Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
12.45 MB
2010-03-09 13:18:47
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
846
3373
Rövid leírás | Teljes leírás (301.76 KB)

Zalai Közlöny 1915. 026-033. szám április

Zalai Közlöny
Megjelenik hétfőn és csütörtökön
54. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagykanizsa. 1915. április 4
54-ik évfolyam a6 szám.
Vasárnap
ZALAI KÖZLÖNY
■•iJilHlk hátion ét csltirtikftn.
blOflzvMal Arak: Kg4i* «yle 10 korona, f#lt»,t 6 korona, i Sagyaíívre 2 korona 60 (III. Egya* arirn ára 10 flll.;
KelalAa axa ke»Hi,«:
Bánekovioh Jánoa
Kó»r.«rke»ító:
Kemény László
Szirkiiztiség ét klaUhlvatal liák-tir 1
Talafon: 182. — HlrdaUaak dlJaiabAa aiarlnt.
A feltámadás ünnepén.
A feltámadás isteni lényének emleke-zele egekbe ragadó érzéssel k.pja meg lelkünket. Feltámadni, lehányni a halál bilin, őseit, emberfeletti gondolat. Meghalni az emberi nem váltságáért, isteni elhatározás. Föltámadni az emberi nem tovább vezetéséért, százszorosan isteni ténykedés I
Megkeltett Isten Fiának is halnia, mert emberi testet öltött s az emberi lest a halál martaléka. De fel kelleti támadnia, mert ez az emberi test nem ismerte a bűn halálthozó szennyét; már pedig a bQn az. amelynek következménye a teljes feloszlásig vezető halál I
Uyózödelnieskedtel, Te, Urain, a bűn nélküli Istenember a halál felelt s evvel utat mutattál az emberiségnek is. hogyan győzödelmeskedhetik az eletnek a születés pillanatától kezdve rá leselkedő ellensége, a halál felelt, ha bántól mentes életet él. Az embernek ugyan nem adalott meg, hogy mindjárt a meghalás után diadalmaskodhassál! testileg is a halál felett, d» az Űr fel-támadasa jelképezi azt, hogy majdan, az utolsó ítéletre, testileg is fellátnád minden ember I
De ha ránk, emberekre nézve most még lehetetlen is a testi feltámadás, vau és lehel erkölcsi és társadalmi feltámadás.
S volt-e VMlitíia erre nagyobb szükség, mint most? Most, mikor százezrek élete pusztul el a rajiunk úrrá leli háború irtózatos erőfeszítésében ? Nem I New volt soha nagyobb szükség erre az erkölcsi és nemzeti leitámadásra I
8 hogyan lehetséges ez? Ugy, hogy kiüzzük magunkból mindazokat a nerazet-gyöngiló hibákat, ferdeségeket, bűnöket, melyek megroniliatnák\' lelkünket.
Le kell tehát küzdenünk azt a veszedelmes hibánkat, amely politikai és társa-idalmi kérdések miatt szembe állit bennünket s szinte az ellenséges érzületig bőszít fel egymás ellen. Nyugodi mérlegeléssel kell lárgyalnuiik a kérdéseket, melv nyugodtság nem ejt a szíven sebei, hanem értelmileg világosii fel.
Föl kell hagyiiuuk a nemzetségi torzsai kodással s iiá kölönhözó nyelven is, de egyenlő szeretettel kell ragaszkodnunk annyi elesett hős fiunk kiömlő véréfl uira, meg újra megszentelt hazánk iránt.
Meg kell fojtanunk magunkban az ön-
zésnek, a mások kizsákmányolására ösztönző kapzsiságnak undok indulatát, hogy, míg vitézeink a harcmezőn igyekeznek a világ bámulatát érdemlő hósiséggel a feltámadásunkat elzáró nagy sirkövet, az orosz hatalmat, fejüuk fölól eltávolítani, addig itthon ocsmány pénzsóvárok ne vegyek ki szüköl-ködó embertársaik szájából az utolsó falatot is.
Ne nézzük irigy szemmel, ha ináanak a sors, vagy önszorgalma nagyobb vagyoni, kényelmesebb megélhetést juttatott, hanem az elkeseredés szülte pazarlás helyett buzduljunk nagyobb munkára, takarékosabb életre, hogy a nemzeti vagyon aiiuél job-han szaporodjék.
Ne henyéljen közönünk senkii Lesz a nemzeti éleinek annyi megmunkálásra szoruló területe, ahol ki-ki megtalálhatja a saját egyéniségének megfelelő munkaköri. A ludós ésszel, a gazdag pénzzel, a szegény testi munkájával járuljon a nemzeti ólát és a jólét biztosításához szükséges ténykedésekhez.
Legyen bennünk erős és megingathattál! a hit nemzetünk történeti hivatása és az azért folyó nagy küzdelemnek győzelem-
Húsvéti vers.
— Irta: Nagy Lajos.
És húsvét volna ina falóba\' ? Avagy a naptár csalfa módra Csupán mutatja a nagy ünnepet Hogy az Hinber képpen megszületett Isten fia sírból föltámadott ?
ÁtkflzdöttUiik majdnem busz századot. De ily nagypénteki gyászszal beront Húsvétot, mely minden hitet leront: Nem látott eddig a história! Mért kell a vérpataknak folynia ? Jézus I Nem voltál harcok embere, Lelked szelídséggel küzdötte le
A Pilátusok álnok táborát---
Mit óriöngó hatalmi mámor ád : B* órzéőt Te sohase Ösmeréd 8o«e kerested nyer* harcok terét 8 Pétéi szablyáját ama* éjsznfcáu Ártatlanná szavad tette (alán .
Nem voltál harcok hirdetője Hanem a lelki béke óro; És ime a .bibliás emberek" Kik miudeukor Reád esküd lenek, Vérrel featik meg az .-géaz világot — Oaak ur lm itt eztán, — meg leigázott
Seper, seper az óriá^ vihar 8 szQuetlen sujt tQzes villámival; Nap nap után a szelíd Máriák 8zive elsiratja kedves fiát Ki fegyverrel küzd s fegyvertói vesz el; A gyászruha ma még csak százezer De száma holnap felrúg millióra, Miud, mind tiprott r mények siratója ...
Egyet látunk: az arató halált, Kgész esztendő nagypéutekre vált; A feltámadás eszméje sehol. Vérző seb, mely össze sohase forr ; Vágy, mely teljesültét hiába várja Ima, mely égbe útját nem találja, Remény, mely születésén összetör, Érzés, mely könnyet fakaszt, kedvet öl. ..
8 eppour sí mouve I Gyászunk nem örök Hár még ágyuk sok ezre meuvdörög, De tavaszi vihar lest ez csupán, Áldást bozó nap sQt fel azután. Nagypéntek gyászát leveti » föld 8 az Ige, a nagy entne testet Olt . .
óh hozd le e földre a várt otpot Világmegváltó uag> NtoirMi! Ha vad gyűlöletét elaltatod-. Boldog huavót-ünnepe len neki! , .
Jézus és a háború.
K. W. Foerater a jeles pedagógiai író, Iri jelenleg a iiiUucheni egyetemen a pedagógia tanára, nagyobb cikket irt a Der 8flemann oirad folyóiratban, mely érdemes arra, hogy a legszélesebb körökben Ügyeimet ébresszen. A cikk VAteíógoadolatáit a következőkben ismertetjük :
A világháború ug f tört ránk, ratot egy dühöngő forgószél. A művelt népek, akik kétezer éven át keresztény nevelésbeu részesültek, a nemzetekké! összekapcsoló kullurmunkát a gyűlölet, á hazugság
nul K Ö L L 0 N Y
Al\'BI.IS J.
tói koszorúzott befejezése iránt. Kislelkil sopánkodás. a kötelességek teljesítése elöl való gyáva meghuzódás és hátrálás, a szent harobau való részvétel helyett az alóla való kibúvás ne veszélyeztesse kQzdelnittnk sikerét. Osak akkor lelkesül a harcos, ha tudja, hogy a társadalom minden rétege egyenló mértékben veszi ki részét a fáradságból, faji, nemzetiségi és vallási különbség nélkül.
S végre társadalmi és erköiosi feltámadásunk megingathatatlan alapja legyen az elfogultságtól és tulkajtáslól ment vallásosság, mely a lelkeket megszenteli, átalakítja s minden nemes iránt fogékonnyá teszi.
Urunk, iWózítónk, ki gyózödelmesked-tél a testi halálon is, adj nekünk erót és szilárd akaratot arra, hogy társadalmunk újjászületésén ugy munkálkodhassunk, hogy az a háború okozta rouiokból oly fényesen és ragyogóan keljen föl, mint Te a koporsóból. ó Uraiul
Kováta Antal.
Húsvéti levél hölgyeinknek.
Talán egyszerűbb szavaiban a levelem, iniul lelkemben él ; de auuak igaiságát, amelyei érez, — elismerését. > melyet kifejezésre juttat, s egyúttal csodalalit és méltánylását is el keltse* rojlauom, lia gondolataim most e sorokban nem lementéin 8o-raimuak igaz minden betűje, átérzett mindeu gondolata, állítása kristályos valóság vetülete, magasi-tos dicsérete pedig a bonfiai szeretet igazaágérzeté-nek vallomása, leírása.
Elfed most mindent a bábotn sülét komor gondolata, ténye, reménye, osapása. — de egy — • tapasztalt jótékonyság én áldozatkész munkaszeretet e borzalmak közélt is kicsillog égi, eleven siiueivel.
tízéit akadt meg az én Ukiutetsm ezek alakján. akik nálunk neiu a muló divat hóbortjainak s
nem is a szórakozás szeszélyeluek hódolnak, — Ita nem, akikuek életük színién Önfeláldozás, dicséretre érdemes tettek sorozata, akár a vérté honvédseregé a osataiuezóu.
Nap-uap alán a Hadsegélyzó a megmondhatója, hogy hánysior jOunek össze s mennyit dolgozik muukas kezük — hogy némi örömöt, meglepetést szerezzenek s küzdő katouáimk, Kiosiny s lábor, mert számra nézve gazdsgabli is lehetne ; tle munkájuk sikeren, amint adataink róluk már beszámollak. Nem ludom, miért nem k»p kedvet még sok más is, akik miudig oak az utca kövezetét a a tétlenség ulját róják. Pedig szebb gyöugyöt « ciga könnye sem tzadhal. s iniut amellyel most az igaz magyar tló ékesítheti leikel akkor, amidőn a Had-segélyzőnek dolgozik vagy ha beteget ápol. Nem tudora, melyiket helyezem előbbre. Mindkeüó fenséges é> dicséretre érdemeB lény Kgysrául bevési aiok uevét az önfeláldozó hazaszeretet aranykönyvébe, akik auttak gyakorlói.
8 bála az Égitek, nemcsak a bonvédó magyar ifiu vére piroslott ki újra a csalainezékön de a nói lélek IQzrózsái is újra kipattanlak a jelen szomorú, napjaiban. Igaz nem sok sziliben I Talán többen is j lehelnének, akik dolgoznak — De mikor az önzés I csuma bűne még az idealizmusra teremtett női lelkek sokaságának nagy réizél is kikezdte s némelyike, csak a Hajéi családi, közvellep veszedelmét akarja érezui » ennek bijáu érzéketlen közömbösséggel megy el usmzeti létünk és történetünk nagy és súlyos leleuéuek csapásai, gyászos siralmai s aggodalmas percei mellett. Éti s jelen goudlslau éleiét s nem tanul a lövóre semmit Nem készül igaz magyar asszonynak, aki gyermekeit és uuokáit a jelen munkás életének láttáiméból lanilgatná Közömbös, száraz lelkek! Meg a jelen nagy veszedelme asm jó Uuitó számukra, fiatalságuk szép éveibe nem szónok édes emlékekel — amelyek a jOvóuek szóla-uának. 8 ugy.i mit fognák- özet gyermekeiknek s unokáiknak \'ieszélni a jqttnikor nagy eseményeiről ? I — Hogy ók hogy mulattak, míg sok ezer sirt e hazában? Hogy ók, mini tétlenkedtek még auuyi sok más éjiel-uappnl betegei ápolt s a katouák ölömének tokozásán munkálkodott a Hadsegélyzóben Mert a Hadsegélyzó fogalom a munkás magyar asszony elólt. Annak célja nemes s épen azérl azl elómoztlilaui honleányi kötelesség. 8 hányan teljesí-
tik ezt? Már többször megemlékeztünk róluk ízeknek jelene gazdag történeti mulltá lesz a jövóben munkás buzgalmunk révén. Nemes patina borilja majd azt a multai, amelyről késó korok gyermekei előli fognak ragyogó arccal beszélni. Mert ók is ki-vették részüket a luuukAból, a bonmeiitéflból. Nem hiábavalóságok szolgálatába szegődtek koiuuk súlyos uapiatban, hanem a haza szolgálatába. Orötumel lehel róluk irui, mert működésük a ml szenvedő katonáink örömének meglereintéaén láradozotl. Miudig volt, mit tenuiök, miuden időben. Kifogyhatatlan szorgalmuk. kimeríthetetlen munkakedvük, ha uem a kórházban, ugy a Hadsegélyzóben. — Büszkék is vagyuuk rátok, nemes női lelkek I — hoiry a mieinknek s magyaroknak moudbatunk titeket Meri ideális lelketek uuokája e hazának jövő boldogságán fárad, hogy ugy a testi, mint a lelki sobek minél előbb behegedjeuek. De téritsélek meg azokat is ne-tttes munkátok osztályos segilóivé, abik még nem egyesültek veletek — a munkában ; a betegápolásban s a Hadsegélyzó támogatásában I
Visszafejlődés az ősemberig.
A német hivatalos ielentéa megírja, hogy orom népfelkelő hordák, amelyek Memel irányában Kelelporoszorazág legészakibb csücskébe betörtek, falvakat és birtokokat gyuitogattak én védtelen embereket támadtak meg. A jelentés szerint a német hadsereg retortióval fog élni, aniMunyiben a németek álul elfoglalt orosz terület várouira u»gy k*r-pótlási öasz»g«k fognak kivettetni én minden faluért, vagy birtokért, melyet ai orosz hordák német területen elhamvasztottak, három orosz talut. vagy bir tokot lógnak elégelui. A Memel városábau okozott miuden kárra 8uwalki és a német kéxbeu levó más kormányzósági székhelyek orosz kormáuyzósági épü-teteinek porrá égetésével fognak felelni.
... Ugy látszik, mintha az fiskorok brutaliú sai ébreduének újra a XX. század harcaiban. Jól tudjuk: harcot nem lehet szentelt vizzel folytatni és r régi evangéliumi mondások ma legfel|ebb csak viga*ztalá*ul szolgálnak, de uem arra, hogy azok szerint rendezzük be az életünkéi. Mégis egy illu •
tengerébe fojtották. De mégis hogy történhetett meg •b * nagy csoda, hogy azok az emberek, akik az ember iránti szeretel jegyében nevelődlek fel — most gráuátokkal és szurouyokkal tépdosik egymást? Hogy követhetik el ezt értfi emberek egymással? Bz»k a kérdések mind majd felszínre kerülnek az emberi lélekben, iia a \\érázlalta csataterekre ráborul a csendes éjjel És nemcsak a szeretet, hanem az igazság Krisztusa fogja megreuditeni a lelkeket. Egyenlőre hogyan egyeztethetjük fissze miudezekel a rémületes dolgokat hitünkkel ? ,
És melyik üdvösség az, amely ebből a háborúból feléuk árad? Aki egy háború\' szándékosau azért idéz elfi, hogy abból a szerencséjét kihalász hassa, tönkre megy saját él vetem Oltsége állal Mert a háború a legnagyobb szerencsétlenség, uemcsak Mért, mivel fájdalmat okoz, hanem mert gyikossagra kényszerít. A világháború az egész emberiségre csak akkor hozhat üdvösségei, ha ezekből a rémületes dolgokból tuuulságokat merítünk a jövőre nézve s megfogadjuk, hogy mindent el fogunk követni egy ilyen háború elhárítására Kz a háború megrendítően tárja, majd a művelt emberiség elé azt a nagy elleutétet, mely a keresztény kúltura s az emberek valódi törekvései közt fennáll Kddig sokan azt hitték, hogy az anyagi.ik kultuszával, együtt jár a világbéke,
aiuely szeriut mindenki az fi kaviárját nyugodtan elfogyaszthatja A világháború azobbau keresztül húzta számításaikat. Be kellett már egyszer bizouyo-sodui az emberek előtt, hogy az aranyborjúnak körultáucolása az auyagi érdekeknek a szellemi és erkölcsi javak lölé valö helyezése utálatos szenvedélyeket, civakodást irigységet, féltékenykedési és hatalmi > ágyat idéz elfi. Kzért a világháború mint a mai viszouyok természetes következménye jelenik meg az emberiség előtt. Kz a háború azonban igen nagy halással lesz a szilárd jellem kifejlődésére, akiket a haictérre nem a rablási szándék, a bosszúállás vezet, azok örúlheluek n jellemképzést előmozdító hatásoknak Leltet, hogy az a félelmetes iskola igen nagy missziót fog tel|esiteni a vallás erdekébeu. Bár jól tudjuk, hogy Krisztus a háború ulleu vau ... de viselkedésükkel adtunk-e alkalmat uemzetekuek a gyűlölködésre? Krisztin a védelmi háborúi nem tiltia ni. Mi jól tudjuk, hogyha miuduyájan jó kereszté yek volnánk — nem volna háború. De mindezek mellett a háború a romboló tendenciái mellett morális tendenciákat is szolgál Így a szigorú fegyelem, az önfeláldozás éretté teszi az embereket a krisztusi tanokra De inégis alkunkra tolul ez a kérdés: hogy lehet a háborúban megmentem a lelket a Krisztussal egybekapcsolva maradni?
A leielet o.uk ez lehet: Üzd el magadtól a gyűlöletnek gondolatát isi Harcolj a hazaszeretet szent érzésétől vezetve... s ne a bosszú — a harag vezessen ellenségeid elé. Téves az a nézet, hogy csak a gyűlölet t-heti . bátrakká az embereket a háborúban. Amint a magasabb kulturáju uép jobban birja a harc fáradalmait ós keserűségét a kulturáltan ellenfélnél, ugy a magasabb lelki tulajdonságok is megóvják az embereket kultúraellenes cselekedetektől . .. Természetesen a harctéren könuyeb\') a gyűlölet csirái elől védekezni, mint odahaza Az otthoumara« doltik szem* előtt mindig csak az „ellenség-* lebeg, a küzdő azonban élő embereket, lát akik épp ugy szeuvednek és meghalnak, miut ő, megfigyel rajtuk lovagias éi becsülése méltó tulajdouságokat. így korrigálta ki n valóság azl a nézetet, viuit minden harcos magával visz a csatatérre. Lelki nyugalmunk megkívánja, hogy egész nemzetek iránt táplált ellenséges érzülettől óvakodjunk Anglia nemcsak Lord Grey el s a többi lelkiismeretlen emberrel ajándékozott meg berniünket. Angliának köszönhetjük az üdvhadseregei, n megbecsülhetetlen szempontokat a muukás-kérdésekie nézve A ngiia nevelte fel forradalmárainkat s megszelídítette pártpolitikai erkölcseinket. Krre mindig goudoluunk kell — se visszaemlékezés hatása alatt egykor majd újra átnyujljuk a békejobbot.
Április 4.
ZALAI K ft Z I. A N Y
8
ziónkat qjra megölte a háború. Azl hiltük, bog; Abbau az esztendőben keiult először szinre beállt a menet közepébe s araint a színpadon befelé
évezredeken át fejlődőit az emberiség, Ingalább .A szép Galatbea" operett*. A darabot az igazgató lépdeli, hogy nadrágját és csizmáját eltakarhassa,
annyira, amennyi ablioz kell, hogy ludjunk egymás-\' szerezte meg. Ó fordította, tanította be és dirigálta belekapaszkodott görög ingének alsó azélébe a azt
n»| szemben a köuyörülel elemi érzéseivel viseltetni. Mint tudva van. a darab elején a karszemély- két kezével lefelé húzva, mind lejebb és lejebb gug-
Nem önfeláldozást, nem apostoli érzéseket, nem a zel ciprusi ifjaknak és leányuknak öltözve Pigmaleon golt. A színpad közepén Pista már akkorára zaugo-
jóság martiriumát vártuk, csak azl, hogy amikor szobrász nyilt liálterü featóterméu tul fokozatosan rodott össte, mint egy óriási görögdinnye a igy gu-gyilkolni lehet, az ősi kegyollenkedési ösztönt nem négy öt lábmagasságig emelkedő hegységen vonul a ártatlan és védleleu emberek színpadon kereaztül, hogy áldozali tárgyaikkal Vénus templomában az istenekuek áldozzanak
fogja cselekvésünk
irányában levezetni Azt hittük, lehet báborut selni anélkül, hogy vissza kelleue sülyednüuk a fej-
rult ki a túlsó oldalra.
A közönség első pillauatbau csodálkozva nézett a hátul csúszó, lábnélküli alakra. Mikor végre falia-
lódéa azon (okaira, melyek még az ósállalhoz és elég, hogy sziupad elején fnjalják vele a kórust.
Pistáuak sehogy sem tetszett a dolog Nem merte Szentgyörgyil, harsogó kacagásban és tapsban
nem a kulturemberhez állanak közelebb.
A háború uj eseményei, az orosz kegyetlen- ,onjAl kop\'*lüi»?
most már a háttérbe szorítják ? Ott kell ékes bari-
adás alait milyen sorrendben vonuljanak a hzineu
ségek megtanítottak arra, hogy nem lehet. A kultúra testében ott vaunak még a fekélyek; az ala- akkor »«»KVon r-spektálta, csouy és brutális emberi indulatok. Ki kell égetni ezt a fekélyt, hogy élveiui tudjuk később a kullu iát. Nincs többé helye a szentiiuenlalizinusnak I Gyúljon fel a láng, omoljanak le a falak és pusz tuljon miudeu, mig a íekély ki ueiu égeti. — Éh sietnünk, mely minden kemén/ségüuk dacára köny- kapnak, nyezve nézi a pusztulást, fordülj on a jövó leié. — -^ntgyórgyi már Amikor a leégeti házak újra (elépüluek és a lerom-
béke és a kul- siomstéd,ágában levő pompáti disznókochonya
De bál a kötelesség kötelesiég. Bzt pedig Pisla
tört ki
— Nini. Szentgyörgyi I Éljen a PisUl Hogy volt? hogy volt? — kiabálták a diákok.
LaUbár kezeból kieaeU a dirigáló pálca a öklével fenyegetódzötl Pista felé. A karrarai márvány-
Az öreg Hűkor József volt a reudezó. A pró- bol gyúrt szép Galatbea pedig, akit akkor Mindszenti báko.....eginagyaiáttta a karszemélyzetuek, hogy elő-, Kornélia személyeaitett, anuyira nevetett, hogy a jobb
keresztül. Továbbá kiadta, hogy mindeu férfi trikót colt lóle. és szandált hozzon magával. Görög inget a ruhatár-
karja alá helyezett márványoszlop is kalamajkát táu-
bolt oltárokon újra áldozni fognak túra istenének-
Kzzel még nem is volt vége a bajnak. A népségnek, mely a darab elején áldozui ment, ugyankora délután fölsiállitolia azon az utou kellelt visszajönnie. Pista meg akarta Kzután átment a színház tó- mutatni, hogy helyrehozza a hibát. Felöltöiötl tehát korcsmároshot, — aki a ! deli ciprusi ií)uuak. a kar élére állt s kifeszített mel-
mért. Szórakozásul többi kollégákkal.
pedig
lé i»4«.fl
* krajcáros feibli járta a kézláb Pislát újra meglátU, még jobban nevetett éa tapsolt. Premiere, szereplők mind felejtve lattak.
Csarnok
Hogyan fogyott el Szentgyörgyi a
Az 1866 év telén, tehát éppen negyvenhét • sztendó előtt Kassán. Lalabár Eudrénél, abbau az időben az ország első vidéki színigazgatójánál Bzent-györgyi Pit>ta meg éu egy »orbau lujuik a kórust n többi névtelen hősnőkkel es hősökkel. Ott volt még a többiek között Bercsényi Béla is, aki pár év múlva a bpesti Nemzeti Színház művészgárdája közé avau-zsirotott.
Az én Pisla baiátomnak — aki néhány év előtt ünnepelte Kolozsvárott színművészeti működésének ötvenéves jubileumát, — a sok közölt volt egy kiváló hibája: irtózott a kórostól, mint ördög a tömjéntől. Hogyne? Hisz az igazgató, ha a azUkség*-ki-vánta. játszatott vele elsőrendű énekes és másfajta szerepeket is, tmelyekbeu a közönség már akkor is sziveaen látta és kitüntette.
A karcos szürcsölgetése és ferblidrukk mellett I Pista lett az est bőse.
az idó sólyomszárnyáu röpült. Hét óra előtt pár perc cel loholva szalad a SAÍnház szolga gással jelenti:
— Szentgyörgyi ur t A nyitány l már elkezdték. Rögtön lekésik jelenéséről.
Pista sieinli a színházhoz. A lüggonyt már felhúzták. Öltözködésről raas/.kirozásról szó sem lehe tett. Pista ekkor igy goudolkozotl:
— Bátya az ördög. Hisz úgyis csak hátul megyek keresztül. A platán-díszletek derékig el fognak takarni Megteszi a göröging magában ia. A kutya se veszi éstre, hogy alul nem vagyok felöltözve.
Eízel beállított a ciprusi ifjak közé.
Ámde. mikor a szinpadra kezdtek vonulni, Pisla ijedve látta, az emolvények ugy vannak eldo-korálva, hogy a keresztül vonuló népség fqje tetejétől szaudáíja sarkáig látható.
Pista, akiu fölül rövid ing, alul magyar nadrág és csizma volt, uem tudta, mit csináljon
A veszély pillanatában pokoli ötlete támadt,—
A függöny legördülte után az öreg Lalabár
gyors t-zuszo-\' sebtiben rohan a férfiöltözőbe, hogy dtihenek szabad folyási engedjen. Hanem Piatáuak volt ára esze. Köpenyegél magára kapva, ruhát, mindent otthagyott s ciprusi jelmezben menekült lakására. Másnap orvosi bizonyítványt küldött, olyat persze, amelyet a mai szinésznemzedék is gyakran igénybe szokott venni.
— K. I. —
Mi ebbeu a nagy küzdelemben tulajdonképeu egy jobb Angliáért ia harcolunk... ha ezt az aljas Angliát alaposan meg fegyelmez/, ük és megalázzuk. A lelkünknek jobban esik, ha avval a tudattal megyünk emberek
Az alsódomborui Vörös-Kereszt kórházról*
A z ÓAzaVi kari-téren megsebesülve és ugyanott a SO°-oa hidegben s egyéb harctéri viszontagságuk közepett súlyosan megbetegedtem.
A betegség krízisét Ittlétre, mint rekonvalösoena Alsódoniborura a Magvar Vörös-Kereszt Bgylet (lékjéhez lettem internélva.
Amikor parancsba jött. begy többet magammal Alsódoniborura kell menni, kiesé bizalmatlanul retteni ezt. mert kétkedtem abban, vájjon folytatta*
tizét lelkedben én gondolj n legyőzött ellenségre . a megállított lelkekre ... » menekülő családokra .
Csak egy psr pallinstrs képteld el magad azon ^Him e itt ama kiváló ápolásnak, mellyel a kanizsai
helyzetébe, kiknek íöldjéu az ellouség kotkórliáiban részesültem oly irányban, ami egy láb-
a harcba, hogy küldőimnek a beoslllelesebb Angliáéit diadalOnuepet ül .. Éld nt a íranoit sebesült lelki- badotó tífuszos betegnek kijár.
ia (olyik, mintha mindig Lord Ureyre s a lobbi becstelen társaira gondoljuk uelléz szívvel.
„Kiiaztua a megválté itt vau, - » megválté, amely az augol kultúra és az tngul faj iránti gyűlöletet kiirtja a szivüukből.
Karácsonyi élstakák a lövészárkokban karácsonyfák és karáosonyí ének nélkül. Gyújtsd meg lelkedben r Krirttusí szeretet lüzét és próbáld meg egyszer szeretői ellenségeidet, Kondulj a feukölt lelklllelQ William Booth-r«, akiben megtestesült a nagy angol szellem — gondolj Kloreneo Nlghtiugalra a szent és emberszerető augol asszonyra . . . gondolj O.rlyle, Buskin, Toyubefe, akik igen *«kal adlak szellemükből a németeknek — és gondolj arra, hogy egy .ilyeu népet — akinek a sors ennyi nagy embert i]ándékoiptt — még a lealjasodásakor sem szabad megvetni.
Karácsonyi éjszakák a francia földön uyert csaták után . . gyujtds meg a krisztusi szeretet
állapotát... a könyörögj istenhei, hogy mindezek a Kételkedésemben azonban alaposan csalódtam nehéz megpróbáltatások o nemes tulajdonságokkal . Feltevésem nem bizonyult valónak, inert fényeaen at nagy szellemi képességekkel felruházott n. (utaltuk ellenkezője tárult steineim elé.
Az alsódomborui Vörös-Kereszt kérhái semmi kivinni valót sem hagy maga után, mert itt is at ápolás egy jól körültekintő kitünó orvosra, önfeláldozó kedves testvérekre és önk. ápolónőkre van bizva. Joggal állíthatjuk egy jól berendezett ÜdOló, tönkretett idegrendszeri! beteg katonák felépülésére.
A feltünó tisztaság, az étketéebeli ellátás, Dr. Braun S. igatságos, részvétteljes bánásmódja, a kedves testvérek és az önk. ápolónők gyöngéd szeretete,
Üdvére váljanak. Mi a győzelmet csak akkor élvet-lieljok nyugodtan, ha az égést világuak példát nyty-tunk a népeket összekapcsoló kultúrpolitika megteremtésével.
A nemzeti alapelv eddig ■ világ kulluráiára nézve destruktív irányzatú volt. D nemzeti alapelvnek a mi kulturális munkánk állal a konstruktív világpolitika szolgálatába kell szegődnie. Másklllöubeu egy még nagyobb vilégfelfordutás következhet, amely a\'.tsn az egész emberi kuliurát elnyeli Kgy neinzel _ igazán — örök emlékezetemben maradnak s min-sem képes manapság már feladatát teljesíteni az denkoron hálás etivvel visszaemlékszem rájuk, .idegen nemietek segítsége nélkül. Frauciaorstágnak Azonban nemcsak ezen kitűnő kórházban találja szüksége van Németországra a viszont Németországnak, l^yes otthonát a szegény beteg harcos, hanem szüksége van a szláv szellemre s a azláv szellsm i_____
nem lehet meg e német szellem nélkül. A fajok *) Eit • twkiildatt l.v.Ut ófümmat a4iuk k, mart tgj
egyesítéséből fog majd életre kelni at emberiséit Kbe»ult . a haiotér«n nieab.ieged.it katona hatás aaava Krisztusa. <ulá banao if.J.l.M,
4
ZALAI KÖZLÖNY
ÁPRILIS 4
Alsédomboru társadalma Is kiveszi jara réstél e ne-trtea misszióból. majdnem dédelgeti az itt levő Meg katonákat. -
Mint tudomást szereztem, e kórház nagy anyagi és természetbeni támogatásban részesül az alsódom-borai Hirschler cégtől. 8 ez valóban nemes cselekedet a haza oltárára. — Alsódomlxiru társadalmának magatartása beteg katonáink iránt, valóban meglepi és eklatáns példája a mindenkori hazaszeretetnek. Édes fia- és testvérként látja el őket szivarral, cigarettával éti egyéb Itditó étellel és itallal.
Duzzadó jótékonysággal áthatott kis városka ex, mert, úgyszólván : amit a beteg szeme, száj. meg-kifán, azt a körülményekhez képest meg is adják. Itt az étkezési szabálynál az I. II. III. stbi diéta1 nem annyira irányadó, mint a közszeretet, a bőkezűség. A beteg kiváltsága teljesül, hogy minél elébb visszakaphassa teljes egészségéi, mely a tífuszos be-1 tegeknél nehezen elérhetó.
Nem dicshimnuszt kívántam itt zengeni, amelyre j a Vörös-Kereszt kórházak csakugyan rá nem szorul-[ nak, hanem bensőm áradozik a hála ihletétől. melynek e soruk utján sietek kifejezést adni.
Hálás köszönet a kórházat vezető orvos urnák, a kedves testvéreknek és önk. ápolónőknek ós az igazán figyelmes alsódomborui hölgyeknek ; előbbiek önfeláldozó irgalmas szamaritánus! ténykedésükkel, utóbbiak pedig adakozó szeretetremáltóságukkal feledtet-ték veittnk azokat a valóbau nehéz napokat, amelyeket a harctéren eltöltöttünk s ezzel ttj lelket öntöttek belénk, hogy ismét — ha kell — visszatérve a harctérre, újult erővel tépázhassuk ádáz ellenségeinket — 8 V majdan s liéke ol^jágával röpdös a galamb, s ha Isten a végveszélytől megmentett, akkor én is a vasút szárnyain átröpdösök Alsódotnborura, hogy egy más, egy felszabadult kedélyállapottal megköszönjem jóságukat. — Kzer köszönet. — Isten Önök-kai is. — ügy 48. gy. ezredbeli káplár.
... De leni a mélyben hólepel alatt Holt katonák alusszák a nagy álmot... És szivükön, a mindig álmodón, Halkan bólongnak vérpiros virágok, Égi vérrózsák a fehér havon.
Nem kell már nékik asszony és öröm, Nem kell már nékik rózsaszínű hajnal. ... AranyküllSs, virágos szekerén Könnyes szemekkel s elnémult ajakkal Tovább suhan, elillan a Tavasz.
Megül a csend a nagy síkok feleli. Csak néha hollók bús csapatja károg... Mélyen a földben, hólepel alatt HolI katonák alusszák a nagy álmot S fölöttük a havon Égőn pompáznak vérpiros virágok.
Seffcr Erzsi.
Miért mindig a hatóságot?
HÍREK.
Tavaszi csend a síkon
Piros virágok nyilnak a sikon,
... Otl leni a mélyben hólepel alatt Holt katonák alusszák u nagy álmot, Átlőtt szivükre, sebzett homlokukra A némaság bús perce már leszállolt S fölöttük a havon Égőn pompáznak vérpiros virágok.
Jön a Tavasz és mosolyogva int : Jertek kacagni, szomorú legények! Asszonyi csókolni nászos vig ajakkal És arcotok fehér, sápadt palástja Gyúljon pirosra, mint a nyári hajnal!
Köszöntsétek az ébredő mező! És Pán jókedvű, füttyös muzsikáját. . . Hangos szerelmek tavaszi dalától Zúgjon az erdő és visszhangja keljen Játékos nimfák zengő ajakáról.
A háború okozta elkeseredés közepette némely egyének tán feltűnési viszketekségük hangját követve, higgadtságukat elveszítve, azon meggyőződésben ringatóznak, ha elfojtott keserveiket máson nem, de a helyi hatóságon kitőlthetik azzal, hogy üssenek rajt egyet olyan dologért is, amit egyébként észre sem vettek volna a a mely semmikép nem involválhatja maga után art a kirohanást, melyet túltengett hazafiúi érzelmük folyómányaképeu, — . hogy soraikat nyomtatott betűkben lássák, — napvilágra hómnak.
A tárgyilagosság keretében a jogos ós indokolt felszólalásnak helye van mindenkor s ezt a szabad Betakaró nem is tiltja. De hogy e keretbe mindenki bármikor beleüsse orrát s bármilyen fantázia szülte semmiségért a helyi hatóságot vegyük munkába, — tán akkor is s olyan esetekben, — amikor s a mikben neki intézkedési joga nem lehet vagy észszerű oka nincs, mégis jobb lenno, ha az efféléket az elkeseredés tarisznyában hagynánk.
A jogos határok között mi voltunk az elsők, kik reámttatunk a valódi sérelmek sürgős orvoslására, de alapos utánjárás után viszont meggyőződtünk arról, hogy a helyi hatóság vezetői, szervei megtettek mindent, a mi a közönség érdekeinekj megvédésére e nehéz viszonyok között is szükséges volt. 8 hu tán a kívánt, az óhajtott időben ez nem is történt meg, azt azon elháríthatatlan akadályok szülték, melyek útját vágták a legjobb indulatu intézkedéseknek is.
S ha ^án egyeseknek, kik a nagy tömeg helyzetéről nem bírnak kellő tudomással, — a helyi hatóság intézkedései nem conveniálnak, azok ellen kifogásaik vannak, — nézzenek szét az ország összes jelentós városainak jelen intézkedései körül, — meg fogják látni, hogy a hasonló városok hirtelen intézkedései között városunk a tapasztalok alapján tett intézkedéseivel tán a legelsők között áll. ?
Azok a tisztelt ós hangos distingválók pedig, akik annyi flastrommal és oly széles látókörrel bírnak, — sokkal nagyobb szolgálatot tennének a kőznek. ha jó tanácsaikkal inkább a helyi hatóságot támogatnák s nem izgatnák a közönség kedélyét olyan ötletszerű dolgokkal, melyek mngvalósitásának eredményeit tán maguk sem ismerik vagy nem is sejtik. I UKITUS.
— Ab izr. iskolában. Az izr. iskolában hétfőn este megható ünnep volt. A — seder a húsvéti üni^ep előestélyét tartották Qtt. az izraelita sebesült katonák részért!. A szép ós magasztos gondolat I)r. Neumann Edénó buzgóikodása folytán IihsoiiIó kivitelre lelt. A mennyi jóság és idealizmus van a nemes urn\'t lelkében, azt hétfőn este mind kivetítette. 8 ennek hatása, eredménye lett az a dúsan teritett lakoma, amelyen 1.50 sebesült katona vett részt. Az izraelita iskola imaterme a vallás ós jótékonyság együttes csarnoka lett s könnyes szemmel nézett sok ember azokra, akiknek az otthon melegét Dr. Neumann Kdéné szive jóságának melegével pótolta. A vallásos ténykedést Dr. Neumann Kde. főrabbi végezte, s igaz szónoki remeket adó szavaival vezette be az este jelentőségét. A vallásos rész után a jótékonyság cselekedetőnek, buzgólkodása következeit s Dr. Neumann Kdéné mellett több úriasszony és urleány látták el a jelenlevő katonákat ezerjével. akikről a Hadsegélyző sem feledkezett meg s dus cigaretta ajándékban részesítette őket. A lakoma közben a hálálkodás szávai is megeredtek s az otthor. köréből kiszakadt katonák képviseletében Dr. Hullák mondott hat ós ós köszönő szavakat. Bz történt hétfőn. Későn bár,\' de érdemes tett a feljegyzésié s azért lapunk hasábjain mn is helyt adunk neki.
— Iskolán leányok Hindenbnrghos. A
németek Napoleonju óriás lett a gyermekük nemében is. A gyermekek Őt tüzes tloosiKon látják a levegőben száguldani s amiül győzelemről győzelemre ment előre, legyőzhetetlen, páncélos érc alak, keiében kard. Jöttek a győzelmi hírek, az orosz foglyok, zsákmányolt Agyukat állítottak fel a főtereken. Ter mészetes, hogy a gyermekek levélAradala is megindult a nagy hadvezér felé. Kelső-8ziléziAuak egyik kis városából küldött egy tanítónő néhány gyermek levelet a Berliner Tageblattnak. Königshütte város sokat szenvedett az oroszoktól. Innen valók a levelek. A kia Edit K. igy ir:
— Igen tisztelt Hindenburg url Nagyon köszönöm önnek, hogy olyau jól megvédte hazánkat Remélhetőleg nem jöu az ellenség többet ide. Jól niAg vagyuuk védve. Gyakran látunk repülőgépeket, de ezek a mieink. Amikor a nagy győzelem volt, nein inentüuk iskolába. Mindenütt fel volt lobogózva. Moal is fent vauuak a lobogók. Éljen boldogul é* verje tovább az ellenségei.
Nagyon érdekesen és egyénien ir K&te 8.:
— Igen tisztelt Hindenburg url Öu már öreg ember és mégis nuuyi oroszt fog el. Éu nagyon örülök, ha oroszokat fognak el. Mindennap imádkozom, hogy nd veozilsünk. H\'a az Isten mindig ilyen u*xy győzelmekkel ajAudékw meg bennünket, akkor bizonysra nem lógunk veszteni. Amikor 40.000 oioszt ejtettek foglyai, nem volt előadás aa iskolában. Ezt csuk Önnek és a mi kitűnő katonáinknak köszönhetem. Most is, a nagy győzelmek után szünetelt az előadás. Kérem szépen, fogjen el nemso kára megint oroszokat és ne hagyja magát kérem agyonlőni a bolond oroszoktól. Out is üdvözlöm sokszor.
A következő levél irója Mfriede K. kisasszony. Gyűlöletében a franciák, oroszok és angolok mellett nein feledkezik meg a portugálokról sem: Kedves Hindenburg Ur l Mindenekelőtt köszönöm Önnek a győzelmet, hogy az t^oszokal elverte. A jó lateu védelmezze meg önt és az egész hadseregét ós adjou flnökflék szerencsét mindahhoz, amit ön kíván. Í3o mindig örülök, ha uj győzelemiól iön hir. Nagyon flrülnék\' ha az oroszok, franciák, angolok és portugálok ve-azitenéuek. Remélhetőleg a háború már nem tast
APBÍLÍS I
ZALAI KÖZLÖNY
sokáig é, az öeazes papAk, bácsik, rokonok és fi.é- - Két szombathelyi h«n halála. Mély tanító lla és kezetlenül azületett. C.vermekkoriban a R Hu "™<>l< hu.. Kod.es Hindenburg réstvétet keltett Szombathely társadalmáig két hós lábaival játszott é» tíz énekórában\' segítség nélkal " \' lial4l»- Az egyik Kozner Mihály dr. ezredorvos, a tudott öltözködni és vetkőzni. Tud úszni ée hegedülni.
társaság közkedvelt tagja, akit vitéz A szegény sebeatllt«k álmélkodva nézték, milyen
ur, bu tnlálkozik sz apámmal, vagy a bátyámmal legyen oly azives és adion nekik Vaskeresztet és szombathelyi mondja lueg uHkik, hogy üdvözlöm éket. Önnek ée az egész hadseregnek kellemes húsvéti ünnepeket kiránok.
magatartásáért ceak pár nappal halála elélt tűntetett ügyesen hegedni operai áriákat, sít a trombitát Is ki a király a Signnm laudlitszal, Hozner Mihály dr jél fújja s csak egyezer szakította meg előadását, hogy
az i. tilánus ezredhez ée » 13. táliori tarack-ezred- a lábával megigazitoa — a szemüvegét. C gyesen hez volt beosztva. Haláláról Wurmfeld Zoltán dr. kivette a lábaival a zsebéhél ,a cigarelta-tároáját és
küldött értesítést, több tiszttársával
amely szerint éppen ebédnél
ti és ezredorvos rágyújtott, azután dugéhuzéval kihúzta egy borosflreg ült, amidén egy dugóját, bort öntött két pohárba^ a koccintott az
orosz gránát a háztetőt keresztül törve, a házba be- ápolóval. Kártyázott is és írógépen gyorsan és ügyesen csapott ée *az asztalnál ölöket balálra sebesítette. — lekopogtatott leveleket. Ilnthan utasitáat ia adott a
A nyolcéves Kise 0. már valamivel követelőzőbb. Levele így kezdődik:
Kgy kia oroszt kérek (intól. Hogy néz ott ki a harctéren? Megaebesüll tuár Ön? Azt hallottam hogy ön nagyon ügyes. Sok katona vau még Oroszországban? Remélhetőleg nemsoltara béke lesz. Ké-! rem, írjon minél elóhb
Más kis leányok leveleikben megköszönik a marsallnak, hogy atyjukuak nem kellett a Imreiéire vonulni. Szinte valamennyi levélíró büszkén említi a foglyok számét. Antikor az ágyúdörgés KöuigshOlté-
b.n is hallható volt, - Írj. az egyik leányka, — | .-61 Szombathelyre szállították s\'leguapelőtt tem\'.lték! (taS^TMm"
félve n, Hl« A lli\'lvKitlí uipLúrl L-ul/mui rlíie-inieli,.!.,/.,., A I.....
módon kezdjék meg a lábakkal
Rozner tlr. az északi harctér vérázott földjében sebesülteknek,
alussza örök álmái. Járiseh Fereno 83. gyalog- való gvakorlatot.
STim " í^f?1*" T" .T"? - Elvitel, pályásat A vallás- és közök-
hós, halált halt. Az ,0„ hadnagy decemberben vé- MÍKlWyi ,„ kjr Vmk ,
ll ri \\rinitVfi7uttu Itt útt eArrliAik u Itn*/.....
.........-..............— 10844 az rendelete
. • „ „„, ^\'WO". h.re- értelmében az 1916/16 l,kol.i ívre a caktomyai u, tőrre került. Vlté* magatArtasáért már kitnntetéare................\'
gezte az akadémi$»A,
.... . . . ,, . , . , , kir. áll. olemi népiskolai únitókópzó intézet I osxtá-
felterjeszti, A hós hadnagy holttestét l.\'ngvár-, ,vá,M ^^vii -
valauieuuyi barna- év szókehaju leányka félve gou-«tolt Hindenburg úrra s azt kívánták, hogy 6 jelenjék meg 8 hogy tiltsa el az oroszokat a lövöldözés lói én büutetésból sokat fogságba ejtsen.
— Ab ieraelita templomban a huuvóti ünnepek utolsó napjai alkalmával az istentiszteletek a következő sorrendben lesznek megtartva : f. hó 4-én vasárnap d. u. V*7 órakor mariv ; 5-én héttón d. e. 10 órakor muszaf; d, u. \'/,7 órakor mariv; 6-án kedden reggel 7 ómkor sáehrisz: a halottak lelki üdvéért való imával (Hazkarah d. «. 10 órakor muszaf. szintén a halottak lelki üdvéért való imával.
— KöSEönetnyilvánitás. Nagys. Dr. Szekeres Jówefné llrnó felhívására a következő hölgyek voltak szívesek a harctéren küzdő katonáink részére szeretet adományaikat hozzánk juttatni:
Si&ékács Pálné 6 csomag gyufa. 3 csom. sütemény, Kemény Jenóné 1 csomag, Weisz Kmilia 1 •aornag. Dr. Schvan. Adolfné 9 üveg borovicska, Hirschler Róza 1 csomag gyufa, kockacukor és csokoládé, Mártinak Nővérek K 10—, Reichenfeld Sdéné 300 drb. cigaretta, l/, kg. csokoládé, Hevey Klóra K 5\'-. László Ignáezné K 1-—, tea, rum, citrcin, cukor ój> sütemény, flyőrffy Jánosné teasütemény, csokoládé, gyufa, Lőwenfeld Joachimné K 80—. (Sánca), Lówenítein Lipót né Pogányszent-péter, K 10\'—, Deutsch Hermanné K l*—, Főtiszt. Nith Norbert Ur K 4 -, Kövess Jenóné Lngjakabfa, K 10\'—, özv. Rajky Ujosnó K 15-—, Kollay L^josné
42 növendék vétetik fel és pedig te^ee féldijas helyre 10, ingyenes helyre
a. ,, «. , / , ,. , , segélynélküli bejárónak 19 növendék. A teljes
az elhunyt tiszttársa,. . 90. gyalogezred dtszszázatla (ÍMlW ,0 , ^^ „ ^ ^^
helybeli sírkert katonai dijszsirhetyére. A temetésen
és a város közönsége nagy számmal vett részt.
— A háború hiénái. 8tynos, de való. weknek a borzalmas nagv napoknak is megvannak\' a magnk kloakát hnjó örökébe* patkányai, amelyek a leglehetetlenebb eszközöket is készek felhasználni arra, hogy megsarcolják az érthetően izgatott és gyakran érthetetlenül hiszékeny közönséget. Itt aztán igen sokszor áll módjában a közigazgatásnak ezen sötét eziszteuciák özeiméibe beleavatkozni és ókot jól megérdemelt büntetésben részesíteni — Éppen egy ilyen gyalázatos machinációról rántja le a leplet Temea-vármegye alispánjának a Vármegyei Hivatalos Up legutóbbi szántában megjelent körrendelete, amely teljes szövegében a következő: Szám : 6919/1915. ^
Valamennyi főszolgabírónak, községi tlóljiró-ságnak és fehértemplom t, rérw po!g»rmerterén«k.
ru.loiuasomra jutott, hogy ieiketlen kufárok ezzel járják be a környékbeli falvakat, hogy a lakósság párnáit, dimuáit » katonaság részére requi-rálni fogják, azért a lakósság kilónként I (egy) koronát fog kapni és minden h&zlnn csak í párna és 1 dunna tartható meg.
Hzert alaptalan gyalázatos rémhír ierjesztése
K II--, Waligurszky Antalné 600 drb. cigaretta, inetlettt l\'elszólitják ezek a hiénák a lakosságot, hogy 1 csomag csokoládé, 10 drb. tábori-lap, Kóhler Nina a párnáikat és dunnáikat nekik adják el, uurt ók t
100 drb. szivar. Szabó Istvánné Kiskanizsa 1 csomag i |(ür dohány, 9 csomag csokoládé, Dréger Arthuiiié 494 [ drb. oigarelta. Tuboly Gyuláné 2 doboz sütemény. Helus Iajos 9 doboz sütemény, Ozv Wéber Károlyné 9 doboz sütemény, Frank Wllniosné 9 csomag
50-tlllérérl veszik meg kilójál. Tekintettel arra. hogy c ejaló kufárok eljárása a lakosság között aggodalmai és anyagi károsodást idéz elő, felhívom, hogy a lakosságot megfelelő inó-
csokoládé, I csomag sütemény, tVzv. Sarkady Tituuné. don világosítsa fel, hogy e gyalázatos és lelketlen
.r-salókuak fel ne üljön, s megjelenésük esetén meg-
K ft-—, egy anekdota- könyv, Weisz Tivadarnü 20 drb. kész csomag, 8ommer Ignáené is | bDntétéaük oéljáhAI jntwAk óket a hatóság
csomag, Fischer Vilma 9ő0 drb. cigaretta, IJr. Kiseber Józsefné 360 drb. cigaretta, Ozv. Fiscllel Külöpné 2 doboz cigaretta, Dr. Szekeres Józsafnó K 90--, Dr. Pliltál Viktorné K 5-—, Talaydy Kálmánná K 4\'—, Vizlendvay Sándor Duzsuak K 5*—, Biffl Ferenené K 20-—, Bica Mária 19 drb. szappan, egy nagy caomag csokoládé, Kaan Irma K 8-—. mely adományokért hálás köszönetet mond a Had-segélyaő.
Temesvár. 1915. március 90.
FEHKNCZY, alispán.
— A kezetlen\'ember a sebesülteknek.
Azokat a sebesültekel, a kik félkarjukat vesztették
köztarlásdij címén az intézet pénztárába. A kézpénz-segélyes havonkin! 15 K ösztöndíjat kap, A kérvényhez a következő okmányok csatolandók. 1., születési bizonyítvány, 2. iskolai bizonyítvány a megelőző évről és a f. é. értesítő, 3., tiszti orvosi bizonyítvány a folyamodónak a Unitéi pályára alkalmas voltáról, 4, segélykérés ecetében hiteles községi bizonyítvány a szőlők vagyoni állapotáról s a kiskorú gyermekek számáról hiteles családi kimutatás. Csak oly éptestu és zenei hallással bíró tanulók vétetnek fel, .kik 14 életévüket már betöltötték, de 18 évesnél nem idősebbek s akik a polgári vagy középiskola 4-ik osztálzál sikeresen elvégezték. A végleges felvétel az intézeti orvos véleményétől s az éuek-halláabeli vizsgálat eredményétől fllgg. A vallás-éa közoktatáatlgyű m, kir. Miniszter Úthoz címzett folyamodványokat az előirt okmányokkal együtt 1915. május Sl-ig kell a csáktornyai m. kir. áll. el. népiskolai tanítóképző-intézet igazgatóságánál benyújtani a folyamodó lakóholyének. az utolsó posta és vármegye feltün-tetéaével Csáktornyán, 191S március 95-én, Zrínyi Károly igazgató.
— Újvidék—Zágráb éa viasza 16 ér
alatt Nein mindennapi és bélyeggyűjtők részére nagy értékel képviselő érdekes, lerelező lap került nyilvánosságra, amely Baltazar Faith DampfwalzmOhle in Neusatz aláírással van ellátva és amelyet 1899. augusztus 9-én adott fel a malom Oloboőnik ée tia oégnek Zágrábba. A levelezőlapon a malom arról értesiti Zágrábi üzletfelét, hogy a megrendelt lisaett elküldte A posta tán solja itt nem deríthető titka fog maradni, hogy noh. a levelezőlap a bélyeg tanúsága szerint 1899. augusztus 10 én Zágrábba megérkezett, a cimzeí azonban ,Nem tagadta el. N« príma- jelzésű megjelölés surái mm vette át. Újvidékre azonban ugyanceak a levelezőlapon jól látható bélyegző szán\\jegyei szerint csak lé esztendő múlva: 1915. február 10-én érkeiett vissza, i levelezőlapon levó sok bélyegző egyike szerint 191i, február 7-én lett a feladónak visazakü\'dve, vagyis Újvidékről Zágrábba éa viasza az érdekes levelezőlap 16 esztendeig tette meg az utat. De ran a levelezőlapnak még egy érdekes, bár inkább humorm, ét
el, mindenütt megvigasztalja Zichv (iéza gróf. De\' copfoskodásra valló különlegessége. Az 1899-ben vannak olyan szerencsétlenek, u kiket mind a\'ke-1 eredetileg feladott levelezőlao még a régi 9 kraj.-Átus kezüktől megfosztott a háború. Franciaországban levelezőlapoktól v.ló volt és mirt ilyen helyesen volt
felbélyegezve. Hogy most 16 év multán a |Mwta
nnlkezekkel próbálkoznak .segíteni rajtuk, olyan tnű*
— A gongépkeaelök ós gőekanánfiltők i kezekkel, melyeket gépezettel lehet mozgatni. Né- valahol ráakadt a poros, sárga lapra, és azt
legközelebbi képesítői vizsgái f évi április hó 11-én, | melországban sornt járja a kórházakat egy Unthan küldte a feladónak: 10 fllléres btlntetéi bélyeget
fognak megtartatni a városi villan/telepen (Flandorffer- [ nevű hatvan éves kezetlen ember és megmutatja a ragasztóit rá és szedett ^ be a feladótól, mert amikor
utca 4 számi. \'A kellően felszerelt kérvények a ker. mindkél karjukat vesztett katonáknak, hogy pótolja ó 16 év múlva a levelezőlap visszajött az elküldőjáhw,
IparfelOgyelóséghez cimzendók Deák-tér 8 szám.) a kezét — a lábával. Uunthaii egy keletporoszországi a 2 krajcáros bélyeg már nem volt forgalomban éa
ALII KÖZLÖNY
ÁPRILIS 4.
a zágrábi postA ilgy találta. hogy bélyegesonkitásról van szó.
— Elhal aeatott befizetések A nagykanizsai takarékpénztár Altat alapítóit Önsegélyt Szövetkezetnél, » f. hí 6-ére (hétfőrel eső beflzetések az ünnep miatt f. hó 9-én, >w pénteken d. e. tartatnak
meg. .
A fiélzalai Takarékpénztárral Egyesült Ünse-gélyzó Szövetkezetnél a folyó hó 5-re eső befizetések u tlnnep miatt 9-én vagyis pénteken délelőtt tartatnak meg.
— Olcsó hua
kai 5000 koronáig felmondás nélkül, nagyobb összegekot pedig rövid felmondási idóre visszafizet.
_ Ünnepi dleaelőadáe .BERLIN" nagy-moagó aalnháaban A .Berlin" ungymoagó minden héten meghozta «■ kinematográfia lenujabb 4a leguiflvéstiesebb alkotisait. melyek utolérhetetlenül juttatják kifejezésre sít a műízlést éa msgas nívót, melyek .Herlin\' ttartmoigó mindenkori előadását jellemezték A .Berlin" nagyinolgó uagystombsll, húsvét mséruspi és liuorél hétfői di.teióadása is ki-halsszta a kinematográfia legdrágább gyöngyei! és ^ , v lultás nélkül állithsliuk bogy a .Berlin" ulgymotgó
hatósági huasaókben. h blMn|ó kilUní „h(,ietéi«lb»ii étidén még
HIRDETÉSEK.

Valósággal bucsnjárás folyt a hatósági husazékben, t uera |J|oU _ H„Mo|( he.véti ünnepeket kijén ked-hol a hatóság gondoskodása lolytán a szegényebb ,Pg Ulogatóínak Ai igazgalóság elem is szinte ildásképen kgrammonkint 1 K 10 iillérért juthatott prirna marha hnshóz.
Nem jó szemmel néztak azonban, hogy a huaazékból olyan úriemberek is iparkodtak hnshoz jutni, kik arra nincsenek reáuulva épen s igy a szegény osztály elól azt elkapkodják s igy éppen twmmlr
ezek nem elégíthetik ki, holott elsósorbau ók vannak nepeket, tztvanun*. reá szorulva, hogy legalább húsvétkor egy johb falathoz jut hassanak.
- A Déli vaaut huavétl menetrendje.
A húsvéti ünnepek alkalmából folyó évi Április hó 8., 6. és O áu a személyforgalom lebonyolítása érdekében Wiener—Neuatadt—8opron, Szombathely— Soproo és Nagymarlou—Wiener-Neusladt között a menetrend hirdetméuyekbeu foglalt vonatokon kivűl még kalűn személyvonatok is fognak közlekedni és padig: április hó 3-ín a 815/a sz. külön személyvonat, mely Wiener Neustadtból 3 óra 50 perokor jndul és Sopronba délután i óra 68 petekor érke
tik. Április hó r, és 6-én . Sto/K st, külön |elismerő dicséret KeméUok, mélyvonat, mely Szombathelyről délelőtt 8 óra S0 perokor indul. Sopronba délelőtt 10 óra 35 perckor érkeiik, Sopronból mint 910. st. vonat indul délelőtt II óra 81 perokor és Wiener-Neusladlba délután 19 óra ÍO perokor érketik. A 310/K szánni külön személyvonat minden állomáson és megállóhelyen — ahol a aló skárou személy vonat megáll - meg fog állaoj. J
— A Moralng Foat tréfája. A Moruing Poat cimtl angol újság legújabban érkezett siéma feltduéet keltő meglepelé.sel köszöntött be Bestél-getése kötöl, melyet Apponyi Albert gróf folytaloti:^,^ juttatja a honvédelmi a lap mnnkatérsával kijelentvén, hogy Ausztria és saSUKUU/\'. I""""j"
Magyarország ieldarabolása kikerülhetetlen és ebben 1 minisztérium MadSegeiyeZO a heiyzetbeu már nem lehet egyebei Magyarország. JJj-y-^j-jj]^ Budapest IV., VáCZI-minl ho-iy menti a még meutbeló Kzt mondla j jq Appouyi gróf. Ugy lálszik az angol ujség szerkest- ul lője elvélelte a kalendáriumot és április "
Szerkesztői üzenetek.
— 01vaeoinkm.lt boldog buevétt ankét kívánunk.
— Álmodozó. Kedves soraira most válaszolunk. Csak kitartás s akkor talán megáll egyszer a Pegatus mellette, hogy ig-z stárnyaiással vigye a költészet birodalma felé. Ideális lelkéből merítsen bizalmat a további próbálkozáshoz, inig — sikert ér s verseit kiadjuk.
— Sa. Oy. Déliharctér Költói színkép verse, de nélkülözi, az igaz átérzést és formahibái. Majd némi javítással talán -JUreperálía közöljük
— Z Oy Baránd Meghoztuk. Csak pontosan kérjük. Szeretnénk, ha egyszerre kaphatnánk meg, mert igy mi osztanánk he. Sok üdvözlet s
posta pontos.
— N. Piros tojás számunkra áz ön részéről — a hallgatás
Küldjünk katonáinknak thermosüvegeket, teát, konyakot, likőrt, csokoládét, caces-t!
Az adományokat köszönettel fogadja s a hadtáp-parancsnok-
Főriéi ésszel. Kz a ino dern ssstony elve A .rég bevált titkos receptek" idejüket multák. Ma a főcél a váltotottgazdasági viszonyok-usk megfelelő jó és Ízletes konyhát vezelni, ezért ló gazdaasszonyok dr. Oelker-féle sütőport használnak, mivel időt, inunkét és péuzt takaríthatnak, meg ezeufelül bizlosi\'ékotuyujt bármiféle sütemény sikeres elkészítésére. A világos lej a legszebb és legtalálóbb sym-holuma ezen kiváló konyha-szernek. Kten fej mintegy figyelmeztet arra, hogy .Kőzzél ésszel". III
kelleténél korábbau lapozta fel
— A tejhiány és tejdrágaság ellen. Magyarországon alig tutinak róla hogy létezik egy tejkonzerv, mely a iegjobb minőségű tehéntejből késiül éa tápereje egyenértékű a frissen fejt tejével. — A tejhiány és a tej árának hihetetlen drágulás következtében nálunk is mindsaSlesebh körökben válik ismeretessé ez az Ausztriában és a többi külföldön régen elterjedt napi élelmi oikk, amely külö. nősen nagy tömegek élelmezésénél szinte nélkülözhetetlen. Minthogy nem romlik, nagyobb mennyiségben tartható állandóan raktáron Városunk közönségének figyelmébe ajánljuk
A Néptakarékpénztár részvénytársaság Nagykanizsán, állandó hitelekel engedélyez bekeblezés. vagy értékpapír fedezet alapján: leszámítol üzleti váltókat elfogad betéteket\' könyvre, vagy folyószámlára ex u/o
4 cns 41* tclia-San b«vrtl€ a
Btrfttr *yó*y-kitrányszap|iaiia
O. Hall * Comp-tól.
Kltii* «\'>•••« MnlMk *« Kur^ leEWbb ^U^.b^ . Itgjobb frrdmíny;tyrl bam.álják mlMeBKIf
bőrkiütés allan
klIftnOtan kr«»lk»» bajok é. ktOlí.ck. "\'■■tó*í* M.kíllkor,.a fllro. TurUln... W »t*».Uk tokMrtajrl
lánvcx-K-u kUlünUÖálk 4 knc»kíU«limbfO •lS(or4«M
£íf Hl-n»«S t!í*r«mí..yoktól. M»k.«. b»rb.Jok«41 K.v«n hiláiui
B*ra«r k*tr*nyo« kén»*«pp»»«,
•k ♦« "ytrmrkf knfk •■yhébk k«l*.« kétríayi
B«rg«r gMcarin MötrányBKappaM.
TtTább* kálrítir »ílkl)l a blrvá
■fél« Borax-Kxappan
—______ iinpli, mllMiar MrkaM> ■(■
Im. Duahfa ula»iUai«l o*TUtl ?• tUér.
VI: IUr«*r u»«r»m •*»ni»»Mn.
i b>U»u bOrbcti\'K^R-\'kuitl. «<•)- tmkíllkorp^tái, ftlnuilnl I.;r«l4 li»Jnitvf»«lfl »»er. 1 »*•« » korun.>. KfrKn klfejn»llOB B«|«t __itii.iin\' 0 H»H h c-nip. tél «c >!*««• mrg
iritl. RitUi U\'lrB itvu. oklivOl iliiUkctrut ti áraoyAram,
WIkii l*tl. «* •■ km KapkaM > hMkit. H.KVLI M«rf*r*UaM« "
iCM-ik 4*1 párl.l vlláikiállltátoo «<■« ilntlnn r vóKTlárbaa, droxtriában ét uak
n: O. n.ll k Comp. W|»n. 1.. Ilrlfrr •II. Bililitpralrn nagyban éa klr\'lnybm
_______________________ _________jyk*. -- .............
TírOk JAuel «yA«yfinUr4l.ai) Klrily-uic* II., Moln«r tt IIMernél. Th»llnt/vvfr r. Hrllioél. KorkmrUwr ulMftluAI. Rjtdann»ll» T*»l*ércknél. Sándor *« Úriénál, NVru\'U Nándornál DcUlnyl frluycanél. Vári kflrai é. Klr<lmi.*n minden cyásy»<rriárhan, iokk dro _ KétUbau éa IlUUaotUalttkeu._M
A francia ipari termékek ellen.
Az it luinden kritikán aluli mngtitarlás. melyet a franuiik kedves orosz, sv.övoiségi\'-sflk kedvéírt a védtelen nmg.varok. osztrákok és németek irányában lanusiloltak. immár mind a három nemzetben megteremtene u visszatorlás gondolatit. Magyarországon, de fóképen Budapesten minden ellen irlóhábo-Irut indiloltak, ami francia — A különféle ] franola elnevezésű mulatók litimttroBati meg változtatták a févirOBbun neveikel, tt franoin pezsgő, a frttnoia olaj, a frauciu konzerv, de végül B hölgyek jóvoltából a franoia divat is elvesztette azt a varázsát, amellyel eddig lenyűgözve tarlolla tt lelkeket. Egy dolgot azonban s/.inte mindnyájan elfelejtettek boykotl alá venni s ez — a franoia coguao. Oognao városának nevét nem lehel humarosan kitörűlni a finomabb papramorgókat kedveló emberek emlékezetéből, holott talán ez lenne a legkönnyebb dolog. A borból párolt Italt a teohnika iwnányai következtében ma már Magvaro zágon és különösön Fiúméban sokkal jAb minőségben készítik, mint akár u legelső franoia gyárakban. Az „Adriatioa" Cognau Médioitial néven forgalomba ho/.olt tisztit borpárlata kolónösen ajánlhaló gyógyuélokrn is. Az „Adrialioa" borpárlala minden jobb csemegeáru és ilalméró üzletben kapható. Az „Ad-riatica" fiumei gyógykonyakju azonfelül, ; hogy jobb a franoia gyártmányoknál, tete-liuesen oiosóbb is. Talán eddig az is volt a legnagyobb hibája, hogy oiosóbb volt a franciánál. Végre megtört a varázs és a magyarok csak magyar oognaoot fognak fogyasztani.
ÁPRILIS .1
l AJ, A I KÖZLÖNY
7
HANGSZEREKET
huzóharmonikAkat
I-sórendü minőséget ajánlok a kővetkező árak mellett.
Szétküldés
utánvéttel. - Kexeskedek arról, hogy cuakia\'jó és az értéknek megfeleld hangszereket ssállitok, eunélfogvs iiiH^Rujjtídum a kicserélést ha az 3 napon helnl az átvétel után Ulrlénik Megsérteti árukat nem fogadok vissza. Az árak daraboukéut érteudék.
Hegedűk.
Iskolahcgcdük :6, 8, 10, la. l-t kor -ért. — Zenekarhegedük: 18, aa, a4, 30, 40, 60 kor.-ért. — Hangverseny és meáter-hegedük: 70, 80 egész aoo kor.-ig. _ Hegedűk: ■/, ós ■/. nagyságban 4, 6, 8, 10 kor.-ért. — HegedUvonók: t, 160, i, a«0 3, 4 kor.-ért. HegedűTOuék feniilitlbukfából nagyon kéuuyU 6. 8. lil kor.-ért. — \'
HegedUtokok: 6. 7 80 kor. feljebb. — Hcgedülábak : 4. 10. la K és ^^^^Mi^Mi^HIfl^^^^H feljebb. - Álltartok : 1, 140 K és feljebb. - Hurok minden árban é« minőségben. - Viola avagy Brácsa alkatrészei 10*/,-kai drágábbak |
Cello. Iskolarello: ao, W5, a7, au és 30 kor. — Zenekarcello: 40,60, 60
éa 70 kor. - Ceovonók. közönsége* I RO-tól 3 kor.-ig — Uellovouó fernambukfábél 6 kor.-tól la kor.-ig - Nagybígík : \'/,-es 78 kor. \'/,-"» 80, 90 és 160 kor. — NagybSgővonó: 4, 6, 6, 8 és 9 korona.
Oitorák.
Priraoitora, jávorla gépoiet nélkíl: 13, 14 kor. — Palizander-telével llo\' kor.-tél 30 kor.-ig. — l\'rimcilora pálizandertetö és gépuettel: 87, 30, 34, 36 kor. _ Primoitora egé»s 64, 70, 80 kor Koncertcitora a fent felsorolt minóségben is, azonban drbja 4 koronával drágább. — Mugyar népoltorék közönséges kivitelbea, egeez-kótae 9 kor., Jobb minőségű, fél- V. 10 kor., diófa tetővel 12 kor, utáni, paliaándfából 14 korona.
Fuvolák.
Fekete grenatilfából ujozűst billentyűkkel : 6 billeutyűvel 16 kor., 8 billentyűvel\' a4 kor., 10 billentyűvel 30, 38, III kor. la billentyűvel 48. ÍIO kor. 13 billentyűvel 50, 56, 60 kor.\' — PiccoléHélék: 6 ao, 6.60, 6 40 korona
Klarinettok.
Kekele granatillábél, iljezílsl billeniyűkkel : 10 billeutyűvel 36 kor. 11 billentyűvel 4a korona stb.
V
Dobok.
Nágy dob rez faabrnuescsul 10 csavar 56 kor. — Nagy dob ruzabroilcs és 10 csavar 90 kor. — Kótségi dob 14 kor.-té
40 koronáig.
O.imbalmok 711 koronától feljebb.
Huzóharmonikik.
Iliuóliurinonikj, 10 liillentylhel, dupla hanggal, kéfláratu fúvóval, réz sarkokkal, uagyou szop alkatú, kitdiiő hanggal drbja 9, 10, II korona. Ugyanazok hárotnszoruH hanggal 16, 16, 17 korona. Ugyanazok 8 soros. 19 billentyű dupla hangokkal l)ur és Moll-bassus, dupla hanggal: 16, 84, 88 korona, 3 soros 31 billentyűvel: 48, 5a, 60 korona
Kimerítő árjegyzéket ingyen és bérmentve szállítok.
Ifi WAJDITS JÓZSEF
Deák-tér 1. szám
Bázfavöhangacerak.
•Minden rézl\'uvéhsugszer la 3 cilinder géppel van ellátva. Trombita 3a kor Basstrombita: 4a kor. Piston: 3a kor. Vadászkürt : 71 kor. Kuphonium: 64, 58. "60 kor. Rass : 40 kor.-lél 70 kor.-ig. Trombitakor! 6". 64, 70 kor. — Bombárdonok F: 60, 68, 7a kor. Rombárdonok 0 vag.v B 110 lao 13a kor. - Helikon: 108, UO, 13a, 144 korona.
NAGYKANIZSÁN
ZALAI K fi Z b ÖN í
Al\'KLIS I.
gazdag " oimü lesz a raegbe-
cimniel niároius 27-ón szombaton uj képes hetilap indult meg Vajda Ernőnek, a „Boz-marin néni-; .Ludat, Matyi" és egjéb nagysikerű darabok szerzőjének szerkesztésében. Ez az uj képes hetilap legnagyobb részében a tnodern nyomdai technika legtökéletesebb eszkízei?el, az oly gyorsan világszenzációvá lett mélynyomással készül és ennélfogva képei minden fotográfiánál szebbek, és fest-ményszerOen valósággal keretbe kivánkoznak. Háborús képei a világháború egész terüle-téról még az elkényeztetett magyar közönség elótt is szenzáeiók lesznek. De az uj lapnak rendkivOi gazdag olvasmányos tartalma is lesz. még pedig nemcsak novellák és regények, hanem Ötletes, változatos és rovatrondszerrel „Tessék befejezni rovata a legszorakoztatóbb játék családok számára. A „Hadikonyba" csalhetetien szolgálatot fog tenni a drágaság miatt bánkódó háziasszonyoknak. „Borzalmas pillanatok" oimü rovata állandó szen-záoiója lesz mindazoknak, akik kedvelói a bűnügyi és egyéb izgalmas eseteknek.
De a rovatok egész sorozata fog szólni az asszonyoknak, gyermekeknek és általá ban a családoknak Képeivel és rovataival ez az uj képes hetilap bizonyára a legrövidebb idó alatt meg fogja hódítani a magyar közönséget, annál is inkább, mert az uj lap 32 oldalas terjedelme és tartalmának gazdagsága dacára talán a legolosóbb hetilapja az egész világnak és példányonként csak 20 fillérért kapható.
A Képes lljság előfizetési ára ne-] gyedévre 2 50 korona, félévre 6 korona, egész évre 10 koronn.
A Képes Újság szerkesztősége és kiadóhivatala V., Vilmos csáxzár-ut 78. szaui alatt Ván.
- A .MAOYAB LÁNYOK" atépirodalmi képen butilap, fiiul 1,-átiyok számára — Szerkeszti Tutaek A ima. Megjelenik minién vasárnap. Minden egyea szárat gyönyört! iu&vübzi kivitelű képpel és a legérdekesebb tartalommal jelenik raeK. Kifizetési Ara: Égése érre korona, félévre 6 korona, negyedévre 3 korona. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Budapest, VI. ándrásay-ut 16 szám Mutatványszámot kiváuatra ingyen kaid a kiadóhivatal — K kitűnően szerkeszteti képss hetilapot mindenkinek melegen ajánljuk.

ló anyák gondoskodnak " arról, hogy gyermekeik áplálé Ízletes és édestésztákat, kapiansk vacsorára. Kt-vés fáradtsággal, ölesén. kitűnő édestésztákat kéeiltlu\'tünk dr. Oelker-féle pudding porokkal, melyek külöu-bötők raiut pl.: vauilia. málna oitrom és csokoládé izekben kap-haték « a kicsinyek által ujjongó logadtalásban részesülnek Kgylí. filléres pudding-por csomagból\'/, liter tej, 8 tolás és 5 dg. cukor hozzáadásával killlné vacsora készíthető 5—fi gyermek részére. Minthogy .pedig a puddingokat gyűmölraUtel. lejlöl nélkül készítjük, eztra szerek fokozták a jóltl valamint a lápériéket. II.

<
£
UJ
I-
-} O < jg
oO z«
3 O

NYILTTÉR.*)
Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és vizgyógyintézett; felnőttek- és gyermekek számára,
Abbáziában.
Erösitft «a edző hizlaló-kúrák egéaz éven át. Oyermekek 7 íven felül kiséret nélkül felvétetnek.
•) K roval alatt közlőitekért nem vállal felelősséget a szerkesztőség.
SZEMESNEK
kell ma lenni, ha túl akarjuk szárnyalni versenytársainkat. Az élelmesség nem
ÁLL
egyébből, minthogy ne késsünk egy pilláim tig sem. hanem soron kivül vegyük igénybe
A
„üalai Közlöny" hirdetési rovatát, inert ott határozottan eredményt ér és a magyar hirdető
VILÁG
hirdetéseit itt megtalálja. A hirdető rövid idó alatt meggyőződik az eredményről annak határozottan
VAKNAK
] kell lenni, a ki nem látja a ..Zalai Közlöny" rohamos fejlődését, ez pedig világosan jellemzi. hogy
AZ
ezen lapban megjelenő minden hirdetésnek kellő haszna van. Szentesnek áll > világ, vaknak az
ALAMIZSNA /
KÖNYY-, PAPI%- ÉS IRÓSZEl^KERESKEDÉSE
Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban
- és névjegyekben__
Nyomtatványok Ízléses kivitelben jutányos árban — ■ - gyorsan készíttetnek. ±s -----•>
Tanintézetek részére szükséges cikkek
----dús raktára. -
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatványok 1 : nagy raktára.
k. Nyomatott a laptulajdonos Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nágjkaaiwán.
Nagykanizsa. 1915. április 8
S4-ik évfolyam 47 szám
CsUtörtOk
ZALAI KÖZLÖNY
■•■Jiliilk bélién ii csattrtikin.
tlOfll.U.1 árak: K(l» í.-t 10 krrran., 111,,,, 6 koron.. ! N.«y.<áv.. 9 korona ÍO (III. „4„, „. ,0
felelős ».eik...t4 :
Bánekovich János
Kí...,k»aií: tiirkuzliiii ii kiadtkiratal Diik-tér 1
Keméuy László Találón: 19a - Hlrd.u.ak Sl|.i.bl. aaarlnl.
A szaratat.
A családi életközösség alapia, a szülők szemefénye, a jövő reménye, a nemzet anyagierejének. — nagyságának bázisa » gyermek.
A gyermek a szivból kiáradó szerelel megtestesülése, nemzetgazdasági érték s midőn egy ártatlan gyermeklélek szeplóilen fehérségét mooskolja be a züllés posványa; midőn az emberszeretet hiánya miatt egy ifjú lélek omlik össze, semmisül meg: mindannyiszor az élő nemzeti organizmus hatalmas szervezetének egy eróparánya szakad ki a láncból és válik értéktelenné.
UK
Van-e ember, érző szivü ember, kinek szive érzéketlen marad a gyermek szenve-déze láttára?
Van e sviv, mely meg nem indul, mi-dón a vézna gyermekkar esdóleg kilárul, az ártatlan ajk kenyeret kér ?
„Akármilyen folyadékba mártott test annyit látszik veszíteni súlyából, mini amennyi az általa bolyéból kiszorított folyadéknak súlya." Minden ember annyit ér, amennyi szeretetet fakaszt, könnyet töröl.
Most & szenvedés, a lelkikin, a gyötrődés e borzasztó korszakában, midőn nincs ház, hova be ne kopogtatott volna a két-ségbeesés; midén nincs sziv, melynek ne volna kiért vérezve sirnia; midőn ninos váll, mely ne roskadna a rája omló kiuok mérhetetlen súlya alatt: a szeretet az, ami nem engedi összeomlani a lelket, hanem felemeli, fentarlja, erőssé, naggyá, hatalmassá, munkára alkoláHi\'11 képessé toszi.
A szivek mélyén élő hitből táplálkozó Krisztusi szeretet.
Ez a szeretet kiapadhatatlan forrása az emberi kebelnek. Könnyeket töröl. Sebeket hegeszt. A gyötrődést, a fájdalmat, a kint bevonja az emlékek megnyugvást keltő lenge fátyoláv I, uiely alól a fájdalom érzete nieg-nemesülve — mint az emberi közösség szolgalatában álló, megdönihelellen igazságért hozott áldozat heroizmusa — tör át és teszi büszkévé a lelkeket. ^
Ez a szeretet r.eni elérhetetlen a bár az eniberisziv kiáramlása oest halvány visz-fénye annak a tündöklő, meleg sáfárnak, mely egv ezredév után is átkarolva tartja az emberiségei, mégis törekednünk kell, hogy azt legalább megközelíthessük.
Ez a szeretet a bölcsőből indul ki és az edes anya által nyújtott hitvilág tündér-alakjai utján egyesül az Istenbe vetett ren-dithetlen hittel
Ez a szeretet kiséri az életet. Ez hozza létre a férfi eszményeit. Ez az erkölosi világrend megteremtője.
Szenvedhet az élet, az önzés, az érdek harc alatt, de a hit él, fénye reánk ragyog a lövészárokból is.
Ez a törhetetlen, krisztusi szeretetből kiáradó erő olvasszon bennünket egybe, most, abban a nagy munkában, mely az árvák megmentésével reánk a közel jövőben vár ugy, amint az igaz. nemes eszményekért hevülő lelkeket egyesiteni tudta a békében az egyetemes emberi érdekek szolgálata.
Építsük fel a szeretet templomát, hogy a lövés-zárokból dicső szabadságot, hamisítatlan igazságot, erós hitet, puritán erkölcsöt hozó hósolnk csodás önfeláldozása e templomban diszló, élő emberpalánták sokat ígérő fejlődésében lelje meg jutalmát.
Legyen e templom a lelki tneguyugvás, a lelki emelkedettség otthona. A boldogság hajléka. Ható ereje karolja át e földel. Ter-
■ , , ,, IXIJft kijelentésével csak nemrégiben óhajtott kedveskedni gondoskodott arról, hogy a Jonrdan és Bernadolte
k franciak -- porosz lOlflOn. « Przentysl vérét ostromló orosz badak balb-zil seregei a Kajua mellől mind jobban eltávolodjanak
vezére a megtámadott erídOk parauosi,okának, — .észak felé. Ai említett napon ez az .eltávolodás\' Sgy híres francia viszamnMs emléke hogy l. i. — elhagyta ík«t a s.etenear. A Salai már valóságos menekülése, fajult. A mindDsaze
Benuo élünk : immár szegyre jobban fellódó < "\'T**\' ™g « "•«» oly
... ... .. . .. . . ... . hiresse lett ür*g Wurmner iáhornagv osztrák NHtegei
világháború nagy torgatuuAbtiu. A szövelsegeseiukkent ■ "J , *
i ix i . i. i xi . • i T* i i ■ egymásután ütötték iz érzékeny sebeket a P cbegru. lurcoló német se regékünk győzelmet jelentő badvise- .. „ . .
, .„ maid Moreau tiauoiH hadosztályain
lewH már eddig is bőségesen eszükbe juttatta a
művelt fraucláknak, hogy a visszavonulás olykor Bz a \'szeszélyes hadiszerencse caak nem akart valamivel mégis csak jobb a bizonyon halálba — | állandósulni a frauciák mellett a következő 1796 ik menésnél. 8 habár ezek most, végső erejüket össze- eszteuddbeu sem, bár akkor már Moreau és Jourdau szedte, igyekeznek visszatartani a vitézül küzdő | fövHzérek látszólag hatalmas eredményekkel számol-német áradatot a Párisba való bevonulástól; hisszük. K Moreau egétson — Münchenig
érezzük, hogy ez uiucs messze már, bár addig még nyomult előre. Jourdau pedig szinte a cseh halárig sok franeia, meg uérael vér fogja megszentelni a vezette már a sikerekben bizakodó seregeit Hauem gallusok földjét. Visszavonulásokban sem lesz még hát a nagyeszű Károly főherceg aztán nem is késett hiány bizonínyal. Az ilyetén hadmÖVflleteknek is!" legderekasabbau megtépázni özeket a frissen hozzá keli tartozniok a háborúk izgató lejleinéuyeihez. vérzett babérokat. Augusztus lf.-án töi.krosiléűyitja \\ történelem mestere lévén az életűek : ezt a hivatott I» Beruadotte diadalszomjas hadtesteit Ingolstadtnál ;
tanítómestert hívják kalauzul ezúttal annak bizonyságául, hogy a jó franciák már a múltban is elegendő gyakorlatában voltak a viasfavouulásuak. Jellemző példaképpen szólván ekképpen volt ez különösen u nagy Napolnon elfió hadjáratainak idején, százhúsz ••iiiteudófel ezelőtt. «z akkori rajnai hadjárat viharos uapjalbau . . ,
1795 második felében már teljes joggal állapíthatta meg Klio őnagysága a fraucia seregek akkori rajnai erőlködéseivel szemben ugyanazt, a minek
hogy azután irteg Jourdau nal mit csinált a következő hónapban : miudjájt meglátjuk.
1796 szemteiuber lí)-ón már javában fut a francia. A gall kakas ijedten repül tova a porosz majorságból, hova betolakodott. Szorosan a uyomábao a Károly főherceg osztrák ármádiája. Klvégre is a szövetséges poroszok területeiről kellett, kiverni a Kajnu vidékére áhítozó ellenséget. Nem sok ideje volt ennek itt alapoposabban megvetni a lábát, mert az akkori osztrák-porosz hadvezetés derekasan
huszonhét éves genialie Kranqoia Sémiit Marceau tábornok vezetése alatti francia csapatok e nap reggelén már kiürítették Freyliaguat s a fris Wnlrod-dal szemben, a höcbsteubachi erdőhöz rouuMak viasza. Itt kellett volna atíaa u Jourúanék fon:a azerinl bármi áron is feltartóztatni egy darabig kk osztrák csapatokat, mig Jourdan megfeiélő erósiiéseke, nem küldhet nekik. De mire e Jourdan flzeuete elérkezhetett volna Marceauboz, akkor mát- ez a tábornok a höchsteubachi erdőt is kiürítette h erősen vonult vissza észak felé, az asteukircbeni szoroshoz. Neiu nagyon volt tanácsos bárhol is veazt"gelniAkt mert az őket kitartóan üldözd osztrák-porosz haderők rohamosan haladtak előre a Kreyliogentől délre *hó Montabouer bői.
Jean Baptista Jourdan gróf fővezér seregének centruma ós balszárnya minden erővel azou volt, hogy az alteukircheni szoros mögött, a Wien folyó felé fejleszthesse a harc vonalat, Beruadotte seregei pedig Altmkirohen városka mögött helyeskedtek el. Siker ült nekik ilyen módou fedezni a többi hadosztályok visszavonulását s a Bernad tle-ék fedezete mellett vonultak vissza Altenkiroheuhez a Marceau seregei is.
Ez a kis Altenkirchen — a mi Koblenz porosa
ZALAI KÖZLÖNY
APRII.IS 8.
jesaie ti áldását e föld minden sorsüldözött, rolni. amit gróf Billot tesz közös. steuvedó testvé-
reinkkel. Vsllásos lelke igaz gyöugjfliéut csillog uA-lünk eterater raeguyilaÜtozó jótékonyságában. Nem ii értam, uliárt uaill akid gróf Billot latiénak nálunk eseruyi követói" Histen vannak a vagyonosság-bau hatalmasaink. — akikről azonban vajmi keveset hallunk. Ugyan, mikor léruak ezek arra ai útra, RuiwJyun gróf Billot a háború kitörésének első percétől kezdve jár osaudesen és zajtalanul, de aunal bőkezűbb, figjreluiasabb jósággal. Urál Billot neve inálián foglal helyet atok nava között akiket a jelen nahat napjaiban a bonsierelel példái ás méltán em-Az érdemek egén soráról ojtüuk stót, amikor! lagelatl hőseiként ünnepelnek.
ártatlan parányára, hogy a győzelem diosó mámora közölt, az elesett hősökért omló könnyeket áttörhesse az egész nemzetet átfogó és egy boldogabb jövőt hirdető mosoly.
HÍREK.
Gróf Billot.
most gróf Billot Nándorról emlékezünk meg. Eresztik, adósok vagyunk ezzel a néhány sorral a kötnek, mert nyugtáznuuk kell azt a sok jót, amelyet a liá-1 ború kitörésének első percótól kezdve a ueme8*zivQ gróf a sebesültekkel szemben lett. Egy kis mouo grafia ez a szűkszavú |eleutés. amelyben bőséges jótékonyság, áldozatkészség, igaz hazafiság csoportosulnak dicsérő himnusszá, hogy annak eréuyeit magasztalják, aki már annyi sok jót lett, annyi apró figyelmet tanúsított a honszeretet vérző, szenvedő és
V«ru«.
Egy kinai tudós a békéről.
1915-ben
Liang Tsobiischau
béke lesz.
egy kinai tudós akinek 1919. évi kinai forradalomban jelentékeny szerepe volt, a „Kingpai" (Főváros) uevfl pekingi újságban érdekes jóslatot tett közzé a békéről Az olaszra és
sebesOK vitézeivel szemben. A napi sajtóban sok | németre átültetett érdekes nyilatkozat magyarul
ezer apró jótékonysági cselekedet talált inár magast (aló és megemlékező sorokra, de gróf Billot ueve — pedig ennek legelöl kellett volna tündökölnie a jótékonyság terén való folytonosság és kitartás miatt — kimaradt a méltán ünnepeltek soiából. Miért, miért nem? — Ne keressük. De most adósságot törlünk ós pedig kötelességszerűen. Menuyi köuuyel hullna kevesebb s hány sóhajjal lenue a haza halkabb szegényebb, ha több gróf Killotunk lenne. Nem szűk hzavakkal méti jótékonyságát. Miudeuuapos vendége a kórhá zaknak Kocsin Jöu oda reudeseriol, meri jótékony szive sokkal súlyosabb teherrel megy mindig a sebesültek köté, nemhogy két keze ail elbírná. Minden szükséglettel nemben megvan a találékonysága, s a sebesüllek kívánságár, a vágy és remény aokatoros tárgya Qróf Biilol must tiszlán ennek a nemes ténykedésnek él. Mindennap ujabb formában árad ki aiive, lelke iótékonysága. Mintha a sebesültök a aiiv és véi\'aég kötelékével volnának lelkéhet kötve s családtagjai lennének, úgy látogatja óket Pótolja a sebesülteknél a távéiban sieuvedó családokat, akik a félelem és rettegés perceit élik aiokérl, akik mind. annyiunkért vérzeuek. De nem lehet mindazt elso-
kövelkazőkép haugaik. Az iráa mondja:
A kifürkészhetetlen mennyei akarat minden lil evben egy kisebb és minden szál évben Agy nagy változást hoz léire a világrendben — Az 19U évben csalák dübörgése töltötte be a levegői. A világ egyik lele — a szebbik éa magasztosabb — háborúba szállott és lolyók vériéi pirosítva folynak medreikben. Rettenetesebb és szerencsétlenebb év nem voll még ennél.
Da fordilsuk szemünket vissza a múltba 100 évvel. 1814 ben at összes szövetségesek a Dl-poleoni hadeereg 1-löréiére vonultak fel Páris elé Napóleonnak le kellelt mondania a trónról. 11a még 100 évvel hátrább megyünk, eljutunk at ésvikeit.-ópal háborúhoz (1714). Atok 1 népek, amelyek ebben a hucbin resztvettek: at orost. a svéd. a dán, finn és a török. Délen is folyt a harc: Fiauoii, Porosz-. Angolorstá-gok, Hollandi, és Auszliia Magysroi szág voltak rész! a vetélkedésben, mely a apinyol trónért folyt. A háboiu a raalllti es bideni békékkel ári véget, s eredménye Porosz- és Oroszországok fellendülése volt.
közigazgatási kerületnek egyik óriási azékhalya — j sokáig emlékezetes pont lelt mindenképpen a franciákra uéive. I Wied ínlyócskl mögött, két! hegylánc közt fekvó tárosnál néliáoy bóuappil előbb — 1796 juulus 4-éu — már keiuéuy csatákban raérkóitek az osztrákok a Kleber francia aeregeivel, írig most, szeptember ilo áu, meglehetősen lealázó visszavonulásuk közben, maga Károly főherceg méri ezekre a kegyelemdöfést.
A visaiavonuló Irauoiákat érzékeny veszteség érte ezúttal is Allenkiroben közelében. III, a höchslenliachi erdőn tul, kapott halálos lövési a még úgyszólván gyerekember tábornok, t Lord Byron által megéuekoll Marceau, a kiről nem frázisképpen jegyzik lel eteknek a uagy időknek a krónikásai, bogy s katonái imádták. At oatlrák seregeknek Alteukircbenbe tö\'téul benyomulását megelőző napon, szeptember 19-éu, mialatt a höcbstenbichi eidóhöz húzódó fraucia csapatok hat köunyú ágyujok folytonos tüielésa által iparkodtak elönyomulásuknau valameuy-nyire fellarlóttatui at osttrák haderét: az elleuség hadállásait kémlelő Merceau-l — a ki gyönyörű gesztenyebarna paripán lovagolt — egy előőrsi szolgálatot teljesiló s elrejtőiött liroli chaaseur keresztüllőtte. Sebe halálos voll, de caik harmadnap, 21-éuek reggelén ball meg at osztrák seregek által már akkor megszállott Altonfircheuben, a kerület porost kormányzójának a házában. Jourdan leveri seregéinek ugyiuis at osztrák hadtestek killrtóiu üldöző elő.
figyeljük tovább a dolgot kinai szempontból :
Az 1914 évben kitart l nagy háború. Tíz évvel elóbb volt az orosz-iapáu háború Korea birtokáért. Még tll évvel elóbb (1694) Francia ország és Kína Annáin birtokáén harcoltak. — Minden tiz év meghozta a magi döaló eseme-oyét. Amint azonbau min len négyes számmal végződő év háborús év, ugy minden Olőaszáni-inal végződő: a béka esztendeje, ötát év előtl 1815-lieu voll a bécsi kongresszus. 1905-ben a porlsmouthi béke, 1895-beu i shimonoszeki egyezmény. Mielőtt ez az év letelik, a béke áldása visszatér a földre.
Három millió halott.
Csak aejljok, csak értéseinken kerestlül mér heljOk meg a most dllló vilégháboiu bortalmiil. Igazi arányairól tiszta képel mijd csak akkor alkothatunk, ha az ósszehisonlité statisztika rideg és mégis minden leirásuál beszédesebb számoszlopai ai elménkbe világilauak. A népek nagy leszámolása még tart, de i stilisztika már megkezdte működe, sét A nemzetközi vöröskereszt-egylet genü irodá|a a háború első őt hénapjáblu : augusztusiéi deeember végéig két és egyhsrmadinillió halottal s négy millió lisrmincezer sebesültet és beteget mutat ki.
Kél és egyharmadmillió viruló férfiélet veszett el öl hónap alall s a négy millió betegből a leg-kedvezőbb számítással egy millió rokkant és munka, képelen marad. Bz a három millió veszteség sziue-javi voll i harcban álló nemzetek aniberanyigánik. Husz és negyven év közölli ifjak, férfiak, a legegészségesebb fizikumok. Bs ennyi volt a veazleiég újévkor. Azóti további három hónip mult el a világháború legvééesebb hónapjai. A Bzura és Bawka körüli véres harcok, a raazuri téli csati, • liinauovai ütközet, 1 kárpáli vérengző hircok, a soissonsi ül közot, az Yperu körül lefolyl legvérengzőbb mérkó-tásek már az 1916. évbe eanek. Atóla egyedül a háború halottai meghaladják i hálom milliót, sói bizonyára elérlek i három él felet.
Három és félmillió halolt. Az orosz-japán liá. boriiban együttvéve nem állolt három és félmillió omber egymáisil szemben. A lipcsei népek csitá-jábau Napóleon 180,000, a szövetségosek 3ÍO.OOO
nyomulása következtében nem volt más vilaaztáauk. mint meuekülésitzerOen folytatui viastivouulásuklt, s a Irancii fővezér végső szorultságában, — kénytelen voll hlláloaan beteg barátját az ellenség nagylelkűségeié bitui. Pedig a szegény Marceau több itbeu kérte Jourdant, hogy ne hagyja ól az elleuség kezei közt s inkább haljon meg azonnal, semmint hadi logoly legyeu. A sors akképpen iutézlwdelt, hogy iz ifjú hadvezér ne kerüljön hadifogságba, — ámbátor az elleuség nsgjlelküaégéuek feltételezése sem bizouyult alap nélkül valónak, — a miulhogy \'eljegyezte a történetírás, hogy maga a győzelmes Károly (óberceg. lelíál az ellenséges hadak fővezére küldte el a aajál orvosát Marceau betegágyához, hol az osztiák seruguek sok lőliszja megjeleni, — köztük Hadik tábornok — s maga az öieg Kray generális is könyezó szemekkel szorította men a kezét fiául haldokló elleniéinek.
A sokáig oly legyőzhetetlennek Urlolt Jourdau gróf francia seregei pedig akkor mái ungon-berken lul igyekettek előre, atat bogy — hátra, Nem voll vesttenii való iuejük; — búcsúzás nélkül, ezámoltevó veszteségek arán kelleti utlhagyuiok a kis Wied folyó megnyerő, békés vidékét Is A nyomukban robogó osztrák haderő bizony éppenséggel nem marasztalta őket, hacsak egy kis .birálságos-merközésre nem, — a inibe pedig Joardan és Bernadotle megtépázol! embereinek a történtek .".tán éppenséggel semmi kedvük sem volt beleineuni
Futottolik tehát, biztosabbnak Ígérkező positiók felét Kétségtelen : az osztrák-porosz szövetségesek mellel, volt a szerencse s Károly (óhercog gyors hadvezető lének voll köszönhető, hogy ez a hadiszerencse a lehetőségig nem is mind! kiiknázttliiiul. Jourdm gróf a maga Irancii seregeivel többször találja még szemben Károly Bheroeget: mindjárt i következő évben. 1797-beu, Bompirte olaszországi hidiáratsinak második esztendejében Würtzburguál leszi csúffá Jourdáaékal a főherceg, — a cimpu-fnrmiói béke után, 1798 ban pedig már 8*tockach mellett kéuysf-rili megadásra a legyőzött frlnoiákit.
A mostani világháború bizonyság reá, hogy a derék franciáknak iniudeu nyílt és tilkus óhajtásuk ma is, hogy minél szélesebb barázdákat hisilbasaanik ki ió maguknak a vitéz poroszok földjén. Nos eltól ugyan ezultal derekassu messzire ettek : azok a bizonyos barázdák éppen Franciaország enervált idegzetű leslén vonulnék végig a rendilhelleu kitartással küzdő német soregek győzelmei uyoniáu. Néhai való lé Berzsenyi Dánielünk, hl élne, teljes joggal döröghetné oda most a békés fejlődés konok ellenségéül szegődön Irsnoiáusk szl. a mit éppen a fenti eaemények régmult esztendejében. — I7»li-— a magyarokból \'irt:
Nem látod a bosszús egeknek Ostorait nyomorul! hazádon 11 . ..
APB1M3 8.
ZALAI KOZLONT
3
harcossal veitek réul. Kgy félmillió, halod. . mai j dési, akik eddig épen nem eröllellék meg magukat világháborn halottainak. A kalalauui síkon Alilla éa a jólékouyság gyakorlásában. — hadai együttesen nem értéle el aa egy milliót. Ai - Ietentisatelet. Ai i.raelila templouibau
18U. évi háboiubau Napeleoil visszatéró hadaarege | > pétileketli istelltisilelel I. hó il-étól kezdve le. 100.000 embert veaiitetl holtakban, akik túlnyomó 1 vábhi inlézkedé.ig eate \'/.7 órakor fog kezdódui. részben aa orosz léinek eslek áldozatul. A legna- — Katonáink gyermekeinek felruhá-gyobb, legöldllklóbb hadjáratok, uiiket a világlörlé zárja. Nemcsak a liadbavoeultakról, de azok illliou-nelem ismer, köztük az 1870. évi francia— líéniel I maradott apró gyer niekeiról is gomlotkedlak bnsvét llíboru is, a tzó szoros érlelmében eltörpülnek a ünnepére a szeivló szivek, kik uélklllöiheló felesle-msi világháború relleuetss arányai melleit gOkból e célra a jóléli biiotlsághoz is juttatlak ado 1
Jósolták, hogy a haditechnika mkéletesedé»e Hiányaikból, csökkenti a vérpazaijást, katouai szaklekinlélyek bi 400 lm- és leány öllózőll e szerelel adomá-
zQDyitgalták, bogy a kóréiból való harcvágy, éppen nyokból uag) szombaton njba ,s nki leien veit azon a szuronyroham lehelellenné váll. Íme a valóság ks- alkalommal s lálla az OrOmlóí es boldogságtól su-i gyellenQl inegcálolja az elméletei gárzó apró gyereickareokal.ö rókké kitörólhellen édes
A fegyverekel minden bizonnyal lökélelesitik, emlekkénl marad a háború zordonságai mellett is n jóvó háborúja ha kilör, a mainál Is nagyobb vér* szivében
áldozatokai kövelel. Itt niucs megállási meit s há- A harcba vonult édes apa, ki övéit tán a leg-
horo célszerűsége megköveteli, hegy itliuél több , súlyosabb anyagi helyzeibeu hagyta itlbur, mily bol ellenfélt harcképtelenné legyöu , az emberi elme dog megkönnyebbülést érez, ha megtudja, hogy aki-pedig kieszeli, bogy a célszerűség törvénye érvé- kért szenved és lur auuyi nélkülözést, itlhou mamiit
nyasUIJön is.
Mégis liigyjQnk az emberi faj nemnalllésébe fejlődésébe vetett bizalommal, reméljük, hogy s népek ereje tilalomfái állit a |övó kalaszlróli elé. Az a három millió és ki ludja még liáuy százezer ha lott, aa a millió rokkant és nyomorult, akik Kurépa minden nemzetének iniiideu családjába évtizedes gyászt hoznak, évtizedes mementót hIlilanak : minden szónoklatnál is, inind«u tanításnál hmh«tÓHnbbati érvelnek a uemzeti ellentétek fegyveres kiegynuli tése ellen.
— Bentzik Sándor,. a hőa. Március iíö-éről kellesett levelező lapot kaptunk ma a Harctéri61, a hadrakelt seregtől, ainit a rózsaszínű lap pecsétje mondja. Közkincs minden sora, azzá aratja a közös uemes lelki fonásnak szülőanyja.
apró gyermekeiről gondoskodnak s nemcsak segé lyezik * felruházzák ókét, de húsvéti aiándékksl is kedveskedtek nekik.
Az anya, ki napról-napra alig ebied n mindennapi kenyérre, mily meguyugtató éden örömmel Iá»ta, hogy gyermeke, kin « rongyok már alig lógtak, a hunvél Unuepére ujlia öltözött a jótékony a szerető szivek irgalmassága folytán
Az elkövetett posztó és bakancscsalások nyo-rnáu származott s az emberiség iráut ébredt csömör meunyire megenyhül láttára az ily nemes jelenségnek a mennyiie jól esik a léleknek látni s tudni, hogy a mocskos önzés uem tudta kiölni az emberek szivéből a legnemesebb vonást a szeretetet, amely irgalmasságnak, könyörületességnek s minden
ügy, a közös rettegés, remény és édes haza fogalma. Kiért közzé tesszük.. Sok csüggedés, kishitűség, rémen legenda szűnik meg talán az aggodalmas lelkekben, ha látják 9 hallják a magyar hősiesség kiáltó példáit, amelyek bevehetetlen bástya falként őrzik én védik miudauuyiuuk (élteit kincsét — Magyarországot. A levelezőlapot Kégl Zoltán főhadnagy irta s ennek fövege a következő : —
Tisztelt szerkesztő ur „Zalai Közlöny "ben olvasok egy megható cikket Beutzik Lajos hadnagyról, engedje meg, hogy éu meg Beutzik Sándor zászlósról írjak Századparancsueka vagyok. Ó méltó bátyjához s ugyanazt a helyet tölti be (n 44-ik gyalogezred U
Amily soha nem muló kedves emlékekkel távozlak a; apróságok .qjto^.AltfWJjNt.. kezejkbeu I Nzorougatva a kapott ajándékot, oly megnyugvással i távoztunk onnét mi is, kik a kedves jelenetnek tanúi voltunk s azzal a lelki meggyőződéssel, hogy a feltámadott Krisztus szelleme él még a szivekben s a megkérgesedett szívű Mammonok mellett vaunak még gyeuyéd lelkek, kik magasabb, nemesebb céloknak i-< tudnak áldozoi.
Jutalmazza ueines tettöket s áldozatkészségükét az Ur, kihez az apró kis gyermeksereg imája érettük bizonyára, felszállott az egekbe. — a fáradtságot uitin ismerő jóléti bizottság gondos és figyelmes ve
siázadáuál. A téli háború fáradalmait s nélkülözéseitj *«>ösége ped\'«< « «ton feg»d|a ngy a hadban levők, játszva győzte lo s minden alkalommal példaképpen Mlü[ "ok Üthou maradottjainak hálás köszönetét, állt legénysége előtt, mely bálványozza ót A márc., Brutus.
29-iki ütközetben tauusiloti hősi magaviselete ujabb _ A 20- honvédeared dioaérete. Nem kitüntetést fog neki szerdzui. Isten tartea meg ezeket emlékeztünk meg róluk, a mi húszas honvé-
a hós fiukat hazájuk s szüleik ölömére Kzt legigazabb deiokről, dr. Polmaon levele alapján. Igaz hir volt, szívből kívánja dicsőségük magaszialása. Ma ismét hírt kaptunk
Hazafia-t üdvözlettel I Kégl főhadnagy ,6,uk> 1 dic,j6 gárda ezredről, amint a hadosztály-
! ban nevezik a \'20. honvéd ezredet. A Kárpátok (elől
— A hadaegélyaő munkája. Farkas Vilma dicső hadserege nem pihen, nem tétlenkedik. A
fújó tavaszi szél h a tudósítás szárnyáról lekaptuk MmSA\'^" ^ -H-™ ujabb szép
gólnak tnosl is a Osengeri-uli helyiségben. Ha ezt I"41""41 ">v" "W " S0\' •\'•""\'>"4
a húsvéti adományhoz hozzá eljuk. csaknem félmillió ieÜW kö!l11 bátorunk jutalmául,
............a és dicséreUel többször emlilett urle-, l"l4U llS8lí»»\'«»k d;csirí oli»meréael.é,.t
ányok munkájának a. eredménye. ha"""a" """"" f\'118\'!"""8 k»0"teUsre. Bü-zkék
— Bevált a polgármester. \\ mai siirotáson Dr. Sabjáu Gyula polgármestert besorozták. —.A •uai nap sorozásán vált he Dobrovits Milán ii a Haii-segélysó éU$tó lelke.
-- Gimnáíisták gyűjtése. Két osztály nemen-leikO cselekedetéről aduuk számot. Fiatal, ideális lelkek jeles és hazaflaa tauáruk, Kovái* Antal piarista tanár szavaira, részint n hadban levő katonák, résziut pe-
lehetüuk rájuk, hogy ez az ezred a mienk. Nagy-kauizháé. De nem is lehet má» az ezred, mint parancsnoka — oroszlánszívű, bátor harcosok szakadatlan sora.
— Hány honvéd van a harctéren a háború kezdete óta. Tört napló részletek le-küszuek elöltem. Levéllapok — a harctérről. Valamikor történetté duzzad lelkembee h megírom. — Kbböl egy kis rész az alábbi édes jeleuet. A 90. dig az itthon maradt szűkölködők javára hamarosan | houvédezred parancsnokát kérdezte március elején a összeadtak IG korouát s azt elküldték a Hadsegely - hadosztályparancsnak: — Hány legéuyed vau az zóbe. Vajha a VII. és VIII osztály tanulóinak pél-\'ezredben, akik kezdettől fogva tücben, harcban, dája azok soraiba ia viuue egy kia ideális lelkese-állatuk ? 1
— Megszámláljuk! — Szólt a hős ezredparancsnok. Számlálásra került a sor. Be is kellett volna mutatni őket, a tüskéé, borostás arou zalai fiukat. Akkor gondolt egyet a bálványozott ezredparancsnok s kikötötte, bogy mindeu bemutatott legény egy finom szivart kapjon a hadosztály parancsnoktól. Miért ne?! Hősök, magynr lelkek, bátrak és önfeláldozók, rászolgállak a jutalomra. 8 a hadosztály parancsnok állotta a kikötést. Két százan felQl álot-lak ki a 90. honvédezredtől, hogy a hadosztály parancsnok szivarját megkapják.
— Két hónapig a pinczében élt egy honvédszázados. Csodálatos és a háború annaleseíben is kűlönÖH helyet foglal el annak a dési honvédszá-zadosnak a törtéuete. aki kalandos körülmények között került egy két hónapig orosz uralom alatt levő galiciei városból Kolozsvárra. Miut a galíciai harcok sebesültje került a százados — a dési 89. honvéd-ezred egyik vitéz tisztje — 8.-ba. A várost a hadvezetőség taktikai okokból kifiritelte, a százados azonban valahogy, sebesQlt testtel ott rekedt 8.-ban a egyszer csak azon vette magát észre, bogy az oroszok vonultak be a váiosba. A százados egy postatisztnél lakott s a jólelkű emberek felvilágosították, hogy mouekülésre ueiu is gondolhat, mert a városban éjjel-nappal egymásutáu járkálnak a járőrök, akik bizonyára elfognák. Nem volt más hátra, mint elfo-gadul a postás ajánlatát, aki azt moudta, hogy menjen le a pincébe és ó majd ott fog)a tartani addig, míg az oroszok kivonulnak a városból. Kz (öbb mint két hónapig tartott. Addig minden nap lehordták a századosnak a piuoebe az euuivalót és a századoa két hónapig egy percre sem hagyta el a piucét. Közben hallotta, hogy egy uláuus főhadnagyot, akit az oroszok egy házban elrejtve találtak meg, kémkedés gyauuia miatt rögtön agyoulötték. Kegyetlen lassúsággal [multak a napok a sötét, hideg pincében és már kétségbeesés környékezte a szerencsétlen tisztet, atoJV ezelőtt körülbelül" két héttel egy délelőtt örömmel rontott he a házigazda:
IU vau a szabadulás I Az osztrák-magyar csapatok inost masíroznak a ház előtt I
Éu a tiszt boldogan hallotta, amint fijjják a régi, az ismerős marsot az osztrák-magyar hadseregnek. Rögtön kiment a pincéből és jelentkezett a bevonuló csapatok parancsnokánál. A bevonuló csapat azonbau idegen ezredekből állott s a parancsnoknak természetszerűleg élnie kellelt az éazszerüség fegyverével A leugagyobb udvariassággal, talán némi bitetlenkedéssel hallgatta végig a százados elbeszélését, de a katouai szabályokhoz alkalmazkoduia kellett s a századost addig őrizet alá kellelt belyezui, amíg személyazonosságát nem igazolta Csapattól csapathoz kisérték, de miután nem birta megialálui az ozredét, sehol sem birta magát igazolni. Végre Mármaros-szigetre került még mindig fegyveres őrizet mellett, mig végre egy tiszt kiseretével onnan Kolozsvárra hozták. Egy pár nap előtt érkezőit ide, itt aztán már talált ismerősöket és végre hivatalosai) is igazolták a személyazonosságát és természetes, hogy rögtön megszüntették a szabadságát korlátozó intézkedéseket. Most szabadságot kapott, hogy a pincében kiállóit szenvedéseit kipihenhesse.
— A .Pénzintézeti Köaponf létesítése érthető megnyugvással tölti el nemcsak az ország közönségét, de a vidéki pénz és hitelintézeteket is. K péuziutézeli szervezésről a annak minél helyesebb megoldásáról egy kis füseikébeu nagyon szellemesen értekezik Gelléri Henrik helybeli takarékpénztári igazgató, melynek átolvasása utáu bárki teljes tájékozást nyer az intézmény mibenléte felöl.
Napszámosok
felvétetnek
a,Patria\' Pótkávé gyárba.
4
í A L A I KÖZLÖNY
|
április U.
Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban
és névjegyekben ——--:
Nyomtatványok ízléses kivitelben jutányos árban gyorsan készíttetnek.
Tanintézetek részére szükséges cikkek
_ - dús raktára
Jegyzői és egyébb. közigazgatási nyomtatványok nagy raktára. :---
címmel március 27-én szombaton uj hetilap indult meg Vajda Eminek, a .Roz-iuarin néni"; „Ludas Matyi" és egyéb nagysikerű darabolt szerzőjének szerkesztésében. Ez az uj képes hetilap legnagyobb részében a modern nyomdai leohnika legtökéletesebb eszközeivel, az oly gyorsan vilígszenzáoióvá lett mélynyomással készül és ennélfogva képei minden fotográfiánál szebbek, és fest-ményszerüen valésággal keretbe kívánkoznak. Háborús képei a világháború egész területéről még az elkényeztetett magyar közönség előtt is szenzáoiők lesznek. De az uj lapnak rendkívül gazdag olvasmányos tartalma is lesz. még pedig netuosak novellák ás regények, hanem ötletes, változatos és gazdag rovatrendsz»rrel. „Tessék befejezni" cimü rovata a legszorakoztatúbb játék lesz a osaládok számára A „Hadikonyha* megbecsülhetetlen szolgálatot fog tenni a drágaság miatt bankodé háziasszonyoknak. „Borzalmas pillanatok" oimO rovata állandó szett-záoiója lesz mindazoknak, akik kedvelói a, bünügyi és egyéb izgalmas esetüknek.
De a rovalok egész sorozata fog szólni az asszonyoknak, gyermekeknek és általi ban a osaládoknak. Képeivel és rovataival ez az uj képes hetilap bizonyára a legrövidebb idő slalt meg fogja hódítani a magvat\' közönséget, annál is inkább, mert a/, uj lap 32 oldalas terjedelme és tartalmának gazdagsága dacara talán a legolcsóbb hetilapja az egész világnak és példányonként csak 20 fillérért kapható.
A Képe* Újság előfizetési ára negyedévre 2 50 korona, félévre 5 korotia. egész évre 10 korona.
A Képes Ujaáy szerkesztősége és kiadóhivatala V., Vilmos osiszir-ut 78. szam alatt van.
- A „MAGYAR LÁNYOK- szépirodalmi képes hetilap, fiatal leányok számára. — Szerkeszti Tutsfk Amw. Megjelenik mi.ideu vasárnap. Minden egyes *záma gyönyörű ludvészi kivitelt) képpol ét a legérdekesebb tartalommal jeleuik meg Kifizetési ára: Kgész évre 1 í, korona, félévre 6 korona, negyedévre 3 korona. Szerkesztő iög és kiadóhivatal : j Hudapest, VI. Audrássy-ut 16 Síéra. Mutatványszámot kívánatra ingyeu kaid s kiadóhivatal\' — K ki-löuöeu szerkesztett k,tp«a hetilapot mindönkinek melegen ajáuljuk.
ló auyák gondoskodnak • arról, hogy gyaimekeik ápláló Ízletes és édeslésztákat, kapjanak Vacsoiára. Kevés fáradt-séggsl. olcsón, kitUufi édestész-tékat készíthetünk dr. Oetker-lélo puddiug-porokkal, melyek különbözők miut pl. : vanília, málna oilroin és csokoládé izekben kaphatók s s kicsinyek által ujjougó fogadtatásban részesülnek Kg)1 15 fillére* puddiug-por csomagból\'/» lilar tej, 9 tolás és 5 dg. cukor hozzáadásával kii linó vacsora készíthető ft—li gyermek részére. Minthogy pedig a puddiugokat gyümölcsizzal, tejlöl nélkül ké-szitjük, ezen szerek fokozzák a jóizt valamint a lápériéket. II.
NYILTTÉR *) Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és vizgyógyintézete felnőttek- és gyermekek számára,
Abbáziában.
Erűaitö éa edző hlaUló-kurák egi*t. éven át. Gyermekek 7 éven felül kiaéret nélkül felvétetnek.
*) K rovat alatt közlőitekért nem vállal telelós-ségel a szerkesztőség.
SZEMESNEK
kell uta lenni, ha tül akarjuk szárnyalni verseny társainkat. Az élelmesség nem
egyébből, minthogy „e késsünk egy pillana. tig sem. hanem soron kivül vegyük igénybe
..Zalai Közlöny" hirdetési rovatát, mert ott határozottan ereilmenyt ér és a magyar hirdető
VILÁG
hirdeteseit itt megtalálja. A hirdető rövid idő alatt meggyőződik az arad monyról. — annak határozottan
VAKNAK
kell lenni, a ki nem látja a „Zalai Közlöny-rohamos fejlődését, ez pedig világosan jellemzi. hogy
AZ
ezen lapban megjelenő minden hirdetésnek kellő haszna van. Szemesnék ill a világ, vaknak az
ALAMIZSNA /
Nyomatott a laptulajdouos Ifj. Wajdits József köuyvnyotudijábau Nagykanizsán
I
1
Nagykanizsa. 1915. április 12
54 ik évfolyam. 28 szám.
Hétfő
ZALAI KÖZLÖNY
■■ijilinlk hálton é. c.Olirtlkln. .................
Bánekovloh János
Kőtscrkeastil:
Somóuy Lábaló
Szerkesztéses ii hliriéhlvaUI Ilik-tér 1
TeUton: 189. - HlrdaléMk dljaiabá* aitrlnt.
A gazdasági hadviselés.
A hosszura nyúlt tói végre lalán mégis a múlté. A kényszerű nyugalmai, amely hónapok óta megolts mezóségeinket, remélhetőleg mihamarabb nagy élénkség vallja föl. A munkagépek verseny! fognak dolgozni a hadi gépekkel. Kél párhuzamos nagy osata fejlődik ki. Az egyik a fegyveres, a másik a gazdasági győzelemén.
A kőzkatonaságot mind a két harctéren a nép adja. A vezetés az intelligenoia kötelessége. Hogy a fegyveres harotéren mire képea az intelligenoia, azt a nyolo hónap óla tartó háborúban voll alkalmunk tapasztalni Hogy mire képea az illlionlevó intelligenoia, azl a gazdasági harctéren kell megmutatnia, ahol épp ugy, mint a másik harotéren minden valószínűség szerint döntó csata közeledik. Népünknek mindig is nagyobb szftkaége lett volna az állam, a gazdasági egyesületek, az agrárius szervezetek s az intelligenciának segítségére a maga termelő munkájához, mint amllió mértékben ahhoz húzza jutott. A mostani viszonyok között azonban, amikor a termelő munkából kivan emelve a népnek éppen *az a részé amely
azt idáig javareszt vezette, egyenesen katasztrofális lenne, ha mittdet\'tényexő, amely befolyást gyakorolhat a tsepre, mindeu erejével oda nem áll a termelő mellé, hogy azt segitse, irányítsa és\' vezesse.
A legfőbb feladat e tekintetben a közigazgatásra hárul. Eszünk ágában sincs ma múltra visszatekintve abból a szempontból | birálni közigazgatásunkat, hogy mini pozitív | közreműködéssel segítették a népet a gazdasági oél elérésében. A mull bolygatása és kritizálása nem iár semmi megfogható haszonnal és eredménnyel. Ma pedig erre van szükség. Csak arra mulatunk reá, hogy az utóbbi években már kezdett jelentkezni a törvényhozásban az az igyekezel, hogy a közigazgatási hatóságokat alkalmasabbakká kell lenni a mezőgazdasági termelés irányítására, sót rá kell szorítani a menyének s az államnak a néppel kőzvotlenfil érintkező funkoionáriusait, hogy pozitív irányítássá^ is vegyenek részi a gazdálkodás i».vitásában, a lermelés foko/asában. a mezőgazdaság produktivábbá lételében
A rendkívüli viazonyokkal tn» caak »z esetben tudunk megbirkózni, ha a munkaerőt ! célszerű szervezéssel és energikus kézben.
tartással jól tudjuk kihasználni. Ezt a szervezést a feladatok s a végzendő munkák sorrendjének megállapítását, a munkaerőben, gazdasági eszközökben jelentkező hiányokat pótolni csak hatalommal és magasabb intelligenciával biri tényezők lesznek képesek. A közigazgatási tisztviselők nagy hatalommal rendelkeznek. Akkorával, hogy az akárhányszor súlyos veszedelem voll az egyéni szabadságra. Kell, hogv intelligenciájuk is legyen és kell, hogy e ketlót egyottesen fölhasználják a termelés folyamatának vezetésére, a jelentkező zavarok kiküszöbölésére, a rend fenntartására és az ország, valamint a hadviselés szempontjából feltéllenül szükséges eredmény biztosítására aki ezen a téren a most kezdődő gazdasági döntó csatában nem állja meg a helyét, aki lehetetlennek. aki lustának, aki ostobának vagy rosszindulatúnak bizonyul, annak a helyéről puszltilnia kell. Itt mentség nincs, gazdasági harcban okvetetlenül a * legszigorúbban kell azt az elvet keresztülvinni, hogy aki saját hibájából bármilyen reszletosatát elveszil. annak buknia kell. Itt az idő és az alkalom is, hogy mindazok a közigazgatási hatalmasságok, akik kitűnő stratégiával tudtak választási harcokat organi-zálni, vezetni és diadalra vinni, megmutassák,
A 20. Iionvédezred parancsnokának karaja.
Itta Ijukáca Jósseet\' dr.
Érdekeit, színes kis lérténet sor er itmelyel ic alábbiakban leírok Közzéteszem, közkinccsé, nehogy a feledés, avarja boruljon rá s fedje el est s megemlékezés V megűiöbilésio érdemes kis eseményt
Ugy Véletlenül jutottam birtokába. 8 tnág mielőtt lelkemben emlékét elmosnák a nap eseményei papírra vetem.
Tartozom »zz*l a kémek s érzent adósságot tűrtök, mikor néhány szint és fénycsőmét kitépek abból a fenséges és diosó hadiérdemsorozalból, mely honvéd házi ezredünk szerepléséhez tapad a jelenleg duló világháború tórtéuelében.
Nem egyszer emlékeztem meg már a mi hon-védsiltk neves szerepléséről a báborubsn. Megemlékezésem a helyi és a fővárosi lapokban is visszhangra Ujált, mert szavaimból szttkallau dicsőség, nem mindennapi bátorság s igaz magyar lelkek önfeláldozó hazaszeretetének méltó dtcséirte csendüli ki.
8 ennek s dicsőségnek mely nagy bonréd-ezretionkel ragyogjs k«rül, egyik fényié t\'sillsgs sí ezredparancsnok, 8\'pnieivsk.v • zredes kardia. Fénylő c<illsg. mert minden dicsőséges uljában az ezred élén ragyogott s annak lénye, tüze. hősi kéztől eredő
forgatása aredményezte, bog? vitéz honvédeínk a -gárda e red névre érdero«snll«k. Benne látom szimbolizálva az ezred vitézségének hadi íelttikhen liosszn sorát, mely az eiretlosk hirl, nevel és dicsőséget szerzett, a bálorlelkü eirrdparanosnokusk pedig a liadiékitményes vaskoronareitdel.
ileszides emléke ez a kard « csalák hosszú sorának » a csalákbau végbezvitl hóslellek sokasá-
g<°*k Ezredparancsnokunk a kardot feleségétől lfáj>ta ezelőtt báróin esztendővel. 8 ezitidesünk ksrjsban ez a kard a hsdak urának csodás kardja lett.
Klsó tekinietre mi különös sem lát*zik ra|la Osak kard, vilézi balalom jelképe, a hóslelkü szivek hazaszeretetének és bonvédői képességének szimbóluma De ha az érdeklődés lekiutelével közelebbről nézzük, a csodálkozás növekedésével tapad iá szemünk a csodálkozó lelkünk
Pengéje rózsa-damaszlacél. Markolatán gyönyörű vésett munkábau látszik rajta a magyar azelll korona s el alatt a felséges hadúr moiingrammja.
Gyönyörű eszme. Közjogi fogalom kifejezésében lűudöklik a haza szenl neve s szzel kapcsolatbau a felkeni magyar király neve. Miiilba szólna mindig az a kardmarkolal s minduntalan u katonaélet nemes kötelességét ismételné — hazáért, királyéri I
S ez a reiriill folylun lélekbe csendül, amikor az a kardmarkolal a tilezl vezeló keibe szorul s
megmutatja ádáz küzdelmek, véres harcok s önfeláldozó hősiességek igaz célját — a haza vedslméi. Erre a markolatra patinát vont már a harcok verejtéke, az slleoaég omló vére, Ragyogó fényes-ség helyett szürkés homály ömlik el rajta.
De a kard pengéje — * dicsőséges küzdelmek véres opiaódjaiuak történslms. Éles, tolul a borotva, ha közmondásosán a>.aruuk róla szólani. QyMyörO oiiollirozás borítja. Az ötvös,-Makit "övekének iC beválnék
A penge oldalain számok és betűk tűnnek lel, ha jobban rávetjük tekintetünket. Dicsőséges emlegetései örök időkre azoknak a véres csatáknak, auielyekbou fényével, élével irányt szabott a hós boovédezrod vitézségének, hősies és önfeláldozó küzdslméuvk.
Egymás mellé sorakoznak a belük a slátnoi. Menuyi dicsőség, mennyi szenvedés msnoyi hátai örök meinen\'ója I
Sok gondolat, fáidalom és dicső megnyugvás tapad minden dátumhoz. Magyar vérhallás, orosz Intás. a baza megvédésének Ittgalmai ölelkeznek benn*. Néhányat felsorolok belőlük. 1914. aug. SB üynisks — 1914. aug. 19. Kzeczyca nevek őrzik a küzdelmes csalik emlékéi. Azután oroszországi helynevek jönnek sorra, álig. 30. Kínyein, szept. 1— S Podhayoo bevésése kél nap vérea csatájának eml- kél óni.
Szept. 6 áu Lengyelországban Dumuice a dia
Z4LAI KÖÍLONY
APBILIS II.
hogy ai organizálásban tényleg tehetségek ék nem a korteskedés az egyedüli értékes specialitásuk
Nagy feladat hárul a birtokosság társadalmi és gazdasági szervezeteire is. A magunk részérói a béke ideje sok kívánnivalói találtunk működésűkben. Kevés volt az általuk kifejtett népnevelő munka és nagyon ritkán igyekeztek a bajok gyökeréig lenyúlni. Többnyire inkább a nagy nyilvánosságnak és a sajtónak dolgoztak, mint a kisembereknek. Rájuk nézve is elérkezett az életrevalóság főpróbája. Azt a bizalmat, amelyet megszereztek, sürgésen és nyomatékosan fel kell használniuk arra. hogy mindazt, ami gyakorlati idea és tudás van bennük, elterjeszszék a nép közölt s a gazdasági vezetésben olyat produkáljanak, auii megfelel a tekintélynek, amit az ortzágban szereztek, a mezőgazdaságnak, amelyei képviselni akarnak s »z országnak, amelyért vannak.
A stratégiai tankönyvek vezetőknek bizonyultak a fegyveres harcban. A paragrafusok. a szerzett jogokhoz, a régi szokásokhoz való osőkönyes ragaszkodás keveset fog használni a gazdasági Itarobait. Mindenki sokkal többet fog elérni, ha a helyzetei fogja józanul mérlegelni, a lelkiismeretére fog hallgatni és különösen a munkaadók, ha szociális erzéBt fognak tanúsítani. Szerintünk hiba volna, hit, amint cgyikmásik agrárius érdekképviselet máris hangoztatja, idő előtt kényszert eiidszabálvokhoz nyúlnának a hatóságok, Okos felvilágosítással a kötelesség
megmagyarázásával és a méltányosság kilátásba helyezésével bizonyosan többre mehetnek a közigazgatási halóságok - és az ura dalmak is. A kényszermunka a gyárban keveset, a gaxdaáágban semmit sem ér.
Mezőgazdaságunknak demonstrálnia kell, hogy tényleg a nemzet legerősebb támasza. Ezen felül demonstrálhatja az is, hogy a fejlődésbeli nem azért maradt el, mert földműves osztályunkban nem volna meg a törekvés a fejlődésre, hanem azért, mert közgazdasági viszonyainkat, különösen hitel-ügytlnket az állani neui rendezte még ugy, ahogy azt egy agrárállam létfeltélelei megkívánják.
A demonstráoió sikerülni fog mindkét irányban. A nép bizonyosan megteszi a magáéi. S ha az intelligencia, értvén fókóppen az államot a maga közegeivel és a közigazgatási a mega hatalmas apparátusával, nem fog a néf.hez méltónak bizonyulni, akkor kimondta az Ítéletet önmaga fölött A végrehajtás azok dolga lesz, akik mit a fegyveres háborút vívják. A gazdasági háborúban győzhetnek állami és megyei tisztviselők, a gazdasági egyesületek. A komoly munka, mtelyel ki kell fejleniök, feler minden vitézi lettel, a mulasztás minden árulással.
__h.
— A bíróság körébűi. Kenedi Imre törvényszéki biré táblabírói oinimel és jelleggel léjietl elé. Fisoher József törvényszéki biré törvényszéki tanácselnök leit. Lsjpeig Aulai járásbiró a VII. fizetési osztályba kerfllt. Nemcsak a törvényszéken, hanem városunk társadalmában is örömet keltelt a három nemes lelkű ember kitüntető előléptetése, amely hosszú éri\'emsorozsl s munkás lelkiismeretesség jutalma.
HÍREK.
Gróf Billot levele szerkesztőségünkhöz.
A múlt számuukbau emlékeztfluk meg gról Billot- nemeslelküségéröl. Örömmel ós érdemeseit tel luk atl. A jószívű föur sorsúikra az alábbi levélben válaszolt. A gróf ur sorait leadjuk éa pedig azon okoláasal, hogy annak szavai tanulságosak s igy közérdekűek.
A levél tartalma a következő : Igen tisztelt szerkesztő Ur I Becses lapja személyemnek at elismerés szavait szentelte. De azok érdememeu leiül szólaltak rólam, miért ia azokra igaz köszöualtel néhány szóban vála szólni óhajtok.
Ebben a súlyos, háborús szükségben a magyar patriótának édes hazájáért mindannyiunk kincséért mindéit áldozatra készeu kell lennie. A fegyverképp vérét és életét adja, at anyák reményteljes flnikat áldozták fel, a feleség pedig szeretett férjét. Mindenegyesre nézve legszentebb kötelesség, hogy legalább uagylelkOeu anyagi áldotttot hozzon. Aki ezt a kötelességét vagyoni állapotához mérten nem teljesiti, az az árulóhoz és katonaszökevényhez hasonló, mert az hazáját és honfitáisait a legnagyobb veszedelem-beit cserben hagyja Sajnos, hogy iU is miul min-deuQtt különösen a vagyonosok közölt, uem csekély azoknak a száma, akiknek rideg szive a szegényebb körök nemes áldozalkéMségét követni nem akarja, akik egy rongyos semmiséggel, melyet lehetőleg nyilvánosságra hoznak, kötelességük alól kibújni szeret-néuek I)o ismerjük ókul, néven nevezzük őket és maradandó megvetés legyeu a horstik még a háború után is. K«elleges mrutegetódzésDk is hogy hiszen mindenki ura az ő vagyonának, elveszítette érvényé-oly időben, midőn számtalan ezreknek életűket és vérüket kell a hazáért feláldozniok.

dalok színtere s itt reggel viiradatkor már támadásban áll a sereg.
Szeptember 7, 8, 9, 10. ll-ikéuek bevésése a Zameki öt napos csata szakadatlan véres küzdelmei-nek megemlékezéae. Négy nap múlva, 15-én Bariach mellett történt dicsőséges ütközetünk.
Ezutáu oki. 4 tói 9-ig Visloknál állja a küzdelmet dicséretesen a 80. houvédexred. — Majd Ujzaicenél találkoznak az ellenséggel, amikor okt. 11 én Jaroslauuál bevezetódik egy véres küzdelemmel okt. 18—18-ig a 8au hídfői csata.
Osaknem egy hét szakadatlan harcának emlékét véste a kard pengéjébe ez a szám, ez a földrajzi név.
Okt. 19, 80, 21-én Lázinál áll a küzdelem. Dicsőséges, nehéz csata. Honvédek vére hull, de az ellenség ^ulyos veszteséggel érzi a magyar kar bátorságának hősi erejét. A
A lazi csatánál temettünk is.-Houvédsirok domborultak itt az est szürkületében. A nappali ütközet áldozatait temették. 8 ezredparancsnokunk, mint mindig, ugy ennél a szomorú (énykedésuél is jelen volt s elbúcsúztatta ezredének elesett hós fiait. Az orosz vandalizmusra vall azouban, hogy a temetéshez a gyászindulót az orosz ágyuk szava adta, mely gtánál tűzzel boritolta a honvédsirok környékét.
Okt. 88. az utolsó vésés. Dambolszky mellett folyt le ez az Ütközel, amely egy lizeukilencuapos csatát vezetett be. Itt azonbau megtörik a kard kronologikus adatsora. Az oka egyszerű. A bátor ós hőslelkü ezredparancsnok megsebesült. Aki annyiszor nézett szembe a halállal s kinek jelenléte eiőt, bátorságot s kitartást öuiött a hurcoló honvédek sorába, jobb kezi\'n lövéatöl sebet kapott Nehéz kúráu át uyerte vissza kezéuek épségét.
Közel decemberig pihen Sipniewsky kardja. Beteg a kéz, mely uddig forgatta.
De csakhamar ismét késbe kerül s diadalmas harcokban ragyog elől, honvédelnk támadó sora előtt.
Nehéz küzdelmek vezető csillaga ez időtől is az ezredpai anosnok kardja. Bnnek az időnek emlékei ugyan még niocnenek a rózsa-damasztkard pengéjébe vésve, de még is köztudomásúak. Honvédlisztjeink elbeszélewe a háború a fázisáról súlyos érdemek és kiváló hőstettek valóságát emlegeti.
Bagyogó, ékes példái születnek meg a honvédvitézségnek a harc e napjaiban is. A hol megjelenik az ezredparancsnok kardja, fel ia IQnt annak lényével a dicsőség ujabb uapja. Hiszen ezekről a ragyogó, dicső napokról szólt Pallmauu tudósítása alapján magasztaló krónikám vitéz honvédeink csodás lelkesedéséről 8 kitartó vitézségéről.
De ebbe az időbe esik az a meddő 44 uapos pihenés is, amelyet houvédezredünk a körülmények miatt a lövészárokban töltötl. Szinte elernyedt az edzeti, az erős honvédizom e napok egyhangúsága folytán.
De csakhamar napféuyre jutunk honvédeink s a hol megjeleunek dicsőség korouázza jelenlétüket, bátorságukat. A legnehezebb feladatokat oldják meg s teljesítményeket viszik végbe, hogy csodálkozásra ragadják az egész hadosztályt.
Osak egy-két lapot tépünk ki ezredünk idevágó törtéuetébŐl.
Február 10-éu kezlödnek a kárpáti eltolások. 8 február 88-ika dicsőséges napként keít fel házi-ezredünk történetében, amikor 800 cost logolyt, 10 lisztet « négy géppuskát zsákmányolt ezredünk. S ezt a diadalt hatalma* túlerővel szembau vivtAk
ki. Hároumoros ellentámadást iiatézett az orosz, de honvédeink bátorsága mindig léres fejjel kergette vissza a támadó ellent.
Ekkor, 88 án egy kis romantikus eset is történt. De osak nekünk lüuik ez fel a romantika azinében, m-rt a harctéren ugyancsak nehés helyzet megoldása elé állította vitéz ezredünket A kard ismét vezetett s a győzelem mámorával tért az ezrad néhány percnyi nyugalomra.
Háromszáz muszka már-már áttörte ekkor a szomszéd ezred bal»zárnyát s egyenesen az ezredes kis fenyő kuuyhója és az ezred oldala felé tartott. Még az utolsó tiszti szolga erejére is rákertllt most a sor. 8 mig az ezred zöme paraucsooka körül sorakozik, az ezredes utasítása szeriut Csorba Pista, a jóarcú szőke százados hátba támadja az oroszt — s a mieink győznek, UO oroszt foglyul ejtenek s oly fényes eredményt jeleuteuek a hadosztály-paraucsnokhoz, hogy eziute hihetetlenuek találjak miudaddig. mig meg nem győződnek róla, hogy a vitéz honvédezred legifjabb bravúrjáról maga, a hós zalai liuk ezredparancsnoka adja le a jelentést.
De tovább most már nem szól a krónika.
A kard vésései uem vezetuek az események láncolatában. Más forrásokhoz kell folyamodnom. S a mennyi honvéd sebesült kerül hozzánk, az megannyi hites tanuja az elmondot\'akuak. Az ó fkukról szedtük le e sorok egy részéi. Örömmel szóllak az ezredparancsnok c*odáskardjáuak büvöa erejéről. 8 hogy mennyi lelkesedés óvezle mindig a knrd hordozóját, az is igaz szinben mutatja, hogy az ezred harmincöt tisztje kapóit kitüntetést eddig s még csaknem 15 liszl kitüntetése vau folyamatban, elintézés aU«t, a legény
APBILI8 12.
ZALAI KÖZLÖNY
Akinek azonban, mint énnekem, aki nagyon gyenge vagyok arra, hogy kardot forgassak, som fla, Kom testvére nincs a caalaléren, annak minden sebesüli hősben barátot és testvért kell látnia, aki miattunk vérzett. Aki ilyen érzülettel néz ezen derék emberek fáidalinas arcába, at ó nyílt, hálán szemükbe, vagy aki megszoríthatja örök búcsúzásra egy, a Imáért meghaló embernek a kezét, auuak Istenemre mondom, kőszívűnek kell lennie, ha nem áldoz fel mindent, hogy sorsukat enyhítse és hozzátartozóikon segítsen? Ki meri, különösen a jó módúak között, még állitanl, hogy ó már eleget tett?
Az adományozáauak eme uemes kötelességét a kanizsai sajtó mindig méltatta, és azt, ami eddig történt, mi nagyréstt az ó befolyásáuak köszönjük. Szabad ennélfogva talán az erre vonatkozó nagy tapasztalatra támaszkodva kérnem, hogy az ön becses lapja, valamiül a többi helyi lap rámutasson egy némely dologra, amelyben a körülbelül ezer sebesült itt leginkább hiányt szenved
Miudeuek elöli nagy ineunyiségü cigaretta, szivar, doháuy szükséges hiszen minden dobányos tudja meunyi fájdalmat, bánatot, gondot és a betegség mennyi gyölró unalmát lehel azzal száműzni. Semmiféle mennyiség nem elég uagy a reáatorulók jelentékeny számát tekintve s éu szégyenlem magam néha, ha hallom, hogy tehetós emberek néhány száz cigaretta ajándékozásával megelégszenek. Zsebkendők ajáudékozásaval lehetővé teBszük, hogy n beteg letörülje azl az iizadlságot amelyet a falatom és láz sajtol ki belőle. Száz meg százra volna szükség és jótékonyan liatuánsk. Narancs és alma vidáman fel-iteritik különösen a lázasok arcát és azokéi, akikuek nem szabad dohányozitiok.
Leginkább szükséges aeoubau mindig a nemen bor, amely a megoperál lakba éledet öul. meggyön-
gült erejüket erósiti, vérveszteségüket pótolni segitl. Százszámra látom a legfinomabb borok palackjait j üzleteink kirakataiban * az éu szegéuy megsebesült testvéreimnél majdnem állandó, sürgős hiány uralkodik ebben a legnagyobb takarékosság mellett is. Hiszen egy palackocskn jó bort mindenki áldozhatna néha és aki valami üunepélyt tart, pl a neveuapját, zsúrt az küldjön az ó megsebesült hőseinek egy jó cseppet, ók azt háliisau éa örömmel fogják az ó egészségére kiüríteni.
Mellékesen megeiulitem még, hogy uera egy fájdalinábau nyökdécselö beteg meguyugszik, ha egy képes lapot aduuk a kezéb.e
Végül még egy szót \\ soraim nem pusztán koldulni, hanem buzdítani akarnak. Az úgynevezett ain bitió ismeretlen előttem, nyilvános elismerés sohasem volt cselekedeteim iuditó oka, legföljebb ösztönzés.
Ezl a levelet is csak az én megsebesült testvéreim iráni való szeretet sugalj* nekem ; ók vért áldoztak, áldozzunk tehát mi is miudannyian nagylelkűen ami vagyouuukból.
Kzeu buzdításokból kérem öut, valamit ezen az utou a helyi sítjlót hogy hozza nyilvánosságra, amit a jó Ügy érdekében helyesuek talál, mert előttem csak az a fonton
Maradok egyébkéut legalázatosabb szolgála Billot Nándor.
ség állományából pedig 64-et terjeszteti fel az ezredparancsnok megérdemelt kitüntetésre.
A lelkesedés heve csodákat müveit honvédeíuk soraiban. Kgyikról a másikra ragadt át a bátortvág és a bósi elszántság, amint az ezredparancsnok kardja kikéi ült hüvelyéből. Igy magyarázható az meg, hogy még az altisztek »orábau ia hósi tettek véghezvivóire akadunk, akik közül Marton őrmestert a felséges hadúr uagy arany ós ezüst éremmel tüntette ki
S a többi honvéd ? — megannyi névteleu hós akikuek acélos erejük és kitartásuk tette lehetővé hogy a háború emlékküuy vében az elsők között ragyog a 30. honvéd ezred ueve. Az ezred paraucs-uoka n ragyogó nap, « körülötte a tisztikar a sziporkázó nspcaillagok az apróbb osillagok ezreitől övezve.
De szép ia lesz majd, ha a 20 houvédezred szereplésének a vitézségének minden részlet* ismeretes lesz a háború lezajlása után Meunyi dicsőség fénye, öröme s elismerése borul ma|d a neves ezred történetére I Kiég lenne egy hadseregnek Mert a húszas honvédek szerepe mindenütt belejálszolt az elért sikerek kivívásához. Sehonnan sem hiányoztak I Jelenleg is állandó kiegészítése minden ezrednek, minden haditettünk. Lehetetlen nincs előttük, mint Puli-mami Péler irta nekem. 8 az ó sorai ékes relikviái a márciusig lezajlott és elért sikereknek.
De ezekben a sikerekben az ezredparancsnok kardja logalomíná lett s perszonifikálta magái az ezredest Nem érdemetlenül.
S ha Sipniewszky ezredes kardja a csaták viharának muitán valamikor muzeumba kerül, törté-ueli okmány lesz belőle, amely egy ezred hősiességéről, vitézi nagyságáról, önfeláldozó honszereteléról fog ékesei! szólani
Milyeu büszkék lehetünk mi .már most is kanizsaiak, hogy ennek a kardnak forgatója a mienk s a mi házi ezredünku »k parauosnoka
— A Hadsegélyaő köréből. Örök reíraiu-ként csendül az a dicséret, amellyel a Uadsegélyzó hölgyeit már ismételten elhalmoztuk. Hogy milyen munkát végeztek a múlt héten, statisztikus udataiuk hangos bizonyságot tellek erről. Éjjel-nappal folyt a Cseugery-uli helyiségben a munka. Kjfél utánig maradtak együli a uemeslelkü hölgyek, raig szombatra tizeuuégy uagyláda gazdag tartalommal meul a harctérre Zalaiuegye közönségének jótékonyságából — a zalai katonáknak Hogy mily lelkiismeretes pontossággal dolgozlak ott, annak esak az a megmondhatója, aki napokon ál látta és csodálta a hazafias magyar úrnők és urleányok munkáját, akik élüköu Farkas Vilmával ugyancsak szorgalmasan dolgoztak, azou, hogy a pontos idóre minden készen álljou. De nem lehetne e iuég több munkása is a Hadseiíélyzónek ? Vagy talán egy-két korona, vagy valami kis caekelység már jogos belépő a tétlenséghez, hogy továbbra is csak azt tegyük, ami nekünk jólesik és semmit se áldozzunk azokuak kényelmünkből, akik értünk mindenüket — önmagukat áldozzák I ?
— Halálosáé Az alábbi gyászjelentést kaptuk : Id. Leliota István nyug. déli vasúti alkalmazott a denuemarki emlék érem, a hadi érem éa a jubileumi •mlék éreiu tulajdouosa ételének 78-lk, boldog házasaágáuak 4l-ik évében lelkét visszaadta a Mindenhatónak, azzal a boldog tudattal, hogy viszontláthatja három hós fiát kik hazájukért haluk meg éltük deléu. Az elhunyt résztvett mini 9*es közös huszár az 1864 izi hadjáratban Az öreg hőst; nagykanizsai rokonai gyászolják.
— Hirdetmény. A iu. kir. minisztériumnak j 1101/1915. M. K. számú rendelete értelmében közhírré tesszük, hogy mindazok, akik saját vagy idegen heljiségbeu feldolgozás vagy .elidegenítés céljára olyan fél vagy készgyártmányokal tartanak készletben, amelyek kizárólag vagy túlnyomó részben alumíniumból, ólomból, vörösrézből, nikkelből, vörösfémből vagy cinkből (horgany) állanak, kötelesek ezeket a készleteket az 1916- évi április hó 10. napján volt állapot szerint ugyanezeu hó 24. napjáig a v. tanácsi iktatóhivatalba bejelenteni. A bejelentési kötelezettség nem terjed ki oly tárgyakra, amelyeknek müér-tékük vau és olyanokra, amelyek uemes fémmel vauuak bevonva, vagy részben nemes fémből készültek, továbbá azokra a készletekre, amelyeknek nyers
súlya nem halad meg : aluroiuiumuál éa nikkeluil, fémuemekuél 20 kg -ot; vörösréznél éa ólomnál 100 kg. ot; a többi fémeknél 800 kg. ot. A bejelentéshez szükséges éa 2 példáuybau kiállítandó bejelentő lapok a v, tanácsi iktatóhivatalban kaphatók. A bejelentési kötelezettség elmulasztása kihágás, amely 2 hónapig terjedhető elzárással éa hatszaz koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büutetendő. A városi tanács mint iparhatóság. Nagykanizsán. 1915. évi április hó 9-én. De. Babján Gyula s. k., polgármester.
—s As orossok ajándéka Jóaaef királyi hercegnek. Hus vél vasárnapján az oroazok érdekes módon emlékeztek meg József kir. hercegről, a ki hadtestével folyton erős harcban állt velük. Az orosz lövöárkok egyikéből, a mely szemben vau a magyar csapatokéval, fölemelkedett egy orosz katona, eláobta fegyverét és egyik kezében fehér zásilót lobogtatva, jelezte, hogy közeledni kiván. Az oroat katona bántatlanul elért a magyar árokhoz, jelentkezett ■ parancsnoknál és átadóit neki két nyulat, a melyek egyikére cédula voll ráakasztva a következő íölirásaal : A dicső elleuféluek boldog ünnepeket klvámfhk éa elismerésünk jeléül küldjük a főparancsnoknak ezt az ajáudékol. Az orosz katouát József királyi herceg fóparaucsnok elé vezették, a ki átvette a nyulat, az orosz küldött fejedelmi módon megvendégelte, kélzáz cigarettával megqáudékozta a azután vissza-kisértettn az orosz lövóárokboz. A királyi herceg az érdekes esetről levélben értesítette Auguszta királyi hercegaszonyt és családját
— Akit 28 golyó lalált. A debreceni korházban fekszik egy Urzioh Pál nevű német katona, a ki a kárpáti harcocbau sebesült meg. Az orvosi vizsgalat megállapította, kogy a hós katonát 86 fegyvergnlyó érte, de szerencsére egyik sebesülés sem volt halálos természetű. Midőn a kaloua a gondos ápolás következtében magához tért, első kérdése az volt, inikor ineliel vissza a harctérre. Anuak a hadseregnek, melyuek ilyen katouái vannak, csak győzni lehet.
— Ne Írjunk hoaszu leveleket jOroazor-Hzágba. A beérkezett hirek szeriül az orosz czenzu-rabizottxáguak nagy nehézséget okoz az Oroszországban hadifogságban lévő katonáinknak szóló levelezések nagy száma és a közlemények hoaszu volta, a miáltal a levelezések ;igen nagy késéét szenvednek. Az érdekelt feladók tehát a saját érdekükben oeelek-szenek, ha hosszú levelek írásától tartózkodnak és lehetőleg csak levelezólapou érintkeznek orotz hadifogságban lévő hozzátartozójukkal. Kívánatos azonfelül, hogy hetenkint egyezernél sűrűbben ne küldjenek levelezést.
— Előleges oirkusai jelentés. A uagy Schiuiedt cirkusz folyó évi április hó 17-éu szombaton érkezik különvonaton Nagykanizsára és még azuap este 8 órakor tartja megnyitó díszelőadását. Nagykanizsán eddig még ismeretlen világvárosi mft-aorral. Bővebbet a napi jelentések.
Szerkesztői üzenetek.
Z. Oy. Báránd. Jövő számunkban közöljük a
legutóbbit. De hol marad a Ripacs beígért folytatása? Kérnénk I 8ok üdv 1
N. L. Helyben Mindeu sora igax verséuek. De — most, sajnos, nem tanátisos mindig igaza mondani.
— Gróf B Bár sokan gondolkoznának s tennének igy I
1
ULII
IdíLÖH
APKILIB 12.
Képes*
címmel március 27-én szombaton uj képes hetilap indult meg Vajda Ernőnek, a .Roz-marin néni"; ,Ludas Matyi" és egyéb nagysikerű darabok szerzőjének szerkesztésében. Ez a/, uj képes hetilap legnagyobb részében a modern nyomdai teohnika legtökéletesebb eszközeivel, az oly gyorsan világszenzációvá lett mélynyomással készül és minélfogva képei minden fotográfiánál szebbek, és fest-ményszerüeu valósággal keretbe kívánkoznak. Háborús képei a világháború egész, terüle-téról még az elkényeztetett magyar közönség elótt is szonzáoiók lesznek. De az uj lapnak rendkívül gazdag olvasmányos tartalma is lesz. még pedig nemosak novellák és regények, hanem ötletes, változatos és gazdag rovatrendszerrel. .Tessék befejezni* című rovata a legszórakoztatóbb játék lesz a családok számára. A ,Hadikonyha" megbe-osfllhetetlon szolgálatot fog tenni a drágaság miatt bánkódó háziasszonyoknak. .Borzai mas pillanatok" olmü rovata állandó szett-záoiója lesz mindazoknak, akik kedvelói a bünügyi és egyéb izgalmas eseteknek.
De a rovatok egész sorozata fog szólni az asszonyoknak, gyermekeknek és általá ban a osaládoknak. Képeivel és rovataival ez az uj képes hetilap bizonyára a legrövidebb idó alatt meg fogja hódítani a magyar közönséget, annál is inkább, luerl az uj lap 32 oldalas terjedelme és tartalmának gazdagsága daoára talán a legolcsóbb hetilapja az egész világnak és példányonként csak 20 fillérért kapható.
A Képes Ujaég előfizetési ára negyedévre 2 50 korona, félévre 5 korona, egész évre 10 korona.
A Képe* Ujaáfl szérkcsztósóge és| kiadóhivatala V., Vilmos osászár-ut 78. szatu alatt van.
— A -MAGYAR LÁNYOK" azépirodalmi képen hetilap, fiatal leányok száméra — Szerkeszti Tutaek áuua. Megjelenik mi idén va.áruap- Minden egyes száma gyönyörű mövészi kivitelű képpel és a legérdekesebb tartalommal jelenik meg. Kl\'fizétésl ára: Kgész évre U korona, félévre ti korona, ne-; gyedévre 3 korona. - Szerkesztőség és kiadóhivatal : Budapest, VI. ándrássy-ul 16 szám Mutatványszámot kívánatra ingyeu küld a kiadóhivatal — B ki-tüuóeu szerkesztett kép-s hetilapot mindenkinek melegen - ajánljuk.
ló anyák gondoskodnak ■ arról, hogy gyeimekeik ápláló ízletes és édestésztákat, kapianak vaesmára. Kevés fáradtságnál, olcsón, kilüuő édestésztákat készíthetünk dr. Oetker-léle pnddiog-porokksl, melyek külön-bózók mint pl. : vanília, málna oilrom és csokoládé izekben kaphatók s a kicsinyek által ujjongó logadtalásban réazesüluek Kgy 15 lilléres pudding por csomagból \'/i liter tej, 2 tolás és 5 dg. cukor hozzáadásával kiiünó vacsora készíthető 5—n gyermek részére. Miothugy pedig a puddiogokat gyümölcsízzel, tejlöl uélkol készítjük, ezeu szerek fokozzák a jóizl valamint a lápértéket. II.
NYILTTÉR *)
Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és vizgyógyintézete felnőttek- és gyermekek számára,
Abbáziában.
i
Erőaitö él edző hiiliiló-kurák egéaz éven át. Qyermekek 7 éven felül kiséret nélkül felvétetnek.
•) K rovat alatt közlőitekért nem vállal lelelős-aéget a szerkesztőség.
SZEMESNEK
kell ina lenni, ha túl akarjuk szárnyalni versenytársainkat. Az élelmesség nem
ÁLL
egyébből, minthogy ne késsünk egy pillana lig sem. hanem soron kivfll vegyük igénybs
..Zalai Közlöny" hirdetési rovatát, mert olt 1 határozottan eredményt ér ós a magyar hirdető
VILÁG
hirdeteíeil itt megtalálja A hirdető rövid idő alatt meggyőződik az eredményről annak határozottan
VAKNAK
kell lenni, a ki nem látja a „Zalai Közlöny" rohamos fejlődését, ez pedig világosan jel-\'lemzi, hogy
AZ
ezuuJmiluiii megjelenő minden hirdetésnek kellő haszna van. Szemesnek áll a világ vaknak az
ALAMIZSNA l
Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban
-----és névjegyekben ————
Nyomtatványok ízléses kivitelben jutányos árban gyorsan készíttetnek. --------
Tanintézetek részére szükséges cikkek
— dús raktára. —--—
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatványok nagy raktára, i^z
Nyomaton a laplulajjonos Ifj. Wajdils József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
Nagykanizsa, 1915. április 15.
54-ik évfolyam. 2$ szám
Csütörtök
■•Ijalmik kittén ét ciltértikii.
fclöfl«at4al Arak: Kgéi» 4vra 10 Nagyrévre 2 korona 60 flil.
■ orona, ftltvie 6 koron*. Egya* ntm ara 10 fllt.
A nemzstbsstiák.
A német kormány hiteles adutokul közül azokról a borzalmakról, melyek Keletporoszor-szág egy részét az alatt az idó alatt érték, mig az orosMJt bent tartózkodtak .
A száraz szavak, melyek színezés nélkül csak a rideg tények ieközlésére szorítkoznak, valami megdöbbentően fájdalmas érzést vallanak ki beiólünk. Hiszen tudtuk : a háború nem parkettes szalónok lovagjainak a harca, emberek azért robbannak óssze. hogy legyil kolják egymást egy egyetemesebb, eszme jegyében. De a háború maga is csak a békéért folyik. Emherek vére csak azért omlik, hogy egy rövid és fájdalmas intervallumot a béke hosszú éveivel lehessen folytatni És ezért minden nemzetközi egyezmény, minden nyill és hallgatag megállapodás, de mindenek felett az emberek lelkének mélyeben olt éló humanisztikus értés és erkólos parancsoló szabályként allitotta fel alt, hogy a haro azok között folyhatik, akik annak megvívására ki lettek rendelve A békét háború alatt is folytató eleinek, a fegyverképtelenek, a nók, a gyermekek : az emberi jóság és a türelom eszméjének védelme alatt állanak ós amiként gyáva ember az, aki fegyvertelen és Wkés
felalAs aic. hMsttt
Bánekovich János
KósserSesitrt: Kemény Lásaló
tzirkiiitiiéi ii klitfikliitil lilk-Ur I
Tataién: 183. - Hlr4el«aell <tlj>««b*> asfHfll.
embereket osak azért támad rneg, mert fegyvere vau. iwfllvel gyilkolni tud, ugy a nemzetek éleWbuiisem lehet más megküfönbóz-tctést tenni, viyáva és utolsó nemzet az mely osak azért, mert meg van rá a képessége, védtelen és békességes tömegeket legyilkol. És itt ninos különbség abban, vájjon ezek a fegyverek közvetlenül, vagy közvetve hatók-e : Anglia kiéheztetési hadjárata, mely egy hetven milliós nemzetet akarna hidegvérrel meggyilkolni, ép oly becstelen és immorális, mint az orosz hordák fosztogatása és vadállati gyilkosságai.
A német hivatalos jelentésből kitűnik, hogy az oroszok az elsó keletporoszországi betörés alkalmával asszonyok és gyermekek ezreit legyilkolták, húszezer épületet leromboltak : a második betörés alkalmával az aggastyánok, asszonyok es gyermekek ujabb ezrei mellett az elpusztított épületek. lakások szama nyolovaneserrel szaporodott. Leányokon éa agazcuyoittn crósiakot követük el, embereket megosoakilvttak, a tiz éven felüli embereket roiiamok alkalmával maguk elótt terelték, hogy a németek ssjái hozzátartozóikat lójjék le.
Az ember szintű azt hihetné, hogy a német lelkiismeretesség osódót moudott és
mindez osak egy elkorososult lantázia szülötte. De a béosi néinet nagykövetségen olt vannak a dokumentumok. mindenki megtekintheti őket s mindenki megállapíthatja, .hogy a borzalmak valóban megtörténtek, valóban igazak. A háború legirtózatosabb fejezetének adatai hevernek ott a béosi német nagykövetség levéltárában és a kéaói történetíró, ha olvasni fogja ezeket, nagyon furcsa érzésekkel fon majd megétnlékezní arról az erkölcsi alapról, mely ezt a háborút az entente részérói jellemzi.
Mi pedig megyünk tovább a magunk utján. Megvívjuk harcainkat, mint eddig, fegyveres ellenségeink ellen és tisztelni fogjuk a békés embert, az agastyánt. a nót és a gyermeket, mint eddig tettük. Bármit is hozzon a l.arc vége. mi felemelt fővel fogadhatjuk az ítéletet. Mert a báboru egyik részét már megnyertük. Azt, amelynek diadalmas bofejezóso jelentősebb megnyert oaaták eredményeimnél, mert jutalmul ezt a srót adja osztályrészünkül: kulturnemzet. A kuliura védelme a mi feladatunk. Azokkal szemben, akik osak hivalkodnak ezzel a oimmel, de annak jelentőségét, tartalmát es mindenekfelett : a belőle háramló kötelezettségeket felfogni nem tudják. Mi megértettük. hog.
Mikor lesz már vége?!
Mikor lesz már vége ennek a tusának Kanak a pusztító rét dulakodásnak?
Nem elég még a vér, ml eddig kiömlött, 8 a sok köoy. mit szemünk özönével öntött? Ninos már elég árva, elhagyatott asszony, Kiknek sorsává lön, hogy Birra virasszon? Nincs még elég béna, megcsonkított eddig? Meddig Url a szörnyű embarirlás, meddig? Tan még itthon ember, aki lábán járhat,
Akitől egy másik ütést, lökést tárhat--
Hát osak folytatódjék a nagy tragédia, Dörögjön az ágyú, repüljön a bomba, Embermilllóknak szörnyű örömére. Hogy pataklik szarta övéiknek vére — Hajrá! Bajla ! A föld úgyis régen szomjas. Ninca bumiisa, rajta minden satnya, odvas, A vér jó tenyésztő virág fakad tőle Jó test a jeltelen sírok tetejére . .
II.
Ka ha már \'lem alól az ágyú szavs, H megjön a százezer roncs katona,
Hogy leszan itthon a béka Idő, Ezt tudói lenne csak, vajmi dicső. A Hu vezeti a vak apát. Az anya emeli sánta fiát. Csonka férj feleség vállára dől, S fájdalom könnye hull szemeikből — Seuki sem dolgozik, inert uent lehet, A jó Kg ugy dob le sült keuyerat, De boldog lessen is haj. e haza .. Szóljon az ágyú, a csaták dsla.
III.
S a bölcsek, a báborubarátok, (a kikre hull sok ezernyi átok) Zsölléikbau majd nyugodtan mondják: Ez igy kelleti; a világ s holmi szempont Mindezt igy kivánták. S be áll a csend; áldott béke léazeu á föld pedig tovább forog szépen .. .
IV.
fijente meg ott a Utol, jeltelen uagy slrdomboknái, Belgrád, Uzsok, s végig a nsgy hótól fedett Kárpátoknál,
Véres árnyak jelennek meg aok caapatban, Összesúgnak s elindulnak egy csoportban. — Híreiéin, hazafelé irányulnak a osont lábak. Dideregve, zsugorodva, mint kik fáznak. Niucs nyugalmuk, idegen föld nem ad nyugtot. És lájdal niH8 rmketétuMil megeresitoek egy dal hangot: „A nagy világon h kivQl qiaapttts rotaatt hely
(.•úrnőnk™,
Ott kell élűi, ott kall halni, lueujank — bau I 3 beláihatlau hossiú sorban elinduljak, Kiket itthon tiem is tárnak. — — —
Síülókl Fiuk! Bánatos búi feleségek I Ha éjfélkor bármikor i« ablaktokon »örffetu»nek, Ne féljetek, nyissatok ki ajtót, hátaL Hagyjátok, hogy bejöjjenek pibenöro áldozati a
[haaánefc
Zombory Gyula
Z A L i 1 KÖ4LÖNY
* RIUSPA ló.
mit parancsol ez a szó ós élve, vagy bukva, engedelmeskedni akarunk és fogunk e parancsnak. És ha ebből a háborúból a nemesebb emberi értések élve fognak kikerülni, az egyedül osak a mi becsületünk less.
■•»• K. "
A rágalmazás sportolói.
»! Iru-: Lujpáoe József dr.
Szomorú dolog a társadalmi Állapotainkra nein szép fényt vet az a körülmény, bogy nálunk mindig kell lenni botránynak. Olyas szokségletféle ez a ml városunkban, amely már hozzátapadt s odaforrt elr pusztilhatatlauul társadalmi életünkből, mlut a moha a nedves sziklához 8 ha nincs botrány, az élet apró-cseprő baja, körülménye nein rendez, a lorgó sora szerepét busásan pitolják azok. akiknek életei-vük, elemük, képzettségük s egyúttal lelkük tartalma ia aa, hogy mások életéuek örökös bírálói. s a nemesek működésének és egyéniségének gonosz értelmekéi s rágalmazói legyenek. 8 a gomba uem terem oly szaporáu, mint a hogy uáluuk a különböző rágalmak én megszólások teremnek. Vaunak gonoaz és s&tétlelkü alakok közöttüuk, akik fekete lelkük azeny-nyea Unalmát mindig másoknak egyéni a jellembeli tisztaságára zudilják rá. Kz az oka. hogy oly cikk-uek kell megjelenni a sa|tó hasábjain — örök megbélyegzésére latsadalmi életünk minősítésére, amilyent néhány érával elébb olvastunk gróf Billot Nándor megbízásából. Hogy, mint — hol és mikor születnek ezek\' a rágalmak, nem tudnék megmondani. Kgyszer osak élnek x terjednek. Klóször csak kiaebb, bizalmasabb körökben sugdossák, de csakhamar nyilvánosságra pattan a általáuos szó-beszéd tárgya (esz. Kínoz, öl éa sok ártatlan asiv, tiszta jellem sajog suitó ereje alatt. Keresztül vág mindenen, prédáiévá, osufjává teáz mindent, amit egyszer kikezdett, Értelmi szerzője nincs. Megokolása, hogy sokan szeretünk sárban Járni, hogy sokak lelkébeu több a szenny, semhogy magában elbírna, kiöuti, tehát azt mások tisztes, becsült birére, nevére, ho^y magához hasonlókká formálja gonoaz rágalmainak szegény áldozatait. Ma női erény, holnap igaz hősiesség, majd nemealelku önfeláldozás, önzetlen hazafiság kerül a rágalmazó nyelvek vérpadjára.
Jó példa erre a ielen szomorú <\'set. Billot grót hazafias tiszta lelkének nemeslelküaége csak néhány uappal előbb lelt méltatásra e lap hasábjain. A gróf ur levele pedig — mely » jelenbeu normája, zsinórmértéke lehetne iniuden igaz magyar érzésének és cselekvésinek — a mull számban nyert helyet. 8 most mégis, taláu két uapia. valami alji gonosz lélek, kikötött a puritán jellem legszentebb birodalmában a olt a férfi legértékesebb kincsében, a haaafiságban oly garázdálkodást lett, hogy a suttogó s a botrányokban gyönyörködő rágalomterjesz tők szava nyomán megtépve és megcsúfolva áll annak a férfiúnak alakja, aki megérdemelni — mert eddigi szereplise, jótékonysága érdemet ad reá — hogy követendő példaként ragyogjon mluden igaz magyar hazafi előtt. 8 mégis sziute kéjelgést látna* a..oan, hogy gróf Hillot neve a nyelvek órló köve közi került. Terjed miudnutalsn. Értelmi szerzője uiucs, mert sokkal gyávább sz alsttomos hitvány lélek, semmiül felelősségei vállalna gonosz rágalmáért, amelynek terjesztésére azonban gondja volt. 8 hol az a gát, amely megvédené az orvtámadók e gonoaz-ielkü gárdája ellen a tisztesség és beosület birtokosait? Társadalmi életünkben — s^juos, ezt nem láttuk. Kedvem1 csemegéje nap, életQukuek a másokról való tere-fere Talán a terjesztők sem hiszik, de akárhány embertársunk egész műveltségi készlete ubbau nyilvánul meg, — ha öhszejövüuk és szóba akadunk veié — hogy tüstént valami pletykát, s megszólásl lué lesdni. S a helyett, hogy rendreutasítanánk a hós hamis kritikust, beáll fullajtárjának is segédjének a gyeuge jellemnek -gesz sora s ha-
marosan megtépve kerti ki mindaz a nyelvek versenyéből, akit szóbeszédek tárgyává kiválasztottak. Létrejönnek a képtelent! képtelenebb hírek, anélkül, hogy szerzőiknek nyomára akadnának. Mert, ha eredete után kutatunk, a megszólásbau minden kijelgő ártatlannak vallja magát s a felelősseget magától tovibbloljs. Mindazok, akik elébb bátran tiportak a tisztes jellem lertletin, egyszerre felháborodnak • megszólások miatt s a sportoló rágalmazók is gyáva, megijedt inonlegetödzók lesznek, csakhogy a felelősség súlya alól kibújhassanak Egyezerre elnémulnak, hogy caakhamar más tiltott területre csapjanak ál, miül uj prédára.
8 ennek a munkáuak nálunk niuceen vége. Valóságos specialitása ez városunknak. Pedig ez a tény műveltségünk fokmérője. Mert cssk azoknak az üres tartalmatlan és léha lelkeknek állandó beazéd-lárgya a mások becsülete, akik — ha erről uem beszél he.tpéuek — kellő műveltség hiányában ínég a saájukat sem „ uyitliatiiik ki soha, hogy egy szót raoudjauak. á megszóláa éa rágalmazás mindenkor az értelmi szerzők és terieszlűk lelki világából me-riti indokolását.
HÍREK.
Két szomorú {hírt köziünk. Életerős férli s reményteljes ifjú haláláról adnuk számot.
— Mair] Fái az alsó halott, akiről szól-uunk kell. Mélytüzű szemeiben a reményteljes étet fénye égett, ragyogott. . . Csak tavaly juniusban került ki az iskolából a már is az élet, a komoly élet iskolájába került — a háborúba. lf|u lelke, ideális szive világánál nézte a világot s sz élet értékét. 8 mert sokat hallett diákévei alatt a hazaszeretet erényéről — elment a tiroli\'vadászok ezredéhez, álig vonult oda, márii a jó, öreg Uroli vadászokkal ment a harctérre, ahol az iljn s Csaknem gyermek öukéutea őrvezető október óta állt tűzben s adla a magyar \'élek Igaz hazaazeretetéuek szép példáját. Ott is vigau, gyermeki szemmel nézte az életei, mintha uem is tudta éa aajtelte volna azt, bogy a háborúk zajában a fiatal, üde életre ia ntitiduDtalau ott leselkedik s váratlan halál. Kezében hordta azt az ellenség számára, de az ádáz elleti sorából i< folyton felé ka-caiutolt. reá. a gyermekare\'u önkéntesre ... Március 27-éu azuiáu közelébe ért a egy gyilkos golyó a hősi halállal dicsérten kimúltak sorába iktatta — Mair Pált.. . Meghalt, eleaatt — a becsület mezején, mint a gyászoló családhoz intézett hivatalos jelentés moudja Halála rést ütött, nagy fájdalmat okozott egy kóztlazlelelbeu álló családban; fájdalmat az ilju baráti körben, tanulitáraainak sorában, akik azeretelte! emlegették a most — könnyezve gyászol-lák. Tavasszal érte a halál. A virágnyilás, életfaka-dáa korában hervadt el élete, lfju, piros vére akkor omlott ki, amikor\' taliu ifjú lelkét idea álmok, aze-lid ábrándok töltötték meg. .. Kialudt ábrándok, kihalt, szende álmok — Mair Palival együtt kerüllek sirba — a honvédelem oltárán,^ Piheuj cseiide-
i sen városunk legifjabb hősi halált hall hőse I
— Dr. Ferenosl György. Most kaptuk a megbizha\'ó hirt, ebben a pillanatban a remegő kézbe fogol? tollal írjuk le, hogy Dr. Kerenczy György a Kárpátokban, április hetedikén eleseit, hősi halált halt. A bír hallatára .szeretnénk őszintén szólni s szavainkba belevinni az elkeseredés hangját is. Meginog bennünk a közös haza fogalma, az igaz magyar szív legszeule b érzése, mikor a sujtoló sors ily kemény álduzalo tszed egy családból. Pereuczi György a Fereuczy család utolsó érd sarja. Két fivére : János és Pál hasonló hősi halállal multak ki. 8 György, — a város társadalmi elejének java. uem keresle s kibúvót a földi élőt megmentéséin s magyal hazafi legszentebb kötelezettsego alól. hanem, mint itzázadparsnosnok 140111 december ele |éu a Inteléire ahol egy gyilkos golvö fejét találva,
nemes és sokaknak drága életét kioltotta Rokonszenves egyénisége sok aiivbe véste be Fereuezi György alakját. Szinte hihetetlennek tartjuk, hogy ó körünkbe többi vissza nem tér. Pedig ez szouiom való. Decemberben végleg távozott el tólűnk s niosl mér méltán sirathatjuk.
Fájdalmunkban csak az az enyhület. hogy a hazáért halt meg Nehéz ii kemény ildozst egy család kebeléből. 8 ugyan vaué részvét, suiely leied lelné, enyhíteni tuduá az itt maradi feleség, a főképpen a hármas gyászba borult üreg sztlők fájdalmát? Alig hisszük Ferenczi György dr. halála sokkal érzőbb sebet ütött, a gyászba borult családou s társadalmunk áldozó réazén, semmint azt leirhatuánk Sajgó seb. Hogy azt mikor gyógyitta meg az idő — Isten tudja I Talán ha mi is megszűntünk. Foszlik uemzeli törzsünk sudara, elhullanak legjobbjaink. 8 ki marad meg?! j-
—r . 1 -11
Harctéri levél.
(A sajtóhadlflBálláe engedelmével )
Valamivel később kerültem le a déli harctérre. A* üteg tisztikar* csupa ismerés, kedves fiukból állt; egyikük megsebesült s helyére kellett bevomiliiom.
— Ki pedig uem voll köi.uyü feladat, mert « vitéz honvédtüzérek mér jó mélyen beutjártak a meredek, erdt bon tolta szerb begyek között. — A kis drinaparti bosnyák városkából lovászom kíséretében á rögtönzött hídon átkeltem az ellenséges földre s térkép meg iráuyto segítségével épeu akkor akadtam \' az ütegre, amikor az az egyik tiszt vezénylete alatt ugyauoaak alapos és haugos üdvözletekkel fűszerezte a szomszédos hegyeken Kihelyezett rác láboi délutáni feketekávéját
— Tet mészeteseii azonnal a kapitánynál akartam jelentkezni. — A parancsnoki sátor közel az ágya-fedezékek mögött állott, a bejáratnál aionban a kapitány ur tisztiszolgája, mint egy félelmetes cerberus állott órt a nem engedett belépni.
Hadnagy urnák alássan jelentem ilyenkor a kapitány ur aludui szokott I -tt Persze a többi viharedzett bajtárs az éu vadonatúj szürke egyenruhámon 1 aiou, bogy ugy tele. voltam aggalva, inint egy bótermésü karácsonyfa, sokat mulatott » a mulatság egy kedélyes tábori vacsorával végződött, ahol a legújabb pesti híreket kellett lesülnöm.
Kgy-egy szerény üveg pukkauása szólt bele a noldas éj csendjébe, majd itt-ott egy órszera sütötte el buzgalmában fegyverét, mire a rác \' vís-á-vis előzékeny gyorsa^ggal felelt.
Beggelre aludtam osak el a szellős sátorban de csakhamar harci lárma, keletkezett.» az ügyelete, tiszt ütegünk tüzét azouual megnyitotta.
Kgyszer csak egy harsány haug siólal meg a szomszéd sátor bejárata felöl, abol is a uépaserü B. kapitány ingujjban, beszapanozva, borotvával a kezében ott állt, a faágra akasztott tükör elölt: .Tóni 1 Most ne lőjetek, most borotválkozol akarok !" — j 8 ez jó óvintézkedés voltj mért eg^ iuás esetben csekélységem valóságos seismografi"kus görbéi vágott ábrázatéba, taikor a-kÖzeH ágyú elsQjt! 9
— Püatfcelen nap a rokkantakért. Az
Auguszta-alap, amely Auguszta királyi hercegasszony lóvédnökségével és Lóuyay Sándorué igazgatásával a magyar társadalmat a háború terheinek könuyü elviselésére szervezi, kezébe vette a rokkantak ügyének intézését és országos rokkant-alapot létesít. A. nagy cél felé május elsején teszi meg nz eisó lépést. — Budapesten május ulsejéu füslielen napot rendez. Uj Ötlet, érdekes és a nagyidók szelleme: az áldozatkészség és önmegtartóztatás érvényesül beuue. Az Auguszta-alap azzal a kéréssel fordul a főváros közönségéhez, hogy ezeu a napon ne dohányozzék, hanem aU az összeget, amelyei naponként dohányzásra költ, adja a rokkant alapúak Aki pedig egy napra sein tud lnmonda.d szenvedelméről. dohányozták de
ÁPRILIS 15
ZALAI KÖZLÖNY
a rokkautHkérl. Fitesseu füst-adót At Auguszta-alap 20, 60 filléres,}!, 2, 5 és 10 tarra*. füst-adó pasáé-partolll bof^il ki orré a célra. - A nemes példái ugy nálunk, mint minden mán városban, követni kell. A rokkantak ügye országos ügy. A inoigalomak országosnak kell lennie.
— Aa apa öt fiával együtt katona
Bodó Ferenc \'nyugalmazott államvasuli főmérnök, kedves, eztlstüshsju öreg ur. kardot köt éa bevonul egy honvédezredhez stolgálatra. Uiedössze hatvan három áves. de csupa Iriss kedv, csupa fiatalos erö.
- Ma nem azt nézzek, — mondotta _ ki
hány esztendői. Akt elbír egy üvegpoharat éa egy ■uuazka feléhez India hajítani. annaka harctérén a helye. Nekem meg olsésorbau, mert a fiaim katonák.
Az öreg ur büszkéu beszélte el, hogy öl Ha szolgálja fegyverrel a hazát. Bodó László nagyváradi rendőrfelügyelő főhadnagyi rangban augusatus óta harcol az északi csatatéren s agyatlen egyszer sem sebesült. A másik fia Ferenc, aki a polgári élelbeu postatiszt, szintén főhadnagyi sarz.il visel. Tüaoa szuronyrohamol vezetett januárban. Katalin cárnő gárdaezradéval kerüllek etembe éa agy oroaz katona puskatussal törte el vállcsoutját és karját. Ugyanekkor az oroaz százidpariucsnokot leterítette s a sebesült tisztuek megengedték, hogy a muszka kapitány Csillogó Románon oudjeH viselje. A harmadik tiu, Albert, baduagy a a Kárpátokban verekszik, Attila ügyvédi vizsga előtt állott a mint B) uszlályu tiepfólkeH. sorozlák be lüzéinak. Klek, a legkisebb gyerek, zászlós és minden levelében azt Írja a lövészárokból, hogy a kitüntetéséi varja. Van egy bájos, finom lelktt lánya is at öreg urnák : Krisike, aki önkéules ápolónő.
— A lányom — mondja a lóméi nők — valem jön majd, ha visznek a frontba.
Az öreg ur a honvédelmi miniszternek ajánlotta fel a szolgálatait s at Országos Mérnők- éa Épitést-Kgyesülel a legkedvezőbb leleményt juttatta rniuiszieriumba annak a megemlítésével, hogy Bodó Ferenc számos vasutat épitett at oruág hegyi vidékein A ministter készséggel fogadta a főmérnök hazafias ajánlatát s a fehérfejű kedves aggastyán hadnagyi rangban ketdi meg a kttouaszolgálatol
— A tömető beatiái. 0. 3 városunk egyik érdemes uri alakja a közelmúltban uojéval kisétált a a ri. sírkertbe, hogy ott djága halottjuk hamvai telelt kegyeleiakol leróják. A kegyelet látható symbolumakéut egy csokor virágocskál helyezlek a sirra s kegyelelöket leróva egyel lordullek a airbollnl között Alig negyedóra múlva vlisutérve kedvesük sirjához megbtilráukozva látták, hogy a csokor onuél hiányzik s a ti két nagyobb, általuk iamert varróleáuy viszi a lemetó ajlón kifelé.
Hogy llásouló leiéi ueuv egy — száz ia történi a rk lemelóben, azt tudjnk.(De bogy akadjon olyan kérges lelkű arcátlan bestia, aki szinte kilesve a pillauatol, hogy a kegyelet képan l-tati virágot frissen elrabolhassa, amikor az illető kegyeleltevök még a temetőből sem távoztak, ezt nem mertük hinni.
Hogy a bestiák mit érdemeluek nem tárgyaljuk. Da azt mindenesetre elválhatnék, miszerint a temetői felügy elét aunytre kiterjedjen, hogy hasonló esetek aziute napról-napra ne ismétlődhessenek.
— Egy érdekés levél kerüli a ketOjikbe. ívekkel ezelőtt Németországba azakadt magyar ember Írja itlhonmaradl ismerésének :
.Mi itt Németországban kereskedelmileg alig éreztük a háborús viszonyokat, *li Uzh-ti élet ép oly mozgékony, ininl rendes körülményekkor Az élelmi cikkek egy kevéssé drágábbak,^ de thrhalök. Itt miudenl at állam maga kezel és a kereskedő nem huználja ki at embert. Pld. I kgr. cukor ina 50 Pfennig, 1 kgr. uulláa liszt 00 Pfennig, 1 kgr.
csonlnélküli marhahús a Márka. Ezért is sokkal könnyebben lehel-must itt élni. mint Magyarországban. A lakásviszonyok mesések, b> pld, egy villanegyedben lakom ; vau 3 szobáin at első emeleten, fürdőszoba, gáz, villany, vízvezeték slb. és fizetek 40 Márkát bavcula És ez igy vau egész Német-országban; a teléből is jobbau meg lehel élűi, mini Magyarországon. lila tudják, miért vau ez? Iti emberek dolgoznak és megbecsülik egymásl; axt moudják: .Lében und lében lasaeu"; — itt niaca kávéházi élet; ha elvégeztük napi munkánkat, ugy a többi időt családi kórbeu lölttük el.\'
Nagyon érdekes és lannlságos ez a rövid iráa. Heutte van Németország egész erejének a magyarázata. A munka, az állami szervezettség és a lelkiia-meretaaség — ez az s három bázis, melyre a német nemzet a jövőt épiti. Krós alap nagyon éa ha a kávéházi élet helyeit a magyarság is ezeket a nagyságra vezető törekvéseket fogja befogadni, lehetetlen hogy kedvező geográfiai helytele, faji ereje ésjter-melési lehetőségei fel ne eegitsék a német szövetségiére mellé: a középeurépai hegemónia ormaira.
— Egy önző ur A háború borzalmairól, a rettenetes drágaságról, a beállhaló éhínségről beszél, gettüuk ugy kis társaságban, amikor egy mellékasz-lalnál ülő, különben nagyon is szellemi átlagou alul levő ur. ki bolt bizonyos alfelól. hogy a harctérié egyáltalán nem fog kerülni, — nagy gúnyosan oda vágja, hogy mii bánja ó, ha akár ui évig tart is a bábom, az ó kamrája kibírja, ugy el vau latva.
Kedves rövidlátó ur, ha ón tovább nézne az orránál a ellátna oda a eaatainezőkre, hol ezrek és ezrek pusztulnak s másik ezrek éa ezrek megnyomorodva, elfagyott kezekkel s lábakkal sárosan, piszkoasti, férgesen vivják az elet-halálbarcot a itthon laktanyák körül látná a sok koldus, éhező, öreg és apró köuyörgöt kik a katonáktól megmaradt, vagy atok könyörületes szivéből kapott étolból tartják lant magukat a öntő stive fel tudós melegedni, — bi-tonyára máskép gondolkozna a háború sorsa és ki-menetele felől, külöuöaen. ha biztonságban levő, egyébként ócska bőrét, mely megérdemelné, hogy kilugasaák kissé, oda is kellona vinni
— Mi van a piacon? Semmi. Tele oreség-gel. Zöldség, torma s vöröshagyma at egész, amit etl találhatunk a az is méregdrága. Hus ? — Arról ne beszéltünkI — De hol az áldott főzelék féle? í\'ehol semmi. Pedig ami piacunk máskor öntötte gazdagon, a legszűkebb Időben is. Ámde most nincs. Jó korán összeharácsolták az élelmes uzsorások s most mi nézegethetünk ujiaiuk kötött, ók pedig nevetnek s töltik zsebeiket.
— A kanyarójárvány, mint az Egészség ügyi llitotaág legutóbbi gyűlésén megállapította azinte ijesztő mérvet öltött. 8 e nagyarányú fellépésnek egyik legfőbb oka, hogy a \' aoyaróbetegek hozzátartozói vagy eltitkolják hogy betegük van, vagy a lilalom dacára lelketleuül megjelennek uyilváuoa helyeken s így a ragályt stiufe stáudékosau lerjeszt \\ Bár maga a betegség nem rossz indulatu, de ha i beteg utáiina meghűl tüdőgyulladás lép lel, amely legtöbbször balállal végződik
Ugyanazért felkérjük a közönség,-l. ha ilyan balege van saját érdekében atounal jelentse s hat héten belül nyilvános helyeken s az emberek között ne forgolódjék, hogy igy a ragály mielőbb meggátolható legyen;
— Egy veszedelmes kártyabarlang. Szinte hihetetlennek letsző, hogy tnosl. ainiko. vé reiok ezrei a csatatereken vesznek el s hullatják az illhounaradottlkért véreket a az özvegyen, árváu, kereső uélkűl maradottak ezrei at éhínséggel küzde-
ik. akadhat vároatiukbau helyiség, hol a bőrüket ilthou melangetó egyeueknek alkalom adatik, hogy ezreket vesaouek a kártya aStlalra. egymást foszt4-I
Nem akarjuk ezúttal sem a nevezetes helyiséget, sem a könnyelmű szövetség tagjait kipellengérezni, de figyelemmel kisérjük s a reudórség ügyeimét is reá fogjuk terelni.
— Meg lesz a vetőmag burgonya. Mint Füredi János agilis rendórtiazlvlielönktól értesültünk, az állam állal adandő vetőmag burgonya a jövő hét folyamán megérkezik, melyből kiki at előjegyzett meonyieegel megfogja kapni. — ügyben ismételten figyelmeztetjük a termelőket, hogy gabouafelealegö-kel, már most • határidő lejártával bejelenteni el na mulasszák, mert elleoeletbau a legszigorúbb büntetésbon részesülnek.
— Vízhordó diákok. Egészen természetei dolog, hogy a háború a legváltozatosabb tervekel váltja ki a fiukból. Nagyszerű repülőgép tervezetek, fantasztikus haió- ás más egyéb találmányok azOletoek a diákok képzeletében. Mindezekkel az ellenségei fogjuk tönkre teuni és ha a diákok szándéka szerint lörléuna a muszka már békét könyörögve állna a haláron jóval lul. á sok merész terv kötött akad egyazei ú éa megvalósítható is. á Wesselényi utcai polgári fiúiskola növendékei kárvényt azerkeiztettek a minisztériumhoz, amely igy azól:
— Tekintetes minisztérium I alulírottak azon alázatos kéréssel tárulunk a nagyságos ministlariom kegyes stine elé, hogy legyenek kegyesek éa engedjék meg uekilnk, hogy az Iskola év letárása után a harctérre mehessünk é> hős katonáinknak vitel hordhassunk. Eme elhatározásunkhoz szüléi beleegyzést nyertünk, tahit kértük a tekintetes minisztériumot, hogy etnei elhatározásunkhoz segítségünkre legyen. Ismételten emiitjük, bogy stivesan megyünk, hogy egy kis szolgálatot tehessünk hazánknak, mert a mi elpustlulásunkért nem kár, de a szegény apákért uagyobb kár. kit 7—7 gyermeke éa feleaége sirat. Reméljük, bogy a nagyméltóságú minisztérium kérésünket pártfogolni fogja.
Bizonyos, hogy sok ilyenféle iráa keletkezik most at i.kolákbao, amelyet jó volna összegyűjteni.
— Segély a kisiparosoknak ? At Országot Iparegyesület ketdésére a támogatásra szoruló kisiparosok réstére lá.uou kor segély állapíttatott meg márc., ápril éa május hónapukra.
- Uj Idők A világháború leghűbb króoi-káaa, Írásban és képben at Uj Idők. Ami érdekes esemény a uégy világréaz harctéréin történik, alt mind elénk tárja featői szépségű képekben, mig a Pillanatfelvételek rovata ■ kedves és derüa epizódok lűkrébeu mutatja be ■ uagy háborút. Érdekesség, művészi stiovouaj és előkelő itléa jellimii Horcteg Ferenc belilipját. az Uj Időket, amely aktuális költeményeiben, elbeszéléseiben és regéuyeiben is egyaránt a alapirodalom ápolója. At uj évnegyedben Stomiháty látván irt regényt Meseváros címmel, amelyben — költői ere|0 érdekes történet keretében — a tuultal, az Ifjúság álmait varázsolja vissza. Az Uj Idők elólizetési ára negyedévre 6 korona. Kiadóhivatal, Budapest. VI. Andrássy-ut 16.
A Nóptakarékpémtár részvénytársaság Nagykanizsán, állandó hiteleket engedélyez bekeblezés, vagy értékpapír fedezet alapján: leszámítol üzleti váltókat: elfogad betéteket könyvre, vagy folyószámlára és azokat 5000 koronáig felmondás nélkül, nagyobb összegeket pedig rövid felmondási idóre visszafizet.
Szerkesztői üzenetek.
— H Qy. Igaza voll. Nyilatkoiata súlyos vád a gonosz rágalmazók ellen, de tiszta igazság
bű tükre is. Csak keresse a bűnösöket
— F. I. Vác. Megkaptuk. Nemsokára köszöljűk. Érdemes szép költemény. Forma és tartalom tökélelea, gatdag Minél többször halljuk
— Z. Oy. Báránd Levelét megkaptuk. Sorra ,.,..., ., ,. , kerülnek amit megkaptunk. Osak Ripacs ural várjuk.
galva s éppen olyan egyének, kiktől a jótékonyság 1 raBrt , uríJlbiu tioxazabb lélegzetű részeket akarunk
.csatornáiba morzsa sem jutóit.
belőle közölni. Odv I
4
7. A I. A I K Ö Z h fl N V
APRII.IS 5.
cimmel inároius 27-énJe«ombaton uj képes hetilap indult meg Vajda Ernőnek, a ,Roz-marin néni"; „Ludas Matyi" és egyéb nagysikerű darabok szerzőjének szerkesztéseben. Ez ai uj képen hetilap legnagyobb részében a modern nyomdai teohnika legtökéletesebb eszközeivel, az oly gyorsan világszenzációvá lett mélynyomással kószQI és ennélfogva képei minden fotográfiánál bzebbek, és fest-ményszerAen valósággal keretbe kívánkoznak. Háborús képei a világháború egész területéről még az elkényeztetett magyar közönség előtt is szenzáoiók lesznek. De az uj lapnak rendkívül gazdag olvasmányos tartalma is lesz. még pedig nemosak novellák és regények. hanem ölletes, vállozatos és gazdag rovátrendszurrel. .Tessék befejezni" oimü rovata a legszórakoztatöbb játék lesz a osaiádok számára. A „Hadikouyha" megbe-oaOlbototlen szolgálatot fog tenni a drágaság miatt bánkódó háziasszonyoknak. .Borzai más pillanatok" oimO rovata állandó szen-záoiója lesz mindazoknak, akik kedvelói a bűnügyi és egyéb izgalmas esetüknek.
De a rovatok egész sorozata fog szólni az asszonyoknak, gyermekeknek és állalá ban a osaládoknak. Képeivel és rovataival ez az uj képes hetilap bizonyára a legrövidebb idő alatt meg fogja hóditani a magyar közönséget, annál is inkább, mert az uj lap 32 oldalas terjedelme és tartalmának gazdagsága daoára talán a legolosóbb hetilapja az egész világnak és példányonként csak 20 •fillérért kapható.
A Képes Ujáig előfizetési ára negyedévre 2 50 korona, félévre 5 korona, egész évre 10 korona.
A Képes Újság szerkesztősége és kiadóhivatala V.. Vilmos osászár-ut 78. szam alatt vau.
— A .MAOYAR LANTOK- szépirodalmi képes betilsp, fiatal leányok siámára. — Szerkeaili Tntsek Anna. Megjelenik minden vasárnap. Mindeu egyes száma gyönyört! lofivésti kivitelű képpel és a legérdekesebb tartalommal jelenik meg. El\'.fizatéai ára: Bgész évre U koroua. félévre 6 korona, negyedévre 3 koroua. Szerkesztőség éa kiadóhivatal : Budapest, VI. Audrássy-ut 10. etáui. Mulatványazá-mot kiváltatta ingyen küld a kiadóhivatal — B kitűnően szerkesztett képes hetilapot mlndenkiuek melegeu ajánljuk.
Jó anyák gondoskoduak " arról, hogy gyermekeik ápláló ialetes és édesléaztákat. kapianak vacsorára. Kevés íáradt-sággal, olcsón, kitünó édestésztákat készíthetünk dr. üetker-léle puddiug-porokkal, melyek külöu-bözók mint pl : vanília, málna oilrom és csokoládé izekben kaphatók s a kicsinyek által ujjongó logadtatásban részesülnek Kgy Ili lidérc* pudding por csomagból \'/, liter tej, 3 lo|á» és 5 dg. cukor hozzáadásával kitüuó vacsora ké-szilbetó 5—11 győrinek részére. Minthogy pedig a puddingokat gyümölcsízzel, tejlöl nélkül készítjük, ezeu szerek fokozzák a jóizl valamint a lápériéket. II.

<
£
uj
Üui w Q bi-< a _i i O
:00 Z W
■■=> o
t
NYILTTÉR •*)
Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és vizgyógyintézete felnőttek- és gyermekek számára,
Abbáziában.
Eröaltö éa edző Ustalé-knrik egén éven át. Qyermekak 7 ávan felül kUéret nélkül felvétetnek.
*| K rovat alatt közlöttekért nem vállal felelősséget a szerkesztőség.
SZEMESNEK
kell ma lenni, ha túl akarjuk szárnyalni versenytársainkat. Az élelmesség nem
ÁLL
egyébből, minthogy ne késsünk egy pillana tig seui, hanem soron kivül vegyük igénybe
■ Zalai Közlöny" hirdetési rovatát, inert ott határozottan eredményt ér és a magyar hirdető
VILÁG
birdeteseit itt megtalálj* A hirdető rövid idő alatt meggyőződik az eredményről. — I annak határozottan
VAKNAK
kell lenni, a ki nem látja a „Zalai Közlöny* rohamos fejlődését, ez pedig világosan jellemzi. hogy
AZ
ezen lapban megjelenő minden hirdetésnek kellő haszna van. Szemesnek áll a világ, vaknak az
ALAMIZSNA /
KŐNYY-, PAPIÍ^- ÉS IRÓSZEÍ^KERESKEDÉSE
Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban
és névjegyekben -
Nyomtatványok ízléses kivitelben jutányos árban m. gyorsan készíttetnek.
Tanintézetek részére szükséges cikkek
—--dús raktára. ■
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatványok nagy raktára. \'-
Nyomatot! a laptulajdonos Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
Nagykanizsa, 1915. április 19.
54-iU évfolyam 30 szám
Hétfí
ZALAI KÖZLÖNY
■•litlialk héllii ii ciíttrtikín.
klöflx«t*»l árak: Kgém ívre 10 korona, félitre 6 koron*. N\'egyatfóvie 2 korona 60 Ml. Egyat axám »ra 10 Ali.
Kelel"B btv 1 kaastA:
Bánekovloh Jánoa
KóaeerkcsulA;
Kemény László
Szerkesztései it kiadóhivatal leák-tér 1
Talafon: 182. - Hlrdatéaak dl|a<ab*a aiarlnt.
A háború kloakái.
Saját földjén is szédelegve tántorog
olt látható, hol kész zsákmány van, ha va-| laki\\^ull s ha valakitói rabolni lehet.
Mint mikor a sivatagban nagy nemes mjnrjjg vadak viaskodnak s orditásuktól hangos a?, éj, gyáván, messzikörbe, élesen, szimatolva s fogcsikorgatva várják valaki elmultát s a/, alkalmat a rablásra.
immár az orosz kolosszus s még a villámgyors szövetségesei kedve szerint, mint mikor mérges kopók fürge rohamokkal terelik a medvét a vadász elé.
A nagy nemes csaták Unt északon. Mily 8uk ^ 8 u\'ál,t08 liP"sl vete" északnyugaton és nyugaton még mindig fel8\'\'inrB » relteneteS \'"^áboru s minó szilaj hévvel viharoznak, nemes vadak vlas- Krköl08Í v",ót,ifokal "loU ki máról holnapra, kodnak s dühörgó orditástól hangos az éj. szaka s messzi körben a sakálok gyáván
lesik valamelyik elmultát, hogy ott maradt hulláján tartsanak olcsó lakomát.
Lappangva jönnek, sóvárogva tekintgetnek gyanús szemekkel ide s tova, hol megtorpanva, hol neki iramodva s i)hol bó-rtlk kevés kockázatával rabolni lehet, ott bátrak, hangosak s csaholva marcangoljak a wtákrnányt.
Itthon is vannak, közönünk nak. — a világ másik széléről akik mind-mind koncra lesnek.
Harcolni, dehogy harcolnak, nincs barátjuk, akiért verőket
amelyekre a kuliura. a/, emberi kölcsönösség, az üzleti élet és a népek egymáshoz való viszonya, mint megdönthetetlen dogmákra eddig felépült.
Vaj on mi lesz itt a háború után ? Mi fogja bizlüBitani a kereskedőt, hogy a szerződést a másik fél kötelezőnek érzi, hu most országok, kormányok, fejedelmek szinte naiv itnui oralitással szüntetik meg a kölcsönös megállapodásokat?
zugságot bűbájos egyszerűséggel harci formának fogadják el és ha az orosz nemzet urai az orgytlkosságot igen célravezető s aránylag kevéssé kookázatos politikai eszközükül honosították meg 1
Elképzelni is szörnyű volna az entente győzelmét, mely a háború utánra a rothasztó csiráknak szétáradásál jelentené.
És most képzeljük még. hogy a belső és külső sakálok számítása s politikája is eredményesnek bizonyulna s áldozatok nélkül prédához jutnának itthoni sakáljaink. a külsők zsákmányul kapnák nemes nemzetek marcangolt tetemét s ez entente nyill immo-ralitása mellé a kapoabotyárság járulna portyázó kíséretül?
Úristen egy uj Krisztus nem ludná megváltani ezt a világot s a kulturák egymásután mállanának szét az anarkía piszkos
is bujkál-
is jönnek.
Mi lesz ezután « világon a parancsoló, a kényszerítő, az erkölcsi kényszer, ami visszatartja az emberi a rablástól, a gyilkolástól és a csalástól, he az sngol nemzet hisz nekik reprezentánsai egész magától értedősóggel áldoznák I rabolják * magánvagyon!, ha u francia
áradatában,

Különben is a sakál nem harcos allat, csak nemzet reprezentánsai a rágalmai és u ha-
Azonban hála az Égnek a jég meg van
törve, a lidércnyomás, hogy az orosz erő kifogyhatatlan, — megszűnt.
Ami eddig már meg van, az egész orosz sereg megtánlorodása, elszédülése és visszatiieuekülése: ez kínos, babonás érzések szűnte és az egész világ megszabadulása
A kishitüekhez.
Hófödte Kárpálok égbenyúló ormán Magyar lobogókai loboglal a szél; — Hós honvédcsapatok indulnak rohamra Tavaszi éjszaka csillagfényinél. ..
Dörögnek,az ágyuk, ropognak a puskák, Villog a sötétben a gyilkos acél.. . Magyar dicsőségről, magyar diadalról A kárpáti kőszirt csodákat regél.
— Hős honvédcsapatok indulnak rohamra, Tekintetük villám, szikrái szór szemük, Szivük kohóját a győzelem heviti, fíárha egy félvilág harcol ellenük.
Győzelem vagy halál, ez a riadójuk; — Szuronyuk hegyével írnak csatadalt, Karddal vésik be az ellenség szivébe Tanulja tisztelni mindig a magyart.
I
Oh! Tt itthon uló néma ember árnyak, i Kiknek szwe-lelke csupa félelem, Réveteg szemekkel nézzetek egy percre Oda,\'ahol most a hír s babér terem.
Ne féljetek siró, sápadI emberárnyak, • Lesz még napsugaras szép magyar egiink, Hs ha szivetekben van még hit s reménység Akkor diadalt kell aratni nekünk . . .
Hófödte Kárpátok égbenyúló ormán Magyar lobogókai lobogtat a szél; — Magyar dicsőségről álmodik a honvéd Tavaszi éjszaka csillagfényinél. Magyar diadalról, halk susogó hangon, .4 kárpáli kőszirt csodákat regél. ..
Fikó Sándor.
.Lesznek közöttetek árulök is.\'
Lengyelhonban történt az orosz határon... Az öreg pátei olt Olt kis cellájában és az dssxex tudományok kiapadhatatlan kitjMMshieát. t. frientiráM olvasgatja h fontolgat meg arvp.ak ruélyenjáró goadolalát. Kppen azt a rés*t olvasta, amelyben az Üdvözítőnek, ama fenséges szavai Alitok: ..Szeresd felebarátodat mint tenmagadat Stere*d azotat, akik ellened töruek!" Felsóhajt éú keserűen tnondja : „[felebaráti szeretet? KII«n8Ógs*eií>tet? Mi 01 most? U*upán frázis." A most dúló iszonyú bábomra gondolt 8 lelke elborzadt. Szinte látja a sok vért, hallja a halálhörgést, fegyverropogást, ágyiídörffiat, látja a harcmezőn halontbau fekvő holttetemeket, hallja az Özvegyek a árvák szivelíaesaró zokogáeát, ínyák jaj-jait Kz hát a felebaráti szüretet? Keble piheg s arca halálsápadt lesz mikor arra gondolt, hogy már csak 60 Km. távolságban vau az ellenaég s néhány nap múlva ideér. Mivé lesz a sok év fáradtságot: munkája, miből él majd meg a falu amúgy szegény iiépe ? A halállal aera törődik. Mi áz odki. 70 éves öreg embernek. De a szegény nép mit íog csinálni ha anyagijának elvesztésén felül még lelki istápolyóit is elveszíti? Kz aggasztja őt és lidércnyomással nehezedik szivére. Feláll. Meleg veritéki
ZALA) í ö U o » I
APBII.lt) 19.
attól a fliideától, hogy azt a tömérdek tes-tet nem lehet megsebezni. — Ara lehet. Megmerni és pocsékká tenni és lehetni fog és ezt nemosak a várakozó semlegesek látják hol örömmel, hol ínegdöbbenéssel, — hanem látjuk mi is és ez a megismerés lassan úrrá lesz gonosz kétségeinken s végre meg. hozza az örömet is a gyózóknek, mely lesújt nemcsak az itthon lebzselő konolesókre, de a periferiakon leskelődő gyalázatOB saka-lokra is.
Egy kicsit kason!...
Franciaország nyomatékos intézkedéseket tervez a bitélet mélyítésért, a hitoktatás reorganizációja és intenzivebbé tétele révén.
Az a francfaország teszi azt, amely két évszázada minden vallásellenes mozgaloiuuak a megindítója és bölcsője volt. Ahonuau a mai progrepszivista törekvés is világkörali hódító kórusára indult.
Az a Franciaország, amelynek legiraádottabb uralkodója, a hatalmas császár nem állállotta nyilvánosai! hangoztatni, hogy a vallás nem lelkiszQkséglet, hanem hogy .a konfesszió melengetőbe, a vallásos kultusz felkarolása és gyakorlása legfeljebb Időszakos célszerűségi eszköz a politikai hatalom kezében."
Az a Franciaország, amelynek tudósai a vallásellenes hangulatot tudományos alapon élesztették és táplálták, egész filozoflai rendszert állitváu fel annak a bizouyitására, Hogy mindeu szellemi eredményt mechanikai okokra lehet visszavezetui.
Ez a nemzet tehát, amely a vallásos kegyelet megsértésében, népének a „hit babonája" alól való
felszabadítása körül oly magas rekordot ért el, most az iskolához fordul, hogy tegye jóvá, amit jobbra hivatott körök hosszú emberöltők alatt elrontottak.
A francia nemzet ugyanis észrevette, hogy a a német katonának harci vitézségén és egyéb katonai érvényen hivQl igen nagy erőssége a vallásos hite. Az ó hadseregéből pedig hiányzik ez a szellem, amely a vitézt kitartóvá, miuden nélkülözés és szenvedés elviselésére képessé teszi.
Ilyen körülraéuyek közölt tehát nagyon kívánatosnak tartaná a köztársasági kormáuy, ha ugy máról-holnapra varázsveszszóvel meg lehetne találoi azt a bűvös forrást, amely ilyen érzéseket fakaszt. Uiszen jó helyre fordult. Valobau az iskola az amely azt a bizonyos, az önleláldozó hazaszeretetett ébresztő szellemet uynjtja. Ámde ahhoz első sorbau idő és inugíeleló közszellem szükséges.
Nem lehet" rövid . hónapok alatt kireperálui azt az erkölcsi és szellemi mételyt, amelyei Renan és Taine évtizedek slalt készítettek hIő és amelyet a filozófia mindenkori szolgálatkész akvizitórje, a szépirodalom, további évtizedekben oly gondos rend-szereséggel terjesztett és. ültetett el a lényükből kiforgatott pedagogusok leikébe é» elméjébe
Azokkal a morális akrobata mulatváuyokkal, melyeket a lilozoíiai materializmus cimén és reud|éu produkáltak, megfosztották magukat az eszmei lendülettől, a nem anyagiakért való lelkesedni tudástól.
Először csak divat voll, mint iniudeu más dival, pessimistának, szkeptikusnak lenni. Utóbb azonban komoly világuézetté, lelkihangulaltá lett a nép körében Pedig a népnek nem ilyen széditő szellemi gimnasztika való. hanem egészséges testi érintetlen, tiszta lélek, ideális hit és jámbor áhítat kell neki. Ha megtanítják arra; hogy hogyau kell az élet jeleoségeit mikroszkóppal elemezni, megundorodik a közélettől és önző, individuális élésre alja magát
Pedig a franciáknak már lehetett volna alkal-uria, hogy a saját kárukou okuljanak. Aminthogy nekünk is legyen eszünk és okuljunk as ő kárán és ue Öljünk lói a progressairisták hangzatos szólamainak.
Komoly katonai irók állapitolták meg. hogy a franciák azért vesztették el az 1870-es háborút, mert hadseregük közszell.-me meg volt mételyezve az akkori [rodalom termékeitől.
Moat uebliben akarnák az iskolával belyreütln azt az irtózatoz hibát, amely nemzeti veszedelraüke idézte elő ?
Elég drágán fizették meg ezt a tapasztalatukat Az ó bajuk, hogy uem idejében jöttek rá a kézen fekvő tanulságra, hanem egy kicsit későn I .. .
HÍREK.
DOBROVICS MILÁN.
Súlyos báboiunk napjaiban nemcsak hóskato-uáink )frAzdenek hazánk boldogságéért, hanem vaunak másúStu hősoiuk is.\' akik az önfeláldozás nemes é« szép példáiként ékeskeduek. Azok életet és vért ál-dozuak értünk, mindannyiunk biztonságáért, ezek pedig itthou minden szabad percüket az inség, a nyomor, a szomorúság a szenvedés euyhítéséu, s a fájdalmak könnyeiueK letörlésén fáradozuák. Lapunk előző Bzámaibau már megemlékeztünk ezekről a hó-sókról s érdemes sorokat menteltünk érdemeik elismerésére és méltánylására, akik a Népiroda, Nép-Segélyzó, es Hadsegélyzó **olgálatábau iár«dotn*k. Ma néhány sorral mindezen intézmények telkéről, vezetőjéről s irányítójáról emlékezünk meg. Érdemet szerzett reá. Dobrovics Milán keze s teremtő szelleme mindenütt ott van, hol a , népségite* s a hadban levők támogatása megkívánja.
gyöngyök peieguek le arcáról s hogy felüdítse magát, kinyitja a cella egyetlen ablakát. Szép, holdvilágos éjszaka volt. Az égen millárduyi fényes (fényes) csillag ragyogott. A vidék kihalt és csendes volt, csak egy-egy csillag lehullása világította meg a vidéket. Körülnéz és döbbeuve hátrált meg. Egy kámzsás alak nyitja ki cseudesen a klastrom ajtaját s lassan, lopódzva megy a kerten át. Ki lehet ez? — tüuődik az öreg páter s tovább figyel. At alak egy fáklyát vesz elC ruhájából, meggyújtja s különféle köröket ír le vele a néma éjszakába. E jelekre messze az egyik domb\'ou túzjelek válaszolnak. Erre a kámzsás alak — bizton, az egyik barát — eltűnik az egyik közeli domb mögött. Az öreg páter sziv-dobogva áll. Ki ez a re|télyes alakt? Hová megy? Mit akar? — kérdezgeti magától, de feleletet nem n«er. Körülbelül egy télóra múlva visszajön a kámzsás alak s ahogyan jött ug/ megy ismét csendbeu vissza a klastromba. De nekiütődik az ajtóuak a pénzcsörgés hallatszik a uéiua éjszakában.
Nyugtalanul teszi be a páter az ablakot s azt hiszi, hogy megnyugszik, ha a szentírást olvassa Felüti egy helyen s ott az állott irva: .Lesznek közöttetek árulók is. De ez ne csüggesszen el benneteket."
miért jár/, el oly rejtélyeseu, miért kapott aunyi pénzt?-Hol voll? Mind oly bizonytalan kérdések s a történet nyitját, a reitélyes ember kilétét senki sem birja megfejteni. A* ősz páter szótlanul leveszi a falról a kereszten függő Krisztusképét és leteszi az asztalra. Felszólít minden barátot, hogy Krisztus sebére tevén^kezét, esküdjön meg, hogy nepi ó volt az éjjeli alak Mindegyik barát sorban megesküszik, csak még fráter Julián, az ősz páter kedvence van háttá. Ó is odalép a feszülethez s halkan, remegve, bizonytalanul mondja az eskü szavait. Majd egyszerre lábai megremegnek, arca elsápad.2 de a többiek is megdermedve hullnak térdre, mert inikor Julián az eskü szavait mondva, Isten nevére esküdött az Üdvözítő szemében megjelenik egy fényes könnycsepp. — A páter fölnéz rá b szomorúan kérdezi: „Fiam, mit tettél?
Julián keservesen zokogva borul lábaihoz: „Bocsáss meg, atyám, nagy bünt követtem el. Elvakított a pétizvágy s engedve az ellenség kérésének, elárultam a kolostor kiucaeit, unnak pénzét és azt, hogy hány fegyverbiró férfi van benue."
„Fiam — igy szólt a páter is kimutat az ablakon. Látod itt van a kin falu, hol születésed óta oly boldog voltál, itt van a táj, melynek minden füvét, fáját, bokrái ismered, itt vau a kis\'domb, hol 1 annyit játszadoztál, in a nagy jegenyefa, amelyeu verébfészkeket szedtél itt a kis folyó, amelyben annyiszor fürödtél, itt vau a kis uádfódeles házikó, melyben öreg édesanyád és édesapád gyermekséged első napjaitól kezdve táplált, nevelt vallásosáéban emberszeretetben \'s a ladnmáuybao. Most a te áru lá«od e vidéket gyászba, örog szüle det számkivetésbe üzi s ezt mind te tetted De itt vagyunk mi is, kik Majd találgatják, hogy mi lehetett a célja,! téged, vallásos és nemes érzésű ifjút körünkbe
A barátok szép csendbeu összegyülekeztek a cinterembe és halkan várják ősz páterük szavait. 8ápadlau lép az be a barátok közé s a látottak fölötti félelem hatása alatt halkan, lassan, akadozva, mondja el azt. amit éjjel látott A barátok lábai földbe gyökereznek. Találgatják, firtatják\' a pátert, ba nem vette ki az alak arcai a síép holdvilágos éjszaké u.
fogadtunk, előre vittünk a hitben, a tudományban, itt vau az a kis meghitt cella, mely ábrándozásainak színhelye volt. Itt van a templom, amelyuek haragja aunyiszor hívott, — csalogatott ide s anuyisxor látott téged itt ájtatosan imádkozni. — S te mit tettél? Azt, hogy idegen, durvaröhejü katonák fogják bemocskolni kis celládat s bennünket, jó barátaidat megfognak gyilkolni
Es ezt miud te telted, fiam I De menj 1 meg neiu átkozlak, de kiváuom, hogy nagy bűnöd elleuér fékeként furdaljon a lelkiismeret. Lásd mindig szülőföldedet Összetiporva, szüléidét megyilkodra és az öreg kolostort lángokbau állva.
8 zokogva megy a bűnös szomorú útjára.
Mikor kiért, az ősz páter zokogva borul az asztalra, de ugy zokog, hegy majd a lelke szakad meg bele. - «
III.
Kiér Julián a sik mezőre Mintha lángban égne-egész valója, uem Iái, nem hall, inegy előre a messze távolba A szél erejét uem érzi, azt sem érci, hogy ereje laukad, csak megy, lul s szemei előtt a legkülönfélébb rémképek váltakoznak. Lalja mint tipor le mindent az ádáz ellen, látja, ősz atyját a anyját betegen, uélkülözve rongyosan vándorolni faluról-falura s látfa a kolostorról felcsapó uagy lángokat, amelyek mintha a szivét égetuék.
Nem is veszi észre, hogy már közel jár az orosz hadsereg előőrseihez
Egy ilyen előőrs észreveszi s miután ismételt kiáltozásukra az áruló uem áll meg, rálőnek s holtan terül el a földön Fölötte varjak károguak „Kár. kár.-
Négy nap múlva a kolostor helyén csak Üizök és hamu volt.
APR1LI8 19.
Z A !, A I KÖZLÖNY
Kifogyhatatlan a találékonysága, amellyel az emiitelt nemes célokra szükséges anyagot előteremti Mintha varázsereje volna. A hadban levók miudun-Iulan tapasztalják a harctérre küldött adományokból, hogy szivünk, lelkünk s gondolatunk tolyton velük van a eunek taiuja a mi figyelmünk, az ozernyi csomag, amely minden alkalommal eszükbe hozza az édes otthont, az iltbou-inaradtakat, akik hálásak az értük küzdőkert. S a sok árva, akik szürke húsvéti ruhájukban mind a Hadsegélyzó érdemét, Dobrovics Milán önfeláldozáséi msgasztalják, mennyi beszédes élójel Dobrovics működésének bizonyitá»ára. Templomba viszi őket, hogy jól uevelódjeuek, inig a családi tekintély alapja — az apa a harctéren küzd De a cirkuszba is velük megy, hogy a sok árva sajgó fá|dalma enyhüljön a szórakozás közben. 8 mindezeknek öröme Dobrovics Milán jó szivéből fakad, aki talán éjjel is aaou töri fejét, mit kezdjou. mit találjon ki, hogy az ujabb jótékouyságra meglelje a szűkéges filléreket I — De kár, hogy csak egy Dob ruvics Milán él nálunk I Miudig ezt gondolom, valahányszor Dobrovicsol teendő Jsokaságának, s ueinefi gondjainak közepelle látom. — Verus.
A nemes lelkű orosz!
L. őrmester elbeszélése.
Pavlov mellett álltunk, óriási tűzben minden oldalról körülvéve az oroszoktól, sebesülijeiuk elszállításáról szó sein lehetett.
A hátvéden vizsgálódva egyszer csak egy erőst szanilészt pillantunk meg, ki hátán egy sebesült magyar bakát hozva integet leléuk hogy menjünk elibe s lőlávolban leteszi ba|társunkat, kit súlyos sebesQlése dacára igy megmentettünk a most kötöttünk van itthon.
Indulásra készen állott a siralomháznak címzett régi gimnázium előtt. Mint őrmester végig néztem embereimen s a sor végén látom, hogy egy emberem körül egy jajveszékló asszony áll egy sereg gyermekkel, kik belekapaskodva apjuk köpenyébe valósággal kórusban sírtak.
.Mi lesz itt"? ordítok oda. Kik ezek a porontyok? 8 az asszony láőam elé borul könyörögve, könyezó férjere mutatva esdekel: őrmester ur 9 gyermekem vau, ha lehet ^z Isleuem szent szerel mére, kérem hagyja itthon az uramat I
8 megkérgesedett szivemdacára lopva kitöröltem köuuyemat, századparaucsuokom elé állvakönyöröglem hogy a leghátsó emberemet ilthouhagyhassam És sikerült, ö itthon van, 8 családjával most is boldo
g«n él _
— Eljegyzés. Nagy Ircsikél, a mi kedves ismerősünket, poéta lelkű munkatátsuuk, Nagy Lajos helybeli áll láuilónak bájos leányát, eljegyezte Szabó Gyula iir Bobáról.
— Hogy esett el Dr. Ferenezi György ? Dr. Ferenezi György halála felett értett fájdalmunk még mindig sajog. Nagy idő telik el, mig ez a seb csak ugy közepesen is beheged. Keressük egyéniségét, de már csak eriilékét találjuk közöttük. A moll számunkban mi adtuk közhírré először dr. Perenczi Gyöigv halálát. Az első hírben szonbau. amely Prikl Gyula tisztviselőnek Füredi Jánoshoz, kiváló rendőrtisztünkhöz intézett levelén alapult, az első tudóniláa hibája is becsuszoti. Az irtuk ugyanis, hogy a golyó fején találta Ferenezi dr.-t. Azóla Keiez Gyula László Józsei fógimu. lornaianárhoz egy levelet irt. amelyből mái többet tudunk ineg eleaetl hősünk halálának körülményeiről. Az iró levelét. ugy látszik Ferenezi meghagyás^ szerint irta László tanárnak. \'Április 9-én irta, azaz, két nappal később, mint Fereuozi György elesett. Reiuz levelét
igy kezdi: sorunknak nagy bánatát tudatom, amelyet a jó Isten reánk mért s most már uem tehetünk semmit, meit a hadnagy ur meghalt. Három lövést kapott, kettőt mellbeu, egyet a bal térdébeu. Április hetedikén délután öt érakor esett el. Nyolcadikán temették el délelőtt 11 órakor. Le is folog ralállák. Juhon templémmegyei község temetőjében helyezték Ferenczit örök nyugalomra. Amint a lövést kapta, irja tovább az iró, Ferenezi dr. röglön meghall. Nagy golyózápor volt, amikor a hadnagy ur* elesett. Bár ne volna ilyeu újság, „irja Reicz le-
sunkban épiteudó barakkórházboz céljaira adandó telek felett. A barakkórház 3000 fertőző beteg részére vau tervezve, kikel a déli harctér stinlereiről mind városunkban ápolnának. A barakkórház valószínű a járváuykórház tóstomstédjábau fog elhelyezést nyerni, bol a legitoláltabb helyén lenne, a mely a célúak leginkább meg ia lelelne. A külömbözö jelek immár arra engeduek következtetni, hogy városunk a jövőben nagyobb katonai köipout* lesz az eddigiuél.
— A kimúlt kifli. Most hallottuk, de már
veiének utolsó soraiban. Mi is hozzátesszük, bár soba j régeu sejieltuk, hogy a pékek birodalmábau is lett
se hallottuk volna ott a birt, s Ferenezi Gjörgy még élve, még a mienk volua akinek egy fivére tábori pap az északi harctéren. Feienczi György szüleiuek ez az utolsó fiúgyermeke. Isten óvja az
a változó időkkel kapcsolatoaau valami váltotás. a kifli már fégebbeui sorvadásba esett. Fogyott, sorvadt minduntalan úgyannyira, hogy még a csecsemőknek is szűk porciónak bizouyult egy kifli a reg-
öreg szűlók ez utolsó reményét I — Reicz Ferenezi ígelihez. De mégis volt. Mára azonban, mint Ihallal-
uek tisztisiolgája volt
— A kath. legényegylet közgyűlése A uag)kanizsai kait. Legényegylet 1915. évi április hó 85-én, vasárnap délutáu.4 órakorsaját helyiségében tartja rendes évi közgyűléséi. Tárgysorozat: 1. Titkári jelentés az 1914. évről. II. Zárszámadások bemutalása, a számvizsgáló bizottság |eleutésével együtt é« a felineutvéuy megadása. 111. Az üresedésben levő tisztviselői és választmányi helyek betöltése. IV. Neláui indítványok.
— Állandó választmányi ülés. A törvényhatósági bizottság f. évi, május hó 10-én tartandó rendes köigytftésén tárgyalandó 1914 évi házi pénztári számadás és a vái megyei összes alapok ugyanazon évi számadásai tárgyában a közgyűlés elé terjesztendő javaslat elkészítése végett at állandó választmány ülése 1916. évi április hó 83-án. *
szik, kimúlt a régi idők jó napjaiuak et a megfogyatkozott bizouysága. Végleg megszűnt. Dagadt testvére a zsemlye, még teug, él, túléli a kimúlt killil, de már dalolni régeu uem lehet róla — hogy kerek ez a zsemlye s nem fér a zsebembe 1... Be fér bii az. Nem is egy, de egy tucat is egy zsebbe, ugy ösazotsugorodolt. 8 aki dalolni merné nagyanyáinknak ezt a kedvenc nótáját, azt a rendőrség veszi fedezet alá — at élei misterrel való batardiro-zás miatt.
— A Schmidt cirkusa. Szombat óta érdekes szenzációja városunknak a Schmidt cirkusz előadása A cirkusz művészi szintájú előadását méltányolja is közönségünk, meil csaknem minden talpaialt nyi helyet elfoglal, ahol gyönyörűségének stabad folyást enged, amikor a klauuok a a programúi gazdag számai tetszését megnyeri — Ma hé!tón este t
közgyűlési tárgyalásának előkészítése .végett pedig S órakor nagy Sport előadás, holnap kedden utolsó 1915. évi méjus hó 3-án délelőtt 9 és fél órakor I eladás lest.
Zalaegerstegeu, a vármegyeház termében fog meg-tarlalni, mely ülések^,,jál^lmtoyi . tagokat meghívja. Zalaegerszeg. 1916. évi ápritiv hó 7 én. Zalavármegye főispánja.
— Nagy lopás A; Délivasuton. Nem mai keletű, — egy régtől folyó garázdálkodásra vetett világot a tegnapi nap dclntánjáti a Délivasut egyik agilis forgalmi tisztviselője amikor a garátdálkpdó banda egyik tagját épen teiteu érte s társaival együtt elcsípte.
A kedve* konzorcium tagjai egyenlőre biztos helyen elmélkednek s társaik, akik folyton gyauu Blatt álltak, immár megkönnyebbült lélekkel végzik kötelességüket. A vitsgálat egyenlőre (olyamalbau van, az eredményre inajd visszatérűuk.
- Laktanya bővités. Mini illetékes helyről értesültünk a kutouai halóság véleménye szeriül a( Sugár uti közős laktauya szűknek bizonyult s igy auuak kibővítése a kötél jövöben várható A kibővítés céljaira tervbe volt ugyan már régebben véve,
— Kutyarazziát kérünk I Már tzólluuk egy alkalommal erről. De még eddig nem igen láttunk hatást — A gazdátlan, éhes kutyák egész
csoportja ténfereg városunkban, ugy, hogy már szinte félelmesen hat at őgyelgő ebek sokaságra, ls-mételten kérjük a rendőrséget, utasítsa alautas közegél, hogy rtzek a gazdátlan kutyák elpusztuljanak utainkról.
— Ami városunk. Kolotavár. Kassa s Nagykanizsa. Hármasban beszélgetett bárom egyén, at élelmetési vistouyokal tárgyalva. Hus. kenyér s más élelmi cikkek ára szóba jött s mindnyája közül a boldogabbuak jött ki Kanizsa.
Kassa igy stól: Nálunk a kenyér mind a sár Husi heteukinl kétszer kapunk Ha kapunk. Főzelék nein létetik, azt a katouaság emészii fel.
Kolozsvár. No kenyér nálunk csak akad, ugyan — caak tengeriből, de a hus csak a leggazdagab bak asztalára kerül. - Főzelékünk kizárólag a káposzta s a krumpli. Vendéglőkben is megesik, hogy
hogy a Hunyadi utcai kertek melyek a laktauya husieves és hus egyáltalán nincs. No Iám Kauizsán hátsó részével összefüggnek, lesznek e célra kisajá- van hatósági liszt, krumpli, kukorica. Bár drágán, litandók, Dr Sabján Gyula polgármester ur nyilat- de miudenféle hus s a vendéglőkben a leggazdagabb kozata szerint azonban valószínű, hogy a város a átlap. bel minden gurraau gyomrú ember kielégit-8ugár uti, Kozgonyi, Hunyadi és Királyi Pál utcák í beti magát. - No lám I Ne vádaskodjunk. Nézzünk közé eső négyszögben levő összes lelkeket és há-ic*»k körűi, legyünk couzekveusek s be fogjuk látni, zakat is kifogja e célra sajátítani, mely lerveu a ho#y *ugolódásra egyáltalán ti! nos okuuk. tuéruöki hivatal már dolgozik is. Ezzel a csendes\' ■ -~t .................................^ i i
Királyi Pál utca lakói b«|e kerülnek egy uagy SZBrlífiSZtÖ Í DZAMltllk
forgalmi kerelbe. melynek az ottani ház tuliydouosok ufcvsivtvn.
cseppet seiu örülnek, mert ezzel egyidejűleg ssülué- ••— F. S, Vácz Odv. sokszorosan. De mi vau
gessé válik, hogy n Királyi Pál és a Kozgonyi utcák a Petőfi ut felé íólytatólagosan meguyiljauak, amiért viszont az állami telek lulajdouosok bizonyára nem fognak haiagudui. A terv kivitele,, ha fíuauoialis akadályok uem merülnek fel már a legközelebbi jövöben várhaló.
— óriási barakkórház Nagykanizsán. Tegnap járt értesülésünk szerint a kitonaság részé-
a V. K. refered^jával ? Még semmi hírt sem kaptunk ügyünkről ? Nézzen utána, Mindent megkap. Legyen beszédes munkásunk, akiuck sok a mondanivalója és sokszor szól. —
— Z Gy. Semmi hang. Béke utáu vágyunk itt is ? Minden sorra kerül- - De Ripacs ur krónikája, az édes. a derűs, inikor kopogtat be hosszan s tel-les valójában? Türelmetlenül várom Sdes kis história már a beköszöntése is. Hál még az esemény-bán gazdag folytatás ! Kérjük egyszerre s ml majd
ról kiküldött bízott-tág szemlél tartani egy a váró- szükségszerűen porcioituk. Sok űdv. 1
7, A L A I K ó ! I. ö N í
APB1LIS ,\'J.
címmel március 27-én szombaton uj képes hetilap indult meg Vajda Érnének, a ,Roz-marin néni"; „Ludas Matyi" <5a egyéb nagysikerű darabok szerzőjének szerkesztésében Ez az uj képes hetilap legnagyobb részében a modern nyomdai technika legtökéletesebb eszközeivel, az oly gyorsan világszenzációvá lett mélynyomással készül és ennélfogva képei minden fotográfiánál szebbek, éa fest-ményszerüen valósággal keretbe kívánkoznak. Háborús képei a világháború egész területéről még az elkényeztetett magyar közönség elótt is szenzációk lesznek. De az uj lapnak rendkívül gazdag olvasmányos tartalma is lesz. még pedig nemcsak novellák és regények, hanem ötletes, változatos és gazdag rovatrendszerrel. .Tessék befejezni" oimü rovata a legszórakoztatóbb játék lesz a osaládok számára. A „Hadikonyha" megbecsülhetetlen szolgálatot fog tenni a drágaság miatt bánkódó háziasszonyoknak. „Borzai inas pillanatok" oimü rovata állandó szenzációja lesz mindazoknak, akik kedvelói a bünügyi és egyéb izgalmas eseteknek.
De a rovatok egész sorozata fog szólni az asszonyoknak, gyermekeknek és általában a családoknak. Képeivel és rovataival ez az uj képes hetilap bizonyára a legrövidebb idó alall meg fogja hóditani a magyar közönséget, annál is inkább, mert az uj lap 32 oldalas terjedelme és tartalmának gazdagsága dacára talán a legolcsóbb hetilapja az egész világnak és példányonként csak 20 fillérért kapható.
A Képes Újság előfizetési ára negyedévre 2*50 korona, félévre 5 korona, egész évre 10 korona.
A Képes Újság szerkesztősége és kiadóhivatala V.. Vilmos császár-ut 78. szatn alatt van.
— A „MAGYAR LÁNYOK" szépirodalmi képes hetilap, fistsl leányok számára. — Szerkeszti Tutsek Anna. Megjelenik minden vasárnap. Minden egyes száras győuyőrll művészi kivitelű képpel és a legérdekesebb tartalommal jeleink inog. Befizetési ára: Egész érre U korona, félévre 6 korona, negyedévre 3 korona. Szerkesztőség és kiadóhivatal : BMspest, VI. Audrássy-ul 16 szám Mutatványaié-raot kiváuati-a ingyen kaid a kiadóhivatal — E kitűnően szerkesztett kép*s hetilapot miadeukinek melegen ajánljuk.
ló anyák gondoskodnak • arról, hogy gyermekeik ápiáló Ízletes és édesléaztékst, kapjauak vscsorárs. Kevés íáradt-sággsl, olcsón, kiülné édestész-tákst készíthetünk dr. Oetker-léie puddiiig-porokksl, melyek különbözők mint pl . vanília, málna oitrom és cnokoládé izekben kaphatók » a kicsinyek által ujjongó togadtatásban részesülnek Egy ló tiliéros puddiug-por csomagból\'/» liter tej, il tojá* és fi dg. cukor hozzáadásával kitüuó vacsora készíthető &—(i gyermek részére. Minthogy pedig a puddingokat gyümölcsizzid, lejtől nélkül készítjük, ezeu szerek fokozzák a jóizt valamint s tápértéket. II.
NYILTTÉR *)
Dr. Szegő Kálmán
szanatóriufna- és vizgyógyintezetu felnőttek- és gyermekek számára,
Abbáziában.
Eröaltö éa edző hizlaló-kurák egész éven át. Oyermekek 7 éven felül kiaéret nélkül felvétetnek.
*) E rovat alatt közlőitekért nem vállal felelős-séget a szerkesztőség.

SZEMESNEK
kell ina lenni, ha túl akarjuk szárnyalni versenytársainkat. Az élelmesség nem
ÁLL
egyébből, minthogy „„ ké88ank egy pillana tig sem. hanem soron kivtll vegyük igénybe
-Zalai Közlöny* hirdetési rovatát, mert olt határozottan eredményt ér és a magyar hirdető
VILÁG
hirdeteseil iit megtalálja. A hirdető rövid idó alatt meggyőződik az eredményről. — I annak határozottan
VAKNAK
kell lenni, a ki nem látja a „Zalai Közlöny" rohamos fejlődését, ez pedig világosan jellemzi. hogy
AZ
ezen lapban megjelenő minden hirdetésnek kellő haszna van. Szemesnek áll a világ, vaknak az
ALAMIZSNA /
KÖNYY-, PAPIf^- ÉS IRÓSZEB^KERESKEDÉSE
j Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban
S " — és névjegyekben
| Nyomtatványok Ízléses kivitelben jutányos árban
8 • gyorsan készíttetnek.
Tanintézetek részére szükséges cikkek
----dús raktára. ■
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatvány \'í nagy raktára. —
mmsm
Nyomatott a laptulajdouos Ifj, Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán
Nagykanizsa. 1915. április aa
54-ik évfolyam 31 szám
Csütörtök
■■■Jalinlk katlan 11 eillérlUta.
tlölUoUal árak: Kg*it ftvra 10 korona,. fálávx B korona, N«fj»#évr» a korona BO (III. - tgyaa ai«n. éra 10 W.
Az uj magyar hidikölcsön.
A magyar kormány a kölel jövöben ujabb kölosönt fog kérni az országtól a háborúval járó kiadások fedezésére. Aránylag hosszú idő telt el as első hadikölosön óla, melynek nagy sikere » pénzügyi köröket is váratlanul érte éa azóta a német kormány is kibocsátotta a második badikMosön megajánlására vonatkozó felhívását. Tudjuk, hogy e felhívásnak példátlan eredméuye lelt. Több, mint kileno milliárdot lett ki az az összeg, mely a német nemzet hazaszeretelét és áldozatkészségét igénybe vette, s ez a horribilis összeg annál imponálóbb, meri az uj német liadikölosön kibocsátási ára magasabb volt a* elBinél s igy • » kölcsön jegyzésének feltételei terhesebbok voltak.
A magyar kormány, amikor a második hadikölosön legyzésére az ország lakosságához fordul, bisouyára a-- legalkalmasabb idót választotta ki. A moratórium rendeletek az ország vagyoni helyzetében nemcsak bizonyos konszolidációt teremtettek, de egyúttal bizonyos tőkefelesleg gyűjtésére is alkalmat adtak. A lómérdek millió, mely a hadsereg céljaira szogáló szükséglelek kielégítése elleneken a kereskedelembe és az iparba vissza.
VelolS. n.rkesiti*:
Bánekovloh János
Kómrltmtó: Kemény Láeuló
háramlóit, nagyjából saintén megtalálta már végleges elhelyezkedni. A bankok belélei a háború eleje óla saintén visszatértek eredeli kereteikbe, s igy a kormánynak hármas erőforrás áll rendelkezésére: az ország konszolidált ereje, a kincstárból kiáramlott milliók és a betétek, melyek oly óriási gatdasági hatalmat képviselnek, aminőre a haboru szükségleteinek fedezésére csak résiben van szükség.
Emellett az ország kédélybeli állapota is olyán, Logy az uj hadikölosön kibocsátása elé bizalommal kell takinlenúnk. Prteraysl eleste ma már inkább kedvező, mint kedvezőtlen hangulat teremtésére alkalmas ez irányban. Bizonyos ugyanis, hogy a Pnemyslt ostromló orosz sereg nagy részét a vár bevétele ulán a Kárpátokba dirigálták. Nagy garral hirdette az entente bogy Praemysl bevétele ulán Krakkóra kerfll a sor és megindnl az a bizonyos ofTenzivi7" "meffnek Budapest - Béos--Berlin fel® vewiö utjai az oroszok oly kedves és régen táplált vágyainak teljesülése leié vezetnek. At offenzíva meg is indult, de csapatunkat érofal gyanánt találta ruaga előd, amelyen sz orosz támadások véresen omlottak össze Ha —■ néhány héttel Przenjysl eleste után csapataink Bessza-
Szarkaaztiaéi éi kliJihlulii liik-tér I
T.l.ton: 182 — Hlrd.lta.k dlJ.K.bi. .a.rlnl,
rábiában nyomulnak előre, megdönthetellenal tartják a kárpáti állásokat. Orosz-Lengyelországban pedig ugyanazt a legkeletibb frontot tartják,.melyet a Varsó elleni offen-ziva alkalmával elérni sikerült. Az orosi kolosszus pedig vérzik, gyengal és tapodtat sem képes előrehaladni; emberanyaga éas muníciója lassanként felőrlődik és minden támadása, mely ujabb ezrek és tízezrek halálával jár, csak berniünkéi segít houá, a végleges győzelemhez.
A magyarság érzi — érezni kell — bogy a Kárpálokon innen egy sérthetlen és osztatlan állam, melyet sem a jelenben, sem a jövőben ellenséges veszély nem fény eget. várja az uj és békés fejlődés napjait. Hogy ezt elérjük, nieg kell hozni minden anyagi áldozatot; Voltaképen nlnos is szó áldozatról, mert az a kölcsön, melyet a nemzet megajánl, visszahárajnlik avomágba éa a kereskedelemben és ipartan helyeződik el, ezenfelül pedig a magyar állam hitele minden körülmények kőzött elégséges ahoz. hogy kellő fedezetet nyújtson. Mihelyt a béke évei beállanak — bárminő eredménnyel is végződnék a háború — bizonyos, bogy a gazdasági fellendülés nem maradhat el. A kiáramlott milliók majd kamatozni akarnak é» ipari.
Livii
a karthauzi szerzetes rendhez.
I\'
Olvastam éo ia a lelbivást: „Ki szerzetünkbe lópui vágy
ZöVgftMau Áu ni9$cnrittelik
Lehel lestvér, ki bút — bajt felejthet itt, Muukábau töltvén uapjait.. . Vagy szeut atya, ki áldást osztogat, 8 küldi aa Égbe h6 tobászait; I mázva mások üdveér* 8 önmagának « ür kegyel inéért"
Olvadtam — ée ime jelentk»»««-
B*y bomú élet áll hátam mögött Átküldött wsztmidók raja — -Jóratörés, örflkruuofcálkodá*. Mindig mások jóléte és java,
Voltak stivemben ti elsó helyen, Magam háttérben hagyva szüntelen — Igy érthető:
Hogy is maradiam hát tgy háltnrnl, Bár eszmékben szálltam mikéül Turul, Fennen, magasra, hol megszűri a sár, Csopán az átszűrt gondolat, At mi caapoagvs jir S Eget, Mennyet keres ... Keméuy volt az éu élet iskolám I Csalódások örökös láncszeme . . Ember, barát mind visszaéli nekem, Ráhajtotta ördögi ösztöne — Kikel egykor szerettem, nincsenek ; Akik uekem szivük kinálgaták, Mind félre áll ma, ha találkozuuk, 8 ha szólnék, táu meg sem is hallauák.
Rút a világ I . . .
önzó vásári népi . . .
Hitel, bizalmat, mindéül elkiván
8 mit ad cserébe? Óh, én megmondhatom.
Dús okulást s késói bánatot
Létünknek alkouyáu ....
I
Sok reménnyel ifjú hó szivemben
indultam el tavaszom uUin--
Isteni Hatal e két szánt fogalom. Voltak uekem vezér eszményeim . . . Zenél, virágot, dalt, óh raikém sxerattam í Élvetegen hallgattam viztnowj; — Zúgó fenyves illatos hús ölén. Tudtam feledni a bút és a bajt. Ezek között lelkem köselb jutott, Istenhez, ki ily sok csodást adott.
Almodások .. . ábránd . . vágy s mit tudom, Hányféle érzésnek hódol szivünk ? Én át esék örvényén mind a hánynak. Mit tagadnám? ebben mind egyezünk. A sziv patakja hullámozva reng, Hol ezt, bol azt veti fel fölssinén, Érzelmeink malmát ó lái|a el.... Szerettem is, óh és mily fennen én
8 lassau lejárt az álmodások éve, Foszlott álmok helyén
a
ZALAI KÖZLÖNY
ÁPRILIS as.
kereskedelmi vállalatokban keresnek elhelyezkedést. A gazdasági élet megindulása pédig meg foty\'a sokszorozni *z ország erejét, s igy a háború után sokkalta nagyobb gazdasági eró fog a hádikölosón fedeiéséhez szükséges értékek előteremtésén munkálkodni, mint a háború előtt. A kőlosónkötvónyek előreláthatólag a legkeresettebb papirokká fognak fejlődni, melyeknek abszolút garantált voltán felfll a magas kamatozás különösen nagy vonzóerőt fog nyujláni.
Józan üzleti szímitás alapján is nagy sikert kell jósolnunk az uj magyar hadi-kölosönnek. De ha ehhez hozzávesszük azt, hogy ennél a kérdésnél az üzleti számításhoz egy oly érzés is osatlakozik lénditő erőként, mely az erők és a képességek megsokszorozására alkalmas: az áldozatrakész hazaszeretet, mely a magyarságnak minden időkben jellemző vonása volt, akkor el kell készülve lennünk arra, \'- ezt bizton hisszük is — hogy az uj kölosőn arányai jóval meg fogják haladni az elsőt és ha nem is érik el a gazdaságilag sokkalta fejlettebb német hadi-kólosőn arányait, bizonnyal méltóan fognak beleilleszkedni a háború és a magyarság által megkívánt grandiózus koretekbe
— „Ouuard" haszna a háborúból *
liverpooli Ouuard Steamsbip Oo., amely aa Adriival volt- szoros kapcsolatban éa az amerikai kivándorlási üxlot koncemiéjét élvezte uáluuk egészen a háború kitéréséig: most publikálta 1014 évi mérlegéi. Hiul a F. Z.-ban olvassuk, a vállalat tiszta nyeresége 746.699 fent sterling, az elózó évi 170 000 fonttsl szemben. A nyereség emelkedése fóleg annak tulaj, douitbalé, hogy a Ouuard hajóparkjának egy részét aa angol kormány rendelkezésére bocsátotta, az pedig a hajók kézül tóbbet segédcirkálóvá alakitolt ál ■ s néhányat osapatszállitáara használt fel
HÍREK.
Szegény* fiam I,. .*
Szegény fiam! Egy rövid versikében\' Kenyeret kér húsvét szent ünnepen! Csak mindennapi kenyeret kivan, Nem kelt neki dióspatkó, lepény. Milyen lehet a Kárpátok között A hnsvét, melyben csak kenyérre vár S meddig kell néki kérni az Urat, Mig a napi kenyér eléje száll ? ..
Itthon is szűkös az élelemféle, De kenyérből akad még-egy darab; 6\' ha tán eggyel többen lennénk hozzája, Bár keserű, — elfogyna\' hamarabb. De néki a „Kárpátok közt van dolga." Szegény fiú! E dolga mi lehet?
milyen sor az, ha húsvét ünnepén Nem óha jt mást, csak napi kenyeret?...
Nagy Lajos.
•Mutál vány > jó n»vu költó sajtú után lovó vw»-kötetéből.
Tervezgetés 0 komoly munkának állott,
A férfi érzemény.
S dolgozgaték nap éjen egyaránt,
(Hányszor köszöutölt a bajual reám I)
Üdvömmé lön a rengeteg betű,
Ahogy támadt a lap fehér sikán.
Ez lett kenyér adómmá i», — a toll,
(Szolgálatába veit a muzaa tán)
Írtam . ... s írok, s mig lelkem telve vau.
Tul szárnyalok az élet bú-baján.
Murt a munka egyben feledtet is.
Vigaszt teremt s eltompul édenén,
A mi máskor fájón bánt, a tövis.
[gy tanultam ezt már sok éven éu — t
Csak azt a hézagot uem tölti be,
Ami mögöttQuk ugy tátongva les:
(Sok csalódé* után mit várni még?)
Céltalanság átkos tudása az,
Kinek a föld elrablá miudeuét.
Nincs mit keresnie, csak az Eget,
Reménye, vágya, öél)a egy, csak
Usak az Isten lehet .... , +
— A nagykapiaaai kath főgimnázium igazgatósága feléri iskolánk volt tauitványainak szülőit vagy rokonait, aiiveskcdjenek a harcban elesett vagy a hadjáratban szeizetl betegség folytán meghalt fiaik vagy rokonaik arcképéi megkQldeni és háláink körülraéuyeiról a főgimnázium igazgatóságát értesíteni. Az afreképek visstaküldetnek.
Vegyetek teli
Imádkozni megtanított anyám, Elmondhatom szórói-szóra mind ... Zokogtam én térdrerogyva sokasor. Mig a harang sírva bágja kint. A ,mementó mori* bús szavát is, Ti veletek egyOtl mondom én, 8 homlokomat megalázva hajtom, Le a földig, a uéma misén Csak az egyet engedjétek nékem,. Hogy éjeute nyitott ablakon, Fáradt lelkem hadd merengjen néha,
Virágillat s csalogány dalon--
A külvilág minden gyöuyörétöl. Esküszöm, hogy végbucsut vetitek. Égieknek, Jézus szent tanának, Követője, védője leszek. A szent keresztre fogadva mondom, Földi üdvöm, köttetek találom.
Levél egy levéből.
Egy huszonkét éves ifjú leveléről teszek itt megjegyzést. Fiatal kálona. Bogöörieder Ferenc irta hau a levelet. Tulajtfnképen magánlevél, osaládjá-nak egy k«dvea tagjához intézi sorait, de a levél egy-két suva olysu tónusban szól, hogy (analógul szolgálhat s illusztrálja a hazájáért minden áldozatra kész igaz magyar felfogást. Nemcsak az idealista ifjú tüzér Bz«va csendül a sorokban, hanem a magyar lélwk hangja is, rpely hazáját veszélyben látván. elfeledi az — én í)iyál, fáradalmát. Zukow környékéről irta sorait Bogenrieder Ferenc. 3 ebből a levélből a. kOMket^ sorokat tépjük : .Hauroiak akkor megyeit, ha már olyan áftépotba kertilök, hogy itt uem haxzuálhatnak. Mert, amíg birorn, addig itt lestek. Én azt tartom, hogy, aki magyar, aki fiatal s egészséges, amink ezekben a komoly időkben itt a helye, hacsak más állami érdek uem követel hogy otthon maraetyou . . . .* Gsak annyit veszünk át. De ez a pár sor is sokat, a magyar lélek önfeláldozó hazaszeretetéről beszél. Ha mindannyian igy goudoikoanánk, d« sok minden máskent lenne, meuuyi sok panaszps és kitörő szó uluémulua, s már talán messzebb tartaQáuk a diadalok u^ján. Miéit is uein gyújt at ilyen szikra sok közönyös lelket lángra, akik csak a saját érdeküket nézik. m.i is? — De büszke is lehbt at a család Amelyek ilyen fia vau ttíü \' •
-Viiii" Varua.
Boroevics tábornok ós a sebesült harcos.
Sokszor eíet! már szó arról * nemesen értft emberiességről, mellyel Boroevics Szvetotár hadsereg-parancsnok viseltetik katonái i ant. Stiimos kedves történet forog kOat».éjoii a uépSMHp badveaérről, akit csapalaiuak utolsó közembere épen olyan lelkes rajongással emleget, amilyen óstiute tisztelettel a polgári lakosság veszi körül.
Az alábbi kaland is egyike azoknak, melyek igari világításban mutatják be a kitüuő katonát és egybeu magyarázatául is szolgálnak az ó közkedvelt-
Zombory Gyula
Kassán történt meg vele, hogy kíséretével épen az ebédről jövel egy mellttflít0U&tu n óh ezen vánstorgó sebesült vitézzel találkozott, aki muukóra támaszkodva egy kÜ4rö ápoló tl{9*sá«4b|i<i igy^ett .p^él megtenni.
A tábornok nem tudott részvéÜeuüi elhaladni a szenvedő katona mellett. Megállt és kikérdezte, mire ez elmondta, hogy az egyik korhátból épen a másikba igyekszik, de bizony nehezére esik a lárás.
1 »»r <■ >\' ij1 ••. u»ni»iiiiíl#.
— Nem is való a gyalogolás ilyen betegnek — mondotta a hadvezér és parancsára azonnal egy bérkocsiért sietett a segédtistl|e> tíötbbn\'e^y automobil robogott végig az ntcán, melyet" a tábornok megállított s a szegény sebesültet felszállittatta rá és meghagyta a solfőrnek, hogy v\'gve el abba a kórházba, ahova el akar jutni.
Közben az utcáu járó-kelők csoportba verődtek és a gyöugéd figyelrtítffWgtől) meghatva hangosan megéljenezték a tábornokot.
Még aznap délütán parancs ment valamennyi kórházhoz, hogy ezentúl ne erezzenek gyalogszerrel útra nehezen járó sebesülteket .
APRILI8 82.
ZALAI KÖZLÖNY
8
— Hősi halál. Alig egy hónapja, hogy meg emlékeztünk Vastag György sormási kántortanító haláláról a iine újból kézbe kell ragadnunk a tollat, liogy fivéréről Vastag Vince mertmyei kántortanítóról is megemlékezzünk, ki a kárpáti liurcnkban a napokban hall .hősi halált.
Nem közönséges, uem lucatbeli tanító volt, — Ritka becsületesség, páratlan humauilás s kötelesség ludás jellemezték ót, kit józan vallásossága mellett az igazi krisztusi szeretet vezérelt minden cselekvésében.
állítani Ha 4 milliméter vaslagnágu drótot készítenénk ebből az ezűetmenoyiségből, az egyenlítő iáján körül\' kezókel adták elő. lehelne fogni vele az egész földet. Elszálitásához1 260.000 emberre lenne szükség és oly vonatra, amelynek 6 kilométer lenue a hossza. De baukje
A Báthory elsülyeztésére vonatkozóan a követ-
-Havreból angol és fiaucia engedélylyel indultak Fiume felé. Vigótól harminc mértföldnyire „ u i xi , ..... , „ találkoztak a Minerva angol hadihajóval, a mely az
8 íme. nincs. — Nem látjuk többé körüuk-ben, kis családja hasztalau várja s neküuk sein nyigtja többé baráti jobbját, melyet nem is oly régen szorítottunk búcsúzókor.
Nyugodj békéu, kedves barátunk. — Legyen könuyü a hant, mely nemesen érző szivedet takarja. — Álmodj szépeket s nyerd el nemes munkáduak s áldott lelkednek megérdemelt jutalmát.
— Nagy Lajos, ami poéta lelkű munkatársunk a háború.alatt született verseit sajtó alá len-dezte, mely a közel jóvóbeu lát napvilágot.
Bár felesleges munkát végzünk a inikor az ó verseit dicióijük, de mégis szeretettel foglalko-zuuk vele s szívesen ajáljuk a nagy közönség jóin •lulatu figyelmébe
— Dühöng a járvány. Nemeaak a csatatereken, de itthou is tort ül a halál, dúsan szedve áldozatait sziute I orzalmasan szokatlan módon. — Havonta 90—100-ra megy a polgári halottak száma, holott máskor 30—10 szokott lenni. — 8 ezeknek nagy része a ragály áldozata. — Az iskolapadok napról-napra ritkulnak, az eleven piros pozsgás gyermekarcok szomorúvá váltak, eltűnt a mosoly, helyet a levertség és szomorúság foglalta el.
Vajjou mikor lesz elég? Mikor log|a az Ur megelégelui a csapások sorozatát? Meddig » miért kell vezekelnünk? Hiaz mi ugy is anuyit s oly sokat szenvedniük.
De megérdemeltük, önzó lelkünk az anyagiasság posványába sülyedve elfeledett mindent, megtántorodott s az araoyborju rabjává vált. A kalváriaj
szükséges, hogy feleszméljünk, s szemeinket lordit- nek adoinányoztatott — suk más irányba, levetkezve a régi, a piszkos ön- j emlékezett meg még zés gonoszságait.
A hatósági husszék körül óriási tolou-
ezer frankos benkjegyet beköttetnénk, ll centiméteres vastag kön) v lenne belőle, egy milliárd tehát 1000 ilyen kötet. Knnek a befogadásához jókora könyvtárra lenne szükség.
- Megállapították a húsárakat. Dr. Sabján Gyula a vidéki városoktól bekért adatok alapján a tegnapi rendkívüli tanácsülésen a marhahúsok árának megállapítása körül akként állapodott meg hogy az I. rendű marhahas K. 3 30 H. „ . . 280
A hadihajóról lisztek jöttek át a Báthoryra, a kik megvizsgálták, és papírjait rendben találták.
Erre vissza akarták küldeni Angliába, de mert a Báthoryuak erre a célra uem volt elég szene elhatározták. hogy elsQlyeztik, uehogy a csapatszállitás titkll elárulhassa. A legéuys^et átszálitoták a Minervára, a mely azután tizenöt ágyulövéssel elsUlyesz-tette a Báthoryt. A tiszteket és a légénysóget Dorchesterben és Southainptonbau őrizték március elejéig, a mikor az amerikai nagykövet közbenjárására Rotterdamon át hazaküldték őket
- Amerika mint pénzforrás. A központi hatalmak kivételével Európa összes állami az amerikai pénzpiacon próbálnak kölcaöuböz jutni. A szövetséges államok mindegyike igéuybe vette a amerikai pénzforrásokat és még sokáig rá is leszuek utalva a uewyorki pénzpiacra Neinrégibeu Svájc ia szerzeti Amerikában lö millió dollár kölcsönt. Olaszországról is a^a hír terjed el, hogy Ainerikábau kölcsönt fog felvenni. Rzt a hírt azoubas megcáfolták. Most a trancia kormány kiliucsel Newyorkbau kölcsön után. A Morgan — szindikátus — hir szerint — 4 százalékos francia kincstárjegyeket fog átvenni legkevessebb 25 inilió dollár értékben. Ennek ellenértékéért Fianciaország élelmiszereket fog vásárolui Valószínű, hogy Oroszország is kénytelen lesz Amerikában pénzt szerezni, mert az 500 millió rubeles kölcsön óriási kudarccal járt és a bankjogyforgalomuak ujabb egy milliárddal való szaporodása a rubel kurzusát még jobban csökkentette. Az orosz jegybank március 31-iki siátusza szerint 3180 millió rubel volt
legyen kgrinoukint, melynek jóváhagyása természetesen az alispáui hivataltól, függ s csak azután léptethető éleibe.
Kgybeu tervbe vétetett ugyancsak ez alkalommal az is. bogy a város nagyobb mennyiségű élőállatot vásárol s azt a szükséghez képest a fenti ára-kou házilag fogja kimérni.
— Az Első Magyar Altalános Blztositó Társaság közgyűlése Az Első Magyar Általános Biztosító Társaság e hónap 10-én tartotta rendes évi közgyűlését gróf Gsekonics Endre titkos tanácsos elnöklete alatt. Az 1914-iki üzletévról szóló. Ormódy Vilmos főrendiházi tag, vezérigazgató által előterjesztett igazgatósági jelentés, melv felolvastatván, a nagyszámban megjelent részvényesek élénk tetszésével találkozott: megállapítja, hogy lezárt flzletév a háború dacára kitfluó eredményeket hozott. Az egyes biztosítási üzletágakban elért nyereségekben egyesítése után a tiszta pyereség 6,744,076 korona fi4 fillér összegre rug, melyből az alapszabályszerü levonások és a társaságnál megszokott nagyszabású tartalékolások után 3,200,000 korona fordittatik a részvényesek osztalékára s igy minden egyes részvény osztaléka 800 ko rona. Kitűnik a jelentésből, hogy a társaság a háborúval járó társadalmi, valamint hadsegitő akciókat\' bankjegyforgalom, IU07 millió rubel aranyfedezet
már eddig is összesen 290,625 korona 8 fillért kitevő adományokkal támogatta. A társaság félszázados működésének emlékére tett 500.000 korona közcélú, alapítvány esedékes 20,000 korona évi kamatából | ölá"leko8 10.000 korona a Budapesti Önkéntes Mentőegyesü let nek s ugyancsak 10,000 korona a magyar történelmi kútfők kiadására és római magyar intézet-Rendkivül melegséggel igazgatósági jelentés a társaság háromszázhuszonöt hadbavonult tisztviselő | jóról, kik közül már tizenegyen haltak hősi halált, igen sokan sebesültek meg és számosan az-reztek vi-
mellet. Ha a bankjegyforgalom egy milliárdal szapo-
roTonaTö3|r°dDÍ f0g\' akk°r " ana,yMMet raár 40
gásVkÖzt küzdöttek a várakozók, kik az olt kimért1 Hőségükkel kitüntetéseket. A társaság ügynöki kará-
olcsó húsra reflektállak. Kg. 1 Korona
Jóle*ó örömmel tölt el beuntinket, hogy múltkori felszólalásunknak volt eredménye, ameuuylben
most nem a táskás téusasszonyok, hanem csakis az j - - »
, . . , , u, .íi u i: a . ■a közgyűlés az összes lólmentvényeket megadl
arra csakugyan ráutalt legszegenyebb osztálybeli o«*-j előterjesztéseket egyhangúlag tudomásul vette, ládok kaphattak a levágott és kiiuéréare került
bői ezerkétszáznál többen szolgálnak ez idő szerint szintén a hadrakelt seregbán. A társaság hadbavo-nuUjainak családjairól anyagilag méltóan gondoskodik. A közgyűlésre a háborús évről szóló jelentós mély benyomást tett, Felolvasván a szakjehmtéigk eket megadtr s i
2 drb. marha busából. Igy legalább a szegény ember is juthat uéba napján egy kis húshoz, amiből jobbmóduaknak úgyis bóveu jut.
— Mennyi egy milliárd? Azzal a jelentéssel kapcsolatosan, hogy Franciaországnak a báboru hetenként agy milliárd frankba kerül, az egyik párisi lap szemléltetően ismerteti, hogy mennyi egy milliárd? Eszerint ha egy milliárd értékű aranyat egybeöulenének, ennek az aranytömbnek 322.600 kilogramm lenue . súlya A köbtartalma 17 köbméter volna és elszállításához huszonnégy kocsi, lölemeléséhez pedig hatezer ember kellene. Ha 20 franko* aranyakat vernének belőle és egymás mellé fektetnék azokat, 1060 kilométer hosszú szalagot kapuánk és ha egymásra helyeznénk a 20 frankosokat, 33 kilométer magas lenne az arauyoszlop, vagyis nyolcszor akkora, mint a Mont-Blanc. — Eyy milliárd értékű ezüstuek 5 millió kilograiu lenne a aulya és 477 köbméteres tömböt lehetúe belőle eló-
— A posta ós a przemysli foglyok. A Hadifoglyokat Gyámolító ás Tudósító Hivataluak sikerült kieszközöluie azt, hogy azoknak a katonai személyeknek, akik Przeinyslben voltak, hozzátartozóik már a fogolyliszták közzététele előtt írhassanak. Aki tehát közleményt továbbítani kiváu, küldje ezt be a Hadifoglyokat Gyámolító és Tudósító Hivatal Ollői-ut 1. szám alatti helyirégébe és a borítékot, illetve a küldendő levelező-lapot lássa el ezzel a jelzéssel: „ Besatzungstruppe Przeiuysl" vagy pedig „Garnison de Przemysl." A hivatal az igy megje lölt levelezést elküldi illetékes helyre. Ajánlja a levelező-lap használatát.
— Az elstllyeztett „Báthory- személyzete. Fiúméból jelentik nekünk : Az Adria társaság Vigo előtt elsülyesztett Báthory nevű gőzösének tisztikara ós legénysége öt havi angol fogság után hazatért Fiúméba, Oattalinich Adrián parancsnok, továbbá az első és második liszt vezetékével huszonkét gépész, tengerész érkezeit Fiúméba.
Az .Élet* szépirodalmi és művészeti hetilapot (szerkeszti Andor József) gazdag tartalom, érdekes és aktuális képek egészítik ki. A kitűnő lapot melegeu pánijuk olvasóiuk figyelmébe. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, I. Fehérvári-ut 15/c. — Elő izetési ár félévre 10 kot. Mutatványszámot készséggel küld a kiadóhivatal.
„BEBLIN" nagymozgó színházban
szombaton és vasáruap nagy szenzációs sláger műsor kerül bemutatásra. A pompás elsőrendű műsorból \'•.iemeljük .Régi dal" szerelmi dráma 4 felvonás ban Parla Mici a közkedvelt moziművészuó felléptével a filmen. Azonkívül a fényes kiegészítő műsor. Nagy anyagi áldozatokkal csak két napra sikerűit az igazgatóságuak b r<ftnek és soha nem látott műsort megszerezni, melynek megtekintését senki el ne mulassza. Kedden és szerdán nagy dráma estély lesz.
A Néptakarékpénztár részvénytársaság Naaykanizsán, állandó hiteleket engedélyez bekeblezés, vagy értékpapír fedezet alapján: leszámítol üzleti váltókat. elfogad betéteket könyvre, vagy folyószámlára és a/.o-kat 5000 koronáig felmondás nélkQl, nagyobb pedig rövid felmondási idftre visszafizet:
Szerkesztői üzenet.
— Z, Gy Báránd. Hálás köazöoel. Minden ignz. De a posta járását uem mi igazítjuk. A gondolat szárnyán juttatnánk oda mindent. Osak lessék a beosztást ráuk bízni. Kissé váriálnunk is kell. Sok judv. Alkalomadtán miudan lekerül.
4
7. ALÁ I KÖZLÖNY
ÁPRILIS Ü.
Ott magyar általános biztosító társaság, Budapesten.
I. TOz-, szállítmány-! jég- és betftrés-biztositási üzlet.
l-től december 31-ig.__bevételek
h ■">*>»» t P» ll ><«ro
........»,TST,M7-6e A
károk éa k«ta8«ék 4.»m0,*m <8 i KHaróban maradt kirak Urlaléka ...........
BwnMkSIMMk * rlatonlbltt réaa uUai bevétel IcvoBlaátfl
■»--•-•-• " *- .........
Adományok---.... .
MibltloalUid 0(MM tarbeM IfW.aUal köfWffrk
ihallhaltan UxMtek MrtM.......
.. háború folytan el om •Mmoll kOiföldl U.lelí. díjtartaléka A kfirMktm* *r*k kéa«péo»-<MJtarlaléka » rléeonlblitaeilott
"íw^ílrtrarttótt károk éa Mltaé«i*
mjjAí^n maradt károk tartaléka.........
- \'telffMtf. kfillaéffek » Ttsmntb. réaa nlánl baréu! levon, kaaíf évok kée«j>4«SKllJUrUléke a YleMjiilbUtoetlolt \\ leronáaa utan i. mind™ mctftorbeléa nélWOI . . . ZZL JáffblatoalUe. KlflacU.lt károk éa kél leégek .
knrvoa !jl
.J
.1.497,088 4 MOe.MK V 784,4*0 0
«0B^U I
®ISO B 6S6 8-1.788,81\'. !«,*»
lavoara rlajoatMaloaltoU károk éa WHlaé^-k
I MM**!
mgl^.hMi maradi károk taiUJíka . rtaortö.l t* igtLtu koluétfek a rleaoalb. rá.i utanl txirétol laton BéiyeffUlalékek..................
Behajthallan kCvolaléaek MHuui...........
A foíyó évben lejárt Wbb *r— Jéffbli
KHIartoM károk éa kSIMfA
Uránra vl«ionKjUto.llo4J ktrok *. H8Ueé«ek
K»«ir4ben maradi károk Urlaléka.......
HMntol éa liiu. kOltaéMk a vleeunüo. réaa ultel bevétel lorea. A kOrMkeeA érek kéeecéa.t dljlarUléka a rleeontbliloelloU tán U mlaian .......-
i.wí.tixí n tS.MIH -8 JI8.UI9 1
48.63ÍI 75 T,50ft 18 07
41,768 a 16.788 08 114,(88 08
18X4. trl wiméc
korona ftll.
104 47
■ 7.IM 88
.\'.038,810 33
"T3.M8 34
8888,488 4A
•3.081,817 46
L Tftiblatoaltáa. Aj 1018 évKll áiíiototl kéeapéai-dIJUrtalék a rlnoalbltUialloU rí.J lovonáaa utfn éa
mtoden (nukU-t-holí. nélkfll......
TŰibUkMlláMfk ulAn bevall dijak Illetékek .............ÍI.87K, 403 38
Irvonva: lArli>aatetl dijak . . 8.131,88v81
CL ■tAUltmAnjrbfartoalUa.
Ai 1918. évrSI áUuxott kéeapénj-dgtartalék a vlaaonlbliloellotl réaj loronáea nlán é*
lulndm nufperboléa nélkül...........
HmáJllUnányWil alán Ih.toU dija* e. Illetek-k 867.1*8 13 lt»ronra: tArinnlMt dl iák . . . 100,888 12
rlaaontbllloeitáai dijak 4J;l.48« »l W.sai 48 A» 1818. évben függőben aun3T ERotf BHUR .-
HL jWbiitMllá*.\' Aj líll. érrAt áthoiott kéa*i>éna-dljur(«l^k . . J6ffbliloatU«nk aUU boretí dijak .>. Hírlikak ............ 4.®>.\',487 Mi
b\'Voara: UVrtaaaMU dijak . . . 881,001-37
TlaaoDtblibMlUal dijak t.S».88\'rM ^.888, Aj Itll. érban r0|gflban mar.uli kái»>, laitiűfka .
IT. BatAréiblatoallá*. Aj 181*. érrfll AUioaoli kéajpénj-illJUrKüék a rlajooUtlaloailnU rt«aj li>ronáM nlán éa
mlmlan manlorht-léa nélkQI.........
UrblrMblalOaitáaok ulAa boraU dijak éa
lllottkék............. &A8,
lavuqra: lArloaaloU dijak . . . 73.88801
TtnaolbUkialUai dijak JW.IIM BI. 807,78087 Aa Hit. érban ftlgg<At>cu maradi kimk larUlíka
Haalrény . lákártkp.\'ri
100,000 78,788 1

MéHofluiwli WM4. december 31-en.
Ké»vén/ajaplAkt loljtwen baftralOH 3UJ0 aRriof r8««réar k \'JOOW I
MlJaaMt béltaelaU *JÜ0 fél r«arréiur á Ifft) Knmna.....
NyarainénylarUiók.............. ...
KOlftn UrtaWk- .
.vsri y
2B.WMU) «\' tkwh.
minden m»wUrhelí« nélkOl: •1 IBibUUxriUUok nlán M ■MUW«terbUlMiUM>l 31 légbUMMtUUok ulán « balflréabbtoaiüuok uü
HV582.Í.I38I ICOflOCT-480,148*83
t kOlPttdl uila\'ok d litertál ék* .
tl aaáUllujánjrbljloalláaok uUn .
ibUIoaiUaok nUn.......... .
KOIBnfélé hlK.lr.5k................ .
KIAbbi érakrél addlit fal imi rali oarulókok........
TlaJlrlaalAk éa aolnik nvUfrrftlaUpj*" ..........
KDIOa/éU áUpok:
ál KI ad bi»k>m- általán oa bUIoalló Ur*Má> .Kdlaiájadoa alan* •I Rla8 oiáffrar áluűánoa blitoallA Um.viáa .l^ray alapél KlaA »*«/ár álUláiut* bl.loalUS táraaa£|{ .Karodéraa aU
i) Ormodr vilmo^uán\' \'. \'. \'. \'.\'. 1 ! \'. ! !
ÍOnaódl Ormod/ Amélla alapltránra........
öaö aacxar Juláona bUtoalWl lánuif .TOjollrtk aoffélr-
100,tUJ íiw.nr.i SI.308M
84, W7-
AlelbliioalUal o«iály rol/teiámláa.........
1813. éri ayrmég......................
• Aj tdal hoaaájároláaokkal 1.480,\'^4 kor 80 flllérra aotalknlolL - A malbamaukal mérUffbon aaaropU kOIOn alappal, ralantlal IM hoHéJlmUMál 4TÜ.4W kor. 44 flllérra aa>alkod.-ti
1j8«4,SW| M
»8M)
l.Wi7,
I.0W.IW W 8.887.8W #J 45
KIADÁSOK.
II. ÉletbbrtosHési üzlet.
Ötvenkettedik évi zártzámla IW4. januar l-tftl december 31-ig.
SE
1-aJárt klháia.lláal kfikákárl.....
KlKáaaaU. bldo.ltáaoknál hatálaaM klratk. dl
S^ööaftfflSBMSX1
lUl4ra.Ukok<>.t Irodai bér. poal
Orroat (Ujakért . . . . ■anaé>l Í8 aUbakaitáat BéhájMuBán UrtoOaok
lolrUa
DUUrUték aa ér vé(éa ........ i
1*14. éri p.imi..........
VAKTSS._
oca |nn.
ki.ro aa I ftll. 3.388.7M 40
2,1Di 81
j0»4 R
IMI 31
W.TOI 91
44/183 34
4.000 -
WÖ8I8.008 78
i.878,378 18
SSED
A mail érb4l áUiou.U díjtartalék Bafolyl dijak; aa érban klálUloll kfltréiqrak uUn . . aa alébbl érekbon klUUU.ll kOlrényok aUu . . . a bdtoaltoM UMta aaialéaéra fordított nyaracnéiiyak
l^roora: UJrOk kötvények éa díj.
........lBŰ8,4f.l K 36 f.
rlaaoolbUtoalUal dijak . . 1.001,911 ,. 8T
KámálJAradataiu ... ...........
IloUérireffvAbaa roll károk éa dljrl.aialérlléaak tartaléka U«M éri Mffl«ban voll klbáaa.(ll>l uskék tartaléka .
Wériefltzámtft I9t4, decewber 3i-én.
Ivrtékpaplrek éa kanialoaélac alkalyaMU tffcék UIAa
UmataHa Marint.........
T81éléal oaoportok értékpapírjai: .....
SÍK 5°r f SHÍÍf Wr- ko«w»lártd3k 41888
15,700 kor. n. é. M. 7&ldhllaUnL 4 X kar. aálogl á 81 M
Jelaálof-kf.|c-ön9k......
K8tréo.r-k0l<M0n8k..........
A köapoiit tarfcMáaa folyéajáuilán . . .
. l87.a57,>WI kor.
K8t|(Aban lorO károk éa di|rl*aa*térltém\'k tartat\' aa. „„ í?fil?UB kT® klkáaajltaal lAkék tartaléka . .
Ti TnfiHéal eaoportnk .^Lnilája......
- KV»r* ftartoM dijak.........
ral nam vaU nynramények I9IX. é»r«l . .
Kiaoraolt bUtoaltáack tartaléka......
Vto^MllbUIoalUJ Inléirabak 6. máaok k0vatal6.tr. 1814. éri ....................
jrtékpiplro* és kamatozólag elhelyezett tőkék:
Í6*&yl í!Ólrénj\'tk AtaadélMk éa álWtac WjéoaétaM vaoMI kéaréajak
IW).77a,80P V.
m.678,0(8«) I.M4.m—
4-4^010-—
M Xuutaaékf aéhaljraatatt Mkékl
A lallirolé
Leudvai VilmoK
tllkÉr.
K 180.770,000-56
Oarialr Tódor Halók Jóaa.f sá^t * köíP"nH könyraaéa fftnSka.
uhu Adúi, ntm ^ o,^ v.uuii.
NAGYKANIZSAI F Ó 0 G Y N Ö K S| É|G :
Pö-iit é» OaetiHeri-utca aarkán leyő tirsnsáji palotában.
. Brandlhofer Antal
________c\'sj-sM.
Njomalott a laptulajdoaoa Ifj. Wajdits Jóísef kSnyyajomdájáb.a Nigykan iiaáiT"
Nagykanizsa. 1915. április 26
54-ik évfolyam. 3a szám
Hétfő t
K.wk«.u6: Izirhititiiái it kliriéhlvaUl liák-tér I
Kemőu v Láazló TaUfon: I82. - HlrdeUsak dl].í«b*. •^•rlnl.
Migjalinlk hétfőn ii caütörtökön.
fclöfliattal árak: Kg*.. ív 10 IO i Negyarfávro 8 korona 60 mi. -
>rona, UUvrc 6 korona, Egyet e«4.ft ara IO AH.
Kelalda atarkaastó:
Bánekovioh János
Kérelem.
A Magyar Nemzeti Muzeum Könyvtárának igazgatósága ellmtá-rozla, hogy egybegyűjti az összed írott emlékekel és nyomtatványokat, amelyek a most duló háborúra, ennek előzményeire és okaira vonatkoznak. Mivel azonban minden gondosság és buzgólkodás mellett is megeshetik, hogy a muzeum! könyvtárnak nem lesz módjában minden habbrus Írott emléket és nyomtatványt megszereznie, kívánatos, hogy ehhez a gyűjtéshez a nagyközönség is hozzájáruljon, hogy igy a gyűjtemény minél teljesebb legyen.
A Magyar Tudományos Akadémia kebelében alakított Hadtörténelmi Bizottság is szolgálatába áll e nemes eszmének, hogy ez utón is teljesítse ama magasztos hivatását, mely kötelességévé teszi, miszerint nemzeti közérzűielűnkre fölemelő hatással bíró magyar hadi lArtéuelssut adatait gondosan összegyűjtse a jövendó nemzedék és a történetírók számára, egy esetleg késóbb alakítandó magyar hadi-levéltár anyaga gyanánt.
Felkérünk tehát minden hazafit, hogy gyűjteményünk gyarapításához hozzájárulni szíveskedjenek:
A gyűjtendő tárgyak: könyvek, ónálló füzetek és kolőnlenyomatok, amelyeknek tárgjs a mostani háború, euuek előzményei és okai, vsgy amelyekben a mostani háborúra vouatkozáa találkozik Hogy e füzetek vsgy könyvek és külöuieuyumstok versbeu vsgy prózábsn vannak-e Írva, vau-e valami tudományos vsgy szépirodalmi értékük, az a teljességre törekvő gyűjtés szempontjából uem veendő figyelembe;
önálló füzetekben megjelent egyházi és világi beszédek, előadások éa felolvasások, amelyek a háborúval előzményeivel és okaival foglalkoznak;
önálló füzetekben, vagy csak egyes lapokban uyoinlatult egyházi és világi, hivstalon éa nem-hivatalos körlevelek, kóriratok, felhívások, buzdítások, tsuácsok, lázitások, utasítások, rendeletek, katona: buzdító és lelkesítő napiparancsok, rendszabályok stb.
önálló füzetekben, vagy egyes hírlapokban lenyomtatott háborús, vsgy háborús vonatkozást! énekek, dalok, nóták, versek éa imádságok;
a ponyvairodalom mindenféle terméke, sinely-uek tárgya a háborúból való vagy telfr oaszuíűgg: háborús vagy a háborúval összeftggó statisztikai kimutstáaok;
háborús naptárak ; háborús térképek;
szöveges éa szövegteiou háborús hangjegyek: szöveges és szövcguélkűli képes ábrázolások (képet, képecskék, képes-levelezőlapok, (műkedvelők által a helyszínen készített fényképfelvételek slb.);
egyesületek és társulatok, ipari éa keraskedelmi vállalatok jelentései, ka bennük valamely vonatkozás van a háborúra;
mindenféle hivatalos éa nem hivatalos, hatósági és tuagáu plakát (falragaaz), amelynek tartalma öasze-függésbeu vau a háborúval;
sziulapok, ha rajtuk a háborúval bárminő vonatkozásban levő előadás azerspel, vagy ha az előadást háborús jótékony célra hirdetik";
a háborúban elesett hősöktől kiadott gyászjelentések ;
mindenféle értékpapírok, értékjegyek, hitelpapirosok hivatali és üzleti oyomtatványók, űrlapok, címkék, meghívók és sokszorosított fényképfttlvélatek, amelyek a háborúval bármiként öaazefOggésbeu vannak; (
legyezők, szalagok, kokárdák, zászlócakák, gyujtóskatulyák kávéházi, vendéglői és cukrázdá papír .»-aF.alvéták, amelyeken háborús szövog, térkép vagy Ijrép van és
! aüárniiuó más itt fel uetu sorolt tárgy, ame-
: lyau háborús felírás, vagy háborús ábrázolás található.
i suagyar katonai kultúra legértékesebb anyagát fogják alkotni a gyűjteményben
azonban az írott emlékek, amelyek közé:
hadi naplók, a táborokból érkezeti levelek és lábon levelező-lapok, báróiért jelentések, hadifoglyoknál talált följegyzések stb. tartoznak, melyeknek gyűjtésére — az enjéazet-
Levél a Klastromba.
Visztula partján ködösek az esték. Visztula mellől haza nem megyek, A lábamai egy gránát elharapta ... Holnap reggelre már halott leszek.
A bajtársaim majd eltemetnek S én itt fekszem, nyugszom mindörökre, De még onnan a sirfenékröl is Hazavágyom a magyar rögökre.
— Szerelném látni vén kolostorunkat, Oltárnál halkun, csoszogva járni . . . Virágot kölni csokorba a kertben S „Sanctusra" lágyan a csengőt rázni.
--Az orgonán is más játszik ezentúl
Páter Gvárdián csak egyre kérem : Egy-két nárcisz legyen az oltáron. Ha a rtquicmel mondja étiem.
És most köszöntelem a Pá/ereket És önnek is jó Páter Gvárdián
— A Visztula partról távozóban — Fráter Sebestyén minden jót kiván.
Csányi László.
A 20. honvédezred parancsnokának szivarjai.
Irta: Lukács Jóstsef dr Osak egy epizód megint, amit itt papírra ve I tik. ügy apró, kis jelenet. 8 én mégis belefelejtkez-jteiu, mert megkapó, közvetlen 8 illusztráló hatásó Kettő! is megvilágít a \'20. bonvédezredbwn, Először a legénység Bzeretetét és ragaszkodását vetíti ki a köznapi világba a hóslelkQ ezndparaucuuok. 8ip-niewozky György iránt, pedig másrészt arra az atyai jóságra vet fé^yt, amellyel a húszas honvédekpa-raucsnoka az ezred legénysége, az ó fiai iránt eltelt.
Nem olyan régen történt, talán februárban, ha jól emlékszem az elbeszéló szavaira. Gyilkos tüzbon, nehéz helyzetben voltak a mi houvédeink. A hópelyhek nem hullottak oly HUrilen a ftürkós égboltról, mint a mily bóven omlott a honvédek állásai körül az orosz ágyuk gránát és srapnel esője.
Mindent elárasztottak evvel az oroszok. Alig
I maradt talpalatnyi ÍÖld subadon a húszasok levepe | körűi. Az orosz tüzérség a bonvédállásokaf koreai*.
A sok kilőtt gránát kft*0l uutáw a&v ^kugytn belátogatott a húszasok föld alatt ljvó hajlékába. Nagy csomó föld, hó, fatőrmelék repült az ég ftfó a lecsapó gránát oyomában, mintha a gránát a fele földet ütöti volna át. Asután azou a helyen szomorú kép maradi bátra. Olyan, amely laikus szeruuek szörnyű volna, de háborubtu uapoukéul s talán minden órában megismétlődik. A hivatalos jelentés olyaiiféleképen szólua erről, hogy az orosz tüzérség pompásan dolgozott. 8 ennek a pompás munkának, szomorú eredménye maradt hátra. Egy-két halott, néhány sulyoeau sebesült, nyomorék, amint már ei a háborúban uem ritka esett.
Náluuk is úgy volt. De a megszokott milieuban valami szokatlan s nem mindennapi la történt.
Egy honvéd az őt körftlajtó szerencsétlenség
ellenére is sértetlen maradt. Jót dobott rajta a gránát nyomában járó légnyomás, de külső, testi baja máskülönben uem történt. Tolóit* a gránátlátogatását. S mert uem mesét, hanem igaz, való történetet irok, a hós honvéd nevét is megmondom, nem maradok adós soká vele.
Cseh Aulainak hivják « őrvezető a derék ember. Neve ugyau uem rokouazeaves most a magyar
ZALAI KÖZLŐN V
APBII.I8 36.
tői való megmentésük végeit — különösen felhívjuk a magyar kötöttség becses figyelmét.
Nagy hazafias ét tudományos szolgálatot tesz az, kl a háborús források után kutató magyar történetírásnak bárminő, de főleg ritkább, nehezebben hozzáférhető, vagy érté kesebb magyarországi vagy külföldi, magyar, vágy- idegennyelvü háborús nyomtatvánnyal vagy írott emlékkel hozzájárul e gyűjtemény minél teljesebbé tételéhez.
A gyűjtött nyomtatványokat és kéziratokat akár a Magyar Nemzeti Muzeum Országos Széchenyi könyvtárának, vagy a Magyar Tudományos Akadémia által kiadott Hadtörténelmi Közlemények szerkesztőségének (Budapest, VIII. Ludovioeum-utoa 4. szám) kérjük beküldeni.
A naplókra és levelekre nézve megjegyezzük, hogy ezek zárt, lepecsételt él a fölbontás határidejének megjelölésével ellátott borítékokban is beküldhetők; ezek nyilvánosságra hozatala tárgyában kifejezésre juttatott kívánalmak a fennálló szabályok értelmében föltétlenül tiszteletben fognak larlatni.
Kelt Budapestért, az ezerkilencszáz-tizenötödik esztendőben.
Dr. Szendrei János min. tanácsos, a Magy. Tud. Akad. hadtört, bizottságának előadója, Rónai Horváth Jenő altábornagy, a Magy. Tud. Akad. hadtört, bizottságának elnöke, Pikh Jenő m. kir. honvédórnagy, á Hadtörténelmi Közlemények szerkesztője.
HÍREK. Milyen a magyar katona.
A budapesti 38, gyalogezred egyik kadétórmes-tere a kárpáti harcokban veit részt és ott is sebesült meg. A sebesült hós érdekesen irta le a\' msgyar katonák hősiességét.
-- Városi ember vnltsin mindig, s bevallom, s magyar parasilrél egészen léves fogalmaim voltak. Ott kint a barctéreu ismertein meg a magyar katonát. Kevés minden lelté, a melyei bátorságára, önfeláldozására. hűségére, példátlau fegyelemérzékére és hősiességére kiialáltak a haditudésiték. Allőldi gyerekekkel volt leginkább dolgom 9 -bennük a magyar paraszt miuden usgyszerü kvalitását megismeri un A magyar katona sohasem zúgolódik. Késhetik a Irén, megeshetik, liogy néha napokig nem lát meleg ételi, busza fel az orrát.
kaplak húsételt a különös véletlen folytán kaptunk éppeu a böjtnapon jobb kosztot
— Egyetlen ünnepe vau a magyarnak, a Nagypéntek, — mondogatták, — ma imn sazüuk. És uem ettek. A példa ragadós és nem volt aznap tiszt, altisz — akármilyen lelekozeti volt Is — aki búshoz oyult volna. A tisztek eslefelé előszedtél szardínia készletüket a ki osztották a bakák között. Megmagyarázták uekik, hogy a hal böjtös élei, «it bátran meg lehst euuí. A fiuk nsgyueliezsn hozzáláttak, azonban uem csúszott uekik az ulajos étel.
— Nem jó ennek az sromájs, kidét ur. — moudla az én jámbor tisztiszolgám fejcsóválva.
Mikor megsebesültem, ott feküdtem sluyulva s fátyolos aggyal hallottam, amikor mondta a hadnagyom :
— Szegeny kadet, fe|sebet kapotl I Megrémülni már uem voll időm: elvesztettem magyar katona azoubau nem j eszméletemet. Pedig tapasztalatból tudtam, hogy a A jókedve psdig uem ismer, fejselib ritkán kedvező lefolyású. Kitel azoubau, hogy
lélek előtt, de mit lehet arról órrezető Cseh ántsl, hogy az Ok ap|a Is már e návre hallgatolt.
Derék, szép szál legény Oseh Antal. Akár mustrának Is megjárná az idegen előtt, a magyar emberből, amúgy mulatóba. A bábomban még egy sebét sem fogott.
8 Oseh Antal a gráuál lecsapása uláu sem iái tozotl meg. A nagy puffauás titán, amikor csaknem minden bonvéd megtapogatta magát, hogy valójában él-e, megvan e keze, lába, — őrvezető Cseh Antal ia hasonlóan cselekedett, amint földet ért a lába. Tüstént összeszedte magát. Már a katonatempó szerint alázatosan Jelenteni is akarta, bogy ép-kéiláb tért vlsszs légi útjából a földre, amikor torka megcsuklott s egy szó sem sok, ds anuyit sem tudott kimondani. Lspldaris jelentése elmaradt.
Cseh Antal elvesztette a beszélő képességét. Legalább a körülmények igy mutatták.
Némán állt parancsnoks elé.
De a katona diaevég uem olyan kőuuyen hisz a körülményeknek, mert bizony sokszor megesik, hón/ szimuláns is akad a katonasorbau.
így gondolták az őrvezető Oseh Aulairól is.
A tisztek összenéztek msg sz etredorvos Is. lói összeszurkálták Cseh Antalt a azsmükkel, meg tapogatták véges-végig, de a buszss őrvexeló egy szó sem sok, anuyit aein mondott s akár s bibliai
halárt. Én meg ludom érteni, hogy Przemysl védór-! megsebesültem, még uem volt elintézve a sotsotn sége az utolsó kitörésnél dalolva ment a halálba —1 A golyók, gránátok cssk ugy süvítettek a bakák Nem lehet olyan fáradt, öaszetörődöU a magyar tiu, ls;e fölött, elónyomulóbau voltak a ilyenkor az bogy a daloláshoz való kedvét elveszítse. Külön ^oroszok igyokeznek az egész területet bostórni paraucsbau kellett sokszor kiadni, bogy ue daloljauak.j golyókkal, srspnelekksl. Később tudtam meg, hogy mert elárulják a hadállásainkat. — A halálról pedig valami csodálatos boohomiával beszétuek a mi bakáink Senki sem fél közölök a haláltól.
— Ingyen kaptam ai életet, — inondla nekem egy jászkuu gyerek — miért ne adjam uda, ba kérik 1
És s szemeiből látlam. bogy őszintén minden póz nélkül beszél. Főleg az hangolta msgasra a kedvüket, hogy a hata balárait védik. Voll olyan köztük, aki fagyoll lábbal, átlőtt karral meut szurony, rohamra, valósággal ellilkolla a sebesülését
Nagypénteken pedig uélkül elhatározták a fiuk. foguak. Pedig s megelótő
n-tuden össsebessélés hogy ók most böjtölui napokon csak elvélve
Végro is kezelés alá vették, majd Budapestre, a gyórl-ulosi Vöröskereszt kórbázbs küldték s itt próbálták a fura ideg sokkból Cseb Antslt kigyógyítani
Csaknem kél hónapig voll már kezelés alatl őrvezető Oseh Antal. Megerősödött, megitmosodott s jó ápolás alatt, csak a siava, az a jó zalai zamatos besiéde uem hsllslszott soha.
Egyszer azonban megnyílt Oseb Aulai a|ka s Hangot ia adott, megtörte több hónapos uéiuaságát
— Kedves testvér, szólt a honvéd — írja meg ai ezredes uruak, hogy már tudok beszélni I
. .. Ki voll Cseb Antalnak az első mondása, amint beszélóképességét vissiakapls. Tüsléul hőslelkü siredesére gondolt, ski életben halálban mindig közöltük voll a háború boában.
A testvér, Irén irgahnssrsitdi apáca, nemrégiben meg is irla Sipuiewszky mredesuek Oseh Antal első azavait, ai őrvezető meghagyása szerint.
És dipuiewstky ezredes a beszélő hősnek őt koronát küldött egy ulalváSyou o szíttak kíséretében.
— Édes fiam, órvsudnk, hogy ismét léi vagy. Ha azonban első sétádra indulsz e pát lilléreu végy magadnak néliáuy ]ó síivart Isten veled! Az ezredparancsnokod I
Oseh Autal azóta egy pár napja már kinti sétál a szabadban, a kórház környékén. Többel uem
Zuhanás cs.k jelekkel magyatázla, bog, beszél,,, llitnií,damil "T T nem tud. i *!°,J°\'k el,"°"l|u, hogy ó most az ezredes
I ur szivarját aiiv|a .
amint hálrahauyatlottaiu, az én liaztiszolgáinuak első dolga voll hozzám ugraui. Szépeu felemelt s mintha nem is a harctéren, hanem otthon a mezőn járna, szép csendbeu sétáll velem a kőlözóhely felé. Eszébe sem jutóit, hogy egy bolond orosz golyó véletlenül őt is eltalálhatja.
Naplótöredék.
(A eujtóhadtszállás jóváhagyásaval)
Ma még piros élet, holnap lebér álom . . . járis a llóts csendít! a pohár, — együtt van zászlóaljunk derék tisztikara. Tegnap még a lövészárkokban leslük a muszkát kegyetleu hidegben, ma fütölt szobában terilett asztalnál ülünk ; — durrog á pezsgő, holnap laláu a mozsár. — Ns de bál ez igy vsu rendjén, ez a katona élet. Derűre ború, de a borúban is derű I
Kissé uehezen ülünk a fehér asztalhoz, lilába | — az ember elszokik sz urlinódlól. Fehér asztalnál Ülni — ágyban pihenni 1 El is fele|tellük már 1
Én in agam Is azt hajtogattam aokszor, hogyhs hazakerülök véletleuül, bogy tisztességesen bestéi-hessek ai emberekkel, egy bélig egyebet se fogok tenui. mint orromnál lartom a kölni vizes dacont és olvasom a peati müveit társalgót.
Asztalnál ülünk, már a harmadik logásnál tartunk, osak a kadét bámul bele a levegőbe. Meg. szólal ölökké vigkedéljü őrnagyom : Te ksdet, talán szerelmes vagy? Vagy ml a lenéi bámulsz bele abba a buta levegőbe ? I Nem-nem feleli a kadét, caak azon gondolkodom, bogy melyik kezembe fogjam a kést, melyikbe a villát. Solt se oifrázd öcsém, csak ugy ahogy ottliou szoktad a fedezékedben. Marokra\' magyar 1
Bizouy-bizouy I De cigány élet ez a katonai "lel ; meuuyi mindent elfelojt az ember, de aiérl szép És lijra csendül a pohár. A piros sapkások győzelmére I
Éljen I Éljén.
Tovább folyik a beatéigelés Uej — sóhajt fel egy lóbaduagy. ha még egyszer az Audrássy-kávéházban ülhetnék . . .
Nem lehet öregom, inti le egy másik ; — nem tudsz tzékeu ülni. Aztán meg tuár caak rutuol
APBILIS 26.
ZALAI KÖZLÖNY
tudsz inui, azt is fekve. Tudniillik mi az ugy nevezeti liadtápbort rum alakjában kapjuk gazdászati lisztünktől a Rzállitás u-luizaégei miatt.
Na de az nem lesz Hemiuit, de ha olyan vidéken járunk, ahol muszka-kollégáink még a petróleumot íh kimártogatták a lámpából.
Vígan töltögetüuk-kociutgatunk, jólehet tizeunégy ora hosszat meueleltOnk inig beérlünk ebte a faluba. Az előző napokban vajmi keveset aludtuuk, most mar igazán ránk férne egy kis pihenés, de ki lene tudna aludui, mikor a muszkák vesztiré tizünk. Eh I Van még magyar virtus és piros sapkások vagyunk az áldóját I
Igyál, goudold IUHg yH i^ejrAI . . énekli a bordalt válogatott dalárdánk Még ma éjiel kirúgom az asztallábát.. pong a sarkantyn, —\' táncra kerekedik a tisztikar és ropia a legvadabb csárdást. Hej azt a rezes angyalát, rugjuk ki a ház oldalái nótát nóta követ tetőpontját éri el a mulatozás. Igy mulítnak a kassai pirossapkás houvédek idegenben
A jószivü magyarság.
A hajdauidók krónikásai ugy besülnek eleinkről, a magyarokról, hogy kegyetlenek a harcban s nem kímélik sem a tornyos házakat, sem 1 az Isten hiiilékát, ineg annak szolgáló fiait, a jámbo/ szerző te-rkei. A harcban ma is kíméletlenek vagyuuk. dt szivünk az írás. meg az Ige parancsára ver. Náluuk könybelád a szemük az asszonyokluk. hn sebesült harcosok mennek az utcán, nálunk a leghamarabb jut kenyérhez az éhező. Most, hogy a háború sor-va«zl|a az életei, befelé még könyörületesebb/ még jobb a mi szivünk. Ezer bizonyság vau előttUuk ezer tanulság. Csak egyet említünk, a mi most törtéül az elmúlt napokban. Zemplén vármegye közsegeibeu összezsúfolódott a határraeuli harcok miau a lakosság-Erre meglátogatta a falvakat a legszomorúbb halál: a gyermekhalál. Egyre-másra pusztultak, sorvadtak a gyerekek, mire Sándor János belügyminiszter nyomban megtette a szükséges óvóintezkedést. Kikül dotte a kassai állami gyermekmenedékhely gondjaiba vette. Hatszázharmiucnyolo gyereket tettek vonatra Tóketerebesen s onnan tovább szállították Miskolcon a társadalom szíut-java várta és fényesen megvendégelte a szülői hajlékból kivert gyerekeket. Itt Szana Sáudor dr.. a budapesti állami gyerinekinenedékhely íóorvosa vette át őket, hogy a bpesti fóintézet fiókjainak gondjába adja. A gyeriuekszállitásról tudomást vettek a vasúti vonal mentén lévő községek és a merre a vonat jött, százak meg százak várták az apróságokat. A magyar lélek emberszerető, szepséges vonása kivirágzott télies pouipá|ábau Meleg bensőséges jelenetek játszódtak le, melyek örök dicsőségére szolgálnak a magyaroknak. Két vaggon gyereket, szám ezerint nyolcvanat Miskolcon hagytak Vámosgyörkön már várták a gyereket az ápolószülók. kik a szomszédos Já*zároksz4|lás magyarjai voltak és százuyolc van gyerekel vétiek át.
Hatvanból öt vaggout iuditoliak uluak Szolnok, felé, a hol a jászsági gyermektelep ápolészüleinek kellett volna átveuni gondjaiba De már az első állomáson, Jászféuyszaruu megállították a vouatot a magyarok és három*zázuegyven gyereket valóságos diadalmenetben vittek be a faluba magyar levegőre, magyar ápolásra Ugyanez a jelenet megismétlődött Aszódon, Gödöllőn ós mire a vonat Rákoscsabára ért, a várakozó több mint száz írsgyarnak nem jutóit gyerek, mert a megmaradt harmincegy súlyos beteg gyereket Staua Sáudor dr. nem adhatta házi-ápolásra. Eddigelé több mint négyezer gyerekelkértek az ápolószQlók. Küldöttségek\'jönnek, távirálbsn telefonon kérnek gyereket Mert drága most az élet s a frissen sarjadó patáulát védeni, ápolni, önlözgetni kell. . .
— A nagykanizsai kath főgimnázium felkéri iskolánk volt tanítványainak
I szülőit vagy rokonait, szíveskedjenek a harcbau elesett vagy a hadjáratban szerzett betegség lolytáu meghalt fiaik vagy rokonaik arcképét megküldeni és haláluk körülményeiről a főgimuázium igazgatóságát értesíteni. Az arcképek visszaküldőinek. — (E sorok szíves átvételére kéri az összes vidéki lapokat a főgimnázium igazgatója nevében a szerkesztőség)
— Lőke EmU kitüntetése. Nem régi be u, talán két hónapja adtunk arról birl, hogy dr Lőke Emil fia, a hós lelkű vkdász zászlós a 1 északi harctéren megsebesült. Alig feküdt az ilju hós a Gondviselés kórházban, amikor hősi magatartásának és vitézi lettének méltányló elismeréseként, ain^et egj roham alkalmával tanúsított — az elsí\' osztályú ezüst vitézségi érmet kapta. Ilju hősünk kiiüntetése örömmel tölt el bennünket s városunk minden polgárát. akik igaz tiszteleltei nézüuk a hós éden apjára, akinek egyetlen öröme s reménye a kitüntetett ifjú zászlós.
— Miért fagyott le a katona keze? A
magyar ember kemény le iQségére vall az alábbi eset, amelyet egy korház történetéből irunk ide. Nálunk 1 történt. Egy sebesültet hozlak be h annak minden 1 körme lefagyott a kél kezéről. A kezelő orvos ér-jdeklődve tudakolja, hogy történt meg n baj s mégis j kérdezi a sebesült vitézt
— Talán nem volt keztyüje. hogy lefagylak a I körmei ?
I — Volt a I . . Keléit lakonikusan a vitéz .. De a zsebemben tartottam I
— A fílsttelen nap előkészítése tárgyában a városház tanácstermében ma délután ií órakor előkészítő gyűlés volt, (melyen városunk nemesen gondolkozó s a jótékonyság gyakorlásában versenyző hölgyei nagy számban vetl^Ji-részt. így elórelátha
I tólag a nap sikere erkölcsileg már is biztosítva van s remélhető, hogy az anyagi siker sem fng elma radni ___\'
— Megint azok a zsemlyék. Hát persze, hogy napról-napra mind kisebbé zsugorodnak Össze, ugy, hogy tavaszi kabátjaink gombjai uagyságbau bizony lefőzik őkelméket. — Hangos ím a panasz, dolgozik a pápaszem s a mikroszkop. hogy valamikép észtevegyük őket, de sajnos, napról-napra szomorúbb képet mutatnak. Hát kérem, egyszerűen uem kell enni. Zsemlye nélkül is ér még a* élet valamit. A lövész árokban Nagy Qyőzó barátunk s kedves verselóuk még húsvét napiáu sem sóhajtozott zsemlyéért sem kifliért, csak egy darab kenyérért, mert azt is ugy látszik csak ünnepnap kapott. S mi itt a csendes falak között, távol a háború zajától jómódunkban a zsemlye lelett is distiugválódjunk? — Ha kicsi, nem kell megvenni. Ha rossz, nem kell megenni Ha szabályellenes, be kell a sütést tiltani s a sütőt előállilauí S hu mint a napokban lörtéut, holmi pecsenye is kerül a közepébe, tessék a sütő urnák feltálalni.
Végre és ez oly csekélység, hogy ezzel a rendőrség szokott erélyessége hnmarosin végezhet s mi örülni fogunk h legtöbben, ha kenyerünk lesz, a miért mindennap imádkozunk, a zsemlyét egyenlőre szívesen elenged|UW, sót attól tartunk, hogy majd a mindennapi kenyérből sciu jut asztalunkra, hogy legalább abból jóllakhassunk
— Rálőttek egy rendőrünkre Vasárnap éjjel történt, -.hogy Kiskanizsán Davidovics László reálótt Farkas Váíosi rendőrre kit a golyó mellben talált. Szerencsérti azonban a zsebben levő notis könyve a lövést felfogta s igy uem ejthetett életveszélyes sebut. — A leltest, akit a kötelességtudó
rendőr botrányos viselkedéseéi l utasított] rendre aki könnyelmű cselekedetét amiatt követte el, reudörség zárkájában őrizik.
— A Kath. Legényegylet köagyüléae Tegnap délután Urtoita a kath. legényegylet Horvá György főgimnáziumi igazgató s egyházi elnök vezetése mellett ez évi közlőiénél. A háborún viszonyokra való tekintetlel mimlen állást uem töltöttek be. A viliéi alelnOk Ütnél Eperjes; Gábor lett.
— Tilos a termést eladni. A kormány egy kibocsátott rendelettel a jövő termés adás-vé! megtiltotta s érvénytelennek nyilvánította. Tiloa ás semmis minden olyan szerződés, mely as 1916. Ívben betakarítandó busának, rozsnak, kétszeresnek, árpának, zabnak, tengerinek, hüvelyeseknek, repcé-uek, olajmagvaknak és burgonyáknak átalányban történő vagy az ilyen termény reményének megbatározott áron való adás-vételére vonatkozik. Az elire eladás és vétel is tilos. Aki ily tiltott ügyletet köx-vetit. kél hónapig lerjsdhelö fogházzal és pénzbüntetéssel büntetendő. A vételárelőlegek és egyéb szol-gállalások visszakövetelbetók. A rendelet Horvátországra is kiterjed s már életbelépett.
— Előleg a termésre. A termés előzetes lekötését megtillö kormányteudelet kibocsátásával kapcsolatban országos foulosságn állami feladat, hogy a gazdaságok üzemviteléhez szükséges folyótőkél pótolni kell. A gazda reudszeriot inár a tavaas folyamán a kózvetitő kereskedő adósává válik, a ki augusztusban átveendő gabona árát a termelőnek diktáljs. A mennyire szerencsésnek mondható at uj helyzet, melynél a gazda is hasznot húzhat az át-fejlődésből, hasonlóan fontos tényező a gazda elmaradt hitellurrásának pótlása. Mint értesülünk, a kormány loglalkozoll a fölmerüli problémával éa a termésre folyósítandó előlegre nézve a kedvező elhatározásul jutott
— Olcsó burgonya A requiráló Füredi Jenes rendőrtiszt körültekintő gondoskodási folytán városuuk oly nagy mennyiségű burgonyához jutott hogy abból nem csak magáuosok, de kereskedők is, ksphatuak. kgr. 14 flliér; Jelentkezni Füredi János urnái lehet .
— Használt bélyeget Jótékony célra A fegyveres liideróshöz tartozott katonatisztek, valamint a háborúban eleseit tzrtalékoa tisztek után maradt özvegyek és leányárvák gondozásán felépítendő Erzsébet O\'tboul lélesiteudő egyesületünk azzal a bizalmas kéréssel fordul a hadi jólétiutézmé-nyek iránt kilogybstallao bókezOlégü nagyközönség hez. hogy gyüjisék össze ■ birtokukba kerülő már elliBstnáll s felülbélyegzett, nekik értékteleo magyar hadi postsbélyegeket valamint az árvízkárosultak tavára kibocsátott magyar postabélyegeket la a küldjék azokat a következő cim alá: a Budapest-Budaioki Kizsebel Oli;,on Egyesület irodájának, Budapest, I. Budnfoki-ut 41/1. Tisztelettel kérlük, hogy csakis a lenti bélyegeket küldjék, mell a többioek sémin néven nevezendő haszuát nem vesszük. Osak arra kell ügyelnünk, hogy e hadi éa árvízi bélyegeket teljesen épen vágják ki a borítékból. Az ígyy hozzánk juttatott hadi- és árvizbélyegekkel ki-ki egy-egy téglával járulhat a napiaiukbuu annyim halaszthatatlan Erzsébet-Otthon felépítéséhez.
Egyben bizalommal Ajánljuk mindeoki meleg figyelmébe az ugyauazou fontos eélt szolgáló egyesületi sorsjegy akciónkat is, mely a katonai es polgári kormányhztóságok legéberebb ellenőrzése slalt áll és szokatlanul nagy nyeremény-esélyeivel páratlan a maga nemében. A nyeremények összértéke 80.000 korona, a főnyeremény 14 kg; finom arany, a második 85 Itg. finom ezüst öntvény stb. Egy sorsjegy ára 1 korona. A húzás visszavonhatatlanul I. évi junius hó fi-én lesz.
Budapest, 1016. április hó IS-éu, Hadusfalvi Ludinanti Oyula és Vérteai Weisz ttrnö altábornagyok az egyesület eluőkei.
ZALAI KÖZLÖNY
APBILI8 2ti.
. nmei mároitis 27-én szombaton uj képes etilap indult meg Vajda Érnének, a ,Roz-arin néni": .Ludas Matyi" és egyél) nagy-kertl darabok szerzőjének szerkesztésében, az uj képes betilap legnagyobb részében a modern nyomdai teolinika legtökéletesebb
(eszközeivel, az oly gyorsan világszonzáoióvá lett mélynyomással készül és ennélfogva képei minden fotográfiánál szebbek, és fosl-ményszerüen valósággal keretbe kívánkoznak. Háborús képei a világháború egész terüle tóról még az elkényeztetett magyar közönség elótt is szenzáoiók lesznek. De az uj lapnak rendkívül gazdag olvasmányos tartalma is lesz. még pedig nemosak novellák és regények, hanem ötletes, változatos és gazdag1 rovalrendszorrel. .Tessék befejezni" oimü rovata a legszórakoztatóbb játék lesz a osaládok számára. A .Hadikonyba* megbecsülhetetlen szolgálatot fog lenni a drágaság miatt bánkódó háziasszonyoknak. .Borzai-mas pillanatok" cimü rovata állandó szenzációja lesz mindazoknak, akik kedvelói a bünügyi és egyéb izgalmas eseteknek.
De a rovatok egész sorozata fog szólni az asszonyoknak, gyermekeknek és általában a családoknak. Képeivel és rovataival ez az uj képes hetilap bizonyára a legrövidebb idó alatt meg fogja bódítani a magyar közönséget, unnál is inkább, mert az uj lap 32 oldalas terjedelme és tartalmának gazdagsága daoára talán a legolcsóbb hetilapja az egész világnak és példányonként csak 20 fillérért kapható.
A Képes Újság előfizetési ára negyedévre 2 50 korona, félévre 5 korona, egész évre 10 korona.
A Képe* Újság szérkesztósége és kiadóhivatala V., Vilmos császár-ut 78. szám alatt van.
- A „MAOYAR LANTOK- niépirodalmi képes hetilap, fiatal leányok száméra. — tímrkeatti Tatánk Anna. Megjelenik minden vanÁrüap. Minden egyet utálna gyönyörű mévéati kivitelű képpel éa a legérdekesebb tartalommal jelenik inog ElMlietéal Ara: Kgéaz évre 12 korona, félévre 6 korona, negyedévre 3 korona. 8zerkeazlóség éa kiadóhivatal : Badapeat, VI. Aűdráasy-ul 16. alám. Mulalváuyaaá-mot kívánatra iogyeu kaid a kiadóhivatal — K kitűnően sierkeaitelt kép*s hetilapot mindenkinek melegen ajánljuk.
ló anyák gondoakodnak • arról, hogy gyermekeik ápMló iiiftes éa édestésztákat, kapianak vacsorára. Kwvén fáradtsággal, olcsón, kitUuó édeatési-likat késiillietOnk dr. Oetker-féle piidding-porokkal, melyek külön- , bözók mint pl.: vanília, málna citrom és cuokoMdé izekben kaphatók » a kicsiny,;k álul ujjongó fogadtatásban résteaQlnek Kg) 15 filléren puddíug-por csomagból\'/, liter tej, y tojás és 5 ilg. cukor hoiiáailásával kilUnó vacsora ké-atilbeló 5—íl gyermek résíére. Uiuthogy pedig s puddiugokat gyüraöleaii-iel, lejlöl nélkül ké-síitjUk, eiee sxerok fokozzák a jóitt valamiül a tápériéket. II.
NYILTTÉR*)
Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és vizgyógyintézete felnőttek- és gyermekek számára,
Abbáziában.
Eröaitö éa edző hlslaló-kurák egiiz éven át. Gyermekek 7 éven felül kíséret nélkül felvétetnek.
K rovel alall közlőitekért Uem vállal leWóa-ségat a szerkesztőség.
SZEMESNEK
kell ma lenni, lia túl akarjuk szárnyalni versenytársainkat. Az élelmesség nem
ÁLL
egyébből, minthogy ,,e késsünk egy piilana. tig seui. hanem soron kivill vegyük igénybe
A
.Zalai Közlöny" hirdetési rovatát, mert ott határozottan eredményt ér és a magyar hirdető
VILÁG
hirdetéséit itt megtalálja A hirdető rövid idó alatt moggyózódik az eredményről, i annak határozottan
VAKNAK
kell lenni, a ki nem látja a „Zalai Közlöny" rohamos fejlődéséi, ez pedig yilágosan jellemzi, hogy
AZ
ezen lapban megjelenő minden hirdetésnek kelló haszna van. Szemesnek áll a világ, vaknak az
ALAMIZSNA I
KŐNYY-, PAPI FJ — ÉS IRÓSZEÍ^KERESKEBÉSE
Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban és névjegyekben Nyomtatványok ízléses kivitelben jutányos árban gyorsan készttetnek. ..: ■ -
Tanintézetek részére szükséges cikkek
__dús raktára -------
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatvány"1! — nagy raktára.
Nyomatott a laptulajdonos Ifj. VVajdits József könyvnyomdájában Nagykt-aissán.
Nagykanizsa. 1915. április 39
54-ik évfolyam. 33 szám
Csütörtök
Miijilialt hétiin él ciOttrtiktn.
tlaflx.M.I árak: K¥... (rr, 10 lom,, m, , .„,,,„. Mcgy.44.ii 9 kara,,. 10 ml. e,„. ,„„, ,„ ,0
Val.híi H.,kMStA;
Bánekovfch János
Kó.sark««»i>l]
Kemény László
Szirkeiztiiii u kladéklulil liák-fér I
T.l.lon: 182. - Hlrd.lé.ak dlj.i.b.. aaarlnt.
Amiért mi harcolunk.
Jelentésük sorai között, levelekben, elszörnyedt ós bámuló elbeszélésekben van n magyarok liire, — levegőből leheljük, a vizböl isszuk a dicsőség izét és mindenüti, minden liarotéren, minden ellensóggol szemben, a vezérek bízó bálás elismerésében s mindenütt a hol osak osodák kellenek, a magyar katona virtusa van legelöl.
Ahol osak osudá segil és hajszálon múlik a. veszedelem, ott magyar buszárok le-szállauak a lóról és karabélyuk agyával buukózzák le az ellenségei, - ahol rosszul sikerült vakmerőség, ambiliók s kegyellen kis önzók versengése bajra íordilja a dgl\' sá\'a annak gol, olt bakák és honvédok hétszer hét ro- """" hamuiul mentik meg a fáradt seregek életét.
A Kárpáloknt magyar szuronyok só-vénye erősili s a hol otl vannak. a«gyáva-ság félni seui mer n hol ók vannak nem sikerülhet semmi árulás.
A magyar vitézség és magyar hűség e forrnák közölt élve, ósi fejlődésben, génerá-
rettentó próbán ragyogóan válik, oiosl ki, oiókon át mi is kitenyésztódlünk az emberi
beigazolandó, hogy a mi hűségünk s viléz-Javak hivatott őréül.
aégünk ludatos. felsóbbséges intelligenciából a „,»„ , ,
, ,. .. , ,. o vájjon fognak e inu a kegyel en na-
eredő, « kultura javaién hevü ó é ék erő- «i m -i ■ . 7
, I ... . ... pókról, amikor a magyarság ezre halak
feszítése azért, hogy később önmagái kifejezhesse. a maga belső nagy értékeit beleépíthesse Európa kuliurájába és a békés tehetségek nagy gazdagságával vehessen réstf a haladás munkájában, llogy a mi rész-tételünk ebben a háborúban ne osak a harol ériékek dokumentuma legyen, hanem legyen bizonyossága annak, hogy mi er-kölosben, kuliurában, civilizállságban. poli-
meg vilézül a sáncokon » lövóárkokbau. termel e kinoset, óliajlott jövőt a kifolyó sok vér 8 az ilihonmaradt özvegyek, árvák kihulló könye?
De nem, kizárni minket uem lehet a dicsőségből. Lehetetlen, hogy a mi mai grandiózus erőfeszítésünkéi csupán vitézségnek és nyers, vad harciastágiiak állítsák majdan be s ha elmúlik a háború bennüli-
likai bőiosességben és alkoló potenciában , / • . , ... . versenyképesek vagyunk. _ legyen bizony- ""ra k6"6
hogy^nemcsak a\'MkZI, 8 ^ ^ ^ * ^ * hanem a tiszl és tábornok is a legkülömb, "g,éb lnUllkit"t""k
Keserű harag lángol a magyar szuronyok hegyén, hogy inégegyszcr uiegmutas-aák ama sokszor megalázol! világbíró eról, melyhez foghatót a történelem aliif bir felmutatni.
ha magyar és ilyen érlékü a mérnök, tudós, a politikus, a művész. — viharpró-báll, nemes, erósfajta^í mint ilyennek örök barálságot kell kapnia a központi népektől.
S ha van nemzet, a mely jó példával elóljárt, oli állottunk ezer éven ál mindenkor mi is liszla erkölcsben, férfias beosul®-tességben, Udiló megbízhatóságban. kik (ii-degszivü árulókat, lelkelleii ostobákat nem produkálniuk soha s kifejlődőit harmonikus
Még zordak az idők és a harcok lángjától piros a messzi ég. de jó előre szerei-kezni a béke harcaira, amikor kínosan szerzett javaink ollalmazására. kerül a sor. Jó már előre seregszemléi tarlani a mi seregünkben és számba venni azokat, akik ismerik a magyar lélek feltáratlan gazdagságát s már most, a háború kusza zajáb-n a magyar ébredés halk reggeli sóhaját hallják írók mutatkoznak, az ujságlenger es szóáradat végtelenjén kis szigetek, s messziről
Feketeruhás asszonyról.
Eugem valami vándor henteslegén)- horzsol mit éreztem, mint általában, mikor a kegyeletet meg fajdalmain a szeges, durva. sok viazoutagságo- látom megcáfolva, kst látott kofferiével; de bizonynyal másnak is osz- . , . . ,
Foszlottak az égról a lilasziuü sávok. A kotlott sebeket, mert melletlem egy vékony, rezgő női ... . \' Mrp,r0i \' f°drti
zöuség a perroura ömlött, hogy gyöuyörkódjék ab- Í hang sziszegte fájdalmasan villogtak. Ks ez báutott I Csak uem lehet ezen tat-
ban a filharmóniai versenyben, melyhez csiripelő! ,M hih, „ . .. .. . , . j "on/on minden gyás* fekete.
.. .. , .. 1 ~~ J"l« \'"sl 01 borzasztó, hisz ez kegyetlenség ; ... . ,
madárkák kezdtek a nyárt vihar szerencsés kimene- „,,.,.... Időnként visszanézett az asszony. A haragot
lele után. Egy légi .Te Deunt" volt ez, felemelő és gyönyörködtető.
Szinte látszott, mint emelkedik fel az emberek mellkasa, hogy teletöltse lOdejét a friss, ózouos levegő.
A fák koronáira rávillant a ragyogó napsugár s a levetek csQcskén himbálódzó esócsepp, mint valami kristály ragyogott.
A pályaudvaron nem lehetett sétálni, inert habos, piszkos taiték ülte a sinközöket Mozdulatlanságra volt kéuyazeritve mindenki a szűk folyosón. De uem sokáig tartott a kényelmetlen állapot.
Csöngettek. És következett a zónahadjáiat, melynek — mini minden hadiárainak — szintén voltak sebesültjei.
Talpig feketében volt, csak - szép arca égeti már régeu feledie. csak arca volt felhevülve, fis a harag tüzében mosolyogott ismeretlen lovagjai felé. Még a kupéból
is mosolygo1!. Miutha mondta volna
Fekete szemeiből villamos szikrákat dobott a megszeppent hentesfegény felé.
— Maga ügyetlen I Nem tud vigyázni I Velem együtt sok lovagias férfiú lelte magáévá a lekelerubásj asszouy Ügyét Láttam körülöltem, hogy nokuuk megfenyegetni, kívánja a fickót, ha gorombáskodni mer. De szeronosére nem mert.
Kiiolakodott a szuk folyosó ajiou s iohant egy!
— Hál nem mertek veleiu utazui ? Pedig én veletek akarok.
Eugem valami sajátságom, a tárcaíró szimata vitt fel hozzá. Horgomra kerül at asszony — mondotta bennem egy titkos goudolat. ifit at asszouy egy tárca téma
Felugrottam. S mire leüt eligazodott a ten-
w Mi. A talpig lökete .»,„,,„ most „ézh.,lem f \' g\' „ l ....... V****-1
meg jobban. V.ióilgoa ja„óí lerlr. A gyíszfeket. í\' fg° "T"\'
ruha ifjnságát még kiállóbbá tette. ".l\'!,,. "T a *. í \' °gí
. oibelódöll le. Az elsó dolga volt a monokliját ki-Valami na^y sérülési alig szenvedhetett, mart I csiszolni- azlán kezdi.lt osak az oairomboi. fis oi at niilnfeli ügyeiméi oda Oanepontoailotla. lio(ty nstilyos j ostrom iiajij hévvel iudult. Mikor Pokróc Adám « iz emberfalal \'érdélé tt>relm«tlan inasok, a\' ruWi" \'"W" "llriJ» Onomóra szedte a Mios I iegyllnket étlukaszlolla, akkor már többszörösen «a jó ülíhelyért harcoló nép kemény Inakat lolylalott | l«™»l«» umló tioom siöi-elel és ulisulku* világol I osiolalanul kaaagolt ai asszooy. és a sajátságos bire fogyván, a zónakoffer egyw-\' •"*«••« IWh""" ; Az igaz. hogy a szóké lérO érlelte Is a módmásra osztotta a sfbsket. Mondhatom, kell.....ellenül megrázkódtam. Olyas-\' ját . . Annyi túllássál, oly kacagtatóan beszéltééi
ZALAI KÖZLŐN Y
APEII.is tii.
mint egy szebb jövőből előreosengó nnok » Difivész szavu hallik aki népével gyöngéd szerelemben, meghatott gyönyörűséggel éli át a hősi idők líráját.
Igy ba majd a háborúk zaja elcsöndesedik, a Kárpátok véráztatta lejtóin piros fi.ágok nyilnak s a kis keresztek tövében nyugvó hősi halált halt véreink sírjához elzarándokolunk, rámutatva a sirokra, melyek bennünket örökre idekóinelt Európa földjéhez, jogot adva magyar voltunkhoz s ehhez a magyar földhöz, - bátran odavághatjuk az egész világnak, hogy áz elesett huszárok, bakák és honvédek békén nyugbassanak s álmaik megvalósuljanak, hogy a keresztek erdeje felett tündöklő glória osak egy *«rök és magyar Magyarországot ragyoghat be s ebből élve nem engedünk. — vagy érle ha kell mind elmegyünk.
HÍREK.
— A nagykanizsai kath főgimnázium igazgatóaága felkéri iskolánk volt tanítványainak szülőit vagy rokonait, szíveskedjenek a harcban eleaelt vagy a hadjáratbau szeizett betegség folytán meghall fiaik vagy rokonaik arcképéi megküldeni és haláluk körülményeiről a főgimnázium igazgatóságát értesi-teni. Az arcképek visszaküldőinek. — (E sorok szíves átvételére kéri az Összes vidéki lapokat a főgimnázium igazgatója nevében a szerkesztősig)
Megyünk a Május eló,
pünkösdi napok, pünkösdi rózsák iutegeluek felénk a jövőből. V lelkünkben benne maradt még valami a régi tavaszok napfényes hangulataiból, de ez a hangulat ma már lőporfQstÖs lett, nem a béke, de a harcos uapok hangulata. Már nem várjuk a békét, mint karácsonyra, iiusvéfra vártuk, ma mindenki tudja már, hogy a békét csak akkor szabad megkötni, ha \' miénk a diadal Ma iiiiicben már senki, aki alkudni ( akarna. Sok szomoruságuu ért, sok gyászunkért, lelesett apánkért és sebesült fiainkéit meg kell fi zeluie h sorsnak. Nem béke kell, de ujjougó diadal, melynek hangjai tobbzódva törnek ki a szivünkből. Nem béke kell, de a niegmámorosodolt öröm arli-kulátlan hangja nem csönd es finom kézfogás, de brutális porbaöklelés, amellyel mindenkit letiporjunk aki elleuünk támadt. Egyszer. . . egyszer csak ki kuli jutni a mi részüukuek is a kielégülésből; egyszer legalább nekünk is szabad állati gyönyörűséggel megállani letölt holttestek föleit és hallgatni, amint a messzeségből gyásidalukal hoz ittas szivünk felé a tavasz. Hadd sirjoft tuás is. hadd hulljon a porba id«gou anya is, hadd szakgassa meg köntösét elesett fia lelett az orosz muzsik és a szerb tehéu-pásztor, a bretagnei Jrank és a flamand hajcsár I Hadd sírjanak miud, hadd gyászoljanak .. . hiszen egy évezred óta auuyi okunk volt, mindég csak mi gyászoljunk.
... Aztán elmúlik majd a. nagy tombolás és összebékélt Btivvel — győző ós legyőzött — megyünk a Május felé. Púukösdi n«pok, pünkösdi rózsák integetnek felénk a jövőből, s lelkünkben uj hangulatok lakadnak a napfény és tavasz játékából. A napfény suguraibau összehajtunk majd szeretteinkkel u pünkösdi rózsának beszívják maid illatát. . . tavasz lesz, mfy\'us lesz, élet lesz a földön eg életek fakadnak iniudeuült. Megyünk a Május felé hörgő sebesültek és vérző emberek vonatán.
Addig podig csak dörögjön az ágyú és inkább haljunk meg mindannyian, semhogy azt ■ diadalmas Májust el ne érjük I * . •
Berger József hősi halált halt.
Nem lehet I Hiszen most uem rég öleltük meg, alig két hete. hogy búcsút vettünk tőle, amikor Füredi Jáuos halálunk kardját oldalára kötötte s mosolyogtunk fölötto, hogy a kis fiu ime zászlós immár.
Berger Adolt polgártársunk fia az if)u bó*. akiben ismét haloltja van nemzeti létünk nagy küzdelmének. Reményteljes, közkedvelt ifjú, aki mindössze hároiD éve érettségizem Azután nekiindult a jövő sikerének, mert azt tehetsége s rokonszenves egyénisége egyaránt szép sziliben mutálták eléje. S most — mint auuyi sok más remény ez is elhervadt, ez a tohelség is kihalt, áldozat lett a honmentés oltárán Nemes áldozati Hadapród volt a \'20. honvédézredbeu. Mint igaz honvéd derűs, mosolygós lelkesedéssel ment a harctérre, mint egy három hete. Most is előttem alak|a, amint virágcsokorral vonult dalus honvédjeink közölt- a meneiszá-zadban Mintha csak az élet"bifctos ígéretével vonali volna oda, ahol oly gyakorian szomorú való az iliu hősök halála Hamarosan áldozat lett Berger József iljti élete. Nem régiben még ezt irta, talán áprilla 20-án: — Még élek. Bár tegnapelőtt egy srapnell szilánk az evőcsészémet, egy pedig a fejem horzsolta ... S két nappal utóbb az elóbb bekopogtató halál utolérte. Április 2.2-én eseti el Berger József. A golyó száján hatolt be, amely derűs, jólelkű ele-lenek szülői fájdalmára — akiknek egyetlen reményük, gyermekük volt — véget vetett. Holtteste a boni töldlteu nyugszik IQu liósüok emlékét sokan őrzik szeretettel szívben, lélekben, ahova kitöiülhe-tetleutll véste be magái Berger József mindig derűs jókedvével, szorgalmas, munkás életével .. .\'\'\' \' \'
a henteslegény zavarát is ijedtséget, hogy a fiatal gyászruhás Ssrtouyuak könnyeket csalt ki szép szemeibe a kacagás. És ez ugy illett neki. Talán azért is kacagott ugy.
A második megállónál a szőke ur egyenként összesúgott barátaival,,a mire azok kordiális megadással elpárologtak, mint a benzin. Hárman maradiunk. A feketeruhás asszeny, a szóké ur és én. Okvetlenül ki akartam tartani, noha vasvilla szemekkel méregetett a szőke asszony, mintha vállig ezt mondta volua . ..
— Mit akarsz szereucsétlen? Nem tudod a; teendődet mamlasz ? .. .
-/És én talán éppen ez arcátlan követelésre makacskodtam. Nem, nem I Akarom tudni mi lesz ebből, mire Budapestig jutunk ? És mire gondoltam. ho«y igy lobban célhoz jutok, láradtan csuktam le pilláimat, miul egy kimerült, tűzkárt liquidáló ügynök.
— Ez használt. A Rzőke ur azonnal elkezdte
— Reszketve lesem régóta a pillanatul, hogy egyedül legyünk. És most egyedül vagyunk.
— Oh nem, nézze! (Bizonyosan rám mulatott| a feketeruhás asszony.)
— Ez az elfásult vigéc ? Hisz ez ugy alszik, mint egy bunda. Különben legközelebb kitételem innét. Engedje, hogy bBinuta«8am magamat. Bar-langhy Lajos vagyok.
— Megueyezzem magamat óu_Js ?
— Kétségkívül. Y^
— Nem uram I Iukábbv elmondok önnek egy szomorú történelet, az én történetemet.
— Csupa fül vagyok és erre egy gyöngéd csók cuppanAsa hangzott föl. Kis*é felnyitottam sze-
meimei. Akkor emelte fel * szőke ur a fejét a szép asszony kezéről.
— Az asszony pedig mosolygott, lágyan, édesen, biztatóan
— Nos hát, én özvegy vagyok. Husz éves ós özvegy. Férjemet három hete temették el. Fájdalmat megyek felejteni. (Mosolyogva mondotta, én legalább ugy éreztem).
— Szerette férjél?
— Hallgasson végig, aztán mondja, hogy szerethettem** ? Férjemet Márton Istvánnak hívták.
— Az ireghi Mártonokból ?
— Azokból.
— Hisz azok miud a klinikán halnak meg !
— Ott. Férjein is olt halt meg. A tüdőbetegek oszlályábau. Osaládi körödben a nyarat töltötte csupán. Akkor is köhögött. Oh, barátom, uz én családi élelem csupa tragédia. Szeretelt ez az ember nagyon, odaadón, őrülten. De megcsalt! Meri előttem folyton az egészfiegeset játszotta. Pedig beteg volt. Esküvőnk előtt fél oj«aka a verandán ültünk együtt. Hűvös őszi s?él fujt. Én fiatal, edzeti lány voltam, fel se vettem. Ó sokszor összerázkódott, de mikor figyelmeztettem, hogy meghüti magát, ellenállt. Másnap esküdtünk. Vőlegényem arcán akkor vonult végig a halottsápadlság, a mely uem hagyta el arcát, többé soha. És az esküvő ? Óh az rettenetes volt.
A házasság esküje drákó\'I Drákói, barátom. Hogy solia, semminemű nyavalyában el uem hagyomI Alig mondtam el ezt, if|U férjem ájultam esett lu az oltár szőnyegére. Fejéi megütötte az ol ár sarkábau. Az ülés kek helyű még akkur is látszott, mikor kiterítettük . . .
A szőke ur feszelegni kezdett Nagyon feszélyezte ez a romantikus, hosszú história. De hát csak hadd pauastkodja ki ma.ál az a feketeruhás
asszony . . .
— Azóta férjem uem épült fel soha. Három évig viseltem a hitvesi eskü márliromságát. És ez a haldokló térfi rémítő volt. Félteit. Kémekkel vétetett körül. Kiuozolt. Óh, barátom, éu végig hzenv\'edtem a purgaióriiimot itt a földön, vágyakkal, ifjan s | reménytelenül. Ez az éu iötéuetem. Ugyebár szomorú történet ?
Megható iörténet. Éu szánom öut asszonyom. De nem veszi-e észre, hogy a Uuulvlselós hozott össze minket ? Én érzem. Élelemnek az « kötelesség int, hogy elfeledtessem szenvedéseit. Ne tartson vakmerőnek asszonyom, mert szivem együtt zakatol a vouatkerekekkol és ellenlállui ném tbdok líeki. Eu kegyedet sze . . .
E percben nagyot ásítva szétterjesztettem lábaimat. Szemeimet bambán meresztettem társaimra, mint a ki hirtelen, álmából ébredt volna fel.
Az időből kizavart ifjú pár boszankodolt. Szerencsére nagyol sivított a vonat. A kalauzt megvesztegetem és niils hely híján egy harmadik osztályban helyezkedtem el. tízeknek a históriájára
neiu vagyok kíváncsi többé *
Két nap múlva a Dunaparton láttam a vayuli ismerősöket. A gyászruhás asszony sngár termeiére már akkor világos selyem empire ruha simult, -bizalmasan sétált a szóké fiatallal karöltve, Az asszonyka boldogan nevelett és azt vitatta. hogy legjobb lesz a konvencionális uásíulat megtenui Olaszországba, a Baedecker szerint . . y. László.
április 29.
ZALAI KÖZLÖNY
Nyugodjék bókében. Legyen airi álma csöndes
ós oly édes mini Ainioól kedves, gomoly lelke h
mintaképpen beillő neme* igyekvése valóban megérdemel.
A sült krumpli.
»gy
A Itólólelmazás jsvitása érdekében a (óváros uj ói letol valósitól! i»b Elhatárolta, hogj
Naplútűredók.
(A aajtóhadiszállás jóváhagyásával.)
A nagy zűrzavart, a.duhaj jókedvet egy har-sáuy jelentén szakítja Télbe. Parancsot hozott egy káplár.
Hirtéleu csend lest őrnagyunk köré csoportosulunk, aki olvassa a parauesol Urak, térképét elővenni, szólal hideg nyugalommal. A hadosztály ma Ajjel 1 órakor északkeleti irányban elóuyomu|, holnap Lysagórán — Prawdán ál támad. Tehát inegiut Oroszországba ? Brávó! Éljen I Na de most már fejezzük be méltóau a mulatságunkat. Mi kövesebbel; tehetőnk, minthogy szereuádot adunk ami őszi inusikaverö tábornokunknak. 1 Kljén Éljen tábornokunk I d legolt felkerekedik a társaság, neki a pocsolyás utón egy szalmafödeles kis kunyhónak, itt lakik » tábornok ur I Kgy kis torokköszörülés és megcseudül az éjben afiudal gyönyörű áriája. Benézek az ablakon ; asztalnál ül kedvelt tábornokunk vézéikari tisztjével Komoly arovonáaai a dal lágy hangjaira elsimulnak. Az alispáu kalapomhoz rózsái teli... egy uiabb dal. No de erre már kijön tábornokunk és velüuk folylatja, hogy: mosl is ott vau, most is otl van. .\'. Tudtam, hogy tik vagylok Urak I Ilyen jókedvű katonáim osak nekem lehelünk. De ha már egjütt vagyunk urak, lorduljuuk arra — szép Magyarország felé é.s éne kel|ük el a Hymuuszl. Levesszük sapkáinkai és áhilattal énekeljük a legszentebb magyar éuekei ; Isten áldd meg a magyart. Klbuesuzunk tábortiukuuktól én szállásaink felé larlunk.
A századok körleteiben bakáink már mozgolódnak készülóduek Eg.v óra múlva indulunk.
Éjjel tqry óra Vigyázz I Menet I Neki vág ezredünk a asQrkaségneft. KogvaeogUló hidegbeír, lehetetlen .Hakon gjalogoluuk Néha-néha távolról \'\'gf H7 ágyúlövés hangzik felénk. Buinm-bumm! Hivuak bennünket I Jövünk. jövünk I Itt-ott megállunk egy pár perere. PihenÜuk. Reggelre átlépjük az orosz határi rövid idó múlva már közelebbről halljuk »i ágyudörgésl
Viii . . . Kivit fejüuk telelt a srapnell. Ahá! Ilt vagytok ? Jó reggelt oroszok ! Lovasok vágtatnak ide-oda. Kemény vezéuyaiavak pattognak. Az utou hömpölygő szürke gomolyag széjjel oszlik Egyik század ide, a másik oda. Táinaduuk Szervustok Fiuk. a viszontlátásra — búcsúzom el bailársaimtól. lílóre | Megy mindenki a maga ut|án előre Mikor találkozunk ? Talán soha 1
Tizennégy napig tartó kemény harcok után, mikor megiul összejöhetetl a zászlóalj tiszlikara megszámláltuk egymást. Mi a*, kevesebben vadunk? Kiesett valaki közülünk ? Igen I Hármai temetniük el bajtársaink kőcül a csonttá fagyolt földbe. Kelére, amikor össznUll dalárdánk, hiányzott bárom megszokott arc, három megszokott haug és szomorúan hangzott megint a dal ma még piros élet holnap lehér álom ..
mint keuyérpótló anyagot, sült krumplit lógnak árusítani az utcasarkokon. E célból a lőváros a jelentkező sütők részére burgonyát fog a rendelkezésére bocsálaui, az árusok pedig hatóságilag megszabott árou (legfeljebb két fillérért fogják a sült krumplti árulni, még pedig már a kora hajnali órakl au, hogy a munkába siető seegéuy uép is vásárolhassa.
Kétségkívül szép és humánus az az intézkedés; mely a szegényebb néposztály ellátását oéloua. Ki-végre is: a háború a szegénységnek a legkehenpt-leuebb, mert az élelmi cikkek árainak i-ikosótió emelkedésével a polgári középosztály még csuk valamennyire képes lépést tartani, de a szegényebbek Úgyszólván teljesen el vaunak attól zárva, hogy oly életmódul folytassanak, mini aminőt békeidőbeu folytattak. De ugy hisszük, hogy az állami gondos kodás nem merQlhet ki abban amii a sült krumpli \' vaí nyújt. Hiszen szinte elképzelhetetlenül igazság-I talau az a gondolat, hogy amikor n harctéren szegény és gazdag ur éa uincsellen ember egyformán ontja vérét a jövendőéit. akkor idehaza sUndardkü-löubségek tovább is uralkodjanak és különösen a | táplálkozásban érvényesüljenek. A háború mindent egyenlősít, s nyomása alatt nivellálódnak azok a különbségek, amelyek a béke éveit jellemezték. Szervezni kell a fogyasztási. Amig a tehetősebb tömegekkel szemben a szegényebb tömegek javlra szolgáló jóléli intézkedések uem Lépesek a sült krumpl keretén túlemelkedni, addig e tehetősebb tömegek igényeit kell lefokozni. Bizonyos, hogy ez szervezetet igényel, de alig hiuuők, hogy ma nagyobb fel-aiiat volua ebben az országban, mint a takarékossági i é- az Önmegtartóztatás szervezése.
népfelkelő hadnagy a déli harctéreu szolgálj* hazáját A terveket már elkészítette a a művészi tervezetet illetékes helyen a legnagyobb örömmel fogad-iák és valószínűen azok szeriül lógják felépíteni a templomot.
— Bezárják az iskolákat? A „Nap-
vasárnapi márna hírrovatában IiobU, hogy a polgári, elemi és gazdasági iskolákat neiu juuius, hanem április hóban fogják bezárui. Elfeledte azonban a jelzett újság megjegyezni, hogy az osak az olyan vidékekre szól, ahol a lakosság zöme mezőgazdaság-Kai foglalkozik. Nálunk e tekintetben bárki nyugodt lehet, hogy a polgári Öu és leányiskolával nem lógják juuius hó vége előtt bezárni. Az állami elemi iskolákban, hol a járvány is eróseu graasál, a lauitáat a jövő ho közepén valósziuü be fogják zárni, melyre nézve a gondnokság legközelebbi ülésében fog határozni. Az eredményt mimleu naetre publikáld fogjuk.
— A kolera. Nagy volt ai aggodalom, bogyj az ősszel elfojtott kolerajárvány a melegebb napokkal együtt fokozzllabb mértékben fellép. Annál nagyobb meguyugvást fog szerezni a március hónap második feléről mosl megjelent kimutatás, mely szerint a félhónap alatt Magyarország ogéei területén mindóaaie három koleraesel fordul elő. Budapesten ebben a hónapban kevesebb járványbeleget kezelnek, mint a tavalyi békés áprilisban.
— Az ostromló sakkmester. Spivlrnauo | bécsi sakkmestert a uépfölkelői szemlén alkalmasnak I találták, s legközelebb be is vonul katonának. Kz a j körülmény, ugy látszik, a sakkjátékbau befolváeolla a
mestert, amikor legulóbb a bécsi sakk tornál a harmadik dijjal kelleti megelégednie. Az utolsó játszmák alkalmával a Ügyeiméi nem tudla teljesen lekötni a sakktábla. Gondolatai inkább a várbástyák körül jártak már Bitivel szemben ezért veszilelte el a j játszmáját. \\
í
Mikor Spielmann a népfelkelői bemutatáson — Katonai kitüntetés. Kerenezy Géza ur- molateágo* jelenet játszódott le.
lalékos tábori lelkészt az ellenséggel szemben tauu-\' Ar aktust vezető százados megkérdezte Spiel-sitott öi.feláldozó magatartssa elismeréseOl a vőfös-1 maiiul, fehér szalagos Il-od osstályu érdemkereszttel lett kitüntetve. Pereuczy Géza utolsó fis Ferencz}\'János j nyug. kör|egyzónek, kinek már bárom lia esett el a, csatamezőn.
— A füsttelen nap iránt általános « érdeklődés s máskor is készséges uemeasdvil hölgyeink mosl is készséggel váilalkozUk a segédkezére. — Reméljük, * várekosásunkban imm fogunk « nagy-
köaóoHÓg réwéről sem csalódni s a itemec célra ki-ki megfogja áld/otatál hozni.
( — Apponyi és a német katona Appouyi Albert gróf tegnap kora reggel ment el a képviselőházba uem csupán azért, mert egyike a legpontosabb képviselőknek, hanem azért is, mert ma az ülés elején fölszólalni készült. A parlament palotája előtt megszólította egy német katona. Bemutatkozott neki és arra kérte, bogy mutassa meg neki Kurópa legszebb parlamentiéi. Apponyi készséggel vállalkozott a kalauzolásra és körülvezette a uémel katonát a képviselőházban. 8éla közben elmondotta a német, hogy ó is politikus, centi uiupái ti. (A neve GlQckel-hoifer Józsul.) Koppaulul örUli, mikor megtudta hogy Appouyi a kalauza, mert híréből már régen leméri.-Küzdött már a galíciai harctéren, olt meg sebesült és most gyógyultan a Kárpátokba megy. Apponyi meghívta azutáu a néiuel kaiénál, hogy a harctérről hazatérve, lalogassa őt meg.
— Templom a világháborújáé a meggyilkolt trónörököspár emlókére.JA világháború és a meggyilkolt tróuörököspár emlékére a gyilkosság színhelyén, Sarajefóban maradandó emlékei, örökimádási templomot fognak épiteui. A monumentális emlék közadakozásból fog létesülni és hirdetője lm a nagy világháborúnak és a világháború kitöréséi okozó gyilkos meiénylelnek. A templom megvalósításával Bóry Jenő országos hirü művészt bízták meg, aki a háború kezdete óta rniut
Mi ön a polgári életben? Sakkmester. A foglalkozását értem.
— Sakkmester.
— Ugy? Meg lehei élni a sakkozásból?
— Oh igeu, de ceak akkor, ha az ember nagy ou jól játszik
— No |ó -r moudá a kapitauy — hs olyan kiváló a szakmájában, majd a vártüzérséghez osztjuk be. Otl aztán ostromolhat.
A Néptakarékpénztár részvénytársaság Nagykanizsán, állandó hiteleket engedélyez bekeblezés, vagy értékpapír fedezet alapján: leszámítol üzleti váltókat: elfogad betéteket könyvre, vagy folyószámlára és azokat 5000 koronáig felmondás nélkül, nagyobb összegeket pedig rövid felmondási időre vissaafizet.
— Az „Élet" szépirodalmi és művészeti hetilapot (szerkeszti Andor József) gazdag tartalom, érdekes és aktuális képek egészítik ki. A kitűnő lapot melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, I. Fehérváriul 16/c. — Kló\'izelési ár félévre 10 kor. Mutatványszámot kész séggel küld a kiadóhival.
1:
ZALAI KÖZLÖNY
APBILI8 ifi.
Képei Újság
címmel,\'mároiuB 27-én szombaton uj képes hetilap indult meg Vajda Érnének, a .Hoz-marid néni": .Lndas Matyi" és egyéb nagy-tikéra darabok ezertójének sterkeszlésében. Ez az aj képes hetilap legnagyobb részében • modern nyomdai teohnlka legtökéletesebb eszközeivel, at oly gyorsan világszenzációvá létt mélynyomással késtől és ennélfogva képei minden fotográfiánál szebbek, és fest-ménysterflen valósággal keretbe kívánkoznak. Háborús képei a világháború égést lerüle-léről még ai elkényeztetett magyar közönség előtt is sientáoiók lesznek. De at uj lapnak rendkívül gazdag olvasmányos tartalma Is lesz. még pedig nemcsak novellák és regé-! nyék, hanem ötletes, változatos és gazdag rovalrendsterrel. .Tessék befejezni" oimü rovata a legstórakotlatóbb játék lesz a Családok számára. A .Hadikonyha" megbecsülhetetlen szolgálatot fog tenni a drágaság miatt bánkódó háziasszonyoknak. .Borzai mas pillanatok" clmO rovata állandó sten-záoiója lesz mindatoknak, akik kedvelói a bflnOgyi és egyéb izgalmas eseteknek.
J\'e a rovatok egész sorozata fog szólni tonyoknak\',\'\' gyermekeknek ás általában\'a családoknak. Képeivel éa rovataival ■■\' at uj jtépea hetilap bitonyára a legrövi-<1 bb idó alatt meg fogja hódítani a magyar I I/Önséget, annál is inkább, mert az uj lap 32 oldalas terjedelme és tartalmának gai-•I gsága daoára talán a legolcsóbb hetilapja az égést világnak és példányonként csak 20 fillérért kapható\'.
4 Mp«« UJ»*o előfizetési ára negyedévre 2 W kofona, félévre B. korona, egész évre 10 korona.
A Kápaa UJság szerkesztősége es kiadóhivalala V., Vilmos osászár-ut 78. stám alatt van. ; .....
— A .MAGYAR LÁNYOK" szépirodalmi képei hetilap, fiatal leányok számára — Szerkeszti Tutaek Anna. Megjelenik minden vasárnap. Minden sg.)-s száma gyönyörű művészi kivitelű képpel és a Ugárdsksssbb tartalommal jelenik meg. Befizetési árai Egén évra Íj korona, félévre 6 korona, ne-gyodévrs 3 korons. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Badaput, 71. Aodráwy-ul U száin. Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal. — K kitűnően szerkesztett képes hetilapot raindeukluek mtla^u ajánljuk.
ló anyák goudoskoduak • arról, bogy gyermekeik ápláló Ízletes és édestésztákst, kspjsnsk vscsorárs. Kevés fáradtsággal, olcsón, kitűnő édestésztákst készíthetünk dr. Oelker-féle pndding-porokkal, melyek különbözők mint pl. : vanilia, málna citrom és csokoládé izekben kaphatók a a kicsinyek álisl ujjongó fogadtalásbsn részesülnek Kgy lő filléres puddiug-por csomagból \'/, liter tej, 8 tojás és G dg. cukor hozzáadásával kitűnő vacsora készíthető 6—fi gyermek részére. Minthogy pedig a puddingokat gyümölcsízzel, lejlöl uélkül készítjük, ezen szerek fokozzák a jóizt valamint a lápértéket. 11.
NYILTTÉR*)
Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma, és vj^jy^yintézete felnőttek- és gyermekek számára,
Abbáziában.
Erőiitö éa edsti htzl»ló-kurák egén éven At. Gyermekek 7 ávan felül klaéret nélkül felvétetnek.
*l K rovat alatt küllőitekért nem vállal felelősségei a szerkesztőség.
SZEMESNEK
kell ma lenni, ha túl akarjuk szárnyalni versenytársainkat. Az élelmesség uem
ÁLL
egyébből, minthogy ne késsünk egy pillaua tig sem. hanem soron kívül vegyük igénybe
.Zalai Közlöny" hirdetési rovatát, uterl olt határozottan eredményt ér és a magyar hirdető
VILÁG
(hirdetéseit iu megtalálja. A hirdető rövid idó alatt meggyőződik az eredményről. -\'annak határozottan
VAKNAK
kell lenni, a ki nem látja a .Zalai Közlöny-rohamos fejlődését, ez podig világosan jellemzi, hogy
AZ
ezen lapban megjelenő minden hirdetőének kellő haszna van. Szemesnek áll a világ, vaknak az
ALAMIZSNA /
KÖNYY-, PAPI^- ÉS IRÓSZE^KERESKEDÉSE
Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban - ■ ■ i <8 névjegyekben ■
Nyomtatványok ízléses kivitelben jutányos árban - gyorsan készíttetnek.
Tanintézetek részére szükséges cikkek
----- dús raktára. ■
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatványuk -------_— pagy raktára.
Nyomatott a laptulajdonos Ifj. Wajdtis József könyvnyomdájába,/ Nagykanizsán.