Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
15.82 MB
2010-03-10 10:17:10
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
854
2960
Rövid leírás | Teljes leírás (136.45 KB)

Zalai Közlöny 1918. 035-038. szám szeptember

Zalai Közlöny
Megjelenik hetenkint kétszer
57. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


37-ik évfolyam
NAGYKANIZSA 1918. szeptember 7. SZOMBAT
.Saerkesistősóg óh kiadóhivatal Deáktór 1 TeUíon : 183. — HlrdcUaak dtJ»xHbá» «*»rint. FO.i.rka.stO: Kemény Lá«r.ló 1 F.I.I0. ...rkattlO: 1 Erős Sándor Megjelenik hetenkint kétszer.
A katonák ellátása fehérneművel. Akció a fogságból visszatérők felruházására. Orosz hadifogságból most már tömegesen jömvjk haza sokat szenvedett véreink. Mielőtt szülőfalujukat megláthatnék, nagy táborokban gyűjtik őket össze, hogy egészségi állapotukat megfigyeljék. Tengersok időt töltöttek nyomorban és Néhány nap múlva lehat e levelezőlapokat megküldik a magyar fogolytáborok ideiglenes lakói feleségüknek, anyjuknak, apjuknak, testvéreiknek vagy sógoruknak, komájuknak,*jó embereiknek . . . Aki ezek közül c levelezőlapokat megkapja : egy pillanatig no habozzék, hanem sürgősen küldjön szercteltel vérének 2 inget, 2 alsónadrágot, 2 kapcaiuhét, hogy mosással válthassa ezeket. Aztán meg Írja abba, hogy egy ismeretlen magyar emberrel jótettet gyakorolt, az, ha megtudja, hogy c;omagját nem a cimzett kapta: kérjen a m. kir. honvédehVii minisztérium Hadsegélyző Hivatalától (Budapest, V. Aka-déinia-utca 17.) \'kárpótlást. A vevény\' beküldése ellenében megkapja a kalonai kincstár állal inogszabott lérilési összeget. Segítsünk tehát gyorsan hazavágyó véreinken!
hérrremüdarabjuk is leszakadt lestükről. A gyüjtőtáborokban tehát nemcsak testi nyavalyáiktól, hanem rongyaiktól is meg kell őket szabadítani
csomagban és. ezt az Írást is csomagolja a\' fehérnemüek közé. Végül podig külön még! egy levelezőlapon is tudassa a laborban veszteglő hadifogollyal, hogy mi mindent.
NYÍLT LfYÉL
Nagyságos dr. Sabján Gyula polgármester úrhoz.
----. y ,. . . . . . tett az elküldött csomagba, mert ha ne- * "W^ntai plotanel: *jno8, gj.-
A rn. kn. honvédelmi minisztérium , 7. .. .... .. kori alkalma kinálkoiott a háború utóbbi kót enton-
Hndsegélyező Hivatalának vezetője azt az eszmtV. vetette fel: forduljon a hazatért hadifogoly elsősorban a legközelebbi hozzátartozóihoz!
És hogy az eszme minél hamarabb testet öltsön és hogy sokat szenvedett véreink minél sürgősobben megkapják a legszükségesebb fchérnemüdarabokat: a m. kir. honvédelmi minisztérium Hadsegélyező Hivatala sok százezer példányban több nyelvű levelezőlapokat nyomtaton, melyeket a gyüjtőtáborok parancsnokságai szétosztanak a fogságból visszatért véreink közölt.
tán a küldemény a postán elkallódnék, a
Bá:
dejébfcn HEun tmmioru tapasztalatra, hogy őket a ra. kár*, hamarabb lehetne megállapítani. lir ^hánytŐMcMItMI a iSudetulajdonosok vagy 01-
a in. kir. honvédelmi miniszte-} lutvexet&k sok. éae\'thén kíméletlen modorral kiteasé-
1
rium Hadsegélyző Hivatala még a postánál]kelték. HiU-un aiimptoma ei, meljbíl a kotínaóg is közbenjárt, hogy e csomagokat a leg- ">»j\'» » j0T5be" r«",é,hetil8« " k"""\'™-
1 oiákiU.


körültekintőbb gondossággal állítsa, mé-\' ^^ % „
gis megtörténhetik, hogy a háború okozta k!k , mMn „eieksienek akkor, mi-
nagy késedehnok miatt néhány csomag kur „ ,„é,hetién fonto»aígu ogjíniaégitk iránt akkor érkezik a foglyokat gyűjtő táborba,\' táplált téies hitükben mAsoknAI a kSiérdek szolgála-mikor már a cimzett onnan tovább utazott. 1" akadályozzák.
Ez esetben a gazdátlan csomag tar- Igen liaztelt l\'olgárin«tór Ur I Egy »ár««erU , , -jj általánosan ismert sérelem orvoslását kérem tőled,
talmát a labor parancsnokba oda adja ^ ^ ^ ^ u ^ mMmm ^^
egy másik szenvedő magyar bajtarsnak. ^ , poWrm(i8teri „libában a sérelmeik orvos-Aki azonban nem szívesen törődik, lása céljából hozzád bejutni óhajtó városi lakósok
Bugsch Aladár ezredas
A HO-as honvéd tábori ezred tűzkeresztségének, 5-ik évfordulóját a 8«-as hősök emlékének megörökítésére szenteltük.
A n.vtelen hősök emléktáblájának misével egybekötött leleplezése után itten gyűltünk ös«e. hogy Isten dicsőítésére, a vallás ápolására és a húszas hősök emlékének megörökítésére opülendő kápolna alapkövét lerakjuk.
Ezen alkalommal tekintsünk vissza a 20-asok \'■ dicsőségét hirdető harcok sorozatán
Ma négy éve, hogy a 20. honvéd gyalogezred Uhnov-nál, 1914 augusztus 28-án, először szembe- j került akkor még óriási brejü ellenségével, as • orosszal. *
Felejthetetlen szép napja az a csata, az ezred tűzkeresztsége, történetünknek. Mint a vihar, ellenállhatatlan áradatul támadtak a húszasok az ellenségre és diadalmasan megverték.
Ezután számtalan csatáin és ütközetben megmutatták a húszas honvédok, hogy karjuk acél, akaratuk törhetetlen, vitézségük óh bátorságuk felülmúlhatatlan.
• P.ljnondU csiodparancsnok a .hut*a* honvódUkU-nyiban tartott kápolna alapköUtftclin.l 1918. aug. 28-án.
Galíciában Magierow, Zamek, Dunujcse, Volosy, Kawa-Buska, mind dicsőséges harcok színhelyei.
A 8an menti harcokban Kostkow-ig verték\' vissza az oroszt, Krakkó ősi vára előtt Przyborow-nál, Bucayna-nál ós a Dunajec mentén áthatolhatatlan gátat alkottak a ío-asok.
1915. február 8-tól a Kárpátok hó takarta bércein nagy nélkülözések és szenvedések közt védte ezredünk törhetetlen szilaj lelkesedéssel ós számtalan rohammal a haza határát.
A Gorlioei áttörés után a Bisztrica halál völgyön át Lublin-tól lkesztlítov8tk<ig üldöztük, fogtuk, pusztítottuk a muszkát. Őszkor már Lnek ós Dubno vidékén, a volhynai erdők moowras sűrűjében hurcoltak iv húszasok régi hévvel ós lelkesedéssel, Ho-gu»lawká-t minden ellenállást elsöprő rohammal fog-I látták el szeptember 29-én
Ezután következett ott 8 hónapon át a munka ! ideje, az állás harca.
A Luk-i áttörés után a 8tyr é« a Stoohod partján vertük vissza a támadó hullámokat. Miel-j nicá-nál álltunk rombolni induló erejét s mire megint behavazott, vége lett az első nagy felvonásnak, i elmentünk délre.
A múlt év tavaszán még nem is rügyezett, már ott jártak a ío-asok a karwtt fenslk nehéz utján a Plenszki-n át a Faj ti Hrib éa Kostanjevica közötti állásokba. A X Itonio csata, lorró pergő tü-
zében acélnál keményebb lélekkel védték az álláa-zászlóaljaink. Gadorna legnagyobb csatája Kostanye-vica mellett a 20 sok karján törött meg.
A XI. Isonzó csatában Htaralokva szikláin vér* zett az ezred és szilaj rohamával elősegítette a Her-iada megmentését.
Mult őszkor mint a férget -g rohantunk az lsonzo, a Tagliamehto és Livenza vizén át. A Piave-
1 uál állt meg a digó, ott is a Piave szigeten Paso-rella-nál rohammal üztük vissza a Piave második ágán át és vertük tönkre.
Rz évben már harmadízben állta útját u hu-i szas honvéd az olasznak a Piave nál az II Montello-val szemben.
Ezredünknek méltó vetéltársai voltak a húszas többi alakulások. A húszas népfölkelők Ohodel-nél estük át kemény tusában a vérkeresztoégen, majd az adolinai magaslatokat foglalták el diadalmasan és tartották beoaülettel a nagy erővel megújuló támadások ellen.
A 20-as népfölkelők történetének egyik legdicsőségesebb napja a Pilioa-i roham Kétszer mentek kézitusára, roham indult roham után és a Pili-! ca-i magaslat a húszan népfölkelőké lett.
Az első karácsony első ünnepén már a Lup-kow-i szorosban harcolnak Haligrod nál h h Csiina-i harcok húszas népfölkelők nevébe (Űződnek.
De hol nem harcoltak húszasok 1
ZALAI KÖZLÖNY
SZRPTKMBBR 7.
naponta órák hosszáig várakoznak, mikor Király Sándor városi mérnök nálad van. A városi alkalmazottak, kik aktáik aláíratása miatt óhajtanának polgármesterükhöz bqjutni, egész óvon át nagyon » jelentékeny időt kénytelenek a várakozással ellopni ugyancsak mert a mérnök urnák végtelenségbe
nyúló referádákat méltóztatik nálad végezni.
Mivel az utóbbi időkben ugyanezen akadály miatt én sem tudtam, mint p gabonaátvételi bizottságnak ellenőrzésére a m. kir. közélelmezési miniszter által kinevezett közege, hozzád bejutói, mult hó 27-én végró időt szakíthattam magamnak arra, hogy dr. Prack István tanácsos urboz, mint polgármester helyetteshez és az élelmezési ügyek vezetőjéhez forduljak. Természetben nem tudtam azt, hogy nála, — éppen Király ur referál. Röviden a végeredményre térek: Király ur őfelaége a mán tulajdonát képező helyieégből engem szegény jámbor alattvalót kitessékelt.
Ezek után kérdőm tőled tisztelt Polgármester ur: ha sem a polgármester, sem az élelmezési ügyek vezetője az ón hivatalos jelentéseim, vagy a tapasztalt visszaélések orvoslására vonatkozó javaslataim átvételére nem megközelíthetők, vájjon herceg Win-dischgraetz közélelmezési miniszter, vagy Szmrecsányi György kormánybiztos urak valamelyikéhez forduljak-e hivatalon minőségemben ? Vagy ott is vannak Királyok, kik engem ebbeli teendőmben megakadályozhatnak? Én szegény állampolgára sokat szenvedő magyar hazámnak, azért áldoztam egészségemet, azért járok rongyokban, azért nélkülözök családommal
Bukovinában uj 20-as népflJlkelő ezred alakul. Dornavatra-nál az oroszok nagy támadások egyik gyújtópontjánál dönthetetlen érckapuként állanak az uj ezred hősei.
A híres hármas határt Kirlibabá-t ók segítenek védni s messze Ukrániában az ő lobogójuk áll.
Bosznia földváraiban öreg zalaiak Werndl puskával védték « hazát.
A Lovcsen re 20-asok mennele és Albánia mocsárlázas határain öreg hadtápos legények állanak szemben ráccal, franciával, taliánnal.
Limanová-nál 20-asok is rohamoznak, Toporuc és Barance harcaiban 20-asok is véreznek.
Tirol bérces szikláin zalai ós veszprémi legények védték a Zúgna Torta-t. Az V)láh betörésnél erős melleikkel hárítják el az orgyilkos tőrét és Brassóban utcai harcokat vivnak.
Ahol ellensSg támad a hazára, ott voltak mindig a mi véreink.
Ennyi dicsőséges hős telt sok vért, sok életet követelt áldozatul.
Számtalan 20-as hós áldozta fel legdrágább kincséi — életét — királyáért és hazájáért.
A harcterek minden részében nyugosznak húszas hőseink és messze-messze édes hazánktól porladoznak.
Miután nem adatott meg nekik, hogy édes hazánk drága földjében pihenhessenek, legalább dicső emlékük^ felejthetetlen nevük hadd éljen közöttünk örökké.
Arany betűvel vóstók be nevüket halált megvető bátorságukkal a húszas babérkoszorú leveleire, a kegyelet és szeretet jeléül, arany betűkkel fogjuk megörökíteni az épülendő kápolnában hós nevüket örök-örök időre.
Éljenek továbbra is drága húszas vitéz hőseink köztünk, legyenek mintaképeink, tanítsák és buzdítsák a fiatal 20-asokat ós az utókort, miként kell királyért és hasáért vitézül harcolni.
Méltóságos és főtisztelendő Püspök ur.
Ai Összes 20-asok nevében tiszteletteljesen kóréin emlékművünkre főpásztori áldását.
Egyidejűleg kérem méljen tisztelt vendégeinket az alapkő letételénél való közreműködésre.
együtt, azért adtam annak idején a fiamat önként, azért adtam családom és önmagam aranynemüjét a hazának s azért küzdöttem 30 év óta nemzeti kultúránkért mint tanító és az irodalom érdekében azért dolgoztam kora iíjnságom óta a kritika által több ször is méltányolt eredménnyel, hogy most egy olyan valaki részéről érintsen súlyos sérelem egyéni reputációmban. a kinek ilyen magatartására soha okot nem adtam.
Sem a novem, sem a korom nem engedi meg, hogy a rajtam esett sérelem megtorlását elengedjem. Hivatalos minőségemben, a városházán esett rajtam ez a sérelem. Mint a városi közigazgatás fejét, -felkérlek tisztelt Polgármester ur, hogy Király mérnöknek ezt az indokolatlan magatartását az általam elfogadható formában aunál is inkább légy szives reperálni, mivel ellenkező esetben megbizatá somról a kormánybiztoshoz intézendő indokoló levelemben lemondok.
8 még pár szavam van Király mérnök -úrhoz. 51 óves, beteges ember vagyok, jelenleg is súlyos gyomorbaj mia\'t állandó gyógykezelés alatt. — De állampolgári és egyéni becsületszavamra fogadom, hogy ha ó mint fiatal fegyverbiró emhe- velem szemben tanúsított magaviseletének jóvátétele céljából ezt a módot elfogadja, — ón vele együtt jelentkezem I front szolgálatra a m. kir. 20-ik honvéd gyalogez \' red parancsnokságánál.
NAGY LAJOS.
HÚSZAS HÉT.
Sajnos, most már csuk ni epilógusáról írunk 1 Elmuil, mint minden az ég nUtt, De, Amint az alkonyuló nap arany sugárőzönnel borit el mindent, ugy a húszas hót végső eseményei in aranyozottak a rájuk hulló művészi fónytö], dicsőségtől, sikertől. A hadi kiállítást kikapcsolja e sorok Írója chronologikus adataiból. Annál kimerítőbben fordul azonban a művész estély felé, hogy az abban rejló szépség és művészi erő megnyilvánulását elemezze, inert ez az analysis az egésznek hasznára válik, belső értékét növeli. Tömött sorok mutatják a Kaszinóban az érdeklődést. S azok előtt lép a pódiumra Dr. Körős Endre Siyát költeményéit szavalja s azokban annyi az erő, az igaz, a fájó, a festő erő, a színezés valósága, mint sehol \'másutt. Kelte, látta s mi vele élűnk, vele látunk\', vele fájlalunk s könnyezünk a hangulatos és tragikus megkapó részeken, amelyek mindegyike egy tőrt részlet ama borzaszló -nagy, négy éve lestődő képből, amelyen oly domináló s harsogó szin a véres, karmazsin piros.
Szántó Gáspír férías lónusu hangjában sok volt a patinás művészi erő, a hagyómáuyos tudás megnyilvánulása. Minden száma — főként Prolog a Hujazzólnil a Cavarodossi áriája a Tosoából voltak szereplésének értékes részei Dr. Orováné Bodó Klári énekművésznő szereplése elé nagy várakozásiul néztünk. Ennek oka Után a patriotizmus volt. Verdi lAida nagy áriját énekelte. Kemény, klasszikus próbakő, amelyen az istenadta művészi készség, a felfogó képesség, a természeti rátermettség egyaránt érvényesül. 8 énekében mindez megnyilvánuló erő-vei tőrt elő, mellé szegődre táisul a tanulás és képzettség komolysága. Kzért volt Dr. Orováné eneklé sének sikere, diadala. Joggal üdvözöljük ót, hogy művészete káprázatos szépségével a húszas siker fény. csomójába néhány sugári fűzött Ráadásai, Kacsóh ós Tarnay dalok a művészi temperamentum is megesil-l«nt s ennek tarázsa toldott előbbi diadalain -Pásztor Irma is kötött művészetével a húszas hót babérkoszorújába egy es0„,ó levelet. Chopin Nocturne >- d„r Dohnányi Scherzo Ci» moll, l,i„t l\'olonalse h dn- és egy ráad-s müsor azámai. A tlatal mjJ s ,íuS,üj« poetikusan Unom lelkének!
mesteri a virtuozitása és stílusos előadásának minden része tobzódik a művészi felfogás izmosságálól. — Tiszteletreméltó dologholi készültségét a hibátlan, erőteljes billentésben egyenletes és gömbölyű trilláiban, jeles pedál kezelésében tapiralaltuk legszelnbe-szökőbben. A lelkes ünneplés mindennél fényesebben bizonyította, hogy Pásztor Irma nekünk versenyen kívül álló, legkedvesebb zongorásunk. Zádor Dezső operaénekes szereplése inkább könnyebb fajsúlyú művészet megnyilvánulása volt. 8 azután Deák István gordonkaművész ült a közönség elé. Koelman, Popper, Csajkovszky voltak műsoron. Kinoman, graciőz játszott biilliáns technikai Indással s átérzéssel. Lavinaszerűen omlott minden száma után a tetszés tapsvihara a művész felé, akinek művészete eruptív erővel mutatta meg Deák István nagy erejét a gordonka játékban Hatást nem ismerő szédületes technikai tudása ma már egy kiforrt művész egyéniség szolgálatában áll. Zárószámnak Diskai József jött finom, kellemes tenorjával ltigolettóból a herceg belépőjét énekelte s Kacsóh Rákóczi megtérését. Hangjában valami éterikus finomság csendül s annyi sziv, annyi forróság lüktet, mint kevés tenorista énekében. A közönség ktdves, meghitt művészet tombolva ünnepelte Diskai Józsefben. A kísérők lllumensoltein Vilmosué és Szigeti Sándor voltak. Nem dicsérjük őket újból. Nevük a siker, a tudás — ezt újból megmutatták. Örömmel láttuk, örömmel hallottuk őket, mint mindannyiszor, a hányszor bűvös hangszerük mellett ülnek.
A húszas hét eseményeiről Írván, mint kimagasló epizódot kell itt dicsérettel megemlítenünk Dömös Gyula százados előadását az Urániában. A jeles százados szép epitofiumot irt a húszas vitézségről. Közönsége joggal ünnepelte a kiváló előadót s irót Dömös személyéhen. ,|)r. Gálos Rezsó hadnagy pedig a húszasok olai^országi harcaiból tartott értékes előadást a Berlin nagyuinzgóban. Ide kell szúrnunk a húszasuk küldöttségének is liirét Ilr. Szur-may honvédelmi miniszternél. Kz is a húszas héten történt. A\' húszas ezred tulajdonosát Bugscli Aladár ezredos üdvözölte. A szép szónoki remek, amelyet örömmel tárnánk olvasóink elé — a húszas lélek mélyéből fakadt s az ezred bOszke&gét. s örömét tolmácsolta a felett, hogy a legtöbb hadúrba minisztert nevezte ki a húszas ezred tulajdonosává. Bugscli ezredes lelkes, hazalias szavaira, amelyek annyi reminiscenoiát foglallak inagukbaii a miniszternek a húszasokkal való viszonyából, a honvédelmi miniszter szép szavaikkal válaszolt. Itthon pedig tovább folyt a húszas hét mindeu öröme, minden gyönyörűsége. Érdekes, megkopó jelenetek ismétlődtek s az egész város ünnepi szinben úszott. 8 mindez — mint hamarosan beszámolunk — dus forrása volt húszasaink rokkant alapjának. A közönség jól mulatott a a kas?za mindenütt jól tellett
Darvas őrnagy pedig minden munkatársával egyetemben örömmel nézte nnnden vonalon a sikert. Tisztább öröm kevés emberi lélekből hasadt még ki. mint a fáradságos hét alatt Darvas őrnagy lelkéből. Ingyen kritikánk epilógusa ismét az ő jél megérdemelt dicsérete.
Dr. Lukáoo József
Központosítják a borkivitelt.
Néhány hét elótt nagy izgalmat kellett a borkereskedők között ez a.hir, bog, » borkivitelt köz-pontosítani fogják. Mint illetékes helyről közlik e tervvel- komolyan foglalkoznak, azonban a centralizá-*» csak az Ukrajnába szállítandó borra és pezsgő-borra fog vonalkozni s lebonyolításával a Uaditer-ményt Rt -ot fogják megbízni. Á Haditermíny szindikátus „,J,„ loKj, kew|lli „ .
melynek hasznából kétharmad rész az államot illeti -I meg.
SZEPTKMBKB 7.
7. A L I 1 K 0 7. I. 0 N Y
HIBKXL
Az ím. nagyünnepi istentiszteletek sorrendje:
Roshasonoh előestéjén, f. hó 6-án, pénteken, délután 7 órakor inariv ima| 7-én, szombaton. Ros-hasonoh első napján reggel 7 órakor schachrisz ima, d. e. fél 10 órakor muszaf, d, u. fél 4 órakor mincba, este fél 8 órakor mariv ima; f. hó 8-án, vasárnap, Roahasonoh második napján, reggel 7 órakor schachrisz, d e. fél 10 órakor muszaf, d. u. fél 4 órakor minoha ima.
Szolgabíró választás.
A jövó hétfóu lesz a megyebizottsági gyűlésen a nagykanizsai járás főszolgabirájának megválasztása. A főszolgabírói állást, mint általában tartják .í közóhaj is kivánja, Gyömörey István szolgabiróval töltik be, akinek több éves szolgálata, s rátermettségé, jó szive — amint a jegyzÓi kar egy legújabb gyönyörűen megszerkesztett irata mondja - mind azt kívánják jogosultan, hogy Gyömörey István v leg a mienk maradjon, a kanizsaiaké s a járás élére kerüljön.
Háborús utazas.
Ki nem ismeri a háborús utazás gyönyöreit? Nincs hely és hiába a legerőteljesebb offenzíva vasúti kupék ajtaja előtt, hiába & legelkeseredettebb közelharc, nincs ülőhely. Az utasok ötlete azonban ktfogyhatatlau s néhány hét éta megjelentek a folyosókon a kis vadászszókek, apró háromlábú alkalmatosságok, amelyeket játékkereskedósek egy héttel ez-elótt még 92—24 koronáért árultak. Amióta azonban helypótlóvá nevezték ki, természetszerűleg t duplájára szökött-az ára. Egy szemfüles vigéc végig is házalta vele a vasúti folyosókat s egy-kettőre megkötötte az üzleteket. Kihúzott a kabátja alól három ilyert vadász széket s ötven koronáért kínálgatta. — Kettőnek azonnal akadt gazdája, a harmadikra azonban erősen alkudott egy kövér ur:. csak negyvenet akart adni érte, annyiért pedig nem volt eladó. —. Abos felé mégis csak elfáradt a takarékos utas és megszólalt:
— No, — adja ide azt a széket. Itt az Ötven korona.
— Csak hetvenért, — válaszolta az eladó, aki kényelmesen üldögélt rajta, inig a kövér ur ugyancsak váltogatta a lábát. Hol az egyikre állt, hol a másikra, akár a gólya.
— Mit tehetett egyebet! Fáradt volt nagyon. Kivette a tárcáját s kifizette nagy mérgesen a hetven koronát.
Felemelik a hadiárvák segélyét.
Az 1917. évi IX. törvénycikk 6. §-a értelmében a háború alatt és a háború következtében elesett. eltűnt vagy meghalt legénységi állományhoz tartozó magyar állampolgárok gyermekeinek ideiglenes évi segélyét a következőképpen emelik fel: Évi 96 korona segély bon részesülnek az atyátlan árvák fiuk 17, lányok 14 éves korig. Évi 199 koronát kapnak a szülőtlen irvák, ha kettőnél többen vannak akkor 13i koronát. Évi 144 koronát a házaságon kivül született árvák, ha az özvegynek katonai nyugdija van és segélyt is kap. Évi 264 koronát kap, a házasságon kivül születeti árva, akit az elesett tartott el. Ha kettőnél több az árva, ugy. évi 204 koronát. Minthogy ezek a segélyösszegek még az 1917. évi, viszonyokhoz vannak mérve, amióta az 41a>; tetemesen megdrágult, e segélyek alighanem ujabb i vízióra szorulnak.
Kincstári rendőrséget szerveznek.
Egyik fővárosi lap értesülése szerint a jelen-, legi pénzügyőri szervezet helyébe kincstári rendőrség
lép, amelynek rendes tisztikara, altiszti kara és vezér-1 Ozv. Hock Jánosné gyulafirátóti nőé, aki a születést igazgatója lesz, aki az V. fizetési osztályba kerüli titkolni akarta x állítása szerint, miután a kiílán/ vezérőrnagyi ranggal. A testülelbe felvehetők, akik a halva született, azért a kertben eltemette. A vizsgá-
péniügyi pályára készülnek, másodsorban akik a katonai képzettségnek eleget teltek. Szakaszparancsnok az lehet, akinek hat vagy ennél magasabb, szakaszparancsnok helyettes, akinek négy vagy ennél ma gasabb középiskolai képzettsége van. A kincstári rendőrség központja a pénzügyminisztériumban volna. Azután volnának főparancsnokságok, kerületi parancsnokságok ós szakaszparancsnokságok.
t Ifj Bogenrieder József.
Ezer golyó süvített fille mellett, ezer halál leselkedett reá ott a gigászi küzdelmek csataterein s ő megszabadult, bátran harcolva ezer halállal szembe nézve.
Mint hadifogoly ette jóidéig az orosz föld ke serü kenyerét inig nem visszaérkezett ide édes ha zánk földjére, hol a magával hozott káros betegség kioltotta ifjú életét s immár itt nyugszik a helybeli köztemető lágyan suttogó fáinak csendes árnyában.
Fájdalomtól megtört -szívvel siratják édes atyja, anyja s a bánatos rokonság, kiknek lelkét vigasztalja meg a mindnyájunkat gondozó mennyei Atya.
A burgonyatermés lefoglalása. ^
A hivatalos lap a közélelmezési miniszternek végrehajtási utasítását tartalmazza a burgonyatermés zár alá vételéről. E szerint azok, akik nein burgonyatermelók, vagy akiknek termése házi szükségletüket nem fedezi, saját házi szükségletükre burgonyát az alábbiak szerint vásárolhatnak. A vásárláshoz vásárlási igazolvány kell. A vásárlási igazolványt az illetékes községi elöljáróság (polgármester) állítja ki. Ennek kiállításával egyidojüleg az engedélyt nyert fogyasztót a közellátásban részesülők sorából törölni kell
A vásárlási igazc^\'áuy alapján: Borsod, Heves, Ung, Zólyom vármegyék és Kassa, Miskolc városok területén lakó ellátatlanok jogos házi szükségletükre saját törvényhatóságuk egész területén burgonyát szabadon vásárolhatnak, ellenben Abaiy-Torna, Árva, Bereg, Gömör, Liptó, Máramaros, Sáros, Szabolcs, Szatmár, Szepes, Trencsón, Turóc ós Zempléni **Ar-megyék területén lakó ellátatlanok csakis saját községük területén és csak olyan termelőktől vásárolhatnak, akik burgonyát 30 kat. holdnál kisebb termeten termeltek, vagy akiknek feles burgonyatermése a 10 waggont meg nem haladja. *
Olyan fogyasztóknak, akik burgonyaszüksógle-tüket valamely családbelijüktól ingyenesen kapják, az ennek elszállításához szükséges szállítási igazolványo
latot Csákány Sándor kir. tflrvszéki vizsgálóbíró vezeti s a vizsgálat leaz hivatva kideríteni, hogy az anya állítása megfelel-e a valóságnak s hogy esetleg nem erőszakos uton idézték-e elő a kis újszülött halálát?
Alapítványi helyek a klsszebenl földműves iskolában.
A hivatalos lap pénteki száma közli a kissze-beni földmives iskolánál folyó évi október hó 16-én betöltendő 10 alapítványi hely pályázati feltételeit. Az alapítványi helyekre elsősorban azon sárosmegyei ifjak vétetnek fel, kiknek atyja vagy egyéb csaiád-fentartó vérrokkona a háborúban elesett, vagy rokkanttá lett, másodsorban pedig oly szülők gyermekei, akiknek tűzhelye az orosz betörés folytán elpusztult. Ha ilyenek nem jelentkeznek kellő számban, ugy az alapítványi helyekre bármely szegónysorsu szülőktől származó sárosmegyei illetőségű ifja felvehető. Az alapítványi helyekre felvett ifjak a teljesen ingyenes oktatáson kivül díjtalanul nyernek élelmezést, lakást bútorral és ágyneművel, fűtést, világítást, mosást, betegség esetén orvoslást, az oktatáshoz szükséges tan-, kerti és gazdasági eszközök használatát. Az alapítványi helyekre csakis oly földműves osztályhoz Ur- * . tozó ifjak vétetnek fel, akik 17. életévüket már betöltötték és a mejtei munkák végzésére ép, erős ós egészséges testalkattal bírnak, mit orvosilag tart.oznak. igazolni. Katonai kötelezettségüknek eleget tett ifjak előnyben részesülnek. Kellőképen felszerelt folyamodványok legkésőbb szeptember 20-ig a kúttebftni m. kir. földműves iskola igazgatóságához nyújtandók be.
Borkereskedelmi vállalatok alakulása a vidéken.
Kecskeméten 300.000 korona befizetett alaptőkével alakult meg az Első Alföldi Borkereskedelmi Részvénytársaság. Az uj vállalat főcélja a kecskeméti szőlő- és gyümölcstermelés előmozdítása és fejlesztése a termeléshez szükséges cikkek beszeraésének megkönnyítése, hordó- és ko&árgyár felállítása utján. — Szégszárdon 1.500.000 korona alaptőkével megalakult a Szegssárdi Borértékesitó Részvénytársaság, amely átveszi Krammer József pincefelszereléaét é« készletét
70—80 koronás napszámbérek.
A verseci közgazdasági egyesület szőllő- és borgazdasági1 szakosztályának hivatalos jelentése szerint
kat esetról-esetre adott engedély alapján aa Országos f-«munkabérek mwés wielkedéat mu-
^ tatnak. így a fértinapszáin 40—50 koroHa, női napszám 36 korona, arató munkások napszáraga 70—80
Burgonyaközvetitó Iroda állítja ki.
A miniszter elrendeli a termelók (készletbirtokosok) jogos házi\' és gazdasági szükségletét meghaladó feleslegeinek hatósági igénybevételét (rekvirálás
korona volt.
TenyéazáUat behozatal Svfjoból.
földművelésügyi miniszter megbízottjának
sál) ós pedig oly módon, hogy a törvényhatóságok sikerült Svájcban nyolcvan darab tenyészállatnak első tisztviselői a törvényhatóságukra a termésered- Magyarországba való behozatalát biztosítani. —• A ni én nyel arányban állóan kivetett kontingenst első- beszerzési ár darabonként 8600 frank, sorban önkénles felajánlás utján, ennek sikertelenségej Fémrekvirálás.
esetén pedig egyidejű tényleges rekvirálással is fel-: A hadseregnek fémmel ellátása érdekében az tétlenül biztosítani tártoznak. A rekvirálási (önkéntes összes állami tanintézetek harangjait és csengőit felajánlási, eljárást Ingkésóbben 1918. szeptember,r<»d*ttwéee szerint be 15-ig kell befejezni. ♦ ®
Az önként" felajánlott képletekért a rendelettel; A oérna *arrierja.
megállapított legmagasabb áron felül 6 koronás ár- Hála a lánckereskedelemnek a cérna i> meg-
többlet, a rekvirált tételekért ellenben csak a rend* I fQtoi^ • ^rrierjót, még pedig olyan szódüle-, ... .. . , ., . tea tempóban, amelyről álmodni sem mert. Kgy
letileg megállapított legmagasabb ár fog a tenylegeaj or8Óf amelynek Wkabeli 4rm 24_30 fl„ér Tolt( ™
átvétel alkalmával kifizettetni. A Burgonyaközvetitó j 40-tól 60 koronába kerül. A oérna elosztásával fog-Iroda a közvetítéssel beszerzett burgonya után 1 K j lalkoaó központ ígért ugyan valamelyes mennyiséget 60 f jutalékot szedhet. ! minden háztartás részére de ugylátsiik ezt az igére-
j tet is elkönyvelhetjük a többi háborús igérét mellé. Elásva talált oseosemŐ holttest. Ez a mindinkább fenyegetőbbé váló córnainség,
Gyulafirátót községben a csendőrök feljelentés folytán egy újszülött leányka holttestét találták meg elásva a kertben. A nyomozás kiderítette, hogy az
amelynek oka abban rejlik, hogy "Magyarországon nincs számottevő cérnagyár, s csupán a békebeli készletre vagyunk szorulva, a magánháztartásokon kivül a szabóipart sigtja legérzékenyebben.

■8PF
UAI K 0 7, L " N T
RZKPT KMIÍKR
%%

hol mindig a legújabb, legszebb és legérdekesebb 8 legválogatottabb műsorra talál a t. közönség. Mindenik előadása a kinematografia legelsőrendű, legújabb s legremekebb alkotásaiból van összeállítva. Szebb és érdekesebb 1 és tanulságosabb műsort sem a budapesti, sem a bécsi nagymozgókban sem lehet látni. A „BERLIN" szinház agilis igazgatója mindig a legújabb és legválogatottabb s legértékesebb moziműsort mntatja be, finom művészi Ízléssel összeállítva. Azonkívül, hogy az előadásokat minél kellemessé és élvezetessé t^gye kitűnő zenéről is gondoskodott. — A művészi színvonalon álló zenét egy elsőrendű zongoraművész szolgáltatja. Minden harmadik nap uj remek műsor. A „BERLIN" nagymozgó szinház látogatását mindenkinek a legmelegebben ajánljuk. Előadások hétköznap él 7 és 9 órakor Vasár- és ünnepnap 3. 5, 7 és 9 órakor. A nv. tisztelt közönség szives pártfogását és az előadáson való pon tos megjelenését tisztelettel kéri
AZ IGAZGATÓSÁG Kérjük tisztelettel a u. é. közönséget, hogy jegyelkel lehetőleg előre megváltani szíveskedjenek.
A pápaválasztás jogtörténete és
Nairymoziro Nagykanizsán, této,es i°«a ,Irta: Dr- Lukticf
t\\ \' n o ltanAr A vaskos munka a PáPavá,aMtá* tör"
Krzsebetter Szarvas-ozalloaa. téneti fejlődésévei foglalkozik, amíg az jek»
A . 1, 1 1., . •, /1 _ í alakjához ért. Mindenkinek érdekes és tanul-
Az újonnan átalak.tott modern nagytermében ^ ^^ amdy mjg egyré3zröl 3ZÍgo
minden nap tartatik előadás, tudományos, másrészről
r . i.,rc....i élvezetes olvasmány. A világtörté-
nelem jelentős mozzanatának ismerete minden kulturember tudásának szükséges része. A mű ára 4 korona. Kapható Ifj. Wajdits József könyvkereskedésében, Nagykanizsán
— Az „Élet" szépirodalmi én inüvéazHií li«tí-1 lapot (sZHikHb/.ll Andor Józt«<í) yasdag tartalom. ér j düki\'H én akuiálix kép ok etféazítík ki. A kílQnft lapot mHlfgeQ ajánljuk olvasóink figyelmébe. Si«rkHa/.tönég és kiadóhivatal: Budapnat, I Kelimád út 16/c. — Klófiteiéni ár félévre i5 kor. MutalváuyHAámot késs-eággwl kf)M a kiadóhivatal.
- „Vasárnapi Újság" miuden 8záma gazdatf í art alommal jefonik meg. A .Vasárnapi Újság" i\'lóflxoténi ára iiogyedóvrn tii korona, „Világ-króníká" val fgyütt tizenkét kor. Megrendelhoti a M Vajtárnapi Újság" kiadóhivatalában (Budapest, IV., Kgy^tem-iitca 4.) i\'gyanítt megreudolhntS a rKépn? Néplap" a l^olcsóbb ujuág a magyar uóp mániára, félévre 9 korona 40 fillér.
— Magyar Színpad. Budapest egy.-tl.Mi j Kíinliátl és ionéi napilapiu, az lirónyl Nándor1 HierkeeztéHében megjelenő Magyar Színpad teljen uj formában, potnpáB aktuális művészi 1 ajtókkal \'írBKiigoH nevű kiváló írók közreműködésével jelenik | meg éa uapról-napra a színház, zené", varíóto- ós mozi világából való érdekes közleményeken frtss! híreken és pikáns pletykákon kívül külön foglalkozik a vidék szinbáii és művészi híreivel is. — Eddig fiz.ímaiba Herceg, JEntonc, Moluár Ferenc, Nagy,
Kndre, Porzsolt Kálmán és mások irtak cikkeket, belső munkatársai a többi közt Haraáuyi Zsolt" Rutkay György ós Oserna Andor, Nagy Kndre saját rajzaival tarkított cikksorozatot kozdett heune a vidéki Kzinházl furcsaságokról. A Magyar 8zlnp»d előfizetési ára egy évadra -29 kor., egy hónapra 8 kor. A kiadóhivatal Budapest. VIII. Rökk Szilárd-• utca 18. Kívánatra egy hélig ingyen küld mutatványszámot.
A világháború
minden mozzanatáról bő,
eredeti, meg-bisüa.tó, kimerítő
értesülésekkel, térképekkel, magyarázatokkal szolgál az
Az UJSAG-
POLITIKAI NAHIIjAP
olvasóinak.
ELÖriXÉT^at UAI: Bcéas .vt. .... 89 korona..
FÍUtt......18
N.ty.d4»r. . . . . U C - C.
Kgy hÓD*pr. . ... 4 K. 70 f.
Megrendeléut óira AZ LJJ8AU KIADÓHIVATALA Budapont, VII Rikóoal ut 64 arAm .
Hangszereket és a legjobb hnzóharmonikákat
l-síímidil minősé jet ajánlok a lepIcsMb árért. Továbbá: Hetedük, citorák, rézfnvóhangszerek, fuvolák. klarineUok. dobok, cimbalmok, beszélőgépek és lemezek nagy választékban kaphatók
Ifj* Wajdits József
hangszerkereskedésében. NAGYKANIZSÁN, DK Á K-T ÉR 1. 8rAÁM.
Mindenfele hangszerek javításra elfogadtatnak.
ünníiííJf\' f-
MOMANO
Ili. Nyomatott a Uotul»i<lni
37-ik éiWolyam
NAGYKANIZSA. tgrfi szeptember 13. PÉNTEK
36 szAm
ZALAI KÖZLÖNY
KmirkeeittSfiHg in kiadóhivatal Deáktér 1 Tatafoa : 189. — Hlrdotéaok dtjaaabáa aaartnt.
FOliarkatttA:
Kemény Láazló
FoUIOi nirkiHUI
Erö« Sándor
Megjeleni le hetenklnt kétaaer. ElDBaataal árai Bfj im 10 kar, Mton a karaaa, uagyadivra S korona 10 ftll*r. — _ Epaa aataa ára «4 flttte._
k „régi" vagyonok —
és a hadimilliomosok.
(0■) Manapság, amikor máról holnapra keletkeznek a nagy vagyonok a háborús konjunktúrák kihasználása és élelme) értékesítése nyomán, a sajtónak feudális színezetű részében, de a nagyközönség legszélesebb rétegeiben is élénk visszhangot vet az az eszme, hogy ezeket az uj vagyonokat vagy a közterhek (adók) súlyával, vagy egyenesen az elkobzás egyes módjainak alkalmazásba vételével nyomják el, redukálják, illetve semmisítsék meg és lőleg keletkezésük lehetőséget i akadályozzák meg.
Ami a fogyasztó közönségnek az árdrágítók fekete serege részéről kizsákmányolt cs véqereiben kiszipolyozott tömegét illeti ez az ellenszenv teljesen indokul!, teljesen érthető; a háborúban lecsúszott szellemi proleláiiátusnak, a rlx llzetesböl élőknek a feljajdulása ez azok ellen, akik a másuk : nyomorúságát használják fel arra, hogy abból millióikat kovácsolják össze és: akik egyszerüe.i a tömegnyotuoi t -kötik be fejős tehénként istállóikba és mások kin-vergődéscből fejik ki maguknak a vagyont. Lélektanilag megmagyarázható és megérthető ezeknek az ellenszenve a gyorson, máról holnapra keletkező vugyonokkal szemben. Hiszen a szegény ember mindig irigye, ellensége volt a gazdagnak, hát hogyne lenne most, amikor ezek az uj vagyonok a szenvedések poklából merülnek fel ós a szenvedők szemeláttára keletkeznek gyorsan, mint mérges .légycsípés nyomán a kelevény.
Azt azonban, hogy ezek ellen az uj tőkék ellen éppen az úgynevezett „régi vagyonok" tulajdonosai indítják meg a kampányt akkor, amikor ezek a régi vagyonok ép ugy kivették és kiveszik ma a részüket a háborús konjunktúrák hasznaiból és amikor a háború előtt elszegényedett dzsentri éppen a háború adta extra keresetek révén adósságaitól teljesen szabadult és tökéletesen rekreálta magát, az avatatlan szemlélő első pillanatra meg sem érti, — a dolgok lényegébe melyebben kell betekintenünk I
Lényegében a dolog ugy áll, hogy a régi vagyonuknak nincs joga szemrehá-
nyással illetni az uj vagyonokat, mert ami! noknak sokszor degenerált tehetség nélküli a keletkezésük, megszületésük mikéntjét tulajdonosai érvényesülni tudtak, sőt poll-illeti, egyik sem czimpatikusabb a másik-\'tikul uralmat gyakoroltak, nál, a különbség csuk az, hogy a régi va- A virilizmus mai alakjának fentartása gyónókra a közéletben való elhelyezkedés mellett tehát a régi vagyon létérdekeit látja folytán bizonyos patina rakódott le, ere- veszélyeztetve éppen abban az erősségben, delük homályba, feledékenységbe merült amelyet ősi jussaival kibélelve a saját po-és megmaradtak a társadalmi és főleg po-jiitikai túlsúlyának védelmére emelt és bás-litikai előnyök, melyeket egy ily régi va-\'tyázott köi\'UI és amelyben társadalmi és gyon a boldog örökösöknek nyújtani képes, politikai pracponderancláját oly sokáig el-
A régi rablólova^várak romjai, to-i vilathatlan háborítatlanságban élvezte, vábbá a levéltárakban őrzött, elsárgult! Érezvén a régi vagyon, hogy politikai pergamentre Írott történelmi kútfők meg- uralmának tolója lassan, de biztosan csu-őrizték özeknek a „régi" vagyonuknak ajszik ki a lábai alól, hogy saját várában születési szépséghibáit. Sok ily régi vagyon szenved vereséget,\' bontogatni kezdi vár-származott abból, hogy a lovagvárak ural1 megyéje régi bástyáinak tégláit és ime, a kereskedők békés karavánjait rabolták!mit látunk, a viszonyok hatása alatt ugyan-ki; sok ily rési vagyon eredeti)-, vezethető azt cselekszi, amit a progresszív fejlődés vissza szennyes uzsoráskodásra, özvegyek hivei: hozzájárul a régi rend megbontásá-kifosztására az atyafiak részéről, árvák\' hoz, kívánja a virilizmus eltörlését, de nem vagyonának elkezelésére, ügyes hadlszálli »"> demokratikus meggyőződésből, hanem tások lebonyolítására, Ivzatlk feljelentése- csak azért, hogy más ne élvezhesse azokat nok jutalmazására adou vérdljra, judá* j a politikai előnyöket, umelyeknek ő és pénzre, nagy urak részére teljesített aljas!sl<><iei oly sokáig voltak oszloposai, laknjszolgálatok honorálására, protestáns; A regi vagyon látja, hogy az uj va-mortirok gályára küldésére stb. Nos hát gyon Is a tisztelet patináját fogja egy-két
mennyivel rokonszenvesebb, ezeknek a régi vagyonuknak a keletkezési módja, a mai árdrdgitási milliók és hadiszállításokból eiedő nagy vagyonok megszületésénél?
Igazan nincs köztük semmi különbség. Miért tehát a régi vagyon tulajdonosainak ellenszenve az uj gazdagok ellen ?
Erre a kérdésre érdekes oldalról világit rá. Marosvásárhely városának a virilizmus eltörlése tárgyában hozott felirati határozata, amely veszedelmet lát abban, hogy az uj vagyonok politikai rutinnal nem biró és egészen más világnézetet valló tulajdonosai adók révén a virilisták sorába lépvén, a régi berendezésű önkormányza-
ne\'mzedék letűntével megkapni,- az uj gazdagok ép ugy elnyerik a nemességet, báróságot, mint a régiek hozzájutottak és — last, not least — jgy« későbbi nemzedék már a régi és uj gazdagok közt különbséget tenni nem a kvalitás, de legfeljebb a kvantitás szempontjából fog és a politika nagy fájának gyümölcseit mások, — az ujak fogják élvezni.
Mindezeket tekintetbe véve, most már inkább érthető az a nagy offenzíva, melyet a feudális sajtó a dolognak felekezeti izt adva, az uj vagyon ellen megindított és folytat.
Ceterám ccnseo Carthaginem delen-
tot, az abban etablirozott megyei és vá- dam I Az igazi demokratikus fejlődés szeni-rosi törzsfőnökök hatalmát, politikai befő- pontjának nézőszögéből ügyelve a dolgó-lyását gyökereiben rendíti meg, felforgatja j kat, a virilizmus korhadt osztályintézménye és eddigi mivoltából teljesen kizökkenti. egyaránt ellenszenves akkor is, ha azt a A frissen erőre kapott uj vagyon na- \\ régi vajyon birlalól, és akkor Is, ha azt gyobb adója révén lassankint kiszorítja a I az uj milliomosok egyénei töltik be. Ellenrégi vagyont a vármegyeházak ós város-1 szenves, mert nem a tehetség és arravalóházak jól kiült virilis székeiből, maga ül ság, hanem a vagyon és az abba való vé-helyébe és a fecskefészkekben az élelme- ] letlen beleszületés adja meg a jogot hozzá, sibb vaskos verób foglalja el az elegáns A legmélyebb meggyőződésünkkel pártol-j karcsú fecske helyéi. Eddigelé tehát a mo-ijuk tehát Marosvásárhely indítványát. Tő-gyei és városi önkormányzatok voltak azok röljék el a viritizmust. Túlélte az magát | a mentsvárak, amelyekben a régi vagyo- régen, hozzák be a kizárólagos választás
z a L a i Sínom
8ZRPTEMBKR is.
utján való részesedést az önkormányzatban. Helyot a tehetségnek. És azt, hogy valaki méltó-e arra, hogy a közügyek vitelében aktiv részt vegyen, ne az összeharácsolt vagyon, hanem kizárólag polgártársainak komoly meggyőződésben gyökerező választási akarata határozza meg.
Bevásárolt azottkivfi, . ^llT^lS J^
BMbb álmaiban sem jutott eazibe.Vhogy egyszer lo-: olt, a tojáskoron. » er «y
Int tarthlűeon. De uérl csak l.adci legyen I ! hízott \'»» 2°° bikéb,l\\ 10 ™n,"r
V.I6di tisx.ujl.ki bajuszpedrőt is vett három -xApet lehetett renm, . ludkorona már «« 5 Síiért > sors.\'\'kW bizonytalan, lévén ér. A tej tényleges ár. ár. literenként S koron. 40 Hllér, békében 20 tillér volt, a tejkoronáért se ad-
A húszas honvédek köszönete.
A .llusias Hét" . tegMp leadott ünnepségekkel befejezést nyert. Az eredmény, melyről a Kendező Bizottság később részleteMn be (og szimolni, minden várakozást messze felülmúlt és méllé bizonyság., hogy az itthonlevők a komoly idők szellemének megfelelően karolták fel a magasztos eszmét. Nem tudunk szavakat találni, hogy ezt a támogatást, pártolást, segítést ée közreműködést kellőképpen megköszönhessük. Adósai vagyunk Nagykanizsa városául a lelkes .nysgi táinogntásért, Zala- és Veszprém vármegyéknek az ünnepség fényének emeléséért, a sajtónak, mely a szokottnál is melegebb, Önzetlen, bazatias támogatásban réuesltett ée a nagy nyilvánosság érdeklődését mioden eszközzel a Húszas Hétre irányította, a helybeli jótékony egyesületnek, a Kaszinóink, a Polgári Egyletnek, . mozgókép színházaknak, mindazoknak, akik tombolatárgy.k ajándékozásával az eredményt lehetővé tették, Berényi József Fia, Kisclii Fülöp Kis és Marta Miksa eégeknek, kik a jegyeket árusították, mmilazoktiak, akik fogatuk rendelkezéare hncsájtáeáv.1 az ünnepségek fényét emelték, l\'etermann kertésznek, stb., stb, — ki győzné a rievoltet mind már most is felsorolni! Köszönetet mondunk mindenkinek, aki bármiképpen is; támogatásunkra volt. Éa mert első kötelességünknek ismerjük, hogy e köszönetet némiképpen leróhassuk, sietünk addig is, inig ezt egyenkint is megte-1 hetjtlk, a sajtó nyilvánossága utján ezt megtenni,! mely rddig is oly hathatósan támogatott.
tucattal. Knnek őnagysága özvegyi sorban már régóta
Tegnap szenzációs árura
bukkant. Kitunó. finom nának 8 alléméi többet.
nagyszerű cognac, hét csillagos. Békében sem árultak három csillagnál többet. Ez iránt . hét csillagos cognao iránt nagyságos asszony mindjárt bizalmat ■ tettek
Kgy férflruh. mai ára 1600-1800 korona, békében 80—90 koronáért nagyszerű öltönyt készi-A rnh.koron. se ér 5 tillérnél többet. Hát a
tu^unu iiuut- IIO*JOB((VO irauuiij ..................., , . i o I
érzett. Nagyon ismerős volt elölte, ugy rémlett, már cipókoron. V Békében egy pár c.pó 14-18 korona
\'volt, ma 160—300 korona, a cipókorona 5—10 f.
hallott ilyen bét csillagról. Csak amikor megvette,
jutott eszébe, hogy az nem cognac, hanem a Göncöl között váltakozik. Egy méter szövet IC>--16 korona szekere volt. \'volt- m ^O0"500 koronft- A «*Övetkorona ertéke
Sétapálcákat is vett, bár nagyságos asszony
__ 2—3 tillér. Egy pár harisnya ma 60 — 60 korona.
nem modeTnTóVa vi7á^\'\'senT^enn-T egyenlőkében 1-1-80 korona, a harisnyakorona csak két
kezébe. De hát m* nem válogathat az ember! Azt veszi, amit kapl
Jólelkű emberek, ügynökök segítségére is vannak néha és segítenek beszerezni egyet-mást. így aztán csnk összegyűl a tartalékalap, amelyben minden feltalálható, amire az embernek sohse lesz szüksége. Akadnak emberek, akik érthetetlenül egymásra néznek, ha e kollekciót meglátják. De hát Istenem, annyi irigy ember akad a világon I
Nagyságos asszonyt azonban ez nem keseríti el. Most is körútra indul. Balmazújvárosra utazik, ahol dugóbnzókat remél szerezhetni. Van ugyan már egy tucat a háznál, de nem árt, ha, több is lesz belőle. Ki tudja, meddig tart még a háború I
Pro
Rendelet katonák felülvizsgálásáról.
— A\'égy kategóriái állítanak fel. A honvédelmi miniszter elrendelte a katonai szolgálatot teljeaitó egyének fi-lülvizsgálását és 4 cso-Kérjttk a nagyrabeosült közönséget, hogy e pnrtl)|( Mj,U|j.(aWl megértő szives jóakaratot és áldoMtkéezséget Bokk.nt! A, m|10rllji , lBg,TírWJ)íB,J h,diaoW. ■lapunk számár, a jövőre is megőrizni kegyeskedjék.; Ulim „„„,,, ,uj4n 1)t,um,|, „^pfalkelók. A máso-
fillért ér. 8 ezt igy lehetne folytatni minden szükségleti cikken keresztül. Bármi ly áru árában .karjnk . koronát kilejozni, az eredmény jóv.l 10 százalékon innen marad.
A korona áruértéke a békeérték egytized réeze olvadt össze, s sorvadása még mindig tart. Nemcsak egyes áruknál mutatkozik, hanem az egész megélhetésnél. űrre nézve élénk tájékoztatóul szolgál az a drágasági megállapodás, amely . munkaadók és a nyomdászok között fennáll. E szerint a munkaadó annyi százalék drágasági pótlékot fizet, silány százalékkal a munkásság életszükségleteinek ára a valóságban emelkedik. Fontos ármegállapítás szerint ez óv február elsejétől augusztus 15-ig 40 százalékkal emelkedett a drágaság A\' februári korona mindenféle életszükségleti cikk általában kifejezve már csak 60 fillért ér. Félév leforgása alatt a korona értékének több mint 40 százalékát vesztette el.
Vajjou meddig fog még tartani u korona sorvadása?
Kérek...
Az anyagi eredményről részletes kimutatást i .hírlapokban közölni fogjuk.
20. honvéd póUÁstlóalj.
A ki mindent bevásárol.
mondja egy vézna kis gyerek mellettem és elém ! tartja a >ovány kis kezét.
Kérek ... A szája keskeny, a színe sápadt, a steni)! komoly és olyan szomorúan mondja: kérek!
Mindennap tátom és mindennap elém jön. Már ismer, már tudja, látja rajtam, hogy nem tudok elhaladni a szomorú kis gyerekszeme elölt.
Mit adjak neki? Fekete vaspénzt a píszko-; te-
jkOlOmMző kategóriájú egyének: a negyedik «■•">«. »»"-
1 ,, . . \' Inek i-rül, amitől rápiroshk i
jsodikba azok tartoznak, akik még nem voltak nép-; |feikölA-bemutató szemlén és ugy teljesítenek fegyver! jnélktíli hadiszolgálatot. A harmadik-choportba tartóz jnak a hadiszolgálat! törvény alapján igénybe vett í
Asszgny természetesen I Az
i pedig magában fojtja foglalni a tényleges szolgálat-
: az öröm a sápadt képére.
ilyen dologho. | b,„ ■ ,tom„kw„ „lk,|m(BoU legénységet": """ \'\'"f""""11 "\'Ía"U8 »"lilil
itr nem I,. I > „,.. ,11, ______li,,.,l u„ ... .11ir.i ......u. .. „ 1 ^ —..I, ,,. , „......í I,
Iérfi embernek nincsen érzéke. Pedig nem. lehessen i _ ______.... , , .,1 , ,. .
. ... . , ,,, %,„. ,,.,- , bbben a csoportban tartoznak a felmentettek is.
tudni ennek a háborúnak a végét! Előrelátó ember , r ,„. , ....... , , , ,, , ,
, , ... , , ., , ,„ , , I A felülvizsgálati eljárás, mely a szolgálatké-
ueni la spekulál sokat rajta, hanem eótaan sopan- , , < . ... ,,, ... . ,,
, . ,. ......... ,, „,. ....iP™"* fokának ujabb megállapítását célozza, az anya-
páukoilasok helyett a teltek mezemre ep. Korelátó ... ,.,..., , , ., ...
. , , ., " , , , (könyvi állumánjnlletékesség a apján történ k honvéd,
ember nem is cselekszik egyebet moatanálAn, csak \' k ."............\'
: "szerez etvre beszerev közöshadseregbell felülvizsgáló bizottságok előtt
| kivillan egy i,ugár reposve a táredlau néző szeit|ébe.
Hat éves. . . Éa látja a. életet, a szép finom dámákat, a simára fésült, gondozóit, oj ruhában sétáló gy-rekeket és neki ágya sincs otthon, amibe belefeküdbessen, ha eltére láradtau hazatér. Csak egy sZalniflzsákja van, amire rádül a szegény, elfáradt, vézna kis teate.
Et nappal az utcát járja és titkon belekémlel az arcokba és keresi az embereket, akik aduak, akik
■uzerez, egyre beszerez.
folyton csomagokkal jár. Hol kisebb, hol na-\' m , , " T
gyobb. hol kevesebb, hol tobb, de azért lehetőség i Mennyit 6r a háborús köröné.
szerint inkább többel, mint kevesebbel. j , ,
Az előrelátó ember teljes tudatában van o ne-! A fokmeröje — Érdekes adatok.
hóz éa még súlyosabb megpróbáltatásokat hozó idők- \'
nek és ugy reudezkedik be, hogy a háború ujabb ; hogy a legkisebb pénzegyég a korona, az is ngyjés halkan, alázatos,n mondja: kérőtől esztendeje teljesen felkészülve találja. Nagy kár,1 elsorvadt szegény a háborúban, hogy észre se veszik 1 hogy oaak most ismerte fel o kérdés nagy bordere- ||ogJ mHlnji) jr „„ „ b4borus ^ j
jók. S nekem belesajog fájón minden idegszálamba, A fllli\'rekról beszélni se érdemes. Ott tartunk,] ha felkönyörög hozzám a vékony kis gyerekhangja
Pru.
jét és az egyre tenyegetóbben jelentkező anyaghiány \' ige,, érdeke, képet nyerünk, h. értékél a mai piaci i megakadályozza abban, hogy tökéletes munkát vé-! árakkal összemérjük
gezzen. I)e aeért nem kell kétségbeesni I Lám, nagy ságos asszonynak most is sikerült 14 doboi szürke cipőkenócsöt lelkutttul. Nem meni simán, azó sincs róla, nem volt könnyű dolog, de azérl utánjárással, ha az ember a lára.llságot nem kiinéli. még mindig lehet be.zer.zni, .Vagy baj, hogy szürke cipője nincs és belátható időn belül nem is lesz, legfeljebb fa-talpu bakancsa, .1,- azért nem árt, ba az ember jól fel vau mindennel szerelve.
Egy kilogramm h előili évben maximum egy korona 50, — rons 60 fillér volt. A liuskorona tehát i
Mi lesz a ruhátlan gyermekekkel?
Áz állami elemi népiskoláknál már e hó 1-től j lolynak a beírások s szinte ijesztően kevés egyca al-ára 10 korona. A háború,sóbb osztályokban a beirt,tanulók szám..
Érdeklődtünk e jelenség oka iránt
ko-
meggy í-
......
n llá-
llatósági, tehát mesebeli ára 17 korons, boni előtt t korona 70 fillért volt, A tehát csak 10 fillért érii
vásárolni. Mivel azonban a zsir tényleges ára 40 ko- UU« „\'..\'\'"TT\'T," *
róna, le., kiszáiniUni, mit ér zslrk^!^ " ^
A jószí.ü emberek lelkére apellálunk, amikor zsirkerona arra kérjük kövessenek el mindent, hogy a helyi ha-ha hatósági arofi lehetne | Jóság is „legmozduljon . . „yon.o\'m/Litel.n Is-
8ZKPTBMBKR 18.
7> A I. A 1 K 0 % L. Ö N T
*** ÖWiör\'
Őrmester,, a W két doktori diplomát szerzett.
Érdekes doktori avatás volt a minap a budapesti tudományegyetemen, Szilágyi Zoltán méneskari őrmestert tovább szolgáló altisztet a jogtudomány doktorává avatták. Szilágyi Zoltán egészen kis iskolai képzettséggel mint közhuszár vonult be annak idején a katonasághoz. Mint katoua magánúton elvégezte a gimnáziumi tanulmányokat, letette az érettségi vizsgát, majd beiratkozván a jogra megszerezte előbb az államtudományi, majd a jogtudományi doktorátust . Mindezt katonai szolgálata alatt. Az őr-
hogy mentsék meg az éhhaláltól gyermekeit s ecél-ból juttassák emberbaráti adományaikat e lap kiadóhivatalához.
CJjabb nyomdai drágulás.
A nyomdai munkások szakszervezete az elmúlt héten ujabban azon kérelemmel fordult a munkaadók szövetségéhez, hogy"a julius I óta beállott, drágaságra való tekintottel az összkereset után 25% eme-
konyhasó, fóttsó, marhasó árát is rendeletileg méter-mázsánként 4—14 koronával felemelte. Ehhez képest a só eladási ára szintén emelkedni fog. Kirendelte egyúttal a miniszter a 20 méter mázaát meghaladó sókészletek kütelezó bejelentését. Arany érdemkereszt a vitézségi érem szalagján egy postamesternőnek. A király, mint a hivatalos lap jelenti, az ellen-lóst adjanak a munkásoknak. Hosszas tárgyalások 8ég előtt teljesített kitűnő szolgálata elismeréséül után abban történt megállapodás, hogy augusztus Dozstál Auguszta postamesternőnek az arany érdem* 19-étől az eddigi 26% helyett 40% százalék lesz keresztet adományozta a vitézségi érem szalagján a fizetendő külön a murlkabér, a drágasági pótlék és a kardokkal.
Az élelmezési hivatal közleményei. Hatósági ellátásban levők részére a szeptember
. , , . , . .. \'havi cukorjegyre fejenkiiit 75 deka, a szeptember nyomtatványuk megdrágulását;. ... , . ,, , „ . .. , __
i.. ......_ _ . . | havi vajjegyre az elmaradt hónapokra fejenkint 76
, ~, .. . ,, .r,, , , , j vA„v„t0» „,!„,__• i . i . i m i, . ideka cukor, vagyis összesen íejenkint 1 kiló 60 deka
^.TLxÍ!?"..^^":.,., ^ - „Zl w " j eulfor mm M 11*. hL» M-én
tik ki a hatósági Ötletekben */• részben kocka, »/s
különórák után. Ezen jelentékeny munkabértöbblet, továbbá a papirhiány és a papitok rendkívül nehéz-íégbe kerülő beszerzése és egyre fokozódó áremel-
mésteroek tehát két doktori diplomája vau. a mivel i<Jm6t
alighanem egyedül van az egész európai haderő >,ent\'. óPPen azért kívánatos, hogy ugy a nyomtat-
Nóinetországbau egy Hansehild nevü őrmester államtudományi államvizsgát tette le és már eai akkora szenzáció volt, hogy Vilmos császár magán kihallgatáson gratulált a t/irgalmas őrmesternek.
Kegyeletes jótékonyság. Szeptember 12-én volt évfordulója, hogy
náljuk fel
Megölte és feldarabolta a nevelt leányát.
| Fischer József bécsi szájkosár készítő megölte a nevelt leányát Drda Mária szállodabeli szobaleányt. Holttestét húsvágó késsel feldarabolta, zsákba j gyömöszölte és a pincében eltemette, mert a leány j
teri földbirtokos Da hősi halált halt. A szülők ezen szomorú emléknap alkalmából 500 koronát adományoztak a nagykanizsai népkonyhának az ott felállítandó „hősök emléktáblája- alapjára, mely szívbeli
részben süveg cukorban^
A nyári időszámítás megszüntetése.
Szeptember 16-ről 16-ra virradó éjjel megszüntetik a Máv. összes vonalain a nyári időszámítást. E helyett visszatérnek a középeurópai időszámításra.
16-án hajnali
r........ ....................j-t -—ev . .. , - üi neiveu visszatérné* a Közepem
lAwentfoin huta. LDweMth. Emit p„gi.,,«Mnlpí-1 .7"""\'"1\'6 .ÍJlilol » rib.«,ti uk.relipíní- ^ k0relk<Bt4ben ^„b,, ,6.ta h.jn.li »
turi i^mi.iri/vi/no hu i.a<>; >.«ui> »>«n a o.niab i1411 "etet könyveit. A vadallatias ember rémes lettet . , , .. . ,, „ .....
bevallotta órakor az összes vasúti órákat visszaigazitják egy
Életmentés teljes órával 2 órára. A menetrend egyébként változatlan marad. Ezzel egyidejűleg természetesen a
Mult bo végével tortént, hogy Hévíz fyrdé |HldftpMrtj rÁriSn% ÍH Átalakul a régi rendre.
SZtál Vllhail i"irv nrnn fOrH/Ul liámm úi\'ou bit
adományért hálás köszönetét nyilvánítja a Népkonyha | esztályáltan egy urnó fürdött, három éves kis
elnöksége.
Halálozás.
Badics Emil magántisztviselő, a Hirschler és Fia alsódoinborui cég alkalmazottja, néhány napi betegség után folyó hó 11-én Nagykanizsán elhunyt. A 17 éves ifjú magánszorgalomból kereskedelmi
érettségire készült s a szóbelit néhány nappal ezelőtt ^^ ^ ^^ ^^ |g A ^ ^^
| leányát pedig a lépcsőre ültette. Egyszerre nagy I ijedtségére a kis leányt nem látta sehol, kiugrott a vízből de a kis leánynak nyoma veszett Ugyanékor ott fürdött a 11 éves Bárány Piroska aki észre vette, ható A gyakori esőzések azonban a minőséget be-i hogy a lépcső mellett valami lubickol, rögtön oda folyásolják. A bortermés valószínűleg megközelíti
A szőllők állása ós a bor ára a Balatonparton.
A Balatonparton a szőllők állása jónak mond-
sikerült is letennie, az Írásbelire pedig betegsége miatt hétfőig halasztást nyert. De ebben megakadályozta a most pusztító uj járvány, a spanyolbetegség, amely nem hogy szünntr, hanem egyre sürübbeu szedi áldozatait. Halála előtt egy órával még kérve: kérte betegágyánál álló özvegy édesanyját, hogy délután kísérje el Domborulta, mert ugy érzi, hogy ott gyógyulást talál.
Köszönet a Hadsegélyzőnek.
A nagykanizsai Hadsegélyzö Hivatal tekintetes elnökségének
úszott és a már elfulladt 3 éves kis leányt kiemelte tavalyit, minőségben azonban alatta fog maradni, ó a vízből. Azonnal hozzá láttak a kis gyermek élesz- i bor iránt a kereslet lanyha. Az eladásra került és
áron
vevőt tulált egy-két tétel 1000—1200 K-áa cserélt gazdát (Jjborra kötések nagy elvétve történnek. A vételkedv tartózkodó.
Nem maximálják a ruha árát. Mint illetékes helyről értesülünk, a legközelebb
jelen volt hölgyek megéljenezték
Megkönnyítik a oipöbeszerzést. A kereskedelemügyi miniszter bőr- és textil-ügyi meghatalmazottja átiratot intézett Zalavármcgye
alispánjához, melyben közli, hogy a jövőben vászon, megjelenő rubarendelet ugy a ruhagyártást és kon-bársony, selyem, cipők és házi papucsok kiadása fekcionálást, mint a ruhakereskedelmet szigorú állami semmiféle akadályba nem ütközik és amennyiben a1 felügyelet alá helyezi. A rendelet intézkedései ki közönség ezeket a cipőket akarja vásárolni, kizárólag \' fognak terjedni ugy a felső, mint az alsó ruhára, felsorolt minőségű cipők vás rlására jogosító jegyek: valamint az előállításukra alkalmas minden szövet-számukra minden nehézség nélkül kiállitandók. Áz neiuüre is. Ruhát beszerezni a rendelet kibocsátása j ily cipók kiutalványozása nem számitható be akkor,; után csak a törvényhatóság első tisztviselőjének en-Tábori posta 36 i , 1918. Nagykanizsa.: ha az illetők fcszi idő beálltával bőrcipőkre is igényt\' gedélye alapján lehet A legközelebb megjelenő ren-
Május havi szeretetadományuk ezredem legény- j^rUnak, vagyis a bőrcipők beadott igénybejelentést delet ármaximáfást nem fog tartalmazni, azt egy, töltölte el. Hrra hintet "élkül bírálandó el, hogy kapott-e majd később kiadandó rendelet fogja szabályozni.
az illető vászon, házi, selyem, atlasz stb. cipő vá- Minden valósziuüség szerint a később megjelenő ren-sárlásra szóló utalványt vagy sem.
A bérelt szakasz.
ségét nagy megelégedéssel és örömmel Gondolataink mindenkor otthon járnak ós az otthoniak megemlékezése erőt ád a további küzdelmekre, melyre ugyancsak szükségünk van. Megálltuk mindenkor a helyünket, hálánkat nemsokára lelteink fogják legvilágosabban megmutatni. Ezt a nagy harcot azonban csak az otthoniakkal együtt tudjuk megnyerni, mi it vérünkkel, otthon pedig kitartással ós áldozatkészséggel.
Ha igy együtt működünk, Isten segélyével kivívjuk a diadalmas békét, Zala büszke lehet fiaira ós ezek" Zalára.
Fogadják az ezredem köszönetét
Hahlper, ezredes, ezredparancsnok.
A jószivek figyelmébe.
Bányai Aurél nagykanizsai mérlegkészitó munkás Belgrádban elhalálozott. Feleséget éa négy apró gyermeket hagyott hátra egyetlen krajcár nélkül a legnagyobb nyomorban A négy apróság, közül három táplálék hiányábán, súlyosan megbetedptt. A kétségbeesett anya esdve kéri a jószívű embereket,
delet sem fog fix árakat meghatározni, haueni ! maximális árak az anyagbeszerzési árakon, a rezsi-I költségen *és a termelők, illetve kereskedők haszon-Szeptember elsején uj rend lépett életbe a Mát. réttöMd.Wű fognak alapulni.
vonalain, mely egyebek közt a vonatokon eddig ural kodott bérelt fülkereudszert is megszünteti. Ez intézkedés sok keserűséget néinit el, mert nem egy
Fatalpu oipőt is lehet jegyre venni.
A kereskedelemügyi miniszter bőr és textil-
ben okozott boszuságot a bérelt Ibikében elhelyezett J Q«J« meghatalmazottja rendeletet adott ki, amely
pénzes pasasok kényelmes terpeazkedése azoknak, akik 1 <W*e*ed6k* ^P" ciPóket ^^ ío:
, • , , i i ... , , , ,„ . gyasztok részore ós csakis vásárlásra jogosító utal-
a kocsik folyosóm majdnem halálos ve>zedelmek közt, vin).ük el|eQÓbeil „^ihatják ki.
állandóan tolongani kénytolenek voltak. Jól esik ezt\'
megállapítanunk, mert ha a rendelet nqm szünteti
is meg a vonatok túlzsúfoltságát, az álldogálásra kár-1
Tüz a bajor király magyar uradalmában.
l^jo8 bajor király péterfai uradalmában
hoztatott utasok legalább nem ömlesztik epéjüket | pókban egy nagy szalmakazal hirtelen kigyulladt ás
a gyorsan terjedő tűz hamar átcsapott a közeiben felhalmozott nagymennyiségű szalma- ós takarmány-készletekre, amelyek teljesen elhamvadtak. A kár több mint 100,000 korona. A tOz okát nem tu^ák.
Adakozzunk a „ Vörös Kcres9t*-nek is a katonák „ Rokkant alapja* javára.
fogcsikorgató dühökben egy-egy disznókereskedó vagy oérnadrágitó bérelt fülkéje előtt. Ez is valami ilyen drága világban.
Emelkedik a só ára.
A 8Ójövedék felemelésére vonatkozó törvény szentesítése folytán a pénzügyminiszter a kősó,

/
zalai közlöny
SZBW\'HMflMB 1«
9*
BEBLI\'H" IBOBJUMHI
Nagymozgó Nagykanizsán.
1 Er/sébettér Szurvas-Sstó 1 IO(lll. «"<*< fejlődésével foglalkozik, amig a* jelen ..... , ,. alakjához ért. Mindenkinek érdekes és tanul-
»Jonnan á,iJaklt"" modern nagytermében ^^ olvasm&„y ame,y m|g cgyrésirfll 3ZÍRO minden nap tartatik előadás, ™» tudományos. másrferól kényed sti-
r \' lusával, élvezetes olvasmány. A vilagtoi tfc-
hol mindig a legújabb, legszebb és legérde-1 nelem jelentős mozzanatának ismerete minden kesebb s legválogatottabb műsorra talál a t.\' kulturember tudásának szükséges része. A közönség. Mindenik előadása a kinematograíia mű ára 4 korona. Kapható Ifj. Wajdits József legelsőrendű, legújabb s legremekebb alko . könyvkereskedésében, Nagykanizsán tásaiból van összeállítva. Szebb és érdekesebb — Aa „Élet" luópiroiIalmM" uiüvésínti Mi-és tanulságosabb műsort sem a budapesti, j Upot («.»eiWii Andor Jóswf) vai.i»K UrUlom. *r-sem a bécsi nagymozgókban sem lehet látni. |dalJ* "\'""\'H8 kíp\'>k,. V!i Ví" í\'\'0\'
a nn-DtíM, • u/ -í- • ineltífHU » Anljuk olva»óiuk fiuvHlaióbH. 8íerkti8*lOHi\'g
A „BERLIN- színház agilis igazgatójaifim-^ k iadóbi v.tal : Budipeat. I Kehéri Ari ut 16/c. -dig a legújabb és legválogatottabb s loj^ér . Klöfitei^i ár félévre iö kor. MuUiváiijiiámot kési-tékesebb moziműsort mntatja be, finom mff-jsággel kltid a kiadóhivatal, vészi Ízléssel összeállítva. Azonkívül, hogy az! ~ .Vasárnapi Újság" mindfii h/íiiih előadásokat minél kellemessé és élvezetessé balommal jeUik meg. A .Vasárnapi Uj-
tegye kitűnő zenéről is gondoskodott. - A \'\'í"1*,1 1,1 .7V ^
BJ, . . . , , , , kroiiiká" val egyOU tuenkél kor. Mt-greudelni-tA a
művészi színvonalon álló zenét egy elsőrendű, , Viwl„,Bpi Ujná*\' kiadóhivatalában (Hndapeat. IV., zongoraművész szolgáltatja. Minden harmadik I Ugyetem-iilea 4 ) l.\'gyauitt mogrendnihotS a PKópi«s nap uj remek műsor. A „BERLIN"- nagy-; Néplap- h iagoicaóbb ujwlg a magyar nép számára, mozgó színház látogatását mindenkinek
Kudre, Porasolt Kálmán é« mások Írlak oikkekel, belső munkatársai a többi kőit Harsán)! Zsolt. Rutkoy György ós Oserna Andor, Nagy Kndr* saját rajiaivul tarkilott eikksorotalot ktúdntt benne a A pápaválasztás jogtörténete cs! vidéki ksíuMií furenaságokról. a Magyar "87.mpad
.....— elfiíliflléál ára ogy -\'8 kor . egy hónapra 3
kor a kiadóhivatal ÜmlapVIII. Rökk Stllárd-utca *1H. Kívánatra hkj bélig iugjuu küld mutat-váujHiámot.
legmelegebben ajánljuk, Előadások hétköznap fél 7 és 9 órakor Vasár- és ünnepnap 3. 5, 7 és 9 órakor. A m. tisztelt közönség szives pártfogását és az előadáson való pontos megjelenését tisztelettel kéri
AZ IGAZGATÓSÁG Kérjük tisztelettel a n. é. közönséget, hogy jegyeiket lehetőleg előre megváltani szíveskedjenek.
félévre ? korona 40 fillér.
— Magyar Sfcinpati. Budapest »>gv«tlon aiiuliázi ói /.Hiioi napilapja, bí lírányi Nándor treerki\'sslésében meujeleuó Magyar Sxinpad teijHsen uj formában, pompás aktuális mflvészi tajiókkal országos iihvU kiváló irók köirtimfikOrtésével jflenik meg é* napról-napra a Biinliái, lene, variéin- én mozi világából való érdekes kiúbiménycken friss hirekmi és pikáns pletykákon kivQl külön fogkdkoxik a vidék sKiuitáii és ihÁvésti híreivel is. — leidig s*ámaiba Herceg, FVretiö, Molnár Ferenc, Nagy
A világháború
minden mozzanatáról bő,
eredeti, megbiiható, kimerítő
értesülésekkel, térképekkel, magyarázatokkal szolgál az
Az ÜJSAG
POLITIKAI NÁPII.AH olvasóinak.
\' ELÖFIXKTÉUI ÁRAK : Kaili* UH. . ... 5$ korOMK.
............118 „
Hsgy.dévro . . . . Hl-f. Efj kin«pr> ... * K. 70 t.
Megrendülés! clia AZ UJSAG KIADÓHIVATALA BuiUpaet VII Rákóozl ut 64 ezám .
Hangszereket és a legfőbb huzóharmoni bakat
I-stadö minüsé«;ei ajánlok a legolcsóbb árért. Továbbá: Hegedűk, eitorák, rézfuvóiiangszerek, fuvolák, klarinettok, dobok, cimbalmok, beszélőgépek és lemezek nagy választékban kaphatók
Ifi. Wajdits József
hangszerkereskedésébeii. NAGYKANIZSÁN, DK VK-TÉI1 1. S/A>1
Mindenféle hangszerek javításra elfo<í i(lhttuak.
MHblyátm
NAGYKANIZSA \'1918. széptember 20. PÉNTEK
37 szám


SzorkeaatöaéR és kiadóhivatal Deáktér 1
Telefon : íaa. — Hirdetének dljaxabá* aKorint.
FAaxarkntitö:
Kemény László
Felelős Jiei ko»itö !
Erőé Sándor
Megjelenik hetenkint kétaaer. Elöfl*eté»l ára: Egy *9t» 10 kor, fáiért* • korona, negyedévre 8 korona 50 fillér. — Egyén iám ára 84 fillér.
Négyezer koronába,
fizetésüket kellőkép beosztani. Mert akinek megvan a négyezer koronája, az vehet pontosan négyezer koronába kerül egy magának négyezer koronáért egy öltöny férfiöltöny a budapesti Brachfeld-cégnél. luhát, oz csul< világos, hogy veheti Egy rövid kis zakó, egy szürke vagy \'8un do e2ek u köztisztviselők; barna, vagy akár rozsdaveres, a szin mel-l"Won telhetetlen emberek. Eddig az volti lékcs, az öltöny a fő. Csekély négyezer a P»"aszuk, hogy lerongyolódnak, nem koronába kerül egy férfiöltöny, potom ludnali eSV öl\'ő ruhál szerezni. Hát ez ké-négyezer koronába. Annyiért már készít,rcm \'Jfm ! Mint ai előbb volt szeren-Budapesten tyrachfeld. Sőt akár kettőt iS|Csém "lúgosán kimuta\'tni, vehetnek; ma-nyolcezerért. j guknak a flzotésükért egy ruhát. Éppen;
Hogy sok? Nem sok az kérem! Igaz,I kifu\'Ja be,őlc- Esetleg annyijuk is marad hogy például egy néptanítónak lakbérrel, í "\'««< ho«-v villamoson mehetne,; haza. háborús pótlékkal összesen sincs ?nnyl De ha megvan a ruha, — ezek olyan fizetése ogy évro, valamim például a X.,cmberek — akkor ujabb követelésekkel rangosztályba tartozó doktor juris rendőr- állnak elő! Nem elégszenek meg vele, fogalmazónak se, vagy hu már a példák-,hogy a Brachfold szives volt négyezer ko-, nál tartunk a IX. rangosztályban levő ki-:i\'onáórt az öltönyt elvállalni. Most már; nevezett középiskolai tanárnak, vagy posta- egyéb kívánságaik is vannak. Enni is akar-1 titkárnak se igen futná a 2600 korona; ""k, Mm is akarnak, fűteni is akarnak, 1 egyenes fizetéséből, még a 900 korona lak-! világítani, mosatni is akarnak, cipőt akar-1 pénzéből rá. Dc már például egy birénakjnak viselni, hát Istenem, minden nem megy! a VIII. fizetési osztályban, annak már Ha megvan a ruhájuk, amiért annyit, " igen! AnnaK márr-MWfr kpiuna fizetésé-1siránkoztok- holott--««ÍU»s kiszámíthatták | bői, ha a lakpénzét is hozzá venné, annak volna, hogy telik, mert telik! — akkor már telnék tál (Jlyan ruhát csinálna érte aztán érjék bo vele. Akkor már elég legyen!! a Brachfeid, hogy az irigységtől belefáj- ||ogy nem lehet ma egy ruhát osinál-dulna a szive ajnak, aki ránéz! tatni \\ Azt hittem, isten tudja mibe kerül j
Telnék, szó sincs rela, telnék rá. A s most kisül, hogy négyezer koronáért már hiba csak ott van, hogy nem tudják a kapható a Brachfcldnél! Onnét tudom, hogy
Szal\'adkán letartóztattak egy zsircsalót, aki Braehfeldnél 8000 koronáért csináltatott két öltönyt,. Egy zsilcsaló, aki egyszerre két ruhát Is csináltat magának! Borzasztón meg voltam lepve. Mikor a két öltönyről olvastam,, esküt meitem volna tenni rá, hogy - így kettőt egyszerre — csak egy államhivatalnok csináltathatott. Tippeltem is rá: tanár-e vágy adótiszt. Egyik sem! Nem államhivatalnok, — egy zsircsaló! Hogy én hogy meg voltam lepve!
A HÚSZAS HÉTRE adakozni -illetve felülfizetni szívesek voltak: Herceg llattliyiny Strattinann Ödön 3000 K Herceg Festeticli Taoiló 600 K,1 Föeiolglbirü Aluliadra 438S K 78 f., Dr. Fltrst Jinol Sttmeg 8000 K, Pollérmaun .liuos 1320, ZalavAriu. fdiapánja 1100 K, M. k. 20. V. gy.-e. 1000 K., Pápa r..t váru-kosonsége 1000 K, Zaltwzeutgróti íeixölili tannló ilju-Hág 810 K, S. piti. gytljt. 808 K 30 f, Napvka-niuai Kauiaó 50Ú K. l\'Jnipi Klek érni AOO K Dr. Uaird János Keszthely 800 K, Hranz I.wjus Fia 800 K.1 Posta ó> táv. lilt. tisztikara 500 K, KCzépgulácni 1\'écjlj László\' KUkdniárotil 500 K. Zarkowita Albert 500 K, Kéri Jani .MIO K. Nag.tk. felni kerefik. Isk. igazgatója 311 K, 20. Ii gy.-e. kiképzi Moportaág Tposta 578. 383 K 80 f, flnlil Aladár a Magy. Oro. Hitt. int ulam. lysp. 300 k. Özv lliyky Ujosnó Uagjákfalra 500 K, Dr. Hzekerea József, Armath Náthán 234 K 60 f, VII,\'20. npf. Iiadtápz. tisztik. Berán 230 K, l\'alllni Inkey Kál-tnánné, Körmendi gizmalottr rt., Nagvk. Bankegyea.,
ESTE.
fakad

zöldül o lomb,
J?angy íaoaszi szellő susog, Minden éted. <? fi közö/l Sok sok apró bogdr mozog.
(f [dk illalos cirdgil Méhek lepik, döngik körül, * \'Madárdal a feoegőbcn, "Minden ujul, minden örül. . .
lassan-lassan Icstdll at esi, & elhallgat a maddrének. Valamennyi jelkeresi (T*kis Béleli, puha fettkel.
,§a/lod lelkem, a nagy Idrmdíf fflizonyosau ők is jönnek fáradlak .is, de Idn inkább CP nagi/ éhség hajija Őkel.
Hegelül jön a legkisebb, ZDt a legnagyobb tujl csapja,
<# mdr messziről kwdncsi rd: JVaesordra mi is fesz ma?
$Téhdng percig gyönyörködő1, űz Idn hozod a kenyerei, <Ss miocl Jriss, — mai süü\'s — Cl kt\'sscl m cg keresztez ed.
(f leodgolí ropogós rx\'sz ftíjifenlöen Jeloagdalca, Szalonna is a fdnijeron: Ctbbóf is jnl e(ji[ falalka.
Megindul a négy kis malom; •flmig esznek, addig csend can. Mi sem szölunk, nem besft\'lü/ik : Ókc! nézzük nagy boldogot^.
/
Néztük őkel, s elgondoljuk, .fiogy e négy kis kcuyérssclel Mennyi gondol okoz néha, S mégis milyen nagy öröme//. .
Tán őrükre eltűnt.
Hogy mi törtónt, miut történt, csak a jó Isten * tudja, aki iiii^mondliatná I Hullámsírban nyugszik!
íy van t^Nyirkoa, kóromsötét tóli éjjel. Az utca kót oldalán óg&y gázlángok csak egy szQk kört bírunk megvilágítani s aránylag kisebb távolságról is i már inkább csak tejthetÓk. mert sokszoros fátyolt ; von ulójQk a sllrü köd. At utcák meg teljesen néptelenek, s boldog az, ki nem kénytelen botorkálni J ebben a fagyos éjszakában.
Pedig már bajualtnjt jár az idő. De télen az I ej és korai hajnal között eemmi különbség nincsen. I Még a hajnalt jelzó kakasszóbau sem igen lehet I hizni, nem is csoda, ha megzavarodik a hosszantartó i sötétségben. Milyen „óriási különbség is van a téli és | a nyári hajnalodás között I
l\'edjg már hajnaltéjt jár az idő. I)e télen az I éj ós korai\' hajnal között semmi knlfoibség nincsen. Még a hajnaltjelzó kakanszólian sem igen lehet hizni, j nem is csoda, ha megzavarodik h hosszantartó sötét-\'ségbeu Milyen óriási kQlöubst\'g is van a tóli és a nyári hajnalodás között!
Már kezd is ébredezni a város. A klílsőrészen. megvilágosodik egy ablak, ott már Mkeltek. Valami olyan munkájuk lehet, amihez nagyon korán hozzá I IreII fogni. Talán kunyérsDUuiheR kószöl az asszony, s inem akarja hogy az övé kerüljön utoljára a pékhez,
mm
U.L1I KÖZLÖNY
8ZÍPTKMBKB 80.
Zalán Gyula orsz. képv. Mwy Imre Komárvároa, i Berger Benőné, Hódoasy, Harniath Simon, Kardos SterathAI Bernát Z.-szt.-mihálj, IXh. takarékp.,| Vi|mos..é, Öi». Kovács Gyuláné, l)r. Laubhaimer Hálám Ferenc Alsólenilva, Fiaober éa Bíder, Tliass) {)Mkiri 8„bó István 6—4 K. (Folytatjuk.)
Imre, Dr. Kreialer Jóiael, Steiner Zalgmond 800-800
Adományok auc inra templomnak.
Al I. számú poeUhivatal tisztikara 37 K.-t
K, Mereteid Ferenc 16ft K, P. Khrfich A. Alajos1 lelkész Kisk 190 K., Horváth Dénes, Sohneider István T|iosU 416., Schwarz Mór Alsólendva, Grosz Mór, Egy szecsódi paraszt Körmend, Balázs Ignác, Mke Árpád, 12. Mvészezred tisztik., özv. Urnái Csontos Petemmé Szombathely, Skttbllca Bebecs, Dr. Iliydu Gyula, 100-100 K, Dr. Bolt Nándor Veszprém 1000 K, Bogenrieder József é« neje 300 K, Hegedűs József, Skopál Ujus, Szommer Ignác, Kosenfeld Adolf tlai 200 - 200 K, Beischl Bicbárd 600 K, llngár Henrik 10.1 K, Darvas I^os órnagy, Dr. Darvas Gyula, Ozitó Károly, Karkas Tibor, Dr. Sabján liyula, Tilianyi József, Weisz Tivadarné 100—100 K, Kardos és Stainer 76 K, Táncos La-jos 70 K. Dr. Ballá János, Fleixchner igazg, Faiui Lajos Ügyvéd, Gruber Ferenc utazó. Masclianzker Ignác, Neumann Aladár, Dr. Ország l*jos éa neje, Petrics György, Köri Szabó Jené, IJjnópi Klek Ernő, Weisz Samu, Vidorué Guttmann Hedvig, Herényi József és Ha, Kürsclmer Mór 60—60 K, Gellelicli Benátó, Hainz Miksa, Krátky Józsefnó, Dr. Botscbild Samu 30—30 K, Frank Mór 86 K, Szegó Gyuláné, Milhollér Ödön 86-86 K, Somogyi Józseí 28 K, Balázs Márk, Blau Ujos, Bazsó József, Fazekas János, Fűrst József, Fleisehackér Albert, Heuberger Arminné, Kreizer Dezsó. Kulin Sándor, Kálmán Dezaé, Kafka Géza, 20—20 K, Páliiné, Iláoz István,
küldött hozzánk a felső templomnak beszerzendő miM ruháta. A nagylelkű adományt rendeltetési helyére juttattuk. Ugyanitt közöljük, hogy a felső templomnak egy uj föoltárképre 100 K.-t kaptunk egy igazálian a közügynek élő úriembertől. Kívánatos lenne, hogy kulturéletünk e szép megnyilatkozása minél löbh követőre találjon. A felső templom városunk intelligens elemének házi temploma. Ideje volna, hogy e templomban a szükséges berendezést művészi értékű műdarabokkal pótoljuk. Annak szegénysége az egész városnak kultur szégyene. 8 éppen azért templom kifestéseért Darvas Lajos órnagy, zászló-aljparancsnokiiak a legteljesebb elismerő köszönetet kell tulmác-olnuak. hogy jó és nemes lelke o régen óhajtott művet a befejezéshez juttatU. A város hálája száll derék zászlóaljparanesnokunk felé o szép munkáért, amely ezer és ezer léleknek birdeti az ó idealizmusát, a szépért, nemesért és rendért rajongó lelkének gazdagságát, ltoinéljük, a város és a temp-lomépitő bizottság sem soká késik a bála szavának megfelelő tonnában való tolmácsolásával Darvas őrnagy iránt.
Októberben sorosnak.
Bécsi jelentés azarint a logBatalebb koronUlyt, valamint 84 éves életkorig az eddigi sorozásokon be nem vált egyéneket október hónap második (elébsu fogják sorozni. A 84 évesnél idősebbek ezuUal sem kerülnek szemlére.
Sertóevóav. Zalában. Az elemek csapásaihoz az állati járványok is
Schtvarz Gusztáv, Dr. Sartory Zsigmond, Tassy, Tóth István, Vida I^josné H - tí K. Helfer József 7 K, ■ szövetkeztek elletiQnk, Zalában a sertésvesz pusziit s Goldman, Kövessy András, Köhler Gyula, Kaiser magának u zalaujréti uradalomnak 700 drb sertése Jakab, Mntheáné, Németh Imre, Sattler Mór és neje, hullot el rövid jdó alatt. Egyebütt is százszámra Szalay N., Somogyi Zsigmond, Tscheppeu 6—6 Kihullanak. Aztán ne legyen zsirinség?
Mi lett a rendkívüli közgyűléssel?
Köztudomású dolog, hogy városunk mintegy hatvan képviseltjének aláírásával kérvény lett benyújtva, liogy a város polgármestere még a mull hó 25-ére rendkivüli közgyűlést hívjon egybe, melyen több indokolt interpelláció lett volna beterjesztve.
A városnál a szokásos struccpolitika ezt is, rniut minden olyan dolgot, inely a közönség jogos érdekeit vau hivatva szolgálni, ugylátszik agyonhallgatták.
Mi nagyou szeretnék végre tudni a hivatal van-e a közönségért, vagy a közönség a hivatalért. Mert eddig még nálunk minden a fejetetejére vau állítva, mindenki szabadon oselekszik, felelősséggel senki nem akar tartozni. A közönség zsebére minden felelősség nélkül bárki szabadon utazik, élelmez, cselekszik s ha felelősségről van szó, homokban dugodt slruccíejjel mindenki hallgat s nem akad erélyes egyén, aki végre egyszt-r útját vágná u nemtörődömségnek s könnyelműségnek, aki végre megmutatná a közönség vállain felemelkedett Hinden-burgokuak, hogy kötelességeik is vannak, amelyeket ha nem ugy teljesítenek mint azok reájok bízattak, a legmagasabb pozícióból is elsöpörtetnek.
Vagy talán a gyárba jár valamelyik családtag, az 1 — Tr» tán nem ? pedig innen messze esik, s jóval előbb kell indulni, j — Én nem i A .Józsi cucilista lett, hát hogy a hat órai bugásuál már helyükön legyenek, vele tartok. Az se imádkozik, ón se!
én is
mert különben biztos a büntetés.
Jönnek hazafelé a cigányok is. Ezek .ugyan nem most keltek fel, inkább most mennek aludni, mert ezek olyan megfordított életű lények! í)e a jövetelük szintén a reggel közeledtét- jelenti. Még nem látni óket a ködtói, de a lármájuk már messziről hallatszik, különösen itt a folyóparton. Mindenik azt vitatja, hogy ót az osztozkodásnál becsapták, hogy rá az éjjeli keresetből kevés jutott. Alig lehet őket megérteni, mert mind egyezerre beszél, h mindegyik\' szidja valamennyit. Hanem azért az útba eső kis parti korcsmáuál megáldanak, a korcsmárosnét felzörgetik s mire egynéhány kupica pálinkát elfogyasztottak, — szent lesz újra a béke
Végr* nyilik a kapu. Jön Örzsike.
— 8zerbusztok. Nrf-íjry erünk.
Megindulnak a hosszú utcán a folyópart (elé. Eljátszanak, el huncut kodnak szóval menet közben, s a szombati táncot emlegetve, ugratják egymást.
Nagy utat kell nekik megtenni. A gyáf folyó túlpartján, jóval a város, alatt van, azért indultak el ennyivel előbb.
Kiértek a partra. Szemben velük jön valaki. Hallani a lépteit, de ínég nem-látszik. Végre a köd ból kibontakozik egy alak. Furcsa, kaszáló- léptekkel jár, s derékben kissé előrehajlik. A mesterségére nézve ács volt, de egyszer leesett a tetőről, s azóta nem bírja a nehezebb munkát. Ez is éjjeli életet ól
A sarki boltos is nyitja már az ajtót. Amint\' bakter, s a belvárosban néhány üzletre vigyáz. Most
megcsapja ót a nyirkos, hideg levegő, egy nagyot! megy haza.
prüsszent, inire ó a fenével etetve az ilyen javulni j A lányokkal akkor találkozik, mikor azok a gát
nem akaró cudar, időt, eldünnyög magában : biztosán | meredek oldalán lefelé iramodnak a jégre, s azt. hid-
náihát kapok ! nak használva, mertnek a túlsó part felé. |)e Örzsike
lassan élénkülnek az utcák, látni inár járóké- megvárja, mert mondani valója vau
löket. Itt is három lány lépked ugyancsak szapora — Jé reggelt András bácsi I
lépésekkel, mert ugy inkább kimelegszik az ember. — Adjon Isteni Mentek
Mindenik egy nsgy kendőbe van behurkolódzva. Jobb Is az, mint a kabát, jobban megvéd a hideg ellen. A közeli háznál megkopogtatnak agy világos ablakot, de egyúttal fel is szólnak :
Örzsike, jössz-e? Siess, mert lefagy a lábunk, ha sokáig kell várni!
Ott topognak le-föl a ház előtt, sürtlu a földhöz csapkodva a lábaikat.
— Megyünk !
— Tán csak nem a jégen át 1
— De ottl Csak nem fizetünk, Drága a kenyér!
még nem inu-
— Nem jó lesz. Nagyou puha már. Kivisz az ördög!
[ - Dehogy Visz! Köllünk is mi annak! And-
„ . „ , . „ m Mc,i\' ué,M" HQ.vámékhoz, az ólat szeretnék
Most szólal meg a közeli templomba., a hajnal, megigazitutni. Jó, hogy f.lálkoztunk Wun harangszó, öt óra van. Al egyik leány keresztet nem kell felkeresni ^legalább eslore vetve magára, csendesen azt mondja: - Jő, majd benézek Hát
Dicsértelek ! Ebből az lábaik, hogy még ezen I mégy V nem fogon az uj lan. s lia tánolia megy, oem vö-i _ ott hát\' rös, hanem háromszínű pántlikát fon a lukjába. Sleg- _ Nono |
vau még a hitel A másik nem Is állja azó nélkül: i — Te még imádkozol?
mégis a jégen
Azól, ketten már valahol a jég közepén tul járnak; a harmadik megállt é. várU egy ideig ör-
zsikét, de mert a lába nagyon fázott, a másik kottö után indul, s csakhamar eltűnik az ő alakja is a nagy ködben.
Örzsike megbeszélve a dolgát András bácsival, szintén utánuk veti magát, de alig halad a jégen valamennyire, ropogás hallatszik, s az előtte járt , leány alatt beszakadt a jég. "
Egy borzasztó sikoltás hasilja át a levegői. Örzsike rohanva jön vissza, s ahogy birja, ugy kiállt, i András\' bácsi\' Beszakadt a Terus! Jaj-jaj I Segítsen az Isten áldja meg I
— Ugye megmondtam ! — s amennyire rossz . lábai győzik, fut vissza egyenesen a korcsmába, hová a cigányok betértek.
—, Valami kötelet adjanak frissen. Beszakadt |egy lány!
— Jézus-Mái ia I De hul vigyünk ? A hordó, eresztőkötéi nagyon vastag, nem leltet dobni. Lesz mindjárt nol Marosa te! Hozd be az udvarról a ruhaszárító kötelei, ne óilogaad, hanem vágd le!
Siess!
Hozza is Marcsa egy-kettőre, de mire kiérnek a partra, a hujangatásra senki sem felel, esak a túlpartot ért lányok sírása, jajgatása hallik.
Kijöttek mindnyájan a korcsmából, de hiába fülelnek. András még néhányszor kiállt, de választ ! nem kap Vissza is adja a kötelet.
— No ilt van. Kár volt elvágni. — Azzal odafordul a zokogó Önsikéhez:
— Ugye megmondtam, hogy ne melyetek arra 1
Ezen a napon a tulparti gyárban egy. hely
üresen maradt, egy lánynyal kevesebb dolgozott: tdeál pedig egy «„,, szivet facsaró reménykedéssel lesi, várja, megtalálják-e vizbefult gyermekét a ha-lá-szok.
De hiába Várja, hiába led I Tán örökre eltoot, talan sohse látja I Az a gyilkos folyó a drága kenyérnek társául szegődve, oda édesgette. Oda enalogatva magához ölelte, el som eresztene ! _ i, -
Adakozzunk a Hadsegélyzónek.
HE
>

SftKPTKMBKH >0.
ni i i fDuCn
Rokkant katonák iparűzése.
A kcresbtdilmi mlHtsxler rendelete m ipari/iatol-vúnyot lliait,UdtiU. — Vit.igabltoltsájfoll $urvetése.
A kersakmlelnil mlnlsiler rendelőtől intétett valatuennji II. íuku l|»rllatősághoz, melyben elren-
IXlMn» >
Egy jólalka uraaaaony halála.
Mit kwinnak u iparlakolal uuiltók? Semmit min. miat teaut-lalkel ölő szelleni lliuok^jok Után tisztességesebb díjazási
I . i az iparotfanonciskolai taiiitAk havi dija M K, azaz ölieuuéay koretie. Kiírt tartoznak > ra-„ ... , kooéillan. nrieletlen. vásoll csordát 1« órin kerew-
Goldberg-r Jonast, varomok egyik tekintélyes ,m „niUllj .Jkof. ,,„ikur marbal»jo*ár egy »*-iparosát súlyos csapit érti. Szombaton hosszú ara sir alán keres 50 koronát. Kgi ölfavágó egy öl-vedés uUn meghalt áldott jólelkű feltsógc tioldbergrr ti.Vt 70 koíon t a a városi élelmezni Hin denburg deli, h*; mindazok, akik kilónál szolgálatuk alatt Jlinisn4 M|1| Mhm Nvti „nwioat A megboldogul- h,vi 1000 *<*•»« » semmittevő, ügyes «o|»rt«i-rokkanltá lellek, . korábbi foglalkozásokat megélbe- u, k(dd d«lelitt 10 inkor temették nagv réméi . , , . . , k,, . ,. .
- »« "T, \'^"\'"\'r "éUM| "7 mellett. Goldberger Vilmos a ..........»\'kUrttl *
íolylatMják.lparlgazolványl a,orhetnek valamely vilkUl tá^ol,jdonoM „ .ib.mnbar, édesanyját g^n,,^ ^Zt ZZTZ IpJuSSu
képesítéshez kötött iná* iparágra n, lla az Illeti ipar- gyászolja. \\ kK|v„ Ci,|idMk (iedig . Miudeohaiő « kenwiek kényelmesebb e» jöTadelmratőbb nappali
ágat a rokkanliakoláklien kitanulták. ott a vizsgál lst6„ l(|jllu gyógjirt , f4j(1,|„m foglalkozat. Nigyoli h,lyesc„
lotollSk ÓK ez kövstőlcg a vizagabizoliság állal kije. Oaatrák nyaralók nam vihetnek ki (
lölt időn át valamely gyárban, fagy ülőhelyben Jóaaef főherceg — náaanagy. élelralaaert.
szakba vágó munkál .igeitek. Még a doberdói harcokban történt, hogy 8e™ Több welbeti megtörtént, hogy a< iu nyaraié.
Kokkautlskolai képzettség nélkül csak azok , Demeter vitéz rolnin katona súlyos haslóiést kapott o-ztrák gyermekek m azok felügyelői itt tarlózkodá-aieretllétnek iparigatolványl, akik valamely gyárban i, a íront mögött a tábori kórházba került Jéiseí ,uk \'■\'■\'j"1 "rnl haMnilták fel, hogy inindenféla vagy műhelyben 6 havi uakmunkát végeitek « «. I\'őlieroog arokása nerint meglálogatu a wlnxH ka- ««•""««" « aaokat nagyobb mennyi-
aegbeu haiaeseinpéasiék. híre vonatkotélag a köi-
után a kereskedelmi w ipaikantarák által e eélra tonáit w ekkor MÓbaállutt Sera llemelerrvl
aierveiell vilegáló-hilottságok valamelyike, vagy a József főherceg tré\'ánan Igy tlólt a legénvhez rokkantiskola vizsgáló-biiollsága elétt a vizagát le- — Táncolok én még a te lakodalmadon! . tették öera Demeter meggyógyult aebealiléaéból, njra
A miniszter egyidejOleg felhivU a kamarákat írontra kerOlt, ismét megseWeült, njra meggyógjult
ja a vizsgáló-bizottságok HiHgöZBrvciwÍHtí iráni. A s most magiul h liarotóron vrii. KöxI>6ii aztán el-
viujgálóhitolteág eluökWI a kamara elnöksége álul jegyíetl egy leányt és luegirU József föliercegaek,
inegbivott két szakmabeli iparosból áll. A vizsgáról hogy házasodik, egyben pedig »frégi Ígéret alapján lény hatóságiiig tisxivi^lAjének, ligyelnTéiúeiwe »tr-
bizonyítványt kell kiálliUuii. megliivU a lakodalmára József fóheiceg tábori lev«- rOleten nyaraló <ksztrák gyermekek íelDgyelöit és ki-
™ élelmeié.si miniszter rendeletet kOldflrt"a városok *l*ö tisuviselőiiiek, amelyen tVIhivja & figyelmüket erre a körülményre. A faunálló rendelkezések értelméWn az ortzág határain kivQl fekvó helyre utazó közönség szállítási engedély nélkül élelmiszerekből és min közszükségleti cikkekből csupán oly mennyiséget vihet magával, melyre utazása három napi tartama alatt szüksége megkiviu. Ennélfogva meghagyja a tör-
A felmentések egyszerűsítése.
Hadifogságból visszatértek is kaphatnak felnuntést.
Különösen az orosz hadifogságból hazajöttekre nagy jelentőségű ez az intézkedés, melyről tegnap értesítette a vármegye és a város főispánját a honvédelmi miniszter.
A leirat szerint a jövőben — ha ezt a köz- j gazdasági okok indokolják — az orosz fogságból, visszatértek is kérhetnek felmentést s az esetben\' meg lehet hosszabbittatni Ö —12 heti szabadságitkat j a felmeutós elintézéséig. A felmentést, illetve a bevárást meghosszabbítást a felmentési ügyosztály — hatóság — közvetlenül kérheti a honvédekét a hon-\'véd, a hadsereghez tartozókét a budapesti közös felmentési csapatoktól, kirendeltségektől.
A fenti rendelettel egyidejűleg arról is értesítette a honvédelmi iniuUxterium a főispánt, hogy a jövőben egyszerűsíteni fogják a felmentések meghosszabbításáról eddig köveiéit eljárási. Akiknek fel-meutése\' november 30-án lejár, azok leimentési lapjait — a további intézkedésig — nem kell beküldenie a törvényhatóságnak, hanem meg kell várni vele, aniig az egyszerűsített eljárásra vonatkozó uj rendelkezés erre nézve is intézkedni fog,
lezőlapou nyomban válaszolt Sera Demeternek ekképpen:
Táborhely. 1918. aug. 19.
Kedves vitéz Ham. A leveledet megkaptam Szivemből örülök, hogy nehéz sebedet kibeverted. Tudtam én, hogy a le vasöklöd elbir a lulállal. Látod e, megsegített az Isten! Az igéretemet örömest beváltom; igen, éu Itrczek a násznagyod Ha a helyzet engedi, személyesen résttveszek az es-
Rokkantak, öavegyek, árvák.
Ab uj katonai ellátáai törvény.
A katonai ellátásról rendelkező negyven éves törvényt uj törvény Váltotta fel. Az uj törvény lényegesen fölemeli a rokkantak járandóságait, a hadiözvegyek nyugdiját és a hadiirvák nevelési járulékát
séróit arra, hogy a gondjaikra bízott gyermekek, mint ők maguk is az élelmiszerek összevásárlásától és kiszállításának megkísérlésétől tartózkodjanak, mert hazautazásuk alkalmával a határállomásokon, podgyá-szaikat a legnagyobb ellenőrzés mellett lógják megvizsgálni, amennyiben abban meg nem engedett mennyiségű élelmiszert találnak, azl az illetéke* hatóságok elkobozzák.
Renlow-Kooka oirkuse Nagykaniasán. Szombaton reggel ismét Nagykanizaára érkezik
kavédön. I,» pedig bármi ok gátolna, szaretett * ki,"nj Kenlow-Kocka nagy cirkusz éa 8 óra-
... . . .. ... . kor a Kazuicv- áa 7,rinv MlkUW-utcák aarkán levő
dicső vezéreteket, Kratoclinl ezrede, urat kérem 1K>5„tHkH11 „íegke^li eladásainak aorOMtit. - A
ineg. hogy helyetteeitseii. latén veled, üdvözöld Kenlow Kocka eirkun. mely oraxágszerte bámnlatoa
nevemben í" a mátkádat, kőtigseégO oroszlánjairól isuieretrs, teljeoen felfriaafllt
József főherceg. artistatársasággal, a legttjahh világvárosi orfeuinaUrak-
„.,,,,,... , . ciókkal jön. amelyek Nagykanizsán ia igen nagy ai-
Seni Demeter oklőberhen huszonnyolcnapi sza- kwt biatmiUmak réazéra
badságot kap ós akkor öli meg a lakodalmát Akár . „ ... ,. . ...
. . , . , A Sqc. Ulaaaló patroa&ge oaatálya
nászuti-a is elmehet, mert József főherceg ezer koro- 1
„át knldött neki ajándékul. ""So\'^íaSíPu hl"\'.\'l"fl \'"í^" n\'inífn .h,i
madik csütörtökjén este 6 órakor az állimi polgári
Leeaerelik a 49 évea népfelkelőket la. \' fi"- "" leányiskola rajztermében tartja meg. Az egyé-
sftlet legközelebbi munkaórája f hó mén volt, Az 81 éves népfelkelők után, akik királyi pa- amelyre a t. tagokat meghívta, az érdeklődő nemea-ranosszóra már régebben szabadságoltatlak, szepteiu- stivli hölgyeknek és uraknak pedig siívf* megjele-ber 16 óig az JÓ éves néplelkejók leszereléíi^t is be\' n«W kérte az ogyeaOlet vezetősége. A munkaóra kell fejezni, fezei kapc-solatban « hadügyminiszter prog^muja a pártfogók j.lentéa. a prókáta borított
. ...... , , , „ , e „ ■ , lialalkornakró! s a Jelentések kapcsán a szökaégea
rendeletet adott ki, melyben a 49 éves népfelkelők lrenJJk _ , fiatalkornak llgyeinok
leszerNését hagyta meg a katonai hatóságoknak. A lárgyaláaain résztvevő pártfogók kijelölése, felolvasás leszerelésnek minden mellékkörülményre való tekin- K. W Foerster .Az élet móvéazete- cimQ munkáiét nélklll szeptember 15 =-30-ika közölt kell meg-, Ml. víí!01 Ilr Mutschenhacher Bdwin szakosztály-történnie. vezelő előadi« folt
Halálaaet.
A magyaroraaigi dohánytermelée. Kgy ilju élei, egy nyíló rózsa költözött el az
A magyar dohánytermelés ugy területben,: «Mk sorától a szülők és ismerők nagy fájdalmára.
mint az elért minőség szempontjából nagy vissuUej-1 »"* • H»« » a kérlelhetlen ha-
, , ,.,(,/., ... . Iái mária elragadta oda, klionnét soha nincs viaaza-
lődéel mutat A legutolsó békeévekben a dohányt,•, _ Ko,ím I(k Kdr4cjl Mik|ií 41|,mj Uml6
rület mintegy 80.000 hold volt, 1917-ben mar csak bájos leánya az áldozat, kinek örök nyugalmat adjon
Az uj katonai ellálási törvényben foglalt szabályok &0 0(W A |10|j,nké„|i |,0„ra 1013-ban 760 8001 az" (Jr, a íiánatoa szülők aijvére pedig\' n)ujtson győ
ué|wzerü ismertetése a könyv feladata. A törvény kj|ogr4mm 1914-ben 70tl,000. 1916-ban; 860.000, gyitő balzsamot az idők és mindenek igazgatója.
ugyanis egybefoglalva közli a hivatásos katonák ós . a|. 450.000 kilóg amm 1916-ban -p-;-—--h-----
azok családjainak járandóságait, akikel a mozgósítás1 nagyon lehetett érezni a kertószhiányt, valamint . tlsorangu blZlosilo Inrsasag egy uj. állított fegyverbe. Az igen komplikált ós hivatkozi- t munkaerőhiányt is. 19.7-ban a bátóru- termelési,núpszerü bizlosiuisi n^tal hővezetése célsokkal teli törvény kezelése a laikus közönség szá- n„h(Wgek„n ki,0| , „m »«lrazság rolytán az előző Jabo1 helyt>cn
mára teljesen lehelellen, miért is nagy szolgálatot í<niil h k|M,bb vl)u , termés. Az idei lerméa köze- VBZÉrÚQyilAkSégit
peanek ígérkezik, di a tavalyit nem lógja mégha létesíteni, helynek vezetésére
ha, igényt a Hadiárra* milyen ellátást blzlo.it a ..........„tonteté.o ^^keres "rje9Z,éSÍ\'C ",k"m" Ufl"
törvény a liáboru rulksntjainak , , emBe,rt. . . „ , ....
A könyv amelyet a Népszava kanyvkereske- Konstantinápolyból jelentik, hogy a szultán a Ajanlatok „Flxum" |ellgére I\'.cksteln
dése adott ki, 1 korona 80 f. Kapható Ifj\'. Wajdlta Modzsidje-rend nagy szalagját adományozta a kar-:Bernát hirdetőjébe, Budapest, VIII. kar.,
ózsef könyvkereskedésében, Nagykaaiisáu. dokkal báró Szurmay honvédelmi miniszternek. |Erzsébet-kOrut 38. 8Z. kÜdendfik.
lesz a könyv mindenkinek, aki megakarja tudni, m ^_____
jár az özvegyeknek az uj tökény szerint, mire tart- |Kjnj

ULAI KÖZLÖNY
8ÍKPTKHBKB 30.

4i
- -A pápaválasztás jogtörténete cs
Nilirvniozíró Naü\'vkíllli/sáll. tételes joga Irta:/>. Lukács József, ftSgimn. 1111^3 UIU/.^l) iiagjliaui/.xill, tan4r A vaskos munka a ^választós tör-
Erzsébüttér 8/arVaS-8ziíllod!). téneti fejlődésével foglalkozik, amíg az jelen
. , , . . , .. alakiához ért. Mindenkinek érdekes és tanul-
uJ°nnan 4tal!>k"°lt mnd*r" nagytermében ^ o|vasm4ny ameiy mig e(,yrész,öi szigo
minden nap tartatik előadás, ™» <»<;°^nyoS. ™ásrészrö1
r lusával, élvezetes olvasmány. A villlgtörtc-
hol mindig a legújabb, legszebb és legérde- nelem jelentős mozzanatának ismerete minden kesébb s legválogatottabb műsorra talál a t. kulturemlwr tudásának szükséges része. A közönség. Mindenik előadása a kinematografia mű ára 4 korona. Kapható lfj. Wajdits József legelsörendű, legújabb s legremekebb alko- könyvkereskedésében, Nagykanizsán tásaiból van összeállítva. Szebb és érdekesebb — Az .Élet" nApirodalml mflviáitiui li.li
és tanulságosabb műsort sem a budapesti. | l»P»\' (»»rk««il Andor Jóiw.1) snnla* t»rtu!oi.i. er sem a béísi nagymozgókban sem lehet lát,.i>k«" * "\'"fi" krlíl ?\'í\'
... hj. , , .,, . .. iii..|.i(..ii »i«iiliük uhasómk fiavelineliu. 3íi!ik,.s/.lft-<,K
A „BERLIN- színház agilis igazgatója min- ki.dól.i^atal : Bud.pe.l. I líWnAri 111 15/c. -dig a legújabb és legválogatottabb s légér- KISflielMÍ ir félévre 16 kor. Miitmváiiymáiuot kém-tékesebb moziműsort mntatja be. finom mű-1 se^nel klHJ a kiKilóliivaial.
vészi Ízléssel összeállítva. Azonkívül, hogy az ■ - .Vasárnapi Újság minden «Ani>
előadásokat minél kellemessé és élvezetessé | g.»dw \'«ri.lomin.l lel.ulk....... A .V«-ára»pi H|-
, .... ,. , - iii.. , eAi< elAöielení éra neíiyenevre Llz korona, . VilAií-
tegye kitűnő énéről » gondoskodott. - A fH, ^^ kor Megreil(,(!||„t/.
művészi színvonalon álló zenét egy elsőrendű, b VaHámajii Újság." kiadóhivatalában (Budapest. " zbngorarjiűvész szolgáltatja. Minden harmadik nap uj remek műsor. A „BERLIN" nagymozgó szinhAz látogatását mindenkinek legmelegebben ajánljuk. Előadások hétköznap fél 7 és 9 órakor. Vasár- és ünnepnap 3 5, 7 és, 9 órakor. A m. tisztelt közönség szives pártfogását és Uz előadáson való pon tos megjelenését tisztelettel kéri
AZ IGAZGATÓSÁG.
IV..
Kgyetotn-utea 4 ) lgy»nitt megraudrlhetS « , Képes Néplap" a legolcsóbb ujsátf a magyar nép száméra, félévre 2 korona 40 fillér.
Magyar Színpad. Budapest egy«ll*n színházi é« zenei napilapia. az Krényi Nándor szerkesztésében Magyar ftzinpad tolásén
uj formában, pompás aktuális művészi 1 ajtókkal országú* nevű kiváló irék közreműködéséből jelenik nnig és napról-napra n szinbáz, zene, v.iriétn- én mozi\' világából való érdekes közluméiiyekeii friss f híreken és pikáns pletykákon kivűl kűlftn foglalkozik Kérjük tiszteiéiül a n. é. közönséget, hogy j a vidék stiuháti és művészi hireiywl is. — HM dig jegyeiket lehetőleg előre megváltani szíveskedj ettek. | számaiba Herceg. Ferenc, Moluár Ferenc, Nagy
Kudre, Porzsolt Kálmán és mások Írlak cikkeket, belsó munkatársai a löbbi közt llarsiujri Zsolt, Uutkay György és Oserua Andor, Nagy Kndrn aa-ját rajzaival tarkított cikksorozatot kezdett beniw a vidéki színházi furcsaságokról. A Magyar Színpad elöfixetÓHi ára egy évadra J8 kor . egy hónapra H kor. A kiadóhivatal Bndap-t VIII. RÖkk Szilárd-! utca 1H. Kívánatra ngy hétig iugyan küld mutat-vÁuysíámot.
A világháború
minden mozzanatáról bő,
eredeti, megbízható, kimerítő
értesülésekkel, térképekkel, magyarázatokkal szolgál az
AZ UJSAGr
POLITIKAI NAl\'ILAH \'olvasóinak.
ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Eg4ax évre . . . . 80 koron*.
Fólóvro.....as
Nogyodévre . . . . 14 K. - f. EKy hónapra ... 4 K. 70 f. Mti^rendolArtl cim . AZ UJKAl} KI ADÓHIVATAL. A Budapont, VII Rilkéén! ut 64. Hnám.
Hangszereket és a legjobb
huzóharmoni kákát
I-sorendil miuőséiret ajánlok a li^olesélib áréit Továbbá: Hegedűk, citerák, rézfuvóhangszerek, fuvolák, klarinettok, dobok, cimbalmok, beszélőgépek és lemezek nagy választékban kaphatók
lfj. Wajdits József
hangszerkereskedésében. NAGYk/%NIZSÁi\\, DKÁK-TÉIt 1. SZÁ}\\.
Miiidenfólo hangszerek javitásra elío^adtatnaU.
£LÜBSPÉCIALITÍ ^eloBMvely
MODIANO ! ik^Zu. síssf^,

. ICYAZZUNU á UfniüM
»>«.«,«. Wtai.idi.M- w-ffirjssr^rösifijiK
«□, Nngjkanitnáu.
évtotyam
NAGYKANIZSA" 1918. szejltetnbef 28 SZOMBAT
38 siám\'
mmm
SstrkeaatdMg és kiadóhivatal Deiktér 1.
T.l.fo- 1 !U - mi<iu«l <lt)».kta ..érint. ■Urdat«a.k alít* OMteaUk.
Kemény Láixló
P.LlO, liirkuilli:
Erőa Sándor
MÖííjeTeniic hptenffitTéSEer^""*"^ DHutW tini: un lm 1* kHi IMni >

A spanyol betegség.
Erről az alattomos betegségről,amely most európászcrle javában grasszál, igen tanulságos cikkel iit egy hírneves svájci orvosprofesszor, aki megszívlelésre érdemes táltosokat is ad egyúttal a laikus közönség számára.
A mostuni járványt Illetően sokféle és igen eltérd nézet uralkodik a közönség körében, amely a spanyol náthának vagy spanyol betegségnek nevezi azt, mintegy megkülönböztetésül az influenzától. Pedig az orvosok tisztában vannak nttelől, hogy ez a mostani járvány nem egyébb, mint: influenzái grippe I Azaz, hogy mégis csuk \' vu l valami különbség köziül; 1 Amíg ugyanis 1899-ben, ainikur cz a betegség első Ízben söpört végig Európán a családtagok egymás utáfi kapták meg u betegségei, míg a mostani járvány a családtagok közül néhányat nyjgkiinel és csak egyeseket támad meg. Nos, ml önnek a magynrázuta?
Az orvosok 1889. óta több Ízben megfigyelték, hogy a betegség különféle alakban szokott fellépni: ugyanabbau a családban például uz egyik családtag torok-gyuladásban vagy tüdŐgyuladásban, esetleg — ami pedig igen gyakuri -- szivkomp-llkációban betegedett rtieg, még többen
ideg- vagy \'izületi fájdalmakról panaszkod- sabb ideig tart a sznrazság minél inkább nuk, sől voltuk esetek) amikor az orvosok felkavarja a szél az utca porát: annál ugyanabban a családbun agyhártyalobot, több alkalom nyílik arra, hogy a fertőző gyomor- vagy bélhurutot, bélgörcsöt álla- anyag a legző és az emésztő szerveid* ■ pilottak meg, 38.5 fok láz mellett. Az elsó < bejuthasson.
fellépéskor is cs most is, feltűnő gyakoriak a Az egÍ5zsé t08t és speciálisan az1\'1 különféle vérzések, eleinte rá sem hederítettek ,gé92íógM ny4,fafortya IdlünSen ,ud vé-j de csakhamar észre kellett venni - klvélt 1 dolterri, uz „,,„„, hoRy „ légt6 és emésztő keppen a tüíő i1iegbetegede.se eseteiben -LM,.vekhe, helekerü|, bacillusok befészke-; a betegseg veszedelmes jellegét. A ro*so- ,a(UwMcnek: Hogyha azonban a nyálká-yoll ilyen veszedelmes j h4tlyák gyu|odásosflki tehi, vörösen szine-
ződöttek, a hajszáledények benne kitágultak : a bacillusok belekerülnek a véráramba vérben kitűnő talajt találnak a gyors szaporodásra. Ekkor már a beteg szervezet s az orvosok már régebben megfigyelték, hogy az Influenza az embernek azt a szervét támadja meg, air.ély legérzékenyebb, betegség iránt a legfogékonyabb. Ezért
dik évben már
jellege a betegségnek. Nyáron nem igen hallani ugyan róla, de azér; mondhatni, hogy az év minden szakában fordultak elő megbetegedések, csakhogy a l.iikus közönség más és más névfn nevezte, így a nyári diarrhqek eseteiben ejnevezték kolbászhus /— va;y ujabban — kcnyórmcrgezéajek. Azt azonban, hogy ilyenkor a legtöbb
esítben lepedékes torokgyuladás Is.fel szo- Q|y sokfé|e u belegség megnyilvánulása, kott lépni: csak az orvosok tudják. Mi amjl kumpHkói még oz-is. hogy az liífluenz*\' ennek az okai a mAr mcg|évő más betegtéghez la társül-
* -jmi. JSIféiWző az ffimiWWín a torokban \'
A torokgyuladá ból és hurutos beteg- fellépő pirosságon kívül, amely a garat-ségekből lábadozók ugyánis a tél folyamán; üregben kisebb-nagyobb terjedelemben min-bacillus tartalmú nyálkuváladékalt az utcán dig kimutatható, s nagyfokú levertség. Ép köpködtek szét, ahol belepte a hó, az eső, ez a bizonysága annak, hogy a betegség amikor azonban szárazabb idők köszönte- a vérben VAn és nem lokális: nem szabad nek be: az u.ca.porában a hasadó gom- tehát könnyedén venni, notra a legtöbb bák spórákat hoznak létre. Minél huzamo- esetben jóindulatú.
m
!j pólija elötí.

Jft éfef nagy, tágas alján
Uj irányra fordult pályád,
jpof mese, dal, virág helyett
•Komoly munka s küldés vár rád.
(ft ábrándok stép oifága
T>oua)fus(lel stdíll el lóled,
... Oda a muff,
ífiogy jöoSdct magad stőjed.
9Cem barangstó kell fel többé,
Wundi kutyus sem üdédtől.
ífíuf a* idő, íc uem oagy honii,
éfö sem jÖ /iái oocka kötői
Wrist M \'ohü a róisajáh,
\'fia sejtenék- fáoolféled,\',
vKbnnijcikkel
őfvastlauák a pihékel.
9Tem hat falst ik csengő kacaj,
Üres a hd% . . . 9fea folytatom. —
Sminkekkel nem farífak fal, .tpaladj báíran uj ti/adoq. fébresstőd lest gép törgéte, (ft üdvözöl berregéssel, ffagy örömmel \' Ctt fogad majd, ba uem késel.
Uj pályádon légy bohó, oig $ ba csügged Inc ff érted magad, gondolatban idétted fii, — 3>e csak ekkor — a mullakal. Srőt nyerve haladj^loodbb, JCéstüíve egy stebb jövőre: (3 jeíennéí
jtlljon meg a balga, dőre.
*Vetérefjcn a gondoláis öHutdelem at étel ára S munkálkodás steret babérf «Híuek-kinek hon/tokára.
mini a vándor hűs Jorráinal,\' Jfrislálycitéf kéjjel (ststa, . fia útidra
Í>fyugodi stipvel uéthet vitsta :
\'fia eléred le is célod, ffeíeméf majd at öntudat: Sima s rögös ulon feliem 9fCcg éu is at életutat, mfndufj lehál kedvvel, bdlrai^ kitérjen jó kivdnaloaf S körülölted
Pengve szálló gondolatom.

Dr. Mutschenbacher Hdvin blré felolvasása.*
p-OY A I.EI.KBMHE MÉLY HATÁST TBTT K KÉ1> jut estelibe, araikor gondolatom Hzáll a valamikor csak mégis megérkesA ^ békf ígéret földjére. A« óriáai bajó aok-aok kivándorló omládot, lérflt, Matonyt, gyermeket vlU, a dusremények tengereh tnli hazája felé. \' — Érdeklódéaaöl nóitek valamennyieu egy pontra, ahol egy nieeaiMI odatévedeU jégbegy emelkedett ki pár méternyire a vitMI, ragyogón" caillógva a napftny" \' •ugfttaitél A ritka látvány asemlélé^ben wluierOlva éeire aem vették, hogy u égen sOtét, haragos fal-
+1918. évi szoptam bor hó 10-én * .Pétrontf*. b*n tartott /előírását.
11 \'\' ■ ■ Z A L A I KÖZLÖNY
8ZEPTKMBER S8

A baktirológla kimutatta, hogy az Influenza baclllusa, akárcsak a difleriáé, módosul illetve a vlrulenciája, azaz mérgező képességé időről-időre változik. Emlékezhetünk, hogy voltak olyan influenza-Járványok, amikor a tlldőgyuladás a leg-
lönben az élete forog veszedelemben, A láznak lázellenes szerekkel váló elnyomása csak önámitás, a láz csappan ugyan, de a betegség fennáll. Hogyha azonban a beteg belső antiseptikomot kap, amely átmegy a vérbe s ott a bacillusok vagy a kokkusok
több esetben halált okozott, mig máskor, kifejlődését megakadályozza vagy éppen ez a betegség aránylag könnyen gyógyult.\' megöli azokat: a láz nyomban csökken, Arra is emlékezhetünk, hogy az idén majd teljesen megszűnik s vele eltűnik a májusban és juniusban tartósan száraz idő- fejfájás, az általános levertség, ami már n járás volt, majd heves szélviharok dúltak javulás jele. Ilyen belső antiszepttkum a európaszerte. Azóta vagyunk elárasztva i k^lomel (csak két nápig naponkint 0 05 valamennyien bacillusokkal amiket azok a mennyiségben felnőtteknek), a kreosot (4 szelek hoztak felénk és pedig azokal a\'csöpp 100 gr. gummioldatban), tífusz és bacillusokat, amely a mult tél veszedelmes , hányás eseteiben, továbbá hosszasabb hasz-
indulatu influenza-járványából maradtak, fenn. A később bekövetkezett nedves és hűvös időjárás előrpozditotta a hurutos betegségek kifejlődését, amelyek azután előkészítették a talajt a járvány befogadására, amely tehát elsősorban is a hurutos \' legyöngült szervezetet támadja meg.
Ami a betegség gyógyítását illeti: a oikkiró orvosprofesszor megjegyzi, hogy pz Influenza — szerinte — a vér infekciója lévén, nem rendel lázellenes szereket. —
nálatra 1.0 Salol háromszor napjában. — Tüdőgyulladás esetén mindenekelőtt a szivet kell erősíteni (natr. benz. kámforral és kreosottal).
A betogség csirájától megtisztított vér-és a ben rohamosan kéf&ődik az ellenméreg, amely a szervezetet sokáig inmunenssé teszi, akárcsak a védőoltás, vagy a kiáltott difteria a testet az egész életre mentesíti a difterlától: az influenza után azonban csak aránylag rövid Ideig tart az iminu-
Régebben antipyrint rendeltek az orvosok; j nitás.
csakhogy az antipyrj\'.i s a többi lázellenes ^_
szer is (anilin-sz*rrtiazékok). az influenza j a HUSZAS HÉTRE edakozM ~ mérgétől legyöngltett szivet még jobban nMve feíülflzelni szivesek voltak: veszélyezteti s e kezeles mellett annak Idején igen gyakori volt a halálos kimenetelű
,„ri.,..,„., „||„„ . ti, .1 Szamuk Adolf, Tóth József 6-6 K, Adler
megbetegedes. Influenza ellen tehát az ant - „ i o i- r> n . • u * > , i n ,
... , ... | Miksa Palm, Dukász Ijyos, HofTmann Izsóné, Hacker
pyretlKus szerek nem ajánlatosak. Akinek W, Horváti, Lajos, Horváfh István, Kován né», laza van : legott feküdjék ágyba, mórt kU-l Németh Imre, PitlermS, PitÉer Margit, IiecbnlíUr
N., Radó Ernő, Schnitzer Géza, Stemeck Zsigmond, Weisz Klárika, WeiszfeldMór, WilbelmSámuel 4 -4K, Deutsoh Béla 3 K, Árvay postaBtisit, Borsos üjoené, ! Beck Soma, Berger Adolf, Bedekovics, Butó Sándor, | Faltér »., Gál Bent, Űoldsiein Dániel, Gödörházi Lajosné, Goleoz Ágoston, Horváth Jó»sef, Hain Irinueka, Hirschl Gézánó, Hakl Vilmos, Kralcsics Lánló, Kisfal udiué, Markekné, Nagy István, Németh Imre, Neumark Jenő, Ötvös, Steiner István, Tasner Jánosné, Ütíné, Véber Mibályné, Boscarolly, Egy vnsulas 2—í K,, Horváth Ferenc,\' Magyar József, I Szigeti Sándor, Sarkadi Vilmo né.Tóth István 1 —t K, 1 Darvas János S K, Magukat megnevezni iiem akaró adakozók 362 K 60 f., Breuer Lipót Bánokszcntgy,. ! 12 K, Deutsch Gyula Körmend, Bipos Antal KOr-\' mend Körmend, Lányi László, Szűcs Vilmos IVpoloa, Töpler Károly Károlyházapuszta, Schtnietleg Hermanff Hermaou Körmend, Haeker Jáuos Körmenl, Neu Samu Körmend, Kováts Zsigmond Pölöske 10-10 K, Bósze Jenó pleb. Nagyréose. Reznicsek Józaef 5—5 K, Hzigristt Lajos 100 K, Breuer Izidor Sáno 800 K, Dénes Lajos, L., Práger Ferenc SOO-íOO Koroiyi, Lichtemuein Albert Kigyác 100 K. Berényi Árpád, Á dám Róbert oO-60 K, Kaster Miksa ós neje, Flei-uer Ödön 40—40 K, Lodner Nándor 26 K, Fend-ler Hugó ós neje, Kreiner Gyula, Dr. Rátz Kálmán 1 20—20 K, Viola Józseféé 6 K, Sipos Dezsó Zalaeg., \'Singer József, Somogyi Zeigmondné, Strem Ottó, ■ Szókoly Nándor, Htern József, Weisi Deisó, Dr. Wé-! ber Pál, Windisch Pepi,- Weisz Dezsó 80—20 Kor., \' Dr. Kőrös Endre, Papp 18-18 K, Dukára Dávid [17 K, Babócsai Góza, Oecbnieister Ilonka Letenye, Orosz Magdus, Kirn Anlalné, Laubbaimer Alán \' 16-16 K, Deák Péter 16 K, Blumensohein Vilmos, Grosz Ferenc, Treiber Kálmán 12—12 K, Bilik Ferenc, Iialogh Sándorné, Deutsch Aranka 10—10 K.
(Vége kov.) S
Adakozzunk a „ Vörös Kereszt"-nek és a katonák „Rokkant alapja" javára.
hók tornyosultak. Kitört a vihar s a hirtelen felbőszült tenger félelmetes eróvel hányta-vetette a hajót. Hiába feszítette meg a kormányos minden erejét, hogy elkerülje a jégheggyel való összeütközést; a katasztrófa megtörtént, a hajó nagy léket kapott. Sorsa meg volt pecsételve. Alig értek rá egy-két menlócsónakot a vizre bocsátani, asszonyokkal és gyermekekkel 7<ulolt«n, — a következő pillanutban a hajó Összes fórfl utasaival elmerüli. A hós anyák, kiknek sikerült, mig a gyermekek csónakokba leltek helyezve, mentőövvel ellátni magokat, elóre látva, hogy a kis sajkák nem sokáig lesznek képesek ellent-állni a vad hullámok pusztító erqjónek, gyermekeikre erósitették az Öveket, ugy hogy pár órával késŐTib, miután az előrelátott szerencsétlenség bekOvetkezetl, csak apró gyermekek elalél! vagy "kiszenvedett tes-tacskói úszkáltak Btanaazét a most már elcsendesült vizeken . . . .
A népek Tengerén is rémes vihar dul ma, szegény haxánk hajóját már ütódik éve hányja irtózatos eróvel a felkorbácsolt ár é« a nagy hányattatásban ob, hányan estek ós esnek még mindig áldozatul Jf\' 5 . 1
Erós férflak, hós családapák kinnt a harctéren, gyenge nók, bus Özvegyek és anyák itthon a súlyos gondok éa nélklllöiések következtében. Ét utánnuk maradtak gondozatlanul, felügyelet nélkül iuhagyott gyermekeik tlz- és százezrei. Vali™ mi sors vár
r.jbk»
Bocsássanak meg, Hölgyeim és Uraim, a miért szavaimmal bizonyára elrontottam azt a vidám hangulatot, amely mostan! évadunk elsó Osstejövelelél termászetszerlllet megelózte, ite a vihar, amelyben Ittuk, ai általa okozott él a fiatalkornak erkOloii
életét veszélyeztető pusztítások és a serdüló iljuság bihetetieu százalékának lelki eldurvulása és elveszése s a gondolat, hogy vájjon mi lesz a vihar után juttatták e-zeinbc, Hölgyeim éT (Iraim, az elmondott szomorú a > llaUlkoruak mindinkább fokozódó kOlcsi züll&e folytán a mai aggasztó helyzethez na^ gyon aggasztó képet.
Az erós apai kéz távollétében, ma nincs aki léken tudja tarla i a fiatalkornak szenvedélyeit, - a kenyérkeresetre utalt anyák a szejetel és a meggyó-zés szavával nem képesek gyermekeiket visszatartani a rossz úttól. A kalló felügyelet hiányához járul mint a fiatalkornak crimlnalltását okozó tényezők, ma a gazdasági egyensúly teljes felbillenése. Egy-róítt gewtó méreteket oltott a nyomor, másrészt az aránylag magas munkabérekhez jutott fiatalkorúakban a nagy kereset élvezetvágyakat ébresztett, melyeknek féktelen kielégítését éppen az imént emiitett felügyelet hiánya telte lehetővé. Azután az iskolai oktatás megszorítása és az iskolai fegyelemnek a ta-, nitók éa a munkaadók lisdbavonulása folylán meg-
lazáliia,---, az nteaí ví|igítás korlátozása, ami az
\'erőszakos bűncselekmények \\(kővefésére nyújt kedvező alkalmai, továbbá a ponyva-Irodalom ós a mozik deteklMrámál, háborús termékei, melyek a j gyermekek és fiatalkornak könnyen\' befolyásolba ó
I gondolatvilágában veszélyes reakciót váltanak ki.
Vájjon hová jutunk Hölgyeim és Uraim, hogyha a gyermekek és fiatalkorúak erkölcseit vószélyoztető felsorolt körülményeket, melyekhez sorozhatok még a nyomorúságos gazdasági viszonyok, az alkoholizmus, a prostituáló, hslásaiklwn lehetőleg meg nem szüntetjük, - liiogyha « talajt, melyből a fiatalkorúak admiralitása oly bóségeaeu fakad, kellő gondozás alt
nem vesszük, szóval hová jutunk Hölgyeim éa Uraim, hogyha nem igyekszünk arra, hogy a fiatalkorúak kOzt kevesebb legyen az árny, a rom a lel-. kek országában, de tobb a napfény, - a virág és . az újjászületés ? I •
Oda, hogy ha majd Isten segélyével szárba is a mostaui véres barázdákból a békének várva-várt virága, akkor is az a kevés napsugárban és a roá gondozatlanul várakozó termőföldben nem fog Illattal és bájjal telt-olyan növénnyé fejlődni, melyben igaz gyönyörűségünket találhatjuk, mert a társadalmi\' is nemzeti\'jólétünket\' és békénket állandóan veszélyeztetni fogja az a sok gonosztevő, akik a mai kocsmák körül ólálkodó, a közvagyont, fákat, kerteket pusztító, káromkodó, embertársainak- jogait tiszteletben nem tartó és hajmeresztő bűncselekményeket lépten-nyomon elkövető gyermekek és fíatalkoruakból válnak.
Mindennek bekövetkezését mi nem engedhetjük Hölgyeim és Uraim, sz eljövendő békét az er-j kölesileg betegek nieggyógyitásával, a lelkileg halott .iljak uj életre támasztásával, a bün pocsolyáiban el-bódultan fekvők felébresztésével s megerősítésével [nekünk, itthon maradottaknak szilárdan és tartósan megalapozni kell, mert ha ez a nemzetre nehezedő átkos háború nem i* tud véget érni, ha a milliárdokat éró anyagi javak pusztulása folyik is tovább és
I emellett értékben ki sem fejezhető erkílesi veszteségünk is folyton nsgyobb ós nagyobb mérveket ölte\' nek, egyet nem szabad Hölgyeim és Uraim te(jesen elveszni engednünk, egynek nem szabad a lejtőn
i - ----------n l OJ V«J 11
I végkép lesiklani s ez gyermekeink erkölcse.
fc gondolattól áthatva már meg is mozdult.a masynr társadalom szive, számos mentési akció indult meg kormány, egyesületek és magánosok részéről. (V4tt kevtfUl.)
SZBPTBHBER 98.\' . \\
7. A\'l. A I K 0 £ L 0 N T
Zalavármagye főispánjától.
VA Zalaegerszegen szeptember hó 8-án tervezett népünnepély elhalasztása sokakban- azon hiedelmet keltette, hogy a hadirokkant és irta alap megteremtése céljából indított egész jótékony moigaloiu na netel. Átért a vármegyei sajtó utján fordulok most mindazon megye bizottsági tagokhoz, katouai szolgálat alól felmenteitekhez és vagyonosokhoz, akik pénzadományaikat akár ezen okból akár azért, inert tévédíjból személyhez szóló felszólítást nem kaptak, hogy adományaikat \'akár közvetlen hivatalomhoz akár az illetékea kör vagy községi jegyző ur utján mielőbb hozzánk juttatni szíveskedjenek, mert a törvényhatósági hadigondozó c»ak megfelelő alap birtokában tehet hivatásának eleget. Mindnyájunknak le kell bálánkat rónunk azok iránt, akik a mi eédelműnk közben rokkantak lettek, vagy segélyre szoruló árvákat hagytak hátra.
Iteménylern, hogy felszólításomnak meg lesz a kivánt eredménye. 0
Zalaegerszeg. 1916. szeptember hó 16-án.
Bosnyák Géza s Zalavármegye Alispánja.
pl felhívta az összes Iskolák vezetólt, hogy Írják Puaztuió parkjaink
ö^ze, hány tanuló sorolna cipőellálásra Az ömi- j ^dalommal látjuk, hogy Triparatner öyuU ■rá. megtörtem . ezcr^ir cipő szUMglet uiutalko „„^ m>gJ mindenütt. Azok M.pró
parkok, amelyeket az utoált keresztezésénél teremtett szülővárosa Iránt való szeretete, mind elhagyatott
gondoskodni, hogy a szükséges anyagól a , kereske delmi minisztériumtól kérelmezte. A költségek fedezésére 50 ezer korona kölcsönt vesz fel, melyből 35 ezer korona a közélelmezési jövedelméből nyer fedezetet Ugyancsak Hlanái* polgármester indítványozta z ingyenes cipőjavító műhely lelállílását, mely nemes aktió a legnagyobb tetszéssel találkozott.
Nagy jó Uraink. Tán nálnnk sem ártana hasonló gondoskodás, hiszen ezt a jövő nemzedékről való gondoskodás elve parancsolja. Ha annyi mindenre keröl pénz elpocsékolni, Ián ezen üdvös dologra is lehetne valamicskét keríteni.
Továbbá, amint tudjuk a Hadigondozó nagy műhelyében a hadiárvák réelére 15 ezer pár cipó
pusztulásnak indult Talán a város mérnöki hivatala
foidithatna kevés gondot arra, hogy városunk e szép kis részei megmaradnának továbbra is a város szépítésére. I Oipő.
Már qykal irtunk róla Ma ismét tollhegyre
vesszők. Nem mintha sok volna belóle, banem mert hiányát érezzak. Nincs. Akárhogy is kereatOk. Talán városunk hatósága segíthetne rfjtunk — hogy a tél hidege mezítláb ne érjen bennOnket.
Belratások a tánolukolába. Adorjánné Mayersberg Frida tánotanárnó tánc-
Schamaohu
hula altábornagy kitüntetése.
A hivatalos lap közli: Őfelsége elrendelte, hogy legfelsőbb dicsérő elismerése újólag - - a kardok sgy-idejo adományozása mellett tudtul adassék az ellenséggel szemben viléz éa eredményes magatartása elismeréeenl Sehainschula Rezsó altábornagynak, egy honvéd gyaloghadosztály parancsnokának.
Schamschula altábornagy kitüntetése örömmel tölt el bennünket. Ú vitéz húszasaink hadosztály parancsnoka, aki a húszas dicsőségnek már ötödik éve közvetlen Szemlélője és előmozdítója. Kemény harcedzett katona, talpig magyar ember, de van szive éa lelke is, jósága, Bzeretete, amivel kalönöseu közkedveltté lette magát A nemea altábornagy ez ujabb kitüntetése amaz érdemesnek legfőbb elismerése, amelyeket ujabban szerzett a trón és a haza körol.
Tábori leikéstek hőéi halála.
Bjelik Imre tábori püspök vkörlevélben tudatja, hogy a legutóbbi olasz offenzíva alkalmával tizenegy tábori lelkész halt hősi halált. Kettő a harctéren\'esett el, kilenc súlyos sebbel kórházban szenvedett ki.
Halálozás.
A *panyolb<4<ígeég ismét egy liatal életet ragadott el Nagykaliizsárf. Sehreiber bajos tartalékos hadnagynak, a kanizsai rendőrség detektivjének 24 éves felesége, született Tizedes Gizi a legújabb áldozat, akinél szintén tüdőgyulladás fejlődött a spanyol-náthából, majd ehhez a legutóbbi napokban egy veszélyes kelevenj-járult, mely operáció dacára Owkö-södésVi ment át és szerdán hajnalban a viruló szépségű fiatal asszonyka halálát okozta Sehreiber Lajosnak kél kis leánykája is tüdőgyulladásban fekszik, akik közül a kisebbik — a 3 éves, — már tol van a krízisen, de a nagyobbiknak — aki 4 esztendős, — még igen snlyos és komoly az állapota Sehreiber l-ajosné halálhíre, mely mindenkit megdöbbentett, wárosszerte a legmélyebb részvétet kellette
Olpöt a szegény iskolásgyermokeknek.
Az ország minden valamire való városában, ahol lelkesebb vezetők állanak a közigazgatás élén; megindult a moigalom aziránt, hogy a szegény gyermekek cipővel való ellátása a cipőjavító műhelyek berendezése miképpen volna tehetséges.
Kassa város agilis polgármestere Blanár Béla
lusták arra, hogy végre megmozduljanak.
Az izr templomban
a sátoros ünnepek utolsó napjai alkalmából az isten, tiszteletek a következő sorrendben lesznek megtartva:
készül, ebból tán Kanizsa is kaphatna valamit, hogy Uliolájálo a beiratkozások oaOtörtök, 96-ától eszkö-
azok a cipóilen lerongyolódott árvák és félárvák kény- ,ji||,etők a Kaszinó épOletében. A tanítás szombaton,
teleuek ne legyenek cipőhiányábau egész télen az f j,ó 28-án kezdődik.
iskolától távol marai|ni. Igen mozduljunk meg mi ie ..... .
i i. .., ,| ■, ,.„ „,„ „ „ Fegyházául büntetik az árdrágítókat
végre a nagy letargiából, hiszen a tétlenség nem- 8
csak szégyen, de megbocsáthatlan bOnnk is azoknak,: A kormány a képviselőházban tett Indítványok akik tehetnének, cselekedhetnének, de vagy nincs,0a a munkásság sürgetése után, végre elhatározta, érzékük hozzl, vagy a nagy kényelemszeretet miatt hogy az árdrágítók ellen ezentúl a legnagyobb azi-
gorral lépdel éa az árdrágitáat, melyet eddig csupán kihágásnak minősítettek, a miniszteri rendeletek ér-leimében ezentúl vétséguek, sőt esetleg bűntettnek {tekintik és fogházzal, aót logházzal bOntetik. Zalay István, sz igszságltgyniiniszterium VI. törrényelőké-Knlyó hó 27-én, pénU-ken, reggel fél 7 órakor sach- ügyosztályának vezetője már régen foglalkoalk risz és ezt követóleg niuszaf ima; délután 6 órakor , „ „ Jrdrágitáii tOrv&y tervezete
e»ti ima; 98 fai, szombalon, reggel 7 órakor sach- n|ir bészeia áll. Szerinte az árdrágítás nem kihágás rwz ima. halottak lelkiűdvéért való imával Hazkaráb ; 1 t«bM, hanem vétség, sőt súlyosabb esetben bontett,
......... melynek büntetése nemcsak elzárás, hanem fogház,
délelőtt 10 órakor inuszaf ima, szintén a halottak lelkiOdvéért való imával; délután fél 4 órakor niincha ima, egy negyed 7 órakor .Szincbass Tóra" esti ima; 99-éa, vasárnap reggel 7 órakor aachrlsz ima, délelőtt 10 órakor niuszaf it)is. délotán fél 4 órakor mincha ima j
A hitköMégi elöljáróság ez utón is figyelmezteti a t templomlálogató közönségei, hogy a rzokott templomi rend Szinchaszt órakor is szigorúan betar-tandó. Mindenki belépti jegy nélkül Is bemehet ezúttal a templomba, azonban a földszintre csakis férfiak, a karzatokra pedig csak nők. beánygyennekek a karzatokon foglalhatnak helfel; fiúgyermekek a földszinten Hat évén aluli gyermekek nem bocsáttatnak be a templomba
itepülés jótékonysági oélokra. Az ezOst kereszt azt tervezi hogy a rokkant* javára, a háborít után rövidebb és ho szabb repüléseket ugy Bócejiól inint Bu-»peattól reridozzen, a melyeken utasok hölgyek és urak részt vehetnek. A társaság igazgatója Mező Sándor ur, a mult héten a katonai hatóságok engedélyével inár próbaképpen Wieiibül Krakóba, onnant laimbergbe és Kiewbe és vissza Vyienbn repült, és a próbák kitűnően sikerül-: telszövetkezet és a kormány között tárgyaláa folyik, lek Felvilágosításokkal szívesen szolgál a tejitneve- hogy a háborúban megrokkant kisgazdák fölsejjíté-i tt ur, Wien I. Backerstrasso 8. sz eére a kormány ugyanolyan kamatmentes kölcsönt Uj óvónő. \' folyósítson, mint ezt a háborúban tönkrement éa a I)r Bereczky Viktorné, ki hosszú éveken át a harctérről visszaérkező kiskereskedők és kisiparosok Nádor-utcai ovodát vezette, súlyos betegsége miatt részére garantálta. Az utóbbiak tudvalevően 80 mil-ezen állásáról-lemondott Az ovoda .bizottság a meg- hó korona kamatmentes kölcsönhöz jutnak, melynsk ürült holvre Szabó Istvánná VI kerltlcli óvónőt be-; engedelmezéséhez a minisztertanács is már hoza^á-ezte be ki vagy huszonhét év óta működött Kis- rult. Az 0. K. H. körülbelül lüO millió koronát kér ksnizsán,\'helyébe pedig Mayerhoffer Franciskát Ki.- a kormánytól a kisgazdák Kisegítésére._
kanizaára.^ ^^ ortmmB, üdvözöljük körűnk- j ben, hiszen 6 különben régi ismerősünk s valóban,
börtön, fegyház. Ez az Intézkedés talán mégis caök-kenteni fogja a visszaéléseket, mert ezt a [büntetést kényszerűségből is komolyabban kell vennlök az árdrágítóknak, mert e.ldig nem volt a számukra semmi más, amitől féltek, mint a sajtó-pellengérje, amelyet a-onban a vértanuk pózával szenvedtek el. A törvénytervezetet értesülésünk szerint még aa .ősz folyamán letárgyalja a parlament. A rendőrségre nézve óriási megkönnyebbedést fog jelenteni az uj tömény, mert az árdrágilási cselekményeket a jövendőben a járásbíróságok-és törvényszékek fogják tárgyalni. Malom vám.
A kormány a malmok áttol követelhető őrlési vámot a következőképpen állapította meg: finom liszt után 10 percent, durva liszt után 8 percent, dara után ff percent és ezenkivűl 9 percent a porolásra. Ezen r. ndelet áthagóit 6 hónapig terjedhető börtönnel vagy 2000 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel fogják sújtani.
Százmillió kölosün a kisgazdáknak,
Értesülésünk szerint az Országos központi Hi-
megérdemelte, hogy ezen kívánsága teljesedés^ men-
jT C h a .néUány«ság ugy (tozza nisgáv.l,, »6ink gyönyörűségére houuk Sok «dv. \' ^ ■ .gyének óhaja elsőbb- - F- Verse »—
SZERKESZTŐ/ ÜZEMET.
— N. V. KOfltOnjnk. A jüvó sxámlmn olrm-
hogy az idAsebb mükilii sógben TÓszesüljön, a kezdők óhajával szemben
is pártfogásunk.
közölhető, ha még ugy kfci

ZALAI IÖZLONT
TOIÍPTIÍMHUB-78.

Nagymozgó Nagykanizsán, Er/sóbettór Szarvas-Szálloda,
Az ujonrián átalakított modern nagytermében
minden nap taljatik előadás,
mBU\'AlM
hol mindig a legújabb, legszebb és legérdi keáéfeb s legválogatottabb műsorra talál a közönség. Min\'dénik előadása a kinematográfia le^felsÖrendfl, legújabb s legremekebb alkotásiból van összeállítva. Szebb és érdekesebb és tanulságosabb műsort sem a budapesti sem a bécsi nagygiozgókban sem lehet látni, A ^BERLIN" szinház agilis igazgatója mindig a legújabb és legválogatottabb s legértékesebb moziműsort mntatja be. finom művészi Ízléssel összeállítva Azonkívül, bogy az előadásokat minél kellemessé és élvezetessé tegye kitiflnő zenéről is gondoskodott. — A művészi színvonalon álló zenét egy elsőrtíndü zongoraművész szolgáltatja. Minden harmadik, nap uj remek műsor. A „BERLIN- nagy.-mozgó szinház látogatását mindeniknek a \'legmelegebben ajánljuk. Előadások hétköznap 6 és 9 órakor —• Vasár és ünnepnap 3. 5, 7 és 9 órakor. A m, tisztelt közönség szives pártfogását és az előadáson való pontos megjelenését tisztelettel kéri
? AZ IGAZGATÓSÁG. • Kérjük. tisztáiéiul a n é. közönséget, hogy
jegfeiktt Iehet6Ug előre megváltani szíveskedjenek.
I Ködre, PortMlt Kálmán ta mások írlak cikkeket, belső munkatársai a többi kört Hareáuyl M. Rutkay György ós Oaerha Andor, Na*y Kodra Balját rajzaival tarkított cikksorozatot kozdett benő* a A Oábttválieztérf jogtörténete cs vidéki színházi furcsaságokról. A Magyar Siiopad
alakjához ért. Mindenkinek érdekes és tanul- _______-_
ságos olvasmány, amgly mig egyrészről szigo j ., , -1 , -l _ ____
i-uan tudományos, másrészről könnyed sti- A "VllcLSTllcl DOIU-lusával, élvezetes olvasmány. A világtörté- -*"1- »•«-»• fcj nelem jelentős mozzanatának ismerete minden tnindöű lHOZZ8.I18,tá,ról kultureniber tutlásának szttkséges része. A
mű ára 4 korona. Kapható Ifj.Wajdits József i DO, \'
könyvkereskedésében, Nagykanizsán
\'szépirodalmi é» művészeti heti Ispot (-zerkesztl Andor JÓ!
Ai .Élet\' ... _________
ózsel) stazilsg tartalom, ér dsk.\'s \'és aktuális képel! egészítik ki. A kitOnS lapot meleg t-n ajánljak olvasóink figyelmébe. Sierkesitóség és kiadóhivatal : Budapest, I. Fehérvéri ut 16/e. -Rlófizelési ár félévre \\i kor. Mutatványszámot készséggel kidtl a kiadóhivatal.
- .Vasárnapi UJaág" minden száma gszdsg lartalomrnsl leleuik meg. A .Vasárnapi Újság" előfizetési ára negyedévre tis korona, „Világkrónika- t«l együtt tizenkét kor Megrendelheti a .Vasárnapi Újság" kisdóhivalalábau (Itudapest. IV., Kgyetem-Ute. 4.) 1 gyunitt megrendelheti s .Képes Néplsp" a legolcsóbb újság a mag>ar nép számár., félévre Hkoroti. 411 fillér.
— Magyar 8»inpad. Budapest egyetlen sziuházi ós zenei napilapja. az Erényi Nándor szerkesztésében megjelenő Magyar Színpad teljesen aj formában, pompás aktuális művészi tajtokkal orszsgos uevQ kiváló irók közreműködésével jeleidk meg és napról-u.pr. a azioháv., zene, v.rióte- és. mozi világából való érdekes közleményeken frissj A£ hireken és pikáos pletykákon klvtll külön foglalkozik a vidék szinházi és művészi híreivel is. — Eddig szamaiba Herceg. Feroile, Moluár\' Ferenc, Nagy i t.
eredeti, meg-blzható, kimerítő
értesülésekkel, térképekkél, magyarázatokkal szolgál az
Az UJSAG
POLITIKAI NAH1I.AH olvasóinak.
BLÖFIZBrítH ÁUAK: ;áaa . . . . »• korosa.
■fú Fátárrt N.yy.dávr. . Egy hánapra
Megrendelési -otm UJBAö KIADOHIYAT»LA Budapeat, VII Rákóczi ut 54 av.ám
M
14 K.- f. 4 1.70 f.
I-sőrendö inWsé$et ajánlok <1 legolcsóbb árért.
.. \'1 *
ttovábhá: Hegedűk, citerák, rézfn vóhangszerek, fuvo-
It.LH l(
Iák, klarinétok, dobok, cimbalmok, beszélőgépek és lemezek nagy választékban kaphatók
\' 4
hangszerkereskedésében, \\AOYIi :M/SÁ\\, DE4K-TÉH I. SZÁM-,
.......MiudtMifcle luings/orek javításra elfogadtatnak.
■■I ■■ ■■ MM HIb ■ m r 1-----.—\'«IÍ8L»i \'
MODIANO


tfyouiátoti . Uptul.idoao. W.jdit. Jó„.f könjnyoudájáb.u, NWk«,MQ.