Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
10.18 MB
2010-03-09 11:42:15
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
723
2758
Rövid leírás | Teljes leírás (1.45 MB)

Zalai Közlöny 1937. 172-196. szám augusztus

Zalai Közlöny
Politikai napilap
77. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

77. Évfolyam 172. szám
Nagykanizsa, 1937. augusztus 1. vasárnap
Ara 12 A".
ZALAI KÖZLÖNY

te kMób!.«UI: FW 5. náa.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Elöfccléií ári: egy b«r> « pengi 40 tlUtr. Szerkesztőségi ét kUdótlInUU leldoo, 78. u.
Zala főispánja
Akkor, amikor végig \\tckintiink azoknak sorain, akik a fórumon van nak, akik élen járnak, aik ott vannak a magyarság őrhelyein, figye\'ő tornyaiban, parancsnoki hidjain, hogy a hazaszeretetből táplálkozó gondossággal és lelkiismeietess^g-gel intézzék a magyarság ügyeit, a kik iránt a hála, a nagyrabecsü\'és és köztisztelet érzetével viseltetünk* meri oly közel állanak hozzánk, gondolkodásunkhoz vi\'úgnézetUnk-höz és ugyancsak a zalai fó\'d gyö. keréböl sarjadoztak, telve vannak ennek az áldott zalai földnek szeretetével, meri senki sem tudja ugy megérteni Zala földjének ü zene\'ót, Zala népének szavát, mint za\'ai ember, - a legnagyobb szeretetlel tekintünk a zalai főispáni szék felé, ahol a zalai föld szülötte telitve Zala hagyományaival, a zaLal röghöz való ragaszkodással - őrt áll Zalaország és népe felett-
Trianoni Nagykanizsa és polgársága számára nagyfontosságú, milyen férfiú ül Zala főispáni székében, hiszen Nagykanizsának speciális helyzete van, amit csak Zala szülötte tud megérteni, átérezni, aki a zalai viszonyok alapos ismerője. Aki a centralisztikus megyei politikán felülemelkedve, át van hatva Nagykanizsa jelentőségétől, fontos missziójától, elsörendüségétől. tör-ténelmi szerepétől, hivatottságától. a reá váró nagy feladatoktól és aki tudja, hogy Zala szive : Nagykanizsa és ezen a látószögön át intézi Zala legnagyobb városának ügyeit.
Vitéz gróf Teleki Bé\'a főispán aa a férfiú, aki eddigi tevékenység alntt is megmutatta, hogy Nagykanizsával érez, h >gy a za\'ai rög szeretetével vUelletik minden iránt, ami zalai. Hogy nemcsak a kormány képviselője, a hatalom reprezentánsa, Zala vármegye eső férfla, hanem édesatyja megyéjének. Ott látjuk mindenütt, ahol tenni, dolgozni, épiteni, segíteni kell, ahol exponálnia kell magát Zaláért, Nagykanizsáért, a nagykanizsai ügyekért, a nagykanizsai polgárságért, léttcvá-gó problémáiért. Törtcne\'ini nevének, egyéniségének, állásának teljes súlyával éc tekintélyével őrt áll trianoni Nagykanizsa és polgársága feiett. Virraszt a magyar éjszakában a zalai magyarság vártáján. Nincs az az osztály, az a társadalmi réteg, amelynek ügyeit, jogos kívánságait ne tenné magáévá, na hivná fei a kormány figyelmét leá, no járná végig a msgye községeit, járásait és győződne meg személyesen a zalai életről, a zalai nép sor\' sárol, a zalai nehézségekről ós arról a sok bajról, küzdelemről, ami alatt Zala népe roskadozik.
Vitéz gróf Teleki Béláról vadban elm-mdhatjuk, hogy mi fő-ispáí ^nk.* Hiszen diákkorában sziv< la magába a Nagykanizsa-sacretelet, a szülői házban tanulta meg értékelni, becsülni ezt a nagy család it, amit ugy hívnak, hogy Nagykanizsa, ahol mind a 32.000 ember egy
mí ibk most? az ang0| kormány javaslata hajótörést szenvedett
A moszkvai vörös-ember aknamunkája sikerüli — A jövő hét folyamán véglegesen eltemetik az angol javaslatot
London, julius 31 Amint előre je\'eztük, a ben«m-avatkozási bizottság tegnapi ülésén a szovjetnek sikerült szétrobbantani a bizottság munkáját.
Rendkívül szenvedélyes lefolyás su tanácskozás után a bizottság elnapolta ülését, anélkül, hogy bármilyen határozatot hozott vona.
A bizottságban képviseli 27 á\'lam közül tudva\'evően 26 elfogadta az angol javaslat elemeit és egyetértett
a terv minél gyorsabb alkalmazásában. Csupán egyetlen áll un zárkózott el a lerv alkalmazása elöl, -Szovjetoroszország. Azért a bi-o\'t...