Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
16.85 MB
2010-03-09 15:29:03
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
873
2989
Rövid leírás | Teljes leírás (132.38 KB)

Zalai Közlöny 1918. 001-004. szám január

Zalai Közlöny
Megjelenik hetenkint kétszer
57. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


.<,7 ft évfolyam
""["X7, T J-J . .
NAGYKANIZSA .1918. Január 9. SZERDA
szAm XQ.
ZALAI KÖZLÖNY
Ü\'iarkeaitöa«K és kiadóhivatal Danktér 1 Tjl.ro. i laa. - MIrd.Uaa- dtj.a.bá. Mariat.
Fflai.rk.ailA:
Kemény László
Fal.tda aiaritaailó:
Erőa Sándor
Megjelenik Imteuklut kétaaar
Hlflla.tM inti dgj arra la k.r, félémS kar..a, nacrat^arra g koron. SO fillér. —
____««?«« 4»» sa «ui«». i
Hogyan „kosztol" o legényember Kanizsán.
Hogy a reggeli tejeskávé árát u kávésok hatósági engedéllyel 70 miéiről 90 fillérre emelték fel, ogy kávéházi asztalnál, melyet csupa legényember üti körül megindult a panaszok som, melyből kiUlnt, hogy és itii-képen esik áldozatul a szegény jóllakni akaró legényember Kanizsán, az általános élelmiszer uzsorán felül és a vendéglők, kávéházak és az ugynevezet „kosztos-helyek" szipolyainak.
Nem lesz érdektelen egy-két adatot íVjjlvánosságra hozni. *
kezdődik a reggelinél. Természetszerűen mind kávéházban re .\'gelizik, mért u lakásadónők a tejhiány miau nem adhatnak reggelit. Ez most 00 Iliiéi, kenyér B fillér volna, de 10 llllér, borravaló fizetőnek 10 Hllér, kiszolgálnunk 10 Hllér. összesen I K 20 Hllér. Ha teát Iszik az illető és valamit harapni akar hozzá, az belekerül 4 5 K.-ba.
Ebédelni mindegyik u vendéglőben próbál először íme egy egyszerű nemll: heves 00 Ml., etty sült 3 K. 00 flil., egy
tészta 1. 60-2.—K. egy kenyér 10 Ali. A legszerényebb obéd borravalóval, de bor nélkül 5 K. 50 Ali. De ha néha egy kis 1 főzelékei, vasárnap ogy kis tortát megkíván (1 K. 60 f.) ós megiszik szerényen kél deci borocskái, ugy elfizet 10—12 koronát, hogy észre sem veszi, hogy jölt össze.
A vacsora a vendéglőben majd ugyanannyiba jön, piint az ebéd. Volt olyan, aki a kávéházban próbálta letudni. No az jól járt. Kért két tojásl pohárban. Véletlenül abba a cúgos kávéházba ment, ahol 2 korona 40 fillért számitanak érte. A tojás büdös is volt, kovés Is vol!. Kért egy vajas kenyeret: egy adag vaj 1 korona 20 f., kenyér 10 Hllér. De minthu valami hiányzóit volnu, kér egy teát, 1 korona 50 fillér. Kizei 5 korona 30 fillért, borravalóval 5 korona 50 fillért. Hisz ennyiért vendéglő ben ehettem volna, sóhajt szegény és éhesen hazamagy.
Aki „kosztos" helyre tefz szeri, szin-. tén jól jár. A normális ár egy hóra 180 I korona. Az első két napon kap levest, főzelékei feltéttel és tésztát. A harmadik napon bejelentik, hogy nincs tészta, mert ! nincs liszt. A koszt jósága is kezd nagyon
hullámzani fel és le és inkább Ic, mint fel. Egy szép napon az a meglopetés éri, hogy mincs kenyér az ebédhez. Hja, nincs elég kenyérjegy, az urak nem hoznak, jelenti kl/4 kosztos asszony durcás arccal, s ugy telesírja a fejét a saegény kosztosnak, hogy az már az egész ebédet elengedné. Végre a koszt, röviden szólva: komisz lesz. Ekkor otthagyja, elmegy másfelé, s kezdődik élőiről a séta.
Vannak olyan kosztos helyek, hol csak ; 120 kólónál kell I izélni egy hóra. Ezek aztán még a moslékukból is oly keveset adnak, hogy a pasas háromszorosan ráfizet.
Hogy II kosztadó asszonyokkal folyton mizéria van a tészta es kenyér körül, annak oka, hogy nagyon sok katona étke-i zik künt, kik nem adhatnak -jegyei, s eleket is a civilek jegyeiből elégítik ki. így aztán koplal mindkét társaság.
Szegény legényember Ilyenformán mindig éhes lévén, néha rávetemedik, hogy a kávéházban uzsonára, vagy vacsora után 1 eszik valamit. Az csak a következő szerény , árakat fizeti: Debreceni 3.—, sonkáskenyér ! 2-60, vaj 1-20, tea 1 80 csokoládé kávé 1(1 deci) 2-50, 1 alma 120, I körte 180 K.
A művészet pártolásáról.*
Irt. : DB I.DKÁOI JÓUSF.
MÚVKNZKT AZ El,BT TIBOTULTaBB ? NZKÉHÁJA — Az ember az anyag bilincseit o téren dobja le magáról s tépi ki magát a korlátoltság talajából, hogy magasabbra szárnyaljon s elhagyj* a port, amely minduntalan hozzátapad.
Ez az a terület, ahol minden alkotó er\'inek egyenlő 8 ugyanaz a prolessio iurisa — ahol a íormatökéletesség erőivel kifejezésre juttathatja, ami lekében megfogant, él s külső megnyilvánulást keres.
A lélek a művészet valamely ágában revelálja önmagát legmegfelelőbben.
Amikor az ember tragikus sorsának neki indult, tu élet nyomorúságának enyhítésére egy érzékot hozott magával, hogy a szépet beletudja vinui cselekedeteibe, szavaiba egyaránt. 1 Evvel II érzékével tör át az élet ridegaégén, hogy abba valami édeset, meglepőt, változatost és kifejezőt is vigyen be, ami — inig egy részről kép-zölórrómci különösen bfr tárgyat ad, — az életei is átalakítja, hogy az sima; megértő, egységesítő ha-tásü legyen, hogy abból minden kihuJtjen, aiui tó életútját darabossá, kellemetlenné teszi.
Kbltől a szempontból nézem én ma a művésze-•A III. matinénél tartott fe\'ilyaaaa.
tet általánosságban, mikor néhány szóval önök előtt arról szólok. v
Különbséget nem teszek közöttük Nem - határolom el biodalmukat, hanem -* mint egyik imádójuk az enthasiaszta lelkesedésével \' szolok róla s magasztalom minden ágában, valamennyi alkotásában.
Benne látom azt a ragyogó napot, amely egy I sajátságos, külön életet teremt a földön és sngár-| özönével mindent bevon, mindent megaranyoz, hogy .elfeledjük az életnek mindeu baját, minden keservét.
Minden milvészet, illetve annak minden ága, a iszép kifejezésére törekszik.
S ha a szép fogalmával teljesen tisztában nem is vagyunk, a fődolog, hogy ilyen vagy olyan formában megragadton bennünket s látása, mélységes J megindulásra vezessen.
A lángelme tüze, mely behatolva valamely mflvészfiti ág anyagaim, kristályossá teszi vibráló erejével, majd itt, majd ott juttatja érvényre a szép diadalát. 8 nézetem szerint ezek az emberiség igazi jótevői, mert az élet értékét Ők növelik, értelmét nemesebb tartalommal ók (öltik ki.
A többi ember már csak a terített asztalhoz ül/s belépő dijáért élvezi azt, amit az iuveueiozus szellemek eléjük tártak
Az élőt iskolájában fontos szerepe van a művészetnek, mint pedagógusnak
Én innen várgm az élet ellentétjeinek megszűnését s a szociális harmónia létrejöttét.
| Minden szoeiális elmélet hiábavaló s csak ingatag kísérlet murád, mely még jobban mélyíti az ; ellentéteket, s szakítja szélesebbre az áthidalhatatlan i ütt, amely einbert-eiubertől, osztályt-osztálytól el-j választ.
I De mily örömmel nézem én azt az ember-| osemót, amely a művészet valamely ágának hódolva, ; összejön a ledobva magáról mindent — ami elvá-jlaszt, a tiszta élvezet boldogító tudatának adja át [ magát s oggyé olvad valamely művészi szépnek a szemléletében, vagy hallásában, lelke durva ösztöneit feledi s fékezi is.
S mikor ezt hangoztatom (I) Önökhöz fordulok. | Nem célom itt e szórakoztató matiné keretén belül a művészet lényedéről s tulajdonságairól tudományos essayt irni, hanem csak azt akarom, hogy főbb kon-, turvonalakban érintve annak mivoltát életünk e valóban mostoha gyermeke iránt kedvet, szeretelet s lelkesülést ébresszek.
Mint a pedagógia egyik igénytelen napszámosa itt is tanítani akarok.
Nem világrengető estmék ái utópiák diadalinak akarok utat törni, hanem embertársaim siető tömege ielé azt akarom oda kiállani — álljunk meg valamely művészeti ág mellett s tanulmányozzuk ast, aknázzuk ki a benne rejlő szépségeket s disaiUOk fel azzal életünket és környezetünket.
Mert az élet csak úgy lesz elviselhető, ha a gondok közül némelykor valamely művészet virágos [kertjébe menekülünk.
tilt KOILÖNT
JANUAK V,
Hogy mit nyernek a vendéglősök, ká-\' vések, kosztadók ezen, élénken illusztrálja,, hogy I kiló marhahús 8 K és a vendég-lós ad belőle 8 udagot 3 K 60 fillérjével, a ,kosztosasszony" pedig 10 udagot csinál belőle. A ká \'és pedig 5 K ára teából 400 K-t árul\'kl és ogy rud csokoládéból, melynek ára legföljebb I l< 50 f, csinál 3-4 .csokoládéi" 2,K 50ÍIliléijévcl. És ez igy megy az egész vonalon.
Most természetszerűen ax következne, hogy apelláljak az összes illőiékor, halóságokhoz, hogy változtassanak e lehetetlen » Napotokon. Nem, nem teszem, martakkor h csak igy maradna minden, csakúgy fizetne — és éhezne a legény- és künn kosztoló ember, mint eddig. Elmondtam mindezeket kuriozitásból, meg aztán jól esik néha „kipanaszkodni magamat", mert! én is a kisanyargatott, kiszipolyozott és mindig éhes szegény legényeinbere\'t közül való yagyók. (—)
P. Regalát távozása.
Futó tűzként terjedt el a városban, hogyl Horváth Regalát ferences atyát rendfőnöke Budai pestrt helyette át sekrestye igazgatónak. A jólelkű | pátert őszinte fajdalom kiséri távozásában. Az egy-\' szerü szerzetes nagy lelki hatalommá nfltto ki magát, a lelkek országában. Jóságos szavai" sebeket gyógyi-: tottak, kétségeket oszlatlak el s megnyugvást vittek a nyugtalan lelkekbe. A ^elfeK béke megteremtője h legnagyobb tiszteletben és rteretetben állott a város és vidéke sok ezer katholikus hivői előtt, akik távozását most Őszintén fájlalják & kéréssel is akarnak fordulni a ferences atyák jólelkű rendfönökéhez, hogy Begalát atyát helyezze vissza Nagykanizsám.
Ahol a citrom virágzik.
Akol a citrom virágzik S mirlhus, babér magasra haji, S a lagúnák hullámain, Sandolin hang ad halk zsibajI, Most ágyuszó dörejétől, Reszket a kékes levegő — Így változik minden a földön, Ember, eszmék, tény s az idó.
Szent-Márk temploma disz terén, Hol andalogva jártam én, S számlálgattam ezernyi számban, Galambjait a tér kövén, Most kopogós léptek neszén, Szerte röppen a sok madár, Mintha tudnók, hogy e lépteken, Ezer vész támad és halál.
Holdas éjek poezisének ■ Vége\', a sátras gondolák, Nein röpilnek szerelmes ifjút, Kit hölgye les ablakon át — Nem csattan el szerelmi csók ... S a hold oda fenn nem nevet... A légen át golyók süvilnek, S hogy ez igy van, báni engemet.
Troubaduiok hazíija néked, Maradt volna kezedbe\' lant, Az operák álmatag Iónját Hallgatnád s ne harci morajt, .Ernáin" s „Mártim" már soha, Nem hódit virágid közölt; Bukásoddal mesés világod, Bubája mind elköltözött.
Zomhory Gyula
Művószestély.
A Szociális Misszió, a gyermekvédelmi szerveiét vasárnap <*te a Polgári Egylet nagytermében íufivéftzestélyt rendezett. Ak est,* amely ai\'idei hang-|verB«nyeket megnyitotta - méreteiben, műsor számaiban nagynak s hatásosnak \'Ígérkezetta várakozást be is váltott*, a melyet hozzáfűzett a szép számban megjelent közönség.^ATestet Grieg O-dur szonátájával nyitott* meg Peschek Ignác hegedűművész. Peschek játékával érdemlegesen már sokat foglalkoztunk. Mindama szép tulajdonságokat kellene felsorolnunk újonnan, amelyekkel játékát a niultban di esvrtnk meg. Tónusa zengő, technikája kiforrott volt tegnapi játékában is. Mesteri kísérettel alkalmazkodott Kozák Ferenc Pe«chek hegedüjátékához. önálló zongora számának megválasztásában azonban már nem volt oly szerencsés. Liszt 16-ik rapszódiáját nagy művészettel játszotta, ^de a hálátlan darabból nem tudott annyi sikerre valót kihozni, amennyit kétségtelen tudása, művészete megérdemelt volna. Bach flunnod A ve Máriáját Heltai Jolán kisasszony énekművésznő énekelte. Hegedűn virtuóz módon l\'eschek, zongorán pedig Kozák kisérte. Mindkét kíséret innst^ri volt. Heltai kisasszony remek szép éneke, akinek ez Ünnepi., száma — nagy tetszésre talált őszintén üdvözölték fellépése alkalmával tisz-Itelói s művészi iudá9a és istenadta nagy tehrtoégo iguz dicséretel aratott ebben, valamint a másik számában — Dvonnák: Ruszalka — amelyet Naumann Károly kisért üde hangjával. Magyar dalaiban iga-jzabb diadalt aratott, különösen a Liliomszál u. mű-\' dnl előadása keltett hogy halfát. Eugen Ouogén i?l-, éneklésével Neumann Károly szerzett gyönyörűségei. A műsor második részét Lendvai R«née és Juncik iJózst\'f lánca nyitotía meg. Plusaikus, szép Jöfejező s határozottan művészi volt e szám, amelyet öröm inul ismételtetett volna meg a közönség. Lendvaücisa<MZony : 1-artneróvel együtt nagy diadalt aratott Liszt 2-ik : rapszódiájára Joneik sjép táncköltemányt produkált \'A zongora kísérőiben Kozák adta művészete ujabb jelét. Weisn Edith, Lajpcig Busi. Zerkowitz Hanna,
Ez a® egyetlen közkincs, amelySt mindannyiunk-\' Ha oly-önfeledtté teszi a keveset, _an>«ly édes nak értékelnünk és becsDlnOnk kelt. gyermekként ápolja, melengeti a művészetet körében,
Készeket nem szabad belőle kihasítani senkinek s annyira összeforrasztja Őket, mint egy e*zme sem, sem. é« semmi más érzés sem — miért ne lehetne ezt
Maradjon az meg egész emberiség tuliydoná- megismételni nagyitolt kiadásban, hogy az egénz nak esetleges hibáival, botlásaival, fensége* ós tulaj- emberiség a szépért, a művészetért való ^\'rajongásban donságaival egyaránt. egyesüljön, ez legyen boldogítója, élet e félreérteinek
8 itt különösen a szülőkhöz fordulok. elsimitója Az azoifos érzésektől hevülő.«iv nSg rtó,
A világnak nem csupán rideg értelemre, szá- amely az ellenségeskedpst kerüli s minden lüktetésé-mitó elmére van szüksége, hanem szivre is. vei azt hirdeti •— legyünk egyek, szeressük a szépet
Az értelem legtöbbször a számító élet átvesz- k lelkesedjünk azért megnyilvánuló művészi foktőibe téved s ha következetes is marad, melegséget, máiban.
njegértést alig sugároz. Ki mondaná azt, hogy békére s megértésére
Grandiózus méretű alkotásai az életnek sok az életben nincs szükség, szolgálatot tehetnek, kényelmet szerezhetnek ~ de A harc. a küzdelem után járó béke sohasem megértést ritkán termelnek. ér fel egy megértő élet örömével.
Ide — hQgy előbbi analógiámhoz térjek vissza ■ S a művészet szeretete ezt biztosítja. — a művészet jóságos sugárfzönére van ezüksé- ; Ü.voehozza az embert, az emberrel, günk, amely a talán túltengő értelein rovására az érzés Egymás mellé állítja ókét, hogy elfeledve ma-bensóségének s a szívnek is biztosit helyet az életben, gukat abban olvadjanak össze, ami a legtisztább, sa-
Tessék csalc oda fordnlni ama kis\' csapatokjlaklHlan élvejfct felé, amelyek a művészetnek ápolói, ml mis az ój Méltóztassanak egy impozáns koncert terem életük akár szobáik falán belül, akár kinn a sza- hallgatóságát elképzelni, a sok ez«-r embert mint badban. .uralja egy érzés, egy imádat, vagy egy nagy tárlat,
Mint omlik le róluk a rang, a kor különbsége múzeum »zomlélő közönségét, amelyen az élet .surló-s olvadnak eggyé a szép élvezetében, amely a zené- dásáuak semmi nyoma s úgy jár-kel ott mintha egy bői, festéwwtből kiárad s a léleknek igaz táplálékot ads más tilág népe volna s nem A lóidé, amelyen a lé-Nince köttök szétválasztó sorompó, feledik az tért \'•!>\' küzdelem annyi borikádot emel ember s élet baját, fáradalmát s küzdelmét. félreértéseit «■•« kozn.
mint egy sziv. egy léink • sok testben eggyé olvadva S lu idáig eljöttek lelem, n lelkesedésen élnek. túl legyünk egy lépést » pjrakorluli életbe - » ne
Nm, • mév^Met mjongóintk kii Moportbrli veljnk m iliúmignt, a gjermek«ereget • mdriiaiet élete megiiinétl&dhetnék i\\ ntgyrilágban, az egé.t valamely Ágéban.
■mbarban il. | Mera lekiotTB m»l ennek inoríli, ar^jét, liogj

(ai ifjút, a gyermeket al idi nemes lelhafinálénával sok io«ntdl távul larija — néullk att a lelki kin-\'caet, amelyet eme nevelteiével liixtoailiink neki — hogy ai életnek wk ewr lélek elült ismeretlen szép-..eégeibeu tui(jon gyönyörködni, liugy «»lnt, (ormát lá^on u nagy ku7.mo,l»n, megkapó jelenetek legyenek lelke szórakoztatói a « liangnk fenségea barinoniá jából ennek szerete ól átvigye az életbe, az emlwr-tál-sakkul, "ló érintkezésbe
j Kgész rajongással mondom el e meggy&zódó-sum, s szeretném e tanácsom minden szflló szive lábl^jáni Írni
Én Igen sokat várok a lutivéezetérl való rajongástól.
Hogy az élet más alapokra helyezódjék, mint amelyeken ma, annak harca, küzdelme folyik — azt onnan reményiem.
Minden lllozóflánk caódot vallhat » nyomorúságba posvány,niodltatik, de el a meggyólódéa életerősnek Ígérkezik arra, hogy a társadalmi ellentétek eltiivellálódjmiak.
Tunitsul az életnek ilyen Örömeire az embereket, hogy a szemekliól kihaljon a gyololsóg tnie, az arcról tovatűnjék az elkeseredés s a harag rcdól el-sinmljanak, hogy gyöngédség, lágyság, valami éte-rikns ünomság legyen éreihetó az egész élelen, mint egy hangulatos pasztellképen vagy egy Unom, dallamos szép égektól zsongó zenei alkotáson.
A haladást az ember már sokféle nton kereste.
Tapogatott ntánna ezredeken át
Hogy annak magasát soha el uein érte, a hiba. a tévedés forrása a», mert a múvéazektól nem kért tanacsot
(Vége kív.)
JANUÁR 9.
IILH K Ö 7, I. 0 N T
Ötvös Bözsi és .Iencik"József csárdái tánsa szép csattanóval lirl* .be iiz ajtót. Dicsérjük itt J ineg a szereplő zenekart 8 a rendezőséget I)r. Szekeres József-nével étin, akiknók buzgósága a nemes (Így oltárára aoOO ■koronát hozott össze.
KRITIKUS
HAGY HANGVERSENY.
— A legszenzációsabb est. —
Január 96-án\'nagyjelentőségü knlturünnepe lesz vároBunknsk K napon ugyanis magas iziutáju hang-vcrseuy Ihsz Nagykanizsán. A hangverseny igazi kultur igényeket elégit ki, amikor a jelen sivárságába a művészi élvezet^örömeit viszi be. N ez a hangverseny valóban ilyen lesz. Nemcsak a plakát és reklám ígérete maradjnővészi tartalma, hanem a szereplők művészi hire g Dere, tudása biztosítja már elére a sikert A művészlelkű nagyközönsége városunknak már is ölömmel várja a napot, amikor kap valamit az élet eme tiszta élvezetéből. Deák István a\' neves gordonka művész az egyik szereplő Az ő ueve mellé nem kell kommentár. Neve, művészete o gordonka játék tudás terén fogalom. Hangversenyezni megy (irta és Szombathelyre, Igy tér be hozzánk. Haas Erzsébet énekművésznő a másik szereplő Városunkban npve is ismeretes, művészi tudása pedig csodálat és elragadtatás tárgya A kolontur neves képviselőinek elsői közé küzdi magút n Halul művésznő, akinek gyöngyöző trillái, abszol it tiszta éneke ritkán élvezhető gyönyörűséget szerez. Kalmár Ifeddy zongoraművésznő két önállő számmal tetézi a műsor igéretét. Schwarz Annuska zongoratudásával a csodagyerek egyik tipusát mutatja be egykor. Ez n kanizsai kisleány annyi tehetséget rnntat be, amennyit ritkán lát az ember. A kitérők ltlumeiischüin VII-inosné úrasszony és Dr. Baka János lesznek Ide sem füzünk többet nevüknél. A hangverseny a húszas rokkant alapot és a Népkonyha jótékony célját szolgaija
Hueaaaalnk ünnepe. t Hogy történik a rekvirál áe
Február 26-án less három éve, hogy vitéz hu- Mint tudvalevő az országos élelmezési miniszter szas bonvédezredünk akkori ezredparancsnokuk vezetése a viszonyokra való tekintetül elrendelte a gabna-
nemQekre ée hüvelyesekre, nemkülönben a tengeri feleslegre Is a házről-házra valő rekvirálást, melyet
mellett a 4104-os magaslatot elfoglalták az oroszok-tél. A hírneves legyverlény örök dicsősége marad Bypniöwsky tábornok [vezéri talentumának s húszasaink vitéz, taljesiiő erőiknek. Az ezred pótzászlóalja e hapot is megöli nagy hangversennyel, air.elyet február 24-én rendez. Rz a nap városunknak is büszkeségtől s önérzettől dufatadó ünnepe tesz, amelyen tiszteletének is kifejezést ad a bátor húszas ezreddel , szemben, amikor a hangversenyen ;g)alapítására áldoz.
nm w1\'
A veszprémi püspök — főrend.
A főrendiház igazoló bizottságának^javaslatára dr. Kott Náudar veszprémi püspököt a főrendek sorába iktatták.
Bipekl BaláatBéla — torvénybirónág választott tagja.
A törvényhatóság1 bizottsági tagok választása a megye több részében szükségessé vált. ..Kövwkálláu sipeki Bálás Bela volt főispánunkat, Káptalantótiban Botka Andor tb. főszolgabírót választották meg.
Adományok ax árva templomnak.
Az 1. számú postahivatal tisztviselői december havi gyűjtésének eredményeként 10 K-t küldött hozzánk a (első templomnak beszerzendő miseruhák céljaira A nemeelelkü adományt rendeltetési helyérő juttattuk.
Hangversenyeink.
A hazalias, nemes célok, elérésire több hang verseny van készülőben városunkban. A legnagyobb egyikének Ígérkezik a Szurmay-wt — amelyen Fry-csay honvédkarmester zenekarával szerepel Nagy jelentőséget ad a hangversenynek Pásztor Irma elsőrendű zongoraművésznő szereplése, aki Beethoven Ks dur hangversenyét adja elő. Ez művészi esemény lesz. Nagy méretekben fslylk az előkészület a hangversenyre A hangverseny febr. 9-én lesz Adomány.
A nagykanizsai Ipartestület 90 Koronát küldött a .Zalamegyei tsnitók Internátus*- alapja javára, miért ezúton fogadja a testület a tankóság hálás kö-aaönetét.
katonai asszisztenciával a városi alkalmazottak Tagnak
végezni.
Katavármegye területére 8000 waggon|bsszálli-tása lelt kötelezővé téve, mely aligha fog\\ Ily sred-ményhez vezetni.
Városunkra 96 -30 waggon, a fejkvótának I rokkant alap kgrammal való leszállításán . Vagyis a hátra Isvő ; ioőre minden személy után 14 kgr. gabona ssolgál-OJ biró> kanlnaal törvényszéken. tatán® « ellátottak rA-zérói onnan is, ahol le-,,.,\'\', , . ,, , . , ,. , l<*leg egyáltalán nlnosen.
A hivatalos lap leg^abb száma jelent, hogy s ,,,, , „ ^ ^ ,lr<l[ririk.di
király I\'odulay Jmztm nagykanizsai törvényszéki jegy- 1 b^m,,^ tőt, ki a háb?ru ól. mint népfelkelő ttot telje* ^ ^ >(,m ^^
n\'e °z"é \' iim6lt,U „kUUa., de . hiboru-M|, furM^c
"e,"e \' A jégpálynJrpndeaiBe. szül, mely sokak előtt terioéezetszarton érthstetlsa.
Fülöp György húszas honvéd hadnagy a na A me,lokülU,k teadélutánjánaklalkeráh..
pnkban a gondozatlan jégpályát rendbehozatla s azt Pén"el J*™ltak honi a következik: vasárnap át is adlák rendeltetésének Az első alka- Centráli gyűjtés 149 90, özv. Iaksy Kálmánná
lommal 110 K-t hozott a jégpálya a húszas rokkant 100 K, Polgári Egylet 80 K, Vitlendvay Sándor alapnak Fülöp hadnagyot eme buzgólkodáaáért Igaz 29 K. Elek Ernő 20, Remete\'Gézáné, Welsz Tlva-Órömmi\'l üdvözöljük. A rokkautalap — ha minden dámé, Magát megnevezni nem óhajtó adakozó 91-70
alkalmat .....gragadunk annak gyarapítására — majd K, Steru Sándor, Franz I.sjos és Fia, Psati Magyar
csak méltó lesz buszas ezredünk vitéz érdemeihez K«riwk. Bank. Lówensteiu Kmilné, Strém és KIsíaj
lír Tamás János*Endrődy l.eené 20-Í0 K, Uold-inann Ignác le K. Ilukász Dávid 14 K, Dr. Habján mindazon la«ai, akik ujabban léptek he a export GyuUi ,)r Kr4tky (stvánné, Szommer Ignáené, kebelébe, értesíttetnek, .niszeruit tagsági igazolványt.- UuHetltha| J,l,b„é, Fürst József, Tur.lt Géaa, Ungár kat 40 fillér előállítási költség lefizetése ellenében a ftos 0fMn M„w llBWÍ11<i KIIU g„d„ hd, csoport elnökétől Dr Kenedy Imre kir. táblablrótól; prtgw (.„„„„^ Fra,lk Vilmos. Náptakarékp., Pollik itvehetik, - j Józstfná, Hlrsler Sándor, Nagykanizsai Takarék p„
A választmány határozata folytán mindazon 8a, WHnc zitornkj 7x,|UnDÍ| Uoger egyéneknek, kik igazolványukat elveszítenek uj Ign-- Klek ,0_10 g< N. N 8.44 M
fhdn. B K, Vizlendvay Sándor 8 K, Ukáss Ernő,
Közalkalmazottak beszerzösl csoportja
zulvány csak 5 korona ellenében lesz kiállítva.
Egyben érteaiti a csoport tagjait, miszerint minden ujan érkezett a kiosztandó áruról ez egyr« hivatali főnökök nyomban lógnak értesittetni.
Ttikár.
Singer Józ-ef és Társa, N. N., Bark, Deák Oki és Margit, Dr. Plihál Viktor 8-8 K, Török Farses, Mauvéber Józsefné, Szegő.Hyuláné, Krém ás Klsin, Dr. Gross Dezsóné, Mikorénylné, Strém, Sehwansn-berg Ignác, Welszfeld ée Fischer, Dobrin Rishárdaé Wwinger Ujusné, Scliwsrz és Tauber, Osstr. Magyar Bank, Surgolh Miksa, Délzalai Takarttp., Neumann Aladár N. N„ Unger Klekné, S. I„ KánUné, Kaim \'gtakarilása József, Balaton Testvérek, N. N. 189 44 K, Huttsr Gézáné, Nsy József,« Uwenfsld Joachln,
Szünet aa ovodában ée na IparoB
t&nonolskolában. Tudvalevő dolog, hogy a kultuszminiszter ren deleiéből az ország összes állami intézeteiben szünetelnek e hó lí-tg a fa éa világilés szeiupontjáliól a tanítások.
Erre való tekintettel á helybeli iparostanonc- Bécseiné, Kisfaludy és Krauss, Bariba AlfrM,
<Mtolánál s orodákníl is szünet adatott a fent jelzett\' Fraoinyl, Kperjeay Gábor, Dr. Mező 5—» K, Dakáss időig hogy addig a város a lahordást és felvágatást Dávid, Matolcsy József, Valigurszkyné, Keleti Janka, teljesittetbesse. «. Orttnleld Tsstv, Klsinné, Singer, Oroszváryná
Bortermelési adó. 4-4 K, Gutiuann Sándor, Olvashatatlan, Slngsr,
A bortermelésről szóló 1918. T. t,-c a hlvata- H«l»gh I\'. Klugenfeld, Ötvös Kmilné, Valigurszkyné, lo» lap vasárnapi száma egész terjedelmében közli. A Goldmsn, Bévész l^jos, Hoffmann Hsnrikaá, N. N., törvény az I-ső szakasza megállapitja, hogy s bel- Sohlesiogerné, Dr. Balázsné, özv. Haátná, »-« I. földön termelt, valamint a jelen törvény hatálya alá (Folytaink.)
nem eső helyekről beszállított bormust és bor bor- j a katonákigarándálkodáaa.
termelési adó alá esik A Wn«-melési adó kelése ^ ^ ^ ^
a községek (városok) hatáskörébe tartozik. A besze- s/(l0.onlkor bejelentette, hogy pont 10 émkorfráré™ dett hektolitert nkint 14 koronát tevő adóból 10 kor. „,„{( be is akart tartani. Az ott mulatósé sash az államot, 2 kor beszedési és kezelési költség ft\\jé-1 katonák azonban ezt nem akarták betartani aamiker ben a k.iziégel (várost) ill ti, 2 kor pedig a bor- mif Is távozni kényszeröllek Polgár Sándor ablakait
termelési adót nem kezelő kö«égek javára szintén " » M""ább titkokkal HMt*.
...... , .„ , , ,, . ,„,-■., Ideje lene, ha ezen akár a katonai, akár a balti
az állam |»mzlárab, szolgíllatnak hA Az 11117-lk, ^^ 8^ilBD(ii mart „ lmagJ if badllak
évet megelőző időből eredő bortermések a borterme- 0i|,„i kibivó magaUrtása már-már tírhetetiea.
lúsi adó alá nem esnek, — ellenben az 1917. ^vi [ A"H»dttttt\'
termto után már beílzetendő aa adó és pedig deo. . - . , ,
. , .. , ,,. , , képes katonai folyoirat karácsonyi száma rsndkivti
1-je előli vett mennyiség után a vevő által, ha az Mk >ku,k|i, c,kk„ kJl4rdA4 h|rt kUölt.
68 hektolitert meg néni haladja. A törvény kihirde-1 \\ ,i|igháboru eseményeit a Icgmsgbizhatóbb érteet-
tése napján, tehát már e hó fi án életbe lépett. Az lések alapián ismerteti illuslráczioi közöl kismsijok
erre vonatkozó végrehajtási utasitás elrendeli, hogy;» ii"1" tengerészeli képeket, valamint as olasz faara-
minden termelő köteles minden készletét a termelés\'14™" k^oU .ft!,<t®!\'\'ke!J ,, , ^ , . , ,, . . . .,,.., , „ .. • , , , .A Hadsereg- január elsején a 16. évfolyunána láp
helyere, illetéke, községi elöljáróságnál január l.ó KIMlelési fa korona egyes saán. ára
első felébeu bejelenteni, snurs a hatóságok felbivá- i K. 90 fillér. Minden köujrtereskedáabea meg-kai boosijtatuak ki. | rendelhető.
Adakozzunk a Hadssgélyzinak.
Adakouunk * háború rokkantjainak és családjaiknak
Irodalom.
— A pápaválaaatáa jogtörténete és tételes joga. Irta: Lukács Józsi/, fó«iinii tanár. A vaakoa munka a |>ápavilan»lán tör-, léneti fejlidéaérel foglnikoaik. amíg »*. Joliin | •lakjából ért Uiu<lniikint>k érdokea ea ta i uuiságoa olvasmány, sinely mig egyrttaarrtl axlgoruau tudományos, luátuéwrAI könnje-l stílusával élvezetes olvasiuany. A világtörw-nnlem o jelentős iimuaiiniának Imnuroie uiindéil kulturember tudásának szAkségin réa»e. A mű ára 4 korona. — Kapható Ifi. Wajdlts Jóihkí köny vkiimskndéssban, Nagy kauiiaáii
— UJ Idők. A világháború legitim. kráoikáaa. iráabau á* kápDeu >■ IJj Idők. A inl érdekoe eae- j wáuy » világfáéi harcterein törteuik. aat mind 1 aláaí lárja Mii uúf*t>K<i képekben Urdakeato-ii. míiáa.1 alvóval éa előkalő iiíáa jellemil Hotefn l Pertué hetllapiál, aa D| Időket melynek mloden; aaáma aktuális kőalaméiiyeílioii, ellieKáléaelbau és i regényeiben ia agyarául a Hiépirodtioin ápolója-*-- 1 ICIŐIiieléal ála uegyetlévre 5 korona Kiadóhivatal, HudapMl, TI. Aodráaay-nl IS. ai
\' — A „Vaaárnapl UJaág" tahidon aááiiia gaadag lailaiummal Jelenik miig A „Vasárnapi Uj-aalőfiaeUwi ára negyedéire ni korona, .Vilit] ki3olká--val sgyült llai korona Megrendelhető a „Vaaárnapl UiaÁg- kladólll»at.ilábau (Budap"«t. IV.. figyelem tiltja A.). Ugyanitt megrendelhető a „K.i p«a Néplap", a lagolceólili uj-ág a magyar u.\'p •lámára, lélévre \'J korona 40 lillár.
Aa „Öllot" aaápirotlalllll és luAvéaaeti Itali laput (aierkealli Andor Jőuteí) gaadag tartalom, át -dek«a áa akluália kápak egáaailik ki. A kitűnő la|n>t melegeit ajánljuk olvasóink figyelmébe. Sterkeaitóség áa kiadóhivatal: Budapoal, 1. Pehérrárl ul 15/ü -KlSfiaeléal ár félévre 10 kor. Mulatványaiámol kéa* eéggel knld a kiadóimai
— Egy Irodlstanő, kl kereskedelmi iskolát jő eredménnyel végeite s a magyar éa a német levelelésben teljesen jártas aaonnal felvétetik Ifj Wajdlts Jóssef könykereskedésében. —
MÉVJEGYEK
iMI| ní| Kiinti Dugj tiluiUkhu j u I ■ n i«i «r»n kéuttltttfk
szlnliáz-_ ban
Nagykanizsán, Erzsébet-tér Szarvas-Szálloda
újonnan átalakított modern nagytermében mindig a legújabb, legszebb és legérdekesebb műsorra talál a kölönség. Mindenik előadása a kinematográfia legelaörendo és legújabb alkotásaiból vun Ossze^itva Szebb és érdekesebb s tanulságosabb mdsort a tóvárosi mozgósztnházakban tem lehet látni s a helyárak olyan olcsók, hogy még a legszegényebb ember is megnézheti A „BERLIN" szinház agilis igazgatója mindig a legújabb és legválogatottabb moziműsort mutatja be. — Nem sajnál sem fáradtságot, sem költséget, hogy a t. közönségnek az előadásokat minél kellemesebbé és élvezetesebbé tegye. — A .BERLIN" mozgószinház látogatását min denkinek a legmelegebben ajánljuk. A zenét egy elsőrendű kiváló szalon zenekar szolgáltatja. Minden nap tartalik előadás. A m. tisztelt közönség szives pártfogását és az előadáson való pontos megjelenését tisztelettel kéri Az igazgatóság.
S/eretetadomáuyokat a frontra szállít a Hadsegélyzö Hivatal Átvételi Különítménye: Budapest, VI., Váci-utca 3fj. Adakozzunk az elesett hősök özvegyei és árvái javára I Hadsegélyzö Hivatal főpénztára, Képviselőház.
Adakozzunk a vak katonák részére.
! A huoBonötóves „MagyarorsaAg".
Teljes lüggetlan»eglllik klviiaea a a ueulltli demokrata állam kiépítését MMl a lívld fru^ram-i mai állott aa or»iág nép.t elé 181IS. «-iéu > magyar liirlaplrodalom gyor.-au .róie kapoll b.jiAaa-\'» „Ma gyarureiág ■ Kriw, vnergikiis volt a Italig. amelyen ; megaSÓIall, »|»>eru luodato a tarlalnii tlreodoaé-a, I • iiie»j«líU<»óunk idajáiel, hogy már ai »>li órák-bju koill u aluinlt uap eafiuáoyolink egéat auya-| gát, iakolál eaiuált páldál statuált mai, hogyan kell Wc»OI«ltel uiegmaradni aa »gj»u»8 utoa, a r«-vid aaavakls bOrltotl, dn mily aokal magában foglaló progranno m.llalt Párlok ít korutáityok jöttek áa buktak, aí év mullotl el • lnguial\'b kor tsné-ualából a a .U.gymor.aág", mualjnvk Loráaay Márton dr. oraa. képviselő, • lOggotlenáégi magyar politika Bltbareoía a !ó»wikc«itó|e éa Magyar Klek a lolflóa aaeikea&tóje, lóretleu vróvel Italait ma la n utagiiitaá" boldoguláaáárt kOidók el.ó aoiáb<o. A (tlggalleu. > maga nípének jogot, smII-iuI anyagi faiakat bútosltó Magyaiota.ág volt á» idoáljuk, a „llagyaroraiág" m.galakttóiuak a enuek ai eaiinó-m-k a alolgálalábatt állanak mi ia a nagy lapvállalal vetárvi áa kö»katotnli i-itjaránt. Ki a nzrlórums as lr.luyiló|a ebben ai ujfágbo ntindanuek. politikának óa aiápirodalontnak, mért küldenek baaAbjain ai or-atág elaó pttblio>alái Irói, kóllói éa ti|ságirói. A lobogó ném eti ártéa, aa óazluto demokrata Mellem (Jeteim meg a .Magyat\'oraiág\'-nak, Sí óv Itaroai-ttak aok lényei diadalát, argitftlu át ai akadályukéit. Imiket oyill é< alalloiliUB ellnuaégak gördítenek elébe s intlalia el egyik tatkalatoa pro«r«mm|áofek, BI általános válaaltói jognak meyvalóao áaábot. Aa elaó nettyed-aálad vegén a válaazlói \\ug a „Magyar-ómig" kttulelméeok utérfbldlóve. He éppen olyan lélekemelő a „Magyuror*tág*-nitk ktltdelme a béke értlekéb^ii. A/. Intéiinényes; a dólltóbiróaáitgal óh a lefegyverjteaael liUIoaitoit latlóa b-kéllek lobogóját a „Magtaroraitlg" lionlotla kl a magy.r puhlicialliká-ban \'ét már ia megérle ail a nagy eláglételt, hogy Dl ti uagy eatme a hivatalos kQlpolilika vévetó -ti-vévé lón.
A „Manytiromttg" előfweléái ára egéaa óvra 58 Kcr, félévre »H K, negyedévre H K, I hőre 6 Korona.
As intelligens nwjyar uri kasdnaóg
n\' jii lapja a
Darabos
BUDAPESTI HÍRLAP Por- ós daraszenet,
Meszet
Ifj. Wajdlts József
kóny vay omdáj ában.
lUrmiiiobiilúvea reiidUlttlun óh vAIi<»zhIon inogrAinnija j
A mtigyar*Ágért tót állja óh lurtjü óh küzd óreUu idügen ár&inlalokit*!t minden rnlinmáviil wtem-\' közt
Progrummolkkel egynógen |H)litikni gondolat eimdkedutt megnyilHtkozá^»i.
Trtrcuolkkei regényei irodalmi órtók(U»k tír szórakoztatók.
Tudó»itÚH»\\i Triiwek, kimerítők ó»" iiiegbis-
hatók.
Bzerkesatósóbtm izlóses, komoly ón gondos.
A BUDAPESTI HÍRLAP nak, mely juliu-eU«jév«l uj olóOzctóst nyit elófizetóai Ara: egósz óvro ,38 korona fólóvre 19 korona, negyedévre 9 korona
aijánl aeonnali szállításra
Berg-stein Pál
SZOMBATHELY. 1
— Interurban"telefon m 11,......
Vidéki megreudeléeek aaonnal elintéatetnek
Í&O (illór, egy hónapra 3 korona 3U tillór
A kiadóhivatal cime «Hökk-Szllárd u. i. n.
— Adakozzunk a Vörös Keroszt BudapMt \'"vili. kerület! E9Y^tnck.
\'Át. feiit.-S)
s
Jff. YfifPJJS =
KÖltTy\'i, PAPI í^ — ÉS ikÓSZK^KSRESKEDáSE
Olts raktár lexuj1>t>t\' Jlvatu levélpapírokban
--------- és névjegyekben ~
Nyoint.ttványok Illései kivitelben jutányos árban . ftyonun késaittetoek.
Tanintézetek részére szükséges cikkek —TT dús raktára — Jegyiöi és e#yébb köiiKaiKatási nyomtatványok nagy raktára - ■ --
Nyomatott a l.ptnlaj,Ionos Wajdlts Jówel kOtiy
$7 ik évfolyam
NAGYKANIZSA. 1918. Január 16. SZERDA
2 szAm
ZALAI KÖZLÖNY
S»erkeBntö«éK éa kiadóhivatal Deáktér 1 Talafoa i 1BB. - Uillltaik dlj.i.b.s eaartat.
F6aierketit0:
Kemény LAbeIo

F*l*laa eierfceezio:
Eröa Sándor
Megjelenik hetenklnt UUnr. Hlöftsettal ára: 10 ím 10 kar, HUm • korona, unillm a karaaa M fiÜ,
wU toa «• ITOjáa. _
Mit vesztettünk a háborúban?
Irta: Madaaar Jóaaef dr. egyetemi magántanár,
a Stefánia Bzővelség Ogyvezetű igazgatója,
A háborús emberveszteség! öl csak ugy kaphatunk képet, ha unnak forrásait egyenkint vesszük vizsgálat alá.
Az első a véres veszteség. Az eleset-1 tek és elhallak számának nagyságáról ina még pontos adatunk nincsen, de a háború\' három éves tartama alatt neutrális orszá-j gokban végzeit számítások szerint Magyarországon körülbelül félmillióra lehet lenni az emberveszteséget. Ez a veszteség tehát annyit jeleht, hogy az ország munkaképes korkan levő férfilakosságának körülbelül, 12 százaléka eleseit. Már ez is az ország; termelőképességének jelentékeny csökkenő-! sét jelenti, még ha ezt bizonyos mértékig: a nőknek a munkába Való intenzivebb be-{ vonásával es a munkaerő jobb kihasználásával pótolni is tudjuk.
A veszteség másik forrású az itthon- j maradottak halálozásának enjelkedése 19Ifiben Magyarországon a polgári lakosság J közölt is mintegy 30.000-rel löbb volt a! halottak száma, mint az előző években, holott a férfilakosság jelentékeny része katonai szolgálatot teljesített. Ekkor léhát a
kevesebb itthonmaradt közUl többen haltak meg, mint normális esztendőkben. 1916-ban ter nészetesen a születések csökkenése és ennélfogva a csecsemőhalálozás abszolút számának jelentékeny csökkenése következtében a halálozás abszolút száma is csökkent, a normális évek körülbelül félmilliós számával szemben mintegy430000-re. Még ez a szám is n normálisnál nagyobb hulálozást jilent, ha ez a hadban nem álló polgári népesség számához nrányiljuk.
A csökkenés harmadik forrása a születések elmaradása. Az utolsó évek átlag 640.000-nyi születésével szemben 1915-ben 484.000, 1916-ban már csak 292.000 születés tőrtént és ez 1917-ben —amikor is első félévben 150.000 születés volt — semmleselre sem fog emelkedni. A háború három éves tartama alatt tehát több, mint 1,000.000 elmaradt születéssel kell számolnunk, unj i— ha föltételezzük, hogy a csecsemő- én gyermekhalálozás arányszáma a háború után nem rosszabbodik, három évfolyamra elosztva, körülbelül 600.000 munkáskéznek hiányát jelenti. Más szavak kai kifejezve, ez annyit jelent, hogy 1936-ban Magyarországon mintegy 150.000 férfi helyett csak körülbelül 50.000 husz éves férfi lesz, vagyis százezerrel kevesebb, mini
művészet pártolásáról.
Irta : DB. LUKáO* JÓIBXF.
k
| ha sokat közülünk magával ragad — mia nini öl- j lenek városaink, utcáink, tereink, lakásunk, 9 én hozzá lenem társadalmi életünk is — amint azt l\'feifer kollegám felolvasásából a minap kicsendülni ! hallottuk. Kn e pár szavammal más tónusban ugyan-NICM \'LEHET A TECHNIKA VIVMA-\'eeak « művé-zetek felkarolása mellett foglalok állási,j i NYA, a tudomány theoriáinak tömege, nem, mert én ettől sokat várok s újból hangoztatom — a lehet kiváltságos céh, milliomos privilé-. modern élet oizellirozolt Inomságát s a megértés giuni — hanem közkincs, anv.\'lyMI mindenkinek, nyomában járó boldogságot innen reményiem egyenlő rési jut s boldogan szívhatja magália, mintnz\' Síivűk, uemes és szépért lelkesedi tulkok se. utakat szegélyező hársfák vagy lomlws akácok virág- j gitségét, lámogatásil kérem korunk e mostoha gyer-Idrtjeinek szálló illalát Un hiszem, érzem, \'hogy i mekóvel,szemben. De a matinék keretén belnl még más lesz az ember a művészettel való foglalkozás1 valamivel adósak vagyunk, a nekem - aki egy meg-folytán Látom a lelkeken, a természetekben a csodás; változott élet okát a művésietlien látom, annak va metamorfnzisl, amelyei » szépművészetekkel való fog-.rázsát hirdettem — ez adósságot törülnöm kell. E lalkozás leremt és varázsol elő s én azért hirdetem 1 kis résszel lesz felolvasásom egész eat megdönthetetlen igazságnak, hogy az egész élet! A b»di kiálliláasal kapcsolatos kél festőművész átalakul, durvaságát, bántó órdességé: veszti, ha a tárlata. A hadi kiállítás dioséretoa magyarázata már művészet iránt kedvet s lelkesedés! ébresztőnk. Tud- , az első matiné alkalmával olhangzolt A tárlat váz-juk s érezzük, hogy szociális Ujaink elallalására t lalos méllalása e pár alábbi sorból hangozzék, mert orvosszerre van szükségünk. Keressünk ez után másíPfeifur és Markó művészetével érdemes foglalkozni, utakon. A rideg tudás, különösen — ha nem alapos,! Ha előbbi szavainkhoz következetesek akarunk nem logikus, rendszeres — sovány vigasztalást nyújt .maradni, rajongással kell a művészet minden ágával az élet jobbra fordulásához. Az ugyan sohasem fogja! szemben viselkednünk. S ezt a lelkes örömöt át kell ingadozó elméieleivel szélet sebeit megszüntetni., ruháznunk azokra, akik ".telt kézzel boszák felénk al-Hogy f^jó, érdes ne legyen az élet, ültessük a lel- kotó szelleműk invenciózns szépségeit a formatökéle-kékbe a művészet szeretetét, amely nemes időtöltés\' te»ég s anyagi szépség tartalmas együttseiben s a melleit valódi kullurestték. Álljunk be ide ez Markó l^jos, vitéz húszas honvédezredünk ré-
> evangélium mellé apostolnak a a hol lehet t-gyünk , vén is rokonszenves nekünk. 8 ha luosl művészeiét sunek érdekében valamit. K Un, a lelkesedés heva, , tekintjük, gazdag lelkének külső reflexét, — akkor e
amennyi lett volna, ha a háború közbe
nem jön.
Az emberhiány kifejezésére a gazdasági életben szokásos átszámítást alkalmazhatjuk és megpróbálhatjuk az ember)értékél pénzben kifejezni. Hogyha valamely országban a lakosság által termeltjértékél elosztjuk a munkaképes emberek számával és az igy nyert összeget tőkésítve képzeljük, akkor egy-egy ember értéke tőkébon kifejezve, 20.000 koronát; jeleni * Ennek megfelelően 200.000 ember hiánya tehát négy milliárd kotpna. A háború" három éves tartamát véve számításba, csak a születések apadása folytán e^ az értékveszteség háromszor annyi, vagyis tizenkét milliárd korona. Ez öt százalékos kamatozással évente kétszázmillió koronának mégfelelő munkaértékveszleségot jelent. És ez az összeg csak az elmaradt szülaléiek számából következő veszteséget jelent! Ehhez járul még az elesettek elvesztett munkaereje, továbbá a harctérről visszatért rolí-kantak csökkeni munkaképességéből származó veszteség és akkor elképzelhejük, mit jelent az emberi lajra nézve az, hagy ilyen munkaerő egyszerre hiányzik abból a munkából, amellyel kultuiánkat felépítettük. Egé.iz kulturánk abból a munkafeles-
rokonszenvünk vele szemben erősen rvörakiaftf.
Tisztán, dűsan látjuk művéezi erejétjvirágzaal s klmerithetlennek tűnik fel tudása, amelyre ajharctér különösen termékenyítőleg hatott.
Egyénisége s művészetének varázsa, hogy különös irányhoz nem köti msgát Amit eszmei szép-nek megismerheti meg is rögzíti
A tartalomnak szép (ormát is ad
A felületes munkával nem elégszik meg, hanem a művészl\'erók és értékes hatások tulajdonaivá! Hibázza fel minden művét.
A inűvlszet terén a legteljesebb szabadságnak hódol, de az örökérrényü szabályokat miváesáUbMi tiszteletben tartja. 8 bár * természet a maga nagyszerűségében ez ideálja, még sem vallja magát nata-ralistának a szó ujkeletü értelmében, azaz, a természetből sohasem felejti kl a lelkit, a szellemet. Jgy válnak ki képei a néinaságból s lesznek beszédesek, elevenek K tulajdonsága miatt Markó legközelebb áll a romantikusokhoz, leginkább kompozíciókkal foglalkozik s ott a témát is maga komponálja Csodálója a renaissance nagy klasszikusainak i ezek mellett Böcklin, Stuck még azok, akikre nagy bámulattal tekint Otthonos az olajfeetfaben, az akvarellbw. A lés, j szén és ceruza rajz mind tehetségéről beszél. Bho|y ; a grafikával sokat foglalkozik, arról ákeeszólóan ta-1 nuskodik a tárlat néhány gyönyörűen sikerült rét j metszete. Slilusában haladó,\'modam szlnlárzéke M-^ ményein kiváló, s hatásos szinfoltjai pedig alkotásainak baugulalos mozgalmaságával beezálaek taftvéaaa-

legbfil származik, amelyei a primitív ólct-szüktcgkin\'i mogszcrzési\'ie fordított munkán l%UI végzünk és hogy még a folyton raciünalizálódó termelés mellett is niun-kánkbót nagyon sokat kellett fordítani ai elsőraidl életszükségletek megszerzéséi t- és nagyon kevés jutóit a kultúrára, azt leg-jpbban mutatja kulturáuk alacsony átlagos uinvonala.
És ez a munkamennyiség — évi sok százmillió koronának megfelelő érték I — hiányozni fog az általunk termelt értékből akkor, amikor Magyarországon a belügyi tárca egész egészségük — költségvetése alig negyven milliót tesz ki!
Ez a néhány szám . illusztrálja, mit vészit nagynehezen felépített kulturánk az emberek számának csökkenése folytán.
A m. kir. >0. hontéd gyalogemd tisitlkara mély fájdalommal jelmii, liogj Imitársai kMOl tgab bnn u éreaki é> olasi harctéren u eired diadalmas, harcaiban királyért \'és "haláért liM halált haltak : j Táotzoa ]>jo» hadnagy 1917. in^us 84-án Koatau-jeviczánál, ztilnai Zolnaj latrán hadnagy 1917 augusztus 6 élt Woitinelnél. Kémes Jené tartalékos j hadnagy 1917, májún 24-íli Kostaiijerloánál, Kelenlen \' L«joe tárt. hadnagy 1917. április 4-én l\'appalván, Bulla Mikién tart. hadnagy 1917. sieptember 4-én Suténál. IJárid fléia Ui\'» tart. záralós 1917. siept.; 4-^n Btelénál, üalay Márton tart. tániós 1917. Jul. 2-án Koetaujeviczáaál, Poluninszky üéia tart ainléa 1917. november 13-án a l\'lave mellett, Nemes Vince tart. hadipréd 1916. ajepteinbor 6-án Jakobeninél, Koronyák Gyula tart. hadapród 1916. julius Sö-án. Éroaki hadszíntér.
Vitéz katonák, jó hazafiak és derék bajtársak 1 voltak. Kralékok előtt tisztelettel hajtjuk meg ezre-\' dűnk vóráztatla, dicsőséges lobogóját.
Nagykanizsa, 1917. december havában.
Byászrovat a húszasoknál. Polgármesterünk felhívása.
A ... b;. OA „..„U^/,.,^,,,1 lUlliae. W 1
A m. kir. 20. honvéd gyalogezred tisztikara fájdalmas szívvel jelenti, hogy kiváló bajtársa Kun Sándor százados gazdászati tiszt, a hdm. bronz katonai érdemérem ós a v. ó. sz. a koronás arany érdemkereszt tulajdonosa, stb. 1917. évi november hó 27-éil harctéri sebesülése következtében Lalbachban meghalt.
Hón szeretett bajtársunk elvesztése fölötti fájdalmunkat enyhiti az a tudat, hogy édes hazánkért áldozta (el életét s a Mindenható jutalma várta a boldog Örökkévalóságban.
Á háború kezdete óta járta a diadalok ut)át Wolhyniától az olasz földig s mindenkor a legjobb bajtársnak s legkiválób\'-> katonának bizonyult.
ÜQlt tetemei JLaibaohban 1917. december hó 8-án a laibaohi ev. temetőben adattak át az anya-földnek. Emléke örökké élni fog szivünkben.
Tábori posta 4l\'6., 19ll december havában Nyugodjék békében!
Közhírré teszem, bogy a Nagykanizsa város, területén született, itteni \'illetőségű ós Nagykanizsán j tartózkodó 190 ). évfolyambeli népfelkelő kötelozettek I bemutató szemléje 1918. évi január hó "20-án, azaz vasárnap, az osztrák-magyar Monarchia területén bárhol született és Nagykanizsán tartózkodó 1900. év- i folyambeli népfelkelő kötelezettek; valamint az eddigi j szemlékről bármi okból elmaradottak pedig 1918. évi • január hó-21-én, azaz hétfőn mindenkor reggel pont, 8 órakor Nagykanizsán a Polgári Egylet nagytormé- j ben (Sugár-nt) fog megtartatni
Felhívom a népfelkelő kötelezetteket, hogy aj fentirt időben ós helyen tisztán öltözködve a leg-\' szigorúbb büntetés terhe alatt jelenjenek meg és azok a népfelkelő kötelezettek, akik anHak idején katonai j szolgálatot teljesítettek, katonai okmányaikat a nép felkelő bemutató szemlére magukkal hozni- és bomu tatni tartoznak.
K.-gazda leveleiből.
Csata után.
\' Véres, kormos romok közöli, Nyugvóhelyem, de sehotsem lalálom. Kimerülten bandukolok Mosolyogva tűnődöm a halálon Csatazajra ijeszti csend! — Elpihent az emberi-ti fergeteg. — Magyar baka tombolt erre: Falujokból kivertük a szerbeket!
Csak egy kunyhó maradi épen Megóvta a szennyes vizű, mély árok. Küszöbén egy puskás asszony Holtan fekszik. Melle-vére szivárog. Kis lánykája ébresztgeti. .. Hangja már a sok siráslól berekedt.. . S ölbe-kapom, bubúsgalom Azt a kócos, szegény, árva gyeteket.
S haza száll a fájó lelkem. Megkeresi árokparti, kis lakom. Fáradt szárnnyal, alkony tájban, Nagyon halkan bekopog az ablakon. Ha nem volna olyan fáradt, Amig innen elér oda, epedve: Bús-haragos zörgésétől Az az ablak talán -meg is repedne!
FERKE ÁGOST.
Jegyzetek a hétről.
tének komolyságáról, bensőséges mélységéről. S ha most mindehhez csatoljuk aprólékos megfigyelésének mélységeit — Marké művészetéről igaz képet adtunk i Jjraej-HbetlenneJji látszó tehetségének megvilágítottuk sxép ^tulajdonságait. Húszasainkról festett képei még Mgy .nevet szoroznék mesterüknek.
Misik kiállító művészünk teljesen a mienk. Büszkék vagyunk reá h örömmel valtuk őt sajátunk-nak. Bizonyos fény bőségben látjuk őt magunk elótt, amikor lelke, ambíciója egész erejével törekszik városunk művészi szinUyát emelni, az ifjúságot pediq a művészet\' megértésére « megszerelésére rábírni. Művésznek fáradhatatlan rajongója, örömmel látná a szépnek, nemesnek diadalát, .az ember tökéletesedését, finomodását, desztillálódását a művészet szűrőjén át. Van eszméje, terve s azoknak realizálásán fárad, hogy
* föld minden emberének boldog otthona legyen. Küzd. harcol, felvilágosit, hogy lendítsen városunk bűvészi életén s e szempontból nem régiben gyönyörű progrfcramot is adott, amelynek dicséretes terve a mi lapunk hasábjain méltatásra talált s városunk kulturális fejlődésére kihatással lesz, Művészeti irá-
nyában folyton a/, a törekvésé, hogy a régi mesterek technikai tökéletességét a modern impresszionisztiku* és ■ luminiszlikus vívmányokkal egyesítse. A valóságot mindig a legelfogulatlanabb objektivitással nézi, lel kwedéje hevétől azonban sohasem tagadja meg a festőművész temperamentumának eruptív kitörését. Att tartva Zola meghatározása szerint: — hogy a művéazet egy darab természet a festő lemperamen, turoán át nézve. Pfeífer temperamentuma amely a ndvészetbeu az egyéniséggel azonos — annyira
Manapság a demokrácia a jelszó. Minden ennek a jegyében történik. legalább igy mondják. El kell hinnünk, mert telve van vele a levegő, a műhely, a lapok, a parlament? minden, minden. Haladunk te-Sssse; ! hát az egyenlőség felé Talán lúl rohamosan is. Ma j hűvös, mérsékelt éa tartózkodó, hogy a műveinek | holnap alig tudunk fegyelmezni, rendet teremteni ~ nyugodtságál, optikai hűségét "igen kis mértékben mert mindenki megittasult a demokrácia jelszavától, j befolyásija. „A 1\' art pour V art" elvét, azaz, a Az inasok a műhelyben, a boltban mind demokra-
ták. A favágó, a munkás, az iparos mind ugyancsak az elv alapján fumigálja az urat, aki reászorul. így demolftata világban élünk. Nem- tagadjuk. A cégér már kinn lóg. De azért még som ■ vagyunk" teliesen
tiszt,áu festői értékek keresését a legmélyebb lelki problémák festésével szereti • egyeltem. Eme törekvésében megismerjük ót egyéniségének teljes eredeti-, ségével, hogy a tradíció tiszteletbon tartása mellett is a XX. Mázad gyermeke, aki annak szerétül s azok. A minap is egy igazán szegény ember ment tudja is bizonyítékait adni művészetében, hogy a leg- vgy boltba, valamit kért. Hiába, nem volt az ő sxá-modernebb vívmányok is csak a rétfi művészet tradi „,ám. peaig, a mini ón isinérem, három fia küzd a sionális szentségének respektálása mellett fejleszthetők fronton, ő maga is katona yblt. Ugyanekkor egy ér tovább. Művészi felkészültségéről a tárlat bőséges is jött be. Az tüstént k pott, air.it" kért. A nagy anyaga tanúskodik. Tónusa finom, rajzoló talentuma dumokrataságban tehát még egy hiány van : — a pompás, képei pedig harsognak az élettől. A műrész- pénz még nem demokrata. Pénz és pénz közt még fajok közül az impresszinisttikus tájkép és a csend- van különbség, élet állanak _ szivéhez legközelebb, jóllehet a potfré-i *
, festés adja ambíciójának legmagaxabbját. Tájkép,! Szó, arai ízó, derék főkapitányunk sokat dol-j csendélet, genre, mterieurs mind művészi hiv.tottsá- g0/.ik. A sok vérző seb közül azonban nem lehet igának ráternüttségéről benzél, amellyel maradandó-egyszerre valamennyit meggyógyítani I)e legalább i művészi becsű al otáSo al akar és tud produkálni egy pár sebre már olt a gyógyító ir ama rendelet-</6gszivesebben olajlestékkel dolgozik, de műveli ** ben, amely mindenütt olvasható városunkban. Szép akvarell., a ceruza, kréta és szénrajiot is, a pastellt idiClMSretes, j()R09 niinde|) 8ora mUvft| js do|unk azonban ^J^yése b.zonyos szuverén benső- !„ intézkedés értelmi szerzőjére De hangunk megint ftK.^" ^vetkezőkben nyilvánul meg s foglalható felemeljük s kérjük, hogy gyakrabban Lsék ilyen-Össze művészi pályafutásának jövőjére „ézve: - űgy;ÍÓUl rendelrtft ^ni. Még igen sok mindentől fáj.
ZZTti\' rl ^0 f°, ,rR\',dt tÓnU,\'!^ » lelkűnk Hiány 1 fit. még nem egy he-\'f g>" ^ Szerélnénk, ha mindenüvé így tehetnék be meg bennünket kiállított nifiremek Osuteséire tle hi,„„i,.i i , „ . , , . ....
r.i.j.i i. , . ... .... . r" lábunkat, ho^y intRlepetés «ebu s« érjen, » tudjuk iejmtlk be. A harmadik matiné mArész é vezete. n . , ,. , ..
,„.11.,, „i„.v .....NIU\'OMI «|>eiete luln( |,t,|| m|érl Uie|llünk )(J lt „ |„lkken6 !
melleit ii^llk inajtmikkal »tt a oiiada inat, boirv a T.. .lt l. ü,/. • , , , , jm. .
„.a,,!.,........ ,,i„„u: i ..,..,. , , " «>k ntegprébálni a rOíid áru kereskedéket,
mQ««uetiiek pártolni, barátai, toijesjtJi leniünk. _„,. ,,„„ .„. . .,,,,., i
ualt ott olyan árakat egyea cikkekért, liogjr elámul.
i« kérjok a beplllaatist, a lékapitányi rendűiké-
JANÜAR 16.
ZALAI KÖZI. ÖNT
^ést. Ezekről szeretnénk irni, sokat, dicséretest ki-meritőt, hogy must már tudjuk, liogy is állunk egyes
Február 9 én leez a Ssurmay-est azoknak hozzátartozóit, hogy naplójegywUikH, eMt-
Fricsay Bicbárd most már fiUgbtrü.ienek.r. cikk*ik" k«Mj*k meg n 20. pAufadéatf
•áaárlá soknak. Mikor folytatjuk ezt - szeretnénk ««í-; U M *lk*l,,unnál 8*mti a kídolg,** é* előadás "^Hágának Nagykanizsára.
uél elöbh
VERUS.
Miután tervbe Tétetett , hogy a* ewed történet
JOLIK* JELXVk
Püspökünk utasán*.
A megyéspüspök a püspöki konferenciáról liaza-érkesett s Hordáig marad itthon. Szerdán egyházi ügyekben Pápára utazik. Giohathalomra megy Jan-kovieli-Bésán Kndre gróf látogatására Utána Pannonhalmára folytatja útját, ahol meglátogatja a bencés-rendet. A püspök a jövó vasárnapra újra székvárosában lesz.
Adományok az árva templomnak.
művészi csodái lesznek. A hangverseny ^műsorának fénypontja Pásztor Irma zongora művésznő s/ereplése IíÉ&l. Pásztor Irma szereplés elé nagy .várakozással
nát városunk MM pártoló közöniége Érdekel b\'U ti.rt r^y ti^lOII houál.rtotói, hogy bennünket, hogy az országos Inr — amely művésze-
« liAai halált halt tisztek ét tiuiji-IDIM káptívi leni illusztrál™, lelkáretnek iiiind.nn hM Máit
faoti
célra egy fényképel bocsássanak megnagyitáa
tét már szárnyaira vette - mily nyomot hagyott \'"■■\'"•H"-*™- |!KÍ»"«»k ^ivánato. . rt.ld
áj!
adat is.
művészetén, amelyet már régóta csodálunk, dicsérünk. Várakozásunkat dúsan jutalmazza a Biurmay-esten Pásztor Irma mély érzést), Ünomau kidolgozott művészi kidolgozása.
Házi hangverseny.
Hétfőn esto Z. Záborszky Zoltán bankíönök lakásán nagy házi hangverseny volt. Kz alkalommal a művészet ez Igaz otthonéban a nngy és előkelő közönség közönség között ott volt 8ypni«vrsky tábor- s egy ik helybeli csirizbáró! nok családja, Hugsch Aladár ezredparancsnok * \'
Bokányi előadása a nőkérdésről. Szombat este a Szarvas etierraóbaa^tartflitf M«g
í Bokányi Detső elAadisit a nőkérdésról. A hoeeao
előadást nagyszámú közönség hallgatta végig, mtly i az előadót előadásáért hangosan Ünnepelte.
dtpö???? Hja! Uram az nagy szó, fejtegeti a dolgát
Nehéz, nehéz dolog kérem. Drága a felsíWtt, | drága a béléi, a fonál stl> stb. Talp egyáltalán nem
Hayer Vincéné i:rnö a felsotemplomnak be-\'.8^ 8 huK». J*hn kapitány. Zábornky Zoltán Pe szerzendó miseruhákra 60 K-t küldött hozzánk. Az hegedű játékát kísérte elóbb, aki Scbuman j kapható vagy alig, a munkás, mag\' Minta megfiut-
ajándékot rendeltetési helyére juttattuk. A nemeflelkü Trftunerei, Wieniewsky Legendáját játszotta bravúros |,e;|eU.
úrasszony e cselekedetével tetézte érdemét, amdyet tudásával, pompás tónussal * teohnikai készültséggel i Node mégis ha olyán rettenetesén J.stflkságes tavaly szerzett a két művészi szobor adományozásával Majd Jahu Adolfné csillogtatta magas szintáju ének- 30C koronáért tán ki tudok szorítani egy párat-
felső templomnak
Egy jólelkű úriasszony halála.
önlyos csapás érte hétfőn reggel Hrandlhofer Antall, az Klső Magyar Biztosító Társaság főtisztvi-selőjét. Hitvese néhány napi betegség után meghalt
művészetét valóién bámulatos előadásában. Jínnek a j műrész számai voltak Hildach Vorborgene Liybe.l^i
Boldog Isteni — Nem is régen ökröt szőröa-
Vn-öntől lehetett annyi pénzért kapni, ma mag a
Prága Soronata (Kugel Liedj gordonka s zongora! bőréből készült cipőért kérnek egy nagy vagyont, kísérettel, Mayer Hellmund Uokoko, Schumann Dujmnly egy kishivatalnoknak negyedévi fizetése. Aaon-bist wie eine Blume, Widmung, Kubkisteiu Es,ban nom ininilenütt. Vannak jobblelkü insaterek is, blinkt der Tau, Mendelsohn Frühlingslied, Auf Fin- \\ kik nem beszélnek olyan magas tónusból, mert ,
Az elköltözött urnó városunk jótékonyságának igaz ge|u g«sanges stb .Majd a Peschek, J)r. I.uknca, j lelkük. Mindenesetre helyén való lenne, 1» a ttolyi
napszámosa volt. Minden jótékony egyesületnek te- Záborszky trió adott elő több darabot Beethoventől,\' hatóság kicsit reámászna ezen zsebmetező úrra s vékeny tagja volt Jó szivét a háborúban különösen Mozarttól, Haydentől, ezzel tetézve a feledhetetlen j vágva olyan bírságot a nyakába, hogy emlékezetes pedig orosz fogságban levő fiának sorsa törte összo.; művészeste szép emlékűit. \' maradjon előtte.
A átflói eggódó azerot*meghalM*,! i\'A Hadeegélyaö klálHtáea. , Nino. cérna????
tegségét bajában mélyítette, míg w^nvedésétol b*ö- . |
- vetkezett halála meg nem váltotta. A i«lyos csapás- Február hó 2-án nagy kabaré kiállítást rendez j Dehogy uines 1 Akár annyi, hogy kötelet J^
tói sújtott férjet a résztvevő jóbarátok nagy. száma a nagykanizsai Hadsegélyző hivatal a harctéren | készíthetnének a eérnauzsorások nyakára, mellyel az *
vigasztalja, amely részvétben a város egész társadalma hÖH katonáink szeretetadományai javára Ki-j első lámpavasra felhúzhatnák őkot Igen 35-40 ko-
OS7.tOZÍk.
állításra kerülnek művészi kézimunkák, csipkék, ké-
pek és hadi fényképek. A Hadsegélyző felkéri a várd! Tyll alezredes halála. nagyérdemű hölgyközönségét, hogy stép kézimunkái-
Január 10-ón\'este egy nemeK lélekkel kevesebb tói néhány napra váljon meg ós engedje át azokat a löldön Kgy erős, férfias jellem, izmos testű katoin R kiállítás céljaira. lígyben arra is felkéri a rendező- i halt meg Tyll alezredes szomólyében élete 64-ik évé-_«ég a nagyrabecsült hölgy közönséget, hogy egy
..... . j............— --------j- - -"nj
ben. Az első híradás szinte valószínűtlennek látszott, j kélyke kézimunkát ajándékozzon is mert Tyll alezredesnek hosszú életet jósoltunk. De J niért ezeknek eladása is tetemesen növelné
roníért akad egy-egy orsó, olcsóbban azonban szóban sem állanak veled jámbor halandó, ha mesitelenfil jársz is a cérna hiány mifttt Hát hol a hatóság?!
Hol a büntető paragrafus, amelyet a piaei ke-fák, árusok, mészárosok éi> hentesek legcsekélyebb
a Hadsegélyiőnek, kihágasaira reátudnak paskulni?
. . r Vagy ktek at odúkban zsaroló hiénák nebánts-
emberi tudásunk most is csalódott. A nemeslelkfl al- össz-get, melyet hős katonáink megajándékozása cél ; virágok, kik bőrüket itthon melengetve, a háboroa ezredes számításunk ellenére hagyott itt bennünket összegyűjteni igyekszik. , konjunktúrát kihasználva, jól felbájaaodva^ pocakos
Tyll alezredes a aziv embere volt. Jósága, nemes! a kiállítás keretében egy budapesti fiatal fostó- jszivarokból eregetik a kávéházi asztaloknál a bodor Szive, s/.eretetreméltósága a lábadozóban közmondás j művÓMtnS Plck Smmy dísztárgyai is irfegtekinthetök; ín^iöt s moaolyogják a jtyveszéklő, kistipolyozott kö-tárgya volt s minden katona — aki parancsnoksága j Iáznék. A tlatal elsőrendű művésznő rendkivüli te-\' zönséget, melynek Wrén s zsebén felhájasodtak. a/, őszinte tisztelet és szeretet hangján hetsóge reméljük sok hívet szerez inigd művészetének. Azon kedves hölgyeknek, kik kiállítani kegyeskednek, felvilágosítással szolgál a Hadsegélyző híva
alatt volt
emlegette. Szivvel-lólekkel végezte hivatalos teendóit, A lábadozóban rendezett, kurzusokról annak ide jón bő jelentést adtunk, mind az ő alkotása volt. A tal, Csengery-ut. A kiállítás síkerén Farkas Vilma a tétlenségnek nagy ellensége volt. Mindig gondolt ki; Hadsegélyző buzgó ós tevékeny vezetóje fáradozik.
Folyik a rekvirálás.
A város ti üIs6 kerületálwo e hó ; kezdeUU a rekvirálás mely e napon át
10-én
valamit, hogy a lál*dozMian az élet Igazi HdOlée le-1 gyen, a kelleme*. Akárk1 ia legjon utódja, nehéz | helye leaz Itt, meri Tyll alezredes munkáját nenieaak ( pontosaággal, hanem ezlvvel a lélekkel le kell átvennie. Temetése vasárnap ment végbe nagy pom- j vaggon pávai.
Hangversenyek.
Január 26-án letz a I\'olgári Egyletben, mint, folyamán teljen hefejezéet fog nyerni, amikoi az ered-
A menekültttk teadélutánjának alkaráhM ptauel Járultak houá a ki>vetke«0k: N. X., Kktifmani), Klein Jóu<r, Blookoé, Sió nővérek, tiál Dezsi, l\'aláakáiyné. Mv. bleblaaaeé.
Mayw Károlyné, Klein S-9 K. Hehmidtaá. | Seehrné J 50 - a 50 K, Upit H 10 K, Liotitachainá,
vette \'l)r 8zigethyné, Dj. Pödörné, N. N.. !)r. Tripan-
terniéDyt eredményezett Terméazsteeen a ÍN.
és egr fél I merné, Bugámé, Polgámé, Krauez, Kaunehenbergerné,
N , Tókée Klemér, Koroia tiyula, Klein, N. N., Bukatná,
már mult Nzáinunkbati jeleztük az idei hangversenyek legnagyobb dimenziójú múvóxz e*lje. líeáií István gordonka művész, Haas Erzsébet UloraMir éne-kesnó BéflebAI, Kalmár Heddy MugoramSve»zn5 lesz
- papiron. Hogy azonban eMl mennyit fog besaállioa-\' N. N.,. Metiné, Bettlhelm és Uutbná, I ni, az laég a j»vó zenéje 14-ével a belvárosiam is Kaán Irma, Torma István, Ungárná, megkezdték a biztosok nióbódé«oket e valóuina a hét\' Marosa Kálniáuné, tttőesel, BeUlheinná, 01 vaahatatlaa,
Lueatné, Milhofler Simon. Htolzer Testr . Maltesdor-fer I , Welszbergerné, Klager (lizella, Németh N , Özv. Mantuauoué, Hávász l^josoá, W Jóiaal, Pilahné, B. L, Hpitzer Mór, Halvaz Prigyeaoá, Szabó Antal, Rzalai, Krausz, I.. K , Pollák Ed. áa Fia, Ktuzta Mór, OrUjfeW Mérné, Kleiaohacker József, Wksz Ignác, Steiner Jenó, 2-9 K. (Váge kov)
ményt is meg fogjuk látni.
A 20- honv. pótaáezlóalj paranosnokeagától.
A nagykanizsai 20, honvéd gyalogezred, mely-
nek ez est azereplűi Most csak » tényállást knzü^jOk. i nek hós zalai llai valamennyi badwintóren oly dere-A nagy élvezet - - amely az est hallgatóinak osz-1 kasan ós dieaö.ég<wen mi\'ikődtek, elhatároz! i, hogy az tályréeze lesz — párját ritkítja a iilllrészoiték tOrté- ezredre vonatkozó történeteket összegyűjti és könyvhetében Ekkor szerepel az édes Schwnrz Anna a alakban kiadja A munka sikere érdekében a 20.
.ejlédéeében sokat igéró kis zongorás
>
i honvéd pótziszlóalj felkéri az ezred minden tagját és
Adakozzunk a vak katonák réssérst
Hangszereket és jó
hnzóharmonikákat
l-siírniilü minőséget ajánlok n legolcsóbb árért.
Szétküldés utánvéttel. — Kezeskedek arról, ho£y csakis jó és az értéknek megfelelő hangszereket szállítok, ennélfogva megengedem a kicserélést ha az 8 napon belül az átvétel utón történik. — Megsértett árukat nem fogadok vissza — Az árak danibonkint értendők.
Továbbá: Hegedűk, citorák, rézfuvóbangszerek, fuvolák, klarinettok, dobok, cimbalmok, beszélőgépek és lemezek nagy választékban kaphatók
Ifi, Wajdits József
hangszerkereskedésében, NAGYKANIZSÁN, DKAK-TÉR 1. SZÁM.
Mindenfelé hangszerek javításra elfogadtatnak.
Hfl|ftf r«T NAGYMOZGÓ SZINHAZBAN mindennap tar. JDJCíXI>1jAÍ1I ía,ik eloa<las lemekszóp műsorral. Minden 8-ik
nap uj műsor. A csodaszép műsort leírni itt e helyen leirni nem lehet, ezt látni kell mindenkinek. Minden egyes kép a kinematografiának legszebb alkotása. A „BISUN" sziuhaz látogatását mindenkinek a legmelegebben ajánljuk.
Adakozzon mindenki tehetsége szerint a katonák Rokkant alapja javára és a Hadsegél) zfínek.
NlurauoU i I i|itul..( i i ■ llj W.jilii, J4i,«f k&Djuyoiadijibto, Nagfk«niuáu! .........—.....- -
$7 ik évfolyam


NAGYKANIZSA. 1918. Január 23. SZERDA
2 szAm
Szerkesztősig éa kiadóhivatal DoAktér 1. l.l.teaj Hí. - Hlid.t.... cllj.«.b«. i»rt»t.
FOiiarkliilH! ;

FtUIAa .i.rk.oiio:
Erős Sándor
Megjelenik boMnkdnt kAUear 1 Jf
Elóa«»té»t ára: Sfi ina 10 kar, \'éUyx. a koronk, niiyilém a koros* 60 futár. —
»6»< fa» «» MMr.
db
íiogy élnek Angliában.
In.» Jacquen Maralllac. A mult napokban barátom érkezeit Páriából, akivel egyik londoni francia vendéglőben obédeltem és ö ugyancsak meg volt lepve, mikor a pincér nem akart a^ ételhez egy második darabka kenyeret hoini. Megmagyaráztam neki, hogy habár 1- Angliában még nincsen szerencsénk a kenyérjegyhez, — igaz, hogy tervezgetik — I a vendéglők szűkös rációra vannak \' szo- j ritva és bizony vagy ötven londoni előkelőbb vendéglőst, köztük a Carltont, — hol a gurmé szemfénye Escoffier trónol, — a Resteraijt Slmpsont, az angoJ konyha gloír-ját megbüntették, mert több kenyeret szolgáltatott ki, mint ami közélelmezés ellenőrétől van előírva. Nagy tévedés bizony, ha azt hiszik, hogy a Brittsziget ország bővelkedik az élelmiszerekben I
Dehogy Bővelkedik, csak hallgatnak1 az angolok áluzeméremből, mert bizony Jl annyi a megszorítás a különféle közélelmezésre vonatkozó rendelet, hirdetmény, ajánlás, tilalom, hogy címük tiszta leisorolása hasábokat tenne ki. Ne tessék gon-
dolni, Fiógy-tulozok, itt van például a mai rendes efajta kiadványokból! rész, két nagy oldalt tesz kí és a következő hangzatos címet viseli: The Plgs Maximu n Prices Order IUI7. akik Shakespeare és lord Rhondu hangzatos nyelvét nejii ismeri\'t, azok előtt igy hangzik: „Rendelet a sertésárak maximális árairól 1917. évben."
Nagy gyorsasággal megyünk iilen az államosítás azon alakja felé, amelyről ezelőtt egyes filozófusok álmadozluk. Ma az összes nagy üzemek, amelyek közellátási cikkeket állítanak élő, vagy forgalomba hoznak, monopolizálva, vagyis szószerinti értelmükben ellenőrlíve vannak az állam által. Az állam határozza meg az eladó hasznának megállapítása mellett a kenyér, liszt, burgonya, cukör, tea, tej, vaj, sajt, sonka, gyümölcsíz, száraz főzelékek, csokoládé stb. árait.
A célja ezen intézkedéseknek az volna, hogy a spefcutácitfl^frceghiuailsák, azonban sajnos az árak sokkal magasabbak, mint a háború kitörésekor. íme itt ogy kis táblázat, (átszámítva frank és centlmcs értékre és kilogrammra)-, a legpontosabban saját háztartásom feljegyzéseiből.
Kenyér \'lep.) Liszt
Rnrgonya
(Sukor
Tej
Tojás (.tucatja) Sajt
Marhaltue JullllllH
„ fagyasztva
Bi» Kivé Te. Uacao
Széli, tonnája Petroleum
ISII. 1017. no.nito h.1 0 30-1 35 Frei 0 *0 Kraa.
OS5-OÍO 010 0\'60
0-46 3 10
1-80 3-M 3\'— ISO
— 4U 460 3*60 5 60 37 — OM
0-46
0-25
1-40 0 66 5-60 » 86 í-50 4\'— 3\'66
—•60 6\'80 640 7\'T6
ow
Önök ;izt hiszik, hogy milyen olcsó minden Angliában ha ezeket az árakat áttekintik, látjuk, hógy ez bizony nagy tévedés !
Tavaly óta az emelkedés majdnem száz százalék, de még ez is csak látszólagos, s valóságban azonban még sokkal több. Mert hogy egy-két cikk olcsóbb, rendesen ennek az állam illetve az adózó fizeti meg az árát. Ujabban ugyanis elrendellek, hogy ü kilógtam száraz kenyérnek az eladási ára egy frank. Ez a? ityéz- . kedés az angol budgetnek évente egy
A ,, Al/árrorlfM-lfin nem mind hazulról. fiazdagok is voltak mind, a
r\\C ClOgCUCllCU. szépeég sem hiinjzott náluk > a jóság nem volt nél-
IrU: K. L. \' knlöxött tulajdonuk. Déleeg iQak bankén vitték
Fiatal aaép, sióké asszony volt. Termetére\' el éket az életbe, az 6rümteijiienek lilazó, kiibrindiló nézve inkább alaoony, mint magas. Valahonnan a\' életbe.
hegyek áljából jegyezte el maginak egy katonatiszt., Az Ifjak férHakká uóttefc, azok sem jíttek haza Sollawm volt nyugodt » megelégedett. Már\' leány Mhbet, vágj legalább i. nem nyáron Az élet pOrOlye koriban csapongó UtinM volt, mindig másra 0«»Wri a honvágy.!, áthatolhatatlan korlátot emel a vágy va, mint mivel . természet e » szülói szeretet\' vágyak elé s a modem élet cwkhamar idegbénult elhalmozta. Kgyttzer eltüut f.lunkbél. . rabszolgájává teezi a még kevéwel elébb szabadna
Blóstíir talán meg «m érezlOk Myra hiányét,\' csapongó lelket. A aebéz élet engem is beosztott a - hogy nim-e kMÜUOnk csmgó hangjával, szuros\' Wretlen szelieminezók megművelésén fáradozók írnia-kék szemeivel játszi természetével: de minden nap, kiaMapitiba. Kn sem voltam mér tisztán az enyém, . később vlradtakból jobban a erósebben tolta untén a magamé. A családi búban idegenek gyujlott.k szimukm Myr. hiioyit érezhetőbbé. Nehezen awk- Utat « hol elébb ismert areok köszöntöttek, most luk wog mi Halálok Fájt nekOnk, hogy kamuk-\' mindenatt ismeretten emberekre leltem s nem ritkán bél ismét kialakítottak egy lelkei ki mir annyira! kihalt, lakó nélkül leró házakra bukkantam, hozzánk forrt saerrtelreméllé fltrge egyéniségével sj Késé évek »ra uiultin vetődtem egyezer mégis kire nézve, gyermekies hitünk szerint, ml is nélkü- haza. Szép pár esztondével kéoébb irta mir viseltes lehetetlenekké lettünk, l\'edig tévedtünk Ítéletünkben. I homlokára számát a kalendárium. Míg mi ót a szünidei forró napok minden hüvo, «-] hnnét bekocogtam az ismert házak ajtain, gou-télyén kOIOn emlegettük » önkénytelenül kiállozluk , éolva, talán mir megunlák néliányaa a hangos ölet nevét, hogy ne feledjen az égre tekinteni, ha egy! fárasztó zaját a e||Mtek megpihenni ha* az 6.1 falak Milki. megunva életét, az égrél levetetlo magit iN, a gyermek emlékek helyér, az elhalt apák, si\'itétiiiagasból: addig ö férje oldalán taliu már reánk \'anyik, életból kidólt jó búitok örök pihenője, -Min gondolt, reink, az ó gyermekkori pajtásaira, ] «rj» n\'ellé.
ifjúkori rokonszenvezi Wldieíre. ! Nem otalódtam Az otthon édes fogalom, sok
Ké-óbb .tutin már mi is megszoktuk hiányát | bajra orvosáig, számtalan fijdaloiura megnyugvást s az fel sem lünt nekOnk. Kevesebben töltöttük , azoló ir. Az idegen kinzó valami, még ha ismeróa otthon mindig a nyarat. A leányokat elvitték oaak- i la már, — mig az oUhou, ka tudata aok fajdalom
felkeltője, raámtalan sMnredé*, gján ticlyn i», — mégis csak otthon, tis ront bua, e tudftt, w 4rz4«
I köíüttüuk nem ogyet kQlönböt& Táltoi&MŰ.
A Myráék háj» felé muutem ei6n0r. Látni
akartain n iiákát ismét belQlról. Olyan e még a íala
j belől, mint régen volt, fénvearw járt-e még a
; kawöb vaspántja, vagy niár rojwda ömésiti, •— rozaa-
| illattal teli-e as udvar, vagy már n«m szakított tobbál
jsenki élöQa illatos virágot?
8 mig ilju emMkeira osrivel taoogták köri-lelkem kérdésük alakjában, twarw sem vettem nagy hirtelen, hogy már a ház előtt állok.
Nttm igen váltoiott, az ősi háa falán Miumi sem ; legfeljebb az idő vont fekete patinát a febár meszelés foló A tető már többet ..,wr.vedett as idő súlya alatt Sokat verte as eső 8 tartotta magán, a tél havát jó ideig, hideg után a meleg nyár verta reá forrósága ropesitó sugarát, — cserepei töredeztek, dsrabosak, hiányosak voltak
A kapuhoz értem. Bz is a régi volt. Betárva találtam. Nagyot tanítottam rajta, mire az óadl vastömeg nyikorogva szakadt befelé. Kgyik sarokvaaa már törött volt. nem birta tovább a szolgálatot, melynek tartalma alatt oly sokat nyögött, annyit nyikorgott. At udvar nem volt a régi. At egykori kis utat felverte a gyom, a gaz, — a rezedát kiölti ja csalán, a töskés bogáncs, — a rózs.tt, azt a piros, \' fehér, krémvirágu szép rózsafát túlnőtte a vad ríeinua, ennek magva még a régi jó időkből maradt itt a ! mikor már túlnőtte, letiporta, s az saégyeuá^u balt el.
í A I I s í> 7, L ö K v
JANDAB 98.
milliárdjában fóg kerülni. Nagy veszteség van a burgonyánál is. Az állam a termelőknek tonnánként 150 frank jutalmat ad, •rlntlgy a cukorrépa termelőknek is. A hus még nincsen monopolizálva, csak el lesz adva a maximális árakon s a mészárosnak kilónként 50 centimes hasznot szabad számítania.
Meg mondom őszintén, hogy áll a helyiét. Nálunk is nagy szükség van ép-ugy mint Franciaországban vagy a központi hatalmaknál. Például a mult a télen hetente öt napon át nem kaptunk burgonyát és hogy a szegény nép hozzájuthasson ehhez a fontos táplálékhoz a gazdagabbak háro n hónapon át lemondtak róla. Hetek voltak mikor nem bírtunk cukorhoz jutni. Hiányzott a tea, a reggelihez nélkülözhetetlen szalonna és ami szinte hihetet len, soká vaj sem vplt, mert a behozatal Skandináviából elmaradt. Élelmiszerek felhalmozása tiltva van a törvény által, tanú erre az a szerencsétlen liverpooli kereskedő, akinél 25 kiló gyümölcsízét, 24 doboz siardiniát és 30 kiló lisztet találtak és elítélték 2000 frank pénzbirságra.. Ezért mégis nagy az üzérkedés, a szétosztás nehézkes, a szállítás rendetlen. De ha megfognak egy-egy üzért aki\'a maximális árnál drágábban adta el az áruját \' vagy pe-, dig áremelkedés reményében visszatartotta, akkor nagy bajok vannak. Egy Hall nevü Blegles Waldi gazdag földbirtokost a közélelmezési ellenőr két havi elzárásra és 82,650 frankra ítélt, mert a maximális áraknál drágábban akarta eladni terményeit.
L Ezek a kis mizériák nmlt mindenki bátor szívvel elvisel azzal a tudattal, hogy mindenki egyenlően viseli a háborús terhekel. És ezeket a bajokat még mámorban sem fojthatjuk cl, teszem egy pohár I whiskyben vagy sörben. Először is azért, jmert a kávéházak a szeszes italokat nem mérhetik kl, kivéve a déli órától délután \\2\'/, óráig és este fél héllől fél kilencig. A sör és más szeszes italok gyengék az az ;nqua pura jellegét viselik magukon. A sze-Iszes italok alacsony szesztartalmát akaija \'compensáini az árak bámulatos gjförs emel-j kedésa, A háború előtt egy liter sör nyolcvan centimesbe került, 2 50 frank. Az üveg ! whisky ami 1914-ben üvegenként 4 frank • 50 cent volt, ma 12 frank 50 és emeleti joly gyönge, hogy viz nélkül lehet inni. Ha az emelkedés folytatódik, akkor a része geskedés külső jele lesz a gazdaságnak és jólétnek, addig is a londoni hires utcai részegeskedésekérti elitélések a felére csök-kentek.
Tehát ahogy mondja a közmondás önmegtartóztatás egyúttal a legjobb és a legrosszabb dolga világnak.
így élünk Angliában a világháború negyedik esztendejében.
JÚPKT íl, tS% Ki
Jótékonyság.
BAri GulmanH 0d/)» ur elhalálozása alkalmából özvegye és li» összesen SOOOO korúnál adakoztak különféle jótékony célokra, mely összegbél 6000 korom Verőce vármegyének, 16000 korona pídljf 10-| löoféle helybeli jótékonysági iutézményekoek jut. Bjlhalaaetott Bsurmay-eat. A február 9ére tervezeit Szurmay hangverseny február 16-án i»i A hangveiseny érdekessége ! Pásztor Irma zongnramilvésznó szerepléee leaz, meg iFrycsai karmiwler honvédzenekaráoak működése.
A hadi fogolytartó gazdák
felhívatnak, hogy hadifoglyaikat o hó 27-én délután
3 órakor a szokásos helyen orvosi vizsgálatra okvet-
len bemutassák s minden hs/.\'^goly ulán 2 korona
orvos vizsgálati dijat ott a helyszínen azonnal lerój-
ják, mert olloneeolbeu hadifoglyaik azonnal elfognak
vétetni.
! A nagykanlaeai Szoelália Mlnaaló szervezet Patrnnage szakotzlllya I. hó 18-án tartolt munkaóráján a saját ós a ceecsemó védelem javára jf. évi február 6-áu a Polgári Egyletben lartandó ünnepély rendezését határozta el Az ünnepélyen kö^emílködni fognak: Jahu Adolfné, Mull Gizella úrhölgyek- Hzigetby Sándor ur zongoraklaérete mellett, a főgimnáziumi ifjusigi zene- ós énekkar ée Dr. MuUchenbaoher Edvin kir. törvényszéki bíró elóadásl tart a fiatalkorúak biróaágaiban megvalósulásra torekvó gondolatról. Közérdeket képezvén az, hogy a hatóságok, iskolák közremőködésre igyekvő patronage szervezetek és a társadalom m\'nél szélesobh rétegei Mutsohenbaoher bíró előadásának tárgyát átértvén, azonos gondolatoktól irányítva járjanak el a végső célkánt h nemzet gazdasági erejét megnieuteúi igyekvő palronage munkában, szívesen hívjuk fel a közönség ügyeimét és érdeklődését az élvezetesnek Ígérkező Onnepély köretében nioglartandó előadásra.
Gyásarovat.
Szombaton f iió 19-én sulyoe csapás érte városunk egyik kiváló polgárát Sanvéber Józsefet (aki. jelenleg a 20 ufkl. gry ezred főhadnagya) Édesanyja özv. Farkas Jőzsefnó néhai Farkas József os és kir. kapitány özvegye (előbb özv. Saovéber Józsefnél elhalálozott
A pitvar ajtóhoz értem, mélán, szomorúan s ott benyitottam. Itt jártain be régen is. gyermek-
éveimben. D« most nem ai a raoáolygó gyermekara vonó ekéjével. Osak a szeme és hangja maradi meg fel soha s én sem háborgatok másokat. Élek a
fogadott, mely leiüat évek elóU.
Nem is fogtam hozzá, bogy egy pár izóval megboetzanlsam a konyha kie tündérét, mint egykor, amikor a Myra éles hangjára a jó lallyka ijedten azaladt elő s szelíd nioaollyal állt meg előttem, mikor látta, hoqiy csak engem akar a szobába tessékelni hangos Havaival a szőke Myra
Most más fogadott egy öreg szakácsné éa seoki más. Jó arccal üdvözöltem. Ó a vén aggastyánok éppen nem ismeretlen bajával fogadott. Kikérdezett, ki vagyok, mit — kit keresek, \'miért keresem azt, honaan jöttem.
Én mindenre válaszoltam l kíváncsiságát nem hagytam kielégiUetlenOl, hogy gyanakvó tekintetét laréteeaam magamról. — Erre egyet fordult s eltávozott.
Ketten jöttek vissza, elég sietve: az öreg cseléd s egj; a kortól megviselt úrinő, — Myra volt. Örömmel logadott
ezt benne Szőke haját már 1tt-olt kiverte a kor az törte az eset s egyezer — magamra maradtam. — idő havával fehérre; arcán íb átszániott az-életráno- Azóta itt élek szegényen, elvonultan HBnki sem keres
mindig más volt vágyam, mint amit a sors aléiu hozóit,. . E természetemnek vagyok áldozsta, szegénye, özvegye. Egyszerll az egész! Több vagyonra ...........nini amennyi rendelkezésemre állóit. Kimentem én is kisérteni a sokat emlegetett szerenosél, a birás vágya ulazni kényszeritett, oda, — messzire. — tudja hova! Hol annyi remény törik ineg TTisz
csaknem vonszolt maga ulán: ,a\'Óí4 ° * h™ ««nji«" mentek
^ ; egy szebb, vígabb jövőbe vetett bizalommal s oly
rokan jöttek vissze csalódottan.-szegényen, kétségbeesve. — En is játszottam abban a liarlangban. Játszottam : szerencsét próbáltam egy arannyal. A férjem, kire ráragadt játszó szenvedélyem, kettővel próbálta hivni s mert erre sem jött fölénk, mig másoknak haliiMzával szólta birtokukba az aranyat, — én inár hárommal, néggyel próbáltam magunkhoz csalni,
z> a , . i ",ig fg)™r MOn VB"llk ""K""1"" észre, hogy sem-
Kgyniás mellé flltonk. Ezt a bízóimat mosl Imink sincs. - mindenünk elveszeit! Ennyi az egész I
f « "»• "<>«»\'» ™á, te- A többit ne i, kérderze. Az már nagyon szomorú
MUm beans a régi, a Hátai Myrát. Nem találtam|K rj.m már nem voll olyan erős, mini én Ót meg\'
a régi, Az most is ugy mosolygott kékségével, az múltból, a mult emlékeiből s vádolom magam foly-most is ugy-hangzott, mini évekkel előbb.\' Ionosán, hogy nem voltam megelégedett. Mert higyje
Nem várta, inig én kérdezem, ó kezdett- be-, *l> mwl "rí" meggyőződéssel valljra, hogy csak ez szólni s mintha örömmel beszélt volna. Ugy-e cso-:" e*í ltk\'1 ™16 «taPja »\' boldogságnak De dálkozik, hogy engem ily környezetben lát? l\'edig én m4r Ml tudtam meg, amint még utánam ezt én mind magam szereztem magamnak. — Hall- »**""><»" későn fonják ezt megtudni, — saját gasson reáml Szólt kis szünet ulán. — Mindent el-1 k4™kr» — 1,1 kísérletezőnk az élettel itt csak nem mondok magának, hogy juloltam én ily szegényes i mindannyian, - a kivételek az igazán boldogoki — helyzetije. Azt tudja, hogy ki voltam én előbb; azt 8 "elu akarjuk abban a Mdogságot feltalálni sem feledte még, hogy örökké elégedetlen voltam s ho1\' is, de számunkra a legbiztosabban
\' található lel. De én már nem is beszélek többet. Én
Beértünk. Mi más volt moet itt ia minden, mint hajdan, szebb, Oatalabb idők jártán I Az idő, mely kívül annyi minden éeskává alakítóit, belől is mindent megváltoztatott. Ódon berendezésű volt a szoba bútorzata A kopott szőnyegek alul moly-lepkék szálltak ki a ezután belurták magukat a megrepedi botor-bevonatokba.
szélt elhaló hangon. En már elmondtam életein. Most beszóljon maga; laláu vígabb életről tud számot adni.
Beszéltein |s neki sokat, nagyon sokat. Elmondtam neki megelégedett életem nem egy boldog epizódját. S mikor inár sokat beszéltem csendes, szerény, megelégedett életemről, egyszer azt vettem észru, hogy két szemét két könliyfátyol |boritja. Nem
............... \'(™Ss vonta elő e könnyeket, de aligha
csalódom, mikor ezt álliloin, hogy az elhibázott élei bánatákak könnycseppje! ragyogtak szeméhen.
Nemsokára búcsúztam tőle. Kijöttem abból a lakásbél, hol egykor a vidám gyermekleány hangja cseng,-ti, most jiedig a megtört özvegy könnyül hul-laimk panaszos szavak kíséretében.
N mikor a szabadba jutva magam előtt láttam » gyomos utal, a dudválói felvart udvart, akkor már nem csodálkoztam a látóit pusztuláson, mert az elégedetlenség csak ily virágot fakaszthat.
_
JáNOAR «8.
ZALAI K
K ö 7, I.
ÖNT


Minden külön értesítés helyett.
gelsel belltciiel Outmann Ödön béróné született wclaachl Welsenleld Albertlil ugy saját mint (la gelsel és bellscael Outmann Arthur báró, menye született gelsel és bellscsel Outmann Stefánia
bárónfi, unokája Bva valamint az egész család nevében fájdalomtól megmegtört szívvel tudatja, hogy szeretett férje
galsal és biliseiéi 6UTMANN ÖDÖN báró
nagyiparos ás nagybirtokos, a in. osztályú vaskoronarend lovagja stb. stb.
1918. január hó 17-én rövid szenvedés után BeilSvSén elhunyt. Drága halottunk Nagykanizsára lesi elszállítva és ott szerdán január hő 23-án d. u. fél^ órakor a családi sírboltban örök nyugalomra helyezve, Á\'ií\'V Bellscse, 1918. évi január hó 18-án.
•■..<•;»• ttzv. Vidor 8amimé szül gelsel Outmann Hedvig
gelsel Outmann Izidor ás neje i) ■ gelsel ás belisosei Outmann Vilmos báró ás nej* gelsel ás bellsosel Outmann László báró és naje gelsel és bellsosel Outmann Aladár báró ás neje mint testvérek. Koszorúk mellőzését kérjük.
■■ --—í -y-t**- ~ ■ * - ■
_ A. boldogult Vnő* mür régőla Csakis családjának élt és igya nyilvánosság előtt nem szerepel. Mintegy misfélév éta súlyos beteg Tolt és igya halál megváltás volt reá nézve is.1 — Holttestét s róni. kath. temető haloltasházábanrav atalozták fel és onnan hétfőn d. u. 4 órakor temették el a családi, sírboltba. A gy.isi mely h Sanvéber, Kperjesy. Betlizik családokat érinti, városunk egész iuteligeutiájának mély. részvétét kel-I tette fel. )<tk
Bimbóhullás.
Klapper Miklós városi hivatalnokot súlyos csapás érte, felejthetetlen kis liacskájuk Mikit* január lló 16-án életének 6-ik évében elhunyt. Temetése szombat délután 4 órakor volt a teinetói halottas házból. A bánstos szülőknek adjon a Mindenható
Aljegyzői pályázat.
A városnál üresedésben levő aljegyzői Dr Kanfmann I*jo» hoszas liadapród őrmester a naMkban beadta pályázatát A pályázó személyes kvalitásait nety, igen kell kiemelnünk. Teljesen « mienk l)r. K(ofmann lyfcj^ városunk szülötte Iskoláit jelet eredménnyel Itt végezte s azntán mint szorgalmas Uatal ember készült a ingi p.tlyán Tanulmányait mindig szép sikerrel végezte itt i\'. Iió-ezót, mint önkéntes, a háborúból is kireite. Knnyi érdeme ét kiválósággal pályázik Dr. Kantoraim Lajos, a Város Btfegyzői állána. Beméljük -- nem sikerte lenül.
A január 36-lkl hangverseny mííaora:
\' \' Y Salnt-áaens Conzert. Gordonkán játssza Deák István gordonkaművész Zongorán kiséri Bluoienscheln
A városi párt értekeslete.
Meglehetős részvétlenség mellett tartotta Nagykanizsa város képviselőtestületének előkészítő bizottsága szombat délutáni Uléaét. Unnék legfőbb tárgya a városi tisztújítás kérdése volt, amelyben a megjelentek többsége az általános tisztújítás mellett nyilatkozott. Ai Agrárbank etj ánd4ka>I rokkantaknak. A Magyar Agrár ée Járadékbank részvénytársaság elhatározta, hogy a rokkant katonák letelepítése céljából saját birtokaiból 2(0 holdat ajándékképea, I érteleiből pedig 860 holdat lSJévi Ingyenes l>érletra átenged az Országos Hadigondozó Hivatalnak Aa átengedett területek igen kedvező fekvésnek, amennyiben községek közelében vannak Az ajándékozott területekből 160 hold a dárdai (llaranyamegye) uradalomra, 50 bold a mdnai (Toronlálmegye), 50 hold pedig a azéeskereezturi (Zemplénmegye) birtokokra esik. As ingyen bérieteket a bank lutaki (Hácsmegye), püspök-pusztai iBácimegye). bánlaki (Toronlálmegye) és tamáshidai (Biharmegye) engedi át Az Agrárbank gavalléros cselekedetében \' nem a birtok ée a bérlet értéke a fontos, hanem a lóldajándékozás lényege: hiszen a szegény magyar rokkanthósnek minden áliua és boldogsága a löld, mely ősi erejéMI nj eröt ad a nemzetnek
Vaautl rendőrség felAllltáaa. A belügyminisztériumban, tekintettel a sok vasúti lopkodáant, zsebmetszéere és más — ilyen irányú I működésre, vasúti rendőrség felállítását tervezik. Minden vasúti vonalon megfelelő számú detektívet oszt a -! mik be, akik a vasúton az utazóközönség fosztogatóig és u raktárak losztogatóil ügyelőmmel kíséri Azo(í I utóbbi időben különösen sok podgyász tflnl el észreállásra vétlen és nyomtalanul nemcsak a raktárakból, hanem Utköat^en is olyan nagy mértékben, hogy a vasúti

Isten gyógyirt a^lómel,ímW" ,. i^jjjL ,, i, Mignon, b) Jensen Mnrmelndes
^JanjfMwenjr. , .1 | LSftcBeu.*Hnekli Haas 8rz«bet énekművésznő. Zon-
Atna nagy művészi élvezet —amelyet a a«.iki, ;gorán kisóri Szlgeli Sándor főhadnagy 3. Chopin szombati hangverseny igér - a hangverseny; téű^Mjepie J.ittt Widtnung. Klóadja Kal-
rábíl már eléggé indokolt Reik István gordonka. ,„ár Heddy zongoraművésznő, 4 a) Bnbinslein Me-
...............\' " " - --1- 8ohu-
lleák
hangwrtenyézni tf ez alkáléitintal útjába ejti városun-; István\'gordoltkaínórész. 6. a) Puccini \'J\'oeca ária, kai. Haa» Erzsébet koloratur énekművésznő számai |,) Kirohner Sie sageu rs vvörn die l.iehe.\'o) Magyar nagy csodálalot fognak kelteni, s bétaőtT tárgya lito\' ,Ulók. Énekli Haas Erzsébet koloralur énekesnő. 6 sokáig városunkban. A harmadik művésznő, Kalmár X.irtó. L\' erage. Előadja Kalmár Heddy zongoramű-Heddy a zongora virtuozok közölt első helyen áll. .ósznó Jegyek" a hangversenyre 10, 8, 6 Koronáért lilénk érdeklődéssel várjuk játékát a művésznőnek, Kohn L litjos üzlelóben kaphatók. A hangverseny h<^ művészi fejlőtléséről meggyőződjenek. szombat este pontosan lélkilenckor kezdődik.
műrész-játéka oly ttkéleles, amilyent ritkán-hallunk IMia,-bl Uavidoff- Bontanee sans |jaroles, o) I a vidéken A neyes gordonkaművész (Irácba megy maun jV»umer»7 d)- l\'opper Fonódni Klóadja
A VII. hadlkölosön eredménye bárom milliárd.
Mull óvi december 3l-én fejezódott be a VII. hadlkölcsön jegyzési időtartalma Még mindig érkeznek vidékről jegyzési lejelentések, ugy hogy pontosan még nem \' tudjuk , a jegyzés eredményét, pénzügyi körökben azonban ezt 3.1 milliárdra becsülik Ausztria jegyíéseit is figyelembe véve, a monarchia kb. 9 milliárd jegyiést helyééit el a VII. Iisdikólesönre, > amely eredmény minden várakozást lelülmul
^adlgondoaók.
E hó 47-én délelőtt fél tizenegyre hirta egybe polgármesterünk mindazon urakat és hölgyeket érte-kwlelre, kiket a hadigondoló tistlre vármegyénk főispánja kinevezett. A hadigondozók nemes tisztje leend a háború nyomorultjait gondozni, .tanácscsal ellátni, szóval mindazon ügyes-bajos dohaikban gyámolítani.
B nemes tisztséget nemén); humánus, de hazafias kötelessége mindenkinek elfogadni s annak
Adakoznunk a vak katonák rásB-lrel becsületesen meg is lelclni.
rendőrség szervezése valóban a közönség és a vasutak elsőrendű értéke.
OraEágoB vásárok 1918. évben Nagykanlaaán.
Nagykanizsa r. tanácsú városban 11)18. évben laiundó országos vásárok jegyzéke: tiyertyaszentolől vásár január 28, Nagyheti vásár (Külön le« jelezve.} Pünkösdi vásár in<jus U Kagyboldogasszonyi vásár augusztus 12. Terézia vásár október U. Miklós vásár december 2 Az országos vásárok szarvasmarha- ée lóvásárral vannak egybekapcsolva é* csak egy napig tartanak. Ezenkívül minden azerdáinnarha- ás ser-tésvásárral egybekapcsolt hetivásár s minden pénteken kiíebbmérvO sert ée vásár tar.utik.
A menekültek teadélután iának alkaréhaa
péuBBel járultak hosaá a követkeaők:
Münoíer, Herényi Árpádné. Májon Teetv , N. N., Scherzné, Keszler Uní, Tenger Kerenc, N. N., Melcer Jakab, -Fisőliel Fülöp Fia, Busttó M , N. N., Vida Endre, Kaszter Miksa, Králky Jóuef, Megyesi Ferenc, Kövesdí Hoórné, Ötvös Emilné, Kerenczy Uyuláné, Erdélyiné, Pueher Mlci, Deutach Vilmos, N. N, Kohn Józsefné, Sartory Oszkár utóda, IV-laky Józsofué, IVelsz I^josué, Btern Leónó, Hnkfeld, Sleiner látván 2-i Korona, 8ass BOske I K SO f., N. N 1 K JO f., Tóth Béláné, Bergel B, Reit-inanué, Jancsics Mária, Mencerné, Tyllné, N, N„ N. N., N., Hátiét- Henrik, Buznerné, Kieinné, Nagy Adámné, Nollní, Steril Sámuel, Sz. I)., N. N., Nagy Ferencné, N. N., N. N., Kálmán I»né, Urűnfeld Józsefné, Krausz Sománé, Wargáné, Olvashatatlan, Paukné, Bontó, Fáy, Bosenthál (lézáné, Unkei, N. N., N. N., Ousta, Hirsoblerné, SpiUeroé, Brill Albert, tírünfeldné, Buksz, Kohn, Fleischacker, Mez-riecki, Fischer Benő, Hegedüsné, Kónig Vali, Büch-ler Mórné, Matolios, N. N, Meczdorfné, N. N., Wehry Hogó, N. N, Brandné, Woitmanné, Koitor I. N N. l-l K. (Vége.)
ZALAI ICIIIHI
I-sörendO mWsé«;el ajánlok a legolcsóbb írért.
Szétküldés utánvéttel. — KezeskedőU arról, hogy csakis jó és ár értéknek megfe eló hangszereket szállítok, ennélfogva megengedem. a kicserélést ha az 8 napon belül az átvétel után történik. — Megsértett árukat nem fogadok vissza — Az árak daraboukiut értendők-
Továbbá: Hegedűk, citorák, rézfuvóhangszerek, fuvolák, klarinét tok, dobok, cimbalmok, beszélőgépek és lemezek nagy választékban kaphatók
If|. Wajdits József
hangszerkereskedésében, NAGYKANIZSÁN, DEÁK-TÉR 1. SZÁM.
Mindenféle hangszerek javításra elfogadtatnak.
t
Mi iw.ii i \' Jailit
BERLIN
NAGY MOZGÓ SZINÍ1AZBAN mindennap tar-tátik előadás rcmekszép műsorral. Minden ÍJ-ik nap uj műsor. A csodaszép műsort leírni itt e helyen nem lejhét, — ezt látni kell mindenkinek. — Minden egyes kép a kinematografiánnk legszebb alkotása, A „BULIN" színház látogatását mindenkinek a legmelegebben ajánljuk.
Adakozzon mindenki tehetsége szerint a katonák Rokkant alapja javára és a lladsegélvzönek.
Nju«ul»tt > LfWUjdono. I(j W»jJil, J4,„f ksijuyoüd.jábni N^jk.uuJu .
$7 ik évfolyam
NAGYKANIZSA. 1918. Január 30. SZERDA
2 szAm
ZALAI KÖZLÖNY
Saerkeeatőaég én kiadóhivatal Deáktór 1. T.l.lo. s lat. - máeúaak dtja.ab.a aaartat.
Kemény László
Falaifia aiarkaulfi:
Erős Sándor
\'"Megjelenik hetenkSnntRMer^^\'^
BlSáaattal ara: lm 10 M, Ulérn » koroaa, a.(jiflé*ra a tmaa ao (lllér. — __Bgyaa ■!» ára »» MUa._
Lelkek demokráciája.
Irta: BIOZI GYULA.
Mióta ránkszakadt a vagyoni, embert és kulturát pusztító vad világháború, oly nagyot fordult a világ, hogy abból, ami voll, alig maradt meg valami s ami megmaradt, az is átformálódott A fölöttünk tomboló esemónytcngec viharzó hullámai a telkekből uj eszméket, uj érzéseket és gondolatokat, uj jelszavakat váltottak ki s az emberek milliói vakon esküsznek azok szentségére. Pedig áz emberiségre a történelem folyamán a legnagyobb csapásokat és szenvedéseket mindig a hamis jelszavak és ideák zuditoltak.
tómiöceibe s a budái vár sötét, nyirkos dolatban, célokban, irányokbán, töre\'cvé-íkamráiba záratolt a zsarnokság, hogy elesekben, szivben, lélekben, embortársaink ! némuljanak. De kitört eirjából a tnugyar I megbecsülésében, szeleteiében és egymásdemokrácia s diadalt, vértelen diadalt ült ] közti viselkedésében, a jobbágyság felszabadításában. Ők voltak Mi még nagyon távol állunk ettől a az igazi demokraták, akik lelkük nemes de nokráciától, mert ahol az érzések és
tüzét áldozták fel a közös oltáron. Ez volt csak az igazi demokrácia, amely nem egy osztály érdekelt tartolta szem előtt, ilogy magának demagóg frázissal olcsó népszerűséget kötessen, de a szabadságharc viharában egi^yé lelt az egész nemzet s összeforrva a testvéri szeretet tüzében dacolt később a minden! letipró halálommal. E szent hevületben lehettek félreértések, nézeteltérések, de fajgyQlölet nem mételyezte
meggyőződések nem demokratikusak, olt a legjobb demokratikus intézmény is csak üres. tartalmatlan formaság.
A mí demokráciánk is csak ilyen Po-temkin falu, szemfényvesztés, mert még hangos demokrata uraink se igazi demokraták. A születés, vagyon, képzellség fel-dönt még ma is minden demokratikus elvet s megalkotja azt az arisztokratikus köti, amelyhez annak hordozója tartozik. A lipótvárosi demokrata kör bankártágja
Ilyen divatos jelszó ma a demokrácia,:me,! " s/-lv,>ke<■ amelynek erőteljesebb gondolatát u világ- Mennyire különbözik ettől a mai 1110- se adná leányát egy falusi szatócsnak, há-háboru, a „népek háborúja" hozta felszínre dorn demokrácia, amelyet az emberek csak lncm mágnást, dzsentrit keres és ő maga
amelyben kétségkivül hatalmas demokratizáló erő van, mert abban a társadalom minden osztálya egyformán szenvedőit. S e demokratikus .világiramlat" azt követeli, hogy a halál megnyugtató demokratizmusa mellett megteremtsük az élet demokráciáját, az emberi egyenlőséget és testvériségei
olyan divatnak tekintenek, mint annak ide -\' js hétágú rozsdás koronák után fut, hogy jén a krinolint. Az igazi demokráciához nem a magasabb társadalmi régióba emelked-elég azoknak a hangos szónoklata és mell-, hessék.
verése, akik a félrevezetett tömeg vállain ■ Hát akkor hoi iátjuk a demokratikus akarnak emelkedni s ; magasztos eszmét e3Zmék megvalósítását? Az még csak meg-
csak kereseti forrásnak tekintik. Nem elég, ha a képviselő urak a választások előtt le-
Elő~Uünk"\'már néni ujak ezek "az" esz- j paroláznak a kér.\'.estenyerü munkással s mék. Hirdették Athén, Roma piacán, Párisiulana megmossák finom kezüket. Az igazi
_ . \' A «,-v I*> rt .. imliriiia Ár, 1 ] I\' lr /inni Alz i-ai l_
utcáin, tanilűtta Jézus; nemes
hallottuk titkon,
demokrácia a szivek cs lelkek domokrati-
hevülettel hirdetve Martinovics, i zálódasában áll. Kossuth, Veselyényi ajkáról, akiket Kuffstoinl I,együnk demokraták érzésbon, gon-
bocsátható, ha az arisztokrata arlsztokiatikus vagy K. M. gróf exponált demokrata létére amint mondják — igy érdeklődik két napos Aa egészségi állapota iránt; hát M. gróf ur ő méltósága hogy érzi magát? De az alsóbb társadalmi osztály tagja nem hordja e magasabban az orrát, ha több
Török emlékek.
Irt*; DB. LUHÁUtf JÓÍSKF.
IY 080MÓ EMLEK ZSONG KÖRÜL,
j rettenetes világforgalom leihajtott csapatát képezi. ]gat. Azután következik a Korán magyarázat. Egy 8einrui seiu maradt előttem zárva. | imám azóstékre lép h felmagasztosulva hallgat iá a
* j sokaság. Ilyenkor tilos a gyauroknak járkálni a tem-
A legnagyobb protekció oldalamon lépdelt a plomban. Ml is egy helyben maradunk hárman, jneui egy lielyen kegyelmes basák, fényes ábrázatú | Karácson liure, egy ulema ,éa én. Rendben bessél-
j valahányszor a törökökről hallok és olva-; nagy urak, ravasz mosolyú effendikkol paroláztunk, f sok. Mogelovenedik elöltem egy nyári (Nem akarok hamisat irni semmiben. Nem követem utam. mely 1910-ben vitt Törökország felé, s átélem a közmondásos távolról jölt ember szokását, aki mond ismét minden élményével, tapasztalatával. j\'sokat, nagyot, csak igazat nem. Én megszeretioin a
Az idók szele a beszéd és érdeklődés közepébe. törököket Rokonszenvesnek s szeretetre méltónak sodorta ezt az országot S sokért nem adom, találtam őket. A magyar voltomon/örvendő ulemák hogy vitatott helyeit láttam, féltett, szont helyeit sa- szavaiban volt vjtlami átérzettén szives s ölelésükben rutlanul tapostam és megismerkedtem sok mindennel, ] igazán testvéri. Mert ölelkeztünk velők: nem Is egy-a mit a legtöbben csak a közéiül harsonáinak olykort gyei. A szent bölcsesség, Aja Szótla évszázados bol-tiwta, nem ritkán hamis hangjaitól ismernek. Jó1 tozata alatt meleg nyári délutánok sok óráját töltöt-vesetőm és kalauzom a török fi\'ldön dr. Karácsony\' tük el. Gyékényeken feküdtünk Cipőinket a nagy Imre, a történeti forrás nyomok után kutató magyar j próféta oltalmába njánlvhagytuk a templom bejá-pap, azóta, bár fiatalon, kidűlt a magyar tudoiqf-; rátánál,- mig mi hangtalan léptekkel, mely alatt csak nyoacág igaz munkásainak sorából A tudomány ál- néha zizzent a vékony gyékény szála, mentünk az dozataként esett el. Halálos sebét a poron, penészes1 ulemák lakása fslé. 8 mindig ugyanazon szívesség akták pergamentjei vágták kezén, mely hamarosan fogadott Kinyitották u könyvtárt s ini gyaur szemek-elmérgedi, s a magyar haza egy jó Hát vesztette el, i kel még alig csodált. Korán példányok drága lapjait mig a tudományos világ egy szakavatott emberrel j forgattuk Porta fóliánsok arany betűit vizsgáltuk s lett szegényebb. I megnéztük Abubeker nagy koránját is. 8 nem messze
Szegény Karácsony Imre! Knnyi a te epita-, i««nk áhítatos igazhivők elnyújtott fájdalma, éneke fiumodl Buel tartoztam emlékének, mely mélyen !«• i">ája ostromolta az eget, hogy a proléta rátekint-él lelkemben, a hála laWlba ültelve. Három hétnél * ^ ,ítík\' W™ * di;
több időt töltöttem mellette. Heggel találkoztunk , «^ége.t melyet a jelen napja,ban istentelen kézzel csak este váltunk el. Mit tettünk a perzselő nap! tépdesnek a hitetlenek.
óráiban, — olyan egyszerű a története Jártunk, kel Az iinádkozók hangja mind erósebb, s siaporodik
tünk Btambul ze^ugos utcáin, erkélye* és rostélyos a földön ülők száma is Fehér kaftánbau ül keresztbe faházai között, a lármás ember tömegbeu, mely a i teli lábain valamennyi. Egyik-másik könyvet is for-
gotünk. Pedig ez nehéz dolog a keletieknél. Azok rendszerint hangosan beszélnek,, s nem [csak ajkuk adja tudtunkra mondanivalóját, hanem egész alakja s főképpen a keze jár magyarázólag minden szóhoz.
Közben kiosonunk Justinián fenséges templomából s megisszuk a barátság italát az ulemával. Fekete kávézunk. Néhány lépés onpan mindöswe egy kávéházféle lokalitás, mely szennyes is, szokatlan is nyugati szemnek. De alkalmazkodunk a környezethez Én a kávé után még uörUttet iszom, már csak kíváncsiságból is, hogy megtudjam, milyen az a török ital, melyet még Arany JánOs is lankára ^tt. — Mire itt felfriseQltOnk, mentünk ismét az Aja Sofia felé. Sárga falai mellől négy minaret nyílik az ég felé. Kupolája meglehetősen alacsony t inkább merészen lapos ivével kelt csodálatot. At imának már vége, szabad a körüljárás. Itt-ott egy fiatal nodzsába ütközünk. - Az föl sem tekint, s a nagy prófétának tanaiba elmélyedve olyat tovább. A hol hajdan a főoltár állott, ott ma is láthatd valami oltárféle Mellette két nagy bronz gyertyatartó török felírással. Ezek a budavári Mátyás templomból kerültek oda a mohácsi vész után.
Halvány, csaknem elmosódott török foürás mondja el sorsukat, hogy honnan, mikor kerflltok ide, hol lánglobogtatásaal, hirdetik Allah nagy hatalmát, kinek dicsőségére hozták ide a gyaur magyarok

í A L A ! IÍOÍLONT
JANIJAK 90.
garas csörög a zsebében, ha puhább ágyban született vagy egy fizetési fokozattal I magasabban áll a másiknál s akkor már elvárja, hogy régi kartársai ,kérlek nagyságos uram\'-otza. Külön kasztot képez a katonaság; a nagyobb hivatalnok lenézi u kishivatalnokot, az iparos a földmivest, u birtokos paraszt pedig arisztokratikus gőggel lenézi valamennyit s a demokrácia jelszavával szervezett ipari munkásság is hatalmi önérzettel tekint le a polgári társadalomra. Sőt o demokratikus „világáramlat" ellonéro még a legalsóbb rétegekben is inkább az arisztokratikus hajlamok fejlődnek ki. A cselédleány levelét már X Katica „kisasszonynak" cimezi udvarlója. Az ipurossegéd ur megsértődik, ha meslerlegénynek mondják. Ma mérnem X Bélu cigánybundája muzsikál a kávéházban, hanem X Béla ncpzencsz zene- j kara hangversenyez. A pincér - éttermi sjgéd, a kocsislegény — bérkocsissegéd, a hordár — közszolga. Nagyságos ur mindenki, aki pantalót visel, ténsasai.ony mindenki a be csületes „pinol árusnőig", inert azonfelül már nagyságos asszony titulus jár.
A demokrácia magasztos jolszavával a világ - ugy látszik — a leggőgösebb, legzárkózottabb arisztokratizmus felé halad s a szabadság, egyenlőség és testvéiiség szent eszméjének az életbon való megvalósításétól inkább távolodunk. Hirdetjük, hogy a társadalmi választófalakat le kell dönteni s még a demokrácia szóvivői is mintha nagyobb ambícióval, őrültebb tlllekudcssel törtetnének oz üres cim, rang, kitdnl tés és más cifra sallangos dolgok után, mint a naiv gyermek a szivárvány után. S lm a nagy küzdelem után elnyerik, örülnek neki, mint a bohó kis gyermek a hosszú hajsza után elfogott larkaszárnyu pillangónak, amely
csak addig csábító, addig szép, mig meg nem érintjük, mert a szines pora kezünkre tap»d s marad a szárny átlátszó, csúnya váza.
Valószínűleg ez u kitüntetés- és cim-hajhászás már a rang alkonyát és n nemes demokrácia közt.ledését jelenti, amikor majd nem a befolyás, protekció és hízelgés állal szerzett metália, hanem oz egyéniség, a becsületes munka ad az embernek értéket. Erre azonban Prohászko szavai szerint céltudatosan nevelni kell a lelkeket, mcit csak akkor leszünk igazán demokratikus állammá és társadalommá.
A 26-1 KI KAN6VERSENY.
Ab öröm entbüiiaimiuávil kell irnmik a szombati művészi hangversenyről, amelyen Kalmár Heddy zongoraművész, Jlaas Erzsébet énekesnő é* Deák István gordonkaművész szerepeltek. Tikkadt életünk édes oázisa volt ez az est, aiuely művészi tartalmával minden más estét messze túlszárnyalt, A hangversenyt Kalmár Heddy nyitotta meg Schumann-Liszt Widmung, majd Chopin Berceuse darabjait adva elő A művésznő a kilorrott tudás, a tökéletes lel lógás művészi sajátságairól győzött meg bennünket játékában, amelyhez a technikai készség csodás varázsa is társult a siker emelése érdekében, Eme kiváló tulajdonságai miatt kérte a közönség elismerő tapsa a ráadást, amelyet Kalmár Heddy oly bravúros készséggel adott elő, hogy a megtetézett siker a kör zönséget az abszolút elismerés dicséretére ragadta Liszt Orage-ban a dinamikai erő fel fokozásában való készségét mutatta bo Kalmár kisasszony. Haas Erzsébet énekművésznő szombaton debütált nálunk. Sze-* rényeu, bájosan jött haza, hol hamarosan hirre-n^/Ve kapta művészi tudását a művészet érdekjődéso, Mignon, Jeiiéen SlurlmendtM Lüllchen, Puccira Tosca áriája, Kirchner Bie sagen, es w&re die Liebe, a Nachtigal — közismert néven — s két népdal volt
a műsora. Minden száma tökéleteeen kerOlt kivitelre. Volt hangjának szine — ezt talán túlságosan is le-fokozta - üdesége, b*ja, tartalma s így természete-tesen szereplésének diadala is. Finoman csengett magas szopránja, pörgött gyöngyszemként trillája, tisztán érvén jósolt stakkatója, gondos a frazlrozáza, ki-íogástalan a mimikája s érzéeteli az éneke. Ebben összegezhetjük Haas Erasébet szombati szereplésének rövid történetét. 8ikerében nagy része volt Szigeti Sándor főhadnagy kíséretének, aki eznttal is tökéletes kísérőnek bizonyult dicséretesen disztingvált játékával. Deák István játékáról — ha a legszigorúbb kritika mértékével akarunk is szólni, csak az abezoUt dicséret hangján szólhatunk. A kritikus örvend, amikor ilyen művészi kvalitás fölött mondhat néhány ; érdemes szót, amely mind lelke mélyéből s objektív tudásának, igaz elismerésének valóságából hull ki. Volkinann Conzertját játszotta először. — Kísérője . Blumensohejir Vilmosná volt. Ezzel már eleget mondtunk a kíséretről. Régi kritikák fénye, tüze gyúl ki e játék, e kiséret nyomán sorainkban s azt mind újra felelevenítjük, frissen ismételjük, hogy a kíséret egy billentéssel sem maradt adós, mindent kifejezett, érvényre hozott. Bevált, hogy Blumenschelnné páratlan a kiséret terén. S a gordonkás méltó társ volt. Talán egymást inspirálták, azért volt oly tökéletes az együttes Uondos, cjzellirozott rfüanszok, erő áradt a hangverseny nyomán s Deát bizonyos szuverén hatalommal lett úrrá a lelkeken játékával, amely spon \' tán mindenkit csodálatra szuggerált. Gyönyörűség volt nézni, amint szoborszerben Ült művészitaemáina \' mellett h abból minden vonás után ujabb melódia ; bőség ömlött ki dekorálva a technikai csodaszerüség minden pompájával, összes kiváló atributumaival. — Az első szám után Deák művészete a csodálat tárgya lett 8 mikor Rubinetein neves Melódiáját a finomság b beusóség mély tartalmi értékével egy UK kifejezésre : juttatta, DavidofT Románcában finom tónusának a vonásának széles, férfias megnyilatkozását mutatta be
az érzés szépségeivel átszőve 8 hűen dekorálva Schumann Trftinerei-ja a (elfogás és előadás hipur-
f&várának bevétele után a világhódító Szulejmán pa- épület halmazok, a mese és képzelet adatai pedig I Ma már elvesztette jelentőségét. A próféta kö-
rancsára.
Itt, a-szentélyben tünt el az a katholikus pap, ki misézett abban a pillanatban, mikor a diadalmas török sereg betört a város elfoglalása után az Aja Szófiába.
A város szabadulásáért imádkozó asszony és gyermeksereg láttára a fanatikus bosszú rettenetes vérfürdőt rendezett a kegyelet helyén. Csaknem két méter magasan feküdt a holttestek tömege a templomban, mire a mészárlást befejezték. 8 a lovas vezérlő basa egy pillérre nyomta keresztény vérben ázott kezát, hol annak nyoma ma is látható \'s el nem némuló nyelven beszél az Aja Szófia falai között végbement tragédiáról.
A miséző papot nem bánthatták Az a templom falában tünt el a szentelt ostyával, honnan a török monda szerint Ismét előjő, ha a törököktől visszaveszik a keresztények a templomot. S akkor folytatni fogja félben maradt miséjét. Nem rég már béleltnek hitték az időt a monda igazolására. Megingott a lapos kupola ormán a félhold! Leesik-e? Ki tudná ezt megmondani ?! figyelőre még buzgón cüókoljáK a próféta hivei a templom falait, mint szent ereklyéjüket. Isten tudja, nem bucsucsókok-e ezek! ?
Konstantinápolyban meték kövültek meg. Ábrándos korok mű vésztervei, gyérnek les hitű népek ábrándjai tárulnak fol előttijük, ha utcáin kíváncsian széttekintünk s megnézzük omlós falait, szokatlan romjait. Apródonként mindentől beszámolok Érdemes róluk irai, hiti* olyan meseszerűen balnak ránk mindezek, peili„r valóság in ebig akad lienntlk ka a gyetet toldalékai közöli. A valóság alkotóréazei fomok, a viliaros múlttól meglépett ós elroogyolt
azok a regék, melyek a kövekhez ós a fenuiar dtlár- pöuyego ugyan még itt vant hova veszedelmek ide gyakhoz hozzátapadva, azokat heeiédes emlékekké tesiik. jén eljár a szultán .imádkozni, a a császári ház kin-A Top kapu Seiai sem puszta történeti emlék.; oaeit is itt órzik, de ezeken » néhány nagy idót élt Kgy nagy csomó rege la fűződik emlékéhez. Keleten szultánon kivltl a halalomból semmisem maradt a járunk, tehát nincs rajta mit csodálnunk. Al élénk ,Herei falai közölt, mert ez a Dolina Hegts" palotáb.i lantázia lolyton vibrál ott, mint a játszi napsugár, 1 költözött, színeket ad oda is, hói az egjuerttség az alaptónua.: *
A Serai, a hogy egyszerűen nevezik, a szul- A sok véres emlék késztette talán Abdul M«-
tánok ré|ji, nyári palotája. Stambul dombos eiuosáról dsid szultánt, hogy a Serainak bucsut mondjon. Meri bámul a tengerre, hol hajdan Bizano Mészárainak ! ott elég véres kegyetlenség tapadt fühöz-fihol. — palotája állott. A janicsárok lázadásai itt mentek végbe. be-
Mohamed szultán építtette alig tiz évre e város csillapításukra nem egy főbarcos feje hullt a porba, elfoglalása után. A palotánék hamarosan híre száll aj A janicsárok két tölgyfája még épen áll. Nem fenségéről, töndéri szépségéi ól kelet fejedelmeinek mesze van az arany kaputól, mely a Serai bejáratát udvarában regék sznletnok meg. A perzsa sali is alkotja Ezek alatt a fik alalt éltek a janicsárok s hall róla. Hasonló birü palotára vágyik s elknldi ebéiljoket ia itt költötték el Hatalmas libasokban építészeit, hogy terveit lemásolják A nagy ur pa- hozták a párolgó ételt a rettegett liadfórtlaknak, inig rancaára ezek meg is érkeznek Stambulbe, de sebtiben a Herei tornyaitól élénken figyelték, mint szaladnak belátják azt ia, hogy a palotát egészen nem tnjják « janicaárok az étel elé Ha nyugodtan maradtak, uruknak megépíteni. Ninca itt nálunk kél tenger [ míg eléjük hozták, félelem azállolta meg a vezérlő jelentik uruknak, hogy egyik jobbról, másik balról hasát, mert oz az elégedetlenség jele volt. Ilyenkor csókolgassa hullámaival márvány lépcsőit s nincs jókedvüket vérrel loesolták fel. Ha semmi bajok sem birodalmadban kél világrész, mely mindenkor ott- volt, jókedvűen, gyermekesen szaladtak az ételhordók hódoljon lábainál. Kddig tart a rege. jelé. Knnek láttán nyugodtabban ült le a Serai népsége
így maradt a Herai páratlanul. Négy századon " \'\'éli lakomához át laktak itt « nagy próféta utódal ültek fényben.! A janicsárok végnapjai ia itt tellek le. A palótá pompában, mig az ár máuykodia el nem teue ókei. nak manapság a császári kincstár a ióérdokaaaége. A láb alól. Oypruaok zöldje, a tenger kéksége adja a j keleti kényelemmel berendezett szobákat hamarosan palotának a azinl, kutak szökellő viahullása s tenger | végigjárjuk a iniudegyikMl a kilátást osodiljuk az augáaa a merengő hangulatot. Hz volt kivöl. liellll | ezenalnben pompázó tengerre
pedig büvös-bijos élőt, zsarnoki hatalom, „olgalel-\' A kincetárban mázsaszámra áll a kincs éa kUsíg, tengernyi kincs, azoval iiiindim, mit szeiu óa: drágakő Kbból talán
m**kivánt. í kifizethetnék.
rengeteg államadósságot
JA nUAK 0U.
1 n I I I 0 I I. ONT
IroQája v«IL ^rz^li-lí^éoHÍ .Tftdttokfiot. J\\bo-lkon vtn elég azok\'blttokiban, .kik dohinyMi viai-1 Mtgyar Kereskedelmi Bank Fiókja 30 K-it, a Ntgy-asorkittyoé wehifikip ktsaség tomboló Kővel t\'ojlper\' rolják be • iKrallkségeeebbel. k.niiiai lWitrékpénttir, A Délialai Takarékpénztár,
FonódiUnal) beflittpMjin érvényesít, Ide- nem fo- • í Binkegyetolet, Néptakarékpénzlár ée.ilazdasági T«.
innk kommentárt. Kt"á* elóadá. csodája k\'Mattnak,j A háborúban megiiőlt á midi. Ai egyizern karikpénztár 90-90 K-it, mely tdominyokért az a ritermeltségnek, • mlivémctb^ ,»tfó gyönyörkö- s a falusi nmem} it flnoraodótt illésében.! ugyetület bálás kötiönctét; lejei) ki. \' - \')
désnek Ki volt Deák triumfuaiSlk méltó Kzl meg is kellett Unttal pia
epilógusa
volt. • lííliSS.O %
lakásán
llumenschelo Vilmos j., barátait
KJEUTIK08.
Vagy talán csak pénzben gyarapodott a miután most: a* a legolcsóbb. aiet w.t valami haszno. vagy nélkn-1 A liangierseny jövedelme kMel 3000 korona ehetetlen dolog, a felváltani. A minap egy r»lut>i
■aaítíiny csaknem Italvan koronát Öletett nyolc éves kia llának harmonikáért A gyerek leült a nytkeg-tütte egy pár pillanatig, azután —, mint a legna-nagy művészi él Wt invitálja üröminél nézünk álébe: gyobb „.ukj, kimondta a azonteneiál, hogy meg-
ennek a szereplésnek. ,____;_____ !vehelS , fcrmonlka. 8 az anya (lletett majdnem
\'.zó nélkül. Az után, amikor már kifelé mentek — nem arról folyt a azé, bogy drága volt u harmonika, hanem, hogy init vesznek most — a kia leánynak. .,.!,,, i \'Boldog ország, amelynek lakosai között nlnw is már
A dohány ő íeltégé inegdrágnlt. Már-már azt ,n4, k6r(léa ,„jnihogy, ralt i« vesznek a kia leánynak, hittük, hogy toatánt nagyobb mennyiség ben tatájuk „
a trafikokban, Otatódtiiak,. hmét uraltuk, hogyi- ^ ut „ „ íarM M
t csalódás az éinteri aor,. N.nt \'í MM am\'lkor „yilllU ^ d,ln ^„t „,„,,„,. Peill &
gább, ltanent ^ . helye. t^eríen. Po- r UlJ k nmt ,)||() ,mllk lr4n iuwbllli ,uli.\'
dig keressük. Akinek «e,„e.lél,»a doháayit, ügyit ^ • g k ; va»kövo.kez„-
Mnall Xflrt\' Mélr oiruun n.1 ntir *\'v....< V ° f J V
Jegyzetek a hétről.
mindegy, hogy^fnit tliet\' érte; csak legyen.. i> megszoktuk, hogy ninioií az ám eiiieijitdílt, t
marosan el la tüillk. Ez vezeti be Ajabb árdrágilást.
Jonm r______ . „
A* újabb kor ritkán produkál valamit. Lggfel-
klüWben^nl^iLelebí^^nl^? elhagyott, az olfele|e^te#khi*-Mort » *UUoa kM\'JP** erősen, •i.iikor a póni hStyértY kerSett-\'clfM VBIrló ereje
ineííuék a megvalósulás feló. I)» dennuk nem lehet az okát megmondani, találni\'. \'
azHa-rendszerint az
hát min-vagy meg-
WH\'ltíb&M\' Slft X*J& Ik H
Piimloia.
Szombaton, lebruár 2-án Gyertyaszentelő íiap^ lóp érvónjbe. 10 Órakor a Felső templomban mutatja
nye80l. Már nem azt kell kérdeznünk, hogy mennyibe ! i)e olüö 87.cn t misójót Csányi László íehóregyháime-j kerül, hliriíní Inii^rtí dohány, | óldozópap. Az ujmi^ós gimnáziumi tanulmányait j
a petróleum ód még sok más szükséges cikk, amely • \' \'
minduntaku szükséges, de. amelynek,;csak liQlt helyg, .....________v......v---_____
vgfi^a falán. Ki az oka, miért tűnt el a dohány. Me(t |„módét Dr. L\\iki« József lógimnáziumi
az erős^ fjítteguövekedeftV iftóárló ^rejóben. Hiába
"l a traUkok el«li Ott tlinen. De rejtett illa-
\'iU, fegyverek, elyífciek
_____, ...UtetW^azobákon kei1_
drága köveiből, nagy hálálom .ugarai, duidárparaucnok. azerdán .árosunkban érkezik
_ Jali. hány napi szabadságra
ii,.k nyti
Tn tdl, niel
tlluáököluek Maholnap i|i4|; csak történeti
iák lesznek ezek, inelyAt;\'ineseaflkrOe]i fognál gatnnteumaihall » OegszOnt lőrök ural,ónról I,esnél,,,.
- Itt mtfgianierkwUein egju kegyelme* búival, ki-a kincatimUt iMre s attnuk nüniien^rabjáért, életével felelős. Bgyaneewt őt kerestök fal, ki Karácsony Imrének aziutén személyes ismerőse, a igy még belépő jegyre seui volt szükségünk, inplyet nagy követségünk utján kellett volna \'l Betekintünk egy pár Htobíl
Nagykanizsán a Kegyes Tanitóreudieli főgiinnáziu-niában végezte jeles eredményilyel. Az ünnepi szent Hadsegélyzö céljára au koronái adomán;
tnnár az
njinisés volt tanárja fogja tartani.
Baemélyi hlr.
A Polgári Egylat köagyflléao.
A nagykanízüai i\'olgirl ügylet f évi február hó 8 án, azombaton délelőtt 11 órakor aaját balyiaé-gábeti rendes évi közgyűlést tart Tirgyforout: 1. Titkári jelentés 1917. évről. 2. Zárszámadás, költségvetés, vagyonkimutatás előterjesztése és evvel kapcsolatban a felmentvény megadása. 3. Kötvények ki-aorsoláaa 4 Kluók. alelnök, tisztikar, vilaaztminy éa szimvizagálók választása, fi. Netlni inditvinyok.
A Hadsogélyíőlkiállltáaa. A nagykaniaeai Hadsegélyzö febrnir 9 -in megnyitandó kiállítása iránt vároaaterte\'.órláai az érdeklődét Szebbnél szebh kézimunkák, iparművészeti alkotások hadifényképek, iintmények. régi poretliiaok h üvegek kerülnek \' kiillitisra. Hint, már (iiilitettok, a fővárosi művésznő, l\'iek Kmmy, festett dísztárgyait a kiállítás céljaira átengedte; \'
A Hadsegélyzö hivatal njótag felkéri a viroe nagyérdemű közönségét, kegyeekeíjík a kiállítandó tárgyakat folyó hó 30-iig> hídengélytő .helyiségébe .zillilaui. :
A kiállított tárgyik épségben tartásiért garanciát vállal a vezetőség
Uj napilap NagykaaW«,ir..
A Balog-féle nyomdát Otillag Jenő megvette és egy napilapot fog\'alapitani, melynek mrkeratője Tóth Zoltán len. .
Adomány a RHAdeegélyaő"-nok.
özv Farka. Józsefné itrnó elhunyta alkalmiból koszorú megváltás óimén Bettlheim Oyőzö ur a
P ág
A Hadaögóly»ö hivatalt aliaotiraö b
üHaa.
m
Karku Vilma úrhölgy a Hadsegélyzö bogé és
niult évi mőkődóm\'Tül
| Z. Ziiborszljv Zoliin, Kperjwy fiibor á« Ötvös . Kmil urakból illő azáuiviz
Az állandó válasatmány lolyó éri február hé 11-én törvényliatósigi bizottsigi.vizsgilt és leljeeen kifi rendos közgyűlésen felveendő ügyek lirgyaliM végotl\' "Zátnadisok szeriül 1917. évi BiirelUi
folyó évi lebntár^\'hé 4-án d. o. fillizcitegy órakor\' WI8. évi jantir hó it-ig bezárólag
n virinegyelilz ^ülé. Wliiében gyüléal iart. A Saoűiálls Mieaaió\'Táraulat
befolyt összeseit kisdia volt
által megtalált könyvek éa
hé M-től
18161 K 77 f. 9639 K 40 I.
ykaniziai sr.ervwto iM f, éli febrair. 3-áil d.\'n.
I fl órákor > Pilgiri ílg^ét nagyleTmébeh tartóiul,\', levéltár okmányai pihennek. Inkább telt zsákok rak.! Palronage ünnepély műiiora: 1. Nyitány. Előadja a

íiuiu.;.i(it|8tei. ínetl<»rj VlkháM. Bfeadju M M
jióntiári maraiftáuy 3619 K 37 f.
Ebből 147 K 57 I készpénz a kézipánttárban
kezeltetik, 3364.1^811 fillér pe«llg|a UkarákpénzUr-
Itéz lenne megmondani. Uok Ktráosony Imrére volna, kíséri Knposi Géza ur. 3. a) Grieg: Solvejg. Lied;
: Ilóaök napján.. .„„elhtyttví A,. an,agki«l<t lOfOOt\' darab , ■ flrhölgy, zongorin | cig^siia hüvelyből é. 1%0 korona értákü gyntiből
ojt uükaég,|ljk ével(lti.keresztigUiüu|nak éa lere.i li) Kcliuminit: lin )Vund, gélnek ina)í»a -póros és pinéiizes ta&ok\'bsu. Még a i Mendelnoltn t^nhlingeOi
.erschőneii Montt Mai
ezultinák főtisztjénél la volfünk fekelekivélt.
Az aga btlalma\\ miudig ott a barátságot * iát
néger
iy,l k.tf> KaMjéből
| úrhölgy, Hzigeti Sándor kán Mgtaclmpbacliir
állásra
(MHtá|4
rőföt frázisok azállntk ki dicaéretedre Tolmács utján I latról 6. Hofrlehter Emma úrhölgy liegedüszólójt bókoltunk tormásnak. Karániny Imre tolmá^l^l! Kapoay Qéza ur zongoraklséiele melleit 8. KOzkivá-mindkettőnk.téglmteth-n oromét á> taeremMélét, hogy ; mtra migyarul: a) \'lárnsy: 0. moll; b) Mulechtn-^ "" " \'•iégymi.liliaober V : Nyl|j ki, nyilj ki, rózMblnibó. .. énekli
Se-1 Jálin Adolfné nrhiilgy Sziffttl Sándor zongorákinérete
megértük ezt az etnlákezetes napol megismerhetik. Oaakiii in lóiim|i
railian. Közben olvtagallunk dicsekvő mondásokat,! mellett. 7. Himnus: énekli t fógimn iQuaági ének-tnagaazlaló törlénettket kapukon, falakon, kutakoialkar. Az llnnepélyj-e városunk neniesWkü közönaégét melyek mind a llllllt\' nagyságáról hetzéln^jj t**( l\'tMVMtA \'lí+lílirá rwiieiíeág. Jegyek Kölni l. jelen hangtalan és néma De aíért talán ennek ia leégnél válthatók A jegyek iral: Páholy 20 K, 01-4dicsekvó|ktngo&nyudja)daltlé.ek V K, közép lllöhelyek UH f, illóhely \'IX utadban 1 K 60 f. l-\'tliilt\'uciéiekel köatfatttel fogad ategyo-
leaz ott Ufténat-Uója; aki pi^id dicsekvóiktn
.....
el az utókon*jkv< a törökök halálma
Kiég Ores mező van még
rai talain, hogy ezt a krónikát ia be^faijjt^
Se-: sülét. Az ünnepély rendezéseinek költségeihis tdo , | minyoztak Kraqk Vilmoeni úrnő 10 K-it, a Cettj
A húszas bonvédek karie^onyi azerttet adomáin\': P) nyukat már kézhez .vették. A ,48 aa bakik atonban
ind; énekli Jahn A.lr.lfné1 dohány hiiny miatt4 í tilrettt" adomát/Slát etak ur liongorakisérele inelleU.1 eluti„ fogj4k megkapni, amint a mir rég megren-ur előadiea a fiatal-j deli dohány megérketik. Sok kii kezecske mir alig törektf gondo- ,irf, , clgarefta készitét\' megkezdését. Ügyet gondolat volt a katonáknak kia zsebnaptárral való megajándékozása. A oslnoean kiállított naptárak — címlapjain Ó Felsége, hátlapján Haolt., Illetve t 48-atok naptárain Halphen von\' Siígttl ezredparancsnokok trcképtivel — a Utptárl részén kívül t 90-as bonvédek illetve 48ások hóttetteinek leirátát tartalmazzák.
Az ellenőrié bizottság Farka. Vilma úrhölgynek t Hadsegélyzö pontos át klfogáltalan veietéeeirt, — tovibbi a munkában fámdhaWIan társainak tta-btd idejűknek a Hadt6gély»ő céljaira nló feláldozi-táért hálát köszönetét szavazott meg áa további ki-tartitra kérte Cel |ktt.
mm

———-
UL1! IÖÍI.OHT
tmva mmm>
mcDA^OM.
— A pápaválasztás jogtörténete és tételes joga Irta: Dr. Lukács József, főgimn. tanár. A vaskos munka a pápavflaaztás tOr-téneti fejlődésével foglalkozik, amíg az jelen alakjához ért. Mindenkinek érdekes és tanulsága olvasmány, amely mig egyrészről szigo ruan tudományos, másrészről könnyed stílusaival -élvezetes olvasmány. A világtörténelem jelentős mozzanatának ismerete minden kulturember tudásának szükséges résre, A ma ára 4 korona. Kapható Uj. Wajdits József könyvkereskedésében, Nagykanizsán.
—UJ Idők. A világháború lashU* krónikán, Írásban és képben u ÜJ Idík. A ml érdek* ese-rséuy a négy világrész harctéréin tírtéulk, ut mind •lé«k t*rj» testéé népségű képekben Érdekesség, ■átlépi al\'é\'sl és eífikelő liléi jellemzi Herseg Veress hetilapját, sí U| ldíket melynek minden .Umi aktuális közleményeiben, elbeszéléseiben és regényeiben la egyaránt a népirodalom ápolója — KMAsséésl ára negyed ér re 10 korona Kladéblialal, Badapest, TI. Aadráuy-ut 16. n
— .Vasárnapi UJság" minden száma gazdag tartalommal jelenik meg. A .Vasárnapi Újság" elóOzaléal ára negyedévre tla korona, .Világ-kronlká" val egytllt tizenkét kor. Megrendelheti a .Vasárnapi U|ság" kiadóhivatalából (Budapest. IV.,
wstss 4.) Ugyanitt megrendelheló a .Képes ■", a legolcsóbb újság s magyar nép ezámára, < t korona 40 fUlér. - — As .Élet\' szépirodalmi és roSvészeti hetilapot (sssrknszti Andor Jósset) gazdag tartalom, ér dskse ás akiaálls képek egéezltlk ki. A\' kitiné lapot melegen ajáaljsk olvasóink figyelmébe. BserkesitSség és kisdóhlvatsl: Budapest, I. Fehérvári ut 16/o. -Háfisstésl ár félévre 15 kor. Mutatványszámot kész-eéggel keld s kiadóhivatal.
***
««
Nagymozgó Nagykanizsán, Erzsébettér Szarvius-Szálloda,
Az újonnan átalakított modem nagyteremben
jggT mindennap tartatlk előadás ~Wt$
hol mindig a legújabb, legszebb és legérdekesebb s legválogatottabb műsorra Mlál a t. közönség. Mindenik előadása a kinematográfia legelsőrendű, legújabb s legremekebb alkotásaiból van összeállítva. Szebb és érdekesebb s tanulságosabb műsort sem a budapesti, sem a bécsi nagymozgókban sem lehet látflí. A „BERLIN" színház agilis igazgatója mindig a legújabb és legválogatottabb s legértékesebb moziműsort mntatja be, finom n\\fl-véezi Ízléssel összeállítva AzotikivtÜ, hogy az előadásokat minél jellemessé és élvezetessé tegye kitűnő zenéről is gondoskodott. — A művészi színvonalon álló zenét egy elsőrendű zongoraművész szolgáltatja. Minden harmadik nap uj remek műsor. A .BERLIN" nagymozgó színház látogatását mindenkinek a legmelegebben ajánljuk. Előadások hétköznap 5, 7 és 9 órakor Vatar és ünnepnap fél 3. 5, 7 és 9 órakor. A m. tisztelt közOnség szives pártfogását és az előadáson váló pon tos megjelenését tisztelettel kéri
AZ IQAZGATOSAQ
A világháború
minden mozzanatából bő,
eredeti, megbiiható, kimerítő
értesülésekkel, térképekkel, magyarázatokkal szolgál az
AZ UJSÁG
POyTJjSAI NAPILAP
olvasóinak.
Bánutta ájaa*:
agsi-itKS
Té|lajyártftskoz szilit.
MKit Ijial Bergrstein P*1
köuén- és teraénjr-nagjkereskBdó SZpMBATHELY.
I-sőrendO mlníségeí ajánlok«legolcsóbb írérl. Továbbá; Hegedűk, citorák, rézfuvóbangszerek, fuvolák, klarinettok, dobok, cimbalmok, beszélőgépek és lemezek nagy választékban kaphatók
Ifj. Wajdits József
hangszerkereskedésében, NAGYKANIZSÁN, l)K Ík-Tl H i. SZÁM.
Mindenféle hangszerek javításra elfogadtatnak.
— Hyomatott s laptalajdouoa íj. Wídii."rtznTklIayiyoindájíb.,/Na^USi.----------