünk közölni I — rikácsolta Sinzendorff.
Bartenstein válasz nélkül hagyta és kiment.
— A görbe sálán, — dühöngött Sinzendorff. — A nyakunkra nőtt s lejárai bennünket.
Feldúltan és gondterhelten oszlottak el, halálos gyűlölettel ellelve Bartenstein iránt, aki eddig ötleteivel szakadatlanul szolgálta őket s első ízben mondott csütörtököt.
Bartenstein iakosztályába sietett, Duinenfelsért küldte parancsőríiszt-jét, azután ugy, amint volt, Íróasztala elé ült és hozzáfogott a válasz-jegyzék megírásához. Az érkező Duinenfels leült és nyugodtan váit, míg munkájával elkészül. (Folyt kör.)
1932. szeptember 20.____
NAPIHÍREK
NAPIREND SiHptsmb. SO, kedd
Római katolikus: Euszlák »t. t\'rotesl.:
prtderlks. lu.: Elul hó 19.
*
Városi Muzeuin és Könyvtár nyílva ctlllörtőkön és vasárnap délelőtt tO-lfti 13 óráA.
.)yr>\\«szeftarl élJoli siolifAl.. » Salvslor" gyógyszertár Erisébet-lér 51. e, i kliksnfssal gyógysiertár.
flóilllicfé nvltvs reggel « órától este 6 ériig (héttő, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek). Tel. 2 \'3 Délután 6 órától 5(1 filléres zuhsnyftlrdó
ZALAI KÖZLÖNY
— Diplomaták a Balaton mellett A Budapesten tartózkodó kai-földi diplomaták ujabban Bokszor ellátogatnak a Balaton mellé. Legutóbb Roosevelt amerikai követ é« a jóvátételi ügyeket intéző Ben Tyler larlókodott dr. Schober Bélának, a Nemzeti Bank vezérigazgatójának társaságában Balatonfüreden. Románia és Anglia kövelei pedig Hévízen kereslek gyógyulást.
— A rendőrségről. Dr. Hajdú Oéza államretidőraegi fogalmazó, akii a belügyminiszter Nagykanizsára helyezeti, elfoglalta hivatalát. Soly-mossy tanácsos az uj fogalmazót a közigazgatási osztályba osztotta be.
— Megérkezett a szülészeti kerület uj szaksegédje. Dr. Istvdnffy Miklós, a nagyaanizsai szülészeti főorvosi kerület szaksegédje Szekszárdról Nagykanizsára érkezeit és elloglalta hivatalát dr. Haba Antal kerületi lőorvos mellett.
— Francia kirándulók Nagykanizsán. Hétfőn délulán 6 órakor Budapestről 15 tagu francia kiránduló-társaság érkezett autóbuszon Nagykanizsára. A kirándulók balatoni körutat teltek és most Jugoszlávián, Olaszországon át térnek vissza Franciaországba. Kedd reggeli indulásukig a Centrálban szálltak meg.
= Nagykanizsáról való elköltözésünk alkalmából ezulon mondunk bucsut összes lóbarátainknak és Ismerőseinknek. Vértes Antal és családja
— A kórházból. Dr. Radó Antal \'kórházi alorvos, aki Budapesten i tiz hónapos tisztiorvosi tanfolyamot végezte, visszaérkezett és elloglalta helyét a nő és szőlészeti osztályon.
=• Kevés pénzért elegánsan Sltózködhet Asszonyom! Megérkeztek a legfrisebb sima és mintás kordbársonyok, gyapjugeorgeite és szövetujdonságok Slnger Divatárutokba.
—Megalakult az adólehzólaraló Mzottság. Hétfőn délután 3 órakor a városhaza kis tanácstermében megalakult Nagykanizsa város adófet-szólamlási bizottsága. A mostani évvel uj ciklus kezdődik.
— Előléptetés. A pécsi kir. főügyész Nardal Jánost, a nagykanizsai kir. ügyészségi fogháznál szolgálatot teljesítő érdemes fogházőrt őrmesterré léptette elő.
Az Irodalmi és Művészeti Kör énekkarának férfi tagjai a polgár! fiúiskola ra|ztermében ma esle tél 9 órára meglclennl szíveskedjenek. Elnökség.
— Holczer Rózsi kiállítása. Holczer Rózsit tavalyi kiállításán ™lnt a fiatal kanizsai művész-generáció egyik legbiztatóbb tehetségét ismertük meg. Azóta már pesti sike [w is fűződnek a nevéhez, ugy "ogy október 2-án a CaBinoban Megnyíló kép és grafikai kiállítása « tokozott érdeklődéssel néz Nagy-«nizsa műpártoló közönsége.
Templomrablék alán kutattak vasárnap Kanizsán
Rövid Idő kérdése a páka! lemplomfosztogató .tanító" elfogatása
Nagyitanlzaa, szeptember 19 Jelentette a Zalai Közlöny azt a vakmerő betörési, ami PJkán történi, ahol szenlséglörő kezek behatoltak a templomba és még a tabernákulum ból a szenlséglartót és kelyheket is magukkal vitték Mijdnení egyldijü leg hasonló eset történi a pesterzsébeti templomban is. A nyomozás egy budapesti, magát tanítónak nevező egyént gyanúsít. A további nyomozás olyan adatokat produkált, amelyek szükségessé telték a nyo-
mozásnak Nagykanizsán való folytatását. Élénk feltűnést kellett vasárnap délelőtt a pákát őrs egy járőre, amely egy rendőr kíséretében loly-tatnt kutatásokat a városban, végig járta az ékszerész üzleteket é< a zálogházat, nem itt értékesllelték-e n lemplomrablók zsákmányukat. — Nagykanizsán azonban pozitív adatokra nem bukkantak, ugv hogy tovilob mentek nyomozni. Értesülésünk szerint rövid idő kérdése a tettes elfogatása.

□szi és téli
bevásárlása előtt saját érdekében keresse fel
a 72 év óta fennálló
i
kabát- és szőnyegosztállyal
kibővített
SltlGER divotdruházot
NAGYKANIZSÁN.
Nagy választékban érkeztek és vitelkényszer nélkül megtekinthetők : Elsőrendű szabású és minőségű női- és gyarmakkabátok, mindenfajta szőrmék, női-ruha és kőpenyszövetek, férfi-öltőny és kabátszövetek. JőmlnőségO és szintartő áruk.
Figyelmes és gondos Msxolgdlás.
Olcsó, sszahott árak.
Halálos dráma a bakónaki Vajda dűlőben
Egy ujudvarl cigányzenész agyonszúrta a bocskai kollégáját
Nagybakónak, szeptember 19 (A Zalai Közlöny tudósítójától) Megdöbbentő dráma játszódott le tegnap Bakónak község határában, az úgynevezett Vajda-dűlőben. Baranyai Lajos ujudvarl cigányzenész és Horváth József 27 éves bocskai zenész eddig meg nem állapitható módon összevesztek egymással és ennek hevében a feldflhödt Baranyai dorongol fogott éa azzal fejére su|tolt Horváthnak, maid elővette kését és azt ellenfele szivébe mártotta.
A szerencsétlen ember ott a helyszínen kiszenvedett.
A községbeliek a községházára siettek, ahol elmondották, hogy Horváth hulláját óriási vértócsában olt találták a dűlőben és körülötte a gyilkos lábnyomai voltak kivehetők.
A körjegyző azonnal jelentette az esetet dr. Laubhalmer Alán lárási főszolgabírónak és dr. Almdssy Oyula vizsgálóbírónak, aki intézkedett, hogy a hullát a csendőrök a helyszínen őrizzék mindaddig, amig délután kiszáll és a törvényszéki orvosok megejtik a boncolást.
A boncolás hétfőn délután megtörtént.
100% PALCSICS
elstí nagykanistsal selyem-, Uelme-. fonal fa siti és vegy-tlsxtlió ilscem.
Fontos értesítés
Értesítem az Igen lisztéit hölgy-közönséget, hogy wtenl és budapesti tanulmány-, Illetve bevásárlást utamról megérkezve, módomban áll a legolcsóbb áron a legsikkesebb nól kulap-ujdonsdgokkal szolgálni. Egyben tisztult vevőim szíves tudomására hozom, hogy sógornőm Wtndlschné üzletemből kilépeti, s azt a 25 év óta megszokott szolid alapon vezetem tovább.
Brónyai Lajosné
Horthy M/klól-ut 6.
Filléres gyorsvonat Sopronba
A nagykanizsai Meneljegylroda közli: Szeptember 25 én reggel 8 óra 27 perckor indul Nagykanizsáról és 11 óra -43 perckor érkezik Sopronba. Visszafelé Sopronból elindul 19 óra 15 perckor és 22 óra 30 perckor érkezik Nagykanizsára. Menetdíj 6 pengő, mely összeg jelentkezéskor a Menetjegylrodáhan lefizetendő.
— Miért nem megy filléres gyors Nagykanizsáról Budapestre? (Panaszos levél.) Igen tisztelt Szerkesztő Ur! örömmel olvastam a Zalai Közlöny-ben, hogy rövidesen filléres gyors Indul Budapestről Nagykanizsára. Nem olvastam azonban arról, ho^y a polgármester ur annak ellenvonatál is kérte volna. Pedig a Pestre Induló vonatot is legalább annyian kívánnák a kanizsai lakosság köréből, mint a Pestről érkezőt. A MÁV tudtommal nem zárkózna el, hiszen számára az innét Pestre induló vonal Is jó üzletet jelentene. A MÁV ügyeimét csak arra kellene felhívni, hogy a Pestre induló filléres vasárnap reggel 5-kor induljon el Kanizsáról és este 10 órakor vissza, hogy Így megfelelő Idő állfon a kirándulók rendelkezésére. Sokak nevében lejezem ki köszönetemet a közlésért — Egy rég! előfizető.
Kóstolta-e már a Köö csopaki borát? Ffl-ut 17.
i Tér felfrissítése céljából ajánlatos néhány napon át korán reggel egy pohár természetes TereaC lósisf keserűvlzet inni. Az egész világon rendelik az orvosok a valódi .Ferat lóiseí" viz használatát, mert ez aza-bályozra a bélmüködésl, erősiti a gyomrot, javítja a vért, megnyugtatta az Idegeket és ezáltal uj életerőt teremt. A Fereno lóxtef keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és Hlszerüzletekben kapható.
= Nagykanizsai Olasz Fagylalt Szalon ezulon búcsúzik kedves vendégeitől, akikre a messze távolból is szeretettel gondol. A jövő szezonra uj berendezéssel és nagyobb felszereléssel áll az igen tisztelt vendégek rendelkezésére. Viszontlátásra Rlzzardlnl.
— Sertéshizlalás a belvárosban. (Panaszos levél). Kedves Szerkesztő Ur I A városnak jogérvényes szabályrendelete a város belterületén korlátozza a disznótartást. Hiába tilos azonban a dlsznótarlás a belső kerületekben, sok helyen, a zsúfoltan összeépített házak között is, vi-gan folyik a dlsztjóhlzlalás, a bűze tűrhetetlenné teszi a szomszédok éleiét, lehetetlenné tesrl, különösen az esti órákban a szellőztetést, az ablakok nyitvalarlásál. Miért hozták akkor a szabályrenddletel, ha annak betartását senki sem ellenőrzi? Illetékesektől szíves és sürgős intéz-kezésl kérünk. Aláírások
ZALAI KÖZLÖNY
183Z. szeptember 20.
A gyermehparalizte egy paprika-csomagban elkerült Szegedről Mohácsra
Pécs, szeptember 19 A Hcsi Napló írja : A mohácsi közkórházban dr. Neumayer József főorvos egy flthónapos Hucskán a gyermekparallzls tüneteit állapította meg. Minthogy Mohács és vidéke mlndetldeig mentes voll e betegség-töl, rejtély számba ment, hogyan fertőződött az apró gyermek, mlg a szülök rá nem Jöttek, hogy néhány nappal gyermekik megbetegedése előtt áruminta csomagot kaptak Szegedtói, ahol a gyermek paralizis járvsnyszerüleg lépeti fel. Nyilvánvaló, hogy ez a csomag szerepelt bacillushordo;óként s fertőzte meg a mohácsi kisfiút.
= Feltétlen színtartó, divatos mintájú pongyola flanelt anyagok legszebb választékát találja nálunk, Schatz Áruház.
=» Rendkívül nagy választék,
jutányos árak, garantáltan jó minőségit slffon, angln, lenvászon, damaszt, nyomott és tenniszflanellekböl Stnger Divatáruházban.
— A levente-mulatság zajos siker jegyében folyt le a városi sétakeitben. Az agilis és ügyes rendezőség valóban beváltotta ígéretét: — volt ott annyi szórakozásra alkalom és voll olyan vidám hangulat, hogy a táncos Jókedv hajnalig kitartott. A látogatás tömeges volt. Fő-attrakció volt Dene Béla, a kanizsai Strohscbneider, aki ezúttal is remekeli produkcióival.
— A Balaton kivetette áldozatát. Boglárnál a Balatonba fútt Nyakas Árpád poststiszt holttestét két fürdőző kistiu ugyanott a viz színén úszva találta meg, ahol egy hete elmerült. Hétfőn délután volt a temetése Pécsett.
SPORTfcLET lagykanlxial TE—Kaposvári PAC 4:1 (1:1)
Az NTE fényes győzelmet aratott a bajnokaspiráns ellen
Nagykanizsa, neptember 19
Végre megtört a jég. Két mérkőzésen tAtolt gyatra Játék után az NTE magára talált és nagy lendülettel, fölényesen Intézte el a nagynevtl kaposvári ellentelét. Ezen a mérkőzésen rosszul kezdott az NTE, de hamar feljött, majd a 11. télidőben szép Játékkal és 4 góllal örvendeztette meg a közönséget. Karkas és Szollár helyett uj emberekkel kísérletezve, a következő felállításban játszott az\' NTK: Osondor - Czigler, Kngellelter — Hadira, Wlthelm Kudlelt - Benkő, Dlngt, Jakubecz, Kelemen, Caáaz.
A csapat ezen összetétele nem volt szeren caéa, mert a csatárok nem értették meg egymást A KPAC szélsőt révén gyönyorU támadásokat vezet az NTC kapujára, de Czigler minden támadást szétrombol. Az NTE Inkább le-rohanásokk&l kísérletezik, de os&k 9 komért ér el. A 25. percben Benkő kornere Caáaz elé kerül, kinek beadását Jakubeex 10 méterről bevágja, (1:0). Iámét az NTE támad, mégis a KPAC rug gólt. Stelner a Jobbszélen luezalad, neadását Scbwarczenberg beleteli, (1:1). KPAC koi-ner-rugasaal végződik u 1. léltdő, de Kngellelter tlactázotl
A II. félidőre az NTE megváltoztatja felállítását Dlngt centerhaJTba Benkő JobMmzekötőbe, Wlthelm pedig Jobb-síiéire megy. A csapat ezen felállítása fényeeen elkerült. Dlngt nagyazarü Irányítása mellett a halbor lelépi ellen-
telét és szebbnél-szebb labdákkal tömi a csatársort. Okos gondolat volt a két ttatai Játékos csatársorba való állítása, mert úgyszólván minden erőteljes támadás tőlük Indult kl. ,
Kornersorozatta] kezdődik a II. félidő. Jakubecz komorét, majd Kudich kél kornerét a védelem tisztázás. Utána Kudich Ismét kornert rug, mely a kapus kezel között a hálóba eatk, (2:1). Az NTE moet a közönség buzdítása mellett szebbnél-szebb támadásokat vezet és állandóan a KPAC térfelén látszik A IS. percben megy át a KPAC először az NTE térteiére, kornert ér el, de Czigler felszabadít A 37. percben Wlthelm leszalad, átadását Benkő éles szögből a sarokba vágja, (3:1). Újrakezdés után Ismét Wlthelm vezet támadást, szép beadáaát Jakubecz a hálóba talpalja. Utána még Caáaz kerUl kétszer Is nagyszerű helyzetbe, de hatalmas bombáját védi a kapus.
Az NTE minden tagja ezutt&t dicséretet érdemel leiken játékáért Kl ke|l emelnünk azonban Czigler és Dlngt nagv Játékát A oaatArsorban Benkő & Wflhelm nagyszerű Játéka örvendetes esemény.
A KPAC az első télidőben gyönyörűen Játszott de a második télidőben visszaesett. Jók Kosaras, Krumpach I. és II, valamint a két szélső, Nakovlcs és Btetner.
Németh szombathelyi bíró kifogástalanul vasette a tnérkőaéet. (Ott)
Kaposvári Torol SE- Nagykanizsai ZTE 2:1 (2:0)
Igazságtalan bírót ítélettel kapott kl a szépen játszó ZTE Kaposvárolt
Kaposvár, neptember 19 (Kiküldeti tudósítónktól Klaazámu kö-z#Mé» előtt játszotta le Kaposvárott a ZTE harmadik bajnoki m4rk«sés«t
A vereséget nem érdemelte meg, mert indásban lattétlen Jelette áUt eflenteló-nek. Különösen a ZTE lapos Összjátéka tetssett éa váltott kl etiimerést a kö-zönaégML
A Zrínyi: Pápai. Légrúdl. Varga, Kenyere*. Kárpáti, Oozdán. Poor, Patvar, Ztmmermann, Antal felállításban kezd blrő sípjelére. Rögtön a Turul
térfelén van a labda, de ktpu előtt a belaő csatárok hibáznak. Később a JA ték változatos, a Turul hosszú előrevágott labdákkal operál, de a Zrlnyl-védelem a nehéz Helyzeteket szépen tisztázza v
Félidő 30 percében dől el u mérkőzés sorsa, amikor Ixjvag bíró egy helytelen ítélettel Uzenegyest ítél, amit a Turul értékesít
Ezután Kanizsa hiába vezet szebbnél-szebb támadást, a csatároknak nincs szerencséjük. Turul az egy gólos
■agbliható ügynökök
osztálysorsjegyek eladására Mvit.la.k Anniitok ,Me, BI7IIATÓ. ItlM,,
köret u. koijtn.\'üv.
előnnyel kezd veszélyeaaé lenni, nagy erővel támad és átkerül egy kavarodásból ujabb gélt szereznie.
A U. félidőben a Zrtnyl újra fölénybe kerül, lábról lábra száll a labda, de a Turul tömörült védelme mindent rombol és csak állandó sarokrúgásban merül l|l a Zrtnyl nyomaaztő lölénye. A 40. percben Vellák—Poor ÖMzjáték után Poor szépen kitör és helyezett gólt rug.
Az utolsó percek még nagyobb Zrínyi fölényt hoznak, de az eredmény már nem változik.
A Zrínyi, egyben a mezőny legjobb embere Poor volt, akit a partnerei még nem értenek meg. Utánna Vellák tetszett. akt ha összeszokik Poorral. Igen hasznos tagja leez a csapatnak, örvendetes Antal Javaió éa agilis játéka. — Kárpáll fáradt v»lt elósJ na; atlétikai versenyen szerepelt tjfj nélkülöztük a megszokott munkabírását. — Kenyeres hasznosan Jálasolt Pápai bravúrosan védett Lovag btrő a délnTWnU kerület egyik legrosszabb bírójának bizonyult. _ <-W-)
(Ékazaréa* Levante— KPAC 11. 4.3 (1:1) Az Ékszerész azép Játék után megérde-
melt győzelmet aratott a Jóképességű Ifjúsági ctaput ellen. Az ftk-
kaposvárl „,.,., „„„„. ní.
szeréül góljait Cerján, Jelinek ée Flum-bort (2) rúgták.
Holnap kezdődnek az osztrák-magyar tárgyalások
Budapest, szeptember 19 Az oszlrák-msgyar kereskedelmi szerződéses tárgyalások valószínűleg szeptember 21-én kezdődnek, de mis bizonytalan, hogy Bécsben-e, vagy Budapesten.
Itftárás
A nagykantsaal
Ugye
Jktrt
lateorolőgtal awa-elő lelentáaekt Héttőn a hOmir-
Reggel 7 Ólakor +1 48, délután 9 óiakor +2v4, este u órakor +18 2.
SséUrdny : Reggel, délben délnyugati és eate déli szél.
SÍÉ/stokai \'áOióHtuMií a ■aáaar.l*. lal latázat lalaatl aata 10 4i» ari tyaaiáa falMa, l|ea aaalaa M* - -
Közgazdaság
Ma délben nyitják meg at értéktőzsdét
Budapeat, szeptember 19 A budapesti értéktőzsdét ms kedden délben háromnegyed 12 ótakor nyitják meg. Az üzletidó 1 óráig tart. A következő 18 réazvényt jegyzik hivatalosan : Magyar Nemzeti Bank, Bauxit, Beocsmi, Kőszén, Salgó, Urikányi, Fegyver, Osnz, Rima, Na-sici, Nova, Trust, Déli Cukor, ""
Cukor, Egyesült Izzó, Felten, gyanta, Vasulforgalml.
malmok
M. Rug-
Leálltak a
A veszprémmegyei malmok a ma-lomellenörökröl szóló rendelet miatt hétfőn reggel beszüntetiék üzeműket. Kedden este leállnak az összes baranyai malmok Is. A bácsmegyei malmok ma beszüntették s munkát.
Pária 20-33, London 18-02, Newyork 51875. Brösael 71-871/t, Milano 26-61, Madrid 42-14 Amatardam 20820, Bertln 12345, Wien —, Szófia 3-75, Prága 15-33, Varsó 58 20, Budapest —T, Belgrád —-—, Bukarest 306.
Baza f». 15 fllL, dt. 15 fiit., rozs 35 flll. esett.
Baza ttszav. 78-os IS-45-1S-M, 77-es 13-85—18-90, 78-aa 13-80- 1405. TB-aa 14*00—14-20, so-aa 1408-14 35, dunántúli 76-os 1286—12-83, 77-«« 12^—13-00, 7S-aa 1300—13*15, 78-as 13-15-1325, 80-ai 13*25—13*40, rozs 7-25—7-23, lak. árpa 0-20-M0, zab 1000-102C. ten-gert It IW0-IM0, korpa 7*»-7*40.
ásrlu-árfolytul
WurrAit
Angolt 10*75-2015 Belga fr. 79-18-7074 Ctabk. ttm-1704 Diák. 10240-103-60 Dinár 9*82-998 DoMr 57O50-57W0 Franda 12230-2250 HoU. 22900-23040 Zloty 83-95-84-45 Ul 3-48-3-58 L«va 4*08-419 Ura 2W0-9O2U Márka 135-70-13880 Norvég 90*40-100*40
Peseta —•--•-
Schlll. —•--•—
Svájdt. 110*70-111*40 Svádk. 10130-103 30
DBVIZAK
Árast 22920-230*40 Belgrid 980-908 Bénin 136*80-138*60 Brflaaet 79*28-79*74 Bukarest 3-43-3*51 KopnkKttÜO-IOátlU London IM1-IM5
Madrid ---■—
Milano 3000-30IS Newy. 571-00-674*00 Oszló 9000-100*40 Páris 22*33-22-47 Prága 1893-1701 Szófia 4*08-4*19 Stockh. 101*50-10230 Varsó 64*05-84*45
Wien —•-•—
Zürich 11080-111-40
Wien clearlng árfolyama : 80.454.
Fethaltás 5054. eladatlan 1314. - Elsőrendű 1-23-1-29, szedett 1-14—1-18, szedett közép 1-00-1-06, könnyű 084-0-92, l-ső rendű öreg 1-04-1-08, ll-od rendű öreg 084—096, angol süldő I. — 96—102, szalonna nagyban 1-70—000, zsír 200-000, hus 1-00-1-30. tél sertés 1 40—164.
Kiadja a laptulajdonol Közgazdisági Rt. Outenberg Nyomda éa Détzalat Lapkiadó Vállalata könyv nyomdája Nagykanizsán.
Felelős kiadó: Zalai Károly, lnterarban telefon: Nagykanizsa 78. szám.
APBÓHIRDETÍSBK
ZSíTSZZi- 14 fliar—ha
Kuui »a,aa4toaai •
Ultratartat belóttes Üveg klathrAlc, Arsaatk basárbaa kapható laqal. osátkaa. ____3&6S
Rózaa fai44|ll II szálloda uovem-bérre klsdó dr. Knáuaa ügyvédnél, Fő-ut 11. alatt. ___4242
Kossuth tár 3. szám alatt I szobás udvari lakás mellékhelyiségekkel elsejére klaM.
Tárbáz-utcs 13. tiámo Ms Szabadkáiból eladó. 4222
Eladó füszertuleu berendeaéi, pultok és ftókoa állványok Sugár-ut 53. szám, Beleznal jánounál. 4214
IzmmanjcoulMiÉM
■j n| wsJáWkia v«ajraa
ITTHER te tARSAMAL
Sud,pí,t. TartiSSíat It 4363 SttTaSayttai ITTNtr.lt
imru* ,ar»-.«mrr-,aaainv-
ni
A református egyház KtMoav-utci 22. sz. Mktárfesl|la4(a félévre kiadó. -4250
CstnoHD butoroaolt ktUönbejáratu utcai aaaka aioaul kiadó Szécbéajrt-tár 4.
4254
■taata elegánsad bútorozott azoba egy vagy kát ur rfasére tardöazoba haasnltaltal Rosfoayhatca 8 42SS
Használt Jókaiban levő sák. Ajánlatokat ár megJelötésMl a kiadóba kárek -4257
elveszett szombaton délntán a malomtót a belváros területén egy aaaaátaylft R. M jetzéasel. BecsUetea megtalálói kérem adja le e tap kiadóhivatalába, hol illó jutalomban részesül. -435$
Hófehér fayencelapokat
t&abely éa Ulbutkolásra a gyári ár-bel legnagyobb árragtdaténayel áruaitom. Márvány asoaalk-lapokat konyhák, előszobák 4* fSrdő-azobák padozat barkolására, valamint dlazaa cemeattapokat és karmantyas betoncsöveket a legolcsóbb áron megsiámltja
Wsíme Soma ÍKSÍtJ^i"
Még e hónapban
ne mulasszuk el gyűmölcafáJnkra
hernyóenyves-gyDrflket
felrakni, mert igy megakadályozhatjuk, hogy az idén mar jelentkezett, s a Jövő tavasszal még nagyobb tömegben várható araaaolóharnyók pusztítása. A bernyóenyv-gyürű összefogja a fára Igyekvő araazolok nöcélt (amelyek re-pBtul nem tudnak) s ezáltal megaka-dályoizuk, hogy petéiket a gyümölcsfákra lerakják. A hernyóonyv Itá:
I kis dobozzal ............ P --40
1/4 kg.-oa dobozzal ......... P 1 40
\'/• . . ......... P 270
\'.....* "
Qahonaoiávázó
tierak. ■ Dtrágyák. FUTOR éa PEKK.
■unronyaa«aillt*ahoi használt
aaakok darabonként 60 ftliérért
kaphatók:
Ország József
cégnél
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10.
(A bírósági palota mellett).
Nyomatott a laptulaidonos Közgazdasági R.-T. Gutenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykanizsán.^ (felelős Üzletvezető: Zalai Károly.)
72. érfolyiun 213. «ím
Nagykwiiw szeptember 21, szerda
Ara 14 Hliér
ZALAI KÖZLÖNY
luriusstfeég (■ kiadóhivatal: Fi*\'. 5. Ilim. fJS^jtftMrkladéhlvatal: Koasuth-atca 32.
relelös szerkesztő: Barbarlta Lajos
Biflaetíal ára: egy h-Sra * pengő SS Iliiéi Saerkcatóaégl in kiadóhivatal! ielelon: 7t. u
Valódi mérleget!
Irta: W8188 FÜ1/0P felsőházi tag. a Peali Magyar Kereskedelmi Ránk elnöke
A részvénytársasági alapon mil-kodö vállalatokat, nézetem szerint, lemnti máa nem segítheti helyzetük megjavulásához, mint az őszinte mérleg (elé vezető ut. Bármilyen HUönöien hangzik is, sz anyagi és az anyagias alap nem elegendő a gazdaság virágzásához; melsllzikai elemre, a bizalomra Is szükség van.
Nagyon hálás téma ez a modern gizdaiágfilozófua számára. A bizalom nélkül való gazdálkodás még ott li elképzelhetetlen, ahoi ugy látszik, mintha matematikailag és a gazdasági elmélet ütempomjából minden pontosan meg lenne állapítva, mint például a nemzetközi jegybankok működésénél. Ha a bank alapsza bálya 33 százalékos aranyfedezetei határoz meg, a többi 67 százalék bizalomból áll. Hl sz aranyfedezel kisebb -• hs csak 20 százalék — akkor a bizalmi tényező növekszik, de csak mennyiségben, meri mlnö-•égében ez a bizalom ugyanaz és épen ezért, gyakorlatilag, az aranyfedezet arányszáma bizonyos halárig kőiömböi. A jegybank aranyalapja voltaképen a bizalom pótléka és fordítva: a bizalom egyenlő érlékü a> arannyal.
A jegybankok aranyfedezete a részvénytársaságoknál a mérleg való-diságáuak felel meg Ha egy vállalal régi számadásaiba vetett bizalom ingadozik, akkor ezzel annak egész gazdasága Ingadozik. Ez a helyzet ma nemcsak KOzépeurópában, hanem az egész világon. Hogy találja meg újra a világ a maga ulját a mérleg valódisága felé, afelé a valódiság leié, amely régebben, egészséges időkben a tőke termelési készségének é« termelő képességének alapvető feltétele volt? Hogy szakítsák kelté « a fátyolt, amely a világ legtöbb vállalatának mérlegszámait olyan jótékonyan borilja ? Egy 1931. évből való mérleg löbbé-kevésbbé csak a számokkal való elfátyolozás lánca. Hogy hatolnak ezen keresztül az
igazságig? Elméleti
Elméleti tudósok és gyakoriali •zakemberek egyelérlenek abban, hogy a kibocsátásoknak az egész világon való luibősége, az álvlrágzás korszakában történi korlátlan elap-IG-v-emelések a közönség bizalmának wegsemmlslléséhez és ezzel a részvénypiac csődjéhez vezettek. A gaz-d«>ági életei meg kell szabadítani « részvényeknek ettől a paplros-hegyélöl. A hegyeket robbanló-•nyagokkal szokták szétbomlaszlanl, dt ez a gazdasági éleiben nem alkalmazható. A részvénytársaságokra közvetlenül még a „töröljük le" «lvet sem lehel alkalmazni, amelyei Mussolini javasolt a hadladósságokra. uiyan módszert kell találni a válla-la,ok \'Készségesebbé tételére, amely ö\'kkel szemben a kapitalista közvélemény bizalmát u|ra fölkelti. Azt * papirhegyel, amely a gazdisági «lr\' elöl a jövőbe vaió lálásl elzárja, miaukéul le kell hordani. Azl az
Elfogták a hidegkúti rablógyilkost
Egy féllábú pesll koldus volt a gyilkos, akinél a pUztolyt, pénzt és kerékpárt is megtalálták
Budapest, meptember 20 (Éjszakai ietefonjelentés) Kedden az eitl órákban egy Ismeretlen lérfl figyelmeztette a budai Déllvaiul-állomásnál posztoló rendőri, hogy az Endresz Oyörgy téri Hazai étkez dében egy ember ül, akinek a külseje egyezik a hidegkúti rablógyilkosnak az újságokban közöli sze-
\',", - ~ i\'„ M, " »<—a. —i\'i \' mi n < i■ . ^
mélylelrásával. A rendőr azonnal az étkezdéd sietett és a gyanús vendéget előállította. A rendörségen megállapították, hogy az illető Héber József budapesti koldus, egyik iába műláb, Jobb kezén a középső ujja hiányzik, arca ragyás, személylelrása teljesen megegyezik azzal, amit a meggylikoil peslhldegkull korcsmá-
" \'I TI I\' fll l \', II \' f !-.,-,■_ \\f
rosné cselédje adott a gyilkosról. Azonnal megmotozták és egy kétcsöves Steyr-piiztoiyt és 80 pengőt találtak nála. Megtalálták a kerékpárját is, amin megszökött. Kiderült, hogy lopás miatt már volt büntetve. A rendőrség szerint Héber József azonos a pesthldegkuti rablógyilkossal. Átadták a csendőrségnek.
1 ........ I ^ III
Haller Istvánt felmentették
Mindhárom vádlott felmentésével végződött az Apostol-nyomda pöre
Budapest, szeptember 20 A Halier-per mai tárgyalásán Lázár litván azt vallotta, hoiíy az Apostol nyomdánál történt alkalmazásakor átadott 1000 pengőt kölcsönnek tekintette Eky amerikai útlevél megszerzésé-vei kapcsolatban Rrn.ul Báudor kereskedő azt vallotta, liogy 800 pengőt vett át Haller, aki ebből 200 pengőt vissza adott, a többi az ullevél megszerzésére ment el.
Még három kisebb jelentőségű tanú-
vallomás után Rary Zoltán klr. ügyész kezdte meg vádbeszédót. Adatokkal bizonyította, hogy Hallor látván 1020 bon tudott a nyomda bajairól, mert hiszen azért folytatta pénzszerzésre Irányuló manővereit. Sorra vette ezután a vád egyes pontjait, inajd foglalkozott dr. Augner Pál és Lányi Brzsébot ügyével. Olyan ítéletet kér. amely köz-megnyugvást kelt.
Utolsó szó Jotfán Haller l«tván hosszú beszédben azt fejtegette, hogy egész
élete feddhetetlen, egész éleién dolgozott, vagyont nem szerzett, minden fillérét másokra áldozta.. Ha tovább ment volna, mint ameddig szabad, ezt csak azért tette, hogy kenyeret biztosítson azoknak, akik dolgozlak nála.
Fél fi óra ulán hirdette kl n törvényszék ítéletét, amelyben Haller Istvánt, Lányi Erzsébetet és Augner Pált ,u ellenük emelt vád és következményei alól felmenti.
.......................■i\'i^yyu^-Ln/in-TATi\'Yuv^
Ünnepélyes keretek közt, de gyenge irányzattal megnyílt az értéktőzsde
Hudapost. szeptember 20
A részleges értéktőzsdei forgalom megnyitása kedden délben Ünne pélyes keretek között történt rryig. A megnyitás alkalmából megjelentek a tőzsde képviselői, valamin! a tőzsde tanácsnak piacellenőrzéssel meghí-
zott tagjai és a tőzsdetagok is nagyszámban. A teremben rég nem látott élénklég voll tapasztalható. Az első nap Űzted forgalma nem öltött nagyobb méreteket és az érdeklődés csupán a szénpaplrokra és Rima részvényekre szorítkozott. Az Irány-
zat általában gyenge és csak az üzletidő végejelé mutatkozott egyik-másik értékben némi Javulás A többi forgatom alá bocsátott részvényekben alig volt üzlet. Ezekben csak névleges árfolyamok kerültek felszínre.
Teleszky „tudományos igazságoknak" minősítette a magyar delegáció részérői csak szolidaritásból elfogadott slresal jelentést
Streaa, szeptember 20 (Éjszaka! telefonjelenlés) Teleszky János magyar födelegálus kedden délben a siresai konferencia egyesi lelt pénzügyi és gazdasági blzoltsá Rának ülésén a következő beszédei rr.ondta :
— A magyar delegáció a nemzetek szolidaritásának szellemétől ve zérettetve, hozzájárul a pénzügyi bizottság előadói jelentéséhez, mert nem akarja gyengíteni azl a pszichológiai hatást, amit az egyhangú határozattól várnak Ezt a magyar delegáció annál is inkább megteheti,
mert mindaz, ami! a Jelenlés magában foglal, a klasszikus közgazdaságtanban ts elismert tudományos Igazság és mint Ilyen, megfelel a magyar celegácló felfogásának
Védtelenül hagyták a magyar érdekeket
Stresa, szeptember 20 A tanács ma délben teljes üléil tartott, amelyen ellogadla a pénzügyi bizottság ajánlásait.
Budapest, szeptember 20 (Éjszakai telefonjelentés) Siresában a bliottság ma délutáni teljes ülésén
Teleszky János hangsúlyozta, hogy a magyar érdekeket védtelenül és a magyar kívánságokat teljesítetlenül hagyták. Az értekezlet semmit nem tett a pénzügyi rekonstrukció érdekében.
Vége a konferenciának
Stresa, szeptember 20 (Éjszakai telefonjelentési Az értekezlet kedden délután befejeile munkáját. A pénzügyi, gazdasági és a gabonaárak revalorizálására vonat kozó tervezetet az értekezlet egyhangúan elfogtdla
J.IJM.V1 . .1 1T.1....................................................................
utal kell felszabadítani, amely az egészséges leírásokhoz Vizel és amelyet mosl ósdi lörvények torlaszolnak el. A tőkeleszállítás eszközeinek alkalmazását kellene megkönnyíteni és azoknak a saját részvényeknek prob\'émáját megoldani, amelyekéi a társaságok az árlolyam biztosítása céljától halmozlak fel. Ezt gyakorlati módon kellene megítélni. Sokai beszéllek nilunk a részvénytársaságok racionalizálásáról, ezeknek összeolvasztásáról. De ez a mód a gyakorlatban nem vált be. Ha a rosszat a jóval kapcsoljuk össze, abból mindig rossz tárnod. Hogyha életképtelent kötünk életképeshez, az eredmény mindig, egészen biztosan, életképtelenség lesz Az a feladat, hogy azt, ami rossz,
megjavítsuk. Az én véleményem szerint ez a helyes ul.
Az alaplőkeieszállltás egyszerűsítése céljából olyan bizottságnak, amely mindig a ptnzügyi és az igazságügyi minisztérium egy-egy meghízottjából és a gazdasági élet kél képviselőjéből állana, kellene az Illető vállalal kérésére megvizsgálnia a vállalal állapotát és ac alaptöke-lesráliitAst, minden hozzátartozó dologgal, ennek kellene végrchajlania. Ilyen eljárás a megoldást elsőrendű, gyakorlati gazdasági szakemberek kezébe lenné le. A megfelelő alap-lőkecsökkentés esetén az plromloll követeléseket könnyebben le lehetne írni, mint bármilyen más" módon, mégpedig anélkül, hogy ebből bárkinek kára származnék. A megmaradó
részvénytőke és a tartalékok az eddiginél kisebb számú részvény közölt oszlanának meg. A résivények belső értéke ennélfogva emelkednék. A részvénytársaságok gyakorlati szakemberek által végrehajtott alaptőke-leszállítása egyik mód|a lenne annak, hogy a valódi mérlegekhez vezető utal újra felsrabadilsuk. Ez természetesen csak olyan vállalatoknál történhetnék, amelyeknél a saját vagyonnak az adósságokhoz való aránya nem tul szélsőséges.
Az én |avaslatom elsősorban az egyes esetek megvizsgálására Irányul és olyan megoldást lelent, amely minden konkrét eselre ráillik. Rendkívüli időkben rendkívüli módszerekre van szükség. Ezzel a gazdasági elméletnek is le kell számolnia.
ZALAI KOZLONV
„Kereskedőnek és vevőnek hinni kell és ki kell tartani",
mondja ■ Schütz-cégnek néfjy évtizedes kereskedői jubileumát ünneplő tönőke
Nagykanizsa, szeptember 20
Tele van a magyar vldek kereskedelmi élete szomorú uljelzőkövek •• kel, existenclák, munkában löllöll élelek fejlálval. Sokszoros az örömünk léhát, amikor egy olyan határkőnél Időzhetünk el pár pillanatra, amely uj erőket villanyoz a fásult lelkekbe.
Ilyen OrOmleli határkő a legnagyobb zalai kereskedő cég főnökének, Schütz Frigyesnek 40 éves kereskedői jubileuma. Ma, amikor köztisztviselői vagy közéleti pályán eltöltött 10—20 esztendőkért hangos jubileumi ünnepségek |árnak, hadd álljon meg az újságíró tolla a husunkk » vérünk elevenébe Izzó közgazdasági élet porondján Is a négy évtizedes becsületes munka fordulójánál. — Mai életünkben egyforma érték ez az akármilyen köz-pozícióban végzeit munkássággal, adassék hát meg neki is ezúttal a közvélemény nyilvánossága. •
A céget Schütz Sándor 1865-ben alapította. Híres, nagy gyár volt. Az
alapitó szorgalma tette azzá. Békében nem csak vármegyénket, de Horvátországot, Dalmáciát Is állandó vevőkörébe hódltolta. A Schülz kékfestő márka volt le a tengerig is nagy becsületet szerzett a magyar ipart termelésnek.
Schütz Frigyes, Zalaegerszegen járt polgáriba, kereskedelmibe, majd Pesten folytatott gyakorlati tanulmányokat. 1892-ben jött haza apja melle. Az üzlet állandóan fejlődött. A szomorú trianoni szerződés elvette a cégtől Horvátországot, Dalmáciát, itlhon kellett hát megteremtenie a piacot. Két éve áll lenn a kanizsai jlők, 25 alkalmazottal. Dr. Hofjmann János, az egyik vő vezeti. Zalaegerszegen Szász Sándor, a másik vő és 35 munkatárs dolgozik, igy hivja őket Schütz Frigyes: a munkatársaim. Meleg szeretettel beszél róluk.
Beszélgetünk Schülz Frigyessel s a mai viszonyokra kerül a szó. Keveset mond, egyénisége nem tűri, hogy magáról beszéljen.
— Szűkös idők ezek a maiak,
VAROS I MOZGÓ
Szerdán, szeptember 21-án 7 éi 9 érakor
Csütörtökön, szept. 32-án
ltokon, szept. . 7 és 9 órakor
A budapesti Hunniában készült nagyszerű filmi
Kabus Oyula mint hitelező, Beregi Oszkár mint szállólgargató, Dénes Oyörgy mint autólovag, Dlna Oralla mint autóttlnctér
A szszon legjobb vigjátékábani
Ahathengeres^zere^
Vidám énekes, zenés történet egy il|uról, aki megüti a tónyereményt 10 fejezetben Szenzációs I Ezenkívül a legújabb I
Hangos magyar híradó a magyar világbajnokokkal
FOX Varázsszőnyegen a világ körül
_»_
A siexon mérlegei oloaóbb lelt a magyar fürdő
A Magyar Fürdők és Üdülőhelyek K0zpontrirodá|a (V., Nádor it. 18. IBUSz) Jelenti:
Azok a várakozások, amelyeket gyógyfürdőink és üdülőhelyeink sz idei szezónhoz fűzlek beváltak. A Balatonon a rossz ldö|árás következtében az Idény későn kezdődött, de aztán megtellek a fürdötelepek. A szállók, penziók él szobalulajdono-sok megértették a BIB intelmét és az árakst lényegesen redukálták.
De városaink Is, főképp azok, amelyek hegységekkel vannak övezve, vagy strandfürdővel rendelkeznek, megérezték a propagált eszmét: ,Nyaraljunk Idehaza". Igen sok tisztviselő, hivatalnok és általában sz értelmi osztályhoz tartozó családok nem mentek külföldre, hanem Sopron, Kőszeg, Pécs, Eger, Qyöngyös stb., shol kedvező fürdési lehetőségek vannak — töltötték el szabadságuk Idejét.
Igen élénk érdeklődés nyilvánult meg a Bakony iráni, amelynek feltárása nemcsak turisták, hanem nyarslók részére is folyamatban van. <
Már nemcsak az Idei szezónra tehettük alkalmassá a talajt fürdőink és üdülőhelyeink érdekében, hanem a munka Id fog hitnl 0 jövőre is, mert közönségünk jobban megismerve a hazai nyaralási és gyógyulási lehetőségeket s főleg azl, hogy mennyivel olcsóbban él idehaza, mint küllöldön, — a jövöben foko zottabb érdeklődést fog tanúsítani gyógyhelyeink és nyaralóhelyeink Iránt.
Meg kell emlékeznünk a Paying Ouest ** Fizető vendég akcióról ls, amelynek célja : 3—4 pengőért teljes ellátási nyújtani s igy nem jelent konkurrenciát a fürdőknek és üdülőhelyeknek. Tényleg Igen sokan vélték igénybe és pedig nemcsak turisták & szerény fizetésű hivatalnokok, hanem ■ tehetősebb közönség Is, ami állal egyrészt belső vándorforgalmunk növekedett, másrészt olyan vidékek Is nyaralóhoz juloilak, amelyek egyébként mint üdülőhelyek ismeretlenek voltak.
(Idegenforg. Tud.)
A ferde lovag
(Korrajz Márta Terézia Idejéből) 26 Irta: Balázs Józief
— Tel őfelsége soha még ilyen jól nem mulatott. Egyszerre kedve kerekedett az államügyekhez. Ezt tartja most a legjobb mulatságnak, ha ilyen két fickó segít neki, mint mi vagyunk. Így mondta: „Kél remek fickó." Ma azt kérdezte, mivel tudna téged megörvendeztetni? Azl hiszem itt az ideje, hogy ötven csatádnak egy kis földet kérjünk valahol közel a határhoz.
— Ha még egyszer szól, mond meg neki — egyezett bele Bartenstein. — De most rajtad a sor, komám. Látod ezt az iratot? Ez a válasz. Rögtön vidd át őlelségének, azután ugy készülj, hogy valami bóditóan szép hölgyvendéget kapsz, aki ennek a tartalmára kiváncsi. Za varos éjszakád lesz, eszeden járj. Ismerem a tánács eszközeit. Vigyázz I Szervusz I
Duinenfels a császárhoz sietett, azután megparancsolta az altisztjének, hogy kétszemélyes pazar vacsorát és régi, nehéz borokai rendeljen a konyhán, mert vendégei vár.
Alig távozott a vértes Bartenslein-töl, vendéget jelenteltek neki. Kíván-
csian állt fel és üléssel kínálta a csodálatosan szép hölgyet, azután várakozón nézett rá.
— Hogy ki vagyok ? Nent fontos. Szellemének ellenállhatatlan ereje késztetett arra, hogy eljöjjek.
— Sajnos ma egész nap nyeregben ültem, fáradt vagyok és arra kell kérnem, hogy legyen holnap este szerencsém. — Feleli Bartenstein szomorúságot színlelve.
— Csak nem küld el? Hiszen akkor én ide soha löbbé nem jövök I
— Sajnálom, de egy nagyon fontos iratot kellett megszerkesztenem, amelyet már át is adtam őfelsége kamarásának. Ez a munka annyira kimerített, hogy még a méltóságod angyali szépsége sem ludna ébren tartani. Boldoggá lenne, ha holnap megismételné látogatását.
— Soha I — kiállolt fel a hölgy és egy megveiő pillantással mérve végig Barlensleint, kirohant, hogy haladéktalanul felkeresse a kapitányt, akihez szívesebben ment, mint a „ferde lovag"-hoz.
Duinenfels kedveseit fogadta és a teritett asztalhoz ültette.
— igérjo lovagi becsületszavára, hogy soha nem kérdezi, ki vagyok és soha nem fog megismerni, fia én nem szólok.
— Kívánsága szetinl fog történni, asszonyom I
A vértes altiszt (elhordta a vacsorát, töltötte a bort.
— Eddig nem tapasztaltam, hogy altisztek hasonló szolgálatokat végeznének. — Jegyezte meg az asszony.
— Mihály a háborúban szerezte rangját s az voli egyetlen kivánsága, hogy melleltem maradhasson, mint azelőtt. Igaz-e ?
— Mint minden, amit vitéz kapitány uram kimond I — Válaszolt az altiszt.
Vacsora után az altiszt elment, ar asszony szégyenkezve kérdezte:
— Most mit gondol rólam ?
— Azt, hogy valahol nagyon untatták és egyszer hallotta, hogy én nem tartozom a legunalmasabb emberek közé.
— Közel jár a valósághoz I De ne kivánja. hogy eláruljam, kitől szereztem ezt az érlesülJSsi. — Kérte az asszony, két rózsás kis kezél össze-téve és ugy nézett (el rá démoni fekete szemeivel, hogy a vértesnek végigfutott a hideg a. hátán.
— Amint parancsolja. — Koci.t-totlak.
— Különös ember maga I Hős katona, nagyszerű diploma\'a és kiváló vadász. Engem különösen a
„ J*32- w*ptemb«t_ 2l.
— mondj k — dc már rosszabbat Is éltem. A magyar kereskedőknek hinni kell és kl kell tartant. Ostze kell forrni most ebben sz érzésben a vevóközOnségcel ét egymás iránti megértéssel várni a |o6b napokat. Ma minden áldozat a jobb /övi reményében történik, ami, az az érzésem — nem késhet soká A kereskedelemnek, akár a politikának, megvannak a msga szeizmográfjai. Ezek a világpiac javulásának jeleli mutálják. Megmozdul a pénz, a tőke, akár nagy dimenziókban dolgozik, akár kicsinyben Akinek van pénze, nem ül löbbé rajta, iattan-laisan megnyitja a ládafiái, épít, berendez, ruházkodik. Ennek a tendenciának a megerősödése a jövő nyitja. Boldog vagyok a negyven év határkövénél. öregszem, de nincs megállás. Örömet találok a munkában, örömei, hogy kenyeret adok embereknek, örömet, hogy olyan tzoros, megértő nexusban van cégem i nagyközönséggel.. Szenteld érztk magam körül Ezért érdemes volt dolgozni. Csak arra kérem az Itteni, hogy hamarosan megérjem azt a boldog szép korizakot, amelyből elindultam... „
Schütz Sándor csendes szavát meghallottuk Ideái Nagykanizsán Is, Nem ctak azért, mert c .\'gének kanizsai üzlete az alatt a két év alatt, mióta fennáll, általános becsűlétl szerzeit kereskedői ét vevő körökben egyaránt, — nem ctak azért, mert ez a legkritikusabb etzlendők-ben történt űzletalapllát a komoly vállalkozás uj bizalmát önti a lelkekbe, — nem ctak azért, mert a munka, szorgalom és tisztesség mindenek felett győzelmesen álló erejét mindig jóleső öröm ünnepelni, — hanem azért It, mert a négy évtized tapasztalataiból fakadó tzavtk u| hitel sugároznak, a szebb magyar holnap hitét, valami mgy, fanatikus hitei abban, hogy igenli, ma it van ériéke a tisztes munkának és lesz lt mindig, amig a gazdasági zajlát Idején Is van, akt hirdeste: .Érdemes volt dolgozni".
— Közalkalmazottak figyel mébe I Butoráruinkat lényegesen leszállított árakon árusltjuk. Hosszú lejáratú hitelre, is, kamatmentesen. Kopstetn buloráruház, Horthy Miklósul 4. szám.
diplomácia érdekel. Az Valami olyan csodálatos, hogy az urak Igazai mondanak és mégis félrevezetik egymást? — Csodálkozott az asszony.
— Ehlfez a hölgyek jobban értenek, mint mi. — Vágóit vissza a vértes. — Parancsol még egy kis parfalt?
— Nem kérek már semmit. Mennyt is az idő?
— Tizenegy óta.
— Jézus Mária I Mi lesz velem I Mit mondok az uramnak?!... — Kezeit a homlokára szorította — segítsen rajtam kapitány ur I
— Parancsoljon velem I
— Tudja, ha valami érdekes hírt vihetnék haza, akkor valahogy meg íudnám indokolni ezt a rendkívüli elmaradást.
— Mgndja el asszonyom, hogy a herceg elutazott.
— Ó, azt már tudja mindenki 1
— Sajnos, ujabb érdekes hírem nincs . . . azaz I . . . Bartenstein a herceget kiséri.
— Már meg Is jött. Én tudok valamil, ami érdekes lennel Azt mondja nteg nekem, mit válaszollak a spanyol köveinek.
— Hmm! — Dünnyögött a kapitány, alig bírva visszafojtani nevelését. — Ha tudnám. (Folyt köv.)
1032. szeptember 21.____
Magyar helikon
Irta: PALASOVSZKY Bftl.A ■KMilhcly »*ro» hdllfcoi Óda-pályázat4na* 1 nyertese)
Támadjon fel hangod a rétf multak b" (|ok Almain, magyar Helikon Sr.l*í » muitík berket virulta, M. la ünnepet láason ott e Honi TAmadiOB lel hangod a ércea azavával Se be Hunniának tAJatt A költészet ée ének vigaszával, Melyek őréül Kesztholy áll ma Itt.
Katzthel^L-To boldog magyar Helikonja liéBl küllőinknek, — láad. — lilv a mult S az emlékezés álmodástm fonja Mindazt, mt éveiden ködbo hullt. Kotty ma c»ak hatvány gobellnképwk \\ falaid közt lelolyt ünnepek, [tűnnek n« lesz még. kell mteltt egy boldog Un-A néma magyar Helikon felott [nep
Idézztlkőt!.-. Keszthelynek régi grófját. Faatetlca Györgyöt, kf már ré(t halott. Kinek emlékét örökzöldbe fonJAk A babérok a a róla Irt dalok, f.; Helikon, volt az ő birodalma, E muzsák forrásán zengő liget, Itt keltek forrő koltőeztvek dalra, lAzra gyújtva sok álmodé szivet.
Idézünk. Ilnnepl... Magyar Helikonnak Multunkba hunyó, régi napjai, Énekeld szivünkbe vUszazsongnak S Aganlppéd szent áldomása hl\'... A fleorglkon aok Jelea tanára Fejtegeti jövendőnk útjait. Hogy ml üdvös e megtépett hazára, Mlg végső tespedésbe hullna Itt
Idézünk, költőkI... Kisfaludy Sándor! illmly szóróimén monnyl vágyad élt E helikoni vigasságtól távol, Mely éjnzakákon Rózádnak zenélt Egy örök dalt a hűségről a a hársak Kid borították néma lombjukat, — A hold volt a te szelíd vándortáread, Mlg boldog révbe nem Jutott utad.
Horváth Ádám!... Téged ts Itt hallottak E szent berkek veraeket mondani Ea Innen támadt viaazhangja dalodnak S a magyar Irodalom dolgai Itt vltattattak meg ez Ünnep fényes Itagyogásával vonzó napjain. Itt sóhajtoztak dalok a reményhez, Amelynek gyászos hervadáaa kin
Itt harsant Berzaenylnek érces hangja Szent megújhodást zengő énekén, — Idézünk, költői... Mult azAzad harangja A magyar Helikonnak azent hegyén ! Idézünk, költői... Mily hatalma kéne A hangodnak, felrázni ttt a mát. Hogy láz&a szived torró énekére Hajnalra válnának az éjtazakik.
Kiket Idézzünk még e régi múltból Közülotek, U régi álmodó!. Századok pávaaztnetn lehullt toll ma dalUtlan világ kezén forog... Ki lr ina verset helikont álmok Jövendő Bzazadát megálmodón. A remény csalfa s minden Atom álnok Ei élet üszkén fűatőlgő romon.
Éa mégis iilvunk, régi-régi fénye Magyar Helikonodnak, Festetlen I I/égy ujhodásunk, életűnk reménye, Almodaaunkon minket no veszíts, Hanom vlláglta nekünk ünnepeddel E» gyúltad tol régi csillagod nokünk, Hogy régi helikoni Beregeddel Nekünk u legyen egyszer ünnepünk!
fongj tel ma Kohói... Helikon Fxhója, Dalold nekünk az élet szent hitét, Az ég mezőtu csillagod ragyogja, Hogy nem szabad Itt elcsüggedni még, He blzóan kell néznt jövendőnkbe, E múzsák berke Evőét ktált. Heget hullott tört szemünknek könnye, gyújtsd,--Helikon, —az életünk örömre, Éltesd a Haot o — ha leaz majd: —
|a királyt!
zalai közlöny
= Kevés pénzért elegánsan öltözködhet Asszonyom I Megérkeztek a legfrisebb sima és mintás kordbársonyok, gyapjugeorgelte és szflvelujdonságok Slnger Dtvatáru-hizba.
Kályhák samottozása, helyreállítása
olcsón és szakszerűen
Sartory Oszkár Utódánál Király-utca 39.
A MÁ V-bérletek, a házadómentesség és a kórházi trachoma-osztály
Ügyében járt el a polgármester Budapesten
Nagykanizsa, nwptember 2(1
Jelentettük, hogy dr. Krátky István polgármester hivatalos ügyekben Budapeaten járt. Kérdéseinkre elmondta, hogy löbbek között a MÁV Igazgatóságánál Is |árt a MÁV bérlelek ügyében, amll a Zalai KöitÖny már korábban ismerteteti. A polgármester most ebben az ügyben Senn Olló igazgatóval tárgyalt, aki előtt rámutatott arra, hogy az olcsó bérletrendszer nemcsak a közönségnek, hanem a vasúinak is fontos érdeke. A polgármester kérte Senn igazgalól, hogy a MÁV is ad|a meg ugyanazt a bérlelet, mint a DV. Miután Székesfehérvárnak is ugyanez a kérelme remélhető, hogy a -közbenjárásnak meglesz az eredménye.
A 30 éves házadómentesség tárgyában dr. Krátky eljárt Kólblg miniszteri tanácsosnál, akinél a ház-adómentesség kiterjesztését kérte a
már megállapítod utcákon kívül más utcákra Is. A polgármesternek az az Impressziója, hogy minden kilátás megvan arra, hogy Nagykanizsa kérését teljesíteni fogják.
Felkereste a polgármester a belügyminisztérium Illetékes ügyosztályát, ahol most a kórházi ügyeket Intézik, a közkórház szemészeti pavlllonjának ügyében. Olyan értelmű megállapodás történi, hogy a szemészeti kórház 16 ággyal kizárólag trachomások számára meg fog nyílni és azért a pavllloni Ilyen keretekre kell átalakítani. A szemészet azonban technikai okoknál fogva csak a tavasszal nyilik meg.
Felkereste a polgármester Urmánczy Nándort is, akivel a Muraközi Országzászló ügyében értekezett. Ezenkívül számos más hivatalos városi ügyben Is eljárt a különböző minisztériumokban.
kész kabátok
női- ós férfi-szövetek, szőrmék
NAGY VÁLASZTÉKBAN
SINGER divatáruhiz
Éjszakánként biciklin hordta a gabonás-zsákokat Kanizsára a petendpnsztal tolvaj-trln^Tlrátns
Mindegyik betörő munkanélküliségével védekezik
Nagykanizsa, Bzeptember 20
Jelentette a Zalai Közlöny, hogy a Valkó-uradalomhoz tartozó Petend-puszián történt gabonalopások tetteseit elfogták. Két héten át éjszakánként összesen 13—14 métermázsa burát és árpát loptak el.
Hasonló tolvajlások történlek uj-népl Elek Ernő kámáncsl uradalmában Is. A .munkából" meg lehetett állapítani, hogy azonos kezek működnek.
A két uradalom meglette feljelentését és a nagykanizsai C6endórség megkezdte nyomozását, A jelenségekből csakhamar megállapította, hogy a szálak Nagykanizsára vezetnek és sikerüli is a gyanúsítottakat Pór József Klnizsy-utcai, Relthoffer Qyula Teleki - utcai lakos és egy kiskorú személyében elfogni. (Tegnapi tudósításunkba tévedésből került Pór Imre neve Pór József helyeit.)
A gyanúsítottak már az első kérdésre bevallották, hogy ők voltak a magtár tolvajai. Elmondták, hogy kerékpáron jártak ki Petendpusztára, ahol az egyik falazott, mlg a másik
kettő bement a magtárba, meglöllölle a zsákot és azt kerékpáron cipelte be Nagykanizsára. Persze ez a manipuláció többször történt. Azonban Kámáncspu8ztán „eltörött a korsó." Már felrakták a zsákmányt, amikor neszt hallottak és kerékpárt, zsákot otthagyva, elmenekültek.
Ezen a nyomon elindulva, kerüllek kézre. Kihallgatásuk alkalmával mindhárman munkanélküliségükkel védekeztek.
A vizsgálóbíró kedden délután mindhármukat kihallgatta és miután foglalkozásuk és megélhetésük nincsen, előzetes letartóztatásba helyezte
őket.
Időlárls
A ilagykvnlyjwt ract«oroló|tal megfigyelő lelentéfceki Kedden a hőmérséklet . Reggel 7 ójakor +15 6, délután 2 órakor +216, utc 9 órakor +2Ö0.
Síiltrúny : Heggel szélcsend, délben délnyugati,eite délkeleti szél.
(Éltxakal rádlóJeltnHi) A ■>IhhI«-
Staf InMzat (alanti aata 10 «ra-
«r i Ny tagat Ial8l UlhSaS4S Idő, oafik m malag axQnéséfcal várhaló
Iwlial&tt anáahol veax végy rendal
osztálysorsjegyet,
keresse fel a
HIRSCHLER trafikot
osztálysorsjegy főelárusftót (Korona-azálló épület), ahol még azeren-
caeszámu sors|egyck kaphatók. Kisorsolásra kerül 8 millió aranypengő. Húzás már október 20-22.
Hivatalon árak. •/! = ««.- P, •/» = !«.- P, = P. •/»■=■— P
Hölgyek!
Bársonykalap 6 — Fllzkalap ... 5.—
Átalakítások a legizlésesebb kivitelben, mérsékelt áron
BRÖNYAI L.
nólkalap-Uzletében HORTHY MIKLÓB-UT ■.
Ugyanott velour-. plüaa- és kemény lérli-kalapok mélyen leszállított árakon.
Milyen kedvezményt vehet igénybe a* adózó októller végéig t
Nagykanizsa, szeptember 20
Megérkezett a városi adóhivatalhoz a miniszter rendelete az együttesen kezelt közadók hátralékainak fizetésire adandó kedvezmény tárgyában.
A rendelet szerint mindazok az adózók, akik az együttesen kezelt közadók címén fennálló hátralékalkai, valamint az 1932. évi előírásnak az eUÖ három évnegyedre.eső hányadát legkésőbb 1932. évi oklóber hó végéig teljes egészében kiegyenlítik, a következő kedvezményben részesülnek :
1. tartozásaikat kamatmentesen fizethetik,
2. az 1932. évi julius 1. óta együttesen kezelt közadók fejében teljesi tett befizetéseik során felszámított késedelmi kamatokat tőketartozásuk törlesztésére kell átszámítani.
Mindazoknál az adózóknál, akiknek az együttesen kezelt közadók dmén fennálló tartozásuk befizetésére ezldószerlnt hatályos határozott összegű havi vagy negyedévi rész-Iellizelé8l kedvezményűk van, a jelen rendelet életbeléptetése ulán teljesítendő részletfizetések alkalmával a késedelmi kamatok felszámítását mellőzni kell mindaddig, stnig az esetleges szűkségadókon vagy, rendkívüli pótlékon felül az előirt részleteket pontosan fizetik. Ebben a kedvezményben azonban csak akkor részesülhetnek, ha 1932. évi január 1. óla esedékessé vált szükségadókon kívül és rendkívüli pót-adókon felül az 1932. évi szeptember hó végéig teljesített és akár a töketartozásokra, akár pedig a kamatokra elszámolt befizetések ösz-szege meghaladja az 1932. évi január 1-töl 1932. szeptember hó végéig esedékessé vált együttesen kezel közadóknak az összegét
Azon adózók, akiknek ezldőszc-rlnt hatályos részletfizetési kedvezményük nincsen, de van határozott Időre, azonban 1932. évi december 31. napjánál nem később lejáró fizetési halasztásuk, hátralékukat a jelen rendelet életbelépte után kamatmentesen kiegyenlíthetik abban az esetben, ha 1. az 1932. évi január l-re esedékessé vált szükség-adókon és rendkívüli pótadókon felül az 1932. évi szeptember hó végéig teljesítendő és akár a köztartozások, akár fwdig a késedelmi kamatokra elszámolt befizetések ösz-szege meghaladja az 1932. január 1-töl 1932. szeptember végéig esedékessé váll együttesen kezeli közadóiknak az összegéi, 2. tartozásukat a részükre engedélyezett fizetési határidőn belül tel|es egészében- kiegyenlítik, ha az adózónak adott fizetési halasztás 1932. december 31. nap|ánál később |árna le. tar-lozását a fent megállapított leltételek fennforgása esetén az 1932. év vígéig kamatmentesen kiegyenlítheti.
ZALAI KO/LONV
i <)3z szeptember 21.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Snplarab. Sl, innia
Hómul katolikus: Máté sp. Protcat.-.
Miié. Iir.: Elul hó 20.

Városi Múzeum ás Könyvtár nyllvs csütörtökön ás vasárnap délelőtt lö-tól II órálf.
Oyógy szartári éjjelt szolgálat • „Salvstor- gyógyszertár Erisibet-tér 21. is a kisksnlssal gyógyszertár.
üöifütdó nyílva reggel 9 órától esve 8 óráig (hétfő, szerda, pintek délután, kedden egésr nap nőknek). Tel 1—13 Dilután 6 órától 50 filléres zuhsnyltlrdó
— Indiai püspök Veszprémben. Chulaparambll Sándor katlayami (DéMndla) róm. kath. püspök a napokban gról Mikes János szombathelyi megyéspüspök kíséretében Veszprémben voll és látogatást telt dr. Rolt Nándor megyés föpászlornál.
— Szabadságra. Dr. Tholway Zsigmond posta távírda főfelügyelő, az 1. számú postahivatal főnöke
Jtolnaplól nyári szabadságára megy. Távolléte alatt a hivatali Huller Qéza felügyelő vezeti.
— A csendőrség uj nagykanl-zaai szárnyparancsnokának lejö-velele késedelmei stenvedell. Az u| parancsnok oklóber elsején loglalja el hivatalál.
— Oomány Ármin tanár utóda. A nagykanizsai tzr. hitközség Iskolaszéke hétlón este ülést tartolt ÖlvOs Emil nyug. állampénztári főigazgató elnöklete alatt, amelyen a Domány Ármin lelsökereakedelml iskolai lanár nyugalomba vonulásával megürese-detl megyar-némel nyelvszakos tanári állást töltötték be. Az állásra 6-an pályáztak. Az iskolaszék Teleld Bernát okleveles nyelvszakos tanárt választolta meg. Teleki 33 éves, nőtlen, budapesti tanár.
— Halálozás. Súlyos csapás érte dr. Szabd Zsigmond Ib. vármegyei tiszti főorvost. Nemrégen elhunyt fiának, Szabó Benőnek fiatal özvegye, szfll. Frey Madl legnap délután Budapesten, a Rókus-kórházban, ahol májbajával kezelték, meghalt. Temetése csütörtökön délulán 4 órakor lesz Budapesten. Két kis árva maradt utána. A csapásoktól látogstott Szabó-család iránt városszerte, osztatlan, őszinte részvét nyilvánul meg.
=1 Rendkívül nagy választék, Jutányos árak, garantáltan |ó minőségű siffon, angin, lenvászon, damaszt, nyomolt és lennlszflanellekből Slnger Dlvatáruházbun.
— Az építkezési bizottságok Ölése. Nagykanizsa képviselőtestületének köz- és magánépltkezésl bizottsága hétlön délután 6 órakor ülést tartott, amelyen részt vell dr. Krdlky István polgármester is. Az elnöki tisztségre egyhangúlag Ba-bochay Qyörgyöl választották meg. Alelnök a magánépltkezésl bizottságban dr. Halphen Jenő, a középll-kezéslben dr. Knausz László. Ezután tárgyalásra került a Husztl-léri köznél és a Rozgonyl-ulcal ref. leieknél levő klsa|átltás ügye.
— A Város! Férfikar ma esle 9 órakor a zeneiskolában dalórái larl.
— Egry Berta Budapestre szerződött. Egiy Berta, a Pécs—nagy-kanlzsal színtársulat népszerű komi-kája a budapesti Komédia Orfeum-hoz szerződőit.
= Mielőtt szőnyeget vásárol, lekinlse meg Slnger Dlvaláruhdz dus szönyegiaktárál.
— Megalakult az ovoda-blzott-
ság. A nagykanizsai ovoda-blzo\'lsag tegnapi megalakulása után elnökké egyhangúlag Magas Mihály piarista gimnáziumi igazgatói választolta meg. Alelnök leli Neusledler Je ö nyug. körjegyző, gondnok üezsó Aladár. Ma, szerdán esle 7 órakor újból összeül a bizottság a városházán.
— A bánokszentgyőrgyl cigány-pogrom ügyében a pécsi lábla tudvalevően elrendelte a bizonyítás kiegészítéséi. Dr. Almdssy Oyula törvényszéki biró kedden délelölt ecél-ból több bejelenten tanul hallgatott kl, akiknek vallomását fellarjesztetle a táblához. A pécsi tábla ezután fogja kitűzni a fellebbviteli tárgyalást.
= Feltéllen színtartó, divatos mintájú pongyola flanell anyagok legszebb választékát találja nálunk, SchUtz Áruház.
— Nsia sgászsn 24 óra alatt Játszódik le ez a regeny, amelyben egy olőkelö bünlovő élet-halál harcot vlv. A zaongó falak rejtélye csaknem az ulolsó oldalig megoldhatatlannak látszik a akkor komor és megrázó emberi tragédia terlll nz olvasó elé. a szerélem és n szenvedély tragédiája. Jobo Kdward Itanaom könyve n bünUgyl regénynek egészen u]szerű Izgalmait és értékelt adja Megjelent a Milliók Könyve legnjabb száma, ára 20 fillér, kapható mindenütt.
Szigeti íi Mimi EIM Mtöm
fant Sitién Hiún AMlmaÉ
nagyban és kicsinyben
«
SARTORY OSZKÁR UTÓDÁNÁL
Király-utca 39.
— Hiába jár a tolva] kerékpáron. Nemrégen történt, hogy Kis-kanlzsán Ismeretlen tettes többrendbeli ruhalopási követelt el, majd biciklire űll és tovább hallott. A kanizsai kapitányság rádió körözést adott ki a gyanúsított Kovács István nagykapornak! születésű ember ellen. Nem Is tudott messzire menn1, meri Keszthelyen elfogták és visszahozták a nagykanizsai rendőrségre. Persze most már nem a lopotl kerékpáron, meri azon az ipse túladott. A kapitányság ma délben áladla öl a klr. ügyészségnek.
— A mlnlsxtsr barátnőja elmen Jelent meg a Világvárosi Itegényok e heti Bzá raa. Pesti nagy- éa kisemberek szívderítő, meglepő fordulatokban gazdag, aranyos történetét Irta meg több slkeros színdarab kiváló szerzője. Ternay István. E regény Jellemzésére egyetlen szó alkalmas : nagyszerű. Felejthetetlen sző-mkozást nyult minden olvasónak, pedig csak 10 llllér az ára.
Gyári dr akf
Közmunkát kapnak a halár -menti városok és községek cipészei
A honvédelmi miniszlcr a legközelebb nagyobbmennylségű katonai bakancsot rendel a halármemi városok és községekben lakó cipész kisiparosoknál. A megrendelésekel versenytárgyalás kizárásával kap|ák meg a Jelzett iparosok. A miniszter azért rendelkezett a határmenll vá rosok és községek iparosai |avára, meil az előző évek során ezek az iparosok hátrányos helyzetbe jutottak, meri az elcsatolt terülelek folytán elvesztették a logyaszlóközön-ségűk túlnyomó nagy részét.
Reméljük, hogy ebből a közmunkából nem fogják kifelejteni Nagykanizsa cipész-iparát sem. Illetékeseknek mindenesetre ide|ében meg kellene mozdulniuk megfelelő kontingens elnyeréséért.
— A szolnoki harminc MztauU. „Csöndes elhagyottságban UH meg harminc éves Jubileumát egy ni gyar művésztelep Hár ii mélyen tisztelt korszellem meccsekkel és rekordokkal van oltog-lalvtt n a potom művészettel foglalkozni nem tartozik a bevett szokások közó, mégis Szolnok leié szállnak most a gondolatai, amely h*lrom évtizeddel ezelőtt Nagybánya példáján felbuzdiitvn. meg csinálta or.t a telepei Még most sem szikkadt kl az életerő az Immár harmincéves alkotmányból s e/.ért tnlál-hatta ott meg a mUvészet mindegyike az Irányt, amely termóezetes lelki alkatának leginkább megfelel: a müvéazl stílus". Krónikás cikkéből idézzük ezeket a sorokat. Hinely az UJ Idók u] számában foglalkozik ezzel az értékes művészeti központtal. Herczeg Fereno szépirodalmi hetilapja Habay József, a Nemzeti Színházban nagy sikert aratott Veronika című magyar -ogendájának egyik legszebb részletét Is közli. Az U| Idők kiadóhivatala Budapest VI kei., Andrássy-ut in. Bárkinek küld díjtalan mutatványszámot.
— Sötétkék intézeti matróz ruhák és kabátok, valamint gyermek boy kabátok és baby bundák, minden nagyságban és árban Schűlznél
Erós, yérbó, kivár emberek S\'á-máta a természetes .Terese lóxsel" keserűvíz naponként való ivása a legkisebb erőlködés nélkül könnyű és rendes bélmükndést biztosit. Szá mos szakorvosi jelentés bizonyiija, hogy a Ferenc lóxsel viz sziv- és idegbalosoknak, vese és cukorbetegeknek, valaminl köszvényben és csuzban szenvedőknek Is nagyon jól tesz s ezért.méltán megérdemli a legmelegebb ajánlási. A Ferenc Józsel kesetü-viz gyógyszert\'rakbtn, drogériákbin és fü8zerüzlelekben kapható.
— As ojsig uj sziata Jelenti, hogy megjeleni Nagy Imre: 5000 vicc clmíl 5 kötetos nagy müvo. A lap Több tartalma: Üzenet Hitlernek, lllblrcsók a tükör olőtt, Haller Istvár nem vallotta be egyik gyermekét. A Bölca Habi re-mok példázatai, a hét legkóserebb viccel, a lovasltott kfizUszlaságl üzem és a pesti vorebek. a legújabb arisztokrata viccek, színházi kritikák és pletykák és móg rengeteg remek tréla, móka, vicc aktualitás ós tnümltás Nagy Imre kitűnő vicclapjában. Mutatványszámot Ingyen küld a kiadóhivatal, Budapeat VI. (V utca 12.
100% PALCSICS
e/ső nagykanizsai selyem-, kelme-, íonalíesíö és vegy-tlsxiltó Uxem.
A FISCHEL
kölcsön-
könyvtár
MEGNYÍLT
a könyvkereskedői helylséghen HORTHY MIKLÓS-MT t,
(Városlüz palota)
A magyar könyvpiac legújabb könyveli
Vasárnap jön a második olasz csere vonat
Nagykanizsa ezúttal Is Ünnepélyesen fogadja az olaszokat
Nsgykaolzaa, Bseptombur 20 A második olasz csere-vonal szep-temUei 25-én, vasárnap esle 1950 órakor ful be a nagykanizsai állomásra. Mini első alkalommal, Nagykanizsa városa most Is ünnepélyesen fogadja az olasz nemzet Budapestre ránduló tagjait
Az üdvözlő beszédet ismét dr. Krdlky István polgármester mondja olasz nyelven, mig a fogadtatás többi része teljesen az előző program szerint fog lefolyni.
A város vezetősége felkéri Nagykanizsa közönségét, hogy vssárnap is minél tömegesebben vegyenek részt az olaszok logadlatásán.
Rózsa-Gyár
vegyészeti ruhatisztító és műfestőgyár
Kaposvár.
A legnagyobb kincs az egészség!
Minden gondos háziasszony legalább 10 évben egyszer liszlillalja (fertőtleníti) ágyneműjét a „Rózsa-Oyárban" ahol elismerten jó, olcsó és szakszerűen elkészített munkát kap.
Oyüjtőtelep:
Nagykanizsa, Erzsébet-tér
Régi poéta-épület
= Tánciskola. Értesítem a n. é. közönséget, hogy 24-én (szombaton) délulán 4 órai kezddtel nsgy Babatanfolyamot nyílok a Kaszinóban. Gullenlag tánctanár.
— Baleset a vasúton. Vaspóri Oyula 17 éves napszámos az ujnép-pusziai állomáson lakirakásnál dolgozott. Eközben egy vagon (elejéről olyan szerencsétlenül zuhant a sínekre, hogy súlyos belső zuzódáso-kat szenvedeti. A nagykanizsai mentők eszméletlen állapotban szálli-totlák kórházba
Beretvál pasztilla a legmakacsabb fejfájást is elmulasztja.
1932. szeptemiier 21.
ZALAI KÖZLÖNY
értesítés.
Tiszteletid értesítem Nagykanizsa és vidéke közönségéi, hogy a gallértlsztltás árát 8 és. 10 fillérre leBzálllloltam.
FestéBt, tisztítást legszebben, legolcsóbban vállalom.
Tisztelettel
Varga Nándor
rullsleltó, gózmosó éa vegytlszlltó
Horthy Mlklós-ut 8.
Közgazdaság
(_) A zalai borpiac. A megye területén a borok iránt Közepes a kereslet és kínálat, helyenként azonban élénkül a vásárlási kedv. Hahó-Ion 20 hl. 12 fokos bor 15 fillérért, Balatonfüreden 51 hl. 14 tokoi bor 40 fillérért, 30 hl. 13 fokos bor 28 lillérérl, Révfülöpön kisebb tétel 12-13 5 fokos bor 20—28 fillérért kelt el.
atrtatt tártai
Párti 20*31, London 1800, Newyork 51830. Brüssel 7l*87Vl, Milano 2MO, Madrid « 50, Amsterdam 208 JÜ, Berlin 123 47, Wien -•-, Szófia 3 79, l\'rági 1534, Varsó 5820, Budape«l -■-, tldfrrid — Bukarest 306
T*nMaytizii4a
Buza tv változatlan, dl. 5—10 jill.-lg eseti, rozs változatlan.
Buza Üsiav, 76-0« 1315 1365, 77-es 13*68—13*90, 78-as 13 80 14 OS, 79-es 1400-14-20. 80-as 14 05 -14 35. dunántúli 76-os 12-60 -12-75. 77-es I2*80-12"90, 78-as 12-95-13 05. 79-es 13 05 -13 15, 80-11 13-20-13-35, rozs 7 25-7 25, lak. áips 9\'2O-05O, zab 10-00-1020, ten-<erl II. 13-S0-I380, korpa 7 25 -7-40.
i ltuett Bank detlza-árloijajaal
valutAk
1979-20 15 . 79-16-79 74 1694-1704 Uánk. 102 30-103-50 Dinár 9-82 9 98 Dollár 570-50-573*50 Franciát. 22-30-22-50 Holl. 229 05-230 45 Zloty 63 95-64 45 Ld 346-3-56 Lsra 4-06-4-19 Ura 2990-30*20 Márlu 135-70-136 60 Norvég 9930-100-30
l\'ssets --•-
Schlll. -■-•—
Svájcit. 110*70-111-40 Svéd k. 101 30-103 30
DEV1ZAR Amsl. 229*25-230 <5 Belgrád 9 88-9 98 Berlin 135 80-136-60 Urtlssel 79-26-7974 Bukaresl 3-43-3-51 Kopenh.102 50-103-\' U London 1980-1994
Madrid -•----■-
Milano 30*00 30*18 Newy. 571-00-574*00 Oszló 9950-10030 Hárls 22*33-22*47 Prága 16-93-17-01 Szófia 4*08-4*19 Stnckh. 101*50-102 30 Varsó 64*05-64*45
Wien --
ZUricb 110-80-111-40
Wien cleartng árfolyama : 80.454.
felbi|Us 1518, eladatlan 1121 - Elsőrendű 1-23-1*25, szedett 114-118, szedett közép 1-00-1-06, könnyű 0*84 - 0*92, 1-só rendU öreg 1-04 -108, ll-od rendll öreg 0*84 —0-96, sngol süldő I. - ÍI6-1-02, «"Tonns nagyban 1-74-0-00, islr 2U6-MMrns 1*00 — 1*30, félsertés 1*40-1 64.
Ktidja s laptulajdonos Közgazdnágl Rt. Outenberg Nyomda éj Délzalsl Lapkiadó Vállalata könyvnyomdája Nagykanizsán.
felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 71 szám

Száraz, aprított

ffitöszenet
házhoz szállít, legolcsóbb napi áron
Steiner- Adolf
Mlalla. 4> aiánkaraskaSÓ
^ipály.utoa 32. sz. alatt.
- 3913
a
\\0©
Ö f
1
A $
7\\ A
kl4
\\k<nm
Samané Kopár Toréi
ftuö él MUuffcéuttt
Készíti jutányos áron legmodernebb d/vat füzüket, melltartókat ét harisnyát art ókét. Azonkívül t Sü\'ógy-hnskütóket, sérvköt6ket,tu0imtp betéteket, gu m m Ihar Isny ákat.
állandóan kapható:
Kőlcá«j-utca II. lagykailua.
ÁPBÓHTmTÉSBI
Hl» golyós csapágyak autóhoz, apertáU
san olcsón Ford- és Pordsonhoz Uwef Ultmsnn éa Tóth vaa kereskedésé ben jín
LssalaMÍ laaaillltaaM
Ai
gyermekkocsik •rfcsiü raktárra pnmth határ áruházába
37S8
IVIaétpáaa dtasluáten kiadó, csak biztos helyre. Cin a kiadóban. 4093
Háraaiuikái urnái hsrl 65 pengőén klsdó Erzaébe\'-tér 10. Ugylnolt szépen bútorozott külön bejáratú szoba la klsdó 4196
£»lttotSkaok igen olcsón eladó" J
darab 8X3 mérelu deszkaház, 16 ablak-
s sáranyal, börlcmeziel fedve Bővebbet
Battbyány-utra 1 alatt 4IM
Érettsígiiett fiatalember laslnálásra vállalkozik otrsón, (lakásért, koutárt Is).
Clm a kiadóba a.
rt Irt. 4 tál
J\'l főző mindenes aukáosaa* a|ánt-koalk azonnali, vagy október l-l bslá-pésie, eielleg bejárónőnek. Bővebbet ki. adóhivatalban. 4210
Rózm ••aa*éflis éa szálloda no ven
berre |kladó dr Kiiauu ügyvédnél, Fő al 21 alatt. 4242
EIMM ftlizertulett twreaóeaéa, pultok és tlókos állványok Sugár-ut &3. siám, Belezni! Jánosnál 4114
■Má elegánsan bútorozott szoba egy vagy két ur részére fttrdósxobs haaanálaltál Rozgonyinlcs A. 4255
CatnoMn butoiolott különbe|áralu utcai mmohm sionnal kiadó SzécMeyt-lér 4.
4254
CUflásasa batorozott utcai szoba magányos urtnónek kiadó Ugyanebben « házban izeréayea bútorozott udvart aioba kiadó Caengery-ut 9
KtllönbeJárata udvart butoíowtt siska fürdőszoba baunálaltal aionnalri klsdó. Sugár-ut M. -4267
NánaiatáaH álUtt keres kttttnóen lózó 32 éves urlnő. Clm a tladóbsr.. 4260
Batthyány.utca 18. u. négyszobás aaa-aáaháa november 1 re klsdó. Bővebbet Szemere-utca 3. szám . -4269
6, 4 és S szobái
i, több nigyobb és kisebb Jövedel-
mező kárliáask, malatss- és Balat-háaak, >saáá|m. Isliasrátw és ItslHHiUsáo több Ussbb ■Irtok Zalában 3X), 146, 130 botd épü letekkel, tas»||baa 1000, 7C0, 500, 300 és 200 hold épületekkel. S.akaal-hagyán 10, 8. 4 és 2 hold, Isatna határában 25 hold rét é. azástó. R4-
laal atauatl aaiCbon 450 n-öl,
Katona tamat II dűlőben 600 Q őt, l váaárl iiaiShaa 450 □-01 föld, Oáa-
pArhogyan 4 hold a>áatá épülettel, aiiatnártyvárl és bagolal begyen
6, 5, 4, 2 és I hold szőlőbirtok pincékkel. Hánt alkok s bslviroibaa, olcsó árbsn eladók. Bővebbet DaakAaa Miksa Ing. közvetítő, Nagykantiián, Siamere-ulca 3. szám. 4029
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik felejthetetlen drága ló férjem, ipánk
tett jó édesap
Háta Jizaaf
lelentek és fájdal-módon enyhíteni
temetésén me
munkatbármlly moaon enyniteni szívesek voltak, fogadják ezúton is hálás köszönetünket.
A gyászoló család.
PÉLDÁTLAN OLCSÓ!♦
8ür or
Modern berendezések egyszerű és művészi kivitelben, ériési választékban. Kedvez A fizetési feltételek.
Díjmentes szélütés,.
KOPSTEIN BUTORARUHAZAK
NAGYKANIZSA, HORTHY MIKLÓS-UT 4. SOPRON és SZOMBATHELY.
poqAnyvAri
uradalmi fajboraim kaphatok llterenklnt már 10 IIMlé/l. Legkisebb létei V> liter. ■ Hass kArolv taidt>irtoko>
I4«4 Batthvány-utai 28. Mám.
„Zsolnay" fayenoe Ispok
minden minőségben és szirtben igen jutányosán
Sartory Oszkár Utóda cégnél Király utca 39.
Gabona
csávázószerek
forpácok: Arzópác Porzol Tlllantln
Hedm pácok: Blgrlol Hlgocan Tlllanlln
Műtrágyák
eredeti gyári árbsu 1 éa csomagolásban.
SzolúcsomagQlásüoz Ma n i 11 a
(gyökérspárga) Kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény és növény-védőazerek kereskedéséből!
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A bitóság mellett. Tcleton 130.
Pk. 9469 /1932, a
1931. vghtól ! 100 az.
Árverési hirdetmény.
Dr Rothschild Béla nagykanlzaal llgvvéd által képviselt Schíttler Jakab nagykanlzssl bej. cég Javára 878 pengó 24 I. töke és több követelés és lárulékst erejéig a nagy kanizsai kir. járásbíróság 1931 évi 2320 sz. végzésével elrendelt kielégítési végre hajtál lolytán végrehajtást szenvedőtől 1§3I. nov 20-án lefoglalt 16840 P re becsült Ingóságokra s nagykanizsai ktr. járáiblró-ság lenti számú végzéséve! az árveré* el-rendelletvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapián a fent megnevezett s a loglalásl Jegyzőkönyvből kl nem tUnő mái loglaltatók javára Is az árverés megtartási t elrendelem, de csak arra sa esetre, ha kielégítési joguk ma Is fennáll és ha ellenük hslasztó hatályú Igénykereset folyamatba nincs, végr szenv. lakásán.l Üzletében Mor gánypusztán. a llzelelt összeg levonáiávsl kendő megtartására határidőül 1932. évi szeptember hó 24-tk napjának délután 3 órája Itlzetik ki. amikor a bíróilag leloglslt gazdasági étö és böll letszeielés s egyéb Ingóságokéi a legtöbbet ígérőnek készpénzllzelés melleit, esetleg beciáron álul Is - de s kikiáltási ár kélharmsdánál slacsonyabban nem — el fogom sdnl. Azon Ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egvezer P ón lelni van, az 5.810/931. M. E számú rendelet értelmében csak szok ár-vérezhetnek, akik a kl\'láltáil ár egvtlzed részét binalpénzUI leteszik.
Nagykanizsa, 1932. augusztus hó 12-én.
Elek László s. k.
kir blr. végrehsjló, 42SS mint bírósági kiküldött.
18
filiór dekája eredeti francia D O R S A V
kölnivizeknek
VÁGÓ ENDRE
i illátazertárában.
Síremlékek műkőből
minden nagyságban tiszta fehér színben gyönyörű kivitelben meglepő olcsón
SARTORY OSZKÁR UTÓDÁNÁL
Király-utca 39.
Saját érdekében tekintse meg telepemen.
Vízvezetéket, csatornázást, központi
IHIést és e szakmába vágó javításokat jutányos árban válial
MENDLQVITS JÓZSEF ÉS MÁRTON
rézmü és vízvezeték szerelési vállalata
Tslsfaa 2-71. HA8TKAHIZ8A, KIHÁLY-UTCA 45. 8Z. Teiston 2-7t. MT Kedvazft fizetéai feltételek! \'Wmt | Állandó raktár fürdőszoba berendezósekben és mosótlstőkhen. „KOhne" mezögKdasági gépek gyári lerakató.
UUTALAN ISMERTETESI\'
lelczer üveg és poklán gyári linU
__________Nagykanizsa. Horthy Mlklós-ut_U
Nyomatott a laptglajdonos Közgazdasági R.-T. Outenberg Nyomda éa Délzalai Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykanizsán, (felelős üzlclvezctő: Zalai Károly.)
vigyázzon -gészségére és igyék
Resedeí vizet,
mely hólyag, vese é» gyomopbántalmaknál kitllnő hatású.
Kaffcatt állási HUzéitilettea.
Pfc-ftktár: WEI8Z kÓR, NaqyMatzsa KWJy-ato. 34. Totsfav 310.
SSrSf"
HÖMQZDUlíWTfiL
QLODDIN
72. évtolywu 214
WajfySiDiliufe >M2. szeptember 22, csütörtök
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
íicrkeiztőség és kladóhiVlitf KewilKlvI ftókkladóhtratil:
főút 5. tUm Koaauth-utca 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési áu : egy hóra \\ 8 pengő I és kiadóhivatalt telelő
Szerkesstóaégl <
80 llllér teleion: 78. u
Lemondott a Károlyi-kormány
Károlyi módot kkránt -nyújtani az egységespárlttak, hogy aélkOle foglaljon
a helyzettel kapcsolatban
A helyzet kulcsa a kormányzó kezében
állást
Bu4apeet, aieptomber II
A Magyar Távirati iroda Jelenti: A kormány tagjai folyó évi szeptember 20 in déluian 5 órakor minisztertanácsra Ültek össze. A minisztertanács, amelyen gróf Károlyi \'Gyula miniszterelnök ismertette a jelenlegi belsőpolllikal helyzetet, azon egyhangú elhatározásra jutott, hogy a kormányzónak benyújtja a kormány temondását.
A kormanynak ezen egyhanga elhatározása folytán gróf Károlyi Oyula miniszterelnök folyó hó 21-én, szerdán délelőtt 10 óra 30 perckor kihallgatáson jelent meg OfldOllón Horthy Miklós kormányzónál és előterjesztette a kormány lemondását.
A kormányzó a kormány lemondását elfogadta és egyben megbízta azt az ügyek ideiglenes vezeiesével.
Az ígymigaspárt vezérei
Károlyinál
(Éjszakai telefonjelenlés) A Budapesti ÉrtesitO jelenti: Oróí Károlyi Oyula miniszterelnök fogadta az egységespárt vezérembereit.
Mi készteti* a kormányéInöhöt elhatározására ?
Budapest, szoptonibor 21 (Éjszakai lelefonjelentés) A Budapesti Érlesilö jelenli: A kormány lemondásával kapcsolalban rámutatnak a miniszterelnöknek a mu\'t hélen leli kijelentésére, hogy a vak Is látja, hogy vannak ellentétek. Eszerint a miniszterelnök számolt ezekkel az ellentétekkel.
A lemondással módot kíván nyújtani az egységespártnak, hogy nélküle foglaljon állást a helyzettel kap-otolalban.
Meg akarta kOnyltenl a többségnek azt, hogy szabadon nyilváníthassa véleményét. Ezzel kapcsolatban rámulalnak
Qróf Károlyi alakltja
Budapest, Azeptecnber 21 (Éjszakai lelejoajelentés) A Buda pesii lÉriesiiö jelenli:
Jól informált körökben az a be-ayomás, hogy gróf Károlyi Oyula továbbra is megmarad elnöknek és i alakIIja meg az uj kormáayl
arra, hogy meg kell várni a holnapol, hogy a közvéleményben milyen hangulatot kelt a kormány lemondása ?
A helyzet az, hogy van egy kormány, amely a kormányzó bizalmát birja és van egy párl, amelynek vezére Bethlen Islván gróf, amely sosem nyilvánítóit elégedetlenséget gróf Károlyi Oyula miniszterelnökkel szemben.
Az egységespárt „avant-gárdistái"
Az egységespárl úgynevezett avant-gardistái löobnyire azok a képviselők, akik a legutóbbi választás alkalmával kerültek be a parlamentoe, az uj helyzettel bizonyára levonják a konzekvenciái ée kilépnek a pártból.
meg az uj kormányt ?
Budapest, szeptember 21
(Éjszakai Idt/onjeieutés) A kormányzó a miniszterelnök előterjesztésére holnap kezdi meg a szokásos kihallgatásokat és több Ismeri, neves politikusi fogad.
A pestüldegkutl gyilkos tefemrehivása áldozata bolttesténél
Az ötszegyüll tömeg meg akarta Itncselpi
Budapest, szeptember 21 Éder Józsefet, a peslhidegkuli gyilkossággal gyanúsított pacsai cserepes-segédei ma délelőtt kivitték a
helyszínre és Jandák Józsefné holtteste elöli szembesítették a tanukkal. A tanuk mindannyian felismeriék benne a gyilkost, fíder József álha-
lalosan tagad. A csendörök csak nehezen tudták megvédeni a gyilkost az összegyűli lömeg dühétől
Trra\'iin_~ui"ivi_q~u-"u"-~u~ii> ír ai-iníri*i~i-rrr ■- - - - - -- -- -- -- -- -- -- --
Fegyveres álarcos banditák rablás! kísérlete egy bndapestl orvos lakásán
Budapest, szeptember 21 Ma éjszaka a Vilmos császár-ul 50. számú házban Fráter Zoltán munkás és Kovács István kárpitoe-wgéd behatollak Schwarlz József orvos lakásába. Álarccal a fejükön »* orvos feleségének szobájába
A ház lakói elfogták a tetteseket
menlek, revolvert szegezlek az asz-szonyra és pénzt követellek. Az asszony sikoltozására az egyik rabló öt ököllel fejbevágta. A za|ra a szomszédok figyelmesek lettek, mire a rablók kiugrottak a folyosóra néző ablakon. A ház lakói azonban mind-
kettőjüket elfogták. Mini később kiderült, dulakodás közben Schwarlz Józsefné lábát is eltörték.
A banditák ellen valószínűleg rablással párosult gyilkosság kísérlete ciinén indul meg az eljárás.
A rendőrség Pesterzsébeten leleplezte a „Trockij-gárdát"
A kommunisták gumibotokkal voltak felszerelve
Budapest, szeptember 21 A főkapitányság politikai nyomozó Moportja leleplezte a Pesterzsébeten székelő szélső baloldali kommunis-»k egyesületét, a TrockIJ gárdát. A
gárda vezetőjét, Csépi István nap-Bzámosl és két társát őrizetbe vették. A kommunisták gummlbotokkal voltak felszerelve és lapot is állítottak elö lilkos nyomdájukban.
A nyomda Crepelen a Klosler-mayer-ulcában volt, itl állilollák elö az „Otzlályharc" c. lapol. A gárda kifejezeti célja az voll, hogy a szocialista gyűlésekéi megzavarják.
Kritikus ponthoz ért a leszerelési értekezlet
Genf, szoptembor 21 Henderson elnök a leszerelési érlekezlti elnökségének üléséi lövid «"éddel nyitotta meg, amelyben ■ámulaton arra, hogy a leszerelési Jltkczlet inosl kritikus ponthoz ért. van szó, hogy a fegyverkezé-
seket hatékonyan és komolyan le szállítsák, vagy ujabb fegyverkezés! versenyre vállalkoznak e. Az elnökség főfeladata a leszerelési értekezlet második ülésszakának előkészítése. Roméli, hogy a második ülésszakban sok hóikról leszerelési rendszabály
jön majd létre.
Henderson beszédéi az ülés tag|ai néma csendben liallgallák végig. Az elnök ezulán ismertette a német külügyminiszter levelét és az érlckczlit elnökének arra adott válaszát. Felolvasta mindkét levél szövegét. Ai
értekezlet elfogadta Hendersonnak azt a javaslatát, bogy egyelőre ne induljcn vita a német bejelentésről, számítva arra, hogy a német kormány talán válaszolni akar Henderson levelére.
A német Birodalmi Bank kamatleszállítása
"•Sy.r kö.Sk i. várják . k.m.t-leazAUlláait
Berlin, szeptember 21 A Birodalmi Bank szeptember 22-iki hatállyal a leszámítolási kamatlábat 5°/o-ról 4°/o-ra és a lombard kamallabn 6°/o-ról 5%-ra szállítói ta le.
Budapest, szeptember 21 A német kamatláb mérsékléssel kapcsolatban magyar pénzügyi körök is ksmatleszallilásl várnak. Azt hiszik, hogy ha a mostani 5°/o-os kamatot 4"k ra mérsékelnék — rmi természetesen kihatna a magánkamal alakulására is — akkur a mezőgazdaság jobban elbírná a csökkentet kamatterheket.
Összeült \' a porosz országgyűlés
Berlin, szeptember 21 A porosz országgyűlés minlegy három heti szünetelés ulán szerdán újból összeült. Napirend elöli Hlntler képviselő a nemzeti szocialisia frakció nevében a következő nyilatkozalot olvasta fel:
— A nemzeli szocialista frakció nem gondol arra, hogy maga részéről a tisztviselőket és állami alkalmazottakat az alkolmányoc hatáskörén beiül eljáró kormány Iránit kötelességük megsértésére szóillsa fel. Papén és dr. Bracht birodalmi biztosok Hindenburg birodalmi elnök nyomása alall, akinek alkolmány-hütégében nem lehel kételkedni, (viharos derültség balról) ennek az alkotmánynak keretében működnek, amelyre a birodalmi elnök is megesküdött, akkor a nemzeli szocialisták frakciója kötelességének\' tartja felszólítani minden lisztviselöt és állami alkalmazottat, hogy az alkotmányi és a porosz törvényeket a maga részéről Is kötelességszerűen tartsa be. (Derültség balról.)
Jürgensen szociáldemokrata követelte, hogy a birodalmi gyűlésben lörtént rendőri házkutatási, amely beleülközik a birodalmi alkotmányba, vizsgálják felül. A legélesebben tiltakozik az országgyűlés elnöke és a birodalmi elnök közölt folyl meg- . beszélések tartalma ellen. Az országgyűlésnek helytelenítenie kell az elnök magatartását. Végűi követeli, szólítsák fel a?, állami kormányi, hogy a német különblróságok által hozott ítéleteket vizsgálják felül éa az aránytalanul súlyos büntetéseket szállllüák le.
(Éi\'szakal rclíllóJiUnUsI A "iiol.oralé-glal Intéi.t lolantl ssli IO órakar ■ V*ltax«ko»y id6, ilénk ásxaknyuBatt tága. amláuaal, további hdaOlyedÁaaBl éa ujabb aáporaaévot.
ZALAI KÖZLÖNY
» 1932. szeptember 14.
Kereskedők küldöttsége a polgármesternél
A régi vásári rend, a házalás, a llsztellenőrzés ügyében kérlek Intervenciót a város vezetőségétől
A nagykanizsai OMKE elnöksége liszlelgelt dr. Krdtky István polgármester elölt. A küldöttség szónoka mindenekelőtt köszönelel mondóit a polgármesternek fáradozásáén, amelyei a fúzió létrehozása körül tanúsított éa amely nélkül az erök egyesítése nehezen lelt volna elérhető.
A polgármester válaszában hangsúlyozta, hogy igaz örömére szolgál, egy táborban látni Nagykanizsa város kereskedőit, mindem el fog követni, hogy a kereskedő lársada-lom hajain, sérelmein segitsen.
A küldöttség ezután a régI vásári rtnf visszaállításéra vonatkozó régebbi kérelmét újította fel, amelyre vonatkozólag dr. Hegyi Lijos főjegyző azl a felvilágosítási adla, hogy a kereskedelmi minisztériumban folyamatban van a kérdés országos rendelése.
Kérte továbbá a küldöttség, hogy a házalást tilalom intézkedéseit, melyek szerint Nagykanizsán mindennemű házalás tilos, valamint a piaci szabályrendeletet sajtó utján megfelelő módon publikálji a közönség tájékoztatására.
Majd ismertették a füszerkereske-dök panaszát, hogy legu|abban naponkénti tételes feljegyzést kívánnak a liszt-ellenőrök, ami a gyakorlatban úgyszólván lehetetlen és kérték a polgármestert, hogy ez ügyben lépjen érintkezésbe a pénzügyigazgatéval, hogy a régi gyakorlat állíttassák vissza.
Több más kérdés előterjesztése ulán a polgármester Ígéretet tett a kérelmek megvizsgálására. Illetve azoknak mielőbbi elintézésére.
Az országzászlóra
dr. Wlnkler Ernő 2, Marinovics Alajos 2, Schweltztr litván I 50, özv. Rosenfeld Józsefné 1, muraközi Rad-nay-Rózsay Károly (Budapest) I pengőt adakoztak.
A gyűjtés eddigi eredménye 1660 pengő. Az összeg a Nagykanizsai Takarékpénztárban nyitott folyószámlára folyik be és ott kezeltetik.
A polgármester tisztelgő látogatást tesz Batthiány-Strattmann hercegnél
Nagykanizsa, szeptember 21 Dr. Krátky István polgármester régi lerve, hogy tisztelegjen Körmend uj váruránál, ilju Batthyány-Stratt-ma ut László hercegnél, eddig azonban a város sürgős teendőt megakadályozták ebben A legutóbbi napokban kérdést intézel! a herceghez, mikor lehelné tiszteletéi, amire ma sürgöny-válasz érkezeti, hogy a fiatal herceg holnap várja öt.
Dr. Krátky István tehát csütörtök délben teszi meg tisztelgő látogatását a fiatal hercegnél, hogy egyrészt elsólzben tisztelegjen nála, másrészt hogy a város ügyeiről beszéljen vele, jóindulatát kérje és egyben meghívja őt Nagykanizsára, hogy azt a kapcsolatot, mely évtizedek lolyamán a hercegi család és Nagykanizsa város között fennállott, melegebbé legye és kimélyítse.
Zalamegyében ls leálltak az összes vámmalmok
A malomtulajdonosok alkalmazottaik elbocsájtását helyezik kilátásba, ha nem történik sürgős intézkedés
Nagykanizsa, szeptember 21 A baranyamegyei, bácsmegyei, vasi malmok leállítása ulán tegnap Zala-megye molnárai is csatlakozlak a passziv rezisztenciához. A Kerka és Letenye-vidék malmait tegnap álli tolták le tulajdonosaik, mig ma az egész Nagykanizsa és Délzala-vidék malmai beszüntették üzemüket. A zalai molnárok közölt nagy az el-
keseredés és izgslom és sürgősen követelik a kormánytól a vegzalurák megszüntetését és a malotnelienörök visszahívását. Amennyiben nem találnának meghallgatásra, ugy kénytelenek lennének összes alkalmazottaikat rövid időn belül elbocsájtani és az OTI kötelékéből kiléptetni.
Zalavármegye molnársága most izgalommal várja a fejleményeket.
Az ujudvari bőgős és a bocshai prímás halálos párbajának részletei
Azért ksllttí meghalnia a prímáénak, mart a banda szebben muzsikált a cstrfól bucsun
bandának volt a primása. A bucsun a falu népe az egyik bandái lavo-rizáita a másikkai szemben. Az egyikkel jobban meg vollak elégedve, jobban tudta húzni a talp alá valót. Mikor a mulatság utált a két banda hazament, efelett lámadl a vila és a két konkurrens banda összeszólalkozott. Baranyai lebecsülte Horváthé-kat, azok viszont. Ezen azután már közel állott a karblrok. Tény, hogy a veszekedés hevében Baranyai a nagybőgőst pofonülötte Ho váthot, a prímást. Mindakettöben dolgozott a cigányonérzeten kivül természetesen az alkohol is. Horváthot nagyon felbőszítette a kapott pofon, bosszúra gondolt. Néhány perc múlva lelépeti az nlról, egy jókora husángot hasított az útszélen. Biranyai észrevette
Baranyai Lajos ujudvari cigány-zenészt ms délelőtt hozták be Nagykanizsára a gelsei csendőrök. Áldozatát Horváth Józsefet, a fialal bocs-kai prímást tegnap temették el, miután a boncolát kiderítette, hogy a szúrás ami érte, halálos volt, semmiféle orvosi tudomány nem tudott volna tegitenl.
A nagybakónak melletti Vajda-dűlőben történt halálos drámának minden részletét tisztázta már a nyomozás. Eszerint Baranyai és Horváth muzsikus cigányok vollak. Mindketten más-más bandához tartoztak. Vasárnsp azonban a cserföi-bucsura voll hivatalos Baranyai bandája it, amely ujudvari voll és amelyben Baranyai nagybőgős volt, meg Horváth Jótka ls, aki a bocikai
lm HOTEL U1H
| IrkaiáUnál Állandóan kallamai ur
ni eojrellen konfoittal Sercndoatt magyar aaálloda Velancé ben Folyó hldag-át mcleuvli a iiobákbtn. KllOnó magvat konyha, tul baltáid *■■ ------------ - -
Magyarul baltáid uilloJal alkalmaiotl mlndan vonít- *i h\'a)ő. magyal ládáiig Magyar alkalmatosak. magyar lavalatat, ..Il
ezt és figyelte a liatal prímást. Nem kellett sokká várakoznia, mert Horváth József a hatalmas karóval nekitámadt, hogy lesújtson a konkur-rencia lejére. De Bfranyal már vártj ezt és zsebében előre kinyitotta a kését, hogy adott ésetben védekezzék. Mikor látta a felbőszült Horváthot feléje lépni, abban a pillanatban, mikor az rá akart sújtani, előkapta késéi és mielőtt a karó még lesújtható!! wílha, nyakába mártotta olyan erővel, hogy Horváth elszédült. A kés az ütőerét vág\'a keresztül. Még kél lépést támolygott előre, amikor Baranyai kikapta kezéből t karót és ázzál két hatalmas ütést mért a tejére, ugy hogy a vér kiserkent a nyomában. Horváthnsk ugy látszik rendkívül erős cigány koponyája lehetett, mer! még ekkor is pár lépést ment tovább. Baranyai azonban ekkor már ugylátszik megsajnálta a rettenetesen vérző embert, mer! ulánna ment, hogy bekötözze. De amikor hozzája éri, Horválh elhalló hangon kérdezte föle:
— Mi! akarsz még lölem ? — ét azzal holtan elvágódott a földön.
A prímát halála láttán nigy zavar támadt a banda tagjai közOlt, akik kántorként eltűntek a dráma szin-helyéről, mig Baranyai Ltjoa tovább ment falujába, ahol időközben már értesítették a csendőrséget. A nagybőgős igy percek multán már a csendőrség foglya volt. Kihallgatásakor beismerte tettét, azt mondotta, hogy olyan felhevült hangulatban voll, hofty maga sem tudta mit cselekszik.
Dr. Ország Lajot ét dr. Nls-ponszky Béla tOrvénytzékl orvotok ma délelőtt terjesztették be a vizsgálóbírónak a boncjegyzökönyvel.
Dr. Almássy Oyula a nagykanizsai törvényszék viztgálóbirájt Baranyai Lajotl emberölés miatt letartóztatásba helyezte.
Stékrekeéétoél, emésztési zavaroknál, gyomorégésnél, vértódulásnál, fejfájásnál, álmatlanságnál, általános rosszullétnél igyunk reggel éhgyomorra egy pohár természetes .Fereac lóiteí" keserüvizet A belorvosi klinikán szerzett tapasztalatok szerint a Ferenc lóztel vlz az ideális hashajtó minden jellemző tulajdonságát egyesit! magában. A Fereac léttel keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és faszerüzletekben kapható.
A ferde lovag
(Korrajz Mária Terézia Idejéből) 28 Irta: Balázs József
Az asszony felugrott, a vérteshez simult és pici szája a füléhez ért, ugy duruzsolta:
— Tudom, hogy tudja. Legyen jó hozzám, hisZen maga miatt jutottam ilyen bajba. No segítsen rajtam, nem bánja meg. — És bársonyos kezével végigsimította a kapitány arcát.
— Hát jó. őfensége kolostorba vonul. — Felelt a vértes suttogva.
— Lehetetlen I — kiáltott fel az asszony. — Becsületszavára? Lovagi becsületszavára?
— Mindenre, ami szent, esküszöm, hogy Őfensége; Mária Terézia holnap kolostorba vonul.
— És a trónöröklés?
— Ennyit tudok. Hogy azután mi lesz, arról nincsenek értesüléseim.
— Maga drága emberi — kiáltott fel az asszony. — Magához ölelte, hirtelen megcsókolta, azután felkapta köpenyéi s már a tükör előtt igazította kalapját — Még eljövök magához I
— Legyen szerencsém, szép asz-szony 1 — felelt Duinenfels udvariasan, majd mélyen meghajolt és ki-
nyitotta az ajtót, azután kacagva dőli a medvebőrre, mert arra kellett gondolnia, hogyan megzavarodik a tanács erre a hírre.
Reggel korán átsietett Bartenstein-hez, aki maga is jót mosolygott az eseien és dicsérte az ötletért barátját, mert Igy az is ki fog derülni, kinek a kéme volt a hölgy.
— Mond el az esetet Őfelségének is, had mulasson. Én megyek, mert nyolcra ültek össze s már negyeddel elmúlt.
Álmosan, kivörösödölt szemhéjakkal, gyűrő it arccal, mogorván ültek együtt az urak.
Csúnyán néztek Bartensteinre, amikor belépett s pihenten, mosolyogva hajolt meg. Amikor helyét elfoglalta Neipperg gróf állott fel s megszólalt a siri csendben.
— Uraim I A helyzet komolyságára való tekintettel arról kell érlesitenünk a spanyol udvart, hogy ő császári fensége vallásos meggyőződését követve, kolostorba vonul, minek folytán a látogatás céltalanná vált.
Nagy lárma iett. Dühösen kiáltoztak Neippergre, de ó nyügodtan állt és amikor elcsendesedlek, követelte, hogy javaslatát juitassák a császár elé. A tanács ugy határozott, hogy a javaslatot Neipperg egyéni
indítványaként terjesztik elő.
— De arra mérget vehet a gróf, hogy nincs a földön olyan hitalom, amely őfenségét kényszeriteni tudja arra, hogy azt meg is tegye I — Kiáltotta Stahrenberg.
Bartenstein mosolygott, ő tudta, hogy honnan fuj a szél. De azért csodálkozott, hogy nem kérdeznek semmil. Ez azonban még korai volt. Sinzendorff állt fel:
— Kérem a titkár ural, közölje a tanáccsal a válaszirat tartalmát, amelyet őfelségének megküldött.
— Sajnos, nem készítettem el, mivel nem tudtam a kérdést megoldani. őfelsége elhatározta, hogy délelölt tizenkét órakor fogadja a spanyol követel és szóbeli választ fog neki adni, valami nagyobb rendjellel enyhilve, hogy a kormányának teendő jelentésében a barátságos jelleget kidomboríthassa.
Halálos csend lett. A császár nélkülük cselekszik. Megfagyni érezték ereikben a vért s az elmúlás szellője lengte át a termet. Szótlanul, ma-gukbaroskadtan s mind álmosabban ültek helyükön. Nem merlek elmenni abban a hitben, hogy a császár eléjük terjeszti a választ, amejyet elgondolt. Közben mind lejebb konyult a fejük és kilenc óra ulán már csen-
desen szunyókáltak karosszékeikben. Bartenstein felállt s halkan elhagyta a tanácstermet, utasítva a parancs-öriisztet, hogy addig senki ne zavarja a tanácsot, mig belülről utasítást nem kap. Azután Duinenfels-hez ment.
— Mit csinál a magas tanács ? — Érdeklődölt a vértes.
— Egy kicsit ágaskodtak, de most azt csinálják, amihez legjobban értenek: alszanak. Talán acg akarják álmodni a válasz szövegei.
— Jó tréfa lenne őket igy megmutatni őfelségének.
— Minek, hiszen már úgyis le vannak leplezve. Csak azt csodálom, hogy Neipperg a cselszövő. Én azt hiltem, Sinzendorff.
— Tehát Neipperg ? I — Csodálkozott a kapitány. — Nem is hittem volna, hogy ilyen jó Ízlése van.
— Híres volt annak idején az Ízléséről. Most elmondhatnád az esetet végig. Nem i-t jártál rosszul. — Jegyezte meg Bartenstein hunyorgatva.
— Nem panaszkodhatom. — Felelt a vértes, azután nyugodtan, fordulatosait és humorosan mondta el az est minden részletét. Gyakran szakította meg elbeszélését Bartenstein jőizű nevetése. (Folyt kóv.)
1032 szeptember 22.
ZAJLA1 KÖZLÖNY
]gan olcsó helyári: bérletben lioeAlis elfi-al|é*ok éf hangversenyek lesznek m zeneiskolában
öl mailni it négy eati hangverseny bérlete 5—3 pangS
Nagykanizsa, szeptember 21
Megírtuk, hogy a nagykanizsai zenei élet uj szezonja igen mozgalmasnak Ígérkezik, amennyiben a zeneiskolában nyilvános hangversenyeket és liceálls jellegű matinékat fognak tartani, melyeken varosunk legjobb) i lépnek dobogóra, hogy ezzel Is u| színi vigyenek e város kullurélelébe, másrészt, hogy mindazok, kik a zeneművészet Iránt érdeklődnek, nivós előadásokat és pompis felkészültségű hangversenyeket kaphassanak. E cél érdekében a zeneiskola Igazgatója, a ki ezen u| vállalkozás irányítója, bérletet hirdet öt matinéra és negy esti hangversenyre, melynek mindegyike a zeneiskola kamaratermében ieBz. Már az a körülmény, ho«y szakember ált e rendezések étén, garancia arra nézve, hogy ugy a matinék, mint a hangversenyek nívóban semmi esetre tem fognak a zeneiskolától megsiokott sztnvonai alatt maradni. Minthogy ez a vállalkozás nem anyagi céll szolgál, a helyárak i; oly alacsonyak, hogy azl minden étdeklfldC meg tudja flzelni, különösen, ha bérletet váll. Az öt maiiné bérleti ára egységesen 3 pengő, mig a négy esti hangverseny bérleti ára ugyanciak 3 pengő. A bitietek a Krátky tőzsdében és a zeneiskolai szolgánál már válthatók. Az egyes előadásokra külön jegyet csak az esetben adnak kl, ha a helyek bér-Ittben nem fogynak el. Áruk ez esetben természetesen többe fog kerülni, mint amennyibe bérletben egy előadás helyára kerül. Igy tehát mindenki sajál érdekében cselekszik, ha bérlelet váll, meri a terem arány-lagosan csekély befogadóképességére való tekintettel kónnyen hely nélkül maradhat.
Az őt matiné liceálls |ellegü előadásának tárgya és ideje :
Október 9-én: Hogyan hallgassunk zenét? Tartja Vannay János
November 13-án: ZenelOrténelml korok és korszskok. Tartja Vannay János.
Január 15-én: A zeneművészet ó-kora. Tartja dr. Kerkay József.
Február 12-én: A zeneművészet középkora. Tartja Kettlng Ferenc.
Március 26-án: A zeneművészet újkora. Tartja Vannay János.
A matinék mindenkor vasárnapra esnek, déli fél 12 órakor kezdődnek és egy órát vesznek igénybe. Az előadásokai mindenkor Illusztráció, Illetve műsor kíséri. Ugy véljük, hogy ezek az előadások a város érdeklődő közönségét közelebb fogják vinni a zeneművészet produktumainak teljesebb élvezetéhez.
Megjegyezzük, hogy az előadásra, valamint a később közlendő hangversenyekre a rendezőség tlsz-telet|egyet senkinek sem kflld és helyet senkinek sem tart- fenn, de meghívókat sem bocsát kl. A bérleti legyek a mai nappal már az említett helyeken válthatók. •——.......... ,, . _......v.v..,,..........
■=■ A „Hathengeres szerelem" n*gy sikert aratott a Városi Mozgóban. Ma ugyanezt mutatják be.
■= Köztisztviselők részére rend-fvül előnyös bútorvásárlás! alkatom. Modern berendezések, tökéle->« jó kivitelben, hosszú lejáratú feszletre, 6őt kamatmentesen is kaparok — Kopsleln bútoráruházban, "Orthy Miklós-ul 4
Egy 27 éves pacsai cserepes a pesthideg-kuti rablógyilkos
Nagykanizsán lopás miatt egy évi fogházat Olt
Nagykanizsán minden más lapol megelőzve, a Zalai Közlöny jelentette szerda reggeli számában, hogy Budapesten elf jglák a pesthidegkuti rablógyilkost egy pesti koldus sre-rnélyében A hurokra került gyilkosról az éjszakai kihallgatások során érdekes zalai vonatkozások d.tűitek ki.
Éder József, a gyilkos 1905-ben Zalamegyében, Pacsár. szűleie\'!. — Három éves korában a cséplőgáp körül lábatlankodott, az elevál