Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
28.36 MB
2010-03-09 12:42:12
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
2213
8683
Rövid leírás | Teljes leírás (1.53 MB)

Zalai Közlöny 1938. 073-096. szám április

Zalai Közlöny
Politikai napilap
78. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

*j8i Évfolyam 73. szim.
MAJ/t^LUslS- j-r
Nagylunliu, 1938. április 1. péntek
Ara 12 Hl".
ZALAI KÖZLÖNY
he és kiadóhivatal: Pöut 5. szám. minden brtköznap délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajoa
Előfizetési ára: egy hóra 8 pengő 40 fillér. Szerkesztőségi és kiadóhivatali telefon: 78. az.
A cseh kérdés körül
Ausztriának Németországhoz történt csatolása lényegesen megváltói lattá az európai politikai erőviszonyokat. Minden államnak tudomásul keltett vennie a német erő és hatalom megnövekedését, de ninca állam, amelynek annyi gondot okoz na a ma már 75 milliós német bi-rdalom, mint Csehszlovákia. Ne fe-ledjük el, hogy Ausztria csatlakozása a német egység nevében történt, arra a jogra való hlvatozás-sal, hogy semmiféle szerződés sem tilthatja meg egy német törrzs-nek a német áUamtesthez való csatlakozását, ha azt maga akarja. Csehszlovákiában három és félmillió német él, még pedig n©m szétszórtan, hanem egységes tömbben. Hitler legutóbbi beszédeiben tc|bb alkalommal kijelentette, hogy a német birodalom kötelességének iartje minden ménvet kisebbség sorsénak flgyeleminelkisérésél, éljen az Európa bármelyik államában s különösen elsőrendű köt elvégének érzi a három és félmillió szu-déta német sorsának szemmeltartását.
Csehszlovákia, amely az osztrák-magyar monarchia szét darabolását azzal a jelszóval vitte keresztül a párisi békekonferencián, hogynein-zeliségl viszonyai tűrhetetlenek, egy még tűrhetetlenebb nemzetiségi viszonyokkal rendelkező államot hazudott össze magának. A nem egészen 16 millió csehszlovák állama-polgár közül nyolcmillió nem cse^ hanem német, szlovák, magyar, lengyel és ruszin. Eddig sikerült a cseh állam keretein belül ügyes párrtkoalíciók segítségével a cseh központi akarat érvényesülését biztosítani. A jelek azonban azt mutatják, hogy ennek az időnek örökre vége van. Aqiint növekedett Németország hatalma, olyan mértékben növekedett a szudéta németség jelentősége a csehszlovák államlest-l>en, különösen mióta Heinlein, szudéta német vezér, a legutóbbi-választás után vagy 10 képviselővel vonult be a cseh parlamentbe. Ma l>edig az események hatása alatt Heinlein pártjához csatlakozott a német földművesek szövetsége és a
német keresztényszocialista pórt is,
ugy hogy Heinlein a német szavazatok 84 százalékával rendelkezik. Ez azonban az éremnek csak egyik oldala. A másik oldal az, hogy bizonyos német pártok, amelyek eddig támogatták a csehszlovák koalíciót, abbói kiléptek s ezzel teljesen uj és még ma is megoldatlan helyzetet teremtettek. Hodzsa cs.h-szlovák miniszterelnök száímái^a nem maradt más hátra, mint szembenézni ezzel az uj helyzettel és egy kormányképes uj koalíció alkotását megkísérelni. Természetesen a legegyszerűbb ós a legcélravezetőbb ut Az volna, ha Heinlein pártja belé|>ne ebbe a koalícióba^ ennek azonban nagy ára van. Ara pedig a szudéta németség autonómiára irányuló törekvéseinek teg.
Ujabb pásztorlevelet olvasnak fel vasárnap Ausztriában
Egyhónapos Treuga Del-t akar létrehozni a cseh kormány a pártok között
j Bécs, márrcius 31 Az osztrák hatóságok rendeletet adtak ki, amelynek értelmiében mind azoknak, akik katonai fegyverekkel és ahhoz való töltényekkel rendelkeznek, április 5-éig a legközelebbi rendőrőrszobában be kell azt szolgáltatniuk. A rendelet ellen vétőket szigorúan megbüntetik.
Vasárnap az ausztriai templomok ban ujabb pásztorlevelet olvasnak fel, amely Ismét hűségnyilatkozat lesz és felszólitja a híveket, hogy az április 10-1 szavazáson igennel \'sza. vazzanak.
A kormány rendeletileg megtiltotta március 18-ig visszamenő érvénnyel
az árak emelését
Ausztriában.
Egy másik rendele...