Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
11.3 MB
2010-03-09 12:42:38
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
859
5717
Rövid leírás | Teljes leírás (1.53 MB)

Zalai Közlöny 1938. 073-096. szám április

Zalai Közlöny
Politikai napilap
78. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

*j8i Évfolyam 73. szim.
MAJ/t^LUslS- j-r
Nagylunliu, 1938. április 1. péntek
Ara 12 Hl".
ZALAI KÖZLÖNY
he és kiadóhivatal: Pöut 5. szám. minden brtköznap délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajoa
Előfizetési ára: egy hóra 8 pengő 40 fillér. Szerkesztőségi és kiadóhivatali telefon: 78. az.
A cseh kérdés körül
Ausztriának Németországhoz történt csatolása lényegesen megváltói lattá az európai politikai erőviszonyokat. Minden államnak tudomásul keltett vennie a német erő és hatalom megnövekedését, de ninca állam, amelynek annyi gondot okoz na a ma már 75 milliós német bi-rdalom, mint Csehszlovákia. Ne fe-ledjük el, hogy Ausztria csatlakozása a német egység nevében történt, arra a jogra való hlvatozás-sal, hogy semmiféle szerződés sem tilthatja meg egy német törrzs-nek a német áUamtesthez való csatlakozását, ha azt maga akarja. Csehszlovákiában három és félmillió német él, még pedig n©m szétszórtan, hanem egységes tömbben. Hitler legutóbbi beszédeiben tc|bb alkalommal kijelentette, hogy a német birodalom kötelességének iartje minden ménvet kisebbség sorsénak flgyeleminelkisérésél, éljen az Európa bármelyik államában s különösen elsőrendű köt elvégének érzi a három és félmillió szu-déta német sorsának szemmeltartását.
Csehszlovákia, amely az osztrák-magyar monarchia szét darabolását azzal a jelszóval vitte keresztül a párisi békekonferencián, hogynein-zeliségl viszonyai tűrhetetlenek, egy még tűrhetetlenebb nemzetiségi viszonyokkal rendelkező államot hazudott össze magának. A nem egészen 16 millió csehszlovák állama-polgár közül nyolcmillió nem cse^ hanem német, szlovák, magyar, lengyel és ruszin. Eddig sikerült a cseh állam keretein belül ügyes párrtkoalíciók segítségével a cseh központi akarat érvényesülését biztosítani. A jelek azonban azt mutatják, hogy ennek az időnek örökre vége van. Aqiint növekedett Németország hatalma, olyan mértékben növekedett a szudéta németség jelentősége a csehszlovák államlest-l>en, különösen mióta Heinlein, szudéta német vezér, a legutóbbi-választás után vagy 10 képviselővel vonult be a cseh parlamentbe. Ma l>edig az események hatása alatt Heinlein pártjához csatlakozott a német földművesek szövetsége és a
német keresztényszocialista pórt is,
ugy hogy Heinlein a német szavazatok 84 százalékával rendelkezik. Ez azonban az éremnek csak egyik oldala. A másik oldal az, hogy bizonyos német pártok, amelyek eddig támogatták a csehszlovák koalíciót, abbói kiléptek s ezzel teljesen uj és még ma is megoldatlan helyzetet teremtettek. Hodzsa cs.h-szlovák miniszterelnök száímái^a nem maradt más hátra, mint szembenézni ezzel az uj helyzettel és egy kormányképes uj koalíció alkotását megkísérelni. Természetesen a legegyszerűbb ós a legcélravezetőbb ut Az volna, ha Heinlein pártja belé|>ne ebbe a koalícióba^ ennek azonban nagy ára van. Ara pedig a szudéta németség autonómiára irányuló törekvéseinek teg.
Ujabb pásztorlevelet olvasnak fel vasárnap Ausztriában
Egyhónapos Treuga Del-t akar létrehozni a cseh kormány a pártok között
j Bécs, márrcius 31 Az osztrák hatóságok rendeletet adtak ki, amelynek értelmiében mind azoknak, akik katonai fegyverekkel és ahhoz való töltényekkel rendelkeznek, április 5-éig a legközelebbi rendőrőrszobában be kell azt szolgáltatniuk. A rendelet ellen vétőket szigorúan megbüntetik.
Vasárnap az ausztriai templomok ban ujabb pásztorlevelet olvasnak fel, amely Ismét hűségnyilatkozat lesz és felszólitja a híveket, hogy az április 10-1 szavazáson igennel \'sza. vazzanak.
A kormány rendeletileg megtiltotta március 18-ig visszamenő érvénnyel
az árak emelését
Ausztriában.
Egy másik rendelettel pedig Ausztria területére is kiterjesztették a
házassági kölosönt
és a gyermekek utáni államsegélyt. I 1 Berlin, március 31 A német kormány (
a zsidó hitközségek jogi helyzetét rendezte és az eddigi joghelyzetet megváltoztatta. Ezentúl a hitközségek csak olyan jogokkal rendelkezhetnek, mfcnt a milyennel bármilyen magánegye-sület rendelkezik.
A szudéta-németek nem fogadták el a pártbéke-tervezetet
séget és ez idő alatt megbeszéléseket folytatnának a pártvezetők a kormánnyal.
A lapok a tervezethez hozzáfü&k : nem hiszik, hogy a szudéta németek ez a tervezetet elfogadják.
Prága, március 31 A cseh "kormány azon fáradozik^ hogy húsvétig fegyverszünetet léte. sitsen a pártok között. A terv az, hogy húsvéttól <jgy hóna|>on át beszüntetnének minden pái (tevékeny-
Nagy zajban a tisztikarról és a hadseregről beszélt gróf Széchenyi György a Ház ülésén
Melzler Károly nem fogadta el a választójogi javaslatot
Budapest, március 31 A képviselőház mai ülésén az elnök bejelentette, hogy Temple Rezső indítványt tett, hogy a Ház 8 órás ülésekben tárgyalja a titkos választójogi javaslatot. Mától
kezdve tehát 8 órás ülés.\'k lesznek a Házban. Elsőnek ezután Meizler
Káftoly szólalt ,fcl, hangoztatta^ hogy nincs tökéletes választójog, csupán kompromisszumos. Leszögezte, hogy a magyar nemzet nem forradalmi "jfclkü\'elfi, e/.t "biz: nyitja 1918, nem keli tehát félni a rémektől. A zsidókérdés nem uj dolog, 15 évvel ezelőtt már Prohászkahan-
alább ríészbeni teljesítés^ viszont\' nehéz elképzelni, hogy ha ez a lépés megtörténik, akkor hogyan fogja kijátszani Csehszlovákia a szlovákok, a mft^yarok, a ruszinok és lengyelek autonómiára irányuló követeléseit. A szudéta néme:ek öz elmúlt napokban számos gyűlést tar tottak az országban és egyik vezetőjük, Neuwlrth képviselő ug)» jellemezte az uj állapotot, hogy eddig Csehszlovákia nemzeti államként szerepelt, a ipvőlx*.n azonban csak mint nemzetiségi állam szere-pelhet, mert a cseh államot csak a népcsoportok önkormányzaton alapuló együltmüködöse tarthatja életben. \\
Chamberlain angol miniszterelnök beszéde nyíltan tudtára adta Csehszlovákiának, hogy Anglia nem hajlandó Csehszlovákia halárainak biztonságáért háborúba menni, söt Franciaország is többé-kevésbbé azt az álláspontot képviseli, hogy C>eh szlováklát, bár annak s^övet^égeso,
csak fegyveres támadás esetén\'segíti meg. Németország pár nap óta igen mérsékelt magatartást tanúsít Csehszloválával szemben, mert nyilván elősegíteni akarja a bék.\'s megegyezést, a csehszlovák államnak autonom államszövetséggé való átalakulását.
Hodzsa miniszterie\'.nők legutóbbi beszéde meglehetősen kapkodó volt, ami a mai körülmények között teljesen érthető. A lényege az, hogy elismerte a kisebbségi politika megváltoztatásának szükségességét. Ami ehhez a lényeghez fűződőit a beszédben, az olyan frázisok halmazata volt, amelyet egy végeredményben ma még mégis szuverén állam miniszterelnökének már csak presztizsokokbót is hangoztatnia kell. Viszont megígérte, hogy egységes alapokra akarja helyezni a csehszlovák állam kisebbségi politikáját, amely »m\'ég mindig bizonyos aránytalanságban szenved.* Örömmel üdvözöljük Hodzsa mi.
goztatta annak megoldását. A választási költségek felülvizsgálásán^ kér megnyugtató megoldást. Nem szereti a középs.erü megoldásokat* ezért, nem fogadja el a javaslatot.
Utána gróf S/échenyi Györ-y kijelentette, hogy habár a javaslat mellett iratkozott fel, bizonyos aggályai vannak s e/eket fejtegette. A faji ellentétekről, majd a lovasbe-rényi választásról beszélt egyienagyobb zajben. A tisztikar és a hadsereg tagjainak meggyőződései! telte ezután szóvá, amire számod közbeszólás történt.
Széchenyi kijelenti, hogy általános zsinórmértékül nem lehel elfogadni a jobboldali elveket. Bár-czay közbeszól: A jobboldali gondolat Szegeden született! A diktatúra gondolata tény, azzal számolni keli !
Megay: Ne izgassa magái képviselő ur! Széchenyi: Magyarország mindig ülkfiző állam volt. Iírős nemzeti irányra van szükség. Vázsonyi János a ju-vaslatot túlhaladottnak tartja. Aki a zsidókról beszél, mondta, lássa meg a szegény, dolgozd proletár zsidókat is. Lapzártakor az ülés még tart.
Bukarestben megalakult, Párisban bukik a kormány
A Blum-kormány már nem nyújtja be a pénzügyi javaslatokat
Páris, március 31 A francia kormány — mint jelen-tik — utolsó napjait éli. Politikai) körökben számolnak azzal, h;;gy a kamara ülésén nem a lenyújtandó törvénytervezetet fogják tárgyalni, hanem a kormány bukását. Csaknem biztosra vehető, hogy a szenátus első ülésén megbuktatják a kormányt, amely igy már nem is nyújtja be a kamarában a tervezeti
niszterelnöknek ezt a szándékát, do kíváncsiak vagyunk, hogy egyenlő mértékkel fog-e mérni a néniét és a magyar kisebbségnek? Hanem^ ez annak bizonyítéka, hogy a nemzetiségek kibékitésének szándéka nem őszinte, hanem csak a német világhatalom automatikus nyomása miatt, elkerülhetetlen szükségszerük ségből köziednek a szudéía németekhez. Sajnos, a mi elszakított egy-milliónyi magyar iest vérünk mö-göt csak a kilenc milliós magyarság akarata és testvéri együttérzése áll. De meg kell jegyeznünk, hogy Európában éppen a legutóbbi idők nagy változásai a mi országunk jelentőségét helyzete és meglévő ha. talmas barátai következtében;megnövelték. Mi más álláspontot nem képviselhetünk, mint azt, hogy ami jog a csehszlovák állam egyik nemzetiségi csoportjának jár, az jár a másiknak is, akár világhatalom lesz, akár csak egy kilenc milliós nép törzséhez tartozik is.
ZALAI KÖZLÖNY
1939. április 1.
l>^nzilgyi javaslatot. i
Páris. m4ccius 31 A^kormány igérele ellenére sem tud(a rendezni a pórisi és a környékijeli sztrájkok ügyéi. A \'sztrájk még mindig változatlanul tart.
Christea patriarka I|. kormányt nem változtat a külpolitikáján
Bukarest, március 31 A román kormány bukása után b király ujbói Miron Chrjslea pátriárkát bizta meg kormányalakítás sal. A megindult tárgyalásuk során sikerült is megalakítani az uj kormányt. A második Christea kormány ma nagy nyilatkozatot adott, amelyben jfcszögczK külpolitikáját is Lényeges változás a román küljM). lilikában nem lesz, az eddigi irányelveket kövelik, szövetségeseikkx-1 a jó viszonyt még szorosabbra akarják fűzni és a szomfczédáliamokUal is l>ékés viszonyt akarnak folytatni.
A lapok aggódja adnak hangot annak, hogy a Vastjárda ujbói egyre erösebb lesz Romániában. Han« goztatják, hogy az ország kétharmada Codreanu pártján van.
A vakbélgyulladás veszélye elleni védekezés egyik hatásos módszere abban áll, hogy az tmber a beleit hetenként legalabb egyszer a természetes „Ferenc József" ke-Berüvizzel — reggel egy poharral — alaposan kitisztítja. Kérdezze meg orvosát.
Forradalom... Zavargás...
Efylpf mtxn
a közeli választásokra való tekintettel elrendelték az általános mozgósítást. Kisebb zavargások máris voltak. A zendülök egyik csoportja meg akarla támadni a szavazóhelyiségekel, 50 embert letartóztattak. Bolíviában
forradalom tört ki. A forradalom! részleteiről még nem érkeztek jelentések. \\ | , u j »
A Károly csapatkereszt
még •któbarig mogixeroxhetS
Budapest, március 31 A tűzharcos törvényben a frontharcosok előfeltételeként megszabott Károly csapatkereszt beszerzésének időpontját októberig megliosszabbitolták.
Repülő-szerencsétlenség Felsőgallán
| Budaj>est, március 31 Az MTI jelentj hivatalosan: Fel-sögalla közelében egy sjMjrlrepüIő-gé|> eddig még ki nem derjUelt okból kényszerleszállást hajtott végre. A gép pilótája, Bakos Lajos életveszélyesen megsérült. i
ID<3
Eső!
Prognózis: Élénk északi szél, változó felhőzet, helyenként kisebb esfi, a hő nem változik.
A Meteorologlal Intézet nagykanizsai mngflífyolöAllomAíia Jelenti i
Hőmérséklet tegnap este 9 érakor : +11-0, ma reggel+180, délben + 194.
Capftdók: 0 0-f..
Áprilisban megnyílik a nagykanizsai toloncház
Megkezdték a hercegi épületben az átalakítási munkákat
Amilyen gyorsan létiejött a belügyminisztérium és a hercegi uradalom között a szerződés a régi törvényszéki épületnek vidéki toloncház céljaira vak kibéne lését illetőleg, ép|>en olyan gyorsan történnek a szükséges áialakitások. Dr. Mar-tély rondörfőtancsos, a J budapesti tolonc-ügyosz tály vezetője, aki pár napon át ismét Nagykanizsán tartózkodott, kiadta az épület kisebb átalakítási munkálatait, amit az iparosok már meg is kezdtek. Lebontják a Báthory ptcára néző régi, magas falkeritést is és helyére magasabbat emelnek, hogy a szökési
kísérleteidet teljesen lehtetlefcné tegyék. Az asztalos munkák jobbára csak javítások, mig a lakal<>smun-kák részijén javilások, másrészt pedig az ablakok rácsozása. Egyes nagyobb szobákat cellrtkká alakítanak át.
Az összes munkáknak április 15-ig l»e keli fejeződniük, április^ ban tehát már ntfígnyiUk Nagykanizsán a vidéki toloncház és azonnal leszállítják Budapestről azokat a letartóztatottakat, akiket a . vidéki letartóztatás! intézetbe utalnak. Velük érkezik a minlegy 40 fő«yi őrszemélyzet is |
Ezzel a régi törvényház épületének sorsa sok esztendőre eldőlt.
Egy Gellért Istvánt elfogtak, most egy másik Gellért István jelentkezett, hogy ő ölte meg Varga Juliannát
A bűnügyi krónikákban gyakoty hogy ía tettes eltűnt és ismeretlen maradt, de az, hogy eyy gyilkossághoz két tettes is jelentkezzék}, ugyancsak ritka. Pedig hasonló eset történt most a s/entbékállai gyilkossággal kapcsolatban.
Mint jelentette a Zalai KözlönyJ, Gellért István taj>oloai vásári árus leszúrta vadházastársát, i Varga Juliannát. A vásári árust gyilkosság kísérlete cimén azonnal őrizetbe vették.
Mint az MTI jelenti, a Budapesten megjelenő Mai Nap nagy cikk-
ben számol be arról, hogy az egyik 1 >estvidéki korcsmában elfogtak egy ittas emljert, aki előbb Bekete, majd Gellért istvánnak mondta magát. Közölte a rendőrrel, hogy tapolcai vásári árus, bánatában ivott; miután leszúrta szerelmesét, Varga Juliannái. A nevek teljesen egyoz-nek, igy a rendőrségi-e vár az ügy tisztázása. A II. számú Gellért Istvánt bekísérték a kapitányságra, ahol kijózanodása után ujbói kihallgatják. Az I. számú Gellért jelenleg is az egerszegi fogházban
Elitélték a Báthory-utcai „diszkrét lakás" bérlőit
Abban a munkában, amit Knasz-nay Pál nendőrianáesos, a kapitányság vezelöjének utasítására a delektivtestület végzett, amikor kiemelte a város szivélien meghuzódá .diszkrét lakásukat* és megállapl-totta mindazoknak a kilétét, akiki özekben részt vettek, — tegnap a harmadik eset került a rendőrkapitányság btmictfibirája elé, A de.
tektivek nyomozásuk során féljen lenlést tettek a Báthory utca 8. std-mu ház egyik főbérlője, Schreiben József kereskedő, valamim Schnel-berék albérlője, Lackenbacher And-rás esernyő-készitő ellen. AJiilntcta lárgyalás tegnap zajlott le és zárt volt, azonban az Ítéletet nyilvánosan hirdették ki. A rendőrbjró az elöző. két cselhez hasonló kihágásban
Legnjabb rendszerű szőlő- és gyfimOlcsta-permetező készfiiékek asas^"""\'á\'•«-felelősség mellett.
Nem romlik, nem kopik, mruám nélkül, azabad kéztel «zét*zedhet6.
SzGM- és gyümölcsfapermetezők szakszerű, pontos javítása jótállás melleit.
Szeszgyári berendezések legolosőbb árban.
Ónozások. Autoyónhegesztós. VöröirézOitök.
Samu Lajos rézműves
Nagykanizsa Alapítási évi 1880.
Raktár: Nagykanizsa, Deák-tér 12., (a felsótemplommal szemben). Műhely: Nagykanizsa, Kólciey-utca II.
Fürdőszoba
berendezéseket kedvező részletre legolosóbban szállít
MENDLOVITS
mondta ki bűnösnek Schrelber Józsefet és Lackenbacher Andrást és ezért mindkettőt, tekintettel büntetlen előéletükre, 60-60 pengő |>énz-birságia Ítélte. I
Szent István ünnep lesz a vasárnapi llceálls
Az Irodalmi és Művészeti KBr a vasárnapi lieeális előadását Szent-István emlékével kapcsolatban aa első loent tnngyer király emlékének szenteli. Előadó
Gazdag Fereno püspöki tanácsos
lesz ; « k^érö műsoron Süle Ottó jwlgári Iskolai tanár szaval és ati Irodalmi Kör Vegyeskara énekei Ketting Ftenene karnagy vezetésével. Az Unneiiélyes S«nt István lioeális vasárnap délután 6 órákon kezdődik a városháza dísztermében. Belépődíj nincs. (:)
Trópusi vihar
A Paramount uj színes Hímjének! főszereplője a szin. Á színekért készült ez a film, hogy a technikolofl technika uj vívmányaival gyönyörködtessen. A mese maga vérsze-.gény s a kevés cselekmény nem iád filmszerű képet, mégis leköti a figyelmet a szin és a színészek já-,tékfl.
Nagyot fejlődőit e filmmel B 6zines film. Az arcok már nem viasz szerüek, hanem az élő hus ós bőr illúzióját kellik, amint a felnagyított arcokon \'a pónusolc, a ráncok is\' élnek. Ezenkívül a tájké|iek és a vibarjelenelek a Vgalkalmasabbak a színes felvételekre. A reklámozott Oscar Homolka és a gyönyörű Francis Farnonen kívül sokkal mélyebb színészi játékot ad az a kapitány és \'barátja, akiknek nevét nem tünteti fel a színlap A rendezés gondos a résztelekben, a képek széjjek, mint film azonljan vontatolt. Által ban az az éraésűnk, hogn nagyon megcsonkítva érkezeit hozzánk ez a film. A színek játékát azonban |gyjs élveztük, öszinteörö-mftnkre szolgált azonkívül a két rajzos trükkfilm, amelyeket már hosszú idő óla nélkülöztünk.
- HnpUri Április 1. péntek. Kom. kat. Hugó pk. Protestáns Hugó. — Izr. Veadar hó 29.
Gyógyszertárt éjlsll nolgilat e hó 15-ig a Fekete sas gyógyszertár ós > klskanlzsal gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától Ml" 6 óráig (hóttö, szerda, pént«k délután kedden eiéss nap nőknek.)
— S«J4t iTUébn é> örömére szolgáló meghívásnak tesz eleget: ha a
*op«t.I« BMWáraU* (n< •IkiUr-klil-lHártt megtekint!, vótelkényszer IrtMrOl.
1938. Apritil 1.
házhoz szállítva kocsinként
8\'BO P.
Kapható Strthn Károly Utód. HACEEB FEBEHC oél Sugár-ul 20.
CiUtOrtSk
BUDAPfiST L
t7 Magyar Károly csevegése. — 17.90 Smrrn Klári hárfázik. -U8.15 A Qiiartolto dl Roma (Hátnál wnús-né(0«5) niúsoiáuak I. résre. — 18.5B I)r. Haral Árpád előadása. — lalr, Volisky Alke magyar nótákat énekel, kíséri \'Perlis \'Píli agányrenokara. — mio .Mlthrtdates anmya.. Hangjáték 3 képben. _ HMSO Hliek. _ 2t.lS nohoányl íímö juu. Itnlhoien ion-tiuraturaála estje. — 32 Hírek, ldója. rásjeknté*. — 22.15 Hauglemezek. — 23 Székely Dez>« jaiz-zenckam, Kai-már Pál énekel. — 0.05 Hírek. ■UDAPHST ,u.
.18115 Angol ny«lTokl«UM. - 19 A Qlutriéit" dl Koma (Hóoiai vonósnégyes uulsorának 11. része. _ 10.35 Dr. lialasy-Nagy József előadása. — 20.05 Hong\'emezek.
EMLÉKEZTETŐ
SfáixlaB 31.
Az Irodalmi Kör könyv.délulánje \'6-kor eeneiskola (-Kovács S« Tíbor). Április 2.
Guila ButUbo h^gedühangverseny* a Kaszinóban M»r. Jegy«k Vágónál. Kemény János asztaltársaság összejövetele 7-kor a Markó-vendéglőbcn. 3
Ax Irodalmi Kör Szeut István li-oeálisa ftJíor a vároabáxán (Gazdíg Ferenc)* i
Vasutas ,TE oldboy reváns-tnórkő-zése 4-kor a vasataspályán (kedvező idő esetén). Mii*» 2.
Ax Irodalmi Kör Kodály-hangrar-«*oyt> Ö-kor -a színházban,
Egyházközségi sorsjegyet
mindenki vegyen!
Egy pengőért a legértékesebb qyere-ménytárgyra tebet -szert, A sorsjáték lefolyó jövedelme a Katholikus Kul-turház építkezését swlg^ja. \'A sora-játék húzása Xolyó évi sjsptember 20-án történik. (;)
minden vé«élk4nyaMr»4lkttL Kopsteln
butoráruhá*.
< i-Zalal KUiaíySfiort-tiwwMMje!
TWP-SZ6LVÉNY
fM«M*# • >
J
Szerintem a vasárnapi mérkőzések
a. kővetkező eredményeket hozzák: s
NTE-DVAC . .
ZS9E-NZTE . . . „.»._(_: „>J
RVSK—PBTC . .
IfTSE-ifCSfi . .
M8B—KRAC . .
PEAC-PAC . . t
ZALAI KÖZLÖNY
Isten szarra a földrengésben
Földrengés vólt pár nappal ezelőtt és ismerősök ha találkoznak, még m<a is uündeaki a saját esetét meséli.
Egyik hölgy meséli, hogy nemi tudja hogyan jött ki a templomiból, mert nemi ment, hanem az áradat vitte, csak klnnt ocsúdott fel, mikor lába szilárd talajt ért.
Egy asszonyt eltaszítottak, cl-esett, keresztül léptek rajta. Egy Öötal leányt raajdmmi agyon nyomtak, igy beszélik azok, akik Ott voltak.
Nem tudokní, hogyha abban a percben a templomban lettem volna, hogyan viselkedtem volna, az életösztön \'hogyan, merre hajított volna. Az ember nVégis csodálkozik azon, hogy a to.npl^nl-ban, áltól mégis csak közelebb kell hogy érezzük magunkat Istenhez és Isten segítő kezéhez, nem akadt valaki, egy higgadt féríi, aki fellépésével, szavával lecsillapította, \'nyugodtabb elvonulásra 5n tette volna a hiveket. Jól tudjuk, hogy sok katasztrófát, tűzön ós vizén meg lehet, illetve meg lehetett volna akadályozni, hu csak egy ember is akad, aki nemi veszti el az önuralmát. Itt pedig nOml volt se lüz, se viz, mert ezek ellen sokkal nehezebb védekezni, de még ott is lehetséges, ha van, aki ésszel, lélekkel magához rántja az irányítást,
Mostanában sokat ólv&sunk a légvédelem női. Tanfolyamokat tartanak, sőt a nőket is kiképezik légvédelemre. Egy ilyen előadást én is végighallgattam és megtudtam, hogy knánden házban kell, hogy legyen egy házi-tűzoltó s ha a férfiak atoáboruban vannak, akkor nő is lehet, sőt kelt is lennie házi tűzoltónak.
Most tessék elképzelni, hogy r váratlanul, mint a földrengés is, megérkezik a légi támtedás, fin, ba\'ki is lennék képezvo, ha le is
vizsgáztam volna, én nOml Ígérném, hogy a jyacllásra rohannék tüzet oltani, vagy egyebet csinálni. Az életösztön a nagyhatalom ben-nünk és azt képzelem, mindenki fedezéket fog keresni a házban, ha ugyan lesz fedezék és a pánikban meg is találjuk.
Adja Isten, hogy no legyen semmire se szükségünk. Ne kelljen házi tűzoltóknak lennünk és ne kelljen légitámadás ellen védekeznünk.
Mert bárhogy is ugy látjuk, hogy a világban erősek vagyunk, bátrak vagyunk, hencegünk, pöffeszkedünk,>■ irigykedünk egymásra, marjuk, tépjük egymiást, Imi aztán Istennek kissé erősebben zugó szele megérint bennünket, mintegy figyelmeztetni akarván minket gyarló emberi mivoltuukra, gyen. gékké, gyámoltalanokká leizünk, mint a reggeli harmatban letaposott fűszál. \\
Mindnyájan Islen kezében vagyunk és Isten szeme vigyáz ránk, mint vigyázott a felső templomban egy három és fél éves gyermekre.
A kislányt nagynénje vitte a templomba. A templomig egy ismerős hölgy is elkísérte őket, aki bucsuzóul azt mondta a kislánynak:
— Jó legyél és imádkozzál!
—Jó leszek és imádkozom!, — felelte a csöppség.
Mikor .a nagy tumultus a nénit magával ragadta, ő ugy látta, hogy a gyermeket ismerősök kézen fogják és viszik kifelé. Am a templom lépcsőjén észrevette, hogy nincs sehol a gyermek. Visszasietett a templomba. A kislány egyedül volt a templomban, az oltár előtt állt nyugodtan és nézegetett. i
Isten szeme vigyázott rá<
HOL -cm
Két évi börtönnel fizetett a zalavári „tudós asszony" egy páciense életéért
Helesi Jánosiné zalaapáti szülésznő iegy alkalomhial hat hónapríq volt már Mnljetw, azonban ugylát-szik ez nem volt elég figyelmeztetés számára, mert egy alkalommal kiment Égen föld községbe és ottjár-tának eredményieként Kun Jánosnéf ; fiatal égeaiföldi asszony hamarosan meghalt. Megindult a nyomozás lés a szülésznőt a csendőrök beszáUL
tották (a nagykanizsai kir ügyészségre. Kihallgatása alkalmávakntn-cLent beismert. * p
Most voll ebben az ügyben a fő-tárgyalás. A vádlott zárt tárgyalási kéri, a kir. törvényszék azonban elutasította ezt a kérelmet.
Hetesiné a törvényszék előtt is beismerő vallomást lett. Hiába is lelt volna a tagadás. A, tanuk alátá-
Van szerencsém a nagyérdemű közönség szíves tudomására hozni, hogy mától kezdve minden este
énekes, axaktxofonM, áobotnS
szórakoztatja kedves vendégeinket
Szives pártfogást kér
Kosztolitz Géza
„UJsörház" vendéglős
masztották a vádat és a bíróság a már egy izlien ellfélt Hetesi Jánosáét kettő évi börtönre Ítélte. Miután ugy a vádhalóság, mini n vádlott megnyugodott az Ítéletben, az jogerőssé vált.
Mayerling titkát
ötven esztendeig homály fedte. Elsőnek hull le most a lc(>el a titokról abban a riportsorozatban, amelynek közlését vasárnap kezdi meg a Zalai Közlöny,
Paál Jób,
akinek minden sor irása legalább kétmillió példányban jelenik meg, fedezte fel Vetsera Ilclena bárónőnek, Vctscra Mária anyjának naplóját. Hogyan? Ezt mondja el abban a mindvégig lenyűgözően érdekes uj rijx>rt-sorozatálján, amelynek Mayerling igaz története a eimO.
Ferenc József parancsára
1880 augusztus 31-én, Krauss ur, a bécsi rendőrség ÍŐuöke maga égelte el a Johann N. Veroay bécsi nyomdájában Vétsem Mária anyjának kinyomtatott memoárjait. Egyetlen példány maradt meg. Ennek a megmaradt egyetlen példánynak odlsszeá-ját meséli el uj riportregényében Paál Jób.
= Egy téglát
mindenki adjon a katolikus kultur-ház-alaphoz. Vegyen egy pengős sorsjegyet I \\v
minden fiöfgy
ifegá*
ans ! ^
/
«
ZALAI KÖZLÖNY
1838. áprllli 1.
r
Beszámoló az NTE gondjairól és
Az idő kereke forog s a Nagykanizsai Torna Egylet megint idősebb lett egy esztendővel. 72Jk évi köz gyűlésünket tartjuk s szögezzük le büszkén, hogy a csonka haza legrégibb vidéki tornaegylete vagyunk s a fővárosl>an is csak egyetlen egylet álak\'ult előbb, mint mi. az azóta már megszűnt, illetve fuzionált Pesti Torna pgylet. Tiszteletreméltó alapitóink remekművű anyakönyvünkre ezt a mottót irták : •Isten s a haza nevében.* Szögezzük le azt is büszkén, hogy 72 esztendős működésűnk alatt ennek a jelmondatnak a szellemétől soha egy pillanatra el nem tértünk s a kani/sat ifjúság egész generációit neveltük istenfélő, hazafias érzéstől áthatott, szorgalmas munkásaivá c hazának.
Ez a hatalmas mult immár a város egyik kulurértékévé avatta e^-letünket, de fcgyl>cn egyletünkig nézve kiaj>adhalatlan erőforrást jelent. A hosszú 72 év alatt oly sok nehézséggel kellett megküzdenie egyletünknek és meg is tudott küzdeni, hogy nem jöhet már olyan baj, amely előtt vezetőségünk, tagjaink és táborunk kishilüen meg-retirálna. így volt ez a nehéz 1037-esziendőben is, amelyről beszámolónkat tartjuk. Mert ez az esztendő
nehéz éve volt egyletünknek.
Méltóztatnak emlékezni rá, hogy évek hosszú során át mindig azt jelenthettük közgyfrléseinkcn, hogy adósságmentesen vezettük egyhetim, ket. Bizonyára nem túlozunk, ha azt mondjuk, hogy ebből a szem-ixintból szinte egyedül állottunk az ország összes sporiegylelci közt. Nos, !U36-ban, jubiláris esztendőnk:
Kóborló csillagok
Vidám nlUgórla szószerint az 1840-ik éri NEMZEVl KAF,KNI)ÁRIOM-ból, az Író megnevezésé nélkül
Volt iilő, melyl>cii a felvilágosodás sugára még nem hatott az emberekre; to ugyan szivCs olvasó nehezen fogsz azon időro emlékezni, mert unnak számtalan esztendei vannak és a* egész világ sötét homályba burkolva vala, de gondolliatotl, mily szomorú idők leheltek felvilágosodás nélküli Nem vollak még akkor minden har-mad lépésre vámok, nem verte bo a nép a zsidók ablukait, sehol sem hozatlak be ujub)> köz hivatalok, schd sem ingerletlék föl a papok a falusi népeket a városok ellen, sehol sem volt könyvbirálat, szóval szomorú homályos idő volt az.
Azért nagy Jupiter, n világ uralkodója, elvégezte, hogy az emboicket szerencsélteti.
Nem tudni mi határozva volt a nagy uralkodót % furc-ssa képzet ki vitelére; N©ptun és Plútó uralkodó társsal igen nevettek, mondván: Ah Síre, que vons étes drólel
Azonban ha vulamely uralkodónak szenvedélye van eleget tesz ennek, szin\'.e annak is, no^y az embcrc-ket szerencséltesse.
•Uipller telult a hét csillagokat ösz-s/.elüvta -Készüljetek és szálljatok le az emberekhez, minden napra két forint napibéretek ós szabad uti költ-ségtek lészen. éji az eml>erckct bol dogitni akarom, de fo^yel lm a sze-
72-ik esztendejének eredményeiről
ben a magyar válogatott csapatnak\' _ . az időjárás miatt anyagilag szei encsét Jenül végződött vendéjíszenep lésével nálunk is inog-" indult ia lavina, hozzájött ehhez futballcsapatunk gyen. gébb szereplése, meg az, hogy egyre nehezedő helyzetünklen is akartunk és mertünk hatalmas összegeket áldozni épi>en az utánpótlás biztosítása végett második csapatunkra is és 1987 őszén összecsjap-tak felettünk <a hullámok s adósságaink ezer pengő fölé emelkedtek.
Csajcis hatalmas muUunkl>ól fakadhatott az a higgadt, nyugodt bizakodás, amellyel 1937 őszén, a sport-s»G/.on befejezése után az ügyek i-endezéséhez fogtunk. És ma már megint azt jelenthetjük, hogy
egyletünk szénája rendben van,
adósságaink túlnyomó nagy részét kifizettük s mindössze kb. 200 pengő adósságunk van. Köszönet és hála illeti mindazokat, akik ezt az eredményt produkálni tudWk. Kö-
fi flT-automobilok
TopollDO 000, Balilla 1100, Balllla 1Ö00
fcBr
Scbleslnger Gynla vaskereskedőnól
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 18. Telefon 289.
stttiwl a vállalatoknak, akik kérflssa vunk.il nem utasították el; köszönet a vigalmi bizottságnak és logfttgili-sabb tagjának, Otoral Ferenc taj-téreunknak, akik két igvn sikerült mulatsággal Bókszir ixingű jövedelmei hozlak az NTEJ»k; kö3zö. net az NTE tálxii\'Anak\', amelynek megértő támogatása nélkül e mulatságok nem végződhettek volna oly fényes eredményekkel ; és nem utolsó sorlian köszönet tagjainknak ls, azoknak is. akik hátralékos tagjainkat végigjárták s azoknak is, akik megérlelték nehéz helyzelün-ket B tagdíjhátralékaik rendezésével jöttek <egltsé;(ünkic Ez <u akció a tagdíjhátralékok több, mint 60 százaléktUÚlk lefolyását eredményezte s 100 |>engőt nieghaLadó ösz-szegel hozóit.
Rátérve szakosztályaink működésére, elsősorlian
futballszakosztályunk
MEGHÍVÓ V&n ,zcrencs4m \'gen tiaiteu Vendégeidet értesíteni, hogy az Idei
"——1 DREHER BAKSÖR,
az ősi Böjtös Sör mai utóda immár beérett és annak örömére, hogy ezidén is ki tünőcn sikerült, április hó 2-én, sxombaton asta 8 órakor nagy
flrohnr RabcAi* kóstolót rendezek. Ewyr azea-IflGUCl ööKalír tén nem lesz ho»s*ü étlap, hanem a vacsora székelygulyás és vegyes rétss, mely vacsorának leszállított ára összesen \\ -20 pengő és ezen az egy napon az Idei D r e h e r Jü\'a k s ö r ára
poharanklnt 4Q fillér helyett 40 fillér. Kltflió háilaa konyha I Figyelmei kiszolgálás I Cigányzene t Szivcs pártfogást és látogatást kérve vagyok kiváló tisztelettel
Pénzes Antal vendéglő gaxdája.
rencsót ajándékul kapják nem l>ecsü-lik, azért áruljátok nékik. — Egyik közületek vigyen értelmet, a másik erényt, harmadik egészséget, negyedik bosszú életet, ötödik tiszteletet, hatodik gyönyörűségeket, hetedik pénzt; ezekkel házon Unt járjatok és annyit áruljatok, amennyit csak venni akarnak. Adieu, que Dieu vous prenno enmsa sainte gardei
A hét csillagok, hétrété áruikat, ugyanannyi szekrénybe rakván, a legelső nagy városban, melyhez értek kalandozni kezdettek.
• Értelmet vegyenek!, kiált az első .vegyetek értelmot. hasznát vehetitek, szép, uj értelmet, igen olcsó, vegyetek értelmet, ritka Jószág, szép jószág!-Kőzne vétség támadt. Vig banya mönd ják néhány ifjú uracsok (mert mind a ■ hót csillag nő alakban járt) kár, hogy már éltes! Mindnyájan n.-vettek az ablakokban. Betévedt egy bölcsel-kedési oskolába, itt is elkiáltá, vegyetek értelmet! A hallgatók ncveUck, a tanitó pedig szelencéjét az áruló fejéhez dobta, ki is a városbul kiköltözött.
Elébe jón a vámimok. Hé! Mi van a szekrényben? — Értelem! — Értelem? —ettül járandóságot kell fi-zelni, micsoda jószág az? Bizonyosan vámtilos, jöjjön az elöljárósághoz.
Az elöljáróság kérdó, mije van önnek? — Érlelőm, — Micsoda, értelem! Nekünk az elöljáróság számúra elég értelmünk van, a polgároknak pedig és köznépnek ily fényüzésbcli \'árgy rendeltet éssök fölHt való. I)e vét«k is ily jószágért u pénzt a/- or-
szágból kiej^ni, Takarodjon ós fizessen két forint harminchót krajcárt s két pénzt taksát.
Az értelemmel járó csillag tehát a városbul kiigazittatott, azon mégha, gyással, hogy ott- többé magát ne Mutassa.
Ezután jött a másik csillag: «Vegye, lek erényt, erényt vegyetek, kiáltozván, szép e.ős jószág! Testet-és lelket melegít, vegyetok!.
Az embeick egytóás közt sugdosni kezdettek: ezt mondták bolond! A gazdagok igy szóllak: .nékünk bútoraink is sokak, hová tennők tehát az erényt?. A szegények .mit csináljunk mi szegények az ily becses jószággal, ugy sem hiszi azt senki, hogy azt » bírjuk I A leányok: .erény? — csak az kellene még, erény nélkül semv kapunk férjet, annál kevésbbé erénnyel.. Az ifjonc uracsok: .erényt? oh van nekünk két paripánk, három vadász kutyánk és egy inasunk; ki tarthatna cl annyi cselédet étellel?.
Egyetlen egy adószedősegéd özvegye kérdé gúnyneveU-e, mire kerül az alamizsna?
<Somh\\il>e — mond a csillag — csak vigyázatba, hogy megőriztessék..
.Hogy is nem! — mond az udósze-dősegéd özvegye, az árus orra előtt ajtaját becsapván, — még majd két gránátost is fogok tartani egy csepp sohonnábul szakadt erény megőrzésére.\' A csillag tehát erényével tovább meni.
Ezután jött a harmadik csillag: • Kgószségct vegyetek, vegyetek egészséget! kiáltozváu. Jöttek ugyan oh-
eiedményeit ismertetjük. Ez a szakosztály mindnyájunk szivéhez nőtt.
Évtizedeken ál sok-sok örömet 4s büszkeséget S\'erzelt nekünk s a várcsnak is. A nyugati kerületben is és moslani beosztásunkban;, a délnyugati kerületben is mindig az élcsapatok közt állott futball-együtlesünk b három alWaíomtiinl a bajnokság koszorúja is övezte homlokát. Talán éppen ez a min-\'dig csak sikereket hozóit szereplés okozta azt, hogy tavalyi gyengébb szereplését oly sok tagunk és táborunknak egy tekintélyes rés-e ha nem is elkeseredéssel, de legalább isi elkedvetlenedéssel s/emlélta Pedig talán egyik S|>ortágban sem áll annyira, mint épp a futballban, hogy ma nekem, holnap nőised;, a futl>allban a legfényesebb leljesit-nyeket a kudarcok érthetetlen és váratlan sorozata szokta követni, a mérleg sen|>enyőjc fel-le egyno gadozik. Nálunk ez eddig nem igy volt, évtizedeken át mindig á legelsők közt voltunk, s a visszaesés, ami 1937.1>en békö\\elkPzclt, Igazán sokáig váratott magára. De amig ihás egyleieknél a visszaesés legtöbbször érthetetlen, nálunk okát lehet adni. A kerület összes, csapatait 20 év alatt együttvéve nem értő annyi szerencsétlenség, "mint ad utolsó két évben a mi Játékosainkat. A legsúlyosabb lábtörésety válltörések, agyrázkódások egésa sorozatát szenvedték fel játékosaink,
hez néhányan vásárolni, do ezek nagyobb részint olyanok voltak, kik az egészséget gyakran lábaikkal taposták, rongálták ós magoktul erőszakkal elűzték; czjekhez nem akart «z egészség ismét visszatérni. Néhányan azt kérdék; .Micsoda az egészség, mivel él az s hogy kejl vele bánni, mint kell -gondját viselni?. A csillag feleié: .Iiz igen mértékletes, csak tiszta vizet iszik, i>ontosan fekszik le (6s a nappal kel föl; ekkor az omberek lenézve tekintettek a csillagra és az egészséget el hagyták költözni a városból.
Kövelbezctt a negyedik csillag: «Vegyelek hosszú életet, kiáltozván ós mindenki cgybccíődült a hosszú élet vásárlására. Néhány uzsorások az egész láda hosszú életet csupán maguk számára akarták megvenni; « nemesség őröket állíttatott a szekrény mellé, nehogy a polgárok is a hosszú éleihez juthassanak; a papság pedig azt határozta, hogy a ki hosszú életet vásárol, annak tized részét dézsmául a papoknak adja; a polgári elöljáróság ugy rendelkezett, hogy aki hosszu élettel birnl fog, hosszú élőt adóját fizesse. A sirásók azonban koresetük vesztése panaszával terhelték a csillagot, a hatóság tehát ezt végezte: .életet, hosszú életet engedni! — hiszen Isi a nép sokáig akarna élni, akkor a sirásók kcneycrektül fosztatnának, meg: hosszú életet tehát csak az ország nagyjainak, stabilis tiszteknek, törvényhatóságoknak szabad vásárolni és különös i>olgári kegyelemből az örökös börtönre Ítélteknek is abbul Yenni
1938. áprilii 1
ZALAI KÖZLÖNY
ugy hogy veaelőségiink már aiinlc félve gondolt e^yx\'^y mérkőzés következményiéire. Oly sok kiváló játékosunkat vesztettük igy el, Irigy pótlásuk egyik jiercrfli fl másikra nem körtflőezhetett be. Játékosaink érthető félelme is csak lassan-lassan enged fel. Az 1036/37xs bajnoki ével 12 résztvevő közt a 6-lk helyen fejeztük l)e, de magunk mögött hagytuk helyi riválisunkat s a kajtosválni tsa|>.\'lUikat is. Nemi hiányoztak azért a bravurtettHd sem. A bajnokságot nyerő PVSK-t ifjúsági játékosokkal teletüzdeltcsa. j.atunk saját otthonában is maga alá tudta gyűrni. Az 1937.es őszt szezon is rosszul végződött. A 10-lk helyen fordultunk s már-már eV l>anentáltak bennünket. A vezetőség azonban tervszerűen ■ dolguzottj Mint már említettük, az utánpótlást biztosítandó, nehéz helyzetünkben is sokat kőltőtttiak második csapatunkra, e költséget nem kiméivé indítottuk a II. oszt. bajnokságba. \'Szigorú téli tornát tartottunk sma inái felfelé ivei a j>Alyánk s mindhárom tavaszi meccsünket megnyertük. Bizakodóvá telwt ez bennünket, de nem szabad elbizakodot-takká válnunk. Bizonyára jönnek még vereségek, mig Ismét régi fé. nyélien fog lasyognl futballunk, <ti fl tömegnevelés csak encdnrtnyl hozhat. Állandóan 3 csapatol sze-nc]«ltetünk, harmadik csaiwtunka levente bajnokságban küzd, 62 felga. zolt játékosunk van 1 elegendő Elszerelésünk is van. Tagjaink áldozatkészsége 1937-ben több, mint-100
liengó értékű ajándék.felszetiUéahrz juttatta játékosainkat. Nem s«lwd megemlítés leikül hagynunk azt u szenetetet sem, (amellyel cKajiatun. kai mindeaült fogadják Játékosaink uri fellépése és fair játéka miatt egyletünknek mindenütt csak barátai vannak, inlézőink tekintélye és koncllláns magatarl;isu pedjg a Szövelsógljen a legnagyobb lelíin-télyt biztositotta az NTE-nek. A helyi tái-segylelekkel is a legjobb barátságban élünk.
(Vif köv.)
Dr. Poltyondy Jótsef
az NTE alelnöke
A bajnokság ellő helyezettje játszik vasárnap Kanizsán
A Zrlayl Picit játolk
A tavaszi szezon legnagyobb csemegéjének Ígérkezik a bajnokság első helyezettjének a DVAC nak az NTü-vet való
y i találkozása. A DVAC v már biztos bajaoknak lekintlielö. hisz néhány ponttal biztosan vezet a( élen. A DVAC csatársora u kerületben kétségtelenül a legjobb és iay megénle-mellei) vezet. K fontos mérkőzésre a DVAC kérelmiére buitaiiesli birút küldtek ki.
Az NTK tavaszi jó formájában m«ég Hitler helyén lartalékosan egyenlő ellenfélnek moiullialó, tehát a két csa. pat küzdelme értékes szép sportot igér. <
Előmérkőzést a Nagyatádi Turul —NTE II. Játszik a II. oszt. bajnokságért.
Várjuk önt, hogy hozzánk jön szerencseszámainkból vásárolni a most meginduló 40. osztálysorsjátékban. A szerencse, amely az emberiség életét kormányozza, önnek is kedvezi Hinni kell és sikerülni fog! Ne késlekedjék, sorsjegy nélkül nincs nyeremény II
M. KIR. DOHÁNYNAGYÁRUDA
Horthy Miklóa-ut 2.
Cimre kérjük ügyelni!
megengedtetik.. Az ország nagyjai te-hát, hatóságok és stabilis tisztek seregeden tódultak a hosszú élet vásárlására.
«Szive*n \'szolgálok, mond a csillag, de vettek-e három testvéreim) áruiból? Mert értelem, erény és egészség nélkül hosszú életnek\'\'íwintaid hasznát nem vehetik!. Mindnyája elszéledt teluU a három testvér keresésére, de azokat sehol föl nem lelték.
Jön az ötödik csillag: .vegyetek tisztességet, tisztességet vegyetek, úgymond, szép jószág, gyönyörű JószágU Dühösen csőiült minden hozzá; gyil kolás, agyonverés, párviadal, lövőize-rek segítségével akart mindenki tisztesség birtokába jönni. Látván ezt u csillag; ~ tisztelet, cim, csillag, aranykulcs, keresztek, szalagok s egyéb efféle érdemjelekkel tölt szekrényét kinyitván kidöntötte s mindegyik a mihez nagy vággyal juthatott, azt kapván, öröm-kiáltozva távozott el. Áronban a valódi kincs, az igazi tisztelet a szekrényben maradt, mert mindezen tárgyakba csak betakarva, maga pedig oly finom szer volt, hogy jenkitől, kik a jelt tárgynak vélték, nem vétetett észre, a csillag tehát valódi kincsét szekrényébe zárta és eltávozott.
Ezt követte a hatodik csillag; «v-gyetek gyönyörűséget, tiszta forró, bájos gyönyöröket, kiáltozá.
Mindkét nemi ifjoncok oly zabolátlan rohantak a csillaghoz, hogy szekrényét eltöréik s a gyönyörök mind a földre szórva hömpölyögtek, egyik u másik kezéből vájta ki, a gyönyört, mindenkinek épen a másiké kellett volna s infii-t mind ugy széjeltépték hogy egészen épen egy som maradt; mindegyik azért haragudott, hogy a
néki való másnál van; mert épen ellenkezőleg jutottak a gyönyörökhöz: a hölgyek lovaglás és vadászat, a férfiak cicoma és vállak, a kövéiek tánc, a rossz hallásúak hangászat, a/. öreg és alélt e.nberek szerelem) s az öreg asszonyok kicsapongás után nyúltak: szóval e^y sem volt gyönyörével megelégedve s igy áruját a (sillag szék. rényél>e vissza rakván, elment. Alig ért ki a városiul, az utolsó csillagot, mely a pénzzel jött, ájultan a földre terülve talilta, ki is föleszmélvén, szomorú kalandját eknond>: tálig jót lem úgymond a város kapujához, az emberek pénzért, szibériai farkasokként rohantak rám és épen azok, kiknek ugy is már legtöbb pénzük vagyon, a legdühösebbek vol\'.ak s noha már mind elosztottam, mégis kivántam tőlem): kikerestek tehát, ruháimat leszaggatták, számat síétfcszl-leték, vájjon nem volna-c méj ottl is pénz elrejtve; látván pedig, hogy már csakugyan nincs, átkozások és iUlegck közt a kapun kivetettek.
Néhány óra járásnyire a város elő\'.t mind a hét csillag összetalálkozván az égbe visszautaztak és Jupiternek szerencsétien követségekről jelentést tettek; látván Jupiter, mennyire agyarkodnak az e.nberek pénz és gyönyör után, — elhatározta o kettőt ezentúl csak azoknak adni, kik értelemmel és eiénnyel felruházvák.
Teljesült-e azonban Zeusnak ebbeli határozata, vagy csak határozat maradt anélkül, hogy végbehaj tátott volna, arról a . régi történetek említést nem tesznek, azért veled srives olvasó nem is közölhetem; ha te mégis fo-löle valamit hallanál, igen leköteleznél, nékem arról felvilágosítást adván.
Városi Mozgó. Szerdán és csütörtökön!
A tökéletes színes lllmcsoda! H Hathaway mesterrendezés
Trópusi vihar
a .SZENVEDÉLY" leílvérlilraje. - Ebben l> a nép egyicefü gyermekeinek küzdelmes életét, apró Örömeit, boldogságul éa csendes tragédiáját rajiolja meg csodás mflvészl triveL Főszereplők: OSCAR HOMOLKA és FRANC1S TANNER.
Előadások kezdete hétköznapokon 5. 7 és 9 órákor, vasár-é» ünnepnapokon 3, 5, 7 és 9-kor. 5 órakor filléres helyárak.
LEtU/ABB?
A kormány erélyes kézzel rendet teremt a hisztériás rémhírterjesztés terén
Gróf Zichy János nyilt színvallásra szólította fel gróf Széchenyi Györgyöt
Budapeit, március 31 A Nemzed Egység pártja mü este értekezletet tart, amely elé nagy ér. deklödéssel tekintenek, politikai körökben az| hiszik, hogy a<: ott elhangzót, tak végleg pontot tesznek azokra a hisztériás hitekre, amelyeket a baloldal az utóbbi időben igyekszik elhin-te.ii.
A Nemzed Egység örömmel veszi, a kormánynak intézkeJéíét, umfdy erélyes kézzel igyeksdk ezen a téix-n is iei)det teremteni.
Budapest, március 31 Gróf Zichy János, a kereszténypárt vezére gróf Széchenyi Györgyhöz levelet intézett, amelyben kérdést intéz hozzá, hogy még raindig a párt tagjá. nak le!üntie magát, inert többször, igy legutóbb a lovasberényi választáson a kisgadapárt jelöltjét támogatta.
Azt hiszik, hogy a levél után gróf Széchenyi György le fogja vonni a konzekvenciákat.
Uj, nagyszabású rejtvényversenyt hirdet a Zalai Közlöny
A verseny főszereplője: — a Zalai Közlöny utcai hiradá táblája
A \'nagy érdeklődés, amely a Zalai Közlöny minden rejtvény versenyéi kiséri, arra késztet bennünket, hogy ujabb ötlet alapján a nagyközönség minden rétegét érdeklő rejtvényversenyt rendezzünk.
Elsősorl)an a tavalyi nagysikerű ♦Keresd a sort* verseny óriási sikere biztat, hpgy hasonló témájú rejtvényversenyt hirdessünk. Megkönnyítettük azonban a megfejtők helyzetét azzal, hogy még a Zalai Közlönyt sem keU átl>öngészniül< meri ia verseny középpontjába ezúttal utcai hiradó-táblánkat állítottuk. ,
A Zalai Kö/Jöny ezen ujitásn már Is nagy \'népszerűségnek örvend és najK>nia ezren ,és ezren tájékozódnak e tábláról a világ eseményeiről. A Verseny résztvevőinek sem keli mást csinálni, mint ezt a híradó táblát figyelmesen el-
olvasni ós a sorok k0zött elrejtett betflhlbát meghálni.
Az egyes belük egy összefüggő szöveget adnak lés ezt a szöveget kelt a verseny végén beküldeni
Naponta két betűt rejtünk el iaz utcai táblán s miután a teljes szöveg 35 betűből áll, a verseny 18 rfapig, azaz
három hétig fog tartani. A Zalai Közlöny uj vei-senye, a •Keresd a belül* vasárnap, április 3-*n kezdődik.
Az epekOvek, az IdösQlt epe-hólyaggyu\'ladás és a hurutos sárgaság kezelésében reggelenként éhgyomoira egy-így pohár természetes „Ferenc Józsel" keserfl-viz, kevés fortóvizzel keverve és kortyonként bevéve, gyakran rendkívül hatásos. Kérdezze n&g oivosát.
Nép Mozgó. e.atactBk a. p*«.t.h-»«
Rendkívüli elAadánl Remek bécsi fllmoperettl
LIANE HAID, a legbájosabb filmprimadonnáva\'
CSÓKVÁSÁR
A remek slágereket Róbert Stoli siereite. Férll !ft»irn:r 6k Petrovlch Iván, Ham Moser, Theo Llngen, Heinz RDh ann.
Előadások kOznap 5, 7, 9, vasár- és ünnepnap 3, S, 7, 9-kor.
Cuk ao, 40, 80 filléres hniy*rakkal I
EALAI KÖZLÖNY
Ijjj. iprijU 1.
— (Szolnokra helyezték Szilág}. Mihályt)
Megírtuk a szám- -.dségck államosításával kapcsolatos kinevezésekben, hogy Szilágyi Mihrilyt II. osztályú számvevőségi főtanácsossá ncvczlók ki. Most értesülünk, hogy Szilágyi Mihályt azonnali hatállyal Szolnokra helyezte a belügyminiszter. Szilágyi Mihály takarékossági politikája hozta rendbe Zalaegerszeg pénzügyi helyié, tét, de Szolnokon is nagy munka vár rá, mert kőztudomkiSu, hogy ott évek óta bajok voltak,a Város pénzjjgyi vezetése körül. Az egerszogi számvevőség vezetője vitéz Srécsi Ferenc számvevőségi tanácsos lesz,
— (A MANSz szövőtelepé..)
egy fél éve folyik a szorgalmas munka. Sok szép háziszőttes kerül ki az ügyes leánykezck munkája alól. . A telep vezetője, Szakonyiné Bcnizc Mariska most tanulmtóny-uLon volt Budapesten. Most a bodorvászon és bútorszövet szövését is bevezetik, so-lyemhulladékból is szőnek szőnyeget. A fok szép terv és lelkes munka kneg-érdemelné a nagykanizsai közönség fokozottabb érdeklődését, mert az7al, ha ilyennemű szükségleteket a Mansz telepén szerzi be valaki, a jótékonyság oltárán is áldozik,
— (Rendkívüli nemzetközi érdeklődés)
nyilvánul meg az április 29« és miá-jus 8, között tartandó\' Budapesti Nemzetközi Vásár iránt, A beérkezett hirok szerint Ausztria a beállott uj viszonyok között is hivatalos pavilonnal vesz részt a vásáron, most mór mint a német birodalomi egyik része. Impozáns hivatalos nemzeti pavilonnal vesz részt a vásáron Olaszország, Fran ciaország és Jugoszlávia, fcrdekcs nem-Gzeli stílusban épülnek Brit-India és Kgyiptom pavillonjai. Nagyarányúnak Ígérkezik Brazilia részvétele is. Ezenkívül nagyszámú külföldi kiállító vesz részt egyénenként a vásáron, a különböző szakmai csoportéban, (:)
— (Nagy riadalom volt)
minap Nagykanizsán, a neúik téren, ahol ogy kétlovas kocsi belerohant Kaiser-ékszerész kirakatéi*., A kocsist Herbai Józsefet most vonla felelős-kégro a rendőrbiróí Az Ítélet felmentő, mert igazolódott, hogy a kocsis nemi volt oka a történteknek, ő maga is az utolsó pillanatban, élete megmentésére ugrott le a kocsiról. Nom támasztott kárigényt a kocsissal szQm!-ben a gazdája, dr. Merkly-Helus gyógyszerész sem, akinek i>edig a lovai is megsebesültek, ugy hogy 300 pengőnél több a kára. Fzer pengő kártérítést kövelel azonban Kaiscr élkszerész dr, Merklytől, ezzel a követelésével polgári perre utasitották.
— TIz havi börtön — szurkolásért)
Még húshagyókedden történt a zse-licszentpáli korcsmában, hogy Lengyel János kanász mulatozás közben összeszurkálta Benczo Ferenc gazdát, akit csak hosszú kórházi ái>olás tudott megmenteni az életnok. A szurkáló kanászt a csendőrség most elfogta és a törvény elé állította. Jogerősen 10 havi börtönre Ítélték.
— (Lopott a falusi rendbiztos)
Ismeretes, hogy az igali községháza betörőjít Zöldes István, a község rendbiztosa személyében fogták el. Többszáz pengőt vitt el a rcndbiztos-községi irnok, akit a törvényszék 8 hónapi börtönre itélt. Fellebbezés során a pécsi tábla most helybenhagyta az ítéletet. Zöldes tovább fellebbezett.
Kiadja Gutenberg
Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai Kársly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. azám.
a laptulajdonos Közgazdaság Rt. bért- Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán.
— Nem vagyunk elég gasdagok ahhox,
hogy silány és olcsó szövetekből viseljünk ruhákat. Többszöri csinál-tatási költségét takarítunk meg, ha tiszta színgyapjuszóveteket veszünk közvetlenül « Trunkhahn posztógyártól. Ez a hirneves posztógyárunk évek óta szállítja a magyar uricsaládoknak angolosan gyártott, garantáltan színtiszta gyapjúiul készített uriruha-, angol női kosztüm, sportruha ós iskolás ruhaszövetekben. Még ma kérje a sző-vetmintakollekcíó költség- ós kóteJe-zettségmentes elküldését a gyártól: Budapest, XI., Lenke ut 117. Jól jár vele.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
6831/1938.
Tárgy: Harcszerű iövésiet.
Hirdetmény.
A helyőrség csapatai április 1, 2, 4, 5, 7 és 8-án reggel 7 órától este 6 óráig a Tölgyes erdőben levő harcizeiü lőtéren lőgyakorlatokat tartanak. Ez idő alalt ott tartózkodni tilos, mert életveszélyes.
Nagykanizsa, 1938 márc. 16. 7a# Polgármester.
Márkás KERÉKPÁRT vegyen!
Puch ós Steyr-Waffenrad kerékpárok
macblzhaiók ) úzsmblztoaak
könnyű járásunk 2 évi Jótállással kaphatók 1G havi rászlatflzstésr*
Brandl Sándor ós Fia cégnél
Dsák-tér 2. a felsőtemplomnál
Kerékpáralkatrészek jé minőségben és olcsón.
Emargé ós Wolfner kerékpár-gumik minden méretben. Javítóműhelyünk pontos munkát végez.
Viszonteladóknak nagybani árak I
Tisztelettel éitositem a nagyérdemű közönséget, hogy raktáron tartok minden nemes kóMl készült .tr.mUket, ugy
márványból, QÉitÉ és níkül
a legegyszerűbbtől a legmodernebb kivitelben.
Továbbá készítek és vállalok e szakmában mindennemű temetői munkákat, úgymint
sírbolt, sirkeret
készítését termés- és műkőből.
Kérem a nagyérdemű közönséget, mielőtt bárhol vásárolna, szíveskedjék felkeresni és a raktáramat megtekinteni. g 5
Szives megkeresést kérve vagyok tisztelettel
Kovács lózsef
Király-utca 33 sz.
Nagykanizsa, Telefon 615.
KERTI MAGVAK
HIRSCH ÉS SZEGŐ cégnél
maqszakOzlet
megérkezett
a Shellgáz
A SHELLGÁZ nagyvárosi kényelmet hoz otthonába A SHELLGÁZ kullurál hoz házába A SHELLGÁZ a legideálisabb háztarlési tüzelő A SHELLGÁZ nem mérgező, nem robbanó, de 13.000 kalória höt ad A SHELLGÁZT olthonában díjmentesen bemutatom A SHELLGÁZAT díjmentesen kipróbálhatja olthonában, sülhet, fózhet éB vasalhat A SHELLGÁZ a legtökéletesebb ttlzeló
Csepel gázresók, takarék-tűzhelyek és a Shellgáz
kapható
SZABÓ ANTAL sportüzletében
Nagykanizsa, F«-ut 5.
N"". « tai.,W»i*>ws kSzjjHzdaííal W.
Rosszul telelt vetéseknél szAIBben, kaszálókon, réteken,
gyOmBIoaBsban, kar ti woteménf éknél
csodát művel a
PÉTI-SÓ
nitrogén műtrágya.
Körzctképviselet és gyári-lerakat:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmi-szerek, gép stb. kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A bíróság mellett) Telelőn 130.
APRÓHIRDETESEK
Autótaxi (bérautó) u] áramvovalas leg-olssóbban Kaufmann Manónál rendelhető. Telefonállomás 222. 4024
ViímcHtas sátor-, kocsi-, gép- és kazalponyvák olcsó árban, nagyon kedveső fizetési feltételekkel, további emergé gummlsxlj, krómszij, kenőcs, henger- ét tractorolajok legolcsóbban beszerezhetők Kelemen Rezső cégnél. 868
Kétsiemélyes házUrtáa keret bajárá-
«ft délelőtti elloglaltságra l-l belépésie. József főherceg-at 58/a.
Magános úrinő, akit vsgyonából önhibáján klvtll kiforgattak, gazdasági kertészeti képesítéssel, e szakmába vágó pusztai vagy falas! alkalmazást, esetleg báihol házvezetőnői állást keres, csupán otthonért és ellátáséit. Címeket a kiadóhivatalban. 863
Gyönyörű
kész blousok
és ruhák érkeztek.
Schütz.
Keresek nágyMobéa Összkomfortos lakást, lehetőleg a város központiéban, azonnalra. „Komfort" Jeligére a kiadóhivatalba. 8*8
Főzni tudó mindenest azonnali belépéssel felveszek. GumllAr, Szemexe-u. 8/a.
922
Klatfó utcai szép kétszobás Iskás mel lékhelyiségekkel május l-re. — Szekeres József-utca 38. 023
Máhvlaaxk kopható. Steiner József. Exzsébet-\'ér 16. 895
Egy vagy kátasobáa lakás, irodának alkalmas, május elsejére kiadó. Rozgonvl-utca 8., emelet. 926
Teljes
csiraképes és fajtiszta:
9 karfiól msg
8 re kelképoszta 11
12 Itl, káposzta ii
5 eo kalaráb ii
5 O sárgarépa ii
4 n patrezsslyeri »• n
10 o rotak ii
10 £> saláta ii
& o ugorka ii
6 a paprika oukorboraó ii
14 ii
10 spárgabab ii
stb. stb., kb. 50 féle
virágmag
megérkezett ét kapható: ORSZAa JÓZSEF
magkereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
A réet blrftsAgl palota mellett. Tel ISO.
« DM taukfeM Yffel\'M l<tolT.ij»«lí JSfflo Nagjk^ü*!!, FtMUl ZíW lU^lí.
S.
■j 3\' Évfolyam 74. Mim.
Nagykanbsn, 1988. április 2 siombat
Am12nii.
ZALAI KÖZLÖNY
S&ikaiiM^ H_U*UUnUi FM 5. tiim.
i ri«.lr. UfUtanap dttatln.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ára: egy hóra > pengő 40 IIU4r. Smkesi(6iígi és kíidóhlvMall telelőm 78. ii.
Zökkenő nélkQl
Körülöttünk, határainkon tultön-ténelmi események zajlanak, afölcf-abnoszon átalakul az örteg Európa képe, idebenn i»edig a nagy események visszhangjaként ideges feszültség ap«"ó szikráinak pattogását észleljük. Felelöl bon sftttogók, mocern kávéházi Konrádok próbálják pengetni a gyengébb Idegek érzékeny húrjait. Azokat a húrokat, amelyek-, nek rezonanciája meglehetős han-gós. Kormányunk azonl>an — és ez bizonyára jótékonyan kell,1 hogy hasson kifelé és befelé — zökkenő-nélkül megy tovább a haladásnak az országépitö munkának azon az egyenes utján, amelyet Darányi Káinián mfniszteielnök • emlékczeks győri programjában jelölt meg. Folyamaiban van az egy milliárd:>s l>eruházási program végrehajtásai A minisztertanács gazdasági bizottsága letárgyalta ós elfogadta az állami beruházások költségeinek fedezéséről szóló törvényié rveaetet.
A munka tehát zavartalanul, program és tervszerűen, nyugodt mederben folyik tovább. Olvastuk a minisztertanácsról szóló hivatalos jelentésből, hogy az elkészült tervei zetnek a, beruházási költségek részbeni fedezésére szolgáló, ugyneve. zett beruházási hozzájárulásoké, tehát az egyszeri vagy<«adóra vonatkozó szakaszait a pénzű gyí nini>£ ter sürgősen megküldi véleménye-zés és hozzászólás céljál>ól afe érintett érdekképviselőiknek, mert a törvényjavaslatot már áprüid 8-án, a költségvetés előterjesztés^, vei egyidejűleg be fogja terjeszteni a képviselőház elé. i •
Március 5-én jelenieltc be a miniszterelnök győri beszédében a beruházási programot és a költségek fedezéséről szóló törvénytervezet rövid három hét alatt elkészült. Bizonysága ez annak, hogy a Darányi kormány nem csak határozottan, hanem gyorsan is meg akarja oldani a Tnegoldandó feladatokat. A közvéleménynek csak megnyugvásul szol gálhal az a tény, hogy a kormány sem eltérittatn^ sem zavartatni nem engedi magát a politika kavargó eseményeitől, lévén ez a lyeruházási program tisztán és Idzérólag olyan belső, magyar gazdasági kérdés, amely a dolog természete szerint független minden világpolitikai eseménytől. A beruházásokra szolgáló összegeket saját erőntfből teremtjük cíty tehát a pénzügyi müveletekhez semmiféle külföldi kölcsönre szükségünk nincs, ami kétszeresen igazolja azt, hogy ez az egész országépitö program a magyar nemzetnek belső ügye.
De nem elégedett meg a miniszter tanács gazdasági biiíottság<a azzal, hogy magát a beruházási tervezetet tárgyalja le. Érdemben ment tovább a program végrehajtása lelten. Foglalkozott az árellenőrzés hatályosabbá tételét célzó intézkedésekkel is. Ezekről Imrédy Béla
A lengyel kormány demarsot küldött Prágába
Csehországban népfrontot akarnak alakítani a baloldali pártok — Az uj prágai Magna Carta lényeges engedményeket szándékozik biztosítani a kisebbségeknek
Prága, április 1 Egyre jobban észievehető Csehországin, hogy a párlok önmaguktól jobb és baloldal felé tolódnak el. Mint a je\'ek mutatják, a bal oldali pártok népfronlot akarnak alakítani.
London, április 1 Az angol sajtó még mindig hossza sfm foglalkozik a cseh kérdéssel. A Daily Mail maj számában Prágából kapóit értesülés szerint arról ir, hogy a cseh kormány egy Magna Cariát akar készíteni, amelyiken lényeges engedményeket blzlos.tana a kisebbségeknek.
Mint \'a lap tudósítója értesüli ezek az engedmények az iskolaügy-le is vonatkoznak, sőt a szabad nyelvhasználatot is magengedik a bíróságok előli és a közhivatalokban is.
A Daily Thdegraph ennek ellenérre súlyosnak mondja a c>eh helyzetet és a húsvétig tartó párttevékenységi szünet szerinte nem más, mini tulajdonképpen a pártok elhallgattatása. Ez az élnémitás az Igazi cél, amellyel el akarják terelni a figyelmet a sulyts helyzetről. Pedig & kisebbségek ügye súlyosabb kérdés, mini ahogyan a
cseh kormány gondolja, irja a la,,.
Varsó, április l A lengyel kormány cemarsot in-tézett a" cseh kormányhoz. A prágai kormánynak küldölt tiltakozó jegy-zéklien Lengyelország erélyesen felemeli szavát a cseh kommunista párt tevékenysége ellen, amely kimondottan Lengyelország ellen irrányul. Lengyelország teljes egé-szél>en a csehországi lengyelek mellé áll és nem t ür .semmiféle olyan akciót, amely Lengyelország, a lengyel taép, va<*y a lengyel kisebbségek ellen irányul
Belga állampolgár lett Ottó és a Habsburg-család többi tagjai
Minden osztrák hivatalban kőtelező a Hitler-köszöntés
Bécs, április 1 Német .ausztriában Bécs széki hellyel uj propagandaügyi hivatalt létesítettek.
Ar. egész birodalomban egyébként olyan nagyarányú propaganda indult meg a 10J szavazás érdekéliew, amilyenre még soha, sehol nem volt pékta. Ezftlaklommal veszik
igénybe első izben a propaganda vonalokat is, amelyek közül az első ma indult el Német.auszlriában.
Bürkei körzet vezető rendeleti leg azonnal érvénytelenítette az ogyik kis auszlriai községnek lmtároziitát, omely közvetlen az Anschluss előtt választotta díszpolgárává Habsburg Ottót.
Ottó egyébként a királyhü testületek
feloszlatása után iriost a bclgu állanr-liolflárságot veszi fel. Ugyancsak b«i«a állampolgár Uwz a Habsburg királyi család többi tagja is.
Bécsijén rendeletet adtak ki. amelynek érteiméhen a jővől>en a bíróságok előtt és a közhivatalokéin a feleknek és a bíróságoknak, illetve tisztviselőknek Hitler köszöntéssel kelt üdvözölni egymást.
Éjjel-nappal özönlik a menekülő vörös katonaság a francia határon át
A Népszövetség sürgős Összehívását követelik az angol radikálisok
i Párfc, április 1
A Vörös köztársasági csapatok összeomlása tovább folyik. Tegnap a nemzeti csajotok a 131. köztársasági dandárt vágták el. A köztár-saaégi katonák fejvesztett menekülésien keresnek menedéket. Tegnap óránkint 150 vörös katona szökött át francia területié. A szökik éjjel-nappal egész nafp tartottak. Csak legnap több, mint 300 vörös köztársasági érkezett Franclaor-
közgazdasági miniszter a közelmúlt, bon már eléggé részletesen nyilatkozott. Megmondotta, hogy a kormány a beruházások során semmiféle spekulációs árdrágítást nem fog tűrni, mert az egymilliárdos beruházásokból senki más nem gazda-godhatik, nrfnt maga a nemzet, az ország. Szólott a közgazdnsági miniszter akkor olyan különleges jogi szabályozásról és jogi védelemről Is, amely elejét veszi az esetlege* nyerészkedéseknek. \' 1 \'
A kormánynak ez a célkitűzése egészen természetes és érthető. A nemzet áldozatkészségét és XKigyeró fcsziléseit senki sem hasz.nálhaijq
szágba, de azóta is folyik a be-özőnlés. Eddig 20.00-rc teszik a Franciaországija menekült köztársasági katonák számát. ]
A nemzetiek megsemmisítették a ■13. vörös dandárt is.
Lerldánál a vörösök kisebb ellen-állást mutatnak, de ennek célja csak Időnyerés. Addig fel akarják tar-tózlatni a nemzetleket, mig a városban felhalmozót nagymennyiségű fegyvert ós lősaert elszállítják.
London, április 1 Az angol alsóház éjszakai ülésén a radikálisak « Népszövetség tanácsának sürgős összehívását kövelelték. A néiszövetségi tanács elé a hál>oru okozta gazdasági okok kiküszöbölését és a jelenlegi feszült helyzet ügyét akarják terjeszteni. Felbontják az angol olasz-frinoia flottaegyezményt
London, ápriljs I Az angol olasz megl«s?élé\'-ek
fel jogtalan nyerészkedési e. A1 közgazdasági miniszternek ezek az elhangzód igéi gyorsan váltak Üstté. A kormány valóban késedelem nélkül halad a gyakorlati megvalósulás utján és mindent elkövet, hogy a gazdasági é!et számára bizto-silsa azt a nyugodt légkört, amire minden hasonló országépiiő és oemzuti értékeket termelő munkánál feltétlenül szükség van.
A magyar politikai életnek \\e-zérlő motívuma ma kétségkívül a, győri program, a honvédelem korszerű fej lesz;ó\'-e, a faluról ós népé-, ről vaió szociális gondoskodás, H nép széles rétegeinek anyagi és er-
kölcsi erősítése. Ugy, amint a kormány zavartalanul halad a kijelöli uton, a parlamentnek is zökkenő nélkül kell dolgoznia. Rövidesen .íor kerül tehát arra, hogy a törvényhozás tető alá hozza a jövő évi költségvetést, ezzel együtt megadja a kormánynak mindazokat a felhatalmazásokat, amelyek lehetővé teszik az egymilliárdos beruházási urogram végrehajtását. Ez a program uj korszakot nyit meg a hálKiru utáni Magyarország történetéi. en és ezt a korszakot joggal nevezhetjük az intézményes ország-
építés korszakának. ( 1
s
zalai közlöny
1938. április 2.
során megegyezeti a kél hataloml arranézve is tegnap, hogy nem avat kőzik a köael-kelei ügyekbe. A rétf flottaegyezménynek a tonnamennyiségre vonatkozó mególla|>odásAlt nem taitják magukra nézve már kőtelezőnek, tehát az ott megállapított maximális tonnatartalmon tul Is fegyverkezni fognak.
Ez ulőbbi megállapodáshoz Franciaország is csatlakozik és a heroin hatalom rövidesen ezt közös nyilatkozatban jelenti be.
■agy vihar a Házban gróf Bethlen látván körűi
A képviselőliáz ina mór 8 ón\'is ülés ker«lél>en tárgyalta a titkos választójogról sróH törvényjavaslatot, amelyhez elsőnek Ruppcrt Rezső szólt lioz-zá. Örömmel vette a kormány elhatározását, de hibáztatja, hogy amit az egyik kézzel ad a javaslatban, azt « másikkal elveszi (Beszéde során, nagy derültség közepette (Tekintetes Királyi Törvényszék--nek szólította tévedésből a Házat.) A külpolitikai vonalvezetésről beszélt ezután, hangoztatta, hogy mi nenv avatkozunk más állam belügyeibe, de az a kérésünk, hogy a mi ügy cinkbe sc avatkozzék idegen állam. Ezután a zsidókérdéssel fog. lalkozott s miután ideje lejárt, 20 perc megliosszabbitást kért. Miután nagyon eltért a tárgytól, a Ház a meghosszabbítást nem adta meg és igy Kéthly Anna emelkedett szólásra, aki jogfosztást lát a javaslatban, Festetics Sándor egy elkövetkezendő uj világról beszélt és tagadja, hogy a titkos bevezetése veszedelmet jelent én C, Sajnálom — jelentette ki ezután a kisgazdák felé, — hogy a nemzeti szocializmus felbomlasztotta a kisgazdapártot* A továbbiakban arra kérte a miniszterelnököt, hogy ne zárja ki az ifjúságot az alkotmányból.
Ulain Ferenc elfogadja a javaslatot és a törvényalkotók elgondolásaira mutatott rá. Kijelenti, hogy nincs szükség koncentrációra, nem érti mire akar Bethlen koncentrálni,
— Saját magára, — hangzik kfr zépütt. Zaj (támad erre, valakj közbekiált : Bethlen István u legnagyobb magyar! — mire még nagyobb lesz a zaj. Uia*n hangozlatjaj, hogy senki sem vonla kétségbe Bethlen magyarságát és nagy érdemeit, de nem érti, az antiszemitizmus, vagy a iwlgárság ellen akarja használni Bethlen a koncentrációt ?! |
Az ülés lapzártakor még tart, a Darányi.beszédré csak később körül sor.
Időjárás
HOwösabb I Prognózli: ErS-aabb északnyugati szél, változó felhőzet, északon és kéteten esd, a hőrnéraéklet osökken.
Leendő anyák, akiknek kUlönOs gonddal kell arra DgyelniOk, hogy bélmdkOdtsUk rendben legyen, ezen célt ugy érhetik el, ha Időközönként regget éhgyomorra egy kis pohár természetes „Ferenc Józsel" knerUvizet isznak. Kérdezze meg orvosát.
KOzel 14.000 tflzoltója van a zalai községeknek
Az uj tűzrendészet! törvény végrehajtása Zalában
Zalaegerszeg, április 1 Az uj tűzrendészet! törvény végre hajtásával kapcsolatiam az alispán most állapította meg a szakelőadók javaslata alapján a vármegye területén lévő községekre vonatkozó tűzoltói létszámot. A/létszám megállapítása Nagy-kjuiizsa és Zalaegerszeg városokra nem vonatkozik. yJ
A kimutatás szerint a zalai községekben a házak száma : 61.046, a lakosság száma: 321.862. A megállapított tűzoltói minimális létszám ehhez viszonyítva : 10 |>a-rancsnok, 227 osztagparancsnok ós •141 szakaszparancsnok. Ezek tisz-
I leknek szánülanak. Aljjsztek : 660
\' örs|>arancsnok, 3263 örsvezető és rajvezető. A legénység létszáma : 7880, vagyis a zalai tűzoltók össz-lélszámá : 13.822. *
Járásonkint ez a szám jgy oszlik meg: Alsótendva 1069, Balatonfüred 766, Keszthely 1060, Lelenye 1-188, Nagykanizsa 1477, Nova 1074, Pacsa 1890, Sümeg 1084, Ta|>olca 1496, Zalaegerszeg 1095, Zalaszent-grót 1115. A járási székhelyeken mindenütt 68 tűzoltó van, de solr hasonló iélszámu község is van.
Az alispáni rendelet ezenkívül az utánpótlásról és a kiképzések időtartalmáról is intézkedik Kinevezték a rendelettel egyidejűen az uj községi tűzoltók vezetőit is, akik mind tanfolyamot vfcgaett tisztek.
Vasárnap délutánonként szabadtéri hangos hírszolgálatot vezet be a ZALAI KÖZLÖNY
A Zalai Közlöny mindenkor igyekezett olvasóközönségének kedvélxi járni. Most is olyan újítással lepjük meg olvasóinkat, amely bizonyára nagy népszerűségnek fog örvendeni Elhatároztuk ugyanis, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel hangos hírszolgálatot léte-sitlink. Egyelőre próbaképen néhány vasárnapra vezetjük be ez ujilást, amely főképp a sportkedvelők nagy táborának okoz örömet, miután elsőnek tudjuk közölni a budapesti és a vidéki sporteseményeket.
A Deák téren
állítjuk fel hangszórónkat, amelyen át a Zalai Közlöny Hangos Hírszolgálata ,
vasárnap délután 6 ós 6 óra
valamint 7 és 8 óra között
szórakoztató zenét ad. Közben, n|zí egyes beérkezeU jelentések után azonnal közöljük a kerületi és a nemzeti bajnokság mérkőzéseinek eredményeit, valamint a világese-
ményekre vonalkozó legfrissebb hi-rrekel. Ezzel — a nagy anyagi áld<x zatokat is követelő - újítással u Zalai Közlöny megelőzi a magyar rádiót is, mert a mérkőzések lejátszása, illetve a vidéki erednie-, nyek beérkezése után Budapestről azonnal meglelefonálják nekünk az eredményeket, amelyeket a Zalai Közlöny Hangos Híradója a fenti műsor keretében közöl a nagyközönséggel. v
Az első ilyen hangoshirszolgálaij adósunk most vasárnap, április 3-án lesz délután 17 áfától. 6 éö 7 óro között, a UtánUra való tekintettel műsort nem fiiunk.
Hirdetőink figyelmébe I A Zalai Közlöny Hangos Hírszolgálata korlátolt számú
reklimhirdetóst is felvesz. A bemondás 20 szóig 1 I»ngő. A Hangos Hírszolgálat hirdetéseit szombat délig veszi ffcl a kiadóhivatal. „ , , \'
Az erdőőr által lelőtt Kötö Imre vallomása
Dr. Almássy Gyula vizsgálóbíró eskü alatt kihallgatta a kórházban súlyos tüdőlövéssel fekvő KötŰ Imrét, az erdőőr által lelőtt négygyermekes napszámost. Elmondta, hogy felesége, Nagy Róza, könyörögve kérte Vajda erdőőrt, engedje elvinni nekik azt n kis köteg rőzséty hogy legyen mivel tüzelniük. Az erdőőr azonban jel akarta venni a fát. A férfi elismerte, hogy kihúzott egy botot a rőzse-kötegből, de nem bántotta az erdőőrt. Az erdőőr négy lövést adott le, egy Kötő Imrét érte, egy másik i>edig egy csikót, amely elpusztult.
A kapitányság most igyekszik megállapítani, jogosan használta-ó pisztolyát az erdőőr. |
— Naptár« Április 2. szombat Kom. kat Paulai Fer. Proteatáns Áron. — Izr. Nlzan hó 1.
Gyógyszertári éjjeli reolgálat e hó 15-lg a Fekete sas gyógyazertár ée a kiakantzaal gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától eete 6 óráig (héttő, szerda, péntek délután kedden egén nap nőknek.)
— Bátor kiállításunkat tekintse meg minden vételkényszer nélkül. Kopateln bútoráruház.
,Vizvezetékszere!ést
garancia mellett készít -
MENDLOVITS
Kérflnk vasárnap délelőtti mozielőadásókat
(Levél S Korko»st«b8x)
Kedves Főszerkesztő Url A magyar filmek, bár művészi irányban semmi ujat nem hoznak,\'egyre nagyobb nép-szerűségnek örvendenek az alsóbb néposztály kóréhei is. Olyan társadalmi réleg lett rendszeres mozilátogató, a mely eddig solia filmet nem látott, fipp ez örvendetes tény miatt u mozi látogatottsága annyira megnövekedőit, hogy vasárnap délutánra lehetetlen jegyet kapni. A jó idők bcáltával magunkfajta eiiber sajnál is mrir beülni a moziba, ezért arra kérjük1- Főszerkesztő Urat, tegye szóvá lapjában, hogy más városokhoz hasonlóan Nagykanizsán is tartsanak vasárnap délelő.t fél 11 és fél 1 között egy mozielőadásl. Bizonyosra vessnük, hogy az újításnak na^>\' sikere volna és a mozit még többen látogatnák. Soraink közléséért fogadja Főszerkesztő Ur előre is hál.is köszönetün. kel: több mo-Jkedjelti.
Csókvásár
Vidám bécsi fttmope.ett. Olyan a milyet mór rég nem láttunk és amilyet talán soha többé ne.n fogunk Iliid. A bécsi filmgyártás e^yik utolsó re. meke, amely a régi, vidám nagysikerű filmoperetteket juttatják eszünkbe. A fordulatos és ötletes mese percről percre uj helyzeteket teremt. Róbert Stolz zenéje csupa melódia és sláger. Liane Haid most is bájos, Petrovich Iván délceg, büszke férfi. A dicséret azonban elsősorban Tbco Lingcnt, Heinz Rühmannt és Ilans Mosert il-le!i, akik végig kacagásban tartják a nézŐ\'ereL Kitűnően mulattunk.
EMLÉKEZTETŐ
Április 2.
Guila Bustabo hegedühangver»roy« a Kaszinóban 9-kor. J»#«k Vágónál. Április 3
Az Irodalmi Kör Szent István 11-oeállsa ft-kor a vároaliázán (Gazdag Ferenc).
Vasutas TE oldboy revánsmérkőzése 4-kor a vasutaspályán (kedvező idő esetén). Április 9.
Co mimén soli Mária hangversenye 9-kor a zeneiskolában (Zenebarátok Társasága). Májas 2.
Az Irodalmi Kór Kodályban gver-■•nye 9-kor a színházban.
— Exer wyorotnénye
van az egyházközségi kulturház sors>egy«k dójának.
Nagyságos Asszony!
Tisztelettel meghívjuk mindent felülmúló tavaszi cipö-modelljeink megtekintésére és kiválasztására, ugy saját, .. . , ,, í 11 u mint kedve8 férJe és gyermekei részére. Miltényi-cipö 60 óv
óta a legjobb márkás-cipö, aranyéremmel, ezüstéremmel ós kiállítási nagyéremmel kitüntetve.
Miltftnyi Sándor és Fia cipöüxlet Fő-ut 2., városház.
■1986. áprfft* 2.
ZALAI KÖZLÖNY
Hl tcwplMl Ur
A nagykartisat tawp-loniépiiö bizottságid/
1038. szám alatt megkapta Zala, Somogy-Vasvár megyékte a gyűjtési engedélyt. Már előzőleg megvolt a gyűjtési engedély, de tévedésből az egyházközségnek -ullak ki, mnt « beltigymi-nbzter ezt az engedélyt ?r. alispán! hivatal utján a templomépltő bizottságnak adatta kl.
Ezzel kapcsftlatbaa az esetleges visszaélek kiküszöbölése éa ál-(ryüjtök működésének metakadály-zása végeit kérjük a nemesszlvii adakozókai, hogy a gyűjtéssel megbízott Temesvári Károly és »3flkő Lászlótól \'« legkisebb adományról is a templomépitő liizottság pecsétjével ellátott nyutftát kérjen «s ellenőrizze, hogy az eltennyugtára is az adott ősszeg legyen ráírva. Hivatalok és egyesületek a hozzájuk\' juttatott csekken tnéltóztassnnak 1«-küldeni a felajánlóit összegeket.
A templomépltő bizottság (0
Az ntolsé könyvdélntáa
volt csütörtökön ai
Xf/Í^J Irodalmi és Müvé-szoU Kör neade/ésé-iien, A Mtneiskola kamaratermében ezúttal ssé|*?áma érdeklődi gytill őaaze. Barbarilí Lajos, a Kör főtitkára bevezetőjá-l>on üdvözölte az előadót és megw köszönte a közöPség érdeklődé-ét, ami biztatást jelent a Kör számára a további kulturális erődítő munkára a déli végeken. Az előadó dr. Kovács Scljeslyén Tibor földblrtokol volt, akinek mái\' a nagy távlatokai felölelő lloeális előadásai is ese-ményszároM mentek. Még mélyebben engedett betekintést ojy 14g-Téri* kulturált léleldie ez ai elő-adása, amelyben Stephan Zwiigl történelmi regényírói iwrtréját rajzolta nveg. Ez a i*>rtré élea volt; részleteiben la alapos, nagyvonalú, tiszta szetnü, ötletes kritikai munka és tnagasnendü irodalmi és előadói értékek megnyilalkozáaa. Nagyon helyes volt, hogy Kovács Sebestény Stephan Z«eig irodalmi jelentőségét nem egy könyvén át, hanem történelmi regényeinek egész területén át mutatta meg. Ar. előadást nem ismertetjük, azt egészéten közli a Zalai Közlöny.
Köszönet és elismerés jár ozj idei könyvdélulánok lezártával Kelemen terencnek, a Kör társelnökének, aki csüggedést nem ismerő akarattal szervezte meg ezeket az előadásokat. 1
í Zalai liiltai Spart-tlppiariwia
TIPP-SZELVÉNY
Szerintem a vasárnapi mérkőzések a következő eredményeket hozzák:
NTC-DVAC . . ___«_C— * —>
ZtóE-NZTE ...__s — €— =».)
PVSK—PBTC......:... (...:...)
KT8B--KSB ... ~:... (...:...) JASE-KRAC . . . — i — <—: —) PEAC-PAC . . . — s... C— * —1
Zenekultura - Zeneiskola
Ha valaki hosszabb Időn át figye-fcmtrvel ktséri e lap hasábjait, Jói-C\'ö órömhvel olvastatja azokat a rendszeresen és állandóan megjelelő híreket, cikkeket ós kritikát, melyek Nagykanizsa zenei életével foglalkoznak u amelyek a knnizsai zenekul-tura meglétónck. kitartó, szorgalmns munkájának ós állandóan felfelé Ívelő haladásának, > fejlődésének letagadhatatlan bizonyítékai, mondhatnám) iskolii bizonyítványai. Az Irodalmi ős Müvé szeli Kór aranyérmes vegyeskarának dicsőséges szereplései, szimfonikus ;o-nekarának egyre izmosodó hangversenyei, a zeneiskola növendék 6i ta-nári hangversenyei, zeaei emlékestjei, zenei liceális előadásai, a határőrzenekar polgári zenészekkel kibővített együilesének szereplései, a különböző jótékonycólu müvészestek és a liceális előadások műsorának zenoi számái mind mind azt bizonyitják, hogy Nagykanizsának saját •— idegen, külső erők igénylK-vó\'.ele nélkül Is értékes és nagyon szép teljesítményt nyújtó — zenekultúrája van, melyre a vegyeskar inás városokban történi szereplősei s a rádióban szerC|>ell kanizsai zenészek és zcucszorzemények révén már az e^ósz ország felfigyelt. K hí-rukből, cikkekből ós kritikákból azonban azt is nagyon könnyű megállapítani, hogy a kanizsai zenekultúra ezen szép sikerű, állandóan fejlődő munkájában
az oroszlánrósz a zeneiskoláé. Ez bizonyításra sem szorul, mert hiszen a zeneiskola saját zenoi programján, telvát tanításon, növendék ós tanári hangversenyeken, zenei emlékesteken és zenei liceális előadásokon tul minden zenei produkcióból^ minden zcnokulturális tevékenységből kiveszi a részét. Nem beszélve a le-venlczenekarról, mely tisztán a zene. iskola kezél>en van s amely anyagi nehézségei és hangszereinek tökélet-
lensége miatt épen ebben a körül ményben találja meg működésének és mai fennmüradásának egyetlen lohe-tőségét; a szimfonikus zenekar zeneiskolai vezetés alatt áll s tagjai között az iskola ogész tanári karát megtaláljuk, a határőrzenekar kibővitéso I a tanári kar és a szimfonikus zenekar tagjainak felhasználásával történik ti a müvészestek, műsorok, U<eális előadások zenei számait majdnem száz százalékig a* iskola tanári kara adja, tehát vagy maga az iskola, vagy a tanári kara, de mindig szerepelnek.
De ugyancsak e lap luisálijairól állapitható meg az is, hogy c minden dicséretet és támogatóst megérdemlő, rendszeresen működő és fejlődő zenekultúra ellen Nagykanizsán évek óta
rendszeres és állandó haro
folyik. Ugyan nem kimondottan és közvetlenül a zenekultúrái támadják, csak a zeneiskolát, de ez lényegében egy, mert épen olyan, mintha egy fának nem az ágait tördelik ^lo, hanem ugy teszik tönkre, hogy a gyökerét elvagdalják. j
Szinte érthetetlen, hogy akkor, amikor Kanizsát állandóan, mint Zrínyi városát, a határszél kuUurvógvárát szoktuk és szeretjük aposztrofálni s akkor, mikor a közönség nagymértékű közönye miatt a kanizsai kuliura él harcosai és napszámosai a legnagyobb-mérvű pártfogást és tánuogatáást érdemelnék. évek óta kultúrharc folyik, még péliít olyan jobb ügyhöz méltó buzgalommal és olyan állandó kitartással, hogy az már Franco tábornok ügybuzgalmát is megszégyeníti.
A nagyközönség a kél cikksorozat összevetése után értetlenül. fejcsóválva áll s ijo.it tud magyarázatot találni, ne nem tudok magyarázatot találni magam\' sem, pedig Isten segítségével már 22 esztendeje napszámosa vagyok a kanizsai zenei életnek, 22 esztendeje veszek részt Kanizsa min-
Városi Mozgó.
Április I—5-ig.
Állítjuk,
Péntehtöl-keddig.
hogy az utolsó 10 esztendő legjobb filmje:
MAGDAT KICSAPJÁK
Kádár Miklós és Éri Halász Imre vígjátéka. Mindenki örDI ennek a Ilimnek, mert Ifjtisá-gunk romantikáját, vidámságát és az Iskolát eleveníti fel.
A legjobb magyar n^vészek szereplésévei.
Remek kiegészítő műsor I
Rendes helyárak I
&YXB BUDAPEST. XI LENKE-UT 117.
den zcnckullurális megmozdulásában s meicm állítani, ugy ismerem Kanizsa zenei életét, hogy e kérdésben nekem is van jogom! egy kicsit gondolkodni, egy kicsit töprengeni éa talán szerény véleményt is nyilvánítani.
Nem ériem\' a dolgot, nem értem u harcot, mert — bár teljes joggal fel-téleieyem. hogy a harcoló felek a legnagyobb jóhiszeműséggel, minden egyéni és pártérdek félretétclével tisztán csak a város érdekében liarcol-nak, csak azt látom, hogy a haro tisztán csak anyagiak, néhány ]>ougő körűi forog, a dolog ideális, eszmei részével senki sem törődik, ait a képviselőtestületi gyűlések o kérdésben mindig izzó, szenvedélyes tárgyalásai közben felhozni
nem le hot s még az anyagiak miatt folyó harc is mellékvágányra szaladt, amit azonban a ltfir-coló felek nem vet tok, vagy nemi akarnak észrevenni.
Épen ezért nagy örömmel vettem a
zeneiskolai felügyelőbizottság
megalakítását, mert ezt az évek óta húzódó áldatlan, minden komOly munkát veszélyeztető és megl>énitó kulturkórdést nem a képviselőtestüf-leti gyűlés izzó, minden szóra felrobbanó légkörében, liancm a téliesen pártatlan, hivatása magaslatán álló és összetételéin a kérdés megértéséhez szükséges műveltségi fokot és kultúrfölény! biztosító bizottság minden kérdésre alaposan, részletesen és minden mcllékszem\'pontot figyelmen kivül hagyó, pártatlanul kiterjedő tanulmányai, megbeszélései, indítványai és intézkedései alapján lehet csak elintézni, nyugvópontra hozni ugy, hogy a közérdek sérelme nélkül a kulturnVunka lehetősége is minden zavaró momentum nélkül megmaradjon.
Hiszem és remélem, hogy a zeno. iskolai felügyelőbizottság feladatának teljes mértékben meg fog felelni. S Jiogy e sorokat leirom, kizárólag csak az a célom, hogy azt az előbb említett 22 éves tapasztalatomat a köz érdekében a bizottság szolgálatába állítsam s néhány dologra felhívjam! a figyelmet. Erős a hitonj!, hogv a bizottság tagjai előtt nem les? uj, amit mondok, de lia csak egy-két ujabb szempontot tudok a megoldás megkönnyítéséix- előtérbe állítani, már is elértem célomlat s azt hiszem, ezért a jószándóku igyekezetemért somi a bizottság, sem a kanizsai zenekultura nem tesz nekem) szemrehányásokat.
Az .első és legfontosabb tény, ami a felügyelőbíepttság munkáiéi különlegessé és ép "tízért nehézzé teszi az, hogy a bizottság több, mint egyszerű iskolai felügyolőbizottsági Iigy óvoda, egy elemi tskola felügyelőbizottsága könnyen \'dolgozik, mert íWmi kell mást szem előtt tartania, csak az iskola ügyeit, érdekeit, de a zeneiskolánál egészen más a helyzet* A zeneiskola a maga különleges, sajátos hivatásánál fogva, - mint miár fentebb is felsoroltam, — annyira összeforrott Kanizsa zenekultúrájával, annyi szél köti Kanizsa zenei életének minden megnyilvánulásához, hogy ebből u
ZALAI KÖZLÖNY
1938, ápilllt 2
A Városi Mozgóban Magdái kicsapják
Minket se hanyagoljanak el 1 A Nép Mozgéban játszuk a
Csókvásár
cimü filmet.-Liane Haid, Petrovich Iván,
Hans Moser, Theo Lingen, Heinz Rühmann.
gordiusi csomóként összegubancolódott-sok szálból a zeneiskolát a maga meztelenségében kibontani roppant nehéz, mondhatnáirt Mehetetlen^ feladat. Ériem ezalatt azr,- hogy mikor a zeneiskola sokat hánytorgatott költségvetéséről és állítólagos deficitjéről beszélünk, majdnem\' lehetetlen megállapítani, hogy az összegből mi a deficit és mi az az összeg amit Kanizsa zene. iskolán kivuti zenekultúrája megkiván & felemészt.
Hogy viTágosan, pflMákkniViejvilá-gilva t>eszéljck,
a zeneiskola költségvetése
nemosak kizárólag a zeneiskola kiadásait fedezi.
A zeneiskola költségvetését természetszerűleg nem teheti ki avás, mint bevételként a befolyó tandíjak és esetleges adományok, kiadási tételként I>edig csak az, ami a növendékek oktatásához szükséges, tehát tanári fizetések, épület és hangszer karban tartás, hangszer és kottabeszfcmés, irodaálalány slb, stb., ami iskola fenntartásá-hoz okvellenül kell, azonkívül a növendékek oktatásához szükség füté-s és világítás. Csakhogy a zeneiskola költségvclésélH\'n ennél sokkal több van, mert a zeneiskola ezen feladatán tul sokkal többet teljesít, már nt*i> mint iskola, hanem mint a város zcnekultnrájának hivatott és kizárólagos togu vezetője. Ma a bizottság megállapítja az Iskolára tartoz<) és kizárólagos levételi és kiadási tételeket, rá kell jönnie, hogy a költség, vetés és deficit nagy százaléka nem a zeneiskola terhére irható, hanem általános, iskolánkivüli zenekullurálLs célt CszJohjáJl s rá kell jönnie, hogy a zeneiskola költségvetése mindjárt tiszta és reális lenne, ha költségvetési tételei közé csak a saját kizárólagos tételeit vennék fel s mindazt, amit a zeneiskola ezen tul nyújt és igényl>cvesz, egy külön, mondjuk zenekuUurális költségvetés kereteibe lehetne felvenni.
Hogy példákat is mondjak? Kéiemi! Itt van először
a leventezenekar.
Igaz, hogy a levenlezenészek oktatására a város évi hozzájárulást ad, de Cz a hozzájárulás alig felel mog a ren. des növendékek filtal fizete\'t tandíj felének, tehát itt a növendéklétszám kimutatásának száhvbavé\'clénél ezt a 45—48 féllandijas növendéket is figyelemig kell venni s figyelembe kell venni azt is, hogy például a leventék minden este tanulnak és gyakorolnak, tehát egész évl>en minden estéie világítás és füléstöbblelet kapngk, ami az iskola rendes költségvetési keretén már kivülesik. Tenmészetesen ez helyes és rendjénvaló, ezen változtatni nem kell és nenv is lehet, inert a leventezenekar fejlődése csak a zeneiskolában van biztosítva, de viszont a deficit felhány forgatásánál ezt már figyelembe kellett volna venni. Azután: a zeneiskola hajlékot, ezzel kapcsolatban
fűtést, világítást ad például a szimfonikus zenekarnak, a különböző kulturális estéknek, délutánoknak,
aipi szintén kiadástöbbletet jelent, dc természetesen olyan kuUurfoladat, amit megszüntetni nem szalad és nem lelK-t, csak csupán nem lehel teljesen a zeneiskola -számlájára irni. Azután nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a zeneiskola megértette Kani.
zsa egyetlen, zeneileg is használható hangverseny termét, ami az iskola céljait is szolgálja, de mégjobban a kanizsai zenekultúra céljait, c/.t a termel be is kelleti rendezni, amii minden szintén költséggel járt. de megint csak nem lehet a zeneiskola kizárólagos számlájára irni. Sőt megfelelő \'fűtési és világítási, valamint • kotla,-l>eszcrzési és hangs»crkarban tartási költséggel jár az intézet tanári karának különböző egyesületek és testületek műsorában való állandó részvétele is, amit szintén nem lehet az iskola költségvetésének számlájára irni, mert hiszen a közvélemény ezen önkéntes, saját jószándékból történő fellépéseket
és szerepléseket szinte kötelezőleg megköveteli, ez tehát szintén az általános kulturszámla terhére számítandó.
Roppant nehéz itt a kiadások ós rá fi ze lések hovátartozóságát <4negálla-pitani s pyógyszc/észmérlcgen kellene minden tételt lemérni, hogy a helyes arányt felállíthassuk, de nekem nenv ez a célom, é\'i csak arra akartami rámutatni, hogy nonn minden deficit a zeneiskoláé; igen nagy része félreismerhetetlenül és elkerülhetetlenül a város zenekultúrájáé, amit viselni kell, de más rovására szájmitanl nem lehel.
(Folyt/ köv.)
Dr. Dómján Qyu/a
Szeptemberben lesz a nagykanizsai Wlassics-emléktábla leleplezése
Nagykanizsa város képviselőlestülo. lének jogérvényes határozata van, a mely szerint az egykori Wlassics-házat (a Nagykanizsai Takarék Deák téri frontját) emléktáblával kell megjelölni. A javaslatot annak idején Kelemen I\'Crcnc városi képviselőtestületi tag tette és ő fáradozik azon is, hogy a "kivitel megtörténjék. A |K>lgármeslcrrel történt megállapodás alapján az idén májusra tervezeték a már készülő emléktábla elhelye-
zését és ünnepélyes leleplezését. (Itt jut eszünkbe: — a Tri|>ammCr emléktáblát miért\\ienv lesülték meg egy kis leleplezési vagy legalább egyszerű átadási aktussal?) Most Wlassic-s Gyu. la kulluszállamtitkár levelet inlézétl Kelemen Ferenc igazgatóhoz, m<-\'lyl>en arra kéri, hogy az emléktábla leleple-zé>ét halasszák szeptemberre, amikor is az államtitkár édesanyjával együtt Nagykanizsára érkezik* Eszerint az emléktábla leleplezése szeptemberben lesz, megtelelő ünnepi keretben.
Egyre titokzatosabb a pölöskefői kettős cseléd-dráma ügye
Nyoma sincs annak, aki álmában agyonverte Badlcs Mihályt — A kórházi ágyon sem vallotta be Beke István, hogy miért követett el — harakirit
A pölöskefői harakiii elkö\\élőjének, Beke István uradalmi cselédnek állapota isulyos, dr. Almássy Gyula törvényszéki vizsgálóbíró kiszállt a kórházba, hogy kihallgassa. Beke elmondotta, hogy az istállóban álmában agyonveri Badics ügyél>ől kifolyólag Őt is beidézték tanúnak a községházára. Sokan voltak, egész éjszakát kellett a községházán töltenie, mondotta a vizsgáló bírónak és lemíalt olyan elkeseredett hangulat lett úrrá letette, hogy maga sem kudja hogyan, elöveilo kesét ós hasba szúrta magát. Miután igy semmi elfogadható okot végzetes tettére nem tudott előhozni, a halóság közegei m:,st más
uton igyekeznek megállapitani, mi lehetett az oka Beke öngyilkos szándékának.
Az agyonvert Badics merénylőjének kézrekeriiéséie a nyomozás tovább folyik, eddig minden eredmény nélkili : semmi támpont nincs.
Ha belel el vannak dugulva és gyomra rossz, ugy folyamodjék azonnal a természetes „Ferenc József" keserüvizhez, mert ez már csekély, alig egy pohárnyi mennyiségben is gyorsan, bizlosan és mindig kellemesen kitisztítja sz emésztés útjait s jó élvágyat és friss közérzetet leremt. Kérdezze meg orvosál.
MEGHÍVÓ Va" 8zerencsém igen 1ÍMtelt Vendégeimet értesíteni, hogy az idei
-: DREHER BAKSÖR,
az ősi Böjtös Sör mai utóda immár beérett és annak örömére, hogy ezidén ls ki. tünöen sikerült, április hó 2-án, szombaton est* 8 órakor nagy
flrpflAr RúbrcAr kóstolót rendezek. Ezen az es-UICUC1 DöhbUl (én nem lesz hoaszu étlap, hanem a vacsora székelygulyás és vegyen rétem, mely vacsorának leszállított ára összesen 1-20 pengő é« ezen az egy napon az Idei Dreher Baksör ára
poharanklnt 46 fillér helyett 40 flll*r. KltOnő házias konyhai Figyelmes kiszolgálási Cigányzene! Szíves pártfogást és látogatást kérve vagyok kiváló tisztelettel
Pénzes Anlal ^Xík.
Szent István llceálfs
lesz az Irodalmi és Művészeti Kör vasárnapi programja, egyultal a ü. ceális előadások sorozatának l>efcjc-zője. Az előadó Gazdag Ferenc püspöki tanácsos lesz, oki a Szent István jubileumi esztendő jelentőségéi és mai tanulságait fogja ünnepi előadása ke-le\'ében ismertetni. A kisérő nulsoroii Sülé Oltó polgári iskolai tanár szavai és az Irodalmi Kör Vegyeskara énekel. (:)
Van szerencsém a nagyérdemű közönség szíves tudomására hozni, hogy mától kezdve minden eete
énekes, txaksxofonos, doboinő
szórakoztatja kedves vendégeinket.
Szives pártfogást kér
Kosztolitz Géza
„Ujsörház" vendéglős.
Szombat
BUDAPEST I.
6.45 Torna. — tJtána hanglemezek.
— 10 Hírek. — 10.20 Felolvasás. — 10.45 Felolvasás. — 12.05 A rádió szalonzenekara. — 12.30 Hirek. — 13.20 Időjelzés, időjárásjelentés. — 13.30 Hanglemezek. — 14.35 Hirek.
— 11.50 A rádió műsorának ismerle-lé-se. - 15 Arfolyamhirek. - 16.15 Vándor Lajos mesél. — 16.15 Időjelzés, hírek.
17 Felolvasás. — 17.30 I)r. Kárpáth Zoltán és dr. Paksy Jenő zongorán magyar nótákat ad elő. — 17.55 Dr. Pándy Margit előadása, — 18.25 Néprajzi hanglemezek. — 19 Tormay C.é-táné és Ambrózy-Migazzi Lajosné előadása. — 10.30 Farkas Sándor cigányzenekara. — 20.30 Hirek. — 20-50 Állástalan Zenészék Szimfonikus zenekara. - 22.20 Időjárásjeléntés. -22.25 Kertész Miklós jazz-zenekara. — 23.20 Völgyi Imre cigányzenekara. — 0.05 Hirek.
BUDAPEST II. f
17 Missziós üzenetek. (Farkad Edit.)
- 17.35 Mezőgazdasági félóra. 19.05 Fie.ler Katalin zongorázik. — t9.30 Dr. Joó Tibor előadása. — 20 Hirek.
- 20.30 A Soproni Liszl Ferenc Zeneegyesület kamarazeneegyüttcsc hangversenye. ,
— Tekintse meg a Köpetein Bútor-áruház állandó butorkiállltását ízléses és olo ó bútorokat kedvező fizetési feltelekkeité vAsAroltmt.
= Tavaszra Mllíóoyi márká»-«Ipö a legszebb I
1938. április 2
ZALAI KOZLOHY
Beszámoló az NTE gondjairól és
2 Tornaszakosztályunk
tavaly is folytatta eredményes sze. r|eplését. Hólgyesa|>alunk az cLsí osztályban, férficsapatunk a második osztályban saere[yei. 1937-bon mindkettőnek indulnia keltett az országos férfi és női csa|>atbajnok-ságban, hogy nem indulása miatt alacs<inyal>b osztályba ne e,sök vissza. Mindkettő eléijtJ ezt a célt, mert teljesítménye az erre előirt százalékot meghaladta. Hölgycsapatunk szereplése egyenesen fényesnek mondható, 12 induló kftzl a 6-lk helyen végzett s a vidéki csapatok közt az első volt. 87 százalékos teljesítményével, ha az I. osztályban ls volna további osztályozás, megint feljebb Jutott volna. Tudásuk any. nyírre megnyerte a Tornaszövlséfí vezetőinek tetszését, hogy az Idén ősszel OlaszoiszágLan, Turintxui tartandó olasz nemzwtközi versenyen a magyar hölgytorna képviseletében való saerepl&rc kijelölték, mondván, hogy épp oly sikerrel tudja olt képviselni a magyar höf^y tonnát, mint bármelyik magyar hölgycsa|>al, kiutazása |>edig, határszéli fekvéslink miatt, a legolcsóbb lesz a Szövetségnek.
Fényes szet|oplésükérl dr. Vil Ferenc művezetőt Illeti elismerés. Itt is a 1ömegS|)ortra fektetjük a súlyt. 16 hölgy és 36 férfi tornászunk van. A férfilorniban nehezebb jobb eredmény elérni, illetve tartani a már elért eredményt, meri a férfiak inkább változtatják lakóhelyüket, mint a hölgyek. Abból a férflcsa-patunkból, amelyik 3 éve Debrecenben Magyarország III. oszt. bajnokságát megnyerte s felkerült a ILik osztályba, ma már csak egy tornászunk van, a többi már fővárosi I. oszl. egyleiekbon szere|>eli A Ferencvárosi Vasutas riószvó.elé-vel disztomát is tartottunk.
T.nniszszakosztályunk az idén Is metfrtöndezte nemzetközi versenyét, melyet 1936-ban jubiláris évünkben indítottunk utjá. na. A yerseny a zsúfolt országifi program dacára is nagy érdeklődést hozót és számos versenyző indull rajta. Nagykanizsa bajnokságát Pusztai Béla, a kolozsvári bajnok nyerte. Versenyzőink közül a: . ifjúsági női egyesben Halász második lett Baán MAC mögött, Bogyai az ifjúsági férfi egyesben lelt második Fischer PSC mögött, a női egyes kizárásost pedig Glinser nyerte. Tenniszszhkosztályunk öz ifjúság neveléséi lüzte kl fő céljául, vándor edzőt is hozatott, akinek két heti munkája szép eredménnyel zárult s a szjezon végén már 20 Jól tenni-szező ifjúsági játékosunk volt, akik közül 6—6 már a kerületben is számottevő játékos. Kétségtelen, hogy az ifjúsági játékosok nevelése helyes elv és csakis sikerekre vezethet. , Vitorlázó repülő szakosztályunk
megalakulása óta a nyllvános-án elölt még alig hallatott magáról* ]>edig Vécsey Barabás vezetése alatt lelkes munka folyik I Nem kel\' l»ővebben magyarázni, hogy ez a sjkji-tág nagy anyagi előkészítést és alátámasztást igényel. Orömmol fe-
72-ik esztendejének eredményeiről
leüthetjük, hogy az első repülőgépet már megrendeltük s az niunkálmn van és leszállítása rövidesen megtörténik. Csak eztán majd sokáig tartson és gyorsan el n3 törjön !
Birkózószakosztályunkra
is sokat áldoztunk, a tréningek folynak is, de nyilvánosság elé nem léplek. Ez .1 férfias és az NTE-nek a múltban oly sok sikert hozó»|iort slagnál nAiunk. Legfőbb oka ennek a megfelelő helyiség hiánya. Reméljük, hogy kínnak idején országos, söt euróiwl hírnévre emclkc-dett versenyzőink, Faragó, Kol-larils, Tarabó és Lehoczky veze. lése alatt rövidesen mégis csak fellendülés következik. .
örömmel jelenthetjük, hogy egykor legendás hirü atlétikai s-ako>z-tályunk meg fog alakulni. Holló jános testnevelési tanárban hozzáértői lelkes vezetőt találtunk s az anyagi bázist is sikerült biztosítani. t
Szakosztályunk lienjamlnjához ér-kéziünk. Utolsó helyen emlitjük), pedig első helyen kellett volna említeni
az úszószakosztályt.
Egész nyáron j»ezsgő élei folyt éltben a szakosztályban. t A versenyek egész so-1 rozaiát rendeztük s ma «néll6 riválisaj -f,, vagyunk azoknak a vá-nosoknak; amelyek tazl uszodaépiléssel 10-16 évvel megelőzték Nagykanizsát. Pe. dig az uszósftortban az összes sjiorlok közt a leglassúbb a fejlődés I ILI nincsenek\' kirobbanó sikerek, itt csakis a leglelkiismeretesebb munka, a fáradságot és einye-dést nem ismerő kitartás hoz fej. lödésl és eredményt. És a fejlődés és eredmény nem maradt cl, dicséret érte az úszószakosztály kiváló vezetőjének, Holló Jánosnak és a kizárólag ifjúsági sorban lévő úszóinknak. A Kajtosvár -Nagykanizsa versenyt csak 13 :37 arányban vesztettük el, t>edig Kajmsvúr mér az 1920-as években épieltc uszodáját I A -Kanizsa Domlx>vár — Egerszeg \\ersnyben elsők lettünk
36-16—11 pont arányiján. Zula megye bajnokságában a Tabódy kupát -16:22 arányban nyertük Zalaegerszeg elölt. Debreoentői 51 : 33 arányban kaptunk ki, de jól emlékezhetünk rá, hogy mily nehéz küzdelme volt a melegvizű uszodával ls rendelkező debncoenieknelk (B csak az 5—3—1 arányú pontozás hozla e nagynak látszó küIönltsé^Jl. Csik olimpiai bajnokunk részvételével meghivási versenyt is rendeztünk s Kanizsa bajnokság-ál is lebonyolítottuk. Az uszóeredmények minden számt>an javullak. Állandóan 30 versenyuszóval ós vizipó-iózóvtu, \'30—10 haladó úszóval, 20
gyermekes 10 leányuszóvaf foglalkoztunk. A IOOjSs sprinlen inán 1.11.1 Jiél, háton 1.22.8-nál, 200-as mellen 3.2-1.8.nál tartunk. Ezek az Idők vidéki visronylalban már igen jó közc|jes eredmények 1 6s a közönségünk ls egyre nő és egy egészen uj S|x>rtközönségről van száj amelyikei nem lehet látni sem a fulball, sem oz atlétika, sem a
tonniszversenyeken, de az úszóversenyeken egyre, nagyobb számban olt van, minden időjárás mellett és lelkesedésül szemléli ezt a Nagy. kanlzsán ujdonságszámba menő szép sportot és buzdítja fiainkat. Sajnos, |
sportpályánk még most sincs. Volt egy gyönyörű sínpályánk; amelynél szel* és nagyobb :<)ban az időben nem sok volt a cs inka haza vidéki városaiban. És ezl a pályát kizárólag tagjaink áldozó-készsége hozla létre. Ez a pálya fellegvára volt a vidéki atlétikának. Emlékezzenek arra a szaliadtérl birkózóversenyie is, amely elindítója volt az azóta is hires dunántúli blrkózósjHirlnak. És emlékezzenek rá, hogy itt bontkozott ki vii-ágjába a kanizsai futliall. És ez a pálya csak volt. Azóta hontalanul járunk. Azóta a város otthont teremtett a Zrínyinek, segitelt pályát teromteni a Vasutasnak is, reméljük és bízunk l>enne, hogy végre mi is sorra jövünk, örömmel jelenthetjük, hogy a város inagyraljecsüii képviselőtestületéljen az utóbbi éveklien több alkalommal is hangzott el felszóla lás egy uj pálya építésének szükségessége tárgyál>an. Közoiodő 75 éves jubileumuink reményt nyújt arra, hogy ebből az alkalomból kétségkívül kaphatunk majd tekintélyesebb segélyt az. OTT-tóI pályaépítésre és ebből, a varossal karöltve, megépülhet majd a harmadik pálya s ez a harmadik pálya - talán majd az NTE.é lesz. Adja Isten, hogy igy legyen \\ Addig is ren dületlen hittel dolgozunk az alapító ősök hyomán, az ö mottójuk szellemében, Istennel a hazáéri, a város piros.fchér Színeiben, a ícst-ben.lélekben erős magyar ifjú* ságért s rajta keresztül a szebb magyar Jövőért. < \\
(Vég.)
Dr. Potlyondy József az NTE alelnöke
Kettős bajnoki mér kő.és lesz vasárnap Nagykanizsán
A taVaszi évad legnagyobb csomegé. Jének Ígérkezik a DVAC-NTE vasárnapi mérkőzéso. A DVAC l>ehozlia-tatlanul vezet a bajnokságban, igen nagy kivánc-sisággal várja Nagykani: zsa sportkózönsége, liogy a\'. NT IC vájjon megállilja-c győzelmi *)rozatában és bajnokságra törő útjában"
Kezdete fél 4 órakor. (Bíró Buda-pestről.)
Előmórkőzést fél 2 órai kezdettel a Nagyatádi Turullal játszik az NTE II. a II. oszt. bajnokságért
Tagkedvezmények csak az április havi tagdij nyugták felmutatása lett érvényesek. Tagdijat a gályán a pénztárnál is lőhet fizetni, (:)
— Miltónyl-clpő a legjobb márkás-cipőt

— (A csatorna és vlzoiü ellenőrző bizottság)
ma délután 0 órakor a városháza tanácsterméén összeüt Miklós János poslafőnök elnöki\'te olutt. Az ütés tárgysoriftalán a zárszámadás síerípcl.
— (Iparos-tanulmányut Berlinbe)
Az Eucharisztikus Kongresszus után, május 30-án re^l különvonaton indulnak a berlinr nemzetközi iparki-állítás résztvevői HudajK-stről Berlinbe. A kiállítás mcgtekintésé.e az IPOK u magyar kéznv&yessé,;* részére tanulmányutat te.-vez, atnelyrc a vasút nagy kedvezményt biztosított. Aki i]>a ros és hozzátartozója ré<zt akar venni, jelentkezzék az Ipartestületben. A miniszter 400 iparosnak személyenként 30—30 pengő tanulmányi segélyt folyósít. (:)
— (A borellenőr támadójának)
személyét, aki Papp Pollizsár ellenőrt a Petőfi utcában leütötte, megállapították. Oberpaeher Józseí cipész beismerte a rendőrségen, hogy leste Papp Boldizsárt és azért ámadlta meg, mert egy korábban lefoglalt domizson-ját nem akarta visszaadni. Az ügyet át lelték az ügyészségre.
— (A Szabó Gyula- Marai allér)
Ne nrégiben a vasárnap déli kanizsai korzón Marai Gém volt detektív megtámadta Szal>ó Gyula városi nyilas-képviselőt é< őt rövid szóváltás után le\'.tleg inzultálta. Szabó Gyula feljelentette itámadóját. A nagykanizsai kir. járásbíróság ebben az ügyien április 21-ére tűzte ki a büntető íő-tárgyalást.
— (A tüdőbeteggondozó intézet)
március folyamán 190 l>e\'0gct kezelt Nagykanizsán. ELső ízben jelent kezelt ezek köud 01. Az év elojé\'őt fogva 683 a kezelések száma. Most már hosszú ideje hetenként hároml-szor van ingyen rendelés a Szanatórium Egye ület állal fenntartott tüdő-beleggondozóban. Márciusban 20 szegény be.cg 800 liter tejet kajált.
— (Rádióüzenetek a Nemzet-kózi Vásáron)
A Budapesti Nemzetközi Vásáron már évek óta személyesen beszélhet bárki a rádióba és üzenhet ilymödon távoli hozzátarU^óinak és barátainak. Az 1938 április 29-től május 9-ig tartandó vásáron ez a népszerű üzOnet-közve\'.ités az uj rövidhullámú adó révén már AemTikára is kiterjed. A rádióúzenctck idejo Budapest J. hullámhosszon 20 szóig P 1.10, -10 sióig P 2.50. A rövidhullámú amerikai üze-uelék dijai 20 szóig P 3, 40 szóig P 5.
k_ (0
Megjelent Zala Aranykönyve
Zala Aranykönyve megjelent és az előfizetők ugy helyben, mint vidéken néhány napon belül megkapják. Nem előfizetőknek korlátoH számú példány Ali rendelkezésre. «
yilágmárkás kerékpárok!
NSU motorkerékpárok
STYRIA DÜRKOPP GRAZIOSA a tökéletes műhelycép
egyedárusitásal Olcsó árakl Messzemenő részletfizetési kedvezmények 1
TURUL fopAlámna \'OOŰ égési ór. garanciával | AE márkás IZZOlaUipa kartellen klvDI S-2S v. P 1-U9
Kizárólag schleslnger Gynla vaskereskedfiAÉl
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 1
Telefon 289.
HALAI KÖZLÖNY
Egyházközségi sorsjegyet
mindenki vegyen!
Egy i>eiigőórt a legértékesebb tiycre-mAiyMrgyra lehet szeri. A sorsjáték befolyó Jövedelme a, Kathollkus Kul-turháx építkezését szolgálja. A sorsjáték huzása folyó évi szeptember 20-án történik. (:)
— (AnyakOnyvI hlrefc)
Nagykanizsán az elmúlt héten 8 gyermek szülelett, 6 fin és 2 leány: Mihálerz György kőinü-inessegéd és Soós Máriának rk« fia, Hochmann , József; szoba fes\'ö és Bognár Máriának rk. fia, Bóha László kovácssegék és Berghof-fer Erzsébetnek rk. leánya, Peszlcg László ci|)észsegé;l és Kovács Anná-nak rk. leánya, Simon József rendőrségi hiv. altiszt és Vécsel Máriának rk. fia,\' Zátonyi Ferenc és Savanyu Máriának f-k. fia, Vajda György nap. számos és Nagy Krzsél cinek rk. fia, Csertán József csordás és Horváth Katalinnak rk. fia. — Halálozás 14 történt; özv. (lombos Józsefné Kluger Szellnu izr. 53 éves, özv. Muezer J\'e. rencné Török Anna rk. 75 éves, Kaszás (iyörgy napszámos rk. 08 éves, Fala István (FelsÖsánc) rk. 2 éves, özv. Horváth Mikó Istvánné Szabó Rozália rk. 70 éves, Berger Mária magánzó izr. 67 éves, Németh Mária rk. 18 hónapos, Rózsás István napszámos rk. 79 éves, Czindrich Ferenc ácssegéd rk. G5 éves, özv. W\'eisz Iilekné Kohn Mária izr. 70 éves, Deuls Béla izr. -I évei, Tánczos Erzsébet rk. 2 éves, Polgár János kegydijas Máv. íülő rk. 75 éves, .Várady István nyug. rendőrfolQgyelőhelyettes rk. 61 éves.
— Házasságot kötött 3 i>ár: Porényi Rudolf gimnázium\'i tanár rk. és Herko Mária Magdolna rk., IlorvaUc.s Jenő kereskedelmi alkalmazott rk. és So-bessy Katalin rk., Lusztlg Jenő keres, kedő izr. (FelsőgaUa) és Szabados Magda izr.
— (Lelketlen gyermekgyilkosság)
történt Kiskorpádon. A községhez lartozó legelő kutjában egy csecsemő, holtteslet találtak. A boncolás meg. állapította, hogy a lelketlen anya nyomban a szülés után a kutbadob\'a élő gyermekéi. A csecsemügj\'ilkosság gyanúsítottját az ügyészségen máris kihallgatták. Egyelőre bizonyítékok hiányában szabadonengedték, de az eljárás tovább folyik.
— (Lőccsel leütötte a csendőrt)
Tab közelébetr Vtyóczy Gyula ralai lakos\'kocsijával szabálytalanul haj tolt. Épp egy személyautó jött szembe a kocsival, amikor Vldói^y nemi akart kitérni." Az esetot látta Juhász Ferenc csendőrtőrzsörmcster és figyelmeztette a kocsist a szabályos közlekedésre. Vidóczy azonban durván visszafelelt, majd a lovak közé vágott és cl akart vágtatni. A csendőrtórzsőrmcster azonban autóval utánament és fel akarta irni, do Vidóczy lőccsel rátámadt és ugy fcjbevCrte, lwgy súlyos sérüléseket szenvedett. Eljárás indult ellene.
Nagykanizsa m. város Adóhivalatttól.
1663/1938.
Felhívás.
A 43 000/1938. VIII. a. P. M. «z. rendelet alapján felhívjuk a hadirokkantakat, hadiárvákat, hadiözvegye-kel, akik rokkantellátási adómentességben exidelg még nem részesültek, hogy rokkantellátási adó alól váló mentességben 1938. és későbbi évekre kivételesen részesittetnek, ha igénylogosultságukat legkésőbb 1938, évi május hó végéig a városi adóhivatalnál igazolják.
Nigykanlzta, 1938. márc. 29-én. mo Városi Adóhivatal.
Teljes
csiraképes és fajtiszta:
9 karfiól mag
8 cd kelkáposzta II
12 ití. káposzta II
5 rd kalai-Ab ii
5 O sárgarépa ii
4 N petrezselyem ii
10 O retsk ii
10 X) saláta ii ii
5 <o ugorka
6 a paprika ii
14 JaS cukorborsó ii
10 spárgabab ii
slb. stb., kb. 50 féle
virágmag
megérkezett és kapható:
orszAg József
magkereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
A régi bírósági palota mellett. Tol ISO.
A nagykanizsai kir. Járákblróság mint telekkönyvi hatóiig
611/1938. tk. Bilin.
Árverési hirdetmény-kivonat.
Nagykanizsai Msgyit Bink Rt. végrehajtásnak Sitkeica l\'étcr véareh.jUit ntenvedő ellen Indított végreht|lási ügyében a telekkönyvi hatóság s végrehajtató kérelme következtében ■■ 18H1:LX. t e. 144., 141) , 147. §§ il értelmében elrendeli a végrehajléil árverést 330 P 68 I. lóké követeiéi, ennek 1931. lebruár hó 5. napjától Járó érvényeilihető legmigmbb kamata, 195 P 20 I eddig megállapított píréi végrehijtáil és az árveréil kérvényért ezuttil megállapított 15 P költség, tovtbbá a csatlakoioltnak ktrnondott dr. Petrlct Jónel 150 + 240 P, dr. hlrichler Jenő tőkekövetelése é> Járulékai behajlása végett a sormást 678. sitjkvben 314. tusa a foglalt nántó éi rét a Nigyvőlgyben Ingatlanra 201 P 50 f„ 748. hrsa. a. foglali Hántó ti Avail dűlőben Ingatlanra 438 P 50 I, 1037. hm. a. loglalt uánló ■ z A vasi dűlőben Ingatlanra 379 P, ki kláltáil árbin, a l207U/.k. &29. u. végzés-sít özv. Szekeres Eerencné Borsos Erise javára bekebelezett hisionélvezet! izol galml Jog lenntartásával, mégli azzal, hogy
ba Igy az Ingatlanokért a szolgalmi Jogol mege\'őző terhek fedezetére ezennel meg-állipltott 1800 P be nem Igérlslnék. az árvetés hatálytalanná válik él ai Ingatlanok a szolgalmi Jog lenntaitáii nélkül ke,Ilinek átvetél alá.
A tkvl hitóság as árverésnek Sormái közléghálánál megtartására 1938 évi ápr. hó 25. napjának délelőtt 10 óráját tüzl kl ■ az árverést teltételeket az 1881 : LX t. c. 150. § s ■ lapján a kővetkezőkben állapítja meg :
Ai árverést teltételek a hivatalos órák alatt a tkvl hatóságnál (Törvényház, tszlnl, I. ajtó) és Sormás községhálánál tekinthetik meg. (1881: LX, l.-e. 147 fi. g) pont A tkvl hstóság elrendeli, hogy a tkvl Iroda az árverés elrendelézét a sormáit 676 sztikvben Jegyezze fel.
A tkvl hstóság e hirdetmény 1 példá nyát kifüggesztés, egy példányát sz árverési feltételek megtekinthesse végett Sormts köziég elóljátóságának, él 1 — 1 példányt szabályszerű közzététel végeit tísj-csa, Fltyeházs, Szepetnek községek elölj megküldi, végül az áfveréil hirdetmény \'Orvénystetü kTvona át a Zalai Közlöny e. helyi lapban egyszeri közzététel vétietl a végrehajtató krpv. kiadta (1881 : LX. t-c. 152. 6, 1908: XLI. t-c. 23. §.)
As árveréil feltételek s következők: 1. Az árverés slá esö Ingatlat a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb ázon eladni nem lehet. (IB08:XLI. t.c. 26. JJ Az átverés slá kerülő Ingatlant, hl sz árverés megtartását • végrehaltitók körül dr. Hirschler Jenő kéri. 1500 P vélelárnál alactonyibb áron eladni nem lehet. (5 610/ 1931. M. E. iz. r. 21. S-l )
Az átverelnl szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár lO»/o-At készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42.§-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél le lenni, vagy a bánatpénznek előleges bírót letétbe helyezéséről kiállított letéti ells-mervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : XLI t-.c 147. 150., 170 §§; 1908: XL. t.c. 21. §).
Az, aki az Ingatlanért a klklálláii árnál migaiabb ígéretet telt. ha többet ígérni senki sem akar, kötelea nyomban a kikiáltási ár siáziléka izerint megállapított bánitpénzt ai általa ígért ár ugyanannyi azá-zalékáig kiegészíteni. (1908: XLI. t-c 25. J.)
Nagykanizsa, 1934. évi Jin. hó 18-án. Dr. Bantuik sk. kir. lárásbiró. A kiadmány hiteléül t Klaa sk.
Kiadja a Isptulajdono. Közgazdasági Rt. Gutenberg Nyomda ia Délzalai Lapkiadó Vállalata Nagykanlzaán. felelős kiadó: ZJ.l lie.ly
Várjuk önt, hogy hozzánk jön szerencseszámainkból vásárolni a most meginduló 40. osztálysorsjátékban. A szerencse, amely az emberiség életét kormányozza, önnek is kedvezi Hinni kell és sikerülni fogl Ne késlekedjék, sorsjegy nélkül nincs nyere\'mény! I
M. KIR. DOHÁNYNAGYÁRUDA
Horthy MiklAa-ut 2.
Cimre kérjük Ugyelnjl
Megérkezett
a Shellgáz
A SHELLGÁZ nagyvárosi kényelmet hoz olthonába A SHELLGÁZ kuliurát lioz liázába A SHELLGÁZ a legideálisabb háztartási ttlzelS A SHELLGÁZ nem mérgező, nem tabbanó, de 13.000 kalória höt ad A SHELLGÁZT otthonában díjmentesen bemutalom A SHELLGÁZAT di]mentesen kipróbálhatja otthonában, süthet, főzhet és vasalhat A SHELLGÁZ a legtökéletesebb tüzelő
Csepel gázresók, takaréktűzhelyek és a Shellgáz
kapható
SZABÓ ANTAL sportflzletében
Nagykanizsa, Fó-ut 5.
1968. április 2
APRÓHIRDETÉSEK
npr6l,!id«4ál dlj. v.ilm.p li ttnn.pn.p 10 KÚI.
80 MII*,. minden további Hű 0 tlllli, hltkSin.p
10 iióls *0 Htt.r. mlnd.n tovtbbt iió « IMI*,
Vlam.ataa sátor-, kocsi, gép és klzslponyvák olcsó átban, nagyon kedvelő fizetési feltételekkel, további emergó gummlszlj, któmizlj, kenőcs, henger- ét t motorolajok legolcsóbban beszerezhetők
Kelemen Rezsó cégnél._868
■ éh.laaak kiphltó. Stelner Józiel,
Erzsébet-ér 16. ___ 895
Keresek négykaobAa összkomfortos lakáal, lehetőleg a város központjában, ssonnalra. .Komfort" Jeligére a kiadó-
Négyizobál, verandái, kertes w-a.*.-héa hozzátartozó mellékhelyiségekkel eladó. Clm a kiadóban. 846-
Faxén, príma, bükkfából. Ismét kapható Strém utóda Hacker Ferencnél, Sugár ut 20 *
•aakáoaall keresek 15 Ikl be\'épés-sel. Unger-Ullminn, Horthy M.-ut 19.
Jóksrbsn levő atag paag ssalalt
vennék. Clm a kiadóban.
Tavasz legnagyobb divatja a kosztüm. Bel- és külföldi szövetekben nagy választék
Scfliitz-nél.
■ giSak.J^ratu utcai asoba, Itlrdő-izoba hiiználittat, kiadó. — Csengery-
ut 17, II 933
Vártér, nőtlen, 30-90 évei, erélyes, honlmcgyel nsgy erdős területre április 15 re felvétetik AJáalitokat ttzetéit igíny-nyel Vanek Petenc elmére, Magysr Táv Irstl l\'oda, Budapest, Sándor-utca 7. sz. *
Kélaaabáa udvsrl lakás má|usra kiadó. Teleky-ut 10. sz. \'
Réa.abargataya, kiváló minőségű, I kg 12 Iliiét. Musazel Prledenthál. •
ftklakaalMk, dlrakakluszok eladók. Arany Jánaa-u. 4. *
Jókaiban levő használt gyarmak-koo.lt vennék. Eötvös-tél 3. •
KAISabaJái-atu, elesánian bútorozott utcai noba kiadó. Labor, Csengery-ut 22. •
B.Jérénit azonnali belépéire telve-szsk. Király PáVfc 3, hálaő lakás. * Tanait felvételik Mikó szabónál, Er-ziébet tér 15. *
Kélaaabáa lakás Jóisel főhercegül 22. IZ. alalt május l-ére kiadó. •
Vlrégéglaaagétj lapok kaphatók
Stöaiel ctmentárugyárban, Magyar-u. 21. Telelőn 514. ^ 036
a.Jár.né (elvétetik ápilllt 5 éte. — Széchenyi tér 4., Szltár. *
■ataaateleaaraléel cikkek legol-csóbbsn beszerazhatók Beleznslnál, Sugárul 53. •
Szőlőben Is oaodál hatáaa lesz a
PÉTI-SÚ-nak
Tavasazal nyltáakor, az elnö kapáiéikor, do legkésőbb virágzás előtt,
ad]on Btölőtőkónklnt 2-t«l 5 dek.
PÉTISÓ-t
és figyelje meg az eredményt!
Kapható 1 kg. éa önnél nagyobb mennyiségben:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, CTék, növényvédelml-axerek, gép stb. kereakedóaóben
Nagykuni/sa, Erzsébet-t«r 10.
RírI blré«ARl épület mellett. Tel. 130. teroerletók é« használati utaaltá 8ok dllmentosen bárkinek rendelkezésre állanak.
Nm. a Ktor^véj Rt. W*r*t NyeaUa ¥ VHhfhl ****** Vátt^W kóuymy.dAjáli-u Nagyiéi**!. 1tat*tv. HtM Károly.
J 8\' Évfolyam 75. uin.
fsgyiuuitaM, 1838. április S vasárnap
Ara
ZALAI KÖZLÖNY

wámlca bftk&uup déhrtáa.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkeszti: Barbarits Lajos
Előfizetési ára: egy hóra 8 pengő 40 Szerkesztőségi és kiadóhivatal! telefon: 7
A sz6 már nem elég!
Hiába korbácsolta meg Xerxesa tengert; a hullámokat efcsendesi* te ni nem tudta. Nagyon helyes törekvésből fakadó elszántság azf, hogy -a nagy angor birodalom tni-niszterelaöke főfeladatának azt tekinti,. hogy kormánya tainden befolyáséi latba vesse a »lecs4lLapU4s« érdekébe,® d* Mhetünk-e e törok vés sikerében, ha art látjuk, hogy elhangzanak ugyan a fő hibákra figyelmeztető felszólalások Európa közéletében,, de szavuk mintha a pusztába kiáltana; megy minden ugy, mint régen. Pedig a legutóbbi idők nagy külpolitikai, eseményei élénk igazolásai lehetnek annak, hogy a moBdulWJüuMág és a homlokba dugott fej polllikája meglepetéseket hozhat s olyan tényeket produkálhat, amelyeket csak tudomásul venni lehet. A^ az el kenési majszoló politika, amelyik la világ sorának irányítását, Isten malmainak lassú őrlésére bizza, fel őrlőd éfehez is vezethet,, jó volna tehát meghallgatni a béke igazi kialakítását szolgáló felszólamlásokat s e téren jó lenne cselekedni is.
Az angol alsóházban ilyenféle tónusban folyt a vita arról, hogy az angol kormány az eurójwú megnyugvást célzó politikai törekvésében tegye megfontolás tárgyává a csehországi magyar kisebbség jogainak kérdését- Az angol külügyek államtitkára erne azt válaszolta\', hogy az angol kormányt érdeklik mindazok a kérdések, amelyek a kisebbségi szerződésekből származó jogokat érintik, annál Inkább, mert azokhoz az angol kormány is hozzájárult. Hajlandó tehát az ilyen kérdéseket megfontolás tárgyává tenni. Ezt a hivatalos választ a ma-, gyar közvélemény tudomásul veszi s csupán annyi kritikai megjegyzést füz hozzá, hogy túlságosan óvatos és szókereső válasz volt ea, mintha még \'mindig attól tartana az európai és a világpolitikát leginkább befolyásolni tudó angol politika\', hogy tüskébe nyúl\', amikor a kisebbségi magyar kérdéshez szól.
Bozót van etekintetben Európa keleti flelében s ez a bozót egyre jobban benövi a termőföldet. Helyes volna tehát, ha az ilyen fogalommeghatározások helyett, mint »a kormányt érdeklik a kérdések** »hajlandó a kérdéseket megfonó-lós tárgyává tennU, sokkai hat^ro-zottabb és blztosabfb válaszok hang-zanának el, mert nem megy tovább az a politika, amelyik éppen egy angol interpelláló képviselő megjelölése szerint a népszövetségi politikán keresztül eddig csupán a 16. szakaszra támaszkodva, a meg-torlási szellemet szolgálta s nem vett tudomást a 19. szakaszról, a melyik az igazságtalanságokat orvosolni tudná.
Az a válasz, amit az angol miniszterelnök Mabane képviselő interpellációjára adott, ézelőtt néhány évvel nagyjelentőségű lelt vol-
„Nem tűrhetjük, hogy egyes korok izgágasága, mások mesterségesen teremtett hisztériája veszélyeztesse az
épitö munkát" Vitéz Horthy Miktós kormányzó vasárnap délután rádió-szózatot intéz a magyar nemzethez
. i Budajjest, április 2 Eseménye volt a választójogi vitának Darányi Kálmán miniszterelnök tegnapi beszéde, amely lehűtötte a főként Budapesten elburjánzott politikai hisztériát. Részletek a beszédből:
— A választójogi javaslat valóban komplikált, de a lényeg a*,, hogy nem hagyja kl a nemzet,egy osztályát sem a választójogból és a magyar nemzet egyetemes érdekeit tartja szem előtt. Az iskolai végzettséget illetőleg a törvény átmeneti kipróbálása után is lehet egy egy. szakaszos novellával változtatási esz, közölni. Helyeselném, hogy a választójog a törvényhatóságokban ala csonyabb korhatárhoz köttrs-ék.
ség majdnem kizárólag Budajjest-re szorítkozik. £n semmi okot sem látok a7. idegességre. A kormány nyugodtan végzi dolgát és nem ér rá idegességre. Én nem adagolhatok folytonosan brómot a gyenge idegzetűeknek. Pletykák szorgalmas terjesztése helyett tessék nyugodtan dolgozni a nemzet javára és saját hasznukra. i
— Ha valamikor ugy éppen most van szükség erős nemaeti összetart lásra, minden magánérdeknek a nemzet egyetemes nagy céljai érdekéién való alárendelésére, amikor a külpolitikai helyzet olyannyira változik. Mint Győrien kifejtettem, a legnagyobb áldozatra van szükség honvédségünk fejlesztésére ós gazdasági, szociális beruházásokra.
A már kissé hisztériás ideges.
— Nem türhetjük azt, hogy ennek az építő munkának sikerét egyes körök izgágasága veszélyeztesse. De nem türhetjük azt sem, hogy mesterségesen teremtett hisztéria idézzen fel olyan hangulatot, amely kárára van minden építő munkának.
Programszerűen megyünk előne azon az úton, amely a győni beszedemben- ismertetett terv megvalósítására vezet. "Már áj>rilis 8.án i*J-nyujtja a kormány,a beruházási javaslatot és felhatalmazást kér a győri programban kifejtett egyes l>ontok közül a sürgősen megvaló-sitandókra. A beruházási program szükségessé teszi, hogy az árkérdés-set\'behatóan foglalkozzunk és elejét vegyük a S|)ekulációnak és nyerészkedésnek. A gazdasági miniszterek már kidolgozták az árellenőrzés hatályosabbá tételét célzó rendelet szövegét, amellyel már a mai minisztertanács foglalkozik.
— A jelenlegi nehéz euró|>al hely-
zetben teljes bizalommal vagyi/k el. telve a \'inemzet jövendő fejlődése iránt. Ezért megvetem a kishUüeket. Gondunk van arra, hogy
a zavarosban halászni akarókat de a felforgatásra törekvőket
is letörjük.
A kormánynak van bátorsága ahhoz, hogy a legkényesebbnek lálszó kérdéseket is megoldja, azokhoz is hozzányúljon, ha ezt a nemzet érdeke "igy kívánja. Csak azoknak, a kik vonakodnak áldozatokat hozni a nemzet érdekélten vagy akik a yemzetnek ellenségei, táhet érdew kük, hogy a nemzeten a kishitűség érzése legyen úrrá. i
A kormányzó vasárnap szól a nemzethez
Magyar Távirati Iroda je-
A lenti
Vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó vasárnap, április 3-án délután 18 óra 30 perckor rádió-Ixjszédet mond a magyar nemzethez.
A beszéd tartalmáról nem adtak ki tájékoztatót.
A kormányzó beszédét a Zalai Közlöny a Deák téren felállított Hangos Híradóján közvetiti, illetve utána röviden ismerteti. i
A diplomáciai megfigyelők jelentik: a spanyol háború befejezettnek tekinthető
Blestas város a nemzetlek kezébe került — A Plrenneusokban szakadékba zuhant egy menekülő vörOa csapat, 15 halott
lak összeomlóban vannak. A kózlársa-
Páris, április 2 A spanyolországi diplomáciai megfigyelők jelentése szerint a spanyol háború a köztársaságiak vereségével befejezettnek tekinthető. A vörös vona-
ságnak \'most mk\'ir csak egyetlen feladata lehet: biztosítani a spanyolországi menekülteknek a szabad beözön-lést Franciaország felé. A szakértők
na, mert az a kifejezése, hogy *az angol koPmány befolyását állán*-dóan a nemzetek közötti szerződések, vagy egyéb viszonylatok felülvizsgálása érdekétien használja és fogja továbbra is hMaaáU4«, na-gyot enyhített volna azon a feszült légkörön, amelyet azok az államok támasztottak, amelyeknek impé-riumaik alatt nagytömegű kisebbségi lakosság, él, de ma már cselekvést vánaak a néptejk s e téten biza-lommai tekintenek a világ legnagyobb hatalmát kezében tartó Anglia ftjlé. Emberi és magasztos tőnek vés az, hogy az angol kormány minden »befolyását a lecsillapítás érdekében fogja érvényesíteni*, de szeretnénk tényekkel szcmbenállni már, hogy ezek a lecsillapításra irányuló törekvések milyen konkré tuniókat tartalmaznak.
A magyar inemzet hálás szivvel Lekiqt azok felé az angol férfiak ,fe--lé, akiknek jórésze már nálunk ia járva, felismerték a magyar ügy
igazságát és ennek nem szűnnek meg han#i>t adni hónuk közéletében. De ez a probléma ma már olyan magasan nő ki Európa közéletéből, hogy mem elegendő, ha csupán hangoztatják a kívánatos lecsillapítás érdekében kifejtett angol hivatalos politika törekvéseit, hanem várjuk, óhajtjuk és a béke érdekében elengedhetetlenül szükségesnek tartjuk a tények és cselekedelek sorozatát, mert elvileg igen helyes törekvés az, ha Anglia helyre akarja hozni a Népszövetség tekintélyét, de ez csak ugy történhet meg, ha teljes ismeretében van annak is, hogy milyen erők hozták létre annak hanyatlását. Ha a Népszövetség továbbra is a magukat győzteseknek tartó államok önbiztositási intézménye kíván lenni, akkor továbbra is számolni kell annak csupán elméleti értékével. |
Európa nagy átalakulás előtt állás ennek folyamata máris oiynagy
jelentőségű tényeket tud felmutatni, hogy annak csupán szemlélőivé válni azt jelenlené, hogy a gyeplőt a lovak közé dobtuk. A magyatf nemzet e trianoni siralmas napjéi-ban minden olyan hangra felfigyelj amelyik a népek közötti igazságos érintkezésének fejlődésének gondolatát\'"tartalmazza. Ezért figyeltünk} fel arra a mozzanatra is, amelyik a napo"kban az angol alsóházban játszódott le s Procter és Mabane képviselők felszólalása után urna a hivatalos konklúzióra jutott Chamberlain miniszterelnök megállapításában, hogy az angol kormány továbbra is minden befolyását a lecsillapítás érdekéién fogja érvényesíteni. " <
őszintén kívánjuk, hogy Chamber. lainnak több sikere legyen a háborgó tengerrel szemben, mint volt Xerxesnek. S lesz is, ha a, győztes hatalmak eldobják a korbácsot s megnagadják az igazság és jog eszközeit. t | ( , (
»
ZALAI KÖZLÖNY.
1938. április 3
-ntymfí TTLas-
BU0APE5rur.VAMHAZKRT.il
250.000 emberre számítanak.
A határról érkező jelentések szeniit a meneküllek beőzönléso egyre nagyobb tömegeken fc\'.yik, Máig 12.000 spanyol menekült érkezett Franciaországba. A hatóságok a vörös katona, ságot vissza akarták szállítani Kalaló-niáha, de ez nagy nehézségbe ütközik. A köztársasági katonák kétharmad része ugyanis nem a vörösökhöz, hanem Francohoz kiván visszamenni. Egyelőre a hatóságok tehetetlenek.
A lapok a helyzettel foglalkozva követelik a beözönlő vörös katonák lefegyverzését és visszaszállítását. Az Ouvre a spanyol határ azonnali lezárását sürgeti.
Salamanca, április 2 A nemzeti csapatok ujabb nagv te-rületeket foglaltak «l és elfoglalták Bieslas városát. /
Páris, április 2 Az éjszaka a Piienneusokban fcgy spanyol vörös menekülő csoport a határnál egy mély szakadékba zuhant. 15-en életüket vesztették.
London, április 2 Chetwood angol tábornok rövidesen Spanyolországba nlazik, hogy a hadifogoly kicseréléseket levozcsse. Franeo elfogadta a fogolykicscrélésekre vo* nátkozó javaslatot és elfogadta döntőbíróul a Chetwood vezetésével ki. szálló angol bizottságot.
Lecju/ABBJ?
Miről tárgyalt a minisztertanács?
I Budaixcsl, április 2 A tegnapi minisztertanács foglalkozott a beruházás ügyével. A beruházások anyaga azonban olyan nagy, hogy1 azt még több ülésen kell tárgyalni. A főbbirány-elveklien azonban már megegyezés jött létre. A javaslat terjesztésére rövidesen sor kerül.
Nagy tetszést váltott ki Hóman Bálint kultuszminiszternek lama bejelentése, hogy nemsokára megkezdődik öz iclső tanyai internátus felépítése. Célja a szétszórt tunyák iskolaköteles növendékeinek rendszenes oktatásának lehctöv£ tétele. Az első ilyen tanyai iskola-inlerná\'. lus a biharmegyei Pomádon épül. A gazdasági miniszter jelentései kerültek ezután sorra. A jimgyargaz. dasági bizottság hétfőn "Berlinbe uta zik\', ahol az ottani kül kereskedői mi hivatallal megkezdi tárgyal fisait.
Budapest, április 2 A minisztertanácson az árelemzésről is volt szó. Az árak megállapítására külön szervet állítanak fel.
Központi szorv alakul a közvéle. mény kialakulására és helyes informálására.
Budapest, április 2 Horthy Miklós kormányzó már régebben elhatározta, hogy jjeszélni fog. Igy már karácsonykor foglalkozott azzal a gondolattal, hogy rádiószózatot intéz az ország lakosságához. A kormányzó holnapi l>eszédól nagy S/.ere. lettel várja a magyar nép összesége.
Zenekultura - Zeneiskola
Alapvetően fontos, de a harcok során mindig figyelmen kívül hagyott lény az, hogy a zeneiskola
Iskola, tanintézet (s nem valami
hasznothajtó gazdasági üzem.
Egy városi szeszfőzdénél, egy városi erdőgazdaságnál lehet és kell is vizsgálni. hogy a megfelelő hasznot meghozza-e. de egy iskolánál, — pláne nem is gyakorlati tárgyú, pL szövőfonó. vagy fémi|>ari, hanenv teljesen elméleli tárgyakkal foglalkozó intézetnél. — nem lehet és nenv is szabad arról I>eszélni. hogy az intéíCt i">ve-delmezzen, vagy csak 100 százalékig fedezze is a saját kiadásait. A tudás fcjlcsztéso, a tanintézetek fenntartása a közösség, tehát az állam, a*"község, a ti\'irsadalom kötelezettsége, mert hi SjHMA ezekkel csak a közösség műveltségi" színvonala emelkedik, ámde ezt a színvonal emelkedési meg is kell fizelni, ezért Jildo/atokat is kelt hozni. Szeretném látni azt az iskolát, amelynek fenntartása a fenntartó közületnek anyagi áldozatába nem kerül, de szeretném látni azt a várost is, amelyik Nagykanizsán kívül\' az ilyen fenntartási kötelezettség ellen szót emel. nehogy is emelnek szót. Tudják, hogy ez kötelességük s szó nélkül fizetik és előteremtik a kanizsai zene. Iskola látszólagos deficitjénél sokkal nagyobb, sokszor többszörös öss; ebeket is. De azt is tudom, hogy például a nagykanizsai zeneiskolát ugy, nliogyan van, nemegy vidéki város szívesen átvenné. még kétszeres ösz-szegü deficit fizetési kötelezettségének terhe mellett is. mert máshol örülnének, hogv a város értékeit ilyen virágzó kiilturintézet felállításával gya-rapithatnák.
Ismétleins a zeneiskola nem üzlet, nem gazdaság, amiből hasznot, lehet húzni, hanem kuHurintézet, amelyet fenntartani közületi kötelesség. S itt kénytelen vagyok rátérni azokra az argumentumokra, amelyek azzal állnak elő, hogy
zeneiskolára nincs szükség,
az nem elsőrendű szükségleti dolog, néhány ember passziózása, aminél fontosabb dolgok is vannak.
A zeneiskola komoly tanintézet, melynek növendékei, ha rendszeresen tanulnak, teljesen államérvényes bizonyítványt n.\\t>rnek s mint zenészek ép oly diplomát kaphatnak, ép oly kenyérkereső mesterséget szerezhetnek, mint bármely más tanintézet liallga-tói. Az, hogy nem mindenki iratkozik be a zeneiskolába, as iskoli létjogosultságát ép ugy nem befolyásolja, mint például nem1 befolyásolja az egyetem orvosi fakultásának jogosultságát az a tény, hogy minden ember nenv megy ol orvosnak. Sőt még az íciiV számit, hogy a zeneiskola minden növendéke nem\' szerzi meg magának a zenetanári képesítést, mert ha a gimnáziujnlba beiratkozott ta-
nulókat nézzük. -- pedig a gimnázium létjogosultságát senki s^rt vitatja, — nagyon kis százalék az, ame lyik az első osztályba beiratkozott tanulók közül egyetemre kerül, vagy csak érettségit is tesz, mert a nagy többség évek folyamán kiesik s még jó, lui a négy, vagy a nyolc osztályt kijárva hagyja abba a tanulmányait. Tanintézettel, kulturlntézcttel szemlren ilyen kiessinyes érveket nem lehet felhozni. De nem érv az sem*, hogy zeneoktatásra nincs szükség. Az ember nemcsak testből, hanoml lilékből, még pedig tudomány és szépségszomjas lélekből áll. amelynek ép ugy szüksége van táplálókra, mint a test-nek s e lelki tápláléknak a zene. a zenei müvclség egyik legfontosabb alapeleme. Allitonv. liogy, ha az emberek, mind kivétel nélkül kiskoruk óla foglalkoznának zenével s zenei szükségletüket nemcsak a gramofon-lemezek flágereivel s a rádióval elégítenék ki, hanem gyönyörűségüket találnák abban is, hogy hetenként egyszer-kétszer maguk is muzsikáljanak, hogy néha-néha e^v jó hangversenyt vagy zeneszámot meghallgassa, mik, még a világ is mrískép nézne ki, mert a zenéhez, a zene értékeléséhez és élvezéséhez kulturált, harmonikus, széi> lélek kell, ami sajnos — nagyon kevés van, A zeneiskola olyan kulturtényező, amelyet minden körülmények között, még de-fioitek árán is fenn kell tartani. Természetesen épen a zeneiskolai fel-ügyelőbizottság feladata olyan utakat és módozatokat keresni és találni, amelyek ezSn kultúrintézmény fenntartását előségiÜk és nagymértéken megkönnyítik. A fenntartás elősegítésére és megkönnyítésére azonban az eddig tervl>eveti intézkedések mind céljukat tévesztették.
Tanszék leépítésének helye ninos,
mert zeneiskolánk éi>cn a jelenlegi összeállításában olyan jó, olyan kiváló taneiőkkel rendelkezik minden téien, hogy ezt az összeállítást meg bolygatni lialálos vétek lenne. Nem érv és nem kifogás az, hogy egyik-másik lafiszéken talán kevesebb növendék van, mint az anyagi szem l>onlból talán kívánatos lenne, mert arra u kevesebb növendékkel rendelkező tanerőre ép ugy szüksége, van az iskolának, mint Kanizsa zenekul-turális éleiének, teliát nem a tanerőt kell leépileni, hanem talán inkább megkísérelni a növendékek létszámának emelését. A másik elliatározott intézkedés,
a fizetési pótlékok levonása ép oly káros, mint jogtalan. Az a zeneiskolai lanári testület, amely kö. telességét száz százalékig, sőt azon túlmenően kifogástalanul teljesili, joggal elvárliatja, hogy munkája törvé-
BEGHIVÓ ^ 5zercnc8ém igen ti8ztclt Vendégeimet értesíteni, hogy az idei
-: DREHER BAKSÖR,
az ősi Böjtös Sör mai utóda immár beérett és annak örömére, hogy ezidén is kitűnően sikerült, április hó 2-án, szombaton este 8 órakor nagy
íírphrn* ftűboftr kóstolót rendezek. Ezen az es-UICUC1 DHKSUl tén nem lesz hosszú étlap, hanem a vacsora székelygulyás és vegyes rétes, mely vacsorának leszállított ára összesen 1 20 pengő és ezen az egy napon az idei Dreher Baksör ára
poharanklnt 46 fillér helyett 40 fillér. Kitűnő házias konyha! Figyelmes kiszolgálási Cigányzenei Szíves pártfogást és látogatást kérve vagyok kiváló tisztelettel
reggel 5-kor PéflZCS Afitfll vendég^gazdája.
Nagyságos I Asszony!
Hibás a vízvezetéke?
Hívja
Mendlovitsot
Telefon 271.
nyes ellenszolgáltatását szintén száz százalékig megkaphassa s e jogában a kanizsai városatyákkal szemben a törvény és a felsőbb hatóságok minden bizonnyal mellotte állanak. De amilyen lehetetlen terv ez jogilag, annyira észszerütlen is, mert könnyű elképzelni, hogy akkor, mikor a drágaság miatt az e^ész országban mozgalom indul a fizetések emelésére s ez a mozgalonv majd mindenütt, sőt még itt Kanizsán is eredménnyel jár, egy ilyen indokolatlan és meg nem érdemelt fizctésleszállitás melyen károsan l>efoIyásolja a munka értékeié-sél>e veiett hitet s magát n munkát is. amely — kullurmunkáról, nevelés, röl lévén szó, — száz százalékos odaadás! és száz százalékos, nyugodt ide geket követel.
(Folyt, kóv.)
Dr. Dómján Qyula
A Balaton az ötéves beruházási tervezetben
A Balatoni Társaság most tartotta évi közgyűléséi. I*er| Izsák Gyula elnök részletesen ismertette a Í3a-laton ötéves beruházási tervezetét, Hangoztatta, hogy I modern szálloda felépítése szükséges Tihanyban, Ba\'alonul-mádin, Balatonfüre. den és Balatonlellén. El k®11 végezni a balatonmenli bekötőutak végleg burkolattal való ellátását Munkásnyaraltató otthonokat kell épiteni Balatonkaraltyán és Balatonmárián. Csatorna- és vízvezetéki hálózat kiépítése szükséges Balatonalmádin; Keszthelyen,. Hévizgyógyfürdőn, Balatoninál áron, BalalonSzemesen, Ba latonszárszón és Balatoniéi lén. Balatonfüreden szivbelegklinikát, Hévízen reumakórházat és kutatóintézetet, Keszthelyen járványkórházat keli létesíteni, Siófokon s/.ükségesa repülőtér átépitése. Gondoskodni kell BalalonhidropláníŰlomás létesítéséről.
EMLÉKEZTETŐ
Áprilli 2.
Guila Bustabo hegedühangversenye a Kaszinóban 9-kor. Jegyek Vágónál. Április 3
Az Irodalmi Kór Szent István li-ceálisa 6-kor a városházán (Gazdag Ferenc).
Vasutas TE oldboy reváns-mérkő-zése l-kor a vasutaspályán (kedvező idő esetén). Április 9.
Coinmensoü Mária hangversenye 9-kor a zeneiskolában (Zenebarátok Társasága). Jegyek Fischelnél. Máju. 2.
Az Irodalmi Kör Kodály-liangver-senye 9-kor a színházban.
— Butorl<lálÚtónunkat tekintse meg minden vótolkényszer nélkül. Kopsteln butoráruház.
Tisztelettel meghívjuk mindent felülmúló tavaszi cipő-ruodelljeink megtekintésére és kiválasztására, ugy saját, x, . ... ,,, .. . , nilIlt kedves férje és gyermekei részére. Miltényi-cip\'ö 60 év óta a legjobb márkas-ciptí, aranyéremmel, ezüstéremmel ós kiállítási nagyéremmel kitüntetve
Miltényi Sándor és Fia cipőüzlet Fő-ut 2., városház.
193a AprIHt 3.
ZALAI KÖZLÖNY
KÉRJE
a 9M
CORVIN ÁRUHÁZ
Budapest, 72, PoaUfiók 50.
n| képes árjegyzékét!
Keszthelyen megalakult a Baroaa Szövetség
A keszthelyi kereskedők és iparosok nemrégiben értekezletet tartottak, amelyen elhatározták, hogy megalakítják a Baross Szövetség fiók-szervezetét. A határozat a\'25 egész városban élénk visszhangra talált, a gondolatot nem csak a kereskedő és iparosvilág, hanem a társadalom minden rétege magáéváj tette. Az elhatározást gyorsaiK.Jtö^ vették a tettek. A keszthelyiek az"1 ottani Katolikus Legyényegylet nagy termében alakuló közgyűlést tartottak, amelyen Keszthely társadalmának széles rétegei képviseltették ma gukat. A hatalmas terem teljesen megtelt érdeklődőkkel és uj Baross-tagokkal. Németh Feienc ismertette az alakulás célját, utána a gyűlés nagy lelkesedéssel kimondta a, Keszthely és Vidéke Barossfiók meg alakulását. Az elnöki tisztséget később fogják betölteni. Ügyvezető, elnökül megválasztották Németh Ferenc fűszer kereskedőt, tár* elnök lett dr. Hübner Kálmán akadémiai titkár és dr. Bertin Ferenc ügyvéd, alelnök Varga László és vitéz Bujdosó István, titkár Komáromi Emö és Esaes Béla, ellenőr Frankó Pál és Sujánszky László. A közgyűlés táviratilag köszöntötte lllovszky János országos elnököt, József Ferenc kir. hercegei, Bornemisza Géza minisztert, vitéz gróf- Teleki Béla, főispánt. 1 ,
Kimondta a közgyűlés, hogy rövidesen ünnepélyes zászlóbontó közgyűlést tartanak, amefyre a többi testvértestüieteket és- egyesületeket is meg fogják hivni A zászló bontó gyűlést laz országos központ vezérelnek részvtelével fogják a Balaton fővárosában megtartani.
A nagykanizsai kerület elnökség folytatja propaganda-munkáját. Keszthely után Zala többi vidékei kerülnek sorra, legközelebb Zalaegerszegen alakítják meg a Baross-frontot. - | , i/ , 1 4
Szombat
BUDAPEST L
17 Felolvasás, — 17.30 Dr. Kárpáth Zoltán és dr, Paksy Jenő zongorán magyar nótákat ad elő. — 17.55 Dr. Pándy Margit előadása. - 18.25 Néprajzi hanglemezek. — 19 Tormby Gé-zá"é és Ambrózy-Migazzi Lajosnó előadása. — 19.30 Farkas Sándor cigány, zenekara. — 20.30 Hírek. — 2050 Állástalan Zenészek Szimfonikus Zö-nekara. — 22.20 Időjárás jelentés. .— 22^5 Kertész Miklós jazz-zenekara. — 23^0 Völgyi Imre cigányzenekara. — BUDAPEST IL
17.35 Mezőgazdasági félóra. — 19.05 Fieder Katalin zongorázik. — 19.30 Dr. Joó Tibor előadása. - 20 Hírek. — 20.30 A Soproni Liszt Ferenc Zeneegyesület kamarazeneegyüttese hangversenye, ,
A legaranyosabb kanizsai „rémhir",
amely szerint havi 12 pengőt kapnak, akik császár-szakállt
növesztenek
Régen volt az utoljára, talán valamikor két évtizeddel ezelőtt, amikor annyi rémhir röpködött a levegőben, mint mostanában. Külön ipara van Budapesttől Ka-nizsáig a zug-híreknek, l\'gy verik fel a közélet csendjét és u legmagánabb álmok nyugalmát, mint a mérges díidva. Mindenki lial-lott, olvasott, tud valamit. A fantáziák váltott üzemlícn szüntelenül munkában vannak és az idegek egyre jobban feszülnek. Valósággal lenézik, aki nem hallott semmit, vagy megjött pesttől és nem hozott egyebet, csak néhány uj Hitler-viccet.
A rémhíreknek ebben a dzsungeléin jólesik a fantasztikum ebő diját kiosztani egy kanizsai hirnok, a szenzációkat érlelő idei tavasz legaranyosabb trémhiré-nek..
Oieg bácsi tipegett be pár hete a szerkesztőségbe. A botja óvatosan tapogatta bizonytalan lépései előtt az ajtóküszöböt. Lálha-tatlan gond-bugyor alitl görbüli a két válla. A két szemének pislákoló fényeiben volt valami vád minden ellen, ami ma is más, mint volt valamikor.
— Tekintetes url — mondta.
- Aztán megállt és kereste a szavakat. Látszott rajta, hogy többet él már befelé és többet néz visz-szafeló; kicsit idegen már neki minden, ami zajlik körülötte;
— Tekintetes url Hallottam... meg a lakóm) is mondta^. meg a fiamnak is inwndlák a gyárban... Hogy azt mondja, aki el-
múlt 00 éves és császárszakállt hagy, az havi részlotben részesül.
— Miben, kérem?
— Havi részletben... Ugy mondták...
— Ki mondta?
— Olvasták a Zalai Közlönyben l
— fis még mit .olvastak a Zalai Közlönyben?
— Hogy hál, azt mondja... 12 pengőt kap havonta, aki császár-szakállt hagy... Mondom, megkérdezem a tekintetes szerkesztő inat, nehogy hiába hagyjam meg*.
— I^s ki adná azt a 12 pengőt?
— Az ugy van, kérem, hogy azt mondja három) hónaponként összegyűjtenek egy.egy cso|>ortot, aztán felviszik Pestre. OH a kormányzó ur megvizsgálja és aztán adják ki a részletet.
Magyaráztuk a már ió borostás öregnek, hogy ilyesmit a Zalai Közlönyben aliglui olvashatott bárki is. Nem akarta elhinni. Hosszú fehér bajusza méllatlm-kodva meg megrándult az ujka feleli, aztán lassan lekonyult a szájaszélével együtt, végül is azzal távozott, hogy azért majd még utána néz a dolognak. Az ajtól>ól még vissza is szólt:
— Azért ne tessék haragudni I Az ember vénségére miégse akar ugy járni, hogy maskarát csinál magából... aztán i>otyára...
A nai>okban aztán találkoztam az öioggel az utcán. A fehér borosta már ala|>osan bewvohozta az arcáU Mégis növeszti a esá-szárszakállL. <
(1>1)
Belefulladt egy részeg ember
a Principális csatornába
Murakeresztur, április 2 (Tudósítónk jelenti telefonon) Halálos szerencsétlenség történt tegnap este Murakeresztur közelében. Kukecz György 72 éves kollátszegi földműves, aki áruközveiítéssel is foglalkozott, este a hegyről hazafelé menet a Principális csatornáid esett. Az öreg ember ittas lehctcjttl, mert az utána jövők azonnal segítségére siettek, de már nem tudták élve kihuzjii. A viz mintegy 20 30 métert sodorta csak, amikor kifogták, de már nem volt benne élet.
A csendőrség a nyomozást lefejezte, mert\' "kétségtelenül megálla-pitható, hogy a halált az öreg ember ittassága okozta.
— Bátorokban a Kopsteln-cég vezeti Modern inlntatermelbon a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kedvező .Ize-tá8l feltételek mellett
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától eate 6 óráig (bótrő, Bzerdu, péntek délután kedden egész nan nőknnk.)
— Miltényl-elpő a legjobb márká.-
cipő!
TOKOSCSÖVEK j
ETERNIT MÜVEK
Budapest, V.,Berlini tér 5.
Magdát kicsapják
Ezúttal valóban nom túloz a reklám, inért hasonló fajsúlyú filmek közül jobb, vidámabb és szórakozta. tóbb magyar filmi már rég nem került a közönség elé.
Kádár Miklós és IW Halász Imre vígjátéka igazi filmmese, £s itt a me^én van a hangsúly, nem) a filmen, mert a történet inkább szindarabszo-rü. libben viszont kifogástalant ad. Valóban V>gy darab diákéletet varázsol elénk, még pedig ugy, hogy a cliák-stiklikben mindenki egy kicsit a saját diákéletét is látja.
A szereplők kifogástalanok. Tolnay Klári a fiatal, tanárnő szerepében nemcsak \'csinos, de tehetséges is. Műiden remény inog van arra, hogy a magyar fifcrnek Bulla Elmája legyen. Turay Ida soha nem volt még olyan jó, műit ebben a diákszerepben. Pá. ger ezúttal is aranyos. Mály tierő remekel. A többi szereplők is jók. A rendezés gondos, figyelmes, méltó Balogh Béla nevéhez.
Plessék ezzel a filmjükkel Is megtalálták az utat a közönség szívóhoz, mert a Magdát kicsapják igen nagy közönségsiker lesz, A kisérőmüsor Ts élvezetes.
O^cfiütz kabátban
minden höfgy
ríegáns >
f
ZALAI KOZ^ONY
PAÁLJÓB
RIPORTERÉN**-
Bevezetés: Vetsera Mária édesanyjának kézrel írott emlékezései a riporter Íróasztalán
(Copyright)
Naptár szerint is ugyanazon ana-a pon és a napnak talán ugyanabban az órájában vetem papirra e soro. kat, amikor egy hijján ötven esztendővel ezelőtt Nopcsa báró, Erzsébet királyné udvarmestere meghozta a szomorú hirt a bécsi Burg-l>a, hogy : a mayeriingi kastélyban holtan akadtak Rudolf főbercegnet, a monarchia trónörökösére.
MayerJingrői és /Mayeriing titkáról előttem srkan, nagyon sokan irtak már és utánam is még sokan> nagyon sokan vetnek majd sorokat l>apirra egy szenelmes főherceg éleiének tragikus legényéről.
Ama kevesek, akik megmaradtak hírmondónak Ferenc József udvarából, papírra vetették, amit hallottak a bécsi Burgban és minthogy a suttogás anyaga nem tölthette meg soha vaskos könyvek tucat.iveit: a suttogáshoz mindig hozzátett ujabb és ujabb fejeseket a fantázia, az irodalom és néha a költészet is.
A krónikát író objektivitásával meg lehel állapítani azt, ho-^y Rudolfon és Vetsera Márián kivüi senkisem tartózkodott a Ferenc József parancsára kápolnává álala-kitolt kaslélyszobában 188\'J január hartntnoudikának hajnalán, lamákor a hálái angyala bekx>|)Ogliato£t e sztu bába és magával viite két szerelmes ember leikét. Arról, ami M«yerling előtt és Mayerljng után Rudolf legénylakásán, a l>écsl Burg-ban, a Práterben, a schönbrunni kastélynak Mária Terézia-lerve?|ba parkjában, romanitkus lugasok és egyenesie nyirl aliéek közölt lejátszódott, kevesen voltak a tudói. Ezek közül "
kél személy szólalt meg osak eddig ;
Lónyay Elemér gróf hitvese, az egykori Stefánia \'föhproe^nő, Rudolf özvegye és Lartech-Waller>e© Mária grófnő, Errséljet bátyjának morganattkus házasságából szán* mazó leánya. Mindketten megírták memoárjukat és e memoárok fog-lalkoanak a mayeriingi tragédiával is. E memoárokat nem tekintheti elfogulatlan Írásnak az olvasó : az egyik Te leletet akar adni közel ötven psztendő távlatit hói arra a kérdésre, hogy miért nem találta meg boldogságát a családi tűzhely melegsége mellett az a romantikus és álmodozásra, álmok hajsaol&sána teremtett férfiú, akinek gáláns kalandjairól suttogva és mosolyogva szállt Bécslxin a pletyka, a másik inkább védekező irás, mint kritika nélkül elfogadható krónikája a meg történt eseményeknek. i
Bratfischt, a kocsist, aki nem csak utolsó útjára vitte elegáns fiak-
kcien Mayeriingi c a trónörököst és a szerelmesét, Amerikába küldte fix udvar és Bratfiseh annyi pénzt ka-|M)t, hogy valóban érdemes volt hallgatnia.
Ferenc József nem csak hogy legszükel>b környe/etóvel sem be< szélt Mayerling titkáról, hanem szigorú ulositás nendelkorctt aBurg-l>an :
Rudolf nevét a csiszár előtt
senkinek sem szabad kiejteni.
ö maga, életének a mayeriingi tragédiától eltelt huszonhét esztendeje alatt soha, senkivel sem beszélt a fiáról...
Loschek, a lakáj, aki a legbizalmasabb termászieltl szolgálatokat végezte Rudolf mellett, az ő nevére érkeztek kalandokra éhes ás ványok szerelmes levelei, ő kalauzolta a rendesen rövid lejáraiu szerelmek rajongólt a Burg sötét és tekervé-vényes folyosóin a gazdája lakosz-lályáig : HeUigenkneuzl.cn, a barátok klastromában tettesküt, fcogya mayeriingi kastély titkáról soha
senkivel, még a családja tagjaival sem közöl semndt. Megfogadta Hzt is, hogy szeszes italt az élete végéig nem iszik, nehogy mámoros állalmiban megszegje az esküjét. És a heiligenkreuzj klastromba* megeskették a mayeriingi va dászkastély minden alkalmazottját :
a kapust, a házmestert, a szolgákat, a szakácsnét, az erdőőröket. Esküt tettek a badeni ^>ostamcstcr, a zsandár, a Üokomotiwezető, aki Rudolf barátját, Hoyos grófot vitte be Badenből a Déli vasút pályaudvarára Bécsl>e...
Vetsera Mária hozzátartozói magának a császái\'nak Ígérték mog, hogy hallgatni fognak.
Pénzzel és kitüntetésekkel fénye-getéssel és börtönnel minden tudóját és minden ismerőjét az e omé-nyeknek némaságra tudott kárhoztatni az udvar és azokról az eszközökről, amelyekkel a kömirilla dolgozott, iegkevésbbé talán a császárnak volt tudomása.
Megkerültek az édesanya elveszettnek hitt memoárjai
Mindenkit el lehetett hallgattatni!, | csak egyetlen személy szegte meg a szigorú ]>arancsot. I
Az anya.
Legendaként élt abban ia korban; amely a trón ragyogásától kapta fényét, a mayeriingi tragédiát köve lő esztendőben a hir: a Salesianer gasse immárjon csendesre vált Velserfa palotájálwn bezárt ajtók mögött laipig gyászban, memoárjait irja n legendás vagyonú Baltazzi görög bankár leánya : Vetsera Heléna bárónő. Később arról is tudott az udvari pletyka, hogy e memoárok el is készültek, ki is nyomtatták őket és e n^eim>árok oldalain olvasható igazi története a mayeriingi tragédiának. E memoárokat senki sem látta és Ferenc József udvarának legmagasabb tisztséget letöltött funkcionáriusai tein mondhatták el, hogy, ha csak egy I>ercre is, kezükben tarthatták Vetsera Mária anyjának emlék-
iratait.
...E memoárok másolata Itt fekszik most előttem az Íróasztalomon. E másolat hiteles : hiszen én magam gép&ltem le egy teljes éjszakán át az oldalakat az eredetiről, amelyet kereken \'huszonnégy óráig mondhattam a magaménak...
Hogyan került hozzám ez az emlékirat, mikor született meg. miért nem ismerhette eddig a nyilvánosság, ml-jwan elmondva a szerzője által »LFenkschrifU.nek elnevezett füzet őt/és fél ivet kitevő oldalain : ezt mesélem el azokban a cikkekben, amelyek most sorra következnek.
Nem regényt irok és a riporternek ezúttal ahh<xz, amit papirosra vet, csak annyi köze van : hogy
A tsiétts meg az elveszettnek
hitt memoár-füzetet,
Motorkerékpárok
megbízhatók ós kitartók — a.legorősebb napi strapára konstruálva!
A leghosaznbb élettartam I
990.— P-től
18 .havt részletfizetésre. Megtekinthetők :
WIIGER ÜYULA
vaskereskedő, Zala Somogyin, kflrzet képviselőjénél
NAGYKANIZSA, Erzeébet-tér 18.
1938. április 3.
<É»
főárusitói kérik,
hogy mindazok, akik a postán kUkiött sorsjegyek árát még nem e&unlitottéfc ki, szíveskedjenek a uegfelalfl ön.xe-got raagflaatai. mert a ay»f«aény-
ós minden más ]og csak ugy biztosítható, ha a sorsjagyek ára u előirt 30 fillér kötlrtggel egyWt a bm-
Aki azonban bármely oknál fogva a sorsjegyeket nem akarja megtartani, küldje riomuI vinni az ttlettkm helyre, mert az idolban ki «*>m t|M-
tott lorsjegyok semmi jogot nem blx-Uaitaaak, a fóárusitóknak «odban kárt okolnak, ha azokat postafordultával kapják iWnt
Húzás
én, szombatos kezdődik!
Az I. oszt. sorsjegyek hivatalos ára:
V«-3\'/„-V.7,\'/„-14, V.-28P
Áltondí és kitárté JMék verfttnt ercdcBénytMK 1
a tartalmát idézője\'ek között adja; dc vigyáz arra, ho^y se et nc ve-gyen, se h:>zzá ne tegyen egyetlen int Jidabrt sem ahhoz, amit a nutyer. Ilngl tragédia után következő hónapokban Vétsem Mária hlrte cri matrónává örfcgcdett anyja nesz-, kető kezekkel és könnyes sremmdj elvonulva Bécs sznlonjnitóf, muzsikájától, nomurttíkájfltói ** ptety-1 kittől, íintffn vízjeggyel lé"láz,^ papirosra vc\'.íftt.
Bonyodalmak a lakodalomban elcserélt hegedd Vórül
Lakodalom voit aomréigtUien u egyik kis zalai fatul«n. Vidám vött a hangulat, zcngrtt a nóta, Ült a tánc. Az újudvart cigányprímást Baranyai Jóska Uuzta A taljmláva-lőt. Közben az ^yik, már jócskán Jókedvű wndág, Csizmadia János, aki inaga is h««edüértő^ oinlw; odament a cigányhoz és arria akarta rávenni a prímást, hogy cseréilék el a hegedűjüket. Hiálw dicsérte azoaban \'Csizmadia ajyba-íőbe a hangszerszámát, a prímás csak ragaszkodott a sajátját** móg akkor is, amikor Csizmadia 60 /illér rá-tlzeUct ígért a cseitie. Hogy0". hogyan se, a vége a lakodalmi han-gulalbíui mégis csak az lett, hogy a prímás és a mtikedvelő muzsikul hogediil cseréltek te még az 50 fillérrőt is elfeledkeztek. A lakodalmit utáni M}»k józanabb hangulatáig Csizmadia megbánta a dolgot és szerette volna visszakapni a saját hegedűjét. Dc most meg már a cigány ragaszkodott y. jogerős cse-r*her Végül Is CsUmadia fcBKedü-lopásért tett feljelentőit a priinás ottan. Persze kMerült a «ur|ilség é« csakhamar Csizrwdla kerfllt haml» vád elmén a törvényszék elé. Két hónapi liőrlőnt knjyjtt Az Ítélet nom jogerős. \\ ;
Gyönyörű tavaszi cipőujdonságok ismét érkeztek
= az „Ideál** cipöüzletbe, Fő-ut 12. szám. -
Szavatolt minőségi Olcsó árakl Nézze meg kirakatainkat!
1038. áprilW 3
Csúnya nö
nincs többé!
A löKPllunyaRottabb nrcMrt la rtivld Idő alatt megizépltl a vltághlitl nagyenyadl
Kovács krém.
Plgyeljtn ■ védjegyre I S03
A listavezető DVAC játszik ma az NTE-vei itthon
Előmórkőzés Nagyatádi Turul-NTE II.
A tavaszi évad kiemelkedő esemé nye lesz a bajnokságban 5 pontiul vezető DVAC-nak az NTE-vel való találkozása. A DVAC mult vasárnap 3 :0 arányban győzte ki Kaposvárott azt a Turult, amelyik vasárnap u \'Annyi ellen oly szép futballt muta-ottt be. A DVAC gyönyörű futballt játszik és támadósora i^e-i gólké|>es, igy érthető az első helyezése. Kezdete íél 4 órakor.
I\'él 2 órakor a Nagyatádi Turul játszik az NTE 11-vel a II. oszt. bajnokságért. (:)
RiHér elhagyta a kórházat
Hitler Ferenc, az NTE kitűnő kó-Zépfedezclc, aki, mint ismeretes, vasárinap a KRAC mérkőzésen karját törte, a kanizsai közkórházban volt ápolás alatt. Hitler karját gipszé tették és már el is hagyta a kórházal. Most lakásán \'heveri ki a KRAC mérkőzésen szerzett .emlékek, fáradalmait
Kirándulás a herendi porcellángyárba
A herendi poriellángyárba húsvét hétfőn (április 18-án) a mult évihez hasonló autóbusz kirándulás ie<z. Emlékezetes még az n jól sikerült és minden <tekinloU>en élvezetes autóbusz-Utazás, amelyet tavaly rendezett meg a helybeli menet jegyiroda és ennek a felújítását oélozza a mostani társasutazás is.
M&ga az utazás is élvezetes, mert Keszthelyen keresztül, igy tehát részben a Balaton partján, Tapolcán, Nagy vázsonyon át visz az ut, a Bakony szélén levő herendi gyárba, alioi a gyár előzékeny tisztviselői szakszerűen magyarázatokkal kísérve, végig vezetik a kiránduló társaságot « porcellán j készítés változatos ós sdnes ágazatain, j
A róKzlwételi dij, atnejyben a gyárj kaszinójában elfogyasztandó ebéd dija j is lícnnfogtoltaük, 11 pengő, indulás! körülijeiül reggel félnyolc órakor és j visszaérkezés egy keszthelyi kirándulás egybekapcsolásával, -előrelátható- j lag este 11 órakor. Jelentkezni a me. j netjegyirodában leltei. Az autóbusz\' csak kellő számú jelentkezés esetén i indul. _____ (0
Nem kell aagol uSvet
Ahhoz, hogy kifogásatlan legyen a ruha, ma már nem kell "ngol szövetet vásárolni. A TnmkMln Posztógyár gyártmányai felveszik a versenyt a világhírű angul kötcUéébL mmca szintén seingyapjúból készülnek. A Truukhahn posztógyár Mzvetfen ■ fogyasztónak is ad el szövetboltjaiban Budapesten IV., Prohászk* Ottokár u. 8. és VI, Teréz körút 8. sióveteket Vidékre kérlo a mintakollekció bér-mentc.s betoGIdését.
• S»*p clpSt, Jé cipőt, ölesén kaphat m .Ideál" otpWstetben, Fő-ut 12 n.
2ALAI KÖZLÖNY
Magyarország eddig legnagyobb áruminta-vására nyilik meg április 29én a budapesti Városligetben
Talán sohasem volt annyira\' igaz, mint éppen napjainkban, hogy Magyarország a Délkelet, sőt az egész közel kelet kapuja. Megértette ezt a külföld is, amit legjobban abból iá. tunk, liogy az ez évben április 2í)-től május <j.ig megtartandó Budapesti Nemzetközi Vásáron 7 külföldi állam ve.z részt, mégpedig mind a hét ország külön-külön hivatalos pavillonnal.
A külföldi államok két esojKírtban vonulnak fel a magyar áruminlavá-sárra. Az egyikben ott látjuk Olaszországot, Franciaországot és Ausztriát amely most, hogy a Németbirodol >n{ tagja lett fokozott súlyt helyez a délkeleti és keleti üzleti összeköttetések fenntartására. A Nómctbirodalotan és az e.nlitett kél másik nyugateurópai nagyhatalom azért vesznek részt a Budapesti Nemzetközi Vásáron, meri piacol keresnek fejlett ijMiruk számá. ra, mely kiegyenlítse a délkelctcuró. pai nyerslermelő országokból vásárolt nyers anyagok árát A résztvevő külföldi államok második csoportjában találjuk Jugoszláviát, Egyiptomot és Indiát, amelyek viszont joggal számolnak azzal, hogy a Budapesti Non> zc\'.közl Vásár uj vevőket teremt Nyugat leié törekvő nyersanyag exportjuknak.
A várható nagy nemzetközi forgalom elsősorban természetesen a magyar ipart késztette az eddigieknél lényegesen nagyobb arányú részvétein\'. Szinte nincs is a magyar iparnak oly számottevő vállalata, amely ne foglalt volna máris helyet a vásár területén, \'Érthe\'ő, hogy ez" a nagy ér-deklődés az uj rendszabályok egész sorozhtára készletté a vásár rendezőié, gél. Atépite lék az egész vásárterületet. UJ utvonalak fektelése, felhőkarcoló magasságig épített pavillonók, a leg. kisebb helynek is gondos kihasználása tették csak lehetővé, hogy n mutatkozó nagy érdeklődések és a bejelentett nagy helyigényeknek ele. get tudjanak U\'nni, Budapestnek eddig legnagyobbszabásu árumintavására fog április 29-é:i a Városligetben megnyílni. (:)
SZABÓ MARIKA
művésznő ma estétől fogva a Wollák - vendéglőben
szórakoztatja a vendégeket


A FALUKUTATÓK vacsorát rendeztek tegnap, amelyen Eckhardt a népi politika szükségességéről mondott beszédet.
ÉJJEL .FÉL 2-IG tartott a Darányikormány tegnapi 8 órás minisztertanácsa. A vagyonadó-javaslatot, az értelmiségi munkanélküliség leküzdésére irányuló akciót, a magyar-német gazdasági tárgyalások üijyét tárgyalták.
ÚJPESTEN Pohl Sándor főszolgabírói 33 : 24 szavazattal poljárnies. térré választotok, 67 szavait érvényleien volt, inert legnagyobbrészt a nem jelölt Csalay tanácsokra adták le.
11ARMAS. TRAGÉDIA történt a pestkörnyéki Tcstvérhcgycn. Magyar István 25 éves cukrász agyon\'őtte menyasszonyát, a 18 éves Szabó Erzsébet gyári munkásnőt, annak barátnőjét, Kollár Istvánnét és önmagát.
ERDÉLYI JÓZSEF köllőt «I"ehér torony, c. uj verskötetével kapcsolatban ötrendbeli osztőlyellenes izgatással vádolta az ügyészség A törvényszék felmentette.
21 REPÜLŐ veszítette életét a a idei űmei*kui tengerészeti nagy-
gyakorlaton. ,
23 HALOTTJA van az egyiptomi választásnak, amelyen a kormány győzött. í „ i
A SZENTSZÉK sem előzetesen\', sem utólag nem járult hozzá az osztrák püspöki kar nyilatkozatához, — irja az Qsacrvatore Romano.
A MEXIKÓI olaj.háboru ügyéten Riekel és Smith olajmágnások megegyezlek a területeket kisajátító mexikói kormánnyal. i
EGY MILLIÓ haloltja van eddig tf spanyol háborúnak, ebből 300.000 esik a polgári lakosságra.
A LENGYEL KORMÁNY formai-lag Lemondott, dé a köztársasági elnök bizalmával megerősítve helyén maradt.
Comensoli Mária
zongoraestje
április 9-én este 9 órakor a zeneiskolában; a Zenebarátok Társasága rendezése.
Egyházközségi sorsjegyet
mindenki vegyen!
Egy pengőért a legértékesebb nyeremény tárgyra tehet szert. A sorsjáték befolyó jövedelme a Katholikus Kul-turház építkezését szolgálja. A sorsjáték húzása folyó évi szeptember 20-án történik. (:)
Márkás KERÉKPÁRT vegyen!
Pucfo és Steyr-Waffenrad kerékpárok
megbízhatók
Onmbliloiak
kónnyOJárásuak 2 évi Jótállással kaphatók 10 havi részletfizetésre
Brandl Sándor ós Fia cégnél
Deák-tér 2. a felsfitemplomnál
Kerékpiralkatrészek jó minőségben és olcsón.
Emergé és Wolfnar karékpár-gumik minden méretben. Javítómühelyűnk pontos munkát végez.
viszonteladóknak nagybani árak I
£T> WSSEU O Ju
r^Nmwshryts
^mmrfj MAGOT uD
Víssmr
mmm
.ok
mmm
Mezőgazdasági munkások kDIföldi szerződte1 í-se
Zala vármegye területéről Német, ausztriába 500 mezőgazdasági munkás szerződölt le idény-munkára. Ezzel a munkások szerződtetée be-fejezödött, ugy hogy a folyó gazdasági évre külföldi szerződtet és no mér senki nem számíthat.
Székrekedés
a vírt be»zerm»MJ. En—k kővotkozményel:, émetyoia, lej- él tfwékUJfai má» bajok. Ilyenkor Önnek lt
Ö5223X
Szent István HceáHs
lesz az Irodalmi és Művészeti Kór vasárnapi programja, egyúttal a 11-ceális előadások sorozatának befejezője. Az előadó Gaxdag Ferenc püspöki tanácsos lesz, aki a Szent István jubileumi esztendő jelentőségét és mai tanulságait fogja ünnepi flőadása ke-ie éljen ismertetni. A kisérő műsoron Sü\'e Ottó [Kílgári iskolai tanár szavai és az Irodalmi Kör Vegyeskara éne-kel. (:)
A tüz elpusztította Dlósdi megszállt községet
Bukanest, április 2 Diósdi községijén borzalmas tűzvész pusztított. Az oltás teljesen lehetetlenné vált a nagy y-élbcn és u falu teljesen leégett. 250 ház pusztult ei az összes gazdasági épüleick-kel együtt. A kár felbecsülhetetlen. Ugyancsak hatalmas tüz pusztított Lcontineti községben is, ahol 15 lakóház és a templom hamvadt el. 22 ház és sok melléképület megsérült. I , , . •
Számos női bajnál gyakran végtelen nagy megkönnyebbülést Szerez reggel, éhgyomorra egy félpo-hárnyi természetes .Ferenc Józael" keserűvíz azáltal, hogy a belek tartalmát gyorsan felhígítja is akadálytalanul kiürili, azonkívül pedig ac emésztfozervek működését lényegesen előmozdítja. — Kérdene meg orvosát.
VILLA és KERT tulajdonosok figyelmét felhívjuk nemesitelt pá-zsitfümag keverékeinkre, egyéb virág- és kertimagvainkra.
HH80H te MMÓ tápéi
ÍALAI KÖZLÖNY
r^M5i
mm

FIGYELtM!
Hangos hírszolgálatunk
holnap, vasárnap délután öt ómkor kezdődik. Szórakoztató zenét, ) sporteredményeket és híreket kő-zöl a Zalai Közlöny a IJeák téren délután 5—0 és 7—8 óra között. Uj rejtvényversenyünk
amelyben az títcaí hirközlőtábla játsza u főszerepet, szintén ma kezdődik. A táblán a két betühi-bát kell megtalálni és a helyes betűket, a Zalai Közlönyben ta-lálható szelvényre ráírva összegyűjteni. A szelvényeket felra-
. gasztva és névvel ellátva, csak a verseny végén, együtt kell beküldeni I _
— (Missziók Magyarszerdahelyen)
A nagyböjti időt Magyarszerdahely község és a szomszéd községek néj)ei is felhasználták, hogy többnapos misz-szaól turtsanak. A missziót Ko/jna György nagyréesei plébános vezette. Távoli községekhői is sokan mentek el Magyarszerduhelyre a lH\'szédekct meghallgatni. Több mint 1200 hivő járult a szentségekhez.
— (A piarista templomban)
az Eucharisztikus Szentév alatt holnaptól kezdve a hó minden első vasár-napján szcnlségimádás lesz délelőtt fél 10 órától délután -l-ig. Holnap, vasárnap 4 órakor Harta István igaz^ gató mondja szentségbe tétel kor a .szentbeszédet.
— (Könyv-adomány)
Vánkos Jenő polgári iskolai tanár gyűjtésében Bartha Gézáné. 3 kötet könyvet udomájiyozott az Amerikában élő magyarok részér?.
Gyomorégésnél
szedjen GUSZTIN CAPSULÁT
Mlndtn gyógy ti tdlfbau kapható. Egy dobot ára I-20P
— (Kanizsa az orsz. bélyeg-kiállltás nagybizottságában)
A jubileumi magyar szentévbcn az országos bélyogkiállilás is egyik idegenforgalmi attrakció lesz, Hrre az alkalomra [ u posta külön Szent Ist-| ván emlékblokkol adott ki, amit csak a kiállítás belépőjegyével együtt lehet megvenni. Az országos kiállítás nagybizottságába a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége Nagykanizsáról Barbarits Lajos főszerkesztőt hivta meg,
— (Laska megrendelhető)
és egyben átvehető kizárólag Stern Ignác laskasütődéjében Huszti tér 7. kilogrammonként 1.30 pengő. (:)
— Cgodíisn »zép arcbőrt biztosit
a világszerte ismert nagyenyedi Ko. vács krém. Már rövid idő miulva eltűnnek az arc, szépséghibái, a bőr csodálatosan szép, üde, hamvas lesz. Egy próba meggyőzi Ónt is. Figyeljen a véd jegy iOI
— (Leventék lelkigyakorlata)
A nagykanizsai leventék és oktatók is méltó módon készültek elő a húsvéti ünnepre. Dr. Sehnatlncr Szigfrid ber. és apátblébános, kiváló hitszónok tartotl március 20-tól 30-ig esténként magasztos gondolatokkal teli lelkigyakorlatot. 31-én gyónás, 1-én pedig reggel 5 órától kezdve az oktatók és min légy 100 fő levente járult a szentáldozásho/. A lelkigyakorlatokon a testnevelési vezetőn kivül i észtvett dr. vitéz Tholway Zsigmond posta-lúvalali igazgató, a levente egyesület elnöke is. Hála illeti mindazokat, ukik az ifjúság lelki megnvunkálását is szivükön viselik.
phÜuÍZvÍRtÍ hds Uttf
Arukra \' j**
előjegyzéseket elfogad:
KRAUSZ NÁNDOR
— (Sakk-hír)
A nagykanizsai Miróczy Sakk Kör által rendezett helyi csapatbajnokság befejeződött- Az Őjátékosok egymás elleni küzdelme adott ezúttal igazi jelentőséget a versenynek, mert változatos, nívós játszmákban mérték össze eiejükel. A verseny végeredménye a következő: 1. Köztisztviselők csaputa 10 és fél pontiul. 2. Kaszinó 7 ponltoL 3. OMKE 0 és fél ponttal. 1. Iparoskor 0 ponttal. i
— (Autó-kerékpár karambol)
Ludwig Jánosné, egy balatónmárioi gazdálkodó felesége kerékpáron éppen ki akart fordulni házukból, amikor nagy sebességgel arra haladt egy személyautó. A katasztrófát nemi lehetett
elkerülni, a kerékpározó asszony és az autó összeszaladt. Az asszony súlyos sérüléseket, agyrázkódást és zu-zódásokat szenvedett, kórházba szállították. A kerékpár összetörött, az aúló megrongálódott, a vizsgálat folyik.
Iilglc70r é8 kozmetikai különle-llIttlBIiCI gességek, tavaszi
kok, gummi- és főtball-labdák legnagyobb választékban a
Vágó Endre illatszertárában.
— (Viz lett a lefoglalt borból)
Gál Géza tapolcai lakos az Adóhátralék fejében lefoglalt borát eladta és a hordókat vízzel töltötte meg. A turpisságra azonbun rájöttek ós Gált sikkaszlásért a tai>olcai járásbíróság 1 hónapi fogházra Ítélte. A törvényszék az Ítéletet most helybenliagyta, de az még nenv jogerős.
— NaptA* i Április 3. vasárnap. Rom. kat FeketevaBérnap. Protestáns Keresz-tély. Izr. Nizan hó 2. — Április 4. hétfő. Rom. kat Izidor pk. Protestáns Izidor. Izr. Nizan hó 3
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó 15-ig a Fekete sas gyógyszertár és a klskanlzsal gyógyszertár.
Hanem jól lát, ■•|öl|0n
Fenyvesi
bizalommal
György
órái él izakoptlkui motierhox
Fő-ut 10. v Dobrovics-ház.
SzibOtiiiI orroii nceptre is készítek I
Az angol-olasz megegyezés első batasa: — hossz a tőzsdéken
Az angol lapok közlik már a megállapodás pontjait
I , Róma, április 2 Beavatott körök biztbsra veszik!, hogy az an^ol—olasz megbeszélések négy napon belül befejeződnek "és az egyezmény előkészítő .szövegelés bon elkészül. Az uj és megszilárdult angol—olasz barátság hatása máris észlelhető : az összes angol és olas>z értékj>apirok emelkedtek !
I London, április 2 A lapok értesülése szerint az angol-olasz egyezmény a következőkel fogja tartalmazni:
Anglia elismeri Olaszország léL érdekét: AJbessziniát. Olaszországi nem lámadja Anglia \' érdekeit. Mindkét álfám kölcsönösen, minden év januárjában kicseréli a védelmi terveket. Saját területén mindegyik hatalom korlállanul építhet erődítményeket. Olaszország Anglia érdekének ismeri el Dél.arábiát és nem avatkozik be a keletafrikai l>artvidékjek ügyeibe. Az angol-olasz határt Abessziniában közös bizottság áLfepitja meg. A kereskedelmi kapcsolatokat külön szerződések és egyezmények biztosítják. Olaszország beszünteti az angolelle-
Városi Mozgó. Péntektől - keddig I m Állítjuk, hogy az utolsó 10 esztendő legjobb filmje:
Magdát kicsapják
A legjobb magyar művészek szereplésével
Előadások kezdete hétköznapokon 5, 7 és 9 órakor, vasár-és ünnepnapokon 3, 5, 7 és 9-kor. Rendes helyárak.
nes propagandát. Olaszország megismétli Spanyolország integritására vonatkozó kijelentéseit és visszavonja önkénleseit. Mindkét állam közbejár a spanyol polgárháború befejezése érdekében. Anglia javaslatot tesz a Népszövetség előtt az abesszíniai olasz hódítás elismerésére. Olaszország a libiai csapatokat csökkenti. ■
Diplomáciai tanácskozások Párlsban
| Páris, április 2 Paul Boncour diplomáciai tárgyalásokat akar kezdeni Franciaország keleti szövetségeseivel. A bukaresti\' prágai francia nagykövetek már megérkeztek Párisba, ugyancsak megérkezett a berlini nagykövet Is,
akit szintén be szeretnének vonni a tanácskozásokba. ,
Mlklaa családja hűséget esküdött Hitlernek
Miklas volt osztrák szövetségi elnök családja ma letette a hűségesküt Hitlernek.
április 3
Az arcbőrt elcsúfító számos tisztátalanság, mint gyulladásos pirossSgok, porsenések és pattanások, amelyek elégtelen bélmüködés és emésztési zavarok következtében támadnak, a természetes „Ferenc József keserűvíz használata által
— reggelenként egy pohárral — rendszerint rövidesen ellünnek. Kérdezze meg orvosát.
— (Öt lakóház égett le)
a somogymWgyei Táska községben a pénteki tüzeset alkuimával A tüz , _ Oeretics Pál szalma-rffi tetős \'liajlékánál kezdő-i dött, de a nagy szélben a lángok csakha-flJJ mar átcsaptak öt miá-sik lakóházra is. A tűzoltók legnagyobb erőfeszítése mellett sem lehetett megmenteni az égő házakat. Az öt gazda mindene elégett, n községben támogatásukra gyűjtést indítottak.
— A Katollkui Ssomle
most (megjelent áprilisi számában több közlemény is foglalkozik az érdeklődés előterében álló külpolitikai kérdésekkel. Mihelics Vid az osztrák fordulatról, Moravek Endrö teljesen uj adatok alapján Csehszlovákia ingatag helyzetéről ír, míg Lendvai István Belloc nyomán a tmai Anglia szellemierkölcsi szerkezeiét és a brit lelkiséget ismerteti. Gazdag kritikai rovat, változatos szemlék, külföldi tudósítások olvashatók még a Szent István Társulat kitűnő folyóiratában, amelynek előfizetési ára egy évre 10 pengő.
— Tavaszra Miltéoyi márkái-«i|»« a legszebb I
Olcsó és ]ó szálloda Pesten
, METROPOLE,
a RAkdozl-uton.
150 kényelmes szoba 4 pengőtől, . .. teljes penzióval 9 pengétől.-" Az Étteremben nMedl Farkai Jóika muzslrál, a télikertben délután és ette a Viriny-JazK játszik a tánchoz. Hallgassa meg mindkét zenekart rádión. Adjon barátainak találkozót, hívja meg őket vacsorára a
METROPOLE-ball
Megjelent Zala Aranykönyve
Zala Aranykönyve megjelent és ez előfizetők egy helylwn, mint vidéken néhány napon belül megkapják. Nem előfizetőknek korlátolt száma példány áll rendelkezésre, i
Pontos mátkái órát Arany, eztlat ékszert M látást adó szeművebet
vásároljon bizalommá), mársákelt áron
ZSOLDOS 6YÜLA
óráimeiter, ékixeréix éa látiuréu-meiternél
Fő-ut 8. (Korona-szállodával szemben.)
Precíz gépekkel é« mérő-műszerekkel felszerelt elsőrangú óra-, éksxsr-éa l*t>«Tj«wlté műhely.
Nép Nlozgó. Szombaton é» waiárnap
JACK HOLT, a bátorság, az erő és a bravúrok filmje:
A zöld pokol
Rendkívül Izgalmas film 8 fejezetben. Magyar Híradói Gyönyörű kísérő műjorl.
Előadások kOznap 5, 7, 9, vasír- és ünnepnap 3, 5, 7, 9-kor. C»"k a°. *Q, 80 filléres helyárakkal 1
193& április 3
ZALAI KÖZLÖNY
51 év óta százezrek dicsérik
jóságát
szép
6 nagy üzlet az ország különböző városaiban
és olcsóságát,
Uúsúrollon tehát ön is núlunli!
Óriási választék! Kedvező fizetési feltételek!
KOPSTEIN BUTORHÁZ
NAGYKANIZSA.
APRÓHIRDETÉSEK
10 liAlfl 10 MlUr, minden további I1Ó 4 fllltr.
Autatoxl (bérautó) u] áramvovalaa lee-olesóbban Kaulmann Manónál lendethető. Telefonállomás 222. 4024
Fártt-, flu- éa syerneakrnhák,
Bocakai ruhák készen éa méret után mett bízható olcsó álban Zwelg lmrínfl. 680
Kedvező tlzctést teltételek mellett olcsón aladé Ka\'onaiéten 150 éa 300 négyszóg-01 háxhaly |ót ttrmó gytlmőlcalákkal. Ctm : Hunyadlu. 16. 4. aitó. 623
HaunAlt ruhát veaaek <■ eladok, hl-vásia házhoz megyek. Márkus, Király-utca 3i. m
Vlvmontoo sátor-, kocát-, gép- és kazalponyvák olcaó álban, nagyon kedveső lizetési lettítelekket, további emergé gutamlszlj, klómazlj, kenőcs, henger- éa tractorolajok legolcsóbban beszerezhetők Kelemen Rezaő cígnét. 868
Ing- és plzssmo-popllnok, dresslng gown anyagok
Schiltz-ntl.
Teveszór éa börbőrrl raulánok, tanul falMtfk, esőkabátok |ó kivitel, ben, oksó árban £wetg Imrénél kaphatók.
686
Keresek ia4gyaaob*s őaazkomforloa Iskáat, lehetóleg a vároa központjában, azonnalra. .Komfort* Jeligére a kiadóhivatalba. 888
MébMlaaak kapható. Stelner Józaet. Erzsébet-lér 16. _ 895
Vlrágáaya*a|«lylaiaek kaphatók Stóaael cementárngyáiban. Magyar-u. 21 Teleion 514. 036
Modern konfekció SltSnySk már 25 P 161 kaphatók Z»elg Imrénél. 688
Batatonmárlán vagy Fenyvesen keretünk azeionra 2 3 azobáa nyarnIAt, lehetóleg a víz pariján, ármegjelőléaaet. Ctm a kiadóban. 938
Mll*aka]áratu utcai aaoba, lűrdó-azoba-hasznátallal, kiadó. — Csengery-ut 17, II. 933
SiakAoanSt keresek 15 Ikl be\'épéa-sel. Unger-Ullmann, Horthy M.-ut 19
16—20 lóerős német gyártmányú aalvó gáz motor gáztelezpel, teljea garanclival óladé Németh Ödönnél Sümegen. 762
Pekete bomokfuté éa egy lőciős kocái azonnal eladó. Magyar-u. 9. 932
CiArnaAli\' szOvot téllkabá-
aznrmeK, tok mogórását
biztosítással vállalom Lfibl Bála képesített szücamestor, FJ-nt 8. Baxár-udvar.
Hölgyeim 1 Legújabb, legszebb kéal-m unkarn In la kai fillérekért elóta|zol Böhmné, Zárda-utca 8. 945
Háaat, házhelyet, szólót olcsón akar vennt? kereaae Itl Horváth közvetítőt. Sugár-ut 42. 948
Egy kis oaaládlhás a város belterületén olcsó eladó. Bővebbet Donát Ferenc műszerésznél. 950
Sonédakat éa tanulóleányokat lelve azek. Szakiloané szalonja. 951
Hárasnaaokáa lakás a vároa központjában május i-re kiadó. Király, Záidi-ulca 5. 953
Henaekfasté kocáik eladók Eőtvöa-tér 22. szám.
i Ügyes ltut kHutának vagy tanulónak J (elvesz Mlskolczy Józaet füazerkereakedéi,
Király-utca.__054
I Egy cainoaan bútorozott kttlflnbajé-ratia szoba asonnat kiadó. Kölcsey.a. 14 1 957
Halló I Figyelem I Aki valódi Jó, házilag készült klsizeiu aonkát akar olcsó áréit venni, annak a piacra éa Klakanlzaára Varasdl-utca 3. Simon István henteamea terhez kell menni. 958
KottAaxobáa emeleti lakás. Irodának különösen alkalmas, május elsejére kiadó. Rozgonyl-utca 8._959
■ontáakál eredő aitók eladók. Klifatudy-utca 18.
és ablakok
960
Elvoaaott egy balkeaea női keaztytl kéretik Hromelsek sütődébe Jutalom mellett leadni. 962
Szájápolás
LTSOFOftM fogkrémmel és szájvízzel megbízható, kitünó éa olcsó.
Kiadja a laptulajdonoa Közgazdasági Rt. Gutenberg Nyomda és Délzalal Vállalata Nagykanizsán.
I Lapkiadó
Felelős kiadó: Zalai Károly
Saját terméaU karooaonyl asztalt
lehér bor p 0 56-ért. asztalt siller (vöiöa) bor P 0-44-érl tlterenklnt kapható borlermelőnél Caengery.ul 19.
Várjuk Önt, hogy hozzánk jön szerencseszámainkból vásárolni a most meginduló 40. osztálysorsjátékban. A szerencse, amely az emberiség életét kormányozza, önnek is kedvezi Hinni kell és sikerülni fogl Ne késlekedjék, sorsjegy nélkül nincs nyeremény II
M. KIR. DOHÁNYNAGYÁRUDA
Horthy MlklAa-ut S.
Cimre kérjük ügyelni!
■ARGIT FÜRDŐ
C«engery-ut 19. Márvány kádfürdfik Tyukax«mwá|jás T Nyitva Minden nap. 1
MOST JELENT MEG!
Albert Gervais
Albert Gervais, a szecsuánl Francis-kánus-kórház vezotő-orvosának világ sikert aratott könyve Kínáról. — Gervais könyvéből a francia szellem fölényes humora árad. Könnyed és kellemes előadásában csodálatos frissen ós elevenen bontakozik kl az olvasó előtt Kina, az örökké érthetetlen, melyet talán Gervais értett meg eddig a legjobban. Ám 3.60 pengő.
Megtekinthető minden könyvesboltban.
Singer és Wolfner Irodalmi Intézet kiadása.
/
ZALAI KÖZLÖNY
1838. iprIHg 3
Kivonatos
nylárgyalási Mümi
A nagykanizsai Urad la Hitközség versenytárgyalási hirdet a Nagykanizsán építendő Stelner Zsigmond alapítványi Izr. aggokháza egyemeletes épületének építési munkálataira és pedig:
1. (Old-, kőműves-, beton-, elhelyező-, vasbelon- és szigetelő-, 2. áca-, 3. tetőfedő-, 4. bádogos-, 5. ^asalalos-, 6. lakatos-, 7. Üveges-, 8. mázoló-, 9. műkő , 10. burkoló-, 11. vászonredőny-, 12. >zobafealö-, 13. viivezetéki és csatornázási-, végül 14. vlllamosvilágitásiiuunkáia.
A részletes versenytárgyalási hirdetmény és kiirási müvelet az Izr. Hitközség irodájában (Nagykanizsa, Zrínyi Miklós-utca 33 ti. I. em) szombat és vasárnap kivételével, naponta délelőtt 9—12 és délután 5—6 óra közölt megtekinthető és ugyanitt beszerezhető.
Az összes munkára vonatkozó kiírási müveiéi ára 6\'— P, az e^yes iparosmunkákra vonatkozó kiirási művelet ára munkanemenklnt 2\'— P. A vidéki a]ánlat(evők az összeget poslan küldjék meg 0 36 P postaköltséggel egyűlt, a fenti címre.
Bánatpénzt a részletes versenytárgyalási hi\'detmény szerint és a beadási határidőig kell letenni.
Az ajánlatokat 1938. évi május hó 2-án déli 12 óráig k.ll az Izraelita Hitközség irodájába benyújtani vagy postán beküldeni.
Felbontás ugyanakkor és ugyanott.
Nagykanizsa, 1938. március 28.
Dr. Hulphen Jenő
Q» hitközségi elnök.
Szőlőben is oaodAa hatása lesz a
PÉTI-SÓ-nak
Tavasszal nyitáskor, ^az első kapáláskor, do legkésőbb virágzás előtt, adjon Kzőlőtőkónklnt 2-MB 5 Mi
PÉTI-SÓ-t
és figyelje meg a? eredményt! Kapható 1 kg. és önnél nagyobb mennyiségben;
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, uhk, növény védelml-
•zerek, gép irtb kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. bírósági óplllet mellett Tel. 13a ■Miertetók és baaználntl utiiottá-sok díjmentesen bárkinek rendelkezésre állanak.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
8426/1938. Tíiu: TUzt- éi stlejtmüla éctékcattéie.
Faeladási hirdetmény.
Folyó hó 4 én, hétfőn délelölt 9 órakor a városi Felsöerdön 9 halom selejt tűzifát, 45 drb különféle méretű, ösizesen 4.546 tm»-t kitevő t«gy-, cseresznye-, gyertyán- és ju-harrönköl (mülát) és 20 drb lábon kiáradt cser- és fenyő szálfái nyilvános szóbeli árverésen eladok.
Találkozás á nagycserföi h gy kapunál. Nagykanizsa, 1938. április 1.
Polgármester
Forgács
házhoz szállítva kocsinként
a-so p.
Kapható Strém Károly Utóda HACKEH IEBENC nél Sugár ut 20.
A* Ön <lállodá|a BudapastM n
Corvin Szálloda!
Budapest szivében, a Nemzeti Silnhá* melleit: VIII.. Csokonay utca 14. — Tökélete« modern komfoit. — Folyóvíz és központi ÍUtéi minden szobában. — Budapest valamennyi villamos va»ut* és aulóbaaza a hotel közvetlen kőidében. Ügyágyai axobák már 3 pengAtól, kiiigy nobth * p«ag*t«l, toljaa penzió é\'50 pengő. 2/*7
A ZALAI KÖZLÖNY .KERESD A BETŰT" VERSENYE
Ágytoll, pehely
ktlaainrik, p«o»lók. tsállodik riuérfc IntéiaU plrolkho* blglénlkuttn ktitlvt olció írbtn.
Fehér fosztott libatollat
m kilónként P 3\'00-ért,
egy jobb minőséget 3.50-ért szillit 5 kilós postacsomagban bérmentve utánvétlel
MI GYQll ánhll-la* Kishnfiltnrkáu.
Takl»t«e meg árubamutn!i)m a Budap«stl nemaatkOal »*»áron
Tisztelettel érlesitem a nagyérdemű közönséget, hogy raktáron tartok minden nemes kőből készült síremléket, ugy
lárrinji, piti & liküfl
a legegyszerűbbtől a legmodernebb kivitelben.
Továbbá készítek és vállalok e szakmában mindennemű L-etíl mukikat, úgymint
sírbolt, sirkeret
készítését termés- és műkőből.
Kérem a nagyérdemű közönséget, mielőtt bárhol vásárolna, szíveskedjék felkeresni és a raktáramat megtekinteni. o 5
Szives megkeresést kérve vagyok tisztelettel
Kovács József "SÍSfSST
Király-utca 33 sz. Telefon 516.
Megérkezett
a Shellgáz
A SHELLGÁZ nagyvárosi kényelmet hoz otthonába A SHELLOÁZ kuliurát hoz házába A SHELLOÁZ a legideálisabb háztartási tüzelő A SHELLOÁZ nem mérgező, nem robbanó, de 13.000 kalória hőt ad A SHELLGÁZT otthonában díjmentesen bemutalom A SHELLGÁZAT díjmentesen kipróbá:hal|a otthonában süthet, főzhet és vasalhat A SHELLOÁZ a legtökéletesebb tt)i_elő
Csepel gázresók, takaréktűzhelyek és a Shellgáz
kapható
SZABÓ ANTAL sportüzletében
Nagykanizsa, Ffi-ut 5.
Páratlan kedvezmény k Zalai Közlöny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podmanlozky-utton 8.)
Igazgatóságával sikerült olyan megállapodási kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modem konfortlal (hideg-meleg folyóviz, központi fűtés, telefon, lift slb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
KERTI MAGVAK
HIRSCH ÉS SZEGŐ cégnél
mkbszakOzlet
Teljes
csiraképes és fajtiszta:
9 karflól >
8 Ki kalképaazta
12 5 «3 képouta kalaráb
5 O ■árgarépa
4 N petrazaetyem
10 O rőtek
10 •O aalita
5 o ugorka
6 a paprika oukorboraA
14 M
10 apárgabab
slb. slb., kb. 50 éle
virágmag
megérkezett és kapható: ORSZÁG JÓZSEF
magkeresktd étében Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. A régt bírósági palota mellett Tel 130.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
6831/1938.
Tárgy : Harcszetfl lövészet.
Hirdetmény.
A helyőrség csapalal április hó 4, 5, 7 és 8-an reggel 7 órától este 6 óráig a Tölgyes erdőben levő harcszerű lőtéren lőgyakorlatokat tartanak. Ez Idő alatt ott tartózkodni IHos, mert életveszélyes.
Nagykanizsa, 1938 márc. 16.
Polgármester.
7604/im
Tárgy: Tavtsii tuszonállatvlzagátat
Lóvizsgálat.
A lóvizsgálat az 1938. évben a következő ni pokon é« helyeken tar-iallk meg:
I. Április 7-én (hetedikén) Kls-kanissán és pedig:
1. >/i8 órakor a Ric-uicai szövetkezeti bolt előtt. Ide vezetnek a Plvárl, Bába, Sziget, Nagyrác, Ja-kabkull, Klsrác, Alsótemető, Felső-lemető, Pápai, Rlckert, Varasdl (1—19. és 2—14. számig) u\'cák.
2. 9 órakor a Hunyadi téri Le-venteotthon előtt. Ide vezetnek a Bajcsal, Szent Flórián-tér, Hunyadi-tér, Malomkerll, Szepetnekl, Körmös, Rozmaring, Cigány, Ország-ut (81— 153. és 82—112. számig) utcák.
3. \'/s11 órakor a Templom-léri Iskola elölt. Ide vezetnek Ország- nl (1—79. és 2-80. számig) Szent Rókus, Őrtorony, Homokknmáromi, Berekköz, Ztigárdlkör, Klsmező, Templom-tér, Polgár, Varazsdi (18— 66. éB 21—73. számig) és a Tornyosköz utcák.
II. Április 8-án (nyolcadlkán) délelőtt Nagykanizsán az állat-vásártéren.
Felhívom a lótula|donosokat, hogy lovaikat (öszvért és szamarat ls) a kitűzött Időben és helyen vezessék elő és ott utca és házszám szerint felállva várják be a vizsgálatot végző állatorvosokat.
Aki lovának elővezetése alól mentesíteni kívánja magát, az lovát a kitűzőit vizsgálati Idő elölt 3 napon belOl vizsgáltassa meg állatorvossal é* az erről szóló Igazolványt a vizsgálatot végző állalorvosnak szolgáltassa be. Aki lovát a kitűzőit vizsgálatra elővezetni vagy elöiOleg állatorvossal megvizsgáltatni és ezt Igazolni clmulasztla, kihágást kővel el és az 1928. évi XIX. t-c. 100. §-a alapján büntettetik.
Nagykanizsa, 1938 mirá. 23.
Polgármester.
Nwa. > to»tuUM.no» KamnKtaíd w, wutawm N»..uh1» * UétwW hUMá TIMta ^..jWifcMu NagyKw**. M.. M Hárolj.
781- ftrlotyan-76,
LMBr április S. kedd
Ara12fl«.
Sii»WMMa> MUWi.1.1! FMJ.: uk i MetjoSJ ÜdHeárMUki^ deudio..
Felelős szerkesztő: Barbarlfs Lajos
A* Kormányzó sztizstiL a umHKl
Magyarország volt eddig A kö-zeiifralt\' évektierr a belső \' rend és nyugalom szigete. Így éneztűk m^ akik bénne élünk és ezt állapították, mcg.az Idegenek\'is.
A legutóbbi na|m>kban azonban, valami sajátságos bizonytalanságéra zés, sói aggodalom lett úrrá sokaknak a lelkén és ennek a felismerése indított\' arra;\' tiógy megvilágítsam a belyietet-és utat mutassak a köz-véleményeik.
Hogy ml az oka a nyugtalansága rvak és izg«Jomnak,i,azl józan ész-\', szel bajoavmegértenl, imcrt erre va-lójáj^anoincaesi senimiiok.
MWt\'eklitttlrta fcjjei\'éílátófulem-1 mel itéll meg «■ «seméflyekef; an.\' nak\'tudnla k«ll, hogv .mszfriáttak-Németországgal történt" egyesttlé » ránt nézve nem Jelent mást, csak nzl, húgy egy régi.jó barátunk, akit a békcsaf rzddések lehétetlen. Wy-. zeli* sodortak, egyesült egy másik régi jó barátunkkal és hűséges fegyvertársunkkal. Ennyi az egész, egyéb « ml "szempontunkból itóin ItSrtéat; Minket ez az egyesüléaiwm érint, már csak azért sem; mert csak látszólag\'következeti be váratlanul. Az> egjmsiüé*.évszázadea 6ha-\' ja volt a mémetslégaak.
A >nii "határainkén\'belül" mégis hullámokat kavart \'fel, mert \'azok, akik\' a zavarosban szerelnek ha-, lásznl. czt az alkalmat használták fel a céljaiknak .megfelelő nyugtalanság felidézésére. Pedig ez hiába való kísérlet.! Mert megjiyogtathívtok .mindenkit: a rendet és nyugalmat ebben az országban büntetlenül nem fogja meg\'avJUVii Renk-i I
Nem volt küwiyü est a \'nemzetet talpraSUltani, fottyegetö■ ■ katiantró-fáktól-megGwit. Nehésf\'feMífat volt védew)éf>ek»alap)át leiwknf, pénz. ügyeit\'\'remiljeftozJit, mindez ozem-Iran-lswn "segítségéi*! mégis \'slke-rült\'és\' mcst.végre hosszú és szorgos munkával elértük,, hogy,.ráióp-hettünkarra az utna, anvely a nemzet jólétéhezés , IxJdogságábozi\' vezet.
HwzéH ezután az « éves t<*vr«r)< kieinBlv*"honvédségünk kiépítését. Multíatatfttnnt izüksfgtmk van crne azért,Jtidgy*íiattfriunk kőiőtt biztonságban énezhéasük Inaguokftt. De hoz az 5 éves terv általános jólétet is, mert munkát fog adni mindenkinek és Jiatalmasan meg .fogja indítani" nz ország gazdasdgtvérkerin. gését.
Hazug hírekkel csak pillanatokba lehet \' megzavarni a közhangulatot^ mert) B |ózan > betótáa fajunknaH" egyik legjobb tulnjdonségn SzA--I>adság6*\\relő nép vagyunk, nem-is tudnánk élni enélkül, de visszaélni a szulíadságtía! nem szabad. A szabadság biztositéka az alkotmány, de az államügyek vezetéséhez csak olyan férfiak julhátnak/iaWk\' hlva-tottságukit és-r.Wrmetragaket kf> mutatták1\' és czz&Maz áíkotjh\'ányoa tényezők Mzalrojf mejjnyertík. Nem
Előfizetési, áza: egy hóra « pengő 40 Dili Szert eazlőségl és kiadóhivatal! telclou: 78. <
A kormányzó rádíószórata az eg6sz országban nagy megnyugvást keltett
Az aggodálmakat elószlatta, nyugalmat és biztonságot ültetett a lelkekbe
l
i ; Budapest, ápritfc 4
l Horthy Miklós kormányzó vasárnap esti rádiónyilatkozatát, amelyet lapunk vezjetőhelyén részletesen ismertetünk — az egész országban nagy figyelemmel hallgat-|tákJ A közönség Pí-sten a nyilvános ^helyeken és a fedóllitott hangszórók1 mellett nagy "tömegéklxm hallgatta iés lelkesen éltette a kormányzót. A mozikban és az egyéb előadásokon
Is félbeszakították a nílKort és kőr-vetilették a kormányzó ljeszédét.
Nagy tömeg hallgatta a koimány-7.6 rádiószózatát Nagykanizsán is a Zalai Közlöny Hangos Hirwolgála-tábaira Deák téren. A szeles\'idő ellenébe is kitartott a tömeg és feszült vigyázban, kalaplevéve állta végig a rádiószózat végén elhangzott Hífhnuszt is.
A beszéd az egész, országban nagy
megnyugtatást keltett. Eloszlatja a kósza hirek okozta aggodalmakat ta a nyugalmat és biztonságot ültette vissza a lelkekbe. Magyarország e beszéd után továbbra is a béke é» a biztonság szigete lesz és hisszük1, hogy a rémhírterjesztők és a za^ var<>sl>íin halászék a jövőben nem fognak talajra találni a becsületes magyar polgárok körében. v
Borzalmas szerencsétlenség a római nemzetközi autóversenyen
Két versenyző gépkocsijával teljes sebességgel a nézők sorai közé rohant Eddig i halálos áldazata és több súlyos sebesfiltje van a szerencsétlenségnek
előtt; egy magánkocsi állt meg ad
Róma, április I Borzalmas szerencsétlenség történt e XH. római nemzetközi «utó-fvorsenyen. * Az tegyik fordulóban Bfuzxo versenyző \'és az utána kö-. vetkéiő kocsi teljes sebességgel a Viézók közé rohant. Hét ember < flá-rom gyermek, két férif és két a
helyszinen azonnal meghalt, egy férfi és egy nő i>edig a kórházba szállítás után. A kilenc halálos ál-dozaton kívül több\'súlyos sebesültje is van a borzalmas szerencsét-* lenségnék.
, A halálos autószerencsétlenséget az icfézle elő, hogy a versenyző
úttest szélén s a versenyző ezt látva, félrekapta a kormányt: ex \'l>edig elég volt arra, hogy a nagy sel>es-séggel száguldó gép a nézők közé lendüljön

Eekhardt Tibor a választójog vitájában\' rámutatott a kormány nagy érdemeire
Él6s felszólalások a Házban a mostani nyugtalanság ohairót
H Budapest, ájirllis \\
A képviselőház mai üléaén az el-*iök felolvasta a közigwzgatáásl bíróság átiratát, amelyiken közlild,
Íiogy Hindy ZollSn képviselőségét negtáirtadták. Ezután Eckhardt i Tibor szólalt /el a választójog vitájál>an. Hangsúlyozta, hogy er a javaslat közjogi
alajM>t iád, kiemelte a kormány, a kormánypárt érdemeit, de leszö-\'. gezte,\' hogy az ellenzék is nagy áldozatokat hozott e javaslattal kapcsolatban. Nem osztozik azokkal, a kik aggodalomm\'.U látják a titkos bb vezetését. A nyilt választás nem tudta megoldani a szociális kérdéseket som a háború előtt, sem az-
után. Nem a magyar néptől, inkább a gyenge kormánytól fél. Revízióra ké|>es álIajH)lbá kell hozni az országot, — mondotta. i A javaslat nem fedi1 az. ő egyéni és a kisgazdapárt együttes felfogását, ezért nem fogadják el. Hibának1 azt tartja, hogy a javaslat mé#\' mindig különi>$éget tesz a városi és
•elég, hogy valaki önmagái lemezre világmegváltónak és frázis ,-kkal. jelszavakkal, Ügyes demagógiával \'tömegeket félre tudjon vezetni.
Törekednünk kell, hogy biztosítsuk\'a tisztességes megélhetést nin-jddnkinek, akt dolgozni tud és akar. Az elesetteké és szűkölködőkön szenetettel és jótékony szociális ina tézményekkel segítsünk. De ehhez ,keli! a legnagyobb belső rend ís nyugalom. Ennek\' a főfeltétefc a hadsereg./Ha.ez a sz»i-v egészség^, az ország minden polgára nyugodtan élhet. A mi nópünk kitűnő katonai rátermettség "a hadt scieg érWWfann>i("niWt \'n tftrtlkar értéke. Tisztikarunk ]>edig elsőrangú. Akadtak az utóbbi időben egyesek,, akik azt hitték, hogy a, tisezökar jjolitikamenlcs egységét
\'meg lehetne bontani; Ez. nom fog ^sikerülni soha. A hadsereg , pártoki felett csak az egész nemzeté\'lehet!
A" magyar j>oUtlkát mindig meg-
bTzhetósg, előkelő gondolkodás és magas erkölcs irán^totta. Ettőr ei-térni és forradalmi. módszenekh^z nyúlni nem engedek. Fontos, hogy az országópllő munkából mindenki ij>arkodjék a maga részét kivenni azon a helyen, ahová hivatása rendelte. Különösen fontos ennek a Ixj-látása ma, mikor külpolitikailag is kezd a helyzet lassacskán tlsztjlnj. Az igazságtalanság talajában a béke inem virágozhatik. Az elrendeződés folyamata »megindult a Népszövet-ség nélküi is
A nagyközötteég nem tudhatja^ hogy ■ mit történik, mi in«m.i tabát. Jeg okos«bbán tcSri, ha a felelő* kormányzatban, amelyről nem teheti fel, hogy tájékozatlan, ép|>en Ugy megbidk, mint én. A politikai és gazdasági életlen nyugalomra és bizalomra van szükség. Kis ország nagy feludatot csak komoly össze, tartással \'képes megoldani. Súlyosan vél hazája ellen, aki az egység
megbontva, széthúzásra izgat és a maga egyéni érvényesülését keresi, • Meg kell szűnnie annak ebben az országiján, hogy mindenki jogot formáljon a külpolitika irányításához és • a l>első nyugaimüt bárfai módon is zavarni merje, ösúttartás nélküJ íiincs fegyelem, fegyelem nélkül nem lehet vezetni.
Mindezt azért tartottam szüksé-gesnek elmondani, hogy a nyugal. mat továbbra is biztosítsam. Egy* szer már megmutattuk 1919 után, hogy a rendbontó elemektől meg tudjuk tisztítani hazánkat és nem2W« tünket ,és amit akkor tudtunk, nem felejtettünk e-i semmit sem ! ÉnCsak magyar célkltü/é^ekét\' ismerek\' és-tűrhetek és csak törvényes eszközöket ezeknek a célokrirtk\':>ar elérésé-re ! Bízom a magyar- nép jónmisáv gában és hazaszeretetében;* ha -őssm fogunk, iswm is ineg fogebennünktt Segíteni I
ZAliAI KOZKONV
a falusi uavnzók közölt: u f-ttlusiuk
rovására. t j
Foglalkozott ezután Eckhardtnzok kai in okokkal, amelyek a rwsl.inl nyugtalanságot okolták, Áz első ok az osztrák —német egyesülés : ez kellette az izgalmat, i | i
Cslcscry-Rónay közbevág: Csoü bizonyos oldalon !
Eckhardt : Ugy Ivan, csak bizonyos oldalon, én Is azt mondom ! Rafniss : Begyulladlak a zsidók ! Eckhardt ezután hangsúlyozza, hogy a helyzet és a nemzetiszocla-(Folytatáa a 6-lk oldalon)
Megrögzött székrekedésnél és annak mindenféle káros következményeinél a gyomorbélcsaipr-nát reggel leikeléikor egy pohár ter-méiztiei .Ferenc J6z«el" keserűvíz alaposén kttliztlijs, az emésztési és az anyagcserét előmozdítja, a vérkeringést megélénkiil s kellemes közérzetet él fokozott életkedvet teremt. Kérdezze meg orvosit.


AZ UJ SAJTOTORVfiNY - mondotta Mlkecz Igazságügy miniszteri Oegléden — megvédi a tisztességes sajtót és Lehetetlenné f<»gju tenni a sajtószabadság leple platt történö visszaéléseket
LEZUHANT vasáma|i a budaörsi vitorlázó repülőtéren Békássy Vilmost sportrepülő. Békássy kiugnott és megmenekült, a gép összetört.
LEFEJEZETI férfiholttcstet tm láltak vasárnap Rákospalota hat& rában. Egész csaj>af rendőr nyomozza a gyilkos merénylőt. Az áldozat kilétét még nem sikerült med állapítani.
NYILAS LEGÉNYEK kaftánba ÖL tőztek Győr utcáin és igy szórtals röpcédulákat. Előállították őket. i A JELSZOPOL1T1KA és hlszléria ellen beszélt vasárnap Klskunha^-t son MarschaU földművelésügyi miniszter. I
MAGYAR DIVATBEMUTATÓ volt vasárnap az Operaházban Horthy Miklós kormányzéné és Anna királyi hercegasswtiy részvételével-1 LETARTOZTAdTAK Buda^len vasárnai> dr. Roinán.Róth Iván kis(, pesti ügyvédet és feleségét család, sikkasztás, uzsora és magánokirat-hamisítás gyanúja miatt.
ECKHARDT TIBOR vasárnapi angol rádióbeszédét 110 amerikai rádióállomás közvetítette.
DUNANAK MENT négy gyermekével a Margithldcn Bajusz Feretlo gyári munkás felesébe : férje elvesz-, tette állását, lakásából kilakolta*-, ták. A rendőrőrszem megakadályoz* ta a tragédiát, i
REJTÉLYES körülmények közAlt hunyt el Debrecenben Sokoröy Lóránd egyetemi tanársegéd, mérgezési tüneteket állapítottak meg.

A KISANTANT és Magyarország közölt folynak a tárgyalások a kölcsönös jogviszony rendezéséről.
SZUDÉLANÉMET amneszlla készül Csehországban. 1 i INN1TZER heroegérsek cáfolja kolostorba vonulásának hírét.
HITLER vasárnap, üiácbai" nagy beszédet mondott. i
Egyelőre nem bővítik a kanizsai vlzvezetékhálózatot,
hanem ölettetik a be nem kapcsolt házak bekapcsolását — Kedvező jelentés a víz- és csatornaművek elmúlt évi munkájáról
A nagykanizsai városi viz- és csatornamű ellenőrző bizottsága Miklós János postafőnök elnöklete alatt ülést tartott, amelyen dr. Krátky István polgármester is részt vett. Előadó Wnllgurszky Béla városi mérnök, üzemi igazgató. Az ülés egyetlen tárgypontja: a közmüvek 1937. évi zárszámadása*
1937-ben a vízmüvek összesen 4075 darab ügyiratot intéztek el, a nyilván, tartott adósok ós hitelezők száma 1800, a raktári anyag forgalma G000 tétet volt Nem nyert végrehajtást — mondja a jelentés — a városi képviselőtestületnek a kisgyűlés által jóváhagyott ama határozata, amely «z 1934, évi julius hó le után létesült vezetékek épitési költségeihez az érdekelt háztulajdonosokat hozzájárulásra kötelezi. A hozzájárulások összegének megállapításához és kivetéséhez szükséges .munkálatok az irodai személyzet jelenlegi létszáma mteUett nem voltak elvégezhetők. Ugyanezon okl>ól nincsenek kidolgozva egyéb kimutatások.
Dr. Krátky polgármester utalt arra, hogy
nem lehet a mellékutcák háztulajdonosait külön megterheléstel sújtani.
Igaz, hegy a kisgyűlés jóváhagyta a határozatot, de ennek a végrehajtása nagy visszatetszést szülne,
A kérdéshez hozzászólt Miklós Gyula, dr, Boda Károly, Blankcnberg Imre, Miklós János, Kálmán Leó, végül a bizottság kimondta: javasolja a közgyűlésnek a véghatározat hatólyon ki vül helyezését.
A közmüvekhez uj m/unkaeiő beosztását is javasolja a bizottság,
A víztermelés terén — összehasonlítva az előző 3 év adatait, kedvező változás i tapasztalható, 1937-ben ugyan is az előző évekénél kevesebb üzemidő alatt, kisebb éramszükséglettel nagyobb mennyiségű viz volt termelhető,
ami a kutak vizadóképességének növekedését mutatja. Uj kut fúrását bizonytalan időre el kellett halasztani, mert a Földtani Intézet a szükségOs helyszíni szemlét még nem tartotta meg. A hálózat bővítését az uj kut létesítéséig nem lehet megengedni, mert
a jelenleg be nem kaposolt, de fizetésre kötelezett házak
bekaposolisát kell elsősorban__
biztosítani.
Ai. összlakosságból « csőhálózat mentén mintegy 20.000 ember vízellátása van biztosítva, de a csőhálózat mentén fekvő 1021 házból csak 727 van bekapcsolva. A víztermelő telepek száma 3, ahol 4 mélyfúrású kútból történik a szivattyúzás. A csőhálózat hossza a fővezetékkel együtt 2U000 méter, ebből 2a060 méter öntött vas, 461 méter azbesztc<%wentcsÖ.
A vízvezetéki hálózatba 809 vizmértJ, 501 fürdőszoba, 414 mosókonyha, 970 vízöblítéses WC van bekapcsolva, 142 tűzcsap és 14 közkút van beépítve.
Az 1937-ben termelt víz mennyisége 445.600 köbméter volt az előző évi 45(1000 köbméterrel sz<*nlben.
A havi átlagos termelés 37.100, a havi maximális termelés 44.562, a napi átlag termelés 1220, a napi muximális termelés 2221 köbméter, a napi fejadag átlag 61 liter,
A vízfogyasztásból háztartások áta-lányára 170.157, állami épületek viz-mérŐs fogyasztására 49,068, városi épületek vizmérős fogyasztására 4a989, Ipari vizmérős fogyasztásra 41.091, magán vizmérás fogyasztásra 10*087, utcák, parkok öntözésére 1835, a strandfürdő céljaira 71^4, nyilvános közkutakra 5796, a vizmü saját fogyasztására 5272, hálózati veszteségre 88.711 köbméter esik.
A hálózati veszteség igen nagy,
oka a hálózatba bekapcsolt vízmérők és a víztorony vízállás első készülékének esetleges hibáira ós az utcák, parkok öntözésére felhasznált víz mennyiségének hiányos bejelentésére vezethető vissza. Ezügyben megfelelő Intézkedések történlek,
50 házhoz készítettek 1937-ben csatlakozó vezetéket 3818.17 pengő értékben, 17.919 pengőt az utcai vixv«re-tékhálózat ldl>ővitóséro fordítottak. A Kinizsi utca északi részén és a József főherceg utca középső szakaszán 344 m. hosszúságban, a Batthyány utca középső szakaszán 186 m, hosszúság, ban, a Só utcában 124 in., a Szent Imre herceg utcában 190 mL hosszu-ságban épült vízvezeték,
A vagyonmérleg 41.115 pengő felesleget
tüntet fel, amit a bizottság tartalékolni javasol. A vizmü tiszta készpénze 81.478 pengő. 29.614 pengővel több az előző évinél
Legalább rendszert szóló- és gyflmftlosfa-permetezó készülékek SSKSJar\' """ felelősség mellett.
Bam romlik, nem kopik, inpuim nélkül, tubád kézzel ■zétmzodhetfi.
Szölö- és gyllmölcsfapermelezök szakszerű, pontos javítása |ótállás mellett.
Szeszgyári berendezések legolcsóbb árban.
ónozáiok. Autogénheg.sztés. VörösrézQstök.
Samu Lajos rézműves
Nagykanizsa
Alapítási évi 1826. m
Raktár: N.gykanlzs., Deík-tír 12., (« felsötemplommal szemben). Műhely: N.gyk.nlzsa, Kfllciey-utca 11.
1938. <pri1l» j.;-
A \'lMja bmtW YlzfflJ «SM» kait:
ségvctéshen előlit dijakból 1M.3<0 1\',
képviselőtestület..
A vixdUhátralék a folyó előírás 45JS százaléka. Az 1937. esztendőben
a hátralék apad** mutat,
a kezelés eredménye tehát kétségkívül jobb az 1936-i évinél.
Az. ellenőrző bizottság a jelentést tudomásul vette. Dr. Boda Károly megállapította, hogy a zársa&nUdás olyan szépen áttekinthető, precíz munka, a vezetés olyan eredményes, hogy azt elismerőleg jegyzőkönyvben kell lefektetni. A bizottság est ki U mondta. <
Dr. Krátky polgármester megköszöni a város vezetősége nevében «s elis-merfj szavakat.
Miklós János elnök megállapítja az elhangzottakból, hogy a bemutatott jelentés és előterjesztett számadatok a költségvetés realizálását bizonyítják. Elismeréssel szólt a YizJmÜvek vezetékről.
A bizottság ezután áttért
a osatornamü
jelentésére, amelyből kitűnik, hogy 1937-ben összesen 40(1000 köbméter szennyvizet emellek át a telepen. A szenny viz napi átlaga 1112 köbméter volt.
A csatornahálózatba 1937-ben 37 há tat kapcsoltak be 4275 pengő költ B^gel. Megtakarítás 17.119 pengő, amit tartalékolnak. Az üzemi tjsxta készpénze 7&197 pcngÖ.
A vizmü és csatornamű jelentése ujabb bizonyítéka annak, hogy a vezetés a legjobb kezekben van letéve, Waligurszky Béla városi mérnők lelki-Ismeretes nVunkája, szakértelme és rátermettsége meghozta eredményét.
12.000 biztosítottja van a Keresztény Térsas Temetkezési Egyletnek
A Nagykanizsai Keresztény Társas Temetkezési Egyesület XVIII, évi rendes közgyűlésén beszámolt mwlt évi működéséről. Ar egyesület Nagykanizsán mintegy 2500, vidéken ccs 1280 családot számlál s az igényjogosultak figyelembevételével (feleség, gycrmle-kek) az egyesület biztosítottjainak szá. ma cca 12.000.
Az elmúlt évben temetési segélyben részesült 113 egyleti tag, felvett uj tagok száma 450^
Az egyesület áltól fenntartott temetkezési vállalat évi tiszta nyeresége több mint ezer pengő. A vállalat, mely a tagok tulajdonát képezi, száml-talan ecetben jött tagjai segítségére és igazolta annak szükségszerűségét A nagy számban megjelent tagok között ott van nyolc-tíz városi képviselő, a tisztikarban és választmányban ott van méltóságos ur Ős egyszerű munkás egyaránt. Elnök Filó Ferenc igazgató, főtitkár Barbarits Lajos főszerkesztő.
örömmel vette a közgyűlés tudomásul, hogy a tagok tulajdonát képező vállalat hatalmas raktárára és több mint kétezer pengő ujabb felszerelés pótlás dacára tartozás nem áll fenn. Tehát a vállalat rentábilis.
(0 I
— "sátán Április 5. kedd. Rom. kat Ferrerl sz. Vince. Protestáns Vince. Izr. Nlzan hó 4.
Gyógyszertárt éjjeli szolgálat e hó 15-lg a Fekete sas gyógyszertár ós a ktökantzaal gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órátél este 6 óráig (hétlő, nerda, péntek délután kedden evén nap nőknek.)
- Ksrtibator •„ |*„gWrt
Egy garnitúra fonott -kerti bútort Is lehet nyerni az egyházközség kul-turház-sor* Jegyén.
193& áprtlii-5.
ZALAI KÖZLÖNY
8
Vizvezetókszerelést
garanoia mellett készit -
MENDLOVITS
Gulla Bustabo hegedQestJe
A Kaszinó szombati hangversenyért Guila Bustabót, ezt a fiatal amerikai olasz hegedümüvésznőt hivta meg és ezzel komoly és művészi élvezetet szerzett Nagykanizsa — sajnos szám. ban kevés — zeneértő közönségének.
Guila Bustalio egész lényén valami kedves tisztaság, megfoghatatlan búi ömlik végig. Ez csillan ki játékából is. Költői lélek, amelyből finotri, tiszta, átélt muzsika fakad. Szinte nem is tudja az c*nker, honnan van ebben a törékeny kis női testben annyi erő, hogy életre tudia kelteni, ujjá tudja alkotni a müvek holt kotta-fejeiben elrejtett művészt. Biztos, éles vonóhuzásaii mögött is lélek lakozik ós vele együtt a hallgatóság is kénytelen magát átengedni az igazi muzsika szent varázsának.
Műsora első részében Bach E-dur hegedűversenyét hallottuk. Bach muzsikájából is átélt lira zengett Bustabo vonója alatt* Ceasar Franc hege. dü-zongoraszonátáját (A-dur) is tökéletes finomsággal ós áthatott érzésekkel játszotta.
Szünet után bravúros technikáját csillogtatta a Tartini—Kreisler (változatok egy Corelli témára) és Pugnani —Kreisler (Preludium és Allegro) müveiben. De itt is, a nagy tudás, a brilliáns technika mellett a nehéz variációkon is a meleg átélés ólmilött végig. Szymanowski pom\'pás Chant de Roxane ós De Falba gyönyörű Jotája után Hubay: Hullámzó Balaton tete. Jénjét hallottuk « fiatal hegedűművésztől oly magyaros tüzsel, hogy akármelyik tóagyar hegedűsnek dicséretére vált volna*
A közönség kitűntető meleg tapssal fogadta Bustabo minden számút. A lelkes tapsokat Bustabo két pompás ráadással köszönte meg, A Casinot — pompás virágcsokorral kedveskedett Bustabónak is — igazán dicséret ős köszönet illeti e valóban szép és művészi élmény ü estért.
Külön kell ismét megemlékezni Herz Ottóról, aki a művésznő minden számát ftnom megértéssel és stílusosan kisérte. Nemcsak kisérője, de méltó társa is volt (pld. Frank pompás szonátájában) Bustabónak. A siker egy része őt illeti.
(v-
Egy klsleányka borzalmas halála
Gulyás Mária 11 hónapos igali gyermek édesanyja mellett játszadozott a konyhában, amikor szájába vett egy kukoricaszemet. Édesanyja csak hk-kor vette észre, amikor már fuldokolni kezdett a kislány. Kétségbeesetten vitte az orvoshoz, aki gégemetszést alkalmazott, de a szerencsétlen gyermeket men lehetett mlár megmenteni, a kukorica szem egészen leszorult a légcsőbe. A kislányka az orvos kezei között halt mtg a knütőasztalon.
EMLÉKEZTETŐ
Április 8.
Veti tett képes liceális előadás 6-kor a Népmozgóban. Április 9.
Coittm»nsoli Mária hangversenye 9-kor a zeneiskolában (Zonebarátok Társasága). Jegyek FIsebelnéL MáJ». 2.
Az Irodalmi Kör Kodáty-lmmgv«r-aenye 9-kor a sjftihftghm
Egyedül a körúton
Itt benn a dzsessz makog,
künn villamos csikorogva fordul,
Ijedten rezegnek az ablakok.
Szemközt boltredőny kelepel.
Búg a lift. f\\ szomszédban zordul
a rádió épp most mondja el,
hogy Sanghaiban az ágyuk bőgnek,
Madridban moziba esett^ a bomba.
Rikkancs üvölti végig az* utcát,
egy áruházban most mondják megafonba:
valakit a kijáratnál várnak.
(Mi lenne, ha akikre nincs, aki várjon,
most egyszerre mind felordítanának?)
Ezer és\' ezer lépés egyszerre kopog
(mennyi cél: kenyér, csók, játék, temetői)
Ezer kimondott szó úszik
az utca felett, mint koldus-rongyokon
a nyomor rossz szaga. Sziréna üvölt,
nagy baj van valahol biztosan I
(Ilyenkor jó idegennek, egyedül lenni I)
Gazdátlan kiskutya vinnyogva rohan
a lábak kavargó erdejében,
érzi: — valahova tartozni kell.
(Honnan tudná szegény kicsi pára,
hogy a „hatalmas" ember Is Igy lohol
egy életen át az élet után — hiába.)
A halántékomban egy rozoga ér eszeveszetten zakatol. Mégis jó ez a bábeli pesti zaj I Jó benne megállni valahol, beletemetkezni és elbújni benne és rohanni, szótlanul, egyedül és nem érezni, hogy milyen ijesztő csend ütött tanyát ott belül...
Barbar/ts Lajos
Jogerősen felmentették a 15 hónapi börtönre ítélt nagykanizsai szülésznőt
Jászfalvi Kálmánné nagykanizsai, Teleki utcai szülésznőt a nagykanizsai törvényszék tavaly szentem,* bérben egy évi és 8 hónapi börtönre Ítélte. Az ügy fellebbezés folytán a pécsi tábla elé került, ahol elrendelték a bizonyítás kiegészítését A nagykanizsai törvényszék végrehajtotta ezt és az ügy visszakerült
a táblára. Most volt Pécsett a második tárgyalás. A tábla azzal az indokolással, hogy a vádlwli c-selek-niényt nem látja bizonyítva, Jászfal-vinét felmentette a vád és következményei alóf.^ Minthogy az Ítéletijén a főügyész is megnyugodott, a felmentés jogerőssé vált.
Szerelemféltésből fel akarta gyújtani szomszédja hajlékát
A vizsgálóbíró gyújtogatás miatt letartóztatott egy csapl-l gazdát
A szomszéd Csapi községijén la. kik Kiss László kisgazda, akinek szomszédja Dörgönye József, aki foglalkozására nézve szintén földműves. Dörgönye és Kiss közölt ellenséges viszony állott tenn, a mennyiben Dörgönye és Kiss 4 mesgye miatt dsmételtcn összeszó-koztak, azonkívül, ahogyan a községben az emberek beszélik, Dör-gtinye féltékeny természetű ember volt. Mindezek a két szomszéd között olyan ellenséges légkört terem-
tettek, hogy Dörgönye több Ízben megfenyegette szomszédját, hugy rágyújtja a házat. Senki azonban nem vette komolyan Dörgönyo fenyegetését.
Szombaton történt, hogy Dörgö-nyén annyira elhatalmasodott ellenséges érzüleüe, hogy elhatározta, fenyegetését végrehajtja. Zsuppszal. mát kerített és azt szomszédja háza közelében széjjelszórta, meggyújtotta, majd amikor a szalma égni kezdett, ttót Kiss hajlékát
Városi Mozgó. Péntektől - keddig! -ma Állítjuk, hogy az utolsó 10 esztendő legjobb filmje:
Mosdat kicsapják
A legjobb magyar művészek szereplésével
ElSadáiok kezdete hétköznapokon 5, 7 és 9 Arakor, vasirés ünnepnapokon 3, 5, 7 és 9-kor. Rendes helyárak.
M^trunkhahn
ju^ttAÍvót&arru tjfoxftjxjorrj ^
MINTÁT I
eladás: vi.teréz-krt. Ö. IV. PROHÁSZKA 0TT0KÁR-U. 8.
GY/(R: BUDAPEST, XI.LENKEUT 117.
szórta. Szerencsé ne Kissék észrevették szomszédjuk bosszulnunk á^ |át, tettenérték és rátámadtok. Kis hijja, hogy elkeseredésüklxin meg nem lincselték a gyújtogató szomh szédot, aki szándékát nem tudta teljesen végrehajtani.
Dörgönye tette után bemenekült istállójába és mngára zárta an ajtót. l$issék feljelentették a gyuj* togató szomszédot, akit a kiskomáu romi csendőrség egy járőre vasár, nap délelőtt beszállított a hagykanin zsai kir. ügyészségre. j
Dörgönye kihallgatása alkalmával beismerte, hogy hosszúból és hUe-i relemféltésből akarta felgyújtani szomszédja házát. Dr. Almássj* Gyula vizsgálóbíró Dörgönyét letartóztatásba helyezte,, ami ellen az fel folyamodott a törvSny*ék- vád-tanácsához. I , i
Nagy sikere volt
a Zalai Közlöny Hangos Híradójának vasárnap délután a Deák téren, A nagy szól ellenóro is állandóan sokan hallgatták a közvetítést ós különösen a kormányzó beszédét figyelte nagy érdeklődéssel a sokszáz főnyi tömeg.
A hűvös időiárás miatt később megritkult a hallgatóság, de a hirek 8 s|x)rteredmények idejére ismét nagyszámú kíváncsit vonzott uiitá-sunk. Külön telefonértesítés ala|>-ján a kormányzó rádióbeszéde után elsőnek közöltük a pesti ós vidéki sporteredményeket ős ezzel a rádiót is egy teljes órával megelőztük.
A nagysikerű Hangos Híradó jövő vasárnap 5 órától ismét műsort ad és közvetíteni fogja a Ferencváros— Hungária labdarugó mérkőzés 1L félidejét.
Hideg!
Prognózis: Élénk északnyugati szél, változó felhőzet, helyen-kint eső a hegyeken hó. A hőmérséklet csökken, éjjel a szél-védett helyeken talajmenti fagy. Holnapra már felmelegedés.
A MeteoroIogial Intézet nagykanizsai raegfigyelóállomAsa jelenti i
Hőmérséklet tegnap este 9 órakor: -f 11-2, ma reggel + 3 4, délben + |9-fl Csapadók: 58 m,
ZALAI KÖZLÖNY

MAljób
jutokmdtars
Vetsera Helena bárónó megírja memoárjait
(Copyright)
Ezemyolcszáxiiyolcvankilenc szeptember negyedikén, a korareggéli órákban kihallgatáson jelent m\'eg Ferenc József dolffosóssobájában. a schönbrunni kastély első emeletén Kraus ur, a bécsi rendőrigazgató. A császár . Íróasztalán ott hevertek az aktatáskák, . amelyekben az elintézés végett •pióje ,kmtfő iratokat küldték hozzá a miniszterei. Az
, egyik aktatAska hiányzott. Ezt Kraus rendőrigazgató szorongatta a hóna alatt...
KetterJ, a iaUój kint Alit a sralon-baovaz.ő kötelessége volt, hogy a ►kuloslyjiktítn & lessé, mikor ér vé-,iget az audiencia. Ezúttal hosssu ki-MUgalásra , gondoltak;. Ki\'aus ur: .atusban .mindössze hat percet től-j lött a császár Jígeadáshirü iróasz-.Jftla előtt.
Amikor, a „szobába .lépelt, -az udvari előírásoknak i-uiegfelolőe-nnieg-h^jtoUn magát is .jártán jgy adta ölő muttdaniviUöját: ■
-. Hódolattal és alkattal jelenteni császári és a^toll királyi Felsé-igedaek, kogy\'a kétfre*v«ll legmu-gasakb parancsot SBemélyesen magam-hajtőt végre. Az ernevo-.aatkozó részletes jelentést hódoló alázatul . bátorkodom Felségednek
(•Zsebéből kicsiny acél kulcsot - húzott elö, ennek a kulcsnak inása ott hevert a császár aktái között, kinyitotta az aktatáskát és fehér glacé-keszlyügyesével belenyúlt, hogy kiemeljen egy kaligrafikus .betűkkel megirt jelentést. A császár .azonban leintette :
- Hagyja... mii csináltak?
•A nendőrigaugató imigyen vála-.szolt a kérdésre :
— Legalásatos tisztelettel jelenteni, nhogy <öt nappal ezelőtt,. pontosan augusztus ■haj\'űiinoogyedikén regnel hét órakor, ;auiiut erről a mögas kabineürodéflak már bátor vwlfcam fetentést teani, megjelentem helyettesemmel és Ráróni teljest megbízható titkosnendőrnel a Johann \'N. Vemay .nyomdájában. Hogy a feltűnést elkerüljük külön-külön és .gyalog érkeztünk a nyomda épületéhez. AJaposan átkutattak az összes helyiségeket és kinyomtatva, összecsomagolva megtaláltuk a >Deakschrift« valameny. nyi példányát. A „ ,
kinyomatott füzeteket ott a helyszínen én magam égettem el.
Helyellesem és én magam becsomagoltuk a különböző telkiekből összeszedett és a nyomtató gépből kiemelt szedést, ezt ládáklmn fjak-ke^en elvittem a Heumarktra, az állami pénzverde épütolólie. intézkedtem, hogy í
az ólombetűket olvasszák össze,
azonbnn senkisem tudta, mi az. a mit meg keli semmisíteni. Ezután én egyedül visszamenteni a nyomdáid és magam eskettettem meg a szedőket és a főszedőt arra, hogy soha senkinek egy árva szót sem mesélnek el arról, ami a megsem-
misített füzetlien állt. Szeptember elsején és másodikán ismét átku-•pttuk a nyomdát, azonban nem találtunk semmit. Tegnap khaztoltuk a személyzet között azt a julalmat, amelyet a kabinetiroda volt kegyes rendelkezésre bocsátani. Az ösz-szes nyugták itt vannak az irattás-kálian. A nyomdánál érdeklőd lenn mennyit lesz ki a nyomtatási költség, de azt a feleletet kaptam, hogy a bárónő, amikor a kézimlot a nyomdásznak átadta, minden költséget e\'őre kifizélett. Egyébként megtaláltuk a kéziratot is és a legmagasabb parancs értelmiben a kinyomtatott példányokkal együtt ezt is megsemmisítettük...
Fáradt arcát kissé felemelte az ötvenkilenc éves császár és meg-kérdezte: \\ i
— Végrehajtották azt a parancsomat, hogy a bárónőnek meg keli fizetni minden kiadását?
Zavarton felelte a rendőrigaz.
gató: (
— Háromszor vollam személyesen a bátónőnél, de csak kétszer fogadolt. Kljelentetle, hogy alattvalói hűséggel veti alá magát Felséged minden j>arancsának, azonban
pénzt nem fogad el.
Ugyanolyan konok magatartást ta-nusitott, mint március elsején, amikor T&affe őexcellenciája ]>arrfn-csána felkértem őt arra, hogy a heullgenkneuzi sirkcrtliől, összes költségeinek megtérítése mellett b ko|>orsót Bécsl« sréUitlasia át Ekkor is azt mondta, hogy...
A császár félboszakilotta :
— Ezl már tudom. Van még egyéb jelentenivalója ?
Pillanatnyi habozás után igy szólott Kraus ur, a rendőrigfczgató :
— A legmagasabb parancsot császári és \'királyi Felséged, a . legapróbb részletekig végrehajtottam. Felelősségem teljes tudatában leg-» alázatosabban jelenthetem, hogy ti kinyomtalott emlékiratnak semínl nyoma sem maradt meg Felséged utólagos jóváhagyása mellett mindössze egyet\'cn példányi tartottam meg azért, hogy omennyiljen Fel-séged legkegyelmesebben clie(ndel-; ni méltóztatik, ezt a példányt alá-j zattal Felségednek adjam...
Két kezébe fektette fejét a csá-i szár, egy percig elgondolkozott és. aztán megtört, csendes hangon eny-, nyit mondott csak :
— Danke. Ich bin i^cht neu> gicrig... i ,
...Ferenc József nem volt kiváncsl arra, mit vetett papirra Vetsera
Mária anyja a mayerlingi tragédiáról és mit nyomtattak ki abban a füzcll>en, amelynek minden példányát a kézirattal és a szedéssel együtt legfelsőbb parancsra meg. semmisítette Kraus ur, a bécsi rendörigazgaló. Erről « füzetrtöl mindössze egy akta manadt,
a száma 3859/1881. éf • Jsl-zése Pr.
és ebben az aktában csak annyi ol. vashaló, hogy Velsera Heléna memoárjait a l>épsi rendőrség meg. semmisiletle. ,
88 nyomtatott oldal, mindegyiken 20 sor...
Süidőrjgazgató a tüz-
Huszonnégy órán iái kezeim kö zött volt egyetlen megmaradt példánya a negyvenhét év előtt elé^e-ttt kicsinyke füzetnek. Lehet, sőt valószínű, hogy az a példány kerüli a kezeim közé, amelyet Ferenc József számára mentett meg Kraus
ur, a bécsi
haláltól.
Sárga fedelű van a füzeinek és a szélén vékony, fekele keret.
A gyász szimbóluma. Mindössze három nyomtatott sor van a fedőlapon :
Vetsera Mary baronoss fotograflája. (Ez az a kép, amely Adele fotoszalonjában készült és amelynek lemcíét a baroncas összetörte.
I) B ftH€SJEH®ff®T.
AJs Manufcript godruckt.
Im Sélbstvertage der Baroain Helena Vetsera
Nyolcvannyolc nyomtatott -oldal, ra lerjed ez a füzet és miaden. oldalon Jt>usz isorwan. Aí Habkbirrgok történetének kutatói ..tudtak ennek a füzetnek létezésóíőLés külöoöean az összeomlás óta gyűjtök és szenzációt** éhes n&y amerikai lajnxk vagyont Ígérlek annaft laki Vetsera Heléna bárónő memoárjait meg-* szerzi. A. bécsi titkos állami levél-tárt valósággal felforgatták azok, akik kutatási® engedélyt kaptak. A hajszának csak egyethen eredménye volt: napvilágra került.Kraus rendőrigazgató bizakoas jelentés*\', de magát a memoárokat senki nem látta... I *
Rudolf trónörökös életét <*inak\'J idején a l>écsi császári házi, udvari és állami levéltár igazgatója, Mltis Oszkár báró dolgozta fel és munkájában megemlíti, hogy a »Denk-schrifU a legnagyobb bibliográfiai rltkaság< k. közé tartozik, mert egyet Jen péklány sincs [belőle. >Az .az egyike felmerülő vélemény — .árja Oscar Freiherr von JVlitis — hogy a memoárok a l>éc6i Hfttis, Hof-ond Staatsarohivban feltelhetőM, teljesen téves. Egyetlen |>éldány sem található itt.c
■ Mi . volt taz oka . annak, hpgy Vetsera Heléna, aki irtózott a,nyilvánosságtól és "k sajtótól, kinyomatta a mayerlingi tragédia íörté-netét azzal ,a céllal, hogy ezt a.füzetet az újságokhoz jutta^a el ?
Erne a nyilván kézenfekvő kérdésre feletetet adnák a mcrm>ár első sorai.
A (eiQploiB-épItésre
kővetkező havi felajánlások történtek:
Havi 10 pengőt dr. Kónig József.
Havi 2 pengőt: ^SzegŐ Mór, Bodenck István, Garal Testvérek, Jaoger István, Hirlender (iyuláné.
Havi t iiengőt: Varga Nándor, Grün-feld Márk, Sáfrán Ferenc, őzv. Maxi movics Gyórgynő, őzv. Kozinciky Jó-zsefné, őzv. Orbán Istvánnő, őzv Honfy I^irjncné,- özv. TóJb Józsefné, Móger Karölin, Szekulja Jakab, Petre-sics Kálmán, Holezhciml Károly, Szent Irmai Mihály, Vncsák György.
Uavi 50 fillért: Vitéz Pcrédi Nán dor, Háry István, Velő Dániel, őzy, Porpác-zi Ignárnő, Sinkovics Pál, Kau-csic® Jgnác, Virág Imi\'énő, Kiss Ká. rolyiié, Golenszky János, Bentzik Irma, őzv. Wlasics Nándoraé, őzv. Microk Jánosné, őzv. Apáthy Jánosné, őzv. Halasy Ferón(né. Pintér Ji\\nos, Ko-zinczky I)e/.ső, Bognár Béla, László Béla, I.akchenbachcr András, Tíhren-stein károly, Zsoldos Gyula, Bedének László, Koncsey István, Gorza István, Platzkó Mária, Harsányi Efcus, Farkas József.
\'Havi 30 fillért Neumann Bezső.
Havi 20 fillért Olga Szalon.
Egyazeremindünkorra adakozluk:
60 -pengőt: (kSzony Sándor nyug. táblabíró. ,
10 pengői Cselt Joachim, Beichfcn feld Gyula, "Weiss\'Emő, Blankenberg Imre.
6 pengőt: Lukács Vilmos.
5 pengőt: Biró Ernő, Neu és Klein, Quitumr Arthur, Deulsch Sándor, Slern Kálmán, Ihigár László.
:t ]>engőt: I\'rank Gyula.
2 pengőt: Halász Sándor; Horváth József. (:)
— S«fát WiMte és örömére.szolgáló meghívásnak tesz eleget. Ua •
I^M.I. iBwU^hUJ*!!, rt|h.t„-kUl VWáaát me»l^ü»Uv •éMké*^*er »é**0.
1938. április 5
ZALM KAZUONYI
A kanizsai futballcsapatok fekete vasárnapja
A bajnokjelölt DVAC biztosan győiflti az NTE ellen DVAC —NTE 4:1 (2:1)
A kellemetlen nagy szélben i» nagyszámú közönség vonult ki a Zrinyl pályára, hogy szemtanuja legyen n most tanár biztos alosztály bajnok I)VAC kanizsai játékának* Bár az idő járás, illetve a nagy szól sokat ártott a játéknak, mégis megállapíthattuk, hogy a DVAC az alositály erősen kiemelkedő legjobb együttese és megérdemelten nyeri az idén a tajnoksé. goL (7 ponttal vezet.) Annál nagyobb csalódást okozott az NTE, Már ar in-dulásnál elvesztette még az esélyét is annak, hogy ez ellen a kitűnő együt-es ellen győzni tudjon, hisz legjobb emberét, Kittért nélkülözni volt kénytelen. A mérkőzés lognagyobb meglepetését azonban a Hittor helyettesítő Kovács okozta, aki a legnehezebb fel adatkörében a kerület legjobb csatársorra ellen sokkal többet nyújtott, mint amennyit vártunk tőle, sőt Kiss után a csapat legjobb embere volt. Kétségbeejtő rosszul játszott az NTE csatársora és a közvetlen védelme, e.sondor olyan gólt Tett l>e, amilyen • potyát, már régen láttunk. Ha az első félidőben az NTE csatársor kihasználja a szél támogatását és lőnek kapura, még ez ellen a nagy DVAC ellen is győzhettek volna.
A DVAC igazolta Jó hírnevét. Ae egész ifjúsági játékosokkal telitett csapat olyan kitűnő együttessé nőtte
ki magát, hogy ellenfél uélkül áll az alosztályban. A csapat minden része kitűnő.
Az NTE közvetlen védelméből Cson-dor legalább 2 gólban benne volt. Csáki jól kezdett, de luftja, amiből az első gól esett, megkavarta s azután sok hibát vétett. Varga volt a közvetlen védelem legjobbja, de az semi volt az igazi A fedezetsor volt a csapat legjobb része. Mind a három fedezőt kitett magáért. Különösen a védekezés ben volt jó mindegyik. Kiss volt közülük a legjobb. Kővár* volt a mérkőzés meglepetése. Fáradhatatlanul dolgozott elejétől végig, csak a rúgásokkal van még baj. Ez ellen a nagy csatársor ellen azonban jól vizsgázott. Cíetneki a tőle megszokott jó játékot mutatott. A csatársorra semmi jót nem lehet mondani. Szabó indolensen játszott. Végigállta a mérkőzésst. Srol-lár tehetetlenségű határtalan. Jelinek -nek sem ment a játék. Csász a Italszélen egyenesen kitűnő, a jobb olda. Ion nem sok sikerült noki. Istenes labdaosztogatásával vonta magára figyelmét. Az a baja, hogy sokat van hátul és nem lő kapura.
Slmonyi (az egykori NTE halfjáté-kos) budapesti bíró mintabiráskodást mulatott be.
(O/O
A Zrínyi katasztrófáiig vereséget szenvedett Pécsett
Zsolnai SE-Zrinyi 10:0 (4: 0)
A bajnoksög végén fullogó "Zsöfimi SE-től elszenvedett Vilyos Ziinyi vereség óriási meglejjetés. A Nemzeti Sport a következőt írja: «A második helyezett ellen váratlanul nagy gól-arány u győzelmet ért el a ZsSE, Csöngeyt és Babost lefogták és a Zri-
nyl teljesen megbénult, A gólokon Tadics (2), Mattenheim (2), Varga (2) Takács (2) és Sértő (2), mindkettőt 1 l-esből, osztozkodott. Kitűnt Krum-pach, Miklósi, Tadics és Varga ZsSE-bőU.
Játékvezető Bencae.
Az NTE II. legyőzte a Nagyatádi Turult
NTE H.-NTSE Jtl (Oil)
Játékvezető Németh. Az első félidőben a. vendégcsapat támad szél támogatásával éa Molnár révén vezet. Szünet után megfordul a játék kép®. Farkas egyenlít, majd Kőrös lövi a győztes gólt. ______
Ifjúsági bajnoki mérkőzések
Sáska Levente—Kereskedelmi 7 : 3 (5:0). A legerősebb ellenfelét győzte J* a bajnokaspiráns Sáska, A gólokat Gödinek (4), Nagy (Szenye) (2), Miha-lecz, illetve Junker, Stakonyi és Tőke lőtte. Jók voltak: Nagy (Szenye), Mi-halecz, Gödinek, Horváth Bódi, illetve Junker, Vellák és Tőke. Vezette: Klu-8«r.
Cserkészek-Ipariskola 3:0 (1:0). A Cserkészek megérdckaielten győztek. Vezette: Gerencsér,
A Levente labdarugó Szakosztály kéri a nagy mérkőzések alatt a sportszerető közönség támogatását a 8*e-8ény levente futballistákkal szemben, * nagy mérkőzéseken perselyeini fog-"ak, akik hiányos felszeielés és egyéb anyagiak miatt kevésbbé vagy egyálta-nem tudnak szerejjelűi.
Nemzeti Liga eredmények
Hungária-Újpest 3:2(1:0). Ferencváros—Phóbusz 3:1 (2:0). Stegcd-Budai 3:0 (1:0). Budafok—Kispest 3:1 (0:0). Eto—Szürketaxi 0:0. Törekvés-Bocskai 3.2 (2:1).
Kerületi eredmények
PVSK-PBTC \'4 :1 (3 :1). PEAC-PAC 3:0 (0:0). KBAC-MSE 3:1 (1:0). KTSE-KSE 3:2 (2:1),
II. oszt. MSE-KTSE IL 2:2 (1 :0).
Tennlsz
A nagykanizsai Zrinyi Torna Egylet értesiü nagyérdemű tagjait, hogy tennlszszakosztálya vőróssalikos pá. lyáit }ó idő esetén megnyitja. Egyben felkéri n. é. tagjait, hogy ft kiküldött belépési nyilatkozatot csütörtökig Juttassák el dr. Makó Gábor (Kisfaludy u. 17. «.) szakosztályvezetőnek.
SmkosztdtywzelOség. (:)
— BntorkUllitáaónkat toklntsé meg minden vételkényszer nélkül. Kopstein butoráruháa.
— (Befejeződött a nyolcnapos misszió Nagykanizsán)
Az Eucharisztikus Szentév egyik programpontjaként szereplő missziós na-l>ok vasárnap délelőtt befejezést nyertek. P. Dám Ince dr., a miárlagyüdi kegy hely és ferences rendház lelkésze vasárnap délelőtt a 10 órás szentmise előtt mondta el záróbeszédét, majd utána pápai áldást osztott. A misszió alatt, mind a nyolc napon keresztül nagyszámú hivő sereg vett részt a szentbeszédeken, majd vasárnap a szentségekhez járultak. P. Czirfusz Vik-torin plébános meleg köszönetet mondott P. Dámnak a sikerült misszióért.
— (Vetltettképes liceálls előadás)
lesz az Irodalmi és Művészeti Kör rendezésében április 8-án, |>éntekcn délután 0 órakor a Népmozgó helyiségében. Vánkos Jenő i>olgári iskolai tanár Lengyelországról, a magyar-lengyel kulturális és történelmi kapcsolatokról tart előadást. Belépődíj nincs.
(0.
— (Eljegyzés)
Mechner Illy és NVcIlisch Elemér (Budapest) jegyesek, (Minden külön értesítés helyett.) (:)
— (Dr. Csík László letenyel klr. járftsblró)
A kormányzó dr. Csik László nagykanizsai törvényszéki jegyzőt a letenyel kir. járásbírósághoz bíróvá nevezte ki. I)r. Csik László többéves kanizsai s*ol gálata alatt kitűnő kvalitásaival, elsőrendű jogászi késségeivel, megnyerő uri modorával, a város társadalmi életében való szereplésével Nagykanizsa közönségének általános becsülését érdemelte ki. Kinevezése értékes munkásságának méltó elismerése.
Ha nem jól lát, J3K*
Fenyvesi György
6rá. él u.koptiku. mitlrbn
Pö-ut 10. Dobrovlcs-ház.
Siiiliilit irriil ittipln li Uullikl
— (A hadirokkantakhoz!)
Felkérjük liadirokkant bajtArsainkat, lujgy kinek a KAruly csapatkeresztről hí igazolvAnya még nincs birtokában, jelentkezzen az elnökségnél (vitéz HA-mory (HUd) Józs«r I)eAk tér i). (;)
— (Ktllfőldl magyaroknak kOnyvet)
adoniAnyoztak: Joó Ilus, Paúl Innn, BellAk Mária folyóiratokat, Holló János tanAr 2 drb., Fenyvesi Józser 1 drb. könyvet. Minden magyar adjon lcgalAbb egy könyvelt
— (Bővítik a tihanyi nép-mfivéizetl házat)
A tihanyi népművészeti hAzat n forgalom emelkedése miatt kibővítik, egynttal egy modem vendégházat is építenek melléje.
S
A szlvburok, a szívbillentyűk, a szívizmok és a szlvldegek megbetegedéseinek kezelésében a
rendkívül enyhén ható természetes .Ferenc Józset" keserűvíz lonlos segédeszköz, mely reggel éhgyomorra egy kis pohárral bevéve a tápcsatorna tartalmit biztosan felhígítja és azt igen könnyen levezeti. Kérdezze meg orvosát.
Forgács
házhoz szállítva kocsinként 8*50 P. tu
Kapható Strém Károly Utóda HAGKEB PEREIIG nél Sugár ut 20.
Kirándulás a herendi porcellángyárba
A herendi porcellángyárban húsvét hétfőn (április 18-án) a mult évihez hasonló autóbusz kirándulás lesz. Emlékezetes még az a jól sikerült és minden tekintetben élvezetes autóbusautazás, amelyet tavaly rendezett meg a líclybeli menet jegyiroda és ennek a felújítását célozza a mostani társasutazás is.
Maga az utazás is élve/etos, mert Keszthelyen keresztül, igy tehát rész-ben a Balaton partján, Tapolcán, Nagy vázsonyon át visz a* ut, a Bakony szélén levő herendi gyárba, ahol a gyár előzékeny tisztviselői szakszerűen magyarázatokkal kisérve, végig vezetik a kiránduló társaságot a porcellán készítés változatos és stines ágazatain
A résztvételi dij, amelyben a gyár kaszinójában elfogyasztandó ebéd dija is benn foglaltatik, 11 pengő. Indulás körülijeiül reggel félnyolc órakor és visszaérkezés egy keszthelyi kirándulás lós egyl>ckapcsoMsával, előreláthatólag este 11 órakor. Jelentkezni a mc. netjegyirodában lehet. Az autóbusz csak kellő számú jelentkezés esetén indul. __(:>
— (Halálos lakodalmi verekedés)
Annak idején lakodalom volt Balatonfüreden, amelyen Pintér Gábor idős gazda belekötött Paucr István napszámosba, akit ugy összeszurkált, hogy Pintér belehalt sérülésébe. A törvényszék ezért Pauert három évi börtönre ítélte. A tábla az Ítéletet most helybenhagyta.
FlüT-automobilok
Topolino 600, Balilla 1106, Balilla 1500
kBrxetfcépviaelete éa bemutató koc»i i
Scblesinger Gyula vaskereskedóaé!
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 18. Telefon 289.
DALAI KÖZLÖNY
19e». IprIHs 5
(Folytatás a 2-lk oldalról) 1 izmus teljes félreismerése okozza ezt a képze\'t riadalmat.
A múltban—mint annyiszor hangoztatjuk — a magyarság oly sokszor folytatott véres önvédelmi harcot. Miért esnek éppen most kétségig ? Erre semmi ok\', hisz a nemzetiszocializmus nem hódító poUtú káju, hanem kimondottan faj politikát üz. A történelem során tehát bármikor inkább fenyegelett bennünket veszély, mint most; amikor — szerintem — ez a beállott változás ráknézve csak előnyős. Előnyös l>edig azért, mert eloszlatta azokat a veszélyeket is, amelyüket a kisantant szövetsége valamikor számunkra jelentett.
A nyugtalanság másik oka már jogos és ez \'a szociális elmaradottság A (Súlyos helyzelet frázisokkal megoldani nem lehet.
A harmadik : a zsidókérdés. Uj mondanivalóm itt sincs A fajvédő kiáltvány alapján állok. Kíváncsi vagyok a kormány programjára. Sajnálattal látom, hogy a fegyelem az országban meglazult. Sürgősnek tartom a kormány tekintélyének helyreállítását is.
A forradalom ellen az ellenforradalmat hirdeti a szegedi ellen forradalom szellemi, politikai és erkölcsi, öröksége jegyébea, Ehhez a jMilitikai alapot a kormányzó beszédélH\'n és a szegedi eszmében látja.
Eckhordt nagy tapssul fogadott bo. széde után Illés József beszélt a nacionalista törekvések gyors eredményéből. A javaslatot elfogadta.
Takács I\'crenc arról Ikszelt, hogy a magyar nép elég .érett ahhoz, hogy Középeurópában vczctősrcrepct ját-szék. N*e\':n fogadta el a javaslatot.
Fzzel az általános viUtt befejezték. SzéH belügyminiszter szólalt fel, megköszönte a nivós vitát és válaszolt a felszólalásokra. Hangsúlyozta, hogy a leglöbb kifogás a 6 évi belybenlakás ellen Hangzott el, a kormány helyt ad va a kérésnek, a részletes vitánál mó-do itást javasol és tágitja a nők választójogát© vonatkozó korlítokut is.
Lapzártakor Szélt József még beszél,
Le^ida m nemzetiek kezére került
A vörösök kirabolják a magánbankokít és minden aranykészletei magukkal visznek
Salaniatica, április 4 A nemzeti csapatok vasárnapra elérték Leridát. A várost csak kevés számú, vörös őrség védte. nm^Jy inkább csak feltartóztatta a nemzetieket arra az időro, mig a vörös csaltok tőmfgo elhagyja a várost. Kgyes csoportok azonban még a város megszállása „után is meghúzódtak a házak között, ezeket a marokkói csapatok tisztították meg-
A város elfoglalása és megtisztítása után a pen cti csapatok tovább folytatják előrenyomulásukat.
Barcelóna, április 4 A vörös kormány vandál pusztitá-sai során most már arra is vetemedett, liogy a magánbankokat kirabolja. Szombaton és vasárnap megkezdték valamennyi batilfc pénztárának oxigén-palackokkal való felfeszltését és az ott találliató arany készletek elhurcolását. A köztársaságiak azzal sem törődnek, hogy ezen elhurcolt értékok között sok a külföldi betét, A nagy
A ZALAI KÖZLÖNY „KERESD A BETŰT" VERSENYE
&r^n 4
Szőlőben is csodás hatása lesz a
PÉTS-SÓ-nak
Ravasszal nyitáskor, az első kapáláskor, de legkésőbb virágzás, előtt, adjon szölőtőkónklnt 2-tfil 5 deka
t
és figyelje „meg az eredményi 1.
Kapható 1 kg. és ennél nagyobb mennyiségben:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmi-
szerek, gép stb. korewkedé&ébon Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. Régi bírósági épület mellett Tel. 130. Ismertetők és használati \'titasltá<-sok díjmentesen bárkinek rendelkezésre állanak.
aranykészleteket minden nyugta nélkül viszik cl és fordítják a kormány céljaira.
A magyarországi németek is leszavaznak április 10-én
Az oszfrák népszavazási propa-gunda tetőpontjára érkezett
Bécs, április 4 A szavazási propaganda vasárnap lető|)ontjára érkezett. Hitler és Bürkei Grácban mondtak boszédet, do a bi.-rodalom minden nag>\'obb városában voltak pmpagandagyülósok,
Hitler kancellár hétfőn Klagenfurtba utazott és ott mond beszédet* Ausztriai körutja során szombaton érkezik Bécsbe és a választás előestéjén mondja ol nagy beszédéi. A l>cszéd-del a választási propaganda ic is zárul.
Budapest, április 4 A magyarországi nómel állampolgár rok is leszavaznak április 10-én. A szavazni kívánó magyarországi néme tekét filléios különvonat szállítja Bécsbe.
Ciánodról lesz Zogu király tanuja
Róma, április 4 Ciano gróf olasz külügyminisztert Zogu király meghívta Tiranába. Az olasz külügyminiszter mint tanú vesz részt, Zogu király és Apponyl Geraldine májusi esküvőjén.
Szikla juhant a pályatestre: *~|6"halott, 35|sebesmt| R
I Belgrád, április 4 Súlyos vasúti szerencsétlenség történt a Belgrád—sarajevoi vasútvonalon.\' A pályatestre egy . szikla zuhant, amit a Belgrádból índ-utó vonal vezetője nem vett észi-e. A mozdony, a jjodgyász és i>ostakof< esi, valamint két személykocsi a mélységbe zuhant : 6 ember anegi ,halt, 10 súlyosan, 25 könnyebbéit -megsebesült. !
APRÓHIRDETÉSEK
10 uólg 60 fillér, minién .tovíbM\'aA
tkö»D»P 4 HIHÍ.-
Vlx«v*n*«a., sátor-, koca!-, gép*, és kazalponyvák, olcsó árban, ..nagyon >ked* veső fizetési feltételekkel, továbbá emergé
Íummlszll, krómszl|, kenőc», henger- és ractorolajplr legojcíóböan beszerezhetők kelemen Rezső eígnél. 868
BtakáMHM\' keres* 15 fkl belépéssel. Unger-Ullmann, Hoithy M.wnt>19.
Négyszobás/ verandáa,-Jcerles-mmwéfmi héx .baszátartozó mellékhelyiséfekkel eladó. Cim a kiadóban. 846*
F»mm*n, príma,. bükkfából. Ismét kap-ha\'ó Strém ufódi Hacktr Fttencoél, Su-gár-ut 20 *
Rdasa bura anyagi kiváló minőségik) 1 kg 12 fillér. MuiizfilFriedenthál. •
f«. ltok megóvását biztosítással vállalom LObtiSála iképesített i szűcsmester, Fő nt 8. Baxáradvar. •
Kétasobáa lakát Jóiief főherceg ül 22. tz. alatt május 1-érc kiadó. *
. Homokfutó kooolk eladók Eötvöstér 22 a iám.
Doktor kiváló eredménnyel tanit né* netet és franclát. Magyar-utca 30.
Kiadó utcai szép kétszobás-lakál mellékhelyiségekkel május l-re. — Szekeres Jóuei\'utca. 38. 823
Olo«é szekrények, atokedllk, stelázslk, ágynemű, edények, sUrdősea eladók-,— C»engery-ut 35." 964
Jól főző mindenes Makéowif ábdJis 15 re felvétetik. Jelentkezés\'a -déli órák< ban Uukátz mérnöknél, Magyar-u. 19. 965
Kooolat bent kosztra, fiatalt, keresek. Haszon, Magyar-u. 125. 970
Ogyes, biciklizni tudó hAaloxelgta felvétetik. Lenek idáMé* Zrínyi •M.nufcí
Keresek «gy m.aM*ba«fr leányt vag
bejárónőt axonnalra. Fő-ut 17, em.. 9^
Már
részletfizetésre vehe* megbízható
kerékjiárt.
Kérjen
árjetfy-T / zéket
rTflHfS flntfllv kcrékP*"wgy)ktrfi>ktdö apujrt-lUUUU HlllUL üzletében. Fő-ut 5. Telefon 8H
Kiadó itonnKlM yar.aa laké. lütdfl
•lobival ée Oilelbelyiaég • C--------\'--
fird.klödéaek Horvitlt
.1 17.
lét; a Caengery-uton. ea Vaa, Caengerv
973
■ atonafa4a*ar.léal cikkek legel, caóbban beazerezhetök Beleznalnil, Sngir-
ul 53._____\'
Mintáinkéit Irv.leKihói .■ ós*e*vll|t0lt bity.g.t, rigl vagy o| tömegeket, ma. gyeit ea kullöldlt, feloszlatott íytl|temi-nyeket birrotkor megvételre kercaek. — Barbarlta Lajoa, ■ Zalai KöaltJny f. azei-keaztóje, CrdekJtklai lehet telelőn 78. az. vagy nzem*lye8eir ■ mindennap d. n. 5-6 órki kMtt.
Nyakkaadi lordltia, javllia, műatop-polía.^tveíf, poreelláti ragatutáa EríaébíMér 4 , miaedlk udvar I. e»,\' •
Legújabb nSI és gyűtmek-tavaszi,, kabátok teljes váUaz-tókban raktiua . érkeztek.
Schtiti.
Mezblatutó fktayt -lelve
tzek. Hadtea llua, te|tv<5,.Horthy M.-ut 5. *
Ffl.nl tMdó .mindeneit felvéaaek. — Cim : Reln Zoliin, RlkócH-ii 0. •
Ba)irilN»t kereaelr délelfitfre. Szemete utoa II. *
ÁtklaklUabdl .vlBazamaradt .jlók, .ablakok okaón eladók. Józaet líbereeg ut 5(1. •
BlotkUant itndd\' kH.ua lehreaiwk. — Szillnget. EDIv»rt<r 31.\' •
Príma hizl fltuatntr eladó. Uizki
herceg.0lat.4ib. •
KikMbia udvari lakia Teieky-ut 10 az. alatt .aonnt kiadó. •
Ta.ulál.áaa! .telvétetlk ^ukaa-varm íllba. Király-ij. 34. »x. •
1 Etelt aarllakéti. olcaón eladó. Jó-zael löhetceg-ut i76/a. ■ *
Kiadtau. Iaptola|dom>«-Kmw!>d.«liii Rt\'
Qulenbert: Nyomda ós Délzalil Lapkiadó Villalata Nagykanlzsin.
peldóa kiadó l Uat Xii.ly.
Interurbán telefon: Nagykanizsa 78 azim
kapfUtt- mag kalfc<bpa»<a ■ „
Ofcsén^jM mTramcxÚwn mmkczTialik
Teljw.
csiraképes és fajtiszta;
9 8 12 5 5
4 10 10
5
6 5 paa*~4k< U ^ ouhorh 10 spárgahkb •
slb. dlb, kb. iű éle
v< régmag
megérktzett\'^rkaphalí\'3. OR8ZA0JÓZSEF
magkereskedésében Nagykuiiu, . .Etuéhet tér 40. AretH Uróaán4pklol. naioM; Tel. ÍM..
sárgarépa ,„ „„ patrsziatyein „ ratekt „ .
saláta
r— unugion:. -—j
| é. tp.zaUBkÜ a^.^.l |

W«T. MH KAroljf,
Nagykanliw, 1838. április 6 szerda
Ara 12™.
POLITIKAI NAPILAP
ts kúdótaivaUl: I\'ftut 5. ííjLn-aiiudfti httkOuup (MtuUa.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
\' Bég\'Három közérdekű
"kérdés...
Irta: Kelemen Ferenc
A modern várospolitika egyik1 nehcf , kivüt \'foíiths feladata a város J>eltérületén lévő közlekedési útcáhálózüt\' olyan korszerö kiépítésé, aVnely az élet lüktető ritmuSá* hoz alkalmazkodva lehetővé teszi a fontos közintézmények, közhivatal lokj\' piacok, állOinásök, jmrkok\'j strandfürdők, sportpályák mennél kényelmesebb és rövidebb idő alatt való ííiegkózelitését. »i ,
A városrendezési terv, mely egyébként sok tekintetben reformra szorul, figyelemmel volt erre la közérdekű kérdésié s több olyan utoanyitásról, utcameghossz-abbiUlS-ról gondoskodott, mely mind a gyorsabb és kényei me-ebb közlekedés céljait szolgálja.
A térvek ti^gy rés?e természetesen az élethez alkalmazkodó uji városrendezési szempontok miattés anyagi okokl>ól mindeddig nem került kivitelre, de vannak olvan kisebb elgondolások is, amelyeknek\' »Qiejgvalósitásíi nem pkoz lényeg^ sebb pénzügyi megterhelést s őrhelyeken á városrendezés bármily uj rendszer^ sem fog változtatni.
Ezek közé tahozik a Batthyány utcai összekö\'íő gyalogos híd létesítése. Á kérdés már évtizedek\' óta foglalkoztatja-npm\'csak á közvetlenül érdekelt utca lakosságát, hanem a yáros egész polgárságát is s igy válóban érthetetlen, hogy ez a terv .eddig není loerült\' kivitelre,
Bizonyára pénzügyi szempontok! is hátráltatták a terv megvalósitá-\' \' sát, de az egész hid \' felépítése 8—IjÓ ezer j>engő költségvetéssel elintézhető s ez bizonyára nem olyan összeg, mely egy\' ilyen\'\'"fontos" és közlekedési szempontból múlhatatlanul szükséges összekötő hid meg-Üpitésének komoly \'ákadályá lehetne. Ha a város vezetőségé annakidején, amikor a terv" élénken foglal, koztatta a közvéleményt, komolyan hozzálátott volna a megvalósításhoz akkor ez a kis összekötő hid már] régen meglett volná\', $öt a béruhá-záS "költségéit is i-érfen letörtesztot-tük volna. \' I
Á Batthyány utcának \'a Széchenyi tér felé való hiéghoászabbltfrsmost már — ugy \'tudjuk — a" legközelebbi jövő jfíetadal&i közé taJr*>-\\ zik\', reméljijk, hogy ezzei kapcso-latban, dc ha lehet, még ca-lőtl megoldásfa kerül a hid teláplt-sé-nek kérdése is, melyet oly türelmetlenül vár már Nagykanizsa polgárságának nagy része, az a lakosság, akit napi teendői, vagy passziói az állomás, a park vagy a strand feU} vezetnek a város egyes távolabb fekvő részeiből, igy főleg a József 1 főherceg -utca, Petőfi. Magyar üfc i cák, stb. tájékáról. Öe fontos Volnq a hídépítés i Város beiteHileté-nek "nagy részénél a park és a strand főkozottabb látogatása aenw |>nW^ál>ól is
A következő közérdekű kérdés: a
Előfizetési ára: egy hóra S pengő 4Q fillér. Szerkesztőségi és kiadóhivatal! telefon: 78. sz.
Elmaradta Házban a nemzeti szocialista párt megalakulásának mára várt bejelentése
Móttositotta a mai «lé® azUskolázott nők választójogi korhatárát
Budai>est, április 5 A képviselőház mai ülésén jelent meg elsőnek Hubay Káltnán, Lovas berény megválasztott képviselője-, aki a szélső baloldalon foglalt helyet. Mindenki várta, hogy Hubay a Házban napirend előtti felszólalásában be jeleni i a nemzetiszocialista párt megalakulását, ez a bejelentés azonban váratlanul elmaradt. |
Az elnök ismertette a közigazgatási bíróság átiratát, amelyben közlik, hogy Hindy Zoltánnak 8 nap alatt nyilatkoznia kell, hogy a MABI igazgatói. vagy pedig a képviselői állását tartja meg.
Ezután Lányi Márton előadó a 20. szakasz módosítását javasolta : az iskolázott nők -korhatárának 20 évre való leszálltását. Vázsonyi és Meizler szóltak hozzá a módosításhoz, majd a Ház az előadó javas-
lata szerint elfogadta a 20. szakasz módosítását. I
A 21. §_nál Bágyoni, Meixncr> Mojzes János, Mózes Sándor, Takács Perenc, Dulin Jenő, stb. szólaltak fel. A Ház a szakaszt eredeti szövegében fogadta el.
A 22. SJnál az előadó után tölf ben szólaltak fel, majd az előadó módosításával fogadták et a szakaszt.
A \'26., 26. §.t vita nélkül, a 27. eredetiben fogadták el.
Darányi Kálmán miniszterelnök ezután l*}t<?rjesztel1e az 11130-37. évi záró jelentést, valamint az, 1938—30. évi statisztikai munkatervet.
A választójogi vita további folyla. tásánál a 28. §-nál, amely a büntetőiekről\'szól, ezt a szakaszt visszaküldték a bizottságnak. A 30 lkat vita nélkül fogadták el
Csütörtökön 12 órás ülésen tárgyal nak.
Lapzártakor az ülés még tart

Valenciába menekült a spanyol kormány
Elfoglalták a nemzetiek Tortoza városát és környékét
Lerida, április 6 A nemzeti csapatok a város elfoglalása után minden fronton tovább folytatták előrenyomulásukat, így elfoglalják Tortoza városát is; sok környékbeli faluval egyült. • i Páris, április 5
A francia haditudósítók jelentése elmondja, hogy már ők is Leri-dában Vannak és meggyőződtok személyesen arról, hogy a vörös csapatok a városból va\'ó kivonulás előtt sok házat felgyújtottak FeU gyújtották a templomokat is, köztük a hires székesegyházat is, a
melyben számos műkincs volt felhalmozva.
A Franciaországba menekült vörösök között rengeteg szovjet tiszt is van. Ezek, mint kijelentették, nem akarnak visszamenni a spanyol frontra, ezért kérésükre Pái is-ba szállították őket.
Barcelona, április 5 A vörös kormány, miután a nemj zetiek előrenyomulása feltartóztathatatlan, székhelyét a legsürgöseb-lícn Valenciába tette át. A nemzetieket most már nem tudja feltartóztatni semmi, — Ismeri el most már a vörös kormány is.

Japán tiltakozott Moszkvában Kina fegyveres megsegítése ellen
Moszkva, április 5 A japán ügyvivő megjelent a külügyi hivatalban és a leghatározottabban tiltakozott Litvir-ovnál; hogy a szovjet fegyveresen avatkozik bele a távolkeleti konfliktusba és Kinát fegyverrel, íőSaerrel és katonasággal támogatja. Az ü,<?y-<
vivő közölte, hogy kormánya ebben japánellenes magalartást lát é-s\' minden további konfliktusért a szovjetet teszi felelőssé. \' l Litvinov nem tagadta, hogy fegyvert szállítanak Kínának, de tiltakozott az ellen, mintha katonasággal is segítenék Kinát. 1


A MAGYAR-NfiMET kereskedelmi tárgyalások április 0-án kezdődnek Berlinien.
SAJTC)P<")R indult egy lovasbcrénvi nvilas röpirat miatt, «mfelyl>en azt állították, hogy báró Berg Miksa zsidó származásit. \\
GYÜLfiS-TILALOM lesz az egész ország területén, jelenti a Magyar Tudósító, az ország rendjének biztosítása érdekéién. (Tudományos cgyesfilolek és képviselői l>e.számólók kivételével.)
LEíiGETT 50 hold a verpeléti közbirtokosság erdejéből.
A TISZÁBA FÚLT Moldoványi István 34 éves .szolnoki áilamépitészeti mérnök .csónakázás közben.
TORMAY CKC1L emléktábláját Budapesten, a Kőfaragó u. 3. sz. házon, aliol öt évig lakott, leleplezték.
MAGYAROS jellegű épületeket sürget Rudapesten a Paross Szövetség.
SZEKFO GYULÁT, aki pár hele távozott a szanatóriumból és újra dolgozni kezdett, ismét sianatóriumftia
vitték.
> ELITÉLTEK a . hajdúböszörményi kisgazdapárt megrá^alm\'izásáért Mar. schalkó Lajos újságírót.
SPORTUSZODÁT építenek 100.000 pengő költséggel Turkevén.
6000 VAGON magyar vasércet vásárolt egy cseb társaság.
A TŐZSDE négy napig szüuetcl húsvétkor.
38.8 MILLIÓ i>engővel növekedett a bankjegyforgalom márciusban.
uc

.. Csengery utoai vasúti meg-álló kérdése Nem a vasúti aluljáró, hanem P megálló kérdése. s
Az aluljáró ügyélven a fáradhatatlan polgármesterünk máris olyan eredményeket ért el, amelyek alapján joggal Remélhetjük, hogy ez a halaszthatatlan közlekedési probléma talán még ebben nz évben meg-
nyugtató megoldáshoz jut. Mindenesetre kívánatos, hogy ez a kérdés állandóan szőnyegen mjaradjon s egy percig sem feledkezzünk meg annak ébrentartásáról. <
A vasúti megálló ügye szintén rendkívül fontos.
Állomásépületünk olyan helyen fekszik, mely a város centrumától, fonlosabb tereitől és lakottabb ut-
•SZTALlNl Napjaid inog vannak számlálvaT llyon üzeneteket kap 11a-•ponta az orosz-lengyel határvidék titkos rádióállomásáról a szovjet-diktátor.
GYŰJTŐTÁBORBA vitték deviza-csempészet miatt Brandys Remik varsói hadimUliomost, a iengycl tőzsde-pánik okbzóját.
EGY MILLIÁRD márka értékű kincstári jegyet bocsát ki Németország. v
VIHAROS BOTRÁNY volt az angol alsóházban, egy munkáspárti arcul-ütött egy konzervatív képviselőt. Ilyen félórája még soha nemi volt az angol törvényhozásnak. A külpolitikai vitában a spanyol kérdós egy részidő körül tört ki a botrány.
CIANO gróf április végén utazik Rómába.
RÓMA elfogadja a montieuxi Dnrda-nella-epyezményt, a palesztinai kérdést később rendezik, az angol-olasz megálla|K>dás aláírása után.
ABESSZÍNIA meghódítását Törók-és Görögország is elismerte.
cáitól 2—4 kilométernyire esik. A\' város fejlődési vonala sem közeledik a vasút felé, inkább attól egyna távolodik, a pályaudvar megközelítése tehát a lakosság nagyobb része számára nem hogy könnyebb, hanem egyenesen neheaebb le^sz. Semmi kilátás., apa. .hogy a közeljövőben az állomásépület más hely-i\\j kerüljön, számolnunk kell azzal
fc- aúi
ZALAI KÖZICONV
1938. április 6,
a ténnyel, hogy pályaudvarunk még hosszu-hosszu időkön él a jelenlegi helyén marad. Mór |>edig ha ez így van, akkor keresni kell olyan meg* oldást, mely az utasközönség kényelmét és érdekeit más formában próbálja megvédeni. A Csengery utl vasúti megálló létesítése az első elhatározó lépés ebben az irányban. Felesleges külön is rámutatni azokra a jelentékeny előnyökre, a miket ennek a megállónak létesítése az utasközönség szempontjából jelent, de meg kell említenünk, hogy pusztán időben a város közönségének legnagyobb része számára legalább 20 percnyi megtakarításról van szó. Ha most már hozzávesz* szük, hogy a Pesttel való forgalom legfontosabb vonata, az éjjeli gyors éjfél előtt érkezik Kanizsára, « napi robotban kifáradt utasok számára valóban nem lebecsülendő előnyről van szó. De rendkívül fontos volna ez a nyári balatoni és egyéb kirándulók számára is.
Nincs hozzávetőleges számításunk sem arról, hogy ennek a megállónak létesítése mennyibe kerülne s milyen vasúti szempontokat érinti de az az érzésünk, hogy a kérdés a vasúti aluljáró létesítésével egyidejűleg s épp ezért nem nagy befektetéssel megoldható. I
Nem lehetetlen .probléma ez s más városok már régen megoldották. Ismerünk hagyobb kiterjedésű helyeket, ahol két-három ilyen vas^ uti megálló is szolgálja a közönség kényelmét...
Polgármesterünk a gyors és határozott tettek embere, működéséhez az alkotások egész sora füződikg számária egy-két ilyen »bagatell«> ügy Valóban nem probléma. Ezért reméljük, hogy azok létesítése nemi is fog sokáig halasztást szenvedni., Az utazóközönség érdekeit, de az in idegenforgalom szempontjait 11is közjelről érinti az autóbusa viteldijak leszállítása. A most érvényben lévő viteldíj más városokhoz viszonyítva határozottan igen magas és súlyos terhet jelent azok számára, akik rendszeresen utazni kénytelenek. Jól tudjuk, hogy az autóbuszüzem létesítése annak idején merésjrfcs kockázatos vállalkozás volt. Az első évek határozottan áldozatokat követeltek a vállalkozóktól, akiknek ezért az úttörő közlekedési munkáért a város közönsége részéről csak hála és elismerés jár ki. Az úttest burkolása óta azonban az üzem határozottan rentábilis, de az marad akkor is, ha ia viteldijakat megfelelően mérsékeljük, mert alacsonyabb viteldíjak mellett feltétlenül fokozódni fog az utasforgalom, ugy, hogy ftz üzem nem károsodik, az utazóközönség viszont feltétlenül jól Jár. Ez tehát szintén egy olyan közérdekű kérdés, amelynek megoldásához nem kell más, mint komoly elhatározás...
Agyvérzésre hajlamos Idősebb embereknél, akiknél igen fontos, hogy erölködés nélkül mindennap könnyű bélürüiésűk legyen, a termé-izetes „Ferenc József" keserűvíz — reggel éhgyomorra egy kis pohárral bevéve — a lehelő legjobb szolgálatot leszi. Kérdezze meg orvosát.
Száz tanát hallgat ki a törvényszék a Dene-ügy háromnapos fő tárgyalásán
Április 20, 21 és 22. napjaira tűzték kl a főtárgyalást
A városi közgyűlésen elhangzott gyanúsításokból kifolyólag dr. Krátky István polgármester feljelentést tett Dene József városi kertészeti alkalmazott és tárcái ellen. Megindult a nyomozás, mely hosszú hónapokon ál tartott. A különböző" jegyzékek, könyvek és I>érlisták átvizsgálása rendkívül nagy mun-
kát igényelt. A nyomozás és vizsgálat eredményeként Dcne Józsefet és több társát a kir. ügyészség j>erbe fogta. Makáry Vilmos törvényszéki tanácselnök ebben a per-/ ben a főtárgyalást április 20., 21. és 22. napjaira tűzte kj, amikorra száz tanút idézett be. I j
A törvényszék megsemmisítette a járásbíróság ítéletét és felmentette Garabb Gyulát a hatóság előtti rágalmazás vétsége alól
A törvényszéki orvosok szakvéleménye szerint a volt csendőr százados büntetőjogilag felelősségre nem vonható
A nagykanizsai bíróságokat sokai] foglalkoztatták azok a beadványok^ amiket unnak idején Garabb Gyula volt nagykanizsai csendörszázadosj intézett az igazságügyi hatóságokhoz és amelyben az eljáró bírákat és ügyészt részrehajlással vádolta. A megrágalmazott funkcionáriusok; feljelentették Garabb Gyulát, akit a kii*, járásbíróságon dr. WéberEiek biró egyizben hat hónapi, más alkalommal pedg három hónapi fogházra ítélt. |
A nagykanizsai törvényszék, mint fellebbviteli bíróság későig elrendelte Garabb Gyula tanúinak kihallgatását. Időközben a vizsgálóbíró a felmerült jelenségek aLaj>-ján elrendelte Garabb elmeállapotának megfigyelését. Dr. Desseő Mihály m. kir. tisztiorvos ós dr. Ország Lajos kir. törvényszéki orvos heteken át megfigyelték Garabb volt csendőrszázadost, majd beterjesztették szakvéleményüket, mely szerint Garabb Gyula insania
morális ban szenved és azért büntetőjogilag felelősségre nem vonv ható.
A nagykanizsai törvényszék, mint fellebbviteli bíróság most foglaiko-zott Makáry Vilmos elnöklete alatt azzal a rágalmazás! perrel, amit Garabb Gyula dr. Paiss Dénes já-rásbírósági elnök és dr vilézSzily Dezső kir. ügyész sérelmére elkövetett és amiért elsőfokan hat hónapi fogházra ítélték. |
A törvényszék, miután felolvasták az orvosszakértök csatolt véleményét Garabb Gyula elmeállajKx. tárói, megsemmisítette a kir. járásbíróság ítéletét és felmentette Garabb Gyulát az ellene \'emelt vád és következményei alól, mert — a hatósági orvosszakértök szerint — Garabb Gyula \'büntetőjogilag felelősségre merp vonható.
Garabb Gyula volt csendőrszázados felmentése jogerős. Rövidesen sor kerül Garabb második rágalmazás! perére. | ;
Márianosztrára szállítják a kiskanizsai asszonyt, aki leszúrta szomszédját
Jogerőssé vált Kolongya Lajoiné nyolc ívl fegyházbüntetése
Kolongya Lajosné klskanlz-saiaszi Szonyt, mint ismeretes, a nagykaiU-( zsai törvényszék 8 esztendei fegyházzal sújtotta, mert szomszédját, aki Kolongyáné egyik gyermekét megfenyítette, leszúrta. Flélebbuzéa folytán az ügy a pécsi tábla elé kerüli, amely helybenhagyta a büntetést. Kolongyáné semmiségi paj nászt Jelentett be az Ítélet ellen. A
kir. Kurta Töneky.lanácsa most foglalkozott a semmiségi paagisszai és azt elutasította. A- 8 esztendei fegyházbüntetés jogerőssé vált. t Kolongya Lajosné előtt 0 jogerős Ítéletet a legközelebbi napokban, hirdetik kl és azután elszállítják u nagykanizsai fogházból a mária-. nosztral női fegyintézetbe büntetésének kitöltése végett. ,
Maga akarta lebontani a pajtáját, rádült a fal és agyonütötte
Halálos szerencsétlenség Felsőszemenyén
Felsöszemenyc, április 5 | (Tudósítónk telefonfrelcntésc) Meg döbbentő halálos szerencsétlenség történt tegnap Felsőszemenyén, I
Erszt Károly 66 éves cipész porti, ját nagyobbítani akarta és ezért a házhoz épített |>ajtát le akarta bontani. Maga állt neki a munká.
Fürdőszoba
berendezéseket kedvező részletre legolosóbban szállít
MENDLOVITS
nak és a döngölt falakat sajátkezű-leg rombolta le. ,
A munka során az egyik össze, kötő gerenda kapcsát akarta ki. akasztani és nem vette észre, hogy tulajdonképpen már csak az az egy gerenda tartja a falat, amelyet ő le akar szedni. így történt, hogy az egész fal a szerencsétlen ember, ne dűlt és maga alá teittette. A mun kában segédkező társai azonnal hozzáláttak, hogy kiássák « romolt alői. Közben a nagykanizsai mentőkért is telefonáltak, de mire azok kiérlek, Erszt már halott volt. Sikerült ugyan még élve kiásni, de az elszenvedett súlyos belső sérülésekig rövidesen belehalt. A szerencsétlenül járt djiészmester családos, kél gyermeke van.
Bezárult ■ vasárnapi lioeális előadások sorozata
Qazdag Fereno Szent István előadása volt sz utolsó
Méltóképpen fejezte I*\' a Zrínyi irodalmi és Művészei! Kör lioeális előadásainak sorozatát. Az utolsó két előadás egyilte az Eucharisztikus Szentév, másik a Szent István jubileumi esztendő ünnepköreihez csatlakozott. (
A Szent István Jlceálls előadója Gazdag Ferenc püspöki tanácsa volt. A szentlsvánl gondolat jelentőségét, az első magyar király történelmi szenejíét, majd a inal magyarság hivatását fejtegette. A történetem ujabb kutatásainak i«\' menetéről, szónoki ■ biztonságról; emelkedett gondolkodásról tettek tanúságot a püspöki tanácsos szaJ vai. A népszerű előadót sok ós lelkes taps köszöntötte értékes és szép Szent István emlékbeszédéért.
A kísérő műsoron a polgári fiúiskola fiatal tanára, Sülé Ottó Mécs-verseket Szavalt. Kellemesen zengő orgánum, felfogásban elmélyedő intelligencia, előadásban tiszta művészi szinvonal jellemzik] interpretálását. I !
Magasrendű élvezelet nyújtott a Kör aranyérmes VegyeskaránaK az énekkuitura legszebb finomsá-\' gait csillogtató közreműködése Ket-ting Ferenc karnagy vezénylésével. , <
A liocális sorozatot a Kör kitűnő elnöke, Szakáll Gyula piarista ta-t nár zárta be. Megköszönte az elő. adók, a közönség, a város támoga-í tását, amellyel a Kör kultur. munkásságát elősegítik és annak eredményét biztosítják. !
— T.klntM m*f n Kopetotn Bútoráruház állandó butorklállltását. Izlfnes oloió bútorokat kedvező tizetéet tel-telekkelté vásárolhat.
Húsvéti
hirdetünk!
ssvtssí 8.8(i srí-sr;in tx ?:ő\'.-»4.50 saaaüas\'s.i.\'ss 3.20
Liimiliiit 1I1IH1I1H! liliulituk IiiéiíisMI Miltényi Sándor ás Fia IH-itlMi)
183a tprim a.
ZALAI KÖZLÖNY
Bánbldy Anlal előadása
A Postás Sportegylet rendezésében bél főn délután a Népmozgóban Bán-hidi Anlal oki. gépészmérnök, möegye. teini \'tanársegéd, a hires repülő tartott előadást délamorikai repülőélményei-ről.
Mint ismeretes, Bánhidí Antal az jm elmúlt évben résztvett
öv^ Albrecht királyi herceg jniVina délamerikai tanulmiány-utján. \'Ezalkalommal Bán
M ii. - hidi a magaszerkeszlettn és magukkal vitt Gerle repülőgépen 15.000 Kilométert tett meg a végtelen pampák, a Gran Chaco és a Matto Grosso mellett elterülő hatalmas őserdők felett. Az expedíció alkalmával közel egyórás filmet is vettek fel, amely szintén bemutatásra került.
Bán hidi Antal nemcsak kiváló repülő, de nagyszerű előadó is. Élvezetesen, frissen tudta elmondani re. pülőélményclt s szinte megelevenedett előttünk a rejtelmes Dólamerika, hatalmas folyóival, végtelen őserdeível, pampáival, ezer veszélyt rejtegető, ti-tokzatos, ismeretlen tájaival. Az Albrecht herceg által vezetett expedíció valóban nem kis miunkára vállalkozott, amikor e vidékre rándult ki. Szén, küzdelmes, veszélyes, de élmény, nyel teli hasznos kirándulás volt ez, amely e néhány bátor magyar vállal, között. Az élvezetes előadás során a felvett filmekről elénk tárult nélamori-Jca a maga különlegességével, hatalmas nagyvárosaival, ahol örök nyár van; végtelen őserdőivel, ahol ezer veszély fenyeget; elnyúló pampáival, ahol szomjan pusztul »dmfoer, állat; tengerré szélesedő folyóival, amelyek a Niagaránál is szebb vízeséseket adnak; a belső kis államokkal, ahol féléven, ként forgalom van, stU sth.
A magyar tudás, akarat és élniaka-rás csendül ki az előadásból és a bemutatott filmekkel. A helyőrség tisztikarán, a város vezetőségén kívül, ha számban nemi is tubott, de szép közönség hallgatta végig az élvecetes előadást. I.elkes, meleg taps jutaL mazta \'az előadót s valóban, azok vésztőitek, akik nem voltak ott.
Az előadás előtt Kaszala István postatanócsos mondott magyaros szívvel átitatott bevezetőt. A tragikus sorsú, de annyi vitézi bravúrral világhírre tett vitéz KaszalA Károly báty ja ő, aki öccse célkitűzései szem előtt tartásával a repülés fontosságára mulatott rá nagy vonásokban. Az Országos Sportegyesület köszönetét is tolmácsolta. A helyi egyesület nevében dr. Tholway Zsigmond postafőnök, aki a rendezésben is kivette részét, mondott köszönetet a megjelenteknek.
A délutáni előadások zsúfolt házat vonzottak, így Nagykanizsa is hozzájárult valamivei ahhoz, hogy a diadalmas Gerlék mielőbb egy ujabbal
szaporodjanak.
Tippversenyünk
eredményeit a nagy számban be-f érkezett tippek feldolgozása utáfli tudjuk csak közölni, addig? versenyzőink szíves türelmét kérjük. , UJ tippversenyünkjet azonban holnap már meghirdetjük.
EMLÉKEZTETŐ
Aprltf. 8.
Vclitettképes llreáüs elSadás 6-kor « Nápmozgóban.
Vili. ».
ComtmísnaoH MáH. hangwwnye ií-kor a zeneiskoláim (Zenebarátok ■ráWMágn). J<*y-k FUchetaa. »»)»■ I.
*Z lrwlalinl Kör Kojá^lwj.*-wniyo 9-kor • sziabázbm, N..MII Április 6. ntnli. Kom. kai CílMztto p. Protestáns CfllMiün. -Iw. Nlzan hó 5.
Ojógywrtárl 4JJ.lt oolgála) e hó lS-lg a Fekete mi gyóay««rtAr é« * klakaulzsal gyógyszertár.
Zenekultura - Zeneiskola
Teljesen jogos követelés az, hogy a város áldozatkészsége melleit máskép is biztosítani lehessen a zeneiskola anyagi szükségleteit é> a város áldozatkészségének leredukálását, csökkentését. Ezt azonban máskép, mtís uton-módon kellene megkísérelni és megvalósítani.
Elsősorban megfelelően alátámasztott propagandával
a növendékek számát emelni
aminek első következménye a zeneiskolai tandíjak — már régóta esedékes — rendezése, kiegyenlítése. Ezen az uton legalább ezer pengőt lehetne ős kellene megszerezni.
Véleményem? szerint eredményes lenne egy _ nem zenei ovoda, amivel már próbálkoztak, hanem/ —
zenei elemliskola felállítása.
Ezt olyan formán gondolom, hogy hzo\'k a zenészek, főleg zenekari együttesek, amelyek felsőbbfoku zeneoktatásra igényt nem tartanak, igen kedvezményes tandíj mellett nyerhessenek csoportos zeuei oktatást, vezetést. Itt elsősorban a két, nagykanizsai és kis-kanizsaii leventezenokarra gondolok, — mert hiszen a városnak és a két le. venteegyesűletnek a két zenekarba fektetett anyagi áldozata és támogatása csak ugy nyerhet biztosítást, ha a zenekarok kiképzőé az egyetlen erre zenekarok kiképzés az egyetlen erre visszagondolok arra is, hogy pld. tudomásom1 szerint annak idején vasutas fúvószenekart is akartak felálli. tani, sőt talán már a hangszereket is megszerezték, de szakképzett vezetés és oktatás hijján abbamaradt az egész s gondolok arra is, hogy ilyen megkönnyített tanulási feltételek mellett még egy-két kanizsai egyesületben is meg lehetne a propagandát indítani kisebb-nagyobb létszámú, az egyesület céljait és a tagok szórakozását szolgáló zenekarok megalakítására.
Be kell vonni a kanizsai zeneiskola és zenekultura felsególyezésére irányuló munkába
a Zenebarátok Társaságát
is. A zcueiskola lanárikara bármi kiváló is, s a szimfonikus zenekarral együtt bármily odaadással dolgoznak is, az iskola ós a zenekar anyagi fel. szerelése még olyan gyenge, hogy sok idő eltelik addig és sok áldozatkészségre lesz szükség, mig az iskola és zenekar felszerelés tekintetétjen csak a rendes, évi szükségletek póüísával beérhetL Tehát a Zenebarátok Társa, ságának is az legyen egyelőre a legközelebbi és legfontosabb célja, hogy saomélyes megjelenéssel és megfelelő hatásos propagandával közönséget és igy bevételt szerezzenek az iskolai és zenekari előadásoknak s saját, társasági hangversenyek rendezésével pénzt szerezve anyagilag is támogassa az
Iskolát és zenekart, amig az önállóan, saját lábára tud állni. Ezek az intézkedések és segitségek mind jelentősön csökkentenék azt a felhánytorgatott deficitet.
De van még mód anyagi eszkőzök szerzésére, amiről szintén csak itt Kanizsán kell irni, mert máshol \'dlyan természete^ dolog, hogy szólni somi kell róla s ez az, hogy amelyik egyesület, vagy testület igénybeveszi a zeneiskola, annak tanári kara, vagy a zenekara közreműködését, a/, tartsa kötelességének a zeneiskola ós a zenekar, tehát a zeneiskola hatályosabb támogatását
Kanizsán az utóbbi időben nagyon divatba jött, hogy ugy a zeneiskolát, mint a szimlfonikus zenekart igénybe veszik s nem is lehet műsort zeno-szám nélkül elképzelni. Ez eddig nagyon helyes, de viszont van a dolognak egy furcsa mellékága is. Amig a rendezőségek a takarítónőt a seprésért, a kárpitost a díszítésért, a villanyszerelőt a lámpaszerelésért, a fuvarost a székhordásért stb. stb. pontosan kijüzetik, mert hiszen ingyen senki sem köteles az illető egyesület, vagy testület privát céljaira dolgozni, addig a szereplőket senki sem kérdezi meg, hogy a szereplés — eltekintve a készülésre fordított munkától és időtől, — anyagilag vájjon kerülte valamibe?
A rendezőségeknek eszeágá-
ban sincs arra gondolni, hogy
a szereplöknek anyagi kiadásai Is vannak,
hogy ogy hölgyszeroplőnek rendszerint uj ruhát kell csináltatnia, mert ha véletlenül kétszer egymásután szóiéul abban a ruhában, akkor már megszólják érte, hogy a férfiszereplők nek is meg van a müga kiadása, mhavasallatás, gallér stb. aprólékos, de sokszor sokra rugó fizetendőivel s nem gondolnak arra, hogy például a zenekar egyszeri szerepléséhez 60, 80, sőt sokszor 120 pengő értékű kottaanyag is kell, — hogy egyéb apró kiadásokról no is beszéljek, — "ami azonban egyszeri szereplés után u zenekar szempontjából legalább 2—3 évre értékét veszti, mert addig nem! veheti újra műsorára és ahelyett uj kottái kell beszereznie.
Vigyázzunk kéiem, ne értsenek félre, ón ogy pillanatig sem akarom1 azt álli-tanl, liogy a zeneiskola tanári kara és a zenekar nem áll mindig a legnagyobb készséggel ós teljesen önzetlenül bármely nQmies cél szolgálatára. Azt azonban teljes joggal furcsának találhatom, hogy amig idegenből, más városokból, vagy Pestről hozott — sokszor talán a kanizsai szereplőknél sokkal gyengébb nivóju — müvósznők-nok é» művészeknek készséggel fizetik a gyorsvonat! uüköltségokot, szállodát és- elég tisztességes Üszteletdijakat is,
addig például a zeneiskola tanári ka-rának önzetlen, az iskolai szabályzat-baívmégszabott kötelességszerű munkáján tul készségcsen és mindenkor rendelkezésre álló közreműködését, vagy a zenekar tagjainak szintén mindenkor készséges szereplését mint magától értetődő, ingyenes kutyakötelességet könyvelik el s még jó, ha a szereplő. iől egy csokorral, vagy babérkoszorúval megemlékeznek, (Szegény szereplő aztán nézheli busán a babérkoszorúját, hogy az milyen drága volt és saját maga mennyivel olcsóbban megvehette volnál) Furcsának találhatom! ezt az eljárást, mert más városokban ez ismeretlen olyannyira, hogy például más, nagyobb városok szimfonikus zenekaraiban bevett dolog, hogy a zenekar tagjai a próbák és szereplő, sek után jelenléÜ dijat kapnak, amivel Jhem a munkájukat, közreműködésüket fizetik meg, csak a zenekar érdekében felmerült készkiadásaikat térítik némileg vissza* (Vége kóv.)
Dr. Dómján Qyula
Egy volt kanizsai gimnazista könyve
Angyal Endre tanárjelölt »Theat-rum nvundU cimü könyve most került ki a nyomdából. A komoly szerzői név alatt volt kanizsai gimnazista szereivel: — Angyal Bandi. Angyal őrnagy fia, akire Nagykanizsán sokan emlékeznek még a régi jó katonazenekar ic\'tíjóMl. Angyal Bandival pár éve még a kanizsai gimnazisták cserkésztáboráén találkoztunk, ahol cserkésztiszti minőségében egyik legkedvencebb! mókamestere volt a kis társaságnak. Ma pedig már komoly tudományos könyve fekszik e\'lőttünk a Minerva Társaság kiadványai soráén, a szerző saját kiadásában-Angyal Bandi eminens volt a gimnáziumban és díszére válik a pia-rfista nevelésnek a bölcsészeti egyetemen is, ahol Angyal TEndrét, mint fiatal tudóst, már most szá.\' montartják a holnap reménysége^ között. 151 oldalas könyve a barokkról szóló, hatalmas, tudományos alapossággal készült tanulmány. A művészetek minden ágában, az irodalomtói a képzőművészetekig és színpadig feltárja a barokk minden jellegzetességé^ minden kultúrtörténeti vonatkozását. (Külön nevezetessége a könyv-nek, hogy tfbban a nagykanizsai plébániatemplomról is szó van l*>nne, sőt egész oldalas, sikerült belső fényképét külön mellékleten hozza.) ;

Q^cfjüfz kabátban
minden höfgy
efegá,
ans :
/
*
ZALAI KÖZLÖNY
1938. áptllls 6
MÁLJ6B
RIPORT REŰÍHIE— ,

Világtörténelem egy öreg szivarskatulyában — Hogyan került a memoár egyetlen megmaradt példánya a riporterhez ?
(Opyrlgfat)
Amikor a csástór és a színésznő életének regényét bogoztam ki, sokáig nem tudtam\' megszerezni azt az egyetlen fotográfiát,, amelyen Sehratt Katalin ott látható Feren0 József oldalán. Se Schönbrunnbaní se Isehlben, se a Burgban egyetlen fénykép sem található \'a császár baránőjéről és Kelter], a császár lakájd tesz csak említést arról, hogy Tom Dneger, az ismert piktor akinek négy hóna|>on át tálxWtfM uniformisában ült modellt Ferenc József, tudta egyszer lemezére kapni a császári és a barátnőjél a schönbrunni park gloriettjénéfe Ezt a fényképet meg is saerezft\'., de mind a két alak elmösódik\' rajv ta, kicsinyek és csak egy kis jóakaJ rattal képzelheti el a fantázia, hogy a tó partján sétáló nő és férfi Sehratt Katalinnal és Ferenc Józseffel lennének azonosak.
Isehlben emiitette nekem Ber-kovics fürdőigazgató, hogy tudomása szerint 1913 augusztusában egy svájci gyáros lefotografálta a császárt és a barátnőjét azon a hídon, amelyei minden esztendőben a császár számára fektettek keresztbe az Ischl folyón — ez is volt a neve : Kaiserbrűcke — és amelyre más halandó embernek nem volt szabad lépnie. A császár nyomában őrködő bécsi ídelekfivek azonban/ észrevették a »merényletetc, elkobozták a svájci gyáros fotogran, fáló masináját. Gorup báró, a bécsi rendőrigazgató, ,aki karrierjét annak köszönhette, hogy sokáig parancsnoka volt a schönbrunni rendőri kirendeltségnek, az esetről jelentést tett a kabinetirodának akkor, amikor a svájci gyáros követségi intervencióval fenyegetőzött. Másnap vissza ls kíapta a gépét, do — Lemez nélkül. i
Ugy gondolkoztam, hogy ha rendőrségi beavatkozással történt . az elkobzás és a Iemezvélelj akkor cinnek nyomának is kell Lenni valahol. r\' • •
Három hónap tartó kutatás után egyik barátom megtalálta lazt a »reservatc jelzésű aktát, amely ponosan megörökíti ez a kis inci1 denst. Az akta arról számol bej hogy 1918 augusztus 14-én »Ietétbe vették« a svájci gyáros gépét és azt másnap adták vissza neki. A lemezt a bécsi rpndőrjgazgfatóság Hofer, fényképésszel dolgoztatta ki, detektívek jelenlétében. Mindössze két kép készült, egyet a császárnak adtak át, egyet }>edlg az aktákhoz mellékeltek.
Legnagyobb meglepetésemre aa akta mellett nem volt ott a fénykép.
Vájjon hol lehet?
A rl|»orter leleményességének kell választ adni érre a kérdésre.
Gyakorlatból tudom, ,hogy az ilyen .reservaU jelzésű aktákat csak kevés eml>er kapja kézhez. Akinek a kezében azonban azilycu akta megfordul, az kézjegyével lát, ja el azt. Ezen az aktán is háronj
vagy négy ilyen kézjegyet számolhattam meg. Az utolsó aláírást meg ismerlem: Polzer-Hotíitz Arthur gróf, a monarchia utolsó kabinetirodai főnöke látta utoljára az aktát, 1917-ben, tehát már Ferenc József halála uán. Talán ő tud felvilágosítást adni az ischli fénykép sorsáról ?
A kegyelmes urat szerencsém van évek óta személyesen Ismerni és ama kevesek közé tartozom, akik bírják teljes bizalmát.
Fetkereslem őt badeni villájában és látogatásom első |>ercében nyomban elmondtam, hogy miért jöttem, így szóltam hozzá :
— Nagyon lekötelezne a kegyelmes ur, ha rövid időre kölcsön adná nekem azt a fotográfiát, amdy 1918 augusztusában a Kaiver-i brückén készült Ferenc Józsefről és Schralt Katalinról.
Meglepetten nézett rám és mosolyogva kérdezte :
— Én ezt a fényképet eddig még senkinek sem mutattam meg. Honnan tudja ön azt, hogy ez a fotográfia nálam van ?
öszinlén elmondottam neki mind-* azt, amit fentebb megírtam. PraxN somban régóta rájöttem már arra, hogy a ripóíler sohase próbáljon Jiaffinériával dolgozni. Mindig célravezetőbb az őszinteség. Ebben a felfogásomban nem csalódtam most sem. \\ ; i « •
A gróf ur kiment az egyik szomszédos szobába, a nyitvahagyott tón keresztül hallottam, hogy kattog egy zár, valahol kinyitanak egy szekrényt, vagy fiókot, negyedik Károly intimusa azután visszatipe-
gelt a szobába, a két kezében egy öreg szivarskatulya reszketett.
Kinyitotta a skatulyát és keresgélni kezdelt megszürkült Írások és folografiák között.
Régi aklák heverlek ott gondosan összehajtva egymás mellett.
Egyszer aztán valami kis füzet esett le a szőnyegre.
Udvariasan lehajoltam, hogy felemeljem és segiségérc legyek az öregúrnak. i «
őexcellenciája idegesen kapott utána.
Észre kellett vennem : talán nemi szerelné, ha meglátnám, miről szól ez a nyomtatvány. [
...Édes Islenem, mindenki meg\'-bocsáthatja nekem, hogy a riporteri kíváncsisága egy pillanatig diadalmasan küzdött bennem az öregkor iránt való tisztelettel. Felemelteim a füzetet és mialatt átnyújtottam n©kf|. elolvastam^ fedéllapom lévő nyomtatott soroltát... »Denkschrift... Als Manuscript gedruckt... Im Selbst-vet\'lagie der Baronin Heléna,. Velsera.«
Egy másodiwrcnek a töredékéit? sem volt szükségem, hogy tisztáid jöjjek azzal, miféle hihetetlen kincs került a kezeim kö^é. I
Anélkül, hogy egy pillanatig is gondolni mertem volna kérésem teljesítésére, megkockáztattam\' mégis: (
— Kegyelmes uram, adja nekem kölcsön rövid időre ezt a füaetct:
— Miért? — kérdezte tőlem és én őszintén feleltem :
— Fel akarom dolgozni. Nyilvánosságra hozom, hiszen érdekes..v
A gróf -ur rám nézett, egy pillanatig gondolkozott, aztán igy felelt: \' , (
Irene Dunne uj filmjét nézhetik meg e heti mozijegy-nyerteseink
A Zalai Közlöny minden héten két ingyen mozijegyet sorsol ki előfizetői között.
A szerencse ezen a héten a következőkre mosolygott: Dr. Strém Sándor, Horthy Mlkló-ut 6. vitéz Szabady Károly, József fóherceg-ut 112.
A Mellékutca óta kedvence lett a közönségnek Irene Dunne. Komoly, művészi játékát most ismét élvezhetjük az „Ellopott élet" cimü pompás uj filmjében, nmelyben parlnere Róbert Taylor. A filmet csak szerdán mutatja be a Városi Mozi. Fenti nyerteseink bármely előadást megtekinthetik.
Az ingyenes mozijegy-utalványok a Zalai Közlöny szerkesztőségéhen a hivatalos órák alatt átvehetők.
Városi Mozgó. Pénteklöl ^ keddig I
Állítjuk, hogy az utolsó 10 esztendő legjobb filmje:
Magdát kicsapják
A legjobb magyar művészek szereplésével
Előadások kezdete hétköznapokon 5, 7 te 9 órakor vasáréi ünnepnapokon 3, 5, 7 éa 9-kor. Rendes helyárak.
Pontos mirhái ÓRÁT
Arany, eitUt ÉKSZERT Jó litist Idó SZEMÜVEGET
vásároljon blzilommal, tnfrsékelt áron
ZSOLDOS GYULA
órásmester, ékszerén és litsxeréstf-m esteméi
Fő-ut 8. (Kofona-sxállodával szemben.)
Precíz gépekkel és méiő műszerekkel felszerelt elsőrangú óra; ékm*mr-é» lát®*«rj«wl»ó műhely.
- Jól van. Egy napra kölcsön adom a füzetet. Csináljon vele, a mit akar. Másnak nem\' adnám oda, de tudom, hogy maga hiven fogja
visszaadni a tartalmát...
Igy Kaptam meg Ferenc József és Sehratt -Katalin fényképével együtt Vetsera Heléna memoárjait is.
Vasárnap délelőtt is lesz mozielőadás
A közönség körélWJl sokszor elhangzott az a kívánság, legutóbb pedig a Zalai Közlöny nyilvánossága előtt kérte egy panaszos levél, hogy vasár, na)) délelőtt is legyen egy mozielőadás azok részére, akik főleg a közeli tavaszi és nyári vasárnap délutánokon kirándulások vagy egyéb programjuk miatt a mózielőadásokat délután és este nicg nemi tekinthetik. A mozi igazgatósága elhatározta, hogy eleget tesz a közönség óhaj:ínak és kisérlet-ké|>en folyó W> lüén délelőtt fél 11 órai kezdettel bemutatja az f Elcserélt ember- cimü legnagyobb sikerű ma-gyar Ülmet. ^
Ez a kísérlet a mozi igazgatóságá. tói jelentékeny anyagi áldozatot ki vén ugyan, de lia a közönség kifejezte ez irányban az óhajtását, ugy a direkciót ez az áldozat nem riasztja vissza attól, hogy a közönség kívánságát parancsnak tekintse.
Amennyiben ez a kísérlet I>oválik és az előadást megfelelő számit közönség fogja látogatni, amely a puszta kiadástöbbletet fedezni fogja, ugy a mozi igazgatósága ebeket a vasárnap délelőtti mozíelőadásokat rendszeresíteni .fogja. (:)
Fá] a gyomra ? Sok a sava ? Boisx a köxérjeto T k«j« GUSZTIIT CAPSULÁT
Mlndtn gyógytiti tárban kapható. Egy dobox ári 1\'IOP
Külkereskedelmi felügyelőség létesült Nagykanizsán
Nagykanizsáról és a környékéről eddig minden irányítás nélktl] folyt a gyümölcs külföldre való szálliti. sa. E rendszertelen gyümölcsexport nem előnyös a gazdákra nézve botií és ezért a minisztérium Nagykanizsa székhellyel külkereskedelmi felügyelőségei állított fel. A NagykiH nlzsára kinevezett külkereskedelmi felügyelő, Negró Tibor, már meg is érkezeit Nagykanizsára és megkezdte munkáját.
SzArmálr télikabá-JturmeK, tok meg4T(wt
biztosítással vállalom L«bl Bél. kápeettott szűcsmester, Ffr«t 8, Baiár-udvar.
1938. április 6
ZALAI KÖZLÖNY
51 év óta százezrek dicsérik
jóságát szép kivitelét
6 nagy Qzlet az ország különböző városaiban
és olcsóságát.
Óriási választék!
tehát ön is nálunk!
Kedvező fizetési feltételek!
KOPSTEIN BUTORHíZ
NAGYKANIZSA.
p-irm vwsffZZ&itJ&Síl\'.v
„KERESD A BETŰT!\'
versenyünkben ön Js r&zt vehet még. Utoai táblánkon mindössze a két elrejtett betühibát kell megtalálni és n hibás betűk helyére illó helyes betűket kell a Zalát Közlönyben található szelvényre ráinni. A szelvényeket összegyűjtve a verseny végén, egyszerre keli teküldeni. j.
— (UJ állatorvos Klskanlzsán)
A polgármester Rend Ferenc állatorvost Kiskanizsa területére husvizs-gálévá nevezte ki.
— (Forgalmiadó flgyekben)
a hivatalos nap április 8. ós &én lesz a városház földszintjén levő hivatali helyiségben, (:)
— (Bérautótulajdonosok Jelentkezése)
A belügyminiszter rendelete folytán
felülvizsgálják
összes bérautókat és autóbuszokat. Nagykanizsán és körletében minden szerdán d. e. a tűz oltólaktanya olőlt jelentkezzenek felülvizsgálatra kötelezett bérautók és autóbuszok, ahol dr. Gántay Béla rendőrfogalmazó és Arató Károly MAV fömérnök végzik a felülvizsgálatot.
— (A szimfonikus zenekar)
egyelőié nemj tart próbát, igy a mai próJ^x is lelfcnarad. A legközelebbi próbát a zenekar vezetősége ezúton is közölni fogja. (:)
— Leghaitno*abb huavéU ajándék MUtényi-cipő
— (Vetltettképes llceálls előadás)
l«s* az Irodalmi é* Művészeti Kör rendezésében április 8-án, pénteken délután 0 órakor a Népmozgó helyiségében. Vánkos Jenő polgári iskolai tanár Lengyelországról, a magyar-lengyel kulturális ós történelmi kapcsolatokról tart előadást, Belépődij nincs.
— (A tűzoltóság majálisa)
ezévben a szokott korotok között a Sétatéren május 8-án, rossz idő esetén 15-én lesz,
— (Szombaton ítélet a Tuilpán-flgyben)
A nagykanizsai törvényszék szombaton délelőtt tárgyalja a gyenesdlási Tulipán-panzióval kapcsolatban történt csalások bűnügyét, amikor is Ítélethozatalra kerül sor. A három Budapestről lehozott vádlott a "hagy-kanizsai törvényszék fogházában várija a szombati tárgyalást,
— (Négy ház leégett Istvándlban)
A somogymegyei Istvándi községben ma éjjel kigyulladt és leégett négy lakóház a hozzávaló melléképületekkel együtt. A lángokban elpusztult sok állat ls, amelyeket már nem sikerült kimenteni az égő istállókból.
— (Csendes nyilas-toborzás)
volt minap TomyiSzenthiAklóson, n kis zalai faluban. Ott volt és felszólalt gróf Páliy Fidél, Eitner Sándor és dr. Arvay zalaegerszegi ügyvéd. A kis falu népe összeszaladt a zászlóbon. tásra, de a szónokok beszédei lelkesedést nem tudtak kiváltani Látszott, hogy csak a kíváncsiság vitte oda a falu magyarjait, de a progruSm nem nagyon nyerte meg tetszésükoU
— (Sztrájk Egerszegen)
A zalaegerszegi festősegédek bérkő. vetelés miatt sztrájkba léptek. A munkaadók és a munkások eddig nem tudtak megegyezni, igy a város részéről Mikula i>olgármosterhelyctlos veszi fel a tárgyalásokat.
— (Tüz Reziben)
Simon János rezi gazda tóra kigyulladt és rövidesen két másik házzal együtt leégett. A tüzet a tűzoltóság csak nehezen tudta lokalizálni, közben a tűzoltóság 30 méter nyomócsöve is elégett.
— Bntorklállttáiunkat tekintse meg minden vételkényszer nélkül. Kopstein bútoráruház.
— Hoavétra Miltéoyl-clpőt veszünk I
Világmárkás kerékpárok!
NSU motorkerékpárok
STYRIA DÜRKOPP GRAZIOSA a tökéletes műhelygép
egyedAruaitásal Olcsó árakl Messzemenő részletfizetési kedvezmények I
TURUL lV9Á|ámnfi 1000 é8ésl óra K»™clával | AC márkás IZZUiaUipif kartellen kivDI 5-25 v. P I-UJ
Kizárólag (scblesinger Gyula vaskereskedonél
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 18. Telefon 289.
Az agy és a gerincvelő megbetegedéseinek kezeiéiénéi a régóla bevált, tisztán természetes .Ferenc József keeerüviz — korán reggel egy pohárral bevéve — a tápcsatornát alaposan kitisztítja, a további bélmöködést elősegíti, a gyomoremésztést megjavítja és fokozott anyagcserét eredményez. Kérdezze meg orvo?á*.
— (Leszédült a kocsiról: szörnyethalt)
Kapornagy István fonyódi lakos kocsiján munkájáról hazafelé tartott. Közben leszédült kocsijáról és oly szerencsétlenül- esett, hogy koponyaalapi törést szenvedett és azonnal N meghalt.
— (Lugkővet evett)
Simon János 31 éves nagybajom! ^ gazda. Tavaly nősült, de
JjjA felesége elhagyta s nem l^l akart hozzá többé vissra-V^L térni Emiatt megette a {—•"■fc, száraz lugkődarabokat.
Kórházba -szállították. Állapota súlyos. \'
— Kmbkk munka — több »x*b»dld«
mint a munka becsületének elis-mertetéséből és a luvatási erkölcsnek magasra értékeléséből folyó következmény; ez a kereszténység egyik legnagyobb társadalmi érdeme. Mihe-lics Vid figyelemreméltó tanulmányt ir erről az időszerű kérdésről a Tükör áprilisi számában. Ortutay Gyula eddig kiadatlan rétközi parasztmeséket közöl, Németh László pedig Berzsenyiről, irt uj könyvének egyik fejezetét mutatja be a folyóirat hasábjain. A lerjedelrnes szemle-rovatban részletes beszámolók ismertetik a színház, a film, az irodalom!, a rádió, a zene eseményeit. A mindig magas színvonalú, szép ós érdekes Tükör áprilisi száma élvezetes olvasmttny.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától ©st« " 0 éráig (hétfő, szerda, péntek délutáa kedden egéra nap nőknek.)
ZALAI KÖZLÖNY
1968. április 6
Ha nem jól Iái, JL,
Fenyvesi György
érái él aiakoptlkua mitukli
Pó-ul 10. Dobrovlcs-ház.
Sitaliilil imil runln Ii teilúI
UUDAPEST 1.
il. 15 Torna. - Illilna hanglemezek.
10 llirck. _ 10.20 Felolvasás. 10.45 Felolvasás. 12.0r> Eugcn Sic. pal orosz balubtjkazertekura. - 12.30 lllrek. — 13.20 Időjelzés, időjurásje Utttés. 13.30 A rádió sznlonzt\'nc-k«n. 14.35 lllrek. - 14 50 A rádió műsorának ismertetése. 15 árfolyam hirck. — 10.15 Uiákfélóru. — 111.45 Időjelzés, liirck.
17 Jullcr Ferenc előadása. - 17.30 Hanglemezek. — 1K Dallos Sándor elbeszélése. - 18.30 Horvátit Gyula cigányzenekara. 10.30 Az Operáltál előadása. <Bohéinélcl.. Dabmi néjiy képben, - Az I. felv. nlán kit 2015 Ilitek. — A II. telv. Illáit kb. 20 50 Vitáz nagybányai Horthy István, a MAVAG It. vezérigazgatója előadása.
A III. felv. ulán kb. 21.35 Idöjó-rásjeleutés, hírek. - Az előadás titán kb. 22.30 A 2. honvédgyalogezred zo. nckara. — 23.10 Kiss Lajos (igrlny-zenekara. — 0.05 lllrek. BUDAPEST ii.
18.30 Olasz nyelvoktatás. III l)r. Szerli Aulai előadása. — i!).30 Felolvasás. — 19.55 Hanglemezek. — 21 21.25 A 2. Itonvédgyalogezrcd zenekara.
Becs.
12 Munkászenekar, — 13.15 Slratt. gert déli senéje. 14.15 Könnyű zene, - 17 Kőszene. — 17.30 Scltu-• bert: A-moll vonósnégyes. — 18 Há. diozenekar. - tD.IO Daloló, muzsikáló Frankfurt. — 21.30 Tánczene. — 22 30 Nagy bécsi zenés dalos est.
- Klcal falvakban, távoli maja,okban
0n épugy nibázkodbat. mintha a fővá.osban ólao. Hasink egyik legrégibb posztógyára Önnek szívesen káldi an olos gyártású legdivatosabb szinityaiijtt szövetmintáit közvetlen a gyárból. Kérje még nta a mintakollekció bérmentes és űnre kötelezettség-mentes elküldését a Trunkhahn losz-tó yártól, budai est, XI., Lenke u. 117.
Óriás! arányú szá|- és körömfájás Angliában
Anglláltan ofy nngyanlnyu sziij-és körömfájás lépett fel, hogy hat megye területét Hvévo, egész Angliában elrendelték az lUlatziírt, A zárlat 25,000.(100 lUlntut érint és megbénítja teljesen az állutkc-rcskectelmet. ,
Vasúti katasztrófa, 23 halott
\'London, április &
Dél.Rodeziában borzttlmas vasúti katasztrófa történt. Thumphlon városka közdélten kél vonat tel;cs selKsség^el egymásba \'rohant. Aa összcülkö\'Ai következtében csakJ netu valamennyi vasúti kocsi összetört. A romok alól eddig 28 halottat és több mint ötven sebesültet húztak kl.
A ZALAI KÖZLÖNY .KERESD A BETŰT" VERSENYE
5 r*m e
Márkás KERÉKPÁRT vegyen!
Puch és Steyr-Waffenrad kerékpárok
megbízhatók
üzembiztosak
kőnnyfljárásuak 2 évi Jótállással kaphatók 10 havi ráaalatflzetáara
Brandl Sándor ós Fia cégnél
Deák-tér 2. a felsőtemplomnál
KerékpAralkatrészek jó minőségben és olcsón.
Emergé és Wolfner kerékpár-gumik minden méretben. Javítóműhelyünk pontos munkát vég**-
Viszonteladóknak nagybani árak I
A sógora vágta le a rákospalotai hulla fejét
Budapest, április 5 Ismeretes, hogy Rákospalota közelél en egy lefejezett férfiholtteste/f találtak vasárnap. A rcndőisíg a megindított nyomozás so án a/, éjjel elfogta Kerekes Gál>or pozsogai lakosi, aki kihallgatása során bevallotta, hogy ő vágta le a megtalált eml>er fejét. Kerekes szerint a lefejezett ember sógora, Konc* Rafael 20 éves gyárimunkiis, akivel cgyült villanydrótot loptak. Koncz. azonban vigyázatlan volt és az áram agyonütötte, ö csak azért fejezte le, nehogy felismerjék sógorát és igy ő is bajba keveredjen a lopás mialt.
ílelyszlni szemlére is kivitték Kerekes Gál>ort, aki egy homokbuckában elásva megmutatta sógora lefejezett fejét. A rendőrség r.em fogadia el Kerekes védekezését és a nyomozást tovább folytatja
Láncokban áll a világ legnagyobb buzaraktára
New.örlean, április 5 A városl>an kigyulladt és láncokban áll a világ legnagyobb buzaraktára. A kigyulladt j$al>onaraktár-\' ban 600.000 bushel gabona volt felhalmozva. A hétemeletes j raktár-épületien 100 munkás tartózkodott a katasztrófa pillanatáéin Ezek közül 17 eltűnt. A ,tüz keletkezésé-
nek okát még nem tudták megállapítani, mindössze annyit tudnak, hogy a tüz kitörését h$rom robbanás előzte meg. A ^Qz oltása teljes erővel folyik. \' |
Egy SA osztag katasztrófája
Egy SA osztag motorgépko;sija egy fordulónál, HeÜigenhafcn kö-zelélien felborult, öt katona szörnyethalt, 10 súlyosan meg>.el)esült.
VILLA és KERT tulajdonosok figyelmét felhívjuk nemesitett pá-zsilfümag keverékeinkre, egyéb virág- és kertimaevainkra. _MB8CH E8 8ZEAÓ cégnél
APRÓHIRDETÉSEK
to >iólg <Ű SUSl, mlnd.n I ilbbl iió 4 níléf.
Autótaxi (béraulát uj áratnvovalai leg-nlctóbban Kaulmann Manónál lendelheto Telefonállomás 222. 4024
Hannáit ruhát vetlek él eladok, hl-viita hizhoz megyek. Márkus, Király-ulca 31. 668
SaakáoanSt keresek 15 Ikl belépéá-ael. Unget-Ullmaan, Horthy M.-nt 19.
Egy bejárta* azonnalra felvétetik. Zilnyl Miklós utca 28. 985
Nagyságos Asszonyom I
AkAr anyagot, akár kéiz dolgot óhajt vásárolni, nálunk mindkettőt megtalálja.
Schiitz.
Várjuk Önt, hogy hozzánk jön szerencseszámainkból vásárolni a most meginduló 40. osztálysorsjátékban. A szerencse, amely az emberiség életét kormányozza, Önnek is kedvezi Hinni kell és sikerülni fog! Ne késlekedjék, sorsjegy nélkül nincs nyeremény 11
M. KIR. DOHÁNYNAGYÁRUDA
Horthy Miklóa-ut 2.
Cimre kérjük ügyelni!
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy raktáron tartok minden nemes kőből készült >lr«nl«k*t, ugy
raárványbát, oráoítból és műkőből
a legegyszerűbbtől a legmodernebb kivitelben.
Továbbá készítek és vállalok e szakmában mindennemű tomeMi munkákat, úgymint
sírbolt, sirkenet
készítését termés- és műkőből. _ Kérem a nagyérdemű közönséget, mielőtt
bárhol vásárolna, szíveskedjék felkeresni és a raktáramat megtekinteni. g 5
Szivcs megkeresést kérve vagyok tisztelettel
0 Kovács lózsef
Király-utca 33 az Telefon 516.
Józan, gyümölcsöshöz és méhéazalhez Ii iiakérlő kartéaat kerei bizonyítványokkal azonnali belépésre Köven Jenő, Ungiakabfi. 966
Tíá\'nS.pér (1 (írj kell, bojy rtlkalma-iáiban legyen) takarítását!, kluolgáláiérl lakált, faiest, világítást kap. Cini a kiadóhivatalban. 978
■ejária* felvételik aionnall belépésre Sugár-ul 8 alá. H2
Kiadja a laptula|donoa Közgazdasági Rt. Qulenbe/a Nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán, felelői kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78 szám
7604/1938.
Tárgy: Tavasai baízonállatvlzsgálat
Lóvizsgálat.
A lóvizsgálat az 1938. évben a következő nf pókon is helyeken tar-tallk meg:
I. Április 7-én (hetedikén) Kls-kanlzsán és pedig:
1. «/,8 órakor a Ric u cjI tzö-vetkezeti boll elölt. Ide vezelnek a Plvárl, Bába, Sziget, Nagyrác, Ja-kabkutl, Klsr\'c, Alsótemelö, Feltő-lemelő, Pipál, Ricketl, Varasdl (1—19. éa 2—14. számig) u cák.
2. 9 órakor a Hunyadl-léri Le-venleolllton előtt. Ide vezelnek a Bájcsal, Szent Flórián-tér, Huttyadl-lér, Malomkerti, Szepetnekl, Körmös, Rozmaring, Cigány, Orszég-ut (81 — 153. és 62—112. számig) ulcák
3. "/i 11 órakor a Templom-téii iskola előtt. Ide vezelnek Ország ul (1—79. és 2-80 námlg) Szent Rókus, Őrtorony, Homokkomáromi, BetekkOz, ZiigátdikOr, Klamezö, Templom-tér, Polgár, Varazadl (18— 66. és 21—73. számig) ét a Tor-nyosköz utcák.
II. Április 8-án (nyolcadikán) délelőtt Nagykanizsán az állat-vásártéren.
Felhívom a lólula|donoaokat, hogy lovaikat (öazvért és szamaiat Is) a kitűzött Időben ét helyen vezessék elö és ott utca és házszám szerint felállva várják be a vizsgálatot végzó állatorvosokat.
Aki lovának elővezetése alól men-leiitenl kívánja magát, az lovát a kitűzött Vizsgálati ldö elólt S napon belUI vizsgáltassa meg állatqrvossal és az erről fiólő Igazolványt a vizsgálatot végzó állatorvosnak szolgáltatta be. Aki lovit a klIOzött vizsgálóira elövezelni vagy előzőleg állatommal megvizsgáltatni és ezt Igazolni elmulaiztia, kihágást követ el és az 1928. évi XIX. T-e. 100. §-a alspjstj büntettetik.
Nagykanizsa, ip38. mirá. 23. ■rá Polgármester.
Nm, « isitMa^Mi M^zd^ Kt, lütMNi Nmtwto # utímtm tovMaM VIHUts k6»»Ti.y.t«láW«í Nagjl«aimt».
teljes
csiraképes és fajtiszta:
karflól mag
teSsr1\' ::
Kalatpáb „
sárgarépa
patrazaalyam „
r«t«k „
•aláta „
,,#Mj« n sSttHToraé :;
•párgabab ,,
stb. stb., kb. 50 éle
1 ni rég mag
megérkezett és kapható:
orszAg József
magkeresketiésében Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
9
8 12 .Slr.o
5 W \'
5 lOUí
4 N
10 o
vo 5 -O- s
6
14 Ja"
10 ItV
ttatatv. 7*1 »i
78* Évfolyam 78 szám.
Nagykanizsa, 1938. április 7. csütörtök
Ara 12 A".
ZALAI KÖZLÖNY
SivkeztitM^ <» todóbi.iUJ: FM 5 uim.
, ----■ ~—. lun J mi
L mkhle. hrtköuup délutAn
POUTIOI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
á külföld visszhangja
egymás után érkezik Magyarország kormányzójának vasárnapi beszédébe. Meg lehet állapítani ezekből, hogy a kormányzói szózat egy csapásra lehiggasztotta az izguló kedélyeket és ma már külföldön is mindenki tisztán látja azokat) az összefüggéseket, amelyek bizonyos rémhíreknek az országhatárokon tul is történt szárnyrabocsátásával igyekeztek megbontani országunk nyugalmi állapotát. A külföld is elisnieri, hogy hazánk hosszú ipőn át, még a legutóbbi napokban is, az egész világ által elismert oázisa volt a nyugalomnak, békének és a szorgalmas, erőkifejtő nnmkának. A1 nyugalom szigetének nevezték országunkat és ebből a tényből a fejlődésnek Ugy politikai, mint gazdasági téren, de szociális vóhatkozásban is, annyi áldás fakadt, hogy bízvást tekinthetett\' Magyarország jogos reménvekkel szebb jövője felé. Ha tehát ily nagyértékü egy nemzet számára a nyugodt előrehaladás. legfőbb eszközét biztosító nyugalom,-béke, rend éö fegyelmezettség, akkor valóban meg kellett szólalnia az ország legelső emberének, az államfőnek, ha mutatkoztak olyan tünetek, ariielyek nemzetünk e múlhatatlanul szükséges közkincsét veszélyeztették.
El azokkal a kezekkel, amelyek felzavarják a vizet és a zavarosban egyéni célok érdeké ben, avagy túlfűtött hatalomvágytól vezérelve, akarnak halászni. Valóban nagy tudás, gyakorlat, megbízhatóság, élettapasztalat; jellemszilárdság és tehetség kell ahhoz, hogy valaki megállja helyét az ország ügyeinek intézésében. Nem elég, ha valaki kinevezi magát világmegváltónak és frázisokkal, jelszavakkal operálva lázítja a lelkeket és a demagógia iránt érzékeny tömeghangulatra aspirálva, egyengeti útját olyan eszméknek, amelyek, ki tudja, hova iuttaták az amúgy is éppen elég megpróbáltatással sújtott nemzetünket. A kormányzói szózat fennen hirdette, hogy a szabadság biztositéka az alkotmány. Magyarországot ezer esztendőn át az tudta fehntar-lani, hogy politikáját mindig megbízhatóság, nemes gondolkodás, lovagias szellem és magas erkölcsi színvonal irányította.. Ezek az irányeszmék legfőbb pontjait alkoták a magyar politikai bibliának. Ezektől eltérni, felrúgását jelentené a magyar múltnak svakon valói belerohanást eredményezne a sötét horizontú \'jövőbe. Lidérc nyomástól szabadult fel a magyar közélet, amikor a korivá nyzói szózat \' energikusan
Előfizetési ára: egy hóra 2 pengő 40 fillér. Szerkesztőségi és kiadóhivatal! telefon: 7&
Pár hetes csend következik berlini utasításra a szudéta-kérdésben
A cseh kormány 900 szudéta-német politikai foglyot szabadon bocsát
Berlin, április 6 Megbízható helyről nyert ér-\' tesülés szerint Ilemler, a szu-\' déta németek vezére utasítást kapott a német kormánytól,
hogy tartsa be a cseh kormány; által kért politikai fegyverszü-
netet. Ennek megfelelően aszu-déta németség beszünteti támadásait és megvárja a beígért Hodzsa-féle kisebbségi kódex megjelenését. A német kormány minden további maga
vetkezik.
Prága, április G A cseh kormány közkegyelmi rendeletet bocsát ki. Ennek értelmében 900 szudéla német kerül szabadlábra. A rendeletet húsvétra adják ki.
tartása ettől függ. Igy tehát 2-3 hétre most csend és békekö-
Az éjszaka válságosra fordult a Blum-kormány helyzete
A kormény tehetetlen az egyre terjedő sztrájkmozgalommal szemben
Páris, április 6 I A francia kormány helyzete ismét megingott. Az éjszakai ülésen a helyzet annyira súlyossá vált, hogy Blum az ülés elnapolását kérte. Igy időt nyert a széthulló népfront ösz-szekovácsoláss^ra.. A lapok szerint azonban ez is meddő kisérlel lesz, mert ha a szocialista párt két részre oszlik is és sikerül a kormánynak valamelyes többséget biztosítani, a szenátus minden körülmények között leszavazza ; a Bluin-
kormányt.
A kormánybukást legkésőbb péntek estig várják. - . \'
Páris, április (5 A párisi és a környékből p sztrájk mára ismét elmérgese-
dett. A sztrájkolókhoz ujabb és ujabb gyártelepek munkásai csatlakoztak. Ma reggel már 4-1.000 munkás sztrájkolt. A sztrájknak politikai jellege van: a kormány tehetetlen.
Baj van a spanyol kormánynak Párlsban tartalékolt aranya kórül
Páris, április 6 A spanyol kormány egymillió értékű aranyat tartalékolt a párisi Francia Bankban. A vörösök most azt kívánják, hogy a Blum-kormány ezt az aranymennyiséget adja ki a vörős-
I kormánynak, yium hajlandó is volna erre, de a Francia Bank I a leghatározottabban ellenzi ezt, miután ez esetben a Franco kormány megtagadhatná a Spanyolországnak adott kölcsönök visszafizetését.
A Ház nem fogadta el az ajánlások számának csttkkentésére vonatkozó javaslatot
A politikai párt meghatározására vonatkozó javaslatot visszaadták a bizottságnak
Budapest, április 6 A képviselőház mai ülésén az elnök bejelentette, hogy Antal István államtitkárrá történt megválasztása miatt lemondott a Házban a bizottságokban viselt tisztségéről. Bejelentelte egy ben Hindy Zoltán kérését is, ír mely az összeférhetetlenségi bizottságot kéri határozatának-
megváltoztatására, majd pedig felolvasta az ügyészség figyelmeztető levelét, amelyben közli, hogy a Palotai Kurir egyik cikkében a Házat sértően aposztro fálla. A Ház megadta a felhatalmazást a bűnvádi eljárás megindítására.
Ezután a 79. szakasztól folytatták a választójogi javaslat
mondotta : »Forradalmi módszerekhez nyúlni — nem engedek !«
Az ország kormányzójának messzehangzó kijelentései nem elégedtek meg csupán azzal, hogy a magas katedráról a várt ténybeli megállapítások hangozzanak el, hanem a lelkek megnyugtatását is szem előtt tartva, vázolta azokat a körülményeket, amelyek az egyre jobban fel-felbukkanó izgalmi hangulatnak okai voltak. És amikor ezekről szólott, említést tett olyan okokról is, amelyekel »józan ésszel bajos megérteni." Bizonyos tájékozatlanságra is allúziót tett a kormányzói szózat ós vonatkozik ez azokra az eseményekre, amelyek a német-osztrák csatlakozáshoz vezettek. A kormányzó erre nézve igy szögezte le álláspontját: »Egy régi jóbarátunk, akit a
békeszerződések lehetetlen helyzetbe sodortak, egyesült egy másik régi \'jóbarátunkkal ési hűséges fegyvertársunkkal. Az-4 zal a Németországgal, amely mindig élctre-halálra megbízható és szótartó szövetségese volt barátainak a történelem ta nusága szerint.- Valóban az a helyzet, hogy nálunk egyeseket boldog elragadtatásba ejtett ez a tény, a másikban viszont méla bánatot idézett fel. A helyes konklúzió azonban csak az lehet : minket • ez az egyesülés nem érint I Szerfelett érinti azonban a nemzet értékeit, jövőjét és »existenciáját, néposa tályokat és gazdasági ágait, de az egész nemzet egyetemes érdekeit az, ha akadnak olyanok, akik az adott helyzetet nyugtalanság keltésére akarják felhasználni, hogy izgalmak tá: masztása által, rémhírek ter-
részletes vitáját. Néhány felszólaló az ajánlások számának csökkentését kérte, de Széli belügyminiszter felszólalása után a Ház az eredeti szakaszt fogadia el.
A 80. szakaszt változatlanul fogadiák el, majd az előadó uj szakasz beiktatását kérte. Ez* a szakasz kimondja, hogy po-
jesztésével jussanak olyan ha-* lalmi eszközök birtokába, a mely kísérletre csak ez lehet a\' válasz : hiábavaló !
Ppntosan huszonegy perc telt cl az alatt, miközben nem maradi egyetlen rádiókészülék sem felnyitatlanul az országban a kormányzói szózat elhangzásakor. Egy csapásra 9 milliónyi népes családdá változott az ország s a kormányzói magánlakosztályból elhangzott szavak megtalálták az utat nem csak a magyar szivekhez, de az észhez is, amelyik évszázadok óta tanúbizonyságot telt arról, hogy bölcs, megértő és higgadt. A kormányzói szózat elérte célját . nem hangzott el a pusztába. Most már legyen tehát vége az izgalomnak s haladjon a magyar munka a lefektetett tervek szerint.
litikai pártnak csak az ismer* hető el, amelynek 1 parlaipentfc képviselője Vilii és 20.0.00 választópolgára
Meizler Károly felszólalása ulán a pótsza kaszt — niiuián nem kellő időben nvujlottók be — a bizottság elé visszautalták.
Lapzártáig löbb felszólalással a 122. szakaszig jutottak el.\'
Az emésztőszervek megbetegedéseinek kezelésénél reggel éhgyomorra egy pohár természetes „Ferenc József* keserűvíz abszolút megbízható hashajló, amelynek Hatása igen kellemes. Kérdezze meg orvosát.
-•0-4 « — (]
A .KORMÁNYZÓT melegen ünnepelte Pest vármegye kisgyülése rádiószózata alkalmából, amely bókét és nyugalmat teremtett az országban. \'v
SIKIÍASZTASSAL vádolják Potyon-di Sándort, Pereg község volt főjegyzőjét. A-most folyó nagyszabású bűn-perben a gyanúsított főjegyző tagadja a terhére rótt cselekményeket,
A H AZ húsvéti szünete péntektől kezdődik.
AZ UJ SOMOGYI FŐISPÁN, Bar.say Ákos tegnapi installációján beszédé-ben a széthúzás ós demagógia ellen emelte fel szavát.
VITÉZ HORTIly ISTVÁN ma este 20 óra 50 perckor Budapest L állomáson rádióelőadást tart a nvigyar vas és gépiparról, inig éjiel az amerikai magyarságnak beszél rövidhullámú adón. •
INTERNÁLTÁK Bőért Istvánt, az uri banditát, Pick József bűntársát, akit dologházra Ítéltek, mert többeket megkárosítottak Budapesten.
JAVULT az állam pénzügyi helyzete. A beterjesztett zárszámadás 1930—37. ben 8.1 millió felesleget mutat ki.
60 RENDBELI UZSORAVAL és síit. kaszt ássál vádolják dr. Román István kispesti ügyvédet és feleségét.
BORSOD VARMEGYE ma választja meg alispánját.
A LABDARUGÓ SZÖVETSÉG nem fogadta el az olaszok ajánlatát at őszi mérkőzésekre.
DANKÓ PISTA Társaság alakult Szegeden.
ZSAROLASÉRT elitélték 300 pengőre Szegeden Pásztor József szerkesztőt, mert tnidőn a gázgyár uz áramszolgáltatást meg akarta vonni a nyomdától, Sós László gé|>észmérnökkel szemben fenyegető kijelentéséket használt.
BARO HATVA NY VALÉRIA, az európai hirü londoni színésznő, Ho-molka Oszkár felesége, vérmérgezésben egy londoni szanatóriumban nv-\'ghalL A NÉPSZÖVETSÉGBŐL kilép Chile, ha nem módosítják javaslatára az alap szabályokat.
LEGÚJABB:
BETHLEN gróf, Eckhardt és Ernszt még ma tanácskoznak Darányi miniszterelnökkel az időszerű kérdésekről
1NNITZER bécsi hercegérseki délelőtt hosszasan tárgyalt Pa-ceili biboros államtitkárral, majd kihallgatáson jelent meg a pápánál.
KORMÁNYVÁLSÁG hirót terjesztik ismét Budapesten. Illetékes helyen kijelentették, hogy nincs szó egy miniszter lemondásáról sem.

Bonyodalmak a klskanlzsal fiái: falára kifestett nyilas vers körül
Szigorú nyomozás Indult meg a pécil kir. ögyttzséfc Intézkedésére
Nemrégen\' jelentették Krasz-nay Pál rendőrtanácsosnak, a nagykanizsai rendőrkapitányság vezetőjének, hogy a kiska-nizsai nyilasok párthelyiségének külső falán kifestve a következő vers-Idézet díszeleg: »Testvér, elég a szolgaságból, Rázzuk le a rabbilincsekef! Légy inkább egy percre hős. Mint rabszolga egy életen at.«
A vers egy nyilas röplapról vett idézet, amit annak idején országszerte osztogattak, miga rendőrség cl nem kobozta.
Krasznay tanácsos kivizsgálta az ügyet és megállapítást nyert, hogy a versidézetet egy Horváth Károly nevű 27 éves, munkanélküli, nyilasérzehnü festősegéd festette a ház utca felöli falára.. Horváth nős ember, azelőtt Kiskanizsán la--kott, ottszivta magába »a szolgaságról\' szóló légkört, majd később bejött a városba és a Király utcában lakik. Felelősségre vonták a kiskanizsai zöld ingesek vezérét, Szerecz Lász-
lót is, aki vállalta a felelősséget. A kapitányság megtette jelenléséi a nagykanizsai kir. ügyészségnek, amely — miután az* 1921. évi III. tC.-bc ütköző cselekmény látszott fennforogni — n jelentést átteíte a fabla székhelyén levő kir. ügyészséghez. •
A pécsi kir. ügyészség most megkefeste a nagykanizsai rendőrkapitányságot, hogy ebben az ügyben folytassa le a bűnügyi nyömozást.
Krassznay rendőrtanácsos azonnal intézkedett, hogy a rendőrség bünügyi osztálya az állam és társadalmi rend elleni vétség gyanúja cimén inditsa meg a nyomozást ós annak eredményét terjessze fel azt illetékes kir. ügyészséghez.
A nagykanizsai rendőrkapitányság vezetője egyebekben is minden intézkedést megtett a város fogalommá lett patriarchális békéjéhek és nyugalmának az egész vonalon való legteljesebb biztosítására.
Zenekultura - Zeneiskola
Hol van még ettől Nagykanizsa? Pedig nem kellene hozxá híús, csak az, hogy mindazon egyesület, vagy testület, amely a kanizsai zerie-kultura erőit és tényezőit a saját céljai érdekében igénybeveszi, — nem is a szereplőket, csak — a szereplőket adó, kiküldő anyaintézetet, tehát
zeneiskolát vagy zenekart viszontszolgáltatásként anyagilag támogassa.
Azt líiszem, egyetlen művészetit, vagy műsoros bál költségvetését sem1 bori-taná fel, lra ilyen célra a bevételbe* arányítva 20—50 pengőt átdtalrtánrik a zeneiskolának, vagy zenekarnak. Ilyen kisebb adományok egy évben egészen tekintélyes összegre rúgnának fel s a befizelőik minden nagyobb megerőltetés nélkül segítségére lennének elsősorban a zenckxüturámtk, másodsorban a városnak, mert hiszen a közösség pénzéből ennyivel is kevesebbet kellene fordítani zenekulturális célokra.
Ha ezt az elvet a zeneiskola igaz. gatósága és tanári kara a mostani, amúgy is ellene izzó hangulatban nem is miondja ki, de ki kell ezt
mondania a zeneiskolai felügyelőbi-zottságnak s meg kell értelnie min-denklvel, hogy itt nem fizetéstől, lía. nein annak a kulturtnhinkának a tárfíó-gatásáról van szó, amely kuituftnMnkát saját egyéni céljaik és hasznuk el. éréséhez igényije vesznek. Ha eat az elvet kimondja a zeneiskolai felügyelő-bizottság, ki kell mondania a szimfonikus zenekarra vonatkozólag a Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör elnökségének is s akkor a "kanizsai zenekultura anyagilag ismét egy lépéssel előbbre jutott
Utoljára hagytam nzt a kérdést, ami ugyan óhyagi és kulturális szempontokból tényleg utoljára hagyható, de mindenesetre megoldásra vár, mért az egészséges zenekultúrát mégis zavarja és befolyásolja s ez
é zenei „kontárság".
Mert nérn csak a clpőkészitfe, a ko-vácsmúnkák, még a képkeretezés körében lehet kontárokat találhi, hanem a zenében is.- Ugyanis a zenészem bérek két kategóriába oszlanak: kékített szakzenészek ós képesítés nélküli, u. n. dilletáns, vagy műkedvelő zenészek. A inig a műkedvelő zenészek

„mw\'f-,
Motorkerékpárok
megbízhatók és kitartók — a legerősebb ntpi strapára konstruálva I
A leghosszabb élettartam t
990.— P-tfll
18 havi részletfizetésre. Megtekinthetők :
SGHLESIIGER GYULA
vaskereskedő, Zata-Somogym. kflriet-képvisetöjénél
NAOYKANlZSA,
Erzsíbet-tér 18.
Hivj*, v Mendlovitsot
falaton Sft
csak saját szórakozásukra muzsikálnak, Vagy síakképzíeit vizelés mellett önietlenüj a köz, a zCnekulturá érdekében működnek, addig kontátSágról beszélni nem lehet, de azonnal fennáll iu is » kontárság, amint *Ua(ü műkedvelő, vagy fflig képzett zenész létére kenyérkeresetként — sokszor nem is egészen korrekt módon — ze-nelanltással foglalkozik.
Ezt a kérdést is fét kellett emli-tenem, VnJert ez Is létezik. Ismét hangsúlyozom, ne értsenek félre, egy szóval sem akaroirt azt mondani, liogy pl, Kanizsán ne lehessen másnak zenét tanítani, csak a zeneiskolának, tgenis, akinek meg van hozzá a szakképzetsége, az tanítson iskolán kivül Is, eízcl csak Kanizsa zenekultúrája nyer. S azt is tudóm, hogy a zene. Iskola méltóságán altillnak tartaná a zenei kontárokkal váló törődést, az ellenük való eljárást, de én azért a zeneiskolai feiügyclőbizottság figyelmébe ajánlomi ezt is, amíál is inkább,1 mert nem csak Kanizsán, hanem oe országban mindenütt veszélyezteti a zenei kulturát e\'z a kontármunkn, ugyarinyírd; hogy a kérdés riagy részé mái miniszteri szabályozást Is nyert. Itt neiii sok\' teendő van, csak a fennálló miniszteri rendelkezéseknek kell eleget tenni, do ezt aztán száz százalékig és okvetlen meg kell valósítani.
Az itt előadottak csak rövid elgbtt-dolá-sok, jóindulatú tervok, amelyek felvetésében semmi érdekeltség, sem vezetet, MSfefi a kanizsai zeríek\'ultu-rához csak annyi érdékem füz, högy mint zenekari tag, résztvesxek abban a münkábanf, amelyet szeretek, be. csülök és értékelek s amelynek zavartalan menetét és fejlődési lehetőségét szeretném biztosítva látnia Erősen hiszem, hogy a zeneiskolai felügyelő-bizottság ülésein az itt előadottaknál sokkal több és jobb ótfet is ki fog pattántíl A magami részéről legfontosabbnak móst csak azt tártom, hogy a zeneiskolai felügyelőbüottság, — amely módot é$ alkalínaf rtyert afra, hogy kezét állandóan a kanizsai zoné-kultura ütőerén tartva azonnal és hatályosan kózbeléi)hessen, lm segítésre van szükség, — átérezve azt, hogy nem csak egy iskolai bizottság, ha-neih Kanizsa kultúréletének egyik jelentős tényezője, munkáját nem\'csak évetikéht egyszer, riépszövetségi szisztéma szerinti üléá taHásával, hsheny állatidó, Kanizsa zenei életét mindig szemmJeltartó s a kellő pillanatban készenlétben levő és közbelépd leltt-ismeielességgel végezze. Akkor a ka-nizsai zeneiskola és zenekultura nyugodt, zavartalan munkája és eredményes fejlődése biztosítva lesz.
(Vége)
Dr. Üomjin Qyula
EMLÉKEZTÉfÓ
Apiiiu e.
Velitettképcs Ureilis olSadái Ó kor
• Népmozgó baui.
Aprllla ».
(lomsnVnsoU Mária hojigvori^nye 9 kor a zeneiskolában (Zenebarátok Társasága). Jígyek Fisehelna. tlijaa J.
Az Irodáim! Kör Kodály-haáiíwr-wnje ö-kor a «zlntt4üjatt.
Húsvéti cipövásárt hirdetünk I
".\'<>,8.80 r.v.Mü.su.so 3üs — 4.50 WüZA&Wz 3.20 Luxassipöin^ itolMitlmk! Választékunk legelegánsabb! Hiltényi Sándor és Fia (FhUJfoséj
1936. április 7.
ZALAI KÖZLÖNY
MAljób tadKttoahai
„A halál fensége előtt nincsen titok.
(Opyright) Akárcsak egy modern regényt>en: megrázó és szivttfmttrkoló mondatokkal kezdődnek Vetsera Heléna bárónő memoárjai. A kis füzet tol-jes két oldalát foglalja el a beve-DOtés, amely azontian nülcsen elválasztva az események kronologikus ismortetésélől. Mintegy negyven sort tesz ki a bevezetés ős e, a negyven nyomtatott sor választ ad arra a kérdésre: miért hallgatott közel két éven át az anya és mik voltak az okok, amelyek kezébe \\ adták a tollat, hogy ezt a vádlialnak Is beillő .emlékiratot, megírja. A nyolcvannyolc oldalas füzetben mindvégig harmadik személyben beszél az anya.
Akkor ez volt az irodalmi stílus
Hiszen még a háború alatt is forradalmat jelente.it az osztrák újságírásban, hogy a haditudósítók már első személyben mertek irni.
A leánya igy szerepel : .Baronesse Mnry Velsera..
0 maga : »die verzweifclte Mutter..
A memoár bevezetése szó szerinti fordításban a következő :
■ A tragédiát követő megdöbbenés első megrázó benyomása alatt, a katasztrófát követö időpontban lehetetlenné tették, hogy azok, akiket legközvetlenebbül érintettek az események, ic])lczetlcnül feltárják a teljes igazságot. Mindaz a borzalom, ami történt, készületlenül találta a hozzátartozókat. Az első hirek lesujtóan hatottak, azonban még a legközelebbi család tngok is tájékozatlanok voltak a tekintetben, hogy voltaképpen mi is tőrtént Mayerlingben és az események ott hogyan zajlottak le 1 A tragédia nyomán felütötte fejét a rágalom és hírnökeit a nyilvános hírlapokon át olküldötte a közönséghez is. Ezekben a szomorú napokban a. fáidalom szentsége tiltotta meg, hogy a hozzátartozók önmagukkal és az élőkkel szemben kötelességüket teljesítsék. Ez a tilalom fennállott mindaddig, amíg n halotakkal szemben a kétségbeesett gyásznak elég nem tétetett.*
• Minthogy ez már megtörtént, kötelességszegés lenne ugy a holtak emlékével, mint az élőkkel szemben elvonni az igazságtól azokat a jogokat, a melyek az igazságot megilletik. Kötelességszegés lenne a további tétovázás és bűn lenne megtűrni fává terebélyesed ését azoknak a különböző hamis beállításoknak és támadásoknak, amelyek nyomon követték n gyászos eseményeket.«
»Az események, amelyek a mayerlingi kastélyban katasztrófában végződtek, mindmáig féltő gonddal őrzött titkai maradtak azoknak, akik immáron elköltöztek az élők sorából és ezekről az eseményekről
a hátramaradottak csak később és csak részletekben szereztek tudomást. Bármilyen fájdalmas e részleteket most a nyilvánosság előtt kiteregetni, meg kell ezt tenni minden egyéb szempontra való tekintet nélkül. Meg kell ezt tenni azért, hogy meg-fékeztessék a rágalmaknak az a hadjárata, amely a halál fensége és a legrettenetesebb szerencsétlenség előtt sem borzad vissza ésjfoly tatja a maga gyászos níesterségét. Egyszersmind szembe kell szállni azzal a lát-
szattal is, mintha csak egyetlen szempont is indokolttá tenné a titkolózást és valami ok forogna fenn, hogy a nyilvánosság elől röstelkedve /kelljen valamit is eltakarni. Ezek a szempontok teszik kötelességgé az igazságot, minden rendelkezésre álló bizonyítékkal együtt nyilvánosságra hozni. Az élőknek joguk van ehhez. A halottak megérdemlik, hogy a vétkük ne tűnjék fel nagyobb bűnnek, mint amilyen az a valóságban volt.«
Kl volt Vetsera Mária édesanyja ?
E bevezetés után Vetsera Heléna bárónő memoárjai nyomban rátérnek az események ismertetésére és pedig a következő szavakkal : \'
»A tizenhét éves Vetsera Mari/ baronessnek anyja házából való elcsábítását január utolsó napjaiban a kővetkező események előzték meg. Ezen események bekövetkezéséig a bárónőnek a legcsekélyebb gyanúja sem volt arra, hogy leányának személyes kapcsolatai vannak a trónörökössel....« Mielőtt tovább folytatnám\' Vetsera Heléna bárónő memoárjainak ismertetését, szólnom kell róla is és portrét kell adni a szerzőről. Bizonyos, hogy a mayerlingi tradiát megelőző időben a bárónőnek nem volt »prima renoméját a császárváros arisztokrata köreiben. Nyilt házat vitt, azonban összeköttetéseit, főként urak intervencióját kellett igénybe venni ahoz, hogy egy-egy meghívást kapjon olyan udvari bálokra, amelyeken egyébként százan és százan jelenlek meg.
Görög, vagy talán örmény eredetű családból származott ez az asszony. Az apját Baltazzi Themistoklesnek hivták. Pontosan
azon a napon tűnt fel Béos-ben, amikor Fereno József oltárhoz vezette Erzsébetet:
1854 április 28-án. Azt a le-vantei deputációt, amely értékes ajándékkal kedveskedett a császári párnak, ez a Baltazzi
Themistokles vezette. Három fia és két leánya volt ennek a bankárnak, egyik fia a Rlngtheater égésénél vesztette életét. A fiatal Heléna szépségével tünt fel. Konstantinápolyba ment férjhez, a gazdag apa egy szegény. de előkelő férjet kéresett a számára és Ausztria törökországi diplomáciai megbízottja, a magyar eredetű Vetsera báró aranyozta be hétágú koronájával a Baltazziak pénzes zsákjait. A bárót — bizonyára az após intervenciójára — Bécsbe helyezték át, ide költözött Baltazzi is, talán nemcsak azért, hogy ott ragyoghasson az udvar fényében, hanem elsősorban, mert Bécshez kötötték őt üzletei. Nem tartozik a tárgyhoz és inkább kurio-zumkértt jegyzem csak meg, hogy Baltazzi Themistokles leg nagyobb koinmittense volt a bécsi állami pénzverdének és hajórakományokban küldte le i Abesszlniába a Mária Terézia tallért.
A kél Baltazzi testvér, Sándor és Heléna lázasan hajszolták az udvari kapcsolatokat. A-fiu egyszer elkísérte Erzsébet királynét is angliai útjára, a hol bravúros lovaglásával feltűnt. Heléna nővérét Stockau gróf vette feleségül.
Vetsera Heléna kapcsolatait az udvarral maga a császár szűntette meg és Festetich Mária grófnő, Erzsébet udvarhölgye naplójában beszámol egy igen kinos incidensről.
A 20 éves trónörökös és a Balzac-koru bárónő
Tizenegy évvel a mayerlingi katasztrófa előtt, 1878-ban, a mikor Rudolf huszadik születésnapját ünnepelte Gödöllőn, Mary baronesse ekkor csak hat éves volt...
Festetich Mária grófnő elmondja, hogy ebben az időben az udvar huzamosabb ideig tar tózkodott a gödöllői kastélyban és egy izben Rudolf zavartan álltott be a grófnő lakosztályába.
— Nagy kérésem van önhöz,-— mondotta — lekötelezne, ha
délután rövid időre átengedné nekem a szobáját. Vetsera bá-* rónővel szeretnék zavartalanul elbeszélgetni. >
A grófnő — emlékiratainak tanúsága szerint — e kérésre mosolyogva bár, de határozottan nemet mondott e szavakkal : \'
— Ne haragudjék Fenség, ha tisztelettel megkérem, keressen a randevúi részére az én szobámnál alkalmasabb helyiségei-
Pár nappal később Ferenc
FOGPÉP
Fogzömáncát kíméli. Alaposan tisztítl
József egv családi diner alkalmával felháborodva fakadt ki a báróné ellen. Erzsébethez, fordulva ezt mondta :
— Es ist doch unerhört... lehetetlen, amit ez az asszony Rudolffal csinál.. Szinte élni se hagyja. Látom, hogy mindig a nyomában lovagol. Ma magam is észrevettem, hogy valamit ajándékozott neki...
...Vetsera Heléna liirtelenel-utazott Gödöllőről.
Kapcsolatait az udvarral azonban fenn tudta tartani és ebben nagy segítségére volt legmeghittebb barátnője, Larisch-Wallersee Mária grófnő, Erzsébet unokahuga, aki úgyszólván mindennapos vendég volt bécsi tartózkodása alatt a Vetsera palotában és aki a báróné vallomásai szerint cgyesegyedül volt oka a mayerlingi tragédiának...
Mayerling szomorú esztendejében Vetsera bárónő még élni akaró szépasszony volt. Valamivel tul a Balzac-koron, de még innen a negyvenen
A mayerlingi tragédia után összetört, szerencsétlen matróna lett és memoárjait akkor vetette papirosra, amikor az élettel szemben letett minden reménységről...
BUDAPESTI NEMZETKÖZI VÁSÁR
Április 29 -május 9.
1800 kiállító. - 7 küllőid! állam hivatalos részvételévol.
TELEVÍZIÓI
Repülőgépklállltás, divatbemutató, rádióüzenet közvetítés rövid ég hosszú hullámon, építőipart tőzsde, kongresszusok, stb., stb.
50°/o-os utazási kedvezmény
Budapestre április 23-tól május \\ 9-lg — Visszautazásra április 29-től május 15-ig. Vásárigaxolwány kapható a vásárirodánál, Budapest, V., Alkotmány-utca 8. N.fykantuáni u Nagykanizsai Takarékpénztár Rt-nál és az IBUSz-íióknál.
4
ZALAI KÖZLÖNY
MK8. áprtfc 7
RAkéoxiul 5«.
Pompás uj kávéháza. János-vitéz sörítaője, gyönyörű télikertje a fővá-K* látványosaiga. Olcsó, kényelmes szobák, előnyös penzió-árak. Cigány: szeged 1 Farkas Jóska. Jazz-táno: Vlrány swlng-orchestra.
hm mww h ÍJ I HTUNK
„Mezítlábas tisztviselőkkel nem lehet tekintélyt tartani"
Nagykanizsaiak • STOSz jubileumi közgyűlésén
A Segédhivatali Tisztviselők Országos Szövetsége most tartotta 10 éves jubiláris közgyűlését Buda|>eston, ahol mintegy 1000 résztvevő jelent meg az ország különböző részeiből. A nagyka-nizsai csoportot dr. Borsónyi József elnök. Grábár Lajos és Nyerki László vezetőségi tagok képviselték.
A Szövetség emlékiratban kérte az 1031. évi fizetések visszaállítását, a különadó eltörlését, a családvédelem fokozottabb kiépítését, az állami és városi státus rendezését.
Czettler Jenő. a Szövetség fővédnöke ismertette a segédhivatali kar dicséretes munkásságát, érdctnPit és jogos kívánságait. 0 is ugy látja, hogy a tisztviselők rászolgáltak egy Jobb meg. élheléi biztosítására. Személyesen fog kÓzbelé|>ni az egyes kívánságok teljesítése érdekélt). Hangoztatta, hogy a mezítlábas tisztviselőkkel neon lehet tekintélyt tartani.
Grábár Lajos kérte az előléptetések megkönnyítését és állások betöltésénél a szolgálation levő kezelők és dijno. kok elsőbbségi\'jogának biztosítását. Az indítványt egyhangúlag elfogadták és rövid idő" beiül emlékiratban terjesztik t fel a \'kormányhoz.
A STOS* Houdnlut felkarolásáért a Jubiláris közgyűlés dr. Krátky István polgármesternek, dr. Hegyi Iiajos fő. jegyzőnek, Hemmort Károly számvevőségi tanácsosnak, valamint a zalai Közlöny sserkesztőségének köszönettel adózott.
— TekInUfl mojr -a Kopsteln Bútor-Áruház áHandó butorkiállltáHát ízlése* ASiOkL\'é\'bútorokat kedVező fizetési teltetekkel té vásárolhat
Stephan Zweig, a történelmi regényíró
1 Irta: dr. KovéM-febestfay Tibor
Ugy érzem, mindjárt előadásom eleién egy magyarázattal tartozóink Meg kell magyaráznom, miért is esett választásom épen Stephan Zweigre. Ami-kor az az igen megtisztelő felszólitás ért, hogy a könyvnapok keretéin szerény tehetségemhez mérten én is megszólaljak, a válaszadásra égésien rövid idő állott rendelkezésemre. Úgyszólván \'pillanatok alatt kellett határoznom. Arról pedig mindannyian olvastunk már, hogy a vlzbefűlónak képzelete előtt élete legszebb, legmaradandóbb pillanatai futnak végig s hogy az a képszalag hihetetlen gyorsasággal rohan. Nos, valahogyan igy voltam én is a fcfcizölitás, a Kőtelező válaszadás fullasztó perceiben*
Ezzel korántsem akarom azt állítani, hogy Stephan Zweig olvasása élelem-4egmaradondóbb, legérdekesebb momooiuwia lenne. Nem. En abban u pillanatban má»t láttam inOgam előtt. Történelmi tanuhnányt s maga a tanulmány csakugyan életem leg-élvezetcsebb foglalkozása.
Stephan Zweig \\ pedig a modern tőr-ténclml tanulmányírásnak egyik leg. eiősebb mestere.
Ezen az uton jutottam el a* Íráshoz, és ide hallgatóságom szine elé.
Szentképek mellett a „megváltó" Sztálin képe függ a Franciaországban bolsevizált magyarok lakásán
A Komintern a francia főldSn 416 magyarokai akarja fel használni Magyarország bolsevizálására
Ezek a .B., és Sz. V. B.>-ok min-
Páiis, 1938 március Franciaországban mintegy 50.000 m<» gyar él, akiknek nagyrésze a háború után vándorolt ki, hogy résztvegyen az újraépítési munkálatokban.
A magyar tömegnek nagyrésze kés, szorgalmas münkásoKból áll, akiknek minden vágya Franciaországban egy kis vagyont gyűjteni s azután ismét haza térni.
A népfront kormány uralomra jutása után
1936- nyarán, nagy erővel Indult meg a boliavlki propaganda a magyarok körében.
Mindenfelé kommunista agitátorok jártak-keltek a magyarok között s szépen hangzó magyaros nevekkel jártak házról-házna s terrorizálva, megfélemlítve a [wlitikával nem foglalkozó munkásokat, belehajszolták őkol a tCGT\'-be (Confederation (iénérste du Travail), vagyis az .Általános Munka Szóvetsétfl>e, amely nemi más, mint
u szocialista-kommunista szaksiervozet. Az igy megszervezett magyarságot azután igyekeznek a .Békét és Szabadságot Védő Bizottságok -ba is beié-pétire bírni.
Ez a -B. és Sz. V. B.> nem miás, mint a Moszkva irányítása alatt működő
álcázott franolaországl magyar kommunista párt
amelynek célja: az itteni magyarság bobevizálása.
denütt megalakultak a magyar kolóniákban s kommunista könyvtárak felállítása által kommunista felvilágosító előadások, közös kirándulások1 és táncmulatságok keretétan igyekez. nek tagjaikból öntudatos, harcos kom-; munistákat nevelni s általuk az otthoniakat bolsevizálni.
Ebben a munkában nagy szciepet I visz a Párfsban megjelenő magyarnyelvű bolseviki orgánum, a Szabad Szó és a moszkvai Bokányi Dezső féle Sarló és Kalapács.
A „Szabad Szó" mintegy 20 ezer példányban jelenik meg ét féktelenül izgat a keresztény hit és a magyar ntmzetl
érzés ellen. A Komintern em», a magyarokat bolsevizáló törekvéseinek legfőbb akadályát a magyar missziók képezik s ebő helyen a három franciaországi magyar .katholikus misszió. névszerinti az észak franciaországi Lille székhely, lyel, a párisköniyéki, Páris és a déi-franciaorsszági Grenoble székliellyel, amelyek megalakulásukat a néhai p. Kipper Károly jezsuita atya kezdeményezésének köszönhetik, Ezek a katolikus missziók
vallási, uemzeli, Kulturális és szociális szempontból mindenképpen istápolják a ieájuk bbcolt magyarságot a lelkészek és missziós nővérek áltaj s eként a bolseviki behatásokat elte--Súlyozzák.
Városi Mozgó. »««rdéw, o—fc i n.pi
IRENE DUNNE, a drámai színjátszás utolérhetetlen hősnőjének egyetlen Idei filmje 100\'/, .iker I
Ellopott élet
A „MELLÉKUCCA" testvérül mje. Férli főszereplő: RÓBERT TAYLOR, * nők kedvence.
Előadások kezdete hétköznapokon 5, 7 és 9 órakor, vasár-és ünnepnapokon 3. 5, 7 és 9-kor. 5 órakor filléres.
I)e a magyarázaton felül még egy vallomást is tennem kell, ugy gondolván, liogy az őszinteség a legjobb összekötő kapocs előadó ás hallgatósága között. En nem Stephan Zweig egyik, valamelyik munkájának l»on-(olgatásával kívánok most foglalkozni. Ahhoz felkészülni elegendő időm sem lett volna, de meg szerintem ez a munka nemi is lenne eléggé érdekes. Stephan Zweig, az iró, rendkívülien sokoldalú, annyira sokoldalú, hogy egy-egy kiválogatott munkája utáu erről a bűvészről egész képel ma. gunknak alkotni nem lehet.
Legyen szabad előbbi egyes szavaimnak külön hangsúlyt adni s az imént nyomatékkal kiejtett két szóra — az iró és a bűvész — visszatérni. Az iról azért hangsúlyoztam, mert meg kell vallanom, Stephan Zvveiget, az embert, egyáltalán nem ismerem. Azt sem tudom), hol-mikor született, mUyen iskolákat végzett, mikor és hogyan fogott hozzá az Íráshoz ~ egy. szóval az emberről senvmit nem tudok. Ha nagyon érdekelne, könnyű lett volna egyik friss keletű lexikonban utána nézni az adatoknak, de ez eszembe sem jutott. Meg azt hlsiCni, nem is járulna hozzá valami különösképpen ahhoz, hogy én a bűvészt kellőképpen felfedhessem hallgatósá. gom ejőtt. Mert a lényeg, mindaz amit ezután előadni szándékozom — a bűvészről fog szólani.
A bűvészek közölt persze rengetfg
féleség van s azokat valami gondosan osztályozó elme már bizonyára réges-régen csoportok ós alcsoj>or-toWba sorolta bo. En a magam részé-iől csak kétfélét ismerek* Egy univerzálisát, olyant aki a legkülönl>őzőW> lényegű mutatványokkal tud szórakoztatni s pgy s|>C(iáUsat, olyant, akinek mutatványaiban a lénjeg egy és ugyan az, de aki azt a lényeget olvan Whc-tetten változatokban s azokat olyan ütemben mutatja bo, hogy a szemünk belekáprázik a látványba.
Stephan Zweig, a bűvész, ehhez az utóbbi csoporthoz tartozik, sőt azt kell mondanom, ennek a csoportnak egyik legkápráztatóbb, legteheL Kéjesebb képviselője.
A színpadon, orfeumokban vagy o cirkusz porrondján szórakoztatók s o betűvetés bűvészei között egy alapvető ellentét áll fenn. A rivalda bűvészének eieje abban van, hogy mutatványainak titkát senkinek el nem \'árulja. Az irodalom bűvésze pedig épen akkor nagyszerű, amikor a szirtünk elé rakja mesterségének nvindon fogá. sát, minden rejtélyét, minden egyéni vonását. Nem hogy azt takarni akarná, nem liogy azt napvilágtól, kíváncsi szemektől, utánzóktól Téllené. Ellenkezően. Kihiyón az.-al kérkedik, hogy ime: — tessék itt van, világosan és olvashatóan mindenki száméra mindaz, amit én tudok, ahogyan én ta-dom. Jertek, próbáljátok azt utánam csinálni, — Tehát nemcsak szórakoz-
Gfenobtebaa,\'tokintve a közeli vörös Spanyolországot,\'különös erővet folyik a vörös aknamunka egy I.azarovlcz nevű, MagybroBíiTgon nevelkedett ide. gen vezetésével, aki Molnár Béla ma-gyár álfa éven végzi feleségével együtt a propaganda-munkát.
Spanyolországból Is állandóan jönntk Qdülő katonák,
a Bákosl Mátyás zászlóalj tagjai s mindenféle agitátorok Grenobleta, akik a vörös spanyol-akciók számára gyűjtenek és verbuválnak a vörös hadse" regbe való belépés számára.
Egyes dél franciaországi magyar to lepen, amelyeken1 még\' erősen" él1 a ha.
iából hozott vallásosság,
a vörös agitátorok valli»o« meaben bujtogatnak,
akként, hogy magyar Iparcikkeket árul va beférkőznek vevőjük bizalmába s elmondják nekik, hegy Ők ugyan buz-gó katholikusok, de egyben elszánt kommunisták is, mert hiszen Krisztus tanításának igazi végrehajtója Sztálin, nem pedig a pápa és a paj>ok, nvert csak a kapitalistáktól megfizetve, elárulták az evangélium tanait.
Igy érthető azután, hogy egyes, ekként megtévesztett emiberek lakásaiban ott látható a feszület és
a< wontek képei mellett a „megváltó" Sztálin arokópa la.
Mindezen bobevizáló akciókkal szemben B. Szokolyí Alajos, a \'dél-franciaországi magyar katholikus misz szió vezetője, kezdettől fogva a leg-erélyesebben foglalt állást, I)nÜ»szky Mária és Lagogda Mária missziós nővé rekkel együtt, amiért többszázan támadták moj őt nyilt utcán kommunisták és spanyol anarkisták s iljrmó-don akarták őt megfélemlíteni és kon-tiUáns álláspontra birnii.
A legutóbb p®dig, amijdőn Grenebie főterén véletlenül találkozott egy 3000 főnyi tüntető kommHni,at» tömeggel,
• töm^g Inzultálta s egyrésze kónyszorltenl akarta Őt, hogy velük vonuljon és tüntesse^ Thorey bolseviki vezér uraJontmjutása és a\' vörös spanyolok fegyveres megsegitéso mellett.
A franciaországi katholikus missziók óriási erőfeszítéssel küzdenek eme mérgező\'áramlatok ellen s befolyásuknak kőszőnheiő, liogy a franciaországi magyarok zöme, minden vörös aknamunka dacára is, kitart a keresztény és nemzeti eszmék mellett.
lat, hanem kérkedik. És nomlosak kérkedik, hanem nevel, tanit.
A középszerű tanítóknak egyetlorj\' jó tulajdonságuk van. Ha a nevelésükkel\'sokat nem is használnak, azzal nem is rontanak sokat. A genie mint tanítómester egészen más. Más pedig azért, mert az Írásából kibuggyanó subjeklivitása amilyen épitő, épen olyan nagyon romboló is lehet.. \'
A subjektivitás pedig minden irónak, de különósképeu a történelmi tanulmányok, történelmi szellemek ős irányok megi^ójának épen olyan természetes, mint elengedhetetlen tulajdonsága.
A történelem kutatója, búvára — épen az ellenkező kell legyen. Aki könyvtárak, levéltárak, régi elmosódott okiratok tanulmányozásának szenteli magát, aki a nagy. gonddal s tiszta mérlegeléssel mieguzerzctt adatokból építi fel a múltnak házát, annak szükségszerűen objektívnek kell lCn> n ic.
A történelmi szellemi, a történelmi levegő megirója azonban kész képet kap az asztalára. Azt a szellefcnet kimagasló, nagyon sokszor különőské-pen exponált személyiségek rajzán keresztül mulatja be, olyanokén,, akiknek élete, müvei, tettei többnyire Jól felkutatottak, tehát subjektumokal elo-venit meg. Személyeket, akiknek ereje, jelentősége épen subjektivitásukbun tejHk.
1938. ápijH« 7

IV.PI10HÁSZKA O. U.8.
Vl.rES£^-KRT.8.
GYXRBUDAPEST, XI.IENKE-UT 117.
EALAt KOZUWY
Kelemen Ferenc a PK választmányában
fcagy kitüntetés érte Kelemen Fe. a Nagykanizsai Takarékpénztár \'í#galójál. a nawkanízsal köbeinek •sok fronton munkálkodó hivatott él lm|í(t)sáU\' A Pénzihfózeti Központ minapi közgyűlésén az orsrág 30 legnevesebb bankdirektora között Kelőmén I\'^rt\'ncet is a PK választmányának tagjai sorálm választották, lílökelő országos közgazdasági tisztség ej, kitüntetés nem csak viselőjére és intézetérc,
hanem Nagykanizsám is amely Keh-mert Ferencet szivvcl-lélekkel magáé fiak, a közélet ezer idegszál ín át hoz-záforroltnak vallja. Klismerése ez n választás Kelemen Ferenc országos közgazdasági és szakirodalmi munkásságának, elismerése- egyénisége és num-kája érlékénok, signurn laudisa a termelő sohasem\' pihenő agynak, teltre készségnek és a közért önzetlenül megvívott sok eredményes harcnak.
Megint fegyelmi indult a tapolcai kórház sebészfőorvosa ellen
Talán még emlékezetes olvasóink előtt, hogy n tapolcai kárház sebészfőorvosa, Szívós (Stclncr) Lajos ellen néhány év vei ezelőtt az alispán fegyelmi eljárást indított.
Az ügy akkor elsimult, Szívós Steiner tovább folytatta prak-szisát, de kisebb-nagyobb ügyek
ben egymásután érkeztek feljelentések ellene. Uődy Zoltán alispán most e különböző szabálytalanságok gyanúja miatt felfüggesztette állásától Szívós (Steiner) Lajos dr. kórházi sebészfőorvost és újból elrendelte ellene a fegyelmi eljárást.
Stetdt
B1JDAPF.ST L
17 Julier Ferenc előadása. — 17.30 Hanglemezek. — 18 Dellos Sándor elbeszélés. _ 18.30 Horváth Gyuhl cjtfányívmekara. — 19.30 Az Opernhdr előadása. .Bohémélet.. IMtrMi négy képien. _ Az I. felv. után kb. 20.15 Hírek. - A II. felv. után kb. 20.50 Vitéz nagybányai Horthy István, a MAVAG ív vezérigazgatója előndása.
- A iri, leír. után kb. 2t.35 Idtjd-rásjelentés, hírek. — Az clŐíidAs utftn kb. 22.30 A 2. honvédgyalogezied re-nekara. — 23,10 Kiss I-nJos cigány-zenekart. — 0.05 Hírek. BUDAPEST Ik
18.30 Olasz nyelvoktatás. — 19 Dl. Szerb Anlal előadása. _ 10.30 Felöl, vasás, — 10.55 Hanglemezek, — 21 21.25 A 2. honvédgyalogezied rene. kara.
CsQtOrtfik BUDAPEST 1.
6.45 Torna. — Utána hanglemezek
- 10 Ilitek. - 10.20 Felolvasás. -1U.45 Felolvasás. — 12.05 Kálmán Oszkár énékel. 12.30 Ifitek. - 1320 Időjelzés, iddjArásjelenlés — 13.30 Hanglemezek. — 14.35 Hírek. — 11.50 A rádió nlüsorának ismSrlctfoc. - 15 Arfolyamhirek. — 16.15 Fischof C.yu, lánó előadAsa. — 16:4.1 Időjelzés, hiiok
17 A Központi Papnevelő Intézel Énekkara. — 17.35 l)r. ortutay Gyula előadása. — 18.05 I.akntos Gyula ós I.akatos Vince cigányzenekara. — 18.45 Kertészeti időszerű tanácsadó. — 10 •Szuhay.. Végjáték három felvonásban,
- 2C140 A rádió szakm«en<»|tara. — 21.20 Doünányi Em»» XIV. Beethoven zongoiMrónáta-eslje. — 22 Hírek, Idő-járásjelentés. — 22.25 l-\'arluu Jenő cigányzenekara, Szláruy Márton énekel. -- 23 Az operaházi zenekar. — 0.05 llírek.
budapest 11.
17 Felolvasás. — 18.15 Angol n^fcly. oktatás. — 18.45 Lakatos Gyula és Lakatos Vince cigányzenekara. — 10.20 Hanglemezek. - 20.20 llirck. - 21.20 A rádió szalonzenekara.
bícs.
12 Hamburg déli zenéf. - 14.15 Könnyít zene Hamburgiról.
17 Lemezek. — 17.30 SA zenekar.
— 18.30 Brahms- és" ltogcr-dulnk. — 10.10 l\'clsőauszlriai dalos-zenés est.
— 20 ltádlózenekar. — 21.15 Szimfo. nlkusok. — 22.20 Deutachlandsender.
— B.MtklilUUsukal tekintse meg minden vótolkényazer nélkül. Köpetein blUortrohái
Kanizsára szökött egy pesti gyilkosság lettese, Berzencén elfogták
Jó fogást csinált a herzen-ceí csendőrség. Nagykanizsán lakott ugyanis Bicskei Géza, u kiről itt a városban senki nem tudta, hogy 1935-ben Budapestéi! lialállókozó súlyos teslisér-tés miatt két és fél évi fegyházra Ítélték. Bicskei igyekezet! is ezt nem hangoztatni, mert a
büntetés pkttniegszökölt. Országos körözést adtak ki ellene s most Berzencén járva valaki felismerte. Azonnal szólt a csendőröknek, akik elfogták a szökevényt. Felkisérlék Pestre, ahol felelni fog szökéséért és leüli régi büntetését.

Amíg a tulajdonosok Kanizsán voltak, leégett két Ház Murakereszturon
Pár hét alatt a harmadik tüzeset pusztított a faluban
Mürakersztur, április 6 (Tudósítónk tele fon jelentése) Ked. den délben ijedt «tüz van. kiáltásra lettek figyelmesek az tr^tV *niber«k MurakcreszL I uron. Csakhamar meg-y w állapítható volt, hogy ™1 M őzv. Bogatin istvánné hflift ég nagy lángok, kai. Mire a falu tűzoltósága megérkezett, már lángokban állt Jlorváth János gazda háza is.
A falu lakói sielve láttak a tűz oltásához, de csak Horváth melléképüle-lelt sikerült megmenteni. Horváth háza, valamint őzv. Bogatinné háza és melléképületei teljesen leégtek. A két háztulajdonos ugyanis épi>en Nagyka. nizsán voll a vásárban és igy a tüzet csak későn vették észre.
A két károsult csak akkor értesült arról, hogy háza leégett, amikor a délutáni vonattal visszautaztak Muia. kereszturra.
A csendőrség erélyes nyomozási in. dilott. Gyujlogatást sejtenek. Megerősíti ozt a feltevést az is, hogy ez. volt az utóbbi hetekben a lumnadik tüz, va-
lamint az, hogy a két ház a tulaji-donosok távollétében gyulladt ki*
A vádtanács sem helyezte szabadlábra a csapi gyujtogatót
Dörgönye József csapi gazda ügyét tegnap tárgyalta a nagykanizsai törvényszék vádtanácsa dr. Hennig Alfréd törvényszéki elnök elnöklete alatt. A vádlanáos elutasította a letartóztatott gazda felfolyamodását és hozzájárult további fogvatartássához. Dör. gönye mosl a táblához fel folyamodott.
Túlságosan vérmes embereknél, kiváitkép akinél sz igen nagy nedvdusiág mindenféle keliemetlen iünele, mint gyors elfáradás, elbá-gyadán, a tellség érzete, gyakran Jelentkezik, kitűnő hatással szokott járni, ha néhány hétig naponla reggel, éhgyomorra egy pohár termé-. zeles „Ferenc József" keaerüvizet isznak. Kérdezze meg orvosát.
| — Uu»vétr« MUtényl-cipőt veszünk I
Gyerünk a „Rózsába",
hol ina és minden este
Bátky Böske és Marussa
harmonikái oroiz táncos- és énekes
művésznők szórakoztatják a tisztelt vendégeimet.
Hotdós József vendéglős. ^ 1-------—
Oldja 6i öblilés után nyom-talanul eltünteti a pkjkot Ra STYogó lényét újjávarázsolja
Futball a falusi l«kóláb«n
Az alsószemenyeí állatai iskolások futballcsapata a Kisiakos és Torma-föld községek leventéiből kombinált csapat ellen 2:2 eredményt ért el.
Alsószemenyeí álU iskola—C6ömye-föld iskolásai 9 : a
Comensoli Mária
zongaraHlJa
április 9-én este 9 órakor ■ zeneiskolában; a Zenebarátok Társasága.rendezése.
A bajnokság állása
a vasárnapi mérkőzések után kissé megváltozott. A DVAG mtfr biztos bajnoknak tekinthető, a z.rinyi még tartja u II. Ivclyét, de u PVSK 6c a KItAt: e,őseit veszélyezteti e helyét. Hossz gólartlnya Is könnyen hátra-szorllltatja. Az NTK 13 ponttal a 8., o\'részleles taltella Így néz ki:
1. DVAC 17 14 2 1 71 : Mű 30
2. NZTÜ 16 10 I 5 47 ; 47 21 8. PVSK 16 10 — 6 53 : 25 20
4. KRAC 16 8 4 4 31 : 3« 20
5. KTSK 16 8 3 5 45 : 39 19 6 PEAC 17 7 5 5 31 : 30 19
7. PBTC 16 5 4 7 33 : 30 14
8. NTB 16 6 1 9 35 : 40 13
9. ZsSB tti 4 4 8 27 : 26 12
10. PAG 16 3 5 8 15 : 3« II,
11. KHtí 16 4 1 II 26; 6t 9
12. MSE 16 1 4 11 24 : 45 6
Amíg \'Oh olstik
a Darmol Aílfloxlk. Ny atvía/ ftam akarja, i
rtsarr
A Zalai Közlöny Sport-tlppwrseiife
TIPP-SZELVÉNY
Szerintem a vasárnapi mérkőzések a következő eredményeket hozzák:
NZTE-NTE . . . _.!._(_:_)
KRAC-PEAC......I... (- : -)
DVAC—MSE . . . — t — t— a _> KSE-ZaSE ... — t — C— s —> PBTC—KTSE . . . _.!_(_:_) PVSK—PAC . . . _!._(_!_) Hungária—Ferencváros ... t... (...:...)
— Uik.auM.bb húsvéti ajándék UAtényl-clpő.
HALAI KÖZLÖNY
— (Lázár Igazságügy miniszter
búcsúja Nagykanizsától)
Dr, Krátky István polgármester mc le# hangú bucsusorokban mondott köszönetet a távozó Lázár Andor igazság-ügyininiszternek, aki Kanizsa ügyeiben támogatásának sokszor tanújelét adta. Lázár Andor most levelet intézett a polgármesterhez, amelyben többek között azt irja; «nagy örömömre szolgál, hogy annak az építőmunkának, amit Magyarország igazságügyi sicrve/.ctci és intézményei terén megvalósítani akartam, egyik eredménye Nagykanizsa városában született meg és igy már ez a körülmény is elválaszthatni-lanul összefűz engem a város közönségével, Veled és a város ügyvéd társadalmával, akiknek részéről mindig n.ogértő támogatást találtam, azért ismételten köszönetet mondok a város közönségének,.
— (Dr. Lontay Alán)
nagykanizsai főszolgabíró több hét óta ágyban fekvő lH\'teg. Egészségi állapota most már örvendetesen javul, orvosai szerűit a legrövidebb időn belül egészsége teljeseu helyre áll.
— (A jogügyi bizottság Ölése)
Nagykanizsa város kópviselőtestülc. tór.ek jogügyi bizottsága pénteken ülést tart, melynek egyetlen tárgya a Zrínyi Miklós utcai útjavítás munkálatainak ügye.
— (Szülői értekezlet)
A Notro Datne leánygimnáziumban ma délután 6 órakor szülői értokezle. tel tartanak.
— (Munkában a számvizsgáló-bizottság)
Nagykanizsa város képviselőtestületének számvizsgálóbuottsága megkezdte a város elmúlt esztendei gazdálkodásának felülvizsgálatát. A bizottság munkája több hetet vesz igénybe.
— (Ujabb városi fellebbezések)
Megírtuk, hogy Aradi Antal városi
képviselő a legutóbbi városi közgyűlés határozatait megfellebbezte. Tegnap dr. Boda Károly ós Samu Lajos hasonló beadványa érkezett a polgármesteri \'hivatallvoz, aniclyl>cn u Dráva, völgyi ügyél>en hozott határozatot, valamint a tárgysorozat 10. ]>ontjától hozott összes határozatokat megfellebbezik.
FÉRFI SPORT INB
P 2-50
EHRENSTEINNÉL.
— (Az egerszegi kórház ügye)
évek óta húzódó kérdés. A bővítést a város elhatározta, a munkálatokat I>edig a miniszter rendeletére megbízás utján kell kiadni. A tervek elkészítésével most az alispán Svastics Géza keszthelyi építészmérnököt bízta meg. A fertőző pavillon terveinek 30 nap alatt cl kell készülni, remény van tehát rá, hogy a pavillon még az idén felépül.
FénkyképezSk figyelmébe I
Felvételei sikerét biztosítja a „REX" film és „REX" lemez, a magyar gyáripar cio-dája. Külföldi áruval szemben versenyképei, ára Azonban lóval alacsonyabb.
Kérjen próba filmet az egyedáraaltótál: Vaatagh totó Nagykanizsa. Fő-ut 10. é« Caengery-ut I. (az udvarban). r
a Zala közlöny „keresd
a betűt" versenye
7 r—n 8
Leütött a víz-daru egy kanizsai vasutast
Súlyos szerencsétlenség történt a rábamolnári állomáson. A kanizsai vonat vizet akart venni, amikor a vizdaru lesodorta a mozdony füttőjót, imreí Boldizsár 3ü éves nagykanizsai füttőt. Imrei koponyaalapi törést és súlyos sérüléseket szenvedett, a vonattal azonnal a szombathelyi kórházba szállították, életbenmaradása kétséges.
Forgács
házhoz szállítva kocsinként
8-50 P. w
Kapható Strém Károly Utóda HAGKER ÍEREHC nftl Sugár- ut 20.
— (Vetlteltképes liceális előadás)
less nz Irodalmi ée Müvészoli Kör rendezésében április 8-án, pénteken délután G órakor • Népmozgó helyiségében. Vánkos Jenő polgári iskolai lanár Lengyelországról, a magyar-lengyel kulturális és történelmi kapcsolatokról tart előadást, DolópŐdij nintt.
— (a volt haditengerészek)
ma este 8 órakor helyiségükben ösz-szejövelclt tarlanak,
— (Végetért az eget szegi sztrájk)
Zalaegerszegen — mint megírtuk — a festőlegények sztrájkl>a léptek. A halóságok közljelépésérc azonban sikerült inegegyezniök a munkaadóknak a munkásokkal. A bértímelés 6—8 százalék.
— (Az IsVolaév vége)
közeledik és kezdődik a gondos szülő nagy gondja, hogy melyik tanintézetbe, melyik internátusba . adja gyermekét. Most jelent meg az «Inter-nátusok-Tanintézctek részletes tájékoztató címtára- az 1938 —39. tanévre, mely részletesen ismerted a hazai ók-tatöintézetek és nevelőotthonokat. 20 fillér i>ortóbőlyeg beküldése ellenében ingyen küldi meg az Krdős hirdető-iroda, Budapest, VI., Teréz körút 35. —„Odol fogpép
biztos sikerrel tisztítja és fényesíti fogait anélkül, hogy megtámadná « fog zománcát. Az Odol fogpépi>el á[K>lt fogsor a legszebb ékszer.
Naptári Április 7. csütörtök. Kom.kat. Herm. Józs. Protestáns Hermán. — Izr. Nizan hó 6.
OyógyszertArt éjjeli szolgálat e hó 15-lg a t-ekote eae gyógyszertár ób a kiflkanizsal gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától este 6 ór&lg (héttő, szerda, péntek délután kedden egész nan nőknek.)
Szőlőben is csodás hatása lesz a
PÉTI-SÓ-nak
Tavasszal nyitáskor, az első kapáláskor, de legkésőbb virágzás előtt, adjon szőlőtökénklnt 2-től 5 deka
PÉTI-SÓ-t
és figyelje meg az eredményt! Kapható 1 kg. és ennél nagyobb mennyiségben:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmi-
szerek, gép etb. kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. Régi bírósági épület mellett. Tel. 180. Ismertetők és használati utasítások díjmentesen bárkinek rendelkezésre állanak.
Alulirottak fájdalomtól megtört szívvel tudatják, hogy felejthetetlen jó feleség, édesanya, anyós nagyanya, testvér és rokon
Németh Gynlánó
azül. Vorbovecx Anna
életének 66-Ik, boldog házasságának 44-ik évében folyó hó 5-én d. u. II órakor a haldoklók szentségeinek ájtatos felvétele után az Úrban elhunyt.
A megboldogult hűlt tetemét folyó hó 7-én d. u. 5 órakor kísérjük a temetői gyászháztól a r. kat. egyház szertartása szerint őrök nyugvóhelyére.
Az engesztelő szentmise-áldozat folvó hó 7-én d. e. 9 órakor lesz a 8zentferencrendi plébánia-templomban az Egek Urának bemutatva Nagykanizsa, 1938. évi ápr. 6-án.
AUitt legyen emlékei - Myugodjék békébin!
Németh Gyula, férje. Erzsi, Mária, Gyula, gyermekei. Ifj. Vodinák János, vöje. Ujváry Irma férj. Ifj. Németh Gyuláié, menye. Laolka és Marika, unokái, özv. Ferenozy Gyuláné sz. Verboveoz Mária testvére és a gyá-azoló rokonság.
APRÓHIRDETÉSEK
■vTArmík szövet téllkabá-illKrv, tok meg()TáJát biztosítással vállalom Löbl .él. képesített szűcsmester, FA-.t 8. Baiár-udvar.
Príma bal ,1. herceg-ulca 4/b.
Férfi tavaszi sport-szövetek és felöltő-anyagok olcsó beszerzési forrósa.
SchUtz.
1983. áprllla 7
Kiadó azonnalra garasa l.k.. fürdőszobával és Üzlethelyiség a Caengery-uton. Érdeklődések Horváth él Vsa. Ciengery-
ut 17. 973
Homokfutó k.o.lk clidók Eötvói-tér 22. szám. 972
Klfat.l.Aiiv, Iskolivégiett, több évi gyakorlatul, röffla, divatáru norlnbergl Üzletben állást keres. Rákócil-u 61..4. allé. \'
Doktor kiváló eredménnyel tanít németet és franciát. Magyar-utca 30. •
FA.nl iudó mindeneit felvessek. — Clm : Reln Zoltán, Rákóczl-u. 6. •
«!r eladó. Lásiló
T.nulúl.ány felvételik Bului-varro-dába. Klrály u. 34. sa. *
T.k.rIM.l felvétetik április 15-re Perlsz Vilmos, Király-utca 40., divatáru üzlet. •
RÁDIÓ
Az összes uj rádiókat összehasonlíthatja nálam.
Caere,
alkalmi vételek.
SZABÓ ANTAL
rádió- éa .portllzl.téban
Fő-ut B. sz.
Jubb gyermeklelen házaipár Idős urlnő gondoz.o.t vállalni - Harsai Józsel,
EőtvOs-fér 28.__944
KOIBnk.JAr.tw utcai szoba, lördó-szobával, kiadó. Deák tér 4. •
Egy nagy antik mh.as.kré.y és
egy keveaet haaanáll 9 llókos lróisztil eladó. Clm a kiadóban. 092
Sugár ul 66. alatti m..énliAK aug. l-re kl«... Bővebbet Rorgonvl-n. 17. *
Nivy családu konv.nol.o cseléd felvétetik. Msgyar-u. 25., Oiünfeld. •
Takarmányrépát és tikarmánvbur-gonyát keresek megvételre. Orosz Tibor, Battbyány-ulca 26. *
" ■•■klah.lé fiatal leányt keretek bc-látónőnek délelóltre. Fő-ut 13. Diri. •
.»l«rén»l lelvt.uk Magyar-u. 4. •
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Qulenberg Nyomda és Délzala! Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős klsdó: Z.I.I Káról,. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78 szám,
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
6831/1938.
Tárgy: Harcszerű lövészei.
Hirdetmény.
A helyőrség csapatai április hó 7-én és 8-án reggel 7 órától este 6 óráig a Tölgyes erdőben levő harcizeiü lőtéren lőgyakorlatokat tartanak. Ez idő alatt ott tartózkodni tilos, mert életveszélyes.
Nfgykanizsa, 1938 márc. 16. ím Polgármester.
Megérkezett
a Shellgáz
A SHELLGÁZ nagyvárosi kényelmet hoz otthonába A SHELLGÁZ kuliurát hoz házába A SHELLGÁZ a legideálisabb háztartási tüzelő A SHELLGÁZ nem mérgező, nem robbanó, de 13.000 kalória hőt ad A SHELLOÁZT olthonában díjmentesen bemutatom A SHELLOÁZAT díjmentesen kipróbálhatja otthonában, süthet, főzhet és vasalhat A SHELLQÁZ a legtökéletesebb tüzelő
Csepel gázresók, takaréktűzhelyek és a Shellgáz
kapható
SZABÓ ANTAL sportüzletében
Nagykanizs., Fó-ut 5.

78> Évfolyam 79. síim.
Nagykanizsa, 1838. április 8 péntek
Ara 12 "II.
ZALAI KÖZLÖNY
ts kudöUnUI: KM 5. síim. ralnd«i hdkflziup délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Hiöflíctfsi áia: egy hóra a penge 40 fillér. Sierkciítöiigl é« kiadóhivatal! telefon; 78. tx.
A titkos vitájához
A képviselőház részleteiben js megszavazta a titkos választójogi javaslatot. A vita nyugodt, tárgyilagos hangú és magas szinvonalu volt. Külön jelentősége van ennek a megállapításnak és ténynek, ha azt látjuk, hogy a nyugalom még a tradíciókkal leginkább rendelkező parlamentekben sem biztositható mindig. Magyarország a rend és a nyugalom országa s ez megmutatkozik a parlamenti tárgyalás menetén is. Három évtizedes harc és küzdelem után a legteljesebb megértés jegyében érkezett el a választójogi reform ehhez a nagyjelentőségű fordulóhoz s a mikor a miniszter köszönetet mondott az előadóknak és köszönetet mondott a felszólalóknak, megállapította, hogy a vita uj gondolatokkal szaporította a választójog kérdésének évtizedekre visszamenő, gazdag irodalmát.
A Darányi-kormány a törvényjavaslat megalkotásánál célul tűzte lei, hogy érrvényesü-léshez juttassa a nép széles rétegeit, mert meggyőződése szerint a kormányzat szükséges stabi-litásánák és az egyes társadalmi osztályok együttélésének biztosítása ez. De éppen ezért a választójogi rendszert olyképpen alkotta meg a kormány, hogy a közjogi jogosítványok megállapításával mint eszközzel a lehető legjobban szolgálhassa a nemzet eletét és jövőjét.
Az általános vita során többen szóvátették a nyugtalanságnak bizonyos tüneteit. Ezekkel a belügyminiszter éppen a kormányzó rádiószózata után, a melyet megelőzött a miniszterelnök kijelentése, nem kivánt foglalkozni, de nyomatékkal hangsúlyozta, hogy a közbiztonság és közrend fenntartása az ő hatáskörébe tartozik s ma is változatlanul azon az állásponton van e tekintetben, hogy alkotmányunk egyik pillérének az 1818. évi III.. tc.. XXXII. §-át tartja. E szakasz c) pontja értelmében jártak el akkor, amikor az alkotmány megdöntésére szervezkedő párt munkáját lehetetlenné tette. Magyarország, alkotmányos állam. Gondolat és szólásszabadság van. Mindenki törekedhetik politikai céljainak megvalósítására, de csak egy Dizonyos határig, a míg ez a működése nem ütközik a nemzet érdekébe és amíg tételes törvényeink rendjével és alkotmányunk szabályaival ellentétben nem áll. Nyomatékkal és a legteljesebb megnyugvást keltő határozottsággal hirdette Széli József, hogy hivatali esküjéhez képest köztisztviselői, becsületébe vágó kötelességének
Ismeretlen autó az éjszaka szakadékba borított egy szekeret a letenyel ország-Suton, egy halott, több sebesült
Muraszemenyc, április 7 (Tudósilónk lelefonielenlése) Tegnap este 11 óra tájban Nagy kanizsáról hazafelé tartott egy szekér, amelyen annak gazdája, Siket István kiscsehi lakos, Pénzes István és Horváth Antal szentinargitfalvai ismerősei ültek. Mindketten kereskedéssel is foglalkozó földművesek. Szekerük kukoricás zsákokkal volt megrakva. A sötét éjszakában Letenye és Murarátka között, a juliánhegyi partszakadék
nál előzni akarta őket egy eddig ismeretlen autó. A szekér nem tért-e ki megfelelően, vagy az autó :hajtott-e szabálylala-\' nul, — e pillanatban még nem tudni. Tény, hogy az autó előzés közben elkapta a szekeret és felfordította azt. A szekér az emberekkel együtt belezuhant a 2 és fél méteres utmenti vizes árokba. A 37 éves Horváth, a kire a kukoricás zsákok ráestek, belefulladt a vizbe. Siket hamarosan magához tért és va-
lahogyan el tudóit vánszorogni a rátícai falu végéig, ahol segítséget kért. Az autó ugyanis tovább robogott. Ugyanekkor poroszkált hazafele Letenyéről Marton György aligvári gazda szekere, aki hsztel fuvarozott a malomból. Ez segített a rát-kaiakkal együtt kihúzni az árok ból a holttestet, az összetört szekeret és a megsérült lovakat. Pénzes István súlyos belső sérüléseket szenvedett, Siket sérülései kevésbbé súlyosak.
Leégett a Horthy Miklós-uti Novók-major éjjeli menedékhelye
A tűzben egy hajléktalan, aki leugrott a padlásról, súlyosan megsebesült — A tüzet a pajtában meghúzódott egyik „szállóvendég" okozta, aki cigarettázva elaludt a szénán — Elpusztult az épület és 4—500 métermázsa széna és szalma
Veszedelmes tűz pusztított az éjjel Nagykanizsán \'a Horthyi Miklós uti Novák-inajorban. A késő éjjeli órák ellenérc a tüz a város nagy részéi felverte és izgalomban tartotta.. A közeli ferences rendházban és gazdaságában is egész éjjel teljes permanenciában voltak, hogy veszély esetén azonnal intézkedhessenek. Szerencsére a tűzoltóság és rendőrség vállvetett munkájának, sikerült a tüzet emberfeletti munkával lokalizálni és megakadályozni, hogy a tüz a major egész területén elharapódzzék.
A varosban a tűzvésszel kapcsolatban \' reggelre n legképtelenebb hírek terjedtek el. Meg-szenesedett holttestekről, bennégett emberekről, kórházba szál litott súlyos .sebesültek egész soráról beszéltek uton-utfélcn. A leégett pajta ugyanis amolyan éjjeli, menedékhely-féle volt. A való tényállás a következő .
„Tüz van!" „Tűz van !"
Tegnap éjszaka 11 óra után a rendőrkapitányság központi ügyeletéről hazafelé tartott a Ilorthy Miklós uton dr. Gántay Béla rendőrfogalmazó, amikor a csendes éjszakában messziről hallotta a vészkiáltást :
— Tüz van ! Tüz van !
Gántay a hang irányába futni kezdett, amikor találkozott Zágonyi fogalmazóval és most már ketten szaladtak a Kisfaludy utca sarkához, ahol a lámpavilágnál a major külső részén e&v ángujjra vetkőzött embert találtak, aki r/:kedt hangon még mindig kiabált :
— Tüz van ! Tüz van !
Gántay ni ingujjas férfihez
futott, aki elmondta, hogy a majorban, a lábaspajtában többen aludtak, az egyik pipával a szájában elaludt és valószínűleg az okozta a tüzet, egy harmadik társuk a pajta hátsó magas ré-
szén kiugrott és a földön jajgatva elterült.
Gántay az ingujjas embert átadta Zágonyi fogalmazónak, ő maga azonnal telefonon értesítette a kapitányság központi ügyeletét és intézkedett, hogy azonnal megfelelő készültség szálljon ki a tüz színhelyére, egyben értesítette a tüzolólak-tanyát^honnan a lüzőrség teljes felszereléssel, dr. Prack István főparancsnok és Vecsera Antal tüzoltótiszt vezetésével a helyszínre érkezett. A telefonálás pillanatától
a tűzoltóság megérkezéséig nem telt el 3 pero. A tüzőrség már egészen lánj gokban találta a Novák-majon hatalmas, mintegy 30 méter hosszú lábaspajtáját, amely zsúfolva volt szénával és szalmával. Az óriási tüz messzire megvilágította a sötét éjszakát.
Mialatt a tűzoltóság hozzá-
érzi, tudja és vallja, hogy a közrend megóvása terén a legszigorúbb tárgyilagossággal [járjon el. Magyarország nyugalj ma és közbiztonsága a nemzetnék olyan megbecsülhetetlen kincse, amelyet nem csak belső életünk kiegyensúlyozottsága, de külpolitikai pozíciónk megóvása érdekében is a legfélté-kenyobb gonddal minden körülmények között meg kell óvni.
Utalt arra is a miniszter, hogy a magyar közbiztonsági szervek hivatásuk magaslatán
állnak s készek és képesek arra, hogy minden körlümények között megvédjék becsületes és erélyes kitartással a nemzet alkotmányos rendjét. Az egész Ház helyeslése kisérte ezután Széli József kijelentését, amelyben hangsúlyozta, hogy \'amiképpen országunk függetlenségét nem fenyegeti semmi veszély, éppen ugy, mint belügyminiszter, vállalja a legmesz-szebbmenő személyes és hivatalos felelősséget alekintelben, hogy ebben az országban semmi féle felforgató törekvés nem,
fog érvényesülni.«
örömmel és megnyugvással kell megállapítani, hogy a Iláz minden oldala a legteljesebb jóakarattal, a legteljesebb oda-, adással tárgyalta meg ezt a nagyfontosságú kérdést. \' A lövenyhozók legszentebb meggyőződése nyilatkozott meg a tekintetben, hogy a parlament életképességét, fejlődését s ezzel a magyar nemzet életét biz-silják a választójog reformjának nyugodt és minden részletére kiterjedő hiegvitatásáv.al és megalkotásával.
1
ZALAI KÖZLÖNY
1938, áprilM.
látott a szereléshez és oltáshoz, a rendőrség sem maradt tétlen. Dr. Gántay és Zágonyi fogalmazók felverték az alvó alkalmazót takat, cselédséget és lakókat, intézkedtek, hogy a hatalmas gazdasági udvaron a tűz közelségében levő óriási kazlakat széthányják és tovább hordják. Csakhamar odaérkezett az időközben telefonon értesített Krasznay Pál rendőrtanácsos, a kapitányság vezetője, aki azon nal átvette az intézkedést. Krasznay tanácsos intézkedései nagyban hozzájárultak a tüz tovaterjedésének megakadályozásához.
A tűzoltóság minden kivezényelt embere önfeláldozó munkát végzett, de meg kell állapítanunk ismét a legénység lél-számának elégtelenségét. Kétszer kellett váltani a legénységet, amely délelőtt fél 10 órakor még mindig a tüz színhelyén dolgozott.
Időközben a lángtengerben égö ruhadarabokat és bakkan esőt láttak, amiből azt következtethették, liogy ember van meg fenn a pajta emeletén, amely hosszú időn át hajléktalanok és munkanélküliek éjjeli szállásául és menhelyéül szolgált. A tűznek ezt a fészkét azonban megközelíteni nem lehetett. Egyre másra szakadtak be a gerendák, a forróság szinte elviselhetetlen volt. Később megtudták, hogy az őrizetbe vett ingujjas, ember otthagyott ruhái églek el.
A tűzoltóság minden erőt meg feszítő munkájának volt köszön hető, hogy a tüzet reggelre mégis sikerült elszigetelni. A rengeteg felhalmozott széna és szalmakészlet azonban elpusztult, a pajta helyén üszkös romok merednék az ég felé.
Egy súlyos sebesült —
Hogyan keletkezett
« tűz?
A helyszínen kihailgutták az elfogott ingujjas embert, rGfcfgály Sándor cipészt. Kimondta, hogy többen aludtak (fenn a lábasjmjta emeletén, ott húzódtak meg éjjelre, mert látásuk nem volt. Szerinte az egyik társuk, Jelen Miklós öveges
leugrott a tüz kitörésekor a padlásról
és súlyos sérülésekkel terült cl. Az első lürck szerint nyakcsigolyatöróst szenvedett, de a mentők a kórlu\\zl>a szállították,\'ahol megállapították, hogy bordatörése és belső zuzódása van, sérülése tehát nem életveszélyes.
A rendőrség még délelőtt kiszállt a kórliázba, hogy Jelent kihallgassa és megállapíthassák, liogy kinek a gondatlanságából keletkezett a tüz. üergály szeriut
egyik társuk pipára vagy oi-
garettára gyújtott és aközben elaludt a szénán.
Ez az ember, amint a nyomozás meg állapította, Szűcs István -10 éves süte-ménykihordó. A rendőrség a jelenségek alapján őrizetben tartja Gergályt, ameddig tisztázza szerepét.
A kapitányságon folytatják a ki-liallgatásokat, a tüzvizsgálatot rövidé, sén -njegejtik. Az eddigiek szerint mintegy^
4—-600 métermázsa széna és szalma pusztult el.
Délelőtt 10 órakor a tűzoltóság Ve. esera tűzoltó tiszt veretósével még mindig ott van a helyszínen. Valóságos búcsújárás van a tüz színhelyére, a melyet u lendőrség az éjszaka
elzárt. A kár nagy, pontos összeget
még nenv lelket tudni.
A majorbeli < népszálló a történtek után most végleg mCgszü. nik. Sok olyan elem húzódott meg eddig olt, amely közbiztonsági szempontból sem volt kívánatos. A mnjor-licli «népszálló> miatt kis liijja, hogy a major és az egész környék nemi lett a\'tüz martaléka.
A tűzoltóság és a rendőrség valilmn minden elismerésre méltó munkát végeztek.
(B. R.)
Az epekövek, az tdft««\'t epe-hólyaggyu\'ladás és a hurutos sárgarág kezelésében reggelenként éhgyomorra egy-egy pohár természetes .Ferenc Jóasef" keserűvíz, kevés forróvizzei keverve és kortyonként bevéve, gyakran rendkívül hatásos. Kérdezze meg orvosát.
— Butorokbau a Kopsteln cég vezet I Modern mintatermeiben a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kedvező .ize-tóul föltételek mellett
Újudvar nyerte meg verseny
Az e ^ész megye gazdaközön sédének körében osztatlan őrömet kel\' az a hir, hogy az Országos Zőldmeő Szó-, velség országos legelőversenyének első diját a zalai Újudvar község ködeje-lője nyerte el. A Szövotsség budapesti díszközgyűlésén, amelyen jelen volt vitéz gróf Teleki Béla főispán Kovács Tibor gazdasági felügyelő és mások is Zalából, a verseny eredményének kihirdetése után lelkes é< meleg ünneplésben részesítették az ujudvari gazdákat, akik úttörő s példátudó akarattal és szorgalommal, minden külső támogatás nélkül, saját e éjükből ,az őswetartásban rejlő erővel a tüskés,
az országos első diját
lxjzótos és elhanyagolt legelőből né hány év alatt szinte tökéletes közle-gelől létesítettek és ezzel egy országos verseny első diját nyerték el.
Az érdem nemcsak Kovács Til>or felügyelő vitéz Horváth Sándor körjegyző. Bakos Péter tanitó, Kanár Jó-zseí ós Votin József biróké, hanem n község minden polgáráé is, mert még a leventék és az iskolások Is szorgoskodtak az állattenyésztést gátló kóz-legelő megjavításán. Hogy ez mennyire sikerült a kis zalai községnek, világosan mutatja az első díj, ami Ilyet pél. dát adtak minden Zöldanezőegyesülct-nek és községnek.
Egyéves kislány halála a forróvizes fazékban
Nagyanyját gondatlanságból okozod embcrSlés miatt elítélték
A közeli > Gétye kö/.ségben, ez év február »i-án, a Raksa-portán ii házbeliek munkában voltak, csak a nagymama, Pintér Károlyné srilletett Kocsis Mária maradt otthon, akinek gondjaira bízták egy esztendős
kis unokáját, Baksa Olgát. Nagy\' anya ós a kis unoka a konyhában tartózkodtak, ahol Pintérné vizet íorraltegy lazókban, majd: a fazekat levette a tűzről ds egy székre helyezte. A nagymama egy pillanatra szem \'\'löt tévesz-

Vérosi Moigó.
Április 7—1 O-ig. CsUtörtöktöl-vasárnapig A magyar filmgyártás gyöngyszeme
EMBER
Bónyi Adorján szenzációs regénye filmen. i-Pongrácz István és Benedek Péter története
A kettős főszerepben KiSS FERENC, többi szerepekben a legjobb magyar művészek
Remek kiegészítő műsor I
Rendes helyárak t
Vizvemtókszerelést
garanola mellett készít -
MENDLOVITS
lelte az eleven apróságot és mialatt ő egy másik fazékból burgonyát öntótt ki, addig a kisleány odacsoszogott a székhez és.u forróvizes fazekat magára rántotta. Borzalmasan össze-égett a .szerencsétlen apróság. Nagyanya és szülők mindent elkövettek a gyermek életbenmaradása érdekében, .azonban az ógési sebek olyan súlyosak vollak, hogy az orvosi tudomány sem segíthetett a ki-, Baksa Olgán. A nyomozás során Pintér Károlvnét — a nagyanyát — vonták ieleiőssógre gön datlanság miatt. Ma foglalkozott ezzel az üggyel a nagykanizsai i törvényszék. Pintérné azzal védekezett, hogy nem tudta megakadályozni a szerencsétlenséget, mert az egész egy pillanat íjnilve volt. BüiUelenségét hangoztatta. A .bíróság bűnösnek mondotta ;ki a nagyanyát és lüüipeugő pénzbüntetésre ítélte, de annak végrehajtását .1 évi próbaidőre felfüggesztette.
tnv»tve*ető: Dr. Déralai,
Csupa kétszínűig
Jó-jó. tudjuk, hogy milyenek vagyunk, de azért mégsem szép a divatdiktátoroktól, hogy , ezt nem éppen szép tulajdonságunkat az idén ennyire kihangsúlyozzák.
Mert tudniuk kell, Hölgyeim, hogy az idén semmi sem. készül ogy színnel, hanem minden,kettőben.
Kezdjük legelőször a kosztümöknél.
Csupa olyan összeállításokat láttunk, ahol a szoknya egyszínű volt, a kabát pedig alapszínben egyezett a szoknyával, de vele harmonizáló csíkozást kapott. Vagy a szoknya volt csikós, a bluz másszinü és a kockás kabát bélése ugyanolyan volt, ;nint a bluz szino és anyaga. Hogy ogy-két példát említsek, láttam ogy sötétkék plisszi-rozott szoknyát, hozzá egy sö-tétkék-fohér csíkos kabátot fehér piké blúzzal. A másik, ami nagyon eredeli volt : egy barna sima szoknya, hozzá egy boís de rose bluz, barnai kodeás ka-bál, amelynek a bélése szintén bois de rose volt.
Iizeknek a külön álló, dc mégis egybehangzó kabátkáknak megvan az az előnyük,hogy nincsen kosztümkabát ijellcgük akkor, ha megfolelő szinü egész ruhához, vugy szoknyához vesz-szük fel.
De nehogy azt gondolják, hogy ez a Kótszinüség csak a kosztüm-összeállításoknál áll lenn, mert ugyanilyen elgondo-
193a áprilli 8.
ZALAI KÖZLÖNY
8
lásuak a délutáni és a nagy estélyi ruhák is. \\
A legszebb estélyi ruha ai: idén egy elől tiszta fehér, hátul pedig tiszta fekete romáin ruha volt, derékon széles cchárttal, két hatalmas arany klipsszel. Egy másik, ami nagyon tetszett, egy fekete szoknya, rá aranysárga alapú, nagy virágos imprimé Kazak volt, szintén övvel derékban.
Ha már itt tartunk, megemlítem, hogy a kazak ismét óriási divat lesz, sőt annyira, hogy például a kosztümökhöz készült blúzok csaknem a kazak hosz-szuságát érik el, ez annál is inkább lehetséges, mert mint méltóztatik tudni, a kosztümkabátok is lényegesen hosszabbak lettek.
Kétszinüséghez tartozik még az is, hogy a csikós és a pety-tycs anyagok szintén reneissan-cejukat élik.
Rengeteg kosztümhöz pettyes blúzt mutatnak, vagy pedig bo-lerós összeállításhoz csíkos blúzt.. A legszebb kisbolerós en-szénble következő volt: sötétkék sima, szük, három ujjnyi széles öves szoknya volt, két oldalt dupla rátett zsebbel, hozzá egy ugyanolyan sötétkék bole-ró, ugyancsal\' két oldalt fent és lent dupla rátett zsebekkel, alatta pedig egy sötétkék-fehér pettyes, álló galléros, rövidujjas feliiz, ál alatt megkötött nagy masnival. Ennél fiatalosabb, sikkessebb összeállítást rég láttam.
Bármilyen szégyen is a két-szinüség, a fenti példákból látjuk, hogy héha hasznos, különösen aickor, amikor arról van szó, hogy csinosak és divatosak legyünk.
Divatposta
Bama k* lány. A beküldött szövet minta nagyon szép és divatos, csináltasson belőle egy egészen bő hiátu rag. lánt, bubi gallérral, elől láthatatlan gombolással, két nagy rátett zsebbel. Csináltasson hozzá egy barna puha nyúlszőr kalajxjt bob de roso szalag, gal. Nagyon szép volna alája egy bois de rose könnyű szövet ruha teljesen angolosan barna diszltéssel. Üdvözlet.
Filoska. Ajánlanék egy sötétkék fehér pettyes jumper ruhát, ahhoz a szoknya plissirorva volna, a jumper felsőrész pedig elől kétsorosán nagy fehér gombokkal záródnék. Ezt a ruhát bárhol és bármikor kifogja tudni használni, különösen akkor, ha csináltat hozzá egy nagy karimájú nagy fehér kalapot széles sötétkék szalaggal. Üdvözlet.
Tlsztukel&nö. Fekete alapon széles fehér csikós diaganál ruhát ajánlok a blúzon baloldalt bevágott zsebbel, amelyből kis piros muszlin zsebkendő kandikáljon ld, ugyanilyen piros kétujjnyi széles lakk övvel a derékon. Üdvözlet
EMLÉKEZTETŐ
Április 8.
Vetitettképes liceális előadás 6-kor a Népmozgóban. AprllU 9.
Com(m*nsoli Mária hangversenye 9-kor a zeneiskolában (Zenebarátok Társasága). Jegyek Fischelnél. Májú 2.
Az Irodalmi Kör Kodály-hisagvsr-•snye 9-kor a tzinházban.
— Naptári Április a péntek. Kom. kat Fájd. 8zü*. Protestám Lldla. - Izr. Ntzan hó 7.
QyógyuertArl éjjeli ssolg&lat e hó lő-tg a Fekete sas gyógyszertár 6e n klskanlzsal gyógyszertár,
Május 12-én választ alispánt Zala vármegye
Vitéz Teleki Béln gróf főispán a Budapesti Közlönyben kihirdette n pályázatot az április 30-án megüresedő s a törvényhatósági bizottság májusi rendes közgyűlésén betöltendő alispáni,
Bődy Zoltán alispán pedig az alispáni állásnak betöltésével megüresedő vármegyei főjegyzői, vagy főszolgabíró és m
utóbbi betöltésével megüresedő esetleges állásra.
Pályázati határidő május G. déli 12 óra. |
Az ügyviteli szabályzat értelmében a közgyűlést május 12-én, a hónap második csütörtökién tartják meg, az alispánvá-lasztás is tehát május 12-én lesz.
Két hónapi fogházra Ítélték a kórházi betegek sikkasztóját
Varga József kaposvári kórházi al-liszt a betegek dinére érkező penzkül-deményeket nemi kézbesitette a dm. zetteknek, hanem ráhamisitottn nevűiket a pénzesutalványra és a pénzt elsikkasztotta. Mire a* turpisságra rájöt-
tek, Varga már megszökött. Kadnrku. ton azonban a c.sendőrök felismerték, elfogták és tegnap már a törvény elé is állították. A törvényszék jogerősen két hónapi fogházra Ítélte a sikkasztó kórházi altisztet.
Meghalt a bázl orvosságtól egy babócsal ember
Malária ellen:
négy pohár bor négy kanál erős-paprikával
Furcsa és tragikus haláleset történUminap Somogyban. Szi-gecsán Mihály babócsai lakos ugyanis két héttel ezelőtt megbetegedett. Orvost nem liivtak hozzá, hanem »házilag megállapították, hogy biztosan malária ütött ki rajta. Akadt a faluban bölcs is, aki orvos-, ságot ajált : négy nagy pohár borban
-la1-
négy nagy kanál erős paprika !
Az »orvosságot<- be is vette Szigccsán, de javulás helyett rövidesen rosszul lett, majd elvesztette eszméletét s mire kórházba akarták szállítani, már meghalt. A vizsgálat megindult, hogy terhel-e valakit felelősség a tragikus halálesetért.
— Bntorktállltáaankat tekintse meg minden vételkényszer nélkül. Kopstein bútoráruház.
A spanyol köztársasági elnök családja Franciaországba menekült
Katonák és spanyol családok özönlenek a határon át
Páris, április 7 I A haditudósítók jelentése szerint a spanyol nemzetiek minden oldalon gyorsan nyomulnak előre. A "gyors előrenyomulás folytán a Pirreneusokiban el-> vágták a 43. vörös hadosztály visszavonulási útját. Mintegy
5—G000 emberből áll ez a hadosztály, akik most kétségbeesett menekülésben keresnek kiutat.
A határon — mint a hatóságok értesültek — ma ujabb G000 menekült akar francia területre jutni. A francia hatóságok mindent meglettek fogadta-
tásukpa\':\' gyüjtőtáborokban helyezik cl őket. I
A katonai menekülteken kivül nagyon sok spanyol család érkezik Franciaországba. A vezetők családtagjai mind Franciaor szágba menekülnek. A menekülők közötl van Companis elnök családja is. i
A vörösök főhadiszállását Ali-kanteba helyezték át.
Itt a magyar reprezentatív film
Mától kezdve mutatja be a Városi Mozgó az \'Kicserélt ember. cirnü fii. met, amely tulajdonképp dokumentálni akarja a mftgyar filmgyártás magas nivóját.
í Ez a \'Wm a hv. kir. kormány támogatásával és kívánságára készült. "Nemcsak anyagi eszközökkel járult a kormány ennek a filmnek az elkészítéséhez, de cgyi>en művészeti szervei utján gondoskodott arról is, hogy oz valóban reprezentálja a magyar film-gyártás előrehaladottságát.
Magyarország ma ötödik helyen "áll a világ filmgyártó országai között, természetes tehát, hogy a kottnúny különös gondot forditotl arra, hogy Bónvi Adorjánnak ez az abszolút irodalmi értékű filmje méltó keretek közölt kerüljön a nagyközönség elé.
A magyar filmek közül ez volt a legebő, amelyet az elkészítés pillanatában London, Páris, Róma, Varsó, Brüsszel és Kopcnliága megvásárolt, sőt megvásárolta azt II. Rarley, Amo. rika egyik legnagyobb filmproducere, aki épen WallacC Beery társaságában a Hunnia műtermében — alig kész állapotban — látta a filmet.
A film főszereplői a magyar színészet kiválóságai, rendezője pedig u legtehetségesebb magyar filmrendező, Gertler Viktor,, akinok a nevéhez annyi magyar filmsiker fűződik.
Kétségtelen, hogy az .Elcserélt em-l>er-t nagy várakozás előzi meg a közönség körében s mi meg vagyunk győződve, hogy ennyi igyekezőt ós ennyi áldozat és gondosság létre is hozta azt az alkotást, amit méltán fogunk a magyar reprezentatív fiW neK nevezhetni. (:)
CvArmálr szövet téllkabá-aZDrmEK, tok megóvását
biztosítással vállalom Lfibt Béla képesített szűcsmester, Fő ut 8. Baxár-udvar.
O^cfiütz kabátban
minden höfgy
efecjá
ans ;
/
ZALAI KÖZLÖNY
A pápa keresi és kívánja a kibékülést Németországgal
Seyss Inquart nagy beBzédet mondott Berlinben — \'Ma életbeléptétlék a házaisági segélyt Ausztriában
Boriin, április 7 | cselekedetéért vállalja is a felelősséget.
Seyss - Inquart, ■ németausztriai helytartó ma mondta el eLső Ijcszédét Berlinben. A Sportpalotában elliang-zott nagyszabású beszédben az osztrák helytartó leszógeszte, hogy a nemzetiszocializmus példaadó rendben és nyugalomban veite át az uralmAt Ansr-triában. Hangoztatta, hogy ő és kormánya törvényes ós alkotmányos ke-retek között került uralomra, még mielőtt egyetlen német katona is a régi Ausztria területére lépett volna. Nagy taps közben jelentette ki, hogy a német hadsereg ausztriai bevonulásáért egyedül csak ő felelős, inert ő-hívta a német katonákat.- Azért a
Bécs, április 7 Ma \'jelent meg a házassági segélyről szóló rendelet Németausztriában. A lendelct szerint 1000 márka államso. gélyt kapnak a fiatal házasok bizonyos kikötésekkel, továbbá gyermekok után js részes ülnök kisebb-nagyobb államsegélyekben.
Bóma, április 7 Innitzer bécsi hercegérsek tegnapi vatikáni kihallgatása során — mint Va. tikánvárosból jelentik — a pá|ja ismét leszögezte azon óliaját, hogy ke. rési és kívánja a német állaimmal való : kibékülés útját.
A Ház részleteiben is elfogadta a titkos választójogi javaslatot
A kormányzó szózatáról emlékeztek meg-a felsőház mai ttlétén
Budapest, április 7 A felsőház
mai ülésén napirend előtt KáJ rolvi Gyula gróf meleg hangon emlékezett meg Horthy Miklós kormányzó rádiószózatáról. Méltatta a szózat jelentőségét és azt a nyugalmat és békél, amil
a \'beszéd kiváltott minden magyar szivében. A beszéd után pccekig lelkesen öltötték alkormányzót.
A\\felsölláz ezután áttért a telekkönyvi eljárásról szóló javaslat tárgyalására. Itt Mikeezj Ödön igazságügyininiszter beszélt. A középiskolák és tanító-1
automobilok
Topolino 500, Balilla 1100, Balilla 1600
kSrzetképviselete éa bemutató kocsi i
Schlesinger Oyala vaskereskedönél
Nagykanizsa, Erzsébet-tér )8. Telefon 289.
4
Segítséget a Szentere-utcának !
Kaptuk a következő levelet :
Tekintetes Szekesztöség! A Zalai Közlöny nyilvánosságán keresztül ^fordulunk az illetékesekhez, kérve sürgős intézke-t \'désüket. Nevezetesen a Szemere utcát még az ősz folyamán javítás ;«tá vették, a munkálatokat azonban nem fejezték be. E bo fejezetien útburkolási, munkák) míatt*\'a,por Öly nagy a Szemere ntcában, hogy \'lassan egészen betemét bennünket. Legfőbb ideje volna, ha a megkezdett munkákat befejeznék =és az utca tburkolatát rendbe hozva rendet teremtenének. Erre1 kérjük a \'Polgármester ;UrJ sürgős
intézkedésén
Sorairik szives közléséért \'fogadia előre is\'hálás köszönetünket a <Ték.\' Szerkesztőség^ mai radtunk teljes tisztelettel :
TObb Sremeti-Wcal \' \'Mzlulajdonos és lakó j
tA v»Rtoéfgytlltadás vewféfye *HeftI védekezés egyik hatásos mtfdstere- abban áll, hogy sz "ember ■a\'1 beleit \'hitenként legálább eayszer a terraétzetes.„F©reac iózcef" ke-scrüvizzel — reggel pohárral — alaposan .kiUsxtitji. .Kértlezze meg owosát.
— Kényelma. mhádto\'dia
Nem Mii; kálón ütakat U«nie, »zA. badul az eladó rábeszélésétől, saját otthonában zav«rtálanul válogathat ha megbízható, tartős szöveteket akar venni. A Trunkhahn r posztógyár önnek Is szállítja ruhánként angolosan gyártott szingyapjuszöveteit közvetlen a gyártól. Kérje költség- és kötelcaett-áégmentesen a mintákat: Budajjesi, XI., Lenke út 117.
Stephan Zwefg, tttförténelmiTegényfró
2 Irta: dr. Kcv4M-S.We.tiny-Tibor
Az emberiHéiwadidomn tagjainak igen tekintélyes része, de mindeneseti e minden -irói _gcnic subjektiv-viláfáió-i®ett alapon áll. Feltétlenül kell legyen \'Világszemlélete, egy kialakult részei-\'ben is kiépített meggyőződése, amit a belőle kitörő tehetség tanításra, nevelésre, igchirdelésro késztet. Zászlóbontásra, zászlólobogtatásra ingerel, a n,eggyőzŐdés szelíd vagy nagyon sokszor fanatikus hitével.
Nem szeietn&ni, lia szavaimmal csak véletlenül is félreértést keltenék, fin semtaáesetre sem gondolok a szél-fiőségek fanatikusaira, a mindenáron fömboló géniekre. Mert azokból is van épen elég. I)e Stephan Zweig •sohasem is volt az, sohasem is Akart wzzá lenni. Stephan Zweig a társa-Idalmak fölé épi!ett, minden társadalmat a közös emberi jövőért egybe-foglaló, nemzetközi világszemlélet harcosa.
Tartsunk seregszemlét azokon ú személyiségi-ken, akiket megírásra rua-gának kiválasztott.
Itt van Erasmus Roterodaituis. A középkor Németországában élt, sokat tartózkodott Párisban, do különösen Londonban, majd Baselijén, kortársa, flgyideig eszmetársa, majd elkeseredett ellensége Lutlwniek. Abban a korban élt, amikor a középkor Európájának
minden népét átfogó -kathblictamisá-val szemben életre kelt a nomeeli Jogyház s fcz*el a több mint ezor éves keresztény egységet részekre bomlásra késztette. Ennek az eml>omek lelki-élete a legmagasabb rendű tragikum*. Mert F.rasmus, — a nomzetközl szel-lcmvilág miagasztos harcosa — ott volt és sokáig a legelső soriján küzdők között, akik e nemzetközi szellem1-világot képviselő, felölelő katholikus egyházkor adta kinövései ellen rend. kivül élei fegyverekkel harcoltak. Eb-lb©n a harcban Őt a tisztítás legszentebb meggyőződése vezette, a harcol a jövő egységéért vivta s ha a küzdelemben használt eszközei — e felülmúlhatatlan guny, maró — bomlasztó guny vészes hatásúak voltak is, ezek a fegyverek a kornak jellemző fegy-vorei. Oda állt Luther mellé, vele párhuzamosan harcolt mindaddig, váruig csak Meglátta, hogy az egységes egyház hibái ellen menő tisztító harc. — magát az egységet — tépi széjjel. S ekkor az önvád szörnyű erejével a mentséget kereste, az önmaga felidéz\'c végveszély elliáritását. Neki támadott Luthernek, de ez sem elég. A nemzetközi szellcmegység. a humanizmus gyógyírjával még minden megment-ho!ő! Fanatikus hittel azt képzelte, fw>gy a tudomány, a műveltség, a közös latin nyelv össze tudnak ragasztani egy széjjel nyílt világot, bukása, összoom 1 ása elkerüIhetetlen.
Vagy itt van másik kél téma. Stuart Mária és Mária Anloiucllc tragédiája.
Ha a nomzetközl gondolat ezekben r.em is foglalliat el akkora teret, mint lirasmus történetében, a magasabb rendű egység vezérgondolata mégis ott van mind a két könyvijén. S az részijén ugy jut kifejezésre, hogy mind a két exponált magas személyiség egy-egy magasabb értékű, nagyobb szélesebb vonalú területi egységet szimljolizulnak, részben pedig mind a kettő közösen tragikus, közösen megrázó bukásában. Hiszen mindkét királynői felség a feltörő s diadalmas nacionalizmus véres áldozata.
Vagy itt van az ő Calvin alakja, a genfi nacionalizmus ellanmondást nem tüiő diktátora, aki — bármennyire is fájó elkeseredéssel látja tul a határokon, hitükért börtönt, clüzelést talált szenvedő hittársalt — a kíméletlen, rideg fanatizmus szolgálatában maga taszítja ki a város kapuján a gondolat szabadság, a nemzetközi átfogó szel-lem hő>él, Castelliót.
Azután itt van Fouché titokzatosan undorító liguráía, aki a francia pro-letáriátus hallatlan vérengzéséljen épen ugy nemzetközi ideált szolgált, mint ahogy Na polcon rendőrminisztereként az uj nemzetközi Iiljcrállzmluss mindenható hirdetője lett s aki bukását a XVIII. Lajos restaurációjával újra feléledt nacionalizmusnak köszönhette.
Its itt van o^yik legújabb könyve.-Magellán élete. Portugál születésű, spa-nyol szolgálatban álló tengerjáró hős, aki elhatározta, hogy _ elsőnek; Európa fiai közül — körűi layózzu;
_4lfl36t\'*pcilSí8,
képöHdókrŐl szóló lavaslat került ezután a felsőház \'elé. Se-i bes Ferenc piarista tartományfőnök "helyeselte a javaslat elgondolásait.
A képviselőház
mai ülésén beterjesztették pótlólag a tegnap visszaadott 1. szakaszt.1 Csak a 84. szakasz váltott ki kisebb vitát, majd valamennyit elfogadták változtatás nélkül. Ezzel részleteiben is elfogadta a Ház a titkos választójogi javaslatot. A jobb\' oldal a kormányt, a baloldal a javaslatot éltette. Valaki közbe-\'kiáltótt :
— Ez is ugy jár, mint az 1913. évi..
Az elnök figyelmeztette a Házal, hogy ilyen tulkapásoktól tartózkodjon.
Jegyzőnek Gaál Olivért választották meg. Törss Tibor előadásában fez üzemi balesetekről szóló n«naetkö/i javaslatot fogddták el. Meakó Rezső néhány kisebb község átcsatolásáról szóló javaslatot terjesztett be. elfogadták a 33-as • bizottság féléves jelentésiét. A Ház legközelebbi ülését holnap, pénteken délelőtt 11 órakor tartja. A tárgyalás alátt álló javaslatot harmadszori olvasásija rt is\'elfogadták. A1 pénzügyminiszter holnap terjeszti be a jövő évi költségvetésről szóló javas, látót.
A GYÜLftSTILALOM ellen erélyesen tiltakozik a független kisgazdapárt.
BORSOI) VARMEGYE nJ\'ttKspánja Lukács Endre pulnoki főszolgabíró lett 212 szavazattál, dr. Mikulszky Gyula vánnegyei árvaszéki elnök 100 szavazatával szemben.
EGY DIAKLEANY, Meister Mária budapesti\'glmnáziumvi tanuló születésének 18-ik évforduló ián lehetette" magát a negyedik1 emclfctrfSl, titfJK szülei megkoVhonák.
SZfiLl. JÓZSftF belügyminiszter ka-tegőrlkusan megcáfolja távőzásának
az egész földet. Ez az ember *Már nem isiMOeitzetközi, de egyenesen\' föld-gömbmiéretü gondolat hordozója, aki az -etfész ffl4d wéi>émik javát \'itoigába foglaló \'eszmének - feőse — és • isrrfét csak mártír. Eg>\' parányi ázsiai sziget egészen törpe nemzeti ügyónok szolgálatába áll, <>eik ogy i^lla-natra \'felejtve el -világküldetését — s egy nyomorult, vad beneszálött lándzsa döfése vet véget atstónék.
Ug>-1tgonldolom, < heg}-«eiíkkkél a- példákká I tetjesen balgatottam élHtáso-mat: Irón ka nefiWjotközi világszemlé-let\'hardosa.
EgJ\' világszemléletet MjWtban H»Oha-szabad egyédűl eg>- ittáílk^tUíg-szemlélet nézőszögéből Tfle^télni -\'áb-ban a tekintetben, hogy vaj\'jon ez jó-e, vagy rossza, épitőe vagy rom. IjoIó. Az pedig bizonyos, hogy egy iró subjektlv szemlélete egyszerűen nélkülözlietetlen. Annak hiánya Ólvan, „Sől^iosszább, mint egy étel só néŰtül. Az olvasó sebjektivltáte egészen más lapra tartozik. Az egy annyira sokré-tegü, sok 4Etnű kérdés, amihez»képest a szivárvány ttttnbősége <egé9zon "Sze-gényos\' valami. Eiről «ak egy^rttid képet, liog>- ugy mondjarni pillanatfelvételt -legyen szabad adnom. Nagy Frigyes, .der gnosse Kátz. .a porosz nemzeti királyság megteremtőjo, a német nemtzeti gondolat egyik zászlóvivője — szenvedélyesen voltaireiánus volt. I\'edig a voltairei eszméknek nart sok közük van a naelonállznniahoz.
ÍBelji
49$8. áprilU 8
birét.
KELEMEN DIDAK, az 1744-ben el-hunyt minorita szentté avatása iráni megindult az eljárás. Kriptáját, ahol lioltteste teljesen épen fekszik, most bontották fel. Koporsóját csak akkor bontják fei, ha a szentszék mogbizottjo megérkezik Miskolcra.
AGYONLŐTTE MAGAT a baranya-megyei Kisharsány községben (lergely János 30 éves református lelkész. Felesége szüleihez visszaköltözött, íegyel mi eljárás során állásvesztésre is ítélték, ereletti elkeseredésében követte el tettét.
HALÁLOS CSATA zajlott le a bor-sod megyei Debréte községben. Egy csendőrjárőr találkozott egy cigány, csapattal, melynek tagjai hirhedl csempészek. A cigányok megtámadták a járőrt, Kiss őrvezető! telelték, Hé nűás János, őrparancsnokot pedig agyonlőtték. A csendőrség izgalmas liaj tó vadászat után kézrekcritette a cigánycsapalot.
MINISZTERTANÁCS voltteg nap délután, a 33-as bizottság elé kerülő rendeletek és napikérdések kerültek tárgyalásra.
FELGYÚJTOTTA MAGÁT Bu dapesten Trinker Károly 64 éves beteg ,einber. A szalmazsákját gyújtotta meg. Haldokolva kerüli kórházba. — Schaffer Erzsébet (50 éves asz-szony leöntötte ruháját benzinnel és igy gyújtotta lei magát.
A SZAJ- ES KÖRÖMFÁJÁS terjedésének m^gakadály,orsóra ujabb rendelét .készül.
ZALAI KÖZLÖNY

A FRANCIA KAMARA 311 szavazattal 20U ellenében elfogadta a Blum-kormány radikális pénzügyi javaslatait.
A MAÜYAR KIS12BB5EGI sérelmek orvoslásának ügyét az angol alsóházba terjesztették.
SCHUSC11NIGG volt osztrák kancellár házi örizetének szigo> ruságát csökkentik. Csökkennek liécsben az — öngyilkosságok.
BUZDUGAN Alexamlru, a román kormányzótanács volt tagjának (ia föbelőtte magát az aranycsempészési ügyből kifolyólag.
BARCELONAT elejtette a szovjet.
A SZTRÁJKOLOK száma Pá-rjsvidékén •IS.OUU-re emelkedett.
ZAGRABBAN az összetűzések Bltatt bezárták az egyetemet.
A ZALAI KÖZLÖNY „KfiR^D A BETŰT" VERSENYe
10
LJ
pf\'l Z\'M\'
A főispánék szombaton Nagykanizsára érkeznek
Comentoli Mária hangversenyére
.Nagykanizsa zenei, egyben társadalmi eseménye is lesz Cómmensoli Mária szombatesti hangversenye. Je-lentőségét bizonyitja, hogy arra megérkezik gróf Teleki Béla főispán és családja, valimint számosan a környék zenekedvelő uri családjai köréből. A zeneiskola uj hangversenyterme "kimagasló értékű művészi élinléuyiC szomjas és dLszcs közönséggel fog megtolni ezalkalomra. Jegyek Fischelnél és az esti pénztárnál. (:)
— íMAJus 8: - a Közmüvelö-dépl Egyesület hangversenye Nagykanizsán)
A Dunántúli Közművelődési Egyesület május 8-án gróf Teleki főispán, Bődy alispán és Krátky polgármester fővédnöksége alatt nagyszabású ünnepi hangversenyt rendez Nagykanizsán, teljes e^észé\'DCii a türjei ovoda fel. állítása céljaira. A hangversenyen fő városi művészek és kauizsai előadók szerepelnek. A hangverseny előliészi-té>e megkezdődött. (:)
— (Péntek: vctltettképes llceálls)
Holnap, pénteken délután 0 órakor lesz az Irodai ni Kör vctitetlképes li-ceális előadása a Népinoziban, belé pődij\'nélkül. Tartja Vánkos Jenő pol gári iskolai tanár Lengyelországról és a lengyel-magyar kapcsolatokról. (:)
— (Könyvet az Idegenben élő magyaroknak l)
Az Irodalmi és Művészeti Kör egyik Uueális előadásán indította el Vánkos Jenő polgári iskolai tanár, a Kór választmányi tagja, a m»gyar könyvgyüj-tést idegenbe szakadt magyar véreink számára, akik messze országokban ne. ltezen vagy sehogyan sem jutnak magyar olvasnivalóhoz. A könyvgyűjtés, hez ujabban Erdőssy Bálin Iné, Jáger Kálmánné és Zsiga Sándor járultak hozzá képes magyar folyóiratok ajándékozásával.
— (Államsegély)
Hóman Bálint kultuszminiszter az alsónemesapáti községi elqmrf iskola bővítésére 5000 pengőt helyezett ki-látásba. A miniszter mbst közölte, hogy G000 pengő államsegélyt adományoz, lia a község a jelenlegi tantermeket is megfelelően megnagyob-bittatja.
— (Nagy riadalom volt)
csütörtökön délelőtt fél 10 órakor a nagykanizsai Országzászlónál. A Csen ge-i ut felől egy kétlovas kocsi jött, amelynek lovai egy motorkerékpártól megijedtek. A gyeplő l.-esett, beleakadt az egyik ló lábába és igy a kocsis nem tudta a két állatot kortmányozni. A lovak a fiakkerok között a járdára


Síi\'*: V\'S-
Ez a kerékpár 85 - P
kapható t

kiiltlItiiiUilillbiii DiaHli l TiMii tt
rckUmArbán I\'
Bármilyen kerékpáralkatrész és kellék a legolcsóbb érban I
Kedvező részletfizetési feltételek! Javitó műhely I
Várjuk önt, hogy hozzánk jön szerencseszámáinkból vásárolni a most meginduló 40. osztálysorsjátékban. A szerencse, amely az emberiség életét kormányozza, Önnek is kedvez! Hinni kell és sikerülni fog! Ne késlekedjék, sorsjegy nélkül nincs nyeremény!!
M. KIR. dohánynagyArupa
Horthy Miklós-ut 2.
Cimre kérjük ügyelni!
vitték a kocsit, szerencsére azonban a közbeeső fa megakadályozta a na-gyobb katasztrófát. Járókelő éppen nem volt a gyalogjárón, igy komolyabb baj nem történt.
— (Ikreket szült: meghalt)
Tragikus szülés történt Zalaszent-mihályon. Osvald Jánosné 36 éves asszony, akinek már négy gyermeke van, éjjel egy fiu és egy leánygyermeknek adott életet. A gyermekek telje, sen egészségesek, do az asszony a szülés után rövidesen megholt. Az eset nagy részvétet kelteti.
— (Anyakönyvi hírek)
Nagykanizsán az elmúlt héten 4 gyermek született, 3 fiu és 1 loány: Eaics Antal földműves ós Büki tirzsé-belnek rk. leánya, Illés György irodaszolga és Farkas Katalinnak rk. fia, Leitner Hudolf cukorkaKészitő segéd és Monosky Izabellának izr. fia, Orsós István teknővájó cigány és Orsós Erzsébetnek rk. fia. — Halálozás 5 történt: Horváth Ferenené Tóth Anna rk. 71 éves, Spüke Regina varrónő izr. 75 éves, Jakab István méntelepi katona rk. 24 éves, Vajda Károly bútorkereskedő \'izr. 42 éves, Szabó Istvánná Kondákor Rozália rk. 68 éves.
— Házasságot kötött 1 pár. Futó Károly cipőfelsőrészkészitö rk. (Pacsa) és Kálovics Erzsébet rk.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától eBte 6 oraig (tiótto, uierdtt, péntek űétut&r kedden ogé** nap nőknek.)
Tipp-verseny
RekordtömegQ szelvény érkezett be e heti tippversenyünkre — Kik nyerlek a héten?
Soha annyi szelvény még nem érkezett be, mint az eljnuJI héten. Ez is világosan mulatja; hogy a Zalai Kőzlpnv Tippversenye egyre nagyobb népszerűségnek örvend, $ajnos, a mérkőzések eredményei nem kedveztek a tippelődnek, mert a papírforma nem vált be. Akik máskor 5—6 pontot értek el, most alig egyig, kettőig vitték, igen sok találat volt e héten, de jobbára csak egy-kettő pontos. Három és négy pontot már csak kevesen értek el.
A szelvények átvizsgálása után a két tribünjegyei Tóth Józsefnek (Király utca 23) és Szendrő Istvánnak (Teleki utca (5) iléllük oda. Mindketten hat pontot érlek el. i
Tribünjegyet kap azonkívül Nádavsy Miklós is, aki ugyan csak 5 pontot ért el, de egy másik szelvényen telibe találta az MSE mérkőzést, vagyis itt is 1 pontot ért cl. A többi 5 pontos : Kaszás Zoli (Rózsa utca 29.), Lcicht Pál (Tavasz utca 10.) és László Ervin (Deák tér 2.) egy-egy belépőjegyet kap a vasárnapi Zrínyi—NTE mérkőzésre.
Dicséretesen szerepeltek a i pontosok is : TótU Ernő, Miklós István, Haraszti László, Klap-per Miklós, Horváth Béla, Ná-dasy Miklós és id. Keszey Ferenc.
3 pontosak voltak : Horváth József, Kaposi István, Nóvák Elemér, Wellák István, .Gy\'/i Ferenc, Kelemen Rózsa, Man-csek József, Horváh János, Wellisch Ernő, Havas Andor, Haán István.
2 pontot 53 tippelő, 1 pontot pedig 113 tippelő ért el. A nyertesek a jutalmakat a kiadóhivatalban szombat délig átvehetik.
Felhívjuk tippelőink figyelmét arra, hogy a Zalai Közlöny hangos híradója vasárnap d. u. 6 órakor közvetíti a Ferenov$ro»-Hyn-gárla II. félidejét a Dfák-téron.
Felkérjük azonkívül tippelőin ket, hogy lehetőleg gyüretlen szelvényre, tintával, olvashatóan irják rá lippjeiket, mert munkánkat nagyon késlelteti, ha gyűrött és elmosódott számokkal kell vesződnünk.
Vasárnap Zrínyi—NTE bajnoki
A tavaszi évad kiemelkedő esetné, nye lesz a vasárnapi Zrínyi—NTE bajnoki futballmérkőzős. Bár "mindkét ejjyüttos a két utolsó bajnoki mérkő. zéJCn veieséget szenvedett, még sem* von le semhiit a vasárnapi rangadó fontosságából, mert tudjuk, hogy a rangadóknak a helyi riválizálás adja iné.* az igazi érdekességet Miótja a Zrinyi\'az úgynevezett .nagy. csapatok közé nőtte ki magát, mindenkor külön eseménye volt az évadnak a két csapat találkozása. így le íz ez most is. A Zrinyi két utóbbi gyenge szerepléso után is még a bajnokság második he lyén áll, az NTE j>edig nyolcadik. Papírforma szerint tehát a Zrinyi ja. vára billenik a mérleg, pillanatnyilag azonban az NTE van jobb formában. A győztest megjósolni csakn<*ni tel jesen lehetetlen. Egy azonban bizonyos, nagy küzdelem lesz a két csapat között a helyi hegemóniáért. Sportkörökben a mérkőző* iránt igen nagy érdeklődés nyilvánul meg.
Kezdete 3 órakor. Játékvezető Nyugatról.
Előtte \'fél 2 órakor Zrínyi II- NTE II. játszik tréningmérkőzést.
Pécseit a DVAC-MSE, PBTC-KTSE és PVSK—PAC, Komlón a ZsSE. (
Kaposvárolt a KBAC—PEAC mérkőzések kerülnek lejátszásra.
A Nagykanizsai Vasutas itthon játszik
A knnizsai Vasutas csapat a Csurgói TK-val itthon, u vasutas pályán játsza le bajnoki mérkőzését.
Tennlsz-hlr
A Zrinyi teniilszpályái a rendes tagoknak április 8-tól (péntek), a diákok, nak pedig 10-től (vasár, nap) rendelkezésre áll-
nak. Vezetőség.
L-i
BALAI KÖZLÖNY
CsP*örtók
BUDApES* u
2(^40 A rádió szalonzenekara. — 21.20 Dohnányi Ernő XIV. Beethoven zongora szonáta-estje. — 22 Ilirek, idő-járásjelentés. — 22.25 Farkas Jenő cigányzenekara, Sztáray Márton énekel,
— 23 Az operaházi zenekar. — 0.05 Hirek.
BUDAPEST n.
17 Felolvasás. — 18.15 Angol nj^lv-oktatás. V- 18.45 lakatos Gyula ós Lakatos Vince rigáiívJsenekam. — 19.20 Hanglemezek. — 20.20 Hirek. — 21.20 A rádió szalonzenekara.
B8CS.
17 lemezek. _ 17.30 SA zenokar.
— 18.30 Brahms- éa Heger-dalok. — 10.10 Fehőausztriai dalos-zenés est.
— 20 Rádiózenekar. — 21.15 Szimfonikusok. — 22.20 Deutschlandscndor.
Péntek
BUDAPEST L
6.45 Toma. — Utána hanglemezek.
— 10 Hirek. — 10.20 Felolvasás. — 10.45 Felolvasás. — 1205 Murai Elek cigányzenekara. — 12.30 Hirek. — 13.20 Időjelzés, időjárásjelenlés. -13.30 Állástalan Zenészek Szimfonikus Zenekara. 14.35 Hirek. — 14.50 A rádió műsorának Ismertetése. — 15 Arfolyamhirek. — 16.15 Diákfélóra.
— 16.45 Időjelzés, hirek.
17 Vitéz Farkas Ferenc előadása.
— 17.25 Ilniczky László jazz-zenekara, Lányi I*ászló énekel. — 17.55 Sport-közlemények. — 18.05 Heimnnn Pál gordonkázik. — 18.35 Dr. Németh Antal előadása. — 19.05 llangleme-zek. — 19.30 Külügyi negyedóra- — 20.10 Ignácz Rózsa modem magyar verseket mond. — 20.40 Bura Sándor cigányzenekara. — 21.10 Hirek. — 21.30 A Magyar Szimfonikus Zenekar Mozart-hangversenye. — 22.25 Időjá-rásjelentés. — Majd a rádió szalonzenekara. — 0.05 Hirek.
BUDAPEST IL
18.35 Ilniczky László jazz-zenekara, Lányi László énekel. •— 19 Gyorsiró. tanfolyam. — 19.30 Dr. Rajwich Ray-niund előadása. — 20 Hirek. — 20.30 A Magyar Szimfonikus Zenekar Mozart hangversenyo.
BECS.
7 Könnyű z»ne. — 8.30 Schrammel-zeno. — 12 Déli zene. — 13.15 Kóny-nyü zene. — 14.15 Könnyű zene Hamburgból. — 15.30 Hangverseny. 17 Lemezek.. — 18 Operoltlcmezek.
— 19.10 Szórakoztató zene. — 20 Berlin. — 22.30 Tánczone.
Gyönyörű
kész blousok
és ruhák érkeztek.
Schütz.
A Zalai Közlöny Sport-tippversenye
TIPP-SZELVÉNY
Szerintem a vasárnapi mérkőzések a következő eredményeket hozzák:
NZTE—NTE . . .
KRAC-PEAC . . .
DVAC-MSE . . .
KSE—ZsSK . . .
PBTC-KTSE . . .
PVSK—PAC . . . Hungária—Ferencváros ,
.... (...:...) :... (...:..*.)
A zsidókérdés problémája a Nemzeti Egység mai értekezletén
A Nemzeti Egység ma (tartandó értekezletén a zsidó-kérdést tűzték ki főtárgypontul. Makkay János előadásában megfelelő javaslat kerül az értekezlet elé. A párt mindenekelőtt a kérdés elvi oldalát akarja tisztázni. Az a felfogás, hogy gazdasági téren is vezessék be a numerus clausust, amely az egyetemeken eddig olyan jól bevált. Megállapítást . nyert,
liogv a nagyipar, a bankok, stb. alkalmazottai között mintegy 3G—37 százalék a zsidó. A Nemzeti Egység oly javaslatot kiván a kormány elé terjeszteni, hogy kérjen felhatalmazást a zsidókérdés törvényes rendezésére.
A vállalatokat kötelezzék a keresztény alkalmazottaknak megfelelő számarányban való alkalmazására. M»jd az igazgatósági fiiclósek és tanliémekre vonatkozólag megfelelő intézkedést kér.
APRÓHIRDETÉSEK
10 uóig 60 fillér, minden további «ió 4 fillér.
Autótaxi (bérautó) u] áiratnvovalas lee oleíóbban Kaufmann Manónál rendelhető. Telefonállomás 222. 4024
Ktfutélaányt azonnalra felveszek. —
Olga szalon, Horthy M.ut 5 1006
Fehérnemű varrodába ügye* avgéd éi tanulóleányok azonnal (elvétetnek. — Horváthné Bogatln Kata, Horthy Miklós-Ut 57. 1008
Nálam Is oloaóbb lett a husi 1 kg marhahús P 1 20 é« 140. a borjúhús P 1\'40-tól 1\'80-lg. Reln Zoltán, Rákóczl-u. 6. sz. és a piactér. 1009
Katonafolaaaraléai cikkek legolcsóbban beszerezhetők Beleznainál, Sugárul 53. _\'
OLCSO
HORTHY MIKLÓS-UT 1.
RETIKÜLVASAR
SAIÁT
készítésű ÁHÜS!
HAMBURG
SZAKKÉPZETT BÖHONUOH-HÉLI
Már
részletfizetésre vehet megbízható
kerékpárt.
% ♦
\\ 1 Kérjen
árjegy-
zéket
Szabó Antal
kerékpárnagykereskedő sport-Ozletében. Fö-ut 5. Telefon 91.
KERTI MAGVAK
HIRSCH ÉS SZEGŐ cégnél
MAOSZAKÜZLET
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönségei, hogy raktáron lartok minden nemes kőből készült .1 romlókéi, ugy
emuiból, oránltbúl és déöí
a legegyszerűbbtől a legmodernebb kivitelben.
Továbbá készitek és vállalok e szakmában mindennemű temetőt munkákat, úgymint
sírbolt, sirkeret
készítését termés- és műkőből.
Kérem a nagyérdemű közönséget, mielőtt bárhol vásárolna, szíveskedjék felkeresni és a raktáramat megtekinteni. g 5
Szives megkeresést kérve vagyok tisztelettel
Kovács József \'Sí
Király-utca 33 Íz.
mester Nagykanizsa, Telelőn 615.
1968. április 8
Teljes
csiraképes és fajtiszta:
9 karfiól r nag
8 Cfl kelkáposzta ii
12 ."tl. káposzta ii
5 CTJ kalaráb ii
5 0 sárgarépa ii
4 N petrezselyem ii
10 o retek ii
10 •Q a saláta ii
5 o ugorka ii
6 a paprika ii
14 M cukorborsó ii
10 stb. spárgsbab stb., kb. 50 éle ii
virágmag
megérkezett és kapható:
ORSZAG JÓZSEF
magkereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
Hirdetmény. A Herkules Téglagyárt Rt. Nagykanizsán. 1938. évi tebruár hó 12-1 közgyűlésén elhatározta (elszámolását és a nagykanizsai kir. törvényszék Ct. 336/ 1938/á8. számú végzésével ezt a cégjegyzékbe bejegyeztette. Felhívjuk a fenti cég hitelezőit, hogy követeléseiket ezen hirdetmény közzétételétől számítolt 6 hőnin alatt érvényesítsék. GrUnteld Miksa, Woi-helm Manó felszámolók.
A letenyel kir. Járáablróaág. mint telekkönyvi hatóság.
5875/1937. tk. szám.
Árverési hirdetmény-kivonat.
Dr. Lakó Imre végrehajlatónsk, Proszenyák Oyörgyné az. Kunira Borbála, Proszenyák Rémus és klsk. PtoaxenyáK Anna
végrehajtást szenvedők ellen tnditott végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 47 pengő 06 I. tőkekövetelés éa járulékai behajtása végeit a Tótszerdahely éa Becsehely közlésekben lekvó a a tótazeidahelyl 48. aztjkvl 59 hrtz. háznak 36. az a. udvar-kcrltel B II, 16 19. a. özv. Proszenyák Gyórgvné végrehajtást szenvedő nevén állö Illetőségére 32 P, az u. 0. 1583. sztjkvi 343/a/l. hrsz. rétnek a Berek dűlőben Bl.l. Proszenyák Oyörgyné végrehajtást szenvedő nevén álló Ingatlanra 90 P, ai u. • 1634. sztjkvi 804/5/1. hrsz. szántóra a Podborklun és pilctru dűlőben előbb özv. Proszenyák Oyörgyné végrehajtást szenvedő nevén állott, moat Sabjá\'i István (nős Lukács Veronával) nevén álló Ingatlanra 350 P, az u. o. 22. sstjkvl 28/a. hrsz ház 17. aa. a. udvar éa kerttel Ingatlannak B 21. 22. alatt Proszenyák Rémus éa klsk. Proszenyák Anna végrehajtást szenvedők nevén álló Illetőségekre 1500 P, a becaehelyl 375. sztjkvi 061/a. hrsz. szőlő, rét aa Uybegy lölötll dűlőben Prosaenyák Rémus és kiskorú Proszenyák Anna végreha|táat szenvedők nevén álló Ingallanra 250 P, az u. o. 414 sztjkvi 724/b. hrsz, azőlő, rét, a Oöröcséte nyúló dtllóben Proszenyák Oyörgyné vhal-taat szenvedő nevén álló Ingatlanra 2000 P kikiáltási árban elrendelte. Aa árverés nem érinti a tótazerdahelyl 22. ailjkvben C. 17. alatt özv. Proszenyák Oyörgyné sz. Markán Dóra javára bekebelezett özvegyi haszonélvezeti jogot, C. 19. alatt Proszenyák Rémus javára bekebelezett haszonélvezeti jogot, C. 24. alalt özv. Proize nyák Rémusné sz. Kotnyek Borbála javára bekebelezett holtlglanl haszonélvezeti jogot. Az árverés ugyancaak nem érinti a a tótazerdahelyl 22. éa becaehelyl 375. aztjvkben C. 41. éa C. 20. alatt öav. Pro-azenyák Oyörgyné az. Kuzma Borbála javára bekebelezett özvegyi haszonélvezett
Ttkvl hatóaág az árverésnek Tótszerdahely községházánál megtartáaára 1938. évi április hó 28. napiénak d. u. 3 óráját, majd folytatólag Becaebely községházánál megtartására 1931. évi április bó 28. napjának d. u. 5 óráját tllzl kl és az árverési teltételeket az 1881 :LX. t-c. 150. 9-a alapián megállapítja.
Bánatpénz a kikiáltási ár ICP/o-a, amelyei a magasabb ígéret ugyanannyi o/o-ára kel! ktegészilenl.
Letenye, 1937. évi október hó 8. nspján. Dr. Korposs s. k. kir. |blró.
A kiadmány hiteléül:
Balassa s. k.
V9S Ll.kkaaTvv«s«tO.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Outenberg Nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó : Zalai Károly
Nr... a Mw.zdaairf Hl KataM* N»«.4a » IMmUt ta^Usdó V«ri>« kónrruy..»dsjáw» Nagykanösía. iaWWa MMt. MW Kirolj;
<8< Évlolytm 80. Mám. - - • Nagykanizsa, 1988. április 9 szombat
Ar«12 mi.
ZALAI KÖZLÖNY
-■.■\'■ J l>\'. _________ „._..._
SzcrtmMttf H kfedéwmal: Pőot 3. ula. Mcctdeaik minJea txtttziup délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Elóllzclésl ára: egy hóra B pengő 40 fillér. Szerkeszlöaégi éa kiadóhivatal: teleion: 78. ax.
Nem Összeférhetetlen I
A napokban egy interpelláció, amelyik összeférhetetlenséget emlegetett a Nemzeti Bank elnökének közgazdasági miniszterré történt kinevezésével kapcsolatban, alkalmat adott a miniszterelnöknek arra, hogy ebben a kérdésben a kormánynak törvényeinkre támaszkodó álláspontját világosan leszögezze. Ha már ez a kérdés kritika lágya lett, a köz szempontjából szükséges, hogy annak minden részletét felfedve, tájékoztassuk közvéleményünket. Erre annál is inkább nagy szükség van, mert a Győrben elmondott miniszterelnöki beszédben bejelenlett ötesztendős beruházási programm legnagyobb feladatokat a gazdasági miniszterre ró, ókinek közreműködésétől reméljük, hogy az ország gazdasági élele erős lendületet fog venni. Ha tehát ily nagyjelent tősége van Imrédy Béla miniszteri szerepének, kötelességszerűen mentesíteni kell az ő sze* mélyét. még n leghalványabb* olyan hiedelmektől is, amelyek kétségbe vontrák miniszteri megbízatásának törvényességét.
A független felelős minisztériumról szóló egymást követő törvények, kezdve\'1848-tól 1920-ig, egyik sem tarrtalmaz olyan rendelkezést, amelyik kimondaná, hogy a miniszter más állást nem viselhet. Eszerint tehát telj[esen összeegyeztethető és semmiféle összeférhetetlenséget találni nem lehet abban, ha egy miniszter olyan állást is megtart, amelyik miniszteri állásával egyébként összefér.
Felelnünk kell tehát a feltett kérdésre : összefér-e a Magyar Nemzeti Bank elnöki állása a közgazdasági miniszter tá^canél küli állásával ? Mindenekelőtt lé kell\' szögeznünk, hogy ugy a Nemzeti Bank elnökéi, mint a közgazdasági \'minisztert az államfő nevezi ki. Az előbbit a pénzügyminiszter javaslatára, s az\'utóbbit a niinlszterelnök előterjesztésére. A bizalmi kérdés alkotmányos szempontjai tehát tökéletesén rendben vannak. összeférhetetlenséget tehát felfedezni rnem lehet, mert mind a két állás között teljés az.össz-hang. I)e lássuk ez alkotmányos ténykörülmények mellel l a vállalt "feladatok munkakörének összhangját is. A Nemzeti Bank hatásköre olyan irányban van megszabva, amelynél fogva annak elnöki állása nem összeférhetetlen a közgazdasági miniszteri állással. Tekintetbe kell vennünk a kormány érdek-szempontjait is 8 ez az, ainf főként kiemelendő, mert szükséges, hogy a Nemzeti Bank működése teljes összhangban legyen a kormány, működésével.
A pénzügyminiszter expozéia az első deficitmentes költségvetéssel kapcsolatban
Az ötéves terven kívül 28 millió pengőt fordítanak honvédelmi célokra — A köztisztviselők megsegítését és a kisadózók terhelnek csökkentését jelentette be a
pénzügyminiszter
Budapest, április 8 A képviselőház, mai ülésén Remé-nyi-Schneller Lajos pénzügyminiszter benyújtotta a köllsségveLést ás cl-mondta expozéját. Mindenekelőtt liangsulyozla, hogy 1932—33 óta ez az első költségvetés, amely egyensúlyban van,
vagyis deficjtmeiites. A bevétő! 22 millió pengővel • emelkedett, az adójö-vcdelcm is 4 millióval magasabb. Je. lenlegi tóiekvése a kormánynak az államadósságok csökkentése.
Ezután\'részletesen ismertette a költségvetést. A közigazgatási, kiadás 84 millió i>engŐ, a bevéte^ 24 millióval több, mint az elmúlt évben. A kiadások csökkentésével azonban ez valójában 54 millió pengő, amelyből 28 milliót lionvédelmii célokra fordita- I nak. Ez független az öt éves tervben ilyen célokra felvett összegtől.
Végeredményl>en «z \'összes \'bevétel 1335 millió pengő, az össaes kiadás pedig 1.334.0 millió pengőt
Kiemelte a j>énzügyniiniszlcr az adófizetők példátadó áldozatkészségét, majd hangsúlyozta, hogy ha a koY-mány most
m köztisztviselők llletmQnyeit
nem is tudja pillanatnyilag tovább emelni, gondoskodik egyéb olyan intézkedésekről, hogy helyzetükön segítsen. Bizakodással iléli meg a hely. zclet, hiszen a mezőgazdaság, az ipar és kereskedelem egyaránt fejlődölt.
A beruházásokról iH\'szélt ezután, a honvédelem fokozottabb kiépitéséiől, a mezőgazdasági, kulturális és közegészségügyi intézmények fejlesztésé. iől, a szakoktatásról és minőségi termelésről, n\\ajd az útépítési program- I ról. Kiépítik a külföldi képvisoletokel ls, az adóztatást módosítják és
a kisemberek adóiból sokat
törölnek viszont rendezik a mammutjövedelmek adóit.
Beméli, hogy ez intézkedések a szociális békét és a nyugalmat eredmé-nyzeik.
Szólt ezután a devUakérdésről és a mezőgazdasági hitel •helyreállításáról, hangsúlyozva a vidéki péuzinlé-telek helyzetének megjavítását. Végül
\' \' * » az ötéves terv
módozatairól adott felvilágosítást, főképp az 1 milliárdos kölcsön részleteiről. A 000 millió |>engŐs összegből 350 millió esik a nagyvállalatokra 10— 20 százalékos megadóztatás fonuiájá. ban, 250 millió pedig a magán vagyo-
nokra 5—14 százalékos adókulcs szerint,
A földbirtok átlagos mogterhelése 5o/o. E közicherből az ingó vagyonnak is ki kell vennie a részét: a rendszabályokat a vagyonelkobzásig terjedő pénzbüntetésekig a legszigorúbban vég-íelmjtják.
06 milliót a MAV. 12 milliót a liajós társaságok, 50 az állami, 30 a bekötőutak 2 inijlif) a csc|>eli kikötő, 30 millió vízügyi lerendezésekre, 20 millió a telepítés meggyorsítására, 10 a mezőgazdasági értékesítés,. állattenyésztés, 10 millió a bányászat. 30 millió a népoktatás, ivóvíz, 75 a mezőgazdasági hitel \'rendezésének és a védettség megszüntetésének ( óljaira lesz Torditva. A munkanélküliséget több évre intézané-nyesen megszüntetik ezzel kapcsolatban.
A pénzügyminiszter ötnegyedórás. nagy tapssal fogadott l>eszédc után Darányi miniszterelnök a társadalmi és gazdasági élet egyensúlyáról szóló javaslatot (a zsidók százalék arányé-nak mogállapitásal), Mikecz ödöu pedig az állami rend megóvása véget szükségessé váll sajtó rendeletről szóló javaslatot nyújtotta l>e. Mindkettőt kiadták a bizottságoknak, majd a Ház — kész javaslat nem lóvén — bizonytalan időre elnapolta magát
Amerika kölcsönadja légiflottáját és egyéb segítséget Is nynjt, ba Anglia bábomba keveredik
Elmérgesedik a szudéta-kérdés a cseh kormánypárt semmitérő
fervezete miatt
engedmény"
Prága, április 8 A cseh parlament kormány-támogató tagjai értekezletükön hozzájárultak ahhoz, hogy a kormány engedményekel adjon a szudéta németeknek. Az engedmény azonban csak annyi,
hogy a cseh kormány nem^vál-toztathalja meg jelenlegi külpolitikáját, a szudéta németek nem ka|)hatnak önkormányzatot, be kell szüntetniük államellenes projjagandájukal és támogatniuk kell a cseh kor-
mányi.
Hemler, a szudéta németek\' vezére nevetségesnek tartja ezt* mert ebben sehol nem lalálja! az »engedméuyekei.« Követelik a szudéta németek önkormányzalát, a cseh—orosz szö-
Szükség van erre a kormány pénzügyi és \'gazdasági politikája szempontjából, főként azért, mert a kormány legfőbb feladatai közé tartozik az ország gazdasági rendjének meg^ óvása, közgazdaságának fejlesztése, aminek viszont szerves része a pénz értékének biztosítása és fenntartása, épp ugv a bankjegyek értékállandóságának megóvása. Mindez viszont a Magyar- Nemzeti Banknak is elsőrendű feladata.
Ne keressünk tehát hibát ott, ahol az fel nem fedezhető s no magyarázzunk bele összeférhetetlenségei olyan kérdésekbe, a iíiielyeknéi épppn a feladat azonos kőre domborítja ki az egy személyben összpontosuló al-
kotó hivatás legfőbb értékét. Egyébként tény az is, hogy a Jegybank elnöke a múltban is résztvett a minisztertanácsokon s befolyását ez alkotmányos uton is gyakorolni tudta pénzügyi és gazdasági életünkre. Ez nem egyedülálló jelenség állami életünkben, de majdnem az egész világon\' hasonló a helyzet. Amikor Darányi Kálmán miniszterelnök az interpelláló képviselőnek ily módon megadta válaszát, még azt is hangsúlyozta, hogy a Nemzeti Bank elnöki állása nem csák hogy nem összeférhetetlen a közgazdásági miniszteri állással, hanem a kél állásnak egy kézbe tétele egyenesen megnyugtató az alkotmányos felfo-
gás szempontjából. A közvélemény helyesirányu tájékoztatására közöljük ezeket a tényeket s bizonyára nem csak a szorosanvett közgazdasági élef, hanem egész társadalmunk helyes* léssel fogadja Darányi Kálmán érvelését, amelyből kitűnik az alkotmányos szellemhez való ragaszkodás, de benne foglaltatik az a szempont is, hogy a győri beszédben történt beru-háZkási programot a kormány a lehelő legkomolyabban keresztül akarja vinni olymódon, hogy abban szakszerűség, hivatottság, megbízható gazdasági és pénzügyi szemlélet s főként : komoly realitás legyen a főszempont.
»
ZALAI IC02MNV
1938. iprllls fl
Folyik a nyomozás a Hortby WIMós-ntl tűz ügyében
A rendőrség megszünteti a Novák-majorl éjszakai menedékhelyet
vétség elejtését.. Olyan viseony-
ra gondolnak, jelentették ki, mint amiben a régi monarchiában Magyarország és Ausztria visionya volt
London, április 8 Az Egyesült Aliainok közölték Angliával, hogy hajlandók légi flottájuk egy részét kölcsön adni Angliának, ,\'sőt bizonyod más — ezen tuíuienö — segítséget is adni, abban az esetben, ha Anglia háborúba sodródik és veszélybe jut.
Leesdő anyák, akiknek külöaöa gonddal kell arra flgyeiniök, hogy Déiraüködéaükrendbea legyen, ezen ctílt ugy érhetik el, ha időközönként reggel éhgyomorra egy kis pohár természetes „Ferenc józsel" keserüvizet isznak. Kérdezze meg orvosát.
Katonaság biztosítja a francia szenátus mai fllésénak zavartalanságát
Páris, április 8
Politikai körökben nem kétséges a Blum-kormány mai lemondása, illetve bukása.
A Blum-kormánynak szociáldemokrata diktatúrát jelentő javaslatát a szenátus nem fogadja el. Emiatt a szocialista párt fenyegető jellegű nagy tüntetést rendezett már az éjszaka. Céljukat nem érték el, mert a szenátus el van tökélve a mai kormánybuktatásra.
A szenátus elnöke, ismerve a szocialisták módszereit, nem is a kormánytól, hanem egyenesen Páris katonai parancsnokától kért katonai segítséget, hogy a mai szenátusi ülés alkalmával gondoskodjanak a Luxembug palota biztonságáról.
A Matin szerint már a köztársasági elnök fel is kérte Daladiert bizalmasan a kormány alakítására.
ID<3
Hideg!
Prognózis: Erős északnyugati szél, viltozó felhőzet, több helyen •sö, a hegyeken hó, a hő oaökken.
A Meteorologial Intézet nagykanizsai megflgyelöállomAaa Jelenti«
Hőmérséklet tegnap este 9 órakor: -f 11-6, ma reggel -f 7 6,, délben + 6-2.
Csapadék: 4 8 %.
- Saját érdekében éi örömére szolgáló meghívásnak teez eleget, ha a Köpetein Butoráruhái fezi n&butor-klál-lltiaát megtekinti, vételkényszer nélkül.
Tegnap részletesen beszámoltunk arról a tűzről, amely a llothy Miklós uti Novák-major-ban pusztítóit. A tűzoltóság — amely valóban derék munkát végzett az oltásnál — csütörtökön még őrséget tartott a füstölgő romoknál, nehogy fellángoljon isméi az esetleg lappangó parázs. Két tűzoltó még ma is a helyszínen van. «
A rendőrségen is tovább folylak a kihallgatások. Az elfogott Gergály Sándor állástalan cipész semmi közelebbit nem tudott mondani a tűz keletkezésére vonatkozóan. Megmaradt amellett, hogy Szűcs István süteménykihordó, aki alatta aludt, cigarettára gyújtott. Hogy mi történt, nem tudja, ő már csak a lángok lobo-gására ébredt, Lehetségesnek tartja, hogy a kissé ittas Szűcs cigarettával a szájában aludt el.
Gergályt a rendőrség kihallgatása után elengedte.
Szűcs után egész nap nyomozott a rendőrség. A délelőtti
órákban még látták a városban ődöngeni, de aztán eltűnt.. Valószínűnek tartják, hogy a gyanúsítás fülébe jutott, vagy a lelkiismerete nem hagyta nyuL godtan és megszökött Kanizsáról.
Jelen Miklós vándorköszörűs és ablakos, aki a tűz keletkezésekor leugrott a pajtáról ós súlyos bordatöréssel került a kórházba, már jobban van. Valószínűleg még ma kihallgatják.
A tűz okozta kárt még nem tudják, a bizottság még csak ezulán fog a helyszínre kiszállni. A károsult, özv. Nóvák Istvánná már régebben félt a ka-» tasztrófától, de elkergetni nem merte a csavargókat, mert attól tartolt, hogy akkor bosszúból gyújtják felpajtáját.
A rendőrség most razziákkal megtisztítja a csavargók ez éjszakai menedékhelyét. Egyelőre azonban Szűcs kézrekeritése okoz gondot, aki ellen körözést adtak ki.
FttrdfezftlMi
berwidoz*»«k«t kedvuó részletre l.golosóbbsn szállít
MENDLOVITS
a meredek partszélen a szekér lecsúszott és Így zuhant a közel 3 méteres melységbe.
Ezek szerint tehát egyáltalán nem biztos, hogy autó okozta a katasztrófát.
A letenyei esendőrség folytatja a nyomozást.
Az elcserélt ember
Végre egy magyar fünV, amelyet minden, «de. és .azonlvan- nélkül, őszintén /csak dicsérhetünk és nyugodt lélekkel ajánlhatunk minden kényes izlésü mozilátogatónak.
Az elcserélt ember megállja a kritikát. S ezt nem magyarságával, hmeiu művészeiével teszi. Ar érdekos és mind végig lekötő mese (lertlor Viktor, e fiatal és egyre ügyesebb rendező keze alatt nem sikkadt el, baneml mind-végig fokozódó belső feszültséggel lüktet. Elsősorban Kiss potenc emberien mély művészetének köszönhető ez, de méltó társa Dajka Margit is, aki végre egy igazi nekivaló szerejwt kapott a sok ripacskodás után. A szereplők egy-«gy mozdulata, a fényképezés és a rendezés néhol egészen a francia filmekre emlékeztet. Az epitódsaerep-lők mind gondosan kiválogatott művészek a saeniádós Mály G«rőt6l Kó-p«czi Boóczig.
örültünk enaek a Iflimfcek és nagyon élveztük. Biztosak vagyunk bent, hogy a közönség is szextettel fogadja és igen nagy közönségsikere lesz. Megérdemli, mert ez a film már elérte axt a nívót, amely nomjesnk Magyar, országon, de külföldön is őszinte sikerre számíthat.
A kisérőmüsorban néhány nagyon érdekes newyorkl képet látunk: ügyesek és ötletesek.
EMLÉKEZTETŐ
Villa 8.
Veti tettképes lioeália előadás 6-kor a Népmozgóban. Április 9.
CommansoU Mária hangversenye 9-kor a zeneiskolában (Zenebarátok Tárasága). Jegyek Fischelnél. Apktlla 23.
A Leány klub műsoros teaestje a Missziósbázban este 7 ómkor. Mája. 7.
Az Irodalmi Kör Kodálj-tfcmpxr-Maye D-leor a színházban.
Senkisem látta a titokzatos aulót, mely állítólag az utszakadásba borította a juliánhegyi szekeret
A halálos Áldozatot belboncolták, az egyik sebesültet a vizsgálóbírói kihallgatás után az éjszaki b„-«zíllttották a kanizsai kórházba
Letenye, április 8
(Tudósítónk telefonjelentése) Letenye vidékét izgalomban tartja az a halálos szerencsétlenség, ami a juliánhegy alatt történi, Letenye és Murarátka között. A letenyei járásbíróság telefonon jelenlelte az esetet\' a nagykanizsai ügyészségnek, a melynek indítványára tegnap délután törvényszéki bizottság szállt ki u helyszínre, hogy a tragédia halálos áldozatának, llorválh Antal szentmargilfal-vai lakosnak holttestét felboncolják. A boncolás folyamán az orvosok az áldozat légcsövében, gégéjében és belső részeiben iszapot, sarat találtak, ami a vizbefulladás pillanatában hatolt Horváth Álltul szájába és légcsövébe.
A helyszíni nyomozás megállapította, hogy amikor a szekér utasaival a vizzel lelt árukba borult, több kukoricával tele zsák is Horváthra esett és igy fulladt meg. (Siket Istvánt, a\' szekér gazdáját és Pénzest hall
?atta ki ezután a vizsgálóbíró, \'énzes, dacára súlyos sérülésének, még a közeli Murarálkáig vonszolta magát, Nagy Gábor házában segítséget, kért. Almás-sy vizsgálóbíró ott találta még a súlyosan sérüli embert Nagyék házában, ahol a kihallgatás nyCTnban megkezdődött. Pénzes ehrjondta, hogy nem látta, milyen autó borította fel őket, csak azt tudja, hogy hirtelen a szakadékba estek.
Dr. Ahnássy azonnal intézkedett, hogy a súlyosan sérült embert beszállítsák a nagykanizsai kórházba. A törvényszéki bizott ság több embert hallgatott ki ezután, de egyik sem látta a titokzatos autót.
A bizottság a tragédia helyszínén is folytatott vizsgálatot. A terepen a szekér kerekének nyomai azt a látszatot keltik, hogy ha az oddig még ismeretten autó nekiszaladt is a szekérnek, nem valószínű, hogy emiatt fordultak volna bele a vizesárokba. .Valószínűbb, hogy
Templomi hangverseny
jfMjjjpaa* május hó 8-án a Kulturház
javára a plébánia temtomban IHI
■Iflfcfctfft
zalai közlöny
jÜ-ÜP OSÍffRfiiÖ\'íflNtWS —— áták

>*r,Efly cigarettatárca Indítja útjára a végzetet...
2.\' (Capyrtgtit)
\\ 188® jimtráf^áti, szombaton réggel bdnónesse társal-
kodó*#)e zavarton állított bc t%átiy&\'bovtüoáfjába. A bárónő fcépd&sére: mi az oka e korai látogatásának ? elmondotta, begy előtte való rrapon, pénteken délután a baroftesset kikísérte a jégpályára, utána a baronesse BénystfeMtette\' őt, hogy friséi^é\' él égy jósnöhöz. Arrtft, hogy a jósnő mit mondott Marynak, a társalkodónk nem tett említést ezen a napon, Csak a katasztrófa otán. Eszerint"-\' M^py baronesse hosszabb iA(H tő+tótt a jóxnVhtél és fd-dnlf állapotban hagyta el a há-2&t Odahaza néjrn is vacsorá-fízQtt. Lefeífüdf és sokáig zokogott. Magához hivatta a társal-Kodónőtj aki isnjcrpje vpM HiTnHe\'n tifkának es azt mondta1 |itMp líogy él l&í) • \' mondania
Ínindent. ami a jósnőnél tör-í ént. ; a kezét)
és fejét csóválva ennyit mondott :
— Közeli halálesetet látok a maga családjában. Olyan halál esetet, amely sok zavart fog okozni. Ugy néz ki, mint ön-
Srilkosság, de mégsem az és
lom, hogy a legközelebbi időpontban történik meg.
A baronesse könyörgött: inon daná meg neki a jósnő, hogy mit lát, a jósnő azonban azt felelte, hogy ilyen szomorú dolgokról nem szeret egy fiatal lánnyal beszélni. Küldjön cl valakit a hozzátartozói közül, ánnak majd többet mesél... . — Valósággal rosszul lettem az asszonynál és örültem, amikor elhagytam a szobáját, —■ mesélte tovább Vetsera Mary a társalkodónőnek és azután ar-i^ól beszélgetett, hogy mégis csak kíváncsi /enne rá : meddig is élhet. Megállapodtak abban, hogy másnap, szombaton a társalkodónő egyedül megy cl majd a jósriőhőz.
„Jó lesz vigyázni Mary baronessre ..
■ Az álmatlanul eltöltött éjszaka vitte rá ezt a háztartási al-l fcalfflnzottaf, aki Rudolf és Vet-: iera\'ltrttfifirön két éS Tél hónap; éta tartó szerelmének., mindem részletét tudta,\' Hogy reggel\' fi-; áyelmofetesvse az anyát t jő lösz\' yigyázni Mary baroHtessre, \' Elmondta azt ís, hogy január] 15-én a kisasszonnyal Kodeck-íől yolt, Bécs legdivatosabb ékszerészénél. A társalko.dónő látta1, hogy a baronesse egy arany Cigarettatárcát rendelt ott és
útasüást-adoUy-hogy.....valamit
^avirozzamtft a tárcába. Megjegyezte, hogy a tálcáért, ha el-keszftl\', komorná/n foff jelentkezni. \'
A báróné ni^gárakapott valamit ód bésietott Mary szobájá-bav. Mary ^hosszabb könyörgésre és i sok .-fenyegetés- után- be-vbttottat Irogy ar ara«y cigarettatárcát a trónörökös,számáré vásárolta, egy hordárral\' kiflítte el, - a trfmörőfcöá azonban tel is sejti, hogy . kitől eifcd;; aa ajjíndóli. A, bárónő\' sswmwiányá^t tett lányának és cselekedetét/ őrültségnek nevezte; • Szemére\' véWtte, milyen rettenetes- koiiYprrtmitfálflst jé*-letíTlVet számára itt, ha itevét a tnöVnjrfíMsseJ cgytttt1 emlegetni a; társásá^aiV Egy ilyen kmesoTat. egy alig 17 eszten-dos, leány a pős trónörökös kőeótt í megbccstelcnUené az egésa- világ etótt. aityn azt nmttdta,\'\'hofcy az ő életé-se ér-iM\'sMitmft, HW leányát bccstc-l»\'um\\k fnrt\'áná a" vtWg. E vök,Va\' VTaíty liaronéss keserves kóilny^ki^jíakíijdt ,
. bárónő swgojru . parancsára. most-.-ki kellett. nyitnin-Mary-ndc »zt a> itoktiiéfttAt, amelyben különböző dolgfláV flriate.\' Ebben egy. friMÜ**)"*! kirakott
acélcigarcttatárca hevert, rajta egyetlen szó : Rudolf. Mellette egy végrendelet 1889 január íö-ról keltezve. Amikor az anya a cigarettatárca eredete után érdeklődött, Mary azt felelte, hogy a cigarettatárcát Larisch grófnőtől kapta ajándékba, a grófnőt Viszont a megelőző esztendő nyarán maga a trónörökös prezentálta meg ezzel a cigarettatárcával. Mary meglátta a tárcát a grófnőnél, aki nevetve ajándékozta ftieg ezzel a kis figyelemmel és azt mondotta :
— Úgyis tudom, hogy rajongsz a trónörökösért.«
»A bárónőnek annál is inkább el kellett hinni Mary baroness állításait, mert azokat Larisch grófnő későbben mindenben megerősítette. A végrendeletet olybá tekintete, mint
egy rajongó fiatal lány meggondolatlan szertelenségét és nevetve jegyezte meg, hogy Maryt kinevetnék, ha megtudnák, hogy ilyen csacskaságokat vetett papirosra. A baroness a jelenet után továbbra is feltűnően halovány maradt és utó-
lag megállapítható, hogy arcán nagy leíkitusák nyomai látszót-1 tak. Délután már jobban érezte magát, anyjával sétálni ment, ötkor hazajött, \' amikor azon-\\ ban anyja nat óra tájban szobájában kereste őt, a baroness seholsem volt található. A cselédség azt mondta, hogy bizonyosan Larisch grófnőhöz) ment. A grófnő ebben az időben Bécsben tartózkodott. A bárónő gondolkozás nélkül a Grand Hotelbe sietett, ahol a portás azt jelentette, hogy,a két hölgy — Larisch grófnő és Vetsera Mária — pár perccel előbb fiakkeren a Salesianér-gasseba hajtattak.* A Sale-sianergasseban állt a Vetseráék palotája.
Idegrohamok a trónörökösnek szánt ajándék miatt
»Az anya ismét hazament, mire megérkezett a lakásába, ágyban találta leányát. Mary fehér volt, mint a fal és különös idegroham vett rajta erőt. Nénje elmesélte, hogy amikor a baroness hazajött, élettelenül terült cl a földön és Larisch grófnővel csak > nagynehezen sikerült őt levetkőztetni és ágyba fektetni. A grófnő, aki Maryt hazakísérte, szemrehányóan kérdezte meg a hozzátartozóktól :
— Mit teltetek vele ? Én irtani Marynak, hogy ma este nem találkozhatunk, mire ő értem üzent, a komornának is megmondottam, hogy ma nem jöhetek érte, mert hét órára meg vagyok híva a császárnéhoz dinerre. Erre hirtelen beront hozzám, szinte a fejemhez vágja a cigarettatárcái, amelyet én ajándékoztam neki és kétségbeesetten sikoltozik, hogy : »itt van, vedd vissza, nekem1 nem kell, én egyenesen a Dunának megyek..." E szavak után nálam is elvágódott a földön, akárcsak itt. Nagynehezen ösz-< szeszedtein és hasakisértem,> már csak azért is, mert félt, hogy összeszidjátok, ha ilyen későn egyedül /járkálna ari utcán.«
• Amikor a báróné megkérdezte a grófnőtől, van-e tudomása az utolsó napok eseményeiről és egyben megjegyezte azt is, hogy a komorna szerepe neki nagyon gyanús, a grófnő igy válaszolt:
— Az acélból készült cigarettatárcát valóban én ajándékoztam Marynak. Az arany1 tárcáról azonban nem tudok semmit
A bárónő e felvilágosítás után őszintén közölte a grófnővel, mennyire fél, hogy lányának e meggondolatlansága könnyen pletykáknak adhat tápot. Vájjon mit szólna a trónörökös, ha megtudná, ki: küldte neki a Rodecknél vásárolt arany cigarettatárcát. A grófnő pár pillanatig gondolkozott, aztán ^ennyit mondottj az anyának: /
— JBudolf nagyon kegyes most "hozz£m. írok neki majd1 pár sort^hogy beszélni szeretnék vele. Diskurzus közben; könnyen kitudom, hogy egyáltalában megkapta-e a tárcát és ha igen, sojti-e, ki küldte azt neki. Most azonban sietnem\' kell, nc haragudjatok rám, ha. máris rohanok, úgyis későn érkezem a Burgba.«
„Ilyen csacáiságokat többet sohasem fogok elkövetni"
Mary baroness, aki nem hagyta cl az ágyat, ismételten megkérte az anyját és a néniét, hogy küldjék be hozzá a komornáját. Ezt (a kérését azonban nem teljesítették, mert
Vttftra HfcWna\' bárónő •mléfclrttáfnÉk otrtilapfl.
a komorna szerepe egyre gyanúsabbnak tűnt fel. AZ anya gyanakodott, hogy a komorna titkolódzik és sokkal többet tudhat, mint amiről beszél, azonban minden hozzá intézett kérdésre stereotip csak ennyit válaszol :
— Én nem tudok semmit.....«,
Másnap, január 27-én vasárnap, Mary korán kelt, rendbe-hozla magát és bement az anyja szobájába. Halotthalvány volt és a szemei vörösek voltak a sok sírástól, össze-vissza\' csókolta az anyját és anélkül, hogy felszólították volna, megesküdött, hogy Ilyen meggon-i dolatlan csacsiságokat sohasem fog többet elkövetni.
Délfelé Larisch grófnő látogatott el Vetscráéknoz. Elmesélte, hogy a trónörökös valóban meglátogatta öl, korán reggel volt liála. Diskurzust közben a grófnő regényes históriát mesélt el arról, hogy egy férjes asszony szerelmes Rudolfba, ez küldte neki a cigarettatárcát, de szeretné e most azt visszakapni. Rudolf neve-
ZALAI KÓZLÓNY.
tett. Mindenesetre a grófnő megnyugtathatja az anyát, hogy a trónörökösnek isejtelme sincs arról, kitől eredhet a tárca. Ezután azl ajánlotta : másnap, hétfőn Maryval együtt elmennek Rodecklioz, ött a grófnő a maga nevére állíttat ki egy számlát, már csak azért is, hogy ha valami kitudódna, Mary fedve legyen és a világ azt hihesse, hogy Rudolfnak Larisch grófnő küldött prezentet. Megállapodtak abban, hogy hétfőn, január 28-án délelőtt fél 11 órakor Larisch Mária kocsijával a baronessért megy és azt^n együtt kocsiznak a Ro-deck üzletéhez....®
Mindaz, amit ebben a cikkben idézőjelek között megírtam : szószerinti idézet Vetsera Heléna memoárjaiból.
...A mayerlingi tragédiát igy indította el a Rodecknél vásárolt arany cigarettatárca...
SPORTÉLET
Vasárnap Zrínyi—NTE rangadó
Sportkörökben napok óta másról sem hallani, mint a Zrinyij—NTE bajnoki mérkőzésről. Talán ennyire nyilt még sohse™ volt a két csapat küzdelme, az eredmény megjósolása teljesen lehetetlen. Mindkét csapat erő. sen felkészült a küzdelemre, igy fnin-den körülmények között rendkívül \'Izgalmas mérkőzésre van kilátás. Ker-üet 3 órakor. (:)
Tennlsz-hir
A Zrínyi tenniszpályái * rendes tagoknak április 8-tól (péntek), a diákok-nak j>edig 10-től (vasár, nap) rendelkezésre áU-

nak. Vezetőség. (:)
Ifjúsági bajnokság állási
1. Sáska Uv. FC 9 9--41: II 18
2. NZTE II. 8 5 — 3 26:11 10
3. NVTE II. 7 4 - 3 19: 9 8
4. Kereskedelmi 8 4 — 4 20:17 8
5. 374-es Cserkész. 7 1— 6 17:22 4
6. NTE III. 5 1 - 4 4:15 2
7. Ipariskola 4 ----6 3:45 0
Öt keszthelyi gazdásszal felborult a vitorlás, ketten a vizbe fulladtak
Keszthely, április 8 Halálos vitorlásszeröncsétlen-ség történt a Balatonon. A készt helyi Yacht Klub vitorláshajóján öl gazdasági akadémiai hallgató indult tegnap délután vitor iázni. A vitorlást Simay Lajos gaz-dász vezette. A Szentmihály hegy előtt valószínűleg széllökés érte a vitorlást, amely felborult. A
bentülők közül Komlóssy József és Monda Kálmán harmadéves akadémiai hallgatók egy ideig kétségbeesetten kapaszkodtak a vitorlás szélébe, majd amikor a vitorlás elmerült, őket is elnyelték a hullámok. Mindketten a vizbe fulladtak. Az egyik gazdásznak sikerült úszva elérnie a partot, két inásík társál pedig a vonyarcvashegyi postás mentette ki csónakkal. A vizsgálat megindult.
i ^KULCSIVUK,
ÉJFÉLI VACSORA fm volt minap a pesü studiól>an, megldvott művészek részvételé, vei. Azokat a neves művészedet látta vendégül a stúdió, akjknek művészetét nemrég lemezre vették — Amcrijkh részé: e. A lemezek ugyanis megérlkjez-tek Amerikába és onnan történt a rádió \'adás. A művészek az éjfél utáni idől>eii Amerikából hallgatták játékukat, illetve éneküket. E kis meghívott társaság kőzött volt K. Comensoli Mária zongoraművésznő is, aki szombat teste a Zenebarátok Társasága rendezésében ugyanazt a Kanizsán még soha nem játszott szer/Oményt is iátsza liangversenyén, amelyet Amerika is közvetített. NEM ALOM
2. Pécsett színigazgatónak lenni! — legalább is igy nyilatkoznak
mindazok a direktorok, akik a pécsi színház bér\'.e\'ére akartak pályázni. A feltételek után ugyanis mindegyik direktor visszalépett és jelenleg az a lrelyzet, hogy — bár a pályázat vasár-ntop lejár — még egy direktor scnV adta be pályázatát. Pécsett a szín-ügyi bizottság már azt tervead, hogy nem adja ki a színházat (nem! lesz kinek?), hanem helyette inkább nveg-építik a forgó szbipadot és megcsinálják a korszerű átalakításokat... «KUVA»
3. a elme annak a Helsinkii)*® megjelenő finn képes folyóirat-
nak, amely legutóbbi számttban egy ismerős kanizsai arcot mosolyogtat a néző:e. A nivós és Ízléses kiállítású lap ugyanis nagy képes riportban ís-hierteti a Helsinkil>en nagy siker mellett játszó magyar i-igányzcnekart, a melynek kisbőgős tagja Tormö Gyuri a népszerű nagykanizsai Torma Tóni testvéröccse, aki a nyáron még a fenyvesi Halászcsárdában húzta. Most, mint a pom\'pás fénykép tanús-kodik, a helsüiki közönségnek énekli a «Szép a rózsám, nincs hibája..,, c. nótát, amely ott is nagy sikernek örvend... ORSZÁGOS
sikernek leltet valóban elkönyvelni Kőrössy Zoli operettjét, a Uiellérthegyi kaland-ot, amelyet március végén a magyar rádió is közvetített. A közvetítés után egymásután jelentkeztek ugyanis a vidéki direktorok ós eddig bárom kötötte le a Kőrössy—Csongor o|>erettct, amely (igy a rádióközvetitéssel elindult országos körútjára...
NE GONDOLJUK 5, azonban azt, hogy csak a pécsiek tudnak. Mert Ogy kis vendégjátékért nem kell a szomszédija menni. A Keresztény Tisztviselőnők kitűnő műkedvelő gárdáját ugyanás a\'nagysikerű «Láz. előadása után vendégszereplésre hivták — Keszthelyre. A tisztviselőnők valószínűleg elfogadják a megliivást és húsvét hétfőn
1938. áprüit 9.
Keszthely közönsége gyönyörkódhetik a kanlzüd műkedvelők művészetében.
BETEGSÉG ?
g„ dühöng nemcsak kanizsai ís-merősemk, de távoli színész-ismerőseink között is. Alig gyógyult még Mezey Mária, akit a szegedi klinikán meg kellett operálni, miost q kecskeméti színháznál nagy népszerűségnek örvendő Bakó Baba I>etegsógó-ről kapunk hirt. A közkedvelt szubrett a békéscsabai kórházban fekszik, sze. rencsére már javulóban... KEDVES
7, régi ismerősökkel találkoztunk minap a kanizsai utcán: And-rássy Mard, a pécsiek volt kitűnő táncoskomikusa és felesége voltak itt a Tolnay társulattal. Székesfehérvárról utaztak Kaposvárra, ahol most kezdődik a színházi (S»íeaon s a pár órai várakozási időt elcsavarogták a vároS. ban.
Marci á régi kedves vidám flu, szeretettel üdvözli a kanizsaiakat, akik máricsak néha a. rádión át hallhatják.
Jól esett látni a szinésztámaságot a kanizsai utcán: mint egy figyelmRs-tető volt, hogy nincs már messze és jönnek a pécsiek is...I
HALLOTTUK
3. még a régi ismerősök közül Nedelkovics Annát énekelni a pesti rádióban. A zeneiskola első ének-tanárnője Strauss és Brahms dalokat s a nagysikert Mozart AUcluját énekelte. Már csak azért is jól esett hallani, mert ismerős volt. Nemcsak a mü, de az énekesnő is.
A Zalai Köilönj Sport-tipptermje
TIPP-SZELVÉNY
Szerintem a vasárnapi mérkfixásek a következő eredményeket hozzák:
NZTE—NTE . . . ...:... (...:...) KRAC-PEAC . . . ._!._ (_:._)
DVAC-MSE......:._(.:.!_)
KSE-ZaSE . . . _:_(...!_) PBTC-KTSE . . . ._!„(...:._) PVSK-PAC . . . „i_ (... !_) Hungária—Ferencváros ...:„. (...:...)
Stephan Zweig, a történelmi regényiró
3 Irta: dr. KováM-Sobe.lény Tibor
Önkéntelenül felvetődik a kérdés, vájjon egy nagy iró, mint Stephan Zweig is, milyen eszközöket állit világszemléletének szolgálatába? Vájjon milyen sajátos módszereket, az irás-müvészetnek micsoda lehetőségeit használja fel ahhoz, hogy célja előtte s az olvasó előtt mindig látható, mindig világos legyen? Mert annyi kétségtelen, hogy egyedül a megírásra kiszemelt alakja erre nemi elegendő.
Az ejyik módszer — s ebben az iróra nézve általánosan jcllomző vonást látunk — a kor kiválasztása. An-jkiak a ikoniak rajza, amelyben a főhős élete lejátszódik.
Azl kéfl mondanunk, hogy érdektelen kor nincs<si. Mert műiden atlól függ, vaijon milyen színekkel tudja az iró a kort. a lejátszandó események mezőnyét megfesteni. A festésen, a színezésen van a liangsuly s cz a színezés elmehet s cl is megy igen gyakran lul azon a határon, amit a történelem valósága megvont.
Stephan Zweig rendkívül élesen látó, meglátó iró, neki tehát alig van szüksége \'arra, hogy a természetes színeket a mügn |>alettájáról levéllel külön megélénkítse. Az előbb felsorolt főhősei egy-egy egészen kiütköző, rendkívülien mozgalmas korpák gyermekei.
Erasmus és Calvin is a közép- és uj. kor tengerének összeverődésekor, Stuart Mária a magához téri, uj Anglia, Erzsébet királynő renaisszaiu-c Angliájának hajnalán élt. Mária An-tobiette a forradalom vérözönól>en. Fouché a forradalom, a császárság s az azt követő restauráció idejében, Magellin i>edig a világtörténelmet teremtő nagy Habsburg V. Károly korában. (
Stephan Zweig meglátásának az a rendkívülien nagy előnye, hogy neki — iszembcn nagyon sok közép és apró méielü Íróval, nincsen szüksége történelem hamisításra. Főhőseív.l nem kell valdtlan eseményeket végigjálsza lűa, mert a mult valóságai önmaguk, ban hatnak, önmagukban beszélnek mert főhősei a maguk jelentőségét, a maguk tragikumát önön fényükkel tökéletesen megvilágítják.
És mégis meg kell mondanom, hogy Stephan Zweig egyetlen egy esetben .sajnálatosan letért a történelmi igazság útjáról. Világszemlélete egyetlen egy esetben annyira szemébe világított, annyira1 vakká tette, hogy keze ügyébe került a fordítás hazug fegyvere. Cal vinból visszataszítóan alacsonyrendü, elképesztően szükvilágu, beteg lelkű diktátort alakított, tudatosan elfelejtve, hogy annak világszemlélete az angol puritanizmuson át a vasmarku, nagy diktátor Olivér Cronnvellig, az észak-amerikai világbirodalmat megalapító gyarmatosokig, a kereskedelmi tisztes-
ség és becsület mintaképeit adó hol-landusokig s nem utolsó sorban az ausztriai ház ellen annyi vért áldozó magyar kálvinistákig — világtörténelmi szerepel töltött be. De ő minden bizonnyal ne:n is Calvint akarta befeketíteni. Neki nem volt mös gélja. minthogy subjektivitása tulómlő hevében főhőse alakján át a mai német dikta. túrára nyomja rá a bornirtság bélye. gét.
Stephan Zweig irásmüvészeténck má sodik sajátos módszere — a lélegzet áUitóan emelkedő dráiríai feszültség.
Az emberi élet drámai összeütkö-zéí-eil kiérezni, meglátni, mlár magá. ban véve írói teljesítmény. Mégis forróvá lenni azt egyedül a teljes átélés tudja. Ebben látom épen azl az e őt. ami Stephan Zw-eiget annyira kiemeli vetélylár&ai közül. Munkái ugy hatnak, mint valami nagyszerű színpadi élmény. Mintha a mondani valóját nem is ml olvasnók, mintha a szerepek a világ legelső színészeit és szülésznőit találták volna meg s azok boszorkányos forgószinpadon — hol egyetlen kis sarkában, hol utcákon, tereken, hol meg a végtelen tenger hátán — a szemünk láttára, fülünk (hallatára, a valóságot élnék át. A szbi-pad herendozése. kosztümök, kellékek a legapróbb részletekig korhüek s ami nagyszerű, - a ruhák mintha üvegl>ől valók, átlátszók lennének s nü azokon belül dobogó-kűilódó, u]-jongó-vergődő sziveket látunk, — u
fejek is üvegbő(l s mi a gondolatokat, az akarat útjait mint villámló szikrfl-fényekcl követni tudjuk.
Ami szörnyen anyagias világunk — a gépistenek hős kora — az ir^i zsenialitásnak ezt a megnyilvánulását: technikának minősitik. Nemi is tudom megmtondani, vájjon ezzel a szóval sokat avagy keveset akar-e kifejezni, vájjon abban dicséret rejlik e, vagy. puszta vállveregetés. A magaW részéről ugy vagyok, hogy a technika egy-egy csodáját ugyan határtalanul megtudom bámulni, de az lelkesíteni va-lóban nem tud. S miv«l Stephan Zweig írástudása nemcsak mPgkap, do magával visz, lelkesít, — ugy azt seml illethetem a technika szavávaL Számomra iaz — müvésjet, a nagy művészetnek részmüvészcte, egy renaisszan-(e nalotának belső architektúrája\' valami olyan, ami nélkül az egész mü egysége, varázsa el nem képzelhető. Építő művész, — igy tudnám) legjob-ban jellemezni, aki épitőtudásának biztos birtokában ismeri a fundamentum titkait, téglát gondosan téglára rak, soha egyetlen követ cl nem helyez korábban, mjut azt épen szabadna. A szemlélő, a járókelő .csak az épület lassú emelkedését látja, az 6 szeme előtt azonban az alap első kövének lerakásakbr ott ált az egész mü. Mert ő megszokta, hogy a kiteritett tervrajzot az asztal fölé hajolva, rc ülmó-rétben lássa mindig.
CFoljt
rm ápriH« a
Péntek
BUDAPEST L
17 Viléz Farkas Ferenc előadAsn,
— 17.25 Ilnk-zky László jarz-zenckarn, l.ányi László mM. _ 17.55 Sport, ktefciniayek. .— 18.05 Heitrtami Púi gorfonkázik. — 18.35 Dr. Németh Antal elöadiim. — 18.0,1 IMgMme. zek. - 10.30 Külügyi negyedóra. — 20.10 tgnácx Rózsa rnodatu magyar veraekei mond. — 20.40 Bura Sándor cigányzenekara. — 21.10 Hírek. — 21.30 A Magyar Szimfonikus Zenekar Mozarl-lwngversenye. — 22.25 IdOjá-rásjelentés. -- Majd a rádió szalon-zenekara. — 0.05 Htrek.
BUDAPEST 1L
18.35 llniczky Lásztt Jarz zeni\'kara, Lányi László énekel. ■— 19 Gyorsíró, tanfolyam. — 19.30 Dr. Rapalcb Hay. nnfnd előadása. — 20 Hírek. — 20.30 A Magyar Szimfonikus Zenekar Mozart hangversenye.
BBCS.
17 I.emezck,. — 18 Operettlomezek.
— 19.10 Szórakoztató aene. — 20 Berlin. — 22.30 Tánc-zene
Szombat BUDAPEST 1.
0.45 Torna. — Utárw hanglemezek U— 10 Hirek. _ 10.20 Felolvasás. -í 10.45 MII nézzünk meg? - 12.05 Or-gos Postászenekar. — 1Z30 Hirek.
— 13.20 Időjelzés, Idöjárfsjelentés. — 13.30 Hanglemezok. - 14 45 Hirek,
— 14.50 A rádió műsorának ismerle-tée. — 15 Arfolyamhirek. — 10.15 llúnnan mesélünk. — 10.45 Időjelzés, hírek.
17 Kovács István ás CziMra Hyuri két zongorán jálszik. -- 17.30 I-\'elvidéki est. — 18.35 Toll Jancsi cigányzenekara. — 16.30 .Az éler hajósai.. Hang. Játék három részben. — 20.20 Hirok. > 20.40 Az operaházi zenekar. — 21.40 Időjárásjelentés. — 21.45 A rádió szalonzenekara. — 23 Tán elemezek. — 0.05 Hírek. BUDAPEST II.
19 Mezőgardasági félóra. — 19.80 Hanglemezek. — 20.50 Széesi Magda hegedül.
BROS. . «
Birodalmi nrf^or.
C—As-m£lr szövet téllkabá-aZDrmiK, tok megóvását
blstoaltással vállalom LSkt Bála képesített szlloameeter, M-at L lnlnlia.
Raktári Április 9. szombat. Kom kab Konrád. Protestáns Erbardt. — Izr. Nlsan hó 8.
Uyógy szertári éljell szolgálat e hó 15-ig a Fekete saa gyógyszertár ée a klskaulzaal gyógyszertar.
Gőzfürdő nyitva refgat 6 órától este t óráin t héttő, saarria. vérnek .létutár kedden etéea aap Bőknek,)
— BatarkUINUaatek.t tekintse meg minden vótelkénysxer nélkül. Kopsteln butoráruháx
tUJd KÖZLÖKY
t,
— (MinUiterek FOreden)
Hóman és Remíényl-Schncller miniszterek a húsvéti ünnepekot Ralaton-fürcden töltik. Valószínűleg ide érkezik Darányi miniszterelnök is.
— (A veszprémi segédpütpök)
kinevezése, — mint az Uj Somogy őrlésül — már küszöbön van. A lap értesülése szerint a Vatikánban már megtörtónt a döntés a segédpüspök személyéi illetőleg. Az uj segédpüspök eszerint dr. Madarász István c. apát, pápai kamarás, miniszteri tanácsos lesz, aki Pest egyik legnagyobb egyházközségének, a lipótvárosinak volt plébánosa.
(VezetO-változás a só-hlvatalban)
A pénzügyminiszter Réthfalvi Sándort, a nagykanizsai m. Tár. sóhivatal vezetőjét Szegedre holyc/.te át az ottani hivatal vezetőjéül, utóda Gutpintér Pál eddigi ellenőr. Réthfalvi Kóhivatali főnök nagykanizsai szolgálttá alatt ténykedésével kiérdemelte a közönség megelégedését. Utódja Gutpintér Pál elődje szellemében vezeti hivatalát.
— (Férfiak lelkigyakorlata)
A férfiak lelkigyakorlata a felső templomiban nagyhétfőn, nagykedden, nagyszerdán este 7 órakor lesz, "lartjíi dr. Wéber Pál apátkanonok, melyre a féríiakat szeretettet meglúvja a püspöki biztosság, ülőhelyről gondoskodás történik.
— (Vasárnap: Credo gyfllés)
A Credo nagykanizsai szervezete vasárnap, április lWn délelőtt 11 órakor tartja rendes havi ülését. A tagok pontos megjelenését kéri az Elnök-ség. (:)
— (Kanizsai művész-siker) Budapestiől kapjuk a hirt,i hogy Gárdonyi El-lát, a telkctsé^es kanizsai feslőmüvésznőt, aki m!ár több fővárosi kiállításon
kapott elismerő kritikákat, ujabb kitüntetés érte. Több képét elfogadta a bírálóbizottság u SzLnnyci Társaság kiállítás ára, amely vasárnap nyiük meg az Ernszt múzeumban. A Szinnyei Társaság értékelése komoly fémjelzés és igazolja axokut a kritikákat, amelyekkel a Zalai Közlöny kísérte Gárdonyi Ella művészi kibontakozásának kanizsai állomásait.
— (Könyv-adomány)
Az idegenben élő magyarok számára folytatott kanizsai könyvgyüjtóshez N. N. folyóiratokát ós imakönyveket ajándékozott.
— A k«ok*4« minden problémáját
megoldia egyetlen szó. Ez a csoda-szó: a reklám, amPly az üzleti fellendülés biztos útja. A jó reklám előrel. tételeit ismerteti a Reklámólet, a ma-gyarreklámszakmb reprezentatív folyó irata, amelynek uj szám" gazdag tartalommal tipp- és kirakatrovaltal jelent meg. Kiadóhivatal: Bud"i>cst, V., Szt. István körút 9.
Világmárkás kerékpárok!
NSU motorkerékpárok
STYRIA DÜRKOPP GRAZIOSA a tökéletes műhelygóp
• gyedárusitásal
Olcsó iraki Messzemenő részletfizetési kedvezmények!
TURUL IvvAtámiin 1000 é«ési ó" *«™nciíval I (]C márkái. IZZUIdUlJJH kartellen kivDI 5-25 v. P I.UJ
Kizárólag soMestoger Qynia vaikareskndőaél
Nagykanizsa, Eiaébet-tér 16.
Telefon 289.
Városi Mozgó. Csütörtöktói—vasáru-\' Mgt
A magyar filmgyártás remeke. Bónyl A. regénye li.men:
Elcserélt ember
Pongrác* István és Benedek Péter története. A kettős főszerepben Kiss Ferenc, valamint a legjobb magyar művészek.
Előadások kezdete hétköznapokon 5, 7 és 9 órakor, vasár és Ünnepnapokon 3, 5, 7 éa 9-kor. Rendes helyárak 1
Társadalmi esemény
lesz szombat este K. ComensoU Mária zongorahangversenye a zeneis-Jtolában a Zenebarátok Társasága rendezésében, amelyre Teleki gróf főispánnal az élen a megye előkelősége is bevonul Nagykanizsára. Az érdekes műsor keretében Witzenetz Jolán tanárnő is énekel Kerekes Irén zongora-kisére\'.ével. Az est pontosan 9-kor kezdődik, jegyek Fis éheinél. (:)
— (Kirándulás Herendre)
Több oldalról megnyilvánult kívánságra, a húsvét hétfőjére tervezett herendi kirándulást április 21-ére vasárnapra halasztották, A program senv miben sem változott: 21-én reggel indul az autóbusz Keszthely, Tapolca, Nagyvázsony, Szentgál és llciend útirányban. Visszafelé Tapol.án és Keszthelyen is megáll az autóbusz, ugy hogy a kiránduló társaság ezeken a helyeken is megtalálhulja a m«gu szórakozását. Jelentkoznl a Menetjegy, irodában lehet április 16-áig. Részt-vételi dlj, ebéddel együtt 11 pengő. Az autóbusz csak kellő számú jelentr> kező esetén indul. (:)
— (Agyontaposták a lovak)
Halálos kimenetelű szerencsétlenség
történt Drávasztára közelében. peren-csies György falubeli ember az erdő. ről fát fuvarozott. A megrakott kocsi tetejéről egy zökkenőnél a lovak közé esett, azok megvadultak és végigtaposva keresztül húzták rajt a súlyos kocsit. Később megtalálták a szerencsétlen embert az uton, de rövidesen belehalt sérüléseibe.
— (Véres éjszaka)
volt az elmúlt hónapl>an Gölla községben. A korcsma tánctermjébő! néhány legény összeszólulkozásából csatatér lett. Ennek során Gelencsér Pe-renc ugy fejl)Cvágta egy szódásüveg-gel Nagy Ferencet, hogy csak nehezen lehetett \'mepnOntenl az életnek. Gelencsért most jogerősen kétheti fogházra Ítélték, a többi vetekedő pénzbüntetést kapott. j
Pk. 7190/1936. sz. 1936. vghtót 2747. «z.
Árverési hirdetmény.
Dr. Vit Ferenc ügyvéd álUl képviselt Matr Jói se t végrehajtató javára 200 P tőkekövetelés és járulékai erejéig a nagykanizsai klr. törvényszék fenti sxámu vég-
zésével elrendelt közbenjárással foganatosítandó kielégítést végrehajtás folytán as 1936. évi jullus hó 23. napján lefoglalt éa
2330 pengőre becsült ingóságokat, közöttük bátorok, atb. végrehajtást szenvedő lakásán. Nagykanizsán, Sagár-ut 8. II. emelet 1938. évi áprllleTió 20. napjának délutáni 5 órájára exennel kitűzött blról árverésen a legtöbbet Ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, azonban a becsár kétharmad részénél nem alacsonyabb vételárban, el fogom adni. A szakértőt becslés el rendelése esetén a Te. 74. §-fl ai Irányadó.
Ezt as árverést a Vhn. 20. f-a értelmében asoknak a végrehajtatóknak (csatlakozóknak) a Javára Is kitűzöm, akik a hirdetmény kibocsátása napjáig s fenti ln-
zóknak) a javára detmény kibocsát ... . gókra kielégítést Jogot szerestek és ellenük halasztó hatályú igénykereset nincs (a netán fizetett összeg levonásával).
Nagykanizsa, 1938. évi márc. hó 9.
Haán Gyula klr. blr. végrehajtó, 1007 mint bírósági kikBIdött.
Ha belei el vannak dugulva és gyomra rossz, ugy folyamodjék azonnal a természetes „Ferenc József4 kesetüvuhez, mert ez raár csekély, alirf egy pohárnyi mennyiségben is gyorsan, butosan és mindig kellemesen kitisztítja t>z emésztés útjait s jó étvágyat és frlls közérzetet teremt. Kérdezze meg orvosát.

GYXQ BUDAPEST, XI LENKEUT117.
APRÓHIRDETÉSEK
Shollgás terjesztésére üzletszerzőt fix és lutalékkal felveszek. Szabó Antsl sportüzlete. 1016
Kiatf* hatsaobás, két bejáratú, délllek-vésű lakás. Dr. Halser. Kölcsey-u. 3. 803
Kiadó azonnatra garaton lakás fürdő--jobával és üzlethelyiség a Csengery Érdeklődések Horváth és Vaa, Caei
garaton li
szobával és üzlethelyiség a Caengery-uton.
___"
Józan, gytlmőlcsőshőz és méhészethez li szakértő kertáaat keres bizonyítványokkal szonnsll belépésre Köven Jenő, Ungjaksbfs, 906
Tavasz legnagyobb divatja a kosztüm. Bel- és kOlfSIdl szövetekben nagy választék SchUtz-niL
Két kis gyerrnal
Bővebbet Petőfl-ut 42.
.kel örökbe adnék
997
Sugár ul 60. alatti m.gá.háa au|. l-re klatfé. Bővebbet Rozgonyt-u. 17. •
KttlVnkefArain utcai szoba, lárdő-azobávst, kiadó. Dták tér 4. •
MMahaJArata bútorozott SSOba kf-adó, esetleg teljes ellátással Is Kinizsi a.
16. sz. •
Teleky-ul 24. sz. alatt kétszobás lakás mijui 1 re kla«é. 1013
Háiomsiobls magánház bárkeatfé Bsbochay György utca 28. sa. *
Mindenes bejárAnt szon . Irs kerestetik Széchenyi-tér 4. az Irodában. •
ZALAI KÖZLÖNY
Ügyes baJArAnlt lelveizek Csengery-«l 24 <
AUUkltáibdl vlssiamaradt ajták, Ibii kok olcsón eladók. Jól se I lóheréig ul 56. •
Eladó 15—20 mázsa takarmányrépa Migyar u. 83. aa. *
Buloroiott szoba fürdószobs-hasi-ráláttál kiadó. BJvebbet Vágó Itlatsier-Iáiban. •
A pacaal Járás fószolgablrájától.
1937. klh. 950.
Tárgy: Stelner Uyuta felsórajki
lakol klh. Ugye.
ítéletkivonat a pacsal (Srás 18-szolgablrájának 1937. klh. 950. az. Ítéletéből. Fenti számú jogerős ítéletemmel Stelner Qyula felsőra|ki lakost azért, mivel Feisőraik község ben, mint korcsmáros 1937. atig. 31-én „Vegyes (eltér rizling" fei-Italtal ellátolt hordóban dlrekklermő borral házasított hazai bort iariott. iovábbá 310 literes hordóban otelló és noha hlzaiilásu bora romlott, eceles állspotban találtatott, az 1936. évi V. t.-c. 15. §-ába ütköző kihágás miatt 8 P pénzbüntetéssel büntettem s köteleztem 20 P állami el-ienőrzési dl| megfizetésére, 10 P vegyvizsgálail dlj mrgfizelésére, az Ítélet kivonatának a Zalai Közlönyben költségére való közzétételére, további a b njelként lefoglalt bor halósági uton való denalurálására. Dr. Fehér s. k. tb. főszolgabíró, mint rendőri btlntclőbiró. ,0IT
1938. klh. 53/3.
Tárgy: Egyed István éa Tsa nts dlóiklll lakosok klh. Ugye.
Iléletklvonat a pacssi iárás lő-szolg..oltanak 1938. klh. 53/3. sz. ítéletéből. Fenti számú jogerős ité-\'t\'ímmel E,;yed István dlóskáii lakost azért, mivel Dióikái községben a vezetésére bizotl szeszfőzdében a borpárlatot nem kifejezetten „direkttermö borból nyert borpárlat" elnevezéssel hozta a forgalomba, az 1936. évi V. l-c. 15. § ába ütköző kihágás miatt 10 P pénzbüntetéssel bünWtem s köteleztem 20 P állami ellenőrzési dl| meglizelé sére\' továbbá ezen) itéietki.onatnsk a Zalai Közlönyben költségére való közzétételére. Dt. Fíhér s. k. tb. főszolgabíró, mini rendőri bttnlelöbiró.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Oulenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Villalala Nagykanizsán. Fetelöa kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78 szám.
Hl lesz a sajtót és a zsidókérdést szabályozó törvényjavaslatban ?
Budapest, április 8 A Nemzeti Egység Pártjai csütörtök este értekezletet tartott, amelyen Darányi Kálmán miniszterelnök beszélt az egymilliárd pengős f beruházá\'sft programról. Hátérvc \'a zsidód kérdésre, ismételte győri kije* lentéseit, melynek lényege: — a kérdés rendezésével az ipari, kereskedelmi és hitelélet terén, a gazdasági élei vállalkozásaiban a keresztény társadalmat az öt megillető előfeltételekhez kell juttatni. Leszögezte a miniszterelnök, hogy győri beszédét •még bizonyos események előli* mondotta el...
Reményi-Schnellcr pénzügy -miniszler bejelentései után
Mikecz Ödön igazságügyminiszter rámutatott arra, hogy a kormány felhatalmazást kór, hogy a társadalmi és gazdasági élet egyensúlyának bit tosiiásához szükséges sürgős intéíkedé-seket lOndelctekben tegye meg. fis Üt homloktérben áll a sajtórendészet. Cél. szerűnek látszik kimondani, hogy akár időszaki, akár más lap kiadója, szer. kcNzlőj\'- vagy állandó munkatársa csak olyan o^j\'én lehet, aki a sajtókamara tagja. Színész, filmszínész és lend\'.\'ző, a színházak művészi ós segédszemélyzete csak olyan lehet, aki a Szánmü-szeli Kamara tagja. A sajtó és a Szin-mflvészeli Kamarának tagja csak magyar állampolgár lehet és csak olyan arányban vehelők fel zsidók, hogy számuk n Kamara ósszcs tagjainak 20 százalékát ne haladja meg. A 20 százalékba\'nem lehet beszámítani a hadirokkantakat, a tűzharcost és azt, aki 1910 augusztus elseje előtt tért át valamely más felekezete.
Tervezi a kormány ezeknek az intézkedéseknek a kiterjeszJ léséi az ügyvédi, mérnöki és orvosi kamarákra is. Zsidó csak 5 százalékig vehető fel ezekbe a
kamarákba mindíuldig, amig az egyéb kamarai tagok száma él honi éri a 80 százalékot.
Felhatalmazást kér a kormány, hogy amely vállalat a rendelkezéseket megszegi, aj*-\' nak élére a vállalat költségére vezetőt rendeljen, sőt az ilyen vállalat átvételét rendelje el.
Darányi miniszterelnök közölte még, hogy hasonló rendezés történik azoknál a vállalatoknál is, amelyek tiznél kevesebb alkalmazottat tartanak. Mig ez a rendezés meg nem történik, ezeknél a vállalatoknál tilos az 1938 január 1-i állapothoz mérten a keresztény munkaerők számát csökkenteni, keresztény tisztviselő i helyett csak keresztényt lehel szerződtetni. A törvény végrehajtása 5 év alatt történik. Bejelentette a miniszterelnök, hogy rövidesen a földkérdést is rendezni kívánja. Kérte a párt tagjait, hogy saját pártjában ne licitáljon senki reá ezekben a kérdésekben, meri ezt nem tűrheti el.
A felsőház
a középiskola és n tanítóképzés reformjáról szóló javaslatot tárgyalta mai Ülésén. Több fölszólalás után Hóman válaszolt az és?revé elekre. Vita nélkül tudomásul vették a c.w-kor-egyezményt, biztosítók tartalékának hovafordításáról szóló j^.éntést, majd az öregségi biztosit/sí javaslatot kezdték t4rgyalni. A* ülés két órakor végetért, a vitái holnap folytalják.
OLCSÓ
HORTHY M1KLÓS-UT I.
RETIKÜLVASAR
SilÁT KÉSZÍTÉSŰ ÁHU&I
HAMBURG
SZAKKÉPZETT BÖHÖltDÖS-NÉLI
TAVASZI LICHTMANN
CIPŐUJDONSBGOK
RITTERNÉL.
IBM. áprIHi 9.
Matuska Szilveszter,
a bi lorbágyi 21 szeres gyilkos kegyelmet kapott. A kormányzó élet:
o/ r • ——j— —
fogyliglanl fegyházra változtatta halálos ítéletet.
RÁDIÓ
Az összes uj rádiókat összehasonlíthatja nálam.
Csere,
alkalmi vétetek.
SZABÓ ANTAL
rádió- és aportflzlaléban
Fö-ut 5. SL.
Szőlőben is csodás hatása lesz a
PÉTI-SÓ-nak
Tavasszal nyitáskor, az első kapáláskor, de legkésőbb virágzás elótt, adjon szőlötókénklnt Mai 5 deka
PÉTISÓ-t
és figyelje meg ;az eredményt I Kapható 1 kg. éa ennél nagyobb mennyiségben\'-
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmi,
szerek, góp stb. koreskedéaóben Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. Régi bírósági épület mellett Tel. 190. Ismertetők és használati utasítások dllmentesen bárkinek rendelkezésre állanak.
A ZALAI KÖZLÖNY .KERESD A BETŰT" VERSENYE
ii in—m 12
Megérkezett
a Shellgáz
A SHELLQÁZ nagyvárosi kényelmet hoz otthonába A SHELLGÁZ kuliurát hoz házába A SHELLGÁZ a legideálisabb háztartási tüzelő A SHELLGÁZ nem mérgező, nem lobbanó, de 13.00Q kalória hőt ad A SHELLGÁZT otthonában díjmentesen bemulatom \' A SHELLGÁZAT dijmentesen kipróbá hatja otthonában, süthet, főzhet és vasalhat A SHELLGÁZ a legtökéletesebb tüzelő
Csepel gázresók, takaréktűzhelyek és a Shellgáz .\'.\'
kapható
SZABÓ ANTAL sportttzletében
Nagykanizsa, Fö-ut 8.
Kkoiu, a lafiMaJdunos Ktagazilaaági
Ht, Mtaára* Kjouule t» UéáaaM bapUett Vá^al.la kóajrajouidáJátoas Nagjkanlnáta. t aáMOa iktat,. zatajj tán.ty.
58« Évfolyam 81. síim.
Nagy kanban 1988. április 10 vasárnap
Ara 12 Hl.
ZALAI KÖZLÖNY
Jterfcicdfc
és IdsdéfcJwlal: PM 5. i
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ára: egy hóra a pengő 40 fillér. Szerkesztőségi és kiadóhivatal! telefon: 78.
Keresztényeknek a zsidó-kérdésrél
(bl) Évezredek szoktatták hozzá a zsidóságot, hogy létük kérdése legyen minden földnek, amelytől otthont kértek. Valahányszor pedig katasztrófák utáni újrarendeződés > válságai söpörtek át valahol, ott biztosan fokozott erővel lángolt fel a zsidó-kérdés, bizonyságául annak, hogy benne sokkal több a szociális, mint a-világnézeti tartalom. Ahol minden jól megy, ott nincs zsidó-kérdés. Ahol kevés a kenyér, sok a baj, ott az elégedetlenség törvényszerűen fordul a zsidóság ellen.
A világháború uíán Magyarország is elemi erővel került bele ebbe a periódusba. Most pedig, amikor a világot gazdasági és politikai válságokon kívül világnézeti szembenállások is a végsőkig ősszekavarlák, — amikor egyes nemzetek példája utat tört az érzelmi antiszemitizmuson tul a gyakorlati megoldások vágyának is, most Magyarország is elérkezett ahhoz a ponthoz, amikor a zsidó-kérdést nem csak a keresztény tömegek érdekében "kell megoldania, hanem a tsidóság érdekében is. Mert a zsidó-kérdés ma már olyan gyújtóanyag lett, amit vagy meg kell oldani, vagy átengedni a kérdés gyeplőjét az erőszaknak. A zsidóság kénytelen belenyugodni két rossz közül a kisebbikbe, a szélsőségek forradalmi megoldásai helyett a most készülő fájdalmas operációba. i
A zsidóság bele is fog nyugodni ós életerejével, összetartásával, történelmi«edzettségé-vel, szorgalmával !és tehetségével, nemKülönben alkalmazkodó képességével és a számukra is hazát jelentő ország egyetemes érdekeinek tiszteletével meg fogja teremteni a maga uj életformáit. A készülő magyar lörvény nem lehet és nem is lesz zsidó-irtó rendelkezés, csak egy nagy szociális átcsoportosítás, amely nem zárja ki a tlsz- | tességes isidóságot a magyar népközösségből, nem tagadja meg tőlük a magyarságukat, csak a kenyéradó területek elosztásában igyekszik megnyugtató rendet teremteni.
A törvény most már meglesz, a tőle várt megnyugvást az életnek kell kitermelnie. Hogy ez milyen mértékben sikerül, azt
ma nehéz lenne megjósolni. *
A zsidó-kérdés rendezése azonban nem csak a zsidóság számára sok gondot jelentő probléma. Igen nagy probléma ez a keresztény tömegek számára is. Elsősorban pedig a
A váci utcai gyilkos álnéven üzletet nyitott a nagykanizsai Fő-uton
A gyilkos kanizsai leányt vett feleségül, a ki a vonat elé akart ugrani, amikor egy pesti utazó felismerte férjében a körözött gyilkost
Nem kell sok kommentár ehhez; az esethez. A tények maguk beszélnek és világosan mulatják, líogy szüleinek a pesli bulvárlapokban <n"gy szenzációk..
A Budapesten megjelenő Mai Nap mai száma — mint Budapesttől telefonálják — öklömnyi bslükkel, négyhasábos cimmel nagy szenzációt közöl, amelynek chnc igy hangzik:
Nagykanizsán elfogták a Váci-utcai gyilkosság tetteséti
Az alcimekbőj és a szines riportból I kiderül, hogy tegnap egy megbilincselt •mbert vittek a csendőrök Nagykanizsáról Budapestre, akiről kiderült, hogy évekkel ezelőlt véies kegyetlenséggel meggyilkolta Budapesten a Váci utcában barátját, el is Ítélték két és fél évi fegyházra, de megszökött és álnéven Nagykanizsán a l-ő uton egy előkelő divatáruüzletet nyitott.
Közben Párisban is volt, majd Kanizsán megnősült, de feleségének fo-
galma soui volt férje előéletéről.
A lap színes és terjengős ri|>ortja szerint egy pesti utazó a nagykanizsai főúti divatáruüzletben a Bihari Ciéza nevü tulajdonosban felismerte a pesti gyilkost, szólt a rendőrnek, aki bekisérle a rendőrségre. , Amikor felesége megtudta férje múltját, a vonat elé akarta m^gát vetni, de ozt még sikerült időjében megakadályozni — irja a pesli bulvárlap.
Ezzel szemben . ..
Nem foglalkozunk tovább a részletes pesti kacsával, mindössze azt jogyez-zük meg, hogy a nagy eseményről nem .múradtunk le.. A Zabú Közlöny szerda délután megjelent száméban az 5. oldalon rövid kéthasábos cikkben beszámolt arról, hogy Berzencén a csendőrség elfogta Bicskei BéZát, aki ellen országos körözést adlak ki, mert egy 1035-ben elkövetett haláltokozó súlyos testisértés miatt két és fél évi fogyházra Ítélték, ami elől azonban Bicskei megszökött. A főúti divatárukercskodésből mindössze annyi igaz, hogy a megszökött emibcr Nagykanizsán is bujdosott és itt álnéven lakott. A többi a ]>esti szerkesztőségben született valami bő fantáziájú riporter tollából...
Városokat, falvakat söpör el a hóvihar és árvíz Amerikában
15 láb magas hó temette be az utakat, vonatokat, a hótömeg — Sok halottja van a hólavinának
államokból érkező jelentések szerint az ár 20.000 ember éle-lét fenyegeti.
A hatalmas tornádó falvakat és városokat döntött romba.
Newyork, április 9 Az Északamerikai Egyesült Államok középső részében borzalmas árviz lés hóvihar tombol. Alamala, Misuri és Georgia
autóbuszokat elnyelt és a tornádónak
Misuriban a romok alól 10 haloltat húztak ki eddig.
Goergiában Vitestone városát kártyavárként döntötte romba (Folytatás az 5-lk oldalon)
keresztény fiatalság problémája.
Ezt a törvényt nem voltköny nyü elhatározni. De ennél ezerszer nehezqbb ! lesz a kereszténységet megtölteni azzal a szellemmel, amely szükséges ahhoz, hogy a zsidóságtól át-iveen.dő posztokat .(ugyanolyan rátermettséggel töltse be, mint ahogyan azt eddig a zsidóság betöltötte. A közgazdasági élet száz ágabogában, a szabad pályákon a törvény magában nagyon kevés, majdnem semmi. | Ott tudni kell, merni ós akarni kell. A zsidóság évezredes örökségként sajátította el a közgazdasági pályákon való érvényesülés képességeit, amíg mi, keresztények még ma is a nyugdíjas állami vagy hasonló állásban látjuk -a "hozzánk legil-lőbb« és legideálisabb életcélt. A kereszténységnek erről való leszoktatására a nevelő munku már megkezdődött, de ennek is még csak a legelején vagyunk és — máris őrségváltás készül, a kereszténységnek át kell vennie jelentős részt a zsidóság eddigi közgazdasági szerepéből. Egyfelől tehát évezredes rá-készültségen alapuló tényleges-berendezettség, másfelől a mi gyermekcipőben járó, eddig inkább csak elvekben lángoló kivánkozásunk, amely mögött azonban még mindig ott van
és nagyon virulensen van ott a kereskedelmi és sok más közgazdasági és szabadpálya lebecsülése.
Nem lesz léhát könnyű az átalakulás a kereszténység számára sem. Mert a törvényt gyorsan meg lehet csinálni, de ehhez a szellemi álkapcsoláshoz idő... idő... idő kell. A két évtized, ami a világháború óla eltelt s ami ezeket a kérdéseke? az ujabb korban érlelte, kevés. Hogy kevés volt, mi sem bizonyítja jobban,.\'mint az iskoláink.
Példáért nem kell messze menni. A kanizsai gimnáziumnak állandóan 4—500, a felsőkereskedelmi iskolának \'100—y 150 az évi növendéklétszáma, pár éve még éveken át 80 körül stagnált. Pedig Nagykanizsa lakosságának tömege kereskedő, ■ iparos és mezőgazda. Pedig Nagykanizsa a közgazdasági munka és hagyományok erejével nőtt várossá. És mégis.....
Minap egyik kanizsai középiskolában tőrtént. Az érettségi-4 tői még vagy két évnyire bukdácsoló diák bukásra állt a kétszer már Ismételt osztályban^ Behivatták az édesapját, ke-* resztény középosztálybeli öregurat. Megmagyaráztak neki, hogy a fia számára a helyzet? kilátástalan, helyesebb volna, ha kereskedőnek adná. Az öreg
urnák kihullottak a könnyei és csak annyit mondott az igazgatónak :
— Igazgató ur, ha önnek gyermeke volna, nem adta volna nekem ezt a tanácsot.
Más.
Ugyancsak az egyik kanizsai iskolában történt. A diák, vasulasember fia, tehát keresztény, jórendü eredménnyel leérettségizett. Utána az igazgató behivatta és az egyik kanizsai bankban állást jelölt meg számára. A diák nem fogadta el, mert a közgazdasági egyetem közigazgatási fakultását akarja elvégezni. Hiába Inagyarázták neki, hogy a diploma után óriási bizonytalanság, évekig lartó állástalanság, jó esetben évek múlva 80 pengős állás következik, — nem fogadta cl az állást, mig csak az édesapja se-gilségével nem \'sikerült jobb belátásra birni.
Amíg a keresztény középosz-lály gyermekei szégyennek tekintik a ikereskedelmi pályát^ amig a kereskedelmi iskolákban úgynevezett jobb keresztény családok gyermekeit még mutatóban is csak alig lehet megtalálni, amig az egyetemek és főiskolák tömve vannak és a szakiskolák egyre néptelenebb bek, amíg a szülő mauu is csak a nyugdijus állanu vagy hasonló állást tartja méltónak
ZALAI KÖZltONM
Bálványos! leányt vesz feleségfii egy Habsburg-főherceg
Regényes szerelem érkezik el a napokban végső állomásához. Somogy megye al-ugvanis érdekes diszpénzációs kérelem érkezeit, mely szerint Habsburg-Lotha-ringia Károly főherceg feleségül óhajtja venni Satzger Krisztát, Satzberg Géza és felesége, Frídmann Mária leányát. A vőlegény 28 éves és a regényes élctü Salvator kir. herceg fia, a menyasszony 21 éves és bálvá-
ványosi illetőségű.
Bálványoson van őzv. Satzger Pálné birtoka s minthogy a di,szenzációs kérelem azért érkezett be Somogy vármegye al-ispánjiótioz, mert a menyasz-szony, Satzberg Kriszta idevaló illetőségű, valószínű, hogy a boldog menyasszony hosszabb időt töltött Bálványoson. Érdekessége még az az egész ügynek, hogy a leány édesanyja, Fridmanh Mária zsidó vallású és ennek ellenére Bécsben tartják meg az esküvőt.
Tárgyalások 15.000 hold balatonparti mocsár-terület lecsapolására
Balatonkeresztur, Balatonmária és Balatonfenyves mocsarainak hasznosítása
>__
és biztosnak, amig kereskedelmi, ipari pályára csak büntetésből kerülnek az uj nemzedék kimustráltjai, addig kikkel akar juk átvenni a zsidóságtól a közgazdasági kenyértermő területeket ? Amig miifiién fiatal diplomát akar, atnig a végzett fiatalság inkább szellemi inség-munkát vállal, dc a közgazda-* sági élet lehetőségeitől irtózik, addig nagyon sok lesz még a nehézség, ami a kereszténységre a most következő átrendeződésnél vár. Mert ne higyje senki, hogy most a zsfdó-törvénnyel rögtön csupa olyan állások és munkaterek nyílnak meg fiatalságunk számára, amelyek kényelmes, nyugodt életbiztosítást jelentenek. Kemény Ugartöré-M vár a fiataljainka, amihez nemcsak gondolkodásukat kell át-edzeni. nem csak az uj életformák különbözeti vizsgáira kell el kész ül i^iiük, hanctn .elsősorban az egész keresztény társadalom szellemének kell körülöttük megváltoznia.
Jól gondolja meg a keresztény társadalom, hogy itt gyermekeinek, messze generációknak uj vágányokon épülő jövőjéről van szó, az egyetlen járható útról, amikor végre odáig \'jutottunk, hogy b\'eláttuk : — mindenki nem lehet hivatalnok vagy lateiner foglalkozású. A keresztény társadalomnak kötelessége elsősorban, hogy átalakítsa a társadalmi értékelméletét, a foglalkozási ágakról meglévő finnyás véleményeket. Reánk, megállapodottakra, felelősekre, szülőkre vár a feladat, hogy kialakítsuk magunkban és magunk körül azl a közfelfogási, azt a szellemet, amely fiataljainknak ahhoz/ kell, hogy ne riadjanak vissza a kereskedelmi, ipari, közgazdasági vállalkozás munkaporondjálól. Lás suk be, hogy ezl a szellemet a keresztény fiatalság tőlünk taj nulta, tőlünk örökölte és tanítsuk meg most őket szeretettel,\' megértéssel, józan gondoskodással ós előrelátással arra, hogy mi tévedtünk eddig az »urisági megitélésében. Tanítsuk meg őket az életre, amely most megnyílik előttük és segítsük őket a barázdahasitó uj utakon, amelyeket nekik kell feltörniük egy nagy átváltozás próbatevő esztendeiben. .
Ha ezt megtanulja a keresztény társadalom, akkor neki csak hasznára lesz a zsidó-kér-dés törvényesy rendezése. Ha nem, akkor csak az elkeseredett szájízű keresztény életek száma fog szaporodni.
A* arcbőrt elcsúfító számos
tisztátalanság, mint gyulladásos pirosságok, pOrsenések és pattanások, amelyek elégtelen bélműködés és emésztési zavarok következtében támadnak, a természetes „Ferenc József" keserűvíz használata által — reggelenként egy pohárral — rendszerint rövidesen ellünnek. Kérdezze meg orvosát.
Rendkívül figyelemreméltó mozgalom indult meg a Balaton parti mocsaras területek hasznosítása érdekében. Balatonke-rcszlur, Balatonmária, Balaton-fenyves és Fonyód községek partterülctén mintegy 15.000 kataszteri hold területen van az úgynevezett Nagyberek, öt nagybirtokos és Balatonmária, valamint Fonyód községek tulajdonában. Ebből a nagv területből •1000 holdat szántónak akartak felhasználni, a területet azonban a magas vízállás miatt ismételten elborította az ár. A többi 11.000 hold műveletlen terület s kisebb részén kaszáló és legelő van. Az uradalmak megpróbálkoztak a terület lecsapolásával, cz azonban faiját erejükből nem isi kerül. Ezért, most tárgyalások indultak meg a hatóságokkal, így többek között a földmüvelésügyi minisztérium illetékes ügyosztályával is. Az érdekeltek megfelelő állami segítséget kértek a Siókérdés rendezésére, megfelelő külcsatornák és szivattyuberen
dezések létesítésére, slb. Az érdekeli nagybirtokosok és közbirtokosságok az esetleges állami segítség ellenében átengednének a földmüvelésügyi minisztériumnak birtokpolitikai célokra megfelelő földterületet, sőt hajlandók az egész nagy-bercki terület átengedésére is.
A tervek \'és előterjesztések szerint a lccsapolás nem is túlságosan nagy költséggel járna és a költségek meg is térülnének, mert ez a terület esetleg jó termőfölddé válhatik a lccsapolás folytán. Hivatkoznak az érdekeltek arra is, hogy a 15.000 hold területen 3-4Ó00 te lepes is elhelyezhető volna, mert a balatoni fürdők látogatottságának állandó fokozódása módot nyújthatna a telepeseknek arra, hogy belterjes gazdálkodást, kertgazdaságot és gyümölcstermelést űzzenek.
Nagykihatásu tehát a Nagyberek lecsapolásának és hászno sitásának kérdése, melybe nem csak Somogy, hanem Zala is kell, hogy bekapcsolódjék.
1938, április 10.
Hibás a vízvezetéke?
Hivja
Mendlovitsot
Telefon 271.
ahova a hivatása rendelte. És kétségtelen, hogy most már az ország minden üzemében a legteljesebb erővel folyik az alkotó, építőmunka, halai, inas felkészültséggel dolgaznak gyáraink, becsületesen és komolyan ipa. rosaink, dc még a háziipar is lendületet kapott a most kezdődő konjunktúrában.
A kor legmagasabb színvonalán álló gyáraink és világviszonylatban is kiváló kisiparosaink persze eddig is egy pillanatig sem maradtak cl a versenyben és a termelés minden ágazatában olyan gyári és kézműipari remekeket alkottak, amelyekre joggal büszkék lehetnek.
Hogy pedig hova fejlődött iparunk, azt káprázatos keretek körött állítjuk oda ország-világ szeme elé a* április 29-én megnyíló Budapesti Nemzetközi Vásáron. A termelő orsrág mutatja be itt felkészültségét, tudását és munkájának eddigi eredményeit, demonstrálva egyben azt is, hogy az ötéves terv végrehajtására maradéktalanul alkalmas. A munka nagy ünnepo lesz tehát a Budapesti Nemzetköri Vásár, amely nélkül nem\' is lchetno felkészültségünkről tiszta 5s áttekint, he\'.ő képet nyerni. Mind minden évben, ezúttal is féláron lehet majd a vásár megtekintésére Budapestro utazni. Belföldiek részére a vásárigazolvány kedvezménye április 23-tól lép érvénybe és teljes három hétig tart. Aki a vásárigazolvánnyal érkezett Budapestre, május 15-ig veheti igényije a visszautazásra is érvényes féláru kedvezményt. (:)
Ha nem jól lát, J&i
Fenyvesi György
órát él .x.koptikui m.*terheB
Fö-ut 10. Dobrovlca-háx.
Szuliililimii napin iiktaltill
Elkészült az Iparosbósök emlékműve
A nagykanizsai iparosság régi óhaját váltolts valóra az Ipartestület vezetősége. A világháborúban hősi halált halt tagjainak emlékére a Sugárúti székház <elöcsarnoká-ban hSsökhtiz méltó emlékmű nyert elhelyezést. Huszonnégy iparos hós neve szerepel az emléktáblán. Huszonnégy hősé, akik a nagy világégéskor szerszámaikat fegyverrel cserélve fel, siettek a haza védelmére. A lelep lezésl ünnepély f. hó 24-én, vastr-nap délelölt 11 órakor lesz. Avatóbeszédet mond dr. Krátky István polgármester; az emlékmű bizottság nevében Szálinger József átadja az emlékművet; Samu Lajos elnök az Ipartestület nevében átveszi az emlékművet; énekel a Tanonciskola Énekkara.
Az ötéves terv a Budapesti Nemzetközi Vásár tükrében
Darányi Kálmán miniszterelnök Győrben ismertette azt az öt éves tervet, amelynek keretélHin nagyszabású szociális tevékenység indul meg, hogy munka jutliasson mindenkinek.
Horlliy Miklós kormányzó vasrtrnapi rádiószózatál>an visront hangsúlyozottan hivta fel a figyebnet arra, hogy az országépitő munkából mindenki vegye ki részét azon a helyen,
A közönség sokszori kívánságára az Elcserélt ember
c. filmet a Városi Mozgó vasárnap d.e. V211-kor is bemutatja
Húsvétra „Ideál".cipőt vegyen!
Ideál nőicipők! Ideál férficipők! Ideál gyermekcipők! az „IDEÁL" cipőüzletből, Fő-ut 12. szám. — Szavatolt minőség! Rendkívüli olcsó árak!
I9&a áprllli 10.
ZALAI KOH-OKY
APEN
Fűti inkkn i hiljl Imjaiitíil i(i kiniiiliiliidt-
NBjykantisáD k-pb.tó : Krausz Nándor, Muszel és Frledenthal, Sípos Andor, Stampf Zslgmend, Teutsch Ousztáv. vitéz Tóth Béla, Valitcs és Deutsch fűszer- és cse-mege-áruházábtn. í<7
Comensoll Mária mai hangversenye
amelyen vitéz gróf Teleki Bála 16 ispán családjával és a környék elö. kelöséoci is jelen lesznek, a kanizsai zenekultúrának ismét egyik emlékezetesen szép és értékes állomása lesz. Jegyek még az esti pénztárnál, a icne-Iskolában. kaphatók. (;)
— Ttuakhahn poiltófyír
a nagyúr uricsaládok bevásárló helye önnek is rendelkezésére áll. Közvetlenül a gyártól szállítja a* utolsó kéznek, a fogyessztón"k szln-gyapjuszóvetei angolos gyártássi módon elkészítve. Nem fog csalódni. Evekre szóló m^takariUst ér el. Még tn» kérje ni€flteltínté6re a szövetmin tik költség- és kőtelezettségmenles beküldését. Truakbahn Posztógyár é« Ruhagyár Rt Budapest, XI., Lenke ut 117. sxfcn.
Tapsifüles család siet sürgős útra, uj ruhát kell venni Nyuszinak húsvétra.
Szeretnek jót venni. Bízva szabott árba, szívesen sietnek a Schütz-Áruházba.

Antal István és Drózdy Győző a kiskomáromi kerületben
Dr. Antal István igazságügyi államtitkár és Drózdy Győző or szággyülési képviselő .szombaton dében Nagykanizsára érkeztek, ahol felkeresték dr. Hajdú Gyula kormányfőtanácsost, a kiskomáromi kerület NEP-
elnökét, majd a délutáni órákban kiutaztak Kiskoináromba. A népszerű képviselő és az állam titkár vasárnap a kerület több községét látogatja meg, a beszámolókon felszólal Antal államtitkár is.
Letartóztatták a letenyei országot halál-szekerének kocsisát
Siket István valószínűleg beborozva elaludt a bakon, ez és nem autó okozta, hogy a szekér szakadékba fordult
Muraszemenye, április 9 (Saját tudósitónktól) Tegnapi telefonjelentésemet aq alábbiakkal egészítem ki.
Siket István kiscsehi fuvaros faszenet szállitott a sormási malomhoz. Hazajövet pedig morzsolt tengerit hoztak zsákok ban. Kocsiján tartózkodott Pén-4 zes István kiscsehi és Horváth Antal szentmargitfalvai lakos isi Kanizsáról hazajövet, a Le-tenye és Murarátka közötti útszakaszon történt a baleset, a Juliánhegyi régi partszakadásnál, ahol az úttest mellett 2 és fél méter mély árok húzódik. Az első megállapítások szerint az volt a gyanú, hogy az Eurogasco társaság autója lökte
A csendőrség igy csak másnap délelőtt értesült a balesetről. A nyomozást lefolytatva megállapították, hogy £ Siket, valószínűleg beborozva a kocsin elaludt, nem ügyelt a lovakra, azok a sötétben belemen tek az árokba. A baleset pontos színhelyén az árok szélén 1 méteres keréknyom van, ami a fenti állítást bizonyítja, bár Siket erősen állítja, hogy autó lökte őket az árokba
A kocsin autó-lökéstől szár-, mazó sérülés .jiincs. Az autó\' egy kicsi személyautó volt. Ha\' tényleg autó lökte volna be a kocsit, akkor az autón sérülésnek kellett volna lenni, ezt sem\' találtak. Az eddigi feltevés szej
Motorkerékpárok
megbízhatók és kitartók — a legerősebb napi strapára konstruálva I
A leghosszabb élettartam I
•j 990.— P-töl
18 h»vl részletfizetésre. Megtekinthetők :
SGHLESIIGEH GYULA
vaskereskedő,
Zala—Somogym. kőrzet-képvlselőjénél
NAGYKANIZSA,
Erzsébet-tér 18.
bele a kocsit az árokba. Ezt vallotta Siket is.
A baleset színhelyétől körülbelül 200 méterre Murarátka község újonnan épült, úgynevezett OFB házaihoz ment Siket segítségért. Mire visszatért, arra mar Marton György aligvári, hercegi kocsis \'és társai igyekeztek kisegíteni a szerencsétlenül jártakat. A lovak is aszük és mély árokban háttal feküdtek. Kötelet kötöttek rájuk és lovakkal húzatták fel a szerencsétlen állatokat, úgyszintén a kocsit is.
Pénzes jajveszékelését csaM halkan hallották, mert a zsákok és a szekérrészek teljesen elborították.
Amikor a zsákokat és a kocsit kiszedték az árokból, látták, hogy Horváth Antal benn fekszik az árok iszapjában. Azon-, nal a kimentéshez fogtak, de késő volt már, Horváth a kocsi felborulásakor azonnal kiszenvedett.
Siket fogta magát és lovaival együtt hazament Kiscsehibe, jelentést nem tett még a község-birónál sem. Csak másnap 9 órakor tért vissza a helyszínre.
A sebesült Pénzest a közel lévő házakhoz szállították be.
rint lehetséges az, hogy az autó előzése következtében a lovak megijedhettek és mivel a kocsis* nem vigyázott kellőképpen a lovakra, azok beleléptek az árokba.
Az orvosrendőri szemle megtörtént. A boncolás megállapította, hogy Horváth Antal fulladás és szivbénulás következtében halt meg. Tüdejében és szájában sok homokot, torkában pedig kukoricaszemeket tak láltak.
Siket István kiscsehi lakost a csendőrség letartóztatta és a nagykanizsai ügyészség fogházába kisérte. i ,
Horváth Antalnak három kicsi iskolásgyermeke ; maradt. Vagyonuk úgyszólván semmi sincs, atyjuk napszámkeresetéből éltek.
Ebből az esetből is kiviláglik, mennyire elhanyagoltak a vármegye itteni utjai. Ha ezen a veszélyes helyen korlátol húztak volna, ez a baleset nem történik meg, vagy legalább is nem ilyen kimenetelű lett volna. Tehát a szerencsétlenségért másodsorban az útfenntartót is felelősség terheli. A jelzett partszakadásnál az ut is keskeny, mert a leomló part állán
azbesztcementpala javításra nem szorul, vihar-és fagyálló.
ETERNIT MÜVEK
Budapest, V,Berlini fér 5.
dóan iszapolja a/, utat, ennclg következtében mély [barázdák\' vannak az uton. Az utépitésba már a mult év nyarán belefogtak, de Letenyén lul csak 200 méterre jutottak el. Erre a szegény, Trianon által legjobban sújtott vidékre , végre egyszer, komolyan gondolni kell.
Pecsenye
.két kerítéssel"
A Jugoszláviához csatolt magyar tenger, az Adria mellé invitál bennünket. magyarokat a jugoszláviai Novi-Vinodol ftlrdöhely Igazgatósága magyarnyelvű prospektusával. A kő-veikező szemelvényeket közöljük belőle: A tengerpart természetes homokkal van .bevetve", melyet .maga a tenger rak le" és igy a bársonyos föveny kiválóan alkalmas a .gyermekek bukdácsolására". A fürdőhelyen a pecsenyét ,két kerítéssel" szolgálják föl. A tiz éven feláll gyermekek .egész pensiont füzetnek". A pension .abrakai" a tengerre nyilnak, a jobb szobáknak pedig .kilátásuk van esszákra". — Miért nem iratiák meg magyar emberrel ezt a prospektust, ha már az élelmes gondolat megizületett ? Ez a propaganda, amely a pecsenye mellé .két kerítést" Ígér, nem fog lelkesi-löleg hatni reánk, magyarokra, hogy a Jugoszláviához csatolt kék hab-fodru Adriánk mellé menjünk nyaralni, ahol a pension .abrakai" a tengerre nyílnak.
— Tekintse meg a Kopsteln Bútoráruház állandó butorklállitását ízlései ée olosó bútorokat kedvesé fizetést fpf-tslekkelté vá«irolhat.
ZALAI KÖZLÖNY
1838. tojjlt >0
Nagyságos Asszony!
Tisztelettol raeghivjuk mindeut felülmúló tavaszi cipö-modelljeink megtekintésére és kiválasztására, ugy saját, mint kedves férje és gyermekei részére. Miltényi-cipö 60 év óta a legjobb márkás-cipő, aranyéremmel, ezüstéremmel és kiállítási nagyéremmel kittintetve.
Miltényi Sándor és Fia ripőOslet Fő-ut 2., városház.
Szombat
BUDAPEST 1
17 Kovács István és Cziffra Gyuri ké! zongorán játszik. - 17.30 Felvidéki est. — 18.35 Toll Jancsi cigányzenekara. — 19.30 «Az éle- hajósai.* Hangjáték három részben. — 20.20 Hirek. >— 20.40 Az o|>e.-aházi zenekar. — 21.40 Időjárásjelenlét. — 21.45 A rádió szalonzenekara. — 23 Tánclöme-zek. — 0.05 Hirek. BUDAPEST II.
19 Mezőgazdasági félóra. - 19.30 Hanglemezek. 20 Ilille.- kan rllár
beszéde Hé sből. BRCS.
Birodalmi nvüsor.
Vasárnap
BUDAPEST I.
9.30 Hirek. — 10 Betormálus istentisztelet. — tl Egyházi ének és szent-lteszéd. — 12.20 Időjeizéi, hirek — 12.30 Az o|>eraházI zenekar. — 13.05 I)r. Pelrovirs Elek előadása. - 14 Hanglemezek. — 15 C.crő Zoltán előadása. — 15.45 Antal István zongorázik. - 16.20 Dr. Földessy Cyula elő adása. — 10.50 Toll Jancsi cigány, zenekara. — 17.30 Hungária—Ferencváros bajnoki labdarugómérkőzé e második félidejének közvetítése. Be-szé\'ő Pluhár István. 18.30 A rádió szalonzenekara. — 19.20 Horváth L. gordonkázik. — 19.55 <A regényhős. Vidám hangjáték két részien. - 21.15 Hirek. sporteredmények. — 21.40 Za thureczky Ed-* hegedül. — 22.15 Magyar— lengyel válogatott ökölvivómér-kőzés. Beszélő Pluhár István. — 22.40 As 1. honvédgyalogezred zenekara. — 0.05 Hirek. BUDAPEST IL
11.15 Az I. határőrezred zenekara. — 13 Hanglemezek. — 10.30 Toll Jancsi cigányzenekara. — 17.30 Díszhangverseny. — 19.15 Mosonyl Ferenc
előadása. — 19.55 Nagy Margit énekel — 20.30 Hirek. — 20.55 Virány László jazz-zenekara, Gáthy László énekel. B8CS.
11 Néintt népzene és népdalok. — 13 Filharmonikusok. — 15 Tarka zene.
18 Közzene. _ 2Z15 Szórakoztató zene. — 24 Könnyű tánc- és fúvós, zene.
— Leghaunjjubb hU8Vétl ajándék
Mllténylolpő
Számos női bajnál gyakran végtelen nagy megkönnyebbülést szerez reggel, éhgyomorra egy félpo-hárnyl természetes ,Ferenc Józsel" keserUvlz azáltal, hogy a belek tartalmát gyorsan felhígítja és akadálytalanul kiüri\'i, azonkívül pedig az emésztöszervek működését lényegesen előmozdítja. — Kérdetze meg orvosát.

Három fivér halála 24 óra alatt
A halál tragikus játéka egy vasmegyei községben
Furcsa hármas haláleset tartja izga-, lomban a vasmegyei .f JuT Megyehid községla-kosságát és környékét. A község egyik legérdemesebb gaz-daesaládjának három férfitagja : Fülöp József, István és Kálmán köllözött el 21 óra leforgása alatt hirtelen halállai az élők sorából.
Minap éjjel távirat érkezeit Megyehidra, amely arról hozott hirt Fülöp István gazdálkodónak. hogy Cegléden élő fivére váratlanul elhunyt. (A \'távirat^ azonban nem érié téletben a
címzettet, mert Fülöp István alig pár perccel előbb hirtelen meghalt. A kettős tragédiával azonban nem zárult le a Fülöp családban a halálesetek sora. Aznap estefelé a család még éleiben levő férfitagja, aki a temetések felől intézkedett, ösz-szeeselt és pár percnyi szenvedés után meghalt.
A hármas haláleset természetesen óriási megdöbbenést keltett a kicsi faluban és a három család életben maradt tagjait körülvévő részvét mellett hiresz telések kaptak lábra, amelyek arról szólnak, hogy a három Fülöp fivér halálának egy na-
Az ELEKTRON cé9
Deák-tér 15. az. alá kBltSaiSH
(Fö-ut SugAr— ut sarok.)
Költözés miatt olcsá árak! Villanyszerelés, rádió, csillár I
Autó- és rádióakkumulátorokat éjjelen át töltünk!
Stephan Zweig, a történelmi regényíró
4 Irta: dr. Kováeí-Selw.téiiy Tibor
Minden mondata után érzi az emi-be.-, amint a feszültség egyre nő. a levegő egyre fojtóbb l«sz, a lélckégbon villámok készülődnek, — vihar jön, pusztító vihar s azt elkerülni, a íel-hőkel széjjelvemi, futni, menekülni nem lel»et. Erasmms nem tüdja a világot megállítani, som1 Stuart Mária a bakó kezét, sem Mária Antoinctte a guillotin e ését, Calvin kvzc nyitott kapura kell mutasson, Fouchét a meg-vé\'és arcul kell csapja, a Mcgallin álmám meleg vér kelt folyjon.
A Stephan Zweig jllágnézcte óriási felület, — az cmi>eri társadalomi férő 1 velye. Az ő világnézetének lürdctői élen állanak, az anyagi s a szellemi társadalom csúcspontjain. S az élhir-delőknek tragikus bukása a világ pilléreit rázza meg. Az ország tehát első pillanattól az utolsóig egy hajszálnyit sem veszít méretéből.
Mert az anyag olyan valakinek kézé bei van, aki annak feltéllen ura, j>a. rancsolója, aki azt szinte megdöbbentő felsőséggel formálja.
A kiPeje^s mód harmadik eszköze — az egyéiu^stilus. Egyéni stilus kifejezéssel tulajdonképpen semmi különöse\'. sem mondottam, n\\ert attól oz írótól, aki céljában, témáiban s azok
.beállításában annyim rendkívüli ogyénisé^jct mutat, stilusál>an magától értetődően egyénit várunk. Az csak Icrmészcles, hogy két könyvének gondos, megfigyelő elolvasása után, min de;i áruló jelzés nélkül is megtudjuk mondani s ezt vagy azt a könyvet csak Stephan Zweig irhattn.
Az ő stílusa azért ejyé.ii s árért megkapó, mert bármennyire is kifejező^ az egy szelleinrendü akaratnak, mégis liozzáilleszkedlk s a legapróbb részletekig a megrajzolt alakjai karakteréhez, az egész elénkbe tárt kor szlnéliez, levegőjéhez. Erasuiust olvasva szinte megcsapja orrunkat «z a liideg. nyirkos, dohus szoba K\'vCgŐ, amit annyira szereteti a nagy szobatudós, szinte át akarjuk lépésünkkel ugorni a pár lépésnyi mély szobát, lvogy tágra nyissuk az ablakokat, liogy a friss üdo levegőt, az élet robosztus zaját bcoie^szük oda a szük négy fal közé. Vagy Stuart Máriát kezünkbe véve halk szót lial\'.unk, nehéz selyem ruháknak \'suhogását, asszonyi beszédet — a szenvedély s a cinizmus lumg-ját. Beleljünk sötét birói talárok re-dől \'mögé, hol a sziv ltflyén az ál\'atn>-érdek szól. Aztán Mária Antoinette története. Sötét, csillugtalan éjben tü-zijálék, szétpukkanó, vakitó, ka(S»gó féSuyesséi, urak, dámák beszéde, szerelmes-kéjes, suttogása s a szinté.\' al. ján földi láng, felorditó vad elégtétel, vérmeleg ráébredé-s. Vagy vegyük csak

elő a Fouché sorsát. Undorító, sziv-lelen, kigyó élet hangja, — a* ember-ugy érzi, az utálat sötét háláién jár, ahol a megvetés az ut vezető. Sehol egy pillanatnyi fény, sehol a védelem hangja, minden rideg, minden kegyet-len, minden számitó, szenvtelen a hü. ton belül. Kívül pedig forog a világ,, forradalom, császárság, királyság kergetik egymást, — sziliek, hangok, üte. mek, tobzódó ellentétek ar. utálat változatlansága mellett. — A Magollin stl lusán mintha a tengor sós vize őwií tkj vé^ig. A barázdás, kérges, durva- tengerészek nehézkes beszédű emberek. Idő, éhség, vihar a széles "világnak vágyát életösztönök szük kényszerzub-bonyába préselik s közöttük csak egy eml>or nő a céllal: Magollin.
Eze.-féle élet a könyveiben s mindegyik életnek meg van a maga- kül >n szine — hangja. Egyáltalán az élet a stephan Zweig e ő- oldala, a mozgás, az ütem. Stílusát morész hasonlattal, Cjjy hatalmas hegyoromtzathoz tudnám hasonlitani. amelynek pillanatról pilla, natra változó az arcéle. Hol éles me. redeken egy-egy csúcshoz fut fel, hol mej szaggatottan ér oda, ahonnan a völgyik e;lk al\\ u vonal\' s ott i széles lassúsággal terpeszkedik, amíg me;int emelkedőhöz ér. A* mozgásban műidig ritmus, lm a tempó változó j is — valami küliuós zenekíséret. Hol ; fékező S aj cmbOr érzi, amint egy biztos kéz fogja a hangokat, hol v*-
pon való bekövetkezésében az í emberi gonoszságnak is része i lett volna.
Az üggyel kapcsolatban ifj. Nagy János dr. községi főorvos — aki az egyik Fülöp testvért kezelte — ugy nyilatkozott, hogy az este elhunyt Fülöp Kálmán volt nála délelőtt és több nap óta tartó erős lázról panaszkodott. Az orvosi vizsgálat során aztán kiderült, hogy erős influenzája van. A tragikus vég közelségét azonban még nem lehetett konstatálni, bár idős és gyomorbajban legyengült* embereknél nem ritka, hogy az erős láz szivbénulásl okoz: Var-lószinüleg ez az eset foroghat f« ím Fülöp. Kálmán halálának körülményeiben is, ami annál inkább bekövetkezhetett, mert a 39 és félfokos lázzal ktadö gazda kerékpáron tette meg az utat a 8- 10 kilométer távolság: bán levő Megyehidról Sárvárra. Az egy napon elhunyt két fivér halálát ugyanazon napon; nyomon- követő harmatkk teste\' vér váratlan halála azonban érthetőleg felcsigázza az emberek érdeklődését és foglalkoztatja egyesek képzeletét A kedélyek meg nyugta Ms a szempont jából — fejezte be nyilatkozatát a községi főorvos — ajánlatos-, volna- a, boncolás, amely hivatva lenne megállapítani a tényállást és- ogy. szeriben. véget vetno minden menderinondának
Forgács
házhoz szállítva kocsinként
MO P. „4
Kapható Strém Károly Utóda HACIE1 TEREICié! Sugár, ut 20.
dul száguldó s az enber érzi hogy a kéz enged s a han.4 elemei most szabadon tobzódhatnak.
S végül a negyedik eszköz célja elérésében: Stephan Zweig német nyelve.
Azzal, hogy a\', iró nyelvkészségét sorrendijén utolsónak vettem, annak jelentőségét, értékét semmi esetre sem akartam kisebbíteni. Ennél távolabb ml senv állhatna tőlem. Az adott ~ sorrend — leállítás a korba, drámai feszültség, stilus ós nyelvkészség — ne n jelent érték szerint val \'i mérést. Csak ugy van az, mint amikor ejy festményt Ítélünk meg. A gondolat, annak beállítása, a kifejezés ereje, ecsetvonás és szinck. — az egéte műnek egyenlő értékű részei s azoknak felsorolása csupán a kritik®< gondolatmenetét jelzi.
Ha az, utazás ejy iró világa körül, megengedné, az utat épen annak nyelvével kezdeném a legszívesebben. S az talán ne 11 is 1-nno egészen okta lan. Me.-t a legszebb gondolatot is könnyű annak agyonütni, aki dadog, akinek nyelvél>en semmi liajlékony-ság, \'akinek fülében a szavak* nem muzsikálnak. S micsoda e.ő, micsoda hajlékonyság, micsoda muzsika vsm a Stephan Zweig nyelvében:
A német nyelvt am/ugy is rendkívül gazdag s nemcsak szókincsében, a melyik egy-egy fogalomnak két-három kifejezést tud adni, de a szóképp
tm jpHiu 10
Csodásan szép arcbfirt biztosit
a világszerte ismert nagyenyedl
Kovács krém.
ÍAtM KÖZLÖNY
N»PI
Már rövid Idő múlva eltűnnek az arc szépséghibái, a bör csodálatosan szép üde, hamvas lesz. Egy próba meggyőzi önt isi „ill használatra kék ciomagolát (zsíros), ippall használatra fárga csomagolA* (tzáraz). Figyeljen a védjegyre I 303
EMLÉKEZTETŐ
Apiilii ».
Couun»n*>li Mária hangversenye í) kor a MnelskolAIian (Zenebarátok •l.iaaaága). Je.tyek Fiiclielníl Míju. J. —x
Az Irodalmi Kör Kod.ily hanaver-wnye 9-kor a színházban.
— HSIfycim I Uyilnyörll toketo, kék éa barna antilop Corsó-clpókűt kaphat P 19.80-ért az .Ideál" clpíuzletben, Fő-ut 12. aa.
Vadászfegyverrel szivenlötte magát egy murakeresztari bázvezetőnö
Mürakereszlur, április 9 (Tudósítónk tclefonjelenlése) Ma reggel 7 óra tájban Mura-keresz túron a Vimecz-fóle fü-szerkeréskedéshez közel lakói fegyverdörrenésre lettek figyelmesek. A szomszédok átszalad-Vimeczékhcz, ahol holtan találták Tóth Terézt.
A 34 éves leány Vimeez Lajos kereskedő házvezetőnője volt már hosszabb idö óta. Ma
reggel magához vette gazdája töltött vadászfegyverét és szobájában szivenlötte magát. Mire a házbeliek berohantak hozzá, már halott volt. Semmiféle irást, búcsúlevelet nom hagyott hátra, igy nem tudják, miért követte el végzetes tettet.
A csendőrség az öngyilkosság körülményeit és okát most igyekszik lisztázni.
Kormányával együtt végleg megbukott a francia népfront
Holncp {felelótt megalakul a Diladler-kormány
Pirin, április 9 I leszik felelőssé
...
A kf.«élcmény megnyugvással veszi n Hhim-kormány éjszakai bukását. A Blum-kor-mány csúfos bukása — irják a a lapok — mélló befejezése volt a. kormány kudarcokkal teli működésének. A baloldali lapok" ezzel szemben a szenálus ellen tombolnak és mindenért azl
•Korvett 111*9\'
BUOAPCsr.Ur.VWHHAXKRT.il
•Íz elnök Daladíert bízta meg kormányalakilással. A megbi,-zolt miniszterelnök mára pártértekezletet hívott össze, tárgyi a. páptok vezetőivel és még holnapi délelőtt be akarja terjeszteni a kormánylistát.-
A lapok értesülése szerint a D a 1 ad i e r-k o r m á r\\y alkalmas, lesz arra, hogy a\' válságot megoldja. A népfront kormány ideje végleg lejárt, Blum erőlködései világosan mutatják, hogy ez a» irány csődöt mondott.
bon, igeképzésben, a jelzők tömkelegében, a szinczéiben egyformán. Egy-egy képzővel, raggal ugyanannak a gyökérnek iszinte számtalan uj formát, uj értelmet tud adni s azok mint az ostor pattogása vágódnak a "fülünkbe, hogy szinte megszédülünk a ballota-kon.
A nyelvnek azt a bírását, amit Síe,)han Zweig mutat, megszállottság-nak tudnám elnevezni, amivei talán kérkedik, talán kápráztat, talán ha-zárdul játszik, de — ami csodálatunkat vivja ki. Enélkül a nyelv nélkül minden koncepciója, mündon dm mlatizáló ereje, minden stilis érzéke hiába való, jelentéktelenné lenne, cl veszne, pedig nem kéréséit, nem eiő szűkölt, a meiterkedésnek semeni nyoma benne, — ugy ömlik, ol/an természetesen, az eiőnek, öntudatnak, o caopxó hullámverésnek olyan biztos birtokában, akárcsak egy hegyi folyó viz«i S valóban, folyó viz az, ami. felkapja a témáfc játezik vele, sodorjn, üzi, felhajtja a habzó liullám tetejébe, lerántja magával a lólekösvény mélyébe a a témával együtt ma{ávn| lu^ad bennQnkct, az olvasót is.
A,jó könyvek tulajdonsága az, hogy elolvasás után az ember azokat to-vább éli. Atfnt «inlókcz«tébeii az égés* könyvön, nieg-m£gáll «gy-egy különösen megkapó résznét" s rtfikor másodszor is bucsut vesz tőle, üres-&éget, valami különleges kitőltotkm távolságot é.et önmaga s a jelen valósága kőzött. 6n azt szoktam mön, dani, liogy egy könyvnek legjobb értékmérője épen ez a bizonyos üres-
ség. Ha csak néWny ásónyi föld kell hogy azt megtöltsem1, akkor az a könyv nem volt értékes s bizony elég gyakran megesik, hogy a "könvv-adta világom s a val>ság világa kö. zőtt e^y hajszálnyira sem repedt meg a föld.
Stephan Zweig könyvelt olvasva ez az ür mitidánnyiszor valóságos Szaka, dékká mélyül széle;, írtéi}\' szakadékká, amit színültig irte^hordanont idő\'>e, munkába keüb
Valahogy a\', a különös érzé.en az ő könyvéit olvasva, mintha nemi is epy, hanem két Stephan Zwciget látnék magáim előtt. Egy szerzőt é; egy előadót. Mintha egy diszes hungv.-r-senyleiein egyik kitűnő helyén ül.ié. s ott lennének előttem a magaslaton a sze.zŐ Stephan Zweig frakkos, ma-biztos áll) helyében s az ő söntén frakkos alteregója, az előadó Sleph\'in Zweig ~ hatalmas hangverseny zongora billentyűin az ujjaival. A felzúgó muzsikából,\' a hangok tömegéből én mindi;; külön kihalom! mindakeltőt, határozottam mlndake tő s ha a szerzővel néha nem is értek egyot, sőt, ha a rohanó ritmusok megengednék, velo vitába is szállanék, — de a vir. tuóz mindig legyŐ;, mindig átfonnál engem s én egy-egy szán* után ho-lyemiől kihevüiieii felugorva, pirosra tapsolom a két tenyeremet.
A prológus e/.zcl véget ért. A függöny felgördülliet s most hölgyeim és uraim, méltóztassanak egyenként és külön-külön végig nézni az előadást.
. ! [Vég.) , ,
öt világrészben ismert
gyár szavatol az Asplrln-tabletták jóságáért. A valódiság és megbízhatóság jele a tablettákba préselt Bayer-kereszt, ami feltétlen biztosítéka az előnyöknek, melyekérta gyárhirneve áll jót.
A S P I R I N
TABIIT1ÁK Dí OOmJONK MINDIG A lAVH-KCICSZTRII 01 OOYELJONK MINŐIG A BAYtR Ki KCSZTRC I Q
(Folytatás az l-só oldalról) a szél és hóvihar. A vihart követő ár 13 házat sodort cl, a halottak száma eddig 1B. Az ár bekerítene és elpusztulással fenyegeti a 70.000 lakosú Mondgo meri városát is
Texasban a hólavina egy falut teljesen betemetett. Innét 18 halottat jelentenek. Paulában az országutakon 15 láb
magas hó minden országúton-rekedi autót betemetett, közlök egy iskolásokkal telt autóbuszt is. Több vonat is elakadt a hóviharban, a telefonösszeköttetés is megszakadt. A halálos áldozatok tszámát pontosan nem lehetett még megállapítani, a jelentések szerint azon ban már eddig is megközelíti a százat.
Nem hajlandó többé fegyvert fogni a francia területre menekült vörös katonaság
Páris, április 9 A spanyol ne nzetick előrenyomulását és nagy slke.eit a nemzetiek hadijelentésén kívül a nemzetiek egyre nagyobb száma igazolja. Bar-bastró menekültjeit 8 órás piltenő után vissza akarták szállítani Kataló-niába, azonban a vörös katonaság fellázadt és ne.n hajlandó többé fegyvert fogni. A meneküllek száma napról
napra növekszik. Átlag féfczer vörös katona szökik át naponta Franciaországba. Az Aranyvölgyben 7000 ember gyűlt már össze, akik az alkalmas pillanatot várják, hogy francia területre léphessenek.
Franciaországba érkeztek a leridai vezetők is a iMjltfármester vezetésével, akik a menekültek ügyéiől tárgyúinak a francia hatóságokkal.
leou/ABR?
-A MEFHOSz elnöksége táviratban fejezte ki ragaszkodását Darányi miniszterelnöknek a zsidókérdésben el foglalt álIás]>ontjáért é* a készülő intézkedésekért.

Ma délelőtt a belügyminisztériumiban Széli Józser belügyminiszter elnöklete alatt főispáni értekezlet volt.
Kinai jelentés szerint a kinal csapatok 1000 főből álló japán csaj>atot
bekerítettek.

A felsőház ülésén folytatták a mezőgazdasági munkások biztosításáról szóló javaslatot. Purgly Emil beszéde után Gáspár az érdekképviselet nevében beszélt és köszönettel fogadia a törvényt, kérte annak a női munkásokra való kiterjesztéséi
is. Lapunk zártakor az ülés még tart.

A pesüvidéki törvényszék* fogházában az alsónémedi arzénmérgezés ügyében letartóztatásban levő Varga Józsefnén kitört az elmebaj.
Székrekedés
a vírt beszennyezi. Ennek következményei: émelyoét. f«|- ét derékfájás fi mé* bajok. Ilyenkor Önnek la
rJü.pY/1 X33S3i»
Húzás
Az osztálysorsjáték ma kezdődött húzásán a Ivöve\'.kCző főbb nyereményeket húzták ki:
3000 pengő\' a 32.799, 2000 pengőt nye.t az 52.094, 1000 pengőt a 81.758. | számú sorsjegy. (Felelősség nélkül.)
Gyerünk a „Rózsába",
hol ma és minden este
BAtky Böske és Marussa
harmonikái orosztiicoi- és énekes
művésznők szórakoztatják a tisztelt vendégeimet.
Hordás József vendéglős.
BALAI KÖZLÖNY
19tg. ipHll. 10
Városi Mozgó. CstltörtCktől-vasárnapIgl
A magyar filmgyári*! remeke. BAnyl A. regénye Ilimen:
Elcserélt ember
Pongráci Itl\' í.i ts Benedek Péter története. A kettős főszerepben Kiss Ferenc, valamint a legjobb magyar művészek.
Előadások kezdete hétköznapokon 5, 7 és 9 órakor, vasirés ünnepnapokon 3, 5, 7 éa 9-kor. Rendes helyárak 1
Lengyelországról,
n magyar-lengyel történelmi kapcsolatokról tartott liceális előadást tegnap Vánkos Jenő polgári iskolai tanár, az Irodalmi és Művészeti Kör rendezésében. Érdekes utazás volt ez az előadás vissza a történelem legendás időibe és azoktól kezdve egészen a mai Lengyelországig. A vetített képek (a budapesti lengyel követség jobb diapozitiv-sort is küldhetett volna!) bemutatták a lengyel föld nevezetes, sógeinek egy kis sorozatát. Vánkos tanár, a világ-magyarság gondolatának lelkes hirdetője, értékes szolgálatot tett a történelmi ismeretek népszerű-sitését célzó, szines és közvetlpn s2a-badelőadásával, valamint a lengyel-magyar barátság fényeinek ismertetésével.
SLAZEN6ERS London
legjobb angol
tennlszfltö labda
lerakat.
Szakszerű és gyors hurozás
Vágónál. „
Olcsó ii jó szálloda Feltei
, METROPOLE,
• ftákóoxl-uton.
150 kényelmes szoba 4 pengőtől, ""------" \' * _:ngfltől.
neved!
muzsikál, a télikertben délután és este
teljes penzióval 9 pengi Az Étteremben szegedi Farkai -Jóska
a Virány-jass látszik a tánchoz. Hallgassa meg mindkét zenekart rádión. Adjon barátainak találkozót, hivja meg ókét vacsorára a
METROPOLE-bal!
3 órakor kezdődik a Zrínyi —NTE rangadó
A bajnokság második helyezettje, a Zrínyi bajnoki mérkőzés keretében méri össze erejét az NTE-vel. Minden idők legizgalmasabb mérkőzése szokott lenni a két helyi rivális találkozása. Ha a két csapat eddigi eredményeit bíráljuk, azt Látjuk, hogy a legtöbb bajnoki küzdelemből a Zrínyi került ki győztesen. Az ősszel is a Zrínyi győzött, viszont tavasszal a Schfltz kupamérkőzésen az NTE 1 :1 arányban győzte le nagynevű ellenfelét. Papírforma szerint a Zrínyinek kell győzni, de pillanatnyilag az NTE van jobb formában.
Nagykanizsa város sportközöiisége élénk érdeklődéssel \'tekint a mérkőzés kimenetele cló.
Kezdete 3 órakor. Előmérkőzés NTE II.—Zrínyi II. fél 2 órakor.
Tagkedvezmények nemi érvényesek.
(0
Hangos hírszolgálatunk
multheti sikere után — kedvező idő esetén — holnap, vasárnap délután fél öt órától ismét ad a Zalai Közlöny Hangos Hírszolgálatot. Ezúttal a zenés műsor keretél>eii közvetítjük a Ferencváros—Hungária mérkőzés II. félidejét Pluhár István konferálásában. A fél 5 órától kezdődő Hangos Hírszolgálat hét óráig ad zenés műsort, közben híreket közlünk. Litánia alatt a közvetítés szünetel. [
— (Nagyheti sorrend a felső-templomban)
Virágvasárnapján a rendes vasár- és ünnepnapi sorrend fél 11-kor barka-szentelés és a szentmisében passió. — Nagyhétfőn, kedden, szerdán este 7 órakor férfiak lelkigyakorlata, tartja dr. W\'eber Pál apáikanonok. — Nagy. csütörtökön fél 8 órakor u férfiak szcntáldozása a befejező szentbeszéd-dcl. 9 órakor nagymise. — Nagypénteken délelőtt 9 órakor csonkamise passió ós utána szentbeszéd ós szent sirnyitás. Délután 5 órakor Jeremiás siralmai, 6-kor Szentségeltétel. — Nagy szombaton jéggel 7 órakor Szentség-kitétel, tüz ós húsvéti gyertyaszentelés, 8-kor szentmise. Délután 5 órakor feltámadási körmenet. — Húsvét nap. ján háromnegyed 7-kor husvóti ételek megáldása és utána szokott időközök-ben szentmisék.
— (Lelkigyakorlatok)
A nagykanizsai MANSz lelkigyakorlatait P. Cirfusz Viktorin plébános tartja április 12—13-án. — Ugyancsak a plébános tartja a kískanizsai Leányklub lelkigyakorlatait április 11— 13. napjain. — P. Andreska Felicián a rendőrlegénység részére tartott konferenciát, amely holnap, vasárnap közös áldozással végződik. — I». Bakos Ágoston a cserkészek részére tartott lelkigyakorlatokat ma fejezte be.
— (Bankett dr. Csik László tiszteletére)
A letenyei kir. járásbiróvá • kineve-zett dr. Csik Lászlót a nagykanizsai törvényszék elnöke április I2.vei \'felmentette jegyzői állása alól. l*i állomáshelyét április 19-én foglalja el Letcnyén, miután április 18-án leteszi az esküt a törvényszék teljes ülésén. Dr. Csik László tiszteletére ma Cste a Koronában bankett lesz.
— (Esküvő)
Liditb Mária (Nagykanizsa) és Suchmann István (Kaposvár) április 12-én, kedden délután fél t órakor tartják esküvőjüket Király utca 17. szám alatt.
— Rómában a nássatasok kedvelt sxállodija: a Hotel Imperial-Tourlnff.
Via Vittorlo Veneto 24. Elsőrendű szálloda. Autóbusz minden vonatnáll.
— Takarékoskodni mindenütt leket, csak ott nem, ahol az egészségről van »zó. Fej- és fogfájás, meghűlés és rheuma eseteiben már 1—2 Aspirin-tablelta segit b az egész kiadás 12 vagy 24 fillér. 20 tablettás doboz 1-80 P.
Nép Mozgó, •gombaion és vasárnap
Soha nem látott dzsungel-film t Rudyard Kipling élményei
ELEFÁNTBOY
A nagy magyar Hlmrenrtező KORDA SÁNDOR feldolgozása Főszereplő SABU, az Indiai csodagyerek.
Magyar Híradói
Gyönyörű kísérő műsor!
Előadások köznap 5, 7, 9, vasár- és ünnepnap 3, 5, 7, 9-kor. Csak 20, 40, 60 filléres helyárakkal I
A gyermekek szórakozásairól
adtak elő a leánygimnázium szülői értekezletén
Szerdán délután szülői értekezlet volt a Notre Damo leánygimnázium, ban, melynek rajz tenne zsúfolásig meglelt. Ott voltak más intézetek tanárai is. Máter Kabos Petra igazgató megnyitója után Fölnagy Mária tanárnő gondos ós nagy ]>edagógiai érzék-kel és ifjuságszcretcltel felépített előadást tartott az ifjúság szórakozásai-ról. Végigvonultatta luillgatósága előtt a különböző szórakozási lehetőségeket, a mozit és a könyveket, melyek első helyen állanak. Beszélt a mozi kihatásáról, nemcsak a fogékony fiatalság lelkére, hanem a felnőttek lelkivilágára. A szülők — mondta — lelkiisme-reli kérdésnek vegyék, hogy gyermekeiket csak a nekik megfelelő, nevelő és nemesilő hatású előadásokra engedjék el. A könyveknél végigvette mindazon szer/ők müveit, amelyeket a különböző korban a gyermekek olvashatnak. A nagyszámú hallgatóság nagy tetszéssel adózott a sikerűt előadásért. _
— (Nagy meglepetés)
készül a Leány klub április 23-iki műsoros teaestjén, amely még a szokottnál is vidámabbnak Ígérkezik. A vidám teaest tiszta bevételét a Misz-sziósház bővítésére fordítják. (:)
— (Könyv-adomány)
Az amerikai ftiagyarok részére Nagykanizsán indult könyvgyüjtóshez Székács Pálnó 10 kötetet ajándékozott.
— (Egerszeg képviselőtestülete)
most tartott ülésén 40:1 arányban dr. Arvay Lászlót választották meg főügyész-helyettesül. A polgármester bejelentette, hogy a pénzügyi palota építésére 30.000 pengőt kapott a város a minisztériumtól. Ezután a város rákfenéjét: a villany-ügyet tárgyalták ismét nagyobb vita keretében. A tarthatatlan helyzet rendezését sürgették.
— (A tapolcai tavasbarlang)
alápillórezé&l munkálataival párhuzamosan dr. Keszler Hubert mérnök irányítása mellett a barlangkutatásokat is folytattak. 380 .méter hosszú barlangláncot ^került felkutatni, szabaddá tettek egy 80 méteres részt is, amely csónakázható is._
L—Ha^ü^r\'Miitényi\'cIpőt\'VeazUnk;!
— (A TÉBE-évkönyv)
Megjelent — immár harmadízben — a Magyar Takarékpénztárak és Bankok Évkönyve. A reprezentábilis, hatalmas kötet ötödfólszáz oldalon a pénzvilág minden problémáját felölelő komoly és értékes szaktanulmányok sorozatát tartalmazza. A kötet első felének 18 tanulmányát He^düs Lóránttól kezdve csupa országos nevű közgazdasági és szakirodalmi szaktekintély irta. A vidéket méltón képviseli közöttük Kelemen Ferenccel, a Nagykanizsai Takarék igazgatójának a gazdaadósságok kérdésé vei foglalkozó 13 oldalas tanulmánya.
Gyomorégésnél
szedjen OUSZT1N CAPSULÁT
Mlnd.D „úg]r,itrUib.D k.pb.ló. Egy doboi it. 1-10P
— (Elégelt egy öregasszony)
Klsdiós pusztán özv. Balassa Józsefé 76 éves asszony ogyedül voll odahaza. A beteges asszony, amikor a kályha mellett elment, megszédült és hogy el no essék megkapaszkodha. tott a tüzes kályhában. így történt, hogy magára rántotta a tüzes kályhát. Este holtan találtak nl a kályha alatt.
— Bátorokká, a Kopatetn-cég vezeti Modern mlntatermelben a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kedvelő .lae-tésl fettételek mellett
Saját termésű
literje 3S fillér, 5 litertől házhoz kDIdOm.
özv. Lusztlg Ödönné
Telefon 223. lon
— B.torklálltUnakat tekintse meg
minden vételkényszar nélkül. Kopsteln
bútoráruház.
NarUri Április 10. vasárnap. Kom. kai Virágvasárnap. Protestáns Zsolt. Ur. Ntzan hó 9. — Április 11. hétfó. Rom. kat I. Leo [). Protestáns Leo. Izraelita Ntzan hó 10.
Gyógyszertári él]elt szolgálat e hó 15-lg a hekete sas gyógyszertár éa a klskanlzsal gyógyszertár.
OfalUrdö nvltva reggel 6 órától eata 6 óráig (héttó, szerda, péntek délután kedden ecáa nap nőknek.)


» \' Üfeíf 4
V\'lll^/\'iiS
Mg!!
f M
a ;ig|H

Ez a
kerékpár 85\'- P
kapható t
MIMID
MkftalftMM ht-Kii Tililii 12.
Bílsó gumml I.Afí reklámárban p 1 W
Bármilyen kerékpáralkatrész és kellék a legolcsóbb árban!
Kedvező részletfizetési feltételek! Javító műhelyt
1938. április 10
ZALAI KÖZLÖNY
51 év óta százezrek dicsérik
jóságát szép kivitelét
6 nagy üzlet az ország különböző városaiban
és olcsóságát.
Vásároljon tehát ön is nálunli!
Óriási választék! Kedvező fizetési feltételek!
KOPSTEIN BUTORHÁZ
NAGYKANIZSA.
APRÓHIRDETÉSEK
10 HÓI. SO fillér, mindén további isó 4 flllir.
Autótaxi (bérautó) a] irsmvovalss leg-oleióbban Kautmann Manónál rendelhető. Telefonállomás 222. 4024
Férfi-, Ha- él g,.ria.kruh*k,
Bocival ruhák készen éi méret után mec bízható olcsó Irbsn Zwelg Imrénél. W6
Kedvezi fizetési fellételek mellett olcsón alaéó Katonaiéten >90 és 300 négyszög-01 há.h.lr Jól termő gyümölcsfákkal. Cim : Hunysdi-u. 16 4. ajtó. 623
Shallfléts terjesztésére üzletszerzőt fix éa |utalékkal felveszek. Szabó Antal aporttlzlete. 1016
leveszór et börborrl raaianaa. la-•aaai l.lfittök, ciöksbílok ló kivitel, ben, olcsó álban Zwelg Imiénél kaphatók.
Ing- és plzsomo-popiinok, dresslng gown anyagok
SchÜÍZ-n*/.
ö.aakamfartaa háromszobás lakások Fó-utl bérpalotában május l-re kiadók. Clm a kiadóhivatalban. 1015
Nsgybagolai hegyen 1100 D-M amfilfi-bírlak eladó. Gelencsér József Bsgola.
1019
Haaaaált ruhát vesaek él elsdok, hívásra házhoz megyek. MárkuB, Királyutca 31. 668
Kla*é hatszobái, két bejáratú, délitek, vésű lakás. Dr.Haiser, Kölcsey-u.3. 1014
FardflaaalaaMaarfé, üveglap, com-hlnálí pohár és aiapnlntirtó eladó. Vágó illatsrertás. _1033
Megbízható Jól tózó mlnd.n..! kerea azonnali belépésiéi Plébánia Hahót.
Zákány-telepen egy háa azép gyümől-esőssel szabadkézből eladó. Clm a kiadó, hivatalban. 1025
Tisztelettel értesítem a nagyérdemil közönséget, hogy raktáron tartok miHden nemes kőből készült síremlék.!, Ugy
a legegyszerűbbtől a legmodernebb kivitelben. Továbbá készítek és vállalok e szakmá-
ban mindennemű tapi.MI »ankik*t. úgymint
sírbolt, airkeret
készítését termés- és műkőből.
Kérem a nagyérdemű közönséget, mielőtt bárhol vásárolna, szíveskedjék felkeresni és a raktáramat megtekinteni. g;o
Szíves megkeresést kérve vagyok tisztelettel
Kovács lózset "SSfáT
Király-utca 33 sz. Teleion 615.
KERTI MAGVAK
HIRSCH ÉS SZEGŐ cégnél
MAaaZftKOZLET
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A (óváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és kózponti fekvésű
IstvAn király Szálloda
(VI., Padmanlozky-utoa S.)
Igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kölntlnk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konforttal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lifl slb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehetó Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit kl a jelentkező olvasók részére.
As Ön szállodája Ba*a|saataa 1
Corvin Szállodai
Budspest Hívében, a Nemzeti Színház mellett. VUL, Csokonay-utca 14. — Tökéletes modern komfort. — Folyóvíz és központi fütéa minden szobában.
Budapest valamennyi vlllamoa vaiuta és autóbusza a hotel közvetlen köaelében. Fjyéjy.M subák máz J |»ag(t<l, kétágyas szobák ( p.ngötgl, t.lj.a penzió í-50 prafő. VI
Modern konfekció fi 110.,0. már 25 P tői kaphatók Zwelg Imrénél. 6SB
Mindennapi levelezésből összegyűjtött bélyeg.t, régi vagy uj tömegekel, magyart éa kuitöldlt, feloszlatott gyűjteményeket bármikor megvételre keretek. — tbrbailta Lajos, a Zalai Kfiatöny f azer-kesztője. Érdeklődni lehet telefon 78. sa. vagy Bzemélyeaen mindennap d. u. 5—8 óra között.
Saját termésű karaoaanyl ssztall
fehér fear P 0\'56-ért, aazUII siller (vörös) kar P 0-44-ért lllezenklnt k.p-
A város belterületén lévő kálazabás, összkomfortos, modern lakás május l-re kiadó. Cini a kiadóban. 1024
Alig használt Slnger kailkahajós gép eladó. Rozgonyf-u. ő, luza
Tárház-utca. II. az. oaaléélhé. szabadkézből eladó. - Kedvező fizetési fal-tételek. 1029
Flgyalaai I Házal, bázhelyaa löldet, azöiőt olcsón akar venni 7 keresse fel Horváth közvetítőt, Sugár.nt 42. 10M
■ MSab.Jératia elegánssá bútorozott utcai ...ha kiadó. Csengerz-ut 22. 103a
Hirdessen o Zolái Közlönyben
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Outenberg Nyomda éa Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: Z.I.I Király. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
Köszönetnyilvánítás.
Köszönetünket nyilvánítjuk mindazoknak, akik a szeretelt feleség, édesanya, nagyanya eltiunytávil mélységes fájdalmunkban osztoztak és részvétüket nyilvánították.
Németh Oyula
é. Caaládjü.
Ai\' Országol Magyar Kereskedelmi Itjeiíléi nagykanizsai kerülete
1938. április 24 én, vasárnap délelőtt 11 órakor tartja Nagykanizsán, Fő-ut 7. sz. alatti egyesületi helyiségében
éri rendes közgyűlését,
melyre a kertllet Igen tisztelt taglalt ezúton is tisztelettel meghívja
az ElnOkség. Napirend:
1. Elnöki megnyitó.
2. Titkári és pénztári jelentés.
3. Megüresedett tisztségek betöltése.
4. Esetleges indítványok. (Ezek a közgyűlést megelőző nyolcadik napig Írásban közlendők az elnökséggel).
MARGIT FÜRDŐ
Caengery-ut 19. ■érvény kédfUrdftk Tyuk«i«m*ágit
Nyitva minden nap.
Ágyloll, pehely
ktUngtrék, penziók, szállodák r<»x*r«, InMiell plmákhux higiénikusán k«t«lv« olció átban.
Fehér fosztott libatollat
ta kilónként P 3\'OO-érl,
egylobb minőséget J.50 ért szállít 5 kilós postacsomagban bé.m.nlvc utánvéttel
HUH gtuu hlmi\'bm. UskiriilinUu.
Tahlntaa míg drubimuUMn a Mwsmiri
Teljes
csiraképes és fajtiszta:
9 karfíól mag 8 • a kelkáposzta „
12 ~ káposzta
5 « kalaráb „
5 0 sárgarépa ,,
4 n patrazstlyem
10 ° ra».k , 10 * aaláta "
5 o ugorka „
6 ő paprika „ 14 cukorborsó „ 10 spárgabab „
stb. stb., kb. 50 éle
virágmag
megérkezett és kapható:
orszAgJózsef
magkere6kedésében Nagykanizsa, Erzsíbel tér 10. A rágl bírósági palota mellett. Tel. ISO.
A ZALAI KÖZLÖNY .KERESD A BETŰT" VERSENYE
i» ir3tínr í4
Nagykanizsa megyei város
polgáimesteretől.
7039/1938.
Tárgy: A lebontott bankok terlle tínck bérbeadlsa mezőgazda eigi művelésre
Hirdetmény.
A volt hadikórház polgári Iskos-ság áltat lakolt részén a btrakok lebontásával felszabadult területeket, 11 drb kb. 1000 □■öles parcellát mezőgazdasági művelésre 3 évre árverés utján bérbeadom. Az árverés f. hó 11-én, bélfőn délelő t 10 órakor lesz a helyszíneit.
Nagykanizsa, 1938. április 7. ioio Polgármester.
1938. április 10
Nagykanizsa megyei város
polgármesterétől.
8092/1938.
Árlejtési hirdetmény.
A város hivatásos tűzoltósága ré szére, mintával ellátandó zárt írás bili ajánlatok alapján:
14 öltöny nyárlruhát, 14 öltöny téliruhát,
14 pár téllcalimát,, 14 drb léll-köppenyt, 14 drb lUzollósapfcát, Illetve 75 60 méter nyári ruhaanyagot, 33\'40 méter téli ruhaposztó anyagot, 39 20 méter télikabát posztóanya-got szerzek be, továbbá 14 öltöny nyári, 14 öltöny léliruhinak, 14 drb
OLCSÓ
HORTHY MIKLÓS-UT 1.
RETIKÜLVASAR
HÚSVÉTRA
SAIÁT
készítésű
ÁRUK!
HAMBURG
SZAKKÉPZETT
BÖÍÖSDÖ3-
BÉLI
megérkezel!
a Shellgáz
A SHELLGÁZ nagyvárosi kényelmet hoz otthonába A SHELLOÁZ kuliurát hoz házába A SHELLOÁZ a legideálisabb háztartási tüzelő A SHELLGÁZ nem mérgező, nem robbanó, de 13.000 kalória hőt ad A SHELLGÁZT otthonában díjmentesen bemutatom A SHELLGÁZAT díjmentesen kipróbá halja otthonában süthet, főzhet és vasalhat A SHELLGÁZ a legtökéletesebb tflzelő
Csepel gázresók, takarék-tűzhelyek és a Shellgáz
kapható
SZABÓ ANTAL sportüzletében
Nagykanizsa, Fő-ut 8.
Mindenki jól jár,

pengőért vesz nagykanizsai katolikus kulturház-sorsjegyet
téli kfppenynek varrás! és 14 pár
csizma felelésének munkálatait vél-laMba adom.
Az Összes be»z< rzendfi anyagoknak it munkáknak a budapeatl hl-vaiáaos tűzoltóság által előirt mintáknak kell msgfc\'alnf.
Zárt Irárbeli ajánlatok folyó ívi április hó 29. napjának déli 12 ór«-jálg adható kbe a városi Iktalóhlva-tálba.
Bővebb felvilágosítást a vároai gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1938. április 2. ,„0, Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
9083/1938.
Tárgy: Selejt mj- és tűzifa írtékealtéae.
Faeladási hirdetmény.
Folyó hó 11-án, hétfőn d. e. fl órakor a városi Alsóerdőn kitermelt 945 halom selejt tűzifát és 144 drb. különféle mérelü, összesen 14.656 lm» kevert rönköt (müfát) a helyszínen (alsóerdei vágáslerületen) tartandó szóbeli árverésen eladok. Nagykanizsa, 1938. április 8. , Polgármester.
Kesztyűk
Férfi bőrkesztyű P 5.20 N6I bőrkesztyű P 4.BO Nőt cérnakesztyű P -.98 N6I selyemharlsnyák
már 1. - P-tél Nfll dlvatkalapok
már 4.SO P-tíl
Ezenkívül az Összes férfi- és nőt divatcikkek
legolcsóbban
Brónyai Divatház
Horthy Ilklól-lt L
Cfcsvnésjjof mfamczihan szómkoxTialik
Legújabb női és gyermek-tavaszi kabátok teljes választékban raktárra érkeztek.
Schütz.
VILLA és KERT tulajdonosok figyelmét felhívjuk nemesitett pá-zsltfttmag keverékeinkre, egyéb virág- és kertimagvalnkra. ___BIB8CH fa SZE6Ő eá|nál
i— uramn -—i
I atiMI • toljri kanakadáluél I
♦a tmTttaoksil „.I |
A
Hmm. • kytulajd.aoa Ktagazduátl UC «nt»*\'t< N»onzda *■ faayUadt Vállalata kön,Tuj»iudi)ít»u Na^kulK^z.
Oat«W. áala| S4r\\itj.
78» Évfolyam 82. szám.
NagykanliM, 1938. április 12 kedd
Ara 12 A".
ZALAI KÖZLÖNY
SuifccMIMn «• Uadótlialal: FU 5 aái Ikctdcsk nfcklai UU^ HlWIn.
POLITIKAI NAPILAP
Feleifis szerkesztfi: Barbarlts Lajos
Előfizetési ára: egy hóra ■ pengi 40 fillér. Szerkesztéaé(i és kiadóhivatalt telefoni 70. u
Nagy reformok előtt
A magyar élet olyan nagyjeLent^ ségll változások előestéjén áll, amelyek nem csak gardasági, híiinerrt szociális szempontból is mérföldes lépésekkel viszik előre a nemzeí megoldást váró problémáit.. Mfrt ismeretes, Darányi Kálmán miniszterelnök még a Középeurópában bekövetkezett nagy külpolitikai változás előtt beszédet mondott Győrött, amelyben lefektette Magyarország munkaprogramját öt esztendőre. Ennek <a programnak legfontosabb része volt annak atf egy milliárd pengőnek a bejelentése, amelyet vagyonadó formájában visz bele az állam kasszájába s elsősorban és főként honvédelmi célokat fog szolgálni. Lényeges ösz. szegeket fordítalak az egy milliárd pengőből gazdasági életünk fejlesztésére és bizonyos szociális feladatok megoldására is. Amikor a miniszterelnök *a kjormánynak ezt a programját Ismertette a Nemzeti Egység Pártjának értekezletén, a kialakult hangulatból látni lehetett, hogy nem mindennapi esemény előtt állunk, hanem olyan nagyjelentőségű kormáfnytények következnek el, amelyek gazdasági téren erős, alkotó irammal, vér pezsdítést!\' visznek úgyszólván minden foglalkozási ág körébe, de ezzel párhuzamosan honvédelmi szempontból biztosítani fogják a nemzetnek önmagával szemben kötelező védekezési céljait. A győri program megvalósításából önként {folyik majd a nemzet nagy, alkotó munka ütemének fokozása s előrieláthatólag rendkívül nagy szociális következe ményektoel kell számolnunk, amelyekben szükség lesz minden dolgozni akaró magyar kézre Magá-f nak az egyszeíi vagyonadónak a! kivetési kulcsa is nagy megnyugvást kelt az egész magyar társadalomban. A szükséges egy milliárd pengőnek előteremtése a nagy vagyonok köréből fog megtörténni s a kisebb vagyontestek s a vagyontalan egyedek ehhez a nemzeti alkotó munkához munkakészségüketí, szorgalmukat s kiváló szakértelmüket fogják nyújtani. A Darányi-kormány joggal nevezhető a nép érdekét szolgáló szociális szellemű kormánynak, nem csak a jelen. mérföldkövet jelző programija, de már előző Intézkedései is kézzelfoghatóan igazolják, hogy ha anyagi erőt kiván igénybe venni* azt onnan kéri„ ahol van s ha előnyöket juttat, azokat azokhoz származtatja, akik arra rászorulnak. Nem akarjuk most végig Ismételni azokat a nagy reformalkotások atv a melyek sorozatosan Igazolják a kormány szociális gondolkodását, de nem hagyhatjuk megjegyzés nélkül azt a tényt, hogy Magyarország továbbra is megmarad Európa ama államának, amelyben a nyugalom és a rend honol. Ebben a békés, nyugalmi atmoszférában fog most már izmosan gyökeret verni a lendületes nemzetépítő i>olitika, amely
Az olaszbarát Bonnet az n] francia külügyminiszter
Egyetlen szocialista sincs Daladler kormányában
i \' , Páris, április 11 Daladier miniszterelnök vasárnap délután 3 órára alakította meg kor-* mányát. Az uj kabinet a népfront teljes bukását jelenti. A Daladier-kormánynak ugyanis egy szocialista tagja sincs- Az uj kormányban Chaulemps állammlniszler Lett, mig a külügyi tárcát az olaszbarát Bonnet vállalta. y
Az uj kormányt a baloldal kivételével megelégedéssel fogadták Pá-risban. A mérsékelt sajtó azt irja.
hogy a népfront felbomlását eredményezte az uj kormány és örömmel látja, hogy végre a forradalmi pártok kezéből kiesett a gyeplő.
A lapok értesülése szerint az u} korjmány a pénzügyi felhatalmazásról szóló javaslatot csak junlus. l>an nyújtja be. | \' !
Húsvét utáni kedden Írják alá az angol-olasz szerződést
I London, április 11 A római iangol nagykövet és Clano vasárnapi tanácskozása tisztázta a megkötendő szerződés minden részletét és ezzel az utolsó simításokat végezték el az egyezmé-
nyen. A szakértők vették át most már a munkát, akik a végleges szövegezést készítik el. Remélik, hogy ezzel nagycsütörtökre végeznek, az aláírásra valószinüleg húsvét utánj kedden kerül sor.
Németország
Berlin, április 11 J A német birodalom nagy napja csendben és simán folyt le. A népszavazásra a hideg havaseső ellenére reggel óta hatalmas tömegek vándoroltak a szavazóhelyiségekhez. A falvakban délelőtt már leg. több helyen Le is lehetett zárni a szavazást, a városokban azonban estig tolongott a tömeg. i
A Bécsl>ől hazautazott Hitler kancellár és kisérete á különvonat be-érkezése után az anhalti pályaudvaron azonnal leszavazott.
Németausztriában is rendben folyt le a szavazás. Bécsijén 2081 urnát állítottak fel. Mindenkit nyilvántartottak, ugy, hogy visszaélés nem történhetett. A Ieszavazotlfak igazolványait lepecsételték és mellükre emlékérmet tűztek. Sokan a zárt boríték helyett nyíltan szavaztak. Nyíltan szavazott a katolikus papság nagy része is. ! i
Külföldről a különvonatok sora vitte a szavazókat német területre. Magyarországiul B különvonat indult, Lengyelországból 6000 német érkezett német területre. \'
A végeredmény
Berlin, április 11 A szavazatok összeszámolása ké-
48,799.269 igen
452.180 nem ----
221.159 nem szavazott
flusztrlp
sö estig folyt. Hitler a birodalmi díszhangversenyen vett részt és a beérkezett végeredmény után itt nyilvánosan jelentették néki az íred métlyL
Ez az eredmény a kővetkező : Németországiján a 19,546.960 vá\'asztó Jogosult közül\' leszavazott I!),826.791, ami 1)9.66 százaléknak felel meg. A leadott szavazatok közül igen.nel szavazott 18,799.269, ami 119.06 százalék 1 Nem-mel szavazott 452.180 (0.92 százalék !) Érvénytelen volt 76.819 szavazat. I I
Németausztriában a 1,310.077 választó közül leszavazott 1,287.431 |M)lgár. Ezek közül i^en-nel szavazott 4,270.145, nem.mel 11.266 vá. lasztópolgár. 1
Hitler: .Életem legboldogabb
órája ezl\' Hitler kancellár a jelentés után
4,270.145 igen 11.266 nem 22.646 nem szavazott
rövid rádióbeszédet intézett a birodalom népéhez. Többek között a következőket mondta:
— Sokat reméltem szülőföldemtől de az eredmény felülmúl minden várakozást. Köszönöm a blzalmiati; amellyel a német nép bebizonyította a történelem előtt, hogy a két német állam maga kívánta egyesítését. Elmondhatom, hogy életem egyik legl>oldogabb órája ez !
Bécs, április 11 A népszavazás után Bécs népe lel kes örömmámorban úszott. Fáklyás menetek vonultak ftel az utcákon nem csak a régi császárvárosban^ hanem vidéken is és igy ünnepelték a szavazás eredményét. Három napig most zászlódiszt ölt Németország! (
Az Anschluss nem lehet akadálya az angol-német közeledésnek
i London, április 11 Az angol lapok a német népszavazás eredményével foglalkozva megállapítják, hogy Hitler teljes győzelme várakozáson felüli. A Times vezércikkében azt irja, hogy
az alkotások egész sorozatát fogja produkálni.. j
Itt kell rinegemlitenünk a kormánynak a győri programból folyó ama elhatározását is, hogy a közgazdasági és a .szellemi élet egyensúlyának helyreállítására felhatalmazás adatik s ezzel igazságos mértékkel mérve, közóhajnak tesz eleget, amikor törvényes intézkedéssel biztosítja a magyarságszámarányának megfelelő elhelyezkeu dést a gazdasági pályákon épp ugy, mint a szellemi élet fontos és irányt szabó pontjain. DítfVmyl Kálmán már győri programjában cmlilést tett arról, hogy felesleges elméleti vitát folytatni afelett, hogy helyes-e
vagy nem helyes a zsidókérdésről l>eszélni. Tényként szögezte le az igazságot, hogy zsidókérdés van s ez egyike elintézetlen közéleti problémáinknak.. A thézisből önként folyik a konklúzió, hogy ha ez a probléma elintézetlen, annak tervszerű és törvényes rendezése múlhatatlanul szükséges. Az egyensúly felbillent s azt helyre kell állítani. Ezért áll elő a kormány a minden irányban kielégtő, feszültségeket levezető javaslatával/, hogy a társadal-/ ml és gazdasági helyzet egyensúlyának hatályosabb biztosításról törvény intézkedjen. Azt hisszük/, hogy amikor erről a kérdésről nyíltan beszélünk a közvélemény
Hitler a néppel bizonyította be igazát, amely szerint Ausztria a bémet nép egy része. Leszögezi még. a 1,-hogy az Anschluss nem lehet akadálya Németország és Anglia közeledésének-
előtt s feltárjuk a kormány törvényes Intézkedéseinek módozatait;, helyesen cselekszünk, mert czafl egyszersmindenkorra kiküszöbölhetőnek véljük közéletünkből art aa irritáló erőt, amelyik nem egyszer szélsőségekre ragadtatja magát a meglévő problémák kiélezésével. A\' munka zavartalan menetét mentesítenünk keli az izgalmaktól. Az (idegesség izgatottság / és nyugton lanság súlyos gátakat vethet s bizonyára megértik a társadalom miniden oldalán, hogy ha vannak kirívó ellentétek, azokat mihamarabb, meg) oldani nem csak ajánlatos,— mindenki érdekél>en de kötelező Is a nemzet fiejlődése szempontjából.
»
Vizvezetékszerelést
garan\'oia mellett készít ---
MENDLOVITS
"Páris% áprjljs 11 A francia sajtó meglej^tten ir a németcfrfczági népszavazás , ened. ményérőí. Nem vártak ilyen nagy százalékos eredményt a franciák sem és azt jrják, hogy ez magukat a németeket is meglephette.
Berlin, április 11 A tervezett németausztriai és németországi népszámlálást nem tartják meg. 1939 tavaszára halasztották. I t I : I ; ; 1

feaaíy
ENDRE LÁSZLÓ alispán a MONfc kecskeméti kerületi ülésén kijelentette, hogy nem ísin*.\'r «keresztény, orvost, csak .magyar orvost, és hangoztutla, hogy nem el^g a zsidókérdés\' megoldani, mert Magyarországon .wpgyar kérdés, is van. Majd a dunánluli sváb terjeszkedésre mutatott rá.
FEGYELMI VIZSGALAT indul Kiss Andor karcagi főjegyző ellen.
BETÖRŐBANDÁT fogtak el Pcst-szentlőrincen: Bergmann József asztalos, Gulyás Sándor kereskedő segéd, Káldi József szerelőt, akik Sefcsik Józseffel együtt hónapok óta betörésekből éllek. A zsákmányt Bauro-hauer Józsefné, a hires «Gizella néni> érlékesitetto.
HALALH ALAPÍTOTT A a nyirábrá-nyi állomáson kél niozdony ütközői közé kerüli Zcki Ferenc 20 éves vasutast, aki a helyszinen meghalt.
TÜNTETÉST rendezett mintegy 130 fiatalkorú vasárnap a Körúton, majd röpcédulát szórtak. A rendőrség szétoszlatta Őket, 40-ot előállitott.
FEGYELMI VIZSGALAT indul a székesfehérvári közkórház főorvosai ellen. [
LEUGROTT A VONATRÓL Hegyes, balom állcftnásnál a nyilt pályán Fü-lesdi Ferenc 22 éves fiatalember. Koponyatörést szenvedett, a mentőkocsiban halt meg.

TUNISZBAN véres utcai csaták folytak. A benszülöttek a független arab parlament mellett tüntettek. A francia katonaság fegyverét használta, 11 halott és 120 sebesült maradt az uicán. A tömeg betört az európai negyedbe és zúzott és pusztított. Pán-]>élos katonai autók gázolták le a zendülő arabokat.
CIANO olasz külügyminiszter április 20-án érkezik Varsóba.
HIRTENBERGBEN a rendőrség le-pecsételte Fritz Mandl ismert fegyvergyáros lakását. Tölténygyárát most a német Wilheími Gustloff-müvek vették át. Mandl állitólag Dél-Amerikába utazott
A szlvburok, a szivblllenlyük, a szívizmok és a szlvldegek megbetegedéseinek kezelésében a
rendkívül enyhén haló természetes „Ferenc József" keseüviz fon\'os segédeszköz, mely reggel éhgyomorra egy kis pohárral bevéve a tápcsatorna tartalmát biztosan felhigitja és azt igen könnyen levezeti. Kérdezze meg orvosát.
Váltott lovakkal Mayerling felé...
Copyright
Negyvennégy órával a maycrlingi tragédia előtt látta utoljára Vetsera Heléna bárónő a/leányát.
Arról, hogy miként csábították el a baronesst — a memoár állmdóan ezt a kifejezést használja: .Entfüh-rung. — az emlékirat kél helyen env lékezik meg. Mind a k£t hejyen alapos részletességgel. Először azt meséli el Vetsera Heléna, amit Larisch grófnő mondott. Később, miközben tizenkét oldalon a tragédiának más részleteit tárgyalja, azt adja elő, omil a katasztrófa után a mag;» nyomozásával kétséget kizáróan megállapított, fin átugrom most ezt a tizenkét oldalt és a két fejezetet egymás mellett
közlöm le, szószerin t az anya előadásában.
.Hétfőn, január 28-án Larisch grófnő és Mary baroness féltizenegy órakor fiakkeron elmennek hazulról, hogy végrehajtsák a tervüket: átírassák a számlát Rodccknél a grófnő nevére. Körülbelül egy órával a kikocsizás után a grófnő egymaga jött vissza ós valósággal berontott a lakásba. Anélkül, hogy a bárónét üdvözölte volna, igy kiáltott fel: (
— Elvesztettem őt! Elhagyott cn-gem! Ezt a cédulát találtata\' u kocsi ban t !
Kezében egy apró cédulát lobogtatott, amelyen kusza belükkel ennyi állott:
„Nem tudok tovább élni. Amig Te utolérsz, addig ón menthetetlenül a Dunában vagyok. Mary."
A grófnő azután tovább mesélt:
— Amikor megérkeztünk Rodeck üzletéhez, Mary arra kért meg, menjek ón be egyedül a boltba, mert ő nem érzi jól magát. Én bemt-ntom, közben azonban eszembe jutott, hogy valamit mégis "meg kellene kérdeznem tőle, kijöttem az üzletből, ő azonban nemi volt már a kocsiban. A legnagyobb j erőfeszítéssel tudtam csak megőrizni
a lélckjclenlétemet és a fnellctlem álló segédhez igy szóltam: «A barátnőm bizonyára a nővérével egy mdsik kocsin utazott tovább...-
— Beszálltam a fiakkerba, a kocsis elmesélte, hogy mialatt az üzletien voltam, ő a kirakatoknál bámészkodott cl. Éppen csakhogy megfigyelhette, miszerint Mary hirlelcn kiszállt a kocsiból, intett egy szembejövő fiakkerosnak, azt megállította, beült és a Michaclerplatz irányában elhajtatott. Ha nem hisztek nekem!, kérdezzétek meg a fiakkerost...
Erre behivattuk a kocsist, aki pon. tosan ugyanugy mondott el mindent, ahogyan azt Larisch grófnő előad
.Az anya kétségbeesésére, amit a kocsiban talált cédula váltott ki, ezt jegyezte meg a grótnő:
— Nem kell az ilyen dolgot komb-lyan vennit Mary sokkal jobban szereti az életét, semhogy vajami csacsiságot csináljon. Ami történt, az csak a trónörökössel lehet összefüggésen, hiszen Mary rajong értc...»
.A báróné erre igy kiáltott fel: — Hiszen nem is iSmeci a trónöró-köstl Ez csak a Te gyanúd lehet:I Ha csak el nem titkolsz előttem) valamit I Mondd Mária: me^ mernél esküdni nekem, hogy a tárcát valóban Te ajándékoztad a lápomnak?.
.A grófné igy felelt .ejre:
— Hogy Is hihetnél e,<{yebet? Bu. dolf tavaly nyáron Te^crnsccben .ajándékozta\' nekem ezt a cigaretta, tárcát..
«Ezek szerint tehát az egyetlen bizonyíték, amely a kettejük szennélyos kapcsolatát a gyanú árnyékát vethette volna megdőlt. Szóbakerülvén az a kérdés, honnan volt Marynak pénze ahhoz, hogy arany cigarettatárcát vásároljon a trónörökösnek, a grófnő megjegyezte, hogy száznyolcvan forintot ő adott neid, háromszáz forintot pedig bátyjától kapott\' karácsonyi aján dékul a baroness..
.Közben, a grófnő tanácsára behívták a szobába a komornát, akinek a a bárónő elmesélte, hogy Mary a Rodeck üzlete elől eltűnt. Mefckérdc*. ték tőle, hogy nem sejt-e valamit, a lány stereotip válasza azonban egyre csak ez volt:
— Én igazán nem tudok seraknlröl...»
Az anya a tragédia után szinte
percről percre állapította meg önnek a napnak Bécsben lefolyt történetét és nyomozásának eredményéről imigyen számol be memoárjainak további során: ,
A bárónő eltűnése:
komédia
.Larisch Mária grófnő meséje a baroness eltűnéséről, kétségbeesett be-rontása a fiakkerbeu talált cédulával nem volt mtás, mint aljas komédia. Komédia, amelynek minden részletéi ez az asszony előre pontosan átgondolta és megtervezte.-
A baroness elcsábításának sulyös bűntettét igy hajtották végro:
.Amikor január 28-án délelőtt Larisch grófnő a fiatal baronessel fiak-kerl>e ült, a Vetsera palota portása nyitotta kl a fiakker ajtaját. Á portás elölt adta ki a grófnő a kocsisnak az utasítást: .Hajtson a Rodeckhez a Kohlmarktra.. Alig indul et azonban a \'fiakker a Salezianergasseban, — itt volt a Velseráók palotája - Larisch grófnő leengedte az ablakot s kihajolt és a fiakkerosnak azt mondta, ne menjen a Rodeckhez, liancml hajtkon a Burg Augustiner-bastei-i oldalához és itt álljon meg az első vasráccsal elzárt bejárónál. Igy is tőr-
Rudolf trónörökösnek a azerenoaétlen Vetaera Mary szekrényében megtalált fotográfiája.
tént. Mindketten kiszálllak, -a Burgba mentek, a kocsis azt az utasitást kapta a grófnőtől, hájtasson kissé előre, várjon oldalt, dc álljon ugy, hogy állandóan figyelni tudja a kis rácsos kaput anélkül azonban, hogy |ez a figyelés feltűnő lenne. Körülbelül negyedóra múlva Bratflsch, a trón-örökös kedvenc fiakkerosa érkezett a rácsoskapuhoz. Pár perccel később Mary bárónő egyedül Jött ki a Burg-ból, beszállt a Bratfiscb kocsijába és azzal egyedül elhajtatott. Egy ujabb negyedóra niulva a grófnő kocsisát odahívták a rácsos kapuhoz, a kocsis leszállt a bakról, a grófnő egy sötét és szük folyosóra vezetto őt és figyelmeztette: mindarról, amit látott, nem szabad senkinek szólni egy szót sem. Ugyanitt, az Auguslinerbastei rácsoskapujába torkolló szük folyosón tanitotta ki Larisch grófnő a kocsist arra is, hogyha kérdezjfk, mi legyen a válasza. Kitanitotla arra, azt kell mondani, hogy a grófnő és a banohess Rodeckhez hajtattak, mialatt a grófnő az üzletben volt, a bárókisasszony egy idegen kocsival továbbment"
.A kocsisnak el kellett ismételnie azt, amit a grófnétól kallóit és csak amikor jól tudta mtlr a leckéiét, vitte Larisch grófnőt az ékszerüzletbe, itt a grófnő a személyzet előtt ugyancsak lejátszotta a komédiát.\' Beszélgetés közben azt mondta, hogy a burátnőjétől kell valamit kérdeznie és meglepetést matatott, amikor Vetsera Máriát nem találta a fiakkerben. A komédiát azután tovább folytatta: Kélségl>ecsetien valósággal beesett Vetsera Heléna szobájába, kezében ott lobogtatta azt a cédulát, amelyet .a kocsi ülésén, talált..
És azalatt egy nyitott fiakkerban...
.Miközben Vetsera Heléna báróné és LaríBch grófné arról tárgyaltuk, hogy. mit kellene tenni, Bratfiscb csukott fiakkerben Rothcnstadelba vitto Vetsera Máriát Háromnegyed 12-ig várlak itt. Ekkor hajtott elő az u nyitott fiakker, amelyet Budolf saját-kezüleg irt cédulával rendelt orré az időno a rothenstadoli korcsma melletti vasúti sorompóhoz. Rudolf in
íáL
ZALAI KOZkONY
1938. ápritU l»>
pa kim
JUPORTREGÍHK
1936J ápriHf 12.
ZALAI IOCLÖNY
megérkeztté És háromnegyed 12-kor nyitott. kocsiban mind a kelben elindultak Mayerliug feló...
BraUuch Olt r bakon.
1889.. január 28-án, hótfrtn délelőtt háromnegyed 12-kor, látták Rudoir, a monarcMa. 30 esztendős^ trónörököse |Ss a 17 esztendős Vetsera Mária utoljára a. császárvárost.
A űakker galoppban indult meg a Wienerwaldon fát a maycrlingi vadászkastély M& ,
Útközben valahol Mődiing táján Braíflsch megállította a kocsit, meleg téglákat szerzett egy korcsmában, a fiakker utasai megittak egy féllitcr forralt bort éa aztán vágtattak tovább. Hó borította az erdők fáit és az országul mellett kíváncsi őzek álltak tágranyilt szemekkel. Varjuk károgtak a réteken és a házak ereszén, leerost-kedett a jégcsap... 1
Talán Alkuidnál, vagy HeUigoiv kteuznál járt a Bratfisch kocsija, a mikor a Vetscra báróué bécsi palotájában gondolkozni keadett azon: mit is kellene tenni. Az első percekben Larisch grófnő bejelentése nem okozott valami túlságosan nagy ijedelmet, mindenki azt hitte, hogy ebédre, vagy legkésőbbíuiólutánig Mary meggondolja magát és előkerül. Pontosan 24 óra telt el Vetscra Mária eltávozása óta addig, amig ax anya rá tudta magát szánni arra, hogy egyenesen a rendőr, séghez, megy. Ez is azonban a legnagyobb diszkréció mellett tőrtént, hiszen még január 29én is csak attól rettegett a család, nehogy nz újságok, a nyilvánosság - megtudjanak vnlamit Az a társadalmi osztály, amelyben Ve t soráék. él tok, mindennél Jobbsn rettegett a pletykától és az a módszer, ahogyan WS eltűnést, kezelték, a maga legapróbb részleteiben is pontos és hűséges fotográfiáját adja Bécs arisztokrata életének és a tipikus bécat bürokráciának...

Az Eötvös-téren megállót kémek a kaposvári autóbusz szintire
Kaptuk az alábbi levetet: Mélyem tisztelt Főszerkesztő Ur 1 Tisztelettel alóllnottak azon kéro-lcmmlei fordulunk B Zalai Közlönyt BytlvjXMápWMIée az\'IlletékM Té-\' nyezőkhöz és itt »Ms«rfcaik « jkA. gármesler úrhoz, hogy hassanak! oda, hogy a Kaj>osutoól. Nagyka. nizsára érkező autóbusifáat ne csak a végállomáson* hanem mielőtt oiia leint, ez Eötvös tér tn kórház utca sarkán, vagy azon a 1ájon. á> álljon meg.« | t
Ugyantotaz autóbuszon sok vidéki jön be a kórházba, r&ufu a betegei látogatására, részint az orvosokhoz, ugyancsak ttJnnycbb st mérrtelej, elérése, de számos egyéb indok és cél van, amaly kívánat, issá teszi azt, hogy • MA.VART snitóbusna, mielőbb » végállomásra befut, egy pillanatra megálljon az Eötyfts tér eme részén is. Sokataj»lení ez az ottani környék lakosságának is. Nem okos sem küldést, jent- egyéb terhet m váljak tnak. minthogy-egyetlao egy peroét veszt igénybe a inonettwndnejt Az egész kömyék lakosságának kívánsága ez
Fogadja mélyen tisztelt Főszerkesztő Ur soraink közzétételéért előrte is hálás, köszönetünk*
Több, alitria-
Dd Antal István államtitkár vasárnap éjjel Nagykanizsán keresztül visszautazott Budapestre
Dr. Antal István igazságügyi állam-titkár, Drózdy Győző és Jenoy András országgyűlési képviselők a kiskomá-roml kerület egyes községeiben vasár-nap szervezkedő értekezletet tartottak, így többek kőzött felkeresték Homok-komáromi, Hosszúvölgy, Püzvólgy,
Bocska stb. községeket, nhol a lakosság mindenütt nagy melegséggel fogadia a Nemzeti Egység képviselőit, különösen dr. Antal István államtitkárt. Vasárnap óijel a három politikus a nagykanizsai állomásról visszautazott Budapestre.
Kopsteinék ékszereitől az utcán hagyott biciklik lámpájáig mindent lopott két fiatalkorú
Mindöss;* ti \'éves az egyik fiu, 16 éves a másik és mdrfe vádiolt, ként szen>|>elnck a biróság eiött Az egyiknek meghalt az apja, édes-anyja a kórházban fekszik; a másiknak az édesapja Jött el a tárgyán lósra a fiatalkonruak bírósága elé. Mindkettő azon az uton van, ahonnan nehéz a visszatérés. Szánalom fogja el az embert, ha végigtekint a két fiatalkorú gangsztor-jelöltön; akik sztcmlesüne állnak Makáry VilmoB tanácselnök előtt.
A vád Súlyos. A betörjek, betörési kísérletek toivajlások egész sorozatát követték el
A rendőrségre te^yro-másra ér* kezlek az utóbbi időben a feljelentések, panas«»k. így a Kopsleln bútoráruházat is felketestik és az üzletveaetőnő aranyóráját, ,gyüril|_ jét ellopták, az ott talált iiezsgős-üveget is kiüli tették. Pollák Egon szállítmányozónál is jírtak, ott Is különböző tárgyakkal megrakodva
távoztak. Schniidt ccetgyáros irodi-jál>.ui, Rabinck Dezső ékszerésznél is megfordullak. Megpróbállak Or-szágh József üzlelébe, Mattcrsdor-ferék kamrájába is behatolni, de olt hiálja próbálkoztak. Az utcfln hagyott kerékpárokról nűntegy 8 csellien leszedték a viUanylámpá-kat. A jiénzbői cukor, mozi és egyebekre julott.
Igy élték világukat, amig egyna-iwn rájuk csapott a nemezls az egyik detektív alakjában, Mindont bevullo\'ltnk, igy kerültek a Tl.ital-kot uak bírósága elé.
Némán állják a bird crkölcsl prédikációját
A bíróság a bizonyítás beiéjezéso után inindkjettőt javítóintézetié utatt,i, hátha sikerül ott még embert faragni belőlük.
Az Ítélet elhangzása után mindkettőt azonnal őrizetbe vették és lekísérték a fogházba.
Kik kaptak ingyen mozijegyet a héten ?
„Nlna Petrovna" a francia filmgyártás remeke
A Zalai Közlöny minden héten két Ingyen mozijegyei sorsol kl előfizetői között.
A szetencse ezen i héten a kővetkezőkre mosolygott: Cseh Lajos, Eötvös-tér 32. Kelemen Rasó, Dcik-ttr 9. Ehhez a filmhez nem kell külön kommentár: francia film, Tour|anszky rendezése, Isa Mironda és Fernand Oravey művészi Játéka : — mindez egymagában elég biztositéle arra, hogy e heli mozijegy nyerteseinknek művészi élményben lesz részük. A filmet kedden és szerdán mutatja be a Városi Mozi.
Az ingyenes mozijegy-utalványok a Zalai Közlöny szerkesztőségében a hivatalos órák alatt átvehetők.
Már
részletfizetésre vehet megbízható
kerékpárt. ♦
Szabó Antul
Kérjen árjegyzéket
kerékpórnagykereskedő sport-Qzletében. Fő-ut 5, Telefon 91.
TRUNKHAI TRUNKI\' TRUN TRUN TR1 TR TI
5
\'GYA\'R GY/SR
ÍUNKHAHN *0TCT0GYÁR GYÁR BUDAPEST, XI. LENKE-UT\'117.
W Május 8-án\'lesz^ * a „Haladás" templomi hangversenye 1 ••
Közöltük, hogy a lűmeves szonibat-helyl < Haladás• dalárda a nagykanizsai kalhőükus kulturház alapja javára nagyszabású templomi hangver. senyt rendez. Technikai\'okokból azon ban az oredetileg fixirozott terminust meg kellett változtatni. A .Haladás-vezetőségével való megegyezéssel a templotmi hangverseny idejét május 8-ban állapították me,^. A műsor válo. gatott és igazi műélvezetet fog nyújtani, emellett a "helyárak olcsók lesznek, ugy hogy a liangverpenycn mindenki részt vehet. Részletes programot legközelebb közlünk. (:)
TIz hónapi börtönt kapott a llspel fúrásoktól elbocsájtott gépész
Nadral István nagykanizsai géplakatos a lisj>ci olajfurótelej>en dolgozott. Egy napon a vállalat vezetősége megtudta, hogy Nadnai büntetett előéletű. Nyoml>an kiadták az; útját, de Nadral ahelyett, hogy jóvá tette volna a multat, bement a gépházit, az egyik gépről egy vastag" szijjat levágott és kétfelé vágva eladta. Az egyiket a 83 éves KcLner Ignácnak, a másikat pedig egy Németh István nevü cipésznek. Azután Bojtor Kálmán darálómnlmátnan is szijjat lopott, ezenkívül javitás végett neki átadott dolgokat elsikkasztotta. Kiscsehi községiben szállásadó ját, Miilei Fenencet is megkárosi-totta. Mikor szorult a hurok nyaka köpüli\', eltűnt, vfle hyomozólevelel/, bocsátottak ki tellene, elfogták és tószállitották a kanizsai ügyészségre. Azóta vizsgálati fogságban van. Most vonta felelősségbe « kanizsai törvényszéken Makáry Vilmos tanácselnök. Nadrai nagy nyomorával védekezett. Mivel Nadrai már büntetve volt, a bíróság 10 hónapi börtönre Ítélte. , | |
— Naptári Április 12. kedd. Kom. kai Qyula p. Protestáns Gyula. — Izraelita Nlzan hó 11.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó 15-Ig a Fekete sas gyógyszertár éa a klskanlzsal gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután kedden eeéns nap nőknek.)
mm Bátorokban a Kopflteln-eóg vezeti Modern mlntatermelben a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kedvező .Ize-tésl feltételek mellett
ZALW KOZBOKV
Együtt raboskodtak, együtt gründoltak panziót a Balatonon, együtt kerültek a börtönbe
njra
A gyenesdlásl Tulipán-Ügy szenzációs szélhámossága a törvényszék előtt
Csak a jó öreg Volgt.inester szállóigévé lelt köpenickiádája méltó párja annak a szélháiiH«s;ígTiak, n níft két |»sti .vállalkozó* követett el, mikor a BuIat<wi|>arton egzisztenciát akartak maguknak teremteni ,|)cstl módra, és egyetlen fillér nélkül megvásárolták a gyenesdlásl >T\\ilipán*.panzlót, inig egy napon az egész agyafúrt machináció kiderült és a nagyszabású csalás elkft-velői nondörkézie kerültek.
A feljelenlós és nyomozás anyaga S\'erint UUMjtlI Matyó János Imda-
919 pesti kitlukatrendező M é» Luszllg Béla buda J pesti pincér
korábban együtt raboskodtak,
onnan IsnKyték egymást. M^kor kiszabadullak és visszatértek a IKilgárl élftlie, már egészen elfeledkeztek »kjaiyerespajtásságuk«.ról. Egy na|K>n a sors ismét Összehozta éket és akkor felvetódött a kérdés : jó lenne egy biztos éJetbázist (erem-tenl. Matyó elmondotta, hogy van
neki egy Jómódú menyasszonya Lajosmizsén, akit cl akar vennj, do ehhez nincsen nn\'g a szükség anyagi alapja : njnes állása, Lusztltf Béla is szeielett vedna megfelelően elhelyezkedni. Luszllg Béla, n pincéi\' kijelentette, hogy legjobb lenno, ba a Balaton mentén valamilyen vendéglőt vagy panziót nyitnának^ mert i
a Balatonmentén van még üzlot,
olt még lehet megélni. Az egykori rab-társak végül is munkába lép\' tck. Nem volt mit veszíteniük. Apróhirdetést tellek közzé a Pesli Hírlapban, hogy i>anzióbérielet ke-re-\'tfiek. Még a jelibe is ügyes volt:
.Ügynökök nélkül".
A horog kétségkívül nem volí rossz, mert a hirdetésre jelentkezett Papp Páiné Farkas Margit székesfővárosi élelmezési felügyelő neje, aki Gyenesdiáson lévő .Tull-j)án« lievü ismert panzióját ajánlta megvételre j"
,HáI» az Égnek... derék úriemberek vették meg a Tulipánt"
A gyanútlan asszony becsületes ajánlatot tett, ami a két .jiesti fiu*-nak ka|ióna jött. összenéztek és másnap jól kiöltözve, nagyszert* svádával — színészek sem tehették volna jobban _ boálllottak Papiméhoz. i
— (luszti vagyok; — mutatkozott be Lusztlg Béla, akinek nevét o bünügyl nyilvántartásban már nagyim ismerték, mig társát unoka-öccsének állította be. Olyan jől ját-szólták szervüket, "hogy Pa^a örült: - sikerült lenctes emberek, nok a panzióját eladnia. Azonnal le is uIáztak Gyenesdiásra, megte. klniettek mindent, a legjobb információkat ka|)ták, mine\'fflz egyik visszatért Pappnéhoz, hogy az ügy-lelet perfektuálja, míg « más(k lenn maradt, renováltatta a panziót, ^rendezkedett és adta az uj •tulajdonost*, később hr. .igazai-töt*. pappnéval megegyeztek a vételárban 26.000 Jiengőben, aki erre előleget is kért. Pappné a •sikerült. ügylet feletti örömébea levelel is irt haza édesanyjának Gye-ncsdlésna, hogy ■•hálát ad az égnek, hogy sikerüli jól eladni a panziót* és kért,\' édesanyjának hozl. zájárulásál is a vételhez. Derék úriemberek vélték meg, akiknek boldogulást is kiván, irta haza Dlásra.
Az első nehézség azonban csakhamar, a kért előlegnél mutatkozott, sehogyan sem lud-lák az előteremteni. Húzták, halaszi-lollák a dolgot, mlj; sikerült nehezen 300 ]yengőt leszumiuk, később szintén valami kisebb feszeget. Pap(>né azoniian még mindig nem gyanított semmit, sőt azl kívánttá a két •vevőnek*, hogy .segitse őket Isten ugy, ahogy az ő édesapja Ja olt boldogult*...
Ezalalt Matyó János szé|ien he-rendezkedett a Tulipánban Hitelbe. Megindult az üzem. Vásáreltak a keszthelyi üzletekben. Hitelbe. Ml-ulán a megindult üzem forgalmazóit, a jövedelemből törlesztették a
bevésái\'liisoknl. Alkalmazást nyert főpincér, pincér, szobaasszony, slb., mindegyik liiztositék mellett Kovács Árpád fő(>tneér 1000 P bjzlo-silékot tett le, Engler János főpincér 1600 P-t, stb. Mikor |
olfogyolt a biztosíték, kölcsönt is kért Matyó a jiincértöl.: Lusztlg sem igen maradt hátra Matyó mellett, mert ő még
yaohtot is vásárolt, AZBínftA amll elne\\eiclt »Kó-. sál inlktor.-nuk. OÉs
inig vígan .lélxiltak* és adták az .uj tulajdonosokat* Diásunés Keszthelyen, mindenütt nagy tiszteieltei övezték őket, addigra ej(yre közeledett fcJé|ükazelkerülhotittkn végzet. A hullámok lassanként ösz-szecsaptak felettük. Pappnénak végül ls gyanússá kezdett lenni »a két úriember* machinációja, akik azzal nyugtatták meg őt és a hitelt, zőket, hogy felmutattuk elöltük egy
14.000 pengőről szóló takarékkönyvét, amelyről később kiderült, hogy hamis.
Egy 6 iwngős( tettek he betétnek az egyik budapesti |>énzintézetnél és azt 11.000 |>engőre hamisították! Elmondták, hogy ezenkívül van
W38. ápillls 12
10.00(1 (xmgő készjjónzük és 2000 iwngö künnlevő követelésük. Van tehát fedezetük lzővon. De mikor papi«ié még a kért 2000 peílgő előlegei sem tudta n*igkai>ni, rájött arna, hogy hazudtak, érdeklődni kezdett vevői kiléte Iránt és taná. csot kért hozzáértő emberektől.\' Ezek nyonilzan megállapilottákíj hogy Pajipné szélhámosok hálójába került. Végül is a pénzügyőrség felszólította Malyót, hogy
azonnal zárja be s penziót és vonuljon ki onnan, különben kar.
hatalommal kilakoltatják. Megindult a kutatás Malyóék és •Husrti* utáj\\ és akkor derült kl, hogy büntetett előéletű emberek. Papimé megtette/ feljelentését. Körözés alapján sike-
rült mindkettejüket elfogni és a Markóba kerültek. Kihallgatásuk! alkalmával részijén beismerő vallomást tettek és elmondták, hogya takarékbetéti könyvet harmadik! társuk, egy Schwartz Sándor nevű\' (icsti ügynök hamisította a »Kulaos« vendéglőben. A rendőrség körözést adott kl Schwartz Sándor ellen, a kiről kiderült, hogy | i
dollSrhamlaltásért és bélyeghamisításért meg egyebekért jó néhány évet töltött börtön ben. fegyházban Ef is fogták, de kihallgatása alkalmával tagadta, hogy ő a két embert ismerné. Matyó ezael szembon a szemébe mondta, hogy ö hamisított* a betétkönyvet j (
Fegyház... Börtön..
Felmentés
Ilyen előzmények ulán került na ügy a nagykanizsai törvényszék elé. Az első tárgyalásnál a bíróság a bizonyítás kiegészítését rendelte el. Most volt a második tárgyalás. Mindhárom Vádlott szuronyos fog-hézőr kíséretében -jelent meg. Luszllg (Huszti) Bélát « VcRedl csiUaglitlr\'lön rabkórházából szállították ie Ismét Nagykanizsára. Beteg ember, kinek napjai megvannak számlálva. Matyó most is elegáns volt. Matyó mindont beismert, mindent Izevaliott. Lusztlg Béla rendkívül óvatos volt vallomásánál, kellő •bünügyl gyakorlata* lévén. Bünteienségét hangoztatta »0 csak főplncérként ment le Gyenesdiásra* - védekezett, ö nem. volt Matyó társa. Nem folyt be a tárgyalásikba. A hamis takarékbetétről sem akart tudni. Schwartz Sándor teljes ártatlanságát hangoztatta. Matyó János cllénlien la szemébe r.iondta Luszllg Bélának, hogy társas vi-szonyban voltak, ő volt a főnök-helyettes. Lusztig erre replikázott: Mindent a Matyó csinált, ő intézkedett. Én csak parancsát tel-\' jcsilettem...
Matyó vlszcnt kltartottamellett; hogy Lusztlg csinálta az egészet, o adta a gondolatot, hogy jó lenne á Balnton.mentéri ;>anzíót nyitni, mert az egy aranybánya.
Hát kellett nekem ahhoz Matyó János, — kérdezte Lusztig a tárgyaláson — ha én akarok eiíy üzletet nyitni ? Én vagyok a szak-ember. (
Malyó János a s/einélie mondja Schwartznak, hogy a .Kulacs* ven-déglőlnn határozták el a \'takarék-, betét hamisítását, de Schwartz tiltakozik ez ellen. Zseniálisan Védekezik. . |
Papji Pálné Farkas Margit a koronatanúja a bilnjiemek. A vád-lotltak szemébe mimdjn, hogy meg akarták venni \'a Tull-jián panziói. Matyó 25 ezer pengőért szóbelileg velte meg. Majd elmondta, hogyan hite-
FlflT-automobilok
Topollno 500, Balilla 1100, Balilla 1000
kSrzetkápviselete éa bemutató kooai i
Scbleslnger Gyula vaskereskedőnél
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 18. Telefon 289.
gelie őt az előlegnél. Makáry elnök; szembesíti a károsult úriasszony! a vádlottakkal. |
— Nagyon jól voltak öltözve, ezzel és fellé|>ésükkel tévesztettek meg engemet, mondja "Papimé
Majd a lanuk kihallgatására kerüli sor.
A bíróság déluian 6 órakor hirdette kl Ítéletét. , < Matyó Jánost három esztendei fegyházra és öt évi Jogfosztásra^ Lusztig Bélát másfél \'évi börtönre és három évi jogfosztásra Ítélte, ellenien Schwartz Sándort felmentette , és azonnali szabadlábrahelye-zését rendelte el. A védő kérelmére a beteg Lusztig Bélét az Ítélet Jog. erőre emelkedésiig színién .szabadlábra helyezték. Matyónál sulyosbi-tónak vette a bíróság, hogy szegény pincéreket is lecsapolt, akik elvesztvén pénzüket, nem tudnak most álláshoz Jutni, Lusztignál a bíróság enyhllőleg figyelembe vette családos vóllát éti hogy súlyosan ixileg. \'Schwartz Sándornak tagadásával szemben csupán Matyó ter-\' helö vallomása állott, semmit más bizonyíték nem volt ellene te igy fel keljeit őt menteni. i Mikor Makáry elnök kihirdette a bíróság Ítéletét, Matyó sirVa fakad I. i
A klr. ügyész Schwarlz \'felmenté-sél tudomásul vette, azonban a két elitéit büntetésének sulyosbitfcáért fellebbezett.
EMLÉKEZTETŐ
Májna 1.
Az Irodalmi Kör Kodály-haagv*-aanye 9-kor a azinházban.
BUDAPESTI NEIZETKÖZI VÁSÁR
áprilia 29—m*]ua 9.
1800 kiállító. - 7 külföldi állam hivatalos részvételével.
TELEVÍZIÓI
Repülögénklállltáa. divatbemutató, rádióüzenet közvetítés rövid és hosszú hullámon, építőipari tőzsde, kongreaasuaok, stb., slb,
50°/o-os utazási kedvezmény
Hudapealro április 23-tól május 9-ig - Visszautazásra április
29-iől május 16-ig.
Vé.ériya.ol.éni kanható a váaárlro-dánil, Budapest, V.. Alkolmány-utoa 8. N.gykulsai., a Nagykanizsai Takarék-pénitár Rt-nál éa aa [BUSa-tttknál.

ZALAI KÖZLÖNY
h
Idegölő küzdelemben döntetlenül végződött a rangadó
NTE—Zrínyi 3: 3 (3 : 0)
Orkán szerű szélien, meglehetős kis számú közönség mellett játszotta le a két csapat bajnoki mérkőzését. Fut-ballról a rettenetes nagy szélben még csak szó sem lehetett, izgalmUt azon- j ban annál többet nyújtott a rangadó. Első félidőién az NTE játszott srél | támogatósával állandóan egy kapum, kapusa még labdát somi kapott, szünet után a Zrínyi ostromolt és játszott végig az NTE térfolén.
A két csapat a következő felállítás, ban játszott.
NTE: Bedő — Csáki, Varga — Kiss, Kovács, Csetneki - Farkas Szol-lár, SzalW), Istenes, Csász.
Zrínyi: Gozdán — Kárpát, Bal>os — Beke, Balws, Horváth — Tóth, Pilipár, Csöngei, lioda, Stróbl.
Az NTE állandóan egykapura játszik, csatárai azonban ne.n lőnek ka. pura. A Ö. pereién Szabó 20 m. szabadrúgását a kapufa me.iti. mnjd ugyancsak Szabó luitalmas rúgása gi\'l nak látszik, Gozdán gyönyörűen védi sarokra. A Zrínyi nagyszerűen védekezik, a védelme? állja a meg-megujuló NTE támadásokat. A 22. percben azonban megtörik a jég. Csász sarokrúgásán Gozdán kiüti, Istenes közelről a hálóba lövi (1:0). A 27. percben Farkas Szollár összjátékából S/ollár küld nagy lövést kapuia, de Gozdán remekel. A 28. percben Szabó 20 Itt. szabadrúgása Babos fején irányt változtat és védhetetlenül Yágódik-Gozdán
hálójába (2:0) A 36. percben Farkas beadásszerü lövése Gozdán feje föl itt jut a hálóba (3:0). Itt hibázott Gozdán, mert kint állt a kapuból.
A második félidőre Farkas is hátramegy, Itfy az NTE 3 hátvéddel vé:le. kezik. Az NTE védelmo elejé ől ke/.dve az időhúzásra rendezkedik be. A védelme hatalmüs munkát végez és sikerül is a második félidő 34. i>ercéig lartani az e-edmónyt. Csak Csász és Szabó van elől, Szabó azonban a 12. l>ercben Kárpáltál való összecsapásnál megsérül és végig sántikálja a mérkőzést. Az NTE alig engedte lövéshez a Zrínyi csatársorát. A 34. ]>creben Pilipár egy váratlan lövést küld 25 mé\'.crről kapura, to)4y Bcdő fölött a hálóba szál (3:1). Az NTE védelem merzavarodik és a következő percben egy kapu mellé tartó labdába kiss belefejel, Farkas lábának vágódik és a hálóba (3:2). Ezután Kiss, majd Csász kerül a sérültek listájára. A 13. percben egy lajws guruló labda a kapufáról pattan vissza Boda elé, aki éles szögből a hálóba lő (3:3). Az utolsó percben a Zrínyi sarokrúgással veszélyeztet, nagy kavarodás támad, de a védelem tisztáz.
Az NTE csaptából Varga, Farkas és Csetneki emelkedett ki, a Zrínyiből Gozdán, Kárpát, Babos I. dicsérhető.
Palkó biró kifogástalanul vezette a mérkőzést.
(O/i)
1938. április 12
— (A várraegye nyugdíj-bizottsága)
kedden, 12-én délelőtt 10 órakor ax alispáni hivatalban ülést tart és a kisgyülésen tárgyalásra kerülő ügyeket tárgyalja le. v
— (A MANSz lelkigyakorlata) már ma, 11-én, hétfőn este hat órakor kezdő lik a plébánia-temploimC>nn. Elmélkedések: hétfőn, kedden és szerdán, közős szentáldozás csütörtökön íreggel 8 órakor.
— (Pedagógiai szemináriumi hlr)
A zalaszentgróti pedagógiai szemináriumi gyűlés időpontját megváltoztatták, azt május 12-én fogják megtartani.
— (Halálozás)
Gyásza van a nagykanizsai Ipartestület vendéglős szakosztályának. ö*v. Kaufer Józseftié. a legrégibb kanizsai vendéglők egyikének, az Utolsó garasnak tulajdonosa vasárnap délben váratlanul/ 66 éves korában elhunyt. Tisztes, megbecsült tagja volt a nagy. kanizsai vendéglősszakoszlálynak, mely testületileg vesz részt holnap, kedden délután fél 3 órai temetésén. (:)
5a nem Jól lát, J.1ÍI1.,
Fenyiesi QySrgy
ó:\'á* ér. Makoptlkus meiterhe*
Fő-ut la Dobrovics-háx.
SziiIiiiiI iirwi riceptn is káuittkI
— (Körállatorvos Szepetneken)
Szepetnek község minden lakosságé, nak négi vágya volt, hogy körállatorvosa a faluban lakion. Most ei az óhal teljesült, dr. Sinkó Ferenc Kis-kanizsáról Szepetnekre telte át székhelyét. Dr. Sinkó vasárnaponként ösz-szegyüjli a gazdákat a kulturház nagytermében és a helyes állattenyésztésről, állati betegségekről, azok felisme. réséről és ellenük való védekezésekről tart alaposan felkészült előadásokat. Akik sertéspestis ellen oltatnak, azoknak díjtalanul végzi el u munkát.
— (A rendőrség munkája)
fdárciusban a kanizsai lendőrség 62 esetben teljesített bűnügyi nyomozást és kiderített 45 esetet. Az egerszegi rendőrség 39 osctben nyo-mozott és 37 esetet kiderített.
— (Könyvadományt)
küldtek ujabban a külföldi magya-rok részére: dr. Szabady Lőrinc 1 könyv és több évf. folyóirat, I\'app Nándor 8 könyv, Horváth Olivér 1 könyv, Beleznai Karola 3 könyv, Joó lmréné 30 könyv, Bánfalvi Ignác folyóiratok. — Vánkos Jenő tanár kéri azokat, akik még szándékoznak könyveket ajándékozni, szíveskedjenek azt szerdáig hozzá eljuttatni.
— (Kénforrás Hévlzszent-andráson)
Hévizsz>entandráson, mint itmeieles, a vízvezetéki munkálatoknál kénes forrásra bukkanlak. A forrásvízből most kénes szappant készítenek. A gyártást máris mtegkezdték ós igy két-szeies hasznot hoz a gyógyforrás a szentan d rá sióknak.
— ButorklAllitáa ónkat tekintse meg minden vételkényszer nélktll. Kopsteln butor&ruház.
TenniszUtők
P 8.S0 tél nagy választékban.
I.vgjobb haroxAa I R
Vágó Endre illatszertárában.
NTE II.-NZTE 11.3:0(0:0)
Vezette Valdman. Az NTE megérdemelten győzött. Góljait Baranyai II. (2) és Polliik lőtte.
Ifjúsági bajnoki mérkőzések
NVTE II.—374es Cserkészek 2:0 (0:0). Vezette Bárány. A Vasút góljait Braskovics és Góezi rugla.
Kerületi eredmények
KSE—ZsSE 0:0. KTSE-PBTC 1:1 (1:0). PVSK—PAC 6:0 (2:0). DVAC-MSE 1:0 (1:0). PEAC—KRAC 0:0.
Nemzeti Liga eredmények
Ferencváros—Hungária 1:0 (1:0). Szeged—Budafok 1:0 (0:0). Újpest—Nemzeti 3:2 (3:0). Bocskai—Phöbus 4:1 (2:0). /Kispest—Elektromos 21 (2:1). Eto—Budai «11. 2:1 (0:1).
(Letenyel sport)
Vasárnap volt a Letenyel Lövész-egyletnek Tétszerdahely Sportegylettel futballmérkőzése. Az eredmény 8:4 Letenyo javára. Félidő (6:1). Nagy lelkesedéssel fogadta Letenye közönsége a tavasszal élctic kelt sportot, melyben nagy része van dr. Va-lent Gusztáv fogalmazó gyakornoknak.
A polgármester felhívása a NTE tagjaihoz
Az imjmár 72 éves Nagykanizsai Torna Egylet sok szép emléktárgyat, zászlót, versenydijat, oklevelet, érmet stb. kapott. Klubház hiányában, sajnos ezek a tárgyak rendszerint ai egyes szakosztály verőtöknél, vagy egyes ta-
goknál nyertek elhelyezést. Elhatároztam, liogy az NTE-t illető emléktárgyakat stb. összegyűjtöm és biztosítom egységes elhelyezésüket. Ezért íel-kéie.n mindazokat, akiknél az NTE-re vonatkozó bármely tárgy van, azokat dr. Szűcs László polgármesteri titkárnál (városház, I. cm, 13. ajtó) sürgő sen leadni sziveskedjonek. (:)
Még e hónapban megkezdik a költségvetés tárgyalását a Házban
Budapest, április 11 A kormány tagjai Darányi Káknlin miniszterelnök elnökletével mia délelőtt minisztertanácsot tartottak. A napi kérdéseken kivül a minisztertanács a milliárdos terv kivitelére vonatkozó kérdéseket is letárgyalta.
Ami a költségvetést illeti a Ház pénzügyi bizottsága a jövő héten, 20-án kezdi tárgyalni és remélhetőleg egy hét alatt végez vele. Igy még e hónap végén, 2U-Íke táján benyújtja jelentését a Házban, amely azonnal meg is kezdi a költségvetés vitáját.
Véres események a spanyol fronton
A spanyol hadszíntérről érkező je-leütések szerint a vörös csapatok váratlan támadással visszafoglalták Cor-reskajárót és borzalmas vérengzést vittek végbe. A nemzeti sereg a tenii>-lomba vonult vissza és ott eltorlaszolta magát. \\
Más oldalon a nemzetiek folytatták előrenyomulásukat. San Salvador elfoglalásánál a megcsonkított holttestek tömegeit találták.
MEGMÉRGEZTE MAGÁT a budapesti Elek-panzióban Prócs Kálmánné 50 éves úriasszony. Tettének oka idegbetegség.
_5-
Megrögzött székrekedésrél és annak mindenféle káros következményeinél a gyomorbélcsatornát reggel felkeléskor egy pohár természetes „Ferenc József* keserűvíz alaposan kitieztiija, az emésztést és az anyagcserét előmozdítja a vérkeringést megélénkíti a keIKmes közérzetet és fokozott életkedvet teremt. Kérdezze meg orvosát.
— (27 tüzeset Zalában 1 hónap alatt)
Zala vármegyében március liónap. ban 27 tüzeset volt, tehát csaknem minden napra jutott egy. Hat esetben gyújtogatás, 8 esetben gondatlanság, 1 esetben kéménytüz, 1 esetben gyermekek játéka volt a tűz oka, miig 11 esetben kiderítetlen. A tűzkár 33.310 pengő volt.
— (Falbontó betörök)
jártak az igali Hangya üzletében minap éjjel. A padlás tetejét is átfü. ^^ részelték, a pénztárt
f\'Sfftl pedig feltörték. Ugy
\\ Bgjffl látszik, nagyobb pénz ^[jÜ\' " összeg után kutattak, l^rW de pechjük volt, mert a kasszában csak 8 pengőt találtak. Ennél többet nCm is vittek el árubán sem. A nyoittozás folyik.
— (Leesett a szekérről)
Szabó István somogyszentmíklósi lakos a szénával megrakott szekérről oly szerencsétlenül esett le, liogy kar. ját és bordáját törte.
— (Felakasztott magát)
Szabó András 60 éves kapolyi gazda a házához kózel eső akácfára. Mire a járókelők észrevették, már halott volt. Nem tudják, miért ment a ha-Iáiba.
— Saját érdekében és örömére S70l-gáló meghívásnak tesz eleget, ha a Kopitein Batorárahás 6ui niűbator-kiil-llti.it megtekinti, vételkényszer nélkül.
Szájápolás
LYSOFORM fogkrémmel és szájvízzel megbízható, IdtUnő és olcsé.
30 halott egy moziban — vaklárma miatt
Rio de Janeiro, április 11 San Paulo városkában vaklárma kö-vetkezlébcn borzalmas tönvegszorem sét lenség történt. Az egyik moziban egy néző minden ok hélkül tüzet \'iáltott, ftmire a tOknlcg eszeveszett törtetésben a kijárat felé rohant. A< vad dulakodásban 30 gyermeket balálra tapostak, a sebesültek száma meghaladja a 100-at Is.
FénkyképMfk flBy«lméb« 1
Felvételei sikerét biztosítja a „BEX" film és „bex" lemez, a magyar gyáripar csodája. Külföldi áruval szemben versenyképes, ára azonban jóval alacsonyabb.
Kérjen préba filmet az •fyaJiramlUUlt Vastagh totó Nagykanizsa, Fő-ut 10. és Caengery-ut 1. (az udvarban). r
FÉRFI SPORT IMS
P 2-50 ,
EHREMSTEIDHÉL.
A ZALAI KÖZLÖNY .KERESD A BETŰT" VERSENYE
u 1! U 1
BALA1 KÖZLÖNY
1986. áprilil 12.
IDCáf
Hideg!
Prognózis: Még erös északi, északnyugati szél, változó felhőzet, több helyen záporeső és zá-porszerü havazás, a hőmérséklet alaosony marad, a szélvédettebb helyeken éjjeli fagy. A nappali hő kissé émelkedlk.
A Meteorolofdal Intózet nagykanizsai megtlgyelőállomAaa Jelenti»
Hőmérséklet tegnap eete 9 érakor: + 1-8, ma reggel — 0 2. délben + 6-4. Csapadék: 0 7 «<..
APRÓHIRDETÉSEK
ftpióhlidat.i dl)a vat.inap .1 ünnepnap 10 nAlf BOinitr. minden to.íbbl u4 0 ftiUr, li.lkninep 10 tiAla 60 (III.r, minden lovSbbl tió 4 lllltr.
Stiallgéx ierjesiiísíre Üzletszerzőt llx éi lutslékkai (elveszek. Szabó Antul sportSzlete. lOlti
Husvélr. Gailtag cipót vegyen. Kedvező hall lellzetéiie Is kapható. Oldó árak. - inrthy M.-ul 5. 1039
(1*40 hatitobis, két beláratu, dilitek "élű lakás. Dr Halser, Kolcsey-u.3. 1014
A város belteitlletén lévé kilia.U., összlotnloitos, modern lakás május t-re kiadó. Clm a kiadóban. 102\'.
Ewv háromszemélyes uri- és kétlulkís néi lodránub.r.nduás felszerelésKl eladó özv. Soói Antllnénál Sümegen 1035
Pla\'.l kőműves házaspár hliMiiti-•ágat vállalna. Clm a kiadóban. 1030
AramvBaataagyermekkocsl, márványlapok eladók. Vodtnálc Horthy M.-ul 29. mflhely. 1031
Balatonfaayvaaass, közel a Balatonhoz, azép lenyveíben kétszobás verandái villa eladó. Soltész József tanár Szombathely. 1032
Mlariaaaat vagy lakarttónőt felveszek axonnalra. Dr. Vásirheiylné, Sst. Imre her-ceg-u. 5. 1033
Nagyságos Asszonyom I Akár anyagot, akár kész dolgot óhajt Int, nálunk mindkeltót meq-
vásárolnl, találja.
Schiitz.
Eladó 15- -20 mázsa takarmányrépa. Magyar u. 83 sx. •
Paoaanyokárássyak kaphatók. Dr.
Merkly Fő-ut 12J •
Kétszobás konyhás Ilirdőszobás lakáa május t-ére klsdó. Érdeklődni lehet Németh fttsxeiilzletbcn. *
Klrálv-utca 5, számú ötlakásos kartaa-háa elsdó. Bővebbet ugyanott •
Csinosan kataraaatt szoba egy- vagy kél ut részére kiadó. Klrály-u. lCem. •
Saml-kéljragaAk, réz- és zománc-táblák, vésnöki munkák legolcsóbban készülnek Vékáaay Testvéreknél. •
álklakrallék, dtraagávék eladók. —
Arany János utca 4. «
eladó különféle félti- és nílruha. Kiút 17., em. a
■ agklahaló ügyes szobalányt keresek. Deák-tér 7. I. em. \' .
Ögyes kajárésaft felvesaek. Pó-ut 20.
Mindennapi levelesésból összegyűjtött k*l»aaat, régi vagy uj tömegekel, ma-gysrt ei küllőid!!, leioszlatott gyli|temé-nyeket bármikor megvételre keresik. — Barbarlts Lajos, a Zalai Köslöny f. szerkesztője. Érdeklődni lehet telelőn 78 ss vagy személyesen mindennap d, u. 5-6 óra között.
Kiadja a laplulajdonoa Közgazdaság Rt. OutenbMg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán, felelős kiadó : Zalai Kárai,.
Alulírottak ugy a saját, mint az összes rokonság nevében mély fájdalommal tudatják, hogy
özv. Kaufer Józsefné
■xHL Epptnger Amália
folyó hó 10 én áldásos életének 66-ik évében váratlanul elhunyt Drága halót unk földi maradványait április hó 12-én délután V«3 órakor helyezzük örök nyugalomra az izr. temető halottasházából. Nagykanizsa, 1938. ápr. 11.
Nyugodjék békében I Gyermekei: Ceollla férj. Kováos Ven-delné, Sándor, Teri férj. Weber La-Josné, Böske férj Holtzer Lászlóné, Imre ; testvérei: özv. Pollik öézáné, Epplnger János (Cs<sztreg), valamint menye : Kaufer Sándorné Dene Sarolta, Kováos Vendel, Weber Lajos és Holtzer László és unokái.
Kesztyűk
Férfi bőrkesziyú P 5.20 NŐI bőrkesztyű P 4.90 Nőt cérnakesztyű P -.98 Női selyemharisnyák
már 1. - P-től Női dlvatkalapok
már 4.60 P-től
Ezenkívül az összes férfi- és női divatcikkek
legolcsóbban Brónyal Dlvatbáz
Horthy Mlklós-ut 1.
Ofcsén&jjot
oaftamczíbm szómkozTialik
M. kir. rendőrség nagykanizsai kapitánysága.
518/1938. 8«ám.
T<r*y: Oépjárómüvek időszaki ellenőrző felülvizsgálata.
Hirdetmény.
A m. kir. Belügyminiszter Ur március 17-ikl, 112,300—1938. sz. rendeletével a közüli forgalomban résztvevő közhasználatú gépjárómü vek és pótkocsik (póttengelyek), továbbá a magánhasználatú teher-, különleges gép|árómflvek és pótkocsik (póltengelyek) forgalombiztonság szempontjából való megvlzs-gáláiál rendelte el.
A nagykanizsai gépjármfl-kerüiet-ben nyllvánlatlolt gépjarómQvek megvizsgálását a kövelkezö helyeken és napokon e|lem meg:
1938. április 15 én 9 h-fól 13 h-lg Zalaegerszegen, a tűzoltólaktanya udvarán, a Zalaegerszegen és s járásban állomásozó gépkocsikat,
1938. április 25-én 9 It-lói 12 h-ig és 14 h-lól 16 h-lg Keszthelyen, a szolgabírói hivatal előtt, a Kes.lhelyen és a járásban Állomásozó gépkocsikat,
1938. április 29-én 9 h-tól 12 h-lg Balatonfüreden, a vásártéré.,, a Balatonfüreden és a járá\'ba állomásozó gépkocsikat vizsgálom meg.
1938. évi április hó 13-án, 20 án, és 27-én 9 h-lól 12 h-lg Nagykanizsán kizárólag kOihasználatu személygépkocsik fétzére tartok vizsgálatot.
1938. |unius 22-én él Jullus 13 án 9 h lói 22 h-ig Nagykanizsán a közhasználatú és msgánhssználatu tehergépkocsikat, pótkocsikat, autóbuszokat és különleges gépjárómA-vekel fogom felülvizsgálni.
A szükséges nyomtatványokat és bellzetésl lapokai hatóságomnál kell átvenni.
A vizsgálat dija:
Nagykanizsán gépkocsi: 2 P, pólkocs! (póllengely): 1 P,
Vidéken gépkocsi: 7 P, pótkocsi (póllengely): 5 P.
Figyelmeztetem a gépjármű-tulajdonosokat, hogy a felülvizsgálat elmulasztása a gépjárómünek a forgalomból való azonnali kivonását és a kihágás! eljárás megindllását vonja msga után.
Nagykanizsa, 1938. április 7. Krssznay
m. kir. rendőrtanácsos, a kapitányság vezetője.
Szőlőben is csodás hatása lesz a
PÉTI-SÓ-nak
Tavasszal nyitáskor, az első kapáláskor, de legkésőbb virágzás előtt, adjon szőlőtőkénklnt M« 5 d.k.
PÉTI-SÓ-t
és figyHje neg az eredményi!
Kapható 1 kg. és ennél nagyobb mennyiségben:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmi-
szerek, gép stb. kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. Régi bírósági épület mellett Tel. 130. Ismertetők és használati utasítások dllmentesen bárkinek rendelkezésre állanak.
r—- mmwm *—i
I satad«ikl a kaljt ksrtakodttaál f I M lparoaotaUl aaaraaaa bal i
A ietenyel kir. járásblróUg, mint t.ickkőnyvl hatóság.
1738/1938. tk. szám.
Árverési hirdetmény-kivonat.
Pál Anna végrehajlatőnik OrOnfeld János ná sz. Hamburger Eleonóra végrehaltásl szei fedő ellen Indított végrehajtást agyéban a telekkönyvi hatóság a végrehajtási átverést 1075 P 30 I. tőkekövetelés és járulékai behajtása végeit a Pusstamagya-ród községben fekvő s a puszlamsgysródi 313. sztjkvben felvett 101. hrszámu háznak udvar éa kerttel B. 13. alatt v(greha). tást szenvedő nevén álló lllelőségéie 1000 P kikiáltás! árban elrendelte.
As árverés nem érinti a C. 23. alatt 2410/tk. 1911. sí. végzéssel öav. Uilinfeld Jánosné sz. Hamburger Lóri javára bc kebelezett özvegyi haszonélvezett jogot.
A tkvl hatóság az árveréanek Puszta-msgyaród községházánál megtsilásárs 1938. év! április hó 30. napjának d. a. 9 óráját tttzl kl éa sa árverési feltéteteket az 1881 :LX. t-e. ISO. <j-a alapián megállapítja.
I. As árvetés alá eső Ingatlant a kl kiáltást ár kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908: XLI. L c. 25. §.)
Bánatpénz a kiklilláil ár 10°fo-a, amelyei a magsssbb ígéret ugyanannyi 0 o-áia kell kiegészíteni.
Lttenye; 1938. évi mátc hó 11. napján. Dr. Korpoas s. k. kir. jblró. A kiadmány hiteléül:
Balassa s. k.
lim ial*kkOBjv*aa.lá.
KBzaaizdasAfli Résnénytársasá|
fiutenters Nyomda és Délznlni Lapkiadó Vállalata
Nagykanizsa
Könyvnyomda, könyvkötészet nsMűsső tatént. tiietl könyvek és dobozok gyára ■ „Zalai KBzISay" politikai aspUsp azarkaaztAaéga éa kiadóhivatala
Készítünk i
mindenféle kereskedelmi, Ipari, pénzintézeti, Agyvédi, gazdasági, egyházi és Iskoltl nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és esketésl értesítéseket, gyászjelenléseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat éa mindenféle Ízléses küiwtásti nyomtatványokat.
Gyártunki
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, Jegyzökönyveket, zsebkönyveke!, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, minla-zacskókat, zsákcédulákal, naptártömboket, falinaptárokat, dobozokat stb. elsőrangúid-vitelben és a legolcsóbb árakon. f
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
N»om. a lajjtiitaJduaos Kóz^nzdaaégt Bt,
lutasMcg Ny.as4. * KáMaJ IsuitMsM Váü»l>» k4«JTaiot»lál«s»u .Nagyiaviwitn. 1 »!«,, Mroly.
78* Avfolyim 83 szára.
Nagykanizsa, 1938. április 13 szerda
Ara 12 ttlí.
ZALAI KÖZLÖNY
é* kiadóhivatal: Pötri 5. izAm. mhuUca htfcözaap délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
ulöllzctési ára: egy hóra a pengő 40 filU Szerkesztőségi és kiadóhivatali telefon: 78. a
Deficitmentes
költségvetés
Az ország tényekkel áll szembeni, amelyek a legközelebbi múlthoz viszonyítva is alig remélt hatalmas lendületet jelentenek és bizonyita-, nak a magyar gazdasági élet minden területén. Tényekkel, egymilliárdos beruházási programmal, annak immár teljesen klépüett, pon. tos és részletes munkatervével állunk szemben, és majdnem megfej ledkezíink arról, hogy ezek a tények nem önmaguktól állottak elő, nem valamely rajtunk és tevékenységi körünkön kívül álló okok okjo-zalai, hanem értékes \'-gyümölcsért, közvetlen eredményei annak a céltudatos, óvatos gazdasági, pénzügyi és devizapolitikának1, nemkülönben külkereskedelmi kapcsolatokat és értékesítési piacokat sikerrel megteremtő küljxílitlkának, amelyet a kormány következetesen folytatott. Ennek a céltudatos gazdasági és pénzügyi politikának első látható eredménye az ország népszövetségi pénzügyi ellenőrzésének megszüntetése volt, kapcsolatban a külföldi hitelezőinkkel kötött előnyös megállapodásokkal, második nagy eredménye, mondhatnók, hogy döntő sikere pedig az, hogy a kormány hosszú nyolc esztendő után először terjesztett deficitmentes kölségv«V tést a képviselőház elé.
Súlyos hil>a volna, Tia valaki meg! nem látná a deflcitmlentes költség* vetés és « győri miniszterelnöki beszéddel bejelentett, immár pedig törvényhozási szankció előtt álló egymilliárdos beruházási program között a legszorosabb okp&ati összefüggést. Énnek a halalmas ország, épitő és sok álkozatot követelő programnak az időszerűségét, de egyúttal a realitást, a létjogosultságot is a költségvetési egyensúly adja meg. Enélküi \'nem érkezhettünk volna ef oda, "bogy mttst m&r a szükí séges tatarozásokon tul, uj építkezésekhez foghatunk, elkezdhetjük ha. tárainkon belül a teljes biztonság megteremtését honvédelmünk korszerű kifejlesztésével és áldozh«W tunk mindazokra a hasznos beruházásokra, melyek közvetve szintén honvédelmi és biztonsági célokat szolgálnak ugyan, közvetlenül azonban gazdasági, szociális és kulturális téren izmosítják és gazdagítják az országot.
Mindezt elsősorban annak a kon-zerfvativan haladó, óvatos gazda* sági és }>énzügyl politikának köszönhetjük, amely meghozta a költségvetés egyensúlyát. Annak a kö. vetkezetesen és kitűzött céljai felé egyenesen, minden kilengés és ki-ténnés nélkül haladó kormányzati és devizapolitikának, amely gondosan ügyelt pénzünk vásárléerejénok megőrzésére,, szilárdan ellenállott minden kalandos pénzhlgltási\' és egyéb olyam fantasztikus Javaslatoknak, amelyekkel a gazdasáági életet egy időben valósággal elárasztották és erőteljes léptekkel haladt a
A cseh kommunisták forradalommal is megakadályozzák a szudéta-ügyben tervezett engedményeket
Mussolini nagy rádióbeszédet mond Genovában Hitler római látogatása után
Prága, április 12 A kommunista képviselők elhatározták, hogy tiltakozásukat jelentik Imj a kormánynál a szudéta-német követelések teljesítése érdekébefa lett kormányintézkedések és tervek! ellen. Elhatározták azt is, hogy az engedményes tervek megakadályozására forradalmi eszközöktől sem
riadnak vissza- Határozatukról ma értesitik a kormányt, amely igy is. mét igen nehéz helyzetbe kerül.
I London, április 12 A Daily Mali értesülése szerint Ciano gróf olasz külügyminiszter és felesége még a nyáron ellátogat, nak Londonba. ,
i Róma, április 12 Mussolini miniszterelnök május 1 t.én Genovába utazik, ahol néhány napig tartózkodik, közlxin azonban nagy rádióbeszédet mond. Igen fontos megnyilatkozás lesz ez a beszéd^ meri közvetlen az angoí—ofosz meg egyezés és Hitler római látogatása után kerül elmondásra. ,

Daladier és külügyminisztere Londonba utazik, következő lépés a francia-olasz barátság felújítása
Páris, április 12 A Daladier francia kormány ma mutatkozik be a képviselőházban. .A francia i>olitlkusok értesülése szerint az uj kormány a gazdasági-helyreállítás érdekében három hónapra rendkívüli Meghatalmazása, kat kér a háztól, ujabb 6 milliárd kölcsönt vesz íet\'és a vámpolitika és egyéb rendeletek megváltoztatá-ra kér engedélyt.
Politikai köröklwn azt hiszik^ hogy a Daladíer-kormányniik sike*-rül a többséget biztosítani
A párlok j>éntek délelőttig döntenek végleges maga tartósukról. Aj szenátus kedvezően fogadta a Dnla-dler.kormányt és támogatni fogja javaslatait. Ha a Ház Is megadja a felhatni ma zst a rendkívüli rendeletek kiadására, az uj francia kormány megszilárdulhat. I
Páris, április \\2r Beavatottak ugy értesültek, hogy Daladier miniszterelnök és\' Bonnet külügyminiszter rövidesen Londonija utaznak, hogy a két nagyhala* forn együttműködéséről tárgyaljanak. Bonnet a.\'/ltólag a m\'osf helyre-álló angol—olasz\' barátságot fel akarja használni; hogy a francia-
olasz baráti kapcsolatokat is felújítsák. Ez annál is könnyebb lesz, mert Bonnet személyes jól>arátja Mussoliniik és több vezető olasz jwlitlkusnak. j
• Bonnet ezenkívül a Franc o-kormánnyai is fcf akarja venni a tárgyalásokat.
A francia hadiipart is veszélyeztetik a sztrájkok
i Páris, április 12 A szakszervezetek a népfront teljes felbomlása esetére általános sztrájk kitörésétöt tartanak. Eddig 135.000 munkás sztrájkol, akik több mini 100 üzemet tartanák megszállva. A kormány egyelőre nem szándékozik erőszakos eszközökkel a
sztrájk-ügybe nyúlni, hanem me#. szavaztatja előbb őket. Később sor kerülhet a honvédelem körébe eső üzemek állami átvételére.
A helyzet mindenesetre veszélyez leti a hadianyaggyártást és a vas és férnipail termelést. i
A szovjet Franciaországon át küldött fegyverekkel igyekszik megakadályozni a spanyol vörösfront összeomlását
Egyre jobban elmérgesedik a szovjet-japán légi incidens
i Moszkva, április 12 Az elmúlt héten a japán formán/ tiltakozott Moszkvában a szovjet-rjepülőknek japán terület felett
realitások egyedül helyes utján. Ha a politikának értékmérője - aminthogy tényleg értékmérője — a siker, akkor ez a bölcs, megfontolt gazdasági és pénzügyi politika mosS dönlö sikert, fényes győzelmet aratott és megérdemli, hogy az osztatlan nemzet meghajtsa az elismerés lobogóját azok előtt, aWk ennek a l>olitiikának irányitói, felelős tényezői voltak és férfias, bátor elhatározással tudtak megmaradni a helyes uton.
Ezen az uton talán éppen a tjtyen-
való állandó átrepülése miatt. Mest hasonló jegyzéket intézett a szovjet kormány Japánhoz. Mandzsúriában ugyanis a japán repülők a határ-
kettedik történelmi órában érkeztünk el a végső állomáshoz, a deficitmentes költségvetéshez. Akkor foghatunk hozzá az országépitő munka győri progam jónak végrehajtásához, amikor a körülöltünk zajló nagy világpolitikai eseményvak megváltoztatják Európa térképét és az Idő és a kor parancsszava arra int, hogy mi sem "maradhatunk többé tétlenül trianoni határaink közölt. A mi időnk is eférkezett, hogy ktomeljük önmagunkat az igazságtalan és megalázó védtelenség álla-
vldéken többször szovjet terület fölé repültek. A szovjet géjxik szintén levegői* szálllak és i-^yekeztek kiűzni a japán gé]>eket, ez meg is
potából és biztosítsuk magunk S\'á-mára a létet, biztossá tegyük a jelent és megvessük a jobb jövő
alapjait.
Ezt a megváltozott helyzetet hozta meg nekünk a deficitmentes költség vetés. Pontot tett a mul egy szakaszára és megnyitotta a jobb jövő kapuját. Tőlünk függ, hogy milyen továbbji eoedmémyekct &r»ink el. A ml akaraterőnktől és főleg attól a nemzeti egységtől, amelyre törekednünk kel/, mert soha nagyobb szükségünk nem volt rá, mint ma.
»
ZALAI KOZkONY
1938. április 13
történt, egy japán gépnek azonban még szovjet területen kényszerleszállást kellelt végrehajtania Ezt a gé|)ct a szovjethatóságok lefoglalták.
Páris, április 12
Murjtnooszkból ismét nagyobb hajószáUitmány fegyver és lőszer érkezett Franciaországba. Most itt átrakják a szállítmányt és tovább
szállítják a vörös spanyolok részére. I
Az agy és a gerincvelő megbetegedéseinek kezelésénél a régóta bevált, tisitán természetes „Ferenc Jőzsel" keserűvíz — ko rán reggel egy pohárral bevéve — a tápcsatornát alaposan kitisztítja, a további bélmüködést elősegíti, a gyomoremésztést megjavítja és fokozott anyagcserél eredményez. Kérdezze meg orvosát.
« —" (]
Qrtikcg
A MINISZTERTANÁCS tegnapi ölé-sén a cukörrendelet lel összefüggő intézkedéseiről telt jelentést a pénzügyminiszter, Hömlan miniszter ar. értelmiségi munkanélküliség leküzdésére irányuló akció további rendeletét ismertette, mig Marschall földmüvelésügyi miniszter az utolsó kilenc hónap bir-tok|K)lllikai eredményeiről számült be.
GLATTFELDER Gyula csanádi püspök a Szent Imre szenátus szegedi alakuló ülésén ljenzédébcn kijelentette, hogy Isten igazsága nem ugródeszka és nem alku tárgya.
KARLOVSZKY Bertalan, a magyar képzőművészet kiválósága, a Képzőművészeti Főiskola nyug. tanára 80 éves * korálKiu elköltözött az élők sorál>ól.
A KORMÁNYZÓT üdvözölte Vas vár megye törvényiül tósága és rendületlen alattvalói hűségéről biztosította történelmi jelentőségű rádiószózata alkalmából.
A KERESKEDEDELMl UTAZÓK a belügyminiszter döntése szerint netn" az OTI-hoz, hanem a MABI-hoz tartoznak.
KOZTARTOZ ASR A /fiion foglalhatók Je a kézműves iparosok gépei: u közigazgatási biróság elvi döntése.
TELJES VASÁRNAPI MUNKASZÜNETET követelt a kaposvári Credo taggyűlése.
A NEMZETKÖZI FORDÖSZOVET-SÉG két napos értekezletét József Fe renc főherceg nyitotta meg.
A FAGYKAR nagyságát az egész országban csak néhány nap múlva lehet pontosan megállapítani.
A PÉCSI POSTAFÓIGAZGiATÓSÁG éléro Lengyel Sándor igazgató került a magyar postások és nagyközönség osztatlan örömére.
A PÉCSI SZÍNHÁZ bérletére négyen pályáznak: Fodor Oszkár, Kardos Géza kecskeméti, Tolnay Andor sop-ron-kaposvári igazgatók és Bodó József volt kassai színművész.
A SZŐLŐSGAZDÁK ujabb kózpin-céket sürgetnek a szüret idejére.
Megmozdult Nagykanizsa társadalma a Msszlósbáz átmeneti ottbonáért

AZ ANGOL-OLASZ tárgyalások tel jes megegyezéssel végződtek.
(Folytatás a ö-lk oldalon)
Nagykanizsa társadalma az utóbbi Időben három célt tüzött kl maga elé : Megépíteni a katolikus kultúrházat, felépíteni a jubileumi nagy. templomot és a missziós átmeneti otthoni tető alá hozni. A missziós átmeneti otthon érdekében gyűlt össze szombaton a Nagykanizsai Takarék tanácstermében a missziós átmeneti otthon épitőnagybisottjsá. iga. A nagy számiján megjelenlek — akik között ott láttuk a város vezetőségétől kezdve- minden kanizsai intézmény és egyesület fejét — világosan mutatta, hogy itt egy nagy társadalmi összefogás ké^ül s valóban az is történt. Nagykanizsa társadalmi vezetői megmozdultak a nagy cél elérésére.
A nagybizottság értekezletét Kelemen Ferenc bankigazgató nyitotta meg, aki rámutatott arra. hogy egyre gyakrabban kopogtat a szűk. ség a missziósház ajtaján és a misz-sziósnővérck a hely hiányában képtelenek teljesíteni feladatukat. Napróljnapna fájó sziwei éfóik az átme-neti otthon szükségességét-Hangsúlyozta, hogy a város jelen, legi helyzete nem enjjedi meg, hogy a kérdést egyedül a város oldja meg, a körülijeiül 10.000 pengős költség nagyrészét azonban vállalja. A társadalomnak 8-1000 pengőt keli összehozni, hogy az átmeneti otthon még ebben az évben tető alá kerülhessen. A társadalomiak kötelessége a szociális feszültséget levezetni. Ma Kanizsán elsőnendü feladat ez s mindenek előtt áll a missziós átmeneti otthon létesítése.
A cél eléréséne két utat lát: a sorsjegy akció felkarolása, vagy ha cz nem vezetne száz sziázalékos ened m\'ényre, havi felajánlások formájában történő gyűjtés lebonyolítása.
Ezután dr. Krátky István polgármester ismertette a város álláspontját.
— Mindenek előtt — mondotta a polgármester — a szociális kérdéseket kteli megoldani. Nagykanizsa nap-nap után nélkülözni kénytelen az átmeneti otthon hyujtotta előnyöket s ezért ezt \'a kérdést haladéktalanul rendezni kell. Az össeg nem olyan nagy, hogy kéUhárom hónap alatt társadalmi utón elő ne lehelne teremténi. A városi hozzá. Járulás körülbelül az összeg két-
harmad részét teszi ki és Igy a nagyközönségre nem hárul olyan nagy feladat, hogy az veszélyeztetné a másik kél akciót.
Gazdag Ferenc püspöki fanács.« lelkes taps és helyeslés közben jelenti kl, hogy a szükségletek sorrendjéén ő is első helyre helyezi az átmeneti otthont és ezzel nem tátja veszélyeztetve a templom építési akció sikerét.
Ttersztenyák László íeánygimná,\'. ziumi hittanár azt indítványozta, hogy a bizottság kéLhárom tagja utazzon fet Veszprémbe Rótt Nándor megyéspüspökhöz, hogy az ő támogatását is megnyerjék. Bizonyosra veszi, hogy ia megyéspüspök ezt a nemes akciót nagyobb összeggel fogja támogatni. Az indítványt elfogadták. ■
Az elnöklő Kelemen Ferenc ezután a további terveket ismertette és leszögezte, hogy a benetndezés, amennyil>en az é|>ülel megépüli máris biztosítottnak látszik. Ismételten kérte a megjefen tekeft a sorsjegyakció támogatására és hangoz, tattá, hogy á keresztény társadalom becsületbeli kérdése az áínxaieti otthon és egyben próbája is annak,
Fürdőszoba
berendezéseket kedvelő részletre legolosóbban szállít
MENDLOVITS
hogy a másik kél akciót miképpen tudja megoldani.
A részletes tervek éfi a felvetett Javaslatok megvitatása után elhatározták, hogy kisebb csoportok végig járják a Várost & személyesen Js felkérik a nagyközönségei, hogy a már klkézlicsitett sursjegyeket iart-sák meg, illelve azok árának kiegyenlítésével Járuljanak jiozzá a mindenképen sürgős és szociális szem|>ontl>ó! felmérhetetlen (clentő-ségil akció sikeréhez.
A magunk részérói hisszük, hogy Nagykanizsa társadalma, amely any nyiszor adta mái* lanujelét áldozatkészségének, most sem Jog elzárkózol a kérő szó elől és egy emberként, társadalmi és vallási különbség nélkül áli csatasorba, a missziós átmeneti otthon megváló-sitisa érdekében. |
Elkapott és összetört egy szálfatörzs egy embert a facsusztatóban
Rászakadt az agyagbánya egy földművesre
Kaposvár, április 12
Halálos szerencsétlenség -történt a kenekl erdőben. Wenzl Gyula torval gazda a Salzger örökösök erdejé-Imn dolgozott a fakitermelésnél, a mikor egy hatalmas szálfa a csusz. latóaál maga alá sodorta Wenzlt. A szerencsétlen embernek nyakcsigolyáját törte a fa, ugy hogy pár |«rc alatt kiszenvedett. \'Saját vigyázatlansága otíizta a szerencsétlenségei, a temetési engedélyt kiadták.
Kelemen György ka|xisfüiedlgarda sározőanyagol bányászott a falu közeléliea lévő agyagbányáfcan-Munka közl«n azonban a felelt.\' álló |>art megcsúszott 6. a többmá-zsa sulyu föld rászakad!. Súlyos külső és lielső sérülésekéi szenvedett, de csodával határos módon
élve tudott kimászni a föld alól és amikor szalud levegőt ért, esett össze. Ez volt a szerencséje, mert a közeliién nem tartózkodott senk^ csak később találták meg ,\'és szálll. látták kórházba. ,
Világmárkás kerékpárok!
NSU motorkerékpárok
STYRIA DÜRKOPP GRAZIOSA a tökéletes műhelygép
egyedárusltAiil Olció árak 1 Messzemenő részletfizetési kedvezmények I
TURUL márkás
1000 égési óra garanciával kartellen kívül 5-25 v. [>
1.05
K,IÍ,6"g Schleslnger Gyula uMifíiíl
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 18.
Telefon 289.
Progaóxia: Mérsékelt északi szél, változó felhőzet, néhány helyen kisebb eső, az éjjeli fagy gyenge, a nappali hő alig em Ikedlk.
A MotooroloKlal Intézet nagykanizsai meRÍigyelőállomAea Jelenti i
Hőmérséklet tegnap este 9 érakor: + 3-6, ma reggel + délben + 10-8.
Csapadék: 00%.
Naptári Április 13. Bzerda. Kom. kat Hermeneglld. Protestáns Ida. Izraelita Nlzan hó 12.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó 15-lg a Fekote sas gyógyszertár és a kiskaniz8al gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (héttő, szerda, péntek délután kedden egész nap nőknek.)
— S*áx fillér egy Unyképes&glp.
lw megnyeri az egyházközség kul-
tur ház-sors jegyén.
Húsvétra „Ideál".cipőt vegyen!
Ideál nőicípők! Ideál férficipők! Ideál gyermekcipők! az „IDEÁL" cipőüzletből, Fő-ut 12. szám. — Szavatolt minőség! Rendkívüli olcsó árak!
1938. Április 13.
ZALAI KÖZLÖNY
*
SLAZENGERS London
legjobb angol
tenniszütö labda
lerakat.
Szakszerű és gyors hurozás
Vágónál. M
A™ Nagyhét
komor fenségü napjai köszöntötlek reánk. Az Istenember földi küldetése véget ér. liogy most még dereszthnlálával tanúságot tegyen az Igazság melleit. Hogy mjegpe-tsőteljtí vérével az Igét, amit hirdetett, szankcionálja az uj pragmatikát és ahUrja a legfőbb, a legnemesebb ítörvényt, aj ni omber-nek adatott: Szeressed Istent leL jes szivedből, minden erődbfl és mindenek Telelt. A másik, ami ez után következik : Szeressed felebarátodat, mint tcnneamaga-dat.i libben a két törvényben benne\'van minden, amit a tennészet-fölöttiségro szánt Embernek tudnia, kövelnie ós megtartania kell, lia célját, lendeltetését, a magasabb szellemi Eletet ol akarja érni. Vérrel megpecsételt törvény, egy küzdelmes és fáradságos élettel megfizetett kódex, az Újszövetség gránitköves fundamentuma,melyen az egész Krisztus-hitvallás épül, a legnagyobb kodifikáció, ami csak valaha alkottatott, a leg-grandlózusabb útmutató az emberiség száméra.
Felelevenedik mindaz, ami nekünk Nagy, Szent és Fölséges. A jeruzsálemi coenaculutmtól kezd. ve végig az Olaj rákhegyéig, a kis város szomorúságba burkolt utcái, a római helytartó háza, a főpap udvara, az Ítélet, mindenminden, egészen a fazekas földjéig. Az emberi gonoszság, szenvedély, gyűlölet és mindaz, ami az Igazságot hóhér-kézre juttatta.
Nincs nemzet, a)m.oly ugy át
tudná éiezni a Nagyhét misztikus napjait, mint almiagyar, mely. \' nek élete, sorsa, múltja, jelene annyira hasonlít a golgotai drámához. Múltján végighúzódik véres fonálként a szenvedés, a via erucis hosszú stigmája. asnCly el-vezet egészen a trianoni Hakkel-damálg. Ez a nemzet annyira ösz-szerorrott Krisztussal, hogy orszá-\\ gát a Magna Romina HungaroruhU védnöksége alá helyezte. Védőbástyája volt a keresztény kultúrának és őrzője a krisztusi eszméknek, amelyek annyi nagy és szent t*nl-bert adlak a Golgota tövében megalakult egyháznak.
A magyar nonvzet a Nagyhét megrázó napjaiban megemlékezik Muhi-pusztáiáról és jelen szomorú rabságáról, hogy emlékezhessék a golgotai világdrámnak ragyogó l.o. felezésére, a Húsvétra. Hogy Nagy péntek után következik Nagyszombat, a harangok feltámadásának napja, a diadalmas Húsvétvasárnap. a sziklát görgető, bilincs törő, sírból feltörő Húsvét. Hogy utón:van a magyar nömizet szabadulása. Hogy feltöfőben vau a sötétfclbős menybolt kárpitjából az ezerszínű diadalmas szivárvány. Hogy a keresztút végéhez közeledünk. Hogy a gyűlölet ránk hengerített sziklaköve omlóban van, hogy a CoHsumátittm ezt szörnyű zárószava után felcsendül még egyszer a diadalmas Alleluja. A magyar nanvzot szent éneke a dia-dalmas feltá*ivadásról...
<B. «.)
Illlllllllllllllllllllllllllllllllll
öngyilkosságok és balesetek sorozata Zalában
Embert pusztít az összedűlt fal, a talált puska, a megvadult lovak, stb.
K. Comensoll Hárla zongoraestje
A Nagykan(isal Zemebarálok Társasága szombat esti hangversenyén a magyar planisla-generációegyik legfiatalabb és legtehetségesebb tagját, K. Comensoll Máriát látta vendégül. A szép és élvezetes hangverseny a Zeneiskola uj hangverseny, termében zajlóit le gróf Teleki Béla főispánék, a környék és a város intelligenciája jelenlétében.
K. Comensoll Mária azok közé az clöadómüvésznök közé tartozik, a kik a mii mondanivalóján tul a szerző leikéi is meg tudják szólaltatni. De mindezt a maguk lelkén keresztül adják. Comensoll Mária műsorának egyes számai! ezért fogadia tűntető, meleg ta|>s. Scarlaty Pastoralc és Caprlccióval kezdte műsorát, majd Bach csodálatosan szép g-mob oignruuantázláját és fugáját adta elő Liszt átiratban. Zengelt, búgott a bachi szellem llszti génlussai Comensoll férfiasan n.lgyv- nalu Játéka nyomán. Különösen a fuga a műsor egyik legszebb száma volL A, nagyszerű technikájú előadóművésztől Cho|>in b-moll szonátáját és két kis tanulni^, nyál hallottuk ezután teljes érett tudással és finom kidolgozottsággal.
A műsor második részében Van-nay i>ompás Arabesque-e keltett nagy hatást. E sikerült szerzeményt — ugy éreztük — mindenben a szerző elgondolása szerint adla elő a neves előadóművésznő. Érdekes-, újszerű volt Geszler György két gépíonulmánya is, a Bugó csiga és a Sínek lelett. Modernségében Is élvezhető programzene ez, amely tökéletes Illúziót ad. Emellett az előadótól komoly felkészüllségetki-ván. A műsornak minlegy koronája volt Pagan(lty—Liszt: ,La oampaf nellája, amely ismét érzésekkel és lélekkel telitett játékról lett tanúságot. A lelkes és meleg tapsra K. ComensoH Mária két gyöngyszemei is tett e koronára, amelyek közül Brahms keringője csillogóit szebben, finomabban. I
A műsor keretében — egyben annak változatosaabbá tételéie is — Wilzenetx Jolán énekelt pompás felkészültséggel. Verdi: Avo MW rláját az. Othcllóból mély érzésekkel, finoman adta elő. Szép volt Vannay: EJ a Hegyalján elmü dala Is, valamint két moderp Katinál és Siklós dal Is. Meleg taj>s jutalmazta művészetét és ebből kijutott A figyelmesen és slllusosan kisérő Kerekes Irénnek is. Általában a díszes közönség lelkesen és megér, mellen ünneiielte az előadókat e komoly, szép estén.
(e- «.)
A ZALAI KÖZLÖNY .KERESD A BETOT" VERSENYE
Az utóbbi két napban Zalában a kővetkező balesetek és öngyilkosságok történtek: i
Vallus községben Karácsony Ferenc 23 éves munkásra rádült a fal. Medencecsont törés el szállították kórházba.
Kovács Mór keszthelyi községi elöljárót egy kerékpár ütötte íl, eltört kulcs-csoatuü került kói| házba. , |
Remete Károly 30 éves szent-györgyvárl földműves lugkőoldatot ivott. Egynapi kinos szenvedés után meghalt. I i i i
Keszthelyén megvadultak a két-
helyl uradalom loval és a kocsin ülő Némclh Imrénél és Berta József kocsist árokba (ordították. Különö. sen az asszony szenvedett súlyos sérüléseket. t
Szmodics Gizella egerszegi leány lugkőoldatot Ivott, meghalt.
Böcskel Pál söjtöri föildmüves egy puskái talált, addig vizsgálgatta, mig elsült és kezét teljesen szétroncsolta, kórházba kellett szállítani. t
— BnlorkiállítA.unk.t tekintse meg tnlndeo vételkényszer nélkül. Kopsteln bútoráruház
UHUlUUlHIimilllllllllMI Kézzel csomózott
masyar perzsa
szőnyeg
legszebb husvóti ajándék 1 Most olcsó árakon vásárolhat
* Schütz-nél.
Szerda
BUDAPEST 1,
C.45 Torna. — Utána hanglemezek.
— 10 Hitek. _ 10.20 Felolvasás. — 10.45 Felolvasás. — 1205 Hanglemezek. - 12.30 Hirek. - 13.20 Időjelzés, időjárásjelenlés. — 13.30 A rádió szalonzenekara. — 14.35 Hirek. — 14.50 A rádió műsorának isanertetóso. — 15 Arfolyamhirek. — 10.15 Diákfélóra
— 16.45 Időjelzés, hirek.
17 Ewal Turgan hegedüL — 17.35 Dr. Plenczner Sándor előadása. — 18.05 Csorba Gyula cigányzenekara.
— 19.20 Külügyi negyedóra. — 19.35 «Zéta.» Színmű hárotnl felvonásban.
— 20.55 Hirek. — 21.15 Az Országos Postás Zene- és Kultur Egyesület hang versenyo. — 22.25 IdŐjárásjelentés. — Majd Lendvai Jóska cigányzenekara, Kalmár Pál énekel. —■ 0.05 Hirek. BUDAPEST IL
19 Olasz nyelvoktatás. — 19.55 Szügyi Kálmán énekel. — 20.30 Hirek.
— 20.55 Hanglemezek. BBCS.
11.55 Tűzoltózenekar. — 13.10 Déli zene dalokkal. — 14.15 Vidám zene Hamburgból.
18.15 Mozart: Nyolc német tánc, — 19.10 Slájer zene és közének. — 20 A bécsi szimfonikusok. — 22.20 Rádió-zenekar.
— Kevesebb ruhát kell
csináltatni, hit a szövet szingyapju-ból .készült, mert aa évekig tart és mindig szép: Csak a szövet csináló Ja fudja garantálni, hogy a szövetben csak természetes szingyapju van. A magyar url családok részére évek óta szállítja angolosan gyártott kiváló szöveteit közvetlenül, ruhánként Is elsőkézből a Trunkhahn Posztógyár, Budapest, XI., Lenko ut 117. Még tu« kérje a szövetminták költség-és kötelezettsógmcntes elküldését. Nem fog csalódni, Ivánom évekre szóló megtakarítást ér el. A kollekcióban rengeteg elismtorétt is olvashat. j (
Legalább rendszerű szóló- - és gyflmOIcsfa-permetező készülékek OSSSSUSST^" feleiősség melleti.
Meni romlik, nem kopik, izarszám nélkül, azabad késsel azétazedhetA.
SzfiH- és gyűmölcsfapermelezők szakszerű, pontos javítása jótállás melleit.
Szeszgyári berendezések legolcsóbb árban.
Ónozások. Autogénhsgesztás. Vörösrézüstök.
Samu Lajos rézműves
Nagykanizsa
Alapítási évi I82B. m
Raktár: Nagykanizsa, Deák-tér 12., (a ielsölempiommai szemben). Műhely: Nagykanizsa, Kölciey-utca 11.
ZALAI KÖZLÖNY
áyrlttt 13
, jöjjön
Ha nem jól iái,
Fenyvesi György
órA* 4a uakoptikua meiterhei
Fö-ut 10. Dobrovics-Mz.
Sziilftiit imsi rfctftrc is kítzilrtl
tnvfttvexetö\'. D»< Déváin*, Erd«i B5ab*
Sporthoz 68 utazashoz
Sport alatt legalábbis a divatot ille. lő\'e^ most csak a tenniszt ériem. Mert van ínég ugy e a turisztika de erről már irtanv néhányszor é; ebben a divat az idén ne n nagyon változott. Teliét a lennisz. \\
Itt viszont nagyon szép uj öss c állításokat láttam. Először is természetesen a lehér dominál, do a fehér csak a lenniszpályán fehér, amig nyugszékb\'-\'u pihenünk, vagy amig odaérünk a pályára, avagy a pályát elhagyva egy kicsit sétálni megyünk, már nem fehér, hanem tarka, amit a szemnek jó látni.
így gondolok pl. e^\' feliér chan-tung ruhára, amely rortekül mosható és vasalható. Erre leliet egy csinos vászon impiimé bolerot venni és ugyanilyen vászon imprimé charpot kölni a derékra. Vagy |>edig úgyis ké szülnek ezek a feltér lennisz ruhák, l»gy iia nem akarunk átöltözni ten-nisz után, éjszerűen egy imprimé, vagy e^y pettyes kötényszerü előrészl kötünk övként a derckunkin, ezáltal mindjárt megváltozik az égést ruha tendenciája is.
Itt egyben megjegyzem\', hogy próbálják lelhusználni hölgyeim egyszerű tavalyi fekete, vagy más szinü ruhájukra ezt a, fenti fazont. Remek! Láttam egy par variációban, egyenesen árra van predesztinálva, liogy régi ruháinkat kicsit felfrissítsük ez-zel. Tegyük fel, hogy mindenkinek van otthon e^y agyonnnt téli, vagy nyári sötétkék, vagy fekete selyemruhája. Minden inás díszt fejtsünk le róla és tegyünk rá egy szép virágos vagy figurális im príméi előre plissi-rozva, vagy berakva, do akár glokniba szabva is és a derekat kössük meg elől a rulva anyugából. Higyjók el, hogy nagyon csinos és uj lesz.
Hogy. visszatérjek a tenniszre mój egy kicsit, a most ismét felkai>oit háromnegyedes, vagy rövid keppek, illelve gallérok is gyakran szerepelnek a tennisz garderobban. így mgyon csínos volt ejy fehér vászonrulia, nagy píros pettyes Mromncgyedre szabott gallérral, piros kalappal és piros szandálcipő vei.
Megjegyzem a kepp egyre gyakrab. ban szerepel minden féle garderobban.
így az utazáskor is be vették. Viseljünk egy egy. szerű tavaszi kosztümöt, ljozzá vékony, lataszövó. | sü blúzt, magas nyakkal és kockás színién laza-szövésű szabott gullé.ial, illelve képpel. Remekül néz ki és azáltal, hógy kockás, teljesen az utazást célozza. Nagyszerű összeállítás például e.xy barna, vagy bei,e színű kosztüm ejy zöld, barna, drapp kockás |KJlerinnel. Barna acoessoirok egészilik ezt ezután ki.
Már volt e-ysrer az a divat is, hogy rá vannak dolgozva a kubátokra ezek a pelerinek, mosl újra előjöttök.
Páratlan sikere volt e,>y szürke spriccelt kabátnak l>arna-beige kockás rádolgozott pelerinnel.
Még egy szó a tenniszről hölgyeim! Egészen szenzációs sikere volt egy tonnisz dirndlinek. Ez állott egy fehér alapú egészen halvány pici virágok-
kal teleszőtt organdilból, enyhén húzott szoknyával, alaposan kivágva, apró, rövid, puffos ujjakkal, hó fehér satin köténykévé! ós. felfér, apróvirá-gos kendŐY^1 a fejen. «
Divatpo&ta
Pocok. Meggyszínű creppdechine rn. hája bizony már nem naivon diva tos és nem hiszem, hogy kibírja u festést. A l>eküldölt halványké\'< angóra anyag nagyon szép, sötétkék beállított előrésszol csináltassa mC{ nyaknál, háromszögbe állitsa be, két tölcsér zsebbel, sötétkék muszlin zsebkendő vei. üdvözlet.
Bara K. Fekete maroccin ruhájára a kővetkező fazont ajánlom: Teljesen simán csináltassa c -észen az elejéig. Elől pedig melltől lefelé eresztcssen l>«lü nagyvirágos imprimét ó< a derekára fekete maroccinból kössön Tivet, elől masnil>an, amely hosszan lógjon te. Nagy fekote nyúlszőr kalapjára tétessen egy virágot," ugy hogy szemé-hez közel legyen, üdvözlet.
Moly:. A leküldött nagymintás im> primé estélyi ruhára nagvon elegáns és divatos "lesz. Elől, mellnél wellis-huzással csináltassa, az alját e ől pe-dig beállított gloknlrésszel. Nagyon csinos lesz. üdvözlet.
Zala vármegye
Zalaegerszeg, április 12 Za\'a vármegye közlMzgatási bizottsága most \'tartotta ix-nde; havi üléséi vitéz gróf Teleki Béla főispán elnöklőiével- Brand Sándor főjegyző eteményic\'cniéaét t idomá-sul vették, úgyszintén Darányi és Fabinyi minis/leiek köszönőlevelét Is a mullhavl üdvözlésre.
Az állategészségDgy
kiclégilö. Mélelykórral fe-tőzvc volt 107 község 1788 marhá|a Eb-böl gyógykezellek 1250 darabot, elhullott 78 állat. Az 11137. évi összeírás azerlnli 137.763 marhnállu-mánynak tehát 1.2 százaléka volt beteg és a megbolcgcd^tfesk közül 1.3 százalék hullott el. A legutóbbi (11127. évi) vészbe/, v!s \'onylíva süj-ívnesés lefolyású voll a Ije\'egséft mert akkor 135í1 marha és 691 juh hullott el. Most a juhok közül 1016 volt beleg és csak 17 hullott el.
Kielégítők - dr Kontra tliztlfó-nrvos Jelentése szerint n közegészségügyi viszonyok ii. Ilévl en nagy eredménnyel vé.,C\'ték a szu. nyi.girlést,
Letenyén
végezlek a lecsapnlási munkák első relével : 300 hold szabadult fel. ZalaSíentmlhályifl \'lieleki Tibor gi\'ófné szegényház céljal\'a telket adományozol!. A földián
14 község egészségháza érdekéljen tett javaslatot a mintáz, tériumnak. ,
Farkas Tibor felszólalására a főorvos jelentette, hogy Letenyevl-déken uj ktnintartalmu gyógyszerrel dolgoznak, Igen szép eiedmó-
közigazgatási bizott-ölése
nyekkel.
Csólht Géza murakereszluri pne-látus
a hévízi Ivóvíz
megvizsgálását kérle. A . tisitifóor. vos válaszában kijelentette, hogy a hévizl nesz vizel a héviz.svent-andrási vizvczeldk jó vizével lehet pólo\'ní, az andrásl vizveretóklK kell belekapcsolódnia Hévíznek Is
A bizottság végül Is ugy határozott, hogy Hévíznek a jó ivóvíz ellátására még ezévlien meg kell lenni a szükséges intézkedéseket.
A tanügyi
jelentésekből kiderült, hogy a minisztérium a zalaegerszegi ipariskolának 1000, a keszthelyinek 8ö0.a lentiinek 300 i»-\'ngő államTCjjélyt adott. Csóthl Géza ezzel kapcsolatban kérle, hogy a minisztérium adjon tünelml időt a. építésekhez és no szabja meg az épllési határidőt.\'
Figura György gazdasági felügyelő je\'enlére szerint a márciusi jó idő elősegítette a munkákat és a vetemények fejlődését. A főispán javaslalára elhatározták, hogy a
legelőtársulatok megalakulását sürgetik és elősegítik és e célra megfelelő ősiségét kérnek a kormánytól.
Ezulán a szépen folyó utópltésl és javítási munkákról szóló jelenléssel a közigazgatási Mzottsóg ülése végetért. ,
— Tekint... m«j a Köpetein Bútoráruház állandó butorkiállitáaát. ízléses és olc ó bútorokat kedvező fizetést fel t-lakkalM vásárolhat.
TAVASZI LICHTMANN
Ct PŐ ÚJDONSÁG OK
RITTERNÉL.

Tapsifüles család siet sürgős útra, uj ruhát kell venni Nyuszinak húsvétra.
Szeretnek jót venni. Bizva szabott árba, szívesen sietnek a Schütz-Áruházba.
7850 nthnMia iM RairintiMk M-n
Nagykanizsa központi vátaszfmá-nya dr. Hegyi La]os föfejryíö etrwit:-lete mait összetHt a vUrosházán, hofy m«^áHapHéaf « 1939. íti Képviselői választók névjegyzékét. A jövő évi képaselőválasztók száma összesen 7650, sz 1938. evi 7585-lal szemben.
A választói névjegyzékei rövidesen kiieszik közszemlére » városházán
Húzás
Az osztálysorSjátók mai húzásán 30.000 1tengőt nyert a 77.124- számú sorsjegy. 10-10.000 P-t a 22.120. 67.227 és 80.813 számú, 5000 pengőt a 78.137 számú sorsjegy. Egyenkint 1000 pengőt a íO.314 ós a 62.882 számú sorsjegy nyert. (Felelősség nélkül.)
Tét va» Ofererorsrágbinl
Róma, április 12
A váratlan hideg időjárás s.ilia nem .észlelt télies időt varázsolt as Ilyenkor mér tavaséi jiompábon lévő Olaszországra. Nápolyban tegnap havaseső esett és egész fehérbe öltöztette a tájat A hegyek™ mindenütt hó- van, a hideg szinte elvi" setbeletlen.
Agyvérzésre- hajlamos Idtoebb embereknél, akiknél Igen fontot, Ii Így eiöiködés nélkül mindennap könnyű bílürülésük legyen, a természetes .Ferenc József keserűvíz — reggel éhgyomorra e«y kis po-Mrral bevéve — a lehelő leg|o.,b\' S\'oigílílot testi. Kérdnze meg orvo-Ui.
-Hlljy.tml Gyönyört! fekete, kék 4a barna snülop Coraó-ctpóket kaphat\' P 19.80-ért az .Ideál" olpOtlltetben,. Bó-ut 12. sí.
L
1938. áprille Íj
ZALAI KOZLOMV
Az albán királynő legszebb nászajándéka
Zogu király megvásárolta arájának »i Apponylak ősi vadászterületét
Kovare, április eleje i (Copyright)
Apponyi Antal gróf, a jövendő albán királné nagybátyja és Albánia uj főudvarmestere tegnap Albániából Nagyapponyba érkezeit. Utalásának különös célja yan: néhány napon belül át akarja venni Apponyi Oeraldlne grófnő részére a Nyílra völgyében, Kovarc község halárában fekvő kétezer holdas erd\'iségekel, a hozzájuk tartozó remek vadászkastéllyal egyetemben.
Eredetileg az volt terv, hogy az albán király visszavásárolja arája részére az egész Apponyi birtokol. Ennek a tervnek megvalósítása elé azonban súlyos akadályok tornyosullak; legalább két és negyed millió pengőt igényelt volna a tronz akció és az albán államháztartás átmenetileg nem képes akkora Osz-szeget nélkülözni. Az egykori Apponyi birtok megvételére vonatkozó tárgyalások tehát hetekkel ezeUlt abbamaradtak, ellenben más Irányban kezdődtek meg a tanácskoiások és ezeknek eredménye máris mutatkozik.
Ai 6si Apponyi-birtok utolsó ura Apponyi Henrik gróf volt, a híres India-utazó és világhírű vadász Indiai lejedelmek szívesen látott vendége. Költséges passziói arra késztették.Ot, hogy minlágazdatágát még életében eladja A kastély és az erdőségek egy kisebb része halála után cseréllek g.izdát. A kovarcl erdőség azonban teljes egészében megmaradt az OfökOsOk siámára és jelenlég is három Apponyi grófnő birtokában van. Apponyi Adél grófnő —.lÜwaidlní nagynénié —.,»»/„, Vlrg nla grófnő — férjesett Baghy Gyuláné _ \'/u részben és Oeral dlna grófnő \'/,, részben tulajdonosai a kétezer holdás és mlnlety háromszázezer pengői érO erdőségeknek. Zogu király arra adott nemrég megbízást, hogy Zseri komtesz részére vásárolják meg a rokonoktól az erdők "/,» részéi és az egész erdőség még a házasságkötés elölt írassék a leendő klrilyné nevére. Ennek az utasításnak kiván most a felség főudvarmestere eleget tenni.
A Kovarcl erdőség már nyolcszáz évvel ezelőtt Is az Apponyi ik birtokában volt és Középeurópának egyik legideálisabb vadásiterttleta Írások szólnak arról, hogy ilt kergette a vadat Mátyás az igazságos. A leg szebb kárpáti szarvasok, a Korzikáról Ide telepitelt mulflonok és hatalmas vadkanok tanyáznak az erdőkben, amelynek kOzepén emelkedik a vidék legmagasabb hegycsúcsa, a majdnem ezer méler Trlbes.
Autón indulok el Kovarc-felé. Pár perc alatt a Vágszigeten vagyok, vlktorla regla köszOnt a forróvlzü tavakon és fehér pávák integetnek lelénk. Keresztül rohanunk a széles országúton, ahol két évvel erelőlt Zseri grófnő megnyerte a concours d\'elegance első diját, Azután a V.lg romantikus völgyén visz. n tovább a< utunk, később le kell szállni az autóról és csak gyalog mehetünk tovább.
.., Évszáz.dos tölgyek mohlepte kérge mellet Ibolya Illatozik.
McnOfren a bozót: sivítva sza
ladnak anyjuk után a csikós malacok .. .
Cserfák árnyékában elhullajtott áarvmgganctokra bukkanunk.
Égy tisztáson kaslély áll. Svájci
slilusban, fából építve, Nyolc szobái i van, valamennyiben folyó hideg- és melegvíz. Fürdőszobák az iipiwrlemeutek mellett. Vadászkép-k a falakon. Szarvasaggancsok és egvéb vadásztroteák a folyosókon. Pár év-V\'l ezelőtt a kapurlalal, patialai, bikaneri maharadzsák, Lord Halifax, az indiai alkirály, előkelő angol főurak. a Pálflyak, Esterházyak, Széchenyiek, Károlyi grófok vadásztak ilt.
Az erdő múltja, előkelő vendégei,
kaslélya és annak knmfnrt|a minden talpalattnyi löldet méltóvá tesznek arra, hogy uralkodó lássa itt vendégül a legelőkelőbb világot.
Zogu királynak az a terve, hogy az őszi hónapokat állandóan a vidéken tölti.
Szarvasbigés Idején Kovarcon rendezi meg hz alb.in udvari vadászatokat. innen utazik el Budapestre is, amelynek ezentúl gyakraj lesz vendége. És az sincs kizárva, hogy idővel majd megvásárolja az Apponylak ősi kastélyát, amely a\'ig pár kilométernyire van Innen.
...Mindenesetre meg kell állapítani, hogy a koiarci ősi vadászterület legszebb nászajándék az albán királyné számára...
P /•
öfcséfíesjjot
<3c&a moziban szómkozhatik
Városi JWozgé. Kedden é» azerdin I
Tourjanszky, a világhírű rendező mestermüvei
NINA PETROVNA
Egy asszony regénye, akit százan szereltek, de aki csak egyetlen egyet sieretett. — Főszereplők: ISA M1RANDA és FERNAND ORAVEY. OySnyOrfl kísérő mflsorl
Előadások kezdete hétköznapokon 5, 7 és 9 órakor, vasár-és ünnepnapokon 3. 5, 7 és 9-kor. 5 érakor filléres helyárak.
Befejeződött a perojrafeivételf vizsgálat Étsy Ferenc ügyében
Napokon beiül dönt a törvényszék az ujrafelvétcl felett
Étsy Ferenc vánsi köz»3g^zség-ügyl altiszt ftgyében a tnagykjuiizaal törvényszék elrendelte a i>erujra-felvéléíl vizsgálatot. Dr. Almássy Gyula vizsgálóbíró négy Ízben folytatott klhallgifttásokat ebben az ügyben. Legutóbb Lami>ert Imre városi tisztviselőt és \'Kőszegi tűzoltót hallgatta ki. Étsy főleg a*t kivánja
bizonyítani, hogy a vádban szereplő gabonaflemüeket é« egyebet saját pénzén vásárolta és megnevezte kereskedőket is, akiknél vásárlásait eszközölte. A vizsgálóbíró a jegyzőkönyvekéi beterjesztette a kir. ügyészséghez, amely még a husvé 1 ünnepek előtt átteszi az ügyet törvényszékhez. [ ,
Kétszeresére emelte a tábla a baltázó csornyefoldi gazda büntetését
A kőwli Csömyelöldftn Fordán József kisgazda egy a kalommal leütötte baltával gázdalársát, Tamás Ferencet, akit súlyos sérülés-.el a nagykanizsai kórházba Szálltottak, Megindult az eljárás a baltázó Fordán ellen és a kir. ügyés/J^g szán. dékos emberölés kisérktc miatt
fogta perbe. A nagykanizsai tör vémysttík Fordánt ezért (rét és fél évi fegyházzal sújtotta. A kir.
ügyész a büntetés súlyosbításáért fel3ebbez«.\'lt. Most foglalkozott ezzel az üggyel a pécsi tábla, amely Fordán\' József büntetését öt évi fegy hiízna emelte fel
Ez a kerékpár 85\'- !>
kapható
liMQI
MftfMttiM
Deák-tér l. Tibin 12.
Bármilyen kerékpáralkatrész és kellék a legolcsóbb árban!
Kedvező részletfizetési feltételek! javító műhely!
A mezőgazdasági helyzet
■ nagykanizsai a letenye járásban
Az Alsódimúnluli Mezőgazdasági Kamara jelentéséből
A nagykanizsai (és le onveí járások" ban az őszi vclés<HtJóltclclU)k, üdék és néhol még tul iágoíiánMnjják is.
A tavaszi kalászosok vétése már befejeződött, a burgonya, a ré|», vala. mint a tavaszi takarmány, és takarmánykeverékek vetése, -Illetve qeoknak talajclőkészllésl munkája telj<fs_ erővél most van folyamatban, A\'gyü mőlcsfák ültetését mdr befejezték, a permetezések általiban folyamatban vannak és Nagykanizsa környékén a permetezés elterjedéae, • mult óvhoz haladást mutat. A takarmánykészletck n zöldtnkarmdny etetésének megkezdésiig ckgeúdŐ\'c Ívsz nék. Járványok, vagy állategészségügyi nehézségek általában csak kivételesen fordulnak elő. Több kis és nagygazda, ságban a
járványos elvetélés léi»eit rcl komolyabb mértékbon, de a megfelelő állategészsétü\'ífrl intéZ*o-désckkcl remélhetőleg a tovA&b térje-désnek sikerül gátat vetni. A ragadós száj- és körömfájás veszedelmének elmúlása az állatértéke.itésbcn megnyugtató hatást váttótl kl. A nagykanizsai állatvásáron igen nagy felhajtás vólt, azonban
az eladó állatok minfeéga nagyon sok kívánni valót hagyott hátra.
A vásárlások vontatotlak voiak és a forgalom nanv mondható kielégítőnek.
A buza ára némi esést mutatott az utóbbi na|>okban. Jelenleg Nagykanl-zsán értékesíthető 10.90—20,20 )>eugő-ért. A kínálat meglelne tősen kevés és a minőség toegk|>ően gyenge (igen sok a 74—77 kg-os is).
A rozsnál némi élénkség tapasztal-haló, mert az el»mill bélen u Ftrfura olaszországi export kontingenshez. futott, ezenkívül a belióldí szükséglet is fellendült, mert a gazdaságok a konvenció szükséglel > fedezésére tömeges vásárlásokat eszközöltek. jelenleg Nagykanizsán 18.60—19 pengőért tobet értékesíteni a rozsot.
Az árpa iránt ugyancsak van ke-ieslét az utóbbi időben, moH a werlés-tenyésztő gazdák a fMMWt indátok takarmányozására igen s >k árpát felhasználnak. A takarmányárpa 15— 15.70 pengőéri adható el. A sórárpa viszont\'az utolsó két hét alatt 21 p«n-gőrői 18 peigőrc esett.
A zab. liz a cikk a legclhanyagól-labb, miután a katonaság szükségletének beszerzése óta zalxit Navykunirtia környékén eladni egyáltalán nCm lehet Igen kívánatos lenne, ha fel-.őbb intézkedéssel, illetékes helyen megfelelő lépések történnének a zabértékesUés elősegítése érdekébon.
A lenge rí ára állandóan emelkedést mutatott, majd áresés köv<Hkezett be. Ennek az exjxjrt hiánya nem oka, mert belföldé" jobb ámt \'W*t .Inost elérni, miflt küJUóldóu. A tonaxelft
balai közlöny
Iggg. április 13
VILLA és KERT tulajdonosok
...........itt pá-
egyéb
figyelmét felhívjuk nemesitett pá-zsitfümag keverékeinkre,
virág- és kertimagvainkra. _HIB8CH É8 8ZEQÓ cégnél
lyén 12—12.25 pengő, a fogyasztói
Iiiacokon 13—13.00 jiengős ár alakult ii. Nagy- a fogyusztás Zalában és Vas. ban n hizlalások mialt. A dunántúli tengeri kifogyóban van és rövid időn belül n bácskai, tiszántúli ós a Buda-
Esten átfutó tengerik beszerzésére znek utalva. Ez a körülmény lénye-. ges árváltozást nem fog okozni, mert ugyancsak n közeljövőben indul meg a tiszántúli tengerinek nagy kínálata.
A szőlőkben a nyitási *és metszési munkákat befejozték. A szőlők általában jól teleltek, azonban a Balaton-környéki részeken, ahol a nagyobb januári lehűlések alkulmával ólmos esők voltak, n szőlők rosszul teleltek át.
A borforgalomban ez az évszak igen gyenge volt. Egyedül csak n helyi borfőzdék fedezték a megengedett siük sóglelüket .erről a vidékről. A leg. ritkább esctl>cn kerültek távolabbi piacokon értékesítésre a Nagykanizsa környéki borok.
?2 Wrwsft •
— (A polgármester szabadságon)
Dr. Krátky István polgármester megkezdte húsvéti szabadságát, amit Bala-tonberényben tölt. A polgármester húsvét keddjén foglalja el újra hivatalát.
— (Lelkigyakorlatok a felsőtemplomban)
Tegnap eslo kezdődtek meg a húsvéti lelkigyakorlatok a felsőtemploml-ban, amelyeket dr. Wébter Pál veszp-rémegyliázinegyei kanonok, zalai fő-esperes vezet. .Már az első ulkalommíd szép számú férfi közönség vett részt a kiváló egyliázszónok és tudós kanonok konferencialxcszédén, aki a tőle megszokott meggyőző erővel és ko. moly felkészültséggel tartotta meg előadását. Ma este 7 órakor folytatódik a lelkigyakorlat.
— (Nagyheti istentiszteletek a plébániatemplomban)
Nagyszerdán délután 4 órakör Jere. miás siralmai. — Nagycsütörtökön reggel 9 órakor szentmise, délután 4 órakor rJeremiSíf sicaknai. — Nagypénteken ieggel 8 órakor keresztút, 9-kor csonka mise, jiassio,"utolsó böjti szentbeszéd, délután 4 órakor Jeremiás siralmai, 7 órakor szentségcltétel. -— Nagyszombaton reggel 7 órakor tüz-taúentelés, a húsvéti gyertya megáldása, szentmise, délután 0 órakor feltámja-dási körmenet. — A körmenetre a hatóságok, testületek és egyesületek fél 6 órakor gyülekeznek u cink törni inban Vés a Szent Imire herceg utcában. A körmenet utvonala: Szent Imire herceg utca, C.sengeri ut, Deák tér, Fő ut, Horthy Miklós ut. — Húsvét napján a 6 órai mise után lesz az ételek megáldása.
— (Főszolgabírói megbízás)
A balatonfüredi megüresedett főszolgabírói állásba vitéz Hunyadi László dr. tb. főszolgabírót lielycttcs^teuék be április 15-i haláridővel.
— (A Balatoni Muzeum-EgyesQlet)
most tartott közgyűlésén melegen ünnejK\'lték Lovassy Sándor dr.-t. aki 40 éve elnöke az egyesületnek. A tiszt-ujitásnál ismét ől választották meg elnöknek, alelnök Reischl Imre, titkár Török Gyula.
— (Nem lesz zenekari próba)
Az Irodalmi éa Művészeti Kör rene-kara ina nem tart próbát (:)
— (Mikor lesz az Iskolaévnek vége?)
Az Eucharisztikus Kongresszus alkal mállói az iskolai év befejezésére vo. nátkoz.Kin kiadott lendelkezések s/o-rint az idén junius 15-én zárul uz iskolaév. Azok számára — mlindja n rendelet, — akik az Eucharisztikus Kongresszus lőünnej>ségein részi vesznek, május 25—30. közölt rendkívüli szünet van. A tanítás junius 7-én zárul. Junius 8-tól 14-ig az összefoglalók vannak, inig 15-én az évet be kell fejezni. Junius 15-től 21-ig van az évzáró és a jövő évre "Szóló beiratá-sok. A rendelet kimondja, hogy azt a tanulót, akit szülei nyaralni akarnak vinni, junius 15-én el kell bocsátani. Az éieitségl vizsgálatok junius 1-től u hó végéig tarthatnak.
— (A kiskanizsal leventék)
háromnapos lelkigyakorlat utón vasárnap szent gyónást ós áldozást végeztek az oktatói karral együtt. A lelkigyakorlatokat P. Pulvermuun. Zénó tartotta. A szentmisén a leventék zenekara játszott wekl karnagy vezetésével.
— (Hazatért hadifogoly)
A keszthelyi járásban levő Felsözsid községbe most tért liaza 23 évi orosz fogság után Miklós Gábor 50 éves volt kovács, aki még a világliüboru elején esett fogságba. Magával hozta íelcsó0óí és gyermekét is.
— (50% oa utazási kedvezményre)
jogosító igazolványok már httost kaphatók a május 7—8-i kaposvári Cx-l>ort-lóvásárra, illetve lovnsna|xikra n nioiictjcgyirodáknál és az Alsódunán-tuli Mezőgazdasgi Kamaránál, Kaposvár. Az igazolványok ára 1.50 ]>engő, amelyek egyúttal a lovasünnepségekre való belépőjegyül is szolgálnak. Az utazási igazolvány május hó 3-tól 12-ig érvényes. A vásárra küldött lovakra és külön a kocsikra 50 százalékos vasuli kedvezményre jogositó igazolványt a kamara ad, mJég \'pedig lovanként, külön kocsinkónt ós utasként 30 filléres kiállítási díj ellenében. Ugyancsak Ilyen igazolványt ad u ku-imara a vásárról visszaszállítandó, illetve ott eladott lovakra a telephelyre történő 50 százalékos kedvezményes szállítás végett. Alsódunántiu \'területéi ől megszervezte a kamara a lovas-napokon az autóbuszjáratot Kaposvárra, úgyszintén a környékről vásárvonalok indítását biztosította. A kaposvári országos vásár az exjxirt-lóvá-sárra való tekintettel május 4_ike helyett 7-én lesz megtartva.
— (Kifogták a Balatonból)
a multhetí tragikus vitorlázás kél áldozatának, Ivomlósi Józsefnek és Monda Kálmánnak holttestét. A két gazdász közül Koinlósi u toinamegyei Doripallan községi volt, Monda Pest-
Telitalálat sem volt hez a Zalai Közlöny
A helyi derbi nagy érdeklődést keltett. de természetszerűen fokozotabbnn nyilvánult meg ez a sportesemény tipp versenyünkben is: a szelvények száma megnövekedett. A két lielyi csapatot mindenki jobban ismeri, — gonclol-— mert az eredmény nenv ezt mulatja. A sokszáz tippelő közül ugyanis csak egyetlen egy tippelő akadt (Seregélyes Kálmán), aki eltalálta a helyi rangadó mérkőzésének végeredményét. Igaz, ebben nagy része volt a szeszélyes időjárásnak is.
Mindemellett meglepő sok telitalá. lat volt e héten. A tribünjegy elnyeréséhez hét pont kellett. Ennyit Puíay I^ajos (Rákóczi u. 48.) ós Horváth Kálmá" (Magyar u. 8.) értek cl egy telitalálattal ós három félidejű helyes tippelésscl.
Hat pontot Völler László (József fhg. u. 72.), Kele József (Kinizsi u.
a dijak nyerésé-e heti tippversenyén
47.) és Haám István (Ktsfaludí utca) érlek el. ötjiontos: Ha.yöai Lajos (Te. leki ut 25) és Seregélyes Kálmán (Vörösmarty u. 10). f* egyx\'gy l>elópő-jegyet kapnak o \'következő kanizsai bajnoki mérkőzésre.
Kívülük még egy teljes telitalálatot értek el. Horváth Józsefnó, Totola József, Marton Béla, Tóth Etelka, Kaszás Lajos, Haán István. Ugyancsuk 4 pontos két végeiedmény találatiul László Ilonrik is.
Ezenkívül húszon felül volt a 3 pon tos tippelők száma és rengeteg az 1—2 pontos tippelő.
Ehólen, tekintettel, hogy bajnoki mérkőzések a húsvéti ünnepek alatt nem lesznek, nemi hirdotjük inog a tippversenyt. 24-órC azonban ismét teljes tudásukkal tippelhetnek olvasóink. Reméljük sok sikerrel.
A Haladás Nagykanizsán
Husvéthétlőn szép labdarugó sportnap lesz •K U Nagykanizsán. A Zri-»\' nyi vezetősége vissza nem riadva az áldozattól, fáradságos utánjárással biztosította a Szombathelyi Vasutas .Haladás- Sport Egyesület kiiünö csapatának barátságos mérkőzését a Zrínyivel. A mérkőzés elölt és szünetében a határőrzenekar Játszik. A .Haladás" 1936. évben legyőzte a Szolnoki MÁV. csapatát és országos amatőr ba|nok lett s Így bekerült a Nemzeti Ba|nokságba. Jelenleg a II. liea és a professzionista egyesület tag|a.
A Zrinyl vezetősége reméli, hogy a labdarugósportot szerető kanizsai közönség méltányolja az áldozatot és nagy számban keresi fel erre a mérkőzésre a ZTE pályát.
Ezúttal értesítjük a közönséget, hogy e napra tekintettel a nagyobb költségekre, mindennemű kedvezményes jegyet és szabadjegyet beszüntetünk. Jegyárak: Ülőhely 1 P állóhely 60 fillér. Diák- és katona-Jegy 40 fillér. (:)
A polgármester felhívása a NTE tagjaihoz
Az Imknár 71 éves Nagykanizsai Torna Egylet sok szép emléktárgyat, zászlót, versenydijat, oklevelet, érmet stb. kapott. Klubház hiányában, sajnos ezek a tárgyak rendszerint az egyes szakosztály vezetőknél, vagy egyes tagoknál nyertek elhelyezést. Elhatároztam, hogy az NTE-t illető emléktárgyakat stb. összegyűjtöm ós biztosítom egységes elhelyezésüket. Ezért felkélem mindazokat, akiknél az NTE-re vonatkozó bármely tárgy van, azokat dr. Szűcs László polgármesteri titkárnál (városház, I. em. 13. ajtó) sürgő-seu leadni sziv^tekedjeuek. (:)
szjontimret Mindkeltőt hazaszállították és ott temették ol nagy részvéttel.
— (A „Kanizsán vett" kerékpár esete)
Kerékpártolvajt fogtak Csurgón a csendőrök. Gasparich Mihály postai kézbesilő kerékpárja ugyanis eltűnt a posta udvaráról és feljelentésé, re a nyomozási szálak Ledinszky Ferenc 27 éves Lerzenc«i géplakatoshoz vezettek. Ledinszky a vallatós során bevallotta a kerékpártolvajláflt, bár előbb egy irást mutatott fel, njníely szerint az egyik nagykanizsai kereske-dőlől vette a kerékpárt 45 pengőért. Kiderült azonban, hogy ezt az irást fs ő hamisította.
— (Alkoholmérgezés: halál)
A sümegi országút árkában holtan találták Gyalog István 33 éves sümegi lakost. Előbb bűntényt sejtettek, de a nyomozás, majd a boncolásból ki. dorüll, hogy Gyalog annyira leitta magát, hogy alkoholmérgezést kapott és ez okozta halálát.
Értesítés. A városban elterjedt ama kósza hírrel szemben, mintha én a Novák-féie majori ttlz alkalmával bennégtem volna, megnyugtathatok mindenkit, akit illet, hogy ha szegényen is, de —• élek és egyelőre kutya bajom sincsen. Torma Imre, ny. volt tőpincér.
EMLÉKEZTETŐ
■ájoa 2.
Az Irodalmi Kör Kodály-boagv«r-wnye 9-kor a színházban.
(Folytatás a 2-tk oldalról)
AGYONLŐTTE MAGAT Zehner tábornok, volt osztrák honvédelmi államtitkár.
VASÚTI BALESET volt Galatz és Cetatea Alba között, a vonat elütött egy társaskocsit. A roncsok alól hét halottat és 21 sebesültet húztak ki. Jassy közelében egy tehervonat belefutott egy motorvonat kocsijába. Tiz utas megsebesült.
A QUEEN MARY hajó ma futott be Plymouth kikötőjébe, a rettenetes óceáni vihar 24 órán át dobálta a hatalmas hajót.
TÍZ ÉVI FEGYHAZRA Ítélték a newyorki részvénytőzsde elnöké^. Whytneit csalárd üzérkedések miatt
CSANGKA1SEK kinai tábornok tegnap óta titokzatosan eltűnt, de eltűnt a helyettes miniszterelnök is.
A MAGYAR-OSZTKAK kereske. delmi szerződés junius végéig érvényben marad.
ANGLIA kérte a Népszövetségtől az abesszin, kérdés likvidálását
TEPMÉSBIZTOSITAS.
ARZ01A-DARSIN-N0SPRASEN
remni WABI APON nrs?ruE«n
I ORSZÁG JÓZSEF
magkerukedésébeii — Nigylualitia Eri>tbct-lér lU. » i«.l Dlr6.lt mt1
|
itn I dl
1938. áprllli 13
ZALA/ KÖZLÖNY
51 év óta százezrek dicsérik
jóságát
szép kivitelét és olcsóságát.
Vásároljon léhát ön is nálunk!
Óriási választék! Kedvező fizetési feltételek!
KOPSTEIN BUTORH
6 nagy üzlet az ország különböző városaiban
NAGYKANIZSA.
Április 26-án Q1 össze ismét a Ház
( Budaj)est, április 12 A Ház április 26.án ül ismét ösr-szxj. A munkarenden szerepel a beruházási javaslat, utána a sajóren-dészell javaslatra, majd a zsidója-vaslatra kerül a sor. | «
A legközelebbi napokban rendelet kerül kl la szellemi munkanélküli ifjúság ügyében. Dr. Wünscher Frigyest nevezik ki kormánybiztossá szélesebb hatalommal és ügykörrel.
A gyalázkodó röpiratok terjesztői az ügyészségre kerültek
Budapest, április 12 A legutóbb kiadott gyalázkodó röpiratok ügyében megojtett nyomlozás során a rendőrség elfogta azt a csoportot, amely ezeket a litografált röplapokat terjesztette Péntek István, Törők András, Kemnitzky Géza, Lau-ter Márton, akiket átkisértek az ügyész ségre.
— Nem vagyunk elég gandagok ahhox,
hogy silány és olcsó szövetekből viseljünk ruhákat. Többszöri csinál-tatásl költségét takarítunk meg, ha tiszta szín gyapjúszöveteket veszünk közvetlenül a Trunkhahn posztógyártól. Ez a hírneves posztógyárunk évek óta szállítja a magyar uricsaládoknak angolosan gyártott, garantáltan szin-tiszta gyapjúból készített uriruha-, angol női kosztüm, sportruha és iskolás ru liaszövetekben. Még m* kérje a szö-vetmintakollekció költség- és kötele-zettsógmcntes elküldését a gyártól: Budapest, XI., I-enke ut 117. Jól Jár vele. .
lecmabb*
Hitler születésnapján, április 20-án Össze Bécsben a blredalml-gyfllés
fll
Bécs, április 12 Bécsben komoly politikai körökben ugy tudják, hogy a birodalmi gyűlés április 20-án Bécsben fogja ülését tarttani, Hitler vezér és kancellár születésének 4í)-lk évfordulója napján. A birodalmi gyűlés napirendjén egyetlen tárgypont fog szeríepelni: Hitler (kancellár nagy
beszámolóbeszéde a legutóbbi eseményekről.
Bécs, április 12 Azokat, akik a Schuschnigg-kor-mány alatt vezetőszCre|>et töltöttek be akár bel, akár külpolitikai téren és le voltak tartóztatva, a népszavazás előtt táborokba internálták.
Kavinszky igazságügyi államtitkár öngyilkos lelt a fogházban.
Már
10 PHD
részletfizetésre vehet megbízható
kerékpárt. ♦
Kérjen árjegy-
_ zéket
ftnhrt flntnl kerékpérnagykereskedö sport-alUUU HlllUI üzletében. Fö-ut 5. Telefon 91.
APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés dija vasárnap és ünnepnap 10 stóla 80 fillér, minden további sió 8 fillér, hétköznap 10 sióig 60 fillér, minden további sió 4 fillér.
Autótaxi (bérautó) uj áramvovalns legolcsóbban Kautmann Manónál rendelhető. Telefonállomás 222. 4024
Egv háromszemélyes uri- és kétfülkés női fodráuber«ndeiéu felszereléssel eladó örv. Soói An tahiénál Sümegen 1035
Húsvétra Galliag cipőt vegyen. Kedvező hatl lefizetésre ls kapható. Olcaó irak. — Horthy M.-ut 5. 1030
Férfi tavaszi sport-szövetek és felöltő-anyagok olcsó beszerzési forrása.
Schütz.
órás és ékszc\'.sz tanulót felveszek. Bárány István, Horthy M ut 3. az. 1043
Tavaszt takarításhoz „Paloakakln" levéllel jó, szagtalan irtószer; dekái* 2 fillér. Rákóczi-u. 21. iü44
Szekeres Józsel-utca 10. szám alatt egy modern és egy kis oaafádlháa eladó.
Jókarban levó könnyebb atráfkaoal eladó. Rákóczt-u. 81. Szabó. 1046
Mindennapi leveleiésból összegyűjtött kélyaaat, régi vagy uj tömegeket, magyart és külföldit, feloszlatott gyűjteményeket bármikor megvételre keresek. — Barbadts Lajos, a Zalai Köslöny f. szerkesztője. Érdeklődni lehet telefon 78. ax. vagy személyesen mindennap d. u. 5—6 óra köiött.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Részvénytársaság Nagykanizsán.
Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78 szám.
p—* mmm -—|
| ■laltrkl • Wjl kmttuui 1 éa liwnkaál nnn bal
ZALAI KÖZLÖNY
193a április 13
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy raktáron lartok minden nemes kóMl készüli ilrimlíkel, ugy
aárványbö!, pilléi és müköbdl
a legegyszerűbbtől a legmodernebb kivitelben.
Továbbá készítek és vállalok e szakmában mindennemű tametAI munkákat, úgymint
sirbolfy sirkeret
készítését termés és mflköből.
Kérem a nagyérdemű közönséget, mielőtt bárhol vásárolna, szíveskedjék felkeresni és a raktáramat megtekinteni. os
Szives megkeresést kérve vagyok tisztelettel
Kovács József
Király-utca 33 sz. Telefon 619
Pk. 69(8/1937.
Árverési hirdetmény.
Dl. Bepidsán Emil és Csányl Elek véjre-
hajtató javára (kép*, dr. iegldián ügyvéd) 1250 pengő követeiére és jár. ere-léig Nagykanizsán 1938. április 2I-ín d. e. 9 úrikor Törvényház fOldulnt 8. az. szo-bában a nagykanizsai klr. járásbíróság fenti u. végzésével elrendelt végrehajtás során lefoglalt 1199 pensó beciértéH kOIOnbörS ékszerek stb. bíróilag elárvereztetnek.
Nagykanizsa, 1938. április 5.
Haán Gyula ion klr. lárásblróaágl végrehajtó.
Kesztyűk
Férfi bőrkesztyű P B.20 NŐI bőrkesztyű P 4.SO NŐI cérnakesztyű P -.98 Női selyemharlanyék
mér 1. - P-től NŐI dlvatkalapok
mér 4.60 P-től
Ezenkívül az ősszem férfi- é> női divatcikkek
legolcsóbban Brónyai Divatház
Horthy niklói-nt L
UUkuluiiUíU lilttui Nllilil MENETRENDJE
érvényei 1987. október 3-161. Erasábat-Mr-Vaautillomás
VaautállomSsia
445

7 5B 9 26 || 10 13 30 I3-B0 18 35
1725 I8 2J
20 05
21 45 231« 2360
í c
II 11
Letenyel menetrend
L»l»«j*fál Ind. Ntgykan ináról In
8-45 N^ykwliíif. írk. 7 88 14 00 UUoyireM. 16-10
L
ALAI KÖZLÖNY
barátai
. ZALAI KÖZLÖNY
ktrdeUtnél wéténlaakl
Páratlan kedvezmeny a Zalai Közlöny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podmanlozky-utca 8.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konforttal (hideg-meleg folyóvíz, központi ftltés, teleion, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető Igénybe, "lélyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók róazére.
m. kir. Államvasutak
menetrendje
Érvényéé ■ IM7. évi október 3-tól 1938. méjua U-lg.
Bagylanlm állomásra érkoiS és as onnan Induló -rónátokról.
_Nagykanizsa—Radapexl déli p u. _
KiatoMK-vttaMI B^llr «p«lr. <.n IIA VOtUII Bellái | fcrfllr IKmzUuIj.KwIiíÍ
tü w i \' • ■ *....." ________i__l-J -il l.j..i i .. 1.1.
1219 1237 1313 1211 1241 >) 1201
A vonal Kwln neme
Szem. v Ojv.
Szem. v Szem. v. Motor Oy
r. irk.
006 544
9*90 14\' 16 17-50 18 45
1113 fi\'57 11-30 1612
fckulk
6-20 9-45 10*43 20-46
22-40
1220 ÍSzem. »• I240a>j Motor K02 [Oyv. 1212 J Szem. v. 1214 A Szem. v. 1208 lOyv.
22110
7-30 623 14*10 20*15
304 B 20 10 10 1109 18*28 22-SS
r*l Mol l r. irt.
3*28 | 4 49
5\'50 | 7-26 10 15 I 11*23 ll;15 13 00
18 55 20 18
23*00 íj 0-04
1*30 6-50 11*05 15-40 19 48
19*48 119\'56
) Az 1241. sz molorvonat Nagykanizsa-Balatonszentgyörgy között egész évben naponta közlekedik.
íj Balatonboglár—Balatonszentgyörgy közöllsze dán és pénteken, Balatonszentgyörgy Nagykanizsa közölt naponta közlekedik.
KQxvstlsn kocáik forgalmai
Az 1201/1202. sz. gyorsvonatokkal: .......
egy étkezókocsl Pragerskolg, - egy I, 2., 3. o. kocal Trleate, Vsnezli, Milano-Ventlmlglla, — egy 1., 2. 3. o. kocaTTrleate. Venezla, Bologna, Sóma. Az 1207/1208. sz. gyorsvonatokkal:
egy 1, 2. o. kocsi Postumla, Trleste, Venezla, Bologna, Firenze, Róma, - egy 3. o. kocsi Trleste, Venezla, egy 2.. 8, o. kocal szerdán Abázla—Plume, — egy hálókocsi I., 2. oszt. Trleste - Venezla, egy hálókocal 1., 2. oazt. 1938. IV-S-.ól IV—29 lg héttón, szerdán, pénteken Abázla-Fiunw. Az 1219. és 1220. sz. vonatokkal 2. és 3. o kocsik Budapest délt-Barcs—Péca, Budapest déll-Zalaegerazeg között.
Nagykanizsa—Szombathely—Ágfahia
- Klnllti EfWfz. Siowbit- S^ionlii - Sopron- 8lonb>l- E|mi. KMIUI-
1 rilW. á*. k,l,r.i.k ki. tól loi. Mjrll U. Inául n irt.
1412 Si.v. "W "6"5Í -na Mi 147 Molor — — Süo 729
1442 Motor 809 9*43 1029 _ 1427 Sz. V. — 7-24 7-56 9 32
1442b Slniuti 11-30 12-47 _ 1415 Sí. V. 1006 11-33 1212 13 38
1424 Sz. v. 13-49 15-27 16 16 — 1413 Sz. v. 1351 15 20 1609 17 34
1416 Sz. v. 15-56 17-20 1810 2G00 1441 Uniti — — 17-27 18-40
1428 Sz. V. 20 24 21-43 22 24 | — 1411 Sz. V. 18-1* 2110 21-44 23-26
Kftavsttsn kooslki
Az 1415. sz. vonattal: egy 2., 3. o. kocal Sopron—Pécs, egy 2., 3. o. kocal Wlen-Oslek közölt közlekedik.
Az 1416. sz. vonattal: egy 2., 3. o. kocsi Pécs-Sopron, egy 2., 3. o. kocsi Oslek—Wien közölt közlekedik.
Az 1411—1412. sz. vonatokkal egy 2. 3. o. kocal Zalaegerszeg- Budapest déli p. u között közlekedik.
Nagykanizsa—Barcs—Pécs . .
- -tan
«nri»l- niril lóiul
244A fiz V. 502 ~nr MfU
2414 Sz. v. 13 SP 16 11 17-45
2418 SZ. T. 20 21 2207 23 40
wrsrr
24131 Sz. v. 2451 Végy.
Ml.. .\'1
- I Í4Ül II 54 I 13 45 I 1546 16 50 I 19 24 21 53
Kttxvstlsn kooslki A 2413. és 2414. sz. vonalokkal egy 2, 3. oszt. kocsi Péca-Sopron, egy 2., 3. oazt. kocsi Ősiek Wien között közlekedik. ■ A 2420/2451. sz. vonatokbal Budapest déli—Pécs között egy 2, 3 oazt. kocal. Nagykanizsa—Gyékényes -Kanizsáról I Indul
-Kaposvár—Budapest Keleti pu Bpest , \'1!. ind
A 2442/2447. az. vonat közvetlen vonatréazt visz Nagykanizsáról Gyékényes-Kaposváron át Budapest-Keleti pályaudvarra.
Nagykantzsa-I Nagynéni J j7~ zsáról Indul ] "ov
■Murakeresztur—Kotor lén
1208 ll Gyors 12021 (lyora 1292 Vegyes
0*27 1140 7-15
I Trleate
|Venlim.Róma
|M.-Keresziur
Kairvk.nl-zsári érk.
Í50\'[| Oyora 12011| Oyora I297)| Vegyea
Trleate jVentlm.Rómaj M-Keresztül
20 1821 11-58
A 1208/1207. és 1201/1202. sz. gyorsvonatoknál a közvetlen kocsik ugyanazok, mini a Nagykanizsa—Budapest viszonyút alattiak.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
Katolikus köíelesség
- V M-
résszivenni asz
\\
1
pengős nagykanizsai teulíuröásc-sorsjútelchan
éA
Nyouwtg^t a kistulajdonos KOztfUdas átfi U^véuy társaság könyvnyomdájában Nagykanizsán. Felelős üzletvezető Zalai Károly,
78 • Évfolyam 84. Slám.
Nagykanlisa, 1938. április 14. csütörtök
Ara 12
ZALAI KÖZLÖNY
tacikeszibtbL és kiadóhivatal: Póat 5. szám. Megjelenik niiodec bdköuup délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ára: egy hóra a pengő 40 fillér. Szerkesztőségi és kiadóhivatal! telefon: 78. sz.
Mégegysz er a zsidókérdésről
(bl) Semmi csodálatos -sincs abban, hogy a zsidókérdés rendezése körül felmerült viharzás nem tartozik a háromnapos csodák közé. Elevenbe vág minden intézkcdéí/\' ami ezügyben történik, egyaránt keli rá felkészülnie kereszténynek és zsidónak. Éppen ezért nem is szabad a csodák számára kiszabott három nap alatt napirendre térni felette. Nem vesszük tehát rossznéven, hogy a Zalai Közlönynek erről a kérdésről\'irott vezércikkét is ki.ki a saját szájaize szei*int helyeselte vagy helytelenítette. M| scim természetesebb, mint hogy ebfcen & kérdésben a véleményeket egy ne. vezőre hozni soha nem lehet.
Mégis egy.két megjegyzésre ugyanezen a helyen választ kell adnunk. i *
Voltak, akik azt szerették volna, ha a Zalai Közlöny szembeszállt volna az u. n. zsidó-törvény készülő rendelkezéseivel ós azt követelte volna, liogy az egészet vegyék lc a napirendről.
Bizonyos, hogy mindenki szivesebben élne egy olyan paradicsomi világban, amelyben\' senkinek sctnl okoz gondol a másik <*nl>er vallási, nyelvi, faji liovalartozása, sem az a darab kenyér, amivel az egyiknek több jut, mint a mösiknak. Sajnos, ml ennek a paradicsomi utópiának éppen az ellenkezőjében élünk és hiába dugnánk fejünket a homokba, attól még a számún* eltemethetne, vagy első-dorhatna bennünket. Egyikünk igy, máslkunk ugy vélekedik a számlum pusztító erejének igazságos vagy kevésbé igazságos voltáról. Számolni azonban mindenkinek kell velo, mert van. Minthogy pedig van, legfőbb, lm szemtől szembe fogadjuk. Legalább látjuk, ho«y mi a teendő vele szemben. Egy biztos: — elvi csatáro. zások itt már nemi segítenek. A száguldó idő ettől már messze röpített bennünket. Olyan messze, hogy mör csak cselekedetek állithatják meg az Iramot, mielőtt az szakadók szélére sodorna zsidót, keresztényt, mindent. Ezt a cselekedetet vállalta a kormány. I.elkiismcrellenség lett volna nemi vállalnia. Azzal, hogy Darányi miniszterelnök kijelentette: <ncm hagy magára licitálni, bizonyságát adta józan BzenrtnJérlékének és felelősségérzésének s most: miár a tényekkel szomben nincs más hátra, mint a hangulatok megcslllapodásával erőt gyűjteni az elkövetkezőkre. Ebben — ugy érezzük — a Zalai Közlönynek is kötelessége közreműködni. Ezt tetle a Zalai Közlöny, amikor hozzászólt a \'Kérdéshez
s ezért gáncs nem érheti.

Valaki Azt mondta :
- A Zalai Közlönynek muszáj volt ugy imi erről a kérdésről* uhogyan irt. (
Mindenkinek tudomásul kell vennie, aki ilyenlrányban kételyeket táplál : - a Zalai Közlönynek nem volt »muszáj« azt ióiia, amit irt* senki a világon nem befolyásolta^ hanem a saját véleményét irta meg,
Még a héboru vége előtt visszahívják az olasz önkénteseket Spanyolországból
Anglia a genfi határozattól függetlenül elismeri az abesszíniai hódítást és példáját követi Fianciaország
London, április 13 Az angol—olasz megegyezist — mint a lapok értesülnek — szombaton parafálják. A végleges afaíi&s-ra Londonban kerül sor és erre az alkalomra odautazik Ciano gróf olasz külügyminiszter is.
London, április 13 Beavatottak értesülése szerint nem valószínű, hogy a\'Népszövetség tanácsa egyhangú határozatot tudna hozni arra az angol javaslatra, a mely az abesszíniai hódítás elismerését az egyes ál/amokra bízza.
Annyi bizonyos, — mondják a be avatottak — hogy Anglia nem vár az elismeréssel és példáját rövidesen köveli Franciaország is. Az el-
ismerés máju-s végéie *e Sét nagy. hatalom részéről megtörténik.
Mussolini ezzel sziemlen kél nagy engedményt lesz Angliának. Egyik : még a spanyol háború vége előtt visszahívja önkénteseit Spanyolorft
szágból ; a másik : a Tana tó környékén Anglia területi engedményt kap, hogy a Nilus vizszabályozását biztosítani tudja.
A fitancia—olasz közeledés kilátásai is kedvezőek. •
Mit Ígért Benes és Masaryk a nemzetiségeknek?
London, április 13 Az angol alsóházban az egyik képviselő erélyes tiltakozása után ma \'nyilt levél jelent meg aDajly ThelegtHaphban Ben \'£je3y képviselő tollából, amely okmányokkal igazolja, hogy Masaryk és Benes annakidején svájci mini ára kiépí-
tendő önkormányzatot "Ígérlek a nemzetiségeknek és több izl:en okmányokban, jjuásban \'leszögezték, hogy Csehszlovákia a második Svájc lesz. A nyilt levél ezután kemény hangon rámutat "a Jelenlegi helyzetre -és a kisebb>;£o?ek elnyomatására.
A kormány mellett szavazott a francia baloldal\\ hogy eltakarja a népfront szétbomlását
Da/adier a nyáron meg akarja alakítani a nemzeti egység kormányát
A francia kamara éjszakai ülésén az uj Daladier.kormány teljes gyöngéiméi .aratott. 611 szavazattal 8 ellenében megszavazták javaslatát. Daladier a csaknem egyhangú szavazat után köszönetet mondotta
kamarának és kijelentette, hogy irrányjelzést iát ebben. Megemlítette azt is, hogy juniusban megkísérli a nemzeti egység kormányának ös*-sze hozását.
A lapok értesülése szerint a bal.
oldal azért szavazott a kormányra, mert nem akarta nyilvánosan elismerni a népfront kudarcát és a szétbomlást: crifc :pedig egyedüli ut volt a kormány mellett szavazni mindenkinek.
Élelmiszer elmén repülőgépmotorokat csempésztek Spanyolországba A nemzetiek már csak 20—30 kilométerre vannak a francia határtól
Páris, április 13 A francia hatóság* k véletlenül leleplezték a Spanyolországba irányuló repülőgépmotor csempészést. Az »éicimiszer szálliló* teherautók
közül egy ugyanis az árokba fordult, a szállitmány kiborult és ekkor derült ki, hogy az •élelmiszerek* repülőgépmotorok !
A spanyol hadszíntérről érkező
jelentések s/érint a nemzetek folytatták előrenyomulásukat és most már csak 20—30 kilométerre vannak a Irancia határtól. Közben több községet elfoglaltak.
azt utolsó soráig magáénak vallja! és fenntartja.

Másik kifogás:
- A Zalai Közlöny lebecsülj a keresztény kereskedőt és Iparost.
A Zalai Közlönynek tulajdonképpen nem is kellene védekeznie! ilyen vád ellen. A Zalai Közlöny ul-lörő a nagykanizsai keresztény vállalatok között. Egy keresztény üzlet, amely nagyon nehéz időkben (a meg tudta őrizni anyagi és erkölcsi pozícióját és kereszténységét soha sem helyezte suba alá. Egy keresz. tény üzlet, amely senkit nem bántott a vallásáért, hanem dolgozott, ha kellett, összeszorított fogakká}\', ha kellett, böjtölt, de mindig becsületes maradt, \'önmagunkat .vem értékelnénk, ha a keresztény üz\'e-teket lebecsülnénk. > ,
Nem mondta azt egy szóval sem a Zalai Közlöny, hogy a keresztény iparos és kereskedő nem megfelelő a maga posztján. Hiszen csak körül keli nézni Nagykanizsán : — feltörő uj keresztény kereskedő és iparos nemzedékből egész gárda állta meg már derekasan, mi több : eredmény nyel a kereszténység gazdasági érvényesüléséért fo/yó harcot. Éppen ezeknek a i>éldája kellene, hogy szem előtt lebegjen akkor, amikor fiataljaink pályaválasztása \' á\'ljjl bennünket döntés elé Éppen ezeknek a példája taníthatná meg végre a keresztény szülőt, hogy ne hőköljön meg, amikor a flénak^Bfc üzle\'i élet kenyértermő területein ke\'l elhelyezkedést keresnie. A szemünk előtt lévő példák taníthatnának meg sok lányos házal arra, hogy ne vállvonogatva beszéljenek egy partiról,
amely mögött nincs ott az állatni vagy más nyugdíj »urí« fémjelzése Ez taníthatna meg minden szülőt arra, hogy ne ijeszleges ca rosszul tanuló fiát azzai, hogy »elmósz inasnak*, hanem /lásson tisztes és jövőt jelentő pályát a közgazdasági élet számtalan síkján, a puft mellett, a műhelyben, a szabadpályákon is.
Más szavakkal, de ugyanezt mondta a Zalai Közlöny előző cikkében is.

Ami a keresztény ifjúságnak a közgazdasági pályához való felkészültségét illeti, \'etéren a Zalai Közlöny állításait igazolja az Uj Nemzedék, amely igy ír: .tessék felszerelődni, tetőtől tal-\' pig felkészülni arra a munkára, amely most múr nem csak lehetőségeket, ha-uem komoly és súlyos felelősséget jelent... Az áJLlíunhatáloml.. a \'magyar
ZALAI KOZUONY
193a április rí4
társadalominál együtt elvárja és meg. követeli az alapos, felkészült, áldozatos, iclkcs, eredményes munkát. Percig se gondolja senki, hogy holnap küldöttség megy érte, megkérj, hogy méltóztassék helyet foglalni jól párnázott karosszékber . Nem ingyen állásosztogatás következik, hanem a magyar tehetség é* szakiancret szabad \'érvényesülése, ezt azonban ki kell művelni és n»eg kell szea^zni, mielőtt a munkaasztalt elfoglaljuk... Ne le-gyen olyan érvényesülni akaró fia. talember, aki Imától kezdve lázas buzgalommal neki ne látna a tanulásnak...«
lizt, igy az LV Nemzedék irja. A Zalai Közlöny intelmeit cl lehetett in. tézni azzal, hogy-\' — zsidó-párti. I>e lám, az Uj Nemzedékre l>ajos lenne ezt mondani és mégis ugyanazt hir-deli, amit a Zalai Közlöny : — a keresztény ifjúságnak sok tanulni vaLija van, lia érvényesülni akar a zsidókérdés rendezésével neki jutó állásokban. •
Voltak olyanok is, akik a kelleténél sokkal hangosabban foglaltak állást a Zalai Közlöny cikkével szemben és amikor megkérdeztük1, olvnslák.e a cikket, ez volt a fellelet :
— Nem olvastam, de mondták, hogy ez és ez van benne 1
Ezekkel a hangoskodókkiai értei, metlen dolog lenne vetkőznünk.
Még egy kifogás :
— A Zalai Közlöny zsidó szellemű újság, mert azt irta, hogy a zsidókérdés nem (világnézet dolga, hanem szociális kérdés, t , |
Ezzel szemben p Zalai Közlöny ezt irta : »a zsidókérdésben (gaz. dasági válságok idején) sokkal több a szociális, mint a világnézeti tartalom.* ;
Ugye, a kettő kőzött van némi különbség ?
És vájjon a zsidótörvény tervezetének a színházakra, a sajtó-reform; ra, a nemzeti kuitura lényeges területeire vonatkozó intézkedéseiről ki beszél ma a közvetlen érdekelteken kívül ? Mindenki az állásokkal, a keresztény és nem keresztény üzletek kérdésévei van elfoglalva. Ne tessék megint félreértésekre alkal. mat keresni: — az érdeklődésnek ez a beállítottsága a mai viszonyok közt emberileg, a kenyér természeti jogán érthető. De bizonyítja egyben a tételt is, hogy a primőr kérdés » kenyér. Különben j>edig a zsidótörvény tervezetében is a gazdasági természetű intézkedések tömege bizonyítja a kérdésnek elsősorban
szociális jelentőségét. , .

A Zalai Közlöny tehát nem von vissza semmit, ellenben kéri, hogy amennyire igyekezett tárgyilagos és jóakaratú lenni a zsidó-kérdés megr Ítélésében, annyira legyen tárgyíla. gos és jóakaratú az olvasó is.
Agy- és szlvérelmeszesedésben szenvedőknek reggel felkeléskor egy fél pohár termeszetes „Ferenc Józsel" keserűvíz — a legkisebb erölködés nélkül — igen könnyű 8zékürűlé8t biztosit, azonkívül a gyomor és a belek működését előmozdítja és kielégítő emésztést hoz létre. Kórdezze meg orvosát.
A kormány a gazdasági pályákra átképesitő államsegélyes tanfolyamokat szervez
15 napon belül kell a kérvényeket benyújtani
A kormány az érlelmlségí munka nélküliség megszüntetése érdekében egymásután adja ki rendeleteit. Az értelmiségi munkanélküliségi ügyek\' élére kormánybiztost nevezett ki Kulisár István Személyében, akü gondoskodni fog a gazdasági életben elhelyezkedni kivánó értelmi." ségi munkanélkülieknek megölelő átképzéséről s a gyakorlati pályákon való elhelyezkedésük elősegítéséről, stb. Az ö hatásköre a|á tetőzik ezenkívül minden e kérdéssel kapcsolatos ügy.
Az uj kormánybiztos máris rendeletetet adott ki, amelyben a gazdasági élet különböző ágaira kiter-
jedő átképző tanfolyamok létesítéséről intézkedik. A kormány ugyan is belátta, hogy az egyszerű középiskolai vagy főiskolai végzettség a gazdasági pályákon való elhelyezkedésre nem ad megfelelő alapot;,\' ezért elméleti és gyakorlati szakis^ meretek elsajátítására djjmentes tanfolyamokat rendez, söt a tanfo. lyam hallgatói 100 pengő havi se. gélyben is részesülnek. Míndazok£ akik e tanfolyamra jelentkezni kívánnak, kérvényükéi 15 napon be. lüi juttassák el az értelmiségi munkanélküliség kormánybiztosához (Bu dapest, V., Klotild utca 10. c.).
A polgármester nyilatkozik a sportpálya leszakadással fenyegető tribünjéről
Nagy megdöbbenést keltett vasárnap délután a Zrínyi sportpályán,, hogy a helyi rangadóra érkező kö, zönséget nem engedték fel a tribün-, re. Az ok : a tribün teteje leszaka-i dással fenyeget; életveszélyes.
Ezzel kapcsolatban az egész vá. rosban a legkülönbözőbb kommentárral tárgyalták az ügyet és bírálták a rendező sportegyesületek gon dosságát. Mi egyenesen dr. Krátky István polgármesterhez fordultunk felvilágosításért, aki a tribün helyzetére vonatkozóan a következő érdekes felvilágosítást adta:
— Körülbelül 10 nappal ezelőtt, hallomásom szedet, egy katonaf szakértő megállapította, hogy a sport pálya tribünje, annak tetőh szerkezete és különösen a tetőt tarló faoszlopok olyan rossz állapot-ban vannak, hogy a tribün életve. s_zélyesnek tekinthető és igy annak sürgős kijavítása szükséges. Meg keli jegyeznem, hogy a tribün a katonai kincstár tulajdona és igy annak fenntartása is, a dolog természeténél fogva, a honvédkincstán kötelessége. | ,
— Én, mint a város polgármestere, e szóbeli megállaj^tás után ugyancsak szóbeli éi^esjtést kap-lam, amire azonnal utasítottam a városi mérnöki hivatalt, hogy a helyszínen személyesen győződjék, meg a tribün állapotáról és egyben jelentse, hogy mily összegbe kerül annak karbahelyezése, de állapilsa meg azt is, hogy a közeljövőben esedékes mérkőzések Megtartásának biztosítása érdekében, mennyibe kerülnek azok a nélkülözhetetlen javítási munkák, amelyeknek elvégzésével a tribünt, legalább ideiglenesen, használható állapotba lehet hozni. , i
— A mérnöki hivatal a rábizott feladatot néhány nap alatt elvégezte és jelentette, hogy a végleges kijavítást körülbelül 1600 P költség, gei, a legsürgősebben szükséges ja-vilasi munkákat pedig 100 P költséggel lehelne elvégezni.
— Ugyanaznap, amikor a mér-
nöki hivatal nekem e jelentést meglelte (ez április 6-án, szerdán yolt) kaplam egy átiratot az állomáspa. rancsnokságtól, amelyben közlik, hogy a H. M. rendelkezése értelmében a honvédkincstár a tribünért felelősséget nem vállal, kijavíttatni sem hajlandó, ellenben felajánlja, hogy a város közönsége a tribünt vegye meg, mert ejienkező esetben esetleg annak lebontása mellett kellene határoznia.
— A város közönsége természete, sen nem zárkózik el az elől, hogy la tribünt ingyenesen átvegye és a javítási munkálatokról is tárgyaljon. Ha a katonai kincstár átadja a tribünt a városnak, a város termé, szelesen a fenntartás kötelezettségét vállalni fogja, de ez a körülmény egy egészen uj szerződés kötését teszi szükségessé. Ez a Szerződés természetesen csak hosszabb tárgyalás után, az összes jogi és pénzügyi kérdések Jetárgyalásával készülhet el. Ez azonban a dolognak csak egyik része s mégegyszer hang súlyozom1, hogy e megoldás elől a város nem fcárfíózlk el, de ehhez Idő kell.
— A hangsúly nem is a kérdésnek ezen a részén van, ha ne mj azon, hogy miképi>en lehetséges Nagy ka. nizsa ezen egyetlen sj>ortpályáját a közeljövő mérkőzéseire is már üzemképes állapotba hozni. Ez múlhatatlanul szükséges, mert ellenkező esetben helyrehozhatatlan kár szár-mazhatik ugy az érdekelt két vezető sportegyesületre, mint közvetlen egész Nagykanizsa sportéletére.
— Ezért rögtön azt az ajánlatot lettem, hogy a testnevelés előmoz. dítására való tekintettel, annak da. cára, hogy a tribün nem a város tulajdona, hajlandó a város közönsége ugy az ideiglenes kijavjtásh<»z, mint a Végleges karbahelyezéshez 50 százalék arányban hozzájárulni. Az összes érdekelt katonai hatósáú gokhoz kérdést intéztem ezirányban, több izben telefonáltam Budaj>estre is, de sajnos, eredményt nem ériem el/: a H. M. fenntartja azt az állás-
Hibás a vízvezetéke?
Hívja
Mendlovitsot
Teldfon 271.
l>ontját, hogy a tribünért felelősséget nem vállal és a továbbiakban csak ugy engedi meg annak használatát, ha a felelősséget a város közönsége veszi át. A költségek tekintetében j>edíg azt a kijelentést! kap. tam, hogy majd a város részérc történő átadás kapcsán fognak dönteni a kijavítási költségek vállalása kérdésében. Azt filvánták tehám hogy a város a nem is tulajdonán ban lévő tribünt javítsa ki, a nasz-nálatértaváros vállalja a felelősséget és még az elől is elzárkóztak^ hogy a költségek fele részben való átvállalása tekintetében előzőleg adjanak határozott nyilatkozatot. A1 honvédelmi minisztérium álláspontjának indoka, a helyzet követeííe ta-karékosság.
— A város természetesen nem. teheti meg, hogy egy idegen- tulaj, donban lévő objektumot a maga költségén hozzon karba. A váms 4 legmesszebbmenő előzékenységgel Igyekezett a kérdést megoldani és felajánlotta a maga 60 százalékos hozzájárulását, az idő azonban tul. rövid volt ahhoz, hogy e kérdéséén végleges döntés alakulhasson ki De a város addig, mág a tribünnek a
I város részére történő átadása vég. legesen nincs leszögezve, elvi okokból sem vállalkozhat egy tulajdonában nem lévő objektum karbatartására és kijavítására. j
— Hiszem, hogy a honvédelmim!* nisztérium, amely az. ifjúság testnevelésének ügyét ^>p ugy a szivén viseli, mint a város, közönsége, meg fogja változtatni álláspontját és a várossal karöltve Imegtalálja az egyetlen helyes megoldást, amely a sportpálya és tribün közös erővel való fenntartásából áll.
Változattant
Prognózis: Élénk északi, északnyugati azé!, helyenklnt kisebb esi, ■ hőmérséklet alig villózik,
A Metoorologlal nagykanizsai
megtlgyelóátlomáaa Jelenít i
Hőmérwéklet tognap este 9 Órakor: + 8*2, n reggel + 54 délben +14-2.
Csapadék: 00%.
Naptárt Április 14. estltürMk. Kom, tat Nagycsütörtök. Protestáns Tibor. Izr. Nlzan bó 13.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hé 15-tg a Fekete sas gyógyszertár és a klskanlzaal gyógyszertár.
Gózlllrdó nyitva reggel 6 órától etie 5 óráig (hétlé, szerda, péntek délután kedden e*é« nap ndknek.)
Húsvéti cipövásárf hirdetünk!
■ •I olpfk P Q Qft 14.10, 11.80, 10.10 O.OU
Férfi ol»Ck P ,| QA La 16.SO, 14.10, 12.10 11.OU 4a k«i«a
Laok péntaa 31-35 27-30 23-26 ---- P 110 B.IO B.IO
LumiipíM itolírkitetliuk! Választékunk líjelpsá1
Pl\'«. fcMr, 4r.pp, „Irka 4a bara. n M
OfarmakalpM 23-26 P4.I0, 19 22 S.ÚU
■O"22 4.50
Míltényi Sándor és Fia (Fiit Táristö)
ZALAI KOELONY
MÍ1JÓB |UfOHTE£(d£Ny£
(Copyright)
Arról a két napról, amely eltelt Vetsera "Mária eltűnésétől a mayerllngi tragédiáig, szószerin t ezeket Írja memoárjaiban az anya:
• Amikor Larisch grófné elmesélte, hogy Mary egy idegen fiakkeron a Rodecit üzletélői a Michaelerplatz irányában továbbhajtatott, ezt is mondotta az anyának: «Maryt én vesztet lem el, neköm; kell őt visszahoznom. Kraus urat, a rendőrfőnököt jól isme. rem, engedd mfeg, hogy egyedül elmenjek hozzá. Bizalmasan közölni fogom vele azt, hogy mire gondolok. Csak pletyka származnék abból, ha Te mennél oda és Téged valaki meglátna a rendőrségen.\' A bárónő is ezen a véleményen volt, Megjegyezte azonban, jobb lenne.\' ha Taaffo grófot is informálnák \'arról, ami történt. Erre a meg. jegyzésre azonban a grófné igy vála-saíolt: «£n nem knjegyek a grófhoz, mert könnyen hirbe kerülök... és azután megtörténhetik az is, liogy Taaffo elmeséli a históiiát a famíliájának, ami azt jelenti, hogy holnap egész Bécs beszélni fog Mary eltűnéséről. A rendőrfőnök nem tartozik a társasághoz, jól isineremj őt, ő mindent megtesz, amire én kérem, vigyázni fog arra, hogy az eset titokban maradjon és megbízhatunk abban is, liogy a császár\'sem fog sGmlmit sem a dologról megtudni..
• Rövid idő múlva a grófné vissza-jött. Elmondta, hogy beszélt ugyan a rendőrfőnökkel, azonban nem tudott semknít^m elintézni, mert neki nincs joga ahhoz, hogy feljelentést tegyen. Ezenkívül azt is mondta a rendőrfőnők, hogy ő ebben az ügyben nem tehet semtmit, mert nem áll módjiában a trónörökös magánügyeibo beicuvatkoznl. Csak az anya, vagy egy rokon tehetnének feljelentést és a gróf nővel mindjárt megbeszélte a bárónő azt is, hogy délután a báróné fivérével ismét felkeresik a rendőrséget. Ez a müsodik látogatás is ere&nénytelen maradt, a rendőrfőnök ugyanis írásos és hivatalos feljelentést kért és a báróné fivére — alkalmasint Baltazzi Sándor — nem tudta m&gát elhatározni arra, liogy irásos feljelentést tegyen. Még fennállt a remény, liogy Mary esetleg hazatér és
. Hol is van az a Mayerling ? .
a oialád előtt legfőbb támpontnak az esat titokbanmaradása lebegett.
A rendőrfőnöknél való kétszeri látó gatás közben Larisch grófné most már ismételten annak a gyanújának adott kifejezést, hogy Mary eltűnése és a trónörökös között mégis kell csak valamiféle kapcsolatnak lenni. A báróné erre elmesélte, hogy szokni-baton, január 26-án múld a két lányával a nőmet követség bálján volt. Tulajdonképen ezen a fcálon Yczot-lék 1)0 Maryt a társaságba. Az anya észrevette, hogy a trónörökös gyakrabban legeltette szemét a lányán. A bálon Hoyos gróf elmesélte azt is, liogy másnap vadászatok lesznek a Wienenvaldban és a vadászatokn a trónörökös is részlvesz. Vetsera Heléna elmondta ezt Larisch grófnénak, mire az egyik cselédet elküldték a Hoyos palotába és ott megkérdezték a portástól, liogy megkezdődtek-e hilár a vadászatok. A portás azt mondta, liogy gazdája, a gróf nem mí-\'nt a fva. dászatra. Közben arról beszélgettek: hogyan lehetne megtudni, hol tartózkodik e pillanatban a trónörökös Larisch vállalkozott rá, hogy ezt megtudja és amikor este visszajött a Ve. tsera palotába, elmesélte, liogy ko-momáját, aki megbizliató, ügyes és diszkrét, elküldte a Burgba és u ko-mornának sikerült megtudnia, hogy a trónörökös szolgaszemélyrctővcl Mayerlingbe utazott...*
• Hol is van az a Mayerling? — kér-dezto tájékozatlanságot mutatva La-risch grófnó. — ós 1889 január 28-án este a Vetsera-palotában senkisem tu. dott feleletet adni orré a kérdésre. Ott még nemi tudták ekkor, liogy Mayerling hol van és merre fekszik.
«A következő napon, január 29-én Vetsera Heléna báróné a fivérével a rendőrségre hajtatott..
Larisch grófné hirtelen, progiamja ellenére elutazott Pardubitzba.
«A báróné Kraus rendőrfőnöknek elmondott mindent, ami anyai szivét nyomta, knfegjegyezte, hogy lánya rajongásának nem tulajdonított valimi túlságos jelentőséget, most azonban, hogy Mary eltűnt a szülői házból és már egy éjszakát távol töltött, kezd
más színben látni mindent. Nem tagadta azt se, liogy Larisch grófné ama véleményének adott kifejezést, hogy a baroness eltűnése csak a trónörökössel lehet kapcsolatban. Mi lehet ez a kapcsolat? — az anyának erről sejtelme sincs. A rendőrfőnök láthatóan hitetlenkedve fogadta mindazt, kunit a báróné az eltűnéssel kapcsolatban a grófnó előadása nyomán el-mondott. Ezt mondta: «A grófnó ko-
csisát kihallgattam, minthogy azonban titokban akarom a dolgot tartani, nem vettemi fel hivatalosan Jegyzőkönyvet. Csak egy ivr« jegyeztem fel a kocsis vallomását, bizonyosnak tartom azonban azt, hogy ez az twilber sokkal többet tud annál, mint amit elmesélt. Bizonyosnak tartomi, hogy valakitől pénzt is kapott.. A rendőrfőnök egyszerre ezzel a kérdéssel fordult a bárónóhoz: .Mondja meg nekem Őszintén,
bizonyos maga abban, hogy Larisoh grófnénak hinni lehet ?"
AT)áróné igy válaszolt: .Semmi jogom nincs arra, liogy őt meggyanúsítsam). Tizenöt éves barátság fűz hozzá.. A rendőrfőnök erre megjegyezte, hogy azesetl>en, ha a báróné feljelentést lesz, két vagy három napon belül informálhatja majd a nyomozás eredményeiről. I)e csak abban az esetben, ha a nyomozás nemi ütközik a trónörökös- személyébe. A rendőrség közegeinek parancsuk van arra, hogy abban a pillanatban, amikor » trónörökös személye is belekapcsolódik az eseményokl>e, a nyomozást azonnal hagyják abba. A báróné megtette a feljelentést, átadta lánya fényképét is a rendőrfőnöknek, akit megkért arra, hogy az egész esetet szigorú titokként kezeljék..
• Egyre növekvő nyugtalanság és aggodalom lett úrrá az anya lelkén és a báróné végre megfogadta, hogy
a ház egyik barátjának tanácsára előbb a minisztcrebiököt, majd közvetlenül az uralkodót koresi fel. Taaffo gróf, Ausztria miniszterelnöke nyoml-ban fogadta őt és közölte vele, hogy Mary eltűnését a rendőrfőnök jelentette már neki. Azt is mondta a miniszterelnök, liogy este családi ebéd Van a Burgban. ahol a trónörökösnek is\'meg keli jelennlo. Ha Rudolf eljön, akkor sok müident m)cg lehet tudni, viszont, lia a trónörökös távol marad a\'családi összejöveteltől, akkor tovább lehet nyomozni. Beszélgetés közben Taaffe gróf kezébe vette ugyanazt az ivet, amelyet Vetsera Heléna Kraus rendőrfőnőknél látott és amely a grófné kocsisának a vallomását tartalmazta. A kocsisról a miniszterelnök ugyanolyan véleményt mondott, mint a bécsi rendőrség elnöke. Amikor a báróné megjegyezte, liogy talán
helyénvaló lenne jelentést tenni az esetről a felségnek,
a miniszterelnök elliáritó mozdulatot tett a kezével: «Hova gondol? — mondta a gróf — mi történnék akkor, ha jelentést teszünk ós a végén kiderül, liogy mindaz, am/i a jelentésben van, nem igaz. fai az állásoml-mal játszom)...\' A bárónénak arra a kérdésére, vájjon lehetséges lonne-e, hogy Taafto gróf maga beszéljen a trónörökössel, a miniszterelnök kijelentette, hogy különben sincs jó viszonyban Rudolffal ós az kikérné ma. gának, liogy a magánügyeibe avatkozzanak. A báróné elmondta még, hogy a rendőrfőnök hogyan nyilatkozott Lariseli\'grófnérói, de a miniszterelnök olyan kijelentést tett, hogy a grófné minden tekintetben megbízható. «Min-denesotre — folytatta tovább a gróf
A mayerllngl vadászkastély azon a helyen áll, ahol I8í
ma. A főbejáratnál kápolna van. A kápolna 19. januárjának utolsó napján holtan találták
baloldali hajójának oltára Rudolfot és szerelmesét
— helyesen cselekedett volna a grófné, ha egyenesen a császárnéhoz megy. Eltekintve attól, liogy a császárnénak közeli rokona, Erzsébet az egyetlon személy, aki, feltéve, hogy Rudolf ós a baroness között van valamiféle kap. csolat, rá tudná venni a Hát arra, liogy az ilyen dolgokkal hagyjon\' fel.. A kihallgatás végén azt mondta a miniszterelnök, liogy estére többet tudhatunk. Amennyiben Rudolf nOml jön 1>e a Burgba, vagy ha bejön és nyotn-Dan visszamegy Mayerlingbe, akkor nincs minden rendjén. Ez esetben a miniszterelnök intézkedik, hogy a de\'.ektivrőnök utazzék ki Mayerlingbe, jóllehet az eset igen kínos..
«A legfontosabb — ezekkel a szavakkal bocsájtotla el Taaffe gróf, Fe. renc József miniszterelnöke fogadó szobájából Vetsera Mária aggódó anyját, — hogy az esetet titokl>an tartsuk. Az én diszkréciómról meg lehetnek győződvo. ügyeljenek azonban arra, liogy idegenek ne tudjanak meg: semmit >
• Csak a következő nap reggele lio-zott megdönthetetlen bizonyságot arról, hogy Rudolf és Mária között kapcsolatnak kelt lenni. Január 30-án reggel levél érkezett Pnrdubitzból Larisch grófnétól, aki valósággal megszökött Bécsből, anélkül, hogy megvárta volna, mi is történt a gondjaira bizott szegény gyermekkel. Pár soros levelében mindössze ennyi állt: «Az acél cigarettatárca nem az enyétnL Csak idehaza tudtam mjegállapitani, hogy lennek a tárcának zafírból van a zárja, amit ón kaptanu Budolftól, azon nincsen zafir. Egyébként a két cigarettatárca a megtévesztésig hasonlít egy. máshoz....
Ennyi és semmi több nem állt a levélben.
Az anya szive kezdto megérezni, hogy valami történt
Taaífe gróftól sem érkezett scinfmi-féle híradás.
és január 30-án reggel Vetsera Heléna báróné elhatározta, hogy Erzsébettől, Rudolf anyjától követeli vissza a lányát-.
Hófehér fogakat biztosít.
4
ZALAI KOZfcOIW
M*. áprillt 14
Iparoskivánságok, árrombolásl ügyek, az Iparoshősök emlékművének leleplezési ünnepélye
szerepeltek a Városi ós Járási Ipartestület elöljárósága előtt
Most tartotta Nagykanizsa Városi és Járási Ipartestülete rendes, havi elöljáróság! ülését. Meg kel! állapítani^, hogy a járási \'iparosság beszervezése óta sokkal élénkebb, mozgalmasabb az Ijxailestü-\'et! élet, mint azelőtt. A járási Iparosság ügyes.bajos dolgai városunkban nyernek elintézést, iami tetemes mün katöbbletet jelcint.
A beszervezéssel kapcsolatos munkák mór befejeződlek és az együttműködés a falu és a város iparosságával a leheljeiobb. Bizalommai \'jönnek az egyes községekből beválasztott elöljárók az ülésrev mert tudatában vannak, hogy csak ez a, harmónlkus munka hozhat eredményi.
Az elöljáróság! üUsan ott voltaik Szepetnak, Gelse, Murakeresztur és Fűzvölgy iparosképviselői. Samu Lajos elnök! jelentésében megemlékezett a mult hóban történt fonto. sabb eseményekről. Bejelentette!, hogy a legfontosabb iparosklvánsá-gokat magában foglaló memorandumot terjesztett az alispáni híva. tálhoz, kérve annak a legközelebbi törvényhatóság! ülés tárgysorozatába való felvételét. Ezwl alkalom adódik, hogy a törvényhatósággal is megismertesse mindazokat az iparosproblémákat, melyeknek sürJ gős megvalósítása a kormányzat részéről egyetemes nemzeti érdek.
Majd beszámolt az Ipartestületben e hó elején lefolyt vármegyei számvizsgálatról, amely upy a pénzkezelést, mint a könyveket átvizsgálván, a /cgnagyobb rendet állapította meg. l
Bejelentette, hogy a járási, iparosság tagdíjait a körjegyzőségekkel történt Megállapodás értelmében az Illetékes körjegyzőségeknél fogják fiuetni, kivétel ez alól a megszűnt klskctaáromi ipartestülethez tartozott közii&jek, melyeknek Iparosa! a kiskomáromi elöljáróság! megbízottnál tartoznak fizetéseiket teljesíteni. i
Jelentette, hogy a székház olőcsaT nokában az iparoshősök emlékére emelt disaes emlékmű teljesen kész és a leleplezési ünnepély f. hó 24-én délelőtt 11 órakor lesz.
Erután az ipartestületi szék intenzív működéséről szólt, mely a megválasztása óta eltelt rövid idö alatt már két Ízben hozott itélelet.
Bazsó József jegyző a havi zárszámadásokat terjesztette elő, melyeket az elöljáróság tudomásul vett. Foglalkozott az elöljáróság Ipartestület tisztviselőinek (munkar beosztásával is, majd a beérkezett ügyek során Samu "Lajos elnök is. mertette az IPOK kérelmét, .melyben az iparosüdülők számát ölykép-l>en óhajtja emelni, hogy a szerződések, szabadulások és misslervizsga düak egy minimális összeggé eraek tessenek, Az elöljáróság a szociális gondolat megvalósítása érdekében az IPOK kérelmének hefyt adott
Két árrombolásl ügyet tárgyalt az elöljáróság, melyeket a sopronikamarában működő árrombolásl bizottsághoz utalt
Gyors iramban épül a Lispe—Borsfa-i ut
Az őszre meglesz az összeköttetés Nagykanizsa és az olajmezők között
A közigazgatási bizottság ülésén az államépitészeti hivatal vezetője bejélentette, hogy iá Borsfa—Lisjje —szentadorjáni közútvonal \'tervelt a hivatal még március vőgSn efkészi-tette. A versenytárgyalást ki is Írták és arra 11 pályázat érkezett be. Aj kereskedelmi miniszter a legelőnyö-
sebb pályázónak ki is adta a munkát, ugy hogy a munkák a héten már megkezdődtek és gyors inamban folynak. Mi ne az ősz; beköszönt, a lisiyei olajvidék nem les/, elzárva hónapokra a külvilágtól, hanem té-len.nyőron megközelíthető lesz.
91.000 pengős kártérítési per indul a MÁV ellen a hévizi uti autókatasztrófa miatt
1937 szeptember 17.én zuhogó esőben egymásba rohant a hévizi utkanyarban egy autóbusz, amelyet Sdjjárló József soffőr vezetett és egy személybérautó, amelyet Patas-sy Elek vezetett. Az autó utasa, dr. Hoffmann Erich gráci gyógyszerész rendkívül súlyos sérüléseket szén-vedet t.
A büntetőeljárással egyidejűleg polgári keresel is indult. JDr. Hoff. mann gyógyszerész 85.000 |>engő életjáradék megítélését kérte, de keitésetet indított Patassy Elek bérautós is 6000 pengő erejéig a MAV ellen, mert csukott bérautója ronccsá zúzódott.
A két keresetet egyesítették és ennek első tárgyalását mcst tartották meg la katasztrófa színhelyén. A törvényszék részéről dr. Czoboly
Gyula tanácselnök szállott ki, a MAV szakértője Fazekas József ménnök, a MA VAUT műszaki osztályfőnöke volt, a törvényszék szakértője Fellner Simon budapesti hites szakértő, Patassy soffőr szak-éjrV.ője Wírtenbdrfg /lOttló tfépés* mérnök volt, a grőci gyógyszerészé Keresztury Miklós gépészmérnök. Megjeleni több megidézett ta. nu Is. Dr. Czoboly törvényszéki tanácselnök el játszatta a helyszínen az egyik gépkocsival a tanuk vallomása szerint a mult esztendei ka. lasztrófát. Az eljárás egy teljes napot vett igénybe.
A szakértők véleményüket 15 napon belül terjesztik a biróság elé.
A jelenségek szerint hosszú poL gári perre van. kilátás.
Az iparügyi minisztérium körtáviratban hivta meg az iparosok és hereshf;dők százezres tömegeit a Budapesti Nemzetközi Vásár megtekintésére
E hét elején nagyfontosságú táviratot ka|k)tt az iparügyi minisztériumból az ország valamennyi ipartestülete, minden kereskedelmi! ős iparkamarája, összes ipari és kereskedelmi szervezete és érdekképviselete. E szakszervezeteken keresztül a minisztérium nyomatékosan mulat rá arra, hogy az április 29-én kezdődő Budapesti Nemzetközi Vásár a fchető leg-tüzetescbjbeu mutatja bo a legmodernebb termelési és gazdasági anyagokat és eszközöket s ezáltal az idei vásár jaz ötéves terv végrehajtása
«zem])ontjából Is óriási jelentőséget uvert. Idomúi ezért a minisztériumi a váwár mei/tekii^ésére ós alános tanulmányozására lüvta fel az ország keres. kedjfÖI.és iparosait — kivétel nélkül.
Uj i gazdasági lendületet, ijiari és kereskedelmi konjunktúrát hoz az ötéves terv végrehajtása, de persze csak azoknak, akik verscnykéi>cscn tudmk ebbe a hatalmas, országos nvunkába lekapcsolódni. Már pedig a legmodernebb anyagok és orkólesök ismerete nélkül ez lelietetlcnség, de nagyon is lehetségessé válik mi,ndazojk ré-
-» Bátorokban a Kopsteln-cég vozetl Modern mlntatermelbpn, a legjobbat a legoloséhhan rautatjp be. kodvwső Jze téal (eltételek mellett
Húsvétra
ajándékot
legolcsóbban Ehrensteínnél
RAkóoxl Hl B8.
Pompás uj kávéháza, János-vitéz söiözŐJe, gyönyörű télikertje a főváros látványossága. Olcsó, kényelmes szobák, előnyös penzió-árak. Cigány: szegedi Farkas Jóska. Jazz-táno: Virány swlng-orchestra.
Prikilji iq mtm k li i lETWNtH.
szére, akik nem sajnálják a fáradságot a vásár áttanulmányozására.
Ezért hivja a minisztériumi ar ipa. rosok ós a kereskedők hatalmas tömegét a vásárra, amely azonban msmi-csupán felmérhetetlen órtéka tanulságokat nyújt minden kinek, hanem egyben mindennemű újdonságnak is káprázutosan szép kiállítása lesz.
A vásár megtekintésére ezldén is féláron utazhatnak az érdeklődők bármely vasúti, vagy hajóállomásról Bu. dai>estre és vissza. A féláru utazást és epyéb jelentős kedvezményeket biztosító vásárigazolványokat már országszerte árusítják ós ilyen igazolványt bárki válthat magának. (:)
BUDAPB8T 1.
17 Ewal Turgan hegedüL — 17.35 Dr. Ptenczner Sándor előadása. — 18.05 Csorba Gyula cigányzenekara.
— 19.20 Külügyi negyedórái- — 19.35 • Zéla.\' Szinmü hérotri felvonásban.
— 20.55 Miiek. - 21.15 Az Országos Postás Zene*, és Kultur. Egyesület liang versenye; — 22.25 IdŐjárásjelentés. — Majd Lendvai Jóska cigányzenekara, Kalmár Pál énekel. — 0.0&. Hírek.
BUDAPEST II.
19 Olasz nyelvoktatás. — 19.55 Szü-gyi Kálmán éneket — 20.30 llixek.
— 20.55 II angiemezek. B8CS.
18.15 Mozart: Nyolc német tánc. — 19.10 Stájer zene és közének. — 20 A bécsi szimfonikusok. — 22.20 Rádió-zenekar.
Csütörtök BUDAPEST L
6.45 Torna; — Utána hanglemezek.
— 10 Hirek. — 10.2^\' Felolvasás/ -10.45 Felolvasás. — 12.05 Állástalan Zenészek Szimfonikus Zenekara. — 12.30 Ilitek. - 1520 Időjelzés, idő-járásjelentés. — 13.30 Hanglemezek.
. — 1L35 IlUek. - 14.50 A rádió műsorának Ismertetése. — 15 Árfolyam-hirek. - 1M5 Magyar Elek előadása.
— 16.45 I dó jelzés, hirek.
17 Kiesz Géza; és Drewett Narab zongora-hegedű szonátát játszik. — 17.30 Dr. Ileigl László előadása. -18 A rádió szalonzenekara. — 18.45 Szőlészeti idősteril tanácsadó. — 19.10 A Budapesti Enefc- és Zenekar Egyesület hangversenye. — 20.45 Hirek. -22.20 Időjárás jelentés. — Majd hanglemezek. — 0.05 Hirek. » I BUDAPEST IL
18.15 Dr. HoóifTompis István előadása. — 18.45 A rádió szalonzenekara. - 19.25 Felolvasás. - 20 Hirek-
— 20.25 Hanglemezek.
MGS.
12 Dél! zene. — 14.15 Könnyű zene.
— 15.30 Népzene néphangszerckcn.
— 16 Szórakoztató iene.
17.30 Wagner: Parsifál, oi>era. -22.40 Stuttgart.
— Hu.,ét,« Mlltényi-olpőt veszünk I
— Bn tor klAHitávunk* t tekinlso meg mlndsn vétslkényszer nélkül. Kopsteln batoráruhAs-
1938. április U
Gyöngyvirágot
éj rpyíb kitűző virágokat nagy választékban a készítőnél MMkner Ilyníl (Kiri y u 14.) váaároljon
Nina Petrovna
A szentpétervári Kaméliás Höljy és a bécsi huszárfőhadnagy sze.-elmi regénye igazi, vérbeli film lett a francia Jilmgyárlás kezén. Ma tagadhatatlanul a franciák vannak még mindig az jé\'.e.i a filmgyártás terén. A Nina Petrovna is egyesíti magál>an a francia filmek mibdon szépségét és előnyét. Tourjanszky rendezése egyenesen bravúros, a fotografálás mesteri. Isa Mi-ronda Greta Garbóra emlékeztető szépség, sőt művészetében is erős vetélytársa. Fernand Grasvey főhadnagyában az amerikai szépfius-tipuson tul természetes báj és humor van. A A többi szereplők is pompásak. A film kétségtelenül igazi művészélet képvisel. Tartalma, erkölcsei tíz életet adják, de tagadhatatlanul művészien. Élveztük a fil.net.
A HALADÁS Nagykanizsán
A Zrínyi TE vezetősége fáradságot és súlyos anyagi áldozatot nemi kímélve húsvét másnapjára kitűnő\' ellenfelet szerzett a szombathelyi Haladás S\'cmélyében, hogy a ^port-* szerető közönség az ünnepekre na maradjon szórakozás nélkül. A Hu. ladás, mely az elmúlI bajnoki sre. zonban a Nemzeti Bajnokságéi tküz dött, szerencsétlen körülmények között kiesett, de a Il-ik liga egyik legjobb középcsapata ebjban az évben. Játékosai többszörös kerületi válogatottak, sőt országos amatőr-válogatott is akad köztük. Egyébként a Haladás a következő \' fel-állításban játszik a Zrinyi ellen húsvéthétfőn : Pt\\jor - Kálozi, Krasz-nai - PtUer, Tőke, Kopfer — Szabó, Gazdag, Mórócz, Koronkai, Lovász. Az érdekes fútbaIIcsemegének bizonyára nagy közönségsikere lesz Kanizsán. (:)
Több méter
üveg irodafalat
vennénk. Ajánlatokat a kiadóba.
A prostata megbetegedéseinek kezelésiben a rendkívül enyhén ható természetes .Ferenc József"
keserűvíz — reggel éhgyomoira egy 1 Is pohárral—gyakran nsgylontos-slgu szolgálatot lesz azzal, hogy Igen könnyű, lágy széklelélet biztosit és az egész anyagcserét előmozdítja. Kérdezze meg orvosát.
- H. JohÍB,o»k, férfiak és nök. meg akarják akadályozni a fogak csúnya szlnesodósót, ápolják fogaikat naponként rendazoreaen Odol fogpéppel. As Odol fogpép eltávolít a fogakról minden tisztátalanságot ós tisztává teszt a lehelletet.
- Uih.unM.bb húsvéti ajándék MUtéaytilpd
ZALAI KÖZLÖNY
Fejjel a robogó teherautónak rohant egy biciklista a Deák-téren
Kedden délután súlyos kerékpár sj«lencsétlen. ség történt Nagykanjf-zsán a Nemzeti Bank sarkánál. Az Eötvös tér felőJ jött kerékpárján Kannár János 21 éves Pelőfi utcai hentessegéd és be akart fordulni a Deák térre. A nagy iramban nem vette észre, hogy ellenirányból egy teherautó közeledik, amit Csery István soffőr vezetett. A következő
pillanatban a felsőtemplom közelében a kerékpár teljes lendülettel belefutott a teherautóba. Kannár hatalmas ívben kirepült a kerékpár nyergéből és mozdulatlanul elterült a kövezeten. Súlyos fejsérülést szenvedett. Beszállították a kórházba.
Az eddigiek szerint valószínűleg a kerékpáros vigyázatlansága okoz-ta az összeütközést. A kórházban ki hallgatták, ahol azzal védekezetté hogy nem- látta közeledő teherautót.
Berzsenyi főorvosi felmentették, Turcsányi főorvost felfüggesztették az éjszaka meghozott fegyelmi határozattal
Székesfehérvár, április 13 fejér vármegye fegyelmi választ, mánya tegnap délután kezdte tárgyalni Berzsenyi Zoltán székesfehérvári kórházi igazgató-főorvos ós Turcsányi Kde röntgen-főorvos fegyelmi ügyét. A tanácskozások e^ósz este folylak és a fegyelmi Ítéletet éjjel 12 óra után hirdették ki. Eszerint Berzsenyi Zoltán igazgató-főorvost felmentenék a vád és következményei
alól, Turcsányi Ede röntgen-főorvost azonban bűnösnek találták és azonnali hatállyal felmentették állásától.
A mai kisgyülósen napirend előtt Farkas Elemér ntf-\'leg szavakkal emlékezett meg a kormányzó rádiószózatáról, amely után biztos léptekkel lm-lad az ország a feltámadás felé. A kisgyűlés lelkesen ünnepelte a kormányzót.
s-s« —- (]
6rv

KORMÁNYRENDELET jelent meg az órlelinisé.í ügyeit intéző kormánybiztos hatásköréről éi feladatairói.
A NYILAS rópirntkészitőket most vonták felelősségié. Péntek Istvánt, aki a komkrain alatt vörőső • volt, nemzetgyalázásért egy évi börtönre, Török Andrást, a Szálasy-párt takarítóját államfel forgatásért három havi fogházra. Zemnlczky Gézát, aki a kommün alatti bün.sel kinónyeiért 4 évi börtönre Ítéltek, 1 hónapi és 10 najrf fogházra ítélték u negy.diket, Leuter Mártont felmentették..
ALBRECHT főherceg legújabb hirek sacrint újból nősül, elveszi a Délamerikában öngyilkossá lőtt szárnysegédének sógornőjét, Bocskay Katalin tanítónőt.
ÚTLEVELET senki nem kaphat állampolgársági okmtfny nélkül.
A REPOLŐTALALKOZÓRA száznál több repülőgép érkezik Budapestre.
SZENTGYÖRGYI Altiért tanár Lánya, -Kelly, aki a cambridgei egyetemi hallgatója, autón Dorozsma felé haladt, összeütközött egy parasztszekérrel, autó és szekér az árokba fordult. Szentgyörgyi Nellynek nem történt komolyabb baja.
JORGOV1TS Szevért, a korcsmáros-ból le.t óhitű püspöki vikáriust letartóztatták, me.-t a kapóit óvadékokai nem fizclto vissza.
NAGYPÉNTEKEN Budapesten meg. áll egy percre a közüli forgalom polgármesteri rendeletre, Krisztus kínszenvedésének emlékezetére.
AZ ELLENFORRADALMI alukuLa. tok ekkori tagjai szövetségbe tömörülnek Budapesten.
DARANYI miniszterelnök táviratot intézett Hitler kancellárhoz, amelyben melegen gratulált az osztrák népsm. vazás eredményéhez. Hitler táviratban köszönte meg a gratulációt.
UJ UTAK építésére a kormány őt év alatt a költségvetésen kivül 50 milliót fordít.
Amíg Oh alszik
• Darmol dolgozik. Nyuqodt alvóit n«m zavarj*. méoli
, kuh.Jtt:

A TOT NÉPPART n vékiókig kitart az. autonnmiát követelő függetlenségi cso|)ort mellett.
A GÖRÖG—ROMAI Eurójia birkózó bajnokságra nem nie^y el magyar birkózó.
S ALJ API N, a világhírű énekes kjdden Páriában meghalt.
A BÉCSI magyar követségből fö. konzulátus lett. I
STRASSBURÜBAN nagyszabású kémkedést lephezlek le. A\'Maginot-vonal éjriléséiv; vonalktzó több litkos torv eltűnt. Két hagyljiarosS, egy mérnököt ós két katonai személyi vettek őrizietbe,
A NÉMET dunai hajóra) j>arancs-noka, Degenhardt sorhajókajiitány Budajzestre utazlott. i
Városi Moxgó. é. .,«rdán t
Tourjanszky, a világhírű rendező mesterműve I
NINA PETROVNA
Egy asszony regénye, akli százan szerellek, de aki csak egyetlen egyet szeietett. — Főszereplők: ISA MIRANDA és FERNAND ORAVEY. Oyőnyörfl kísérő műsort
Előadások kezdete hétköznapokon 5, 7 éa 9 órakor, vasirés ünnepnapokon 3. 5, 7 és 9-kor. 5 órakor filléres helyárak.
GYÁR\'BUDAPEST, XI.LCHKE-UT 117.
AZ ANGOL-OLASZ megegye és szabadabb kezet Qd Mussolininek Középeurójtában. Nagv reményűket fűznek Londonban a kontinens nyugta\'anságán:\'k megszületéséhez
FAGY, hó és vihar pusztít Európában.
OROSZ BOMBAVETŐ repülőgép Csehország felé tartott és nlközben román területen leszállani kényszerült. i
\\ moszkvai „tisztogatás"
A Sztálin féle tisztogató munka legújabb áldozata : Budenki vöröJ marschalt, aVlt máris .fcelmonbettek állásától. _____
300 szovjetrepüló Indul Kínába
A Journal értesülése szerint a szovjethatóságok röviSe en ismét 800 repülőgéppé, támogatják Kínát. Egy ötvenes osztag máris a határon áll, hogy a na|)okban átrepüljön Kínába
uaukm*
TOZ TAMADT az éjjel nz .mt»«r-[jeni tartományi kormányzóság épülőiében és az egész épület leégett. A kár tetemes.
BOMBÁZTAK a japán rejiülók — hruiknui jelenlés szerint — a város külföldi negyedeli. A fc\'ilföldlck klubjára két bonvba esett: heten meghallok, hárman súlyosan megsebesüllek. Megrongálódott a német nagykövetség épülete is .
KÉMERY.NAGY Imréi a pesti törvényszék a Ház sérelmére eikö-vetett becsületsértés miatt 3 hónaid fogházra Ítélte. Az Ítélet méi) nem jogerős.
.
66.000 PENGŐRE emelle fel Esz-terházy Pál herceg a magyar orvosok megjutalmazására létesített ala. pltványának ezldel diját. A 115 pályázó orvos közül Tíülön bizottság választja ki azt a 31 orvoít,"ík|k az alapítványi dijból részesedne!!
» I i
HORTHY MIKLOSNÉRÖL nevez, cl Kiskunhalas mellett azt a \'200 holdas erdőréazt, amelynek elsG fáit a kormányzóné kéjrvlseletében
Fekele Imnc polgármester feleséin ttltett el. Az uj erdő jövedelme « város szegényeié lesz. , j
a
EALA1 KÖZLÖNY
1988. április 14
Motorkerékpárok
megbízhatók és kitartók — a legerősebb □api strapára konstruálva!
A leghosszabb élettartam t
990.— P-től
18 havi részletfizetésre. Megtekinthetők :
SGHLESIHGER GYULA
vaskereskedő, Zala—Somogym. körzet képviselőjénél
NAGYKANIZSA,
Erzsébet tér 18.
— (Kövezések a megyénél)
Zala vármegye főispánja dr. Józsa Fábián,tb. szolgabírót díjas közigazgatási gyakornokká, dr. Kovács László zalaegerszegi ós dr. Barabás Kálmán nagykanizsai lakos, tb. szolgabirákat díjtalan közigazgatási gyakornokokká, dr. Bittera Béla nagykanizsai és dr. Ságváry Iván révfülöpi lakost tb. szolgabirákká kinevezte.
— (Dr Wéber Pál kanonok)
lelkigyakorlatai ma befejeződnek a felsőtcmplomfban. Lelki felfrissülést jo-lentett konfercncia-bcszédcinek minden mondata a nagyszámban megjo. lent katholikus férfiközönsóg számára. Dr. Wéber Pált nem csak mint elő adó és szónokot, nem csak mint nagy-tudásu és szellemes apoiogétát kiséri általános figyelem és megbecsülés Nagykanizsán, hanem barátság és rokonszenv övezi a legszélesebb körben ebben a városban, amelynek gyermeke. Nagykanizsa katholiktissága őrőmtael látta őt a lelkigyakorlatos szószéken, ahonnét megmozdította a lelkeket és a húsvéti eszmék tiszta magasságaiba cmjeito azokat.
— (Nagypéntek egyházi zenéje)
A plébánia-templomban a {) órai csonkamisén a/ Egyházi Ér.ekkar a következő müveket adja elő: Haydn Mihály: I\'enebrao factae. Kertész Gyu. la: Szent KeiCszled..., Bárdos Lajos: ftn nemzetem.... és a korál passió Szent János fevangéüsta feljegyzései nyomán.
— (A klskanlzsal lelki gyakorlatok)
Kiskanizsán ma reggel közös szent-áldozással fejeződtek be a lelkigyakorlatok, amiket nagy részvétel mellett P. Felicián fcrencesatya vezetett hit-rom napon át.
— (Halálozás)
Tőkéssy János m. kir. honvédhuszár ezredes 51 éves korában hosszas szenvedés után Budapesten meghalt. Az elhunytat özvegye, három gyermeke, testvére, Tőkéssy Ernő zalabesenyői földbirtokos és kiterjedt rokonság gyászolja.
— (Kellemesebb lesz húsvétja),
ha részt vesz a Kath. Legényegylet Húsvéti Vásárának vasárnapi cigányzenés sördélelőttjén. (:)
— (Feltámadás Kiskanizsán)
Kiskanizsán a szombat délutáni fel-támadási ünnepség és körmenet G órakor kezdődik. A szent szertartási I\'. Hajnal Zénó, a kiskanizsaíak lelkésze végzi.
— (Könyvadomány)
Az idegenben élő magyar véreink részére folytatott gyűjtéshez dr. Hegyi Lajosné 9 darab könyvet és folyóiratokat ajándékozott. Az első nagy könyvszáliitmány ti Vánkos Jenő polgári iskolai tanár tegnap útnak indította Amerikába.
— (Táncolni és vigadni)
igazán csak a Kath. Legényegylet Húsvéti Vásárán lehet, hétfőn esle 8-tól 2-ig. (:)
— (Anyakönyvi hírek)
Nagykanizsán az elmúlt héten G gyermek született, 3 fiu és 3 leány: Tizedes István pénzbeszedő és Büki Máriának rk. fia, Gerlei Kábnán Máv fékező és Eszter Teréziának rk. leánya, Millei Ferenc földműves és Mi-halecz Máriának rk. fia, Agócs Dániel
A ZALAI KÖZLÖNY „KERESD
p. ü. fővígyázó ós Tóth Margitnak rk. leánya, Bolf György földműves és Kálovics Rozáliának rk. leánya. Házasságon kivül született 1 fiu. — Halálozás 8 történt: özv. I-aski János, né Vőcsei Mária rk. 29 éves, Stcfanlcs Mária tanuló rk 9 éves, Németh Gyu-láné Verbovecz Emma rk. GO éves, özv. Komáromi Károlyné Bakonyi Katalin -V. szegény rk. 71 éves, őzv. Csizmadia Lajosné Dávid Jolán rk. 48 éves, Takács József v. szegény rk. 67 éves, Sörlei Ágoston szal>ómcslcr rk. GG éves, SzeiCcz Ferenc földműves rk. G5 éves. — Házasságkötés 1 volt: Paál István Máv órabéres rk. ós Kovács Mária rk.
Hamis ötpengőssel játszadoz tak a klskanlzsal gyerekek
Kovács Illés kiskanizsai elemi is. kolai igazgató tegnap észrevette, hogy több iskolás fiu egy 5 j>engős-scl játszadozik. Megnézte az 5 pengőst és megállapította, hogy az hamis. Beszolgáltatta a íendőrkapi-lányságra, hol meg fogják állapítani, hogy a pénzhamisító bandák! közül melyik gyártotta. Valószínűleg annak a pénzhamisító társaságnak a gyártmányú, a. elyik már a Csillagbörtönben ül. A hamis pen-gősök gyakori előfordulása foko-zottabb óvatosságra inti a közönséget I , , | • j í i !
- íKét térj meghalt a felesége után)
Fricdl Adám GG éves szennai földműves és felesége influenzában megbetegedtek. A G3 éves asszony a napokban meghall. Friedl Ádámot ez annyira lesújtotta, hogy állapota óráról órára rosz szabbodott és pontosan egy (napra rá ő is kiszenvedett. Együtt temették el őket. — Hasonló eset történt Körmenden, ahol Kulin Jánosné 77 óvCs asszony halála után még.uznap éjjel meghalt 74 éves férje. *
— (Razzia a piacon)
A szombathelyi vegyvizsgáló állomás vegyészének közbenjöttévcl tegnap tejrazzia volt a nagykanizsai piacon, mely nlkalomimal 31 gyanús tejből mintát vetlek. Felülvizsgálták az áru. sitott élelmiszereket is, melyekből mindössze két mintát vettek.
— (Állat az emberben)
A nyáron történt még. hogy Salamon József cserszCgtombji kisgazdához Buda|>estről leküldték egyik közeli rokonának liz esztendős leánykáját nyaralni. Salamon József visszaélt a vendéglátással ós méltatlanná tette magát a rokoni bizaloméra. Egy alkalommal megtámadta a gyermeket és brutálisan inzultálta. Salamont a irigy-kanizsai törvényszék zárt tárgyaláson három évi fegyházra Ítélte. Fellebl>ezés folytán, a bűnügy a pécsi táblához került, amely jóváhagyta az elsőfokú ítéletet. Most foglalkozott a semmiségi panasszal a Kúria, az is elutasította a semmiségi panaszokat. A liárom esztendő tehát jogerőssé váll.
— (El ne mulassza senki)
magnézni a Katholikus Legényegylet Húsvéti Vásárát. Olcsó husvéU ajándékok, locsolók, slb. Tojásbaverés és sok más kitűnő szórakozás. Állandó zene. Nyitva mindkét üuucpcn egész nap. Belépődíj egyszeri belépésre 10 fillér. 10 éven aluli gyermekeknek ingyen, állandó l>elépésrc és a hélfő esti táncra GO fillér. (:)
— (Kiugrott a robogó vonatból)
Kalmár Mária 28 éves gtlsei Ifcány vőlegényéhez ulazott Szentgotthárdra. 10 év óta jár már jogyben és türcl-mollen volt, hogy a vonat nem ér be a városba, ezért Máriaujfalunál kiugrott a robogó vonatból. Sérüléseivel a körmondi kórházba került. *
— (Kifosztottak egy balatonparti vlllamosirodát)
A Balatonvidéki Villamosmüvck, ba-latonlMiglári kirendeltségének irodáját isnieietlen tettes álkulccsal kinyitotta és a falbaépilett, vasrudakra erősített vaslemez-pénzcskazcltát ellopta. A Ma-
zdában 1427 pengő, azonkívül munkakönyvek és iratok voltak. A csendőrség a Balaton partján az iratokat és az üics kazettát megtalálta, a tetőseket kOresL
APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés dija vasárnap ét ünnepnap 10 tiólo Bú fillér, minden tovébbl uó 0 fillér, hétköznap 10 sióig 60 fillér, mlndan lovébbl tió 4 fillér.
Húsvétra Gallina cipót vegyen. Kedvező heti lefizetésre Is kapható. Olcsó árak. — Horthy M.-ul 5. 1039
Sxakáoanfit (esetleg mindenes szakácsnőt) keresek 15-lkI belépésre. Unger, Horthy M.-ut 19 1051
Erv * yarnsakaxarata leányt leányka mellé felveszek. Bóvebbet Buksz fodiász-Uzletbeu. 1052
Ügyei axobalaány alkalmazást nyerhet vidékre. Palyáiók Hoilhy Mik ós ui 33. u. a. Jelentkezhetnek. 1034
Angóra fajnyulak eladók. Rákócil-
utca 32/a. 1055
Gyönyörű
kész blousok
és ruhák éikeztek.
Schütz.
„Poloakakln" levéllel, blztof, olcsó Irtószer; dekája 2 (Ibér. Rákóczi u. 21. •
Irtaaxtal, villanylámpa, kép, luvola. kottatartó eladók. Klrály-u. 37. *
Ügyes varrdlaönyt a/onn/1 felveszek. Jelentkezés Zrínyi M.-u. 62 •
Jól főző mlndeneat elsejére lelvesze\'\'. Jelentkezés Sternberger fcBtéküzletben \'
KOIfinbejáratu elegánsan bútorozott utcai axoba k adó. Csengery-ut 22. *
Kesztyűk
Férfi bőrkesztyű P 5.20 Női bőrkesztyű P 4.90 Nőt cérnakesztyű P -.98 NŐI selyemharisnyák
már 1. - P-től NŐI dlvatkalapok
már 4.50 P-től
Ezenkívül az összes férfi- és női divatcikkek
legolcsóbban
Brónyai Divatház
llorlhy Blklói-nt 1.
I ORSZÁG JÓZSEF
magktreikedésében — Nagykanizsán I Ermébct-Kr 10.. a rótfl blrógég melleit |
Megérkezett
a Shellgáz
A SHELLGÁZ nagyvárosi kényeimet hoz otthonába A SHELLGÁZ kuliurát hoz házába A SHELLGÁZ a legideálisabb háztartási tüzelő A SHELLGÁZ nem mérgező, nem robbanó, de 13.000 kalória hőt ad A SHELLGÁZT olthonában díjmentesen bemutatóin A SHELLGÁZAT díjmentesen kipróbá hatja otthonában, süthet, főzhet és vasalhat A SHELLGÁZ a legtökéletesebb tüzelő
Csepel gázresók, takaréktűzhelyek és a Shellgáz
kapható
SZABÓ ANTAL sportüzletében
Nagykanizsa, Fő-ut 5.
Njoiuatotl a lajilujajdouus KO/gKzdasitfi ItéttvériftArsMiítf kúujToiyouuWjíJjiui Nagykanizsán. FeWÍJ uzlolvciető Zalai
H 8 ■ Évlolyam 85. szám.
NágylumhM, 1888. áoillis 15 péntlk ^
V A m 5»flt<

-rr
POLITIKAI NAPILAP
SzeffccwtfaftKSv MadtfMMVY\'TCNt\'ftHtltAM.
MrrfdauÉ mtaüoi MtUfeup dtlnUa.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
ElSflidtW in: egy hón 1 penió 40 p*. Szcrkozlöiégi é> kiadóhivatal! telelőm 78. u.
Semmi kaland
A Nemzeti Egység áprilisi
,maii...... körlevele "
Tasnádl Nagy Andris, a Nenwoli Egység Párflja onsiáens elnök* most, küldte síét áprilisi körlevelét o párt össaw vidéki szerve a;tcihcz.
•Komoly |)Dlltlkai Időkben, ^ Írja többek között elnök) beWhzön-tőiében,— nagyjelentőségű közjogi és gazdasági törvények tárgyíiitoa kőiben vállaltam el pártunk bibiméből az országos elnöki tiszteéget.
Nehéz a feladat, amit magamra véllaltamV\'ugy éreztem íiz^tnban hogy akkor, ffmlkor a kortíiány és a Nemzeti Egység Pártja teljes erejének megfeszítésével a nemzet sorsónak és elsősorban a nemveti tér. sadalom támogatására leginkább rászorulő rétegek helyzetének Javi:\' tásáa .fáradozik, be\'ső megeVősBdé-sünket és súlyunkat kifelé igyekszik szolgálni, mindenkinek kötates,éjf\', hogy arra a helyre álljon, ahova a bizalom >szólllotta:«.. ,l,>\'.\' \'
Köt1l®\\*HSnek tövíbbl részében ilésztetesen •tómcrtt\'tl \'4 tervbelit! program jelentőségét, (»«J<t a tiszti-kar sztámáM *a síerveaell élet fejlesztésére vonatkozó \' utilsitiásokai közit. Rámulat a" pártszervezeteit munkájának- nfabb folrőíötf \'jtlélj: tőségére:"" •• ..........
•Eszmeáramlatok korát éljük írja körlevelében.\'-"fiMHctő tehát^ hogy most/arftlkttr keresztény né|S" milliók gazdasági és síóclálls fév;\' emeléséről van sző; ezek n hatalmi társadalmi rétegek könnyen félrevezet J>e»kr A Nemzeti Egység táborának tehát, amely kbmofynir tnég-alajiozott, meg nem alkuvó, keresztény, jobboldali TioHMIrtil progttom alapján áll, •kötelesséSté\'clsősorb.\'iti kellő, felvilágosító imiuhkáwil -meg-óvni és megvédeni ezeket « tttme. geketl attól, tzogy komolytalan poll-tlka|.\'M«érleteknek és kaiatiaoknáb áldonatává essenek. Ezért \'szervezd: tünk munkájának 4 piMpólJtliMI eélokjw jóvai tttk-tnolHedő, nemzeti értéke;Yan.« ........."\'.•<■ \' ■ "\'\'
Ezután azország bel. és külpolitikai, vaginám gbzdaságli helyzetét tárgyalja, a körJevélj amelynek kíH létében kjanlili ininhülwelnOte március ,5-1 győri beszédének tíH szágos jelentőségét, részletese" foglalkozik a beszódben- érintett nagy. horderejűi kérdésekkel és kfiliUnö-en a bejelentett egymilliárdos beruhá. zásl programi céljait\'femsrtetl, " -
»A kormány-minden1 eddiginél
nagyobbszabésu ■IberuháM\'.l terie\'a maga mély, szociális irvtltyefvefviét - fejezi be Tasnádl Nagy \'András országos .körieveiét - letagadhatat-lan bizonyulta annak, hogy a kor-, tnány és a Nemzell Egység Pártja léltő és aggódó szeretettel és gondoskodással hafi»|"a nép TtzillW nak bolilogtilá-iáért te jobb jövőjéért. Lehetetleji, hogy azok a mii. Ilók, akíkppk ári«Mol(\' sollgálja ezf a harc, szívvel lélekkel nc esatla. hozzánk ti IVcinattl Egység itiofcgal-
Legkedvezőbbek a kilátások az angol olasz-francia együttműködés megalapozására
Flandin az abesuin hódítás elismerésével foglalja el a római francia nagykövetséget —■ Angol-francia katonai megegyezésre Indulnak tárgyalások húsvét után — Szom-batóir d^l)t>é{i ^/áfá|ják az angol-olasz megegyezést
Páris, áj>r|lls 14 A Figaro értesülése sáerj^t Dala-dicr \'miniszterelnök és Bónnét kül-. ügyttiinlázier ^priíté\' utaznak
Londonba. A tárgyalásokon a fran-cia-^angbl katonai eiryílrtVm\'ikÖdés ügye is napinéntfrt kerül.
..ni. "1\' \'Lon doy^^pri I Isi 4
A Daily Mail is ugy ériesü\\, hogy a londoni találkozón a francih tin-gol katqnai egyezmény előkészítéséről ti}*? szó- I ;
Más értesülés szerint nem kötnek egyezmény^, de katonai szövetséggel egyenrangú együttműködést bizto^tfLnfljt,
Beavatottak szerint a tanácskozás sokon az összes idŐ6?3rü,kéirdéjeket megvitatja fe a két állam, száraz, földi, légi és tengeri hatóerejének szakértői is megbeszélés ke t foly latnak. Á tai/Hkttzóp fogja , közölni Anglia az angol-#la$z megegyezés részleteit U. A londoni taláJlrtwó -Írják a íápok — a strez<ai angol-olasz—francia hármas megbeszé. léshez vezethet ! ,
Az angol—olasz megegyezési szombaton délben Rómában j>ana,-fálják.
Londoítj április 14 Szó var^ ai-ról. ho^y FlapdiA.voU minisztenelnők,, ebbeni. minőségében i^videsen Rómába íufazjk, tfti\'gyal Mussolini vei és, áaíK) gróffal, majd pedig Párisba,, visszautazva rövidesen nitnl i:Ómaí francia nagykövet, megy Rómába : az olasz ki,rály ,és abesszin csaszárjipz ,szóló megbij&ó-levélíel ! \\
Ez nem csak fl közeledési, hanen> az abesszíniai hódilás teljes elismerését is jelentené. Diplomáciai körökben mindezt\' az angol olnsz piey egyezésnek tulajdonítják\', amely szükségképpen vonla maga ut4n a két otezág\' — Olasz- és Franciáig-szág - közeledéséi. A kilátások a legkedvezőbbek, a kérdés csak áz, — és ezt nem döntötték el még Pá-risba^-fn, Hitler római látogatása előtt, vagy után neve«ék ki a római francia nagykövelet.
j ellftntek a vftrösöfc — erődítik a szovjetreszt batárt — 500 bombavettít rendelt Anglia Amerikától
Páris, április 14
A spanyol nemzeitek az összes vo lnalakon főlytítflák előrenyomulásukat. Bekeritettek több ^köztársasági csapatot amelyek ugyan mégmu latnak némi elleViállást, tfa helyzetük rérfiényte:ién.\'
Barcelonából a vörösök teljesen eltűntek. A GPU és embereinek el-tilnésc tipikusan szovjet.jelenség-. Mutat ja," hogy mindenkor a mások bőrét vitt-ék p vásárra és amint baj van. embeíieikkel lés pénzükkei együtt hv^kü.lwik, biztosabb tájak-rte, olyan helyekiie, «hoI\' elölről lehet tezdenl a fertőd, aknapiunkát, vagy esetleg ^enfbe, aliol a jog és igazság, vagy a biztonságik szenti ségének és sérthetetlenségének bajnokainkén! lécnek fel.
Kaunas, áprjlis 14 szovjeL-ésit határon nagyará» nyu katonai előkészítő munk«i folyik A lakosságot már telje ,*n. elszállították a határvidékről. Egyelőbe
nem tudják, mit <?éloz a határmeg-erősités, valószínűleg a teljesVel-
szlgeteltséget akarják végrehajtani. •
; Ncwyork, április 14
Anglia 500 bombavelő repülőgépi rendelt Amerikától. \'Ez a legnagyobb rendelés, eddig, amil külföldi államnak, adtak. Amerika Kanadában külöp gyártelepeket létcg* most, hogy az esetlegesen életbelépő semlegességi törvény miatt a rendelést le tudja szállítani.
A zsidó törvény
húsvét utáni szerdán kerül « Ház elé
A képviselőház legközelebbi ülé. sét április 20-án tartja, amikor a* úgynevezett zsidótörvény kerül- tanácskozásra. Ezen a n<»)>on jelölik ki az előadókai, a bizottságoknak l>edig kiadják a következő javaslatokat. Az igazságügyi bi\'ot.ság ekkor kqzdi. meg tárgyalni n sájjtó-\' javaslatot.
tálához, amelynek \'tnemcs \'céljai közül is messze kiemelkedik 4? a szánkók, hogV iiz\'loliázágban mfhél több
.lt>. ■ " I.JIM1 l\'Uij-1 gazdaságilag alá támasztott, -sz^ocj^ lipan talápdt éfe^zéft ma gyár ember legyen.*
MA DRLITAN osztják" ízét a Hár tagjai között az úgynevezett r.éldö1\' javaslatot. Olyan ellentőt áll fenn « mostani szfikiCizalMitt trianoni ors\'ág gazdasági éleiében, a keresztény rétegek és a zsldésáR térfojkiltea T<öz«t, mondja töbl>ck között a javaslat, — ÍJwjgy á\'kormány kötelességének érezto az ebből\' szármáié eliontétek klsimHi. tását.
ESZTEKMAZY Pál lierceg 00.000 pengős adományát 31 tehetséges fiatal magyar orvos között oszUJtták\'kl: \'
A NAGY UZSOHAOtiY vádlottjait, Bárdos Miklós lűteltudósitó iroda tu-lajdonőst 20 lrónafpl "börtönré,\'G«kiU Károly •1 mögánlisztvÍÉ*lÖt börtönre, I1íblU;ll.«(\'Ivl«eU)"WaiUÍ: égyJ \' nököt 4 hónapi és 20 napi-\'fogházra, Fráter Károlyt 8 l*Sn a pl, börtönre^ dr. Qerlóczi József inükereskedőt 14 napi fogházra, Welwárl , Án^or ,
nököt G0 pengőre, Fráter Jó^scfot, , Melcsán Ignácot 40—40 i»ehgő j>énz-bünleiésre itélle a törvényszék.
ROMÁN István dr. budapeiti figy-véd és társánnk Majsa Ferenc hamls-lanuzási bűnügyében a törvényszék \' reggeltől estig tárgyalt, de jövő néteifi hirdetik-i-pak ki az itélcbsl.
A KIStiAZDAPART értekezletet tartott, amelyen többek között a zsldér, javaslattal is foglalkoztak, véghg?* állásfoglalás azonban ebben a ké(W désben nem történt.
A RENDŐRÖK május 15-től küldve Budapesten az utcán biráskoíá«k> Inni telhetik a szabálytal inul közlekedőket és azoi>nal behajtlmtják rajtuk a büntetést. 1
ALBRECHT főher«eg nyilatkozott készülő házasságáról és kijelentette, hogy reí nézve csak luíz:\\jőnttk, Ma-\' gyarországnak törvényei mérvadók. (Ugyanis neaiíkérte beioefö\'ozésót Otté \' királyfitól.)
AZ ÉKSZERCSEMPfiSZFT megakadályozására a valulaüg>észaég axigoru intézkedést léptcteU életbo.
DÖMOTOJt Hona oi>oraházL énekesnő \' megrágaltnazóját, Rechuitz Pál ij>ar-müvészt rendőri felügyelet alá helyezik.
CiLATTFEI.DER Gyula csanádl püspök Szegeden beszédében hangsu-Jyözta.í «N\'e engedjük, liogv at igarnnk bizonyult régi értékeket politikai ku-landorok elliaiványítsák.>
A MAGYAR VASUTASOK az összes fizetéscsökkontő rendeletek hatályon-klvül l»elyezésél kérik.
A KIVITELI többlet a folyó év első negyedében 37.8 millió pengő.
ÜC.

LEZt\'HANT Nagybánya vidékén*. ismét egj\' szovjet katonai repülőgép: három utasa szörnyelhalt. SCHUSCHNIGG kanocllár eltűnt f , bécsi lakásáról, nem tudják, hol tág / tézkodjlk, hivatalosan nem nyilitJcoB->\' nak tartózkodási helyéről. LÖVÖLDÖZTEK a dán képviselő\'
fházban: u lóvttdóMH; aki íftf\'WjW
selőre lőU, el topták. \\ LEHkli"^ ehidli \'az ősszel VisiónotAi \' az angol királyi pár párisi látogatását.
ZALAI KOZkONY
AUSZTRIÁBAN olradbb le« > távirati ís távbeszélő dijsznbás. Automata telefonnál Is garas holyctl 10 pfennig lesz egy beszélgetés dija.
MEBEGKEVIillö bandát leplezlek le a jugoszláviai l\'ozsarevácban, 11 gyilkosságra derül valószínűleg fény, a banda nőt vezére: hat gyilkosságot már Leváltott.
A SZOVJET — jelen lelte kt a londoni kinui nagykővel, aki Londonból jött - esak tikkor avatkozik a kekti hábonrba, ha már Kina Mii győzi a han-ot.
FÖLDRENGÉS voll Déiolaszország-bun Messina táján.
Uj vezető a légügyi hivatal élén
Budapest, április 14 A légügyi hivatal \'élére vitéz Ke. nese Valdemár eddigi helyettesét, Farkasfalvy Czeyner Ferenoel hen vertek kl. i
Katasztrófa a levegőben
Ráma, április 14 Baijtelll közelében lezuhant egy; olasz utasszállító repülőgép : hár, man meghaltuk, többen súlyéban megsebesültek. , I
Idegesség, lejlájáí, szédülés, álmatlanság, reggeli rosszullét, levertség, bágyadtság, ion etet oeu bamaioian megszűnnek, ha béi-müködesünket icggeienként éhgyomorra egy-egy pohár természetes .Ferenc József keserüvízzei cl-rendeizüiu Kéiueue meg orvosát.)
Még áprilisban megnyílik ■ nagykanizsai tolonoeloaztó állomás
A volt nagykanizsai törvényszéki |>alotá-Hlik b.ui az átalakítás bc-gsS fejezés felé közeledik, tfí Még ebben a hónap-ban átadják a rendőrségnek. AJwgy bu, dapesll informátorunktól értesülünk, az uj Intézmény — eltérően aj eredeti tervtől —- tolonoetasztóállo, más lesz, amely a nagykanizsai rendőrkapitányság alá tartozik. Az országban három helyen vidéki to. loncállomás létesül. A budajiesti \'o-loncügyosztály mintegy 100-1200 embert tart átlag őrizetben és ex a létszám folyton emelkedik. Ezontul a Dunániulról nem Budajrestne, hanem Nagykanizsára fogják « to\'Qn-cok.it szállítani és ezzel a budapesti tolraicházat tehermentesítik. A nagykanizsai tolnnoclosztóáiiomás élén egy rendőrliszt áll, két irodai segéderővel, valamint a szükséges őrszemélyzettel. Az uj Intézmény! még áprilisban átadják rendeltetésének és megérkeznek a fogolyszál. lilmányok Nagykanizsára.
EMLÉKEZTETŐ
Május 1.
Az Irodalini Kör Kodály luiagvar Mnye í) kor a azlnbázbau.
A Horthy Miklós.uti parcellázás, a kultur-ház, a husbódók, a letenyei ut és egyéb kanizsai ügyek Zala vármegye kisgyOlése előtt
A kisgyűlés bucsut vett a nyugalomba vonuló Bódy Zoltán alispántól
Zalaegerszeg, április 14 Zala vármegye klsgyülése viléz Teleki Béla gróf főispán elnökletével most tartott Ülésén búcsúztatta el Ifi
Bődy Zoltán alispánt.
A kisgyűlés nevében, napirend előtt Pehm József prelátus mondott me-legszavu íslenhozzádot. Rámutatott Bődy Zoltán érdemeire s kiemelte, hogy a megyeházát közel hoztu az emberekhez, szociális szellemmel töltötte meg a közigazgatást és szivét adta mindenbe. A lelkes, meleg" ünneplés ulán -Bődy Zoltán megható szavukkal mondott köszönetet a búcsúztatásért. |
Napirenden sok kanizsai ügy sze-népeit. Nagykanizsa határozata a Batthyány heroegl major paroellázása tárgyában jóváhagyst kapott. A református egyházközséggel kötött csereszerződést jóváhagyták, de a. várost utasítják, hogy a segélyezés ügyében hozzon ujabb határozatot. A Szent József katolikus egyházközségi . i
kulturház építését jóváhagyta a kisgyűlés. A város öt éven ál évt 1000 pengőt ad az építkezéshez. A nyilvános belegájrolM átalányon felül felmerült költségek, bői 09 000 pengő helyett csak 51.000 pengőt törölhet a város, mert e-ny-nylt állapított meg már előzőleg a belügyminiszter. | |
Az Erzsébet klrályné-tárl bódák
ügyében nagy vita volt. Batochay György azt javasolta, hogy no en^ gedélyezzék az építést Kovács Sebestyén Miklós azt kivánta, hogy igen, de tar tsák be a szigorú egészségügyi Intézkedéseket. Kontra László dr. közegészségügyi szem, pontbői nem javasolta az építést. A főispán és Somogyi Gyula hozzászólásai ulán Igy határoztak: a fö-or>)S eiőja\'ísai kzerlnt leliet épi-tcnl, de csak olyanoknak, akiloiqki Nagykanizsán nincs rendes üzletük (a klskonizsalak építhetnek). A kisgyűlés hozzájárult ahhoz is, t.Ojjy a város területét részletesen felmérjék, továbbá elfogadta a törvény, ház pótköltségvetése tárgyában készült irőtszerzödést. i
Ezután kisebb községi ügyek sz*. repellek a tárgysorozaton, majd Kuvács Sebestyén Miklós utpanar szokat tett szóvA i
A nagykanliss—letenyel uton meghengercltek 22 km-t, dekihagyf tak kettőt. A Bak-becsehelyi útra, melyhez csatlakozni log Borsfánál a Itspei ut, rengeteg követ kihordj lak, dc az ut keskeny és nincs kellő alapkövezés- Erre a nagyfonl>«águ ulru több gondot kér.
A főispán kijelentette, hogy a letenyel ut hengerelése dolgában in. tézkedlk. A borsfal útra nézve dr. Tomka János főjegyző előadta, hogy olt mái is nagy ák\'.Qmtakat hozott a megye s a további kivárisá. gok még 260.000 p^ngő megterbe. lést jelentenének. I .
1938. április 18
A törvényszék rágalmazás miatt hat heti fogházra Ítélte Szemző Istvánt
Szemző tagadta a neki tulajdonított kijelentéseket, de a tanuk rábizonyítottak
A városházi interpellációk tengeri kígyójának egyik mellékhajtása volt a Szemző István ellen megindult bűnvádi eljárás. Szemző István^ akit korábbi elitéltetése ellenére a város vezetősége .szociális érzésből és családjára v«ló tekintettel foglalkoztatott, egy alkalommal Csányl Józséí ny. detektiv, Étsy Ferenc köztisztasági felügyelő, Dere József kertész és Flelschner Ferenc nagykanizsai lakosok előtt gyanuUtó kijelentéseket tett, amelyeknek lényege az volt, hogy »hlába minden vizsgálat Nagyk;mlzsa város ellen, mert Zarubay Andor ny. vármegyei szám vevőségi főnök, akit barátság szálai fűznek la váitoshoz, mindent meghiúsít.* I ,
Szemző kijelentései eljutotta^ Hemmert Károly városi főszámvevő füléhet, aki ezért itf jekmtette dr^ Sabján Gyula városi tisztiügyészutján Szemző Istvánt felhatalmazás-
ra üldözendő Rágalmazás vétség elmén. [ \' i
Megindult a vizsgálat, amelynek folyamán Szemző tagadta, hogy ő ezeket a kijelentéseket tette volna. A kihallgatott tanuk vallomása alapján azonban a kir. ügyészség perbefogta Szemző Istvánt felhatalmazásra üldözendő rágalmazás miatt. i
Ebben az ügyben volt már egy Izbon főtárgyalás Makáry Vilmost büntetőtanácsa előtt. A klr. ügyísz; indítványára akkor a tárgyalás egtsz tartamára iári tárgya\'ást rendelt el a bíróság. Ítélethozatalra azonban, nem került sor, mert a bíróság a bizonyítás kiegészítését illet\\etöbb más tanú kihallgatását rendelte el és a tárgyalást elnapolta.
Tegnap volt ebben az ügyiben folytatólagos tárgyalás, amely elejétől végig zár volt. Déli 1 óra utál* Makáry elnök nyilvánosan hirdette
Vizvezetékiterelést
giranoia mellet! készít -
MENDLOVITS
kl a bíróság Ítéletét, amely aatrint a törvényszék bűnösnek mondotta kl Szemző Istvánt — eltérően a vádlói — rágalmazás vétségében és őt ezért hat heti fogházra Ítélte.
A bíróság taz Ítélet indokolásában utal arra, hogy e vádlott tagadásával szemben a főtárgyaláson kihallgatott tanuk, Étsy Ferenc, Csányl József, Der.e "József és Flelschner Ferenc vallomásaival bizonyllotlnek vette a rágalmazó kijelentések elhangzását.
A kir. ügyész az eltérő minősítés mlalt és a büntetés súlyosbítása végeit fellebbezett, de fellebbezett a vádlott ls. i !
tovalvnető: Dr. Dévai.*, EráSe Maka
A magyaros divatról
Szívesen látott magyaros láz van Budajiesten. Mindenki magytrrce tcüetteloet íendm és magyal tsbl.au-kat, kalapszalagokat és egyebek*^ vásárol, hogy ö is hótokon amin-denkori dívatláznak. i |
Az Operában Lezajlott magyaros divatbemutatónak hatásaként meg, jelentek az -összus elegáns belvárosi kirakatokban a magyai os tei> veretű ruhák. Az egyik "legérdekesebb volt r\'+ü* fehér estélyi ruhageor-getteból, eröten gloknia aljjal, «!lől mellnél raffdva ésebtjtia raffolásba piros & zöld &zalagfüzé<4 volt beieappljkálva, (ímeiy kjfrAél fityegett a gloknis aljra. Teljesen ujjatlan volt, mély dekoltázzsal, er. re egy fehér georgette boleró került, hatalmas fehér tüll [alffos u), jakkal, amely uj|ak egyejüö távolságban piros és zöld szalagukkal voltak televarrva. A fehéret maga az anyag alkotta. ,
Elegáns ruhákhoz viselendő nagyi toilelte kalapok szalagdlszét magyaros, matyó és sárközi hímzésű szalagok adják. (Ha a külföld is ilyen tempóban fogja magáévá tenni a magyaros divatot, akl.or jó lesz...) Dc különben is gondoljuk csak el, már volt sjwnyol divat, lásd boleró, volt kinal divat, lásd kuli kabát és kuli kalap. Volt már Japin kirriono divat is és részbon van is, voltak oroszos bluiok, hindu estélyi sálak, van angol és francia divat, hát pont a mi nemzeti viseletünket ne lehqt-ttó meghonosítani ? i
Még az tmprimék is magyaros rajzokkal készülnek. Rengeteg nagy
Nagy húsvéti cipővásár az „Ideál" cipőüzletben fő-ut 12. SL
GyönyörU nöicipök I Siaiatílt llDfcíll fórfleipök I Gyermek lakkcipük j 811 b lÉltl tennisciptík, házi-P880,9-80,11-80.I4-801 Pii\'80,12 80,1480,16 8011HM| P 4", 23—26 1| P 5 M | cipők il itl Olcsó árakl
ZALAI KÖILÖNY
ho Hulter ABC szappan) hoiznál
Hulter ABC szappan kíméli és óvja a fehérneműi.
ABC
HUTTERMD VaSZAPPAN
ragyogó fehérre mossa a ruhát
Altatót tettek a borába, ugy raboltak ki egy vásárra induló gazdát
1958. iprllln 15
tulipános, mézeskalácsos fjno.n ImprJnié toiletteket láttunk éshlgy-Jék el, Hölgyeim, nagyon széjnek voltak. Csakis mirajtunk, asszonyokon raulik, hogy ezt a divatot 1o-vább ls fenntartsuk.
Egyszerű fekete aelyemmhákat magyar motívumokkal díszítenek, vagy tíáhimcxjk, vagy tulipánod brossot vesznek, tygy testi mhák virtigárragementjeit magyaros vi-i rágokból állítják össze. A hajban viselendő estélyi fejdíszek is mai gyáros pártákból ladódnak és estélyi cipőinkre is magyaros minta kerül: •
Egyszerű angolos kis ruhákat is magyarosan kombinálnak. Fehér nvanoccln egyszerű kis ruhához pi-ros lenkabátot mutatnak és a fehér ruhának széles zöld Öve kilátszik a piros nyitott Kabátból
A selyem ixmgyolák hímzését is megváltoztatták: a japán pagodák helyét alföldi házak és féllábra állt gólyák foglalták cl.
Hogy ez a kultusz meddig fog tartani, azt előre nem tudhatjuk, hisz minden divat rövidlejáratú, tfe most van I És ezt ki keli használni l És rajta keli fennünk; hogy ez a ruaxryaros divat Magyartországon mindenkorra polgárjogot S\'.e^ezícn
Dlvatposta
Br!d(/\'\'j-aha. Csináltasson egy kis mintái fenprimót, elől mellvarás^al, amely spiccesen szaladjon belo n szoknyába, kicsit gloknis szoknyával. Legszebb volna egy sótétkókalapu szincs virágos ruha, ehhez fel tudja venni a fehér háromnegyedes kabátját, u mely még az idén is divatos. Esetleg csináltasson belőle egy vállban szabott keppet. üdvözlet.
Balaton. Egy kicSit még korai volna a nyári garderobnkk nz összeállítása, bármilyen korán utazik is el nyáron. Mbidenesetrc szüksége van a Balaton mellett legalább héroml shortra, 5—6 blúzzal és napozó kendővel, azután legalább négy u. n. kis ruhára, ez legyen egy fehér plké, egy rózsaszín vászonkosztüm, egy halványkék chan-tung ruha és esetleg egy mintás egyszerű imprfrnlé. Egy dírndlit vigyen magával kriándencsotro. Azután szűk-n&gefvan két rövid elegáns ruhára. Ez léjjyen egy bois de rose ruha és kétsoros, sveifolt hosszú kabát és Csetleg egy "nagyvirágos imprknlé. Estélyre pe-dig csináltasson e^y rózsaszín, vagy halványkék muszlinruhát, egész sűrűn húzott aljjal, piros, vagy sötétkék virágdísszel. Emellett egy kisebb esti ruhát is csináltasson nem nagy alkalmakra. Ennyi kell, ha két hónapig ott akar maradni, üdvözlet.
Az antóbnsz-vlteldljak Dgye
A Zalai Közlöny április 6-iki szamában Kelemen Fcncnc ur vezércikkébon az autóbusz viteldijainak leszállítását is propagálja, mint közérdekű kérdési. Miután a közvélemény az autóbusz vállalat dolgairól nincs tájékozva, legyen szabad teljesen objektíven annak ügyeit ismertetni. A nagykanizsai autóbusz vállalat ellentétben más válásiak* kai, soha senkitől semminemű támogatást nem kapott. Hogy a viteldíj miért 40 fillér a vasútra és nem kevesebb, az az alábbi okokból világlik ki. Mikor a vállalat létesülj a motalkó 42 fillér volt, ma 49. Az oLaj is drágább. 28-szor megy és jön az autóbusz a vasutna, illetve u vasútról. Ebből Ő jánat jó, amikor a kocsi megtelik, A többi .járatnál az- utasok hiánya miatt meglehstö-sen üres, sőt sokszor teljesen ürefj, de nem a viteldij drágasága miatl^ hanem inert tényleg kevés cinbe?" ulazik el a vonatokkal. Hiába lenne az árleszállítás, kevesebb bevétel lenne a tele Járatokból s ez nem fede?né az üncs járatok költségeit. Egyébként a 10 filléres árat •annakidején a minisztérium engedélyezte megfelelő statisztikai adatok alapján. (Pesten most emelték fel újra.)
A fentiektől eltekintve, a rendes adón felüi az autóbusz vállalat a kiadott jegyek után 3 Százalék utasforgalmi adót fizet. Ezután jön a közúti adó, az úthasználati dij, aa országos felülvizsgálati dij, az időszaki felülvizsgálati dij. Van szavatossági biztositás, tüzbiztouitás, orJ szágos társadalom biztosító, országos baleset biztosító. Hol vannak a jegyek, a hirdetések, a garázs, a karbantartás, a motalkó, az olaj, a gumijavitás és mert meneti endszc-rü közforgalmi vállalat, a kétszeres saemélyzet ? Az iskolásgyorme-kek reggel és iskola után 10 filléreit utaznak. , { »
Nagyon szívesen venné a vállalat ha valami életrevaló gondolatot kapna, hogy a jegyek árát leszállíthassa. de ezldőszerinl a vállalat utasok hiányában máskép nem kalkulálhat.
; ; Tisztelettel
a vállalat vezetősége.
— Bátorokban a Köpetein-cég vezeti Modern mlntatermelben a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kedvező .Ize-téal teltételek mellett
Zalaegerszeg, április 14" Furfangos csalás áldozata lett Dankos József vitnyédl lakos, aki ö zalaegerszegi vásárban tehenet ojtart vásárolni. 650 j>engőt vitt magával. Útközben e^y ismeretlen ember megszólította "és 1<érbc, se^ gltsen neki egy tehenet venni, ha a vétel sikerül, kap tőke 10 |«ngőt. Dankos hajlott a szóra és mikor kl-
je lenttette, hogy ő is tehenet akarj vásárolni, az ismeretlen egy távoli elmet adott neki. Közben azonban a korcsmába ls betértek inni, de alig! hajtotta fel a bort fc gazda, rosszul lelt, altatót tettek poharába. Mlrfl körülnézett, eltűnt melőle az ember, de elvilte az ö 650 i>engőjét is. A csendőrség most nyompz a szélhámos után. i
Húsvétra
ajándékot
Ehrensfteinnél
Zsarolásért elitélték a háztulajdonost, aki elvitette hátralékban levő lakójának a varrógépét
Érdekes bünjiert tárgyalt anagy. kanizsai törvényszéken n büntető-tanács. A vádlottak |>ad)án egy nagykanizsai háztulajdonos ült, akit a klr. ügyészség egyik lakójának fel jelentésére zsarolás miatt perbe fogolt. :
A feljelentés szerint a lakd havi 15 iiengó lakbért fizetett, nem ludta megfizetni és hátralékban nttH-idl. Miután ismételt fefazólll-tásra sem fizetett, február egyik napján a háztulajdonos ismét be. állított a lakóhoz és felszólította lakbérháWaJékftnak megfluetéséna, A lakó kijelentette, hogy nem tud fizetni. Erre a háztulajdonos embe. rel megfogták az asszony varrógépét és kivitték lakásából. A háztulajdonos zálogul Illette el a^éjict a saját lakására
A lakó azonban nem hagyta anyj nyiban a dolgot, hanem feljelentést telt a rendőrkapitányságon ós a háztulajdonos ellen megindult abün vádi eljárás. ( |
A törvényszéki tárgyalása a háztulajdonos azzal védekezett, hogy lakója bcleeg|yezett abl>a, hogy a gé|>et élvigye. Ezt azonban a tanuk megcáfolták. A bizonyítási eljárás befejezése után a bíróság bűnösnek
Éltesebb embereknél, (kik gyakran tel vannak fuvödva, ugy az a\'hati pangást, mint az emésztés renyheségét egy-efty pohár természetei .Ferenc József keserűvíz reggelenként, éhgyomorra bevéve, rendszerint hamar mérsékli, a rekeszizom emelkedéséi csökkent! és a magas vérnyomást leszállítja. Kérdezze meg orvosát.
— Butorkiállltá.unkat toklutan mog minden vételkényazer nőikül. Kopatelp butoráruh&z.
mondotta kl a háztulajdonost a vád-beli cselekményben fes őt ,ezért — tekintettel büntetlen előéletére - 40 |jengö pénzbüntetésre Ítélte.
A kir. ügyész a búnletés súlyos, bitása végett, a vádlott a bűnösség kimondása miatt fellebbezést jelen, tett be. :
sm>
Tapsifüles család siet sürgős útra, uj ruhát kell venni Nyuszinak húsvétra.
Szeretnek jót venni. Bizva szabott árba, szívesen sietnek a Schütz-Áruházba,
4
SALAI KÖZLÖNY
1938. április 15
WŰLLJÓB RiformaűtKTE
8
(Copyright)
Minden kétséget kizáró módon mteg-állapithatő, hogy Vetscra Mária anyja abban a pillanatban, amikor belépett a béeslXBurg kapuján, hogy Rrzsébet-töl kórján segítséget, nemcsak hogy eemmitscm tudott még a mayorllngi tragédiáról, de mé? csak nemi is sejtette, hogy a lányát merre keltene keresnie. Köt nap tett cl Mary oKünése óta és bizonyos, hogy az előző napon a család barátai és a rokonok ismételten azt a tanácsot adhatták nz anyának, hogy miután sam1 a miniszterelnök, sem a rendőrfőnök nöml váltai-kornak e nyomozás mtojinditásáro: egyetlen ut van csak hátra: Erzsébethez, az anyához fordulni. Talán, ha Larisch grófnő Bécsben van mé? és nem szökik Pardubitzba, őt kéri meg a család, liogy nagynénjéhez, a császárnéhoz forduljon. E lépésre senki sem vállalkozott, igy ncM maradi má9 hátra, minthogy as anya maga Indult el a Burg felé.
Vetsera Helena Erzsébettől kéri vissza a lányát . ..
A találkozást imigyen irja le memoárjában a báróné:
• Január 30-án re.ígcl a Larisch grófnőtől érkezett levél elolvasása után a báróné inítnáron ejy pillanatig sem habozott, liogy meztegye azt a lépést, amely elkerülhetetlen kötelességének látszott. Minthogy bizonyítéka volt most már arra, hogy lánya és a trónörökös között valamelyes kapcsolatnak kell lenni, a Burgba ment, nhbl Ferenczy Idát kereste fel. Tudta, hogy Ferenczy Idának, Erzsébet királyné társalkodónőjének tudomása van n gróf Taaffe miniszterelnökkel folytatott beszélgetésről. A bárónénak az volt a célja, hogy Ferenczy Ida révén kihallgatást kap ion őfelségétől és a császárnét megeskesse arra, hogy a fiával beszéljen és Rudolftól tudja meg, hol van a linya. Biztosítani akarta Erzsébetet arról. liogy ő el-mejy a lányáért és műiden feltűnés nélkül haza viszi a szülői házba...»
Már késő volt...
Két anya megtudja, hogy gyermekeik — halottak
•Feienczy Ida azokra s-.avakrn,\' liogy a báróné feltűnés nélkül akarja hazavinni a lányát a szülői házba, ennyit válaszolt: «Ezt ön n-\'m teheti meg, hiszen hitír mindenki tudja, hogy kint vannak.... A báróné azt felelte erre: .őfelségének azonban módja van rá, hogy Rudolffal beszéljen...* |s e szavakra Ferenczy Ida sző nélkül eltávozott, pár perc múlva a császárné egyedül jött vissza a szobába fis a felség közölte a bárónóvat a .rémes halálhírt. Szi/oemarkolóak voltak a szavak, amelyekkel a császárné o császár fájdalmát jellemezte....
Mindössze ennyit mond ol e drájnlai találkozásról Vetscra Heléna memoárja és mintegy befejezésül o mondatokat fűzi még a találkozás rövid Ismertetéséhez:
• Ifjú lányának és a trónörökösnek rémes haláláról a császárnétól értesült az anya. Maga a hir, valamint a császárné megjelenése olyan leírhatatlan hatással voltak rá, liogy szín. te önkívületi állapotban hagyta ei a Burg épületét anélkül, liogy eszébe jutott volna megkérdezni, mi volt igazi oka a trónörökös és a lánya halálának...*
Ferenczy Ida memoárjaiban imigyen adja elő ezt a jelenetet:
1889 január 31-én, szerdán délelőtt Erzsébet a szalonjában tartózkodott. Doktor Termojannisz, aki pár nappal előbb érkezett Görögországból Homér-ból olvasott fel. Ferenczy Ida azon az ajtón keresztül, amely nappali szobáját a királyné szalonjától elválasztotta, bejelentés nélkül megjelent a
királyné előtt. Anélkül, hogy kérdést kapott volna jövetelének okáról, jelentette.- .Bocsánatot kéiek felső.?, hogy zavarom. Nopcsa báró van idekinn. Igen sürgős ügyben kíván jelentést tenni...» Ertsél>et ideges lesz. Nem szereli, ha zavarják akkor, amikor romantikus lelke Hotmlérral csavarqg. Le biti Ferenczy Idát: .Látja, hogy most görög órámi van, a báró ur várhat, jöjjön később...*
Es most olyasvalami történik, amire nem volt még példa a Habsburgok udvarában. Ferenczy Ida nem hfigyja el a szalont, hanem odamegy Erzsébethez és magyarul,ohogy doktor Termojannisz ne értse meg, súgja a fülébe: «Nopcsa báró igen rossz híreket hozott őfenségéről, a trónörökösről...*
Egy kézmozdulattal tudtára adják a görögnek, liogy ma nemi lesz már szükség rá, a kicsiny, arannyal szegett törékeny asztalnál ott áll már Nopcsa báró, Erzsébet főudvarmestere és nem telik bele egy ujabb perc: Erzsébet hangos zokogással borul az üveglapra. Ekkor tudta meg, hogy a fia halott...
Ferenczy Ida halotthalványan, köny-nyekkel a szemében megy vissza a szobájába.
Szülte észre se veszi, hogy valaki várja.
Egy összetört öreg asszony, nemrég még körülrajongott szépe a bécsi társaságoknak, karjára támasztott fejjel, szomorúan ül a széken. Ferenczy Ida megismeri: Vetscra Heléna bárónő, a Mary anyja...
Az első hir: Mária sztrichninnel megmérgezte Rudolfot, aztán önmagát
A királyné társalkodónője maga meséli el hogy a szomorú napnak ebben a szomorú órájában Nopcsa báró azt a liirt kapta Maycrlingből, hogy Vetsera Mary sztrichninnel megmérgezte Rudolfot és aztán muga itta ki a méregpoharat. Igy közölték a hirt Erzsébettel is és igy tudta a katasztrófát a királyné meghitt barátnője. .Ez volt az oka annak, liogy Ferenczy Ida szinte rikácsolva támadt Ve sera Helénre: .Mit keres itt báróné? Mit akar? Kérem, távozzék azonnali Se én, se más nemi tudjuk magát most, ebben az órában itt látni..
De az öregasszony nem mOzdult.
Apatlkusan egyre csak azt bujtogatta nekem azonnal beszélnem kell őrsé-
gével a császárnéval! Nem akart en-
Ední. .Lehetetlenség, amit kíván, lati majd müs\'kor, de most távozzék!. ~ mondta a társjal^odónő, tto Vetsera Heléna nem tudott felállni a sz^k. ről. Könnyes szemekkel méndta:
.Most jövö* Taaffe gráftól. A leányom eltűnt. Maguk is tudják. IIaim"a-dik napja, hogy nincs róla sem^ hír. Csak a trónörökös tudja, hol van a lányom, fin ntvii1 l>cszélheU|c a fenséggel. A császárné őfelségét akarom megkérni rá, hogy beszéljen Ru-dolffal. Rajtam csak a császárné segíthet. Egyedül csak ő tudja vissza-adni a lányomat.,..
Feienczy Ida meglepetten néz a* bárónéra.
Hiszen ez az asszony még nem\' tud serunít arról, ami Mayerlingben történft...
Ez az asszony még mindig azt hiszi, hogy visszakapja élve a lányát...
Feienczy Ida a kis ajtón keresztül bemegy újra a zokogó Erzsébethez.
A széles kandallóban, Borghese Pauline hercegnő carrarai márványból faragott szobra mellett széles bükk-hasábok pattogva égtek.
Odakinn sürü köd ereszkedett a császárvárosra ós Erzsé\'et szalonjában mej kellett gyújtani a kandatá. be,-eket.
Erzsébet keservesen zokog ős percekig nem veszi észre liogy Ferenczy Ida ott áll az as\'.tálnál. Aztán fel-néz és megkérdezi tőle:
•Mit akar?.
.Veisera bárónő vár kinn ő? felségeddel óhajt beszélni...*
•Tudja már?>
•Nem. feleli elhaló hangon könnyek kőzött Ferenczy Ida.
Erzsébet felkel. Megtörli a szómét Kiegyenesedik. És biztos léptekkel ej. indul a másik szobába, hogy megvigasztalja —. a másik anyát...
Az anya cáfol
Ve\'.sera Heléna bárónő emlékiratait az Erzsébettől vaM találkozás rövid Ismertetése után csekkel a szavakkal folytatja: .Szükséges volt, liogy a bá-rónénak a rendőrfőnökkel ós n mi-niszlejelnökkel való tárgyalásait, vala-mint a császárné Őfelsőjéníl való meg-ijelenésél — olyan időpontban amikor a katasztrófa már bekövetkezett — rószlolesen leírjuk e munkában. Egyedül ezen események hiteles leírásai cáfolhatják meg azokat a hazug rágalmakat, amtelyek a tragédia nyomán fejüket felütötték. A rágalmazók nem átalották azt állitaui, hogy u báróné-nak tudomása volt Rudolf és Vetsera szerelmi viszonyáról és almikor u bécsi Burgban megjelent, a császárnő őfcl-ségénél, tudomással bírt mklr arról is, liogy leánya és Rudolf elköltöztek az élők sorából. Ugy az e^ik állítás, mint a fcnásik valótlan...*
A tragédiát követő napokban Bégben és Mayerlingben sürü egymásutánban játszódtak le azok az az események, amelyekről kíméletlen őszinteséggel számol be a császár parancsára elégetett emlékirat. Az udvar hírnökei egymásután jelentek mleg a Salcsianer. gassel palotában és a legkülönbözőbb parancsokat közvetítették a gyermekét vesztett anya számára.
Mielőtt azonban ezeknek az eseményeknek az ismertetéséhez hozxákez. denék, Vetsera Heléna báróné emlékiratainak idézésével rekonstruálnom kell Rudolf ós a baroness rövid ideig tartó szerelmi regényét.
Ez a legény semmiben sem. külön-
bözik más két halandó szerelmi históriájától.
Kalandnak indult és egy vadászfogy. ver golyója tett pontot a regény utolvi fejezetének Utolsó mondata után...
Ha bob jól lát,
ranyvaai QySrgy
kii n.k»f>tlk.. MMU.k.1
Fö-ul la Dobrovlcs-ház.
Illlltilit iml rutptn is Unltt!
m
ÜL
rnmm
Ellanyhult« külkereskedelmi forgalom * murakereszturl állomáson
Mui*akcne8ztur, április U
(Saját tudósítónktól) Az utóbbi hetekben a rounakcnrazturl határ-lorgalom Ismét rondklvftf\' ellany-hult. A forgalom minimálisra esftk-lcent. Átlag napf 2—S vagon burfl Indul Svájcba vagy Ausztriáin, esetleg 1—2 vagon bab Olaszország-bfl, burgonya napi 2—3 vagonnal. Vannak olyan najtok is, amtko-egy-általán semmit nem szólítanák ki. Veret exjrort terén még most ts a pélisó, amelyből még mlndiif heti 10-32 vagon indul lenflenentulraj Egyiptomba, Arábiába A tyAs^yöri vasgyárbél hajólkatrésse\'r, sínek, stb. kertinek kivitelre.
Gyékényesen át ellenben heti 60 -70 vagon élő, hízott, magyar marha Indul az olasz vásárokra. Eszel szemben Olaszországból " naponta vonatszám érkezik a déligyümölcs, narancs, cflrom, stb., sőt zöld borsig karfiol a jóT fizető (resti piacra. Jugoszláviából pedig fanemtl, gerendák, szálfák, éptllelfa érkezik hozzánk. I
Prognózis: Élénk északnyugati, északi szél, változó felhőzet, több helyen eső, a hí alig változik.
A MeUwroloidal Intézet nagykanizsai msttlfíyelöállomáaa Jelenti i
Hé mérséklet te«n«p este 9 érakor: + M, reggel + 7-0. délbsn + 9\'..
Csapadék: 101.
- Uf.lk.l_u.bk húsvéti ajándék az U.U\'dpS Kö ut 12. íz.
FlflT-automobilok
Topollno 500, Balilla 1100, Balllla 1500
fcBrxatképviaalata éa bemutató kooai i
Sobleslnger flynla vaskereskedőnél
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 18. Telefon 289.
19$3. Ip»m»
ZALAI KöZLöW
Az ifjúság szava a zsidókérdésben
Irta: Varga UJm hitoktató
A Zalai Közlöny április 10-1 szíV mában vezércikk jelent meg, >Ke» ifcnytények a zsld6-kéJrdésről« qif-n»cn. A cikk a városban nagy vifiszi hangot keitett, dicsérték és gáncsolták emberek világnézetüknek; megfelelően. Sok oldalról próbálták megvilágítani ezt a kérdést, de örökösen csak arról Írnak és beszél, nek, hogy a keresztény magyarság idegenkedett a közgazdasági is kereskedelmi pályákon való elhelyezkedéstől s azt neki és csakis neki róják fel bünüi és lépten-nyomon adnak hangot abbéli aggodalmuk* nak, hogy mi lesz akkor, ha ez a ita-pasztalatlan, gyakorlati életben is. kolázatlan kcfifcsztény jnagyalr ifjúság veszi át azokat a ixuszíokaj, a melyeket illetékes tényezők in<st neki akarnak juttatni. Pedig, ha a keresztény magyaiság számára ismeretlen, sőt lenézett terü\'et lett a közgazdaság és kereskedelemi, abban legkisebb <büne éppen a keresztény magyarságnak van. A\' baj okának ismerete fél gyógyítás. Nézzük hát, mi lehetett, mi vöít az oka annak, hogy a keresztény magyarság kiszorult a közgazdaságból és keres kcdelembőJ, sőt iparból is? Talán a tehetetlensége ? De hát akkor mivel magyarázzuk pl. azt a hazánkban szépen kifejlődött s egykor virágzó céh-éLelet ? Vagy oka volt lalán az, hogy a recepciós töryény-nyel egyenjogúsított s kereskedelmi és pénzügyi pozíciókban elhelyezkedést kereső és találó zsidóságot a keresztény magyaiság nem tartotta mélté\'társnak a azért talán j>u.sztán érzelmi szempontok miatt- azt a hlvatás.ágat is lenézte, melyben azok elhelyezkedtek ? Nem. A keresztény magyaiság kiszorulásának! nem az ő tehetségtelensége volt az < ka, nem is szentimentálizmus, hanem egyedül az. hogy a recepcióval együtt befogadást nyert annak etikája is. A keresztény magyarság kereskedeftní és közgazdasági térről való kiszorulásának egyetlen oka az akkori hivatafos Magyarországnak az a ténye, hogy a zsidóság egyenjogúsításával együtt a magyar közéletben annak világnézetét, a liberalizmust is egyenjogúsították a keresztény erkölcstannal és világnézetlel, sőt ennek föléje is helyez, lék, amikor engedték, sőt elő Is .se. gitették, hogy a szélsőséges llbei-a. Ilzmus legyen a kiegyezés utáni magyar »ujraé!edés« irányító szelleme. A keresztény erkölcsökén ncvelke. delt magyarság ezt az uj erkölcstant n.egtanulni non tudta, de nem Is akarta s következésképen azokon a pályákon, ahol az «ujetika. legszabadabban, !e, liberálisa bban ervénye-iülbetett, boldogulást nőin tudott találni, de nem is akart. Ugy állították a magyarság elé, hogy i>1. kereskedelem csakis ezen az uj erkölcsi alapon képzelhe ő el a modern életben, — hát bele is nyugodott és hagyta, hogy éljenek abból és boldoguljanak, akikie cz az uj etika szabódott De ez a folyamat örökké n<tn( tarthatott. A világháborút követő harmadik évtized magyar ifjúságának jutott osz-lályrészül az a feladat, hogy az .import-etikát. exportálja. FI akarja helyét foglalni a kereskedelemben és közgazdaságban is, sőt vissra akarja foglalni mindazokat a posztokat, melyeket könnyelmű nemtörődömsége átengedem másoknak. De egyet kiván, egyet követel és egyért hanoi. Azért, hogy Szent István Magyarországában, Szent,István jubileumi évében és attól fogva mindörökre, csak Sient István keresztény etikája, erkölcstana érvé-
nyesülhessen minden vonalon, hogy mindenben: közéletlxn, iparban, kereskedelemben, közgazdaságban,\' sajtóban, vagyonelosztásban csok egy világnézet érvényesülhessen a szent-istváni keresztény magyar nemzeti világnézet.
A szent Király áldott jobbja a magyarság számára önnek a világnézetnek jelét irta a magyar égre és a mflgyar Ifjúság sziklaszilárd hitlel hiszi, hogy ebben a megujult régi szellemiben boldogubii, e jeiLen gjőznl fog.
— Hátlatixonyok I Nem kerül pénzbe, mégis a legjobb tésztarecepteket megkapja, ha még ma kért a dr. Oetker-téle világhírű Fényképes receptkönyvet, melyet bárkinek Invyen megküld a gyár dr. Oetker A. Budapest, VIII. Contt u. 28.
— Saját érdekében 08 örömére K ol-r&IÓ meghívásnak teáz eleget, ha •
Kop.t.lu Buloriruhi* Sut mtibutor-klil-
1 ilikit megtekinti, vételkényner nélkBl.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától eate 6 óráig (héttő, szerda, péntek délután kedden ecées nap nőknek.)
Több méter
üveg irodafalat
vennénk. Ajánlatokat a kiadóba.

- (A MANSz lelkigyakorlata)
A dr. Krátky Istvánná és Krasznay Pálné elnöklete alatt működő Magyar Asszonyok Nemzell Szövetségének P. Crirfusz Viktorin plébános 3 napos lelkigyakorlatot tartott. A lelkigyakorlatok közös szentáldozással ma feje. ződtek be. A lelkigyakorlatok tartama Miatt a résztvevők zsúfolásig megtöltötték a fehértennet. A lelkigyakorlat sikerült megiendezése özv. Steininger Gyuláné (aki nemrégen jött Szegedről /Nagykanizsára s máris lelkes ügyszeretetével, fáradhatalan tevékenységével magy szolgálatot telt a nagykanizsai MANSz-nak) és hasonló szellem-Len működő munkatársainak: Dr. Koő Jánosné adóhivatali főnök neje, Hege-gedüs Feieocoé igazgató-taiutó neje, dr. Tholway Z&igmondné postahivatali Igazgató neje és Bartal Hálásé állomásfőnök r.eje érd<%n».
— (Cserkész-fogadalom)
Az összes nagykanizsai cserkészcsapatok nagy ünnepségre: közös foga. dalomtételre készülnek. Az ünnepség április 24-én, Szent György napján (a cserkészek védőszentje) délután 5 órakor lesz a íeLvőtemploml előtti téren. Ünnepi beszéd, szavalatok, zene és énekszámok teszik nagyszabásúvá az ünnepséget.
Amig egy háromszínű zászló eljut odáig..
1848-tól Sabáozig és onnét a nagykanizsai muzeumlg
Nem "emberi élet korhatárát, r.em jubileumot örökit meg ez a két évszám, ügy tépett és fakó r.emzeii szinü zászló két oldalán van ez a két szám és ha beszélni tudna, sok mindent elmondana.
Nagy $ világtörténelmi pillanat küszöbén varrogatta egy derék ka. nizsai asszony nagy Utókban e/.t a zászlót és mikor 1848 tavaszi újjáébred ésének levegője régig hullámzott Európán, ez a kis zászló ott lengeti az egyik kanizsai házon.
Ez után következő 06 évben Km iitoerjük a zászló történetét és szerepét.
1914-len, a világháború kitörésekor, újra napvUágra került. A világluí borúba induló katonák egyike (egy pestmegyei korcsmáros) zászlót kért kölcsönbe dr. Székács Pálné úrasszonyul, aki viszont megtudta, hogy egyik utcabelije, özv. Lázár Józsefné idősebb úriasszony birtokában egy 1848.es hőkből való zászló van. A katona kólósót teljesítették azzal a feltétellel, lm visszatér a háborúból, a zászlót viss ahozza. A
katona jegygyűrűjét hagyta caeré-Len és Sábát z második ostrománál már a szive fölé tekerte a .szabadság zászlóját, és később is, a világháború végéig küzdve egy pillanatig nem vált mfig tőle.
A katona szerencsésen vissza, léit, haza hózta a zászlót, amely özv. Lázárné halála után dr. Székács Pábié kir. törvényszéki tanácselnök özvegyének birtokában rnaiadt. A nagyasszony a zászlót a napokban a Nagykanizsai Városi Múzeumnak ajándékozta. (Többen ls követhetnék a nemes példát, akiknek muzeális tárgy van a birtokukban.)
Eddig a történet Ez a 90 éves zászló emlékeztessen bennünket a magyar kálváriás sorsnak minilen szenvedésére. Ne legyünk közönyösek I Ezek a fakó és tépett színek szentek, összekötik a múlt szenvedéseit a jövőbe vetett ren-düle.len hitünkkel. A hazánk sorsáért aggódó lelkünk foglalja mindennapi Imájába a piros-fehér-zöld szirek szivárványán:
Feltámadunk!
Rőt
kerékpár
(elszerelve
92\'- P
Puk é. St.vr k-Sk-
pirók kedvező részletre E_er(é kll.4 inal
P 4-40,
egyéb llkatréuek és kellékek la a legolcsóbb árban.

Brandl Sándor és Fia
Teleion: 12.
Deik-tér 2. (• lelsöternplomnál).
Javító mOh.ly.
— (Egyháil lene)
Zanei eseménye lesz vasárnap, Hua-Tél ünnepén u fclsótemplotalzsea a [él 12 órás szentmisének. Dr. Csák Líszló kir. járásbW akkor adja elő elkőiztA\'n a nyilvánosság elölt dr. Keulk\'r István Ave Mirla c. szerzeményét, amét a szerzA a hrr-legprimásnak felajánlott M «zat Magyarország löpepja kósaóualtci rifu gadott.
— (Kellemesebb lesz húsvétja),
ha rfszt v«sa a Katii. Legényegylet
Húsvéti Vásárának TUirnapi i*áuy-
zenéa tórdéleWtJéü. (:)
— (Iskolai.találkozó)
Felkérjük a Nagykanizsán 1933-bao végzeit IV a. polgári Iskolai tanulókat, hogy a találkozóra Húsvét rasárnait délelőtt 8 órára • polgári Ukoldbu jelenjenek mag. A IV.a ouUjKr. (:)
— (Klskmnluuű hírek)
A Idskanlxsai Kath. Ifj. Iígj<iiül« Húsvét mindkét napján utoaUMist rendez 7 órai kezdettel. P. Jeromoa szóninü\\o, ax Isten Dalosai KJakaniuM legjobb műkedvelőivel karul akituw. Húsvét másnapján, el&adáa után tteo-tnululság U lőni. — A IÜ3kanizsai diákok i élig zártkörű tánz-mulataásot remleznek a Levon\'.a Ottbon balyzaA-gében Húsvét vasárnap oat* B órai kezdettel.
— (Táncolni él vlfldal)
Igazán csak a Kath. Ijagdnjí^gyW
Húsvéti Vásárán leüti, MU«n «ta 8-tól (:) .
— (A nö mindiK Éva leánya marad)
Bakion sznnesen Idfosrtották Dofc-ránszkv József kereskedő ÍUlatét. A 10 6 ók a i>éitz, lússeráru, ruhanevuú melleit kólnlvizet la loptak to Igj » gyanú nSkro tertilódótt. EJ U fo(t« a rs«mlőríég Bakonyi Julianoa As Né Bteth Teréz rovotlroultu raavargólá-nvokat, akik >>eismert«k I betórésl. A lópott jMnzen éa holmikon ki akartak óltózkódni <a I\'fMrt m«nnl Mind-Pkaltíl letartóztatták.
— A L v.ssi váitU.lllá.
régi fiatalító móduer. SrabndiLsa meg szervezetét a téli salak-
tól Durmoltál, nvely Mdkség saerinl adagolható éa enrésztését enyhén aaa-bályozza. A LMrmoU jó kózérzM « fiatalos kairau testformát ad.
— (El ne mulassza senki)
megnézni a Kathollkus Legényegylet Húsvéti Vásárát Ofcaó húsvét, ajándékok, kxaolók, ath. Tojásbevwée éa sok más kitűnő szórakozás. Állandó zene. Nyitva mindkét ünnepen egfce nap. I!rlé].ödiJ egyszeri belÁiiéare 10 fillér. 10 éven aluli gyermekeknoit ingjen, állandó belépésre 4a a bétf* eati táncra 60 BlUr. (:)
— Hvm kaU
Ahlwz, hogy kifogásatlan Wgjroa a rulia, ma mir nem loetl rp^gol azóvetet vásárolni- A Trunkhaho Posztógyár gyártmányai felveajúk a verefayt a világi úrti angol szóvetekkel tüsaea azinu\'n szingyapjuből kószülnek. A Trunkhalta posztógyár köEvetlen a fogyasztónak ls ad « aagvXboKjailua Budapesten IV, Proháaika Ottokár u. 8. éa VI, leráz kömt 8. ssóveteket Vidékre kérje a mintakollekció béa-mentea beMldée«i . . j
BAUU K02LÖNY
ISitDk " A
17 K«> Gáza 4> t>i**eiV sarah aon^ira l*wedü unuitit Játszik. — 17.SO üx. Italgl l.iazló eltadáaa. — t rZáló szakutieoelwa. — 18.45
" 1MM\' * io.i»
Aa, Jaoakar
_cviaa. lllrS -^Kff&Ji hkaf-
Wt^W-\'-fkA\'-\'nraipti lítWti éÍ5 ■III - 18.45 A ráiUii aaalonrenc-kam. - 1925 Felolmsáa _ 30 Hltvk. ~ 2(^25 II atmlaniewk........».
uciv, ;„.\'..„„*...... .......•» 7
-J44 SaóiakostÉtt »««.
tf.so \'Wá&éf! Pi«Uál, -
n.40 ShiHgut.
•UflAPMT J,
0 i KaFormátu. Istentisztelet. — 10 Ilink. - 10.15 Egyházi ének és szent-bestéd, — 11.13 Evangélikus i-i- n tlezWet, -12.20 ldflj»\'lzés Mójárás-JeJrat4a. ^12.30 Budapesti Hángver-MK \'OMbr.1 llanjfeínozek. — 16.45 Hírek. - 17 Nagypénteki la: memtárió a köbfnjw .|iUl>inta-t«iii» lomból. \'- 18.15 l)r. Hévay Jój^l ll« adáttt. y IS.35 Itever* gyula hártá., llk.\'ei\'PtftoTUVaiz Usity Madása..
— ólóló szálonzenekara. — 30.40 Mllkli, -\'ÍTAs\'operaházi
kaz. - ajlíöjárásjelcnlés, - Nagy-l>4nlekrc Ymló BkiakelteA kiKovábbi
•"MSUJJ--... »1i.» itiMoii n. »•■"
IT\'Hlttttleiikzek. "iS 19.50 llr. Sso-botká TÜktf etoadísa.
J ..US
•IC*, ,,.„ . .v.. . ... ■
11 jílaasalkua *ue. — 14.15 M.i
.- 16.90 Haydn A C,_moll * tUkrr voaóanégyesefeól. - 16-kor Deulaihl.nde»derr-. \'10,10 Béesi ,td-r.n zanvkar. — 20 Hangverseny. — 22.30 BerUn ttuecatja,
v.^,.„ Siooibat
BUBATESr\'T. 6.45 Torna. — Utána hanjjlemeijek.
- 10 Hírek. — 10.50 Kiolvasás -10.45 A liellártbe^t Ismerteti Mee. taibáiy Jenő,.- 12.05 Kornál Miklós k.taaAtoni^V\'i- 72.(5 IllreV: - 13 A rádió\' KtálonÉeuekana. - Ks.b«n 13.20 "Tdójelzó, idíjjrtsjclltófa. -HM llWski-- 14-50 A rádió ina»rá-aak titttfcrteUse. _ 15\' Ar(olvaiu«»rok.
iijd&.-Wt\'k4™11 \' 1645
17 Wtl\'óieti . ráillál\'- lllr Sári zb«»orázft,-\' 18,1,0\' l>r (lentbon lstyán\'öiadáia. - <8.40 Korpdy Jouó
Crdonkázik. — 10 Harangszó at Egye-ni lOmlplomból — <M> drvWli Tihanyi; dfedása. — Majd KW|>\'ly Jenő gptilookázlk. 19.45 Hnsvéti rersel^ KluiOijíja VSrait.v Anaaka. -20.10 JJang;oino«ek.»v~ 2t.lt> Hirek
— 21,35 .kmiua Sipü cigányzenekara.
- 22 ldójáráajetat(4e.i — 22 M Az operaházi zc.aekar. — 0.0»l Hirek. ^
BUDAPEST i\'u"\'\' \'J^\' ... \',.
17.3Ü. Mszfiwzdosá,, rálom 18 Hangig, c-iök,.20.10 I»«lolv«aáa.
12 samkoígWÜeiKt\'- 14,1,5\' Zenés gondWó. \'i\'rtHóin SidMn*nis dél-utánjaí"*
19.18,it)eetbtíVen: I\'iz-dur zongoraverseny. — 20 Szórakoztató zQűe. — 24 tavaszt ttoek a l.avant vólgyból.
Íírlh* fr »á«t,:k. Ko». kat. Nanyp^^u^^\'roleatAui NailypánWk. tsz. Ntaan,**.!* a- Afriila 18. szóinkat. «»sa Éét >mWtM«Nt Htotestáds
>i■ ■ ■
Oy. 15-ig
BUDAPESTI HEB2ETKÖZI VASÁR
Április 29—május 9.
» i
1800 kiállító. - 7 kültöldl állam hivatalos részvételével.
TELEVÍZIÓI
KepOlőüépkllllltát, divatbemutató, rádlóDwnat kósvetltáe rflvl.l és hosszú hullámon, építőipari tózado, koagresasusok. stb.. stb.
50%-os utazási kedvezmény
Budapestre április ts-tól ssálus 9JÍ - Visasautasásra április soTai május íe ig. VásériaaaahAai kapható a vásárirodánál, Budapest, V., Alkotmány-utca 8 Nankaalisáai • Nagykanizsai Takarék-pénatlr lU^ál éa aa IBUSs-üáknál
— tagysa kliott disaaaja
leint mindenkinek, aki vesz egy pengóért egybázkóza^í kulturtiáz-
KJadJa s laptulajdonoa Kóztazdasá|t , Résivénjlár; tiág Nagykanizsán. Petelós kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. száír
APRÓHIRDETÉSEK
10 uaií SO ItlMr. mlnZM. \'ü.ibbl iiJ I NBIf.
autataxl (bérautó) a| áiaavovatas lef-oleióbban Ksulmaiu Msaóaál rendclhetó. Telelonállomáa 222. 4024
Húsvétra CaMIai cipót vegyen. Ked-vezó kall lefizetésre Is kapható. Olcsó árak. - Horthy M.-ul 5. 1039
Saaháflanft (esellef mindenes sza-kácanót) keresek 15-lkl belépéne. Unver, Horthy M.-at 19. 1061
Tavasz legnagyobb divatja a kosztüm. Bel- és külföldi szövetekben nagy váloszték Schiltz-nil.
Miaakajárata n\'cal szoba, fUidö szoba-hsaználaltal, klidó. — Csengerv-ul 17., II. 1064
Egy-, esetleg k«H*uaká« lakás málna elsejíie kiadó, koigooyi-a. 8., emelet.
1 1067
Pecienve Uráaysti Elek gsidislghól Árusítás Erzsébet-tér 21., udvarban. 1068
Mindennapi leveleiíaból Daszegyaitolt kilvaaal, rtgl vagy uj tömegeket, ma-gyárt és ktillöldlt, feloszlatott gyűjteményeket bármlkoe mjgvéHre keresek. — Barbarlta La|o», a Zalai KüiUnV 1 aser-kesztője firdeklMnf lehet teleloa 78. sz. vsgy személyesen miodeaaap d. u. 5-6 óra kózDtt.
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű köz/Ínséget, hogy raktáron tartok mladen nemea kóból készUlt slriadákst, ugy
ürfíniUl, oráiiil fi! Ékül
a legegyszerűbbtől a lecmodernebb kivitelben.
Tovibbá készítek é» vállalok e aiaktná-bao mindennemű temetői munkákat, úgymint
sir bolty sir keret
készítését termés- és műkőből.
Kérem a nagyérdemű közönséget, mielőtt bárhol vásárolna, sziveskedjék felkeresni és a raktáramat megtekinteni. o >
Szives megkeresést kérve vagyok tisztelettel
Kovács József Xtzr
Király-utca 33 sz Teleion 615.
Megérkezett #
aShellgaz
A SHELLGÁZ nagyvárosi kényelmet hoz olthonába ....«
A SHtLLUA\'i kultúrát hoz házába A 8HELLOÁZ a legideálisabb háztartási Iüz<;l8 A SHEILOÁZ nem mérgező, nem robbanó, de 13.000 kalória hót ad A SHELLüAZT otthonában díjmentesen bemutatom A SHELLOAZAT díjmentesen kipróbálhatja ollhonában, süthet, főzhet és vasalhat A SHELLOAZ a leglökólelesebb tüzelő
Csepel gázresók, takarék-tűzhelyek és a Shellgáz
í « fr-:; kapható
SZABÓ ANTAL sportflzletében
— Pilii
HIR9CH ÉS SZEGŐ oégnél
!»•"\'> «■ ■AMIUAZLET \'
19M. április 15,
Fagykárt
szenvedeti vetéseknél, veteményeknél
PÉTI-SÓ-val
segíthet!
Beszerezhető:
ORSZÁG JÓZSEF
aag, mölrAjíy^, Mák, nÖvényvéd«lml szerek, gép kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Telelőn: m
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
86^8/1938.
{,;, !., Tárgy: .Nsgykanlzsa m. város kOveietvámazedést Joginak meg. houzabbitáM.
Hirdetmény.
Közhitté tesieai, hogy a nag)-méltótigü m. kir. kereskedelem és koz\'ekedésügv mlhiszler ur 46 961/ XI. 1937. tzimu rendeletével a Nagykanizsa m. város közönsége általa 151.237/1929 K. M. I. sz.\' alatl kiadott Engedélyokirat alapján a helybeli vasuli állomáson lel- és leadott áruk után eddig gyakorolt kövezet-vámszedéil jogot u|ból engedélyelte, Illetve gvakorolbatását 1940. dccem-ber hó 31-lg meghosszabbította.
Az Engedélyokirat, mely a köve-zctvámszedésre vonatkozó fellélele-kel és a díjszabási tartalmazza, a v. kiadóhivatalban • hivatalos ótik alatl betekinthető.
Nagykanizsa, 1938. április 7. tusi Polgármester.
UHU. UOII.JW "
Férfi bArkaaztyQ P B.20 NO bőrkesztyű P 4.SO Női cérn.k.ailyü P -.98 Női s*ly«mhBrlsnyák
már I. - P-től NŐI dlvatkalapok
már 4.BO P-től
Ezenkívül an öaazea férfi- éf női dlyatclkkak
legolcsóbban Brónyal Divatház
Hortkf llklói-ul I.
A ZALAI KÖZLÖNY .KERESD A BETÜt" VERSENYE
BlttáWrtWilkwtáil kaayvnyomilíjáb au Nag.r kaanzUuV 11 elálOO\' *slel,á«t«\' ?alU"Klrol:

I itkÉlr-
L-J
78. Évfolyam 86 szám.
Nagykanizsa, 1938. április 17 vasárnap
Ara 20 IBI.
ZALAI KÖZLÖNY
toctaMti* t* UadóbitaUl: FM 5. ujua. M^)drmk mioJcii bíUöuup dílutin
POLITIKAI NAPILAP
Feleifis szerkesztő: Barbarlts Lajos
Bieiliclill ára: egy höra I pengő 40 tlliir. Sterkesztölégl ét klvMIllvalall Icldon; 18. 12.
A FÉLELMETES KRISZTUS
Irta: Dr. VÉRTESI FRIOYES
Az ujabb, vagy — na^yképüskö-dö ünnepélyességgel — modern kor emberét minden látszat ellenére, gondolko/ásbeM lomhaság, gyávaság gépiesség jellemzi. Szinle matematikai képletekbe akar merevíteni minden fogalmat és ha nem féil be!e valamelyik kész — szögeknek vagy lisztnek gyártott — skatulyájába, megkísérli széttördelni s ugy belegyömöszölni. Az Istennél acirt óli meg, az ö tényei is csak akkoil érvényesek, ha az anyagról mintázott keretekbe beleillenek. Abtoatt nyilvánul meg a főként gondolko-zásbeli gyáva lomhaság, hogy nem a lelket feszegeti szét, hogy be tudja fogadni a mechanikailag szabálytalan nagy Isten-tényeket, — a végtelenség világba.villanásait — hanem csak kész fiókot Wefles « lélek idea.raktárában. Ha aztán nem| talál, kertel, tagad, vagy az ujaty nagyszerűt szimbólummá mázjóljnj szét. így tett az emberiség jelentős része — a hivők soraiból is ! —i az Ur Jézus feltámadásával is. Ke-ílesztény szólamokkal ázesitett Lct-csogással pl. a ter"mészet tavasai ébredése jelképének veszi és a félig értett régi mítoszok szereplőinek emlegetésével ;a kulturat-máz gazdagságában kéjeleg. így lesz a fenséges keresztény hitből ugyanolyan felelőtlen, súlytalan, megbízhatatlan és te"hetétlen Krlsztus-udf-varlás, mint amilyen a Jeruzsáfemw be Virágvasárnap bevonuló Krisztust ünneplő csőcselék kut(jlangaH tása volt; 5 nap mfuiva, részben biztosan azonos tömeg, a pillanatok ugyanolyan mámorában, ugyan-\' annak a Krisztusnak a halálát követelte a pogány helytartótól. Ez a felhígított hit állandó o^entálódö utón van s örökösen egyeztet: Krűsztust Sátánnal, pénzzel, hatalommal; szenvedélyekkel \\ és scftai ható|rpaottan választlani ivem merészel. Hál olyan is ! Nem formál élelet, de mindig alkalmazkodik bármiféle életjeltorzuláshoz.
»Nem ismeritek az Írásokat* — mondta egykor az üdvözítő az ellen séges zsidóknak. Ugyanezt el kel> mondani a mai félénk, felemás keresztényekről Is, akik némi érael-gésl kiutalnak Krisztusnak, de már a feltámadást a vi\'ágtörténekm legbiztosabb tényének elfogadni húzódoznak. így lesz húsvét hasonló minden más Ünnephez; egyháziakhoz és profánhoz, t. i. munkátlanságnak és bőséges kosztol ásnak a napja. Pedig két hatalmas érő rej-
lik a feltámadás valóságában : fé-
leimesség és biztonsőg.
Félnie az ellenségnek kell a halált legyőző Krisztustól De hogyan féljen, ha nem hisz benne ? És mi-ért hígyjen az ellenség, ha még a »hlvönck« a hite is igen sokszor - csak a hit szólamaiba burkolt kétkedés, vagy tán hitetlenség is Még a legdurvább fizikai erőt felhasználó diktátorok Is ugy
lettek félelmesek ellenfe!eiknekf hogy pátüMvetik • fanatikusan hittek erejükben, küldetésükben. Ez a fanallkus bizakodás megszázszo-rozta a >veA$r« hatóerejét s ennek a felfokozott erónek a segítségévei ludtak legázolni egyskcf hatalmas ellenfeleket. Mi lenne akkor, ha a keresztényeknek csak kis töredéke is annyi hittel, önfeledt bizakodással hinné, hirdetné a feltámadt Krisztust és (erkölcstanát, n.pnt ahogy ezt a különböző diktátoibk rajongói teszik ?! Merné valaki támadni azt a közületet, avagy azt a
tant, amelynek vezetője, első meghirdetője, a földi lét legféielmesebb erejét, a halált is legyőzte ? Ki tud\' na ennek a Győzőnek ellenállni ?I Persze, ha ez a hit csak alázatos\' nyafogás, vénasszonyok és gyermekek meseálmai, de a legaktjj\\(abb\' életkoroknak nem meggyőződésty csak a társadalom egyik csopo.tját megjelölő formula, akkor nem jelent sem hódiló, sem ellenálló erőt. Szent Pál szerint (i. Cor. 15.) »vana est fides nostr.u, ha Krisztus fel nem támadt. A »vana« szót hiábavalónak szokták fordítani, de jelent az hilványt is. Azaz : hitvány a mi hitünk, ha Krisztus fel nem támadt, de persze hitvány akkor is, ha feltámadt ugyan, de nem él erről a lélekben szilárd meggyőződés, mert
A iabemákulum Krisztusa
Irta: BARBARITS LAJOS
Mindennap száz- meg százezer lélek, valamennyi örök élet-maggal tele, napsugárba öltözik az 0 szavára, mikor kitekint jóságos szeme a tabernákulum aranyos ajtaján át. Ilyenkor megöleli az egész világot és jóság-buzával veti be a sok-sok millió bün-barázdát.
Ilyenkor fénybe borulnak a lelkek, csirák mozdulnak sok fagyos sziv-rögön. Minden imádság tavaszi szél lesz, ami az élet-tarlón végigsöpör, lehordja róla a bűn avarját, élő arannyal tölt meg sziveket. Ilyenkor a halál helyén is uj rügyek termik az örök életet.
Minden nap a fold egész kerekén ezer lélek-erdő zengi-zúgja az 6 szavát: az életet. Szörnyű mélyek partjai felett lé lik-erdő szálfáiból ver hidat s odaemeli mind, akik hisznek, a szenvedőket és elesetteket.
Amikor fölfelé senkise nézett, amikor az ököl a legfőbb erény lett, amikor minden földi utat keresztbe szántott a pusztító végzet, Krisztus állt ki sziklának akkor a megindult lavina elébe és megállt az omlás, a riadt nyáj lassan visszatalált Isten kebelére.
Az ő szivének minden dobbanása ezer uj szívben naponta él tovább és millió sebre, jajra, könnyre hinti a termékeny szeretet áldott záporát. Vérének áldott cseppje hullik egyre oltárok ezrén millió barázdába. A szent vetésre ráborul az ég: Krisztus hajol le hozzánk az örök csodába\' Százezer lé lek-bimbó csengetyüz elébe s a bus földi utakon uj csoda születik: örök halál közepette az élet honfoglalása.
akkilr feltámadt ugyan a fi#k^ rend s az angyalok számára, dq halott maradt az emberi öntudat! elölt. Pedig, ami nem áll a tudatban, sebezhet és éltethet a fizikai erők kölcsönhatásának érvénye szerint, de lélek.lendltö erő soha nem lesz. Mívei pedig maoicona C(rök csak Krisztus holtteste mellett álltak, de már a feltámadt Krisztust a századok folyamán, mindinkább csak jámbor iasszonyok veszik kö-(rtll, azért tud kisebb-nagyobf> —. csak erőszakos legyen — ellenség keresztülgázolni a .fltflresztény tö^ megeken és hívőkön. £s, ha pld. a zsidóság ma sokat szenved az uj
pogányság fenyegetései és kegyetlenkedései közepette, főként annak tulajdonítsa, — s az általa megfeszített Kllsztus cftftt ezért t mea cul pázzon ! — hogy a tömeg lelkéből újságjával, mo/ijával, irodalmával kiölte a fenntartűsnélküIi meggyőződést a íeltamadtl, Megváltó Krisztusról, de ezzel együtt azt a krisztusi Erkölcsöt ,is, amely tilt minden igazságtalanságot és a legáltalánosabb, az ellenségre is kjij terjedő szeretetet parancsol. Lenno ma pogány antiszemitizmus!, ha a feltámadt Kr*3ztus erkölcsé uralkodnék a tömegek lelkében?! A\' zsidóság támadása az Ur Krisztus ellen — a zsidóság öngyilkossága is volt!
Amennyire félelmes, ellenség-riasztó az Ur Jézus feltámadása, ép annyira biztonságos a hívőnek. Annak a Krisztusnak, ak! legyőzte a halált, el lehet hinni, hogy legyőzte a világot is. (»ego vici mundum !«) Abban pedigt, áki feltámadjáí#[val belgazolta, hogy íninden ellenség mjlndenkoirfi legyőzéséne "kifogyhat-tatlan erővei rendelkezik, meg lehet bízni az \'étet minden válságában. Ha a kereszténység nam ^ivat és nem modo.rioskodás\', hanem a feltámadt Krisztusról vallott meg-llngathatatlan meggyőződés £enne», nkkoir (nem ájuldoznánk kelet és nyugat ellenséges szellőitől vagy orkánjaitól, nem kerülnénk a gázold lábak elé, nem nyöszörögnénk hódolatot az uj Idők önválasztott hóbortos messiásainak. A feltámadás csak megerősítené tennünk az isten I. parancsolatának a rendelkezését: »idegen isteneid ne legyenek, hogy azokal imádjad.* A kereszténység, amely a feltámadt Krisztussal áll és él, nélküle csak hazudja az éle-let, nem az ájuldozások rendszere, nem a behódolás hóborloknak, ria-dozás az erőszaktó\'l, hanem errő, diadal, ameJy nem fél a halá tól sem. Ez a kereszténység hóditolW meg és győzte le a római világbirodalmat, ez merészkedett el az őserdők emberevői közé, az eszkimók jégkunyhóiba lelkét keresni*, ez teremtett civilizációt, adott elévül heletlen kulturát.
A csőcselék hite ünnepi pillanatok Hevületében tljj^ng és aztán gyáván megtagad, «z elit hite csend ben hódol és az életet !s feláldozza. A feltámadt Krisztusnak ez dukál Szent István keresztény országában.
ZALAI KÖZLÖNY ___1938. Iprlll» 17.
A gazdasági élet hnsvötja
Irta: Kelemen Fereno
Még bennünk rezonnál a szere.\'et ünnepének magasztos hangulata\', még kísért pár órára a tél hideg leheleic, de a farsang táncos vitf-ságán, a (koratavasz megtévesztő* melegén át szinte álomszerű rohanással Itt vagyunk a« isteni csoda, tevés kétezerévcs hagy ünnepénél: a Húsvétnál. I
A Feltámadás gondolata kopog hitünk kapuján s ősrégi népszokások szincs varázsa aranyozza \'be hétköznapi életünk szürke útjait. A húsvéti nyulacska, a húsvéti festett tojás szimbolikus ajándékai itt rajzanak sugárzó gycrtrvskarcok kö. rül s mi fclnőllek gondterhes arccal, dc a feltámadás misztikumának felemelő érzésével kérdezzük : Mii hoz ia húsvét, a feltámadás nagy ünnepe aa súlyos gondok között vergődő emberiségnek, mit hoz ez a szent ünnep a gazdasági életnek ?
KÓROS TÜNETEK
Évek óta a napilapok hasábjain vezető helyeken a gazdasági és pénzügyi élet kiváló szakeml>enejL, politikai vezérek, a vezető államférfiak és avalolt tolfu szakírók fog-ídlkoxnak a gazdasági élet húsvéti feltámadásának nagy gondolatával. Évről.évre visszatér a ster&otip megállapítás: a -világ gazdasági élcie súlyos belső zavarokkal küzdi, a termelés és fogyasztás felborult egyensúlya nem találja meg nyugalmi helyzetét, a pénz funkcióiban fennakadások mutatkoznak s a világgazdaság képe kóros tüneteket mulat, de \'a feltámadás, az újjáéledés gondolata elemi erővel ott él a vergődő lelkek felelt s évről-évre átsegíti a világot válsájaLn...
A világháború óla sok kritikus órái élt át A vi\'ág gazdasági élete. Évszázados gazdasági rendszerek) dőltek össze máról holnapra\', örök-életűnek tartott valutadogmák semmisültek meg uj p\'énznendszerek és elméletek kohóilW, i techtonjkus erők lielső moraja nyugtalanította a világ ősi rendjét, izgalom és két-ségl>eesés szállta meg a lelkeket
Elsodort levél
Irta: Sslklay Jánoa
Beteg feleségének unszolására végre rátökóllc magát Gergc Simon, hogy íclkeicsi a lakásán egykori tanártársat, Bábos Viktort. Mióta szétváltak, amikor Bábos a fővárosba helyeztette magát át Besztercebányáról, a nagy háború közepén, nyilván sok járáskelés ulán s kétségtelenül hathatós pártfogás mellett, csuk intost hallott biztos hirt ftílőlc egy ismerősüktől. Igaz, liogy Bábos sem kaphatott róla hírt, miután cljn\'iilasztolla, hogy kél éven "át, amig ő taég bántatlanul élhetett abban az erdőkoszorus, műremekké érett bájos kisvárosban, csak egyszer is felhivja a postán: mi van veled öicg?
Bábos Viktor bizony ezalatt pénzes ur lelt. Nem parancsol neki igazgató, főigazgató; maga is egyik igazgatója a Cucurbita zöldségtermelő ós exportáló részvénytársáságnak. Hogy ■került oda? Hál ugy került, hogy volt a keze alatt egy dunántuli nagybérlőnek elég eszcsf dc vizslatcrniós-etü fia. Kapliató, volt ez minden csélcsapságra, Ksak a tanulásra nem. Közelállt lioz/.á, hogy kitessékelik az iskolából. Az apja röslelte\' volna a dolgot, annyival inkább, nic.-l hiszen tudta, hogy van esze a kölyöknek. Csak erős vezető kézi e lenne szüksége, no meg olyan kézic, amelynek szorongatásáért egy
s voltak akik a világ menthetetlen gazdasági/káoszáról beszéllek... VALAMI RELATÍV VILÁGREND
S valóban igen komoly órákat élt át az emberiség a világháború kitörése, óta felteit közel huszonöt év alatt. Napról-napra még ina is sok komoly problémával kell megküzdenie a gazdasági é\'et emljeré-nck, a kereseti lehetőségek megcsappanása s különösen a hori Dilis közterhek, valamint a szabad árucsere megkötésének sú\'yos béklyói bizony nehézzé teszik tiú éleiét. De tagadhatatlan, hogy minden bizonytalanság és nyugtalanság dacára valami relatív világrend uralkodik a ^kavargó káosz fejelt. A zűrzavar izgató, nyugtalanító elemein valami újszerű, még kiforratlan, de már érezhető uj rend uralkodik. A világ uj gazdasági formák felé halad, melyeknek világképe még ismeretlen, de természetfeletti erők laddig is gondoskodnak a relatáv rendről.\' S minden Tiusvétl cikk, minden szó és belü ennek a természetfeletti erőnek, a feltámadásnak, az ujjászü.\'élésnek örök erejére számit. S ez az erő évezredek óla megmaradt világformáló tényezőnek.
Erre az erőre kelt építenünk, amikor az idei húsvét ünnepe előtt a gazdasági élet helyaatérc és kilátásaira gondolunk.
Mert a világ gazdasági helyzete ezúttal sem mondható megnyugtatónak. Túlságosan sok á nyugtalanító elem benne. S a mi kis csonka országunk is uj \'és nagy feladatok előtt áll, amelyek a gazdasági élet minden atomja számára súlyos teherpróbál jelentenek. A kormány nagyszabású győri programmja*-mely halszáz milliót kér az ország gazdasági életétői, olyan komoly uj helyzetet jelent; amelyen .csak a munka és a lelkiérő végső megfeszítésével /ehetünk úrrá. Legyünk tisztában vele: a legközelebbi öt esztendőiben, minden vállalat lemjn den ötvenezer |>engönél nagyobb vagyon elsősorban & nemzeti kö-
s más rakoncátlanságot elnéznének a kolléga urak. Bábos vállalkozott rá. Jól is cselt a rohamosan puffadó drágaságban és az cleséghiányosság mellett az a falusi termés, amelyet a hálás apa fölözve küldözgetett a kialkudott honorárium mellékletéül.
Bábosné pedig kedvesen köszöngette a hasznos küldeményt az ai ánik, hízelegve émelygésig a jólétben elkevélykedett asszony hiúságának. A levelezésből barátság lett, végül ]>cdig, amikor a fiu szerencsésen megúszta az .iskolát és megtalálta rendes sodrát, a nagybérlő csupa barátságból bevitte Bábost az érdcktársaival együtt alapított vállalatba.
(lerge Simon ezalatt végigjárta u csapások kercsztutját. Gyermekei közül egyetlen fia maradt, Ezt elvitte a háború. Még csak az a dicsőség sem enyhíthette az , álmök fátylával lelkének sebét, hogy hősként vérzett cl. A legközönségesebb tömegljctcgség, a rendetlen és kimeritő élotlcl járó járványos kór vitte cl. <•
(iergénó olyan lett .egyszerre, mint a lurtclen deresre fordult ősztől megcsípett virág; nicglankasztotln az öreg-sóg betegsége, külsejét, belsejét. Agyban feküdt, mikor azzal a hírrel jöttek be hozzá* a szomszédok, hogy cseh katonaság\'közeledik a városhoz, C.orgc sápadtan jött haza; bizonytalan i [ii c bezárták . az iskolát. Hiszen fel van fordulva az egész város. Mint hogy fel van fordulva uz egész ország.
zösség érdekében lesz kénytelen munkálkodni. Munkájánuk, keresetének jelentékeny része ez alatt az öt esztendő alatt elsősorban nagy nemzeti célok szolgálatára l.sz fordítandó s ha az qjyéni gazdálkodás koíjábbt eredményeit elérni akarja, ugy az egyéni munkának és egyéni vállalkozásnak uj erőforrásait keli feltárnia. Aki jelenlegi vagyoni "helyzetét jrtagőriznj, mostani jövedelmét biztosítani akarja, annak Tokozott mértékben kell majd kivennie részéi a mindennapi komoly munkából. i I UJ VILAGALAPITAS
Ez a kor az áldozatok kora.
Ennek a generációnak egy uj vi-lágaiapitás terheit kell vállalnia. A1 nyugodt és biztos va<(yonszerzés ideje a világháborúval vé^et ért. Nem azt jelenti ez, hogy napjainkban szó sem lehet egyesek vagyonszerzéséről, meggazdagodásáról, de a gazdagodás, a vagyonszerzés általános szintje mélyen lesüllyed s az emberek nagyobb rés>c felőrlődik a közteherviselés gondjai, a "közért való áldozatvállalás tevhei alatt. "De ezeket a történelmi terheket a kor gyermekének vállalnia kell, mint* ahogy vállalta azokat a véráldozatokat, amelyeket kikerülhetetlen löténelmi végzetszerüség megkövetelt tőle. Generációk sorsát nem egyéni számvetés3k, nem üzleti kalkulációk, hanem sorserők \'határozzák meg. Minden kor csak eszköze és nem irányitója a Végzet akaratának, ebben a minőségében csak egy feladata fehet: teljesíteni történelmi kötelességét. Ez a kötelesség korok szerinl "változik. A mi korunknak az uj világépités a kötelessége s ez bizony kemény munkát, lelkes önfeláldozást és (heortkus eisőíe-i szitéseket követel mindenkitől.
Ennek a nagy erőfeszítésnek a« órája a maroknyi magyar nemzet számára most ütött újból. Hazafias kötelességünk vállalni azt, bár jól tudjuk, hogy annak teljesítéséhez alkotóerőnk és energiánk minden atomjára szükségünk lesz.
Húsvét szent és "felemelő ünnepe ezúttal komoly ¥eladat|okat jelent a magyar gazdasági, élet számára, de a feltámadás isteni gondolata^
Újév után ismét mtognyllt az iskola. Ment minden a régi mód szerint, csak hogy éjjen magyar hon* védek helyett cseh katonák sétálgattak az utcán. A nyári szünidcig rendesen megkapták a fizetést. Do akkor elmaradt. Uj rendezés lesz: mondták. Az év elején közölték (iergével, liogy /no^müradhat, de egy év alatt vizsgálatot kell tennie a cseh nyelvből, mert jövőre már nem szabad magyarul tanitania. \'
Mit csináljon ? Ideszokott, ideiapadt. Szegény embernek csak a füzfatertnó-szét jó: ha meghajlik, nemi sodorja el az ár.
fts mégis elsodorta.
Egy év múlva minden magyarázat nélkül elbocsátották. Csak azért, mert magyar. Mikor a nyugdiját emlegette, azt felelték: Kérje a magyar kormánytól. Kiég kegyesek voltak megengedni. hogy ruháikat, ágyneműjüket s értékesebb apróságaikat bántatlanul elvibessék. A bútor számára már nem adtak vasúti kocsit. El kellett adnia potom áron: megvette az utódja; egy cseh filozopter.
A záporesőtől kergetett habok mind a legnagyobb gödör felé sietnek, ha aztán tr.cg is kell ott tespedniük. A sok kergetett ember-hab vonulatán Ge.-ge is lekerült a nagyváros nyelőjébe. Hajlék nem nyílt meg számára; tehát czeredmagával kénytelen volt Jr.epállania a puszta földön, azaz valamelyik megrekedt vasúti kocsiban.
Fürdőszoba
berendelésekot kedvező részletre leflolosóbban szállít
MENDLOVITS
mint annyiszor a gondferhes múltban ezúttal is szárnyakat ad az emberi akaraterőnek, megacélozza az Izmokat, megedzi a sziveket s a munka szürke posztjaira is hősöket állit, hogy sziszifuszi erővel megoldják a nemzet újjáépítésének és fennmaradásának mindenekfelett álló nagy problémáját. i
Hova lett a tavasz?
Hova lettetek, szép tavaszi álmok ? Aranyos napsugár, hova tüntil? Hova lett a szép, piros, csókos ajkú, Rllyyeket bontó tavaszi tündér ?
A kékhimts égről hova leheltek A szikrázó tavaszi csillagok ? Hova leltek a bus szivet bóditó, Oyógyiló, Oditó taxasz-lllatok?...
Hova lettetek, szép ünneplő napok? Merre mentetek, vidám emberek? Hova leltetek, szép. cifra köntösök ? Hova lettetek, csillogó szemek?
Tavasz asszonya nyakáról kl tépte Szét a csillogó örömgyöngy-füzért? Kl Űzte messzire bus embertanyákról A tavaszt, alighogy Ideért?
Ember nem tudja... Titka nálad van, Bus egekben lakó, szomorú Isten... Könyörülj hát rajtunk... Nézd, a szivünkben Örömeidből már semmi sincseni
Mosolyogjon újra, mint eddig, felettünk Tündöklő orcád, derűs, kék eged... Szeresd újra a régi szeretettel Sok-sok berzenkedő, koldus gyermeked...
Brassányl Qyula
— Bntorkiállltáaunkat tekintse meg minden vételkényszer nélkül. Kopstelo bútoráruház.
A /hivatalok ajtain csak haragos fel-fortyanást keltett a kopogtatása.
— Mi az ördögnek jött ide? OH missziót teljesíthetett volna. Apolta volna a magyarság erejében, a tnP. gyar haza feltámadásában való hitet.
— Ha engedték volna t
— /Kifogás. Mind ezzel élnek. Alkalmazkodnának!
Aki ezl mondta, kitűnően érteti ai alkalmazkodáshoz. \'Megvolt az a csodálatos erénye minden kormünyfomi* idején. Hát bizony először is önmagára kell gondolnia az okos embernek.
Az őiegasszony kihúzta keservesen az e^ész telet a vasúti kocsiban. Kemény flevegőn megedzett a természete; kibírta. Bele nem hal, talán még jó ideig; de annál nagyobb a Idnja.
Gorgc nem nézheti tovább ezt a szenvedést.
Telt ő nagy szívességet annak idején Bábosnak; megteheti az, hogy benyomja valainjely kisebb állásba az ő vállalatánál.
Bábosné éppen akkor jött ki az előszobába, amikor a cseléd az ajtót nyitotta neki. i
Ki volt cserélve az asszony. N\'em az a sze.ény flanelruhás, savóarcu, hegyeskónyökü menyecske állt vele szemben, aki annyiszor kért tőlük kölcsön, (mert otthon váratlanul kifogyott) liol egypár hasáb fát, hol Kis sót, egy kanál zsirt,\' amig a pók- I hez fúlnak, gyürkés kenyérvágót. Ar- I
19& áprllli 17.
ZALAI KÖZLÖNY
Vallomás Istenről, Hitről, Euoharisztiáról
Irta: dr. Gárdonyi Lajos
A magyar ég a\'att tavaly májusban uj ének csendült fel. Győzelemről, millió sziv összecsengés>4-ről, Krisztus újra földrcszállásáról s kenyérszinben rejtezéséről, minden ftépek és nemzelek békességben éggyéforradásóról szól fez az uj ének, a 84. Euchariszlikus Világi kongjrKíSSzus himnusza. vtfezdetLen hallón és szelíden hangzott az ének, mint harmathullás a gyöngyvirág szirénáiról. Azután búzaföldek felelt elsuhanó szellő hangjává erősödött a dallam\', majd erőteljes lett, mint Őszi viharok szava az erdőrengetegben. Most pedig1, amikor mái* csak rövid Idő választ el bennünket a nagyszerű pillanattól, hogy Krisztus az Éucharlsztia ragyogásában királyi bevonulását tartja Magyar-szág fővárosába, zúgni kezd a hiW-nusz, mint harangok szava és hivja, édesgeli, ösztönzi és parancsólja a magyar katolikusokat a fölséges \'találkozóra a Legfenségesebbel.
Az Efcicharlsztla himnusza, az uj ének rengő dallama szétáradt minden magyar város falai között", az Ösl zalai föld vallásos magyar népo között, hol már a magyar megtérés első idejében templomok nőttek ki a földből, bizonyságául a la-kósság mély katolikus hitének. Keresett és megtalált bennünket a himnusz szava s ml alázatos lélekkel, de tu/áradó örömmel fceállunk a seregbe, melyben Napkelet és Napnyugat minden iiépei magasztalják a legfőbb Uröt. I
Amikor a magyar fővárosban a világ minden részébői összegyűlnek 400 millió katolikus képviselői hogy hódoljanak az Éucharlsztia előtt, érdemes lélekben Visszanézni Krisztus földi életére és elkísérni öt tanitóutján a kafarnaumi zsinagógába. Jézus a Tanitó, a Mester, a Próféta és Istenember, a ka-\' faniaumi zsinagógában magát mint élő kenyeret Ígérte az embereknek. A hallgatóság soraiban mozgás és
sultogás támadt a szimbolikus Ígéretre, sokan keménynek találták Jézus kijelentését, hangosan megbotránkoztak, majd fel Is hagyták a zsinagógái. Ezek az első kétl.edők még akkor sem fogták fel Krisztus igérelét s nem hittek szaVánakfj amikor nein sokkal később valóban be is bizonyította, hogy testét öiitfk eledelül és véffLH üdvözítő italul hagyja az emberisééinek. Nem hlltck, amint ma is vannak millióid, akik nem hisznek Isten szavában^ de még létezésében sem, mert kezükkel nem tapinthatják, szemükkel nem láthatják.
Ped/g hját van Isten s mi hj^ szünk benne. Van Isíen, aki a leg-\' hatalmasabb, mert mtneent ö teremtett; van "Isten, aki a legbölcsebb, mert bölcsen rendezte te a világot; van Isten, aki a legjobb, mert mindent megadott az embernek a boldogulásra. S éppen ezért hiszünk is benne, mert hatalmad bölcs és jó s nála találjuk meg mindazt, amire szükségünk van. Azért ha bennünket Is megkérded Jézus, mint egykor ,tanitványalt, Péter szavaival feleljünk mi is : Hozzád ttartozunk, Hoz&ád me-t gyünk Uram Jézus, hisz »az örök élet Igéi Nálad vannak.«
Tizenkilenc évszázad mult el, mi* óla Krisztus a halálával megváltotta a világot ós bizonyságot tett tanításának Igazságáról. Ez a hosszú idő szakadatlan láncolata a küzdelmeknek a hit és hitetlenség között. Minden időben és minden oldalról, változó, de sohi sa .szűnő erővel támadták az Egyházat, mely K\'Jisztus tanítását őrzi. Dc hiábaíj mert Krisztus erős sziklára építette Egyházát és azt ledönteni nem sikerült még a legnagyobb viharoknak se. Támadták az Egyházat és tanítását, pogányok, eretnekek, ural kodók, kalandorok, országok, szövetségek!, áltudósok; támadták a hamisság és áltudomány, a rága-
lom és erőszak minden fegyverével, de a támadások leperegtek róla, mint eső<soppek a gránjts>ik-lárót. Az Egyház és tanítása még a leghevesebb pergői űz után Is su-dáregyeneíen AlJl, mint a magasságokba mutató iránytű. I
Az Egyház tehát Isteni alapítás s ve\'e van és marad az Islen a viliig végéig. Igy hisszük azt mi katolikusok, akiknek a hite meggyőződésből fakad. Hisszük, hogy Istennel minden, nélküle slmml.
Sokat adott az IstAn az embernek, mindent tőle k/ptunk, tío legnagyobb ajándéka mégis az Eucha-rjísztia, az Oltáriszentség. Elvez a kincshez földi mértékkel nem ís közeledhetünk, megmérni nCm Is lehet. Ami természetes is, hisz az Euchariszl iában az isten a maga valóságában van jelen minc\'en templomban a földkerekségén. Ez hitünk egyik sarkalatos pontja, mert az Isten és az Oltáriszentség oszthatatlan s • nfjnc\'lenUtt tökéletes egész.
Mégis van valami r^ció, észszerű abban, hogy Islen mindenütt jelen van az OHóriszentségben ? Igenis van. Nem kell hozzá teológiai képzettség se, hogy ezt hlgyjük és valljuk. Isten végtelen jósága gondoskodott igy, neki köszönhetjük, hogy nem keli utána és hozzá hrsszu utakat és vándorlásokat tenni, mert ö jön hozzánk és adja magát nekünk az Ollárisren\'.ségben. Nekünk csak az a köte\'ességünk, hogy szün eten és szüntc\'en ismételjük a tanítvány szavát : Mane nobSscum Domfne,-maradj velünk Uram, továbbra és mindig, mert szükségünk van rád s nélküled nem tudunk élni és üdvözülni.
Az emben ész gyenge ahoz, hogy mindent felfogjon, hisz szárnyalása csakúgy, mint átfogó ereje korlátozva van. Ezen nem változtat még az se, hogy egy-két lángész a puszf* la ész crejé\\e! Is közelebb jutott Istenhez. Az Is enközelségben ezeknek is le kellett hunynlok a szemüket és be kel\'e t látnlok, hogy milyen törpe a\' emberi ész az isteni litkok nagysága előtt. Még olyan lündöklő zseni is, mint Szent Agos. ton, porba hullott a nagy fény előtt,
cán feszült a vaj fényű bőr, derekán szorult a japán selyem pongyola.
— Ugy e már nemi isrv.cr meg a na&ságos asszony?
Az asszíony dadogott valamit.
— Olyan homályosan... ugy rőmjiik...
igen.
(Csak rémlik? Csak homályoson?)
— Besztercebányáról. Gergő vagyok.
— (Ah, igen. EmlékszeniL A férjemet keresi ugy-o? Rögtön szólok neki. Erro balra tessék I A dolgozó szobába.
És már el is t&nt a középrő bejárón.
Gergő bement a kljcW U szobába. Jött nemsokára BáJ^os. I)e éppen nem látszott örülni a találkozásnak.
— Most Pesten vagy? — kérdezte hidegen.
— Kell lennem, fájdalom)!
t- £8 mivel foglalkozol?
— Mivel? Mert bopy máig s«*nJ kaphattam lendes lakást, egy szobáért beálltam hordárnak.
— Mirek? — kérdezto megútkőzvo Bábos.
— Másnak nem mbndliatoin. Egy budai vendéglős ád lakást, amiért a piacra járok helyette, mert a Ttlesé-gér.ek a konyhán kell maradnia. Tehát én vásárlók. Es viszem haza a hust meg zöldséget a mészáros szatyorban.
— i:e hiszen ez borzasztói
— Nem olyan rettenetesen. Hozzá kell szokni.
— Nyugdijad van?
— /Nyugdíj? Itt nem jár, azt mbnd-
ták. A csehek pedig nem adnak.
— Ott ke\'lett volna maradnod.
— Te sem tudsz jobb tanácsot — feklt Gergc Ingerülten. — De hogy lehet-e, nem próbáltátok.
— No, no; r.e.n akartalak bántani öregem. Cc hát akkor miből illek?
— Van még eladni valónk.
— t*8 aztán?
— Rppen azért fordulnék hoz*ád. Először Is, ha meg nemi haragudni!... ne vedd rossz néven, ha emlékeztetlek rá... amikor költözködtetek., tudod... adlam kölcsön hatszáz koronát
Bábos megdörzsölte a homlokát.
— Hatszáz... If«n, igen... Már kiment az eszemtől. Igazán nem gondoltam rá...
— Tudom, tudom!.
Kihúzta az íróasztal fiókját.
— Kamat is járna érte. Most nem akarom számítgatni, de minek is? Itt van kerek összegben ogy ezres. Jó?
— Nem kambtra adtam — szólt Gerge izgatottan.
— Tudom, tudojrt. Köszönöm. De hát Igazság szerint jár. Csak tedd el. Ne szerénykedjél!
— A szükség megtanítja az emfceit a szerénytelensőgre. Most is kénytelen vagyok azzá lenni. Nem hdborfatU lak volna, de hát olyan Jó viszonyban voltunk ott fenn, sokszor jártatok hozzánk.
Bábos fészkelődni kezdett
— Adhatnál valami állást az irodátokban. Tudod, hogy lelkiismeretesen végezném a ntfinkámat. Például a
raktárkönyvok vezetését. A \'levelezést. Neked nem kell mondanom, liogy tudok nén elül, angolul.
— Angol nom kelt náhink — vágott közbe Bábos. Ha tudniillik hely volna. Pe nlrhis. Nekünk fiatal örökre van szükségünk, akik bírják a szakadatlan /munkát. Me.t a mi v.\'llalatunk azzal jár. í-s nom Ls tőleml függ. Én csak egy ember vagyok az igazgatóságban és személyi ügyekben nem) i?n Intézkedem, hanCjrt az elnök...
— De egy szót csak szólhatnál.
— Hasztalan, barátom. Másban szívesen leszek szolgálatodra, hu ajánlat kellene talán; dé itt nom helyezhetlek «L
(Majd persze, hogy ez a kopott alak togezzei)
— Jó napolI
Kiment szilárd léptekkel. A cseléd azt hihette, hogy valami kiszolgált katonaliszt.
— Nyomorult svibákl Sziszegte fogai közt. Aztán elszontyolodva gondolta utána: Nem a pénzemet kellett volna először kémem. 0 gyei lenség volt. Arra emlékezletni, hogy miilyen földhöz ragadt é\'ősdi volt valaha... Talán ha emlllciloiiül elengedem! mkl, adott volna íllást. Ostoba vagy Gerge. Vedd csak a szatyrot, tedd a fenokére a diplomádat, hogy be ne vérezze u tüdő. Me.t a gyékény árát sem adhatnád ircg, élhetetlen! Klhetetlcn.
Lába alatt zörögtek az aszfalton az őszi szól sodorta levelek.
A Wrv. védjegyű
eternit"
NAGYLEMEZ
vidt az asztalát. Hyqitnikut, tétíutös.
ETERNIT MÜVEK
Budapest, V, Berlini tér 5.
mely az OUáriszentségből kiáradt és nem az eszével és tudományival keresett és adott jelzőt az Eucha-risztiának, hanem a szivéten lakozó érzelmet hívta segítségül s ugy jnci vezte el az Eucharlsztiát »vlnculum| carilatis»-nak, szeretet kötelékének.
A budapesti Eucharisztikus Kongresszus ezt a szentágostonl megnevezést választotta je/mondatául.\' Akadt volna száz meg száz másik jelmondat ls, de időszerűbb talán egy sem. Meri a. szeretetre sohset volt nagyobb szükség, mint épj>en napjainkban, amikor a gyűlölet valóságos orgiákat üt az egész világon. A gyülölel és édestestvére az igazságtalanság, vörös bélyegként) Izzik azok homlokán, akiknek kezébe néi>ek és országok sorsa van letéve. Az egész világ puskaporos hordón ül s az égő kanócot a sátán tartja a kezében s minden j>crcben uj világégés következhet be. Nem volt elég az áldozat, a szenvedés, a, könny, a pusztulás és vér, a vigyor-, gó gyűlölet további áldozatokat ki-ván. j | j j |
Ebbe az önmagával meghasonlott; és pusztulás felé rohanó világba^ mint égi hang kiáltja beie.a Szénen tet szavát és kötelékét a budapesti Eucharisztikus Kongresszus. Aklkj elfeledték Krisztus tanítását és példáját a szeretetről, akik megfeledkeztek róla, hogy Szent Pái mindenek fölé helyezte a szeretetet, de akik beduglák a fülüket az Egyház szerelet-tanitása előtt, mely j>edigj már közel kéteaer éve harsog bele a világba, azok elé most odaáll a^ Éucharlsztia, mint a szeretet köteléke és megállást parancsol. Eddig és nc tovább a gyűlölet utján ! Elég volt már a könny bő/ ós vérből, elégi az áldozatokból! Pusztuljon a Gyü-rö\'el ós Igazságtaianság a trónusról; melyet az emberi gonoszság emelt számukra; helyettük ta Szeretetet és Igazságot keli magas piedesztálra állítani, hogy végre jobb és szebb legyen a világ s jolfcak legyenek az emberek. , , Budai>esten, a Hősök terén, diszi-lik már a hatalmas oltárt az Eucha-. rjLsztia számár^. Az az oltár nem egy városé lesz s nemcsak azoké^ akik a magasztos ünnep napjaiban köréje térdelnek. A budapesti kongresszusi oltár egész Magyarországé s az egész világé, magyaroké és minden népeké. Az oltár fénye qi-világit majd a világ mind a négy tája felé, ahol katolikusok élnek s fényében tündökölni fog eijy egész világ katolikus hite és hitvallása
Ellátszik majd ez a fét\\y ide n Balaton vár megyékbe ls, azok számárja, akiknek \'nem adatik megj/ hogy jelen lehessenek a budapesti kongj; tjsszuson. . Lélekben ázJqnbai* ml is ugy ünnejjelhetünk, mintha olt térdei*Lnénk h Hősök téten,
4
ZALAI KÖZLÖNY
1933. április 17
tízezrek és szjázfíftrek karéjában. Csak akarnunk keli és meglátjuk a fényt, csak figyelnünk kell és meghalljuk a messzehangzó szót s csak hinnünk keli és csodára nyílik ki a lelkünk. Csodára, az Eucha-rjsztia csodájára, !mely tizenkilenc évszázad óla tart es megmarad mindaddig, mig ember él a földön.
Ennek az örök isteni csodának hite és áldása vegyen lakást bennünk és töltse ei egész valónkat. Akik résztveszünk majd a nagy hitvallomáson s akiket távoltart a kötelesség, Zala vármegye ősi hitével tegyünk rendíthetetlen hitet Isten és az Oltáriszentség mellett, magunkat és minden ügyünket Isten kegyel-
mébe ajánlva. Hitünknek e* az ünnepélyes megvallása legyen az ajándék, melyei alázatosan odahelyezünk az Eucharisztia elé, de legyen egyúttal harsogó himnusz is ki a nagyvilágba, tedeumos zsoltá/r tfs ujjongó alleluja : hiszünk... hiszünk Istenben és hiszünk az Eucharisz-I iában, mint élő valóságban 1
TRUHKHAHN
tikok*\'. VI. TERáz-KRT. 8.
IV. PR0HÁ5ZKA OTrOKAR-U.8.
GY4R = BUDAPEST, XI LENKEUT II7.
látnám öt és beszélnék Vele NaJ gyon kérem Magát, drága Hermihe, no próbálkozzék ínég azzal, hogy engem letéritsen (az utamról. Nagyon jól tudom, hogy minden, amit maga tanácsol, jó és helye-s, egyedül én vagyok az oka annak, hogy a tanácsait nem tudom megfogadni. Nekem két barátnőm van : Maga és Larisch Mária. Maga a\'lelki Üdvösségeméri dolgozik, Mária a lelki szerencsétlenségemért...*
»A barátnő nyomban válaszolt a levélre és könyörgött Marynek, ne tegyen semillyen meggondolatlan lépést, mert janiit tenni akar, az a romlásba dönli őt. De már késő voll. Larisch grófnő áldatlan munkája már megkezdődött. A,trónörökössel való első találkozásról ezt a boldogságtói sugárzó le\\elot Ma Vetsera Mái in a barátnőjének
»Ma egy boldogságtell levelet kap lölem. Nála voltam. Larisch Mária elvitt hazulról kommissiózni. Együtt mentünk »AdeIe*_hez, hogy lefotografáltassuk magunkat. Természetesen az ő számára. Azután a Gnand Hotel hála mögé mentünk, itt várt már Brntfisch kocsija ránk. Arcún-1 kai boánkba takartuk és vad gi\\J lapba vágtattunk a Burgba. Egy kicsinyke vaskapu mögött várt már ránk egy öreg szolga. Sok sötét léncsőn és szobán vezetett keresz* lül. Egy ajtó előtt megállt és az ajtót kinyitva befelé tessékelt. Amikor a szobába léptem, egy nagy fekete madár, valamilyen varjú repült a fejenmek, de már felcsendült a szomszéd szobában egy hang, a mely igy szólt: »Kérem hölgyeim^ jöjjenek tovább, itt vagyok.« Be^ mentünk, Mária bemutatott é$ nyom ban wlenerisch diskurzusba merültünk. Egyszerre csak azt mondta Rudolf: »A grófnéval szerelnék egyedül maradni* és Máriával bement a másik szobába. En közben\' körülnéztem. Az Íróasztalán nevoI-J ver feküdt és egy halálfej. KezemW vettem és megnéztem minden oldalról. Hirtelen bejött a szobába és rémüllen vette ki kezemből a ko-IHUiyát. Amikor azt mondtam neki, hogy én egyáltalában nem1 féléig; mosolygott. Távozáskor ő maga kisért ki egy sötét termen és még sötétebb!) lépcsőházon át \'és azt mondta Máriának : »Hozd el őt máskor is, nagyon kérlek...* A levét végén ezt irja Mary a barátnőjének : »Meg kelt, hogy esküdjék nekem, hogy erről a levélről stnki-/ek, se Hannának, s? Mamának nem tesz említést. Mert ha kettejük közül valaki is megtudna valamit, a!<-, kor az én számomra csak egyetlen

PAÁLJÓB
Ripomufioterfi
A nyolcvanhat napos szerelem regénye
(Copyright)
»A trónörökös lényének lova-giassága, külső meg,\'e\'enésénck ir.cg nyerő \\arázsa tették rajongóvá Vetsera Mary baronnessl olyan időben, amikor közte és a trónörökös közölt semmiféle személyes érintkezés nem állott még fenn..«
Ezekkel a szavakkal kezdődik el a 86 napos szeretem regényének elbeszélése Vetsera Heléna monioár. jaiban.
»A baroness nem is titkolta rajongását csaíljVljia WzantUn nemi velle ezt komolyan, senki sem c»i-náll gondot belőle, mart hiszen ti-/enhalesztondős bakflsi k rajongása gyorsan el szokott múlni. 1888. nyarán - Vetsera Mária ekkor tizenhat éves volt — boldogan mesélte) hogy a lóversenytéren Rudolf hosr-szabb ideig rajta felejtett.- a szemét. A család a nyár löbb hónapját Angliában töltötte és a rajongás itt
Egy 16 éves bakfis
»Sohasem ismerte volna meg Ru- I dolf Vetsera Maryt és sohasem történtek volna meg a k itasztrófális | események, <ha La.risch-W«llcit>ee Mária nem ko\\elle volna el azt az ál kos cselekedetet, hogy az anya hála mögött lehetővé te:^y.- és előmozdítsa RUjdolf találkozását a ba-ronessel. Larisch!^Waltersee grófnő volt az, aki ahelyett, hogy kiverte volna a rajongást c^y bakfis fejéből, Tegernseeten, egy nyári ünr.e-pélyen, ahoi a "Trónörökös és a grófné ls jelen voltak, nem vállalta volna a közvetítő szerepét ö figyel, meztette a trónörököst arra, hogy Vetsera Mary rajong érte. ö volt az, aki vállalkozott rá, hogy a baroness levelét eljuttatja a trónörökös kezeihez. A grófné volt ár, aki hazugságokkal rávette a "bárónét; hogy nyugodtan bízza rá a leányát és séták ürügyével LarLch grófné vezette fel a fiatrií leányt a Burgta* a trónörököshöz...*
»Nem egészen egy évvel a tragédia előtt, 1888 tavaszán ezt mondta a baroness a komornájának : »Ma láttam a trónörököst, lmádandóan gyönyörű ember. Ha látta voinay milyen szerelmesen nézett rám isteni szemeivel...*
•Amikor ennek az évivek a nyarán Angliába utaztak, azt ir;a barátnőjének : szeretné, ha tetog lenne és nem kellene Angliába menni. Egy másik levelében me-esküdötfi, hogy soha az é\'elben nem fog más embert szeretni. Amikor hazajött; i«jy irt : »Ne higyje, hogy elfelejtettem öt(, jobban szeretem, mint valaha.* Boldognak érezte magát\',
ha a lóversenyen megpillanthatta Rudolfot és olyanokat mondott^
érett szerelemmé. Bizonyos, hogy családjával szemben Mary lürtőz-tette magát, famíliája nem vett észre mást, csak annyit, hogy a Bur<;-theaterban és a Hofopei\'ban Mary csillogó szemekkel szeiclmeíen tekint a trónörökös páholya felé...* Velsera Máriának Larisch gróf-nén kívül Volt még egy meghitt barátnője. A memoárok e barátnőt csak a keresztr.evén emlftik : Hcr-mlne.nek hívták a Maryvel valószínűleg egyidős teányt és Mary szívéi hosszú leveíeklen öntötte \'k?l barátnője előtt. Az anya a mayer-^ingi tragédia lután megszerezte o levelékel, főként ezekből és a klval-lalott komornátói Tudta meg ama íiészleleket ^amelyekből ^Knitcsaó, szinte napról napra rekonstruálj lehet a két szereanes regényét. Súlyos szavakkal emlékezik meg a memoár Larisch grófnő si.enepéről és ezekel Írja :
rajongó szerelme
hogy a trónörökös, aki azelőtt nem járt a versenyekre, csak azért mej?y el oda, hogy Őt láthassa. Mindig sze relmesen köszönti őt és amíg az^ előtt a Praterallelen csak egys\'er tette meg a tourt, most háromszor lovagol végig, mindezt csak azért,, hogy háromszor inthessen sz3méveí feléje. A rajongó bakfis s»ei elmével aggódott: >valahányszor «>tt lovagot ei n Kocsink mellett, én a fü-
lem tövéig elvörösödjőnn és mindig remegnem kell, mit válaszolnék mamának, ha megkérdezné zavarom okát.*
A regényt e;^y levél Indította el. Imigyen: ,
Első randevú a Práterben
>1888 október végén a trónörökös ajánlott levelet küldött Mary-nak. Amini a baroness bizalmasainak elmesélte, a trónörökös azt irta neki, hogy ő is nagy vágyat érez arra, hogy megismeikedjcnek. Szelelne Mary vei m Práterben találkozni. Mary kiv ihettetlennek tartotta ezt a ter\\et, mert hiszen egyedül nem hagyhatta el az anyai házat. Először irt, majd siirgönyzött Larisch grófnénak, aki.\' arra kérő, hegy jöjjön azonnal Bécsbe és kérje ki őt az anyjájjl. Ugyanilyen értelemben irt a trónörökös is Larisch grófnőnek, mire a grófné Bécsbe jött, nyomban megjelent a Vetsera palotában és a bárónőt megkérte arra, engedje meg. hogy Mary komlssióira elklsérhess-s őt *
»A trónörökössel való találkozást, annak minden részletét a baroness mags&kta le abban a levélbelit, amelyei tóráinőjének irt. Mielőtt azon-ban 4 la!á!k >zás megtörtént volna, röviddel az Angliából való hazatérés után a barátnő kapott már egy levelel, amelyben Mary már igy irt; >Ncm élhetek tovább annélkü^ hogy
Vattftra Mary baroness sírja a halllgenkrautzl Umítöban
1038. április 17
ut marad és ez a halél.«
A memoárok szerint ez az első lalá\'kozás 1888 november ötödükén történt. Az anya ezt onnan állapította meg pontosan, hogy Larlsch grófné és Mary ezen a na|>on fo-
35ALAI KÖZLÖNY
tografállatták magukat le a Bécs-ben akkor annyira divatos .Adele. fotoszalonban. A felvétel egyik kópiádra a baroncss maga Irta rá e szavakat: .1888 november 5. Ekkor voltam először a frónörököenél.
Az órákat számolja a szerelmes grófkisasszony
Ama levél tflán, amelyben trónörökösnél való látogatásáról számol be részletben, röviddel ls. mét levelet Irt barátnőiének és ebben ezeket irta : .Marié Larlsch el-ulazott és Így nemnáthatom öt. A viszontlátás vágya fema-szt és i\\fíg várom a napot, hogy Maric visszajöjjön. Megígérte nekem, hogy nem-
sokára újra Bécston lesz és én az órákat számolom. Mióla megismertem őt, s mióta beszéltein vokl szót (elmem sokkal nagyobb. Bjj«i és \'nappal azon töröm a lejem, hogyan Iá\' hatnám őt viszont. Maria nélkiii azonban ez lehetetlen..
Larlsch Mária nem hagyta s káig vélhlni a szrtfelmes baronessfc,
Amint a komorra később elmesélte az anyának, néhány nappal" az éfső látogatás után a grófné már Ismét Bécsbe érkezett. Első utja a Vetsera palotába vezetett. A baroncss együtt ment el vele, az nem állapítható meg, hagy a grófné ezúttal ls elkisérte.e védencét Rudolf lak-szlályába, csak tuinyl bizonyos!, hogy Larlsch Mária hazavitte anyjához a bárókisasszonyt
Ebben az időpontban a harmincegy éves Rudolf és a tizenhét éves Vetsera Mária szeielme még plátói volt. Azt onnan tudjuk, hogy ma«a a baroncss számolt be arrói\'a napról, amikor a romantikus szerelem koriáljai már lehullottak...
...... .................,..,.,.,..,—,^v^.in.innnArL^nAri-u-L-taw
Kirándulás 1849-be, amikor Burkus-országnak követe volt Pesten és Nagykanizsáról hetenként kétszer indult a postakocsi
Akinek felejtenie keli, utazni küldik. Volt-e valaha több felejtenivalója az emberiségnek, mint ma, amikor mtadeo nap egy darab dübörgő tör-tór.olem? Szépek a történelem/ hősi korszakai — messziről. De idegtépőek annak, aki bennük sodródik. Ma pedig benne sodródik mindenki, kivonni be-lőlo nem tudja magát senki. Gigantikus, vértelc.i háború évtizedeit éli a világ nagyobbik fele. tfs senki sem tudja, holnap mi lesz. Ez elől az apokaliptikus kérdőjel elől hova meneküljön az ember? Utazni? Akár. "nova utaznánk, mindenhol fegyvergyárak dübörögnek, minden vonalon diplomaták utaznak; minden határon szuronyok vigyáznak; minden újság baljós vdmeket ordit, mindenütt farkasszemet (néz egymtissal háború ős béke, kenyér és nyomorúság, hit és tagadás, felelősség ós fanatizmus, —• a tegnap és a holnap.
Mi most hát az Időben utazunk egyet. A mát felejteni az is ió. fis legkevescbbo kerül, — mindenki velünk jöhet.
Indul a postakocsi
1849.
A nagy-kanizsai Zöldfa előtt őppen most fuj csillogó rézkürtjébe a postakocsis. Indul mindjárt az eszéki •különös posta járás.- A fő |>osta.iárások kikerülik Nagy-Kanizsát. A Buda-grád Sümegen és Zalabéren át közlekedik, u Buda-fiumei Körin^iulen. Zalalö-vőn, Baksán, Alsólendván át; a másik fiumei járat |>edig Fehérváron, "Lepsényen, Siófokon, Marcalin át eljön egészen Ihárosberénylg, de Kanizsára már r.emi kanyarodik be. A .különös posta járások* közül is csak a Zulabér -zágrábi \'megy át Zalaegerszegen, fla-hkSton, Kanizsán, meg a Körtntmd — eszéki ejti útba a purgerek városát.
\'Kanizsán NValdits és Wusztl könyvkötő urak. boltjának kirakatüvegén táncot jár a vasárnap délelőtti tavaszi napfény. Az üveg mögött j>iros-fehór-zöld szalaggal átkötve egy könyv büszkélkedik a főhelyen.
Trattner és Károlyi NEMZETI KALENDARIOMA 1849-dlk Esztendőre
A Sajtószabadság 2-dik Evében 35-dik esztendei folytatás
Harmincöt\'év óta először .ne»mz«ti. «z a kalendárium és először övezi piros-fehér-zöld a kirakatban.
Ez az öieg kalendárium, amelynek egy begyűrt sarkú, szakadozott, elsárgult példánya fekszik előttem, — ez lesz kalauzunk a gondfelejtő kiránduláson.
Egy ugrás Pestre, .a* Öveges hái irányába"
Ugorjunk csak vde pestre egy pillanatra I Legelőször nézzük meg, hot született a nagy magyar felébredés < 2-dik Evében, ez a Nemzeti Kalou-
dáriom, amely több, sokkal több volt ekkor egy naptárnál: — a nemzeti szellem első szabad, nagy, in-ikat fe-szÜŐ nekinyujtózkodása volt Ott ált rajla, hogy hol készült:
• Pesten, a kiadóknál, az urak utczá-iában, 453. ős 401. szám alatti kereszt-házban, az üveges ház és P©st vármegye uj házának ;rányában..
Teljes dmo: .Közhasznú és mulattató Nemzeti vagy Hazai Kalcndáriohil a mezei gazdával szaporítva. •
A tavalyinak még más lehetett a diné; sonvmi esetre sem «Nemzeti,• még «Hazal is alighu. Szükségesnek is tartja a kiadó utraboesátónak megjegyezni: .toménylvőn, hogy (a közönség) az eddigi pártolást a jövendőben is fenntartandja.»
Egy 90 éves könyvkirakat előtt
Az .urak utczájában. is ott büszkélkedik a könyveskinakat. A Nemzeti Kalendáriom azt is elmondja, hogy .Trattner és Károlyi könyvnyomó-inté ze\'őben ezüst pénzen áruitatnak, temérdek féle-fajta magyar könyvek. Érdekes megállni egy pillanatra a \'kirakat előtt. Ott van, ni csakl — a .Hélszemélyi Táblának Váltó ós Csődület! Pórókbcn hozott ítéletei.. A szomszédságában ott lapul <A tapasztalt dlnnyetermcsz\'.ő. Csak Uz ezüst krajcár az ára .Az eleven eltemettetésnek borzasztó i>éldál.-nak .öszve-szedte Hetieg Férenez, Pest megye néhai főorvosa.. Es kl tudná végig sorolni valamennyit! Csupa mÉ»gy«r könyv, mindegy micsoda, de — magyart Második övében a sajtószabadságnak...
Egy kis történelem hamisítás
Ha már itt vágjunk, csak egy ugrás a Vár. A Nemzeti Kalendáriom\' itt is hűséges kalauz. Külön oldalai vannak a .Felséges uralkodó Ausztriai Ház. egész szerteágazó családfájának közlésére. «V. Ferdinánd magyar király. már. 1848 de(*ml>er 2-án kénytelen volt lomondani és helyét az előző napon nagykorúsított Ferenc Jó-
zsef foglal\'a el a trónon. Az 1840. évi Nemzeti Kalendárionv még nem tud erről, szerinte ínég V. Ferdinánd a király. (Ennyivel előbb szedték ős nyomták a kalendárium Iveit, hogy az ujcsztendőre szétrepülhessen az országban.) ,
Sürü-soros oldalakon következik az összes zászlós urak, európai uralkodók, köve\'.ségek felsorolása. Budajws-ten .Burkus-erszág -nak Ls van követsége. Ez i>edig nem valami incsclK\'li királyságnak a neve volt, hanem Poroszországé. (A Brandenburgus szót kónnyi\'.ette meg igy magának a magyar nyelvhasználat.)
Hat emberből áll a miniszterelnökség
Boldog idők voltakt A Szabadsajtó-utcában volt a miniszterelnökség és a Március 15. téren a nemze\'őrségi minisztérium. Dwzadt minden a lelkesedéstől, a frissen zsendülő magyar élettől.
«Az első magyar felolős Minisztérium. teljes névsora dagadó örömmel hirdeti az ui magyar korszak megszületőiét. Nézzük csakl
Miniszterelnök gróf Batthyány Lajos. Kivülc egy politikai elnöki titoknok, egy nemzetőrségi elnöki titoknok, egy fogalmazó, egy irodaigizgató, egy irattárnok, — ennyi az egész miniszterelnökség.
A nemzetőrségi minisztérium létszáma, egy irodaszolgát ós egy .szoba tiszti tót is beleéri vo, 23 fő.
Szemeio belügyminiszternek két .állodalmi altitkáia van. A belügy négy osztálya közül — egyik az .országlati.. a közigazgatási osztálynak pedig külön horvát alosztály ls van.
A statisztikai hivatalnak somok, megjelölésű hivatalnokai is vannak. Külön hivatal a <járulnok.<
Feltűnően bőséges a létszám a hivatalos lap szerkesztőségében. Van egy szerkesztő, 5 segédszerkesztő, 7 gyorsíró, 2 parlamenti tudósitó, 9 forditó. Deák Ferenc az igazságügyrninlsz-
Világmárkás kerékpárok!
NSU motorkerókpárok
STYRIA DÜRKOPP GRAZIOSA a tökéletes műhelygép
egyedárusltásal Olcsó árak 1 Messzemenő részletfizetési kedvezmények!
TURUL IwAlámita 1000 é«é81 ór> *a»»nclával 1 AR márkás lZZOiampa kartellen kivül 5-25 v. P l.UJ
Kizárólag schleslDger flynla vashereskedűnel
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 18. Telefon 289.
PlszokcsUcot, rozsdafoltot könnyen eltávolít. V1M nem karcol
ter, aki a Feldunasoron l»kik az István herczeg vendéglőben.
Semmi sem uj a nap alatt!
Bizony nemi
1849-ben is sok a fizetéstelen gyakornok a minisztériumokban, különösen az irattári, kiadói, irodai hivatalokban. A fiatalságnak, ugy látszik, .a régi, jó időkben sem hullott öléibe a nyugdíjas állás.
Legnépesebb a pénzügyminisztérium, élén Kossuth Lajossal. Ennek még -só és harhvüiczadi csempészeti iló\'őszéko is van.
A sok minisztériumi hivatalnoknak mind ott van a cim/o a Nemzett Ka lendáriomban. Elfér pár oldalon. (Ma hány kötetes címtár kellene az összes minisztériumok és hozzájuk tartozó hivatalok teljes, irodaszolgáig terjedő cimadataihoz?)
„Buda, a lő őr háta imgett"
Nem könnyű kiigazodni a pesti cimek rengetegében. Az igazságügy egyik osztályelőadójának elme például • a hajóhíd ellenél>en, a kávéház melleit.. ügy másik cbnl: <a bécsi kapun kivül jobbra 1-ső ház. Egy harmadik: .Buda a fő őr háta megett..
Prókátor özön Pesten és Budán
Rengeteg a fiskális a magyar lővá-rosban. Hatszáz név sorakozik a Nemzeti Kalendáriom prókátor-dtnjjegyzó-kóben. Köztük Kossuth Lajos. Vörösmarty Mihály, Irányi Dániel, Rökk Szilárd.
A kúriának Hétszemélyes törvényszék a neve. a tábláé Ítélő törvényszék, az el-sőfokő Váltó I\'el-Törvény-szék.
34 magyar püspökség
Az e^-házi méltóságok sorában 18 ír^yéspüspök, lt választott püspök tfs 5 üresedésben lévő püspökség szerepel.
A muraj-keresztúri Apát ur« FU-szár György, a «Tapoltzal» Popovits Vazul, a .háhóthl bocsári Svastits Károly. A .Felső EörsL prépost Nik-lesz János.
.Az evang. Agoslai és HeLetial vallástételt követők i zalai osperi^sógo üres.
Nagy Kanizsa Mezőváros, mellynek rendezett Tanácsa van
Nézzünk körül egy kicsit a 90 őv előtti országban, a vidéken is. Oda is elvezet a Nemzeti Kalendáriom!.
3fi szabad királyi városa és 18 len-dezett tanácsú városa van Magyarországnak. Nagykanizsa ai utóbbiak közé tartozik; amikor Kőszeg, Sopron, Székesfehérvár szabad királyi városok.
A vármegyék sorában 21-ik Zala és — leírni is fájdalmas! — még 38 következik utána.
Ismerős nevek a vármegye élén
Zala főispánja gróf Batthyány Imre, kir. főlovászmester, .a\'hélszcmélyi fő. törvényszék kózbirája.* A megyei tisztségek közt ilyenek Ls vannak: várnagy, lovászmester, pertárnok, földmérő. «Al ispány ke>tő is van. Az egyik Ker-kápoly István (Kővágóörs), a másik Csilla Lajos. A pénzügyigazgatót ek-
HALAI KÖZLÖNY
1 m. április 17
kor míg főadósze lőnek tisztelik.
Zala ü képviselői küld as országgyűlésbe. Hat járása van: n tapolcöi szántói, kapornak! (Kanizsa is ebbe tartozott), egerszegi, lövői és mura, közi. Kanizsa főszolgabirája S.ümeghy Ferenc, alszolgabirák: lob János, Thassy Gábor, Ilaiky Lajos. . Esküditek .: I.éránt xatnás, Háry Antal, Darás Farkas. Gyámszolgabiró Talabér György. Aladószedő Kolsay Lajos. Biztos Farkas J.
A kanizsai tanács
Nngy-Kanizsa bírája Bernáth Gáspár, szónok Babotsay János, fiskális és jegyző Tóth Lajos, aljegyző Vlasits Eduárd, tanácsosok: Jack Fr., Kozári Imre, Nötlig Ferenc, Michel Ign., Ja-kopovlchVpéter, Szabó" Ferenc, Buváry János, Virth Károly, Szokol János, Imrei Ferenc, Dávidovich Gy., Kiss Mihály.
Posta hetenként kétszer
A posta minden vasárnap délelőtt 11 és csütörtökön/délután indult Kanizsáról. Bélyeg mé< nincs, a levél szállítási diját készpénzben kell kifi-zetni. Fél latos levelet 10 iné-földig 2 krajcáréri, 20 mérföldig fi, azon felül 10 krajcárért visz el a posta.
A bécsi gyorsszekér
persze nem mindenhol ilyen ritka a postaközlekedés. ..Mindennap éjjen délutáni 4 óra ütéskor indul a gyorsszekér Budáról Bécsbe, ahova a kö-vetkező nap estvéli 10 órára felérkezik. Budától Bécsig e.jy személy fizet 15 fr. 14 kr. pengő p..
A Dunán Moldovátóí Pozsonyig 44 magyar gőzhajó jár, sőt van egy «hadigőzösünk. is,a .Mészáros,, amelynek fedélzetén 12 ágyúcső meredezik.
Mibe törött ki a zalai magyar bakák nyelve?
A .Magyar Gyalog Ezrelek. sorában ott van a 48. ezred is, tulajdonosi. Erneszt Károly főherceg, .második tulajdonosa. WiesenhorsU Wissiak Leo pold Feldmarschall-lieutenant.. (Szegény zalai magyar 48-as baka! Vájjon volt-e egy is, aki egyszuszra ki tudta (mondani a tnJásod-ezredtulajdonosának nevét?) Az ezredparancsnok Braun -hofer János volt, az Oberstlicutenant Marziani György. Majorok voltak: Odelga Károly, Desinin Móricz.
Nagykanizsa neve e!ő sem fordul a 48. gyalogezredről szóló adathalmazban. «Verbunghely: Soprony, Stáb: Fiume, ne velő ház: Soprony. UnifoitnJ: sötétzöld hajtóka ó> gallér, sárga gomb.. |
Csillagvizsgálói észrevételek
A vásárok február 2-án, március 18-án, augusztus 15-én ós december 8-án voltak Nagykanizsán. A .héti vásár, szerdán és pénteken. (Letenyó-nek eggyel több: 5 nagyvására Yolt.)
Most ugorjunk e.^y nagyot, hagyjuk a posta-kocsit, a gyorsszekeret is, n hadigőzös is aliglia le.ine elegendő. Az égi világban nézzünk körül egy kicsit, ahol 90 esztendő egy szem-pillan lásnak is csak milliotmbdrésze, igy hát Ott sok változás azóta aligha esett. A .csillagvizsgálói észrevételek, cimü rovat kalauzol itt bennünket. Azt mondja: «Ez évben négy fogyatkozás forduland elő,, az egyiknek • a végét még me^látandhatjuk..
Az égi hatalmak az időjárás sodrát se szabták másra azóta. A minden bed időjárási jóslat tanúsága szerint az éppen olyan szeszélyes volt akkor is, mint akármikor azóta. Csak akkor szebben nevezték a* időjárás rigolyáit, l/ihet, hogy poétaember volt a Nemi-zeti Kalendáriom miotcorologusa, mert ilyen időket. jósolt 184tJ magyarságá-sak: homályos, kedvetlen, — lágy idő, tiszta, — komor idő, — folyvást hideg, _ állhatatlan Uő, — folyvást liő napok, — ködös ós durva, stb.
• ! I M : . I •
Végállomás. I.
Ködös és durva napokat ne.n hiába jósolt a régen porladó naptárcsináló. A .ködös ős durva, napokból, «komor időből, azóta túlontúl sok is valóra
vált és .folyvást hő napok .kedvetlen • láncából szövődnek n magyar esztendők ma is.
Ma-
Végállomás! N\'Ortt folytatjuk tovább az utazást. <
Felejteni utaztunk kilenc évtized történelmi betü-csapáin. Ha ez pár percre sikerült, akkor Trattner és Károlyi urak munkája a sajtószabadság
„A szósz kitűnő, de az
Igen tisztelt Szerkesztő Ur ! Már1 régen feltűnt nekem, hogy különböző uton-módjon milyen elszánt küzdelmet folytatnak a pest _ nagyáruházak a vidéki közönség megdolgozása érdekében. Jámbor vidéki vagyok ugyan, de némi gyanakvás ébred a szivemben a tulbuzgajom láttán. Gyanúmat alaposan megerősítették személyes \'Itapasztaiabaim;, amelyek keservesen kiábrándítottak abból ia j\'|égebb(i véleményemből hogy csakugyan jobban járok, ha szükségleteimet nem itthon, hanem valamelyik pesti nagyáruházban szerzem be.\'
Előre boesájtom, hogy nem »ha-2»beszéLek«, hiszen köztisfítviselő vagyok, nem pedig ipajtlos, vagy kereskedő s igy lényegében mindegy nekem1, hogy hol vásárolok. A fontos csak az, hogy méltányos Öröm jó áruhoz jussak.
Éveken át nem mulasztottam el, hogy végig ne járjam az áruházakat, ha Pesten volt dolgom. Pros-i pektus utján, jKxstai árurendelése-^ ket is eszközöltem és laz is sokszoil megesett, hogy Pestre utazó rokonaimat, vagy J>atr{átajmat képben* toegj, hogy Szívességből htapfjoald számom} m egye tamást ,fVaÍAmely$kt áruházból. Most mjár bevallhatom! utólag, hogy »nalv vidéki pali* voltam 6 nem tudtam kivonni magam a j>esti áruházak fortélyosan ügyes reklámjainak hatása alól. Nem vagyok gazdag ember, izgatott hát a jutányos beszerzési lehetőség és a »sok kiesi sokra megy* elvének alapján hzt hittem, hogy takarékossági ösztöneimet csak ugy élhetem ki igazán, ha a köménymag tói la harisnya tartóig minden holmiért a pesti áruházakba hordom a pénzemet. Altalános emberi gyengeség, — s ez minden vidéki vásár* lóra vonatkozik — hogy makacsul ragaszkodunk egy \'fixa ideához. Ez a magyarázata annak, hogy évek) során ál bedőltem annak az egy-, szerű ügyeskedésnek, miszerint, majd minden áruház időnként né-
,90-dik tavaszán ti hajtott szál
ulmenli virágot. Jó ehhez n szál világhoz lehajolni elmenőben és hinni a láttán, hogy bármilyen .állhatatlan idők. ösvényeit tapossuk: — at élet egyre ujul és a horizonton érik már a .lágy, liszla idők. bimbófakasztó jóslala.
Icsó húsnak híg a leve"
hány úgynevezett »slágerclkket« hoz ki a piacra »slágerárakon«, ami azt jelenti, hogy ez a cikk néhány fillérrel olcsóbb ugyan, mint a rendes kereskedelmi forgalomban, de ugyanakkor ezer meg ezer más áruházi cikk vagy éppen annyiba kerül, mint az iparosainknál vagy kereskedőinknél, vagy meg annál is többe.
Igaz, hogy az áruházak kirakatai művészien ügyesek, igaz, hogy a vastag prospektusaik ördöngösen mutatósak^ — az is Jgaz, hogy az áruházi pultokon kirakott hatalmas árutömeg frappáns látványt nyújt, de végeredményben csodára az áru-, házak sem képesek, tehát akármilyen kitűnő szószban tálalják fel a dolgaikat, az olcsó húsnak náluk is ép oly hlg a leve, mint máshol.
Befejezésül még \\<csak (annyit, hogy mióta újból itthon vásárolok, valósággal élvezem, hogy nem kell többé az árut Pestről hazacipelnem és ha idehaza vásárolok bátorait, ami ellen panaszom van, vagy ha csak egyszerűen meggondolom a vásárlást és ki akarom cserélni azt, amit vettem, akár napok multán is, széi>en besétálok a helyi iparoshoz, vagy kereskedőhöz, aki ismer engem, meg akar tartani vevőjének, ragaszkodik hozzám és a legnagyobb előzékenységgel, udvariassággal igyekszik kívánságomat telje-j siteni. |
Levelem közléséért fogadja Szer-kesztő Ur köszönetem nyilvánítását.
alálrát.
Kanizsa nem marad el!
A „Fekete gyémántok- minden magyar vidéki várost megelőzve a budapesti premierrel egyidöben kerül bemutalásra.
In memóriám
Dr. SZABÓ ZSIGMOND*)
Irta: G1NO CUCCHETTI
Több volt mint barát... testvérem volt. ö voif\'az első, aki a nagykanizsai állomáson faagy szeretetted fogadott. Magyaíprezégon 6 vojll az első, aki vendégszerető házát megnyitotta előttem, az első volt, aki meghatottságtól reszkető hangon érdeklődött nálam Olaszország és a Duce iránt, ő volt a magyarok közül az eísőj aki nekem irt, akinek én Írtam, midőn évekkel ezelőtt a Budapesti Reviziós Liga fel* szóllitott, hogy Nagykanizsán i> tart snk előadást. j «
Attól a naptól fogva, mikor magyarországi körutaimon a Reviziós Liga tárgyában beszédeket mondtam, mindig Kanizsára mentein legszívesebben ; ez a város mindig vezetett a lelkesedésben, mikor a revíziót emlegették. Jó barátom, dr. i Szabó Zsigmond volt az, aki forró hazasz&rlauettöl áthatott fleveleiljejn! meleg szavakkai utalt az olasz—ma-1 gyar barátságra és telve volt reménységgel és törhetetlen hittel iaa ö gyönyörű, de annyira szerencsétlen hazájának jövendő sorsa iránt. Ily módon jaz érzelmek mélységében és a gondolat közösségében fejlődött ki közöttünk az a sirig tartó barátság, mely később testvéri szereletté változott. |
Itt vannak előttem\' levelei; e gyászos alkalomból összeszedtem Őket. Elnézem a reszkető vonásokat, melyek akkor már árulói voltak a súlyos kórnak, mely gyötörte. Ha majd imádott hitvese és forrón szeretelt fia kegyeletes kézzel Összegyűjtik irásait, ne feledkezzenek el azokról a levelekről sem, amelyeket »Olasz barátjához* intézett^ mert talán ezekbői legvilágosabban tűnik ki nagy, hazafias lelke és önzetlen baráti szive.
Négy izben voltam Nagykanizsáig mint a budaj>esti Reviziós Liga küldöttje, ahol fejtegettem a város derék lakosságának a dunamedenoej^ középeurópai és balkáni politika aktuális kérdéseit. Reánk, revizionistákra azonban mindig Magyarország revíziós ügye volt a fontost, ebben merült ki soha nem pihenő fáradozásunk és buzgóságunk. Most is szemem előtt lebeg a nagykanizsai városháza impozáns terme zsúfolásig megtelve, képviselve ott a társadalom minden rétege és az a megható jelenet, amikor áhítattal énekelték ott az olasz és a magya* nemzeti himnuszt. A íöld aaztaínál ül az egyik olcíaloh a Reviziós Liga illusztris képviselője, ennek fl városnak annyira vendégszerető polgármestere, a másik oldalon kedves barátom, dr. Szabó Zsigmond. Mindig ő, csakis ő van mellettem, egy pillanatra sem hagy <*1, ■ hjvten kiséri szavaimat, egyet sem mulaszt-el belőlük, szorgalmasan jegyezget, hogy forró lelkesedéssel fordítsa lé beszédemet a jelenlevő hallgatóságnak. ö az, aki mielőtt a publikum széjjel menne, hozzám szót és újra nyilvánítja érzelmeit, amelyek az ő hazafias lelkéből fakadnak ; az öreg és tapasztalt politikus beszél belőle,
♦) Máskor a Zalai Közlöny minden nagyünnepi számában cikket irt dr. Szabó Zsigmond. Az első húsvéti számi, amibe ő már nem írhat, mert kezéből kihullott a toll őrökre. Ezt a szomorú \'ürt j>ótolja a fenti cikk, amelyet Gino Cucchettí, a kitűnő olasz köl\'Ő és publicista irt dr. Szabó Zsigmondról és Szabó Győzőné fordította magyarra.
Országos nagyságok jelenlétében rakják le a nagykanizsai kulturház alapkövét
Janina 13. Nagykanizsa nagy ünnepe a Szent Jobb lehozatala
A nagykanizsai kulturház sorsjegyakciója és anyagi fedezetének többi mozgalmai csendesen végzjk munkájukat. P. Czirfusz Vlktortfi plébános és dr. Hegyi Lajos főjegyző, a rk. egyházközség világi elnöke mindent elkövetnek, hogy a város által is legmesszebbmcnőleg támogatott kulturház-ügy minél előbb testet öltsön. A mozgalom vezetői tisztában vannak a kulturház jelentőségével, annak kihatásával ia nemzeti és vallásos életre, tudják, hogy a kultúrházban fog otthont találni az a nagy nevelő miunka, a
melynek utja a templomokba vezet.
A kulturház alapkőletételének napjául junius 18-át tűzték ki, amikor Nagykanizsára hozzák a Szent Jobbot és azt \'ünnepélyes "körmenet--bon végighordozzák a városban; Nagykanizsa lelkesen készül a nagy napra és méltó fénnyel fogja fogadni első szent királyunk Jobbját. Ebből az alkalomból Nagykanizsád országos nevű előkelőségek érkeznek, akiknek jelenlétében történik a kulturház alapkőletétele a fc-, rences káptalan által megszavazott Horthy Miklós uti telken.
A vidéki közönség kezd kiábrándulni a pesti áruházakban való vásárlásból
193&. áprllli 17
aki soha el nem muló hitlel és blra-kodó neménységgel íiéz a jövőbe.
Kedves Szabó, te idealls\'a öreg barátom ! Szemeim telőtt látlak, mikor a nagykanizsai fedett állomáson rózsacsokrot nyújtasz áf féleségemnek, amelyet a két nemzet közös színeiben pompázó szalag tart össze és a magyarokat jellemző lovagias gesztussal csókolod meg ia kezét, midőn elbucsuzunk. Én a következő szavakat intéztem hozfejád : »ATrivederci L* anno venturo!« A viszontlátásra a jövő esztendőid ! És te mintegy balsejtelem hatása alatt, Így feleltél : »Ij?en, ha még életben leszek !« A vonat megindul: »lsten veled Zsiga, a viszontlátásra*
Három hónappal később levél érkezett egy ,pesti klinikából : Dn Szabó Zsigmond rosszul van, egy á|)olónönek diktálja a le\\elét; szelleme azonban erős, tiszta, mint a nap fénye, elméje teljes frisseséiben ragyog. Többi között azt írja : ^elolvastam uj könyvecet: A. nagy változásokon átesett Magyarország gyönyörű mii ; nagy szolgálatot tettél vele sokat s>jenvetíett hazámnak, amely örökké hálával adózik érte. Ha meggyógyulok, cikket Írok\' a Zalai Közlönyben errőf a könyvről..
Én napról napra vártam az igért cikket és helyette jött a gyászos hlr : Dr. Szabó Zsiga nfnes többé, meghalt.
Szegény jó öreg barátom! Menynyire igazad volt, midőn az én búcsúszómig;, amely_ a viszontlátást emlegette, te Istenveloddel feleltél. Itt van az ígért újságcikk, de fájdalmas szivver, könnyes szemekkel én irom azt helyetted. De azért nemsokára eljövök újra, eljövöík, hogy megcsókoljam a hideg ínár-ványt, mely alatt pihensz a kemény földben és hogy viszonozzam azokat a rózsákat, melyeket nekünk} bucsuképen adtál, hogy újra /ás am árva otthonodat, gyönyörű hazádat, amelyek szentek előttem\', mint a hogy örökké Szentnek tartom emlékedet. I
Csak most tudom, hogyan szeretlek
Csak most tudom, kedves, hogyan szeretlek,
Mikor lassan, búsan
Egymást veszítő, közömbös utakra
Siklanak az ivek —
És tudom már, hogy a csoda elmúlt,
Hídba várok rád,
Soha el nem érlek I
Csak most tudom, hogyan szerellek,
Mélységek fölött járt,
Elfáradt lelkemmel, hogyan vágyok hozzád, Kl oly örök messze,
Hogy a képzelések gyorsszárnyu madara Az álmok csöndjében Hiába keresne —
Csak most tudom, hogyan szeretlek. . . Az ősz kopogtat már az ajtómon halkan, Az útnak lassan vége, egy nap itt a tél. Köszönöm, hogy voltál, azt, hogy nekem voltál,
Köszönöm, kedves, hogy egyszer szerettél...
W/nklernó Munkács! Noémi
SLAZENGERS London
legjobb angol
tenniszötö «labda
lerakat.
Szakszerű és gyors hurozás
Vígónál. ,on
ZALM KOELONY
Ic^aVis
részesül oz Aspirin előnyeiben-• ártalmatlan és hatékon)\' - ha ügyel a »/3oycí .<-keresztre.
ASPIRIN
TABLITTAK
0,5
Amikor minden az övék volt...
(Emlékezés a magvarság két vértanújáé)
Szorongva ültünk néhányan akis ^szerkesztőségi szobában*, a József körút 8 számú ház második emeletén, amely Vermes Gyula székesfővárosi hittanár szerény butoiózott szobája volt, de egyszersmind áz akkor széles kiterjedésű keresztényszocialista mozgalom bá\'or tollú uj-ságjátnak, a »Keresztényszociali&-mus«.nak szerkesztősége is. A konv mün hóhérai vad gyűlölettel szed-, tek össze mindenkit, aki »gyanus* volt. A jezsuiták templomában oí.t voltak a hivők j>adjaibán a vörös kopók, akik éber figyelemmer kisérték a templomba jövőket és r.enf egyet közülük, amikor Im\'ája után kiment az Istenházából, elhurcoltak a közelben várakozó gépkocsin a parlament pincéjébe. Sokan közülük félig agyonverve, összetörve kéül tek kl, de \' voltak, akjkjet sohsem látott többé viszont kicsi családjuk. A .Keresztényszocializmus* szerkesztőségének tagjai sok boi áot törtek a kommün kitörése előtt is m&r kunbé\'áék orra alá, felverték Buda« l>est magyarságának nemzeti öntudatát. Indexre kerültünk mindany-n^lan, főleg azonban a vezér, az elszánt és törhetetlen magyarság gárda vezetője, a mozgalom lelke : Vermes Gyula tanár, pap-szerkesztő Szegeden szervezték a nemzeti hadsereget, híveink közül többen áíöí-tözetben, megfelelő okmányokkal felszerelve átjutottak a vörös határláncon, hogy átvigyék a szegediekhez a bizalmas jelentéseket és sürgessék a nemzjeti hadsereg átkelését. Budapest hazafias magyarsága a katakombák életét élte, idegzete felőriödött a holnap, de főleg az éjszakák bizonytalanságában. Nemi tudta senki, mikor ragadják ki csaladja körébői a rohamkéses, kézi-gránátos terorfiuk. Vermes Gyula is kiadta a jelszót:
— Ez nem mehet így tovább. Itt tenni keli valamit. Átmegyek Szegedre, beszélni akarok a Fővezérrel, beszélni a vezetőkkel. (
Vermies Gyula neve akitor mái4 országos fogalom volt a keresztényszocialista mozgalom ós újságja révén. Az elhatározást tett követ e. Csak a demarkációs vonalon való átjutás volt probléma. Végül Is elhatározta, hogy a baranyai vonalon, átszökik Szegedre. Akkortájt megbecsülhetetlen munkát vég/ett Szegeden Zadravetz István franciskánus házfőnök, a nemzeti hadsereg későbbi tábori püs|>öke. Vermes Gyula személyes barátságban volt az izzó magyarságú franciskánus páterrel, ugy tervezte, hogy nála száll meg. öleléssel búcsúzturk el Vermes Gyulától, tudtuk, hogy vállalkozása kockázitós, egyenlő egy istenkisértéssel.
- Ha nem jönnék többé vissza, mondotta elfogódott hangon, ugy értesítsétek az édesapáit, aki Zen-tán lakik...
Mjtndenki élezte, hogy Krisztus ,
erős lelkű papját nem látjuk többé viszont ebben az életben.
Multak a napok, a hetek. Naj)cn-ta össze jöttünk a kis papi szobádban, hogy érezzük magunk között szellemét, mig hírt kapunk róla.
Időközben bizalmi embereinktől megtudtuk, hogy a kommün vérebei megneszelték, hogy Vermes át akar menni Szecedie, ezért utasítást adtak az összes határőrségeknek1, ho-,,>y tartóztassák le és élve vagy halva szolgáltassák be. Az országos bünügyl értesítő 1919. július 31 -1 száma (ereklyeként őrzöm iréaaszt-ilom fiókéban) |>edig már körözi ós két fényképben is nyomfozza. -Egyiken papi ruhájában, a másikon p°Jgá\'i mhában.
Nappal mindegyikünk elvégezle munkáját, mely részben abl>ói állott, hogy őrködjünk híveink, gárdánk felelt és ha elfogták valamelyiküket, elmenjünk Romanelllolasz alezredeshez és kérjük intervencióját szabadonbocsátásuk érdekében A szabadonbocsátás rPkán sikerült, de életüket sikerült több alkalomkor megmenteni. Romanelli alezredes számtalan magyarnak mentette meg erélyes fellépésével életét. Mi, keresztényszocialisták nagyon sokat köszönheünk ennek a nemes Jelkü olasz kalonának Később, az oláh megszállás alatt is, mikor román cenzorok de sokszor nem akarták lapunk megj\'elenését megengedni/ ismételten Romanellihez fordultunk intervencióért. Egy alkalommal az olász alezredes maga is fel volt ház-borod va a bennünket ért sérelem miatt (olasz védelem alatt akartunk akkor megjelenni !) és kijelentett** e sorok Írója előtt (csak némtetíüí tudtunk érintkezni egymássá í)Xv
— Ja, was 50II ich machen ? UiV-sere Arm-ee Ist leider unt^n in Fiume, und das ist ziemlich weit von Budapest... Leider... |
Persze mindegyikünknek meg volt a maga bizalmas és komoly feladata. Egyikünk sem tudta, hogy ta-lálkozik.e még újból társával. Azért mindegyik elválásunknál a kézszorítás mindjárt búcsúzás is volt-Tudtuk, hogy vadásznak reánk ís a proseribáltak között vagyunk. Nen künk, családos emberieknek kiülö-i nősen kellett vigyáznunk.
♦Multak a hetek. A kis papi-szq* bácskában vártuk a kommün buká^ sát. Sajnos, a* ismételt ellenforradalmi megmozdulások a polgájság szervezetlensége miatt, de a vörösök jólértesültsége miatt is, ismé-. lelten kudarcba fulladtak. Bármily elszánt és íélkes gárda állott Dor-
ir.ándy mögött, bármily hős és
nagyszerű is volt a iudovlkáso"; bái tor kirohanása, a vörösök jobban voltak megszervezve, fegyelmezíeítt-ségük és fanatizmusuk páncélján lesiklott a nem>eti érzelrnü hazafias polgárság ismételt ellenforradalmi kísérlete.
Mikor végre felrepült a monitorra a piros-fehér-zöld\', még akkor sem volt sok örömünk* hiszen akkor meg Mardarescu hordái tap03. Iák a magyar főváros utcáit, amelyeknek kövein még ott piroslott megölt hazafiak mártir-vére. Most erekkel kellett sokat bajlódnunk. Újságunk bátor szava, erős nemzeti Iránya nem tetszett a megszállóknak, sem cenzoraiknak. Visszaetn-i lékszem, amikor saját háztartásunkban nem volt fa, de a Gavrilescu nevü cenzornak egy szekér fát szállítottam utolsó pénzemen a lakására. Ugyanis az újságunk kereszt ü engedésének ez volt az ára... Mígnem sikerült saját emberünket, cqy erdélyi fiút becsempészni az oláh cenzúrához, aki vígan rányomta minden példányra, hogy »Censurat!«, - de j>ersze iktatva nem volt á lajstromban. (Ugyanakkor járt a Váci uti városházán levő oláh cenzúrára az Alkotmány munkatársa ís, a nagykanizsai származású dr. Simán ujságii\'ó, akit édesanyjával később egy Luxics nevű rabló rwe^i gyilkolt, ami miatt ki is vé/ezték.)
Multak a hetek Ös semmi hlr Vermes Gyuláról. Háziasszonya, majd édesapja feljelentésére megindult a nemzeti hatóságok részér^ a nyomozás, de hiába. Vernus Gyula szerkesztő »eltünt.« Szobája árván maradt, könyvei gazdátlanul. Dei azért mindenki várta, hátha ^íégls...
Hosszú hónamk multán, a magyar hatóságok ruhafoszlányokat ta\'állak a pécsi demarkációs vonalon, nem messzje onnan o;zlásnak indult férfiholttest feküdt. Méterekre tő\'e egy másik, a felismerhetem lenség lg kikezdett holttest. Az egyik nél megtalálták papi Igazolványát: Vermes Gyula fővárosi hilta\'iár, a másik, Vermes kísérője és hűség -s barátja, Hollós Ferenc, az Alkotmány kiadóhivatalának tisztviselője.
Mindkettőt a vörös bányászok golyói ölték meg, amikor át akartak menni a demarkáqlón. Fény-}\' képüket már korábban megkapták a vörös őrségek tagjai. Későbbnagyj ixrmpával temették ei Vermes Gyu-« \'át, a nemzeti gondolat és katolikus hitvallás mártírját, valamint ban iát ját, a keresztényszocialista mozgalom hűséges harcosát, Hollós Ferencet, szü\'eiknek egyetlen reménységét. I
A nemzeti gondolat, a magyar-i ság hűséges katonái, a nemzeti sajtó kipróbált harcosai kegyelettel dóinak vissza mártir.lestv\'érükre, Vermss Gyu\'ára, a |>ap-s?erkcsz\'őre és hűséges bajtársára, Ho\'lós Ferencre. i
Benedek Rezső
Hosszú Idő óta fekvő betegek a teiméazttes „Ferenc József kese-itlvizet nagyon szívesen isszák is annak gyors, bí\'tos mindig ke!-lerre* haBhsj\'ó hatását általánosan dicsérik. Kérdezze meg orvofát.
NagyotfiallóKnaK megváltás
. SIEMENS-PHONOPHOR!
I Uj rnod.r. cuatxuUkM trp.a.k, r Kérjen képe* árjegyzéket.
SIEMENS, "■"
Budapest, VI, Nagymezőn. 4
s
ZALAI KÖZLÖNY
1938. iprilli 17
a
Épül, szépül Balaton-vidék
x A Ba\'a\'on készül már
a nyári szezonra. Min :\' denfelől a Balaton. — \' partról érkeznek a Whek építkezésekről,\' a fürdőhelyek csinosításáról.
Balatonmái Ián u községházáival szemközt, egy jólelkű özvr^y.is/.. szony által adományozott telken ká. jzolnaépllést készítenek elő. Előne-láthatólag két éven belül megépül a tnárlai elsőoszlályu -személy- és teherkikötő Is ; nemrégiben volt hl. valalos helyszíni szemle ezügyben.
Hévizszenlandnás augusztus l-ig elkészül a vágóhldjávul, nmj mooil jrengőbe kerüli. t
Balatonalmádi 8 ilOOO |>engőkölt. séggcl bővíti a csendőriakt \'nyút
A za\'al parton a balatoni müut javítása megkezdődik. A szük-égés anyagól már végig az ut inent.\'n ki-szálliiották.
A balatonfüredi l|>aros gyó^yház ügyet, Pelneházy államtttkjáj- kiji* lenlése Szerint, megvalósítás előtt áll. A kormány nagyobb segély! ad hozzá. A vármegye elvben elfogadta a füredi Kisfaludy-szobor áthelyet zésnek terveit és annak költségeihez hozzájárul. A füredi fő közlekedési uton, amely az állomásról a gyógy-térre vezet, a tavasz folyamán mog-épIUk a járdákat.
Balatonmária 5000 négyszögölre nagyobbította vásárlás utján « kis. állomás előtti telket, amelyen j>ar. kot létesítenek.
Balalonfenyves rtemplomU\'rén ujabb tavaszi fásítási és parkosítási munkálallokat hajtottak végre
Balatonbogláton a kikötő közeli, tan felötlött területen a székesfővárosi testnevelési felügyelőség fő-ísko\'ás leverne sportiskolát és tisztképző tanfolyamot létesít, az iskola építkezése rt>vld»en megkezdődik.
Balatonalmádi Szent Imre templom épitsére gyűjt.
Fonyód és vidéke 130 lajgnl lj>a. roskörl alakított. I
A keszthelyi Balatoni Museum az Idén és jövőre 40-40.0110 pengőt kap a kotvnánylól, ugy ho^y a tervek szerint az. Idén végte befejezik az épllloczést.
Balatonföldváron betonozzák a járdákat, a ]>arkosllás nagy lendü-leltel folyik-
Bnlatunarácson reuma.gyógyitás céljaira méhméneg ternvelő telcjwt állit fei* az Országos Méhészeti Egyesület.
Balatonvidéki Ké|>esltett Kertészek Egyesü\'ste alakult, Földvár székhellyel, vlrágoalláti és élelme-zesl jitloblémák szervezett mogpl. dására.
Badacsonytomaj GyeiVsdlás kö-zOH rövidesen megtörténik « trtvvo-zelék n-«gépltíse A műszaki bejá-rás a jövő héten les!
BalalonboglAnon letették az u| református templom alapkövét Szent Klnlslóf tazobnot Állítanak
Olcsó él jó szálloda Pesten
fl METROPOLE,
■ Rákóoxl-uton.
t50 kényelmes szoba 4 pengőtől, teljes penzióval 9 pencTÖl. Az Étteremben szegedi Farkai Jó.ka muzsi áfy a télikeriben délután és este a Virány-JftK* Játszik a tAnchoz. Hallgassa meg mindkét zenekart rádión. Adjon barátainak találkozót, hívja meg ókét vacsorára a
METROPOLE-ba II
fel Földvár és Szánlód között. A hozzá szüksége? parkírozást már készilik.
A vjllany-iávvezelék bejárása Badacsonytól Gyeneslg megtörtént, a szakasz egy részén már az Idénlesi villany.
Balalonszéplakon, az tij fündő-lelejien megUnne|>elték a 100-ik vil-
la felépítését.
80.000 ilengőbe kerül a jég Állal megrongált kenései kikötő újraépítése Most csak kijavítják 6000 P költséggel. ,
A fonyódi kikötő köt nyékét u|ra parkírozzák.
Uj plébániaJak éjillését kezdték meg Balaltwbogláron. .
Számok az encbarisztlkns kongresszus előkészületeiből
Sikerűit biztosítani a kongresszus politikamentességét
A májusi Eucharisztikus Kongresz szus napjaiban a magyar főváros vendégül látja az egész világ k\'itoj liciznvusának képviselőit. Az utolsó hetek előkészületei hatalmas ütemben folynak- Az előkészítő főbizottság osztályain erőltetett ülcmlx-n folyik a munka, de különösen azokon az oszlályokon, melyek a külföldi és vidéki vengédek ti/ezreinek elhelyezésével foglalkoznak. AKöz-» ponti Vendéggondo/.ó Hivatalban mintegy
négymillió különböző színű szelvényt
osztályoznak és fűznek össze megfelelő tömbökbe. He\'ek óta folyik a zarándokszállások szalmazsák jaf^ nak tömése, az
50.000 szalmazsákhoz száz vagon szalmára van szükség.
Elkészült a különvonatok menetrendje. Több, mint
200 különvonat
érkezik a kongresszus napjain a székesfőváros pályaudvaraira. A főpályaudvarokra a külföldi különvonatok érkezhelnsk, míg a léi földi zarándokok különvonatai a Kelenföldi, Ferencvárosi és JÓ/^efváiv>si pályaudvarra és a külcn épült két szükség-pályaudvarra fúlnak be.
A Hősök.terén építik már az óriási arányú kongresszusi diszoltárt é; a városligeti tó medrében rövidéin hozzáfognak az ülőhelyek elkészítéséhez, mely célra 2/10 vagon fát használnak fel.
Európa legnagyobb-nézőtere
készül itt, mert csak az ülőhelyek száma 185.000 lesz. Az ülőhelyek értékesítéséi* külön jegyosztályt állított fel a rendezőség.
Mihalovics Zsigmond 111. kir. kormányfőtanácsos, tb. kanonok, az előkészítő főbizottsjág igazgatója} meghívta a sajtó képviselőit é; előttük kimerítő ismertetést adott a helyzetről :
— Az utóbbi hetek némi bizonytalansággá ringatták a lelkeket, de a leghatározottabban, fe\'elösségünk tudatában állítom, hogy & ko.ignesz-szus sikerülni fog, sőt máris sikerült. Nem csak idehaza hallgattak cl a hiób-hirek és váltotta fii a bizalmatlanijágol az osztatlan megelégedés, de külföldön is Elismeréssel nézik munkánkai és meghajolnak előrelátásunk és gondoskodás sunk előtt. Sikerült biztosítani
a kongresszus politikamentességét
és siikerült a külföldieket meggyőzni, hogy « magyar nemzelbe lesz iannyi emelkedettség és önfegyelem, hogy a konyi esszust nem használja fci nemzeti céljaira. Egy nagy nép techtonikus rezg\'ése reánk nem terjedt át ugy, hogy felborítsa a belső békét és rendet.
Egész fcftrópa, sőt a vil^g figye-
lemmel ós éílieklődéáíjea fordulk a budapesti kongresszus felé. A budapesti kongresszusba máris lekapcsolódott a 100 milliós katolikus vi\'ágcsalád. A világ minden püspöke elrendelte, hogy a hívek bekapcsolódjanak a budapcsli ünnepekbe és megszablak a kapcsolódás mozzanatait is. Ezekben a napokban a fajok és nyelvek olyan katarak1 lája zúdul a Hősök-!erérev amilyenre még nem volt példa.
Mindegyik ország elküldi legfőbb egyházi képviselőit és eddig 17 bíboros, 71 érsek ós 227 püspök
jelentette be érkezését. A kongresz-szus ünnepi csarnokában 37 - 10 nyelven hangzik ei felszólalás : eny-
Husvét után munkába lép a nagykanizsai euchartaitlkus bizottság
nyl nemzel fiai fogják \'éneke\'ní kongresszusi himnuszunkat.
Tóih László főszerkesztő, a sajtóiroda egyik vezietőjc a külföld* sajtópro|>agandiát ismertette. Elmondotta, hogy több mint 3000 cini\' re mennek ki a"z országból a kongresszus kiadványai és ezeken keresztül
nyoloezernél több sajtóorgánumban
jelennek meg (állandóan a kongresszus hírei és a Magyarországról szó\'ó ismetetések. Hcfcnkintszázával futnak be az egész világról a lámpéldányok és Iapklvágtáik[, amelyek az érdeklődést bizonyítják és eddig 57 külföldi nagy laptól, érkezett bejelentés, hogy külön /tudósítót küldenek a budapesti kongresszusra. I
Huszár Károly v. miniszterelnök
hangoztatta, hogy a gyűlölködés mai korszakában a szeretet világkongresszusa ül össze máijusban Budapesten. A vidékről 300.000 részt vevőt várnak, Budapest katolikusainak száma 610.000, a külföldlekkel tehát közel i
egymillió résztvevője
lesz a kongresszusnak. Minden nemL zet részére fogadóbizottságok ala. kútnak és a íakás-kérdós, valamint az élelmezés kérdése olyan me^ oldást nyer, hogy az Budapest bew csilletére vá\'ik j .
Hat hét választ cl még bennünkjet; az Eucharisztikus Világkongresszustól. Az országos bizottság lázast munkát folytat, hogy a páratlan arányú vallásos megnyilvánulás minél impozánsabb és az apostoli
Magyarországhoz méltó legyen.
Nagykanizsa mint trianoni határváros is be\'ekapc-xolódlk a világkon. gr essz,u.s nemzetközi utasainak fo. gadlalásába. Nagyon sok külföldi vonat érkezik Nagykanizsán kenesz-lül az országba,, a tengerentulrólj olasz kikötőkbe érkező hajók1\' utasai is Kanizsán át lépnek magyar földre. Mindezeket a magyar határon, a fellobogózott nagykanizsai pálya, udvaron állandó bizottság fogadja. A helyi eucharisztikus bizottságé>.t az alkalmat arra is felhasználX hogy rámulasson a külföldlek elölt a trianoni igazságtalanságra. A nagykanizsai határállomáson minden vonalnál fei fog hangzani a magyar kiáltás a müveit nemzetek fiaihoz, hogy se^ilsék győzelemre juttatni a magyar igazságot.
A nagykanizsai eucharisztikus bizottság P. Czirfusz Yiktorin plébá. nos elnöklete alatt húsvét után ösz. szeül és msgkezdi a munkát. A hi-
vatalos város ós a rk. egyházközség ls belekapcsolódik a bizottság hej iyl munkájában. , v
Szeretném ha. . .
Szerelném, ha ezután Csak Jóság é* Hűség Lenne a földön, Egyszerűség / Szeretném, ha egy reggel Uj bűvös hajnalon Elmúlna minden Bús fájdalom.
Szeretném újra hinni, — KI elment — visszajön, S mosolyogva vár A küszöbön.
Szeretném, ha most Jönnél, UJ élet. Várok rád .. . Ó, mikor hajtod fölém Zöldlombu, tavaszi, Dús koronád ?
H. Nagy László
— Tcklntao meg a Kopstein Bútor-Áruház állandó butork(állítását. Izléeee é« olc ó bútorokat kedvező fizetési fel-telokkolté vásárolhat
Hói
kerékpár
felszerelve
92\'— P
Puck éi Slavr kerékpárok kedvező részletre Er»u,é kil>< jumml
P 4-40,
egyéb alkatrészek és kellékek la a legolcaébb .\'árban.
Brandl Sándor és Fia
Teleion: 12.
Deák-tér 2. (a leliőlemplomnál).
Javító műhely.
zala! közlöny
1538- áprllla 17_
á Krlsztng-legendákból
PILÁTUS
A történetíró Josepbus Flávius írásaiból is ingadozó, határozatlan jellemnek tűnik elő a Krisztus-legendák egyik legnagyobb mellékalakja; Pilátus. (
Bár a Szentírásban alakja rokonszenves, a higgadt elme előtt azonban pillanatig sem lehet közömbös, liogy az elbizakodott Róma, az időben még hatalma csúcspontján álló világuralmi téboly tiszttartója volt Inkább, a .nyugtalan vérű szemlta népek között és fölött, semmint fajának ói egyéniségének méltó képviselője.
A réfrnai iga alatt nyügő Júdea az oligarchikus papuralom béklyódban hisztériás kilengésekkel igyokc. zelt szabadulni rabsága fojtogató jármából. Az analfabetizmus sötétségében vergődő tömeget az írástudó^ és farizeusok önkénye minden nehéz, ség nélkül sodorliatta egyik végletből a másikba. Jézus, a szent rabbi fizikai és lelki csodatélelei csak pillanatra döbbentették meg és kényszerilették (érdre ezt a nyugtalan és jobbára semmittevő, kufár tömeget, mert az obulusok megcsőrgetése mór elégnek bizonyult meggyőződése feladásához. A tanítvány Iskárlót Júdás lelkiisme-ielének megvásárlásához már 30 ezüst pénz ls elégnek bizonyult.
Ilyen körülmények kőzött jelenik meg látszólag a rokonszenv köntösé* ben Pilátus alakja a szemlélő előli, mint olyan, aki a pomlpa és ünnep-hajszoló Róma túlfűtött légkörében nevelkedett és a világuralom laza erkölcseinek tág gyeplőjén é.\'kezett a leigázott Júdeába.
A biblia szerint meggyőződése ello-nére kellett Ítéletet mondania. Ez sem)-miesetre semi korszerűtlen nála. A Krisztus-ügy reá nézve mindössze incidens volt; esemény, melynek súlypontját a papi fejedelmek vállára igyekezett áthelyezni. Mondhatni: a papifejedelmek világi hatalmúnak érvénye a liiszteriás tömeg utján ki-kényszeritett Uétet, amely a keresztyén lütvallás Golgotáján a szenvedések keresztfájáról világol azóta a romló erkölcsök sötét éjszakáiba...
Ha belemélyedünk a Szentirásba ós az önként adódó körülményeket a kor rostájába vetjük, csak határozatlan töprengésbe mélyedtünk, micrl kétségessé lesz előttünk: vájjon Pilátus egyéniségének markánsabb jelenléte változtatott volna-e az Ítéleten 1 Hiszen a Szentírás sehol sem állapit meg részéről abszolút felmentést. Pilátusnak mindenhol csak a Krisztust elbocsájtó szándékával találkozunk. Pilátus nem akart Krisztus Mett pálcát törni. De hogy o felfogása mellett hatalmának teljes súlyával kl is tartson, gyávának bizonyult. ttfn ebben az emberben bűnt nemi találok...» — mondotta a valláshistóriailag any-nyira fontos kijelentését, azonban felmentő ítéletének jogérvényt szerezni gyávának bizonyult.
Ünnepnapokon szokás volt egy go. nosztevőt szabadon "bocsájtani, annak megkegyelmezni. Felnién\'ő ítélete dacára, a tömeg hisztériás töbzásának piessziója alatt, ennek a kegyelmezési módnak alkalmazásával akarta Krisztust megalázni. A rablógyilkos Barabás gonoszlételeivel emelte egv nívóra az Isten-ember Jócsclekedeteit.
A legendás római szilárdság nála csupán csókönyósségében jelentkezett. Példájánál önként vetődik fel, hogy ilyen felfogás mellett a kardiába dőlő római\'akkor nemi önmaga fölött mondott Ítéletet, hanem a közvélemény
iBdíptJtlB M ftltdjl li Blftlkiltlli I ^
KELLER-SZALON
— azelőtt Herczeg Katica —
eredeti párisi
trotteur, délutánt és estélyi
modelljeit. W0 Budapest, IV., Deák Ftr«ac-u II.
megvetése, elől menekült balsorsa sötét éjszakájába...
Pilátus kézmosásának biblikus legendája az akkori idők farizeusaitól kölcsönvett kétszínű Interniezzó csupán és arra kell gondoljunk, hogy Pilátus, mint Justitia íelk<nt lovagja, akaratának érvényével elibe állhatott volna a Megváltó szenvedésének és gyötrelmes halálának... A határozatlan és gyáva leikok kendője ma Ls a Pilátus törülközője. A megszállt tartomány üres lelkű csőcselékjének
rikácsoló «Feszítsd meg -je elég volt ahhoz, hogy azojríe-óre udj^i a Mestert. Gyönge jelleme elégtelennek bizonyult a következmények viselésére és e/. adta az első szegeket a keresztre vonók kalapácsa alá. Holott a római fepyveiok fényével belevilágíthatott volna a gonoszság éjszakáiba...
Sorsát e/ért sem kerülhette el. Kibukott, még mielőtt reá jött volio hibáira...
Bias-sAnyl Gyűli
Csúnya nö
nincs többé!
A legelhanyagoltabb arcbőrt [i rövid Idd alatt megizépltl a vllághltU nagy.nyedl
Kovács krém.
Éjjeli hasmálatra kék eaomagoláa (xslroi). Nappalt baaxnálatra aárga caoraagotAa (izáras).
Figyeljen a védjegyre I 303
balra polgárházak, pirostégla, fehér faragottkö, háromemeletes homlokzatok, végtelenül kecsesek, végtek lenül tiszták, s legalább háromnégyszáz évesek. . ,
A városház két része a müvészet-löténct két külön fejezete. Az egyik túlérett, tuldiszitett gótika, leszkecskék, ivek, kiugrö-k, esöfoh gók és szobrok halmazban, hogy a szemed nem pihenhet meg máshol; csak az ablakok kerek, ólomjkieieles üvegszenMn. A másik rész az olasz építészet végtelen oszlopsora^ reneszánsz egyszerűség és nemesség.
A környék tele kolosto. okkal és beginahőzakkal. AJiány régi kolostor, annyi muzeuni. Az egyikben Van Eyck képek és neves és névtelen flamand festők ezrei, a másikban XVlI, XViil. századi Interieu-
i ok, régi szőnyegek és régi zászlók, máshol Liévin de Winne vagy a barbizonl iskola tagjainak müvei... mert a moderneket is érti Gand. \\
Gand a virágok városa ls, itt született Antoine Trleat püspök keze alult a virágkertészet tudománya vagy inkább szenvedélye.
A katedrális előtt elnézheted ezt a szeiid és csendes várost. A nyugodt utcaképeken nem venni észre a 170.000 lakost. Mégis, szelJdrQ fogott kürtbugás tudomásodra adu hatja, hogy hajó érkezett a kikötd-be, talán tengeri hajó, a 32 kiloiméh teies csatornán; ha benézel a színes üvegablakok mögé, itt-ott hivattál t találsz, az élet megy, csak éppen szép és emberi ütemre fogta egy hosszan fejlődött s önmagát mindig féltő gonddal őrző civilig záció.
Ha vonzott valaha a szép és nyui galmas élet, s egy sok mindent átvevő s átadó civilizáció, ha szerettem volna familiáris lenni egy kultúrával, Gand és Bruges Tesznek életem legnagyobb kísértései. Igen, itt szép volna é\'nL Ebben a nyugfli lomban lehetne dolgozni és lehetne hinni. Ha valahol, itt érezhetni, hogy nem vagyunk egyedül, de egy emberi sorba tartozunk; hogy élünk a multb \'-l és élünk a jövőért.
tegnap Luovain-ben (Lővén) jártam. A háború alatt a németek; felégették a várost s számtalan ház viseli homlokzatán a kis márvány, táblát, egy fáklyával ós egy évszámmal. Van egy nagy emléktábla is : >Emlékezni fogsz rá, elmenő...« Gand és Bruges idiljéhez ezek az emléktáblák adnak egy kis tragikus
Ahol szép volna élni...
(Látogatás flamand városokban) Irta: dr. Ortutay Gyula
Bruges-be ugy mentem, hogy a halott várost tulálom, amelyről iskoláskönyveim Rodenbach-verse beszélt. Halott vőqost, elhagyott házakkal, a csatornák vörös és zöld mohába rothadó facölöpjeivel, kő. hidakkal, amelyeknek ivéből kihullni készül a sután faragott éktömb, a törött ablakok lágy léghuzatában szelíden suttogó kisporyárrkisérte~ tekkel. De az állomás előtt ta*,ik áiltak s az uton villamos futott, keskeny vágány u, kedves krémsárga villamos. A csatornákat megtaláltam az 1600-ból való kétemeletes házak között, kis függőkertek néztek le rá, koratavaszi virágokkal, kis motorcsónak puffogott rajta s, kiránduló hollandus-rakományának lelkesen magyarázott egy vezető. A Hydi(omel hidrán megvannak még a régi kövek, de régen cementtel kötik őket s a házakat nagyon velenceies módon (ölelő csatjojraáfcj vize legfeljebb reggel piszkos, ha a rakpartok kőpallóját lesikálják a szorgalmas és kényességig tiszta brugesi háztulajdonosok. A csafcor. nára néz a Szent János kórház tizenharmadikszázadi tép laép (Hete is, furcsa gót ablakai a vizben csodáL kozva nézik a tetőzet későbbi német flamand lépcsőzetes tűzfalát. Ez tőn az egyetlen elhagyott ház Bnu gesban s ez is csak azért, mert mu« zeum van benne. , i
A »Zöld« rakparton régles, magas kordék között vőllalkozó szellemű festők keresnek témát. Az uszály lassan mozdul a csatornán, a haty. tyúk alig térnek ki előle. A, hajós sem siet, generációk óta járja ezt a tájat, az ősapja a Rózsáskert körül ugy tépett rózsát az ősanyjának, mint ő, kicsit kihajolt a bárkából. Ha a bognár vagy a hajóács kiül egy lánnyal a »Szenelem tava« mellé, tudhatja, hogy bognár vagy hajóács őse 1700 körül ugyanide járt, nézte a távoli gót templomot, a sötét fák kontúrjába burkolózó fehérkövü őrtornyot s a hidat, sok kerek ivével. ,
A főtéren a biró háza, reneszánsz oszlopaival egy empire stilu-su kormányzósági palota s egy flandriai gótikában épült városház között húzódik meg. A városház melletti Krisztus Szent Vérének kápolnája 1100 körüli falukat őriz. Pirostégla katedrálisok, fchérkőherakással, annyi, hogy végül is belefáradsz. De mégis természetesnek találod, hogy megmaradt, amit Istennek építettek. Ha csodálni tudsz még i valamit, az ejt bámulatba, hogy megmaradtak az őrtornyok ls, a mikre annyi éve semmi szükség nincsen, hogy megmaradt egy óriás, közé])korban épült vásárcsarnok, 87 méter magas tornyával s talán az, hogy a homlokzata szobortartó beszögelésel mellé oda merték erősíteni a villamos vezetékének tartóit, nem féltek tőle, hogy meg-szentségtelenek multjukat. Dfc
miért félne a mult megszienlségíele-nitésétői, aki mindig benne él múltjában ?
A pirostégla házukban, amelyek az angol cotlage stjlusra emlékeztetnek, hosszú generációk éltek, egy tisztviselő család spanyoloktól, osztrákoktól és franciáktól máig; hány urat szolgált végig ? A, mesterember tudja, hogy ősei mikor viseltek céh mesteri tiszlet, a kisember Is ismeri ő eit, van családi hagyománya, a mult nem kirakat és restaurált műemlék neki, dc élete része. Kullurtáj ez a németalföldi sikság, csatornáival, régi házaival; az ember itt már elvégzett mindent, amit a természettel való küz-désnek szokás nevezni, nincsen hátra már más, csak gazdagítani és szebbé tenni a helyet, ahol élünk, Itt nincs hátra más, mint maga az élet, csendesen, szépen finoman, idil.ku-san, ugy, ahogy az emberiség álmodozói csak elálmodhalták.
Gand (vagy Gent) talán még csodálatosabban őrzi a régi városképet. Ha a középkori bárkák feljöttek a Lysjen, ugyanott horgonyozhattuk le, mint a mai uszályok. A Füvek Rakpartja őrizett meg legtöbbet a múltból. A, városi csűr, gabonaraktár falai a római idők óta feketednek, a céhek és iparoskorporációk gót, faragott homlok-zutu házait ma Ls lakják, a reneszánsz polgárházak talán gazdát sem cseréltek még, i
A Szent Mihály hid közejiéről hat műemléket kereshet fel a s.emf s válogathat Szent Mihály, Szent Miklós és Szent Bavon templomai között, köszöntheti az óratornyot, várhat esetleg harangjátékára, vagy megkeresheti Gérard le Diable kastélyát valóságban és vízi tükörképben. A templomok és köztük az alig változott házak ugyanazt a képet nyújtják a mai utazónak, amivel Petrarcát és Dürert fogadhatták.
Csatornák és villamosok közölt vár rád a gandi grófok XII. századi várja, tornyok, védfalak, lőrések, machikulik tükröződnek a vizben vagy rajzolnak szeszélyes, csipkézett vonalakat az égre. Ha megállsz a Szent Pharaild tér négyszögében, a vár van előtted, a hátad mögött u középkori vásárcsarnok s a reneszánsz halpiac bejáratának óriás Neptun szobra, jobbra-
HILD
temet exhumál szállít
Hatottszállitás szíját autóval
bel- és külföldié. Cégt vitéz Hámor, (Hlld) JAzaaf.
Nagykanizsa, Deák-tér 3. Telefon *
10
ZALAI KÖZLÖNY
elmélyedést, egy kis figyelmeztetést. A szép é\'et vágyát bevonják any-nyl tragikummal, amennyi kell. hogy emberivé váljék: »Tudom, hogy a szépség é\'< a béke veszendő s harcolni kell, hogy megtarthaa. suk.«
Ha nem jól lát, Jül.,
Fenyvesi György
6rá» él ...kopliku. m.it.rh,,
Fö-ut 10. Dobrovlcs-ház.
Sí ml ii ni sfriil ituplie Ii kiüllek I
Zala Aranykönyve és a közönség
Zala Aranykönyve előfizetői ugy helyben, mint vidéken megkapták la könyvel, mindöss e néhány péltíá\'iy van még raktáron, ami a kjadóná,!, Benedek Rezsőnél kapható.
Hogy hogyan Ítélik meg Zala Aranykönyvének kiadá á azok, a kik magasabb szempontból nézik a mü kiadását, álljon Itt a sok levél közül egy, ár. Thoiway Zsigmond, posta távirdal hiv-italigazgató a Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör tb. elnökének levele, amit a Zala Aranykönyve kiadójához!, Benedek Rezső szerkesztőhöz intézett :
Kelves jó Barátom!
Kézhez, vettem a «Zala Aranykönyvét.- Sok elfoglaltságom fly-tán csak most jutok hozzá, hogy n Zala Aranykönyve elgondolásához megteremtéséhez és végül ino^val »-sitásához a lehető legőszintébb erdélyi magyar szivemlwl gratuláljak.
Teljesen kikapcsolva csekély sserény személyemet illetőleg, mivel engemet talán érdemeim felül méltóztatott kifejezésre juttatni, de mindazon .épi\'őmestcrck,. akiknek nevei bennfoglaltatnak, azok valamennyien megérdemelték, hogv nevük "a jövő nemzedéket illetőleg feledésbe ne menjenek és ennek főórdene a «Zala Aranykönyve, és annak mindnyájunk által szeretetre méltó aranyszívű, és lelkületű közös barátunk, Benedek Rezsői, aki megérdemli, hogy ezért a nagy és fáradhatatlan munkájáért köszönetünket és teljes elismerésünket fejezzük ki.
ne egyben teljes és őszinte elis-mreós a cbnSapjának gyöuyórü ós művészies elkészítéséhez Fekete László iparművésznek ó> végül a Gutenberg és.Délzalii nyomda minden tekintetben Ízléses és művészi összeállításához.
Mindenkor kés? szolgálatul ijjai és mély tisztelő barátja
I)R. THOLWAY ZSIGMOND. Hasonló levelek érkeznek a kiadóhoz naponta ugy helybeliektől, mint vidékiektől, akik át vannak hatva a mü missziójától: emléket állítani azoknak az érdemes férfiaknak, akik munkájukkai \'hozzásegítettek Za\'a, Nagykanizsa naggyáté-teléhez, felv.ir|ágozta1#fáihoz.
Zala Aranykönyve második kötete most kerül sajtórendezés alá. Akik fényképük és életrajzi adataik beiktatásába igényt tortának, küld. jék azt be Benedek Rezső szerkesztő elmére
\' Kanima nem marad ell
A .Fekete gyémántok" minden magyar vidéki várost megelőzve a budapesti premierrel egyidöben kerül bemutatásra.
Visszafelé pergetett film a rémhírekről
irodalmi kórbonctan a pletykázó emberekről
1 állomás: szenzáoiós botrány
Vidáman ballagtam\' a szc.kcsztőség felé. Éppen a szcmcm\'.>e neve ő napsugarak huncut mosolyának kezdtem\' örülni, (amelyek párhetes hűtlenkedés ulán ismét kis meleget is csókolak a földre) — amikor valiki izgatottan loholt utánam. Amikor elért, nagyol szusszanva bökte ki.
— Sze.-kcsztő ur, hallotta..,?
\\ l-s a sietségtől, az izgalomtól fuldokolva súgta fülembe a titokzatos lűrt. Hogy mit? Nem; is font>s. Az utóbbi lic\'ek eseményeivel kapcsolatban tucatjával kaptuk .bizalnas uton a ti\'ok-zatos érle üléseket amelyekről a\', első pillanatban n.cj lehet állapítani, hogy r.e n i,;nzak!
Ple yka, va^y «rémhír, ahogy m ist divatos szóval ne.-czik.
Megszokottan legyintettem ezidu-lommal Is. \\e n volt kedve.n vitázni, inkább csak türelemből hallgattam végig szótlanul bólogatva — e< a legjobb módszer! — a legfrissebb hír közlőjói.ek bizonykodásait é t ■sübísci-nek hl .élességéről.
Egyetlen szóval sem tetleml ellenvetést, dc emberem\' méjis izgatottan érvelt, hadonászott: szinte önmagával vitatkozott. Talán saját magát akarta meggyőzni? Min leneseire megvártam, mig lecsillapodik és l>cleun u dol >gl>a.
Szerencsémre nemi kele:t soká v.ir-noni, me t egy ismerő se tűnt fel n túlsó oldalon. S e nbeieml. máris búcsú nélkül rohant át hozzá., Fé\'útról visszasüvitett a hangja:
-- Dc no mondja tovíbb senkinek...i (\'.sak magái:ak mon llam!
Íme a hivai kor tipusa: n .jólértosüll cnber! lőfoghdkozása az uton útfélen felszedett .hallomások, szépítése, bővítése ós tc,-jcsztóse. Mindent jobba" tud, mint te vagy én, mán lennek ismé i a .hátterét.. A mlai kor gyermeke. fölényes, lia kell szemtelen, nagyképű, vagy alázatos éi bizalmas, de inindvnképpen közlékeny és — ami fontos — van fantáziája.
Esze nbe ötlött: mi vol :a lia egy. sze- komolyan utánanéznénk egy ilyen jólérlesüllsé.snck. •Lenyomoznánk. — mint szaknyelven mondják — a hirl s telkulatnánk a forrását.
S az ötletet elhatározás kővetto.
Hogy me.íértc-c az időt ós fáradságot* Válasz helyett talán ltclycscbb lesz hűen elmon tani a nyomozás c;ed-ményé
2. állomás: pikáns eset
Ezal kálómmal e^y úgynevezett • helyi botrány, volt teriléken, amelyei csak körítéssel fűszerez n j>olitikai helyzet. .Hírforrásom, érvei közül hamarosan előkotorásztam! annak a trafiknak nevét, ahol ő «é-fésüléséit, felszedte.
Ezen a gyenge nyomon indultam el felderitő utamra.
Feltűnés nélkül, bélyeget vásárolni lépte n a trafikba. Közben, liogy a* idő leljen — seliogy sem tudtam, hogy térje\'< a dologra — a képesít-pok kőzött kezdtem válogatni. A "véletlen csakhamar segitsé;,emrc sietett. Két perc sem telt 1k;1o, a trafikos maga kezdte mesélni a pikáns esetei az e.iyik vevő iek. Ugyanazt a .bizal-mas hl.t,. amAbe.i nyomozok. Csak egy kicsit enyhébb formálón.
ügy pillanat és máris .hallgató lc
szok,. a végén i>edig bizalmasan és diszkréten megkérem a trafikost, árulná el, kitől hallotta a szenzációs hirl.
3. állomás: kövér pletyka
- Némi gondolkodás ulán kibök egy ismeretlen nevet.
— Nyugdíjas, jólértciült ur, — igy mondja.
Megtalálni már nehezebb. Harmadszorra találom csak otthon. Előbb bizalmatlan, ideges, mnjd mikor nyil-tan megmondom, miről y«n szó, szi-
| vélyesen \'betessékelt, elmondja, hogyan és kilől hallotta.
Megállapítom, hogy n pletyka itt újra kissé megfogyatkozott pár kilóval soványabb le t, de azórt még rá lehet isme.nl. Az ő Idrforrása — mind megtudom — a botrány volt.
4. állomás: változatok
Nincs más választás tehát: leugrom a i.evczett borbélylioz borotvál kőzni. Igaz, reggel borotválkoztam, de mit el nem1 szenved az ember egy jó riportérti Szappanozás közben tapogatózva rátérek u .dologra.- Háli az égnek, — amely közlé\'<cnységgel áldotta me? a !>orbélyoknt, — Üt is könnye,i megtudok múl lent. Ki lerül, liogy a borbély azóta már háromszor liallótta, <!e más-más formában. N\'em tudja, melyik az ijazí ,de véleménye szerint — neki már privát véleménye is van n dologban! — (•személyes kapcsolatok révén, ugy e — igy mond Ja!) bizonyos is, hogy a második hir az igazi.
Némi munkát kövelel, mlj a bor-bély e.nlókezőlclielsége vendégei közül kideríti, ki az, akitől előszór lmllottn a •szenzációs bolrányt.>
— Diszkrét! — mondja, és ejy házmester címét súgja fülembe. E nagy titok birtokában most miár indulliatok a házmester után.
5. állomás: diszkrét esemény
Az e.nbeiek általiban azt Idsdk, liogy a házmestert a házban lőhet n.e {találni. A gyakorlat azt mialaija, liogy sokkal gyakoribb lelőhelye a közeli korcsma. Ez c>clben ij a napi r.emludomihányadik háromdecije melle.t találtam. Amint megsejtette, hogy akarok valamit: ejy félliter kadarbun szabta meg az árát. Mindezért peJig csak annyit tudtam mej róla, liogy ő a .diszkről e.eményt a feleségétől Irailotta.
6. állomás: mindenki tudja
Az asszonyok -- lkál\' Istennek — sakkal könnyebben szóra birhfttók. Becsülöm önzetlenségüket, mect 6eni újból borotválkoznom, senv egy fél litert fizetnem nem kellett és mégis megtudtam, liogy ő a szoniszó.1 pincér feleségétől tudja a dolgot, uki vi szonl férjétől hallotta.
— Tudja, az étteremben, — ahol a szomszédassiouy férje felszolgál, aa egyik vendég mesélle a másiknak — magyarázta a házmesterné, majd hozzá leszi;
— Egyébként .állitóiag. az újságban is bent volt már.
— Melyikben? — kérdezzük.
— Hát a Zalai Közlönyben!
Ezt is a szomszédasszonytól hullot\'a, aki viszont ugyancsak egyik szomszédjától érle;üÜ erről. Hogy ő kitől ludja, ezt — kinyomozni nem lehet, n.e.t a lür apaságát senki semi vállalja. De nem is vállalhatja, miért az újságban ne.n jeleut meg semmi ha-sonló hir.
7. állomás: „ygy félfüllel"
De nem adjuk fel a reményt! A pincért kell előteremteni. A részletek-nél sokkal é.detesebb az őszinteség, amivel OH-val.ja l>ogy ő nom is mond-la a feleségének, .csak megemlítette,, liogy \'.«Ky félről leli a leves 6i a iőze.
lók felszolgálása közben két vendég beszélgetéséből nvalaml ilyesmit, )bü.
lott. Tiltakozik, hogy ő állított volna valamit ő nem akar botrányt és kikéri magának, hogy gyanúsítsák.
— A bíróságra jjelig nem megyek, akár mi is lesxl — U*zi lWuá a.nyomaték kedvéért.
Némi borravalóval megnyugtatjuk, liogj- se.nmi baja nem lese, sőt 6Íkerül megtucbiunk azt is, liogy a két mit sem sejtő úriember közül az egyik törzsvendég-és este ugyanott megtalál 1 w tó.
1938, április 17
Re küldjük leányainkat küllőidre!
A külföldi iskoláknál többet nyújt a bpesti
baAr-madas
református leánynevelő Intését.
Alapos nyelvi kiképzés. — Ny lc osztályú gimnázium. — Internátus. — Továbbképző. (Oyors-, gépíró-, fóző- és varrólanfolyim.) Buda legszebb és legegészségesebb helyén, I.órántfy ZtnsMnna ut 3. Teljesen modern berendezés. Mérsékeli árak. Kívánatra tájékoztatással szolgál az igazgatóság
8. állomás t —■ ártatlan mese
A «hlr ősatyjának, — ^jy nevez, hcinóm utolsó páciensünket _ öízíji. lén bevallottam mindent. Miulán jól kinevette magáit, a következő felvilí-gositást adta:
— Egy vidéki barátommal ebéi közben arról beszélgettünk, hogy mi-lyea furcsa a sors. 0 ugyanis elő\'.őlo^ e^y -régi családi történetet mondotl tl. Az elmesélt esetben a véletleiivk,olyan furcsán játszottak közre, hogy mog is jegyeztem: «I.álod, ha ez vóletlenül ma történne és valaki az események liátte ét nem ismiervo hallaná, egész csinos pleyka ke.ekedne l>elő\'.e..
— Személyekről is volt szó? — nyomozunk tovább.
— Egyáltalában ne.nl — A régi tör-lónet elmesélésénél barátom egyotlcn nevet sem emilltcttl
— P.8 kó őbb ne n került szóba az ebéi során azok neve, akiket a pletyka a botrány kózépponíjába heljvzetl? — kérdezősködünk tovább.
— Valóban beszéltünk,róluk, dc jó. val később éi e_,é$z más vonatkozás, ban!
— Köszönöm, elégi
Ezzel a nyomozást is zártuk. Megállapítottuk, hogy egy személyek nélküli, ré.p családi tórt<\'nctböl, alig kél óra leforgása alitt, a tizedik szájban e<y é\'ő személyekkel kapcsolatbi liozolt. vó.i>eli mai pl\'tyka lett, politikai hátte.-ü konfliktussal, alaposan megle. ebély esed ve, mcl ékbotrányokkal és szenzációs személyi hírekkel! Kőz-bta lejárta a fél várost és ki tudja hány e nbcrl .fertőzött\' meg.
íme igy születik a nagy botranv, a szájról szájra dagadó szeizáció 1938 tavaszán!
9. állomás: kezdődik elölről
De ez a leleplezett esel, csak egy a sok közül. Me.-t az emberek azóta is •hallottak valamit,• .bjzalmPsan to. vább adták- és elindítottak egy ujabb pletykát. Naponta, óráról órára szülét, nek e liallomás-g^iacsinok, hogy az enbeick fantáziájától mindannyiszor kövóiebbrc dagadva, váljanak pletyka-lavinává*
És i.ö\' leiz e* mindaddig, mig az enbpickből ki nem vész az-*, tulajdonság, hogy miode.i jó ldrNnvsgtar. tanak maguknak és minden, rosszat • bizalmasan továbbadnak el ő ut-jukba tévedt ..felebarátjuknak.
Erre azonban, mig embor lesz a földön, hiába is várnánk.
Mosl hijll>m, hogy már én is bele-ke ültem a pletyka-lavinába. .Jólértc-sültek. szerint nekem is volt valami szerepem «az ügyben,, azért jártam Vé^g a pletyka, állomásait.
Bosszant, de — uwt csináljak?
Qíezdjem megint a tcafikou?
Félek, azl találnák mondaui, liogj-éa csináltam az e,é.z pl-\'tykát...

Az elegáns hölgyek kalapjaikat Budapesten
Sopousek Karola
i kalapsKalonjában
vásárolják. m
■r*d*tt pArlsl modellek. Budapest IV., Váol-atoa 17., féleetleL
1938. április 1T.
Adományok az uj templomra
Az építendő nagykanizsai templomra a kővetkező ősszegeket adták, Illetve felajánlották : 100 pengőt: Márkus Károly. 100 jiengőt: SzáUnger Antal. 50 pengőt: Ctvetlcó Gyula. 30 pengőt : Dr. Takács Zoltán, Vékást, Mlltényl
20 |>engót : Rajkt István, Gerőcs István, lfj. Szántő Lajos, KzrltaJ Testvérek, Dr. Palzs Fenwic, Auer Mátyás.
15 [zengőt: Frelschmidt \'Fencoc. 10 pengőt: Reichenflcld Gyufa, Wclss Ernő, Blankenberg Imre, Melczer Jenő, Csillag Lajos 6 jrengöt: Lukács Vilmos. 6 (zengőt: Neu és Klein, Quittner Anhur, Deutsch Sándor,\' Stern Kál-mán, Ungár Lüszlös Zwelg Imne, Krausz Nándor, Rolh Ferenc, Prá-ger Penenc, Kopstnpi Lfpót, Eh-trtann Júlia.
3 jzengőt: Franck György, Birö Ernő. ,
2 jxsngőt : Horváth József, Haláss Sándor, v. Mátrai Lajos, Vlldelmre, Barabás Gásjiár S&ndor, Dr. Barna Zollán, Bácskai András, MÉSkrrlczt József, Donáth Penenc, Matlerodor-fer Slmun, Dannenberg és Wcisz.
Havi 6 jwngól: Dr. Özv. Révffy Zoltánnó. (
Havi 2 pengőt: özv. Füredy Já-nosnó, özv. Bory Lajosné, Hajnal Menyhért, Lengyel István, őzv Szabó Istvánné, Nádor György, Száva Nándor, \'őzv. SzJemaíő Gyuláné.
Havi 1 pengőt: özv. Tóth Albert-né, Tóth Györgyné, Kiss Péterné, Sijzos Ferenc, Halász József, Milhof-
ZALAI KÖZLÖNY
11
fer Jakab, Markó András, Reznlcki Káinon, íloUóvárl György, Tora Lajos, Vojko.lcs János, Hardl János, Gyöngy Mihály, Simán István Bittera Béla, Bödör János, Major
József, Megyesl József. Tihanyi István, Dr. Islvánffy Miklós, Hajói Ferenc, Acs JóMOf, Hajós Leó, özv. Méret Lajosné, Braunéi- Lajos özv. Fekete Lászlóné, if| Mráz KáJmÉn, Horválh Gábor, Vusltz Nálndorn^ Prálscher József, v. Hámori József,
„Elsejéig nem emelek kalapot senkinek!"
Ne méltóztassanak megbotránkozni: nincs ebben semmi vicc. Halálosan komoly kijelentés, a melyet nemi egy buta ötlet, hanem a vészes, mlal helyzet okozta aggodalom szült.
Elvégre mindenkinek joga van az élethez. Senki sem kívánhatja halálát ejy becsületesen dolgozó •mbernek, aki félő gonddal vigyáz legdrágább kincsére, az e^észső. géie. Mert nem egy politikai elv, vallási meggyőződés vagy uj divat, hanem kizárólag egészségi okok késztették Edward A. King montreali nagykereskedőt arra, hogy az amerikai lapokban — mint olvasom — a következő hirdetést jelentesse meg*
Tekintettel a zord és huza. tos időben rejlő veszélyekre s arra, hogy kopasz vagyok s e^ nátha halálomat okozhatná, értesítem összes ismie. rőseimet, rokonaimat és Imrá. talinat, hogy imától kezdve junlus elsejéig nem emelek kalapot senkinek, hanem meg.-haj lássál juttatom kifejezésre tiszteletemet. Családom) van, félek, tehát óvatos vagyok.
Ha őszintén meggondoljuk Mr Kingnek igaza van. Végei edmény ben ahhoz, hogy az ember va lakit üdvözöljön, vagy valaki irán tiszteletét kifejezze, még nemi fel
tétlenül szükséges, hogy náthás fejét állandóan szellőztesse. Vagy ha a hölgyek ragaszkodnak hozzá, joggal követelhetik a férliak is.
S utóvégre a XX. században élünk, amikor a nők egyenjogú lényekké küzdótték fel magukat. S vagy van egyenjogúság, vagy nincs. S ha van. — mint ahogyan van —: emeljenek kalapot a hölgyek is! Köszönjünk: — egyen-joguan]
Milyen élvezet is volna látni, amint a köcsöghöz hasonló tollas kalapjaikat emelgetnék a korzón! Szinte látom, hogy vágnák inkább földhöz a harmadik ismerős után a korzó közepén, 9emhogy ismét felraknák 6 pengős dauerolt fc-jükro. Ha mégamolyan párisi modell volna is...
Pedig nincs ebben semmi túlzás.\'Mr. Kingnek igaza van Csatlakozom indítványához és felszólítom az összes férfiakat, hogy mindaddig, mág a hölgyek meggondolják az egyenrangú köszönés előnyeit, mondjuk ki határo-zatilag Mr. Kinggel \\
«Hűvös időben nem emelünk kalapot scnkineR].
Egy nátha halálunkat okozhatná...
Ezt pedig egy íérfitől sem kívánhatják a hölgyek komolyan...
Háthatmóg az illető:
—ni
Havi 50 fillért : Varga Eralkeg Pásztor Jánóené, / Boro* Józsefnél, Hrometschek Vinoe, Hetyel Lajosa Szegedi János, Vellák Józsefné, Herval Ferencié, özv. Feriinek Györgyné, Varga Józsefné, Bergef Jakab, v. Orbán István, Szemző Ist-i ván, Takács Gyuláné. Pápai József, Kovács István, Sebes István, Németh Lajos, Bojlor Kálmán, Papst Jó-, zsefné, Péler Benedekné, Hóbor Vin od, Balázs Sándor, özv. Tóth BéJA-né, Kiss István, özv. Latin András-né, Boncz Sándor, özv KauTfmnnn Elekné, Kovács József, Horváth J6-zsef, Fehér László, özv. Németh Józscfné, özv. Németh Ferencné, Ml-hálecz Györgyné, Márkus Jánoty Ágoston Flóriánné, Ágoston Katalin, Horváth Györgyné. Buvári Béla, Löríincz Pál, Fáy ArP(ád. Pittncr, József, Amtmann Antal. Tóth Karoly, Mcgyesi András, özv. Pflan-ezer Feencné, Táncos István. Kár-pálhy Jánosné, Magasi Géza. Hajdú György, Várad! Kálmán, Szakonyl Gyöngy^ özv. Kelemen Istvánné, Gubicza József, Weiland Jánosnéi, Fel de Henrik, özv. Ritter Kiírolynó, Gráf Mihályné, Gycrgyák Pál.Gan. glcr János, özv. Knapp Istvánné, özv. Mischon Jánosné, Brust Adolfé né, özv. Tuchcrt Ferencné, Pörzso György, özv. Koncz Lajosné. V&4 mos József, özv. Deák Viktorné.
Havi 10 fillért: Holczer Sámuel; özv. Harsányi Zoltánné.
Havi 30 fillért : Kaufer Sándomé, Pácai József, Molnájr József, PeJ terka István, Weinberger Jenő, A^ József, Szabó Józs-f, özv. Czfvetkői Istvánné, Dénes József, Sörlel Jenő. Neumiann Rezső, Grllnhut Elemér.
Havi 20 fillért : Plaski Józscfné, Simon István, Perlaki ödön, Szabó Lajos, Vámosi Lajos, parragi György, Olga Szalon.
KÉZZEL CSOMÓZOTT
MAGYAR PERZSA
SZŐNYEGEK
propaganda árusítása
május 15-ig.
Gyönyörű színezésű ágyelök, összekötök nagy választékban olcsó árakon.
Örökéletű klöpli függönyök, ágyteritök, paplanok nagy választékban.

M
ZALAI KÖZLÖNY
.\'^IffijJ\'V17:.,
CUvurvuy?\'
w,
Rovatvezető: Dr. DévalaA, Erd«a B*.k.
Hutvétl difat-tcrefere
Annyi újdonság, kedves uj apróság és sok minden van a mostani iavaszi divatban, hogy a\'i^ győzi ad ember egy csokorba szedni. Divat, csokrunk változatos. Impimé rózsák, müszekfük, magyaros tulipánok szerepelnek benne. Minden virág és minden tarka, az ember örül,-ha ránézhet. Húsvét vasárnapja az különben az -uj ruhák ünnepe is egyszersmind. I
Telistele vannak a kirakatok uj modellekkel. Uj kala|>ok, kabátok és kosztümök kerülnek a kirakatoké ba. Ezekről az ujdonságokól fogpk most beszámolni húsvéti csemege-, ként.
Legszenzációsabb ugynő\\c:ett k.s ruhát Muráti Lili kapta : sötétkék; gyapjú zsorzsett az anyaga. egé>» parányit gloknis a szoknyája, a nyaka magasan, visszahajloltan záródik. Melltől egésaen csípőig keskeny fehér selyem tressz csikók futnak körbe-körbe és mind e felelf a derekán egy hatalmas vörös antilop övet visel. Rövid ujjai vissza, hajló manzsettáit is fehér paszpóllal díszítették. Bűbájos. - Hasonló bűbájos kis középkék roggyé anyag ból kapóit egy arisztokrata fjatal feleségé détuláni ruhát, jumper fazonban, kissé berakott szoknyán val, élői a jumper lelh^Jilk jobbra és balra, fent egyszerű kihajtó, srégen egy bevágott zseb, amibe pi-ros muszlin zsebkendőt tettek, keskeny piros öv a derékon. Ez ls nagyon kedves. | i
Hatalmas tömeg verődött össze az egyik előkelő kalapüzlet kgifa. kala előtt. Hogyne ! Mikor kiraktak egy roppant megnéznivaló kalapot. Ez kérem, Hölgyeim, Möry angol anyakirályné állandóan viselt felfelé hajló kalapjára emlékeztetőt l fehér bakuból, s az egész kalapot beborította egy halvány lila mintás fátyol, ami hosszan lógóit hátrafelé. (Minden kommentár nélkül, csuk leírtam..) (
Erdélyi Mid kapott egy nagyon érdekes és újszerű kabátot. Fekete szövetből, cterékig erősen svclfolva, deréktól ÜePelé |>edig egy centis berakásokkal köröskörül. Elől a ka-bá arany pitykegombokkai záródott,/ gallér nélkül, színes sállai. Alája I>edig kapóit egy Egészen végig pllsszirozott, fekete alapon fehér l>ettyes ruhát, ami azért Ör\'dekes viszont, mert a plisszé által ugy néz ki, mintha fehér volna a ruha feketö mintákkal és csak a lépéseknél, vagy nagyobb mozdulatoknál tünlk kl, hogy az alap fekete és a fehér csak a minta, i
Pettyekről jut les zenibe. Legújabb divat a pettyes kesztyű I Ugy bizony ! Mondjuk fekele, piros pety-tyes ruhához piros fekelepettyes kesztyű dukál. (Aki még nem tudná, sürgősen jegyezze\'meg !) Van azután olyan összeállítás is, amikor a ruha sima, mondjuk sötétkék és a gallér, manzsetta, esstleg echarp pettyes anyagból készül. Na már|\' most a kesztyűnek is ilyen pettyesnek keli knni, különben »vissza az egész«.
Egészen vékony organdi esti ruha a sláger most, amelyet kétféle kom-blnéval lesznek variálhatóvá. A1 ituha alapszíne tnyers és gyengén csíkozott, alatta pedig egyszer bar. na, másszor halványkék kombinét
Városi No»g6.
Április 16— 19-ig. Vasárnaptól-keddig. A budapesti premierrel egyidöben!
FEKETE GYÉMÁNTOK
A Jókai-filmek aranysorozatának legszebb gyöngyszeme.
A legjobb magyar művészek előadásában.
FIGYELEM! A közönség kívánságára húsvét vasárnap éa hétfőn d. e. fél ll-kor is tartunk előadást. Rendes előadások szombaton csak 7 és 9 órakor, vasárnap éa hétfőn 3, 5, 7, 9 órakor, kedder. 5, 7 és 9 órakor.
TT
TT
Nép Mozgó.
Április 23—17.
Szombat-vasárnap
Tömeghisztéria! Az izgalmak felsőfokaI Mm ilil
India lánsoKban
Főszereplők ■ Viktor Ma. Laglen, June Láng és Shirley Tample.
Április 18. hétfő.
0
;Csak egy napig I
A legbátrabb mesterdetaktiv, a budapesti
Sí:" PETER LORRE SS-*
Hr.NotoSanshaiban
Partnerek: a szépséges Virginia Field, a fürge Thomas Beok, a groteszk Sig Raumann.
Fényes kiegészítő műsor! Rendes helyárak I
Előadások kezdete szombaton csak 7 és 9 órakor, vasárnap és hétfőn 3, 5, 7 és 9 órakor.

viselnek. Tes» nfllyen szinküK
teli Wiilé-
keanem. Rengeteg nyugit, szabnak fel kabfttok háromnegyedes ujJajU nuk díszítésére. Nem uj dvlog,tly*n-kor húsvét előtt mindig,.felkapják. És hogy még egy fticsit beszéljünk az ünnepről : boldog htisvétot, sok uj ruhával, kívánok Hölgyolvasóimnak. ■ •!-■•. 1
Divatposta
tvi A beígért kombinát mipdczidciB néni kaptam még. \' Amíg ez i>e n^m érkezik, nem tudok hozzá ruhaatíyágot nézni. Tehát ennék kértében vagyok, üdvözlettel. C \'
Óba és Verest\'. Köszönjük kedves levelüket. En is kívánok Önöknek kél-lemes ünnepeket. Mindenesetre kéretni megirni, hogy milyen fazonra csináltatták iax uj fekete kabátot, mert vsak ugy tudom metfrni, hogy milyen ,ruhát vásároljanak hozzá és milyjen accessolrcket. üdvözlettel.
Magyar asszony. A dlrndü változatlanul divat lesz. Csináltathatja piagya. ros mintájú kasmírból, feltér alapop píros és zöld virágokkal, hozzá vásá. roljon zöld, vagj^-piroS, kötényt Od. vözlettel.
Tapasilatatlw. Célseerünek találnám, ha egy kdzépkék, de inkább halványabb kék puhasz£vetl.<ől készítene Magának ogy kosztümöt. A szoknya legyen sima, elől esetleg néhány Jjcrakással, a kabát pedig halványkék, sötétkék és feher kockls férfi fazonnal, hátul betartva, férfi fazonnal Alája vegyen egy fehér pikó btyst. Meglátja milyen csinos lesz i.\\Onné. üdvözlet.
A Szépművészeti Szalon Nagykanizsán
Zempléni Mltrovlcs VM. tef- nevét jól ismer® NagykanizfRn. A volt) II rendőrtiszt itt bontótól, ki ma már országra vi szonylatban ismert ■ elismert művészi kéivességöti, itt rendezte első kiállítását s nui már minden nagy, komoly pesti .tártaton találkozunk festményeivel.
Most Zempléni YJfctor visszajött rövid időre Nngykanlaámí, ahonnét művészi karrierje ílinduU Nfemoals maga jött Mint fl Bud«|ies«t Szép. művészeti Szalon megalapítója,: magival hoita unnak reprezentatív anyagát C- Aba Nóvák1, Brettschnei-der, Csók. Cserna, Edvl Illés, Gtatz, Vaszajiy, Rudnay. Méró István, Márk, lványi Griin»ald, Komáromi Kata, Olgyay, Papp Emil, Viskt, Szüle, Illentz, Kézdl Kovács, stb. stb. legszebb, vidéket még sohasem járt alkotftsait.
A kiállítás húsvét hétfőn nyílik meg az Ipaooskör emeleti nagjrtcr. mében, belépődíj \'nélkül, nyitva áll délelőtt 10 órátót\'egész nap.
A Szépművészeti Szalon első vidéki kőrútja során mindenütt a kulturélet nagy eseményeinek járó érdeklődésben részesül. Biztosra vesszük, hogy a kulturájára büszke Nagykanizsán is igy lesz. A Szép. művészeti Szalon megérdemli ezt I
— Kín,.In,.. ruh.iVoJÍ.
Nem kell külön utakat t<«iii«, .lábadul az eladó rábeszélésétől, saját utlhonábMZ] zavartalanul válogatót ha megbízható, tartós szöveteket akar venni. A \'I\'runkhahn posztógyár On-nek Is szálliija ruhánként •ngulo»«zi gyártolt .zingyapjuszőveU\'it közvetlen a gyártól. Kérje kölU^- és kötektett-séKmenteaen « mintákat: Budapest, XI., Lenke ut 117.
n
1938 április 17.
ZALAI KÖZLÖNY
Ha.Ua Aurél államtitkár Nagykanizsára érkezik a Nemzeti Egység nagykanizsai nagy-gyülésére
Április 24 in lesz a Zalavármi/gyel naüyuálasilmány üUss
A Nemzeti Egység Pá"t fluid nagykanizsait szervezete a kővetkező felhívással fordult Nagykank í\\ polgárságához :
»A magyar politikai löet Idószjrü kérdéseiről óhajtja Nagykanizsa közönségét tájékoztatni a Nem-jeti Egy ség Pártja. A kérdések, amelyoki szőnyegen vannak, az e„>ész nemzet életére kiható fontosságúak. Felkérünk tehát mind?nlitr, hogy aki a Nemzeti Egység pro-amjának alapján látja biztosítottnak or.szá. gunk jobb jövőjét és bízik a párt szándékainak és tetterejének komoly elhivatottságában, jelenjék meg a Nemzett Egység Pártja nagykanizsai szerveieének 11138. á n l\'tr 2\'t.én, vasárnap d. u, 3 Ami ker.de.V-lel Klskanlzsán, a Polgári Olvasókör nagyterméten, d. u. 4 órai kez-
dettel Nagykanizsán laz I>al1oskört nagytermében tartandó, vármegyei nagyválasztmányi üléssel kiiw3ola-los nagy-gyűlésen. Rés/t vesz a nagy-gyülfeen : Holla Aurtl ke>ea kedelemügyl államtitkár, vitéz gróf Teleki Béla főispán, Szlnny>l-Mcrs i Jenő, a TIEP ot-szágoe alelnöke, vitéz Tabajdy Kálmán, a NEP vármegyei e\'nőkje, Me^al-Melszner Kél-roly, Petainek József. Végvá\'y József, vitéz árvátfalvl Nagy István, vitéz Bíró György, Drózdy Győző, Huszovszky I-ajos és Nagy István országgyűlési képviselők, valamint .1 vármegyei nagyválasztmány tagjai. - Mindenki ott legyrai, akit hazánk nagy kérdései érdekelnek. A Nemzeti Egység nagykanizsai sze vezetésiek elnökségi1.* l
Áthelyezések a rendőrkapitányságon
A rendőrség hivatalos lapja, a •Magyar Rendőr* április 15-1 s-á: ma érdekes változások hírét közli a nagykanizsaii kapitánysá\'^róf. Eszerint a belügyminiszter Krasmay Pál államrendőrségi tanács xst, a kapitányság vezetőjét a szombathelyi kapitánysághoz helyezte át a nagykanizsai kapitányság vezetőjéül Kovács Nagy Pál főtanács fit, a szombathelyi kapitányság jelenlegi vezetőhelyettesét, a nagykanizsai kapitányság vezetőhelye tteséül Deb-reczenyi Dezső kapitányt a karcagi kapitányeágtői, Molnár Kelemén
repdőrfeJügyelőt Szentesről a nagykanizsai kapitányig őrszicmélyzie-téhez felügyelőnek, dr. GántayBéln i endőrfogalmiuőt a nagykanizsai kapitányságról a gyulai kapitóny-ságra lieíyezlé át. . \' i
Az erről szóló belügyminiszteri dekrétumok a legközelebbi napokban érkeznek Nagykanizső a
Április 19.én érkezik Nagykan1/ zsőra részben BudajXiKtről, részben máshou-man a nagykanizsai townc-hőz rendőrségi őrszemélyzete, a mely -10 főből fog állani lél-
ügyeiő vezetése alatt.
A televízió\'bemutatása lesz az idei budapesti Nemzetközi Vásár egyik nagy, attrakciója
Az április 2íl.én kezdődő Budar i>esll Nemzetközi Vásár munuujen. lális épületei már mind tető alá kerültek s igy teljesein kialakult az uj vásárváros lenyűgöző kéjie. A sok-sok épület mind csupa friss szenzációt Ígér, üvegpalotát, [elhőkar. colót, MBrk\'in rendszer szerint ösz-szerakható, szétszedhető é|)líési rendszerű csodát, de bizonyos, ho-y a leglátogatottabbak közé fo^ tar-lozzii az, amely a televízió bernuta, tásának céljára szolgál
Televízió ! Mindenkit izgat az a kérdés, hogy a láv-olbalátás problémájának megoldásában mennyire haladt már a tudomány? Erre a valóban érdekes kérdés e fog i>on-los és minden részletté kiterjedő választ adni a vásár bemutatója. Az egyik nagy rádiógyár, amJly A hollandiai Phtllps.gyár, amely a legtöbbet áldozott és tett ezen a téren, egy egész autókaravánnál h.zz-za ide televíziós leadó- és lelvevő készülékeit. A vásár területén állítanak fel színpadot, a cszdás talál-mnyu elektromos szenu segítségével jiedig egész szlalelőadásokat vesznek fel és vellteJick oda egy távolabbi teremhen a közönség SR\'m t
elé. Tehát nem csak a vételt 6s az adást és ennek bonyolult techníJ káját amihez a fantasztikus kun-sli-ukdóju, közel egy millió pengő értékű hatalmas gé|ieken ki. vül még 10 szakértő állandó közre-működése Is szükséges — csodálhatja meg az érdeklődő, hanem mindjárt arról ls meggyőződést szerezhet, hogy ez a már csaknem tökéletes megoldás valóban a modern kor legnagyobb csodája.
A főváros egyébként már felké. szülve várja vásárral kapcsolatos hatalmas idegenforgalom megindulását. A külföldről jövők részére már húsvét keddjén élelbo lépnek az utazási- és egyéb kedvezminye:j, szombattól, április 23-tól kezdve pedig már a magyar vidéki közönség is féláron ulazhat Budapestre. A fé\'áru ulazást és egyéb le igeteg kedvezményi biztosító vásárigaqd-ványokat már oszágszerte árusítják a menetjegyirodák és a vásár tb. képviselői. Ilyen vásárigazolvány ára Budajrestről 80 kilométer kör. zetben P 1.80, ennél távolabbi állomásokról Jövők részére P 2.80 személyenként. (:)
-Sí-
A miniszterelnök nem türi, hogy az utca hangulata diktálja a kormány munkatempóját
Budapcs, április 16
Darányi Kálmán mlntozteteluflk húsvéti nyilatkozatában az egymilliárd pongős beruházásról beszéli.
— A beruházás nem csak nemzQli célokat szolgál, de frl&s vérkeringést ls Jelent a gardasájl életben A forgalom élénkülése, a fojyiszlá. eme\'kedése, stb. mind kárpótolni fogja a nemzetet.
A zsidó-javaslatról ls szólt és kijelentette, hogy elkészült arra.hogy a zsidóság kifogásokat fog emelni ellene. A józan elemek azonban belátták ennek szükségességét -mondta — és a kormány igazán csak addig az észszerű halárig ment let, ameddig a gazdasági és társadalmi egyensúly csorbát nem szenved. A nemzeti szempontok fi. gyelemmei tartásával, de erélyes kézzel hajtja végre a kormány programját, de nem hajlandó tümi, hogy a kormány munkatempóját az utca hangulata diktálja.
- 20 százalékos arányt, különösen a magán^zdMágokban nem lehet ináról holnapra végrehajtani mert Itt a zsidók túlsúlyban vannak és Idő kell, míg szakképzett keresztényekkel pótolni lehet azokat. A 20 százalék a fítetésakra ls,v<* natkozlk és ez garancia arra, hg#y a helyes Jövedelemelosztás az égés* vonalon egészséges mederbe kerül.
Beszélt ezután a fötdblrtokpolW-ka közeli rendezéséről. Hangsúlyozta a miniszterelnök, hogy az \'ország rendkívül nagy feladatok,.előfj. ál* de reméli és hiszi, hogy feUcJalál meg tudja oldaal.
A milliárdos beruházás összegébői az első részt az egyszeri vagyon adóalap alapján kivetik. Ez 39 mlL Hót Jelenti A beruházásokat ebből, az összegből a javaslat törvényerőre emelkedése után azonnal — előre láthatólag még májusban — megkezdik. ,
Mussolini egy négyhatalmi értekezlet tervével várja Hitlert Rómában
Ma este Írják alá az angol-olasz egyezméflyj*
cia megegyezésre, amelyre remél, hetőleg még a Népszövetség legközelebbi tanácsülése előtt sor tóerül. I Róma, április 16
Mussolini reméli, hojgy egy négyhatalmi értekezlet tervével, fogadhatja Hitler kanoellái t Rórarfl?*A. A tervet Mussolini és Hitler azonnal meg Is beszélnék. J
London, április 16 Az angol sajtó a nemzetközi megbékélés nagy eseményének mondja a ma este féi\'7 órakor Rómában aláírásra kerülő angol- olasz ba* ráti egyezmény tényét. i
Ezzei .megszűnt a veszedelmes súrlódási jjont, — írják — helyreáll a nagyhatalmak között a béke és ez kihatással les* az olasz—írtai-
„A spanyol dráma ntolsó fejezete"
A 30 kllóméleres földközi tengeri parlrész elfoglalásával" a nemzetlek kél részre váglák a vörös. Spanyolorsxá^ot
NegrW miniszterelnököt az elnölr .arra a rövid Időre, mlg Kalalánla elszakítva lesz«, teljhatalmú diktátorrá nevezte kl és a katonai parancsnokokat ls alája helyezte. i
Páeis, április ,
A párisi lapok Szerint a Spanyol dráma utolsó fejezete kezdődik a nemzetiek nagy győzelmével. Kéri most már minden illúzió, a nemzetiek végső győzelme csak hetek kérdése. ( ■
Párts, április 10 A spanyol nfl.nzeli csapatok elfog, lul\'ák Vlnares városát és ezzel vé^le. geizen elvágták Valencia és Barcelónu kőzött a távbeszélő ós utforgoimat.
Pária, április 10 .Későbbi jelentés szerint Bcndcaro városát is birtokukba vették és a ten. gerpardg nyomultak előre.
Salamanca, április 10 A haditudósítók szerint belálhalal. Ián zjelen\'óségö a nemzetlek győzelme. Tegnap 30 kilométeres sávon s tengerpartig nyomultak. Ezzel a vörös Spanyolország megmaradt része terű-Utlilcg ls teljesen két részre lett vágva.
A re.nzetiek a tengerparti városok elfoglalásával — ahol u lakosság ki tóiö örömmel üdvözölte őket — nagy zsákmányra is szert tettek. Több ezer-tonnás hajó ls birtokukba került és ne.n egy helyen a menekülő spanyolokkal Kit hajó sem tudott n*ir kl. futni a kikötözöl. így sok menekülő a nemzetiek kezére került.
A prostata t kezelésében s rendkívül ható teiméBzeles „Feree* Jénát*-keserűvíz — reggfl éhgyometus egy t!> pohártsl — g)i«b«n mgjrfoma»n. ságu szolgálatot teu szul, hofflt Igen könnyű, lágy székletilct Utasít é» sz egész snysgciertl elöWf-diljs. Kérdésié meg orvosát.
14
ZALAI KÖZLÖNY
1038. áprllli 17.
hem az én világom...
Ez a világ nem az én világom, ti nincsen áldás fUn, fán, virágon, ei a világ nem az in világom.
Az én élelem lén nem ls élet, in tudnám csak, hogy in most élek? Az én Hetem tán nem is élet.
Az én bánatom a legnagyobb bánat, mert nincsen füle a süket világnak, az én bánatom a legnagyobb bánat.
Minden halott az én halottam, s nótái ezret hiába hallottam, minden halott az én hatoltam.
Enyém a temető, enyémek a sírok, már nincsen könnyem, mégis, mégis sírok enyém a temető, enyémek a sírok.
Valamikor én Is váriam még csodákra, csak előre láttam, sohse néztem hátra, valamikor én is vártam még csodákra.
Tavaszok nékem sápadtan virulnak, csak telem, s őszöm van, csupa nyomorullak, tavaszok nékem sápadtan virulnak.
Nehéz átok nikem, ami másnak áldás, csupa könny az illem, csupa, csupa válás, nehéz átok nékem, ami másnak áldás.
Ez a világ nem az én világom,
itt könnycsepp csillog fűn, fán, virágon,
ez a világ nem az én világom.
Szentpéteri B. Jinos


KORMÁNYZÓSÉRTÉS vádja miatt rendőri felügyelet alá helyezték Lévai Árpád böcsésztanhallgatól,
NEMZETELLENES propaganda miatt tobb mint száz pesti kereskedősegédet előállítottak. Tizei letartóztatlak.
AGYONLŐTTE magát Mészáros Károly, a szekszárdi adóhivatal ellenőre, meri 1200 pengővel nem tudott elszámolni*
AZ UJSÁOiRÓK Egyesületének elnöke Márkus Miksa lemondásává! ideiglenesen Tóth László főszerkesztő lelt.
A KÉPVIPELÖHÁZ április 28-án, csütörtökön ül Össze újból.
FELROBBANT Érpatakon a tűzhelyen melegített teipentin, a ház leégett, hárman bennégtek, két gyér-mek súlyosan megégeti.

OTTÓ KIRÁLYFI ellen — a Frankfurter Zeitung jelentése szerint — körözölevelet adlak kl a nemzetiszocialisták.
HITLERT nem hivla meg a Vatikánba a pápa, bár a közeledés valószínűnek látszik.
A PÁPA húsvét vasárnap fél 1 órakor rádiószózaloi Intéz a világ népéhez. A szózatot a magyar rádió is közvetíti.
ALÁÍRTÁK Rómában az uj franciaolasz kereskedelmi egyezményt.
ANOLIÁNAK harmincmillió gázálarca van már s hat hónapon bellii minden angolnak lesz.
MOSCICKI lengyel köztársasági elnök szeptemberben Jön Magyarországra, Beck külügyminiszterrel.
Miért válasszak életünk hivatásának a kereskedői pályát?
Pintér\'Jenő egyetemi tanár, klr tankerületi főigazgató pályázati fel. hívást bocsátott kl az ország összes gJmttádumajlhüH a VII, és VIII, osztályos tanulók számáfia. Az OMKE ugyanis az értelmiségi osztály gyermekeinek figyelmét fel akarja kelteni a kereskedelmi pályák iránt és ezért öt díjjal (összesen 700 |>engó) pályázatot irt kl. A pályázat bírálóbizottságának elnöke Pintér Jenő tank. főigazgató.
A felhívás igy szól: *
HnWhy Miklós , Kfflm&nyzó Un ö Főméi tósága több megnyilatkozásában kifejezésie juttatta azt a nemzetünk szempontjából rendkívül fontosságú klváftsájjájll, hogy : kelt fejteni a magyar társadalomban az egészséges gazdasági léli fogást. Gyermekeinkbe, ifjúságunkba belé ketl nevelni az érdeklődési a gazdaság élet iránt. A vonzódást a szabad pályák felé fel kell kel-leni bennük az egyéni kezdeményezés, az önálló vállalkozás szellemét. Minél többen szerezzék meg maguknak azt a lehetőséget, hogy vagyont gyűjtsenek, s ezáltal az ország gazdagságát Is gyarapítsák. A múltban és u jelenben Is — mondta ö Fő-méltósága — sokszor azt tartották nálunk, hogy a kereskedelemmel,! vagy üzletekkel való foglalkozás másodrangú jelentőségű. Ellenkezőleg, elsőrangú fonto^águ, mert szükséges, hogy ne akar/ín mfin-denkl az államból megélni.*
A Kormányzó Ur ö Főméltósága
elgondolásától vezettetve, az Orozá-gos Magyar Kereskedelmi Egyesülés (OMKE), hogy a magyar fözép-Iskolai tanulók figyelmét a kereskedelmi páfya felé fordítsa, pálya, téléit tüz ki a következő címmel :
•Miért válasszuk életünk hivatásának a kereskedői pályát ?«
A pályamunkának |a következő kérdésekre kell választ adn|a :
1. Miben látja a pályázó a keies-kedelem jelentőségét ? 2. Miért fon. tos a kereskedő szcne|>e az ország többi lakosságára és az államra nézve í 3. Miért van szükség a Kormányzó Ur 0 Főméltósága szolnoki beszédében említett egyéni kezdeményezésre s az önálló vállalkozás szellemének mcgejiőSitésére ?
A pályamunka legfeljebb 6 géppel irott oldal\'lehet. Pályázhatnak a hazai flugimnáziumok és leány-gúmjrá\'Jumcjk VII—VIII. osztájyos tanulói.
Pályadíjak : Első dij: 300 P. Második dij : 200 P. Harmadik dij: 100 P. Negyedik dij : 60 P. ötödik
dij : 50 P. j i

A pályázat rövidesen eldől. Az egyes ísko\'á\'f maguk válogatták ki VII. és MII. osztályosaik pályamű-\' veiből a 3-3 legjobbat és az< Wat kell április hó 20Jg elküldeni Píns tér Jenő klr. főigazgató elmére.
MARGIT FÜRDŐ
Csengcry-ut 19. ■árvány kádfUrdfik Tiakuamvágét Nyitva minden nap, 1
A néhai HILD ISTVÁN emlékére alapitolt
TEMETKEZÉSI EGYLET
NAGYKANIZSA m DEÁK-TÉR 3. SZÁM
Csekély fillérei hivonkénll tagdijak fizetése ellenében agy tagsági kfinyv alapján
családfő, feleség ég 20 évet mag nem haladott kom gyermekeinek
temetéséről az alapszabályban megjelölt diszes kivitelben gondoskodunk és a haláleset bejelentésekor azonnal
jelentékeny készpénzsegélyt lg adnnfc.
Beiratkozni 85 áve* korig lehat. — Ál\'andó tagfelvétel a hivatalos helyiségünkben Deák tér 3. szám alalt: hétköznap délelőtt 8—12 lg, délulán 2- 6 óráig, vasár- és ünnepnap pedig délelőtt 8—12 óráig.
Egyedül álló lag 1000, családos lag 1400 halottszám befizetése ulán halottjárulék befizetése alól mentesül, illetve lagságl könyvét a szerzdt összes jogok fenntartása melleit lezárathatja.
Esetleges lovábbfizelés alkalmával a tag Időnkint megállapítandó nagyobb készpénzsegélyben részesül.
—indanre kiterjedő riwlatot feUilágoai-táaaal mm eqyeaflleti jwdriw^jririWbw kéaaaággel aaolgálunh.
Jelentős kedvezményi biztosit a cukorrépatermelőknek az uj megállapodás
(Budapesti közgazdasági tudósítónk jelentése) Az elmúlt na|)okhau létrejött a mlegálla|)odás a eukor-i répatermelők és a Magyar CukoiN gyárosok Egyesülete között az ide» termelési feltélelék ügyében Ez 4 megállapodás a korábbiaktól elté, rően számos kedvezményt biztosit a cukorrépatermelőknek s végered-t Kényében a szakértők szerint ll)38i ban a gazdák kto. 2 millió iiengővel kapnak többet a répáért, mint ta. valy. A termelők éppen ezért meg1, elégedéssel fogadták az uj egyes-rnéoyt, A megállapodás szerűit a termelők ugyanolyan mennyiségben termelhetnek az idén is cukorrépát^ mint tavaly, bár jogosultak 10 szát-zalékkal magasabb kontingensre ls szerződni, Azesetben, ha a szenzpdjö termelőnek több cukorrépája te-, lemne, mint amennyire szerződött, ugy a cukorgyár 10 százalék u. n. többbletrépát vehet át. A ré|»aalz<» ím ebben az évben ls 2.16 iiengő lesz, ám ehhez bzonyos árkiegészítés Is járul, amely a belföldi cukorfogyasztáshoz ké{iest alakul. A^nig a belföldi fogyasztás a mai kenetet meg nem haladja, ugy mázsánként 6 fillér az alapár, viszont ha emelkedik a fogyasztás, ugy a gyánakj árkiegészítés ciméfl minden mázsa réi>a ulán további összegeket té-rltenek a termelőknek. Ugyancsak! uj kedvezményhez Jutottak a termelők ugy a szeletjárandósá& mint a melasz tekintetében. De kedvezmény ( kaptak a termelők a szállítási költ. ségeknéi Is, mert mlg eddig a vasutj tolatás és kocsIkiáUltás dija telje, sen a termelőket terhelle, az uj rendszer szerint ennek felét ezután a gyárak viselik. Az említetteken felül még számos kisebb kedvezmény is szerepei az uj mcgállapo. dásban a cukorrépatermelők javára. \' ■(■•)
Beérkezeti jelenlések az utóbbi időben az ország több helyéről ta-lajmenli fagyokiol számolnak be. A nappali felmelegedések és az éjjeli fagyok erősen megcsigázták az ÓM I vetéseket, a tavaszi vetések Is egyes helyeken rosszul, hiányosan kellek és a fagyoktól szenvedlek. 011, ahol erösebb volt a fagy, — nedves helyeken — felfagyásokat is okozott, amiből Jelenlős kára származott a gazdának.
Azokat a vetésekel, ahol felfagyásokat tapasztalunk, amit a növényzet beteges külseje, a levél hegyének barnás szinezele könnyen felismerhetővé lesz, azonnal járassuk meg hengerrel. Ennek célja, hogy a talajt odanyomjuk a növényzet meglazult, sokszor a fagy állal elszakitotl gyökérzeléhez s igy az ujabb gyökerek hajtását ezáltal elősegítsük. Az Ilyen vetésekre a hen gerezés után néhány nappal, kat. holdanként 80 kg. Péti Sót kell fejtrágyaként elszórni és könnyű boronával a talajba fogasolni. Az őszi kalászosoknál azonban csak szárbaindulásig ajánlatos a Péti Sót fejtrágyaként alkalmazni Ha nem volt felfagyás, hanem a fagy csak elcsigázta a vetést, de olyan károkat nem okozott, hogy — főleg
193a ágriju 17.
a tavasziaknál — a vetést ki kel szántani, — tehát csak a sásré azek szenvedtek kárt a fagytól — akkor nem kell hengerelni, hanem azonnal szórjuk el a Páti Sót — kat. holdankínt kb. 60 kg-t -és azt lehetőleg boronáljuk be. A Péti Só könnyen oldódó nitrogénje azonnal táplálja a növényzetet s ezáltal a növény gyors és erőteljes fejlődésnek Indul és így hamarább regenerálódik.
Fagykárt
szenvedett vetéseknél, veteményeknél
PÉTI-SÓ-val
segíthet!
Beszerezhető:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmi szerek, gép kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Telefon: ISO.
ZALAI KÖZLÖNY
18
EMLÉKEZTETŐ
■ájul J.
Az Irodalmi Kör Kodály-haagrsr-■•nye 9-ltor a színházban.
Naptári Április 17. vasárnap Kom. kat éa prot stáns húsvétvasárnap. Izrael. Nlzan hó 16. - Április 18. hétfő Rom, kat és protestáns husvéthétló. Izrael. Nlzan hó 17. - Április hó 10 kedd Rom kat Emma. Protestáns Koeaárd. Izr Nlzan hó 18.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó végéig a Merkly-Relus gyógyszertár ós a klskanizaal gyógyszertár.
Gózlttrdó nyitva reggel 6 órától este S óráig (hétló, szerda, péntek délután keddon efféas nap aóknek.)
Szombat
BUDAPEST L
17 Mit üMtt a rádiót — 17.30 Hlr Sári Zongorázik. — 18.10 Dr. Genlhon István előadása. — 18.40 Kerpely Jcnó gordonkázik. — 10 Harangszó az Egye-tarai Ktalplotnbíl. — Utána dr. Tóth Tihamér előadása. — M«Jd Kerpety Jenő gordonkázik. — 19.45 Húsvéti versek. Elmondja Várady Aranka. — 20.10 Hanglemezek. — 31.10 Hírek.
— 21.35 Kurina Simi dgioyzenekara
- 22 Időjárásjetarlés. - 2235 Az operaházi aenekar. — 0.05 Hirek. BUDAPEST 11.
17.30 Mezőgazdasági félóra. - 18 Hanglenrezek. — 20.10 Felolvasás. BECS.
19.15 Beethoven: Esz-dur »ongora-varaeny. — 20 Szórakoztató zene. — 24 Tavaszi tüzek a Lavant völgyből.
Kellemes át boldog
húsvéti ünnepeket kíván minden előfizetőjének, olvasó/ának és üzlet/elének a
Zalai KSxIBny
sztrkcsitWge ét
Lapunk legközelebbi tzáma
a húsvéti ünnepek uliln, kedden délután a rendes Időben Jelenik meg.
- (A feltámadási körmenet)
szombnton délután a ftel-Alenvplom-ban 61, a ptálzánia-templombun hat órakor kezdő lik. A menet mindkét helyen n szokolt útvonal >n és sorrendben halad. A testületeket, egyesülete, kel és hatóságokat ezúton hívja meg a plébános ér kéri az útvonalba eső házak tulajdonosalt, hogy ablakaikat világítsák ki.
— (Húsvét egyházi zenéje)
Húsvét mindkét napján 12 órakor a plébánia-templomban zenés mise lesz. Az Egyházi Énekkar Gazdag István kántor vezetésével a következő müveket adja e!ő: llarmtith: Feltámadt Krisztusi, Bárdos Lajos: Dlrsőiég lé-gyen..., Krisztus Virágunk... és Örvendetes... Halmos László: Minden földek..., Koudela—Gyulai: Kongresszusi himnusz.
- (Eljegyzések)
Planner Paulát (Budapest), Planner Ottó, a Magyar Nemreti Bank főfelügyelőjének leányát eljegyezte Iván-kovits Farenc (Nagykanizsa), a városi zeneiskola tanára. (Minden külön értesítés \'helyett.)
C&iUag Zsuzsit (Nagykanizsa) eljegyezte Révész Miklós (Debrecen).
— (Credo-tagok figyelmébe!)
A nagykanizsai Credo elnöksége ezúton hivja fel tagjainak és hozzátartozóiknak figyelmét a Zalai Közlöny, ben már részletesen ismertetett ren. deletre. A kormány ugyanis gazdasági pályákra átképesitő tanfolyamokat rendez, melyek hallgatói havi 100 pengő államsegélyben részesülnek. A kö-
zépiskolát vagy főiskolát végzettek április 28-ig jelentkezzenek a tanfolyamra, az értelmiségi munkanélküliség kormánybiztosához dmézve (Budapest, V., Klotild utca IQ.). (:)
Gyomorégésnél
szedjen OUSZTIN CAPSULÁT
Mindén gyógyixertárbán kipbitó. Egy dobox ári 1*20 P
Hangos hírszolgálatunk
a hűvös és szeles időre való tekintettel a húsvéti ünnepekben Is elmarad. A hirdető cégek kérésére a melegebb májusi vasánnapokon azonban lebonyolítjuk a közvetítéseket. |
— (Kellemesebb lesz húsvétja),
Itá részt Vi» a Kath. Legényegylet Húsvéti Vásárának vasárnapi dgány-aenés sördélelóttjén. (:)
— (Útügyi nagy gyűlés)
lesz a nyugati vármegyék időszerű kérdéseinek megtárgyalására április 24-én, Szombathelyen, a Magyar Tou-ring Club rendezésében. A gyűlésen Zala vármegye Is képviselteti mbgát és érdekeit.
Sxihrehtdég
• várt bauennyazl. Ennak kövatkMmányal:. ámalygé* faj- ét dwékfijit ái mit
bajok. Uránkor Önnek l«
üí.!4 osssa
— (könyvadományt)
küldtek a külföldi magyarok részére, dr. Krátky Istvánné, Puskás Rezső, Gyümölcs Lajos, Domina Ilona, Honfi Lőrincné, özv. Bogyay Györgyné. A gyűjtés lezárult, további adományokat nem kérünk.
Tenisxütők, hurosdsok Qrünhut mérnök, Dedk-tér 2.
— (Táncolni és vigadni)
igazán c«ak a Kath. Legényegylet Húsvéti Vásárin M**, kéUSn it\\m 8-tól iHtf. (:)
= Bajban\'sokfélét ajánlanak,
Aspirin-tabletta azonban csak egy-félo van, amin a .Baycr.-kereszt látható. Enélkül csak pótszer. Egészsége érdekében ragaszkodjék a valódi As-piriiilie.\', és utasítson vissza minden utánzatot
Legpraktikusabb húsvéti ajándék
a
Városi Szeszfőzdétől
valódi régi Kajszin baraok KBrte Meggy Szilvapálinka
Kapható minden szaküzletben és a főzde telepén Nagykanizsa, Báthory-utca 4.
Gyártmányai még: Borpárlat magaafoku TflrkSIy- és Seprüpálinka
Nagykanizsa legyei Táros Gyflmölcsértékesltó és Központi Szeszfőzde Vállalata.
•íwffmo*.
JUOAPEST.Ur.VAMIMrZKRT.il
= Hangulatos tánc-tea
a fodrászoknál Húsvét vasárnap ot Iparoskörben, (:)
— (Agyonverte édesapját)
Meszes Erzsébet 28 éves süketnéma iábodl leány testvére és édesanyja segítségével még múlt év de-, ©emberében agyonverte édesapját Idős Meszes József lébodl gardát A süketnéma gyilkos ellen most komoly tárgyi bizonyíték Is akadt: — kutjukat ugyanis kiszivattyufctatta a csendőrség és annak fenekén megtalálták a Véres sótörőf. amellytíf a gyilkosságot elkövette. A leányt egyelőre elmeállapotának megvizs-lása céljából Budapestre szállítják és csak azután döntenek ügyében. \'
— (El ne mulassa senki) magnéínt « Katholikui Legényegylet Húsvéti Vásárát Olcsó húsvéti ajándékok, locsolók, stb. Tojásbaverés éa sok más kitűnő szórakozás Állandó zene. Nyitva mindkét ünnepen sgése nap. Belépődíj egyszeri belépésre 10 fülér. 10 éven aluli gyermekeknek ingyen, állandó belépésre áh a Wótfa esti táncra fiO fillér. (:)
=■ Csodásan szép arcbórt biztosit
a világszerte ismert nagyenyedl Kovács krém. Már rövid idő .mfuJva eltűnnek \'az arc szépséghibái, a bőr csodálatosan\'szép, üde, hamvas lesz. Egy próba meggyőzi önt is. fijjeli használatra kék csomagolásban (zsiros), nappali használatra sárga csomagolásban (száraz). Figyeljen a védjegyre! = Ha jól akarja m-*át érezni, jöjjenek el a fodrá^ok Húsvét vasárnap tartandó tánc tea-délutánjára az Tparoskörben. (:)
— Saját ArdakAban é> Örömére RZOl-cráló meghtv&flnnk tesz eleset ba a KapÉÉala Baterérafcás «ad «ab«tor-klál-lltá^tt megtekinti. vételkényner nélkül.
Nagykan\'zsa megyei Adóhivatalától.
város
1675/1938.
Tirgv : Le*etflre kijáró hattosállatok bejelentésére vonatkozó hirdetmény.
Hirdetmény.
Közhírré tesszük, hogy a haszonállaloknak a közlegelőre leendő kihajlását folyó hó 19 tői 24-lg kell a városi adóhivatalban bejelenteni.
Aki tehát szarvasmsrhát, bor|ut, lovat, csikói vagy sertést akar a legelőre kihajtani, az köteles a tentl haláridő alatt a városi adóhivatalban személyesen bejelenteni, ahol a bejelentett illatról igazo\'ványt kap.
Ezen Igazolványt az állatlulajdo-nos kötelet az első kihajtás alkalmával a pásztornak átadni.
Igazolvány nélkül állatot a városi közlegelőre nem lehet kihajtani.
Aki késtbb vagy évközben akar legelőre szarvasmarhát, borjút, lovat, csikót vagy sertést kihajtani, az • a kihajtás előtt legalább 2 nappal szintén kőtelei az adóhivatalban bejelenteni — kihajtandó állatait ét azokról kapott Igazolványt a pásztornak átadni.
Nagykanizaa, 1938. április 16. „a, Várotl Adóhivatal.
tn
ZALAI KÖZLÖNY
íase ip.ri« 17.
IDCS
Derült!
Pr-ofli«Jzt«: \'Mérsékelt\'északi, •izaknyugstl szél, váltéíó \' felhőzet, Jobbára derült, napot Idö. A hőmérséklet emelkedik.
\'A élessofologfaü feléaet na«ykailb»el ■egOgyeléállomása JolonU i
Hőmérséklet t»»,,.|> tsle 9 órakor : + S-2, ma reggel |- 28, délben + 146. i Oaapadók: OOt.
A hétfól meccsen meg lesz oldva a tribönkérdés
Minthogy a Zrinyl sportpálya
«rnJfln)étiok hasTTuéUUval kapcsey lattMtn *rgálynl( merültek tel, a Zrínyi Tttrna Egylet a követMőkit Wtii:
>A fendezOség gondoskodik a kft-HWISfg megtelelő elhelyezéséről. Mlttttgy 60 darab padot állítanak fel a helyszínen, a pálya hosszában, két sorban, ugy hogy a* ülőhelyek közönsége zavartalanul nézheti végig a mérkőzést.
A tribün tete|«t eddig a megdőlt kémények terhelték, ezt azonban a mai napi*! \'kijavították, ugy hogy semmi akadálya sem lesz, hogy a trlblln a legrövidebb időn télül a használatnak vtoszaadassék, (0
A\'frtjnökság álláia
a vasárnapi forduló után megváltozóit A lielyl derby eredménye és a DVAC győzelme teljesen megerősítette a DVAC bajnokságát, aki igy 10 teljes ponttal vezet — A PVSK nagy gólarányu győzelme miatt a ZRÍNYI\' a harmadik helyre szorult, íz\'NTE megmaradt 8. helyén. A II. osztályban a 6. és 7. helyet foglalják el a kanizsai csapatok. A táblázat a kővetkező:
I. osztály.
S NZTB
4. KRAC
5. KT8R
6. PBAC
7. PBTC
I.NTE
9. ZaSB
10.\' WC
II. K8E 12. MSB
18 15 1 1 72 24 32
17 11 — 6 59 2» 22
í7 10 2 "5 5 50 : S0 22
17 •8 \'■4 ■31 36 21
17 8 4 5 47 20 20
18 7 6 5 31 30 20
17 5 5 7 37 28 15
17 6 2 9 Í8 43 14
16 4 5 8 27 M 13
17 3 5 9 15 42 II
17 4 2 11 26 61 10
17 1 4 12 24 46 6
II. oaztáty.
1, Í4I8K 13 9 2 2 42 : 20 20
2. KRAC 11.13 8 2 3 30 18 18
8, NTSK 13 8 1 4 28 19 17
-4.\'KTOB1! 12 7 2 3 31 15 16
S. BiOK 12 6 4 2 27 21 16
í. NTE IL 12 5 1 6 25 32 11
7. NVTE 13 5 1 1 25 41 11
8. CaTK 12 3 1 8 21 33 7
9. DV06E II. 16 — 16 6 35 —
Kanizsa •wm marad «II
A t Fekete tr^tnántok"\' ifrhnlen magyar vidéki várost \'megelőzve a budapesti premierrel egyldöben kerül bemutatásra.
Tisztelettel értesíteni a nagyérdemű közönséget, hogy raktáron lartok minden nemes köböl készült ■ircmtikel, ugy
a legegyszerűbbtől a legmodernebb kivitelben.
T vábbá készítek és vállalok 0 siakniá-ban mindennemű taaasUI naakikat, úgymint
sírbolt, sirkeret
készítését termés és műkőből.
Kérem a nagyérdemű közönségei, mielőtt bárhol vásárolna, szíveskedjék felkeresni és a raktáramat megtekinteni. 0 9
Szives megkeresést kérve vagyok tisztelettel
Kovács József Z\'X^T
Király-utca 33 sz. Telelőn 615.
Hölgyeim I Legojabb, legszebb kéxl-maak.mlatekat fillérekért etóriiz. !
Bóhmaé. Zárda, atca 9.__\'1007
Jókatbin levő dlaaaéél eladd. Király-utea 41. 1060
APRÓHIRDETÉSEK
SefMMMét dl|a vulm.p H Oftti.pftlp IDuóIs 80 Rlllr, mlnd.n tovibbl uó 0 (lllí, hllkOin.p 10 Hóig <0 ftnSr. mlndtn tovibbl tiö * mié,.
Antétaxl (bérautó) nj áramvovalss legolcsóbban Ksulmsnn Manónál lendelhetó. Telefonállomás 222. 4024
-Teveszór és bdrborrl ragléaak, ta-• ••Ml felélték, esőkabátok |ó kivitel ben, olcsó árban /.welg Imiénél kaphatók 6(6
Kedvező fizetést feltételek mellett olcsón aladé Ka\'onaiélen 150 és 300 nfgylzög ól kéikal* jól termő gyumólcjlákk.i.
Clm: Hunyadi u. 16 4. ajtó: 623
Óeáa és éksaeiész taaaUt falveizek Blrány István, Horthy M ut 3. sz. 1043
FérH-, fia- éz oyermakrukék,
Bocskai ruhák késien és méret után mea bízható olcsó árban Zwelg Imrénél. 6811
Ogyes varróleány! szonnti lelveszek. Jelentkezés Zrínyi M.-u. 62. •
Modern konfekció éltényék már 25 P-tól kaphatók Zwelg Imrénél. 688
Magyar perzsa szőnyegek propaganda árusítása
Schütz-nél.
Héalaaalga, esetleg feleségével egyfllt Ikalmszist nyerhet dr. Löke Lsjoiné keszthelyi gyermekadBIBJéBe*. írás
beit ajánlatokat Keasthetv, Kossuth Le»-
ulca 64. saámra küldendők.
107J
800 n-öl Fél s Magyar-utcai keitek italt, 2400 ll-ól\' eaéate Bagóhegy alall ■Orgóaen aladé. Feltételek megtudhatók dr. Kovács László lrodá|ában, Horthy Mlklóa-ut 15 1081
BUddenae\'keJéréaS aaonaalfa felvétetik: SséchenyMér 4. — JeleAtkezéi Irodában. 1062
1 liter salát termésű plroa Olhello kar 40 Itllér Beleznalnil, Sugár-ut 53. 1053
eladó olcsón vároa közelében négy hold prtma izántólöld éa adómentes magánház. Horváthnál, Sugár-ut 42. 1084
Etádé Attila utca 17 számú ház elköltözés miatt, nagyon |utányoi áron. 1085
Jóháaból (való német urarmi telveasek. Bővebbet a kiadóban.
Hlromsiobás assaaéahéa mlius vagv luguiztui l-re kiadó; Slkátor-u. 26. 1088
TenlszOtők,
hűrozások
(Slaxenaer, Austral, kolonláila húrokkal): OrOnhul mérnök, Deák-tér 2.
Jaraaaak Béla vlavezetékazereló műhelye és mülzikl kereikedéal rtlckek legolcsóbb beszerzést fonása, Ersiábel-tér 18 Komplelt l3"-os fürdőkályha 120- P, komplett mosdó-berendezés 58 — P, kompiéit W. C. berendezés 52\'— P, konyhai falikút 19— P, zománcos acélkád, 175 hosszú, 06 - P. 1095
3 drb mangalica, 3 drb yorkschl-e anya-
>11.1 aladé. Caasgeriint 86_U00
Jóhizbít való llut tanaiénak (elvesz Penyveil QyOrgy órái- é» látsxeréiameiter,
Pó-il 10.__1103
Jókaiban levő benzines motor, csépiével.
aladé. Magyii-atta 119.__
Mindennapi leveleiéitől ósazegyUJIÖlI Bélyeget, régi vsgy uj tömegekel, mi-gyárt és küllöldtt, feloszlatott gylljtemé-nveket bármikor megvétehe keretek. — Barbaiitl Lajos, a Zalai Köllöny I izer-keszlője érdeklődni tehet telelőn 78 sz. vagy személyesen mindennap d. u. 5—6 óra közölt.
Ofcsén&jjot mfa moziban
szeritkczTialik
Hérawaaakéa lakás májul l-re ki-adó. Ugyanott bútorozott izoba kiadó. Király, Zárda u. 5. 1096
A ZALAI KÖZLÖNY .KERESD
A BETŰT" VERSENYE 23 24

Már
részletfizetésre vehet megbizhaló
kerékpárt.
Szabó Antal
Kérjen árjegyzéket
kerékpárnagykereikedS sporl-Ozletében. Fö-ut 5. Telefon 91.
Saéaa 1. él II. oszt. kii él nagy menv-nyliégben elldó. Sugár-ut 2,. trafik. >089
Téaléa caalád azonnal felvételik Buciu-uenllltzléra. Jelentkezni vitéz Peienc tlizlhelyetleinél Józsel löherceg-ut 9 1090
Négyiiobái u\'cal Beaakemfertee Ilkái Magyar u. 7. alatt májai l-re kiadó. Bővebbet: Somogylné, Eötvöa-tér 23. 1091
Fö-ut 13 la a. Drávavölgyl kamutata helyleég aug. l-re béibeadó. 1092
A Harkalea téglagyár fBrdéJa bélbeadó. Fellételek megtudhatók a vállalat liodá|ában, Erzsébet-tér 14 ■z. Ugyanott eladó egy cslaoa Iréaaaaat éi kél kapulábnik való tBIgyfaaaalap.
Utcai kétaaakéa lakáa metlékhelyisé-gekkel kiadó májul 1 le. Siekeiei Józiel-Otra 38 I0»4
Két
tökéletes TUkörreflex-kamara
Fényerő 1:1,9. Redőnyzár 1-1000-161 12 mp.-l«. Kettős megvilágilái kizárva. Önkioldó. Szinkronizált vakubllte-kapciolás. Öaszekötő szerkezet mikroazkopikua leivételokhcí. Beizercit vágókés. Rsa fllmak, lemezek, márkáa filmgípek, valamint öiszei tolo-dkkek raktáron nagy választékban. Olosó érakl Kedveié ráailatftaMés I Tekintse meg kirakataimat I
VASTAGH fényképész ós\'fotocikk kereskedő\'
■■Brkanlna, Oasngery-ut I. éa Fö-ut 10. M
takif
1038 *prlH« 11
Zalai közlönV
Húsvéti keresztrejtvényünk
— amelyet a* alábbiakban találna\'; mag olvasóink — bizonyára na^y ér deklődést fog kelteni rejtvénytejtő táborunkban. £ rejtvényünk független az utcai táblán folyó "Keresd a betüt« rejtvényünktől és megfej, téséhez semmiféle szelvényt nem kelt beküldeni. A megfejtéseket szerda estig kell a Zalaj Közlöny utcai rejtvény.ládlkájába bedobni, A zárt borítékra kérjük ráírni .Húsvéti keresztrejtvény.* A megfejtők között: 10 értékes jut.il. mat osztunk kl.
MIT KELL TUDNI A; .KERESD A| BETOT. VERSENYRŐL.
Közel két hete folyik nagy érdek. Ilődés mellett a Zalai Közlöny utcnl I tábláján a .Keresd a betüt« ver-[seny. Naponta két bettihibát kell f megtalálni a táblán és a hibás be. lük helyére Illő helyes betűket kell a Zalai Közlönyben található szelvényeken beküldeni. Versenyünk
raütürtökön ér véget, tehát még három versenynap Lesz a main kivlll Pénteki számunkban ulolsó szelvényünket ls megtalálják olvasjlnk és ezután az összes szelvényeket együtt vasárnapig kell hozzánk el. juttatni.
A megfejtést - a betühlbákból kialakult helyes mondatot — névvel ellátott papíron kell beküldeni, zári borítékban, .Keresd a betűt l« (elírással. A megfejtéshez mellékelni keli az összes kitöltött szelvényeket, mert csak Így vehetjük figyelembe a megfejtéseket. A helyes megfejtők között ötven értékes jutalmat osz. tunk kl. , .
Saját tcrméaU karaooanyi asztali
fehér bar P 0 56-éit, aiztall siller (vOrfa) kor P 0 -1J éri ilteienktnt kapható bortermelőnél Csengery.ut 19.
Keresztrejtvény
Vlaulataa sorok i
1 Itt kéazül a Zalai Közlöny
15 Vizet mernek belőle
17 Katallnszlgetnek Is nevezett szigetcsoport
18 Lénia
19 Lóversenynél a loga-dájl összeg neve -
20 Menroth-ct Igy Is nevezik
21 Enélkül nincs jó Jazz-band
22 Tibeti pap
24 .Lenni Ige alakja
25 Porclkád
26 Viasza: Idejárnak a kisgyerekek
28 Előkelő
29 Ilyen agyvelő Is vart
30 E-vel sziget a llumei öbölben
31 A panthelzmua az
32 Az ember csontjai aikotlák
33 Portugál gyarmat
31 Park
37 K. A Q.
38 Iskolásfiú, franciául
39 . . forrnia
40 Nagyobbodik
41 Egy nagy magyar regényíró nevének kezdőbetűi f
42 Időmérő, ékezel nélkül
43 Klfryé tesz Igy
43 CsYl
4(1 A kicsorbult baltának... tkét szó)
49 Kenderből van, ékezet hibával
50 Qyikfajla
51 A sejt legkisebb része
Beküldte: Dsllos Rudolf rg. V. o. t.
53 Temetkezési nlkaima-zott szerszáma, ékezet hlbávsl
54 Olasz idegenlorgalmi Intézmény
55 .Légy üdvöz", latinul
56 Angyal franciául, fonetikusan
57 összetett mássalhangzó
58 Az éjszakát előzi meg
60 Igy hívják a lolyót Délamerikában
61 Oyilkos
62 A szél teszi
64 Eltakarodik, lakarodlk 66 ilyen kisebbség is létezik
71 Emez ott: ő, két szó
72 Teaházi Lányok Japánban, ékezel hibával
73 Akinek egyik szülője meghalt
75 Mulató névmás
77 Vlssratelé: Abesszl-nlsl tó, ékezet hibával
78 Leánynév
79 Ilyen köz Is van
80 Talár főrangú
82 Mit ... a rádió ?
83 Csillagnak van
84 ilyen ok is van
85 Határozatlan névelő
Flggilogsa sarak ■
1 Dánlel
2 Leánynév, [onetlkusan
3 Vissza, aki valamit mauaaabbra tesz
4 Vissza. Szíria lakója
5 Állóvíz, névelővel 0 Nagy dob >z, Iából
7 A. X. A. A
8 Lembergbe, fonetikusan
9 Vissza: luvós hangszer
10 P. N.
1\' 7 ftlgg.Veges, vissza
12 Aki egy ismeretlent az utcán megcsókol
13 A legfrissebb hirekel közli, ékezet hibával
14 Szent, akinek nevét n._ Is viseli llslti szigetének keleti része
15 Sulfurlcum
16 tízen Járnak t\'9 Clubban van 21 Magyar brikett
23 Keresztül, ékezet hlb
24 HiO
27 Ha rákos, akkor életveszélyes 29 Ebben élünk
35 Eltávozás
36 Ilyen «■> is van
37 Labancos, ellentéte 42 Azelőtt ezeket támad
tik meg a Japánok 44 Leánynev
48 Púpos állat
49 Itt lakunk 52 Ne I Itt van
____ Lupin. Ismert
deteklivregény-llgura 59 Madár
63 a németek.Madách\'-a, bettihibával
64 Való A lenger Ilyen
.. O. A A.
69 Kopasz mássalhangzói
70 Részlet, ékezet hibával
73 KöszörUI
74 Török térflkcreaztnév 76 - 19 függőleges
78 Mássalhangzó, lonet 81 Összetett mássalhangzó
56 .
67 1
ML

Lépjen be
a Nagykanizsai Keresztén:) Társas Temetkezési Egyletbél
(Saját vállalat.) |
Hatalmas áruraktár és felszerelés a | tagok tulajdonát és érdekeit szolgálja. «r
Tagok hozzátartozóinak 40% kedvezmény.
KBzponti iroda i
F6-ut 12, szám. (Korona-szállóval szemben)
Telefon 487.
Fiók-intézetek ■
Letenye, Pacsa, Zalaszentbalázs, Hahót,
Murakeresztur.
Állandó tagfelvételi
Hozzá haéonló altruista intézmény Győr ós Pécs városokban.
Temetés és készpénzsegélyben részesült 1648 tag.
„ Húsvéthétfőn szép lab-rffpWT darügő sportnap Ie6z SI V Nagykanizsán. A Zrl-v\' nyi vezetősége vissza nem riadva az áldozattól, fáradságos utánjárá sal blz-losi\'otta a Szombathelyi Vasutas .Haladás" Sporl Egyesület kitűnő csapatának barátságos mérkőzését a Zrínyivel. A mérkőzés elöli és szü nelében a határiizeriekar látszik. A .Haladás" 1936. évben legyőzte a Szolnoki MÁV. csapalát és országos amatőr ba|nok lelt s igy bekerüli a Nemzeti Bajnokságba Jelenleg a II. liga és a professzionista egyesület tagja.
A Zrinyi vezetősége reméli, hogy a labdarugósporlol szerelő kanizsai közönség méltányolja az áldozatot és nagy számban keresi fel erre a
mérkőzésre a ZTE pályái.

Ezúttal értesítjük a közönséget, hogy e napra tekintettel a nagyobb köliségekre, mindennemű kedvezményes Jegyei és szabadjegyet beszüntetünk. Jegyárak: Ülőhely 1 P, állóhely 60 fillér. Diák és katona-Jegy 40 fillér. (:)
VILLA és KERT tulajdonosok ügyeimét felhívjuk nemesített pá-zsitfnmag keverékeinkre, egyéb virág- és kertlmagvainkra. _H1B8CH ES 8ZEBÓ cégnél
Asztalitenisz . ,)i .
Délayncat b.J.oku.r»- kaevéiUtfla Nagykanizsán mézkíxlk ,,
• Húsvét másnapján, dáU
/SS után 2 órai kezdettel J^ a kaposvári Rákóczi At-* létlkal Klub asztali ton-
nisz csapata Nagykanizsán mérkőzik. A KRAC tennlaze. zöl Délnyugat-magyarorsiág asztalitenisz bajnokai és Így az ellenük kiálló kanizsai 77.es Szent László és a KAOSz csapatai nem kis (eladat előtt állnak. Az érdekes mér. közés iráni nagy az érdeklődés.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Részvénytársaság Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai Kárálj.
ül
Vásárigazolványok
a ,m
Budapesti MéM Vásírra
kaphatók a
Néptakarékpénztár Részvénytársaságnál Nagykanizsán
Csengery-ut 4 sz.
ZALAI KÖZLÖNY

i Nagykanizsa megyei várói polgármesterétől.
8092/1938.
Arlejtési hirdetmény.
A város hivatásos tűzoltósága rí-iiétr, mintával ellátandó zárt írás beil ajánlatok >lap|án:
14 öltöny nyáriruhát, M Öltöny téliruhát,
M pár téllcsizmát, 14 drb téli-köppenyt, 14 drb tüzollósapkát, illetve 75 60 méter nyári ruhaanyagot, 33\'40 métertéll ruhaposztó snvagot 39 20 méter télikabát poszlóanya-gol szentek be, továbbá 14 öllöny nyári, 14 öltöny téllruhínak, 14 drb téli köppenvnek varrást és 14 pár csizma felelésének munkálatalt vállalatba adom.
Az Osizes beszerzendő anyagoknak él munkáknak a budapesti hl valásos tűzoltóság által előírt min-láknak kell megfelslnl.
Zárt Írásbeli ajánlatok fo\'vA évi április hó 29. napjának dili 12 órájáig adható kbe > városi lktalóhlva-talba.
Bővebb felvilágosítást a városi gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1938. április 2. iooo Polgármester.
9253/1938.
Tárgy: Négy szobái él egyizobás likálok bérbeadási.
Árverési hirdetmény.
A város tulajdonát képező Vár-u\' 3. sz. a. házban (volt Erdőbirtokosok épülete) levő egy négyszobás és egyizoba konyhás lakást (szuterén) május else|évet árverés utján bérbeadom. Az árverés f hó I9én d. e. 10 órakor lesz a v. gazdasági hivatalban (Városház, [. em., 16. ajtó.) Bővebb felvilágosítást a v. gazdasági hivatal ad.
Nagykanjtaa, 1938. ápillii 12. km Polgármester.
7310/193*
Tárgy: Hannáit talplik értékesítési.
Faeladási hirdetmény.
Fo\'yó hó 21-én, csütörtökön d. e. 10 órakor a Vár-utl városi Ingatlsn (volt Erdőbirtokosok Fatelepén) tárolt 77 drb használt vatutl talpfát nyilvános szóbeli árverésen eladok.
Nagykanizsa, 1938. április II. tus Polgármester.
9265/1938.
Tárgy: A U Mtott bankok területének bcibeidáu me-ögaida-ságl művelésre.
Árverési hirdetmény.
A volt hadikórház polgári lakcssig áltat lakolt részén a barakok lebontásával leiszabadult területeket, 11 dib kb. 1000n-öles parcellát mezőgazdasági művelésre 4 évre árverés ul|án bérbeadóm. Az árverés f. hó 21-én délelőtt 10 órakor It sz a helyazlnen. A terület planlrozását bérlő tartozik elvégezni, de ezért az idei használat ingyenes, a JOvő évi használatért fél bért fizet a csak az utolsó két évre fizeti az árverésen megjtn-lott egész bért.
Nagykanizsa, 1938. április 12. "» Polgármester.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon Jóbarátaink, ismerőseink és a vendéglősök szakosztálya. kik felejthetetlen drága jó édesanyánk temetésén megjelenésükkel vagy bármi más módon mélységes fájdalmunkban osztozni szívesek voltak, fogadják ezúton ls mélységes bálánk kifejezését.
Kaufer család.
Kesztyűk
Férfi bőrkeaztyQ P S.ZO Női bőrkesztyű P 4.90 NŐI cérnakesztyű P -.98 Női salyemharlanyák
már 1. - P tői NŐI divatkalapok
mát- 4.80 P-tői
Ezenkívül az összes férfi- és női divatcikkek
legolcsóbban Brónyai Divatház
Horthy Ilklói-nt 1.
Ai Ön íztllodiji ladiaiatis a
Corvin Szállodai
Budapest szivében, a Nemzeti Színház mellett: VIII., Csokonay utca 14. — Tökéletes modern komfort. — Folyóvíz éi központi fűtés minden szobában. - Budapest valamennyi villamos valuta és autóbusza a hotel közvetlen kötelében. Egyágyas wt»bák már 3 pengőtől, kétágyas sxobák 6 pengőtől, teljes penzió 6-50 pengő. vs
Ágytoll, pehely
ktUnjfyík, ptnilók, uállodlk ríixíre. InUxetl plroikhoi bigUnlkuun keielve olció áfb«n.
Fehér fosztott libatollat
kilónként P 3-00-ért,
egy jobb minőséget S.50-ért szállít 5 kilós postacsomagban bérmentve utánvéttel
mm GYULA intill-fam, Ilskiiftluyttzi.
Tahlntaa msg árubemutatóm a Budapaatl ■awntHil wAaéron
9600/1938.
Tárgy: Cslcsókagumó szükséglet beazeriéae.
Hirdetmény.
Az alsóetdel serléalegelő cúcsó-kával tevetelt terűlet\'nek pót áaára 5 q csicsókagumót szerzek be.
Ajánlatok beadásának határideje f. hó 20. nap|ának déli 12 órá|a.
Bővebb felvilágosítást a v. gazdasági hivstal ad.
Nagykanizsa, 1938. áp\'ills 15. iwo Polgármester.
1938. április 17.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
9254/1938.
Tárgy: Lakás bérbeadás
Árverési hirdetmény
A város tulajdonát képező Hu-nyadl-u. 16. sz. a. hásban megürr. aedö 3 szoba, konyha és kamrából álló lakást májúi elsejével átverés utján bélbeadom.
Az iiverés f. hó 19-én d. e. 10 órakor a gazdasági hivatalban lesz (Városház, I. em., 16. ajtó.) Bővebb felvl\'ágosltáat a gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1938. április 12. ró,. Polgármester.
8949/1938.
Hirdetmény.
A 20.838/1938. F. M. sz. rendelet értelmében felhívom a lólulajdo-nosok figyelmét az alábbiakra:
Olyan lóra vagy öizvétre, amely .Lóvizsgálall Igazolvány*, nyal (a f. évben u. n. zöld lólappal) (I van látva, marha\'evelet kiállítani vagy átírni az 1938. évi április 15-től kezdődően csak akkor szabad, ha a tulajdonos a .Lóvizsgálall Igazolvány"-! fel tudja mulatni.
Aki a zöld Lóvlzrgálall Igazolványt nem kapta kézhez vagy az 1937, évi őszi lóvlzsgálat ulán szerezte lovát avagy az Igazolványt elvesztette, jelentse be a városi marhalevélkezelőnél, klu| Igazolványt vagy az elveszettről másolatot állit kl.
A Lóvizsgálall Igazolványt a ló tulajdonos köteles I. megőrizni, mlg a hatóság másikkal nem cseréli kl, 2. lóvlzsgálslra elvinni és ott felmutatni, 3. a ló eladása, elajándékozása esetén a lapot az uj tulajdonosnak áladnl, 4. végül a ló elhullása esetén a városi marha\'evél-kezelőiégnek beszolgáltatni.
Kihágást követ el az, kl a fentleket nem tartja be.
Nagykanizsa, 1938. április 8. iosi Polgármester.
8856/1938.
Tírgy: Harcszerű lovétzet
Hirdetmény.
A helyőrség csapatai folyó évi április hó 22, 23, 25, 26, 28, 29-én és má|us hó 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 23, 24-én 5 óra 30 perctől 18 óra 30 percig a Tölgyes erdőben lévő harcszerű lőtéren lőgyakorlatot tartanak. Ez idő alatl ott tartózkodni tilos, mert életveszélyes.
Nagykanizsa, 1938. április 11. ioq J\'nlgárme\'Sír.
8890/1938.
Tárgy: A városi víz- é, csatornamű telepek 1938. évi lűlernrétének ér-tékeslléae.
Árlejtési hirdetmény.
A v. csatornamű átemelő és de-rilő telepén a Major alatti dűlőben és a Víztorony környékén levő területek 1938. évi fűlermését a v. vizmü üzemvezetőség (Vároihlz, II. emelet, 38. ajtó) 1938. április 20-án d. e. 10 órakor megtartandó nyilvános szóbeli árlejtésen eladjs.
Bővebb felvilágosítást a vizmfi üzemvezetőség ad.
Nagykanizsa, 1938. április 13. toeo Polgármester,
Megérkezett
a Shellgáz
A SHELLOÁZ k\' x \'r.._t ti. o^tendií.
A SHELLOÁZ kulturát hoz hfzába -A SHELLOÁZ a legideálisabb háztartási lüzeló A SHELLOÁZ nem mérgező, nem robbanó, de 13.000 kalória hőt ad A SHELLOÁZT otthonában díjmentesen bemutatom A SHELLGÁZAT dijmeniesen kipróbá\'liatja otthonában, süthet, főzhet és vasalhat A SHELLOÁZ a legtökéletesebb tüzelő
Csepel gázresók, takarék-tűzhelyek és a Shellgáz
kapható
SZABÓ ANTAL sportüzletében
Nagykanizsa, Fő-ut B.
1938. április 17
Zalai közlöny
Saját töke: 1.600,000 P. Betétek: 2.500,000 P.
V.. \' J
Kölcsönkihelyezések állománya: 6.000,000 P.
Elfogad betéteket kamatozás céljából takarékkönyvekre, folyó- és csekkszámlákra.
Leszámítol vállókat és közraktári jegyeket.
Foglalkozik a bankszakmába vágó mindennemű üzletek leBdftyolitásával.

18501445
ao
ZALAI KÖZLÖNY ____<P" \'«
Néptakarékpénztár rt. Nagykanizsán
a Pesti Mzigyar Kereskedelmi Bank leányintézete Nzigykanizsa Csengery- ut 4. Telefon : 126. ós 20. Táviratoim: Néptakarék
Betéteket a legjobban gyümölcsöztet
I Kölcsönöket a legjutányosabban ad j
A banküzlet minden ágával foglalkozik
FUTURA R.-T.
zalamegyei főbizományosa. Telefon 196. Mindenfajta árut ésterményttárol
Érdekeltsége a Mezőgazdasági Közraktárak rt. nagykanizsai telepe Csengery-ut 111. (Sörgyár) Iroda: Csengery-ut 4. Telefon: 197.
— \' | Uravavölgyi bemutató
helyisége fő-ut 13.
vlllamosvllágltásí és erőátviteli
kérdésekben díjtalan szaktanáccsal rendelkezésére áll
Hibajelentések, áramszámla fizetések, költözködés) bejelentések
Ipari, mezőgazdasági és háztartási villamoskészülékek, motorok, szivattyúk
Világitótestek, csillárok hl Ikedvezményi
havi részlet* fizetési
1938 áprllit 17.
ZALM KÖZLÖNY
II
51 év óta százezrek dicsérik
jóságát szép
6 nagy üzlet az ország\' különböző városaiban
és olcsóságát.
Uősúroljon tehát ön Is nálunk!
Óriási választék! Kedvező fizetési feltételek!
KOPSTEIN BUTORHÁZ
NAGYKANIZSA.
i luk Sí.
NAGYKANIZSAI FIÓK Fö-ut 4. sz. Telefon: 154.
Központ; Budapest V., Vilmos császár-ut
32.
Alaptőke és tartalékok:
40 millió pengő
Vidéki tiókok: Békéscsaba, Berettyó-ujtalu, Debrecen, Győr, Kiskunfélegyháza, Makó, Nagykanizsa, Nyíregyháza, Sopron, Szeged.
IMH
T."
NAGYKANIZSA
Üzemben: 1899. óta
j§ Egészséges, száraz, szellős raktárak
Mindennemű mezőgazdasági termények | előnyös tárolása és előlegezése
Íj Gabona- és tengeri-száritó, mehanikai f§ árpa-tisztitó, tökmag-polirozó és egyéb gépekkel legjobban felszerelve
Reexpeditió, olcsó dijtótel
Liiniiniiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifliiniiiiiiiiiiiuiiuiiiiimii
Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár R--T. Nagykanizsa
ALAPÍTÁSI ÉV 1896. áÉÉSk TELEFON 25. SZÁM
Betéteket előnyösen kamatoztat, kölcsönöket nyújt ingatlanokra, árukra stb. kedvező feltételek mellett.
Dunántuli Gazdasági Szeszgyárosok Szeszfinomitó Részvénytársasága
ERZSÉBET KIRÁLYNÉ TÉR 12. SZÁM
Ajánlja elsőrendű gyártmányait, mint: rumot, likőrt, gyümölcspálinkát, konyakot és Rádicum sósborszeszt
Eladás nagyban és kicsinyben A legolcsóbb bevásárlási forrás
18 Évfolyam 87. szám.
Nagykanizsa, 1938. április 20 szerda
Ara 12 mi.
ZALAI KÖZLÖNY
Szcteaztfate és kiadóhivatal: Pfttá 5. szán. kU&iaA mim, \\n httkOuup délutiu.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Etőflactési ára: egy hóra 8 pengő 40 fillér. Szerkesztőségi és kiadóhivatal! telefon: 78. aa.
Igazi Darányi-törvény
Irta: dr. Sch»dl Károly m k. t t. ny.
államtitkár, orsz gyűlési képviselő
Sz«nt iá haza földje, mtelyncnJ maj dinem minden biw^zdjájót az ősök véne áztatta, cLe még féltettebb kincse a nemzetnek a föld\' népc^ mely verejtékével öntözi és munkálja, s hn kell, védi a hazai földet. A keresztény, népgondozó agrár. l>olitikának alaptörvénye az a követelmény, hogy a föld minél több embert minél kedvezőbb viszonyok közt tartson el. Ehhez kell igazodni a termelési és birtokj>oHÜkának ha a keresztény nemzeti jelzőre igényt tart. \\
De épp ezért jelentkezik sürgető erővei az agrár szocü,áli>olitika is napjainkban, inert fnjépszaporjodái-sunk iránya azt mutatja, hogy az önálló birtokkal riendelkező földművesek mellett — dacára a birtok-l>olitikai eredményeknek — egyre nagyobb lesz az arányszámé a földnélküli mezőgazdasági munkásságnak1, amelynek kérdését egyedül a bl\'rtoki>olitiká\\al nem lehet megoldani,, mert a föld nem laffiégf s a Töld nem szajwrodlk.
Ai mezőgazdasági munkások öregségi biztosításáról szóló — ionnála felsőházban is elfogadott ós rövidesen életbe lépő - törvényjavaslat vagy uj törvénycikk sem arra törekszik, hogy a mezőgazdasági mun káskérdést megoldja, <*:ak ennek egyik legfontosabb részét, az elörcí, gedett munkások gondjainak enyhítését Iparkodik egyengetni A falu legkisebb embereinek, a föld legkiterjedtebb népréíegének, az ország legnehezebb sorban élő polgárainak helyzetét akarja könnyíteni, az öreg ségg>& járó, keserű kegyelemkenyd-ret felváltani az önérzetes juss megnyugtató járandóságával. Lehetnek a i>olitifcai életnek izgatóbb és nagyobb érdeklődést keltő kérdései, a melyek gyök-eréig hatnak a közéletnek, de a nemes értelemben vcíko-rcsztény politikának egy évtized óta" nem volt hatalmasabb kezdeményezése, mint ez a fundamentális törvény, amellyel Darányi Kálmán a föld legkisebb feml^eneinek a feledne lésére sietett. Hallottam még gróf Károlyi Sándornak íapOstoUszavait, láttam Darányi Ignácnak úttörő munkáját a falu népének felemelésére s tanúja voltam Rubjnek és nagyatádi Szabó (müvének, a 18-as jobbágyfelszabadítás utálni legnagyobb földrefomnak, mely félmilUló földmüvescsaládot földhöz és rje-gyedmilllót tűzhelyhez juttatott és mindezeknek tudatában örömmel ál-\'apitom meg, ho;jy Darányi Kálmán törvénye méltán sorakozik agrárjo-litikánk leghatalmlasíabb alkotásaihoz, amelyek korszakos változást jelentenek a magár falu életében. Valóban kijár a miniszternek a legőszintébb üdvözlet, hogy ezt az aL kotási a parlament elé hozta : igazi Darányi, törvény ez, mely áldást és békét visz a nádfödeles tűzhelyek százezreinek gondterhes levegődbe. 1 I
Ma kezdődnek Rómában az előkészítő olasz-francia tanácskozások
Londonban előkészítik Németország bevonását az egyezményekbe
Róma, április 19 I tás kérdést letárgyalnak.
A római francia nagykövet még ma megkezdi tanácskozásait az olasz hatóságokkal. A oél a két ol\'-szág baráti légkörét felépíteni. A beavatottak remélik, hogy a tanács. ko/á ok 10 nap alatt eredményié vezetnek és ez Idő alatt minden vi-
I kozásokba. A tárgyalások egyébként
London, április 19 I K«m lesznek túlságosan mélyreha-Daladier és Bonnet londoni ta- \' ^k, — mondják — mert Anglia nác-kozásaln — mint a jólértesüllek ! nem akarja ezaei azt a látszatot tudni vétik — Chamberlain igyekez- . kelleni, mintha Németország mö. ni fog a német kérdést is szóba- j gött tárgyalna és nem szeretné ez. hozni, hogy esetleg Németországot • zei elvágni az angol- német mégis be lehessen vonni majd a tanács- ! egyezés útját.
Küszöbön van Tortosa eleste, a vörösök mar menekülnek
45 kilométerre szélesítették az ünnepekben a nemzetiek által elfoglalt tengerpartot
A spanyol nemzetlek a húsvéti -.ünnepek alalt nagyszerű eredményeket értek cl. Az elfoglalt Földközi-tengeri partrészt -15 kilóméterre szélesítették, a déli és északi hadszíntéren sok községet foglaltak el. Elérték az Aran völ gyet és egyic szorítják a menokülőket Franciaország lelő. Menekültök számi lépték át az éjszaka a lwtárt, több gépkocsival és fegyveres osztaggal együtt.
Tontozai jelentés szerint a külvárosokat elérték a nemzetiek. A város
ban haves harc dul. Cartagéna és több város katonai erő litményeit a nemzeti repülők bombázták. A vörös kikölőkro 80 tonna mennyiségű bocnl-bát dobtak, o^ty vörös gőzöst elsü-lyeszleitek, ötöt megrongáltak.
t\'jabb jolcnlés szeriut Tortozánái a nemzetlek egyre szorítják háti a a vörösökéi, akik (már megkezdték a mo-nokülésl. A város eleste már küszöbön áll.
Ezzel az előrenyomulással 20.000 főnyi vörös csapat jutott e^érfogóbu.
Kóma, április 19 Franco láltornok táviratot intézett Pius pápához, amelyben biztosítja ugy a maga, mint népe nevében a i.eaizetl Spanyolország hűségét. A pápa válaszul apostoli áldását küldto.
Salamanca, április 19 Franco tábornok ma délután öt órakor rádióbeszédet mond. Bejelenti az ujabb nagyarányú győzelmeket ős nemzeti ünnepé nyilvánítja ápril\'s lilét, a tradicionálist i párttal tőrtént megegyezés napját
A román törvények szigora vár a leleplezett Vasgárdaforradalom résztvevőire
Kétszáz letartóztatott várja sorsát egy vidéki kolostorban — Feloszlatják a Vasgárdát — Egyévi börtönre Ítélték Grauer Miklós volt parasztpárti vezért
Bukarest, április 19 A román király parancsára a Vasgárda tagjainak lakásán és rój! helyiségeiben házkutatást tartottak és rengeteg fegyvert, lőszert, kézigránátot, sől gépíegy vei eket is találtak. Miután megáUapilották, hogy a Vasgárda titokban «Marcia su Bukarest -re készült és e.őszakkal akarta hatalmába venni az uralmat, Codreanut, a párt vezérét és kétszáz vezető\'agjál letar-
tóztatták. A fegyveV és röpiratraktá-rakat elkobozták, a forradalom szervezőit hadbíróság elé állítják. Antonescu hadügyminiszter egyhónapi szabadságra külföldre távozott. Maniu útban volt Kolozsvárról Bukarestbe, de Bias-sóból visszafordult.
Ujabb hivatalos jelentést nem adtak ki a letartóztatottak számáról, mia megerősítik azt a lUrt, liOHy. kétszázuál többről nin.s szó. A letartóztatotta-
! kat egyébként még nvinlig vidéken tartják az egyik szerzeteskoloslor mellékhelyiségeiben.
A kormánynak az a torvo, hogv törvényes kerelekben jár el a forradalmárokkal és r.eiw akar mást, mint a többi pártokhoz hasonlóan a Vasgárdát is teljesen feloszlatni.
Bukarest, április 19 Grauer Miklós volt parasztpárti ve-
Fdirirült a kifogás, hogy miért késett ez a törvény idáig, holott a parlament már 12 éve határozatit hozott ennek megalkotására. Erre a válaszom a következő : A mezőgaz-dasági munkások aggkori biztosítására vonatkozó javaslat tervezete már több, mint 10 éve elkészült a földművelésügyi minisztériumban. Ajmennyire lazonban most, a kellő időben hozták a törvényhozás elé, épp lajnnyfira iblhlbiázsott lett volna 10 év előtt egy kísérlet a reform jjaegvalósitéf&ra. Ha 10 év előtt állította volna fel a kormány a kö. te\'ező mezőgazdasági biztosítás intézményét, ez feltétlenül csődbe jutott volna. Ne felejtsük, hogy közben oly súlyos válság éne s hét éven át sújtotta a mezőgazdaságod hogy ez femmi esetre sem birta volna ei lut a szociális terhet, mellyel
a kötelező biztosítás jár. Hiszen az Országos Tdsadalombizlositó Inté?-zet amelynek pedig nincs közvetlen vonatkozása a mezőgazdasággal, maga is szená\'ásra szorult, ami azonban a mezőgazdasági biztosító intézetnél nem sikerült volna. Ilyen csőd messze Időre kitolta volna az agrár-szociális biztosit ári beveaetér sét, ugy hogy csak javára vált az ügynek, hogy a reform nem 10 éve került kivitelre.
Előie lehe ett látni, hogy kifogások hangzanak el: hogy a reform kevés segítséget és kevés embernek juttat; hogy nem elég a férfiakról^ nem1 elég a földnélküliekről és egy-holdas:;król gondoskodni, haeem a nőket és a két-három holdasokat is be kell vonni a biztosításba ; hogy kevés az évi 60 j>engős törzseflát-mány, amely ugyan a fegjobb eset-
ben 210 lj>engőig felmeliet, de özvegyi eUáíjást inem lad a tervezet. Mindezt én is elismerem és én a javaslat ellen is foglaltam volna állást", ha az le-zárta volna a földmű* vesek öregségi ellátásának ezekben a keretekben való további kiépítését. Dc mikor maga a törvényjavaslat indokolása nyomatékosan kijelentette, hogy ez a reform kezdő lépés, amelyen iu agjrár öregségi biztosítás elindul és a gazdasági viszonyok fejlődé-évei ennek ío!,o. zatos kiépítésére kerüf á sor, megnyugvással fogadtam a javaslatot^ abban a meggyőződésben, hogy aí>t a nem\' hosszú időn belül, ugy a nők, mint az özvegyek és a két-három holdas törpebirtokosok is fcek^rül-jnek k lehetőség nyilik a törzsjára-* dék emelésére is. (
EALAI KOZtONY
1938. április 20.
zárt 1 évi börtönre Itéllék, mert 1»-azúnteletl pártja tagjaihoz lázitó fel. hívást intézett és röplapokát lerjesi-tett. A fellebbviteli tárgyaláson nom jeleni m«g, nzt lüsz.ik, hogy közben siketüli külföldre szóknia.
Idősebb embereknél, kiknek székletéle rendellenes és lájdal-
mas, sokszor mér nspl 3—4 evőkanál természetes .Ferenc József" keierüvli Is meghozzs a megfelelő bélklürülésl és a kielégítő anyagcserét s igy jelentős megkönnyeb-büléil Idéz elő. — Kérdeize meg oivoiát.
ALBRECHT: királyi h»r,«g esküvője Bocskay Kalalbi tanítónővel május 1) én lesz Pannonhalmán az njiátsági teinpWídmn.
ECKHARDT Tibor, a Független Kisgazdapárt vezére Nagykanizsán át Hu-dajzestrc utazott Abbáziából, alwl üdült.
KÚTBA DOBTA Brlnninger Mariától, 31 éves sógornőjét Iícv«cscrcn, Kovára József gazda és két hns;ibíál liajtlott utána. A gyilkos legényt le-tartóztaták.
FÉLTÉKENYSÉGBŐL lelőlte Pnk-aon Kőhler ll.nrik gazdálkodó Hot-mann Taréz 21 éves leányt, majd lia-zament éa agyonlőtte magát.
MEGVADULT tehón két járókelöl feldöfött éa megtipor! a |icstl utcán: •gy soffőr fókezta meg, akt gépkocsi, jávai naklhajiott • megdühödött állat-nak.
PACELLi biboros államtitkár képviseli a pápát a budspestl Eucharisztikus Kongresszuson.
ALÁÍRTÁK szombaton es e az angol-olasz megegyezési, amely a világsajtó szerint sietteti az európai kérdések megoldását.
HATVANY VALÉRIA bárónő Ira-gikus halálától Londonban izgalmas zári tárgyaláson megállapították, hogy halálát .véletlen baleset" okozta. Fertőzött injekciói kapott.
3 SZENTET avatott Pius pápa húsvétkor Kómában: Bobola András lengyel jezsuilál, Giovanni Leonardi olasz marianisiál és Salvatore Da Horla spanyol ferencest.
MEGHALT Törköly József voll nemzetgyűlési képviselő és szenátor, a csehszlovákiai Magyar Párt volt elnöke.
A „Haladás" hangversenye
a kanizsai kultúrházért
P. Czlrhisz Viklorin plébános fáradhatatlan tevékenységének ujabb eseménye tesz az a nagyszabású plébániatemplom! hangverseny, a mit május 8.án rendez a fenenoeu. temjilomban a Katolikus Kultúrház alapja javára Sikerült lekötni a 80 föbőz álló himetes szombathelyi •Haladás- dalárdát legy nagykanizsai templomi hangversenytI\' A program olyan, hogy fővárosi dobogón is me^álbiá a helyét: 1. Ruffo : Adorémus. 2 Vittorla : Domine, non sum dignus 3- Liszt) Páter noster, 4. Beethoven : OH szent éj. 6. Szólószám. 6. Kodály : Harmatozzatok. 7. Kodály : Ave Mjária. 8. Harmat : Boldogasszony anyánk 9. Ah, hol vagy magyarok
10. Szólószám. 11. KoudeLa: Baby-lonnak vizel Mellett. 12. Bárdos : Gyászba borul. 13. Halmos : POpule meus. 14. Koudela: Eucharisztikus
himnusz.
A dalárda a tcmjilom szentélyében énekel. |
A .Haladás, daiárélát amikor 1929-ben a Szentatya előtt előf-adta a .Boldog isszony anyánk<-at, azzai tüntette kj, hogy elnevezte .élő orgonának* és külön kihal Iga. táson fogadta őket.
A nagykanizsai rendezőség nleg. minlmállsabb belépődijakfat ííHilpl-lotta meg. Tekintettel a nagy érdeklődésre, jól teszi mindenki, ha jegyről elővételben gondoskoJlk az egyházközségi Irodában, (:)
A nagykanizsai ós járási iparosság memoranduma Zala vármegye törvényhatóságához

RÓMAI jelentés szerint Blondel francia ügyvivő tna Személyesen ls De|eieniette Clano grófüak a Yrnii/-cin [nagykövet kinevezésére vonatkozó határozatot és a baráti kapi csolatok felvételére irányuló tárgyalások óhaját.
OTTÓ főherceg — londoni jelentós szerint — valószínűleg Angliában telepedik le. , t 0
* A SZOVJET visszaállította a magántulajdont ós elismeri az örökösödési jogot. A közigazgatási ható. hágóknak u »nem csak a megtűrj de kívánatos* magántulajdon sza. rodásAt elő kell segiteni!
A nagykanizsai és járási ipartestületben tömörült másfél e/er főnyi iparosság memorandumban fordult Zala vármegye törvényhatóságához és arra kérte, hogy kivánsá. gait terjesszék a legközelebbi közgyűlés elé és terjesszék fel a kormányhoz. j
Az adóztatással kapcsolatos kívánságok : állapittassék meg az ipari létminimum, töröltessék a kisiparosság kisjövedelmű házainak rendkívüli adópótlléka, a behajtha-tatlanoknak nyilvánított adóhátralék töröltessék. Kérik a 12 hónál hosszabb részletfizetési kedvez?-Wényt és mindazon szakmákn^ah^V a kereseti adóa!a|>ot az iparosok* áltál foglalkoztatott segédek szán/ aránya ulán állapítják meg, a je. lonlegi helyzet alapján uj aiap-mcgf állapítást. A 60 éven felüli iparosok, ha csak egy segédet foglalkoztatnak, mentesüljenek a kereseti és jövedelmi adó alól. Az adó-\' felmondásokat szüntessék be. Kérik
továbbá az ionosa dósságfok rendezését, a mezőgazdaságnak nyujtotí kedvezményeknek az iparosságra kiterjesztését, az OTI.val kapcsola*-tos bajok orvoslását, a komtárkér. dés gyökeres orvoslását, a vásárok ixyidezését a mostani kedvező légkörben, vasárnapi teljes munka-szünetei, az iparosság géljeinek mentesítését a lefoglalás alól, munkaalkalmak teremtését a kisiparosság részére, a kartellek erélyes és sürgős megnendszabályozását, a kisiparos-járandóságok gyors kifizetését, a kézművesi párosság hitelellátását, majd végül a mpilm&Ity munkabérek és fixirozott munkaidő-» vei kapcsolatos anomáliák megszüntetését. | \'
A nagykanizsai iparosság emlék-* iratára az ország iparossága is bizonyára felfigyel. Ugy tudjuW, hogy n legközelebbi megyegyülés már fog lalkozik a nagykanizsai és jáifási iparossági emlékiratával. .
Amerikába is küldhetnek üzeneteket a Budapesti Nemzetközi Vásár lálogatói
Szombattól kezdve már féláron lehet Budapestre utazni
Az ájirilis 2i).ón megnyíló Budaj: liestl Nemzetközi Vásár látogatói szombattól, ájirjlls 23-tól kezdve Magyarország bérmely vasúti vagy hajóállomásról félárui utazjiatnak Budajiestre. A féláru utazást és az egyéb jelentős kedvezményeket (muzeumok, fürdők, színházak, mozik*\' stb. kedvezményes jegyei) biztosító Yáaérigazolvámyt bárki válthat ma-
gának az ország bármely menetjegy irodájában és a vásár minden tb. képviselőjénél. A Vásérigazolványf ára azok részére, akik 80 kilómé, ternyire laknak Budajzesttói P 1.8t\\ azok részére, akik távolabb laknak, P 2.80 ezernélyenkint, |
Mint Budajiestrőt jefcuk, az Idei Nemzetközi Vásár látogatói nem csak Budajiest I. huUámhosz-
Városi Mozgó. k Md»n i
A Jókai filmek aranysorozatánik gyöngyszeme
Fekete Montok
A legjobb magyar színészek látékával.
Előadások kezdete hétköznapokon 8, 7 és 9 órakor, vasár-és ünnepnapokon 3, 5, 7 és 9-kor. Rendes helyárak.
Fürdőszoba
berendezéseket kedvező részletre legolcsóbban szállít
MENDLOVITS
szán küldhetnek hozzátartozóiknak! rádióüzoneteket, hanem — rövidhullámon — Amerikába is. A|z Amerikának szóló üzeneteket najíjzal ve. szik fei a vásár stúdiójában zsela-tinlcmezre és arról továbbítják éjfél után Amerika részére. Miáris nagyon »zkan értesítették amerikai hozzátartozóikat, hogy a vásár v.> lnmelyik napján .élőezóvpU köszöntik majd őket. (
A mult évi vésánfcun o!y nagy népszerűségié sziei-t tett, elsősorban Európának szóló h<*szuhull^j-mu rádióközveiitésl (ehetőséget most is kedve szerint igénybe leheti a nagyközönség. Mindenki maga állhat újból a mikrofon elé ( éa saját szavaival küldhet hozzátarto-zóinnk, ismerőseinek, vagy toletfc. leinek ünenictet. A 20 Bzavos üzenet éra P 1.60, a- 40 szavasé P 2.60. Azt üzenetközvetítések ideje április 29-én 16.30-16, á|>rjlis 30-án 16,16-: 16.10, a május 1-érc és 8-ára esö vasárnajiokon 9.10-9.66, 1240—14, 16.30-16.60, a többi na|xJ«m 11.16 -11.66, 13.16-14^0 és 16.80-16.40i Az Idei Budajtfsti Nemzetközi Vásár április 29-^n nyílik és május 9-én esle zárul. Féláron Budajiestru április 23-tól május 9-ig, onnan vissza jiedlg ájirilis 211-től május 16-ig kehet. | , (:)
Fekete gyémántok
A harmadik Jókai fitir. nemcsak az uj ulakon haladó magyar filzntíyártás mérföldkövét Jelenti, de uMülatást is. Mert ugy érezzük e filmsiker után a kiapadhatatlan Jókoi-kéjizeL\'t egyre gyakrabban kap majd helyet a mn-gyár filmeken. Ez egyben irodalma biztosíték is, lut ugyan a azt reméljük. Jó kezekbe kerül a Jókai mese.
A Fekete gyémántok szövevényes meséjéből csalt a vezérfonal iwiradt meg. Dicséretére az átiróknak a Jókujl ■szellem megmaradt. Az alakok vérbeli Jókai figurák minden gonoszsággal ós minden JósAggul. A mese akár mai is lehetne. Friss, lüktető, tempója ás levegője vun. A felvételek — különösen a bányajelenetek pompásak és teljes illuziólkellök. Kár rósalclozni: a film az utóbbi idők legjobb magyar Illmje. A bájos Szeloezky Zita Evi-Iája, Jávor daliás Berciid Miklósa (talán még solia nemi volt ilyen jó Jávori), de a többiek is Igazi Jókai, alakok és nagyszerű müvészekl A Vil. rosl Mozi méltó húsvéti ajándéka volt
f)z a filmi
Naftái i Április 20. szords. Kom. kat. Tivadar hv. Protestáns Tivadar, lxr. Nlzan hó 19.
Oyógyaaertárl élteti szolgálat e hó végéig a Merkly-Belus gyógyszertár éa a klaksnlwal gyógyszertár.
uöriördő nyitva reggel 6 órától eale < órái« (bétiő, aaerda, péntek délatáa kedden etéas aap nőknek.)
i93B\';<prlN»\'flO.
ZALAI KÖZLÖNY
Kézzel csomózott
mníynrpera
szőnyeg
legszebb húsvéti {ajándék I Most olosó|árakon vásárolhat
Schűtz-nél.
KULCStyUK, mCLiŰÍL
a pbcfl! színház
bérletére négyen pályáztak. Fodor Oszkáron. kiyül Tolnay Andor, a Kaposvár—soproni Igazgatói Kardos Géza .igazgató, a kccskentfti direktor és Óoaó Józseí volt kassai színész. A pályázat, .ügyében a i»écs4
szinfigyi bizottság ma dönt.

MEGVÁLT 2.; ■ világot Jelentő deszkáktól
Csillag. Zspzsi, a népszerű iZsakl» \'szinész-lánva. A szépen induló karrier derékbatörésének oka: — férjhez megyj Egy debreceni bankhíva-talnok veszi el a kis .Tökmagot,, aki a l>éten Mezőtúron már el is bucsu-Kott e 6zei«plxni a rivoldáktóL Az eljegyzés húsvétkor volt, az esküvő sem k<$k sokáig.
kevésbé
3 jó a következő "hírünk: Oltay \' Baba, a pécsi szinház kedvenc primadonnája váratlanul raiegl>etcge-dett. Szerepeit Váry Tusi votte át, aki egy nap alatt tanulta be a Gellérthegyi kaland szerepét. A kitűnő Kő-rössy-darab ugyanis még mindig műsoron -van. Most adták Pécsett tizenötödször, arai kétségtelen Jele a sikernél^-.
Madagaszkár magyar császárának szülőházában
Kicsiny falu a Vág völgyében: Verbó — Egyetlen nevezetessége: itt született Benyovszky Móric gróf, akit a 18. század második felében császárnak választottak meg Madagaszkár szigetén
Oy«mor- és bélba jóknál, a máj és az epeutak megbetegedéseinél reggel .felkeléskor egy pohár termé-Műlea .Ferenc Jdite!" keserűvíz kortyoaként ellogyasztva Igazán remek hashajtó. Kérdezze meg orvosát.
A ZALAI KÖZLÖNY „KERESD A BETŰT" VERSENYE
VerlW), hnsvét előtt (Copyright) A világ sorrendben negyedik szigetének, Madagaszkárnak neve egyro sűrűbben szere|»el az újságok hasábjain. Terjedelmes irikkok szólnak róla abból az alkalomból, hogy ismételten fölmerült a U»V: e szigeten kívánják némelyek lelelopiteni az Európa különbözés országaiból kivándorlásra kényszerilelt ama zsidó tömegeket, amelyok számára Palesztina talán szűk lenne. E tervnek egyaránt vannak hivői és ellen zői. Madaga^zlár nevénok felbukkanása \'újra aktuálissá teszi a sziget első európai.\'uralkodójának és legalaposabb ismerőjének, Benyovszky Móric grófnak kalandjait. Elutaztam a gróf szülőfalujába, \'Verbóra.

Mindössze egyetlen utcatábla emlékeztet Benyovszky Móritra, akinek kalandokban gazdag éleiéről könyvtárakat megtöltő kötelok számolnak be. Ez áll az utcatáblán: GRŐF BENYOVSZKY MÓRIC TP.R A tér azonban, aliova a táblákat felerősítették, semmiben senv emlékeztet a férfíura, oki a falul>an született. Méteres sár közepén rügyekbe fakadó fűzfák szomorkodnak, rokkant házak düledeznek jobbra és balra, a patak felé vezelő uton látszik még ínogma-radt része az egykori orős fabiak: meztelen, téglák maradtak meg hírmondónak abból az időből, "mikor
Benyovszky Móric gróf meglálta Isten napjának első sugarait. Ugy mondják: o helyen állott egykoron a grófi kastély, hatalmas kort vette körül. Senv-nü emlék nem maradt meg belőle a\'néhány megkopott, rőt téglán kívül. A földszintes házak, amelyekben jm-rasztok laknak most, talán egykoron niagtárákul szolgálhattak. Erre vall, liogy alacsony és rosléllyat megerősített ablakok húzódnak rajtuk végig. A parkot felszántották. Ahol kétszá* évvel ezelőtt egyenesre nyirt allésor vezetett a szökőkúthoz, ott most kenyeret adó buza terem. A szökőkutból nem hvaradt meg semmi.
Senkisem tpróféta a maga hazájában.
A legtöbb embor azt se tudja Ver-bón, liogy miért is hívják ezt a patuk mellett elfekvő sáros térséget Benyovszky Móric térnek. Azt se tudják, ki volt a gróf...
A főutcában áll egy emoletes luiz. A kapu bejárata, klusszikusan szép. A gótikusból románba szaladó méteres szélességűt n