Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
52.01 MB
2010-03-08 15:07:22
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
828
4740
Rövid leírás | Teljes leírás (1.4 MB)

Zalai Közlöny 1934. 122-145. szám június

Zalai Közlöny
Politikai napilap
74. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

74. évfolyam 122 szám
Nagykanizsa, 1934. junlus 2, szombat
Ara 12 \'Kiér
ZALAI KÖZLÖNY
SMtbeotó*** ét kiadóhivatal: PÖnt 5. t*4a Megjelenik minden reggel, Wtfö kivételével
\'•LITIKAI P AFILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
ElőlUetéil ára: egy hóra 2 pengő 40 Iliiét Sierkeiatóaégl <a kladóhivatall teleion: 78 u
A kereskedelemügyi miniszter táviratilag elrendelte a nagykanizsai vasúti állomás fedett csarnokának fenntartását
A képviselőtestület rendkívüli közgyűlése egyhangúlag tiltakozott a lebontás ellen
Pénteken dülután ült össze Nagykanizsa város képviselőtestülete, hogy rendkívüli közgyűlésen tiltakozzék a vasúti állomás fedett csarnokának lebontása ellen. A közgyűlés iránt az egész városban óriási érdeklődés nyilvánult meg, főként azért, mert mint közöltük, a döntést a kereskedelemügyi miniszter magának tartotta fenn, akihez ezügy-ben már szombaton elküldte Ür. Szabó Zsigrr.ond vezetötitkár a nagykanizsai Nemzeti Egység Pártjának távirati kérését a csarnok megtartása érdekében.
A Hiszekegy elmondása után az elnöklő dr. Hegyi Lajos j;olgárii»es\' terhelyet;es bejelentette, hogy Dob-rovits Milán és 70 városi képviselő beadvánnyal fordult a polgármesterhez, amelyben a nagykanizsai vasúti állomás fedett csarnokának lebontása elleni tiltakozásra és megfelelő intézkedések megtételére rendkívüli közgyűlés összehívását kérik. (Általános helyeslés)
Pottyondy József dr. uljegyző ismertette a közgyűlés egyetlen tárgyát, amit a közönség a Zalai Köz löny hasábjairól részletesen ismer és utal arra, hogy a fedett csarnok lebontásával Nagykanizsa állomása elveszítené régi jelentőségét, patináját, anélkül, hogy ezzel szemben bár milyen modernizálás történne, ugy, mint más állomásokon.
Kelemen Ferenc igazgató ragyogó dialektikával, lenyűgöző hatású beszédben indokolta meg az összehívók iqditványát. Utalt arra, hogy az utóbbi időkben súlyos veszteség érte a város kulturállományát. Most á vasúti állomás fedett csarnokára került a sor. Legyen már vége ezeknek a veszteségeknek. Nem lehet tűrni, hogy ezt a várost uj Trianon módjára folyton nyirbálják, csökkentsék Nem mehetünk bele abba, hogy Nagykanizsa város mezőváiossá sü-lyedjen. Nagykanizsa város élni akar és vissza akarja szerezni régi pozícióját. Meg akarja tartani vállalatait, intézményeit és tartozékait. Ehhez tartozik a vasúti állomás fedett csarnoka is, amely Nagykanizsa dksöséges múltjának tanuja. Ez alatt a fedett csarnok alatt robogtak ki a vonatok színültig megrakodva és vi a csarnok volt Nagykanizsa jólétének nemcsak tanuja, hanem szimbóluma. De jött a háború és nekük nem maradt más a dicsőséges szép mult emlékeinél. A fedett csarnok is ilyen emlék. Ezt nem engedhetjük lebontani. Ezt Nagykanizsa magasabb szempontjai is parancsolják. Nagykanizsa az ország déli kapuja. Itt vonulnak be az idegen nem zstak fial, Itt mutatjuk meg n^kik a ml szomorú megcsonkitotiságunkat. Ez a kapu Rómába Is vezet Ezen a kapun át vezet az idegenforgalom útja. Erre a fedett csarnokra szűkségünk van Ez a fedett csarnok oda
kiáltja mindenkinek, akik idejönnek, hogy néhány kilométernyire egy idegen világ kezdődik. Szabad é bele-nyugoknunk abba, hogy Nagykanizsa ezen tartozékát -lebontsák?! Nem, mindaddig nem, amig egy másik, Nagykanizsához és a déli kapuhoz méltó állomás és csarnok kerül helyére. Azért minden körülmények között meg kell akadályozni ennek a fedett csarnoknak lebontását.
Dr. Ifcgyi I.ajys főjegyző rámulutotl arra, hogy Kelemen Ferenc aggodalmai az egész város aggodalmai. Amikor a csarnok\' lebontásának híre kelt, az egész város megmozdult, az összes érdekeltségek, politikai pártok is ezek-hez csatlakozott a képviselőtestülettel. A város vezetősége azonn...