Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
11.44 MB
2010-03-09 12:49:31
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
725
5473
Rövid leírás | Teljes leírás (1.57 MB)

Zalai Közlöny 1938. 145-171. szám július

Zalai Közlöny
Politikai napilap
78. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

78. fi»toly»tn 145 szám.
(yilWw*"\'>f ■ Nagykanizsa, 1988. jullus 1 péntek
Ara 12 HM.
POLITIKAI NAPILAP
•ujtaMteg ém IMNnMi W t
. nliilm WflUtuup iWuUa.
Felelős szerkesztő: Barbarlta Lajos
lilfiflzeléfti ára Sietkeulfeigl
i: egy hón I pengő 41 í< kiidóhivaUU telefon t
40 mife. 78. ■■
Első és legfontosabb...
Imrédy Béla inhiiszteneljiök q költségvetés felsőházi vitája swin
újból összefoglalta azokat az alapelveket, amelyeket hivatalbalépésekbn már megismerteiéit az országgal, mai időben az első ós legfontosabb Jelté\'.el a munkána^, a nyugodt fejlődésnek a rendezett bizion&il^w életfonna. A kormánynak kezde tő! fogva az volt a törekvéséé, hogy őszinte és világot* helyzetet teremtsen. A magyar közvéleményt ugyan is nem az esetleges program radi. kális mivolta nyugtalanítja, hímem a bizonytalanság. A mai zavarog elmefuttatások és ködös politikai törekvések felkeltik a gyanút, hogy vájjon nem csupán valami előjáték függönyei-e, amelyek mögött cgéj. szen más felvonások készülnek. Az oi-szág saeneté hallani, hogy mi tű-lajtíoiiképixn ezeknek az el;*ondo-\'ájáokíiak a magva s miképpen dolják a megvalósításukat ?
Aj magyar nép lelki világától nagyon távol esik a zsarnokság, az erőszakon puccs. A magyar j>oliti. kai életben a sikernek mindig a meggyőzés volt az előfeltétele. Természetesen minden nemiét életében előfordulhatnak trjngfkus őwVkJ, üb mikor a destrukció erői ellen szükség van erélyes fellépésre, sőt a fizikjal hatalor;\\ fegyvereinek igény, bevételére Erre épjjcu napja.nk-ba láthattunk példát, de nem ná.-lünk. Nálunk nincsenek olyan felforgató baloldali elemek, amelyek el. Jen szükség volna ilyen eljárásra. Magyarország kormányzójának közel két évtizedes uralma olyan konszolidációt teremtett az országban. $ melynek ma már megdönthetetlen eredménye a keresztény, nemzeti és jobboldali |oHtlka.
Aíz alkotmány tisztelete a magyar nép lelkében gyökeiezik. Megvan, nak a sajátos életformáink s az ivott mellett Íratlan |K)lltikai sza. háiyaink, amelyektől semmi ok.mk sincs eltérni. így is meg. lehel valósítani a nagy elgondolást: a tekintély elvének a szabadság elvévei való összegyeztetését. Hogy a változott idők a tornyosodó problémák gyors elintézésére, az alkotmány elvének megőrzése mel\'ett bizonyos reformokat tettek Szükségessé, ez teljesen érthető. A 38-as bizotlság mukájúról !nem mjondhatunk le, hiszen a törvényhozás megszokott formái között sokszor nem volna mód bbpnyos kérdéseknek megfelelő tempóban való elintézésére.
Aj miniszterelnök az élvi kérdé. sek megvilágítása után gyakorlati problémákról beszélt Említette a nemzetnevelés ügyét, amely rendi kívüli ofntosságu. Természetesen minden nép arra ,örekszlk, hogy egységes nemzeti szelemben nőjenek fel a generációk, de ez nem je. lent lelki unLormlsba való öltözte, tést, hanem csak a nagy célok ér. dekében való együttérzést ésegyütü-munkálkodást. Ebből a szeni|»onl-bói igen nagy fontossága van a középosztálynak, amely sajnos ma
Magyar városbírót választott Komárom
Hodzsa tegnap és ma délelőtt tárgyalt a magyar párt képviselőivel
Komárom, junius 30 4 " K Prága, junius 30
Komárom elszakítása óta először Ma, csütörtökön délelőtt Horváth történt meg, hogy magyar város- Endre képviselő és társai uj kihall-birót választottak. Az uj városbíró Fülöp Zsigmond, a magyar párt járási elnöke. A két helyettesbiró, Banga Dezső és Balog Miklós iá u magyar párt tagjai.
Prága, junius 30 j Hodzsa minisztere)!nök tegnap tárgyalt a magyar párt képviselőivel és felvilágosításokat kért tőlük a pártnak a J^ormány elé terjesztett emlékiratáról. Utána a miniszterelnök a lengyel képviselőkkel-tár-fiíyalt
gatáson jelentek meg Hodzsa miniszterelnöknél és á\'adták neki a Kárpátalja népének ki váltósait tartalmazó emlékiratot.

A zsidótörvény kijátszóiról beszélt Antal István Battonyán
Battonya, junius 30 Vásárhelyi Sándor országgyűlési képviselő battojiyai beszámolóján tegnap felszólalt dr. Ajntal István államtitkár is. Az államtitkár kifejtette, h<>gy a törvényhozás nagy mukát végzett ebben a parlamenti esztendőben. A törvényhozási munkának, mondta, betetőzése volt a tarsadulmi ós gazdasági egyensúly
biztosításáról szóló törvény, a gaz. dasági és szociálpolitikai törvény-a\'kotás koro::ája pedig a milliárdos beruházási törvényjavaslat. A korszakalkotó törvényhozási munkával szemben megindult az ércekellek és a túlsó oldal rohama, de az, mint eddig, tovább Is meghiúsul a kormány jogi álláspontjának szilárd blztoságán.
Most Is a legváltozatosabb igyekező-lek érvényesülnek, lK);jy a törvény vég-re hajtása során a paragrafusok közt bújócskázva azt kijátszani próbálják* és meghiúsítsák a törvényhozás aljainak elé ését. Figyelmeztet mindenkit, hogy teljes készséggel járjon u kormány kezére és moztlilsa elő a törvény uileiuióinak m^radéklul\'tn érvényesülétét.

Lángokban áll az idegen országokból szállított hadianyagok raktára Valencia kikötőjében
A burgosi angol ügynök Franco ajánlatával Londonba utazott
Burgos, junius 30 Hodgson, ügynök, az angol kormány megbízottja a burgosi spanyol nemzeli kormánynál, Londonba utazott. Az ügynök elmondta, "hogy magával viszi Londonba Franpo tábornok ajánlatát. Az ajánlatban Franco tábornok biztosítja az angol kormányt, hogy a nemzeti repülő gépek nem fognak angol hajókat nyílt tengeren megtámadni és spanyol kikötök bombázásánál kímélni fogják az angol hajókat. Javasolja
Franco, h gy jelöljenek ki semleges spanyol kiköt\'ket. Anglia erre azt a választ fogja adni, hogy az ország minden részébén kell egy egy ilyen semleges kikötőt kijelölni, még pedig olyant, amelynek jó összeköttetései vannak s ahonnan az angol hajók más kikötöket is meglátogathatnak.
Pária, junius 30 Valencia külső rakpa tján, a külföldről érkező hajók raktártelep^ ahol a spanyol köztársasági kormány az idegenből érkező hadi-
anyagot raktározza, láncokban áll. A nemzeti repülőgépek Valencia bombázása közben gyújtották fel a raktárt és több hajót is, amelyek közül kettő elsüllyedt.
Sulamanca, junius 30 \' A newetíek repülőgépei ma hajnalban Barcelonát bombázták. Barcelonától 60 ki ométernyire a vasúti vonalat és környékét teljesen elpusztították a repülők bombái. A támadásnak 9 halol\'ja éi 42 sebesültje van.
Felhőszakadás és földrengés tengerré változtatott nagy területeket Japánban
Toklo, junius 30 Tokio környékén földrengés ós a szüntelen esőzések következtében
hatalmas földcsuszamlások voltak A leomlott földtömegek 100 embert maguk alá temettek és megöltek.
nem eléggé erős és öntudatos. Igyekezni kell ezt a középosztályt ujbói kitermelni ós megerősíteni.
A család minden jövő fejlődés alapja s nem lehet a nemzet erő?, ha ií»z alapsejt, a osalád nincs megerősítve Az egyke kérdése reiul-kivüll jelentőségű nemzetünk éle\'e szem (vontjából. A miniszterelnökbe jelentette, hogy az ellene való küzdelem során bizonyos változtatás-
ra lesz szükség az örökösödés kór. désében. A társadalmi reformok; megvilágítása kapcsán megemlítette még az álláshalmozásokat, amelyeknek megszüntetésével \'behatóan foglalkozik \'a kormány, de rögtön hozzáfűzte, hogy nagyarányú társadalmi hatást ettől nem lehet várni Afmilliárdos beruházási program ról megemlékezve, ujbói hangoztatta, hogy tengelyében u honvédelem
A felhőszakadás beltengerré változtatta a Tokio és Jokohima közötti területet. Az ár közel 120.000
áll. A másik alapvető kérdés X falu közegészségügyi viszonyainak javítása.
A miniszterelnök vitazáró beszédét az egész felsőház nagy tetszéssel fogadta. Ugyanaz a hangulat volt megállapítható, amit orizágj; szerte ültünk s amelyet az Imrédy-kormány programjába, jóhiszemű-, sé.gébe és szilárdságába vetett bizakodás jellemez. , . , ,
2ALAI KÖZLÖNY
1938. lullui 1.
házal borított el és 11 hidat cIri-űort. A heves viharoknak eddig 70 halottja ván. A jokohamai vasúti töltést áz ár ftssz-rombol a, a romok 5 házat eltemettek, bennük 12 ember möghalt. A vidéken több folyó átszakította a gátakat.
Kolera pusztit Indiában
London, Junlus 30 Allahabadi jelentés szerint India területén borzalmas méretekben pusztít a kolerajárvány. Az utolsó 11 hét alatt 30.000 ember halt meg kolerában.
A Ház huszperces ülése
Budapest, Junlus 30 A képviselőház ma délben Kor-nis Gyula elnökletével ülést tartót\'. Harmadszori, olvasásban néhány nemzetközi egyezményről szóló törvényt és a Nemzeti Bankkal kap. C8olato; pénzügyi törvényeket szavazták meg, majd Pintér László ismertette a Székesfehérvárolt tartandó jubileumi országgyűlést előkészítő bizottság jelentését. Ezután a Ház elnapolta magát Az ülés mindössze husz percig tartott.
A prostata megbetegedéseinek kezelésében a rendkívül enyhén hsJÓ természetes „Ferenc József keseiüviz —reggel ehgyomona egy kis pohárral gyakran nagyfontosságú szolgálatot tesz azzal, hogy igen könnyű, lágy székletétet biztosit és fz egész anyagcserét elömoidilja. Kérdezze meg orvosát.
LeguiABB*
Életfogytiglani fegyházat kapott Csapody
Erzsébet gyilkosa, Csapodyt felmentették
Székesfehérvár ,június 30 Ma délelőtt hirdetett Ítéletei a székesfehérvári törvényszék egész országban nagy érdeklő,tértit kísér t Csapody -Arany féle bűnügyben. Arany C.ynlu ugyanis, mint ismeretes megfojtotta menyasszonyát, Csapody Erzsébetet. A gyilkosságot vallomása szerint Csupody Sándor felbujtásúru követte el, iiogy 01)00 pengős örökségen osztozzanak. A törvényszék csuk Arany Gyulát találta bűnösnek gyilkosság és rablás bűntettében és ezért életfogytiglani fegyházra UéUe. Csapody Sándort a felbujtjás vádja utói felmentette. Az ítélet nem. jogerős.
Esterházy herceg 50.000 pengős adománya
\' \' Budupest, junius 30
Esterházy Pál liercog a mugyur orvosi tudomány kutató munkásságának elősegítésére 50.000 pengői adománvo-zott.
Halálbüntetés a kémekre Franciaországban
Páris, június 30 Franeiuországbsm annyira elszaporodott a kémkedések száma, hogy kormányrendelettel bevezették a halál-tüntetést kémkedés esetére.
nMmtiu, hm iiiHibassi\'
A jövő héten megnyílik a Principális ingyen strandfürdője
Még a kora tavasszal határozta cl Nagykanizsa város, hogy a szegény néposztály részixj ingyenes nép strandot és fürdőt létesil a Principális j>artján. A közgyűlés meg is szavazta a földmunkák és a gát építésének költségeit, az épilés azonban mindezideig késett. Azóta í>eköszöntött a meleg kánikula is és na|)Qn1a jönnek az érdeklődök: mi
lesz az ingyen-fürdővel ?
l\'Ordeklődésünkre a városházán azt a felviU^ssitásl kaptuk, hogy előkészítő munka kósatl, de már minden együtt van és még a hét végén megkezdik a földmunkákat. A! munka csak pár naix>t vesz igénybe és igy előreláthatólag már a jövő héten megnyilik a Principális ingyen népfürdője.
A budapesti sajtó kritikája az Irodalmi és Művészeti Kör Vegyeskaráról
Sem az irodalmi és Művészeti •• Kör, sem a Ve. gyeskar vezetör ségének nem \'°kona, nem MíiMW/|Jll Elektora, mégj
csak nem is is-meröso Tóth Aladár, a neves magyar zjmecsztétikus, aki szigorú ítéleteiről közismert a magyar ze. nekritikai irodalom terén.
Tóth Aladár a Pesti Napló f hó 28-iki számában másfélhasábos bi-rálatoi irt a Székesfehérvárott le. zajlott országos dalos versenyről A. másfél hasábban a nyertes dalár-y dákat csak névszerlnt eniliti meg, egy-egy mondatba összefoglalva csojK)rio íként va\'amennyit. ligye-ílül a nagykünizsai Negyeskarn^k szentel külön figyelmet és egy külön bekezdést Tóth Aaladár kriti. kája. Ezt közöljük szószerint a következőkben :
Csupa kitűnő, a maga csoportjában elsőrendű dalánju nyert dijat. De a dalos ünnepnek mégsem cz a •versenyeredmény* az igazi eredménye. Hiszen a zsűri illusztris tagjai maguk sem igen hívei a művészet versenyfuttatásának. Aki emberfeletti munkájukat látta, jót tudja, hogy művészileg »jogerős« jU életről itt szó sem lehet. A produkciók óriási tömege még a legjobb me-f móriáju, legzseniálisabb bírálót is zavarba hozza. Azonkívül a verseny (műsorokon szeplő kőtelező kóv-rusok már alkalmi jellegüknél fogva is csak vajmi ritkán igazán ér. tékes muzsikák. A verseny igazi
eredményét ezért inkább a szabadon választható kórusmüvek minőségében és az interpretálás kiválóságában kell keresnünk. És ezen a téren a fejlődés óriási j, Pár évvel ezelőtt a kJ)asszikus »a cai>ella«-stilus ínég jóformái; ismeretlen fogalom voll d^losain.^ ■körében. Ma már Pa\'.esliiua, Las.so és a többi klasszikus Jiagymésier, sprün jut szóhoz. Az egéz dali í;ver. ssnynek fénypo.itja voll például az a n(agyszerü Palestr^na-interpii&tá^ ció, mellyel a Királydijfcjan. második liéiyi-e került Nagykanizsai ZrinyJ Kör Vegyoskfer\'a (öTvendezlelelt meg bennünket. Kelling kara^y mesteri vezetésével a hanganyagban. kulturátan egyaránt elsőrendű kanizsai énekesek szinte tökéleies művészetei \'produkállak a legkénytft-sebb, legigényesebb, legmagasabb kórusmuzsika terén ! Nem több-e egy ilyen lélekemelő interpno ácló biiszke öntudata minden dijnAk, aranyserlegnek elnyerésénél ?
Érdekes egyébként, hogy leszámítva a kanizsaiak Pa Les Irina-száj. mát, a Királydijas vegyesk;irok versenyében julo\'.i legkevésbé szóhoz
a magasrendű kórus-ii odalom. •
Eddig tart Tóth Aladár cikkéből vett idézetünk. -t
Aki olvasni tud, annak plég...
És elég ahhoz is, hogy a \'dalosaink lelkén « fehérvári ítélettel ütött sebnek ne maradjon nyoma az Irodalmi és Művészeti Kör Ve. gyeskarának életében.
Fontos közlemény
az Anto Syphon talaj (Ionosokhoz!
Díjtalanul megjavitom, rendbehozom Autó Syphon készülékét
azoknak, akik a szénsavcserét nálam eszközlik.
Szabó Antal sportllzlete,
az Autó Syphon körzeti egyedárusitója.
Hibás a vízvezetéke?
Hívja
Mendlovitsot
Telefon 271.
Légoltalmi hirek
Gázálarcot ajándékozott több magyar oég
A magyar gázálarc tömeggyártás/inak megindulásával kapcsolatban egy
nemes mozgalom vette kezdetéi., Akadlak ugyanis olya. nok, akik gondoltak azokra, akiknek nincsen meg az anyagi felkészültségük úrra, liogv a gázálarcot megvásárolják. Pedig a inCrjjes gázfelhő nem válogat és elpusztítja a szegényt, gazdagot egyaránt. A kevésbbé tehe-tősek szamára teluU a olyanoknak\'kelt megvásárolniok, akiknek van miből adniok. A szép mozgalmat uz Országos Légvédelmi Parancsnokság tisztikarának akciója indítót a meg. A Légvé i*\'l ni ParpncK-noksághoz beosztott néhány tiszt fi-
zelé-éből 10 darab népgázálarcot y<5-
isárolt a Légoltalmi Liga számára. Ezt követte a Házfelügyelők Országos Caz-dasági és Nemzeti Egyesületének adománya. A sokezer házfelügyelőt magába foglaló tömörülés to darab gázálarcot ajánlót\' fel. A Szalag és Tár»i Kft, Magyarország Kornfanyzójának születésnapja alkalmával ugyancsak 50 damb\'né\'.tgázálarcot [nllatoll a Légoltalmi í.iga kevésbbé tehetői tagjai számára. A Ligeti és Hírű gázvédő felszcieiés nagykereskedő ugyancsak félszáz darab gázálarcot ajándékozott a lakosság gázálarc ellátásának bizt>-sitására, amit követett a Yadászöltény Gyutacs és Fémárugyár ajándéka : 100 darab népgázálarc. A magyar iégvé-delem ügyének intézői bíznak abban, hogy a szép péllák követésre találnak. ■
A kereskedelmi és Ipari érdekképviseletek a Légoltalmi Ligáért
A Budapesti Kereskedelmi és Ipor-kainara indítványára u kereskedelmi % és ipari tömörülések * d^\' egész | sorú felhívást in-tézett tagjaihoz a Légoltalmi Liga támogatása érdekében. Az érdekes kői levél bevezetésében "a légi veszedelemre liivja fel a figyelmet, majd megállapítja, hogy a Légoltalmi Ligának minieziíleig nem állanak rendelkezésére megfelelő anyagi eszközök. Megállapítja ,hogy u Légoltalmi Liga anyagi támogatása voltaképen biztosítási\'díj, mert a légitámadás elsősorban ugyanis u városok ellen fog irányulni, a gyújtó és robbanó bombák nagy károkat fognak okozni nemcsak az épületekben, liano.n u műhelyekben és kereskedésekben is, ezért a légitámadás elleni védelemre be kell rendezkedni. A légoltalom megfelelő meg-szcr^\'zé-élK\'z anyagi eszközök kellenek. Ezért felszí fi tja lúgjait, tegyenek isinél bizonyságot liazafiasságukról és áldozatkészségükről, támogassák u Légoltalmi Ligát olyan hozzájárulással, amelyet unyagi viszonyaik lehetővé lesznek. A körlevelet a Baross Szövetség, az OMKE, a Kereskedelmi Csarnok ,a Fővárosi, Kereskedők Egyesülete, a Kereskedő és Iparosszóvet-ség, valamint a Füszerkereskedők országos Egyesülete irta alá és küldötte szét tagjainak.
Kockáztasson meg
egy pengőt 1 Biztosan nyer valamit az cgyliázközség egypengős kulturház-sorsjegyéu 1
1938 tullcl 1.
á kiskanizsai Szent István tábortfiz
Kiskanizso. Tudatosan használom ezt a szót, mert összekötheti az adminisztráció a várossal, laldn soha nem szűnik meg Kiskanlzsának maradni az ő külön levegőjével, szokásaival és embereivel. fö soha ne hljojiik, hogy a kiskanizsai ember fásidt numkaem-ber az ő kasztjával .kapájával. rttna. tikus. egyszerű, de ügyes és jó veze-lő vei bánnire képes. Erről tanúskodik a Péter-Pál napi kiskanizsai nap, melynek szeieplői egylől-cgyig bennszülöttek. és munkájukért inegérdcm-Jík a dicséretet.
A Kiskanizsai Levente Egyesület, amint már többször irtuk, vezciö he. lye<i szerepel a pompás és figyes dolgok) rendezésében és olt szülelelt meg a gondolat, lwgy a szent évvel kap. esolutban esti disztábortüz ünne|>élyt kell rendezni, jiersze az elmaradhat: t lan népünnepéllyel, a gördövényi erdőben ,ahol már a kora Uéluláni órákban sok volt a látogató annak cilené-rc, hogy bizony a rekkenő nyári hőség sem hiányzott. I)e mi ez a kis-kanizsai fiatalságnak, lm o W kell menni ,al>ol ringispilek. szcrencsesát-rak, cél*övé>zet, karikudobás és sóksok más szórakozásra szánt sátír van felállítva az erdő árnyas hús fái közölt f Ilat óra után ijlár u városból is sokan érkeznék, különösen katona-tiszlek, (I)r. Dobay István őrnagy, Sassy Emil és Wampetics László századosok .Horváth Andor főhadnagy, Tibai Sándor liadnagy stb.) majd u kiskanizsai előkelőségek teljes számban.
0 órakor kigyúlnak a tábortüzek, u Leventezenekar Hiszekegyet játszik é.s megkezdő lik az igazán szépnek mondható ünnepély. A távollevő i*>lgár-mester helyeti Sassy Emil mond szép bevezetőt, hangsúlyozza az ezeréves hagyományokat, kedvesnek é> legma-gya:abbnak laitja a tálx>rtüzet, mert, mint mon Íja a leventékhez :
— Emlékeztessen benneteket ez a tüz arra a nemzeti hivatásra, hogy dolgozni kell buzgalommal és solui el nem lanyhuló tűzzel a Szent István biiodalmiért.
Dolmányos Antal szavalata szép, ügyes és finom magyar lélekből fakadó, a Ive ven le zenekar számai is lap. sot érdemeltek. I)e akkor volt igazi ta|>svilwr a hatalmas közönség sor^i-ban. mikor a lielyi lelkész, P. Hajnal Zénó lé|»elt az emelvényre és köszönte meg először a Levente Egyesületnek Kiskanizsa nevében a szép ünnepélyt és Szépudvary László nevénél olyan tapsvihar tört ki, liogy ennél jobb kritikát nem igen kaplmt. P. Hajnal Zénó méltatta uz óv vallási és hazafias fontosságát, hangsulyozlu hogy vannak nekünk is szép emlékeink, semmi szükség, liogy idegenből ve gyüuk ál eszmét é> ötleteket.
Németh < Ujo-s tanllott be Ő is kiskanizsai ós umcs a zsebébe oklevél) olyan ügyes és szép körmagyart a tábortűz körül, hogy nem maradhat el érte a dicséret. A táncos-párok szintén ügyesek voltak: Herjaveez ílitU, Tóth Antal, Kovács Jolánka llcrczcg Lajos^ Plander Margit — Kovács I.a-jos, Doroghy Magdus — Horváth I\'e-renc, Sifter Mancika — Jámbor László, Farkas Annuska — Németh Lajos, .TimárJuliska — Baj Károly, Németh Annuska - Szollár Ecrenc, Koyáes
ZALAI KÖZLÖNY
Mariska - Varga Józicf. Az est szén-zációja volt a/, utolsó műsorszám nagyszerű r és i>onlos rendezésben. Kgy Jiani jelenet volt szavalatok közben. Az országadvesztett részeinek visszaszerzése, az fözÁV. Dél, Kelet és Nyugat szaval >i : Tóth Antal, Miilei Lász-\'ló, Codinek Ferenc és Baj Károly, "majd a niugvamdiás leányok é-s ángya k>k kara a fellámadt ejmer. körül, a katonák és leventék roliama, gyönyörű
tűzijáték, imix)záns ÍStTjelcnet. volt. A himnusz és Kovács Illés elnök zárószavai vetetlek véget az ünnepélynek, l\'tána mulatság volt, a cigányok zenekara felváltva játszóit a leventék zenekarával melyet Weckl karnagy vezetett. Ezért a szép ünnepélyért a Leven le Lgyesülcté é; Szépudvary László főoktatié a babér.
K. Nagy LAszió.
Élmények, tapasztalatok és gondolatok egy jugoszláviai kiránduláson
III. Szárazföldi pillanatképek
Egész éven ál szinte egy helyben to|M>g az ember. I.egfeljebh a környékre, a szomszé I városokba, vagy a fővárosba ruccan fel, de milyen kicsi és kevé< ez ahhoz az úthoz, n melyet egy-egy nyári tanulmányul során teszünk. Ilyenkor, hazaérkezés után látja csak igazán az ember, hogy mekkora területe járt be. Min len nap uj képek, uj tájak tűnnek fel uz ulazó élőt\' és minden, különösen az újságírónak, mind-mind oemege. Legutóbb a tengerről már irtani, illő. liogy a szárazföldről is ^esz^moljak.
Fent a szegénység, lent a gazdagság
A jugoszláv tengerpart az ellentétek világa, figbe-nyúló.\' kopár. magas sziklák alatt a buja dél-Sk vidéki növényzet. Fent a szegény pásztornép, lent a fürdőkben a gazdagság, jólCl. A sziklás hegyvidéken kincs minden darabka
föM. Néliol valóban csak néhány négyzetméter, amit magas kőíallal sikerül megtartani. u legelők is ilyen elkerített és mesterségesen kőtél.-nihilt területen vannak. Néhány kecske és egy tenyérnyi kis föl l kéi>e/.i a tenger melleit megélhe\'ési forrásaikat. Néhány falu egészen a tengerivarton van a meredek sziklahegyre ragasztva. Tiz-llzenöt ház, egy iskola kis templom az egész falu, mint Starigrad is. ahol na]>onla csak egyszer látni idegent. A déli hajójáráskor. Ezt is csak tavasztól őszig. A hajó csak azétt köt ki, hogy élelmet, jnistát vigyen a kis telepnek, amelyet egyik oldalt a ten-jjer, a m&sik oldalt a Karszt meredek sziklái zárnak ei a külvilágtól.
Szerencsésebb a falu, ha íürdésre )ilkaliiu*s a hely, hiert ekkor már tengeri fürdővé fejlődhet, mint ahogy egyszerű kis lialászlclopekből világhír, dők leltek. Cirkvenktt, Novi, Sclce és a többiek.
Ahol naponta kétszer söpör végig mindent a bóra
Jártam Krk szigetén is, ezen a lia-talmav ko|>ár sziklarengetegen, amelynek északi ó> keleti oldalán egyetlen fűszál sincs. Naponta kétszer végig-boronálja a bóra é-s megöl minden életet. De a védett öblökl>cn meghúzódó kis falvak sem duskálkodnak a javakban. Baska évszázados házival ugyan ftelves, romantikus hely, k tünő tengeri fürdő is, de a hejyi fal i akár ilt, akár Vrbniken szegény, nyomorult fészek. A kelleme, ós szép tengeri fürdő melleit jártam fenn u faluban is, ahol sok helyen kecskékkel egyült laknak a sokgyermekes földművest sa-ládok egy Sötét, dohosszagu fészekben, amely valamikor sírkamra lehetett vagy várkápolna.
Mindezeket a helyeket ha »a»/.dag. sággal nem is, szépséggel bőven m<£-tíl lolta a Teremtő. Amerre lép az cm-ber, mindenütt történelemmel találkozik.A legkisebb falunak is v-an valami híressége. Egy rtünt kor emléke itt
minden és ebbe a keretit illcszkedtok bele a kis tengeri fürdők.
A szerelmesek szigete
A kopasz Krk-nek épp ellentéte Hab szigete, annak különösen déli része, valóságos kis tündérkert. A sötólzöiler-dőkoszoruba mini éité kei gyöngyszem illeszkedik bele maga Hab váiosa. Ez a város is csu|>a romantika, csupa történelem. A tengerre né/ő város négy stílusos tornyával órák alalt barátja lesz minden idegennek. A keskeny, bazárokkal teletűzdelt utcáit félóra alatt be lehet járni, de az ősi falak között megszorult hangulat, a patrícius házak sarkain lóg ) vert vaslámpás romantikája, a/, évszázados templomok és kái>oluák misztikus homálya (eredeti \'I\'iziant is találni az egyikben;, megigézik az em-
VÁSAROL GYAPJÚSZÖVETET TJFL MM IKIHI A. IHIN
IV. PDOHÁSZKA 0. UrŐ. VI. TERÉZ-MM
GY4R: BUDAPEST, XI.LENKEUT 11*
bért.
---
Szereluicsoknek\'való hely cz. A ha-•talmas természetes ősparkban aga-ék, olaj- \'és naran-sfák meg ezerrajta Tnr-(saalaku kaktuszok közt sétát az ember, a dalosajku madarak szerelmes énekében belekongat a közdli torony harangja, a lufid ezüstös su^ftnuT kl-váiu-isian átküldi a (lombokon, majd a tenger enyhe hullámait csókolja végig szikrázva. Mindehhez a tenger suttogása ad misztikus hungnlatot. Itt valóban fiatalnak kell lenni az embernek ós egészségesnek a betegnek.
Ezer és ezer vízesés muzsikája
1 la már a |>ejárt szép helyeket említem, nem hagylúitom ki a sof|>ól Plitvicát sem. A tengerpart tó f keskeny meredek és merészen kanyargós autóbusz ut visz a liegyek közt fekvő tavakhoz. Ez a négyórás autóbusz ut is külön élmény. \\ Természet filmje pereg le az utazó előtt. A tengert ezerméteres magas liegyek váltják fel. Tetejükön még fényesen csillog a friss hó, «lcvlent a völgyben már üde zöld nfyiden. A kopár sziklákat hatalmas őserdő követi, majd feltűnnek benne a kéklő víztükrök és a fehéren habzó vízesések.
PÜtvica a természet szeszélyéiül éL Közel busz kisebb-nagyobb tó szorul meg ilt az erdőkoszoruzta hegyek kö-zölt, de mindegyik szintje közölt öt, tíz, sőt néhol 28 méter különbség is Van. S e/. az egymásbu ömlő víztömeg e/.er és e,.<v szebbnél-szebb vízesést alkot. Lzeknek szépségét, válloZídos-ságát, éjjel.nap|>al zsongó, igé^ő moraját hiába is akarnám leírni. Ezeket nem az én szerény tollam, de u leg-ragyogóbb tollú leiró .is csak szürkén f tudná bemutatni a/, olvasónak a l>eiü-rengcicgen kérésziül. E vízesések i>illa-natról pillanatra változó szépségéi még a (íompás fényké|>ek sem tudják tökéletesen megörökiteni. Csak a felületes szemlélőnek egyhangú cz a kép, valójálKui színes, oleven ós mpzgalmas. Csak egy |)illanatra kell megállni és máris niegka|>ja a nézőta Termé -zet tündéri varázsa,
S ilt is, mint sokhelyütt végig utunkon összeszorult a szivünk 6s arra gondoltunk :: Szép víigy, gj\'önyörü vagy — Magyarország!

Frottier köpenyanyagok
Strand-köpenyek
Frottier tÖrÜlkÖZŐk legolcsóbban
Pizsama -anyagok Strand-táskák

BALAI KOZLOOT
Mézeskalács
Alig ismertünk rá a Mézeskalácsra. erre ív | o tikus, bájos daljátékra a vasárnapi szabadtéri előadáson A János vüez után nincs Is tán ennél szebb magyar daljáték Lelke van, költői szépség meseköntösébd öltöztelett, ragyon komoly monda-nivalója van. És ez a lélek hiányzott a szabatéri színpadról. A strond-|>ark sejtelmesen szép csillagos ege és lombtömegei alatt la. I*»s, szürke volt az előadás. A^ze-replök egy sikon mozog;ak, aszlpi-bolikus mese-alakoknak nem volt távlat és az egészből hiányzott ;i rendezői szem é« kéz.
Nem sok taps verte fel a park csendjét a szabadiért estéjén Ha-tástulanul multak el-a legszebb je. lenetek. Plédig \\olt va?y^\\ féléiéi-ember a nézőtéren
Oítay Baba szé|>*ége, c^íígő hangj,, finom játéka súlytalanná vált a széteső együttesben. Uf>y>i*jz a soi-sjutott Harczos Irén csup^sziv játékának. Szalma Sándor al.tkitása adott összefogó gerincet a játéknak csu|>a sziv volt az ő nlakilásb ,is, csupa friss szin és,stílus, Fneke azonban "ezúttal csak halványodó emléke volt a tavalyi Rip van Winkle csodá\'atosan szép szárnyalásának. Az udv;iribo\\;nd gyönyörű és mélyértelinü szere|>e c-sak flelületl megjeleni lést kapott Kő-rösy Zoltán szűk skálájú humoréval. Katona Emml is csak árnyéka volt Vass irma önegttiiyó-alakliásá-nak. Egry Berta, Szakács Árpád, Késmárky (s az udvamne-bábuk jók voltak.
_ (bl)
N A színházi Iroda hírei
(♦) l-./T Xl-M LlílIKT IXI\'K-
liüti-ni szalma sandom szi.n-
MOVK fiS MICSfJA. A magyar szi-nész igazi mlntaké|>e Szylna Sándor, aki nemcsak művészeiével szolgálja a színpadot, huncin magyar leikének kii/olt lángjaként, szivének szeretetével is. Kz az érzéve adatt tollat u ke-zébe, hogy a mqgyar sors e«y megható tragédiáját rögzítse le színmüvében, klitelyet a Pé si Nemzeti Színház uag>\' sikerrel mutatóit b: az elmúlt évad-bjin. A kitűnő művész színmüvét ma, csütörtökön este mutatja be a drámai együttes a főszerepben Szalma Sándorral, uz iróvat. S c/. a hemulutó egyben biu«ufeliéibe is, amely bizonyáru zsúfolt házat fog vonzani.
(♦) (ióLY ASZ A X A\'lYílt 11\' M szombaton délután idoljára kerül színre filé re.s hilvárukkal.
(•) OLTAY HAHA fiS KŐKOSSY ZOLTÁN bucsurellépé e szombaton este, lesz a (lelléitliegyi kalan I filléres előadásán. A közszeretetnek örvendő müvészpár lnu sufellépése már c!ő"C is igen nugy érdeklő lé^l keHo\'t.
LKC.fiNYlH C.Sf - FI 1,1.fiitKS HliLYAHAKKAI.. Vasárnap délután fó. (5 órakor a I.egénybucsu pompás Slrausz-opcretl szórakoztat uoljára fii-léie.s helyárakkal.
(♦) TATAHJAHAS - a színtársulat szulm Itéri bucs iit\'lőadása. \\ a.sarnap Cs. Kv. t) órakw • a színtársulat biu sójaként Kálmán Imre világidrü operettje, a Tatárjárás kerül színre parádés kill\'llásbun a Slran lpa.-ki színpadon. liz estén harsogó kaui^ás veri fel a park csendjét, meit hiszen a Tatárjárás egyike a Vgvidámabb, feg. mókásabb opeicttikiiek. lízen az estén bi/onyáru zsúfolt park bm suztaija a társulatot, aiuiái\' \'is Inkább, mert Itelyárai uz ol s\'i s/inházi belváruk 32 fillértől 1Ü0 :tü:ó.ig.
)
Hazament a kórházból egy féltékeny asszony és rálőtt a vetélytársára
„.-oU.II lw.ff.ti.1. ffiirljllLi.y F.Sl<< II Óla ld|b"U tlllZa i*
Kínos ci\'aliidi botrány foglakoz. InljJi kis igul községet. Történt,: hoxy Máté Feienc ÍRa\'1 vendéglős felesége a kaposvári kórházban feküdt. Miílé bement hozza és kérte, hogy inig távol lesz, valakit vehessen a házhoz gyermekei mellé. Az asszony i«?leegyew.\'tl, de kíKőbb gyanússá vált sit do\'og, ezért ami. kor kissé jobban leli, elkérezkjodett a kórházból és h izaszökölt. Odita-za az ágy alá bujt el és várta a fejleményeket.
Esle 11 óra lájban haza is jött férje Acs l\'erencilével, akii az asz-szony is ismert. AS; asszonyt anuvi-ra felizgatlák az események, hogy amikor férje az idegen asszonnyal kiment a konyhába, elövct\'e férje revolverét és Acs Fenencilére löit. Szerencsére a go\'yó nem talált s mire újból lőhetett vo\'ra, férje már ,lefogta. Szándékos emberölés ci)l mén Indult meg ellene az cljái ás a kajiosvárl törvényszéken, ahová be, szállították.
A tábla is hatheti fogházra Ítélte Szemző Istvánt
A\' nagykanizsai városházi perek-kfei kapcsolatban többször foglal, ko/tunk Szomző István volt munka-felügyelő ügyével, aki olyan kijolon téseket tett, ho.y hiába minden vizs gálát, mert u személyi kapcsolatok megakadályozzák a i-eiidos}i(uál,ál3tJ Bmlatt hivataléi eljárás indult Szefniző István ellen, akit a nagyka-
nizsai törvényszék rágalmazás cl-mén hátlveti fogházra Hélt. Szemző niegfollebtezte az lléle\'et és most döntö\'t ügyében a pécsi tábla Jóváhagyta ti hafthctes fogjházbjünUv tésl, de miután Szemző most is fellebbezőt1, üggyébon a Kúria mondja ki a döntő szót.
Három évi fegyházat kapott a házkutató nagyradai és kisfakosi „borügynök"
Társát, az oláh katonaszökevényt felmentették
Nem egyszer foglalkoztunk o ha-í sátokon Bedrnek József \\olt borügynök barakki házkutatásával és megírtuk azt is, hogy társát, Fonai Fajna György román kalontiszöke-vényt Kaposvárotl \',\'lToglák és Kanizsára szállilollák. Most együtt üllek a vádló,lak padján Makáry tanács elölt kél szuronyos fogházőr közöli.
Bedének ugyanis már niegkezte kélhóna; 03 fogházbüntetéséi. a lyet. mint niegirluk, a barakki »házkuW-tásért« ka|>ott. Fajna pedig őrizet alatt van. Most mindk?llen csalásért ke-, rültek ide. A házkutalás előzménye ugyanis az. hogy Bodenek József a nála lakó Fonai-Fajna Györggyel a szeszgyár részére a környéken bor-vásárlásokat végzctl Különöx\'n Kis fakoson és Nagynadán jártak, aho1 felvásárolták a b-iokat, el is szállilollák, de annak árát meglarlották. Napyradán közel 1000 hektolitert vásároltak és a becísapoll g«»zdákí feljelentésére ötrendbeil csalás elmén indult meg az eljárás u »ház-kutató* ál-deektlv ellen. De Bede| nek k-lkét okiralhamlsllás is terheli, mert az egyik gazda nevét egy meghatalmazó levél alá hamisította és ezzel vetle fel a pénzt.
Most a tárgyaláson mindegyik\' vádlotl igyekszik a másikra tolni la bűncselekményt A behívott gazdák vallomása szerint Fonal-Fajna valóf ban csak segítőtársa volt Bedenik-nek, de semmi bizonyíték nincs a*-ranézve, hogy tudóit volna Bid<^. nek machinációiról Redenek aa okirathamisitást is Fajnára igy-l<-szik tolni, de Nolt Józsi\'f gimáziu-ml tanár, irássaszkérlő inegárapit-ja, hogy a kérdéses névaláírás bizony Bedonek kezétől ered Ufiy látszik Bedenek maga is tisztában van saját értékével, "inert a tárgyalás soi án igy szól; 1
— Kérem, az én szavam nem elhihető, lessék az<.\\iban megkérdezni a tanút !
A tanuk a-.ónban nem sok jót mondhatlak róla, az erkölcsi b^. zOnyitványan is van már folt : nem ez az első csalása és biintq-tése.
Hiába igyekeznek menteni ax ügyvédek is, a törvéuyszék kidtH-riti az igazságot. Elkongatták már a dek\'t, amikor kivonul a biróság a tanácskozóból. Bedencket biV nősnek talállak a csalásokban és az okirathamisilásbin és ezért 3 évi felházra cs 5 évi inojlókbün^ telésix! Ítélik. Fajna Györgyöt a ^Íróság bizonjjitékok hiány;ib:\\ty felmentette ós szabadlábra helyezle Miulán azonban az ügyész ezl a felmentő ítéletei megfellebbezte, a táblai döntésig ő is fo^vaniarad.
Ártatlanságát hangozlatva fellebbezett Bedenek is, deőennck el ei-.é-re visszaki-i\'ült a f<i«házba a házkutatásból eixdö kéthónapos büntetésének kitöltésére. Talán mire ezzel végez, kezdheti a ijia^kat. |
1939. juHta 1.
Prognózis: Qyenge légáramlás, a Dunától keletra eső, zivatar, a meleg tovább tart.
A Meteorologlal Intézőt\'nAgykanlzaal (nnRfiRyitlA&lloinása Jelenti 1
HőinArnóklet toKnap eato 9 órakor: + 24 4, ma torroI 4-24 4, délbon 4- 30.4. Onpadék: 0.0
A Zalamegyílek Bndapesten
Rákéosl ut SS.
PompAa uj kávéháza. János-vitéz sörözője, gyönyörű télikertje a főváros látványossága. Olcaó, kényelmea szobák, előnyös penzió-árak OlRány: BzeRcdl Karkas Jóska. Jazz-táno: Vlrány swing-orchestra.
Próbálja m sgys»r Si is 1 IETHOMLf-t
Áthelyezések
a piaristáknál
A piarista rendtartomány niegej« tette az óvvégi áthelyezéseket. Nagykanizsáról három tanárt helyeztek át és helyettük négy uj érkezik majd a kanizsai gimnáziumhoz. Szakáll Gyulát Magyaróvárra, Mihal-esik Gézát Veszprémbe, Nagy Lajost Debrecenbe helyezték. Helyettük Sátoraljaújhelyről Szalay József, Magyaróvárból Ya\'lasdy László, Kecskemétről Szikray Fc-rene és Budapestét a Kalazanli-numból Murányi Károly kerül Nagykanizsára.
Meghalt a villanyoszlopon egy. tapolcai szerelő
Halálos áramütés Öic Bellin János tapol-ai villanyszerelő munkást, aki a hajnali órákban a vlllaíiyvezetéken dolgozott. Eddig még ki nem derilcU okból a munkást áramütés érte és minden orvosi fáradozás ellenéi e sem sikerült « szerencsétlen eml)ert é\'ctro kelleni, bár amikor a vezetékről le-\\elték, méjj — az orvos szerint — volt bi\'nne élet. A vizsgálat megindult.
Vasárnap Nagykanizsán fejezik be a félbemaradt Kaposvár-kanizsai teniszversenyeket
• A NZTK—RTSE váioskő-
zi tenniszversenyét félbe-^r^ sjjakitotta a vitiür Kapós-~ váróit. A lejászotttmec\\s-
t-sek íeiedinényei a kövot-kezök : l\'grósdy—llorfinann 0:2,1:6. 4 : fi, Mácsovics—dr. Ányos 0:3, fi : 4, l\'élbeszakitott játszmákban Sev M. ve-zetett 5: l-re Makóné ellen, Radnóti * tuirnuidik szettben 5:5-re állt dr. Bitterávul s 6 : 5 előnye volt dr. Sik-abonyúiak 1 leiser dr.-ral szemben. Az elmaradt számok a fent^mlitcttckkel egj-ült jövő vasárnap kerülnek Nagykanizsán lejátszásra.
Színészek—villanyosok
játszanak pénteken délután fél 7 órakor barátságos futtballniérkőzést a Zrínyi pályán. A szinészek -bankosok nagysikerű mérkőzése után valószínűleg e mérkőzésnek tsnagy^ / sikere lesz.
J938. |ullu» 1
&
DAL
Csónak ring a Balatonon, Henne ül egy bus legény, Könnybon ázik mindkét szeme Oly szomorú, búbánatos a szegény I
Föltekint a magos égre:
,Én Istenem, miért Is van csalfa lány?4
A víz csobban, fodrokat bajt,
A bnbánatot elnyelte az Ingovány...
Mlinarils Irma
- (Golenszky Kandid prlrnlciája)
Pompás nyári időben zsufoll volt ma d6lc\'ött a szentferencrenllek plébánia temploma, Golenszky\' Ferenc, voll takarékpénztári cégvezető fia, Go-lanszky Kondid cisztercita tanár tartotta első szentmiséjét. Ott voltak az elő.nisés tanárai, pajmövcndók-társni, a ferences .piarista és világi i>apság tagjai, az ujmlsé; szülei, testvérei, hozzátartozói. A kóruson az ljfgyházi ftnekkar Gazdag István kántor vezetése alatt e^vhízi énekeket adott elő. Ké/.-vczelő volt dr. Horváth Konstantin budapesti tiszterri házfőnök. Orinepi szónok dr. Brisits Frigyes, a magyar ciszterciták országos nevű tudós papja, a budapesti Szent Imre gimnázium igazgatója ,aki prohászkai szárnyal isii ünnepi! beszéd ben rejtegette az él\'t értei nét, a katolikus pap áldozatos hivatását és u katolicizmus magasztos-•ságát. ^
- (Tanügyi hírek)
A kultuszminiszter yégleg-\'s minőségű rendes tan\'tókká nevezte Jd szeptemberi hatállyal Sarlós IK\'zső gelsei községi és Szabó István csopaki rk. tanitót. - Kovács Sándor dörgicsei ev. tanitót szeptember 1-vel nyugalomba Iwlyezte a miniszter.
- (Halálozás)
Modrovics István, áz NTE egykori kiváló kapusa 37 éves korában meg. halt. Az NTE felkéri tagjait, hogy pénteken délután fél 0 órakor a temje lésen minél nagyobb számban Jelen-jenek meg. i:)
- (Missziós hír)
Szeretettel értesítjük a kedves tagokat, hogy julius 1-én első pénteken Wtc 6 órakor Jézus Szive ájtatosságot tartunk. Kérjük^a minél -- nagyobb számban val-i szives megjelenést. Misz-szjósház főnöknője.
— TakintM meg a Kopsteln Bútoráruház állandó butorklállltáaát. ízléses és olotó bútorokat kedvező fizetési feltételekkel vásárolhat.
ÜALlAl Kömiöm
— (EskÖvők)
Hé lei Lidia és Gross Lajos f. hó 3-án, vasárnap délelőtt fél 10 órakor tartják esküvőjüket az izr. hitközség tana. .sU-rnié.ben. Ksküvő után grata-ládók a/. O.MKIi tanácslennében. Min. dm külön ertesilés helyett.)
Kumánovics Julianna és llersenyák László áll. tanító julius lió 2-án dél-előlt íél 11 órakor tartják esküvőjüket a nagykanizsai plébánia tomplombnn.
Gráf Ernő előadása a rádióban
Gráf Ernő, a Zalai Közlöny fialni segédszerkesztője, aki nutr nem először szerepel előadásaival a mikrofon előtt, julius 22-éu is. inét felolvas a rádióban. A husz-l>erces el&adásának cinie : •Furcsaságok a klubok életéből.* Ez lesz Giaf Ernő hetedik rádióelőadása.
— (Búcsúzás)
.Mindazoktól a W-f. egyháztagoktői s\'állatában ismerősöktől és barátoktól^, akiktől hi telen és váratlanul Sárkeresztesre helyettes lelkipásztorrá yal\'» állK\'lyezésem folytán az idő rövidsége miatt nem bucsuzhattain el, mind-«izoklói a Zalai Közlöny utján buc-su-zom. Kálin,m Oszkár.
— ButorklAllitáaunkat tekintso meg adudén vélelkényszer nélkül. Kopsteln bútoráruház.
— (,Kanizsai kapu" épül Szigetváron)
Gróf Andrássy Mihály, a jelenlegi szigetvári várúr, szép gondolat megvalósítását vette lervl>e. Kigondolása ,szerint a szigetvári hősök iránti ke-gyeiéiből \'fel kellene épitmi a szigetvári vár úgynevezett kanizsai kapuját., amely Zrínyi Miklós korában annyi hős kirohanásnak volt .Jiuin^fc Szigetvár hazafias társadalma m<&r-lóssn\'l é • őrömmel fogadta a gróf tervét é> azt teljes érővel támogatja. H is határozták a , kanizsai kaiuinuk > felúllitását, még pedig az Almás pa-lak hídján ,az eredeti lielyen. A felavatást lJKJO. szeptember G-ra tervezik. _
Egymásba rohant két autó
,V Major János len-\' " gyellóti autója Ba-lutonbogláron a ijí^WgőzmaJLo.in kanyar-** * nál neki szaladt a
Szőlősgyörőkből jóvö dr. Takács József lel lei fürdőorvos autójának. I)r. Takács autója az árokba borult s teljesen összetört. Csodálatos módon sem az autót vezető dr. Takács József orvosnak, sem sofrőrjének, de Major János autóját vezető soffőmek és a kocsiban idő utasoknak sem türlént semmi bajuk.
Nem indul vasárnap
a györőki autóbusz
A balatongyörökl táborban a nagykaniszai giinnáziuiu 32 c-sejv késze \'nylariil tajiájJaik és tisztjeik vezetésével. 21 ulas kellett volna, hogy vasárnap a táborba a szülők és hozzátartozók részéi autóbusz in. dúlhasson. A jelentkezési határidő letelt és csak 12 jelentekző volt, igy tehát az autóbusz nem indul.
— (öngyilkosságok)
Simon József marcali gazda öngyil. kossági szándékból felakasztotta ma-gft. Holtan talál\'ak rá. — Gárdonyi János kaposvári borWlv, aki két hónapival ezelőtt eltűnt, Székesfehérvár közelél>en a vonal elé vetette magát. A kerekek keltészelték.
— Mielőtt a axabadba megy,
lássa el magát Caola krémmel, mely megvéli bőrét a fájdalmas fel. ó^és é< hámlás elten s bizlositja annak egycnlelci bámulását. Kis doboz f>0 fillér, nagy doboz 1 jx>ngő családi doboz 2 pengő.
Gyomor- és bélbajokr.ál, a máj ő8 az epeutak megbetegedéseinél, reggel felke éskor egy pohár t-rméizeles „Ferenc József keserűvíz koryoaként elfogyasztva igazán r.mek hashajtó. Kíideize meg orvosát.
- Naptári ,Julius 1. péntek. Honi. kat. Jézus bz vére í\'rot stáns Tlbold Izrael. Tham. hó 2.
Gyógyazertárl éjjeli (wolgálat e hó végéig a Fekete Bas gyógyBzertár é« a klskanlzaat gyógyazertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától este S óráig (héttő, uzerda, péntek délutár kedden egóaz nap nőknek.\'
A zalai száj- és körömfájás
terjed tovább. A már emliteit és le-zárt községeket ugylátszik nem sike-rül! tökélele.ven elszigetelni, mert ujabb gyanús nu\'gbctegeJések Téptek fel a környéken. A vész miatt egész Zalaegerszeget zár alá vették é> a polgármester a legszigorúbb rendeletet adta ki. _
Egy téglát
mindenki adjon & katolikus kultúrház alaphoz. Vegyen egy pengős sorsjegyet!
í-
I mlndo: ;| és l|
mindenki a helyi kereekod Iparosoknál szerezze
Katolikus Kötelesség
y.
résxivenni ax
1
Jöjjön | vasárnap Keszthelyre •
Vonat indul: 9 óra 40, 14 óra 30,
15 óra 51 perckor. Felv lágositás: Idegenforgalmi | Iroda Keszthely. i
qpí « Q
TŰZHARCOSOK adóját á belügy, miniszter rendelete alapján a viiJ^ jegyzék összjeállitásánál kétszeresen számítják.J
BEZÁRTÁK a "kisieti strandot közegészségügyi egyéb néndelkc-sek be nem tartása miatt. Tulajdo. nosa ellen eljárás indul.
TÜNETÉS vo;t Pécsett Salamoiv Béla színtársulatának előadási alatt. x t
A MEZÖGAZDASAGNAK nyuj^tt kedvezmények hatályát rendeletileg az uj gazdasági évvé meghosszabbították. | i A, BURGONYA minimális termelő* ára julius Un lép életbe. Legkisebb ár mázsánként 8.50 |iengó. AJ burgonya drágulni fog. i A VÉGSZOKSÉGBE jutott Madrid számára a polgármester sflrgős segit-sé^cl kért a kormánytól.
1ÍLARUI/TAK \'az angol légvélelem titkos adatait. A nagy kémkedési ftgy-ben külön viz-sgálóliizottság nyomoz. • FHLHOBBANTiegy i>ciárda a pit-\'sti (Itománia) gimnázium iskolai ünnepélyén. \'XI diák megsebesült
1,")().000 VAGON buza feleslege lesz az idén Mománü\'uiak, jóval több. mint tavaly.
ÖTSZÖRÖSRE ugrott a múlt héten a newyorki tőzsde forgalma. Még nem tudni: Rosewelt gazdasági tervei vagy spekuláció okozta e a hossz-hullámot.
I
kerti
többe
a ZALAI KÖZL0HY,
ha be|clenü nyaraié cimét. A kiadóhivatal purtómoi-tesen kflldl utána bármdy * belföldi nyaralóhelyre.
pengős naaylcanlacsal <-Kulíurffáx-sorsfáiéKb an
HALAI KOZLONH
1938. IUUUI 1.
APRÓHIRDETÉSEK
Apfótilrdattl dija »«Um.p í» Onn.pn.p 10 aiAlg BO niUr. minden lovibbl nrt 0 fUlii. KtlkSinap 10 uólű 60 flli*r. mtnd.n lo.ábbl u6 A Illl4r>
AllAs
Sxakéoanöt felveszek azonnalra. — Horthy \'Mlklől ut 19. 1724
ADAS vétel
■•réfcpAr«k kedveid résziéire legolcsóbban kapbildk Vajda vaakaraa-" --------------1424
aak 4000 kg-m izekér- él 1500 kg oe illetmírleK Jutányos árt Slrém B. is Piai, Nigjkanlzss,
iyos árban elidók 1 \' 1735
KÜLÖNFÉLE
AatAtaal (bérautó) uj áramvovalas legolcsóbban Kaulmsnn Manónál rendelhelfi. Telefonállomás 222. 4024
Kalanal lalaxaralAaak nagy vá-lsulékban Kaulniann Károlynál. 1820
■Upak és tlkrlk kedveaó riazlelllie-léi mellett kaphslók Slernnél Fó-ul 2. 1797
Mindennapi tertleiéaWl 0ss<egyll|tólt Mlfaast, régi vagy uj tómegekef, ma gyut & kullöldlt. teloHzlaloll gyll|lemé-nyeket bármikor megvételre kereaek, — Btrbarlts La|o>, a Zalai KOiIöny I. szer keazWJe. Érdeklódnl lehet teleion 78. sz. vagy személyesen mlndennsp d. u. 6—7 óra kOiWt.
Kiadja • laptulajdonoa Kózgazdasigl Készvénytaraaaig Nagykanizsán. Felelós kiadó: Zalai Kinly. Interurbán telefon : Nagykanizsa 78. Hám.
Hölgyeim I Vásároljunk Schütz-ruhit I Divatos. Ízléses, olcsó.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
15729/1938.
Tárgy : Harcszerű tdvészetek lemondása.
Hirdetmény.
A helyőrség csapatai a 12 899/ 1938. sí. hirdetményben foglaltak-tó! eltérően — f. évi julius hó 1. és 2-án nem tartanak lőgyakorlata\'.
Nagykanizsa, 1938. junius 30. iim Polgármester.
untiümrtW iiittm Minin
MENETRENDJE
érvényes 1938. május 15-tól. traaábat-lér Vaauláltaraás
Vasulállomásra 430 625

920 ura 13 35 U\'15 15 35 I7M
1J20 2005 2225
2320
2350
2 a
1 * I s
C M
s
Latenyei menetrend
Lriaayárál M. B 45 *\'t<>*:,í:i M,. 7 55 H.a,k»nli.ír4l l«r. 14 00 L.tmjir. trk. ta iű
Nagykanizsa megyei város polgármesteréiül.
15443/1938.
Hirdetmény.
Felhívom a figyelmei a .Budapesti Köilöny" 135. számát-an megjeleni 23.300/1938. F. M. sz. rendeletre, melyei alább kivonatosan kOzlök azial, hogy ezen rendeletlel való vonatkozásban állalkercskedfl alatt a szarvasmarha-, Juh- és sertéskereskedő érltndő.
1. §. A Duna mindkét oldalán 20 km. távolságban belül állalvásirl tartani tilos.
2. §. A Dunánlulról az ország többi részeibe hasitolt körmű állatot álhajlanl, átszállilanl csík azonnali levágás cíljára siabad, de Igy is csak külön engedély alap|án.
3. §. Hasított kőrmll állatot — az egész ország terüle\'én — származási községétől 30 km-nél távolabbra lábon hajlnnl tilos.
4. §. A Dunántúlon lakrT állat-kereskedőknek, huslparosoknak és ezek a\'kalmazottainak az ország többi részeibe, az ot\'aniaknak viszont a Dunánlulra, állatok idáivétele céljából á\'járni tilos.
5. §. ÁUalkeretkedök, huslpiro-sok és alkalmazottaik mielőtt a ha-sltolt körma állatok adásvételét az orszíg bármely községében megkezdenék, kötelesek a községi elöljáróságnál jelenlkezni és magukat lisititásnak és fertőtlenítésnek alávetni. (100000/1938. F. M sz. rendelet 49. sz. mellékletének 10 § ában leirl módon). A fertőtlenítés meglör-lénlének ellenőri!hetésére Ellenőrző-könyvtt lartoznak beszerezni, melyet használatbavétel előtt a fősiolga-blró, a városokban a polgármester hitelesít. Az ellenőrzíkönyvbe a községi elöljáróság a jelentkezés, valamint a tisztítás él ferlCtlenités megtörténtét Igazolja Ezen ellenőrző-könyvet tulajdonosa felszólításra köteles átadni a csendöröknek és más ellenőrző hatósági közegeknek.
6 §. Büntető rendelkezések 7. §. A rendelet a hlvata\'os lapban való kihirdetése napján (|unius 21-én), a b nlelö rendelkezés pedig június 29-én lép éleibe.
Az 5. §. szerinti tlsztilóés fertőtlenítő helyül KIsksnlzBán a lendör-örszoba melletti hivala\'os helyiségei, Nagykanizsán pedig az állatvásárle ret és a közrezdészetl altisztek hivatalos helyiségét |elölöm kl és a rendelkezés végiehajlásával a közrendészeti altiszteket bízom meg.
Nígykanizsa, 1938. junius 25. m Polgármester.
Szenzációs
a legmodernebb fazonok- él legpompáiabb színekben
legolcsóbban Brócyai Divatház
Horthy Blklós-nl 1. u.
FIGYELEK I Csak clrfrangi minS.é-gel ta tok s mlndan darabért garanciái vállalok.
Ofcsénüjot
oiifia mczú>m szárakvzhalik
Uradalmak
legolcsóbban
HIRSCH és SZEGŐ cégnél vásárolnak.
Kazalponyva, - gépponyva, kocslponyvw, - repceponyva, zsákok, - Ióizzasztó, manllla, - kévekötö.
I
ALAI KÖZLÖNY
barátai
. ZALAI KÖZLÖNY
ktrámlttnél •Mtárcbtmkl
AI m a m o I y, szőlőmoly, pókhálós hernyók
ellen
Arzola vagy Darsln,
Varasodás és lisztharmat
ellen
Snlfarol, Amonil vagy Solbir,
Kombinált permetezőszerek:
Nosprasen fagy TntokU Rózsafák
levéltetvel ellen PROIIKOL
VédŐBzerek beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmi szerek, gép kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Pk. 6394/1938.
Árverési hirdetmény.
Qrlll Károly bpesti bej. cég végrehajtató javára (képv. dr. Schwarcz Károly bpesli ügyvéd) 106 pengő 09 fillér követelése és ... -"38. julius 8 án d. e. 9 órakor
ügyvéd) 1UU jár. erejéig 1 Nagykanlziá
lagykanlzián, Sugár-ut 8. iz. alatt a nagy-anlzsal kir. járásbíróság fenll sz. végzésével elrendelt végrehajtás során lefoglalt
2330 pengő becsértékU alábbi Ingóságok: bútorok, Könyvek stb. bíróilag elárvereztetnek. f Nagykanltaa, 1938. junlai 21.
Haán Gyula 1838 kir. járásbíróság! végrehajtó.
HIRDESSEN
■ „Zalai KSilBay<\'-baa.
K5zgudaaá|l RéazwényMraaaág
Gutenbers Nyomda ti DM LapKIadó OíllalatQ
Nagykanizsa
Könyvnyomda, kOnyvkMészaé. vmaüaaó Wéwt, falat] Mnyvek éa dobozok gyára ■ „Zalai KBzIBny" politikai napilap uarhaaztSaéga éa kiadóhivatala
Készítünk i
mindenféle kereskedelmi, Ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi él Mulat nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és eaketésl értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyei, falragaszokat, körleveleket, röplapokat éa mindenféle ízléses kiállítású nyomtatványokai.
Gyértunki
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, JegyzO-konyveket, zsebkönyveket, bevásárlást könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, minta-zacskókat, zsákcédulákat, naptártömboket, falinapttrakat, dobozokat stb elsőrangú ^kivitelben éa a legolcsóbb árakon. *
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt
Momafett . laiituWJpnoi Kii^dMí,! U4nvén,tir«uáí kanpnj.omdüibaa N^kaaiz^, F«icifc taletvcaM
18> Erlolyam 146 Mám.
Nagylunlxs*, 1988. Jullus 2 .zombat
Ara 12 Hll.
ZALAI KÖZLÖNY
fttf/lmxJfetc U UadóUvaU): Fóal 5. txAm. Heg&aák uútklea Wiköunp délután.
P O L I T 1 K A I NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarit* Lajos
Kamarát a magántisztviselőknek
Irta: vltóz Vigvőlgyl Ferenc
Történelmi időket élünk senmlc a történeti kornak méltatásánál a leglárgyi\'agosabb Hó is meg fogj.q majd állapítani, hogy a szociális fejlődés terén Bornemisza miniszer és Darányi, \\o\'.t miniszterelnök maradandó alkotásokkai gazd ígMotlák a magyar Törvényért A munkaidő rendezése, a legkisebb fizetés megállapítása, a hétvégi pihenő és fi-zetéses szabadság1 bevezetése a ma-.gyjar niogá, nl iszt viselői társadalomnak régi óhaja, sokat hangoztatott kívánsága folt.
Iinrédy Bélja miniszterelnök a kormányprogram ismertetésén\'\'! be jelentette, hogy meg fogja valósi, tani a kőtelező munkaszolgálatot, lendületet kiván adni a magyar szabadidő mozgalomítutk, államosítani iog,\'a a munkaközvetítést, reformokat veziet be a pénz és hiteiéiette.
Ezek az előttünk álló hatalmas kérdések és megoldásra váró feladatok szükségessé teszik\' minden foglalkozási ágban a kamarai rendszer megvalósítását, de leginkább és legsürgősebben mégis a magántisztviselői és niagánalkalmazotti kamarái, mert a már hozott és ezufcájn hozandó törvények és rendeletek csak ugy érik el céljukat, ha azolfl betartásának ellenőrzésére hivata\'os szerv áll az érdekeltek rendelkezésére. E hivatásos és hivatalos szerv munkáját sem a kormány, sem a társadalom, sem |>edig a gazdasági élet nem fogja tudni nélkülözni, Nem vitatható, hogy amikor szük. ségj van a meglevő kamarák átszervezésére (kenesk. és iparkamara) és továbbfejlesztésére (mezőgazdasági kamara), amikor egyes foglalkozási ágak (ügyvéd, mérnök, orvos, kör. jegyző) már rendelkezneíf kamarával és amikor előmunkálatok alatt állanak az újságírók, művészek, hites könyvvizsgálók külön-külön kamarájára vonal kozó tervek, a mi •kamaránk, a magántisztviselői kamara sem várathat már so\'tá magára.
A1 kamara működését önkormány zati alapon gontío\'om megv ilósitnj és a foglalkozási kérdések melleit a hivatási tisztesség intézményes ápolását, a nemzeti szellemben való nevelést és továbbképzést, valamint a megfelelő ellenőrzést tartam legfontosabb feladatának. Törekedni kell a Kamaráknak, tehát közöttük a magántisztviselői darmarának i-i arra, hogy tagjai között az erkölcsi -színvonal megtartassák és a tagok között ki kell alakítani azt az egységes szellemet, amely az egyes társadalmi rétegeknek a nemzeti célkitűzések egyetemébe va\'ó har-mónikus egybekapcsolódását elősegíti I
Véleményem\' szerint a Kamara mü ködési kArébe - a foglalkozási és munkaviszonyból eredő kérdéseken Hívül — minden mágáiilalkalnwzot,Á
T
ElSIlictéil áia: ck» bóra > pengd 40 BIMr.
[i é. kí«dóhi..uü Iddou, 71. ■
Su<keul6>ég! é« k
Nagykanizsa megsegítéséről
a „nemhivatott honmentőkről", az önkormányzat erősítéséről
beszélt dr. Brand Sándor alispán nagykanizsai bemutatkozása alkalmával — A részleges tisztujitószéh megválasztotta a két
uj nyilvántartót
Fullasztó kánikulában, ünneplő fekete és könnyű nyári ruhák zűrzavarában is i nnej>e volt Nagykanizsának a tegnap délután.\'Dr. Brand Sándor, Zala vármegye uj alispánja először érkezett hivatalos minőségben Kanizsára, először szólt az itt reá váró üdvözlés után közvetlenül a kanizsaiakhoz.
Nagykanizsa várta ezt az ünnepel. Ennek a váiosnak sajátságos helyzete van a vármegyében s ez a helyzet a múltban sokszor állított válaszfalakat a megye (.s Nagy ka. nizsa közé. Nagykanizsa iv< dig n szerint értékelte az uj megyei vezetőket, hogy mennyit akarnak és
mennyit tudnak lebontani ezekből a falakból. ,
Most alispánt is olyant kapott Zala vármegye, aki a falbontásból már levizsgázott, mielőtt még a\'is- j pán lett volna, hiszen kanizsai kap- | cso\'atai, e város ügyelten való j eljárása megyei főjegyző korábaln szerezték meg számára a kanizsai törvényhatósági tagok döntő sulyu táborának ragaszk;>dását.
Voltaképpen tehát nem is bemutatkozás volt ez a tegnapi ünneplés, hanem egymást értékelő barátok örömteljes, erős kézfogása, a mii puritán egyszerűségében is több volt, mint sok na.ay pompával rendezett disztankettes fogadtatás.
A polgármester a renitens gyermekről és az igazságos szülőről
A( tegnapra kitűzött részleges tisztujitó szék, két városi nyilván, tartó választása adta az alkalmat az alispán hivala\'os kanizsai bemutatkozására.
A( közgyűlés a Magyar Hiszekegy-gyei kezdődött. Ott volt a szék. sorokban a járás képviseletében dr. Zarubay Lóránt h. főszolgabíró és dr. Ffcdor László szolgabíró.
Dr. Králky István polgármester köszöntötte dr. Brand Sándor alispánt, akit hosszú taps fogadolt a közgyűlési leiemben.
— AJ múltban, mondta a |>olgár-meslör beszéde során, megenged\', helte Nagykanizsa magának azt a fényűzési, hogy ivem kereslte sem a kormányok, sem a vármegye támogatását. Ebből a maga ekjéből
való alkolásból ke\'e\'kezett a büszko f/Olgári öntudat. De Trianon után súlyos gondok váró a lelt Nagykanizsa és a k mizsai po\'gár ma már annál melegebb érzésekkel tudja megnyílni szivét azok előtt, kiktől
megértést, szeretetet kap és támogatást, amire trianoni elesettségé. ben szüksége van.
Reni\'ens, elégedetlen gyermeknek lartotta a vármegye sokáig Nagykanizsát. Pedig mi hű gyermekei akarunk lenni a vármegyének. A szülői elfogultság azonban gyak. ran tesz nem mindig igazságos niegkülönl>özlelést gyermekei között léjs elfe\'ejtik, hogy ilyenkor a szülő okozta a gyermek kifogásolt magatartását. Mi azt kérjük Zala vflrniegyc uj a\'ispánjátó1, hogy sohase tévessze S2em dől az egyenlő és igazságos mértéket. (Zajos taps.)
A továbbiakban kérte a polgár, mester, hogy a városra a közeljö. vőben nehezedő súlyos .szociális terhek könnyítése érdckéLen a vármegye adja vissza leljesitőképességo arányában a városlól elvett jövedelmeket, a laktanyai kártalanítást és az ebadót. Kérte munkaalkalmak teremtését, elsősorban a kórház befejezésével, a kanizsavidéki uUik jó-karba helyezésével, a "beruházási tevékenység előmozdításával
„Tudom, mivel tartozik a vármegye Nagykanizsának/"
Htsszanlartó ünneplés közben állt fel szólásra ezután dr. Brand Sán. dor alispán. Történelmi visszapillantást tetl Nagykanizsa mulljába. Megemlékezit Nagykanizsa volt-l>olgármeste|eiről és
dr. Krátky Istvánról,
aki — mondta — elég erős és ha kell, harcos egyéniség ahhoz, hpgy a város érdekeit minden fórum
problémát be kell vonni így foglalkozna kell majd a kötelező szociá. lis biztosítás időszerű kérdéseivel, a magánlisztviselők nyugdíj problémájával és elő kell mozdítania, hogy az a Családi Munkabérkiegészi.ő Péntár, amely külföldön (Belgiumban, Francia- és Olaszországban, Chilében, Esztor-szágtan) Jól működik, nálunk is mielőbb kiegészítője legyen a minden e\'ismcrésne méltó módon megindult szociális újjáéledésnek. Kamarai hatáskört kell\' biztosítani annak ellenőrzésére is, hogy az elismert vállalati nyugdíj, és nyugdijpólló pénztárak működése a törvény előírásainak mindében megfeleljen s az erre a célra szolgáló vagyon a vállalati vagyontól elkülönítve kezeltessék, biztosan és
jól jövedelmező módon gyümölcsös: tessék, A kamara, hivatása lesz továbbá azzal is ioglalkozni, hogy a Magántisztviselők NyugdíjántézetéL nek tagjain - akik valamikor nagy összegeket firettek be azért, hogy öreg napjaikra a mindennapi kenyeret biztosítsák, s akik ma önhibájukon kívül többszörös .áldozatai a sorsnak hogyan lehetne a jog, igazság és szociális méltányosság összeegyeztetésével hathatósan segileni.
A kamarai kérdéssel \'kapcsolat-, ban még arra is rá kell világítanom, hogy ma sokan csak azért el\'enzík annak felállítását, mert ugy vélik, hogy az érdekképviselet ~j miután kötelező tagsággal blr -szükségtelenné fogja tenni a ma
előtt megvédje. (Taps.) Ebten a ^unkájában, folytatta az aliSjiián, vele együtt fogok haladni. (Taps* éljeíizés.) Elismeréssel szó\'ll ezután a városi tisztviselő-karról.
— Ez a képviselőtestület, folytatta az alispán, népjóléti és Szociális téren is olyan alkotásokat hozott léire, amelyek a város anyagi erejét szinte felülmúló áldozatokat követeltek. . Alispánná választásom
létező érdekképviseleti szerveket. i Ezt a magam részéről tévedésnek lartom s igazolásul hivatkozom arra, hogy a kereskedelmi és iparkamara, a mezőgazdasági kamara, orvosi, mérnöki, ügyvédi, stb. kamarák felállítása után továbbra is megmaradtak a szakma és foglalkozási ágak szerinti egyesületek és szövetségek, sőt működésük szükségességél és hasznos voltát épj)en a kamarák munkája bizonyította be.
Az azonban bizonyos, hogy a kamarai rendszerbe nem lesz beleilleszthető egyetlen oly szervoz«tsem, amely a nemzeti célokkal egyet nem ért és működésének \'U\'ányát a nemzetköziség kihangsulyozá^val szabja meg.
1
ÍALAI RÓZLÖNV
Iflfo jullttt 2.
után első utam A belügyminiszterhez vezetett, ott rámutattam, hogy Nagykanizsa órdekóben uj áldozatokra van szükség,
mert ez a város öne nejéből további áldozatokat nem tud hozni. Kértem,, hogy a belügyminiszter küldje le képviselőjét Nagykanizsára ós velem együtt a helyszínen folytasson •argyalásokat és állapitsuk meg ennek a városnak szociális szükségleteit. (Helyeslés.)
— Tudom, mivel tartozik a vármegye Nagykanizsának. Nagykanizsának el kall nyernie a vármegye támogatását olyan arányban, ahogyan hozzájárul a vármegye fenntartásához.
(Zajos taj>s.) Meg kell adni Nagykanizsának azegyüvétartozásból köteles ama gondoskodást, amit Zrí. nyi városának múltja, jövője és polgárságának érdeke megkövetel.
hyomatékos üzenet a „nemhivatott honmentőkneku
Ezután a város tisztviselői ka rá, rói szólt az alispán.
A közigazgatási tisztviselőnek,
inondHa, a jog mellé a kötelességet, a hatalom medé az igazságot, minden érdekkel szembe j/edig a közcélokéi kell állítania. A: tisztviselő, aki mások helyzeiébe nem tudja Deieképzelni magái, nem tud megfelelően intézkedni. (Zajos helyes-
. , , . i. r. i
— A vármegyéről szóló törvény érUümében feleiös vagyok Zala megye közrendjéért ós a közbékéért. Zala vármegyének alkotmányt, törvényeket tisztelő, tekintélyekhez^ valláshoz hü polgárságával együtt nagyon nyomatékosain üzenem a nem hivalott honmentőknek, hogy hazugság mindaz a szó, amellyel a vallás, alkotmány, törvény- és te klntélytisztelet eilen irányuló felforgató megmozdulásokat najnalhas^-di\'isnak szeretnék nevezni. Ezek nem a hajnalhusadást jelentik, hanem sötétí ködö.% nyirkos éjszakát, amely után a lelkeket vissza kell vezetni a rendbe, a templomba, az iskolába. (Zfujos, hosszú helyeslés.)
— Aj miniszterelnök urnák a honvédelem sypblémáinaki megoldására irányuló munkájába n/nem csak munkása, hanem eMant harcosa ki vánok lenni, mert Zala vármegye
lakossága is meg van győződve a mi { i | I
szeműnk fénye, a honvédség
fejlesztésének szükségességéről.
— Pár napja, folytatta az alispán, azt mondta a miniszterelnök : »iize-neni a közigazgatásnak is,
becsüljék meg a frontharoostl"
Teljes mértékben érzjem ezt a szellemet és egyik első intézkedésem az, hogy a törvényhatósági utmun-káknál elsősorban frontharcosok ai-(kalmazását rendeltem ei.
Az autonmiáról szólt ezután az alispán.
— A- vái.os közönsége gerincesen haladjöm tovább az önkormányzatért küzdő utján. A belügyminiszter nem az autonómiák leépítéséről, hanem azok megerősítéséről beszólt. Ezen az utón "biztosabb a fejlődés. Utópisztikus gondolat, hogy az önkormányzat lomjain valaha is felépülhessen a totális vagy bármiféls áí-lam. ; {
Ajzzal fejezte be beszédét az alispán, hogy a vármegyének hü"szolgája kiván lenni, Nagykanizsa város érdekeit mindig szem előtt >,art-ja és célkitűzéseitől Semmiért nem tér el.
Hosszú, lelkes ünneplés zárta le az alispán szavait.
Erős harc két nyilvántartó Riasztása körül
• Két segédnyilvántartói állás bej töltése volt a közgyűlés tárgySoio-zatáivuk egyetlen jtontja. A^ e.nökfó aÜsj>áii a kijelölő választmány oa meghivla Dobrovics Milánt ésPapp Oszkáii, a képviselőtestület kiküldte vitéz Tóth Bélát és Miklós Gyulát.
Aj választás a két álásra külön-külön menetben történt. Az e ső menetben a jelölés a következő volt: l. egyenlő rangsorral Jaku. becz István és Szmodics József, 2. Nyerky László, 3. Háry József, Vadlya Zoltán.
A viriUsek szavazalszedö küldöttségének e\'nöke volt Kelemen Ferenc, tagjai : dr. Knausz László és dr. \'tamás János. Á! választottak és tisztviselők szavazatsaedő kül-köttségének elnöke dr. Görtner Antal, tagjai: Filó Ferenc és Balogh József.
A|z első menetben leadtak 70sza. vazatot, ebből 1 érvénytelen von, 28-at ka)>ott Szmodics, 23-at Jaku-becz, 12-t Nyerky.
A második állásra a jelölés a kön vetkező volt: 1. Ja^ubecz, Nyerky, 3. Háry, 4. Vadlya.
AJ második menetben 71 szavaza-> tot adtak le, ebből 38-at kapott Nyerky, 28-at Jakubecz.
A! két ujonnun megválasztott segédnyilvántartó tehát Szmodics József öi Nyerky László, mindkettő érdemes, fcaorgalmas, hűséges tisztviselője a városnak. L A{z eskütételnél az alispán beszé-
det intézett a két fiatal tisztviselőhöz. Figyelmeztette őket, hogy különös gondot fordítsanak a felekkel való érintkezésre. i
A közönségben, mondta, ne alárendeltet lássanak, hanem munkatársat,
mert a nemzet újjáépítésében mís-más beosztásban, de mindenki egyaránt résztvesz.
Ezzel a közgyűlés befejeződött. Utána az alispán a Kis Royalbau ozsonnázott, ahol barátai, tisztelői, a kanizsai közélet sok vezetője haf-mozta et üdvözlésekkel dr. Brand Sándort, akit az alispáni székben Nagykanizsa is a magáénak ismert meg.
ID<3
Nem változik 1
Prognózis: Dóli, délnyugati szél, több helyen zivatar, a fülledt meleg tovább tart.
A Meteorologlai Intézet nagykanizsai moRllgyelöálloniáaa jelenti i
Hőmérséklet tegnap este 9 órakor: -f 24.4, ma reggel +21 8, délben + 34.0.
Csapadék: 0.0
Nagy diplomáciai sürgés-forgás a távolkeleti bókéért
A Vatikán demarsot intézett Japánhoz a polgári lakosság bombázása miatt
London, ju/ius 1 A| kinai, angoi és olasz nagykövetek, a svájci és svéd követek Hongkongta érkeztek. Ez a feltűnő diplomád^ gyülekezés tápot .icJ azoknak a hireknek, amelyek erősen lartják magukat arról, ho,*y nemsokára békeközvetitésról szó Kina és Japán között Csang-Kai.Sek tábornagy, a kinai hadse reg vezére kijelentet:©, hogy Kina csak szuverénitásának teljes visszn\'j állitilsa esetén tárgyalhat békéről.
Vatikánváros, julius 1 XI. Pius }>4.l>ja a tokioi apostoli delegátus utján demai-sot intézeti a japán kormányhoz, ajnielyben Pel^ hivla a kormány figyelmét arra, hogy amiennyire csak lehet, kímélje meg a j>olgári lakosságot a légi bombázások Iszömyüségleltől, a,mi rengeteg sok áldozattal és kárival jár. A nemzetközi jyolitikai világban a Vatikán demarsát örömmel üdvözölték és bizonyosra veszik, hogy a japán komrány megfontolja a S$ent szék ajánlatát. \\

A cseh állam teljes átépítését követelik a kárpátaljai és szudéta németek
A 19. szakaszról nyilatkoztak az angol felsőházban
Prága, augusztus t A szudétanéaietek és u "kárpátaljai németek pártjának parlamenti csojjort-ja elölt Kundé képviselő beszámolt u 1 lodzsa miniszterelnökkel folytatott megbeszélő .ékről. Kijelentette, Iwgy u nemzetiségi kérdések alapvető rendezése cseh részről a politikai gondolkodás teljes átalakítását követeli. Az flluni átépítése szükséges a karlshatLl követelmények alapján.
Ixtndon. jujkis 1 Az angol felsőliázbon Isher lord fel-fúvta a lj\\gy*-lmet a népszövf íségialap. okmány módosításának szükségességére. Szerinte a Népszövetség tervszerű bekilés helyett u büntetés eszközévé 11. A Népszövetségnek ki kellett volna dolgoznia az önrendelkezési jo-
Stralx>lgi lord .szerint nein csak a hatalmas országok sérelmeivel kell fog lalkozni. KmUletle többek között a szomszéd államokba kebelezel! tömör
magyarlakta területek ügyét is.
Slrudehaven lord hangoztatta, hogy a Népszövetséget lwibozás nélkül meg kell szüntetni.
A felszólalásokra 1 lalifax lord kül-
g\'miniszter válaszolt, luui^sulyozván. jy a Népszövetség nem államok fe. i állam. A líHJ-ik szakasz liaszno-sitását a ,yiták okainak megvizsgiUi-sálioz csak az akadályozza, hogy az államok nem akarják erre használni.
A külügyminiszter felszólalása után a kérdés lekerült a napiivudröl.
Fürdőszoba
berendezéseket kedvező részletre legolcsóbban szállit
MENDLOVITS
223 belyen indult meg a (Öld, 227.000 ház kerül viz alá Japánban
r „ Tokio, Juüus l Orkán, tájfun^ felhőszakadás pus^ titja Jai>ánt és a sok elemi csapás}, hoz kttég földrengés jái*ult. A vas-, uti forgalom a japáni szigetvilág legnagyobb részén megszűnt. A| hajóközlekedés majdnem teljesen szünetel. A, városok viz- és élelmiszerellátása a legnagyobb nehézségeket okozza. Eddig enyhülésre még. nincs remény. Az elmúlt 160 év
alatt Japánt nem érte ilyen nagy csapás. j
i Tpkio, julius 1
A,z egyne tartó japán elemi katasztrófákkal kapcsolatban jelentik\', hogy eddig 323 földcsuszamlás törj tént az árvízzel sújtott hatalmas területen, 101 hidat sodort el az ár, összesen 227.000 ház került viz alá és 82 halottja van Japán itélet-napf jainak. v ,
Sagunto felé törnek előre a nemzetiek
nagy légi ütközet volt Badalona felett
Baroelona, julius 1 Badalona külvárosa felett nagy; légi harc volt, amelynek 60 halottjoj és 100 súlyos sebesültje van. « PAris, julius 1 Salamancai hadijelentés szjerinü Ca^tellon arcvonalán a nemzetiek több fontos hadállást elfoglaltak, Sagunto felé folytatják eíőnenyomu-lásukat. Egyes cSjiiprfttestek már átjutottak a SonelluWolyón. Ezek m
cs«|Mitok félúton vimnak ,Bechi és Ártana közt, 28 kilométernyire Sa., guutótól és 18 kilométernyire \\\'a-< ienciától. ( i
— Egy pengő egy UllünÖ rádió
Kíváncsi rá; hogyan? Vegyen egyházközségi kulturház-sorsjegyet.
JoljMtassJöűK diliukau!"
1938 lullui 2
Püspökké szentelték Tóth Tihamér!
Budapest, julius l
Scréfíi Jusztinián biboros her(cgprl-más, Glattfclder Gyula csanádi\' és Hanauer A. István vád mcgyespüspö-kök segéd kezésével Pétor és p.-í I napján szentelte az Egyetemi templomban püspökké Tóth Tihamér dr. prelátus egyetemi tanárt, a Központi Papnevelő intézet rektorát ,akit XI. pius pápa Caslol Candolfóban május 30-án kelt bullájával nevezett ki olbiai címzetes püspökké ó« utódl/ísi joggal « veszprémi megyéspüspök koadjutorává. A püspökszx\'ntelést a rádió, is közvetítette Jandik Jóreí bittanár konrerálisá-\' val.
A lemplomszt\'ntél.v barokkstilü régi stallumait az egyházi és világi előkelőségek foglalták el. Ott voltak : Rótt Nándor veszprémi megyéspüspök, Kristön Endre püspök, nagyprépost. Szmrecsányi \'Györgv érsek képviseletében és annak az egri főegyházmegyei küldöttségnek ólén. a 7\'ázinánv-tudo mányegyetem nagy küldöttsége, a veszprémi széke,skáplalan tóh|> lagja, Ilónuin Bálint. Szily Kálmán államtitkár és mások.
Kilenc\'órakor megkondultak a tom. plorn összes harangjai, a kóruson pe-dig Teller Frigyes vezetésével felhangzóit a papnövendékek kórusának előadásában a\'. Eece Saccrdos. A püspök, szentclés szertartása szerint a szentélyben külön oltárt állítottak a felszentelendő számára, ahol a ki\'t segédkező püspökkel egyült párhuzamosan mond ta a felszentelő biboros hercegprímás a csendes szentmisét. A mise megkezdése előtt felolvasták a kinevező pápai bullát, majd a felszentelendő püspök felelt a római szer tartáskönyv állal előirt kérdésekre, melyek az egyház legfontosabb tanításait foglalják össze. Kmlán megkezdődött felszentelési mise az őseryház egyfittnuSézésí ior-májában. Ivvángelium előtt uz uj püspök felöltötte a püspöki ruliákat és jgy lé|>elt a főoltár elé ahol u bil>oros liercCgprimás megkezdte a tulajdonképpeni püspökszentelós szertartását. Utána az uj püspök a Központi Pap-nevelöinlé-H-\'t földszinti aulájbaii a tisztelgő üdvözléseket fogadlu, majd kérőbb az emeleti nagy aulában ünnepi ebéd volt, amelyen az első felköszöntőt Tóth Tihamér mondta u pápára, Horthy Miklós kormányzóra. A bíboros henegprimás\' mondott ezulán pohárköszöntőt.
■Ilyen Idő lesz jnllnsban és angnsztnsban ?
Slrius mester most készítette el nyári időprognözisát julius és augusztus hónaikra. A mester jóslata a következőket mondja:
Júliusban nagy hő^ég Ígérkezik, 30. 32, 35 C. fok körül ingadozik a hőmérséklet. Juliusban az első. utolsó 1 Jetekben kevés e ő jön. llelyenkipt lesz átvonuló zivataros eső. Középső két héten több lielven lesz kisebb-nagyobb zivataros eső, 3—i. 20—21-ike körül erősebb lehűlés várható. Augusz tusban nagy hő*5g Ígérkezik, a hőség nem lesz tartós, többször váltakozzik. Az első ós utolsó hetekben kevés éső Ígérkezik. A középső kft hétben ki-sebb-nagyobb zivataros eső várható, 4, 7, 16, 22-ike körül erős hősülyedéfc Ígérkezik,
Naptár* JuIIuh 2. szombat. Rom. kat. Sarlós B, A Protestáns Ottokár. Izraol. Tham. hó 3.
V Uyónymortárl Molgálat e hó
15-lg a Merkly Beluu gyógyszertár é« a klskanizaal gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától cutc 6 óráig (héttő, szerda, péntek déli.t&r kedden ogénx nap nőknekO
ZALAI KÖZLÖNY
Megérkezett Nagykanizsára
az első vitorlázó repülőgép
A Rozgonyi-utcai tornateremben kiállítják a gépet
Több mint kétéves vágya teljesült a kanizsai repülőknek kedden, likkor érkezett meg Nagykanizsára a*, első vitorlázó repülőgép, amely az esztergomi repülőgépgyárban- készült. A gój>et Esztergomban berepülték, a fczakem-Jx\'iek kellően megvizsgálták és minden tekintetben kifogástalannak találták. A gépet ezután szétszedték és vasúton szállították Kanizsára.
Az el ő kanizsai rej>ülőgé|>et jfét-szedve Szállítják a Rozgonyl u\'t.-ai c"e-mi iskolába, ahol összeáflilják és kiállítják. A hatalmas gép bizonyáia sok érdeklőiőt fog vonzani, amit csak fo-
koz az a tény, hogy a hatalmas gép ímlellelt a kis repülőmodollek egész sorát is kiállítják a kanizsai repülők. A kiállításon előadások is lesznek, igy a nagyközönség is tájékozódást nyerhet a vitorlázó repülés mikéntjéről ós szükségességéről. A közönség támogatására szükség is van, mert a gép 1200 i>engől>e került és a vételár még nincs teljesen kifizetve, pedig a tényleges icpülőélet csak ugy indulhat meg, ha a közönség 10 és 20 filléres adományaival a kiállításon támogatja a nagykanizsai repülök nemzeti szem-jKjutból is fontos és missziót teljesítő munkáját.
Falbontó betörő kifosztotta a kiskomáromi ékszerész-üzletet
Klsl onutrom, jujlus í Vakmerő betörés nyomara jöttök rá Kiskomáromfcati. Amiko" H.H?isz Géza ékszerész és órás reggel be. ment üzletébe, megdöbten c látta, hogy az éjszaka folyamán idegen járt ott és kifosztó! a A( kasszából 300 pengő hiányzott és némi a|>ró-|>énz, az állványókról )>edig löob mint husz darab női és férfi karóra, egy csomó kisebb ékszer, nyakláncok, clgarettatáífüák és egyéb
arany és ezüst tárgyak. Azonnal jelentést tetl a csendőrségen. A) nyomozás eddig csak azt állapította roeg, "hogy a lettes előbb a .falat akarta megbontani, el Is kezdte,, de miután nem nie.it vele sokra, az ablaknál lévő egyik vasrácsot fűrészelte át, azt Pelhajtoila, ma\'jd a kitört ablakon át. benyúlva kinyi, lotla és ott mászoil be Al csendőrség tovább foly latja a nyomozást.
Hat kis családi házat építtet a város a barakkból kilakoltatott sokgyermekes családok részére
Nem kis szorongást váltott ki a barakki szegény lakók között az a hir, hogy november elsejére a vá-íosnak ki kell ürilenie a barakko. kai, mert a katonai kincstár lebontatja őket. Hatvanegy családot érintett ez a hir, legtöbben igyekeztek azonnal a város egyéb részein lakás ulán nézni, sajnos azonban ní(-hány sokgyermekes szegény családot egy házigazda sem akarta befogadni. Ezek egy részéi a város\' saját házaiban helyezte el, inig az cl nem helyezettek részéie cvaládi kislakásokat építtet
A! város képviselőtestülete a legutóbbi közgyűlésen tárgyalta le és szavazta meg az építéshez szükséges 30 000 |>engöt. Ez ősszegből a váios hal kis családi házat épitlet, mégpedig ikerházak formájában. A három ikerház-pár valószínűleg nem egy helyen lesz, meri a további költségek kimé\'ése céljából c ak a város tulajdoniban lévő telkeken épülhet. Helyeiket még nem állapították meg, de valószínűleg jut belőlük Kiskanizsára is és Nagykanizsára is.
A mérnöki hivatal már el is késztette a terveket. A kis családi házak nagyon csinosak. Kél nagyobb szoba, előszoba, konyha, kamra, faház, W. C., seriésói ós kifutó van a kis udvarral körülveit családi házakban, hogy kis gazdaságot is lehessen tartani és a gyermekek részére ÍN legyen megfelelő játszótér.
Igiaz, hogy a kis kétszobás lakásokat olcsóbbau meg lehetne épí-
teni. Ydllnk, akik azt Is kívánták, hogy egyszerűbb házakat építsenek és a megtakarított összegből egyj házzal többet. A város vezetősége és a közgyűlés is azonban arra a helyes álláspontra helyekedett, hogy ezeknek a kis családi házaknak nem szabad szükség-lakás jellegel adni. Itt épp a sok gyerek miatt gondolni kel\' az egészségre és higé-niárja is, ezért vetették et az egy b(arakkszerü béifliáz építését, ;ihol tjalán 10-12 családot is ei tudtak volna helyezn\', de 60 80 gyereket egy házban összezsufo\'ni nem akarlak. Ezek a kis, minden tekintetben kényelmes ós szé]) csa\'ádi házak később, a viszonyok válloztával esetleg értékesithetök is lesznek.
A női betegségek gyógykezelésében a természetes „Ferenc József" keserUvizet gyakran alkalmazzák, mert reggel éhgyomorra egy pohárral könnyen bevehető, rendkívül enyhe hashajló hifása pedig gyorsan és minden kellemetlenség nélkül jelentkezik. — Kérdezze meg orvosát.
— Bútorokban a Kopsteln-cég vezot. Modern mlntatermolben a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kedvező .Ize-tóul teltételek mellfttt
„Dolgoztass, bogr ftlgiztas!"
Jöjjön |
vasárnap
Keszthelyre*
Vonat indul: 9 Ara 40. 14 óra 30, I
15 óra 51 perckor. Felv.lágositás: Idegenforgalmi I Iroda Kesathely. nm |
mm
Rovatvezető: Dr. Dévait, Erdfe JWUk.
Innen-onnan a divatról
Már megkezdődött a nyári szezon az egész\' fronton, már újdonság ruhákban nem igen\'van ilyenkor. A hölgyök nyári gardorob jóikat összeállították "többé-kevósbbé (leginkább ke-vósbbé) ós most uticsomagokkal készen várják az indulás porcét. A bu-esulálogatások megtörténtek ós ritkul a korzó né|>c is már, inert ilyenkor már nem sikk mutatkozni, ilyenkor már mindenkmek üdülni illik. Az, aki nem megy el, bezárkózik u lakásba három hétre, nehogy esetleg Isten ments, az ismerősök rájöjjenek, hogy itthon maradt. Ezt nem bírná el senki.
I)e azért még Anindig termelnek újdonságokat a divatkitalálók.
Ha nem is korszukulkotó nagy di-vatujdonság, de mégis valami, ami az élet, akarom mondani, a divat sója.
Itt vannak mindjárt az uj strand-cil>ők. Bizonyára emlékeznek hölgyeim, gyermekkorunkban láttunk cirkuszban, vagy ké|K-ken gólyalábakat, amiken járlak emberek. Ilit ilyen ez az uj slramh i|>ő is kis változtatással, t\'gyanis attól függ, liogy milyen magas vagy alacsony az illető hölgy, olyan vastagságú laljjakkai készülnek a cipők. Van 10—12 centi magas talp is. (Vigyázat, nem sarok I) A felső része egyszerű pántos, yagy szandál forma, a .sarok magassága is egész szolid. Ez azért jó, mert van sok hölgy ,akf nem bírja viselni u magas sarkot. Igy lapos sarokkal is eléri azt a magasságot, amit riválisai a járókkal érnek el.
Azután megérkeztek a minden szezonban ilyenkor előtűnő straudfürdö-frizurák is. Az idén egyáltalán nem egyszerű, legalább látszatra nem.
Előfeltétele a friss dauer. Homlok felett, elő\' egy kis kanyar jobbra, vagy balra, olyan, mint habrollni. Föl szabad, de közvetlen fúl mögött kezdődik, nyakba le hátul uz úgynevezett boglyas frizura, illetve csak hagyják egyszerűen megszáradni a dauenoll hajat, ami ezer gyűrűbe esik össze. Tehát nincs rolbii, iílncs lerakás. a borbélyadia természetellenes hullámok szolgáltatják u gyűrűket.
A hét legszenzációsabb estélyi ruhája : halványkék selyem tüllrulia, rá sötétkék selyem zsinór, vagy paszomány ugy varrva ,mintha csikós lenne keresztben, a felsőrésze szintén, dc hosszan. Széles sötétkék öv a derékon, szivalaku kivágás ós két nagy sötétkék virág szintéi! zsinorböl összeállítva. Roppant eredeti és szép rulia.
Az egyszerűbb ruliák közül legjobban tetszett egy sötétkék fehér csikós ruha nagyszerű csíkozással, hozzá egy fehér chantung hosszú kabát sötétkék paspollal végig, nagy fehér szalmakalap sötétkék pettyes szaluggal, uiely. hátul lelógott.
Divatposta
Böske. Vegyen egy fekete-fehér csikós ruhát, valami könnyű anyagból, az félgyász, csináltassa meg a következőkéin : a szoknya legyen sima, alatt kiugrik, sajátjából öv, két meg-
___tAUAl KOZLOOT *"
Magyar emlékek között a Dráva tolsö partján
Petőfi Mariborban — Ciiiey Ulrik koponyája, Hunyadi László kardjának nyomaival — A Tattenbachok kastélya, ahol a Wesselénylek tanácskoztak — Mátyás ágyúgolyója a ptuji vár falában
4
elöl két combnál két szemberánc, térd fordított (sikozi.su zseb, középen levágva, rövid ujjak, a blúzra alul spiccesen jöjjön egy rátét, de az Mnyag maradion meg alatta, ki kihajtó, g\'l-lér nélkül. Egy fekcic muszlinzsebken-dőt tchel a zsebbe. Üdvözlet.
Cs\'nas asszonyka. Fehér lenvászon kosztüm nagyon szép lenne és jól ki is tudná hasznúiul a Tátrában. Vigyen alája annyi b\'uzt, ahányai csak tud. Legjobb lenn-\' oty piros-fehér pettyes, egy sölétkók fehér csikós és hűvösebb időt; egy rövidujju pulóver. Hozzá egy kis fehér kalapot csináltasson, lai>ossarku\'kék, vagy felié.1 cipő. más. szinü díszítéssel. Üdvözlet.
K\'H&ticsl. Barna cluuilung kosztüm is nagyon szép, sárga szuiü blúzt végjén hozzá, sárga illetve spárgaszinü kalapot. Üdvözlet
Kodály Zoltán
uj számot komponált a Szegedi
Szabadtéri Háry János részére
A juliusban kezdő lő szegedi ünne-pi játékoknak egyik legérdekesebb és legnagyobb figyelcininél vári művészi eseménye Kodály Zoltán reprezentatív szerzeményeinek előadása lesz a Dóm téren. Az idén el>:ő alkalommal mutatják be a Szegedi Szabadtéri Játékok keretében a Háry Jánost ezen "kivfil j>edig egy önálló nagy szabadtéri liangversenyen /\'adják elő a kiváló ma. gyar zeneszerző három v lagszerle ismert szimfonikus müvét: a Psalmus Hungifrjeus-t, a Jézus Ö\' u Kufárok.at •valamint a \'l\'e Deum-ol, a\'meiy a/ idén a veronai ünnC|)i előadások műsorában is szerepel és amelynek szoprán szólóját első alkalommal énekli (".ina Cigna. Szege !en már lázasan folynak a művészi élőké<zületek Janovics Jenő vezetésével, hétfő óta .pefig már épilik a Színpadot a tizezer néző számára készülő tribünt. Ko lály Zoltán nagy örömir. 1 hallotta a szegedi művészi előkészületekét ós nagy tel-kesciiéssel lette magáévá \'a szegedi ünnepi Játékok Tigvét. Tegnap a Háry János előa lásánnak rendezői és ve-zelő szereplői, megbeszélést tarlollak és ennek során Kodály Zoltán közölte, hogy főlielkesülve a szegedi kezdeményezésen, külön számol komponál a Háry János |)őm-léri bemutatója részére, Egy uj önálló magyar táncot iklat be a partitúráira és ezt a/, uj Kodály-szerzeményt Kiss Ferenc fogja előadni, aki a kocsis szerepéi jálsza a szegedi előadásokon. Kodály Zoltán személyesen fogja vezetni az utolsó próbakát, a rendezés ó> az előadás tekintetében mijrulcn résztelet megbeszélt Nádasy Kálmán rendezővel, Fülöp Zoltán színpad terve zőve I és Bu-bányi Vilmos karnaggyal. Több hétre Szegedre kcllö/.ik a budape.ti Ml-harmonikus Zenekar, amely az összes szegedi zenei előadásokon részt vesz. A filharmonikusok augusztus 2-iki szabadtéri hangversenyét Kodály Zoltán fogja vezényelni. - Hetek óta folyik u munka az Operaház műhelyeiben is, (ahol a Tuion lol iés a Háry Ján >s különleges kosztümjeit készilik. Te.;nap elkészült Gina Cigna hercegnői palástja, aim\'ly a .\'maga látványos gazdagságával egyik érdekessége lesz a Turan-dot szabadtéri előadásának. _ (.)
— Kovotobb tuhát kell
csdnállaln:, ha a szövet szingyapju-. ból készüli, inert az évekig lart és mindig szép. Csuk a szövet esináiója fudja gar«ntáln«, hogy a szövelbcn csak természetes szingyapju van. A magyar urlcsaládok részéie évek óta szállítja angolos»n gyártott kiváló szöveteit közvetlenül, ruhánként Is elsőkézböl a Trunkhahn Posztógyár, Budapest, XI., Lenke ut 117. Még ma kérje a szövetminták költség-és kötelezi tlségmenies elküldését. Nem/ fog csalódni, hanem évekre szóló megtakarítást ér el. A kollekcióban rengeteg elismerést js olvaslvat.
\' Bogaska Slatina, 1938. nyarán
Magyar történelmi emlékekkel van |ele ez a vidék : nem is lehet csodálkozni rajta, .elvégre évszázadok óta élünk egymás szomszédságában. Mariborban mesélte neke n Basch dok-Jtor, a muzeu\'m igazgatója, hogy pelöfi is járt Mariborban, kalonakorában,
egyik költeménye is a maribori Dráváról szól.
Kár, hogy itt tartózkodásának semmi emlékét nem találjűk már meg. A maribori városi könyvtárnak ( la?er doktor az igazgatója. Müveit, n»gy-tudás uember. Tői\' kaptam a legtöbb anyagot a szlovéniai Mátyás-legendák-fól. Frről még irok.. (llaser doktor urnák kél gyermeke van. Egy fiu és egy leány. Okos, élénk mind a keltő. A fiút Mátyásnak hívják, a kl lányt Alenkának. Azérl így,- me t a Mátyás-legendákban Beatrice lielyetl Alenka a neve Mátyás hitvesének.
Mátyás sokat járt erie. 1180-ban vei-te be Petlau várát —, a mffi Ptujl — és ma is mulatnak egy hatalmas golyóbist a vár falában . azt \'<artja a néphit, hogy
ez a golyó Mátyás ágyujától származik.
A Hunyadiak kapcsolatai a Cziífcy-eKhoi jsincretccíc és amilo.\' tegnap Bogaska Slalinából a Puliink aulocar-ján átránlultunk Celjébc, a régi tem-lom oldidkápolná<JáJ>au >üi\'Cg alatt inegbánuilliallam Cill^y t\'lrik ko|>o-nvájál is. Ott pihen üveg alait, hatalmas üreg éklelenili. Hunyadi I.ászió kardjának liagy volt a svuiigja.
A koponya bal föle hiányzik,
vájjon ezt is Mátyás öccsének kard-
Ezt nem lehet elfelejteni...
Sralnia Sándorról eddig csak azt tudtuk, hogy vérbeli szinész, csütörtök «ste darabjával bebizonyitolta, hogy kitünö szindarabiró is. A kritikus mindig fél a helyi és alkalmi szerzőktől Épp ezérl kétszeres öröm megállapítani, hogy Szalma Sándor nem dilet áns iró, hanem épp olyan tehetséges, mint amilyen tehetséges szinész.
Szalma Sándornak van mond . ni valója és ezt darabjában ügyesen közli. Mint ahogy maga is csupa sziv és érzés, ugy darabja is az. Egymást váltják a hatásos ,elene-tek, bőven aláfestve lírával. A darab levegője, alakjai sem mesterségesek. Végig magyar levegője van, de sehol nem téved a hazafias daraboknál annyira elterjedt mesterkélt irredentizmus karjaiba. Az alakok hus és vér emberek, kár, hogy sok a pasz-sziv szerep. Ha szinpad technikailag lehetne is némi kifogásokat találni, ez nem von le a dirab értékéből sokat. A történet érdekes, sem erkö\'csi, sem irodalmi szempontból kifogás alá nem eshet és egy kis gondosabb rendezői körültekintéssel az első és harmadik felvonás elejének vonlatottságán is lehetett volna segíteni.
jia szclte.e le, erről nem tudtak fel világosilássaI szolgálni kalauzaim.
Nem messze Maribortól, állnak még Bacenak, uz egykori Taltenljudt várának romjai. Ez a vár sokat szere-jx\'ll a W\'es elényiek összeesküvésében és a vár urát, Tatlenbacb grófot la is fejezték. Hogyan került a gróf az összeesküvésbe ? Wambro hlsammer Anna, egy német Írónő Das Glück-spiel des grafen Taltanbach eimü könyvében romantikus szerelni históriával magyarázza a iragédi\'t. A gróf ur — a regény szerint halálosan szerelmes volt Zrínyi Péter osodás szépségű hitvesébe... Ivlhagyatva áll a várrom, moha le* ipifoj a "köveket és baglyok fészkelnek az omladékok közölt. A cimterem falán látszik még az egykori pom|>a nyoma. Megfakult aranyozások lát-szanak. Odalenn elvírágzolt már a cseresznyefa...
Ezernyi forrás ^mindenfelé \' Majd mindegyiknek van valami históriája.
Mondják : János főherceg — a ké-l>ét itt látom a Bogaska Slaiinai kur^ sz-.ilon falán — sokat járt erre. Mé£ akkor, amikor né in hivlák Ortli Jánosnak. Ugyanaz hozla ide, ami a tengerre kernelt?: a szive. Mesélik : ha-gyon szép volt a rogaskai korcsmáros leánya és szivébe zárta ő is a szerelmes főherceget.
Szerelik itt a magyarokat. Nem is lehet csodálni : amerre csak megy az ember, magyar szól hall minden-felé. De az jlt. é\'ő szlovének közül is sokan megtanultak magyarul, fis boldogok, amik >r a fürdőlielyck magyar vendégeit magyar szóval kőszönthetik.
P. /•
A szerző bucsufellépte volt ez és nemcsak a szerző, de a szinész is megérdemelte a kapott sok virágot és igazán lelkes, meleg, szivbőljöv5 tapsot. Szalma kitűnő prózai szinész is, szivvel, lélekkel játszott \'egnap is, mint mindig. A (öbbi szereplők is szívesen vi ték sikerre kollegájuk darabját. K .tona Emmi az anya szerepében eddigi legjobb alakítását adta. Mélyen átérzett játékkal megérdemelte a nyíltszíni tapsot. Lám, mii tesz az, ha valaki szivvel játszik I Jó volt Gellért Vilmos a férj nem könnyű szerepében. Dér Verának, Orosz\'ánnak egészen passzív szerep jutott, így nem tudlak ki hozni belőle sokat. Kitünö volt Kés-márky román őrmestere, Kormos haldokló ka\'onája Jó volt Kőrössy letomp tott játéka, valamint Ujvárossy cselédje, Danis főlisztelendője és a többiek : Molitorisz, Márai, Szakács, Berky, Cotnbál, palog, valamint a kis Dezsőke is. A rendezés (v. Ja-kabffy érdeme) és az egész előadás becsületos színészi munka volt, a zsúfolt házat is megérdemelte volna. De igy is lelkesen és sokat tapsolt a közönség a szerzőnek és szereplőknek. —ge—
1938. jullus 2.
Magas értékű, általános fertotionltő szer a
„CAPORIT"
nélkülözhetetlen tejüzeraekbon, gazdaságokban, Ipartelepoken.vágóhída-kon. Istálók és ólak fertőtlenítésére száj- 6b körömfájásnál kiválóan alkalmas. — Baromfitenyésztők nom nélkülözhetik a „METHYLKNKÉK HÖCHST" 8t, baromfiak fertőző betegségeinek meíelő/.ésére. Kltüuő egér- és patkányUtó a „MORDG". — Svábbogarak, csótányok Irtására a legkiválóbb rovarlrtópor a .Ctotin". Nagykanlzaal lerakat: Sxeker ■>• patika
Nagykanizsa, Oraxég-ut 3. K. 1855
A színházi iroda hirei
(♦) SALAMON\' BP.LA egyellen ka-barécstje, SZŐKE SZAKÁLL, a neves filmkomikus felléptével szenzációja lesz az évadnak, ma pénteken csle. Háromórás szakadatlan kacagás. —. Jegyek a színházi pénztárnál válthatók. (0
(♦) (ÍÓLYASZANATOBIUM szombaton délután utoljára kerül szinre fil\'é-res lKlyárakkal.
.(♦) OLTAY BABA f.S KÖBOSSY ZÖLTAN buc-s\\ifellé|)ése szombaton este lesz a Cellérthegyl kaland rilléres előadásán. A közszeretetnek örvendő müvészpár buc-sufellépése már c!ő"C
is igen nagy ónleklődést kebelt.
<•) KOZKIVANATBA - vasárnap délután 3 órakor filléres helyá\'ak-kai Szalma Sándor színmüve, az Ezt nem lehet elfelejteni kerül szinro.
»(•) LEC.fiNYBUCSU — FILLCRES 1IELYABAKKAL. Vasáriulp déliOán féi f> órakor a Legénybucsu j>ompás Strausz^)|>eretl szórakoztat uoljára fil-léies helyárakkal.
(•) TATABJABAS — a színtársulat szabadtéri búcsúelőadása. Vasárnap este 9 órakor — a színtársulat bucsuja-ként — Kálmán Imre világhírű operettje, a Tatárjárás kerül szinre parádés kiállításban a Stranlparki szin-l)adon. Ez estén harsogó kacagás veri fel a park csendjét, mert hiszen a Talárjárás egyike a legvidámabb, íeg. mókásabb o|»er«lteknek. Ezen az estén bizonyára zsúfolt park búcsúztatja a társulatot, annál is Inkább. m<jjk Iwlvárai uz olcsó színházi helyárak : 32 fillértől 1Ü0 \'Jillérig.
A nagykanizsai MOVE nyerte a kerületi lövész-bajnokságot
Folyó hó 29-én tartotta meg a MOVE Zalaegerszegen a III. kerületi bajnok ilőversenyét, amelyet nehéz küzdelem ulán a nagvkanizsai MOVE lövészcsapata nyert meg Í308 lonltal és l\'z-.el birtokába wtte a kerület időleges vándordiját.
A csapat tagjai értékes lisztelet-dijakal kaptak.
Egyéni iielyezést értek el:
Horváth (lyula II. osztályban i-ik helyezett 2C3 ponttal.
Si|K)s István IIJ. oszüUyban 3-ik iMlyezelt 2(5") ponttal.
Farkas János IV. osztásban 2-ik iK-lyezeit 208 ponttal.
Tóth Ferenc-, VII. osztályban I.jő helyezett 2G1 ponttal.
Tanczenberger Lajos VII. osztályban 2-ik helyezett 251 iwnttal.
Színészek — villanyosok
játszanak pénteken délután fél 7 órakor barátságos futtballniérkőzést a Zrínyi pályán. A színészek -bankosok nagysikerű mérkőzése után valószínűleg e mérkőzésnek is nagy sikere lesz.
• c
1&S. julius 2.

— (Félix főherceg a Balatonon)
Félix főliercCg, Oltó királyfi lcgfla lalabb öccse inkognitóban SSzánTódra érkezeit éi a MAVOSz üdülőben szállt meg., Ellátogatott Bfüatontelléic és Siófokra is, majd háromnapi ilt tartózkodás után tegnap továbbutazott.
— (Szabadság)
Nagy Jenő Mezigazdasági Kamarai
intéző julius 1-től augusztus l-ig szabadságon van. Hazautazott Erdélybe. Hivatalát augusztus 1-én foglalja cl.
— (Ülések a vármegyén)
A közigazgatási bizottság julius havi rendes ülé-ét 11-én, hétfőn, a törvény, hatósági kisgyűlés pedig 13-án, szerdán délelőtt 10 órakor tartja ülését a vármegyeházán, Zalaegerszegen.
— iHósi emlékművet) avat vasárnap Nemestördeinic haza-fias közönsége. Ekkor avatják M a falu országzászlóját is, az üreklyés Országzászló Nagybizottság kiküldöttjének jelenlétében. Az üi.nepi beszédet és az avatást Noe Gyula espcies-pléj bános végzi.
— (A baiatonl szezon)
A balatoni vendéglátóipar elnökéin k, Oláh Gyárfás Mihály nyilatkozata szerint az idei lwlutoni e.őszezon rossz volt, ne erre számítottak is. örömmel áliapitja meg, lvogy a hazai közönség felkarolja a IJaiptonl és inind löbben mennek oda a fiatal nászutasok és az üdülni akarók is. Az árak nem drágullak, felkészülve- várják a főszezont és icmélik, hogy a julius és augusztus megliozzfsa a sikert.
— (Missziós sorsjegy-nyertesek jelentkezzenek I)
A Missziósház szeretettel kéri a kö vetkező nyerőszámok tulajdonosait, kik a május 15-iki húzás "alkalmával nyertek, liogy u nyoieménytárgyakat jul us 3-ig a .Missziósházban átvenni szíveskedjenek, mert a jelzett naptól fogva a nyereményekre nézve minden .igényüket elvesztik. 8, 175, 180, 101, 280, 345, 308, 390, II^ 5565, 51^ 778, 825), 835, 84U, 878, 1»Ü5, 1125, 1101> 1313, 1315, KK)7y 1151^ űf!8l, 1-184 1777, 1741, 170!), 18731 2231, 2215, 2577, 2571), 2733, 33!H^ 3001, 3t|lfcJ, 3071), 3011, 4221, ÍOOJ^ 4034, 1,085, 4000, 4773. (:)
— (Nem lett Öngyilkos)
Gárdonyi János kaposvári borbélyról azt jelentették a somogyi lapok, liogy öngyilkos lelt. A kél hónapiul ezelőtt eltűnt ember Berlinből jelent-kezeit inost ,igy nem azonos u székes-íeliérvári vonatgázolás áldozatával. Az ismeretien öngyilkos kilétét most kutatják.
— (A Missziósház f őnöknője)
ismét egy alázatos kéréssel fordul a társadalomhoz és pedig: a toloncház szentmiséje alatt az ének kísérőiéhez é< betanításához szükségünk 1 n-\'ne egy harmoniumrn. Nagyon kérem c sorok olvasóit, méltóztassanak ennek mielőbbi beszerzéséi**/- hozzájárulni, mindenki u maga tehetségo szerinti Ilt is áll az Ur mondása: .Amit egy nek tesztek a legkisebbek\' közül, nekem teszitek. Az adományokat kérem (vagy a s2crkeszlőség!>en, vagy a Mis*, sziósliázban leadni, \'isten fizesse meg.
í)
Hosszú idő óta fekvő betegek a lermésietes , Ferenc József" ke-serflvizet nagyon szívesen* isszák és annak gyors, biztos és mindig kellemet hashajtó hatását általánosan dicsérik. Kérdezze meg orvosát.
íauai ntonxm
t^mpa?
Újévkor érvénybe lép a családi munkabérek rendszere
Buda[>est, julius 1 Az ij-arftgyi irthiisztértumtMn foly nak míír n csaliid! munkabérről szóló löi-v(|iyj»iv-.*ilat cKSkés^tó munkalatul A tervedet dkíszültc ulrtn az éi-dokké] ívisebeu-k eli> ke-
rül. A kormánynak az a terve, l.«gy a törvény javaslatot -még az ószi hóna|K,kb.in a törvényhozás elé terjeszti, ugy hogy a családi munkabérek rendszere január í-éit már életbelé|)tellH-1ö legyen.
Imrédy és Kánya Rómába és Berlinbe utazik
Budai»est, julius l Jól értesült politikai , körökben ugy tudják, liogy julius hónap fo. lyamán sor kerül Imrédy Béla miniszterelnök udvariassági látogat^ saiiia a Ma^yai Mi^zíiggal Ixiráti
viszonyban álló országokban. A; miniszterelnök julius köziepén Kánya Kálmán külügyminiszterrel együtt Rómába, tmnjd auguszlusboji Ber-, linbe utazik.
A kánikula Pesten
Budapest, julius 1 A trópusi melegben rekordot ért el Budapest vi/.fogyasztása. Tegnap \'294 ezer köbméter vizet használtak el a főváros lakói.
A mentők állandó permanen(iában vannak. Ma délelőtt 25 esetben vonultak ki elsősegélyre a liős^g miatt rosz-szul.elt emlK\'rekliez, akik közül töb-get kórházba kelleti szállitani.
tigyütt ment a halálba két fiatal leány
Miskolc, julius 1 llorkay Lídia 18 éves ó> Olih Erzsébet 10 éves háztartási alkalmazottak együtt gázzal megmérgezték magukat, llorkay megfiialt, Oláh állapota életveszélyes. Közös búcsúlevelükben azt irják, hogy köaös családi bánat miatt KcTTelt ineghafniok.
Nem találják a pesti rendőr merénylőjét
Budapest, julius l Állandóan 100 rendőr, 50 delektiv és csendőr hajszolja Rekenye rendőr
merénylőjét. Ma délelőtt 11 embert előállítottuk, de mindegyik kétségbe-esetten lagad. Éliássy főkapitány 500 IH\'ngő jutalmat tűzött ki a merénylő kézrekiTilőjének.
Rekenye álla|>ola ma ismét kissé javult ugy, liogy most már biznak nik-lőbbi teljes felépülésben.
„Dolgoztass, bogy úolpta!"
Lázas hossz a newyorkl tőzsdén
Newyork, Julius J A newyorki értAtózsdt-n az értá-kckiick régen nem tapasztalt szilár-dulása tovább tart. CsütürtökSn uj csúcspontokat ért et a n:igy tőzsdei hossz.
Newyork, julius 1 Ap íiszakamerikal EgyesOlt Ali lamok költségvetési 1160 nrtlUó dollár .hiánnyal zárták 1c.
- Egy p.Dföérl t.k;J ko.ékpárj.,
Iia nem rclejt cl «|yli4lk<toégl kul-tui-liáz-sorsjegyc-t venni.
Nép Mozgó, szombaton é» wárnap Két nagy film egy műsorban!
I. A ragyogó szépségO világsztár Kay Francls és a magyar Lukács Pál főszereplésével:
Menekülő szerelem
Egy mondáin asszony, a szerelő anya filmkölteménye.
II. DICK FORAN, az éneklő cowboy egyetlen Idei filmje
A postarablók
MAGYAR HÍRADÓ
Előadások körnap 5, 7, 9, vasár- és ünnepnap 3, 5, 7, 9-kor. Csak 20, 40, 60 filléres helyárakkal I
Dr. Tholway Zsigmond búcsúja a hivatalától
Kétíves ünnepség színhelye volt u Nagykanizsa 1. sz. postalüvatü főnöki iradája. A liivalal személyzete ma búcsúzott szeretett főnökéiül, dr. Thol-way Zsigmond m. kir. postahivatali igazgatótól ,akx eredményekben, elis-mérésékben gazdag né;ö\' évtizedes \'közszolgálati munkássága után junius lió 30-ával nyugalomba vonult. A sze. mélvzet nevében Mutter Géza főfelügyelő, biv. v. l»elyeltes köszönt el nttól a nemes gondolkodású férfiutói, akiben a személyzet 15 éven \'át nein csak főnökét, hanem segítésre mindig kész támogatóját is látta. Méltatta munkásságát, az elért <irodményeket, melyek izzó liazaszcreleténck mindmegannyi kedves megnyilatkozásai vollak. I)r. Thoíway Válaszában «z iránla mindenkor megnyilvánuló sze.e-let viszonzásaként megitató szavakkal veit bucsut személyzetétől ós mfeg-köszönte a szeretelük zálogául átadott kedves emléktárgyat. A helybeli postásság f. hó 0-én a Kis Hoyal vendéglő összes termeiben íuinei>élyes ösz. szcjövetelt tart, hogy a fehér asztal barátságos légkörében is lerójja háláját, dr. Tholway Zsigmond iránt soha nem muló szereletének é< nagyrabe-csülésének adva kifejezési. Az ismerősökéi, jóbarátokat szeretellel várják az összejövetelre.
Elitélték Codreanu hivelt
Bukai-est, julius 1 \' A bukaresti haditörvényszék Co^ reanu, a volt Vasgárda-vezér követőjének |>erében hozott itólele!.-11 vádlottat (köztük van Clime, a Mindent hazáért párt elnöke is> 7 évi fegyházra ítélték. Két megszökött vádlotlal, közlük Canlacuzino herceget 9 évi fegyházra és ngyejij ként 120 000 lei pénzbfintelési« Ítéltek. 1
Pk. G988/I937.
Árverési hirdetmény.
Dr. Bcgldsán Emil <s Csinyi Elek végre-hajtatók javAra (képv. dr. Begidsin Emil ügyvédj 450 4-POO pengő Követelé»e é» |ár. ereiéig 1938. Jullut 7 én d. e. 9 órakor Nagykanizsán, Törvényháiban, földailnt 8. az azobáoan a nag]\' \' \' " \' »-•■-■— aig Pk. 6963/1937.
az azobioan a nagykanizsai kir járáabiro-aig Pk. 696S/1937. az. végzésével elrendeli végrehajtás során lefoglalt 1199 P
becaértékll alábbi Ingóságok: különböző ékszerek stb. bíróilag elárvereztetnek. Nagykanizsa, 1938 janlat 14.
Hain Gyula ■80) kir. lárásbiróaágl végrehajtó.
Dűl
többe
a ZALAI KÖZLŐIT.
ba bejdenU nytnűé ci««. A kiadóhivatal portóoio-teaen kfildi aUna hármdr * belföldi
rAWU KÖZLÖK*
1988. lulltn 2.
ÜÍ
A Vármegyei Gazdasági Egyesület közgyűlése
A Zatavánnegyt\'i Gazdasági ügyesük! most tartotta közgyűlését Keszthelyen vitéz gróf Teleki Rélu főispán, dr. Brand Sándor alispán é-s számos zalai földbirtokos gazda jelenlétében. Tarínyl FerSuo fefcőhdzi tag elnöki megnyitójában az időszerű gazdasági kérdésékről tájékoztatta rt hallgotÓMl-got, muj<t meleg szavakkal emlékezett meg Darányi Kálmán volt miniszterelnök és Murscluiil Ferenc órdemei-ről .továbbá Szlrunyuvszky Sándor minisztert blmalmáröl biztosította az egyesület. Az elmúlt évről AsbóUi Károly titkár számolt be. A közgyűlésen felszólalt Uraiul alispán is, majd a gazdákat érdeklő kérdések megvitatása után diszebét volt Délután tanulmányi kiránduláson vettek részt a gazdák. A Zöldmező lígyesölet is ekkor tartotta közgyűlést.
Gazda-kamarai tagok zalai névsora
I. kúria : Gáspár Ferenc, Kcreoseny, Mifeji István, Barabás-szeg. v. Karakai öIstván, I/tcnye, Molnár l eienr Nagykanizsa, 4\'ábiilnfi István, Zalaegerszeg, Bala János, Galambok.
II. kúria: Beznlcza Péter, Páka. Kovács Ferenc, Zalaegerszeg. Pövics István, Pacsa, ifj. CSaby Gyula, Alsö-dörglese, Gyulai Antal, íiyenesdlás, Darvalirs József, Tapolca.
III. kúria : Tüske I\'ál Péterfia, Hó-dics, Nemes János. Balatongyörök, Pcthő Antal, Barabásszeg. ltuiss János, Zalabesenyő, Rbedii Kálmán. Zalaegerszeg, dr. Orpszi I\'arkas (lyŐző, KeiCcseny.
IV. kuriu : Leduiczky I,ajos, Káptalantóti, Burcza Lajos. Zalnerdőd. Szabó Kár<Üy, Kávás, Kalamár János* Csömö^er, Kovács Bálint. Badacsonytomaj, C.sinyáth János, NagyrtVse.
V. kúria: Bosnyák Andor, Misefa, Okolicsányi Wágner Viktor, "Zalavég, (X Darab József, Balatonfüred, ifj, liitner Sándor, Salomvár, Torsánszky Géza, Keszthely, Tuboly Aladár. Csou-kalvegyhát.
VI. kúria . V. gróf Teleki Béla, I\'ö-lóske, Thassy Kristöí dr., Alsóbagod, gróf Somssicli Antal, Ormándlak, Ivo-vács Sebestén Miidós, Becsehely, gróf Fszterliázy János, Szigliget, PörnCczi József, Pusztasrentlászló.
— BátorkiAilitáaankat tekintse inog minden vételkényszer nélkül. Kopsteln butoráruháx
A 1 m a m o 1 y, szölőmoly, pókhálós hernyók
ellen
Arzola vagy Darsin,
Varasodás és lisztharmat
ellen
Solfarol, Amonll nagy Solbár,
Kombinált permetezd szerek:
Nosprasen vagy Tntokll Rózsafák
levéltetvei ellen PROMIKOL
Védöezerok beszerezhotők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, m üt r Agy a, zaik, növényvédelmi ■zerck, gép kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(-) A zalai méhészek
most tartották közgyűlésüket Zalaegerszegen. A köz|>ont részéről Szám István és Schiller Aurél jelentek meg, dc nagy számban o\'.t voltuk a zalai méhészek is. Az ülésen a kóZ|>onli ki-küldöttek tartottak érdekes e dudásokat, majd uz értékesítést és ogyéb ügyeket vitatták meg.
APRÓHIRDETÉSEK
nprfthlid.i.i Ji|. ftnn.pn.p IU nOIg
SO (1,1.r. minden In.íbl.l nrt ti llllár, h.l.dfn.p 10 tiólu 60 Iliit,, minden lovAbbl w., < llllár.
ÁLLÁS
Vlllasaiu«r«lS-taaisl4t felvessek : SrOahatGIeiiiérokl. elektromérnök Dtík-2. 1857
MaebixhatA mindeneit keresek. Kliálv-ntca 18.
Rendes baJérdUéssyt asonnal felvessek. Petdfl-ut 0, első ajtó. •
Vályoowslflkal Bucsnsienllásslórs a ionnál telve, i. Érdeklődni vllél Ferencnél, Jézsel lölierceg ul 9. •
ADÁS-VÉTEL
Kvi\'ékpárok kedved résxlelre legolcsóbban kaphatók Vajda vaaharaa-kcdé.b.n. 1424
VMtaUUk Balslonmáila legszebb helyén eladó. Bővebbet BelesnsT, Sugár-ut
\\ iz. 1803
Pékség eladó, vagy bérbeadó. Clm a a kiadóban. 1819
II. osztályú poleárlsta flu tankflnyw eladó, ugyanott IU. oszt. tankönyvet vennék. Hegyvári, Petófl-ut 64. •
Polgári leányiskola I. osztályos taa-kttnywak eladók. Oyergyák, Erzsébet tér 17.
síikZ ÉS INGATLAN
■ lalant.n...... állomásnál remek
saroktelkemet vételárban átadnám. Dékánv fűszeres Budapest, Mályáa-tér. 1859
BÚTOROZOTT SZOBA
Butoroaatt szoba aug. else|ére kiadó. Batthyány-u. IU, Ugyanott szalongarnltuia eladó. 1861
KÜLÖNFÉLE
Vendéglősök figyelmébe I Üveg-és porcellánárukst legolcsóbban Stern üveg kereskedésében. 1797
Kl.aaaatt szerdán este arany nyak-lánc a Nép-mozltól Király-utca végéig Kérem a becsületes megtalálót, adja Te illó jutalom ellenében lapunk kiadóhivatalában. 1856
Mindennapi leveleaéaból összegyűjtőit bélyagat, régi vagy uj tömegeket, magyart és küttöldtt, feloszlatott gyűjteményeket bármikor megvételre keresek. — Barbarit! Lajos, a Zalai Köslöny 1. szer-kesztóje. Érdeklődni lehet teleion 78. sz. vagy személyesen mindennap d, u. 6—7 óra között.
Imprimé-ujdonságok naponta érkeznek.
Schütz.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Részvénytársaság Nagykanizsán. Felelős kiadó r 1*1*1 Kiről,. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. szám
Nagykanizsa megyei vlros polgármesterétől.
15443/1938.
Hirdetmény.
Felhívom a figyelmet a .Budapesti Köilöny" 135. számában megjelent 23.300/1938. F. M. sz. rendeletre, melyet alább kivonatosan köilök azzal, hogy ezen rendelttlel való vonalkozásban állalkereskedö alatt a szarvasmarha-, |uh- és serléske-reskedS értendő.
1. §. A Duna mindkét oldalán 20 km. távolságban belül állalvásirl tartani tilos.
2. §. A Duninlulról az ország többi részeibe hasitott kOrniü állatot áthajtani, álszillilani csak azonnali levágás céljára srabad, de Igy Is csak külOn engedély alapján.
3. §. Hasitott körmű állatot — az egész ország területén — származási községétöl 30 km-nél távolabbra lábon hajlani tilos.
4. §. A Dunántulon lakó állat-kereskedöknek, huslparosoknak és ezek alkalmazottinak az onzág többi részeibe, sz otlanlaknak viszont a Dunánlulra, állatok adásvétele céljából átjárni tilos.
5. §. ÁHatkereskedOk, huslparo-sok és alkalmazottaik mielőtt a hasított körmű állatok adásvételét ai ország bármely községében megkezdenék, kötelesek a községi elöljáróságnál Jelentkezni és magukal lisitltásnak és fertőtlenítésnek alávetni. (100000/1938. F. M sí. rendelet 49. sz. mellékletének 10. § ában leirt módon). A fertőtlenítés megtör-téntének ellenörlihtlésére Ellenőrző-könyvet larloxnik beszerezni, melyet használatbavétel előtt a lőszolga-blró, a várQ\'.okban a polgármester hitelesít. A* ellenörzökönyvbe a községi elöljáróság a jelentkezés, valamint a tisztítás és fertőtlenítés megtörténtét lgazol|a Ezen ellenörző-
könyvet tulajdonosa felszólításra köteles áladnl a csendöröknek és mis ellenőrző halósági közegeknek.
6. S. Büntető rendelkezések.
7. §. A rendelet a hlvata\'os lapban való kihirdetése napjáp flunius 21-én), a b nletö rendelkezés pedig június 29-én lép életbe.
Az 5. §. szerinti tisztító és fertőtlenítő helyül Klsksnlzsán a rendőr-őiszoba melletti hlvata\'os helyiségei, Nagyktnlzsán ptdíg az állatvásárle-ret és a közrezdészeti altisztek hivatalos helyiségét jelölöm kl és a rendelkezés végtehsjtásával a közrendészeli altiszteket bízom meg.
Nsgykanlzsa, 1938. junlus 25.
Polgármester.
Szenzációs
a l-amoilemebb lazonok- is legpompásabb ralnokben
legolcsóbban Brónyal Divatház
Horthy Miklós ul 1. sí.
FIGYELEM I Csak elsőrangú mleSsi-gel t.itok a minden darabárt garanciát vállalok.
HIRDESSEN
a „Zalai K8*IBny"-b«a.
j—- mimmw -j
I mindenki a helyi kereskedőknél I 6« Iparosoknál szerezze be I I
Fontos közlemény
az Aato Syphon tnlajdonosokhoz!
Díjtalanul megjavítom, rendbehozom Autó Syphon készülékét
azoknak, akik a szénsavcserét nálam eszközük.
Szabó Antal sportilzlete,
az Autó Syphon körzeti egyedárusitója.
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A főváros egyik elBŐrangu szállodájával, a csendes és központi fekvésit
István király Szálloda
(VI., Podmsantcxky-utoa 8.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konfortiat (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lifl stb.)
berendezett ragyogó.tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény igazolvány alapján vehető Igéinybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a Jelentkező olvasók részére.
NjűmaloU a bgtidaldouos &Asgl«dUifi Háuvta;Uuasáj| kitaivujomMül) »u Ns^yluziUláa, Feilciás Otlatvt\'dU Ual Károlr,
JSm folyam 147.
NagyJualsca, 1988* jtühis 3 vasárnap
Ara 12 fül-

él<kW*M*att: PM1 szám.
Felelős szerkesztő: Bar barit* Lajos
Előfizetési ára: egy hón 1 pcagó 40 fliiéc Szerkesztőségi és kUdóhhratall telefooi 78. u.
Az ingyentej és egyéb maszlagok
fö/) Megdöbbent az ember, ami-kor olvasta a hivatalos jelentést ÖL >jótékony* egyesület íe\'oszlatásá-; ról. öt magyar (?) egyesület mlnd-nvaiglan létezhetett, működheted szemfényvesztést üzhelett e.cn a földön, ahol már azok közül is ?ok csak kegyelemből magyar, akik a vérüket1 tudhatták érte. öt magyar néven \'bejegyzi!tt egyesületről kitíe. rült, hogy szabadkőműves machina-ciókat takartak a hangzatos és ke.
netes »ingycn{ej< és hasonló r.e.ek. •
Amikor egy nemrégiben megjelent könyvben azt oJvasluk, hogy Nagykaidzsa Is egyik fészke a szabadkőművesség maradvnnytfinak, hitetlenkedve csóváltuk a fejünket &> nem adtunk hi\'.élt a kétség-kivui\'jószándéku Író adatainak. Ma sem akarjuk elhinni, hogy Nagyka-nizsán valóban lenne még gyökere szabadkőművességnek. Tudjuk i — óh, jól tudjuk ! voltak itt valamikor sokan. Tudjuk, högy a Roz-gonyi utcai volt munkapáholy házának fekete tábláján sok olyan név szerepelt, melyeknek vk*Jől míal erre nem szívesen emlékeznek. Tudjuk, hogy közülük akárhányan teljes kiábrándultsággal forcfitottuk, azóta hátat mindennek, ami a a/a. bad kőműves eszmékkel rokon és ma tisztes vezelő pozíciókat töltet ivek be a közéletnek éppen az ellenkező pólusán. ElhissZük azt is, hogy vannak még, akik lelkükben, felfogásukban megmaradtak szabíad kőművesnek s ha ezt célszerűségi okokból nem is igen mulatják, ér. zéseik, meggyőződéseik gyökei onnét táplálkozik ma is a vakolások misztikumával álcázott, emberbarát-ság köpenye alá bujtatott nemzetköziségből. De nem tudjuk elhinni azt, hogy Nagykanizsa ma is a működő, szervezett szabadkőművesség góca lenne. A szabadkőműves pá. holyokat a magyar törvényhozás lí)20-ba»\\ feloszlatta, vagyonukat el-kobozla. INagykanizsa allamrendör-ségének feliadata az esetleges titkos és törvényellenes szervezkedésiek szemmel(artilsa megszüntetése. Aránylag kicsi város vagyunk, a\' rendőrségünk pedig mindenkor hivatása magaslatán állt. Lehetethn-ség tehát elhinni, hogy ebben a vá-i ioeban volna (az emiitett iró szerint) egyik mtol főfészke a szabadkőműves szervezkedésnek Itt nincs semmiféle Potemkin^gyosulet, a mely nemzetközi tanokat jólhangzó emberbaráti cimfck alatt takargatna ittt nincsenek titkos konventikul^ mok istentől, hazától elrugaszkof-dott fantaszták, « kereszténység és magyarság ellenségei számára. Ho\\ - milyen formában élhet tehát a sz*. badkömfavesség Mjujnka nevezetű kanizsai páholya a rendőrség tudta és beleavatkozása nélkül ?
A tévedés valószínűleg ott • van, hogy az említett könyv (Palatínus József: A szabadkőművesek bűnei)
most « második kiadásban jelent meg, kiegészítve az első kiadástól (1920) máig terjedő adatokkal. Nagy kanizsa neve tehát minden biiony-nyal az első kiadásból maradt benne — je\'ienkiőbci).
Nagykanizsa hírneve érdekében szeretnők;, ha ezt a kérdést tisztázni lehetne, mert a páholy.székhely dicstelen -szeiepéie a mai Nagyka. nizsa egyáltalán r.em kívánkozik. Allamrendőrségünk nagykonizsaü kapitányságának megnyugtató nyilatkozatát szeretnénk látni mind-azokban a fővárosi újságokban, a melyek az idézett könyv II. kiadásának ismertetése kapcsán Nagykanizsát ma Is szabadkőműves páholy-székhelynek tűntetik fel. ,
Hogy pedig a kormány erélyes kézzel belenyúlt az ingyenkenyér cs gyermeknyaraltdtás jelző alá lapult szabad kő nfüves nemaertközlségf dzsungelébe, annak minden becsű, letes magyar ember csak örülni tud. Előbb kel\'ett volna ! Eszie\' kellett volnu venni már régen, hogy az ingyen tej, ingyen kenyér, in* gyen nyarallatás csak j>orhiutés. A
lényeg: - annak a sötét hatalomnak megőrzése, amely a vi\'ágháho-ru előtt csendesen, de annál szívósabban, a nemzetközi szervoetlség, a pénz és misztikus lelki hatások erejéverszemhenállt kmnúeiinel; ami keiesztény volt, ami nemzeti volt. A1 kommunizmus utáni ujiaszületés oduikta kergette vissza ezeket a sötét hatalmakat, de ugy látszik, száz-flejü hidra a szabadkőművesség >
— tovább tenyészett az ingjentej és hasonlók maszlag-erdejében.
Igenlr, ki kell Orfani ezt a masz-lag.erdőt. Ki kell irtani, mert itt nem lehet többé más, csak istent és hazát mindenek fölé helyeziői nemzetépítő kultura, a hamisítatlan krisztusi evangélium é3 a s^ent-istváni állameszme megivndithetet-len a\'apjain. Aki ezeket az olajiokat furjívfarigcsálja, viseljen az báp. milyen jelvényt, esküdjön bánni-lyen bálványra, bármerre e:e_esse csápjait nemzetközi s;ervezkedéste,
— annak pusztulnia kell. Jótékony, ság álarca mögé bújó, szegény gyermekek sorsával álcázott titkos alakulatok ném állhatnak útjába afnnak hu- hősi erőfeszítésnek, ami-
A szndéták népszavazást követelnek a csatlakozás kérdésében
A cseh kormány Is, a Henlein-párt Is elutasította az egyezkedési javaslatokat
London, julius 2 A Daily Telegraph szerint ac.seh kormány ós a szudéta németek, tárgyalásai válságos ponthoz érkeztek. A cseh kormány cfufasitotta a Henlein-párt következő négy követelér sét: \'
1. a szudéla németség törvényhozási joga,
2 , a szudéta rendőrségnek a Henlein-párt vezetése alá heIyn-% zése,
3. összes minisztériumoknak nemzetiségi osztályokra való felosztása, 1. a német lakosság kártalanítása az autonómia elmaradása miatt 1918 óta történt károkért.
A Henlein-párt viszont elutasította a cseh kormánynak az önkormányzatra vonatkozó javaslatái
Ilenlein a Daily Express értesülés se szerint a jövő hétért ismét LonJ donba utazik* hogy az angol kormányköröket tájékoztassa a helyzetről. Követelni fogja Henlein Londfti-ban a népszavazást, hogy a szudéta vidék Csehországhoz akar-e tartozni továbbra is, vagy csatlakozni akar Németországhoz. Ki fogja jelenteni Henlein Londonba, hogy ha a Szudéták nem kapják iheg az önkormányzatot, akkor súlyos bajok lesznek a szudéta^-németség köriben.
Imrédy miniszterelnök Abádszalókra repül és ott nagy beszédet mond
Budai>est, julius 2 Vitéz Rátz Jenő honvédelmi mi. niszter szerda óta az abádsralóki választókerület községeiben tartózkodik. Ma este nagyszabású választól gyűlés lesz, amelyre megérkezik Tasnády Nagy András államtitkár is. Holnap, vasárnap dlelőtt repülőgépi érkezik Abádszalókra Imrédy öé\'a miniszterelnök és Mlkecz Ödön igfCsAágűgyminiszter. Vasárnap délelőtt Imrédy miniszterelnök
nagy beszédet mond Abádszalókon, amely elé i>olitikal körökben élénk várakozással tekintenek A miniszterek repülőgépen utaznak vissza holnap délután Budaj>estie.
A ma déli minisztertanács
alatt Bornemisza, majd Kánya miniszter, utána pedig Imrédy miniszterei, jiök jelent meg kihallgatáson a kor-Hiányzó előtt, aklÉpk az időszerű kérdésekről tettek Jelentést.
vei ez az ország a történelem ítélőszéke előtt küzd a magyar földön sarjadt magyar életért.
Hogy szabadkőműves volt ez is, az is (itt mindig nagy és tisztelt nevekkel szédítenek), azzal a mi s;e-münkbe nem fognak jwrt hinteni soha. A1 jó ember jóhiszemű és ki nagyobb mestere a megtévesztés^ ivek, "mint az Ingyentejes szabadkőinü vesség ? Régen humanizmussal, ma ingyentejjel takaróztak. A1 vékony, ka takaró alatt |>edig biztonságban terjesztették a deíetizmust, az anii-miH\'ai izmust, az Istentelenséget, a nem2etköziséget.
*
Hogy ez mindmáig, törvényes intézkedések ellenéi e, ha titokban is, lehetséges volt, maga bizonyiliéM an^ellett, hogy szükség van a krisztusi és szentistváni gondolat szervezett erődítésére. AJ bolsevizmus hálózala az égisz világra kiterjed is hol itt, hol ott borltja lángba a föld egy-egy sarkát. A! szabad kő<-müvesség lomboló szervezkedése és \'oán^uTaios szolidaritása földrészeké t fog össze és a szu munkáját végzi a nemzetek testén Hogy vörös métely eleven erő, bizonyság rá a spanyol vérfürdő, a kelett tűzvész, a nemzetközi politika mincen-na|H» eseményei. Hogy a szabadkőművesség hálózala is dúsan virul, kell-e rá jobb példa, mint a bud«(-l>esti, ahol egyszerre öt »jótékony« egyesületről derült k{, hogy I&en is erőteljesen dolgozó páholyok buktak bele a kenetes alapszabályi kfcn.
Fel kell ocsúdnia a magyar társadalomnak ! Rá kelf ébredni vé^re, hogy amikor ez a társadalom százfelé huz, százfelé tagozódik és mind a száz fele eszi, marja egymást, akkor tu\'ajconképpen a magyarsági a tátogató és alkalomadtán könyörle-len veszedelmek sárkány fejei közt emészti önmagát.
Ébredjünk fel v«5gie és ne egymás közt vagdossuk esztelen kéjjel az összetartó szálakat, hanem fog-i jon össze ez a mai ölnyi magyarság1 minden becsületes magyar\' kezet); fog,\'a össze o\'yan szorosan, hogy a ránk fenekedő sötét hatalmak a láncot át ne törhessék.
Nagy viharok tépáznak foennün-ketr ezekkel is elég megküzdeni, a mikor a történelem fordulóján kell erősnek lenni a magyar csatarend, nek, tva hiszünk még a magyar hajnalhasadásban. De aki hisz ebben a hajnalhasadásban és aki feléje akar vezetni bennünket, az nc egymásra uszítson bennünket Aki ma egymásra uszitja a magyarságot, az a keresztény Magyarország legnagyobb ellensége, mert a pokolnak ránk ásító kapui előtt gyengíti a magyarság erőit.
Ellenségekkel vagyunk körülvéve. Még az ingyentejjegyesülelek mö> gött is ellenségek fosztogatják a magyarságot. Itt minden magyar a gáton keli, nem egymás ellen, hanem egymásért, a leghivatottabb: Krisztus állal megmutatott keresztényi életelvek Na&ymagy^-or^ szágáért.
ZALAI KÖZLÖNY,
1938. |ullu» 3


^v/
Al SZESZJAVASLATOT a felső-ház bizottsága napy vita után azzal a módosítással fogadta e\', hogy a szeszgyárakat a kisajátítási törvéhy szerint kell kártalanítani.
HŐGUTA két embert ölt meg tegnap Budapesten.
SZEKSZÁRD város cladéspdása miatt vissza akart fejlődni nagyközséggé. Győzött a terv ellenzéke : — Szekszárd város marad a belügyminiszter döntése alapján.
BAJKSA János helyettes főkapitányt bízták meg a vidéki főkapitánysággal.
JÁVOR PALT pénteken a kispesti utón autóbaleset érte, társaságának autójába futott egy tax!, komoly sérülés nem történt Jávor Pátnét és Rátkai Mártonuét tegnap Máriabesenyő határban érte hau\' sonló ba\'eset, mindkettő megseto-sült.
A VILÁG légi-menetrendjét není-zetközi bizottság most állítja tes/e Budapesten.
FEGYELMI Indult dr. Balogbl-Kovács soproni városi a\'jegyzS ellen, inert szélsőjobboldali politizál lásban vett részt.
FABINYI Tibamér volt pénzügy-tniniszter Lonc\'o\'iba utazott.
KRUCHINA Károly min. osztályfőnök államtitkári címmel nyug^ lomba vonult.
..SZEDER Fenenc volt orszgyj fcépviselőt a szentesi országúton autó.baleset érte. Meghalt.
KERESZTLEVELEKET hamisított /n|agyü7x;m?l5n Lovás/jvatoi\'ián N<v mes isándor \\olt bankár, Glück Rezső é« Reich H>nrik pesti ruhatárosok. Letartóztatták őket.

ALAIRTAK a német- lengyel és a német svájci gazdasági egyezményt.
ALMIíHIAT ajánlja I\'ran o semleges spanyol kikötőnek.
JAVULTAK a terméskilátások Olasz-országban.
Al\'SZflllAHAN felülvizsgálják nz összes védőörizetekot é> elkobzásokat. 12 nemzetiszocialista vállalati biztost hűtlen kezelés miatt gyűjtőtáborba vittek.
TILOS Svájcban külföldi párt- és felségjelvények alkalmazása svájci lobogón, svájci |H)lilikai alakulatok címerei n, nyom látványokon.
LERííETT Besztercebánya közeié, ben a javítás alatt álló me/őközi ka. lolikus templom.
ANYACiI nehézségek miatt bezárás veszélye fenyegeti a jrtrisi Curie-ala-pitvány kórházát és rádium intézetét.
KATOLIKUS pap, J. Brugcreite egy-ház-történész kapta u francia akudé-mia egyik legjelentősebb tudományos diját, u (lobért nagydijat.
OT MILLIABO rubel belső kölcsönt vesz fel a szovjet a harmudik ötéves terv finanszírozására.
BOMAN1A devizu-hiánya miatt nehézségek merültek fel a franciu—román kereskedelmi tárgyalásokban.
Uj városrész épül a nagykanizsai rendőrségi palota körül
A város rövidesen lebontatja a Klrály-ulcal házalt
-A nagykanizsai rendőrségi székház építkezése végre megvalósul. A szűk-séges összeget sikerült előteremteni pótadócmelós nélkül ős most már csak az utolsó megbeszélések folynak a i>olgármesl€r és a minisztériumok között. Dr. Králky István ]>ol;{ármes-ler ép|>en ebben az ügyben tartózkodott a nui>okban Budapesten.
Idehaza ezalatt szintén folynak «z előkészítő munkák. A város a . rendőrségi székház környékén egy tij városrészt akar kiépíteni és az uj utcanyitással valóban a bázlielyek sora adódik. A város az utcanyitáshoz szúk. séges két Király-utcai házat már meg
is vásárolta és azokat rövidesen lebontatja.
A város a rendőrségi székház teriveinek elkészítésével Hegedűs Bélát bízta meg. Hegedűst sokan ismerik Nagykanizsán, itt végezte u gimnáziumot, itt érellsé^izclt 192G-bun ős már akkor kitűnt nagyszerű rajzaival. 1033-ban kitüntetéssel szerezte meg a mérnöki oklevelet, a honvédelmi minisztérium tervező mérnöke lett és azóta nemcsak számos fontos katonai épületet, kaszárnyát tervezelt. hanem több állami dijat is nvert terveivel. Egyébként Hegedűs Béla, Binder (léza nagykanizsai gyógyszerész mostolia fia.
Szerenád a Ketting-ház előtt
Kelling Ferenc |>ol-gári iskolát lanái t, körzeti i^kolifelüjy löt, a Zrínyi Miklós Irodalmiiés Művészeti Kör Yegycskarának karnagyát ünnc|)elte tegnap este a \'dalárda és az Irodalmi Kör. A kaiM>agyán rajongó szereiefel csüggő dalos-tábor Szakáll Gyula ebiök. Kelemen Ferenc lárselnök és Burbarits Lajos főtitkár wzeté\'éve érke. ett meg a Csengery-uti Ketting-ház elé, ahol szazakra menő közönség gyűlt egybe, hogy részt vegyen a lelkes, szivek mélyéből fakadt ünneplésben.-A Vegyeskar Abramovics Márk főkántor vezetése alatt szex-ná-dol adott Ketting Klárikának, uki ko-szoruslánya volt a székesfehérvári országos dalosvcrsenyeu és Jvelting Fe-
jemnek, a dalosvidék ma egyik le;ehő és immár országos nevű karnagyának. Az összegyűlt t\'mieg hosszú tapsokkal jutalmazta a dalosok énekét, amely gyönyörűen csengve-bongva szárnyalt a csillagos nyári ég alatt. Az énekszámok közben előbb (larzó Pál, a Ve-gyeskar lelkes liftára fejezte ki a dalosok szerctetleljes ragaszkodását karnagyuk iránt, majd Kelemen Ferenc az Irodaini KÖr meleg elismerését tolmácsolta. Bernát Krzsikc a dalosok nevél>en virágcsokorral üdvözölte Ketting Ferencnél, majd Ketting Ferenc mondott köszönetet az üdvözlésért. A Vegyeskar a nyugalomba és Magyaróvárra helyezett elnöke, Szakáll Gyula tiszteletére is liáromszoros éljent énu-•keltj.
Napszúrást kapott a kazal tetején egy aratómunkás
A napokkal ezelőtt beköszöntött kánikula nemcsak a fővárosi aszfalt-rengetegben saedi áldozatait, hunom a vidéken is. Egymásután érkeznek; a jelentések, hogy az aratók közül hol itt, hol ott ka|M)tl egy hőgutát. Tegnap Magyarszierdahelycn töiv
tént ilyen szerencsétlenség. Varga István 3B éves munkás a szénakazal tetején dolgozott a tűző na|>on, a na|>szurástól elszédült, lefordult a Jmagas kazalról és ugy összetörte magát, hogy a kanizsai insnlBknek u kórházba kellett szállítani.
Hőguta megölt egy embert a mezőn
Kaposvár julius 2 Böhöhyén halálos szerencsétlenséget okozott a hőség. Takács Béla földműves a mezőn dolgozott és
összeesett. Mire az orvos megérkezett, már csak a hőguta következtében beállt halált tudta megállapítani.
A motoros elgázolt egy hétéves kislányt a tapolcai kanyarban
A tapolcai mészgyárnál lévő vasúti átjáró közeléten több gyermek játszadozott, akik közül Bodvaillo-,na 7 éves kislány nem vette észre a közeledő motorvonatot és épp akkor szaladt át u síneken, amikor a
vonat a \'kanyarban megjelent. A! mozdony elgázolta a kislányt, aki a helyszínen meghalt. A vonatot Oltat József mozdonyvezető vezette, a vizsgálat folyik. ►>.... t
Vizvezetókszerelést
garancia mellett készít -
MENDLOVITS
Az OMKE ünnepelte dr. Tholway Zsigmondot
A nagykannizsai OMKF-kerület tegnap esíi választmányi ülése kcre\'ébcn vnvő\'égcs melegséggel ünnepelte a nyugalomba vonuló dr. Tholway Zsigmond |x>staliavatali igazgatót.
Bajki István kerületi elnök üdvözölte meleghangú beszédben az ünnepeltet. találó példákkal jellemezte Tholway igazgató üzen hatévi nagykanizsai működésének a város egész közéletére kiható jelentőségéi és lekötelezően szívélyes érdeklő-lését azok iránt az \' ügyek iránt, amikkel a hivatalfőnököt az OMKIí-kerűlet sűrűn Felkereste.
Majd dr. Karczag .Hezső vállalati főtisztviselő, a kerület főtitkára mondott köszönetet a posta legjelentősebb Ügyfelei, a kjercskjodők nevében a nyugalomba vonuló igazgatónak azért a megértésért és a posla kereskedelmi szellemét tökélele-en reprezentáló kar-társiasságért, amellyel az ünnepeli a kereskedelejm érdekeit előzékenyen kiszolgálta.
Dr. Tholway Zsigmond meghatottan emelkedett szólásra és hálatelt szívvel mondott köszönetet a megnyilvánult ragaszkodásért. Negyvenévi munkásságára visszapillantva, szívesen hangoztatja, hogy a |>ostai szolgálatban kereskedelmi, szállítmányozói tevékenységet látott és ezért "őszinte kartársi érzések Tűzték a kereskedőkhöz. Ami-\'kor a vérzivataros liáborus "évek után a bérces Krdélyből vagonlakókénl menekült a Oonkiahazába, Nagykanizsán olyan otthon talált, mely kárpótolta őt az elvesz lelt szülőföld meginti környezetéért. Itt lelkes, hazafias és művészlelkű társaságot talált s a nagykanizsai kereskedőtáborban olyan intelligens és művelt, talpig becsületes társadalmi réteget, mint még egész pályáján sehol egyebütt. Megindultan fályoíotódott ei az ünnepeli hangja, amikor flnegcmlékezclt arról, \'hogy kanizsai működésének kezdetén szemtanúja volt annak, hogy a viszonyok • romlása következtében másfélszázados céj,ek re lőnyeit húzták le és hogy ez u nagymultu kereskedő réteg azótu is liogyan sorvad napról napra.
Örömmel és elégtétellel állapitj\'a meg azonban, hogy ez az erőiben meggyengült értékes társadalmi réteg ncfm gyengült meg polgári orényeiben ,a minden szépnek ós nemesnek pártolásában és áldozatkészségében. Mindig u kereskedőtáljor volt as, ahonnan szerte ágazó társadalmi tevékenységében a lcgkészíégesebb segítséget kapta. Hivatali kötelességének céltudatos teljesítésén kivül ezek a felismerések ösztönözték őt arra, hogy fi Wreskedők kívánságait kartársi együttérzéssel karolja fel és ezért jött el büszke örömmel uyugaloinbavonulása előestéjén az öt ünneplő kereskedők körébe.
A jelenlévők lelkes óvációbau részesítetek az ünnepeltet és a hivatalos ülés befejeztével kedélyes beszélgetésben órákig szőtték tovább a tizenhat évre való kölcsönös visszaemlékezés fonalait.
„Dolooztau, fesgv dtliukaur
Ili íelMpik, adolettek, suruli, strand-cipök érkeztek
Miltényi Sándor és Fia cipőüzlet, Fö-ut 2. (l/árosház)
hölgyek, urak és gyermekek részére!
1938 jullus 3.
Látogatás a vesekövek muzeumában
Titokzatos üvegcsék, fekete bársonyon, nyári napsütésben egy szálloda halljában
Rjadenci, jullus 2 Szeretek muzeumokban elcsava. rtogni. Sok érdekes dologra akadtam ilyenformán. Emlékszem :évekkel ellőtt Königswartban jártaitfy Metternich Kelemen kastélyában. Egy naj>ot töltöttem\' el a szobában, ahova a bécsi kongresszus öeszje^ kovácsolója egybegyüjtötte Eurój»a minden nációjának — forradalmáig
sapkáját...
A lőcsei múzeumban a pallósok érdekeltek és a pöstyéffü muzeum1-ban elsőnek Kara Musztafa pijvá-ját bámultam meg. Ajztán : azokat a könyveket, ahol illusztrálva vonult fel előttem az inkvizíció ideje.
Pár nap előtt a zágrábi múzeum), bari láttam egy megkövesedett ha. tót: akkor vált kővé, — aít mondták nekem: hatszázezer évvel ez!-előtt — amikor innen leszaladt a tenger és az óoeán fenekén pusztultak el a halak. Most küfncspucoló masszát csinálnak az egykori tengerfenékből.
/ Mia újra láttam egy furcsa muzeumot. | ,,
Radencin, a szállodám halljában lóg kiét bársonnyal bevont tábla. Spárgával ügyesen kicsiny üvegcséket kötöztek e táblákhoz. Negyvennyolc üvegcse\'van az egyik táb-táblán és ugyanannyi a másikon.
És ezekben az üvegcsékben fur. csa kövek vannak. Egyikben egész csomó, a másikban csak „egyet-len dAiHab. Afz egyik ugy néz kl, hánt egy csiszolatlan gyéimánt Amszterdamban láttam ilyent egy. szer a tiszaeszlári pör szomOru em1-lékü tanujánál — a másik szakasztott, olyan, mfint a gyöngy. • Zöldes fénye van az egyiknek, a másik! szürkésen csillog, ha rásüt a nap. sugár. Vian kicsinyke, sőt pirinyó, némelyik üvegben sárgás por üllep-szik, a másikban a fura »drágakő* akkora, mint egy idomtalan alakú babszem. \\ i ; !
Frata Iván dokkor, föoftVasl knbndja nekem : |, ,
— Ilyen gyűjtemény nincsen sé-hoi a világon. E kövek : szenvedő emberek veséi bő kerületk elő : mü. tét nélkül. E fura muzeum, egyedül álló a maga nemében : vesekövek frnUaeutma. Orvosi laj>ok oldalakat irtak róluk. Sajnos : a paciensek legnagyobb része hazaviszi emlékűi veseköveit, (amelyektől Radeaiciben megszabadult ós igy a gyüjteméfi nyünk nem olyan gazdag, min tahó gyan "mi, orvosok, azt szeretnők, de igy is: évről-évre szaporodik e muzeum.
...A[ radenci források — magáin tizenhetet láttam belőlük-- Európának legrégebben ismert forrásü A bennük talált kelta fegyverek azt bizonyítják, hogy ismerték >ket az Ur születése előtt. <
Mi a titka e. furcsa muzeumf-nak ? j
A vízben, amit reggei és dél bon kortyonként isznak a forrásánál sok a Üthium. Az a titokzatos elem, valóságos mehanikai szere|*et ad a radenci viznek. A\'" lithiumnak köszönhetik Radenci paciensei, hogy nem kell lefeküdniük a korház műtőasztalára én a lithiumnak köszönhetem, hogy hfeKbámjulhattant ezt a különös muzeumot. (:)
Mii P> ti I
ÉALAl KÖZLÖNV
Tüntetés a Salamon-est alatt, verekedés ntána
Az előállítottakat mind szabadon engedték, az eljárás megindult ellenük
A Salamon társulat vendégjátéka, miképp az előrelátható v:Jt, Nagykanizsán sem folyt le simán. Nyíregyháza, Mohács, Pécs és a többi helyek után Nagykanizsán is tün-t/ tettek a valóban n«m szeie,icsés •klöb^n tuifnézó ]>esti sánészekj eltein. /
A szinház telt nézőterén az előadás megkezdése után azonnal mozj golódás támadt a hátsó széksorokban, majd Dárday Ferenc ügyeletes rendőr tisztnek jelentették, hogy több amimóniákos üveg van a nézőtéren elrejtve. Ekkorra az0.ii., bari. a fojtó szajf mjár"érezhető \\olt. Miután a közönség izgatottan fel-t állt helyeiről, a rend érdekében a rendőrfogalmazó nagyon helyesen tapintatosan megmotoztatta a gyanús egyénékét. Eg^ik . fiatalkorúi széke alatt három szalmiákszesz^ üveget találtak, élszórva pedig még hatot. Ezek közül csak egy volt összetörve* a többit még mielőtt kiömölhetett volna, a rendőrök \'elkobozták. A fiatalkorút előállították és igazoltatás után szabadonengedték.
Közben az előadás némi s>e lőz. tetósi és motozási szünetekkel folyt tovább, de gyakran felhangíjptt a fütty és a pfuj is. *A) rendőrtisztek\', nek azonban sikerült megnyugtati a közönséget és a karhatalom\', valamint a közönség magatartásának köszö^ihe\\tő, hogy nagyabb összeg tűzésre nem került sor.
Al kedélyek azonban iriég az elő-
adás után sem! csillapultak le és a hanguldt a Kis Royal előtti verekedésben robbant ki. Az előadósról távozó közönség egyik fiatal zsidó tagját kölcsönös sértő megjegyzéj-sek után megdobták, amire az néhány |M>font adott egy keresztény fialatémbemek. A következő pillanatban azonban már ő és ttirsai Is kapták csőstül az ütéseket és a l>arázs verekedésnek a rendőrök megjelenése vetett véget- Ajz egyik verekedő futásnak fcredt, ezt a rendőrök üldözőbe vették, a verekedés többi tagjai pedig az országzászló előtt gyülekeztek és "hangos meeljegyzéseket tettek a tüntetőkre. Ha a hatóság emberei közbe nem lépnek, itt ujabb verekedés kezdődik. Vitéz Czégényi főfelügyelő azonban előállíttatta a leghangosabbakat és ezzel eleijjét vette a további retndj. zavarásnak.
Aj három előállítottat. kél zsidó és egy keiesztény fiatalembert ha. Marosan Szabadonengedték, de ellenük rendzavarás közbotrányokozás crnun megindult az eljárás. •
A rendőrség megállapítása szerint az előadás iftúni verekedésre nem is Nkerült volna sor, ha a közönség néhány tagja nem1 tesz pro-ypkáló m^gjegyteéseket. Mjiidenk.ii nek tisztában kell lenni azzal, hogy la tüntetés nem a kanizsai zsidóság ellen irányult, tehát zsidó és keresztény fiatalemberek egymás köl-
Selyemanyagok
b/ousra,
ruhára,
kosztümre.
Mélyen leszállított árak
H&IM. ecjőt,
húAWvn
őt UlClfV,
Iwtfyfu;
CAOLA
\' KRÉM
úsö|niöp séi^teígje^ésK\'ve 1 csak elmérj gesitették a helyzetet és a megjegyzéseikkel olajat öfntöttek a tűzre. A város békéje lmi^káVálrija, hogy, ilyenkor Senkise adjon tápot magatartásával a helyzet ehnérgesitéséf. re. Ebből a szempontból a Salamon est közjönségének nagy|r#>b részét csak dicséret illeti, mert fegyelmezett viselkedésével segítségére volt halófiágrtkfhak a rend fenntartásé^ ba\'n. 1

AJ SalamWn-kabaró körül történt tek elvi részére még visszatérünk.
a Tiszántúli Ipari Klállltág és Árumintavásár alatt
Debrecenben szepleml>cr 3-án nyílik meg a Tiszántúli Ipari Kiállítás és Áruminta vásár. A megnyitásra IXJbre-cenbe érkezik Ígérete szerint Bornemisza Géza m. kir. iparügyi miniszter s^, Az iparüfjyi miniszter ur ez .alkalomból három napot szándékozik Debrecenben tölteni, ahová őt, mint debre<eni diákot ,régi kedves szálak fűzik. 25 éves érettségi találkozójának ünnejie alkalmából junius 19-én a kamara elnökségének megigérto az iparügyi miniszter ur azt, liogy a T1KAV megnyitása alkalniáb<\')i rendezett iparosnai>on szivésen • rósztvesz,
A terv az, hogy szeptember 3-án, szombaton délután a gyérpárosakkal folytatna az iparügyi miniszter ur tárgyalásokat, ez lenne az iparosn<tpnak u. n. gyáripari napja, míg szeptember 4-én, vasárnap tartanák Az országos iparos kongresszust az IPOSz rendezésében. Ez lenne az iparosnap kézművesipari napja. Ugyanezen a napon szeptember 4-én rendezi a debreceni Iparos Dojtogylet ^ Csokonai Dalos-, ünneyet, amelyre már eddig is mintegy másfélezer dalos jelentette be étkezését.
A debrcteni iparosnai>ok elébe igen nagy érdeklődéssel néznek ugy kyár-ipari, mint kézművesipari körökből. (:)
Naptári Jullus 3. vasárnap. Kom. kat M. sz. pápa Protestáns Kornél. Izrael. Tham. hó 4. — Jullus 4 hétfő. Rom. kat Ulrlk pk Protestáns Ulrlk. Izrael Tham. hó 5.
Gyógyszertári éjjelt asolgálat e hó 15-ig a Merkly-üelus gyógfmertár és a kiskanlzsal gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától esto 6 óráig (hétfő, sMfda. péntek dálutál kedden egéss a
cadai koílolrt
1938. lulliu 3
h
Áramvonalas győzelem
Villamosok Színészek 2:1 (1:1)
, Ú.lénk érdeklődés előzte meg a Bankosok ellen Ji győztes Színészek já-* tékái, akik Babos, Gozdán, Bárdos és Párta ,tar alékokkal" erősítették meg csapatukat, n»ig a főszerepeket Kő-rössy, Késmárky, Szalma és Haj-mássy Ugyeskedték végig.
A játékot a Színész k kezdték s az részükről, Kőrüssy irányítása mell.tt Gellérthegyi kalandnak Ígérkezett, de av végén Ember tragédiájával fejeződött be. A Villamosok csökkentett feszültségű játékát kí-basíMlva, a „sötétség leple" alatt Szalma, az újdonsült szerz\', „nagy hangeröv I", a .válogatott dressz ben" játszó Gyuri kapus mellett a hálába táncoltatta a labdát (0:1). A gól vastapsot kapott, de a Szi nészek igyekezete csak „Szalma-lángnak" bizonyult s inkáin a Villamosokat villanyozta fel. Boond kicselezve az egé z védelm t, köztük a „Góliát" Gozdint is, rést vágott a „bizánci kapuba" (1:1) Ezzel véget is ért az első felvonás. A szünetben mindkét fél megerősítette csapatát — frissen csapolt sör rel. A második felvonásban a Villamosok azonnal „magatfeszüllségre" kapcsollak és két meg nem adott góljuk után Rozi áramvona as lövésével 2: l-re győztek.
Tárgyilagos birálat alapján meg* állapítható, hogy a Színészek jobban -\'játszottak, viszont a Villamor sok jobban futballoztak. Egyénileg kiemelkedett az egész Villamos csa> pat," a Színészek közül a már emiitetteken kívül Kőrössv fejkendője. Rendzavarás, nem \'történt, ami ellen különben is biztosíték volt Dárday fogalmazó jói-ismert és kiváló bíráskodása, aki játétnrezetöre valló\'tehe\'-séggel vezette a mérkőíés1.
(Wien)
A umme^ye hUsadaünaUov!
■egismerfcedéflem Vajda Jánossal
i Irta : SxlUUy Jáno»
Kgy liiil ipiró társam elbeszélte érdekes, kissé komikus ialílkozásomat vagy inon íjuk megismerkedésemet a jeles Vajda Jánossal. Az elbeszélő azonban nem emlékezvén híveit arra, - amit baráti körben híven el.uon lottam mini az gvakrajn megesik az anok-dotázökkal- elfelojte\'te n lejei lem zŐI»l> részlole\\et. KI mondom, tehát a-Vajdára ■nézve jellemző esetet egéuen hiveyn.
Sokan tu lják a kortársak elbeszélése nyomán is, liogy. Vajda János zárkózott, magával is és majdnem min lenkivel elégedetlen, úgynevezett nehéz természetű ember volt. Egész adoma, kör keletkezett emiatt körülöt\'e, noha nem lehet ráfogni, hogy merőben barátságtalan le\'t volna. Inkább rendkívül érzékeny, aki sokkal mélyebb n gondolkozott és érzett, semhogy kar. jára kaphatta volna a né|>szerüsé Hántotta tehát, ha kevésbé értékes ol kotásokat tűntetett ki alcöző\'nség tel. szésével. I/síkét és élete folyását vizsgálva, megérthetjük, hogy oz az érzékenység végűi ítélta félrevezette különben ij^n józan és tudatos ítéletébe,i anhylrn, hogy tagadásba vette Arany János költöi ért\'éktoek nagyságát. Nem
Ismeretes a ni. kir. kormány nagyjelentőségű elhatározása, amellyel a Horthy Miklós Nemzeti, Repülő Alapot létesítette. Kzaz elhatározás egyrészt az ország báliját és mély hódolat\'it kívánja méltóképen kifejezésre juttatni Fő-néllöságu Kormányzó Urunk iránt ^másró«l\' az eddig- kényszerhelyzetünk miatt ki nem épített magyar aviatikának közérdekű é; hon védi 1 ni célok állal megkívánt kifejlesztő ét van hivatva elő:nozditani.
Vármegyénk fekvése é< nagysága fel ét lenül megkívánja, hogy több sport repülőtér létesít tessék. Ambiciózus fiatalságunkat vállalkozási kedvre, ej. szánt cselekvésre, komoly hazafias munkára neveltetjük és komoly honvédéi ni (élt szolgálunk, ha be\'őle jó repülő gárdái tudunk ikiképe/ni.
Hazafias kötelességet teljesít az, aki a repülőalaphoz — amelyet A vármegye törvényhatósági bizottsága é- n községek is bizonyára, teherbíró \'képességük arányában szívesen fognak támogatni bármi csekély összeggel . is hozzájárul.
A honvédelmi. célok szolgálatára n nemzet jövője ér,lekében Szent István Jubileumi évéiben áldozatot hozni kötelességünk. Kérem Zala vármegye hazafias közönségét, a lakozzák tehet-sé,e é; szíve szerint a vármegyei re. pűlő alapra.
Az adományokat a vármegye al s-pánja ciWre -Vármegyei Repülő Alap javára- jehésscl kérem küldeni.
vHéi gróf Teleki Béla
Zala vdrmegyf^főitpdnfa
A szörnyű lábodl vádlottai a törvényszék előtt
A süketnéma leány egyévi börtönt kapott, az anyát és a másik leányt felmentették
Olvasóink ufé» e.nlékeznek a Zala-Kö/luiv híradása nyomán arra a megdöbbentő gyilkos iágra, amelyet a so-mogyi l.ábod közsétben Meszes József né éi kél 1\'ánva követelt el, amikor apjukat, illetve férjét agyonverték. Az agyonvert é lesapát Meszen Krzséb -t süketnéma l.\'ány talleskára tette kitölti a falu vizesárkáhuz, ahol lr-\'le. \'.fordította. a vízbe, mintha véletlen szeren..séllen éj történt volna. A cs nd-őrséi azonban többnapos nyomozással tisztázta az esetet és \'így az anya éi két leánya a vádlottak padjára Vrült.
A tárgyaláson Meszes Krzsé\'.Kt sü-
i kelnéma l.\'ánv b^vallota, hogy aipja részegen jött haza. akkor este is, rá-, láma t beteg é lesanyjára, mint annyi-s/or é. ő, hogy élc-simyjál megmentse, egy vasruddal fCj^evei-te apját. Izzó gvül\'ileltel sz.1 apjáról. aki csak részegeskedett és ve."te őket. A másik
l \'án.v é<-at anya csak a nyomok, el-lakoritis/iban se {étkezlek. A bíróság figyelemmel a/, c\'nylti ő körülményekre az apagyilkos Meszes Krzsébelet egy évi börtönre ítélte, a másik lcánvt é; a/, anvál felnentclte. Az asszony a nem joge.ő* Ítélet után kétsze.* is ösz-szeeseit.
Van szerencsém a nagyérdemű közönség szíves tudomására hozni, hogy ^került szerződtetnem újból Nagykanizsa közkedvelt •• gm ■ n fültyművésznőjét: rUtt/OS (jfiDItj
aki inától kezdve minden este szórakoztatja kedves vendégeimet.
Szives pártfogást kér KoaxtolitZ\'Géza, vendéglős.
Megérkeztek kitünö pusztamérges\'! boraim!
Salamonék kabaréestje
A büzbombás tüntesékkel megzavart és a szel őzietési és motozási szünetekkel tarkított Salamon est né\'ő\'éri eseményéből lapimk más helyén részleteden beszámolunk, itt (Sakts a színpadi jálékkal kivánunk foglalkozni.
Salamonék minién évben ellátogatnak I<an:zsáia. S Jegyünk őszinték: minién évben keve.ebl.et nyújtanak. A régi Salamon, aki valamikor fogalom volt, |>éntek este már e-sak a régi fényéltek árnyékában tündök lt A meg választott kabarészámok sem mondhatók sikerülteknek -ói sze^en-séseknek. Különösen nem abban a ltangulaibun, amiben jálszantok kellett. f)e egyéb-ként Is .- az Ízléstelenség síkjára tévedt színészi játék nem val > magyar színpadra, még akkor sem, \'\'ha kabirét hirdetnek, A kabaré nem feltétlen malacság vagy sületlenség, é; ,bár el-iléljük a rendzavarás min len"formáját, a keresztény ifjúság nemteszésének kifejezéséi \'itt jogosnak kíll tartanunk. I)e maguk Salamonék biz(myilottík be, l»ogy nem ezek a számok al.otják a kabaré leikéi, a műsor második részével amikor S/őke Szakáll szellemes vígjátékát adták. Bár a közönné ( az ő megjeh\'né-sét is phijjal és füttyel \\-egj-es tapssal lwgadta; ej kell ismerni, hogy ebből csak a tajtsot érdemelte meg. Szőke Szakállnak egyénien ked-\\-es é-i ellenállhatatlaíi humora van, s nemcsak a darab, ItOne.n az egész est gerírne volt játéka. Kltben a számban többet nevetett a közönség, mint a többi számokon összesen. Neki köszönhető a< c.t sikere. A kis egj-üttes. bői egyébkénl még I-\'enyő Árpád ér. demel említést.
ÍÜlsinerjűk, hogv a mai világban nem könnyű Sal unonéknuk. l)e é.tpcit ezért kellene "két*/.ere i figveK-mir áj, megválogatniuk .műsorukat— ÍK)gv in^T cV.enségolk találjanak benne mád, mint tiszla humorl és l»ecsűlei(\'s színészi .játéxot.
A közönség nagy réize (isakivem 7rsufol ház volt) azonban így is jól mulatott és lelke*;n megtapsolta a nem éppen kellc nes körülmények között játszó színészeket.
(ú-
JlflozlassJoaíJliilíiizliisx!"
tudni, vájjon nem tántoritolta-e meg ld>l>en a zord /ós igazságtalan Ítéletien valamely személyi ok Is, valószínű, hogy ilyen oktuik is kellett járulnia gyűlöletig fokoz<Hlö szenvedélye; idegen ke léséhez. Mert Vajdában e.ő; szenvedély lakott tanúsága: a <C,ínJ emléke, vulkáni kltörösfl erejű részletei. i)e szenve Iél/e passzív volt, mely jobljan e;nésztctic Ik\'I éjét, semmint fel{\\\'ujlhat\'a volna tömegek lelkét.
ílüt előre kell IwcsájUmom, h.igy megérthessük a vele n történt kis esemény l.
A Pesti Napi) fiatat munkatárs.) voltam. A lap szerkesztője l\'jváry Lajos volt, az Írók és Művészek társaságának is jó ideig elnöke. Az akkot Apponyi pártjához tartozó lap nagy tekintélyek ön-endelt. Vezércikkírói Nx>lt,ak br. Kaas Ivor és Pulszky I\'e-renc. Már mhit |>ozsonyi akadémiai hallgató és lürlupiró, le\\-elezője voltam a lapnak t tiszteletbeli, ne felejtsük el). Kz vol a lépcső amelyen lejuthattam l\'jváryhoz s miután a kózjxmlban s az egyelőmre töreke Ive, háromncgyrtl évig a Budapest napilap munkatársa vol\'am ,az első ltely.Ore.se,léskor l\'jváry szerző Heteit.
Akkordon verset a Pesti Napló nem adolt ki utást 1 ndkit Koronként Vajda Jánosét, még pedig mint ritkaság, busz Torint honorárium mellett.
Alig voltam pár hetes munkatárs,
amikor beállított Vajda János egy költeményével, amelyet a Kisfaludy Társaságban \' olvasott fel. Anélkül, b» gy ránk nézett voVna, ment l>e UJ-váry szobájába. Á szerkesztő »ég az Atheneirtn egj-e.neletos régi épülctébejn volt, a FerCndok te én ugj\'anazon o folyosón a lton szerkesztő;ége is. AUt mindössze, az előszobából é< három szobából. Az elő zohában ilolgoztak a--kori-ektorok, az első szobban Acsády Ignác történetíró,\' (iünther Antul a ké\'őbbi miniszter, a Kúria eln">kp, Antal k Károly, meg (en ; a második nagyszoba a szerkesztőé, a ttarmadík társai {ó is, meg a vCzércikkirő c é; a közgazdász alkalmi irószobája.
Hallottam ,lK)g>\' Vajda János, ákjt még csak lítá-.b\'d ismertem, nolto már többször megfordultam Reviczky Gyulával a Kamuion kávéházban, M ltová Vajdu is járt, azl mondja fj. várynak : De aztán ne legyén ám bed-\' na sajtóhiba! (Mert rop|>ant kényéi volt a sajtóhibák dolgában.) l\'jváiV azt feleli neki: No, van itt egy fiatal munkatársunk, aki maga is poéta,, tó majd átnézi alaposan. Mim^járt bp is mutatóim
Így hozta asztalimhoz Vajdát, "bemutatott, mire én igazi mélv tiszlo-lottcl hajoltam meg, hiszen /zugéit a fülömben .(lína emléke nem egy sora. Biztositoltam, ltogy átnézem háromszor is a kefelevonatot, még skutj-
dálnl is fogom a verset, hogy\' egy i sánta lábat. ne csúsztasson bele a szei\'.ő.
— No, majd meglátom I — mondta rá Vujda morózusan. — Hát ltogy is
, hívják öcsém ?
IsmélelLCm a nevemet.
— Hogy ? János ?
— Igen.
— l\'o hát kedves Öcsém, maoáb\',1 sem les*\'híres ohIkt.
Képzeljék el egv már Pozsonyban népszc*üsögot aratott becsvágyó f-aUd irónak megdöbljcnésót erre n szigoni jóslatra.
— De hát miért? — ké-deztem megilletődötten.
— Mert János.
Meg voll ezzel az cllentmon lás mentő leszkája. Ráugrottam.
— Saját magát cáfo^a, Vajda ur. .Hát ön nem János 1
Vajíta világfájdalmas arcot vágott. Patetikus keserűséggel válaszolt"
— Eh, kedves öcsém? Hál tHŐUk velem valaki ? Ismer engemet, megért a magyar közönség ? Vagyok én valaki ?
fis így ke>ergclt tovább C(y jterclg.
— ás Arany Jáitos ? — veteitom közbe.
N\'ajiU dültósen. felkapta az iróaszt«l pol ára tetl kalapját. és odavetette ;
— Hál az is poéU 1
Jónapot sem mondva, elroluutt. ,
I9S». |ullu» 3
ÍAL\'Al UML-OHU
NIKOPÚLL szipkában
i*> Wijtiuun kMtain NIKOPÁLL betéttel dohányozzon!
1 elegina bakelit ixlpka ét 8 b*Ut
».. .5. • 1 • : I M p mtrl " egémágra ártalmai nikotin, pyrldln, kátrány, gyanta
I betét, n Ij 40 cigarettára elég-.16 P itb. származékok eiiltal nem Jutnak a .iá)ba él a tldőb*.
Litvinovot száműzték, a feleségét kivégezték
A színházi iroda hírei
(♦) OLTAY BAHA F.S KORrtSSY ZOLTÁN bursuftllépé szombaton es-le ic-sz a Gellérthegyi kalnni íillé cs előadását). A . közszeretetnek örvendő írni vészpár bucsu fcl\'épésc már c\'ő e is igen nagy érdeklő i^st keJic\'t.
(*) KO/.KLVANATHA — vasárnap délután ít érakor filléres helyá>-ak> kai Szalma Sándor szinmílvc, a/. Kzl nem tebel elfelejteni kerül szlnro.
(♦) IaBOBNYBUCSU FIIXBIUÍS H1ü>YAHAKKAI.. Vasáfnap délután fé. fi órakor a I.egénybucfcu pompás Slrausz-opcretl szórakoztat uoljára fi|. léres helyárakkal.
(♦) TATARJABAS - a s/lnlársulat szabadtéri bueRuelőadása. Vasárnap es. £ te 0 órakjo- — o színtársulat búcsaja-ként — Kálmán Imre világhírű oi>e-<ettjo, a Tatárjóráfi kerül színre parádés kiál ílásban a Stran Iparki színpadon. Hz estén harsogó kaiagás v«ri fel a park csendjét, mert lüszen a Tatárjárás egyike a legvidámabb, feg. ^ mókásabb operetteknek. lizen az es-lén bizonyára zsúfolt park búcsúztatja a társulatot, annál is inkább, mert helvárai az olcsó színházi helyárak : Xl fillértől 1(10 ífüé.ig.
Ezt az utolsó alkalmat bizonyára felliasználja között" étiünk, ho^y a sza-badtér kellemes hüvösé!>en fokozat\' érdeklő-léssel megtisztelje házi társulatának bucs\\tját.
I kanizsai járás hét ktzsóge fertőzött szá]-és kOrOmlálással
Már osak három vószmentes Járás* van Zalamegyének I
A hasllottkőrmü állatok között ural\' koió rag&íós száj- és körömfájás \'Zoli megyében a legszigorúbb inlézke.lések ellenére ís terjed. Jeleni-g már csn^ híitom vészmentei Já-ás van a n.e yéj >>cn : a lctonyei, novai és balatonfüredi A többi 8 Járásiam 30 fertő\'.ött köz. ség van. Ezek a kövelktvők ;
A ta|x>l ai járásban Hegyma^s, a sün>egiben Káptalmfa, Bodorfa a keszthelyiben Zalaszántó, SánneUéty Szentgyörgyvár, a >fll iszent<{rólil>an Za-lacKány, Pako l, Batyk Zalavég, a paj csaiban Zalaipátí, Haltót » wií\'ykiinii zsaiban Pölöskeíő. Zalaszenlb\'dázs.Ka* corlak, Magyarszerdahely. Mftgynr^ szentmiki >s, Korpavár, lüskomárom^ az al;ólendvaiban Csesztreg, Kerkauj\'-j fal i, Cup. kalabaksa, a zahvcgerszCgM ben Söjtör, Hervadtfalva, (Szedik), l»ozva, Zal iegcrszeg, Ságod, An Irásf hida, N\'agyknlas, Kiskutas, Z"libol-dogfa, Vitenyéd, Alsóbagoű, l\'elsőba, god, Zalaszentgyőrgj-.
A földmüvelésügji miniszter megengedte, lK>gy a vészkerülellH" tartozó de nem ferlő\'.ött községekben a lm-sitotlkörmü állatok a közös lcjjelő.e kiliajlbatók, ha ar. állalorvosi vizsgáiul k«,lvező ere Iménnyel járt.
KhlNitiu; ka» riilfnlin r
Londfen, julius 2 A Daily Mail értesülése szerint Litviuov népbizlosnak és feleségének sorsát a legnagyobb titokzatosság homálya fedi. A tudósító telefonon felhívta LltvJnov Inkásái; azonban azt a váUiszt kapta, hojy S2m\' Litvlnv, sem felesége nem fa. lálhatók otthon Hlr szerint LÜvi-io-vot, akire sohasem néztek jó s^em-
Páris, Julius 2
A fran da népfront (álntrában ol an esemény kővetko :e|l l>e, a;n<l\' ogy-é telnü annak teljes-Te1|>omlásával. A né >fron\' |>olilikájál a sorozató: bd. é< kül.ioMtikni hibák baklövések amúgy is l,en súlyosan megron Illették s most a népfront két pártja, a .szocialista és kommunista páti közt nyílt szakadás,-a kerüli a sor. A szocialista párt központi tanácsa a )>éntek éjszaka kél nagy jelen lőségü határozatot hozott. Az egyik határozat kimondja, hogy a szo-ciallsta párt min ién együttmfikődést megszüntet a ko.nmunista pártiul a másik .liatározHt |>edig feliüóllílja a kormányt, bog}\' nyissa meg a francia határt a vörös Spanyol >rszágb < irányul » szállítmányok réizétj.
A szo ialísta kommunisla párlok hír szerint, a szakszervezeti mozgal >m terén is kül\'m-kfllön utakon fognak halidni, sőt aTÓl is van szó, hogy » szo ialislák ősszel javasolni fogják az arányos választási ren iszer b\'-\'vezetéh sét, amely lelielővé tenni? ar. ég>os j>ár lóknak, hogy választási paktumok nélkül külön-Külön vegyenek részt a választási harcban. Az 1930-os választáson tudvalevő \'n a né|>front pártjai
A szeszegyodúi-usitásról szóló törvényjavaslat ügyéb(^n i^olitikali körök ugy tudják, hogy a kormány ragaszkodik iiz eredc|U szöveghez,\' A felsőház minden bitonnya\' M »ei«tleti szövege t szavazza meg. «
mei Stalln -környiezetében> száműzetésbe küldték. Moszkvai hivatalos körök ezt a hírt nem cáfolták
mtóg.
A I-engy,ei Távimii Iroda jelentése szerint angol po\'itikai köröklen az a hír tartja m-\'igál, lK)gy^ Lifc-vinov feleségét a szovjet agyonlövette. A hlr megbízható moszkvai forrásból származik. \\
közös választási paktummal tudták a többséget a inasuk lé.zére biztosítani.
Francia-török megegyezés
Páris, julius 2 Hosszú hónapokig tarló i/.galnas tárgyalások után. pén\'eken teljes meg-egyezés jóit létrv I-\'ran iaország é> Törökország k izött az alexandriai szí»nl-zsák kérdéiében. A megegj-e/ésnek azérl van kiemelkedő jelentősége, mert rendezi a fran ia—török viszonyt és Páris 6; Ankara rövidesen barátsági s/xtző lésl köt egymásstd, amely a l-\'öldközi lenge.- hatalmi viszonyait ille-lően hlr nagy fontossággal.
A harctéri helyzet
Salaman.-a, julius 2 A spanyol nomzeii csapatok a cos-lel.oni harctéren a Beclíi szakaszon nég)r ízben visszaverték a köztársaságiak támaJását. maj 1 el.cnlámadásbt mentek ;ít ói <loglalták a/, ellenség kiindul) hadállásait, áttörték a köztársaságiak vonalát, birtokukba kerítettek Bechi kÖA-só^ei é; a San Anionio kápolnái, utána jxi.lig folylalták előro-nyonudisukut.
A prostala megbetegedéseinek
kezelésében a rendkívül enyhén haló terraészttes „Ferenc József keserüvi* — reggel éhgyomorra egy kii pohárral gysíran nagyfontosiágu szolgála\'ot tesz azzal, hogy., igen könnyű, lágy székletétel biztosit él i-z egész anyígcserólnelöiipzdllja. Kérdezze meg orvosát.
ickS
Hőcsökkenés 1
Felbomlott a francia népfront
A szocialisták megszDntelték az egyaitműködést a kommunistákkal — Meg akarják nyitni a spanyol hatírt a fegyverszíllitminyok elölt

LEQU/ABB*
MA DÉLELŐTT a razzia során Budapesten elfogták Ajtai Kovács István rovoltmullu cigányt, aki be-vallolta, hogy f kedden reggel 8 és Nagy Li]os nevü társa támadták meg a rendőröket. Tagadja azonban azt, hogy 0 I6tl volna a rend-ürre. Nagy Lajos kézrekerilésc vaW szinüleg még ma megtörténik.
IMRÉDY.mliiluterelnök és Kánya külügyminiszter Mussollnlvel t»r(én8 találkozásának hirét a közvélemény és politikai körök egyaránt lelkesedéssel vették tudomásul A találkozó sorén a kélto-szágjkDiOtt levő összes kérdéseket megvitatják. A látogatásra 15. és 20.-a„közölt kerül sor.
Eszlcrltány FCrCnc gróf a Icgna-g^übli titoklmn incgcskülött t\'nnbtirg St»|,|»as Maria gr<>fi-5\\vl. a t agikiis sorsu Vclscra Mária grófnő unokabti-gávnl. Az esküvő ritliü\'ilig már liiíron) hónflii|>al i-zclött mh^ volt, \'le nrr\'í Myki nem tiuloll.
Ma délln\'n Rudapcstív ó.-kc .ott u li-gii:igj\'alil> európai utasízátlitó i-epü. Iö.íí|i, a nó netek lms/keséne nmekben a: ót ríinyi R/.einólyzelen kívül 45 ulas rér el a legnagyobb kénye, kuiboa.
Prognózis: A szél arAmbS-dlk, több helyen etö, zivatar, nyugaton a hó osökken, keleten tovább tart a meleg.
A Meteorologlal Intézet nagykan huj magtlgyelOAilotaAaa Jelenti i
Hőménéklet tegnap eate 9 órakor: + 240, ma regijei +13 8. délben + 32.0. Oaaoadék: 0.0-1..
— A dunántúli református egyházkerület pápai nöneveló Intézetében az 1938. XIII. t.-c. értelmében fo\'tozatosan megszűnő ta-nilónöképzö helyébe megnyilja 1938. szeptember 1-én a négy évfolyamú érettségi bizonyítványt adó úiny-llccumot és 1942 szeptember 1-én két évfolyamú tanítónőképző aka-tlémhll. A leány\'lceum I. osztályába felvételért Julius 15-ig, póltelvélelért auguszlus 15 tfll a szeptemberi beiratkozásukig lehet Jelentkezni akár személyesen, akár levél utján. Beadandó okmányok: áll. anyakönyvi kivonat éi IV. o. gimnáziumi vagy polgári iskolai bizonyítvány. Magántanulás nincs. A (izélendő Iskolai dijak évi összege 146 P, mely a beiratkozástól kezdve 20 P-ös havi részletekben fizethető. Az in\'ízet in-ternálussal kapcsolatos. Az ellátás évi dija 600 P, amely 60 P-ós havi részletekben fizetendő. Minden egyéb tudnivalóról készséggel küld Tájékoztatót az intézet igazgatósága.
— Nem vagyunk •Ug gatdagok akkai,
hogy silány és olcsó szóvetekből viseljünk ruhákat. Többszöri csin.il-talási költségéi takarítunk meg, ha tiszta bzingjapJimOvetekel veszünk közvetlenül a Trimkhalw imszW^Ar-tól. Ez a hírneves |>osxtógyárnnk ívek ótd slillLtja a magyar uricsaládoknuk angolosan gyártott, gnruntAltan színtiszta gyapjúból ké-ullett urlruha-, angol női knszlQm, sportruha 6s iskolás ruhaszövetekben. Még ina kérje a szö-velmiuUkollekctó költség- és kötele-zeltsi\'guieutes elkOldésél a gyártól: Budapest, XI., Lenke ut 117. Jól Jár vele.
EllmtNil. ajugadt kikwultüiul. boldog éMnmiliil, HtftttM\'i íjnaMMiil likaim 1 kl
MM S LA T INA RADENCI
— a Jugoszláv Nauhelm — i(#4
Európa második legerősebb természetes szénsava* gyógyIflrdője.
Tökélelcs modern komfort, 350 szoba, közöltük J80 újonnan épült, folyóvízzel. A legmodernebb fizikális b rendezkedések, masszázs-készülék fo2yókúrákr«. 17 forrás ontja a fürdő- és Ivókúrákra alka mas gyógyvizet 1 — Kávéház, kárzene, iázz, lánc, szakszerűen vezetett diétás konyha, fedeti csarnok, újonnan épült ívócsarnok.
A legideálisabb és leRtökélelesebb berendezés mellett mégis feletle olcsó: 20 napos pausálkúra, amely magában foglalja: szsbait választás szerinti. »*obát bármely szállóban, teljes ellátást, kívánatra diétát is, az összes adókat és illetékeket, kétszeri orvosi vizsgálatot, az orvos állal eló rt kiváló gyógyfürdőket
jullaaban éa augaaitaabtn 2400 dinAr, axeptcmbwben 1600 dinár. Kérje még ma a fllrdöigazgatóság magyar nyelvű kimerítő prospektusát.
FelvlligoiIUiul ixolgil, a lugouUv lardövlaiiáol.mtíizeril H gondolkodik k0IU4g*l áloUlí.árói a hivat*k>» JagouUv FOrdölroda Budapest, VÍ DMOllya-u. u, vaUmlnt a gyótjrlnU.íl lgsag«lf^t#i Murak«f«situron át néhány 6ra alatt Sladna R«j«|cltxB vaa I , fl^ffjfl^Jfl^^J^
Viktória Gőztéglagyár
a téglagyár üzemében lehetőleg járlas
tisztviselőt
ketes.
Jelentkezés dr. Balázs Zsigmond nagykanizsai ügyvédnél.
BAUAI KÖZLÖNW
i9sa. |uiiui a.
Molnárok figyelmébe I
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapnnk nyomdájában
— (A rendörségről)
Dr. Debreczeny Dezső rendőrkapitány 01 hétre szabadságra utazott Távollétében a bünügyi osztályt dr. Dárday Ferenc rendőrfo-galmazA vezeti.
— (Kinevezések a városnál)
Az ujonan szervezett állásokkal kapcsolatban a polgármester kinevezte kezelőkké: Háry Józsefet, Horváth Károlyt, Vadlya Zoltánt, Jaku becz Istvánt, Csetneki Bélát, Lonkai Qézát, Nagy Lászlót és Fenyves Latost, dljnokká: Gologh Jánost, Falcs Józsefet, Cserjés Irmát és Varga I-ajost.
— (UJ tagok a törvényhatósági bizottságban)
Zalavármegye Igazoló választmánya az elhalálozás folytán megüresedett nagykanizsai törvényhatósági bizottsági tagságra az eddigi első póttagot, Barbarits Lajost, a Zalai Közlöny felelős szerkesztőjét behívta. Hasonlóképpen behívtak nemestóll Szabó Lajos szentgyörgyvári, Kósa Lajos cupi és Szabó Jenő nyirádi póttagokat.
— (A Segédhivatali Tisztviselők)
Országos Szövetségének Nagykanizsai Helyi Csoportja folyó évi julius hó 2-án évi közgyűléssel egybekötve este 9 órai kezdettel a Kis Royal összei helyiségeiben és kerthelyiségeiben tánccal egybekötött juliállst rendez, melyre a nagyérdemű közönséget szeretettel látja. A közgyűlés d. u, 5 órakor lesz a Városház közgyűlési termében, melyre az érdekelt összes Tisztviselő Kar-társakat szeretettel meghívjuk, annál is inkább, mert fontos tisztviselői problémákat tárgyalnak. A i Rende-zlstg. (:)
— (Tisztújítás a Kongregációban)
Az Urleányok Mária Kongregációja P. Clrfusz Viktorin prézes elnöklete alatt tisztújító közgyűlést tartott. Prefekta lelt: Schlögl Erzsi,
I. assistens: Bonlz Edlth. II. asaís-tens: Pálffy Manci, tilkár: Kovács Erzsi, I. tanácsos: Harsány! Etel,
II. tanácsos: Sztlcs Annus, III. tanácsos: Fekete Margit, pénztáros: Lindbauer Erzsi, könyvtárosok: Ja-kubetz Margit, Szeghő Ilus, beteglátogató: Kaszás Margit, szakosztályvezetők: Nováczty Gizi, Pu-sofszky Etlus, Bentzik Ellus, vigalmi bizottság: Unger Kató, Jaku-betz Zsófi, Vegele Judith.
— (A Missziósház Főnöknője)
Ismét egy alázatos kéréssel fontul a társadalomhoz ős [tetlig: a toloncház szentmiséje olütt az ének kísért, téhez 6s betanításához szükségünk 1 .Mint\' egy Karnioniiinira. Nagyon kérem e sorok olvasóit, méltóztassanak ennek mielőbbi beszerzésébe* hozzájárulni, mindenki a magit tehetsége szerült, llt is áll az Ur mondása: Amit egy nek lesztek a legkisebbek közül, nekem teszitek. Az adományokat kérem Ivagy a szerkesztőségben, vagy a Mlsr. szióshizbaii kttilnt. \'Isten fizesse meg.
1 ■ (0
- Saját érdekében él örömére sztll Sálé meghívásnak tesz eleget, ha a
bpatota Butorárubáa Uil mfibutor-klái-
Utáatt megtekinti, vételkényszer nélkol.
— (Államsegély)
A kultuszminiszter a felsőbagodi uj iskola rétzére 8000 pengő államsegélyt engedélyezeit, a község költségvetésébe az ugyané célra beálli-tott összeget azonban a miniszterközi bizottság törölte, igy az iskolát nem lehetett felépiteni. Most, hogy a község még se maradjon iskola nélkül, a miniszler pólsegélyt utalt ki.
— (Búcsúzó)
Nagykanizsáról történi végleges elköltözésünk alkalmával, ezúton mondunk Isten hozzádol minden jó-barálunknak és ismerősnek. Mayer Károly is családja. (:)
— Egyedül a Caola krém tartalmas
vitaminokat, melyek a Bőrscjtoket táplálják és erősítik és ezzel biztoBltJák a bór fiatalos (Illőségét és rugalmasságát. Kis doboz 50 fillér, nagy doboz I pengő, családi doboz 2 pengő.
— (Ablakbeveréssel kezdődik...)
A nagykanizsai közönség előtt
nem ismeretlen Dóra Islván neve. Tavaly ő támadta meg a mezőn a rendőrt, de egyéb ügyei is voltak, amiért több ízben szerepelt a nagykanizsai törvényszék előtt. Ezalka-lommal azonban mint sértett szeie-pel, bár a baj előidézője ó volt. Nemrég ugyanis bedobálta a barakkban Sajóvölgyi Frigyes ablakalt, aki feleségével és Tágli Ferenc nevü rokonával elfogta Dórát és alaposan helybenhagyta. Dóra ismeri a törvényt, feljelentelte hát támadóit, akik igy kerültek a vádlottak padjára. Tekintettel, hogy nem csak simogatták, hanem magyarosan összeverték Dó rát, a bíróság bűnösnek találta őket és Sajóvölgyi Frigyest és feleségét 14—14 napi, Tágli Ferencet pedig 10 napi fogházbüntetésre Ítélte.
— (MANSz főzőtanfolyam)
A nagykanizsai MANSz szeptember 19-töl november l-ig hathetes hathetes főzőtanfolyamot rendez, ha arra 24 résztvevő jelentkezik. Jelentkezni lehet Szünyi Sándornénál (postapalota), Pálcsicsnénáí vagy Petermannénál, ahol az érdeklődök bővebb felvilágosítást is kapnak. (:)
— (Szabadlábrahelyezés)
Megírtuk, hogy Máté Ferencné
igall asszony a kórházból hazaszökve megleste férje szerelmi légy-ottját és rálőtt Ács Józsefnéra. A féltékeny lövöldöző asszonyt a vád-tanács szabadlábra helyezie, de az eljárás ellene tovább folyik.
— Bútor kiállításunkat tekintse meg minden vételkényszer nélkül. Kopsteln bútoráruház
Gyomor- is bélbajoknál, a máj és az epeutak megbetegedései nél, reggel felkeléskor egy pohái természetes .Ferenc József" kese rüviz korlyonként elfogyaszlva igazán remek hashajtó. Kerdeize meg orvosát.
— (Klskanlzsal legények a vádlottak padján)
Még a mull hónapban történi, hogy néhány kiskanizsaí legén" megtámadla Szabó kiskanizsaí városi erdőőrt, aki a tilosban érte őket. A négy legény niost kerü\'t a törvényszék elé. Mind a négyet hatóság sértés vétségében mondo\'.ták ki bűnösnek és Kuzma Józsefet és Malasics Györgyöt 10—10. Zsoltár Vendel és Kunlcs Károlyt pedig 6—6 pengő pénzbüntetésre Ítélték jogerősen.
- Hiltényi cipő 60 év éta a legjobb márkás cipő, aranyéremmel, ezüstéremmel ós kiállítási éremmel kitűntetve.
— Akar egy pengőért egy Moba bútort?
Vegyt-n egyliázkózsfgl kulturhái-sorsjegycll
sem
keríti többe
a ZALAI KÖZLÖHY,
ha bejelenti nyaraló dmét. A kiadóhivatal portómentesen küldi utána bármely •belföldi nyaralóhelyre.
Nyilt-tér*)
Ezennel felszólitom mindazokat, akiknek az elhalt Modrovíts Islván tartozol!, követelésüket, nálam 8 napon télül annál is inkább jelentsék be, mert későbbi bejelenteteket már nem vehetek figyelembe az örökség felosztásánál.
Nagy Mörla Királyi Pál utca tl.
•) Ai e rovatban közlőitekért sem a szetkeastöség. sem i kiadóhivatal nem vállal felelésléget.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
15443/1938.
Hirdetmény.
Felhívom a figyelmei a .Budapesti Kö.löny" 135. számában megjeleni 23.300/1938. F. M. sz. rendelelre, melyet alább kivonatosan közlök azial, hogy ezen rendeletei való vonatkozásban állalkereskedő alatt a szarvasmarha-, juh- éa sertéske-reskedö értendő.
1. § A Duna mindkél oldalán 20 km. távolságban belül állalvásSrl tartani tilos.
2. §. A Dunántulról az ország többi részeibe hasitolt körmű állatol áthajtani, átszáiilanl csak azonnali levágás célján szabad, de Igy is csak külön engedély alapián.
3. §. Hasított körmű állatot — az egész orBzág terülelén — származási községétől 30 km-nél távolabbra lábon hajtani tilos. .
4f§. A Dunántulon lakó illat-kereskedőknek, huslparosoknak és ezek alkalmazottainak az oiszág többi részeibe, az ottaniaknak viszont a Dunánlulra, állatok tdás-vétele céljából áljámi lilos.
5. §, ÁHalkereskedők, huslparo-sok és alkalmazottaik mielőtt a hasitolt körmű állatok adásvételét az ország bármely községében megkezdenék, kötelesek a községi elöljáróságnál jelentkezni és magukat tisztításnak és fertőtlenítésnek alávetni. (100000/1938. F. M sz. rendelet 49. sz. mellékletének 10. § ában leirt módon). A fertőtlenítés meglör-lénlének ellenőrizhetésére Ellenőrző-könyvet tarlóinak beszerezni, melyet használatbavétel előtl a fősiolga-blró, a városokban a polgármester hitelesít. Az ellenőrzökönyvbe a községi elöljáróság a jelentkezés, valamint a tisztítás és fertőtlenítés megtörténtét Igazolja. Ezen ellenőrző-könyvet tulajdonosa felszólllásra köteles átadni a csendöröknek és más ellenőrző hatósági közegeknek.
6. §. Büntető rendelkezések.
7. §. A rendelet a hivata\'03 lapban való kihirdetése napján (június 21-én), a b nlelő rendelkezés pedig junlus 29-én lép életbe.
Az 5 §. szerinti tisztilóés fertőtlenítő helyül Kiskanizsán a rendör-őiszoSa melletll hlvata\'os helyiségei, Nagyktniztán pedig az állatvásárle-ret éB a közrezdésztti altisztek hivatalos helyiségét jelölöm kl éB a rendelkezés végrehajtásával a közrendészeti altiszteket bízom meg.
Nagykanizsa, 1938. junlus 25. iaz7 Polgármester,
Nép MozgÓa Szombaton és vasárnap Kél nagy film egy műsorban I
I. A ragyogó szépségű világsztár Kay Francls és a magyar Lukács Pál főszereplésével:
Menekülő szerelem
Egy mondáin asszony, a szerető anya fllmkClteménye.
II. DICK FORAN, az éneklő cowboy egyetlen idei filmje
A postarablók
MAGYAR I1IRADÓ
Előadások köznap 5, 7, 9, vasár- és ünnepnap 3, 5, 7, 9-kor.
Csak SO, 40, 60 filléres helyárakkal I
193«- ju\'lu\' 3
ZALAI KÖZLÖNY
*
Alapítva 1887.
51 éve állunk a közönség szolgálatában !
*
51 éve élvezzük vásárlóink bizalmát,
most már 6 nagy üzlettel az ország különböző városaiban!
9 P
HALOK, EBEDLOK,
KONYHÁK, KOMBINÁLT BÚTOROK, KÁRPIT08ÁRÜK
elsőrendű garantált minőségben, meglepő olcsó árban beszerezhetők
KOPSTEIN BUTORHÁZ
NAGYKANIZSA, HORTHY MIKLÓS-UT 4.
Óriási választék! Kedvező fizetési feltételek!
Közgazdasági Részvénytársaság
NAGYKANIZSA
Könyvnyomda, könyvkötészet, vomlozó intézet, üzleti könyvek és dobozok gyára a „Zalai Közlöny" politikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
KészitUnks
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénz^ intézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegy zékeket, müveket, meghívókat, e! jegyzési és esketési értesítéseket gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle ízléses kiállítású nyomtatványokat
Gyáriunk s
raegyHteöaea üzloti könyvekot, ügyvédi naplókat,
jegyzőkönyveket, zsebkönyveket, TELEFON: bevásárlási könyveket, raj/füzeteket és tömböket, mintazacskókat zsák-78, cédulákat, naptártömböket, fali-
naptárakat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelben és a logolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
ZALAI KÖZLÖNY
APRÓHIRDETÉSEK
ftpr«t*ri«u» dija V#í*rn»p éi Onn«pn«p 10 Uílg 80 ni®, mlmUn további dó fl (Illír, MlKöirtap 10 uMo 60 fillér, minden tovébbl tió 4 fillér.
AllAs
Kllkt* Ilonnal felvételik Erzsébet-Mi 22, tx udvarban. Hálh Ignálló. IWi\'
adás vétel
KMhpArah kedvezó részletre leg-olcaókbsn kaphatók Vajda aaakaraa-kalMn. 1424
MHaaak 4000 kroa rnkif ta 1500
kg ot ÉlUtmíileg jalinyos irban eladók Sírira B. és PUli Nagykanizsa,
1735
Egyik legaiebb villa Balatonberényben 6 szobával olcsón eladd kedvező llzrtíi feltételekkel. Idei azezonra Is bekóllOzhelS Pelvllágosllást Hitelbank Marcalt ad. I85H
Sajit termést!
kerecieayi asztali íehér bor és asztali siller (ibröi) bor
lltercnklnt kaphat* m larnillail Ciengery.ut 19. az.
lakAs-Ozlethelyiséo
Sufár-ut 16/e. aximu hiitoan egy kom-lortoi htramaaakéa lakáa kiadó november l-re. 1878
kll utcai lakást kereaek • belviroa-ban. Alinlatokat .Októ- |ellg<ie. 1871
BÚTOROZOTT SZOBA
Klaebb kateraaelt udvari aioba kiadó. Cint a kiadóban. 1877
Kétegymiabl nyíló népen kataeaaatt azobá, TUidószoba-használattal kiadó. — c«<i»wy-it 9. 1873
különféle
aaaétazal (btraató) «f áianvovalas leg-olcaóbban Kaulm.nn Manónál tendeltietA. TeleMállomás 222. 4024
Pintleni I CMTK passfóiözött tel, te|-lói, Mit állandóan kaphaló Kadlca lluanil. Horthy Miklós-ut 5. 1(80
ÍIrMaiaka ttlkrOk, ovii íi Izfgle Ica lUkban felcsavarva olcsón kapható Sletnnél. 1797
Mindennapi leveleaéaból összegyültöt! bélvaaat. réti vagy oj tömegeket, ma-
gyati fa ktlllíldlf, lelotzlatoll gy!l|terné-nyeket birmtkor megvételre keresek. — Barbarlta l.a|os, a Zalai Kóslóny f. azer-kesztóje ErdeklOdnl lehel telefon 78. sz. vsgy axemélyeaen mindennap d. u. 6—7 óra kösött.
MARGIT F0RDŐ
Ceengery-ut 19. Márvány kidlűrdfth Tyukuamvágin
ÜT Nyitva minden nap. 1
JftgfcahlltAtt kakaó, aludtéi, tejfölöstutó állandóin kapható Radics lluinál, Hocthy Mlklóa-ut 5. 1881
Siketre! pótwlnngáxtat Iváncsica — Koiauth-tér 22. 1870
Kiadja a laptulajdonoa Közgazdasági Részvénytársaság Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai Király. Interurbán telefon t Nagykanizsa 78. sxám
Vosérnapdélutáni programmunl£ megnézzük
SchÜtz kirakatalt.
Jflííonlass, öoií Éilpzlm!"
\' Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
15980/1938,
Hirdetmény.
A városi Alid- él Peliőerdókben fakitermelésnél alkalmazón favágók a munkarészüket folyó hó 4-től kezdve csak a következő napokon vihetik el: az Alsóerdőről: csdlörlökőn, a Felsőeidórói: kedden. Nagykanizsa, 1938. Juliul 1. ,ra Polgármester.
15981/1938.
Tárgy: S\'ét illat letöri éa ledőlt Iák értékesítése.
Faeladási hirdetmény.
1. Folyó hó 4-én, hétfőn d. e. 9 órakor a cigányberki fáslegelőn 46 drb nyír, éger és akácfát; továbbá sz aliónyireii erdőben 17 drb akéc, tölgy, nyár, fUz és nyit fát;
2. folyó hó 5-én, kedden d. t. 9 óiakor a felsőnylresl fáslegelön 110 drb akác, 4 drb nyír és 14 drb égerfát a helyszínen nyilvános árverésen eladok.
Találkozás:
1. folyó hó 4-én d. e. 9 órakor a jakabkuti u. gémeakutnál,
2. folyó hó 5 én d. e. 9 ólakor a felsönyltesi fáslegelő Icrtlletén, a nagyiaroki gémeskutnál.
Nagykanizsa, 1938. juüus 1. ,is Polgármester.
Nagykanizsa megyei váiot polgármesterétől.
15.717/1938.
Hirdetmény.
A Nagykanizsa m. városial határos Korpavár községben a ragadós szál- és körömfájás 1938. juo. 28-án meeállapitlatoll, ezéit a 100.000/ 1932. iz. F. M. rendelet 373. §. 1.) 2. bekezdése érteiméten további intézkedésemig tilos a Nagykanlzia m. városban (irtandó lieii- és országot állatvásárokra hasitolt körmű állatot felhajtani.
Nagykanlzia, 1938. |unlui 30. IMI Polgármester.
Ofcsvnésjvf
nafta moziban
szárahozTialik
ESzIkséflletsit -—s
inkl a helyi kereskedőknél I párosoknál szerezze bel j!
Fontos közlemény
az Anto Syphon tulajdonosokhoz!
Díjtalanul megjavítom,\'rendbe-hozom Autó Syphon készülékét
azoknak, akik a szénsavcserét nálam eszközük.
Szabó Antal sportllzlete,
az Autó Syphon körzeti egyedárusitója.
ZSAK
PONYVA GAZDASÁOI KÖTÉI. LÓPOKRÓC, ZSINEG
legelőnyösebben vásárolható
H
Állandó nagy raktár uj éa használt zaákokban
irsch és Szegő
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A (óváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podmaniozky-utoa 8.)
igazgatóságával sikerűit olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a száltó minden modern konforttal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telelőn, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény igazolvány alapján vehető Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit k| a jelentkező olvasók részére.
1938. julliu 3.
Szenzációd
••• irr | r
a legmodernebb fazonok- él legpompásabb giloekben
legolcsóbban Brónyai Divatház
Horthy IlkUi-nt 1. n.
FIGYELEK I Cs.k .1.4,.ngu mlaö.4 gel tartok a mlndea da-rabért ganaeUt vállatok.
A I m a m o 1 y, szőtőmoly, , pókhálós hernyók
ellon
Arzola vagy Darsin,
Varasodás és llsztharmat
ellen
Sülfarol, Amonil vagy Solbár.
Kombinált permelezCszerek:
Nosprasen vagy Tatokli
Rózsafák
levéllelvei ellen PROaiKOL
* Védflszerek beszerezhetők í
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmi
szerek, gép kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Zalai
KÖZLÖNY
barátai
. ZALAI KÖZLÖNY
hirdrtóinél
Nyomatott a Ui^uHdouoa Kü««**das ági UóuvftnytáiaMág könyvnyomdájában Nagykanizsán, Folelá-s
l
azletrcKitö Zalai ÜArolj,
78a Évfolyam 148. IZátt.
Nagykanizsa, 1B88. Jullus S kedd
Ara 12 H!1
ZALAI KÖZLÖNY
ftzariBttíJMi: és Uadófclrslal: FM 5. ui» He&Uaik mk+icn krtkAwwp délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ára: egy hóra 2 pengő 40 fillér. Szerkesztőségi és kiadóhivatal! telefoni 78. sz.
A Salamon-est margójára
. (bt) Szítat este óía zajlik a vita Salamonék kanizsai fogadtulápa körül Ajméme csak megfordul az emu U>r, uton-utjféJen őrről hangzattak! el többnyire szcmedélyektől fiitötl pro és oontia vélem nyék. Próbál* juk n>eg, nézzünk szembe hűvös aggyal, szenvedélynx\'nte.sen ezrei a vitával és keressük meg a tárgyila-i
gos igazságot. (

MÍIndenekn-íőtt szögezzük le: mindenkinek legegyénibb i\'s szabályozhatatlan emberi joga, hogy va. lami tessék, vagy ne tessék. Ezt a jogot sem\' többség, senv erőszak, sem! törvény el nem veheti, kordába nem szoríthatja. A tetszés és ncin* tetszís kifejezése is szokásos mindenül* Európában. Igen... a nemj-tetszésé is. Világhíres színészek, előadóművészek, muzsikusok kénytelenek elviselni akárhánnyszor a ki-IKütyülést. A| kabúirjó-szinpad sem kivétel, számjár|a. sem lehet déren sérthetetlenséget biztosüiani.
Aímfit biztosilalni kell, az csak a rend fenntartása. Ez azonban nem a közönség dolga, hanem\' a hatóságoké. A közönség, amelyik a nemtetszést el akarja némítani, csak az ellenkező hatást éri el. A közönségnek azok a tagjai |.edig, akik ide-JgfeikBM ui|alkpdni nem tudván, rendcsináló szerepére vállalkoznak, maguk idézik elő a nemtetszés jogos tó egyszerű kifejezést\'1 bői zajos tüntetés és verekedés kibontakozását.
Ez történt Nagykanizsán is.
A keresztény fiatalságnak ezúttal nem a nyilasoknak !) nem tetszett Salamonék niTisotra, szereplést sem az előadottak le\\egője, srelle-me, stilu-sa és ezért pfujoltak és fin tyültek. A közönség másik része viszont tapsplt. Aíkfk tapsollak, azokj közül töibben személyi sérelmei érezlek abban, hogy másnak nás a véleménye ós annak kifejezést is ad. E sorok írója látta, hallotta, hogy sajnos még flz első sóitokból is iiofrnoly urak magukból\' kikelve csirkefogót, »dobják kU-t kiabáltak hátrafelé Mire Volt ez jó ? A|rra, hogy a fiatalság a pfuj-konoert helyett egyebeket kezeljen kiabálni Kár volt! A fiatalság nem a kanizsai közönség el\'en tűnte let!, hanem Salamonék és műsoruk ellen. Színész-Mesterséggel tans és "flutty egyfoíjma eshetőséggel jár, együtt.

A£t tmár aztán el keli ítélnünk, hogy a fiatalság közül egyesek rendbontást is megkísérellek szalmiáko* üvegekkel. Ezt azonban a rendőrség azonnal elintézte, a tétlenért fiatalokat kiemelte ós Vlőállitolta. Ei keli Ítélnünk az utcai dobáláso-kat és verekedéseket is. Az ilyesfajta !»vélemény-nyilvánitás« *>en* jnéltó ahhoz az ifjúsághoz, nmtty-nek fegyelmezettségére, józanságár ra kell felépíteni a" holnap Magyarországát. Ilyenkor mindig nehéz megállapítani, hogy »ki kezdte.* De
éppen azzal mutassa meg a fiatalig* h"gy komolyad keli őt venni, hogy még provoká\'ás esetén sem akar biró lenni a saját ügyében. Csak aki nem akarta, az nem ha1-lotla, hogy a fiatalságot eisősorban-a saját vezetői intették\' folylon és nagyon nyomatékosan fegyelemre és minden rendbontás elkerülésére. Ha a fiatalság saját vezetőinek nem itud ejigjedelmesketínij akk^r bon gyan higyjük el néki, hogy alá.- t\'id-ja rendelni önmagát a köz érdekeinek akkor, amikor majd felelős helyen lesz részese a nOm/.eté pités munkájának ?
Másfelől pedig a provaká\'ásiól mindenki turtózkodjék. Elvégre amig az ember csak ember, addig mindig lesznek véleinénykfuönbsé. gek s \'az ebből eredő tömegsze\'.Ke-
délyek fellobbanása esetén sem a hangosan támadóknak, sem a mé^ hangosabban védekezőknek nony szokott százszázalékos igazuk lenni. Afki a hiányzó százalékot — még ha védekezés közben is — hyers erővei és hanggal akarja pótolni, az aztán tu\'ajc\'onitsa részben magának is, ha
gyeplőt tép a szenvedély. •
Hogy Salamonék megérdeinel-tékx a tüntetést ?
ízlés dolga és tempemnuiutumé.
Tény, hogy Salamonék a legrosszabb időt választották turnéink számára. Puskaporos ievegób.n nem szerencsés vállalkozás tü/,zel. játszani.
A vendéglátás magyar törvényei szerint azonban kelkmetlen vendé-
Páris és London njra megsürgette Prágában a nemzetiségi kérdések megoldását
A cseh kormány mégis nemzetiségnek ismeri el a tótokat — Százezeres tömegben vonultak fel a szudéta németek Komotauban — Hodzsa a héten folytatja tanácskozásait az ellenzéki pártokkal
Kon.o:au, jul.\'us .1 Vasárnap több mint 100.000 szudéta német vonult fei. Henlein és a szudéta pártvezetőség előtt. A, szu-dé!a németség történelében ilyen nagyarányú megmozdulásra nvnt volt példa. Henlein beszédéten kijelentette, hogy őket lejgázhal já/k de a bennük élő gondo\'atot nem pusztíthatják el. Nyomást gyakarol-hatnak rájuk, kegyetlenül bánhatnak velük, de a szellemet, az akara-
tot nem törhetik meg soha A lö* meg egetverő lelkesedése volt a válasz Henlein beszédéie.
Lonc!on> julius 1 Az angol és a francia kormány prágai követségeik utján uj előterjesztést lett a cseh kormánynál. Kifogásolja az előterjesztés a nem/e. tlségl kérdések megoldásának lassúságát és sürgeti a megoldás gyorsítását.
A mai nap meglepetése: kozásra a tót
— Hodzsa meghívta tanácsnéppárt vezetőit
Prága, jullus 4 Hodzsa miniszterelnök ina fo. gadta a tót néppárt kiküldölteil. A méghivás politikai körökben feltűnést keltett, mert eddig az volt a cseh "kormány ál\'ásppntja, hogy a tótok nem lartoznak a nemzetiségek közé, így a kormány velük a nem-
zetiségi kérdésben nem kívánt külön tárgyalni. A lót. néppárt veze. tői azt hiszik, hogy Hodzsa most mégis meg akarja kísérelni a tót probléma megoldását -is.
Hodzsa még ezen a héten a többi ellenzéki pártok töredékeinek képviselőit is fogadni fogja.
Gazdasági és politika egyezmények sorozatát vezeti be Anglia a Balkánon
London, julius t I iyeknek célja a háborús veszedelem A Reuter-iroda értesülése szerint csökkentése, tárcaközi bizottság mérlegeli annak lehetőségeit, hogy Ang\'ia megerősítse a balkáni államokkal szemben pénzügyi és ga:dasági kapcsolatait. Anglia megegyezést tervez Görögországgal és Romániával. Remélik, hogy Németjei-szaggal is sikerülni fog kereskedelmi eggyezményt kötni. Az angol kormány politikája a nemzetközi gazdasági nyugtalanság okainak kiküszöbölésére irányul. A gazdasági egyezmények sorát | O). litikal egyezmények köretik, aine-
Az olasz hadseregfőparancsnok Berlinbe érkezett
Berlin, julius I Az anhaltl pályaudvarra ma reggel megérkezett Pariani tábornok, az olasz had-^reg főparancsnokaés vezérkari főnöke, hogy a német had sereg főparancsnokának meghívására megtekintse Berlin és llanuovor katonai intézményeit és Potsdam látnivalóit.
get sem szabad goiombaságg a ("fogadni. A goi ombaságok tehát, amit egy.es túlfűtött temperamentumok okoztak, elmaradhattak volna. Ven-dégjogot élvez-e azonban, aki elég szép pénzt kér azért, amit hoz úw az, amit hoz, selejtes portéka ?
A!z elfogulatlan kritika sení tud sok jót könyvelni Sa\'amonék kabaréja javára. A pesti aszfalt-zsargon •irodalma* Salamonék specialiübrjh _ Rontja ez a műfaj a közízlést, a közerköJcscft; a kávéházi ügynök^ szójánás szörnyszülötteivel méteu lyezi a magyar nyelvet. Mert hát - mondják — kabaré és a kabarér tói csak szórakoztatást, ne\\et!etést vár a közönség. Ez igaz. De az emw litetíek nélkül szórakozni és nevettetni-r.em is lehet? Hiszen akkor legjobb kabaré a »bodárfodós* Móricka és - még pénzbe sem kerül.
Hogy a salamoni humor mennyire elron\'otla etéren az Ízlésekéi, bizonyság rá a péntekesti műsor második fele. Abban nem volt semmi triviális humor. (Igazi irodalmi humora is másodrangú helyaetkomti kum volt, de hát irodalmi értékből az első rész számai sem dicsekedj bet lek többel.) Sokan tehát ugy vélekednek, bogy a szünet utáni rész sovány és sem\'mitérő volt, c?ak Szőke Szakái ért valamit benne.. Pedig hát volt teblx-ii is ,\'eg^\'ábhi annyi vidámság, mint a többibe". Csak az egyszerű, tiszta humor már nem portéka; vas! os^ \'"öhög". tető komikum kell és Salamonék. ennek ragymes\'eiel. A magyar irodalomnak, a magyar szellemnek követelő érdeke, a világnézetektől független kritikának jiedig múlhatatlan köte\'essége, hogy hadat üzenjen a magyar humor-iiodalom és a magyar nyelv ilyenfajta, alacsony rendű ösztönökre számító »müvclé-sének.i
Maga Szőke Szakái kedves, szimpatikus szinósz, akit mindig szívesen látunk a mozivásznon, de — így, egészen közelről, a kabaré-deszkák szűk méretei közt ö somi az, aki a filmen, önmaga ellen, vét ez az aranyos humoru müvés/, mikor leszáll a Jupi>iter.Iá,nípák táv latából az olcsó hatá-OK aprópénz-* termő rögeire. Pedig a közönség ivem Salainonékért, hanem őérte töltötte meg a színházai. Hiszen tavaly például fél há^uk sem volt Salamonéknak és szörnyen leégve azzal távoztak Nagykanizsáról, hogy ide se jönnek többet. (Jobb lett volna, ha \'kitartottak volna ebéH elhatórozásuk mellett!)
AJmi |>edig azt a fiatalembert illeti, aki a történtek gőzében *vi-gyék ezt a mocskos keresztényt-: ki. állást kockáztatott meg, — ezt nem/ kell túlságosan komolyan \\enni. Azt a nekivadult zsidó ifjút a kanizsai zsidók is szerették volna ala-jHtfaii fel| (ofozni és meg Is érdemelte volna. így sem ússza meg szárazon a vakmerő kijelentését/ \' mert ugy tudjuk, hogy vallásgyalá-zás címén eljárás indult ellene. Ebből azokban nem vo,n le senki «Utai
t
ZALAI KÓ2LÖNV
1936, juliui S
lános következtetéseket. Azt a nekihevült fiatalembert keresztény, zsidó egyaránt elitéli és minden magvetésre rá, is szolgált, \'aki. a Magyarországot megalapító és^Teiin-tartó keresztény vallást ilymódon merészeli szájára venni. Meg lehet és meg kell érteni azt a Sok keserű. Péget, ami a zsidóság lelkében nap. jajinkban felgyülemlik. Ez azonban nem jogosit fel közülük egyetlen egyet sem arra, hogy a keresztény vallást gyalázza.
Ugyanekkor tárgyilagosain el kell ismerni azt is, hogy a kanizsai zsidóság fegyelmezetten viseli a maga Sorsát és nem adott alkalmát urra» hogy egy nekihevült ifjonc gyaláz. kodásábó\'Jaz egész ellen kovácsol. Junk vádat. »

Oiyah időket élünk ma, amikor nuhidakét oldalon ki kellene kaj) csolni az indulatokat, ha aulyos problémáitik közepiette legalább valamiennyiiie meg akarjuk közeli, teni a krisztusi igazságot, amelyen a magyai" igazság is alapszik. Ilyen időkben senki sem tesz jó szolgá\'n-tet se t/nnek, se amannak az oldalnak, aki gyujtóanyagot dob a rob. bánásig feszült "levegőbe. Sala-monék országos turnéja i>edig ezt tette és teszi még akkor is, amikor már a vidéki városok egész sorában kellett tapasztamiük nagy lő. megek ellenérzését. Nagykanizsa is szivesebben »mefesi>órt>lta volna magánaké (Salamonék nyelvén) azt az estét, amikor egy-két órai ké\\-tesértékü szórakozás és párszáz pengő vállalkozási haszon kedvéért adtak alkalmat az itt még ma is aránylag békés hangulat megzava-
, Ehnult... Kicsi epizód volt a ma nagy történelmi színjátékában.
Nagykanizsa i>eüig őrizze meg továbbra is higgadtságát és a közélet nyugalmát. Igy könnyebb lesz n megpróbáltatást is elviselnie an. aiak, akire az méretett és könnyebb iész valóban épitő munkát végezniük mindazoknak, akikre ez a kötelesség fokozottan hárul a köröskörül hasadozó magyar hajnalnak még nehéz próbákat hozó óráiban.
A női betegségek gyógykezelésében a termésietes „Ferenc József keserüvizet gyakran alka\'-mazzák, mert reggel éhgyomorra egy pohárral könnyen bevehető, rend-kivül enyhe hashajló hatása pedig gyorsan és minden kellemetlenség nélkül jelentkezik. — Kérdezze meg orvosát.
ID<3
Hűvös
Prognózis: Északnyugati síéi, több helyen zápor, zivatar, hűvösebb Idö. Kedden déllól több napsütés és melegebb Idó.
A Meteorologlal Intéict nagykanizsai megtlgyelöAtloniása Jelenti i
Hőmérséklet tegnap este 9 érakor: + 16.0, ma reggel +16.0. délben + 21.6. Csapadék: 0.0
Jslgiztiss, bogyMpM"
„Sem jobbra, sem balra nem térünk el a keresztény, becsületes magyar nemzeti gondolattól\'1
A Segédhivatali Tisztviselők csoportjának közgyűlése
A Segédhivatali Tisztviselők Orszá-szágos Szévelséjónek nagykanizsai csoportját ugy ismerik országszerte, mint minta-csoportot. Így emlegeti a STOSz hivatalos lapja és igy emlegetik szakmai körök. Hogy a csoi>ort idei közgyűlésén mindössze 15-20 tag fogadta az országos elnökség három kiküldöttjét, ez elkedvetlenítette a STOSz pesti Urait, a jelenvoltakat is. Mi mégis azt mondjuk : — nem ok ez az elmeivel-lenedésre. Kánikula is volt, még pe lig a javából, szombaton délután. Meg ez a kistisztviselő-csoport nem ünnepi öl. kálinak diszével szerezte meg a mintái jelzőt ,hanem a közösségért való munkával és ci utóbbiban "érzi jobban magát s ebben bizonyára továbbra sem lesz hiba.
Budapestről StwCrtetzky József társ. elnök, Szabó Miklós főütkár és Zsol-nay Zoltán tilkár érkezeit meg. Nagykanizsa város vczeiőségénok képviseletében dr. Hegyi Lajos polgármester-helyettes volt jelen, az OTI részéről dr. Béres Lászli kerület-vezető.
A magyar Hiszekegy után dr. Bor-sányi József csoport-elnök üdvözölte a inegjeb-nleket, megemlékezett Szent István jubileumi, évéről és Horthy Miklós kormányzó 70 éves születésnapjáról. .Megnyitójában rámutatott a segédhivatali tisztviselők problémáira, az általános képesítés felemelésére, az OTI tisztviselők előléptetésére és tul. óráira ,hálás elismeréssel szólt Nagykanizsa város vezelőségóröl és képviselőtestületéről, amely u városházi tisztviselők sorsának jobbrafordulását tet\'.e lehe\'.ővé, amikor uj állásokat szer vezett és megtalálta ehhez az anyagi alapot is.
Szabó Miklós országos főtitkár közei egyórás előadásban fejtette ki a cso. cort-vezetéshez szükséges tevékenység ideális alapelveit. Hangsúlyozta, hogy személyi érdekek ki nem elégilése miatt nem szabad hátalforditani a cso|>orlnak ,mert ez gyengíti az összesség erejét. Leszögezte ,hogy a vezetés Nagykanizsán jó kezekben van, minden csoportnak igy kellene fed fognia hivatását. Beszámolt arról, hogy a STOSz napja emelkedőben van, a kormány-fórumok elölt megbecsülést, megértést találnak ós gondoskodási tapasztalnak a kóz]>onti vezetők. A STOSz emlékiratot adott be családvé. delmi indokolással a fizetéseknek 1939, májusig leendő fokozatos visszaállítására, a családi pótlék progresszív felemelésére és 21 évei korig való kitér, jesztésérc, tandij, stb. kedvezmények bevezetésére, az OTBA-reformra szabad orvosválasztás alapján, a kistiszt-
viselői PK-kölcsönök összevonására, meghosszabbítására és kiterjesztéséi®.
Nyerki László felolvasta a csoport évi működéséről szóló titkári jelentést, amely a fcözgyüléí ünneplés,1 köz ben emlékezett meg a város vezetőségének ós a Zalai Közlönynek támogatásáról. A titkár javaslatára a közgyűlés jegyzőkönyvi köszönetet szava-zolt Ozorai Ferenc volt elnöknek, akinek lelkes munkássága ala|>ozla meg az elmúlt esztendő eredményeit.
Horváth Lajos beterjesztette a pénztári jelentést, amely szintén a csoport erősödését mutatja.
Megválasztották ezután a tisztikart. Elnökké egyhangú lelkesedéssel újból dr. Borsányi Józsefet, titkárnak Nyerky Lászlót, jegyzőnek Szcndrői Istvánt, pénztárosnak Jakubecz Istvánt, ellenőrnek Kocsi Dezsőt és Hajnal Károlyt, háznagynak llorválh Károlyt választották meg. l\'j választmányi tagok: Háry József, Kalamár Mátyás, Somlai István, Tóth Géza, Tőke Jenő, Vadl/a Zol\'.án.
Dr. Borsányi székfoglalója után Swerietzky országos társelnök mondott lendületes, lelkesen hazafias és bi/.a. kodó liangu beszédet a STOSz tízéves fennállásával kapcsolatban. Kijelenté le liogy a poliükai áramlatok a STOSz-t nem érintik, azt semmiféle politikai eszmével összefüggésbe hozni nem loliet.
— A mi kistisztviselő osztályunknak — mondta — a nemzet életében elvitathatatlan érdemei vannak, erről az állani vezelő tényezőinek megfeledkezniük nem szabad. Ma is, amikor az ország sok belső bajjal és gazdasági nehézséggel küzd, éi bennünk a keresztényi, becsületes magyar nemzeti gondolat, amelytől nem térünk el semmi körülmények közölt sem jobbra, sem balra.
A közgyűlés dr. Borsányi elnök zárószavaival és a Hiszekegy.gyei ért véget.
Este társasvacsora volt a Kis Rríyül kertjében. Ez már sokkal néjKisebb volt, mint a közgyűlés. Itt dr. Bor. sányi elnök mondta az első felköszöntőt, majd Szpbó Miklós országos főtitkár, P. Czirfusz Yiktorin plébános, Jadubecz István és Stwerletzky országos társelnök mondott felköszöntőt, lelkesen ünnepelte u fehérasztal dr. Krátkv István polgármestert, aki távollétében táviratban üdvözölte A Se. géd hivatali Tisztviselők csoportjának kanizsai ünnepét.
A vacsora vidám liangulatban a késő hajnali órákig tartott.
Hirdessen a Zalai Közlönyben

Hibás a vízvezetéke?
Hívja
Mendlovitsot
Telefon 271.
...

rt) KENDöRhMERENYLET másor dik tetlese, Nyári Lakatos István ci-gáinyfegény a veszprémmegypf Kádária községben tegnap este kéz. nekerült. A1 lövéseket az előbb el--fogott A(jtai-Farkas János adta le. Ma a helyszínen lejátszatták \\eliik a merényletet.
A BRIDZS európai bajnoki versenyén Magyarország lett a bajról^ l) ponttal. Norvégia 7, Hollandia 5, Anglia 8 pon!ot Szerzett.
ABADSZALÓKON Imrédy miniszterelnök kijelentette, hogy a kormány iKiiijtikája keivsztény, nemk aeti és jobboldali, programjának\' sarkalatos tétele a honvédség feji lesztésc és a falu megsegítése. •Máskor is \\oltak nagyótigérők, mondta, akik nem csináltak semmit; Ígérni mi is tudnánk, de ettől ^visszatart minket a felelősség. PiA.gramunM nem Ígéret, hanem terv, amit meg
akarunk és meg is lehet valósitani.« •
BATZ JENŐ honvédelmi miniszternek Adádszalókou a szélsőjobl>oldali Meskó uz egyetlen ellenfele. Vasárnap Bátz Jenő is nagy beszédet mondott kerülelében, hangsúlyozta a honvé 1-ség megerősítésének szükséges voltát uz ország békés fejlő lése érdekeljen.
. r
AZ ABANYVONAT vasárnap volt Nyiicgyházán.
i : •
33 FOK meleg volt vasárnap Debrecenben.
ÍRTAK Antioclúában a franciA-
lőrök katonai egyezményt.

ARGENTÍNA 10 teljes motorosvona-lot rendelt Magyarországon. .«
FÉLMILLIÁRD pengő kölcsönt kapóit Törökország Franciaországtól. •
A .MAGYAR BIRKÓZÓK G : 1-ip ver-a lengyeleket.

AZ EGYESOLT IZZÓ budapesti jele. pén Oesterrcicher Livia tisztvselőnő felbujtott egy szekrényt, hqgy sikkasz tásait leplezze. Letartóztatták. A ^0 éves leány egy férfiismerőse társasá. gában kártyán veszített, ezért sikkasztott körülbelül 300 pengőt.

IIERCZEG Ferenc édesanyja, fia hűvösvölgyi villájában meghalt. •
A PAPA ujabb kéréssel fordult u spanyol felekhez, hogy nyílt városokat ne bombázzanak.

A SEBESOLGSI RREM ^szerzésének Idejét a lkon védelmi miniszter december 31-Jg meghosszabbította.
1938 |ullu« 5.
íalai közlöny,
Kedden megnyílik a Városi Mozgó
A szép és borzalmasan érdekes * Az esztendő két legnagyobb sikere ♦ A legnagyobb magyar siker
SAN FRANCISCO ♦ HOTEL KIKELET
A műsor hosszúsága miatt csak két előadás: délután 5 és este 9 órakor. Az 5 órai előadások filléresek.
Amit az évvégi értesítők elmondanak...
iii. Leánygimnázium
A Notrc Dani® leánygimnázium a kellős szentév jegyében állitolla ász-sze értesítőjét. Vo^etőhelyen Tcrszte. nyák László hittan tr mélységes gon-dolatokbau bő Jiudjariszt\'.u dmü. cikkét találjuk. Az értesítő ismerteti uz intézet rövid múltját, eddigi főigazgatóit és igazgatóit, valamint tanárait, az év közben történt változásokat stb. Az intézet három első osztálya már le. ányginmár.iumi, a ft-Lső öt osztály miig líceum volt az elmúlt tanévben. Most építik ki fokozatosan leánygimnáziummá.
Az intézetnek az elmiH évben 171 növendéke volt, 10-tal kevesebb, mint azelőtt- Valamennyi magyar anyanyelvű, de 36 németül is, 7 franciául is, 3 angolul is, 1—1 pedig olaszul, illetve horvátul is tud. 130 római katolikus, 30 izraelita, 7 református. G evangélikus, egy pedig görögkutolikus. Ix&több növendék élesapja köztisztviselő (24), pap, tanár, tanító (22) és másféle értelmiségi (10). Körei 20 a vasútiak száma, 13 a kiskereskedő, ugyanannyi a kisiparos és 10 a "katonatiszti gyermek.
A szftlők közül csak 130 lakik Nagy. kanizsán, 23 Zalában. 7 Baranyában, 5 Somogyban.
Délelőtlönkint 5 ncgyvenótperccs órában tanítottak, a mulasztott órák számú 9191, igazolatlan óra nem volt
A növendékek ogv része rendkívüli tantárgyakat is tanult. így 90 járt k ír-énekre, 20 külön rajzra, 27 latin nyelvre, 10—10 franciára és gyorsírásra. 7 l>edig német társalgásra.
A növendékek 77 százaléka volt pél-dás magaviseletű (135), 27 növendék jórendü. Az elömenelel szerint már rtkik 17 volt jelesrendü, fii) jórendü és 52 elégséges rendű. 3 növendék egy tárgyból, 1 növendék 2 tárgyból és 2 növendék több tantárgyból bukott. Az inlcrnátusban 27 tanuló lakott,
11a a tanulmányi oiedményt részié-tevebben tanulmányozzuk, kiderül, hogy az összes növendékek értesítő-jében csak nyolc négyes akadt. Három számtanból, 2—2 latinból és németből, 1 ]>e<lig fizikából. A legtöbb elégséges is számumból van (53), majd németből (18), franciából (29), és magyarból (28). Legtöbb jeles természetesen hittanból van (119), ahol akad azonban két elégséges is. Utána történelemből (77) van a legtöbb jeles, inajd külalakból, magyarból. földrajzból, énekbői é> rajzból.
Az inlézet tanári kara 17 tagból állt: négy rendi tagból, egy piarista é< egy világi papból és 11 tanárnőből.
Az intézet nagy súlyt lielyez a növendékek valláserkölcsi é-» hazafius 110. velősére és az e téren tett intézkedések kel bőven ifoglalkozik az értesítő. lJo-számol a szép iskolai ünnepélyekről is, valamint a pécsi és az Eucharisztikus Kongresszus alkalmával a budapesti és kisebb kirándulásokról. Szép munkát végeztek az ifjúsági egyesületek is, így a Mária kongregáció, u Jézusszive Szövetség, a cserkészet, a gyorsírók^ s u Vöröskeieszt. A cserkészet most bontogatja szárnyait az intézetben, u nyáron má,r a Jelentkezett növendékek kiképzésben részesülnek é» szeptemberben, az uj iskolaévben ténylegesen is mégijndiu Nagykanizsán a leány cserkészet.
Beszámol az érlelő & rendkívüli |
tantárgyakról, az érettségi vizsgáintok eredményeiről, valamint bő ismertclést fid a jövő évre vonatkozólag. Kivon*-lot közöl az intézet fegyelmi szabá-
lyaiból is az értesítő, melyek a miniszteri rendelet értelmében — nyáron is ói vényben vannak.
(Az értesítők ismertetését folytaljuk.)
Az Ördög-hegy „huszár sziklája"
mesél a magyar siabadságharc legvéresebb huszár-bravurjáról
Maribor, június közepén (Copyright) Basch Ferenc tanár, a mariborl (muzeum tudós igazgatója nue-sélte el\'nekem az alábbi történetet, a mai gyiar szabadságharc rf^mantikus idejének legmegrázóbb is K-gtia^l-kusabb epizódját.
Mariborban, a Dráva völgyének eblyn a csodála\'os városában csavarogtunk.
Megnéztük a régi várat, amelyet most restaurálnak : Mária l\'erézla korának bűbájosán -szép barokk, lemlékét, felmentünk a Pofcorjére, ahonnan felejthetetlenül szép kilátás nyitik három orszeVg^vi, ittunk a tüzes borból, amelynek venyigéiről már a régi rómaiak szüreteltek és kimentünk a Dráva szigetére — olyan ez, mint a Margitsziget Pos ten -- és hatalmas strandjáról r.e veztftes. Két ágba szakad a Dráva a sziget előtt, .szemben enyhlön emelkedő domtök oldalán szőlők húzódnak el jobbról és balról és itt érik most a híres, dlónugyságu cseresznye. Ha iticgáilunk a Dráva sebes folyásának irányában ós bal felé nézünk : szemben látjuk ördög.hegyet. Ezernyi legenda szól róla. A hegyet keskeny, szinte ösvény szerű ut választja el csak. szigettől és mint egy
fantasztikus, megkövesedett vízesés
szinte be\'eömlik a Dráva medrébe a megszakadt hegyoldal. Kopár, negyven méter mélységű szik"a
Ugy hivják : »husarf>ka.pec.« Majf gyarui : huszár-sziki a... I
Ró\'a mondta el nekem 1 Busch professzo\'" a következőket:
— Pontosan kilencven cszíeJövvI ezelőtt kapta c szikla a nevét. I\'a-» Ián hónapra is most van évfordulója a tragikus eseménynek.
1818 nyarán egy Mantovában, vaqy \\\'eix)iiában állomásozó magyar huszárezred egyik zászlóalja elhatározta, hogy olt hagyja a g;ir-nizonját és hazamegy Magyaior. szágba, hogy magyar lobogó al itt küzdjön a Habsburgok el\'en a magyar haza szabadságáért. hus/á, ix)k lóhá:on, éjjel, felhőkk-I csóko-lódzó havasok és ismeretlen vöi-gyek között érkeztek cl Klagenfurtba Itt útjukat állták, de a huszárok átvágok magjukat a feltartóztatéfj sukra kiküldött osztrák csapalok gyűrűjén és tovább lovagoltak ama gyar határ felé,
Nagykanizsát szerelték volna elérni.
— A maribori •garínizon parancsot ka| ott, hogy a huszárokat fel kell tartóztatni. A szigeten, ahol ma vidáman strandolnak a szép asz. szonyok ~ akkoriban a Felber-c-sa(-lád birtoka \\ol.t a Dráva szigete és szénát termeltek itl ágyuka\'. állítottak fel és a »Vrazsica-pec« — ördög-hegy — környékét katonaság szállta meg. Elzáriák a huszárok útját. Heves harc keletkezett. A, magyar huszárok egy részét lekaszabolták, másik — kisebb — részük fogságba került, nagyobb részük keresztül vágla magát az el\'enség-n és tovább száguldot\'ak a hegyen Szegények : valamennyien vesztük, be rohantak. Nem vették észre a meredek sziklát és
rohantukban belezuhantak a Drávába. Ott vesztek.
— Azó\'a hivja Maribor népe »husarska.|>ec«-nek c sziklát...
A város | olgársága, amely) részben titkon, részien azonban nyíltan a magyar huszárok pártját állt, megsiratta a vitézekéi. A mari. bori assjonyok finom zsebkendőjüket a magyar huszárok vérében Áz-i látták meg és sok évtizeden át
ereklyeként őrizték a véres keszkenőket.
Nekem négy vagy öt évvel ezelőtt hiesélüe GödLLannvoy báró, egy* kori teheráni osztrák-miagyar atta. só, hogy ő láíott még ilyen zsebkendőt. Meg is möndta, hogy hol : a i^aribori Pachna-család — tekintéf lyies maribori p^tüjeiusok voltok} és az egyik Pachna 1818-ban had<. nagya volt a maritori polgárőrségnek — lartott a vitrinjében egy ilyen véi(reI áztatott csipkekjcndől. Szerettem volna ezt a muzeumnak megszerezni, de njár nem tal&Mui sehol. A I arcnak Írott nyomáfTi egyetlen helyen akadtam: pontosan 50 évvel ezelőtt jelent meg Al\'P\'ch Jóh zsefflek egy könyve, a cime : »Die Slovenen im Jahre 18 JS< s e könyv vonal a\'att, mintegy jegyzetül, petit betűkkel szedve, pár mondatban megemlékezik — a bécsi Kriegsmi-nisteriumhoz küldött jelentés alapján — a magyar huszárok tragikus kimenetelű harcáról... A1 hősökróly akik valamennyien életüket adták a szabadságért és akiknek emléke a mi szivünkben is örökkön élni ofg..
Puil Jób
A kánikula megölte egy aratómunkás négyhetes kisleányát
Keszthely, juUus 4 £desaj>ja gondatlanságának lett áldozata Zalaköszvényesen egy 27 nai>os csecsemő. Donnán János községi pásztor — hogy felesége nyugodtabban dolgozhasson a részfölf dön — Teréz nevű kislányát magával vitte a m£zőre. A csecsemő két nap egymásután az apjával volt, harmadik nap azonban megbetegedett és kővetkező nap meghalt. Az orvosi vizsgálat megállapította; hogy a csecsemő arfca hiányosan volt betakarva, a nap ereje II. fokú égési sebeket ejtett riajta s ez okozta a halált. A!z ügyben efjárás indult.
— Teklnt»o meg a Köpetein Bútoráruház állandó butorklálIltáwAt. ízléses és oloió bútorokat kedvező fizetési feltételekkel vásárolhat
Tatárjárás
A1 színészeknek az Idén nem volt szerencséjük az idővel. A G.ül Baba után a Tatárjárás szabadtéri előadását is meghiúsította az eső. A színházban |>edig csak fél ház volt kíváncsi Káimtfn Imre régi, szép, hangulatos o|>enettjére.
A társulat búcsúja is volt qj az pjőadás. A lelkes tapsokban nem is volt hiba. Oltay Baba bárónője ez. úttal is csupa szépség, finomság és elegancia volt. Lelki tartalom van játékában, éneke Is tisztán, szépen csillogtott. Szalma "Sándorról sem mondhatunk ujat. Csak megerősítette az egész évad alatli jóhlrnevét. Mindkettőjüket nagyon a szivébe zárta a közönség és ez meglátszott ta|>sokban is. Aranyos volt Jatzkó Cia kis kadettja. Elevenség, élet; frissesség van ebben a kislányban, ezért lett a közönség kedvence. Nagyon jó volt Gellért Vilmos öreg szolgája. Kedves volt Ujvárossyi Kató is. Körössy Zoli az állóhelynek1 játszott és onnét kai/ta a tapsokat. Jó figurát adott Szákács Árpád a tábornok, Késmárky az intéző sze. iie|>ébefn. Oroszlán, Mtfrai, Bfrk^ Kertész, \'Combú 1 ós Csontos osíloz. lak még a sikerben. Kivette a részét tapsokból Bakonyi ödön vezetésé, vei a zenekar is, amely sikeresen kellette életre a szép Kálmán-melódiákat.
Lelkes, meleg tapsokkal búcsúzott Kanizsa a társulattól, mintha sajt-nálná, hogy vége a szezonnak és elmennek a színészek.
— Naptári Jullus 4. kedd. ttom. kat. Zakarl Antal. Protestáns Eneae. Izrael. Tham. hó 6. 1
Gyógyszertári éjjeli wolgálat e hó 15-lg a Merkly-Belus gyógyszertár és a klakanlzaai gyógyszertár.
SALAI KOZLOMt
Magyarország nyerte a velencei kard csapatbajnokságot
Yclenco, julius 4 A Velenrélien folytatott olasz—magyar kardvlvó bajnoki inérkór&sek során a csapatversenyt Magyarország nyerte mog Jobb ttisaránnyaL IjCgjobb voll llajczy, aki veretlenül fojezte bc a küzdelmet.
Felhívás motoros repülőkiképzésre való jelentkezésre
» A Yasviímiegyei Cser
készfőtltkáiság Sptiit repülő Osztálya felhívja mindazokat az érettségizett, vnyy .iz zal egyenjogú végzettséggel ttmTel-,kczö 18 22 é\\es magyar \'állampolgárokat, ak k motoros repülőkiképzésben óhajtanuk részesülni, h >gy julius hó 10-lg fcznnélyescn v itjy\' Írásban jelentkczicnek az egyesület fötltkiírámil (Auer Gyu\'a falitkár, Szombathely, Hollán Ernő itc.i 12. I. Hivatalos óra : hétfőn, szerdán, pénteken 2--6-lg. Lcvélic izonntl válaszolunk.)
Középeurópai Kupa eredmények
Ferencváros Zslíenkc S :0 (1:0) \'Raptd—Ujjiest J :0 (0 :0) I Meg-lc|>ctés t
í Juvelltus Hungária 6:1 (1:0) Kispest AímbroSiaua t. l (0:1) Milán "RijKMisia 3:1 (2:1) IIASK—Kladtto 2:1 (1:0)
Amatőr döntők eredményei
MAVAG ZsSF. 3 :2 (0 :0) RTE-Dobroocni VSE 3 :2 (1:0) SSE -DVAC 1:0 (0:0) MAfC-TeUtMnyál SC 2 :2 (I :1)
Egy csapatunk megy tovább
A középeurópakupa küzdelmit-lr lián, ahol a 16-os mezönylen eddig I csapatunk küzdőt!, csak a Fe-ijeneváros luc\'olt továbbjul ni. Hungárián már nem is csodálkozunk, dc Uj|>cslc\'t igazán sajnáljuk, hogy iv.-ni ment nekik vasárnap a játék. A KiSjicM sorsa előtvlátható \\olt, ámbár az első kupassercpléeéért csak dicséretet érdemel a lelkes kis|iesti gárda. Most csak n Ferojtc-városon van a sor (mint eddig leg. többször), hogy kiköszörülje n •csorbát. és fcejusroü a döntőkig és esetleg... hát Istenem, a kupa újra Itt maradhat Magyarországon
Idősebb embereknél, kiknek székletéte rendellenes és fájdalmas, soksror már nfpl 3—4 ev\'-kanál lcm*sze\'es .Ferenc József"
keserűvíz Is meghoz a a megfelelő bélklürüléit és a kielégllö snyagcie-rét s Ify lilenös megkönnyebbüléil idéz elő Kéideize meg orvosál.
sjHaAÜaMUaíiu, uátfyéf* is ftafi tan i UcucboH dada .. .*
Hli tnind&tt „UiAdcbicU" a Uohvmoí házfalakon, attakokban U uiUaHywzloftoUóH ?
lía az embernek ügyes-bajos dt\'lga ükad a város külső jXJrifóriÁÍn és van ideje meg kelve ahhoz, hogy egyik-másik hirdetőtáblára, vagy ablakba kilett íehér céJulára egy pillantást vessen, sokszor mosoh\'ra, vagy gon-dolkozásra késztető dolgokat olvashat.
Mert nálunk is mindent reklámozni kell, ha nem is ugy, mint Amerika nagy mclropolisaiBan, vagy az olyan országokban, ahol ennek módja már vérévé vált a kereskedelemnek és az iparnak, de annyira mégis kell, hogy a ickláinok kezdetiébe* formájukban is fclltivják magukra a figyelmet. Elintik vél eleget tenni, aki az ablakba, vagy villanyoszlopra kiragaszt egy cédulát,\' megiiva benne kózclnl valóit.
Ha sorrendet kellői? tartani a kitett célulák tömkelegében, ugy az el\'ő helyen a Magyar-ulea jön számításba, ahol •majdnem min ién harmadik kapun, vagy ab}akb\'.n lürdetnek valamit.
Egy ablakban elfakult célul i hivja fel a figyelmet, liogv
„EZEN HÁZBAN
EQY KECSKE ASZTAL ELADÓ."
A .cédula már régóta kint van, mert ugylátszik, az arra lialadók nem tudták rróá e Idig megállap\'tani, hogy vájjon egy kciske, vagy asztul vagy kecskelábú qMlalx\' az, amit kínálnak.
Ugyancsak a Magyar utcában az egyik kapun egy cédula a következő-ket hirdeti;
.VISELT RUHÁKAT VESZEK ÉS^ ELADOK. TETSZÉSSZERINTl PRÓBA, KÖNNYŰ MEQEGYEZÉS."
Itt az e^ész üzleti elv rajta var, a .«é lulán ó> a 1>cjövők már előre bizto-hittatnak arn\'-l, lio.ty próbálni is lehet és\'"telje Cn biztos a megyegyezés.
Azután van eg< ház, amelynek fel)t?r fala egész levélváltások szintére. Van-nak randevút kérő sorok és az ezekie adott válaszok, vannak különböző uta. sitások, mint a követke. ő:
„GYURI VÁRJON ESTE HÉTIO A HEGYEN. HA ADDIG NEM JÖTTEM, orrnoN LESZEK."
Gyuri el is olvasta e/.t a figyelmeztetést, mert a fenti szöveg alí oda van irva:
.IGEN."
Azután ott van a házon Petőfi talpra magyarjának kezdősora aláírva Írójának névbetüivel, aki kisajátította magának ennek a versnek szer/ősé-bét ,mert azt írta alí :
„IRTA V. J."
Ezenn a falon mindent megtalálni, ahol egy kis szabad hely van, még azt is egy szerény táblácska hirdeti, hogy
.A FAL BEFIRKALASA TILOS."
Az ie.vő lemossa a régi Írásokat ó> a közszük éjlet ráteszi az ujakat. Valóságos nyilvános lűrdetö há\'. ez a fehér fal, amelynek sarkába csak véletlenül kerüllietett « firkálást tiltó táblácska.
Most már elkerült az utcáról, de sokáig kint volt egy derék és takarékos csizmadiamester táblája, amelyen a következő szöveg állott:
„HORVÁT MI CSIZMAZIA ME."
Nagyon takarékoskodott a élőkkel a hirdetője, mert ahogy a festő elkezdte az irást és nem jött ki a név, nem irták azt mégegyszer szűkebbre, hanem megmaradt eredeti formájában — róvidilve,
Régóta nem jártam arra és igy hcni \' tudom, hogy kint van-e még az a cédula a Zrínyi Miklós utcában, áltól egy-yJWakban u következő szöveg állott:
„ITT NAPONTA FRI8S HÁZI KOSZT LEHET KAPNI."
Egy kis iráslüba csúszott a dologba, de ez nem lehetett akadálya a koszt frlsseségének és jóságának.
De ezzel még nem merült ki városunk reklám-ötletessége, mert találunk irá.sokat, ámenekben már fel is csillan a lieklám igazi szikrájának szellc. me« és már sejteti, Ito,^ a helyes irány megvan már, csak bele kell jónilli a kerékvágásba.
.PATIKA HELYETT VEGYEN HÁZINYULAT."
hirdeti égvik villanyoszlopon egy cédula, amelyen rajta van a piitikapótló nyulak cime is.
Es hog>\' valami használ lássák a villanyoszlopon lévő még kis üres\' helynek, a nyulas cé lula alatt a következő szöveg lUvja fel magára a figyelmet:
„JOSASSZ0NY BELENÉZ A MÚLTBA ÉS MEGKERÜLI A JÖVŐT"
Persze ez alatt is ott van a cim, ahol belcné nek a múltba és kerülgetik a jövőt.
A villanyoszlopok külőn\'ísen a külső városrészekben, jó hirdelőalkalmatos-s/jjok, mert nyári estéken takarékosság szempontjából az utcai oszlopok lámpái alatt olvassa a környék a közösen megvett újságol és a várakozók lui máskép nem, de unalomból kívülről is megtanulják az oszlopra .kitett* hirdetéseket.
ívs végül álljon itt egy Pelőfi-utcai hirdetés szövege, amel^v lehet tréfa is, inert bajosan hihelő el hogy valaki ennyire meglévcsztő szóveget tegyen ki az ablakába.
„MARHASÚHAJTÜ VARÓOÉP ÉS
PAP LAN E HÁZBAN ELADÓ."
llt azután gondolkodlratik a vevő, hogv marha, sóhaj, vagy marh\'asó és liajlü, varrógén, vagy várógép és paplan, vagy külön pap fcs külf-n ían wlna-e eladó.
Elvégre az is a reklámhoz tartozik, ha valaki félóráig töpreng azon, hogy mit is akar a lürdetés, de ha már ilyen sokáig gondolkodik az ember, Okkor a reklám (el is érte (ólját, mert hiszen nem akar mást, minthogy az emberek felfigyeljenek rá és hosszabb ideig el ne felejtsék.
tórán/
ÉJ
löbbc
a ZALAI KÖZLŐIT,
ha bejelenti nyaraló cimét. A kiadóhivatal portómentesen küldi utána bármely \'belföldi nyaralóhelyre.
1938, julius 5
MlÖfftt-VÓMÍ \'amaaJtom. c
vJAa mm
doCgaM■
IV PROHASZKA OTTOKÁR U8 VI TE PÉ Z-KORUT Q."
\'I0CKR t Hiú MA KERJC
GYXB BUDAPEST, XI. IEHKE UT 117.
mim
A vészkerület rendszere nem vált be
a száj-
ót körömfáját elleni küzdelemben
Az Alsódunántuli Mezőgazdasági Kamara a száj (6s kövömfájás és az ellene foganatosított törvényes rendelkezések gyakorlati eredményeit élénk fi-gyelcmmel kisérle é< leszűrt tapasztalatai alapján felterjesztéssel fordult a földmüveiésüg>\'l minlszlerliez. Leszögezi a Kamara feiierjesztésöíen, lK>gy az u. n. vészkerüleli rendszer a gyakorlatban nem vált be, miután meg. bénilotla a/, állatforgalmat, ezenkívül — ui|)ílsztolatok szerint — a fertőzött gólhoz közel fekvő községekben a ízáj és körömfájás roliámosan terjed az állategészségügyi rendelkezések legszigorúbb vógrelwjtása ellenére is. K/x-n-kívül a szorgos munkaidőben a férfi munkaerő tekintélyes részét vonja el a mezőgazdasági munkálatoktói: az az intézkedés, ltogy a vészkerülethcz tar. loz<), dc még nem fertőzött községekben is őröket kelt kiállitani. Sokkal célszerűbbnek látszom nx egye* fertőzött községek szigorú ellenőrzés alá helyezése ói C\'.zel kapcsolatosan a bejelentési kötelezelpé^ szigorú me^kö-\\-etelése.
Kéri még a Kamara felterjesztésében, hogy a bekövetkezett fftrdőidény-le való tekintettel legye különös gondoskodása tárgyává a miniszter a Balaton környéki községeknek a járvány-veszéllyel kapcsolatos legszigorúbb ellenőrzését, lwgy a fürdőző közönségnek tejjel ós hússal való akadálytalan ellátása lehetővé váljon.
A .Kamara a fenti égetően sürgős kértíóvekben a földmüvelésügj\'i miniszter sürgős intózkeJését egyidojü-kg táviratban is kérte.
A szilva értékeiitése aszalás utján
Ha a szilvatermés bőséges, az ára rendszerint igen alacsony, ugy hogy néha mé{ a iszedós iés Szállítási költséget is alig fedezi. Máskéj) alakul azonban a luelyzet, ha a szilvát megaszaljuk. Ezáltal a termés egy részét lelvonjuk a piactól ós a jó aszaltszilvá-nak korlátlan im\'nnyisógben mindig jó ára van. Célszerű tehát, hogy a termesztők egyúttal — még közepes termés esetén is — aszalással is foglal, kozzanak. Igen célszerű olcsó és jó aszalót épitliel magának min len termesztő aszerint a — a. rajzokkal és fényké|>ekkel is ellátott — leirás szerint, amit a földművelésügyi minisztérium kertészti osztálya minden ér-de kell nek egyszerű levelezőlapra dij-tulunut mcgkülil. A Iciríubun uí a%»u-lás menete is ismertetve van. A levelezőlapon közölni kelt, hogy hány darab, milyen korú szilva fának körülbelül mekkora térméséről van szó.
A földművelésügyi minisztérium a szilvaaszalást népszerűsíteni akarja. Ezért ilyen egyszerű aszalók építéséic indokolt c-setekben mérsékelt építési segélyt is hajlandó nyújtani. A segély elnyerésének feltétele, sőt a kérvény űrlap is a leiráslioz mellékelve lesz.
tasa. fuiiui s

— (Uj dunántuli főigazgató)
Serédi Jusztinián biboros her.-eg-prímás Berkes Ottó keszthelyi pro. montrci kanonokot julius t i hatállyal katolikus középiskolai főigazgatóvá nevezte ki és egyben megbi/.ln a dunántuli katolikus középiskolai kerület vezetésével. Itt emiitjük meg, hogy viléz gróf Teleki Róla főispán szombaton a !ta át Berkes Oltónak a kormányzó kitüntetését, a magyar érdemrend középkeresztjét, amely alkalommal Keszthely nu\'lejen ünnepelt • a főigazgatót.
— (Kinevezések)
I)r. Sárosdi Jenő oki állatorvost a miniszter orvosgyakornokká ncve/te ki és a nagykanizsai járási é; városi íl lalorvos mellé reiv.lelte Nagykanizsá-ra. — Sólyom Kálmán nagykanizsai likost az igazságügyminiszter fogház-gondnokká ne\\-ezte ki.
— (A kiskanizsai bucsu)
Vasárnap tartotta meg Kiskanizs.i templomának\' vS Iszentje, a Sarlós Bol-dogasszony ünnepét. Ebből a/, alka. lomból ünnepélyes szentmise volt, a hol P, Czirfusz Viktorin plébános mondott l>eszó:Iet a kiskantzsaíakhoz. A szentmisén a Kiskanizsai Egyházi Vegyeskor szerej>elt közmegelégedésre, a fiatal Lenz karnagy ügyes vezetékével. Délután szokásos bucsui ünne-\' pély volt, melyre a városból is öz"n flott a nép s ahol \'Kiskanizsa fiatalság" is megtalálta a szórakozását. EzévI kiskanizsai bucsu mindenféle rendzavarás nélkül folyt le.
(A Szanatórium Egyesület)
nagykanizsai tüdöl>etcggondozó in-tézete junius lióban 80 l>eteget kezelt ingvenrendelései keretében. Ezek közt 27 volt az ujonhon jelentkező. fiv e\'e. jétőt 1005 a kezelések száma. Junius-ban 22 rönlgen-vizsgál\'itot és 9 laboratóriumi vizsgálatot végeztek az intézetben. A Ivi folyamán 20 k\'grászo-rullabb l>eteg közt 780 liter tejet osztottak ki.
— (Forró zsírba esett)
Csopakon özv. Tóth Istvánné zsírt sütött és a forró zsinal lelt e.lényt a földre tette. Közben dolga akudt az udvaron, mialatt 3 éves Miklós fittes-fiája a forró zsírba esett. A gyermekei válságos állapotban szállították a kórházba.
— (Halálos fejesugrás)
ösz Lajos 25 éves mar-t rali szabósebéri Magyaró. • ^ vár közeléljcn fürödni
flj^r ment a halasiéba. Fürdé-
/ j. sét fejesugrással kezdte «LV7lQf és nem is jött t">bbet a felszínre. A tó fenekén ltflegabalyodott a lúnárba és igy Tu*-ludt l>ele. A szerencsétlen fiatalember családja egyetlen támasza volt, mert a tavasszal temették el é lesapját.
— A Nyugat
juliusi számának ólén Illyés Gyula naplóját közli a magyar sors legégetőbb problémáiról. Szegi Pál tanulmánya Erdélyi József költészetéről, Tóth Árpád kiadatlan levelei, Schöpf. lin Aladár cikke Laczkó Géza ó> Kosztolányi DezsŐné életregényeiről, Halász Gál>or ci,kke Szabó Lőrincről, Turóczi-Trosller József tanulmánya (Magyar irodalom Európa előli), Kassák I.ajos novellája, Török Sophie, I üst Milán, I-enyő László, Jékely Zoltán és Vass István versei egészilik ki a szám tartalmát. A Figyelő és Or. \'járat rovatokban irodalmi, színházi, zenei és képzőművészeti kérdésekről találunk beszámolókat.
„Doliotajiiö* dolmzta!"
HAUAI rmuok*
Antal István Kadarkuton kijelentette, hogy pénz nélkül nem lehet földbirtokpolitikát csinálni
Kadarkút, julius 1 Antal Islván, államtitkár is felszólalt Csicseri Bónav István kadarkuti l>eszáinol\'»ján. Ismcrlcile a kormány jövő terveit és a föl Iblrtok-polltika alapelveit. Az összeférhetetlenségi ja-vashlról megállapitotta, lmgy az biztosítja a magyar törvényhozás tagjai-nak aynagi és erköi si függetlenségét. A földbirtokpolitikáról szólva kifejtet-
| le, hogy azt tervszerűen a telepítési l>olilikávaI lehet és kell megvalósítani és főként reális pénzügyi alátámasztással. Pénz nélkül nem lehet e.mek a nagy feladóinak a megoldását elérni, mert enélküi többet ártana, mint használna. A mezőgazdasági munkásrétegek szo iális problénáinak gon-do.\'.ását a legsürgősebb kormányzati feladatként jelölte meg.
A város adott elutazási segélyt a színtársulatnak
Elmaradt az egerszegi szezon, Mohácsra utazott a társulat
Végetért a kanizsai színházi szezon. A társulat lagjal hétfőn reggel már el is ulaztak Mohácsra, ahol holnap már megkezdik többhetes vendégjátékukat. A lervbevett za\'a-egerszegi vendégjáték elmaradt, mert a consoreium nem látta biztosítva Eger-szegen a legelemibb feltételeket sem. i Al kanizsai szezonra anyagiakban nem lehet panasz. Bár ei színészed nagyobb támogatást is magérdemel--tek volna, a látogatottság nagyabb volt, mint előző években. Az utofeó hetekbon azonban mégis kcvcsobU
volt a bevétel, mint kelleti vo\'na és ennek oka i\\ szabadtéri játékokkal kapcsolatos rossz időisvólt. AkölU-sógek megvoltak, a bevétel azonban elmaradt. A társulat igy a vái"osho? torktult segítségért és utikölls,é«eí kért az elutazáshoz. Kérték továbbá az elmúlt három évről felgyülemlett villany és izzólámpa adósságok törlését A VBros a színészek kérését teljesítette és 100 j>engő uli-költséget utalt ki számukra, továbbá elengedte, {az 1935., 36. és 37 évekről íennmaradt 857.70 |>cngönyl tartozást is."
Leesett egy Batthyány-utcai villámsujtott fáról — meghalt
Megdöbbentő halálos szortencséth Lenség történt a Batthyány utca 22. számú házban. A inultheti vihar alkalmával a villám bejevágott az egyik ittlévö hatalmas diófába és annak egyik nagy ágát leszakította. A tulajdonos le akarta fűrészeltetni a letört ágat és a munkával Horváth János szegény napszámosembert bizta meg. A éves öregem-
ber, bár figyelmeztették, felmászott a fáiyi és a magasban fűrészelni kezdte maga alatt az ágat. Közben megázédűlhetett, mert "fejjel lefelé az udvarra zuhant és ott azonnal holtan terült el. Megállapították, hogy nyakcsigolyatörést szenvedett. Az ügyészség a temetési engedélyt kiadta.
Mindenki jól jár,
pengőért vesz nagykanizsai katolikus kulturház-sorsjegyet
CfcSJDiíésjjOÍ
cxifiamczibM szófxikozhalik
— A Tükör juliusi száma
A magyar szellemtörténet ét mai irodai ni, művészeti é; tudományos éle lünk között létesit kapcsolatokat, olvasóközönségének egyre fokozódó érdeklő lésétől -kisérve, ez a tartalmi gazdagságában ós válaszlékosságában egy. aránt kjvál) szép folyóirat. A Tükör helyesen ismerte fel és komoly felkészültséggel tölti be hivatását: széleskörű tájékoztatással szolgál a müveit olvasónak nemzetünk széllé ni éleié ől. A juliusi számban Katona Jenő Eger elmúlt századairól, Trócsányi Zoltán a régi magyar könyvek ma is időszerű tanításairól, Szabó Zoltán donstantiuá-]>olyi benyomásairól, Farkas Zoltán a magyar biedermeierről ir. Schőpfün Aladár Vajda ur«-ról, a magyar Parnasszus zord életű lakójáról monÍja el órdekes emlékeit. Iliéi Endre egy plágium-vád törlénelének keretében\' Bajza József ós Bérezy Károly irói arcképét rajzolja meg.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután kedden egéaz nap nőknek.)
— BatorklálUtáaunküt tekintse meg minden vétel kényszer nélkül. Kopsteln bútoráruház.
tojj tiigutor
Klsenev érseke vád alatt
Bukarest, julius 1 Kisenev ortodox érsekét Gidert. vád alá helyezték hivatali hatalommal v-\'ló visszaélő* ós liivalalos pénzek elsí-kasztása miatt. A vizsgálat már két esztendeje folyt az érsek ellen.
Meghalt Susanne Langlen
Páris, jul\'us 1 Susanne Langlen, n világhírű ten-niszbajnoknő \' ma reggel vészes vérszegénység következtében meghalt.
Almamoly, szőlőmoly, pókhálós hernyók
• ellen
Arzola ?agj Darsln,
Varasodás és llsztharmat
ellen
Sulfarol, Amonil vagy Solbir.
Kombinált permelczCszerek:
Nosprasen fagy Tntokll Rózsafák
levéllelvei ellen PROHIKOL
Védőszerek beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmi
szerek, gép kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Bumm —.
inkl a helyt kereskedőknél I IparoaoknAl azorezze bel
EAUA1 KOZLÖNH
1938. lulllil 5.
APRÓHIRDETÉSEK
10 tiúlg 60 (liléi, mlnd.n lovlbbl mó 1 fillér.
Állás
■•pblihald mindenest keresek. — Klrály-utca 18. \'
FBini tudó mindenest szonnsl lelve szék. Deutzchné, Király utca 36. •
Egy héHgjfodréaa segéd (elvétetik. Ctm a kiadóban.
Fiatal kalápdnS egész napra aíonnal (elvétetik. Magyar-n. V •
- MiadanaaföaélnSnek, önállónak, ajánlkozom helyben vagy v dékre, esetleg belátni. Petőd- nt 24. Kováca. 1885
Tanono lelvéletlk Vékássy Testvérek órás, ékszerész, látszerész, vésnök ülteiében. •
Férfiszabó tanoncot (elveszek. Fő ut 8., I. emelet •
AD as-vétel
KarékpArak kedvezd részletre legolcsóbban kaphatók Vajtfa vaakerea-kadéakaat. 1424
Egyik legszebb villa Balatonberényben 6 szobával olcsón eladó kedvező fizetési leltételekkel. Idei szezonra Is beköttózhetö. Felvilágosítást Hitelbank Marcalt ad. 1838
Hasznát |ó daaakakarlMa folyó-
méterenklnt eladó. Klslalndl u. 28 •
Kla modern varrdgépat megvé-
talra keresek. Csengery-ut 49. •
Németországból Importált\' FrUheste aller Irtthen apertSvaket eladok. Mint leg-kcralbb fa|ta. lellétlenul egyedülálló, |ól értékesíthető, rövidesen meghódlt|a a piacot. Dr Rálz. 1886
lakAs-Ozlethelyiséo
Egyeaoka konyhás udvari lakás stepl I re kiadó. Csengery-ut 79. •
bútorozott szoba
KaiAakeJératu elegánsan butoiozolí ulsal szoba kiadó. Labor, Csengery-ut 22Í*
KÜLÖNFÉLE
Mielőtt bármilyen Ovegeamuakat kiadna. kér|en afánlalot Stern üvegeilő\', Fő-ut 2.__1797
Sikerrel pótalaagáatat Iváncslcs — Kossuth-tér 22. 1870
Daktar kiváló eredménnyel lanll né-metet, franciát. József (őherceg-ut 71/6. •
Mindennapi leveleséiből összegyűjtött bélyeget, régi vagy u] lömegekel, ma-gyan és kUllöidlt, (eloszlatott gyü|lemé-nyeket bármikor megvételre keresek. — Barbarlts La|os, > Zalai Közlöny I. szerkesztője. Érdeklődni lehel telelőn 78. sz. vsgy személyesen mlndennsp d. u. 6-7 óra közölt.
■fakkassd* lordltás, jsvllás, mOstop. poláa. Üveg, porcellán ragasztás Erzsébet-tér 4., második udvar I. em. •
Férfi ruhavásznak
szintartó minőségben Schiltz-nn.
Kiadja a laptulajdonoa Közgazdasági Részvénytársaság Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78 -fin
.MozíaMu MmM"
Alulírottak mély fájdalommal jr lenijük, hogy szeretelt drága jó édesapánk, apósunk, nagy.ipánk, illetve rokonunk
HAÁR GYÖRGY
nyűg. MAw. asiűaaakl eegédtiaat
folyó évi július hó 3-án, éleiének 66 ik évében rövid szenvedés és a luloltak szentségének állatos felvétele ulán, Budapesten, visszaadta jóságos lelkét Teremtőjének.
Drága halottunkat hazaszállítjuk és folyó hó 6-án, szerdin d u. \'/>6 órakor fogjuk a róm. katii. temető halottasházából örök nyugvóhelyére kisérni..
Az engesztelő szenlmise-áldozat a megboldogult telkiüdvéért folyó hó 6-án d. e. 9 órakor fog a szentferencrendiek plébánia-lemplomában a Mindenhalónak bemutat\'atni. Nagykanizsa, 1938. julius 4,
A Te Jó lelked mindig közöttünk éli
Kaár Margit (érj. Gáspár Jézsstné, Gizella (érj. Maakovlla latvánné, P. Soy mos Rezső fercncrendi átdozópap, gyermekei. Mankovits István és Qáspár József, vől. Mankovits Gabriella, Nagy lózaef és Tlhaaár, unokái és a gyászoló rokonság.
Szenzációs
a legmodernebb fazonok- és legpompásabb színekben
legolcsóbban Brónyai Divatház
Horthy Ilklóí-nt 1. sz.
FIGYELED I Csak elsórango mlnó.í-gel tartok « minden darabért garanciát vállalok.
Mainárak figyelmébe I
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapunk nyomdájában.
Fontos közlemény
az Anio Syphon tulajdonosokhoz?
Díjtalanul megjavítom, rendbe-hozom Autó Syphon készülékét
azoknak, akik a szénsavcserét nálam eszközlik.
Szabó Antal sporttizlete,
az Autó Syphon körzeti egyedárusltója.
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podmnniczky-utoa 8.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konfortlal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján veheti Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
A nagykanizsai klr. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóaál.
6575/1938. Ik. szám.
Árverési hirdetmény és árverési feltételek.
Földei! Oyörgy éa neje Oarzó Julianna nagykanizsai lakosoknak végrehajtási árvetés joghatályával bíró önkéntes árVeréa elrendelése Iránt Indított Ügyében a leiek-könyvi hslóság sz 18811IX t.-c. 204 éa 205. §§ al értelmében a végrehajtási árverés Nsgyksnlzsa m. városbsn fekvő a a nsgyksnlzsai 12185. saljkvben 8356/5. a. hrsz. alatt loglall ház Ingatlanra 1200 P kikiáltási árban elrendelte.
A telekkönyvi hatóság az árverésnek a telekkönyvi halóság hlvataloa helyiségében (Törvényház, földszint, 8. ajtó) meglartá-sára 1938. évi Julius hó 25. napjának d. e. 9 óráját tűzi kl és az áryetiil feltételeket az 1881: LX. t.-c. 150. §-• alapján megállapítja.
Az árverési leltételek a hivatalos órák alatt a telekkönyvi hatóságnál (Törvényház, fszt., 1. sjtó) és Nsgyksntsaa m. város polgármesterénél tekinthetők meg. (1881 : LX. t.-c. 147. §. gj pont.)
A telekkönyvi hatóság elrendeli, hogv a telekkönyvi Iroda as árverés elrendelését a nagykanizsai 12182. sztjkvben jegyezze hl.
A telekkönyvi hslóság e hirdetmény egy példányéi kifüggesztés, egy példányát pedig az árverési feltétetek megtekinthesse végett Nsgyksnfzss m. város polgármesterének, továbbá egy-egy példányát szabályszerű közzététel végett. Szcpelnek, Palin, Sormás köziégek elóljáróságilnak megküldi, végül az árverési hirdetmény törvényszerű klvonstát a Zalai Közlöny című helyi lapban egyszeri közzététel végett a végrehajtató képviselőjének kiadja. <1!8I:LX. t.-c. 152 {.; 1908 : XCt 23. §.)
Az árverési leltélelek s következők:
1. Az árverés alá eső Ingatlant a kiklái-lát! ár leiénél alacsonyabb áron eladni nem lehel. (1908: XLI. Le. 26. §.)
2 Az árveielnl szándékozók kötelesek bá-nstpénzlll a kikiáltási ár 100/o-át készpénzben, vagy az 1911:1. t.-c. 127. §-ában meghstsrozott árfolyammal számítolt óvadékképes étlékpaplrosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges blról letétbe helyezéséről kiállítóit letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881: LX. t e. 147., 150., 170. §§; 1908: XLI t.-c. 21. §)
3 Az. aki az Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet lett, ha többel senki sem Igét köteles nyomban a kikiáltási ár százaiéin szerint megállapított bánatpénzt sz általa Ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908: XL. l.-c. 25 §.)
Nagykanizsa, 1938. évi Jun. hó 21-én. Dr. Bentzlk sk. klr. lárásblró.
A kiadmány hlleléUl: Járányt s. k
1S66 Madú.
hogy Üzletét és árucikkeit eladásra kínálja. De
^^fiMtt
eljut és a hirdetései utján naponta ajánlja az ön üzletét 30.000 embernek/
Nzomatolt a l«)tiiJni4onoá üiizgajdn 4gl Mázvánjlímuíí kaiijrnyomdijibin Nagykanizsán, Feleli* Ozlltrcztíá Ulti Károly,"
78a Évfolyam 149. BZám.
NagykanUaa, 1688. julius 6 szerda
Ara 12 flll
ZALAI KÖZLÖNY

H UbdöWraUli PM i. tüm.
ITIKAJ NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlta Lajoa
Klóllitté»i án: egr hón 1 DM ró 40 UH Surkeulfeéfl U kladóhlreUU tddom 7S. ■


CSALÁDI BÉRT ad sokgyermekes munkásaiiiak a Dun&gőzhajózási Rész-vénytársaság.
MEGSZÖKÖTT a harlai fegyházból Bene János 12 évre elitélt szolnoki rablógyilkos. A gyálpnszlai vasúti állomáson elfogták.
A SEBESÜLÉSI érem utólagos megszerzésének liatáridejét 1938. december 31-ig meghosszabbították.
EGY HAVI FIZETÉSÉT "ajánlotta fel Csanád megye tisztikara á magyar hadsereg fejlesztésére.
KÉNYSZERLESZÁLLÁST vógzeit egy sportrepülőgép Pestszenlerzsébt\'t határában. Pippenbader József pilóta súlyosan megsebosült.
11 ÉVE irta Rothermoere lord ehő reviziós cikkét. Ez alkalomból meleg-hangú ós biztató levelet irt Herczeg Ferenchez.
ALTATÓVAL megmérgezte magát a Palace penzióban özv. Mardos Bólá-" né, egy 6 óv elölt tönkrement kereskedő özvegye. Állapota súlyos.
VARSÓBA repíllt ma reggel Bárczy István miniszterebiőkségi államtitkár, alwl a magyar bizottsággal 5 napig tartózkodik a Budapest—varsói légi-járat meguyitása alkalmával.
TITKOS tanácsossá nevezte ki n kormányzó báró A^or Gábor rx-mlkívüli követet és meghatalmazott minisztert.
A VILÁG VÉGE 1939-ben lesz, állapította meg W. Meissner frankfurti csillagász. A svábhegyi csillagvizsgáló igazgatója a jóslatot komolytalannak minősítette.
SALAMON Béla póisi előadásának megzavarása miatt őrizetbe vélték s most egészségsértés büntette címén le. tartóztatták Nagy György 24 éves medikust, aki mérgező Tolyadókkul telt üreget dobott el u nézőtéren.
KARLOVSZKY Bertalan, az április, ban elhunyt magyar festőművész, minden vagyonát Kiss Ilona nevű 20 éves modelljére hagyta.
JÉGESŐ pusztított tegnap Mohácson. Bácsnicgyóben, Zombor környékén.
SZ1VENSZURTA magát Budán u Naphegyen Siklóssy János postacllen őr. Tegnap a kórházban meghalt.
Két RENDŐRT elgázolt egy autóbusz Budapesten, az Erzsébet körúton. Súlyosan megsebesüllek. A soflöit Őrizetbe vetlek.
HÉT ÉVRE meghosszabbítottá^ n Magyar Szavatossági Rauk működését.
70.8 MILLIÓ pengővel emelkedett Június utolsó hetében a bankjegyforgalom.
A TRANSDANUBUA a tőzsdetagok sorából való törlését kérte,
Nem harcol t6bb olasz 8nkóntes Franco seregében
A szovjet 26: 1 arányban megbukik a benemavatkozási bizottságban
London, julius 5
A spanyol ügyben kiküldött be-iiemavatkozásl bizottság fontos és> nagyjelentőségű ülést tart fenn-J állásinak egyéves fordulóján. Ak angol sajtó ugy vélekedik, hogyha a szovjet fenn is tartja kifogásait az önkéntesek elszálliására vonatkozó angol tervvel szemben, a len^ni^ avatkozási bizottságban képvisalt 27 állam közül 26 el fogja azt fogadni és elhatározzák, hogy a szovjet kikapcsolásával közlik a bizottsdg\' határozatát a szembenálló spanyo.l felekkel s amint azt azok is elfo-
gadták, utána 6 hét múlva megindul a külföldi csapatok tényleges e^i szállítása a spanyol harcterekről.
Saragossa, julius 5 Az oLasz feketenyilasdandárt és a kötelékében harcoló összes ol.isz egységeket kivonták a spanyol küzdő vonalakból. Ezek után Franco oldalán most már csak spanyolok küzdenek.
Mussolini közölte BurgOj?al, hogy a legsürgősebben végét akarja vetni a spanyol vállulkozásnak, mert politikai célja az angol olasz egyezménynek mielőbbi életbeléptetése.
Még egy ujabb merénylet a béke ellen
Róma, Julius 5 Az olasz la| ok közlései szerint a barcelonai köztársasági kormny felajánlotta Mir.orca szigetét tengeri légi támi>ont gyanánt Angliának é^ Franciaországnak. PárLs állítólag
már közölte a spanyol köztársasági kormánnyal, hogy az ajánlatot r.em fogadja el. Londoni felelős körök is felismerték, hogy itt a benemf-avatkozásl politika elleni ujabb merényletről van szó.
Miért maradnak el a tervezett szovjet-hadgyakorlatok?
Prága, julius 5 A Bohémía közli hitelt érdemlő méretű orosz nyugati és távolkeleti értesülés szerint a tervezett óriási hadgyakorlat elmaradásának okait. Eszerint a GPU is cl\'eno volt a gya-korla\'ok megtartásának, mert a had
sereg hangulata nem megbízható. Veszedelmesnek tartják ezenkívül tervezett nagyszámú parasztság összehívását is. A vezérkarnak pedig az az álláspontja, hogy nincs a szovjet-had-seregnek elegendő sz;4, mu, kellőképiK-n kiképzett tisztje.
A török csapatok ma délelőtt bevonullak az aiexandfettl szandzsákba
Jeruzsálem, juLu-s & A szandzsák határán állomásozó török csapatok távirati utasilási kaptak, hogy kedden íeggvl lépjék át a határt és szerdán vonuljanak be Antíochiába-
Antlochia, julluS {5 A ttyrök cápátok ma reggel fél 6 órakor átlépték az alexandretti szandzsák határát, hogy elfoglalják az A^itiochiában aláirt egyezmény alapján előirt állomáshelyeiket.
Feltűnően megenyhült az ostrom a cseh-\' országi kisebbségi engedmények ellen
A hét végén nyilvánosságra hozzák a kisebbségi törvénytervezet szövegét
Prága, julius 5 Csehországi körökben nagy figyelmet keltett, hogy a cseh külügyminiszter eg<fsz nyíltan fordult a Szokol-táborozás részt\\evőihez és felszólította őket, hogy legyenek fi-gye!emniel mindama intézKodós-krc amelyeket a kormány a cseh nemzetiségi együttműködés "érdekében tervez.
Feltűnő jelenség az J-s, hogy a cseh nácit palista körök pár ttap ó\'a elálltak a nemzetiségi engedmé-
nyek csökkentésére Irányuló heves hadjáratuktól.
Az egész cseh sajtóban is érezhető etércn bizonyos elcsendesedés.
Lonc\'on, julius 5 Prágából érkező híradások szerint a csehországi szudéta németség körében egyre fol ozódik az aggodalom amiatt, hogy a cseh kormány még mindig halogatja a nemzetiségi törvényjavaslat szövegének nyilváj. nosságra hozatalát. Egyes értesülé-
sek szerint a kormány a javaslatot még ennek a hétnek a v^gén nyilvánosságra hozza, utána Kenlein ismét Londonba utazik.
A román kormány kiáltványa
Bukarest, julius 5
A király jelenlétében tartotlákl meg a román minisztertanác>o\', utána j>edig a kormány kiáltványt adott ki. A kiáltvány leszögezi az ország teljes rendjét, hangsúlyozza, hogy a kormány legnagyobb gon., dot fordít a hadsereg fejlesztésére és határerődök épltésémv A kiáltvány kül|>olitikai része kiemeli a baráti kapcsolatokhoz való hűséges ragaszkodást és a szomszédos orszá gokkal szemben a barátságos viszonyra való törckedöst.

KATOLIKUS béke-nagygyűlés lesz (nemzetközi) Hágában augusztus intői 22-ig.
MUSSOLINI beszédéből: Az ohrz népnek meg lesz a mindennapi ke-nyerc, de lm nem is lenne m-g. akkor sem fordulna segítségért a demokrata plelokratikus hatalmakhoz... Az Olaszország ellen irányuló számítások meg-buktak, de Olaszországnak ezekio az ellenségeire emlékezni kell béke és háború idejön egyaránt!<
Pf\'SPOKI konferencia lesz RorUnben az osztrák ós a német főpapság közt fennálló ellentétek kiküszöbölése érdekében.
A VIHAR még mindig lovább rombol és gyilkol Japánban.
PALESZTINABAN napról napra ve-szedelinesebbó éleződik a helyzet u felkelések, összetűzések, merénylet k miatt.
KÖTELESEK megtanulni u kisebbségi nyelvel a kisebbségi Vidékeken szolgáló jugoszláv köztisztviselők\', — mondja a most kiadott belügyml-l uiszleri mi lelcL
12 HALOTTJA van uz utóbbi na pókban a Bid^áriában változatlanul tarló hőségnek.
MÉRGES GAZOK luisználata révén a japánok jelenlős sikereket értek el az utolsó napokban a keleti h-irdé-len.
EGYSÉGES svájci büntetőtörvény-könyv lé|>ett életbe a kantonok kül .n törvényei helyett. Népszavazás döntött er>0.000 szavazatból -15,000 többséggel.
STRAUSS Richárd lett az Hók és Zeneszerzők Világszövetségének elnöke. (Egyik alelnök magyar : Husz-ka Jenő.)
A MUNKANÉLKÜLISÉG genfi jelentés szerint í)országtan emelkedett : Belgium, Bulgária, Canada, USA, Dánia, Francia-, Angol-, ír-ország, Norvégia és Magyarország.
íaui közlöny
A nemzetlek ma bombázták Badalonát
Salamaiicfl, julius 5 A; iWnrartk\'k 13 gépból itlló repülői-osztaga ma i«ggel l;oiu!);ízta t Barcelona közelében fekvő Bad.l. lonu v;tto3l A halottak és sebesül., lek szrinul olyan nagy, hogy nada. lona iKjlgérmeslcrr a barcelonai vöröskereszttől kért segítségei.
Amerikai méretek
Efy ilou.p - 475 halott
Newyork, julius 5 Az ftszakamerikni Egyesült Államok fílgRetlenségl ünnepén rengclvg közlekedési és egyéb balcsel tértént. A bal-esetek közül 175 halállal végződi,II.
Gyilkolt a váltó
Budapest, julius 5 Kárpáti Sándor Soroksári-úti, 51 éves vendéglős agyonlőtte magát. Azért, követett el öngyilkosságot, mert ma esedékes volt egy 1200 pengős váltója és nem volt pénze, hogy azt rendezhette volna.
Leütöttek egy pesti postást
Budapest, junius 5 Lepsényi János budapesti |>ostás ma feljelentést tett a főkapitányságon, liogy u Tompa-utca egyik házának lépcsőházában ismeretlen férfi homokzsákkal leütötte, majd a postás segítség-kiáltására elmenekült. A nyomó, zás megindult.
A vese-, hólyag-, prostata- és végbélbajok kezelésében, reggel éhgyomorra egy pohár természetes „Ferenc Józsel" keserűvíz kiadós hig székürülést és kielégítő anyagcserét eredményez, aminek követ-uezménye azután gyakran igen jóleső megkönnyebbülés szokott lenni. Kérdezze meg orvosát
■elegebb!
Prognózis: Délnyugati szél, nyugatról valamivel ismét melegebb, átmeneti derült idő, helyen-kint eső. _
A Meteorologlai Intézet nagykanizsai megfigyelőállomása jelenti ■
Hőmérséklet tegnap eete 9 érakor: -f 16.4, ma reggel +16.4. délben + 26.0.
Csapadék: 0.0
Jolgutiss, hu MwM"
Biztosilva van a Missziósház emeletre építésének költsége
E hasábokon már több izben foglalkoztunk a Missziós Atmjenelíi Otthon szükségességével. A Inísz-sziósnővérek régi vágya és terve most végre megvalósuláshoz ért. A város legutóbbi közgyűlésén letér, gyalta a Missziósház segély kérelmét és egyhangú lelkesedéssel 7000 lengőt szavazott meg. Ez .összeget a város — tekintettel az építkezés sürgősségére — előlegezi a törzs-, vagyonból. Ez összeg kiutalása mégj a belügyminiszter jóváhagyásától függ, de remizhető, hogy a felsőbb hatóságok nem gördítenek akadáj-lyokat e nemes cél kivitele elé és az Átmeneti Otthon még az ősszel felépülhet.
A1 Misszióház ugyanis a i«ndezctt tombolából és gyűjtésből 2-2600, lengőt fordíthat e célra ós engedélyt ka|K)tt még egy tombola rendezésére. Remény van arra, hogy a kormány 6000 |>engő segéllyel támogatja a célt, igy a 7000 |*?ngós városi .segéllyeJ >iztositva látszik az épitési összieg. Az Átmeneti Otthon céljaira ugyanis emeletet húznak a meglévő Rozgonyi utcai székházra és két nővér számára lakást v is épilenek, igy a kanizsai misszjós-nővének létszáma is növekedni fog. Ezzel ismét c«ak Kanizsa jjyer, mert a szociális gondokodás .még szélesebb körű és még eredményesebb lesz Nagykanizán.
Öt év alatt ötszörösre emelkedett a Balaton külföldi idegenforgalma
A Balaton magyar vendégelnek száma kétszeresre emelkedett
Most jelent meg a Magyar Gazdaságkutató Intézet kiadásában egy j«ndkivül érdekes könyv, amelynek címe: A magyar idegenforgalom alakulása.
A kiadvány 1927/1937 statisztikai adatait dolgozza fel s meg-tJS^i állapítható belő\'c, hogy a magyar idegenforgalom óriásit fejlődött. 11)27 évtől például a budapesti szállodákban megfordult idegenek száma ül ezerről 183.000-re emelkedett. A magyar vidékié 60.000 külföldi jött 1027-ben, lavaly már 160.000-nél is több !
Átlagban az elszakított tcrulclek-ről jövők száma 38 százalékkal, a régi külföldről jövök száma pedig 173 százalékkal emelkedett az elmúlt 10 év íprán.
Bennünket közelebbről érdekei a balatoni statisztika, ezért ezzel bő. vebben foglalkozunk. Sajnos, . itt csak 1932.től tartják nyilván áz ide geneket, de ez 5 év alatt is nagy a fejlődés. 15132-lX\'n 2396 külföldi járt a Balatonon. 1937-ben m{ír 13.031, vagyis számuk megötszöra. ződött.
A külföldiek tartózko^si Hőre nézve 1931-ben 1)3.220 éjszakát töltöttek a Balaton mellett. 1937-ben p«üg 175.125-öt, ami 88N számaiékos emelkedést jelent.
A Balaton melleit tartózkodó kfti-földiek nemzetiségi megoszlása : 1930-ban 50 százalék, 1937-ben 10 száza-lék osztrák volt, 19. illetve 33 százalék a németek 10, illetve 13 százalék a Csehszlovákiából érkező\'* közül ke-rült ki.
Érdekesen mutatják a számok azt is, hogy ma már a magvarok is szivesebben jámnak a Balatonra. Az ösz-szes balaloni fürdőhelyekre érkező bel
földi nyaralók száma az 1932. évi 40.100-ról 1937-ben 82.600-ra, 101 százalékkal, tartózkodási ideje pedig 707.500 éjszakáról 1.799.600 éjszakára 131 százalékkal emclkedelt.
Feltűnő az a megállapítás, hogy í> külföldiek száma ós tartózkodási jde-je legnagyobb mértékben Balaloniel-lén (32.5, Ül. 25.8 százalékkal;, Keszthelyen (29.7, 111. 10.3 százalékkal) ói Balatonalmádiban (32.8, dl. 20.7 százalékkal) emelkedett, míg Siófokon stagnált.
A balatoni fürdőhelyeken kivül a külföldiek a -sajátságos magyar vidéke\' keresik fel k\'ginkább. Mezőkövesd, Hortobágy, Pécs, Szeged, Szolnok, Szombathely idegenforgalma növekedett, Egeré, Győré, Sop. roné csökkent.
A£ idegenforgalomból eredő bevétel 1927-ben 22.8 millió ]>engö volt, tavaly már 38J8 millió. A magyarok külföldi kiadásai azonban még mindig 50 milliót tesznek ki, ugy hogy az idegenforgalmi mérleg még mindig jiasszivuininal zárult, Ez a passzívum azonban már csak 7—11 millió között mozgott az utolsó három évben, mig 1929-ben 3-1 millió volt.
Szükség van tehát a »Nyaraljunk itthon* propagandára, hogy ne csak-a külföldiek, de a magyarok Is felfedezzék hazánk szép tájait, fürdőit, amelyek ina már vetélkednek a külföldiekkel.
— Naptári Julius 6. uzorda. Kom. kat. Izalás pr. Protestáns Ézajás. — Izrael. Tham. hó 7.
Uyégyszortári éjjeli szolgálat e hó 11-lg a Merkly-Belus gyógyszortár és a klekanizsal gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától eate 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután kedden egéss nap nőknek.)
1838. lullat 6
FOrdőazoba
berendezéseket kodvezö részletre legolcsóbban szállít
MENDLOVITS
1. Hova lett a virágos Nagykanizsa ?
Nagyon szépen kérjük, tegye bele b. lapjába a nagykanizsai Jeremiások siralmait az elpusztult sétatér feleit.
Mindenült és az idei tavaszig, nálunk, Nagykanizsán is a tavasz rügy. ífakadást, a nyár pedig a virágok, növények pompázását, életűk teljét jelentette. Az idei tavasz és nyár azonban meggyőzőit bennünket arról, liogy ez csakugyan mindenütt igy van, csak hálunk, a virágosi-nak hirdetett Nagykanizsán nem.
Nem tudjuk elképzelni, mi az oka anhak, hogy talán egyetlen nevezetességünk, a tavaly még gyönyörű park lassankint - szedetlen, -né változik. Hiszen munkást most is látunk eleget forgolódni kint. Virágnak nevezett kóró is van elég, bjy azt stfln lehet\' mondani, hogy illetékeseknek n pénzzel való takarékoskodása teszi ligetünket csalittá. Takarékoskodásról szó álig lehet, mert multkorában láttuk, hogy a Horthy Miklós-uti virágokat vagy harmadszor szedték ki ós ültet\'ek helyükbe másikat, melyek érdekesen csúnyábbak voltak, mint uz elsők. Vagy talán természetességre törekszik a városi kertészet ? Akkor ne fáradjanak, mert hiszen kimehetünk a régi jó -práter«-unkba, ahol egy vakondturásra ülve gyönyörködhetünk a takácskóró nyílásában, a kutyapetrc. zselyem bódító illatában 3s ami fő, ez még pénzbe sem kerül.
Remélve azt ,hogy soraink az illetékeseket jobb belításra birják, maradunk i. t. i-őszerkesztő Umak
őszijile Uszlejö| oiájrásuk.
2. Ugyanaz
Alulírott, mint Nagykanizsa adófizető polgára, tisztelettel kérem alábbi közérdekű panaszomnak közlését.
Mindenki panaszkodik Nagykanizsán a városi kertészet rohamos .visszafejlődéséről, azért felhívjuk figyelmét a város vezetőségének figyelmét arra, hogy e téren milyen lehetetlen ál\'a-potok vannak. N\'ein keli nagy szaktudás hozzá, hogy megállapítsuk : nemtörődömség lett úrrá ezen a virágos városon, amit alábbi tényekkel ki-vámmk bizonyítani:
A Cscngcry-utcai virágágyakat háromszor\' ültették ki ízlé<telen elren. dezésben, a s\'Claléri virágágyuk tele-
Kedden megnyílik a Városi Mozgó
A szép és borzalmasan érdekes + Az esztendő két legnagyobb sikere + A legnagyobb magyar siker
SAN FRANCISCO ♦ MOTEL KIKELET
A műsor hosszúsága miatt csak két előadás: délután 5 és este 9 órakor. Az 5 órai előadások filléresek.
1938 lullm 6.
EALAI KÖZLÖNY
Molnárok figyelmébe I
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapunk nyomdájában.
vannak gazzal, a nagy körönd, ami a sétatér szive volt, hol másfor ctu-daszép szőnyegágy szokott lenni, most egyszeri! tátikával van be illtetve. A rózsafák hőtszáin el vannak virágoz, va, de azokról az elvirágzott rózsákat senki lc nem vágja, következménye pedig ennek, l»gy, addig nem virágzik újból.
A menedékház mellett cserepestől vannak ellielyezva a növények, "melyek gondozás liiánya miatt elsárgulnak. Ugyant sak tönkremennek a ha. talmas muzák, melyeknek "kítenyész-tés«c évtizeilekot vesz igénybe, Ugy állnak ott a grup közepén egy száll levél nélkül ,müit a megcsonkított ember, akj a gyors orvosi segítséget várija. A pázsit mindenütt kipusztult, csak gaz nő lielyébe.
A református templom előtti térbég olyan, mint egy legelő elhanyagolt, gondozatlan. A fákat a férgek milliói lepi, némelyiken alig van már levél Altaiájban a város összes azelőtt gyönyörködtető virágágyai eltűntek, helyettük egyszerű növényeket látunk, amit csak fulusi kiskertekben lábmk még. \'
Hol\' van a régi, mindig büszkén hangoztatott virágos Nagykanizsa •?, Nehéz ezreket költ a város évente a kertészetre és a látszat semmi
Sétáljunk körül a város utcáin és szomorú meggyőződést szerezhetünk jogos panaszainkra.
Soraüik szives közléséért fugád jju Főszerkesztő Ur nagyrabecsülésünk ki-fojezését. I M. J.
— A Katolikus Szemle
most megjelent júliusi száma rész. lolcsen ismerteti Waitz salzburgi hier-cegérsek válaszát az Anschlussal kap-csolatbnn az osztrák püspökök ellen emelt vádakra. Hatalmas tanulmány foglalkozik Szeibert János tollából a családi nninkiabérről s ennek megvalósítási lehetőségeiről a magyar mezőgazdaságban. Lukács Gáspár a Krisztus.regényeket elemezi mélyen szántó értekezésben. Több más tanulmány, igen gazdag kritikai rovat, változatos szemlék, külföldi tudósítások olvaslm-tó még a kitűnő folyóiratban, alvclyct a Szent István Társulat megbízásából Mihollcs Vld szerkeszt. Előfimetéslára egy évre 10 i^ngő.
— Trunkhahn powtógyár
a magyar uricsaládok bevásárló helye Onnck is rendelkezésére áll. Közvetlenül a gyárból szállítja «z utolsó kéznek, a fogyassztónuk szin-gyapjuszővetei angolos gyártássl módon elkészítve. Nem fog csalódni. Évekre szóló megtakarítást ér el. Még ma kérje megtekintésre a sxővetmin ták költség- és kőtelczettségmentes beküldését. Trunkhahu Posztógyár és Ruhagyár Rt. Budapest, XI., Lenke ut 117. szám.
Jüliüztass, itoíif dölpta!"
A kocsis elaludt a bakon, árokba fordult az autó
fiz autó tulajdonosa és felesége súlyosan megsebesült
Könnyen végzetessé válható autóbaleset történt Balalonboglúr hald. rát.an, Tóth József lengyeltóti vendéglős >aját autóján Boglárra gye-kezelt és közvetlen a falu előtt egy | arasztkocsi jött vele szentté A kocsis aludt a bakon és csuk l\'óth lüi-kölésére ijedt fel, de annyira megijedt, hogy tyifteJenében ellenkező irányban húzta meg a gyeplőt és
így ahelyett, hogy kitért volna, valósággal az autónak hajtott. Tóth, hogy a nagyobb katasztrófát elkerülje, az árokba fordította az autót, ,anyjlyben kívüle még felesége ült. Az autó felborult és teljesen összetörött, Tóth és fele-sége súlyos sérüléseket szenvedtek,\' beszállították őket a kórházba.
Kanizsától Bécsig életének harmadrészét rács mögött töltötte egy 34 éves fiatalember
Szabadulása előtt 3 nappal Kanlisán csapott le rá megint a végzet
Jólfésült, feketeruhás fiatalember állt tegnap a nagykanjzshi törvényszék egyesbirája előtt. Némcles kiejtésén látni, hogy nem e vidéki. D« ezt mjutatják az ide-Pe"n fegyőrök is, akik köziefogjúk a fiatal-enVbert. Hamarosan kí is derült, hogy Knabel Mihálynak hívják, soprőn. bánhfda\' születésű, de jelenlegi tartózkodási helye csak névleg hasonlü szülőfalujához. Nem\' Sopronbánhida, hanem Sopronkőhida !
A fegyőrö|k (nYulatjfák, hogy volt) már büntetve, mégis meglepő, amli kor Makáry tanácselnök kérdésére felsorolja :
Hathónap : Sopron, nyolché*-nap : Pécs, két és fél év : Bécs, há-
romévi fegyház : Sopron, nyolchó-fcapi szigfxrdbott: Witenemeistadl, megint három év : Sopron — .és ezenkívül még hatalmas összegű pénzbüntetések oscm\'|>ószéaéírt!
Egy kis összeadás ós kiderül, hoggy ez a 31 éves fiatalember több mint 10 esztendőt töltött a külöin. böző fogházakban és fegyházakban. Főképp tolvajláíokért. Most is amiatt ül Kőhidán. Ju\'ius 7-én szabadult voliia, de miost ittmaracf Kanizsiln. i
A tárgyaláson ugyanis kiderül, hogy még 1936-ban eltűnt Török Sándomé kanizísai gazdaságiiból néhány liba, csirke, nyul és tyúk. A károsult máshap reggel jelentette ezt a rendőrségen, lahol Fü»ís<l detektív éppen Inspekclós útra in. dult s eközben Vidonya Mlhályné-
Selyemanyagok
blousra, ruhára, kosztümre.
Mélyen leszállított árak
hoz is betért, iakit zugborkimérőnek ismert, de ezúttal nem kis megle-téséne azt vette észre, hogy belépd sére Vidonyáné libákat rejtett el. Azonnal eszébe jutott a reggeli be-jek\'ntés ós faggatni kezdte az asz-szonyt, aki előbb tagadott, majtf (elismerte, hogy egy Knabel nevűi fiatalember hozta néki hátizsákban és két pengőt adott darabjáért. Nc\'m éltek már az állatok, mert a hátizsákban ^elfulladtak*.
Füzesi, mint jó detektív, azonnal nyomozni kezdett tovább és csakhamar megállapította, hogy Bedenek Máténóná» és Gáspár Adtaínénál tí járt a fiatalember, akiknek ugyancsak baromfiakat adott el. Mind a három asszonyt el is Ítélték már orgazdaságért, Knabel t azonban csaj* most tudták a bíróság elé állítani;
Tagadja, hogy ő lenne a bűnös. |
— Én büntetett előéletű vagyok, — mondja — belém mindenki bele* törölheti a lábát! Én a baromfiakát a kölcsön fejében kaptam\' Be. deneknétől, akinek az öcsém adta.
Füzesi detektív szerint is Knabel öccse kellett," hogy a dologban legyen, mert csak ő ismerte a kánfa sult Törökné gazdasági udvarát. A másik Knabel azonban szökésben van, nem lehet előteremteni. A ta. nuk Knabel Mihály ellen vallanak
és az ügyvéd a bíróval együttesen kéri, hogy ismerje e!, m)ert igyt enyhébb lesz a büntetése. Knabel végül is megadja magát:
— Hát ha másképp nem tudok magamon segíteni, bevallom, hogy én voltam I
A törvényszék ennek alapján \\ hónapi fogházra itéli a sokszorosan büntetett fiatalembert, aki nem is megy már vissza Sopronba leülni a hátralévő 3 naj>ot, hanem ittmarad Kanizsán — 1 hónap ós 3 napig; De még akkor sem szabadulhat* mert a kaj>osvári törvényszék már is keresi. Bagolasáneon betörses lopást követettel. Mire ill végez, kezdH heti a kajKövári büntetését, ahol pár hónap vár rá ismét.
Rovatvezető: Dr. Dévalní, Erdö. BSakt
Változások egy fehér chantung ruha felett
Ez a cikk tuli)jdOnképi>en a férjeknek szól és lazt célozza, <hpgy egy nő, aki kicsit is ügyes, egy szál i^ulyit hifayféle variációban\' tud viselni.
Adva van egy fehér chantung ruha berakott aljjal, két kis rever. rel, rövid ujjal
Ha egyszerűen angolosan délelőtt vagy délután akarjuk viselni, akkor sötétkék, piros, vagy mustár, szinü bőr övet veszünk hozzá és a reverrc láthatatlanul megfelelői szinü apró kis muszlin zsebkendőt tűzzünk.
Ha estére viseljük, már nagyobb diszjekct tehetünk rá, még [fedig egy szék-s, e!ői megkötött élénk szinü, óriás virágos im\'prímé ech, ar|H)t, s ugyan ebből az ímprimé^ bői készült művirágot tűzzünk a ne-verre. Ha még díszesebben akarjuk viselni, csináltassunk hozzá ugyan ebből az impriméből kabátot, amely, echarp által egész imprijné felsőrészt ké|*ez. r
De csináltathatunk egy piros* fehér vagy egy sötétkékf.fehér |>ety-tyes boierót ijs, vagy mellénykét, a
«
BALAJ KQBUOm
W38. tttllM 6.
Elfogták a balatoni villák két fosztogatóját
Egy csavargó és egy fiatalkorú társa csendőrkézre kerüli
mely derékig ér le, elöl két splcc-Hen nagy fehér gombbal záródik. Ez |>edig olyan benyomást lesz, mintha egy fehér szolqiyás, fehér kis mellény,kés, |>ettyc3rolsőrészes ruhp,\'volna.
Most vegyük azt az esetet, hogy ha ez a fehér ehantung ruha nem egybeszabott, hanem\' külőin van a berakott alj és rá külön ,egy elől négy gomtos jumper. Ezt azután ugy variálhatjuk és annyiféle képijén, ahogy Ízlésünk és pénzünk megengedi. Már egyszer elmesélte 11 egy hasonló mego\'dást, mikor a pettyek\' jöttek divatba, de ez még sokkal inkább kihasználható, a mennyiben a fehérhez minden szin *negy- \\
A) fehér szoknyához vehetünk mindenféle tarka és egyszínű blúzt, viszont a fehér ehantung jum\'peri, ha kabátszerüen van megcsinálva, szintén fel tudjuk veftni mjinden másszinü ruhához, vagy szoknyához.
Sőt tovább megyek, e;gy hosszú önprüné, egész mélyen dekoltáft estélyi ruhához is felvehető a ka-bátka, azzal a különbséggel, hogy a ■Veven e nagy, szine.s vszekfüt tüz?-zünk.
Ezek után mer^e ínég egy lérfi azt mondani, hpgy a nők sokat költenek »flancra.«
Djvatposla
Mér>j. A beküldött halványkék anyag nagyon szép és divatos, csináltasson bclőte egy körül berakott szoknyás ruhát, a lieriakás térdig legyen stcpel-tfc, a d<yék elől legyen reveres, a derekára piros és sötétkék és kevés fehér csavarásu bőröv jöjjön. Az egyik re vérre egy ugyanilyen szin összeállítású monogramul jöhet. Fehér nagykarimájú kalapot és fehér-sötétkék cipőt viseljen hozzá, üdvözlet.
Röu\'den-fcf Háromnegyedes fehér szövet kabátját feltétlenül vágassa le rövidre, mert- a háromnegyedes már nem igen divatos. Hátul betartva, svei-íolva készüljön, elöl keskeny férfi fazonnal vagy gomblml. Akár szines, akár imprimé, akár fekete ruhához a legelegánsalján tudja viselni, üdvözlet
A tölgy
Irta: ifj. Mntachenbacher Edvln
A sirok között fáradtan bujkált a szeptemberi sugár, mintha keresné az elmúlt nyár virágait. A hullott levelek rozsdás anyaga tarka szőnyeget hazudott az útjára, de a könnyű szélben már ott árulkodott a halál lehelete.
Az egyik hant előtt egy féríi állt, fáradt vonású, deresedő ember.
— Mária!« — ez volt a íejfára írva. Csak ennyi: .Máriai.
Mint valami jajszó, hangzott onn\'-\'n (ez a név, mint egy hivás valaki után, aki elmegy és tudjuk, hogy nem fordul többet felénk.
— •Mária! — mondta a férfi halkan maga elé... látta az arcát, a tekintetét és magát látta újra ott csillogni a szemeiben és ugy elárasztot\'a az évek távolságából érke/ő szerelem, hogy érezte meleg ölelését. Halkan, félve, mint alázatos venilóg jelent meg szemeiben a könny.
Látta alakjához simuló halovány-, zöld ruhájában állni... mint két éve egy ilyen őszi napon a kiserdöben, amikor egy tölgy dej-ckához támaszkodva mély, fátyolos szemeivel né •telt rá azzzal a tekintettel, amelyei sohasem fog cirelejteni... Meit akkor féltékeny volt rá. Igen! Tisztán emlékszik : a házuk szomszédságában lukolt akkor Bonis fő hadnagy. Magas, barna fiu. Miatt" nézte akkor féltő gonddal az asszonyát.
— Pál. — Igen igv -hivlák. Hol le-bet azóta ? Egy szere,Hü eltűnt az életükből... Nem sokkal Mária halála elölt.
Mint alvó gyermekét takargató apa, elfektetle a siron a magával hozott
A balatoni sze on megindultával megkezdődtek a legtipikusabb^ sze-zonbünözések. A nyaralásra érkezők egymás után jelentik, hogy kifosztották villájukat. AJ legtöbb betörést Balatoliujhelyről jelentenék. A csendőrség azonnal nagy «i|>pa. rá tussal kezdte meg a nyomozást,
Kézrekerül\'ek az igali Hangya Szövetkezet betörői is. Mint ielen-tettűk, a Hangya igali fiókját a mult hónapban kifosztották. A csendőrség álfal m >st effogolt három csavargó : TCormuS János, Csi-
,/.vv Magyarország közel kilencmillió lakosából W Jöbben látták rnár * NewyVirkot, vannak olyanok is, akik nem egyszer vadásztak af-
amely nem is maradt eredmény leien. Elfogtak egy Jakab Sándor nevű csavargót és fiatalkorú társát, akik bevallották, hogy ők követték ei a betörései-et.
Mindkettőt bekísérték az ügyészség fogházába Kaposvárra
kós János és Kovács Lajos íjéval-lotlák, logy ők jártak" az üzletben egyik éjszaka. Tanyájukon a Rjige-\' teg lopott holmiból már csak «Mig találtak meg valami;, a többit idő"-közten értékesítették.
rikal dzsungek-kten, viszont leg-a\'ább nyolcmillióra tetető azoknak\' száma, akik még nem látták t iu Duna partján fekvő primási vá\'^ost és nem gyönyörködtek a Tisza partján újjáépült metriopo\'is artisztikus
szépségeiben 1
ismerjük /íz egész világbt, de nem ismerjük Magyarországát.,
Ma. amikor a külföldre való utazásnak annyi akadálya van, időszerű volna egy, Magyarországot fel-
íledezö !moZgjal{m]at kez&eünénypznl\' A »Nyanaljunk itthon* jelszavát kimunkálva jó gondolmt volna a MAV részérói olcsó Vörutaznsi jegyek kibocsátásá al lehletövé tenni, hogy a magyar kellemes és oJcsó szóiakozásJkÖzjepotJe megisímerjo Magyaix>rszi»got. 1
A rheimsi dóm1 kétségtelenül szép alkotás, mi mégis először az esztergomi bazilikát és a szegedi Dómot nézzük meg, az ország inás vidékei l>edig látogassanak el Pro/hásfeka Ottokár városába, gyfcnyö\'rköcí-jenek a pécsi katedrális múlhatatlan szépségeiben, f űröd jertek Harkányban, avagy a mohácsi stran\'-don.
- \'Iteitmészeti .szépségekkel gazdai-gön megáldott fö\'d vagyunk, de mi nem ismerjük ezeket a szépségeket. A MAV.nak kellene gondos1 kodnla arról, logy olcsó egyéni és cso| (ortos körutazási jegyekkel lehetővé tétessék a Imiagyar tájak, meglsmlerése.
Arról beszélni is. felesleges, hogy a belföldi idegenforgalom1 ilyen fellendítése milyen mértékben hatna az ország lanyhuló gazdasági vérkeringésére.
Az ál\'a\'ndó idegenjár^e köreie\'bb hozná egymjá(shoz a trianoni nyo-mtonuság á/l»l egymástól cls&áki. tott magyar városokat.
Az esetenként indított filléres gyorsok csak a szórakozás tehetőségeit adj ilk, az ólcsó mttgyarork szági kftiutj^gii jegyek kulturcélt és nemzeti célt ."Szolgáltatnának. Reméljük, egyik ;se komöly akadálya annak, hogy ez a gondolat mlégeaeu a nyáron .testet öiltsön.
— Bátorokban a Kopstoln cég vezet. Modern mlntatermeiben a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kedvező .ize-téd feltételek pellett
a fa alacsony ágához ,állt a huny11 tió nap vízszintes sugarában, ő m*g leült szemben vele a fűre és uóile, gyö-nyörködve a sétától kipirult Színében, az alakjában, a hajában... 6 valami kis lclkiismcretfurdaiást érzett azért a homályos gyanúért, ami utá^a hozla.
...Vén morcos, nagyszakállú fa-bá-(Si volt ez a tölgy. Ha rásugárzott a nap aranya, még kacagott néha, öre-gesen, de legtöbbször rossz volt a kedve s vén teste, hu fázott a szélben mérgesen rázta le ágairól u fáradt .madarat. Nézte : eres, csomós, feketébe játszó testét... a helyet, amelyhez akkor asszonya ruhája ért, ahol a keze nyugodott és... most váratlanul megakadt valamin a szeme: egy régi faragás volt azon a helyen, közelebb ment és jobban nézte : két név : Pál és melleite : Mária... Ügyes ké« faragta, szabályos betűk, koszorúba foglalt, összesimul ) két név: Pál és Mária, fis egy őszi nap dátuma: két évvel ezelőtt.
Néztte a kjét frcvet és kiment a fejé-.ből minden gondolat, idézte hosszan és nem hallotta hogy az esti szél borzolja az erdő üstökét, gépiesem vonta összébb a kabátját és nem vette észre ,hogy fázik. A kép ,amit megpíl-lantott, mint bérelt gyilkos megbújva, óvatosan közeledett a tudatához, ő csak szorougást érzett az érkezésétől, amint összeszorul a p»z;ív a halál előtt, hu nem tud védekezni. Kétségbeesve próbálta visszatartani a gondolkozást.
I)e amikor megindult, már tört volt az alakja és érezte, hogy a lelkében elpaltan egy emlék ezüst húrja, zengése halkul és jaj, ha meghal a hang,. üres lesz az élete, mint az olyannak, akit mindenéből kifosztottak...
virágokat és babrálgatva tovább az cm lékein, lassan elindult akaratlanul, mintha csak a múltja útjait járná — a kiserdő felé.
Az uton, mint könnyű álom sz!nei. jelentek meg előtte annak a napnak eseményei : dolgozott., egy épület tervét simította át, egy villa rajzát, amc-lyet azóta is mint legjobb müvét cm. legelik.
— Elmegyek egy órára sétálni! — mondta az asszony. — Fáj egv kicsit a fejem, Csak dolgozz nyugodtan tovább, nemsokára visszajövök. Látom el vagy foglalva.
— Igen ! Menj édesem ! — válaszolt j neki, alig fordulva meg. ki sem zökkenve a munkájából. Csak amikor már tlhall a távozás zaja, a csend gon lolit mosaikokat kezdett rakosgatni eléje. Fáj a feje... Nem említette még sohasem... Nem emlékszem, hogy valaha
is mondta volna... — és nem tudott tovább dolgozni. Félretette a munkáját és elindult ő is arra, amerre sejtelte, a feleségét.
Sok sétahelye nem volt a városnak, szinte csak az - ,amely a vasút mély utja mellett vczelctl a közeli erdő -felé. Amerre most vitte az emlék, arra ment akkor is.
Borongós ösz-clő volt. A felhők, rongyosan úsztak, mint szürke, szaka, dozott fályolok, amelyeket valami láthatatlan kéz lóbál végig az égen. Nyugtalankodott miatta, hogy — ha ugyan erre jóit — egyedül járja-e az utat.
A lejtőhöz ért, ahoiman a/, elébe táruló két domb összeadásánál ugy bujt meg az erdő, fáinak egyljeíolvó bápónyávul ,mint-egy szunnyadó, meleg inaiigr. Akkor sem találkozott sen
kivel. Azaz... dehogyisnem. Az a fiatal mérnök jött szembe vele, akinek még most sem tudjp a nevét. Igen! S ami. kor az megemelte a kalapját, ő megkérdezte tőle, hogv nem találkozott e a feleségével. Különös — gondolta most — hogv az élet mennyi es;e>ró»" nye vonul el az ember szemei e\'ő t, amelyekrőt . szinte teljesen megfeledkezik s egyes alakok, unok mégis megmaradnak az emlékezetében. Most is egész határozottan rajzolódik elél>e a mérnök arca, amely mindig, mintha nem azt fejezné ki, amit mondani akar, mintha valami apró guny.manó kuksolna mögötte, ha vele, s bizonyosan akkor is, ha másokkal beszél. Akkor tűnt fel ez neki először, amikor a kérdésére válaszolt:
— Nem. Nem járt erie senkii fis mint annak idején, 1110 t is ment tovább, lefelé az uton. az erdő sétu-ulja felé.
A sátra alatt még élt a nyár nyugalmas zöldje, csak sejteni" lehetett az ősz lehclíelét. Csak a szél hangja volt sóhajtás, hu átsuhant a/, ágak közölt, csak a madárdal volt bágyadt « bátortalan a rigó szaladása, ha fel-surrant a bokrok tövén. Két ávc... amikor erre járt, mintha beszélge\'.é t hallott vófna. Csak híUe, mert hama. rosan megpilfanlot\'a a Íeit-sígét... ta. Ián éppen ilt valahol, igen, annáf a fánál, igen ilt ennek á tölgynek a közelében.
S a hogv a kis erdei tisztáson álló öieg tölgyet nézte, elhatalmasodott raj la az átélt történet:
...Itt álltak azután sokáig. Örültek cgymásnak s látszott az asszonyon, hogy jól esett neki az aggódása, ami ulána vezefe. KönnyeJén támaszkodva
Megvan az Igall Hangya három betörője
A hőguta megölt egy pesti bankigazgatót Balatonmárián
Az Álmos-patakba fulladt egy 10 éves kisfiú
A meleg nyári idő nap-nap utáff I gu!a ölte meg. szedi áldozatait. Kit a hőség, kit Dencsházán a fürdés okozott ha-a hűs hatok kisérnek a másvilágra.-. Iáit. Eismann János 10 éves kisfiú Balatonmárián Nessi Ernő buda- az Almás patakban fürdött és a jiesti tankigazgatót érte Iragikus duzzasztóig merészkedett. Nem tu-hü\'ál. Hirtelen rosszul lett mire dott azonban líszril vés a patakba segítség érkezett, már meghalt Hő- | fulladt. Holttestét kifogták.
Rendezzen a Máv. olcsó nyári körutazásokat Magyarország területén
1938. lullut 6
ÍAUAl RÖBLOIW
Alapítva 1887.
51 éve állunk a közönség szolgálatában ! #
51 éve élvezzük vásárlóink bizalmát,
most már 6 nagy üzlettel az ország különböző
városaiban I #
w w
HALOK, EBEDLOK,
KONYHÁK, KOMBINÁLT BÚTOROK, KÁRPITOSÁRÜK
elsőrendű garantált minőségben, meglepő olcsó árban beszerezhetők
KOPSTEIN BUTORHÁZ
NAGYKANIZSA, HORTHY MIKLÓS-UT 4.
Óriási választék! Kedvező fizetési feltételek!
— (Dr. Mező,Ferenc a rádióban)
(Dr. Mezőkor. o gimnáziumi igazgató ,az amsterdami olimpiász szellemi tornájának n nagy kanizsai világbajnoka • lulius 9-és. szombaton este 7 órakor •Előadást tarl Budapest "ll. rádió műsorán A sporl a luunor \'tükrében< nmen,
— (Huszovszky képviselő kerületében)
I)r. Huszovszky Lajos, a pnesai kerület országgyűlési képviselője a na. pókban Pacsa, Bucsuszenllíszló, Ne-messándorháza és Nemesszentandrás községekben járt, ahol meghallgatta a kerület népének ügyes-bajos dolgait.
— (Uj elnökök)
A zalaegerszegi róm. kai,- egyházközség a távozó Bő ly Zoltán iiy. alispán távozásával megüresedő é\'nöki széket Turrsányi Sipos József nv. ^lőtáblai tanácselnökkel töltötte be". —\\ keszthelyi Katolikus Legényegylet uj elnöke Baksa Lajos járásbirósági főtiszt lett. Fővédnökül Bődv Zoltán dr. ny. a\'f-ispánt és Hauscr János dr. akadémiai igazgatót választották.
— (Keszthely vendégei)
A napokban több előkelő vendég járt Keszthelyen. OU volt (Jrősz József szombathelyi püspök, ajx>stoli kormányzó, aki papokat szentelt a karmelitáknál, továbbá 11. P. Péter Ta-más, a Virgine Carmeli, a sarullnh karmelitarend Bómában székelő álta. lános főnöke és generálisa. Meleg szeretettel fogadták Szentgyörgyi Albertéi, a világhírű Nobel.ditas professzert is, valamint a Keszthelyen járt lengyel és török előkelőségeket. 12-én ujabb 50 lengj\'el dalos érkezik Keszthelyre.
— (Művészi hlr)
. N i Zilahv Pogány Lajos, egv
Y^\'***^ éve Somogyországban élő V.jI - w magyar festőművész, László Fülöp volt asszisztense, pár hónapi tartóz-kodásra Nagykanizsára érkezeit. Angliában 11, Stockholmban 15 évet töltött. Lojz.tanilvány volt. Párisban is tanult, "Münchenben I.en-fcach volt a mestere, l\'őleg a portréban tökéletesítette magát. Somogy, Zala uri családjainál már sok kitűnő arcképet festett. Egy megrendelésre készült Horthy-porlréju a J\'őuti Stern üveges kirakatában látható,
— (Házasság)
Sass Mancika oki. közé|dskolai la. náinő és Balog Dezső fe]$ökcffc.>kedel* mi iskolai igazgató házasságot kötöt. tek. (Minden külön értesítés helyett.)
(0
— (8 hónap egy kerékpárért)
Gerencsér István bocföl lei géplakatos az egerszegi OTI épülete vlfii él-lopott egy kerékpárt és azt hamis igazolvánnyal akarta értékesíteni. A törvényszék most 8 hónaoi bórtönre ítélte.
— (Megverte szüleit)
Szekeres Ferenc, bajcsai fiatal mber •nem volt jó viszonyban szüleivel. Nemrég szüksége volt egy fűrészre, .szó nélkül behatolt hát szülei kamrájába \',hogy elvigye, s mikor azok szól-lak neki, rájuktámadt. A nagykanizsai törvényszék elé került, ahol jogerőscM. hatheti fogházra Méltók.
— (Tragikus halál)
Gyarmalhv Károlyné 1!) éves eger-aljaj asszony öt héttel ezelőtt ment férjhez. A napokban a mezőn dolgozott és elvágta a lábát. Tetanuszmér-gezést kapott é; tegnap meghalt.
— Batorklállitáiunkat tekintse meg minden vételkényuzer nélkül. Kopflteln bútoráruház.
Kisdedek makacs székszorulásánál és nagyobb gyermekek gyomorbélhurutjánál reggel felkeléskor gyakran már egy negyedpohár természetes „Ferenc Józsei" keserüvizet is kitUnö eredménnyel adhatunk. Kérdezze meg orvosát.
— (Felakasztotta magát)
Rülkó József 80 éves mozsgói -földműves már nagyon türelmetlenül vár |La a halált, mert a közeli vég helyeit magii végzett életével. Az udvarán lévő eperfára akasztóf a Tel magát.
— (Veszedelmes erdőtűz)
A Somogytarnóczához tartozó erdő-részben hatalmas tűz pusztított. A tüz, ha\'idejében észre nem veszik, u libon álló gabonában is nagy kárl okozhatott volna, szeren, sére azonban u tüzet idejében észre vélték és a közeli uradalom éppen ebéJszünnelen lévő ini:n-kásáit kocsikon kivitlék a helyszínre oltani. A tüz így csak az erdőben tett kárt.
— (Áram sújtotta)
Szabó László, a Drávavölgyi Villamossági Hl. szigetvári szerelője az országúton szerelést végzett egy magas pózna tetején. Közben a vezelékluz ért, az áram mcgütöUe. ugy. hogy a fiatalember a földre zuhant. Súlyos ál-lapotbun szállították kórházba.
— Életunt öregasszony)
Wejsz Mihályné 75 éves sümegi asz-szony felvágta ereit és a hasát. A kórházban meghalt. Betegség és nyomor miatt ment a halálba.
«=» Kortlbntor egy pengftért
Hgy garnitúra fonott "kerti bútort is lehet nyerni az egyházközség kul-turliáz-sors jegyén. /
„lilgiiíiu, tiu iilintaisr
h
A Kaposvár Nagykanizsa tennlsz-mérkSzés eredményei
• Ygsárnaj) egész nap
folyt a Kaposvári Tu-i)jl Sjiort Egylet és az NZTE ttnnlszwapa-ta közötti bemutató csa iwitversony. A versenyt a seniorok-ní\'il a K I\'SE/7:3 arányban nyerte, mig az NZ\'/fc ifluságl csapata 6:0 arányban diadalmaskodott a KTSE [lataljai *Ucn. ■ Részletes emlmények : ► UgrüSsdy—Hoifmatin 6:2, 7:5 Ugrossdy nagyon szép Játékban verte a lagymatagon és kevés szivei játszó Hoffmannt.
RládJlóU Bittera dr. 6:0, 6:3. Rn,dnótl fölényes győzelme nieg-
te|)etés !
Révvy -Kronsklj 2:6, 6:3, 6:8. Nagy küzdslem, melyből a fiatal és lehetséges Révvy megérdemelten került ki győztesen.
Sey -Makóné 6 :0, 6 : 3. Végro egy női egyes, melyben gyönyörű laibd a meneteket láttunk. Az eredmény nem fedi az crövlsaoiiyokat, bár kétségtelen, hogy Sey Magda Dunántui legjobb "öl egyes Játékosa.
Ugro&sdy, Radnóti—Bittera dr., Hoffmann 6:1, 2:6, 6:3. Szép. változatos küzdelem, melyből Bit-tóra és Radnóti hálőj^éka emel, kedett ki
Kronsklj, dr. Anyos-Mayer dr,\' Révvy 3:6, 6 ; 1, 6:J. A két Zi\'E
BALAI ItOZLOM*
1938. |ulim ft
játékos biztosan nyert. Az alapvonalnál Kponjklj cs a hálónál Ányos idnckelt.
Hoffmann, Makóne - Ugros.sdy, Sey 9:7, 6:3. Gyönyörű küzdelem, bizt\'.is győzelemmel, Makóné éles forhend ütacl gyakran \'ragadtatták tajara a nézőket.
Radnóti, Tewlyné KronsklJ hii-zjaspíVj\' 6:3, 6:2. Biztos K\'I\'SE gyö-alenY
Az ifik közül kiemelkedett Bo-gyay ós Ketting, do Orosz, Cok\'n-szky és Németh 1. Is (megfeleltek.
— K«kJltUMM M|
egy pcugóll Biztosan nyer valamit az egyházközség egyjR\'iigös kulturház-•ors jegyéül
APRÓHIRDETÉSEK
«a«M,l(4.l4. dl|. vari,nap 4l Qnnapnap 10 nólfl 80 11114,. mlnd.n tov.bbl Hú 0 Ollir, hélkOinap 10 uOlfl 10 tllltr. minden lovtbbl (ló 4 (1114,.
AllAs
Urlleány, tl..l.leel«a.», ajánlkozik bármilyen bizalmi állázza, ugvanott IHrál* aaaka-fcaaaisaiattal utcai szoba ki* adó. Cini a kiadóban. 1818
ADÁS VÉTEL
Karékp4rak kedvezd téazletre legolcsóbban kaphatók Vajria aaakaraa-
" \' 1424
Vlaaaaaataa kazal-, sátor-, gép- és koestponyvák, Kmergé gummiazlj, bórssij, kenő-, henger- és traktor-olajok kedvezó llzetésl feltételekkel, Jutányos Irban kaphatók Kelemen Rezsó cégnél. 1897
Keresek azonnalin vagy bérbe vagy megvételre Jó állapolban levó oyapmak-fcaoalt. Bítder Józselné, Sugár-ut 12. 1893
lakAs-Ozlethelyiséo
Sugár-ut 16/e. számú házban egy komfortos lláramasabáa lakás kiadó november l-re. 1878
Két- vagy háromszobás lakéa augusztusra kar estetik. Címeket a klsdóba. 1889
bútorozott szoba
Szépen ksstaraaatt klllónbcjáratu szoba, ftlzdöazoba- hssználsltsl, kiadó. -Csengery-ut 0. 1891
különféle
AuMtaxI (bérautó) nj áxsmvovalas legolcsóbban Kaulmann Manónál rendelhető. Telefonállomás 222. 4024
■épkaralaaéaakat, réazlelllzetésre ls, szakszerűen végez Stern Uvcgketeske-déa. Tó-ul 2. 1796
Mindennapi leveleaésból üsszegyll|tolt Mlyaaat, régi vagy uj tömegeket, ma-gyarí éa küllöidlt, leloazUtotl gyüjtemé nyéket bármikor megvételre keresek. — Bsrbarlts U)os, a Zalai KOslOnv f. szez-kesztóje. Érdeklődni lehel teklon 78. sz. vagy személyesen mindennap d. u. 6—7 óra koaott.
Kiadja a laptulajdonoa Közgazdasági Részvénytársaság Nagykanizsán, felelős kiadó 1 Zalai Kárai,. Interurbán telefon : Nagykanizsa 78. szám
Schütz-kabátban
minden hölgy
elegáns!
Jolgiztm, boav ilolptaí
LE4UÍAB&? Imrédy és Kánya iuiius 20-án utazik Rómába
A sajtórendészeti javaslat végrehajtásáról folynak a tanácskozások
Budapest, július 5 Imrédy miniszterelnök é< Kánya külügyminiszter római utjának idő|>ont ját véj-logesivi még nem állapították meg. ügy tudják, hogy július 20-án indulnak a magyar államférfiak Rómába és 3 napig maradnak ott.
Budapest, juüus 5 A miniszterelnök ma hosszabb ta-
náisljoziM folytatott a belügyminiszterrel a belügyminisztérium időszerű kérdései felelt. Az érdekeit minisztériumok még ma folytatják a megbe-szélóst a sajWrendészeti javaslat 9. szakaszának vógrehajlásávul kapcsolat, ban, ami a lc^közeleb(!>i miuisztOi tanács elé kerül.
Szálas! a tábla előtt
Budapest, juttus 5 ^ SzálasI Fiercjicct a törvényszéki — mint ismeretes — lázadásra való ;övfitkez6s miatt 10 hónapi államfogházra Ítélte. Fellebbezés folytán az ügy a tábla elé került, amely bizony itáskiegészltést rendelt et. Ma délelőtt kezdődött meg a táblán, a a fellebbviteli főtárgyalás Aj főtárgyalás az iratok ismQA\'lelésével kezdődött és lapzártakor még tart.
I
kerfli
többe
a ZALAI KÖZLÖNY,
ha bejelenti nyaraló ciméL A kiadóhivatal portómetv-tesen küldi utána bármely \'belföldi nyaralóhelyre.
Almamoly, szölőmoly, pókhálós hernyók
ellen
Arzola vagy Darsln,
Varasodás és lisztharmat
ellen
Sulfarol, Amonfl vagy Solbár.
Kombinált permetezíszerek:
Nosprasen vagy Tutokil
Rózsafák
levélletvel ellen PROIIKOL
Védőszorek beszorezhotők:
orszAg József
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmi szerek, gép kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
j- MmM —|
I mindönki a helyi kereskedőknél I : éH iparosoknál szerezze bel I
Fontos közlemény
az Anto Syphon tnlajdonosokhoz!
Díjtalanul megjavitam, rendbehozom Auta Syphon készülékét
azoknak, akik a szénsavcserét nálam eszközük.
Szabó Antal sportllzlete,
az Autó Syphon körzeti egyedárusltója.
I
Uradalmak
legolcsóbban
HIRSCH és SZEGŐ cégnél vásárolnak?
Kazalponyva, - gépponyva, kocsiponyva, - repceponyva, zsákok, - lóizzasztó, manlila, kévekötő.
K 2312/1938. szám.
Árverési hirdetmény
a köztartozások felében lefoglalt Ingóságoknak az 1927. évi 600. P. M. sz. H. ö. 63—71. §-ai éneimében etzköilendó nyilvános elárve-reléséröl. A végreliajtást szenvedő neve: Farkas Józief. Lakása: Telekl-ul 42. «r. Az első árverés helye: Ertsébel-tér 10.
Az első árverés ideje: 1938. jullus 6-án d. e. 9 óra.
A második árveréí helye : Erzsébettér 10.
A második árverés Ideje: 1938. julius 15-én d. e. 9 óra. A lefoglalt Ingóságok megnevezése sommásan, nemenként. Különféle szobabútorok, konyba-berendezéai tárgyak 263 pengi 50 fillér becséitékben.
Árverési feltételek.
1. Az első árverésen az egyes ingóságok csak skkor fognak eladatni, ha a Becsértéknek legalább «.\'4 része megígértetik.
2. A második árverésen azonban az Ingóságok a becsérték háromnegyedén alul is, a legtöbbet ígérőnek mindeneseire eladatnak.
3. A vételár készpénzben azonnal (Ize-lendő, vevő álul flzetendó a forgalmi adó és az esetleges fényűzési adó is.
Kelt Nagykanizsa, 1938. június hó II. napján.
Vldos Istvíti
1896 mb. városi végrehajló.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől
15.717/1938
Hirdetmény.
A Nagykanizsa m. várossal haláros Korpavár községben a ragadós száj- és körömfájás 1938 jun. 28-án megállspltlalotf, ezéit a 100 000/ 1932 sz F. M. rendelet 373. §. 1.) 2. bekezdése érlelmében további intézkedésemig tilos a Nagykanizsa m. városban tartandó heti- és országos állatvásárokra hasüott köimtl állatot felhijtani.
Nagykanizsa, 1938. juniui 30. issn Polgármester.
Szenzációs
a legmodernebb laionok- él legpompásabb színekben
legolcsóbban Brónyal Divatház
Horthy llkléi-nt 1. II
FIGYELEM I C.ak .Uh..,. »l„5.é gel tartok a mlnd.n J. zalaárt garaaclát váltatok.
HIRDESSEN
■ „Zalai MalSa^\'-b—■
NjromatoU a laatulaláonoa KAagaitMiágl HéaaváoyUraaáág k&ujvojomiliJábiü Nagykajzlzaán. Ftlejfc fodalrezaU ZaUI üiiujj.
18. BvMtmh 160. azta.
N«gylunlis», 1938. julius 7. ciQIOrtOk
Ara 12 HU
ZALAI KÖZLÖNY
fecrfacadMc
í» UattWnUi FM & ula
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
KlOfixetésl ára: egy lutra I pengi 40 BlUr. SiakeuUMfl í. kJMÓhlT.UllleWo.. 18. u.
Fegyvert és hadsereget!
Mi a krisztusi evangélium alapján állva mint keresztények azt \\ álljuk : ne ölj! Mi hiszünk egy h*gváltó, Igaz \\ős boldog, tisztf ta életet valló i>acifizmusb\'in, amj azonban mégse jelenti azt, hogy korbáccsal puskatussal ne vera jük el házunk büszöbéröl ós hazánk kapujából a prédára éhes du-vadakat.
Ml ifegyvert akarunk nemi azért, hogy Barcelona barikádjairól testvért és ellenfelet lövöldözzünk, hogy hódító hadjáratok mámoros illúziók ba ringassuk fantáziánkat, de fegyvert akarunk a legjózanabb meg* gondolás, a realitás és megnyomo. rttott életünk kényszerű parancsai szerint.
Fegyvert és hadsereget akarunk, (mert egy jwgány világ állig feL fegyverkezve áll körülöttünk lázért, hogy elragadja megmaradt kincsein ket, hogy kilopja szivünkből 4 békesség és nyugalom\' ü\'olsó, ki. hunyó szikráit is. {
Mi fegyvert akarunk, mert béü kénknek, nyugalmunknak és Igazságunk ineg£zerzésé?iek mostanában más biztositéka alig van. Ezt a biztosítékot jyedig önvédelmi szJehi^ pontból sem nélkülözhetjük tovább a szélsőségek mai állandóan háborúval fenyegető feszültségében.
Euró|>ának eme felében az utób* bi két évtized alatt a társadalmi béke suly|>ont;a szuionyok hegyén táncol és a nemzetközi érintkezés felületeit tankok nyoma tölti ki. Ma a kultura fejjtettsége jós a civilizáció áldásainak biztosítása nem \'jelent hatalmi i>oziciót. Ma nem számita-nak tudománjos labóratóriuinok, könyvtárak és katedrák.
A magyarság szellemi fölényével szemben szuronyerdök merednek ránk és ágyuk torka ásit hatekráink felé. Ma fegyvert keli a kezünkbe fogni, hogy biztonságban tudjuk állami létünket, hogy fenntartsuk a szellemi fejlődés és a lassú tnefj(« erősödés további lehetőségeit. t
Nekünk ezért kell a fegyver és ezért kell naggyá és erőssé fejlesztenünk nemzeti hadseregünket.
Ez azonban semmiféle anyagi előnyt nem jelenthet senki számáia. A nagy és erős nemzeti hadseregé nek a nemzet önfeláldozásából kell kiépülnie, itt a nagy vagyonoknafc óriási áldoza\'ot kell hoznia. Álmagyar étet kaleldószkopjából , el kell tünnk\' a fényűzés színfoltjai\' nak. ,
Történelmünk legvA^ágo^bb
Lényegesen enyhült a nemzetközi feszültség
Ma délelőtt közölték a küzdő spanyol felekkel a benem-avatkozási bizottság egyhangú határozatát
Páris, julius 6 A francia sajtó megállapítja,I hogy ( a londoni benetaavatkozásl bizottság tegnapi ülése az angol terv egyha;ngu elfogadásával (a szovjet is feladta az obstrukciót) lényegesen enyhítette a nemzetközi feszültséget. Ugy vélik fcizonbun, hogy a spanyol helyzet tényleg^ tisztázása még hosszú időt vesz igénybe.
London* julius 6 Az angol kormány szerdán délelőtt a benemavatkozási bizio(tlsá|g!
felkérésére a Spanyolországban egymással szemben álló két féllel közölte a tegnap elfogadott határo-zatot és az önkéntesek elszállítására vonatkozó tervezetet. Ezután halaid déktalanul megindulnak a Spanyolt országba indítandó bizottság összeállítására irányuló munkálatok. Alz önkéntesek összeszámlálása után megkezdik négy kikötőn át az ön-j kéntesek c\'száUitását. Biz.myosi számú önkéntes elszállítása utón j>edig mindkét harcoló fé\'nek megadják a hadviselői jogot.
Mussolini megsürgette az angol-olasz egyezmény ratifikálását
London, julius 6 Ai Daily \'Delegraph közlése szerint Mussolini megsürgette az an-i gol ^plasz egyezmény ratifikálását. Mussolini ugyanis aggódik, hogy az angol törvényhozás nyári szabad sága megkezdődik és akkor az egyezmény ratifikálása ujabb h<sz-szu halasztást szenved. Ahgol par-< lamenti körök véleménye szerint Mussolini kívánságának telje^tóso egyetlen előfeltételtől függ ós eza^ olasz önkénteseknek a spanyol harc-
terekről minél nagyobb számban való elszállítása.
Harctéri hírek
Salamanca, julius 6 \\ S|,«^iyoí nemzeti csapatok Teruel környékén sikercsen folytatták hadműveleteiket. Ai Zuria folyótól Jiyugatra fontos hadállásokat sikerült a nemzetie(knek elfogl niuk, a csapatok átkeltek a folyón. A castelloni frontszakaszon Franca csapatai tovább üldözik a megvert ellenséget.

Angol demars a láthatáron a prágai tárgyalások veszedelmes elhúzódása miatt
► London, julius 6
Mértékadó angol politikai körökben fokozódó aggodalommal kisérik a csehországi nemzetiségi kérdés megoldására irányuló tanács* kozások lassú menetét. Ezekben a körökben egyre jobban erősbqdito az a meggyőződés, hogy a tanács, kozások lassú menetéért a prágai kormány felelős, amciy - a jelek szerint — halogató taktikához folyamodott
Londonban nagy érdeklődéssel várják Newton prágai angol köv>\'t jelentését a cseh miniszterelnökkel folytatott szombati tanácskozásai-
ról, amelyeknek során az angol követ, ha nem\' is hivatalos formában, de félreérthetetlenül tudomására hoz\'a Hodzsa miniszterelnöknek, hogy az angot kormány veszedelmesnek tartja a nemzetiségekkel folytatott tárgyalások további kihúzását.
Amennyiben Newton barátságos tanácsának nem lenne foganatja, al<H kor — a Londonban elterjedt hirek szerint — &z angol kormány a Jég-közelebbi napokban hivatalosan is felszólítja a prágai kormányt a tárgyalások meggyorsítására. j
jében élünk. Nagy időkben, amc-lyeknek problémáihoz minden fe« klntetben na^y emberek kei\'enck Ml hiszünk abban, hogy ezekhen a történelmet formáló hónai okban és években az ezeréves hazáját és keresztény kulturáját védő magyarság! mól tónak biaunyul a n^gy feladoJ
tokhoz s minden erejét összevetve, egyetlen nagy egységbe forrva meg találja annyi szenvedés utáu boldo^ gulása útjait. S a sivatagban való két évtizedes vándorlás utján végrj felcslllognak a magyar horizonton; a szentjstváni ál\'am ösi, megbontha-tatlau határai. ^ ,
LEGÚJABB: Három évi fegyházra Ítélték SxáltuÜ
(Tudósítás a 6. oldalon)
Két egymásba kapaszkodott férfi holttestét sodorta a Duna Budapesttől Paksig
Paká, julius 6 Tegnap este Paks határában a halászok a Dunából két férfi holttestét húzták ki. Mindegyik férfi életerős. 24-26 év körüli és gtfesö-se,n egymás "karjába vannak kaM paszkodva. A jelek szerint a két férfi Budajyest környékén került a Dunába és mintegy 5 napja lehet holttestük a vízben. A nyomozás megindult annak kiderítésére, hogy közös öngyilkosság vagy gyl kosság történtje.

A IIAZASSAG előtti kötelező orvosi vizsgáhitra vonatkozó szabályrendclc. tet IHíst vármegye is elkészítette.
PIROSKA János csongrádi polgár-mestcr vizsgálatot kért ma^a ellen Payr Hugónak a városi közállapotokra vonatkozó inter|)ellációja miatt. A belügyminiszter a vizsgálatot elrendelte.
MEGOPERÁLTÁK Darányi Kálmán vult miniszterelnököt. A golyva.mütét sikerült.
SZENT ISTVÁNRÓL könyvet ír Carlo Aguilor nápolyi arcJveologus professzor.
5238 FÉRFI és 19.150 nő nem tud iml olvasni Budapesten.
1I1:, JRlfá.A ós feleiébe koporsóját a budavári koronázó templomból Székesfehérvárra szállítják.
AZ ARANYVONAT ősszel folytatja országjárását.
A KERESZTET kifüggesztették a gyöngyösi városházán.
MAGYAR TISZTEK futottak be u három elvő helyre a svód—lengyelül agyar pen tationban.
TENNISZ : Tegnapi ciedmény : Amerika—Magyarország 3 : 0. Szigeti remekül tartó!ta magát a világbajnok ellen.
A TOZIFA forgalmát a kormány jfelszabaditoUW Behozatalhoz továbbra Is engedély kell.
25.000 SÉRTÉST szállít Magyarország Németországnak szeptember 30-ig.
VIHAROK voltak niegiint i,»z un^ol als\'iliázban San lys képviselő mentelmi joga és a katonai titkok körül.
A JAPAN AltVIZ Köbe városát is elborította. 100.000, ház került viz alá, 300 hajoll, 100 ember clltyit.
zalai közlöny
á nagykanizsai rendőrkapitányságon is történtek kinevezések
A hivatalos lap Irtai száméban megjelentek a rendőrségi kinevezések.
A korfííányzó a belügyminiszter előterjesztésére Ralisa Jánost, a m. kir. rendörfőkapitányság helyettes vezetőjét a vidéki főkapitányig! vezetésével megbízta.
A kormányzó a belügyminiszter előterjesztésére Gajdán Imre rend. főffitapjitáinynak a i«ndő|Ktan|őcs<xs£ einíet ós jelleget adományozta. i
A kormányzó n belügyminiszter előterjesztésére Kovács Nagy Pál rendőrfőtanácsosi cim- és jelleggel felruházott rendőrfő tanácsost, a nagykanizsai kapitányság vezetőjét rendőrfő tanácsossá, Lakatos Ferenc dr. címzetes nendőrfogaünazót rend-örfogalmlizóvá nevezte ki, Zágonyi Géia fogalmazói cimmel felruházott segédfogalmazónak a fogalmazói jelleget, vitéz Czégényi Káixrfy rend-őrfrőjfielügyelői qiSm|m$i feírúhózoítt rendőrfelügyelönek a rendőrfőfel* ügyelői jelleget adományozta.
Bacsó József c. főfelügyelőt, a nagykanizsai toloncház vezetőjét valóságos főfelügyelővé nevezték ki.
Zách Pál detektiv-gyakornokotdc-tektivvé, Bcndcfy Béla irodai gyakornokot segédtisztté nevezték ki.
A kanizsaiak sok rendőrségi ismerősét Is kinevezték.
Dr. KMnay Gyula főtanácsost fő-kajwtánylíelyettessé, Gántay s. fogalmazó édesapját, Gántay Jflnos dr. főtanácsost ugyancsak főkapjj tányhelyettessé, Rácz Gyula s. fogalmazót fogalmazóvá, Jelenfy (Jelűnek) Szilárd főfelügyelőt VII. fiz. oszt. főielügyelővé, dr. Várhidy Árpád) Mátyás Samu rendőrkapitányokat rendőr tanácsossá* vitéz Bertóthy c. rendőrkapitányt, Berta Lajos, dr. Petri (Pctrics) László fogalmazókat kapitánnyá, Kádár Béla, dr. Écsy Jenő László c. fogalmazói kat fogalmazókká, dr. Gántay János fogalmazógyakornokot segéd íogPl^ jmazóvá, Lengyel Mihály c. főfcjp ügyelőt főfelügyelővé nevezék ki.
Kör&zött kommunista agitátort fogtak a Györök&n táborozó kanizsai cserkészek
A nagykanizsai piarista gimnázium cserkészcsai>aUi Vegele Károly tanárparancsnok vezetésével Balatongyörö-kőn táborozik. Velük vannak Fazekas ■ós fcieisz piarista tanárok is.
Minap a táborban beállított <^y toprongyos öreg ember és enni ké.t. A gyerekek megosztották vein az ebédjüket. Egyszer csak, amikor már jóllakott, az öregember politizálni \'kezdett u lialalok helyzetéről itthon slb. A cserkészfiukuak gyanús volt a do-leg, látszólag teliát belementek a vb tába. Egy.szerc.sak a .szovjet fényes csillagainál- tartott az öregember, akit még gyanúsabbá tettek manikűrözött körmei és inicialivu. stb. szavak, amiket az öreg .koldus lépten-nyomon használt. A fiuk feltűnés nélkül megnézték az írásait is. Az igazolványából fénykép és aláírás hiányzott. Két cserkész erre szó nélkül útnak indult (jyörökre, hogy jelentést tegyenek a csendőrségnek s mikor ezek már a kilométerek íelét megtették, akkor a többiek kizavarták az öreg Sztálin ivadékot a táborból. Ketten azonban civilbe öltöztek és messziről nyomon köveitek az ör©g vörös agitátort, nehogy egérutat nyerjen. Györökönn nem lóvén csendőrség, a
Két csónakázó vasutas
a Balatonba fulladt
vasúti állomásra sietett az először útnak indult cserkész-yárőr Tfr onnét telefonáltak a következő falu csendőreinek.
Aj derék kanizsai cserkészek jó munkát végeztek. A keszthelyi csend őrök a cserkészek jelentése és útmutatása alapján valóban elfogták az öreg csavargót. Kiderült, hogy Békési Dezsőnek hívják, 60 éves, nagyvázsonyi péksegéd, akit már) sokszor megbüntettek és akit most is köröztek. Most faluról falura csavargott, mindenhol élelmet és Szállást kért és mindenhol kommunista propagandával) a katolikus egyház gyalázásávai fizetett. Sehol sem je. tantették fel, mert féltek tőle. A derék kanizsai piarista cserkészeknek azonban volt eszük magukhoz és a bátorságukat sem az inaikban hordják. Nekik köszönhető, hogy Békési elvtárs ma már a pécsi ügyészség fogházának lakója.
Ez megint a piarista nevelésnek, a piarista szellemnek, a cserkész, gondolatnak beszédes ténye. !
J_
Kinevezések a miniszterelnökség sajtóosztályán
Budajyest, julius 6
A kormányzó n [miniszterelnök előterjesztésére DuUn Elek dr. miniszteri osztálytanácsosi címmel éc* jelleggel felruházott miniszterelnök-ségi miniszteri titkár feajtéfclőadótrf Miniszteri osztálytanácsosig tón előadóvá kinevezte.
Ugyancsak a miniszterelnök Batu László dr. miniszterelnökségi «jegéd-t titkár-sajtóelőadót miniszteri titkáig rá, Eszterhás István dr. miniszter-) elnökségi sajtóelőadót jx\'dig rrfy niszteri segédtitkár-sajtóelőadóvá kJ
nevezte. \\

Aj kinevezések a magyar sajtó körében is osztatlan örömet kc.tetiek, mert a kinevezettek mindegyike rá,* termettséggel, hozzáértéssel, párlata lan ügyszeretettel fáradozik a su^ lyos viszonyok közepette « magyar sajtó érdekeinek körülbástyázása ésl nagy nemzeti célokkal egynevezöiei hozása érdekében. , j
Erőteljes, vérmes, kövér embereknél reggelenként éhgyomorra egy pohár termeszetes „Ferenc Józsel" KeseiUviz kiadós bélürülést Diilosif, lényegesen előmozdítja az emésztést és az anyagcserét s a vérkeringést az egész szervezetben megélénkíti. Kérdezze meg orvosát
Megnyitotta kapuit
a Városi Mozi
begördült a függöny a színházban, elhangzott a taps és az élöy húsból és vérből való sziíiészjek^k felváltotta a mozivászon. A színész és a néző között a közvetlen kapcsolat, a szinjxad és az élő szereplő személyek nyújtotta előny megt szűnt, de a mozivászonnal mcgnyilí egy káprázatosan gazdag és <aodás világ, amellyel a színpad nem verj senyezhet. A1 keskeny celliloidszalagj ismét elhozza nekünk hétről héta» a világ nevezetesebb eseményeit, sih ha nem látott tájakra visz el bennünket, csodás és káprázatos rtfc vükben gyönyörködtet, hatalmi felvonulások, tömegjelenetek részeg seivé tesz bennünket ós érdekes történeteivel hol tanit, hot szórakoztat.
A megnyitómüsor mintha csak a színház és a film közötti különbséget akarta volna kihangsúlyozni. A minden idők egyik legszenzációsabb filmjét, a San Franciscoi- is-i mét megnéztük. Most is épp olyan frissnek hatott, mint régen. A| föld-rengési jelenet ismét lenyűgözött, a rendzés, Jeanette MacDonald éneke gjíönyörkcjdtetctt és "őszinte élvef zetot szerzett. E pomrpá.v film mellett a múlt szezon egyik,legkitűnőbb magyar filmjét, a Hotel Kikeletei látjuk, amely a magyar színészek} élenjáróival a vadvirágos Meefiekf tetején lévő szállóba és Pécsre viszi el a nézőt egy (ügyes történet keretében.
A nyár folyamán még néhány nagy reprizmüsort mutat be a .Vároöi Mozi, aztán jönnek ismét az uj filmek, amelyek oicsó ós kellemes szórakozást nyújtanak színház £s mozikedvelőnek egyaránt
Megrendítő kettős szerencsétlen^. Ség történt a Balatonon. Két szombathelyi vasutas, Kövér János MAV géplakatos és Janzsó Sándor fűtő-házi munkás Badacsonyi©májba rtfn dult le vasárnap és délután epét-nakáznl indult. A hirtelen keletke. zett nagy szélvihar azonban fclLo-ritotta a csónakot ós egyre beljebb sodorta a két fiatalembert, akiket senki nem látott.
Az eltűnt fiatalembereket csak másnap kezdték keresni \'Szombathelyről, ahová nem tértek vissza. Bejelentett lakásuk Tomajban nem volt, igy eltűnésük o\'t m-m tiint fel. Tegnap megtalálták a parton ruhájukat, benn*! igazolványaikat. A csónakot partrasodorta a vlz teg.
nap, de a két holttestet még nem sikerült megijalálnl. \\ szerencsétlen nül járt Kövér János bátyja Szombathelyről leutazott a Balatonra és a halászokkal .maga igyekszik megtalálni a két vizbefullt fiatalember holttestét.
Vizvezetékszerelést
garancia mellett kószit -
MENDLOVITS
■ -- v^ 1038. jullm 1.
7x*ka Huadá
Délibáb a tondúni utcán
Az erői napsütés délibábot idézett elő egy forgalmas londoni utcán, a Powls Streeten. Az utca egy része, a londoni élet egyik központja, mintha levegőbe emelkedett volna. — A felemelkedett házak körül vlz hullámzott. A londonlak megdöbbent csodálkozással nézték a tüneményt. Eleinte azt hitték, hogy egy vízvezeték te pedl meg és ugy ömlött a viz az utcára. Kivonult a rendőrség Is. Végre egy volt katona, aki Egyiptomban szolgált, megmagyarázta, hogy délibábot látnak. _
Csokoládévá
Különös esemény Játszódott le a délfranolaországi Hennee városában. Egy teherrepűlögópet, amely csokoládét szállított, az a balesst érte, hogy a rakodónyílás útközben kinyílt s a szállítmány legnagyobb része kizuhant a gép ■ böl. A város Ifjúsága persze kitörd örömmel fogadt i a szokatlan csokoládéoadt. A rendőrség a lezuhant csokoládészállltmány-ból alig talált meg valamit az utcákon szétszórva
A Imíőh tudja
Nemsokára meg/elenlk Londonban azoknak a költői mü-vtlfuk az antológiája, amelyekel börtönben írlak, Olyan híres szerzők Is szerepelnek az antológiában, mint Sir Waller Ralelg. _
Az angliai plakátok a katonaélet modern és érdekes voltára blvja tel az lljuság figyelmét. A modern hadsereg érdekes me-ohanlkal munkát nyújt az Ifjúságnak — ez a plakátok MJel-tuava. Egy plakát, melyen tank látható, ezt hirdeti: „Lépjetek bo a királyi tüzérségbe, ahol érdekes és fontos munkát végozhet-tek a világ logmodernebb had felszerelésével".
Színes ci^auüafiitt
Uj divatőrület fogta el Amerika hölgyeit. 1\'ellaldlták a cigarettái, amelynek füstje színes. Kémiai vegyszerek által nemcsak az Izél ludfák szabályozni a füstnek, hanem színét is. Az amerikai asszonyok, ha nagyobb gond/uk nincs ennél, minden ruhájukhoz mds cigarettái szívhatnak, olyat, amelynek füstje természetesen összhangban van ruhájukkal.
jiiiuniiiwiiiiiitaur
1838 IuIIM 7
gALAl KÖZLÖNY
Nem lehetetlen, hogy a Mura medrében
kell keresni Attila koporsóját
Radend melleit, junlus |
(COPYRKillT) Széles e vidék le Us te le van legendákkal. Nagyrészüket elmosta már az idő. Mióta rádió van és aeroplánok keringenek a levegőben, a legendák száma egyre fogy.
E vidék maga Istentől ugy \'teremtődött, hogy szülőhelye legyen ópo. szoknak ós meséknek. Rjszakánkint a lidércfény fellobbanó lángiu pattog a misztikus éjszakán. Füzek hosszú ágai borulnak kacskaringós patakok csendes partjain és a föl J mélyéből titokzatos mennydörgéssel törnek elő Radenci rejtelmes forrásai Honnan jönnek ? Ki tudná megmondani ? Római kultura nyomait árulják el napvilágra korüli téglák és mértföldkö-. vek. Egykoron Vindebonán, Salxariáu kérésziül erre vésetett a rómaiak utia. A Megváló születése utáni második
században Probus római császár — katonái emelték u trónra és katonái ölték meg őt — ültei te ol a hegyoldalra nz első szőlőtőkéket. Azóta több mint másfél évezrede ennek, szürrfte-Éik itt- a környék legjobb borát. ()íya« az ize és illata ennek, mint a rcimsi. bornak ,amiből Clinuet özvegyének pezsgője készül.... "
I)e jóval Probus imperátor előtt lakolt volt ntár a vidék, u Mura völgye.
Radend rejtelmes forrásainak mé-. lyéhől kelta harcosok nyilait hozzák napvilágra. Azután kőbaltákat és kós-hegyeket, amikkel \'ősünk a vizek istenének áldozott...
Avarok iártak erre és hunok, ami-ko relin dúllak meghódítani nyugat és dél irányában a világol.
Tudósok mondják: ilt nyergeilék lovaikat Attila katonái, amikor a c«-talaunil sik felé meutek...
.Attila dombja" — a nép meséiben
• Három ország beszögellésében, pár i>ercnyire Radenci fürdőtől, áll egy domb.
Mindössze 80!) méter magas Ká-l>olna van a tetején. Szlovén neve a helységnek — alkalmasint a kápol-náról elnevezve — Kapellani, vagy Kapelníea. Az elképzelhető legt-, szebb kilátás nyílik e helyről. Balra )rrta».S2» belátni Stájerországba^ észak felé Horvátország hegyei emelkednek meredeken a felhőkig, jobbra i«díg előttünk terjeszkedik a dunántuü alföld. Még csak mes&< szielátó se kell, hogy észrevegyük\' a nagykanizsai templomtornyot. A kápolna hegyének oldalán szőlők ter|>eszl«!dnsk : azok\', amelyeknek alapjait Probus római imperátor vetette !míeg.
A\'szőlők köpött kfeskeny ösvényeden laliln husz percet kell •msn-^nünk, hogy elérjük a Különös alakú dombot: évszázados fák veszik körül az egyik oldalon és Ha megfigyeljük, látjuk, hogy egykoron kettős. /írok vette ezt körül. ."Ajz egyik ároknak két méter a szélessége, a másikié valamivel kevesebb. A Uopib magassága lehet vagy 15 méternyi, szélessége pedig közel 20 méter. A kik \'megmérték, az* mondják, hogy kerülete pontosan 110 méter.
E dombot »AtU\'a dombjának\'* ne\\ozl a vidéki
N«nv kell szakértői**\' lenni, hogy az ertfecr megáíla|#taa : a termé*. Szet nem alkotilyen etóabályos dombokat, eackct csak emberi kezek emelhették a völgy tisztásán.
\'AJ rtadkiersburgi tanító — közei
70 esztendős öreg ur — meséli nekem : \' ,
— A nép ajkún él a legenda,\' hogy e domb Afttila tenx-tkezési helye. A vidék \'minden istenfélő kr&é elkerüli ezt a dombot. Éjszakánként lidércfény lobban fel körülötte: fiatal koromban, emlékszem, magAmj is láttairt a lidércfényt. Ma már tüdőm: a földi gázokkal magyaráztuk e természeti tüneményeket. A környező falvak né|)$ mbséH, hogy éjsznkánkint siró és zokogó hangokat haltait a domb. - Éjszakának idején senki seirt inför errefelé járni...
■ — Vahih&kor régen, egyko\' i feljegyzések? Megemlékeznek róla, régi köveket \\s találtak a domboldalon, sőt egy Kremfpl nevű szerző Grazban 1815-ben megjelent könyvében — odahaza meg van c könyv — azt Írja, hogy találtak volna a dombon egy \'márványlapot, rajta a felírással: , J „Ad oapollam In Eremo Kooian, Attila, Castra metatus est CCCCXXXXII.
— E latin nyelvű felírás azt jelenti : »Kocián mellett a völgyben fttötte fel 140-ben Atilla iábnráM E tábla természetesen régebbi keletű, valószínűleg a török háborúk idejéből való, mert hísten a domb akkor kapta a »Ko3Ían« nevet, azonban a felírás bizonyára nem célzott mást, minthogy emlékkel jelölje meg a helyet, amelyről azt tartja a legenda, hogy rajta tanyázott és talán benne nyugszik Attila, a hunnok királya...
„Attila dombja" — a történetíró reflektorában
Nem messze a különös alakú dombtól lakik szőlőbirtokának kö-z»j>éno épült csíikík villájában S]>ajcs Sándor nyOgfcürrtazott tozre-dés. Ajma kevés kaWwWközé tarLo\'-
zik, akik a világháború első napjá<-tóJ az utolsóig a\'fionton küzdöttek. Verseci ember. A huszároknál szolgált, |>arancsnoka volt a pápai hetes huszárezrednek, aztán a huiz-jn-
hetes susaki regimentnek, sok időt töltött el Ukrajnában, Albániában, amelynek egyik legaIaiK>sabb ;s-üiieröje. Mint huszárkapitány, latu laséi minőségben részt vett az orosz -japán háborúban és pontosan 30 év előtt jelent meg első , könyve : •Kozákokkal Mandzsúrián át.«
A{z ezredes ur 69 éves, de £>kkal fiatalabbnak látszik Friss és fürge ma is. Zágrábban van a lakása, itt ceak munka idején tartózkodik. Maga főzi ebédjét és gyalog jött le hozzám tegnap délelőtt Ridencébe-
Aiz ezredes ur kitűnő hl\'-torikus és iró. Cikkel azelőtt a Neue Fnete Pressében jelen tk meg. Egyik könyve »Der Weg zur Berliner Kongress« a háború előtt feltűnést keltett
Ajz Attila-legendával foglalkozott Spajcs ezredes ur is. AVnlt mogál. állapított: közelebb hozza a legendát a valósághoz.
Ezt mondja nekem :
— Közigazgatásilag e hely Ra. denci-fürdöhöz tartozik, azonban az egyes dombok régi nevüket viselik. E helyet, ahoi az én szőlőm van, Gortii-KöcIari-nak, az AJtila domb vidékét Dobne-Kocian-nak hívják. Érdekes c nevek maggyarázata. E vidéken, hatalmás kiterjedésben terült el egykoron I. Ferdinánd hud. vezérének, »Hans Katzian vm Kat-zjensteinc-nak birtoka. Ugy go\'id(V-lom, hogy Magyarországba Is benyúlt. Ez a Katzian a tizenhatodik század első felében vitéziül verekedett a törökök ellen, később aztán áruló lett és tavaly volt pontosan 100 éve, hqgy 1537-ben Zriiyi Péter lefejeztette. A helységek tőle kapták a nevüket ós bizonyos, hogy az Attila dombjának nevezett cmelkédé. pen valamelyes háza volt. Taiálrt csak egy kisebb vadászlak állhat tott otl, vagy pedig csak afféle uri
Hegb\'zbató - Olcsó - GjorsÜ
Kótalné Berény Ztazu
MW^oMiola
Csengery-ut 29. I.
beszálló: ezt ma nehéz leíína konstatálni Ellenben megáll tpitotf-tata azt, hogy : amikor a Kapelnica ká|K»lnáját templommá építették át 1823-ban, Innen hordták a kóvok t a templom építéséhez és ezt én a templom annalese!ben ls megtol <U. lam. Ezenkívül találtak itt egy márványra vésett cimlcrt is, még pedig kettős chrtert: ez még van ma is, a szomszédságomban, a muraszomf bati iKílglártrtester házában. Kinek a címlere volt ? Néni tudom. • fii Katzlanoké nem\' Jehetett.
— Sokkal fontosabb\' az, hogy 3 templom építéséhez felhasznált kÖl-vek között római téglák is voltak, ami azt bizonyitja, hogy a "hómalak idejében — amikor c vidék Pannoniához tar\'ozott — kultúra volt már fctt. Hiszem alig vpuskalövésnylra innen, Ptujban — az egykori "Peta1 v&ban — trtost ássák ki a római \' kultura nymait. Az »Attila dombján* talált rómSai téglák romban hevertek már régen, amikor Katzian generális a m\'agá házát itt mogépi-tette és e vadásziakhoz ő már római téglákat használt. 1
— Probus császár két és fél évszázaddal Attila előtt ültette be szőlővesszők kel a hegyoldalt, ía hunnok és avarok — ha erre jártak és minden valószínűség meg van ar-rto, hogy erre járhattak mát római kultúrát pusztítottak el a Mura völgyében...
„Attila dombja" — Isten ostorának tábora . ..
Tudjuk a történelemből, lmgy Attila Krisztus után t t2-ben ós 143 kin Pannoniát meghódította és a nyugatrómai birodalom 443-ban a békekötésen formálisan is lemondott Panuoniáról a hunok javára. Hadseregének természetes felvonulási utja csak ez a vidék lolietett. Ila stratégiailag nem ls első-rendű hely az -Attila dombja-, az a körülmény, hogy innen csodálatosan be tudja látni az egész vidéket, elfogadhatóvá teszi, hogy a hunok nemcsak járlak erre, hanem Isten ostora: főhadiszállását itt állitolta fel. Ez volt az a hely, ahonnan Attila gvorsablwm tudott seregekéi dobni (ial lia ós Fel.-őltália felé. Rizonyos, hogy a calalaunii csata után .amikor 151-ben a római Actius ós a nyugati gólok királya, Teodorich megverték őt. e.-rc vonult vissza. I^ehet, hogy Aquileja ostroma utá rtugjam-sak ez a vidék volt visszavonulásának utja, hiszen : meg vollak itt a rómaiak állal épített tílak. A monda azt tartja, liogy Itt \'érte a hallja is. A monda azt tartj" hogy a domb temetkezésének helye. Mi igaz ebből? Nehezen lehet felelő-let adni o Kérdésre.
Tudjuk : a legérnla ugy szól : Attilát egy folyó medrében teinctlék el. Előzően a folyó medrét elvezették ós
uztán újra visszavitték ezt helyér©. Ugy mondták nekem; valainiikor a Mura nem mostani medrében folyt Kébé.ítelen, hogy ma még látni nyomait egy folyómedernek, amelyet mesterségesem ástak. Komoly ember va-gyok, nem szerelek legendákra aílui. de talán valamelyes kapcsolati nfégis csak van a legendának a valósággal.
Ezlen a vidéken nem végezlek sohasem ásatásokat. Régi leirásokbói "tudjuk csak, hogy mammutcsontokat találtak a vidéken. Véletlenül, l\'gy for-dúllak ki ezek kapálás közben a földből. A tudományos kutatás sokszor bc-bizonvitotta, liogy a nép legendáinak komoly alapjuk van. Csak egy példát mondok el erről:
Radenci szénsavas forrásai dübörögve és sisteregve térnek elő a földből. Néha dübörgésük valóságos böm-böléssé válik. Azt mondják ilyenkor az emberek : odalenn, a mélyl>en most főzik a boszorkányok a gomMcokat, amiivel másnap olverik a szőlőt. És másnap rendesen jégverés következik be. Miféle kapcsolata van teháf u ixi-bonának a valósággal ? A magyarázat egyszerűZivatar előtt a légnyomás csökken ós a föld mélyéből előtórö gázok kevesebb ellenállást találnak a levegőn. Hangosai)ban dolgoznak. Jég-
Hóg ma szerdán a szenzációs műsor
A szép és borzalmasan érdekes ♦ Az esztendő két legnagyobb sikere ♦ A legnagyobb magyar siker
SAN FRANCISCO ♦ HOTEL KIKELET
A műsor hosszúsága miatt csak két előadás: délután 5 és este 9 órakor. Az 5 órai előadások filléresek.
ULM K0ZLQH1
W38. |ullM 7.
Agyonlőtte magát egy pénzögyl felvigyázó Nagyatádon
Bsőt megelőzően a légnyomás a nihű-mumra csökken és ilyenkor valóban • a boszorkányok odalenn főzik a feombÓ(iuktat...< 1
Rengeteg Mátyás legenda él a vidéken. Most dolgoznak rajta, hogy megállapítsák ezek történelmi alapjait. Nem fér kétség hozzá: a dortibot, melyet Attila sírjának tart a néphit, emberi kezek hordták össze. E domb karaktere megfelel annák, amilyennek mi az ó-kor ha Ivezéreinek é> feje.dejj-meinek sirluintját ismerjük. Egy ilyen kis domb nem lehetett kelta-vár. Ehhez túlságosan kicsiny a területe. Ma is megállapítható, hogy a körülötte húzódó árkok emberek kezétől származnak. fai azt gondolom : talán mégis csak érdemes li\'nne ásatni u domb mélyében. A terület nem is olyan nagy tehát az ásatás nem járna nagy \'költséggel. Az ásatás mindenesetre feleletet adna arra a sok kérdésre, amelyek a legendák és históriák úyomán if tudósok elö \' t lidércfény ként felcsillanak.
Puál Jób
ID<3
Esőst
Prognózis: Mérsékelt nyugati szél, több helyen, főképp nyugaton eső, zivatar, a hőmérséklet -alig változik.
A Meteorologlal Intézet nagykanizsai megflgyelőállomáaa Jelenti i
Hőmérséklet tegnnp este 9 érakor: 4|I9.4, maireggel +152, délben196.
Csapadék: 0.0
— Naptárt Juliua 7. csütört. Hom. kat. Ciril és Met. Prot stáns Clrll. Izrael. Tham. hó 8.
OyÓRyszortArl éjjeli szolgálat o hó 15-ig a Klorkly-BeluB gyógyszertár óa a klskantzaal gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától oste tf óráig (hétfő, Hzerda, péntek déli.tár kedden egén nap nÖkneX.)
Magyar szó
és magyar beszéd
Irta: Idb. Kondi Flnály ktváa*)
(iyerinckkoromban, öregurak tréfás bcszélgeló e közlxm a régiek kigunyo-lására mondták ilyenformán : Szaladj \'János, s mond meg a tekintetes Asz-szonyságnak, hogy magamat gráciájába rekomendálom, \'d\'\' a mai Iraklámenlu-mon nem kompareállialok, mfcrt a sztomahuszom nagyon tormentál. C.snpa i\'\'egen szó és mé\'d-s tagadha-tatlanul magvar beszéd. Ma na|>onkinl nem is egyszer hallom, olvasom az ilyenforma mondatokat: ...külngyml-u/szter ót óv elő\'t vette ál hivatalát . Majdnem csupa magyar szó és még-* sem magyar beszéd.
Azt hiszem, hogy ez a legnagyobb bün, amellyel bánthatjuk nyelvünket. Az idegen szellem térfoglalása. Ezt kell irtani első sorban. Elismerem, hogy hiba a-\', idegen szó is, é< ahol leltei, és van jó magyar szavunk, használjuk azt az jdegen szó helyett, sőt kísértsük meg találó magyaros kifejezésekkel gazdagítani a nyelvet. De itt is maradjunk eredetiek, magyarok és ne utánozzunk más nyelveket ós főképpen ne a németeket.\' Mert félő,
*) A Magyarosan e. nyelvművelő folyóiratból (M. Tud. Akadémia kiadása .szerkeszti Pintér Jenő ói Pidnokv Imre) vettük át p/.t a tanulmányt. A Magyarosan ötször jelenik meg évente, előfizetése egész esztendőre 1 pengő. Címe : Budapest, I. Márvány u. 35. hogy cseberből vederfje jutunk, ha
Gyurcsányi Géza nagyatádi pénzügyi felvigyázó levelet irt egyik társához, Becsey szemlészhez, amely ben bejelentette öngyilkosságát. \'A levél vétele után a szemlész azonnal Gyurcsányi lakásjára sietett, de ami-
Balaton fenyves, julius 6 Megdöbbentő halálos szensnesétf*. lenség történt Ealatonfeny.osm Si-ttytt Jár.os vincellér házinál. Sóimon Jánosné ebédet készített a zön dolgozó férje részére, majd az ebédet kosárba rakta és a kosarat tetette az asztalra, jamig ke|nyprei szjelt a konyhában. Apilg a kenyeret vágta, addig aSJQ hónapos kis /la a kosarat felborította. Aí felborult
Néhány nappal ezelőtt megírtuk, hogy ismeretlen betörő kifosztotta Kis komáidban Halász Gézaóráp és ékszerész üzletét. A\' csendőrség néhány nap alatt bravúros nyomozással elfogta a betörés egyik tettesét. A vakmerő betörő, már többszörösen büntetett egyén, nemrég szabadult az egerszegi fogházból, most is o !a szállították vissza.
A beiörő kihallgatása során el. mondotta, hogy szökésben lévő
nem vigyázunk itt is esősorban u nyelv szellemére, Bátor vagyok itt tisztelettel rámutatni a Magyarosan VI. 88. lapjának utolsó bekezdésében foglaltakra. A Kraftw-agen — erőkocsi-nál kétségtelenül \'jobb volna a gép; ko.si németül, l*a volna a németnek a gépre valami német vagy legalább is németes kifejezési\'. Nem lévén neki ilyen, be kellőit hogy érje a Kraft. wagen-nel.
Azután különösen fontos, hogy túlzásba ne menjünk a tisztogatással tsak azóít, mert a nőnétek túlzásba mentek. Van tudomány, mesterség, mü vészel, amelyek neme ak vannak é> élnek, hanem állán lóan fejlőinek és módosulnak, uj fogalmakat alkotnak, s azokat szükségképpen meg is kell nevezni. Ha nem is a legtöbb c etben, de mégis igen gyakran maga a kigondoló vagy feltaláló Igyekszik valami olyan müVészit találni, amely lehetőleg nemzetközi vonatkozásban is megállja helyét. Miért ? Mert ai emberi társadalom túlnőtt már azon a fejlődési fokon, hogy a haladást egy-egy nemzet magának igyekezzék megtartani. Htt a íieinzelek közölt teljiu sen téves politikai vezetés igyekszik (s a gyűlölködés] ébren tartani, a nemzetek egyénei teljes erővel a megértés felé törekednek. A műszavaknak, idegen származásuk és idegen hangzásuk ellenére is helyet k it adni óv bün helyettük nemzeti , de esetleg csapni val\'i szavakat ulkotni. Hagyjuk ezt a németeknek, mfanjenck a maguk ut> ján. Ml maradjunk böLs mér ^leton, amire idézhetem XI. Pius pápa 11)30. karácsonyi eneikUájából (csak maradion így); Nem lehel tartós béke a
kor a kapuhoz ért, eldördült már a fegyver. Gyurcsányi szolgálati fegyverével lőtte magát főbe ós azonnal megha\'t. Most nyomozzák, miért h;ent a halálba.
kosárból a forró halleves a iBzefl rencsétlen kisgyermek mellére ömj-lött s olyan súlyos égési .\'ebeket okozott, hogy-,a kihívott dr. Höácer György fürdőonoí a ?eggond< sabb á|>olás mellett sem tudta megunen. leni az é\'etnek a kis gyermeket, aki 21 órai szörnyű s.en\\edés után meghalt. Ez a gyermekük a negyedik, aki fiatalon elhunyt.
társával járták a zalai községeket. Nem válogattak, amit talállak — ruhafélét, ékszert, pénzt, baromfit — mindent elhittek. Vallomása szerint társa volta lopott holmik érté* kesitöje és a kaj>ott pénzből 60 százalékot zsebrevágott. A kisk^ máromi órástól 10 órát. 30 gyürüf^ több láncot ós apróbb ékszereket loptak és"* a szomszédos községekben értékesítették. A nyomozás sze-i rínt iá, Rét betörő garázdálkodása
né|>ek közölt, l>a az Igazi és tiszta hazafiság (patriotizmus) helyébe önző j és. kemény nacionalizmus (nemzctícs-kedés ?) lép...\' Nem tisztítja ö nyelvet és nem teszi szebl>é, lui a józan tisztogatás helyett a níindenáron való magyarosítással akarjuk nemzeti..vé tenni. A kifejezésmódban van a nyelv szelleme (lásd az angolt), nem f>cdig az egyes szavakban.
Ezért nem tudok Kaán Károly dicséretes ós tiszta szándékú cikkének ama részével sem egyetérteni, hogy egy németnek se.n jut eszébe, l»ogy kutassa, miért Kraftwagen a gé|)kocsi és miért Rund fűnk u rádió. Morém ál lila ni, hogy épen a német nyelv (és talán nép) szelleméből következik, |ho^v| mindennemű szóösszetételt eltűrhet, amelynek jelentésót neki megmagyarázzák. Azt, amit ő csinál ami-^ kor Runvlfunkot alkot, mi is meg tudnók csinálni ó> ép|>en az a dicséretes, hogy nem monlunk kerekszikrát, ogé-szen bizonyos azonban, hogy a német fülnek is ópi>en olyan kellemetlen a Rundfunk, múlt a magyar fülnek a kerekszikra, \'ami a szó jelentését illeti. A fogalom, amit megjelöl, mindkét esetben egészen távolé* ő. Hogy mé.ds használja ? Lelke rajia. Mi az ilyesmit nem tudjuk elviselni. Inkább rádiót mondjunk mindaddig, amíg nem találunk olyan kitűnő Ulejezést erre is, mint a kinematograf .ra — végül |s — a mozdít. Hol van a Rundfunk a mozitól ?
Ugyancsak a kerekszikrára emlékeztet a Magyarosan VII. l\'J.ik lapján ajánlott körhang é-í hangdoboz. Elő Ször is a rádiónak (ami mellesleg mint idején 4zö sem i«l>\'l1álló) semmi köze
20-25 orgazdát is a vádlottak padjára Juttat. Az elfogott betörő ügyében már készül a vádirat és függetlenül szökésben lévő társéitól amiatt nem közöljük a betörök nevét -- felelősségre vonják\' az elfogott bűnözőt és az orgazdákat is.
igkuicsiyuK., m amőL
A PÉCSI SZÍNTÁRSULAT
f ( kanizsai szezonjával fejezte be a tulajdonképeni szezont A szerrő.lésck is csak eddig szóltak. A társulat miképp már Kanizsán is, konzorciumos alaj>on működik tovább Mohácson ,ahol szerdán nyitott a Sárgapitykés közlegénnyel, de t bb személyi változás is volt.
• I ■ •
HARCZOS IRÉN
2. végleg megvált a társulattól. Szerepeit Jatzkó Cia vette át.
Harczos Irén é« I-odor Oszkár Pestre költözött és ott folytat sikerrel kecsegtető tárgyalásokat színházi ésfiim-kőrökkel.

MESTER TIBOR,
3. akit a kanizsai közönség eiő-nyősen ismert meg a Jézusfaragó ember és az Ember tragédiájában, visszatért az együtteshez. Erre azért volt szükség, mert Kormos I,a-^os viszont megvált a társulattól. Pesten helyezkedett el Kormos a Szigdö Szabadtéri Színpadnál, de nem mint szinész, hanem mint irodai tisztviselő.
MfiG EGY
4. uj Uiggal bővült a társulat Mohácson. A konzurcium szerződtette Szabó László debre«eni bonívi-vant ,aki igen jónevü fiatal színész. Mohácsod egyébként a Mohácsi Szín pártoló Egyesület látja vendégül a társulatot ós az\' egyhónapos szezon
a körhöz és a gramofonnak a dobozhoz. Ha már éppen magyar szót óhajtunk, akkor ajánlom a .>sutfárzóhang -ot, Yagy — inert idestova képet is fog közvetíteni, — röviden sugárzó«-t.
Nem is volna rossz: Itt budapesti sugárzó\'. A budapesti sugárzó, pgyéb. képpen dicséretesen igycksV.ik ma-gyarul< beszélni, ami a szavakat illeti. Mondataiban azonban sokszor idegen. Tegnap hallottam: burgonvapüró — pép«, azonban m ni járt ujtjána : lekváros derelye, liolott itt van az iz tősgyökeres magj\'ar szavunk minden gyümölccsel cgybeköthetően, pl. szilva-iz. Folytatólag pedig legközelebbi leadásunk. Iiangzik, amire jó magyar lé-lekzetem is lo.íU-.
Nem lekicsinylés ós nem gúnyolódás mindig az, ha egy-egy uj, ajánlott magyar szó nem tetszik. A nyelvér-zék különös dolog és megszéílal a nekünk idegen (vagy annak vélt) kifejezésre. Ha elfogadtuk volna a pénz-puffaszlást és pónzpuffedást, akkor bizony a német Rundfunk szintjére süllycdtüuk volna. Hogy nem tettük, megjelent a lényegesen magyarabb ós észszerűbb bankjegyözön éppen a Magyarosan VI, 83-ik lapján.
Az én állás|>ontom az, liogy leg>űnk óvatosak az idegen szavak irtásában és az uj magyar szavak alkotásában. Ne utánozzuk e tekintetben az idegem nó|>ekct, mert e\'. az eg>" az. amiben eredetinek kell maradnunk, Iw óugyil-kosok nem akarunk lenni. Mit fog érni a ml gyönyörű magyar nyelvünk, ha abból — a anélkül, l»ogv Idegen szó volna benne — kivész a mag.vnr szn\'llem, elsikkad belőle a magyar észjárás.
Magára borította az édesapja ebédjét és halálra égett egy kisfiú
Elfogták a klskomáromi ékszerüzlet falbontó betörőjét
Százalékos alapon társa Is volt a betörőnek, de azt nem találják
i&ft. Julius 7
sikere az elővételi bérletekből máris biztosítva van.
AZ ]\'J IGAZGATÓ
5 személyében még mindig, nem történt döntés Pécsett. Bárki is lesz azonban a pécsi színigazgató, — jelentették ki pé sí városházi körök . - két színészt mindenképj)Cn szerző l-tetnic kell. Ez a két sziné ;z : Vass Irma és Danis Jenő akiket Pé-s városa a szinház örökös tagjává választ.
IIAU.OTTUK MÉG, 6. liogy a Győrben ven légszerep-lő szegedi színtársulatnak is le kellett vimi a műsorról a Gólyusza. natóriumot, mert Győ" város közönsége tiltakozott az ízléstelen darab szinrehozalnla ellen.
liogy a Bánky szintársulitnagy sikerrel kezdte meg debreceni szezonját. A két Bánki — egéizolla-las nyilatkozatuk szerint — megmarad a slaggione társulat mellett és nem pályázik sem a pécsi, sem más állandó szinliázra.
Megszüntették a vészkor Qlet-rend szert,
uj rendelet a száj- ós körömfájás elleni védekezésről
A földművelésügyi miniszter most rendeletet adott ki s ezzel a rendeletével a ragadós száj- és körömfájás elterjedésének megakadályozása céljából korábban kiadóit rendelkezéseit a betegség jelenlegi állásával kapcsolatosan kiegészíti, Illetve módosítja. A rendelet kimondja ,hogy a ragadós száj- és körömfájás hatósági megállapítása fcsetén a betegség elterjedésének megállapítása céljából az elsőfokú álla tegószségügyi rendőri liat óság intézkedik arról, liogy a fertőzött helytől Kzámitott 5 kilométeres távolságon belül hasjtottkörmü állatállományt dará-bonként megvizsgálják. * A rendeletnek másik pontja arra utal, liogy olyan állatvásárra, állat-kiállilásra, vagy állatdijazásra, amelyeket a ragadós száj- és körömfájással fertőzött község, illetve város ha-tárától 10 kilométer távolságon l>elül eső községekben .illelve városokban tartanak, hasitottkörmü ájlatot fclha-tanl tilos.
A korábban kiadott rendeletét a földművelésügyi miniszter azzal egészítette ki, hogy kóbor, illetve vándor cigánynak a Dunán túlról a Duna-Tisza közére átmenni, vagy i*\'dig vándor, kóbor cigányt DunAntuiról a Duna—Tisza közére átvinni, átszállítani tilos.
Az uj rendelettel hatályát veszitl hz a rendelkezés, amely szerint ragadós száj- ós körömfájás fellépésekor minden esetben vószkerület alakítandó. Így tehát a másodfokú állategészségügyi rendőri liatóság a korábbau megalakított vészkerületeket feloldja.
A ragadós száj- és körömfájás el terjedésének kezdetén Zala vármegye több vidékén állítottak fer Vészkerül-\'-teket a betegség továbbterjedésének megakadályozására.
A miniszter rendeletével most a vószkerűleteket megszüntették. A betegség nagyobb elterjedése miatt ugyanis a vószkerálelek fermtartásáiuik gya-korlatl luiszim már neiu áll arányban a költségekkel. Az állategészségügyi ha U>ságok most egyéb módon törekednek arra, lwugy u betegség minél gyorsabb lefolyású \'legyen.
— Botor kiállításaikat tekintse meg .jplndeu vételkényszer nélkül. Köpetein butoráruház.
ÍAIÍAI KöaLWH

— (Qyömörey György)
nyugal nazolt zalai főispánt, aki a Telefongyár Bt. igazgatóságának eddig is tagja volt, most egyhangúig megválasztották az igazgatóság eluö-kévé.
— (Miniszteri megbízás)
A kultuszminiszter a zalai iskolán-kivüli népművelőd bizottságba kinev •-zett tagok megbízatását egy évre meg-hosszabbitotta. A kinevezett tagok közölt Nagykanizsát dr. Tliol.vay Zsig. mond ny. poslalüvatali igazgató képviseli. A többi tagok : dr. Bc .thy I.ász-ló kanonok, dr. lslvánffy Józseí. Zsupán József |»oljári iskolai felügyelő igazgató ós Iwsits (iyula keszthelyi körzeti iskola felügyelő.
— (Államsegélyek)
A kultuszminiszter a Zala vármegy c^ népművelési bizoltság előterjesztésére Dabronc .Pötrcte és Pórszombat köz; sédeknek rádióberendezés beszerzésére államsegélyt adományozott,
— (Egeiszeglek a repülő-alapért
Zalaegerszeg város tisztikara és tisztviselő kara, a segédhivatali és ál-tiszti személyzeltel együtt elhatározta, hogy augusztusi fizetésük egy százaié kát felajánlják a Horthy Miklós nemzeti repüiőa lapra.
— (Értesítés)
Forgal niadó-ügyekben a liivaialos nap 11)38. évi julius 8-án, ói 9-én lesz a városháza földszintjén lévő hivatalos liel/iségben.
— (Házasság)
Sass Emma oki. középiskolai ta-námő és Balog Dezső felsőkereskedelmi iskolai igazgató házasságot köt. I-lek. Miudea külön értesítés helyelL)
(0
— (A leánygimnáziumból)
A nagykanizsai Nolre Dame leánygimnáziumban a rend alapítójának, I\'ourier Szent Péternek ünnepén, július 7-én, csütörtökön délelő\'t fél í) órakor szentmise lesz, amelyen az összes helyben lakó növendékek je-lenjeivek meg.
— (Az IparlskolarfelOgyelö-blzoltság
tegnap délután tartolta alakuló ülé sét Krátky István dr. polgármester elnökleiével .amelyen Samu Lajos az uj elnök nagyszabású székfoglalót mondott. Megválasztották a bőripari szakrajz óraadóját is, Városi Kálnán cipész, az eddigi előadó személyében.
- (Tűzoltó-üdülő Hévízen)
A Magyar Országos Tűzoltó Szövetség segitőpénztára keddi rendkívüli közgyülé én egyhangúlag elhatározta, hogy Hévízen tűzoltó.üdülő ié-jaira ingallmt vásárol.
- (Uj zalai hősi emlék)
"Kávás község elesett fiai e.nléké;e díszes kivitelű hősi emléket állíttat a község legszebb részén. A sZép emlékművel, melyet Pataky Andor szobrászművész készít, még augusztusban fel áldtják.
- (Sikkasztó főpincér)
Deutsch Zoltán budapesti főpincér j pincértársai sérelmére sikkasztásokat követett el, majd Balatonra szökött. Lellén most a csendőrség .elfogta és bekísérte a kaposvári ügyészség fogházába.
A két legjobb magyar filmet nézhetik meg e heti moztjegy-nyerteseink
A Zalai Közlöny minden héten két ingyen mozijegyet sorsol ki előfizetői közölt.
A szeiencse ezen a hélen a kővetkezőkre mosolygoU: Dreven Lajosai, Sugdr-ul 18. si. Ontsingtr Jótscf, Cscngery-ut 83. sz.
E heti nyerteseink az elmúlt szezon két legsikerültebb magyar fi mjét: a „120-as tempó" él .Az én lányom nem olyan" clmtl filmeket nézhetik meg. Mindkettő egyszerre kerlll bemutatásra a legjobb magyar szinészek főszereplésével, csütörtökön és pénteken a Városi Moziban.
Az ingyenes mozijegy-utalványok a Zalai Közlöny szerkesztőségében d. e. 8—12 és d. u. 2—6 őra közötl átvehetők.
Fontos közlemény
az Aoto Syphon tulajdonosokhoz!
Díjtalanul megjavítom, rendbehozom AutoSyphan készülékét
azoknak, akik a szénsavcserét nálam eszközlik.
Szabó Antal sportüzlete,
az Autó Syphon körzeti egyedárusltója.
Magas értékQ, általános fertétlealté
szer a
„CAPORIT"
nélkülözhetetlen tejüzemekben, gazdaságokban, ipartelepeken, vágóhída-kon. Istálók és ólak fertőtlenítésén* száj- és körömfájásnál kiválóan alkalmas. Baromfitenyésztők, nem nélkülözhetik a .METHYLENKEK HŐCHST- St, baromfiak fertőző betegségeinek megelőzésére. Kitűnő egér- és patkánylrtó a „M0RD0". — Svábbogarak, csótányok irtására a legkiválóbb rovarlrtópor a „Ctetln". Nagykanizsai lerakat: Szekeret patika Nagykanizsa, Orsság-ut 3. »z. |gs6
Alkoholisták, aktk gyomorhurutban szenvednek, elvesztett élvágyukat napi kb. 150 RTam természetes .Ferenc József keserűvíz
használa\'a kövelkeztíben gyakran meglepő rövid idő alatt visszanyerik. Kérdezze meg orvosát.
- (Német egyetemisták Tapolcán)
Huszonkét német egyetemi tanár és hallgató telt tanulmányi kirándulást a minap Tapol.ára, ahol megtekintették a Tavasbarl mgot. Pé.-zely Béla dr. tapol -a| kórliázi főorvos kalauzolta őket, de velük volt dr. Cholnoky Jenő professzor is, akinek vezetésével a környező helyeket tekintenék még a német egyetemi tanárok és növendéké.
- (Zalai tüzek)
Apátipuszlán kigyul-y ladt és leégett vitéz \\ Er)**<|l| M és Ernő 02 szekér blborlieréje.
«A lüz valószínűleg az uj cséplőgéptől támadt, amely szintén elhamvadt a tűzben. — Barlahidán gyermekek játéka gyújtotta fel Tóth István gazda portáján a pajtát és a kazlakat.
— Saját érdekébea éa örömére szolgáló meghívásnak tesz eleget, ha a Kopatein Butoráruház Oazi mütjutor-klál-lltáaát megtekinti, vételkényszer nélkül.
Almamoly, szőlőmoly, pókhálós hernyók
ellen
Arzola vagy Darsin,
Varasodás és lisztharmat
ellen
Stílfáról, AmoniI vagy Solbár.
Kombinált permet z\'szerek:
Nosprasen vagy Tutokll
Rózsafák
levéltetvei ellen PROKIKOL
Védőszerek beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmi
szerek, gép kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
OfcsénÁsjjot Oűfia moziban szcrakczTialik
falai ifozuwnr
1933. |nHiu 7.
APRÓHIRDETÉSEK
ApröhlMkltt dija vatiinip «f Onn.pnap 10 uóIb Mllllií, minden további ti0 (Illír. httk&inap 10 n^f U fllltr minden lovíbbl nö 4 HUér.
ÁLLÁS
Taaaao lel vitetik Vékássy Tetlvérek óráo, ékuerétz, lálszcréiz, vésnök tlile-tében. •
Pérlltzabó tanonoot felveszek. Pő-ut &, I. emelet. •
Ilfatéfla azonnal felvétetik. HuzH tér 7. tz. •
Kereskedelmi Iskolában ]•!■■*■ vagy tél 4ratta4gtaaH, nép- és gyortlriibin jártat. németit tudó llatalaiakar g>a-kamkl álléat kaphat. AlánTalok .Pénzintézet" jeligére e lap kltdőhlvtlt-libt küldendők. 1902
TaaalálaAayak felvétetnek azon-nalra. Modern Divtilzzlon, Teleki.ut 19. *
ADÁS VÉTEL
Kar4k|tAr*k kedveiő részletre leg-oletóbban kiphttók Vajda aaakaraa-
" ----------1424
Prímé sarat hullarfákfa nyári tüzelésié P 2 80 élt kapható. Hungáiit Kele gyár, Horthy M. ut 23. •
Alis hasmáit negyedikes polgátltta flu laakdnywak eladók. Eőtvös-tér 32. \'
Nagyméretű utaxóko Clm a kiadóban
Hanoiit, |ó állspotbtn tevő kla l*g-aaakrtart vennék. — Clm a kiadóhivatalban. 1904
LAKÁS-ÜZLETHELYISÉO
Egyaxoka konyhát udvari lakta ttept l-re kiadó. Csengery-ut 79. *
Balaton m ár Ián kéttzobás villa tel-|ea felazereléaael tngusitutra olctóért kiadó. Stsmpf fttazerkereakedéa. *
■latié Király-utca 32. fakereakedéa helyilégei, utcai üilethelyliéc. Bóvebbet .Rótta- gyUjlőlelep.
KÜLÖNFÉLE
Doktar kiváló eredménnyel Unit németet, franciát. József fóheiceg-ut 71/b. *
Elvaaxtattam 5-én 11 és >/(12 között Erzsébetiéitől a Pannoniéig 60 pengőt Szegény kis vairóleány vagyok és nem tiadoiu előteremteni az üwzeget. Kérem a becsületet megtalálót, tdla le Mtgytr-u. 132. arám alatt. 1903
Nyolchónapos magyar fajvlaala dl|-talznul |ő helyre átadó. Clm a kiadóban.
Mindennapi levelezésből összegyűjtött Mlfagat, régi vagy uj lómegeket, ma gyárt él kDllöldlt, feloszlatott gyűjteményeket bármikor megvételre keretek. — Btrbarlii Lajot, a Zalai Köslöny f. tzer-keszlóje. Crdeklődnl tehet teleion 78. u. vsgy személyesen mindennap d. n. 6—7 őrs kötött.
— Rfy Uglit
mindenki adjon a katolikus kultur-ház alaphoz. Vegyen egy pengős sorsjegyet I
SchUtz kirakataiban
látható
a legújabb divat.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Részvénytártaság Nagykanizsán. Felelőt kiadó i Zalai Uiaty. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. Hám,
LECJU/AB&?
Három évi fegyházra itólték Szálasit és elrendelték azonnali letartéztatását
Budapest, jullus (6 A: j>estvldékl tábla iha hirdetett Ítéletet az egész országban nagy érdeklődéssel kísért SzáJa^félebüiy ügybén. A törvényszék annakidején, mint ismeretes, 10 hónapi börtönre ítélte Szálasi ny. őrnagyot, a ki erőszakod módon akarta hatalmába venni a vezetést és az ezeréves alkotmány ellen tört.
Fellebbezésére kétnapi tárgyalj után a tábla megsemmisítette a törvényszék ité\'.etét és az állami és
társadalmi rend erőszakos felforgatásának bűntettében mondotta ki bűnösnek és ezért 3 évi fegyházra és 5 évi mellékbüntetésre Ítélte, egyben elrendelte a tábla azonntfli letartóztatását.
Az ügyész súlyosbításért, Szálasi enyhítésért fellebbezett. SzálaJ sit azonnal átkísérték a Markó utcai fogházba. Útközben nagy tömeg várta és tüntetett mellette. A; rendőrség a tüntetőket hamarosan szétoszlatta.
Molnárok figyelmébe I
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapnnk nyomdájában.
ILI

keiül
többe
a ZALAI KÖZLÖNY,
ha bejelenti nyaraié címét. A kiadóhivatal portómen-tcsen küldi utána bármely 1 belföldi nyaralóhelyre.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
Nagykanizsa megyei város polgármesteiélÓl.
15715/1938.
ák és kézbesítők
Tárgy: A V. tzolgák és két részére körgallér Etciterzéte.
Hirdetmény.
A v. tzolgák ét kézbesítők részére sötétkék poazióból méiték ulán készítendő 14 darab körgallér szállítására versenytárgyalást hirdetek.
Az ajánlat külön a munkára és külön az snysgra vagy mindkettőre együttesen is lehető.
Mintával felszerelt, zárt alánlatok folyó hó 21-én d. e. 12 óráig a v. ikialóhlvalalba nyújtandók be.
Nagykanizsa, 1938. |ullus 4. no, Polgármester.
15785 1938.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy néhai özv. Manluánö Edéné lulsjdonát képezeit II. reál|ogu kéményseprő ketü-letre Kuslo? József kéményteprö-Begédnek kiadott Ideiglenes megbízás halálya 1938 évi lunlus hó 30ával m-gsi0nt. Ennélfogva ebben a kerületben Igszolt reáljoga alapján a kéményseprői leendőket Mantuánó József nagykanizsai lakos Üzletvezetője: Magyar Sándor ké-ménysepiőtegéd nagykanizsai lakos utján lát|a el.
Nagykanizsa, 1938. jullus 6. i9os Polgármester.
Olcsó él jé szálloda Feltei
a METHOFOLE,
■ Rékóoxl-Mton.
150 kényelmes szoba 4 pengőtől, teljes pen " Az Étteremben
teljes penzióval 9 pengötó tteremben u»t«dl Fa|kai _
muzslál, a télikertben délután és este
Jóaka
a Vi|ány-Jau játszik a tánchoz. Hallgassa meg mindkét zenekart rádión. Ad Ion barátainak találkozót, tovja meg őket vacsorára a
METROPOLE-ball
Mzfludatáfl Rászvénytáruaáf
Gutenbers Nyomda is MiM Lapkiadó Vdllalata
NagykialiM
Könyvnyomda, kOtqrvMMuat, iteiinl Mfegé, txleö Mttyrek ét dobozok gyára ■ „Zalai KBjtlBnj" politikai aapMap amarkaaztfiaéga és kiadóhivatala
KészitOnki
mindenféle kereskedelmi, Ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi ét Iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési ét etkelésl értesMéso-ket, gyászjelenléseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle ízléses kiállítású nyomtatványokat.
Gyártunk i
Óik* könyveket, ügyvédi Mpiókat, jegyzft-könyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket ét tömböket, minta-zactkófcat, zsákcédulákat, naptárfömböket, fallnaptfnkat, dobozokat ttb. elsőrangú id-vüelbeu ét a legolcsóbb árakon. »
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt
íM.
Nioiuított • kijtuJalÍBüot iüttfUdtíírgi uáar^xtáaaög ktoxroyjomiUlábw Mtgykaalzaáu. Faielás üilíire^ő u1>1 Károly,"
78. fivfetyam ISI. uás.
Nagykanliu, 1988. jullus 8 pintek
Ara 12 mi.
ZALAI KÖZLÖNY

te UadóMvaéall PM k. uW
\'dkirimi napilap
Felelői szerkesztő: Barbarlts Lajos
Klóltzetéal Ara: egy hóra 1 penió 40 OIU Szezkeaztóaéfl éa kiadóhivatal] taldoai 71 I
Bncsn Fodor Oszkártól és a társulattól
(bl) Ugy ment el Nagykanizsái-öl, hogy «nki nem mondott neki egy islenhozzácot. Tíz é\\lg minden évv ben megjött ide társulatával és a tizenegyedikben elment csendesen, észrevétlenül, Nogy visszla se jlífjjön többé.
> Ahogyan ma n ("oigok állr»a|<|( Fodor Oszkár utoljára volt Nagy. kamlzsán, mint iPrKuiatdiuik Ir\'-iz-i gatója : t
A^nág itt volt ^ szflnéKz-fapa\'/ nem akartunk ünnepet rontani a búcsúztatással. Mert lehetettjén el.| hallgatni, hogy még a vesztőhelyre szánt embert te több meleg | érzés veszi körül, mttit íVmennyj Foc\'qV Oszkárítak jutott a társutalá\'ó! Mit mondjunk egyebet ? Majdnenii mindenkinek volt vastagfcetüs bucsu előadása, — Harczos Irénnek, Földár Oszkár fe\'eségének, aki íredig két nagy szei«|)et is játszott az utolsó napokban, a mindennap leg. kisebb betűivel szedették a nevét plakáton, kommünikében egyará.it, nehogy valakinek is eszébe Jusson, hogy Harcios Irén is 0 év után végleg búcsúzik a kírtiízsni s/.in-jnadtól.
Nem a ml dolgunk Fodor Oszkár védőjéfeiT isnni. Súlyos időkben álltunk a hawmii tel|éton lévő igazgatóval, Fodor Oszkárral szem-ten a színészei mellé, amikor az újságírói kötelező tárgyilagosság azt ugy jiarancsolta. Ai kritika is ép pen ugy klosz\'ott jól, rossral Har. ezos Irénnek, a dinektoi-nénak, mini bárkinek a társulat taglal közül. TArfeyflsígosságból He^Ht rrtnl kell leckét elfogadnunk senkitől. F.s épjren ezért mlorjük ma niegAllapi-l«nt, hogy Nagykanizsa uri közön, ségének a társulatot Illető m\'gitéié-séten Idfqerü szájizek fakadtak a színeszekkel szemben Fodor Osz-kárék távozásának körülményei nyomán. Valaki, aki évtizeden át adott kenyeret 100 120 embernek és viselte az Ilyen tömegű kenyér, adás minden gondját és felelőssé, gét, nem gyűlöletet érdemel azok. tói, akik az ö szinpadán lettek valakik, sokszor többek is, mint ameny-nylnek hiszik magukat és akikretn-régen még .őrök hálásai, köszón-ték meg neki az évente megújított
szerződéseket.
Nehéz, kemény kenyér a színészé. Ez alól Fodor Oszkár sem \'tudta tagjait mentesíteni Hogy a színház n«g-riK\'gujuló válságokkal küzdölt, annak nem Fodor Oszkár volt az oka, hanem a mostoha Idők. atne. lyek elsősorban mindig szin\'háioii, könyvön, szóiakozáson, hasonlókon mutatkoznak meg. LcIkI, hogy ietl volna mód anyagiakban töbtet kihozni a társulat ipunkfcjfcból L1:, hu etéren történU-k ls hibák, álljon elő, aki annyira önm\'iga fölé tudna emelkedni egy ekkoia vállalkozás élén, hogy sojw hibát nem csinálna, soha a maga előnyét is nem nézné, soha nem látná ínfts ulc(n a Jobbat,
mint a felelősség nélküli tanácsadók.
A tisztesstfegz-.s elvonulást íredig még akkor Is illendő biztosítani, lu valakinek oka van neheztelni a iá-vozéö-a. Hát még akkor, ha t ia efajla ol.ok nagyon is relatív természetnek. Hogy a konzorciummá alakult társaság a legrldegvbo; n hálát fordiloti a sok nászban és kevés jóban együttküzdó volt direktorának, ezt senki nem Írja ja-vájja Ka^dzsán a sajtit számyár-a kű|Kitt társulatnak. Különösképpen nem akkor, amikor a konzorcium-nak is nagyon hamar rá Kellett
ébrednie, hogy színházat vezetni nem fenékig tejfel s emiatt a tervezettnél hamarabb ke\'lelt a szezon! befejezni és közei 800 pengő városi segély nélkül még elutazni sem tud\'ak volna Gázsi-tartozások liedig (legyünk őszinték : ez a punctum saliens) éppen ugy vol-lak és vannak, mint voltak Fodor Oszkár dliekciója alatt. Sőt...
A1 közönség nem vo\'t megelégedve a koruprclummal. A színház, színvonala határozottan eseti. Asoi Itat kifogátoü nyusor-irolitika nem
Borzalmas tömeg-szerencsétlenség egy portagállal tűzoltó-gyakorlaton
Kilenc halottja van a mesterséges gyakorlat-töznek
Coimbm, julius 7 .(Havas) A portugállal Cotmbra vá rostán szerdán este tűzoltó gyakorlat közben borzalmas szerencsétlenség történt, amelynek 9 halottja van, a sok súlyos fiejjesült közül 3 haldoklik
Coimbrában Afagoníai Szent Izabella királyné emUekzetére nagy íinr.e|>ségeket rendeztek A7- ünnep záró műsorán nagyaiányu esti tűzoltó gyakorlat szerepelt. Erre a célra három emelet magíis faépit-t ményt emeltek és a gyakorlat megkezdése előtt ennek tetején csaptaM fel a lángok. Teljesen piognimsze*
riien megkezdődött az ollási gy;n korlat, a kiszáradt fa£oület aípn-ban sokkal gyorsabban borult egészen lángba, semmint arra számt-tottak. A lángtenger váratlanul úrrá lett az építményen, amelynek eg\\es emeletein embeiek tartózkodtak a gyakorlat megfigyelésére. A harmadik emeleten volt a legtöbb ember/ akik kétségbeesetten kiáltoztak se-gilségért és létrákért, majd eszüket vesztve ugrállak le a toionymag:is. ból és a földön halálra zúzták ma-igukat. Osakhamar kivonultak a mentők ós a sok sebesültet kórházba szállították.
Bomba robbant Haifa főterén, 26 halott, sortüzet kellett adni a pániktól megvadult tömegbe
London, julius 7 Haifában a váix>s közepén, a iendőrség épületének közelében felrobbant egy bomba. Iszonyú pusztítást végzett a robbanás. A rendőrség épülete súlyosan megiongálóf\' dott, a Közeli arab kávéház összedőlt és a romok alá temetett nagyon sok embert. A!z egész tér romhalmazzá vált A\' romok alól eddig 26 halottat húztak ki, a sebesültek\' száma 80 A robbanás után teirhatatlan ré-
mület vett erőt a lakosságon A romok alól segítségért ordító haldoklók kiáltásaitól és a rttlndenfelé ömlő vértől megrészegedett embe, rek vad lövöldözésbe kezdt-;k. kő-zá|x>rral fogadtak minden autót és autóbuszt. A vád utcái zavargásnak végül is a rendőrség vetett véget, amely kényte\'en volt sortüzet adni a fellázadt tönx-gbe s ezzel a borzalmas katasztrófa halottainak és sebesültjeinek száma újból emelkedett
A japán császár hadparancsban nyilatkozott a japán-klnal békéről
Tok o, julius 7 A japán csájszár a hadsereghez intézett parancsában köszönetet mondott a hadseregnek teljesítményeiért és az elért eredményekért Távolke\'eten - mondja a császári parancs - addig nem lehet tartós
békében icménykedni, amíg a iVgj eKentéteket me#«? nem szüníe ik Kína és japán között Kinn és Japán jóviszonyának visszaállítása emelné mindakét nép jólétét és a világbéke biztosítására ls szolgálna.
hogy ,\'obb nem volt a konzorcium alatt, hanem rosszabb \\o\'t, mint é\\ek ó\'a bármikor. Személyi érőkben is gyengébb volt az együttes mint az előző es/U-ndőkben. A prózai társulat egyáltalán mintha nemi is lett volna Ami jó prózai előadás volt (kevés vo\'t), az vendéggel ment. A szellem |>edig, ami a társulatban uralkocott, a felszabadult teyVilölködés, Szabadéiig, óftiérUí-kelés és fegyelmetlenség inlnden jelét magán viselte. Mindennek is tulajdonitható, l.ogy mig más években a kanizsai közönség általában sajnálni szokta a szinfozeíjon gyors elröpi>enósét, az idén a komoly kritikával szinhőzbajáiók szlnto nem bánták, hogy már vége van a szezonnak. Sokat kell jóvaUmnio az uj diiektornak, aki Jövőre jön majd a társulatával Kanizsáru. na á konzorciummá alakulás rombolásait feledtetni akarja a kanizsai közön, séggel
Fodor Oszkár, m e\'őtt elm. nt Nagykanizsáró\'. az utolsó najonls hiegkérte e sorok Íróját, hogy ne bánlsa a konzorciumot, ne nehezítse meg d sorsukat, sz»>gény magyar színészek sorsát
Fodor Oszkár, m\'előtt elment Nagykanizsáról, fenn járt a városházán és támogatást kért az ulo\'só nap-on is n még itt maradi konzorcium számái a
Pedig lelke legmélyéig égette a keserűség a méltatlan bánás miatt volt színészei részéről.
Fodor Oszkár ur maradt az utolsó pillanatig.
Az Ő kívánsága sem akadá\'y,)Z-hatott meg azonban bennünket ab. ban, hogy az összefoglaló bírálat jogával éljünk most, amikor mtfií senkinek n^-m ártunk vele
Fodor Oszkártól és Harczos Iréntől pedig a társulat és a közönség helyett mi veszünk inlrist buc$ut< Ha utólag is, talán eljut hozzájutó Kanizsa színházi közönségének msleg istenhozzádja
Harcz<;s írén kivételes tehetségű és sol oldalúvá kinyílt spjmésznö ívolt. Hoiblauási,g vidápi kedély volt az a Harc:os Irén, akit s/.ub-iett-korában ismertünk lüegs.ikiert \\alósággal rajongott hfxsszu éveken át egész Kanizsa. Aztán a prózai játékban nőtt igazán naggyá, abban lalált az igazi müvész-lényére. Ezerszínű skálája volt és vo\'t főként szi. ve és benne mindennek •íny\'-í nyl őszinte, mély, emberi hangja, hogy hozzá alig-a\'lg lehfeU-tt mérni valakit a kanizsai színpadon, jgl. mény erejével maradt meg sok> nagy alakítása azokban is, akik so\\-hiisem tudták a színésznőben elfelejteni és .miegboesáianú a dinek\'lo|i\'-i nét. Pedig a művésznek a müvűJ szetért sok rninck\'űt tpeg kell bocsá-laní Még azt Is, ha szerencsésebb! és tehetségesebb az Irigyelnél.
Fodor Oszkár a bohém ur tlpu^ sa volt a táj-suiat élén és a magánéletben egyaránt, öohémsége és ur-
éalai közlöny
volta közt csak iaz volt a különbség, hogy tudott és szeretett bohéní lenni* de nem tudott más lenni, csak ur., Kulturált létek és müveit emfi ber, tele hivatás-szeretettel, tele bizakodással a sorsival szemben, tele sohasem pihenő fantáziával» küzdőképességigfel, finom, érzékeny és érzésekkel tele szivvei és a szép élet vágyával, fos még vahuiwbőil jutott neki sok : — a balszerencséből. Alz alatt nz idő alatt, nmig társulatával Nagykanizsára járt, év(-< ről évre jött »höza« ebbb a városba Élete legnagyobb érzését is itt teljesítette be : — itl vezette ólán hoz Harc:os Irént. Igazgatása alatt a társulatban megszoktuk a fe\'felé Ívelést, a színvonalnak a legki 1.0^1 sabb viszonyok közt is görosöp tartását. Igazgatása alatt fejlődőt* Nagykanizsa kényes Ízlésű, színházat szerető várossá a nagy összeomlás után. Nagykanizsa közönsége csak hálát érez Fodor \'osztag iránt, amikor lélekben összetörve, szótlanul, fáradtan innét indult el megint életének egy nagy állomása : — az újrakezdés felé.
Altok közül, akiknek az ágyát ő vetette meg, akiknek nehéz napokban kenyeret adott, senki sem köszönt el tőle. Az ezerfejü Caesar, a közönség" nem k» tudta, mikor ment el. A ml szavainkban most egész Kanizsa búcsúzik el tőlük : — Har-cssos Iréntől és Fodor Oszkártól, szeretettel és becsüléssel, hálával és barátsággal. Süssön kl felettük Újra mielőbb a nap és a sok szépért, amit a szlnjuid (művészetében Kani. zsának adtak, az tegyen a jutalmuk, hogy újra napos uton járva, feledjék el jizt, ahogyan innét utuakin-dultaky>
Megrögzött székrekedésnél és annak mindenféle káros következményeinél a gyomorbélcaalor-nát reggel felkeléskör egy pohár természetes .Ferenc Józset" keserűvíz alaposan kitisztítja, az emésztést és az anyagcserét előmozdítja, a vérkeringést megélénkíti 8 kelleni ;s közérzetet Jég fokozott életkedvet teremt. Kérdezze meg orvosát.
ID<3
Melegebb!
Prognózis; Délnyugati légáramlás. jobbára derült idő, a hőmérséklet tovább emelkodik.
A Meteorotokat Intézet n&Rykanlzaai megflgyelóAllomAsa Jelenti i
Hőmérséklet tennap eate 9 órakor: + 15.8, ma reRRel 4-14.8, délben + 55.6. Csapadék: 0.0 "fc.
— Kicat falvakban, távolt majorokban
On épugy ruházkodhat, mintha e fővárosban é\'ne. Hazánk egyik lcg régibb posztógyára Önnek 1; szívesen küldi an;olos gyártású legdivatosabb szingyapjn szövetmintáit közvetlen a gyárból. Kérje még ma a mintakoitek-aló bérmentes és Önre kötelezettség-mentes elküldését a Trunkhahn posz-tógyártól, Budapest, XI., I.enke u. 117.
Kamarai kereskedő és Iparosgyfllós lesz Nagykanizsán
A legközelebbi kamarai keretkedó-nap Keszthelyen le»z
JilWtos, kin Wmtai!
A Sopntmi Kereskedők Egyesülete a Szombathelyi Kereskedők Társulatával Sopronban kereskedő^ naj>ot rendezett, amelyen n kamara területének minden nagyobb városa képviseltette magát, igy a nagykanizsai OMKE is.
A soproni elnök üdvözlései után Zoltán Elek, a Szombathelyi Keresi kedők Társultának elnöke ismertette a kereskedelmi minisztériumban megtartott legutóbbi kereskej, dönap tárgyalási anyagát. Jelentet\' te, hogy a tatai ozási adókedvezmény meghosszabbítására igéretel kaptak, de sürgették a fúziós for_> gatmi adó bevezetését az egész vonalon. A behozatali és kiviteli cn-gedélyek arányos;táíiát^ a Baioss Szőve.ség a zsidótörvény szellemében kéne, de a minisztérium kéj), viselője kijelentette, hogy a jelen* tegi gyakorlaton nem kívánnak változtatni. A gyümölcsexport meg-
könnyütése érdekében rövideden intézkedés történik arra, hogy az ex|>ortvizsgálat vasárnap is eszközölhető. A? idegciiforgn omí fellendi-tésére az a terv merült fel, mivel Bécs megszűnt idegen leadó állof más tenni, uj idegen leadó állomásokat kell keresni az e céiból figye. lembe jövő országokban.
Ezután az egyes kiküldöttek a legaktuálisabb panaszokat tették szóvá. Legtöbb |«masz a Hangyává* volt kapc&o\'atos. Ezenkívül a vidéki exportőrök ügyét, a simább márkabeváltás és a vagyonadó ügyét tették szóvá.
Bejelentették továbbá, hogy a legközelebbi ilyen vándorgyűlés, amelyen az időszerű kereskedői problémákat vitatják meg, augusztusban Keszthelyen lesz. Még júliusban Nagykanizsán közös ijmros és ke-reskedőgyülést tartanak.
Bekebelezett 5000 pengőről 8000 pengő készpénzre emelte a tábla dr. Berger Géza
szabadlábrahelyezési óvadékát
Ismeretes, hogy dr. BergerGéza nagykanizsai orvos ügyében a nagykanizsai törvényszék az 1 évi börtönbüntetés kiszabásakor szabadi, lábrahelyezési végzést is hozott — 5000 pengő óvadék ellenében. Ber. ger Géza dr. mégsem került \'szar badlábra, mert az ügyész a szabadlábrahelyezési végzés ellen fclfolya-modással élt.
A pécsi tábla Soós.tanácsa tegf-nap foglalkozott az üggyel és mó-dosjtptta a tth\'vényszék végzés(ét| olyképpen, hogy á szabadlábrahey lyezési óv^lékot 5000 j>engőröl 8000 lengőre, emelte fel. Kimondta egyben, hogy — szemben a törvényszék bekebelezési végzésével — az óvadéknak készpénznek kell lenni.
Jhüsl!
A bokorban lapuló kntyának nézte és agyonlőtte a jóbarátját
Négyhónapi fogházra Ítélték a balatonkilitl gazdát
AUg egy hónapja történt az a halálos szerencsétlenség, amelyről la Zalai Közlöny is beszámolt Délczeg István balatonkiliti mezőőr cgyíjí este nem tért haza és a kereséseié indult felesége átlőtt fejjel holtan találta meg a halárban A nyomop zás csakhamar kiderítette, hogy a községi mezőőrt Kántás Gyula gazda lőtte agyon, aki este feleségével együtt már sötétedésben ballagott hazafelé. :
Kántásék láttak valamit az egyik bokorban mozogni. Kántás azt hitte,
hogy kutya van a bokorban* de az asszony egyre erősködött, hogy macska az. Afc ember a ^vála lévő fegyverrel az alakra lőtt és csak később vették észre, hogy a macska helyett a délután náluk borozgatott Délczeg István mezőőrt lőtték agyon.
Kántás Gyula balatonklöti gazda most került a kaposvári törvényszék elé, ahol gondatlanságból okoafrffl emberölésben mondották ki bűnös, nek és ezért -4 hónapi . fogházra Ítélték. Az ítélet jogerős.
öz helyett a barátját lőtte agyon egy orvvadász
Junlus 3-án Dell Ernő és Janics Ferenc rinyaujnépi földművesek kimentek orvvadászni az uradalmi erdőbe. A két orvvadász ugy álla-jx)dott meg, hogy \'Dell lesen áll, Janics pedig hajtja a vadat.
Dell egy fo mögött állt, amikor később az egyik bokorban mozgást vett észre. A^zt hitte, hogy őz mof» zog a bokorban és habozás nélkül
oda lőtt. Amikor a bokorhoz ment* ott találta halva orwadápzHiársát, aki jóbarátja volt. Deli elment ha* za, de otthon nem szólt senkinek, hogy agyonlőtte Jantosot, líkirjo csak 4 nap múlva találtak rá
A kaposvári kir. törvényszék Dell Ernőt gondatlanságból okozott emberölés miatt egy évi fogházra Ítélte. Az Ítélet jogerős. \'
Bitóén o Zalai Közlönyben
Hibás a vízvezetéke?
Hívja
Mendlovitsot
Teltfon 271.
Amit az éwégt értesítők elmondanak...
iv. Zenelikolü
Aj város egyik legfiatalabb és legtöbbel támadott ln;ézinényc 12 éviről számol be értesítőjében. Vezetőhely, .11 KováoS Sebsstyén Tibor föld birtokos, a Nagykanizsai Zenebarátok Társaságának áiapitótagja fejtegeti nem?s gondolatokban bő cikkében a zenebarátok Társaságának célkitűzéseit, kapunyitásának történetét, eddigi munkásságát, szükségességét és Jövö feladatait.
Az iskola elmúlt 12. éve ujabb fejlődést eredményezett — állapíthatjuk meg az értesítőből — a kitűzött kulturcélok felé haladtában. Igen je\'entős eseménye völt az évnek a hangversenyterem elkészitéte és az ott rendezett hangversenyei* A tanárok nemcsak a nagysikerű lioeália jellegű matinékon .és -:sli tanári hangversenyeken szei«plfiek, hanem a különféle helyi rendezéj. sekben is minden alkalommal tel. jesen önzetlenül, továbbá Budapesten a .Nagykanizsai Esi. műsorán, valamint ezen kívül is egyénileg:.
A tanári hangversenyeken és 11-ceális matinékon Nagykanizsán 15 szerző 78 müve szerejjelt. Ebből magyar szerző "12 volt, akiknek 30 müvét adták elő. A kamarazenét \'!> szerző il müve képviselte. Szóló, számként 31 szerző 56 műve kel ült előadásra mig a szlmfónlkus zenekar játékában 3 szerző 4 müvét adták elő. A legtöbbet játszott szép. zők : Yannay (8), Kodály (6), Hu-bay, Chopin (4), Puccini, áüiubert (3) I
Az intézel tanáraiból ós a szimj fónikus zenekar tagjaiból vonósnégyes társaság is alakult és a kö. vetkező évben már a nyilvánosság előtt is bemutatkozik._
Az elmúlt évben a; intézetnek 156 rentks és 7 magántanulója volt. 131 helybeli és 22 vidéki, ÍIS férfi, Illetve flu és 63 leány.
Zongorát tanult 71 növendék, he. gedüt 26. gordonkát 6, magánéneket 11, fuvóshaiigszeneket 16, zeneszerzést 7, játékos osztályt végzett 3 növendék.
A növendékek közül 2 hat éven aluli, 18 6 10 éves, 47 10-15 éves, 46 16 20 éves, 26 pedig 26 éven felüli. Ónálló keresetű 88, háztarj tásbeii 62, nvfc Iskola növendéku 60 A szülők foglalkozása szerbit legtöbb közalkulfnazof gyertmei(l (62), iiwros (10), nyugdíjas (16) és kereskedő (14).
A növendékek 6 hangverseny* adlak és ezek műsorán 67 százalékban magyar szerzők müvei szerepeltek A növendékhangversenyeken 611 szerző 160 művét játszották, ebL bői 100 mű 31 magyar komponista munkája volt Legtöbbet játszott magyar szerzők : Bartók (19), Fáik Géza, Kazacsay, Molnár A! (6), Bloeh, Poldinl, Vannai (5) és Sze. keres (7).
Mint kiderül, najy gondot fordí. toltak arra, hogy a növendékek az összjátékot is megtanulják, ezért a szólóhangszerek kísérete melléj
1938 lulliu 8
EALA1 KÖZLÖNY

Üzen a magyar föld
JftJJfin | vasárnap Keszthelyre •
(37 Ilyen szám volt!) II összjátélon alapuló műsorszám Is szöiopult.
A 6 növendékhangversenyen 72 növendék SK.\'re|«lt 138 szóló és 1 I ósszjátéku számtan, élénk bizonysa-got téve az intézetten folyó komoly munkáról és kiképzésről
Külön statisztikát lehelne csinálel a tímárok Isko\'ánklvüll szép és igazán önzetlen müködésérA\', amely minden dicsérelet megérdemel.
A% értesítő az emltletteken kívül a szokásos előmeneteli eredményt és a kimutatásokat, tájékozlalókat
tartalmazza.
á magyar Salzburg: — Szeged
Minden jel arra vall, hogy azok a fényes művészi események, amelyeknek nemzetközi értékét az elmúlt évek során az európai nyilvánosság előtt ehősöítKUi Salzburg neve fémjelezte, az idén Szjegeden valósulnak meg é> az európai színházi, művészi és zene-kultuna ünntipét a gyönyörű s\'zegedi Dóm-tér szabadtéri játékai hintetik tovább. Hét év óta rendezi meg a Tisza-parti város az ünnepi előadáso-kíit ,de még sohasem volt példa arra, hogy olyan nagyszabású programmal, rendkívüli előkészületekkel é< magasrendű művészi eseményekkel szolgálja az általános émberí művelődést és kuliurát Majd négy hétig tartanak a Szegedi Szabadtéri Játékok julhis 23 és augusztus 15-ike között, — a város megduplázott költségvetéssel tizenöt előadást, két nagyszabású szabadtéri
hangversenyt rendez u régi építőművészet legszebb korszakát hirde\'ŐDóm téren, az idén először kapcsolódik az ünnepi prograníhöz .a külön zenei műsor, amelynek Meretében a két szabadtéri hangversenyen kívül három Dóm-hangversenyt is rendeznek, a szegedi Fogadalmi templom világhírű, monumetotilis orgonáján. Az ember tragédiája az idén már hatodik ízben szerepel a játékok műsorán, a Bizánc harmadik évl>en, — újdonság Kodály Zoltán Háry Jánosának nagyszabású szabadtéri előadása, valamint Uiházy György nj történelmi színmüvének bemutatója és nz egész nemzetközi nyilvánosságot Szegedre vonzó esemény Puccini Turandot-jának pompázatos szabadtéri produkciója, amikor Is a milanói Scalu Opeia vtfáglurü énekesei játszák a főszereiket, (iioa Ciguának, u világhirü művésznőnek Vezetésével.
Julius 20-tól kezdve lép életbe az összes magyar vonalakon a féláru utazási kedvezmény. A játékok köz-ponti irodája (Szegül, Eötvös ueea 2., telefon 29-93.) mindenben készséggel áll az érdeklődök rendelkező, sére, ugy az igazolványok, mint u jegyek beszerezhetők valamennyi nagyobb utazási irodában. (:)
— Naptári Jullue 8. péntek. Kom. kat. Krtaébet k. Prot<atán« Teréz. Izrael. Tham. hó 9.
OyégyMéHárl éjjeli szolgálat e hó 15-lg a Morkly-Belus gyógyszertár éa a kUkaatuai *yÓRy«f,rtAr.
UŐjJUrdö nyitva reggel 6 órától e«te 9 éráig (hétté, narda, péntek délutár kedden H«n oap aftkaak.)
Érett kalászoktól aranyos most a magyar róna.
fis most üzentek a magyár tájak. Megszólalt a nu*{ys»r fölft <<H titkos nyelvén boszélni kezdett az emberekkel, azokkal, akik szere-tik ,akik megértik a szavát. Rs az üzenet nyomán megindult az aratás : meglendült a kasza, dőlnek a rendek és gyűlik a jövő esztendőre az itlet, a mindennapi kenyér, mely nélkül sem szegény sem gazdag meg nem lehet. Meg-jndidt az igazi, verejtékes magyar munka a magyar kenyérért.
Sokan figyelik most a magyar rónák zaját. Figyelik éhes, telhe-telen né[>ek véréréi, mert ugy gondolják, ugy parancsolják, hogy nekik teremjen a magyar kézzel, magyar ekével, magyar nótaszóvul szántott mapyar föld, hogy nekik verejtékezzen a kérges kezű, kemény bajszú magyar. Figyelik a gazdagok, mert a dus róna most termi birtokosainak a j;\'létet és gazdagságot. Figyelik a nincstelenek, mert az aranykalászos mező nekik csak a keserűség érzését termi most. fis szívszorongva Vi-({yelik a városoknak kőfalak közé szorított lakói, mert a "kaszapen-gésben, az aratók daliban a jövő igérelét vélik hallani, hogv — imo megtermékenyítette az egek t\'ra földanyánkat, magasra szökött a kalász — talán csak olcsóbb, talán csak jobb lesz a kenyér!
fis üacn a inagyur róna...
Ti éhesek, kik clvc\'.téiek a ma. gyárnak kincseit, gazdag hegyeit szőlőtermő lankáit, mit akartok még ? Ezeréves hitünk, becsületünk után még a mindennapi kenyeret is ki akarjátok venni u szájunkból ? Vigyázzatok, mert a megadás nem bárgyúság és nem gyávaság. Ma talán még nektek uralunk, de lioinap vésztüz gyul a Hargitán, liarang kondul Po-
London, julius 7 A londoni City mai eseménye az arany és a dollár árfolyamának váratlan és hlrte\'en felszökkenése, valamint a lázas kereslet az állampa(i pírok után. A^ árak felugrását és a
zsonyban, tárogató zendül Kassán, a Kriván alján kaszát élesít a békés tót s akkor lehet, liogy ti arattok nekünk...
Ti nincstelenek, akiknek egyetlen kalászt sem terem a róna, ne csüggedjetek és ne szorítsátok ököll>e munkás kezeteket. Javítsátok sorsotokat, de ne lázadással, lument okos nyngalonímal. Ma még más kalászát aratjátok, de holnap .vagy holnapután megvethetitek lábatokat egy talpalatt-nyi földön, ismé t holnap már a tietek lehet az a kis zug és holnapután már nektek is dalol u pacsirta, nektek is terem a róna.
Te városok lakója, aki z.-ákot honiasz, aki fúrsz, faragsz., aki naphosszat ekét kovácsolsz uz izzó vastömegből, aki cselédnek sziegő Ítél a mis házához, akinek eszejárásu, tolla sercegése igazítja a magyar életet, ne csüggedj ! A magyar föld neked is terem, az Úristen a te kenyeredet is belevetette a magyar rónába.
fis ti gazdagok, akik térdig jártok a kalászok uianyában, gondol, játok meg, hogy nem a tietek igazán az, amitek van. Ti csak sáfárjai vagytok az Isten javai-nak. Ezzel a gondolattal járjátok rónáitokat. A gazdagságtok melleit lássátok meg a sok nincstelent, a sok szegényt. Adjatok munkaalkalmat a munkabíróknak az árváknak, a nyomorgóknak és munkaképteleneknek pedig nyissátok meg necsak a sziveteket, hanem csürjeiteket is és adjatok nekik egy.egy daraljot abból a kenyérből, amelyet ö helyettük is nektek adott ez az istenáldotta magyar föld.
Őzen a magyar rónák lelke. Csak legyen, aki niegliallgassa, csak legyen, aki megértse.
u\'téz Széki/ P&t
nagy keresletet azokkal a hírekkel magyarázzák, amelyek szerint Anglia koi-mánya és az Északaine-rikai Egyesült Államok egészen rőt-vid időn belül egyezményt kötnek és azzal véglegesen rendezik a vi-
6YXR=BUDAPEST, n LENKE OT lrf
lágj^lbortuból fennmaradt adósai), gok kérdését.
Amerika a világgazdaság uj reményeiről
Nöwyork, julius 7 A National Oly Bank az Egyesült Államok gazdasági helyzetéről k(J adott legutóbbi jehlntésében megjl állat,ltja, hogy az árupiacok mte(fij szllárdulá^a a gazdasági életet vU lágszerte uj neményekkel töltötte elj Az amerikai piac helyzetének javulása meg fogja akadályozni anyera anyagok árának további visszaesé, sét, emeli az amerikai Importot és a gazdasági bizalom általános erős<W désére vezet. Ennek ellenére sen< szabad azonban túlzott reményeket táplálni olyan Időpontban, nhilkort még hiányzik annak az Igazolása,\' hogy ténylew egy gazduságl felkn-i dülés kezdetéről van szó. Bár , a\'\' fogyasztók jövedelme csökkent, nem szabad megfeledkezni arróí, hogy a dollár vásárlóereje ma hagyobty mint volt egy évvel ezelőtt, minit, hogy a kiskereskedelmi árak 7 10 százalékkal visszaestek » 1 \' . I
Ujabb kinevezéseket közöl a hivatalos lap mai száma
A tisztviselői kinevezések sorában (Tnii a pénzügyi és a postai kinevezések jelenlek meg a hivatalos lapban. A Nagykanizsát érintő kinevezések száma kicsiny. ,
A postán
(csak a mozgón történtek tiszti kinevezések. Miklós János főfelügyelőt, a 2. sz. posta főnókét postahivatali Igazgatóvá ,<lr. Szilvay József I. oszt. postatisztet postafőtisztié nevezték ki.
Az 1 .sz .postánál csak két altiszti kinevezés történt: Tamás Györgyöt I. osztályú, Hajas Istvánt II. osztályú altisztté nevezték kl.
Az állampénztárnál
ivénzügyi titkári cimet ós jelleget kapott dr. Molnár Szilárd zalaegerszegi pénzügy, segédlitkár. A novai adóhivatal vezetője, í\'arahy: Dezső főtiszt állampénztári tanádos lett. Dus Jenő zalaegerszegi pénzügy igazgató helyettes valóságos pénzügyi tanácsos lett.
Nagykanizsáról a kii-, adóhivatal rő-nökét, Kcő Jánost tanácsosi címmel és jelleggel felruházott pénzügyi titkári nevezték ki a VII. osztályba pénzügyii tanácsossá. Ugyanezt a kinevezést kapta Ruszwnnn Henrik zalaegerszegi pénzügyi titkár.
I)r. Józsa Jenő zalaszentgrótí gyu-kornokot ideiglenes pénzügyi fogalmazóvá nevezték ki.
Erős Ferenc nagykanizsai I. oszt állampénztári tisztet főtisztté nevezték Jri a IX. fizetési osztályba, Hátkai Jó-zseí II. osztályú tisztet I. oszt. állampénztári tisztté.
A vámszaknál
vámszaki felügyelői elmet és jelleget kapóit Dolmányos László főtiszt 5s a X. fizetési osztályba lépett elő Zala-váry József vámtiszt
A pénzügyőrségnél
dr. Antal Ábrahám nagykanizsai pénzügyőri biztos főbiztossá lépett elő a IX. fizetési osztályba .
Városi Mozgó. C«1tgrt8h é» péntek
Két nagy magyar film egy műsorban I
\' Az én lányom nem olyan
Csathó Kálmán vígjátéka Nótl Károly feldolgozásában
" 120-as tempó
A legmulatságosabb magyar vígjáték, a legjobb magyar színészek szereplésével
Aktuális Magyar Híradó!
A műsor hosszúsága miatt csak két előadás: kezdete délután 5 órakor és este 9 órakor. Az B órai elAadáaok filléresek I
Vonat Indul: 9 Ara 40,14 Ara 30,
15 Ara 51 ptrekor. Felvilágosítás: Idegenforgalmi Iroda Keutkely. ™
A londoni City eseménye: — az arany és a dollár hirtelen áremelkedése
Anglia és az USA egyezményt köt a háborús adósságok dolgában
EALA1 KOatOl**
Apróságok a kanizsai györötó
Nem élhet különben Marti Hevesen, mint ahogyan a kanizsai ghnnázlstu cserkészek élnek a balatongyöröki dombháton a uyárii táborukban.
Jó ulon félórát |>oroszkál ji mamák, papák kiránduló csapata »\' pirospados, csupa virág kis állóinktól a táborig. IX! ez nem igazi félóra. Lépésről lépésre pompásabban bonüikozlk ki a Balaton fenségesen szép panorámája, a szeszélyes zalai hegj-ek parti öné ge, Szigliget. Badacsony fis a végtelen víztükör, rajta lebegő felhőárnyékok, haragos fehér Indiámtarajok, amott meg, a keszthelyi öböl fc\'öl. napsütötte viz csillogó fényjátéka. Ki veszi észre ennyi szép kötfölt, hogy dombnak tnqgy a félórás ut a táborig.
A fenyves dombtető csenles kis katlanában húzódik meg a tábor. Az öreg fényük közömbösen kémlelik a túlsó part |>árás hegyeit. \\em érdekli Őkiet a tábor vidám zaja. fippen reggelihez sorakozik a sátrak apró népe. A tiszta,/ friss levegőben gyantaszag-tgajl keveredik a friss reggeli kávé meleg illata.
A táborok rémlo, a szúnyog ,itt nem olyan harcias fajija, mint másfelé. Egyik,másik táborhelyen alig Ismer rá a látogató u sajátjára a szunyogdudo-roktól tarka gyermekseregben. Itt civilizáltabb az aprófenevad. Vagy talán szívesebben lnizödlk le a faluba, meg a telepre, a fürdővendégek meztelen lábikráin sokkal könnyebben akad jó falat, mint a cscrkészharisnya alatt.
A győróki tábor első számú topo-grafiai értéke a festői, hatalmas kilá-tása. Mávoilik szánni : a tiszta, friss levegője. Jj—^L^T Harmadik: se tol kö-""■tz^^?* zcl ,se tul messze a faluhoz, a Balatonhoz. Félóra a slranlig. A györókl st and az ebédutáni lórákbau kizárólag a cserkészeké. A fürdés szigoruan meg-határozott területen, szigorú elővigyázat! rendszabályok mellett történik.
A kánikula napjait bizony nem volt könnyű clviselnii az átizzott dolomit-talajon, árnyék talán tűlevelű fák alatt. De a cserkészek jókedvét nem tudta megtömi a luganyoszlop semmiféle rekordja. Még kirándulni is volt ked-(vük a legmelegebb na|>okban. Elmentek részint gyalog, részint vonaton Szigligetre, felmásztak a várromhoz, megmászták a Badacionyl, megnézték a tapolcai Tavasbarlangot. Xótaszav.\'k-tól hangosak voltak a l>alaloninenti községek utcái, amerre elvonultak. Legtöbbjük .először látta a Halálon-viidéknek ezeket a szépségeit.
Vasárnap osténkint a cserkészeink tábortüzéhez gyűlnek össze a falusiak ós a fürdővendégek. Kifogyhatatlanok a fiuk a mókában, cserkószfigyessóg. ben. Még az öreg Badacsonny is fényesre nyitotta száz villany-szeméi vasárnap esténkint, ugy figyelte azt az egy szem fellobogó tüzet ott a gyö-röki dombtetőn, ami körül a kanizsai cserkészek tiszta, friss hangján csendült a csillajgos ióg felé a migv farkas, üvöltés. A töretlen fiatal élet szavait visszaverték az erdős hcgvoldalak és végig gurigáztak vei1 a hőségbe alélt magyar tengeren, hogy jusson u ma-, gyár holnap harsány vivátjábót a ma fáradt magyarjainak is.
Az élelmezés, kitűnő, bár sokat emlegetik cserkészeink, főként a géhá (gazdasági hivatal) az iharosberényi táborokat, ahol Inkey báróék bőkezűsége megfelezte a tábor-gondokat, Azért itt is megvan minden. A Fes-tetics-uradalom adott egy szekér ágat, fát szedni tilos, a tüzelővel takarékoskodni kell, de azért yigan füstöl a földlK\'ásolt tábori konyha és vidám tréfák születnek a kozmáról, ami -nincs.
Naponta ötször étkezik a tábor,
gimnázista cserkészek táborából
Győzik megenni a gyerekek, annyit kapnak. A hazai süteménye, más fal.t-ja akárhánynak ott porosodik, szárad a hátizsák fenekén.
Hogy hogyan csinálja mindezt u gazdasági liivalal, az ttfok. Keszthelyi, hévízi kirándulásra is elment a csa-pat és mő? mindig birja a kassza. Birnia is keli még szombat délig. Akkor jönnek luiza a fiuk.

Nehogy azonban azt liigyje valaki, hogy valami kezdetleges nomád-élet egy ilyen cserkésztábor! A kanizsai cserkésztábornak például saját tele-fonja is van. A parancsnoki \'sátorból lehet telefonálni a GH-ba. A konyhá ból morse.csengővel lehet leadni a kész az ebéi jelet a napostiszthez. A telefon nem mindig szól, ce nem is fontos, hogy szóljon. Amit !>elc-mondanak, azt úgyis hallani a kis ti-bor legtávolabbi zugában is_.
Hajóparkja is van a tábornak. Két eszkimó kajak. Olt szárad mindegyik, mint pa:travetett cápa a domb te\'.e-jén a fényük ala\'.t. Fürdéshez mindig leviszik magukkal a Balatonra. Ez
a két őrliajö a fürdésre megszabott vízterület szélein.
Van a tábornak saját újságja is. Cinic: A TABOB SZAJA. Eddig még csak egyszer jelent meg és kiszegezték egy türelmes faderékra. Kiadóhivatala : Bókalyuk, GH utca 4. Ara : egy zsíros kondér-mosás. (A kormos, zsiros kondér-mosás fi cserkész réme, egvben szükséges esetben büntetés is.) Az illusztrált tábort újság VILÁG-BENGETO FELFEDEZP.S. címmel megírta, liogy a kozma tulajdonké|>en nemlétező valami, mert a tábor Láng Esze, az Angyali Doktor, (dr. Angyal Bandi tanárjelölt is a csapattal táborozik) nvilatkozott A Tábor Szája munkatársának és kijelentette, hogy a kozma vegyi\' képletét nem lehel megállapítani\', — akkor tehát nem lélezik.
Vegele Káioly tanár, a csapat parancsnoka, Fazekas és Beisz piarista tanárok, Gadányi, Nagy. Barabás és a többi cscrkésztXsztek szeretetül és türelemmel foglalkoznak reggeltől napestig a gyerekhaddal. Unatkozni igy bizony nem marad idejük. Harmadfél tucat apróember szeméből osillog feléjük ezért a szeretet és ugyanannyi szülő szívéből a köszönet ói a hála.
(bt)
Szombat óta semmivel sem jutottak előbbre a prágai tanácskozásokon
Megcáfolt hirek szerint Németország Llchtenstein megszállására készül
Prága, julius 7
A DIe Zeit cím fi szudéta német újság tudósítása szerint Hodzsa miniszterelnök kedden és szerdán egész nap folytatta tanácskozásait Henloin megbiaottaival. A Jnegbe* szélések a szudéta németek által a cseh kormány elé terjesztett javaslat körül mozojtak. A tanácskozó, sok a mult hét szombati helyzethez ké|yest semmivel sem vitték előbbre az ügyet.
Berlin, jullus 7 Különböző külföldi újságokban híresztelések jelentek meg, lamelyek szerint Németország előkészületeket tesz arra, hogy he\\onuÍjon Liechtensteinbe. Jólértesült körökben ezeket a híreszteléseket a németellenes propaganda legújabb koholmányt nyának minősítik, amely myilv£*i arra szolgál, hogy a pillanatnyilag nyugodt európai légkörben isimét idegességet terjesszeir.
Nem vontak Össze csapatokat a svájci határon
Bern,\' julius -7 A Svájci Távirati Iroda teljesen légből kapottnak minösitl egy angol hírügynökségnek azt a hirét> amely szerint svájci csapatokjU rendeltek a liechtensteini határff.
Vaduz, jullus 7 Kormánykörökben cáfolják egy s lapoknak azt a hírét, amely szerint a nemzeti szocializmus rohamosan terjed Liechtensteinben. Éppen Így nem igaz, hogy Liechtenstein ebben az ügyben hivatalos lépéseket tett Berlinben.
Fontos közlemény
az Anto Syphon tulajdonosokhoz!
Díjtalanul megjavítom, rendbehozom Buta Syphon készülékét
azoknak, akik a szénsavcserét nálam eszközük.
Szabó Antal sportilzlete,
az Autó Syphon körzeti egyedárusltója.
HM. lulhn 6.
Pénzért vett üdvösség
Afrikában történt, — mint olvasom a lapokban — hjogy vakmerő szélhámosok a négerek között útlevelet árullak, amely a mennyországba szólt és üdvözülésre jogosított. Egy font volt az útlevél ára, de ha ráfizetett, jobb helyet kapott., esetleg nagyobb összeg fizetése esetén .közvetlen az Úristen közelébe, is kiállították az útlevelet. A ragyogó üzletlel többezer négert csaptak be a szélhámosok, a kiknek, nyomaveszett.
Bár az eset a sötét Afrikában történt, felette jellemző a mai korra. Mert ma már nemcsak Amerikában, de Afrikában is minden üzlet. Az üdvösség is. S ha kicsit körülnézünk, láthatjuk, liogy ma nemcsak az afrikai ezrek, da a világon mindenütt milliók és milliók kereskednek az üdvösséggel.
Eladni, már igen soknak sikerült... Aligha hisszük azonban, hogy csak egy is visszavásárolhatta volna...
Pénzzel bizonyosan nem...! Mert a lélek ára sokkal nagyobb, semhogy földi valutával kl lehetne egyenlíteni.
— (Kinevezés)
Dr. Fára Józsefet, Zalamegye tudós levéltárosát Pestvármegye főlevéltáro-sává nevezték ki. A sokoldalú, két évtizeden át Zaláért dolgozó főlevéltá-ros áthelyezésével nagy veszteség érte Zalát.
— (RendkivQII megyegyülés)
Viléz Teleki Béla főispán jullus 14-é:e, csütörtökre icndíiviili közgyűlést \'hívott össze. A tárgysorozatou 27 ügy szerepel.
— (A rendőrségi kinevezések)
tegnapi felsorolásához pótlólag itt közöljük, hogy Zách Pál detektívet nem gyakornokból uevozték ki detektív^ inert már tízegynéhány éve detektív, liaiiem mmt detektív lépett elő a X-böl a IX. fizetési osztályba.
— (Államosítják a városi írva-széket is?)
A közelmúltban történt meg a vá-
rosli számvevőségek államosítása. "Már akkor tervbe vették, hogy államosit-(ják a városi árvaszékeket és mérnöki hivatalokat Is. A városi árvaszékek államosítása a jelek szerint előtérbe került. A minisztérium\' ugyanis felhívta már a városok árvaszékeit, hogy terjesszék fel a minisztériumba az árvaszék ügyvitelével kapcsolatos kiadások mennyiségét, összeállították az árvaszéki tisztviselők személyi illct-ménykimutatását, a dologi kiadások összegét. A minisztérium ezeket az adatokat azért kéri, hogy megállapítsa, milyen terhet jelenleno az államnak az árvaszékek államosítása. Minden valószínűség szerint az államosított árvaszék a vármegyeházára költözik, ahol az egész vármegye árvaszéki ügyeit intézik ós a városoknak egy-egy előadójuk lesz.
„Iilwíiu, km íiIhw
|fl3». Julim 8
ÍUii
uícc
Két skót találkozik az utcán, az egyiknek szörnyen megvan a képe dagadva.
— A fogad fáj?
— Rémségesen.
— Miért nem mégy fogorvoshoz ?
— Majd bolond leszek, amikor a fiam két év múlva mint kész fogorvos jön haza.
— (Hévíz fflrdószezonja)
nehezen induJL Az -előszezon gyenge leolt, s csak néliány napja mozdultak meg kissé a vendégek. Németország-bél az idén kevesen jönnek, mert sok nehézség gördül az Utazás elé. A vendéglősök é> penziósok panaszkodnak, mert a gyengébbnek Ígérkező szezon miatt beruházásaik nehezen térülnek meg.
— (Ostrom alatt az anyakOnyvI hivatal)
Napok óta valóságos búcsújárás van a nagykanizsai városházán az anyakönyvi hivatalban. Az ügyfelek rohama csak pár nap óta tart, de napról napra 1 levesebb. A szokásos bejegyzéseken kiiyül a nagy munkatöbblet oka a zsidótörvény végrehajtási utasításával kapesolatbau kiadott miniszteri rendelet A tüzharcosi minőség igazolásának egyik feltétbe ugyanis az anyakönyvi lapon való bejegyzés. Ennek következtében — bár a rendelet csak a kamArai la. gokra vonatkozóan mondja ki ezt kötelezően — nemcsak Kanizsáról, hunéin a környékről is tömegesen ke re sik fel az anyakönyvi hivatalt, hogy tüzharcosi mivoltukat az anyakönyvekbe bevezettessék. Ez a munkatorlódás azért is állt elő, n»ert a bejegyzés természetsaftfiJÍKinem tür halasztást. A 80 : 20 százados arány rendezése érkelében juliius 31-ig kell
bejegyeztetni.
— (Anyakönyvi hírek)
Nagykanizsán az elmúlt héten 11 gyermek született: 7 fiu és 4 leány : Görög Károly dohány-tőzsdésfé» Kramer Annának rk. leánya, fehér László boltiszolga ós Ta-1 más Máriának rk. leánya,
Ferincz Ferenc pincé.1 é« ltosenheim Rozáliának rk. leánya, Endrei János v. crtfiir ós Mód Annának rk. fia, Vthcze Zsigmond napszámos ós Cerócs Katalinnak rk. fia, Benke József napszámos é> Tlmán Annának rk. leánya, Nagy József kő müvesscgéd ós Szmodies -Juliannának rk. fia, Ifjovics Ferenc napszámos és <Vidovi4> (Rozáliának rk. fia, Pőcze János OTI pénzbeszedő és Kollaries Annának rk. fia, Polu Antal földműves Hegedűs Máriának rk. fia, Széj: •Miki is m. kir. törzsőrmester és Fehér Máriának rk. fia. — Halálozás 8 történt : Mozsolics Erzsébet rk. 4 lióna pos, Rózsahegyi Rozália rk. hét hóna pos, Hegedűs Katalin rk. 2 hrinapos, Nyiri József rk. 1 hónapos, (iái Anna rk. r hónapos, Pintér Ferenc nyug. MÁV munkás rk. 50 éves, Modrovics István asztalosmester rk. 37 éves, Szabó József napszámos (Cxerfőhcgy) 70 éves. _ Házasságot köfitt 0 pár: (irosz Lajos föl Ibirlokos izr. (Gelse) ás Ró lei Lidlu izr., Soós István furómunkás ix;f. (Szentadorján) és Szabó Margit ág. h. ev., Ro-ta János kötélgyártósegói rk. é* Gyergyák Hona nőiszabó segéd rk., Takács Jó-zsef cipészsogié l rk. és Csizmadia J«-Ián rk., (Kelinger) (tcléna Sándor d-pószmester rk. é< György El\'onxra (elvált) rk., Ilerzsenvák László áll. tanító rk. (Inke) ós Kumanovies Julianna rk.
ÉÁÜAI KtWJUOFf*
jEgymb/t
Sorozatos merényletek Sanghayban
A kínai—japán ellentétek évfordulóján ma sorozatos merényletek! voltak a sanghayi nemzetközi negyedben. Délelőtt 10 óráig 16 különböző merényletet követtek ei n kinaiak a japánokkal szimpatizóíók ellen. A^ első merényletek után a katonaság te;o.iult a nemzetközt
negyedekbe és mindenütt megszállt
ta a középületeket.

Az a japán csapattest, amely benyomult Sanzl tartományba, mta-megkozdte a déli részen a nagyáriád nyu támadáisokat mláris ujafcfli előrenyomulást végzett.
Meghalt Szepessy (Bugsch) Aladár
Soproni julius 7 Vitéz SzBpessy (Bugsch) A>iár Nyugalmazott alt{á,bpnnngy mu 71 léves korában meghalt. A, hfttaru előtt a nagykanizsai 20. honvéd
gyalogezred parancsnoka volt, majd a soproni 76. ezredé. A forradalom alatt is tevékenyen résztveit a nemzeti csapatok megszervezésében, 1023-ban avatták vitézzé.
A képviselőház julius 12-én déli 12 ónakor a felsőház üariieteijnekj átvételéit; rövid ülést fari.
Minich Károly egyetemi tanár, törvényszéki oi^vo-sszakértő ma dél^ előtt váratlanul elhunyt.
Halálos szerencsétlenség történf Fűzfőn ma délelőtt, ahol Csele Ilo-na budajvesti úrilány kerékpározni tanult a műúton Éppen akkor haladt arra egy gépkocsi, amdkor a leány leesett a bicikliről és a leány az autó kerekei alatt meghalt. (
A \\a\\uiH cUtnx
Egy japán faluban nap nap után kidobolják, hogy ez meg ez a japán ezred 111 és ott megsemmisítő győzelmet aratolt a klnal csapatok jelelt. Néhány hét múlva egy falubeli ültetvényes megkérdi a doboló közegei: — Mindig csak győzünk? Vereséget sohase szenvedünk? — Dehogyis nem. Csakhogy azt Kínában dobolják kl.
— (Reménytüzek a Balatonon)
Nagymagyarország visszaállításatör-•hetetlen reményének kifejezéséül ez-idén Szent István napja előestéjén, augusztus 19-én este gyújtatnak meg a reménytüzek a Baliton partján. Szent István évre val> tekintettel az ünnepély uz oddieknél is nagyobb mérvűnek ígérkezik.
— (Az első balatoni virágkiállítást)
julius 31-től augusztus 3ig rendezik Földvár gyönyörű parkjában. Ez lesz az első nyilvános szeieplése a Bála-ton Jtegfiatilabb egyesületének, a kiállítást rendező BalatonviJéki Képe-sitett Kertészek Egyesületén k.
— HAxtaaasonyok I Nem kerül pénzbe, mert ingyen küldi önnek, ha kéri a csinos kiállítású uj .Befőző recepteket" £ dr. Oetker-gyár, Budapest, Vili. ker., Contl u. 25. — Befőzőpor minden fllszer-üzletben és szövetkezetben 12 fillérért kapható.
— Butorklállltáannkat tekintse meg minden vételkényszer nélkül. Kopsteln butoráruház.
- (Elitélték a nyomorékká lett kőrorvos kocsisát)
Szekeres Sándor dr. e^erszegi körorvost súlyos szerencsétlenség érte. Steiner Károly egerszegi bérkocsis a sötétben nem gyújtott límpát, rosz-szul hajtott és felboriitotta a rendelni sielő orvost ,akinek libára zuliant u kocsi. Hónapokig életveszélyes állapotban feküdt a kórházban és csuk sérült lábának térden felüli amputálásával ^lehetett megmenteni. Steiner bérkocsis most került a törvényszék elé, ahol 20 napi fogházra átváltoztat-ható 200 pengő jiénzbüntctésrc ítéltek jogerősen.
— (Lugköves merénylet)
Tóth Malvin szerelmes kiskutasi leány, mint jelentettük, megleste hfit-len szerelmeiét, Sebestyén Mihály gazdalegény és lugkőoldattal arcul-őnlőtte. A legény elvesztette szeme világát és arcát teljesen összemarta a méreg. A merénylő leányt Zalaegerszegen 3 évi fegyliázra ítélték, de a tábla most két évre mérsékelte bűn-tété-éi. Az ítélet most már jogerős.
Jolfloztiss, bogy floloszbass 1"
(lyomorsavas szellemi munká-solinál, eldugult neuraszténlás egyéneknél és aranyeres beteges kedA embereknél reggelenként fel -► éléskor egy-egy kis pohlr természetes .Ferenc József keierdvlz-rek rendszerint Igen jótékony hstlsa van. Kérdizze m g orvosét.
1
Uradalmak
legolcaóbban
HIRSCH és SZEGŐ cégnél vásárolnak.
Kazalponyva, - gépponyva, kocilponyva, - repceponyva, zsákok, - lóizzasztó, manllla, - kévekótö.
fnaekiaMak maradunk
Pr.OETKER
— (Elitélt betSrók)
Megírtuk, hogy a mull hónapban betörtek (ta kifosztották Joó József bansi heules üzletét. A három tettes inos! kézre került éi a kaposvári tér. vényszék előtt felelt bűneiért. A fő-dinkost, Kálóczy József barcsi napszámost másrél évi bórtmre, tártait. Babai Józsefei 1 havi, Tüske Jánost pedig H napi fogházra Ítéltei.
— (Egy villanyszerelő Öngyilkossága)
Benáes Béla balatonnlmili villanyszerelő ismeretlen okböl, mélttn a nehéz incgélhelési viszonyok főlőtU elkcseie lett\'éae miatt, lakisin a tnes-tergetendáro íelakfl.sztotlu inu/á! Az öngyilkosságot ugy követte el, hogy három szál villanydrólot összefont s hurokra kötve helyezte el a nyakán.
— Batorokk.it a Kopatelu cég vezet, ttodéra mintatermelben a legjotj\'jat a legoloaébbao mutatja be, kedvelő .!••■ IM teltételek mellett.
— Já Imi .l.tnl,
mert szélkapkodjáji az egyiiengö. egyházközségi kulturhaz-sorsJegyekct
A Japán árviz
pusztításairól ét\'kejett legújabb Jelentés Saerint a Kobc vinost (14". tfltt víztömeg lóbb mint ezer emj bírék\'tet követelt éldnztt!ul, a halottak közül eddig 230.at húztak kl a vizböl.
Magyaros ruhaanyagok
nagy választékban Schütz-nii.
IiijkiilaiiUikl litilui vállalat
MENETRENDJE
érvényes 1938. május IS-tól. Crt.«ak*l-tér— (...Ullatai.
VaiulállomásiB «U SJ8 1" ,20 || OS 11 » 14-11
IB-3Í
17 20 11*0 2001 22" 2SM 23 60
D >•
1 •tanyai manatrand
IO <WtaUr>M.T\'|! «UIl»l,.tr« U. 14M ÍMé-^nht. lUa
BALAI KOHLON*
IMi, [ultin 8
APRÓHIRDETÉSEK
10 uólg 60 fillér, minden további uó 4 (liléi.
ÁLLÁS
■l<n»kntnU laán*l, aki a
háztartásban l> segédkealk, lullus 15-te felveaiek. (lrilnhut Elemér, Deák tér 2.
1013
LAKÁS-ÜZLETHELYISÉG
Eayaaekáa lakás nagy elöszobávsi, fflrdöksmrával suguutua elsejére kiadó Bszaó Teleki ut 6. 18\'8
Világos rakUtak, irodával. udvar ral. jelenleg sóhlvat.1, esetleg nOhelynek, gstázsnsk Is kiadd. ÉrdeklődniSugár ul 20.
1911
ADÁS VÉTEL
■arákairak kedveid [észlelte leg-olraóbbsn kapb.tók VaJ«a <sstara»
Vlaanaataa kazal-, íálor-, gíp-kocslponyvák, Emergé gummlszlj, bori kenó-, henger- éi traktor-olajok kedveié
fizetést lelteleiekkei, jutányos álban kap-listók Kelemen Reisd téguH. 1891
KÜLÖNFÉLE
Ultr-afsrH patent és egyéb dunsztos üveg legolcsóbban Sleni ilvegkereskedé-■étien kapható. 1797
Autátaxl (bérautó) uj ársmvovslss legolcsóbban Kaulmann Manónál rendelhető. Telefonállomás 222. 4024
■Arak és MkrCk kedvesó részlelllze-lés mellett ksphstók Sternnél Fó-nt 2. 1797
Forgslmas üzlethez Iára kerestetik. clm a kiadóban. 1910
Mindennapi leveleaiaból összegyűjtött kál|.fl.l, régi vagy uj tömegeket, magyart és kllllöldlt, feloszlatott gyűjteményeket bátmlkor megvétette keresek. — Bárbarita Lajos, s Zalai KöllOrty f. azer-keaitóje firdeklódnl lehet telefon 78. u. vsgy széinélyesen mindennap d. u. 6—7 órt között.
Klsd|a a laptula|donoa Közgazdasági Részvénytársaság Nsgykantzaán.
Felelős kiadó r Z.UI gánly. Interurbán telsfoa: Nsgyksntzss 7H szára,
Almamoly, szőlőmoly, pókhálós hernyók
ellen
Arzola vagj Darsln,
Varasodás és lisztharmat
ellen
Sntfarol, Amonil *agy Solbür.
Kombinált\' pennetezOszerck:
Nosprasen vagy Tutokll
Rózsafák
levéltelvei ellen PROIIKOL
Védöszerek beszorezhetók:
ország József
msg, műtrágya, zsák, növényvédelmi szerek, gép kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Eimmi —|
•nkl a helyt kereskedőknél I p&roeoknál szerezze bel
M. KIR. ÁLLAMVASUTAK MENETRENDJE
Érwényaai 1988. éwl május 18-tSI 1938. október S-ig.
íagykanlzsa állomágra érkesö él u onnan Induló vonatokról.
Nagykanizsa—B \'.idaoe st déli p. u.
Vonat .iá*. A vonsl Kaaluá-i XMJlh.ty B^U, BfM.tr. Vont HlM A vonat Sp.1,41 h«llr KMlth.ly Ka.b.1
neme ,41 M. r. lik í,k. irkMlk neme indul M. ril M. ra *tk.
1207 Oyv, 5-44 6-50 657 9 40 1220 Szem. v 22-25 2-49 316 437
2237" Slnautó 600 916 754 — I240S Motor v — 5 10 5-50 7-30
tlll/ll Sinautó 808 945 959 — 1202 Oyv. 7-20 9\\"8 1005 1115
1111 Szem. v 9-40 10-55 11-25 15-50 1212 Szem. v. 6-45 1103 11-10 12 55
22433 Motor v I1\'30 13 20 — — 1222 Szem. v. 850 1336 14-05 I5\'28
1221 Szem. r 14-30 1602 16-33 2045 1214 Szem. v. 14-48 18-25 18 55 20 16
1211 Szem. v. 15-51 17-07 1747 21 15 4238® Sinautó — 2152 20-45 23 34
1241> Motor v. 1737 19 48 1942 — 1208 Oyv. 2015 22-55 23-05 0-04
1201 Oyv. 1841 1948 19 57 22 40
1219 Ssem.v. 23-46 1 15 1-38 6-15
\' Közlekedik Nagykanizsa Slólok köző.t VI. 26.-1X. 8 ig. i Közlekedik Nagykanizsa-Balalonszeincs között VI. 26.-IX. 8-ig 3 Közlekedik Nsgyksnizsa— Balatonszentgyörgy közölt VI. 26 —IX. 8-lg. .Közlekedik Nagykanizsa-Balalonszenlgvörgy között egész évben, Balaton-szentgyöiíy-Balatonboglár között VI. 26.- IX. 7. között.
s Közlekedik Balafonboglár Balatonszentgyörgy közölt V. 15—VI. 26. és IX. 9-tól szerdán és pénteken, VI. 27.—IX. 8-lg naponta. Balatonszentgyörgy Nagykanizsa közöli ee-ész éven.
• Közlekedik Baiatonboglárlól-Nagykanlzsáig VI. 26.-IX. 8-ig.
KOarvattan kocsik forgalmat
1201. sz. gyorsvonstlal: egy U 2., 3, Vcntimlglla- Budapest déli p, u., egy I., 2., egv Róma—Budapest déli p u, egy élkezökocsl Pragersko—Budapest déli p. u., egy L, 2., egy 2, egy 3. Nagyksnlrsa—Budapest déli p. u.. egy 2., 3, Oraz Slólok, egy 2., 3. Wien Sb. Siótok, egy 2, egy 3. Keszthely-Budapest déli p. u.
1202. sz. gyoravonsltal: egy 2., egy 3. Keszthely, egy 2 egy 3 Siófok—Wien Sb. egy 2., egy 3. Siófok—üraz, egy I., egy 2, egy 3. Budapest déli p. u.—Nagy-kanlzss, egy élkezó Pragersko, egy 1., 2., 3, Budapest déli p. u.—Ventlmlgíia, egy 1., 2, egy 3. Budapest déli p. u —Rónia.
12C8/1207. s/. gyorsvonalokkal: egy 1., 2. egy 3., egy étkező Budapest dili p. u.— Nagykanizsa, egy 2.. 3. Budapest déli p. u.—Fiume, egy háló Budspest déli p. u.—Venezia, egy i., 2., egy 3. Budapest déli p u Roma. 1212. az. személyvonattal: egy 2, egy 3. VI. 15—IX. 15-lg Budspest keleti p. u.
Balatonszentgyörgy— Keszthely. 1214. sz. személyvonattal: egy 2, egy 3 VI. H—IX. 15-lg Bpest déli p. u.—Keszthely 1223. sz. személyvonattal: egy 2., 3. VI. 28-IX. 8-lg Székesfehérvár— Nagykanizsa— Szombathely—Qraz. egy 2„ 3., VI. \'5 —IX. lf-lg Budapest déli pu.-Keszlhely Nagykanizsa—Sombatfcly—Ágfalva
1402. sz. gyorsmotorvonstok közlekednek Wien Sb.—Pécs között.
Köivattan kocsik forgalmai
11415. sz. azemélyvonaltal : egy 2., 3., Sopron déli pu.—Pécs, egy 2.,3., Wien Sb-Sop-ron—Nsgyksnlzsa—Gyékényes—Koprlvnlc-Osljek, egy 2„ 3, VI. 15 -IX. 15 lg Wien Sb.—Nagykanizsa—Zágráb—Susak.
^ 1416 sz.;személyvonaltal: eíy 2.,\'3, VI. 15.—IX. !5.-lg Sussk-Zagreb-Nsgykanizia— Wien Sb. egy 2., 3., Pécs-Sopron déli pu„ egy 2., 3. o. kocsi Osl|ek—Koprlv-nlca—Qyékényes—Nagykanizsa—Wien Sb.
3 1411. az. személyvonattal; egy 2, 3., Zalaegerszeg Budspestkféll pu., egy 2,3, VI. 15.—IX. 15.-ig Praha—Petrzalka—Csorna—Szombathely—Nagykanizsa—Gyékényes—Zagreb—Susak.
•1412. sz. személyvonattal; V. 15 —VI. 14. ís IX. 16.-tól egy 2„ egy 3, Budspest déli pu — Zalaegerszeg.
\'1422. sz,;személyvonsltal : VI. 15—IX 15.-ig egy 2 , 3, Budapest déli pu.-Zalaegerszeg, egy 2., 3., Susak—Zsgreb-Qyékényes— Nagykanizsa— Szombsthely -Csorna— Petrzalka—Praha.
• 1401. sz. gyorsmotorvonsttsl: egy 2., 3., VI. IS.—IX. 15.-ig Wien Sb.—Sopron--Nagy-kanlzss—Slólok éa Orsi—Szombsthely—Nsgyksntzss-siófok.
21402. u. gyorimolorvonallsl ^esy 2., 3., VI. 15.—IX. 15.-ig Slólok- Nagykanlzis- Sopron—Wien Sb. éi Siófok—Nsgyksnlzsa—Szombathely—Urai.
54M1 Sz. v.3 ~nr
2414 i; Sz. V. II 13 54 2406 Gj. mot. 18 32
2418 II Sz. v. II 20 21
Nagykanizsa—Barcs—Pécs
IHijjiml-" | B.itif. i\' Picir, „ÍM
6-52 íj 16 II ,1 19 50 2205
"rar
17\'48 20 53 23 40
2427 2407 2413 2431
fSmS ErsarU II N.(,k,nl-
Isd. I.ir. érk.
BT" 6 í
Sx. v. r|| - 4451
6,.a»t. i| 9 00 I 9 53 II I1-12
Sz. v. . II 54 13 45 15 44
Vegv. | 18 16 19 58 22 35
A 2406. él 2407. iz. gyorsmotorvonstok közlekednek Pécs—Wien Sb. közöli. KAzvatlan kocáik forgalmai
2413 -2414. sz. személyvonalokkal: egy 2, 3.. V. 15.—IX. IS.-Ik Wien Sb.-Nii nlzia—Zagreb—Suiak, egy 2, 3., Wien Sb. Sopron—Nagykanizsa—Koprlvni Oiljek, egy 2, 3., Sopron- Péci él vilszi. 2431. vegyeivonatlal: egy 2., 3„ Pécs—Barcs—Budapest kelell pu.
Nagykanizsa—Qyékényes—Kaposvár—Budapest Keleti pu Ksnizsáról indul
P5T"
igyksj itics—
anfsr
I ind
iv:"-ii-
!i X ii is-ffi"
■Bp«r
kj^érk. 2/23
ptr s,. .
Bpest
kp. Ind
"23TT |
Fanlzsárs érk. "
803
A 2442/2447. sz, vonatok köivetlen vonatrészt visznek Nsgyksnizsáról Gyékényei Kaposváron át Budapest-Kelell pálysudvarrs.
__Nagykanizsa—Murakereszlur—Kolorlba
R51
1208 Oyors T™ 12021 flyors
12911 Vegyes 1206/1
lasykani l| rsáról Indul !
0\'27 11-25 640
Hová ?
[Trleste Roms IjVenlIm Rorns ÍM. Xeresilui
|| Honnan 7
Oyors fl\'Heslo-Roma\'l 5 30
Oyors VenUm.RomsI 18-21
Vegyes :| M.-Keresztur] 1147
s Nsgyksnlzsa—Budapest vlszonylst alattiak.
Zala vármegye közig, bizottságának kisajátítási albizottságától!
3775/1938. kb. íz.
Tárgy: A m. klr. kereskedelem- és köiTekedésttgyl mlnliilet 41.785-1937. XI. síimu rendelete Nagy-kanUsa m. város állsl tűzoltólaktanya céljaira tuUkséges Ingatlan területek megizerzése érdekében kért kliijátltásl eljárás elrendelése Ut-gyában.
Határozat.
A m. klr. kereikedelem- és közlekedésügyi miniszter ur a vJime-gye közigazgatási Wzottságához Intézeti 41.785/1937. XI, n. rendeletével a nagykanizsai tüioltólaktanya céljaira szükséges Ingatlanok meg szerzésére az 1881. évi XL1. t.-c. 33. §-a alap|án a klaajtfitásl ellátást elrendelte.
A vármegye közigazgatási bizottságának kisajátítási albizottsága erre való tekintettel a kisajátítási eljárás lefolytatására a kisajátítás! küldőit séget felhívja A küldöttség elnöki teendőinek ellátásival a varmegye alispánjának akadályoztatása esetén a vármegye fö|egyiö|ét bízza meg, a küldöttség tagjaiul pedig a vármegye t. főügyészét és az áüam-építésiét! hivatal (Önökét rendeli kl.
Az albizottság a tárgyalás Idejéül 1938. évi augusztus M 3. napjának délelfilt 10 óráját lOzt kl ét az ösz-sze|övetel helyéül a nagykanizsai polgármesteri hivatalt .JbIOÍI meg.
Erről a közigazgatási bizottság kisajátítási albizottsága Nagykanizsa m. várói polgármesteréi, a kisajátítási lerv és összeírás egy-egy példányának, valamlnl a határozat két példányának kiadása mellett oly meghagyással érlealll, hogy a tervrajzot és Összeírást azonnal és legalább 15 napon ál közszemlére tegye kl. Erről, valamint a tárgyalás ideiéről a kisa álitási összeírásban felsorolt érdekelt feleket vagy azok törvényes képviselőit téril-vevény mellett azonnal értesítse azzal, hogy a küldöttség a kisajátítási terv megállapítása felett altkor Is érdemben határoz, ha a tárgyaláson nem jelennének mrg.
A közigazgatási bizottság kisajátítási albizottsága ezt a határozatot a kisajátítást kérelmező város terhére a .Zalai Közlöny" c. napilapban három ízben, a .BudapetU Közlöny"-ben pedig egy ízben közzáUtell.
A kisajátítási albizottság e határozatáról a vármegye alispánját, a vármegye főjegyzőjét a vm. t. főügyészt, az áTlamépilésiell hivatal főnökét és megtelelő további eljárás céljából a nagykanizsai polgármestert értesíti.
Zslsegerszcg, 1938. julius hó 1.
Dr. Brand
alispán, mint s közig. biz. 1)31 klsaj. albli. h. elnökr.
Mainarak figyelmébe I
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapmik nyomdájában
NxomatoJt a IsaWaJiijiuoi msgtatUstgl a*»T*uxUuutfl kCciTnyomdijába" Nagykanizsán. FaklAs üzlatrtaalü uil Károly,
78* frrfOlyu" 152. tlám.
NtgykiniiM, 1938. Jullus 9. izombat
Ara 12 Hl-
ZALAI KÖZLÖNY
*T5£S
tm ttadóhhratal: PM i *Um.
* Q:L ITIICA I NAPILAP*
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ára: egy hóra I pengő 40 fillér. Szerkesztőségi és kiadóhivatalt telefon. 78. u.
Üzenet egy névtelennek
(bt) Kledvcs fclríeretlcn! Bár névtelenségbe íxíjilőzpík előlünk s így j-jem érné önt séne!eni\'» ha ele: esz--\'jenénk a fülünk hallett a megjegyzései\', mégis vá\'aszolulik levejére, trtert az önéhlez lúJsonló névtelen kritlzálgatás tói már nem csak gyenge jellemek bújócska,a, hanem
— sajnos — közéleti, jelenség.
Fáj önnek a Zalai Közlöny vezércikke, (almit a SaJamjbnjesüilől iii, Hogy ez »hi\'th\'ü katolikus fiatalenv ber« létérc miért fáj éppen önnek, az rejtély előttülik.
Hogy a tüntetők vallási kérdésnek fogták-e fel a Sa\'ah.ion-est megzavarását vagy sem\', az az ő dolguk. Szerintünk HcW vallási kérdés. A \'míiivésaet nevében jelentkező minden teljesítmény bírálatánál (a bij-á\'at mindemképpen jogos, mert a művész a nyilvánosságtól kéri tel-jesltménye igazolását ós anyagi.el. lenértékét is) a müvószi érték a döntő. A\' vallás nem in követel szót magának, mert hiszen ami a művészet megítéléséből reá tartozik, az ab ovo benne van a művészi) fogalmában ; — erkölcstelen művészei nincs, a művészi érték fogalmában az erkölcsi érték benne foglaltatik, tőle el nem vá\'asztható.
Kár Is azonban erre szót pazto rolni Salamonék esetében, mert a mit ők hordoznak, az nem művészet, cs-ak szórakoztatás. Y is; ont erkölcsi szení|>onfok erre is köte ezokj Amint nem vagyok köteles eltűrni, hogy valaki, akinek esetleg ugy tetszik, niezi te lenül fürödjék u strandon és nein nekem kell távol ma. radnom a strandról, ha ezen meg. botránl ozom, — ép|>en ugy köteles mindenki, aki a nyilvánosság elé ál\', tekintettet lenni az állalár.os erkölcsiségre és a köz^zlésrie. Aft lön tanácsa tetyU> kedvei névteff len, hogy akinek nem tetszik, keljen fel és hagyja ott az előadást, — nv^ íyőben helyHeflen és legtávolabbról sem katolikus szellemet eláruló. Az erkölcstelenség ellen rem elég ugy küzdeni, hogy befogom a szemeft met vagy a fülemet, hogy ne lássam és nje halljam. Az erkölcstelent, az Ízléstelent, a magyartalant el kell tüntetni li-otíalomból, művészetből, színpadról és mleg kell győzni írót, előadót és közönségvt egyaránt arról, hogy Művészi élvezet is, könnyű szórakozás is bőven adódhatik vastag tréfák és otromba malacságok nélkül. Ennek a meggyőzésnek szándéka kell, hogy benne legyen a hivatásos kritikába*! és a közönség tetszésének vagy nem tetszésnek nyilvánításában. Mind< kettő sokszor téved, mert másod-íendü, sőt sokszor (mint SalamoC néknál is) alacsonyíendü ösztönőjt pillanatnyi kielégülése is taj>sra veri a tenyereket A hivatásos kri. tika - la|>ozza fel, kedves névtelen, a Zalai Közlöny multhavl számait 1
- nem c&ak Salnmonéknál vette észre és ostorozta az erkölcsi, vagy Ízlésbeli mérték határtullé|>é«elt, hanem Ugyanezt tette a színtársulat
mindenesti előadásainál is, ahdarra szükség volt. Minthogy pedig Salamonék sűrítve hordják szét évek óta az egész országban a maguk egészen selejtes színpadi irodalmát és színpadi zsargonját, érthető volt velük szemben az országol megmozdulás. j (
Ez nem katolikus kérdés és ncin zsidó kérdés, kedves Ismeretlen ! Ez egyszerűen az erkölcs és az ízlés kérdése t\'s a magyarságé. Szo. n>oru volna, ha ekörül vallási hovatartozás szerint oszlanának meg a vélemények.
Más a helyzet akkor, ha va\'akí-nek ciak azért m-m tetszik valamely produkció, mert annaU.sze-íeplői neki bármely személyi okból, esetleg a vattásuk miatt, nem rokon-Szenve-sek. ilyen esetben nincs he. lye se füttynek, se pisszegé-nek. Ilyenkor áll a szabály: — akinek nem tetszik, maradjon otthon.
Lehet, hogy az ifjúság soraiban voüak o\'yjmok, akik ez utóbbls.em-szögből fütyülték kl Salamonékat, de a jóizlésü ós konjo\'y közönség s az ehhez tartozó jóizlésü és komoly fiatalság nem Salamonék tár-
Megint elhalasztották a cseb nemzetiségi tervezet nyilvánosságra hozatalát
Angol és francia nyomásra Hodzsa augusztus 20-ig Ígéri a törvénybeiktatást
Prága, Jullus 8 Henlein Berlinbő\', ahol a kézműipari kiállítást látogat\'a meg, vissza érkezett Csehországba és jelenleg a szudéta-vídéken tartózkodik, i Angol sajtóértesülések szerint tartja magát a hlr, hogy Henlein rövidesen Londonba repül.
Prága, jullus 8 Jói értesült körök tudomása sze. rint a cseh kormány a nemzetiségi Statútumokat, az eddigi lorveklőlelr térőleg, nem hoz; a a hét vége n nyil. vánosságra Az allo\'.mányjogi bL zottság a javaslat bií\'onyos pontjait megváltoztatta, ugy hogy a lervezo-let csak a jövő héten nyújtják át a szudéía pártnak.
A kormánypártok hatos alkotmányjogi bizottsága tegnap ülést tartott együttesen a poÜllkai minisz tertanáccsal. Folytatiák ezalk&lomí-mai a nemzetiségi alkotmánytervezet tárgyalását. Most már mindkét
| bizottság megszakítás nélkül folytatja tanácskozásait. Emiatt Hoci*-zsa fminiszteivlnök elhapapfetotta tervezett felvidéki ulazásál. I
Lonc\'on, julius 8 Angol | oHtikal körök növekvő cfalódássulés egyie erősebb roSzf a-lással figyelik a cseh nemzetiségi kérdésben lanusitott halogató poli. ti kát. Az angol sajtó hangja nyi>-god\', de a la| ok vi\'ágos ci\'Izások-ban utalnak arrn. h<gy kit terhel a felelősség a késésért. A munkás, párti Daily Herald szerint Hodzsa miniszterelnök kijelejntet:e, hogy augusztus 20. előtt elfogadtatja n I arlamenttel a nemzetiségi törvényjavaslatot. Hodzsa emje elhatározása, írják a lapok, az angol és u francia követek legutóbbi látogatásának következménye, amikor is a két ország megbízottal a logerélycsebten követelték a problémák sürgős el-intézését.
Bulgária viszonya a Balkán-államokhoz
Szófia, <julius 8 Küseivanov miniszterelnök nyilatkozott a bolgár sajtó számára. Kijelentette, hogy a bolgfár kor. mány törekszik minden állammal, különösen pedig a szomszédos országokkal az őszinte békén alapuló, barátságos jóvlszony fenntartására. .njj-jujijjujuvTrwrrr *
Az oko\'-\'j mondta a miniszterelnök, amelyek Bulgáriát megakadályozták a Balkán-szövetséghez való esatlaf-kozásban, ma is változatlanul fennállnak, Bulgária mégis keresi aa együttműködés lehetőségét a Balt kán egyes államaival.
Földrengés volt ma reggel Orosházán és Hódmezővásárhelyen
Orosháza, julius 8 Ma reggel 7 óra 32 |>erckor 0) os-házán és környékén gyenge földlökéseket éreztek. Különösen az emeletes házakban és tornyokban erősen érezték a föld mozgását, amely pár másodpercig lakott. . , .
A földrengést Hódmezővásárher lyen is érezték. A teWpJomokban a padok is megmozdultuk, a meny. ^íyeíeteken függő lámpák, csillárok mintegy 10 centiméteres kilengést végeztek, a falra akasztott órák megálltak.
mely személyi tu\'ajdonságán háború gott, hanem a szellem (ós szellemJ tek-nség) ellen volt kh\'ogása, alni és ahogyan a sz\'npadrót áradt. Ez-z>el szenAxn pedig igenis jo^ps [a íelszés vagy nem tetszés kifejezése. •Elvégre a közönség a pénzéért a könnyű múzsák mezein Is kaphat virágot a kóró helyett. \\
Azt pedig, f.atal barátom, e^y pillanatig sem helyeselte a Zalai Közlöny, hogy a flala\'ok rendet is bontottak. Olvassa csak el újra a kifogásolt vezércikket ós megtalálja benne nyomatékosan megírva a rendzavarásnak fenntartás nélküli helytelenítését. I (
Az fáj ta\'án önnek, hogy az előadás utáni rendzavarást ném\' lrf.uk kizárólagosan a keresztény fiatalság számlájára ? Sajnos, ezt most sem tehetjük meg. Ha volt és van bátorságunk elítélni a fiataljaink túlkapásai?, kell tárgyilagosságunknak lenni ahhoz is, hogy megállni pítsuk : — nem ők vol\'ak egyedül az okai a dolgok elfajulásának, ha* nem azok is, akik túlságos hévvel kellek Salambnék védelmére.
Hogy ennek így kel\'ett lennie, legjobb bizonyíték reá az ön levele. Még napok mkiltán is ugy 7ob:>tf lönben az indulat, hogy tollal a \'kei zében, a papíron sem tahll nuV* kifejezést a keresztény fiatal >k számára, mint »lázitók... |>ogányok és facérok«... Mit mondhattak az önhöz hasonló tempero^n^tuinn, emberek akkor, a pillanat lázában, ha még most is, levélben Is Ilyen durva jelzőket röpítenek az ellenkező véleményen lévők felé ?
ön m\'náenesatre óvatosabb és — inévlek\'nfu provokál. Névtelpnül^ kedves barátom\', könnyű hősn:k lenni. Nem azok a felelőtlen élen \'miek, akiket ön levelében annak nevez és akik kiálltak véleményükkél a nyilvánosság elé, hanem ön, aki elbújik sajátkezfUeg leirt szavainak felelőssége elől.
Hogy voltak-e nyilasok vagy sem a tüntetők közötl, az a tárgyi igazság szempontjából teljesen kö. zömbös. Ma ugyanolyan kenvén rámondjak mindenkire, hogy nyi, las, mint azt, hogy zsidó. Tény, hogy nem a nyilasok, hanem a ku-tolikus fiatalság állt a történlek mögött és ha nem az állt volna, akkor a botrány nagyon htinvir\'még nagyobbra dagadt volna. Hogy az-, tán nyilas érzelmű fiatalok is csatlakozhattak a tüntetéshez, azköny-nyen nx^glehet. Elvégré köztudomású, hogy ők sem rajongói a Sala-f monjesték keretében terjes/telt *kulturáuak«. Ho?y teimészet^sen ezek a nyilas ifjak nem képViseUk a katolikus ifjúság egyetem/ességét/ abban önnek tökéletesen igaza van. Hála isten, van m£g katolikus ifjúság, amely nem szédült bele m szélsőséges pollUka útvesztőibe.
A Zalai Közlönytől | edig ne féltse, kodveN tevéi,iixi, Na^ykaiiizpfy l>ékéjét és társadalmi nyugalmát, aj Zalai Közlöny étéren kiállUi már a próbát és m\'nden igyekezetével, n^nden prejével nxa Js a,tTa törek-
KALA1 KOB.OWT
S-4 « — (J
tntkq
MAKLARY Károly tiszántúli i-cf. püspök (>2 éves korában ejicliólyag-gyulladásban meghalt.
KIGYULLADT, a liít Ruda|>esU\'n a Nyár utca 7. sz. luizban Zámbó István 53 éves házfelügyelő, aki az 5-ik emeletre ukart menni, halálosan összeégett. /
EGYMILLIÓ pengővel emelkedőit az ulolsó félévben a főváros adóbevét-\'le, így is 1.4 millióval kevesebb az előirányzódnál.
KARLOVSKY Rertulan, az olh\'unyt híres magyar\' feslö végrendeletét a rokonok megtámadták,, mert modelljére hagyta mindenét.
ECKIIARDT Tibor tegnap Szombat, helyen tárgyalt pártszer vezéd kó dé. sekben.
A KÉPVISELŐHÁZ kedden átveszi a felsőház üzeneteit, aztán megkezdi vakációját.
SZARMAZASI okiralok hamisítás miatt letartóztatták a Laudon uleai okinányhumisiló társaság tagjait; (lőre József ügynököt, Singer Mór látsze-részt, Lantpel En.lre magántisztviselői, Stlebt Károly német állumjHílgár látszerószt é> Fuchs Károly ügynököt.
A MARICA GRÓFNŐ londoni elő adásánuk Igen nagy sikere volt.
4 MODERN PKNTATLON céllövés versenyében Svédország győzött, hajszállal ulána következik a lengve! és a magyar versenyző. Az összetett versenyben Orbán vezet é.< második he-lyen is magyar: Joós főhadnagy.
A VfiDETT GAZDAK számát 80.000-ről 25.000-re csökkentik a, tervcélt rendezéssel, u tartozások össze0ót i>e-dig felére.
22 PENGŐÉRT vásárolják a mai. mok a búzát.
A FOGYASZTAS és forgalom általános emelkedéséről számol be Buda|>est polgármesterének jimiusi jelentése.
ÖBTÖTrVA* CBÖ
100—800 %,-lg. karimái és karmantyú*, kOibcciö miietekkel, kb. 200 tonna, nagyon olcsón eladó AbeUa Teatvéroknál, Dpest, V., Václ-ut 88. Telefon: 290-924. isui

ROMANIARAN értelmiségi foglalkozásúakra kötelező n bevezették a dlp. loma kiadása elölt falusi szolgálatot.
A PARACEL-SZIGETEK ir.e^síál\'ása miatt Japán tillukozó jegyzéket küldött Franciaországnak. A helyzet nagyon kiéléseiéit Páris és Tokio között.
FÖLDRENGÉS puszlitotl Mexikóban, Thallizapan tartómányban, -10 halott.
ZEPPELIN szüleléséuek most van 100 éves fordulja. \\
MEGÖLTEK 300 |>olgári személyt, kőztük 28 karmelita szerzetest a spa. nyol vörösök, mielőtt kivonultak a romhalmazzá puszlitotl Rarrianabói.
CAFOLJA Frigyes porosz herceg a hirt, mintha feleségül szándékozna venni Barbara Hullont, a váló(>er-botrányos filmszinósznőt.
MERÉNYLETET klséieltek meg ka. tonái Miaja köztársasági spanyol tábornok A\'l\'.cn. A golyók csak a kísérel két tagját találták el.
MEGROHANTAK és megrongálták kinai szabad csapatok a pekingi villanytelepet, ugyanakkor ágyúzták a lungjeni vasgyárat.
A MENEKÜLTÜGYI konferencián Argentína bejelentette, hogy hajlandó nagy számban beíogadni főként fúld-műveseket.
„Doljozta, íojy ilolpta!"
Ajtai Kovách Sándor motorkerékpárral a falnak rohant ma hajnalban Nagykanizsán
Tragikus kimenetelű motoi*kerék-pár saeix\'ncsétlenség történt ma hajnalban Nagykanizsán.
AJjtai Kovách Sándor, Aflal K<»-vách Barna dr. főispáni titkár öcs. cse két nappal ezelőtt Nagykanizsára érkezett barátai m?glátog itésára. Kellemesen töltötték fx napokat az éjszaka k> az egyik kávéházbn«{ hajnalig voltak együtt. li
Reggel I órakor Aíjtai Kovách Sándor elbúcsúzott társaitól, hogy egyik barátja lakáéára megy lefeküdni. Nemsokára motorkerékpár^ jján a Sugár ait, József v főherceg? utca, Magyar utcán át jött jismét vissza a városba. Ugylátszik a hajnali motorkerék|1á)X>zássnl kicsit ki akarta srellőztetnl fejét in eközben érte a szerencsétlenség.
A,mint a Magvrfr utcán a város felé hajtott, a Wítbory utca besző-gellésénél teljes sebességgel a sarokház falának rohant. Nem tudni, hogy a gép mondtiqe fel a szolgá-
latot, vagy a fiatalember vesztette ej el uralmát a gép felett, de tény, hogy mire rá\'aláltak, betört fejjel vérében, iszméletlenül feküdt a kövezetén. Fejjel a ház falának v4< gódott
A kihívott mentők kórházba szál--lltották, a\'oi azonnal mütőaszlalra került. A szilánkokat eltávolitotlák, de állapota annyia súlyos, hogy meg mentéséhez kevés a lemény.
A 25 éves fiatalember Ajtai Kovách Barna dr nyugalmazott h. államtitkár, sármelléki földbli tokos fia és nVogyei körökben igen nagy népszerűségnek örvendett. Mindenütt ismerték és Így a szerencsétlenség általános friegdöbbcníst keltett.
Ajtai Kovách Sánc"or lapzártáig) még mindig nem tért magához, söt álla|>otában rosszabbodás állt l:e. Szüleit már érlesitetlék, akik autón, meg is érkeztek Nagykanizsára
Szlvbónalás megölt egy tatabányai vendéglőst a hévízi tóban
A nagykanizsai ügyészségre ér. kezett telefonjelentés szerini tegnap délu\'áu halálos szjerencsétlenség tör tént Hévizén.
Itt nyaralt Mohácsi János 50 éves tatalányai vendéglős, aki, mint minden nap, tegnap Is elment a hévízi tóba fürdeni. Többször k-bukott
a viz alá ós egyszer csak a körülötte állók azt vetlék észre, hogy nem jön fel. Keresni kezdték, de már csak holttestét találták meg. Az orvos megállapította, hogy szívbé-nulás állt \'be és ennek következtében fulladt a tóba. A temetési engedélyt \'íz ügyészség kiadta.
Köveket raktak a sinekre,
kisiklott a mótoros-hajtány
Súlyos kimenetelű vasúti szerencsé tlenscget okoztak rakoncátlan gyermekek a Balatonszentgyörgy ~ Somogyszob.i vasútvonalnak Kétf-hely és Marcali közötti szakaszán.
Az elmúlt napon Györffy József gyékényes! pályaellenőr . motor< s hajtányon indult el Marcaliból. A mint Kéthely közelébe, a 187-es sz. őrházhoz ért, a motor hatalmas robajjal kizuhant a pályáról és vezetője nagy Ívben repült ki a kocsi-
ból s véiesyi terült el az uton. Al iszeiicnc-sétlenségnek többen tan^ voltak, akik nyomban a helyszínre siettek s első\'egélyben részesítették Györffy Józsefet, majd beszáll!top ták a marcal kórházba.
Megállapították, bogy a sínekre éietlen gyerekek egy méter hosz-szuságban köveket raktak és ez siklatta ki a motoros, haj Hányt. Al csendőrök keresik a tetteseket.
Hévizén is garázdálkodnak a Balatonvidék betörői
Keszthely, Juüus 8 A balatoni fürdőhelyeken garáz. dálkodó tolvajok, ugy látszik, Héviz fürdőt sem kerülték et Behatoltak Friedrlch latrán lakásába, ahonnan elvittek 220 tiengő készpénz!, több ruhát, fehérneműt s egyéb értékes tárgyakat Az összes kár meghaladja az BOO |«ngőt.
A hévlzszienlandifrsi csendőrség! gyanúja szerint a vakmerő betöréses lopást azok követték el, akiig az utóbbi najrokban egyes balatoni fürdőhelyekru villákat fosztpttak ki. Ezek kőzúi néhány már hurokra került, de ugy látszik, még szaba. don Is van belőlük
Hirdessen a Zalai Közlönyben
1>3>. lullia 9.
A vese-, hólyag-, proiUta- él végbélbajok kezelésében, reggel éhgyomorra egy pohár természetes .Ferenc Jóiael" keserűvíz kiadós blg izékOrQléit tt kielégítő anyagcseréi eredményez, aminek következménye azután gyakran Igen jóleső megkönnyebbülés szokott lenni. Kérdezze meg orvosát.
h
Spltzer-Kupa döntő
A Spilzer-kupa minden osztem-őben eseménye u nagykanizsai sport-szezonnak. A S|>ilser-ku[Kt mérkőzései torln vusínwp déluláu ö órakor döntő fol-bullmérkőzést Játszik a kiskauizíJi síska-isapat a Nagykanizsai Vasutas Testedző lí^yesükt esatwtával a Zrinyl stwrlpilj\'áD. Belépőjegyek 10-tűl 50 fillérig. (:)
Leütöttek az Qzlelében egy pesti ékszerészt
Budapest, julius 8 Tegnap este a budapesti főkapitányságon megjelent Komlós Lipót 73 éves Ráday utcai ékszerész és bejeién, tette, hogy délután egy 20-22 éves, iparos külsejű fiatalember megjelent az Őrletében, rátámadt, valami tompa tárggyal fejbeütöUc, ugy liogy a padlóra zuhant, majd amikor magához tért, az ismereilen újra nekiesett és addig ütötte, mig szeméből dőlni kezdett"a vér. Akkor Komlós segítségért kiáltott, mire a támadó anélkül, hogy valamit elvitt volna, elmenekült. A nyomozás megindult.
Az albán királyt pár
Tapotciányba utazik
Prága, Julius 8 Ta|>oIcsAnyban Hagy előkészület tek történnek az albá»i királyi pár fogadtatására, Zogu király ósGerul-dlne királyné még ebben a hónapban hosszabb tartózkodásra érkeznek meg.
imm
42 fertőzött község van Zalában
Zalaegerszeg, Julius 8 Zala vármegyében a ragadós száj és körömnyfcsal fertőzést köz-s^r gek száma -12-re emelkedett. Aj be. tegség még mhidlg terjed.
A Duna-Tlszakóib«n la . ..
. Szeged, Julius 8
A száj- és körömfájás átterjedt a Duna Tlszaközéne is. Saeged halárában több megbetegedés történi,
egy pengőt! Biztosan nyer valamit re egyházközség egypi-tigós kulturház-sorsjegyéul
Jfct ,\'ulim \')

— (Igazgatói kinevezés)
Grősz József püspök igazgatóvá ne vezte ki Kenyeres Bél t szepetnoki ta-nltót. Huhh Gyulil bazitai, vitéz Porza Antal résznek! és Martin.seyícs Pál nagylilaji rk. tanítók címzetes igazgatók 1 ttek.
—J(Pro eclesia et pootllice)
Három zalaegerszegi hölgy: Bő ly Zol án ny. alispán felesége, Szirmai Miksa ny. tanfelügyelő feledje é« Fa tér En Irc h. pénzügy igazgató felsé-ge a Pro ©cclosla ct pontlfioc egyházi kitüntetést kapták a SzentatyáKl.
— (A pénzílgyőrségról)
A mostani kinevezések sorozatiban a zalaegersezgi pénzügyigaz^atósághái Horváth József nagykannizsal szem-lészt főszemlésszé, Molnár Igná • nagykanizsai I. oszt. vigyázót fő vigyázóvá, Dózsa László, Mán U Gyula, Ágost->n János nagykanizsai II. oszt. vigyázókat I. oszt. vigyázókká nevezték ki. Ugyanekkor áthelyezések is tirténtek. Jó-nás József szemlészI Nagykan\'z«áról Tapol ára, Horváth József szemlészt JLentUjifll Nagykanizsára, Néneth Béla filiigyelőt Zaloszt\'ntgrótról Nagykanizsára, Bencze István I. oszt vlgyézít Nagykanizsáról Tapokára, Seplei Lajos I. oszt. vigyázót Nagykanizsáról Balatonfüredre, Sebestyén Sándor I. oszt. vigyázót Tapolcáról Nagykanizsára helyezték át.
— (Meghalt Zarubay Andor)
Zarubay Andor ny. számvevő ;égi
1. oszt. főtanácsos, a vármegyei számvevőség voll főnöke, hosszas b te^es-kedés után szerdán a budakeszi szana. tóriumban BO éves korában meghalt. Özvegye és fja, dr. Zarubay Lóránt nagykanizsai szol.,abiró gyászolják, Hol testét Zalaegerszegre szállítják és az uj temetőben levő családi sírboltban helyezik örök nyugalomra. Az elhunyt l8í)8-ban kezdte szoljálutát a pestvidéki ]>énzügyigazgaté>ságnál lOOl.ben lé|H?tt Zala vármegye szolgálatába. Nmusak a minisztérium részesiflte több esetlen kitüntető elismerésijei), hanem ál:alános tisztelet és megbecsülés veit> őt körül az egész vármejyé-ben, amelynek szorgalmas, hűséges, tevékeny vezető tisztviselője volt. Szívbetegség okozta hali lát.
— (Dr. Tholway Zsigmond tiszteletére)
folyó lió 9-én, szombaton 9 órakor a Kis Boyal ban rrn lezendő társas esszejöyeíelre, melyen a postavezér-igazgatóság, a pécsi postaigazgatóság, hivatalvezetői kar és a postás kari ügyesül - tok képviselői is jelen 1-szn-k, ünnepelt jóbarátait, ismerőseit örömnél látjuk és tisztelettel meghívja a személyzet ncvélten Hutter Géza fő felügyelj,
— (Felakasztotta magát a köteles)
Az Ubergény községhez tartozó Kis-csalilUegyen felakasztva holtan tal ilták Fek«fce Sándor kötélgyártót.
A iKen \'ő-i nyomozás adatai siterint a kötélgyártó szerelmi bánalálwui menekült u halál-»>a. Miután kétségtelenül ön-gyilkosság «.,et<. forog fcnn a zalaegerszegi ügvószséi im»aiUa u temetési engelélyt.
SAtlAl KOÍL\'Ört*
Az igazságügyminiszter bejelentette a parcella-minimum és a föld-öröklés kérdésének rendezését
Budapest, julius 8 Mlkecz ödón igazságügy-miniszter nyilalkozott azokról a feladatokról, amelyek a>. Igazságügyi tárcát a közel-jövőben foglalkoztatják. Ezek k\'izül el ő orban ketfi áll a/, érdekl xlé* homlokterében. Méj pe.lig a par.c\'ln-minimum in\'óonényének l tcsitése és az örökösödési jogoknak a-, agrár-la.
kosság bizonyos kategóriá t il elő\'og az ál\'alános szokástól eltérő szabályo. zása. A mezőgazdasági termelést rendkívül jutányoson befolyásolja ugyanis az a körülnény, hogy a\', inatlanok akár jogügyi \'tek, akár örökösödés utján olyan kis parcellákra oszlanak, amelyeken okszerű gazdálkodó; már alig folytatható.
Jugoszláviában volt a mai földrengés fészke
Budapest, JhIíus A földtani intézet megállapítása szerint a földrengés fészke mintegy 250 kiloméleimc vo\'t Buda.>es:től,
valószínűleg Jugoszláviában. A földrengés magyar területen épület, kárt sehol nem o\'cozott.
Autó ós szekér karambolja
a Horthy Miklós utón
Ma déldtán két órakor a Horthy MlkL>s uton a vajgyár előtt könnyebb kimenetelű autóbaleset érte dr. Kovács László nagykanizsai ügy vé let. Dr. Ko Vács autóin a vasútállomásra hajlott, amikor a yajgYár felől egy sze. kér hajlott ki, e^j-cnesen autójának.
A kocsi rúdja felsértette dr. Ko
váts autón a vasutállo.násra hajtők dr. Bittera Bélához szállították, aki azonnal bekötözte a sérült ügyvédet, akinek egyébként senínA baja nem esett.
Palesztinában rövidesen kihirdetik az ostromállapotot
Polgárháború méreteit öltölték a zavargások
Jeruzsá\'cm, julius 8 A török csapatoknak a szandzsákba történt bevonulása miat! egész Szíriában elrendelt sztrájkot minden vá-osban végrehajtották. \'111-takozó UWira\'o\'c özönét küldték a szíriai, francia, angol hatóságodnak és a Népszövetségnek, éles tlllako-z^siífr a szandzsák-kérdés igazság talán megoldása ellen.
London, julius 8 Pa\'esztinában a zavargások kezdik polgárháton jellegét és méreteit ölteni. Az utolsó 18 óre alatt 81 halottja és 115 sebesültje van a zavargásoknak. A, hét folyamán 60 ember halt meg merényletek következtében és 200-nál több n sel>esül tek száma. Valószínű, hogy rövidesen Pa\'esztina egész területére kihirdetik os:iomállai>oU,t A légkör egész Palesztinjában nagyón feszült.
Mindenki jól jár,
\\
pengőért vesz nagykanizsai katolikus kulturház-sorsjegyet
Jöjjön vasárnap Keszthelyre •
Vonat indul: 9 óra 40,14 óra 30, I 15 óra 51 perckor. I
Felvlágositás: Idegenforgalmi Iroda Keszthely. mo I
— (VIzl ünnepély és tornabemutató a Strandon)
Káprázatosnak és lítványosnak igé\'-kező ünnepségre készül a Nagykanizsai -Torna Egylet. A strandon már szereik a reflektorokat, a szereplő\'; nagyban készülnek, hogy olyat nyújtsanak Nagykanizsa közönségének, amelyet e városban még nem láltak. A nagysza. básu vizi ünnepély most szombat >n, rossz idő esetén vasára;)p este lesz a strandon, szabalt\'-ri tornabcniutató-val kapcsolatban. Az ünnepségek ref-l.-ktorfényben folynak le, me. t este pontosan háromnegyed kilenckor kezdő lnek. Utána tánc lesz két óráig, igy mindenkinek szórakozási igér az ünnepség, an.iál ls inkább, mert a belépőjegyek egészen ol sók. Olőhety 50, álóhely 30 fll\'éi.
— ButorklAUltáaunkat tekintse meg mladen vételkényszer nélkül. Kopsteln bútoráruház.
— (Tanítók a virágos Balatonért)
A mintaszerűen fásitolt és virágosi-totl balilonmenl iskolák tanítóit dr. Liber Jiél i tankerületi kir. főigazgató 3avaslitára a platóni intéző bizottság a mull évben jutalomban é; dicsérő elsmerésben része útette. A balatoni inlé^ő bizot\'ság a főigazgató javasltának életbeléptetésével valóságos versengést indított meg a Bolitont látogató kül\'öldiek szemei előtt álló zalai iskolík közölt, úgyhogy amikor a na-iwkban dr. Marisa Dénes tanügyi titkár, a íöigazgatni néi>okiatási helyelte-se végiglátogatta a balatonkörnyéki zalti iskolákat a felszerelés, de külö-nősen a kűl ő csinosítás felülvizsgál i-sára, szebbnél szebben díszített és fásitott iskolákat talált az egész vonalon s megájlapitliatta azt is, bog)- ez az iskolai virágosilás és fásítás pél-dája milyen sok gazdát ls ráv\'ti a házak előWírtjénM\'s flau>op,ló csinosi. tására.
Naptári Julius 9. szombat Kom. kat. Veronika sz. Prot fliáns Lukrécia. Izrael Tham. hó 10.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó 15-lg a Merkly-Belus gyógyszertár éa a klskanlzsai gyógyszoriár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától este j óráig (hétfő, szerda, péntek délután kedden egét* nap nőknek.)
— TcklnUo meg a Kopstein Bútor Áruház állandó butorklállltásáL Izléaea éa olosó bútorokat kedvező fizetési feltótelekkel vásárolhat.
OtcsénÁsjjot csalta moziban SiórakczTialik
SALAI KOELO(T»
1938. |ullm 9.
IDŐ
szeles,
Prognózis: Élénkebb szól, valószínűleg több felhőzet a nyugati és északi megyékben helyenként zivatar, a meleg tovább tart.
A Meteorologiai Intézet nagykanizsai megfigyelőállomAaa Jelenül
Hőmérséklet tegnap eete 9 órakor: + 21.4, ma reggel +21 0. délben + 32.0.
Oupadék: 0.0 f..
APRÓHIRDETÉSEK
flprMIrdaté. dl]. v.Űrnap .1 Onn.pn.p 10 »i.Mfl 80 tllltr, minden tovibbl 11Ó 0 lllllr. hélköin.p 10 udlfl (0 flll.i, minden lov.bbl 11A . Illl.r.
ÁLLÁS
Szeiénj igényli, egyedülálló hA.lartáa-va.atAnAt\' keretek kisebb családhoz Lehet korosabb li. Clm a kiadóban. 1922
Raktárt naaUa állandó munkára (elvitetik. Berger, Vőrősmirty-u. 71. •
Pertekt fA.AisAt kereaek. Kinizsin. 6 \' ADÁS-VÉTEL
Karákpárak kedveid részletre legolcsóbban kaphatók Vajáa .askaraa-k.dé.b.n. 1424
Ka.ala.A olcsón eladó vagy bérbe kapható Strém B. ía rial cégnél Nagy-kanliaán 1920
Háztartási JAg.sakrAny eladó. Cin a kiadóban. 1918
Eliörendtl kó«.r libazsír él
ny.lv kapható Slngernál.
IQ.tAlt
1019
HÁZ ÉS INGATLAN
Klabagola első hegyháton ..Ilftblr-tak eladó. Bővebbet Zrínyi M.-U. 16. •
Egy csatádl hé. szabadkézből eladó. Bővebbet a ktad hivatalban. 1914
LAKÁS ÜZLETHELYISÉG
MII hely- és raktáihelylstgek kladAfc. Eraaébeltér 2. Éideklödnt lehet a hái-raeaternél. *
Kpyaaaba
ttreaen kiadó.
egy- vsgy kél személyre
BÚTOROZOTT SZOBA
\' KSIAnh.JAratu bútorozott utcsl szoba fürdőszobával kiadó. Szent Imre heiceg-ulca 9. •
KÜLÖNFÉLE
WaadAglAaAk figyelmébe I Üveg- is porceltánáiukat legolcsóbban Steril Uveg-kereikedésében. 1797
Divataa oalulold hajralfak ér-kaatak VAgA lllataaartArba. \'
Sikerrel pAtvIaagAatat iváncilc-, Kossuth lér, Laakal. 1909
■InriannamD munkák bejáiónők, mindenesek elhelyezése. Munka-lakáskóz-vetl\'ő, Pó-ul 4 •
Mindennapi levelesésból összegyűjtött bAlyagat. régi vagy uj tömegeket, magyart éa küllöldlt, teloszlalott gyüjlemé. nyéket bármikor megvételre kereaek. — Barbartta U|os, a Zalai Köalöny f. rnr-keaztófe. Érdeklődni lehet teleion 78. sz. vagy személyesen mindennap d. u. ti -7 óra kólóit.
„Dolgoztass, hooy islgozto!"
Komárvárosl Blrtokosság Legeltetési Társulati.
Hirdetmény.
A komárvárosi blrtokosság ligettelééi társulata közhírré teszi, hogy a tulajdonát képező » Komárvátos község halárában levő 473 kai. hold erdő-legelő terület
vadászati jogát ""
1936. augusztus l-tfil kezdődő 10 évre bérbeadia 1938. julius 24-én délelőtt Ki 9 órakor Komáiváros községházinál laitandó nyilvános árverésen.
Árverési feltételek a komárvárosl jegyzői Irodában a hivatalos órák alatt megtudhatók. Komérváro*, 1938. |ullus 5.
Varga Uliló s. k. Sípos Bertalan s. k.
társulati jegyző. társulati elnök.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
16362/1938.
Áriejtési hirdetmény.
A városi közintézmények részére megállapított kb, 1600 Orméler tüzl fának aprliási munkálalail folyó évi julius hó 11-én déli 12 órakor a v. gaidaiági hivatalban tartandó nyilvános lióbell versenytárgyalás utján vállalatba adom.
Bővebb felvilágosítást a v. gaz daságl hivatal ad.
Nagykanizsa, 1938. évi julius 6 ioi, Polgármester.
15728/1938.
Tárgy: Idényvégi klárus tAs.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a soproni kereskedelmi és iparkamara az tlz leli hirdetések korlátozásiról szóló 1933. évi XVII. I.-C. 9. §-a a\'apján az Idényéi vagy divatját mult, raktáron maradt slb. áruk alkalmi kl-árusltásl idejét 1938. évi julius hó 25-101 augusztus 6-ig leijedő Időben Állapította meg.
Nagykanizsa, 1938. |ulius 1. isis Polgármester.
Almamoly, szőlömoly, pókhálós hernyók
ellen
Arzola vagy Darsin,
Varasodás és lisztharmat
ellen
Sulíarol, Amonil yagy Solbár,
Kombinált permelez\'szerek:
Nosprasen vagy Tntokll
Rózsafák
levéllelvei ellen PROIIKOL
Védöezerek beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
msg. műtrágya. zsák, növényvédelmi szerek, gép kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Molnárok figyelmébe I
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapnnk nyomdájában.
Hölgyeim I Vásároljunk Schütz-ruhát/ Divatos, Ízléses, olcsó.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Részvénytársaság Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai lázalj. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. sxáaa,
Fontos közlemény
az Anto Syphon tulajdonosokhoz!
Díjtalanul megjavítom, rendbehozom Autó Syphon készülékét
azoknak, akik a szénsavcserét nálam eszközlik.
Szabó Antal sportUzlete,
az Autó Syphon körzeti egyedárusitója.
Zala vármegye közig, bizottságának kisajátítási albizottságától:
3775/1938. kb. sí.
Tárgy: A m. klr. kereskedelem- és kO.lekedésUgyl mlnlsater 41.785--1937. XI. számú rendelete Nagykantzaa m. város által tOaoltólak tanya céljaira szükséges Ingatlan termetek megszerzése érdekében kért kisajátítást eljáráa elrendelése tárgyában.
Határozat.
A m. klr. keresi edeitm- és közlekedésügyi mln\'izter ur a vármegye közigazgatási bizottságához In-lézetl 41.785/1937. XI. tz. rendeletével a nagykanizsai tűzoltólaktanya céljaira szükségei Ingat\'ar.ok mtg-szetzétére az 1881. évi XLI. t.-c. 33. § a alap|án a kisajillliti eljárást elrendelte.
A vármegye közigazgatási bizottságának kisajátítási albizottsága erre való tekintettel a kisajátítási eljárás lefolytatására a kisajátítás! küldöttséget felhívja A küldöttség e\'nöki leendőinek ellátásival a vármegye allBpinjának akadályoztatása esetén a vármegye főjegyzőjét bízza meg, a küldöttség tagjaiul pedig a vármegye I. főügyészét és az ál\'am-éplt/sieli hivatal főnőkéi rendeli kl.
Az albizottság a tárgyalás Idejéül 1938. évi auguszlut hó 3. napjának délelőtt 10 óráját tűzi ki és az ösz-szejövetel helyéül a nagykanizsai polgármesteri hivatalt jelöli meg.
Értől a közigazgatási bizottság kisajátlláíi albizottsága Nagykanizsa m. város po\'gármcslerél, a kisajátítási lerv és összeírás egy-egy példányának. valamint a határozat kél példányának kiadjsa mellett oly meghagy/isal értesíti, hogy a teiv-rajzot (8 összeírás! azonnal és legalább 15 napon ál közszemlére legye ki. Erről, valamin! a tárgyalás ideiéről a kisajátítási összeírásban felsorol! érdekeli leiekei vagy azok törvényét képviselőit tértl-vevény melleit azonnal értesítse azzal, hogy a küldöttség a k^alálitási terv megállapítása felel! akkor Is érdemben határoz, ha a tárgyaláson nem jelennének mrg.
A közigazgatási bizottság kisajátítási albizottsága ezt a határozatot a kisajátítást kérelmeié város terhére a .Zalai Köilöny" c. napilapban háron^iben, a „Budapesti Közlöny"-ben pedig egy ízben köizététell.
A kisajátítási albizottság e határozatáról a vármegye alispánját, a vármegye főjegyzőjét, a vm. t. 10-Ogyészt, az állarnépllészell hivatal főnöké! és megfelelő további eljárás céljából a nagykaniisai polgármestert értesíti.
Zalaegerszeg, 1938. julius hó 1.
Dr. Brsnd aliapán, mint a közig. biz. 193* klsaj. alblz. h. elnöke.
kerül
többe
a ZALAI KÖZLÖNY,
ha bejelenti nyaraló cimét. A kiadóhivatal portómentesen küldi utána bármely 1 b e 11 ö I d i nyaralóhelyre.
Nzomatott • Uijtuíej*iaoa KAsgxluigl Maivá"yttiauág kánjfTny.omdáJábw Nigykaalzián, FekUs mlnlvendö ÍUM KAiulí,
78b Evtolyam 153. (Eta.
Nagykanizsa, 1938. Jullua 10 vasárnap
Ara 12 fül.
ZALAI KÖZLÖNY

H UadéUnial: KM 5. mim.
P O L I T I K KI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarit* Lajos
Az újságíró
és a politika
faktorai még akkor is egyirányú tevékenységet fejter.ek ki, ha közöttük elvi kérdésekben véleményeltérés van. A közélet ugyanis állandó, soha meg nem Kzűnö érdeklődést, a dolgokban való elmélyedést s i bennük való életet kiviánja az uj1 ságlrótói. Ezért kell hangsúlyoz,\' nunk azt, hogy az újságírás nem pálya, nem kifejezetten kenyérkere seli elhelyezkedés, hanem mély tar. ta\'omnia, bíró hivatás. A^ újságíró -- természetesen, ha hivatás;, ma4 guslatán áh mindenkor missziót teljesít, tla feladata azt kívánja, hogy vegye ceruzáját és jeg.vzőr könyvét s gyűjtse a közvélemény számária az infonivádlós anyagolt, nincs gondolkodási idő, mert az események történnek s ami ma érdekes, fonlos s megírásra megérett, az holnap mér idejétmúlt, érdektelen dologgá válhat, amelyen túlhaladlak az események. De az újság Írói [eladat még nem merül kl tt szowanvett hírszerzésben, hj. -ujJ sá\'ilró kritizál, dicsér, ellsmcír, méltat, de ha kell kárhoztat, rosszal, elltél, ha szükséges, nw-gbélyégez. Szóval : harcol az Igazságért. Ez az esszenciája "z ujságirói Idfeálnak. Az olvasó, vagxii. a közvélemény! pedig na|K)ntff lü^á" kapja nem-, csak az eseményeken de az ezekről kiformált állási ontot Is Ezért van i>oliQkallag Is rendkívül nagy jelenlősége az uj>jtgiról munkának. Ez a munka a legmagasabb művészetig magasztosulhat, ha a tollat erkölcsi, nemzeti és közéleti ideálok vezetik. Semmi különöset nem lakiunk tehát abban, hogy tl( miniszterelnök olyannyira hvegbeesüll az ujságirói munkát. A |K>Htlk\'us| Különösen, ha vezető voziclólM kerül, nem nélkülözheti a sajtó Megértését és támogatását. Mivé válna ft legragyogóbb program, ha a betű milliárdjai nem vinnék szét azt a legeidugottabb lakóhlteajkbei is. Pusztába kiáltó szó lenne minden megnyilatkozás s ériéke « minimumra csökkenne. Amikor a na-IKikban a | olltlkal rovatvezetők testülele üdvözölte a miniszterelnököt, a szónok a felelősségérzet szükségét hangsúlyozta. És ez a nvgáj-lapitás ragadta m/eg leginkább Imrédy Bélát, aki válaszbeszédében nyomaiékos súlyt adott enivk a ve-zérmotlvn innak. Alz újságíró, ha valamit papírra vet és azl a hirla-|iok hasábjain át a közvélemény elé vetíti, kell, hogy távoltarison magától minden egyéni szempontot, lerázzon magáról minden olyan befolyást, amelyik öt felelősségérzetében akadályozza. Mik hát azok a szempontok, amelyek a felelősségérzetét ivgulKzzák. Mfnd-fnekelöttl legfőbb szemjKmt a nemzet érdeke. Ez elölt eltörpül minden, mart nem lehet olyan egyéni, párt, vagy akár szukreszabotl társadalmi, vagy foglalkozás ágbeli érdek, amelyek szolgálatával ártani tehetne, vagy sza-
Előfizetési ira: egy hóra a pengé 40 fillér. Sxerkeiittaéfi ét küuMiilnUU Uldooi Ti. U.
A cseh minisztertanács a jövő héten foglalkozik a nemzetiségi javaslat módosításával
London, julius 9 Az angol sajtó bevilágít a csehországi nemzetiségi politika körül folyó türelmi játék rejtelmeibe. Ai Times azt Írja, hogy a -cseh koü^ mány nemzetiségi javaslatának meg szövegezése körül a késedelmeske-dést részben az ügy bonyolult volta okoz\'a, részben |X\'dig a Szokol-nni*e|>ségi\'k miatt állt elő időbeli késedelem. ;
A1 Daily Te\'.cgraph prágai levelezője azt jelenti, hogy a konr^tnyt
támogató koalíciós bizottság bizo* nyos módosiliásokat javasolt a kor-mlány nemezetiségi javaslatán és ezek a módosítások tovább késleltetik a nemzetiségi kérdés megöl-djását. A kormányt támoga\'ó pártok ugyanis sokalljlák az engedménye-ket, amelyeket a kormány nyújtani szándékozik a Henlvin-pártnuk.
A cseh minisztertanács a jövö hé\'.en foglalkozik a nemzeliségi javaslathoz beterjeszteti móc\'ostilár sokkal.
A helyzet továbbra is fenyegeti az európai békét
London, julius 0 Az Eoonomist elmü előkelő angol fognál a legsúlyosabb agfeo-t da\'om hangján állapítja meg, hogy hét hét telt el a csehországi válság kitörése óta és a helyzet tovább na is az európai békét fenyegető sin lyos veszx\'dcil\'met jelent. Hastzti^m ámifanánk magunkat azzal, hogy sikerül nyárra jégretenni a német -cseh preblémát. iamelynek megoldása Csehország létérdeke. A cikk céloz arra, hogy a csJh kormány féltve titkolt nemzeliségi javaslata cech pártpolitikai válságot idéaeit elő és nyillan beszélnek arról, hogy őszj szel uj választások lesznek. Ez az ujabb fejlemény igen sufyo-s nehézségeket fog kipattant;ini. Alosehko\'\'
mánynak be kell látnia, hogy a köz igazgatási és nyelvtörvények csekélyebb módosítása nem elegendő. A •forrtedatombaji szereiéit idősebb* cseh nemzedék nagyon o>toba "mó. don tulközi ontositot\'a a cseh köz. igazgatást. A fiatalabb nemzedék beijátja, hogy ez súlyos baklövés volt. Bölcs, eredményes és okos decentralizációval, az állami hivatalok igazságos megosztásává! és a nyelvek egyenjogúságának elismerésivel ki lehelbe elégi leni az fcsszes kisebbségek jogos igényeit Az ;in gol és francia koi\'mjány prágají diplomáciai képviselői írtján sürgette a cseh kormányt, hogy gyorsítsa meg törvényhozói munkáját
Tíz kilométerre állnak a nemzetlek Valencia határától
Az Aspadana és Nules városa J lemzetiek kezén
I Salamanca, julius 9 A, nemzeti csapatok mindent el. s(öprő nohama bevette Nules környékén az erődöket és magát Nules városát is. A\' te\\onuló csapatok itt is, mfcnt p&r napiéi BiWflanábfiiU csak pusztu\'ást talájltak a kivonult
köztársaságiak nyomában. A, menekülő vörös csapatok a templomom kat és középületeket sorra felrobbantottak és 100 foglyol, nagyon sok hadianyagot hagytak maguk után.
ASj>adana hegység legnagyobb
bad volna ártani a nemzet egyetemessége érdekeinek. A felelősségérzet m&sik regulátora a helyes erkölcsi világszemlélet dogmái. Ai keresztény erkölcs szolgáltatja szál* munkra azt az életbázist, amelyből magasra emeltük a modern ember kultuszinvona\'át s ez az a lelki alap, amellyel íz ember magasba én** 1 kedve érintkezhet egynitfssaj./ És végű\' a sajtó legfőbb feladatának kelt tekintenünk a közéi :ti tisztaság fe\'ett való őrködést. Lehetséges, sőt igy is van, hogy vannak felfogásbeli különbségek közöttünk. Ez fennáll az ujságiró rendben js. De vannak kérdte k, amelyekben egyek vagyunk és ha ez igy van,
minden közéleti munkánál kell, hogy irányt szabjon mindenki szá-tojára, aki azZul foglalkpjzik, hogy a nagy kérdések szem előtt tartásával ne éVződjenek ki az ellentétek, különösen olyan időkben, amikor a torzsalkodás, a p\'árloskodás f> az egymással való egyenetlenkedés harqátx^n elsikkadhat jiz a szemft |H>nt s;olgá\'ata, ahvelyben tulajdonképpen egyek \\ agyunk és amelyek megvalósulása mindnyájunk hasznára válna. Ezt kell ma a sajtónak különösen megszívlelnie. E közös és egyiesitő felfogásoknak az ápolása vezet mindannyiunkat leghamarabb célhoz. A sajtó magas hivatása e téren nagy feladutokat támaszt, mi-
része is a nemzetiek kezére került. A nemzeti csapatok ezen a frontszakaszon most már 10 kilométerre rnegközi\'Ölették Valencia tart**-, mány határát.
Veszedelmesen kiélezi a helyzetet az angol és a francia baloldal mentőakciója
Róma, julius 9 A,z angol és francia baloldali pártok veszedelmes akciót inditoty tak Chamberlain külpolitikája elJ, len, hogy elgáncsolják a legutóbb elfogadott angol terv végrehajtáséi. A Giornale d\'Italiáb.in Gajda élesen támadja ezeket a kísérleteket. Gajda rámutat arra, hogy a francia kommunisták küldöttsége Angliába utazott, bojy az angol munkáspár. tot Chamberlain becsületes polük kájaeUen Ingerelje. Jouhaux.afram cia szakszervezeek szövetségének fő titkára pedig azzal a tcrvveJ foglalkozik, hogy a Franco tábornokkal rokonszenvező hatalmak áruinak bojkottját /avasolja. Felesleges, hangsúlyozni, mondja Gajda, hogy ha ilyen bojkottra tényleg kísérletet tesznek, az az érdekelt hatalmak azonnali együtles vls«j/.;ihatá\'^ál vál. taná ki.


A HŐHULLÁM, aim-lv harmadik ezen a nyáron Magyarország felett, még erősebbnek Ígérkezik, mint az eddigiek, — mondja a Metoorol >giai Intézet.
TOROK KORBELI palánkvár nyomaira bukkanlak egy szekszárdi gyümölcsösben.
AZ ALKOTMÁNY elleni lázilás büntette elmén (loJó János joghallgatót egy cikke miatt 1 hónapi államfog-1 lázra Ítélték.
OLCSÓBB lelt a cement mélermá-zsánkénl 23 íiUérrel az árkormánybiz-los intézkeilósére.
után egyik legfőbb faktora a lelkek formálójának. S ha ezt a feladatát ugy tölti be, hogy ezáltal a közös nemzeti érdek mindannyiunk erkölcsi Igényei és a közéleti tisztesség szolgálata nyújtja a legfőbb irányeszméket, a magyar sajtó megtette kötelességét. Almikor inagu,nkr{óp: pzólunk s a mtigunk dolgát tárgyaljuk e hasábokon, az öntömjénezés hibájába nem eshetünk. De azt közvéleményünk tájékoztatására le kell szögeznünk, hogy a mi tollúnkat mindenkor azok a vezérmotivumok inányitják, amelyeket Imrédy Béla nagyon bölcsen hangoztatott a fővárosi újságírók egyik érdemes munkát végző testülete előtt.
ZALAI KÖZLÖNY
1938. |ullM 10
A 1IAI.ASI polgármester sajtóperé, ben Sciwivr Itnfucl egyelőin! hall. Kilót rágalmazásért ;,00 pengAM Ítél. lék.
50 HAJrt inilitl vasára ip a Ua laton kék szalafijáért, köztük német vitorlás Is.
A FBHJIIYILKOS llönlg Sindoniét, aki llndujfeslen ugyimlött \' férjél, az-tán meginérge t1 magát, ^ít\'ir^xllék a Rókus-kórltázbil. Azonnal ictnrtéz-látták.
AZ ATKEPZÖ tanfolyamok a gazdasási pályákra igyekvő keroutéoy fiatalság számára augusztus 1-én kez dűlnek, ;kkhi pályázó van. K hónap alalt 1500-at ké[>eznek át. Legtöbb bunktisztvisc\'ő akar lenni.
KIFOGTAK a Dunából dr. Kugyc-ray ny. |joslaigaz.i;at i holttestéi. Kártyaadósságok vitték a ltaliilba.
FELNYA1ISAI.T egy ko sitól lezuhant vasgervn lu egy autót « Vilmos, .sászár utón. A koi-sil vezető Itt éves Dunke Tamás életveszélyesen megsebesüli.
IIOIITIIY Miklós kormányzónak ajándékozta u lengyel köztársaság el.
nökje a bialowiezui vadászkastélyt.
(lUOI.IIil.MKTrl Siófokon nagysikerű hangversenyt udolt.
A PF.NTATLON vewnyen a mugya-rok Clől^lörtek a pontversenyben.
Féloldali hOdésben szenvedő betegeknek gyakran Igen nagy megkönnyebbülést azerez ety kis pohár természetei .Ferenc Jozsel" keserűvíz azért, mert anélkül, hogy a betegnek a legciekélyebb mérlék-hen Is erőlködnie kellene, a beleket alaposan kitisztítja és az egész anyagcserét előmozdítja. Kérdezze meg orvosát.

VISSZAHÍVTAK Anglia kövcU\'it Bdrgosból és Henkaye.ből uz uugol hajök bombázása iniult.
PALESZTINA partjaira angol hadihajók ujabb csapatok indullak cl.
SOKMIl.l.Ió fonl é*téka vlzlrepidö gépet rendelt Anglia, c. minden idők legnagyobb fegyverkezési megriudtí-Jó-e.
SONJA HENIE 13 millió pengőre biztosította a lábait.
300 ANYÓHAT akart Párishu csempészni, (ioldeinberg Leó jassii
• ékszerész. Három őrizetbevétel történt.
A RE1CHSTAG 811 képviselője kö. zül 803 nemzetiszocialista, a többi a birodalomnak tett szolgálataiért megválasztott * vendég. >
CHAMBERLAIN kijelentette, hogy Anglia képtelen áttérni az élelmezés terén az önellátásra.
EGY MILLIÁRD dollárral növeli az" angol—amerikai áruforgalmat uz uj kereskedelmi szerződés.
.EURÓPABAN nin s közvetlen háborús veszély — mondja Norman Davis, aki európai útjáról visszaérkezett Amerikába.
A NÉMET-IRANCIA Imtáron a francia kormány uj katonai körzetet létesít.
A NOBEL-DÍJAS Anderson nmeri. kui professzor felfedezte a kosmikus sugarak fényké|>czésél.
A KlSAJATITOTT mexikói olajvidék tennését Németországba szállítják.
20 MILLIÓ dollárt keresett Amerika egy év alatt a japán— kinai háborún.
At\'SZTRIABAN megjelent a polgári házasságot bevezető rendelet és Őzzel életbeléiK\'tl a néniéi liázasságjog.
• NINCS OK nyugtalanságra — mondta Bőimet francia külügymlulsz-ler — bár a helyzet nem különjsen biztató.>
TARTÓSNAK itóÜk meg a londoni tőzsdén a migy áremelkedéseket.
186 zalai
kigyullad
x
Többször irtunk már arról,, hogy az iparügyi uünlsztérlúm ói u zola-megyeí hatóságok a Vármegye 180 községének villamosltá\'ával foglalkoz nak. Az érdekelt közsé-geket felszólították, liogy j»v foglaljanak állási a vll-lanyvilágitás bevezeté:ó-nek, illelőleg a hozzájárulásnak kér-désél>en. A megyéhez most Ijc-rkezett az utolsó községek határozata is. Osz. szesen I8f> község határozta cl, hogy bckajxsol klik a villuinositási mozga.
Jómba. A 180 község közül 20 az ulsó-lendval járásra esik, 10 u novaira, 3 a sümegire, 27 a zalaegerszegire, 10 pedig a zalaszentgrótira a kanizsai, pacsid, keszthelv és Icicnyel járásokon kívül, amelyeknek villamosításra készülő községeit rószjlefcsston aá) biakban adjuk.
Nagykanizsai járás: Balatonmagya. röd, Kszlei-egnye, Kiskomárom, Ko-márváros, Nagvbakrmik. Zalasárszeg, Sze|>cin-k, GarabonCTZalame.enye, (\'.a-lambok, Zalakaros, Murakeresztur, FUyoháza, Sormás. Blgyác, Nagyréese, Klsrécse, Korpavár. Újudvar. Hosszúvölgy, l-\'üzvölgy, llomokkomárom, Za-
nemsokára a villany
laszentbolázs, Pölöskefő, Kacorlik, Gelse, Celsesziget, Kllimán. Magyar-sze rdahely Bocskn, Magyarszent-mlklós.
Parsai járás: Pac-sa, Hahót Kere-eseny, Orosztony, Nagyrada. Zala-szentinárlon, Nagyhorváti EgCraraoa, Dióskál, Nagykapornak, Misefa, Zala-apáti, Esztergálj, Zalaszabar Zala-szen tinlhály, Pölrtske. Felsőrajk. Alsó-/fajk, Pötrcte, Szcnt|>éterur Gélye, Ne-mcsrádó, Bucsuszen\'lászló, Kisbucsa, IN\'cmesheléi, Neir.essándorháza. Nemes-szentandrás. < v
Keszthelyi járás: Zalaszántó, F.gcn-fóll, Sármellék. Alsópáhok. Szent, györgyvár, Nemesbük, Febőpáhok, KarmacS, Zidavár. Alsózsld, Felsőzsid.
Letenyei járás: Szentadorján, Kiscsehi, Lasztonya, Szécsisziget Kcrka-leskánd, Kislakos, Tonnarölde, Bán>k-szentgyörgy, Ollárc, Bucsuta Várfölde, Tornyiszenlniiklós, KerkaszCntkirály, Kútfej, Dob", Lovászi. Muraszemenye, Murarátka, Szentmargitralva. Csörnye-föl le, Pusztamagyaród, Szcntllszló, Tótszentmárton, Semjénháza. Tótszer-dalK\'lv, Molnári, Becsehely, I\'ola, Le-lenye.
A Kúria felmentette a Zalai Közlöny munkatársát a „sormási báró\'-ügyben
A sormlásl korcsmáros fiának, iíju Peti Györgynek ügyei s;)ka| foglalkoztatták már a bíróságokat és a nyilvánosságot. A ^eti-iigyek egyik hajtása volt az a sajtóper, a melyben most mondta ki a Kúria a döntő szót.
Benedek Rezső szerkesztő az egyik P^íi-iígy törvényszéki tjáft gyalása után tudósítást irt a Zalai Közlönyben ; majd megírta azt is, amikor ifj. Peti György szabadság, vesztés-büntetésének kitöltővé köz* ben, mint jövis-olstü fogoly, elenge. désben részesült és visaSatért Sormásra. A tudósitásokbn\'n ifj. Pelfl György *a sormási báró* jelzővel Is előfordult, minthogy álfaiában igy hivjflk öt Sormáson és a köi^iyé-ken, modora és nagyúri allűrjei; miatt.
Ifj. Peti György szabadulása után sajtóért indított a Zalai Közlöny, illetve Benedek Rezső ellen, m md. vján, hogy önérzetét és becsületét sérti a gúnyos »so\',mi\\?>i báró« jelzőnek az újságban való használata.
A nagykanizsai törvényszék előtt Benedek Rezső tanúvallomásokkal1 igazolta, hogy falujában Ifj. Petft iil alában »bárö«t-nak nevezik és bl zonyitotta ?iz ujságirö mindazt is, ami miatt éz az elnevezés \'Peti György," e ráragadt. A törvényszék fel Is ínentetté Benedek Rezsőt. Petj azonban fellebbezett, a pöcsi tábla megsemmisítette az elsőfokú Ítéletet és Benedek Rezsőt sajtó utjáli jelkövetett becsületsértés vét. ségében bűnösnek mondta kl és megbüntette. I
Ifellebbezés folytíin az ügy a Kúria elé kerüit. A Kúria, msgállapit-va Indokolásában, hogy »tév«dett a klr. ltélőtüb\'a, amidőn a vádlott bűnösségét níegál1a|>ltotta«, — jojerö-sen ft\'lntöntette Benedek Rezsőt ta vád alól. > , Azt mondja a Kúria indo\'co\'á-a : »A valóiágbizonyitás eix«dménye-ként njegtUlapitott irányadó lén/, UÍllás szerint ugyanis ifj. TVW György főma&í,nvádlót Sormás községben és kömyék>n a legkisebb
Városi Mozgó. 8,omb<lt é> wémmp
ÚJDONSÁG I 1937. évi osztrák film; Bécs kedvenceivel. A világirodalom legplkánsabb témája:
(H királyi szeretA) Főszereplők: Hagy Kató, Leó Slezék, Willy Eichberg.
Fényes kisérő műsor I
Előadások: szombaton 5, 7, 9, vasárnap 3, 5, 7, 9-kor.
Figyelem I Ujitáe I A szombat 5 órai filléres, a vasárnap 3 órai clőtdás „Ketten egy Jeggyel".
Fürdőszoba
berendezéseket kedvezd részletre lagolosóbban szállít
MENDLOVITS
gyermektől u legöregebb emberig héndenki »bferó« vugy ^Jg^lömak\'.! i^vezi. Ez a gunyoros szlnoistü cl-nevvzés a falusi nép szóhasználatában azt Jelenti é» Így azt bizonyltja, hogy Ifi. Peti György, a fomdsl korcsmai os egyszrrii kiírtán élö gyermeke, hogy előkelőnek lássék. u iwgyuraktól ellesstt viselkedés cl és modorral hlvalkrJdlk Al vádlott uNgirő tehát Igazat állitolt, ami. kor azt irta cikkében, hogy ifj. Peti Györgyöt ismerősei nagyúri allűrjei miatt .sar>n|Jsi béró.<(naW nevezték.. ( I
Még egy Peti-per
van folyamatban. Aínikor ugyanis a fentiekben ismerteletl Kajt6|icrbcn Benedek Rezső megírta a törvényszék elölt történt felmenlésél, Ifj. Peti György emiatt a tudósilAs miatt is snjtó|>ert indított a Zalnl Közlöny ellen. Ebben azonban a törvényszék a most eldőlt jier jogerőd Ítéletéig az érdemleges dönt&t elhal-jsztotta.
Ezer szereplő próbál a szegedi Dóm-téren
\' Szeged, julius 0 Szeged teljes üzeminél készül az ünnepi hetekre. Több mii.t ötszáz szereplőt soroztak a Dóm téren, akik tagjai lesznek Az ember tragédiája, a Háry János, a Bizánc, a Turandot és az István király népe tömegjeleneteinek. Majd ezer szereplő keziit\' meg a próbákat a Dóm téri árkádok közölt. A Turandot ós a. Háry János előadásain szerepel a budapesti Operaház százötventagu kórusa, u Budapesti Filharmonikusok százhúsz tagu zenekara, ötven tagja, ezeken kivül kélszázui valamint a szegedi Filharmonikusok tehető a magánszereplők száma, akik Tőkés Anna, Kiss Ferenc, Lehotay Árpád, Timár József, Táray Ferenc, Bápolthy Anna, I\\>ór Lilly és a többiek vezetésével ugyancsak részt vesznek a próbákon, amelyet megszakítás nélkül juliu-s 23-ig, Az ember tragé diája első előadásáig tartanak.
A szfejjedi ünnepi jVlókok alkalmából a Délvidéki Autó mobil Club tízéves fcnnnállása mcgü^jieplósére cm-lékjelvény túrát rendez mindazon uuló-sok ós motorosok részére, akik julius 23 ós augusztus 15. között a szabadtéri játékok ideje alatt Szegedre érkeznek. Augusztus 7-én tartják meg u jubiláris ünnepséget, amikor is a Szegedre befutókat külön ünnnepólyesen fogadják. A tura résztvevői megkapják a szegedi Hősök Kapuját ábrázol) művészi bronzplakettet. (:)
Proanózl»: Élőnk szél, változó felhőzet, délután helyenklnt zivatar, a hőmérséklet nyugatos csökken egyebütt nem változik.
A Moteorologlal Intézet nagykanizsai megtlgyelőállomáfla Jelenti i
Hőmérséklet tegnap este 9 órakor: + 25.0, ma reggel +24.8. délben-f 30.2. Csapadék: 0.0
1938 |ulln» iá
A Pannóniában
szombat estétől kezdve minden
este a városunk közönsége állal közkedvelt BACHMAN
európaihtrU DMUniflHIl Halon- él lui-xuakar szórakoztatja a m. t. vendégeimet ismét.
Szives pártfogást kér Hóth Ferenc
1M3 I Vendéglős.
BUDAPEST I.
17 A rn. kir, posta itrflszaki tnnács-állójának közleménye. — 17.25 Az t. Itonvódgyalogezrcd zenekara. — 18.25 Mikrofonnal egy nemrég feltárt bar-kinglnm. — 10 Volisiy Allte magyar nótákat énekel, kíséri Sárai Elemér cigányzenekara. — 20 A rádió tarka estje az Újságíró napon. — 21.30 Ili. rek, időjárás jelentés. — 21.55 Székely IX\'zső szalon- ős jazz zenekara, énekel Sebő Miklós. — 23.10 Lakatos 1-lórls cigányzenekara, Kubányi tiyórgy én.\'-kel - 0.05 Ilitek.
BUDAPEST II.
líl Sport a humor tükrében.. Dr. Mező Ferenc elladása. — 10.30 Moz»V I .rzdasági félóra. — 20 Ilirek. — 20.25 Hanglemezek.
BECS.
zene Frankfurtból.
18 Parasztzene. — 10.10 llnugké-pck. — 20 Oiien\'lt — 22.15 l\'rnnk-fnrt. — 22.30 tládiózenekar.
Vasárnap
BUDAPEST I.
8.45 Hírek. — 0 Magyar szertartást! gön\'tg kalholikus szentmise. — \'10 Református Istentisztelet. — 11 Egyházi ének ós szentbeszéd. — 12.20 Időjelzés, időjárásjelentés, — 12.30 Az ope-raitázi zenekar. — 13 Kiillay Miklós előadása. — 14 Hanglemezek. — 15 Dr. llinfer Kálmán előadása. — 15.4.7 Itendőrrenekar. — 10,30 Mottoslory Margit előadása. - 17 Oláll Kálmán cigányzenekara, — 18.15 Hunyadi Sándor csevegése. — 18.40 Bárányi Lili zongorázik. — 10.15 Felolvasás. — 20.05 Sporteredmények. — 20.15 Budapesti Hangverseny Zortekar. — 21.35 Ilirek, időjárás jelentós, _ 22 Mursl I leek cigányzenekara. — \'22.20 Miletin tiCza jazz-hántiasa. — 22.50 Mursl í.lok cigányzenekara. — 23.10 licitté, ttiann Ede jazz-zenekara játszik, Klin-ger Aurél értekei. — 0.05 Hitek. BUDAPEST II. 11.30 Lakatos Flórls cigányzenekara.
— 15 llctitlőrzenekar. — 17.40 Felolvasás. — 18.15 Vitéz (lalántliay Jenő heged (U. _ 18.45 Felolvasás. — 10.15 Hanglemezek. — 20,15 liirek.
BECS.
12 Hangverseny. — 14.30 Lemezek.
— 15.35 Vonósnégyes, — 10 Szórakoztató zene Stuttgartiról. — 18.20 Katonaindulók. — 10.10 Zongorajáték.
— 20 Tarka est. — 21 MOndMa -22.30 Tánczene. — 24 Hamburg.
Naptári Juliira 10. vasárnap. Kom. kat. Amália. Protestáns Amália. - Iaraellta Tham. hó II. - Julius II. hétfő. Rom. kat I. Plus p. Protestáns Ull. Izraelita
Tham. hó ÍZ
Gyógyszertár! éjjeli szolgálat e hó 15-lg a Merkly-Belus gyógyssertár és a kiskantzsal gyógyszertár.
Oőzltlrdő nyitva reggel 6 órától esle • óráig (héttő, szerda, péntek délután kedden étén nsc nőknek.)
~ *« táslát
mindenki sdjon a katolikus ktrlttir-"zalsphoi. Vegyen egy pengős sors-
Kí«tl
Salai koílöHV
Elvitte a viz az d] amely így a jövö
Miután az Idén a Herkules strand, ahová előző években a szcj gényebb néposztály Járt. nem nyíl. halott meg, nrert a tulajdonosok nem teljesítették a haléságok áltrtl előirt rendszabályokat, a közönség, fokozott érdeklődéssel várja a Pl\'!ncl|ytlis-|>arti ingyen népstrandi megnyitását. A közgyűlés ir szavazta az építési költségeket és
Principális-strandot, héten nyílik meg
a város az elmúlt héten már e» is fcészitfette a gátat. Az épités alatt lévő . gátat azonban a viz ,egy éjszaka elvitte, illetve megrongálta, ugy hogy az ujabb épités egyben a meder mélyítésével és szélesebbie ásásával most folyik. A; "Jövő hétre már minden valószínűség szerint elkészül és a közönség akadálytala-i nul használhatja.
Ki akarta megölni Szabó Józsefet a szepetneki pinceszeren?
Még májusban történt az esztc-negnyei hegyen az a verekedés, a melynek részletel csak most bonta-, koztak ki a nagykanizsai törvényszéken. Az eset szenvedő hö e Láng Ferenc szepetneki lakos volt, mijg mfclsik hőse Sziabó József nevfi, sze|>ctneki haragosa. . Mint a vallomásokból kideMfc több szepetneki munkás fát ment vágni az erdőre és hazafelé b^tér, térlek az eszteregnyei hegyen egyiki társuk : Csonc\'or Ferenc pi^<H;»ójéte. Ez a pince közös, tudniillik közöfi présházból több prnde nyüik. Irt volt Szabó József pincéje is, aki azonban félrehúzódott és saját pincéjében tartózkodott, mig társai a közös présházban. »
— Ilyen piszkos társaságnak nem adok torit 1 - kiáltótta többszöft majd a tanuk szerint minden meg-okolás nélkül kiugrott pinoéjébőU\'s az ajtó közelében lévő harttgwtóft
Láng Ferencet szekiencfável ugy fejbevágta, hogy az válságos álla-i jKitban közjel egy hónapig nyomta az ágyat a nagykanizsai kórházban.
Szabó ezutáín a pince előtt kU abálni kezdett:
- Segítség I Megölnek !
Szabó mcst a tárgyaláson is azt vallja, hogy mejlteverték, földréteg l>erték és hogy ő csak önvédelemé bői haszná\'a a suekercét, de a Ja-nuk valamennyien azt vallják, hogy Szabóhoz senki nem nyúlt, békésen nótázgattak és a támadás váratlanul és indoko\'atlanul él\'te őket. De Szabónak a lelkiismerete sem lehe-* lett teljesen tiszta, mert a kórháza ban már félre /onta a súlyosan sé-rlt Lángot beszállító és ugyancsak a társaságban volt Fischi Antalt,! hogy ha lehet, simítsa el az ügyet, hogy ne kerüljön bíróság elé. Az ügy azonban enr.ek ellenére idekerült és_Szabót súlyos testisértéi vét-
Selyemanyagok
blousra,
ruhára,
kosztümre.
Mélyen leszállított árak
\'»,......
ha.
/
a najufxaA i
CAOLA
KRÉMET ha/rtuval
ségében bűnösnek is mlondták kL Két hónapi fogházat kapött és a költségek megtérítésére kötelezték. Az ítélet nem jogerős.
Szent-Istvánévi tábortűznél
Irta: P. Hajsal Zénó
Kigyulladt tábortüzünk fényénél szemünk kültVn j.s fényben ragyog. Ez a fény nem csupán a pirosló láng színe, tanéin a hazaszeretet csodálatos melege gyújtja lángra tűzbe tekhltő szemeinket. Mintlia az ezerév előtti magyar élet elevenedne fel egy rövid időre (és a Végi magyar dicsőség érzete uiulna fel érzéseinkben. A harcban kifáradt magyar sereg tábortűzit gyújt ester az igricek ós regősök előszedik Lm íjaikat, hogy hosszan elnyúló verseikkel dlcsőilség a magyar hősiességet ós a bon szerelem áldozatos megtestesítőit. A maröona, hadban edzett ciagyar belebámul a lángoló tábortűzbe és a szemében felgyullad a lelkesedés tüze. Itl érezte, hogy dicső dolog harcolni azért a bonért, mely a tábortűz pirosló fényén tul esti szürkületben terül itt körülötünk.
Itt küzdenek honért Árpádnak hadai,
Itt törtek össze rabigál Hunyadnak karjai.
Oh vérrel áztatott, apáink vérétől megtermékenyült magyar föld, érzed-« ismét azt n magyar hazaszeretettől izzó dobogást a hátadon, mely ezer esztendeig törhctetlt-n, szívós akarattal tartotta fenn ozt a hont. Van.e még "orró hazaszeretet a magyar lelkekben? Jaj nekünk, lm Ősapáink régi dicsősége ós hősiessége-nein rezegtetné meg sziveinket! Egy koros nomzetség már nem érdemei\' mást, minthogy gyászosan lemondva minden jövőjéről belefeküdjék az önmaga által készített pusztulás sírjába.
I>e luillgal A magyar lelket nem lehet mégsem megölni. Újra kigyulladt a tábortűz, beletekintünk és pirosló fényébem újra emlékezünk. Visz. szagondolunk őseinkre, különösen ebben a jubileumi esztendőben, visz-szaszáll lelkünk kilencszáz esztendővel és előttünk áll dicső szent első királyunk, Szent István, aki földi és örök \'hazát alapozott meg itt a Kárpátok és a négy folyó partjain. Nemrégen itt járt kőztünk éhségben maradt szent jobbja és ugy éreztük, hogy magyar és magyar között nem volt különbség. Mindannyian mély tisztelettel ós elérzékenyült lélekkel közeledtünk Hozzá. Valami kifejezhetetlen gyermeki hódolat vetto körül u Szent Jobbot. Az áhítat meleg érzete ott csillogott a vallásos és hazafias érzéstől átitatott gyermek szemében épugy, mint az egyébként ledér és könnyelmű fiatalember szemében Ls. Szinte átórcztük a törtómlmi órák fontosságát ós valóra vált az énekftak
talal fföílmt
á Herkules Téglagyár R. T. Nagykanizsán
felszámolás alatt lévén, aladia fel szerelési tárgyalt és berendezését, u. m. gőigipal, tégla- éa oaarép-présakat, alnahet, uaraiá* ■aokat, stb. akár egy léte\'ben, akár részielekben. Ugyanott — mlg a készlet tart — kapható ]ó égetett kii- es cagytégla,
valam\'nt mindenfajta tetffcaorép. Telefon: 4—91. 1939
szava: .Rólad emlékezvén csordulnak könnyeink. •
Meggyújtottuk ezt a tábortüzei, b igy emlékezzünk Sz nt István elfő királyunkról. Nézz bele ebl>e a tüzl>e ós képzeleted rajzolja l>ck\' a nagy király markáns alakját, aki eléd áll !>0<) esztendő nagy távlatából, hogy sz\'á-monkérje tőled, t»lcin é< minién magyartól azt a». örökséül, melyet nekünk hagyott azt a dzent hitel, mely megőrzője volt hazánknak annyi bal. szere^c-íXí között. Szent István tábortüzeket gyújtott a/, egész hazában é; pedig kétféle módon. Klös/.ör meggyújtotta a vallás által a hit tábortüzeit a lelkekben. Mert csak a hit ké|>csiti az emln\'reket nagy dolgok véghezvitelére. A vallávo; hit tanit meg szeretetre, ön/.ellrti-sógre, áli\'o-zalosságra, hit nélkül földhöz tapad az ember, önvő és állativá yállik. Másodszor meggyujtolla dii ő szent királyunk ar. oltb-mákban, mikor a keresztény: ó.í nemesítő e.eje állal búcsút mondtak a vad portyázásuknak, n.ely előbb-utóbb lud iát okozta v.)!na vérveszteségével nemzetünknek. Megindította a nemzet egész; égés fejlő lését a meleg magyar otthonokban. III fejlő lőtt ki a\', igazi hazaszeretet, mely tisztelettel öve* minden magyar helyet, minden rögöt, mely testvért lát minden honfitársban.
A Szent István emlékér-\' felgyújtott tábortűzbe révedjen ma a tekintetünk különösen mai széllé,>elt és ezer sebből vérző hazánkban, szinte, önként feldr lelkünkből a sóhaj: Hol vagy István király Té„c.l magyar kiván. |fís a Szent király megjelenik előliünk képzeleten igy szól hozzánk:
— Ne sírjatok XX-ik századbeli véreim, törüljétek le a könnyeivel, E klgyilláit tábortűz a legnagyobb re-inénységet nyújtja arra, liogy e.m k a hazának lesz feltámadása. Ez a lüz nemsokára kial;zik, de a ti szemeitekből a hazaszeretet lángja ne aludjék ki soha. Szent talizmánként őrizzétek Szent István örökségét. I-ljeu a szivei, lekben a hit kiolthatatlanul, ne engedjétek annak a lángját soha-e gyengülni, legyen a magyar forró haza. •szeretet lángja, melegágya min.Ien\'c: a-ládi otthon. Nekünk vannak eszményeink, nem szorulunk idegen szajkó-zásra, de becsüljük meg magyar éi tökeinket és jussunk tudatára végre annak, hogy ez az isienálidollá magyar nép minden reményét és jöwndő boldogságát beteljesítve megálmodhatja a saját tábortüzeinknél é; ne,11 keli ii\'e. gen eszmék késes llngu tüzébe.1 re-ménylenünk.
Magyarom! Tekints e ma-yar ti-bortüzbe bizakodva. A zsarátnok ugyan ki fog aludni és a parazsak is megszűnnek izzani a hamuban, du nézz az éj szürkeségen tul ismét felragyog majd a magyar élei bjldog hajnala a dicső Nagymagyarországi
Klcai falvakban, tivoli majorokban
On épugy ruházkodhat, mintha a fővárosban élne. Hazánk egyik legrégibb posztógyára Önnek i< szívesen küldi an;olos gyártású legdivatosabb szingyapju szövetmintáit közvetlen a gyárból. Kérje még ma a mintakollekció bérmentes és önre kötelezettség-mentes elküldését a Trunkhalm posztógyártól, Budapest, XI., I.enke u. 117.
A mozdony kerekei közé bujt egy hároméves kisfiú
A gyermek egyik lábát levágták a kerekek
Fonyód, julius fl Súlyos saonencsélkn\'iég történt Icgnap délután .\'» !»ingyeltóll állofl máson. Amint a fonyódi személyvonat klgö dűlt ai á lomás ól, egy vé-l\'étcii \\ergödó kisgyermeket találtak li| vasutasok a sli.ek mellett A vonal azonnal mígállt és ekkor vették észre, hítgy a k 21 ekek löböl levágták a kisgyermek egyik lábát
Az állomás személyípte fel is ismerte az áldozatot, Cssndes József \\ ií tokezcló 3 éves kWta volt, aki ttík\'g édesanyja mellől szflkött k[ oz állomásra. A ionat már lent álit oz állomáson és a k\'sflu a kenekek közé bujt, Így történhetett a >;zi» renesétlénség. A kisfiú Sulyo\'; ál\'a-potban került kórházba.
Miért jártak az erdőbe a homokkomáromi lovak?
A GroszJjértet homok kom á rom p kukoricagóréját ismeretlen tet\'.e.sek feltörték. A csendőri nyomozás már folyt, amikor a falu kondása észre-; vette, hogy a legelésző lovak gyakran mennek a közeli erdőbe. Utá\'ia nézett a dolognak és csodálkozva (álla, hogy a ti\'losba tévedi dovak két zsíik kukoricából falatoznak^ Jelentette az esetet és csakhamar mie#\'ilWit<>tták, lpgy a tolvaj a Grosszék góréjából ellopott kuktn ricát az erdőben morzsolta le, de a z5(\'ikokat egyelőre a csutkával együtt otthagyni. Kíváncsian váriák,
hogy kl megy majd érte. A, tettes Kal,ányos György kiskanizsai el. gány volt, akit el is fogott a csendőrség.
Ka\\ányi>s most felelt bűnéért .1 niagy kanizsai törvényszék előtt. A, feketeképü legény már többször volt büntetve és épp em\'a\'t — val-•Jotla — nem kapott munkál Mosl is ezért fanyalodott a lopásra. * AJ törvényszék a beismerésben lévő Kla^nyost topá» bűntettében\' monc\'otla ki bűnösnek és jogerősen j 7 hónapi börtönie Ítélte.
Vesztére akart kifogni a végrehajtón egy hahótí gazda
Elítélték sikkasztásért, mert eladta a lefoglalt jószágot
Még a mult évben megjelentek a végrehajtók Pongrácz Sándor ha<« hó ti gazdálkodónál és 1600 j>engős adóhátraléka fctféU-n különbözői foglalásokat eszközöltek. Két lovat, a termények nngy részét, kocsikar, stb. vettek zár alá. Mikor azonban nem sokkal a foglalás után a zala* egerszegi közegek és az adóhivatal emberei megjelentek Pongrácz há_ zánál, hogy az árverést megejtsék, sem a kocsit, sem a lovat, de a terményeket sem találták. így ke-)
rült Pongrácz a nagykanizsai tör. vényszék elé, ahol tegnap felelt bűnéért.
Tagadta, hogy bűnös volna. Aí foglalásoknál nem volt odahaza, csak a felesége és igy ö nem tudta, hogy zár alatt lévő ingóságokat ad el. A tőrvényszék a bizonyítás során bsigazoltnak látta azonban a bűncselekményt és sikkasztás vét* ségében mondotta ki bűnösnek Pongráczot, akit 160 j>engő pénz. büntetésre Ítélt. Az ilélel jogepőf*
Visszafeküdt az autó elé, mert husz pengő helyett csak tizet kapott fájdalomdíjul
Ink/ibb a magyar paraszt fur-| fangos észjárására jellemző, mint súlyos autógázplósi eset történt d reggeli órákban Sormás község közelében. AIz egyik magyar az orn szjáguton ballagott a mező felé, wl mikor egy külfjöldi rcndszlámq autó arra haladtban elütötte. A gjázolás nem volt fculyos, az rautó csak éppen elütötte a gazdát, aki mindjárt fel is tápászkodott és igy szólt az autó vezetőjéhez :
— No, adjon 20 pengőt \\azt4n nem lesz semmi baj !
Az autóban egy lengyel házaspár ült, akik ha szóval nem is, lénycgi-
| leg megértették a magyar atyafi kérését, de minthogy most jöttek csak Magyarországba, 10 j>engönél több magyar pénz nem volt náluk. • (Ezt azonban kevésnek tal&lta, fájdalomdíjul a kis sérüléseket sz?n vedelt magyar, visszafeküdt tehát az útra és jajgatva csendőrök után kezdett kiabálni.
A vizsgálat most folyik : felelős voltje a Jengyal a gázolásért vagy sem. Ha nem, valószínűleg a gazdát büntetik meg, aki ilyen módon pfim tesz Jó szolgálatot az idegen-forgalomnak sem.
Prima téli szalámi . ..
ru d vételnél P 4.40 ____ADLER hentesnél.
163». luliu. iá
Szőlőparcellázás
folyik a \'m
Gáspárhegyen,
ahol a nagy uradalmi szőlő
! érül eladásra. ♦
Érdeklődni lehet
Néptakarékpénztár B.T.nál Nagykanizsán
Csengerynl 4. sí.

Hozzászólás a vlrágosltás kérdéséhez
Az utóbbi időben mind gyakrabban jelennek ir.ej cikkek ecen a ludyen Nagykanizsa parkjairt 1 é; azok virá-gositásán\'l. Mlitt nagy \\drágkedvelőir^k s Nagykanizsa egy.k ré.4 adófizető {Mjlgárának, szomorúan kell megállapítanom, hogv ezek a cikkek nem a valí tények igaz bírálatából szülei-IK\'k nH!g, *
Hogy sokat változott Nagj\'kanlzsa utcáinak ós parkjainak virágositisa az bizonyos, de liogy előnyére vagy hátrányára, azt csak az tudja tárgyilagosan megbiráfhi, aki nemcsak városunk szűk határai kőzött járkál, hanem nagyobb látóköri őt merít ta-pasztalaUdt ós észreveszi jártábin kvd. lélK\'n, hogy városimk a kertkullura le.én min le/ideig elmaradt.
A szines ós fesle\'tt kövek, a 1<ür.n-bóző formákban domlmrodó szőnyeg, ágyak, amelyek eddig diszilették Kanizsái, már az 1000 as évek elején idejüket multák. Min 1 jobban kirejlő-dölt a\', egyenletes, simább nyugodtabb forma mind a virágágyak al lkjába n, mini a színekben. Ezt vesszük észre most városunk virágositásán\'l is. Egy virágágyban egy s\'zin, sőt egész utcaszakaszokban is egy sz n öl lik az ember szemébe.
A Horthy uton befelé a .sorompóig a legszebb rózsaszín muskátli-grup-l>ok, alacsony a^crátununal szegélyezve (simulnak el a zöld pázsit kőzett. Majd a Horthy ut belső részét végig vörös szalvia disziti. Az alsótemplomlu Z vo-zclő utal két ollall egyvnleies, rózsaszín peluniasor zárja be. Az lirzséb-t téren piros muskátlik üditik fel a járókelők szemét. A ,18-as szobornál, meg a felsőtemploin meiett kellemes szín Hatásokban tótikák nyilnak, ezekot a kedves és széj) színekben jkmu-pázó virágokat még nem is 1 ittuk Kanizsa utcáin. Az Eötvös tér megint a piros muskátlik sziliében mosolyog reánk. A tűzoltólaktanya előtt, hogy a mull is megelevenedjék, szőnyeg, ágyak szép sorozata díszlik, otl ahol tavaly csak gaz verte fel a földet. A Kossuth térre érve fuxiák ós begó-nlák hívogatnak tovább, hogy nézzünk be a tér véjén kezdő lő sétakertbe is, melynek minden virágagya szintén tele van színekkel, csakhogy nem az l\'JOO-as év szerinti összeállításban, lia-nem 1938-sai.
Amint látjuk a kertészet terén is van a különböző korokban változás s városunk virágositúsa is ez uj ker-tészeti irányzaton indult el. Köszön-
m. lutm

Eladó jutányos áron terméssel IM5
Uludvarl n«lflherjre« magastöldszlntes ofnce lakással, aTipIncfzve, 900 négy szögöl kitűnő szántófölddel, nemes gyümölcsössel. félhold ojtványszölövel, Ujnéppu8zta állomástól 10 percnyire. Eladja Horváth fószemlész helyszínen.
1,eijük ezt városunk nagyszerű vezető véének, főleg dr. Krátky litván polgármesternek, aki e(v fiatul agilsi kertészeti főiskolít vé<zett kertészi hozott a városunkba, aki a mai idők szelleméltfnyfbgja majd Nagykanizsát virágossá tenni, csak ne törjük lü
óubizalnát ós akaraterejét, még mi-dőlt azt kifcjthot.e volna.
Hangzik mindenfelé, ho-jy nem szé pok a gyejtfk, sok bennük a gaz. Hőnek egyszerű az orvossága. Ha azt kívánjuk ml adófizető polgárqk;Jiogy szép pázsitunk legyen, szavaztassunk meg a kertészeti kiadásokra nagyobb összeget, mert a gyep nevelése és karbantartása csak pénz-kérdés. Ezelőtt 20 -22 ezer pengő volt a kertészeti költségvetés, most c^ak 11 ezer. Az elő/.ő esztendőkről még igy is voltak kifizetetlen, nagy összegű számlák, amelyeket mó( e sokkal kisebb jelenlegi költségvetési ke.etbőt kellett fedezni.
Még («ak annyit, ha máskor bírálni akarunk, bíráljunk szakszerűen és igazságosa^. Vegyük észre azt a sok munkát és fáradságot is, necsak hibákat, amit a jelenlegi pénzügyi viszonyok szük keretek köz; tt is az utcák és parkok virágosit.ísán 1 kifej, tellek.
Kiváló tisztelettel: Aláírás.
h
Torna- és vízi bemutató v a strandon
Folyó fl-ín, szombaton rossz i -ő esetén vasárnap este háromnegyed !) órai kezdettel az NTE to.na és aszó szakosztálya szerepel a városi strandfürdőben. A változatos műsor a következő lesz: Hölgje\'t világító buzogány gyakorlatai, élőképek, ze. nére ritmikus gimnasztika, majd kor. lát-gyakorlatuk, talajtorna és müsza-badgya korlatok.
Az úszók először tiérás versenyekkel óhajtják a közönséget szórakoztatni, majd a gimnáziumban és a kereskedelmiben végzettek válogatott (sapatai között (Kanizsán először!) kétszer 10 perces vizjpT> mérkőzés l-\'sz fényszóró világítás mellett.
Műsor után tán»; következik 2 öráig. J<"gyek: 50 fillér ü\'ő, ,\'ÍO f.l\'ér állóhely, melyek a strandfürdő pén Uránál előre Is válthatók.
Remélhetőleg a közönség nagy számban fog részt venni a kellemesnek Ígérkező estén.
—— H\' J-
Spitzer-Kupa dönlő
A Spitzer.kupa minden észten \'őben eseménye a nagykanizsai sj>ort.szezon-A Spitzer-ku|>a mérkőzései során Vasárnap délután 0 órakor döntő íot-ballmérkőzést játszik a kiskanizsaí sáska-csapat a Nagykanizsai Vasutas Testedző Egyesület csapatával a Zrinyi sI»rtpályán. Belépőjegyek lO.töl 50 fillérig,
íal\'AI KMMW*
Az olasz sajtó Imrédy és Kánya római útjáról
„Még bensőségesebbé válik a két ország barátsága-
Róma, julius 9 ► Az oNasz la|p\'< vezető helv^n közük Imrédy miniszterelnök " (a Kánya külügyminiszter római lát;i-ga ásóról szóló hivatalos közleményt. A Messeggero hosszabb cikk Len méltatja a mogyar államférfiak lA\'ogatásának jelentőségéi Ap egész olasz nemzet, írja a lap, élénk megelégedéssel veszi tudomásul a magyar miniszlere\'njök és külügy., miniszter római látogatását. Ez a Ijátogatás még benSöíJégesc\'bbó ós
szívélyesebbé tqszi a két országj viszonyát, amelyne|c baráti vof\'-tái .semmiféle viszont a gls/ig sem tudta meglazítani. Magyaroiszág uj ml-nisztere\'n^kénak, aki a fiatal nem!-»~dék képviselője, a\'kalma nyílik c látogatás so \'án, hogy megismerje a fascista Olaszországot é< onnan bizonyára éppen o\'yan jó tenyomá. sokl al fog országába visszatérni; mint Horthy Miklós kormányzó és Kánya külügyminiszter nemiégi lá-toga ásuk alkalmával.

Rövidesen helyreáll a rend Palesztinában
Az angol kormány politikájának bizonytalansága okozza az állandó nyugtalanságot
loik\'o1), julius 9 A News Cronic\'c tudási á a sze. rint valószínű, hagy Palesztinában hamarosan belyiváll a ívnd és a nyuga\'om. Ez a nyuga\'om nzonta:, irja a lap, csak a pillanatnyilag í nem működő tüzlftnyó ,nyu£(alii);i, lesz. Ez a tü/.hányó a jövőlx\'n is mindegyre kitörésül fenyeget mind addig, amíg meg nem találják és
ki nem küszöbölik a? egyenetlenség okait és kutforrásait. Ár. ok máris megvan : — az arabok és azsidóki mindegyik a maguk felfogása sze. rint értelmezi azokat az Ígéreteket, amelyek korábban történtek. Legfőbb ideje, hogy az angol kormAny tiszta és minden kétségei kizáró i>o-litikát folytasson eblxm a kérdésben.
Lenyelte a kanalát egy pesti nő a kanizsai toloncházban
A nagykanizsai rendőrségi t.jlo.-io házhoz hívták tegnap a mrntőkit. A női osztályon elhelyezett egyik lo. lonci Túri Mária nyelt\' le az ebédje tracllé szjrvirozott kanalat^ nyilván azzal a célzattal, hogy a kórházba kerüljön.
A fiatal nő már Pestről törlént
leszállitá-1 a alkalmával sokat .sirf, s bsir az itteni bánásmódra igazán nem lehetett panasza, nem 1e:szett néki fog\\a tartása. A kanálnyelő leányt a mL>nt5k a kórházba szállították, állni o!a meglehetősen su, iyos.
Ujabb szerencsétlenség a vasnti sínekre rakott kösjBk miatt
Tegnapi számunkban számoltunk be arról a vasúti szere nc^étt.\'nségrőlj mely Marcali Kétheiy közli vasmí sineken történt s amilyet a sli.ek;e rakott kövek okoztak. Ma dék-JStt ujabb hasonló balesetről étkezett-jelentés. ( , 1
Horváih Vendel pályaműiéi\' itá-romkeiekü hajlányon indult eí\' a pályái ellenőrizni. Erdöcsokonya is Son.o.íy\'arnóea közti pályatesten
sineken kövek fekszerek végig. Rá-hajtott a kövektv s a kővetkező Ikreken a haj\'rtny k\'f Ik\'ott. Ko\'váth Vendel a lábún szenvedett az es:-s következtében súlyos sérüléseket. Kóiházta leelk-tt szállítani.
A csendőrség ebb:n nz ügyi-onia nyomozást indítóit n kenési azokat a felelőtlen elemeket, akik kőnyiJ nyelmil játékkal, vagy csstleg bűnös .szándékukkal nagyobb katasz.
haladt s nem vclte észre, hoj>y a j trófának lehettek v<Jna okozói.
I
Erőteljes, vérmes, kövér embereknél reggelenként éhgyomotra egy pohír leim .\'szeles .Ferenc Jőzsel" keseiü/iz kiadós bélltUlésI biito\'H, lényegesen eiómozdilja az eméiz-téit és az anyagcselét s a véikerln-gést az egé>z sztrvezelben megélénkíti. Kérd zre meg oivosáL
JoWassJöflif MwM"
Béke Délamerlkában
Buenos Aios, Julius tl Ma, szombaton délelölt aiáirlák a Chako-viszály elsimítása érck kéf ben kötött egyezményt.
A magyar föld munkása
most aratja f*6« tol munkájának ialtodt. Kora bajoaltól napMAHa«i« folyik a vorttAkM inunka moffálUs nétkUl. Pibouéaro alig; Jut W«. Jó orőboa tartja Uyemkor a witett munkától fáradt testet, ha UmkAnt leplheitM, valamint rec««l a munka metfkcwk** elótt Jól bwUVrMÖU Jttk hátunkat, kar- é« liblaraalnácat ogy tonyéwiyl valódi
DIANA
sósborszcsszel
amilöl f(Jél<vl a» ea&t *iorv«x«t, éltaikubb kcrlnyóanck indul a vár aa orekben, nx"sfowülnek a* Iwuok és mcsriiyu(f8WH\'ok a* lJeaek. No fo\'oju non magával vlunl munkutiolyáre egy tlvcjf valódi Diana BÓ8bora»*»»t, mort óra bőven niPKt^rül a na«yobb mun-kflloljofltmóuybcín éa a mervódatt
Próbapalnck ára 64 fillá*
Kis (erodeti) palnek ára 1.10 pensrö
lCözíp (csnlAdt) pa\'aok ára 3.20 poo«ó
Na»(y (óriási) pulnek ára 5.90 pen«ö
„Építsünk repfllő-modeleket lu
F.zM a jelszí\')val a külföldi állomok diákifjuságát akarják megnyerni tl ő-> sorban a icpülé nek.
A KüUöldi\'.n a diákok által készített kis repülő-modellekkel már na-gyon szép ere<lmé-nyéket értök el. A nagykanizsai vitorlázó élet megindulásával a kanizsaiak Ls fokozott figyelmet szentelnek u n.oMépitésnek, amely nemcsak szórakoztat\'), lianem igen liasznos foglalkozás is nyárra a diákoknak. A nagykanizsai gimnáziumban már az elmúlt évben folyt rövid tanfolyam, do a vitorlázó repülők agilis alelnöke, I\'ekete László iparművész most is bármikor szívesen ad felvilágosítást és utasítást a lioz/á fordulóknak. Ajánlatos volna, ha mrnél több modell épülne, mert az ősszel nagy modell, verseny Ijsz, addig |>e;lig a vitorláz*\') gép|>el együtt kiállítják a kész mo lel-leket.
(fotuUuitt
A tanitó azt mondja, hogy csak a jó és becsületes emberek kerülnek a menyorszdgba.
— Na gyerekek, — teszt fel rögtön a kérdést — kl akar közületek a menyorszdgba jutni ?
Az egész osztdlv feláll, csak Móricka marad ülve.
— Ml az, te nem akarsz a menyorszdgba Jutni?
— De Igen, - feleli Móricka — csakhogy én még ráérek.
NlKOPflLL szipkában
Mitftattn tiHiü i NIKOPÁLL betéttel dohányozzon!
I elegáns bakelit szipka éa 5 beUt
ára.........1.50 P
I betét, a lj40 cigarettára elég-.U P
f AL\'AI KÖZLÖD
193S. |uUu« 10.
Mi mindent lekésünk
Küzdve-küzdünk, htába-hiába I Puszta létért küzd e század ifjúsága I Mi korán születtünk s mire célhoz érünk Tántorgó, halálosan fáradt a léptünk, Mert mindent lekésünk, Mindenről lekésünk.
Teszünk-veszUnk, hiába, hiába S kifárad e század hajrás ifjúsága! Légvárat építünk akaratom hévvel, S öntözzük az utal könnyel, jajjal, vérrel. Mert mindent lekésünk, Mindenről lekésünk.
Blzra-blzunk, hiába, hiába I Tűrni, tűrni tanul e század ifjúsága S rágódhatunk a fagyott, halott kudarcon, Mint éhes préri kutyák a csonton, koncon. Mert mindent lekésünk, Mindenről lekésünk.
Lótunk-futunk, hiába, hiába I Harcra született e század ifjúsága I Nekünk nyugodtan álmot szőni sem szabad. Az életünk csalfa, örök kudarc marad. Mert mindent lekésünk, Mindenről lekésünk.
Élűnk élűnk, hiába, hiába S eltűnik az ember legszebb ifjúsága. Lekéssük az álmunk, csókunk, Ölelésünk. Nyugalmunk, vágyunk, ezernyi epedésünk. Mi mindent lekésünk, Mindenről lekésünk.
Dani Ferenc
— (Tanltóválasztás)
A becsehelyi községi iskolánál Rátz Imre helyettes kántortanítót kántor-tanítóvá, Mester János volt vnlkonyai rk. tanítót pedig osztálytanítóvá választották.
— (A Horthy-uti auló bateset)
tudósításában, tegnapi számunkban nyomdahibából "sor(eicscrélós történt, amely érthetetlenné tette a Szöveget. Kovács László dr. ügyvéd arcát sértette meg a kocsirúd és emiatt került orvoshoz. Bekótözése után saját lábán hagyta el a rendelőt.
— (AjUy Kovách Sándor)
a motorkerékpárjával szerenésétlenül járt sármelléki fiatalember állapotában javulás állt be. Tegnap este magájioz tért, bár klhullgutni nem lehetett, mert azonnal elaludt. Az éjszakát nyugodtan töltötte, az orvosok most már bíznak felépülésében.
— FELHÍVÁSI Felhívjuk a cipó z-iparosság ós a vásárló közönség ügyeimét, hogy üzleteinket folyó hó 9 tői szeptember hé 1-lg bezárólag szombat délután 1 órától hétfő reggelig zárva tartjuk. Nagykanizsai bőrkereskedők: Hlrtehl Józief, Halmos és Pollák, Lénárt Imre, Parragi György, Gyergyák Pál.
— (MANSz főzőtanfolyam)
A nagykanizsai MANSz szeptember 19-töl november l-ig hathetes hathetes főzőtanfolyamot rendez, ha arra 24 résztvevő jelentkezik. Jelentkezni lehet Szfnyi Sándornénál (postapalota), Pálcslcsnénál vagy Petermannénál, ahol az érdeklődők bővebb felvilágosítást is kapnak. (:)
— Saját é*d*ktí>*» és örömére szolgáló meghívásnak tesz eleget, ha a Koptteln BútorAruháx 6«it mfibutor-klál-lltását megtekinti, vételkényaxer nélkül
— (Körözött zsebtolvajnő)
A vidék minden városában meg. fordult egy j>esti hírhedt zvebtolvajnő ós a piacokon a tolvajlások egész sorát követte el. Most Ka|>osvárott sikerült tettenérni. Hamis nevet mondott be, de az ujjlenyomatáról megállapították, hogy Fogarasi Istvánné, az egész ors«ígbau körözött zsebtolvajnő,
Kevés tanögyl kínevezés jutott Nagykanizsának
A hivatalos lap inai számában 12 sürü apróbetüs lúasábon megjöttek a további kinevezések, legtöbbjük a kultusztárca kebelól>en. Osszeböngészlük belőlük, amennyire lehetséges, a kanizsaiakat.
Köcsky Kálmán polgári iskclai óraadó tanárt rendszeresített állású hc-lyeltes tanárrá nevezték ki.
LiHik Béla vármegycUrskolánkivüli népművelési titkár előMpett a VII. fi-zetésl osztály 3. fokozatúba.
Nagykanizsáról a VII. 3.-ba lépett elő özv. Horváthné Koller Terézia áll. elemi iskolai tanítónő. C.sépányl Gyulát és feleségét, Mustos Máriát, mindkelten nagykanizsai s. tanítók,
| rendes tanítókká nevezték ki.
ltendes tanítókká nevezték ki:\' Burján Kálmán muraszemenyci, Herzsc-nyák László inkei, Kutas Bóza léte. nyel, Bondor Mária molnári, Posgay Krzsébet csabrendeki, Békásy János jríijki segéd tanítókat.
Segédtanítóvá kinevezték : Szei\\j dahelyi Győző semjénházal, Horváth László bocs kai, Hütter Géza é$ Kálmán József kiscsehi, MóiJitzjié Mikola Irma esnbnendeki, Garamá Károly petriventei, Juhos Károly lasztonyai, Varga Margit kiscsehi, Vértes Erzsébet muraiátkai helyettes tanítókat. 1
A csalás
A gyerek hatéves lelt és be-iraJJldk az elemibe. Nagy büszkén ment el az Iskolába, odahaza meg az egész család szívszorongva várta, hogyfo\'g majd mesélni az iskolai napról.
Végre délben hazaérkezik a gyerek.
— Na, mit láttál, hogy tetszett az Iskola ?
— Csalás az egész I
— Miért? Hogy mondhatsz ilyet:-
— Igen, mert ki van Írva „/. osztály" és mégis fapadok vannak benne.
— A* Időjárás károa bahalátal ellen
a bőrt meg kell védeni. A Caola krém kiváló bőrvédő szernek bizonyult, mivel ugy a forró napsütésben, mint neives, szeles időben biztos eredménnyel, óvja a bőrt n inden ártalommal szemben. . Kis doboz 50 fillér, nagy doboz 1 pengő, családi doboz 2 pengő.
— Bntorklállt tájunkat tekintse meg minden vételkényszer nélkül. Ktíflsteln bútoráruház.
— Kevesebb ruhát kall
csináltatni, ha a szövet szingyapju-ból készült, mert az évekig tart és mindig szép. Csak a szövet csinálója fudja garantálni, hogy a szövetben csak természetes szingyapju van. A magyar uricsaládok részére évek óta szállitja angolosan gyártott kiváló szöveteit közvetlenül, ruhánként Is elsökézböl a Trunkhahn Posztógyár, Budapest, XI., Lenke ut 117. Még ma kérje a szövetminták költség-és kótelczcttségmcntes elküldését. Nem fog csalódni, lianem évekre szóló megtakarítást ér él. A kollekcióban rengeteg elismerést is olvashat.
Molnárok figyelmébe I
llámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapunk nyomdájában.
IEWMBBL?
Van még pénze aLÁB-nak!
Egyes fővárosi laj:ókban olyan hinek jelentek mleg, hogy a családi ós munká-sházak építésére adandó kölcsönökkel foglalkozó Lak^sép^ tési Állandó Bizottság i>énz)e kimerült, illetve nagyobb igénylés esetén rövidesen kimerül.
Bornemisza Géza iparügyi mini-sz; ter nyilatkozatában a legerélyesebw ben cáfolja e hireket és ikijelenti, hogy akár családiház, akár münkús* ház építésére még hosszu Ideig tud
LAB kölcsönt adni, mert erre még megfelelő összeg áll rendelkezésre, i . : í
Vetésjelentés
A ina kiadott vctósjclcntés szerint az elmúlt két hétben a meleg idő kedvezett a gabonaneműeknek. A bu-i zából jó közepes, a zabból jó, az árpából jó közepes, a repcéből jó termés várható. >
Holnap választ Abádszalók
Az abádszalók! kerületben holnap lesz a választás. Vitéz Rátz Jenő honvédelmi miniszter mellett Meskó( Zoltán próbálkozik nyüas programi* mai, de biztosra veszik mindenütt a miniszter fölényes győzelmét.
Szobrot kap Pesten Kölcsey
Budapest Kölcsey Ferenc, a Himnusz szerzőjének százéves évfordu. lója alkalmából szobrot állíttat. A szobor még a nyáron elkészül és októberben állítják .fel ünnepélyes keretek között.
Nagy tüz Debrecenben
Délelőtt Debrecenben a vasútállomáson kigyulladt az olajjal átitatott távirópózna-halom. A tüz igen veszedelmes volt, mert közvellen az olaj és benzinraktár közelében volt.
Másfélórai megfeszített munkával lokalizálni lehetett a tüzet, de 5-n 600 darab pózna és talpfa elégelt, a kár 20.000 pengő. A tüzet valószínűleg az egyik mozdonyból kipattanó szikra okozta.
™ Exer Nyereménye
van az egyházközségi kulturház sorsjpgy-akciójáuak. ^
APRÓHIRDETÉSEK
ADiAhlfd.lt. <tt|« vitt,nap ti Dnn.pn.p lA.i.lfl IK) Ml.,, ni Ind.n további uó 0 llllír, htllSllin.p IU udlg 10 IlUér, mlnd.n tov.bbl »ió 4 llllll.
állás
Traktorvaaató Honnal (elvitetik,
Petőll-ut 52 tzám. 1928
Horgolá.hni értő nők olthonl munkával magiit (övedelemie lehetnek aiert. Dunántull Kelengye Vállalti, Erzsébet-tér.
1931
.lóhátból való flul laaatóaak telvesa Fehér Dlvalháa. 1938
■Halét lelveaiek. Kauler, f\'előll-ul 81.
1941
T.kBPiMaS felvitetik. Dobrtn, Horthy Miklós ut 15, 1940
HAZ ÉS 1NOATLAN
Egy családi há« szabadkézből eladó. Bóvebbet a kiad hivatalban. 1914
Héat-aladéa. Hoilhy Miklós ut 61. tzámu hái tzabadkézből eladó. 1936
adás-vétel
Kerékpérak kedvezó részletre legolcsóbban kaphatók Vajda vssksrss-kadéebelt. 1424
Vlamaatae kstsl-, Bátor, gép- és kocslponyvák, Em;rgé gummlszlj, bőrszíj, kenő-, henger- éi triktor-olajok kedvezó tlzetésl teltételekkel, jutányos árban kan-hatók Kelemen Rezsó cégnél. 1897
Elsőrendű kóaer llbuslr tf (OatSIt ayalv ksphstó Singeméi. 1919
Kitűnő DUrkopp kerékpér elsdó. Szobi butorosva vagy bútor nélkül kiadó. Klrály.u. 17. 1937
EliórendU kBkkfaforgéoa méterenként 8 pengőért kapható Ktsksnlisán, Bogatln fűszer Ittlétben. Telefon 31. 1934
lakás-üzlethelyiség
Egyaaakéa Iskás nsgy előszobával, fdidokamiával augusztus elsejére klsdó. Baztó Tetekl-ut 6. 18\' 8
Kiadó Király-utca 32. lakereakedét helyiségei, utcai Üzlethelyiség. — Bóvebbe! .Rózsa\'gylljlCtelep.
Vlléflaa raktérak, irodával, udvarral. {elenleg sóhlvat.l, esetleg műhelynek, gaiázsnak Ts kiadó. Érdeklődni Sugái-ut 20.
1911
Kétszobás leeatkeisiferteB utcai Is-kát, u|riteitelt, Ctengery ut 78/c. alatt, azonnatra vagy tugusztus l-re kiadó. Pet-vllágotllás Ctengery ut 14, földszint. 1933
BÚTOROZOTT SZOBA
Katiabajárata, szépen bútorozott utcai szoba kiadó. Labor, Csengery-ut 22.
1935
különféle
Aatétaxl (bérautó) uj ártmvovalas legolcsóbban Ksulmsnn Manónál rendelhető. Telefonállomás Z22. 4024
Sikerrel pétalaagéatat Ivánok.,
Kossuth-tér, Laska!. 1909
FUrdlaiaba lUkrők, ovál éa szegle-tes alskbsn lelcsavaiva olcsón kapható Sternnél. 1797
Mindennapi levelezésből összegyűjtött kél,agat, régt vagy uj tömegeket, magyart éa kfilKtldlt. feloszlatott gyűjteményeket bármlkoe megvételre kereaek. — Baibarllt La|oa, a Zalai KOalOny f. tzer-kesztóje. Érdeklődni lehet telefon 78. ta. vagy azemélyesen mindennap d. u. 6—7 óra kózőtt.
Kiadja s laptulajdonos Közgazdasági Részvénytáraság Nagykanizsán.
Pslelóa kiadó 1 Xalal Kátaly. htorurban telefoni Nagykanizsa 78. azáa,
193<Jullui_10_
zalai közlöny

Alapítva 1887.
51 éve állunk a közönség szolgálatában !
#
51 éve élvezzük vásárlóink bizalmát,
most már 6 nagy üzlettel az ország különböző
városaiban! #
r w
HALOK, EBEDLOK,
KONYHÁK, KOMBINÁLT BÚTOROK, KÁRPIT08ÁRÜK
elsőrendű garantált minőségben, meglepő olcsó árban beszerezhetők
KOPSTEIN BUTORHÁZ
NAGYKANIZSA, HORTHY MIKLÓS-UT 4.
Óriási választék! Kedvező fizetési feltételek!
Közgazdasági Részvénytársaság
NAGYKANIZSA
Könyvnyomda, könyvkötészet, votnlozé Intézet, üzleti könyvek és dobozok gyára a „Zalai Közlöny" politikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
KészitUnk s
mindenféle keroskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és eskotési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle Ízléses kiállítású nyomtatványokat.
Gyártunk:
ESHsaOfttfsara üzleti könyveket, ügyvédi naplókat,
jegyzőkönyveket, zsebkönyvokot, TELEFON: bevásárlási könyveket, raj/füzeteket és tömböket, mintnzaoskókat, zsák-/O, cédulákat, naptártömböket, fali-
naptárakat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
ZALAI KÖZLÖNY
Zala vármegye közig. bizottságának kisajátítási albizottságától.
3775/1938^ kb. sz.
Tárgy: A m. kir. kereskedelem- és köiTekedésügyl mialuter 41.785— 1937. XI. száma rendelete Nagykanizsa m. város állal tűsollólak tanya céljaira szükséges Ingatlan területek megszerzése érdekében kéri kissjátltásl eljárás elrendelése tárgyában.
Határozat.
A m. klr. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter ur a vármegye közigazgatási bizottságához Intézett 41.785/1937. XI. sz. rendeletével a nagykanizsai tűzoltólaktanya céljaira szükséges Ingatlanok megszerzésére az 1881. évi XLI. l.-c. 33. §-a alapián a kisajátítási eljárási elrendelte.
A vármegye közigazgatási blzolt ságának kisajátítási alblzolliága erre Vdíö tekintettel a kisajátítás! eljárás lefolytatásira a kisajátilásl küldöttségei (elhívja A küldöttség e\'nöki teendőinek ellátásival a vármegye alispánjának akadályoztatása esetén a vármegye fö|egyiöjé! bizza meg, a küldöttség tagjaiul pedig a vármegye t. főügyészét és az állani-épitészeii hivatal (Önökét rendeli kl.
Az albizottság a tárgyalás Idejéül 1938. évi augusztus hó 3. napjának délelölt 10 óráját lüzl kl és az ösz-szejövelel helyéül a nagykanizsai polgármesteri hivatalt je\'Oli meg.
Erről a közigazgatási bizottság klsa|átitási albizottsága Nagykanizsa m. város po\'gármeslerél, a kisajátítási terv és összeírás egy-egy pél dányának, valamint a ha\'ározat kél példányának hiadísa melleit oly meghagyással érleslli, hogy a tervrajzot és összeírást azonnal és legalább 15 napon át közszemlére tegye kl. Erről, valamint a tárgyalt s idejérOl a kisajátítási összeírásban (elsorolt érdekelt (eleket vagy azok (örvényes képviselőit térlí-vevény melleit azonnal értesítse azzal, hogy a küldöttség a klsa|átitási lerv megállapítása (eleit akkor li érdemben határoz, hl a tárgyaláson nem jelennének meg.
A közigazgatási bizottság kisajátítási albizottsága ezt a határozatot a kisajátítást kéreimezO város terhére a .Zalai Közlöny" c. napilapban három Ízben, a .Budapesti Közlönyében pedig egy ízben köizététeti.
A kisajátítási alblio\'.tság e határozatáról a vármegye alispánját, a vármegye főjegyzőjét, a vm. t. főügyészt, az államépilészeli hivatal főnökét és megfelelő további eljárás céljából a nagykanhsai polgármesteri értesíti.
Zalaegerszeg, 1938. jullus hó I.
Dr. Brand
alispán, mint a közig. biz. 1931 ktsaj. albfl. h. elnöke.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
15980/1938.
Hirdetmény.
A városi Alsó- és Feisőeidőkben fakitermelésnél alkalmazott favágók a munkásrészaket folyó hó 4-101 kezdve csak a következő napokon vihetik el: az AisóerdOröi: csütörtökön, a FelsöerdörOl: kedden. Nagykanizsa, 1938. jullus 1.
Polgármester
Sa|át termésű
kerecsesjl autall fehér bor és autall illler (vörös) bor
Itterenklnt kaphat* a t.rm.lS.él Ctcngery.ut 10. IZ.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
16 505/1938.
Tárgy: Egy drb. kele szórU emse sertés elveszésének bejelentése.
Hirdetmény.
Közbirié leszem, hogy folyó hó 6-án esle PMIer Ignác Pelöfi-ut 44. sz. a. lakos tulajdonát képező 1 drb. 2 éves kese szőrű emse seités elveszett.
Megtalálója, vagy aki tud róla, jelentkezzék a polgármesteri hivatalban.
Nagykaniz-a, 1938, |ulius 8. iko Polgármester.
MARÓIT F0ROÖ
Csengery.ut 19, ■*r.*aj kádfürdők Tiakmavágás
f Nyitva minden nap. 1
Ofcsén&jjöt
cur^a moziban
szérjakoxTialik
Altnamoly, szölőmoly, pókhálós hernyók
ellon
árzola vagy Darsin,
Varasodás és lisztharm.it
ellea
Sulfarol, AmoniI vagy Solbür,
Kombinált permetezCsze.ek:
Nosprasen vagy Tntokil
Rózsafák
levéltetvei ellen PRORIKOL
Védőflzorek beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmi szerek, gép kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
a Zalai közlöny
barátai
a zalai közlöny
htri.tőtnél wétárolnah I
ZSAK
PONYVA OAZDASÁÜI KÖTÉL LÓPOKRÓC ZSINEO
legelőnyösebben vásárolható
H
Állandó na((y raktár uj éa használt zsákokban
irseb és Szegő cépé!
M- és poipicsöm!
Fontos közlemény
az Anlo Syphon tnlajdonosokhoz!
Díjtalanul megjavítom, rendbehozom AutoSyphan készülékét
azoknak, akik a szénsavcserét nálam eszközük.
Szabó Antal sportilzlete,
az Autó Syphon körzeti egyedárusltója.
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podmaniozky-utoa 8.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapodási kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konforttal (hideg-meleg folyóviz, központi (ütés, telelőn, lifl slb.)
berendezet! ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján veheti Igénybe, melyei a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
1938. jullus 10
EMMglitiit —,
inkl • helyi kereskedőknél I pnroaoknál szorozza bel
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
14 714/1938.
Tárgy: A testgyakorlásra kötelezel! Ilink kiegészít) összeírása.
Felhívás.
A m klr. Vallás és Közoktatásügyi Miniszter Urnák 9000/1924. sz. rendelele alapján (elhívom mindazokat a szülőket, gondviselőket, munkaadókat slb., kiknek gondozásában oly testgyakorlásra kötelezett iljjk vannak, akik 12. é:eté*0kit (. évi december hó 31-ig betOllik és a 21. életévükei a megjelölt Időig m\'g lul nem hslad|ák (1917-1925. években született Ifjak) és valamely helybeli levenle egyesületbe mfg beszervezve nincsenek. Illetve levente igazolvánnyal még nem bírnak, azokat a nyilvántartás kiegészítése vr\'geit haladéktalanul, de legkésőbb fo\'yó évi augusztus hó 1 lg a városi nyilvántartó hivatalba (Horthy Mlklís-ut 1. sz II. emelel 2. sz. ajtó) jelentsék be.
A bejelentés kötelező és annak pontos teljesítését közegeimmel el-\'enőrlztetnl fogom. A mu\'asilA\'tkal srembin pedig a hlvatlozolt ml-nlsz\'eti rendelet szerint a legnagyobb szigorral (ogok eljárni.
Nagykanizsa, 1938, jullus I. ibm Polgármester.
16.677/1938.
Tárgy: A szél állal letört és ledőlt Iák értékesítést.
Faeladási hirdetmény.
1. Folyó hó 11-én, héttőn d. e. 9 órakor a békástói láslegelőn 18 drb szál- és 3 halom kevert galyfát, továbbá
2. a v. Felsőerdőn, ugyancsak I l én és lolytalólag 12-én, héllőn ís kedden 143 drb és 1 halom tölgy, cser, akác, juhar, gyertyán, cseresznye, hárs, nyir, nyár, szil és dió szál-, ill. ág-gslyfát,
3. folyó hó 13-án, szerdán, d. e. 9 órakor a v. Alsóerdön 52 drb. tölgy, cser, gyeityán, bükk, gesztenye szál-, III. ágíát a helyszínen nyilvános árverésen eladok.
Találkozás:
1. Folyó hó II-én a Békáslónál,
2. lolyó hó 12-én a vajdal erdő-őri laknál,
3. folyó hó 13-án a gáspárhegyi gyalogúinál,
mindhárom napon d. e. 9 órakor.
Nagykanizsa, 1938. julius 9. un Polgármester.
Vasárnapdélutánl programmunk, megnézzük
Sc/lütz kirakatait.
HIRDESSEN
■ „Zalai RBzlBay"-be*b
„Mnitai, bogjr Jiiwtasr
Nzomalolt a lantujajionos Kisgazdaság Báovftijtiaaaág ktaiTnyom dijában Nagykanizsán, I\'elcUs Halalve^l Zalai Károly.
7S. Evfotymm 154. Hám.
Nisykanlxn, 19K). julius 12 kedd
Ara 12 tOl.
ZALAI KÖZLÖNY
luriaastfata
iá Uaddklvalai: FM 9l uia>
- \'--«■■■ UMknM .HI.JI i
P O l I T I K J> I H A P I L * P
Felelős szerkesztő; Barbarlts Lajos
A kisiparos, 8 könyvelés és a kalkuláció
Irta: Itartsky JAm«, a Baross Szövet-Bég elnöke
A1 közelmúlt években mindtöbb figyelemlmei fordul az iparj oUtika a kis- és középipar fejlesztése felé s ennek kapcson számos kezdeményezés történt a kisiparosok s?ak. mai és gazdasági műveltségének emelésére is. Fő\'egaz iparos\'ár>ada-lom ál&láuos és különös gazldaságl ismereteinek bővitéfce az a pnobléi ma, amfellyel itt foglalkozni kjlj^r nok ; különösen mivel a Baross Szövetség Is nagyarányú (műnkig progríaittOt készíteti elő ezen térien.
Sajnálatos tény, hogy a Magyar ipanostársada\'om körében nem ta-l>asztalható olyan mértékű érdeké lödés u könyvelési és árszámitásfi ismeretek elsajátítása iráni, infeit aminőt niagának az iparosságnak az érdiekében joggal él lehetne várni. Éppen azért szeretném nyomatél-o-san felhívni a magyar iixefqos^ág figyelmét ezeknek az ismereteknek az elsajátítására.
Feltétlenül kívánatos, hogy a miH gyar i| tarosok me csak szakmjájuki ,,mesterség! részének legyenek birío-T&ban hiánytalanul, hanem\' alapo. san készüljenek fel & józan üzletvitel, a reális verseny megállására is a szükséges kalkulációs és könyvelési ismeretek elsajátításával. Nem lehet eléggé hangsúlyozni hogy a megbízható árazámitás, a ponlos könyvelés mily inegbecsül-hetctlen előnyökkel jár nemcsak u verseny szempontjából, hanem- hite] szem|K>ntból, sőt közstzftllitáfíi és kiviteli szempontokból is. Közty domásu ugyanis, hogy a pénzintézetek sokkal szívesebben nyújtanak hitelt könyveket vezető iparosnak, kereskedőnek, mert a rendesen ve. zelett könyvekben fteWcsak bz esetleges ellenőrzés lehetőségét, honom az iparos, kejfcsktedő mégbizható,-ságának, mag*>abb szakmai v emberi műveltségének, lendszereíe-1>inrek bizonyítékát is látják
Előnyös továbbá az iparosra néz. ve a könyvelés, a Kalkuláció titkainak ismerete azért is, ntórt a köz-száUitésoknak, s a kiviteli k\'het*sé» tfeknkk a kial|>ana%^ előtt vujtf negnyJltá\\ai, iiíetve ezeknek a le. he tőségeknek az igénybevételinél ** egyvs butaságok, szervek rend-Bzcrüit megkívánják az árszéintlús-nak, a könyveknek a bemüta\'A-íát Aiz viszont nem szorul bővebb "asyurázatrn, hogy a ISekvft l|ia. rosnak milyen sok Szlett lehetősé, ket, boldogulási alkuimat szolgáltai a közs/áUitásokbtan, klsl|>ari export tan való részvétei : felült üzleti haladását szinte felb?osülhetel.\'en mér. lékben szolgjálja a kulkulácló » a könyvelés elsajátítása láíkjt az is. meieteket az ujabb IjaroJnemaedék sazoknz i|>arosok, akik mesbsi\'vi/s. fiára készülnek, ma mór megszer. zik az ljiari tovrtbbkéjií«tuuíoly,Hi
Eldllietásl árs: egy hórs • pengd *0 NI. Sxcrkeut6s4gl és klsddhlvatall takloai 78. s
Felrobbantott a rendőrség egy titkos „fogorvosi rendelőt" a Kinizsi-utcában
Lakatossal kellétt rányltanl az ajtót a feljelentett fogtechnikusnőre, aki az ágyába rejtette el a fogorvosi szerszámokat
Bravúros nyomozást végzett a | nagykanizsai rendőrség Néhány nappal ezelőtt bejelentés érkezettj hogy a Kinizsi utcában e/y zug-fogorvos működik. Megerősítette ezt egy hivatalos feljelentés is, amelyj nek alapján a detektívek a "helyszínen igyekeztek bővebb adatokhoz1 jutni.
A Kinizsi utca 16. számú házhoz vezettek a szálak. Ide jártak Nagy^ kanizsa és a környék fájós fogú szegényei, de drágábban fizettek, mint a rendes fogorvosnál \\
A ttázban, ugylátszik, figyelőt alkalmaztak, mert a detekiiveket z&r* ajtó fogadta. Pedig a detekUvek hallották, hogy odabent nagy munka folyik, tehát nyilván odahaza vannak. AJz ajtó azonban a hlvatáj. los felszólításra remi nyilt meg. Lakatost kellett hívni.
Mig a lakatos megérkezett és a zárt lefeszítette, odabent egy kövér, alacsony nő igyekezett eltüntetni a nyomokat. Kálmán Margit Volt, a feljelentett foglechnikusnő. Mire az ajtó megnyílt, már jogosnak vélte a támadást;
— Mit keresnek itt? Ez . nem | Berger-rendelő, itt nem1 folyik sernh miféle tilos munka!" kiabált a deiektlvekre, akiket még mindig nem akart beengedni. Az asztaloil és a kis »rendelöb?n« valóban C3akí a fogtechnikusnál használatos cszj közök volíak. A-delektivek nzonb;in tudták, hogy nperre kell keresni. Egyenesen az ájgy felé men\'ek. Nenl tévedlek. Az ájgjy^bían a toaíracbk( alól, a vánk<£okból egymás után ke-t rültek elő a fogorvosi fu része rszá;-mok, a fogók és az egyéb •bűnjelek.* |
Hiába volt most már minden tiltakozás, Kálmán Máriát előállítói-ták a rendőrkapitányságon.
A bűnügyi osztá\'yon azonnal őrizetbe vették. Majd szombat délutántól késő estig folylak a kihallgatások.
Kálmán Mária természetesen tagadta bűnösségét. A£t hogy fogorvosi munkát végzett, de ezt nem tartja bűnnek. EínionVo\'l.^ hogy régebben az egyik nagykanizsai fogorvos mel\'ett működött, olt tanulta ki a »sz ikmát.« A foglechni-.
kusnönek azonban iparengedélye sem volt és Így ha csak ezt amun-l kát végezte volna, akkor Is elkövette volna a kihágást. De Kálmán Margit fogorvosi munkát is végzett és ezzei elkövette a ,kuruzslás vétségét is.
A rendörségen vasál3Ü»p is egész nap folyt a tanuk^rkihaligatása. Egyszerű falusi asszonyok,\\kanizai ismerősök fordul\'ak meg a Kinizsi utcai »fogorvosi műteremben*
Kálmán Margit, mint a vallomásokból kiderül, 10, 20, sőt 30 pengőért is készített egy-egy aranyfó gat, kinek hogyan. De nemcsak aranyfogat cs.nált, hanem foghúzást 13 végzett, töméseket készíteti, sőt egés* mu-fogsor készítését is vál-lalta
Kihallgatása után Kálmán Margitot szombaf esie subádon engedték, de az eljárás folyik tovább ellene. Bár már a tanuk sora vallott terhelőén a minden képesítés és engedély nélkül fogorvosi munkát végző nő ellen, a rendőrségen még folynak a kihallgatások. Valószínűleg még a mai nap folyamán átlc-szik az ügyet a járásbíróságra.
A ssudéták megkérdezése nélkül akarja Hodzsa törvénnyé erőszakolni a kisebb-
ségi Javaslatot
Külföldi biztatásra hirtelen megváltozott a cseh kormány kisebbségi politikája
London, julius 11 A Daily Mull prágai levelezőjének jelentése szerint a cseh kormány váratlanul megváltoztatta kisebb égi politikáját. A kormány ugyanis u kisebbségi reform-tervezetet ef \'akarja fogadtatni a parlamenttel, te£ín:et nN-kül arra, hogy a szudéta nőmelek hozzájárulnak-e uhboz vagy sem. Az u terv, hogy a kormány a szudéta németek pártjának megkérdezése nélkül julius 20-ig a parlament elé t\'r-Jeszli a törvénytervezetet, amely felett
a döntés augusztus elejére várható.
Kziellen az eljárás ellen a kbebbsé-. gcfc a legerőteljesebb t\'ltakozásra készülnek, meri hiszen a kormány ko. rabban megigérte, hogy döntésre bocsátás előtt megkérdezi a javaslatokkal illetőleg a nemzetiségek képvi>e-leteinek vélc.uényét.
Minthog)\' az eredeti javaslatok mó-dosilásúról is van szó, u kormánynak háromötöd t\')bbségiv lesz szükség-\' a törvényhozásban. Kzzel a t")bbsó<g>\'l azonban a cseh kormány nem ívn-
delkczik, ezért kénytelen lesz más pártok támogatását keresni.
A kormány kisebbségi |>o|ilikájáhan beállolt ezt a változást külföldről ka-polt tanú sokkal és bizt isilékokkal hozzák össwfüggéslje.
A Daily Kxprcss értesülése sze.\'lnt a prágai angol kö\\-et rövidesen vissza, tér Ixuidonba és kormányát informáliu a helyzetről. Hodzsa minis/.U\'i\'eluök lanárskozni fog az összes kisebbségek-kel, kivéve a szudéta-néinetekct és remélik, hog.v a többi kisebbíégi\'k
iivokon s a \'nieKtei-vizsga anyagában azonlwn épiven az előbb említett okok miatt nveg kellene szeieznio azokat mindjén valamirevaló ipap rosnak. Szükséges ez annál is inkább, mert az iparos, aki nem tudja ixmtosan kis7^mi^uii munkájának költségeit, a nyersanyag, munkadíj, rezsiköltség és haszon kalku\'á-cióját, előbb-utóbb elbukik a versenyben, vagy tönkremegy- Ahhoz pedig, hogy az iparos kalkul.álni, rezsivel számolni tudjon, ekn^edhe-teik\'ii, h<»gy ismerje üzemét>ek áí-laniló kiadásait és azokat - köny-
velé9c alapján — józimul bele is tudja számítani készítményeinek árába
Ezek a meggondolások s több szervezet részéről kevés sikerrel kezdett könyvelési és árszámitási tan. folyamok, amelyeket «z ön4i\'ó kis<~ iparostul-fsadalplm szániára ta|rtoL tak, arra az elhatározásra indították a Baross Szövetséget, hogy teljesen uj, külföldön is bevált rendszer szenjnt uj munkát kezdjen ezen a téren.
A\' koraöszi hónai okban, már uj székhazunkban módot kívánunk
nyújtani a magyar iparosságnak arra, hogy minden fesze«ségtől, iskola- jtellegtöl me\'ntes formábanj mintegy szórakozva, ismerkedhes-sék nveg az ipari könyvelés és ár. számítás rejtelmeivel.
Mert amily igaz, hogy szakmai tudás nélkül nem iparos valaki, olyan igaz az is, hogy ma nuír könyvelési, kalkulációs isme re te M nélkül nem egész iparos 3?nki.\' Pedig az uj, jobb magyar jövőnek egés\'z emberekre van -s/üksége minj den munkatéren ! ,
ÍAWi KÖ2L0MV
18& lulitu 13
Milyen lesz a nagykanizsai rendőrségi palota?
Az ősszel valószínűleg megkezdődik az építkezés
pezlk. Az utoai résznél három nagy oszlop mögött egy kis árkádszerü beugrás lesz, csbios homlokzatlalj Itt nyer elhelyezést az ügyelel és a bejelentő hivatal, ugy hogy e legi többet keltheti helyiségek könyJ nyen megközelíthetők lesznek. <* többi hivatalok Is h magasföldszinten lesznek, az emteleten a tanácsos,
eltolók, df;tekHvek stb., míg ízi alagsorban a legénységi helyiségek és a fogdák nyemák elhelyezést.
Ki\'átky polgármester szabadságát is feláldozva Ismét be akarja bizo. nyitanl, hogy a knunka és a gyom kivitel emberre. A, Jövő héten a tervekkel ismét Buda|iestre utazik, hogy a tiünlsztérlum szakértőivel folytassa ei szükséges tárgyalásokat. Állandóan sürgeti oz építéssel kapcsolatos ügyeket, mert szilárd el< határozása, hogy a rendőrségi pa, lotát az ősszel még telő alá hozza.

Hibás a vízvezetéke?
Hívja
Mendlovitsot
Telefon 271.
Zaika tiUadá
„BovuUtna* UUuá*y*
A világrekorderek jegyzékében sajnálatos hiány volna, ha nem szerepelne benne a csóko lás rekord/a Is. E téren az egész világon a legeisi Paulelle Day amerikai hölgy, aki Mr. Lee Knlght-tal 6 óra 37 perces lávaökrekordot állított fel. — Akik végignézték, tanúsítják, hogy borzalmas látvány volt.
HthdvzÁntUMÁ*- UUeettU
láluogatásámi kl tudja erőszakolni n flavaslolnak a prlaniviilbean való elfogadását a sxudéták elismerésével szemben is.
lajrérlesüléHek szerint Hodzsa k„r. lálolt időre szóié teljes pénzügyi és gazdasági PelhatnlnmzáNt fog kérni a törvényhozástól ,ugy vélckedw, hogy az általános helyiét fejlemétayel erélyes eljárási fognak követelni.
Olaszország türelmetlen
fémion, julius 11 A Dolly Mail római levelezője jelenti, hogy Olaszország nagyon tüiel. mellen oz angol-olasz egyezmény életbeléptetésének késedelme miatt, Itövidescn javaslatot vámok, amelynek célja, liogv felülvizsgálják az éleibe, léptetés feltételeit. Is feltétel Jelenleg: o spanyol kérdés elintézése.
Bombáztak három angol hajót Valenciában
fémion, julius 11 Valón,la kikötőjében három angol iwjót repülőbombák megrongáltak. A semlegesség! ellenőrző bizoltság egyik lielgo megfigyelője a bombázás alkal. másul megsebesült.
Elrontott gyomornál ét az eziel öuzelaggfi belzavarok, felfúvódás, (melygél, homlokfíjiB, láz, hinyái, hasmenés vagy izékizorulás (Miéiben már egy pohár természetes .Ferenc József" keserűvíz Is Igen gyorsan, biztosan ét kellemesen tisztítja U az emészlé, útjait. Kérdezze meg orvosit.
Minisztertanács
volt ma délben a miniszterelnökségen. Politikai körökben ugy tudják, hogy a minisztertancs több fontos politikai kérdést vittal meg és asze-mélyl kírdések is előtérbe Jönnek. Különösen, ugy tudják, Antal István személye körül vártiató változás, la kit valószínűleg szélesebbkörü ppuW [suganda tevékenységgel bíznak
nnejr i _
Beteg az angol király
I Ixiniton, julius 11
Az angol király bél-Influenzában megbetegedett. Ors-osai két napos tel-Jes pllienést írlak elő.
Bellltották a nlsl Francianapot
fjelgrád, julius 11 A remlőrség bctlltolla a nisi Franein-nopot, amelyen o belgrádi francia követ is felszólalt voltrn. A lietlltás Indoka az, hogy kommunista tünlc-téstől le heteit tarunl.
Világkörüli repülő Indult útnak az éjszaka
Newyork, julius n llosvani lluglres repülő középeuró-pai Itlő szerint ma éjfél után elindult világkörüli utjának első szakaszára. A rcpatőgé]»eii ölen ülnek. A Kép sc. Iiessége 500 kilométer óránként. Re. mélik, hogy 0 világkörüli ulro Indult gép ma este 10 óráru Párisba érkezik.
„hlitztau, han dcl^xhassT\'
i Minden jel szerint Nagykanizsa! az őszne uj középülettei gazdagoj dik. A rendőrségi jxalota építésének! ügye ugyanis annyira előrehaladott, hogy erre minden remény megvan. Hegedűs Béla, a kanizsai szármát zAsu kitűnő építészmérnök megbízás folytán már ei is készítette a rendőrségi j>alota terveit.
Munkatársunknak alkalma volt a terveket megtekinteni, amelyek min. den bizonnyal nemcsak az illetékesek, hanem a város egész közömé* gének tetszését is megnyerik.
A nendőrségi székház a tervek szerint egy kisebb Király utoai fnontból és egy hosszabb frontból áll, amely a Báthory utca foly* tatlását kéj>ezö és a törvényszék uj épülete mögött elhaladó uj utcára fog nyílni. A főbejárat a Király utcai vészjen lesz, amelynek- egy részét kis oszló pccaniokszerüen kiké-
ABADSZALÓKON negyven év után tegnap választottak elöször, mert n kerület mindig egylmnguu mandátum, mai küldött képviselőt. Bátz Jenő honvédelmi miniszter 1110 szótöbbséggel 1167 szavazattal leit Abádszalók képviselője a nyilas Meskó Zollánnal szemben.
SABOSPATAKY József, a |>estvidéki ügyészség elnöke 08 éves korában hirtelen meghalt.
KECSKEMÉTEN a peronoszpóra két és félmilliós, a fagy hárommilliós kárt okozott a szőlő és gyümölcsösben, Az idei export a tavalyinak csak tiz százalékai
TELEKI Mihály földművelésügyi államtitkár Fehérgyarmaton egyik kép. vlselőlársu beszámolóján bcjelentelte, hogy a gazdák 150 kilométernél na. gyobb távolságra 50 százalékos fuvar-kedvezményt kapnak, csökkentik az ánnentesitési adókat és az oltóanyagok árát.
ELTEMETTÉK IK\'brCcenben Mak-láry Károlyt, a Tiszántúl református püsj>ökét. r
BATZ Aladár, aki mint cimbalom-virtuóz bejárta az egész világot ós sikert sikerre lialmozott, zeneakadémiai tanár lett.
BELEFULLADT a Dunába Boh-nyay Béla 36 éves budupcsti tisztviselő, aki csónakon menyasszony* meglátogatására indult, de egy szélroham a vizl)C fordította,
SIGRAY gróf vasárnapi beszédében •Iákon kijelentette, hogy az Imrédy kormány alkalmas a szélsőséges izgatás letörésére. Egyben hangsúlyozta, hogy senkinek sincs joga külföldi minták után idehaza parancsuralmat hirdetni.
AUTÓSZEBENCSÉTLENSÉG töitént a cinkolui országúton: Placskó I.ajos ózdi főorvos felesége és gyermekei társaságában autóval egy parasztszekérnek szaladt, az autó és a szekér
felborult, heten súlyosan megsebesültek. . ■
• SZÉP AZ ÉLET. — .irta verses búcsúlevelében Szűcs Ernő 19 éves pesti gyárimunkás és felakasztotta magát. (
MEGHALT tragikus hirtelenséggel dr. Krakovlcs MU.iós, a 47 éves ismert gégcszakértő.
A DUNA Vásárnap öt áldozatot követelt: öt . ismeretlen fürdőruhást foglak ki Bajánál. \'
UO^V
HODZSA miniszterelnök minden nemzetiségi képviv«^őt magához Idva-tott e hétre döntő tárgyalásra.
A HITBIZOMÁNYOKAT törvényes rendelettel megszüntették vasárnap u Német Birodalomban.
AZ OLASZ sajtó Mussolini, Imrédy és Kánya római tanácskozásának Igen nagy fontosságot tulajdonit és rend-kivül meleg lángon ir a magyar államférfiakról.
JAPAN a Kínában mindinkább megteremtődő katolikus egységtől fél — irják a vérbeborult Kínából a magyar hittérítők, akik ebben látják a keleti háború okát.
BOOSEWELT elnök kocsijára Okla-homában egy őrült akart fclszálnl, hogy megtisztítsa az elnök cipőjét. A tömeg azt liivén, hogy merénylet készül, majdnem meglincselte az fel-\' mebeteget.
A BEIMSI székesegyházat, amelyet a háború alalt összelőttek, Lcbruo elnök és a "francia előkelőségek jc-lenlétében, az újraépítés után most szentelte fel Suhard bíboros, pápai legátus.
MAGYABOBSZAG kézilabdacsapata Berlinben 10: I arányú megérdemelt győzelem után a 3. helyen végzett a kézilabdu világbajnokságban.
HITLER vasárnap Münchenben nagy beszéddel megnyitotta a művészeti kiállítást.
VALENCIA kikötőjét vasárnap rom-lölmazz/ lőtték a nemzetiek.
Az afrikai néger államban a rlskák különös elbánásban részesülnek elsejétől kezdve Mivel az ottani tehenek, állitélag egy méregtartalmu íü élvezése következtében rendre megvadultak és nem egyszer berontottak a városokba is, ahol embereket ökleltek fel, vagy tapostak le, az összes tehenek rendszámot kaptak és valamennyit lnjstromozták. — A rendszámok 20 centiméter hosszú táblák, amiket a tehenek tomporára erősítenek egy élelmes késztllék segítségével A legérdekesebb, hogy a táblákat a rendőrség állatorvosai helyezik el a rlakákon s azokat anélklll, hogy a tohén meg no slnylené, nem lehet levenni.
ifautQMcUcluHUHclilta
Newyorkban most jött rá a rendőrség, hogy az alvilág banditái saját részükre külön kozmetikai szalont tartanak fenn. A banditáknak nemcsak komoly egészségi okok miatt kellett a g kozmetika, hanem a bűnügyekben résztvevő „szereplők" masz-klrozására Is. De lehet, hogy csak viselt dolgalkat akarták szépíteni. ____
ÍUu UUeUH ...
Cslkágó egyik nagy hoteljében szobát vett ki a 28 éves Edgár Popper. Rögtön reggelit rendelt és annyit evett, hogy számlája 15 pengőt tett kl. Néhány órával később ebédhöz Olt és 30 pengő értékű ételt fogyasztott Este hatkor már vacsorát kért, ami ujabb 29 pengővel terhelte számláját. Három érával később telefonon közölte a konyhával, hogy sze-rotne még egy kis harapnivalót Ez megint 27 pengővel növelte a számlát, ugy, hogy tlz óra alatt 101 pengő értékű ételt fogyasztott, vagyis annyit, amennyi munkanélküli segélyt kap egy hónapon keresztül 27 munkanélküli. Csak a számla prezentálásakor dorült kl, hogy Edgár Poppernek egyetlen fillérje sincsen, Letartóztatták és most már kénytelen less a kétségkívül sokkal szerényebb rabkoszttal megelégedni.
1938 |ullu» 12
Városi Mozgó.
A francia színműirodalom terméke:
ealai közlöny
PREMIER!
Kedden-szerdán
FÉRFISORS
Főszereplő: Jean Galland
Irta és rendezte az „ÖRVÉNY" rendezője: EDMOND GREVILLE Aktuális Magyar Híradó. Kezdete 5, 7 és 9 órakor.
Amit az évrégl értesítők elmondanak...
VI. Polgári fiúiskola
Az össztes Intézetek közül legnépesebb és értesítőjében Is legtar. talmasabb a Zrínyi Miklós nevét viselő nagykanizsai áMami jKtlgárl fiúiskola ezldci, 66. évéről szóló <ti(resitöje, nm^lyet nagy gonddal Németh Dezső igazgató állitoll ősz. sre. Az értesítő vezetőhelyen nyu. ga\'ombavonult Igazgatóját, Blltera Bélát búcsúztatja me\'eg s avakkal, majd röviden Ismerteti az iskola történetét, voll Igazgatóit, tanárait\'
Ha valaki a jrolgári fiúiskolába lép, megváltozott kép fogadja. A1 hasznos táblák, kimutatások, a c I-nos kéj eknek egész so a S mindezt a növendékek készítették, lerv-szjerú program és a taniftí,sba Illeszkedő elgondo\'ások szerint. Ez uj rendszerről ad érdekes felvitágosi-lilst az értesítő az iskolaév lőnének; eimü fejezetben, amelyet én elemes mind. n szülőnek elol as i. Az intézet gondoskodása valóban mindenre kiterjed és minden tekintetben a gyakorlati éleire nevelik a kis magyarokat. Az isko\'a oktatá. suta az évközben bemutatott 33 keskeny filmet és rádiót is bevoin-lilk. Kirándulásokat a környéken kívül és a tantárgyak körébe vágó helyi kiránduláson kivit) Llspéie, a Balatonra és a budn]»estl EuchaJ,1 risztikus kongresszusra rendeztek. Az Onkéjtzökör, Vöröskereszt és Sportkör mellett különösen a cser. készet végzett széjt eredményi az ifjúsági egyesületek közül. Emellett kapcsolatot tarlóit fenn az intézet volt növendékeivel Is, nagy sikernek örvendtekamull évben Leveze-lelt előadások, megbeszélések, film bemutatók a polgárit végzeit növendékek részére. Érdekes megemlíteni, hogy az elmúlt évben a növendékek milyen pályára mentek. A|ra gazdaságában maradt 8, Ipar! pályára ment 36, kereskedőit* 6, tovább tanult a kereskedelmiben 31, tanitókéjizöben 3, gimnázium;; ban 2.
A tanár) testület 1 Igazgatóból és 16 tanárból állt. Valamenny.\'cti igen szép lsko\'ánklvüll munkásságot is fejtettek kl.
A statisztika szerlnl az intézetnek az elmúlt évben 175 növendéke volt, kerek to.ei több, mint > azelötl, Egyébként évtizedek óta csak 1!I2 I-beti volt magasabb (8-al!) a , lét* szám, mint az Idén 8 évvel ezelőtt még 150-el volt kevesebb, mint ma !
A lendes növendékek közül 108 I\'ómal katolikus, 2<J Izraelita, 15 evangélikus, .2 i^lornritus. Valin mennyi magyar anyanyelvi! Legtöbb növendék apja gazdasági se-gédsztemély (116), közlekedési segéd személy (113), nyugdíjas altiszt, szolga (10), kisbirtokos és kisbérlö (37). v
A szülők közül 3111 lakik Nagykanizsán, 81 Zala megyében, 47 So. inogyban, a többi egyébült Leg,
több növendék Gelséföl (II), Oyékéi nyesről (8), Klskorrtfromból \'(7)3 Mutakereszlurról (6) és Zákányból (6) jár be, de akad 1-2 minden környező községből.
A1 lanulrhányl eredményt tekintve 23 növendék végzett jelesen (legt löbb volt a II. c.-ben), 111 jót\'en-düen és 217 lanuló elégségesen. Szé[t Számmal akadt azonban bukás Is, mert egy lá\'gyból 13, két lárgv. ból 37, több tárgyból pedig II pcl-
gárisla ka|Mjtt négyest.
Mp^aviselet szerint 323 példás, 123 jeles és 6 tűrhető magaviseletű növendék volt az intézetben. A tandíjkedvezmény megoszlása is kb. ennek megfelelő volt. A. 11.400 igazolt mulasztott óra mellett 100 volt igazolatlan, főképp a III—IV. osztályokban. ;
A gondosan összeállított értcsitö ezenkívül a szokásos kimutatásokat és lájékoz\'atókat tartalmazza.
Dr. Tbolway Zsigmond ünneplése
Nem bucsubankett volt az "S2om-taton ies\'c, amikor a postás-világon kivül Nagykanizsa tá\'sadulmának képviselői is összejöttek a Kis Royal fehérásztala körül dr. Tholway Zsigmond | ostahivatali igaz-, gató, a nagykanizsai I. sz. v[)ostai hivatal nyugalomba vonuló főnőkének tiszteletére. Nem Volt ez bucsu, hanem a hála és szeretet megnyilatkozása egy hivatalfőnök iránt, aki hivatalán belül és azon kívül a jóság. szolgálatkészség, nemes szán; dékok, fá adhatatlan tettrekészség mintaképe volt. Nem volt ez bucsu, hanem az összeforrottság megnyilatkozása és az öröm afelett, hogy dr. \'lliolway Zsigmond to\\ábbra is megmarad a nagykanizsai társ:id-< lom éíetében az a lelkes élenjáró, aki eddig volt.
Hogy milyen sokra becsüli dr. Tholway Zsigmondot hivatali fel-sőbbség\'e, bizonyltja a szombaton estére megérkezett prsiás-vendégck SoHa. Ott \\otlt Budapestről Dói/ vid Lajos postahivatali igazgató, « Postatfcztviselők Ojt^ágos Kaszín nójának elnöke és Élő Józsof főfalügyelő, a Kaszinó ügyvezetője. Ott volt a pécsi | ostaigazgatóság képviseletében Kovách La.os postataná-csos és dr. Vidos József posía\'itkár. Ott volt az egész nagykanizsai p<os-tás-c-salád> tisztek és altisztek, mindenki, aki nem volt szolgáltban. Ott volt a nagykanizsai egyesületek és a v\'á\'os társadalmának képviselői : dr. Hegyi Lajos városi főjegyző, nemes Bi\'euer Pál m. kir. őrnagy, dr. Hajdú Gyula kormányfőtanácsos és neje, dr. Czoboly Imre törvényszéki tanácselnök, dr. Paizs Dénes, a járásbíróság elnöke, Kren-ner Zoltán, a Nemzeti Bank főnöke, dr. Fodor Aladár, dr. Goda Lipót főorvosok, Farkas Vilma, a Keresztény Jót. Nőegylet ügyvezetője, Ká-Ofif Lajos ref. lelkész, UngeinUHl. mann Elek Nyukosz-dnök, Kelemen Ferenc, az Irodalmi és Művészié $ Kör társelnöke, Miklós Gyula és Kálmán Leó bankigazgatók, vitéz \'lóth Béla, a Baross Szövetség elnöke, dr. Hoffmann Járos.azOMKE társelnöke és Neu Pál, az OMKE tltkána, Flschel Lajosék, Szőnyi Sándorék, dr. Eichner Árpád. az irodalmi Kör pénztárosa. GarzőPál, az irodalmi Kör Vegyeskarának titkára, Ketting Ferenc, az Irodalmi és Művészeti Kör karnagya és BaMjarits Lajos, a "Kör főtitkári.
Dr. Krátky István polgármester Sop ronból megérkezve, éjfél tájban ugyancsak csatlakozott az ünneplők diszes sorához.
Az első felköszöntőt Kovách Lajos postatanácsos mondta a pécsi postaigazgatóság nevében. Mint magyar posta és a nagykanizsai közélet hűséges sáfárát, a kortársi; felekezeti és tá\'sadalmi együttmü< ködés fanatikusát, a kötelességteljesítés mintaképét köszöntötte dr. Tholway Zsigmondot.
Dávid Lajos a postások országos kaszinójának íidvözletét tolmácsolta Urai színekkel tűzdelt, meleg erdélyi lélekből fakadt beszédében. Dr. Tholway Zsigmond, mondta egyebek közt, 10 évig becsületet vetett, most becsülelet arat. Akárhova állította a j;osta, kitűnően állta meg a helyét és jót telt mindig mindenkivel. A, divatos jelszavak soha el nem ragadták és lelkében mindig megőrizte a nagyenyedij kolozsvári kúriák levegőjét.
Dr. Hegyi Lajos po\'gármestertie-lyettes beszéde következeit. A ke-» mény magyar végzet, mondta, a mai magyar generációnak nsm ünneplést juttatott osztályrészül, hanem a feltámadás szivó mukáját. Ez csak ugy lehet eredményes, ha min-, den magyar egymást támogatva, Istenben, a magyarjs|ág történelmfl! hivatásában bizva, küzdelmekben megacélozott lélekkel tölti be a Gondviselés által számába kijelöl* szerepet. Most mégis ünnepiünk-, hogy meghajtsuk a tisztelel, megbecsülés, eli5ímter$s zászlaját \'a> magyar postás munkája előtt és le-, tegyük az elisimeHós babérágát a( hvagyjifr postás eszményi alakja előtt, melynek dr. Tholway Zsig-mond a mintaképe.
Kelemen Fenenc, az Irodalmi lés Művészeti Kö(" társelnöke m^nt & Kör elnökét, majd örökös tb. elnö-í két köszöntötte dr. Tholway Zsigfj mondót. Mint postás, mondta, ety ment közülünk dr. Tholway Zslgt-mond, de mint közéleti férfiút mos* nyertük meg igazán, amikor elhatá» rozta, bogy életét most már egészen ideköti ehhez a városhoz. (Lelkes éljenzés.) Dr. Tholway Zsigmond az erdélyi szivével jött Zrínyi Miklós városába, szivét a tenyerére tette és ugy ajánlotta fel minden egyesü.1 létnek, mindenkinek, aki hozzá for, dult. Mézeskalács s^iv volt az övé, tele jósággal, szívességgel, szefcifr
tettel. Ez az őszinte, nyilt, becsülei tes, tiszta, magyar sziv volt ininH den sikerének titka. !
Miklós János postahivatali igaz* gatói a nagykanizsai II. sz. postay hivatal főnöke a hivatala és a vidékről érkezett hivatalvezetők iievé-» ben köszöntötte az ünjie|>ellel derűs alaphangú beszédében. |
A1 i>os;aaltisztek nagykanizsai csoportja nevében Horváth Imre kö^ szöntötte di\\ Tholway Zsigmondot, a csői ort diszelnökét. i
Az üdvözlő táviratok sorában ott Uáttuk a Postit-üzjemí \'lUsztvka-lökJ Onszágos Egyesületének elnökség géét, a Postai Nőtisziviselők Országos Egyesületének elnökségéét, a szolgálatban lévő helybeli postásokét és sok magán-távlratol.
Dr. Tholway Zsigmond válaszolt végül az összes felszólalásokra Rendithetetlen míagyar hitünk, mondta, azt tanítja, hogy véges minden al. kotás, egyedül a Mindenható örök. Először tehát Istenhez fohászkodik, hogy fok szenvedésen, küzködésen kencsztül megóvta minden bajtól. Ismertette pályafutását a vllághábo-. ruig ós Trianonig, amely kivetette Erdélyből. Élete legszebb idejének; a kanizsai n^ásfél évtizedet jelölte meg. Mikor idejött, látta, hogy Itt dolgozó embN\'ekre van szükség, kötelességének éírfezte tehát, hogjl kivegye részét a Nagykanizsaiért fo-i lyó munkából. Azután sorra megj "köszönte az üdvözléseket, ami után a jelenvoltak az őszinte, lélekből! fakadó szeretet melegévet hosszait ünnepelték dr. Tholway Zsigmondot és feleségét, a finonlelkü, szeretetreméltó nagyasszonyt. i
A beszédek után a társaság a hideg és goromba szél elől bevonult a Kis Royal termeibe ós va meleg hangulatu családi együttlét örömei közt tovább tautott dr. ThoKvayj Zsigmond szeretetteljes ünneplése.
- Naptári Julius 12. kedd. Kom. kat G. János: Protestáns Izabella. Izraollta Tham. hó IS.
Gyógyszertári éjjeli sso^álat e hó 15-lg a Merkly-Belus gyógyszertár és a klskanlzsal gyógyszertár.
Gőzíílrdő nyitva regge! S órától este 6 óráig (hótfő, szerda, péntek délután kedden egén nap nőknek.)
c(köuaí...
IÍÖZVETLEN A GX ABBÓL
TMJNkllAUN
POSZTÓéttCil XI. LENKE VT II? nmouisim orraritt«iir«r»r.l VIDÉKRŐL MÉG HA KÉRJE SZÖVETMINTÁINKAT
0Y4R BUDAPEST. XI. LENKE UT II*
Jilmitiii, hu iiliutaur
■ALAI KOZLOin
LemJABB*
A siklós! várban,
amely gróf Benyovszky Mói*ic tulajdona, veszedelmes tűz ütött ki. A lángok a földszinten lévő asztalos-műhelyben csaptak fef, majdcsak-harrtar Átterjedt a tűz az emilelekre is, ahol lanagyértékü műkincsek vannak felhalmozva. A( tűzoltóságnak a lángokon keresztül sikerült a műkincseket és a személyzetet megmenteni. Három tűzoltó és a francia nevelőnő súlyosan megsebesül-tek.
A cseh kérdés
rendezése ügyél>eu a Vreint ugy ér-tesül, hogy a csehek nem fogadták el a kisebbségek által javasolt megoldást. Eszerint tehát nem kap minden kisebbség önkormányzatot, hanem a cseh tervek szerint Csehszlovákiát csak három nemzetiségi területre osztanák. A három rész: a cseh, morvi ós tót vidékeket különítené el és k\'":l"m önkormányzattal Prága, Brünn és Pozsony székhellyel bírna.
Kecskemét
Liszkai Béla főjegyzőt választotta meg l>olgármcsterévó, Fáy István főispánt l>cdig díszpolgárává.
Megmérgezte magát
Szombathelyen dr. Kenezy Titor budapesti fogorvos 28 öves felesége. Búcsúlevelet nemf hagyott hátra, igy nem tudják, hogjjr a fiatal, szép asz-szony miért menekült a halálba. A nyomozás folyik.
A sajtókamara
felállításáról szóló rendelet valószínűleg csak augusztusban jelenik meg. Sajtóval kapcsolatos rendeletek első része, amely a lapkiadás és a lajyengedélyek, stb. ügyét szabályoz/a, azönban már e hét "közepén megjelenik.
JolgoztisUomf dolgozhass 1"
Öt sebesfiitje van két szombathelyt sportrepülőgép kényszerleszállásának
Szombathely, julius 11 Ma reggel súlyos szerencsétlenség történt a szombathelyi sportrepfl\'őlér közelében. Kél sportrepülőgép eddig mőg ki nem derített okból kényszerleszállást
végzett. A két gépen ősszegen öt főnyi szpjyélyzet repült. Mind az öten súlyosan megsebesüllek. A sebesültek névsora: — Horvátit Sándor, Bartha Elemér, Kapusi Sándor, Szalay József és Szigetvári Sándor,

Felesége mentése közben a Zalába fulladt Mandler andráshidai malomtulajdonos
Zalaegerszeg, julius 11 Mandler Albert andráshidai mai lomtulajdonos feleségével füí^nl ment a Zala folyóba. A\' félméteres vízben fürödtek, eközben az asszony a ma\'oin zsiUpje-közelében hirtelen nüi egy 3—1 méter mély kimosott gödörbe lépett és elmerült Ké\'.ség-beesett segély kiáltásaira férje mentésére sietett, de az asszony<sem^ mit, Mandfer is csak keveset tudoll úszni, igy mindkietlen eltűntek a viz alatt. A malom egyik molnárja ész-«
nevette a zsilip közelében folyó élethalálharcot és a fulc\'oklók segitsé. géie sietett. Ap asszonyi sikerült Is kimentenie, de Mandler a vizbe fulladt. Mandlerné, atolkor magjához tért és megtudta, hogy férje tfldo* zatul esett a szerencsétlenségnek, elvesztette eszméletéi, majd olyan idegrohamot kapóit, hogy a men-tökniek kellett a zalaegerszegi kórházba szállítani. A\' vizsgálat meg. indult.
t-
A csikó agyonrugott egy 12 éves fiút a fűzfői legelön
Halálos -szerencsé (lenség történt Fűzfőn. A mezőn a legelésző csikók között járkált a 12 éves Palkó István, amikor az egyik négyhónujoi csikó uay irtJgrugla, hogy t-szr letlen\'ül elterült. Hazavitték szülei lakására, ahol mára meghalt. Az esetet jelenteilék a nagykanizsai fő-
szolgabiröságnak, ahonnét azonnal kiszálltak a helyszlntv az orvos, íendőri hul\'nszx-mlét megejteni Bár büneseíektnény nem foiog fenn, a ha\'ál okát pontosan nem sikerült megállapítani, igy lehetséges, hogy el cndeljk a holttest fc\'boncolását.
1838. lultut 12
— (Kinevezés)
A kormányzó Orbán Lajos budapesti II. ker. áll. Mátyás király gimnáziumi !r. tanárnak, akit két éve léptettek elö a VI. lizetésl osztályba, a gim-áziumi Igazgatói elmet adományozta. Orbán L»|os 31 éves tanári pályafutásából 11 évet töltött a nagykanizsai gimnáziumnál a háború előtt és a kommunizmus bukása után.
— (Szepessy Bugach Aladár),
a volt nagykanizsai 20. honvéd gyalogezred egykori parancsnokának temetésére Sopronba utazott dr. Králky István, Nagykanizsa polgármestere is. A halott parancsnok ravatalára a 20. honvéd-ezred koszorúját vitéz Shvoy István tette le a húszasok népet küldöttségének é\'én.
— (Zalai az nj vidéki Ifikipltány)
Baksa János budapesti főkapitány-
helyettes, akit most neveztek kl vidéki főkapitánynak, zalai ember. Keszthelyen született, régi Iparoscsalád gyermeke. Keizthe\'yen ví-gezle középiskoláit is. Szorgalma éa tehetsége juttatta magas állatiba.
— (A fószolgablróslgról)
Dr. Lontay Alán nagykanizsai főszolgabíró budapesti ulókfi\'Íjáról megérkezett és átvette hivatala vezetését. Nagykanizsa és a járás szeretetteljes ö;ömmel köszönti újra hivatalában a hosszú betegsége után felgyógyult főszolgabírót.
— (A rendőriig munkája)
A nagykanizsai államrendőrség az elmúlt hónapban 70 esetben teljesített bünügyi szolgálatot. Ebből ki-derített 32 eset t A zalaegerszegi rendőrség 35fesetben nyomozott ís ugyancsak 32 esetet derített ki.
— Butorklállitimnnkat tekintse meg minden vételkényszer nélkül. Köpetein bútoráruház.
FrooltaDS szívvel, szemmel
Irta: dr. Mező Ferenc*)
I.atin őru a gimnázium V. osztályában. Szélsebesen hadarja az cgvik szorgalmas lurkóm: «A rómaiaknál u háborús érdemekel sokíóleképp-en jutalmazták. A vitéz kalonán\'ik felemelték a zsoldját, kicsiny zászlócskával tűvel feltűzhető kis lánccal, ezüst sőt arany kar|>erccoel, pajzsalaku ezüst rendjellel, a lovast arany nyaklánccal tüntették ki, a tisztek disz-lándzsát, a vezéiek koszornt koronát kaptak...
Jeles-sel jutalmazom a szép feleidet, de utána megkérdem növendékemet :
— Hát azt tudod-e, milyen kitüntetést kaplak a mi hőseink a világháborúban ?
— Igen! Nagy aranyai, kis ar»ny.t...
Elhallgat, bár látom töri a fejét.
de hasztalan: több nem jut eszébe. Most már a\', egész osztályhoz Intézem a kérdést: ki tud még e.^yéb háborús kitüntetésről. \'Egy törzstiszt fh a Vaskó ronaren lei ismeri, de a szomszédja már nagy ós kis bronzról hallott, Megvallom, öl |>ercre félretettem a taiinienet\'ir.t\'l s ezalatt röviden egyelőre csak szóban - - l>c untattam az érdemes melleken ragyogó rcn I-
*) A Magyar Front, az Országos Frontharcos Szövetség hivatalos lapjának V.m. julius l-iki száma köz dle dr. Mező Ferenc fenti írását.
jeleket, csillogó tiszti és altsztii kitüntetéseket s jutott még néhány mondat a Vitézi Rend ós a Frontharcos Szövetség ismertelésére is. Ez a latin óra adta nekem uz ötletet, hogy helyén való lenne, ha Vitézi Rendünk vagy Szövetségünk a \'háborús érdemek méltánylásának módjairól rövid, lehe-lőleg rajzokkal is ellátott -- kátét iralna az ifjúság részére. A virtus, a férfierény, a hősiesség igazi hazájáb 11 minden ifjúnak illik tudni, milyen kitüntetés az, ami a katonái élén lovagló liszt mellén ragyog, mi a neve unnak a megkopolt szalagon lógó éremnek, amit atyja, nagybátyja büszkén őriz a falitarlóban, a vitrinben s köunybclábadt szemmel rak fel mellére, amikor tavaszi virágnyilás idején nagy idők, — megdicsőült hős baf társai emlékét megv ünne|>elni, va;jy amikor hitet tesz a törvény, a/, alkotmány, a rend tiszteletéről.\' uz államfő iráni fogadott hűségről...
Fial Instilia! Legyen Igazság! Minap fővárosunk térképét böngésztem, míg |K\'dig pusztán avégből, mennyire őrzik teiei, utcái a háborúk emlékét. Hamu-rosan tisztában voltam vele, bog)\' n fegyvernemeknek nincs panaszra okuk, hiszen a lionvód, a tüzér, a lovas, a hidász, szekerész egyaránt elmeht — a maga utcájába. Már a surzsik körül van egy kis bibi! A tábornok, ezredes, százados, kapitány, hadnagy, káplár mcgkaplu az elismerést, de a táborszernagy, altábornagy, az alezredes, őrnagy, főhadnagy, ajjlán u? őrmester.
tűzmester, szakuszvcze\'.ö. tizedes, örj vezelő, a szanitéc egyformán duzzoghat mugában... Aztán őtödfél éves .természetbeni lakás-mik o.nlé\'iét miért ne adhatná tovább utódaink-nak u Lövészárok, Eödözék, Rókalyuk utca ós miért ne beszélhetne tüzvonalbeli életűnkről a Csajka, a Hátizsák, Sebesült, őrszem. Őrjárat utca vagyftér? Ha a limanovai esa. tára gondolok, félistenné magasztosulnak előttem u derék gyaloghuszárok (különösen amióla végiggyönyörköd-tem Istenben megboldogult hői föl-dininek, Molnár Dezső altábornagynak remek, testes könyvét). Amennyire sajnálatos, hogy a Vigadóbeli emlékünnepük abbamaradt annyira felemelő, hogy halálmegvciésük, döntő jelentőségű győzelmük emlékét három elnevezés (Limanova tér, utca, köz) is őrzi. Ce hát az Isonzó, Piave, Visztula, (loriice, (iőrz, Kos tan jc vicc, Pr^einysl, Tirol, Albánia nem látta ép|>enugy százezernyi magyar hő, vérét omlani? Biztosra vehető, hogy a mulasztást pótolni fogják s a legközelebbi alka. lommal váiogutják ki a — Hősök te. rére vezető utcák nevét. Aztán szép dolog k-ivne, lia pl. Szolnok utcát adna a világháború első hősi halottjának, a 68-as Kovács Pál közlegénynek, városátixxk |>cditf megszűnt Oírc-
dük nevét jegyeznék el az örökkévalósággal. Nem tudom van c Ka. |K)svámak Negyvennégyes, So|»ronnak Negyvennyolcas, Pécsnek ötve.ikettős, Kanizsának Huszas-honvéd utcája, de ha nincs, -— bizonyára ellenszó nélkül fogadják bajtársainknak ebben az ér-
dfcmbcn előlerjesztelt javaslatát.
• 1
A május 15-iki vigadói frontharcos táborozás "egyik szivbemurkoló jele nele volt, amikor a világháború vitéz szolgálaltevő őrmesterének, Pala.si kénesnek kezdeményezésére a dercshaju tábor ajkán felzengetl egyik legszebb kalonanHánk: ,Ellőtték a jobbkeze. inét, folyik piros vérein.. Van annak már 3—4 éve, liogy egyik harciőri közületünkben ón is javasoltum, hogy évenként rendezzünk néhány estélyi, amelyen elfujjuk puttogó tábori dalainkat, ólios-bus liáborus nótáinkat. A javaslat nem jutott tul a kisérlelen, I>edig mulasztást, bűnt követünk el, ha feledésbe, veszendőbe engedjük hwínfci a magyar katona költészet lcg-nfgjogóbb ékköveit. Hiszen még az idegent is meghatja, ha hallja a le-szeie.\'ő bakának a .Sárgul már á fa. levél kezdetű bucsunótáját, nem lehet tehát magyar szív, amely nem rezzen meg, amikor megcsendül a húron: <Van két lovain, van két lovam, mind a keltő sárga,. -A gőzösnek hat ke. reke, .Hideg szól fuj édesanyám.,.» Ezeket énekeljük szüntelenül a magyar léleknek-fülnek idegen meg egyéb más országból jött zöngemények helyeit, UyüjLsük Össne s adjuk át valamennyit gyermekeinknek, mert lűszen minden egyes szavuk, sonik a magyar lélek aranybányájából való nemzeti közkincs.

Nóliány évnek elölte magyart tanítottam az egyik budai gimnázium első
ifeX. jullus 12
Megrögzött székrekedésnél és annak mindenféle káros következményeinél a gyomorbélcsatornát reggel felkeléskor egy pohár természetes .Ferenc József kese-rtlviz alaposan kllistlitja, az emésztést és az anyagcserét előmozdítja, a vérkeringést megélénkíti s kellemes közérzetet és fokozott életkedvet teremt. Kérdezze meg orvosát.
— (Kibővítik az autóbusz-forgalmat)
A zalai kereskedelmi érdekeltségek kezdeményezésére most komoly tárgyalások kezdődlek meg a zalai autóbuszforgalom kibővítésére. Elsősorban gőcse| községeit akar|ák bekapcsolni és ezért Zalaegerszegen 10.000 pengő költséggel autóbusz-garázst építenek. A MÁVAUT és a város között a tárgyalások már folynak.
— (Tüzek a megyében)
Junlus folyamán Zila vármegye terüie\'én 22 tüzeset fordult elő. A tűz oka 4 esetben gyújtogatás, 6 eselben gondatlanság, 9 esetben villámcsapás. 3 esetben kideríthető nem voit. A tüz állal okozott kár 40.819 P.
— (öngyilkosság)
Farkas Vendelné 54 éves nagyatádi asszony az udvarán lévő meggyfára felakasztotta magát és meghalt. Tettének oka Ismeretlen
— (A riasztó szolgálat Magyarországon)
A légvédelem megszervezésének egyik legfontosabb mozzanata a riasztás. Légitámadás esetén pilla nalok alatt kell megszólalni a szirénáknak, hogy értesítsék a nagyváros lakosságát: ellenséges repülő támadás közeledik. A riasztó szol gálát Magyarországon előirt szervezetét és Wréiraesésél írja le és magyarázza meg a~-tégoltalml Közlemények mo\'t megjelent junlusi számában az Országos Légvédelmi Parancsnokság közleménye. A faszerkezetek égését gátló anyagok
íailal imton
vizsgálatát és alkalmazását ismerteti Förster Rezső székesfővárosi vegyészmérnök nagyobb tanulmányban. A rövidesen álldinosan építésre kerülő óvóhelyek nyilás-záró szerkezeleit lleinrich János őrnagy az Országos Légvédelmi Parancsnokság épilész-elöadója ismerteti ké pékkel gazdagon ellátott cikkben. A Légoltalmi Közlemények kiadóhivatala Jízsel-köiul 5. szám alatt működik.
— Bútorokban a Xopateln-cég vezet. Modern mlnlatcrmetben a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kodvezö .Ize-IM teltételek mellett. — Korttbutor egy p«ngSért
lígy garnitúra fonóit "kerti bútort la Lehet nyerni az egyházközség kiú-turház-sors Jegyén.
™ Htm v.gyunk .lég gazdagok ahkoz,
hogy silány és olcsó szövetekből viseljüuk ruhákat. Töblszőri csin\'il-tutási költségéi takarítunk inog, hu tiszta szingyapjuszövetekot veszünk köz\\«tleniíl n Trunkhahn i>ositógyár-tól. tíz « hírneves posztógyárunk évek óta szállítja Ü magynr úrlcsaládoknnk angolosan gyártott, garantáltan színtiszta gyapjúból készlleit uriruha-, angol női koszlflni, sportruha és iskolás ruhaszövetekben. Még ma kérje a sző* velmintakollekció kőllség- és kötete-zctlségmentes elkftldését a gyártól: Budapest, XI, I-enke ut 117. Jól Jár vele.
A bajnokság mellé a kupát is a sáskák nyerték
Sáska Levente—Nagykanizsai Vasutas TE 3:1 (1:0)
Az időjárás kedvezeit a két csapatnak, inert meleg nem volt sőt 0 óra felé a szél is gyengült, majd elállt. Ez azonban nem nagyon befolyásolta a játékot, ha ugyan volt némi csekély mutatvány n futbailjátékból. A Vasútts csapat említhető meg een a \'téren, mert pompás fedezetsora folyton támadásba küldte u csatárokat, akik bosszantó rossz taktikusok s mellette semmi csalárcrény nincs bennük. Az ifjúsági bajnokcsaptól is csak a csu-pasziv játék jelleme/te s ezekből a lelkes mozzanatokból születtek meg a gólok s igy történt meg, hogy a jobb ellenfélnek vereséggel kellett távoznia a pályáról. Tagadhatatlan, hogy a Sáskák a kapu elölt ügyesebb, ve-szélyesebb gólhelyzeteket hozlak ősz.
osztályában \'és külön .piros egyes .sel jutalmaztam azokat a derék diákjai-mat, akik 25 magyar nótínak tudták a szövegét is, dallamát is. A kis PethŐ Pista kaptu az elsőt, de utána is kiosztottam néhányat.
Tulajdon leánykáim Is magyar nótán \'épülnek, de különösen a kisebbik!, a kis Olympia, van nagy hajlandósággal minden háborús tréfu, anekdota, nóta iránt. Kedvelt századcigányoirí-nak, a pozsonymegyei Danisnak már minden huncutságát tudja, háborús nótatudományáórt pedig már ötéves korában megkaphalta volm a .piros egyes.-t. A negyedik év felé közeié-delt, amikor egyik vasárnap reggel azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy danoljunk katonanótákat. Hogyan, ho-gvanse, éppen az került sorra, hogy: •I.énungot is kap a l>aka...|. Amikor a végére értem, ezzel a kérdéssel lepeit meg;
— Apukám, ml az. bogi\' baka? A magyarázatra az ő eddigi ismereteit használtam fel.
— Hát mondd meg Olikám, mit csinál veled apuka, Amikor « Margit Körulon vasárnap röggel trombitaszót hallunk?
ívlkapja a kis OUkáját, betakarja a nagy kendőbe és o.laviszi az obiakhoz. i
~ No és, kl az, aki kivont karddal vezeti a csapatot?
A tiszt ur| j
No látod, akik utána mennek, azok u bakák. I)e erre ujabb meglepő kérdés következett.
— Apukám, to is voltál baka?
Kaptam a kérdésen s arra gondol-
atin, most öregbitlvciem apai lekin-. télyemet.
— Hü, picikém, apuka sokáig, egy évig volt baku...
A kis csöppség gondolkodás nélkül kivágta rá, a kádenciát:
— De apukám, hiszen ezek a bakák nein kövérek és nem öregek...?
A világháború valamennyi frontharcosa közül mostanában körülbelül Chamberlain nevét emlegetik a l-g-többet. Az angol miniszterelnök a háborúban mint tüzértiszt Észak-Erancia. országban teljesített szolgálatol. Egy-szer a tisztiétkezdébcn tiszt latsainak kedvük kereke,lelt egy "kis sör izésre. Az étkező őrmestere ügyes ember volt, hamarosan előteremte.t néhány üveg. gel. Chamberlain kóstolta meg e\'.iő nek a habzó itókát, de elfinloritotia az orrát és már tovább is adta az Jüveget a szomszédjának. Az mé.4 szén-vedőbb ariot vágott, úgyhogy a löbbi már nem is volt kíváncsi a nehéz szerzemény izére s euyhangu halá-rozultai az egész készlelet odaadták a tisztiszolgáknak. Ezek már jórészét megitták, amikor Clmmberloin távozóban megkérdezte legényét:
— No, milyen a sör?
— Éppen a legmegfelelőbb, - hang. zolt a válasz.
— Hogy-hogy ? — érdeklő lőtt Chamberlain.
— Hát ugy értem, főha.lnagy ur, feleit vigyorogvu, — hogyha egy
kicsit jobb lett vonu, akkor a tiszturak nein adták volna nekünk, lia pedig egy kicsit rosszabb volna, akkor már mi sem tudnánk meginni I
sze, de a furcsa egyéni játékMktiká juk örök rejtély marad előttünk. Ugyanis a két összekötő folyton elöl Várta a «sü.\'t kalácsot,, inig a közép-csatár vonult le az ellenfél 10-ig é. hozta fel a labdát, persze, hogy igy a két kötőt lefogták, o középcsatárnak nem volt ereje a kapuig vinni n labdát. Hát Istenem mégis győztek, A sáska fanatikus és küzd végsőkig, csak jó vezető kell nekik, aki összetartsa őket. r.s ez nem Is hiányzik Kerkápolyí I\'creno tanító személyé Ih\'ii, akiért a fiuk tüzbe.vjzbe mennének. Itt van a törté ide a 100 száza lékos bajnokságnak é> a kupagyőze lemnek. Bár kissé furcsa, hogy ve. zelőt dicsérünk a kritika között, de Kerkápolyí tan t ) ezt mcgérde.nli,
A mérkőzést Czvetkó vezette, alábbi csa|>aifelá»Uitásokkal:
Sáska.Ix-vente: Kuzma Jánbor, Farkas — Vajda, Mihalecz, Horváth Hl. — Horváth I., Horváth II. (Kitya) Nagy, Codinek, Savanyu.
NVTE: l\'arti — Németh I., Tóth — Németh II., Bradkovics, Pápai — Dencs, Horváth. Góczi, Törnár, Komlós.
Várakozó, hullámzó játék, Tóthnak a 7-i* i>er(ben nem sikerült a góllövés (éles huzaadása A kapus mellett a kapufán csalt/m. Küzdelem, több
Megb\'zható - Olcsó - Gyors! 1
Kótalné.Berény Zsuzsa
iló^otooiMa
Csengery-ut 29. I. u
meleg helyzet mindkét ollalon, de gól nin-s. Már két egymásutáni szöglet sem hoz eredményt a Sáskáknak, inkább u Vasutat hozza fel, de a csatárok otthon felejtették a góllövŐ cipőjüket. A 25. •pei\'cb"n van óriási helyzete Vajdánuk, majd Godhieknek, de mindkettő elidegeskedi. A Sáska változtat n támadósorán. Vajda, Gödinek, Nagy, Savanyu. Horváth 1. az ötösfogat, de igy is a 4-l-ik percben sikerül csak vezetést szerezni Savanyu révén, aki védhetetlenül vág a "tláló jobb felső sarkálni. PihenósnélkúÜ fordulás a második félidőhöz. A csapatok nein nagyon mozognak. A 22-ik l>ercben Góezl a kapufa élére vágja a labdát, ami n kapu előtt i>«Utog és a befutó Pái>al hálóba vágja 1 : j. Még le sem tellik az perc máris a Vasút hálójában a labda. Nagy, Codinek, Horváth I. adogat szépen
huz ellenállhatatlanul kapura (Iám tudnak ezek szépen is) é* Horváth I. lövése hálóba táncol. 2:1. \'Góezl erőlködik a kapus közelében, de szabálytalanul. Mihalecz 30 méteres kapufája uz esemény, majd Savanyu sportsze-rütlen utánarugása, miért Czvetkó (nagyon lvelyesen) azonnal kiállítja. A 10 főre olvadt Sáska elszántan védekezik, mikor a 35-ik percben a játékvezető lefújja a mérkőzést. Mindenki a pályára szalad és érdeklődik. Kidé-rül, hogy rossz a játékvezető órája, Czvetkó sportszerűen beismeri a tévedését és tivább vezeti a mérkőzést. Az NVTE luijráz, küzd a kiegyenlítésé. t, de letelje»Jik u végzete, mikor Mihalecz végig cselezi a pályán lé ő Vasút védelmet é; a két hátvéd közül kiugorva, bebiztosítja a győzelmet.
Kuzma jó volt, a két hátvél közül Karkus kinő az ifjúsági kerelböl, jó és megbizliató játékosa lenne bármelyik nagy csalinak. Jámbor is igyekezett. A fe.le/.elsorban Horváth iri. küzdölt szívvel lélekkel és ha passzai sikerülnek l-esre játszott volna. Mihalecz rossz védekező, kitűnő támadójátékot mutatott, a \'jobWedezet helyén sem Vajda, sem a Kitya nem mulatta a fedczctjálékot. A támadösor. ban Nagy küzdött szívvel lélekkel, de folyton hátul volt, mentsége Viszont, hogy összekötői elő\' vdtak és őtőle várlak támogatást. Savanyura nem ált ez, mert az ő összekötőbe való állításával nyertek. Még Horváth I. érdemel dicséretet ebből a sorból.
A Vasútnál Purti nem tehet a gólokról, a két hátvéd egyenletesen, mig a három fedezet pompásan játszolt és
Fontos közlemény
az Anto Syphon tnlajdonosokhoz!
Díjtalanul megjavítom, rendbehozom nuta5yphan készülékét
azoknak, akik a szénsavcserét nálam eszközük.
Szabó Antal sportdzlate,
az Autó Syphon körzeti egyedárusltója.
EAUA1 KOZLONÜ
lftM, fuHtu 12.
kirítt az egész csapatból, a csatársorban csak néha Láttunk szép húzásokat, ott Is a belsők folyton elöl egymást lökdósték le a labdáról. A két szélső nem gyors, lőni vem tudnak.
Czvetkó hibátlanul vezette a nehéz mérkőzést, dc máskor jobb órát hozzon magával. Mérkőzés után a testnevelés nevében Sassy Emil százados, a Levente I.abdaiugó Szakosztály ügyv. elnöke mondott beszédet a csapatoknak és adta át a kupát a Sáska Levente csapatnak.
—Jc—n—I—
Középeurópai kupa eredmédmények
Ferencváros—Ripensia 5.1 (3:3) (Bukarestbon). Genova—Rapid 3 0 (1:0). Juventus—Kladn > 1:2 (2 :2). Slivia—Ambrosiana (csak ma ját. szik.) _
Amatör bajnoki eredmények
Z»SE—MAVAG 4:1 (2:1). TSC-RTS 4:0 (1:0).
ID<3
Melegebb!
Prognózis: Északnyugati szél, helyenklnt, főleg keleten még eső, ■ hőmérséklet nyugaton és a fővárosban emelkedik, egyebütt változatlan,
A Meteorologtat Intézőt nagykanlza&l megügyelőállomása jelenti t
Hőmérséklet tegnap Mte 9 órakor: 4-16.2, ma reggel+15.4, délben + 18.8. Csapadék: 0.2 t.
Almamoly, szőlőmoly, pókhálós hernyók
ellen
Arzola vay Darsin,
Varasodás és lisztharmat
ellon
Sulfarol, Amonll vagy Solbár.
Kombinált permetezöszerek:
Nosprasen vagy Tutokil
Rózsafák
levéllelvei ellen PROSIKOL
Védőozerok beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, z.ík, növényvédelmi
■zerck, gép kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Molnárok figyelmébe I
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapunk nyomdájában
M. KIR. ÁLLAMVASUTAK MENETRENDJE
Érvinyea i I9SS. évi május 18-töl 1838. októbar 3-ig.
lagykaolsia állomijra érkeiS éa ai onnan Induló yonalokról.
Voosl ulu A vonal KMitUly So<llr Bp.il/.
neme ril Ind, r. irk. Irt. Iik.iik
1207 Oyv. 5-44 6-50 6 57 940
2237\' Slnsutó 600 9-16 754 —
lli?/»» Sinautó 808 945 D59 —
1213 Szem. v 9-40 10-55 M\'25 15-50
22433 Motor V 11-30 13-20 — —
1221 Szem. v 14-30 16 02 1633 20 45
1211 Szem. v. 15-51 17-07 17 47 21 15
I24l< Motor v 17-37 19 48 1942 —
1201 Oyv. 1841 1948 1057 22-40
1219 Szem.v. 2346 1 I 15 1-38 6-15
V.B.I
A vonat y neme KMztWy||K»U ril M.1,1 ra trk.
Il ká.
Szem. v 22-25 2-49 315 437
Motor v — 510 5-50 7-30
Oyv. 7 20 9-:8 1005 11-15
Szem. v 6-45 1103 IM0 1255
Szem. V. 850 13 36 1405 15-28
Szent. v. 14-48 1825 1855 2016
Sinautó _ 2152 20-45 23 31
Oyv. 2015 22-55 23-05 0-04
1230
1240a 1502 1212 1222 1214 42388 1208
• Közlekedik Nagykanizsa-Siófok közö\'t VI. 26.-IX. 8 tg.
» KOzlekcdlk Nagykanizsa—Balatonszemes kOzölI VI. 26.-IX. 8-lg s Közlekedik Nagykanizsa-Balalouszenlgyörgy közöli VI. 26.—IX. 8-lg.
* Közlekedik Nagykanizsa- Balalonszcntgvörgy közöli egész évben, Balalon-BzenlgyOrgy- Balalonboglár közöli VI. 26.-IX. 7. közöli.
» Közlekedik Balalonboglár Balatonszentgyörgy közöli V. 15.—VI. 26. és IX. 9-181 szttííh és pénteken, VI. 27.-IX. 8-ig nlponU. Balatonszentgyörgy Nagykanizsa közölt cgisz éven.
» Közlekedik Balatonboglártól-Nagykanlzsálg VI. 26.-IX. 8-lg.
Közvetlen kocsik forgalmai
1201. sz gyorsvonattal: egy 1, 2., 3, Venllmtglla-Budapest déli p. u., egy I., 2., egv kóma—Budapest déli p u, egy étkezökocst Pragersko—Budapest détl p. u., egy I., 2., egy 2, egy 3. Nagykanizsa—Budapest déli p. u„ egy 2, 3, uraz Siótok, egy 2., 3. Wien Sb. Siótok, egy 2, egy 3. Keszthely-Budapest déli p. u.
1202. sz. gyorsvonattal: egy 2., egy 3. KesjJliety, egy 2. egy 3 Siófok-WIen Sb. egy 2., egy 3. Siófok—Graz, egy 1.. egy 2. egy 3. Budapest détl p. u.—Nagykanizsa, egy élkezö Pragersko, egy 1., 2, 3. Budapest déli p. U.-Ventimlgíls, egy 1., 2., egy 3. Budapest déli p. u —Róma.
12(8/1207. sz. gyorsvonatokkal: egy I., 2. egv 3., egy étkező Budapest déli p. u — Nagykanizsa, egy 2., 3. Budapest deli p. u.—Fiume, egy háló Budapest déli p. u.—Venezla, egy 1., 2., egy 3. Budapest déli p. u.—Roma. "lile " ........
sz. személyvonattal: egy 2, o Balatonszentgyörgy— Keszthely, sz. személyvonattal: egy 2., eg
2, egy 3. VI. 15—IX. 15 lg Budapest keleti p. u.
1214. sz. személyvonattá!: egy 2., egy 3. VI. 15—IX. 15-lg Bpest déli p. u.—Keszthely 1222. sz. személyvonattal ■ egy 2.. 3. VI. 2S-IX. 8-lg Székestehérvár-Nsgykanlzss-Szombathcly-Uraz, egy 2., 3., VI. 15 -IX. 15.-ig Budapest déli pu—Keszthely Nagykanizsa—Szombathely—Ágfalva
Eg.\'U. jlllOafc.l-*rk lh.lyr.trk II t".
■-ttt-OTI
nrapr—
1422b Sz. v. 1442 il Motor I402>|| Gy.mol. 1424 | Sz. v. 14161J Sz v. 1428 Sz. v.
Kult.i r« Ind.
"4 57"
MO 609 II\'24 1355 irv;»i>
6 451 7-14 9-481 I2\'59 15-24 17-211
20 21 |2|-46|
7 53 1029 1256 1622 1815 2223
9-23
20 00
1417 ^íöfi>ri| 1427 ISz.v.l 14151 Sí. V. 1413 Sz. V. 1401" Gy.mel. 14113 SZ. V.
I] Sopron
1 bá liU.

530 10 08 1357 15 41 1858
hdyrlt 1.
•I- ||
7 22 1137 1525 1654 2110
rrw
756 11-52 1 1609 1723 i| 21-47
II
TZm-
r. lik.
TS-
32 1345 17 34 1827 2316
Az 1401. és 1402. sí. gyorsmotorvonatok közlekednek Wien Sb.-Piícs közölt. ^ Közvetlen kocáig forgalmai
t 1415 sz. személyvonattal : egy 2., 3.. Sopion déli pu.- Pécs, egy 2.,3., Wien Sb-Sop-ron—Nagyianlzsa -Oyékényes-koprlvnic-OBljek, egy 2., 3, VI. 15.-IX. 15 lg Wien Sb.—Nagykanizsa—Zagreb-Susak. \' 1416. sz.\'szeniélyvonattal: egy 2.,\'3, V1. 15 — IX. 15.-ig Susak-Zagreb-Nagykanlzsa-Wien Sb, egy 2., 3., Pécs-Sopron déli pu., egy 2., 3. o. kocsi Osljek—Koprlv-ntca - Gyékényes-Nagykanizsa- Wien Sb. s 1411. sz. személy vonattal r egy 2, 3., Zalaegerszeg BudapeaMdéll pu., egy 2,3, VI. 15.—IX. 15.-ig Praha—Petrzalka-Csorna—Szombathely—Nagykanizsa—Gyékényes—Zagreb—Susak.
\' 1412. sz. személyvonsltal i V. 15-VI. 14. ís IX. 16.-tól egy 2., egy 3, Budapest déli pu — Zalaegerszeg.
* 1472. Bz.lBzcniélyvonsIlal: VI. 15-- IX 15 -ig egy 2 , 3.. Budapest déli pu.—Zalaegerszeg, egy 2., 3., Susak—Zagreb-Gyékényes -Nagykanizsa—Szombathely Csorna— Pctrzalka—Praha.
s 1401, sz. gyorsmotorvonattal:egy 2., 3., VI..15.—IX. 15.-\'g Wien Sb.—Sopron -Nagykanizsa -Slólok és Oraz—Szombathely—Nagykanizss — Siófok, í 1402. IZ. gyorimotorvonsttst :;egy 2.. 3.. VI. 15.—IX. I5.-Ig Slólok Nsgyksnlzsa -Sop-ron—Wien Sb. és Slólok---Nagykanizsa-Szombathely—Uraz.
Nagykanizsa— Barcs—Pécs
W-3T7
2414 I! Sz. V. 2406 Gj.-ot.ll 1832 2418 II Sz. V. | 20 21
II N .gjl.nl- n B.rcir. II nl\'61 Indul || Iríi. ||
* 4 87 \' ""
1354

16 11 1950 2? 05
■TO
17-48 20 53 23 40
Pfc.rU
| M.
wrsr
2407 II 0,. 2413 1 Sz. V. 2431 : Vtgv közlekednek Pécs—Wien Sb. közöd.
ir- .
ol. II 9110 I r. | 1154 I
< II 18-161
Blrtn.l I M.hjI.M,
M. |[ z.tr. Irk,
l,|—ns\'lí 6 58 9 53 I 11-12 13 45 15 44 19 58 [ 22 35
A 2406. és 2407. sz. gyorsmotorvonatok
Közvetlen kocsik forgalma:
2413-2414. S\'. személyvonatokkal: egy 2, 3., V. 15.—IX. 15.-ig Wien Sb.-Nagykanizsa— Zagreb—Susak, egy 2,3., Wien Sb. Sopron—Nagykantzis Koprlvnlca— Osljek, egy 2, 3„ Sopron-Pécs és vtsszs. 2431, vcgyesvonallal: egy 2., 3., Pécs—Barcs—Budapest keleti pu.
Nagykanizsa—Oy/kényes—Kuposvdr—Budapest Keleti pu Kanizsáról I m. Bpest Indul I kp. érk.
Ti-Tr-prarw"
A 2442/2447. sz. vonalok közvetlen vonatrész\'t visznek Nagykanizsáról Gyékényes Ksposváton át Budapest-Keleti pályaudvarra. Nagykanizsa—Murokereszlur—Kotor Iba Nagykanl r.slrot tndnl
Hová 7
I20S Oyors 1202 I0yora 1292 Vegyes
027 11-25 640
ÍTrleste Roma Venttra.Roma M.-Kcrcui
II 2EST
1207 Qyors 1201 Oyors 1297 Vegyes
Trleste Roma Ventim.Rom; M.-Keresitoi
isT 530
iá 18-21 "! 1147
Az 12U8/1207. és 1201/1202 szj gyorsvonatoknál a kOzvetten kocsik ugyanazok, mint a Nagykanizsa—Budapest viszonylat alaltlek.
Gfcsjóndsjjcí
mii a moziban
szórakcxTialik
APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés dl|a vaUrnap 4* ünnepnap 10 uölg 80 fillér, minden tovibbl nó 0 fillér, hétköinap 10 uölg 60 tlllér, minden további »ió 4 fillér.
_ÁLLÁS
Raktári niaakás állandó munkára fel-vétellk. Bergez, Vöioamarty-u. 71. •
■tadUaaaasB munkák be|árónók, mindenesek elhelyeiése. Munka-lakásköz-veiiló, t\'ó-ut 4.
Traktarvaaaló
Petöll-ut 52 ssám
felvétetik. 1928
LAKÁS-OZLETHELYISÉO
VIMaaa rakUrak, Irodával, udvarral. jelenleg sóhlvat.l, esetleg műhelynek, garázsnak Is klsdó. Érdeklődni Sugál-ut 20.
Műhely- és raktárhelyiségek kladék. Eri.ébet tér í Éid-klö lnl lehet a ház-meateraét. *
HÁZ ÉS INOATU?<
rály-utd i eladó.
Bővebbet ugyanott
Elaáá 3000 Q 01 príma slántólöld a város közelében. Balogh, Hunyady-u 21.*
bútorozott szoba
Katflabajárala, szépen bútorozott utcai szoba kiadó. Labor, Csengeiy ut 22.
1935
ADÁS-VÉTEL
Pa«l*el*»oa«, vaskályhák, gyermekvaságy, mlkrosakup, oleanderek, cserepes virágok, aonkavágo eladó. József lóherceg-ut 60. Trafik. •
KsksiIokó olcsón elsdó vsgy bérbe kapható Slrém B. éa Plal cégűét Nagy-
Kas-ah párak kedvező részletre legolcsóbban kaphstók Vajaa aaafcaraa-k.dé.b.., 1424
különféle
Mielőtt bármilyen a>dg»amiaxk*t kiadna. kér|en ajánlatot Stern üvegeitől, Pő-ut 2 1797
■ irakk»4a tordtlás, javttái, müstop-polás. Üveg, porcellán ragasztás Erz sébel-tér 4., máscdlk udvar I. em. *
Mindennapi leveleséabó! össiegyujtolt bályagal, régi vagy u) tömegeket, magyart és ktlllöldlt, telosstalott gyü|terné-nyeket bármikor megvételre keresek. — Barbarita Lajoi, a Zalai KöilOny I. szerkesztője Érdeklődni lehet telefon 78. sz. vsgy személyesen mtidennzp d. u. 6—7 óra között.
Kiadj* a laptulajdonoe KOzgaulzságl Részvénytársaság Nagykanizsám, felelős klsdó: laki Urety. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. Izáaz
Imprimé-ujdonságok naponta érkeznek.
Schütz.
Niomatott a Untul«]*)uos KASflUdSaátf UéaavényUcaaaáf kaujvuyouidáiábau NsfykaaUairl. I-elelk OiHtTeutö Zalai Káioli.
78. Évfolyam 155 Uám.
NigykwliM, 1988. jullus 13 szerda
Ara 12 NI.
ZALAI KÖZLÖNY
ftMtauUMg U UottWnbl: FM 5. uim.
afaka WOAoup iliWk
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
ElAElzetéaJ áll: egy Mra • pengi 40 HU Sierkeutötéfl é. k[«dóhlr»Ull Iddon, TS. 1
& köztisztviselő
A közalkalmazottak kinevezésével és az előléptetések htsszu Jegyz-kéu %el telnek meg pár nap óta a napi-la|M)k hafábjal. Félévenként rend-szenesen meg szokott jelenni az előj léptetettek jegyzéke, de most — és ezt nem titkolható örömmel ál\'apil-juk meg — az eddiginél jóval terjedelmesebb ez a névsor. önende. tes tényként kell kszögeznünk,, hogy a kormány kiegyensúlyozott költségvetés-.\' módot és lehetőséget nyújt arra, h<>gy tömeges kinevezések történhessenek. <
A hivatali előlépés la becsületes és jól végzett munka honorálását jelenti. A\' megérdemelt kinevezések és előléptetések ilyen nagy tömege annak a bizonyítéka, logy az ál\'am-ház\'artás megengedi a közszolgálat terén végzett munka "magasabb dotálását. Mert hiáta van jog, hiába szolgálnak rá a \'.közalkalmazottad fizetésük emelésére, magasabb kategóriába való lépésre, ha az anyagi fedezet hiányzik, nincs mód arra; hogy a munka jutalmát az erkölcsi elismerés mellett anyagi javakban is élvezhess űz arita r&>zolgált tisztviselő. Az előlépés lehetőségének a ráfcermettségi a végzett munka minősége és mennyisége mellett alapfeltétele az anyagi lehetőség is. Enélküi nsm válhatna valóra a köz éi lilékében lelkes munkát kifejtél tisztviselőosztály reménye, nem volna, ami kézzelfogható buzdításul szolgáltul a munkára, rem hatialel-kesitően az a tudat, hogy a felelősségteljes, nehéz munka elismeréseként természetszerűen és mindenki érdemeihez méltóan következni fog a jobb anyagi helyzetbe julás* A bölcs államvezetés, az okoj pénzügyi |>olltlka ügyel arra, hogy .i tisztviselő ive vcpzitxe el munka* kedvét, hogy bizlosan s ámíthasson — teljesítménye révén — a jobb anyagi helyzetbe jutásra, • Ezeknek az előtöri (.^sztésekncU óriási szociális- je\'entősége van családvédelmi szemjxmtból is. A családtagoknak, az apró állampolgároknak növekedésével, számuk emel kedésével lépést tart a családfő keresete, vagyonának gyara|>odá>a is. A közalkalmazott nyugodtan a\'apll-hat családot, ha tudja azt, hogy az állami élet legfőbb irányitói, a pénzügyi politika vezetői, az államháztartás keieteil ugy szabják meg, a gazdasági életet olyan irányban tere* lik, hogy az módot nyújtson az emu berlbb életre, \'lehetővé tegyeagyer-tfflekek tisztes«éges felnevelését és becsülvtcs kenyérkeresethet való juttatását.
De ezek a tömeges kinevezések \'s előléptetések nemcsak a közszolgálati .pályán működőknek okoznak örömet. A köztisztviselők felemelt fizetése nem kerül a bankok páncélszekrényeibe. Ennek minden fillére a gazdasági életbe áramlik, mintegy fifs-vbb vérkeingést, ekN vénebb lüktetést okozva. Nyomában emelkedik a kereskedő és az Iparos forgalma, növekedik a belföldi fq-
Vihar készül a szudéta-vidéken
Végleg megszakadt az összeköttetés a cseh kormány és a szudéta német párt között
A Daily Maii szerint a szudéta párt és a cseh kormány viszonya ismét íendkivül feszült. A\' kormány
London, julius 12 \\z an^oi sajtó állancfoan nö-\\ekvő aggodalommal \'figyeli a csehországi eseményeket. Ajct Írják a lai>ok, hogy a nemzetiségi kérdcs.:k megoldásának állandó halogap\'.su veszedelmes feszültséget, sőt inge-gerültséget vált ki a szudélanémel vidékeken.
A\' Daily Te\'egraph prágai levelezőjének \'tudósítása szerint .széllében suttognak arról, hogy nemsokáru valami történik Henlcin táborában. Felelős helyen általában az a benyomás, logy az elmúlt két hét csendjét viharok kltöré>e követi.
minden erejével a.on van, ho^y a kormányt támogató pártok\' segítségével elfogadtassa a nemzetiségi javaslatot. A Szudéták viszont ugy érzik, hogy őket félre\'olták címek a kérdésnek rendezésénél. A1/, a veszedelem fenyeget, hogy teJjfesen megszakad az összeköttetés a kor. mány és a szudéta párt között. Ez. esetben a szudéták közzéteszik emlékiratukat és megoldási javaslatukat. ,
Veszélyben az angol-olasz egyezmény
( Lonc\'on, julius 12
A Daily Maii romai levelezője jelenti, ho?y a római angol nagykövet hétfőn este közölte C\'ano gróf külügyminiszterrel az angol I or-mány álláspontját a spanyol kérdésben. C\'ano a.onnal jelentést t:lt Muss< dininek.
E pillanatban az a vélemény, hogy az önkéntie»sek kérdésében
kompi omísszumos javaslat várható. Mussolini minden idegszálával küzd az angol-olasz egyezmény meg-liJentóséért, de a fascista pártban sokan azt hiszik, hogy ezzel a halogatással Olaszországot akavják félrevezetni s ezét jobb volna, fha véget vetnének minden várakozás, nak.
A polgári lakosság feje felett felrobbantották a várost a Nulesból kivonuló köztársaságiak
l Sa\'amanca, julius 12 A nemzeti csapatok, amikor bevonultak a köztársaságiak által kivonulásuk előtt feli obi antntl Nail.s városba, ott csak felrobbanton ház-soiokat találtak. A romok alntt 300 ixilgárl lakos holttei-stét találták m g. Ez azt bizonyltja, hogy a köztársaságlak nem értesítették a polgári lak<isságot arról, hogy a házakat felfogják robbantani, ugy hogy az
embereket házaikban érte a roblw nás.
Vér (olyik Názáretben Is
Jeruzsálem, julius 12 Názáretben hétfőn összetűzés voll az arab aktivisták és az ango\' rendőrség között. A lövöldözés közben 8 arab i>oIgár, 1 zsidó segédivnd-ör meghalt és 3 angol rendőr meg-, sebesült. A hatóságok elrendelték, hogy 21 óráig senki a lakosság közül nem hagyhatja el lakóhelyét.
Autóval fának rohant és szörnyethalt gróf Tisza István unokája
Békés, jullus 12 Gróf Tisza József 20 éves budapesti egyetemi hlalgató, gróf Tisza
István unokája ma hajnalban autón roto^ött az országúton Békés felé. Egy utkanyarodóban az autó teljwS
gyasztás, s a gazda, a magyar falvak dolgos né|>e a városokban jobban tudja értékesíteni terményeit, vagy legalább is többet adhat el belőlük. A tisztvivlő a legnagyobb fogyasztó s igy lersnésatszerfi^ hogy a rendkívüli méretű előlópé-sek igen előnyösen hatnak az egész ország gazdasági életére. I
A jogkereső közönség nyugodtan fordulhat a magyar köztisztviselői karhoz, ügyes-bajos dolgai intézőjéhez, mí-ff tisztában lehet aM»0
hogy a mindig | ontosan fizctetlj tisztviselő lelkiismeretes ügybuzgalommal, a törvényszabta kereteW betartásával, pontosan, kifogás; alaJ nul látja el munkáját s intézi minden kisember ügyét.
A tömeges előléptetés tehát szociális jellege mellett jótékonyan hat az ország gazdasági életére, fokozza az állami tisztviselők ambícióját és növeli a nagyközönségben a híva* tatnol osztály \'iránt érzett tiszteletet és bizalmat.
sebességgel nekirohant egy útszéli eperfának. Az autó teljesen összetörött, gróf Tis?a Józ/ef azonnal s/örnyetha\'.t. A vizsgálat megindult.
Tisza József gróf az. éjszaka Bój késcsabáról indult és a kőrö^ladáJ nyi Merán-kastélyba akart jufoi. Útközben e\'aludhatutl. A kormányrúd az összeütközés következtében teljes erővei m£l\'ébe vágódott és teljesen összeroncsolta. Valószínük teg álmában érte a hjilál.
Világrekordot döntött és már Moszkvában van ■z amerikai repülőgép
Páris, julius 12 Howard Hughes, aki Newyorkbói indult világkörüli repülő körútra, minden eddigi világkörüli repülés ldöi(ekordját megdöntötte. Hughes1 ugyanis hétfőn délután 5 órakor szállt le a Le Bourget-i repülőtéren, vagyis a 1600 kilométeres utat 17 óra és 35 plerc alatt tel le meg. Ma hajnalban 2 óra 21 perckor a re. pülögép újra elindult földkörülit utjának második szakaszára é> délelőtt 10 óra 5 |>erckor Moszkvába érkezett. Ugy tervezik, hogy a repülőgép csütörtökön este va-jy pénteken reggel már visszaérkezik Newyorkba.
A lemondott Hóiuau a Nemzeti önállósítás! Tanács elnöke lett
IIÓMAN Bálint tárt anélküli miniszterségéről lemondott.- és a kormányzó kinevezte a Nemzeti ónáll>sitási Tanácsnak Kereszlets Fiselie- belügyml-niszler lcmoii(lá--ával megüresedett- elnöki székébe. Aulai István igazságügyi állani ti tkár a miniszterelnökségen nyert beosztást, mint a propagandaügyi szervezési munkálatok vezetője.
A beruházási kölcsön
eb0...részletét, illetékes hely kijelentése szerint julius 15-én borsátják ki. A 125 millió névértékű kólesün ötszázalékos kamatú, 30 éves törlesztésű és 06 százalékos átviteli összegű. A fizetés három egyenlő részletben julius 15, szeptember 10 ós november\' 10-én töiténik. Az összeg elhelyezése teljes egészében biztosítva van.
15 ház leégett egy vasmegyei faluban
SzomI>athely, julius 12 C.ércs vasmegyei községben az éjszaka nagy lüz pusztítóit. Leégett 15 takóliáz ós rengeteg gazdasági épület. Sok szarvasmarha és aprójószág a lángokban elpusztult. 10 család vált lilajléktalauná. A kár meghaladja a 30,000 pengőt ,
Salai közlöny


A NEMZETI EGYSEG Pártjának Zsindely Ferenc államtitkári kinevezésével megüresedett alelnökségére Knidy Ferencet jelölik.
LEEGETT három ház a lolnamc-gyei Medina községben.
»ORVOSI előzetes vizsgál itot kel-lene kőtelezővé tenni n politikai vezér-önjelöltek számára\' — mondta Szinnyei Merse Jc iő. a NEP ügyvezető alelnöke Sárospatakon.
AZ IDEGENFORGALOM Budapestén is annyira megcsap|>ant, ho-jv a közigazgatási bizottság sürgős intézkedéseket követelt.
KIRABOLTAK lialnalban RaJn Menyhért pesti vttlamoskalauzi, egy vendéglőből luizaléröben. összes villa-mosjegyeit é< tantuszait — állítólag — elrabolták. ^
ÁLLÁSVESZTÉSRE ilélték Tass község főjegyzőjét, Szeiíert Lajost, aki személyi ellenségeskedések középpontjai került.
LENGYEL Menyhért iró 3 óv után haza érkezeit Hollywoodból.
FINNORSZÁG atlétikában 10 pont. tal logyő\'te Magyarországot, de Mlé-(táink a második nai>on sok-nt l>ehoztak a finn előnyből.
HARMADIK lelt Magyarország a kézilabda l>ajnokságl>an. 1. Né.nelor-szág, 2. Svájc.
A BUZA a kormány gabonaértékc-sitési döntése szerint egész évben 20 pengő körül lesz. A kivitel és a ma-Jom-vásárlások sem teszik lehetővé a magasabb árakat.
EGYENSÚLYBAN van a magyar államháztartás a költségvetésen kívüli kiadások beleszámításával is.
3 MILLIÓ pengővei többet fizetett ki juniusban u postatakarék, mint a liávl be tétek összege.
a bélben keletkező mérgek által okozott rosszulléteknél egykéi pohár természetes Ferenc József keserüviz, gyors és alapos béikiürltö hálásánál togva, gyakran a legjobb szolgálatot teszi. — Kérdezze meg orvosát.

JAPÁN visszautasít minden idegen közvetítést u kinai háború ügyében.
FÉLMILLIÓ cseh katona áll fegy-verben, a német határon éjjel-nap|>al erődítenek.
NEM SIKERCLT megbuktatni az pngol ellenzéknek n hadügyminisztert a Sandys-ügy miait.
AUSZTRIÁBAN uz Anschluss óta 2470-en kaplak angol "beutazási vízumot, 120 kérelmezőt elutasítottak.
A JUGOSZLÁV belügyminiszter egy szlovéniai népgyűlésen kijelentette, hogy a nemzet érdekeivel ellentétben állna Jugoszláviában világnézeti alapon álló frontok kialakitás:i.
HITLER tegnap délután fogadta Pariani olasz hadügyi államtitkárt.
ANGLIA rendszabályokkal védekezik a túlzott baromfi bevitel ellen.
ROMA közelében angol kereskedelmi légikikötő épült. (
MONTAGU NORMAN, az Angol Bank kormányzója nyugalomba vonul.
HŐHULLÁM uralkodik Amerika tengerpartján, .sok a halálos áldozat.
Rosszabbodtak a zalai adózási viszonyok, legjobb a legszegényebb letenyel és göcse|l vidék adózása
Zala vármegye közigazgatási bizottságának ülése
Zalaegerszeg, julius 12
Zala vármegye közigazgatási bizottsága most tartotla meg vitéz gróf Teleki Béla főispán elnökletével julius havi ülését. Az eseményjelentést, amelyet dr. Tomka János főjegyző terjesztett- elő, min ién hozzászólás nélkül tudomásul vették. I)r. Trcmkó Ferenc állalorvos állategészségügyi jelentésében közölte, hogy a vármegye 8 járásában van ragadós száj- és körömfájás, mintegy 55 községben. Körülbelül
6—700 udvar van fertőzve.
A betegségijén, eldig 20 nagy állat hullott el. Az intervenciós állalvásár folyik, de az árak mcglehelősen alacsonyak.
Győmörey Sándor a lórühkór terjedésének mcggállását kérle. Az állatorvos kijelentése szerint a betegség május óta csökken, alig húrom Község fertőzött. Farkas Tibor u száj(-és körömfájás miatt kárt szenvedetlek részére méltányos adóelbánástVkért.
A főispán válaszában lutngsulyozia, Iwgy mindig a lcgméllányosabb elbánást \'gyakorolják és most is
a legmesszebbmenő engedményeket adják a nehéz helyzetbe jutott gazdáknak.
Várkony Rezső pénzügyigazgató közlése szerint csak u konok nejm-
fizetők ellen folyik eljárás. Az oltvány-árak leszállítása érdekében a bizottság felír a kormányhoz.
Ismertették Bereizky Vilmos ál am-építészeti hivatalfőnök áthelyezéséről szóló leiratot, köszönetet szavazlak munkásságáért é> mozgalmat indítót, tak visszatartása érdekében.
Az egészségügyi helyzet — dr. Kontra László kir főorvos jelentése szerint — kielégítő. 12 öngyilkosság és luit szerencsétlenség fordult éW fi le lényei maláriakutató intézet működéséi kiterjesztette több községre.
Az adózás Várkony Rezső pénzügyigazgató szerint nem a legkedvezőbb,
kevesebb adó folyt be az Idei első félévben, mint tavaly.
Az esedékes adóhátralék 3,771.894 P, ami 80.5 százalék.
Csóthi Géza aggasztónak tartja a fizetési készség csökkenését és javasolja, hogy az őszi népművelési előadások keretében liivják fel a lakosság figyelmét az adózás fontosságára.
A pénzügyigazgató válasza szerint a jegyzők biztosítják a "sima adózást, az eddigi recept bevált. A szegény vidéktókerf a lí: tényei járásban é> Gö-tsejhcn a\' legjobb uz adózási viszony.
A főispán az állatárak esésében (látja a baj okát, reméli, Iwgy az adózási készség növekedni fog. 1
A többi jelentéseket is hozzászólás nélkül fogadlu el a bizottság.
Lopások miatt letartóztattak
egy járásbirósági dljnokot
Kelemen Andor 86 éves marcali járásbirósági dijnokpt acsendöi^ég meglepő büncselekjnények níjfaftt; vette őrizetbe. Keimen a inareai^ járásbíróság irattárából iratokat, fényképeket, térképeket lopjott. A megtévedt díjnok még dr. Kaszás Géza járásbiró irjóasztnlárói egy, igazságügyi zsebtörvénytárt is ello-jX)tt. A könyvnek az értéke 15 P. Keszthelyi Sándor díjnok asztalá^.
ról 12, míg Dudás Miklós telek-könyvvezetö szekrényéből 2 i>engö 20 fillért lopott.
marcali csendőrség őrizetbe vette Kelement, aki a kihallgatása során teljes beismerő vallomást tett, A nyomozás befejezése után, o, csendőrség bokisérte Kelemen Andort a kaposvári kir. törvényszéki fogházba.
Tudnivalók a munkaidőről, a túlóráról és a szabadságról
Mióta a miniszter az egyes szakmákban rendezte a innkaviszony kérdéseit és a jJlzetésesj {szabadság ügyét, azóta najjjonta igen sokan keresik fel a szerkesztőséget és a vámházát felvilágosítást kérő kérdésekkel. A{z aljábbiakban összefoglaljuk és kivonatosan ismertetjük a rendeletet. i
I A? üztómekbe|n alkalönazjottikl Munkaideje napi 8 és heti 14 óránál több netm lehet. A - tisztviselők munkájukat szombalo.n déli 1 órai kor (a bankoknál \'fél 2.kor) kölelc-sek lefejezni. Azontúl csak ügye., letes szolgálat tanható. • i
A túlóra egy héten nem (halxdJ hatja meg a 10 órát. Leltár, mérleg, zárlat, stb. miatt egy naptári \'évben legfeljebb 60 munkaórával hosszabbítható mleg a munkaidő. A túlóra külön fizetendő és legalább 25 százalékkal magiisabbbnák k^ll lennie a rendes munkabérnél.
Minden alkalmazottnak, aki ugyan annál a munkaadónál 1 évetmeg-szakílás nélkül eltöltött, fizetései szabiidságot keli adni. A fizetéses szabadság legkisebb tartama 6 nap. i Munkásnak, szolgának, altiszti njek, iparossegédnek 5 évi szolgáLit ut£n 8 nap fiaetésos szabadság jár,
ÍS38. feltet 13
Vizvezetékszerelést
garancia mellett kószit -
MENDLOVITS
minden további 3 év után 1 nappal több- i ; : |
Tisztviselőnek, 8 évi szolgálat ut^n 12 nap szabadság jár, minden további év után 1 nappal több. (Régi gyakJc^i\'^atpí és jogfízabiályok^iy ha az eddig élvezett szabadság en-i nél több volt, nem érinti a rendej
m . „ i
Tanoncnak és 16 évien aluli munkásoknak 14 nap fizetéses szabadság jár. Aíz illetményeket a szabad--ság előtt a szabadság egész tárta,-■ mára előre kell kifizetni., l
A szabadságot lehetőleg ofizta,lla-. nui k{ell adni. Szabjadság^Vdi ,cs,ak a munkianajxík számítanak. A fizeté. ses szabadig alatt clléivszolgáJtxiH tásért semilyen munkát vállalj nem szabad. | . .
A itfunkiaadónak a szabadsagok,-, ról kimutatást kell kjé^ilcnie. és alkalmazottját a szabadság megkjcyu dé9e előtt 15 nappal értesíteni
Nagyjából ezeket a rendelkezéseket*- tartalmazza a terjedelmes rnU niszteri rendelet, egyes kivételek vannak, ebekre, valamint a bővebb részletekre vonatkozóan a mát\' hatályban lévő rendelet ad felvilágosít. (MJegjfcJefrit a WvataJoU lap, 24. szjámában.)
Szerda
BUDAPEST I. í ^
0.45 Torna. — Utána hanglemezek.
- 10 Hírek. - 10.20 Felolvasás. -10.45 Felolvasás. — 12.05 Horváth László gordonkázik, Türr István ?u-volázik. — 12.30 Hirek. — 13.20 Idő jelzés, időjárásjelenlés. - 13.30 Hanglemezek. — 14.35 Hirek. — 14.50 A rádió műsorának ismertetése. — 15 Arfoiyamhirek. — 16.15 Diákfélóra.
— 16.45 Időjelzés, időjárás jelen té&. 17 Dr. Péter András előadása. —
17.30 Budapesti Hangverseny Zenekar.
- 18.15 Dr. Máthé Elek előadása. -18.45 Rácz Zsiga cigányzenekara, közben Dobos Imre tárogatózik. — 19.55 Hírek. — 20.25 Az Operaház előadása. «(\'.osi fan tutte.< Vigopera két felvonásban. — Az I. felv. után kb. 21.45 Időjárásjelentés. — 23.10 Szabó Kálmán jnzz-hármnsa. — 0.05 Hirek. BUDAPEST IL
18.15 Budapesti\' Hangverseny Zenekar. — 18.45 Dr. Hegedűs Cő/a előadása. — 19.25 Hanglemezek. — 20 Tánclemezek\'. — 20.50 Hirek. — 21.15 Farkas Béla cigányzenekara. BECS.
12 Katonazene. — 14.10 Lemezek. 15.30 Klasszikus zene. — 10 Hangverseny.
18.20 Lemezek. — 20 Vidám lemezek. — 21 Berlin. — 21.20 Lemezek.
— 22.30 Bécsi szimfonikusok hangversenye. — 24 München.
Intézeti kelengyék
HMi intézeti szőv
If ímmiIimam Mám
elAirásos kivitelben, leg-
wálasztókban.
flanelltakarók, paplanok, intézeti szövetek és egyenruha anyagok
1938 Hm
A nagykanizsai vasalt állomásról
Uj főnököt kapott a nagykanizsai vasúti állomás Fehérváry Józseí lő-Intéző személyében. Az uj főnök ed. dk a vád állomás főnöke volt, ahol a vasutasság és a társadulom egyaránt tisztelettel és szeretettel vette körül. Kiválóan képzelt, lekötelc Ő modorú vasúti főtisztviselő, aki valószínűleg Nagykanizsán is be fogja tölteni a város hivatalos és társadalmi életében azt a szerepet, amire hivatott s omt-^őző állomáshelyén nagy népszerűséget szerzett számára.

Palotás I,ajos Inté ő, a nagykanizsai állomás főnöklielyelteíe egy évi nagykanizsai szolgálat után Puszlaszubolts-ra ment főnöknek. A kanizsai vasutas, ság — bár az áthelyezés táviratilag történt — szinte percek alatt 150 pengőt adott össze, hogy a gyors hu-(suztatásnát emlékűi egy - Íróasztali készletet adhassanak át a szereteti főnökhelyeitcsnek, akit a* egész vas-ulasság ragaszkodással vett körül kanizsai" szolgálatának rövid ideje alatt. •
Kercsztcssy László MAV-főtlszlet Székesfehérvárról Nagykanizsára he.
lyczték főnökl»elyctlesként.

Vadász Ferenc nagykanizsai for-galmi tisztet soronkivül főtisztié lép tették elő.
A vasárnap megnyíló repQlóklállltáson kerül
bemutatóra az alsó kanizsai vitorlázó gép
A nagykanizsai vitorlázórepülők tegnap tarlotlák ülésüket é> ezen % Kenedi Imre mérnök,
elnök bejelentene, hogy az ehő nagykanizsai vitorlázó repülőgép
^vs^^n^görkezolt Kanizsára és már összeállítva készen várja a látogatókat a Bozgonyl utcai tornateremben. A gépet Fekete László ul-elnök ismertette. A kanizsaiak pom-pás gépe Zőgllng lipusu, az észter-gond gyárban Hubik Ernő mérnök rajzai alapján készült. Súlya 120 kilogramm mindössze. Szárnyszélessége Uz és fél méter, hossza hét méter. A gép prima (anyagbóji a légügyi hivatal ellenőrzése mellett készült és uz elfő repüléseket végző szakember ki-jelentése szerint egyike a legkitűnőbb Magyarországon készüli Zógling típusú gépeknek.
A vitorlázógép kimondottan tanuló és siklégén, de már 15-20 méteres szélben vitorlázásra Is alkalmas. A géppel 300 méteres viszonylagos mu-gwság érhető el, mozgási köre 50 kilométer és kedvező időben 5—0 órán keresztül lehet vele a levegőben tartózkodni. Látszólug törékeny alkotmány, mégis a levegőben nagy el-Icnállóképességü és igen jó egyensúlyozó. Auyaga TA és vászon, a szár-nyakat acélszerkezet merevíti. A pilótaülés teljésen nyitott, a kormány ^kezeié könnyen és pompásan mű-
A vitorlázórepülők a kiállítást most készítik elé, több nagy modellgéppel e©\'ütt kerül bemutatásra a flozgonyl tornateremben. A kiállításon elő «aások is lesznek, amelyek a nagy-Közötiséggel megismertetik a gép "\'Monképpeni működését és felhív-J™ a látogatók figyelmét a repülés Dagy nemzeti jelentőségére.
A kiállítás vasárnap, 17-én nyílik ünnepélyes keretek között é* egy ö«fg lesz nyitva.
- Bntorktállitá*ajüukt tekintse meg m^jételkényszer nélküL Kopstein
balai k ozl.cn v
A Budapesti Szlmiénlkos Zenekar szabadtéri hangversenyt ad Kanizsán
A maga nemében páratlan zcr.ei élményben lesz része Na;ykanlzsá nak julius 19-én, kedden A magyar határuion tul is messze ismert Buda|>estl Slimfonlkus Zenekar országos kangversenykörutját ygy oszV)tla be, hogy annak negyedik állomása, Győr, Sopron, Szombathely után - Nagykanizsa lesz.
Ez lesz Nagykanizsán az első szabadtéri hangverseny i
A aenekar ugyanis a Zrinylsport-pélyán, gyönyörű esti kivilágítás! ban rendezi ezt a hangve scnyi. A Szent István évi koncert-körutnak megfelelően a hangversn\'y műsorában Is
a magyar zene diadalmas országjárása
lesz. Beethoven István király nyitánya, Liszt, [)ohnány|, Bartók, Kp, dály, stb. szerejielnek a nagyszabású műsoron.
A zenekar egy kisebb egyút\'ese a nvi^yar rádiónak ls álfandó sae-itiplője, buda|>estl konoert-porozju-talt |yedig minden évben a magyar muzsika eseményeként méltatja kritika és közönség egyaránt.
A kanizsai első szabadtéri hangverseny beié[>öjegyel olyan olcsók (30 fillértől 2 pengőig), hogy a zenekedvelő közönség minden rétegének módjában lesz a ritka zenei eseményt meghallgatnia (:>
Szomorú szezonja van az idén a Balatonnak
A bejelentett német fürdőzök ia visszavonták jelentkezéseiket
A; Balaton idegenforgalma nem\'a legbiztatóbb körülmények között indult inleg. »Majd \'a főszezon...* mondták és hitték köröskörül a Balaton-par:on. Most aztján itt van a főszezon is. És a jó hi-rek csak nem jönnek «a Balatonról Ellenben jönnek egyre-másra a panaszok.
Még a wsckend-forgalom is megbénult az időjárás szeszélye miatt. Az idei nyáron (talán a weekend-
töityény életbeléptetésének koni remin]© ez) minden szombaton dél. után beköszönt vagy egy Ítéletes zivatar vagy egy hideg szél, vigy országos esö.
Aszezon pedig gyenge mindenütt. Keszthelyen j>éldául, ahol évek óta felfelé lendült az idegenfoi1ga!onVi tavaly junius 30-ig 577 volt a három napnál hosszabb időre bejelentett idegen és ebből 173 volt külföldi, — az idén 366 és ebből mindössze 71 a külföldi.
Julius első hetében tavaly 1100
Selyemanyagok
blousra,
ruhára,
kosztümre.
Mélyen leszállított árak
fürdővendége volt Keszthelynek (a szezon elejétői szá!m4tva), az idén 807 és ezt az idén máír örvendetes {avulásnak klell tekinteni juniush\'>a képest.
Gyenttídláson ÜK) ausztriai nya,
raló volt a tavasszal bejelentve. Most hünd a 190 visszamondta d balatoni nyaralást. i
Általában feltűnő a német szó hiánya a Balaton-vidéken. Ahol az előző években aUg hallott az emberi miást, "mint "német szói, olt most Mutatóba ha akad egytkét németi vendég. Nagyon fok azonban Keszthelyen az átutazó cseh autó. Ezekl azonban nem a Balaton vendégéig hanem nyugati or&négokba Igyctf kieznck. I
Keszthelyen az elmaradt német és (sztrák autók és autóbuszok helyett az angol, holland, svájci, svéd, novvég autók vá^ozaÜan számban láthatók.
- Balatongyörököm singnek Wl-t földiek Kitették azonban a »meg-< telt* táblát az állami számVevőségJ otthon hatalmas, szép üdülőjének! vasrácsos kapujára. | V
ki n| kenyér halottjai és szerencsétlenül jártjai
Alz aratás, cséplés minden évb-rt épi>en ugy megköveteli a maga enH beráldozatalt, \'mint a nyári fürdő-\' zés. Mai je\'entéöeink a zalni és köW nyéki cséplési szerencsétlenségekről a következők.

Horváth István l i éves jrnszta-magyaródi fiu ma reggel a bibor-here cséplésénéi segédkezett. Mun-i ka közben kezét elkapta a <gép dobja és teljesen összeroncolta. A\' irtentök bi-szállitották a zalaegf^f-J szegi kórházba.

Nóvák Jenő 32 éves Bazsl munkás & cséplőgépet etette. Közben megcsúszott és lába a gép dobjába került. Súlyos sérülésekkel szállították a tajíolcai kórházba. j •
Ördög Béla felsőlrcgi gazdálkodó terményt hordott be földjéről A\' lovak egy autótól megijedtek s vad vágtába kezdtek, ugy hogy ördög Béla alatt a kévék megcsúsztak vs velük együtt a gazda is leesett a kocsiról olyan szerencsétlenül, hogy koj)onyaa!api törést szenvedeti és meghalt.
Melegebb!
Prognózis: Élénk nyugati szél, több helyen, főleg északon eső, 1—2 helyen délután még zivatar, a hőmérséklet emelkedik.
A Meteorologlal Intézet nagykanizsai megHgyelőállomáaa jelenti i
Hőmérséklet tegnap este 9 órakor: +16.2, ma reggel +17.0, délben + 21.8.
Csapadék: 0.2 "fc.
— Naptári Julius 13. izarda. Kom. kat Anaklét p. Protestáns Jenő. Izraelita Tham. hó 14.
Gyógyszertári éjjeli wolgálat e hé 15-ig a Morkly-Belud gyógyszertár és a klskanlzsal gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától est© 6 óráig (héttő, szerda, péntek délután kedden egén nap nőknek.)
4
■AUA1 RtMfüMW
1938. IUIIm 13.
Városi Mozgó.
A francia színműirodalom terméke:
PREMIER!
Kedden-szerdón
FÉRFISORS
Főszereplő : Jean Galland
Irta és rendezte az „ÖRVÉNY" rendezője; EDMOND GREVILLE Aktuális Magyar Híradó. W Kezdete 5, 7 é» 9 órakor.
Eladta az elsejei flze-tósót egy bohóm tisztviselő
Furosa „xsákbamaoaka" per a munkaügyi bíróság előtt
Érdekes kcrc et ügyében hozett ité-letet az elmúlt napokban a munkaügyi bíróság. A pert I. István magántisztviselő indította lisztviselőtára, Sz. József \'ellen. Kere.selében a köv<. tkeiő-ket adta elő:
— Bohémembcr vagyok, fizető o.net kisebb-nagyobb részletekben clőleg-képi»en veszem fel a vállalalomnál. Rendszerint, mire jön a fizetés napja már alig marad valami, amit kézhez kapok. Ez óv március végén ozt az ajánlatot tettem Sz.-nak, hogy hajlandó vagyok elsejei megmaradt pénzemet tartalmazó borítékomat 30 pengőért eladni. Sz. elfogadta ajánlatomat, kifizette a 30 lengőt, én pedig meghatalmazást adtam részére, hogy az elsején e: e lőkés fizetésem hátramaradt részét nevemben nyugtázza és a |>énzl felvegye.
így is történt. Sz. átvette bori\'éko-mat, amely - - mint ulólog megtudtam — 240 iM-ngőt tartalmazott. Először abban a Jiiszcml.cn voltam, hogy téves elszámolás folytán utaltak ki számomra ilyen hagy összeget, ké-séhb azonban meggyőződtem arról, hogy nem töfténi tévedés, hanem az, hogy vállalatunk 25 éves fennállásának jubileuma alkalmából minden tisztviselő rés/é o külön jutalomként félhavi fizetésemnek megfelelően külön 200 iK-ngőt és 10 pengőt, amit még nem véltem ki c\'őlegkéut. Hz a -10 pengő természete en - elismerem — kollégámat illeti.
— Ellenben a 200 pengő külön juttatás nekem jár. Ezt el sem udtam Sz.-nak. Arra kérem tehát a bírót á^ot, hogy itélctileg kötelezze őt a jogla-lanul felvett 200 pengő kifizolésére.
Sz. a bíróság elölt azzal védeke-zelt, hogy formális adásvételi szerződés jölt létre kettőjük között. Kérte a kereset elutasítását, mert a 200 pengő őt jogosan megilleti.
— Nekem sem lc\'.t volna semmiféle jogom fellépni I.-val szemben — mon-dolta, — ha a borítékban es ik bonok leltek volna. fy>en ugy jogtalan a/.
. Ő követelése is.
A bíróság lefolytatta a bizonyítást, amelynek -Során kiderült, hogy a tisztviselőknek nem volt tudomásuk előzetesen a vállalat ajándékozásáról, senki s.em sejtette, hogy fizetésükkel egyült jubilál is jutalomban lesz része minden egyes alkalmazottnak.
A bíróság rendkívül érdekes indokolással visszaítélte a követelést.
A bíróság megítélése szerint — szól nz indokolás — a felek közült tényleg formális szerző lés jölt létre, u melynek tárgya a felérés fizetése > voit. Ez nem vitás, el enben jogtalanul gazdagodon a/, alperes, mert 1. nem u «ég fennállásának alkalmából kapott összeget adta cl, hanem csupán a fizetését. l-|K\'n ezérl a keresetnek helyt kcüetl adni és kötelezni kelleti Sz.-t a jogtalanul felvett 200 pengő megfizetésére.
Férfi ruhavásznak
színtartó minőségben Schütz-nu.
Kétmillió márka költséggel szabályozzák a Mara stájerországi szakaszát
Szombathely, juius 12 A Mura Stájeroszágban minden évben kiönt. Az idén juniusban ls kilépett a medréből és kiszámíthatatlan károkat okozott. Nagy leniJe? tekét öntött el a hatalmas, -a he^ gylekből vadul lezuduló vizme,>iy^ nyiség<1ímÍ2ly a gabonatermést töök í-etelte és a fczéivál mind dvitífe. Ezenkívül hidakat döntött össze, utakat rombolt szét nagy szakaszokon és sok házat megrongál\', de sok állató\' i« magával ragadott és elpusztított. Már régen feítedékcp volt a Mura medrének szabályozá-
sa, megfelelő, erős védőgátak táp épilése. De vajmi kevés történt fc téren eddig. Most a német birodalmi kormány az idei katasztrófális árvíz után elrendelte, hogy a Mura évente megismétlődő kiöntéseinek, megakadályozásához szükséges nmn ká\'atok lehetőleg még ez évben megkezdődjenek. A sürgősem elkészítendő gátépitési, mederszabályozási munkák ez évi költségeire a kormány 1.9 millió márkát „irányozott elő ós ezt az összegel a stájert országi körzetvezető ífcndelkezésé^ í-e bocsátja. )
A barcsi vonat felgyújtotta az Andrássy-uradalom learatott búzaföldjét
A Pécsről Nagykanizsa felé robogó déli személy\\onat sorozatos tűzkárokat okozott minap somogyi területen. •
A vonat 1 órakor robogott ki a szigetvárti állomásról. Pár jyercwl urobo a kantjai országút mentén Andrássy-uradalom learatott búzaföldjén egymásután gyulladtak kl a buzakerosztek. A szélben gyorsan terjedt a tüz ke-
resztről keresztié. Ay. uradalom népe ,és a szigetvári tűzoltók .nagyi erőfeszítéssel tudták csak a tüzet megállítani, de addigra 180 kereszt buza a lángok martalékává lett.
Ugyanez a vonat több helyen is gyujtoga\'ott aznapi utja közben. Egy helyen egy szénakazalt gyújtott fel, amely földig porrá v^lt, több helyen i>edig tarló.tüzeket oko zott, amelyek azonban komolyabb karokat szerencsére r.em\' okoztak.
A1 vizsgálat megindult.
A napban történt robbanások okozzák a kánikulát és a középeurópai északifényt
Ebben az esztendőben a szokottnál is gyakrabban részesültünk abban a kellemetlen aheglepetósben, hogy a rádió délutáni szalonzenéjébe hirtelen beleszóltak az éter láthatatlan ünteprontói és a dallamos hangok helyett fülsiketítő re. csegés töltötte be a szobát A külföldi (lelefonbeszélgetéNe,ket is sün rübben zavarták mog titokzatos sugarak és a hajósok pedig bosszankodva tapasztaltak, hogy leghűbb és legbiztosabb műszerük, az Iránytű is félrevezeti őket
Panaszok ezrei futottak be a vi. lág minden táján lévő csillagvizs-g-áló intézetekbe és igy a c-sillagá. szok szói\'giaImásan tanulmányozni kezdték, hogy mi a zavarok oka; A vi\'ágür tudóí-ai már régen meg. ^llaptoották, hogy a sokszi^r lemí* béri szentnél is látható napfoltok lényegesen befolyásolják földünkön az időjárási viszonyokat.
Dr. H. Spenocr, angol csillagász legutóbb arra a nagyjelentőségű felfedezésre jutott, hogy a megmagyarázhatatlannak vélt rádió- és lelefonzavariokat is a Napban töi(s tént nagy átalakulások\' okozják. A hatezer fok meleg, fénytf meleget, életet adó égitest állandó forrásban
van. Óriási robbanásokat figyelnek meg a Napban a csillagászok és a robbanások nyomán lángoszlupokí törnek kl a Napból, melyek \\beteh vágódnak a világűrbe, nem zuhannak vissza a Napba, hanem irtóza.. tos sebességgel elérkeznek a többi bolygók és igy a Föld levegőréteg^ be is. Ezek a lángoszlopok, a Nap kilövései, hét perc a\'att jutnak el a Naptól a Földig, tehát másodpert cenként 186 0000 angol mérföldnyi sebességgel száguldanak. A Föld mlágnese-s köriében azután rendki* vüli zavarokat okoznak.
Magnetikus viharokat és különös fény^e\'enségeket idéznek elő ezek a )ángoszloi>ok. Igy például a misztikus Északi fényt is ezek okozzák. Mivel a Föld vonzóereje északon a legerősebb, igy ezék a lángoszlop |K)k is az Északi sark felé húzódnak és ezért gyakori ott az Északi fény. Néhány hónapj>al ezelőtt különösen sok villamos kisugárzás lövell a Na|»bói "Földünk felé ós igy Középeurópa felett is látható volt az Északi fény csodálatos tündök-lése. v
»A Nap-íon^ida\'om* vUlanioskl lövései azonban nemcsak tündöklő fénycsodákat és kellemetlen >u<ngr
netikus ziavarokat idéznek elő, hanem részben ezeknek köszönhetjük a homlokunkon gyöngyöző Izzadf ságcseppeket, a széles utcák aszfaltjának olvadását, a zsúfolásig meg, lelt uszodákat. Egyszóval a kánikulát. i
h
Beszámoló az NTE vízi sportünnepélyéről
A szombat esti viharos szél sem tudta Nagykanizsa sporlköz<"nségét visszatartani attól hogy kimenjen a «trau-.í fürdőn megtartóit / s|>orlünncpólyre. Ugylát-szik az esemény ,ujszerü. sége az eddig Ityen o c-uf^ x* ményektől magát távol.
tartó nagykanizsai sport-közönségcl is kimozdi-totla fásultságából. Pedig az idő egyáltalán nem kedvezett a szabadtéri bemutatónak, mégis több mint 400 néző gyönyörködött a bemutatott sport látványosságokban.
Nem Ls leliclett az idő miatt a tervezett műsor minden számát bemutatni, igy elmaradt a Nagykanizsán még eddig nem látott női torna gerendagyakorlat és az uszómüsor vízi-kabaré r^szc.
Még a (sonkán bemutatott műsor is megérdemelte az aránylagos n->gy érdeklődést. Ez volt ugyanis az országos hírű NTE hölgytornászcsapa-tának, mint ur. országos I. osztály tagjának első ilyen nagykanizsai nyil-vános szereplése.
I)r. Vit Ferenc művezető szakértő-irányítása mellett ugyanígy az országos első osztályba küzdötte fei inasát a I)crvarlcs Mária, Kovács Gizi, Rétfalvi Manyi, Rózsahegyi Maca, Solymár Klári, Szabó Magda. Szapory Margit, Tnrcsay Rözsi hólgylornászok-ból álló csapat.
Bemutatóit gyakorlataik u legmagasabb fokú női torna anyagit merítette ki. AH ez különösen buzogányra, melyben az ország egyik legjobb csa pata. Szabó Magda személyében |>cdi0 a buzogány legkiválóbb művelőjét Iát halta a nagykanizsai közönség. A csa-pat legjobb tagja egyébként Tarcsay Erzsébet, aki u magyar női tornász-válogatott keret tagja.
Gyakorlat\'anyaguk a következő volt:
Női szabadgyakorlat csapatban zenérc. Egyéni szabadgyakorlat zenérc. Talajtorna. Korlátakadémia. Buzo-gáuv egyéni gyakorlatok. Csapatgyakorlat világító buzogánnyal zenérc. filőképek. Gúlák. Ez utóbbiakbau sze-repet ka|>ott uz NTE férfi tornász csai>ala 1s. Szűnni nem ukuró t"ps jutalmazta a gyors egymásután lefolytatott gyakorlatokat.
A torna zenét ózv. Goldschmicd Károlyné szolgáltatta alapos felkészültséggel.
Tornarész után a reálgimnázium és felsőkereskedelmi iskola válogatott vi. zipóló csapata mérkőzött egymással, melyből ez alkalommal a reálgimnázium csapata került ki győztesen.
Külöu érdekességet adott a/, eseménynek uz, hogy Nagykanizsán ez alkulommal volt először reflektor
Alapítva 1887.
51 éve állunk a közönség szolgálatában !
#
51 éve élvezzlik vásárléink bizalmát,
most már 6 nagy Üzlettel az ország különböző
városaiban I
*
_E *
HALOK, EBEDLOK,
KONYHÁK, KOMBINÁLT BÚTOROK, KÁRPITOSÁRUK
elsőrendű garantált minőségben, meglepő olcsó árban beszerezhetők
KOPSTEIN BUTORHÁZ
NAGYKANIZSA, HORTHY MIKLÓS-UT 4.
Óriási választék! Kedvező fizetési feltételek!

fény melleit tartott esti sportbemutató. A többezer gyertyafény nappali világosságot árasztott a strandfürdőre.
Annyira tetszett a sportünnepély anyaga a megjelent közönségnek, liogy annak megismétlésére kérték fel dr. Vit I-eren ; és Holló János főrendezőket. ök meg is Ígérték, hogy két hét múlva megismétlik.
A sportrész után dacára a rossz itlőnek, 2 óráig tartó tán - következeit u Pasqualelti zenekar muzsikájára.
(///;
mim
A magyar textilipar
a Tiszántúli Ipari Kiállítás és Aru-mintavásáron
A Tiszántúli Ipari Kiállítás és Arn-niinlavásárnak egyik jellemvonása az, hogy mint a* országos kláli\'ttsori, a magyar gyáriparnak vidéki bemuta-tója. A magyar gyári|>ari ágak körül különösen a textilipar, továbbá a vas és gé,)i|>ar azok az ij>arágak, amelyek a TlKAV-on misidig igen szépen jelentek meg. a TIKAV értékelését jelenti az, l»ogy a. magyar t«xtílvállala-tok elliatározták azt, hogy együttes kiállítás keietében jeleunek meg, ösz-szcscn muUegy 300 négyzetméter területen és bemutatják termelésük szl-iiél-javát. A TIKAV vezetősége lépéseket telt nnnak érdekélten, hogy a magyar l>őrgyárak, továbbá a magyar vegyészei! gyárak is mentől nagyobb számmal képviseltessék magukat « TIKAV ou. (:)
JtolgutiH, Ibii diluztaisr
i^YíefMisfeliríí Ö&Síl "■■
— (A pQspök nyári pihenője)
Dr. Rolt Nándor veszprémi mc-gyéspüs|>ök titkára, I.angniár Lipót tb. kanonok társaságában Sümegre érke. fcelt s megkezdte nyári pihenőjét.
— (Ferences-hírek)
Megtörtént a rendi kiskáptalan döntése az áthelyezéseket illetőleg. Nagykanizsa szerencsés volt ezidéa: - a munkásságuk és egyéniségük miatt megkedvelt barátjuüik közül egyel sem helyezlek cl a kanizsai rendházból, ellenben az idehelyezések révéi egy páterrel és két fráterral növekedeti a rendház létszáma. Káplánnak i le helyezték Jaho:la MansuCtus pátert, azonkívül két fráter jön Kanizsára; I-T. p.szlergálos l.ibe.át és |\'r. Kovács Guilián. — P. Miből sek Miklós volt kiskanizsai lelkészt Pápára hely \'zték házfőnőknek. - - Kanizsai ismerős, P. lleidinger Jenő le:t az uj undocsj házrőnök. Ugyancsak Andoesra le rült l.ökös Nárcisz novieiusnak. —
P. Czirfusz Viktorin nagykanizsai fe-ren es plébános az idei szentév ki-merilő hónapjai után sem vesztette el ritka tetterejét: most tartott 8 na-l>os lelkigyakorlatot a kecskeméti fe-ren es zárda tagjai részé.e, Most azután julius 15-től julius 30ig szabadságra távozik. — Kedves ven lége van a nagykanizsai ferences rendháznak, llt vakációzik Sclujattncr Szigfrid ben-cés tanár, csácsbozsoki plébános, aki a télen itl tartott eucharisztikus elő adásával férkőzött a nagykanizsai közönség szivéhez.
- (Vitézt értekezlet)
volt Balatonfüreden, ahol ez alkalomból megjelent vitéz Hellebronth Antal titkos tanácsos, tüzérségi tábornok, a vitézek főkapitányának lu\'lyct-lese, vitéz boldogfai Farkas Sán lor ezredes, vm. székkapitány, vitéz l old-házy Pál őrnagy, tharnói Kostyál Jenő százados, vitéz dr. Hunyadi László főszolgabíró és sokan más«ik. Az é te-kezlelen Farkas ezredes, Koslyál százados, Hunyadi főszolgabíró tait ittak magas színvonalú előadásokat, majd Hellebronlli tábornok szólt a vitézek feladatairól. Az értekezlet befejezésekor vitéz l\'arkas ezredes lelkes hangú felköszöntőt mondott a kormányzóra.
A városháza le akarja szállitatni a kenyér árát
Néhány héttel ezelőtt a város kty zönsége azt volt kénytelen tapasztalni, hogy a nagykanizsai pékek fek\'nvelték a kenyér árát. Akkor a sütőipano.io\'i a lisz£ésa búza drá»! gulására lüvatkoztak s minthogy az áremelkedést nem tudták teljes egészét^ fváUalni, kénytelenek-voltak az árakat emelni. Azóta »a helyzet megváltozott és a liszt és buza ára csökkent. A városházáról
Hegyi Lajos dr. főjegyző épp ezért már el is küldte a nagykanizsai sütőivel szakos/.tályho\'. azt a felszólítást, amely a kenyérárak leszállítását céloz/a
A szakosztály rövidesen összeül ez-ügyben és dönt a kenyér uj áráról. A jelek szerint minden remény meg van arra, hogy a kenyér olcsóbb lesz. i , | ,
A páciens a műtőasztalon fekszik, amikor betép a profesz-szor bemosakodva, felöltözve az előirt maszkban. A páciens vigyorogva megszólal:
Tanár ur 1 Levehetl az álarcot I Megismertem.
— (Relschl Imre súlyos beteg)
Keszthely volt városbirója, Relschl Imre súlyos beteg. A volt városblrót a közelmúltban a budapesti Herezog-kImikán kezelték, majd családja luzn-szállittatta.
— (Koltay Gyula — a Nemzeti Színhez rendes tagja)
Koltay Gyula, a fiatal és tehetséges színművész, aki éveken át erőssége volt a Péi-s nagykanizsai színháznak, mint ismeíeics, az elmúlt szezonban a budapesti Nemzeti Színházhoz szerző lőtt scgódszfcnésznck. A művészre felfigyelt a színház vezetősége, a kritika és közönség egyaránt, a szezon folyamán több kisebb szerepben is feltüné t kellett, a/, elmúlt hónapokban pedig három nagyobb szerepet is kapóit az Ember tragédiájában, Iiarsá-nyi Kálmán Fllákjában ós Nyirő József Jézus faragó ember-ében. A komoly művészi alakitások eredményeként Németh Antal, a Nemzeti Színház igazgatója a fiatal pécsi színészt az uj szezonra már rendes tagként szerződtette. r
Aranyérnél és béldugulásnáJ,
valamint az ezekkel járó derékfájás, mellszcrulás, szívdobogás és szédülés! rohamok esetén reggelenként
;y-egy pohár természetes „Ferenc
zsel" keserűvíz csakhamar kellemes megkönnzebbülést eredményei Kérdezze meg orvosát.
S
EALAI KOZLOWH
1938. juHui 13
jkuamM
Egy skóciai napilapban a kö-vetkezó hír jelent meg:
Autószerencsétlenség. Az aber-deeni fótéren összeütközött két klstaxi. Az utasok közül huszonheten megsebesültek.
— (Súlyosabbra lordult)
a minap! Magyar utcai hajnali motorkerékpár-szerencsétlenség \'áldozatának, Ajtai Kovács Sándornak állapota. Megröntgenezték ós ennek eredménye nem a legkedvezőbb. Arcán és fején egy ép csont nincs. Láza egyre emelkedik, öntudatra teljesen soha nem tér.
— (Leesett a háztetőről)
ma délelőtt a Teleki utca 17. sz. háznál Tollár Jenő 13 éves fiu. A szerencsétlen fiu balcombját törte, a kihívott mentők szállították n kór-házba. f
— (Kútba ölte magát)
Róka Gáborné f>0 éves csopaki asz-szony öngyilkossági szándékból a kútba ugrott és meghalt.
— (Keszthelyi Qgyekben)
tárgyaltak a minisztériumokban Pa-locsay Gyula városbíró és Bartoss József vezető jegyző. A gimnáziumnak a tornacsarnokkal való kibővítése ügyében az OTT-nál tárgyaltak. Ujabb lépéssel jutottak előbbre a vágóhíd és a vízmű építése kénlésében. Keszthelynek most már véglegesen döntenie kell, hogy meg akarja-e építeni és milyen formában a vízmüvet.
— (RádlókOzvetltés Göcsejből)
A Magyar Rádió igazgatósága megbízta Turcsányi Sipos Józscí pajzsszegi róin. katb. lelkészt, liogv Uu-dinszky Sándorral egyült helyszíni közvetítést adjon Göcsejről. A Rádió megbizottaí már meg is jelentek a helyszínen tájékozódás céljából. Az első rádióelőadás folyó hó 21-én lesz.
— Teklat*« meg a Köpetein Bútoráruház állandó butorkláilltáaát. ízléses és olofó bútorokat kedvező fizetési feltételekkel vásárolhat. ■"» Trunkhahn poaxtógyár
a magyar uricsaládok bevásárló helye Önnek is rendelkezésére áll. Közvetlenül a gyárból szállítja az utolsó kéznek, a fogyasszlónak szin-gyapjuszövetci angolos gyártássi módon elkészítve. Nem fog csalódni. Bvekro szóló megtakarítást ér el. Még ma kérje megtekintésre a szövetmin ták költség- és kótelezettségmenles beküldését. Trunkhahn Posztógyár és Ruhagyár Rt. Budapest, XI., Lenke ut 117. szám.
A I m a m o 1 y, szőlőmoly, pókhálós hernyók
ellen
Arzola ny Darsin,
Varasodás és Hsztharmat
ellen
Salfarol, Amonil vagy Solbár.
Kombinált permetezöszerek:
Hosprasen fitt Tntokll Rózsafák
levélletvei ellen
PROIIKOL
Védöszerek beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
nug, mfi trágya, zsák, növényvédelmi
szerek, gép kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
leWÍABB.?
A képviselőház
ma délben tartotta iitolsó ülését nyári szünete előtt. Az ülés mindössze öt percig taitott. Néhány javaslatot nyújtottak be, majd átvették a fcU.Ő-ház üzeneteit és miután több olintézendő ügy nem volt, a Ház nyári szünetre ment.
Kanizsai diáklány
is szerepel a Szegedi Szabadtéri Játékok jelentőségére kiirt pályázat kitüntetettjei közölt. A szegcdi polgármester által kiirt pályázat egyik kitüntetettje Szabó Zsuzsa nagykanizsai diáklány, aki a leánygimnázium VIII. osztályú növendéke.
A propagandaminisztérlum
(helyeit a kormány kpy uj \' ünl&ínényt szervez, amely egyelőre n miniszterelnökség mellékosztályaként szerei>el. Az uj in\'éz.mény pártpolitikával nem foglalkozik. Vezetője Antal István.
Leugrott az emeletről
lovag Beér Vilmos özvegye ina délelőtt pesti bérházában. Páiso^bm csulevelében fele vagyonát a j.esti szegényekre hagyta. Haldokolva vitn ték kórházba, i
Az angol király
aki néhány nappal ezelő.tt megbetegedett, az éjszakát nyugodtan töltötte, orvosainak véleménye szerint rövidesen teljesen felépül.
APRÓHIRDETÉSEK
10 uölg (0 fillér mlnd.n lovlbbl I1Ó 4 Iliiéi
Viam.nl.. kaia\'.., allűr . gép- és kocsiponyvák, Emrrgé guinmlszlj, Urszll, kenő . henger- él Irsktor olajok kedveié fizetési kitételekkel, lutlnyo, árban ksp-hsték Ke\'emen Rezió cégnél. 1897
Fgy családi hó. szibadkézből eladó. Bővebbet a klld hivatalban. 1914
K.xaloaó ölesén elsdó vagy bérbe ksphaló Slrém B. és l\'lal cégnél Nigv-kanlzián 1920
Eladó egy jókarbsn levé kocsi. Petófl-nt 81. 1949
I
HÁZ és INGATLAN
AllAs
Trahlara.a.,6 ssonnsl Petótl-ut 52. szám
felvételik. 1928
ADÁS VÉTEL
K.rékpárak kedveié részletre legolcsóbban kaphstók Vajda va.k.r..-kedé.ban. 1424
Lótéh.ofrn ..SlOblrtok eladó. Bővebbet Rákóczi u. 45. 1950
LAKÁS-OZLETHELYISÉO
Kiadó Király-utca 32. lakeieikcdés he. lyllégel. ulcsl tlzlelhelytiég. — Bővebbet .Rőzia" gyuj\'őtelep.
Hórom.aobó. ulcsl lakéa auguiztua
l-re kisdó. Zárds n. 5. 1948
KÜLÖNFÉLE
Aatólaxl (bérsuló) u| ársmvovslss legolcsóbban Ksulmann Manónál rendelhető. Telefonillomás 222. 4024
Kópk.r.taaó.ak.v, réssldllzetésie Is, sjskezartlan végei Stern övegkereske-dés, Fő-ul>2. 1796
Mindennapi leveleiésból összegyűjtött bély.fl.t, régi vsgy uj tömegeke\', ms-gyárt él kllllöldll, feloszlatott gyüjtemé-nyekel bírmlkur megvételre keresek. — Bsrbarlti U|oi, s Zslsl Köllöny f. axer-kesztójc Érdeklődni lehet teleion 78. u. vagy személyesen mlndennsp d. n. 6—7 órs közöli.
Kladjs a laptulajdonos Közgaxdaaágl Réazvénytársaaág Nagykanizsán.
Felelés kiadó; Zalai linly. Interurbán leleton: Nagykanizsa 78 szára
„Dolgoztán, hon MmMu
Uradalmak
legolcsóbban
HIRSCH és SZEG Őségnél vásárolnak.
Kazalponyva, - gépponyva, kocsiponyv*, - repceponyva, zsákok, - lóizzasztő, manilla, - kévekötő.
Fontos közlemény
az Anto Syphon tnlajdonosokhoz!
Dijtalanul megjavitam, rendbehozom Auta Syphon készülékét
azoknak, akik a szénsavcserét nálam eszközlik.
Szabó Antal sportUzlete,
az Autó Syphon körzeti egyedárusitója.
Alulírottak fájdalomtól megtört szívvel tudatiák, hogy felejthetetlen édesanya, anyós éa rokon
V aiOI. G.mbái JaUaaaa
éleiének 76-lk éviben lolvó hó 11-én d. u. II órakor a haldoklók szent-r ségelnek ájtatos felvétele ulán az Úrban elhunyt.
A m gboldogult hűlt tetemét lolyó hó Illán délután 4 órakor klsérjllk a temetői g> ászháztól a róm. kath. egyház szertartála szerintörök nyugvóhelyére.
Az engesztelő szentmise-áldozat lolyó hi 13-án délelőtt 9 órakor lesi s szeniferencrendi plébánia-templomban az Egek Urának bemutatva
Nagykanizsa, 1938. évi jut. hó 12. Áldott l«ay*n amlóka I Nyugodjók bókób.n I Schaoh Károly és neje sz. Markotány I Gizella gyermeke és menye és a gyászaié rskonság.
Nagykanizsa megyei polgármesterétől.
város
16.802/1938.
Tárgy: A h\'zak tatarozása.
Mi a bázlHlajdonosoh baz.
Nagykanlis\'n az ipllSiparban eiös visszaesés mutatkozik s a rendőrségi székház megkei déaéig ntm is igen várható fellendülés. Ez a pangás Igen su\'yosan érlnll az épllfi-iparban érdekelt Ipjrc sokai, munkásokat, hisz ebben a szakmában a nyári kereset biztosítja a munkások és családjaik egész évi megélhelé-sél. Ebben a nehéz helyzetben bl-za\'ommal foidu\'ok a háztulajdonosokhoz és több száz kőművesnek, munkásnak és ctaládjalknak érdekében a\'ra kérem őket, hogy a házaikon azonnal végeztessék el mindazokat a tatarozásokat, livilásokal, amelyek az épOlel állagának fenntart Isához szükségesek és szíveskedjenek ezzel lehetővé lenni azl, hogy a munka nélkül álló kőművesek és családjaik megélhetéshez jussanak.
Bizton hiszem, bogy kérelmem a háztulajdonosoknál visszhangra talál és nem kell majd törvényben elóirt kényszerítő Intézkedéseket lennem.
Nagykanizsa, 1938. juliui 12. tois Polgármester.
Molnárok figyelmébe I
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapunk nyomdájában.
r— mmm\\ *—:
I mindenki a helyi kereskedőknél I íj é« iparosoknál szeresse bel
Nzomalott • lejjtulajioaoa KAifltjdfeági &áavánjrttuai4tf kanjmy.omdijában Nagykenlaia, Fdelés ül\' Zalai Károly
Ara 12 Ml.
ZALAI KÖZLÖNY
-2322
és UadóMratal: PM 5. dia
P O L I T 1 K A I NAPILAP
Felelő® szerkesztő: Barbarlts Lajos
Kapuzárás után
A felsőházi üzenet átvételével forma szerint is véget ért a képviselő ház ülésszaka és megkezdődött a törvényhozás nyári szünete. Komoly és érdemleges munka után zánul\'4 nak be őszig a parlament kapui. Május 11-én hangzott el Imrédy Béla miniszterelnök bemutatkozni beszéde s azóta egyik törvényalkotás a másikat követte, a képvJselóft ház szünet nélkül dolgozott. A| kormány bemutatkozásának napján terjesztette be a belügyminiszter és az igazságügyminiszter azt a két, azóta törvényerőre emelkedett ja^ \\aslatot, am!ely,nck célja az állatni rend hathatósabb megóvása s ezzel kapcsolatban a büntető eljárás egyed szakaszainak módositásu, főleg azért, hogy a bűncselekmények meg torlása gyorsabb és szigortibb len hes-vqn. Ha az ezeken és a közbeeső számos és fontos kormányrendeleten kívül tető alá hozott gazdasági és szociáljjS törvényeket mérflegel{j jük, valóban nehezen tudnók azoj kat fontosság és gazdasági, valamint szociális jelentőségűk szerint j on-tosanosztályozni. Ajnnyi kétségtelen,, hogy a kormánynak minden egyes törvényjavaslata annak a kerjeszn tény, nemzeti és jobholdali politi-káfiiiK\' karakterisztikus bélyegét viseli, amöJyet a miniszterelnök bemutatkozó Heszédében részLeteefcíi és világosan kifejtett.
Különös súlyt adnak a kormány és a törvényhozás munkájának a már emiitett k& törvényen kivül a hegyközségi törvény, a szesztör. vény és a Jegybank reformjáról szóló törvény. Mindegyik valóban széles néprétegek életszínvonalának emelését kiván;\'a szolgálni, hiven a miniszterelnöki programnak ah-l hoz a mondatához, amely igy hangzott el: *az idő sürget és a széles néprétegek életstanda\'rtlját okvet.i lenfli emelnünk kell, különben a lelki és testi detojtídencfa veszélye fenyegeti ezt a nemzetet.* Ezzel a célkitűzéssel párhuzamosan a ko.r-mány minden törvényerőbe emelr kedett javaslata a termelés fo! o \'-á-sát tartja szem előtt, hiven a programnak ahhoz a megállapításához, amiefly szerint a szétosztásra vátfó javakat kell minőségileg és meny-nyiségi\'eg fokozni, mert enélkül nem lehet emelni a széles néprétegek életszintjét.
ismeretes hogy a hegyközségi törvény a magyar bor és szőlőtermelés, va\'amint a gyümölcskultúra problémáját viszi élőfle. Célja az, hogy a magyar föld ezekből n terményekből többet és jobbat pioáu-kálflon, a gazda i>edig mftryüségí. árujának bdztos és jól fizető >->taf cokat taláb\'on. Ezt célozza a törvénynek az az intézkedés?, amely azegyöntetüségre törekszik és jótékonyan szabályozza flz ugyahcsak egyöntetű egységes értékesítést. Kiegészíti a mezőgazdaság talpraállítását célzó intézkedéseket a szesz, törvény, amely tudvalévőleg a szesz fcrn^lés jogát a am^k Jövedelmét
Előfizetési ára: egy bóra a pengő 40 filh Szerketztócéfl éa kiadóhivatal! teWooi 78. a
A cseh követ Ciano gróffal tanácskozott a magyar államférfiak Rómába érkezése előtt
Imrédy miniszterelnök az olasz sajtónak nyilatkozott római útjáról
Rórna, jullus 13 Római diplomáciaf \'körökbennagy fontosságot tulajdonítanak a Ciano gróf olasz külügyminiszter és a római cseh követ között tegnap folytatott megbeszélésnek. A megbeszélés a cseh kérdés körül mozgott. Valószínű, hogy Imrédy Béla miniszterelnök és Kánya Kálmán külügyminiszter róniai látogatására
tekintettel az egész dunai kérdési ís megvitatták. «
Róma, julius 13 A magyar államférfink római utazásával kapcsolatban a félhivata.\'o3 Stephani iroda munkatársa előtt Imrédy Bé.\'a miniszterelnök a következőket mondta:
— örömmel nézek olaszországi utazásom elé. Nem puszta udvarias-
sági látogíitás lesz ez, hanem annak az őszinte, benső törekvéseknek kifejezése, hogy á| óljuk és ha lehet, még jobban elmélyítsük az olasz -magyar barátságos kötelékeket. A látogatás a két baráti nemzcl együtt működésének megszilárdítását Is szolgálja és annak megerősítése, hogy az olasz—magvar barátság nélkülözhetetlen tényezője Középeurópa fejlődésének.
Hodzsa ós Henlein megbeszélései végre eljutottak a helyi önkormányzat kérdéséhez
Anglia közvéleménye nem tűrné a cseh kérdés megoldásának megakasztását
London, jullus 13 A Times prágai levelezője arról értesül, hogy Hodzsa miniszterelnök és Henlein közölt a megbeszélések az első csalódások után végre eljutottak a helyi önkormányzat kérdésének döntő fontosságú problémájáig. Remény van arra, liogy « kormány jullus 21-én a parlament elé terjeszti a nemzetiségi kérdések rendezéséről szóló törvényjavaslatot.
London, julius 13 A Jleuler-lroda a következőkben ismerteti az angol felfogást a cseh helyzetről: A világ közvéleménye, de főként Angliáé, nem tüóió a megol lás megakasztását célzó kísérletezést. Belátják Londonban, hogy nehéz fiadat a szudétanómet önkormányzati követeléseket az állani sérthetetlenségének fenntartásával összlumgzásba hozni és ugy vélik, bog}\' Anglia saját politikai tapasztalatainál fogva bizonyos segítséget nyújtana. Ezért az
angol kormány mindig iuyekczeit jó-tanácsot adni Prágnak és óvatosságot tanácsolni a szudétanémet képviselők-nek, egyszersmind a békés megoldás érdekében v.\'lelte latba Lefolyását
Berlinben. London nézete szerint mind Prága, mind |>cdig Berlin a békés megoldást kívánja. Már 00-70 százalékos eredmény is örvendetes volna a szudétanémet kérdésben.
A szudéták magatartása a cseh taktikázással szemben
majd u szavazástól. Ettől függetlenül azonban továbbra Is fenntartják minden követelésüket ó> at. összes rendel, kezé-sükre álló eszközökkel igyekeznek majd meg is valósítani kívánságaikat.
Baj nélkül repül az uj világ-repülő-bajnok
Varsó, julius 13 Howard Hughes amerikai világkörüli repülő" ma hajnalban 1 óra; 12 perckor átrepült Novosíblrsk felett. Délelőtt 11 ói a 30 |>crckor érkezett meg Jakutzkba. A repülőgép fedélzetéről érf;ezett jelentés szívj rínt a légköri viszonyok kedvezőek.
Páris, julius 13 A Quai D\'Orsav hivatalos lapja, a Temps feltűnést kellő prágai jelentést közöl, amely szerint u cseh kormány elhatározta, hogy a nemzetiségi kérdés rendezéséről szóló törvényjavaslatokat a prágai parlament elé terjeszti, tekintet nfclkül arra. hogy milyen eredménnyel járnak a népcsoportokkal folytatott lárgyalások. A sr.u détanéniet párt az engedményeket ke-vésnek találja ós kitart eredeti követelése mellett. A Temps a továbbiakban azt írja, liogy a szudel mérnetek a cseh kormány álUd felajánlott engedményeket nem fogják visszautasítani a parlamentben és tartózkodnak
visszaadja a mezőgazdaságnak s egyebeken kívül azt is je\'enti, hogy komoly léptekkel haladunk mező. gazdasági üzemeink Iparosítása felé A\'grárország lévén különös tekintettel mezőgazdaságunk tőkesze, génységére, korszakalkotó jeűentőH ségü a Jegybank reformja. A miniszterelnök ezt a reformot a következő mondattal jelentette he bemutatkozó beszédében : »A Jegybank a\'apszabályai reformra szorulnak és e reformban irányításúi fogszol-gálni számunkia egyrészt az ország agrárjellege, másrészt a legkülönbözőbb iwlitlkai rendszerekhez tartozó nagy és kis államokban már mindinkább elfogadásra kerülő az a gondolt, hogy a Jegybank számára a |>énz ós tőkepiacon nagyobb mozgási lehietősjégek és ez-
által egészségesebb tökecirkuláció lehetőségét teremtsük nieg.<
A Jegybank reformjáról hozott törvény ezt az ígéretet tökéletesen váltotta be. Modemé telte Jegybankunkat, módot adott arra, hogy belekapcsolódjék olyan Uzletekbo, amilyeneket a külföldi jegybank >k már eddig is kultiváltak, de legfontosabb az, hogy az úgynevezett mezőgazdasági termelési hitelek kérdését oldotta meg A rövidlejáratú hifek\'k problémáját, meri hl-, szen természetes, hogy an\'iu.tási köl csönökhöz ezúttal nem nyúlhatott a kormány. Ezek különben sem igényelnek sürgős reformot. A JegyJ bankreform a ki\'enc hónai os gaz. daváltó rendszerével m\'nd n mezőgazdasági üzemnek megadta a<t a lehetőséget, bogy egy termelési
évadra vállalkozzék, akár növénytermelési, akár á\'Iathizlalási célból. A kilenc hónap ugyanis feltétlenül elegendő ahhoz, hogy a gazda ezt a vállalkozást lefolytassa és a termelt javakat értékesíthesse.
Ha ezekután csupán afra utalunk, hogy a kormányrendeletek e,,^sz soro:ata felel m?g a miniszterelnök ama ígéretének, h gy nemcsak világosan kíván beszélni, hanem teljes világosságot is akar teremteni, ha utalunk arra, hogy a kormányrendeletek sok o\'yati függó kérdést tisztáztak, amely a közéletben eddig zavart okozott, akkor a mai kapuzárás alkalmából valóban elmondhatjuk, hogy törvényhozóink érdemleges és értékes munka után térlek jól megérdemelt pihenőre.
ÉAUAI ROZLOtfU
Hat halottja van a volt balga harotarakra kirándult autóbuaz azerencaétlenaégének
Akiében, julius 13 Az Atocben közelében lévő Haaren község mellett egy tái sasgépkocsi vezetője ki akart kerülni egy kerékpárost. Közben a gépkocsi a lejtős uton megcsúszott és nekirohant egy ház falának. Az autóbusz jobb oldala teljesen Összetörött, ül utas és a kerékpáros a szerencsétlenségnél életét vesztette. Az autóbuszon hadviseltek és hozzá tartozóik iendeztek tárj&as kirándulást az egykori belgiumi csataterekre.
Barcelona éhezik
680 spanyol ropülőt lőttek le eddig a2 olasz repülök
i Kóma, julius 13
A Spanyolországban küzdő olasz repülőgépek a sjxmyoi háború kezdete óta 580 ellenséges nepülögé|*\'t lőttek le Ugyanez alatt az idő utalt) 120 olasz repülő meghall, 21 fog-i Ságba esbtt.
{ Páris, Julius 13
Lapjek\'ntések Szerint BarbcloníVt Imiu teljes a lerongyolódás és sok: szenvedést okoz a lakosságnak az élelmiszerhiány.
Nehéz székelésben szenvedők, különösen azok, akiknek fájdalmas végbélbajok — mint aranyér, repedés, elöesés, sipoly, szűkület — te-silk az életet kellemetlenné, béiürlt-lésüket reggel és este negyed pohár természetes .Ferenc József" keserü-vizzel megfelelően elrendezzék. — Kérdezze meg orvosát.
Zilamsgye 10.000 pengfit ad a Repülőalapra
A1 zalavámregyol klsgyütós táviratban üdvözölte vitéz Imrédy miniszterelnököt, Darányi, Marschall éfl Sztranyavszky mnisztereket, támogatásukat kérve, illetve teuiqudá-suk alkalmával köszönetet mondva A Horthy Miklós nepülőalapra a megye 10.000 |>engöt kíván adni, a kisgyűlés ilyenértclmtt határozatot terjeszt a kö/gyülós elé.
A2 ülés lapzártakon tneg tart, részletes beszámolót lapunk holnap] számában közlünk.
Halálán van az angol anyakirályné
London, julius 13 A Daily Expljess tudósítása Itynt Már^a özvegy angol nnyaki" rályné, aki súlyos betegen fekszik egyik Drezda-környéki szanatóriumi Uin, annak a kívánságénak adotQ kifejezést, hogy szállítsák haza, mert családja köréten szeretne meghalni-A királyné kívánságát a kezelő or. vosal, -súlyos á lapolára való tekintettel nem teljesítették.
Atní UtUontS- llóit . . .
— Na, hogy illett az élet a Markóban ?
— Nem valami /ól. Csak egy tekintetben volt kellemes.
— És peiilg ?
— Éjszaka sose kellett felkelnem megnézni, /il be van e lárva az ajtó?
Megszüntetik a kövezetvámot
Az állam kárpótolja a közületek Ilynemű bevételeit
Nemcsak a mtogyar gazdasági étetnek, de az ádegenfur.galomftak! is egyik régi és minduntalan megismételt panasza, hogy a törvényhatóságok, városok, községek t. rhes utvámokkal, kövezetvámo!<kal drágítják meg a forgalmat. Az utvám-szedési jog törvényes jo^a számos esetben évszázadok óta áll fenn. Jelentékeny bevételi forrás a kövezetvám, amelynek jövedelmét évente mintegy 12 millió pengőre lehel, becsülni, bár ebl>ői az \'összegből) mintegy 7.6 -8 millió i>engő Budapestre jut
A köve-etvámok eltörlésének kérdése ismételten napirendre került,
de mtogoldásra nem jutott, inert a vamjíaedósl joggal b*itt küí®égek\' és törvényhatóságok\'nem voltak hajlandók erről a jelentékeny jövedelmi forrásról lemondani. Most nzonbím Reményi-Scfinelfer Lajos l>ónzügymfj\'(lázti0r ertflyes kézzel nyúlt a kérdóshezjös utasítási adott a pénzügyminisztériumnak, dolgozzon ki javaslatot a kövezetvámok megszüntetéséibe, illetve megvállá*. sA pénzügyminisztérium tervezete szerint a vámszedési joggá1 bíró közületek nem fognak rosszul járni, mert gondoskodás történik arról, hogy a Tíövezctvámbevétele-ket kárpótolja az állam.
A zsidótörvény végrehajtásának első állomása:
megkezdődött a zsidó alkalmazottak összeírása
A város első;"oku iparhatósága íendeletet kaj>oti a szellemi állása lalanok kormánybiztosától, amelyben felszóiit;a a minisztéiium,hogy három mai on belül igényelje azokat nyomtatványokat, amelyeken $ zsidótörvény rendelkezései szerint öss2ie kell Írni azokat a munkaadókat, akiknél zsidó szellemi alkalmaj zottak dolgoznak, összeírás alá esnek nemcsak a gyárak, nagyobb ij>ari üzemek, hanem a bankok, nagyobb keicskedelmi vállalatok, biztosító intézetek, bányák is.
Ez a nendelet a gyakorlatban azt jelenti, hogy megkezdik Nagykani. zsán is a zsidótörvény, végíehajtá-* sónak előkészítését. A törvény szerint ötéves határidő van megállapítva a 80 :20.as arányszám helyreállítására, de a törvény jogot biz. tosit a kormánynak, illetve a haló-Ságoknak, hogy ez idő alatt is beleszólhassanak a felvétel arányszámába. Ugy látszik, már ezért Is síelnek fu összeírás ai és az alkalmazottak, munkaadók lajstromozásával.
Meghalt a két lezuhant szombathelyi sportrepülőgép mind az öt utasa
Hétfőn, a délelőtti órákban megdöbbentő nepülőgépszerencsétlenségi riasztó hbe terjedt el Szombathe-, lyen. A hírt megerősítette a rádió déli hírszolgálatának az a szűk-* szavú jelentése, amelyet a Zalai Közlöny még aznapi számában kö-zölt. Most a kővetkező részleteket jelentik Szombathelyről. ■ t
A délelőtti órákban a repülőgép-vezető-képzőintézet két si>ortrepülő. géi>e iskolagyakorlatokat hajtott végre a szombathelyi repülőtér felett. 10 óra előtt néhány i>erccel az egyik gépnek eddig ki nem derített géphiba miatt kényszerleszállást kel lett végrehajtania. Eközben . beleütközött a másik sportiepülőgépbe, amely ugyancsak leszállásra kényszerült. Egyik gépnek a kényszerleszállása sem slklerült s az első gép a repülőtér söplei országút mellett (elhúzódó részére zuhant, a másik mintegy 150 lépéssel távolabb. A) szerencsétlenséget követő pillanp,, tokban máris a helyszínen \\oltak a repülőiskola mentői, akik a gép ron csai alól kiszabadították a balesef szenvedő hőseit, az öt sportrepülői. A<z első gépbői Horváth István légügyi főellcnört húzták ki, a másikból Bartha Elemér kisérőt és Ka-possy Sándor ellenőrt, valamint Sza-lay József ós Szigetvári Sándor légügyi segédeket. Azonnal kórházba szállították a rendkívül súlyos sérüléseket szenvedett pUólákat, de már az orvosi beavatkozás menü segíthetett, mind az öt hős sportrepülő belehalt sérüléseibe.
Szombathelyen mindenütt óriási részvétet váltott ki a tragikus sze-
lenosétleíftég. Az egész város deprimáltán, "lehangoltan beszélt a súlyos balesetről s mindenütt megindult hangon emlékeztek meg a magyar repülés sjjortjának hösihalo.t-jalról.
Minthogy a halottak nem szombathelyiek, hült tetemei kel itl szentelik be ós mindegyiket lakóhelyükre szállítják.
Várpalotán is
Hivatalosan közlik, ho^y tegnap reggel Várpalota környékén egy sportrepülőgép kényszerleszállást hajtott végié, amely nem sikerülj a gép lezuhant és a pilóta megsebesült.
— Katolikusok 1
Mindenkinek kötelessége egy pengős egyházközségi kulturház-sorsjegyct venni I \\
HtlliM 14
FflrdSuoba
berendezéseket kedvező részletre legolosóbban szállít
MENDLOVITS
302 születés, 286 halálozás, 133 esküvő
A nagykanizsai anyakönyvi hivatal félévi mérlege
Bár a statisztikák Ideje az év vége, érdemes egy kicsit körülnézni Nagykanizsa város népszapoilodási statisztikájában most, az első félw év végén is. Hisz e félév alakulása már előre jelzi, milyen lesz az év.
Felkerestük a nagykanizsai anyakönyvi hivatalt. Ez a hivatal mindig a legnagyobb forgalmú. Dr. Bojt István, a hivatal vezelője alig győzi a munkát. Végignézzük az idei első félév statisztikai adatajt.
Születés : 302 bejegyzés _volt. Mindössze eggyel több, mint tavaly az első hat hónapban. Halálozás 15)37 első félévében 271 volt Nagy. kanizsán, az idén 286, a népszaix>-rodás tehát tavaly 11-el volt jobb, mint az idén. Az idei természetes? szaj>orptíá-s az első félévben «sak! 16 fő, ami meglehetős rossznak mondható. , , , •
Nagyban javult azonban az arány a házassági fronton. A<z elmúlt fy. évben 118, az idén 133 fiatal pár esküdött örök hűséget a nagykanizsai anyakönyvi hivatalban az első félév-, ben.
Legtöbb házasságkötés a Jfarsang alatt, februárban volt, számszerűt 86. Márciusban már a legkevesebb volt, mindössze kilenc! Egyébként juniustan (27), majd áprilisban (21) és májusban a legnagyobb a házasodási kedv Nagykanizsán. Leg. alábbis a statisztika szerint.
De lehet, hogy a kedv máskor is megvan, csak a hozzávaló hiányzik.
Ilyen marad!
Prognózis: Élénk szél, több helyen, főképp északon esS, zivatar, a hőmérséklet alig változik.
A Meteorológiai Intézőt nagykanizsai megtlgyelőailomása Jelenti.
Hőmérséklet tegnap este 9 érakor: +19.2, ma reggel +190, délben-)- 2Í.8. Csapadék :00t.
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olyaséinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(Öl., Podmanlozky-utoa 8.)
igazgatóságival sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konforttal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit kl a jelentkező olvasók részére.
1936 |ulln« 14
Városi Mozgó.
BALAI KÖZLÖNY
PREMIER!
Még csak szerdán
A francia színműirodalom terméke:
FÉRFISORS
Főszereplő: Jean Galland
Irta és rendezte az „ÖRVÉNY" rendezője: EDMOND GREVILLE Aktuális Magyar Híradó. ^T Kezdete 5, 7 és 9 órakor.
Szerda
BUDAPEST i.
17 I)r. Péter András előadása. — 17.30 Budapesti Hangverseny Zenekar. _ 18.15 Dr. Máthé Elek előadása -18.45 llácz Zsiga cigányzenekara, köz-Inai Dobos Imre lárogat izlk. — 19.65 Hírek. — 20.25 Az 0|ieraház elő-wlása. .Cosl fan lutle.. Vlgopera.két felsTjnásban. — Az I. felv. után kb. 21.15 lilőjárásje leülés. — 23.10 Szabó Kálmán jazz.húnnasa. — 0.05 Hlrok.
BUDAPEST II.
18.15 Budapesti Hangverseny Zene-kar, — 18.45 Dr. Hegedős (;éza előadása. — 10.25 Hanglemezek. — 20 Tini-lemezek. — 20.50 llirek. _ 21.15 l-\'arkas Béla cigányzenekara.
Becs.
18.20 Lemezek. — 20 Vidám lemezek. — 21 Berlin. — 21.20 Lemezek.
— 22.30 Bécsi szimfonikusok hangversenye, — 24 München.
Csütörtök
BUDAPEST f. 6.45 Torna. — Utána hanglemezek.
— 10 Ilitek. - 10.20 leiolvasás. _ 10.45 Felolvasás, — 12.05 llaagleme-z«k. _ 12.30 lllrck. - 13,211 Időjelzés, iilőjárásjelenlés. _ 1343(1 A 2. itonvérl gyalogezred zenekara. — 11,35 Ilitek. — 11.50 A rádió műsorának ismertetése, — 15 Arfolyamltirek. — 10.15 Saielláry f.yörgyné\' előadása. — 10.45 Időjeelzés, hirek.
17 Csóka Feri cigányzenekara, — 18 Ambn\'izi Pál előadása. — 18,30 WelnrleMepl Dalkór. — 111.30 Kollay-Kaszlner Jenő dr. előadása. — 10.50 t.rieg: a-moll szonáta. — 20.20 <NyuI a bokorban. > Vígjáték 3 felvonásban.
— 21.50 Hirek, időjárásjelonlffí. — 22.15 Az operaházi zenekar. — 23.30 Tánclemezek. — 0.05 Hlrck. BUDAPEST II.
18.40 Sltnon Blanka előadása. — 10.05 Hangicinezek. — 20.25 Vörös Elek cigányzenekara. BECS.
15.20 Lemezek. — 10 Hangverseny.
18 Hégl zene régi Hangszereken.
— 10.10 Tarka tnüsor. — 20.45 llaag-Jálék. _ 22.30 Stuttgart. — 24 Hang. verseny,
- Naptár t Julius 14. CSUtört. ltom. k>t. Boaaventura. Protestáns Eörs. Izraelita Tham. hó 15.
Uyógyasertárl éjjeli azolnálat e hó 15-lg a Mcrkly-Bulus gyógyszertár éí a ktskrudzsal gyógyszortár.
OőzfUrdő nyitva reggel 6 órától eate 6 óráig (héttő, sserda, péutek délután kedden e«é« up nőknek.)
Schütz-kabitban
minden hölgy
elegáns!
„Diliiitiss, bogi Mmta!"
Egy szerelő leesett a villanyoszlopról és életveszélyes sérüléseket szenvedett
Szigetvárról érkező jelentés szerint ismét sulyrs szieivncsétlenség történt a somogyi távvezetéken.
Az országul! szereléseket végző munkások közül az egyik csoport paranosot kap,ott, hogy a görcsönyl szakaszon lévő korhadt villanyoszu lopokat esei\'éijék ki. A munkásuk! kőzött volt Szabó László szigetvári szervlő is, aki felmászott az egyik
korhadt oszlopra, hogy a drótokat felszabadítsa.
AJ lg végezte el Szabó munkáját, a hét méter magas oszlop tetején, umü4+- oz a dJlólok tartása alól. felszabadulva eltörött és Szabó le-esett. Rendkívül súlyra sérüléseket szenvedett, életveszélyes állapotban! vitték kórházba.
70 fiút és leányt két hétig,
minden 18 éven aluli biztosítottat vasárnaponként nyaraltat az OTI nagykanizsai kerülete
Az Oi-szágos Társadalombiztosító Intézet évente sokezer jiengőt for-dit ezer meg ezer fiatal biztositolt nyaraltatására. Az OTl-táborozások teljesen ingyenesek, két hétre ideális pihenést és egészséges szórakozást jelentenek a tenne résztvevőknek és nemzetépítő munkát a jövő Magyarországa számára.
Nagykanizsa OTI-kérülcte ezidén 50 fiút és 20 leányt küldhetett kéthetes nyaralásra. A három csoport közül, amiben a nyaraltatás tör;é. nik, kettőt sikerült is egészébenpsz-szehozni. Nem volt könnyű feladat. Dr. Béres László OTI kerületi vezető és dr. Horváth P. A*hanáz fo-ifcnoes lelkész mindent elkövettek, hogy a munkaadók engedélyét megnyerjék az orvosi vizsgálat alapján arra rászoruló tanoncok kéthetes szabadságolásához. (Törvény is előírja ma mái\' a tanoncok "(kéthetes szabadság-dgényét.) Jelentkezés volt is. A fiuknál például száznál is többen jelentkeztek. A munkaadók akkor nyilatkozatot iriak a\'á, hogy a kéthetes szabadságot ecélra meg is adják tanoncaiknak. A,ztán mikor a beutalásokra került sor, a munkaadók egy rés^c meggondolta magát és arra hivatkozva, hogy sok a mun. ka, megtagadták a szabadságot. így történt, hogy mlg az első és másp-dik csoportot nagynehezen össze tudták hozni az OTl-nyaraltatásraí
beutalt fiatalokból, addig a harmadik csoport már csonkán indult el; — 17 tanonc helyett 8 élvezheti csak a kéthetes ingyenes nyaraltaiást.
Ma, amikor a szociális gondoskodás nem csak jelszó, hanem miniden politikának alapvető és a nemzet egyetemes érdekében kötelező, kyakoijlati irfányvonala, ennek nem szabadna előfordulnia. A írtagyaf-i|haiv>s fiatalság a holnap magyar iparosságát jelenti, a holnap marj gyar társadalmának egyik pillérét Nem mindegy, hogy ez a pillér szu-rágottan, gyengén, betegesen, elcsigázottan keifiil-e bo nemsokára a küzdők első korába, vagy testben, lélekben frissen, egészségben, rugalmasan. Az OTI nyaraltatási ak. ciója ezt az utóbbit akarja. És ha nyugalmas öregséget szeretne, ak. kor ugyanezt Tcell akarnia minden munkaadónak is. .Ez ina már nem csak emberséges érzések dolga, hanem hazafias érzéseké is A munkaadók társadalmának tehát neinmeg nehezíteni, hannem minden mói don elősegíteni kell az OTI eme célkitűzéseinek sikerét. .
A| nagykanizsai kerületbői a .fiuk junius 13-tól Fonyódon táboroznak, cserkész-módra, cserkész-tisztek vezetésével. A1 leányok julius 17-én indulnak. Balatonlellére, ahol e^y üdülőházban nyernek elhelyezést.
Minden pintek délig lehet jelentkezni vasárnapi ellátásos kirándulásra
A| nagykanizsai OTI-kerület mintegy 1000 ixmgőt fordít a nyár folyamán vasárnapi egéfczna|>os k|h liándulásokra, amelynek résztvevői ellátást ks kapnak. Julius 15-től szeptember l-ig minden vasárnap indul egy-egy csoport OTl-tisztvi-selők és más felnőtt felügyelők vezetésével. 18 éven aluli biztosítottak vehetnek részt ezeken a kirándulá-
sokon, amelyek egészségügyi és hazafias nevelési célokat szolgálnak. Fiuk és leányok külön csoportokban indulnak ezekre az egésznapos kirándulásokra. Minden Jogosult jelentkezőt elvisznek, csak minden hét péntekjének déli 12 órájáig elő-ne kell a részvételi szándékot bejelenteni az OTI-nál. - (
Az orvos és a reklám
A Beklámélet irja:
A magyar orvosi kar eddig mereven ragaszkodott althoz az elvi állásponthoz, hogv a propaganda az orvosi etikával nem egyeztethető össze és ezért szigorúan eltiltotta tagjait oltói, hogy rendelőjüket újságban vagy bár-meTv más nton-módon hirdessék. Nagyon természetes, lwgy e/.t a tradicionális liláin. az orvosi kamara is fenntartotta és felügyeleti jogkörénél fogva Wábbra Ls szigorúan eljár azok kuí az orvosokkal szemben, akik maguknak meg nem engedőit propagandát csinálnak. A közelmúltban is több fegyelmi ügy zajlott le orvosok ellen, akik részint u}ságokbuu ldrdetlek, részint interjú formájában dicsértetlók maglikat, részint pedig egyes gyó^y-árueikkekről szakvéleményt adtak, a melyeket aztán a gyártó cégek nevük feltűntetésével hoztak forgalomba.
A Buda|)csü Orvosi Kamara, a |>a-naszok. megvizsgálása utón, a kővetkező, rendkívül \'érdekes határozatot hoztu.
Az orvos tudása, amelyet az emberiség rendelkezésére bocsájt, nem árucikk és igy annak nem lehet pro|>a-gandát csinálni, különösen ott nem, ahol minden más árucikket propagálnak. Kzért fegyelmi eljárás alá esik és el kellelt iléliít azt az Ismert buda-l»esti kozmetikust, uki állandóan újságokban lurdet, továbbá egy körúti fogorvost is, aki ugyuncsak liirdetés utján vonja magára a figyelmet. A fegyelmi rendszabályok alól csak egyetlen urológust mentett fel az Orvosi Kamara fegyelmi bizottsága, még pedig azzal a szenzációs indokolással, hogy a/, urológia olyan ág, amely természeténél fogva megkívánja, hogy a közönség fcIrigyeljen rája. Maguk a klinikák is tarUuiak felvilágosító propagandát és a közöm-ég nagy része, lm urológushoz ukar menni, nem szívesen kérdezi mej valamelyik hozzátartozóját, rokonát vagy ismerőséi, sőt megszokott orvosálvoz sem igen fordul a kérdéssel, hogy liol talál megfelelő urologiai rendelőt, mert szegye li a baját.
Mijidainelleit — állapítja meg az Orvosi Kamara —■ uz urologusnuk nem szabad feltűnő reklámot csinálnia, vagyis feldicsérnie önmagát, vagy más módon feltűnést keltenie. Az urológiai orvos lürdcthet, do csak ugy, hogy egyszerűen a nevét és u rendelőjét közli u nyilvánossággal, szaktudásának és egyéni ké[>ességeiuek feltüntetése nőik Cd. j
Molnárok figyelmébe I
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezheti
lapnnk nyomdájában
4
BAÜA1 KOOLXm
1938. tultat H
Férfisors
A i>estl kritikák után vóiakozás. sal tekintettünk e film élé. Az ör-vény mellett emlegették, amety jyedig köztudomásu, hogy az utoJsó évek legjobb francia filmje volt (a Magyarországon bemutatottak közül !) Már maga az a tény, hogy francia film, részben márkázást jelent. Sajnos, a Férfi«0|rs abban m formájában, ahogy Nagykanizsán vá szonra került, nem elégitet;e ki a várakozást Pedig Ednond Gieville kitűnő rendező és ezt épp az örvénnyel bizonyította be. De maga a film is arról szól, hogy egy nagy rendező is mennyire tud tévedni. A meséje, ha nem is több egy marok-nyinál, érdekes. A szereplők is kitűnő francia színészek. Jean /Gallanddal az élen csúnyák, de i agy művészek. A film értéke a részletmegoldásokban van. Ugy is .mond. hatnók, hogy egyes képeiben, be., állításában tul modern. De tagadhatatlanul zseniális egyik másik jele-neíc. S ezeket a részieteket élvez, tük. i

lovatvezető: Dr. Dévainé, Erdő« B5»ke
Utazáshoz
Most van uz idő, most vagy soha, hogy gyors egymásutánban csomagoláshoz lássunk és ennél a műveletnél roppant fontjs, hogy fejjel dolgozz-zunk, nehogy valumit kifelejtsünk a (somagb\'d, mert ha történeteiti.i fi, fjordokhoz utazik, nem igen tud va lami fontos ruhadarabért hazaszaladni.
Ép ezért elhatároztam, hogy ezen cikkem xiti tanácsadó lesz elutazók számára, I)e akik e>ellcg nem utaznak el, azok is végigolvashatják, mert soha .se tudja az ember, mikor veheti majd igénybe.
Már egynéhányszor irtain, liogy különbséget kell t-\'iinl tenger é< liegyi utazás között. Más kell a viz mellé, más a hegyekbe.
Röviden azért elismétlcm, hogy u viz mellé több strand holmi kell, pizsama, short, strandkabát, két-három fürdődressz. Hegyekben elég ezekből <-*gy-cgy darab, ezzel szemben több meleg pullover, kosztüm és szövet-rul>a.
Estélyi ruhákból nem tudunk eleget vinni mindegyik helyre, mert az esti élet mindenütt egyforma, hacsak valaki nem ukar elhúzódni " világ, ukarom \'mondani a jazz hangjától messzire.
Egy ruhadarab azonban mindkét helyre feltétlenül fontos és okvetlen (kell: a dirndli. Ez bármilyen variációban, megoldásban a ftyuralás legfontosabb kelléke. Ugyancsak szoros tar-taZéka a kis \'kötényke és u hozzávaló különböző fejkendő, no meg a párias zsebkendő a zsebl.e, kis linonból és a lapos-arku, vagy magassarku színes cipő.
Nagyon szükséges azután egy vastag fonalból készüli fehér tiroli kötött kabátka is, amit akár pullover akár más színű ruhákhoz hűvös időre fel-vehelünk, nyaknál és elől zöld és piros behúzásokkal. Nagyon üde* és fiatalos,: és ami a fontos jó meleg.
C.hanlung kosztüm, vagy lenvászon.) lehetőleg ebből virágos legyen, kosz- ,
tűm nélkülözhetetlen, ép oly elegáns délután is, mint este.
Kalapot mellőzhetjük nyugodtan, se-hol $incs rá szükség, hanem inkább most divatos szalag pántokat vigyünk a hajunkba. Ezek hurkára vannak megtömve és a rolluik alól kukucskálnak ki. i
Sok megfelelő szinü sportzoknit vigyünk, mert akármilyen elegáns is a nyaralóhely, ahova készülünk\', harisnyál nem viselnek egyáltalán.
Az uj nyári körömlakk kézre és lábra egyaránt már nem az a rikító vörös, hanem a narancs szinnek egy árnyalata. Nagyon szép és főleg nem annyira ordit, mint a tavalyi.
Azt hiszem, aki a fentieket jól betartja, az remekül fogja érezni magát. Nem kell hozzá azután más, műit megfelelő társaság, jó idő és nem utolsósorban az, amit el lehet majd költeni.
Dlvatpo8ta
V. I. A beküldött fehér, fekete csíkos maroccint a kővetkező fazonra csináltassa meg: a szoknya legyen csikók szerint berakva, hozzá egybe-dolgozott fehér gcorgette bluz, kis bubigallérral, elől szegőzve, kis csipkével, rá egy a szoknya anyagából bolero és a ruha derekán egy széles piros selyem figaró, vagyis szélesített mellónyszerü övrész, elől három gombbal, két apró zsebbel. Nagyon szép modell, biztosan fog mindenkinek tetszeni. Akár fehér, akár fekete aeces-soirckkel is tudja viselni, üdvözlet.
Baba. Egy fehér nagy pettyes sötétkék ruha nagyon csinos lesz, akár berakathatja, akár pedig gloknis szabadhatja az aljat, kis kihajtót ós mellvarrásosan csináltassa a felsőrészét. Nagyon friss lesz benne, üdvőz-

Barangolás Zalaországban
Szepetnek
Mint az individuumok, a falvak, városok is specifikus életet élnek, minden falunak, városnak meg van a sajátos jellege, különálló élete, ami nemcsak a lakók lelkülelében nyilvánul meg, hanení a falu külsején, ieu-dezettségén, gazdasági adottságán í:í. Ezer meg ezer körülmény alakitjva ki a falvak népének lelkületét, életét. Elsősorban a fekvésük, határaik. Más uz élete annak a falunak, melynek lakói libatenyésztésscl foglalkoznak, folyó, vagy tóparton élnek, mint a folyók tél,\' tavaktól távolabb élő köz-ségek, melyeknek lakói marha, sertés, lótenyésztésre, vagy gyümölcstermelés, re rendezkedtek be. Az apró, többé-kevésbbé gondozott zsuppos, vagy cserepes házak, kertek, szűrük, szénaboglyák fekvése, rendezettsége, vagy rendezetlensége már első látásra izle-lilőt ad a falu életéről.
A Nagykanizsától négy kilométerre fekvő Szcjietnekre látogatok cl, mely-Ivei nemcsak azért érdemes foglalkozni, meri kisebbségi község, hanem uzérl is, mert a megye egyik leg-rendezettebb, legszebb község". A kiné zé-se már most Is olyan, mintha szép alföldi mezőváros lenne, |>edig c>ak fejlődőben van. A hegyok meglehetős távolságra onek a mintegy 18.000 katasztrális hóid termékeny síkságtól, melyet hangyaszorgalmú népek munkálnak meg. A község lakóinak
egyharmada német
úgyszólván kivétel nélkül evangélikus vallásúak, Mária Terézia idejében te leped tok ide Nyugatmagyarországból. Anyanyelvüket máig is megtartották, de a magyar nyelvet is kitűnően beszélik. A lakosság másik harmada
horvátokból
áll, ezek közül a mai generáció ma-gyar anyanyelvű, csak az öregek beszélik a horvát nyelvet. A harmadik harmadot
a magyar őslakosság
kéi>ez.. Ugy u magyarok, mint a bor. válok kutholikus vallásúak, a németekkel együtt a legteljesebb harmóniában élnek, sógorságbun, komaságban vannak egymással s kivétel nélkül Iliintagazdálkodást folytainak öt, tiz, lizenötholdas birtokukon. Földhözragadt szegény ember, akinek semmije sin s, nem akad SzCpetnoken. A tiszta, hatalmas gazdasági épületekkel felszerelt udvarok mindegyikében ott diszlik a virágzó rózsafákkal, liliomokkal, muskátlikkal, rezedákkal ékes virágoskert.
A falu
utoáit most kövezik
llusze/.er pen ö.be kerül ez a munka, 1100 köbméter bazaltkövei fuvarozlak be Kanizsáról, de 14.000 jiengő megtakarított |>énze van a községnek s mire befejezik a uiuukát, előkerül
a hiányzó 6000 pengő is, amit ugyan természetben szolgáltat a lakosság, Hol van még község, niely ilyen tartalékalappal rendelkezne?
A kora hajnali órákban már ott találom körjegyzőjét, dr. Z. Horváth Lajost, — kl ugyancsak rajta tartja kezél községei pulzusán, — az épitSsi munkálatoknál. Személyesen irányítja az építkezést^ naponként hússzor is ellátogat a különböző utcákba. Vas-marokkal, de meleg szivvel vezeti a fclekezeli községet s az ő érdeme, liogy itt, ahol fél évvel ezelőtt a torzsalkodás, egymás elleni áskálódás ördöge aratott, ina csend és nyugalom honol, őszre a járdák is elkészülnek, Jövőre parkiromi fogja a tágas utcákkal biró községet, utána a villanyt vezetik bo. Hitler György községi biró minden tekintetben a segítségére áll épitŐ munkájában.
A község szorgalmas lakói tuldol gozzák magukat. Az asszonyok — igaz, hogy jó részük
14-16 éves korában megy férjhez,
disz|»enzációval, \'miniszteri engedéllyel, — 35—40 éves korukban elöregszenek a túlfeszített munka következtében s a 18—20 éves vőlegények is korán megvénülnek. 55—60 éves korukban már aggok. Hétköznap, ünnepnap kora reggeltől késő estig robotolnál!? emberfeletti munkát végeznek, idő e.\'ő\'t belepusztulnak u nagy munkába. Hogy ne kelljen az egyébként is nagybirtokokkal övezett földjeiket felaprózni, nagyrészt az
egyke, vagy egyse
rendszer tylivől. Takarékoskodásuk a zsugoriság mcsgyéjőt határolja, de vendéglátók, vendégszeretők.
A termelésnek azt az ágát, mely nem bizonyul rentábilisnak, kikapcsolják. Buza, vagy rozstáblák helyett a fél határt most
virágzó mákvetések
tarkítják, holdanként 3-4 mázsát fi-\'hH a m,fk s ma is 150 pengő az ára métermázsánként Melyik termény fi-zel még 5—600 lengőt holdanként? Egyik sem I A szarvasmarha tenyésztéS-ről lassan a jobban fizető hidegvérű lovak tenyésztésére tértek át. Egy-egy muraközi csikót másfél éves korában befoghatnak s ha el akarják adni, 3-400 pengőt, 5-6 éves korában 6 -700 ihti^őI kapnak érte. Körülbelül BOO darab a 2300 lelket számláló község lóállománya s ez a szám év-iöl évre növekszik. Szőlő, gyümölcskultúrájukat is fejlesztik, a noha-tő-kéket lassan-lassan csemegeoltványok, kai váltják fel, a koráéi ő alma fajokat exportképes randit, pármin. slb. fajtákkal.
- A nagy munkateljesítmény mel. lett miért nem fordítanak több gondol
a táplálkozásra?
1. Beothoven: István király-ayit&ny
Z Ltazt: Lea préludea
3. Dohnányl: Plerett keringő
4. Bartók: Magyar képek
5. Kodály: Háry intermezzo 5. Saint Saens: Haláltánc
7. Majorossy: Sulto pltoresque
8. Berlioz: Rákóczi-Induló
Ezt a műsort hallgatja végig Nagykanizsa zenekedvelő közönsége
Julius 19-én, k«dd«n,
a Trinyi Sportpályán este 8 órakor kezdődő első nagykanizsai
szabadtéri hangversenyen,
amelynek helyárat 30 fillértől
2 pangóig terjednek. AhaDgvorsenyt Majorossy Aladár
karnagy vezetésével az országos kőrúton levő
RÉirctiSMiliuMai
adja. A hangverseny eseménye minden vidéki kultur-városnak.
•— kérdem egyik este a munkáról hazatért verejtékes, poros, holtrafáradt gazdát. I/J sem ül, egyenesen az éléskamrájába vezet.
— Lássa, nekem van Itt most egy sonkáiul (A sonka csakugyan olt lóg a mestergcrendin.) Én ezt a sonkát már régen meg szerettem volna enni, de ha megettem\' volna, nem lenne siofnkám?* Ez a sonka itt fog lógni őszig s én minden nap megnézem, gyönyörködöm benne, de csak a téli vágás előtt fogom megenni, amikor másikat akaszthatok a helyére.
A község evangélikus tanítójával beszélgetek, ki a német ajkú gyermekeket tanítja. Kezembe ad egy Ita. talinas, mintegy 300 oldalas
német naptárt.
— Pángermánizmusról, pánszlávizmusról szó sincs nálunk, — mondja — amiről magam is meggyőződtem. Egyik esztendőben Leipzigből, a másikban Stuttgartból külük a német kisebbségek számára ezt a mély ttyo-másu, minden oldalán a német kisebbségek életét illusztráló képekkel ellátott naptárt, melynek dekorációja, papírja is oly finom, amilyet csak a német, vagy francia nyomdaipar tud produkálni. Ugy látszik hivatalos vagy félhivatalos sajtótermék, a felirata; Deutsches Ausland-Institut. Minden uémetiakta községbe elküldik évenként.
— Tudjuk, hogy Itt- vagy ilt vagy-tok, tudjuk, hogy hányan vagytok, nyilvántartunk benneteket, foglalkozunk veletek I — igy ir a német kalendárium s amig kezeim közt forgatom, azon gondolkozom, hogy mily Jói esne a ml Braziliában, Sidneyben. Ecuadorban, vagy Kínában élő testvéreinknek, hogyha másképp nem, ilyen naptárüzenet utján érczhelnék évről-évre az anyaföld simogató melegét. A sze|>etnekí németek már évszázadok óta szivvel.lélekkel magyarérzésück s mégis számontartják őket Németországban.
Meleg vasárnap van. A falu izzig a kánikulás forróságban, de fcz asszonyok, lányok nagy része odásereglik u templom kóró.
Esküvő
(van a faluban. Lassú, csendes léptekkel megérkezik a mátkapár, oda térdelnek az oltár elé. Az esketésl szertartásból alig látok valamit, mert a sok kíváncsi asszonynép ágaskodik előttem, egyik-másik gólyamódra nyujtjb hosszura a nyakát, hogy többel lásson, pedig legtöbbje már rég lu lesett az esketésl szertartáson. Az orgona melleit a . kedves, muzikális, igaz magyar úriasszony, a főjegyzöné ül, ő kíséri áhítatos orgonaszóval a hol lomiglant-holtodiglant, mert a község kántortanltója egyelőre mással van elfoglalva, ö a vőlegény.
KUNGL LA/OS
ltot {ullui 14
— (Nyugalombavonulás)
A kultuszminiszter Krivanek Rezső né iharosberéuyi rk. elemi iskolai tanítónőt szcptcmbrc elsejei hatállyal nyugalomba helyezte.
— (Templomszentelés)
Balatonbogíár református lakossága többéves gyűjtés árán templomot építtetett, amelyet most szentellek fel ünnepélyes keretek kózí,tt. A szente-lést Bilkei Papp István theologiui professzor végezte. Ugyunekkor volt a harangszcntclés is.
— (Ismerősök a rádióban)
A magyar rádió mikrofónja elölt a jövő héten tfbb ismerős szerepel. Nemcsak Gőcfcejba rándul el u mikro-fón, de a pesti szereplők között ott látjuk Révay Józsefet, aki .Vikkcnd 2000 év elölt cünmel olvas fel. Szombaton dr. Mező Ferencet hallottuk, aki Budapest II. hullámhosszán olvasott fel Sport a humor tükrében címmel igen élvezetesen. 18-án egy nyári nótásrevüben, amelynek elme: • Látta Budapestet éjjel?, (iale ta Ferencet ós Mednyaszay Vilmát hall-Júatjuk. Galetta Ferenc egyébként mint szindarabiró is jelentkezik. A 100 éves Vurstliban bemutatásra kerülő Mr. Hobirtson eimü operett szerző^ is ö, dc a főszereit is ő játsza.
— (Megszűnik egy polgári Iskola)
12 évvel ezelőtt létesítették a lengyeltóti pol$iri fiu és leányiskolát, amelynek nia^wi^a^rossz vonatössze-költetés miatt csakVt 00-120 növendéke van. A kultuszminiszter ezért rendclcitel intézkedett, liogy a lengyeltóti itolgári iskolákat két 5v múlva be kell zárni.
— (Eladta a más kerékpárját)
A lialóságoknak régi ismerőse Szum-mer Gyula 22 éves nagykanizsai sza-bósegéd. Már nem cgysze.- ült a vádlottak padján, tegnap is olt találkoztunk vele. Szummer Gyula nemrég a lazsnaki vendéglőben szórakozott és ott nagyon megtetszett neki a Bun-ezom-fivérck kerékpárja. Kl is kérte kicsit kerekezni. Felkapott a nyereg, be és Ugy elment, hogy Bunczomék azóta se látták viszont kerékpárjukat. Szummer ugyanis a kölcsönkért kerékpárt eladta. A főtárgyaláson Szummer azzal védekezett, hogy a kerékpárt neki adlák. .Igaz, hogy csak kölcsön, de mégis... A biróság sikkasztásban találta bűnösnek éi miután már bf.n-tetve volt, liárom huvi fogházra ítélte, — s«jál érdekében ét őrömére szol-Káló meghívásnak tesz eleget, ha a
Kopatsln Butoíáruhái ö.il míibuto.-klál
Iliiét megtekinti, vételkényazer nélköl
, ÉAUAt *6tLim
Anglia áldozatok árán is életbe akarja léptetni az angol-olasz egyezményt
Kétoldalú egyezmények a Balkán-államoknak nyújtandó angol segítség kérdésében
London, julius 13 Politikai körökben igen nagy fontosságot tu\'ajdonilanak annak n megbeszélésnek, amely hétfőn ejte Ciuno külügyminiszter és lord Perth angol nagykövet között folvt le Rómában. A\' hétfő esti találkozás az\' angol nagykövet kezdeményezésére történt. Ezen a héten még több eszmecsere ^sz Cianoéslord Perth között, amelyek során uj javaslátok kerülnek szóba a Spanyol kérdéssel kapcsolatban. Angol kormánykörökben a legnagyobb nyomatékkal hang súlyozzák, hogy Anglia minél előbb sieretne végleges megegyezésre) jutni Olaszországgal és ennek acélnak az érdekében áldozatoktól sem riad vissza. A Manchester Guardian értesülése szerint arról van szó,
hogy az angol-olasz békeegyezft ményt már a-legközelebbi jövőben életbeléptetik lekiniet nélkül arra, hogy megkezdődik-e a spanvoloi* szági olasz önkéntesek hazaszállítása vagy sem. | i London, julius 13 A Daily Telegraph értesülése sze-< i\'int bizonyom közép- és d él keleten ró) al államok arra kérték at angol kormányt, hog.v legyen segítségükre gazdasági nehézségeik enyhítésében d] piacok nyújtásával Az angol kereskedelemügyi mjinisz&Y.-rium illetékes bizottságának az a véleménye, hogy a meginduló tárgya, lások során sikerülni fog kétoldalú egyezmények rendszerét ezekkel az országokkal szemben is niegvaiósi-j tani. |
TlquaufAil - NUAÍX

BUDAPESTEN les/. 1911-bKi a M|
finn-ugor kongresszus. - NINCS BŰNTÉNY, óhgVilkosság történt a sóstói nádasban talált idős nő holltestc ügyében.
A BELSŐ KÖLCSÖN első részletének kibocsálása teljes egészé.>ea biztosítva van. A postatakarék 20, az OTI 6< u MABI^iO, a nyugdíjpénztárak 10, a bizlosilók 5, az ipari és pénzintézetek 30—35 millió pengőt jegyeztek.
150 MILLIÓ i>ei)gő értékű beruhá-zási munkát már k\'adoti a kormány.
IIÓMAN BÁLINT érdemeit a miniszterelnök méltatta a kabinelből való kiválása alkalmából a NEp tegnap esti értekezletén.
NYILAS RÖPIRATOK belek ( ti minősíthetetlen hangon tartották izgal im-ban Budai>cst lakosságát. Most elfog, ták a S/álasi-párt iioduvezetőjét, Viest László állástalan magántisztviselőt, aki a Szálasi-párt lielyisé^ében iiti a röpiratokat. Kassai Ferenc volt szociáldemokrata kerületvezelő . nyomdász ellen, aki most Szálasi pártjában tiszt-sé0et visel, eljárás indul. Sokszorosítás és terjesztés miatt bűnvádi eljárás indul Anion Károly és dr. Székelyhídi Lajos tisztviselő clien. A nyomozás során löbb szcicjr\'I vivő párttagról kiderüli, hogy kommunista izgatás miatt börtönre, vagy államellenes cselekmény minit fogházra voftafc RétVe.
NE M Z ETR AG AI, M AZAS minit clko. bozlák a Hungarista Népközzé,\' c. nyilas újságot.
KESDOBALÓ mutatvány közben cty artistanő homlokába ruród.itt a kés a székesfehérvári cirkuszban. Élet-veszélyes.
REPÜLŐTERET ópit Győr a s> o t repülés fejlesztéséie.
A SZOVJETET magasztalta Csizmadia Ferenc balassagyarmati föl I-müves egy korcsmában. Három hónapot kapoll.

13 MILLIÓ dollárt fo\'yósit na-f jionta az USA a mukanélkülieknek.
LIPÓT belga király párisi látogatásra készül októberben.
KOMMUNIS TA a most megváltasz tott prágai alpolgármester.
AGYONLŐTTÉK a jeruzsálemi utcán a hiies Omár-mecset imáin, ját.
KILÉPET\'IT Venezuela Is a Népszövetségből. Eddig 12 állam lé-l>et kl.
A MAGYAR KÉRDÉS lesz az egyik fö pont;a az augusztusi kisantant konferenciának.
Aj JAPAN offenzíva egyre gyorsabban tör előre Hankau ellen.
KÜLFÖLDI munkások engedélyét nem hosszabbítják meg Belgiumban.
3 UJ VASÚTVONAL épül 113 km. hosszúságban Jujgfpszláviában.
A MÉRNÖKÖK száma 19S9_fcenl8 ezerne? lesz kevesebb Némtország-fcan, mint amennyire szükség lenne, ösztöndíjakkal próbálnak az utánpótlás bajain segíteni. i. ,
MEGNYÍLT a rendszeres kép-rídló-szolgálat Berlin- Münctonkii-zött. , ,\' ► i .
100 FIATAL LEÁNY holttestéi találták meg 18 Japán repülő 460 bombája állal elpusztított vun-sangi amerikai missziós leányikola romjai alatt
BELGRADBAN fltancla hősi han lottak temploma épül.
A bélben keletkező mérgek áltat okozol! rosszulléteknél egykéi pohír termíezetei Ferenc Jóiiel
kcietliviz, gyois éi alapot hélklUrlIŐ hitlsánál fogva, gyakran a legjobb szo\'gálstot leni. — KéiUeize meg
orvoiát.
to, otz Ly&ú (fűuívztt
— Hallom, pocsék volt a tegnapesti bűvészeltadds ?
— Sil, remik. KMcsönadtam a bűvésznek egy hamis ötpen-gist és egy Igazit kaptam tőle vissza. _
— .Holt.xexoa nincsen,
csak elvé üzletek vannak.,.,, de ezekbe az alvó fületekbe ls uj Met-t íkjz az u Kok, azonnal megvalósítható, gyakorlati rekláin.tlpp, amit a ItekUm-ólet legújabb szánta közöl. Az uj szám értékes ókkektt, dusan illusztrált, négyoldalas kirakatrovatot is ltoz. Szerkeszti Balogh Sándor. Kiadií-luvatal: Budapest, V., Szt Islván kömt 0.
— (Folball a falun)
A letenyeí levente egyesület barátságos fulballmérkőzést .játszott a mu-raszetnenyei levente egyesület csapa-tával. Erodmény döntetlen: — 2:2.
— Bmtwkulliuiulu,, tekintet meg minden vételkénytzer nélkül. Kopateln butorárnbia.
lecjwabr*
Három napig tart a magyar államférfiak római tanácskozása
A magyar államférfiak római tanát skozása három na|>oii át tart és iulius 22-én ér véget. Kánya Kálmán külúgymbiisztcr ekkor azonnal Ivaza. utazik, vitéz Imrédy miniszterelnök azonban, mint magánember még Olaszországban .marad és megtekinti az uj Olaszország közintézményeit.
Jogerős Szálasi letartóztatása
Ismeretes, hogy a tibla azonnali letartóztatásba helyezte Szálasi Feren-««t a háromévi fegyházbünt:*téi kiszabása alkalmával. Szálasi és vé lője fclfolyamodássat éltek a letartóztatás ellen. A Kúria ma fo,^lulkoz<)tt «z üggjcl és a felfolyamodást elutasi-totta. Szálasi Ferenc teliál a kúriai lárgyalásig jogerőin letartóztatásban marad. ^
Országos RepQlóhetet
rendez az Acro Szövetség augusztus közepén a k<\'ltő< szentév alkalmából.. A nagyszabású rcpülőiiélrc máris 80 külföldi aviatikus jelentette be érke-zésél több mint negyven gépj>el.
A pénteki minisztertanács
részletesen foglalkozik a sajtórendészeti iavasiat végrehajtási utasilásával ós valószinülcg végleges döntést hoz. A döntést még pénteken vagy szombaton nyilvánosságra hozzák. E szerint nemcsak a napiia^k, de valamennyi időszaki sajtótermék engedélyokiratát újból kell kérni.
Intézeti kelengyék
elfiirásos kivitelben, leg-jutányosabban vásárolhatók
legnagyobb választékban. ^
Gyapjú- és flanelltakarók, paplanok, intézeti szövetek és egyenruha anyagok
Kirschner Húr divatáruüzletében
DALAI HgjMI
.1931. lulliu 14.
A háziipar
• Tiszántúli Ipari Kiállítás é» Aru-mlntaváaáron
A háziipar a Tiszántúl egyes köz-Etedben Igen jól kifejlett és épen ezért a TIKÁV vezetősége mindent elkövet annak érdekében, hogy a házi Ipari termékek a Tiszántúli Ipari Kiállítás és Árumintavásáron ló értékesítési lehetőséghez Jussanak.
Ennek érdekében az Idei TIKÁV-on egy u. n. háziipari udvart fognak építeni, amely magyaros kivitelével
a nagyközönségnek a ügyeimét külsőiig Is magára fogja vonni. A házl-IpafT udvarban a házllparosok kedvezményes heljdlj mellett julnak helyhez.
A kamara Török Ernő m. klr. háziipari felügyelő ur támogatásival szervezi a hazllparosokat s minden reménység megvan aria, hogy a házi-iparosok szép számban vesznek részt a TIKÁV on.__(:)
A tavaszi állatOsszelrás eredménye
A m. kir. földmivelésügyl minisztérium által elr ndelt 1938. évi tavaszi álla\'ö6szeirás eredménye az Alsó-dunántull Mezőgazdasági Kamara területére vonatkozólag a következő:
Baranyavármegyében van: 107 5-10 d b szarvasmarha, 47.413 drb ló, 190.268 drb sertés, 69 268 drb |uh
Somogy vármegyében van: 148.566 szarvasmarha, 66 372 drb ló, 305 385 drb sertés, 122.258 d b juh.
Tolnavármegyében van: 96.400 drb. szarvasmarha, 38.011 drb ló, 184.480 drb serlés, 71.237 drb juh.
Zala vármegyében van: 151.510 drb szarvasmarha, 27.264 drb ló, 161.130 drb serlés, 55.046 drb juh.
Az összeirás az egész ország állalállományát felöleli, amelyből megállapítható, hogy az előző évekhez viszonyítva-szép fejlődést mutat. — Szarvasmarha állományunk az utolsó évben 125.777, lóálloinányunk 15.525 sertésállományunk 486 530, juhállományunk 144.813 drb-bal szaporodott. _
A világ bortermése
A világ 1937. évi bortermését hivatalosan 180 millió hiktóliterre becsülik ; az 1936. évi termés 157 millió hl voll. Magyarország az elmúlt évben 105.525 hl. bőit szállított Svájcba, 63.591 hektoliterre! többet, mint 1936-ban. Olaszországban végzett kísérletek során megállapították, hogy a csemege- é > borszőlők egy miiigram cukrában 2.46— 18.80 százalék C-vitamin fordul elő Jugoszlávia szőlőlerühle jelenleg 213.000 hektár, a szölősgazdaságba fektetett löké kb húszmilliárd dinár. Románia bortermése a mult évben meghaladta a ti millió hektólitert; a holdanként! állagtermés 35 hl. volt. F anciaorszáR várható bortermését 45 millió hektóliterre becsülik, Olaszországét 38 ml! 11 hektoliterre.
KUd|i a >iptuli|doooa Kőigaidaságl Kéazvénytárwaág Nagykanizsán. Felelós kiadó i Z*UJ Unlr. bilerurhan telefon i Nagykaniua 78. nim
„lolptoss, tioiiy MmM"
APRÓHIRDETÉSEK
flpróhll.»l*i dija naiárnsp *. Qnnapmp 10 MÖlB Wllllér. mlnd.n lovSbbl M. 8 Hll*r. fiélkömsp 10 uálg Ml Iliitr mlnd.n további 116 4 llll*l.
ÁLLÁS
Traktorvaaatd asonnal felvétetik. PetöH-nt 52 azám. 192H
Három kislányom mellé sétálni |obb laényl kelesek. Saltlei Ojnláné, Kínlzul-utca 7. , / 1953
ADÁS-VÉTEL
■arikpárak kedvező részletre legolcsóbban kaphatók Vajdai vaakaraa-kedáaban. 1424
laialoaS olcsón eladó vagy bérbe kapható Síréin B. éa Fial cégnél Naev-kanliain 1920
Vaflaák egy ovális Bledermeyer-asz-talt, 2 alma, magaahátu Bledermeyer totóit, egy vililnt ésetry nagyobb utaiókosaral. Elaslok r^y Jókaiban levő fehér gyermek-ágyat matraccal. Sugir-ut 33. *
Használt alté- és aklaktokak eladók. Kossulb-tér 3. *
LAKÁS-ÜZLETHELYISÉG
Vlligoa raktárak, Irodával, udvarral. jelenleg sóhlvat.l, esetleg műhelynek, garázsnak la kiadó. Érdeklődni Sugár-ut 20.
1911
Kélsiobából álló utcai Hmlathal>la*g, Irodának is alkalmas, azonnal kiadó. Király-utca 34. •
Imw
lekl-ul (
BÚTOROZOTT SZOBA
Elagánaasa bútorozott laoba, ttlri\'J szoba üasinálattal, kiadó. Sugár-ut ló/b emelel. •
KÜLÖNFÉLE
Ultrafora patent és egyéb dunsrtoa llveg legolcsóbban Slein UvegkereskedA-sében kapható. 1797
Elwaasatt egy függó, megtaláló vagy nyomravezető lulalomban részesül. Srabóné, Telekl-ut 58. Ugyanott házinyulak eladók. •
Mindennapi leveleiésből összegyűjtött kályagat, régi vagy u) tömegekel, magyart éa küllöldlt, [eloszlatott gyűltemé-nyeket bármikor megvételre keresek. — Barbarlts U|os, a Zalai Közlöny I. szerkesztőié. Érdeklődni lehet telelőn 78. sj. vagy személyesen mindennap d. u. 6—7 óra köaötl.
AI m a m o 1 y, szőlőmoly, pókhálós hernyók
ellon
Arzola vagy Darsln,
Varasodás és lisztharmat
ellon
Sülfarol, Amonll vagy Solbár.
Kombinált permetezi szerek:
Nosprasen vagy Tntokil Rózsafák
levéllelvei ellen PROIIKOL
Védőazuiok beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmi szerek, gép kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
I— mmm —i
I mindenki a helyi kereskedőknél I | éa Iparosoknál szerezze bel íj
JolguíiM, bogr Mliukass!"
az újsághirdetés!
Egész nap, jó időben, rosszban, belterületen és a perifériákon, városban és falvakban uton van az újsághirdetés és dolgozik szüntelen a hirdető üzletéérti
Fontos közlemény
az Anto Syphon tnlajdonosokhoz!
Díjtalanul megjavítom, rendbe-* hozom Buta Syphon készülékét
azoknak, akik a szénsavcserét , nálam eszközük.
Szabó Antal sportUzlete,
az Autó Syphon körzeti egyedárusitója.
Mig««d»»t|l Részvénytársaság
Gutenberg Nyomda ís Dm Lapkiadó Qállalata
Nagykanizsa
KOayvayoaxli, kOajnrhMéant. veaals.il Mént, hlett könyvek éa dobozok gyára ■ w7"\'"* MaWay" politikai aapllap sssrkssstóségs és kiadóhivatala
KéaxitQnki
mindenféle kereskedelmi, agyvédi, gazdasági.
nyomtatványukat,
pénzintézeti, [ él Mulli :ket, müveket,
meghívókat, eljegyzési fi eakelésl értealtéie-ket, gyászjelenléseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mlndenWe
Ízléses klállllásu nyomtatványokat.
Gyártunk i
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfflzeteket és tömböket, minta-zacskókat, zsákcédulákat, naptártömböket, fallnapttrakat, dobozokat stb. elsőrangú Ifi-vitelben és a legolcsóbb árakon. «
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt
Kiomaiott a lajAiMléwua KAsgaiiltaágl UtavtaxIáOMág kóuiriiy.oiudiübu Nsigykaolzain. l-\'efcl*. lulilveaU Zatal KArolj.
X8- >67-
Nigylunlu,, 1838. jullus 16 péntek
Ara 12 fUl.
ZALAI KÖZLÖNY
-232E2
MUMUWvatals PM S. u*m.
ITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési irt: egy hóra t pengő 40 fillér. Szerkesztőségi «s kUdéhtraUli tdeloai 78. u.
A nemzet búzája
Az emlékezetes debieceni gyülé. 96ii hangzott el Sztranyavszky Sándor földművelésügyi miniszternek az az Ígérete, hogy a kormány 20 l>engö körüli át\'agos métermázsán-kéntl búzaárat kiván biztosítani a termelőknek. A legutóbbi gazda)-sági m^nSsszleri értekezleten ez az igéiét valóra vált. A kormánynak nem csekély anyagi áldoza\'ok árán sikerült biztosítani a legalább 80 kilogiamos minőségi búzának bel-, földi árát az egész esztendő tarla^ mái a 10 |#íngő 25 fillértől 20 |H*nj_ gő 76 fillérig terjedő árban, aszó-rint, hogy a termelő hely mennyire esik az ország nyugati határáétól, illetőleg a rakodó állomásokk tói. A Debrecenben elhangzott igéiét is teljesedésbe ment tehát ép ugy, mint a kormánynak eddig elhangzott minden Ígérete.
Hogy ezt az Ígéretet be lehetett váltani, az két előzetes kormányin, tézkedést követelt meg. Mindenekelőtt azt, hogy a kormásiy k ül kei reskedelmi szerződések megkötéséinél piacokat tudott teicmtenl a ma gyar kenyérgabonának. Ez megtörtént. A gazdasági \'miniszteri érlel kezletrői kiadott hivatalos jelentés szerint a kormánynak valóban sikerült buzafeleslegünk túlnyomó részét külföldi piacokon elhelyezni. A másik szükséges és c\'őzetes intézke. dés az volt, hogy a kormány olyan értékesítési rendszert telemisen meg, amely anyagi áldozatokkal jár ugyan a közönség részéről, de a buza árát országszerte rögzíti éa állandóvá leszi az egész gazdasági évie. Ezért volt szükség arra,hogy a kormány megt|iu{emtse azt az ala|>ot, amelyből a buza tvlsőpiaci óTát állandóan egy szinten tudja tartani.
Mindez megtörtént. Szabott ára van a búzának, nincs gondja a gazdának az értékesítésre. A Futura minden búzamennyiséget felvásárol, ami a piacra kerül. vNem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy ezek a megszabott ái\'akia minőségi búzára vonatkoznak A búzának leg alább 80 kiiogram súlyúnak keli lennie, tehát kerek, négy kllograml-mai nehezebbnek, mint amilyen a háború előtti tiszavidéki ugyn.\\. vezett szokványbuza volt a maga 76 kilogramos hektoliteres súlyával. Fel kellett emelni a minőségi (btf; zának ezt a súlyát, mert• a külföldi piac ezt megkövetelte és mert a magyar kormányok vetőmagpropív gandája lehetővé tette azt, hogy ma már úgyszólván az egész oi\'j szág nemesített vetőmagot használ és búzaterületünknek több mint 80 százalékán olyan minőségi buza te-»em, amely vetekedik az amerikai Manitoba 1 I-vel.
Sztranyavs/.kv Sándor földmüve-\'ésügyl miniszter « buzaértékesité«l,ujl \'endjéről nyilatkozva, a valósághoz híven állapította meg, hogy az e^ész magyar gazdatársadalom hálával tartozik az összkprmájiynak azél\'t a megértésértj anifílyet ebben
A római találkozó hasznos lesz a nemzetközi helyzet tisztázása szempontjából is
A római sajtó Imrédy miniszterelnök és Mussolini tanácskozásairól
Róma, julius 11 A déli olasz lapok vezető helyen közlik Imrédy miniszterelnöknek a Stefani-iioda munkatársa előtt telt nyi\'atkozatát. A Giomale d\'ítalia azt irja, hogy a mígfceszélések ior^n, amelyeket Imrédy miniszterelnök! Mussolinival, Ciano gróffal és má-\'t olasz | o\'iükusokkal folytat, megvizs gátnak minden olyan kérdést, ami közelről érinti Olaszországot éa
Magyarországot. Szőmegrc kerük nek az összes időszerű nemzetközi kérdések is. Budapesten bUtosra veszik, irja a lap, hogy ennek a látogatásnak igen jelentős és haszf nos következményei lesznek a i.em-zetközi helyzet tisztázása tekinletfc-ten azokra a vidékekre nézve, ahol O\'asrország és Magyarország politikai és gazdasági érdekei teljes mértékben megegyeznek egymás al.
Kanizsán keresztül utazik vasárnap Rómába a miniszterelnök és a külügyminiszter
Vitéz ImWédy Béla -miniszterei, nök és Kánya Kálmán külügymiuisz ter vasárnap reggel a menetrendszerű trieszti gyorsvonattal utaznak Rómába Nagykanizsán kenesztüL Hétfőn reggel érkeznek meg a magyar államférfiak az olasz főp városba. Kíséretükben lesznek gróf
Csáky István, a külügyminiszter helyettese ós Szentislváni Bé\'a a miniszterelnökség sajtóosztályának főnöke.
A hivatalos tanácskozás sz«rda estig fog tartani, de vitéz Imrédy miniszterelnök és felesége néhány naplót még Olaszországban toll.
Chamberlain nem enged egyezmény még a
: — az angol-olasz nyáron életbelép
I.ondón, julius l-l
Az angol alsóház ellenzéke tegnap azzal a követeléssel állott e\'ő, hogy no léptesse életbe a kormány az angololasz békeegyezményl a parlament őszi ülésszakának megnyitása, vagyis november élő t. Az ellenzéki képviselők azzal érveltek, hogy a parlament nyári szünete nem egészen három hét niuiva megkezdődik, úgyhogy a Háznak nem lesz alkalma kritikát gyakorolni a római egyezmény ratifikálása fölött, mert a kormány — a jelek szerint — a nyári szünet tartama alatt akarja életbeléptéim az Olaszországgal kötött megállapodást.
Chamberlain miniszterelnök az ellenzéki felszólalásokra válaszolva ki-jelenlétié, hogy ha szükségesnek mutatkozik, a nyári szünet alatt is össze lőhet hívni a parlamentet rendkívüli
ülésre. Kgyállalában nein tartj\'.i ki-zárlnak, hogy az angol-olasz béke-egyezmény életbeléptetésével kapc o. lalbau valóban megszakítják rövid időre iaz alsóház nyári szünetét. Azt a követelést, hogy november elült no léplcsíék életbe w. angol-olasz egyez-ményl, a miniszterelnök a leghaiáro-zollabban visszautasította, de meg. igérte, liogy mihelyst a római egyezmény életbeléptetésének időpontját megállapították, módot ad az alsóháznak az egyezmény megvitatására.
Salainaiu-a, julius 11 A (Spanyol nemzetiek a lerucli harctéren nagy támadást inditotiak a köztársaságiak arcvonala ellen. A táin«-dás eredményeként Sarriant máris inegltóditották és azt több fontos állással egy ült birtokukba vették.
az igen fontos kérdésben ai.termelö-társadalommal szemben tanúsított, Hiszen ellminálta a kormány azokat a különbségeket is, amelyek a ter. melók között eddig a földrajzi fekvés szem|)ontjábói fennállottak. Közelebb hozta az ország fővárosához a legtávolabbi vidékeket s ezzel a valóságos és igazságos egyenlő elbánás elvét érvényesítet e. Tel;es joggal intézi tehát a földmíivelésf-ügyi miniszter azt a komoly figyelmeztetést a gazdákhoz, hogy búzakészleteiket részben a gazdasági év ek jén, részben szükségleteiknek megfelelő idöiwnttan, de hUndcnh
kor a S|>ekulác:ó teljes kizárásával hozzák piacra. i
Ai kormánynak uj buzaértékesitévl rendszere ugyanis kizárta a buza. értékesítés egész területéről a spekulációt. Si>ekuiálni búzával ma már csak ott lehet, ahol nem minőségi bu;a termett, ahol a .búzának hek\'or liter súlya nem üti meg a 80 kilo-giamot. Ez |>edig utmutaiás és tanulság minden gazda részére, hogy csak nemesitett velőmagot lehet és szabad használni, mert az, aki nem tenmel minőségi búzát, nem állja njeg helyét a világversenyben.
A cseh kormány bukását váriák Rómában
Olaszországba utazik a plttsburgi küldöttség vezetője
Prága, julius 11 Hletko dr., a plttsburgi küldőit.) ség vezetője Prágából Rómába uta-< zik. Pozsonyi je\'entós szerint Hletko római tartózkodása alait a pápánál is megjelenik kihallgatásra. Szlovák centi (ilista körpk attól La Hiúnak; hogy Hletko politikai megbeszélteket is foly\'at Olaszországban.
Prága, julius II Hodzsa miniszterelnök a Magyar Egyesült Párt vezetőit csütörtökre megbeszélésre hivta meg. Ezt a meg beszéltst a miniszterelnök most
egy héttel elhalasztotta.
Mint a Prágai Magyar Hírlap ér. tesü\', az elhalasztás azzal az indo., kolással történi, ho.?y a miniszterj elnök a jövő héten már sokkal áttekinthetőbb képel adhat a lárgyalá feleknek. A piogralmváltozás mjötf gött azonban — irja a lap — fehe» leien észre nem venni a koalíciós pártok okozta nehézségeket.
A szerdai nap nem hozott sems miféle fejlődési a nemzetiségi kér., dés megoldáva irányában. A ko.ilij ciós pártok ha.os bizottsága ö sze-ült, de csak kisebb jelentőségű javaslatokkai foglalkozot\', mig a lu. lajdonképpeni nemzetiségi törvényi és a közigazgatási íe.\'ormtcrvezeiet nem tárgyalta. A[ római Lavoiol Fascista
igen kényesnek látja a helyzetet
a cseh pártok ellenzéki mngatiijv tása miatt és nem tartja kizártnak, hogy a kormány belebukik a jelenlegi válságba.
Anglia nem ad kölesönt Kínának
Elmarad az 1940-re tervezett toklói világkiállítás
Loudon, julius 11 A Daily Telegrah jelentése szcf-\' rint az angol kormány elvetette azt a kérést, hogy Anglia 20 millió font kölcsönt ad;on Kínának. A Jia-tározat meghozatalánát Illetékes ^angol köröknek az a szemi ont lebegett szemük előli, hogy egy Kínának nyújtandó angol kölcsön a mai körülmények között még jobban ki-élesítené az angolellenes hanguli(j tot Távolkeleten ;
Tokió, julius 1 í Hivatalosan is megerősítik a htot, hogy a tokiói világkiáHifjfc\'j amelyet 1010-ben akartak rendezni, a japán kormány határozata ér;©!; mében /a béke helyreálltáig* eN halasztották.
London, julius 1 i Egy japán "repülőraj ujabb bomf^ bazái>ort zuditptl Kantonig. A; veszw
ÍALAI K6ZI.0NV
1938. |ullu« IS
Félmillió pengőt kap Zala vármegye bekötő ntak építésére
Zala vármegye kisgyülésének jullus! ülése
Tegniíty), lapzákltakiotr érkezeti híradás nyomán már röviden be-\' számoltunk a tegnapi vármegyei kisgyűlés néhány határozatáról. Gróf Teleki Bé\'a főispán elnökletével lefolyt ülés részleteit az alábbiakban adjuk.
A Hiszekegy elmondása után a fő ispán bejelentette, hogy az elhunyt Eitner Jenő tagsági helyére Kenedi Imre nagykunizsai mérnököt hivták be a törvényhatósági bizottságba.
\'lomka János dr. főjegyző ismertette a miniszterelnök leiratát A kisgyűlés javasolja a törvényi-hatósági bizottságnak, hogy
feliratban üdvözöljék a miniszterelnököt,
munkájához kívánjanak sikert és hangsúlyozzák, hogy bizalommal tekintenek tevékenysége elé. A kor. mányt hazafias munkájában Zala vármegye buzgón támogatja.
Darányi Kálmán ny. miniszterelnök
leiratával kapcsolatban az a javaslat, hogy a törvényhatóság fejezza ki köszönetét a volt kormányerők t nek nagy munkájáért és különösen hangsúlyozzák azt, hogy Daf irfinyi Kálmán munk$á,rja további is számi.anak, hiszen őt Zala vár-várjrrvegyéhez köztudomásúlag sz.oj-ros kapcsolatok fűzik.
Keresztes Fischer Ferenc belügyminiszter és Sztranyavszky Sándor földmüvelésügyi minszter leirata^ val kapcsolatban a törvényhatóság felír a miniszterekhez, hogy vállait munkájukban támogatni kjvánjaj őket. Köszönetet mondanak Mar-sehall Fenenc és -Széli József ny* minisztereknek is. i ;
Pártolja a törvényhatóság SZatJ
már megyének az. iparosság érde^ kében a kormányhoz terjesztett feliratát, Kecskemét mozgalmát a kór-, házak államosítása érdekében, Tol* na megye lépését a Sió hajózhatóvá tételére.
Ismertették a kereskedelmi miniszter leiratát a beruházási prog-ram keretében kiépítésre kerüíő bekötő-utépltétl munkálatokról.
Zala vármegye ezen a elmen 500.000 j)engő államsegélyt kap. l , l A kisgyűlés javasolja a törvényhatósági bizottságinak, hogy a * Horthy Miklós nemzeti repülöala^ pot« 10.000 i>engövel támogassa a megye. I »
A7. alispán elgondolása szerint
rendezik a megye nyugdij-terheit;
e célból 30 tagu bizottságot\' skülcln lek ki a. kérdés tanulmányozásárai Nyolctagú bizottságot küldnek ki az alispáni hivatalj helyiségek átala^ kilása, bővítése ép egyes járftM székhelyeken szükséges hivataibővi-tések felülvizsgálásául.
A^ OMGE a jövő évi .mezőgazdasági kiállításon felállítja Zala megye népművészeti hajlékát is; a költségekhez a megye 3000 pengővel járuj hozzá.
A kisgyűlés tárgysorozatán 212. ügy szerepelt, köztük , ( :
27 kisebb kanizsai ügy
is, amelyeket mind elfogadták vált toztaíás és hozzászólás nélkül. Jelentősebb csak a Missziósház bővLi tésére megszavazott 7000 pengő ügye, amelyet szintén jóváhagytad Ezután kisebb községi ügyekre tértek át. . w
Dr. Berger Géza szabadlábra került
A család letette a 8000 pengő készpénz-óvadékot
teségjelentVi 150 halotfrofés -180 sebesültről tud. A, város zöldséges piacán 35 szélszaggatott holttestet! találtak, legnagyobb Vészük piaci árus volt. A kora reggeli órákban történt bombázás sok sebesültje kórházba szállítás közben meghalt.
Ma reggel 8 órakor 9 japán repülőgép Hankaut bombázta.
Elmarad a tokiói ollmplász Is
A tokiói egészségügyi és testnevelési tanács közölte, hogy az 1910-no tervezett tokioi olimpiászt nem tartják meg a távolkeleti incidens elhúzódása miatt. Az erről szóló hi vatalos közleményt a jnWsztertafl jiáes jóváhagyása után pénteken hozzák nyílvárt0(sságtr|a. I
Székelési zavaroknál és az ezekkel járó általános romullétnél
a rendkívül enyhén ható természetes „Ferenc József" keserűvíz — reggel felkeléskor egy pohárral be-véve — a gyomorbélcsatorna tartalmat gyorsan kiüríti, a puffadtságot csakhamar csökkenti, az emésztést és a vérkeringést e\'ömozditja s tartós megkönnyebbülést szerez. —-Kérdezze meg orvosát.
MEGCÁFOLTAK a sajtórendészeti ^javaslatról a 8 órai Újságban közölt tudósítást.
PÁRTVEZÉREK értekezlete volt a képviselőházban, a székesfehérvári országgyűlés szónokait jelölték ki.
MAGYARORSZÁG 7 díjjal má o lik lett a berlini kózinüi|>ari kiállításon. Első Németország. A kiállítás bezárult.
ÚJPEST 900 személyes színházat épit az évi 9000 pengő városi színház-támogatásból.
51.3 MILLIÓ pengő kiviteli többlettel zárult a magvar külkercsKo-< delmi "mérleg első féléve.
SZALASI fellebbezését a Kúria szünet! tanácsa fogja tárgyalni.
LÖTE József orvosprofesszor 83 éves korában mcglialt.
ANGOL-NÉMET barátságos tárgya, iások lehetőségéről ir a félliivatdos londoni Times.
BECK lengyel külügyminiszter líi-gába, Lettország fővárosába utazott.
AZ ,\'OLASZ milícia vezérkari főnöke Németországba Aitazotl a német vezérkari /főnök látogatásának viszonzására.
JÓSIKA János báró állandó kisebb, ségi bizottságot követelt a- népszövetségi ligák uniójának kopenhúgai ülésén.
FÖLDRENGÉS volt tegnap este Bukarestben. Negyelórátg tartott és igen erős volt. Komoly károkat nem okozott.
ERDÉLY északi részén pusziit\') jég-vihar tombolt keresztül.
BARBARA Hutton visszavonta a férje, gróf Ilaugvvllz ellan te\'.t feljelentést.
IJJ ÉRCPÉNZT vernek Jugoszláviában a kis király arcképével.
HELSINKI kikötőjében tüz pusztított. Mintegy 100 külföldi autó is el-égelt u vá ni hivatalban.
BIHARBAN, Lankás közelében 50 hektár erdő leégett.
Ismeretes olvasóink előtt, hogy dr. Berger (iéza szabad lábraltelyezési óvadékát a pé.si tábla a nagykanizsai törvényszék által megállapított ötezer pengőről nyol ezer pengőre emeli • fel, Dr. Berger Géza ügyvé tje és családja most előteremtették é; a kincstárnak l>el izei tók a nyolcezer pengő készpénz-óvadékot.
A törvényszék tanácsa az adóhivatali értesités beérkezése után nia úcl-előtt döntött a szabadlábralielyezés
ügyében. A tanács a beérkezett 8000 pengő készpénz-óvadék e.lenében szabadlábra helyezte dr. Berger Gézát, aki április 27-e óla volt a nagykanizsai fogház lakója.
A szabad I ábrahelyezési végzés után dr. Berger (léza öccse autót liozatott és délelőtt tlz órakor az egyévi börtönre ítélt orvos, akit láthatólag erősen megviselt a több mint kéthóna-pos fogság, el is hagyta a fogházat.
Hibás a vízvezetéke?
Hívja
Mendlovitsot
Telefon 271.
közt, miié a végrehajtott Horváth János husángot ragadott és ugy fejbeverte az öccsét, hogy azt elöntö|tiö a vér. Nekitámadt Horváth János a bíróság kiküldöttjének fc, de erne már dr. Lakó ügyvéd is revolvert rántott és igy sikerült a feldühödt! embert megfékezni. A végrehajtási\' megtartani nem lehetett, Horváth Já nos ellen az eljárás megindult.
Kinek hogyan jobb?
Az árak jelzése a kirakatokban
A Rekláméiet írja:
A kereskedelmi miniszter leiratot inlé/x-tt valamennyi kereskedelmi érdekeltségije/., amelyben értesítette őket, liogy azok a régebben kiadóit rendeletek, amelyek a kimk«ti áru kőtelező árjelzését előírják, ma is érvényben vannak. Két 1918. évi és egy 1917. évi rendeletről van szó, amiről a "kereskedelembe Idig nem tudott, de a jövőben minden valószínűség szerint kény. leien lesz hozzáigazodni, mert a rendelet ellen vétő kihágást követ el. A miniszteri leírat különben annak a kívánságnak ad kifejezést, hogy ne csak azok a szakmá\'i lássák el árjclzővel áruikat, amelyekre a reni.\'el t vonat, kozlk, hanem, kivétel nélkül minden kereskedő és i|>aros, aki közvetlenül a fogyasztó részére árusit. Ez az el-gondolás természetese í odavezet majd, hogy a kereskedő tartani is fogja a kiirt árat, amitől már csak egy lépés a szabott árak bevezetése.
Bennünkeif e pillanatban azonban kevésbé \'érdekel a probléma közgazda, sági oldala; viszont igen hálás téma annak az elbírálása: milyen előnye van ennek a rendelkezésnek reklám-szem pontból?
Tény, hogy a kirakati árun elhe. lyezelt árjelzés a kirakatnéző, helye-sebben a vásárolni szándékozó pszi-cliéjébcn furcsa ós érdekes lelki folyamatot idéz elő. Szövevényes szel-lemi játék indul meg a vevő és e\'adó kőzött, de cz a játék rendszerint nem a tudatosság síkján zajlik le.
Gyakori eset, liogy a kirakatban lévő árucikk drága. A kereskedő;- aki tudatában van a kalkuláció borsossáságának, nem írja kl a cikk árát. így spekulál: ha kiírom, mennyibe kerül és a vevő meglátja: visszariad ós be sem jön. Míg lm eltitkolom: esetleg behozza a kíváncsiság és ha már bejólt, megsimogatja, megtapogatja, — ilyenkor az áru vonzó büvereje liat, mintha csak az ablakon át vetítené bűvös sugarait a néző felé. Ha pedig lg)\' se"1 tudná a magas árat megfizetni, még mindig fennáll az az eslietőiég, hogy valami mást. olcsóbbat adhatok el neki.
../Ez a gyakori eset. Viszont vannak olyan előkelő (égek, amelyeknél a drágaság felesillan tatása szándékos é; cseppet sem leplezett. Az ilyen üzletek vevői az előkelő, guzdag társadalmi osztályokból kerülnek ki, akik talán vásári jellegűnek éreznék, ha az ár olt szerepelne n kirakatban. Ila meg-
Végrehajtás husánggal és revolverrel
Letenye, jullus H | (Saját tudósítónktól) Horváth János szentmargitfalvni földműves é-i testvéne, Horváth Ferenc közöli örökösödési i>er volt folyamatban; A dolog vége az lett, hogy Horváth János eUen végrehajtást vezettek.
A végrehajtáson megjelent dr. Lakó Imre ügyvéd és Boltizár Lőrinc bírósági végighajtó. Velük n^nt| Horváth Ferenc is, hogy meg\'mutas^ sa a hivatalos személyeknek : miJ Iyen ingóságai vannak a bátyjának) Ebből szóváltás támadl a testvérek)
Intézeti Ifelpnnuplf legnagyobb választékban, -f*
WCICIiyyCIf Gyapju. é8 ,|ane,|takarók> pap|anok(
intézeti szövetek éá egyenruha anyagok
mZT^SJ^* Mer Húr divatáruüzletében
IQ38 |ullu» 15
BALA1 KOZLONV
Jól jegyezze meg ezt a nevet!!
MR. DEEDS
(Olvasd: Hlszter Dltsz)
m„ak valamit a kirakatban, megeszik, — az ^r másodrendű kérdés, _ mert abban a bitben vannak, hogy drága, az .biztosan jó is.. Rita-lonünal vannak a gyáros iránt, a kereskedő iránt, nem alkusznak. Kz kö. reliü meg legjobban az ideális kereskedelmet.
I)e ilyen elvek csak a cityben tenyésznek és valljuk meg. lassan kivé-siőben vannak. Az üzleti forgalom ilyen módja szint© arisztokratikusnak mondható. A vásárló közönség 1)5 százaléka azonban sehol a világon nem kerül ki a pénz-, születési és szellemi arisztokrácia tagjai, hanem sokkal inkább azok közül, akiket ít lag| olgániak nevezünk. Ez a vevőtípus az egészséges beosztással élő, fix keresettel biró emberpéldány, aki meggondoltan vásárol, életigónyeiben is szerényebb és meghatározott pénz-egységért mcglmtározott értékegyséfeet
kiván. i ■
Az ilyen vevő keresi a Túrákéiban qz árjelzŐ táblát Nála az árkiirás bizalmat gerjeszt. Ila valaki venni okar, több helyen megnézi. Ilyenformán egy skála alakul ki agyában, li skála alapián tudomást szerez róla, hogy a kívánt áru többféle árban és több helyen kaphat ) ói a legfelső és legalsó árhatár közötti, rendszerint árnyalati különbségek kétségtelenül az áru belső, tartalmi értékének, minőségének fokozatait jelentik. Most tehát mérlegeli a különböző szembútokat-vájjon többet ér, ha nagyobb árat dizet és igy tartósabb, esetleg csak mutatósabb árut kap vagy pedig meg kell elégednie egy minőségilég gyengébb darabbal, mert... mert nincs ]>énz)C a jobbra!...
Az ár feltüntetése tehát mindenkép ]R\'n szimpatikus gesztus a kereskedő részéről: «*tfH»lózó módszer helyébe a nyílt kártyáklraLvaló játék lép. Re-(sületes fegyverek kel dolgozhat a versenytárs is, mert hiszen a kalkuláció ilyenformán a nagy nyilvánosság asz-szrtsztálása mellett folyik. I)e oppor* tumus a kereskedő számára Ls, ópi>en az előbb oniiitett bizalmi viszonynál fogva.
Természetei«n az árjelzés reklám szempontból is kitűnően értékesíthető. Feliratok, apró, diszitő grafikák ezerféle megoldása emeli teli ki valamilyen cikk különös előnyét, olcsóságát vagy Veheti <j1 a borsos ár kellemetlen ólét. Az árleszállítás hatásos érvét ilyen-formán szinte kötelező módon közli majd a kereskedő vevőjével és bizo nyos, hogy akad majd sok olyan kereskedő, aki ennek a feltámasztott rendeletnek szellemi gyümölcsét ki-lünően fogja kamatoztatni, — remélhetőleg a közönség javára is.
Prognózis: Qyenge légáramlás, ma északi, holnap déli izél, délután helyenklnt zápor, zlv«t«r. A hőmérséklet emelkedik
A Meteorologtal Intézet nagykanizsai ®e#lgyeIőállomAsa Jelenti t
Hőmérséklet tegnap este 9 órakor: +17.6, ma reggel -fl8 6. délben + 25.2. Csapadék: 0.0
Jiiwtiu, kw filmtasr
Semmi sem változott... minden a régi
Harmatos mező réti virágjai közölt bánatos tücsök ciripel. A sebesíolyásu patak kis füzfaágat sodor a malom felé. Az ág bele-beleakad a pari kiálló vízinövényeibe és birokra kél a sás marasztaló erejével, amíg e.jy sebe-sebb fodor ki nem szabadítja feltartóztató akadályából. Most már a fodor hátán úszik a kis ki a folyó kanyarulata felé, ahol összegyűlve várakoznak a vándor fűzfavesszők újonnan érkező társukra.
A bárányfelhők pajzánul fürdetik magukat a hid alatti hűvösben a patak reggeli frlsseséjíé-ben, ahol egy pislogó béka nézi szemérmetlenül, megbújva u felhők korai mulatozását. Olcs lépteivel egy vízipók száguldja be-liirlelcn nagy terjedelmű vízi birodalmát, parányi lábaival vékony csikót szakit a hangtalan hullámok sorában.
■Minden a régi, semmi sem változott hosszú évek óta.
Igy volt ez akkor is, amikor mezítláb lestem órákhosszal a fűzfaág utazását, a íelhők rürdését, a vizi|>ók száguldását, igy volt ez akkor is, amikor könyékig vájkáltunk az öreg tölgyfa kiszáradt odvában, ahol szarvasbogarakat vadásziunk. Az öreg fa ma Ls ott áll és benne lanyásznak a szarvas-bogarak. Talán "még ezek ls özok, amelyeket akkor nem tudtunk megfogni.
Tehát semmi sem változott,
minden a régi.
A reggeli nap is ugyanazon domb mögül küldi ki éltető sugarát, mint akkor és ugyanazon szőlőből hozza aZ esti fuvallat a bánatos slp hangját.
A nagy mindensógbon semmi sem változott.
De mintha mégis az útszéli jegenyesor már nem rázná olyan büszkén sárguló leveleit, mintha . egyik-másik már hajlottubb derékkal \'keresné a földön hosszuravetett árnyékát ós a legszélső pincéből Ls nehezebben tör elő a hordókalapálás, mintha valaki nagyokat lélegzene az egyes ütések között
Jól emlékszem akkor, évekkel ezelőtt frissebb volt ez a kalapál shang ói fiatalabb VoMl a k\'Az. amelyik a kalapácsot forgatta.
A domboldalról levezető ösvényen reszkető térdű ember ereszkedik lefelé. Oldalán tarisznya, a kezében füles kosár. Felém kó-. zelcdik. Mintha már láttam volna valahol ezt az arcot. Ismerősek a vonások, csak a mélyen szántott barázdák Idegenek kissé. Közeledik a patak partja felé, amelyen átvezet az utja. Útközben meg-megáll és letörli izzadságtól gyöngyöző homlokát, majd fáradtan viszi tovább a (tarisznyát és a kosarat.
Most ér oda hozzám, már rálépett a lűd na ós ebben a pillanatban ott, ahol a viz a deszkapadló alól előb\\ijlk, találkozik a tekiu-
Selyemanyagok
blousra,
ruhára,
kosztümre.
Mélyen leszállított árak
tétünk.
Most már iól emlékszem, most már tisztán látom, nem is olyan régen, csak sok, sok évvel ezelőtt szoktunk találkozni ugyanezen a helyen a hld karfája mellett itt, ahol a viz a padló alól kibújik. Akkor ő még fénvesre kefélt csizmában, ruganyos léptekkel dobogtatta ineg a korliadt deszkákat, akkor még a tarisznya se volt olyan ráncokkal teli ós egészen uj volt u füleskosár.
Igen, ml nagyon sokszor találkoztunk akkor, amikor én még könyékig nyúltam a fa odvába a szarvasbogarak után, azzal sem törődve, hogy egyszcr.másszor a csípéstől véresen húzom vissza a kezemet.
Most látom csak, hogy Itt, ahol semmi sem változott és minden marfűit a régi, mi nagyon, nagyon megváltoztunk. Elszálloltak Mellünk az évek, mint azok a bárányfelhők, amelyek reggelente gondtalanul fürdetik magukat a patak lágy habjaiban, elszálltak felettünk toz évek nyomtalanul, amit csak ükkor veszünk észre, ha minden melleit ami régi maradt, valahol a patak folyásában találkozik egy régi kortársunkkal a tekintetünk.
fis fez a tekintet az, amely már nem a régi, nem is olyan ruganyos ós azért nem vesszük észre, hogy már másik tücsök ciripeli az őrök tücsöknótát, másik füzfaágat sodor a viz rohanó fodra ós vizi]M>k is másik, amelyik se. bes lépteivel végigszántja a csendes hullámokat.
fis ebl>en a csendes örökkévalóságban egy kakuk hívogatja fáradhatatlanul a páriát ugyanarról a .szederfáról, mint valamikor régen.
Nem merek arra nézni, hátha ez ls megváltozott, hátha ez a kakuk sem a régi.
LÓRÁNT
llndenlelé pusztít a vörös kakas Zalában
A iia|H>kban "égy zalamegyel községben pusztítóit a vörös kakas;
Tüz támadt Simon István kereskedő V Lenll községben léW vö üzletében. AI tü-l Q zet valószínűleg rövidzárlat okozta, fiia üzlethelyiségben lévő áruk és fcl-l szerolési cikkek teljes égiszükben a lángok martalékává váltak A kár hozzá ve tők\'ges becslés szerint la meghaladja a 15 000 |iengflt.
Kislengyelben Záleczki Istvárf bat\'omfíkereskedő lakóháza gyulladt ki. A lángok iiJIlajnatok alatt tálv csaptak a szomszédos istállóra 6S pajtára, ahol nagyobb h*nnyiségft takarmány és gazdasági felszerelés volt íelhalmozva és a lángok marj talékai lettek. A1 kár közel 2000 Pj
Karmacsl Józsefné ráml lakosnak a hegyi hajléka égett le a benne lé< vö bútorral és pínoefclszerelésscl együtt.
Nemcshetésen Bzv. Makaties Jól zsefné szalmakazla égett lé. . I
A nyomozás mindegyik esetben megindult, a tüzeket a három utóbbi esetben valószínűleg gondatlanság! okozta. __1
— g.terklilllUnmkat tekintse meg minden vételkényexer aéiktll. KopsMa butoráruhás.
SALAI ttOBUim

Szombaton délalfitt 10
órakor nyílik mag a nagykanizsai repülő-klállitás
A Nagykanizsai Torna ügylet re-pülőszakoszlálynnak büszkesége, az első nagykuniz&ai vitorlázó-repülőgép a Hozgonyi utcai t>rnu-leiemben kiterjesztem szárnyukkal várju * közönséget. A fehér gép-i u i i madár, amely uz ősszel már u kanizsai légben fog röpködni, bizonyosun nünden kan Ir sálnak nagy öróiliet fog okozni. A kiállításon u gép szerkeze le köreiről is tanulmá-uyozható lesz, sőt bárki ki is próbálhatja. A repülőkiállitúsl máris nagy érdeklődés előzi lűcg, megnyitása nem vasárnap, Itanem már szombaton lesz. Az ünnepélyes megnyitást u város kulonui és ]K>lgári előkelőségeinek jelenlétében dr. Krátky István IHjlgármesier végzi délelőtt poulomi 10 órakor.
CsOlöftök
BUDAPEST I.
18 Ambrözi Pál előadása. — 18.30 Wckerletelepi Dalkör. — 10.30 Koltny-Kaszlner Jenő dr. előadása. — 10,50 (Irieg: a-moll szonáta. — 20.20 «Nyul u bokorban. Vígjáték 3 felvonásban.
— 21.50 Hírek, időjárásjelentév — 22.15 Az operaházi zenekar. — 23 30 Tánelemezek. — 0.05 Hírek. BUDAPEST II.
18.10 Simon Blanka előadása. _ Itt.05 Hanglemezek. 20.25 Vórö* Elek elgányzenekara.
BfiCS.
18 Hógl zene ré,4 hbngszereken.
— 10.10 Turku műsor. — 20 45 Hangjáték. — 22.30 Stuttgart. — 24 Hung-verseny.
Pintek
BUDAPEST I.
(5.1?) Torna. - t\'lánu hanglemezek ~ 10 Hirek. — 10.20 felolvasás. 10.45 1 •elolvasás. — 12.05 Buüu|>esll Komért Szalonzenekar. - 12.30 Hírek 13.20 Időjelzés, Idöjárasjel\'nlé*. — 13.30 Kiss Lajos cigányzenekariig w-14.35 lliek. — 14.50 A iáik) műsorának Ismerteié-e. - 15 Árfolyam hirek.
— 10.15 Diákrélóra. - 10.45 Időjelzés, ldrek.
17 Felolvasás. — 17.30 Angyal Árpád jazz-zenekuia. - 18 Sportkörié, mények. — 18.45 A rá\'lló külügyi ne-gyedórája. — 1!) B. Báez Lili zongorázik. - 151.30 I-elolvasás. — 20.15 Hirek. — 20.35 Hanglemezek. — 21.40 Időjárásjelentés. — 21.45 MTIes ma-gyár vonósnégyes. — 23.10 Kurinu Sím! eigánvzenekara. — 0.05 Hirek. BUDAPEST II.
19 Keszthelyi Zoltán, Majthónyl (ivörgy és Tukáes (lynlu verseikből oívusnuk lel. - 10.30 Országos Postás-zenekar. — 21.05 Hírek.
BftCS.
12 Hangverseny. — 14.10 Lemezek. 10 Hangverseny Danzigból.
10 Dalok. — 20.10 Bé»si szimfoni-kirok hangversenye. - 21.15 Boroszló.
— 22.30 Lipcse. — 24 Königsberg.
h
A nagykanizsai diák és a sport
(Kérdőívek al»pján Összeállította": HOLLÓ JÁNOS oki. testnevelő tanár)
Aki tömeget vezet, ludnia kell annak minden titkos vagyát, akara. tát körülményeit, stb., hogy a jö/öt. ben ezeket is lekintelbo véve dolgozzék.
Engem is ez a szempont ivezej. tett, amikor az elmúlt Isko\'ui év végén kérdéseket intéztem a helybeli kereskedelmi és gimnázium felsős diákjaihoz. A kérdésekre feleletet nevük aláírása nélkül paplrjn adták te, tehát mindenki őszintén ís tárgyilagosan irtiatott.
A\'iJérdéitfk a kővelkezOk voltak : 1. Melyik a kedvenc sportom? 2. Najjonta mennyit S| o tolok az Iskolai órán kívül? 3. Hol spiMu-lok ? I. Mi és kl akadályoz a sport-tolásban ? 6. Mik a kívánságaim : a) a Zrínyi Sjjortpálya, b) Vasutas s|*>nt|iálya, c) VérpKl Strand, A\'f Zrínyi és NTE teniszpályákkal kapcsolatban? 6 Mt a véleményein a spoi\'tröl ? 7 A yersenyszerü, vagy az egés/stgügyl sporlo\'ást kedvq| lemé jobtan? 8. Lá\'ojatok-espoi t versenyeket és mérkőzéseket? 10. Ki a sj;orleszmónyképem ?
Az első kérdés feldolgozáaa\'ap-ján kiviláglott, hogy a kanizsai diákok közölt legkedvesebb és legjr.b. ban elterjedt sport az úszás, má od-soban a labdarúgás, majd a\', -atlé. tika, torna és tenisz következnek. A sorrend kifejlődéséhez nagymér-tékleu hozzájárult a város támogatása (ingyen uszás-oktatás és*\\iz-használut a strandon), azonkívül e Sport o\'csósága és a viz szeretete, bál\' ez utóbbi nem minden diákról állapitható meg. A labdarúgás népszerűsége és varázsa közismert, a mi a gömbbel, ez ősi test szeiete ó-vel kapcsola\'os. Általában megállapítható, hogy a diák sokféle spór. tot s eret, csak legyen rá mód, Idő és alkalom.
Tovább menve a kérdések vlzsgá-lásában, megállapíthattam, hogy a legtöbb diák naponta egy-két órát spotol az iskolai órán kívül. Nem találkoztam olyannal, aki (remélem, mindenki ősrinte volt!) legalább 10 (>eroet ne fordított volna (este ápolására. Itt l« megállapíthattam, hogy a szülők e kijelentése : »A flanl egész délután sportol és emiatt nem tanul,- nem felel .meg :i
valóságnak. A szünldőten a sportolásra fordított Idő megkétszereződik, söt van, akt 6-6 -7, sat 10 órát ís irt, bár ez túlzás. Megállapítható, hogy a diák érzi a n.ozgás s/üksé. gepségét és gontíoi teste ápolásáia Hogy tol sportol a kanl\'Saidlák ? Mindenhol, atoi erre mód és alkalom van. Kedvenc S|o tjánuk meg-
felelően minden kanizsai pályát használ és ha ez messze van, akkor jó az udvar, kooslut, gyümölcsöd! kert, Utalegelö, stb.
Ezek után Igen fontos kérdés ks-\' rfil tárgyalásra, mert hisz a (diák szeret sportolni, de ennek akadáJ lyal Is vannak. A sportoláshoz Idő is kelt. A pályára kl kell mennie, levetkőzés, stb., mind időt jfclanll A mai dióknak Igen sokat talán tui sokat Is — kell tanulnia és ha lelkiismeretes, bizony Igen ro\'i Kéjét lefoglalja. Természcszerüleg M az első ok. Sokat akadályoz a betegség, pálya messzesége, ájnyfibtí körülmények, különórák tömkelege és a pénz hiánya. (Például a\'tenisz-nél.)
Hála Isten, a szülök közül már legtöbben meglátták a s|wrt egészségügyi és nemzetnevelő fontosságát, de vannak még ellenzői K — sajnos — Ilyen még a nevelők köréten Is akad.
A oortpályákkal kapcsolatban kivétel nélkül \'minden diák megállapította, logy (a Zrínyi és Vasutas pálya) nem felelnek meg a modem kor követelményeinek. A Zrinvl pálya teljesen gondozatlan, a salakja egyencrtlen, nincs hideg és meleg zuhanyozója, felszerelése, sporteszköze nincs, tribünje r.skai\'ozlk, Ezenkívül értéktárgyaikat állaiyi dóan félteni kell az ott lézengő sok apró és vásott gyeryktől. Ite,mél(i helőleg á város bölcs vezetői előtt megértésre lalál a diákok jogos sóhaja és a pálya tervt-evett roudte hozatalát minél előbb megkezdik.
óriási hibája a Zrínyi pályának vidéki viszonylatban elképzelt mesz-szesége. Ha a diák \'ott \\ sportolni akar, legkevesebb 2 órájába kerül, ami (>edlg s->k 1 Leghelyesebb vo\'iu a város közejíén a mai kor követelményeinek megfelelő uj s|mirlj. pálya.
A strandon kedvezményes diákjegyet óhajtanak, a teniszpályákon kívánják a külön diákpályákat, a játék olcsóbbá tételél ís az ok-Intást.
Érdeklődve olvastam a s| ortról való véleményüket és örömmel állapítottam meg. hogy egyellen egy sem volt o\'yan, aki lebli\'álta vagy szükségtelennek tartotl\'a \\olna. Legtöbbe n - igen helyesen - ezt ir. ták: .Huszjios. túlzások nélkül.. Egyik flu igen egyszerűen és közvetlenül a következőképen Irt: .A sport épp oly fontos, mint akár az evés, vagy akár az Ivás, tanulás. Enélküi egészségés, ép test nem le-hetséges.. Egy másik : .Mióta Spojr-
1938. jullm 15.
1. Beethoven: István király-nyitány
2. Liszt: Les préludes
3. Dolmányt: Plorett korlngó
4. Bartók: Magyar képek
5. Kodály: Háry Intermezzo 5. Hulnt Saons: Haláltáno
7. Majorossy: Sulto pltoresque
8. Berltoz: Itikéosl-lnduló
Ezt a műsort hallgatja végig Nagykanizsa zenekedvelő közöuségo
julius ts-én, keddan,
a Zrínyi Sportpályán este 8 órakor kezdódó első nagykanizsai
szabadtéri Hangversenyen,
amelynek helváral 30 fillértől
2 pengőig terjednek. A hangversenyt MaJoros»y Aladár karnagy vezetésével az országos körúton levő
adja. A hangverseny eseménye minden vidéki kultur-városnak.
to\'ok, érzem, hogy izmosodom és az étvágyam is jobb * Egy harma, dik : »Nemes testedzés az erős mai gyar utódniemredék elérésére biztosítás és igy kulcs a magyar jövőhöz.* A következő: »Kitünő lemnevelő, edzi a \'estet, azonkívül erőssé is tesz.* A\' keroskedelmisták több órát szeretnének, ugyanis otl eggyel kevesebb a heti testnevelési órák száma.
A 7. kérdésnél a /egtöbb diák az egészségügyi sportolásra szavazott és csak az első korieskedelmisták szerették jobban a versenyszerűt, de a másodikban is igen-egyforma az arány. Véleményen; szerint a magyar diákban is van bizoíivos fokú kek\'tl kényelemszeretet ésler-mészetszuMÜleg a könnyebbet választja. Egyik fiu lelkendezve igv irt: »Nem tudok elképzelni ragyobb ö\'ömet, mint mikor valakit fcgyö. zök.« Azt a tételt, hogy a pubertás korban a diák saeret túltenni a másikon és szenti a veft^engést ;ez utón nem tapasztaltam.
TetlfnészeteNen sjwrtver? lenyeket is látogatnak és legtöbbm\'k mindegy, hogy tnllylen, csak legyen. Sajnos, Kanizsára kevés !neves versenyző jön, — ezt meg is állapítják — de ennek pénzbeli oka is vaunak. Legtöbb látogatója a labdarugómérkőzéseknek van, de a tenksz, úszás és toitpaveitienyeknek is elég nép
ző|e akad. Egyik fiu tréfása^ ig.V irt: »Nekem \'idénybérletem \\ an laz egyik pál\\a mlJlettl fán « Szegénynek nincs pénze. Ajánlanám az illetékeseknek, hogy a szegényebb diákoknak juttassanak pár ingyen jc. gyet, "hogv a sportot igy ls nép^ szerüsitsék. A s|m>rt neveli az ösz-szetartás érzését is, ami az egyik fiu válaszából szépen kihangzik: »FŐ. leg a futballmérkőzéaekre járok e\'» mert beletudom é\'nl magam és egy egész csapattal egyült tudfokj étezni * Több flt| minden szórako. zásnál előbbrevalónak tartja. • Az egyéni és társas sportolás
Csütörtökén és pénteken
Városi Mozgó. Két nagy slóger:
I. A magyar filmek koronája II
Az elcserélt ember Harc a tenger alall
Somerset Maugham világhírű regényének filmváltozata
Főszereplök: Dayka Margit, Mály Gerő és Vaszary- Piri
Kezdete 5, 7 és 9 érakor.
Főszereplők: Marg. Llndsay, D. Woods, Humprey Bogart
mr 5 érai előadások filléresek
I9M. |ullu» iS
Jöjjön |
vasárnap
Keszthelyre*
Vonal Indul: 9 Ara 40 14 óra 30
15 óra 51 perékor. Felv lágosltás: Idegenforgalmi j Iroda Keuthely. 1
szeretete pgyfornVán kedves a fiuk előtt, Mindegy nekik, hogy egymás ellen küzdenek, vagy többed ma* gukkal harcolnak n győzelemért.
Végü» (io. kérdés) titkos szavazás alapján dr. Csik Perenc olimpiai bajnokunkat választották eszményt képül. Pár szép indoko\'á>: »Látom< benne a "agy kitartást ós törekvést, amit én is követni akarok.* A következő : »Józart életévei érte el a bajnokságot és most is jellemes életet él.« Egy másik igy ir: »KÜ tilnő sjjortember, szerény és példást életet éi.« A második helyet dr. Sárosi György érte cl. A többi S\'a-\\azatok igen megoszlanak, sőt még spoi^thölgyí^ is esett szavazat.
A magyar ifjúság előtt mindig ideáloknak kell lebegniök, melyek buzdítják őket és erőt adnak csüggedő tagjaikba.
A diákság igen helyesen választotta dr. Csik Penenc olimpiai baj. nokunkat. Csekély 23 évével lett olimpiai bajnok és orvosf-doktoi*, Legszebb cimsk együttesen
Minden magyar diáknak testileg és szellemileg kiválónak kell lennie, hisz csekély 8 millió magya^ él szigetként az ellenség tengerében. Csak a testileg és szellemileg felfegyverzett ifjú lehet a hazának leh jes értékű harcosa. Ez a magynr diák-deál!
Remélem szerény és a kérdőivel* tömkelegéből összeállított véLcméfc nyek kedvező képet nyújtanak kanizsai diák sj>ortkörülményeiröfc A diákságnak és a testnevelő taná* roknak is közös óhaja: egy uj S|>ortpálya I
Agyvérzésre hajlamos idősebb embereknél, akiknél Igen fontos, hogy erőlködés nélkül mindennap könnyű bélQraiésük legyen, a természetes „Ferenc József keserűvíz — reggel éhgyomorra egy kis pohárral bevéve — sok esetben a lehelő legjobb szolgálatot teszi — K-izdezie meg orvosát.
- - Naptár i Julius 15. péntek. Kom. kat Honrik cs. Protestáns Henrik. Izraelita Tham. hó 16.
gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó végéig a Megváltó gyógyszertár és a klskanizaal gyógyszertár.
GőzIUrdő nyitva reggel 6 órától este 8 óráig (hétfő, szerda, péntek délutá* kedden egéax nap nőknek.)
iaW kc7i*t(&n a ijijatf^
ftunhhahiú
IV PttOHÁSZKA 0.-U.8 VI. TíRLZ-KRT 8.
WCKU MÍÍ MA KCfí/CN SIÖVÍTWNTÁ1
t-VÁB BUDAPEST. XI. IENKE-UT 117.
„DllflOlllsUOM MwM"
íahai rmltnn
Fáradt utasokkal Newyork felé közeledik Hngbes repülőgépe
Fairbanks, julius 11 Howard Hughes, a földkörüli ví\'ág-rekord-repülő budapesti idő szerint ma éjjel l éra 18 perckor leszállt Fairbanksban és onnét 2 óra 35 ikrekor indult tovább. Útja eme szakaszának 3.130 kilométerét 12 óra és 17 perc alatt lelte meg. Ez volt a világ-kőrüli repülés egyik legveszedelmesebb útszakasza, mert a gép vad szl-bérini slepi>ek fölött szállt. Ma ríygcl
8 órakor Hughes lloward a repülőgép rádióján ál jelentene, hogy útban Newyork relé a Nagyi abszolgn.tó felelt iCpiU, a gé|>en minden ren lben van, az ula.sok kissé már fáradtak.
Hughes közölte iá Hóján reggel 8 órakor, hogy déli 1 óra felé ü/.em-anyagfclvéiel réljából rövi.l i ő.-e leszáll Vinnl|)egben. Egyébként jö viszonyok köpött a gépen minden tűdben van.

— (Torna* ünnepély a strandon)
Az NTE torna-szakosztálya látványos esti vízi ünnepélyt i«ndc£elt szombaton a nagykanizsai strandon. A kellemetlen ilő miatt akkor a műsornak csak egy részét sikerült be-mulatni, a tánc i>e3ig a fiatalság nagy bánatára, egészen elmaradt. Mind ezeket pótlandó az ünnepséget t ljCS műsorával és aí utána következő tánccal szombaton este háromnegyed 0-kor (kedvezőtlen idő e^tén vasárnap este) megismétlik. Állóhely 30, ülő:tel/ 50 fillér.
— (Uj templomok a Balatonparton)
Minap avatták fei az nj református templomot Halatonbogláron. — Vasárnap a zalai Balaionpart uj fürdő-helyén, Antaltclepeif tették le ünnepéi, ei ke retek között a-kaiholi-kus templom alapkő, vét. — Halatonszaba-diban dr. Wéber l\'ál kanonok szentelti fel a nyaraló közönség áldozatkészségéből épült kut\'.olikiis kápolnát.\'(E kápolna közelében van vitéz Hát\'. Jenő honvédelmi miniszter villája, akinek felesége, részt is vett a felszentelé>i ünnepélyen.)
— (Uj virágos állomás)
Egy uj virágos állomással több lesz a Halaion mentén. A balatonszabadi egyszerű kis őrház helyébe a MÁV 18.000 jK-ngő költséggel stép, modern kis állomásépületet emeltet, ami már a folyó idényben elkészül.
— (Anyakönyvi hírek)
Az elmúlt héten kilenc gyermek született Nagykanizsán: hét fin 6< két leány. Sánta János kereskedő és Melles Teréziának rk. fia, Dukál Ferenc in. kir. nyilvántartó törzsőrmester és Jákli Erzsébetnek rk. fia, Mándl János kertész és \'ászlor Margitnak rk. f.a, Födő József napszámos és Hukovecz Erzsébetnek nek rk. fia, Sclimidt György m. kir. vámőr tórzsőrme ter és Somogyi Gizellának rk. fia, Kiss János napszámos és Szabó Juliannának rk. fia, Káez József ácssegéd é; Balogh Juliánná nak rk. fia. Házasságon kívül szüle-fett 1 leány. Halva született 1 leány. -- Halálozás tizenegy volt: Jávor József gépkocsivezető rk. 25 éves, Szép
— (A főispán Budapesten)
Vitéz gróf Teleki Béla főispán a megyegyülés után ma Budapestre nta-zik. Előreláthatólag csak a\'jövő hélco lesz újból a megyeszéklielyen.
— (Rhodézia kormányzója u Balatonon)
Van I)ijk, Rhodézia kormányzója na|>ok óta Balatontól Iváron nyaral, ahol főként a horgászás sportjának liódol.
— (A lolyammérnökségről)
A földművelésügyi miniszter Puskás Itez-ső kir. műszaki tanácsosnak, a nagy kanizsai folyammérnöki hivatd főnökének a miniszteri osztálytanácsosi elmet és jelleget adományozta. £ry István oki. mérnök t mé/nökgy4.!-. kornokká nevezte ki.
— (Meghalt Koós tábornok)
Békéi Koós Olt > m. kir. tábornok Székesfehérvárott meghalt. Ma délután temetik nagy katonai dísszel. Koós tábornok hosszú ideig szolgált Nagykanizsán, ahol mindenki szerelte, be-csülle, mint c.sak keveset a\', itl meg-fordnll katonák közül. Halálhíre Nagykanizsán >ok benső .égésén érző baráti lélekben okozott őszinte inegiendüléU.
— (Áthelyezés)
l)r. Fülöp Ivajos tb. .szolgabírót; a vármegye alispánja a/, alsólcndvai járási lő szolgabírói lüvaialhoz osztotta be szolgálattétehe.
— (Meghalt Náray Andor)
Náray Andor, a debreceni gazda, sági akadémia igazgatója folyó hó 12-én reggel liosszabb sz-jnve.é. után meghűlt. Náray Andor hosszú éveken át volt a keszthelyi akadémia tanár*, innen került a debreceni egyet-m igazgatói állásába. Halála egész Zala vármegyében nagy részvétet keltett. Szerdán délután parenlálták el Debrecen-ben, innen Keszthelyre szállították és ma tlélulán 5 órukor temetik el.
— Bútorokban a Kopsteln cég vozet. Modern mlntatermelben a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kedvező ..ze-iéttl foltételek mellett.
Két pompás filmet nézhetnek meg e heti mozijegy-nyerteseink
A Zalai Közlöny minden héten két ingyen mozijegyet sorsol ki elOfizctöi között.
A szerencse ezen a héten a következőkre mosolygolt: Dazsó Lajosai, Telekl-ut 1. Frledlender Kdrolyné, Dedk-tér 4
E heti nyerteseink a mindvégig izgalmas és lebilincselő „Harc a tenger alatt" cirnü filmet nézhetik meg, de a legkitűnőbb magyar film, „Az elcserélt ember" nagyszerű jeleneteiben is u|ból gyönyör ködhetnek, mert a két film együtt kerül bemutatásra a Városi Moziban csütörtök-pénteken.
Az ingyenes mozijegy-utalványok a Zalai Közlöny szerkesztőségében d. e. 8-12 és d. u. 2-6 óra között átvehetők.
Molnárok figyelmébe I
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapnak nyomdájában
Időjós Ernő rk. 1 napos, Peresztegi Hozália háztartásbeli rk. 18 éves, Sticdcr Julianna háztartásbeli ág. li. ev. M éves, Burián István gépkocsivezető rk. 35 éves, Skvorcz Lajos rk. 2 éves, özv. Baner Fcrencné Szabó Eleonóra rk. (51 éves, Illés Mária rk. 1 éves, Dömötör Bálint Márton csordás ág. h. ev. 52 éves, Kovács Katalin rk. 2 hónapos, Hajmást István földműves (Újudvar) rk. 21 éves. — Házasságkötés né.iv volt; Molnár László (özv.) \'gyári munkás rk. és Túri Piroska ref., Venczcl József napszámos rk. és Dávidovics Anna rk., Malzer Imre napszámos rk. ós Varga Terézia bejárónő rk., Vas István cipész segél rk. és Szanyi Margit rk., Farkas József zenész őrmester rk. és Gáspár Mária rk.
— (Hány szoba van a Balaton körül ?)
Torinay Géza dr. államtitkár a Ba-latoni Kuiirnak adott nyilatkozatában megállapítja, liogy a Balatonnál ma •171 szá\'loda, penzió és üdülő van és. ezek összesen 7007 szobával rendelkeznek. Tehát a Balatomiál van hazánk idegenforgalmi féiőlK-lyeinek 57.7 százaléka. A 15.000 balatoni villa l>e.lig egyedül 22.123 szobát reprezentál.
— (Árokba szaladt)
és felbonilt Gara Ernő budapesti magkercskcdő autója Nagyberki és Mosdós kőzött az országnton. Gara Ernő ugyanis elaludt a volán mellett és csak arra ébredt fel, amikor liatal-mas ivben kirepült az autóból, de komoly baja nem történt. Az autó égnek álló kerekekkel, összetörve maradt ott a somogyi országút árkában.
iiiijkiiiMiimi uiitui minit
MENETRENDJE
érvényes 1038. május 15-IÖI. Enasbat Ur «>SISt*llMsá«
Vasútállomásra
4-J0 6SÍ 768 9 20 11 06 |JS6 1415 15-31 17 M |8 80 20 06 22*28 2320
2310
Erzaébet-tfne
Latanyai maatlraad
LMotMIM. HB Irt. 7-U
1400 ÍM^tA. 1HI
jBlgixtass, ksgi UiukassT
SALAI KOBLOIV*
1988. juUui 15.
Kormánybiztost kap a Balaton ?
A BALATON idegenforgalmának visszaesése ügyében Imrély mlnlszler-elnök fogadia dr. Meizler Károlyt, Keszthely képviselőit, aki kormánybiztos kiküldését kérte. A miniszterelnök a panaszok megvizsgálását helyezte kilátásba.
Súlyos autógázolás a balatoni országúton
Balatonalmádi, juüus 11 Balatonalmádi közelében ma délelőtt az árokban egy esüftiélellenül fekvő, véresfejü biciklistát talállak^ irataiból kiderült, hogy az illető Si-híon István 28 éves JojVksfcerfényJ mészáros. A jelek szerint autógáza-lás törtéit, de az autóba gázolás után továbbnobogott. A nyomozás folyik. j_ (
Szent-Györgyi Albert egy évre külföldre utazott
, Saegcd, julius 11
Sz»nt-Györgyl Albert, a világhír U magyar Nóbel-dijas professzor ma egy évi tartózkodásra külföldre utazott. A professzor egy fél évig Belgiumban, egy fél évig pedig1 Amerikában ad elő a különböző egyetemeken.
Földrengés volt Egerben
Eger, julius 14 Egerbon és környékén tegnap este 9 óra tájban földrengést észleltek. A földrengés egy erős lökésből állt és azt jól halllialó földalalti mor«\\j kísérte. Károkról nem érkeztek jelentések. _
Gyilkolt a talált gránát
Szombatltely, julius 11 Kéthelyi Antal 21 éves ostfias*-szonyfal legény kgclletéi közben egy régi gránátot talált a mezőn. Azt hitte, hogy ártalmutlan gránáthüvellyel van dolga, szétszedte ős eközben egy kővel ráütött. A gránát felrobbant és a legényt darabokra tépte.
A I m a m o 1 y, szőlőmoly, pókhálós hernyók
ellen
Arzola vagy Darsln,
Varasodás és lisztharmat
ellen
Sülfarol, Amonil vagy Solbár.
Kombinált permefezCszerek:
Nosprasen vagy Tntokll
Rózsafák
levéltetvei ellen PROMIKOL
Vódőezorek beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmi
ixerek, gép kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Jtaliufass. kiír íolíoztel"
APRÓHIRDETÉSEK
w _____________________ hétkOxrtap
10 tiólg 60 fillér, mlndan további sió 4 fillér.
AllAs
Többem családnak kanyai-al adó nagyvállalat ktrea napldl|ra, jutalékra, vasút kő! tsf fi megtí liléire llfiyes hölgyeket és urakst állandó könnyű iqulslllóa munkára Jelentkezés d. e. 8 9 lg Kölcaey-u. 14.. első ajtó. 1957
ADÁS-VÉTEL
Kerékpárúk kedvezó részletre legolcsóbban kaphatók Vajda vaakar... kaaléakaa. 1424
Vlxsssantea kazal-, sátor-, gép- és kocslponyvák, Emtrgé gummlazlj, bórszll kenő-, henger- éa traktor-olajok kedvezó fizetési leltetelekkel, Jutányos álban kap-halók Kelemen Rezső cégnél. 1897
Kaaaloxó olcsón eladó vagv bérbe kapható Síréin B. és l\'lal cégnél Nagykanizsán. 1920
KÜLÖNFÉLE
Autótaxi (bérautó) u| áramvovalas legolcsóbban Kaulmann Manónál rendelhető. Telefonállomás 222. v- 4024
■ épek és tükrük kedvező részletllze-léa me\'lett kaphatók Slernnél Pó-ul 2. 1797
Mindennapi levelezésből összegyűltön bálysaat, régi vagy uj tömegekel, mi-gyait éa ktillöldit, feloszlatott gyűjteményeket bármikor megvételre keresek. — Barbarlta Lajos, a Zalai Köalöny f. szerkesztője Érdeklődni lehet teleion 78. sí. vagy személyesen mindennap d. u. 6—7 őrs között.
Schütz kirakataiban
látható
a legújabb divat.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Részvénytársaság Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai Káralj. interurbán telefon : Nagykanizsa 78. szám
Ofcsénhjjot
cwlíamcxibm
szórakezhatik
ZSAK
PONYVA
oazdasAüi kötél
lópokróc. zs1neo
legelőnyösebben vásárolható
H
Állandó nagy raktár uj és használt zsákokban
irsch és Szegő
Nagykanizsa megyei város polgármesteréül.
15 916/1938.
Tárgy: Tiágystelep építési akció.
Hirdetmény.
Trágyatelrptk építésére a földmü-v.-lésügyl minisztérium 100—100 pengő államsegélyt ad.
Bővebb felvilágosítást a városi gazdasági hivatal ad > eset\'eges kérelmek Is olt lerjetzlendők elő.
Nagykanizsa, 1938. évi Julius 6. i»5 Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
16 574^938.
Tárgy: Az uj vámőrlésl Igazol-ványok kiadása, Illetőleg a réglek bevonása tárgyában kiadott rendelet.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a m. klr. pénzügyminisztérium f. évi junlus 29-én kelt 97.100/1938. XI. b. sz. körrendeletével, a mezőgazdaságnak az 1938/39 gazdasági évre nyúl \'andó kedveiményekiöl tzóló 4300/ 1938. M. E. sz. rendelet végrehal-tása tárgyában kiadott 1600/1938. P. M. sz. renddel klegésit\'éseképen az 1500/1937. P. M. sz. rindelel 5. §-ában foglalt szabályokkal rendszeresít -tt Igazolványoknak 1939. lunius 30 lg (erjedő hatállyal kék szína papíron leendő kiállítását rendelte el. ..
Miért Is felhívom az érdekeltekel, hogy az 1937/38. gaid. évre kladotl és |unius 30 val hatályát viszlelt zöld Igazolványokat f. évi julius hó 25-ig a polgármestert hivatalba szol gáltassák be.
Nagykanizsa, 1938. juüus 10. lors Polgármester.
Fontos közlemény
az Autó Syphon tnlajdonosokhoz!
Díjtalanul megjavítom, rendbehozom Auta Syphon készülékít
azoknak, akik a szénsavcserét nálam eszközlik.
Szabó Antal sportilzlete,
az Autó Syphon körzeti egyedárusitója.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
16.802/1938.
Tárgy: A házak tatarozása.
Kérelem a báztuTajdanasokhoz.
Njgykanlis\'n az építőiparban eiös visszaesés mutatkozik s a rendőrségi székház megkezdéséig mm ls igen várhaló fellendülés. Ez a pangás igen súlyosan érinti az építőipaiban érdekelt Iparcsokat, munkásukat, hisz ebben a szakmában a nyári keresel biztosítja a munkátok éi családjaik egész évi megélhetését. Ebben a nehéz helyzetben bizalommal fordu\'ok a háztulajdonosokhoz és több száz kőművesnek, munkásnak és cialádjHknak érdekében aira kérem őket, hogy a házaikon azonnal végeztessék el mindazokat a tatarozásokat, javításokat, amelyek az épület állagának fenntartásához szükségesek és szíveskedjenek ezzel lehetővé lenni azt, hogy a munka nélkül álló kőművesek és családjitk megélhetéshez jussanak.
Bizton hiszem, hogy kérelmem a háztulajdonosoknál visszhangra talál és nem kell majd törvényben előirt kényszerítő intézkedéseket tennem.
Nagykanizsa, 1938. julius 12. imt Polgármester.
A Zalamegyelek Budapestet!
Metropoleban találkozna
Rákóosl ut 58.
Pompás uj kávéháza, János-vitéz sörözője, gyönyörű télikertje a főváros látványossóga. Olcsó, kényelmes szobák, olőnyös penzió-árak Cigány: szeKedí Farkas Jóska. Jazz-táne: Vlrány swlng-orohedtra.
PtíUlji m mint li li i KTHNLH.
Rmmwmi «—:
inkl a helyi kereskedőknél I párosoknál szerezze bel I
többe
a ZALAI KÖZLÖNY,
ha bejelenti nyaraló cimét. A kiadóhivatal portómen-tesen küldi ulána bármely \'belföldi nyaralóhelyre.
Nzouiítuli a ItjAlrHápuoq KAsgsjdtzifl ttásaváuytáuináf UnxTDggmdáiábM NsgyktuUaán. Felek- Uitalrcstf Uki Károly,
78a Árfolyam 158 tzáa.
Nagykanlxsa, 1918. jullus 16. uombat
Ara 12 HU.
ZALAI KÖZLÖNY

te Uadttmtelt FM i i
\' O L I T I K A I NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elöttzettei in: egy hón I penri 40 Ü1K SuikeailMfl te khdóhlnUli U&ixu 71 a
Egységes nemzeti közszellem
A legutóbbi ndüflszWrtlanács eln határozta olyan uj kormányhatósági szerv felállítását, amelynek feladala a néptelvllágösltás s a sajtó- és propagandaügyek központi lrán\\). táia lesz.
A\' (Kililíkai propaganda ífcvjen olyan régi keletű, mint maga az állami élet. Megvolt a ícgi^iniitj,-vcbb társadalmi élr\'tben Is, a rónuij bíniida\'pmban íredig már lugészett modernek mondható eszközeit lát. juk. Végigkísérte az egész világi történelmei, - s fokozott 0«-len tőség ne emelkedett a legutóbbi évszázadban, amióta a sajtó lett a propaganda legfőbb eszköze. Aj Világháború alatt már félelmelcs harci eszköz volt, — k lörténelml tény, hogy az entenic halaljnak győzelmében r.agy része . van az ügyesen alkalmazott pl^rag^ndép nak. ,■
Ezek a tanulságok eredményezték azt, hogy az utóbbi évtizedben .\'o. kozott figyelmet Szenleltek a sajtó-és propagandakér\'déseknek s \'több ország minisztériumot állított fel ■ezeknek Irányítására. Magyawszá-felmerült J\'yen gondolat már bőidéit Gömbös Gyula min£zter_ elnökséV idején. Altalánossá ,vált a féUsmi4IÉ.s, hogy a nagy nemzett erőkifejtéshez szükség van a köz. vélemény helyes tájékoztatására, széles néprétegek |»>litlkai isfcolá. zásái a, a szellemi és .erkölcsi színvonal fokozására s az egységiis és egészséges nemzeti kőzxzerdm1 küJ alakítására. Emellett pedig szükség \\an arra is, hogy legén lntértr.éuyi amely a külföld felé is, megifelelí( tájékoztatással s/olgál s szemben ja néha tájékozatlanságból, de sokszor tudatos rosszakarattal rólunk tery jeszlett hirfckkel, a valóságnalí megfelelően tájékoztatja a nemzet, közi közvéleményt.
Gömbös Gyula után Darányi Kálmán is magáévá tette a gondolatot, vitéz tmredy Béla imlntsztenel. itöksége pedig döntő stádiumM jutlalla. AjZ uj Intézmény felállítását elvileg már elhatárrrzta a ny, ntsztertanáos s a r&zkikírdések ís rövidesen döntésre kerülnek. i
Természetes, hogy a megszervez zéspe váró intézmény nem foglallop zlk párt|x>ilUkával, s ezt nem is teheti, mert állami szerv lesz. CélkL tűzésében az egyetemes nemzeti érdekeket szolgálja s igy fejti ki nép-felvilágosltó és nemzetnevelő munkásságát. (is ennekacélkitüzésnel^ szolgálatában nagy és fontos fel. adatok várnak rá. A|K>lnla kell iá társadalmi békét, elősegíteni ést(Z-tosltanl a különböző társadalmi rétegek hatékony egvüttmüködését. Növelni kell a tiszteletet az alkotmányos rend, a törvények, a ható-Ságok és a tekintélyek Iránt. Gondol kell fordítania a néptömegek kül-IKtiiUkai Iskolázására, hogy a magyar probléma tiszta íuegvilágitás-tan álljon a közvélemény szeme
A mai napon teljes összegében lejegyezték a beruházási kölcsön első részletét
Budapest, julius 16 A Magyar Távirati Iroda jelenti: A magyar kormány áltai Jíitov-csátott beruházási kölcsön első részletét lejegyezték. Az állam az ötéves beruházási terv részbeni fedezetéül szolgáló kölcsön első részletét 125 millió i)engő értékben bocsátotta ki. Ezl az összeget a mai naj)on teljes egészében lejegyezték.
A 125 millió |>engőböl a pénzintézetek 35 millió |>engőt, az iparvállalatok 35 millió pengőt, a posiataku-\' rékpénztár 20 millió pengőt, az O\'l\'I és a MABI együttesen 20 millió pengőt, az Hismeirt vállalati nyugdíjpénztárak 10 millió i>engőt, a biztosító Intézetek 5 millió pengőt jegyeztek.
Imrédy és Kánya 20-án Jelenik meg kihallgatáson a pápánál
Róma, julius 15 A Tribuna vatikáni tudósítója jelenti, hogy vatikáni körökben nagy Váltakozással tekintenek vitéz Trttf\' rédy Béla miniszterelnök és Kánya Kálmán külügyminiszter látogatása elé. A magyar miniszterelnök ^és a külügyminiszter julius 20-án jelenik meg kihallgatáson a SzX\'ntatyá-nál» majd psdig a Vatikánban feí-keiVsi PaoelÜ biboio^államtitíkárt. Ismert dolog, hogy Magyarország
és a Szenifizék között a kapcsula\'ok* a legmélyebbek s ezt jelenleg még két körülmény fokozza : egyrészről a nemrégiben lezajlott budapes t eucharisztikus nagygyűlés, amelyfj röl a pápa, valahányszor csak szím ba kerül, mindig a legnagyobb el ismerfissel beszél, másrészről peH dlg az a körülmény, hogy Imrédy Bé\'a miniszterelnök buzgó katolikus és mindig nyíltan annak is vallotta magát.

Miniszterközi értekezlet tárgyalta Bukarestben a kisebbségi kérdés rendezésének tervezetét
„Az angol és francia követekkel folytatott megbeszélések miatt" elhalasztották Prágában a magyar kisebbségi vezetők fogadását
Bukarest, julius 15 tagnap délután Mimn Cforistea l>atriarka, román miniszterelnök elnöklésével Bukarestben minisztertanácsot taríotlak. A miniszterközi értekezlet egyetlen tárgya vófo : — «í kisebbségi kérdéseknek a koftnány által tervezett rendezése. i
i London, julius 15
A prágBÜ angol és a j)rágai francia követ tegnap hosszasan tanácskozott Hodzsa cseh miniszterelnökj. kel. Most ezeknek a tárgyalásoknak
A cseh taktikázás igazi oka
Pozsony, julius 15 A na|K>kban Fozsonybnn szovjet ünnepséget rendeztek, amelyed résztvett j>rágai szovjet követ, továbbá Fedttjov szovjetiró, Clementis l>ozsonyi kommunista képviselő és a prágai szovjet katonai attasé. A
előtt. Elő kell segítenie a különböző együttműködési készségét a nemz ti foglalkozási ágajk hnUmoniáját őstermelés növeléséi*. Érvcnyie kell juttatnia a népi "egység és szociális igazság gondolatát, melyeken — a miniszterelnök kijelentéi szerint — a jövendő Magyarország felépülni fog. És mindezeken kivül ébren kell tar(tania a problémát,, helyes" és igaz-ságos megvilágításban, a küi- |
hosszadalmasságával indokolják azt hogy Hodzsa elhalasztotta a magyar kisebbségek vezetőinek tegnapra kitűzött kihallgatását.
A cseh nacionalista ellenzék szsj rint a kormánynak , a kisebbségi kérdés iendezését célzó javaslatai bizonyos részükben módosításra szorulnak, mert a javasla\'o\'< a nacionalisták állítása sze\' int veszélyez tetik Csehország jelenlegi alapjait Ezért a törvényjavaslat ujabb felül vizsgá\'ata vált szükségessé.
\' — „a szovjet segiteni fogu
szovjetorosz követ az ünnepen mondott beszédében az együttes biztonság kérdésével foglalkozott és rán mutatott a cseh szovjet szövetség fontosságára. Biztosította a megjej lenteket, hogy Szovjet-OrJoSzorszáljgi mindig segítséget nyújt Csehország-
föld előtt, azokkal a téveszmékkel és hazugságokkal szemben, melyeket egyes onszágok hasonló intézi-ményei rólunk terjesztenek.
Rendkívüli feladatok várnak azuj intézményre. Olyan feladatok, ine, lyek a m\'agvar jövő szem pontjából döntő fontosságúak. Hisszük, hogy az uj kormányhatósági szerv /meg fogja találni a módokat nagy hivatásának méltó betöltésére.
szágnak és különösen kk-melte a s?o.jetoro z légihaderö fejlettségét.
Clementis kommunista képviselő i)émutatott arra, hogy a szovjeté szövetség kedvezően alakította Cseh ország nemzetközi helyzetét.
Q ^ ö

MAKLARY ref. püspök utódául Révész Imre egyetemi tanárt jelölték.
AZ ALFÖLD süllyedése okozta uz egri földrengést. Nagyobb rengésekre nem kell számítani.
TIZENKRT uj egészségházat és 100 ái/yas tüdőkórházat építenek Pest vármegyében.
GRŐSZ püspök pásztorleveléből\'
• Nincs szükségünk idegen cszmékro — legyen elég a szentistváni világnézet a jövő évezred megalapításához.*
KfiT SZERELMES, Orsös István 24 éves orvostanjiallgatő és egj* fiaud tatid)ányai lány egv uj|>esti szállodában morfiummal öngyilkosságot követtek el. A férri megholt.
A HIMNUSZ (enlennáriumát augusztus 10-én a« egész világ mag.vur-sága megünneplí.
FANAK ROHANT tegnap est • a< algyői országúton egy unió, amelyet négy utassal dr. Simon (íyörgv sze. f,o li zálogházas feleség wzeli tt. Ilam-mer városi tanát sos 17 éves leánya életveszélyesen, édesanyja sulyosan, Simonné könnyebben megsehesült.
A VOÍ1E u kormányhoz intézett lel terjesztésben sürgeti a vasutasság lakáspénzének rendezését.
A GYÜMÖLCS kivitele kedvező elhelyezési kilátások mellell megindult. Az első hét eredménye megluiUulja a 10 vagont.
NIÍMETORSZAti a legnagyobb piaca a magyar mezőgazdasági kivi-lelnek. (A hus-eX|>ort 00 százalékú Németországba irányuI.)
A CSlil\'LRS eredménye Magvarország legtöbb vidékén mennyiség és minőség tekintetében \' várakozáson felüli.
A PIIONIX biztosítottjai már kap-hatnak kölcsönt a kötvényekre.
SZALASI szabadlábralK\'lycz&ól kérik 10.000 |>engő .\'ivadék ellenében.
VILÁGREKORDOT javilott u Margitszigeten a 1x100 m. mugjar gyorsúszó staféta (-1 p. 02 inp.).

IIAIFARAN lx)inbákal dol tak két zsidókat szállító gépkoi-smi. Eg>\' orvos megsebesült.,
M0SC1CKI lengyel köztársasági el. nők az Adrián nyaral és hir szerint találkozni fog Mussolinivei.
AZ ANGOL KIRÁLY jobban vun és kedden elutazhat I\'árisba.
LANSRl\'RY, az ősz angol szenátor augusztus 15-én háromhetes békekör-utra indul Rudupesü-e, Rclgrádba. Uu-kareslbeiés Szófiába.
A RliCSI Dollfuss terflt átkcreszU-i-ték Göring térre.
MARIA, a súlyosan l>eieg román anyakirályné felgyógyulására nincs remény. Holnap Szinajába éikezik.
EGY AUTÓBUSZ a trebseni (Né-mciország) pályaudvar közelében be-
gAJüAl KÖ&ÓMV
lerohant Cgv tohorvonatbn. n hMott, 21 súlyos sebesüli.
AZ OLIMPIASZT HMO-ben valósai-nűleg Finnország rendezi Helsinkiben. A következőt Anglia rendezi 101 l-ben.
STADIONT épit Belgrád olimpiai méretekben. Az épltkézést m^n eM.fai az évben megkezdik.
A SANDYS-OGY körül uj bonyodal. mak lámadlak. Kiderült, hogy « mentelmi bizottság liatározala hamis tényeken alapult. v
ATHÉNBEN újra felépítik Platón Akadémiáját, az első európai egye-temet, az eredeti helyén, amelyet ccélra felkutatlak.
FHANV.IAOHSZAG lakosságának fi százaléka idegen.
Teleki főispán válasza
Meizler Károlynak:
„ttem szavakra van szükség, hanem tettekre és ezek egymást követik"
Főfájás, idegesség, hypochon-driás állapotok gyakran a legrövidebb idö alatt megszűnnek, ba bél-mOkOdéiünket reggelenként, éhgyomorra egy kis pohár természetes „Ferenc József" keserüvizzel elrendezzük. Kérdezze meg orvosát.
Rágyújtotta a házat m családjára, mert a felesége nem akart visszatérni hozzá
Kaposvár, julius 15 A£ éjszaka tüzriadalom \\erte fel Kaj>osmérö községet, özv. Torma Józsefné és "Balogh Jánosné háza állt már lángokban, mire a tűzoltóság helyszínné érkezett.1 Mindkét ház le is égett, csak a tüz tovaterjedését sikerülj megakadályozni. A^ tüz aJatt >\')zvj Torma Jánosné asszonylánya : Horváth Já{n*«sné má^* hangoztatta* hogy a házat férje gyújtotta /el. A| csendőri nyomozás során el is mondotta, hogy a farsangban menü férjhez Horváth János najvszátnosH hoz, de gyakran veszekedtek én miután férje megverte, hazaköltözött. Férje többször kérlelte és előző este is ott volt, hogy térjen vissza hozzá. Miután az, asszony nem volt hajlandó, Horváth kiabálni kezdett : :
— Megállj, ezt megkeserülöd, rátok gyújtom a házal I
Nem vették komolyan, j>edlg Horváth beváltotta fenyegetését. Aj csendőrség azonnal nyomába is szegődött a gyujtogalónak, aki Kaposvárra szökött. Itt az egyik rendőr elfogta és bekísérte a kapitányságra. Bevallotta, hogy ő gyújtotta fel felesége házát. Ajz eljárás megiiir dult ellene.
IDÖ
Melegebb!
Prognózis: Keleti légáramlás, délután néhány helyen zápor, zivatar. A hőmérséklet emelkedik.
A Meteorologlol Intézet nagykanizsai megtlgyelöállom&sa jelenti i
Hőmérséklet tegnap eete 9 órakor: 4-19.8, ma reggel+18 2, délben + 27.0. Caapadék: 0.0
Zalaegerszeg, juliiís\' 15
Zala megye törvényhatósági bizottsága mérsékelt érdeklődés mellett tartotta meg Vitéz .gróf Teleki Béla főispán clnökrcttfwl rendes havi ülését.
A tárgysorozatnál tudomásul vették a leiratokat é-s lelkesedéssel hozzájárultak az üdvözlésekhez. A miniszt-\'r elnök és a kormány üdvözlésénél <lr. Meizler Károly szólalt fel.
A zsidótörvényt
nem tartja kielégítőnek, mert 30 százalékos/érvényesülési .lehetőséget nyújt a zsidóknak. Birália a költségvelóst, majd a rend és a sajtótörvényről beszélt. Helyes
a zugsajtó mcgrCndszabályozása, de a sajtószabadságot megnyirbálni nem szabad. A szesztórvény vok jót tartalmaz, n liegyközségi janislat is megnyugvást hozott. A borfogyasztási adót mérsé-keclni kellene, a birlokjjolitikán i>cdig változtatni.\'Elismeri az ország rendjét é-s békéjét és a terméistfrtékcsités jó kilátásait, amelyet a kormány teremtett meg.
Miután Meizler cl o\'.té.i a tárgytól, a főispán figyelmeztette, hogy fejezze be hosszú beszélét. Ezután válaszolt a főispán a felszólalásra.
Vltóz Teleki Bóla gróf föitpán
válaszában hangsúlyozta, lu-gy Meizler szerint csak szavakat hallunk, de nem történik semmi, lvilgtt minden újságolvasó ember tu;lj\'a, mennyi intézkedést tett a kormány. Visszauta. nitja a bizottsági tagnak azt az állítását, hogy nem szociális irányú intézkedések történtek. Itt van a szesztörvén?\', a liegyközségi trtfvény, a Nemzeti Bank alapszabályainak módosítása, a győri program fokoz, tl végre-Jiajtása. vKzck a legmesszebbmenő szociális intézkedések. Nem szavadra van szükség, hanem tettekre és ezek egymást követik. (Ugy van!)
A miniszteri üdvözló-jek^t a tylítyyíi-lés javaslatának megfelelően szavazták meg.
A központi választmány
rendes-tagjaivá a következőket válasz-
tották meg titkos szavazással: Iia-l>ochay György Nagykanizsa, vitéz Bcntzík I.ajos Nagykanizsa, Bczerédj Ferenc Kisgörbő, Bogyay Elemér Za. laegcrszeg, Bosnyák András Misefa, dr. Bozzay Jenő Zalaegerszeg, Cserián Ferenc N\'cmesapátl, id. Fitner Sándor Salomvár, dr. F>ülöp Jenő Zulacger-szeg, Horváth Gergely Zalaszcnfö\'örgy. dr. Kaszás Károly Tapolca^ dr. Kollcr István i Alsórajk, Kovács KároJ/.* Zab* cserszeg, Kövess Jenő Felsörajk. Lénárd János Keszthely, Nyáry Kálmán Pólöskc, Oltay László S/.cnlgyörgyvár, dr. Orlcy György Nagykanizsa, Skub-lics Alajos Idilli, Sehmidt Feteno Balatonfüred, Skubücs ödön Zalaeger-szeg, dr. Takács Jenő Sümeg, dr. Thassy Kristóf Alsól>agod, Vidéezy Pál Zalaegerszeg. Választottak m$g 21 póttagot, akik közül csak Benedek István a nagykanizsai, r
A törvényhatóságok átiratait tudomásul vették, Megszavazták a
Horthy Miklós repQlöalapra
a 10.000 pengős hozzájárulást is. A főispán ilt kiemelte a repülés fontosságát lés kérte a tagokat széles körben propagálják a mttgyar repülés gondolatát.
A nyugdijterhek csökkentésére
30 tagú bizottságot küldtek ki. Farkas Tibor a lukurékosságrói \'izélt. Brand Sándor alispán hangsúlyozta, hogy minden vonalon ütkarékoskodnj fognak, a nyugdíjazásoknál i>edig vigyázni fog. aki, nem látja el hivatalát rendesen, azt nem nyugdíjazzák, ha. nem állásvesztésre büntetik.
A törvényhatósági választókerületekről
alkotott szabályrendelet módosítására bizottságot küldtek ki. A nyilasok kifogásolták a bizottság összeállítását, mert nem volt abban nemzeti szocialista tag. A főispán visszautas*, totta a támadást és szavazás ah\\ bocsátotta a névsort. Nagy többséggel leifogadták a kisgyűlés javaslatát.
A tárgysorozat többi pontjait is a kisgyűlés javaslatának megfelelően fogadták el.
Az állástalan diplomások részére szakmánként külön átképző tanfolyamokat is terveznek
Budapest, julius lö
Az iparügyi minisztériumban meg tartott ankét ulán is élénken foglalkoztatja a vállalatokat az áüásnéb küll diplomások alkalmaztatásának kérdése. A különféle szakmai ipar. vállalatok a legnagyobb igyekezet, tel törekednek arra, hogy a korU mány rendeletének megfelelően he-< lyet teremtsenek az értelmiségi fiatalok számára. Éppen pzért olyan megoldást keresnek, amely lehető^ vé teszi a legrövidebb Idő alatt történő megoldást, de amely oiz(o(-sítja, hogy az átmleneti Idő alatt á vállalatok működésében nem támad semminemű zavar.
Értesülésünk szei-int az íparjűgyl
minisztérium, illetve az érlelmiségfl munkanélküliek kormánybiztosa a mulhetl megbeszéléssel nem tartja lezártnak a gazdasági élettel foly; látott megbeszéléseket, több tanácskozást fognak még tartani, amelyeken minden felmerülő problémát megvitatnak.
Vállalati részről felmerült az a terv, hogy az értelmiségi inunkaf nélküliek kormánybiztosának árképző tanfolyama mellett egyes szakmák külön átképző tanfolyamo kat rendezzenek, még|>edlg a szakmai érdekképviseletek irányítása mellett. Ez a ttí\'v azért látszik; gyakorlati szempontböi kielégítőbb^ nek, mert llymódon a szakmák köz-
1638. lulto 16
Vizvezetókszerelést
garancia melleit készít -
MENDLOVITS
vétlen útbaigazítása nagymértékben elősegítheti az értelmiségi fiatalok! átképzését. Olyan különleges Uvá. nahr.nk merülnek íei ugyanis egjes szakmákban való elhelyezkedésnél; hogy a vállalatok szükségesnek látják ezt a hvgoldást, anieiy lehelőj vé tenné azt is, hogy a vállalatok a lehető legrövidebb idö alatt hozzá, futhassanak szakképzett és gyakorlatilag betanl\'.olt alkalmazottakhoz Ez a terv — értesülésünk szerint - felkerül az illetékes tényezőkhöz, ahol az érdekeltek be\\ óriásával döntenek majd. , ■
Pénf"k
9UDAPEST L
17 Felolvasás. - 17.30 Angyal Árpád Jnzz.zenekarí..\'s— 18 Sportközle. méayck, — 18.15 A rilló külügyi 110-gyedérája. — 1!) B. Hácz I.ili zongorázik. — 1(1.30 Felolvasás. — 20.15 Ili. rek. - 20.35 Hanglemezek. - 21.40 ldöjárásjelentés. - 21.4.1 Melles ran. gyar vonósnégyes. — 23.10 Kuriiui SIml eigányzeröcara. — 0.05 lllrek. BUDAPEST II.
10 Keszthelyi Zoltán, Mljthényl f.yörgy és Takács Gyula verseikből olvasnak lel. — 10,30 Országos Postás-zenekar. — 21.05 Hírek. BBCS.
ltl Dalok. - 20.10 Dérsl szimfonikusok hangversenye, — 21.15 Boroszló.
— 22,30 Upi». — 24 Könlgsberg.
Szombat
BUDAPEST I. 6.45 Torna. — Utána hanglemezek.
— 10 Hitek. — 10.20 Felolvasás. _ 10.45 Mit uézzünk megj — 12.05 Tóthi Gabriella és Littassy György énekel.
— 12.30 llliek. - 13.20 Időjelzés, ldöjárásjelentés. — 13,30 Hanglemezek. 14.35 llirek. _ 14.50 A rádió műsorának Ismertetése. — 15 Arfo-lyamhlrek. — 16.15 Szondy György meséi. — 16.45 Időjelzés, hliek.
17 Séta a magyar Alpok gyöngyén. Közvetítés Kőszegről. Beszélő Bu-dlnszky Sándor. — 17.45 Saki Ténl cigányzenekara. — 18.45 Magyarország és Németország országok közti válogatott vízipóló (Sa|MHáiiak mérkőzése. Beszélő Plahár István. — 19.30 Az 1. honvédgyalogezred zenekara. — 20.40 llirek. — 21 . Nótaszül et.. Magyar dalest közvetítése a margUszihetl Sza. bail Színpadról. — 22 ldöjárásjelentés.
— 23.30 Hanglemezek. — 0 05 Ilitek BUDAPEST II.
17 \'linóiémezek. — 18.15 Felolvía. sás. - 18.LI5 »|t Ull zongorázik.
— 111.30 Mezőgazdasági lélóra. - 20.25 Hanglemezek. - 21.50 llirek, klőJA-rás Jelentés,
B6CS.
11) Dalok, tárnok és operettrészleiek.
— 21.45 Köz\\«iités. ... a 30 Szórakoztató hangvoreeny. — 24 Közvetítés.
Fshsr-clpők, sziiik, wek-eod-Gipik árait leszállitotluk!
Miltényi Sándor és Fia cipőüzlet, Fő-ut 2. (Városház)
Siessen,
mig a készlet tart!
1938 Mm \'6
ealai közlöny
MR. DEEDS??
Milliók tapsolták végig az egész világon és milliókat hódított meg II
Jövő héten várják egy nagyon bő, uj olajforrás feltörését Lispón
Folynak már az ötödik kut fúrási munkálatai is
Egy kis üveg1 barna folyadék van az asztalunkon. Lispei olaj... ! Ugy, ahogy kijön a zalai föld gyomig bál. Erősen fcenzinszagu, h^glehöj tősen hig. Nagy százalékban tariulj mazza a finom banzint Kiöntvo nagyszerűen ég. Da ,u!mint a benzin elég, vagy elpárolog, Visszamarad a sürü. barna olaj. A zalai föld !egJ értékesebb gyümölcse. ,
Az olajjal együtt friss hirekel is kaptunk Ltspéről. Mint ismeretest, az első számú k\'ut a többiek furán
sánál használt géíplek hajtásüí.b* szükséges gázt ad, a II. és III. számú kut i>edig olajat. A, negyedik számú kut fúrási (munkálatai mái* nagyon előrehaladottak, a furó el-hagyta az 1100 (méteres szintet és a feltöiő gáz és olajjelekből arra következtetnek, hegy az (olaj fel lőrés a jövő héten megkezdődik. A jelek! szerint igen kitűnő eredményre van kilátás. . i
Nagyban folynak már (ezenkívül az ötödik kut fúrási munkálatai is.
Hat héten belQl megalakul az Eurogasco magyar részvénytársasága
Az Uj Világ Írja:
Ismeretes, hogy az EuropeanGas & Electrfjc Comj;(any m agyai szági szerződésével kapoolatban, ti melyet junius 27-én és 28-án tárgyall s fogadott el véglegesen a magyal\' törvényhozás, aktuálissá váll a nagy amerikai vállalat inagyaroi"6z$g| részvény t ársaságána k megalakitilsa.; Ebben a magyar gazdasági , é!et| sziemi>ontjából oly nagyjelentőségű ügyben most már rövid néhány hé-len belül, legkésőbb azonban augi 31-ig végleges döntés várható.
Információink szerint a megalakuló részvénytársaságba az Eurjb-I jyean Gas & Electric Company ame* rikai törzs vállalata az eddigi kuta-i tások és fúrások költségeit, a meg^
vásfliVlt és ideszáü(ito(lt technikai/ felszedéseket mint részapjxyrtöii fogja adni.
A? Eurogasco egyébként lanka." dalian kitartással és élénkséggel folytatja feltáró munkáját a Lispe-Szentadorjáni o\'ajmczőn s a Szentadorján IV. és Szentadorján .V. olaj kulák fúrása programszerűen halad előre. A\' fúrók jelenleg » mintegy 1000 méteres mélységben járnak és. a vállalat szakmérnökei biztosra veszik, hogy az eddigi kutakhoz, hasonlóan 1800-1100 méter közötll mélységben itt is elérik a hasznod sitható olajréteget. A teljes eredményt két-három héten belül vái\\ ják. v I t
Kevesebb választó és kevesebb szavazó-körzet lesz Nagykanizsán
Folyik a választói névjegyzék összeállítása
Miniszteri rendelet értelmébe" ju,. iius 7-ig kellett összeírni a választó jogosultakat. Ez Nagykanizsán meg Is történt és trtst folyik a választói névjegyzék összeállítása Pontos számla datok még nincsenek, de any. nyit tnáris ineg lehet állapitanlt hogy taz uj megszorítások . miatti miképp másutt is, Nagykanizsán ls
kevesebb lett a választók száma A szavazókí«|ícti be<sztá£Ok ls meg.) változtak, a régi 11 kerület helyett az uj beosztás értelmében csak 8 szavazókörzet k«z. 1
A névjegyzéket az összeállítás után közszemlére kifüggesztik a városházán.
Az építőiparosok küldöttsége a városházán kért segítséget a kanizsai nagy munkátlanságban
A nagykanizsai építőiparosok né-l»es küldöttsége kereste fel dr. Krátky István polgármestert minaii hivatalában. A; küldöttség arra kér. te a polgármestert« fcogy • munkaalkalmak teremtésével adjon kényéit (a nagykanizsai épitőipjanosokf. nak, akik nyáron s/okták megkeresni a télirevalót, de ezldén még a nyári betevő falat is hiányzik
A polgármester válaszában utalt arra, hogy mindent elkövet, • hogy munkát teremisen és erre a icnd-őifjégi jwJota épftfréxel kilátás ih van. De ezen Wvül is kiadják az ls-kolatatorpzásokat, u Uoeum1 bővíté-
sét és egyéb apró munkákkal igye-kéznek a munkanélküliségen enyhíteni. Kívánatosnak tartaná azonban, ha a magánépitkezések is megindulnának, mert mindent a városló\' várni nem lehet.
Itt emiitjük meg, hogy a rendőrségi palota
é))Itó&i terveivel tegnjap foglalkot-zott az építési bizottság és a Hegcv düs-féle terveket elfogadta. Krátky polgármester ma Budaj>estre utar zott a teryekkel, ahol a miniszlé^ riumban tárgyalják az ügy«t. A polgármester maga is sUr^eti a iuuo.
kát és remény van arra, hogy útja sikerrel jár és a rendőrségi palota építkezési munkálatai még az ősz. szel megkezdődhetnek.
A polgármester felhívása a háztulajdonosokhoz
A polgármester gyorsan intézkedett azirányban, hogy a nagykanizsai háztulajdonosokat házaik szük-
séges tatarozására bírja. Etárgyban hivatalos hirdetményi bocsátott kl a Zalai Közlöny julius 15-iki számában. ».Bizton hiszem, — mondja a hirdetmény — hogy kérelmein a háztulajdonosoknál visszhangra ta-, Iái és nem kell majd törvényben előirt kénysaeritő intézkedéseket tennem.* f >
Heves viharok a pécsi szinház sorsa körfii
A szlnügyl bizottság kitart Tolnay mellett — Uj javaslat : — vendégtársulatokkal oldják meg a pécsi szezont
A i>écsi szinügyi bizottság tegS nap tartott ülést. Engedélyt adtak a vitéz Bánky társulatnak )iárombe!cs vendégszereplésére, de a pécsjl szinház bdrfietével is foglalkoztak, Rendkívül heves vita után . a szinügyi bizottság fenntartotta ereded Javaslatát és Tolryiy Afidort java;-solja a kisgyülésiuek pécsi szinJ igazgatóul.
A döntés most ieljessn a törvény hatósági tagok kezében van. A. döntésre a legközelebbi ülésen kerül sor és előreláthatólag nagy viharra van kilátás annál ls inkább, mert egy ujabb megoldási lehetőség isi
felmerült Pécsett. A; törvényhatósági bizottsági tagok egv része ugyanis azt kívánja, hogy a személyi térre terelődött harcot ugy o\'dják meg/ hogy ne adják oda a színházi bér-, letet senkinek, hanem két-négyhelcö vendégjátékra különböző próZaftJ oiyerctt és operatársulatokat hlvja-t nak meg. Igy rövid, de nivós szh zont lehetne biztpsllani Pécsnek. Ajá ötlet valóban nem\' rossz, kivitelei azonban kissé nehézkes. Mindenesetre miután e megoldásnak is e^oki hive van, nagy vihar ivárbfcitó « jövő heti döntésnél.
Megkétszereződött Kanizsa vízfogyasztása
Napi 2000 köbméter vizet fogyaszt a város
A beköszöntött kánikulai időben az emberek nagy része fokozottabb mértékben kívánja a vizet. A^ emberi szervezetnek szüksége van «i vjzln2, hogy legyen mit kiizzadni, A test ugyanis az iz/.adással elleni súlyozza a hőséget. A párolgás hü-sit, az az ember tehát, aki jobban izzad, nem kaphat olyan \'könnyen hőgutát. ^ 1 •
Ez a nagy vízfogyasztás a várost vízmüvek Mmu látásában is meglátszik. A nyári időben ^Nagykanizsa
város közönségének vízfogyasztása csaknem megkétszereződött Mig télen átlagbaií napi 1000 köbméter a vízfogyasztás, adóig most 1800 fcs 2000 közölt változÁ. Néha 2000 felül ls van, de ez~tegtöbbször csak uk. kor, ha a strandfürdő ^medencéjét újra töltik. Az ulcai öntözés is sok vizet kiván, egyelőre azonban ezt a vízmennyiséget még bírják a kulák, i>azarolni azonban a vizet nem szabad !
Felfüggesztettek egy nemzetiszocialista városi alorvost,
mert részt vett egy tiltott politikai összejövetelen
Szombathely, julius 16 Szám László dr. szombathelyi közkórházi a\'orvpst felfüggesztették állásától. Információnk szerimSzám László dr. atorvtos a tendelkezések érteimében annak idején, amikor a személyi lajiokat ki kelleti tölteni, bejelentette, hogy l^gja vtolt a ma\' gyiar nemzeti szodalteta pátinak, <íe abból kilé|)ctl Éltnek .ncgtöfv ténte után 10 napra, Junlus 28-án Szám dr. résztveti Kámouban az egyik vendéglőben tartott nemzetf szocialista összejövetelen. Aiz össze, jövetel 26 résztvevőjét a os-ndörség Igazoltatta, közöttük Szám dt\'.-t i» ós egyben tlitotl gyüléö tartása, 11. ietve azon való részvétel miatt nieg-Indltolta az eljárási te Aj osendör-ség lermészttszcrüleg meglette a jelentést az esetről az illetékes vár.
megyei hatóságnak, amely — mint. hogy Szám László dr. közalkalma, zott - őt állásától \'.elfüggesztette és ellene a fegyelmi eljárást folya. n-aibn tetle. Szám László dr. védei kezésében előadta, ho^y a gyülö&en nem szólalt fel, csali, rövid Ideig tartózkodott a helyiségben, ahol a
Éyillés volt ós ott csupán azért Je-!ni meg, hogy találkozzék valakli vei.
Két tsnir allén Is fagyalml indult
Fegyelmi eljárás indult két szombathelyi kereskedelmi iskolai taH nár, Béday Ferenc és Néray János ellen te. Minduketten n¥egtagad(ák! a nemzeti szocialista párlbót való kllé|>ést. ,
■akai
HOGYAN VÉLEKEDIK a kanizsai Vegyeskar fehérvári szerepléséről és további sorsáról
a Dalos Szövetség ? Keiting karnagy? a dalosok? a polgármester?
lígész Nagykanizsa érdeklődése kísérte a Zrínyi irodalmi ós Művészeti Kör Vegyeska. ál a szókcsfehé vári dalosversenyre. A dalosok • olyan lel-jesitményt nyújtottak, hogy azért csak elismerés jár. Hogy miért nem leltek csoportgyőztesek, annak okát már tudja a kanizsai közönség. És épp un* rraiTKOTSM ezért mégis szívvel,
ÍMMÍ™ lélekke| 01,1 6\'
M.LidllliMJIJU hisszük, áll a jövőben is Nagykanizsa a dalosok incllé, akkor is, amikor azok lehangolva érkeztek hazu. Akkor szétbomlásról, el-
kedvcllenedősről beszéltek. Most már leesllla|X)dtük a kedélyek, most már szembe lehet nézni a «rém-mcl. Kér. dezzük meg a dalosok kitűnő karnagyától, Kcttlng Ferenctől és dalosaitól, behegedtek-e már a fájó sebek s mik a tengik a jövőre nézve?
Ezeket a kérdéseket az a Jevél teszi aktualissá, amely most érkezeti a kanizsai Vegyeskarlvoz a Magyar Dalos Egyesületek Országos Szövetségének igazgutójától, dr. Eyssen Tibor miniszteri tanácsostól. E levélben a szövetség Igazgatója ugyanis többek kőzött a kővetkezőket irja:
„...Legyen szabad kifejezést adnom együttérzésemnek és legőszintébb elismerésemnek azért a legelsőrangu művészi teljesítményért, amelyet a nagy kanizsalak Karnagy Ur vezetése alatt nyújtottak. Az a tény, hogy a zsürl talán egy hajszálnyi árnyalattal a szegedieket helyezte csoportgyőztesnek, ez meggyőződésem szerint a legcsekélyebb mértékben sem érintheti a nagyszerű kanizsai vegyeskar művészi teljesítményét."
Meghívás Budapestre
A továbbiakban arra kéri a Szövetség Igazgatója a kórus tagjait, hogy ne kedvetleaedjenck cl, mert a Szövetség jövő évi díszhangversenyeinek egyikére nícgliivja a nagyszerű mű-
vészi leljcsitményekro képes kitűnő kart és -egyéb inódon is honorálni és elismerni kívánja Karnagy urvés vegyeskarának kitűnő és önzetlen, a magyar énekkari kultura szolgálatában példaadóan nagyszerű munkáját.-
Ketting: „Az őszre száztagú kórust szeretnék"
Keiting Ferencet, a kitűnő karna-gyot |K)iupás kis kertjében találtuk meg. A létra tetején áll és zacskózza az almákat. Mintaszerű gyümölcsöse is megsinyleltJ a dalos versenyt. Eddig csak a dalosainak élt, most csak gyümölcsösének. I)c ahogyan beszél a Vegyeskurról, latszik, liogy ezután sem fogja elhagyni a dalosokai. Sőt!
— Mi meglettünk mindent I — mondja szerényen. A zsűri döntésébe, ha nem is értjük, belenyugszunk. És dolgozunk tovább...! Igaz, hogy a ta-gokat lehangolta az eredmény, de a dal szeretete él bennük éi nem a dlj rcméiiye, hanem ez érleli tudásunkat. Szerelném a kórust az őszre száz
laguvá fejleszteni. A mai kórusművek tökéletes megoldására csak ilyen létszámú kórussal \'lehet vállalkozni. Hiszem, hogy lesz, aki megérti u hívó szót.
— A jövő program? Tanulni tovább. A király díjról nem mondtunk le. Legközelebb azonban egy templomi hangversenyre készülünk felkérésre. Uadiokat tanulunk. Aztán » Puleszlrinábair tökéletesítjük magunkat.
Sokáig beszélgetünk még a kituiő karnaggyal, aki emelleit kitűnő gazt\'ász is. Szavaiból kicseng az optimizmus, a dal szeretető. Nem féltjük a Vegyes-kart a jövőben sem.
Egy dalos hölgy: .Igenis, meg fogjuk mutatni...\'
I>c kérdezzünk meg egy daloshölgyet is.
— Nem tagadom, a verseny után teljesen elkeseredtünk ós sírtunk egész este, — lialljuk a választ. Az éneklés után mindenki nekünk gratulált és ezért ért incglejxjlésszerüeu a zsűri döntése. Ma már belátjuk, hogy ez
uem lehet kerékkötője a további munkának. Igenis, meg fogjuk\' mulutni, hogy mit tudunk ós csuk azért is együltmaraduuk és tanulunk, készülünk a legközelebbirc...
Szeme csillogása elárulja, luigy őszinlc a lelkesedése és a harag, a keserűség már elmúlt szivükből.
Egy dalos ur: „Az elégtételünk teljes!"
Hát egy férfidalos vájjon mit szóihal az eseményekhez?
— A kapott kriükák teljes cléglé-lelt szolgáltattak nekünk! — mondja az egyik kérdezeit. — Nem tehetünk
róla, hogy Így történt. Elnökünk távozásával uj elnököl kell most keres-nünk. Reméljük, hogy sikerül lalál-nunk olyant, aki szeretetiel törődik velünk ós akkor nem maradhat el
a siker. Hisz abban most se volt hiba. Igaza volt Tóth. Aladárnak: a nagy erkölcsi sikernél, amelyet arat-
1938. füllot lg
tunk, a király dlj sem ér többet...
— 1>e azért még azt is hazahozízuk! — kiállt utánam bucsuzóul.
Krátky polgármester: „A jövőben én Is ott leszek.
Megkérdeztük dr. Krátky István polgármestert is, aki sajnálta, hógy nem lehetett ott a dalosversenyen.
— Nincs semmi szégy*lnlvál?>ja o Vegyeskarnak. Olyan eredmény az, a melyet elértek, amelyre csak büszkének kell lennL Nem szabad, hogy a tagok\'elkeseredjenek. A kart magasabb érdekek mialt is együtt kell tartani. S biztos vagyok benne, liogy ez sike-rülni is fog, mert országos nevű karnagya \'van és a tagok dalszeretete nagyobb, mint a pillanatnyi elkeseredés. Csak dicséret illeti ezt a kart, amely a váms egyik kulturértéke,
A jövőben pedig én is ott leszek a dalosverscnyeken ós ahol egyengetik mások az utat, ott a Vegyeskar sem
fog a jövőben hiányt szenvedni... •
Ezek a nyilatkozatok biztosítékai annak, hogy Nagykanizsán a dalkul-tura ezután is élni, sőt még jobban virágozni fog. A karnagy és a tagok egyaránt el vaunak szánva a további munkára s alwgy ml ismerjük őket, lez a munka meghozza az eredményt. És ez az eredmény végül mégis csak a Királydijban fog megmutatkozni.
A zsidótörvényről, a vagyonváltságról és az uj szociális törvényekről
tartott előadást az OMKE részére dr. Bartha István ügyvéd
A nagykanizsai OMKE helyiségé jó r|égen nem látott együtt annyi; embert, mint tegnap e^le. . Drj Bartha István, az OMKE tügyésze tartott előadást a kereskedő és ipar,os társadalmat érintő uj tőriy vényekről.
A három órás szabiidelőadás Raj ki István elnök üdvözlő szavat val kezdődött.. Dr. Bartha sorrjd vette az időszerű és nagy hord\'ere-jü intézkedések Ismertetését ós mai-gyariázatát. Foglal kpZolt a Jegkfk sebb munkabér általános Vonatkor zásolval (a kereskedelemre nézve ugyanis ilyen szabályozás még nent történi). Részleletben ismerteit^ q fizetéses szabadságokra vonatkozó rendelkezéseket, azok s/ocláÜs céljait és példákkal is illusztrálta . a végrehajtást illető alajM/s magyarjá-zatát. Hangsúlyozta, hogy ez a kél törvény a kormány népi és keresztény politikájának jegyében sa letelt meg s h*gy pihenésre, kika|*« csolódásra munkaadónak és munkavállalónak egyaránt szüksége van.
Pontról pontra ismertette a kőt vetkezőkben az u. n. zsidótörvényt és utmutalásul szolgált az annuk végrehajtása során szükséges teenC dőkel illetőleg.
Szünet után a vagyonvállságra vonatkozó rendeletei ismerletlc ki^ merítő ialu|K>ssággaI. Ismertetle ifeí egymilliárdos beruházás fcéljait, hogy azok ismeretében mindenki szívesebben tegyen eleget a hazto| által megkövetelt kötelezettségeinek és ezzel előmozdítsa az ország ma.» gasabb érdekelnek és a ma^ytii-ságf jól lének előmozdítására irányjuld célkitűzések sikerét. Főleg a kereskedelemre és az iparra vonatkozó, részleteket magyarázla gondos alapossággal, kitért a ház-érték, a mezőgazdasági vagyon 6s az üzemi
tőke vagyonváltságának kérdéseire-
Ajz előadás iránti érdeklődést ta-; nusitotla a sok közbevetett érdeklődő kérdés, amelyekre az előadó sorban Válaszolt. Egyik-másik bonyolultabb kérdés körül egész ki3 viták kerekedtek.
Dr. Bartha István előadásának befejezéséül visszatért n zsldótöi* vény Indokolására, umeíy a zsidóságot kizárja a magyarságból. Arra kérte az OMKE tagjait : - cáfolják meg a törvényindokolásnak eme megál\'apitásait azzal, hogy mindenki a leg|K>níosabb lelkiismeretességgel vallja be minden vagyonértékét, lelkesen fizesse te mindenki a kirótt vállságot és ezzel is adják tanújelét annak, hogy az OMKE nagyrészt ,zsldóv)oliásu lagjai még a törvény megállapi[á-sal ellenére is magyarok és hűséges hazafiak.
A sok tanulságot nyújtó, valóban hasznos, nagy felkészültséggel meg-tarttott előadásért a hallgkitóságt hálás elismerése és Rajkl István elnök zárószaval mondtak köszönetet dr. Bartha Istvánnak.
Naptári Julius 16. szombat. Kom. kat. Karm. B.-A. Protestáns Valter. Israel. Tham. hó 17.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó végéig a Megváltó gyógyszertár és a kiskanizsai gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától este 8 óráig (hétfő, szerda, péntek délután kedden ecécs nap nőknek.)
— TekintM meg a Kopsteln Bútoráruház állandó butorkláilltáaát ízléses és olo ó bútorokat kedvező fizetési teltételekkel vásárolhat
Városi Mozgó. Két nagy sláger: Még csak ma pénteken
I. A magyar filmek koronája 11. Somerset Maugham világhírt! regényének filmváltozata
Az elcserélt ember Harc a tenger alatt
Fősz. Kiss Ferenc, Dayka Marglf, Mály Gerő, Vaszary Piri Főszereplök: Marg. Llndsay, D. Woods, Humprey Bagart
Kezdete 5, 7 és 9 órakor, t* ^ Az 5 órai előadás filléres.
|6M. lullui 16
Ucjmmh*
KARDPARBAJT vívlak ma délelőtt a szegedi laktanyában Zso\'na.v Béla és Fo^ei János egyetemi tanárok. A párbaj előzménye egy tudományos vi\'a volt, melynek során sértő megjegyzéseket leltek egy„ másra. A .párbajban mindketten
megsebesültek és utána kibékül ek •
KROFTA c»h külügyminiszter -prágai jelentés szerint — egyik nyilatkozatában azt hangsúlyozta, hogy a cseh kormány igen nagy engedményeket ad a kisebbségeknek, tekintet nélkül arra, í.ojy a kisebbségi vez^itikkel folytatott tanácsi kozások milyen eredményre vezetnek.

IMRÉDY miniszterelnöknél ma fontos értekezlet volt a római úttal kapcsolatban. \\ magyar államfér-, fiak még hétfőn délelőtt tanácsko. zásokat folytatnak \'Ciano grófnál, délután pedig Mussolini miniszterelnökhöz mennek.

ELTEMETTÉK .vagy részvétmel-lett a geszti családi sírboltba a (tijaglkus körülmények között c" hunyt gróf Tisza Józsefet.
Jogerős a hahótl marhalevél-hamisítók büntetése
Fitos Béla hahiíU lakos Gáspár I-c.cnc és feleségével marhalevelet lia. inisilotlak és igy értékesítették állatai, kat. A turpisság azonban kiderült és «k a térvény jelé kerültek. Kilós Béiát a törvényszék köxokirwlhAntisiíás fni.1t; :l hónapi fogházra, lláspár Fcrenciiét 1 hónapra, liáspár Ferenci! ]/C lij{ 10 /|K\'n^ö iiénzbtinletésre ítélte. (iáspárnő A büntetését 3 esztendőre felfággeszlel->k. Az Ítéletekkel fellebbezés folytán most foglalkoztak a felsőbb bíróságok és azl teljes csészében Jóvá-bagyva Jogerőssé emelték.
Torna- és vízi bemulató a strandon
Folyó hó 16-án, szombaton, rossz idö esetén vasárnap csle háromnegyed 9 órai kezdellel az NTE torna és uszó szakosztálya szerepel a városi strandfürdőben. A változatos műsor a következő lesz: Hölgyek világító buzogány gyakorlatai, élőképek, zenire ritmikus gimnasztika, majd korlat-gyakorlatok, talajtorna és müszabadgyakorlatok.
Az úszók először tréfás verse nyekkel óhajl|ák a közönségei szórakoztatni, majd a gimnáziumban és a kereskedelmiben végzettek válogatott csapatai között (Kanizsán először I) kétszer 10 perces vízipóló mérkőzés lesz fényszóró világítás mellett.
Műsor ulán tánc követkéz k 2 óráig Jegyek: 50 fillér űló, 30 fillér ál óhely, melyek a strandfürdő pénztáránál előre is váltr.alók.
Remélhetőleg a közönség nagy számban log résztvenni a kellemes nek ígérkező eslén. A lánchoz a Korona jazz-zenekara jálszik.
— B«te>kUllítiaukat tekintse mén
CoXuí\'"\'\'1\'**\'\' °élkü1\' Kop*tolD
ÜAtlAl R0»m
Meghalt Reisthl Imre
Keszthely városbirája
Keszthely, julius 15 Reisch. Imif, Héviz-gyógyfürdö Igazgatója, Keszthely 25 éven át volt városbirája, a pá|lal Szxmt Gergely rend, a fmn Fehér Rózsa rend és a magyar érdemrend koi resztjeinek tulajdonosa 70 éves ku.
iáiban ina délelőtt Keszllicjyei^ meghalt. Hosszasan betegeskede\'l; halála általános részvétet kelteni Zalában. Temetése szombaton délJ után lesz a Balatoni Múzeum csarnokából.
Mindennapi kenyerünk
nen|j a knsrfa, pci>g a kasza. A kora reggeli nap égelő sugara pajzán délibábként verő lik vissza az ezüstkék pengék tükörlapjáról, a sárga kalászu érclt buzafejek sorban rtiu\'.lauak a kaszáló pirosrt égett, esőáztatta, szélfujta repe-dezcll lábai elé, ki csak akkor torpan meg egy-egy pillanatra, amikor felböki üstökéről rozsdavörösre fakult ícketc kalapját, liogy keze fejével letörölje ver ej-tékcs homlokát, kiszivolt (ajtók, pipára emlékeztető poros arcát.
A tábla egyik része már elmúlást, Őszt hirdclö kopár tarló, rajta elszórtan a kévék, egy-egy kereszt, másik részén még talpon állnak raz érett sárga kalászok, fejüket engedelmesen hajtják óicg a kaszáló előtt, kinek minden mozdulata ünnepies. Csendesen, szó nélkül folyik a munka, csak egy-egy \'levegőben lebegő fülemüle csendes reggeli zsolozsniája vegyül bel-\' a susogásba, amit a l>engék munkája váll ki, vagy a lokmányból olykor előkerülő kaszakóvek disz harmonikusabb
hangja.
Múltba hatalmas, túlméretezett, lulvilágitott templom hajójában lennék, melynek kupolája u világoskék égbolt, a ritkásan elszórt bárányfelhők rajt\' a freskók, a buzaszálak sok milliója először áldozó halványsárga ruhába öltözött Jeányscrcg lenne, kiknek keblét égőpiros pipacs, vagy szerényebb buzavirágcsokrok diszi-Ük. Állítattál nézem a csendes, szorgos munkát, amit csak dél tájban,,ebé-l idején szakítanak félbe egy órára pihenésre, ~ anii-kor a nap merőleges, perzselő
sugarakban tüz rájuk, — liogy aztán megint újra kezdjék.
A beszédnek ilyenkor is kevés a helye. Az asszonyok már meg-hoalák a meleg éUlt, oda terítenek az árván álló szilvafa alatt zöldelő gyepüre, az aratók körül ülik a kondért. Az öregek keresztije rakott lábakkal, a fiatalok elnyújtózva, félkónyükre támaszkodva.\'A gazda szeli fel a frissen sült i cipót. Klőbb ünnepélyes szertartással keresztet ve- rá, aztán vág belőle az elfáradt, kimerült család minden tagjának egy-egy karajt. Az aprajának kisebbet, a megieiU\'bbekiiék nagyobbat, mert azok talán restellenének kérni. A • fiatalok bizony, háromszor is meg ismétlik, hogy: «Adjon még egy darabot!- Alvásra, szendergésre alig fél óra jut s mire a gazdaasszony összeszedi a maradék elemózsiát, ismét talpon áll a társa, ság s egész nap munka után a hűvösebb esti órákban a "legnagyobb a munkateljesítményük, a mikor neki lendülve, felfrissülten dolgoznak. Az ésti hurungszó mái-rég elhangzott,: holdvilág mellett léinek haza vállukon a kaszával csendesen, szótlanul, mint a kísérletek.
Amint elnézem ő »et, igy holtra-fáradlun haza felé ballagni, mindinkább a közelgő ősz az enjyészet, az elmúlás gondolata vesz rajtam erőt. Mementó Mori, mementó Móri! — sultogom magamban cscnde.scn, hiszen az élet utján mindenütt ott kisér bennünket u kaszás halál, ugy követ, mint napsütésben az árnyékunk.
KUN\'íiL LAJOS
A Balatonba fulladt egy 13 éves kisdiák
Siótok, jullus 15 A Balaton nyári szezonjának egy áldozatával több van megint. ífzí-utlal egy zamárdi kisdiák a fürdés halottja.
Matyinkó Fenenc 13 éves zamárdi községbeli k^fiu csónakjával kievezett a tóm, [hogy csónakázás közben megfürödjék. Jó uszó voH, nem is ment tul messzire, a csónak
mellett lubickoló kisfiúi jól láthat-ték a ,k özeiben fürdőzők. Egyszerre csak segítségért kiállóit, de mire a gyoiaan előkerülő ntfiWefcófuUt oda érkezett, a fürdőzők szemelát-lái\'a elmerült s minden mentési kisérlel dacára többé nem kerüli elő, csuk sokkal később hiolltesléi ve. tette fel a víz.
Támadják a japán kormányt a tokiói ollmpiász lemondása miatt
Veszedelmes határ-iucldenj az orosz-mandzsu klnal haláron
- Tokió, jullus 16 A japán népjóléti minisztériuminak azt a határozatát, amellyel lemondta az III10. évi ollmpiász ís világkiállítás rendezését, kél sz;nV-I onttal indokolják. Az egyik az, hogy az országnak minden /pénzügyi erejét igénybe veszik a hat^ müvck\'tek. A másik pedig, , hogy ma még teljesen bizonytalan, jn/jj lyen lesz a helyzet Kínában 1Á10-(jen. AjZ oihnpíász leinomdásánpkj
híre nagy feltűnést kellett /l\'okbu ban. A közvélemény fegyelmezetten vette tudomásul a határozatot, do nem titkolja afelett érzett csalódását. Több újság támadó éllel kom|< mentálja a japán kormány határozatát. I Toklo, Jullus J5 Hivatalosan Jelentik : A japán kormány hozzájárult a közegészségügyi és népjóléti minsztérJumiiRki
az olimplász és világkiállítás temom-dásána vonatkozó Javaslatához. l Toldó, Julius 15 A Hun-Chin melletti határtnejn
dcnsről a következőket jelentik Egy szovjtet-orosz csapat Hun-CWntől 10 k/ométerre déti\'e az orosz és a lujaiulzsu-kinai hátát él WtkBzésé-nél nvegszállía Sang-Fenget és sáncolta m:igát a niiiyaslalok niü-gölt. Ezek a magoalulok rendkívül nagy hadászati jelentőségűek. |
Jöjjön | vasárnap Keszthelyre •
Vonat indul: 9 óra 40,14 óra 30,1
15 óra 51 perckor. Felv lágosltás: IiegealorgalalI Iroda Kesuthíly. na I
Repülő diadal, kontra-rekord és - busz halott
; \\ Newyork, jullus 15
Iloward Hughes, az amerikai milliomos Repülő 3 >iap, IS) óra, 17 perc, 30 másodperc alatt körülröpültc a földet és tegnap este fél 8-kor óriási diadalünneplés közepette visszaérkezett N\'Cwyorkba.
Berlin, julius 15 Iierlrain német repülő ma hajnal-ban fél 1-kor elindult a tempelhofi repülőtérről a Lufthansa egyik rendes utásszá Utó \'repülőgépével Bagdadba. lierlrain világkörüli utal akar megtenni azzal a vezérelvvel, lwgy percnyi pontossággal érje el utja egyes állomásait. Az a világkörüli pontossági rekord-repülés 39.550 kl mié letes utvonalat jelent, amit Bertram 19 nap, 21 óra és 35 perc alatt akar megtenni.
Róma, jullus 15 A sardinlai CagUari é-s Róma köbölt közlekedő repülőgépnek tegnap délelőtt fél 11 órakor kellett volna Rómába érkeznie. A liatalmus utasgép azonban nem érkezett meg. A gép eltűnése után azonnal lázas keresés indult meg, de a repülőgép roncsait csak az este találták meg a nyílt tengcien. A feJélzeten 10 utas volt, valamennyi életét vesztette a gép szemészetével együtt. Fddig 0 holttestet talállak meg. A 20 lialott között van Yalle olasz tábornoknak, a légügyi minisztérium államtAtkáráín.aS*\' két nővére ós egy unokahuga.
A nemzetiek folytatják előrenyomulásukat Teruelnél
Salamanca, jullus ,16 A spanyol* nemzeti csapatok*t a teruell frontszakaszon tovább folytatják győzelmes előrfciiyojmuláisuw kat. I
BíU>uo, julius 15 Szemtanuk elbeszélése szerint a lerueli harctéren erős tüzérségieiőr« készitós után megindult a nemzcQ tíek nagyszabású támiidásu A nem-i zeti csapatok a Sagunlo felé vezet<3 ut mindkét oldalán 12 •kiloínéten szélességben nyomulnak előre Aai ellenséges lövészárkokat a harclko» esik az első rohammai elfoglaltákJÍ A köztársaságiak arcvonalu egésZ szélességben összeomlott A köztárj sasági csapatok, jobb- és UjalszáN nyát az elvágás\'veszélye fenyegeti
JolgutiuJtn Mű!"
DALAI KÖBLÖN*
198g. fulltn 16.
— (Elmarad a szabadtéri hangverseny)
A Budapesti Szimfonikus Zenekarnak Julius 19-re hirdetett nugykúiU-zsai szabadtéri hangversenyét a karmester megbefcegedéso miatt clluilasz-tották. , (:)••
— (Iskolát Balatonienyvesnek I)
— ez a kívánság immár évek óla a fenyvesi érdekelteknek. Az állandóiul Fenyvesen lakóknak ugyanis hatvan\' tanköteles permek ük van, akiknek vagy a 11 kilométerre levő márW-iskolába, vagy 15 kilométer távolságra a fonyódi iskolábu kell gyalogolniuk. Ezt az utat télen-nyáron, feftben. fagyban, hóban gyalog kell megtenni » hatvau ^kis elemistának, mert közelebb nincs \'iskola. Az érdekellek már többször fordultak a minisztériumhoz ez ügyben, eredmény azonban nem volt. Most ismét deputációt menesztenek a kultuszminiszterhez, ezúttal talán nem Idába. Hisz annyi az állástalan tanító, liogy nem egy. de tiz tanítót is kapnának ós a h^Lvan gyermeknek már nem csak érdémcs, de kötelesség, is volna egy egylaneiös iskolát létesíteni.
— (A Szanatórium Egyesület)
ingyenes nagykanizsai rendelője mától kezdve augusztus 15-ig szokásos nyári szünetét tartja.
— (Uj katolikus Iskola)
Hétfőn kezdődtek meg a tótszent-mártoni róm. kathf. iskola építési munkálatai. Az egyházközség állam-segéllyel három tantermes iskolát és két tanítói lakást létesít.
— (Uj sapkát kaptak a tűzoltók)
A nagykanizsai tűzoltók a mai naptól kezdve uj sapkát hordanak, A régi uiagas sapka helyeit, budapesti mintára széles, tányérsapkát kaptak a tűzoltók és mentők. A sötétkék szinü tányérsapkán elől, középen u városi elmer látható.
— (Áramszünet)
A Drávavőlgyl közli, hogy vasárnap reggel 5 órától déli 12 óráig az áramszolgáltatás szünetel a Petőíi ideában, a< Eötvös tér északi y --^v és \'ói keleti részén, á Te-leki uton, az Atilla és a
* Rózsa utcában.
— (Eltört a hátgerince)
Sehőnig József 75 év«s lentihegyi földműm oly szerencsétlenül CvCtt le szekeréről, liogy hátgerim tóiéit szenvedett. A zalaegerszegi kórházban á|)olják.
— (Rátámadt a végrehajtóra)
Czlnki József alsórajki földműves !mé(g a télen rátámadt a végrehajtóra, (anniért a nogykttnizsai törvényszék elé került. A bíróság hatósági közeg elleni erőszakban mondta ki bűnösnek és hathónapi fogházra itólto. Fellebbezés folytán az ügy megjárta a táblát és u Kuriát, mindenütt jóváhagyták uz elsőbiróság Ítéletét, igy az jogerőssé vált. {
— (Baleset)
A letenyei cigánytelepen játszott Fita Pál 13 éves letenyei fin, aki egy árkot akart keresztülugrani. Közben olyan szerencsétlenül esett, hogy combját öne. A kilúvott mentők szállították súlyos állapotban a hagy kanizsai kórházba.
— Fehér cipőt, uandilt, weok-ond cipőt most olcsón vehet Mlltényi cipő-üiletben.
Emésztési kiütések a bőrön
sok esetben hamdr elmúlnak, ha bél-müködésönket reggelenként éhgyomorra egy-egy pohár lermésze es .Ferenc lózsef keserüvizzel elrendezzük. Kérdezze msg orvosát.
— (Szabad-e fflszerflzletben falatozni ?)
Az újpesti füszerkercskedök ellen mostanában tömegesen tesznek feljelentést vendéglősök, kifőzések. büf-fó-iek amialt, hogy u fűszeresek jogosulatlan iparűzést folytatnak, amennyiben megengedik, liogy vevőik u náluk vásárolt élelmiszereket olt az üzletben elfogyasszák. Sokszor megtörténik ugyanis, hogy egy-egy vevő belér a fűszer- ós csemCgeüzlclb", vásárol magának néhány deka sajtot, sonkát, szalámit és egy zsemlyével vagy egy szelet kenyéri el ott elfogyasztja. Az uj|>esti vcndég\'ősök, büffósek arra az áilás|)ontrn htíyfizfcednek, hogy a fü-szerüzlet nem fogyasztóhelyiség, ott csak árusilani szabad, fogyasztani « evőnek, illelve vendégnek csak vendéglőben Mm joga. A számos feljelentés nyomán uz Újpesti Kcrcskc \'ők Egyesülete beadvánnyal fordult a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamará-lioz és szakvéleményt kélt arra vonatkozóan, vájjon csakugyan jogosulatlan iparűzése, ha u fűszeres megengedi, hogy vevője az olt vásárolt ki* mennyiségű élelmiszeri u helyszínei) elfogyassza.
Nem kell angol izSvet.
Alihoz, hogy káfogásallan legyen a ruha, ma már nem kell angol szóvetet vásárolni. A Trunkhahn Posztógyár gyártmányai felveszik a versenyt a világliirü angol szövetekkel hiszen szintén szingyapjuból készülnek. A Trunkhahn posztógyár közvetlen a fogyasztónak is «d el szövetboltjaiban Budapesten IV., Prohászka Ottokár u. 8. és VI Teréz körút 8. szöveteket Vidékre kérje a mintakollekció bér-mentes beküldését.
A 1 m a m o 1 y, szőlőmoly, pókhálós hernyók
ellen
Arzoía vagy Darsin,
Varasodás és lisztharmat
ellen
Sulfarol, Amonll yaö Solbár.
Kombinált permetez^szerek:
Nosprasen vagy Tutokil
Rózsafák
leíéltetvel ellen PROIIKOL
Védő«zerek beszerezhetők:
orszAg József
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmi
szerek, gép kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
mim
Az állam veszi át a leállt győri és tolnai selyemgyárat ?
Győr, julius 15 Győrnek egyik legjobban jövedelmező és eléggé >ok munkást alku^ mázó gyára a győri selyemfonoda. IIusz tcszleudejc bérli ezt, de az ennél sokkal jelentő .ebb tolnai selyeinfono-dál is egy vállalat a földművelésügyi mbdszlóriumtól. Junius 30-án lejárt a vállalat szerződése ói bár a I»érl>e-adásru vonatkozó pályázatról kellő időben gondoskodtak, mégis ugy u győri, mint a tolnai selyemfonoda Leállt ós közel ezer munkást ó> tiszt-viíjolőt bocsát >tlak <1. Ugyanis a döntés a bérlet kiadására a kellő időben nem történt meg. Kedde.i reggel azután állami bizottság érkezett a selyem fonodába. Lellárszerfien átvették a vagyontárgyakat és lepecsételték u gyár \'helyiségeit. Igy most ugy a g}őri, Hnyit a tolnai fonoda áll és ez\'er munkás munkanélküli, értesülésünk szerbit ugyanis u kormány u régi bérlővel íiein újítja meg u szerződési, lmneni vagy uj bérlőnek adja, vdgy pedig maga az állam veszi át a két selyemfonodát.
(—) Kajszinbaraokfák gutaütóse
ezévben is nagy pusztítást végzett a- faállományban. Szakembereink megállapítása szerint ez hazai jelenség és az orvoslására is rájöttek. Eri öl, valamint a gyümölcs, zöldsé;>„ vírág, méh és baromfitenyésztés aktuális gyakoriali kérdéseiről ir «A Magyar Gyümölcs legújabb száma, melyből a Zalai "Közlönyre hivatkozással ingyen mutatványszámot küld a kiadóhivaUil: Budapest, IV., Gcrlóczy utcu 11.
Mainárak figyelmébe I
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapunk nyomdájában.
Fontos közlemény
az Anto Syphon tulajdonosokhoz!
Díjtalanul megjavítom, rendbehozom Autó Syphon készülékét
azoknak, akik a szénsavcserét nálam eszközük.
Szabó Antal sportdzlete,
az Autó Syphon körzeti egyedárusltója.
APRÓHIRDETÉSEK
Appflhlid.lt. dl). ....Iiop .. Onn.pn.p 10 uúln M tlll.i, minden további ud 0 (Illír, hllkStnap 10 t.OIg W llll.r, mind*, további nó 4 HlJ.r,
_ ADÁSVÉTEL
Karékpáraki kedveid részletre legolcsóbban kaphatók Vajda ...kar..-kedé.fa.n, 1424
Héjzat napi áron viaáiol Muszel éa Frtrdenthál csemegekereikedése. •
Hasznait nagy Jégaxakrény
Hoithy Miklós ut 37. sz.
Hsiznált >/> gyermek kar4kpárt vennék. Penyvcal, Fő ul 10 •
Használt karékaArt vennék. Msgvsr-u\'ca 6. 1962
1000 kg-os méaaa sulyokkal együtt eladó. - Hflvebbet Hoi\'hy Miklós »T 20. Knszlolltznál. •
lakAs-Ozlbthelviséo
Vllágoa rakUrak, Irodával, udvarral. jelenleg sóhlvaltl, esette, rr.(1 helynek, gaiáunak la klsdó. Érdeklődni Sugár ul 20. * 1911
Kélaxobából álló utol 0«l.lh.lyl.4«, Irodának li alkalmas, azonnal klada. Klrály-utrs 34. *
Kálaa.báa lakás Imdőszobával nov. elsejére kiadó. Cjengarj ut 33. 1961
Egyedülálló uiloö november elsejére aayaiaka konyha lakást keres. Teleky-ul «. 3 Ik ajtó. *
bútorozott szoba
Barátságos utcai katai-aaatt szoba ssonnsl kiadó. Csányl László-n. 13. *
flutaraxatt szoba kUdó. Magyar
ulca 24. \'
KÜLÖNFÉLE
Vaa«*Bl«a5k llgyelmébe I Üveg- és porcellánliukat legolaóbban Slern üveg-kereskedésében. 1797
Elvaaxatt egy lüggó, megtaláló vagy nyomravezető ju\'aíomban részesül. Szabóne, Tdekl-ut 58 Ugyacott bállnyulak eladók. •
KarékpAramat ellopták, kl felismeri, jelentse a rendőrségen. Jerausek. 1963
Kiadja a laplulajdooo. Közgazdaság Részvénytársaság Nagykanizsán. Felelős Idadó i ZJ-1 liraly. Interurbán telefon t Nagykanizsa 78. szám
Nagykanltsa megyei viros polgármesteréiül.
15 140/1938.
VBrsBBytárvyalalsl hirdslés.
Az Iskolák és ovodák uanldel tatarozásával kapcsolatos munkálatokra nyilvános hitbeli versenytárgyalást hirdetek.
Ai a álltatokat a feltételekben megadott címzéssel I. évi Julius hó 22-«n déH 12 óráig a polgármesteri hivatal iktatójába kell benyujlani, vagy postán beküldeni.
A kiírási művelet hétköznapokon délelölt 10—12 óra közöli a v. mérnöki hivatalban megtekinthető ét beszerezhető.
Nagykanizsa, 1938. évi julius 12. isso Polgármester,
Magyaros ruhaanyagok nagy választékban Schiltz-nél.
JoWassJn dolfloztoi"
Njoiualotl t kjj*u)al*>nos &óauaiduágl lüaaváujUiaaaá^ kőuivujomdijibau Nagykaalrajn, Faktfs italalvctalő Ulti lUwl».
I__l..
78a Evlolytm 159 Hám.
Nagykanlm, 1988. Julius 17 vasárnap
Ara 12 Hll.
ZALAI KÖZLÖNY

é» UxMWntal: FM & uáa
POLITIKAI H 1FIUF
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
EIÖfUetM In: kj béri ■ pengi 40 I Sierkeszttalgi ii kUdób Irtüűi leidou i 71
A fák nem, de az árak az égig nőhetnek?
(bt) Még wem is olyan régen,, aki semmit sem tudott Nagykanizsáról, az is tudott róla annyit, hogy egyike az országban a legolcsóbb városoknak. Hine volt a kanizsai piac oli csóságának. Ha tisztviselőt, ka;onát ide helyeztek, lehet, hogy semmi egyébért, de ezért biztosan . örült neki, mlert itt az élet sok százalék: kai o\'csóbb volt, mint más hasonló városokban.
A? Idei lavasz óta /Nagykanlzs,a piaca megunta ezt a jóhlmevét és ma már ott tart, hogy ala|>osnn rá is cáfolt arra. Nagykanizsa ma már drágább város sok hasonlónál. .
Ajmlg a mezőgazdasági termé, nyek árai szeüden, de szilárdan emfclkednl kezdtek, mindeinki belenyugodott. Hiszen (avaly, meg fiz azelőtti években még a nemzelgaz-daságl összefüggéseket nem igen lanulmányozó háziasszonyok maguk ls akártoáinyszor megáUai>fltották| hogy nem lehet egészséges dolog, amikor egész kosár paprikát vagy egyéb zöldséget lehet kapni AétL\' három doboz gyufa áráért.
Nem ls volt az rendjén. AJ föld termésének ára akkor egészséges, ha összhangban van az ipari ten-melés áraival. AT föld népének, a legnehezebb kétkézi termelő munka
hangyaszorgalmú dolgosainak a munkája a földművelő Magyarod, ezág ílegnagyobb nrtrtóeti éjíéke/ Akárhányszor azt lebecsülték, vagy akárhányszor a viszonyok a főld^-turó embert nagyon a /Iái szélére 6odorták a nemzeti jólétben .való osztozásnál, olyankcfr mindig Ibr\' marosan felborult az egész tál és hoppon maradt ur \'és paraszt, k« reskedő és termelő, tőkés és tiszt, viselő egyaránt. Amig Magyai ország földművelő ország (Így csonkán Meg különösképpen nem is lehet más), addig a magyar föld népéinek jó vagy rossz sorsán múlik az egész gazdasági berendezkedés egyensúlya. Nem szabad tehát sajnálni a termelőtől a jfcbb árakat. Keserves, sok kockázatot viselő munkájáért meg is érdemli a többet. Dc meg éppen az a több táplálja vérrel az egész országot, az ipart, a kereskedelmet, aZ hajtja a gépeket, az füti a vonatokat, az tölti meg az állam (pénzesládáját. Ha jó a termés, ha a termésnek^ állatnak jó az ára, ha a föld népéj nek van pénze, akkor lesz mindenkinek és jut vevő a pultok elé, van füstje a gyárkéményeknek és kevés a dolga a végrehajtónak.
De szélsőségekből etéren is csak anarchia teremhet. Az egyik szélsőség az volt, amikor tavaly és az. előtt a falusi asszonyok siriak a kanizsai piacon, mart kora tavasz, tói késő őszig gyötörték ^magukat ta munkában, a termést 10 20 kilométeres gya\'ogutakon fejen, kézben djxelték be a kanizsai piaeTa éspíár kosár ezért, azért egy félkiló sőt vihettek haza a kötény csücskében.
Igazuk volt, ha sírtak és gondot kodni tudó, a közösséghez tariozást átérző vásárlóik öröme sem /ehetett zavartalan a potom-o/csó ineaélhe-tés felett.
Az idén azonban itt van a másik szélsőség. Most naponta tele van a piac siró városi háziasszonyokkal. Tehetetlen elkeseredésükben mii is csinálhatnának egyebet: — végig sirják az utcát, végig az ebédfőzésl, sőt: az ebédet is. Mert az idén a piaci árak már egyenesen az égig akarnak nőni és nincs, aki elibük álljon Az egészséges árszint-képződés ész-szerü határain messze tul lendült már mindennek az ára, ami a termelő kosai ából kerül a város mindennapi asztalára. Kétségbcejlő ár-diktatura lett úrrá a \' kanizsai piacon és uz ország többi városán
nak piacain is. Almit a föld ad, le-* gyen az hus, kenyér, tej, zöldség} vagy gyümölcs, már-már nem birja megfizetni a városi lakosság. Idsg. té|>őbb foglalkozás egy sincs napjainkban, mint a szabott pénzű városi kisember feleségéé, akinek naponta keli beszereznie a piacod a háziiaVtóshoz szükségeiket. Mtyifl valami eszeveszett, forrásban lévő katlanból a szélhordta gőz, ugy ugranak az ég felé az árak. Egyik napról a másikra érik a háziasz-/ szonyt és a kenyérkeresőt hajmej resztő meglepetések.
A háziasszony sir, a kenyérkereső homlokán mélyebbre rágódnak ct ráncok. Ezzel azonban semmi nincs elintézve. Itt végre tenni kell va\'a. mit. Ezt az árdrágítás! hisztériát valahogyan meg kell állitani és
Borzalmas ciklon posztitoft New-yorkban és a partvidéken
Felhőszakadás, ujabb árvíz pusztít japánban
Newyork, julius 16 Negyedóráig tartó, rendkívül heves, pusztító erejű ciklon se|>erto végig New Jersey partvidékét 6 ki\'ométer hosszúságban és 102 ki\'o-méter szélességben. Ezen a területen a ciklon mindont elpusztított. Becslések szerint az eddig megállapított kár több mint 100 millió dollár. A rop plánt szélvihar Newyork\'-ban is nagy rongálásokat vitt vég-
be. Amerika és Európa közt a rádió összeköttetés megszakadt.
^ ~ Tokió, julius 16
£szak-Japánban három nap ól^ felhőszakadás pusztít. Aí fefhőszakai dás ilyomán támadt árvíz mlnden-i felé nagy károkat okozott. Több mint 5700 hetárnyi lerület került vi? alá, 51 ház beomlott, öt ember vizv befult.
Franciaország ls megsürgette a cseb nemzetiségi tárgyalásokat
Semmi előbbre haladás nem történt — A atalutumok augusztus 10-én kerülnek a cseh parlament elé
( Pál\'is, julius 10
Az Ouvre értesülése szerint a práV gai franc\'a követ lépéseket telt, hogy meggyorsítsák a cs^-h pártok! tárgyalásait a nemzetiségi slatutifl mok ügyében. A lap ugy tudja, hogy ia statútumokat meni julius «végén< hanem augusztus 10-én terjesziik a cseh parlament élé. ( 1
Prága, juíius 16 A nemzetiségi sta\'.ulumok ügyé.; hon csütörtökön sem történt semm$ előrehaladás. A . lengyel kisebbség képviselőivel kitűzött megbeszélés:, ép|>en ugy, mint a (magyarokéval történt, Hodzsa miniszterelnök rend kívüli elfoglaltságára való hivatkozással elhalasztotlák, mint most mondják, a jövő hétre." , , I
Prága elutasítja a szudéták legfontosabb követeléseit
London, julius 16 A kormány félhivatalos lapja, a Times pénteken ]>olitikal körökben feltűnő cikket irt a cseh nemzetiségi kérdésről s ebben áz európai veszedelmek fészkének ne\\e/.i Csehországot. A cikk szerint angol kor. mánykörökben már nem bizrak a nemzetiségiekkel való kiegyez sben és biíonyosra veszik, hogy a prágai kor^nány visszautasítja a Szudélaj-német népcsoj>orl legfcn\'osabb követeléseit azzal az indokolással, hogy a szudétanémetek nenv alkothalnak állán.ot az államban és hogy a né.
met követelések teljesítésével a prá-\' gai kormány maga ásná meg a köztársaság sírját. \' 1
Anglia fegyverkezik
London, julius 16-Az angol tengeri fegyverkezés elérte tetó| «ntját. Egyebek közt 5 darab 35.000 tonnás, 2 darab 10.000 lonnás csatahajót, 5 dnrtib 25.000 tonnás repülőgé| anyahajót, 33 tor-l>edóríombolót, 17 buvánuiszádotsibk rendeltek meg. A1 most építés alatt álló ez a mennyiség fele az 1935 évi egész tengeri haderőnek. , t
Megszabni a józan határokat hon-\' lesüzlet, pék, tejesasszony és zöldséges kosár számára egyaránt. Hentesnek, péknek, tejesnek, ter-mielő | o\'.gárnak igenis megjár a munkájáért és a portékájáért a tisztességes ellenérték, de az nem terjedhet tul a fogyasztó társadan lom teljesítőképességén és a reális érték-hatáiokon.
Igaz, mssz volt a tavasz, de a termés wtünő. AJz adó nem lett több, sőt a vagyonváltság körül ép-l>en a kis termelők hatalmas rétege mentesült az érle is, az egész rieiuM zetért hozott hatalmas áldozat terj hei alól. A városi lakosság kereseti viszonyai eddig csak romlottak éa romlanak tovább, a föld meg ugyan annyi munkával és befektetéssel dönti a búzát, a tököl, a riblzkét; mint tavaly és azelőtt. Valami ismeretlen pszichózis hajtja fel napról napra az árakat, valami szédült za-bolátJanság tobzódik a piaoalnkon, Az állatnak nincs ára, intervenciós vásárlásokkal kell tartani a lelkei a piacban és a hus ára virgoncan tornázza magát felfelé. A\' termés kl. tünő, a gabonafelesleg gondja uz államnaki most már a liszt is kezd lefelé szállni az ár-létrán és a kenyér drágul. A zöldség és főSSelék féléket itt termelik, innét hjordják fel még Budapestre ls és a pesti vásá\'ifcsaríniokban útiköltséggel és rezsivei terhelten is olcsóbban meg lehet kapni sok mindent, mint ;» kanizsai piacpn. (
Itt valami baj van ! A, baj okát sürgősen meg keli keresniük hatóságainknak és sürgősen orvosolni.
Az elkeseredés, az elégedtlenség sjDhasem volt jó tapácsadó és ma különösen nem kívánatos vendég a ház körűi, ahioi ugyís elég a levegőben i>arázsló feszültség. És mA a fogyasztó-tömegeken a sor, hogy elkeseredjenek. A hatóságoknak köL telességük, hogy gátat vessenek ennek a fo\'yümatnak.
A kenyérnél ez a hatósági közbelépés meg is "kezdődött. A kanizsai sütőmesterek mindig tudtak a józan mérséklet álláspontjára helyezkedni s tudnak bizonyára most is. A/^ius. áraknál is lényége-s »enyhitő körülményként* keli figyelembe venni a magas közterheket, ámelyek a hust terhelik, mig a 10-60 filléres élőállatból háztartási áru lesz. Do mindezek figyelembe vételével, aa eladó és fogyasztó érdekelnek igazságos méltánylásával gátal kell állítani a nyakló nélküli piaci árfel-i \'h^tás jelenlegi tendenciájának. Máskor is volt aratás, máskor ls volt ugy, hogy nem volt eső, más. kor is volt nagyobb lendületű kiviteli tevékenység, de, a"iérl ekkora árugrások még sohasem voltak a kanizsai piacon. Legelsősorban kfell megszünftetnl az elővásárlásod áldatlan mohóságát. Ene szabályrendelet van, tessék azt szigorúan betartatni és ellenőriztetni. LeheleU«i állaj ot, hogy élelmes viszunteláru-sltók, kanizsaiak és idegenek, minden szabály kijátszásává\' legyek módjára lepik cl a "kanizsai piacot*
ZALAI KÖZLÖNY
1938. dilim 17.
Terv az egész magyar társadalombiztosítás átszervezésére
Egy csúcs-Intézmény munkástól az Igazgatóig mindenkinek biztosítaná a kulturális, társadalombiztosítási és munkaközvetítő szolgáltatásokat
Fürdőszoba
berendezéseket kedvező részletre legolosóbban szállít
MENDLOVITS
utakat, kapualjukat és a kanizsai háziasszony már csak másod- vagy harmadkézből, tehát ujabb és ujabb »váUtalkozól« haszonnal terhelve juthat hozzá a mindennapi leveséhez és főzelékéhez. Amíg ez igy tart s amig \'ezt a rendszert hatóságaink-tűrik, addig hiába a háziasszonyok minden sirása, panasza, hiába minden fogcsikorgatás.
Elmegyógyintézetre
zuhant a repülőgép, 40 halott
Buenos Ajyres, Julhi3 16 Egy repülőgép lezuhant és rá. esett egy elmegyógyintézetre. Az épü\'et a felrobbant repülőgép lángjaitól kigyulladt és csakhamar az egész intézet lángokban állt A\'Z á| óltak között lelrjhatatlan pánik keletkezeti- Az épület leégeti, romjai alól eddig öOmegszenesedetthoH-. lestel húzlak ki. Elpusztult a gép személyzete is.
Ha nincs étvágya, ugyr i^yék néhány napon át reggél éhgyomorra félpohár természetes Ferenc József keserüvize\', mert ezáltal bélmükö dőse Bzabályozódik és igv egész emésztése rendbejöhet. — Kérdezze meg orvosát.
Bombát dobtak
a jeruzsálemi arab tömegbe, 20 halott
Jeruzsálem, julius 16 Pénteken délután a mecseiből \'istentisztelet után hazafelé tartó arab tömegbe isnueteticn lettesek lomr bát dobtak. Husz halolt maradt a helyszinen, több mint száz a suhos sebesültek szán a Az egész város, ban igen nagy a nyugtalanság. Az egész hadsereg és rendőrség ké. szenlétfcen áll.
A spanyol harctéri helyzet
Salamanca, julius 16 A nemzeti csapatok a lerueli harctéren a napok óta tartó előrenyomulásukat tovább folytatták. Elfoglalták a Cannliso magaslatot és azon egy ellenséges harcikocsit szét lobbantottak. A köztársasági csapatok veszetesége emberben és hadianyagban igen nagy. A nemzetlek a visszawonulók közül több mint 1000 hadl\'oglyot ejicttek.
Egy téglát
mindenki adjou a katolikus kultur-liáz-elaplioz. Vegyen egy pengős sorsjegyet I
Budajiesi, julius 16 A Magyar Közga/|iaság jelenti \\ Beszámoltunk azokról a tárgyad 1 ásokrói, amelyek Bornemisza Géza iparügyi miniszter legutóbbi németországi látogafáva alkalmával kiez. tek meg.
A( megbeszélések foly\'atásában résztveti hz ipari élelbenj jelentós sze.v.ct vivő több országgyűlési képviselő és gazdasági szakember ls. A tanácskozások az ipari decentralizáción kivüi a német »Kraft durch Fizudé* mozgalom\' Intézményeinek megAsni|?ftisére is vona\'p koztak, miután vlléz Imrédy Béla miniszterelnök bejelentene a magyar munkásság számára is a szabadidőben való kulturális ós szórakoztatási foglalkoztatottság bevezetését.
A.zó!a több hir jelent Hnsg erröi a fi lentös elgondolásról, amely a imu g\\ar gazdasági élet számára \'két-; ségtelenüi több ,vor.a\'kpz£sban fer^ duíó|»iitot fog jelenteni. B:a/alotl helyről ugy értesülünk, hogyia kor-^ mány egyelőre nem határozott .a felöl, milyen^fonnában" oldja meg ezt a fontos kérdést, i
Az illetékes hivatalos tényezők\' előtt Számos elgondolás fekszik. Ezeknek egy része Bornemisza Géza i|>arügyi miniszter tetszését is meg-l nyerte, tarmésze\'.es azonban, hogy mindaddig, amig a miniszterelnök elé m-m k rü\'nek a különféle e\'gon-cíolások, végleges határozatról szó sem lehet.
A többféle elgondolás közötl előtérben áll egy nagykonceixiióju terv, amely nemcsak a szabadidő, ben \\a\'ó kulturális és szóra k o taló elfoglaltságot oldaná meg, de — értesülésünk szerint — uj alaj okra helyezné az egész magyar társadat
amelynek kizárólagos, döntő jog A lenne a magyar alkalmazotti lársa-da\'om szociá\'is és kulturális ügycinek intézésében.
Az érdekes terv a továbbiakban kifejti, ;1iogy e csucsintézmény fel. adata lenne a társadatmi rétegek számára uj üdülőtelepek létesítése. Ezen az uíon kívánnak a gazdasági élet számára munkaalkalmat te. nemteni, anélkül, hogy ineglóVö ágazatoknak versenyt támasztaná^ nak. Arra hivatkoznak ugyanis, hogy ezekbe a n.varaítatási és egyéb kulturális, to/ábbá szórakozni le. hetőségekbe teljesen uj ré;egeket kapcsolnának be, amelyek ezideig
lombiztositást ls. Előkelő Nwrfrjwt
jálszó országgyűlési képviselők, to-i vábbá gazdasági szakemberek terjesztet-ek az illetékesek elé.«zt a tervezetet, amelynek főbb rés/Jelel a kivetkezők :
NénVelországi ta|>asztalalok alapján szükségesnek mutatkozik, hogy az Imrédy miniszterelnök expozéjában fce;e!en\'ett programnak megfelelően
oentralizálják a különféle társadalombiztosítási szervezeteket.
Csucsintézmény létrehozásáról lenne szó, amiely az iparban és kereskej delemben do\'gozók számára igazgatóktól a munkásokig — blzlosi!a< ná az egységes kulturális szolgálta-! tást, de egyúttal a társadalombizto^ sitást és Még a munkaköZveJ tltést is.
A terv kezdeményezői hivatkozj nak arra, hogy Magyarországon so\'< kisebb-nagy óbb intézm-ny mü-mödlk, amelyek a kormány célkitűzéseit egységesen nem tudják megi valósítani, centralizációra va|n Ul-« hát szükség, olyan nagy intézményre, amely a rábízott társadalmi rétegek érdekében egészen más erővel léi>ftet fel, mint a jelenleg működő széttagozott szerrezetek. Né. melországtan a »Kraft durh Freudé*, illetve az Arbel\'.ers-fiont egységesen irányítja a munkásrétegek mindennemű szociális és \'kulturális Igényeit. Jellemző erre, togv még külön autógyárat is alapítottak, ahol KDF.jelzésü népkooslkat gyárianak. { j
A^tan aar esetben, ha a magyar intézmény az enilitelt terv alapján valósut meg — értesülésünk szerint -- »
nem vol\'ak abban a helyzetben, hogy az életnek e kellemesebb oldalalt élvezhessék. Nemhogy. ver; senytár.s lenne tehát a gazdasági élet számára ez az \'vuj csucsintézM mény, hanem még munkaalkalma-\' kat is teremtene, száz és száz állástalan elhelyezését biztosítaná különböző fokozatosan kiépített intézményénél. ^
A Legnagyobb jelentősége az uj szervezetnek — értesülésünk sze« rint — az lenne, hogy
magában foglalná a munkaközvetítés reformjának megoldását is,
amely Imrédy Béla programjába a az elsők között szerepel. >A5z \' uj
centralizált intézmény tehát a tárj sadalombiztosit^son, a kitföínféJiei kulturális és szórakoztatási foglalj koztatásokon kivül lebonyolítaná a különféle szakmák számára szükséi ges munkaközvetítést7 is, amelynek jelenlegi rendszere a koimány szerint fel tétlenül sürgős reío m:a szo, rul. Ezzei kapcsolatban bgyébként ugyancsak Németországra és Olaszországra hivatkoznak, ahol hasonlóan oldották, meg pzt a íontosr kér, dóst. i
Az illetékes hivatalos Üenyezők: nagy érdeklődéssel foglalkoznak |u különféle megoldási lehetőségekkel; köztük ezzel a tervezettel is, amelyj nek súlyt ad (az a körülmény, hogM a kezdeményezők kivétel nélkül megbecsült, ismert szakemberek f&s az ezzel kapcsolatos (tárgyalásokon a hivatalos fórumok kikérté-k leményüket. Nem lehetetlen Jleháty logy ezen az uton valósui meg ez az uj, fontos és nemzeti cólu inléz^ mény, amely valóban sürgető szociális problémákat oldtuia meg.
A Magyar Közgazdaság értesül lése szerint felmerült az a gondo-i lat is, hogy az uj csucsintézmény a rövidesen megalakuló «
nemzeti f>ropagandahlvatal irányitáfa alatt fej lené kl működé-/ sét. I
Megsemmisített ék
a szabálytalan ipartestületi közgyűlés összes rícifározatatt
Beszámolt a Zalai Közlöny arról a viharos közgyűlésről, amelyet a zalu-egerszegl ó^ környékbeli ij>arosság tartott március C-áu. A közgyűlés összehívása körül lübak merültek fel ós az ijrorbizlos l>e is jelentette, hogy ó gyűlés halározatai ellen előro óvást emel. Ennek ellenére az elnökség megtartotta az ülést, a választást és határozatokat hozott, bár számoson otthagyták az ülést, amely Ily csak egy kisebbség részvételével folyt le. A határozatokat természetesen megfellebbezték ós most a polgármester niegsemmisilcttc az összes határozatokat.
Naptári Julius 17. vasárnap. Kom. kat. Elok hv. Protestáns Elek. Izrael. Tham. hó 18. — Jnllus 18. hétfő. Rom. kat. Kamii hv. Protestáns Frigyes. Izraelita Tham hó 19.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó végéig a Megváltó gyógyszertár 08 a kiskanizsaí gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután kedden egész nap nőknek.)
fokozatosan sor körül a különféle nyugdíjpénztárak és magántisztviselői szervezetek megszüntetésére, sőt nincs kizárva, hogy az ^Tl ós a MABI is beleolvad ebbe az uj nagy csucsintézménybe,
lntÁ7pfl Ifolonnuólf legnagyobb választékban.
tC£"CI1 liCICIIIfyCII Gyapjú ós flanelltakarók, paplanok,
intézeti szövetek ós egyenruha anyagok
Kinchner Mór divntúruazletében
1938 lullui 17
6ALA1 KÖZLÖNY!
UUadá
„Ctak foct, töd, pátUikát"
At egyik somogyi faluban fővárosi kiküldölt egy órás előadási larlott at alkoholról. Ai előadási zsúfolt teremben, néma csendben hallgatta végig a falu apraja nagyja. Végül felállott a 72 éves Józsi bácsi s a következő szavakkal mondott köszönetet :
— Igen megköszönjük a szép előadási, de meg kell mondani az urnák, hogy fáradozása hiábavaló, mert amíg én a 72 évemmel visszaemlékezem, a ml falunkban a pógárok megitták a sört, fart, pálinkát mindig, mint Jómagam is, de alkoholI Ilt nem ittunk soha.
Itt a sftUálUaii I
A kllltllldl hajózási szaklapok Jelentése szerint forradalmi újítás elölt áll a hajózás. Egy kaposvári fiatalember, Dani János, a Balatonon folytatott hotszaa kísérlet után föltalálta a „spirálbajót", amelynél hajtóeszközlll a hajó két oldalán elhelyozett vízszintes aplrálteogolyt alkalmaznak. Igy az ellenállás kevesebb ás kevesebb hajtóerővel gyorsabban megy a hajó A kUllöldl hajógyárak egész sora érdeklődik már a kllUnő magyar találmány után a máris nagy ösazegeket ígérnek érte.
Jxjc«UoftnáU ftOfUt&Jl
Amerikában ujabban papírból készüli lefeskannákat használnak. E kannákai az Illinoisi egyelem tejgazdasági Intézetében állítják elő. Forró parafinnal átitatott papirkanna betéteket készítenek és ezeket a betétekel csak egyszer használják. Előnyük e kannáknak, hogy szállítás kőiben nem lehel őket megdézsmálni és amellett teljesen higiénikusak.
<£z U cekoud !
A román lőváros közolében fekvő Baneata városkában letartóztattak egy Brlng Fereno nevll ügyvédet, aki HX) vasutasnak aata el ugyanazt a háztelket. Mindegyiktől folvfette a vételár felét azzal, hogy a telket az ösz-azeg másik felének kifizetésekor teljesen nevUkre Íratja. MIelétt azonban a máaodlk részlet kifizetésének napja elérkezett volna, az ügyvéd el akart szökni a városkából. As utolsó pillanatban sikerült letartóztatni.
Ruiux aíutHÚúwnMt
A londoni Olympla-palolában rendezett dlvatszemlén bemutatták az alumínium ruhái. A finom alumínium szálakból szőtt könnyű szövet fénye, színe és minősége versenyez a selyemmel, amelynél hasonlíthatatlanul tartóslabb és Igen hatásos redőkben hull alá. Alumíniumból ujabban bútorokat Is készítenek, amelyek oly könnyllek, hogy a legnagyobb alumínium asztali vagy szekrényt egy kisgyermek Is megerőltetés nélkül eltolhatja.
^iniir
CAY€IAY viiamimcs KRÉM
védi arcbőrét és elősegíti annak fokozatos bámulását
Haascnálja telíéilentll aportndl, napoxdmndl.
Kis doboz —.50, nagy doboz f.—, ctaládl doboz 2.-—
Megnyílt az első nagykanizsai repQlő-kiállitás
Szombaton délelőtt Uz órakor dr. Krátky István polgármester a katonai « és a polgári előkelö-
j»\\*< . ségek jelenlétiében ün. •Jlj^^jJ^ nC|:éljesen megnyitotta az NTE vitorlázó sz.ik-osztályának 1 épülők iá 1-litását a Hozgonyi utcai tornateremben.
A virágokkal és nemzetiszínű zászlókkal feldlszilcti teremben áll u nagykanizsai vitorlázórepülők két évi gyűjtésének eredménye: az első nagykanizsai vitorláz/) repülőgép. Krátky István dr. j>olgármester ünnepi megnyitójában hangoztatta a repülés fontosságát és nagy jövőjét, rámutatott arra, liogy mennyire kívánatos, hogy a magyar ifjúság ezt a nemzeti szempontból is nagyjelentőségű sportágat minél szélesebb körben művelje. Kéri a nagykanizsai közönséget, hogy támogassa a vitorlázó repülőket, hogy pz a gép, amely most olt áll kiállítva a tornacsarnokban, az ősszel már a kanizsai kéklő levcgötengerben repülhessen. Külön szólt az ifjuságlioz,
kérve, hogv lelkesedésükkel. bátor kitartásukkal álljanak a repülők ina még kis táborába ós vigyék Sikerre a magyar repülés gondolalát Nagyka. nizsáu Is.
Kiálky jíolgárincsicr maga is b-\'ült a gépbe ós kipróbálta a kormányszerkezet működését, csakúgy, mint a megnyitó közönség számos más tagja. A Zögling-tipusu nagy repülőgépen ki. vfil számos kis modcllgép került be-mutatásra a kiállításon, sőt Tóth György sajátkészítésű találmánya egy 8 méteres madárszárnyu repülőgép is látható a kiáj$,tá(sp<h, Ott van a Juslhe for Hungary kis modellje, egy repülőlér kis világit) modellje, valamint számos magyarázó rajz és fénykép. A megnyitó közönsége nagy érdeklő.léssel szemlélte a kiállított gépekéi és figyele nmei hallgatta a vitorlázórepülők a ,il s alelnökének, I\'e-kele Lászlónak magyarázó szavait, akinek lő érdeme a kiállítás megrendezése is. A kiállítás mától kezdve egész héten át nyitva van 9—12 és délulán 3—7-ig.
Egy 9 éves pölöskei kisláng a kútba fulladt, egy 3 éves edericsi kisfiút megolt a lugkő
Pacsa, julius 16 Megrendítő hfalá\'os szerencsétlenig történt Pölöske községben Gei-ner János uradalmi bognársegéd családjával együtt munkán voll, a ház körül csak a í) éves írén leái nya tartózkodóil. A leányka valói*
szinüleg megszomjazott és a kutH böl vizet akart meríteni. A meglep tősen mély kútba leengedte a vöd. röt, de mcgcsusrotl és maga is bsle esett a vízbe. Kétségbeesett sikollot zását nem hallották meg, meri nent tajrtózkodotl a közelben senki. A#
esti órákban tértek haza szülei és keresni kezdték a leánykát) Nagy \\o\'t a Rémületük, amikor a kutbait találták meg gyermeküket, fejjkij lefelé a vizten. Létrán hozták fel u kis Irént, de már nem vo\'t benne élet. A pacsai főszolgabiróság foly-lat\'a !e a vizsgálatot, s megállnpir lottók, hogy bűntény esete nem látszik fennforogni. A leánykái nagy részvét molett temették el. f
Tapo\'ca, julius 16 Halálos gyerjnekszerencsiétlenstTgi történt Balatonédcricsen is Itt La^ jer József 3 éves (kisfiú ivott lug^t köVet. A|nyja nagymoj-i sást végzett s migbenlj í^^l a konyhában foglalkoi ^L «>tt, a gyermek egyi C^^JK} ővntlan pillanatban a lugköves üveget mlagá-t hoz \'veite (s annak tarialniából ivott.-Nyomban a tapo\'cai kórházba szállították a kisfiút, segíteni azonban már nem lehetett rajta. \'Nagy kU nok kőzött meghalt.
Prognózis: Élénkebb szél, ma 1—2 helyen, f\'leg nyugaton, holnap több helyen zivatar. A Tiszántúl melegebb, a Dunántul hőcsökkenés.
A Meteorologlal Intézet nagykanliaal megflgyelőállomAsa jelend i
Hőméraéklet tegnap este 9 órakor: +20.6, ma reggel+20 8, délben-f 30.0,
NOI ruMk, komplik, blousok, poníyolók
mélyen leszállított árakon
-néf.
tAbAl MMUMN
mim 1?
„Én nem Indok szépen lesülni"
Mindig aktuális a nőknek örökösen megismétlő lö panasza.
— f.n nem ludok szó|>en lesülni.
Csakugyan vannak emberek, fő\'cg. szőke llpurok, akik beinkig lartó szor. galmns napozás után is csak rézvörös • stichet,. esetleg néhány naphólyagot szerezhetnek, mások viszont szép, egyenletes bamóm síUnek. Azok, akiket <nem fog. a nap, lilába erőltetik a napfürdőzést, sohasem fognak lesülni s ugyanakkor mások néhányórás napozás után máris csokoládébarnára égnek.
Ma már kiterjedt, szakszerű tudományág foglalkozik a napkurával. A lielioterápia fontos segédtudománnyá vált, amely nem egy alkalommal mentette meg emberek -életét.. A napsugár gyógyító erejét már az ókorban ismer-lék, de csak a módszeres természettudomány fede/to fel, hogy melyek (izok a tényezők, amelyek a napsugárban gyógyítóként jelentkeznek.
Megállapították, hogy az ibolyántúli sugarak, amelyek a nap utján jutnak )>e a te.-tbc vitaminokat fejlesztenek, Jünnfck a folyamatnak soriW-kel tkezik az ugyncve/.cit ergosterin, améTynck jelentődét régebben nem ismerték és fontosságát csak a vitaminokról szerzett ismereteink bővüló« után fedezték fel. Ezért alknlmazisák a n ip-kurát igen sok betegségnél, amelynek keletkezése vitaminhiányra vedelhető vissza. Altalános testi gyengeségnél, tuberkulózisnál, angolkórnál van nagy szerepe a napkurának.
Milyen körülményekkel magyaráz* Ivató, lvogy a szőke tipusu embereken nem fog a napsugár? Köztudomásu, liogy a nap sugárzása megváltoztatja a bőr eredeti pigmentképződméiiyét. A szervezet tudniillik ilyen módon védekezik a fölös mennyiségben beható ultraviolasugarak ellen. Egyszerűen olyan festékréteget termel ki, mely megvédi a szervezetet a további sugarak liehalolá%ától. Vannak riviéni szanatóriumok, ahol tudományos módszerességgel adagolják a betegeknek a napsugarat. Mindig csak annyira-engedik felsül d őket, hogy szervezet ik a lkai nas legyen a további ultraviola.
sugarak liefogadásáro, A túlságosan lebarnult ember ugyanis legfeljebb pörkölódik a napon, de a szervezetének semmi haszna sincs ebből a mértéktelen napkurázásböl.
A helyzet tehát az, hogy bizonyos emberek bőrének pigmentképződése olyan, hogy nem fogadja be n nap ultraviolasiigarait Ezek az emberek rákvörösre égnek s általában haj la. mosak a napszúrás^. Ajánlatos, ha fényállókenőcsökkel vonják be leslük-nck érzékeny részeit, mert különben
a inansugarak súlyos roncsoláSoknt végeznek a bőrön. Nem egy alkalommal okozott még másodfokú égési sebeket ís a túlzásba vitt napkurázás.
A szőkék tehát ne erőltessék a lebarnulást, úgysem lesz belő\'ük í.olia-sem \'igazi barna. Hti a strandon mégis szép barnára sült szőke nőt látunk, akkor gondoljunk a modern fodrász-művészet vívmányaira, amely l\'-\'he-tővé teszi a hajszín változtatását szezononként. A napot nfem lehet becsapni.
Csak helyi iparosok pályázhatnak a rendőrségi palota szeptemberben kezdődő építkezésére
Dr. Jírátky István polgármesterről igazán -cl lcliet mondani, liogy a tnun. ka embere. Nyári pihenőiét feláldozva napokon át tárgyal, utazik és doljozik, liogy az őszre munkaalkalmat teremtsen. Ez a törekvése teljes sikerrel is járt. Most érkezeit meg Budapesttől, fihol a tcíVdőrségi paloia ó,>itise ügyében folytatott tárgyalásai alatt a leg. utolsó akadályokat is sikerült elhári-tani. Az i|>arügyi minisztériumiján letárgyalták a Hegedüs-fél-\' terveket é> megbízást adtak a részletes tervek clkészité éhez. Ennek augusztus 15-ére késznek kell lenni. Augusztus 22-én
ül össze Budajieslcn n minisztériumban az építési bizottság ós a részletes terveket ós felülvizsgálja. Ezután azonnal kiírják a versenytárgyalást, amely, nek ideje mindössze három hét lesz. Sikerült Elérni? a polgármesternek azt is, fl\\og a versenytárgyalás helyi korlátozással lesz kUrva, vagyis a munkákra csuk helyi iparosok és vállalkozók pályázhatnak.
A pályázatok beókezése után azokai azonnal i átvizsgálja és a munkát ötíu-itólik, ugy liogy a rendőrségi pal>ta építkezési munkálatai már szeptember második feléljen megkezdődhetnek.
A Kúria jogerőre emelte dr. Lontay Alán rágalmazójának büntetését
Kétszáz pengőre Ítélték a magyarszerdahelyi kántortanítót
Még az elmúlt évben tört ént, t.ogy Magyarszerdahelyen egy községit képviselőtestülili* üU\'cfen Pap Józ ef ianitó ugy nyi\'atkozott dr. Lontay Alánról, a nagykanizsai járás kőz. becsülésnek örvendő fős: ol^abirájá\' ról, hogy a főbiró helyettese, aki az eset alkalmával kint voll, kötelesség
szerűen jelentést tett a hallottakról.^ Lontay Aíán az alispántól kapotf felhatalmazás alapján feljelentést tetl Pap József ellen. Felhatalmaz zásra üldözendő rágalmazás elmén indult meg az eljárás a magyarszer. diahelyi kántortanító ellen, akit bíróság á kihallgatott tanuk valló.
NYARALJON
BALATONSZEMESEN!
Azonnal elfoglalható modern 2 szoba, előszoba, konyha, kamra, cselédszoba és fürdőszobából álló terraszos
VILLÁK
folyóvízzel, villannyal, 200 négyszögöles telekkel, türdö|oggal, a Balaton-part, gyorsvonat] megálló és hajóállomás közvetlen szomszédságában UM j..,M,t 5 éves réizetflzetésre
Ugyanitt gjrőnyflrtt t.lk.k h..t 20 p«N«ia llrlHaUan.
mása alapján bűnösnek talált és 200 |>engő pénzbüntetésre Kélt Te. klntetlel a:onban büntetlen előéletére, az ítélet végrehajtáséi 3 esztendőre felfüggesztette
Fellebbezés folytán az Ugy a pécsi tábla elé került, ahol teljes égé, szében helybenhagyták az Jtéleletj Pa|) József ekkor is feliebterett, do la Kurla Is bün&snek fcdálta és a nagykanizsai törvényszék által hol zptt elsőfokú Hélelet j<>s«ir<JiT> emelte.
Ha tolytonoi béfpangésaltól és tulsol: gyomoriavítől okvetlen meg akar tzabidúínl, ugy ne mu-; jtfza el reggelenként egynegyed, euileg fé\'pohár termíizeles .Ferenc Jónel" i:rterdvlzet éhgyomorra Inni. Ké-dene meg orvosát.
— Koekáxtauon
egy pengőt I Biztosan nyer valamit az egyházközség egypengös kaltarház-sorsjegyén I
joimiiisj, imh uiidnr
Panoptikum
Irta: Forray Zelma
1. Cuki kislány, klassz mama
Ahogy felszálllak az autóbuszra, egy pillanatra minden szem rájuk tekinteti. A ljakfisnak öltözött mamán hamvaskék bőhálu kabát volt, alóla matrózgolléros díszítésű ruha kandikált ki. Lábán tömpcorru trolőrdpő, fején hamisítatlan bébékalap, »/. áll alalt musnil>a kölve. A kislánya viszont kész ki,s divablálma. Minden rajta volt, ami cgv 0—7 éves csöppséget kl t-id venni a formájából. Az ondoláll loknik mereven vették körül kis arcát, Ölében kis retíkül, amiből kis tükör kerül elő, kezén óra, gvürü s a kesztyűjét oly könnyed, elegáns mozdulattal lóbálja, mlntlia külön órákon tanulta volna.
Olt, mennyivel szebb egy félszeg gyermek és milyen szomorú látvány egy ilyen szép kis hölgy I
Alig helyezkedtek cl, a kis dáma vállveregető hangon megszólalt:
— Mami Te egy klassz nő vagy, ugye megvesze l nekem azt a cuki kis sálai?
Ebben a pillanatban egy régi gyermekkori emlékem jutott eszembe. Egyszer az iskolában az egyik tanár megkérdezte tőlünk, hogy kik tegezik a szüleiket? A kérdésié körülijeiül az osztály negyedrésze mit sem sejtve, gyanútlamd felállt. A tanár ur meg végig nézett rajtuk, mint valami gyászvitézeken é< csak ennyit mondott:
— Na, most üljenek Íj és szégyel. jék magukat
Vajjou itt az autóbuszon mit mon-dotj volna?
2. Tilos a koldulás I
Egy ócska, piszkos levéllel állt n fö;jos|a elüti sind noson rongyos ruhában, horpadt mellel és szint\' ijjesz-lőcn _ torzonborz ábrázattal, csak a tekintete s:e!ld s a hangja alázatos, aliogy félve hozzám sompolyog é* megszólal:
— C\'.sak két fillért kérek, ennyi bélyeg hiányzik, — mutatja a lcvc\'jet — hogy feladhassam.
Kész;é,c-sen a pénzem után nyúlok és szánakozva nyújtom át a nekem semmit scin jelentő s neki ta-Ián életfontosságú összeget.
Félóra múlva megint arra járok s a fülem ismeiő; hang üti meg:
— Csak két fillért kérek, hogy ezt a IcvcL\'t feladhassam.
Felnézek, az arc is Lsmcrős s a levél, a befektetett lök<f is. Lehajtom a fejem, liogy-legalább ő ne ismerjen meg és újra a zsebembe nyúlok.
A második kélflllérescmmfll, 1%. lelet lionoráltam.
3. A legtökéletesebb automata
A legtökéletesebb automata szerbi-lem Pesten a Keleti előtt áll és lan-tuszt árul. A napokban ón is vásároltam tőle, hogy fer.cndilscni a forgat-nuit, a kitüntetésemre nem volt ugyan érdemes, mert rosszul adott vissza, persze az ón káromra. Fejcsóválva aéztem rá, de nem szólhattam semmit, csak nagyot nyeltem és elhatároz-tani, bogi\' ezután óvatosabb leszek, lia már c/. is észrevette bennem a jó vidékit, akivel könnyen el lelict bánni.
Mu isméi rászorultaim s ő ma ismét becsapolty Egy régi kétfilléres! adott
vissza, talán valami, előttem eddig ismeretien okból, arra az időro akart emlékeztetni, ^amikor inéi békebeli volt ilt a világ.
Hiába minden konkurrCncia, rob.it-ember stb, mégis ez a iegtökél\'lesel) b autómati az egész világon, in\'ár csalni is tud, akár csak az emberek,
4. Uj reoept hódításra
A napokban, az egyik sokszor megénekelt körúti kávéházba tévedtem. Mint mindenütt, természetéén Jli is hamarosan felfedeztem egy föl lit. Háttal ült nekem és elmerülten olvasott. Valósággal beletemetkezett Franciaország egyik legnagyobb |>él lány-számban megjelenő napilapjának, a Petit Párisién lcpe lőnagyságu lapja] közé. Egyszer csak fejcsóválva letette az újságot ós csontos öklével! az aszlulra csapva jó hangosan meg-\\jegycztc:
— /Így igazodjon el az ember a sok újság közötti A francia lapok mindig máskép írnak Francoékrói, mint a mienk.
Földim bájos szomszélnőjét nyilván nem nagyon érdekelte Franco hadá I lás. jelen lésénck f ran cin—magy a r verziója, mert unottan nézett körül !j tűzpiros körmeivel fantasztikus hurkákba nyomorított haját ágazgatta,
jobb szórakozás Wjján.
Annál nagyobb luitással volt rám ez a megjegyzés, mert határozottan tudtam, hogy egy árva szót sem tud franciául. (Legalább egy hónappal ezelőtt még nem tudott.) 0 nem tudott franciául, én nem tudtam, mit jelent ez a jelenet?
Talán igy akurt hatást elérni? És yszébe sem jutott, hogy sokkal na-
gyobb eredményre számíthatna, ha nz újság, hieroglifái helyett partnere két szép szemébe merülne el? Vagy a léleklükrének nevezett szempár ls ép oly kiolvasliatatlan, mint cgv idegen újság belüi? S az legalább veszélytelenebb! Hm... Ki tu<Jja, talán neki volt igaza.
5. A szénesember
0 róla már sokat írtak versben és prózában, komoly cikkben é; krokiban. Ujat én sem mondhatok felőle. Mégis azt hiszem az én szenesembe-lem más, egészen más, különb, mint a többi szuitos társa, pedig csak azt tudom megírni róla, amit nem tudok.
Nem tudom, hogy magas vagy alacsony, mert aliogy cipeli fel a szenet az emeletre, vagy 1í a pincébe, hát annyira összegörnyed a mázsás zsákok súlya alatt, liogy igazán nehéz az alakján következtetni Nem tudom, liogy fiatal vagy öreg, sápadt vagy pozsgásarcu, mert a szén durva |jora oly sűrűn ós feketén borítja be izzadsággal kevert arcát, mintha maszkot viselne, ami mögött jól meglapulluit ismeretlen érzéseivel. Nem tudom a lakását, gondolatalt, vágyait, tervelt, már amennyiben ilyesmikkel szoktak foglalkozni a szencscmberek.
őszintén bevallom, liogy semmit sem ludok róla, csak azt, lvogy Fedor-nak lüvják és a bölcsője olt messze, (Keleten a Volga a trojka hazájában ringolt ós lvogy volt idő az életében, amikor nem .szeneszsákokkal, luinem mérnöki oklevéllel kerestu.,a kenyerét.
Most kormos és fekete, me/1 valamikor fehér volt.
CEoljt
BAhAj ftttuom
Egy leányt elkapott a cséplőgép, egy öreg gazdát megölt a nyomórud
Bor-almas szerensétlenM\'-g tíriíni Iciiia.i eéplfa közfen Kuposmú\'ön. A\' cséplőgép mellvlt íolg.>z.ill Bcke Mariska 20 év«s leány. Munkája so i án belrcsusíott a cséplőgép dobij jába, alnely lábát térdből li-szakilot-la. A súlyosan sérült leánvl kórházba szállították.
.
Mólnál- József somogyszUl 61 éves gazdálkodó gabohatakalriodás kö/t. ben, amint egyik megrakott tkoesl gabonát te akarta rudalni, a fcSzL
lésben a rud eltörölt <(■& Mptnárt lehajította a magasból \'é« oly sas-í^encsétU\'nüt e«etl a fejeU\'tejt\'re, bojy azonnal meghalt.
Kovács Márlon ta|>olonl földműves lakóházának udvarán eddig ismeretlen okból leégeti a mezőröl betakaróit gabona. Közel 30 mázsa gabona égett el és a tüzet csak nagy nehezen sikerült a tűzoltóknak elfojtani.

|83«. [ullm \\1
Julius 20-án érvónybe lépnek a Szegedi Szabadtéri Játékok utazási kedvezményei
Julius 23-án kezdődnek páratlan arányok és rendkívüli keretek között a Szegedi Szabadtéri Játékok előadásai. Nemcsak a magyar kormány, de a külföld Is nág, szabású ula ási kedvezményeket biztosifolt a Szegedre utazók részére. Akik az or-fizág területéi 61 ulaznak Szegedre, azok részére Julius 21-én éjféltói kezdődik a féláru kedvezmény az összes magyar vasutakon, valamint a MFRT és DOT hajóin, a Mávaul autóbuszain pedig kedvezményes menettérti Jeggyel lehet Szegedre utazni. Ugyan.-kkor lép életbe a jugoszláv kormány állal az összes jugosz\'áv vonalakra tngedélyezelt féláru utazási kedvezmény. — Sze- | geden nemcsak a szállodák várják felkészülten az érkező idegenek ezreit, hanem a játékok hözponli irodája mintegy ötezer lakást foglalt le a vendégek részére. Ezeken ki-vUl az egyes előadásokra az o szág mind n Jelent sebb vonaláról és vá rosából ünnepi vonatokat indítanak Szegedre. — A Dóm-téri előadásokon kívül gazdag és változatai programmal várják a vendégeket, — nemcsak a modern tiszai 6lrand, a slrandélet nyári szórakozásaival, hanem autókörsétákkal, kirándulásukkal a szegedi tanyavilágba, a környékre, a városi h .lastóhoz, valamint csónakázás!, vitorlázásl, hor-gészási lehetőségekkel szolgálják az érkezők programját. A külörif.le ünnepségek, kláliilá ok és sportesemények mellett kiemelkedik az a ha-talniasarányu egyházművészeti kiállítás, umelynek során bemutatják a szegedi ősrégi templomokból é. gazdag magángyűjteményekből üsz-szegyüjtölt milliós értékű képzőművészeti anyagot, amelynek Borából kiemelkednek a gótika, a re-naisjnce, a bárok egyházművészel remekei, közöltük Tintuietto, Cesare Bellni, Ribera, Tiepoló, Leonardo de Vinci tani.ványai, Segantlni és a többiek remekművel. (:)
— Saját érdekében ét örömére 8ZOÍ-Ráló meghívásnak teez eleget ha n
Ko,„lelB Bulorárnhá, 6ul mUbut.r-kli!
llu.it megtekinti, vátelkényner nólxbl
,Dolgoztass, liogy dolgozhass I"
6naáy
IMRfiDY miniszterelnök és Káiya külügyminiszter tegnap összeállította a római tárgyalások anyagát. A tárgyalások hétlőn kezdődnek.
A C1YOSZ edd 1.4 felsőházi tagjait, Clwrin Ferencet és Ruday-Coldberger Jxv.t a kormányzó újra kinevezte 5 esztendőre.
A/NEMZETKÖZI repülőnap az idén Magyarországon, .Kalocsán lesz, augusz tus elején.
II-\'J. BERKES Ré!a cigányprímás 10.000 pengőt hegedűjét a jve ti Neg-resco.kávóliázban ellopták. A t >lvaj, Marzsinaí János bőrdiszmü\\*es egyévi börtönt kapott.

CSEH REP0LŐ átrepült német területre Sonnsvall község felett, t .bl) kört irt le és visszarepült.
KRITIKUS napjai vannak a Ilodzsa-kormánynak, mert a pártok, a nein-zelis/o. iuli: ták és szociáldemokraták Is ellenzik a nemzetiségi statutumol.
•100.000 ZSIDÓ vándorolt ki 5 év alatt Középeurópából Palesztinába
A SANDYS-OOY miatt az ügy ka. tonal vizsgálóbizotlságának el lökét,
OROSZ Zoltán 21 éves szatjnári talmudistát letartóztatták valutacsem-pészés miatt.
000 VAOON búza-vetőmagot oszt ki a földművelésügyi minisztérium.
AZ ÉLVE BONCOLÁS Elleni Liga vezetőinek lakásán liázkutatásokat tartottak é< az egyesülete\', felfüggesztették szabálytalanságok miatt.
NYILAS TÜNTETŐK a Bazilikánál kirakatokat, villamosokat dobáltak meg május 1-én. Berneki Józi.ef rendőri felügyelet alatt álló szabó segédet, mint szerve/őt 4, a többi letteseket 2 és Tél—3 hónapi fogházra itéiték.
AZ OTI 250 uj alkalmazottat vesz fel szeptemberben.
ironside tábornokot áthelyezik.
AIUJIIIANY okoz súlyos gondot a szovjetnek. Az üzletek előtt Itosszu sorokban állnak az emberek, a l.eszer*-zés elé igen nagy akadályok gördülnek. Most uj gyárakat építenek közhaszná-lati cikkek gyártására.
FOSZTOGATNAK, vonatokat siklatnak ki, elvágják a távbeszélő huzalosad a |>alcsztu>ai zavargók.
BÍÍKGT KÖZVETÍT Távolkeleten Anglia, Srájc, Német-, Olasz- é< Svédország.
HOSSZÚ IDŐRE rendezkedtek be a Mfi/idzsukuobu betört orosz cSAn patok,
AZ AMERIKAI IPAR az északi álla. niokbói az olc-só déji államokba köl. tözködik.
A DANZRil nemze|LszociaIisták vezére Londonban é< Berlinben tárgyal.
300.000 DOLLABBA került Ilugbes földkörüli repülése.
IBOBSZAG elnöke autó-összeütközés következtében kisebb fokú agyrázkódást kapott.
A FIZETÉSES szabadságról szóló törvényt az angol parlament elfő", gadtn.
LENGYEL OBVOSOK számára kötelezővé tették u kétéves vidéki gyakorlatot.
A V1LAG legnagyobb repülőgépgyárát épiti Anglia Bü-ninghamban.
ÖSSZEOLT a nagyorosz szövetséges köztársaságok legfőbb tanácsa. Hiányzott a népbiztosok tanácsának két elnökhelyettese. . Eltűntek..
MUNKATABOBBA küldi Észtország az összes veszélyes munkakerülőket 0 mó nap tót 3 lévig terjedő időre. /
pLASZORSZAG (.19 millió Uráért bu-
i
Fárasztó gyaloglás
kimerítő UM\\ munfca utAa dórral-Jttk b« lMMilnkat * vfclódl
DIANA
sósborszesszel
Ei* a 80 &v óia TÜAítiorU beWűt,
waoKmoeéie OwzotAteia há»l»M»r fel-frtMit, tidit, erWI, mog*«tlntotl a tA-radUáKot 6a enyhíti a fájdalmakat. A bőrben elvonó hat&st fejt kl, élón-kltl a vói*exln«6rtt, uaryhöfy as ember valtóeA««ral újjászületik Wle. Próba palack 4m 64 fillér
KU («re«loll) palack ára 1.10 pengő Köióp (csnl/ull) paflar k Ara 3.20 p^nifiJ Nagy (6rlá«t) palack An» 5.90 pengó
zát.TH millióéit tengerit vásárol Jugoszláviától.
500 HELYETT 50 menekült zsidó orvost engednek be Ajngllába. , Aa angol orvosok sztrájkkal Penycgiefl tőztek, ezért szállották tizedére aa engedélyezett számot. i
A JAPAN flotta Szvatau nemzet* közi kikötőt lövi. ( i f
A RAJNA MENTÉNN a némelek 100.000 emberrel erődítéseket éptj lenek. V
MOSZKVA szövetséget ajánlóit fel Angliának, vagy legalább nor-j mális viszonyt akar elérni a két or-, szág között. i
LE KELLETT VÁGNI 3ö> ezer szarvasmarhát Nntalban n száj- és körömfájás miatt. ; |
HÁBORÚS éteknitartalékokiií 8.6 millió fontot fordít Ajnglia. i TÖRÖKORSZÁG hadihajókat vásárol Angliában a 150 millió ]>cngöa angol kölcsön egész ősszegéért.
— Bútorklállltáiunkat tekintse meg
minden vételkényszer nélkül. Kopsteln bútoráruház
A I m a m o I y, szőlőmoly, pókhálós hernyók
ellen
Arzola ?agj Darsin,
Varasodás és lisztharmat
ellen
Salfarol, Amonil Yagy Solbár.
Kombinált permetezöszerek:
Nospraseo vagy Tntokll Rózsafák
levéltelvel ellen PROMIKOL
Védőazorek beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmi
szerek, gép kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
1 1 íárosi Mozgt MR. 1 4. Szombat és vasárnap DEEDS
Nézze meg OARY COOPER hatalmas filmi Ezen a rendkívül szellemes és nagyszabású vígjátékon OKULNI FOG!!! Hü
Előadások: szombaton 5, 7, 9, vasárnap 3, 5, 7, 9-kor. Figyelem 1 Újítás 1 A seomlmt 5 órai filléres, a vasárnap 3 órai elóitíás „Ketten egy jeggyel". Fényes kisérő műsor I
NIKOPALL szipkában
kí>«d íáiDíiiKdta kapható i NIKOPÁLL betétlel dohányozzon!
1 cleKtnt bakelit izlpka <« 6 bct<t
Ara.........1.30 P m«d « egémigr* liulmtt nlkolla, pyildln, kíiríny, gyinli
I betet, ■ tj40 clxarettiia elíg-.lö P ilb. uírmazíkok eiilUI nem | u t n « k i i«á)b« i$ a lűüób*.
HALAI RMLOttl
1691. jullui 17,
& Herkules Téglagyár 8. T. Nagykanizsán
felszámolás alatt lévén, alarfla fel szerelési tárgyait és berendezését, u. m. B**fl*P«t» Mflla- éa oaerép-présakai, alísakat, axaraxá-
akár egy tételben, akár részletekben. Ugyanott — mig a kéazlet tart — kapható
Jé égetett kis- és aagytégla,
valamint mindenfajta totőcsoróp. Telefon: 4-91. i$a>
Szombat
BUDAPEST I.
17 Séta a magyar Alpok gyöngyén. Közvetítés Kőszegről. Beszélő Bu-dinszky Sándor. - 17.45 Suki Tóni cigányzenekara. — 18.15 Magyarország és Németország országok közti válogatott vízipóló csapatának mérkőzése. Beszélő Pluhár István. — 19.30 Az 1. honvédgyalogezred zenekara. — 20.10 Hirek. — 21 .Nótaszüret. Magyar dalest közvetítése a margitszigeti Szabad Színpadról. — 22 Időjárásjelentés.
— 23.30 Hanglemezek. — 0.05 Hírek. BUDAPEST II.
17 Tánclemezek. — 18.15 Felolvasás. — 18.45 Bfetí Lili, zongorázik.
— 19.30 Mezőgazdasági félóra. — 20.25 Hanglemezek. — 21.50 Hirek, időjárásjelentés.
19 Dalok, táncok és opcrctlrészielek.
— 21.45 Közvetítés. — 22 30 Szórakoztató hangverseny. — 24 Közvetítés.
Vasárnap BUDAPEST L
0.30 Ilirok. — 10 Egyházi ének és Szentbeszéd. — 11.15 Evangélikus is. tcntisztelct. — 12.20 Időjelzés, időjárásjelentés. -- 12.30 Budapesti Hangverseny Zenekar. — 13.10 I)r. Máthé Elek előadása. — 14 Hanglemezek.
— 15 Dr. Kalocsa Gyula előadása.
— 15.45 Az Első Zuglói Dalkór és a Soroksári Vas- és Fémmunkások Dalárdája. — 16.30 Dr. Szekeres Kálmán előadása. — 17 Pcrtis Jenő cigányzenekara, — 18 Dr. Bévay József előadása. — 18.30 Ibiiczky László jazz-zenekara. — 19.20 Részletek a magyar—néniét úszó- és vizJpóló-mér-kőzésről. — 19.50 Albert Ferenc he-gedül. — 20.20 Sporteredmények. — 20.30 Két egyfelvonásos. 1. Pusztai emberek. Hangjáték. 2 Mihály kiáll. Hangjáték. — 21.15 Hirek, sporteredmények, időiárásjelentés. - 21.35 A 2. honvéd gyalogezred zenekara. — 23 Táncicmezek. — 0.05 Hirek.
BUDAPEST IL
11.25 lakatos Flórís cigányzenekara.
— 15 Táncicmezek. - 18.05 Perlis Jenő cigányzenekaro. — 18.30 Pu-kánszkyné dr. Kádár Jolán előadása.
— 19.20 Ilniczky László jazz-zenekara.
— 19.40 Dr. Cavalloni Ferenc előadása. — 20.10 Hirek. — 20.35 Hanglemezek.
BfiCS.
11.55 A béisí szimfonikusok hangversenye. — 14 Könnyű lemezek. — 15.20 Haydn: C-dur és Kaufmann: B-dur vonósnégyese. — 16 Saarbrü-cken zenés-dalos délutánja. — 18.25 Klasszikus müvek. — 20 Könnyű bécsi zjene. _ 22.50 Deutschlnndsender. — 24 Hanburg.
Hnsár-leszállltás!
1 kg sertétbui, főzni való . P l*ao
1 kg nyaka, lapocka, comb . P 140
1 kg vesés karaj.....P 1-48
1 kg zslrszalonna . . . . P 1*40
1 kg príma zsír és háj . . P 1*80
Árut csak jót tartok I
TImÜlettel Simon István
tan
— (Ai alispán szabadságon)
Dr. Rrand Sándor, Zala vármegye alispánja kétheti szabadságra ul«zott. Szabadságát Balatonfüreden tölti.
— (Személyi hlr)
P. Varglia Theodoricli római ferences teológiai tanár, a nagykanizsaiak kőzszeretctbeji álló volt plébánosa Rómából jövet tegnap esto Nagykanizsára érkezett. Holnap reggel míir utazik is tovább egyhónapos németországi tanulmányútra.
— (Áthelyezések a rendőrségen)
Farkas Jenő rendőrkapitányt Nagy-
kauizsáról saját kérelmére a ceglédi rendőrkapitányságra, Zágonyi Géza rendőrfogalmazót pedig Kiskunfélegyházára liclyezlék át. Helyettük Németh László fogalmazógyakornok jön Nagykanizsára Sátoraljaújhelyről és dr. Árva József fogalmazógyakornok Ceglédről.
— (Plébános! kinevezés)
A pécsi megyéspüspök Horényi Kálmánt, néluU Horényi Pái nagykamzsaí kántortanító unokáját, Horényi Károly igazgató-tanító fiát a baranyamegyei Bogdása község plébánosává nevezte ki. A fiatal plébánost 1935-ben szentelték pappá. 1936 óta bogdásai káplán, tavaly már adminisztrátor Yolt. Szétszórt plébániáját lelkes ügyszeretettel vezeti, megindította a havonként megjelenő Missziós Utak c. lapot. Horényi az ország legfiatalabb plébánosa czidőszcriut.
— (A főszolgabiróságról)
Dr. Zarubay Lóránt szolgabíró, miután négy luj napon át, dr. Lontay főbiró betegsége alatt vezette a nagy. kanizsai főszoígabiróságot, a főbíró felgyógyultával négy heti szabadságra utazott.
— (A mai strand-dnnepély),
amelyet az NTE tornászai és uszóí rendeznek, a múlt- héten elmaradt műsorszámokkal, műsor után pedig tánccal bővül, nmiliez éjfél után 2 óráig a Korona jazz-zenekara muzsikál. Belépődíj 30 év 50 fillér. Kezdődik háromnegyed ft)-kor.
— (Az útra mázolás tilos)
Mint a Magyar Távirati Iroda jelenti, a belügyminiszter a zavartalan és veszélytelen közlekedés hatékonyabb bizlositása érdekében elrendelte, hogy mind az uttestén, mind a jiyalog-járón — a közlekedésrendészeti jelzések kivételével — minden más szö-veg, jelzés, rajz vagy reklám vetítése vagy ilyeneknek az úttestre és járdára festése tilos.
— (Lezuhant egy vitorlázó repülőgép)
Siófokról jelenük: Balatonujliely közelében péntek délután a "Műegyetemi Sportrepülő Egyesület Nemere nevű vitorlázó repülőgépe leszállás közben lezuhant. A gép vezetője, Tasnády László jelentéktelen sérülést szenvedett
— (MANSz főzőtanfolyam)
A nagykanizsai MANSz szeptember 19 tői november l-ig hathetes hathetes főzőtanfolyamot rendez, ha arra 24 résztvevő jelentkezik. Jelentkezni lehet Színyi Sándornénál (postapalota), Pálcsicsnénál vagy Petermannénál, ahol az érdeklődők bővebb felvilágosítást is kapnak. (:)
— (Pótadó a szomszédban)
Szombathely város képviselőtestülete az 1938. óvi p/dadót 67 százalékban állapította (meg. A vármegye a kulcsot 69 százalékra emelte. A pénzügyminisZ tériumi költségvetés-felülvizsgálat so-(rán a belügyminisztérium Szombathely pótadóját most újra 67 százalékra szállította le.
— (Jól megy a pécsleknek)
Pécs város lakossága az 1938. év ejső ót luSnapjábau 121 százalékkal több szeszesital után fizettek fogyasztási adót, mint az előző évnek ugyanezen időszakában. Különösen a likőr és sörfogyasztás emelkedett. Húsból viszont 1937 cbő öt hónapjában 25 qpr kilogrammal többet adóztak, mint az idei év első öt hónapjában.
— (Ellopták a ruháját)
Holtai Uszló Zrínyi Miklós utcai fiatalember meghvti barátját. Vámosi. Wálkó Antal budapesti autószejelőt, hogy jöjjön le Kanizsára, majd ő szerez munkát néki. Vámosi megérkezett, de miután itt nem kaptak munkát, a környékre mentek. Zalaszentjakabon egy pajtában húzódtak meg éjszakára. Reggel Vámosi azt v^\'tto észre, hogy se ruhájának, se ér lók tárgy únak, de még barátjának sincs nyoma. Kölcsönkért ruhában jött vissza Kanizsára, ahol feljelentést tett .barátja, elten a rendőrségen. A nyomozás megindult.
— (Ráesett a hld-gerenda)
Dobriban a hidjavili&i munkálatoknál dolgozott Konkoly János 22 éves falubeli munkás. Munka közben egy gerenda ráesett és a szerencsétlen ember súlyos sérüléseket szenvedett. A zalaegerszegi, kórházban ápolják,
— (Leforrázta magát)
Paffib Inna 2 éves csökölyi kis-leány véletlenül magára rántotta a tűzhelyről egy forró vízzel telt edényt. Súlyos égési sebeket szenvedett.
— Klc.i falvakban, távoli majorokban
0n épugy ruházkodhat, mintha a
fővárosban élne. Hazánk egyik legrégibb posztógyára önnek szívesen küldi angolos gyártisu legdivatosabb szingyapju szövetmintáit közvetlen a gyárból. Kérje még ma a mintakollekció bérmentcs és önre kötelezettség-mentes elküldését a Trunkliahn posztógyártól, Budapest, XI., Lenke u. 117.
keröl
többe
a ZALAI KÖZLÖRT,
ha bejelenti nyaraló cimét A kiadóhivatal portómentesen küldi utána bármely \'belföldi nyaralóhelyre.
MARÓIT FÜRDŐ
Csengery-ut 19. Unia, kMMrilk TyakaxMnégéa r Nyitva Mlidti aap. 1
Lecmaéb*
Vitéz Imrédy miniszterelnök
ma délben kihallgatáson jeleni mfeg a kormányzónál, akinek az időszerű kérdésekről tett jelentést. Fél kettőkor Sztójai Döme berlini magyar követ jelent meg a miniszterelnöknél.
A miniszterelnököt távollétében Ke-reszies Fischer belügyminiszter, Kánya külügyminisztert petUg Teleki gróf kul-tuszminiszter helyettesíti.
A római program
Imrédy miniszterelnök \'ís Kánya külügyminiszter hétfőin reggel ér-i kéznek Rómába, utána Ciano gróffal, majd délután MussoniUnivel tanácskoznak. Este az Operában díszelőadás lesz tiszteletükre. \'Kedden Litturiába mennek és a Forum Mussolinit tekintik meg, szerdám Pacelli bíborosnál, míajd Castelgon-dolfoban XI. Pius pápánál tesznek látogatást. Kedden és szerdán is lesznek azonban tanácskozások. A nyilvánosságra szánt pohnrköszöiM tők Mussolini hétfő esti ebédjén hangzanak el. A) politikai ml.\'gbeszé-« seket Ciano gróf JkülügynAniszteu szerdai díszebédje zárja be. <
Az olasz-magyar találkozó
külpolitikai körökben nagy érdeklődést keltett. Európai diplomád .ciai körök elismerik, hogy Mifg^-nv-farszág erős és laktiv békepoUtiköfo ".oíytat, ezért a római tanácskozásod kat fontosaknak tartják, mert haJ fonló törekvésekről "tett tanúságot; Olaszország is. Hlr szerint A^sztrJaj IrJegszünősével kapcsolatos ősszel kérdéseket megvitatják a magyar és olasz államférfiak. .. i
A sajtórendelet
végrehajtási utasítása, a sajtókamara felállításához szükséges összeíró ren-delcitel együtt még julius második felében megjelenik. A sajtó vállalatok kötelesek összeírni alkalmazottaikat, a lai>engcdélyckel pedig legkésőbb aug. 31-ig kell megújítani. A sajtókamara felállításáról szóló rendelet augusztus végén jelenik meg.
Az 1940. Olimpiász
rendezéséről AjnglLa lemondott, teljes erővei támogiatja a v finnországi olimpiász tervét.
Schraiedt Guido
a történelmi Aüsztria utolsó kül, ügyminiszterét a hirleoibergi fegyvergyár vezéigazgatójává neveztékV ki. Ez a legjövedelmezőbb állás má a volt Ausztria területén. \' •
HIRDESSEN
■ „Zalai K5xlSay"-bM.
1938. jullui 17
ZALAI KÖZLÖNY
HÁLÓK, EBÉDLŐK,
KONYHÁK, KOMBINÁLT BÚTOROK, KÁRPIT08ÁRÜK
elsőrendű garantált minőségben, meglepő olcsó árban beszerezhetők
KOPSTEIN BUTORHÁZ
NAGYKANIZSA, HORTHY MIKLÓS-UT 4.
Óriási választék! Kedvező fizetési feltételek!
Alapítva 1887.
51 éve állunk a közönség szolgálatában ! #
51 éve álvezzllk vásárlóink bizalmát,
most már 6 nagy Üzlettel az ország különböző
városaiban I #
330/1938. Ikt. síim.
VBrsBDytáreyalásí hirdetés.
A nagykanizsai Hoilhy Miklós városi közkórház nyilvános írásbeli versenytárgyalást hirdet:
I. 170 (Egyszázhelven) tonna koksz, 165 lonna kokszbiikelt (Egy-százhalvanöl) ás 70 (Hetven) lonna darabos szín izállitására,
II. 25 q (Huszonöt métermázsa) mosópor éi 15 q (Tizenöt méter-máiia) mosószappan szállítására.
Az ajánlatokat a v. közkórházitól 1938. augusztus bó 25 én dili 12 óráig kell beküldeni. Ezen határidőn lul érkezeit is távirali ajánlatok nem lesznek ligyelembe véve. A részletes szállilásl feltételek és versenyt\'rgyallsi hirdetés a kórháztól beszerezhető.
Nagykanizsa, 1938. jullus 15-én.
Horthy Miklós Tártul köikórhái 1078 Hagykanlua.
Mainárak figyelmébe I
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapnak nyomdájában.
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvést!
István király Szálloda
(VI., Podmanlozky-utM 8.)
Igazgatóságával sikerült olyan megállapodási kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konfortlal (hideg-meleg folyóvíz, központi fülés, lelefon, lift slb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény igazolvány alapján vehető igénybe, melyei a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
Fontos közlemény
az Anlo Syphon tnlajdonosokhoz!
Díjtalanul megjavítom, rendbehozom Autó Syphon készülékét
azoknak, akik a szénsavcserét nálam eszközlik.
Szabó Antal sportttzlete,
az Autó Syphon körzeti egyedárusltója.
Vasárnapdélutáni programmunk, megnézzük
SchUtz kirakatait
Nagykanizsa megyei várót polgármesteritől.
16.798/1938.
Hirdessen o Zului Közlönyben
Tárgy: A m, klr. belügyminiszternek 3168/1938. B. MTeln. sz. korrendelete > középosztálybeli ifjaknak a kereskedelmi pályák leié Irányítása tárgyiban.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a m. klr. kereskedelem- ét közlekedésügyi miniszter a középosztálybeli Ifjaknak a kereskedelmi pályák felé Irányítása érdekében, azzal a célzattal, hogy a középosztályhoz tartozó, főként köz-llsztviieló szülőkéi fiaiknak pályaválasztásánál kedvezően fogja befolyásolni, a bécii (Hochichule far Welthandel in Wien), a lipcsei (Hochichule lOr Wiitschaflswlssenschaften in Lelpzig), a sL gallenl (Handeis-hochschule St. Oallen), a milanói (Unlverslla Commcrclale Lulgi Boc-coni, Milano), a párisi (École des Hanles Etnolea Commerclalea Paris) és a londoni (London Scbool of Économlcs and Pollllcal° Science) kereskedelmi főiskolákon tendazere-sitetf ösztöndíja* helyekre nyilvános pályázatot hirdetett.
a vonatkozó pályázati hirdetmények a 6800/1938. K. K. M. sz. alatt a .Budapesti Közlöny" 1938. évi május bó 20-án megjelent 113. lrámában (éleitek közzé. .
Nagykanizsa, 1938. jullus 12. im Polgármester.
DALAI KÖZLÖNY
APRÓHIRDETÉSEK
10 uAlg <0 Iliiéi, minden további U6 4 1111*1.
ADÁS VÉTEL_
Karókpórak kedvelő rtlilctre legolcsóbban kaphatók Vajda vaakaraa-1424
Haaaaólt ruhát veiiek él lladol, hl. váva házhoz megyek. Márkus, Király-utca 31. 1967
Vlamaalaa kazal-, látor-, gép- ta kocalponyvák, Emcraé gummlszlj, bőtsilj. kenő-, henger- éa traktor-olajok kedveső
liléiéül feltételekkel, Jutányos árbln kaphatók Kelemen Kellő cégnél. 1897
Használt karókpárt vennék. Migvir-utca 6. 1962
Elaőrendtl kUkktafaraóoa méteren-kint 8 pengőért ksphstó Klakanlaiált. Bofltln IllazeiUiletben. Telelőn 38. 1934
Egy jőkuban levő, hisznáit kerékpárt Maawótalra keteiOnk. Ugyanott e«y kerékpár etidó. PlKher él Leüner,.....
utci I
Klrály-
1973
Naaaaált flinylg, légii, cserép eladó, jőiael lőherceg-ut 48. Egyei -*Y«<( megtekinthető. Siitvss-udvarban. Telefon 624.
1972
Bttrgarnitura, fél háló. lőbb Ingó-aigok eladók. Siekerei JóikI-u. 49. 1969
Jóaaaakrópy u|, kőiépnlgy él 2 kaptár móh asonnsl eladó. — Honvédkórház. 1975
Elad* príma állapotban levő kla Röver aató. Klrály-ulci 16. 1974
HÁZ ÉS 1NOATLAN
Klárié elkőllőzéi végeit belterfUeten még 15 évig adómentes őiizkomfoitós ■ágyizohái cslfidiház. Vtsut közelében 3X2 szobái, nagykerlea bérház. Bővebbet Horrálhnál, Sugír-ut 42. 1977
Eladó Attlla-u. 17. uámu hál olcsó Írért. Bővebbet ugyanolt. 1064
lakAs-Ozlethelyiséo
Kótaaokóa lakáa fllrdfiszobávil nov. elsejére klidó. Ciengery-ut 33 1961
Kiadó Király-utca 32. fakereskedéi ht-lylrégel. utcil Üzlethelyiség. — Bővebbet .Rózsa\' gya|l6telep.
különféle
JkatótHl (bériutó) nl áramvovalas legolcsóbban Kaulminn Manónál rendelhető. Telelonállomás 222. 4024
Fardóamoba tUkrők, ovál él szegletei ilakbin felcaavaiva olcsón klphstó Sternnél. 1797
Karókpáramat ellopták, kl felismeri, Jelentse a rendőrségen. Jeriusek. 1963
Jó méretű
l" vászonmaradékok újból kaphatók
Schiltz-ntl.
Mindennapi leveleiéiből ö»izcgyU|töll hólyagat, régi vagy u| lómegeket, ml-gyárt és ktlllőldlt, feloulitott gyűjteményeket bármikot megvétette keretek. — Blibailti Ll|01, a Zalai KOllőny 1. siet-kesztőle. Érdeklődni lehet teleion 78. u. vagy személyesen mlndennsp d. u. 6—7 ón között.
Kiadja • Uptulljdoooa KOzgirdisigl Réizvénytáriisig Nagykanlilán. felelős Uldd: ZiUl Unlj. Interurbán telefon i Nagykanizsa 78. ixim
Sa|át ttimésll kerecteajl anlali fehér bor és aiitüi illler dárda) bor
Hteíenklnt kapható ■ larmetftaól Csengery.ul 19. Sl.
mi)tniui(i<ttl iitikui Vállalat
MENETRENDJE
érvényei 1038. májul 15-től. Enaéb.t-Ur Vaatzlóllaaióa
Vaiutállomásra
Eiimm —,
ukl • helyi kereskedőknél I Iparotoknál azereue bel
4\'30 I» 766 920 11-M 13 66
14*18 ibm
17 M 18-20 20 06 2226 2320 23*fi0
Erzsébet-térre
? J
3
í _ « 4
3 *
>
Letenyei menetrend tttnjMIU. 1-46 ttigylwliiifi ári. 7 66 liljkinliiiiól M. 14 06 tilaajtokk. 16-10
Minden háztartásban akad feléileges holmi, amit Jó lenne eladni, ha volna kinek I — Biztos vevőt házhoz szállit egy párfilléres apróhirdetés a Zalai Közlönyben.
1938. Julim 17.
I
Uradalmak
legolcsóbban
HIRSCH és SZEGŐ cégnél vásárolnak.
Kazalponyva, - gépponyva, kocslponym, - repceponyva, zsákok, • lólzzasztó, manllla, - kévekítö.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
15980/1938.
Hirdetmény.
A városi Alsó- ét Fetsőerdőkben fakitermelésnél alkalmazott favágók a munkásrészükei folyó hó 4-től kezdve csak a kővetkező napokon vihetik el: az Alsóerdöről: ctülörlökön, a Felsőeidőről: kedden. Nagykanizsa, 1938. julíut 1. ii7i Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
16.802/1938.
Tárgy: A házak tatarozása.
Mi a háztilajdQBBsakbaz.
Nagykanizsán az épltfilparban erSs visszaesés mutatkozik s a rendőrségi székház megkezdéséig nem ls Igen várható fellendülés. Ez a pangás Igen súlyosan érinti az építőiparban érdekelt iparosokat, munkásokat, hisz ebben a szakmában a nyári kereset biztosítja a munkátok é> családjaik egész évi megélhetését. Ebben a nehéz helyzetben bizalommal fotdu\'ok a háztulajdonosokhoz és több száz kőművesnek, munkásnak és craládjaiknak érdekében a<ra kérem őket, hogy a házalkon azonnal végeztessék cl rrind-azokal a tatarozásokat, javításokat, amelyek az épület állagának fenntartásához szükségesek és szíveskedjenek ezzel lehetővé fenni azt, hogy a munka nélkül álló kőművesek ét családjaik megélhetéshez |us-sanak.
Bizton hiszem, hogy kérelmem a háztulajdonosoknál visszhangra talál és nem kell majd törvényben elölrl kényszerítő intézkedéseket lennem.
Nagykanizsa, 1938. julius 12. ion Polgármester.
Mindenki jól jár,
h
pengőért vesz nagykanizsai katolikus kulturházsorsjegyet
Nagykanizsa megyei város
polgármesterétől.
17231/1938.
Pályázati hirdetmény.
Nagykanizsa megyei város közkórházinál Üresedésben levő és Zilóvármrgye alispánja által kinevezés utján betöltendő a XI. fizetési osztályba sorozott egy bentlskó sebész- és egy bentlakó nőgyógyász tegédorvosl, valamint a m. klr. Bcl-Ogyminiszter Ur 257400/1937. B. M. számú rendelele alapján szervezel! kltegllő oivotl állásra pályázatot hirdetek.
A mlnőillésre nézve az 1876: XIV., az 1883:1., az 1912 tLViy. t.-c. és a közkórházi szabályrendelet az Irányadó.
A javadalmazás a hasonállátu állami alkalmazottakéval azbnot, illetve ■ törvényes rendelkezések, szabályrendeletek ét hstározatok szerint vsn megállapítva.
A ki iegitő orvosi uílás javadalma iiail 80 P és természetbeni lakás, azonkívül a kisegítő orvosnak az élelmezés, dl| térítése mellett igénye van a közkórházi élelmezésre Is.
A kisegítő orvosi állásra csakla nőtlen orvos alkalmazható.
A kinevezés a segédorvosoknál 2 évre szólóan ideiglenes hatályú.
A kisegítő orvos alkalmazása szintén Ideiglenes és egy évre szól, de sz bármikor minden igény nélkül meg Is szüntethető, a végleges alkalmazásra pedig jogalapot nem szolgállat.
A szabályszerűen kiállítandó és a pályázó által ss|átkezüleg Írandó pályázati kérvényhez eredetben végy blteleslteil másolatban a következő okmányok caatolandók:
1. a pályázó azületésl anyakönyvi kivonata éa a családi állapotot igazo\'ó anyakönyvi „Családi Értesítő";
2. hatótági erkölcal bizonyítvány, amely a ctaládl állapotot éa a politikai megbizhatóaágot Is Igazolja;
3. magyar honosságot igazoló hatóaágl Bizonyítvány;
4. Iskolai végzettséget és eiel-leg szakképzettséget Igazoló bizonyítványok ;
5. eddigi szolgálatot, foglalkozást, illetve állatában előéletei Igazoló okmányok;
6. igazolandó, hogy a pályázó a ténylegei íl, 2, 3, Illetve 4 évi) katonai aiotgálali kötelezettségének miként tett eleget.
A pályázati kérvényeket Zilavár-megye Alispánjához címezve a polgármesteri Iklalóhivatalban legkéaöbb 1938. augusztus 22-én déli 12 óráig kell benyújtani ét pedig a közszolgálatban nem állók közvetlenül személyesen, vagy posta utján, köz szolgálatban illóknak pedig hivatali lelsőbbtégűk utján. Közszolgálatban állók, amennyiben pályázati kérvényükhöz hivatalos szolgálall és minősítést táblázatuk csatoltalnék s az 1—6. alatt megkívánt ötszes adatokat larlalmtzza, okmányokat külön ciatolnl nem kötelesek.
Hiányosan leltzerell, valamint elkésve benyújtott kérvények figyelembevétetni nem fognak.
Nagykanizsa, 1938. |ullus 16-án. mi Polgármester.
Nxomaiott a kutu>Hpijoi kúitfli dlil^l Hénránitáuaaií kAojrnyomrUJábsii Nagykaaluáu. I-\'atelfc fUUtve*l(i ítlai üáiolj.
Jga Évfolyam 160 ttán.
NtgylunliM, 1038. jullus 19 kedd
Ara 12 HU.
ZALAI KÖZLÖNY
fttcrlM|Mf és ttalófctofel: FM 5. szám. Ucg&caí márnát* Wftflnup délután.
* O » T I KAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ára: egy hóra a pengő 40 H1U Szerkesztőségi és kiadóhivatal] telelőni 7& •
Imrédy és Kánya Rómában
lntf|édy Béla miniszterelnök és Kánya Kálmán külügyminiszter teg^ nap Rómába utaztak. Ez a római utazás több mint udvariassági aktus. Ennek a látogatásiak mélyen a lelkekben élő barátai alapja Van< amely Immár oda fejlődött, hogy az olasz- Magyar barátság Középeuró-pa fejlődésének és haladásának nél. külözheíetlen fényezője. Annikor e napokban magyar kormányférfiak járnak Rómában, őket olyan bensőséges és őszinte érzékekkel fogad* iják s a tanácskozásoknak olyan köz vétlen formái vannak, amilyenek csak a legmeghittebb baráti oiszá-gok vezető tényezői között alakulhatnak ki: Ezt a stílust bátran re-vezhetjlik Mussolin4-stUusnak, akj nem vette át a régi diplomácia problémákat csürő-cfiayaró szisztémáját, hanem felismerve a tárgyalási anyag lényegét, a közlések legőszintébb formáját használja. Aj mi áUamférfiaink is mindig igy folytatják be a Dúcéval való tárgyalásain kat. Most, a római látogatás napjak ban, az olasz lapok ("híradásait figyelve, egészen különös várai ozást észlelünk, ami elsősorban Imrédy Béla személyének szól. Ismeretes, hofcy kormányeünöki székének elfoglalásakor az egész világ/sajtóját foglalkoztatta Imrédy Béla szemé* fye s róla opz\'atíanul \'a Icfhetö legnagyobb elismeréssel emlékeztek meg, kiemelve az ö gazdasági és pénzügyi szakértelmét. Olaszországgal mi nem csak politikai, hanem! gazdasági kaj>osolatokat is fcnplar-tu\'nk s ezjek a kapcsolatok a római jegyzőkönyvek megállapításaiból fakadva, mind a két országra néz. ve előnyöket biztositoltak. Ezutta] csak aztt az időt kívánjuk emléke, zetbe idézni, amikor a magyar ga-bonaiermés elhelyezess körül a \'eg-sulyoKabb válságba jutottunk, mfctfl megfelelő piacok hiányában a nyakunkon maradt buzafeleslegek idehaza a lehető legmélyebb | ontra s?öritotlák le e fontos élelmezési cikkünk árát, amiből gazdasági és szociális fcajok születtek. Főként az, hogy az ország legnagyobb számi! mai biró termelő osztálya, a mezőgazdaság nem tudott még csak Megközelítően sem olyan jö\\edel-mekhez jutni, hogy azokból a termelés költségeit előállíthatta volna. Hogyan gondolhatott volOa a gazda gazdasága Instrumentumainak fel-frissítésére, amikor a múlhatatlanul szükséges terhek vt élése közben is flecaegett-rioyíogott a mezőgazdaság) minden eresztéke? Amilor ebbena válságos helyzetben éltünk, akkor sle\'ett segítségünkre Mussolini, l"t-nelozva az akkori magyar minisz. terdnökkei a római jegyzőkönyve-ket, amelyekben megoldást n\\ei\\ a magyar buzafelesfeg legnagyobb részének elhelyezése Magyarország soha nem fogja elfelejteni Olaszor. szágnak két cselekedetét. Az egyik az \\olt, hogy a, békeszerződések)
III
Berlin: „Csehország mozgósított! Prága: „Csehország nem mozgósított!

Berlin, julius 18 Aiz egyik északnéirtetorezágl ság részleteket közöl az Órláshegy4 ségben járt tudósítójának tollából a német- cseh határ mentén cfcehfrész-ről történt Intézkedésekről. A1 lap szerint a CHchek a határon több 14;-helyen kijelölték $ hureikocsi-csap-dák és gépfegyver fészkek helvét. A1 hfatár mentén általában lázas erődítési munkálatokat lehet megp figyelni. A tudósító azt is látta, loiy a határra nagyobb csehi cwupaJ tok érkeznek.
Prága, julius 18 A Cseh Távirati IiDda ismételten cárolja mindazokat íj híreket, amelyek arról szólnak, hogy a cseh— német határ mentén lendklvUli ka. fonai csapatösszevonások történtek! volna. »
Prága, jullus 18 Lapjelentések szerint a cseh I or-mány a hadsereg és a polgári lakosság ellátásának zavartjah^i\'.ága érdekében »komoly időkben élö4 álló szükséglet bíz\'osi\'ására« gaboi nából nagy tartalékokat létesít. ,A lap jelentése szerint az ccMrn fordított összeg 5C millió cseh korona.
A szenátus még csak szeptemberben foglalkozik a nemzetiségi javaslattal
Prága, julius T8 Jól értesült körökben ugy tudják, hogy a cseh kormány a nemzetiségi statutumOk?^ vonatkozó törvényi-javaslatot egyelőre csak a képviselőház elé terj.esz.tl és árok psak szeptemberien körűinek a Szenátus elé.
London, julius 18 Az angoi sajtó egyelőre ítéletéit nek fenntartásával közli a némejj részről leleplezett cseh imozgósiíáJ
hircit és az ezekkel szemben kiadott hivatalos cseh védekez.\'st.
Prága, julius 18 Sebekovsky dr., a fczudétanéhVet párt sajtófőnöke a karsisbadi párt-képviselők előtt kijelentette, lo^y a szudéta vidékeken tovább folyik a cseheknek a németek ellen indítóit gazdasági lojkott-mozgalina és tovább tart a cseh sajtó izgatása is A szudéta németség autonómiájának!
elismerését követeli. A; sz.udéták önt kormányzatára vonatkozó indítvány, nem érinti a cseh állam egységét, amelye* ü Szudéták maguk is tlsZ., teletben óhajtanak tartani.
Rothennere: „Anglia még a klsujját sem emeli fel..."
London, jullus 18 Lord Rothermere azt írja lapjában, hogy a cseh nemzetiségi állam m:sterség>s összetáko\'áSa volt a békeszerződések legnagyobb bak/J lövése. Ha — írja Rothermere — szeptember végéig jiem intézik cl Németország megelégedésére a nemzetiségi kérdést, akkor senki sem jósolhat 3 hónapnál többet Csehország függetlenségének. A\'c*^ hek csalódnak, ha azt büszik, hojy Angl\'a csak a Tdsujját |is felemeli az összetoldozott-fol.ozott Csehor* szág függetlenségiért. »
Hitler bizalmasa Londonban
London, julius 18 Wiedemann kapitány, Hitlerí kancellár bizalmasa \'és sz.árny c^c-do I ondonha érkezett. Utjának célját titkolják.
Imrédy miniszterelnök: és Kánya külügyminiszter ma délelőtt megérkeztek Rémába
Imrédy Bé!a niinjszteielnök és Kánya Kálmán külügyminiszter vasárnap ieggel indult el Budapestről Rómába. A budai déli pályaudvar zászlódis/.be borult a miniszterek búcsúztatására. A kormány tagjain és a | o\'itikai élet előkelőségein ki-, vüi ott volt az olasz követség toljes tisztikara és a budu|>es!i olasz fascisták disz-szakasza. Da Vinci o\'asz követ és relesége "Rómáig ki. sérték a magyar államférfiakat.
A menetrendszerű trieszti gyo s-
\\onat két részben futott vasárnap reggel. A három külföldi kocsihoz c?a o\'ták a miniszteivlnök és kíséretének két sza\'onkocsijál, közvet. lenül a mozdony után- Ez a szerelvény 10 perccel a gso^s második fele előtt indult el, útközben csak három helyen állt meg és utasokat sel ol nem vett fel.
A miniszterelnököt felesébe is elkísérte a római útra.
Nagykanizsára a monelr.nd sze-rinti időben fu\'oil le a miniszterel-
megkötése után, mindenkitől elhal gyatva, szinte a romlásnak kitéve, barátok nélkül álltunk a Duna medencéjében, köröskörül véve ellen, séges érzületű ál.\'an okkal. Ebbn a szituációban Olaszország volt az az ál\'am, amely legelőször nvuj\'ota felénk baráti jobbját Az akkori magyar államférfiak megragadták ezt a becsületes baráti kezet és tartjuk azt szorosan ma is s ápolni és fejleszteni akarjuk az olasz barátságot késői időkig. A második barátságos cselekedet a római paktum, amelyről már szóltunk. Magyaro szágnak alkalma nyilt arra, hogy haliját lerój ja a baráti Olaszország iránt Az abesszin fegyveres vállalkozás alkalmával, amikor Cenfben a Népi
s ö.etség kebelén belül létrehozták a szankciókat, Magyaror. szág mint Európa egyik leggyengébb állama, bátran kiállt Olaszország mellett. Nem csatlakoznunk az O\'as ország elk-ni szankciókhoz. Ellenben legmélyebb ér,z(Ulelünkkiel bátorítást adtunk a2/ Olaszos-swáa számára o\'y nagyj^elentöségg;! biró fegyveres vál\'a\'.kozáshoz. A magyar ál\'aniférf!ak a magyar neinzjet szivébe zárt őszinte baráisággal látó. gathat\'ak el Rómába, abba az örök-városba, an.elynek latin szelleméi nálunk egyetlen nemzet se.11 c o* dálja jobban S nem merített a rónai kulturji forrásából oly mélyen, mint mi. Helyesen teszi a magyar miniszteivlnök és külügyminiszter
nők \\onata. ünnepélyes fogadás, hl. \\atalos üdvözlés nem volt A mU nisztere\'nök a \\onaton fogadta az újságírókat és nyilatkozatot adott számukra a következőkben :
— Különös örömömre s o\'gál, alig két hónappal azután, hogy átvettem a magyar királyi kormány vezetését, már;s alkalmam nvilik arra, ho./y baráti látogatást tehes. :ek az olasz kormányelnöknél.
Nem c\'ak az én meggyőződé, sem az, hogy a Tómai berlini t n-
ha e<eket a régi kapcsolatokat ápulJ ják s legyen is magyar kormiiny-za\' egyik legfőbb törekvése kül| o-li ii ai vonatvezetésünkb.n az olasz n.agyar barátságnak és együtU működésnek minél erősebb me^azl-t lárditása. A magyar nemzet ö.\'ül annak, ha Olas;ország súlyban él hatalomban növekszik Minél erősebb barátaink vannak, annál jobban erősödik a ml szavunk sl. Ma már az egész világ kezd tudatára v ébhfldnt annak, hogy Olaszország nagyságban és hatalmi |;o7iciójál an egyik legfőbb bktositékái jeknli a nemzetek barátságénak, de különösen a közé| európai kérdések meg-, nyugtató r»ndezéá\'nek. |
SALAI KÖZLÖNY
1036. tullui l\'>
gtelyé, amelynek őszinte barátságát élvezzük, ma fokozott mértékben játszik szerepet a béke fenntartásában. , , ■ ■ , , ; i -^Kptoiftba határállomáson B«ess>ch nyey György belgrádi, magyar követ várta ia vonalot és beszállt a nwUsztieiTclnök sjdalonkocsjjába. Al követ az olasz határig kísérte A vonatot. .
Lelkesedéssel fogadta Róma a magyar államférfiakat
Róma, julius 18 Az olasz főváros a legnagyobb ünnepélyességgel fogadta az oda ma reggel megérkezett magyar miniszterelnököt és külügyminisztert. A római pályaudvar környéke ünnepi diszt öltött. Pejdisziteiték a bevonulási utvonalat is. A pályaudvar előtti\' téren ézcr és ezer főnyi tömeg várta a magyar vendégeket. Fél 9 után 5 pere-cel érkezett meg u pályaudvarra Mussolini miniszterelnök és Ciano gróf külügyminiszter. A pCrrouon áz olasz politikai és közélet előkelőségei foglallak l»elyet igen jiagy számban.
8 óra 55 perekor futott be a magyar államférfiak különvonata a római pályaudvarra. A zenekar a magyar himnuszt játszotta. Mussolini Ciano gróf társaságában a miniszterelnök szalon kocsija felé indult, aki már a lépcsőn állt. A két kormányfő meleg kézszorítással üdvözölte egymást, majd elléptek a diszalakuUUok arcvonala előtt. A kijárat körül u római magyar kolonia lelkes éljenzóssel ünnepelte a mpgyar miniszterelnököt, a pályaudvar előtt SorlWat álló magyar cserkészek pedig ihuj-Jiuj-hajrá -t kiáltottak. lmrédy, Kánya ós Mussolini Ciano gróffal együtt -a tömeg lelkes üdvrivalgása közben szálltak autókba és szállásukra liajlaUak.
A magyar államférfiak délelőtt 11 órakor megjelentek u quiriuálban és bcirlák nevüket a veudégkönyvbe. Utána a névtelen kulona sírjához és az olasz királyok sArjailioz mentek és azokut megkoszorúzták.
Egy 5 méter átmérőjű, hatalmas babérkoszorúi lielyeztek az emlékműre. A kegyeletes aktus ulolsó fejezete u fascista hősök kápolnájában játszódolt le, ahol ugyancsak hatalmas babérkoszorúval rótták lo a magyar nemzet hódolatát.
Aiherre a magjai- államférfiak jártak mindenütt hatalmas tömeg lelkes éljenzóssel fogadia őket.
I Belgrád, julius 18
A belgrádi lapok a magyar államférfiak római uljával kapcsolatban kiemelik, hogy Imrédyók Jugoszlávián át utaztak ós nagy megelégedés^ nyilatkoztuk arról a kultúráról, amelyet útközben tapasztalak.
Akiknek foglalkozása minden erejük megfeszítését követeli, igyanak hetenként legalább egyszer reggel felkeléskor egy pohár természetes .Ferenc József" keaerüvüel, mert ez alaposan kitisztítja a bélcsatornát 8 előmozdítja a\'gyomoi-emészlést, fokozza az anyagosáéi, élénkíti a vérkeringést az egész szervezetben és ezáltal uj életerőt teremi. Kérdezze meg orvosáf.
jmta,tyM0faur
Tormay államtitkár a megtorpant balatoni szezonról nyilatkozik
Ok: — politikai és társadalmi nyugtalanság - Védekezés: — legyen a Balaton elsősorban a magyaroké
A Balaton idegenforgalmáról különböző liirek kerüllek forgalomba. Dr. Tormay Géza államtitkár, az Országos Magyar Idegenforgalmi Hivatal és a Balatoni Intéző Bizottság elnöke -■"«." —\' nyilatkozott a .\'ÍJala-toni Ivurir.-nak. Kijelentette, bog}- az idegenforgalom minden gazdasági és társadalmi változásra, ftnint a legfinomabb szeizmográf, érzékenyen reagál és e tekintetben az események hü jelzője, sőt néha bizonyos események (előrevetett árnyéka az, ami idegen forguloni mikénti előreliala-dásában kifejezésre jut. A hazai ide-gén forgalmat vizsgálva megállapíthatjuk, liogy a helyzet pillanatnyilag nem kecsegtető. Az utazási kedv lelkiségének alapfeltétele a kíváncsiságon, vágyakozáson kivfil a nyugodt, békés, derüli\'légkör ós környezet. A balatoni Adegonforgalom a legutóbbi, időben leállóit politikai ős társadalmi viszonyokkal kapcsolatban érzi az általános lelki, gazdasági változások hullámzá-
sait. A balatoni üdülőhelyek biztos fejlődósének zavartalanságát lehotjjvé tenni \'csak ugy lehet, ha függetleníteni tudjuk bizonyos mértékig a külső behatásoktól. Oda kell halni, hogy a Balatonvidék mögött egy állandó, nagy tömegű-belföldi lelkesedő tábor álljon. A Balaton elsősorban a magyaroké, a fővárosé ós a magyar vidéké és mindenkinek meg kell ismernie. Ne legyen magyar tanár vagy tanító, aki ne tanulmányozta volna a balatoni Viszonyokat. Mindezektől eltekintve, a Balaton fejlesztése állandóan napirenden szerepel, de szükség van sok le-kin tétben a kormányzat segítségére, mert cnélkül a fejlődés nem képzelhető el. Végűt kijelentene, liogy a nagy nehézségek ellenére is bizalommal és reménységgel vtyii tftclvc a Balaton fjövője iránt és ugy véli, hogy a jövő esztendők meghozzák uz egész .vonalon a nagy alkotásokat és felkarolják ugy bel-, mint külföldön u balatoni nyaralást. 1
Vonatszikrától leégett a piaristák 18 hold gabonája Dörgicse határában
Tapolca, julius 18 Minap este (él 10 kai\'ül Zánka <» Ittplgicsq-Akali állomások köztilt egy 21 katasztrális holdiis buzaláUJ la a mellette haladó személyvontai szikrájától kigyulladt. Attiláét ózonnal észrevették é.s számosan síellek; a szép termést igérő gabonatábla mentésére, azonban a dühöngő szói
viharban hiábavalónak bizonyult, minden erőfeszítés, pillanatok alatt lángtenger \\©It a tábla nagy része és pár perc alatt vége,volt 18 hold lenmésének. A leégett terület ja Kegyes Tanitónend dörgiosei gaz-f daságákoz tartozik. A vasul részéről a tüzeset kivizsgálására az eljárás megindult. \' - f
Tüz volt Tapolcán és nem volt víz
Egyik nap Tapolcán délután , i ójrja után szirénabugás riasztotta ni/eg a város csendjét. A| Járó-kelők) rémülten futottak a városháza elé, hogy megtudják, hol van tüz. Csakn hamar kiderült, hogy Kovács Márton szlkvlzgyáros j^dvarán 161 kie-
reszt osztagba rakott gabona gyúlj ladt ki. A tűzoltóság kivonul!, de vízhiány miatt csak nehezen tudla az oltási munkálatokat végezni s 3 órai munkáján sikerült elfojtani. A tüzjet valószinülcg éldobqil ciga. neltavég okozta. i
Két autó-szerencsétlenség történt a balatoni körúton

Vasárnap két súlyos autószjeivíifl csétbenség tön-tént a balaionior száguton. Benef dek László j>c-sti szűcsmester ósfe. leségc autójukon Olaszországba igye keztek, amikor a szabadboi(lyáni ha-i Jálkanyarnál teljes sebességgel az utm/entl árokba rohanlak. Benedek könnylebben, felesége súlyosabban sérülve került ki az autó roncsai a,lól, mindkettőjükéi visszaszállítót*-ták Budajiestre kórházba. \\
Csaknem ugyanebben az időben a lelk\'.i részen egy másik jiesti szűcs, mester ín szerencsétlenül járt autóJ jávai. Lebovícs Béla autójának ke. rekébe patkószeg hatolt és az autó valósággal a levegőbe repült. LetOi vics négy bordáját törle és belső sérülésekjet szenvedeti, Fischen Arminné, a Leszámítoló Bank igazn gutójának felesége bordatöréseket
és kulcscsolnttörést, a másik két utas : Erbstein Jenő és Szekeres in^ re magántisztviselők könnyebb sói rülésekct szenvedtek. Valamennyi kórházba került.
Hibás a vízvezetéke?
Hívja
Mendlovitsot
Telefon 271.


3000 KISLAKÁST építtet a főváros H millió költséggel. A kislakásokat örökáron, alacsony részletre el ls adja.
KIFOSZTOTTAK az éjszaka Kohner György báró budapesti lakását, az összes ékszerekel, nihákat elvitték.
RENDÖRTAMADAS volt ismét Pes-len két helyen. A Mátyás téren Major Lajos cipész segél, a Ttciter utca sarkán pedig Tóth László utcaseprő támadt a rendőrre. Mindkettőt leiar-tóztutlák.
NEKIROHANT az autó a motorkerékpárnak az egyik pesll ut-akeresz-tező lésnél: í\'.oda László építész és Kiss István kőműves,\' á motorkerékpár utasul életveszélyesen megsebesültek .
A MEGGYILKOLT cárért a budapesti orosz emigránsok, köztük 9 orosz hercegnő, több gróf stb. tegnap gyászszertartást tarlóitok a 20. évforduló alkalmával.
FELAKASZTOTTA magát Belső István iiodafőliszt a veszprémi járásbíróság épületében.
300.000 PENGŐÉRT szabályozzák a Marcal folyót, amely évenként 100.000 pen^ő kárt okoz áradásaival. A munka 8 évig tart.
ELGÁZOLTA a székesfehérvári öntözőautó Bulog György pesti kereskedő motorkerékpárját. Balogot hal-dokolva szállították kórházba.
BALTÁVAL széthasította a fejét"* egy 14 éves fiúnak egy cigány és a áajóba dobta a holttestet Miskolci melleit A gyilkosságnak egy szemtanúja is volt, u tcites elmenekült.
20 ZUGVALIJTAST tartóztaW le ma a (xjsfti ügyészség az elfogott Eisch Bernát sjJ>oIó vallomása alap. ján.
LEl/JTTE véle I len ül a barac skai cserkésztáborban egy fiu Csinszky Ferenc 10 éves társát, akit életveszélyes állaiiolban szállítottak kórMzlA
AGYONGÁZOLTA a 28-as autóbusz a Budaörsi uton Kiss István 27 éves kőművest.
A VILA11ABORU bőseit ünnepelte vasárnap Székesfehérvár. Az űnnepsé. gen József főherceg ós Ixiskay István a ÍIONSZ országos társelnöke mondtak nagyszabású beszédet
KÖLCSEY halálának 100 éves évfordulóján, augusztus 10-ón a posta Köl-csey-lebélyegzóssel (látja cl a leveleket.
SZEGED tiltakozott a margitszigeti szabadtéri játékok inegliosszübbitása
mialt
A sziv. vese, Idegek, máj, gyomor megbetegedésen, katarrhlkus eredetű női betegségeket (fehérfolyás stb.), belső anyagcserezavarokai, köszvényl, szekszuálls zavarokat, Impotenciát blzlos eredménnyel gyógyít.
M SLATINA R ADENCI
— a Jugoszláv Nauhelm — icat
Európa második legerősebb természetes szénsavai gyógylürdője.
Tökéletes modern komfort, 350 szoba, közöttük 180 ulonnin épült, folyóvízzel. A legmodernebb fizikális berendezkedések, masszázs-készülék foayókúrákra. 17 forrás onlja a fürdő- és ivókúrákra alka mas gyógyvizet I — Kávéház, kúrzene, jazz, tánc, szakszerűen vezetett diétás konyha, fedett csarnok, újonnan épült ivócsarnok.
A legideálisabb és legtökéletesebb berendezés mellett felette olcsó: 20 napos pausálkúra, amely magában foglalja: szabad választás szerinti szobát bármely szállóban, teljes ellátást, kívánatra diétát is, az összes adókat és illetékeket, kétszeri orvosi vizsgálatot, az orvos által előirt kiváló gyógyfürdőket julluaban ét augugxtu.lwn 2400 dinár, ueptembuben 1600 dlair.
Magyarnyelv!) prosptktuiial k< Iroda Budapest, V., Dorott
n ssolfál ét mlnd«on«mQ MvUigMiUtt megad ■ JngoaslAv Fürdfl-ilamlnt a Fflrdfllgargató»*g Slatlaa-Kaduncl Jugoulávli.
1938 |uHu» 18
EALA1 KÖZLÖNY
Európa legnagyobb prózai színésze,- az olasz
Crmete Zocconl
a főszereplője a sok milliós, egyben a legnagyobb francia filmnek, melynek cime
A szerelem gyöngyei
Városi IVkizgú
Kedden és szerdán 5, 7 és 9 órakor.
5 órakor filléres!
A MABI balatoniéi lei. üdülőjében egy kis csoport meztelenül kezdett (fürdeni a Balatonban. A nudisták botrányhősét eltávolították az üdülőből.
DON CABLOS Brebbia gróf, az uj argentínai követ megérkezett Buda. pestre. {
AZ EPOL minden magyar szegény házasulandónak 400 pengő kölcsönt javasol tlz évi törlesztésre, gyermekenként 100 pengő elengedésével.

A CSEHEK ujabb határmenti mozgósítást rendeltek el vasárnapra és a német tiltakozásra csak részben vonták vissza csapataikat a német határról.
CIIAMBEHLAIN és Daludier kölcsönös leveleikben megerődítik, hogy Anglia ós Franciaország a békét fenyegető veszélyek elhárítására együtt fog működni.
ROOSEVELT elnök ellen — állítólag — ujabb merényletet kíséreltek meg, A gyanús és pisztolyos egyént letartóztatták.
AZ ANGOL uralkodópár liolnúp ér. kezik Párlsba: VI. György Napóleon tábori vaságyában, Erzsébet királyné Mária Auloinette ágyában fog aludni.
BOMBÁT DOBTAK a Daily MuiI belfasti szerkesztőségébe egy száguldó autóról az ir nacionalisták. Csak "z épület ós u berendezés rongálódott n»eg.
OLIMPIAI ADÓT vetettek ki Finn. országban a söj-i^ ós il cigarettára.
A MAGYAH SZIGETI Németország lenniszbajnoka lett a hamburgi verse-nyen szerzett győzelmeivel.
MEGNYERTÜK 80 : 02 arányban Ta| linban uz észt—magyar atlétikai viadalt.
FELGYÚJTOTTA 230 helyen a vil lám u sanfranciskói erdőt, amelynek ollásámU többezer ember dolgozik.
PALESZTINÁBAN ujabb zavargások ós merényletek voltak: ogy arubot ós két zsidót agyon lőttek.
BECSBEN csak ai a zsidó kap útlevelet, akinek nincs udóhátralék:i.
Szeles!
Prognóil»:M«rt«kelt észak-nyugit!, északi szél, több helyen még zápor, zivatar, a hómérsék-let alig változik.
A Meteorológiai Intézet nagykanizsai magflgyolíállomáaa jelonU i
Héméraéklet tegnap este 9 órakor: +21.0, ma reggel+20 8, délben + 26 2. Csapadék: 0 0»„.
. — N.plln Juliu, 19. kedd. Kom. kat Páll sz. Vlncre. Protestáns Emília. Izr Tham. hé 20.
Qjégyszertárl éjjelt szolgálat e hé végéig a Mogváltó gyógyszortár é» a kiskanizsaí gyógyszertár.
Agyonütött a villám egy kisfiat a tegnapi zivatarban
A szeszélyes Időjárás elrontotta a vasárnapot
A\'z idei nyár szx«zél.ve a tegnapi vasárnapra is érvényes vo\'t: — a hétvégét ezul\'al ls elrontotta az Idő. Nem sokan bánlik volna, ha a kora délelőtti, hatalmas, sülét felhőkből cső lelt volna De Kanizsa vidéké, nek nem ju\'ott semmi, csak nyo„ n:olt mek\'g, ma|d délután hűvös szél.
A Balaton-vidéken változó volt a vasárnapi Idő. Keszthely felett vlha.
nos szél söpört keresztül, a somogyi l^\' ou csendes volt a Balaton.
A dé\'előtti iiajy felhőkből Homok komárom kapott esői <« Zalaegerszeg vidéke. Bakon olyan égiháború klsérle az csőt, hogy a villámcsapásoknak halálos áldozata ls volt. Máté György 8 é\\es .kisfiú a zivatar elől egy fa afé menekült, a fába villám csaj ott ós a kisfiú holtun maradt a fa alatt.
Zalaapátitól Tiszántúlig garázdálkodott egy megszöktetett urilánnyal, rendőrt, papot, mindenkit becsapottegy állástalan könyvkötősegéd
Rovottmultu„ a za\'ai hatóságok" előtt is ismeri fiatalember állott minap a nyíregyházai törvényszék előtt. A vád szerbit Makk Béla állástalan pécsi könykötősegéd a lopások és csalások egész {styozatát követt.- ei "egy Pécsről megszöktetett fiatalkorú leány társaságában A; vádirat szerint Makk Béla t\'s a fiatalkorú leány ez év januárjában Eonyhádon a leány epyik ismerősénél) Német Henriknél megszálltak és a \\endégszieretet ei visszaélve, az éjszakai órákban
feltörték a szekrényt és. az ott talált ruhákkal és ékszc^ rekkel éjnek idején odébb állottak.
Toj>onáron hasonló körülmények között lopták mfcg szállásadójukat. Ztolaapátin már kerékpárt loptak, majd keszthelyi kirándulás után Si\'o\'nokTá\'Jetlék át miiködesük színterét. A\' lopott kerékpárokat ilt értékesítették és ujabb keítkpárfl loptok, amivei Kálozdra rándultak át. i
A kálozdi plébánosnak nagy siránkozás közben előadták, hogy munkaalkíiimat \' keresnek, trjert már két nap óla nem eltek. A\' plébános megvendégelte őket, azulán megbízta, hogy a katolikus legényegylet könyvtárt hoz/.áJ<| rendbe Á kötéshez szükséges anyagok beszérzé^ére 50 pengőt fel is vett. A pénzzel azulán a leánnyal együtt odébb állolt. A1 jszomfizédos községben a biciklit ujbói eladták, de már a következő faluból lopott biciklivei folytatták útjukatNyiregy* háza felé. A biciklit Nyíregyházán ismét értékesl\'eltók. Vakmerősépük-re jellemző, hogy hamis támlákat szereztek és
a lopott kerékpárt egy rendőrnek adták el
a rendőrségen történi .szabálysze, rü< igazolás után. A jólsikerült Viz-) let után Kapin Jánosné nyíregyházi lakosnál vettek kl albérleti szobát.
De itt is$. szokott recept szerint dblgoztalc, amig Kapínné a piacon \\olt, feltörték a lakását és 30 |>engő készpénzt és egy ezüst karkölőórát elloptak s odébb állottak. A1, leány ezután
beszegődött bejárónőnek
Szűcs Fcfcxinc Dobi (éceni1 uIcjív,lakofs.-i hoz, de már az első éjjel társa segítségével feltörte a szekrényt 150 |>engő értékű pénzt és ruhaneműt elvitt. Amikor a leány a lopott ruhát értékesíteni akarta, a detek. tivek igia^Uatlák és a kölrülötlu ólálkodó Makk Bélával együtt elő-áUi\'otlák a rendőrkapitányságra. Bc ismerő vallomásuk után átkiisértek őket az ügyészségre és a g\\orsitolt eljárás alapján a biróság előtt kellett számol adniok tettükért. Makk Béla töredelmes balsmerő vállfa, mást tett. A fiatalkorú leány sírva "monotta el élete nagy .tragédiáját, A jóházból való fiatal leányt Makk Béla házasság Ígéretével elcsábító!! a és már meg is tartották eljegyzesü. ket, a szülök azonban nem akartak tudni a készülő házasságról és
leányukat kiűzték házukból. Itt kezdődött a tragédiája, amely azután a züllés útjára vezetett. A szierencsétlensorsu leány a közeli, hetekben gyermeknek, fog életet adni a fogházban.
A biróság Makk Bélát 10 hónapi, a fiatalkorú leányt iK\'dig I hónapi fogházbüntetésre ilélte. Az Ítélet jogerős.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délutár kedden nré«* nsn nőknek.)
— Bútorokban a Kopstein-cég vezet. Modern mlntatormelben a legjobbat a logolcsóbban mutatja be, kedvező .Ize-téet feltételek mellett.
Amll az évvégl értesítők elmondanak...
VII. Ipariskola
ötvenkettedik évéről számol be a szakirányú flu- és leánvlparosiskola ezidel értesítőié. Mindenekelőtt M intézet elhuny! tanáráról, Perlaki István tanítóról emlékezik meg ine. leg sravakkal az értesítő, majd az Intézet mulljál és a tanítótestületet Ismerti/H, A lanltóU(ilület \'1 (gaat tatóból. 22 óraadóból és 5 hitokla\' tóból állt. \' f Ajt iskolának 126 flu- és 124 leánynövendéke volt. A 126 tanono 64 különböző szakrmfoell volt Lég, több a szabó (61), cipész (31)), köJ műves (2!1), borbély (21), tasztal.sf (23), -hentes és mészáros (22) (s gép\'
lakatos (20). Érdekes, hogy bognár; bőtlkeií-skedő, esztergályos, kefe, kőtő, kosárfonó, kőfaragó, lát(, szerész, lómészál os, rőfös és rövid-árus, ü\\egező és vegyeskereskedő szakma csak 1 1 tanonccal van képviselve. \'
A leányoknál is legtöbb u .szabó (8(8), majd a hölgyfodrász (16), ka. lupkészitő (II) és fehér,ari\'ónS (6); de akad 3 fényképész, 2 clpótüző, sőt 1 pincér-tanonc is. i
A fiuk közül legtöbb i VI. < len4 (11)3) és IV. polgári után (ll6)men-lek ipariskolába, de akad I) érett, séglzelt, söl 1 lanitó is A1 leányoki nál Is a VI. elemi (16) és IV. poN gárl után (14) mentek legtöbben, do Itt is akad 3 kereskedelmi tanfofí lyamot végzetl és I érettségizel t Is.
Vallási megoszlás szerlnl 3ÍI3 flu és 110 leány k.Vollkus, 1!) flu és 12 leány izraelita, 7 fiu és t leány evangélikus, 6 flu és 1 leány refor-málus és 1 flu mohamedán Két horvát anyanyelvű kivételével a többiek magyar anyanyelvűek. \'
Előmenetel szeHnt példás magaviseletű volt 228 fiu és 7!) leány, jó : 98, lil. 6, megfelelő : 6, III. 2.
A közismereti tárgyakból jeles előmenctelü 60 flu és 18 leány, jó. nendii 129 flu és 26 leány, elégséges 110, illetve 31 tanuló. Bukóit a leányok közül 3, a fiuk közül 21. Tlz flu és 3 leány a-késői llralkozás miatt nem kapott osztályzatot.
A kimutatás szerint pajnos még mindig nem eléggé törődnek a mesterek a tanoncok iskolábajárásával és még mindig leglöbb esetben nem az iskolaévhez Igazodik a tanulók szerződés*\', amint kívánatos volna.
A mult lanévben 1151 lanuló mu-laszloll 6226 órái iguzofva és 361 lanuló 2286 órát igazolatlanul. Az Idén 1099 tanuló mulasztó i 6179 órát igazoltan és 633 lanuló 3968 6rát igazolatlanul. Az. Igazolatlan mulasztók szánul tehát tgen megy £za| orl>dott és emiatt 16 .munkaadó fellen egy ízben, 13 munkaadó ellen kél Ízben, 2ellon pedig\'hároaií Ízben tetl feljelentést az Iskola, sőt égy tanulót az indokolatlan sok* mulasztás miatt ki ls kellett zárni
___lAiiAi wmxm__
Fogadásból meghalt egy 17 éves legény Somogyszentmfklóson
«
az intézetből és szerződését meg kellett hosszúbbUanl
Afs értesítő beszámol még a cseiv készet, az önképzőkör, sportkör és az énekkar áldásos mtlködéaéröi, n valláserkölcsi nevelésről ésazegyób szokásos év-történetről. Közli a ta. nuhnányi előmenetelt az iparág és a mester nevével együtt, valamint a Jövő évi tájékostatót.
Ruzsinszky László versei
1. Hmbersors
Született.
Bölcsőt vettek neki. Elköltözött
Koporsóba zárták. Közben szenvedatt, büa volt, könnyezett, félt...
Keresztet tettek a sírjára... a mert egyszer, véletlen mosolygott,
ráírták fejfájára:
„Élt..."
2. Az életem szebbnek terveztem
Keadok már lassan megnyugodni, hogy nincs hűség, egyetlen eskü; csak nő van és csak férfi van piros vágyu éa égő testű.
Kezdem lassan, csendben becsukni
életnek nyílt, hófehér szirmom
és némán, halkan elsiratni
aok azent szépségem,
tervem,
álmom,
titkom.
3. Elválás
Elváltunk. Nem könnyezett szemüuk. I)ac volt bennünk Büszkeség Más semmi. Most sir a lelkünk. Jönnek álmok, torvok a olyan rossz velük ugy egyodül lenni.
\\
4. Kocsmában
Kocamában. Bor mollott. Éjfél után emlékek közül egy lány reám néz... Kopott, öreg alágort ház a olgány: .Elválni könnyű, do feledni nohéz..."
Szollár István 17 éves somogyszent-miklósi legény több falubeli ember* rel ós leánnyal indult u községhez tartozó szőlőhegyre. Útközben arról beszélgettek, ki tud megállás nélkül felszaladni a szőlőhegyre.
A fiatal Szollár fogadást ajánlott, hogy ő megállás nélkül felszalad a 100 méter magas dombra. Fogadtak
vele s erre Szollár ledobta kabátját s neki iramodott a dombnak.
Megállás nélkül szalad fel tényleg a dombra, de amint felért, összeró-gyolt. Bémülten szaladlak hozzá, akik fogadtak vele, de amikorra odaértek, már nem volt benne élet. Kihívták ltozzá az orvost, aki megállapította, hogy futás közben a nagy kánikulában szivbénulást kapott s az ölte meg.
_1*38. fullos 10
désév«l a korlátgyakorlatok és a gúlák
egészítették ki. Dr. Vit Ferenc és tor-nászai egyaránt megérdemelték a nagy sikert.
A viziszámok is nagy élvezetet szereztek a közönségnek. A pompás tréfás számok, amellett, hogy sportsze-rüek \\*>ltak, igen szórakoztatók. Nagy ügyességet kívánt a gyertyával vuló íiszás s mulatja a feladat nehézségót, hogy csak ketten jutottak bo égő gyertyával a célbfl;\' Nagy derültséget keltett a ruluiváitásos staféta, amikor az úszóknak vizes inget és nadrágot kellelt váltani s különösen, mikor uz egyik csajMit elvesztette — nemcsak a versenyt, ltonem a nadrágját isi A teknőkkel vivott salamiszi osata ngyan-i-sak nagy ügyességet kívánt és nagy derültséget szerzett A viri számokat egy rövid vízipóló mérkőzés zárta be, amelyen a kékek és fehérek küzdöttek a győzelemért.
A rendezés érdeme Holló János tanáré, aki nagy buzgalommal és hozzáértéssel tanítja a kanizsai ifjú nem\'-zedéket. A műsor után — miután uz idő is kedvezett — csakhamar bcué-pesedelt a tánc-tér é< az asztalok mellett is nagy Volt a tolongás. A kitűnő Pasqualelt\'i jazz zenéjére záróráig a legjobb liangulatban folyt a vig>á^.
Vasasok- Szabó cipőgyár 6:3 (5:0)
Első félidő a vasasok nagy iraw mával kezdődött, ami gólokban is bebizonyult. A második félidőben a vasa>ok gyengítették az iramot, a cipészek kihasználták a helyzetet és három gólt bevágtak. Góllövők : Varga 2, Tóth 2, Szomodics 1, Ber-stein 1, illetve Pápai 2 és Benkö 1. Jók voltak még Somogyi és Varga.
Ofc&pnisjot writamezíbati nómkozTiatik

A Ferencváros ismét tovább jutott
A Közéj*európa kupa küzdelmek során, mint isnieiciss, már c~ak 1 csaltunk Kzerc|>cl, a Ferencváios, aki az elmúlt két hétben mindkét mérkőzésén győzött az elődöntőben Rlívcnsia (román csapat) ellen. L« közelebbi ellenfele az olasz JuvcnT
\'cn. na
tus lesz a milanói stadionban. Hisz-szük, hogy a Ferencváros itt is iflpí állja a helyét, azaz kiharcolja la döntőbe jutást. A másik két csapat, Genova és S\'avia Genovában mér. kőzik elöször. Itt is nagy harc lesz döntöbe jutásért.
Középeurópa Kupa-eredmények
Feívncváios ri\\>ensia 1:1 (2:0) Juventus -K\'adnó 2 :1 (1:1) Papid -Gerova 2:1 (1:1) Ambrosiana-Sluvla 3:1 (1 ;1) \'
l Vízipóló eredmények
Magyarország -Németország 8 :0 Magyarország B.—Németország" B. 2 :2
Amatőrbajnoki eredmények
Rákoskeresztúri TE-TSC 2 :1 (2:1) , _
A német-magyar uszó-mérkőzés
a németek győzelmet hoz;a. wCsik] dr.t a német Fischer 1.00 l-es gyeiy g« Idővel győzte le, Gróf Qllenben 1500 méteifn 20:2.2.es idővel or-j szágO\'i rekordot úszva győzött. Végeredményben a német úszók reme* keltek és 27 :17 arányban győztek.
Torna és vizibemutatd a strandon
Ragyogó időben, többszáz főnyi közönség elölt ismételték míg szombaton este a strandon a múltbeli torna bemutatót és egyben pótoltóK azt az elmaradt viziszámokkal.
Az NTE hölgy és ^érritornászal Ismét nagy sikert és sok tapsot Arattak. Különösen a hölgyek pompás gerenda gyakorlata keltelt nagy föltűnést. Ezt a nagy tudást és felkészültséget kivánó gyakorlatsorozatot most láttuk először. Nagyszerűek voltak u lalnjgyakorlatok, a már múltkor móltA-buzogánygyakorlatok, ritmikus táncgyakorlatok. E számokat ínég a kitűnő férfi-tornászcsapat közremükő-
Panoptikum
2 Irta: Foiray Zeltn.
6. Klosi pesti lány
A Fciemiek te.éu egyet üt az óra s erre mint egy varázsütésre még jobban benépesül az anuigyis forgai-inas utca. Mint Itt a földből bukkanna fel u U)\\c kis és nagy diák. fiuk. leányok vegyesen Jönnek vidáman ós hangosan. Kedves isi|x>gásukkal luui-gosan hirdelik uz élet tavaszát.
Az ár velük sodor, csak az egyik útkereszteződésnél állunk meg és vár-luk a szemafor szabad jelzését. Mellettem két 15— lt) éves formaruhás diáklány áll. Alakjuk, arcuk még gye-ick, csak a szemük vibrál, ugrál Idegesen, felnőtte en joLtara-balra. Aztán az egyiké megpihen e,{y fess atillán, merőu ránéí és megszólal:
—■ Olyan élnes vagyok, igazán hálás lennék, lui valaki befizetne a cukiba.
Közben a szemafor szal>adr,:i áll s a tömeg sk\'tvv- megindul. C.sak hárman magadunk. Az atilla három tsilla-gos, középkorú tulajdonosa, a kis-lány, uki nem lesz hálátlan és kíváncsi jómagam. Az atilla körülnéz, a kisláány az atillám, én lopva rájuk s ők már együtt Is vannak. A legközelebbi cukrászda hamarosan elnyeli őket kiváuisi t-\'kinletem elöl
Nem vagyok jöstelietség, de azt hiszem annak az elfogyasztott sűte. ménynek kiesapás lesz uz ára, hacsak idejében meg nem érkezik néhány Jó anyai nyakleves.
7. A szórakozott utas
Heggel van s a villamos zsúfolt. Mellettem egy jól öltözött férfi ül és s|)ortujságot olvas, ón is könyvet Veszek elő s az aktatáskámat kettőnk közé préselem.
Szakaszhatár. A kalauz t^ntusZért csönget s a villamos már indul, mikor u szomszédom ijedten felkapja a fejét uz újságból s a vezető relé kiált, liogy várjon, mert leszáll. A vezető megéitön bólint és lussit. Hétfő van s u sportújságot olvasó férfiak ezen a napon lendesen tovább utaznak. Egyedül nekem vau pár szerény ellenvetésem a helyzet ellen. Szomszédom ugyanis a gyors leszálláskor az aktatáskámat is magához ragadta — idegességében.
— Halló! — ugrottam fel én is s míg jogos tulajdonom után nyúltam, boisánatké őn néztem a szórakozott utasra, aki nyilván azt hitte, hogy én még mélyebben elmerültem uz olvasásba, mint .0.
8. A Nö és az anya
Változatosság kedvéért u villamos és autóbusz utáu a következő jefo.
(telet a földulaitin lestem cl. A hő.ök természeteden itt is velem szemben ültek. Tiszt viselő féle pár. A uö se nuin ifjú, se ucin öreg, nem is szép, még kevésbé csúnya, uz elegáueiáju is ilyen. Kedélyesen beszélgetnek. A nő }>eszél s a férri olvas. Tehát férj és feleség. Ideális családi jelenet!
— Nézd, de szép kabát vau azon a nőn, hujaj... nekem is elkelne már egy.
Válasz iCinml.
-- A mostaul liarisnyák olyan haj. szál vékonyak, hogy alig látszik, uézd, mint uzon a nőn.
Válasz az előbbi.
— £s az idei kulajHik! Mondd, látsz Te még egy nőt ilyen kalapban, mint az enyém?
A férj végre megunja az egyoldalú beszélgetést és Iva neliezen is, de válaszia szánja magát.
— Jegyezd meg, liogy azok csak Nők, de Te először feleség é1* anya vagy és csak aztáu Nő — szól és bölcsen lapoz egyet.
0. Zsiga biotl büszkesége
Minden ember büszke. Egyik a sze-gényi-égére, másik u gazdagságára, ki arra, liogy urnák születeti, ki meg, liogv azzá lesz, ami volt: porrá. Megint másik, hogy kisebljséjdw* tartozik, vagy győztes ur, esetleg a gyermekeire, vagy a szüleire, de uiiuden
körülmények közölt büszke valamire az em|>er.
Szegény Zsiga bácsi szabad honban szabad polgár volt, szülei nem éltek, gyennekei nem voltak, se urnák,\' sem szolgának nem született, csak olyan sablonos közé|>osztálybcll vo\'t Anyagilag ugyanigy állt, se fenn. mjiu lenn. Vagyona nem volt, adóssága sem. Szóval csehül állt dicsekedni való témával. Hiába töprengett, sémiiül sem talált u múltjában, jelenben, amire felvágliutott volna a komák előtt a Vörös ökprbcn, ferblioata közben.
0 nem vághatott soha a mellére, lui szó jött valamiről, hogv .nekem van <egy kegyelmes öcsém, aki..,, vagy • én nem Sszégyelcm, liogy az én apám...
Mit tehet az ilyen ember, akinek sem szégyelni, sem dicsekedni való családfája nincs t Vcsi egy kutyát.
Igy tett Zsiga bácsi is.
ültőt kezdve na|>onla eldicsekedett Ő Is Virgonc hőstetteivel, mert az csak természetes, liogy olyan okos kutyu nem yolt több.
Sajnos, nem sok eredménnyel. Már az elíő nap lehurrogták, ha elkezdte, hogy .Virgonc olyan értelmes, ha azt mondom neki..- Tovább nem is folytathatta, mert a barátai hamar közlicvágtak: (
— Ugye vagy meg teszi, amit |>a-raucsolsz ueki, vagy ucin, mert bar-
litt*. lullm.lt)
*AI;AI Rtnuam
Lecmaba?
Még ezen a héten végetérnek a kisebbségi kérdés rendezésére vonatkozó tárgyalások
A létért való küzdelemben gyakran hathatós segítségére van a dolgozó egyénnek egy pohár természetes „Ferenc Jdzscl" keserűvíz reggel éhgyomorra bevéve azért, mert ez gyorsan szabályozta a szellemi és testi munkaképességre oly igen fontos bál működést és anyagcserét. Kérdezie meg orvosát.
- (Az OTI-klrándulások)
iránt a Zttlfü Közlöny múltbeli híradása nyomán nagy az érdeklődés. Tegnap volt az első kirándulás, ezúttal fiuk részére. Mintegy 50-en jöttek össze és OTl-Usztviselők, választ, mányi tagok és kventeoktatók vezetésével kirándultak a kiskanizsai levente Játszótérre. Itt ái a levente otthonban sport é-s játék volt a napi program, délben ebéi a I^am-sik-vendéglőben, délután fürdés ős ozsonna a már készülő Principális-strandon. — Julius 21-én, vasárnap az OTI biztosított leány tagjai mennek kirándulásra, 14 —17 évesek. jelentkezni pénteken délig kell az OTI-bon. Indulás vasárnap reggé í 8 órakor az OTI-székházból. A csoport a hidegkúti erdőbe megy (Hajcsa és Nagykanizsa között), ebédet az erdőben főznek. Fürdés is Jesz. Mindenki ozsonnát is kap. Ugyan ezt a kirándulást egyik követkjező vasárnap fiuk részére is megszervezik.
— (A vas-szilánk kiütötte a kovács szemét)
Súlyos szerencsétlenség történt Ozmánbök községben. Kovács Kálmán községi kovács mülve.yében dolgozott, miközben egy szilánk a szemébe pattant és kiütötte jobb* zeniét. A szerencsétlen^ embert a szombathelyi kórházba vitték. Alig van remény szemének megmentésére.
— (Táncmulatság pártcélokra)
Rrdekes mulatság készül Nagycsá-kányben, ahol a magyar nemzeti szocialista párt szervezete vasárnap Kardos vendéglőjében rendez táncmulatságot. A meghivó ezeket mondja: -A mulatság tlsztu jövedelmét pártiéiokra fordítjuk, amiért is, tekintettel a-hazafias célra, felül fizetéseket liálás kö-szöneltel fogadunk.
- Belerkiáliltásesksl tekintse meg minden vételkényszer nélkül. Kopsteln bu toráru hAs
madik eset nincs.
Ha azt mondta, lu»gy az én kutyám valódi borzeb, mindjárt kijavít >ttik, hogy la Ián torzeb?
IVrsze Zsiga bácsi sem hagyta annyiban. Csak azért is bebizonyít )tta, l»ogy az ő kutyájánál külinb kutya az egész kutyavilágban nincs.
Egyszer amint ott ültek a Vörös ökör kerti asztalánál, bosszankodva
megszólalt:
— Itat. hin... mit csináljak? Otthon felejtettem az okulárómat.
Itövid töprengés után a homlokára
kapott s a (lábaiból hasülő kutyának kiadta az orürél
— Ejnye, menj haza Virgonc és hozd el a pápaszememet, ott van «z éjjeli szekrényen.
Virgonc a ferblitársuság legnagyobb almélkodására valóban elhozta a szemüveget.
A haza meg volt mentve! Többet senki sem kételkedett Virgonc hőstetteiben, megélhetett vigan róLi Zsiga bácsi napestig. Csuk egyet liullgatotl el örökre, liogy a kérdéses napon, mielőtt eljött otthonról, odaszól! a házvezetőnőjének:
Náncai lelkem, tm a Virgoueot visszaküldöm, ft szájába a pápa-tzememet, hogy hozza utánam.
U \' (Vég* kőv.)
Prágn, julius 18.
A cseh kisebbségi kérdés rendezéséről prágai körökben ugy lud-< ják, hogy még ezen a héten végetérnek a tárgyalások. A| javaslatot ezután nem a két ház közös bizottsága eié terjesztik, hunemi -mindkét ház alkotmányjogi bizottsága külön
Mégis felemelik a cseh katonai szolgálatot 3 évre?
Prága, julius 18 Prágai körökben ugy tudják, hogy ismét esedékes a katonai szol-* gálát három évre való enwléae. A Javaslatot rövidesen benyujlják.
Meghalt Springer Ferenc
Butí«i>e8t, julius 18 Springer Ferenc, a Feiencváios ügyvezető e\'nöke megh|alt.
— (Makovlczky: Oöcsejl helynevek)
I)r. Makoviczky (iyula, a fiatal nagy kanizsai tanár, n tudós nla|M>Sságávdl és a zalai rög szeretjével szedett össze egy M oldalas tanulmányra való anyagot Zala megye település-történetéhez .(iöcseji helynevek- elmen. Hangya-szorgalommal é> kutató-szenvedéllyel összegyűjtötte a göcseji he.y-neveket, dűlőneveket és azok tudományos feldolgozásárai előbbre YÍlto u göcseji település-történol teljessé tételét. A szerény külsőben megjelent tanulmány\' nemcsak a vonatkoz*) irodalomból felkutatott történelmi anyag összesítésének igen nagy munkájával tett hasznos szolgálatot a tájföldrajzi ismeretek zalai kiteljesítésének, hanem lielyszhü adatgyűjtéssel é> levéltári kutatásokkal uj utakat ós lehetőségeket nyitott meg és dolgozott fel u zalai község település megismerése terén. Komoly tudományos értékű munka, uj kanizsai gyökérerszlé* a magyar luftbmány bötcrmö lelevényébeu.
— (Berlnkey),
a közismert lélekláti csodagrafológus művésznő é< költőnő Nagykanizsára érkezeit é> lakásán fogad, Kisfalud! uhu 31). Szívesen ál a közönség rendelkezésére néhány napig. I.eve-lekre azonnal válaszol. Jeliem, sors, tanácsok, tanítás *tb. Vidékiek 2 P 20 at bélyegben mellékeljenek. (:)
— (Felrobbant a kezében a patron)
Zalaegerszeg liatárában, a nekeresdl majorban különös szerencséti\'nség történt. Major János 23 éves gazdasági munkás munkája közben egy patront talált, amelyet megmutatott egyik iminkástársának. Ez a munkás — va-löszlnükjg abban if hitben, hogy régi, elhasznált patronról van szó — meg-gyújtotta azt. A kővetkező pillanatban u patron felrobbant és a szerlo repülő szilánkok Majort több helyen megsebezték. Megsérült Major szeme is. A szerencsétlenül járt munkást a zalaegerszegi kórházban ápolják.
tárgyalja Így a javaslat a szenátust elé legfeljebb csak Szeptemberi en kerül. j •
Egyébként ugy tudják, hogy ez. ügyben hó nap, kedden Benes fontos tanácskozásokat folytat a miniszterekkel.
— (Alapkőletétel)
A keszthelyi iparos székház alapköveit vasárnap tették le díszes ünnep-ség keretében. Az alapkövet Festetics György herceg nevében I.énárd János lielyczte el A beszentclést az apátplébános végezte,
— (Ha Szegedre jön)
a szabadiéri játékokra jegyet a Dél-magjurországnál vegyen. Telefon-13-08. Aradi u. 8. (:)
— (Holttestet vetett kl a Balaton)
Vörösberény község határában, a szabadfürdőnéi a lialatonkivrteite \'lukács Józ.scr 27 éves liajmáskérl mol-nársegé«l hulláját, amely már több nap óta volt a vízben. Valószínűleg öngyilkosság történt, mert a kabátja be volt gomlMilva és belső zsebé\'oen munkakönyv é-s bejelentő lapok voltak.
— (.Asszony a vonat alatt)
A vonat elé feküdt Nagy Károly hala Ion füredi ny. váltóőr felesége. Az életunt asszony a sínpár közé került, igy a vonat kerekei nem telt kárt benne, de egyik vasúti kocsiból lelógó vasalkatré^z súlyos sérülést ejtett a fején. A mentők a veszprémi kórházba szállították. Nugy Károlynén már régebben jelentkeztek az elmebaj yelei.
— A Búvár julíuoi náma
liindy Zoltán flgyek\'mreméltó tanulmányát közli a mesterségek é< a tudományok magyaros nyelvlrtsználu. tárói. Mesterházy Jenő a Szent István, ra vonatkozó egykorú emlékeket mutatja be írásban és kéj>ekben. A többi cikk az orvostudomány, a földrajz, néprajz, néjH\'gészségügy és a technika széles munkaterületéről érdekesebbuéJ érdekesebb adatokat közöl. A napsugárról líerkes Zoltán meteoroloníai, t\'rbáuyi Jenő orvosi szempontból fog-lalkozík. Gergely I\'ál cikkét a kulota. szegi magja rságról, Itertalan Olivér visszapillantását a magyarországi fürdőzés múltjába, Moravek Endre tanulmányát az emberiség földrajzi elhelyezkedéséről, kéj>ek, térkéj)Ck bőven illusztrálják. Koppán József u méhek rajzásáról, Újhelyi István a görényről ir. | ; f
— (A kocsi alá került)
Vajda Ferenc 58 éves sormást földműves hétfőn délután gabonát hordott haza. Útközben loval az egyik lejtős részen szaludul kezdtek s a nagy szélben a gabonával megrakott szekér felborult. Közben Vajda Is leesett? és az egész rakomány rázuhant. Nyílt combtörést szenve.iott, a kihívott mentők szállították a súlyosan sérült gaz-Mát a kanizsai kórházba.
Fúlnak a spanyol vOrösGk
Salamanca, julius 18 A spanyol nemzeti csapatok # oasteiloni és a terueli ifronlszakaft s/okon mindenütt folytatták győzelmes előrenyomulásukat. Al köztárj saságkik a minden arcvona\'on győz tes nemzetiek elöl rendetlen futásban keresnek menekükst.
Mária román királyné vérönilést kapott
Bukarest, Julhis 18 Máriai román anyaklrálynó állagáról a következő jelentést adták kl : A királynő májbajban szenved és betegsége időközönként vérü^ lésekkel jár. Alz uljazás követkéztéri ben a királynő ujabb vérömlést kapott Szltiajában és álIa|>ota hcsz-szabb kezelést tesz szükségessé
Nem vágynák elég gazdagok ahhoi,
hogy silány és olcsó szövetekből viseljünk ruliákat. Többszöri csinál-tatási költségét takarítunk meg, lm tiszta szingyapjuszöveteket veszünk közvetlenül u Trunkhahn posztógyár-tól. Ez n hírneves posztógyárunk évek óta szálltja a magyar uriesaládoknak angolosan gyártott, garantáltan színtiszta gyapjúiul készített urimhu-, angol női kosztüm, sportruha és iskolás ruliaszövetckl>cn. Még ma kérje a sző-veimintakollekció költség- és kötele-zettségmentes elküldését a gyártól: Budapest, XI., Lenke ut 117. Jól jár vele.
.Dolaoztass, bőm itolmiztal"
HailliilimMttl lilikui Vállalat
MENETRENDJE
érvényes 1031 i. mijus 15-101.
iméM>Mi- VauUllo MÉ.
Vaiulállomá.!. Emébct-téne
430
s» M
7M 1
9 20 w e
11-05 o s
13 Sí » a
14" a 3
15 31 J j
17 M a 8
18 20 XI
20M c ;
22 28 a •
23 i w
2310 •
>
Latanyai manatraad
H^iMinir.M.TU
M. 14-00 nm
ÍALAI KOBLOR*
1938. |nhiu 19.
M. KIR. ÁLLAMVASUTAK MENETRENDJE
Érvényes i 1838. évi méjuv IS-tBI 1838. október 3-ig. Rarrkului álloüuisrB érkezfl és az onnan Induló Topátokról.
Nagykanlisc—Rudaptsi dilit p. u.
VaMl A vonat Kului- KMith.lt Bottlár B,..!,. Voo.t A vonat BpnlrJI B.Rlir :.K.tllh*l, Kiülni
neme ,61 M. r. írk. M. kkult lián. neme M.I u. r4l ndj rí M.
1207 Oyv. 5-44 6-50 6 57 9 40 1220 ] Szem. v 22-25 2-49 \'Vili 4 37
22371 Slnautó 600 9-16 754 12406 Molor v — 510 5-5C 7-30
U1W Sinautó 808 945 959 — 1202 Oyv. 7-20 9-: 8 10 05 1115
1213 Szem, v 9-40 10-55 11-25 15*50 1212 1 Szem. v. 6-45 1103 11-10 1255
2243S Motor v 11-30 1320 — — 1222 Szem. v. 850 13 36 1405 15-28
1221 Szem. * 14-30 1602 16-33 20 45 1214 Szem. v. 14-48 18-25 1855 2016
1211 Szem. V. 1551 17-07 1747 2115 12380 Sinautó — 21 52 20-45 23 34
1241\' Molor v. 17-37 1948 1942 — 1208 Oyv. 2015 22-55 2305 004
IDI Oyv. 1841 lf>-"» 1957 22-40
1219 Ssem.v. 23-46 1 15 1-38 6-15 1
< KOzIckedik Nagykanizsa > Közlekedik Nagykanizsa 9 Közlekedik Nagykanlzsa-
-Slófoa közölt VI. 26.—IX. 8-lg. -Balatonszemes közöli VI. 26.-1X. 8-ig -Balatonszetilgyörgv közöli VI. 26.-1X. 8-lg.
Balaton-
l Közlekedik Nagykanizsa— Balatonszentgyörgy közöli egész évben, szentgyörgy— Balatonboglár közöli VI. 26.-IX. 7. közöli.
5 Közlekedik Bslstonboglár -Balatonszentgyörgy közöli V. 15.—VI. 26. és IX. 9-től szerdán és pénteken, VI. 27.—IX. 8-ig naponta. Balat- nszenlgyőrgy Nngykanlzsa
közölt egész éven.
• Közlekedik Balatonboglártól-Nagykanlzsáig VI. 26.-IX. 8-ig.
Kölvatlan kocáik forgalmat
1201. sz. gyorsvonattal: egy I.. 2., 3, Ventlmlglla- Budapest déli p. u., egy I., 2., egy Róma—Budapest déli p. u. egy étkezökocsl I\'ragersko—Budapest déli p. u., egy 1., 2., egy 2. eey 3. Nagykanizsa—Budapest déli p. u., egy 2., 3, Oraz-Slófok, egy 2., 3. Wien Sb^JSIólok, egy 2, egy 3. Keszthely-Budapest déli p. u.
1202. sz. gyorsvonattal: egy 2., egy 3. Keszthely, egy 2. egy 3. Slófok-Wien Sb. egy 2.. egy 3. Siófok—Graz, egy I., egy 2, egy 3. Budapest déli p. u —Nagykanizsa, egy étkező Pragersko, egy 1., 2, 3. Budapest déli p. u.—Ventlmlgila. egy I., 2., egy 3. Budapest déli p. u —Róma.
1208/1207. sz. gyorsvonalokkal: egy 1., 2. egy 3., egy étkező Budapest déli p. u.— Nagykanizsa, egy 2., 3. Budapest déli p. u.—Fiume, egy háló Budapest déli -Venezla, egy 1., 2., egy 3. Budapest déli p. u.—Roma.
1212. sz. személyvonattal: egy 2, egy 3. VI. 15—IX. !5-lg Budapest keleti p. u.—
Balatonszentgyörgy— Keszthely. 1214. az. személyvonallal: egy 2., egy 3. VI. IS—IX. 15-lg Bpcsl déli p. u.—Keszthely 1222. sz. személyvonatlsl: egy 2.. 3. VI. 2«—IX. 8-ig Szíkeslehérvár-Nagyksnizsa— Szombathely-Oraz, egy 2., 3., VI. 15.—IX. 15.-ig Budapest déli pu.-Keszlltely Nagykanizsa—Szombathely—Ágfalva
] tinb.l-jMyrátl*.
2021 |:2I\'40|| 22 23
1447 1127 Sz. v.
I JWi
\'Wolorí - II
Egenz. II Kinli.á-rs tik.
I 1151
1113 1401" II1U
Sí. V. Sz. V. Gj.mol. Sz. v.
5 301 10081 13 57 15 44 1858
7 22 7 36 || 9 32
II 37 11-52 1 1345
15 25 1609 17 34
1654 ; 17 23
21 10 "
1 18 27
12147 23:6
|
Az 1401. és 1402. sz. gyorsmotorvonatok közlekednek Wien Sb.—Pécs között. Köxvetlan kocsik forgalmat
>, egy t; J , wien .in- ,iüii-
2., 3. VI. 15.-IX. 15 lg
l 1415. sz. izemélyvonsllsl; egy 2., 3. Sopron déli pu.—Pécs, egy 2., 3., Wien Sb -Sopron— Nagykanizsa—Oyékenyes—Koprivnic—Osijek, " " ..........
Wien Sb.—Nagykanizsa—Zagrcb—Susak. i 1416. személyvonattal: egy 2.,13., VI. 15.—IX. 15.-ig Susak Zagrcb -Nagykanlzsa-Wlen Sb, egy 2., 3., Pécs-Sopron déli pu„ egy 2., 3. 0. kocsi Osljek-Kopriv-nlea-Qyékényes—Nagykanizsa—Wien Sb. a 1411. sz. személyvonattal t epy 2 3., Zalaegerszeg líudapcslMéll pu., egy 2., 3
VI. 15—IX. 15.-lg Praha-nyea—Zagreb—Susak. * 1412. az. azemélyvonatlal: V.
pu - Zalaegerszeg. M422.SZ
Csorna—Szombathely—Nagykanizsa—Gyéké-15.—VI. 14. és IX. 16.-tól egy 2., egy 3, Budapest déli
!. sz. személyvonsttal: VI. 15— IX. 15.-ig egy 2 , 3., Budapest déli pu.—Zalaegerszeg, egy 2„ 3., Susak—Zagreb-Oyékényes—Nagykanizsa—Szombathely Csorna— Pctrzalka—Praha.
• 1401. sz. gyorsmolorvonattal:egy 2., 3., VI. 15.—IX. I5.-Ig Wien Sb.-Sopron -Nagykanizsa—Siótok és Graz—Szombathely—Nagykanizsa—Siófok. ■ z 1402. si. gyorsmolotvonstlsl :;egy 2., 3., VI. 15.—IX. 15.-ig Siótok—Nagykanizsa Sopron—Wien Sb. él Siófok—Nagykanlzss—Szombathely—Grsz.
H | l.iríl M.I "ír \'ír T Pécwíi II Ins. Bvc.r&l M. N.sjrV.nl-MÍn «rk
Í42Ó 2414 2406 2415 mTv. 4-57 6-52 IP 8-50 Sz. v II 13 54 i| 16 11 || 17-48 Sj.ml.! 1832 j 19 50 20 53 Sz.». 1 20 21 2 2 05 | 23 40 A 2406. és 2407. sz. gyorsmolorvon ltok 2427 4z v. || _ 2407 [i Gy. "el.:! 900 2413 :| Sz. v. 1154 2431 || Vegv 1816 közlekednek Pécs—Wien 445 r 6 ,58 9 53 || 11-12 13 45 : 15 44 11168 ! 22 35 Sb. között.
KAavatlan kooalk forgalmat
2413-2414. sí. személyvonalokkal: egy 2, 3. V 15.—IX. I5.-Ig Wien Sb. nlzsa- Zagreb—Susak, egy 2 , 3., Wien Sb.- Sopron—Nagykanizsa " Osijek, egy 2 , 3., Sopron—Pécs és vissza. 2431. vegyesvonallal: egy 2., 3., Pécs—Barcs—Budapeat kelell pu.
Nagykanizsa—Oyikinyts—Kaposvár -lludaprsl Kel,ti pu
Nagyka-Koprlvnlca—
|| Kanizsáról 1 im : Bpesl 1 Indul ii M- II kp. érk. || Bpest jKanizsára kp. ind l«i |í érk.
Í445jpz.v. |j 11-40 ■ 112-13 I 2J23 \' A 2442/2447. sz. vonalok közvellcn vonalrésj Kaposváron ál Budapest- T«7J ázl\'V. J 23 00 j 7-27 8 03 visznek Nagykanizsáról Gyékényes— Celeti pályaudvarra.
Nagykanizsa—Murakereszlur—Kotorlha
Hová 7
Í\'-Trieste Koma Venlim.Roma M.-Kereazlut
I Honnan 7
1207 .Gyors TriesteRoma 1211 Qyora Ventlm.RomaJ 1297 Vegyes M.-Keteszlur)
WI207. és 1201/1202. sz. gyorsvonaloknál a közvetlen kocsik ugyanazok, a Nagykanlrsa—Budapest viszonylat alattiak.
~Ragvkanl-zsára érk.
5 30 1821 II 47
mini
APRÓHIRDETÉSEK
ftpróhlrdeféi tll|« vasárnap és ünnepnap 10 itólg 80 llllér, minden további uó 8 fillér, hétköznap 10 iiólg 60 fillér, minden további stö 4 fillér.
adás vétel
garékpárafc kedve ró részletre legolcsóbban kapbsték Vajda vaakaraa-kadéakaa. 1852
Mésat napi áron vásárol Musiel és Prlídenthál csemegekereskedése. *
Hrsználl nagy Jéutsxekrény eladó. Horthy Miklós ut 37. sz. *
1000 kg-os máwm sulyokkal együtt eladó — Bővebbel Honhy Miklós ul 29. Kosslolltznál. •
Haaaaélt fssnyap, tégla, cserép eladó, lózsel Iflherceg-ul 48 Egyes anyag megtekinthető. Szarvas-udvarban. Telefon 624.
1972
Haszntll könnyít kis komokfaMt ke resek megvételre. Csengery-ul 18 Bogen-rleder. •
KlIUnö fehér és vörös kar literenként 60 Iliiét • Markó-vendéglóben. •
lakás-Ozlethelyiséo
Egyedülálló uilnö november else|ére ■Bfasoba konyhás lakást keres. Teleky-
ut í. 3 Ik a|ló. •
BÚTOROZOTT SZOBA
Barátságos utcai bútorozott szoba azonnal kiadó. Csányl Ltszló-u. 13. •
HÁZ ÉS INOATLAN
HAromastokóa magánház sugusilus
1-tól bérbeadó. Baboehay Qy -ul\\a 40 •
KÜLÖNFÉLE
Mielőtt bármilyen Ingssmalkál kiadna, kéljen ajánlatot Slern Uvegeslöl, Pő-ul 2 1797
Qrafo14| uanfinél mindtnl megtudhat Levélben Is. Jelleméi, sorsát Loldogu-láss Ifié Irányiljt. Fogad 10 órától hé I;. Klslaludi u. 39., balta. 1978
Mindennapi levelezésből összegyűjtött kélyagat, régi vagy u] tömegeket, magyar! és knllöldtt, feloszlatott gyü|lemé-nyeket bármikor megvételre keresek. — Batbatlts La|os, s Zalai Köalöny f. sier-kesztője firdeklődnl lehet Islelon 78. u. vagy személyesen mlndennsp d. ti. 6—7 óra között.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Részvénytársaság Nagykanizsán.
Felelős kiadó : Zalai Uralj. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78 sxám
Árverési hirdetmény.
Különféle nagyságú demlzsonok borral ég (l esen, hordók borral rg/Utl köztartozások fejtben 1938, jullus hó 20 án és jullus hó 29-én d. e. 9 órakor a városháza udvarán elárverezve lesznek.
Nagykanizsa, 1938. jullus 18.
Vldos István s. k. tusa mb. v. végrehajtó.
A 1 m a ni o I y, szőlőmoly, pókhálós hernyók
ellen
Arzola vagy Darsin,
Varasodás és lisztharmat
ellon
Sulíarol, Amonil vagy Solbir.
Kombinált permelez\'szerek:
Nosprasen vagy Tutokil Rózsafák
levélletvei ellen PROMIKOL
Védöflzerok beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, m&trágya, zsák, növényvédelmi
szerek, gép kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Molnárok figyelmébe I
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekanyv
újból beszerezhető
lapunk nyomdájában
Fontos közlemény
az Autó Syphon tnlajdonosokhoz!
Díjtalanul megjavítom, rendbehozom Auto5yphon készülékét
azoknak, akik a szénsavcserét nálam eszközük.
Szabó Antal sportttzlete,
az Autó Syphon körzeti egyedárusitója.
Niomalott a lai|tui»liouoi Kóagaidaságl lléuvényUisuíj kíuixTiiyomiUJib m Nagykaolzaío, FeM*i OilalveiaM Zalai KArolj,
78* fivMyam 161. újba.
Nagyktnliw, 1888. julius 20. szerda
Ara 12 Hl-
ZALAI KÖZLÖNY
"TSSESí
<• WWnUi rw 5 nta.
P O L I T I K « I NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlta Lajoa
FJŐIluUd III: egy hón « pengd U HU Sxe.ke.iUWt! í« kUd6blnUll taUoa. 71 ■
A megvalósítás alfán
AjUg negyedéve. hogy a győtfl progrjam nyilvánosságra Jutott,.anifl azokban a napokban egyik-legnagyobb triegleintése volt nemcsak a magyar közvéleménynek, hanem a külföld te erősen felfigyelt arra Ez a program bejelentette, hc^gy a kormány egymilliárd i>engőnyí összeget kíván fontos, nemzeti célokat szolgáló beruházásokra fordítani. Első pH tartatban meglepődve vkér-, dezte a közvélemény : hogyan fogja a kormány ezt az óriási összegét előteremteni ? De amikor az lile-tékes nyilatkozatok erne hamarosan megadták a választ, egészen szokatlan bizakodó érzés töltötte el a ma-gyár lelteket, ment köztudiwnásíu lett, hogy ez az összeg bármily nagy, minden különösebb megráz kodtatás nélkül elő tudjuk teremteni. A; győri program hatszázmillió pengő egyszeri vagyonadót irányozott elő, amely összeget az ötvenezer jjengőt meghaladó vagyonok szolgáltatják be az állami kincstárba. Ezenkívül négyszázmillió belső kölcsön lejegyzését vette a kormány programba. Imrédy Béla nevéhez fűződik ennek a kolosszális jelentőségű kormányzati program^ nak az összeállítása ós kidolgozása. Csakhamar kitűnt, hogy a magyar közgazdasági élet egy nagyszerűen elgondolt gazdasági és pénz|>oHllkaJ művelettel áll szemben, \'ahol zök, kenőkre, rosszirányú megvetésekre nem keli számi\'ani. öramffVftn-tossággal van beállítva ez a prog. fam s igy az egymilliárd beruházási összeg előteremtése tu\'ajcto.nképi>en nagy gondot nem h okoz. Nem csak a pénz előteremtése a fontos, nagy értékkel bir az is, hogy amikor az államkincstár blrftokába jut ez az óriási összegnek, azzal meg. felelően élni is tudjon. Vagyis : az egymilliárdos beruházási progflamr gyakorlati megvalósítása fogja eldönteni azt, hogy a meghozott óriási áldozat mily mértékben elé. giti ki azokat az igényeket, amelye-ket vele szemben támasztottunk. Mindenekelőtt meg kell állapitatnunk, hogy a ifeftető íéggyoífeabb ütemben megtértként a beruházási javaslat törvényerőre emeli se. Ez azt jelenti, hogy a kormány alkotmányos kötelességéhez híven a törvény erejére támaszkodva v veheti igénybe ezt az óriási összeget A törvény feljogosítása alapján máris folyik a hatszázmilliós egyszeri vagyonadó kivetésének előkészítése, de rendkívül nagyjelentőségű lépés történt éppen a napokban a négy-i százmilliós kölcsön előteremtése körül is. AJ közvélemény nagy meg-nugvással és őröminei észlelte, hogy az első erőpróba az ötesztendős beruházási piogram fedezetéhez szükséges belső kölcsön e!ső résztelének kibocsátása megtörtént Ez a hitelművelet rendkivül gyors ntemben, simán, minden zökkenő nélkül folyt le. Eredménye az, hogv a beruházási kölcsön első-részletének le. jegyzésénél nem került sqx a nagy-
„0 gyülölet-özönben az olasz-magyar barátság a Duna-vidék egyetlen szilárd pontja"
Program szerint történik Imrédy miniszterelnök és Kánya külügyminiszter római látogatása
i | Róma, julius 10
Az o\'asz közvélemény érdeklődésének előterében . Imrédy magyar miniszterelnök és Kánya Kálmán külügyminiszter római látogatásai áll. Az oíasz újságok mind első ol-\' da!on, egészoldalas tudósításokban számolnak be a magyar államférfiak olaszországi útjáról, programjáról és annak jelentőségéről.
A( Popolo di Roma azt irja, hógy hla van Európának része, ahonnét súlyos viszályok szikrái pattanhatlak ki az égész földrészre, akkor az éppen a Duna vidéke, aíol számbelileg kisebb népek a ki-.cl>ségek nagy tömegeit haj\'ották ; uralmuk a\'á és azok a nemzetiségi tömegek ál\'andóan visszakívánkoznak és a csatlakozás útjait keresik anyanemzeteikhez. Ez a harc u gyűlölet ál. landó forrása a né|>ek között ós ebben a gyü\'ö\'ettömegben egyetlen szilárd i ont az olasz—magyar barátság.
A Rómában időző magyar államférfiak látogatásának változatos programja a megállapított ■ rend szerint bonyolódik le Ma délelőtt a pontusi möcsárVidéket lálogja,tták,
meg. Délben az egyik Róma közelében lévő legszebb tengerparti für. dőhelyen, Castell d\'Asur.oban voli. tak. Délután Róma közintézményit látogatták sorra. I
Barátságos izomizédi kapcsolatok lehetőségeit teremti meg a római látogatás
Tegnap Imrédy és Kánya egyórás látogatási tett Clano ,gróf külügy^ miniszternél, majd délben ,Villáig követ adott villásreggelll a magyar vendégek tiszteletére. Délűlán 6 ói a-kor a két magyar államférfi Mus-Eollnhal folytatott két órás tanácskozást a Duce doltj<>zószobáfában• Musso\'iní este 180 személyes estélvt ac\'ott a palota dísztermében, ahol az olasz kormány és a fasclsta pártvezetöség tagjai is magjelentek. MustsolUii |»ohárköszön tőjében ki. emelte, ho..\'y nz olasz inugvar együttműködés nem irányul mások
el\'en, nyitva áll azok előtt, akik » rend (a ifjjíépüés célját (űzték ki maguk elé. Ebben a politikában a Róma berlini tengely jeális elgon-c\'o\'áfa és békeakarata és a Jugoszláviával való egyetértés értékes tényező. Imrédy vá\'aszában hangsúlyozta, hogy a magyar államférfiald római utja békés célú éfi igazságot kereső, nem exkluzív és nem lrá-< nyui kenki ellen, ha .em ellenkezőleg o\'yan szomszédi barátságok kifejlődésének lehetőségét célozza, a melyeket hasonló békülékeny szellem hat át.
Hegbukik a cseh kormány, uj választás lesz
Egyik kisebbség sem fogadja el a módosított statútumokat
Prága, julius 10 Hodzsa miniszterelnök a tót néppárt vezetőit uj megbeszélésre ké: rette magához. A Slovak ezael a meghívásul kapcsoltban azt irja, hogy a tót néppárt ingadozás nélkül kitart az önkormányzati köve. telés mellett.
London, julius 10 A Daily Maii prágai levelezője
arról értesül, hogy a cseh;komiány által telt nemzetiségi engedményeket ugy módosították, hogy azokat valószínűleg egyik kisebbségi párt sem fogadja el. A dolgok ilyetén
állása nagyon Ynegingatta a Hodzsa kormány helyzetét. Prágában széltében azt beszélik, hogy a parlament ülésszakának házfeioszla\'tás ói uj választások kiírása íesz a vége.
Románia kisebbségi panasz-irata a Népszövetség előtt
. V Genf, Julius 10
A kisebbségi közjwnti Irodája/
közönség igénybevételére 125 millió pengő gyűlt össze, pontosa0 az az összeg, amit a hitelmüve\'et elérni kivánt s ezzel az első erőpróba fényesen kiállta a sikert. Mert nem siker.e az, hogy ily nagy összeg elő teremtése ily rövid idő alatt megtörténhetett, gyorsabb tempóban,, mint ahogy az előre kontemplálva ■volt. A\' 125 milliós hitelmüvelet lejegyzését a nagyl|>ar, a pénzintézetek és a biztosító intézetek eszközölték s iiajtuk kívül a ok az intéz-mények, amelyek társadalmi, (Szq-cláHs igényeket vannak hivatva ki-elégíteni, de amellett fontos tőke-gyüjtő szervek is. A hitelművelet ily gyors és sima lebonyolítása dicséri "a gondos előkésztést, 4 de igazolja egyben azt is, hogy gazdasági szervezetünknek azok a tényezői, a melyeket most e fjiteiniü velet cél. jaira igénybevott az állam, tudatában vannak a birtokukban lévő tőke ncmaeti feladataival ls. Ezek. ,
l>eticióval fordult a Népszövetség elé és abban panasz tárgyává teszik
nek a feladatoknak kielégítése ma különösen és elsősortan fontos. Múlhatatlanul szükséges ugyanis hadseregünk megfelelő és mjodern felszerelése. Ezzel Magyaróra/ágnak nincsenek támadó militarista céljai, de egyet\'en állam sem mondhat le, még a leggyengébb sem, ön védelme biztosításáról. Ez másként meg nem történhet, minthogy a nemzet áldó atokat hoz népe éleiének, anyagi, kulturális, erkölcsi lés szel\'cmi értékeinek védelmére. Ezt a célt fogja .betölteni a gondosan felszerelt magyar hadsereg De üz egymilliárdos program ezzel .még nem lö\'töjle be azt a szerepet, amit az Imrédy-kormány ebből az ösz-szegböl ki akar elégiteni. A$z olyannyira elhanyagolt magy.ir vidék, különösen a falusi lakosság "életkörülményei súlyos .és .múlhatatlanul szüséges felkarolást igényelnek. Lehetetlen, ho^y népünk túlnyomó többsége a ki nem elégítő utviszpi
nyok miatt egves Országrészekben valósággal e» legyen vágva a világtól. De az sem tartható fenn tovább, t.oay egészségügyi, népvédelmi és s/ociális berendezések terén annyira hátramaradott legyen u magyar falusi nép, hogy amint a városok-kapuin kijuhink és a mezőföldeh felé haladunk, mindenütt elmaJrf/4 dottságot tapasztalunk. Ezek jazok a nagy problémák, amelyeket az egy milliárdos program kielégíteni akar. Az áldozathozatal, ime, v simáig programszerűen történik Mosi már a kormányon a feladat, hogy a támasztott igényeket s az általa oly nagyszerűen összeállított program t valóban mindenirányu kielégítéssel gyakorlatba vigye. Semmi kétség afelől, hogy itt is ugyanazt a sikert lesz módunkban dicséül, t mint a mit most az első erőpróbánál nem mulasztunk el a legnagyobb öröm hangján üdvözölni
CALAl RÓZLÖNV
HB8- lallm 10
a román kormánynak fegujnbbait\' bozott klscbbségoll«>i»cs intézkedéseit. Ezekittk a rrnúcDi<w**íiekl alapján több nagy vállalatol súlyos
pénzbüntetéssel sujioltak, hrertriein tartották bc a roinán nemzeti munkavédelemről szóló törvény egyes rendelkezéseit, sem a iijníán alkalmazottak védelmére hoznillutézkedé seket Kiemeli a genfi jelentés, hogy Romániában a kisebbségek kl vannak zárva minden közhivatalból és most az uj rendelkezések a keres, keüehná és szabiid foglalkozású pályákról is ki akarják szorítani a kisebbségieket. • |
Holnap tárgyal Hodzsa
a magyarokkal
Prága, julius 19 A május eleje óta folytatott .tár. gyalások u nemzetiségi staluluinok ügyében befejezéshez közelednek. Holnap, szerdán délelőtt az egyesült magyar párt Jiüldöltségét fogadja Hodzsa miniszterelnök, hogy a statútumok tárgyalásának beleje-zése előtt velük megbeszélést fo.y-Utason
Aí cseh konnány.sajló ugy tudja, hogy a stalulumok jmrlauienti tárgyalására Julius u\'olsó napjaiban kerül sor.
Lehangolt, étvágytalan, eldugult entbeteknél reggel lelkelét-tor egy pohár teiméflzttce „Ferenc József" keserűvíz megszabadítja az eroéiztöcsatorrut a felgyülemlett erjedő és rothadó anyagoktól s az emíszlöizervea lovából működését előmozdítja. Kérdezze meg orvosát.
Húzás
j Budapcsi, julius 10
f Ai oszlálysortjálék mai húzásán a következő szájííok nyerlek: 00.000 P-t ur 53.622, 10,000 i>engőt u IfcHM és 50.080, .r)(X)0 jK-ngőt uz 58.185, 1000 (pengőt u 150, 2000 lángot u 35.000 (6s 85.050, 1000 pengőt a -37.211,\' 57.900, 08.705, 77.500, 70.110, 85.3IÍ5. (FeK\'lösség nélkül.)
Vasárnap temetik Mária romin királynét
Bukarest, Jutlus 19 Máriu román anyakirályné tegnap este fél hai tájban meghalt. Májzsugorodása volt. A küályuó holttestét Szútujábun, uhov;> a németországi szu-uaténumból u naj>okban szállítottak, íelravatulozlák.
A koporsót nagy gyászpompáva1 csütörtökiül BukamMbe száHitják, majd vasárnap viszik Curtea desi Aj\'gesbo, aliol a román királyi csa-lád slrtoltjáluu helyezik örök nyugalomra.
JilgiitissJiH diliiikiur
A szá]- és körömfájás fellépett Nagykanizsán
Vigyázni kell a tej és tejtermékek fogyasztásával!
A ragadós száj- és körömfájás egyre terjed tovább Zalában. Már 78 ferlözött község van és felütötte fejét Nagykanizsán is. A hatóságok minden intézkedést meglettek a betegség elszigetelésére, ez azonban nem elegendő. A szükséges freoity dőket a város plakátokon közli a nagyközönséggel. Legfontosabb teendő, hogy vajat, lurót, tejfelt és tejet nem nyersen, hanem felforralt, lUJetve Sütött állai<#an ifogyasz|»
s/.unk csak és tartózkodjunk a savanyu tej, illetőleg az aludtej élvezetétől, mert a száj- és körömfájás az emberre is átterjedhet.
Szerencsére a járványJíanizsán jóindulatu és enyhe Ieíotyá»u, a hatósági intézkedések azonban csakl ugy vezethetnek eredményre, ha a nagyközönség is a legszigorúbban be tartja tOT óvintézkedéseket és rendszabályokat. \'". j i
Elkobzással és pénzbüntetéssel
sújtják a kanizsai piac árdrágító elövásárlóit
A Zaüii Közlöny az eímulfUetek-ben a »Közönség rovatáéban, va, sárnapi számában j>edig vezércikk^ ben tette szóvá a Nagyk;mizsán ta* l>asztiflható nagy drágaságot. A Za-i lai Közlöny cikkének meg is \\olt az ei"edménye, mert a vá\'X>si ellenőrök a iendő(rpéggel karöltve* azonnal a legesélyesebb vizsgálatot rendezték. Hétfőn íeggel már sike-került is több úgynevezett, >clővá-t sárlóW tettenémi, akik a termelőktől a megengedeti ü órai terminus előtt vásárolták össze a terménye-
ket és azt drágábban, megfelelő haszon mellett akarták továbbadni* Ezeket az árdrágitókai hétfőn dél. előtt azonnal\'bekisériék, terményeiket elkobozták. Azonnal ki is szabták minden esetben I0.„i>engős készpénzbüntetést.
A rendöi-ség a váix>si ellenőrökkei karöltve a jövőben is a legszigorúbban ellenőrzi és megbünteti az elővásá?Cókat, terfrvényeiket pedjgj elkobozza. Hisszük, hogy igy a drá-< gaság megszüntethető lész. » t
Halálos autó-szerencsétlenség a Badacsony alaít
Halálos szerencsétlenség történt Neanesgulács és Badaefony torna j| között. Csugó Aranka gyulakeszi földbirtokos Dobay József gazda egy fovas osézájával Nemesgulácsi\'ól ba-daosonytomajba hajtott. Szabály-^ szerűen az ui baloldalán ment a kocsi, amikor az egyik kanyarnál egy személygépkocsi hajtott beléjük. At gépkocsiban osak Yincze József 28 éves badacsonytomaji gépkoqsive* zetö ült. Valószinüleg gyorsan hajtott ós nem tudott az ut baloldalán megnuiradnl. \\ ( , .
A kocsin ülök közül Dobay József szenvedte a legsúlyosabb "sérüléseket, kórházba szállítása közben meg is halt. Csugó Ajfytnka az ánokba lesett, csak jelentéktelen sérülésen ket \'kapott, megsérült a ló is |és megrongálódott az autó. A csendőrség a gépkocsi vezetőjét ideiglenesen őrizetbe vetle, mert a jelek sz*h rint az ő gondatlansága okozta a halálps szerencsétlenséget.
Keszthelyen is
történt egy könnyebb kimer.etclü autóbaleset, Hoffmann A^.tal 76 éves
keszthelyi hentes nem veti észre egy közeledö német 4;pendszániu autót és előtte akart átmeimi nz uttestén. A/ autó elütötte, súlyos sérülteivel az idős embert a kórházba szállították. f
IQ<3
Zivataros!
Prognójls: Ésiaki szél, több halyen zápor, zivatar, a hó mérséklet nem változik.
A Meteorologl&l Intézet nagykanizsai megtigyelflállomáaa jelontt,
Hőmérséklet tegnap eate 9 érakor: +220. ma reggel +18.0, délben + 25 4, Csapadék: 00 *L.
— Jé Imi d.tnl,
mert szétkapkodj^ az egypeagő. egyházközségi kullurház-sorsji^yrk, t.
FflrdAuoba
berendezéseket kedvező részletre legolosóbban szállít
MENDLOVITS
ki angol királyi pár ma délután 5 Arakor érkezik meg Pártsba
Hosszúlejáratú közöa angol-franoia politika alapjait vatik meg Párlaban
Páris, julius 10 Az ongol király ós felcségo ma reggel indultak el Londonból párisi látogatásukra. Kíséretükben utazott Halifax lord külügyminiszter is. \'Dél-után 5 óra előtt pár perccel érkezik az uralkodópár vonata u francia fővárosba. y
Az angol Seolland Yard két titkos-rendőre már tegnnp megérkezett Párisim, akik a királyné másfél millió font óilékü ékszerei^ a hires Kohi-noor gyémántot és Afrika kisebb csillaga nevű drágakövet is magukkal vitték.
A párisi lapok nagy jelentőséget tulajdoni tanuk a királylátogatás politikai részének is és uloluak arra, liogy az összes időszerű nemzetközi kérdések megvitatásra kerülnek, közöttük elsősorban a cseh ós a spanyol kérdés.
Az Evcning News szerint lord Halifax külügyminiszter Párisban a francia miniszteielnökkel hosszúlejáratú ungol —francia politikáról fog tanáeskozni, amelynek főcéljul:
1. A spanyol kérdés minél sürgősebb felszámolása.
2. Az angol-olasz egyezmény lia-lálybulóptetése.
3. Francia—olasz egyezmény kötése.
4. A cseb-kérdéi végleges megoldása.
5. Milyen módon javitaná a viszonyt az Európára nehezedő fegyverkezési terliek könnyítése.
Menekülnek a zsidó családok Palesztinából
Jeruzsálem, julius 19 Hétfőn este Palesztina különböző vidékein újra fellángoltak a harcok. A zsidók és az arabok közt minden-i felé összetűzések történtek, amelyek: több áldozatot követeltek. A[ tegnap) esti harcok halottainak száma htat. Palesztina északi részeiből tömegei sen menekülnek a zsidó családok.
Európa legnagyobb prózai színésze, - az olasz
ermete Zacconi
a főszereplője a sok milliós, egyben a legnagyobb francia filmnek, melynek cime
A szerelem gyöngyei
Városi Mozgó.
Kedden .és szerdán 5, 7 is\' 9 órakor.
5 órakor filléres!
1938 jullm 20
lew/ABA*
Tolnay Andor lett a pécsi színigazgató
Pécs város törvényiül tósági bizott. tiága ma délelőtt tartott üléénck tárgysororntán foglalkozott a szinike-nihilnek hosszan ós zajosan vajúdó kérdésével. A törvényhatósági bi/ott-ság hosszú ós izgalmas vita után (CiTÖl legközelebbi egyik számunkban részletes tudósítást adunk) ugy döntött, liogv a Pécsi Nemzeti Színház igazgatóságát l\'olnay Andornak, a Ka-|H)Svár—soproni szhükcrülel jelenlegi igazgatójának adja.
Az egyiptomi anyakirályné ma este átutazik Kanizsán
Az egyiptomi anyakirályné, iniilt ismeretes, útban van Magyarország felé. Ma Alexandriából jövet megér, kezett Cenovába ós onnét a trieszti gyorssal folytatja útját Budapest felé.
A királyné teljesen rangrejtve utazik, hivatalos fogadtatása sehol sem ksz. A királyné Murakereszturnál lépi (U a magyar leltárt, a menetrendszerű gyorsvonattal 18 óra 21 i>crckor érkezik Nagykanizsára. Innét u.^yaua/z d a vonattal tovább utazik, meglekinti a Pataion-vidéket ós pár najM)t a Dunántúlon tölt, mielőtt Budapestre utazik gyógykezeltetés végeit.
Igen -lós földrengés volt * Pécsváradon
póc-s, julius 10
Ma éjszaka l óra tájban igen erős földrengés volt Pót/sváradon és környékén. Az emberek rémülten ugráltak ki ágyaikból é-s kimenekültek a házakból. A földrengésnek olyan ereje volt, hogy több ház kéménye le.lőlt. l-lgy pCrcCii belfd u lieves ffdd lökések háromszor ismétlőitek. Más károkról még nem érkeztek jelentések.
Magyarországon nincs állástalan mérnök
A Buda|«sti Mérnöki Knmilrvi n.ost Iclic közzé 11)87. évi működéséről szóló Jelentősét, amely a magyar mértlöki kar helyzetét minden vonatkozásban kinwrjtöen ismerteti. A\' jelentés Igen megnyugtató\' különösen sjociatis szempontból, m:rt abból kiderül, hogy az elmúlt év végivel a kamarában nyilván* tartott mérnökök közül összesen csak 152 volt elhelyezetlen Ez a szám a magyar mérnökök számához viszonyítva a Jebntés megállapítása szerint is »|ó elhejyezkoj désl. viszonyokra vallanak.
Mérnöki körökből vett értesülés szerint a jelentés kellé óta elteli Idő alatt az állástalan mérnökök mind et tudtak helyezkedni, ugv l\'Ogy állásnélküli mérnökökről ma már alig lehet beszélni Séielniezi a/onban a kamura Jelentése, hogy az elhelyezkedett, tehát állásban lévő mérnökök fizetési színvonala és ellátottsága sok kívánnivalót hagy hátra A; kezdő nVérnököket n magánvállalatok 120- 260 |>engővel fizetik, s akmal tagozódottságuk szc-iínt. Ugflojbban értékelik -a vegyész. és kohómérnököket. firdeke3 adata a jelentésnek, hogy a fiatalabb korcsoportba tarU«ómérnökök| könnyebben tudrak elhelyezkedni, mint az ldes;bbek állást cserélni
A jelentés ismerteti az ország egész területén élő összes mérnökök számát. Eszerint i összesen : 10.01)6 mérnök működik Magyaior-s/ágon s ezek legnagyobb tömeg.., 1186 a gépészmérnöki karban mü. ködik. |
BALAI KÖZLÖNY
Megszakítom a láncot..
Meg bizony... MegszakítomI
Valaki, aki elküldte neloom a Ián. végét. ne haragudjék reám, amiért kiálltain a sorból.
A kis gé|H\'lt (élulán *>/. áll: • •• minden nap küldjünk el- egy másolatot egy olvan egyénnek akit szeretünk és akinek s/xsren\'-csél kivárniuk. fis a». is benne van a szövegben, hogy Szent An-tal csodát tesz, ha e/. a lánc lejárja a világol.
Megszakítom, mert nem hiszek a csodákban, c.-ak azokban amo. lyckcl hitem egyháza tanít csodaként. Babonás |>edig nem voltam solm. Ig)\' hiába olvasom a kis népeit eélulán, hogy bizonyos < Gepcll asszony nem vett- komolyan a dolgot és elveszitettií A fél karját, mert megszakította a láncot. (Azt meg nem is tudom, elrettentésnek vágy biztatásnak írták a mágikus szövegbe, hogy .Szedő Miklós 10 nap nuilva el-veszítette a faléért u Ián. meg. szakítása ulán.(Islen mentsen meg ettől mindenkit és engem is, de — hátha akadnak nős uruk, akik ezt olvasva hauyattlionilok sietnek a láncot megszakítani?i . Azt is olvasom a cédulán, hogy • Neveli asszony 1300 dollárt nyert, mert lelkiismeretesen tovább fűzte a .láncot. Az az érzésem, liogv a lánc-hislóiiálmn vakon liivők a lánc zárultával a sajátmaguknak járó csodát szeretnék elsősorban biztosítani. Ehhez azonban a «Revcll asszony 1300 dollárja írott malaszt. .Mellékeltek Volna a gó|>ell có lula mellé egy-egy dollárt, akk.tr mindenki, uki ilyen felszólítást kap, kézzelfogható izeUtőt ku|>otl volna a csodából és jó haszonnal folytaiul volna ujabb Ili irányba a lánr-vó^ek szétluijigálását." l)e 13 leve. let 13 darub levólbélyeggel 13 címre szétküldeni, -- ilyent Szent Antal nem kíván senkitől. Szent Aulai nem a |>ostáiiak, hanem a szegényeknek a védőszentje...
Meg azt is irja a lánc-levél, bog)- valakit, aki a láncot Szorgalmasan továbbította, kineveztek, pedig -már 0 hónapig hiába várt a kínevczósó e. Kz uztá-i a legfur-<sább. Miféle világiul j .hotelt cz a lánc, ahol «már fl hónapot hossz.ii várakozásnak tekintenek egy állásért? .Micsoda boldog ország lehet, ahol holmi kis félesz-tcndőeskéórt már a hiábavalóságról sóhajtoznak ay. állástalanok? Hu mőg 0 évet irt volna a láne-inditó! Mi még akkor is a meg-szokottság szomorú sóhaját bal-lolluk volna legfeljebb. < Egyéb-ké.nt |»cdig a mull héten rágUik át magunkat a kinevezések ezrei-j»ek légióján u hivatalos lap apró-belüs hasábjain. Azok mind lin-collak volna?)
Tengerentúlról indult a lánc és az egész föl let körül kell járnia, liogy • hatályos legyen. Amerika a csodabogarak hazája ós a lm-cosok szektája is ott született valahol, ahol az emberi ész, erő, akaiat (so Iáinak, a felhőkarcolóknak, az. emeletes vasutaknak, az emberidcgnél tökéletesebb géleknek, a végtelen lehetőségeknek ís van árnyékuk.., igen sötét árnyékuk. Ahol uz ember nem Ind megkapaszkodni a/. ógbon, mert nem látja, a földben sem, mert elborítja a kőrcugeleg ós pora, füstje, zaja belepi az o.nberhen a lelket. Ez.órt menekül ott uz eiá-ber babonák, szekták misztikuma, ba. Onniagábau keresi azt, ami az újvilág lüktető, t\'trlelíi é elében elko|)oll, feleslegessé vált: — az emberit.
11a éu Amerikában élnék, tiür^ő-wii uj szektát alapítanék: — u lánclépők szektáját.
Vagy talán nem isi Miért ne maradjon meg a rohanásban elvásóit ember számára legalább annyi kis hit valaniil>en, ami cm. ,beieu, gépen, dolláron feletti!?
Nem tudom, ki lehetett, uki engem szeret, nekem jót kíván ós azt ugy is bizonyítja, lvogy 13 közül én vagyok az. egyik, akinek elküldte a láncot. Akárki, ne haragudjék, liogy elléptem a láncot. Ne gondolja rólam, hogy sötét ember vagyok. Meri ne.n -va. gyok uz. Bennem gyönyörű, nagy világosságok lobognak. Sokszor ugy meg-mcgverdcsik a Szemem ablakát, amelyen nem akarom, sohasem akarom beereszteni a körülöttem vergő lő világ sötét ár-uyókait) hogy könnyek csordultuk a nyomán, mint hajnalig világos pillákon a fény, lm durva ököllel belevágnak.
Tudom én, hogy reménykedve, hittel küldte hozzám valaki u 13 águ lánc egyik vógót. firzem a keze remegését, amivel útjára Ihj-csátolla a kis levélkét, firzem a belém horgonyzott bizakodását, amivel a/, én segítségemtől vária a csodát. Érzem, ahogyan valaki lelkének ogy kicsiny zugában fel-ködlólt a nevein, a\'. ano:n, ami-kor olyan tizenhármat keresett, akit szeret ós akinek jót kiván. Jól is cdk, nagyon jól esik, liogy van valaki, aki tizenhárom közó engem is besorozott. Kíváncsiság is motoszkál bennem, ki lehetett uz? Jó lenne a kezét megszorítani ós megköszönni. Jó lenne a szemébe belenézni és kiolvasni kelöle, hogv mi minden tl|>orta-lépte umig odáig jutott, hogv már nem az éleiben hisz, hanem ogy nuiv mesc.lánclól vár valami jót.
Mégis megszakítom a láncot, Petiig éu nem 13 embert szeretek, hanem (nagy bűnöm ez!) két mii-
Megbízható - Olcsó - Gyors!!
Kótalné Berény Zsuzsa
Csengery-ut 29. I
liárd embert szeretnók szeretni. Mindenkit, aki ember és ukit. Isten éliíf rendelt. Azok közül is le. gcvsleginkább a gondterhelteket, u szenvedőket, azokat, akik csak cao dálói remélhetnek valami jót.
Megszakítom, mert a csodákat sürgetni, láncokhoz kötni nem lehet. Nem hiszek az ilyen csodákban.
Különben is: — a magam ré-szóiől a csoda már ilt. van. Mert liu jól meggondolom, mégsem egészen hazugság ez a ff)ldkörül járó lánc. Csodát Ígér Ós imo: — a csoda megtörtónt. A lánc minden liivője talál a családján kívül 13 plyan .embert, .akit szeret és akUick szerencséi kiván. Mert a láncot a benne foglalt utasítás szerint csuk ilyenek ciméro sza. bad továbbítani. fis ennek a szi-goru ós nehéz, feltételnek ellenére u lánc eljutott egészen -idáig, hozzám. Ez már csoda! A gyűlölködő, irigykedő, e.fymásra fenekedő emberiség csodája. Hiszen lia mindenkinek jót kiván, ükkor tulajdonképpen miért fegyverkezik a földgömb minden országa?
Barbarlls Lajot
Lövészverseuy Kehldán
Jól sikerült löténavató lövészverseny t rendezett a Kehldai Polgári Lövész Egyesület, amelyen a nagyn kanizsai MOVE és a kanizsai Vas* utas Lövész Egylet is résztvett néhány emberével. Csapatversenyben a zalaegerszegi MOVE lett az első, a .kanizsai Vasutas az ötödik, helyen végzett. Egyéni számokban a főver-senyben Horváth Gyuty(Nk. MOVE) l-lk, Eogáthy Ferenc (Nk. Vasutas) pedig 7. helyen végzett. Klcalaklö. vésben negyedik lett Szcj>esl, a kanizsai Vasutas embere. Sakkcéltábla versenyben |>edig harmadik Nó. meth, aki ugyancsak a kanizsai Vasutas Lövész Egyesület tagja.
—• Akar ogy pengfiért egy »ioba botort?
Vegyen egyliázközségi kulturhár-sorsjegyctl
Jolöoztass, tow Mm\'mir
NOI rutitik, komplik, blousok, ponfiyolák
mélyen leszállított árakon
-nél.
IALA1
A téglagyári vasúti hídról akart öngyilkos lennif leugrott, a gyorsvonat is jött, mégsem lett semmi baja
azonban az idő és okkor jött a pesti gyors. Az erő> refluklorrényben a vezető azonbau észrevette a sineken fekvő emberi testet ós mcgállilotla a vonatot.
. Ekkor szedték fel Seláf Istvánt, akit kórházba szállítottak. Az öreg élctuut igy kétszer menekült meg egy éjszaka a halálból. Sérülése nem súlyos, rövidesen ellmgyíhatja a kórházat is.
Nem, -mindennapi \'öngyilkossági\' iesel történt a nagykanizsai úgynevezett «hossz usé tat ér végén lévő vasúti felüljárónál. Seláf István 73 éves Teleki utcai lakos kiment esto e. vasulpari végéé és a téglagyárnál lévő felüljáró jiál leugrott a sínekre.
Különös véletlen, hogy az idős embernek semmi baja nem történt, mind-óssae elájult és néhány jelentéktelen sérülést szenvedett. £jtfél felé járt
Tóklótól Helslnki-ig
Miért mondta le Japán a rendezést ? — Magyarország ötször annyi atlétát küldhet Helsinkibe és fele annyiba kerül, mintha Tokióban lett volna az ollmpiász
A tokiói olimpiász lemondása S| ortkörökben megnyugvást kelteit, miután egyik-másik ország sportszövetségei és hivatalos sportemte-rel \\onakodtak, hogy a Kina ellen\' hadatviselő Japán olimpiai ünnep|» ségein részt vegyenek. .Lóndtfnban n tokiói ollmpiász kudarcától féltek, amely talán magával rántolla volna az egész olimpiai gondolatot.
közvetlen o\\ot a japán efha ánozásra az szolgál tatia, hogy nyerté anyag hiján a 80 miU
Hó pengős építkezés! költséget igénylő olimpiai stadion épitkezése megakadt.
Miután az építkezésén felelős szervezetek nem tud\'ak beviieli engedélyeket kapni a szükséges anyagokra, a kormány elvi döntését kériók az olimpiász tekintetében. Ene következett te a kabinéi által eihatá-
i ózott lem. ndás. l
Japán katonai körök a kormánynak ezt az elhatározását annál In. kább örömmel köszöntötték, miután felro^ásuk szerint az (Jlmpiász nem zetközi jel\'ehe el\'entélten áll azzal a nacionalista szellemmel, amely Japánt mo3t áthatja.
Japán lemondáséival az «i91C«t:s olimpiára Helsinkit szemelték ki az Illetékesek. Finnország fővárosában most készült el a: uj stadion, amely olimpiai s!a.djbnná is \'kiképezhető;
A helsinkii stadion a legmodernebb
elvek szerint készült. Be\'o-adóké-]>essége 30 000, de pár hónapos munka után már 62.000 személyt lesz képes befogadni. A futópályája 100 méter keriiletü. A sajlótrib1. n. jén 300 telefon ált a külföldi újság-Írók rendelkezéséie. A( rádió, a pos-ta és a televízió részére külön ter-
mek és hivatalok állanak rendelkezésre.
A helsinkii stadion ofim\'piai tor. nya a világ legmagasabb if.ven építménye : 82 méter magas, tehái 2 íriéterrel magasabb, mint a berlini ollmp\'ai stadioné.
Apill-or a tokiói olimpia eAnara-dósának lehetőségéről eset^, szó, Frenckel mérnök, a stadion építője kijelentet e :
- Ha m\'egbizást kapunk, ugy 1039-re o impia-készüH-ségbe ho#
mit jelent Magyarország számára, ha nem Toklóban, hanem Helsinkiben lesz az olimpiász?
IMS, 20
hatjuk magunkat. Addig \\ minden, még szükséges éj»itkeBéfrjeket be tudunk fejezni.
A nyilatkozatok azonban hangsúlyozzák, hogy
a helsinki olimpiász nem lesz olyan nagyszabású, mint a berlini volt.
hanem körülbelül olyan, intfit volt a s\'ockhohnl 1012-lrn. . /
Sikerült j ontos adatokat szeiez-nünk arra \\onatkozóar, hogy
Berlinben Magyaromágot 210 főnyi croport képviselte. Ennek la vasúti költsége fejenkint mindössze 87 iH-ngő volt, az ott tartózkodással, ellátással együtt átlagban egy-egy résztvevő költsége 850-380 pen gót tett ki.
- Ezzel szemben a to\'<iói ut fejenkint 1500 |>engőbc kjertilt volna, Tokióba legalább 25 napig ..tartóit volna a hajóút (a rendes hajók 28 napig közlekednek, de -az atléták! hajója nem állt volna inog sehol sem), ugyanannyi lett volna visszafelé is, ezenkívül á versenyzőik legalább 2 hetet kelleit volna előzetesen Japánbán tölteni, hogy kl. heverjék a hajóutat. .Aa olimpiász lefolyása közben sem indulhattak volna vissza azok, akiknek a versenye már bevégződött, .meri a hajók csak együttesen szállí\'olták volna vissza a versenyzőket. Ez i> drági. fot a volna a részvételt, nem szólva arról, hogy minden versenyző ré< szére lega\'ább 3 hónapi szabadságot kellett voli>ft szerezni.
Ya\'ószinü, hogy Magyarország ilyenformán Tokiót a legTeljebb 50 főnyi ílésztvevö cfcO|portot tudott \\olna kiküldeni. Nem valószínű, hogy ez a csojKírt meg tudia volna védeni Magyanor.«zág dicsőségie>.en harmadik o\'lm piai helyezését. •
Helsinki viszont harmadik osztályon jelenleg körülbelül ví>0 lengőbe kerül az utazás, oda-vissza tehát mintegy 180 |>engöte Figyelembe véve az olimplászok alkalmával mindenkor és mindenhol nyu\'J-•ott kedvezményeket, valószinü,
hogy 100-130 pengőnél többe nem kerül az utazás.
Helsinkibe tehát ugyanannyi i^sztj vevőt tudunk kiküldeni, mini Ber. lhibe, mert ötszöi annyi részt \\ evő\':él ls csak feleannyiba fog kerülni Magyarország olftnpiai részvétele, mint került volna Tokióban.
Magyaroi-szágnak még azért is kedvezőbb az ewnópai nfindezési, me^\'t a mi kiküldötteink nehezen tudtak volna hozzászoknia japán
klímához, ellátáshoz és viszonyok, < _ <
Zala vármegye Szent István kupájáért
versenyeznek ezután évente három vármegye legjobb levente-lövészei
Zalaegerszeg, julius 11) Zala várnvegye testnevelési bizottsága Brand Sándor dr. alispán ci-nökletévei ülést ártott. A* ülés meg nyitása után vüéz Néj meth Béla ezredes, állomásparancsnok mele gen üdvözölte az alispánt, aki elnöki minőségében először jelent meg a bizottság ülésén és kérte támogatását a testnevelés érdekében. Meleg \' szavakkal méltatta azután a volt elrftk, Bődy Zoltán ny. alispán érdemeit, lnditványára érdemes munkásságát jegyzőkönyvben örökitetlék meg.
Brand Sándor dr. aliapán
az üdvözlést megköszönve hangsu-\' lyoz a, hogy a legteljesebb mérlék-
Panoptikum
3 írta: Forray Zelma
10. Kutyasora
A világ le«eksé|)eltebb tónája a kutyáról Írni és egyúttal a kor leg-aktuálisabb témája is Bevallom, engem. nem érdekel a kutyatársadalom, sem a kutyakiáHHás, sőt vannak kutyák, amiket egyenesen nem szívelhetek, mc;t nem szc.-etcm, ha egy négylábúnak különb dolga van a/ emberek százezreinél. Ilyen Culy is.
Ez a kutya pulikeverólt s a nevét Ipszilonnal irja — az asszonya. A be-járónőt viszont Katinak hívják, csak ugy egyszerűen ivei, ipszilon nélkül.
Az asszony nem éri u fajkutyákhoz\' és azt hiszi más sem, ezért állundóan Culy pedigréjét emlegeti, ami nims fi a legborzasztóbb, hogy ő, már mint Culy, még\'-sak nem is s-ő:yt\'li, amiért minden nemesi oklevél nélkül látta meg ezt a gyárt) r ihlfktM. Párlás jellemét le^é\'ónkehben elárulja, hogy sziveden játszana a legkorosa|>|> i.t ii kuvasszal is ha lehetne, dc |>crs/o nem leliet, mert az utcára csak póráz-a zal léphet, ami ellen viszo.it a beano K\'lenvósző-\'n i-sörge.Iező pulivá.\' ájas-ko.lik, de hiába.
Culy kedvenc ele telei a sajt, sza. lámi, vaj. csokoládé, dc a szardíniái is szívesen eszi. t\'rntíje mindezt nem \' vonja meg. tőle. Vacsoráját, ebédjét [
testvériesen .megossza velő, sőt nagyon sokszor Culy javára billen a mérleg, mert ő egy jöszivü nő s égy falat sem menne le a torkán, ha látná, hogy .kívánja szegényke,, igaz, koldus tőle még ez é!<:tl>en két fillért nem ka|K>tt, de ennek uz a/, oka, hogy szerinte niucseuek is kol lus-jk, esak részeges csavargók. Kati sem dicsekedhet el, hogy a kialkudott béren kivúl egy darab kenyérrel sem kap többet ennek viszont az az oka, hogy nincs kosztra foga ljv\'.i s a nevét sem irja iplszilonnal, ő c-sak egy egy. szerű Kati.
Culy értelmes kutyus, felfigyel u kedves drága szivem hivásra ís. Meg-jegyzem Kati is van ilyen okos, -ma-ga barom titulusra s te állat, hivásra egyformán jelentkezik.
Tegnap Culy kiszökött az utcára és két kis toprongyos fiúval játszani kezdett. A gyerekek bol log sivalkodással vélték körül az uri kutyuskát. Jól érezték magukat mind n hárman, míg az asszonya észre nem vette őket. Szegény Culy csúnyán kikapott.
— Nem szógyelled magad — szólt rá az asszonya szigorúan — utiak ly-kekkel játszani. Te, tc neveletlen te-leintés.
Culy láthatólag nagyon szégyólte n nevelrtlenségét é% lesütött szemmel iKillgatoll. Velem együtt. í:u viszont a jól neveliségeniet szégyellem, ami miatt nem nem mondhatom el mind-
azt, amit gondolok.
11. Egyenlős \'g
Clött-kopott, elhanyagolt kis falusi templom. A levegő nyirkos, a har-ironium rckeJt s a kis harang oly fáradtan kong. A pap, az oltár, a hívek ugyanilyenek. Kopottak és rongyosak a\', élet ütötljei, elhanyagoltjai. Az áldozta tó rácsnál u falu szegény vakja térdeivel, mellette néhány gör-nyedthátu földszagú nénike, bácsika. Ahogy nézem őket, egy másik jelenít jut eszembe.
Bazilika. Fény ó> pompa, pazar világítás, drága freskók és festmények. A pap, az oltár nehéz aranyban, diága selyemben csillog. Az orgona, a lunangok diadalmasan búgnak s az énekkarok magasan szárnyaló hangon hirdetik uz Ur dicsőségét. Az álloztatóráesnál uri né|>ek, drága toalrtlek, fén^-es egj\'cnruhák.
Itt minden egészen más, mint a falu ócska, düledező templomában és mégis ugyanaz é; ugyanazt kapják, mert Jézus egyformán szólt uraknak és szolgáknak, szegényeknek és gazda, goknak, hogy .jöjjetek hozzám mind-nyájan, kik fáradlak és terheltek vagytok... >
12. Orand guignol
Ha női fodrászterembe lé|>ck, ujro és újra meggyőződöm, hogy u bálK\'li
zűrzavar még mindig tart. Itt mindenki beszél, de mindenki csak a saját mondókájára kíváncsi. Tegnap mégis kivé\'el történt. Egy kis molett szőkéivek sikerült az általános érdeklődést maga felé fordítani. Azt hiszem érdemes lesz feljegyezni, hojjy hogyan hallgaltatotl cl egy nő egy-szerre 15—20 beszélőt. Első éi legfontosabb |>erszc a hang és a tü\'\'ő, ez-.el kell győzni (hát Ö győzte). Második a jf\'l megválasztott téma.
— Szervusz, élesein — kezdte ő. — De sáppadt vagy!
— Nem csoda, holnap operálnak vakbéllel.
— Szent IWJarf és Te ilyen nyugodtan ülsz itt? Juj, én megbolondulnék az izgalomtól. Nem gennyes még? Na, akkor laláu nem lesz komplikáció, mint szegény sógorommal azt ls egy egyszerű vakbél vitte el. Meg az uramnak az egyik kollégáját a múlt hónapban temették. Három kis árva maradt utána. ós itt a Utl, is Ismered, hogy össze-vissza kaszabolták! Soha sem lesz abból már ép ember!
Mikor már valamennyien meggyőződtünk, hogy uz emberiség 1)9 százaléka vakból műtét miatt pusztul el, akkor ő felredezett az egyik hajszárító bura alatt egy másik ál \'ozatot.
— Jé, Te is itt vagy? I)e régen láttalak!
— Azl elhiszem, in<\\t amióta az
iftrt: [uiiui 20
BAllAl ROSüONf
Alapítva 1887.
51 éve állunk a közönség szolgálatában !
*
51 éve élvezzük vásárlóink bizalmát,
most már 6 nagy Üzlettel az ország klllönbözö
városaiban I
#
HALOK, EBEDLOK,
KONYHÁK, KOMBINÁLT BÚTOROK, KÁRPITOSÁRUK
elsőrendű garantált minőségben, meglepő olcsó árban beszerezhetők
KOPSTEIN BUTORHÁZ
NAGYKANIZSA, HORTHY MIKLÓS-UT 4.
Óriási választék! Kedvező fizetési feltételek!

b:-n támogatja a leslnevelés ügyét, mert tuda;ábnn van nnnaki Kogyez az ifjúság szellemi és erkö\'ctf^m^ kedését is mUtikálja Kijelentene?^ logy a bizottság munkájában Bődy Zoltán nyomdoká n akar haladni
Elfogadták ezután \\a köliségvo-tést, majd viléz Némelh Béla beje. lentetje, hogy a kormányzó
uram motorkerékpárt veit, folyton motorozunk.
— És Te fel mersz ülni rá? Na, csodálom a bátorságod. Ép tegnap voltam a Rókusban az egyik szomszédunkat meglátogatni. Az egc<z <su. Iád "bernit fekszik, apa, anya, kis. lány. Motorozni voltak s egy autó elütötte Őket. 4.5 törés van mindegyiken és gipszbe sem leheteti egyiket sem rakni, mert nyilt, zuzolt sebekkel vannak tele. Kíváncsi vagyok, melyik marad meg? Szegény Gáspár-nénak is az vilte cl a fiát, azóta ha motort hall, mindig elájul.
Tiz perc alatt meggyőződtem, hogy az előbb tévedtem, az emberiséget nem vakbél műtét, hanem a molor-kerékpár fogja kipusztítani.
A harmadik kiszemelt áldozatit épen daucrolták.
— Nem fél, liogy megkopaszodik? — kérdezte ^kedvesen.
— Miért?
— Hogy miért? Maga t\'ilán nem ismeri a Szigethy kislányt? Az is a (lauer mártírja, tövig letört a haja s az én húgom, mikor daucrolták. kiszökött az áram, vagy mi történt velo nem tudom, de még ma is lát szónak az égési sebek n homlokán s a fülén...
■a A többit már nem tudom, mert sietve távoztam, még mielőtt engem is felfedez. BucKuzóul\'a fodrász súgva megkérdezte tőlem, liogy hu már feltalálták volna, szívesen vállalkozna rá, hogy ennek a kis szőkének u nyelvét »- dauerolju. U , (Vége)
Brunner Mihály alezredes
sümegi járási testnevelési* vezetőt érdemel elismeréséül a magyar ér. demrend lovagkeresztjével tün\'.elte ki. A bi;o:tság eihalározla, hogy üdvözli az alezredest.
Majd kimondották, hogy Szent István kupát alapítanak, amelyért (évente Zala, Somogy, (és Vas várj megye legjobb lövészéi versenyez-" hetnek. Megbízták Némejh ezredest a kupa beszerzésével és az alapító oklevél elkészítésével. Végül Fülöp Jenő dr. mondott köszöne.ei a bizottság nevében viiéz Nérneih Béla munkásságáért.
Kanizsai Zrínyi-atléták Barcson
A Barcsi Levente Egyesület meghívásos kerületi atlétikai versenyt rfindez vasárnap, 2I-én. versenyen a nagykanizsai Zrínyi atlétái is résztvesznek néhány .számban. Igy a 100 és 100 méteres síkfutásban Harsány! Miklós, a 100 méter s síkfutásban, diszkosz és sulydobás. ban Újvári László, 100 m sikfutáfe-fcan és távolugrásban Varga LAs/Ió, 800 méteres síkfutásban pedig Co-za Mihály képviseli a kuni sai Zrínyi színeit Barcson. Beneveztek míg a 1x100 méteres stafétába is Har-sányi, Újvári, Varga, (Szentmiháhl felállításban
Éveken át székszorulásban szenvedő egyének gyakran meglepő rövid idő alatt rendbejönnek, ha reggelenként felkeléskor és esetleg ette lefekvés előli is rgy — egy félpobár (ermészetes Ferenc József keierűvizet Innak. — Kérdezze meg orvosát.
— (A Darányi emlékművet)
vasárnap leplezték lc Tihanyban, I)a rányi Ignác, az egy ko d nagynevű miniszter emlékművének lecplezésén olt volt gróf Teleki Pál kultuszmlniszler, Reményi Sebnél er Lajqs péizü jyminiszter, Zsindely perem- államtitkár, Darányi ós llómnn volt miniszterek és számosan mások.-y^jt ünnepi be-szódét Sirommor Viktor® tihanyi apát mondta a nagy Darányi halhatatlan érdemeiről. PáMy Róbert igen hatásosan szavalt. Az emlékművet, amelyre számos koszorút helyeztek,\' í\'.c ő József községbir > vclle át. Közreműködtek még a balalonfüredi leventék zc-nokarukkal és u ti|ianyi égyhá\'i é lekkor.
— (30%-kai kevesebb)
Hévizszenlnndrás főjegyzőjének, Vajda Ákosnak kimuialása szerint ezldén Hévizén 30 százalékkal csökkent az idegenforgalom a tavalyihoz kéj>est.
— (Gyanús haláleset)
C.scrszegtoinajon a napokban meghalt Rugovics Károly 48 éves földműves. Rugnvicsot még Péter Pál napján megverték, napokig fájlalta is a fejét, de azlán mégis csak munkába fogolt az aratásnál s rövidesen ni meghalt. Keszthelyié! most kiszállottak a hatósági-orvosok és megejtet lók ö-"boncolási. Olyan belső fejsérülési nyomokat találtok, amelyek .tisztázásra szorulnak, igy a /cseildőrség újból megindította a nyomozást, i
- (Ha Szegedre Jön)
a szabadtéri játékokra jegyet a Dél-magyarországnál vegyen. Telefon: 13-08. Aradi u. 8. (:)
- (Leégett egy kaszáló)
Kárász (iyörgy sármelléki. lakosnak a zalavári határban levő kaszálóján a rendekben levő széna meggyulladt s végig égett. Közben elégelt 3 boglya is. A tüz valószínűleg ugy kelelkezelt, liogy valaki égő gyufát dobott el az ulon, mely a kaszáló végében hajad s otlól gyulladt meg u Telgyüjtétlen széna. Vindornyafokon egy G éves kisfiú a lakásuk lezárt konyhájából kiemelt egy doboz gyufát és addig játszadozott vele, míg Kiss János gazda szénakazla meggyulladt és le-égelt.
— (öngyilkosok)
Ozv. Varga (Ralog) Győrgyné nagyhajóim asszony lakásában uz ajtófélfára felakasztotta magát. Már halott volt, mire észrevették. — Varjú János 65 éves kisasszondi fGl luiüvcs udvarában akasztotta fel magát. ö is meghall. A temetési engedélyt mindkét esetben kiadták.
— (Szekérverseny balesettel)
I"ekele Ferenc marcoli lakos hordta haza gabonáját a mezőről. Versenyre kelt megrakott szekerével egy üres kocsival. A laza kévék mcgcsuztok s a versenyeő Fekete a lovak k6zé esclt. Összezúzott arccal vonsrolták Ja lovak s közben ősszerugták. Súlyos sérülésekkel beszállították u marcali kórházba.
— ButorkUllltá.a.k.t tekintse meg műiden vételkénysser nélkül. Kopsteiu bútoráruház.
BADAI ffflftQM
1933. fuHtii 20.
— (Letartóztatták a letenyei pincék betörőjét)
A nagykanizsai btlnügyl hatóságok régi ismerőse, ifjabb Hóbor Gáspár ismét kézre kerOlt. A letenyei fiatal-ember, aki már lopásért ős egyéb bűnökért nem egyszer állt a nagykanizsai törvényszék előtt, ismét betöréseket és lopásokat követett cl. Alkulcs. csal a borospincékben tett látogatást nagy előszeretettel, de ráfizctelt mert a csendőrök hamarosan kézrekeri-tették. Beszállították a nagykanizsai ügyészíégre, ahol előzetes letartózla. tásbu lielyczték. I)r, Almássy Gyula vizsgálóbíró még a délelőtt folyamán meg is kezdte kihallgatását ős ennek alapján dönt további sorsa felől.
— Teklat>« me* a Kopsteln Bútor AruhAs Állandó butorklAllitAaAt Izléaea éa oloíó bútorokat kedvező fizetést feltételekkel véaArolhat
Naptári Julius 20. szerda. Hom. kat. Jeromoa hv. Protestáns Illés. Izraelita Tham. hó 21.
GyógyaaartArl éjjelt azolgAlat e hé végéig a Megváltó gyógyszertár és a kis kanizsai gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 érától eate S óráig (hétfő, sserrfa, péntek délutAr kedden efféax nap nőknek.)
APRÓHIRDETÉSEK
re.
AllAs
VarránSk, kik .z.lilstzoi li értenek, jelentkezzenek . kleíí* kOIOttárugyárbsn.
IU67
ad as- vétel
Szlvónyomó. kut olcsón eladd. Kul-mson Mind, Szeel Imre-herceg u. 6. 1848
Karik,A.«k kedvezd részletre legolcsóbban kaphatók Va|*« .aakaraa-S»«á.b... 1852
Vlaaiaalaa kazal-, sálor , gép- éa kocalpooyvák, Emergé gummlszlj, bőrszíj, kenő-, henger- éa uakt(M-oU]ok kedvező llzeléal leltetelekkel, Jutányos árban k.i>-hstók Kelemen KezaÓ cégnél. 1897
ruhát veazek él eladok, hl-váara házhoz megyek. Márkus, Klrály-
\' l 31. 1967
lakás-Ozlethelyiséo
■la*6 kélazobáa előszobás vlzvezelé-kea lakás elköltözés miatt augosztui l-re. Ugyanotl több tárgy eladó. Csányl Láazló-utca 15. 1944
2 utcai azoba külön elóazobával kladá, I cilnos klllöobcláratu azoba Itlrdökzoba-hssanálatlal, eaeUrg teljes ellátással Is, kiadó. Bg, hálószoba, egy 10 I illései 0. S dsuer gép eladó. Clm ■ k Ildiben. 1966
, utcsl Üzlethelyiség. — Bővebbet
I Király-utca 32. lakereakedés helyiségei, utcsl Ozleth .Rózsa" gyajtólelep.
különféle
(épk..k.t, részlelllielésre Is. sjrakszertten végez Stern Uvegkereske-déa, T4-UI 2. 1796
Mindennapi levelezésből összegyűjtőit kálysist, régi vagy u| tömegeket, magyart éa kullöldlt, leloszlalott gytl|tenié-nyeket bármikor megvételre keresek. ~ Bar buli. U|oa, a Zalai Közlöny I. izer-keszló|e. Érdeklődni lehet telelőn 78. sa. vsgy azemélyeaen mindennap d. u. 6—7 óra kösDtt.
Nagykanizsa megyei polgármesterétől.
vár oi
17297/1938.
Tárgy : Rsgsdóa száj- és kötőm-lijás elleni védekezés és ezzel ksp ciolalban ebzárlat elrendeléie.
Hirdetmény.
A Tagadói sz!|- é« körOmlá|ás Nagykanizsa m. váróiban folyó hó 17-én megállapillaloll. A beiegség ellojtása éidekében elrendelem az alábbiakai:
1. A hasllott KOrmlI állatok ezen betegségre gyanús megbetegedése Klskanizián üoidán Józsel Mit\'en-dészeil altisztnél, Nagykanizsán pe dlg a városi mathalevéikezelőné\' bejelentendő. Hasított köimü Allatok elhullása pedig a városi állalorvosnak jelentendő be.
2. FerlOiOlt udvarokból hasított körmű Allatot kivinni vagy ide beállítani, ezek nyersterményt II, további Innen IslállóeszkOzökel, szénát, szalmái, almot, engedély nélklll kivinni II os. A fertőzött udvarok bejárata ,Rag*4ós száj- és körömfájás" feliratú cédulával meg|elö-lendö is kornyéke naponta fiitötle-nltendö.
3. A városban a kutyák megkötve taitandók.
4. A fertőzött udvarokból lovat csak akkor szabad kihaj anl, ha patáit előzetesen megtisztították ét feilfllleni\'ették. Az ezen udvarokban lakók Is eltávozás elölt ruházatukat, lábbelijüket llizlllsák meg és ferlöt-lenitjék. Idegeneknek, mészárosoknak, henteseknek ezen udvarokba bemenni tilos.
5. A beteg és a vele egy istállóban álló, egészséges állatok tejét, ha a tögyön elválloziiok nincsenek, csak foiralt állapoton .Hatósági rendeletre forralt te|M jelzéssel és külön e célra szolgáló lezárt kannában szabad f> rgalomba hozni, mert a betegség az emberre is veszélyes. Olyan állatok tejét, melyeknek tögye beteg, emberi élelemre felhasználni tilos, állatok etetésére Is csak fel-forralái után szabad felhasználni.
Nagykanizsa, 1938. julius 19.
a Polgármester.
A 1 m a m o I y, szőlőmoly, pókhálós hernyók
ellon
Arzola vagy Darsln,
Varasodás és lisztharmat
ellen
Sultarol, Amonll vagy Solbár.
Kombinált permelczöszerek:
Nosprasen vagy Tntokll Rózsafák
levéltetvei ellen PRONIKOL
Vfidöezerelc beaiorezholök:
orszAg József
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmi szerek, gép kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Molnárok figyelmébe I
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapunk nyomdájában.
Klad|a a Uptulajdowx Közgazdasági Részvénytársaság Nagykanizsán, Fpletós klzuló: Uzd Kánly. Interurbán telefon í Nagykanizsa 78. axán
ZSAK
PONYVA OAZDASÁÜl KÖTÉL LÓPOKRÓC, ZSINEO
legelőnyösebben vásárolható
H
Állandó nagy raktár uj és használt zsákokban
irseb és Szegő
Zsák- és poinaicsönzés!
Fontos közlemény
az Anto Syphon tnlajdonosokhoz!
Díjtalanul megjavítom, rendbehozom Autó Syphon készülékét
azoknak, akik a szénsavcserét nálam eszközük.
Szabó Antal sportUzlete,
az Autó Syphon körze