Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
9.05 MB
2010-03-11 14:30:12
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
656
5938
Rövid leírás | Teljes leírás (1.26 MB)

Zalai Közlöny 1936. 126-147. szám június

Zalai Közlöny
Politikai napilap
76. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

78« évfolyam 126. szám
Nagykanizsa, 1938. Jmrtuí 3. uerda
Ara 12 ál.
ZALAI KÖZLÖNY
•"232SI
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előliictéil Jua: cty lióra a Kniö U UWr. Sicrkcul6légt ét hladdhivalalítelefon: 71 ü.
Leleplezték » Inkel bdsOk emlékművét
Irike, junius 2
(Kiküldött munkatársunktól) Vasárnap délben leplezték le az inkei hós! emlékművet, hmít Nádor József községi\' főjegyrő kezdeményezésre a község népe emelt nagy áldozatkészséggel. A megjelentek díszes sorai között többek közölt ott volt Hetjy,,i8i/. Igmándj/ főispán, báró \\Veíszmb«ch vármegyei főjegyző, báró fíohonczy Guidó, báró< tnkoy Pál, a nagykanizsaiak Babnn-hay György vezetésével vonultak ki. Ott volt a szomszédos földbirlol-kosság is: Nagykanizsáról künn volt a leventezenekar.
A\' község vezetősége és Ba\'hkn Istvá 1 gróf ofgadta Józspf) főherceget és kíséretét- Ünnepi istentisztelet után, amit Paddnyl Gábor plébános végzet, megkezdődött a ha zafias ünnepély. Dr. Hhdttt László járási főszolgabíró megnyitójában melegen köszöntötte a hős hadvezért, József főherceget.
Altalános figyelem közepette emel ktidett fel Bethlen István gróf, hogy megkezdje beszédét. Fenséges Uram - mondotta Bethlen — In ke község lakossága mély tisztelettel üdvözli Fenségedet, üdvözli minta boldog-emlékü, nagy m"agyar nádor unokáját, aki Széchenyi Istvánnal és Kos suth Lajossal együtt az ország felvirágzásán dolgozott, de üdvözli, mint a világháború nagy hadvezérét, mint « írtagyar kátdnák édesapját. Könnyű feladatra vá.ilajkbz-tam, mért ml; akik Fenséged "parancsnoksága alatt völtttnk a különböző harc!erfek*n, élveztük parancsnoksága alatt jóáágos górtdoskodá-sát. Ezen a \' hősi emlékművön 75 becsületes magyar ember neve vdn felírva, akik dalolva vonultak a háborúba, siettek a haítt védelmére, tekintet néiktH fekkeuéti, osztály vagy rangkülönbség!*. A mai naL pon szellemük Itt K\'beg félettCmk\'. fohaa has* \'ismét áldozatot kíván tőlünk, tudni fogjuk kötelességeinket ! ,
Józsof főherceg avatóbeszéde következett ezután, amely alatt lehullott «a lepel é« láthatóvá vált az obeliszk, fenn a kiterjesztett szárnyú turolmadárral. Mind a négy oldalán fekete márványban.a hősök aranybetűs nevel.
- Magasztos ünnepet ül ma Inke népe, mondotta amikor ezt az emlékmüvet avatja, amelyen dicső fiainak neve ragyog arany betűkkel, amikor azoknak emiéket állított, akik életüket áldozták a hadáért. Szent kötel-sségének tartotta, hogy Inke hősi fiai előtt hódoljon, aki látta négy ós fél éven keresztül, hogy mire képes Somogy fia. Hallotta a somogyiak dulolását, hallotta a haldoklók sóhaját. Az első haditett, Somogy fiainak hősi cselekedete volt, amikor a Száván dalolva átkelve, elfoglalták Sabácol é-s ezsoel az t\'-iaő Kfrést adták Szer biihWk. A 44 elvoltak a^e^ők, akik\'az orosz gőzhengeiTel szembe-
szálltak és megingatták az orosz frontot, akik a mi ezeréves bástyánkat, a Kárpátokat akarták elfoglalni. Látta, amikor Somogy fiai hónapokon át védték Erdélyt és ha rajtuk muiiott volna, sosem\' jutott volna idegen kézre a szent magyar föld. De a belső Mbomlás okozta ezt. Nem U\'het ezért szemrehányást lenni a hősi halottaknak, ök o t maradtak, hogy őrizzék a szent haláro kat, mig az ifjúság felváltja őket az őrségen. Hálás szívvel köszönti a hősök szüleit, akik a legnagyobb szolgálatot teltek a magyar hazának, áidja meg őket a jóságos Úristen mind a két kezév"l, hogy nehéz sorsukat viseljék. Majd az ifjúsághoz intézte szavalt, kérvén őket, hogy apáik emlékéhez hü\' k és min delikor méltóak legy"nek, mert a haza számit reájuk. Köszöni Inke közegnek, hogy megbecsüli hőseit és áldozattal emléktáblát állíttatott} részükre- A csonka ha/ábati a magyar boldog sohasem lesz, mig o t tul nyomorítják véreinket, bezárják iskoláikat, megtiltják beszédüket, lehetünk mi boldogok, ha tud-

juk, hogy odaát hogyan nyomják el véreinket ?
Majd letette a maga koszorúját a kővetkező jelmondattal : Nyugodjatok békélren hősök, mert Magyaror szág fel fog támadni !
Majd Pwrff\'m/// plébános méltatta a katolikus egyház nevében a hősök tetteit é« megszentelte a hősi emlóki-müvet. Czippán József községbiró vette ezután át a szobrot. Kiss József leventeoktató beszélt, majd egy hadiárva levente, Berkes Dávid alkalmi költeményt adott elő- Az in-kel dalárda énekszáma után sorban jöttek el az özvegyek, a hadiárvák és letették koszorújukat a hősi emlékmű előtt. Majd felcsendült a nagykanizsai leventezenekar Hlsz k-egy-gye ós ezzel a ragyogó ünrve pély véget ért. A frorttharoosok és leventék diszmenetben haladtak el az uj hősi eiillék előtt.
A leventezenekar Szabó János oktató vezetése alatt az ünnepély lezajlása után mintegy fél órás térzenét adott. Az inkeik^\'k boldogan tapsoltak derék fiainknak.
(B. R.)
Ellentmondó találgatások Schnschnlgg váratlan olaszországi utazásáról
Az osztrák kancellár egy kis olasz fürdőhelyen találkozik MusBolfnlvel
Róma, junius 2
Schuschnigg Kurt osztrák teintiel-lár hétfőn este rövid időre Olaszországba utazott. Az osztrák kan-oellár olaszországi látogatása egészen magánjellegű és épp ugy.mint az elmúlt esztendőkben is, pár na pos pihenő céljából utazott le, mint egyik tengeri kis fürdőhelyen fog eltölteni.
Schuschnigg kanqellár látogatása során sem Suvichal, sem Mussolinivei nem fog találkozni, igy tehát mindazok a politikai kombinációk, amelyek az osztrák államférfi római útjával kapcsolatosak, merő találgatások.
Bécft, június 2 Politikai körökben nagy feltűnést kelteti Schuschnigg kancellár római utazása. Az utazás főképp azért keltett meglepetést, mert váratlanul Jött. A kancellár hétfőn délután akart repülőgépen ALiozni, de a rossz idő meghiúsította tervét és igy este utazott a rendes gyorsvonattal. Az utazás célját hivatalosan pihenés, illetve üdülésnek mondják, osztrák politikai körökben a ónban meg vannak győződve arról, hogy az osztrák kancellár az egyik tengerparti kis üdülőn találkozni fog Mussolini, olasz miniszterelnökkel. Schuschnigg kancellár a tervek szerint szombaton már haza is ula zik Bécsbe.
Gyilkolt, pusztított az idő a pünkösdi ünnepek alatt
Angliában havazott — 13 halott Bulgáriában és pusitltás Magyarországon
Halottak
London, junius 2 Angliában a pünkösdi ünnepek alatt szokatlanul hideg idő volt, ugy hogy a londoniaknak, ami még soha tem fordult eíö, télikabátban kellett végig ünnepelni pünkösd ünnepének mindkét napját. Különösen az északi yorki és a walesi tartományokban volt igen hideg, ahol jég-éSŐ is eseft, sőt a hegyekben ha vauott. I i i
Szófia, junius 2 Vlalik község közelében pünkösd hétfőjén hatáiftiás vihar votiuK át. A villámokkal és hatalmas záporral jelentkező Ítéletidőnek 18 áldozata van, akik részint a villámcsapásnak, részint az áb*b#t kelefW^zelt tllznek, másrészt pedig az áradásnak lettek áldozatai
Budapest, juttfús 2 Az idő Magyarországon is steszé-lyes volt az ünnepek alatt. Ferge-,€gi )6g, felhőszakadás volt mindenfelé. Szabolcsbát községben Bódy Sándor gazdálkodót ós fiát a villám a házuk előtt agyonütölte. Baján egy 83 éves asszonyt két 12 éves diák húzott ki a felhőszakadás loly-tán megáradt Kamarás csatornából, de. az idős asszony a kórházbán meghalt. A Hortobágy feleit irtózatos vihar vonult át, A debreceni villamoshálózatot 20 villámcsapás érte. Tiszacsegén Nádasdi József gazda szekerébe beleütött a y^lám, a gazda meghalt, a lovak hazavitték a szekórnel a holtíeslet. Hajdúszoboszlón 3 órás jégverés 16Ó0 hold búzát elpusztított.
Heghalt Boér flasztáv ny. ezredes
Olyan valaki dőlt ki az élők sorából, akit mindenki ismert, mfindeúki szeretettel becsült. Keddre virradó éjszaka fél kettőkor csendesen elutudt kövesdi Boér Gusztáv ny. ezredes. Eletének 85-ik évét taposta, amikor a korral járó betogség ágynak döntötte és pár bét alatt kioltotta életét.
Boér Gusztáv 1852-ben született Ka. posvárott. Édesatyja a herceg lisztcr-házyak baranyai birtokán volt intéző, később maga js földbirtokos, aki (iát a pécsi, premontrei gimnáziunii elvégzése után a Luű\'ovica Akadémiára küldte. Boér Gusztáv az első lüdovlká-sok soraiból került ki, nem\' sokkal az iskola megnyitása után. (Osztálytársa még a néhai báró Hazai Samu honvédelmi miniszter volt.)
Katonai szolgálatát 1873-ban a Muraközben kezdte, de csakhamar, mint fiatal hadnagy, Nagykanizsára került, ahol ettől fogva kevés megszakítással egész életét, mintegy 00 esztendőt töltőit, Közl>en 7 évig volt állorttflspa-rancsnok l-\'ogarason és Kőszegen is állomásozott. 1910-ben lett ezredes. 0 volt a világháború súlyos éverbeu Nagykanizsa állomásparancsnoka, lakkor már magas kitüntetései (voltak,, amelyekhez katonái erényei még ujabbakat szereztek számára. A hadseregnek széjjen és dúsan dekorált tisztje volt, a hadiékitményes I\'erenc József rend lovagja. 1918-ban vonult nyug. díjba.
Nehéz posztokon mindig a magyar katonatiszt példás kötelességtudásával élt szolgálatának. Szerette hivatását, élete utolsó pillanatáig katona m&radt magatartásban, puritán férfiasságában. Szolgálat és család közt oszlott meg egész élete. Bár a .kommunizfcnius alatt az ő csillagait is letépték és túszként olfogták, katonaruhájától soha nem vált meg. civll-gardcrobjét élete végéig sem használta, katonaköpenyétöl p^dlg még betegsége utolsó óráiban sem tudott megválni. Bámulatosan erős szervezete és testi ereje még hajlott korában semHtfgyta el. ünnepliattifájában még az utolsó félévben is gyakran láttuk ősz alhkját hazafias és társadalmi ünnepségekéi).
Szerette, tiszttfte ismerte mindenki \' ebben a városMVí." Mig szolgálatban"
voltj nemzedékek vonultak el a kezo ; alatt a katonaságnál. Mióta pedig \' nyugalomban élt, még jobban honfift-
Zalai KO^ONY
im. fanlut^T
tnrfowrft ft vrtnrs MftáiltiTmr te kft*.
élctéhe*.
A* egész vára* miiulou remlú éa rangú lakójának ÖMiute. meleg ós osx-tntlan réMvélo száll özvegye, a Szanatórium Egyesület elnöke ís cs«Mdja felé. V\'
TcmCtéao szerdán délután fél 6-kor lesz a róni. kath. temető halottasházából.
i Keresztény Jólékony nőegylet közgyűlése
A nagykanizsai Keresztény Jótékony Nőegylet élénk érdeklődés mellett tartotta évi rendes közgyűlését a városháza tanácstermében. Megjelent azon dr. Krátky István polgármester, dr. H\'yyl Lajos főjegyző és Vóesey Barnabás műszaki tanácsnok is, A gyűlést Rubint Károlyné elnőknő nyitotta meg. Barbfirlts Lajos titkár felolvasta évi jelentését, amiért a közgyűlés dr. Krátky István inditványiira jegyzőkönyvi elismerést szavazott. A je. lentésbői megtudtuk, hogy a Nőegylet az elmúlt munkaév folyamán 800 gyermeket ruházott fel, az Idén peaig már 860 gyermek ruháját és cipőjét adta kl munkába az iparosoknak. A népkonyhán, amelyet a Várni felkérésére t\'zidén is a Nőegylet vzetetl, a napi létszám állag 228 volt, összesen 20.880 ebédet osztottak kl. A vezetés és irányítás mindennapi gondjából és munkájából az oroszlánrészt dr. PUhál Vik-torné és Barubás Kálmánné vállalta. A nyomorgó lskolásgyertnekek közül 44 ©l helyezett el a Nőegylet ebédre házaknál, ami heti 204 ebédet Menteti 10 hónapon át. Az iskolai tejttzórai akcióban a Nőegylet 60 gyermek költségeit viselte-Elsöáldozásra 7 gyermeket felöltöztetett az egyesület. A gyenneknya-raltatásban egy beteges gyermek teljes költségével vesz részt a Nőegylet.
A közgyűlés a titkári jelentés kap-csá.l melegen ünnepelte Rubin) Ká-roljnét, a Nőegylet melegszívű, rátermett elnökét és Furkus Vilma ügyvezető elnököt, aki szakadatlan munkásságával, mindenre kltcr)edő gondjával, lelkes ügyszeretetével él-tető kovásza az egyesület eredményekben gazdag életének, i
Dr. Krátku István jjolgármesler hálás szavakben mondott köszönetet u Nőegy lelnek munkásságáért és kérte további segítségét u város szociális gondjainak enyhítése terén. f
Ifj. knortzer (iyöijjy pénztáros a költségvetést és zárszámadást terjesztette elő, amit a közgyűlés elfogadott.
A közgyűlés a kilépő választmányi tagokat és a számvlzsgálóblzottsá-got újra megválasztotta. !
— A ■wkri miwk már nem lovat, hínem autót kíván Autó|» lehel Önnek U, h« részt vssz a liO-lk Jété-koaycélu m. klr. áltamiorsjátékon Kis szerencsével 40 000 aronypengőt nyerhet. 17,000 nyeremény, melyeket mind készpénzben tlsetnek kl. Ha nom ayor, akkor vigasztalja «z a tudat, hogy a nyomorgókon segített Húzás már |u-nlui 5-én less.
A 70 éwes NTE jubiláris Ünnepe
A polgármester aranyérmet, hatan ezüst és bronz-kitOn-tetéseket kaptak az Országos Testnevelési Tanácstól
Országos sportélet! nagyságok és vitéz Tabódy Tibor főispán Nagykanizsán
A Nagykanizsai Torna Egylet 70 esztendős jubileumi évfordulója ünnepe volt az egész városnak, amit hirdetett a városháza lobogó-diszo és ünnepe az ország sport-társadalmának, amit bizonyítottak az ünnep vendégei.
A jubiláris ünnep istentisztelettel ke^dödött a * plébániatemplomon. Impozáns volt, amikor a városegyo sü letel, testületei, iskolái, cserkészei, leventéi és az ünneplő egyesület a zászlók Iwsszu sorával, a városon át, zeneszóval a templomba vonult.
A díszközgyűlés 12 órakor kezdó< dött a városházán. A tenem zsúfolva volt. Középen az NTE zászlaja, kétoldalt az egyesületek zászlaja. A széksorokban a város társadalmi, hivatali, egyesületi életének jelesei, körül pedig ^ügyszámban az ifjúság tömegei. \\
A közgyűlést az Ipartestüle.i Dalárda a Hiszekegy-gyv\'l nyiiotta meg Ket\'ing Ferenc karnagy vezetésével-
Dr. Krátku István polgármester, a jubiláns egyesület elnöke megnyitó beszédében üdvözölte az illusztris vendégeket, majd kifejtette azf NTE jelmondatának (»Istenncl a hazáért, épségben, erőben, egyetértésben.) jelentőségét. Az NTE makulátlanul őrizte meg a jelszavában rejlő erkölcsi célokat és értékeket, mint félUHt örökséget, amit az érték rombolás legválságosabb ideiben is megmentett a város polgársága számára. Az NTE néhai KLebelsltfrg kultuszminiszter szellemében átérezte, hogy a testedzés nemcsak kulturális munka, hanem honvédelem is, amelynek célkitűzéseit a templom és iskola mellett méltó hely illeti meg. {
A beszéd minden mondatán meglátszott fiz a lelkes, belülről fakadó, meggyőződéses sportszeretet, anwly dr. Krátky Istvánt egy sporegyesület éléne hivta s amelynek legszebb jutalma volt a közgyűlés folyamán meg-megujuló tapsvihar és ováció, a szeretet és ragaszkodás mindmegannyi jele a jubiláló egyesület elnökié iránt, i
Hosszú és meleg üni^plés köszöntötte a Nagykanizsa ünneplő őröméből ezúttal is részi kérő vitéz Tabódy Tilx>r főispánt, aki beszédében rámutatott arra a nagy előrelátásra, amely az NTE-t és a város sok régi kulturális intézményét létrehozt\'i, hogy itt a végeken táplálja és fejlessze valamennyi a magyar gondolatot, a magyar érzést.
Dr. Vit Fenenc, az NTE főtitkára felolvasta retrospektív jelentését az egyesület 70 esztendejéről. Az első vidéki magyar torna egyletet Rom. b\'ijisok Norl>ert, a távírda hivatal főnöke és Voyler Ferenc postatiszt, a tornász szakoöztál/ első elnöke 1866-ban indították útnak. Sokáig a tűzoltó-szolgálatot is az NTE tag-jal látták el -önkéntesen. Nagykanizsán volt a legelső országos toma-verMíny i?, az NTE zászlószmtelése-kor. Az/első országos bajnokságot is nagykanizsai tornász, Pollák Ármin nyerte el, 1893-ban már közgyűlés előtt volt xiz egyesület feloszlatása, de aztán (Inger Ullmflnn Elek elnöksége azt újra felvirágoztatta. Ekkor alakult az NTE futballcsapata is. Az első mérkőzés ve re. ség vit: - Szombathely 2 : l-re győzött az NTE felett. Az atlétikai sikerek azonban kárpótoltak mindenért, - egészen a háborúig. Ak-
Lenvásznak, divatselymek, tropikálok, pijama kelmék, strandanyagok
^ dus választókban. ^
Sínser Divatáruhoz.
kor megtorpant az NTE lendülete. Ezer korona államsegélye dévaivá tódott. Á háború után épített pályi, ja a bajnokságok sorozatát hozta niíg, <le amikor ezt 1921-ben le kellett bontani, az atlétika] szak osztály Is elsorvadt Most van Jamét kilátás, hogy a nagymultu egyesü let újra pályához jut. A tennisz szakosztály lt, a torna szakosztály 5 éve i erős l<-ndtlletiel és sikeresen működik, futballban mindig egyike a kernlel legjobbjainak, úszó, vívó es birkózó szakoszlályal la eredményesen fejlődnek. Soha annyi sportoló tagja nem volt az NTE-nek, mint ma. Az NTE ma valóban tömegeket von be a sportba, ami ma pontosabb, mint az egyéni bajnokságok.
DemCnu Károly ny. államtitkár, az Országos Testnevelési Tanács társelnöke párját ritkitónak mondta üdvözlő \'beszédében az NTE fejlő dését a magyar sport történetében. A testnevelés terén — mondta -csak n vezetés van a fővárosban, de az erők kiapadhatatlan forrása a vidék. Ennek a magyar őserőn.k pregnáns bizonyítéka Nagykanizsa. Majd kiosztotta mindannyiszor meg ujuló ünneplés közben az OTT spoi t kitüntetéseit. Arany-plakettet dr. Krátky Istvánnak, ezüstöt dr. Pd\'yondy Józsefnek, Kelemen Ferencnek ós dr. Vlt Ferencnek, bronzot rtz alapítók közül már csak egyedül éleiben lévő Belllhilm Győzőnek, az ország legöregebb "(90 .eves) atlétájának, Kolhrllt Gézának, a birkózó szakosztály elnökének és Ozor"/ Ferencnek, a Zulut KCzIöny sportrovatvezetőjtoek.
A kitüntetéseket dr. Krátkll István köszönte meg mindannyiuk nevé-ben. , |
Dr. Tárcxiy Fellcklot Román miniszteri tanácsos a kultuszminisztérium testnevelési ügyosztályának nevébe 1 mondott üdvözletei ós méltatta az alapítók és mai vezetők munkáját. |
A Magyar Labdarugó Szövetség üdvözletet Debrecenből hozUi el Kcltmmi Ferenc, aki beszéde közbea a MLSz hataün&s, gyönyörű, iliárványalapua fekvő bronz plakett-jét nyújtotta át a jubiláló NTE-nek.
Dvlánszky Jenő u Magyar Országos Lawn-tennisz Szövetség, a déli tennisz kerület és a Pécsi Atlétikai Club üdvözletét ós emlék-plakeltjét adta át. ,
Dr. vitéz Somogyi Balázs a MLSz délnyugati kerületének és a Pécsi Egyetemi Atlétikai clubnak nevében mondott üdvözlő beszédet.
Zalaegerszeg sport-társad»lmá-nik, a zalaegerszegi Move Sport Egyletnek üdvözletét dr. Mlkulu Szigfried városi főjegyző tolmácsolta. i | | x
A Postás Sport Egylet és annak nagykanizsai csoportja nevében dr. Th tlway Zsigmond postahivatali Igazgató mondott lelkes szavakban meleg köszöntéit i
Írásban az egyesületek egéazsora kereste fel az NTE-t jóklvánaUikkal. Így budapesti, budai, soproni, debreceni, Székesfehérvári, kiskunhalasi, pécsi, barc6l sportegyesületek, a nagykanizsai Kaszinó és dr. Mciíi Ferenc, az ollinpiásznak nagykani-
Uri tropikál öltönyök
P 24.00 3B.00 50.00
Uri sportingek
P 4.50 8.50 9.00 12.00
Nfii-, férfi- és gyermekcipőkben ) nagy választék.
Szomolányi áruház.
:

ZALAI KÖZLÖNY
szelteml világbajnoka.
Az üdvödéiért dr. Krdtku látván elnök mondott köszönetül, tanjd KfLwn Ferenc társelnök záróbe-s\'/íd$ következeti, aki sportlefkese-déstől á\'íülölt, o sport-gondolkodás mélyei felett járó beszédében kifejtette, hqgy az egyesülelek ünnepei etikai érték-centrumok, amelyek hangulatából Anteusként uj erőro kapunk síi Jövö nagy feladataihoz. §ppen ebben a pszichológiai tényezőben van a jubileumok jelentősége. A7. NTE alapitói lelkes fanatikusai voltak nem csak a sportnak, hanem egyben a magyar kultúrának is. Prófétai ihletlel megérezték n sport jelentőségéi a magyarság jö vöje szempontjából- N^m egyéni kedvtelés, nem az izmok játóka csak a sport, hanem nemzői! ügy, a kul-turáiak integráns, sőt iniciális ré §ze. Nigy, elszánt akarással egy fogadalomban kell összedobbanniuk a sziveknek, hogy az NTE minden akadály ellenérc változatlanul haladjon előre nagy ■erkölcsi tartalma és mult tradícióinak utjain. Az NTE lobogója mögött ott kell lennie a város egész, társadalmának.
A díszközgyűlést a Szózat fejeef? be. Utána 60 teritékes eln-d volt az Ipartestület vendéglőjében. Az első felköszöntőt vitéz Ttibódy Tibor főispán mondta a kormányzóra. Jokubecs István az NTE sportoló fiatalsága nevében köszöntötte a főispánt és a többi vendégeket. Dr, Vtt Ferenc a vidéki sportegyesületek és szövetségek képviselőit, a helyi testületeket, \'hatóságokat és egyesületeket köszöntött?. Holcxcr József, a Nemzeu Sport munka* társa, lapjának üdvözletét tolmácsolta az NTE-jubileum résztvevői nek. Dr. Pottyondy József a 70 éves NTE nevében a 76 éves Zalai Közlönynek mondott köszönetet sok évtizedes sportfátnogutásáért.
ID<3
Melegebb!
Prognósls: Gyenge nyugati, északnyugati szél, kedden még sok helyUtt, különösen északon és keleton záporeső zivatar, éjjel erős lehűlte, raordán a hőmérséklet emelkedése megkezdődik
Naptár: Juntus 8. szerda. Horn kat. Klotild. Protestáns Klotl\'d. Izraelita 81 van hó 13.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó
15-ig a Mcrkly-Belus gyógyszertár Főút 12. és a kiskanizsai gyógyszertár.
A
Kereskedelmista öregdiákok seregszemléje Nagykanizsán
Régi és uj nemzedékek találkozása a városi felsőkereskedelmi iskolában
A nagykanizsai felsőkereskedelmi iskola falai közt van vaLamt a levegőben a család összefogó érzéseiből. VitJóban példa lehet ennek az iskolának a diáki-szövetsége minden más hasonló egyesület számára az összetartó erő intenzitása, a közösségi munka lendülete és értéke tekintetében. Társadalmi súlya különösen azóta nőtt jelentékennyé Nagykanizsán is. amióta a város társadalmának Bilog Dezső igazgató személye krtré tömörülő tisztelete és becsölést ad aktivitást a szövetség ügyvezetésének és értékftiek.
A szövetség közgyűlése pünkösd-va sárnap volt az iskola dísztermében, ahol megjelent a 20 és 10 éves találkozóra összejött öreg diákokon kivül a város közéletének és a közgazdasági vezérkarnak számos jelese. Ott volt dr. Králky István polgármester, dr. Hegyi Lajos főjegyző, ötvös Emil ny. állampénztári Igazgató, Gaz farj Ferenc püspöki tanácsos.
A közgyűlést az Iskola énekkara a Hlmnusz-szal nyitotta meg Surdnyl Gyula tanár vezetésével.
felllnek Miklós bankigazgató, a Szövetség társelnöke megnvitó soraiban üdvözölte a megjelenteket, a Szövetség vendégeit. Balog Dezső ügyvezető ei-,nök forma és tartalom tekintetében egyaránt nagyértékü ünnepi beszédében megemlékezett az iskola volt és jelenlegi fenntartójáról, az izr. hitközségről és a városról, Krátky polgár, mester és Hegyi főjegyző érdemeiről az iskola sorsának igazgatása terén. Melegen emlékezett meg a ai évfcfe Bun Samuról, az iskola volt igazgatójáról, majd kirobbanó, lelkes ováció kíséretében dr. Villányi Henrik disz elnökről, az iskola ezelőtti igazgató, járói. A kegyelet szavaival adózott az iskola elhunyt tanárának, dr. Ro-senberg Mórnak." Bejelentette, hogy az 1896-ban érettségizettek, kik közt ki. magasló közgazdasági vezérférfiak vannak, találkozójukat junlusban tartják Budapesten, közülük csak Btanben• berq Imre és Weliák Jenő van jelen. Ismertette Balog igazgató a Szövetség munkásságát, a fővárosi csoport élénk életét, havi ósszejőretelcit, kulturális és szociális tevékenységét, mely utóbbi a szük anyagi határok miatt szerény keretek közt mozognak csak, állásszerzés tekintetében pedig a beérkezett^ közönye miatt alig említhető. Biztató jelként könyveli el mégis, hogy illetékes gazdasági tényezők a viszonyok javulását állapítják meg és a sötétenlátást mindjobban bizakodás váltja fel. A ma legfontosabb föladata: —, a Szfl-vétségben rejlő erkölcsi erőket csorbítatlanul átmenteni a jövő számára.
Havas Jenő, a Pesti Napló közgazdasági munkatársa a 20 éves tulálkozók nevében emlékezett meg volt tanáf-
ralkról. Hibáztatta, hogy a mai generáció mind nyugdíjas és vezető állásokra törekszik. Becsületes, kitartó munkára van szükség. Az országokat újjáépítő munkából mindenkinek ki kell vennie a részét, de nem azért, hogy azt mindenki tudja, lássa, hanem a lelkiismeret belső parancsára.
A 10 éves találkozók nevében Per/ét István postatiszt mondott az iskola és tanárok iránti hála komoly hangján beszédet. A szónokok mindegyike megkoszorúzta az intézet hősi halottainak emléktábláit.
Sárkány Pál IV. évf. tanuló józan, okos, szép beszédben vett bucsut az Intézettől a maturandusok nevében. Megrázó volt !>cszédének az a része, melyben kifejtette, hogy a mai Ifjúságot már mértékkel kell megitélnfc mert hiszen ez az ifjúság « gyermekkor derűje helyett a háborús és azutáni idők komor, gondterhelt arcait látta csak maga körül.
Blankenbenj Imre a 40 évesek nevében \'^köszönte meg a róluk való megemlékezést. Majd Boda Károly főtitkár olvasta fel figyelemmel és ügyszeretettel összeállított évi jelentését. Hallottuk ebből, hogv a Szövetség 357 pengőt fizetett ki az elmúlt évben segélyek s elmén, holott az évi tagdíjbevétele csak 231 pengő volt. A tagok száma 300. A Zalai Közlöny nek a közgyűlés meleg ünneplése közben mondott köszönetet a jelentés a szövetségi gondolat önzetlen támogatásáról.
Bíró Ernő pénztáros az évi anyagi mérleget terjesztette be, majd közfelkiáltás követelte, hogy dr. Villányi diszelnök szóljon a jelenlévőkhöz. Hosszú ideig nem tudott szóhoz jutni Villányi a tapsviharban, amikor felállt szólásra. Elmondta, hogy amikor 60 éve, 1876-ban a kanizsai piaristák-nál érettségizett, akkor sem volt csupa őröm az ifjúság sorsa. Az élet éppen ugy küzdelmes volt, mint ma. Magyarország akkor élte pénzügyi rendezésének idejét. A szövetségnek szerinte nem az a feladata, hogy kis vagyonát segélyekben szétaprózza, hanem munkaalkalmak szerzésére kell erkölcsi erőket gyűjtenie, az életbe kikerüli tagokat tanáccsal, útbaigazítással ellátnia. ügyes-bajos dolgaiban segitsé. gére lennie.
Nem akart vége szakadni a fergeteges tapsnak az egykori ősz igazgató szavai nyomán, melyek után a közgyűlés a Szózat tal befejeződött.
Este 80 teritékes bankett volt 0 Koronában, de vacsora után fényes estéllyé változott a találkozó. ugy hogy a tennék kicsinek bizonyultak.
Az első felköszöntőt Balog Dezső igazgató mondta. Nemes veretű szavakban mutatott rá, hogy bár az utolsó
N O I
legszebb nyári fazonok
RUHÁK
divatos színek és minták.
évek nem alkalmasak érzclnfck ápolásaira mert gazdasági okokon a legjobb törekvések hajótörést szenvednek és naponta semmisülnek taleg ideálok még sem hiábavaló az elsősorban gyakorlati életro nevelő isko\'a törekvése, mellyel a hála, szeretet, kegyelet, együvétartozás érzéseit igyekszik kinevelni, hiszen ezek az ,érzelmek a inal önző, anyagiasságtól túlfűtött világban az eszményekre épülő jobb jövő zálogai.
Jellinck Miklós bankigazgató szellemes könnyedséggel beszélt az eltűnő ifjúság emlékének fanyar édességéről, ami ezeket a találkozókat átlengi. Zajos ováció közLen köszöntötte Balog igazgatót. Kleinfeld Ignácot, az izr. hitközséget, mint volt és a város vezetőit, mint Jelenlegi Iskolafenntartói kat és a Zalai Közlönyt.
Hárl László a volt tanítványok nevében Balog Dezsőt. Blankenbcrg Imre a hölgyeket köszöntötte fel. A Korona még hajnaltájt is vidám és zajos volt az öregdiákok Jókedvű találkozójától.
Budapest—Wien
Mulatságos, kellemes muzsikával bőven megtűzdelt, cselekményél>en "vidám kuszasággal bonyolódó operett, amelyet szoríiWon este mutatott be a társulat együttese, kitűnő összjátékban, jókedvű előadásban. Ormösy Magda finom játékának, énekszámainak ezúttal is teljes sikere volt. A g^tlemai szerepét közvetlen, könnyed színekkel játszotta Bende László. Az est hangulatát a mindig nagyszerű, sokoldalú Szabó Ernő és a pompás humorú Daruváry Marika alapozták meg, minden jelenetükre hangos kacagással reagált a nézőtér. Har-1-sány sikere tfölt Oroszlán György vivómester-figurájának. Kellemes epizód-alak volt Andrási kalauza, Gál Béla hotel Igazgatója. A szálló-személyzet fiója (Bakó Baba, Oz»-\' raí, Sárvári) zajos tapsot kapott. A rendezés jó volt (Szabó Ernő munkája), a kiállítás gondos. A zenekar Endre Emil karnagy vezetésével ezúttal is derekas részt kérhet magának az openett-b^mutató sikeréből
_ J-»)
Bob herceg
Láttuk már Fedákkal, láttuk sok mással, Ha ezós Irénnel is láttuk már és mégis: — a Bob herceg mindig szép, mindig újra megejti az érdeklődésünket és mindig újra szivünkbe topóznak hangulatai, fülünkbe kedves melódiái. A Bob herceget nem lehet elnyüni, amíg olyan megszemélyesítői vannak, mint Harczos Irén. Szint, szivet, temperamentumot, a megjelenés varázsát adta Harczos Irén ennek az örökéletű, kedves színpadi hősnek. A játék és ének finom . kultúrájával, melegen feltörő érzésekkel, ízléssel és eleganciával tele alakítás volt, ami hétfőn este vasfüggönyös sikert hozott Harczos Irénnek. Méltóságteljesen szép királynő, finom megjelenés volt Vasa Irma, ez a sokarcú, mély íntetligenciáju színésznő, aki, mint minden alaküásá-nak, ennek is belső tartalmat adott. Bájos volt a királyfi menyasszonya szerepében Ürmössy Magda, megnyerő, könnyed, szép játékával, üde megjelenésével, kellemes, meleg hang jávai. Bensőségesen szép, sziveket megmozgató volt Oroszlán Qyörgy énekei jelenete. A humort élénk színekkel ezúttal is Szabó Oyörgy kép-
_4_ZALAI KÖZLÖNY __t»8»- jMlg*\'1
Cipőket legolcsóbban az „Ideál" cipőáruházban veheti SE
N6I cipfik, fehér, fekete é> barna. I Férflclpfth. dlv.U. f«rmék, fehér, | N«l-, férfi- í» Warmek-aMBdálak, (yinyAra uJdon*á(ok I fekete és barna mzandaleMok, week-end cipfik, joml-
P B-80, »-80, 10-80, t2-80 és feljebb. | P 10-80, 13-80\' 14*80, 18-80 é» feljebb. | talpú TáwncIpBk árii»i viUsztikban I
A pünkösdi gomba ebéd megmérgezett egy tiztagu nagyrócsei családot
viselte, Andrásival egytl t Koncz Jolán meglehetősen pa sziv szerepében is részese volt az előadás Őszinte siketének. _
A szia házi iroda hirei:
Alig kezdődött a színházi évad, uiáris orrúi kell beszámo\'uunk, hogy három héteu belül színészeink felszedik sátorfájukat. Addig is e^yik színházi esemény a másik nyó*njáb» lép.
(*) Ma kcdilcn qbben »z évadbau utoljára Érettségi\' van műsoron. Sok HZ óz jegyigénylő, "ki vasárnap nem kaphatott l\\elyet a színházban, tanúskodik az eddig nem tapasztalt érdeklődésről.
(*) Liszt Iiapsiodia. í>«irdú» esb-az « Liszt Rapszódia nagyoperett be ii»f1atója van soron, amelynek pécsi ösL»eiiiulató/úr;l Anna főhercegasszony é> Jrtísef Ferenc főh reng is inegtygj-telték látogatástikkai társulatunk előadását. A Liszt bemutató egyúttal alkalmul szolgál, hogy » legdaliásabb magyar énakesbonvlvánnak, Tunyogi Péterrel hozzáméltó szerepben megismerkedjünk, de Prmóssy Magda, Szabó Ernő, Daruváry, Andrási és " teljes operet(együttes . izsgája lesz ez a humorral és szépségekkel teli operett
(•) A htí naijy «Xn\'áciőja, amelyre Nagykanizsa víékét is invitálja a színház, az Ur katonril teljes illúziót keltő ünnepi előadása, Pnnepi előadás nemcsak azért, inert Budai>est legkiválóbb főrendezője, Horváth Árpád segített a darab beállításánál, de sikerült a filmekről előnyösen ismert Dévénul Lacikát, a legtehetségesebb gyermek-mftévszt. aki a budapesti Ur katonái 200 előadásának gycrmekföszereplöjc volt, etekre az előadásokra leszerződtetni. *
Vidékről telefon vag y Icvelölap megrendelésekre a, csütörtöki és azt követő Ur kutouái előadására a |>éna-tár (telefon 500) rendelkezésre álf.
(*) A filléres clö\'idjsok kőzöl legelsőnek a csütörtök délutánra hirdetett Aki mer. az nyer nagvo|>ercttct szíves figyelmébe ajánljuk közönségünknek.
AzIpaHMtaieftfl Dalárda majálisa
Ptlnkö-d vasárnap, volt a nagykanizsai Ipartestületi Dalárda nyári mulatsága az iparos székház kertjében. ki esö délután, de méi inkább este alaposan beleszólt dalosaink programjába, de azért az erkölcsi siker mellett az anyagit is biztosi, totta valamennyire a közönség érdeklődése, különösen este, amikor a nyári mulatság már zárt falak közé szorult, sokan voltak és jó hangulat uralkodott. A majális kiemelkedő része volt a dalárda versenyszámainak elő dása. Kelting Ferenc karnagy sok fáradozásának és a dalosok verseny-ambidójának jutalmául a közönség szeretettel ünnepelte a dalárdát és vezetőjét.
Nagyrécwe, junius 2 (Saját tudósítónktól Csak szom-bif>n számoltunk l>c u galamboki gombüniérgezésről, roelynf,k egyik áldozató még mindig a kórházban fekszik. Pünkösdhétfőn ujabb gom-is baleset történi. Nugyrécs. n Simon Imre gaedáék házáb;ui a tiz tagú család hozzálátod a gombaebédhez. Csakhamar
A nagy érdeklődéssel várt ajosztály-döntő első mérkőzését megérdemelten, de nem minden szerencse nélkül nyerte a Zrínyi. A mérkőzés nem nagy gyönyörűséget hozott a íutball híveinek, mert inkább idi\'gizgalniaktól fűtött derbi volt, ahol a játék minden tervszerűséget nélkülöz. Csapkodna és vad futkozás jellemezte a mérkőzést, még a Zrínyi belső csirtárninál megszokott háromszögclö-támadását is nélkülöztük, nagyon sántított ez a gépeset.
A kölcsönös üdvözlés és zászló-csere után szép számú közönség, előtt kezd a Zrínyi és átveszi a játék irányítását. A halfsor dobja frontba a csatárokat, dc látni, hogy « jobb oldalnak nem megy. Csöngei ragadja tapsra a hajajakat két nagy kapumellé süvítő bombájával, majd Balázs labdájával kiugorva valósággal lelövi a kapust. (Nagyszerű csatárteljesitmény és kapus bravúr volt.) Majd változatosság kedvéért Pum lő nagyot kapufára Csöngei szóktetéséböl. A BSE is vérszemet kap, gyors szélsői révén ve-szélyesen-támad. KArpát és Pápai minden ügyességére szükség van, hogy parírozni tudják a támadásokat, különösen mert a Zrínyi védelem elől tanyázott és a hosszan előre adott labdákkal a szélsők szabadon száguldozhattak. A 13 percben Csöngei lövését fogja a kapus, a hátvéd akadályozza védésében és Pum a kezéből kisodorja a labdát és nyugodtan « hálóba lő. 1:0.
Nem sokáig tárt az öröm, erőteljes BSE támadások után Kárpát faultja után Biró nagy lövéssel a hézagos sorfalon át a hálóba lő. Pápai nem védhette. (1:1.) A 28. percben ismét vezet a Zrínyi, Csöngei leszalad, beadását Boda kapufára fejeli, majd a lepattanó labdát a kapus feje felett
rosszullét és görcs jelentkezeti valan.ennyinél, ugy hogy sürgősen orvost keltett hivalnl. KlK\'ncen az első orvosi segély után jobban lettek, de Simon gazda állapoia any-nyira súlyos, volt, hogy a körjegyző betel \'fonáU Nagykanizsára. A mentők beszállították Simont a kórházba, ahol azonnal gyoniormosást ni kai igaziak.
a hálóba emeli. 2 :1. (ötletes megoldása volt « helyzetnek. A játék ellanyhul, a Zrínyi mintha lefékezne, a csatárok nem mentiek a labdák után unalmas mezőny játék alakul ki, seirt mi érdemes esttntfny nélkül.
A második félidő BSE támadásokkal kezdődik. Pápai keze nia biztos. Kárpát viharzó játéka feltűnően kimagaslik a mezőnyből. Stróbl térde ngrik ki egy összecsapásnál, összeesik, mindenki rosszra gondol, de hála Isten csak rándulás, játszani azonban képtelen. Tiz ember ellen nagyon szorongat a BSE, vagy 25 percig teljesen beszorul a Zrínyi, nélta még Csöngei is a 10-oson. Az utolsó tiz percben miután Slróbl sántítva visszatér, jön fel a kanizsai csapat és egymásután Védi a nagyszerű kapus Csöngei. Pum, Boda lövéseit, majd Pum 10 tnJélcres bombáját védi bravúrral és vége is a félidőnek.
A Zrínyi nem nyújtott megnyugtató formát. Pápai nagyon jó volt, a szerencsés-él sem állt hadilábon. Kár)>Al a mezőny legjobbja volt. Stróbl méltó partnere. A halfsor egyenletes, minden tagja megfelelt. A csatársor gyengébb napot fogott ki, legjobb tagja Pum volt. Csöngeínek a mezőnyben romek dolgai voltak, de lövéseit nem kísérte szerencse. Boda leloményes, Bakos nagyon akart, dc nem volt szorencséje. Poör indolens volt. nem foglalkóztat-.. ták kellően, később j>edig amit labdát kapott azután sem ment.
A BSE védelme elsőrangú. legjobbja Biró hátvéd, de kitűnő a 30 éves I\'anye és « biztos kezű kapus. Ilalfsora rakkol, csatársorában a kél szélső és a center tűnt ki.
Újvári biró Budapest mintaszerűen bíráskodott.
B.
Az STE disztornája
A teljesen Alázott, sáros pálya miatt nem lehelet! megtartani a liataUrias méretű szabadtéri tornaünnepélyt, hc Ivet te a rcálghnnáxltim tomatertrtébcíi disBtornát tartott a jubiláló NTE.
Ez a disztoma móltó kiegésíitésc volt a délelőtti ünnepségeknek. Az előkelő fővárosi vendégekkel az élen Nagykanizsa város vezető egyéniségei jelenlek meg és teljesen megtelt a gimnázium tornalerW. Ha bár n^n is zárt tornatermi l>emutatóra készült az NTE tornász gárdája, mégis kivi-tclben olyan nagyszrt-fit provokált, a milyent talán még sohasem1 láttuk Nagykanizsán. Már a kiskanizsai Só». kákkal kiegészített NTE női és férfi csapat bevonulása is imponáló volt. A Hiszekegy elmondása után a női, vagy férflcsapat szabadgyakorlatai kifogástalan precizitással peregtek le. A magyar ruhás sáskák díszlépésben való bevonulását óriási taps fogadja. Meg is érdemelték az előlegezvtt bizalmat. mert gyönyörűen dolgozlak Most láthatta a kanizsai közönség. * hogy Budapesten a tornász világbajnokságon aratolt diadaluk megérdc mell volt. Az NTE fórficsapatának gyűrű gyakorlatai utón az NTE I. éi
lí. hőlgycsapajának buzogánygyakor-latol arattak sikert. A további számok és j>edlg a női csapat korláttornijja, » gimnázium és kereskedrhrti Iskola tornászaival kiegészített NTE korlát H nvujtógyakorlaiai. a női csapal talaj-gyakorlatúi, az NTE férfi csapatának müszabadgyakorlatai oly nagy telszé»t arattak, hogy szinte nem akarta u közönség leengedni őket a porondról. Az NTE női csalta igazán jelesen vizsgázott és bátran engedhetjük útnak őket a június 7-iki országos tor. nászversenyre. Befejezésül a kiskanizsai sáskák énekes szabadgyakorlatai arattak nagy sikert, ugy hogy ismételni is kellett nekik. A gyönyörű bemutató a Himnusz eléaeklésévej ért végűt,
l)r. Vit Ferenc és Szépudvary László büszke lehet a bemutatóra, mert a fővárosi előkelőségek a iC(f nagyobb elismerés hangján nyilatkox tak és melegen gratuláltak a kél kiváló sportembernek.
Vér-, bőr- ét idegbajotok igyanak hetenként többször, reggel felkeléskor egy pohár természetes .Ferenc József* keterüvizet, mert ez mindig alaposan kitlsxtiija é« méregtelenili a gyomorbéícsalornái s ezenkívül az emésztést és az anvagcjerét is Jótékonyan befolyásolja. Az orvosi tudomány legjelesebb képviselői már régőla hangox-taljáV, hogy a Ferenc József vii hatásával minden tekintetben meg vannak elégedve.
- LAKBERENDEZÉS a mai pén* szűke mellett is mindenki részére igen olcsón bcszerezlietft Kopstcin Lipót Magyarország legnagyobb butoráruh* zában.
A Zrínyi nyerte Baján a délnyugati alosztály dOntd első mérkőzését
Nagykanizsai Zrlnyl-BSE 2:1 (2:1)
RendtiIvOll ajánlat! Tl"la 8yap\'"l4!,™:p jz.90
Nagy tétel torontód szőnyeg mélyen leszállitoftt áron!
Legújabb minták! Legjobb minőségek!
KIRSCHNER Divatáru házban
IMS, lunlut 3
ZALAI KÖZLÖNY.
S
BÚTOR
I
legjobban a Diinántul legnagyobb áruházában
vásárolhatunk.
Pazar választék finom stylberendezések és jó polgári bútorokban.
Állandó butorkiáliitásl
KOPSTEIN BUTŰRÁRUHÁZ
NAGYKANIZSA
— (Magas Mihály Qyörött)
Magas Mihály.. a nagykanizsai kc-gycsrendl reálgimnázium igázuntója (iyőrbo utazott, ahol a bencés gimnázium érettségi vizsgáin a biztosi tisztet tölti be.
— (A ferenoes vizitátor elutazott Nagykanizsáról)
P. Schrotty Pál tyknkösd hétfőjén végezte cl a kanizsai fercncesrcndház felülvizsgálását és mindent a legnagyobb rendben talált. A vizitátor a legmelegebben mugáévá telte a kath. kulturház ügyét, amit feltélenűi meg-valósitandónak tart. Majd felkereste a iKjlgárracstert, a hitközség eluökét, az állomásparancsnokot. P. Srhrotty « délutáni vonattal Szombathelyre utazott, miután legteljesebb elismerését fejezte ki P. Crirfusz Viktorin ház-fönöknek.
- FAífiruh. és felöl 6 szövetek, ing poupUnok, selymek és tropikálok tejr-nugyobb választékban Sláger Divat-áruházban.
- WI-, férfi- é. gyeruak fehér antilop, gyönyörű clpőujdonságok érkeztek az „l«Uál" cipőáruházba, Fő-ut 12. sz.
— (Eljegyzés)
Ilirschl Kálmán, a simontornyai bőrgyár tisztviselője eljegyezte Polfok Katót, (Minden külön értesítés helyett.;
— (A Muraközi Szövetség)
május hó folyamán Budapesten tartott választmányi ülésén elhatározta, hogy folyó évi október (i án az Iro. dahni. és Művészeti Kör rendezésében propaganda gyűlést tart Nagykanizsán. Célja; a megszállt Muraköz tüzetesebb megismerése. Ezúton hivja fel « Za-lamegyében lakó muraközieket és azoknak barátait, hogy az öszi összejövetelen szíveskedjenek megjelnnl
Gyürhototlon vistra selymek mótoro P 1 40. Golenszky Divatüzlet.
— (A Nemzeti Egység híre)
Tekintettel arra, hogy a telepítési törvény nemsokára hatályba lép, ta nagyréesei községhez való hozzálclepi-tés (Zrinyi-város terv) érdekében vasai-nap, 7-én délelőtt 10 órakor a föld. műves szakcsoport megvitatja ezt a kérdést a Deák-tér 14. sz. helyiségében, ahol az eziránt érdeklődőket szívesen látják.
— (A Szanatórium Egyesület)
összes tag/ait ezúton kérem, hogy elnökasszonyunk férjének, kóvesdi Boér (íusztáv ny. ezredesnek temetésén holnap, szerdán délután fél 5 órakor a róni", kath. temetőben irtegjelcuni szíveskedjenek. Harbarits főtitkár.
— (A könyvnapi sátor)
felállítása kedvezőtlen időjárás folytán elmaradt. Megkérjük a n. é. közönséget, hogy a könyvnapi könyvek megtekintése és kiválasztása céljából üzlethelyiségünket felkeresni szíveskedjék. Fischl kóyvkercskedés Horthy Miklós-ut 2. (Városház-palota.)
— PaplMwk, tovee/ör, gyapjú és flanel takarók mlodon minőségben Slugernél.
— (Felsőipariskolát végzeitek katasztere)
A Magyar Műszaki Szövetség mint u felsőipariskolát végzett gyakorlati technikusok erkölcsi testülete katasztert készit a két budapesti, -.szegedi, valamint kassai felsőipariskolát végzet, lekről és felhívja az érdekelteket, hogy levelezőlap utján közöljék nevüket, évfolyamukat és anyakönyvi adatalkat a szövetséggel (Budapest, V., Kádárutca 5.)
— TonnUxcipAkot legolcsóbban az „IdeAl" cipöüxiotbon vehet Fő-ut 12. BZ.
— A Rádidsxerelem
Egy liires énekesnő s egy óceánjáró ha/ó rádiótisztjének izgalmas, fordulatos szerelmi története, amelyben a főszerepet korunk nagy vívmánya, a rádió tölli be. Megjelent a Milliók Könyve legújabb számában, ára 20 fillér.
— Férfi tropikálok dlvatszlnekben P 5.50-től. Golenszky Divatüzlet
— (Slesta Sanatórium)
Budapest, I., Itáth György-u. 5. a főváros egyik legldeáilaabban fekvfc és orvosilag legtökéletesebben felszerelt gyólntézete. Bel- és Ideggyógyászat, sebészet, szülészet, nőgyógyászat, urolo-
{la stb. Röntgen Kémiai és mikro*-oplai laboratorlum. Elektrooardlo-graph (szívvizsgáló). Króghféle alap-anyagcsero vizsgáló készülék. Enterőc leaner (béltürdő). Modern vlzgyógyln-tézet. Orvosilag vezetett villanyüzemü konyha. Elsőrendű ollátás! 9700 négyszögöles park I Olcsó árak I
&
Utolsó napoki
A m. kir. Jótékonycélu Allainsorsjáték
huiása már juniiis 5-én.
Próbálja ki sierencséjét és a legközelebbi sorsjeéyárusitó Uzletcen vagy dohány-tőzsdében szerezze be 3 pengőért az állam-sorsjegyet Kis kockázat, nagy lehetőség-
40.000 ar. pengőt nyerheti
— Komplére, ruhára emprlmé különlegességek Slnger Dlvatáruházban.
Gőzfürdő nyitva reggel 8 órától esto 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután kaddeu egéas nap nőknek).
— (Bélyeggyűjtők találkozója) hét. főn délután 0-tól 8-ig a Pannónia hátsó kistermében.
Nyári divatujdonságokNagy választókban:
Faháncs emprimék. Golenszky Ferenc
/ Lenvásznak. Divatselymek. dlvatOzletiben
Férfi tropikálok és dlvatszövetek
ZALAI KOZLÖNV
1838, tunlm 3.
Ugy leiekkel, |ulányos írón, vezö fizetési fellélelek melleit
eladó.
J; .
BfMbbel: Zalamegyel OszdMági Takarékpénztárnál, m
UtiWM
Termés-kilátások a nagykanizsai járásban
A tnvaszi időjárás dus volt csapjukban, minek folytán minden nflv^iyzel 3 4 héttel "lőbbre jutott a fejlődéiben. A tavaszi nedves hi-d$g, \'-i csapadék in értéktelensége cüjökéiyebb kárt is okozott a kalászosokban. Ehhez járult a futrinka, ugy hogy egyes hlyeken, igy főleg a geisei vonal községeiben sok gabonát ki kelbtf szántani.
A buza erősen fejlett, legtöbb helyen dus, sokat igér, bár néhol rll^a a korai kifejlődés következtéből. A többi őszi kalászos jó fejlődésben van. ,
Az időjárás leginkább a rétnek és takarmányféléknek kedvezett-Rigót a nem látott fejlettségű a lucerna, stb. Legnagyobb kárt a legutóbbi esőzések a takarmányfélékben okoztak, mert részben nem tudjék e*kct « kellő időben levágni, sok helyen pedig nem tudják megszárítani. A szárításra kitett széna kliugozódott, ugy hogy számítani kell arra, hogy sok fesz a takarmány, de gyengébb minőségű. A takarniányfélóket igyekezzenek, ft gazdák a napos időt kihasz* nólva virágzás előtt learatni és m©g\' szárítani.
Burgonya, tengeri, répa-félék nagyban fejlödnek, jó termést Ígérnek. Szőlő, gyümölcs sok termést
Ígér- i _
Egyptoipba szállítunk magyar posztót, Palesztinába magyar fayence-árut
Murakenesztur, junlifs 2 (Saját tudósítónktól) A murák* reszturi határon a külföldi forgalom ugy kivitelben, mint behoZatnl-ban az utóbbi három héten erősen megcsappant. Vannak, akik ezt az afrikai harctéri eseményekkel hozzák szoros összefüggésbe, de vannak, akik a valutóris viszonyoknak tudják be. Tény, hogy a visszaesés erősen érezhető. Minap 65 vagon szarvasmarha ment át Murakéreszt-uroh Olaszországba, mlg azelőtt az utóbbi Időben hetenként 100-120 vagon is elhagyta a magyar határállomást. Nagyobb mennyiségben szállítanak külföldre a budapesti pamut és textilüzemek, melyeknek gyártmányai jobbára Egyptomba ós a Balkánra kerülnek, mig feyt\'nce-áru Palesztinába megy nagyobb té-tetekfatfn. Magyar műtrágyát Egy tómba szállítunk. Hetenként 6- 8 vagon s5 "öspalackot szállítunk Salgótarjánból vagy Tokodból olaszor szágl sörgyárakba, főleg Milanói®. Ugyanez a helyet az import terén, ami|ljr a minimumra csökkent, ugy hogy íobbára csak jvffoszláv és olasz deszka-fa kerül be hozzánk vasérc Jugoszláviából.és egyéb kisebb, megnevezésre sem érdemes tételek. .
ÉRTESÍTÉS.
Értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy raktáron tartok mindennemű alrkávat grtnitból, márványból, termés-köböl és inüköböl. Továbbá készítek és vállalom sírbolt és slrkerelezést termő- és mOköbfll. Továbbá betuvésésl, aranyozási és e szakmába vágó mindennemű munkál szakszerűen végzek. Kérem a nagyérdemű közönség szíves pártolását továbbra l».
Kiváló tisztelettel Kovács József kőfaragóméit\'.r ma Nagykanizsa, Király-utca 33.
APRÓHIRDETÉSEK
Aa.<vhlr<i«**i ra»én»f 4* fcMMpoáf 10 udlf %S fillér. mlnJan WvébW u4 4 íllUr. héllcöinaj <0 uólfl *> niUf. fnloiaa továbW ta4 8 fillér
Héwljcr* kényelmes nulón vasímap klrándulái. BIAjeRyzés Kaulmaun Manónál. Telefonállomás: 22B. 1712
KéUsobás udvari lakát kiadó, Csen-gery-ut 36 2
Eflyoxobna, Összkomfortos lakás, Su gárut 16/c., auguutut 1 re kiadó. 7
■•M"Mly«a vegyen vllUtellMt I Míg néhány 200 I j ölea telek, árnyat fákkal, kiépít, tt útnál, a balatoni muzeam mellet\', kaplnló dr. Valkó Béla ügyvédnél, Keszthelyen. \'v^ 2105
lUsxnélt ruhát veszek ét eladok, hívás a házhoz megyek. Márkus, Király-utca 31. 1895
Két teljes uj káléM«k« eladó Szemei asztalosnál, Ciengtry-ut 14. 2131
Hárrmaxobás első emeleti lakát augusrtus l-re kiadó. Zrínyi Mlklós-ulc* 33, lir. Hitközség titkári hivatala. 2104
Eladó cc» 600 Ű-Öl ké«h«iy József főherceg-ut Í8\'a. alatti ház keleti oldalán. Felvllágotitátt ad fenll szám alatt Mo nostory. 1936
Nétaxoliáa utcai lakát nugusitut 1 re kiadó Ctányl Lá«ló-ufca 16. 2156
Egy kifutófiú azonnali belépésre lel-vételik Kelemen Reztó cégnél 2162
H4xnt«*Urn«k gyermektelen hár«R-pár felvétetik. Rákócxy-utca 15. 2159
Keveiet használt kál*M*ka-butor eladó Bagolal sor 13 (Katonaiét) 2158
Egysxobáa udvari lakát kiadó azonnal. etetleg augutztus l-re Ceengerv-ut 78/g. 2160
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen, szeretett feleségem, illetve édésanyánk
Klein MArtonné
;aifll Schueldei Bír Iá
temetésén megjelentek és részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, ezúton mondunk hálás köszönetet.
Klein Márton
és gyermekei,
Mér 13 pengős
havi
l-^HBM. megszerezheti a Remlor
portable-irógépet.
Kp. ára csak 205 pengő. A Remington irógép képviselet:
Szabó Antal sportüzletében fm
lolstla vászon loletta rod Buletta silno Linóleum Tlniioi viiszon UbttrlCk
Kárpitos kellékek Afrik, tisztított Zsineg-félék
Hirsch és Szegé
Matrac láisus Szónjeiiek Ssőnyegredd M<I<II<IHII
blniiiili Sialouxiák
A quírnenSI Rttlertn mt
LAURANO
napfényes tengeri strandján az
EXCEL5IDR
nagyszállót a legjobb társaság színe-java keresi fel gyógyul, üdülés,
nivós szórakozás végett. A pompás nagyszálló közvetlen a tengerparton épült; log|iá8 szobáiból,
_ íerraszos étterméből gyönyörű kllitás nyílik a kék Adriára és a köze i szigetekre. — Elegánsan berendezett társalgók, női szalon, dohányzóterem, Iró- és olvasószoba állanak a vendégek rendelkezésére. A hotel konyhája elismerten a legkitűnőbb ; kívánatra diétás étkezés.
A legtökéletesebb komfort mellett is az
árak igen mérsékellek!
Mindennemű felvilágosítás, szobarendelés, pengóbcflzelés az „Uj Magyarság" utazási irodájánál (Budapest, VII., Rákóczy-ut 30 Telefon 464 - 20.)
. , TAVASSZAL\'NYÁRON . \'
ARZOIA-DARSINkdMOSPRASEH
im0BI*MVHta6SM«MlG)0l|[[l!Mmréill<«
(Ki 0111 b.Áfll aQOH AlSIKlIHÍTOK:
ORSZÁG JÓZSEF
uing inütrAgya, nBvinyvédcIml rr • ieák, atb. hcieukedÍHÍbti.
Nagykanizsa, Erznébel tór 10.
A blrtaAgl palota mollolt. Telelőn 130.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
11.513/1936.
Árverési hirdetmény.
A város tulajdonát képező Király-u. 40. számú házban Cserepovszky Gyula elköltözése folytán megüresedő üzlethelyiséget f. évi junius hó 4-én d. e. 10 órakor a városi gazdasági hivatalban tartandó árverésen bérbeadom.
Bővebb felvilágosítást a városi gazdasági hivatal ad. Nagykanizsa, 1936. május 27.
Polgármester.
Hölgyek!
Fehér kalapok
szanzáclós formákban legújabb újdonságok
Fehér retikülök
nagy választókban
Habselyem
fahárncmQeli) uj fazonú Ingnadrágok, komblnék gyfinyörű pasztell-szlnakbsn. Mérték után l>l
fii
Horthy Mlkló8-ut I. szám
VároBházpaloU.
I—. SíiMilíteit.—j
I mindenki • heljl kerrvtedskntl I
I <• Iwüakitl ama, b,l |
(httanbarg Nyomda éi nttuUt l.apkUdA Vállalata Nagykanliata. Palclfta klatló: Zalai Mrolr lataioiban teletöm Naevkanlua 7R i.ii\'
Kjom. l ta^ul^dono. IMfUa^ ai. Uutwier, Njumda ta UM U|>Ue<kl VálkUl. k6u,Tnjem<U14baat N^kiuMa u^,, ^
76. évfolyam 127. szim
Nagykanizsa, 1030. Junlus 4 csütörtök
Ara 12 (UU
ZALAI KÖZLÖNY
btfteMifaét és kiadóhivatalt Pó* 5. Mám. McffdotiJt miodea bHköaup dtlutáu.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajoa
Előfizetési áia: egy hóra t pengő 40 fillér. Szerkesztőségi és kíídóhlvatali telefon: 78. w.
Magyarország a béke barátja
A külpolitika kérdései u mai bonyolult európai viszonyok közep\'tle rendkívüli fontosságúak, nemcsak az európai általános politikában bekövetkezett legutóbbi óriási váltó zások miatt, hanem azért is, mert. a magyar külpolitikát olyan kiváló, szinte a nemzet osztatlan bizalmát élvező diplomata vezeti, mini Kánya Kálmán.
Világos és érthető,volt az a kép, amelyet Kánya külügyminiszter összefoglalásként adott a külpolitika kérdéseiről. A külpolitikai törekvéseket akkor lehet legjobban megérteni, ha abl>ól a szemszögből . vizsgáljuk, hogy a győztes államoknak egy csoportja Európában mindenképpen a síatus quo fenntartására törekszik. Ez a törekvés ma már természetesen jórészt elméleti, hiszen az események\' rendkívül nagy változásokat eszközöltek a különböző l)ékeszerzödésCk rendelkezéseivel szemben. Németország ma Ismét nagyhatalom, erős hadsereggel, megujult nemzeti lélekkel és jogos aspirációkkal a teljes nemzeti szuverénitásra, amelyet el is ért. Oroszország katonai, Ipari és társadalmi megerősödés" magával hozta, hogy területének és lakossá-ságszámának megfelelőleg igon nagy szerepét játszik az európai politikai életben. Olaszország szemünk előtt nőtt egészen elsőrangú nagyhatalommá s Abesszínia meghódítása után súlya nemcsak Európa, hanem Afrika felé Is nagymértékben megnövekedett. Igoz, hogy ez a hatalmi változás súlyos helyzetet teremtett köfcte é« Anglia között, amely még má sincs tisztáivá, de nemijük, hógy valósággá válik Káhyá külügyminiszternek az a re. ménysége, hbgy ez a kérdés előbb \\i több békésen megoldódik.
Magyarországot elsősorban a Duna medencének a problémája érdekli. Ezer ü ponton Kánya külügy-nl-:lS2ter teljes világossággal s olyor. mérséklettel szög\'özte le a mfgyar állásfóglalást, hogyha a többi érdekelt hatalmak Is ős/.lnL\'n óhijlj&k a rehdézést, enr.ek komoly ikadályá néni lehet. Egyetlen és fundamentális követelésünk, amelyből nem engedhetünk s amelynek az alapján álltunk attól a pillanattól kezdve, amikor ez a kérdés felvetődött : teljes nemuetl szuve-rénltásunk maradéktalan elismerés\' olyan formában, amelyért nekünk nem kell m^gfiaethfrtetleii és el.\'o gadhatatlan árat adnunk.
Mikor a magyar külügyminiszter kijelenti, hogy czt a követelést valóságnak véve - minden rendé zésbe l el\'megyünk, amely mostani helyzetünket nem rontja, akkor ez a békeszer^ietnek, a bvkekészség-nek olyan komoly megnyilvánulása, hogy a rendezés elmaradását más sa|, mint a töbM érdekelt állam ön-\\zésével és rosszakaratával nem m*-^g^áahatjuk. A kölcsönös segély
A Schuschnigg Mussolini találkozás és a küszöbön álló osztrák Habsburg-restauráció
Bécs, junius 3 Schuschnigg kancellár olaszországi utja során kedden továbbutazott Velencéből Firenzéié: Pár órai tartózkodás után autón folytatta ut-utját Viareggioba-
Osztrák jxílilikai körökben bizonyosra veszik, hogy Mussolini miniszterelnök és Schuschnigg kancellár találkozása a legrövidebb időn belül megtörténik. A megbeszéléseket nem határolja konkrét program, hanem a két államfő inkább fesztelen és barátságos esznrccs.ré-ben tárgyalja meg a két országot érintő eseményeket és ügyeket, különösen pedig az osztrák politiká-
Olaszország nagy katonai előkészületeket foganatosít határain
ban történt változással és kormányátalakítással kapcsolatos dolgokat.
Páris, junlus 3 A francia lapok egyre nagyobi) mértékben számolnak be a mind-inkábl küszöbűn álló Habetourg-restauráció ügyéről. Határozott formában irják a Lapok, hogy Ottó kl rályfl rövidesen elfoglalja őseinek ausztriai trónjál. Az egyik lap tudni véli, hogy az osztrák kormány május 20 án értesÜeW összes külföldi diplomáit, hogy érdeklődjenek az illetékes államoknál, milyen álláspontra helyezkednének egyazonnak Habsburg-reslaurácló esetén ?
Páris, junius 3 (Lapzártakor érkezett) Az Oeuvre jelentése szerint Schuschnigg olaszországi utja rendkívül horderejű. Az osztrák követek utasítást kaptak, hogy igyekezzenek tisztázni u legpontosabban a külföldi komié-nyok álláspontját a Habsburg-res tauráció kérdésében és biztosítsák az illető kormányokat arról, hogy
az osztrák kormány a rend feltétlen fenntartása mellett tudja céljait keresztülvinni.
Az Oeuvre utal még Olaszországnak a Népszövetséghez való vlsro nyára és azt irja, hogy Olaszország nagy katonai előkészület\' kel foganatosított a jugoszláv, osztrák és a francia haiánon.
A négus nem ismeri el Abesszínia legyőzését és meghódítását
Csilléi terv a nemzetközi megtorlásoknak uj alapokra helyezése érdekében
London, jun\'us 3 A négus szerdán, a kora délutáni órákban érkezik meg a rendelkezésére bocsátott angol cirkálón Southamptonba. Az abesszin ex-császár még a cirkáló fedélzetéről rádiógramir.ot küldött a Daily Te
legraphnak, amelyben a fejedelmi töb!«ssei a következőket tfja :
»Fel akarjuk venni az érintkezést Európával és teljes bizonysággal hisszük, hogy az angol kormány határozottan sikraszáll a Népszövetség alapokmányának védelmére. Ellátó
gátunk Genfbe és részt veszünk a Népszövetség következő tanácsülésén, amelyet az Igazságon alapuló, megfelelő elintézésre akarunk késztetni. Nem vagyunk hajlandók ej. ismerni a legyőzetést és a hódítást, Halié Szelasszine, Abesszínia császára,c
Csile, junlus 3 A osilel kormány emlékiratot terjesztett elő, amely egy kétoldalú vegyesbizottság felállítását javasolja a béke és az általános együttműködés érdekében. A Havaálat a döntőbíróság elfogadását javasolja. Ez a döntőbíróság a hágai nemzetközi biróság lenne. Javasolja ezenkívül, hogy ezután az egyedüli megtorló rendszabály abban nyilvánuljon, hogy a támadást kezdő állammal a többiek megszüntetik a diplomáciai viszonyt.
"t London, Június 3 Beavatott helyen tudni vélik, hogy az angol kormány határozott lépéseket t°tl, hogy a Népszövelség junius 16 án feltétlenül üljön össze
A belügyminiszter betiltotta a kaszás-keresztesek működését
Budapest, junius 3 (lapzártakor érkezeit, A belügyminiszter a Böszórményi-félc kaszáskeresztesek pártjának működését azonnali hatállyal letiltotta. Ugyanis a páfk* tagjait ugy szervezte meg, ho«y azoic ícgyveres alakulatokká lehessenek A párt tngjai ellen moginditották a bűnvádi eljárást.
Badoglio és feleségének diadalútja Rómában
Róma, jtuilus 3 (Lapzártakor érkezett) Badoglio tábornok és neje Náj>olyból ideérkezett. A tábornok és nejének utja valóságos diádaiui volt. A pályaudvaron az ósx-szes katonai hatóságok és a Duce megjelent fogadásukra, ami a iegiintuö pélyesebb keretben történt Mindenütt, ahol Badoglio elhajtott, iu. utca népe lelkesei! tüntetett mellette.
elvét természetesen magunkévá tenni sohasem fogjuk\', mert mégis csak furcsa volna, hogy esetleg Magyarország olyan államokat legyen kénytelen katonailag támogatni, amelyek hazánkból letépett országrészekkel K\'tiek hatalmakká, önkénytelenül felmerül a kérdés, ml lehetne az az ellensúly, amely ilyen óriási kötelezettséget méltán kiegyenlíthetne ? Semmi Ilyenfélére rámutatni nem tudunk, viszonosságról, abban az es> tb"n, ha ml elfogadnánk a kölcsönös segélynyújtás elvét, beszélni sem íehet, mert s^mlmit sem tudnak nekünk felajánlani, ami a mi áldozatunkkal felérne.
Nem akarunk részlet sen kitérni a külügyminiszter bes«édén"k arra a részére, amelyb \'n a Népszövetség működését vázolta, csak leszögez-
zük, hogy hideg és tárgyilagos megállapításai ennek az intézménynek teljes csődjét fedték fel. Külön említette a külügyminiszter a népszövetségi kérdéssel kapcsolatban a trianoni békeszerződés alapokmá nyának 260. szakaszát, amely hivatva lenne a magyar állampolgárok javainak és jogainak védelmére, de soha eddig még alkalmazásra nem Máit. Ili valóban a trianoni békeszerződés revíziójával állunk szemben, de olyan revízióval, amely kárunkra történi. Érthető ezekulán Kánya külügyminiszter kijelentése, hogy a népszövetségi alapokmány módosításra szorul.
Külföldi államokkal Igyekszünk barátságos viszonyt fenntartafll, d^ némely állammal szemben ez nem csak igyekvés, hanem tényleges, kellemes valóság. Különös meleg-
séggel emlékezett a külügyminiszter Olaszországról, \'Németországról, Lengyelországról és Anglia felé is kifejezte azt a nagy tíszleUtet, a melyet a magyar nép a világ vezető nemzete iránt mindenkor érzett.
A beszéd záróakkordja annak a törhetetlen békeszeretelnek a hangsúlyozása volt, amely Magyarországot mindenkor eltöltölt". Bár sokat csalódtunk, csalódásaink nem rendi :ették meg hitünk *t a bvke ideáljaiban 8 a békéért dolgoíunk őszinte és bevált barátaink támogatás^ val, mert a békés meggyőzés ered4 ményétöl reméljük, hogy Magyarország végül jogaiba jut, hiszen hazánk minden tofcjrőzött állam között a legkifosztotlabb, jogaiban legm^jj-tépázottabb.
__éALAl teÓZLOWV_. ..
Felabasztotta magát egy 67 éves asszony a Kinlzsy-utcában
Az öngyilkos szüleit a kommunisták ölték meg, fivére )• felakasztotta magát
aá_
Á palesztinai zavargások
London, junius 8 Jeruzsálemből érk^zó jeiontfeek szerint « palesztinod zavargások ínég mindig tartanak. Az angol hatóságon a zavargások kezdet® óta 1100 ambot ós 100 szudánit tartóztatlak le- _
Amerikában is pusziit az idő
Detroit, junius 3 A városban és környékén kedden hatalmas vihar vonult át, amelynek három halálos ós tiz súlyos sebesültje van. A felhőszakadással járó vihar több helyen árvizet okozott, a szél enejo lesöpörte a házak tetejét, az országúton talált autókat felborította és számos autóbalestlet okozott, i
A piarista templom
további felszerelésére (ordítják a junius 7-1 egyházi hangverseny bevételét
Junius 7-én fél 7 órai kezdettel a piarista templomban tartandó egy. házi hangverseny a musica -sacra-rói ad keresztmetszetet. A gregorián énektől kezdve napjaink egyházi muzsikájáig kap jellegzetes müveket a hallgató. A műsort mégis ugy állították össze, hogy abban ama kor zenéje dominál, amelynek stihr«a legközelebb áll a ma emberéhez. Így tehát az utolsó 100—130 év egyházzenéje uralja u műsort, melynek gerincét u reálgimnázium egyre pompásabb és hatalmas léptekkel fejlődő vegyeskara adja. Drávai Lajos hegedüszámokat játszik. Krdössy Rózsi két éneket ad elő. Drávai Lajos és Mlinkó Klára hegedű duókkal működik még közre. E számokat Vannoy János kíséri. A jegyek árusítása u napokban megkezdődik.
Gyomor- és bélhurut, ai eméiz-lés hiányossága, erös bomlási és erjedési folyamatok a gyomorbéihu-zamban, bélbaktérium- és gyomor-savtultengée ai enyhe természetes „Ferenc József" keserűvíz használata által legtöbbször rövidesen megszűnnek. Az orvosok ajánljak.
Prognózist Déii és délnyu
Sati légáramlás, nyugat felöl Idősödés, holnap a nyugati megyékben kisebb esö, esetleg zivatar, a hó lassan emelkedik.
NayUr: Junius 4. ciütörtök.Rom. kat K. Ferenc. Protestáns Kerény. Izraelita Slvan hó 14.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó 15-ig a Merkly-Belus gyógyszertár Főút 12. és a kiskanizsai gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától *st« 8 óráig (hétfő, sxerda, péntek délutiu kedden •géu a«p nőknek\\
öngyilkosság történt tegnap a Kinizsi utca 44. számú házban, ahol Kiss Ödön magántisztviselő 67 éves felesége lakik. Az idős asszony életuntságában felakasztotta magát. Kiss ödönnét sokan ismerik, a szüléit Alsórajkon a kommunisták a vörös uralom alatt meggyilkolták-
Deutsch Jakabné születet Lacken-bacher Regina cselédszerző, aki a Magyar utca 8. s\'zám alatt lakik, be teges asszony volt, akinek állató orvosságot adtak be. A 62 éves asz-saony május 31-én a szokottnál több orvosságot vett be, amitől oly mélyen elaludt, hogy orvosi segítséget kellett igénybe venni, majd beszállították a kórházba. Deutschné va-
Pacsa, junius .1
(Tudósítónk jelenti) Felejthetetlen emlékünnepély keretében leplezték le Pacsán a község hősi halottainak szép emlékművét. A falu apraja nagyja ott volt. Az ünnepély szentmisével kezdődött, amelyet Kovács Imre plébános mondott. Mise alatt L<indl Ferenc igazgató vezetésével az iskolások és a leány-kör énekkara adott elő szép énekeket, utána pedig az ünnepély alatt a Pacsai Dalkör Gombos Károly tanitó vezetésével.
Az ünnepély megnyitó beszédét a szoborbizottság elnöke, dr. Hcrválh Vilmos főszolgabíró mondotta. Ez-
1924-ben a fivére öngyilkosságot követett ©L Mintha valamilyen fátum üldözte volna családját, mig most maga vetett önkezével véget életének.
A rendőrség kiszállt a Kinizsi-utcába, hogy tettének okát kinyomozza.
sárnaptól egészen a mai éjszakáig aludt anélkül, hogy egy pillanatra ís felébredt volna a kórházl>an és ma éjjel meghalt. A rendőrség a kórház hidegházában megejtette a hullaszemlét. Valószínű, hogy a halál okának pontos megállapítása végett a kir. ügyész a holtlest M-bonoolását fogja indítványozni.
után emelkedett szólásra vitéz T<\'bódy Tilíor főispán. Gyönyörű és mtjy gondolatokat tartalmazó beszédében elmondotta, hogy a nemzet nagyságát, hősiességét és élni-akarását hirdeti enm\'k a kis falunak 64 nevet őrző márványtáblája-Nem a gyász lemondása «z, hanem erőforrás a jövőre, intő példa, belőle meríthetünk hitet és kitartást. És ha a krisztusi szeretet él a magyar szivekben, akkor nem hiába áll ez az emlékmű.
Kooác* Imre plébános megáldotta a szobrot, majd Hnazovszky Lajos országgyűlési képviselő és Török Gyula községi főjegyző mon-
....... 1936. fontul 4.
dott«k beszédet- A koszorú elhelyezések után megható kép volt, amint a frontharcosok, leventék, iskoláson elvonultak a srflfeor előtt, hasonló impozáns volt az esli felvonulás, amikor fáklyás menetben vonultak a szoborhoz, amelyet Pafky Andor szobrászművész készített.
Kapi Béla evang. püspök
háromnapos konferenciái Nagykanizsán
Tegnap érkezett Sopronból Nagy. kanizsára Kapi Béla dunántull evangélikus püspök. Az állomáson Hor* váth Olivér lelkész és Kalmár Zoltán gondnok fogadták. Kapi Béla három napon át Nagykanizsán tartózkodik, ahol a zalai és somogyi evangellkus lelkészeknek és tanítóknak konferencia beszédeket mond. Csütörtök esle a helyi gyülekezet részére vallásos est lesz a templomban, amelynek előadója ugyancsak Kapi Béla. A konferencia-beszédek a Cs\'ngeryutl evangellkus gyülekezeti házban vun-nak, Kapi Béla pénteken utazik el Nagykanizsáról.
A szinhózi iroda hírei:
A mai napon lesz a LisH-raptzódia bemutatója. A I.iszt-rupszóüiu a szín-, házi évad legértékesebb zenei cscmó-nye. Csak a rövid évad az oka, hogy egyetlenszer van kitűzve ez " nagyhatású operett, amelyet bécsi ,és olusx-országi nagy sikere után magyarul a pécsi Nemzeti Szinház játszóit clő-
"ór- !.i .Jj|
linnek a dalműnek értékét bizonyít ja az is, hogy a pécsi Ősbemutatón József Ferenc főherceg és Anna főhercegasszony előtt tartottuk meg. ,
Nagykanizsa zeneértő közönségének teszünk szolgálatot azzal, amikor u* eredeti szereposztásban a Liszt-rap szódiát szinrehozzuk.
(•) Evadesemény Az ur katonáinak csütörtöki és pénteki ünnepi köntösbe öltöztetett előadása. Arra a hirre, hogy Dévényi Laci, « budapesti Ur katonái előadásáinak gyermek főszereplője játsza itt Kanizsán is a főszere, pet, vidékről is sokan jelentkeznek, hogy helyeiket Az ur katonái előadására biztosítsák.
Az ur katonái minden díszlete és stílusos ruhái fővárosi mértékkel állanak rendelkezésre, amint ez a Hoíí-mann kalapszalon kirakatéban kilelt képeken látható.
A->.veudégjátékra való tekintettel elsőrendű jegyek szelvényei is 50 fillér,, másodrendű 40, harinadreudü 30 és-negyedrendű 20 fillér ráfizetéssel érvényesek.
(*) Aki nter, az nyer, a nagysikerű évadnyitó operett csütörtökön délután-5 órakor olcsó, filléres/lielyárakkal-kerül szinre ezévadban utoljára. -
(*) Szómbatlól kezdődően egy nagy. szerű katonaoperett-ujdonság, u Deb• recenl 2-es huszárok, mint a pécsi évad leghangosabb sikere, van műsoron.
Lenvásznak, divatselymek, tropikálok, pijama kelmék, strandanyagfok
^ dus választékban. ^
Sinser Divatáruhoz.
Urí tropikál öltönyök
P 24.00 36.00 B0.00
Uri sportingek
P 4.50 B.SQ 9.00 12.00
Női-, férfi- ás gyermekcipőkben ) nagy választék. }
_Szomolányi áruház, j
Örökre elaludt a bevett orvosságoktól egy 62 éves asszony
Leleplezték a paosal hősök emlékművét
ígSJglaU
ZALAI KÖZLÖNY
Krátkr Baba wMhróJe
Ma, Mardin volt dr. Krátky tstván
polgármester leányának esküvője Lúgos István főhadnaggyal. Az esküvőre társadalmi eseményként készült »gésr. Nagykanizsa, hogy kifejezést adjon annak a szeretetnek és tiszteletnek, amely a Krátky-csriládot körülveszi s most osztályrészt kér magának annak öröméből Is. A polgári esketés délelőtt fél 10-kor volt a városházának virágdíszbe boritolt tanácstermében. Az esketést dr. Hegyi I,ajos főjegyző végezte, aki ® sziv meleg hangjain mondott boszédet a fiatal párhoz. Tanuk voltak: a menyasszony részéről Krátky György szkv. Őrnagy, a vőlegéhv részéről \'Pill József, a Magyar Nemzeti Bank ny. főfelügyelője. Ott volt n polgári esketésnél az egész városházi tisztviselői kar, amely gratulációkkai halmozta el a fiatalokat és az öröm-szülőket.
Az egyházi csküv(í déli fél 1 órakor volt a főrendek plébániatemplomában. Az esküvő óráiban hangyabollyá vál tak a kanizsai utcák (6a főként a templom környéke. A tetoplotmlépcsőn Juci Tante apró növendékeinek sorfala, « templom bejárainál tüzér-sor fal, a hajóban ® Keresztény Jótékony Nőegylet leány-csapata a násznép utja főié boruló virág-ivekkel. A foga. tok sorából egymás után szállt ki a násznép. Az urak zsakettben, cilinderben. illetve attilában. A menyasszony fehér cslpkeruhában. liliom csokorral, édesanyja lila cslpkeruhában, sárga rózsacsokorral. Amint a temploW ha léptek a határőrzenekar, kiegészítve a zeneiskola tanáraival és növendékeivel, ünnepi nyitányt játszott, majd Drávai Lajos, a zeneiskola tanárának h\'egcdü-sZólója. az Irodalmi és Művészeti Kór Vegyeskarának és az Egyházi Vegyeskarnak énekszámai következtek, előbbi Kcttlng Ferenc, utóbbi Gazdag István vezényletével.
Az egyházi esketés szertartását dr Rott Nándor megyéspüspök végezte, aki az eskü előtt és után jóságos lélekből fakadó l>cszédct Intézett a fiatal párhoz. A szertartásnál P. Czirfusz Viktorin plébános és Gazdag Ferenc püspöki tanácsos segédkezett.
A templom zsúfolva volt. A város uri társadalmának szine-Javn löltótlo meg a padsorokat. Ott volt a tisztikar. a városháza tisztviselői kara, a Keresztény Nőegylet, az Izraelita Nőegylet, a Keresztény Tisztviselőnők, az Evangélikus és a Református Nőegylet elnökségei. Ott volt az izr. egyházközség népes küldöttsége dr. Winklcr Ernő főrabbival at élen. ott voltak az iskolák tantestületeinek tagjai, a hivatalos, a társadalmi és közélet no-tabilltásai áttekinthetetlen tömegben.
Az egész esküvőt (a diszes elegancián kívül) az a szeretet jellemezte, amely a szemekből, az arcokról és még sokkal mélyebbről: — a szivekből Is sugárzott a fiatat })ár és az örőmszülők felé.
m
Színházi tere-fere
Az üveg-kalap
A nöl divat .sok csodabogara közt megjelent az üveg, mint divat-kai me. Egyelőre csak kalapot csinálnak belőle, de nem lehetetlen, hogy télire már a bundák is üvegl>ől lesznek. A férfi-tábor örömmel ft>gadtu az újítást, mert ha az üveg, mint női ruházati anyag, általán xssá válik, a férfiaknak a szemeikb n összpontosuló fantáziája nem lesz kénytelen olyan gimnasztikai műveleteket végezni egy csinos nö láttán, mint mainapság.
Az első üvegkalapot Nagykanl-zsán Hnrczos Irén fején láttuk. Az üveg maga is modern, törhetetlen, valami oellofán szerű anyag. Cigarettára nem tanácsos gyújtani alatta, mert könnyen tűzd fog és robbanik. Az üveg-kalapok viselői, nek tehát tüzes tekintetek ellen ajánlatos életbiztosítást kötniük. (De az Istenért: ne a Phőnix nél, m\'Yl az maga is egy leég.\'s !)
Karrier
Koltay Gyulát, a társulat lehetséges és rokonszenves prózai színészéi leszerződtette a B;thlen-tér| Szinház. Az Ur kutonái-nak pes»« rendezője ugyanebben a darabban Pécsett látta Koltavt. A rendező jött, látott ós Koltay győzött.
Számok
Kanizsán fehér holló egy táblás ház. Az idén mindössze talán kettő volt eddig: - a megnyitó és az egyik pünkösdi előadás. Pécs\'tt viszont 81-szer ment az Érettségi, 26 szor ta 120-as tempó és 20 szor az Kölcsönkért feleség.
A faps
Vannak, akik azzal igyekeznek megőrizni magasabb szellemiségük látszatát, hogy nem tupsolnak \'sem minek a színházban. Eírős a gyanú, hogy ebien gyakran több az óva. tos póz, mint a felsőbbrendűség Nem tudják biztosan, hogy mikor érdemes tapsolni és ezen a bizonytalanságon ugy segítenek, hogy sohasem tapsolnak.
Ez munka I
Bende László, a kitűnő és érdekes bonviván a kanizsai szezon előtt 65 előadást játszott végig egy hónap alatt Pécseit. Ugyanígy a nagyszerű, áradó humoru komikus, Szabó Ernő is. Naponta ugyanis kél előadás volt Pécsett, vasárnapokon 8 és közben ifjúsági előadások. NCm marad messze mögöttük a gyenge nő, Vass Irma sem, a finom stilus és az elmélyedő alakitások mestere, aki egy hónap alatt 60 előadáson játszott.
Szerk. üz.
Az édes kis primadonna, ürmösy Magda személyi adaíait illetőleg több érdeklődés érkezett a Kulcs-
lyuk rovatvezetőjéhez. Közöljük te hát, hogy Ormössy Magda erdélyi kislány, még pedig kolozsvári. Az édesapja unitárius püspöki titkár. Most nagyon boldog, mert az édesanyja is itt van párhetes látogatóban a két kislányánál. A primadonna életkorát elárulni nem szabad. Ezúttal azért í-em, meri félő: - ha kitudódik a kora, összetévesztik a kis húgával, aki 14 éves és elválha tatlan a nővérkéjétől.
Gyermek-száj
Ez ugyan nem színházi hir, de ot| hallottuk két felvonás között. A férfi-szolidarifás kötelez bennünket, hogy neveket ne említsünk.
A közismerten legharmonikusabb családi életet élő városi főtisztviselő kisfia mondta az apukájának, amikor arról volt szó, hogy melyik este menjenek színházba : maié vagy holnap ?
Kár erről vitatkozni, apukám-Láthatod, hogy Olaszországban Is Viktor Emánuel a király, de azért mégis csak az történik, amit Mussolini akar. .
Vannak még mecénások I Minap este nagy élet volt a Centrálbnn. Maidnem minden asztalnál jó volt a hangulat. A színész-asztalnál is. Tombola is volt közben De nagyon rendes tombola: nem kellett fizetni semmit, ellenben minden vendég kapott egy számot és nyerhetett vele pezsgőt, palackbort, miegyebet. Nagy volt az izgalom és érdeklődés. Ormössy Magda kis huga húzta ki a kalapból a számokat. Hiába drukkolt Harczos Irén, Vass Irma, Egry Berta, a kis Andrási meg a felesége a színész-asztalnál. Fortuna isten asszony »clv|lekre« mosolygott, azok közül Is a leghelyesebb kislányra : Weinbergcr Mancira, aki 68-os számával lett az első nyeremény boldog tulajdonosa. De csak pár pillanatra,v mert a butéliát azon nyomban átküldte a művész asztal, hoz, ahol csapraveretni és utolsó cseppig hivatása áldozatául esni -pillanat müve volt.
EMLÉKEZTETŐ v
Jnaiaa 7.
Egyházi hangverseny fél 7-kor a piarista templomban. Tüzoltó-Juniális. J írnia. 14.
Osszmunkásság nyári mulatsága a Szép Honában.
Jnnitla 15.
A Keresztény Jót. Nőegylet teája 5 órukor (vitéz Tamásfalvyné).
Janlui 17.
Piarista Diákszövetség Juniális* 6 órakor a gimnázium udvarán.
Dr. Merő Ferenc: Olymplal kalauz
I)r Mező Ferenc budapesti áll reálgimnáziumi tanár nevét akkor kapta szárnyára a hir, amtkor az amsterdami stadion hangszórója a kis magyar tábor ámulására világgá harsogta, hogy az irodalmi (szellemi) versenyben 14 ellenfelévei szemben olymplal bajnokságot nyert «Az olym-plai játékok története, cimü müvével. Mező pályanyertes müve rövid #dő múlva német nyelven is tnfegjelent és a magyar szellem teiinJéke eljutott a müveit világ minden részébe.
A világsajtó Mező müvének ismertetése kapcsán kívánatosnak mondta, hogy Mező az ókori olympia múltját tárgyaló munkájához hasonlóan Írja meg az újkori olympia történetét Is. P.vek óta folyó részletmunkálatok után ez most meg is tőrtént és a Könyvnapra at Egyetemi Nyomda remek kiállításban, pompás köntösben napvilágot Iát Mező legújabb munkája, •Az olymplal kalauz.»
Dr. Mező Ferenc hosszú évek fáradságos munkájával összegyűjtötte az olymplára vonatkozó irodalmat, utazott. levelezett, kereseté, kutatott s « szűkszavú, hiányos, egymásnak ellentmondó adatokból végre is sikerült megírni az újkori olympia történetét. Végigvezeti az olvasót a világtörténelem egyik legnagyszerűbb Intézményének, az olymplának egész területén. Szóban, képben bemutatja a versenyek ókori színhelyét, a romoknak az ásatások után való újjáéledését, aztán felvázolja, hogyan kezdődött az újkor érdeklődése az olympia iránt. Hogyan keltette Coubertln, a "francia tudós mágnás uj életre a görögség büszkeségét, az aranykQszorus olytri-plát, sorru vesri az "egymásután rendezett versenveket, mindegyikről monjd valami ujat, érdekeset s utána felvonultatja az eredményeket. Hozzászól a magyar olympia. a Neaútotl Stadion kérdéséhez is, s végül a versenyek megértéséhez szükséges tudnivalókat az Olymplai Lexikonban foglalja össze.
Mező könyve nélkülözhetetlen a szakértőnek éppenugy, mint a sportban kevéssé járatosnak. A szakértő, a sportember sem tudja fejben tartani évtizedek eredményeit, tohát csak hálával fogadhatja, ha megbízható munkát kap kezébe. A sportban avatatlan a munka olvasása közben CR.vro gvarapodik tudásban, ismeretekjén s mire végérc ér. észrevétlenül •beavatottá, válik. A táblázatok megmutatják. hogy vívóink érték el t-ddig a legszebb eredményeket, utánuk jönnek az úszók, atléták, tornászok, birkózók, stb. Kell, hogy büszkeség dagassza a szivét, aki olvassa, hogy 26 bajnokságunkkal a világ valamennyi népe között 9-ik helyen vagyunk.
Az eredetien, összeválogatott kép. anyag Is nagyban emeli « könyv, értékét és szinte filmként pergeti az oK vasó előtt a páratlan világeseményeket. A könyv közli az érvényben lévő olymplal és világrekordok Jegyzékét, a berlini olympia teljes műsorát és valamennyi számnál üres rovatokat is ad, mélyekbe akár a stadion ülőhelyén. akár Itthon, be lehet Jegyezni az "idei nyári olympia eredményeit. Mező munkája — melyhez dr. Kele-men Kornél, az Oisz. Testnevelési Ta-/ nács elnöke Irt előszót - egyedülálfó az egész világon s már csak azért is kívánatos, hogy magyar család könyvtárából ne hiányozzék.
Nyári divatujdonságokí^j Nagy választékban:
Fabáncs emprimék. Golenszky FfirenC
Lenvásznak. Divatselymek. divatazietében
Férfi tropikálok ós dlvatszövetek
4
ZALAI KÖZLÖNY
1086. lunitu 4
Fejtfl
érzelmes utazás
Az letel Könyvnapnak két nagykanizsai Írója van : dr. Mező Fereac, akinek könyvéről iminap emlékeztünk meg és Fejtő Ferenc, aki Budapesten élő tanár-fia Fisch^l Lajos könyvkereskedőnek.
Fejtő Feronc neve nem ismeretlen a magyar lltteratura berkeiben. Az utolsó évak alatt sokszor talál-koztuukf komoly, elmélyedő, mégh köriyed tollal meglát tanulmányai val legnagyobb súlyt képviselő folyóiratok hasábjain és ujságlapo-kon. 0 rendezte sajtó n\'á a Könyvnapra a Szép Szó kiadásában megjelent »M«i magyarok régi magya-rckróU dmü tanulmánygyűjteményt, amely egyik legmaradandóbb értékű könyve a magyar könyv Idei ünnepének.
az »brujlmes utazásiról szinte egyönfeiü a kritika az össz.s Jro dfllnd fórumokon : - tehetséges, sok ig^retr* jogosító uj Író bukkant M a magyar irodalom terén.
Gördülékeny, srfnw, sok helyütt szinte n,egjeienitö erejű, plasztikus mesélő-készség jellemzi\' fejtő Ferenc irodalmi nyelvét. Könnyedén, szépen mond el mindent, amit egy horvátországi utazás során magába gyűjtött. Mindez! pedig az iró biztosan adagoló kezével ojegyiti a maga osaládi históriájával, amelynek adott érdekessége mellett külön értéket ad közvetlen őszin\'.esé ge. Alapjában véve nincsenek • nagy mondanivalói sem a családiregény síkján, még kevésbbé a horvátországi megfigyelések terén. De amit megfigyelt és amit elmond, azt az Iró vénájával, egy mélyen kulturált léleknek bemtől fakadó hang/nival mondja el és a legkisebbet is, amit feljegyez, érdekessé és irodalmi értékké tudja tenni.Xlon-dolkodó.. boncolgató elme, de soha sem száraz és sohasem unalmad, cl. lenkazöieg: - szuggesztív erővel vonzza; az olvasót a saját családi és saját lelki életének levegőjébe. Ez a levágó több, mint egy ember világa : betemutat **gy egy résen át a környező egész korba. A jel. lemző ereje különösen éles és biztos Fejtő Ferenonek- Látszólag ke veset mutat m^g az uj Horvátországból, de azt a l:ev"set ugy irta meg, hogy kökit«\'k be\'yet\'. beszél ós vil^jros, karakteres képet ad az újszülött SHS állam eme felének főként kulturális keresztmetszetéből
Külön érdekessége a könyvnek a nagykanizsai vonatkozásai, ódon kanizsai emlékek elevenednek meg, frts#©bt» kanizsai impressziók tarkítják az oldalakat.
A könyv a Pantheon kiadáséban a könyvnapra jelent meg, de Írójának neve tart fog élni soksok könyvnapot. (bl)
— Férfiruha és MM ö szövetek, ing
poupllnok, selymek ée tropikálok log-nagyobb választékban Sláger Divat-
A K\'ENYÉR
Esett emberek csontváz asszonyok mohó szeme üzi, hajszolja utcán, életen, világon át. Korgó éhségük, az ordító nyomor száz keze próbálja elfogni, a drága kenyeret — vagy az Illatát I Gyötrődés, kin fesz/t görcsbe száz testet, sir az ösztönorkán: Kenyeret.....kenyeret /
Jajgat a tömeg, egymás behorpadt mellét ütik
csontos öklükkel. Gyengét, fáradtat letipornak.
Acél a markok, ha erőtlen — éhséggel fütlk
gy.őztesre megroggyant Izmukat. Kenyér kellI Kell a gyomornak/
Gyűröttre tör a gond lelket, száz fejet,
sir az ösztönorkán: Kenyeret.....kenyeret!
My/tott, óriás szájak tátognak, várnak kérnek... s csak a levegőt nyelik, nagy vadult harapással. Élet az ára friss cipónak, csendülő pénznek, és folyton kergetni kell, lázzal, verejtékes rohanással. Gyilkossá tesz a nagy éhség száz kezet, sir az ösztönorkán: Kenyeret.....kenyeret I
Sápadt csecsemők anyjuk elfonnyadt mellét tépik,
s apadt a forrást Jaj, ha nincs kenyér.....Segíts Uram/
Bűzös csatorna és szemétdomb szemetjét nézik, rothadó hulladék, alom közt, hátha kenyér — vagy héjjá van / Könnyesre fest a baj, éhség száz szemet, sir az *ösztönorkán: Kenyeret.....kenyeret!
Dagad a sírás, arat a földön már a nyomor,
arat a halál! Érett kévékben a sok ember, .
Már öl az éhség.....nincs kenyerünk, sj hajszol a gyomor!
A gyönge, a gyáva elhullott, a letarolt rögön hever. Jóságos Ur! Isten / Nyisd meg az eg t,
és adj mindenkinek.....egy falat kenyereit
1 Vajda Marietta
Rovatvezető: Gáapánrf Soaja, Budapest
Párisi rajz
I.egjobb barátnőm, Mme lla, kiniHt Parisban. a llhu De Thannon van előkelő kozmetikája, évente nálam szo kott tölteni 1 hetet. Részemre ez az Idő felejthetetlen, mert mindig ugy érzem, mintha egy darab Párisi hozna magával. Különben is feltűnő szép, elegáns, sikkes megjelenés, mikor be-libeg, már látni rajta a nagyvilágit, -aki egészen más szemtant nézi a nőket, az autókat, kirakutokat, Pest utcáit, miut mi.
Eleinte mondhatom nagyon rosszui esett, mikor megérkezett és hol » hajam hullámait kczdlc ki, hol a ka lapom vonalát; ha lapossarku cipőt húztam (délelőtt) azt mondta; ez fiam nem -sikk,» ha kabát nélkül akartam elmenni (40 fokos melegben), akkor is rámszólt, hogy -ensemble> nélkül nem megy kl az omber az utcára. Szóval egyik csodálatból a másikba ejtett.
Nagyon tud vigyázni, hogy szépségéi megőrizze. Pld. még sohasem tapasztaltam azt, hogy oldalt feküdt volna, mindig kizárólag a hátán, mert szerinte a nők ezzel agyon gyűrik arcukat. Ebéd után, ha csak 10 percre is, de mindig lepihent, mégpedig a kisvánkost ugy helyezte cl * nyaka alá, hogy a fej inkább vízszintesen volt, mint magasan tartva előre, így a tokája jól kifeszült. Naponta kétszer masszírozta arcát. Mikor a szemét kinyitotta, az volt az első dolga, hogy nagy kitömött retikülje után nyúlt először zsiros krémmel átmnsszirozla arcát, majd egy kis frottír ruhával letörölte a felesleges zsírt. Előbb egy indifferens púderrel könnyödén hamvassá telte bőrét, utána ruzsozta és a rúzs után jött a rendes puderezés Szempilla, szemhéjj, ajak, mint \'mikor ml színházba készülünk, ö olyan ki-készilelt, ragyogó volt reggel s csak bzután a művelet után kelt fel, tornázott és fürdött. Valósággal csodáltam szépségéi, a reggelinél éppen ugy, mint a napnak bármely szakában.
Általában a párisi nők sokkal erőseben festik magukat, mint mi. A kis midinettektől kezdve a nagyvilági dá-mákig, mindenki erősen konnetikAlja magát. Pld. az egyik hatalmas áruházban a kiszolgáló kisasszonyok dél-| előtt, délután egy egy negyedórát kap.
nak. hogy rendbehozhassák arcukat, hajukat. I)c már a plagc kikészítés eltérő a rcidcs megszokott sablón-tól. Fényes, olajos barnára sült (vagy olajozott bőr alá rendszerint tartós rúzst tíznek, púdert semmit és főleg a szfm kozmetikájára fektetik u fősúlyt.
A legjobban megdöbbentem azonban, mikor egy este az Angolparkba készültünk és láttam l>arát»őmct grand toalettben, de ... harisnya nélkül. Figyelmeztettem Mme Ilát, hogy az Istenért, harisnyát elfelejtett felhúzni. mire ő ajkbiggyesztve válaszolt: • bog)- lehet valaki Ilyen konzervatív, kl vesz fel szandálcii>őhöz, estélyi ruhához harisnyát?. No, bizony én felvettem és megsúgom Önöknek, hogy nem mentőm\' el vele addig, tynig harisnyába hem bujtatta gyöngyházra fényezett körmöcskélt.
A Jövő hónupban várom Mme Ilál és már előre fenem a fogami hogy vájjon milyen újdonságokat fogok hallani s akkor újból Icirom önök-nok hölgyeim!
Üzenetek :
Éviké. Még vegyen r» kvarcot. Na gyon őrülök, hogy lelki-egyensúlyát helyre tudtam állítani. Ugye milyen Jó "érzés szépnek lenni fivlke? Én is csókolom sokszor.
Sürtjös. 1. Ma postára adtam\' a kéri krémet a kellő utasítással együtt, remélem holnap talír birtokában lesz. 2. Ne folytassa, megírtam, hogy mit csináljon. 3. Köszönöm, igazán kedves, üdvözlet.
- LAKBERENDEZÉS a mai pénzszűke mellett ls mindenki részére igen olcsón beszereztető Koptlein Lipót Magyarország legnagyobb bútoráruházában.
Vese-,hólyag , prostata é» végbélbajoknál egy pohár természetes .Ferenc József" keserűvíz k\'adó», hig ürü lést és kielégítő emésztési eredményez, melynek következménye azu\'An jóesö megkönnyebbülés szokott lenni. Az orvotok ajánlják.
Pénteken tartják meg az NTE elmaradt szabadtéri előadását
Az NTE vasárnapi\' jubiláris ünnepségeinek klemclködő eseménye lett volna a délutánra tervezett sza. badtérl tornaünnepély, amely mére leiben oly nagyszabásúnak igérke. zett, hogy meghaladta volna a a Nagykanizsán valaha is tartott sportveraanyok méreteit s amelynek műsorán az NTE férfi és hölgytor nősz bajnokcsapatai mellett szerepeltek a kiskanizsai sáskák gyakorlatai is, valámint az összes nagykanizsai iskolák.
A versenyt vasárnap a hatalmas esőzésele tői felázott pályán nem lehetett megtartani s helyette fényes sikerű dlsztoma volt a gimnázium tornatermében.
A rendezőség az elmaradt ünne-^ pély megtartását péntek délután fél f> órára tűzte kl. A műsor változat lan s igy a város közönségének mégis csak része lesz c pompásnak Ígérkező sporteseményben. Az idén egyik iskola sem tart tornavizsgál, hanem ezen a pénteki versenyen mutatják be n torna terén tett élőrehaladásukat. A műsor mindegyik száma tömeggyakorlat, melyet a tanulóifjúság százai mutatnak be A verseny^zlnhelye a Zrínyi pálya Az összes gyakorlatokat a határőr zenekar kíséri. I <
Megnyílt a strandfürdő
Mint Ismeretes, a városi strandfürdő vusárnap megnyitotta kapuit. Ab idő azonban nem kedvezett a fürdőzők-nek, mert alig merészkedett valaki a vizhe. Kedden Is inkább csak n sporluszók látogatták a vizet, bérlet váltás azonban már szép ojámoail történt, melyeknek tulajdonosai a nap és légfürdőzést már megkezdték. Most csak jó meleg idő kell és hamarosan benépesedik Kanizsa*szép, kékvizü tengerszeme.
(A Kerékpár Egylet)
junius 10-én este 8 órakor, határo zalképtelenség esetén ugyanekkor, ejjy órával később tartja évi rendes köz-gyűléséi Szépudvarv László elnöklésé-vei, saját helyiségében.
A quarnerói Riviérán
LAURANA
napfényes tengeri strandján az
EXCELSIOR
nagyszállót a legjobb társaság szinc-java keresi ,(el gyógyulás, üdülés,
nívós szórakozás végett. A pompás nagyszálló közvetlen ■ tengerparton épült; loggiás szobáiból, tengerparti terraszos (ttterniéből gyönyörű kilátás nyílik a kék Adriára és a köze i szigetekre. — Elegánsan berendezett társalgók, női szalon, dohányzóterem, iró- é« otaraószobe állagnak a vendégek rendelkezésére. A hotel konyhája elismerten a legkitűnőbb; kivánaira diétás étkezés. A legtökéletesebb komfort mellett is tz
árak lgefi mérsékeltek!
Mindennemű felvilágosítás, szobarendelés, pengóbeflzetés az »UI Magyarság" utazási Irodájánál (Budapest, VlT., Rákóczy-ut 30. Telefon 464 - 20.)
1096. fontol 4
zalai közlöny.
— (A püspök befejezte bérma-
utját)
Dr. Rótt Nándor veszprémi megyéspüspök most fejezte be tavaszi bérma-iitját, amelyek során utoljára Zala-apátibat) és Zalacsányban osztotta ki u bérmálás szentségét, majd néhány naj>ot Sümegen töltött pihenéssel. S/erdün Nagykanizsára érkezett Krátky baba esküvőjére, majd visszautazik Veszprémbe.
— (Hivatalvizsgálat)
I)r. Hennig Alfréd, a nagykanizsai kir. törvényszék elnöke a lelenyei járásbíróságon hivatalvizsgá latot tart. Helyettese távollétében dr. Czoboly Gyula.
— (A Szanatórium Egyesület)
nagykanizsai tüdőbeteg-gondozó in tézete májusban 38 uj beteget vett fei apoltjai sorába, igy u kezelt betegek számú év elejétől \'340. A hó folyamán a beteg-létszám 187. Röntgen vizsgá lat 17, laboratóriumi vizsgálat 30 eset-ben volt májusban. Az egyesület 35 .szegény tüdőbetege u hó folyamán 1085 liter tejet kapott..
— (A nagykanizsai tűzoltóság)
hagyományos juniálisát június 7-én, •vasárnap tartja meg délután 3 órától este 8 ig a sétatéren, est«\' 8 órátói éj. Télig az ipartestületi termekben, ahol a délutáni gazdag szórakozások után este táncmulatság lesz. Az idei juniáli-son a filléres belépődijak mellett mindenkinek alkalma lesz részt venni. A jövedelmet az utolsó fillérig az intézmény fejlesztésére fordítják. Lokál-putriotu kötelesség is a kanizsai polgárságnak minden erejével támogatni derék, önfeláldozó tűzoltóságunkat.
— Férfi tropikálok divatszinekben P 5.50-tŐl. Golenszky Divatüzlet.
— (Meghalt egy leány)
Csáky Piroska, aradi szülelésü, menekült uriieány, egy rendőrtiszt árvája, aki a megszállott területről Zalába került és itt talált otthont Polán, tüdőgyulladásban megbetegedett és meg halt a nagykanizsai kórházban. Tegnap temették el a kanizsai temetőben a hányatott életű fiatal leájiyt. Érdekes hogy az OTl-nál szanatóriumba való utalását tartották szükségesnek az orvosok. Aznap érkezeit meg a szanatóriumba való utalása, amikor a ft^tol teremtés meghalt.
Mindent együtt talál
A szállodában i
telje* komfortot. A kávéházban■
100 ujiágot. A «8r8zAbeni
200átolkQlönlegesságet éi Bura Sándor oigány-muzslkáját. A télikertben!
délutáni-esti tánoot és llnlozky rádió jazz-zana-kirát.
Budapest, Rtkóczl-ut 58.
A Melropole valamennyi üzemében elfogadják fizetésként a Provincia kedveimé\' nyos psng&ualvényt.
Egy fiatal leány a kénsavas családi dráma ütközőpontjában
Nagy József né három gyermek anyja. Boldogan élt férjével, kis családjával és talán sosem tudja meg, hogy ml az a családi háromszög, amikor egy napon magához fogadott egy 14 éves gyermekleányt, aki a háztartási teendőkben, segédkezet és a gyermekek mellett foglalatoskodott.
Multak a hetek, a hónapok, mikor egyszer üz asszony észrevette, hogy férje nem idegenkedik a jövevény kisleánytól, sőt csakhamar még különösebb dolgokat tapasztalt- Idő multán a leány nem is tagadta a történteket, sőt bevallotta, hogy gyermekének apja - Nagy József. A törvényes asszonyt nagyon elkeserítette a dolog, 14 évi házasság után, azért egy önfeledt pillanatban koncentrált kénsavval leöntötte a fiatal teremtést, aki sülj osar. megsérült, a kénsav összeégette arcát, kezét, ugy hogy hosz-szu gyógykezelésre volt szüksige.,
Az asszony kielégítette bosszúját, de súlyos testisértés vétség® miatta vádlottak padjára került, ahol dr-Begidsán Emil ügyvéd védte, A leányt dr. Mező Ignác képviselte, aki egyébként polgári keresetet is adott be és kártérítési peri tett folyamatba Nagy Jótoefné ellen
Nagyné a bíróságon elmondotta, hogyan fogadta házba a fiatal leányt és bevallotta a merénylet elkövetését. Nem is kellett sok )Uinu, a beisnverés teljes volt. A védő rá mutatott u szomorú helyzetre^ amibe a törvényes asszony került és mindezeknek a\'figyelembe vételérc hívta fel a bíróság figyelmét.
Makáry Vilmos tanácselnök bűnösnek mondotta ki Nagy Józsefnét súlyos testisér\'tés kísérletében éa magáévá téve a nyomatékos enyhítő körülményeket, három hónapi fogházra ítélte, de annak végrehajtását 3 évi próbaidőre felfüggesztette.
— (Tűz KiskanlzsAn)
Tegnap hajnalban tüz pusztított Kis-kanizsán. A Kisrác-utca ü. szám alatt, Kanizsai László vendéglősnek mintegy 20 méter hosszú pajtája eddig isme. retien okból kigyulladt. A tüz olyan gyorsan terjedt, hogy mire a házbeliek észrevették már lángtengerben állt a pajtaépület. Sok egyében kivül mintegy lmsz kacsa, sok más baromfi égett el benne. A tűzoltóság Nagykanizsáról csakhamar kivonult, azonban a régi pajta rövidesen áldozatává eselt a tűznek, mindenuel, ami benne volt. A bizottság fogja megállapítani, mi okoz. ta a tüzet és mennyi u kár.
— (Betörő-fogás)
Nemrégen történt, hogy Nagykanizsán az egyik őrbódét feltörték és abból ruhanemüeket loptak. A rendőrség a lettest Horváth István nagykanizsai lakos személyében megállapította, aki azonban elfogatása elöl Siófokra menekült. A siófoki csendőrség elfogta Horváthot, akit iK\'szállitott a kapitányságra. Átkísérték a kir. ügyészségre.
— Paplanok, teveszőr, Ryapju és flanel takarók mlDden minőségben Singemét.
*=» A Magyar Rokkant- ós Nyug-dijegylet)
folyó hó 7-én délután 4 órakor Sugár-ut 18. sz. helyiségében évi gyü lést tart. Csak a rokícantbefizető tagok megjelenése kéretik.
— A Nyugat kCnyvaapi máma,
amely a folyóirat előfizetőinek mellékletül adja Illyés Gyula: Puszták népe c. kónyvnapi könyvét, megjelent. A gazdag számba sokau irtak tanulmányokat, cikkeket és szépirodalmi közleményeket. A Nyugat előfizetési dija havonta az illelménykótetekkel együtt 3.50 l\\ Uj előfizetők Illyés Gyula kónyvnapi könyvévet egyidejűleg megkapják Dohuniczky Szefi: Az eszleregi hitblzomány, Földi .Mihály: Kiáltás a válságból és Nagy Lajos: IUida|)Cst nagykávéház c. könyvét is. Kiadóhivatal: Budapest, V., Vilmos császár ut 34.
^ Gyürhotetlen vlstra selymek métere P 140. Golonszky Divatüzlet.
— A> uj oUm vároaok
nagyszerű építészetét és. nemzetgazdasági szerepét ismerteti Bierbauer Virgil a Tükör juniusi számában. Németh László a középkor lelkületéről ad jellemzést. A müveit olvasó érdeklődéséhez Mól Halasy Nagy József egyetemi tanár tanulmánya Spenglerről, Illés Endrének a freudizmus irodalmi
vonatkozásairól szóló pompás cikke. A legnemesebb irodalmi élvezetről Komjáthy Aladár, Gcllérl Andor Endre, Nagy Lajos novellái, Aprily Lajos, Falu Tamás és mások versei gondoskodnak. Állandó rovataiban a színház, a művészet, a film és az Irodalom eseményeiről szálrtol be a Tükör és folytatja nagy rejtvénypályiázatát is. Többet ennél folyóirat olvasóinak valóban ne»a adhat. A Zalai Közlöny előfizetői kiadóhivatalunkban különleges feltételekkel rendelhetik meg lapunkkal együtt a Franklin-Társulatnak ezt u nagyszabású folyóiratát.
a- Komplére, ruhára emprimé különlegességek Singer DlvatáruhéLzban.
— Kék pettyes rakott axokaya ..
a ciine Reményi Béla legújabb csárdásának. Az országos hírű szerző, kinek «Van nekem egy cifra szűröm...» és >Mikor az est mesélni kezd* c. dalai örökre bevésődtek a magyar nép lelkébe, ezzel az uj csárdásával méltó folytatást ad régi sikereinek. Lzt a csárdást, valamint Kárpát Zoltán:
• Szedret szedtem szeredén,» Murgács Kálmán: «Koráu reggel mindig harmatos a rét,» továbbá Váradi István, Jánszky Elemér, Dezső Lajos slb. egy-egy szép uj nótáját, Matkovich Elek
• Abrándi-ját, Milkó Ferenc hangulatos tangóját stb. közli * • Magyar Zeno-album» legújabb száma, Uücly a gazdag kottarészen kivül szöveges-képes mellékleten közli a zenevilág eseményeit. Előfizetési ára egy évre 3 pengő. Kiadóhivatal: Budapest, VI., Horn Ede-utca 13. Mutatványszám díjtalanul kérliető.
— (Siesta Sanatórium)
Budapest, I., Iláth György-u. 5. a főváros egyik legldeállsabban fekvő óh orvosilag legtökéletesebben felszerelt gyólntézete. Bel- és Ideggyógyászat, sebészet, szülészet, nőgyógyászat, urolo-gla stb. Röntgen. Kémiai és mlkros-kopiul laboratórium. Elektrocardlo-graph (szlvvlzsgáló). Krógh-féle alapanyagcsere vizsgáló készülék. Enteroc-leaner (bélfürdő). Modern vizgyógyintézet Orvosilag vezetett vlllanyüzemü konyha. Elsőrendű ellátás I 9700 négyszögöles park I Olcsó árak I
- (Btlyegtyaitök iglálkoxófa) ttét. főn délután 6-tól 8-ig ■ Pannónia hátsó kistermében. , J
isten
hurozás
Tennisz labdák Szabó Antal sportüzletébcn
mm
(-) A házinyúl tenyésztéséről
ir igen érdekes cikket a Mezőgazdaság legújabb száma. Cikkeket közöl még n juhok nyírásáról, a zöldmező állattenyésztési jelentőségéről, megbíz, ható időjósokról, » nyers tejről, a különböző buzafajták rozsda ellenállásáról, a tenyészapa állatok okszerű kihasználásáról stb. A dúsan illusztrált szaklapból a Mezőgazdaság kiadóhivatala (Budapest, V., Földművelésügyi Minisztérium) dijtaianul küld mutatványszámot."\'*
Kiadja a Isptufajdonot Közgazdasági Rt. Gutenberg Nyomda é« Délzalal Lapkiadd Vftllaláia Nagykanizsán, Psleiö* kiadói Zalai Károly.
Intei urbin tftlefoo: Nsgyüznlzsa 78. ssáir.
Fizessen elő
a ZALAI KÖZLÖNY kiadóhivatalában a legszebb magyar képes folyóiratra I
Irodalom, képzőművészet, zene, színház, Ilim, könyve\', társadalmi élet, világesemények valóságos élő tükre a Franklin-Társulat képes folyóirata, a
TÜKÖR
Szerkeszti R.,a, JáiMf,
Írják a legkiválóbb magyar Írók, költők tudoeok, újságírók, illusztrállak a legjobb rujzolómllvöxek éa íóűyképazök.
Évi előfizetés P 8 40. ElOfizeléseket készségesen továbbit a ZALAI KÖZLÖNY kiadóhivatala: Nagykanizsa, Fft-ut 5.
A Zalai KfizlOny elfiflzetCinek . lényeges K«dv«zmény 1
E, nmelitül |
mkl • bolyt kereskedOkaU I «aroHfauU bwm b« 1 I
iKLM KOZLflyy
lteejunlui 4
APBÓDBDETÉ8EK
teAis ssar ? íwrt!!»s>
10 uila 40 HUt. KlniM H.ui mi I nuár
«íl,
I be nyári ta*IMJ«t Szállwjer-tfrtér 31. u alatt. RtNhMI . > árak I 1 öl enévea bttkk éa íryertyán dorong házhoz szállítva készpénz fizetés melleit 34 P. Hitelképes vevőknek 6 havi részletre 36 P. 12
iá elad emeleti lakás augusztus l-re kiadó. Zrínyi Miklós-utca 33, Ul. Hltkönég titkári hivatala. 2104
■mátkájául. Tegyen vtllatelket I Még néhány 200 n-öles lelek, érnyaa tikkal, kiépített útnál, i balatoni muienm mellett, kapható dl. Valkó Uéla ügyvédnél, Készt helyen. 2105
~ Síép Wldlapar kapható Horthy Mik-lós-ut 47. alatt. •
TapMaballána, mindennemű ondo-látás, hslftslés, női-, url- és\'gyermekhal-vágés én minden arakba vágó munka Flilpovlcs lodráazttzlelében készül. Csen-gery-tt 2. Teleion 526. •
Slrazegélyek ledólapok betonból, mUkó-ból legszebb kivitelben, továbbá Ízléses — legolcsóbban
bői legatebb kivitelben, to
sxrssgfi: -
rargáaa alaalá. I Sikerfilt egy nagyobb mennyiségű fliép, darabos faragott fenyő forgácsra szert tenni, amelyet uca-ládóa olcsó árért nyárt tüselésre slánlok 1 rakat (egy szekérl aa erdőn átvéve 120, 1 rendea fnvardtja 3, összesen P 4*10. Szíveskedjen blsalommsl hozzám fordulni és egy próbarendeléasel győződjön meg. Siessen, mlg i kénlet tart. Maloltcs fa. blsomáayoa, Rozgonyl-u. t. a, (Népmozt) sdvarbaa.
Két teljes n| UHszska eladó Szenes aszUlosnál, Csengerynl 14. 2131
ak gyermektelen házaspár (elvétetik, Rákóczy-utca 15. 2159
Négyszobás, elóazobáa nwnánház, kerttel, gydmökaöiael, virágos ndvarrsl eladó Vórwmarty-utca 16. •
Jóstáru karlaaajátt teleltesse meg özv. Csizmadia Lajosnénál Rózsau. 21. *
Teletunken hálózati réaII* hangszóró-val olcsón eladó Szekeres Józset-u. 69. *
Használt karékptrt vennék. Uszló herreg-u. 18. Katonaiét.
e,«raaakjérda«4k olcsón elldó Jósat! lőherceg-u. 59. •
héslkosat kapható
Tiszta, Igazi |ó ki RoagoayWfca 6. aUtl.
tlisaal
M.-utcs 10.
a konyhla lakás kiadó Zrínyi
1000 drb fálcölt zzalafaly és épületla eladó, Husxti-tér 7. •
Héroaaau.báa töldazlntl és emeleti lakás atoaé bérért az állomás közelében azonnal vsgy sugusstus 1 re klsdó. Horthy Mlktóv.t 56. •
okszAb józbef
mag, műtrágya, növényvédelmi eris^o zsák, $tb. keteskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
A blróaégt palota mellett Telefon 13a
h. kir. Államvasutak
menetrendje
Érvényen 1936. évi május hó IB-t&l kezdve.
Ifagykuliaa állomásra érkező ál a: onnan Indáié tonalokról
Nagykanizsa—Budapest dili p. u.
VOMt »la. A vonat neme Kulná rét Ud. KMTtMy r* árt. T Bp. itri árktlik .JMI |A vonilEBpsat.it 1 neme I Indul Boglár IIKHzlUy Ind, || rál 1*1.1 Kanlriá-ra árt.
1219 Szem. v 006 1-30 1-52 6-18 1220 Szem. v. 22-50 3-06 330 4 49
1207 Oy*. 5-50 6-50 700 945 1240 Molot\') — 5-28 5-55 7-31
2237 Stnauti) 808 9 22 1007 Slál.trt 1112 1202 Oyv. 730 1010 1010 11-25
1213 Szem. v. 9-45 11-05 11-28 15-45 1212 Szem. v. 630 II 10 11-14 13-00
2223 Molpót\') 13-35 14-50 1532 20-35 2222 Molpót1) Slál.lQd I2J4 13-35 14-05 15-23
1211 Szem. v 15 45 1710 17-37 21 15 1214 Szem. v. 14«0 18-22 18-37 20 04
1241 Moto,\') 1745 1935 19-29 — 2238 Slnaut\') SI6) Ind. 20-20 21-15 20 10 22 58
1201 Oyv. 18-25 19 35 1 19-38 1 22 20 1206 oyv. | 20 00 22-38 22 47 23 45
vm-
i) Közlekedik VI—28-1ÓIIX—8-ig. Közvetlen voriat \\
> „ ».
Székesfehérvár közöli VI -2\'-tól IX 8-lg.
pu-ig.
Közlekedik Nagykanizsa Baláloiiszontgvörgy köiMl V-I5-IÓI X-3-lg.
Balatonszentgyörgy Székesfehérvár közöli VI -2\'-tól I" " \') Közlekedik Nagykanizsa Balatonszentgyörgy közölt egész évben,
Balatonszentgyörgy Balalonboglár közö\'t VI 27-tól IX-8-lg \') Közlekedik Balalonboglár Balatonszentgyörgy között VI— 28-tól IX 9-ig,
Balatonszentgyörgy Nagykanizsa köztt I egész évben. \') Közlekedik VI 28 tói IX—8-íg.
KOzvatlan kocáik forgalma t
Az 1201/1202. bz. gyorsvonatokkal:
egy 1., 2., 3. o. kocsi Trleste, Venezla-Mestre, Bologna, Firenze, Róma.
egy 1., 2., 3, o. kocsi Triesle, Venezia, Milano, Qenovs, Az 1208 1207. sz. gyorsvonatok
Venllmiglls,
f étkező
kocsi Pragerskoig.
egy 1 , 2.0. kocsi Trleste, Venezls, Bologna, Róma. egy hálókocsi Venezia, egy 3. o. kocsi Venezia,
e«y 2., 3. o. kocái Abázia. Fiume, de csak VI/15-IÓ1 IX/15-ig. Az 1220/1219. sz. vonatokkal közvetlen kocsik Budapest déli pu és Zalaegerszeg és Barcs Pécs között, 2, 3. osztálynak.
Nagykanizsa—Szombathely—Ag/alva
.. -1 «.,!,.1 T Sroaibal-Wjraárk S^rwiba árt. 8opr»-bál Ind. S.U.I- Myrál U. Egat". Indul Kanlr.á-ra árt.
láll Ss.v.\'t 5-15 657 7-27 9-10 1447 Sz. V. _ 5-55 7-36
1422 Sz.v.") 548 714 810 9-27 1427 Motor — 7-28 8 12 941
1443 Hotar 814 ! 9-43 10-35 _ 1415 Sz.v. 10 03 1123 12-02 13 22
1444 Sz.v. 13-45 15-17 — 1413 Ss. V. 13 45 15-25 16-15 17 35
Ilié Sz v. 15-30 16-51 17-32 1904 1411 Sz.v. 1919 20 55 21 00 23-16
I42S Motor 2012 \' 22-25 22-31 —
I44S Motor 23 50 H15 --
l) Közlekedik V I5-tól VI-N-lg és IX-16-tól 1937. évi május H-l i) Közlekedik Vl-15-tól IX. 16 lg.
Nagykanizsa—Barts—Pécs
L
m II s».
tt.Uta.l- | r.árál Udvl
toH
B.rc.ra II
Irt, J
TO1
Ff
w
2(13 2)51
Mc.rál I
, _ . T5T
2114 Sz. v. 1340 15 58 I 17-43 2418 |l Sz_ v. 20-14 l| 2155 | 23 31
A 2414. és 2413. s-. vonatokkal közvtt en kocsik futnak Wien-Pécs, Wien-Osiek között.
A 242.72451. sz. vonalokkal közvetlen kocsik Pécs Budapest délt pu. kőzött.
>z. v. Sz. v. Vegy.
Barcarál | ttiu<<..l-
Isd. || Ind. | Itára árt.
T15 ra\'Ss "
11 50 I 13 35 I 1524 16 50 | 1919 | 21 <5
Nagykanizsa—Oy/kényes—UJdombovcIr- Budapest Keleti pu
K\'snlzslriil Indul
IfÖT
II rasrwrr \' | Hm SÍ.». | m
23 56 II 0-241 — | 2409] Oy. T. | —
A 2408-as sz. vonat közlekedik VI—15-161 IX—14-ig. A 2IOO.es sz. vonal közlekedik VI—15-161 IX— 15-lg. A 2444. sz. vonat közvetlen vonat Budapest—Keléit pák-lg.
Nagykanizsa—Murakeretztur—Kolorlba
Nagykant || M.-Kereaziui zsáról Indul £ érk. II M.-Keresztár Indul Nagyítani zsára érk.
12921 Vegyes 1208 Oyors 12021 Oyorl 7-15 1" 7-42 0 05 0-18 11-40 11-53 12971 Vegyes 1207Ü Gyors 1201 Oy.« 11-26 512 17-52 1158 5-25 18 05
Az 1208 és 1207. sz. vonatoknál, valamint az 1201, és 1202. sz. vonatoknál a közvetlen kocsik ugyanazok, mint a Nagykanizsa-Budapésli viszonylat alattiak 1292/1291. sz. vonatokkal csak 3. osztályú kocsi fut Murakereszturlg. Azoknak az utasoknak, akik Jugoszláviába Murakercszturon át személyvonattal óhajtanak utazni, Murakercszturon át kell szállni a magyar vonatokról.
A magyar személyvonatok közül Morakereszturon csak a 2414. és 2420 sz vonatokrtak van azonnal csatlasozása Mürakeroszturról Jugoszláviába.
Jugoszláviából vissza személyvonattal csak az 1297. és 2451. sz. vonatoknak van azonnali csatlakozásuk.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
Fehér kalapok
axanzáclí* formákban legújabb újdonságok
Fehér retikülök
nagy választikban
Habselyem
fahirnamflak, uj fazonú Ingnadrágok, komblnék gyönyörű pasztall-színekben. M érték után Isi
Brémai Divatház
Horthy Mlklós-ut I. szám Városházpalota.
Aalf Ia aaeratutk, sssunadt-
hHkailufltfftl tutitól Hlliltl
MENETRENDJE
érvényes 1996. május 16-től.
F.raaéfcat-Mr-Vaaiat*lloia»a
Vasútállomásra
4-49
630 7 55 9 29
II l» 1290 13 20 1615 17 29
16-09 19 90 21 »9 23 09 2J-99
1
4
a 1
a
>
Latanyai menetrend
l«tM]rfeálUá. 6 49 MiukMlt.á\'1 árt. 9 09 ■ •U\'uli.iiálU. 1400 L>t>rár.árk. 1910
"Iom. • lantulajdouoa Bt. QuMotar| Njomda éa Uétaalal Lapktadrá VéUalal. kóolvuyüuééjábaa Na^kaiiMIs [Kela^a W<4v, Zalai Károlli
78a évfolyam 128. szám Nagykanizsa, 1936. Junlus 5 péntek
Ara 12 mi.
ZALAI KÖZLÖNY

é» Uadókbalal: PM 5 xáa.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ára: egy hóra I pengó 40 fiIK Sierke>zt6a4ft tj kiadóhivatal. telefon: 78. a
Vitéz Tabódy Tibor főispánt
ma raggal holtan találták az ágyéban
Szívszélhűdés ölte meg Zalavármegye főispánját — Napok óta rosszul érezte magát, de halála elAtti estén még társaságban volt és nsm panaszkodott bántalmakról
Temetése szombaton délután 5 érakor Budapesten
Vitéz Tabódy Tibor, Zaiavárme-gyc főispánja nincs töbl>é.
Hétfőn még itt volt Nagykanizsán, ugyanazzal a szeretetreméltósággal, vett részt a város sportjának jubi-\' láris ünnepén, mint bármikor, amidőn itt megfordult. Az NTE díszközgyűlésén beszédet mondott, részt vett a banketten, felköszöntötte a kormányzót, utána feketére dr. Krátky István polgármester vendége volt, majd dr. Hogyl Lajos főjegyzőéknél tett látogatást. Semmi -- de semmi nyoma nem volt ruajta még csak fáradtságnak senV. Ugyanaz a lekötelezően kedves modorú, közvetlen magyar ur volt, aki volt mindig, valahányszor örömet hozott ennek a városnak.lá\'o gatésával.
Egyetlen egy dolog tünt csak fel, de ennek jelentősége csak most, utólag mutatkozik.
A főispán a bankett alatt kis orvosságos fiolát vett elő és abból apró pasztillákaí vett be. E sorok Írója még meg is kérdezte, hogy mi ellen kell az orvosság. A főispán mosolyogva legyintett és azt mondta :
— Majd te is megtudod, ha belejutsz az én koromba !
Aztán ment tovább az ünnepi ebéd, köszöntötték és szerzettel
ünnepelték a főispánt, aki jókedvűen mosolygott és beszélgetett te vább.
És ma, nem is egészen háromszor 24 órával utóbb, szétrepült a döbbenet*\'*; hir Nagykanizsán, kirepült a fekete lobogó a városháza ormára és ahány ember él Nagykanizsán, annyinak a szivét dermesztette meg az őszinte gyász fájdalma.
Vitéz Tabódy Tibor főispán nem jön töbliet Nagykanizsára. Ott fekszik e pillanatban még a vármegye házán lévő lakásán, az ágyiában, a hol utolérte a váratlan halál.
Az első pillanatban el sem akarták hinni az emberek a szomorú hirt. A városháza fekete lobogóját a június 4-iki trianoni évfordulóra magyarázták és a döbenetes hirt annak tudták be, hogy az emberek elfeledkezve a nemzeti gyász évfordulójáról, az ilyenkor gyakori fantasztikus gyászhireket terjeszti a suttogus a városházi fekete lobogó láttán. M V >
Aztán berregtek a szerkesztőség telefonjai és pár perc alatt kérlelhetetlen bizonyossággal betűkbe kellett formálni a szörnyű hirl : -vitéz Tabódy Tibor, élete derekán, hirtelen meghalt.
Jelentéseink igy szlónak :
Azonnal Nagy Béla főispáni titkárhoz szaladt, akinek intézkedésére pár pillanat alatt öt orvos állta
körűi a főispán ágyát, köztük dr-Thi\'suy Gábor egészségügyi főtanácsos, Zalavármegye tiszti főorvosa.
Az orvosi megállapítás : - szívszélhűdés, ami a jelek szerint álmában érte az 51 éves vitéz Tabódy Tibort. )
Délben, amikor e sorok Íródnak, Bődy Zoltán alispán még nem tartózkodik Zalaegerszegen, úgyhogy semmiféle intézkedés nem történt még a fel ravatalozást és temetést illetőleg.
Nagy Béla titkár telefonon közölte a szomorú hirt a belügyminisztériummal és Huazouaxky Lajos országgyűlési képviselővel, aki a család legjobb barátja volt s akit felkértek arra is, hogy megfelelő formában értesítse a főispánnak Budapesten lakó családját.
1885-től 1936-ig
Álmában érte a halál Tabódy Tibort
Zalaegerszeg, junlus 4 Ját Uidósllónk UlcfOnf-terítése) Vitéz Tabódy Tibor főispánt ma. csütörtökön reggel 9 órakor holtan találták az ágyában.
A főispán pünkösdvasárnap még Pacsan volt, ahol részt vett a hősi emlékmű leleplezésén és az ünnepély műsorán lelkes avató beszédet mondott- Másnap, hétfőn Nagykanizsán volt az NTE jubiláris ünnepségein, ahol ugyancsak beszédet mondott és látogatásokat tett.
Napok óta rosszul érezte magát, de erről csak legközvetlene&D *őr-környezete tudott. Erősen tudta fe-Kyelmezni magát, ugy hogy kifelé nem vettek észre semmit apró rosszulléteiből. Fulladó érzések tep-ték meg s ezért napok "fita valami érmftködést szabályozó orvosságot szedett, tízt szedte már Pacáén és nagykanizsai utja alkalmával is.
Szerdán este otthon vacsorázott, a lakásán, semmi panasza nem volt, a legjobb hangulatban ment el titkárával, gróf Széchenyi Györggyel vacsora utáni látogatásra Thomka János vármegyei másodfőjegyzőékhez, ahol éjfélig maradt és jól érezte magát. Éjfélkor hazament és ugyanugy, mint bármikor nyugovóra tért.
A vármegyei tiszti huszár, Noé Ferenc, rendes szokás szerint Dórakor bekopogtatott a reggelivel a főispánhoz. A kopogásra nem kapott válasz*, de azért benyitott, gondolta, felkölti gazdáját, ha esetleg elludt „volna.
A főispán hálószobájában égett a villany az éjjeliszekrényen. A főispán az ágyban feküdt, mintha aludna. A huszár költeni akarta és akkor vette észre, hogy,a főispán nem lélegzik. , t
Tabódy Tibor 1885 junius 18 án születeti Budalövőn, UngmCgyében. Végigküzdötte a világháborút, az orosz és olasz frontokon harcolt, kétszer megsebesült. Vitézi magatartásával számos kitüntetést kapott. A háború végével, mint őrnagy, nyugalomba vonult és az ellenforradalmi mozgalmakban tevékenyen résztvett.
A főváros katolikus hitéletében nagy szerepet játszott, ő szervezte meg a Regnum Marianum egyházközséget, amelynek elnöke volt.
Országos diszelnöke volta HONSz-nak, a Move repülő osztályának, ezenkívül sZárhos társadalmi egyesületben töltött be előkelő tisztet.
Az első országgyűlésen Budapest északi kerülete küldte a parlamentbe, ahol a költségvetés ós a hadirokkant kérdések tárgyalásánál keltett feltűnést komoly és tárgyilagos hozzászólásaival. Tagja volt a fővárosi törvényhatóságnak is.
1927-ben avatták a szuverén Máltai Lovagrend lovagjává.
1981-ben a drégelypalánki kerü-
letet képviselte a parlamentben, utána a kormánypárthoz csatlakozott, amelynek fővárosi vezető tagja lett. «
1935. március 18-án installálták Zalavármegye főispáni székébe. Zilált közéleti viszonyok közé a megbékélés és megalkuvást nem ismerő magyar lelkesedés erős akaratát fiozta és valóban sikerült is megyéjében az iránta érzett tisztelet és szeretet plattformján az egység alapjait megteremtenie.
Nagykanizsának külön és felmérhetetlen veszteség vitéz Tabódy Tibor halála. Szerette ezt a városi, sokszor felkereste, szivén hordta ügyeit. Nem csak az ünnepein veti részt ennek a sokáig mostoha városnak, hanem a gondjaiban is. Installációja óta szüntelenül érezte ez a város, hogy nem csak Zalavármegyének van főispánja, hanem Nagykanizsának is.
Nagykanizsa város nevében dr Krátky István polgármester részvéte táviratot intézett a vármegyéhez és az elhunyt főispán családjához.
A megye saját halottjának nyilvánította Tabódy főispánt
Zalaegerszeg, junlus 4
(Lapzártakor jelen\'l tudósítónk telefonon) Az alispán távollétében dr. fírandt Sándor vármegyei főjegyző intézkedett a temetés ügyében. Mindenekeltt kijelentette, hogy vitéz Tabódy főispánt Zalamegye L saját halottjának tekinti és a budapesti temetésről is R vármegye gondoskodik.
A holttestet a főispáni lakás nagy szalonjában ravatalozták fel. Pénteken délelőtt 9 órakor gyászisten-tiszteie. lesz a plébániatemplomban, fél 10 órakor a gyászoló közönség átvonul a megboldogult főispán lakására és ott Pehm József dr. apátplébános beszenteli a holttes-
tet. Utána pénteken a déli órákban Budapestre szállítják és szombaton délután a Kerepesi-uti temetőben helyezik örök nyugalomra.
Vitéz Tabódy Tibor özvegye és egyik leánya, akikkel a déli órákban közölték a lesújtó hirt, még csütörtökön délután vonalra élnek és este érkeznek meg Budapestről
Egerszegre. <
Az első ré8zvéttávlrat Kozma Miklós belügyminisztertől érkezett, de azóti már a megye minden részéből elhalmozták a családot és a megyeházát a lesújtó hir keltette mélységes részvéttel, amely Igyekszik enyhíteni a megye nagy gyá szát.
ZALAI KQZlOtfy
niszfenelnök honvédelmi mfritsrter
hel>ctt Kozma Miklós friügymintt^\' ter, u honvédelmi minisztérium mostani vezetője válaszolt. Kijelentette, hogy a légvédelmi törvény végne hajtási utasítását rövidesen kiadják, rokkantjaink ellátása nem marad el a nagyobb,államokéitól és Javítás elől nem zárkózik el a kormány. .j
A belügyi költségvetésnél Kozm:i Miklós belügyminiszter az ellenzék áltd is megtapsolt, mindvégig érdekes beszédében egész sor fontos intézkedést helyezett közeli, komoly kilátásba. A tárca két milliós többlete tisztán egészségügyi és szociális célokat szolgál. A tunyák közigazgatására tanyai "központokai ál* litiuiak fel. Egyszerűsítési és takarékossági célból tavaly 177, az idén pedig 51 község-egyesítés történt. A külföldön éló. magyarokkal való kapcsolat fenntartására a belügyi kormány hajlandó áldozni is. A városok és községek pótadóját igyekszik mindenütt 50 százalék alá ftyomni. A népbetegségek ellen való küzdelemről, az egészséges ffiiusi lakásról és ivóvizről és sok mas speciális problémáról, a hadi-kölcsöi segélyezésre szánt összeg felemeléséről nyilatkozott még és
nz/.nl végezte fejtegetéseit, hogy ha \' Széchciy 1 szelemében végezzijk munkánkat, okkor az orsjág ügye előre fog Kndülni.
A külügyi tárca vitájában elhangzott észrevételekre válaszolva, Ká-ijya Kálmán külügyminiszter általános helyesléssel fogadott beszédé ben vázolta az európai helyzetet, kiemelt-, hogy készek vagyunk rését venü Középeurópa ujjász^r vezésében, ha nyitva hagyják a békeszerződések szabad megvitatásának lehetőségé^és Magyarország mint egyenrangú fél ülhet a tárgyalóasztalhoz. Széjlt a kisebl cégvédelemről, majd a Népszövetség válságáról és azzal zár$. érdekfeszítő fejtegetését, hogy előbl>-utóbb ellenfeleink sorában is felülkerekedik a méltányosság és a jobb belátás.
Az igazságügyi költségvetés tárgya/ásónál Lázjir Andor igazságügy miniszter felemlítette egyebe^ közt, hogy a családvédelmi törvényeket a belügyminiszterrel együtt akarja megvalósítani; hive a sajtószabadságnak, mert a szabad véleménynyilvánítás n közélet tisztaságiinak legbiztosabb garanciája.
A földmüvelésügyi tárca vitájában Darányi Kálmán földmüvelés-
Két évre lakat alá kerültek Galambok rémei
ím £!—í-
Az elmúlt hónap
Amilyen nyugodt és eseménytelen volt a belpolitikai éiet ápriljlsban -< u parlament szünete mialt - olyan eseménydúsan zajlott lc « május hava, amelyet politikai szempontból a költségvetés vitája töltött ki-Adódtak személyeskedések, zátonyra futott »leleplezése k.c Rajniss Ferenc képviselőre a szocialisták rá akarták bizonyítani, hogy a német propaganda céljaira lapváila-latot akart létrehozni a németekkel, de több izgabnas összecsapás után kiderült, hogy a szocüilistákat hamis iratokkal teljes mértékben félrevezették. Ez azonban csak futó epizódja volt a költségvetés vitájának. Az uj állami költségvetés az optimizmus jegyében készült és a bizakodás fűtötte a pénzügyminiszter expozéját is. A gazdasági életben mutatkozó javulás nemcsak a bevételi, hanem a kiadási oldalon is érezteti jótékony hálását, igen jelentős közmunkák formájában. A komoly vitában értékes felszólalások hangzottak el.
Fnbinyi Tihamér pénzügyminiszter vitazáró beszédében ulalt arra, hogy nagy országok, aránylagoson is, jóval nagyobb deficittel dolgoznak, mint mi. Sorra vette a fontos kérdéseket és többi közt kijelentette, hogy a fiatalság érdekében az állam megteszi a magáét, de az egész kérdést egyedül nem képes megoldani. Az itjuságnak magának is törekednie kell, hogy a gazdasági éietben minél nagyobb számmal helyezkedjék el. E törekvésében a kormány minden erejével támogatja. A közigazgatás egyszerűsítésére már több intézkedés történt. Készül a törvénykezési illetéknek, az ingóvagyon jövedelmi adó jának, a társulati adónak, a hitelszervezeteknek reformja és a családvédelmet az adórendszerben is érvényesitik. A kisipart a közszálli-tások és a hitelkeret kibővítése terén segítik. A házadómentességet kiterjesztik. ,
Az egyes tárcák költségvetésének tárgyalásánál a miniszterek több érdé kas bejelentést tettek. így az azóta németországi uton Is volt Hóman Bálint kultuszminiszter jelentette, hogy u következő költségvetési évben harmadfél milliót fordít iskolaépítésre. A szükségletnek megfelelően még 2300 uj tantermet akar építtetni ós ebből a jövő költségvetési évben 345 tanterem és 145 tanitói lakás épül. Az iskolaépítés!\' programmal kapcsolatosan 1800 uj tanitóra lesz szükség. A tanítókul tehát elhelyezhetik, ellen-ben tanítónőben igen nagy a felesleg. Ezért néhány tanitónöképzö-intézet megszüntetésére kerülhet a sor és arra is, hogy a férjes - teh£t kétszeres ellátással bíró - tanító^ nők adják át helyüket az özvegy, vagy hajadon tanítónőknek, örvendetes, hogy az analfabéták száma erősen csökkent és a legújabb nemzedéknél már osuk 2 százalék.
A honvédelmi tárca vitájában főként a fegyverkezési egyenjogúságot, a légvédelmi intézkedésieket és a hadirokkantak fokozottabb segítését sürgették. A gyengélkedő mi-
Ese\'.t már szó e hasábokon a kél Fullér fivérről. Mindkettő fiatal munkásember, Galamlx>k<»n laktak és onnan indultak »turnéjukra,« a mely rendesen csendőrkisérettel szokott végei érni. i.
Fullér .\'anos és Fullér Gyula valóságos nagyüzemet csinállak a lopásokból, amit iparszerüleg űztek-Betörtek a pincékbe, elloptak minden elemelhetöt. Varga Sándornétót a kiskomáromi gyógyszerész szakácsné jától 550 pengőt loptak el, a gazdájától vadásztöltényt, másutfc ruhafélét, élelmiszert, ugy hogy a
károsultaknak egész sora vonult fel a lunukkal együtt . főlárgyalásra. A tolvaj-duóval együtt a vádlottak padjára került, égy csomó ember orgazdaság cíiíién. A vádlottak beismerő vallomása, a tanuk és sértettek kihallgatása eldöntötték a per! : a biróság á Fullér-duó tagjait fejenként két-két évi fegyházra Ítélte.
Galambok-Kiskojpárom környéke egy ideig megtisztult a kél rémtől.
De 2- 2 hónapi fogházonbe.tófit kaptak többen, akik a lopott hol-mikből vásároltak.
. utfift Mim 4-ffi\'i
. .. . ■
Ügyi miniszter felszólalása, úgyszintén a még hájralevö miniszt^toök^gt kenesŐfcfcm-ügyi és. pénzügyi tftea, toytybá a felhatalmazási Javaslat vitájp júniusra maradj, i
A képviselőház a költségvetési vitában sajnálattal nélkülözte Gömbös Gyula miniszterelnök részvételét. A miniszterelnök Balátonfüre. den üdül s orvosai szerint a junius végén lejáró gyógykura után teljes egészségben hagyhatja el a szanatóriumod A közvéleményben nz a he. lyes megfontolás került felül, hogy
a m>. ,,, ,1M
szűnjenek meg az éles politikai harcod Gtyjjbös Gyulát a pécsi egy#? , tein díszdoktof.ává. az
ünnepélyes avatá^f, a*»nba#, a miniszterelnök egészségi állapota Mj|att késöblfW halasul ák.
A felsőház letárgyalta a telepi-tési javaslatot néhány módosi-lássál rajta, visszaküldte a képviselőháznak, ahol e módosítások körül élénk vita várható.
A világpolitikában igen jeh*n(0s események játszódtak le májusba^. Az olaszok elfoglalták Abesszlnja, nugyrószét, fővárqsávul, Addi^ Abebával együtt. A,1 négus elmená, kült, a legtöbb törzsfőnök beh& dóit. Az olasz delegáció Mussolini utasítására elhagyta a népszövetségi t/ínúcsüiést, amely az ola^z—abes?-szln kérdést junius kö«^re ha: lasztotla. Az olaszqjt n^m spl rődnek a N£pszövie.ís£ggej, i^eRnek utjukojr^eiöiie. A győzelmét, l^nn^plő Olaszország Al^sszü?ia an^tálá,-sával egyldöben bejelentette a római tyrodaltfra ujjátüal^ulá^át. Vik-tor Emánuel királyt császárrá koronázzák, Mussolini pedig királyi halai ipar kap.
Az osztrák kormányba jelentés változás történi, SchuschnAgg kun-cciUr újjáalakította kormányát, a ■ melyből kimaradt Starhem^Tg herceg aikancellár és Berg£rTWjlMde-negg külügymipjszj*f. i
A francja választás a szocialista pár tyúk hozott, többségi, ugyanekkor 82 ne növelte a kommunista képviselők száfliáip A francia kormány szovjetbarátsága, íme, meghozta gyümölcsét. A több* évtizede uralmon lévő polgári , radikális párt leszorult a hatalomról, amelyeit a szocialisták vesznek át, élükön
Blum Leo pártvezérrel.
ffltf
Ksös, szeles 1
Pro.gn<Jzlii N(uf|»«,WSI
W^SfJ \'"V ¥1, rViog-
gül, • nappál) n«m vjitpij|k,
»•»"/>: Juolifs 5. péat#k. Itaiq. kft. Bonlt&c. ProtMlín, BoB(Iáo, Iupftllt* SiVBn.hó 15.
(lyógywertári, ÍJJtdl stolg4|»l « hí 15-lg « Morkly-Bílu? gy<Snj««rtír F0-ul 12. &s a klskanlujii gyógyszertár.
Leiivásziiak, divatselymek, tropikálok, pijama kelmék, straudanyagok
^ 4u9 választókban. ^
Uri tropikál öltönyök
P 24.00 36.00 00.00
Uri sportingek
P 4.SO 6.80 a.00 12.00
Női-, férfi- és gyermekcipőkben nagy választék.
smom
1938 lunlm 5
ZALAI KÖZLÖNY
Iliié
Liszt Rapszódia
A Liszt einlékéy adhatta az öt\'e-tet Martos Ferencnek és társainak, hogy Liszt életének egy epizódja köré mesét szőj jenek és azt színpadra vigyék. Az ötlet kitünö, a kivitel pedig mindenben méltó bozzá- <
A kedves, romantikus m;se nagyszerű felépítésben és - ami a legnagyobb érték - pompás muzsika keretében elevenedik meg a nézők szeme előtt. "Komjáthy Károly muzsikája azonban nem olcsó oper-\'tt-muzsika, hanem igazi zene : csapa finom dallam, kedves melódiák, lelki tartalointnal telilelt muzsika. Ebl.en a keretben foglal helyűt Liszl: Liebestraum-ja és a II. ma. gyar rapszódia.
A kitünö daljátékot a Fodortársulat kifogástalan előadásban hozta színre. Merész vállalkozás volt az Olaszországban és Ausztriában nagy sikert aratott darabot Pesl megelőzésével a társulatnak bemu-\' tatnl, de a dicsőség annál s»ebb. mert a Fodor-társulat mindenben deiekasan kiállta a próbát és egy mindenben felejthetetlen színházi estet adotl a közönségnek. Sajnos, kevesen voltak a »választoltak,« de akik ott voltak, lelkes, meleg lapsokkal köszönték meg a színeszek pompás produkcióit. A siker fokmérőjén, a vastapson kívül ezal-k\'aiommal az összes táncokat is ismételni kellett.
A szereplők közül elsősorban Oroszlán Györgyöt emeljük ki, aki finom, elmélyült és kiegyensúlyozott játékával, bámulatosan ügyes maszkjával tökéletes illúziót k^Üett Liszt Ferenc személyében, Ormössy Magda ezalkalommal is bájos, üde jelenség volt, aki kedves cs:ngésü, finom hangjával nagyszerűen interpretálta a nehéz dallamokat. Most mutatkozott be először nagyobb szerepben partnere, Tunyogi Péter\' Is, aki csak megerősítette első fellépésénél alkotott véleményünket : kellemes, meleg hangja miatt érdemes volna többször - hallatni. Kedves, vonzó jelenség volt a »Szép Poldy« szerepében Daruváry Mária. Andrási Mártonnal együtt kiforró t, rutinos játékukért és pompás táncaikért sok tapsot könyvelhetek el-Hasonlóképp Szabó Ernő is a humort szolgálta s bár a szerep nem nagyon feküdt neki, ez a pompás szinész igy is elsőrendűt adott. Külön dicséretet érdemel a gondos, szép rendezésért, amelynek- első-felvonásbeli álom-képe felejthetetlenül szép volt. \'Vass írnia Tóni nénijének jóizü, kedves alakításából, Rátkay pompás titkár és Koltay Bösendorfer alakításából Is a híva-tott művész hangja csendült ki. Meleg taps köszöntötte a betegségéiül felgyógyult Danist is rövid szer-epében. Jó volt Ozoray Salburg grófja és a Liszt tanítványok szerepben Majthényi Gabi, Sárváry, Márai, v. Hajmássy és Gál.
Külön meg kell dicsérnünk a tánckart is, de elsősorban Iványi Dénest, a társulat tánctanárát, aki ezeket a pompás, felépítésében Is ügyes és látványos táncszámokat be tanltja. Derekas munkát végzett \\ Endre Emil karnaggyal az élen a ) határöraenészekkol megerősített / szinházl zenekar is, amely a pom-
pás számokkal nagyban elősegítette a sikert.
A szerdai Liszt Rapszódia a Fodor társulat eddigi egyik l\'gszebb elúadása volt. t
_ «• ••)
A szinházl Iroda hirel:
Ax Ur katonát Dévényi Lacika felléptével
Nagy eseménye nemcsak szinházl, de irodalmi, sőt vallási tekintetben is az évadnak Emmet I.avcry csodásan szép színjátékának, Az Ür katonáinak csiUörtők és péntek esti előadása. Ami szépséget I.avcry tollán keresztül drámájába lehelt, azt Hevesi Sándor, városunk illusztris szülötte, a legnagyobb európai szinpad-eszté-tikus mind-mind éleire keltette Az Ur katonáiban. Az Ur katonái nemcsak a főváros, de az egész ország közönségét megremegtette. Aki látta, aki rádión át hallotta, annak szivén ke-resztülviharzott ennek a drámának minden mélysége. Ezt a dráWát, amely a pécsi együttesnek mesterprodukció-ja, az is érdekessé leszi, hogy a darab
fővárosi gyermekszereplője, aki egyben főszereplője is a darabnak, Dévényi Lacika, a Légy jó mindhalálig film gyermekszereplője játsza. Ezt a drámát valláskülönbség nélkül mindenkinek látnia kell. Szelvények mindkét eslén 50, 40, 30, 20 fillér ráfizetéssel érvényesek. !
(*) Délutáni filléres előadások. Csütörtökön, ma délután 5 órakor uZ Aki mer, az nyár- évadnyitó operett-újdonság filléres helyárakkai szerez pompás szórakozást. — Szombaton délután 5 órakor pedig » Budapest— Wien ragyogó előadása kápráztat szintén filléres holyárakkal.
(*) A szomlSU—vasárnap szenzációja a legvidámabb huszároperett, a Debreceni 2~cs huszárok, újdonság, Erdélyi Tivadar és Ats Zoltán müve. Szakadatlan kacagás kiséri ennek az operettnek minden jelenetét, túlszárnyalva humorlwn, ötletben, komikumi>an a Tatárjárás, Pillangó főhadnagy, Obsitos vig jeleneteit. A Debrecent Trés huszárok Ismét alkalmat ad a társulat országosan elsőrendű komikusainak tehetségük teljes ragyogtatására.
n
Jégszekrények I
már bavi í- Mi részletre
SZUBO ftimi iportmielÉleB, FUt 5.
MeykezdSdBtt a vasárnapi egyházi hangversenyre szóló jegyárusítás
A mai nappal megkezdődött a jegyárusítás a vasárnapi egyházi hangversenyre, mely a piarista templomban lesz, annak további felszeKlési\'re. A Jegyek árát Igen alacsonyan szabták meg, mert állóhely ára 60 fillér, az (llöhelyckó pedig 1 pengő. A jegyeket Flschl, Szomolányl, Teutsch üzletekben, valamint a gimnáziumban és a Zeneiskolában árusítják. A hangverseny vasárnap eapJ pontosan fél 7 órakor kezdődik c-s kb. ötnegyed óra hosszat tart. A változatos műsorban a gimnázium énekkara, a Zenelsltolu \'tanárai ének és zeneszámokkal szerepelnek, Kolla János kegyesrendi tanár pedig előadást fog tartani. "S műsor \'és fl Wurs céT egyaránt t\'rdem"ssé teszi a hang versenyen való részvételt. |
Gyomor és bélhurut, ai emész léi hiányossága, erős bomláli és erjedési folyamatok a gyomorbélhuzamban, bélbaktérium- é« gyomor-savtu\'tengés a< enyhe természetei .Ferenc József* keserűvíz használata állal legtöbbször rövidesen megszűnjek. A forró égöv országaiban észlelt orvosi tapasztalatok igazolják a Ferenc Józaef vlz rendkívül ér-tikra hatását vénasníl és olyan gyomorbetegségek esetén, melyek vállólézzal együtt lépnek fel.
16 esztendeje,
hogy összeült Párisban a győzők areopágja, hogy az Összekötözött, bilincsbcvert, megszállt kis Magyarország felett Kimondják a diktel, amely előre ugy szólt, hogv a vádlott bűnösnek mondatik ki és ezért súlyos büntetés jár: — halál. Magyarországnak bűnhődnie kellett azért, mert a kultura és a kereszténység védbás-tyája volt. Bűnhődnie kellett azért, mert odaálit a gloire nemzető mellé, amikor az súlyos óráit é\'te egykoron. Bűnhődnie kellett azért, mert kényszerházasságban volt, amitől egyre szal>adulni akart, de a következményeket viselnie kellett, fizetnie kellett a közös adósságokat, amihez voltaképpen semmi kfize nem volt. Fizetnie kellett mások bűneiért, más ifa.\'perialiszti-kus törekvéseiért. A történelem alig ismer nagyobb igazsá«lalan-ságot, mint amit az aranycirádás trianoni palotában a -művelt nemzetek. az erősebi) jogán a kis Magyarország ellen elkövettek. Betetőzte a tragédiát, amikor békeszerződés elmén, ma 10 éve, alá kellett írnia saját halálos Ítéletét.
Csak az idők multával kaptunk betekintést arról, hogyan vitte vágóhidra Szent István országát a kapzsiság. a gyűlölet, a bosszú. A vészbirák késői ébredéséiül és vallomásából tudjuk, ml történt voltakéi>en Magyarországgal "és népével, hogyan vetének kockát a keresztre feszitett Magyarország vérző teste és letépett ruhái felett.
Van-e toll, van-e jajkiáltás, a mely ennek a nemzetnek trianoni drámáját le tudná Írni, van-e
hang, amely elég erősen tudna tiltakozni ellene a világ lelkiismeretéhez?
Ifi esztendeje, hogy a díszes palota hóhértermében megjelent a magyar delegáció és Magyarország képviseletében saját kivégzésére rámondta az Áment. Mert nem volt fegyverünk, nem volt katonánk, mert belső bitangok nem akartak magyar katonát látni, mert kicsavarták kezünkből a magyar szuronyt, a magyar területi épség egyedüli biztos támaszát, mert védlelenpk voltak a határok, mert szabad préda volt Erdély, a Kárpátok, Rákóczi szent földje.
10 éve, hogy a gyász feketéje lett Magyarország hivatalos szine, hogy a Bánat lelt köszöntője a magyar embcrbfmlbók bölcsejénél, hogy rabbillncsek csörögnek mindannyiunk kezén és Árpád népe, Szent László, Szent Ertn^ébet, Hunyadi népe a világ népeinek koldusává süllyedt.
16 év távolában ma tegyen hitet a magyar. Ne legyen boldog, no legyen nyugalma, ne tudjon pihfcnni e szfcnt földben ősei csontjai mellett, mig ki nctol javította a magyarság legnagvobb szégyenfoltját, a trianoni aláírást. Ne tudjon mosolyogni, ne tudjon firülni, amig a magyar vér, a mjagyar lélek szent esküje valósággá nem válik.
Szent esküt tegyen ma minden magyar és ugy áldja meg őt a magyarok Istene, ahogyan ezt az esküt becsüleltol megtartjal.., Benedek Rezső
RUHÁK
divatos színek és minták.
ZALAI KÖZLÖNY
IW6. lualai 5
RcndhM\'UU Djútilol!
Tiszta gyapja férfiszövet 140 cm. széles
-•-........ - - -■ — -........ métere . i
P 12,90
Nagy tétel torontáli szőnyeg mélyen léikállitott áron!
Lfe&ujabb mintákI Legjobb minőségek!
KIRSCHNER Divatáru házbari
• i
Pénteken rendezik meg az NTÉ elmaradt é\'iábadléri torháját
tata mh a nagyszabású ünnepély műsora
Vasárnap, jubileuma napján nem tudta mejjtartarii nagyszabású szabadtéri torba ünnepélyét az NTE, mert a nagy esőzésektől a pálya teljesen felázott. Az elmaradt ünnepélyt ma, pénteken délután fél
5 órakor tartják meg a Zrínyi pálcán változatlan nttlsorrdl.
Az ünnepély felvonulással kezdődik. Az éten á jubiláló NTE férfi és hölgy tornász bajnokcsapata hálád, azután a kiskanizsai Sáskák, fiínjd teljes tanulólétszámmal a három élemi, h polgári 1 -ány ós fiúiskola feányliomm, é ^Imházlum
6 a\' l^eréskedél^ii fskola" "A \'bemu-ftítandó gyakorlatok mind tömeg-
gyakorlatok s á következő á sorrendjük : Fiuk szabadgyakorlatai. Polgári fiúiskola ugrószekrény gyakorlatai. Elemi iskolák szabadgyakorlatai. Lányok szabad és karika-gyakorlatai. Sáskák gyakorlatai. N7 E, kereskedelmi és «lmnázium közös műszabadgyakorlat i Líceum rlthilkus tornája. Nyújtó, korlá\' és lőgyakorlatok. Polgári leányiskola ritmikus tornája. Áz összes gyakorlatokat a határőr zenekar kiséri.
Valamennyi iskolának egyúttal tbrnávlzsgája is ez a vers*ny. Jegyeket a pálya pénztáránál L\'het Váltani.
A kanizsai turisták kftz-gynrése
, A Mauypr Turista figycsülot két év-vei ezelőtt ^aku\'t nagvkauizsai osztálya, mo\'sj tartotta első* évi közgyűlését. Az elnöklő fánejH Imre mérnök üdvözölte az egybegyűlteket, majd dr. Szűcs László, az egyesület agilis főtitkára olvasta fel jelentését.
A jelentés beszámol \'az alapítástól kezdve mindarról a munkáról, amelyet az egyesülét Kiejtett. A líá taggal működő kétéves egyesület taglétszáma egyre növekszik. Jgoh szép túrákat rendezett az egyesület, szám->^erint 25-öt(.a két <Jv alatt, bebarangolok a környező szép ép yiég niindig eléggé n\\cg nem becsült \\iaékeket, de ellátogatlak Kőszeg, Irottkö, Bada-csou> stb. \'vidékére ls. Örömmel számol bé á titkári jelentés arról a szép eredméhyről, ámelyet u\' turista \'dszjric .fiiért. Köszönetet mondott a jelentés (|rv A\'r./fArtf István polgármesternek, az egyesület elnökének és a városnak, akinek köszönhető, hogy Nagykanizsa rövidesen kilátótoronnyal rendelkezik majd, a tüzoltótornyot ugyanis még ebben az évben a tiirfstaérdekek szolgálatába állítják A távolabbi tervek közül csak kettőt említünk itt meg. Egyik egy kilátó építése a Várdombon, a másik egy kis menedékház építése a felsővárosi erdőben. A tervekhez a város a legmesszebbmenő támogatással hozzájárult. \' y
A zárszámadás és a költségvetés letárgyalása után a számvizsgálóbízott-ságot választotta meg a közgyűlés ifj. Janda Károly, dr. Karezag Rezső, Kasztl Árpád rendes és Szántó Károly,
WiWe Imre póttagok személyében Pénztárosnak egyhangúlag Sehultz Mihályt választották meg a lemondott ifj. Knortzer György helyett. A közgyűlés felemelte a választmányi tagok Számát is 21-re. l!j választmányi la. gok lettek: Schmidt Kornél, BarWits I.ajos, Fogarassi József, ifj. Knortzer Gyórgy. Eelcki Rezső, dr. Hoffmann János, Brónyai Anna, Llditt Máriai, Miletícs Ilonka, Jászai Lajos, Hrandl Gyula, Polgár Vilma és Vörös Gábor. A kiránduló és sí-bizottságot a közgyűlés egyesitelte. Elnöke lett Go-KÓczy Zoltán. tagjai: Renedi (Imre, Klap]>er Miklós. Vörös Gábor, Fábián Ferenc, Aigner Géza és Jászai Lajos.
A menedékház, útjelző és kilátótorony létesítésére alakult bizottság is megalakult, elnöke dr. Fülöp György, tagjai; Vörös Gábor, Aigner Géza, Jelűnek Miklós, dr. Iloffmann János, Fábián Ferenc és Schiiltz Mihály. E bizottságoknak hivatalból tagja \' dr. Szűcs László, az egyesület íőlitkára is.
A közgyűlés ezután a legközelebbi hirajirö^ramot beszélte meg. amelyet a Zalai Közlöny hasábjain annakidején részletesen ismertetünk.
A napokban megveszik az első nagykanizsai vitor-lázó-repülőgépet
A 70. esztendejét most ünneplő Nagykanizsai Torna Egylet legfiatalabb szakosztálya, a vitéz Tamásíalvy Jenő. Magyar Nemzeti Bank főnök elnöklete alatt működő vitorlázó repülők, mint ismeretes a legutóbbi inte-gyegyülésen 1000 pengőt kaptak a vár-
megyétől. Vitéz Tabódy főispán és a megye vezetői belátták a vitorlázó repülő sport nagy nemzeti Jelentőségét és a kanizsai repülők kérését minden további nélkül teljesítették. A télen megindult szervezkedés ezzel nagy lendületet kapott és az időközijén ősz-szeg. az alnpitó és rendes tagdijakkal együtt annyira emelkedett, hogy az első gépet meg lehet rendelni. A vitorlázó repülők vezetősége máris érintkezésije léi»ett több gyárral, a tárgyalások folvnak és a gé|>ct a napokl>an megrendelik. Ezzel kapcsolatban a vitorlázó repülőknek távolabbi terveik la vannak. A gép a nyár folyamán elkészül \'és az ősszel megindul a rendszeres rcpfilőélet. Amint a gép megérkezik. Nagykanizsán kiállítják, hogy mindenki közelebbről megitfmterkedhes-sen a modern Idők egyik legjellegzetesebb sporteszközével. Ugyancsak a távolabbi tervekhez tartozik az ősszel rendezendő repülőnap, amikor ismét Kanizsára jön Botter Lajos, a cserkészek világhírű repülője és bemu--taló repülést tart a kanizsaiak gépével. Heméljük, hogy addigra már a kanizsai repülők is bemutathatnak valamit.
Ürgék
A lak fát ól kissé messzekalando-zott Ür<j« a hirtelen odatoppant kutyák elüt kénytelen volt haníar-jában a szomszéd ürgénél menedéket keresni
— Vár/iik meg, szólott akkor Pld, mig majd a szdrrhzéd k\'tes-sékcli a hívatlan Vendéfát s akkor nijtikoncslpfílk.
— No, arta ugyan tárhatsz fiam, mondfa Bodri. Mert az, hogy bajbajutott testvérüket elhagyjak vagy még nagyobb baj Int sodorják, csak az embereknél van meg; az dllalok egymással szemlxn veszedelem idején emberségestfi viselkednek.
Dorosntay János
EMLÉKEZTETŐ
Junlna 7.
Egyházi hangverseny fél 7-kor a piarista tomplomban. Tüzoltó-juniális. Juntái 14.
összmunkásság nyári mulatsága a Szép Ilonában. Junliu 15.
A Keresztény Jót. Nőegylet teája 5 órakor (vitéz Tamásíalvyné).
Janlus 17.
Piarista Diákszövetség juniálisa 6 órakor a gimnázium udvarán.
mim
1500 pengőt fizettek egy pár lóért a kanizsai vásáron
A hivatalos jelentés si<T|jil a nagykanizsai országos vásáron 800 szarvasmarhát hajtefttak fel, loval 450 el Az olasz marhaexport céljaira 3 vagon állat hagyla el az álloméit, mig belföldi célokra, főleg Budapestre, több vagon marhái szállítottuk el. Szarvasmarháknál íz-érnk tartottak voltak, inkább esö tendenciájuk volt, ellentétben a lovuknál, amelyek árai feiszöklek. igy egypár jo lóért fizettek 1500 pen Vöt is r. gazdák örömére. Lovakat <Us?tr;áhft és Némattorszőgba szál-lltottak, összesen mintegy 600 állal Lsfirélt gazdái a kanizsai vásáron
Nagy érdeklődés a Tlsián-tull Vásár Iránt
A Külkereskedelmi Hivatal pavil-lonj.1 a folyó évben ugy a tenyész-áliatvásánon, mini a BudapeslI Nemzetközi Vásáron is nagy silterl kellett.
A debrec\'nl kamara elnöksége eljárt a Külkereskedelmi Hivatalnál annak érdekében, hogy az augusztus 29-szeptemb«r 8-lka közöli tartandó Tiszántúli Ipari Vásáron biztosítsa a Külkereskedelmi Híva tnl résztvételét.
A Tiszántúlról ugyanis Igen jelentős export folyik és a cél az, hogy a Tiszántúlnak az exportban való részesedését n nagyközönség előtt ls bemutalhassák.
A Külkereskedelmi Hivatal a kamara kérését megértéssel fogadta és junius hó 2-án l)ebnec"rtl« ér kereti Radnólhy Islván, n Külke reskcd«\'lml Hivatal fóelfadója, hogy a Külkereskedelmi Hivatal ré^Ztvé téléi és a résztvélel részleteit a helyszínen megbeszélje.
A kiállítás Iránt nz érdeklődés ügy kéütnüvesipari, mint gyáripari és kereskedelmi körökben igen tnajjj- s a jelentkezések eröSCn föly mik\'. ( (II
- LAKBERENDEZÉS a mai pénz-szflko mellett ls talnflenki részére igen olcsón beszerezhető Kopsteln Lipót ■Magyarország legnagyobb bútoráruházában.
Cipőt Űrnapra
Miltényinél veszünk? Ml
_ ZALAI KOZLONV____
Pénteken Firenzében találkozik Hnssollnl az osztrák kancellárral
Póilsba és Londonba Is ellátogat az osztrák kancellár — Alaptalanok a Habsburg-restaurációról elterjedt hirek
Junius 291 a Népszövetség rendkívüli közgyűlése

- (Hübner Tibor Nagykanizsán)
llübixr Tibor tyudapestl tervezőépítész tegnap Nagykanizsán tartózkodott. hogy « Igazságügyi palota rész-letlorvezetéhez és költségvetéséhez a szükséges helyi felméréseket eszközölje.
_ (Az urnapi körmenet)
a jövő h^len minden eddiginél fényesebb egyházi keretek közólt fog lefolyni. Erre az alkalomra lejön Nagykanizsára a ferencesek tartományfőnöke. P. Scheirich Bonaventura, aki a körmenetet vezeti.
- (Katona-temetés)
Hiteinették tegnap délután lvövcsdi Itoér Gusztáv ny. ezredest, a nagykanizsai nyugdijas tisztik^ veteránját. Az ö és családja iránt érzett fcszlelet impozáns megnyilvánulása volt a temetés, amelyen ott volt az aktiv és nyugdíjas tisztikar, élén az állomásparancsnokkal, ott voltak a város közéielének jelesei, a Szaualórium Egye-súlcl népes küldöttsége, a többi egyesületek vezetőségei ós nagyszámú kö-wiiség, A temelés az öreg katonának kijáró pompával történt. A koporsón ott volt az elhunyt kardja, sisakja, utána fekete vánkoson vitték a kitüntetéseit. A koporsót határörök vitték és díszkíséret lépkedett mellette a ha-lárörzenekar gyászindulójának hangjaira. Amikor leeresztették a koporsót a családi kriptába, felhangzott Miatyánk és a Himnusz, az öreg bajtárs felé az élők utolsó üdvözlete.
» Férfiruha és felől 6 szövetek, ing poupllnok, selymek és tropikálok legnagyobb választókban Sláger Divat-áruházban.
- (Katollkíjs-gyülés Lógrádon)
Nagykanizsa plébánosa június 14-ére « légrádi kápolnához különvonattal zarándoklatot szervez a kanizsai katolikusság részére, amelyre már előre felhívjuk a katolikusság figyelmét. Künn katolikus gyűlést tartanak, a melynek vezérszónoka Csóthi Géza pá-pai prelátus, murakereszturi apát lesz. Kívüle még többen mondanak beszédeket.
Egy tucat beretvapenge 44 fillér. „Még 3 napig" VÁQÓ illatszertárban.
- (Köszönet-nyilvánítás)
Ezúton mondunk köszönetet mindenkinek, aki gyászunk nehéz óráiban " részvét jóleső melegével igyekezett enyhíteni mélységes fájdalmunkat. Kö-vesdi üoér család.
- F*rfl tropikálok dlvatazinekben P 5.60-tői. Golenszky Divatüzlet.
- (Leventa-temetés)
A kiskanizsai leventék soraiból ismét elragadott egy ifjút a halál. Szo-kol László 20 éves leventét kisérték » kiskanizsaiak százai utolsó útjára a leven tezenekar gyászindulója mellett. A sírnál \'Szépudvary László fő-oktató mondott gyászbeszédet a levont® intézmény nevében.
- F«hircipót, szandált, bocskort ós •trandclpőt Miltényinél, Fő-ut 2.
Itóma, június -i Mussolini olasz miniszterelnök a Foroi melletti családi birtokára utazott. Valószínűnek tartják politikai körökben, hogy a Dyce itt fog találkozni a Viarecrióban üdülő Schúsfch-nigg osztrák kancellárral.
London, június -1 A Times a külpolitika legfontosabb kérdéseit a következőkben foglalja össze mai számában közölt nagyszabású cikkében:
Félreérthetetlenül meg kell mondani végre a világnak, hogy melyek azok a követelések, amelyekhez Anglia ragaszkodni kiván.
Ténylegesen és mielőbb meg kell kezdeni Németországgal u tárgyalásokat.
Meg kell szerezni a brill világbirodalom védelmi területeit.
Páris, junius 4 A francia sajtó igen nagy nyugtalansággal ir a futótüzkéut terjedő sztrájkmozgalomról. A nagy üzomjek, gyárak és vállalatok munkástömegei egymásután csatlakoznak a mozgalmihoz. Az Echo de Paris a sztrájkoló munkások számát 500.000-re teszi és egyben vészkiáltást hallut. A lap szerint ez a nagyarányú sztrájkmozgalom meggyöngíti Franciaország tekintélyét és ellenállóképességét, azonkívül azzal a veszéllyel is jár, hogy Németországot támadásra csábítja.
A sztrájkmozgalom a vidéken is egyre jobban terjed. Ruonban u mun-\' kások megszállták a gyárépületeket s addig nem hajlandók onnan kivonulni, sem i>edig dolgozni, inig követelésüket nem teljesitik. A lioni szövőmunkások is beszüntették a munkát, az épületeken több helyen kitűzték a szociáldemokraták vörös zászlóját.
Páris, junius 4 Ujabb jelentések szerint a sztrájk egyre veszedelmesebb méreteket ölt. Most már a közüzemek mluukásai is hajlanak a sztrájk felé, a luxisok is leálltak, ugy hogy már nem is szlrájk-
A megtorlások ügyében csak a Népiszövetség dönthet. De Anglia ugy véli, hogy a Népszövetséget Is csak megerősíthetné, ha végre konkrét formában leszögeznék a béke fenntartásának felelősségét. Erre vonatkozólag a három nagyhatalom: Anglia, Franciaország és Németország tegyen kezdeményező lépéseket.
Elhalasztják a Népszövetség tanácsülését a 29 i közgyűlés miatt
i London, junius 4
Eden angol külügyminiszter és Benes telefonon beszéltek Avenol népszövetségi főtitkárral és abban állapodtak meg, hogy a Népszövet-\' ség rendkívüli közgyűlését junius 2!) ére hívják öss;je. A junius 16 ára\' tervezett tanácsülést "későbbre halasztják. r i
ról, hanem forradalmi felkelésről van szó.
Éhínséggel fenyeget az élelmiszer-munkások sztrájkja
Páris, Jutíius 4
(Lapzártakor érkezeit) Annak ellenére, hogy a munkaügyi minisztériumiban állandóan folynak a megbeszélések, a szlrájkmozgalöm egyre tart és mindinkább nagyobb kereteket ölt. Most már az élelmiszer, cukor, hus és a malomiparosok is beszüntették a munkát A városban mindnagyobb számban szüntetik be a benzinsojolgál-gáltatást a benzinkutak is, ugy hogy az autók egymásután állnak le.
Azokokon a vidékeden, ahol az élelmiszeriparosok sztrájkba léptek, a lakosságot komoly ínség fenyegelL
— - Kislbrfvbclak tts-iUr* rendkívül előnyős butorrásárlási alkalom. Modera beioudaafeek, tökéletes Jó kivitel*** hosszú lejáratú részletre, sőt kamata mentesen is kaphatók Köpetein bútor áruházban, Horthy Miklósul 4.
* *
- • • • 1 —
— (335 éva Irt, 160 évrfttoMK *
biblia)
Érdekes régiséget, egy öreg bibliát öriz OfenbCck Károly, a Zalai Közlöny tördelője. Édesanyjától kapta, tnlnt családi örökséget, amely apáról fiúra száll u famíliában A Vullásos Ofen-beck-család ünnepi a8ttatán mbMüg ólt fekszik a biblia. Hatahnas vastagságú, közel másfélezer oldalas német biblia, muzeális érték, amilyenből u*x már csak ritkán találunk egyet-egyet. A megsárgult papíron régi öregbetüs, gót irásos szöveg centiméteres «text» betűkkel. Érdekes a könyv fatáblás, erös kötése. A könyvet az akkofl idők neves gőrlitzi főpredikátora, MeHeH Márton irta és adta ki és aJí evangélium és leckék magyarázatát is tnb-gábau foglalja az akkori németséggel, latin citátumokkal. A mü «rójnfú császári és szász választó fejedelmi jóváhagyással. jelent meg, amit ciki* lapján jelez a kiadóju, Johanh Awhvs Eiuller. Mclleri Márton 335 éve irta meg könyvét, az előszó keletkezne ugyanis ItfOl, mig a könyv maga Í77Q-ban jelent meg Németországiján, vagyis ma IfiO éves. A tiszteletreméltó multu szentkőuyvet a szerző ajánlja «Uem Hochwürtlgen, Durchléuchügeu und Ilochgoborneu Fürsten und llerrn Joachim Friedrich Hertzogeo in Schíesien, zu Lignietz und iirjeg, des Erzstiftes zu Magdeburg, Thurui-Probst, etc. ,etc. Meinen gnaedigsteu Fürtén und IIerren.»
— Kompiéra, ruhára empilmö különlegességek SInger DlvatáruhAzban.
— (Indiából Kanizsára)
Megemlékeztünk már Supka Ferenc magyar zongoraművész európai körútjáról. A nagykanizsai születésű zongoraművész zenekarral mebt kl külföldre, aki főleg a magyar muzsika megismertetésével ért el mindenütt komoly sikereket. Svédország után ellátogatott Berlinbe és több német városba, ahol azonban- az idegenekre vonatkozó törvényre való utalásul megértették vele, hogy a német töl4 . elsősorban németeké, még ha mttvé^ székről van is szó. így Supka égést társaságával Indiába utazott* niowt pedig útban van hazafelé. Közben Nagykanizsára is megérkezik, szülővárosába. Célja, hogy indiai útjáról felolvasásokat tartson és azokat könyv* alakban is kiadja.
A tulsok evésnél, vagy túlzott lvisnál, „Igmándl" gyógyvízből már fél pohár
használ I
— (Turista-hir)
A Magyar Turista Egyesület Nagykanizsai Osztálya junius hó 7-én, vasárnap a következő egész napos túrát rendezi: Sormás, Eszteregnye, Kis liegy, Kanizsai völgy, Gurgó hegy (325 in.), Győr erdő, Imre hegy. Imre hegytől Nagykanizsáig autón tesszük meg az utat. Útiköltség 1 pengő, arnlt Uy jelentkezéskor kell lefizetni, Találkozás reggel 7 órakor a Király-utca végén lévő sorompónál. A katolikusok reggel fél 7-kor hallgathatnak misét a piarista kápolnában. Jelentkezni lehet dr. Szűcs Lászlónál junius hó ü. déli 12 óráig (Városház, I. em. 13. ajtó). A jelentkezés köteted, megfefelö számú autó bizlositliatása végett A Gurgó hogy a Várdomb után * környék legmagasabb pontja, kilátás szempontjából azonban az első. A\' Gurgó hegyre vezető ut vetekszik a legszebb bakonyi részekkel.
— Paplanok, teveszőr, gyapjú ós flanel takarók minden minőségben Singeméi.
Forradalom felé sodorja Franciaországot a futótűzként terjedő sztrájk-mozgalom
Már a közüzemek Is veszélyben vannak
Nyári divatujdonságokNagy választékban:
Fabáncs emprimék. GotenSZky FéréflC
Lenvásznak. Divatselymek. dlvitflzlettben
7 Férfi tropikálok és divatszövetek _
• \'\'"^■"^ftf\'-gyVt^._____________ , „ .... *
ZALAI KÖZLÖNY
1936. lunlm 5.
(iAafünlö nyttm r*«ff»l fl órától mn 3 óráig (hétfő, sierda, pántok délután fcaridku *tféa* nap nóknekl
— (Bélyeggyüjtós ária-alapon)
Egyik nagykanizsai bélyeggyűjtő cserctársat keresett Németországban, Ex sikerült is, jelentkezett egy lelkes és szívélyes hangú német fiíatelista, akinek magyar bélyegekre lett volna szüksége. Mielőtt azonban a német cscretárs a csereviszonyt felvette volna, levelezőlapon megkérdezte a kanizsai filatelistától, hogy milyen származású, mert neki csak fajtiszta áriával áll módjában bélyegeket cserélni. A kani/.saij bélyeggyűjtő történetesen ária volt ugyan, cte azért fogta n levelezőlapot, összetépte és nem lépeti csereviszonyba a német fllatelistával.
Gyfirketetlen vlBtra selymek métere P 1 40. Oolennky Divatüzlet. — (Sleata Sanatórlum)
Budapest, I., Ráth György-u. 5. a főváros egyik legldeállsabban fekvő és orvosilag legtökéletesebben felszerelt gyólntézete. Bel- és Ideggyógyászat, sebészet, szülészet, nőgyógyászat, urolo-gla stb. Röntgen Kémiai és ralkros-kopial laboratórium. Klektrocardlo-graph (szlvvizsgáló). Króghféle alap-anyagceere vizsgáló készülék. Enteroo-leaner (bélfürdő). Modern vlzgyógyin-tézet. Orvosilag vezetett vlllanyUzemü konyha. Elsőrendű ellátás! 9700 négyszögöléé park I Olcsó árak !
— Mlltinyl-clpí legszebb, legjobb és legoleeóbb.
— (Bilyegfyü/lök találkozó fa) üét. főn délután 6-tól 8-ig a Pannónia hátsó kistermében.
Ny Ili-tér.*)
Feleségem, szOL Tóth Malvin vá-sárlásalért semminemű anyagi felelősséget nem vállalok.
Nagykanizsa, 1936. |unlus 4.
Tóth Ferenc, siabósegéd
*) E rovat alatt közlöttekért Km a szerkesztőség, sem a kiadóhivatal nem vállal teleldeséget.
APRÓHIRDETÉSEI
StT^iti\'M\'VÍW Mit\'.. "Ja 4 ruUr. kJtöin\'Ji 10 udla m mit. *IoSm IotSSM na I ftliif.
IlmaaH >61 arany karkOI64ta Hu. nyadt-u. Pő-uton át a postáig. Becsületes megtaláló adja le e lap kiadóhivatalába, bot UK Jutalomban részesül. 2187
i a Sugár-uton egy nfll arany karkOtOórát Tulildonoaa átveheti VSríl.-marty a 37. ststt 1—3 óra kOzött. 2173
Névlap* kényelmei antón vasárnap kirándulás. EIS|egyi6a Kanlmann Manónál. Telefonállomás! Hl. 1712
ilyaa vagyen vlllatelkel I Még néhány 200 O-Olea telek, árnyaa Iákkal; kiépített útnál, s balatoni múzeum mellett, kapható dr. Vatkó Béla Ügyvédnél, Keazl helyen. 2105
Két telles u| kálóuoka eladó Szemes asztslosnál, CKngery-nt 14.
2131
■••I vásároljon hálóuobákal, ebédlót, kombinált bútort. Rekamlerek, sexionok, matracok alkalmi eladásban, kedvező tlze-tésl teltételek mellett. Sternné, alkalmi bntorUsle\', Erzsébet tér 18. 2172
■•lér* tsturrltóndt lelveasek, Sugár-ut 41/a. (2 emeletes ház kOzölt). 2168
Kiadja • laptnlnjdonoi Közgazdasági Rt U.l.nb.rg Nyomda és Dálialal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Malrlós kiadó 1 Zalai Káloty. Interurbán telelőn. Naavksnlzfa 78 ..in
Hölgyek!
Fehér kalapok
szenzációs formákban legújabb újdonságok
Fehér retikülök
nagy választékban
Habselyem
fehérneműek, uj fazonú Ingnadrágok, komblnék gyönyörű pasztell- színekben. Márták után isi
Brónyaí Divatház
Horlliy Mlklós-ut 1. szám
Városházpalola.
t__
Kerékpár
olcsón részletre is,
alkatrészek és gummik
filléres árban.
SZABÓ ANTAL
kerékpírOzletében Fó-ut5.
I
ALAI KÖZLÖNY
barátai
. ZALAI KÖZLÖNY
hb-J.liMI
vásárolnak !
, TAVASSZAL-NYAPON
ARZMA-D\\3$INvm.N0SPRASEN
SiClOBIN (.YUMDK^OSBtH&lf CJCIB Pf UH E in Óíl [BEK zatolr cv.máROM atsirnriHCTáV:
ORSZÁGJÓZSEF
maK> miitrágya, növényvédelmi zsák, stb. keteskedéaébei;
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
A bírósági palota mellett Telefon 130.
PONYVA KÉSZ1TÉS
JAVÍTÁS
ZSAK HIRSCH és SZEGO-nél.
Fizessen elá
a ZALAI KÖZLÖNY kiadóhivatalában a legszebb magyar képes folyóiratra I
Irodalom, képzőművészet, zene, szinbáz, film, könyvek, társadalmi élet, világesemények valóságos élő tükre a Franklin-Társulat képos folyóirata, a
TÜKÖR
Szorkesztl RiisrJézsst,
Írják a logklválóbb magyar írók,
.........ságlrók. lllu \'
. _ .. ... rafzo és fénykópnzók.
rálják a logjobb rafzolómüvézek
Évi előfizetés P 8-40. Előfizetéseket készségesen továbbit a ZALAI KÖZLÖNY kiadóhivatala: Nagy. kanizsa, F6-ut 5.
A Zalai Közlöny előfizetőinek lényeges kedvezmény I
nílfkiiliiarUttl litiku: Vállalat
MENETRENDJE
érvényes 1936. május IS-IÓI. nt-rár—Vaautállomáa
Vamtállomásra
4*48
630 756 9 20
11 1»
12 80 13 20
15*18 17 28 18 05 18*80 21" 2305
23"
Letenyal menetrend
UlwjWIW. 848 KnyksslMirs írt, 8 08 NigjV.nl,il,íl 14 08 litaqárafck. 18-18
l-
I mindönki a helyi koroakodóknél
éa li>nroaokiiól nrszis bal
Külgazdasági Részvénytársaság
Gutenbers nyomda és Délzala! Lapkiadó Vállalata
Nagykanizsa
Könyvnyomda, könyvkötészet. voaaalazá Mézet, ízleli könyvek és dobozok gyára ■ „Zalai KOzISny" politikai aiapHap nerkMiUaéga és kiadóhivatala
KészitOnk i
mindenféle kereskedelmi, Ipart, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasási, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési fi esketésl értesllése-ket, gyászjelenlésekel, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle Ízléses klállltásu nyomtatványokat.
Gyértunki
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, mintazacskókat, zsákcédulákat, naptártömböket, falinaptárakat, dobozokat stb. elsöranguvkl-vitelben és a legolcsóbb árakon. V
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fö-ut 5. szám alatt.
Ujon. s tsetslajdoaoa mfil lt> Bt. Uataobari Niomda «a ültaslal Laykfcutt VMIsUa kAalrayazuU^kbaa »aBt..|nla IBoMa íaleát. Zalai Károljü
|ga évfolyam 129. szám
Nagykanizsa, 1986. Junlus 6. szombat
Ara 12 m
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlt. Lajo. s^^M^íUWoÍ\'t^
A közért való szakadatlan munka Ölte meg Tabódy főispánt
Az orvosak már korábban eltiltották a megerőltető munkától ét izgalomtól, de Tabódy Tibornak nem volt ideje pihenésre — A család megérkezett a zalaegerszegi ravatalhoz
fíagykanizsáró! küldöttség utazott át a beszente/ésre
Még mindig a megdöbbentő gyász hir hatása alatt áll az egész vármegye. Zolávárm<\'gye Őszintén szeretőt! főispánját, Vitéz fekéabáci és tabódi Tabódy Tibort most szen telik be Egerszegen, mialatt e so rokat-irjuk.
Tabódy főispán a béke jegyében Jött Zalába. Sok ellentété leszerelt,
sok mérges fullánkot kiszedett a szivekből. Szeretetreméltó egyénisé gével, barátságával, vidámságával, nagy optimizmusával az ellenséget is baráttá telte. Sok nehézséggel keljett megküzdenie. Hatalmas munka volt, amit végzett- A nagy harcért életével fizetett.
Az utolsó napok programja
Rengeteget dolgozott, mindiguton volt, hogy személyesen intézze el a megye ügy^bajos dolgait. Legutóbb, amikor Bődy alispánnal Balatonfüreden meglátogatták a ml-nMzteretnököt iés utána Budap^re utaltak, a főispán útközben hirtelen ,ro8sz,ul lett. Budapesten megvizsgáltatta magát és az orvos feltétjei pihenést rendelt, eltiltotta a dohányzástól és minden izgalomtól, amiia megrongált *zivnek márthatott v»lni. A főispán, a hivatalos munka sokaságára hivatkozva, nem volt hajlandó pihenésre. Tiz .napot töltött .Budapesten osaládja körében, de,ez sem volt:igazi pihenés. Elnökölt a Rcgnuni Mariann m egyház-
község közgyűlésén, rósztvett a Honsz és a Máltai Lovagrend ünne pélyein és a miniszterelnökségi estélyen. Május 28 án érkezet haza és azonnal hlvatalvizsgálatokba kezdett pihenés helyett. 29 én az egerszegi főszolgabíró hivatalban, 30 án a vármegyi árvaszéken tartott hiva talvizsgálatot. A pünkösdi Ünnepek alatt Pacsán hősi emlékmű avatá son, Ukkon zászlószentelésen, Nagykanizsán az NTE jubileumán vett részt és mondott beszédeket-Az ünnepségek kifárasztották, de szerdán mér folytatta a hivatalvlzs-gálntot Lentibsn és Nován. így a kifáradt szívvel a belopódzó halál könnyen végzett.
A Tabódy-család a ravatal körül
A főispán özvegye, Tabódy Ti borné és legidősebb leánya, Eszter, férjezett "Mattyasslch Perencné, a szomorú hir vétele után azonnal vonatra ültek és este meg is érkéz-tek Egsrsaegre. Értesítették többi gyermekét is, Tabódy Pál harmad éves joghallgató, Tabódy Márlí, most énettségibző VIII as leánygimnáziumi tanulót. A főispán legkisebb fiáért, Tabódy Istvánért, aki a kőszegi katonai reáliskola hatodi-
kas növendéke, báró Gaudernack Emil ment autón, akivel együtt még csütörtök este Egerszegre érkezett. Értesítették u főispán nővérét is, Tabódy Ida csillag keresztes höl gyet, u cinkotai nönevelő intézet ny. Igazgatónőjét és a kiterjedt rokonságot is. Még csütörtökön délután autón megérkezett a Keszthelyen tartózkodó Bődy Zoltán alispán is, aki a szükséges intézkedéseket megtette. t
Nagykanizsa gyásza
Nagykanizsa városa mélységes gyászt ül. A középületeken gyászlobogót lenget a szél, nincs eml>er, akinek aroén ott ™ Ülne a döbbe netes fájdalom. Mintha mindenki kedves családtagját veszítette volna él Nagykanizsán.
Pénteken i«ggel fél 8 órakor a hlvataK* tényeaők autók.* ladultak Zalaegerszegig a Jő Ispán holttea
tének beszentelésére. A város kéj) viseletében dr. Krátky István pol. gármester és dr. Hegyi Lajos fő. jegyző vitték Nagykanizsa hatalmas rózsakoszoruját. A nagykanizsai r\'ó\'ni. kuth. egyházközség és plébánia képviseletében P. Czirfusz Vik-torln plébános vitte a másik rózsa koszorút, ugyanígy a nagykanizsai Németi Egység klMöttfiége éldu
Szabó Győző ny. járásbíróság! elnökkel. Vitéz Tóth Béla vitte a Baross Szövetség koszorúját. A fő szolgabiróság koszorújával vitéz dr. Gsete Antal tb. főszolgabíró, a rendőrkapitányság képviseletében dr. Várhidy Árpád rendőrkapitány, stb
A hivatalos városon kivül táviratot küldtek részint a vármegyének, részint nz elhunyt családjának a nagykanizsai Nemzejti Egység, a nagykanizsai Ipartestület, a Baross Szövetség, a Cnedo, a róni. káth. egyházközség. A Baross Szöveiség tagjai a temetés ideje alatt pzomba. ton délután, néhány percre leeresz-
tik az üzleteik redőnyeit.
Az OMKE felszólítja tagját, hogy a főispán temetésének ideje I alatt üzleleik redőnyei! félórára \' zárják le.
Dr. Krátky István polgármester intézkedéséne szombaton délelőtt 10 órakor a ferences plébániatemplom ban gyászistentisztelet lesz, ame. lyen a hatóságok, közhivatalok, testületek, egyesülelek, képviseletei vesznek részt.
Vasárnap délután 5 órakor a Kerepesi temetőben temetik a főispánt
Zalaegerszeg, junius 5 (Lapzártakor érkezett) Valóságos virágerdő a főispán lakásának nagyterme, ahol az elhunyt főispán holttestét felravatalozták. A koporsó u máltai lovagrend köpenyével van letakarva. Mellette bársonypárnán a rendjelek, rengeteg koszom, köztük leveldi Kozma Miklós l>elügyminiszter, a vármegye, a család, az alispán, stb. hatalmas koszorúja.
A gyászistentiszteletet plébániatemplomban Pehm József apát végezte, ugyancsak a beszentelésl is. Majd a koporsót $ halottas kocsira tették, amely kiviít\'J az állomásra, ahonnan Budapestre szállítják. A temetés vasárnap délután pont 5 órakor a KeregPsi temető halottas házából történik.
Már forradalom jellege van a francia sztrájkmozgalomnak
Nem jelennek meg a francia újságok Élelmiszer-pánik Parisban — Az uj kormány reform-rendeleteket adott ki — Menekül az érték Franciaországból
Páris, junius 5
A párisi sztrájk tovább tart. A gépkocsisok takarékosan vannak a benzinnel, ugy hogy a forgalom nem állt le.
M.ivei az áramszolgáltatás beszün-tetéso is várható, a lakosság nagymennyiségű vilégitóanyaggní, továbbá nagymennyiségű élelmiszerrel látta e| magát
A párisi sajtószindikátus, amely csaknem az összes párisi lapokat magában foglalja, elhatározta, . hogy szombat éjjelig szintén beszünteti a munkát és igy a párisi lapok közül csak egy-kettő jeleut meg pénteken.
A megjelent négy lap között van a jobboldali Action Francaise is, amely első helyen azt irja, hogy ez a sztrájk már maga # forradalohj és rövidesen. nagy változások lesznek.
Leon Blum javaslatai
León Blum miniszterelnök koruiiú-nyának tagjai ma, pénteken voszik át hivatalaik vezetését, kivéve a közmunkaügyi minisztert, aki már , a súlyos helyzetre való tekintettel csütörtökön
este átvette hivatala vezetését,
A miniszterelnök azonnal reformtervezetet terjeszt elő, amely hivatva lesz az egyre veszedelmesebb mértéket öltő sztrájkmozgalmat lesíXirelni. így bejelenti, hogy a I^aval-féle tisztviselői fizetéscsökkentésről szóló rendeletet hatályon kivül helyezi a kormány, bevezeti a 40 órás munkahetet \' és a munkásoknak 15 napi fizetett szabadság bevezetését javasolja.
Vidéken is terjed a sztrájk
A Popouler szerint a francia fővárosban keletkezett sztrájkmozgalom átterjedt a vidékre is, Párist és környékét már teljesen hatulmába keri-tetto. A hatóságok közbelépésére^\' a romlandó élelmiszereket szállító vállalat csütörtökön este üzembe lépett és igy sikerült Páris élelmiszerellátását biztosítani.
Frank pánik
London, junius 5 Pénteken reggel a londoni bankok előtt hosszú sorokban álltak az emberek. MindenkivA francia franktói akart megszabadulni. Franciaországból állandóan nagyszámban érkeznek, akik aranyaikat, ékszereiket ós devizájukat
ZALAI KÖZLÖNY
IW8. (uniut 6-
Férfi ruhaszövetek, tropikálok, ruhavásznak nagy választékban, legolcsóbban a
FILLÉRES DIVATÜZLETBEN
, Csikós és tupfos női kopmlé-anyagok beérkeztek!
akarják biztonságba helyezni az angol bankokban.
Az angol pénzügyi szaksajtó azt írja, hogy Franciaország kettő között választhat. Vagy azonnal aláértékeli a frankot, vagy elrendeli az arany és devizakivitel beszüntetését. Ha nem korlátozza a devizakivilelt, az egyenlő volna az aranyalapról való letéréssel.
A sztrájkoló munkások megszállták a gyárakat
Páris, junius 5 (Délután 3 óra után érkezett) A műnk .beszüntető mozgalom ugy a városban, mint a fővároson kívül tovább terjed. L^ns Vingley, Líevln, stb. környékén a bányákban töfcfo mint 80.000 bányász sztrájkol. Pén teken a fémárugyárakban a munkások beszüntették a munkát, sztrájkba léptek és megszállották a gyárakat.
Az uj kormány szociális reformjai
Páris, junius 5 (lapzártakor érkezeit; Leon Hiúin miniszterelnök ma délben rádiószózatot intézett a néphez, amelyben közölte a kormány programját. A francia kormány nem fog megfeledkezni a munkásságról. A költségvetésben és a beterjesztendő javaslatok között szerepel a 40 órás munkahétről, az együttes szerződések, a fizetéses szabadságról szóló javaslat, Ezeket a reformokat — amelyeket a itíunkásság kíván — « kormány azonnali batály-iyal végrehajtja.
PrefafaU: Országszerte eső, különösen sok a nyugati megyékben. Sok helyen zivatar. Élénk tzé\\, előbb délkeleti, majd délnyugati, nyugati irányból. A hőmérséklet a nyugati megyékben tdllyed, keleten még nem változik.
úr; Junius 6. szombat Rom. kat Norbert Protestáns Norbert. Izraelita Sivan hó 16.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó 15-ig « Merkly-Belus gyógyszertár Főút 12. és a kiskanizsai gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva rqggel 0 órától estt 8 óráig (hétfő, szerda, péntek délután ksddeo «0étt nap nőknek).
Ahol Beethoven IX. szimfóniája megszületett
Paál Jób előadása LudWig van Beethoven szerelméről a pöstyéni Bachus-vllla kertjében, Finta ezredes egykori kúriájának udvarán
Pöstyén, junlus 5 A pünkösd vasárnapján megnyílt pöstyéni nemzetközi szinházl kiállítás kenetében egész cs»mó művészi és irodalmi esemény színhelye lesz Pöstyén. A megnyitás napján Détsey Ernő tanár, a zene történelmének magyar származású világhírű tudósa tartóit előadást a kiállítás zenei unikumairól, juniu$ második vasárnapján RodaRoda, a kltünö iró olvas fel, legközelebbi vasárnapon Mitsuko-Meinl Tanaka, a bécsi kávékirály mandulaszemű felesége - világhírű énekesnő - lép a pódiumra, néhány hét múlva pe« dig Németh Mária tartja koncertjét-Ennek a gazdag programnak a kenetébe illeszkedett az az előadás, amelyet a pöstyéni kiállitás internacionális közönsége előtt a Bacc-hus-villu parkjában Beethoven szerelméről tartott francia nyelven Paál Jób, a kltilnft és fürge nemzetközi riporter, Beethoven életének Ismert kutatója. Paál Jób tudvalévően évekkel ezelőtt heteket töltött a Pöstyén melletti korompai kastélyban, amely Beethoven szerelmének, Brunswick Teréziának volt az otthona, ebben a kastélyban a »halhatatlan szeretőc-nek nemcsak ismeretlen fotográfiáit fedezte fel,
hanem olyan adatokra is bukkant, amelyeket eddig a zene történelem nem ismert és am \'lyeket forrásként sorolnak fel az utóbbi időben Beethovenről megj«lent könyvek.
Paál Jóbnak ez az előadása már külsőségeiben is <\'gészen szokatlan volt.
Előkelő nemzetközi közönség -közöttük a stockholmi állami színház intendánsa és egy berlini film stúdió dramaturgja — autocarokkal rándultak kl a Pöstyént körülvevő szőlődombok oldalára épült Bacchus villába, amely egykoron Dczas-. sé gróf tulajdona volt és ahol éveken keresztül lakott Finta ezredes, .Brunswick Terézia sógora és Beet-ho\\en meghitt barátja. Ludwig van Beethoven Finta ezredes, vendégszobájául keltezte azt a két levelet, amelyet 1982-ben Paál Jób hozott először nyilvánosságra, illetve fejteti meg, mert Beethoven élet rajziról nem tudták, mit jelentenek az 1802. juniusában Írott levélben ezek a szavak :
>K-rol minden csütörtökön indul a postakocsi ide, P-be.«
A levélnek ez a mondata Korom-pira 6-i Pöstyénre vonatkozik, a pöstyéni muzeümtxm ugyanezzel az évszámmal ellátva ma is látható
Lenvásznak, divatselymek, tropikálok, pijama kelmék, strandanyagok
^ dus választókban, y
Singer Divatáruhoz.
még a Koronípáról Nagyszombaton át Pöstyénbe járó postakocsi prlmi-tlv kürtje és a pöstyéni kiállításban külön vitrinben állították kl Beet-hoven korompai fc pöstyéni tartóz kodásának emlékei mellett azokat a fényképeket, amelyeket az előadó, Paál Jób készíttetett ej.
Az előadást a Kitűnő riporter a Bacchus villa parkjában tartotta meg, egy szimfonikus zenekar ebből az alkalomból előadta Beethoven Mondscbein szonátáját.
Paál Jób bevezető szavaiban a korompai kastélyról szólt A grótf-nő nagybátyja, Brunswick József gróf országbíró, a maga korának nemcsak egyik leggazdagabb embere volt, hiszen birtokú meghaladta a kétszázezer holdat, hanem Igaz barátja a művészeteknek, kas télyánuk parkját a maga korának leghíresebb kertépítőjével, Monsieur Nebfcnnei terveztette meg, u parki bun még most is áll az a színház, amelyben Bécs íeghireselrtb színészei játszatlak és láthatjuk azt a gloriet-tet, amelyben Haydn dirigálta a zenekart. A Brunswickok rabjai vol tak a muzsikának és Brunswick József mage is nemcsak játszwtt a spinéten, hanem komponált Is. József gróf fivérének, Brunswick Antal grófnak volt a leánya Terézia, akit Beethoven Korom pán ismert meg. Itt kezdődött m£g az a szere,\'em, amely könnyen házassággal vésődhetett volna, hiszen a szülők és a rokonok végül már beleegyeztek abba, hogy Beethoven oltárhoz vezesse Terézlát. Az eljegyzés napja is kl volt már tűzve, azonban -Beethoven maga futott meg az eljegyzés elől és sohasem jött vissza Korompára. Az ok ? Paál Jób szerint a nagy művész ebben az idő, ben siketült meg és melegen érző szivével nem akarta a nála öt évvel fiatalabb Terézia életét egy beteg, a világgal meghasonlott ember ol-dulához láncolni. Azt akarta, hogy Terézia más ember mellett találja meg a boldogságot.
1802 juniusának egy zivataros éjszakáján utazott Beethoven Korom-páról Pöstyénbe, a Dezassé grófok nyári lakában szállt meg és az a levele, -^amely erről az utazásról beszámol, pontosan megegyezik a kilenoedik szimfónia első akkordjaival...
Paál Jób előadásának nagy sikere volt.
- LAKBERENDEZÉS a mai pénz-szűke mellett Is mindenki részére olcsón beszerezhető Kopstein Lipót Magyarország legnagyobb bútoráruházában.
Uri tropikál öltönyök
P 24.00 36.00 S0.00
Uri sportingek
P 4.80 B.BO 9.00 12.00
Női-, férfi- és gyermekcipőkben ) nagy választék. fe
_Szomolányi áruház. \\
1936 lunlm 6
ZALAI KÖZLÖNY
Kc&dfrlft ÜJÖérelmesfesedésnél
reggel éBgyoníoria egy.-pohár ter-mésieles .Ferenc Jóx»e!" kcsetU-viz ugy az alhasi pangást, mint az emésztés renyheségét megszünteti, a rekeszizom emelkedéséi csökkenti é8 a mag88 vérnyomást mérsékli. Az orvosok ajánlják.
Rovatvezető: Dr. Dévaürf, Erd«a B8.k»
Könnyű nyári ruhák
Egy sikkes, u. n. »kis« ruhában - szerintem jobban szeretik az asszonyokat, lányokat a férfiak, mint a nagy tol leltekbe. Hogy miért,? Mert a kis ruhának nem sminkelik ugy ki magukat a nők, nem öltözködnek ugy »tA« Amint a nagy ruhát magukra veszik, egyúttal felöltik 9 nagyvilági dáma merevségét. A kis ruha közvetlenebbé, otthonosabbá teszi őket. Hát ezekről a kis ruhákról akaio\'.t most egy kicsit elbeszélgetni.
Délelőtt komissióznl, délután o\'.t-hon, esteN ha vendégeket várunk, strandra, vagy utazni nélkülözhetetlenek a kis ruhák. A legsz?bbek nyáron ós legegysz-rübl^k a fehér, könnyű selyem, vagy piké, de nem utolsó sorban a lenvászon ruhák-A lenvászon az idén különöseit nagy divat. Megcsináltathatjuk kosztüm nek egy színes blúzzal, vagy egyszerű ruhácskát más szinü lenvászon szmoking kabáttal. Cslnáítas-synk pl. egy sötétkék lenvászon ruhát fehér álló, oroszos nyakkal, amely elálló nyakkendőt alkot elől, fehér, pirus övvel, két be vágott zsebbel és ehhez egy fehér lenvászon kis kabátot, vagy szmokingot, amit azután más ruhákhoz is fel tudunk venni. A sötétkék lovászon különösen azért jó, mert néni piszkolódik, csak, sajnos, gyű rődik. De ezen egyszerűen segíthetünk az átvasalással.
Vagy roppant bájosak a csíkos, könnyű selyemruhák, a csikók ellentétes beállításával dlszitve. Lát tam egy nagyon kedves sárga, b:-r-na csikós angol ruhát, a szoknyán a csikók splccben futottak össze, szé les barna övvel és nagy barna gombokkal, egyszerű bubigallérral, minuenkinek jól állna.
A rózsaszín nyersselyem kis ruha, pici ujakkal, sötétkék övvel, a szoknya egyik zsebébe bedugott sötétkék selyem zsebkendővel a leg-bübájosabbak. A rózsaszín lenvászon remekbe szabott kosztüm, az idei strapa divat non plus ultráját jelentik. Az egyik ilyeh kosztümhöz sötétkék organdi blúzt mulattak a demi kollekcióban. A blúzon más nem volt, mint elől egy nagy, agyonfodrozott zsabó, rózsaszínnel paszpolirozva, ez látszott ki, mini egy rózsa a kabátból. A fehér, könnyű selyemruhákat is remekül lehet viselni. Megoldhatjuk olyan flapon, hogy a kecske is jóllakjék és a káposzta is megmaradjon. Ugyanis vehetünk egy jlyen ssly-met ós megcsináltathatjuk ugy, hogy a szoknya simán egy tüll mellény kéne legyen rádolgozvu. Ehhez \'1 sajátjábó. csináltassunk egy xeszlis Jumpert, más szinü Övvd (é ugyancsak ebbő£ az nnyagból $gy kosztüm kabátot, vagy szmokingot, amjt bluz nélkül is viselhetünk a
szoknyához. Akkor egy csapásra lesz két nagyon bájos toilettünk : egy egysz-rü fehér ruha ts egy fehér kosztüm.
Az Idei divat a szinek összhangjára fekteti a fősúlyt. Nagyon fon tos, hogy ha több szint választunk egy ruhához, az harmonizáljon egymással és ne legyen elütő. így na gyon szép összeállítás mondjuk egy halványkék ruha fehér gallérral, piros övvel, vagy egy drapp ruha zöld mellénnyel ós barna övvel. Nagyon vigyázzunk, hogy egy tollettehez legfeljebb három szint válasszunk csak.
Ha van tavalyról fehér ruhánk, alakítsuk át egy kis imprimé nyak-köl, ugyanilyen övvel, vagy zsebkendővel és hozzá egy kicsi, elálló bolerot is csináltathatunk ugyanebből az impriméből.
És van az Idei divainak egy nagyszerű előnye, hogy igen viselik a hosszú fekete kabátot. Ezek alá remekül K\'het hordani a kis ruhákat.
Divatposta
PúiI hl sándorné. Dlrudliiének
prtiszlikját mindenképen duplából szabja, mert akkor van tartása. Akár a sajátját vegyo kétszer, akár pedig Idegennel bélelje ki. Üdvözlet.
Mond. Tavalyi fehér marorcin ruhájára tegyen sötétkék piros rlpsz-szalagból összeállított övet, csattal és a nyakába ugyanilyen szalagokból egy kis gallért, ami előí megkötve, dúsan lecsüng. Fekete köjjenyéhez fekete kis grosgrain tokkot csináltasson. fehér szaíagdisszel és fekete elálló kis fátyollal. Üdvözlet.
Tanácsúdon. Halványzöld lenvászon kosztümöt ajánlok a leginkább,
Hajának ápolása most kétszeresen fontos!
Meleg tavaszi napokon a hölgyek sokkal szebbek, ha Haiuk hullámos, könnyű és gondozott. Ezért minden ^ hölgy — most különösen —
ápolására . . . KAMIllOFLOR A w&Ml\'-k WuOM AillKWM KmUMVk BpiOtl 8h«mp*o Ml-Urt> • MJ l«rm*„«l.. <*• »«1 liuifftnoljK h» ffWkr tllom|wH reln*. G,<W>,6.Ú Mnyt td.
ELIDA SHAMPOO
BRUNETAFLOR A Ml l«HM>k kílliH olk41,
-»>, >*«r< *• • >W»«»« bo- jvH..« H*», l-r>
ennek kabátját hátul szemberánccal, egy spangnival csináltassa. A szoknyát pedig két sötétzöld zippzárral zárjq és ugyanilyen sötétzöld selyemblúzt csináltasson hozzá. Természetesen zöld cipő és kalap megy hozzá. Üdvözlet
Az Ur katonái
Áhítatos lélekkel szabad éa lehet csak leülni Az Ur katonái nézőterére. Ez az előadás nem a könnyű múzsák világába kalandoz a nézővel. Még osak a szivne sem appel-Iái az utolsó jelenetekig. Ez a színjáték az észhez és az életen felüli problémák közt vivódó lélekhez szól. Teszi ezt a vallás-pszicholo giai absztrakciók téma-világában is a legtisztább irodalmisággal. Abban sem a szqpiró szines szavaival, csapongó fantáziájával, hanem egészen elvont prózai stílusban, a \'tárgyhoz köjöttséc/ lenyűgöző erejével. Egy uj világ nyílik ki a néző előtt. Ahogyan kinyilik, ahogyan színpadi for-máb\\ szakad, abban tenne van az amerikai írónak, az amerikai léleknek kissé fanyar és csökönyös tárgyilagossága. Kell Is ez ebben a minden mindennapitól távoleső, belülről történő, hdalmas léKek tani folyamatban, meri hiszen minden eltérés tőle prof mizálná az istenhit földi formái körül gyűrűző drám ii hullámverésnek megdöbben tőén őszinte képét.
Csoda történt e a jezsuiták kolos torában az egyik páter gyógyulása körül vagy sem ? Ez az egyetlen esemény-mag a dráma 11 képében. Mind a 11 kép a kolostorban játszódik le, nincs is más szereplője, csak a kolostor atyái, kívülük egy hitetlen orvos és egy hivő gyermek-A jezsuita kolostor atyáinak sokféle lelki keresztmetszetében (csupa elev<\'n, sokszínű tipus) meglátjuk a fanatikus hittől a kétkedésig, a
rendi öncéluságtól a kolostor-abla. kon is bekopogtató tavasz vesztegető hatásáig, a meleg emberi derűtől a mogorva becsvágyig, az emelkedett bölcseségtöl a híva; ás mar-tiromságáig terjedő skálán a pap és ember sokféle alakját, kemény vergődéseit, alázatos megnyugvását s a végső feloldást, a mindent elsimító feleletet: - a hit hatalmas enejét. Nem kérdés többé a csoda meg vagy meg n"m történte, hiszen egybefog minden problémát, tapaszt ad minden sebre a legnagyobb, a mindenl legyőző csoda: - a hit.
Bátor irói akarás, fegyelmezett toll kellett ennek a rilka irodalmi témának színpadi feldolgozásához. És ez a bátorság nem siklik kiisehol a roppant kényes vágányokon, nincs •ehol egy hangsúly, sehol egy karakter-vonás, ami bántó világiaeság. gal hatna, nincs sehol félnemagya rázható szó vagy játék\'. Minden tervszerű céltudatossággal tereli a lelkek kis közösségének lázadozó, egymásba ütköző világát az Isten felé. Ember-ieikek vulkanikus ta laja alatt örvénylő erők . gigászi nagyszerűsége olvad össze egy eredőben : - a hitben.
Eseménye volt a kanizsai színi szezonnak Az Ur katonái előadása-Eseménnyé tette ntár maga az Is, hogy a nyomorék gyertnek szerepét a tüneményes gyorsan hirn^vessé vált budapesti gyermekszlnósz, Dévényi Lacika játszotta. Ugyanazok-
kal az üde, friss gyermek-színekkel, mint ahogyan a Légy jó mindhalálig filmjében Nyilas Misit alakította. Ritka tehetség ez a kedves szöszke gyerek, aki szívvel és megrázó belső hangokkal játszott ezen az estén is. Lelkes ünnepléssel köszöntötte a közönség, amikor megjelent a szinpadon és az utolsó jelenet után is többször hívta a vasfüggöny elé.
Darab végén vasfüggöny elé hivó taps - ritkaság Nagykanizsán, ahol ez inkább csak felvonásközökben szokott megtörténni. Ezen az estén az előadás után nem akart távozni a közönség, csak állt és tapsolt és tapsolt, amíg a darab fő szereplői ismételten nom hajoltak meg a vasajtó előtt. Szólt ez a lelkes öröm az egész esttf magasrendű irodalmi értőkének, a kiemelkedő színpadi teljesítménynek rendezésben (Fo. dor Oszkár nagyszerű rendezői munkája volt), amelynek levegője, stílusa, pompás szemmértéke volt ós szólt az együttes, valamint az egyesek játékának.
Mélyről fakadt, megrázóan őszinte, drámai erejű alakítás, remekmunka volt Koltay Gyuláé, akit hiéL tán ragadott el ez a szerepe a vidéki színjátszástól a főváros számára. Bende László nayyon szépen, finoman játszotta a fáradt, beteges, megtört házfőnök alakját, nagy jelenetéi könnyeket csaltak a szemekbe. Kitűnő volt Tunyoghy Péter, a messze-utról megtért misszionárius pap, alakítása teljes illúziót keltő volt. Zajos taps köszöntötte a betegsége után újra fellépett . Danis Jenőt, aki zamatos, megjelenésben, játékban tökéletes figurát adott-Élénk drámai aláfestést adott az elő adásnak a tehetséges Rátkai István ós pompáson sikerült jellem! alakítás volt Andrási Mártoné. Egyik főszerepben a siker java része juttot Oroszlán György orvosának, akinek alakját az előadás egyik legkiemel kedőbb élményévé avatta. Márai Ede ügyesen igyekezett hasznosítani az együttesben szépen fejlődő tehetségét. Kitűnő volt Sárvári Altu
4
ZALAI KÖZLÖNY
MS6> Mm* 6
dár vakbuegó, sávanyu saájizü Sítuert páíere. Osorai István, a cso do által* meggyógyult páter, elsö. rendű drámai készségről tett tanúságot.
A levegős, gondos előadás egy házi vonatkozású, liturgikus részletei Danis Jenő hozzáértését dicsérik. A díszletek (Döinel Nándor) külön\' említést érdemeinek.
_ (bl)
A színházi Iroda hírei:
(*) Az Fr katonái —| Dévényi Lac\\ fHbéjtévet — pinteken vette. A világirodalom Bionittnfentélis müve a tegnap esti benrotatón csakugyan a lel-- kek mélyéig megrendítette a hallgatóságot. Az (ír katonái szép előadását Dévényi Lacikával csak ma, pénteken este és vasárnap délután 6 órakor láthatjuk.
(♦> Üudupesl Wien — filléres hely-árukkal. Szombaton délután 5 órakor filléres helyárakkai kerül színre frr-mössy Magda, Daruváry Mária, Ben de László, Szabó Ernő és Andrási Mártonnal a főszerepekben a Budapest— Wien kacagtató operettujdonság.
(♦) Debreceni l-es huszárok operei I be mutató. A vigoperettek között első helyen áll ez a pompás újdonság, amelyet szombaton és vasárnap este mutat be a kitűnő együttes. Ennél sikerültebb katonflo]>crett még nem került magyar színpadra. Zenéjében is, meséjében is, agyonrabogosott bonyodalmaiban esu|>a ötlet és frisseség a Debreceni 2-es huszárok. Ormössy Magda, Daruváry Mária, Tunyoghy Péter, Szabó Ernő, Andrási Márton vl-szik diadalmas sikerre a vidám operettet. :
(.♦) Bob herceg - llarctos Irén felléptéitel. Vasárnap délután 3 órakor 32—150 filléres helyárakkai kerül színre Muszka Martos örökszép operettje. a Bot) herceg, « címszerepben Harrzos Irénnel.
(*) Vnsdrnapi efíkidésok Vasárnap három előadást tart a színház. Dél-tttán 3 órakor » Bob herceg, délután fi órakor Az Ur katonái — Dévényi I^icika vendégfelléptével — este fél 0 órakor pedig a Debreceni 2-es huszárok operettujdonság van műsoron.
A vakbélgyulladás veszélye elleni véskkeaé* egyik hatásos mód siere abban áll, hogy sx ember a beleié hetenként lagaWbb egyszer a lerméHMtttfl „Ferenc József* kese-rttvizzel — retjei éhgyomorra egy pohárral — alaposan klUtarfttJa. Az orvosok aWnij^k.
— Nrflnütt ém MU(6 raővetek, ing pwpftaok, selymek és tropikálok legnagyobb válaswtékban Mnger Dlvat-éruMctMin
A quaruerói Riviérán 2ZM
LAURANA
napfényes fengert strandján az
EXCELSIQR
nagyszállót a legjobb társaság színe-java keresi fel gyógyulás, Itdtilés,
iiívób szórakozás végett. A potwpáa nagyszálló közvetlen a tengerparton épült; loggiás szobáiból, tengerparti terrasios étterméből gyönyörű kilátás nyílik a kék Adriára és a köze i szigetekre. — Elegánsan berendezett társalgák, nöl szalon, do-háoyzótercm, Iré- és olvaaóezoba állanak a vendégek rendelkezésére. A hotel konyhája elismerten a legkitűnőbb ; krvanaira diétás étkezés. A legtökétetesebt) komfort mellen is az
Arak ige* mérsékellek!
Mindé niitmü felvilágosítás, szobarenddé*, pengöbcflzetés az „Ul Magyarság* utazási irodájánál i Budapest. VH, Rákóczy-nt 30 Telefon 464-20.)
Serényen folyik a piarista kápolna javát szolgáló egyházi hangverseny Jegyvétele
öt helyen árusítják a vasárnapi egyházi hangverseny jegyeit: -Fisebei, Teutsch és Szomolányi üzletekben, valamint a Reálgimnázium ban és a Zeneiskolában. A jegyek ára 60 fillér (állóhely) ós 1 pengő (ülőhely). A műsor kiemelkedő számai : a gimnázium pompásan fejlődő énekkarának három Igénytel-jes száma, Kolla János kegyesnendi tanár előadása, melyek mellett a Zeneiskola tanárai hegedű és ének számokkal szerepelnek a közelmúlt és n je\'enkor egyházi zenéjével. A hangverseny pontosan fél 7 órakor
kezdődik a piarista templomban és kb. ötnegyed óra hosszat tart. .
Reméljük, hogy a kegyes cél és a tartalmas műsor teljesen megtölti a templomot közönséggel.
KiOzték a zsidókat két len gyei városból
Varsó, junius J5 Mínskban és Budovleckihen nagy zavargások közepette kiűzték a zsi dókat és üzleteiket felgyújtották. A hatalmas tűznél a varsói és környékbeli tűzoltóság is segédkezett-Minskot u nap folyamán 4000 zsidó hagyta el-

Bomlik a Népszövetség, ujabb kilépések a láthatáron
A Mussolini-SchuschfíJgjt; találkozó — Leon Blum nyilatkozóit a fraacte-angol együttműködésről
London, junius 5 Népszövetségi körökben uz időközi események olyan hangulatot szültek, amelynek eredményekép " Népszövetség júniusi tanácsülésén « megtorlások megszüntetését elrendelik, de anélkül. hogy ezzel Olaszországnak abesz-sainiai lióditásait elismernék.
Altalános vélemény az is. hogy u Népszövetség jelenlegi felépítésében nem felel meg a követelmények ivek. Ez indítja egymás után arra az amerikai államokat, hogy szakítsanak C.enffel. Ha a népszövetségi reform nem következik be, még több kilépésre lettet számítani.
Róma. junius 5 Schuschnigg osztrák kancellár pénteken reggel autón Firenzébe ntazott. Rövid ott-tartózkodás után azonban folytatta útját Rocadelle-Ceminollába, anélkül, hogy valakivel is beszelt volna. Az osztrák kancellár itt fog találkozni Mussolinivei. A tanácskozásokon jelen lesz -Suvlch külügyi államtitkár is.
Párís, junius 5 I.eon Blum miniszternők csütörtökön este nyilatkozató?\'adott, amelyben kijelenti, hogy Friyxiaország az angol demokratizmussal együtt akar küzdeni, kőzd a munkásság joguipuk tlsztelet-
bentartásáérl.
Izgalom a diplomáciában a cseh erődítmény öv tervel miatt
Prága, junius 6 Hivatalos helyről nyert értesülés szerint a cseh legfelsőbb államvédelmi tanács legutóbbi ülés.\'n eiha tározta, hogy erőditményövvel biz .tositja a határok épségét. Az erődít íuényöv a tót vidékeken és az anya országban ékalaku lesz, végighúzó dik n cseh morva határon ls. Az északi rész Sziléziáig, a ke\'.eti résjzr pedig Nalud cseh városkáig terjed London, junius 5 Az angol lapok beszámolnak a nagyarányú cseh felfegyverkezési
mozgalomról és a véderőöv kiépl té\'ére vonatkozó határozatról. A h-pok szerint BeoCs hosszasan tár. gyalt Krofta külügyminiszterrel ej utazása előtt és akkor határozták el a határvédelmiöv megépítését.
A hir, mint a lapok beszámolnak, Igen nagy nyugtalanságot kelteit Keleteurópábun és a balkáni blokk hoz tartozó államok diplomáciájá ban, amelyet váratlanul ért a halá rozat.
Dühöngő zsebtolvaj a törvényszék előtt
Bilincsbe kellett verni az Ítélethirdetéskor
Érdekes főtárgyalás volt a na«y kanizsai törvényszék Makáry tanácsa előtt. A vádlott Vass Imre köl csel születésű 35 éves szíjgyártó segéd, aki április 17 én egy árverésen Kukecz Antalné nagykanizsai bútorkereskedő zseléből annak pénztárcáját kiemelte. Vass Imre hamarosan átkerült az ügyészségre, ahol megállapítást nyert, hogy \'gyík j legveszedelmesebb zsebtolvajt sikerült kézre keríteni, aki foglalkozás szerü\'eg üzi u zsebtolvajlást, ab bői élt.
A birówág Vasa Imrét dologházba
utalta, a büntetés nem Phet három évnél rövidebb. Mikor Makáry el nök kihirdette uz ítéletet, Vass hnre egy pillanatig mereven nézett, majd hirtelen dühre gyulladva, indulato san odakiáltott a bíróság felé :
Csak szaladnak be, szaladnak ki és ezért kapok én\'három évi do logházut!
Tovább nem folytathatta a düh kitöré eit, mert u fo^házőr a C*\'iem őr segítségével megbi lincsel te és tisztességtelen magsviseletéért egy napi sötét zárkát is kapott.
Az Ítélet jogerős.
Nem elég komoly a kanizsai földműves-nép ?
Tekintetes S*erk«szloségt
A nagykanizsai földműveseket számos helyről az a szcinrehányái éri, hogy mi nem vagyunk eíég kutmpKak arra, hogy velük érdemes volna Tóg-lalkozni és törődni a panaszainkkal, mert mind raAst ukar, folyton más és más hibába e»ik és;. felületesek vagyunk — mondják — a törvényes intézkedésekkel szemben. Kérjük szé-pen a Főszerkesztő Urat annak a szíves leközlésére, hogy ez a Nagykanizsa I—II. kerületére nem vonulkozhulik, de. a in. kerület száiAottevő földműves többségére sem. csak azokra, akiket nincstelen, dologtalan, tanulatlan, tapasztalat nélküli gyerekek vezetnek, és ilyenek parancsolnak nekik. Az élettapasztalatokkal rendelkező, felvilágosodott földművesek soha sémiken káros mozgalomban részt nemi vettek, a jelenlegi pángermáu nyilas mozgalomban sem, Wert annak irányítóit és felelősség nélküli vezetőit nem tartják elég komolynak és az egész szervezkedés sérti hazafias meggyőződésűkor.
A közleményért bálás köszönettel.
Földművesek.
Cigánygyerekek bandáját ktllene megalakítani Nagykanizsán
A magyar rádió műiden héten közvetíti az egyik budapesti étteremből az immár országos hirüvé lett 21 tagu cigány-raikók igazán élvezetes és szép muzsikáját. Akik Budapesten Jártak és látták azt a fiatalos lelkesedést, azt az igazán tehetséges munkát, amivel ezek az egyforma magyar és ízlésesen szép gúnyába bujtatott rajkók játszanak, — az osztozik megállapításunkban.
Nagykanizsán naponta látni apró cigánygyerekeket, amint hegedűjükkel a hónuk alatt házról-házra Járnak és koldulnak. Esténkint fillérekéig ké-teshirü helyeken muzsikálnak és fiatalon u bűn útjára kerülnek. Vájjon nem lehelne Nugykanizsán is a pestihez hasonló gyermek-l»andál alakítani? Hisz Uz arra érdemes cigánygyermeket egészen biztosan tajáml, akik alkalmas vezető mellett — becsületes munkához, azáltal ruhához és taníttatáshoz jutnának. A társadalomnak kó-
Jégszekrények
Ér W\\ í- P-os rőtre
SIftBŐ 1BTIL ptililelélm, FS-al 5.
1938. tnním 6
ZALAI KÖZLÖNY
telcssége lenne felkarolni czl a inoz-galioat és mi hisszük, hogy találni módot nrrfl, hogy ezek az utcára taszított cigány-gyermekek kez\'ébe kenyeret és jövőt adjon Nagykanizsa. Egészen biztos, hogy a nagykanizsai szállodák és éttermek szívesen látnák hetenkint egy-egy estére a kanizsai kis cigányokat és ezzel máris biztosítva volna taníttatásuk.
A budapesti cigány-rajkók nemcsak magyar nótákat, de komoly klasszikus müveket is játszanak. Sikerük imtttár túlszárnyalta az ország határait és épp most értesülünk, hogy rövidesen Angliába indulnak vendégszerepelni. Ez mutatja, hogy igenis érdemes felkarolni ügyüket. Akinek erre vonatkozóan valami javaslata, indítványa van, kérjük szóljon hozzá a kérdésbe^ szívesen fogadjuk. Elgondolásunk szerint talán kivihető, hogy összegyűjtik ezeket a cigánygyerekeket és mindenekelőtt — talán » városi zeneiskola bevonásával — megtanítják hegedülni. Kétségtelenül nagy munkával jár, de ha akad egy a vezetésre és betanításra alkalmas, önzetlen embier, a siker fé\'ig máris biztosítva van.
Elindítottuk útjára.P gondolatot azzal a reménnyel, hogy az kellő visszhangra talál és igy lehetővé teszi az utcára taszított és a rossz uton járó, kolduló rajkók megmentését és kenyerének biztosítását.
Aláírd*.
^Sg**1.
Tiz év után Ismét Nagykanizsára kerül a délnyugati labdarugó bajnokság
ha győz vasárnap a Zrínyi
Rég előzött már meg oly hatafcntaa érdeklődés futballmérkőzést, mint « vasárnap délután egynegyed (1 órakor a Zrínyi sportpályán \'.lezajló alosztálydöntőt, melyet a kerületi bajnok Zrínyi TE viv meg a jóképességü Bajai SE-vei. A mult vasárnap, mint ismeretes a Zrínyi saját otthonában győzte le a bajai alosztály bajnokát, a BSE-t s igy két pont előnnyel indul, , aipi biztató remény arra, hogy a további döntő mérközésekl>en részt vegyen. Könnyelműség lenne azonban a műit vasárnapi 2:1 arányú, megérdemelt, de nehezen kivívott győzelemből a vasárnapi mérkőzés fontosságát lekicsinyelni, mert az ellenfél oly képességekről telt a mult mérkőzésen tanúságot, hogy ha a tavaszi szezonban még veretlen Zrinyi TE uem küzd teljes erejéből a győzclcm!-ért, könnyen meglepetésnek lehetünk tanul. Reméljük azonban, -hogy a Zrinyb jelenleg oly kiváló formában lévő lelkes csapata a.vasárnapi döntő mérkőzésen is egy szép győzelen*n|el gazdagítja eddigi sikeréit városunk dicsőségére és az állandóan növekedő lelkes szurkolók őszinte örömére.
Tiz éve, az 192ü. évben történt professzionista futball bevezetéso óta, amikor is az NTE aranycsapata nyerto a délnyugati bajnokságot, nem jutott cl Nagykanizsára a Délnyugat bajnoksága. Az NTE 1932-ben az alcsoport bajnokságát elnyerte ugyan\', de az alosztály döntőben elvérzett firtl»ető tehát az a hatalmas érdeklődés, mellyel nemcsak » helybeli, ha-
TEBnUzbajnokságok Hagyiuniiiáa 1
FérN-egyes: 1. Hotfmann L. 2. Ugrósöy „ J.. 3. Horváth. Női egyes: 1. Bárd E., 2. Baán M., 3. Oünser L.
Mind: „Ital Sport" ütóvel!
Kapható:
„ITAL SPORT" Szalon
Zrínyi Mlklós-ut 40/s.
[ nem a környék sportemberei Is « vasárnapi nagy döntő mérkőzés elé tekintenek s előreláthatólag Nagykanizsán soha nem látott tömeg "lesz szemtanuja a nagyfontosságú döntő mérkőzésnek, melynek elnyeréséhez n Zrinyi közismerten lelkes játékán kívül a nagykanizsai \'közönség hathatós buzdítása is szükséges.
- KOnfcalnuMttak fltyelmébe I Bs-
torároiukut -ényegeaen leszállított ára lton árusítjuk. Hosszú «ejáratu hitelre U, kamatmeutesen. Kopsteln butorár.* hái, Hojthy Mlkkóf-ut 4. isin
Egy könny hullott a Balatonba
— (Bélyeggyűjtők találkozója) txét főn délután 6-tól 8-lg « Pannónia hátsó kistermében.
— Komplére, ruhára emprlmó különlegességek Slnger Dlvatáruházban.
A keszthelyi várotbirétAg flgya
Mint Kesztljelyről értesülünk, Keszthely lemondott városbirója, Heischl Imre junius 2-án délelőtt megjelent u városházán, hogy átadja hivatalát. Kiszivárgott lűrek szerint azonban az átadás nem történt meg, sőt — mórt mondják — tárgyalások indullak meg Heischl Imrének visszatartása érdekében. • A helyzet azonban az, hogy Heischl ragaszkodik lemondásához és nem hajlandó újból e\'lfogadni a bjról széket. A teendők ellátásával Gárdonyi I.ajos dr. ljelyettesblrót bizták meg.
— (Anyakönyvi hirek)
Nagykanizsán az elmúlt héten 7 gyermek születelt, 4 fiu és 3 leány: Korentsy Endre körjegyző (Kelsőswj-menye) és Wolford Mártának rk. leá nya, Kertész Béla építész mérnők és Vajda Jolánnak Izr. fla, Tóth Károly cipész és Saroga Ilonának rk. fia, Kutas Béla taniló (Orosztony) Pun-ger Elvirának rk. leánya, Horváth József kőműves segéd és Szabó Margitnak rk. fia, Miczók János kereskedő segéd és Jordanits Annának rk. leánya. Házasságon kívül született 1 fiu.
- Halálozás 14 történt: Horváth falván újságárus rk. 73 éves, Bablcs Antal cipész rk. 93 éves, Tóth György rk. 1 napos, Janka Péter napszámos ref. (34 éves (Bucsuta), Dávidovics György földműves rk. 64 éves, Péter Imre napszámos rk. 63 éves, Borsód! József napszámos rk. 66 éves (Csapi), Kele György v. szegény rk. 91 éves, Knausz Mária rk. 2 hórifcpos, NVeisz Móric napszámos izr. 63 éves, Tilliu-ger József rk. 1 hónapos, Pető Zoltán rk. 26 napos, Borsos András piaci árus rk. 38 éves, Csáki Piroska házvezetőnő ref. 26 éves (Pola). — Házasságot kötött 10 pár: Gerencsér József földműves rk. és Jámbor Anna (elv.) rk., Policzer László magántisztviselő izr. és Weisz Janku izr., Szokol József földműves rk. és Plánder, Juliánná rk., Orsós István leknövájó rk. és Orsós Erzsébet rk., Merk János női fodrász rk. és Matijarics Mária rk., Horvátit István (elv.) kocsis rk. és Tomusics Terézia rk., Jakabfi István (őzv.) napszámos rk. és Horváth Juliánná (őzv.) rk., Imre János asztalos segéd ref. és I\'olider Ilona rk., Gödinek József napszámos rk. és vN\'agy Anna rk., Szalui József oki. gazda rk. (Keszthely) és Czinder Piroska rk.
— (A gyermek magára döntötte a forró vizet)
A somogyinegyei Sand községben nemrégen disznóölés volt Berke gazda házánál. Nagy volt a sürgés-forgás, ahogy az ilyenkor szokás. A nagy tumultusban a gazda 3 éves leánykája oda settenkedett a zsir-sülósliez. A kis Rózsi kíváncsiságában « forró zsirrai telo edényt felborította. A zsir borzalmasan összeégett^ n gyermeket, akit azonnal orvosi kezelés alá vettek, Állapota azonban mind rosszabbra fordult, ugy hogy szülei tegnap behozták a nagykanizsai kórházba,
- A Katolikus S*e«nl0
júniusi száma első helyen közit Nl» zsalovszky Endre egyetemi tanár rendkívül érdekes tanulmányát, amely; a Phönlx-üggyel kapcsolatban kiföjti az életblztositottak fokozottabb megvédé* sének feltételeit és módjait. Csorna Kálmán egyetemi ^magántanár, a Jö«
Tennlsz csapatbajnoki verseny
Vasárnap játsza le a Zrinyi ten-nisz csapata a déli kerületi csapatbajnoki verseny utolsóelőtti fordulóját a pécsi Atlétikai Ciub csapatával.
Szép mérkőzésre van kilátás, inert a PAC egyike a kerület legerősebb csapatainak.
A Zrinyi színeit dr. Makóné, Baán M., Bitlera M., Hoffmann, dr. llaiszer, dr. Makó, Móré és Cseh, inig a PAC színeit Harlosné, Ilorvátlmé, Kristófné, Ilurlos. Dulúnszky, W\'eber és Pálfy képviselik.
A mérkőzés vasárnap délelőtt 10 -12 és délután 2—6 óra között játszódik le a Zrinyi tenniszpályáiu.
Vármegyei levente céllövőverseny
Az 1936. évi vármegyei levente cél-lövőverscny május hó 31-én zajlott le Zalaegerszegen. Résztvett 14 ötöscsapat (40 levente) ós 9 oktaló.
Nugykanizsá ni. város levente egyesülete és nugykanizsai járás részéről 1- 1 ötös levente csapul vett részt,
ezenkívül 2—2 oktató.
Eredmények: Csapatverseny: 1. Nagykanizsa • m. város csapata 1180 egység. 2. Nagykanizsa járás Gelse csapata U60 egység.
Oktatók egyéni versenye: 2. Sípos (Luusch) István oktató Nagykanizsa 264 egység, 6. Bodnár Dezső főoktutó Galambok 217 egység.
Leventék egyéni versenye: 1. Kovács György levente Nagykanizsa 253, 2. Bognár György levente Gelse 249, 3. Kaimár István levente Nagykanizsa 248, 7. Pribék László levente Gelse 235, 10. Tanczeuberger Lajos levente Nagykanizsa 229, 11. Gerocs György levente Nugylcanizsu 228, 12. TóUi György levente Gelse 227, 15. Buzási József levente Nagykanizsa 222, 16. Pirbus József levento Gelse 220egység.
Ökölvívó-verseny
Nagykanizsa város levente egyesületének ökölvívói május hó 30-án Mar-caliu mérték össze erejüket a ringben a murcalil levente ökölvívókkal.
A verseny a Korona szálló nagytermében folyt io szép és nagyszámú nézőközönség jelenlétében.
Verseny eredménye 8 :6 Nagykanizsa javára.
Biró Szekfü László kaposvári lev. oktató, ökölvívó és birkófzó ok. tató, oiimplkonjelölt birkózásban.
- A magyar-olasz fmLatlmeccs képekben
futballmeccs képekben elevenedik meg a Színházi Élet uj számában és kedves képsorozat mutatja be azt is, hogyan lelte tönkre az eső és llvatar a pünkösdi két "Ünnepet Budapesten, a Balaton mentén, Lillafüreden, a Kékesen.
A földön tavasz volt, a vizén ősz. A fogyó hold, a sanda csősz százezer hulló arany-levelet és fekete árnyék-szirmokat az égről sorra lesepergetett. Az a\'vó Balaton felett szikrázva, halkan hulldogált az égi, szép arany-avar...
Sok ilyen ezüst-harmatos este, mikor a tavasz rózsaszín hava a parton a fákat mind belepte, egy fehér asszony a viz felett megállt, mert valahol messze... messze egy sziv parányi, piros fénye égett és fel-fellobbant, amig nézegette.
A túlsó parton egyszer kialudt a parányi, piros csoda-csillag. A fehér asszony dermedten megállt. (/lz arany-avar a v/z felett, mint jelek, amiket az égben Írnak, csendesen tovább hulldogált.) Könnye csak egy vo\'t, de abban elfért és benne elégett az egész szive...
és attól fogva mindőrökké egy könnyet ringat a Balaton vize.
Barbarlts Lajos
— (Credo-gyülás)
A nagykanizsai Credo vasárnap délelőtt 11 órakor tartja rendes havi taggyűlését P. Czirfusz Viktor in elnöklete alatt.
— (Árverés a rendőrségen)
Juuius 6-án délután fél 3 órakor a kapitányságon talált és elkdbzott tárgyakat, nyilvános árverésen ei fognak adni.
i=> Paplanok, teveszőr, gyapjú és flanel takarók miuden minőségben Singeméi.
— (Népművelési tanfolyam Balatonlellón)
Budupest-székesfőváros Iskolánké vüll Népművelési Bizottsága folyó évi julius hó 2—10. között Bulatoulellén nyári tanfolyamot szervez népművelők számára. A tanfolyam keretében a városi népmüvelés feladatai nyernek ismertetést. A \'magyar városok népművelő munkájának egységes .elvek szerint való megszervezése és végrehajtása érdekében kívánatos, hogy u tanfolyamon Zalaegerszeg és Nagykanizsa m. városok, .Keszthely, Tapolca és Sümeg nagyközségek népművelői közül néhányan vegyenek részt. A kedvezményes részvételi díj (szállás 1—2 ágyas szobában, napi háromszori étkezés, kiszolgálás, bala. tonl fürdés, fürdőhely dij és 1 napos tanulmányi kirándulás hajóköltsége étkezéssel) 10 pengő. Családtagok is a fenti kedvezményes részvételi dijat fizetik. A tanfolyamon résztvenni óhajtók (tanítók, tanítónők, tanárok, tanárnők, orvosok, orvosnők, lelkészek) népművelési célú férfi és női egyesületek vezetői, városi tisztviselők) Zu-lavármegye Iskolánkivüli Népművelési Bizottsága titkári hivatalánál (Zalaegerszeg, , Vármegyeháza) jelentkjezfoe-nek. A jelentkezettekből 15 hallgató felvételéről a Bizottság határoz. A tanfolyamra felvett hallgatók a részvételi dijat junius hó 8-ig tartoznak a Bizottság pénztárába befizetni. Érdeklődőknek a tanfolyam munkarendjét a Bizottság megküldi.
A szabadalmazott friss tejszínnel gyártott TOSZÍHSZAPPAM kitűnő hatású Itat-metikum. Az arcbőrt nemesek llwtlfja, hanem (81 i> (iluM; megakadályozza rónco.odá.4t, Hne-mltjoés fiatalítja. kMttsinil nilkitiiküM
|fHss UjjilnnelJ


1 huumbII Uf^iuk \' AITWR1C* Gtfcöel i
ZALAI KÖZLÖNY
J936Junius6
városi árvaszék elnök\'c arokra a törvényhozási intézkedésekre mulat rá, umelyeket » Mzasságon kívül sztUctett íiyennekek érdekében kellene ♦rnnt Gazdag kritikai . rovat, változatos szemlék és küííő\'\'". tudósítások olvashatók még a kitünö folyóiratban, « \' nHSlyot a Szent István-Társulat meg-biztsából Mihelics Vld szerkeszt. Előfizetési áru egy évre 10 pengő.
APRÓHIRDETÉSEK
Ai-j^lf^M. \'*»» Wllr.1, U Un | ■■■ 10
r/ II.a, mm. MdUI wU 4 rwMf. kétkS,,..,
10 ,.6ig V MIÍ.I. nlMH L.ábM iU I hllír.
Rtuflitlytit eegyen yltlitílket! Míg néhány 200 Q-Oles lelek, árnyas Ukkal, kiépített útnál, a balatoni muzenm mellett, kaphstó dr. Valkó Béla ügyvédnél, Keazt helyen. 2105
Két teljes uj kélásnka eladó Sse mts asztalosnál, Csengery-ut 14. 2131
Ttszta, Igszt jó héalkoaxt ksphalí Hosgonyl ntcs 6. alatt. *
Qjaraaak|ér4saák olcsdn eladó J6-ssel fdbereeg-n. 59. \'
Egjraaakás konyhls lakás kiadó Zrínyi M.-utcs 16. •
Négyszobás, előszobái magéahéa, kerttel, gyümölciöfiel, virágos ndvirrsl aMÓ VDcCsmarty-utai 16. •
■ssl vásároljon hálószobákat, ebédtói, kombinált bútort, Reksmterek, seztc-ok, matracok alkalmi etadásbsn, kedvezd fizetési feltételek mellett. Slernné, alkalmi bútorüzlet, Erisébe! tér 18. 2172
10 dsrab Favorit Luxus kapatva-40 fillér Tentscb Drogériában. •
EgyasmiAlló Intelligens Izraelita asszony a)ánlk07lk msgánvos urnóhoz vagy úrhoz bázvezetőnőnek. Clm > kiadóban. 2179
SMátbsrns kMsarlé vadéaakvtyét gszdájs átveheti Kliály-ntca 28. sUtt.
Xevszehée ükáe mellékhelyiségekkel kiadó auguaztus l-re Eötvös-tér 3. *
r, kiváló eredménnvel tanít németet és franciái Magyar-u. 30. •
: gyermektelen házaspár felvétetik. Rákóczy-utca 15. •
i négyszobás villa, teljesen berendezve, vlllsnyvlfágltéssil, vízvezetékkel, kél lürdőkablnnil klsdó. Felvilágosítást id Lakács gyógyszertár Nagykanizsa. *
Mawagi\'aaaiaaaafc, réz- és sománctáb-lák.gumibélyegzők, vésnöki munkák Vékásy Testvéreknél legolcsóbb. •
Szép hálószoba. Vldékra gyönyörű négy égős luezter eladó. Clm : Vágó illat-
iseissaanaw. mindennemű ondo-láláa, hsllestés, női-, uri- és gyermekhaj-vágás és alnden szakba vágó munka Ftftpovics fodrászözletébetl készüi. Csengery-ut 2. Teleion 626. •
Jószáru harlaayélt lejeltesse meg özv. Ciizmadis Lajosnéoál Ró--ri.u. 21. *
töldulnú és emeleti lakás aaloa* bérért az állomás közelében azonnal vsgy augusztus l-re klsdó. Horthy MIklda.nl 55. •
Nagyon szép Altden\'sch abé4l«, Író asztal, hintaszék. ebédlősszUI, Isllóri olcsón eladó Horthy Miklós ut 3. •
Ba|árénBt szonalra felveszek. Zrínyi Mlktóz u. 20 2188
Kiadja s laptulsjdoios Kösgasdaségl Rt. Qvtsnb.rg Nyomda ésDélzslal Lapkiadó Vétlaliti Nsgyksnlzsán. Falelás klsdó 1 Zalai Károly.
Interurbán telelőnI Nagykanizsa .8. saáin.
EMLÉKEZTETŐ
Jnalas 7.
Egyházi hangverseny fél 7-kor a pinrisla templomban. Tázoltó-juniális.
Junla. 14.
Osszinunkássiig nyári Inulutsógu o Szép Ilonában.
Junlua 15.
A Keresztény Jót. Nőegylet teája 5 órakor (vitéz Tamásfalvyná). Június 17.
Piarista Diókszövetség Juuiílisa 6 órakor a gimnázium udvarán
A nagykanlzssi klr. járásbíróság, mint tetekkányvl hatóság.
4095/1936. tk. ax.
Árverési hlrdelmény-klvonat.
A Nsgykantzssl Segélyegylet Srövetke-set végrehaltatónak Kis Ödön és ne|e Msyer Julis végrehajtást szenvedő ellen Indított végrehsjtáil ügvében s tkvl hsló-ság s végrehajts tó kérelme következtében sz 1881 LX. t.-c. 144., 146. és 147. §§ al értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 1500 P tőkekövetelés, ennek Járulékét és sz árverési kérvényért ezuttsl megálls-ptlolt 35 P költség behsjtása végett a nagykanlzssi klr. lirásblróiag területén lévő s s nagykanizsai 3058 sstjkvben 4135/4. hraz. szántóra éa házra 1600 P kikiáltási árban.
As Ingatlan 3700 P legkisebb eladási áron alul el nem sdható.
A leiekkönyvi hatóság sz árverésnek a telekkönyvi hslólág hlvslalos helyiségé
ben (földszint 11. a|tó) megtartására II évi Junlua hó 24. napjának d e óráját tűzi ki és sz árverést lettétele.
ket sz 1881 : LX. t.-c. 150. §-a alapján a kővetkezőkben állapítja meg:
Az árverelnl szándékozók kötetesek bá-nstpénzül s kikiáltási ár lOt/o-át készpénzben, vsgy ss 1881 : LX t.-C- 42. §-ábsn
itiro: " \' \' \' .......... \'
értékosolrosbsn a kl____
. "eges
letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és sz árverést feltételekel aláírni. (1881: LX. t. c. 147., 150., 170. §5; 1506: LX. t.-c. 21. §>■
meghatározott árfolyammal számított óva-dékképea értékpapíréiban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói
Az, aki az Ingatlanéit a kikiáltási árnál gazabb ígéretet tett. ha többet ígérni !kl sem akar. kötelea nyomban s kl-
acn.i sem a nni, .uicit. 11.
kiáltást ár százsléka szerint megállspllott bánatpénzt ss éltsts ígért ér ugvsnsnnyj százaiékiig kiegészíteni. (1906 : XL1 t. c.25.§.) Nagyklntzss, 1938. ipr. hó 6. napján. Dr. W4k« sk. klr. Járásblró.
A kiadmány hiteléül:
I tekercs 6x9 film előhívással együtt P 1.20 FOTÓL&BOR&TÓRIUn.
Fényképezőgépek már P 6.50-lői részletre Is
SZABÓ ANTAL
Fotó szaküzlete Fő-ut 5.
Hölgyek!
Fehér kalapok
szenzáció* formákban legújabb újdonságok
Fehér retiküfök
nagy választékban
Habselyem
fehérnemüek, uj fazonú Ingnadrágok, komblnék gyönyörű pasztell-színekben. Mérték után isi
Horthy Mlklós-ut 1. szám
Városházpalota.
Vízvezetéket, iftrtál,
egészségügyi berendezéseket és szennyvízcsatornákat, minden rendszerű axivattyut
szerel és Javit,
épület- és géplakatosmunkákat vállal
Széchényi István
Nagykanizsa, Fö-ut 3. sz. Árajánlat díjtalanI i
SIÓtOBfNLYUMOieSÖSSCN AUGJ08B PtHMLUUMUK
l 1I OIII CVÁRI AH0M Hl\'.HOf IHF.TÓk :
orszAq József
mag, műtrágya, növényvédelmi tj""^. zsák, stb. kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
A bírósági palota mellett. Telefon 130.
Vendéglősök figyelmébe!
278T. K. K. KI. rande-lel alapjén
a borravaló eltörléséről
szóló felirat-nyomtatvány olkéei ült éa ax lapunk nyomdájában beszerezhető.
Ara Uukíiií 24 fillér.
• KBzgazdaaAgl Réazvénytáraaaég n
Gutenberg nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalata
Nagykanizsa
Könyvnyomda, könyvkötészet voaalexó tat ízet, Izleti könyvek éa dobozok gyára ■ „Zalai KSzIBny" politikai napHap szerkesztősége és kiadóhivatala
f TELEFON: 78. j
Készítünk i
mindenféle kereskedelmi, Ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és esketésl értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat rés mindenféle ^^^Izlése^dálHIásuny^
Gyártunki
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, Jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfözeteket és tömböket, minta-zacskókat, zsákcédulákat, naptártömböket, fallnaptárakat, dobozokat stb. elsOrangu\'\'kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
áixom. a laptutajdonoa Usfsxduá* Bt. OuKailxc) Njurwta ás Uitaalal LapBaikS Vállalati kónjrajmaailibui Nsgukeuluáa (irelaiis áalety, Zalai Károlü
>fa 8 oldalas képes mellélcleíl
7Q. évfolyam 130. szám
Nagykanizsa, 1936. junlus 7 vasárnap
Ara 1? fjll,
ZALAI KÖZLÖNY

te UadóWnUl: FW 5. uim.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Elöflxetéil ii«: egy hór« « pentó 40 Bll*r. SieikejitSitgl t» kUdóhtatM teleion: 71 u
Mit hozhat a jövő?
Irta: dr. 8*«W Zdgmond
Minél jobban eltávolodunk a nemtelen bosszúból fakadt Párls^ körüli békék megalkotásától, annál Inkább kénytelen ma már az egész világ helyes Ítélőképességű közvé, leméoye beismerni, hogy ezek a békediktátumok a? okozói a világ jelenlegi nyomorúságának. Clemenceau és bűntársai a félvilág segítségével elért francia győzelem biztosítására a legmegalázóbb feltételek kel, kölcsönös lefegyverzési Igére* tekkel\' katonailag és gazdaságiig térdre kényszerltették a halai mos német birodalmat, ötle\'szerüleg szétdarabolták az osztrák magyar monarchiát, egyharmadára csonki-tották l.e Magyarországol és etf\'r .éves területeit kiskorú és alacso. nyabb műveltségű, történelmi állami múlttal nem biró kis nemzeteknek ajándékozták, mint csatlós! szolgálataikért járó konoot. De nem csak a legyőzöttekkel bántak igy el, hanem a velük együtt küzdő Olaszország gyarmati igényelt sem elégítették ki.
Az igazságtalan békediktálumok által meggyötört és a horribilis jó vátételek által kizsarolt, legyőzött népek közé az orosz bolsevizmus tévtanait csempészték be Lenin agi-iátorjal, Kun Béla magyarországi át kos emlékű vörös uralma, a német Spartacus forradalom, az osztrákok kommtmlsta izü szoclálmunkás-párti rezsimje egyes etappjai. a szovjet ménegkeverésének. Francia-\' ország az ölébe hullott győzelem mámorában elfelejtette történelmi múltját, minlha nem az a nemzet lett volna, mely a nagy forradalomban a polgári jog, egyenlőség és a szabadságért küzdött, egy lépési sem tett a szennyes bolsevista ára dat meggátlására, hanem kisantant csatlósaival együtt csak hadlzsák-mányát őrizte, hogy biztosítsa örök időkre a kizsarolt és meggyötört népek feletti uralmát.
És igy tartott ez egy évtizedig és a világ már hinni kezdett a franciák által hirdetett tanokban, hogy a világbékét a Páris körüli békék biztosítják és hogy ezt a bé két a francia és a kisantant szuno nyok és a népszövetségi alkotmány 19-lk paragrafusa őrzik. A szerződések megváltoztatása a háborút jelenti, igy szól a francia ^kisantant dogma.
& jött Hitler és megdöntötte a fra-tcia dogmát. Kiépítette az egy. séges német harmadik birodalmat, nem fizetett több jóvátételt, a francia haderővel szemben túlerővel fegyverezte fel a német népet és végül bevonultatta csapatait a raj-nai semleges zónába. A biztonságáért remegő Franciaország/ n."m fogüdta el Hitier békojghbját é* a francia-német,megegyezés helyett, mely Európa békéjét az
Franciaország a teljes összeomlás utján
Idegen agitátorokkal van tele Páris, atyk szítják a sztrájk-mozgalmat — Vértelen bolsevik! győzelemről Írnak a jobboldali lapok — Az acél- és gépgyárak, a kikötőmunkások sem dolgoznak
Most már Anglia i> szükségesnek tartja a Rajna-ö* német megszállását
Páris, junlus 6
Párisban és a vidéken a sztrájk-mozgalom\' egyre növekszik. A sztrájkólók számáról igen ellentétes hlnek vannak, egyes lapok szerint 6-700.000 a számuk, mások szerint már eléri egy milliót is. A számokat ellenőrizni, tekintettel az általános felfordulásra, nem lehet. Legveszélyesebb a helyzet Észak- és Középfranciaországban, a hol az acél. és gépgyárak is csatlakoztak a mozgalomhoz. A tengerparton a kikötővárosok munkásai js beszüntették a munkát. A honvédé-, lem kötelékében dolgozó gyárak munkásai sztrájkba léptek.
A mozgalmat a külföldről be-saivérgott izgatók szítják. Páris és a vidéki városok külvárosainak szál lodái, vendéglői és fogadói tele vannak külföldi fizetett provokatő. rökkel. Altalános vélemény, hogy Franciaország végleg a bolsevisták kezére került, ha egyelőre vérontás nélkül is, de a forradalom már megkezdődött.
Angliára, most már a rajnai kérdésben is elvesztette barátját. Érthető ls, hisz most WSe í.nglia nem ellenzi, sőt egyenesen szükséges nek tartja a rajnai német katona-sőgot. Most már egészségügyi védőövnek kell a francia határon a német katonaság, amely megállítja a francié bolsevizmus tovaterjedését.
A jobboldali sajtó ls vészes ki-álltást hallal, hogy ez & szégyen megtörtént. »20 évvel a vcrsalllesl győzelem után - Írják a lapok -megeshet, hogy az országot min den ell\'nállás nélkül külföldi banda kerítse kezére.« ,
Szomorúan tárgyalják a várható külpolitikai fordulatot is. Francia orszőg, amely eddig számíthatott
Már temetni sem tudnak a franciaországi sztrájk miatt
re nagyobb mértéket ölt.
Páris, junius 6 (Lapzártakor érkezett) A Leon Blum kormánya szombaton délután mutatkozik be a képviselőházban-A parlamenti ülésen az uj minisz. tenelnök kormánynyilatkozatot ol vas fel. A képviselőház megnyitó ülésén a hagyományokhoz hiven megvitatják az általános politikai helyzetet ls. Ezzel kapcsolatban mindjárt több.interpellációt is vár nak. Általában nagy érdeklődéssel várják u kormány bemutatkozását.
Páris, junius 6 (Lapzártakor érkezett) Szómba, ton délelőtt u párisi szlrájkmozga. lom átterjedt ín nagyipari v\\állala> tokra. Az összes párisi éruházak üzemen kivül vannak. A főváros élelmiszerellátása egyelőre biztosit vn van.
Versaillesben szombaton délelőtt a kitűzött temetéseket sem tudták megtartani a sztrájkmozgalom miatt mert a temetkezési vállalkozók mun kásal is beszüntették a mjjnkát. A munkabeszüntetés a vidéken is egy-

tehát áldozatos békék alapján biztosította volna, megint csak az egyoldalú szerződések útját választolta és a legszorosabb katonai szövet, ségre lépett, a szovjettel, sőt ezt a szövetséget kötelezővé tette a kis antant számára is.
A háború utáni igazságtalan béke Olaszországot megfosztotta jogos gyarmati igényeitől és a "mind inkább szaporodó olaszság emberfeleslegének elhelyezése a gyar. mati államok féltékenysége miatt békés uton nem lévén megoldható, Olaszország kénytelen volt a fegy. veres megoldást választani. Franciaország angol befolyásra Olaszor szággal való szerződése dacára a szankciós hatalmak mellé állt és szembe került az olasz érdekekkel. Az abesszin" fiálx>ru Olaszország teljes győzelmével végződött, a Népszövetség ennek dacára sem hajlpndó Abesszínia kizárólagos olasz birtoklását ratifikálni. A meg. változtathatatlan tények elismerése helyet Franciaország régi politiká ja : Németország és most már Olasz ország izolálása érvényesül és en nek folyománya az angol szovjet megegyezés ls.
A francia befolyásnak köszön hetó, hogy ma Európa két láborra szakadt, a szovjetbarál és a szovjei ellenes frontra. Az elsőhöz Francia, orszőg, Anglia, Belgium. Csehszlo-vákín, Románia, Görögország,
rökország és természetesed Oroszország tartoznak, a másikhoz pedig Németország, Olaszország, Lengyel, ország, Ausztria^ Magyarország és talán Jugoszlávia is. A szovjetelie. nes államok között mindezidáig még nem jött léire a katonai szövetség-,Oiaszország még válaszúton van és elhatározását az abesszin kérdés megoldásától teszi ..függővé. De olasz részről a kedvező megoldáson felül még egy kívánság van és pedig az, hagy Olaszország döntő befolyása biztxsitlassék a dunamedencei ál-lamok egymásközti viszonyának ren dezésében. Ez pedig azt jelenti, hogy Oiaszorsz^? a római szövetség kél ál\'ama, lehái Magyarország és Ausztria részére a jelenleginél méltányosabb és kedvezőbb helyzetet akar biztosítani ugy politikai, mint gazdasági vonatkozásban.
Ausztria állami függetlenségének biztosítási csak Olaszország segit ségével érhető el, de ez legében vitális érdeke Franciaországnak is, mert csak egy önállóságában biztosított Ausztria állhatja útját szö vetségesei révén a német terjeszke désnek. Franciaországnak tehát biztonsága érdekében meg keli tanla, sőt ki kell mélyíteni az olasz szövetséget. Mussolini és az olasz fascista kormány azonban sohasem lesz kapható egy olyan szövetséghez, amelybe a szovjet is beletartozik. Ezt az olasz kormány félhi-
vatalos lapjában, a Giornale d\' Itáliában Virginio Gayda már soks:or megírta. Amennyiben tehát Francia ország továbbra is a szovjetre tá maszkodik, ez Olaszországot teljes bizonyossággal a német szövetség, be irányítaná.
Franciaországban az utolsó vá iasztáson a baloldali pártok, tehát a szocialisták és a kommunisták kaptak többségei. Leon Blum, a szocialisták vezére alakitotla meg a kormányt, de ebben a kommunisták nieghivatásuk dacára sem vállaltak tárcákat, mégpedig a jobl>oldali francia lapok szerint azért, hogy a szocialistákat lejárassák és utánuk ők jöjjenek. Világos, hogy a jelenlegi franciaországi zűrzavarban már az orosz szovjet keze dolgozik-Mindennek dacára biztosra vehető, hogy a józanul számítani tudó fran cia nép meg fogja találni önmagá és nem fogja engedni, hogy Fran ciaország a kommün karjaiba ro hanjon. Oiyan kormánynak kell kö vetkeznie, amely a kül és belpoli tlkal viszonyokat mérlegelve, sza kltanl tud a szovjet irányzódással és bármely áldozattal visszaállítja a belső rendet és feltámasztja a stresai frontot. Ez pedig csak egy Németországgal * és Olaszországgal való megbéküU\'ssel és az angolok által kiván\'. népszövetségi reform alapján lehetséges.
a
ZALAI KÖZLÖNY
1836. |unim 7.
Férfi ruhaszövetek, tropikálok, ruhavásznak nagy választékban, legolcsóbban a
FILLÉRES DIUATÜZLETBEM
Csikós, mintás és tupfos női mosó komplé.anyagok beérkeztek.
A kereskedelmi miniszter a „szabadabb" kereskedelem melleit
A Ház letárgyalta és elfogadta a kereskedelmi költségvetést
Budapest, junius 6 A képviselőház pénteki ülésén a kereskedelmi tárca költségvetését tárgyalták. Vázsonyl Jánoe rámutatott arra, hogy a balatoni fürdők között nincs meg n kellő össz-\'köt tetés. A balatoni vasulI kedvezmények kiterjesztését kérte, valamint a magánalkalmazottak Jogviszonyának rendezését.
Plnezích István elismeréssel szólt a kormány eredményes külker:ske deliül politikájáról.
Csoór Lajos a kereskedők számának csökkentését kivánta. Shuoy Kálmán a vidéki kereskedők pana szalval foglalkozott. Kun Béla kifogásolta a MAV te bértarifáját. Rátz Kálmán ut ill arra, hogy o német gazdasági politika nehézségeket gördit kivitelünk elé.
Wincklor István kereskedelmim! niszter nagy beszédében élesen ál lást foglalt a kiviteli szindikátusok ellen. Meg szeíretné szüntetni a szindikátusokat. A jövőben a termelök szabad elhatározására bizza, hogy az értékesítést szindikátusok vagy szabadon verssnyzö k\'\'reske dók révén kívánják megoldani. A szarvasmarha exportban a kiviteli kontingenst gazdák között ossza szét. Reméli, hogy az uj generációban b magyar középosztály gyter mekei már vezetőszerepet töltenek be a kereskedői pályán. Törvénytervezel készül a szövetkezetek ellenőrzéséről, az áruházi rendelet tervezete kész. A kereskedelemnek hitellel való ellátása melllett fonlos *a vásárjognak törvényes szabálya zása is. A vasútnál eblwn az évben eléri a személyzeti létszámapaszlás a kitűzött célját : a fájdalmas kényszerből megállapított "27.560 föi^vl létszámot. Áz ezzel S2fniben mutat kozó üresedések ezentúl rendsze resen bctölthetök lesznek. Wlnck ler miniszter a továbbiak folyamán a »szabad« ke.eskedelem mellett nyilatkozott. A posla mérlege kedvező, azon lesz, hogy a tarifát le. szállítja.
Az OTI MADI tortnlókaliipjalból vett kölcsönnel idegenforgalmi szálló* dákat építenek.
A Ház elfogadta-a kereskedelmi tárca költségvetését, majd szombaton délután a miniszterelnökségi tárcára került sor.
í 1
Nagykanizsa legöregebb öregdiákja
beszél a hatvan év előtt! diákéletről, az akkori szokásokról, érettségijéről és osztálytársairól, akikkel soha nem találkozott
Látogatás dr. Villányi Henriknél
A Juniusl napfény langyosan ömlik végig az utcán. Ilire sincs még a nyári forróságnak, de azért a sétatéri padok benépesülnek. Főként diákokkal. Hónuk alatt könyv, füzet, álluk most pelyhcdzlk és valami furcsa, kamaszos van bennük, firctlségire készülnek.
Mennyi szorongó Izgulom halmozódik fel ezekben a napokban! Minden azért a pár óráért, azokért az 5—10 perces feleletekért, ami ^érettségi néven fordulópont az életükben. Határkő. Az élet egyik legnehezebb és legszebb napja. A diákélet vége. Még egy kedves nap: a bankett. aztán szétszórja őket az £|et. nem is jönnek össze többet, csak a találkozókon.
Az ám, találkozó! Pár nappal ezelőtt láttuk az öreg kercskedelmt*-táknál. Régi diákemlékek elevenedtek meg, 30—10 éves tréfák, mókák, történetek keltek szárnvra a megőszült fejű .diákok, ajkáról... -
Kral ka lommal tafegszólaltatjuk Nagykanizsa legöregebb érettségizettjét, dr. Villányi Henrik n.v. felsőkereskedelmi iskolai igazgatói, aki kerek (50 éve érettségizett. Azóta tóbb mint egv emberöltő mull el. Az emberek kicserélődtek, ujak jöttek, « régiek közül pedig már alig van valaki az élők sorában.
A nagykanizsai piarista gimnázium padjai azóta is minden évben megteltek. de az idő kereke nagyot fordult és talán érdekes lesz meghallgatnunk, hogyan s mint volt 00 évvel ezelőtt.
— Kedves, hogy eljött — mondja, — de azonnal meg kell mondanofcri, hogy nem én vagyok az egyedüli a 60 éve érettségizett osztálytársak közül. Van az országban még kettő. Az egyik velem érettségizett Hansner József klskomárómi ny. körorvos, a ntó-sik a győri tábla ny. elnöke. S*!rmat Béla. Ugytudom még míndkcltcn élnek. 21-en voltunk, csak én maradtam Itt Kanizsán egyedül.
Megkérjük mondja el: milyen különbségeket észlel az akkori és a jelenlegi tanítás között?
— A legszembeötlőbb különbség a tanitandó anyag terjedelme között mutatkozik.
60 iuvel ezelótt sokkal nagyobb
volt a tananyag és sokkai nehezebb.
Akkor míg nem volt szom\'léltctő tanítási mód, mindent be kellett vágni. Tankönyveink nehezen érthető stílusa csak súlyosbította a helyzetet.
— Az akkori időkben báró Eötvös és Deiik szelleme, uralkodott még az iskolában csakúgy, mint a társadalomban. Az iskola anyaga is figye-
lembe vette ezt és a tananyagból mindazt kihagyták/ ami a nemrég visszanyert magyar alkotmány épületét érintené.
— Magam 1H70 junius 27-én érett-ségiztem, de Mimii oknyomozó történelme, — amil>ől akkor tanultunk — csak a szabadságharcig terjedt.
Nárdus 1.5. létezéséről nem is hallottunk Nekem sokáig /<>(/ab mam se troli a 12. vontról és az első március íü-iki ünnepélyen csak 1896-ban i>cltem részt. Sokat kellett akkor tanulni, nagyon sokat. Kimondhatom magamról, hogy hetekig nem láttam a csillagos eget, mert a görög és latin preparációkkal voltam elfoglalva. <, ^
Tanulmányaimul akkor Tejezlom be. amikőr Alidul KrrM basa közeledett /Belgrád felé és
Nagykanizsa diákság a lakossággal «7yillt örömtüzeket ffyujtolt. Már akkor ösztöVösen éreztük, hogy a délszláv eszir.\' előrenyomulása nagy veszedelmei hozhat. Onnepeltflk a szofistákat. a Konstnntiná|>oIyba induló budapesti egyetemistákat. Magam is résztvcttcm azon «
tiltakozó g a illésen, amit Bosznia okkupálása ellen rendeztünk és végignéztem azt a 2 50 ezer átvonuló katonát. Szerintem ez volt az első szeg Nagymagyarország koporsójához.
Az akkori érettségi után érdeklődtünk és egy kis epizódot kértünk dr. Villányi igazgatótón íme a válasz:
— Az érettségi sokkal terjedelmesebb volt. mint ma. Az Írásbeli dolgozatok száma is hat volt: magyar, német, latinból kettő (mügyai1-laU|!i, latin-magyar), görög és száintan-knér-tan, amiből még szóbeli analízist is kellett tanulni.
— 1870 junius 20-án került rám o sor történelemből. Hekkenő meleg délután volt és én
a három pun háborút kaptam tételül. Fújni kezdtem Sotnh hegyi könyvéből a bemagolt leckét, mialatt azonban a meleg elnyotaifta az elnöklő dr. Kádas Rudolf premontrei főigazgatót. Kerek félóráig beszéltem, mindent elmóndta\'m, amit csak errevonatkozóan tudtam. Mikor abbahagytam felébredt a főigazgató és ráiurivaít: No, beszéljen már valamit! Tanáraim alig tudták visszatartani a nevetést. Én kaptam egy pót kérdést és szerencsésen átmenteim. Az akkori módszer mlellctt azon-bah már ükkor is nehéz volt az érettségi. Onnan is tudom, mert valahány-
szor álmodom róla, mindig lidércnyomást érzek. Tárgyi oktatást " görög és latinból alig kaptunk, Inkább a nyelveket nyúzták.
Az akkori diákéletről
szeretnénk még pár szót hallani. Volt-e érettségi bankett, szerenádok stb.?
— A diákélet sokkal szabadabb voll, mint ma. A mellékutcákon még cigarettázni is szabad volt. Megengedték a korzózást is. Néha-néha eljártunk a Fiume-kávéházba Is billlárdozni, de ezt már csak ugy titokban. Érettségi bankett nem volt. összejöttünk ugyan egy társas vacsorára, de uzon « tanárok nem voltak jelen. Találkozónk sem volt. fin mindegyikkel Jóban voltam, Üe a
hatvan év alatt egyetlen egyszer sem jöttünk össze!
firettségi után szél szóródtunk és soha többet nem találkoztunk. Talán most majd a polgármester úrral. akinek 30 éves találkozója lesz. én is elmegyek lcliszlclcgni a gimnáziumba.
Búcsúzón! még incfínMtatla n rétf megsárgult értesítőt. Másodlkas voltakkor Plihál Győző. Ott látjuk H alsó osztályokban Bástyán Zoltán volt zalai főispán nevét és bátyjáét. Sándor Erzsi férjéét, Boslyán Géza ny. államtitkár bizonyítványának jegyeit. •
A Fő-utcán végig érettségi tablók A fiatal gárda, akik előtt az Klet, a jövő... Még egypár hét. aztán kilépnek az életbe. a küzdelembe. Vájjon hánvat sodor el közülük a sors szele és lesz-e valaki, ki megért a 60 esz- \' tendős találkozót?...

IDŐ
Még zivataros!
Prognózis: Még tObblelé zápor, zivatar, egyes helyeken lég, változó szél, a hőmérséklet nem változik lényegesen.
NapUr: Junius 7. vasárnap. Rom. kai. Szontháromság vasárnap. — Protestáns Szontháromság vasárnap. Izr, Sivsn hó 17. Junius 8. hó fő Kom. kai. Medárd. Protestáns Medárd. — Izraollta Stvin hó 18.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat « M 15-lg n Merkly-Belus gyógyszertár F\'1\' ut ós a kiskiinizsul gyógyswrlítr,
GíztOrdó nyltrt rojgel 8 órától í óráta (hótló, szerda, pintek dílulá" t«dden tflóss nap nóknek).
Női-, férfi- és gyermekcipőkben ) nagy választék. )
_Szomolányi áruház.}
Uri tropikál öltönyök
P 24.00 38.30 50.00
Uri sportingek
P 4.50 6.50 B.00 12.00
1936. |uniu« 7
ZALAI KÖZLÖNY
H E JELBEN K MINDEN NŐ W» GYŐZNI FOO
charming
SZÉRIA
KRÉM tisztító, zsíros, szára*
PÚDER 8 színben. Leheletflnog
KÖLNIVÍZ elbűvölő illat
SZAPPAN charming hatóanyagok
Charming széria Évtizedes kutató muriba remek eredményei
Kapható: -
KULCSIVUK, -1 MELLŐL
Színházi tere-fere
Aiéit I
Minap - ami különben gyakran megesik- - angol vendégei voltak a Oentrálnak. Garainé, a gondos háziasszony, cicerone szerepet is sziv^s ambicióval tölt 1« idegen vendégei szórakoztatására, mindig szivesen büszkélkedik az idegeneknek Nagy. kanizsával. így történt moel is. Elmagyarázta az angoloknak a város Szépségeit, értékeit, este pedig a szinházba dirigálta őket. Éppen az *Akl mer, az nyer< ment. Az ango lok nem sokut értettek belőle, meg aztán ugyanezt látták Kaposvárott is, a Tolnai-társulat előadásában, de azért nagyon jól mulattak az előadás alatt. Utána pedig külön gratuláltak a társulatnak.
Az egyik szinész, büszkén kidül-iesztett mellel mesélte el este a művész-asztalnál, hogy az ö játékával az angolok is mennyire m<\'g voltak elégedve, csak ugy sugárzott az öröm az arcukon, amikor neki volt jelenés®.
A másik szinóaz nem birta a kollégája nagy mellényét és igyekezett lehűteni öt, mondván :
- De hlsaen nem is értették, amit mondtál!
A harmadik kolléga csendesen tett pontot a vita után imigyen :
- Éppen azért örültek annyira!
Szabó redlvlvus
Szabó Ernő, a kivételes tehetségű színművész és rendező, tulajdonkép pen nem is egészen uj ember Nagy. kanizsán. Régi kanizsai szinész gyö kenek fűzik ehhez a városhoz. Az édesapja, Szabó Pali, hős tenor, a Kanizsai szinivllág kedvence volt még Csillag Zsaki kanizsai színi érája idejében, aminek van már v«gy 80 esztendeje. ,
Egry Berta: — Bob herceg
A Bob heroeg hétfői sikere után derült ki, hogy a bűbájos királyfi szenepét Egry Bcrtu is játszotta. Az újpesti színpadon. A fényképel is megv.innak róla, melyt\'k tanúsága szerint tüzrőlputtant Bob herci\'g lehetett. | i j ,
Szolidság-rekord
A társulutnál a szolidság terén Rátkai pjsta viszi a rekordot, A hölgy.vllig érdeklődésének elcsiti-
tására szolgálhat ama róla beszer zett adalunk, hogy ö a legjobb alvó a társulat valamennyi tngja között. Azon az éjszakán, amikor a mennydörgéstől egész K inizsa ál inatlanul töltölte minap az éjszakát, Rátkai kilenc órát aludt, de minthogy neki is »rossz éjsz:ika« volt ez, délután megtoldott! nvg öt órá val. Saját bevallása szerint mind:\'n megerőltetés nélkül tud 16 órái is aludni egy nap.
Kutya■ rekord
A szinész mind jószívű ember és igy szereti az állatol is, elsősorban perszje a kutyát. Ide odajáró életmódjuk melletj nagyon n-\'héz kutyát turianiuk és mégis tartanak. E lérei a rekord Szik\'Myhidy Adrién né. Három kutyát tarl. A Muki ilt v.in vele, játékos, bolondos kis spitz kölyök. Arról nevez\'tes, hogy legked^\'ncebb tápláléka a vánkosok sarka, összerágott ágyner miiekért tekintélyes összegei kellett Pécsett n szállásadónak kifizetni. A másik a Babi, ezt hazaküldték Nagyenyedri\\ ahol a Székelyhidy-kuria vendége. A harmadik Matyi, a nadrág-specialista. Ha az utcán elmegy mellette egy nadrág, okvet lenül belekap. Most Pesten van, a többi Székelyhidy-gyer\'k háztartásának ta^ia. Pár éve Nagykanizsán Is rendőrségi ügy lett Malyi egyik-másik - »nudrág szerepéből.*
Nősülés-re kor dl
Arról is nevezetes az idei Fodortársulat, hogy a moslani szezonban járványosán lépett fel a nősülési láz. Az idén már négy házasságkötés történi a társulat tagjai körében. Az idén esküdtek Oroszlánék, Tunyoghyék, Andráslék és azonkívül Mihailovics Feienc szóló táncos is, aki kimaradt a kanizsai szezonból.
Viszont válóper még nem fordult elő a társulatnál. Nyilván tehát a jó erkölcsök rekordját is Mállitotla a társulat t
A kanizsai lányok közül állítólag többen abban törik a fejüket, hogy kilépnek a kiházasitó egyesületből és felvételre jelentkeznek a Fodor-társulatnál.
Ez nem vicci
Minap a szinház kézzel festett, nagy sárga plakátokat hordoztatott u. n. szendvics emb-rekkel az utcán. A táblákon hatalmas piros belükkel vlritotl a »Budapest Wien* felírás, lévén ez a cime az aznap be. mutatott operettnek. Az egyik ilyen elől-hátul plakáthordozó ember a városháza sarkán álldogált, amikor
mit csinálj
mielőtt kerékpárra ülsz. Mire gondolj, ml legyen a legfontosabb tennivalód? Szereli a kerékpárodra
EMERGE gumiabroncsot
Zavartalan, kellemes lesz a túrád, még akkor is, ha hepehupás, zökkenös utakon jársz. Minden igény megtalálja a maga kerékpárgumlját az E M E R G É hét fajtájából.
Vigyázzí
EMERGÉ védjegy= EMERGÉ minőség
GYÁRTJA A MAGYAR R U G G Y A N T A A R U G Y A R
arra jött Utenye felől egy külföldi autó. A sáros, mégis elegáns kocsi a városházi utkeresztezésnél tétován megállt, a \\ez\'tője a színházi táb Iára mutatva, németül megkérd-zte az ott posztoló rendőri :
— Mondja kérem, miért nem rajzolnak egy irányt jelző nyilat még arra a táblára ? Hogyan tudjam én most, hogy melyik itt a Budapest bécsi ut ?
A színházi iroda hirei:
(*) Opereitpremí r ma este. A víg-operettek egyik legsikerültebbje, a Debreceni 1-cs huszárok operettujdon-ság kacagtat me* mindenkit >n(i este a színházban. Három bohózatnak elég volna a humor, a groteszk helyzetek szakadatlan sora. Ormössy Magda, Da-ruváry Mária, Majthényi Gaby, Bakó-Bal>a. Szabő Ernő, Tunyogl Péter, Andrási Márton, Koltay-Gyula, Oroszlán György, Rátkay István mind jobb-nál-jobb szer<\'|)ckl>en biztosilják a bombasikert. A Debreceni 2-es huszárok szombaton és vasárnap este-van műsoron.
(♦) Bob herceg — llarcsos Irén felléptével vasárnap délután 3 órakor 32-150 filléres helyárakkal.
(*) Az Ur katonái — Dévényi Lacika
vendégfeiléptével, vasárnap délután 6 órakor 32—150 filléres helyárokkai kerül szinre.
Méltóságos asszony — Harczoi Irén felléptével
Hétfőn este az évad prózai szenzációja, a Méltóságos asszony vígjáték kerül bemutatóra. Békeffy István és Stella Adorján ebben a vígjátékban az esztendő legértékesebb, legmulat-tatóbb darabját Írták meg. A prózai együttes Harczos Irénnel, a legkedvesebb vígjátéki szubreltel az élen indul a közönség meghódítására. Szerepének minden mondatán át szivének napsugaras derűje, kedélyének finom humora ragyog. Harczos Irén játéka ebben a vígjátékban olyan kivételes élmény, aminőt fővárosi színpadon is ritkán láthatunk. De kabinetalakitáltokkal részt kérnek a sikerből: Egry Berta, Vass Irma, Tihanyi Piri, Bende László, Szabó Ernő, Oroszlán György, Koltay Gyula, Rátkay István, Daruváry Mária, Danis Jenő, Sárváry Aladár is. Ajánlatos jegyeket már ma, vasárnap biztosítani.
— (Siesta Sanatórium)
Budapest, I., Ráth György-u. 5. a főváros egyik legldeállsabban fekvő és orvosilag legtökéletesebben felszerelt gyólntézete. Bel- éa Ideggyógyászat, sebészet, szülészet, nőgyógyászat, urolo-
fla stb. Röntgen Kémiai ós mlkros-opiai laboratórium. Eiektrooardlo-graph (szívvizsgáló). Krógh-féie alap-anyagcsere vizsgáló készülék. Enteroc-leaner (bélfürdő). Modern vlzgyógyin-tózet. Orvosilag vezetett vlllanyüzemü konyha. Elsőrerdü ellátási 9700 négyszögöles park I Olcsó árak I
Frottier\\köp0nyanyagok
Strand-köpenyek \\ \\
FrOttier törülközőklegolcsóbban
Pizsama-anyagok " Strand-táskák
4
ZALAI KÖZLÖNY
1986. Mm 1
Cipőt Űrnapra "Sül
Milíényinél veszünk! fhll
Gyászistentisztelet az elbnnyt főispánért
Szombaton délelőtt 10 órakor tartolták meg a nagykanizsai hivatalos gyászistentiszteletet a trag|. kus hirtelenséggel elhunyt vitéz Tabódy Tilx>r főispánért. A feren-ciek plébániatemplomában m\'-\'gje. lentek az össtf\'s hatóságok és köz. hivatalok vezetői és képviselői. A városi tisztikar, élén dr. Hegyi La. jos polgármesterhelyetlessel, a vá rosl kepviiclőtestül t tagjai, a határ-őrség, az összes közhivatalok, rend örkapitányság, posta, vasul, bíróságok, intézetek, «\'gyesületek nagy. számban. A főoltárt délszaki nö. vények díszítették. A rekviemet Erőss Alajos ferenc^slelkész végezte, a kóruson Gazdag István kántor gyászéne ke ket adotl elő.
Zalaegerszeg, junius 6 A külföldi lovasok a távlovaglás során szombaton déli 1 órafcor ér. keztek Zalaegerszegre. A lovasok küldötsétge megkoszorúzta Tabódy Tibor ravatalát már tegnap, miután az elhunyt zalai főispán nagy hive volt a lovassportnak és a program saeriit maga is elkísért" volna egy darabig & közel száz lovast.
Vasárnap délután pontetán fél 7 órakor kezdődik az egyházi hangverseny a piarista tém^lótuban
A piaristatemplom további fel. szenelésére szolgáló egyházi hang verseny pontosan délután fél 7 órakor kezdődik a piaristatemplom ban. A részletes műsor 10 fillérért a hangverseny alkalmával a helyszíne i váltható. Ugyanott belépő jegyek i.; kaphatók 60 filléres (állóhely) és 1 pangős (ülőhely) árban. A hangverseny műsorában a gimnázium énekkara és a zen -iskola tanárai közül Erdössy Rózsi ének, Drávai Lajos hegetlüszámokkal szc, repelnek. Közreműködik még Mlinkó Klára is az együttes szá mokban. A bemutatásra kerülő komponisták közül megemlítjük Ljszt Ferencet, Saint Saens-t, Lam-bilotieot, Berecz Károlyt, Tartini Giuseppet, Weiss Laurenzot stb.
Reméljük, hogy a tartalmas műsor és a jótékony cél teljesen megtölti a templomot, ami már akusztikai szempontból is kívánatos.
Kérelem Nagykanizsa város közönségéhez
^z 1930 b"»n »Virágos Budapest Virágos Magyarország* jelszóval megindult hazafias irányú mozgalom kapcsán ugy mint a mult évben, az idén is azzal a kérelemmel fordulok a város közönségéhez, hogy Nagykanizsa évek óta tervszerűen folyó virágositásáának ki egésziléseképpen kapcsolódjék bele ebl>c a szép mozgalomba és a mai szűkös anyagi helyzethez mérten is ki kl díszítse fel virágokkal házának, illetve lakásának érkélyeit, vagy ablakait. [
Ezt a nemes célt a magam részéről is előmozdítani szándékozom és ezért egy későbbi Időpontban m<\'g nlakita-idó három tagu bizottság által augusz\'us hó elsején legszebb nek és legizlés\'sebbnek Ítélt 50 virággal diszitetl lakás erkélyeinek,
Rejtélyes öngyilkossági bejelentés a Balaton-parton
A leltei vagyonőrző vállalat tisztviselőjének eltűnése
Balatoniéi le, junlus 6 Balatonlellen vagyonőrző társaság alakult, amely csekély dijért vál lalta a villák őrzését. E vállalat tisztviselője volt Stark J \'nő kaposvári lakos, aki most levélben 1*-\'. jelentette főnökének, hogy öngyil. kosságot fog elkövetni oly módon, hogy a Balaton egyik mélyebb helyén nehezéket köt a derekára és
Eltörött a tartógerenda a felsőtemplom tornyán dolgozó munkások alatt
Könnyen végzéssé válható baleset történt pénteken délután a felsőtemplomnál. A templomot mjost
kezdik tatarozni és az állványozást csinálják. Alig huzlák fel az egyik közel 20 méter magas létrát a to-
A Centrálban szombaton este
nagy táncestély
A szokásos dijialan tombola
sok és értékes nyereményekkel Hangulat! Móka ! Kiváló zene!
illetve ablakainak jutalmazására ugyanannyi dijat tűzök ki, még pedig :
az első legszebb 5 lakás ablakainak, illelve erkélyeinek jutalmazására 20 20 pengőt,
a további 45 lakás, illelve ablak jutalmazására egy egy disz \'s szobanövényt.
A virágnyertes lakások ablak, illetve crkélytulajdonosalnak neveit a Zalai Közlönynek f. évi augusztus hó 15 ér. megjelenő számában fogom közölni.
Bizoni benne, hogy kérelmem az idén a nagyérdemű közönség legszélesebb réK\'gelbcn megértésre fog találni. >
Nagykanizsa, 15)36. junius hó 6-<lr. Krátky Is\'.oán polgármester
föbelövi magát. Balatonlellén azon. nal vizsgálatot indítottak a vállalatnál, hogy megállapítsák, mi az oka a tisztviselő eltűnésének. Eddigelé semmi hibát n\'m talállak, Stark fe\'.esége sem tudja, miért akarja el dobni magától az életét férje és igy a rejtélyes eltűnés ügyében a csendőrség kezdett nyomozásba.
rony kupolához, amikor azon dolgozni kezdtek, a hatalmas létrát tartó gerenda eltörölt és a létra eldűlt. Szerencsére azonban nem tflrelé, hanem a torony falának dűlt és igy a rajta dolgozó emberek meg tudtak kapaszkodni. Ha a négy mé\'.ermázsás létra kifelé esik, nem csak a rajta dolgozókat, hanem az alatta állókat i& menthetetlenül agyonütötte volna. t
Vasárnap
iiudspest I.
9.30 Hirek. — 10—10.55 Református istentisztelet. — 11—12.15 Kgyházíének és szentbeszéd. A szentl>e.szédet dr. Marcell Mihály mondja. — 12.20 Időjelzés, időjárásjelentés. 12.35 Déli őrségváltás és térzene az Orszá#cászlö-nál. — 13.20 Az operaházi zenekar.
- 14.-15 Kgészségügyi Kalendárium. — 15 Homoki gazdálkodás. (Vitéz T«-kách Gyula). — 15.50 Cigányzene. — 10.30 Kalotaszeg.. (Viski Károly) — 17 A rádió szalonzenekara. — 18.10 A legyezőről. (Szép Ernő). 18.35 Novolny—Kubicsek harmonika-kettös.
— 18.55 Kis barátunk a gyermek. (Marék Antal). — 19j30 A . hiniusi hetek* megnyitó előadásának közvetítése az Operaházból. «Balelt-est.» t- Az első szünetben kb. 19.50 Dr. Koudela Géza helyszíni beszámolója. — A Pie-rette fátyola után kb. 21.30 Hírek. — 21.55 Hanglemezek. — 22.30 Cigányzene. — 23.20 Kertész Miklós jazz-zenekarának műsora. — 0.05 Hirek.
Budapest 1L
15 Cigányzene. — 10.30 A rádió szalonzenekara. — 19.10 Dobos Imre ,tá-rogatózik. — 19.30 Régi magyar festők Esztergomban. (Dercsényi Dezső). — 20 Hanglemezek. — 21.25 Versenyeredmények. — 21.55 A •Júniusi hetek. megnyitó előadásának közvetítése az Operaházból. «Balett-est.» (II. rést)
11.45 Szimfonikus hangverseny. — 13.05 Rádiózenekar. — 15.40 Gitár-kamarazene. — 17 Előadás a Kaspi* tengerről. — 17.30 Herger Gizella müveiből. — 18.20 Rádiózenekar. — 19.55 Keller: Estidal. — 22.20 Aclisei Vanda énekei. — 23.15 Tánclemezek. — 24 Cigányzene Budapestről.
- LAKUIÍRENDEZBS a mai pénzszűke mellett is mindenki részére igen olcsón beszerezhető Kopitein Lipót Magyarország legnagyobb bútoráruházában.
Rendkívüli ajánlat!
Tiszta gyapjú férfiszövet 140 cm. széles ---- métere . .
P
Nagy tétel torontáli szőnyeg mélyenleszállított Áron! Legújabb minták! Legjobb minőségekI
KIRSCHNER
!9» MülL
ZALAI KÖZLÖNY
h
BSE—Zrínyi TE
At alosztálybajnokok döntő
mérkőzése ma délután 746 kor a Zrínyi sportpályán
Az egész ország sporttársadaima lázas izgalommal várja a ma, vasár iftp délulán egynegyed 6 órakor eldöntésre kerülő pécsi és bajai alosztálylajnokok mérkőzését, a mely nemcsak a Délnyugatmagyar ország büszke bajnoki elmét van hivatva eldönteni, hanem az országos bajnokságban való részvételhez is megnyitja a/ utal.
A Zrínyi TE a maga részéről min dent elkövet, hogy csapatát a le. hető legjobban előkészítve bocsás sa l.üzdeiemb- és megszüntesse az olyan defcktuíoka:, mini amilyenek az egyesül1 t utolso kél mérkőzésén előfordultak. Igaz, a játékosok is emberek és nem gépek, emberfő lettl teljesítményt tehát nem lehet kívánni tőlük. A Zrínyi játékosai nem professzionalisták, nem élhet, nek kizárólag a sportnak, érthető tehát, ha Ilyen agyonhajszolt tava szi program és teljesítmény, mint az idei, magával hozza a reakciót.
Bizva azonban a Zrinyi nevet viselő egyesület minden emberében, hisszük, hogy Nagykanizsa megtépázott futballjának az pgész ország előtt megbecsülést szereznek.
Zrínyi a pécsi Pauncz bíráskodása mellett a következő, felállítás-ban vesz részt: Pápai - Kárpát, Pőcsoe - Beke Wilcsek, Ködbaum -Pór, Babos, Csüngei, Pum/Boda.
Az NTE hölgytornósz csapata Budapestre utazott
Az NTE hölgytornász csapata dr. Vit Ferenc művezető vezetésével ma Budapestre utazott, hogy részt vegyen a vasárnap lebonyolításra kerülő országos tornászbajnokságo-kon. Mint ismeretes, műit évben Debrecenben a III. oszt. bajnokságot nyerte meg a hő Így csapat, igy bekerült n II- osztályba. A I*. osztály bajnokságáért már sokkol ne hezebb dolga Ksz az NTE hölgyei nek.
MAGYAR ENIEI MiJtUI
az Erényi-féle
RESIDENZ
penzióban lakik I
MIÉRT??
1. Mert az Erényi penzióban ktlIlöldOn 18 ugy érzi magái — mint otthon. 2. Mert n.m olajjal főznek, luneni kitunó, Izletea magyar konyha van. 3. Mert a Residenz egészen közvetlenül a tenger partján fekszik, i Mert a fekvő lég-és napkurákat a vendégek a saját gyönyörű tengerparti pálmakertben tarthat-<k. 5. Meri kívánatra dléllkus koazt lelár nélkül kapható. 6. Mert meleg Itnjcri lürdö Is be van vezetve. 7. Mert f Residenz a magyar urlcsaládok talál-kOió helye. 8. Mert a legjubbal a leg-"Icsibban nyújtja, 9. Mert a Residenz magyar vendégel egy nagy családot képeznek. 10. Mert az ulazls éa valutabeszerzés minden gondját leveszik a válláról: Erénylék, Sad.pesOa (Károly-J»r«l 5. t.l 316-19.) Kárjaa .ég >a "Wi pr.lf.kl.>11 Klnrltlm ráazlttaa lavélbell blfiilil
Tennisz
Szombaton, vasárnap és hétfőn bonyolította le a jubiláló NTE Dunántul déli kerületének egyéni bajnoki versenyét, moly u kanizsai versenyzők fényes sikerét hozták.
A rossz időjárás miatt a versenyt többször félbe kellett szakítani, de a rendező egyesület, mely ezt a páratlanul szép versenyt létre hozta, semmi fizikai és "nyagi erőt nem spórolva, tetto lehetővé, hogy az mégis, tekintettel a vidéki versenyzőkre, vasárnap befejeződjék. Egyes eredmények a következők: Férfi egyes bajnok. Ilofímann László NZTE. 2. Ugrósdy KTSE. 3. Horváth PEAG és Létay TSE (döntö: 7:5, 0:5, 6:1). A döntő nagyon szép küzdelmet hozott, csak kár, hogy Ugrósdy kissé fáradtan játszott. Iloffmann Különben ismét visszanyerte biztonságát s szett veszteség nélkül biztosan nyert.
Női egyes: bajnok Bárd Erzsébet KTSE. 2. Baán Mária ZTE. 3 Günser NTE (döntő: (5:2, 6:2). Az országos ifjúsági bajnok, aki fél klasszissal jobb bármelyik dunántuli nöjátékos-nál, feltartva is biztosan győz, a szintén kitűnően játszó Zrinyista Miien.
Férfi páros bajnok: Dulánszky PAC és I.étay KTSE. 2. Horváth, lietényi PEAC. 8. Dr. Haiszer, Iloffmann és Ugrósdy, Ilieger (döntő: 7:5, 6:3, 6:2). A verseny legnagyobb meglepetése, mert mindenki a pécsiek győzelmére esküdött, ezzel szemben a bainok pár biztos és fölényes játékkal nyert.
Vegyes páros bajnok: Dr. Makóné, Iloffmann. 2. Baán, Hetényi. 3 Ugrósdy, Bárd KTSE és Lustgarten, Günser NTE (döntő: 8 :6, 6:2). Az összeszokott kanizsai pár biztos győzelmet aratott, mert ellenfelének az első szettben történt I : l-es vezetése ellenére is kezében tartotta a játékot. Makóné élete legjobb játékával, valamint Iloffmann hálójálékával nem volt kétséges a bajnok pár győzelme.
Női páros bajnok: Dr. Mokóué, Baán NZTE. 2. Bárd KTSE, Günser NTE (döntő: 6:4, 5:7, 6:3). A kanizsai pár okos taktikával nyerte meg bajnokságát, mert minden labdát Gün-serre játszott, mig a bajnok Bárd csak nagyon kevés labdához jutott.
Női egyes junior bajnok: Baán .Mária NZTE. 2. Günser NTE (döntő: 6:1, 6:1). Baán biztosan és feltartva is győz.
Férfi egyes junior bajnok: Lustgarten NZTE. 2. Ugrósdy és HR\'ger KTSE. A rossz idő miatt a versenyt nem lehetett befejezni, ,igy a két ka-l>osvárl kénytelen volt ícluiínl « versenyt Lustgurtonnei szemben.
Férfi egyes ifjúsági bajuofe Bárd KTSE. 2. Baán NZTE. Szép mérkőzés, melyből Bárd 6:4, 6:4 arányban csak nagyobb rutinjával tudta elhódítani az ifjúsági bajnokságot. 3. Halász Maca NTE, ki a jövő reménysége lehet hamar.
Férfi egyes ifj. bajnok: Brand NZTE. 2. Marbach NTE. 3. Tóth NZTE és Schner NTE. Brand (centerben nyert.
Old-boy férfi egyes: 1. Dr. Haiszer, 2. Móré. Haiszer dr. biztosan nyerte az öreg csákiyások versenyét.
Old-bay férfi páros: 1. Dr. Sallér— Móré, 2. Dr. Makó—dr. Haiszer. 6 :4, 6:3. Meglepetés a bajnok pár győzelme, bár teljesen megérdttajjlt, inert elejétől kezdve támadva, biztosan nyerlek.
A kanizsai játékosok közül a Zrinyi TE játékosai teljes sikerrel szerepeltek, mert egymaguk több pontot szereztek, mint a résztvevő egyesületek összesen. Az NTE is kezdi már bontogatni szárnyait, csak több versenyen kellene részt venniük, hogy versenyzőik rutint szerezhessenek.
A verseny utáni díjkiosztáson dr. Krátky István polgármester, az NTE elnöke üdvözölte a versenyzőket és további sikeres szereplésre buzdította mindazokat, kik helyezéshez most nem jutottak, de egyúttal a bajnokokat is figyelmeztette, hogy most annál nagyobb akarással és küzdeni tudással Vigyék győzelemre a klubuk szí-
neit.
L
lAnyok,LANVOK. lAnvok
AFALUBAN •IW
és a városban na vlacijalak
mást mint
Vigyázz I
Emm
DORCO
nyíri clpöt
Fehér, szürke, barna, fekete utnd, ízléses díszítésű az EMERGÉ nyári cipő. Egyformán hordható uccán és munkahelyen kora "tavasztól késő őszig. Az EMÉRGÉ nyári cipő formás, kényelmes, olcsó és rugalmas
védjegy >
minősig 1
GYÁRTJA A M A fi VAK II 1) CG T^^^^rgj^ ^ M.
Az NTE elömérközése
Az NTE csapata vasárnap délután fél 4 órakor a nagy akisztáiydöntö előtt trénlngmérkózést játszik a cserkészekkel.
Elmarad a lenulízverseiiy
A vasárnapra kitűzött tenniszver seny közbejött akadályok miatt cl. marad. A verseny uj időpontját elrely^n közölni fogjuk.
TennlszbajaQkxaook íiijkulHli!
Férll-egyes: \\. Hoílmawi J,. 2. Ugrósdy J., 8. Horváth.
NŐI egyes: 1. Bárd E., 2. Baán M., 8. Günser L.
Mind: „Ital Sport" ütővel!
Kapható:
„ITAL SPORT" Szalon
Zrínyi Miklós-ut 40/a.
Az eső elmosta az NTE tornáját
Az NTE jubileumi tornáját már másodízben kelKtt elhalasztani a rossz idő miatt. Az uj terminus ban még nem törtónt megállapodás.
EMLÉKEZTETŐ
Jutás 7.
Egyházi hangverseny fél 7-kor a piarista templomban. Tüzoltó-Xiiniális. JmbIUS 14.
összmunkásság nyári mulatsága n Szép Ilonában. Jwriiil 15.
A Keresztény Jót. Nőegylet teája 5 órakor (vitéz Tamásfalvyné). Juniui 17.
Piarista Diákszövetség juniálisa 6 órakor a gimnázium udvarán.
Kezdődő (UMríln reggel éhgyomort* c
méueles .Fenne Jó ____
viz ugy az alhati pangást, mini V emésztés renyheségéi megszünteti Ja rekeszizom emeltedétél csMkenlI ét a magas vérnyomált mérsékli. A gyakorlati onroitudomíny vezető jze-mélyisígei a Ferenc 1íntt vizet azért beciMM olyan Rjeit a
a váltóját éveiben it gyQrsan és rendlrivOl enyhe módon szabályom a ezetveielre oly igtn fontos gyomor- és bélmQkodéft.
legojnltak a f almiból zavargások
Jeruzsálem, juoi.us 6 (lapzártakor érkozett) Szombaton délelőtt a palcsztiniai zavargások ismét Megujultak. Több helyen véres tüntetések voltak. Haifában több mohamedánt letartóztattak. Az a v$,d ellenük, hogy tönkretették a zöldségárusok terményeit ós a rendőröket kővel megdobálták. A rejtekhelyeken meghúzódó tüntetők szohíbaton délelölt ismét többszór rálőttek a rendőrökre. akik sortüaael válaszollak. Ebből heves lövöldözés keletkezett,, a tűzharc « déli órákban még tart
Haifában az egyik rcmiörörszobába bombát dobtak. A halottak és sebesftl-tek számáról rnfég n<*n érkezeit jelentés.
Jég Egarpiegiwi
Zalaegerszeg, junius {6 (Lapzártakor érkezett) Szombatqn déli egyóra után hatalmas záppresŐ-veí vegyest kiadós jég cselt, ame|y meglehetős kárt okozott. A hatass zápor elmosta a neraizetközi lovasqk ünnepélyes fogadtatását is.
ÉPTFQITÉQ f Érleltem a nagyérdemű közönségé ™ 1 ***1 1 hogy itmlvWm* b.a*#n-tettem. — Közismert hírneves, koaykémet towéhbra i» vezetem a legszolidabb árak piellett.
Ugy bentkoaatoló ebeweweek, valamint hé zonki vl)l I kihordások.
Szives pártfogását kéri
tisztelettel
DCAkv SA«J>O«I
Vaakapu-vwdéglö^
| >
ZALAI KÖZLÖNY
19S6. junlul 7,
— (A polgármester Pécsett)
Dr. Krátky István polgármester .szombaton reggel Pécsre utazott a tábla elnökéhez, a nagykanizsai igazságügyi palota ügyében, v.
— (A Baross Szövetség)
nagykanizsai választmány® most tartott ülésén egyhangú határozattal a vasárnapi teljes munkaszünet mellett foglalt állást. A vezetőség.
— (Eljegyzés)
Deue Erzsébetet eljegyezte Farkas László kereskedő. (Minden külön értesítés helyett.)
— Kompié™, ruhára emprlmó különlegességek Slnger Divatárubázban.
— (A vasutas-együttérzés)
Erdély bitorlói ismét 400 magyar vasutast üldöztek el \'állásukból. A VOGE nagykanizsai főcsoportjának választmánya a legnagyobb felháborodással \'foglalkozott az üggyel és ki-mondta, hogy « magyar vasutasság ragaszkodik ősi földjéhez, ezeréves múltjához és étiben a gondolatban a bitorolt területen vértanúságot szenvedő magyar vasutasságnak minden testvéri érzését és szeretetérit tolmácsolja. A határozatot az erdélyi magyar vasutassághoz jutatják.
— (A Frontharoos Szövetség)
nagykanizsai főcsoportja e " " \' vasárnap délután a Pannónia szálló-lévő saját lwlyiségé-ben taggyűlést tart. v Ezen taggyűlésen a tagokat érdeklő ügyeket ismertetjük, amiért kérjük az összes tagok feltétlen megjelenését. A vezető*
^^ ■ nagykanizsai
f£4)| hó 7*éu, va
\\5K/I 3 órakor a 1
\\|7J dában lévő
— HWgyok Srdme. Nagyszerűen fejlődik a kozmetikai ipar. A Brázay-gy&r most olyan tökéletes asszonyszépltő sorozatot hozott ki, amelyik még a legigényesebb nőnek is kiv&ló és mégis nagyon olcsó a Charmlng krém, Charmlng púder, Charmlng kölnivíz és Charming szappan hamarosan a legkapósabb márkás cikkek lesznek.
— (Mérges gomba a kanizsai piaoon)
Tegnap délelőtt a nagykanizsai piacon gombát vásárolt ; Kramiszky Pál nyug. vasutas felesége. Ebéd után csakhamar súlyos rosszullét fogta ci « házaspárt. Szerencsére a gyors orvosi beavatkozásnak, egyiknek sem történt komoly baja. Ez az eset is sürgeti az erélyes piaci ellenőrzést.
A quameról Riviérán a*
LAURANA
napfényes tengeri strandján az
EXCELSIDR
nagyszállót a legjobb társaság szine-Java keresi fel gyógyulás, üdülés,
nivós szórakozás végett. A pompás nagyszálló közvetlen a tengerparton épült; loggiás szobáiból, tengerparti terraszos (Étterméből gyönyörű kilátás nyilik a kék Adriára és a köze i szigetekre. — Elegánsan berendezett társalgók, női szalon, dohányzóterem, Iró- és olvasószoba állanak a vendégek rendelkezésére. A hotel konyhája elismerten a legkitűnőbb ; kívánatra diétás étkezés. A legtökéletesebb komfort mellett is az
árak Igen mérsékellek!
Mindennemű felvilágosítás, szobarendelés, pengöbefizetés az »U[ Magyarság" utazási irodájánál (Budapest, VII., Rákóczy-ut 30. Telefon 464 -20.)
- STRAND ANYAGOK, strand kendők, pyama anyagok, frotlier kcImiik nagy választékban, legolcsóbban \\ a Filléres Divutüzlelben.
— (Építőmunkások küldöttsége a vársoházán)
Szombaton délben a nagykanizsai építőmunkások küldöttsége kereste fel dr; Hegyi Lujos polgármesterhelyeltjest, akí előtt szóvá tették, liogy inig " helyi iparosok és munkások munkanélkül állanak, addig a szomszéd Sotnbgyból nagykanizsai területen két mester dolgozik, aki vidéki munkásokat foglalkoztat. Dr. Hegyi vfőjegyző megnyugtató választ adott a munkásság panaszaira. Az ügyet a polgármesterrel egyetemben igyekeznek megoldani. ,
— Fehétclpüt, szandált, bocskort és strandclpőt Mlitényinél, Fő-ut 2.
— (A delfll jós üzenete a kanizsai közönségnek)
A delfii jóst a maga korában mindenütt respektálták, mert-jóslásai mindenkor beváltak. De soha még oly várakozással nem voltak jóslás iráni, mint a holnapi, vasárnapi tüzoiuy juniálist illetőleg. A jóslás atyamesterei szerint a tüzolló-juniális alkalmára a természet ,is kíméletes lesz és direkt erre a napra napsütéses, pompás nyári időt rendelt, hogy Nagykanizsa lakossága minél jobban érezze magát mindazon szórakozások és mulatságok közepette, uuiit neki a tüzoltó-Juniális rendezősége nyújt. Lesz ott minden, ,csak éppen fizetni kell azt a^néhány fiHérnft belépődijat, umit viszont a tűzoltóság Véljaira fordítanak. Esle fi óra után következik az Ipartestületben a -nagy vigalom: a tánc. ,
— Fehér Orgonák
a tavasz virágai, Fehér orgonák a tavaszi szerelem jelkéj>ei, Fehér orgonák — ez a elme Renée Shann gyönyörű uj regényének; a Milliók Könyve •122. számának. Ara 20 fillér.
«=. Paplanok, toveszőr, gyapjú és flanel takarók minden minőségbon Singeméi.
— A* Uj Kor
pünkösdi száma változatos és gazdag tartalométól jelent meg. Vezető helyen közli Jánosi József S. J. egyetemi tanár, kiváló filozófusnak: Élet, amely halál című cikkét. Szigeti- tynre a mai Ifjúság állásfoglalását ismerteti, mint világnézeti problélnükkal szemben, Nincs megállás cimü cikkében. Rády Elemér a legújabb szlo-venszkól irodalmi termesről ad átfogó képet. Cikkek, megjegyzések, kisebb cikkek, könyvismertetések egészítik ki a lap gazdag tartalmát. Előfizetési dija egy évre 8 pengő. Mutatványszámot küld o. kiadóhivatal \'Bu<U-pcst, VIII., Szentkirályi-utca 28.
— Hiltényl-cipS legszebb, legjobb ós
- KSzUsitvUelftk r黫ér« rendkívül előnyös bútorvásárlást alkalom. Modern berendezések, tökéletes jó kivitelbeu, hosszú lejáratú résztélre, sőt kamatmentesen ls kaphatók Kepsteln butor Arabáxbau, Horthy Miklós-ut 4.
jtmU Itt ssenOnJc, marad-
A hírneves „STORMKING"
texinisz ütők
P 8.50-től—60.00-lg kizárólag kjphatók
Vágó Endre
•port-, Illatszer- és játéfaUxIstébsn. Szenzációs szakszerű versenyhurozás.
Tennlsz labdák és cipők nagy választékban.
Mégis egy vidéki autóbusz fordította a Dunába a margithidi halálautót
Egy siketnéma asszony és egy vidéki soffőr egyöntetű vallomása uj irányt adott a nyomozásnak
Budapest, junius 6 A margithidi autószerencsétlenség ügyében szombaton reggel váratlan fordulat történt. A rendörségen je. lentkejv\'n Kincsei Jénosné süketnéma asszony, aki Írásban tett vallomásában elmondotta, hogy látta a s/erencsétU\'nséget, amely ugy tör. tént, hogy egy zöldesszürke uutó-busz a Margít hid\'-n nekirohant a haláltaxinak, azt a járdára lökte és ennek következtében törte át az a korlátot és zuhant a Dunába.
Az az állítólagos autóbusz már előbb is kombinációba került, de senki nem tudott róla sí*mmlt. Most kiderült az ls, hogy nem sokkal a szerencsétlenség után a vásárcsar. nokb in egy vidéki soffőr újságolta a mwglthldl esetet, tehát valószínűnek tartható, hogy ez a vidéki autóbusz volt a szerencsétlenség Oka. A süketnéma Kincsei Jánosné
szerint a szerencsétlenséget előidéző nagy szürke autóbuszban csak a soffőr volt, legalábbis ő mást nem látott. A rendőrség a kapott nyom alapján most újból teljes apparátussal megindította a nyomozást hogy végleg fényt derítsen a már örökre megoldhatatlannak hitt sze. rencsétlenség ügyében. (
TRENCSEN TEPLIC
fürdő valóra váltja gyógyulást, üdülés és szórakozás utáni vágyakozását. ~ Felvilágosítások, prospektus a Fürdő-igazgatóság utján.
Schuschnigg visszarepült Bécsbe
Milánó, junius 6 Schuschnigg osztrák kancellár, aki tegnap találkozott Mussolinivei, szombaton reggel Velencébe utazott, ahol repülőgépére ült és hazarepült Bécsbe.
Haldoklik Maxim Oorklj
Moszkva, junius 6 Maxim Gorkij, a híres orosz iró néhány nappal ezelőtt szövődményes influenzában megbetegedett. A beteg-ségliez most tüdőgyulladás társult és uz iró oly rosszul van, hogy orvosai lemondtak éleiéről.
Már a tantusz-automatának is van szélhámosa
Budapest, junius ti A rendősség elfogta Bertonics Pál szélhámost, aki két hét óta u tantusz automatákat fosztogatta. Berlonies 1k-vallolta, hogy az 5 fillért érő cseh 25 filléresekkel manipulált. Ez a pénz ugyanakkora, mint a trtagyar huszfil-léres. Két fillért az automata visszaadott, tehát a három tantusz három fillérjében volt, amit rendes áron továbbadott. Ilyen módon két hét alatt hatezer tantuszt szedett össze. Letartóztatták. _
Ausztrália rémét kivégezték
Malbourn, junius 0 Szombaton reggel kivégezték Ausztrália rémét, a 35 éves Sotfctnann Arnoldot, aki négy kisleányon követelt el kéjgyilkosságdt. A kivégzés előtt bevallotta, hogy nem csak azt a négy kéjgyilkosságot követte el, amiért halálra ítélték, hanem még három kisleányt ölt meg.
Megnyílt a aaoi
Zöldvadászhoz
ctmxett klskorcama. Kitllnő ételek él Italok, úgymint: DOfásy vári, koroceayl é. porogl borok.
Ponton klazolg&lás 1 Szolid árak I Szíves pártfogást kér a tulajdonos
Dolmányos Ferencné
Si.k.tt, Jói,.! u. (Vlrtorouay.l .i.mt.tn).
ÉRTESÍTÉS.
Értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy raktáron tattok mindennemű *lrköv«t gránitból, márványbői, termésköböl és műkőből. Továbbá készítek és vállalom sírbolt és sirkeretezést termő- és műkőből. Továbbá betüvésést, aranyozást és e szakmába vágó mindennemű munkát szakszerűen végzek.
Kérem a nagyérdemű közönség szives pártolását továbbra is.
Kiváló tisztelettel Kovács Jóisel köfaragómester HM Nagykanizsa, Király-utca 53.
1936junl£LL
ZALAI KÖZLÖNY
legjobban a Dunántul legnagyobb áruházában
vásárolhatunk.
Pazar választék finom stylberendezések és jó polgári bútorokban.
Állandó butorkiállitásl
KOPSTEIN BUTORÁRUHÁZ
NAGYKANIZSA
Nagykanizsa megyei váioa polgármesterétől.
12065/1936.
Pályázati hirdetmény.
Nagykanizsa m. város sdóhlvata-lánál nyugállományba helyezés foly-lán Üresedésben levő és választás utján betöltendő X. fizetési osztályba sorozott városi adőtlgyi alszámvevői, valamint ennek betöltése lolylán eselleg megüresedő más tisztviselői álláiokra pályázatot hirdetek.
A minősítésre nézve az 1883:1. t.-c., gyakorlati igazolására pedig a városi szervezési szabályrendelet 139. íjának rendelkezései Irányadók.
A javadalmazás a hasonállásu állami alkalmazottakéval szonos, Illetve törvényes rendelkezések, szabályrendeletek és határozatok szerint van megállapítva.
A választás valamennyi álláson életfogytiglan! hatályú.
A szabályszerűen kiállítandó és a pályázó által Ba|álkeztlleg írandó pályázati kérvényhez eredetben, vagy hilelrsilelt másolatban a következő okmányok csatolandók:
1. pályázó szüleiéi! anyakönyvi kivonata és családi állapotát Igazoló anyakönyvi „Családi Értesítő" ;
2. hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely a családi állapotot és a politikai megbízhatóságot Is igazolja;
3. magyar honosságot Igazoló hatósági bizonyítvány, eselleg a magyar állampolgárságra val(> igény szabályszerű bejelentését (oplió) igazoló okmány, honossági blzo-nyllvány hiányában községi lllelö-ségi bizonyítvány;
4. iskolai végzettséget és esetleges szakképesítéseket igazoló bizonyítványok ;
5. • városi szolgálathoz általában, illelve különösen a megpályázoll álláshoz megkívánt szellemi és testi épségei Igazoló uj kelelü közhatósági llszllorvosl blzonyilvány;
6. eddigi szolgálatot, foglalkozást, Illelve általában előéle\'el igazoló okmányok ;
7. Igazolandó, amennyiben pályázóra vonatkozik, hogy a lényleges (1, 2, 8, illelve 4 évi) kalonal szolgálati kötelezettségének miként lett elegei.
A pálvázali kérvény Zalavirmegye Alispánjához címezve, a kilözötl ha-tltidőn belül Nagykanizsa város polgármesterénél nyu|landó be és pedig a közszolgálatban nem állók által közvetlenül személyesen, vagy poata ul|án, közszolgálatban állók állal pedig hivatali felsőbbségük ut-|án. Közszolgálatban állók, amennyiben pályázati kérvényükhöz hivatalos szolgálati és minősítési táblázatuk csatollatnék a sz 1-7. alatt megkívánt összes adatokat tartalmazza, okmányokat külön csatolni nem kötelesek.
A tisztviselő, vagy dijnokl minő-ségben Nagyksnizsa városnál lényleges szolgálatban állóknak pályázati kérvényeikhez okmányokat mellékelni nem szükséges.
A pályázat határideje 15 nap, azon naptól számítva, mely napon a pályázati hirdetmény a „Budapesti Kőzlöny\'-ben először meg|elenlk.
Hiányosan felszerelt, valamint az elkésve benyu|tott kérvények figyelembe vétetni nem fognak.
Nagykanizsa, 1936. junius 4. un Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
12319/1936.
Tárgy: Az épületek ablakainak és erkélyeinek vlrágdiszltése.
Hirdetmény.
Hivatkozással a tárgyban jelzett ügyre vonatkozó kérelemre, közhírré teszem, hogy a virágdísszel legszebben e látott 50 lakás tulajdonosainak jutalmazására ugyanannyi dijat tűzök kl, mégpedig:
az első legszebb 5 lakás ablakainak, Illelve erkélyeinek jutalmazására 20—20 pengól,
a további legszebb 45 lakás ablakainak, Illetve erkélyeinek Jutalmazására egy-egy szép szobanövényt.
A vlrágnyertes lakások ablak-, Illetve erkélytulajdonosainak neveli a Zalai Közlöny augusztus hó 15-én megjelenő szamában fogom közölni.
Nagykanizsa, 1936. |unlus 5. noj Polgármester.
- férfiruha t. feisllí szövetek, Ing poapllnok, sclymok ós tropikálok legnagyobb választékban Sloger Dlvat-áruliázban
- talölkoxi/a) aét. lön délután 6-tól 8-ig a Pannónia hátsó kistermében.
Mér 13 pengte
havi részletre
megszerezheti a Bemtor
portable-Írógépet.
Kp, Ara csak 208 pengő. A Remington írógép képviselet:
Szabó Antal sportüzletében mi
ZALAI KOZLON*
1336. junlm 7.
AíldfflBDBTÉSn
trtrrjs rsrqrari&3
» uíh « ím.. MW XI J*.
ilyoi. --Itiy 200 1 ,-olei telek, árnysa Ükkel illett útnál, n balatoni muzeum mellett, ható di. Valkó Béla Ügyvédnél, Keszl-•n. 2105
liéiezze be nyári Malfá|*l Saáltnger-Eőtvős tír 31. sz alatt. Haatfklvlll 8a arak I I 51 egvévee bokk éa tyán dorong házhoz azáilttva készpénz _ ü mellett 34 P. Hltelkípes vevóknek 0 luvl részletre 36 P. 12
Révlsr* kényelmei aulőn vasárnsp
" idulái. Előjegyzés Kaulmann Manónál, lonállomás: Hl. 1712
SÍ3o
tétoookéa udvari lakáa kiadó, Csen-«M)fut 56. 2
Salát termésű elsőrendű kereesenyt si taH lehér bar literenként P —.50, —\' siller (vörös) bor literenként P —.60 li
Bt" ■ - ............
g__
"llfssekás, Osszkomtortos lakás, Su-gátat 16/c., augusztus l-re kistt.__7
Mtoiokáo lOrdószobás laMs «S bah
lott szoba klsdó. Bővebbel Vlda kal»,,-
lehér kor literenként P -
logys,
adóval együtt. Vlizontelsdóknsk Iren-mény. Bő hm Józset bortermelő, Csenni 19. 4874
feksanált ruhát nazek és eladok, hl-Mt háshoz negyek. Márkus, Klrá^r-
Akdő cca SOO p-öt káatiahr Józset ceg-ut StVa. alatti hás keleU oldsláa. _ lágosltlzt ad lenti szán alatt Mo.
nMtbry. \'936
MARÓIT FÜRDŐ
Clengery-ut 19. Mlérvánj kédtQrdfi P 0 «0
Tyukszemvágáa _ ... P O-40 IIP Nyitva minden nap. »S
mea
Kél tattea aj liálánika eladó Sze-asauUntl, Csenjety ut 14. 2131
■sál vásároljon hálószobákst, ebédlöt, kwnbMIt btffórt. Kettmlerek, aezlonok, ntatfátcok WMWri eladásban, kedvező Hze-ttsl feltételek mellett. Stwnná, alkalmi batorUslet, Eiastbet tér 16._2172
fc»MMMI MMalra felveszek. Zrínyi Mtktók-u. 20. 2188
keveset használt
Elrörsbgu nttnősátffl, kei 2\'.1X3\'.1 ettádlő o»fc»o« eladó. Polgár László lexUlengrosi, Bazár-udvar. 2204
Tanárnő gyermekeket vállal nyaralást! ialatonra lutányoasn. Clm a kiadóban.
2183
Két
«Ui, vlzvezeté-stutra,
hsa Más kerestetik auausatuirs, esetlej novemberre. Címeket vlda fuszerilzleihe kérek. 2184
Um4t modern Itlrdókád vörösréz kályhával. Vízvezetékkel ás vízvezeték nélkol ls bassaáthstó. Bsksa bá.\'ogos- ás vlz-veseták-szerelőnél, Erzsébet tér_ll. 2194
Vennék Islurs egy száp patrolaum
\' \' IKIlaipát (Iniatert). Vegele Károly. I MHüáa-a. 4á. 2200
Srtnjfl-MHUáa ____
líotnVál, VlaUrftját, héaln.ii
fessek legmagasabb áron. Oroszlán Qyt
,\'örgy
it. Jelentkezés vasárnap.
" " \' 2190
</l8-tál 0-ig.
^ánd-u. 6. sz. ház oloMé. Bővebbet Msgysr n. 72 sz. alatt 2197
pár Ili
i gyennetteleu házasít] vátetw. Rákóczy-utca 15.
KátaaotuM
kiadó rSrta-a
udvari lakás augusztulrs 6. szám. 2199
■atsa katkáa eladó. Klntsst-u. 23.
2207
Vonnék kisebb családlhásal, közvetítők kttátáiival. Cimi Uadóbaa. 2206
Használt ptanlnot keresek megvételre. Lőnyay, Hunysdl.utca 23.
Kiadja a laptatajdonns Közgszdaisgl Rt. toatsnberg Nyomda ás Dálzalsl Lapktadé Vállalata N«t yksntsaári. rN>IMU«l Zalai Károly. Inlsrurbsn telefoni Naayksnlsss 78. saám.
Vízvezetéket. Iriiil,
egészségügyi berendezéseket és szennyvízcsatornákat, minden rendszerű sxlvattyut
szerel ós javít,
épület- és géplakatosmunkákat vállal
Széchényi István
Nagykanizsa, Fő-ut 3. sz. Árajánlat díjtalan I j
Nagykanizsa város
Központi Szeszfőzdéje
(a törvényszék m llelt). Ajánl príma minőségű eredeti szilva-, meggy-, barack , körte , seprű-, törköly • páll nkát, mag«sk>kn borpárlatot.
Eladás nagyban és kicsinyben.
Ityárl oyermeKrutiák
nagy választékban olcsó áron
LIDITH ISIRE
liyermekruha üzletében Horthy Miklós nl 1 ti.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
9183/1936.
Faeladási hirdetmény.
A város erdőhivatalában a hivatalos órákon belül készpénzért bárki — közalkalmazott pedig hat havi kamatmentes részletfizetésre — vehet tölgyforgácsot, ölenként házhoz szállítva 24 pengőért/
Nagykanizsa, 1936. ápr. 27. „„ Polgármester.
Ilwkiilimlilill WÍHii Vállalat
MENETRENDJE
érvényes 1936. május 15-táL
£r*aObo1-té<—VBOotállonaéo
Vaiutállomáira
445
530 756 928 11 1» 1250 |JM 1515 17 25 lg 06 19 60 2| 36 53 06 23 36
0
1
S c
> a
a s
I*
2 N
•5 «
Letenyei menetrend
LtlényMI Imi. 8 45 N.gyktnliiir. iá. 8 00
Hágjkáninifól ind, 14 00 LéUoyíf. *fk. 1510
Hölgyek!
Fehér kalapok
szenzációs formákban legújabb újdonságok
Fehér retikülök
nagy választékban
Habselyem
fehérnemüek, u] fazonú Ingnadrágok, kombinék gyönyörű pasztell-színekben. Mérték után isi
Horthy Mlkló«-ut I. szám
Város házpalota.
I-
I mlnde

mindenki a helyi kereskedőknél éa Iparosoknál ezereazo bel
Boletta válton lolella rod Sólettá ulio; Liuoleutu Ylaisoi vászon Láblörlük Kárpiton hollélsak Afrik, tisztított Zsineg-félék Batrao vászon Hzínyegek Süőnyegvértő Byngágyváníon Sabmanák Stalmaiiák
Hirsch és Szegő
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvési!
István király Szálloda
(VI., Podmaniozky-utCK B.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel i kaphatják a szálló minden modern konforllal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, teleion, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. M százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető Igénybe, "melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
olcsón részletre is,
alkatrészek és gummik
filléres árban.
SZABÓ ANTAL
kerékpárDzIetében Fő-ut 5.
orszAq József
mag, műtrágya, növényvédelmi zsák, stb. kei eskodésébeií
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
A bírósági palota mellotL Telefon 130.
Fizessen elfi
a ZALAI KÖZLÖNY kiadóhivatalában a legszebb magyar képes folyóiratra I
Irodalom, képzőművészet, Kenő, színház, film, könyvek, társaduimi élet, világeseményük valóságos é 1 ő tllkre a Franklin-Társulat képes folyóirata, a
TÜKÖR
Szerkeszti Itévo, Jóxaat,
Írják a legkiválóbb magyar Írók, költők tudósok, újságírók. Illusztrálják a legjobb rajzolóraUvézek ós fónykápftzőkj
Évi előfizetés P 8-40. Előfizetéseket készségesen továbbit a ZALAI KÖZLÖNY kiadóhivatala: Nagykanizsa, \'Fő-ut 5.
A Zalai Közlöny előfizetőinek lényeges kedvezmény I
I
ALAI KÖZLÖNY
barátai
. ZALAI KÖZLÖNY
htnitiötnél pútdrolnak I
tljnm. a laptulajüooua HóaT"!"\'** UL Uiátaniara Njouxta áa liátaalal L^ktsdál váUskOa kónivuj,uiudáJ4l»u Naukuilsaáu [K«Islfi áaliáv, Zalai b. ároljű
76. évfolyam 131. szám
Nagykanizsa, 1938. Junius 9 kedd
Ara 12 111.
_ • • _ ••
ZALAI KÖZLÖNY
és kiadóhivatal: Fóut 5. t,km MffjHcik mérnie* Wtkönup détutiu.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Klölfzctésl ára: egy hóra 2 pengő 40 fillér. Szerkesztőségi és kiadóhivatal! telefon: 78.
Három nagy agrárprogram
Darányi Kálmán földművelésügyi miniszternek költségvetési vilazáró beszéde n®m volt a szó megszokott értelmében expozé. A miniszter nem ismertette agrárpolitikai célkitűzéseit és pedig azért, mert a tavalyi költségvetési vita során elmondott beszédében ezeket a célkitűzéseket már részletesen ismertette és mert - ezen van a hangsúly — a kormány agrárprogramja változatlan maradt. A földmüveléi-ügyi minisztérium és az egész földmüvelésügyi közigazgatás en nek a változatlan programnak egy;\'s pontozatait valósítja meg és hajtja végre, jeléül annak, hogy a program - pedig súlyos gazdasági esztendő telt ei azóta - helyesnek, jó nak, célravezetőnek bizonyult a gyakorlati élet területén is. Amikor léhát ebből a szemszögből nézzük és elemezzük a miniszter vitazáró beszédét, akkor ugy entv-\'k a l«széd nek, mint az egész mezőgazdasági közigazgatősnak egyik legnagyobb és legértékesebb momentumaként azt kell megállapítanunk, hogy szilárdan áll a változatlan agrárprogram alapján.
Am, ha a miniszter nem is adott a szó szoros értelmében vett expozét, az apró, sőt legapróbb, de annál fontosabb részletkérdésekel szakszerűen kifejtő és azokra épített költségvetési beszéd olyan színekkel festette meg a magyarföld, nek és népének jövőjét, amilyenekkel csak , a magasabbnendü államigazgatás hivatotljai dolgoznak-Nem beszéj.t a miniszter ezúttal a hitbizományi és telepítési favasla-tok parlamenti tőrgyalása sarán már részletesen kifejtett birtokpolitikái programról és nem érin tette részi; tesebben a buzaértéke sités kérdéséi sem, nvert hiszen ezt a római egyeménynok ismételten mélutoll és ezért orszőeszerte is mert jelentőségű hü \'tükörként tárta a közvélemény elé.
Annál nagyobb súlyt helyez\'ti azonban a birtokpolitikai reformokkal és az egész értékesítési kér dés komplexummal legszorosabban összefüggő és legidőszerűbb három nagy agrárprobléma, a vizgazdálko dásra, a fásításra és a mezőgazdasági szakoktatásra. Ez természetes is, mert ezek a problémák nemcsak a jelen, hanem a jövő ^problémái is. A helyes földművelési közigazgatás és a céltudatos agrárpolitika pedig wha sem csak mának, hanem mindig a holnapnak, sőt a távolabbi jövőnek 2s dolgozik, mindig messze tekint, mert tudatában van annak, hogy u jele.-ikor munkásainak magvetését az ulókor munkásainak kell learatni.
Természetes tehát, hogy mindhá. rom agrárprobléma, amely a földművelésügyi miniszter költségvetési beszéüéiiek pincét alkotta, nem cs.i\'v jelen, hanem a jóvő szem\' pultjából ls értékelendő. A vjzgaz
A munkástömegek még felboríthatják a francia munkaadók és a szakszervezet megegyezését
Még áll a nagy sztrájk, de a helyzet lényeges Javulását várják
Páris, junius 8 Hétfőre virradó éjjel a munka adók és a szakszervezetek megbi zottjai között létrejött a megegye zés. A .megegyezés a következő feltételeket tartalmazza :
A munkaadók elismerik, hogy a szociáldemokrata munkások szabi don csatlakozhatnak az egyes szak szervezetekhez. A béremelést a különböző munkatipusoknak megfelelően 2 százaléktól 12 százalékig elrendelik. Felállítják a munkósta-nőcsot. Biztosítják a szirájkoló munkások büníetlenségét Tárgyaló sokat indítanak a minimális munka bérek megállapítása érd-kében. Ez zel egyidejűleg a tisztviselői fizeté-
seket is felemelik. Hozzájárulnak ahhoz, hogy a kormány törvényjavaslatot terjesszen elő a kolekiiv munku, a fizetések emelése, a 40 órás munkahét stbről. Elhárítanak azonban magukról mindennemű felelőséget a gazdasági biztonság tekintetében.
A belügyminiszter a megegyezés értelmében azonnal felszólította a munkásokat, hogy álljanak munká ba. Ez azonban még korántsem jelenti azt, hogy a sztrájk megszűnt. A szakszervezetek vezetői csak ad referendum tekintik a megegyezést és most kérdés, hogy a munkások hogyan és milyen mértékben fogadnak szót az egyes szakszerve
zetek vezetőinek. Könnyen meglehet, hogy, a munkástömeg"k nem fogják teljesíteni a vezetők utasitá snit.
Páris, junius 8
Párisbíin az újságok maguk gon doskodtak a lap megjelenéséről és annak terjesztéséről. Igy már több lap jelent meg hétfőn reggel, ame. lyeket ha késve és ha alkalmilag is, de kikézbesltettek.
Az építőiparban a. munka még mindig szünetel, épp ugy, mint a legtöbb helyen. Az utmunkáspk megkezdték a munkát. Altalánosságban remélik, hogy a helyzet délutánra lényegesen javulni fog.
London uj fejleményeket vár az európai béke felépítése tekintetében
A kisantant-állam ok harcias határozatai a revizió és a restauráció ügyében — Az Anschluss és a megtorlások kérdésében alkalmazkodnak a nagyhatalmakhoz
Bukarest, junius 8 A, klsantnt államok értekezletén n dunai kérdésben a résztvevők leszögeztek a máf korábban elfoglalt álláspontjukat. Cselekedetckkel vá laszolnak a Duna medence államainak önkényes határmegvüllozlatü-íjára, ellenzik Ausztriának Német országhoz való csatlakozását épp ugy, mint ahogyan állást foglaltait\' a Habsburg-restauráció elU\'n. Az Ausztria -németországi kérdésben szolidárisán járnak el a nagyhatalmakkal, a többi k.\'rdésekben is Anglia és Franciaország magatartá sóhoz alkalmazkodnak, illetve attól teszik függővé magatartásukat. Az Olaszország ellen foganatosított m\'g toriások ügyében ugy határozlak,
hogy nem tesznek kezdeményező lépést, a Népszövetség hatórozaiól uzanban minden körülmrnyek kö zött keresztül viszik. .
Hitler követel
Páris, junius 8 Az Echo de Paris hétfői száma azt Jrja, hogy Németország rövidé sen elő fogja terjeszteni gyarmati követeléseit. A hirt londoni tudósi tójának információja alapján közli-
Nagy gond: — a négus
London, junius 8 A négus Londonban szinte fél hivatalosan kijelentette, hogy a junius 80 1 népszövetségi közgyűlésre
Genfbe akar utazni és azon, vala mint a Népszövetség tanácsülésein megbízottjával együtt személyesen akarja védeni orszőga érdeken.
A négus és kijelentése az angol kormánynak igen nagy gondot okoz
Uj békemű épül
London, junius 8 A Daily Mail jelentése szerint Eden külügyminiszíer még Genfbe ut;izta \'felölt találkozni fog Dalboa •rancla vktilOgyminlszlerrel és megállapodnak a Genfben követendő magatartás • ügyében.
Az angol külügyminiszternek a különböző nagykövetekül folytatott tanácskozása alapján máris megál-
dálkodás, amelynek elsőrendű munkaszakasza a/ öntözés, kétségkívül az unokák, a megsokasodott magyar földművelők barázdáin fog több éréit kalászt kasza alá haj litani. Akkor, amikor a Gömbös kormány által megépített alapokon kiteljesedik az öntözésnek az a modern rendszere, amely félmillió kataszteri holdon fo#ja pótolni a csapadék hiányát és üzi el az al földi aszály veszedelmét. Éppen Igy a nemzeti jövő biztosításé! szai-gálja a fásítás és erdősítés, ami -ha a most lerögzitetl tervek megvalósulnak tizenötmillió köbméter fatöbbleie-t jelent az országnak-l>e a jövő biztosítósán ktoül sok család kenyerét biztosítják a vízgazdálkodás & Iásítás munkála-
I tai már ma is. Több mint nyolcszáz •ezer munkanapot jelentenek a legszegényebb réteg, a földműves mun kásság javára, amelynek szociális érdekeiről, illetve azoknak védel. mérői egyébként is teljes megértéssel gondoskodik a kormány.
Semmivel sem kisebb probléma ezeknél a beruházással kapcsalatos programpontoknál a mezőgazdasági szakoktatás. Ha az előbbiek anyagi, akkor a szakoktatás ugyancsak a jövőt Is szolgáló erkölcsi meliorációt és beruházást jelent. És a kormány a rendelkezésére álló minden eszközzel arra törekszik, hogy az ember kétkezi munkájának eredményességét a-tuAfe Vincinek V>r jesztésével fokozza. Az égésig szakoktatási -program, amelyei a vallás
és közoktatásügyi miniszterrel kar öltve és teljes egyetértéssel hajt végre a földművelésügyi minlszt-\'r, a kis mezőgazdasági üzemek jövedelmezőségének biztosítását lüzte kl főcélul. Szerves kiegészítője ez a szakoktatási program annak a földbirtokpolitikának, amely földhöz kívánja juttatni mindazokat, a kik a hazai rög megművelésére ér űemesck és kellő szaktudással is rendelkeznek.
A nemzeti jövö útját épiti, egyen getl és teszi járhatóvá a kormány agrárpolitikája. És ezt az épitő munkát nem ls kezdheti máshol, mint a barázdáknál és annak a nép. neV. szocMMs gonóoi&s&nM, améVy a barázdákon éli le munkás életét-
zalai közlöny
ltoft. (unln 6.
lapítható, hogy az általános felfo g4s szerint a Népszövetség nem írt cl semmit a megtorlásokkal, mert azok kudarcot vallottak, ..Altalános vélemény szerint rövidesen uj fej-leméj*y»k várhatók, amelyek a béke felépítésére vezetnek.
A távolkeleti helyzet
London, junius 8 Moszkvai jelentés szerint a szovjet, ha Japán és Kina között háborúra kerülne a sor, minden tekintetben Ktnát kegill, ha az kért a Népszövetség utján segítségét. Kina az orosz támogatást feltéllen meg. kapja, ha kéri.
Meghűlésnél, náthaláznál, torokgyulladásnál, mandolalobnál, falka-tátrainál, valamint Idegfljdalmaknál és szaggatásnál naponla fél pohár tetniészetes .Ferenc József keae-rüviz nagyon |ól tesz, mert a gyo-morbélcsatornát alaposan kitisztítja és deslnfldálja, azonkívül pedig megfelelő emésztést biztosit. Egyetemi orvostanárok véleménye szerint a Ferenc József »lz hatása gyón, kellemes es megbízható s ezért használata járványok idején is Igen cél-szerflnek bizonyul.
Ötórás szabályos ütközetet vívtak a palesztinai zavargók a skót katonasággal
Bombák robbannak, vonatok ellen merényletek történnek az orsztg minden részében
London, junius 8 Palesztinában vasárnap folyamán n zavargások ismét nagy mértékben kiujultak. Jeruzsálem közelében az egyik vusuti hid ellen a zendülők merényletet akartak elkövetni éppen akkor, anükor egy személyvonat haladt át a hidon. Csak különös véletlennek köszönhető, bogya merénylet meghlusult és nem történt borzalmas tömegszierencséllen-ség. i <
A vasárnap folyamán az oi-szág több részében követtek el bombamerényletet. Az egyiptomi határon B vasúti sinekjet is megrongálták. Az angol csapatok ismét ujabb megerősítést kértek és kaptak. ,
A palasztiniai zavargók Lifta közelében a skót ezreddel öt órás kemény puskuharoot vívtak vasárnap? A harc folyamán öt angol életét vesztette, többen súlyosan megsebesültek. A zendülök veszte ségel is nagyok. Közelebbi adat még nem érkjetett. (
Eltemették vitéz Tabódy Tibor főispánt
Budapest, junius 8 Vasárnap kisérték utolsó földi ut. jára a keiep \'slutt temetőben vitéz Tabódy Tilior zalavármegyei föis pánt. Ravatalát, amelyei a halottas ház előtti térségen állítottak fel, el borították a kosroruk és virágcsok rok. A gyászoló gyülekezetben ott volt Albrecht főherceg, Darányi Kálmán h. miniszterelnök, több fő. pap, politikus, közéleti elők-\'löség, Zala, Somogy, Nógrádvármegyék és a Regnum Marianum egyházközség küldöttsége.
Shvoy Lajos székesfehérvári ine.
gyéspüspök szentelte be n halottal, majd beszéddel búcsúzott Krisztus és a haza bátor katonájától. Bes senyey Zénó, a Közmunkatanács elnöke Tabódy munkás életéről beszélt, Brandt Sándor, Zalavárme gye főjegyzője, n Zrínyiek é« Deákok földje nevében, Jánosffy. Jaczkovich Iván és Göde Jenő különböző testületek nevében mondtak utolsó Islenhozzádot Tabódy Ti bernak. Az operai énekkar gyászdalának hangjai közben hantolták cl a férfikora delén váratlanul el. hunyt zalai főispánt.
Országos keretben ünnepli junius 28-án a nagykanizsai Ipartestület 50 éves fennállását
A nagy kanizsai Ipartestület 50 éves jubiláris bizottsága végleg meg állapította a junius 28-án és 29-én lefolytatandó ünnepségek program-ját. Kimondotta a bizottság, hogy elkészítteti a testület, az iparos-tanonelskolu és az összes nagykanizsai ipurosintézmtayének B0 éves történetét. A nagykanizsai jubilá* ris ünnepségekre uz elnökség meghívja az ipari kormányt, nemkülönben Nagykanizsa országgyűlési képviselőjét, uz összes országos ipari érdekképviseleteket, u kamarákat, a társ-testületeket, közhatóságokat és intézményeket, a megye vezetőségét és mindazokat, akik közel vannak ez iparostáborhoz. ,
A jubiláris ünnepség méltó tesz Nagykanizsa iparos múltjához és mai iparosságához. Az egész ren dezés élén Samu Lajos elnök áll kipróbált munkatársaival. ,
Junius 28 án, vasárnap délelőtt 9 órakor ünnepi szentmis- a plébániatemplomban. Fél 11 órakor jubiláris díszközgyűlés az Ipartestület nagytermében, amelynek szónokai országos nevek viselői. 1 órakor köíös ebéd.
Délután 3 órakor az ugyancsak 50 esztendős jubileumát Ülő tanonciskola rajzkiállításának megnyitása, 6 órakor a Kádárlpai-osok Országos Egyesületének nagy választmányi Ülése. Este 8 órakoj- barett.
Junius 29 én, hétfőn\'délelőtt 9 órakor szentmise a ferences plebá-\' nialeftiplomban, fél 11 órakor a Magyar Kádárip/irosok Országos Egyesületének országos kongresszusa, déli 1 éifekor közös ebéd. 3 órakor a tanonciskola jubiláris disz-gyülé-se és évzáró ünnepély*\', ipajd a hősi, emlékek megkoszorúzása, stb, stb.
Szavazással döntenek a nagykanizsai kereskedők a vasárnapi nyitvatariás kérdésében
Nagykanizsán a kereskedők egy J szempontok is a vasárnapi zárva-
része mozgalmat indított az üzleteknek újból való vasárnapi nyitva-lartása érdekében, ugy, ahogyan az ideiglenes miniszteri szabályozás előtt volt. Ez a mozgalom arra az álláspontra helyezkedett, hogy mig a kisebb községekben a vidéki polgár hozzá tud jutni az áruhoz, addig Nagykanizsán az üzletek be vannak zárva. Mivel vasárnap so kon bejönnek a vidékről Nagykani zsára, veszteséget szenved a nagykanizsai kereskedő üzletének zárva tartásával.
Van azonban egy másik tálx>ra is a nagykanizsai kereskedőknek, aki* ezzel szemben arra az álláspontra helyezkednek, hogy nemcsak szociális, vallási, hanem kereskedői
tartást indokolják.
Most szavazás folyik a nagykanizsai kereskedők között és ez fogja eldönteni a kérdést. Ebben az ügyben minden hozzászólásnak szive, sen adunk helyet a Zalai Közlöny hasábjain.
EMLÉKEZTETŐ
Junius 14.
Osszmunkásság nyári mulatsága n Szép Ilonában. Juaius 1$.
A Keresztény Jót. Nőegylet teája 5 órakor (vitéz Tamásfalvyné). Janlu« 17.
Piarista Diákszövetség Juniállsa 6 órakor a gimnázium udvarán.
Balogh Gyula kép-klállltása
Balogh Gyula festői nevét keve sen ismerik még Nagykanizsán. I>o sokan fogják ismerni. ,
Egészen fiatal ember, aki a fiatalságnak szinte csalhatatlan ,Jetével ós csodálatraméltó szorgalom mai küzd az élet mindennapi gond jaival. Szerény, nagyon saerény városházi alkalmazása, korrepetáló elfoglaltsága, cser kész-tiszti munkássága, fiatal házas volta mellett sohase lett hűtlen gyerekkori sze felniéhez, az ecsethez és a palet iához. Első i?ben most mutatkozott be kiállítás ken\'tében a nyilvános ságr.ak. A Schütz mellett, a volt Orosz.\'án fele városi házb;m van a szerény kiéllitás, érdemes azonban, hogy minden képborát megtekintse-E sorok irója régtől fogva figyel hetie Balogh s Gyula kibontakozását, iileiékea tehé» megmondani, hogy a rohamos fejlődés tempója határo zottan meglepő és ériékes igérelet rejt magában azon messze tul is, ahol Balogh Gyula képeinek na gy -bb része már tria is pikturális értéket jelent. ,
Témáinak lelőforrása a szabad természet. Annak a szin és fényha. tásai izgatják és adják problémáit. Mégsem válik unalmJassá, mert kl tünö szeme van a táj-motivumok festői meglátásához. Ujabb kép-in a harmonizáló, lehiggadt, helyesen értékejt szinek, a levegő, a fény, a párás homály megfestés^ mutat meglepő Előrehaladást. Korábbi képelnek hideg színei, merev foltjai feloldódtak, összehangolódtak. Kitűnő távlat érzéke van Balogh Gyulának és van valami ihletszerü ab ban, ahogyan a\'táj, a levegő egyes feladatai nyugtalanítják. Figurális érzéke kisebbnek tűnik, bár etekin-tetben nem sok alkalmat adnak kiállított képei a vélemény-alkotásra Balogh Gyula művészetével 6rd« mes foglalkozni, mert komoly é« el-hivatott tehetség slnein indult el s ma már eredményeknél tart. iil * (bl)
Eső!
Prognózis: Északnyugati és északi szél, helyenként kisebb eső és zivatar, a hűvösség tovább tart.
" r
N.ptti: Junius 9. kedd Rom. kat. Primusz. Protestáns Félix. — Izraelita Sivau hó 19.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hé 15-lg a Merkly-ilclus gyógyszertár l\'fl\' ut 12. és a kiskauUsai gyógyszertár.
— A fSitürdö kedden é» uerdán egész napon át, kazáatlsztitáa miatt, zárva van.
Nöi-j férfi- és gyermekcipőkben ) nagy választék.
Uri tropikál öltönyök
P 24.00 36.00 B0.00
Uri sportingek
P 4.RO 8.B0 B.00 12.00
Szomolányi áruház.
1938 lunlm 9.
ZALAI KÖZLÖNY
KULCSiyUK, (DÉLLEL
Színházi tere-fere
Kis regény
firdekes, őszülő, szimpatikus mM-gyar ur érkezett a minap odaátról. > Ormössy Magda hazájából: — Nagyváradról. Nagyvárad volt, félkezü polgármestere. Mindig együtt lehetett látni a primadonnával és édesanyjával, aki ugyancsak Nagyváradról van itt két kislánya látogatására. A színház körül hamar «tudták, > hogy a félkarú ur Ormössy Magda vőlegénye. Nos: — H fáma ezúttal eltalálta az igazat.
De van valami e hirccske körül, amit csak- nagyon kevesen tudnak.
A félkarú volt polgármester megérkezése napján este belépett a Centrálba. Meglehetős sokan voltak. Amint helyet foglal és körülnéz, az egyik asztalnál meglát egy társaság-\' beli kunizsai uriasszonyt, aki 37 éves, nagyon szép és boldog asszonya a férjének.
A szemük a ta£glc)>elés hálása a\'all összevillant, aztán nem néztek többet egymásra. Nagyvárad volt polgáltnps-terénck kétszer volt felesége a kanizsai hölgy és kétszer váltak el egymástól. Az asszony ma annak a felesége, aki első. igazi szerelmével a szivében sok-sok évig várt, liogy boldog befejezője lehessen az élet eme meghatóan szép regényének.
Egy csapásra
A szinész tórzs-aszlalnál hölgy-vendég van, aki közismerten si>órolós háziasszony. Dobos-torta a kedvenco és a pincér éppen azt hoz valakinek. A hölgy nézi... nézi, aztán megszólal;
— Mégse kérek I Otthon azért a pénzért mindannyian dobost ehetünfc.
— Szó se rólal — mondja Fodor Oszkán — ide csak azt « dobost I Én fizetem.
Csakhogy ebbe liarczós Irén is beleszól:
— HogyisneI Csak te ne fizelgess semmit más asszonyoknak! Majd én kifizetem I
Vass Irma el akarja vágni a gordiusi csomót:
Mielőtt családi drámu lenne n dobostortából, — fogadd el éntőlem, drágám I
Minthogy a férj is jelen van, neki is volna »zava a dologlioz:
— Jogaiinban korlátozni ncto hagyom taligámat. Itt csakis én fizethetek.
A vendég-hölgy körül néz, gyorsan megszámolja a .felszólalókat,\' aztán odaszól a .pincérnek: -
— Hozzon kérem uégy szelet dobostortán
Futurista kérdés
Mira, a társulat kedvenc sugónője szenvedélyesen sakkozik. (Egyebekben lelepleztük: — költő, még pedig a javából. Mélyen járó, bátor, szép versei vaunak, de le nem irja őket, ellenijei) kívülről tudja valamennyit.) Minap vacsora után az étteremben leülnek sakkozni Koltayval. A pincértől kérik a sakkot. A pincéi-szolgálatkészen elrohan. Pár pillánál múlva jón vissza és kérdezi:
— Két vagy három személyre tet-uik?
Tájékozottság
Nemrégiben pécsi tenniszezők versenyeztek Nagykanizsán. Verseny köz-ben egyik kanizsai úriasszony érdek-lödótt tőlük, hogy milyen sikere volt Pécsett Bulla Elmának, aki egy-két
este olt vendégszerepelt. A pécsi játékos nagyol nézett:
— Bulla Elma játszót* Pécsett?
— Hát hogyne játszott volna?! — csodálkozott az asszonyka. — Hiszen a pesti lapok is írlak rólal
Ugylálszik, elkerülte a figyel-memiet. - védekezett a pécsi fiatalember. — Biztosan a MAC-caí játszott, azért nem tudok róla...
Babérkoszorú
Az Ur katonáinak legplasztikusabb
alakítását kétségkívül Koltay Gyula adta. A második olöadás felvonásközében gyönyörű babérkoszorút adtak fel a kitűnő páter Mark-nak a színpadra. A koszorút Schless Gyula könyvkereskedő, a messze vidéken is ismert nevű kanizsai szavaló küldto Koltaynak.
Kalapácsos gyilkosság
Egymást ölni. vesézni senki setn tudja jobban, mint a szinész. A legjobb barátok is. Ezekben a vesézé-sekben azonban nincs rosszakarat, nincs gyűlölködés, de van sok jóizü humor és baráti évődés.
így eseti a minap Andrásival is Pontosan a 2-1-ik születésnapján- egy szegfücsokorral díszített, elég súlyos csomagot kapott fei a színpadra előadás közijén. A kunizsai publikum zajos tapssal ünnepelte a boldogan hajlongó Andrásit. A nagyszerű komikus (s Az Ur katonái óta a prózai jellcmalukitásbun is elsőrendű szinész) boldog Izgalommal szorította magához a függöny előtt a csomagot és
. Ődot
tneiy>Xozirfey
fí-\'^tözéstk elten
üdít és étenkit.
alig várta a szünetet, hogy kibonthassa: — mi van benne? Bár a közönség szeretete minden fellépésében megnyilvánul iránta, mégis — mint fiatal házas — legszívesebben arra gondolt, hogy a felesége lepte meg ilyen formában valami kedvességgel. Mikor aztán szünetben kibontotta u virágos, arauyszalagos csomagot, abban - egy kalapácsot talált. A kalapács nyelén egy cédula ékeskedett a következő szöveggel:
•Bzset a kalaiiáccsul verje kl a iejéböl, ho\'jtj valaha is színész lesz mayából. A nagykanizsai közönség.»
A tréfa szerzője: — Oroszlán György volt. Andrási egyik legjobb cimborája.
Két család hét tagját súlyos gombamérgezéssel szállították a kórházba
Izgalmas vasárnap délután egy Klnizsl-utcal házban
Vusárnap ujabb két család bele gedett m«g Nagykanizsán gomba* mérgezésben. Molnár Sándorné 26 éves asszony és a Kicilzsy utca 31. számú házban vele egy udvarban lakó Tóth Ferencné vasárnap a piacon gombát v&>ároltak. Abban a hlsremben., hogy a piacon a felügyelet mellett árusított götaba nem lehet riiérgcs, ebédet készite\'.tek belőle, amclyWl a két család hét tagja evett. A délulán folyamán azonban mindegyikük görcsökről panaszkodott, majd nem sokkal később a két fiatalasszony, Gál István ötéves kisfiú és Molnárnénak egj* éves, Margit nevü kislánya eszméletüket veszteltók. A Kihívott mentők a család többi tagjaival együtt beszállito\'.ták őket a kórházba, ahol a gyomonrosás után a két család három másik tagját, a kik kevesebbet ettek a mérges gombából, hazaengedték. A két fiatalasszony és a két kisgyermek azonban súlyos állapotban mégtaún dtg a kórházban vannak.
Immár u harmadik cet, amikor a piacon árult gombától súlyos megbetegedések keletkeztek. Ez az eset ismét figy-Mmeztető, hogy a hatóságoknak mindent el kell kö vetniük, hogy a piacon lehetőleg
csak egy helyen és szakértő ellen, őrzése mellett áruljanak gombákat. Egyben figyelmeztetni kell a la kosságot, hogy u házalóktól csak saját felelőségükre vegyenek gombát. Reméljük, hogy ezügyben sürgős intézkedéseket léptetnek életbe.
Debreceni 2-es huszárok
A jókedv jegyében Íródott. Meséje a békevilág megszokott és megszeretteti képe : a nagy gyakorlatok és annak elmaradhatatlan tartozéka, a hódító, ellenállhatatlan, piros nadrágos fegyvernem és itt is a konvencionális főhadnagy és a kas tély bárókisasszonya, ehhez adódik egy jó öreg k. u. k. tábornok, egy császári ármádiai öntudattal lulfü tött k. u. k. Hauptmann, az ezre des és annak Önkéntes fia, feleresztve sok kacagtatásra késztető pár-beszéddel, tréfás jelenetekkel, mig uz iende gut, allos gut« bekövet kezlk : a snájdig huszárfőhadnagy és a bárónő egymás nyakába bo rulnak. Erdélyi Zoltán magyar tollal megírt operettje Ats Tivadar itt-ott pattogó ütemü, lágy meló-diáju zenéjével, hu ehhez h(>zzá
vesszük a színésziek hangulatos já tékái, amúgy is mókás jókedvét, egy nagyon mulattató estét sa^rzett ismét a Fodor-társulat, melynek oníerett-együltese. méltán rászolgált arr.J a forró tapsra, amiben riésze volt. Crn)öss> Magda kedves közvetlenséggel igyekezett megrajzolni a baronesá személyét, Tunyoghy Pé:er huszárfőhadnagya minden változatában uri tónusu, Koltay Gyula sokoldalúságában a vidéki garnko\'i huszáreznedesének tipusa volt. Szabó Ernő önkéntese csuoa csillogó humor és kacagás, Orosz Ián grófjx stílszerű, mig Danis Jenő tábornoka egy darab életkép a régi k. u. k. világbAI, Rátkay István kapitány \\ és Sárváry Intézője jól illeszkedett be n főszereplők játékába. Daruváry Mária decenftfbb, fegyelmezettebb játékkal sokkal rokonszenvesebb lenne. Sok igyeke« zetet láttunk a többi szereplőkben ls. Endre Emil karnagy vezénylete figyelemre méltó volt. Az előadás azok közé tartozott, amelyekből azt szoktuk irni, hogy egy meleg, hangulatos est volt ,
;_ (b. R.)
A színház! iroda hírei:
(♦) Ma este a főváros legnagyobb vigjátékslkerét, a Méltóságos asbzonyt (Nem tévesztendő össze a Méltóságos asszony trafikjával!) mutatja be a prózai\' együttes Harczos Irén felléptével. Budapesten 200 előadást ért meg s tmiég mindig diadalmasan állja a műsort. Az> elsőrendű előadásra garancia Harczos Irén művészete, umtely az egész vígjátékot átragyogja. Érzés-skálája százszinü és ontja u hatásokat, hangulatokat, amelyek akaratlanul is lenyűgözik, mosolyra, kacajra kényszeritik a nézőt. Daruváry Mária ka-binetalakja, Egry Berta, Vass Irma, Bende László, Szabó Ernő, Koltay, Oroszlán, Rátkay, Andrási- Tihanyi Piri, Majthényi Gaby lesznek vészesei a ma esti premier bombasikerének.
(♦) Kedden este opercltujdonságot mutat be a társulat. Ürtniössy Magda, a rokonszenves fiatal primadonnával a főszereitben kerül szinre Ábrahám Pál !egujal>b operettje, a Történnek még csodák. A vidám oj>erett az évad rövidsége miatt szintén csak egyszer kerülhet műsorra. V Történnek\' miég csodák az a szeren, sés operett, amely mindenkinek telszik. Necucsuk a világszerző fülbemászó muzsikája, a pattogó számok, u boszorkányos táncok, tle a kedves, derűs történet Is megfogja a hallgató lelkét.
(♦) Kedden dilul m 5 órakor fillé-ros helyárakkaJ Kálmán Imk-e szép-
Űrnapra cipőket legolcsóbban az „Ideál" cipőáruházban vehet!
Nfil
Nfil elpfik, fehér, fekete é« barna, lyfinyArű újdonságok I
8-80, 9-80, 10-80, 12-80 és feljebb.
Férfielpfik, divaton formák, fehér, fakata éa barna
P 10-80, 12-80\' 14-80, 1B-80 és leljebb.
Fö-ttt 12.81.
Nfil-, férfi- éa gyermek-szandálok, azandalattok, waak-and elpfik, gumitalpú váazondpfik óriási választékban!
4
ZALAI KÖZLÖNY
1986. junlm 9.
séges operettje, Az Obsitos van műsoron.
(♦) Kontusovka operettuj \'onság kacagtat szerdán este.
(•) Csülörlfikőn három előadás — tyysér/es oícsó betyárokkal. Délután 3 órakor A* Ur katonát megkapóan szép előadása, délután fi órakor a Méltóságos asszony vígjáték Harczos Irénnel a főszerepben, este fél 9 órakor pedig a Uszl-rapszód\'a operett van műsoron.
Dévényi Lacika táncos szerepekben
lép fel a keddi és szerdai esti operett előadásokon. A kis drámai hőst megkönnyeztük Az Ur katonáiban, most pedig mint nagyszerű táncos fog bemutatkozni két estén két szerepében.
Eaen a két estén a hely árukat nem emelték fel.
■» Hiilaaaxonyok I Megjelent a 2>r. OETKKR gyár 1936. évi első kiadású fényképe* r«ceptkSnyv«, melyet kívánságára bárkinek Ingyen ós bérmentve küld: Dr. OETKER A. Tápszerművek Budapest VIII, Contl-u. 25. Sütőpor és vanllllocukor ára most lovelenkéir. 12 fillér.
Fizessen elő
a ZALAI KÖZLÖNY kiadóhivatalában a legszebb magyar képes folyóiratra I
Irodalom, képzőművészet, zene, színház, film, könyvek, társadalmi élet, világesemények valóságos élő tükre a Franklin-Társulat képes folyóirata, a

TÜKÖR
Szerkeszti Révay Jéssst,
IrJAk a legkiválóbb magyar Irók. költők tudósok, újságírók, illusztrálják a legjobb rajzolómüvézek és fényképezök.
Évi előfizetés P 8 40. Előfizetéseket készségesen továbbit a ZALAI KÖZLÖNY kiadóhivatala: Nagykanizsa, Fő-ut 5.
A Zalai Közlöny előfizetőinek
lényeg«u kedvezmény I
Weiaa Ferenc és Lajoa, testvérei, Aui, Irma, JóxM és Margit gyermekei ugy a saját, mint az összes rokonság ne vében fáidalomtól megtört szívvel, lelkünk mélyéig megrendülve tudatjuk, hogy forrón szereteti, felejthetetlen testvérünk, édesanyánk, a legjobb rokon
Ö2V.
nOl. Welas Regina S
munkában töltött áldásos életének 5P-ik évében hosszas szenvedés után elhunyt.
Drága haló tunk földi maradványait r évi junius hó 9 én, kedden délután 4 órakor fogjuk az izr. temető halottasházából örök nyugalomra helyezni.
Nagykanizsa, 1036. junius 8. Mindenkihez oeak jósán szeretet veit I Amilyen nemes és jó volt életiben, oly csendes és nyugodt legyen örök pihenése I Áldjak emlékedet I
Szenzációs győzelmet arattak Budapesten az NTE hölgytornászai
Megnyerték Magyarország II. osztályú csapatbajnokságát s bekerültek az I. osztályba
A Magyar Országos Torna Szövetség vasárnap délelőtt "^Budapes ten, a Nemzői Torna Egylet Szent királyi uti tornacsarnokában rendez-* te ijieg Magyarország II. és IIL osztályú szenior férfi és Jjölgy csapatbajnokságait. A versenyen részt vett a Nagykanizsai Torna Egylet hölgycsapata is és pompás diadalt aratott. A versenyen általában a vidékiek domináltok s a fővárosiak csak a férfi II. oszt. bajnokságban tudtak győzni. A verseny eredményei a következők: \'
II. oszt hölgybajnokság. Bajnok a Nagykanizsai TE csaputa 269.9 ponttal (Szopory, Szabó, Kugler, Tarcsay, Rétfalvi, Baán.) Második a Nyíregyházai TVE 233,1 ponttal. Óriási fölénnyel minden számbon az
NTE győzött! A verseny buzo^ gány és szabadgyakorlatokból, kor. lát- és talajtornából és Ióugrásl>ól állott.
III. oszt. hölgybajnokság. Bajnok a Salgótarjáni MOVE. 2. Pécsi AC.
II. oszt. férfibujnokság. Bajnok a Budapesti VII. Levente Egylet. 2. Ferencvárosi VSK.
III. oszt. férfibujnokság. Bajnoka Kiskunfélegyházai Reménység. 2. Toldi TE.
Az eredményhirdetésnél a nagy. számú közönség és a MOTESz ha talmas ünneplőben rész^sLetle az NTE hölgygárdáját, amelynek sze. replése egyenessn tüneményes és páratlanul áll a magyar sport tör léíittében. A csapat három és fél éve kezdte el dr. Vlt Ferenc ve
zetésével a tornát kultiválni s ily rövid idő után tavaly Debrecenjén mór megnyerto Magyarország III. oszt. bajnokságát, egy évre rá p^\'dig most a II. oszt. bajnokságot ! Ilyen eredményt még t\'gy csapat se tudott produkálni! A győzelemmel a csapat most bekerült az t\'lsö osz. tőlyba.
A győzelem hire vasőrnap az ebéd utáni órákban jutott el Nagy kanizsára s az egész vőrosban szinte hihetetlenül, de annál na gyobb örömmel pertraktálták. A csapat ma, hétfőn este a 8 órás személyvonattal érkezik haza. Az állomáson az NTE hívei vájják az országos bajnokságot nyert hölgy csapatot.
A Zrinyi remek győzelmével Délnyugat bajnoka lett
A 2. aloszlálydöntőn gólzáporral Intézte el a bajalakat — ZTE-BSE 10:2 (2:0)
Ünnepi hangulat a nézőtéren. BaJ% uokavatásra készülnek. Senki , sem gondol arra, hogy a Zrinyi elvesztheti ezt a mérkőzést. A Zrinyi alaposan rászolgált a bizalomra. Olyan nagyvonalú játékkal rukkolt ki az alosztály döntő mérkőzésre, amilyent még talán nem is láttunk tőle. A hatalmhs nézőközönségtől meg is kapta érte megérdemlőit jutalmát, mert szűnni nem akaró óvációvaí fogadta szebbnél-szebb támadásait, majd annak méltó befejezéseit, etal 10 dugót eredményezett.
A mérkőzés teljesen két részre osztható. Az első félidő változatos, csaknem egyenrangú ellenfelek kűzdelkné* hozta, amikor a baiaiak is veszélyes támadásokat vezettek, de csatársoruk kihagyta a legjobb helyzeteket. A második félidőre azonban korlátlan ur volt a Zrinyi a pályán. Ugy játszott ellenfelével, mint hüaeska az egérrel A BSE a statiszta szerepét játszotta és a középkezdést trenírozta. Ez utóbbi megjegyzés a legszelkWescbb bemondás volt egy Zrinyi szurkolótól.
Ez a mérkőzés tehát mIMtó befejezése volt a veretlen tavaszi szezonnak. Annál szomorúbb lehet a j>a-Jaiakra, inert alosztály döntőn kétszámjegyű vereséget szenvedni, , ez olyan esemény, ainí eddig ismeretlen a sport történetében, de azt hisszük, nem is fog többet megismétlődni.
A két csapat a következő felállításban játszott:
Zrinyi: Pápai — Kárpát. Pőcze — Beke, Ködbaum, Vilcsek — Poór, Babos, Csöngei, Puní. Boda.
BSE: Kulcsár - Biró, Mándics -Ihos, Vadász, Ráplty II. — Szokolai, Dacsi. Bápity I., ónodi, Csieskó.
Az első Zrinyi támadást mtfr szerencsével menti "a biztos góltól a bajai kapus. A 2. j>erc <nár eredkrtényes. Csöngei, Boda, Babos akcióból az utóbbi a lfi-osról védhetetlen gólt iő (1:0). A Zrinyi hevesen ostromol, Poór révén remek támadásokat vezet, de szebbnél-szebb beadásai eredménytelenek a nagyszerűen védekező bá-faiakkal szemben. A BSE Csiptkó révén vezet szép támadást, de a birő tévesen lesállást jelez. A 21. percben veszélyes helyzet a Zrínyi kapu előtt. Pápai könnyű labdát kiüt a tisztán
álló Ráplty elé. aki az fires kapu fölé iő. Két perc múlva ónodi ismétli meg ugyanezt, amfikor holtbiztos helyzet ben fölé lő. A 28. |>crcben Poór hatalmas bombáját védi remekül a bajai kapus. Egy perc múlva Pum átadásából Csöngei j>azar lövést küld kapásból a felső sarokba, de Kulcsár még pazarabb stílusban védi. Csöngei elhúz a kifutó kapus mellett lő az üres kapura, de Biró beszalad és tisztázza a helyzetet. A 35. percben Csöngei leszalad a félpályáról és lü méterről kapufát lő. A 40. percben Boda reménytelen labdára státtol, utoléri és villámgyors beadását Csöngei közéjről a kapus lába között küldi a hálóba. Még Poór hatalmas bombáját védi szépen Kulcsár és vége is n félidőnek. V
A második félidő góllal kezdődik. Pum átadásából Csöngei \'védhetetlen gólt lő a sarokba (3 :0). Az 5. percl>en Boda, Pum, Csöngei a |abda utja és zörög a háló (4:0). Gyönyörű akció volt. A bajai csapat megadja mhgát sorsának. A Zrinyi erőteljes, mindent elsöprő lendületével teljesen tehetetlen a BSE. öröm nézni n Zrinyi erőteljes szép támadásait. A fi. percben Poór kornert rug, a labda balra Boda elé kerül, aki átvágja vissza jobbra a befutó Poór elé, akinek lövése védhetetlen (5:0). A 13. percben Csöngei 30 méterről váratlan lövést küld, a kapus lábbal védi, a visszapattanó ialKlát Pum a hálóba küldi (fi: 0). A bajai csapat nem csügged, támad. Csieskó szép beadását Bápity II. 3 méterről Pápai kczél>e lő. Majd Szokolai az elbámészkodó Pápai mellett gólt lő (fi: 1). Egy perc múlva Pum lövését Kulcsár Csöngei elé üli, aki közelrő. behelyezi (7:1). A 30. percben ritkán látható, humoros jelenet a pályán. Kulcsár kapus kiszalad Csöngei elé, Csöngeit zavarja a labdával, néhány elhúzás, Csöngei n tisztán álló Babos elé játszik, közben Kulcsár visszatér » kapuba, Babos lövését védhetné Is. de Biró hátvéd ugylátszik kapus volt valamikor, mert csak ugy ragad kezei közé Babos lövése. Vitathatatlan 1 l-es. amit Babos a hálóba küld (8:1). A 35. percben Boda átadásából Pum lő góll
(9 :1). A 38. percben Boda, Poór, Csöngei a labda utja és kész a két számjegyű eredmény. A Zrinyi már könnyen veszi u játékot és sikerül Bápity I. révén szépíteni az eredményen.
A Zrinyi csapata minden dicséretet megérdemel gyönyörű játékáért. A védelemben Pápai bizonytalan volt. Pőcze nem |>ótolta Stróblt, de Kárpát kitűnő játéka mellett elfogadható volt. A halfsor legegyenletesebb játékát Beke nyújtotta. Ködbaum az első félidőben bizonytalan volt, .de a második félidőre szépen feljött. Vilcsek szűk-séghulfnuk megfelelt. Az egész csatársor szenzációs játékot produkált. Kiemelni talán senkit sdml leliet ebl>öi a sorból, mert egymtist multák felül a szép játékban. Babos és Pum, a két összekötő sokat dolgoztak hátul és ha kellett elől is voltak. Csöngei nemcsak a kapu előtt, hanckni a mezőnyben is ló volt. Poór remek beadásait élmény volt nézni, de Boda is sok szép dolgot csinált.
A bajai csapat csak az első félidőben mulatott alosztály bajnokhoz méltó játékot, szünet után azonban teljesen "Jíjegadta mhgát sorsának. Egyénileg a 30 éves balhátvéd Mándics és Csieskó balszélső volt jó.
Pauncz biró kifogástalanul \'vezetto a mérkőzést.
A mérkőzés után Kovács, " délnyugati alszövetség főtitkára átnyújtotta a Zrinyi vezetőségének az ezüst vándorscrlcgot és mindkét csapatnak az érmeket. A Zrinyi részérői Gazdag Ferenc szakosztály elnök mondott köszönetet a csapatnak a kitartó lelkes munkáért.
(Ofl)
— LAKBERENDEZÉS a mai pénzszűke mellett Is mindenki részérő igen olcsón beszerezhető Kopstein Lipót Magyarország legnagyobb bútoráruházában.
- (Bélyeggyűjtők találkozója) üét. főn délután 6-tól 8-ig • Pannónia hátsó kistermében.
1938. 6.
ZALAI KÖZLÖNY.
A reálgimnázium egyházi hangversenye
Yasár"»P másod ízl>en volt egyházi l,n„g\\«rscny a piarista reálgimnázlutal tempóban. A hangverseny minden tekintetben sokkal jobban sike-rúll, mint az első. A gondosan előkészített egyházzenei ünnep simán, zökkenő nélkül zajlott le és kellemes meglepetést hozott. Hz a tnfcglepetés a rendező intézet pompás énekkarának szereplése volt. <
Teljes felkészültséggel, fegyelmezetten. kifogástalan előadással olyan páratlant produkált, amit iskolai énekkartól még nom igen láttunk. A reálgimnázium énekkara az elmúlt rövid idő alatt igen nagyot fejlődött és ez mindenben igazolja vezetőjének, Nagy Vince tanárnak rátermettségét, ritku ügyszeretetét és vezetői erélyét.
A hangversenyt a reálgimnázium énekkarának bámulalrakriéltó felkészültséggel előadott Regina coeli-jc (I.ambillottc szép tafüve) nyitotta meg. Már ez első számnál" feltűnt a kar meglepő fegyelmezettsége, amely Nagy Vince minden kézimozdulatára löké-lelescn reagál. Feltűnt \\ci a kar követ-kező számánál, Maschek Bonc Deus-ánál \'is, de különösen uz utolsó számnál, Bcrecz csodálatosan szép nagy imakaránál bontakozott kl teljes töké-letességél>en. Mint egy nagy orkeszter, mint egy halahnüs orgona, ugy zengett az ének ezeknek a kis glninazis-jf Iáknak ajkáról. A kar a finomságokat és mélységeket épp ugy ki tudta hozni, mint a hatafonlas fortissimókat, vagy a nehéz crescendókat. Nagy Vince mesterien kezeli diákjait és az nz elragadtatás és dicséret, amit az énekkar szereplőse a szépszámú hallgatóságból kiváltolt. megérdemelt volt. Dicséret Wagner László VI. oszt. tanulónak. nki teljesen felkészülten és rutinos játékkal látta el a Kórus igényes számainak hartrtonium kíséretét.
A hangversenyen a városi zeneiskola tanárai működtek közre a tőlük megszokott potrtpás, komoly és művészien szép számúikkal és ezzel nagy mérlékl>en elősegítették n hangverseny leijes sikerét. Elsősorban Drávai Lajos nagyszerű hegedű játékát csodálhattuk meg ittiuét, aki előadott három számában (Leelair: Adagio, Saint-Saens: Ima és Vannay: Ave Mária) az elmélyülten és a iclkc mlilyéből játszó müvész«»nl>er finom hangjait szólaltatta meg hegedűjén keresztül. Külön meg kell omÜékezni az őt kisérő Vannay Jánosról, úgyis mint a harmónium tökéletesen biztos kezelőjéről, de úgyis mint az egyik előadott komoly és szinte fenségesen szép mü szerzőjéről.
Drávai Lajos melleit Tarlini: Andante c-anlabilejében és Ilunrtnfcl gyönyörű Arios-jában mutatkozott- be nyilvános hangversenyen először Mlinké Klári. Már a zeneiskolai növendékhangversenyeken feltűnt pompás és figyelmctkcltően könnyed játékával, most pedig míégiakább bebizonyította, hogy a jő vő nagy .Ígérete. A pompás két hegedűduo általános nagy tetszést aratott.
A műsor második részében Er dössy Rózsi, a Városi Zeneiskola tanárnője adott eiö két egyházi éneket, Weiss Gradualeját és Liszt Ferenc érdekes felépiiésü, szép Ave Maris Stella c. szerzeményét Erdőssy Rózsi kellemes csengésű hígján felkészülten ós iskolázotton adta elö a két szép müvet. A harmónium kíséretei itt is Vannay János látja el tökéletes biztonsággal
A hang vei se ny közben Kolla Já nos kegyesiendi tanár mondott poíílkus és meggyőző ercjü besz& d*t a sokoldalúan szép ós tökóle les hungsaerröl, az orgonáról, a melynok megszerzéséért rendezték ezt a hangversenyt is.
A pompás hangversenyen igen Wgy Sikert aratott á gimnázium
énekkar ós ez a kedves kis templom valóban megérdemli, hogy mi \'lőbb orgonaszóval dicsérhessék az Urat-Adja Isten, hogy fáradozásukat mielőbb siker koronázza.
— (Városi közgyűlés)
A városi képviselőtestület ínég ezen a héten rendes közgyűlést tart. amelyen egyebek közt a kincstárral az igazságügyi palota ügyében kötendő szerződést, valamint Hübncr Tibor megbízatását tárgyalják, a részletes tervezet és költségvetés elkészítésére vonatkozólag.
— (Országzászló-örség)
Űrnapján délelőtt 10—12-ig az Országzászló diszőrségét a 71. sz. Törekvés cserkészcsapat látja el.
— (Levélirányitáai verseny)
volt a nagykanizsai postahivataloknál. Jelen volt a posiavczérigazgatö-ság részéről dr. Polónyi Ferenc posta-főigazgató, dr. Gerley Emil és dr. Merzn Gyula postatanácsosok, Kalmár László postafelügyelő, a pécsi postaigazgatóság részéről dr. Dely Ferenc postafőigazgató. A gyorsasági verseny alkalmával elért igen szép creduvé-nyekérl dr. Polónyi Ferenc posta-főigazgató, a vizsgabizottság elnöke a postavezérigazgatóság nevében elismerését és köszönetét fejezte ki, ugy dr. . Thohvay Zsigmond postahivatali igazgató, mint Miklós János főfelügyelő hivatalvezetőknek. t,
— (Orvosi hlr)
Dr. Kreincr Zsigmond közkórházi főorvos hat heti szabadságra utazott.
— (A volt 11-es huszárok)
a világháborúban hősi halált ha,l bajtársaik emlékére a balaimJulowkai \'ütközet évfordulója alkalmából junius 14-én Szombathelyen ezreJ emlékünnepélyt tart. Az ünnepély püspöki misével kezdődik, majd közösen kivonulnak a huszár-kaszárnyában felállított hősi emlékműhöz, ahol ünnepély lesz. Az emlékmű megkoszorúzása után ba/társi összejövetel a Szabária szállodában. Bajtársi szeretettel és a régi huszár-szellemben vár mindenkit az ezred ünnep rendezősége.
A quarnerói Riviérán
LAURANA
napfényes tengeri strandján az
EXCELSIOR
nagyszállót a legjobb társaság színe-java keresi fel gyógyulás, üdülés,
nívós szórakozás végett. A pompás nagyszálló közvetlen a tengerparton épült; loggiás szobáiból, tengerparti lerraszos étterméből gyönyörű kilátás nyilik a kék Adriára és a köze i szigetekre. — Elegánsan berendezett társalgók, női szalon, dohányzóterem, Iró- és olvasószoba állanak a vendégek rendelkezésére. A hotel konyhája elismerten a legkitűnőbb ; kívánatra diétás étkezés. A legtökéletesebb komfort mellett Is az
árak Igen mérsékeltek!
Mindennemű felvilágosítás, szobaren-
— (Filléres Péosre)
Junius 11-én, Űrnapján a Missa Solemnis Dómtéri előadása alkalmából Szombathelyről indulva, Nagykanizsáról Ülléres gyorsvonat índu\' Pécsre. A filléres 8.15-kor indul Nagykanizsáról és 11.30-kor van Pécsett. Visz-sza a Missa Solemnis előadása után 0.23 perckor indul <és 3.07-kor érkezik Nagykanizsára. A filléres jegy ára 3.30 pengő, de meg kelt \'vele váltani a Dómtérre és a muzeumok, kilátók stb. belépésére jogositó szeivényfüze-tet is 1.50 pengőért, amely az összes tudnivalókat js tartalmazza. Jelentkezni lehet a Máv Fő-ut 1. szám a|ntti mC-ne l jegyirodá j ában.
- A nij evé», ivás, betxéd ét léleg-xéa kőiben folytonosan és Intenziven érintkezik a külső levegővel. Ezáltal csirák jutnak a szájüregbe, amelyek akadálytalanul kifejlődnek a száj nyálkahártyáinak ráncaiban éa a foghus tasakjaiban, ugy hogy a száj üreget Joggal nevezhetjük a baktérlumtenyészet melegágyának. — Ezeket az erjedő éa rothadó folyamatokat a szájban meg kell előzni, még pedig egy olyan hatásos szájápoló szerrel, amely fertőtlenítő éa baktériumölő hatású. — Az ODOL az az Ideális uzájápoló szer, amely fertőtlenítő és cslraölő erejóvel behatol a szájüreg legelrejtettebb zugaiba és megakadályozza az erjedő éa rothadó folyamatokat. — Aki naponként használja az ODOL-t, védi egészségét ós helyes száj- és fogápolást alkalmaz.
— (Bajtársi kórelem)
Néhai Schott Adolf ny. postafelügyelő, aki elhalt 1933. október hó 7-én, nyugdíjaztatása után a világháborúban a volt m. klr. nagykanizsai 20-ik népfelkelő gyalogezred köteté-kében teljesített katonai szolgálatot 1917. július 2-től leszereléséig, 1918. november 21-ig. özvegye kegyelmi kérvényt terjesztett elő özvegyi nyugdijának engedélyezése céljából. Két bajtársi igazolásra volna szükség, akik nevezett népfölkelő főhadnaggyal együtt teljesítettek harctéri szolgálatot. Az illető bajtársak a további fel-világosltások végeit szíveskedjenek dr. Thoiway Zsigmond m. kir. postahivatali igazgatóhoz fordulni.
— Tennl.iclpflket legolcsóbban az „Id*álu cipfiüjJeiben vehet Fő-ut 12. sz.
— (Vendéglősök flgyelmóbe)
Felkér/ük a Vendéglős és .Korcsmáros szakosztály tagjait, hogy ma, kedden délután 4 órakor őzv. Gutmann Manóné kartársunk temetésén rnfcgje-lenni sziveskedjcnck. Gyülekezés fél 4 órakor a Kosztolitz-vcndéglöbcn. Elnökség.
— (Nekiszaladt a kerékpárnak)
Lancsák Ilona 10 éves kisleány, egy Pctőfi-uti takarítónő leánya vasárnap a sportpálya közelében játszadozott. Éppen akkor szaladt át az úttesten, amikor egy arra haladó kerékpáros ment arra és annak a kisleány oly szerencsétlenül szaladt neki, hogy fejét felhusitotta. A kihívott mentők súlyos állapotban a kórházba szállították.
— N6I-, férfi- én gyermek fehér antilop, gyonyőrU clpőujdonságok érkeztek az „Ideál" cipőáruházba, Fő-ut 12. sz.
r— mmi *—,
I mindenki a holyt kereakodőknél I jj és Iparosoknál nm Dal I
■HriHlnl vegyen vinstelket I Mit
néhány 200 D-öles lelek, árnyas lékkaT, kiépített útnál, i balatoni múzeum mellett, kapható di. Valkó Béli Ügyvédnél, Keazt-helyen. 2105
■•■t vá«átol|on hálószobákat, ebédlöt, kombinált bútort. Rekamterek, aezlonok, matracok alkalmi etadáaban, Uedveső IIre-téat teltételek mellett. Sternné, alkalmi bútorüzlet, Erzaébet tér 18. 2172
Monogram moh, réz- éa zománctáb-ták, gumibélyegzők, véanökl munkákVékáay Testvéreknél legolcsóbb. *
Nagyon szép Altdeulsch obMM, Íróasztal, lilnlaazék, ebédlóaaztat, lalióra ol-ezón eladó Horthy Mlklóa-ut 3. •
Tanárnő gyermekeket vállal nyaralásrs Balatonra jutáayoaon. Clm a kiadóban.
2183
Kit vagy kArsmasrakáa, vlzvezeté-kea lakán kereatetlk auguaztuira, eaelleg novemberre. Címeket Vlds lllazerüzlelbe kérek. 2184
Tartóahatlém, mindennemű ondo-látáa, hajleatéa, női-, nH- él gyermekhaj-vágáa és minden azakba vágó munka Flllpovlca todráazüzletáben készül. Caen-gery-ut 2. Teleion 526. •
Jóazáru harlaayált íejeltease meg őzv. Csizmadia Lajoanénál Rózss-u. 21. •
■bstosaatlaztl éa altiszti szabály-szerit aapkik minden számbsn, úgyszintén azabályazerü olpft- éa Qolarisaa-aarkaatyuk, előírás aaerlnt, nagy választékban Belezualnál, Sugár-ut 53. \'
HáromoaokAa töldazlntl éa emeleti lakáa aloaé bérért az állomás közelében azonnal vagy angusztui l-re kiadó. Horthy Mlalós ut SS. •
aagáaháa,
Igos udvarral
Négyszobái, előszobás kernel, gyümölcsössel, virágos elsdó Vöröamarty-utca 16.
Forgioa-olatféal Sikerült egy nagyobb mennyiségű szép, darabos faragott lenyő forgácsra szert fenni, amelyet azen-záclőa olcsó áréit nyári tltaelésie alánlok. 1 rakat (egy saekir) az erdőn átvéve 1-20, a rendei Tuvardlla 3, összesen P 4-gO. Szlveakedleu bizalommal hozzim lordulnl és egy próbarendeléasel győződjön mag. Siessen, mlg > ktazlet tart. Mstollct fa-bizományos, Kozgonyi-u. 2. a., (Népmozi) udvarban.
Doktor, kiváló eredménnyel Unit né-metet éa IraacUt. Magyar-u. 30. \'
Szép bálőssobs, islaalaé, tMékro
gyönyörű négyégós luazler eladó, dm: Vágó lllalazerlárban. •
Tolopoo rádió, 2X1 lámpáa, sssbad-
kézböl eladó Vöjöamarty u. 20. -
Kiadó kéta«obéo, elősáokáa, nagyobb udvari lakáa mellákhelylségekitl. BötvOa-
tir 30. •
Egyoarokáo udvari Lakás Idadó aug.
l-re. Kossuth-ttr 3. *
■ árhátránya eladó, Klrálj-U. 30. •
■álsssUs, fürdőszobás lakást k«e-
sek. Ajánlatokat a kiadóhivatalba kérem. •
FdaaitaslA mindenest keresek szon-nalra, Eötvös-tér 8., lötdsztnt, balra. •
Jó állapotban levő oalvékat aaerkezet eladó. Báder. Teleky ut 34. •
Használt bútort veaz éa elad Kardoa Antal, Erzsébet-tér 20. •
Batorvéoárlék ligyelmélmébe I Qvö-nyörü telehálók, nsgyon szép ebédlő, komplett. Modern kombinált zzesrény, rés-ágyak, scslonok, komplett konyhabútorok legolcsóbban beszerezhetők őzv. Kukcczná-uál, Erzsébet-tér II. 2216
Kiadja a laptalaldoaos Közgázdasáft Rt Outenbsrg Nyomda éa Dálzalal Lapkiadó Vállalmta Nagykanlzain. Pslelös Uadé l Zalai Károly. Interurbán találom Nagykanizsa 78. sala.
ZALAI KÖZLÖNY
1988. Kinlm 9
Borzalmas tömegszerencsétlenség - vagy merénylet Károly román király, Benes elnök és Pál szerb régensherceg jelenlétében
A román Ifjúsági egyesületek felvonulásán kél tribOn óriási néptőmeggel leszakadt — Több ezer ember a nézők közé zuhant — Számos halott, tObbszáz súlyos se-besDlt és sok rettenetesen megcsonkított áldozat — A román telefonközpont félbeszakította a hlrtaptudósltások leadását — A cenzúra működése nagy merényletet
valószínűsít
Hétfő délután 4 órakor még mindég nagy a bizonytalanság
Róma, június 8 (Lapzártakor érkezett) Bukaresti Jelenlés szerint Cotrooenlben az ot tant román ifjúsági testnevelő egye stíletek felvonulása alkalmával, a tuelyet Károly román király visz. azutérésének és trónraléffisíének 61 évfordulója alkalmával rendeztek, - kit tribün leszakad!. Több ezer ember a nézők közó zuhant. Óriási pánik keletkezett, tíz embe rek öldösték egymást, hogy kiszabadítsák magukat. Az eddigi Jelentések szerint JO ember életét vesz
tetle, néhány száz súlyosan m<\'gse besült, ezek között sok olyan van, akik rettenetesen .megcsonkultak.
A katasztrófánál jelen volt Károly király, Benes cs^h köztársasági ei nök és Pál jugoszláv kormányzó heroeg.
Budapest, junitts 8 (Lapzártakor érkezett) I-\'etiti tudósítás csuk kerülő utón érkezeit Bit-da|Kslrc. Ugyanis » külföldi tudósítók amikor erről a uu^y Ulsn^gsze-rent séll\':nségről lapjaikai tudósítani aknriitk, a bukaresti központ fél-
besznkilotta a beszélgetni. Majd amikor energikusan követelték a további kapcsolást, a telefonközpont nzl mondotta, hogy üzemiznvur van, nem képes tovább kapcsolni. A sajtóhír-szolgálat emlierrl knsételtcn megpróbálták n lűl^ronleadást, azonban sikertelenül. A központ telefon «fizem-zavarra, hlvutkozott.
A sajtó körében ezt különfél kóp kommentálják, egyik másik lap tudósításának ezt a elmet adja: Tö nieitfzercnesétlenség vrgy mjiény let ?
További részlelek hiányoznak.
4605/1936. ttr. IX.
Árverési hirdetmény-kivonat.
Budapeat Husnagwigő rt. budapesti cég végrclultatónak - Huszár Károlyné Htr-aog Erzsébet, mint Herzog Sándor Örököse váarehajtáat szenvedő ellen Indított végre kajlái! Dőrében a tkvi halóság « végre-hajtató kérelme következtében az 1881 :LX.
t-e. 170. g a értelmében elrendeli a végre-hajtást árverést 1067 P 75 mi. tőkeköve telés, ennek járulékát 166 P 80 tilt. eddig
megállapított per- és végrehajtási és árverési kérvényért exatta! megállani! 20 P kéltség, valamint a castlaíozottn
lltség, TI
ktaondott Szlovák Mér éa Plat cég 4194 P m mi., Prled Bernát éa Pia cég 820 P 60 flO. éa az I. pontban Irt Ingatlanra O. T. I. 880 P 18 f, 423 P 72 mi. éa 586 P 23 tlll., Magyar Élei éa Járadék Blst. 44 P s a dr. Orley Oyörgy 79 P 56 flll. tőkekövetelés éa járulékai behajtása végett, > nagykanizsai kir. |árásblrósag területin tévő Klskomátom községben tekvő a a
L a klakomároml 962 ut|kvben I87/C. tusa. a. foglalt báj, 163. ss. a. ndvar és kerttel Ingatlannak végrehaltást szenvedő nevén álló Merészére 4000 P,
U, a klskomároml 1055. sztjkvben 1680/b. hm. alatt foglalt szánté a Nyugati hoassu delében Ingatlan ugyanannak nevén állé felrrésxére 300 P kikiáltási árban az Ingatlanokra 8155/tk. 932. sz. végzéssel Osv. Herzog Sándomé Lengyel Róva lavára bekebelezett haaronélvesetraiotgalml jognak tenntartásával, de amennyiben Igy az Ingatlanokért a megelőző )<lzllogoa teihek MKMtéra az I. pontban irt Ingatlant Illetően megállapított 25.000 P, a II. pontban Irt Ingatlant Illetően 24.000 P be i
eladni nem lehet. Az árverelnl szándékozók kölelesek bá-
natpénzül a kikiáltási ár 100/o-át készpénzben, vsgy óvadékképes értekpspIrosMn s kiküldöttnél letenni.
msgsssbb ígéretet telt. hs többet ígérni senki sem akar, kötelea nyomban a kikiáltási ár ssázaléka szerint megállapított inannyla
zalékj
bánatpénzt as általa ígért ár ugyanannyi azá Skálg kiegészíteni.
Nagykanizsa, 1936. ápr. hó 23. nap|án. Dr. Wábat sk. kir. járásblró.
A kiadmány hiteléül: Klaa a. k.
Igértstnák, az árverés hatálytalanná válik t aa Ingatlanok a szolgalmi |og fanntar-tása nélkül kerülnek ugyanazon határna-
pon árverés alá.
Aa I. pontban irt Ingatlan O. T. I. 880 P 18 tlll. tőkekövetelést Illetően 19200 P, Szlovák Mór és Fia cég követelését Illetően 20100 P. O. T. I. 423 P 72 tlll. követelését Illetően 24600 P, t\'rled Bernát és Pts cég követelését Illetően 24800 P, O. T. I. 586 P 23 flll. követeléséi Illetően 25800 P, Magyar Élet éa Járadék Blzl. lavára 26230 P a a dr. Öiley Oyörgy lávám 28320 P,
II. pontban Irt Ingatlan pedig Szlovák Mór éa Fia cég köveleléaét Illetően 19200 P, Frled Bernát éa Fia cév követelését II-tetöeo 23SOO P. Magvar Bel éa Járadék "Ízt. rt köveleléaét Tlíetöen 19631 P a dr. \' QjOtgp javára 21797 P megállapított
fételáron alul akár
külön, árverésnek
I tekercs 6x9 film előhívással együtt P 1.20 FOTÓL&BOB&TÓRIUH.
Fényképezőgépek már P 6.50-től részletre Is
SZABÓ ANTAL
Fotó szaküzlete Fő ut 5.
Hölgyek!
Fehér kalapok
szsmár.lós formákban legújabb újdonságok
Fehér retikülök
nagy választékban
Habselyem
fahérnamflak, uj fazonú Ingnadrágok, kombinék gyönyörű pasztell-színek ben. Mérték után Isi
Mm Divatház
Horthy Mlklós-ut I. szám
Városházpalota.
kgtta-- ... _____
akár egyDtteaen, el nem adható.
A telekkönyvi hatóság az I Ktskomlrom községházánál megtartására l«36. évi janlna hó 30. napjának d. e. 10 óráját tüzl ki és az árverési leltétek- | ket a kővetkezőkben állapltja meg:
1. Aa árverés alá eső Ingatlanokat éa pedig a 187/a. hraz. Ingatlant a kikiáltási ár leiénél, a lobbit kétharmadánál, Illetve a legklaebb véletárnál slacaonyabb áron I
l
ALAI KÖZLÖNY
barátai
. ZALAI KÖZLÖNY
hhdtlólnél vétároínak t
•a aok pénzt takarít meg, ha
nyomtatvány-szükségletét éa kBnyveit lapunk
nyomdájában, Fft-ut H. alatt rendeli meg
Jégszekrények I
ár havi 6 - P-is
SZAflŰ UTIL ipoitlzblilti. Fű Qí
Hofher-Schrantz-Clayton-Shuttlewort ■agyar Gépoyári invek 8. T.
nagykanizsai lerakatában:
csigatriörök
Planet lókapa
kaphatók.
Alkatrész
rendeléseket felvesz:
ORSZÁG JÓZSEP
írng, műtrágya, zsák, növényvédelmi szerek, gép kereskedésében
Nagykanizsa, Er/sébet-lér 10. (A bíróság mellett) Telefon: I3üj
KiirtnluaTlittl Mimi Vállalat
MENETRENDJE
érvényes I93G május 15-től.
grsaábaMár- Va«iaUkllor»*>
Vasutáttomásrs Erzsébet-térre
44Í 5M 755 9 25 1111 12 S0 1320 1515 17 25 1 fl 05 19 50 21 35 Jt 1 ■ 3 | l 3 N 1 s 3 4
23 05 23 35 M >
Lotatayel menetrend
UtMjtril M. 645 ■UsjkuizO^I Ina. 1401 Niukuktira U. 8 05 Lálmját* árk, 1510
HIRDESS*
■ .Zalai KBsIBnyX-bea-
Mjouz. a kzptul^donoa Kóigasduigt at. üutesüxrg Njoouts éa llébalal Lapkiadó Vállalat kóaivaj.anxUláUa Nag^kuMa [Heial* takáv, Zaja* í ázoTiT
76. évfolyam 13Í szám
Nagykanizsa, 1836. Junius 9 kedd
Ara 12
ZALAI KÖZLÖNY
iinkodíWl é» kúdóbiv.Ul: l\'6ul 5. ■■!. tL-ijrífuik minden Mdiiup dtluiáji.
POLITIKAI NAPILAP
Feleifis szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetést Aia: eny hóra 2 pengő 40 fillér. Szerkesztőségi és kiadóhivatalt telefon: 78. ts.
InrakOz és a horvátok
A .Muraközt 8zöveteég" megbízásából Irta: Knr.völ*yl J
A horvátok, mikor kiléptek Szent István koronájának 830 éves..kötelékéből és a szerbekkel és szlo-vénekkel egyesültek, azt remélték, hogy elérik régi álmuk megvnlósu. lását. Azt gondolták, hogy most már minden nehézség nélkül felépíthetik az ő hegemóniájuk alá kerülő jugoszláv államot, a Nagy horvátországot. Biztosra vették, hogy az ui államalakulatban övék lesz a vezérszerep és a hatalom s hogy az uj állam bél és külpolitikai életének irányítása Zágrábiul fog történni. Azonban már a horvát, szlovén és szerb egyesülés mézes heteiben lehetett látni, hogy a szerb a ftormányrudat nem adja ki a fte zébőf. Hiszen neki is megvolt a maga régi álma: Nagyszerb-állam megalakítása, szerb hegemónia alatt.
A horvátok mindent elkövettek, hogy az uj államban érvényesülje nek, ámde lgy\'-kezetük nem sikerült, sem\' Radicsékkal, sem nélkülük, sőt helyzetük napról napra rosszabbodott. "Végül ma m3r ott tartanak, hogy hontalanokká leltek saját hazájukban. A szétdarabolt és a jugoszláv állam tartományi kerületei közé beosztott Horvát- és Szlavonország ma már nem polili kai, sőt nem is geográfiai fogalom, legfeljebb a történeti földrajzi köny vekben és térképeken. Egy kis Ideifc még megmaradt valami a •magyar járom* alatt élvezeti régi szabadságitól : a gondolat és a szó szabadsága. De már ez is elveszett I A horvát ma mái nyilvánosan nem panaszkodlvrtlk hazája szomorú sorsáról, nem beszélhet nyíltan siralmas helyzetéről, nem bírálhatja szabaoo 1 c kormányrudat tartó szerb testvért, mint ezt évszázakon át b úritód ás nélkül tehette hűtlenül elhagyott magyar testvérével.
Minth.i a -gondviselés keze sújtaná a horvátokat a Szent Koronához való hütlenségük miatt ! Hiszen a horvátok politikai szabadság te kintetében mintegy 1000 évet estek vissza, mert ma ott vannak, ahol az avarok, frankok és néme\'ekrtiraltrti alatt voltak.
Vájjon küld-e a Gondviselés számukra valaha még egy Szent István, Szent László és Kálmán ki rátyt, ki a horvátokat a rabszolga, ságból kivezeti ? 1 Ez most rájuk nézve a kérdések kérdése.
Kevés azoknak a magyaroknak a száma, kik részvéttel ne volnának a horvátok szomorú sorsa iránt és alig akad olyan, aki helyzetük jobbrafordulását ne kívánná. 830 év kö zös történetéi, a daliás századok közös dicsőségét, a sok kiizös bá. natot ós szenvedést sem lehet oly könnyen felejteni- A bajtársi köte lékeken kívül a rokoni és t-stvéri kötelékek hosszú sora vonul fel előttünk, ha közös történelmünkön végigtekintünk. Látjuk, hogy az Árpádház! királyok ereiben Kálmán
A megegyezés ellenére uj sztrájkok törtek ki Franciaországban
A frank sorsa teljesen bizonytalan
Páris, junius 9 A sztrájk zavargások képe teljesen zavaros. Egyes munkaágakban ugyan sikerült megegyezni a mun kősóknak és a munkaadóknak, a munkát ezeken a helye km meg is kezdték, több helyen azonban ujabb sztrájk kelelk\'zell. A mun kástömegek általában nem fogadják túlzott lelkesedéssel a iegnap léire-jött megegyezési. A .Jovábbi sztrájk mozgalmak beszüntetését csak a hét végére lehet várni.
Blum miniszterelnök hétfői klje ientése, hogy nem gondol a frank aláértékelésére,. némileg enyhítette
a pénzügyi helyzetet, de ezzel a frank jövője még egyáltalában nincs biztosítva. Mint londoni je lentés mondja, a francia kormány nak rövidesen feltétlenül életbe kell léptetnie a devizakorlátozásokat, vagy meg kell inditania a bankóprést, esetleg sorsára biznl a frankot, hogy az önmaga keress- meg a megfelelő árfolyamot. Az angol bankoknál ugyanis még mindjg igen nagy mennyiségben helyezik el a Franciaországból kimenekült valutákat és értékekel. Naponta látni Bankjegyekkel megtömött, oktatás kás alakokat érkezni Londonba.
Korhadt gerendákból ácsolták a bukaresti halál-tribünt
Harminc halott, 423 súlyos, sok könnyebb sebesült
Bukarest, junrius 0 A hétfőn délben történt nagy tÖ-megszerencsi-tlenségről Jelentik a következőket: A félhivatalos jcl:n< tés szerint a halottak száma 30, a sebesülteké 700. Ebből 423 nak az állapota súlyos, a különböző kór házakban fekszenek ápolás áíntt.
A szerencsétlenséggel kapcsolat b\'tn letartóztalták a főpolgármesteri hivatal osztályvezető mérnökét és hat vállalkozót, akik a leszakadt két tribünt épi ették. Most már biz tosra veszik, hogy a főpolgármesternek és a kerületi polgármester nek nz állásába kerül a Jcitasztrófa.
A két polgármester valószínűleg ön ként fog lemondani.
A vizsgálat során megállapították, hogy a vállalkozók és a városi mér. nökök minden felülvizsgálat nélkül vették át a munkásoktói a tribünöket, teherbiróképességükel nem próbálták ki és igy nem vetlék ész re, hogy a tribünök súlyos szerke. zeti hibákkal, rossz, korhadt gerendákból, deszkáktól és lécekből ké szültek. Az építésben felhasznált faanyag egyáltalbáan nem felel meg az árlejtésben kiirt követeimé nyeknek.
A bukaresti főpolgármester lemondott állásáról
Bukarest, "junius 9 (Lapzártakor érkezett) A buka resti tömegkatasztrófa miatt a bukaresti főpolgármester engedve a tömeghangulatnak, kedden délben beadta lemondását. A főpolgármester háza előtt már hétfő estétől fogva nagy tömeg zajongott és
tüntetett, ugy hogy a rendőrséget kellett kihívni a nagyobi) rendzavarás megakadályozására. A felbőszült tömeg a főpolgármestert tette felelősé a szerencsétlenségért, inert neki kellett volna szakértő vállaL kozóknak juttatni a munkát és a tribünöket a Telépités ulán ellen-
őriztetni és teherbírásukat kipróbálni-
A hivatalos jelentés szerint kedden délelőtt két súlyos s besült belehalt sérülésébe. A hivatalos jelen, tés most sem emtilt a halottak számat, megbízható forrásból szárma zó hir szerint azonban ugy hiszik, hogy ezzel az ujabb két halottal a halálos áldozatok száma 26 raemelkedett. A nagy titkolódzás éí a te. lefonoenzura még mindig tart, igy csak igen nehezen lehet tiszta képet kapni a helyzetről. A fenti számok sem biztosak, egyes Japok 200 halottról is Írnak, ez azonban minden bizonnyal túlzott.
Páris szerint Olaszország rohamosan közeledik Németország felá
Párisba rendelték az összes franola követeket
Páris, junius 9 A francia külügyminiszter értesítette valamennyi európai francia kö\\etet és nagykövetel, hogy jöjjenek azonnal Párisba, mert a kor iifány tájékozódni akar az általános európai helyzetről- Delboit külügy, miniszter junius végével maga is /észtvesz a Népszövetség ülésein, valószínűleg vele utazik Genfbe Blum miniszterelnök is- A genfi ut előtt azonban Edennel óhajtanak tárgyalni. Francia felfogás szerint ugyenis a megtorló rendszabályo-kat nem fogják egyszerre és mind megszüntetni. Á pénzügyi megtör. Iásókat például továbbra is életban fogják hagyni.
Páris, junius 9 A középeu-ópai kérdésben uj fej-lemények várhatók. A kisantant a legutóbbi bukaresti tanácskozások alapján egységesen akar állkifog, lalni a Habsburg.restauráció ellen. Olaszország az utóbbi napok ese. ményei után rohamosan közeledik Németország felé-
király anyja révén, horvát vér is folyt, hogy a horvát származása Zrínyiek ereiben a szigetvári hős : Zrinyi Miklós > anyja révén magyar vér Is csörgedezett. Azután ott van \\ soksok horvát és szlavonország! főnemes és köznemes. De minderek lelett a Zrinyi \'k ! Köztük a legki válóbb költő, államférfi és euró pai hlrü hadvezér I Avagy ott van nak horvát származású hires főpap jalnk és államférflaink : Vitéz Já nos esztergomi érsek, Hunyadi Já nos titkára és Mátyás király neve lője, Cseszmicski János (JanusPan nonius) pécsi püspök, Utyesenich Fráter György bilx>rnok, Verancsich
Antal esztergomzl érsek, Verancsich Fautusz csanődi püspök, stb.
A magyarnak tehát sok cki van figyelemmel kisúrni horvát testvéreinek jelen küzdéseit s oka van részvéttel lenni szomorú sorsuk iránt, még annak ellenére is, hogy zülük nem egyszer nagyon sokan voltak a testvériség kerékkötői s nem egyszer adtak okot a bizalmat, lankodásra. Á horvát és sziavon pártütő főnemesek elég gyakran léptek fel túlzó követeléseikkel a horvát száborban, valamint a magyar országgyűléseken. Ezek mel lett külön jogokat vindikállak ma. guknak, közben magyar testvéreik
ellen Bécsbe mentek árulkodni^ ahol leggyakrabban szíves meghallgatás ra, bátorításra talállak, sőt 1848-ban fegyveres kézzel tőitek reánk, később majd a csehekkel, majd az oroszokkal kacérkodtak ellenünk.
A világháború előtti három évtizedben érthetetlen gyűlölet szállotta meg a horvátok nagy részét a magyarok Iránt. Pedig semmi ok sem voit erre. De a Dráván-tuliak annyira magukba és egymás, ba szuggerálták a magyjrgyülöle-tet, hogy az végül országos járvánnyá fajult, amely még ma sem szűnt meg teljesen.
(Folyt kőv.)

ZALAI KÖZLÖNY.
Epekő-, vesekő- és hólysgkö-betegek valamint pzok, akik hugy-savas lók tulizaporodásában és kősz-vényben szenvednek, a természete. .Ferenc József" keserűvíz használata által állapotuk javulását érhetik el. Az o.vosok ajánlják.
á felhatalmazási javaslat a képviselőház előtt
Budapest, junius 9 A képviselőház hétfői ülésén a megajánlás! törvényjavaslat tárgya lá-iánál Ern&zt Sándor, az ellenzék vezérszónoka gazdasági kérdésekkel foglalkozott. Nem vilalja, hogy a ga/dasági helyzet javulása észlel. Ihető^ fdp utalt az egyes vidékeken uralkodó nyomorra, a kiadások növekedésére. Hibáztatja, hogy az emberek százával mennek nyugdíjba. Majd az általános világpolitikai káoszról beszélt. Ma, amikor már az egész világon ismerik b »magyar kérdést* és a kiemelkedés áliapo. tában vagyunk : nagy óvatosságra van szükség. Noha feltétlenül helyesnek tartja az olasz orientációt és összeköttetést, néha aggályok töltik el, inert Olaszország részéről ls történhelnek meglepetések. Meglepetésnek vagyunk kitéve délről és gondolnunk kell Nagybrittániára, valamint az angol és olasz ellentétekre. Nem volna kívánatos, hogy rossz viszonyba jussunk az északi nagyhatalommal. A magyarság nagy érdeke, hogy a? angol barát. sj^gtJÍ ápolja. Magyarországra nézve nagy szerencse lenne, haLengyelor» szág nagyhatalommá válna. Fried-rich képviselő - folytatta Ernszt — szorgalmazta, hogy vegyük fel az érintkezést azokkal a hatalmakkal, amelyekkel valamikor együtt vollünk. Ha ezek a hatalmak utat kene^k Rómu felé, akkor Magyar ország is hajlandó lesz erre. A ma. gyar sors részünkre feltétlenül tü. relmet diktál. ,
Baross Gábor kijelentette, hogy az az elv, amelyet Gömbös Gyula megszemélyesített, a keresztény nctnizeti egység elve. Gömbös az idealizmust és realizmust egyesíti, ez készteti öt Gömbössel szemben való legteljesebb bizalomra. Ajujt az ellenzék csinál, az személyi harc.
Sulyok Dezső beszélt az ellenzék kő-vetéléséiről. Tiltakozik az ellen, hogy az ellenzék keresztény és nemzeti elvi álláspontját kétségbevonják.
Idakkui János kijelentette, -hogy a magyar nép érzi, ^rogy ez a kormány meg fogja csinálni a reformiokot. A Nep-szervczkedés legnagyobb bizony, sága annak, hogy a kormány igenis meg fogja csinálni a titkos válaszlói jogot. Tény, hogy a választói jog megbukott, elszakadt rajtunk .JJethlcn István tíz éves nadrágja, (öriási de-rüítség.) Uj nadrágot kellett volna szabni s hogy ez nem történt m|eg, azért Eckhardt Tibor felelős, aki sietett a régi nadrágba bújni.
Knol> Sándor a kormány nagy érdemeit méltatta. Amikor \'a nemzeti jövedelem alászállt, akkor a kormány u kibontakozást a mezőgazdasági cikkek árának növelésében kereste és ma már a javulásnak kotníoly jelenségeit látjuk magunk előtt.
Többek felszólalása után kedden délután folytatják a megajáníási vitát.
A Credo tiltakozik a vasárnapi munkaszünet megbolygatása ellen
Vasárnap délelőtt tartotta a Credo rendes hrvi gyűlését a Fehérteremben P. SndnsW Felicián egyházi alelnök elnöklése mellett.
P. Felicián elnök beszédéten a katolikus összetartás ápolására hiv-ta fel a tagok figyelmét. Beszélt azokról, akik csak azért jönnek az egyesületbe, hogy egyéni érdekeiket szolgálják, tisztségekre tör kszenek. Vannak — úgymond — olyanok is, okik a katolikus összetartás, a Credo célkitűzésének elérése érdekekében munkálkodókat támadják és nemcsak, hogy ők hem dolgoznak, hanem még a lelk<-« munkásokat, dolgozó tagokat is elgáncsolják, elkeserítik és kedvtelenné teszik a munkára.
Egyházi alelnök nagy tetszéssel fogadott beszéde után Aradi AJnial szintén ki katolikus összetartásra hivta fel a tagok figyelmét. Hálával kell lennünjf — nujpdta — a dolgozók iránt cv> kérjük a vezetőséget, hogy fokozottabb mértékben vonja be a munkába az ifjúságot és le gyen g\\md}\'. az egyesületnek arra, hogy .1 dolgozó tömegeket egy nagy katolikus egységbe vonja
Foglalkozott a közgyűlés egyes kereskedőknek n vasárnapi munkaszünetet megbolygató szándékával és a következő határozatot hozta :
Bojkottálni fogja az egyesület mindazokat a keresk-dkőet és ipa. rosokat, akik a vasárnapi munkaszünet megszüntetéséi kérték és kérik. Csatlakozásra hívja fel az összes keres? tény-katolikus egy£sü-letekét, Ufületeket, megkeresi és felkéri a várcsi képviselőtestületnek keresztény-katolikus tagjait és az egész város krtvllkus lakosságát-Nem vásárol-\'rk és nem dolgoztatnak a tagok azokkal kik üzleteiket vasár- és ünnepnapokon nyitva-tartják és alkalmazottaik), munkásaidat va3árnap foglalkoztatják.
Az egyisület határozatát egyhangúlag hozta.
Több foltos és bizalmas ügy meg be>zélése után a gyűlést P. Felicián e-nök zár la be.

Az OMKE a fenti ügyben nyilat kozatot küldött a Zalai Közlöny szerkesztőségébe, amelyet helyszűke miatt holnapi számunkban közlünk.
Egy évre vissza akarják tartani Heischl Imrét a városbírói székben
Dr. Gárdonyi Lajos a képviselőtestület előtt megcáfolta a szálló híreket
Keszthely, junius 9
Keszthely képviselőtestülete most ült össze először Rcfschl Imre le-piondása óta. Az ülésen dr. Gárdonyi Lajos h. biró, az idegilen\'-\'gen megbízott városbíró elnökölt. A* Ülésen mindenekelőtt a trianoni gyász 16. évfordulójáról és Tabódy ioispán hirtelen elhunytáról emlékezett meg kegyeletes szavakkal. Ismertette ezután azokat a törekvé seket, amelyek a lemondott Reischl Imrét akarták visszatartani a bírói szikben, mindezidáig . sikertelenül. Leszögezte, hogy az elöljáróságnak és a képviselőtestületnek nem voll célja a városbíró megbuktatása, most is és mindenkor hajlandó lesz a y.\'it városbiróval együttműködni. Kijelentette, hogy azok a manipulációk, melyek öt szembe akarták helyezni Reischl Imrével, nem sikerültek. ;
Több hozzászólás után végül is
ugy határoztak, hogy egy öttagú de. putációl menesztenek Reischl Imréhez és a főszolgabíróhoz* hogy legalább még így évre vlsgza tudják tartani és igy a 26 éves bírói jubileumát méltóképpen megünnepelhessék. Ettől függetl-nül jegyző könyvben örökítettek meg Reischl érdemeit. ,
A képviselőtestület nagyobb vita utáa végleg elintézte u hosszú idő óiu húzódó Varga József mérnök kantra Keszthely város vízvezeték, pert t. elfogadta Varga ajáníátát és 16.000 pengő ellenében sikerült bó. kés uton kiegyezni, igy a hosszú pereskedés megszűnik és végre hozzá lehet fogni az égetően szükséges vízmüvek építéséhez. Egyhangú határozattal leszállították a mpjJroá-lls villanyáram dijat 6 5 fillérről 6 íidérre, majd kisebb jelentőségű városi ügyökkel foglalkoztak.
A fogház rabja, szabadulása első napján kifosztotta fogolytársa szegény édesanyját
Hét hónapi börtön a szegényasszony 12 pengőiéért
A nagykanizsai fogházban együtt raboskodott Magyar Viktor pécsi bányász os egy Gerencsér nevü tódorhegyi fiatalember. M agyar előbb szabadult és Gerencsér üze netet küldött vele a Tódorhegyen
1936. |uniu» 9,
zecskéjét, mikor azután reggel Ge rencsérné a kúthoz ment vinér\', Magyar kiemelte a szekrényből a szegény asszony kis pénztárcáját, amelyben 12 pengő volt. Mikor Gerencsérné visszatért, meglepetve látja, hogy Magyar ellünt, de vele eltűnt uz ö kis pénzecskéje is. Feljelentést tett a csendőrségen. Ma gyárt szuronyos fogházör hozta Ka posvárról - ahol hat havi börtön büntetését tölti - Nagykanizsára. Magyar itt beismert mindent. M> után már sokszor volt büntetve, az ügyész szigorított dologházba való utalását indítványozta. Dr. Kovács Ervin védő ezzel szemben irgulmas Ítéletet kért, miután a nyomor vitte rá tettére. A bíróság a sokszor visszaeső Magyar Viktort hét havi börtönre Ítélte. Az itékt jogerős. Magyart a legközelebbi vonattal visszavitték Kaposvárra.
Kiadták a Petóü-ntcal iskola munkálatait
A polgármester most adta ki a Petőfi-utcai elemi isko\'.a épitéal munkálatait. A versenytárgyalás ajánlatai alapján a Horváth és Vass cég kapta a föld, kőműves, elhelyező, szigetelő, vasbeton, födés,, tetőfedő, stb. munkálatokat 83.3*65 P összeggel, Fülöp József és Goz-dán József ácsmesterek i\\z>ácsmunkákat 6088 P, Wolíf Károly a M-dogosmunkákat 1105, Hajdú István az asztalosmunkákat 1297, Modro vics istváa az asztalosmunkák egy másik részét 911, Márkus József a lakatosmunkát 3628, Melcaer Jenő uz Uvegezési munkákat 1158, Fllszár János a fesíő és szobafestő munkákat 570, Kiss Jenő pécsi redőnygyá-ros a vászonredőnyöket 265, Grün-hut Elemér a villanyszerelő munkákat 685, Cvetkó Gyula a csatorna és vízvezeték szerelőmunkákat 1978 pengőért, A megbízottak már elá )s Írták a várossal a szerződést A polgármesternek uz volt az álláspontja, hogy ebből a "nis munkából is minél többer. részesüljenek.
IDŐ
lakó édesanyjának. Magyar el is ment az idős asszonyhoz, ald szeretetlel fogadta fia »bajtársát,« enni-inni adott nekj, majd szállást éjszakára. Magyar észrevett", hogy az idős asszony hová tette kis pén-
Eső!
Prognózis: EgykM helyen még kisebb zápor és zivatar, • hőmérséklet nem változik lényegesen.
N.pUr: Junlus 10. szerda. Rom. kat. Margit. Proteatáns Margit. - Izraelita Slvan hó 20.
Gyógyszertári éjjoü szolgálat e hí 15-lg a Merkly-Uclus gyógyszertár Fő* ut 12. és a klskaniísal gyógyszertár.
— A gS,fürdő kedden óa azerdia egéaz napon át, kazántlaztttAa miatt, zárva van.
Női-, férfi- és gyermekcipőkben ) nagy választék. }
Szomolányi áruházj
Uri tropikál öltönyök
P 84.00 36.00 S0.00
Uri sportingek
P 4.50 6.90 9.00 12.00
193(1 lunlm 9
ZALAI KÖZLÖNY
t

Meg akarják bontani a frontharcos tábor egységét
A nagykanizsai főcsoport hű marad régi szövetségéhez
Jégszekrények I
nár feavi fi - N
SM8Ú m ptiMto, FI-ul 5.
Méltóságos asszony
Táblás ház volt tegnap este a színházban. A vonzó-erő a Méltóságos asszony hosszú szériás pesti sikere és Harczos Irén fellépése volt. A zsúfolt széksorok maguk is nagyban hozzájárultak a nézőtéren és színpadon egyaránt a hangulat kialakulásához.
Békeffy és Stella Adorján vígjátéka érdekes és felettébb mulatságos. Any nyira mulatságos, "hogy a színészt itt-ott bohózati játékra csábítja, ami azonban nem szolgálja az előadás nívóját. A rendezésijén nem ártott volna ennek figyelembevételével szórd inót fs több figyelmet alkalmazni.
Az előadás sikere Harczos Tjréf) j>\'(. tékán alapult. Csupa szín és sokféle szin volt alakítása a címszerepben és a sziv meleg hangjai sem/ hiányoztak JxjIőIo. A temperamentumos gyerektől, a kedves bakfis-dláktól a szerelmes taiíéltóságos asszonyig minden regisztert végigjátszott eleven derűvel, szikrázó humorral. Bendo László köny-nyed. természetes elcgánciÁVí^t formálta mieg a méltóságosnsszony férjének rokonszenves alakját. Szabó j£rnŐ a humor ezermestere volt az együttesben, nemkülönben Daruváry Marika. Nagyon mulatságos ^ volt Danis, Egry Berta, Tihapyi Piri, Oroszlán György, Vass Irma, Andrási figurája. Kedves, helyes volt Koncz Joli, valamint a szerelfcifcs Jogász szerepéién Bátkai. Az epizód-szereplők közül Majthényi Gaby, Bakó Baba, Tordal Ha és Lőrinczi Ica nevét kell kiemelnünk.
Az összjáték kívánni valót hagyott.
A közönség fáradtra nevette magái és kitűnően mulatott.
_ <W>
A színházi Iroda hlrel:
(*) Történnek mé<j csodák Or-mössv Magda felléptével. Abraháknl Pál, a világhírű operett-komponista uj vlg-operettjét mutatja be toih, kedden este az együttes elsőrendű előadásban. Or-mössy Magda, Daruváry Mária, Egry Berta, Bakó Baba, Majthényi Gaby, Tuuyogl Péter, Szabó Ernő, Andrási Márton, Koltay Gyula, Rátkay István, Tihanyi Piri, Bende László, Oroszlán György az erősségei ennek n pompás, kacagtató operettnek, amely csak ez egyetlen estén van műsoron.
(*) Kontusovka — o,percttt>emutató. Szertián este ismét operettujdonságot prezentál a társulat. Axel Nlelsen— Stella Adorján—Hajdú Imre nagyszerű szatirikus operettje, amely háromórás kacagást jelent, a műsor egyik Icg-értékesebb vidámoperettje. "mmfelyet Ormössy Magda, Egry Berta, Vass ír-ma, Bende László, Szabó Ernő. Rátkay, Koltay, Oroszlán, Andrási visznek bombasikerre.
(♦) Csütörtökön három előadás — egységes (32 -150 filléres) helyárakkai Csütörtökön délután 3 órakor idoljára Dévényi Lacika vendégfelléptével az évad monumentális eseménye, Az Ur katonái drámaujdonság, — délután 0 órakor Harczos Irén felléptével Méltóságos asszony szenzációs vigjá lékujdonság, mely a bemutatón ípár zsúfolt házat vonzott, — este fél \'9 órakor pedig Ormössy Magda fellépővel u I.isztrapszódia operettujdon. ság van műsoron.
(*) Első s\'erelem ~ operettbe, mutáló. A l>omutatók szédítő gyorsaságában pénteken este már az\' Első szerelem kápráztatja el a közönséget kedves mcséjévél, füilxtnlíszó, szép muzsikájával.
(*) Vágó Müru vendégfelléptével — Mese a Grand Hotelben. Szombaton és vasárnap a legfiatalabb fővárosi primadonnával, vágó ^ffiryvel a főszerepben Ábrahám Pál t világhírű operettujdonsága, a Mese a Grand Ho-telben kerüt bemutatóra. I
Az Országos Frontharcos Szövetség nagykanizsai főcsoportja vasárnap délután taggyűlést tartott, a melyen ismertette a vezetőség az aktuális frontharcos ügyeket. Vitéz Tumásfah\'U Jenő elnöki megnyitója után vilé£Hámory (Hlld) József vezetőtisztet üdvözölte vi tezzé avatása alkalmával, akii a bajtársak is lelkesen ünnepelt:k-Elnök közölte, hogy uj alakulat van folyamatban, kiknek szándékolt ugyan még nem ismerik, de a jelekből Ítélve, éket akarnak verni a frontharcasok közé. Kérte a bajtársakat, ne üljenek fel ez.k esetleges hívásának, maradjanak hü; k elnökükhöz, gróf Tukách-Tolway József altábornagyhoz, akit most ls nagysze et \'t\'ef fogadiák Angliában, ahol sok barátot srerzett a magyar Igazságnak.
Vitéz Hámori/ József vez tőliszl az országos elnökség parancsait ol vasta fel, ismertet e gróf Takách Tohvay József országos elnök angliai útját, értesítette a bajtársakat, hogy a Károly csapatkeresztül még junius 80 ig igényelhetik, majd utasításokat olvasott fel a formaruha és p háborús kitüntetések viselésére vonatkozólag. Tudatta, hogy az országos elnökség átiratot intézett a frontharcos országgyűlési képviélőkhöz, melyben felkérte őket, hogy a frontharcosok ügyében kidolgozott\'.frontharcos törvény mielőbbi megalkotása érdekében hathatósan lépjenek sorompóba. Ezzel kapcsolatosan ismertette az or. szágos elnökség által kidolgozott frontharcos törvénytervezetet.
Laborczy Károly titkár közölte, hogy taggyűlések gyakori tartását ugyan az Intézőbizottság elhatároz-
ta, de annak összehívása oly nagy költséggel jár, amit a szerény bud get el nem bir és a tagok azon mégis csak csekély szómban jelen-, nelc meg, ezért volt mór régebben taggyűlés. A februári közgyűlés óta 27 uj tag lépett a főcsoportba. Fel kérte a tagokat, hogy ismerőseik kö rében minél nagyobb propagandát fejtsenek ki, hogy azok, akik a harctéren együtt küzdöttek, állja nak soraik közé, mert minél többen vannak a szövetségben, annál nagyobb súllyal tud az országos el nökség eljárni frontharcos ügyek ben. Ismertette a vasúti kedvezímé-nyek mikénti igénylését. Felszólitot ta a bajtársakat, hogy akik a frontharcosjelvényt hordják, feijyel meaetfen ós szereieltel üdvözöljék egymást. Viseljék önérzettel a jel vényt és a formaruhát. Kivonulá sokon minél többen vegyenek részt formaruhában, mert minden frontharcos büszkeséggel, szégyenkezés nélkül veheti fcfezt a ruhát, büszke lehet, aki azt hordhatja, örömmel számolt be arról, hogy az országos elnökség nyomására megjelent egy kormányrendelet, mely szerint köz, alkalmazotti állások betöltésénél elsősorban frontharcosokat kell fi gye lembe venni. A bejelentéseket a tagok lelkesedéssel vették tudomásul.
Báyyonl S&ibó ödön a főcsoport elnökének, vitéz Tamásfalvy Jenőnek érdemeit méltatva (a tagok zajosan éljenezték) kérte a tagokai, ne hallgassanak a sötétben bujkáló rendbontókra, hanem maradjanak hűek elnökükhöz és központjukhoz. Kérte a vezetőséget, hogy minél gyakrabban tartsanak taggyűlése ket, amelyen oktató és szórakoztató előadásokat t^teanak, ezáltal is
jobban, szivesebben vesznek részt ozOkon a tagok. Az elnökség fiz indítványt magáévá telte, azt Intézőbizottság elé viszi.
Több hozzászólás és érdeklődés után, melyre a t. Ok a kellő felvilágosítást meglv )ták, ért véget a szép mederben lefolyt fronthar-\' cos taggyűlés.
Ünnepélyesen fogadták az állomáson a hazaérkezett hölgytornászcsapatot
Hétfői számunkban részletesen beszámoltunk arról a szép győzelemről, amit az NTE hölgytornászai Budapesten elértek és ezzel ismét Nagykanizsa város színeinek dicsőséget szereztek. A hazaérkező hölgytornászokat a vasúti állomá. son hétfő este az NTE elnöksége, élén dr. Krátky István polgármes terrel fogadta, aki lelkesen köszöntötte a hölgylornászokat, budapesti sikereikhez gratulálva. De otl voltak a kanizsai sportkedvelők közül is sokan a hölgyek fogadtatásán, a kiket lelk\'s diadalmenetben kísértek be az állomásról a városba.
Az NTE hölgy-tornászok
budapesti országos sikeréről szóló tegnapi tudósításokból (a budaj>C8ti lapokból is) kimaradt a csapat két lelkes tagjának, Brónyai Ducinak és Fricdrich Ernának a neve, amit ezennel pótlásként kiigazítunk.
A bajai fotballlsták megkoszorúzták a nagykanizsai hősök emlékszobrát
Mikor Jegutóbb a nagykanizsai Zrinyi csapata Baján járt, a Zrinyi tagjai megkoszorúzták örményi Zoltán vezetésével az ottani hősök emlékmüvét, Ezt viszonozta a bajai csapat mostani mérkőzésük elölt, mikor kanizsai földre érkeztek, első dolguk volt, hogy áldoztak hőseink emlékének és megkoszorúzták a nagykanizsai hősök emlékműveit. A kanizsai közönség lelke, sen megéljenezte a figyelmes bajai futballistákat. ;
ing selymek
pouplinok
zeffirek
gyönyörű kimintázásu pizsama anyagok Wimpassing—Reithoffer férfi ós női
esőköpenyek
lesolcsóbban
-né/
ZALAI KÖZLÖNY
Zalaváraegye mezőgazdadasági bizottságának tavaszi közgyűlése
Zalaegerszeg, junius í> Zalavármegye mezőgazdasági bi zottsága most tartotta rendes ta vaszi közgyűlését Th\'«sy Kristóf dr. elnöklet\' alata. A Hiszekegy • tán vitéz Tabódy főispánt és az Időközben elhunytakat palántálták «l kegyeletes szavakkal. Az elnök Idvözőlte ezután az Alsódunántull Mezőgazdasági Kamara uj elnökét, báró Mlrbach Antalt, majd beje len tetté, hogy MoUtilszky Ferencet a magyaróvári gazdasági kadémia araayoklevéllel tüntet\'.e kl Az ese ■lényjelentésben rámutatott a vá ■utfanul jött árhullámzásra, amely. >yel saembon segiteni kellene a gaz datársadalmon.
Dr. Tkomko János vármegyei má sodfőjegyző és Tarányí Per\'ne üd zölték báré Mirtxich Antalt, aki válaszában kijelentette, hogy a vármegyei gazdasági egyesülettel kar öltve akar működni- Elnöki tőségét komolyan veszi és nem titkolja, trqy a Kamara működésével nincs férjesen megelégedve. Nemcsak az aktákon keresztül,, hanem teltekben akar közelebb k rülni a gazdákhoz. Ki akadja épiteni a kormánnyal való szorosabb kontaktust is. Szólott a szövetkezetek ügyéről is és kije len tette, hogy az álszövet kezetek erósen ártanak a magyar kereskedelemnek. Célszerűnek t ilálná, ha a járási székhelyeken gazdasági isko Iákat és ezek m«W kísérleti telepe ket létesítenének. A szőve kíaeli in tézménynek Ls legyen Járási meg blixittja. E kérdések gyakorlati meg valósítása már tervben van. Kije. len tett*1, hogy már három megyében járt, de Ilyen összhongot, mint Za Iában, még sehol sem tapasztalt.
A továbbiak során Bosnyák Andor a sok esö okozta kedvezőtlen ter-mcé ki lát ásókat tette szóvá, Koi?ác»
Sebntény Miklós egy malomügyl pan*$xt adott elö. JFelolvasták Sümeg Jelentését, amely szerint a gaz dasági életben szép javulás állott
be. Az ülés végén elhatározták, hogy feliratban üdvözlik Mectér Andrást, az Országos Mezőgazda, sági Kamara elnökét.
\\m Mm 9.
Aktuális furcsaságok
Ujsáqlró esküvő - golyózáporral
Ez a különös esküvő Addisz A be bábon Játszódott le méfj a négus menekülése utáni időben. A rend, mint a jelentések mondták, teljesen felbomlott, abban t az időben a banditák szabadon garázdálkodtak. fosztogattak, lövöldöztek, folyt a gyilkolás és az öldöklés ..libben a véres és életveszélyes kördyczellH\'ii tartotta meg esküvőjét Ceirges Teer, u londoni Tünés addis.abebai tudó. silója és francia kolléganője, Mar-garete de Herreos, a Pariser Journal kiküldött munkatársa.
A két ujságiró, akikel a Sors rendelése szerint ebl)en u vérziva. taros. boml>azáporo8 időben talált szivén Amor nyila, J>ebizonyitotta, hogy hiába miuden, a szerelctal a legmostohább környezetben is kivirágzik. .
Cigarettából — repülőgép
ót évvel ezelőtt Wtént. hogy egyik nagy kanadai \'dohánygyár reklám céljából azt »z Ígéretet tette, hogy aki a gyár készitmé-nveiből egy millió cigarettát sziv eí, az jutalmul egy repülőgépet kap. ^ montreáli ,cgyeU»ntfsták azonnal összeálltak és saját kc-belükl>ea megalakították a di*. hányzó.klublMtt. A klub tagjainak a gyár készítményeit kellett vásárolni és a cigarettadobozokban lévő bon-okát tagdíj fejében leadni. A derék főiskolások neki-álltak füstölni és dicséretreméltó mennyiséget fogyasztottak el. Je. lenleg 992.000 cigarettáról szóló bon van a klub birlokábnn. Rövidesen elérik az egymilliót és a gyár kénytelen lesz l>eváltani ígéretét. De. a diákok meg is érdemlik, hogy repülőgép tulajdo-nosok legyenek, hisz a szó szoros értelmében ugy cigarettázták ősz. sze a repülőgépet.
Az Igazságügyminiszter msg-bukott — Jogból
Anglia volt igazságügy-minisztere. Sir Patrick Hastings, aki Dél-Afrika alkotmányos fejlődése kö-rül fejteit ki foijtos tevékenységet, egyik ügyfelét akarta képviselni a transvaali biróság előtt F.hhez azonban szükséges volt u délafrikai ügyvédi oklevél meg. szerzése. Sir Ilastiugs rtaklfohász-kodott, tanult és irt, míg végre elkészítette értekezését. A vizsgálóbizottság azonl>an nem respektálta az igazságügyminiszter múltját, hanem bizony elbuktatta. Mit volt mit tenni, az őszülő miniszter kénytelen volt nekiállni készülni az ügyvédi pótvizsgára.
•Vannak egészen furcsa dolgok.
— mondja a u"óta is és ez bizony furcsa eset. A baj azonban sohasem Jár egyedül. A volt igazságügyi miniszterrel is miekiesett ráadásul az a pech is. hogy mire a pótvizsgát letette, a /elek kibékültek! Dehát azért lett ügyvéd. majd behajtja a kibékült feleken a vizsgadijakat.
Aki férjének anyósa, ét aki önmagának nagybátyja
Hasonló furcsa és ritka bonyodalom állt elő C. D.\'Spflkif gas-toiiiai (fiszak.Carolina) lakos családi" viszonyaiban Is. Spuket uz a szerencse, — va^y balszerencse
— érte, hogy nagyapja feleségül vette Spakcné/ihyját, vagyis Spakc anyósát, «|fl ezáltal nagyanyjává lett. Ennek következtében felesége saját nagyanyjának leánya, saját férjének tehát anyósa. Mindezek alapján C. D. Spake rájött, hogy igy önmagának nagybátyja. \\
Hz a szegény ember ezek szerint igazán lemondhat arról, hogy felesége nélkül megszabaduljon — anyósától.
Jobb nem látni.
A szovjet-rendszer, amely inán. dent átszervez, még az öreg mluzsi. kokat is megtanítja repülni ég ej. tőernyővel ugrani. Minap v Arta-mow falu mtollctt egy 75 éves paraszt ugrott le ejtőernyővel. Mikor arról faggatták, mit érzett esés közben, nagy dühösen kifa. kadt, hogy ő tóhl>et nem ül repülőgépre. Miért? — kérdezték. A bölcs válasz igy hangzott:
— Mert egéész idő alatt bosz-szankodnom kellett. Mig az ejtő-ernyővel leértem ésírevcttctnl, hogy a szomszéd teheuel b«tu*\'n-tek az én kertembe. Hát érdetafc\'H ezért felmenni? Nem \'jobb, ha üz ember nem látja ml történik a földön...?
Talán igaza van. Mert ami manapság a földön történik, az valóban nem valami szívderítő látvány.
Hölgyek!
Fehér kalapok
szenzációs formákban legújabb újdonságok
Fehér retikülök
nagy válasziákban
Habselyem
fehárnemflek, uj fazonú Ingnadrágak, komblnék gyfinydrü pasztell-színekben. Márták után.Jsl
Branyai MMi
Horthy Mlklós-ut I. szám
VároaliázpaloU.
IIB^I II III ■! .11 ,."..111 I... I
Humor a reklámban
Irta: Brdő. Jó»«P 1
Csokorba kötöttem az utóbbi pár év reklámhiimlorát és ezúttal inkább azt óhajtom kidomborítani, hogy a humorral fűszerezett reklámnak azért van igen nagy értéke, mert gyorsab-bau megy át a köztudatba az ilyen módon hirdetett árucikk. .
Ma már kenden ki tudja, ltogy reklám nélkül iuaros, kereskedő, gyáros ucai boldogulhatI
Mikor Ford-ol, az uutókjrályt, a reklám koronázatlan királyát egy világlap munkatársa rofeglnlcrjuvolta a reklámot illetőleg. Forcj ezt mondta:
— -Ha aranyat óloméit akarnál be-cserélni, — reklám nélkül ezt s«rl tudnád l»
Reklámot ftthetünk körlevél, árjegyzék, hirdetés, falragasz stb., tUl). utján, — fénnyel, szinházi és mozirek-lánttntet, kiállítással, cégtáblával, síppal, dobbal stb. — és ha ebben humor is van. ugy észrevétlenül és kitörölhetetlenül belopódzik az agyuuk-b«; — a hirdető elérte célját, a reklámba fektetett tőke busás katahtot hozt
fc. tQgyasztóképesség egyedül a jek. lám áltat érhető ef, u reklám teszi kívánatossá és elérhetővé az árut a ! fogyasrtó réezéro és az ötletes reklám sokkul jobb, mint a legjobb eladó. |
A roklámnak a hirdetésnek ükkor van a legnagyobb hatású, h« vula-
milyen egyéni iz, vagy ötletesség nyil vánul meg bennük. ,
Éppco ezért a kereskedők vagy gyá-rosok helyesen cselekednek, ha hirdetésükben egy .egy jó és szellemes gondolatot helyeznek el.
óriási hatása volt egy ingkereskedő hirdetésének, aki igy hirdette ing-gyártmányait:
— «Az én hálóingcimben még Mach-bet is nyugodtan tudott volna aludniU
Ugyanez a kereskedő zsebkendőit Igy reklámozta:
— .Mielőtt Niebe sirni kezdett v0L na, — az én zsebkendőimből hat tucatot rendelt !•
A következő héten ez a keresk0dö már ezt a hirdetést jelentette meg íz összes lapokban:
— «Ha Loth felesége elmenne a
kirakataim elölt, feltétlenül miegállana és nem törődne a kóvetkertntfnyekkell.
F.gy harisnyakercskodő igy hirdette •z áruit:
— «Ha Medea az én harásnyáimat viseli, akkor csábitóereje legalább is megtízszereződik!»
Egy másik kereskedő nöi kabátok erényeit a következő szavakkal hír-dettc:
— -Herkules bilincsei elszakithatat- \\ lanok lettek volna, ha olyan lebilin-cselők lettek volna, mint a mfi „j női kabátainkl.
Kgy blciklikereskedő igy dicsérte áruját:
• Ha III. Richárd az én üzle-temben vásárol egy kerékpárt, ükkor nem kellett voluu kélségbeesetteu uzt
kiáltania; Lovat,, lovat, egy birodalmat adok egy lóért l»
Nem utolsó ez a vendéglői rekli\'un sem:
— <Luku!Ius lakomái nyomforusá-gos éteimuradékok voltak a m/i ne. gyeddolláros ebédcinkhez ké|>est!»
Magától értetődik, a közönség önkénytelenül megáll az ilyen ötlet előtt, eleinte elmosolyodik rajta, do azután elgondolkodik.
Nyomatékosan hangsulyozotó, hogy a hirdető sohasem feledkezzen mleg az ötletről, ha hirdet.
A reklám miindig adjon, nyújtson valamit, élvezetet, örömöt, kényelmet — és lehetőleg ne kérjen.
Mély lélektani alapja van C. W. I\'rerk tanácsainak:
— >Ne zongorát adj cl, — hanem hangulatot, zenét és meghitt estéket l»
— -Ne ruhát adj cl, — hanem jó megjelenést és fellépést!.
— <Ne cipőt adj el, — hanem kényelmes járást és u kellemes járás örömét!»
• Ne autót adj el. — hanem utazást, kéjutakat és szép vidékeket!.
— «Ne életbiztosítást adj el, — hanem a biztonság érzését u családban l»
— «Ne gyümölcsöt adj el, — liaiwtn egészséget, tiszta vért, orvosság nélküli életet!.
■ Ne édességeket adj el, — hanem az édes iz élveafctét, « gyermekek örő métl.
— • N\'e bútorokat adj el,\'—. hanem
kényelemuilel és szépséggel teli otthont!.
— «Ne könyvekét, — hanem » nagy tudás örömeit és előnyeit!*
— <\\e színházjegyeket, — hanem élvezetet, kalandokat, romantikus benyomásokat!.
— «Ne gyermekjátékszert, — hanem ajándékot, amely a gyermekeket bol. doggá teszi |.
— «Ne nyomtatványokat, — hanem a hirdetés erejétl»
— «Ne reklámot, — liánon* a rövid utat a nagyobb forgalomhoz és ke-resethezl.
— «N\'e írógépet, —. huneui munka, időt és pénzmegtakarítás^, organizációt I.
— «Ne dolgokat adj el, ~ hanom ideálokat, érzéseket, őnmegbecsülést, bizalmat, boldogságot!.
Soha ne kezdjük hirdetéseinket, körieve leinket idejét mult fráiisokkal:
— Van szerencsém tisztelettel m(Cg- ( küldeni...
— Tisztelettel bátor vagyok közölni ... vagy
— Mély tisztelettel értesítem..., hanem ötletesen térjünk mindjárt n tárgyra. Például:
Nagyságos Asszonyom I
lla náthás, jusson\'eszébe: oz onnét van, hogv » poros levegőtőt inficiáló-dott! Pormentes levegőt csak a Mercur porszívóval lehet elérni. Vegyen tehát Mercur porszívót!
(Folyt kóY.)
1938. M"\'"\' 9____ ZALAI KÖZLÖNY_______ÜL
legjobban a Dunántul legnagyobb áruházában
vásárolhatunk.
Pazar választék finom stylberendezések és jó polgári bútorokban.
Állandó butorkiállitásl
KOPSTEIN BUTORÁRUHÁZ
NAGYKANIZSA
— (Kongregáolós hlr)
Az Úrasszonyok Mária Kongregációjának tisztújító közgyűlésén megválasztották: prefeklának Szabó Győzőikét, I. asszisztens lett Puskásné, II. asszisztens Adamovicsné, titkár Horváth Józsefné, jegyző Drevennő, pénz-\' táros Wcszelyné, háznagy Ifj. Vlczen-tWyné, könyvtáros Tőrök Gizella, be-teglátogató Markóné, ujoncoklató An-haltné, tanácstugok egyhangúlag tlr. Hegyi I.ajosué, dr. Szilyné, Oskóné, NVéberné, Polesinszkyné.
— (Baross-hir)
Országos keretek között tartotta vasárnap zászlóbontását Szegeden a Baross Szövetség. Hogy együttérzésüknek és szolidaritásuknak kifejezést lulja-nak, n nagykanizsai Baross Szövelség-ben tömörült kereskedők és iparosok is képviseltették magukat a szegedi
országos ünnepen. A nagykanizsaiakat vitéz Tóth Béla elnök és Boda Károly titkár képviselték Szegeden. A nagykanizsai Baross fiók képviseletében leutazók érintkezésbe léptek az országos Baross vezetőséggel acélból, hogy a jövő évben az országos nagygyűlést Nagykanizsán rendezzék inog, továbbá a záróra kérdés országos, városokra, megye, járás székhelyekre és községek, re egyaránt kiterjedő egységes megoldása érdekében.
- (A tüzoltó-juníálist)
az eső teljesen elmosta vasárnap, ugy hogy azt június 21-re halasztották a már közölt prograuiimal.
— (Munkanélküliekhez I)
Az Első Magyar Ónkén les Munkásszázad újból létszámot Cm\'-\'l. Ezúttal 30 dolgozni akaró, szorgalmas i"jni;crt keres állundó téli-nyári munkára. Ke. réseli lechtőség napi 2 pengő 50 fillértől felfelé. A munkásszázad vezetősége gondoskodni kiván azokról a szegénysorsu tanulókról, akik a saját munkájukkal támbgatni készek szüleiket a tanulmányi köllségek viselésé-
l«n. Ezért a szünidő alatt mihdazo-kat a te évesnél idősebb tanulókat könnyebb munkaterületeken foglalkoztat, akik a munkát n<*n) szégyenlik. Jelentkezni minden nap lehet délelőtt 8—0 óráig Lengyel Jánosnál, a munkásszázad vezetőjénél, Petőfi-u. 4(3. sz. alatt.
- LAKBERENDEZÉS a mai pénz-szűke mellett is mindenki részére igen olcsón beszerezhető Kopatein Lipót Magyarország leguagyobb butoráruhá-zában.
— (Perújrafelvétel Márianoaztráról)
Egyed Béláné nagykanizsai . asz-szonyt hosszabb szabadságvesztés büntetésre ítélték, majd annak kitöltésére Mária Nosztrára szállították. Egyed Béláné most Mária Nosztrárói perújrafelvétel! kérelmet terjesztett elő, ajmlely felelt legközelebb történik döntés.
— (Leesett a fáról)
Mlskovics György tótszentmártoni 7 éves fiúcska felmászott a házuk udvariul levő szederfára. Egy ág leszakadt alatta, a ftu lezuhant és kezét, lábát törte. A mentők szállilotlják bo a nagykauizsai kórházba.
Kisdedek makacs sxékszorulá-sánál és nagyobb gyermekek bélhurutjánál reggel felkeléikor már egy negyedponár tefmésieles „Ferenc József" kesertlviiet ii kitűnő sikerrel adhatunk. Az orvosok ajánlják.
— (Ma még lehet)
jelentkezni az Űrnapján Pécsre induló filléres gyorsvonatra a menete jegyirodában. A filléres 8.46-kor in. dul Nagykanizsáról, Pécsre érkezik léi 12 órakor, vissza indul i» Missa Sol-lemnis Dóca-léri előadása után 0.23 perckor. A menettérti .jegy ára a Dófcol-térre való belépőjeggyel együtt f80 P.
— Két omelettel f«lj®b\\
A «Bőregér» szerzője szomorúan finom rotofaulika keretében meséli el a bűnbe esett férj hibája folytán sie-génységbe sülyedt család történetét A «F>enn az ernyő, nincsen kas• lehangoló történale ez, mikor; a sikkjjsz-tásért tíz évi fegyházra ítélt pénztáros neje, leánya és sógornője hősies önmegtagadással nélkülöznek és hiándent elkövetnek, hogy a polgári Jómódnak
Rendkívüli ajánlat!T"2"«yapi" ,é"lK8ve\' ,40m:,rr P 12.90
Nagy tétel torontáli szőnyeg mélyen leszállított áron 1 Legújabb minták 1 Legjobb minőségek!
KIRSCHNER Divatáruházban
;
ZALAI KÖZLÖNY
1936. tunlm 9
« látszatát toágőrízzék. Hindi art irás-maázetéiiek Igazi csodája és itt epielkcdlk a regény mbgasan az átlag fölé — hogy a lelki gyötrelmektől elcsigázott szegény leányban szerel-met fakaszt az önvád az ö^nök iránt, aki apjának és anyjának bflne miatt ártatlanul -zenved — az erős férfi pedig önmagát akarja feláldozni, mfert titokban már régóta szereti a leányt. Lelket emelőén nagyszerű, szivet ttfcg-renditö lapok ezek, amelyekben a szerző — az emberi indulatok abszolút ismeretével — Megrajzolja, hogyan ébreszt a mindenre elszánt vakmerő férfi csodálatot, majd hálát és végül rajongó szerelmet az évtizedes lelki sivárságban összetört szegény hamupipőke szivében. A Félpengős Regényeknek egyik legsikerültebb kötető ez, amelynek egész elgondolása, fölépítése és bonyodalmának "frappáns megoldása biztosítja szerzőjének a méltán kijáró osztatlan sikert.
—- (Slesta Sanatórlum)
Badapest, I., Ráth György-u. 5. a főváros egyik legideállsabban fekvő ós orvosilag legtökéletesebben felszerelt gyóintézete. Bel- és Ideggyógyíüzat, sebészet, szülészet, nőgyógyászat, urolo-gia stb. Röntgen Kémiai és mikros-koplai laboratórium Elektrocardio-graph (szivvizsgáló). Krógh féle alap-anyagcsere vizsgáló készülék. Enteroo-leaner (bélfürdfl). Modern vlzgyógyln-tézet Orvosilag vezetett vlllanyüzemü konyha. Elsőrendű ellátás I V700 négyszögöles park I Olcsó árak I
— (Bélyeggyűjtők találkozója) hét. főn délután 6-tól 8-ig « Pannónia hátsó kistermében.
H miniszterelnBk állapoté
Budapest, junius 9 Hóman Bálint kultuszminiszter1 kedden reggel Balatonfüredre utazott, ahol meglátogatta Gömbös miniszterelnököt és tájékoztatta az időközben történt eseményekről. A beteg miniszterelnök állapotában lényeges javulás állott be, Gömbös Gyula már jól érzi magát és a napokban rövidebb látogatásokat is-tett Balatonfüreden.
Merénylet... gépfegy-vertflz...
Ujabb áldozatai vannak a palesztinai zsldóüldözósnek
Jeruzsálem, junius 9 (Lapzártakor érkezett) A Jaffa kapunál hétfőn elkövetett merénylet tettesét még mindig nem sikerült elfogni.. A merényletnek 62 tőbbé-kevésbbé súlyos sebesültje van és két életveszélyesen sérültje, akik felépüléséről teljesen leinondtak.
líáttievl>en a zsidó telepeket megtámadták a tüntetők és nagyrészt Megrongálták és lerombolták. Ilárotaí oldalról támadták taeg a telepet, ugy hogy a zsidók védekezni sem tudtak. A rendőrség gépfegyverekkel vonult ki a lielyszinre és rövid gépfegyvertűz után visszaekrgették a támadó arabokat.
EMLÉKEZTETŐ
Jooitu 14.
összmunkásság nyári mulatsága a Szép Ilonában. Jonlui 15.
A Keresztény Jót. Nőegylet teája 5 órakor (vitéz Tamásfalvyné). Junius 17.
Piarista Diákszövetség juniállsa 6 órakor a gimnázium udvarán.
apróhirdetések
AprthlrMte .11,11 I, «. ,1 111,111, » KJ Ml.., m.te. mlM M. « IIIU.. UthOin.*
10 u.l. « niUr. mln.u Int.W iii | niU>.
KaBilh.lj.n vegyen vlllatelket! Még néhány 200 O-ölea telek, árnyai Iákkal, kiépített útnál, a balatoni muicum mellel\', kaphitó dl. Valkó Béla Ügyvédnél, Keazt helyen. 2105
■ •*! visátollon háióizobák.t, ebédlői, kombinált bútort. Rekamlerek, sezlonok, matracok alkalmi eladéaban, kedveid tlie-téal leltélelek mellett. Slernné, alkalmi botoitlllel, Hr/aébet tér 18. 2172
Hévlír* kényelme, autón vaaárnap klránduláf. Elö|egyréa Kanlmann Manónál. Telefonállomás: ÍM. 1712
Kétaraobás udvari lakáa kiadd, Caen-jtrj-ut 56. 2
Egyaiabáa, öaazkomlorfoi lakás, Sugár ut 16/c., auguaztua l-re kiadó. 7
KHaW vagy tanrió^lehéTetííTvnikán gumija vltó tizemben, Hotlhy Miklós-ut 2.
2220
Elvaasatt Eötvös-tér 26-Ciengery-ut 69. aiátnu háilg, egy arany nyaklánc éremmel. Kérem a becsületei megtalálót a lenti dmre leadni. 2221
Forgalmas útvonalon Ok1«<HAk eladó. Bővebbet Blen ltlszertlelet, Erzzébet-tér 22.
2222
Kiadja a laptulajdouoa Közgazdaaágl Rt. Ovtaabarg Nyomda éaDélzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán, felelős kiadó t Zalai Károly. Interurbán telelőn: Naffvkanliaa 78. aaárr.
a Llai közlöny
barátai
. zalai közlöny
hbJtMMl
vétárolnakl
A nagykanizsai klr. Járásbíróság mint telekkönyvi hatóságtól.
4839/1936. tk. íz.
Árverési hirdetmény-kivonat.
Nagykanlsal Segélyegylet Szövetkezet végrehajtatónak — őzv. Sonkoly |óiaetné az. Horválh Róza özv. Móricz Oyörgyné Sonkoly Kati és Horváth Ernőné sz. Sonkoly Roza végrehajtást szenvedők ellen Indított végrehajtáil Ügyében a Ikvl hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881 : LX. t-c 144 , 116. és 147. §8 al értelmében elrendeli avégrehajlásl árveréil 550 P tőke, ennek liruléksl éa az árverési kérvényért eznttal megállapított 21 P kólt a ég, valamint a csatlakozoltnak kimondott Szabó Antalnak 348 P 40 llll.. Magvat Jelzlloghllelbmk 2256 P. Dobtln Richárd 215 P, Szilárd Béla 253 P, dr. Mező Ignác 248 P, Welsz Manfréd gyár 152 P, dr. Petrlca Józset 45 P. Nasykanizial Takarékpénztár rt. 249 P lőkekóveteléi és és járulékai behaltáia végett, a nagykanl zaai klr. |áráihlróisg leruletén lévő, a zalaszentbalázsi 12. azl|kvh«ll 229. hrsz. azántó e/ie-od részére 241 P. a 65. ntjkv-bell 1796 hriz. szóló »/ii ad részére 317 P. a 83a izllkvbell.647. hrsz. rét Vis-od réazére 137 P, az 1(116 hraz. azinlói/tsod ríazére 104 P, 1094. hrai szántó Vti-od részére 337 P. 1112 hrsz. tlkvbell 545 braz. azántó «/,a od részére 155 P. a 985. hru. azántó «/ra od réazére 170 P, 1113. sztlkvbell 12/b hraz. kert l\'/liod részére 845 P, 1114. azljkvbell 1330 hrsi. szántó •/"-od részére 95 P, 1121. sztlkvbell 1359 hnz. szántó •lm od részére 200 P, 1147 sztlkvbell 358 hraz. szántó </»-od réizére 102 P,
Az árverés ózv. Sonkoly Vendelné éa Sonkoly Vendel Javára bekebelezett ha-azonélvezetl azolgalml Jogot nem érinti a csatlakozott hitelezőknek végrehajlaló |a-vára, ha izolgalinl joggal terhelten el nem kel, utána anélkül kell foganatosítani az árverést.
Pentl Ingatlanokat Krémet Endre Javára a kikiáltási ár l3OTo-án, Szabó Antal |a vára a klklálláal ár 148°f°-án, Dobrln Richárd lavára a klkláltá.l ár 207»o-án, dr. Mező Ignác tavira a kikiáltási ár JlTVMn, Szilárd Béla javára a klkliltásl ár 2270/j-án, Welaa Manlréd gyár |avára a kikiáltási ár 25t°/oán, dr. Petrlca Józsel Javára a klklálláal ár 25DW0 én, Nagykanizsai Takarékpénztár rt. Javára a klkUltáil ár 2620/,-án alul el nem adható.
A telekkönyvi hatóság aa árveréanek Zalaszenlbalázs községházánál megtartá sára 1936 évi Jullua hó 7. napjának d. e. 9 óráját tűzi ki és az i[vetési feltételeket aa 1881: LX. t.-c. 150 § a alapján a következőkben állapítja meg:
I. Az árveréa alá eaó Ingallant a kl-kláltáal ár kétharmadánál alacaonyabb áron atadnl nem lehel. (190S:XL1. t-e. 26. §)
Aa árverelnl szándékozók kötelezek bá nalpénztll a klklálláal ér 10°MI készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meghalálozott árfolyammal azámltott óva-dékképea érlékpaplrosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénmek elólegea bírói leiéibe helyezéaéről kiállítóit letéti ells mervényt a kiküldöttnek átadni éa sz árverési teltételeket aláírni. (1881 : LX. t. c 147., 150., 170. §§; IÍ08:LX. t.-c. 21. §).
Az, aki az Ingatlanért a klklálláal árnál magaiabb ígéretet lett, ha többel ígérni senki aem akar, kőtelei nyomban a klklálláal ár azázaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi sxá
PONYVA ZSÁK
készítés javítás
HIRSCH és SZEGÖ-néi
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podmaniozky-utoa B.)
Igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konfortial (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lifl stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
zalékálg kiegészíteni. (1908 :XLL te. 25. 8 ) Nagykanlzaa, 1936. ápr. hó 23. napján. Dr. Wéber »k. klr. járáablró.
A kiadmány hiteléül: Klaa s. k. mt tétiuL
SÍI
egészségügyi berendezéseket és szennyvízcsatornákat, minden rendszerű axivattyut
szerel ós Javít,
épület- és géplakatosmunkákat vállal
Széchényi István
Nagykanizsa, Fó-ut 3. sz. Arajánlxt dljtaliara I ,
Tennisz labdák Szabó Antal sportözletében
Hofher-Schrantz-Clayton-Shuttlewort
Ragjai Gépgyári RDveli I. T.
nagykanizsai lerakatában:
csigatriörök
Planet lókapa
kaphatók.
Alkatrész
rendeléseket felvesz:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmi szerek, gép kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bíróság mellett.) Telefon: 130.
I-
I mindönki a helyi kereskedőknél jj é« iparosoknál szerezze bel
HIRDESSE
■ „Zalai KSzlfiny"-bun
Htom. • laphlajdoaai ¥fmen.aé|| m [UMakacg Nj-jmda Éa UttaaW ÍAfUtM Vállalata kóujvuxatwUlábu.U^kaaMh (Kolalfc ialrf,. Zalai KfcolU
76a évfolyam 133 8Zám
Nagykanizsa, 1936. junius 11. csütörtök
Ara 12 Ml.
ZALAI KÖZLÖNY

és kiadóhivatal: Fönt 5. i
\'OUTIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ára: egy hóra a pengő 40 fillér. Szerkesztőségi és kiadóhivatal! telefon: 78. sx.
Uj iparos-generáció
Irta : Pintér József
pápai kamarás, országgy. képviselő
Nagy örömmel köszöntjük az iparj közigazgatás egyes kérdései-nek szabályozásáról alkotott uj törvénycikkünknek azt az intézkedését, amely a tanoncok védelme szempontjából a tanoncoknak munkaidejük közepette való szabadságolásáról intézkedik, de kérjük a kormányt, hogy alkalomadtán a tanoncok nagyobbfoku erkölcsi, anyagi és szakmabeli védelméről is Intézkedjék.
Gondoljuk el, hogy egy középiskolába járó fiút mennyi védelem, támogatás és milyen szerető olthon környékez és védelmez. Az iskolában tanárok, állandó felügye let,\' nevelés, hittanár, odahaza a szülői kör. Tessék elképzelni más. r^zt, hogy fiatal emberek, 12 éves karukban kikerülnek az éietl>e, mint taivmcok, otthon, tanárok, párt f^gók nélkül, a saját maguk erejére életirányitására hagyatva.
A tanonc 2-8-4 pengő helibért kap. Ha kap. Husz esztendő óta foglalkozom az Országos Katolikus Legényegylel és a Katolikus Legény egyletek Országos Szövetsége élén a tanoncneveléssel. Szomorúan tapasztalom, hogy nagyon sokszor a tanonc hónapszámra nem\' kapja meg ezt a 2-4 pengő bért sem\', hanem étlen-saomjan jár a műhelybe és más emberek könyörületél>öl kell összeszednie annyi pénzt, amennyi legalább a mindennapi megélhetést biztositja, A tanoncok anyagi védelme kell, hogy gondja legyen az elkövetkező ipari törvény tervezetnek. | |
A másik\' mellőzhetetlen szükség a tanoncok szakmabeli védelme. A sport, a különféle egyesüleiekba való járás, a színház, a kulturában való részvétel - értem ez alatt a mozit is - valami uj világnézetet támaszt a fiatalságban, Így az inas népbe i is , a tanoncok igényel egészen mások lesznek, mint eddig és az ipari hivatásra való neveltség bizony ma népi igen sok van a tflncncban. A tanoncidőt, az ipari mesterséget, mint szüksépmunkát te kinti, ónijlyei mindennapi kenyerét elől<.remthélJ, de egyébként ke resztje lesz az egész életében, ne n életöröme, boldogsága, hivatása. Sz<nicJu, hogy a magyar iparos csak egy generáción keresztül ma. rad iparos. A földműves sorból ke rül eiő, iparostanonc, segéd, mester lesz, családot alapit, de nagyon ritka az olyan, akinek gyermekei az ő lpt.rát folytatják. Ez nem csak a mai szomorú gazdasági helyzet következménye, van ebben valami magyar specialitás is.
Volt egy nagy magyar álmodója az iparosság magyarrátételének és fejlesztésének, boldog emlékű Sza-bőky Adolf piarista tanár, aki 26 esztendőt szánt életéből arra, hogy hogy az ipart valóban fejlessze és nyelvében magyarrá tegye. Egy
A vármegye kivizsgálja Nagykanizsa város hiteltullápáseit
A kisgyűlés nem akarta tudomásul venni Nagykanizsa képviselőtestületének hiteltuilépésre vonatkozó határozatait
Zalaegerszeg, junius 10 (Tudósítónk telefonjelenlése) A mai klsgyülésnek nagykanizsai vo natkozásu meglepetése volt.
A kisgyűlés tárgysorozatán szerepelt Nagykanizsa város képviselő testületének mintegy 35- 40, hitel-túllépésekre vonatkozó határozata, jóváhagyás végett. Az alispáni javaslat ugy szólt, hogy a kisgyűlés ne vegye tudomásul Nagykanizsa város hiteltullépéseit. Dr. Balázs Zsigmond, a kisgyűlés
egyik nagykanizsai lagja felállt és indítványozta, hogy mivel a hitel-tullépések már megtörténtek, azo. kat a kisgyűlés vegye tudomásul, mert hiszen azokon változtatni már ugy sem lehet, ellenben ha valaki hibás ezekben a tullépésekben, ek kor az alispán viísgálja ki az ügyet.
Böiiu Zoltán alispán erre ugy módosította javaslatát, hogy tudomá sul veszi a nagykanizsai hiteltul-lépéseket, de azokat ki fogja vizs-
gálni.
A kisgyűlés ilyen \'értelemben elfogadta az alispáni javaslatot.
Pénteken városi közgyűlés
Dr. Krátky István polgármester pénteken délutánra hivla össze rend kivüli közgyűlésre a város Jképvise-lötestületét. Szerdán délután 6 órakor összeült a pénzügyi bizott-
Páris aggodalommal, London szimpátiával fogadta az olasz kormány-átalakitást
Mussolini veje, a német-barát Clano gróf lett a külögyminiszter
Páris, junius 10
A francia fővárosban ugy tudják, hogy az angol-francia talál kozórn csak a genfi tanácskozás előestéjén kerül sor. Londoni körökben - mint hírlik - azt szeretnék, ha Anglia állásfoglalását nem a népszövetségi tanács elöli jelentené be, hanem csak a közgyűlési vita után.
Páris, junius 10 Egész Franciaországban nagy figyelemmel kisérik az olasz kor-
mány átalakítását. Mussolini, mint
ismeretes, a külügyminisztert kicserélte és a távozó Suvich helyére vejét, Cianó grófot ültette, aki mint propaganda miniszter, az afrikai hadjárat alatt pedig mint nepülő tüntette kl magát.
Párisi felfogás szerint Cianó gróf külügyminisztersége is megerősíti a Németországhoz való közeledésről szóló hireket- Cianö gróf töbliször kijelentette, hogy nagy hive és ba-rátja Németországnak. A politikusok szerint ez az olasz lépés figyel
meztető a genfi tanácskozásokelött.
Amjol politikai körökben élénken figyelik az olasz kormányátalakítást és annak várható kövelkezményeit latolgatják. Tény az, hogy a lépés flgyelmeztetőleg hat é-s a Németországhoz való közeledést erősíti meg. Angol politikai körökben ugy vélekednek, hogy megfontolt, ko moly lépés volt, amely egy uj Irány kialakításán fáradozik és egy Mj; külpolitikai rendszert akar felépíteni.
Kommunista izgatás tovább mérgesiti a francia sztrájk-frontot
A munkásság ujabb követelésekkel állt elő — Tovább harapódzik a sztrájk-mozgalom Már komoly veszély fenyegeti a francia frankot
Páris, junius 10 A francia szlrájkzavnrgások terén alig történt 1 ényegesebb változás, ügyes üzemekben létrejött a tatogegyiu-zés, másokban azonban ujabb sztrájkok törtek ki. Tolonsban uz építőipari munkások és a rokon szakimiák beszüntették a munkát. A jobboldali
lapok aggodalonjWal adják tudtul, azokban a gyárakban és üzemekben, ahol \'kedden létrejött a megegyezés és még a délután folyamim megkezdődött a munka, fiatal kotaknunista izgatók a munka elten kezdtek lázítani, néhány helyen komoly ereckntfnyf. nyei. A kormáuy kiáltványt adott ki,
amelyben flgyelmft\'ztcti « munkásságot, hogy ne üljön fei a bujtogató oiemeknek.
A sztrájk miatt az élelmiszer árak emelése tafost már elkerülhetetlennek látszik. A sztrájkolók száma nefrnl változott semtnlt, mert a munkába lépő. üzemek helyett ujabb gyárak rojuukás-
1600 főről összeáliitotl, 1864 évi statisztika szerint hozzánk az iparos segédek akkor még mind Morvaországból, Sziléziából, Csehországból, Ausztriából jöttek. Tennésze. tes, ezeknek a segédeknek a nyelve mester korukban is a német volt és nnnak az egyesületnek a történeté ben, amelynek vezetője vagyok, azt látom, hogy évtizedekig nagy harcok folytak azért, hogy két va sárnap német és a harmadik vasárnap magyar, majd hogy egyik vasárnap német és másik vasárnap magyar nyelven 1 \'gyen az is-
tentisztelet, inig végre eljutottunk odáig, hogy teljes-cn majjyar lehe tett az iparosság nyelve. Ez az áldott enuékü ember azonban nem csak a nyelv érdekében tett ennyi jót, hanem rá is akarta vezetni a magyar embert a magyar iparra. 0 volt az első, aki ebben az országban ipari kiállításokat rendezet!, hogy a magyar gyermekekben felkeltse a versenynek és a virtusnak a vágyát.
Sajnos, ez az iparososztály már tisztviselői pályára adja fiait. Na. gyon helyesnek tartanám olyan ipa-
ros céh alapítását, amely ennek a nemzetnek valóban állandó és tar-tós értéke is marad.
Bizalommal köszöntöm az uj ipari törvénycikket. Hiszem, hogy a magyar iparosság, amely ennek az országnak sok századon kereset tűi drága ékszere volt, kik rülve ebből az állapotból, amelybe nem egy helyen már egészen a proletársorsba sülyedt, a kormány szerető gondoskodásával a magyar nemzeti ujjáébredésnek, uz igazi magyar nembeli politikának egyik legnagyobb erőssége lesz.
ZALAI KÖZLÖNY
im tWllu»\'ll.
Selyemimprimék, csíkos selyempikék, mintás és sima ruhavásznak, strand és pyjama-anyagok
nagy választék - legolcsóbban a
FILLÉRES DIlfATUZLETBEN
tömegei léptek sztrájkba. A lapok tűa-
guk is elismerik, hoíy az eddigi békítési kísérletek neui átfogó erejűek és eredményre aiig vezetnek. A párisi ipari munkások 95 százaléka tntfg mindig nem állt munkába. A munkásság bérkövetelése messze túlhaladja a miniszterelnökségen kidolgozott egyezménytervezet megállapításait Súlyosbítja a helyzetet az is, hogy a kommunista izgatók machinációjára a munkásság taSndig ujabb és ujabb követelésekkel áll elö.
Ix>udon, junius 10 A londoni tőzsdén a francia frank ismét veszélyes színvonalra süiyedlj. Ennek következtében tőzsdei körökben biztosra veszik, hogy Franciaországnak ismét súlyos aranyveszteségei lesznek. A Cityben ugy tudják, hogy Blum felfogása és^pagatartása mtnl mentheti meg a frankot. Az árfolyam* erőszakos fenntartása elkerülhetetlenül árdrágításra és pénzfelhigitásra vezet.
Epekö-, vesekő- és hólyagkő-
betegek, valamint azok, akik hugy-savas sók tulszaporodásaban és koszvényben szenvednek, a természetes „Ferenc Józse!" kesetüviz használata állal aiiapoluk javulását érhetik eL Az orvosi gyakorlat számos kiváló szaktekintélye hosszú megfigyelés alapján megállapította, hogy a Ferenc József viz biztosan és rendkívül kellemesen haló hasbajió s ezért prostata- éa végbélbajoknal, valamint vakbélmUtétek után Is ajánlják.
IDŐ
Zivatar!
Prognózii: Nyugati és északi szél, ujabb záporeső, egy-két helyen zivatar, hőmérséklet nem változik lényegesebben.
Naptár; Junius 11. csütörtök. Rom. kat. Űrnapja, Protontána Barnabás. Izraelita Sivan hó 21. — Junlua 12. péutek. Rom. kat. F. János. Protestáns Kolos. Izraelita Slvan hó 22
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó 15-ig a Merkly-Uelus gyógyszertár Fő-ut IX ós a kiskantzsai gyógyszertár.
Gőzfürdő nyltTS ri^ol 8 órától ast, I óráig (hótló, azetda, péntek délután kadtai agéas nap nőknek).
Az OMKE álláspontja a vasárnapi záróra-kérdésben
Teljes, de mindenkire kötelező vasárnapi üzleti szönet a hivatalos álláspont
/V vasárnapi üzletzárás, tárgyában elhangzott különböző jjyilalkoza;ok utón Neu Pál OMKE titkár a szóban forgó mozgalmat illetően az OMKE keiütei hivatalos álláspontját a következőkben világította meg :
- A kerület nem hive a felesleges njilvánus szereplésnek, ezért ezt a még egyelőre belső megtár. gyalás alatt álló ügyel nem kiván tuk a sajtó nyilvánossága elé vinni l>e mert ugylátszik, jjleiéktelen nyi lutkozatok lerde megvilágításban ki. vitték a fórumra, kénylken vagyok nyilatkozni annál is inlrabb, mert tisztem a sajló informálása is.
- A kanizsai kerület hivatalosan is, de minden egyes tagja a saját személyében is kívánja, hogy a vasárnap országosan, egységesen és intézményesen pihenőnap legyen a vallási, szellemi és testi-lelki kulturálódás szolgálatában. A múlt nyáron megjelent kormányrendelet ezt a kívánságot csak felig oldotta meg, mert - nyilván az ország agrárjellegéne figyelemmel - a kis és nagyközségekben továbbra is megengedte a vasárnapi üzletnyitási & csak a megyei, valamint a törvényható. sági városokra rendelte el a teljes munkaszünetet K
- Kartársaink egy tekintélyes része azóta azt a tapasztalatot s*-rezte, hogy a környező falvak lakossága vasárnaponta nem Kanizsára jár be, hanem Pacsára, Csufr góra, Letenyére és* Keszthelyre, a hol a rendelet értelmében nyílva lehetnek a boltok vasárnap is. Ezzel szerintük katasztrófálisan meg. ltzubvak kapcsolataink a falvakkal. Éppen ezért felirattal fordultunk a kcncsli-dicleinügiri miniszterhez, úrra kérve öt, hogy ezt az egyenlőtlenséget megszüntetve, ne tegyem különbségei falu és város között.
- Kct héten belül megérkezett a miniszter válasza, mely lerögzitj, hogy a miniszter maga is tisztában van a mai helyzet nehézségeivel. Megoldásul azonban egyelőre nem azt választotta, hogy a falusi, illetve kisvárosi boltokat is bezárassa va-sátuapra, hanem ellenkezőleg: az elől nem zárkózik el, hogy megfe. lelően előterjesztett kívánságra egyes agr/rjellegű városban is megengedje csak nyáron, 8 hónapon át, vasárnap reggelente 9 óráig a nyitvatartási.
- Ennek a leiratnak a birtokában
Uri tropikál öltönyök
P 24,00 36.&0 50.00
Uri sportingek
P 4.50 8.50 0.00 12.00
nz OMKE-kerülétnek kötelessége, hogy mielőtt egy lépési is t-\'nne, vagy ad acta tenné a leiratot, megkérdezze erre vonatkozólag a kanizsai kereskedőket ^
.- A kerület vezetősége nem be folyásolju egyik irányban ssm el-határozásukban a keresk\'döket, ha. nem azt fogja tenni, amit azok többsége kiván. Az egy-s szakmák megkérdezé-vc folyamaiban van, ennek megtörtönic után fogjuk váro. sunk egyéb testületeivel és réie-geivel azon lehetőségeket megtárgyalni, melyek ugy szociális és valláserkölcsi, mint az említett vá rosi gazdasági érdekeket össze egyeztetik.
- Ismétlen, végeredménybenegységesen kitartunk az országosan rendezendő egységes vasárnapi munkaszünet mellett.
\'lovatvezető: Dr. D«t*há4, Erdö. B*k«
A nyári kosztüm
Eddig a kosztüm ugy szerepelt képzeletünkben, hogy ez ruhatárunk tavaszi és őszi fő ruhadarabja. Most azonban fordulat állott 1* •ruhaéletünkben.* Tempóra mutantur... A nyári szezon fődarabja ugyancsak u kosztüm lett A nyári kosztüm.
Nézzük csak, hogy hogyan jöttek létre. Egy nő elkezd gondolkodni, hogy milyen elegáns toilettel csinál tasson magának nyárra, ami nem kerül sokba és mégis elegáns, amit bárhova fel lehet venni. Addig gondolkodik, amíg rájön, hogy a nyári kosztüm uz egyetlen jó lehetőség. Azért Írtam, hogy nem kell külön ruhát és kabátot csináltatni, ha nem szoknya és egy szomklng a teljes és befejezett töltette. Már tavaly kezdték az iiiiprimé kosztümöket viselni és annyira megkedvelték, hogy az idén már minden szép nyári anyagból kosztümöt kreálnak.
Láttam egy nagyon szép rózsa-szin, kicsit erősebb rózsaszín esi-kozásu selyemmel átszőtt könnyű szövet anyagot, ahol a szoknya ki-
csit slicceit voll, rá egy herrnfazo. nu szmoking, hosszú férfiujakkal, a fazonon a csikók ellentétesen futai, tak és mindig olyan virágot tűzhet az illető a gomblyukál>a, amilyen acoesoineket visel hozzá. Igy a ró zsaszinhez remekül megy a fekete, a barna és esetleg a fehér.
Nem lehet egy nyári estén olyan meleg, hogy ez a kosztüm, amit akár bluz nélkül, akár egy kis mellénnyel felveszünk, tul meleg lenne. Aki rendelkezik efey-két eziistróká. val, vagy 3-4 nerzzel, annak pláné ideális viselet, mert kjludja nyáron használni drágaságait. Aki viszont nem bir ilyenekkel, egyszerűen virágot tüz ki, ami ugyan korántsem pótolja a rókát, de mindenesetre dlszitl viselőjét
A nyári, u. n. kis kosztümök a lenvásznak. Ezek már n"m szmo-kingok, hanem blúzzal viselhető nyitott kabátok. Vagy bőháttal, két zsebbel, vagy pedig férfiszabásu sveiioit derékkal, hátul két szemeránccal. Ezekhez színes blúzokat viselünk ,és amilyen a bulz, olyan legyen a kalap és a cipő is. • ki
A nyári kosztüm minden hölgyet öltöztet, korkülönbség nélkül.
Így nagyon ajánlhatom az idősebb hölgyeknek a fekete klóké, esetleg sajátiából fényesen csikozot} kosztümöt fehér taft, vagy gjeor-gette zsabós mellénnyel. A liatalabb asszonyok is viselhetnek feketét, de taftból, ugyancsak\' Tehér zsabóval és akkor öltözködjenek mindenben fehénen, feketén. Igy fiekehe-fehér cipőt vegyenek, fekete grosgrain to< kot fehér szalagdissziel, fehér kesz. tyüt ós fekete reiikilit. De nagyon eiegáns egy luyjrimé kosztüm is fekete bársony gallérral és\'gom. bókkal. ; % .
Fiatal lányok azután csináltassanak olyan szirves kosztümöt, ami a kedvenc szinük. Nagyon elegáns pl. egy fehér kosztüm fekete bár sony gallérral és gombokkal, nagy fehér kalappal, fekéte másnis sza-lagdisszel. Vagy egy szép fehér klóké kosztüm nyitott kabáltal, mó-regzöld georgette blúzzal, vagy más színnel és amilyen a bluz szine, olyan muszlin zsebkendő lás sók ki a kabát egyik zsebéből ,
Ezeket a szmoking kabátokat az után ugy is megoldhatjuk, hogy más ruhához is fel tudjuk venni. Nem baj, ha más szinü, csak harmonizáljon, a ruhával. Mennél feltűnőbb, annál jobb, de Ízléses legyen. | i i
DIvatposta
Lila akác. "Levelében azt Írja, Iwgy • kis. ruhát akar csináltatni. Ehhe* az imprimé tul «nagy.» Mindazonáltal, ha nagyon tetszik a sárga alapú iw
Nfil-, férfi- és gyermekcipőkben nagy választék.
Szomolányi áruház.
1996. lunlui 11.
ZALAI KÖZLÖNY
TEMPLOMBAN
Irta: HÜLL CILI
primé. vegye tóeg, ehhez azonban csak barna selyem vagy gyapjú gcor-gcltc nyitott, bőhátu, derékig érő kabát való, barna kalappal és cipővel. Szerintem jobb lenne, ha valami általánosabb szint választana, igy sötét, kék alapon kis fehérmintákat, mtis-nikat, köröket stb., mert ehhez fehér kabátot, vagy sötétkéket is tudna viselni. Fehér kalapot és fehér cipőt. De ha ragaszkodik a sárgához még szebb lenne sárga, barna csikós ruha sárga, vagy barna kabáltal. V:igy ugyanolyan csikós kabátkával, esetleg szmokinggal. Ekkor lenne egy kosztömje és egy ruhája, nagyon elegáns. Üdvözlet.
Manci. Eekete taft kosztümöt ajánlok fehér taft .zsabóval, vagy mellénnyel. Fekete fehér cipőt és fehér kalapot viselhet hozzá. Zöld kosztümjéhez viselhet fehér blúzt, de az idén divatosabb a sötétebb zöld selyem bluz. Üdvözlet.
Fiúiul asszony. Halványkék klóké ruhájához ajánlom a következő fazont: a szoknya legyeu egészen sima, két zsebbel. A bluz elől derékig vé-giggombolt, kis ujjai, spictes bubigallérral. A vállain legyen két-két 5 centis piros hímzett nyit, ugyanez szerepeljen a gombok felületén és a zsebeken. Nagyon kedves ős eredeti modfcll. Üdvőzlef.
Humor a reklámban
Irta: Erd«. Jóuef 2
Sokan mosolyogtak ezen a napihi. ren, amely " rcklájnlnak csinált reklámot:
A baleset.
— Egy ember gyufát gyújtott, hogy megnézze, vájjon üres.e a benzines hordó? — Nem volt üres!
— Egy ember mcgkisérlelte, hogy egy utkeresztezésuél autójával a vonat előtt átjusson! — Nem jutott át|
— Egy ember megérintette u villa, mos drólot, hogy lássa, ki van-e az árain kapcsolva? — Nemi volt kikapcsolva!
— Egy eml>er beszüntette a rcklálm!-ját, hogy meglássa, vájjon igy is bol-
dogul-e? — Nem boldogultI *
Azokhoz a. kereskedőkhöz, \\ akik nem szoktak hirdetni;-vagy egyáltalán még nemi hirdettek, körlevelet intézett egy milliói példányszámú újság a következő szöveggel:
— I.ocselt egy ember Newyorkban egy felhőkarcoló 44-lk emeletéről és esése kőzl>en a 30-ik emelet egyik ablakából kinéző barátjának odakiál. tolta; Eddig minden a legnagyobb
rendben van!
On is ilyen optimista? ön mm mondja saját mkigának, hogy minden a legnagyobb rendben vun? Ha éber s/emmcK széjjelnóz üzletében, rájön arra, hoiy vállalata érdekében kell
örey asszony. Mellette ülök a padban. Elölte imakönyv. A kezén olvasó. Ilyen imakönyvet én még sohasem láttam. He van kötve ujságpapirosba, mini az iskoláskönyvek szoktak lenni. «, Vájjon miért? Vagy olyan .értékes u táblája, hogy óvni akarják, vagy olyan elkopott, hogy (akarni szeretnék. Utóbbi a valószínű. A vastag imakönyv oldalán látszik, hogy sósat forgatták. Elnézem\'az öreg. asszonyt. Egyszerű fekete ruha van rajta, fején fokete kendő, egyik kezén fekete kötött kesztyű. Talán a lánya vagy az unokája kötötte. Arcán az élet barázdái, megbékélt szclid vonások, kezén a munka nyotmü. Körme rövid, i benőtt de keze ti,szia. Olyan kéz. amely dolgozni és sitalogalni is tud. Most az olvasói morzsolgatja. Látszik rajta, hogy ima nélkül nem tud megülni a templomban, otthon meg valószínűleg munka nélkül. Az Ilyen imádkozó, magukat munkával elfoglaló asszonyok jó anyák, jó feleségek szoktak lenni. Az ilyenek nem tévelyednek el és tántorodnak el a családi tűzhelytől. Szeretnék neki kezet csókolni...
öreg ember. Afféle magyar ti-pus. Zsinóros nadrág, kabát. Imádkozik, de ima közben tétován nézeget crre.arra. Vagy régen lehetett / Isten házában, vagy idegen ebben a templomban. Gyónni akar, de nem tudja, hol menjen be. Keze már a papajtó kilincsén, mikor egy kis lány eligazllja. Könnyes szemknfel jön ki a gyón-tatószékből. Bizonyára régen tárta ki lelkét Isten szolgájának. De most megtette. Mint a legtöbb ember. öregségére...
Kicsi fiu. Tiz éves lehel. Szintén gyónni akar, mert kis pajtásának felinteget a kórusra és mutatja a gyóntatószéket. Letérdel, kezét összekulcsolja, imádkozik. Felkel, a főoltár felé megy. Visz-szajön. Zsebében kotorász, valamit kivesz, valamit v nézegett. Megint letérdel. Hátranéz és nem látja, hogy üres a fülke, kis pajtása megrántja, hogy menjen be. összerezzen, bemegy.
valamit tennie, miért a mostani állapot nem kielégítői... önnek hiányzik a reklámI... Hirdessen a ntf lapunk, ban és mi bevisszük a vevőt az üzletébe!
Egyik délamerikai város hitközsége a következő hirdetést tétette közzé:
— Keresünk hitközségünk részérc egy minden tekintetben megfelelő lel. készt, de egyik főkellék, hogy az ajánlkozó lelkész úszni tudjon, mert legutóbbi lelkészünk, amikor egyik községet látogatta s ez utján csónakon kellett mennie, a csónak fellx>-rult s lelkészünk belefulladt a vízbe, mert nem tudott uszui.
Párisban a napilapokban u múlt nyáron egy ottani gyógyszerész ezt a hirdetést tételte közzé:
— ötven kitühö kerékpárt sorsolok ki, azon szeplős gyerekek kőzött, akik gyógyszertáramban személyesen bemondják szüleik és lakásuk citaKót. A legszeplősebb egy motorkerékpárat nyer.
Ezrével jelentkeztek a szeplős gyerekek. akiknek szülei pár nap múlva postán, névre szóló zárt levelet kaplak a következő tartalomtabl:
— Asszonyom 1 Fia érdekében felkélem, hogy lehetőleg minél előbb ke. ressen fel X utca X szám alatti patikámban.
Mikor az ijedt vagy gyanútlan szülő megjelent a gyógyszertárban, a patikus felajánlotta szeplő elleni ké-
Szegény kis ideges fiu, a mai kor gyermeke. Nyugtalan,, kapkodó, bizonyára ki is kap. Sajnálom szegényt, fis sajnáloím! tt ma agyonhajszolt, tulnovolt iskolás-gyermekét. <
Fiatal ember. Utcáról isímlerem. Affélo öntelt, l>eképzelt fráter. Most ő is a templotn/ban van. A sarokban húzódik meg. véletlenül ránézek. Amint meglát elfordítja a tekintetét. Mintha nem ő lenne, vagy mintha nemi ott lenne. Ugy tetszik restclli, hogy ellágyult, hogy a májusi lltániák kedves hangulata bevonzotta a tempIoM-ba. Érdekesek az emberek. A voL láslalanságukkal néha szeretnek tüntetni, de ha pz istenfélelem úrrá lesz leikükön, szeretnék eltitkolni. Vájjon miért? Némi tudják talán, hogy az Isten jobban szereti a megtért bűnöst, nuint a naponta előtte térdeplőt?
Leány. Egyenes tartású,-komoly, ugy néz ki. mintha teljesen kiegyensúlyozott volna az élete. Imakönyv nincs nála. Keze összekulcsolva, tekintete a messzeség-bo révedez. Mintha nem is ünttd-kozua, ajka nem Mozog. Egyszerre egy fényes könnycsepp szalad le az arcán. Ugylátszik mégis imádkozott, de csak lélekben. Valami fájdalmh lehet. Talán valaki megbántotta, ki lelkéhez \\kózel állt. Nagy fájdalmat csak azok okozhatnak nekünk, kik közel ál lanak szivünkhöz, idegen nem.
Eszembe jut, afmit egy templomi beszéd kapcsán hallottam: a párisi klinikák egyikére a vezető főorvos a következő mondatot vésette be:
«Mi csak kötözzük a sebeket, dje a jó Isten gyógyítja meg őket!.
- LAKBERENDEZÉS a mai pénz-szűke mellett is mindenki részére igen olcsón beszerezhető Kopíiein Lipót Magyarország legnagyobb bútoráruházában.
szitményét.
Az ügyes rcklámtrükknek mjeg is volt az eredménye.
Amerikában, a rekláhii" által világ-szerte közismert borotvapengegyár hirdetésében a kővetkező furcsa kérdéssel fordul az olvasóhoz:
— El tudná-e képzelni Shakespea-re-t szakái nélkül?...
A hatalmas méretű hirdetés két Shakespeare képet közöl. Az egyik Shakespeare gondosan ápolt szakállával, a másik Shakespcaret gyönyörűen simára borotválva.
Hashajtószereknek nagyon nehéz izléscs propagandát csinálni. A különböző pirulák készítői az egész vi-lágon egyenlő fokú Ízléstelenséggel toborozzák vevőiket, amire azonban enyhítő körülmény, hogy a t&nja, — tényleg kissé kényes. — Da akadt egy cég, amely hirmlorosan is, de mégis érthetően a következő szöveggel ajánlotta készítményét:
— Ha ön kívül tiszta, miért legyen piszkos belül? Piruláim ugy mfcgtisz. titják a beleit, mint a porszívó: Gyorsan, zaj — és fájdalom nélküli...
Az egész világot mcgkacagtalta egy legelterjedtebb francia képes hetilap, ban megjelent egész oldalas színes kép:
A képen egy előkelően berendtezett szoba látható, középen egy hatalma*
Történnek még csodák
Ritka operett Indul o\'íyan érdeke, sen, olyan egyre fokozódó tempóval, olyan hangulatosan és olyan sok tapssal, mint Ábrahám Pál Történnek még csodák c. operettje, ötletes, vidám nv?se, nagyszerűen fQ. szerezve muzsikával^ tánccal. A szellemesen induló és szellemes humorral bonyolódó cselekmény csak, a vége felé terebélyesedik el; a meseszövés érdekességét felfüg\'gcBz-tlk a szerzők a vég Játék önálló helyzeti komikuma kedvéért, ami már nem kapcsolódik szervesen ar addigi lüktető elevenségbe. Egészen addig azonban a legjöbb operettesték hangulata uralkodik színpadon és nézőtéren és onnan fogva is árad a kacagás, mert ha viszonylagosan u tempó le is esett, de olyan ;gro-
nagymérelü gyönyőVü szőnyeg, amfcly. nek közepén egy-egy szomorú daxll kytya ül és kimeredt, bánatos szítaiméi bámul a szoba ajtóhoz támasztott vizes esernyőre, amelyről a parketten már folyik a viz. A kép aláírása a kővetkező volt:
— Neked szabad? Nekem nctnl!
A képen, a szőnyeg balsarkában diszkréten a szőnyeggyár ne/o v^lt feltüutetvie.
Igen ügyes volt egy budapesti keres-kedő hirdetése. Hatalmas nagy belükkel volt nyomtatva ez a sor:
• Utolsó ingemet is eladotal,..»
Alatta pedig egész apró betűkkel:
— Kedves vevőimnek rajérték szerint már 9.80 pengőért.
Igen sokan keresték vfel ezt a keres-
kedöt, hogy megvegyék utolsó ingét. *
A reklám eljut mindenüvé, még a temetőbe isi
Egyik párisi temetőben egy hatal. mas márvány sirkövön a következő ffelírás olvasható:
— Itt alussza örök álmát forrón szeretett férjem, a 08 éves korában elhunyt Jean Dovverot, a francia kalapkirály, kinek kalapkészitményeit egész Franciaország kedvelte és viselte.
Két derék fiam vette mbst át a gyár vezetését és folyik tovább a munka meolxjldogult férjem szellcmé-líeul További szives pártfogást kér özvegy Dovverotné.
(Folyt kőv.)
A quarneról Riviérán
LAURHNA
napfényes tengeri strandján az
EXCELSI□R
nagyszállót a legjobb társaság szine-java keresi fel gyógyulás, üdülés,
nivós szórakozás végett. A pompás nagyszálló közvetlen a tengerparton éplílt; loggiás szobáiból, tengerparti terraszos étlesméből gyönyörű kilátás nyílik a kék Adriára és a köze I szigetekre. — Elegánsan berendezett társalgók, női szalon, dohányzóterem, Irö- ós olvasószoba állanak a vendégek rendelkezésérc. A hotel konyhája elismerten a legkitűnőbb ; kívánatra diétás étkezés. A legtökéletesebb komfort mellett is az
árak igen mérsékellek!
Mindennemű felvilágosítás, szobaren-delés, pengőbefizetés az „UJ Magyarság" utazási irodájánál (Budapest, VII., Rákóczy-ut 30 Telefon 464-20.)
ZALAI KÖZLÖNY
4
teszk bohózatnak ad helyi, ami a legrozsdásabb kedélyt is Elhangolja
Az operett-együttes nagyon jór dolgozott ezen az estin, ürmössy Magdának most ifóí&rtük meg az Igazi arcát. Ilyen Jcinyiltan, jóked vüen, színesen nem láttuk még őt a lámpák előtt- Kedves, vidám Játé-kával, exteriőrjének üde szépségével ragyogott a játék középpontjában. Táncai (a bukfencek ezúttal is kimaradhattak volna, nem az ő egyéniségére vannak szabva az olyas fajta mozgás-produkciók) - kellemesek, decensek, mozgása életet, közvetlenséget mutatott. Nagyon szépek voltak a ruhái.
A komikum atyamestere ezúttal is Szabó Ernő volt. Ellenállhatatlan humorú volt a detektív figurája, a mókás jókedv kifogyhatatlanul sziporkázott belőle. Ez a sokarcú, nagyskáláju színész mindig meg tudja tölteni hangulattal a színházi estét.
Szenzációja volt az estének Dé-vényi Lacika táncos betétje. Ez a csöpp gyerek a gyerekség minden tájával, humorának »komoly« természetességével, nagyszerű ritmu-sával forró, zajos sikert aratott.
Tunyogi Péter snejdig bohvlván, de ebben a szerepben kissé nehézkes, szintelén volt. (Túlsókat játszik zsebretett kézzel olyankor is, ami kor amúgy sem gazdag gesztus tárából éppen ez a legindokolat lanabb.) Rátkal István közvetlen, friss, de nem eléggé poentlrozott já tékkal vette ki részéi a sikerből. Daruváry Marika minden mozdulatát ezúttal is belülről fűtötté át az eleven ritmus, az eleven humor, ő maga is, a közönség is élvezi derűs figuráit. Könnyed mozgású, jólzü humorú tánooskomikus Andrási, minden szerepét sikerré avatja bursikóz vidámsága.
A kisebb szerepekben Egry Berta, Oroszlán György, Bende László, Bakó Baba, Iványl, Majthényi Gabi. tánc-számában vitéz Hajmásy voltak részesei az együttes sikerének Danis és Koltay nagyszerű epizód alakok voltak. Sárváry a rendőr és Berki a fogházőr figuráját tul gro-teszkinozták.
Iványi táncrendező külön ejisme rést érdemel sok érdekes, uj tánc ötletéért (a ráb-tánc, íi tennisz-tánc !)
A zenekar Endre karnagy veze tésével az operett kellemes, szép muzsikájával sokat adottaz est sike réhez és hangulatához.
I 1 __(bl)
A színházi iroda hírei:
(*) Kontusovka — operettbemutató, Dévényi Laci táncszámaival. A hires lengyel pálinkától nyerte címét ez a pompás szatirikus operett és főszereplője is. A lírai és mu latságos jeenetek egész sora kacagtat. Kedves színes operelt, mely már több száz előadást ért meg a bécsi Academie Thea\'er műsorán. Madame Kontusovka derűs alakja
Egry Berta, a részeges herceg Szabó Ern^, a heicegkisasszony U.mössy Magda és a parkettáncos Bende László művészetében nyer életet. A Kontusovka ma esti előadása háromórás szakadatlan kacagás.
(•) Ur katonái 32—150 filléres herül szinre csütörtökön délután 3 órakor Dévényi Lacika bucsufellép-tével.
(*) Méltóságos asszony csütörtökön délután 6 órakor 32-150 filléres helyárakkal kerül szinre Har-ezos Irén ragyogó alakításával a főszerepben.
(♦) Liszt-rapszódia. Csütörtökön este fél 9 órakor, ugyancsak 32-150 filléres helyárakkal, Komjáthy gyönyörű magyar operettje niegy, amely a nápolyi és bécsi bemutatók után
Nagyszerűen utazott Nagykanizsá ról Budapestre az országos tor-nászversenyrö készülő NTE Tiölgy tornászgárda. Országos jelentőségű győzelméről már beszámolt a Zalai Közlöny sportrovata. Mostani beszámolóm csak az események fel- j jegyzésére szorítkozik. A 5) tagu, közölt névsoru csapat olyan jókedv«| vei utazott fel, hogy az egész vonat legnagyobb megelégedését váltotia! kl az uf unalmának elűzésével. Bu dapestre érkezéskor a Motesz ki küldöttje fogadta a csapa,o!, hogyl Budapest egyik legelőkelőbb nevelő! intézetébe, a Regnum Marianumlvaí vezesse őket, ahol elszállásolást) nyertek. Természetes, *$ogy . nagy örömet okozott a leányoknál szállá-\' suk és ellátásuk biztonságának tui data. Szombat este nem is történt más. Estimájukat szorgalmasan ós teljes létszámban elvégezték a nevelőintézet kápolnájáJxrn.
Vasárnap reggel ugyancsak elvégezték a szokot áj latosságot. Ez annyira tetszett a nevelőintézet .főnökasszonyának, hogy a -léginél-gebb szeretetébe fogadta az egész csapatot.
Maga a verseny vasárnap délelőtt 9 órakor kezdődött a Nemzeti Torna Egylet Szentkirályi-utcai tornatermében. A száz százalékos sikerről tudomással bir Nagykanizsa város sportközönsége.
Mind az 5 versenyszám # lcgna gyobb alapossággal és felkészültséggel végeztetett el a versenybíróság előtt. Hat versenybíró elölt vizsgázott le a csapal, még hozzá Magyarország legkiválóbb női torna tanárai előtt. Már a versenybíróság előtt való lejelentkezéssel és tisz.
először a pécsi színpadon kei üli magyar nyelven előadásra.
(*) Pénteken este az igen bájos „E/sJ szerelem\' cimü operetlujdon-ságot mutatja be az együttes. Kedvesen romantikus történet, pompás muzsika teszik ezt az operettet a műsor egyik legkedveltebb darabjává. Az évad rövidsége miait ez az operett is C6ak egyetlen estén lehet műsoron.
(♦) Szombaton délután 5 órakor filléres helyárakkal Bob herceg kerül színre Harczos Irén felléptével.
(♦) Vágó Mdry vendégfellépte. Szombaton és vasárnap este Vágó a főváros legfiatalabb, ünnepelt primadonnája, a kanizsai közönség volt kedvence a vendége a Mese a Qrand Hotelben előadásainak.
telgéssel beérkezett a csapat a hozzáértő, legtöbbnyine tornászhölgyekből és férfiakl>ól álló közön ség kegyélbe. Csak ugy dübörgött a jó akuszlikáju tenem az össz-\'-ve rődött izmos sport-tenyerek tapsaitól* Meg is érdemelte a csapat a tapsokat. Nem lehet különbségei tenni a csapat tagjai közölt. Mindegyik tudása legjavát nyújtotta.
Verseny után Kuncze Géza, a Motesz társelnöke nyújtotta át a csapat tagjainak a nagyezüst bajnoki érmet.
Kíváncsi voltam a szakértők kritikájára a csapat munkáját illetően, ezért a következő véleményeket szedtem össze :
Buday Anna testnevelési tanőrnő : Legutolsó nagykanizsai látogatásom óta hatalmasat fejlődölt a hölgy csapat. Ugy a kiállásával, mint felkészültségével megérdemelten nyerte a versenyt. Fegyelmezettsége külön dicséretet érdemel. Ezzel a csapattal szívesen foglalkoznám én is.
Kuncze Géza, a Motesz társéi, nöke: Nagykanizsa hölgytornászgárdája igazolta a róla elterjedt jó híreket. Nagyszerűen együtt van. Ha továbbra is ezzel a szorgalommal dolgozik, az ország elsői közé küzdhet! fel magát.
Soós Géza, a Motesz főtitkára : Két és fél éves működés után pá-ratlan a kivívott nagy eredmény. A dlsztornán láttam a csapa\'ot. Az akkor kialakult véleményemet csak megerősítette a verseny.
Alighogy beérkezett a Csqoat szál láshelyéne, a nevelőintézet\' főnök asszonya azonnal gratulőlt. Fel kérte a csapatot, hogy a verseny
_1956. lunlui 11.
GYÓGYCIPÖ
szép kivitelben. zm
Világszabadalmam izzadó és fájós lábakra. — Kérjen műszaki leírást 1 Oyártja: FURMEN cipész
Nagykanizsa. _
anyagból mutasson l>e részleteket. Ez volt az első eset, hogy a Reg. num Marianum falai között Idegen nölgyek csinálhattak propagandát a magyar testkultúrának és a Nagykanizsai TE hölgycsap itának jutott ez a dicsőség.
A bennlakó kedvesnővérek és növendékek szűnni nem akaró tapsa jelezte, hogy a szép különbemuta. fónak sikere volt.\' A zárda főnök-asszonya a legnagyobb megelégedését fejezte ki az általa még soha sem látott gyönyörű teljesítményért-
Nem szabd kifelejtenem Szopory Manci ecetét a salgótarjáni női csa pat vezetőjével. Ugyanis lálla a csapat bemelegítő munkáját, mely után azt a kikötési tette, hogy amelyik hölgy 10 másodpercig tartó nyújtott karú kézállást fog ki a korláton. tőle 1 tábla finom c^okoló-dét nyer. Szopory Manci mindjárt jelentkezett és 20 másodpercig tartó kézállással dupla adagot r>ert.
Casőrnap délután és este együtt szórakozott a csapat újdonsült or szőgos bajnoknőkhöz méltóan. Állatkert, Angolpark és a Keszey étterem lőtogatói bámulhatták meg a csinos és fess kanizsai tornátfz-leányokat. Hétfő délelőtt városné zés és bevásárlásokkal telt el.
Délután indult a csapat haza felé n legvirőgosabb jókedvvel és hangulattal. Betetézte az örömet a nagykanizsai szives fogadtatás. Büszkén énekelték a berobogó vonat ablakából kihajolva, hogy : »jöttek, láttak, győz\'ek és minden kit megfőztek* a nagykanizsai tornászleányok, még e sorok szerény aláíróját,
Holtzer Józs«f\'V.l8-
Zrinyi TE—Cserkészek
Tréntngmérköxé. — belépődíj nélkül
Mint ismeretes, a Zrinyi futballcsapata szombaton teggel indul Debrecenbe az Országos elődöntő mérkőzésre. — A vezetőség kímélni akarja a csapatot és egy könnyű mérkőzés keretében tartja a heti szokásos tréningjét. A mérkőzésnek inkább mozgási jellege van. Sportszempontból az ad inkább jelentőséget a játéknak, hogy a cserkészek csapatában több elsőrendű játékost találunk, akik már sokszor szerepeltek nagy csapatokban is, és most megítélhetjük, flogy szükség esetén mennyire lehet az egyesületnek rájuk számítani.
A mérkőzés a kanizsai szurkoló közönség örömére belépődíj nélküli, reméljük, hogy igy vé^re megtelik a tribün, önkéntes adomán okat azért szívesen fogad a csapat felszerelésé javára az egyesület.
Színes beszámoló az NTE hölgytornászokról
Feljegyzésre méltó események
RendkiuDli űjúnlöt!Ti8"" ,t"\'"8vel P 1Z.90
Nagy tétel torontáli sztfnyeg mélyen leszállított áron! Legújabb minták! Legjobb minfiségekl
KIRSCHNER Divatáruházban
1036, junlui 11
ZAIAI KÖZLÖNY
Kicsiny szavak, tarka szép ruhában, Némelyek köztük céltalan, fakó, Oh, de van sok, messzi útról megtért, Nékem nagyon kedvet, a lelkemből való.
Régi játékszer, tudom, rtem különb, Mint színes kocka, gyermeknek kezében, Mellyel az álmok tündér palotáit Fölépiti szépen.
Óh. de nekem minden, szin és hangok fényt, Szélzugás és csend búsongó meséje, Büvös-látó üveg: ébrenlét és álom Harc és megplnenés, minden e világon.
fis Jönnek a szavak, Jönnek jönnek hozzám Bus nagy alázattal és gőgös kevélyen. Szakadékok fölött, mint védő katonák Vívódó harcosan állnak őrt a résen.
Éi jönnek néha boldogságos, halkan És lesz belőlük muzsikáló dallam, Szavak, melyek rímekben megférnek: Két kis g)trmekemnek mesemondó ének.
És jó néha hinni a szavak nyomába, Hogy kéklik az ég künn és ragyog napsugár. Pedig tudom, hogy sölét, borús nap van És kivül-belül minden, minden csupa sár.
És boldogság néha, mikor lárva járok, Semmit sem akarón, szavakat idézve, Exy-egy szó lelkemből az imádság lépcsőjén, Ugy érzem, hogy eljut Istennek elébe.
W. MunkácsI Hóéml
— (Személyi hir)
I\\ Scheirich Bonaventura ferences tartományfőnök Budapestről Nagykanizsára érkezett két napi tartózkodásra. ö vezeti a 9 órai mise ,után az urnapi körmenetet is.. A ferendek nagykáptalanja az idén július G-án ÖJ össze, amikor a szokásos évvég! diszponálások is történnek.
— (Urnapi körmenet)
Az ünnepélyes szent mise 0 órakor, kezdődik. A testületek zászlóik alatt a szokásos sorrendben a Szent Imre herceg.utcábon sorakoznak. Az Oltári-szentség után haladnak a hatóságok és az egyházközségi képviselet tagjai. Gyülekezés egynegyed 10 órakor.
— (Szent Antal ünnepe)
Szombaton, junlus 13-án a ferencesek templomában 8 órakor szent beszédet tart 1». Felicián. Utána ünne-pélyes nagy mise, toajd liliom szentelés és templomi körmenet Mindezek után lesz a kisdedek megáldása. ("Csecse* mőktől 6 éves korig.) Az anyák gyér-mekcikkel 9 órakor a gyón tatóban és sekrestyében gyülekeznek.
Mindent együtt talál
a„
u
tó szállodában 1
teljes komfortot. A kávéházban1
100 újságot. A s5r5zöbeni
200ót«lküldniegssségt>t és Bura Sándor oigány-muzslkáját. A télikertben 1
délutáni-esti tánoot ós w llniozky rádió jazz-zene-karát.
Budapest, Rákóczl-ut 58.
A Melropole valamennyi üzemében elfogadják fizetésként • Provincia kedvezménye® peng&ftz előnyt.
— (Nőagylatt tea)
A Keresztény Jótékony Nőegylet junius 15-én, hétfőn délután 5 órakor rendezi házi teáját vitéz Taiuásfalvy Jenőné választmányi hölgy vendéglátó hálában (Nemzeti B»«k épülete, emelet). Teu l pengő. A Nőegylet) tagjait és jóakaróit ezúton hivja meg az elnökség.
— (A Piarista Diákszövetség)
ismét a nyilvánosság elé lép, hogy egy kedves estével a jóság és a Sae. retet jegyében mielőbb a megvalósuláshoz segítse a piarista templomi felszereléséhez szükséges orgonát. A Diákszövetség junius 17-én délután 6 órakor a gimnázium. Jornatfcnnében teaestet rendez és ennek minden Jövedelmét u nom!es célra \'adja. líz a kedves kis estély lesz a távozó diákok búcsúzója is. A részletes programot e lap hasábjain még míijd közöljük.
— Sima crepdtchlu maradékok métere P 1 60 a Filléres Dlvatüzletben.
— (A VOQE választmánya)
tegnap ülést tartott Budapesten, a melyen a nagykanizsai főcsoport is képviseltette magát. A n\'-\'gyválaszt. márty főleg a nyugdíjas vasutasok ügyével \'foglalkozott.
— (Kamarai választás és záróra)
A soproni kereskedelmi és iparka. mar* junlus 18-án tartja tttostani ciklusának utolsó közgyűlését amelyen részt vesznek a nagykanizsai tagok is.. Utána rövidesen megtörténik a tisztikarválasztás. — A nagykanizsai Ipartestület junius 12-én, pénteken este 8 órakor tartja eiőljárósági ülését, amelyen foglalkozik a kamjarai választások előkészítésével, valamint a vasárnapi munkaszünet kérdésével is, amelyben annuk idején már leszögezte álláspontját, amikor is a teljes va-sárnupi munkaszünet mfellett foglalt állást. \\
Bad Gleichenberg
(Sl4J.ror.«4g) f.lülmulh.t-tUn
katarrhusok-, asztma-, tűdútágnias- es szívbajoknál
Egyedülálló klíma, híres gyógyforrások, természetes szénsavas fürdók, pneumat kamrák, inhalatóriumok. Fürdőidény miJaa-SM»t«Rb«r. Telj*, panaló S 6-tól Prospektus: Osztrák Forgalmi Iroda Budapest, Andrássy-ut 28., vagy Kurkommlssion, Oleichenberg utján. m«
— Háxlaaaxonyok I Megjelent a Dr. 0ETKER gyár 1936. évi első kiadású fényképaa rec«ptkönyve, melyet kívánságra bárkinek Ingyen és bérmentve küld: Dr. OETKEli A. Tápszermüvek Budapest Vitt, Contl-u. 25. Sütőpor és vanlitlnoakor ára most levelenként 12 tlllér.
—■ (A péosi filléres gyors)
a caekélyszámu Jelentkező és minden ellenkező híresztelés ellenére is Indul. A 1.80-as jegyek még reggel ez állomáson is kaphatók. A filléres menetrendje: indul 8.45-kor, visszaindul 0 óra 26 perckor.
— (Anyakönyvi hirek)
Nagykanizsán az elmúlt héten 9 gyermek született, 3 fiu és 6 leány: Baj Ferenc nyug. vasúti kalauz és Martinecz Máriának rk. leánya, Berecz József gyárimunkás és Erdélyi Szidóniának rk. leánya, Tesinszky Lajos napszámos és NeimPjer JulianüÜnak rk. leánya, Bánkuti Ferenc Máv. munkás és Fülöp Máriának rk. fia, Boif Ferenc földműves és Szokol Máriának Máriának rk. fia, Kohn Miklós kereskedő segéd és Éder Katalinnak rk. leánya, Szűcs József kertész és Cser Annának rk. leánya, Kunics László földműves és Anek Annának rk. leánya, Szabó Kálmán vizvesrtékszerelö és Varga Ilonának rk. fia. - Halálozás 8 történt: MuCzer Rozália tanuló rk. 7 éves, Kövesdi Boér Gusztáv nyug. m. kir. ezredes rk. 84 éves, Szokot László földműves rk, 21 éves, Horváth
Mária -mindenes rk. 17 éves, Kis Ödönné l^ayor Juliánná izr. 58 éves, őzv. Dfeufoh Jánosné Ladtenbacher Regi-»a izr. 72 éves, ózv. Haifai Károlyné Kovács Ilona rk. 70 éves, özv. Bernyák Gyórgyné Bécsi Rozália rk. 8? éves. ~ Házasságkötés Q voít: Lúgos István Ödön Pál tüzérfőhadnagy rk. és Krátky Mária Margit rk., Szokol György földműves rk. és Tiszai Apolló-nia rk., Tóth Sándor fcyörgy pincér rk. és Perger Erzsébet rk., Pandúr Géza cukrász segéd rk. és Varga Margit Mária rk., Gödinek Ferenc kőműves segéd rk. és Samu Mária rk., Volf István János eipész mester rk. és Gerócs Anna rk.
— Lavable maradékok ismét kaphatók a Filléres Dlvatüzletben.
— (Ellopták a kirakatot)
Szerdára virradó éjjel ismeretien tettesek lefeszítették Horváth Imre sümegi papírkereskedő üzlete míellett lévő fali kirakatot és azt az árukkal együtt elvitték. Mivel a kirakat papir-cikkeket tartalmazott, azt hiszik, hogy intelligensebb tettessel lesz a hatóságnak dolga. Grdekes, hogy ugyanezen kirakat kifosztása miatt néhány hónappal ezelőtt kizártak a sümegi gimnáziumból egy diákot
- {Bélyeggyűjtők találkozója) aét főn délután 6-tól 8-ig • Paunoöia hátsó kistermében.
ALKALMI YÉTEL!
A város belterületén néhány jól jövedelmező háx, úgyszintén magánkis eladó. tai
Bővebbel Hmlém* Mmn* ingatlanforgalmi iroda, Horthy Miklós-ut 6.
15 halott, 200 aebeaült
• kisiklott vonat ronossi alatt
Nápoly, junlus 10 A nőpolyi vasúti vonalon borzalmas vonatszerencsétlenség történt. Aí nápolyi vasútállomás és Na be között a rendes személyvonat a nyilt pályatesten eddig még ki nem derített okból kisiklott, a kocsik felborultak és javarészt pozdorjává törtek. A kocsiromok alól 15 halottat ós 200 sebesültet húztak ki
Mikes püspök itthon
Szombathely, Junlus 10 Mikes János gróf, volt szombathelyi megyéspüspök külföldi betegszabadságáról megérkezett és vi dékl kastélyába vonult vissza.
uf^S,
.. $
Pí; (..WaM Sí\' • "\' & ■ : V *" tV;

JégezakrényekI
Bár fcivi 0.- P-«s részletre
MMwPtiaMS.
jfi <r.
. • \'I H Vl\'Jiif
*
TRENCSÉN TEPUC
fürdő vatóra váltja gyógyulást. Üdtílés és szórakozás utáni vfiyakocééát — Felvilágosítások, prospektus a Fürdőigazgatóság utján.
Benes hazautazott Romániából
Bukarest, junius 10 (Lapzártakor érkezett) Károly király Benes cseh elnök társasí#U*n a Dunán hajón kirándulást tett. A hajó délelőtt 11 órakor érfcefcfctt GluT-giuba, ahol Benes vonatra szállt és hazautazott Prágába.
Versenytárgyalási hirdetés,
A nagykaniual városi kWló.bíz élelmezése részére 1836. jaltai I (61 1937. junius 30-lg szükséges leSén-tej szállítására írásbeli vtrsenytár-gy.dást hirdetek.
Az ajánlatokat lepecsételt Ibériákban 1936. Junluü 20 án déH 12 óráig hozzám (köikórház) keU beadni. Ezen idftn tul érkezett ajánlatokat nem véstem figyelembe. \'Az ajánlatok leibontása ugyaflákkor történik meg. Szállítást fellélelek nálam díjtalanul beszerezhetők.
Nagykanizsa, 1936. jnnlus 10.
Irgtlau *Mnk lto*taitte B3! írutkubM.
Nagykanizsa város
(a törvényszék m.llelt). Ajánl príma mtnMiiU MM1 szilva-, meggy-, barack-,kürté-,\' seprű-, törköly■pálinkát, m*fas<oKa borpárlatot.
EladA. nagyban tm klealnylMfl.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
12.472/1936.
Hirdetmény.
6 rend zubbonyból ^ésunel-lénybő! és csizman&díághól álló téli erdőőri öltönyre I. o. anyagból a város IktötűtiWüfta-lába folyó évi jun. hó 27-ének d. e, 9 órájáig beadandó tárt Írásbeli ajánlatot kérek.
A zárt borítékon klVQl „AJln-lat erdőőri ruhára" írandó léi.
Bővebb felvilágosítás a v. etdőWvaUűban nyerhető.
Nagykanizsa, 1936. Jun. 9.
Pöljjórmerter.
ZALAI KÖZLÖNY
1936. |unlu« II.

EMLÉKEZTETŐ
14.
Ossxmunkássilg nyári mulatsága a Sléjl lioll.ilw!] Jajutua IS.
A Keresztény Jót. Nőegylet teája 5 órakor (vitéz TntnAsfulvynó). Junta* 17.
PUrlsta Diákszövetség Juniális" 6 órakor a gimnázium udvarán
APRÓHIRDETÉSEI
ta tuti <0 a
■ imlimi hu i iiii i N ..-Ma MWSM uS 4 IlUr, MtkSin^
ÜHloraKatt noba ■ város középpontjában fflrdötxoba használsttal, esetleg teljes ellátásul lullus 1-te klsdó. Ugyanott egy Jókaiban levő sasion eladó. Rozgouyl-ntca ta
■••srlhahwe vegyen vlllalelket I Még néhány 200 O-Oles telek, ámyas Iákkal, kiépített útnál, a bslstonl múzeum mellett, kapható dl. Valkó Béla ügyvédnél, Készt-helyen. 2109
Héslara kényelmes autón vasárnap kMadtlUs. Elöfegyiés Kaalmann Manlinál. Telelonállomáat Ml. 1712
■sat vásárol Ion bátószobákst, ebédlót, kombinált bulort. Rekamierek, seztonok, matracok alkalmi eladásban, kedvező Kiélési teltételek melleit. Sternné, alkalmi bntOfüilel, Erzsébet-tár 18. 2172
Szereize be nyáH tUxiféJAt Ssállnger-nél. Eötvös-tár 31. u alatt. RuMMI alSnySa árak 1 1 öl egyéves bttkk és
Sreityán dorong házhoz sssilllvs készpénz relés mellett 34 P. Hitelképes vevőknek 0 havi részletre 88 P. 12
Salát tetmásH elsőrendű keteesenyl ssz-Ull fehér k«r literenként P - 50, aulait siller (vörös) bor Blerenként P -.60 logyssz-tásf adóval uylltt. Vhzonteladóknak árengedmény. Bőhm Jőssel bortermelő, Csen-gery-ut 19. 4874
geiy-ul 36.
ndvsri lakás klsdó, Csen-
2
Hasaméit ruhát vessek <s eladok, hívásra hisboz megyek. Máikua, Király.
utca II. 1896
Forgalmaa atvonakm Ralstkás elsdó. Bővebbet Blcn ttUierOilet, Erzsébet-tér 22.
2222
UNARQIT FŰRDÖ
Csengery-ut 19. ■ál i»a| káMrdl P O-SO
Tyukwnmvágás .....p 040
Mr Kyltva aslaása sap. "VB
Csengery-ut 2B. alatt háromszobás udvsrl lakás azonnal vagy augusztus l-re kladá. Bővebbet Széchenyi-tér 8. slstt 2229
ujonsn festett udvsrl lakás azon&alta vagy augusztusia kiadó. Klulszl-atca II. 2224
Egy ügyes, megbízható klfaláfiat
lolyóhó 19-1 belépőre leiveaiünk. Vallca és Deutscb Nagykanizsa. 2223
Í udvari lakát augusztusra ló. Záyda-u. 6. szám. 2228
Egy ügyes klfatófly azonnslts lelvé-tetik Kelemen Ruió cégnél.
2232
. _____ladáa I Sikerüli egy na-
> mennyiségű szép, darabos faragott Fenyő forgácsra szert tenni, amelyet azen-rácló. olcsó árért nyárt tüselésre s|ánlok. 1 rakat (egy azekérl as erdőn átvéve 1 20, a rendes fuvardíja 3, öaazeaen P 4*110. Szivesked|en bizalommal hozzám lordulni és egy próbarendeléaael győződjön meg. Sleaaen, mig a késslet tsrl. Mstollcs Is. bizományos, Rozgonyl-u. 2. a., (Népmozi) udvsrban.
Kiadja a laplulsjdoaus Közgazdasági Rt. Oatsnberg Nynatda ásDálualal Lapkiadó Vállalata Nagykanlzaáu. rálelő* kiadót Zalai Károly, lateialbaa taialoai Naavkanlsaa 78. saám.
QEBU3HBB
-»-KX»0« —
Jugoszlávia mégis elkaidi delegációját Budapestre
az Interparlamentáris Unió konferenciájára
Belgrád, junius 10 (Lapzártakor érkezett) Az Inter parlamentáris Unió Budapesten tar tandó kongresszusára 25 tagu jugo szláv delegáció érkezik Budapestre, mely között 15 képviselő ós 10 szenátor. A bejelentés Belgrádbun
nagy feltűnést keltett, mert az Unió hágai konferenciája után a jugoszláv delegáció határozatot hozott, mely szerint az Unió Buda pesten tartandó konferenciájától »tá vol tartják magukat.«
ÉRTESÍTÉS.
Érlesilera a nagyérdemű közönséget, Jtogy raktáron taítok mindennemű slrkövat gránitból, márványból, terméskőből én műkőből. Továbbá készítek és vállalom sírbolt és slrker\'elezést termő- és műkőből. Továbbá betűvésést, aranyozást és e szakmába vágó mindennemű munkát szakszerűen végzek. Kérem a nagyérdemű közönség szíves pártolását továbbra Is.
Kiváló tisztelettel Kovács József kófaragómester
KJSO \'. Nagykanizsa, Király-utca 33.
1
lolelta vászna Holelta ni Bolelta zsinór Linóleum Tlanoi vászon LábtOrlök Kárpitos kellékek Afrik, tisztított Zainen-félék Matrao "álioa SzÓBTegek Szőuyegvádő üjngágyváuon Sabonauák Ssalmasiák
Hirsch és Szegő

A magyar szellemi élet tükre
a TÜKÖR
a Zalai Közlöny előfizetői által az együttes előfizetés feltételei szerint rendelhető meg. Az együttes előfizetés kényelmes, egyszerű és olcsó.
A ZALAI KÖZLÖNY és a TÜKÖR együttes előfizetési ára egy hónapra P 2.96. Előfizetéseket az alábbi szelvényen szíveskedjék ínég ma beküldeni.
A ZALAI KÖZLÖM t. kiadóhivatala
Nagykanizsa.
Mint a Zalai Közlöny előfizetője, ezennel előfizetek
a TÜKÖR-re.......................................-tói......................................-lg
a lapjukban hirdetett feltételek szerint.
Az előfizetési dijat — díjkülönbözetet — egyidejűleg küldöm — pénzbeszedőjilknek kívánom kiegyenlíteni.
Nagykanizsa, 1936.
Név:...............................................................................
Foglalkozás:................ .....
Postai cim:
0üa
Kerékpár
olcsón részletre is,
alkatrészek és gummik
fillAres árban.
SZABÓ ANTAL
kerékpírflzlelében Fő-ut5.
Hölgyek!
Fehér kalapok
szanzáclós formákban legújabb újdonságok
Fehér retikülök
nagy választékban
Habselyem
fehérnamOek, uj fazonú Ingnadrágok, komblnék gyönyörű pasztall-szlnakbsn. Mérték után Isi
Brónyai Divatház
Horthy Ml(dós-ut. 1. szám
Városházpalota.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
Hofher-Schrantz-Clayton-Shuttlewort Magyar Gípujitl Hűtek 8.1.
nagykanizsai lerakatában:
esigatriörök
Planet lókapa
kaphatók.
Alkatrész
rendeléseket felvesz:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmi szerek, gép kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bíróság mellett.) Télutón: 130.
Mjosu, a lajpástajdooua Hágaijaiig ut, Oatantari Njtomáa áa HiHilil LapMaáű VBWala kOairniaiuiálábea Na^U\'ilssáji [Kelaltfc Islrfv. Zalai HtrolH
76a évfolyam 134. szám
Nagykanizsa, 1936. Junius 13 szombat
Ara 12 mi.
ZALAI KÖZLÖNY
Sitfteszfttec é* kiadóhivatal: Pöut 5. Megjelenik mimiea hétköznap délután.
POLITIKAI NAPILAI
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ára: egy hóra a pengő 40 fillér. Szerkesztőségi és kiadóhivatalt telefon: 78. *z.
Elismerés a magyar kereskedelemnek
Winchkler István kereskedelmi és közlekedési miniszter minapi beszéde teljes szakszerűsége és tárgyi, lagossága ellenére bizonyságot nyújtott arranézve, hogy a kormány gazdasági és kereskedelmi politikája alaposan átgondolt szerves egy. séget képez és méltán illeszkedik be a Gömbös-kormány egész politikai elgondolásába, amely a magyar társadalmi, nemzeti és gazdasági élet minden vonalán az egyetemes nemzeti érdekek érvényesülését kivánja előmozdítani. Mert va-lóban joggal hivatkozhatott a kereskedelmi miniszter arra, hogy az értékesítés kérdése és különösen a magyar gazdasági élet terményei-nek és termékeinek külföldi orszá gok piacain való elhelyezése, kivi-tele a mai világgazdasági viszonyok közepette a gazdasági politikának minden vonatkozását, minden fon-tosabb ágazatát magában felöleli-Az értékesítés problémájában beírna foglaltatik a piacszerzés, a termelők és fogyasztók, valamint a mezőgazdaság és az ipar érdekellentéteinek kiegyenlítése, az árszabályozás kérdése, a nyersanyagellátás, a magyar pénzérték állandóságának biztosítása és mindezek eredményeképen : az államháztartás egyensúlyának nagyjelentőségű problémája is. A világválság 1931-ben bekövetkezett kiélesedése óta Magyarországnak kemény harcot kell vivnia minden vagon, minden métermázsa áru kivitele érdekében, mert a válságtól sújtott európai országok magas vámsorompókkal, a behozatal korlátozásával és az ön ellátás megvalósításával véd\'keznek a gazdasági, válság ellen. Elégtétellel állapíthatta meg a magyar kereskedelem minisztere, hogy a külföldi országokkal összehasonlít va aránylag Magyarországon következett be legkisebb mértékben a gazdasági élet el ferdülése, ami leg főképen annak köszönhető, hogy a kormány csak ott és olyan esetek ben alkalmazta a gazdasági élet területén az állami beavatkozás elkerülhetetlen eszközeit, ahol ezt az egész nemzet érdekel követelték meg.
A kormány kereskedelempolitikai feladatai között a két legfontosabb : a mezőgazdasági terményfeleslegek értékesítése és az ipari nyersanyagellátás biztosítási!. Mindkét felada. tot habár igen súlyos nehézségek mutatkoztak a Gömbös kormány sikeresen és a nemzet igazi érdekeinek megfelelően oldotta meg. A mezőgazdasági termények .értékesítése szempontjából számunkra a legnagyobb jelentősége a római egyezménynek van, amely lehetővé tette, hogy a magyar búzát, vala mint az állat- és egyébb agrártermények tetemes hányadát az olasz és osztrák piacokon kedvező ár-szlnvohalon elhelyezhessük. De ugyanakkor gondoskodott a kor-
Miért volt szüksége a városnak a megyei vizsgálat alá kerülő hiteltullépésekre?
A hitel túllépések tulszlgoru kezelése megbénítaná a város életét — Két városházi gyakornokot státusba vettek, két ujat alkalmaznak helyettük — A Petőfi-utcai Iskola-épitéa 9000 pengővel többe kerül, mint tervezték — A zeneiskolai és gimnáziumi tandíjmentességet 150 pengő havi Jövedelemhez kötötték
& Tárosnak csak 80.000 pengőbe kerül az igazságügyi palota
Nagykanizsa város képviselőtes tületének jogügyi és pénzügyi bizottsága szerdán délután ülést tartott viléz Bentzik Lajos kir. kormányfőtanácsos elnöklete alatt. Az ülésen jelen volt dr. Krátky István polgármester is.
Dr. Hegyi Lajos főjegyző ismertette a város és a kincstár között létesítendő szerződést az Igazság ügyi palota építése tárgyában. A szerződés főbb pontjai többek kö-zött:
Milyen feltételek mellett épfll az igazságügyi palota ?
Nagykanizsa város kötelezi magát, hogy a kincstári telken saját költségén kétemeletes épületet emel és azt a jövő év novemberében felszerelten átadja. Amennyiben ad dlg nem lenne átadható, akkor a bíróságok ideiglenes elhelyezéséről gondoskodik. Az uj épülettel kapcsolatban a város gondoskodni tar. tozik 1 főtárgyalás! terem és 3 te rem berendezéséről. A kincstár ösz-szes tartozékaival az épületei bérl>c veszi. A bérlet tartama 25 év. Ajz évi bérösszeg ugyanannyi, mint a mennyi a Jbérbeadott épület lé\'.esi-tésére a MABI tói a város állal felvett 300.000 arnypengő összegének 25 éves törlesztése 5.5 százalékos kamatozással, félévenkinti esedékes séggel. A kincstár a bérösszeget minden május és november hó elsején fizeti. A bérleti Idő lejáriakor az épület tulajdonjoga minden teher nélkül véglegesen a kincstárra száll át. A város kötelessége az építkezési és a saját költségén Jé tesitett berendezési munkákban a
jótállási határidő alatt felmerült hiányok megszüntetéséről illetve ijót lásáról gondoskodni. A kincstárnak jogában van a Imreit helyiségek egy részét albérletije adni. A város beleegyezik abba, hogy a bérleti j;»g az államkincstár javára a fenti in gatlanra telekkönyvileg bekelwlez. tessék. A bérlet tárgya a kincstár tulajdonát képező telken épül s tulajdonjogilag a városé. A város fen. tartja magának a jogot, hogy a bér. letl Idő lejárta eiötl, bármikor erről a tulajdonjogáról a kincstár ja vára lemondjon. Minden illeték, telekkönyvi bekebelezés stb. a kincs tárt terheli. A szerződő felek a szerződés tartama alall azt fel nem mondhatják.
KI viseli a tulkladásokat?
Az egyes pontok felett hosszabb vita indult meg, főleg jogi szem pontból, amihez dr. Petrics József, Dobrovlts Milán, dr. Knausz László, dr. Weisz Lajos, Hemm\'rt Károly, dr. Krátky István, Miklós Gyula,
mányzat kereskedelempolitikája oly uj piacok felkutatásáról is, amelyeken gazdasági életünk azokat a magyar árukat helyezheti el, amelyeket az olasz és osztrák piac felvenni nem képes. E téren a buza tekintetében Svájc, a gyümölcs szempontjából pedig elsősorban Len gyelország jön tekintetbe.
A magyar Ipar állandóan foko. zódó fellendülése tette igen fontossá a nyersanyagellátás kérdését, annyival is inkább, mivel ezt a ne. héz feladatot oly módon kell tt megoldani, hogy a külföldi nyers anyagok behozatalával ne terheljük túlságosan külföldi fizetési mérlegünkéi és ne rontsuk az ország valutapolitikai helyzetét. Épen ezért az elkerülhetetlenül szükséges behozatalon kivül a kormány törek-
vése arra irányult, hogy a hazai nyersanyagok belföldi felhasználását s itthoni termelését mozdítsa eiö.
A magyar közvélemény bizonyára örömmel vette tudomásul a kereskedelmi miniszier beszédéből, hogy külkereskedelmi mérlegünk, azaz kivitelünk értéke a tavalyi gyenge termés ellenére állandóan javuló irányzatot mutat k jóval kedvezőbb a világátlagnál. Az ör-vendetes eredményekkel kapcsolatban elismerés és dicséret illeti a magyar kereskedelmet, amely a maga fürgeségével és élelmességével igyekezett a kormány állal biztosi-tott külföldi piacokat és érlékesitési lehetőségeket kihasználni. De megemlékezett a miniszter a szövetkezetekről, illetve a szövetkezeik értékesítő munkájáról is és intette u
Kálmán Leő és mások szóltak hozzá.
A bizottság a szerződést elfogadta azzal a klauzulával, hogy ameny-nyiben az összköltségek a 360.000 pengőt túllépnék, ugy a tulkladás ne a várost terhelje^
Dr. Hegyi főjegyző ismertette az igazságügyininiszteri leiratot, amely-elfogadja Hübner Tibor épületterv vezetél Császár Ferenc homlokzatával és felkéri Hübnert a részlet, tervek és költségvetés elkészítésiére.
A részlettervek és költségvetés jó.\' váhagyása után a polgármester intézkedik a versenytárgyalás kiírása iránt A munkák odaítélésére az iparügyi miniszter épitési bizottsá got a lakit,\'amelybe dr. Krátky polgármestert és Vé^y Barna műszaka tanácsnokot is meghívják. Az építkezés felügyeletével a Ininisz-ter Szőllösy Aurél miniszteri tanácsost bizza meg.
A tervezés költségei
A mérnöki tervező munkának legkésőbb jullus 15 lg kell befejeződnie. Ezért a munkáért Hübner Tibor az összépitkezés összegének 4 százalékát, de legfeljebb 14.000 pengőt kap, ezenfelül tartozik a város egy évre egy vasúti bérlet-jegyet (560 pengő) ós nagykanizsai tartózkodása alatt szállást is adni Hübner Tibornak. Mindehhez járul a biráló bizottság, terv vásárlás, stb 4000 pengős eddigi költsége, összese.* le-
kereskedelmi érdekek képviselőit arra, hogy a szövetkezelek támadásával egyáltalán nem tesznek jó szolgálatot a kereskedelemnek, még kevésbé a nemzetnek, mert a kormány törekvése természetesen uz, hogy az értékesítésből fakadó ha szon elsősorban a termelőknek jusson, ezt a célt pedig főleg a szövetkezetek bekapcsolása révén lehet elérni.
Fontos bejelentéseket tett a miniszter a tárcájának ügykörébe tartozó közlekedési ügyre vonatkozó tag is s mindaz, amit a vasút, az utépités, u légiforgalom,, a hajózásj a posta és az idegenforgalom fej. lesztéséről elmondott, igen biztató képet nyújt: a magyar gazdasági élet és a nemzet számára.
SALAI KÖZLÖNY
1636. junius 18
hát 18.560 pengő.
A bizottság javaslala szerint a város a 300.000 pengőn felül 60.000 pengő erejéig vállal többletet, a melyne a városnak meg van a fedezete.
Kanizsaiak kapjanak kenyeret az építkezésnél
Miklós Gyula bankigazgató nyo matékosán hangsúlyozta, hogy szűkebb körű versenytárgyalás legyen, hogy a nagykanizsai vállalkozók és igy a nagykanizsai munkások kap hassák az építkezést.
Vécsey Barna tanácsnok kijelentette, hogy a kiírásnál feltétel lesz, hogy a vállalkozó kizárólag nagykanizsai iparosokat és munkásokat foglalkoztathat.
R<ijkl István OMKE elnök kérte, hogy a szükséges nyersanyagok be. szerzése is a nagykanizsai kereskedőknél történjék.
Dobrovits Milán is kiemelte, hogy mindennél fontosabb, hogy a helyi ipar és kereskedelem és a helyi munkásság foglalkoztatlassék.
Dr. Hegyi : Ezért hoztunk 00.000 pengő áldozatot!
Dr. Weisz Lajos kérte, hogy ezt a kiírási műveletnél feltétlenül dom borítsák ki.
Dr. Krátky kijelentette, hogyeze ket a kívánságokat a véghatározat rendelkező részében kl fogja kötni.
Dr. Knausz László, dr. Petrics József stb. hasonló értelemben szóv laltak fel.
Samu Lajos utalt a laktanyaépit-kezésne, amikor az idegen vállalkozó idegen munkásokat hozott Nagykanizsára. Hasonló eset ellen tiltakozik.
Hemmert Károly főszámvevő megnyugtatja : a képviselőtestületnek is van ebbe beleszólása, a kiírásnál mindezeket kikötésbe kell venni.
Dr. Krátky polgármester . kijelen tette, hogy a város vezetősége mindent ki fog kötni, amit csak a Köz-szállítási Szabályrendelet szempontjai mellett kl 1- hel kölni a nagykanizsai vállalkozás, a nagykanizsai ipar ós munkásság érdekében.
Ki szegény a tandíjmentesség szempontjából ?
Majd a Városi Zeneiskola. tandíj, ügyére tértek át. ,
Dr. Hegyi főjegyző előadta, hogy a Városi Zeneiskola uj tandíjszabályzata szerint csak igazolt szegények (napszámos jövedelem-határ) kaphatnak tandíjkedvezményt. Kis. sé iiberálisabban kell kezelni mondta - hogy kit lehet igazolt szegénynek minősíteni. Azt, ukinek egy gyermeke mellett nincs több 150 pengő havi jövedelemnél. Ezt uz elvet a gimnáziumnál is alkalmazni kell. A bizottság ilyen érte.
lemben határozott.
Dr. Hegyi főjegyző be jelen tette, hogy
a Potőfi-utoai elemi iskolát
vállalatba adták. Eredetileg 45-000 pengő volt u költségvetés, azonban ezt bizonyos hozzáépítéssel módosítani kellett, igy az építkezés végösszege 54.000 pengő\'lett- Javaslat: ha a miniszter a hiányzó ÜOOO pengőt nem vállalná, ugy ezt a város fedezze, a bizottság a javaslatol elfogadta. i ,
Nagykanizsa hiteltullépése és a vár megye
Miklós Gyula bankigazgató utalt a megyei kisgyűlés ismert határozatára, amely szerint a vármegye kivizsgálja Nagykanizsa hitel túllépésééit. Milyen vizsgálatot indithat a vármegye — kérdezte —. mikor a képviselőtestület iU már határozatot hozott? ,
Dr. Weisz Lajos: Valószínűleg arra az álláspontra helyezkedett a vármegye, hogy a város vezetősége esetleg elkerülhette volna a hileltu^ lépéseket és valószínűleg ezt kiván« ják kivizsgálni. ,
Hemmert Károly főszámvevő : A nagykanizsai Iparosok és szállítók sosem kapnák meg időben a pénzüket, ha nem lehetne szükséges esetekben ehliez nyúlni
Dr. Krátky : Túlnyomórészt vannak olyan esetek, amikor azonnal fizetni kell. Teljesen igaza van az alispán urnák ,azonban a szóbanforgó hiteltullépések olyan kivételes esetek, miket teljesíteni kellett
Dr. Weisz Lajos : A számvizsgáló bizottság is az alispán álláspontján volt, de a város nem várhatott például a tífuszjárvány alkalmával a sürgős egészségügyi intézkedések foganatosításával és szerek beszerzésével, mig a felső hatóság ezt engedélyezi.
Dr. Hegyi főjegyző mpgemiitett egy másik esetet, amikor január el-
sejével áthelyezték a forgalmiadó tisztviselőkéi és 6000 pengő tartalékot át kelleti utalni. Ezt fizetni kellett Ilyen esetekről van szó. ,
Hangok, közbekiáltások: Nyilván tévedésből törtenheiett ez a határozat a megyénél. t .
Két uj állás
Majd dr. Németh László és .dr. Szűcs László kérelmét tárgyalták,\' hogy közigazgatási gyakornoki állásukat minősítsék át II. osztályú fogalmazói állásokká. A kérés mindenképen jogosult. Mindkettő öt .év óta áll a város szolgálatában. Az ed-* digi 1200 pengő fizetés helyett ezentúl 1800 pengőt kapnának és be lennének sorozva a rendes tiszt viselői státusba. v
Dr. Krátky polgármester utalt a miniszter ama megállapítására, hogy a város tisztviselő-státusa alacsony, majdnem olyan, mint Zala. egerszegé. Az az álláspontja, hogy ezt a két állást szervezzék meg és emellett a két joggyakornoki állási is tartsák meg havi 80 pengő fize-tésseL
Kálmán Leó feltétlen hive annak, hogy minél többet tudjunk alkalmazni, de ez ne a pótadó emelésével történjék.
JRajki István szükségesnek tartja a kisegzisztenciák megélhetésének
biztosítását.
Dr. Hegyi főjegyző megnyugtatja a bizottságot, hogy a zárszámadás olyan volt, hogy tul vagyunk már a mélyponton, de azon lesz a város, hogy ez a fizetés többlet ne lépje át a pótadó demarkációsát. A bizottság ezekután elfogadta dr. Né-» meth és dr. Szűcs átmtyősitését és helyettük a joggyakornoki állásra dr. Palzs és dr. Bojt alkalmazását.
Segélyek
A kiskanizsal iic. egyházközségnek templomtatarozásra 1000 pengőt ja vasol a bizottság. A cserkészcsapatoknak segélyét évi 600 P ről 600 pengőne emelik. A városi tisztviselők vasúti igazolványainak térítési diját (évi 250- 300 pengő) a város vállalja a bizottság javaslata szerint.
A kerkaszentkfrályi véres szilveszter a nagykanizsai törvényszék előtt
Szilveszter esfe törlént. Kerka-szentkirályon Szokol-gazda vendéglátó hajlékában mulatság volt. Csak hamar odaértek a szomszédból a-dobriak is. Jó szilveszteri hangulat volt, folyt a bor, messzire hang. zott a vidám nótázás. Bóha Ignác Szilvesztert akart köszönteni, de a legények a köszöntés ellen foglaltak állást. A hangulat kezdett izzó és borgőzös lenni és kitört a két falubeli legénységiül a fenegyerekség. Miközben a pőrok vígan táncoltak, egyszer csak az fígyik legény, Gyenes Lajos átkérte Horváth István táncosnőjét. A dologból összekülönböző lett. Állítólag Mimon Fenmc 24 éves legény is elkérte az egyik leányt táncosától. Ebből verekedés lett, de azért tovább folyl a mulat-ság. Éjfél után azonban, amikor az egyik legénycsoport - a kísfako1 siak hazamentek, a 1^\'rkaszent-klrályiak egy csoportja a falu végéig elkísérte őket. Olt találkoztak dobri legényekkel, akik közt volt Gyenes Lajos, Konkoly Miklós, Hajdú József és Balog István. Mikor Gyenes meglátta a kerkaszentkirá-lyiak csoportját, kiszólította közülük Mimon Ferencet és felelősségre vonta : miért mondta neki, hogy a táncosnőjével nem táncolhat. A le. gény azt felelte: intézze ezt el a leány tánoosával, Horváthtal. A következő pillanatban — ahogy ezt a nyomozás igyekszik rekonstruálni-a dobri legények rárohantak Mimon Ferencre ütlegelték. Az egyik 5 méter hosszú horognyelet kerített ós azzal csépelte a legény fejét, u többi a kerítésből kiszakított lécekkel ment Mimonnak, akinek kar. ját összetörték, fejét véresre verték. Mimon siiva kérte a szomszéd-kőzségbelieket, hogy ne bántsák, de a legények annál dühösebben folytatták. Allitóiag Balog István is fültövön teremtette a védekezésre teljesen képtelen Mlmonl, aki előkapta kését és; most már azzal igyekezett védekezni és a kését belé is mártotta Balog testébe. Mialatt őt a legények tovább verték, Balog halálos sebet kapott. Mimon Hajdú József felé is indult, de uz elsza> ladt előle a kés láttán. Balog István a szyrásba rövidesen belehalt-.
A kerkaszentkirályiak közül né hányan visszatértek a mulatság szinhelyéra. Visszament Mimon Ferenc is, akiben most már nemcaak a bor, hanem a ipegveretése feletti düh és bosszú is dolgozott. Mikor, visszatért a házba, Csomdor Jenő
nevű legényt találta még olt, oda ugrott hozzá, arcul ütölte és háromszor hátába mártotta kését. Cson-dor rendkívül quly.os sérüléseket szenvedett. Mimon az előbbi esetben önvédelemmel védekezett, azt meg tagadta, hogy Qsondprral szem. ben kését használta volna. Tény, hogy Csondor kórházba került, ahol sokáig ápolták* mig megmen Jetlék az éleinek. . Ilyen előzmények utfyi került a letartóztatásban lévő Mimon Ferenc a nagykanizsai törvényszék elé, de vele kerültek a vádlottak padjára azok a legények is, akik azzal van-nak gyanúsítva, hogy Mlmont véresre verték, névsaerint Gyenes La jos, Konkoly Miklós, Hajdú József.
Több mint 80 tunut idézlek be a-késő estig tartó tárgyalásra.
A tanuk különfélek^pen mondják el az esetet. Vannak olyanok is, akiken meglátszák, hogy félnek vallomást tenni. Végül délután Bóha Ignác súlyos terhelő vallomást tett eskü alatt vallotta, hogy látta, amikor Mimon háromszor Csondorba szúrt. Mimon állítólag azt kiabálta : «Ma kivógaem a dobri legényeket !»
Szily ügyész Pataki Józsefet kérte kihallgatni, aki állitólag Játtá, hogy Mimon hasbaszurta Balog Istvánt és több tanút, akik látták, amikor Mimon hátbaszurta Csondcrt.
Este nyolc óra volt, amikor Ma káry elnök kihirdette döntését. A biróság helyt adott a kir. ügyész kérelmének a bizonyítási kiegészítésére és ujabb tanuk kihallgatására vonatkozólag és ezért a tárgyalást junius 20-ig elnapolta. ,
Asztma és szívbetegség, mell-és tüdőbaj, görvély- és angolkór, a bőr megbetegedései és furnnkulózis eseteiben a mindig kellemes hatású természetes „Ferenc József" keserűvíz az .emésztőcsatoroAt alaposan kiiiszlllja s a gyomor ős betek működését kitűnően szabályozza. — Az orvosok ajánlják.
:v _
Naptár: Junius 13. Bzombat Rom. kat. P. Antal. Protestáns Tóbiás. Izraelita Slvan hó 23.
Gyógy Mertári éJJ«U wolgálat c M 15-Ig a Merkly-Belus gyógyszertár Főút 12. és a kiskanizsai gyógyszertár.
Gőzfürdő nyity* rí^gol 6 órától 0 óráig (hétfő, uertfe, péntek délután hddfio oftésp o*p nőta^ek,).
Női-, férfi- és gyermekcipőkben ) nagy választék.
Uri tropikál öltönyök
P 24.00 36.00 80.00
Uri sportingek
P 4.S0 6.50 9.00 12.00
Szomoiányi áruház. )
1936. |unlu» 13 _ZALAI KOZLONV
I^ULCSIYUK, A (TíEUCft.
fclft** Színházi tere-fere
A színpad és a diófa
Dévényi Lacika, a színház kis ven< dége, civilben éppen olyan eleven imposztor, kiint a korabeli többi gye-rckek. Minap este azt kérdezi töle valaki a színház lépcsőjén, hogy filmen vagy színpadon játszik-e szívesebben. <
— Legszívesebben a Barbaritsék diófáján játszom, — volt Lacika talpraesett válasza. (A kis Dévényi ugyanis Nagykanizsán mászott életében először fára, ahol sikerült is szerencsésen végighasitania a nadrágját. A .premier. sikerét otthon fogja elkönyvelni.)
Kiegyenlítés
Valami nézeteltérés volt Dévényi I.a< cika és a papája közt (aki a Király Színháznak volt ügyelője). A hangulat a kaniszai öltözőben is az olasz-magyar fútball-eredwény körül zajlott azon az estén. Lehet, hogy Dévényi-papa is ezért volt egy kicsit ideges, ugy hogy Lacika két gyengéd atypi nyaklevest kapott. De nem vette nagyon a lelkére. Mikor egyik színész vigasztalni próbálti, Lacika csuk le. gyinlett és igy szólt:
— Nem baji Keltő.null \'apuka javára. Majd otthon anyuka kiegyenlít I
A fogas
F.z még Pécsett történt. Az egyik kezdő segédszinész pincér-szerepet játszott. Úgynevezett <rumlis darab, volt, sok lótás-futással. sok kellékkel, a színész nem igen ért rá sokat gondolkodni, hanem csak rohant ide, oda a szerep kívánalmai szerint. \'
— Főúr, egy fogast I — kiáltotta a a darab egyik szereplője, aki az étlap tanulmányozásába volt olimíerülve.
A pincért Játszó segédszinész el-rohan a fogasért. A kulisszák mögött előkészített kellékek közt azonban hiá. ba kereste a fogast. Mi lesz most? Megáll a darabI A pincér rohan ki a kelléktárba, rámutat egy kosztü-mökkel teleaggatott kleidcrstockra és lihegve mond:
— Rámoljátok le gyorsan I
A kelléktáros csodálkozik:
— Minek?
— Fogas kell a színpadon!
Aztán rohan be a fogassal.
Az éhes vendég szerepét játszó színész feltalálta magát. Odaszólt az élterem.tulajdonosnak:
— Igaz hogy a fogas után marha-fiiét is rendeltem, dc azért ndml kel-lene a marhát egészbon szervírozni...
Hány betű?
Minap a színész törzsasztalnál va-laki a rádió-müsort nézegette és szórakozottan fennhangon olvasta a címlapjáról:
— «A budapesti és külföldi rádió állomások legtökéletesebb miüsora..
Vass Irma azonnal rávágta:
— Ez 55 belül
Kiderült, hogy felolvashat. vagy mondhat az emltfr bármit — lm csak az nem történik tul "gyorsan — Vass Irma pontosan megmondja hallás után, hogy a mondat hány betűből áll. Ha felolvasnak neki egy vezércikket, utána behunyt szeníirtel azonnal megmbndja, hány betű van bennto. Ezzel a különösen érdekes tudományával már i>esti szerződést is kínáltak neki, de Vass Irma sokkal is mélyebb művész-lélek, stsnfliogy a színpadot elcserélné a legjobb artista-szerződéssel is.
A színész és a mennykő
Az idei szezon különösen próbára teszi azoknak a színészeknek az idegért akik félnek a zivataroktól. Persze a legkülönfélébben reagálnak rá.
Rátkai Pista a legszerencsésebb. Attól csattoghat, döröghet, nem ébred fel. (Egyszer megtréfálták. Belopóz-tak a szobájába és valaki csendesen, súgva mondta.- «Pista, pénzed van a portásnál!. Rátkai abbau a miiiutában felébredt.) ,
llarczos Irén rettentően fél a zivatartól. Minap éjszaka ^ncimydörgésre ébredt, ügy darabig .csak rakta u fülére a kisvánkost, meg a nagyot, de hiába. Végül is becsengette a szobalányt:
— Hozza fel az uramat a kávéházból! De azonnali
Fodor Oszkár, aki amúgy is u legfigyelmesebb és leggyengédebb férj, az aznapi üres ház feletti busulást befejezve, azonnal fizetett és szobájukba indult. A portásfülkénél már ott várta llarczos Irén kabátba burkolózva, dideregve.
— Mi az, drágám? — kérdezte Fodor Oszkár. — Annyira féltél?
— Hát hogyne féltem volnar — vá-laszoit fogvacogva llarczos Irén. —
Egész biztosan valahol a közelben csapott ie a villám!
Fodor Oszkár rezignáltán vigasztalta:
— Senímí. drágám! Csak a kanizsai szezonba csapott bc a mennykő .. t
Koncz Joli veséz
A vesézés terén egyik szinész sem megy a szomszédba ötletekért. Egry Rerta valamelyik este előadást tartott a vesézés legeredményesebb módjáról.
— Ha színésznőről van szó, — mondta — akkor a legbiztosabb re-cept Koncz Jolié, aki társaságban, hogy mindenki hallja Mosolyogva meg-kérdezi Székelvhldy Adriennt: <Mondíd drágám, hol is voltál te szerződésben a háború előtt?. \'
AVÍ
Kontusovka
Axel Nielsen darabjának semmi köze az irodalomhoz. V/g játéknak is csak a legnagyoab jóakarattal lehelne nevezni. Inkább komédia. „Megnézetett és könnyűnek találtatott". Van ugyan egy rejtett paródia mag, de ennek kibányászásához nincs idö: — n:vetni kell. A vérszegény cselekményt az iró állandóan kabaré-tréfákkal élénkili. Néha ez is ellaposodik, de általában a kacagtatás a darab fő motívuma, amelynek kedvéért sok mindent megenged magának iró, rendező és színész. Igy a zíufoltnak koránt sem mondható nézőtér ugy festett, mint egy Salamon-esten.
Ilyen körülmények közölt termé szetesen a színészek sem adhatlak komoly művészi munkát és gyakran estek lulzásokba, ami tekintve a darab jellegét, még inkább megbocsátható, mint a pécsiektől meg nem szokott, ezúttal feltűnően fegyelmezetlen játék.
A címszerepben a kipróbált ko-inika, Egry Berta adott (a túlzásokat leszámítva) remek alakítást. Ez volt ezidén első nagyobb szerepe,
2 s
de különösen a nagyioló hercegné szerepében volt ragyogó. Az iszákos ál herceg szerepében az örök.humoru és minden alkalommal ezer uj ötlettel jövő Szabó Ernő adott néha könnyekig kacagtató (de nem mindig Ízléses) mókákat. Mint rendező, kifogyhatatlan ötleteiért érdemel dicséretet. Ürmössy Magda helyes, kedves volt, de Bende Lászlóval együtt nem mutatta a szokott jó formát. Ragyogó színészi munkát végzett most is a trónörökös szerepében 0 oszlán György. Nagyszerű voll Andrási inasa is. A többi szerepekben Danis, Koltay. Vass Irma, Rátkay és Iványi érdemelnek említést. A zenekar Endre Emil karnagy-gyal az élen Hajdú Imre dallamos zenéjét igyekezett jól visszaadni.
Külön kell megemlékezni a kis Dévényi Laciról, aki nemcsak mint kitűnő szinész, hanem mint tánccsoda is tökéletes sikert aratott. A nagyokat is megszégyenítőn stepp tudása és táncfigurái, ritmusérzéke mindenkit bámulatba ejt. Megújrázott szép és ügyes táncszárnaival
sok tapsot könyvelhetett el. _
A színházi iroda hírei:
(♦) Ma, pénteken, darabvdltoxds l
— Közkívánatra a Méltóságos asz-szony vígjáték kerül színre 32—150 ff lléres helyárakkal, Harczos Irénnel a címszerepben.
(•) Vdgó Müry vendégfelléptével
— Mese a Grand Hotelben. A nagykanizsai közöwség egyik dédelgetett kedvence, a) bájos Vdgó M&ry, a főváros legfiatalabb és egyben legkedvesebb szubrettprimadonnája lesz vendége szombaton és vasárnap-este a Mese a Grand Hotelben ope-rettujdon6ág bemuta\'ójának. Vágó Müry vendégfellépését bizonyára nagy örömmel fogadja közönségünk, hiszen most már teljesen kiforrott, Szeged és Budapest közönsége által akkreditált, ünnepelt primadonnát lát viszont az elragadóan kedves kis Vágó Máryben. Vasárnap délután 6 órakor a Viki operett címszerepét is eljátsza Vágó Mary.
Hámor a reklámban
Irta: Erdő» Jóuef 2
Az angol könyvpiacon a legszánalmasabb bukása Petcr Extwory •Győzelem a szerelom; felett, cimü regényének volt.
Evekig egy darai) sem fogyott belőle.
A szerzőnek végső elkeseredésében zseniális ötlete támadt. Barátaitól ősz. szepumpolt pénzen a következő hirdetést adta fel a nagyobb angol napi-lapokban:
— Fiatal, magas, csinos, szőke mki^ zikális milliomlos házasság céljából ke-resl olyan urileány ismeretségét, aki minden tekintetben hasonlít Petcr Extwory «Győzelem a szerelem) felett, cimü regény hősnőjéhez.
A könyvet néhány nap alatt elkapkodták és uj kiadást kellett nyomtatni.
Egy londoni optikus és fotószaküzlet kirakatát egy éjjci tolvaj fosztotta ki. A látcsöveket és fényképezőgépeket elvitte, csak apróbb, jelentéktelenebb holmikat hagyott a kirakatban. Másnap a cég nagy hirdetéseket tett közzé néhány londoni nagy napi-lapban a következő szöveggel:
— Nézie meg kifosztott, kirakatainkat! Betörő járt nálunk, a tolvaj, ugy-látszik kitűnő szakember, — tai-Tt csak az x. és y. g. gyártmányokat! vitte magával, bún de n mást otthagyott, stb.
A hirdetésnek nagy sikere volt, mindenki nevetett a szellemes ötleten. Azt persze, hogy a kereskedő kizárólag a hirdetett két márkit tartja raktáron, nem tudta senki.
Egy skót egy fényes pennyjt lát a járda aszfaltján. Hogy ne legyeu feltűnő, leejti a zsebkendőjét, ezzel akarja felvenni a pennyt.
A pénz azonban az aszfalthoz van ragadva, hiába erőlködik a skót, nem tudja felvenni.
A szemben lévő üzlet előtt álló Ker odamegy az erőlködő skóthoz Cs" udvariasan azt mondja: — Hiúba erőlködik, a peuuy a mi Vulkán ragasztószerünkkel lett az aszfaltra ra-gasztva, hogy dokumentálhassuk, hogy a Vulkánnál jobb ragasztószer nem létezik ...
Megnyilvánul talán akaratlanul is a reklámlumior kisebb vidéki helyen is, igy például egyik kispesü hetilap január -l-iki számában \'a következő nyílttéri hirdetés jelent meg:
Barátomnak, Horváth Lajos Pál ur-nak megbízást adtam\', hogy 7-1 darab boldog újévet kívánó névjegyemMel bélelt borítékot adjon fel postára. Ne. vczelt ezeket hat nai>on át feledékenységből magánál tartotta és csak azután adta rel a postahivatalnál, miért is ezúton bocsánatot kérek jóbará-
taimtól és üzletfeleimtől.
X. Y. füszerkereskedő.
A reklámra elköltött összeg tekin-tétében feltétlenül Amerika vezet, — dc rcklámhumbr tekintetél>en is.
Amerika egyik legnagyobb napilapja néhány évvel ezelőtt pályázatot hirdclett ügyes, ötletes, rövid napihiry reklámra. A . dijak magasak voltak és ennek tulajdonítható, hogy húszezer pályázó vett részt. A két első dijat nyert reklám napihir szövege ez volt:
-Vakmerő betörés a Rltz szállóban. Missis Raky asszony, a londoni társaságok előkelő tagja, aki jelenleg vá. rosuukbun időzik, vakmerő betörés áldozata lett. Késő éjszaka szobájában különös zajra ébredt. Lélekjeleniétére és bátorságára vall, hogy az éjjeliszekrényen lévő lámpát ínleggyujtotta. Egy idegen férfi volt a szobájában, böröndjeit kutatta át. Sikoltozására berohant a szálloda személyzete, miro a férfi kiugrott a nyitva hagyott ab. lakon. Sietségében otthagyta az ék-szereket, de a vakmerő és ravasz be-törőnek mégis sikerült egy doboz Glória arckrémet elvinni.
A második dijat nyert napihir ez volt:
öngyilkossági kísérlet. Tegnap ko-rán reggel Bcrdő ur villájában őngyil-kosságot követett el. Mikor a lövés zaját a szomszédok meghallották, be. rohantak a lakásba s ott találták az áldozatot, Beerdő urat hálószobájának padlóján. A golyó megakadt a lwrdacsontok között és Bcrdő ur élet-halál között vivődik. A rendőri vizsgálat megállapította, hogy Bcrdő urat
kezelő orvosa eltiltotta \'a Jupiter mustár élvezetétől. Bcrdő ur ezt n«ral tudta túlélni és ez adta kezébe a gyilkos fegyvert. Az áldozat elkeseredés© annál nagyobb, mert mostani kezelőorvosai megállapították, hogy a doktor tévedett, inert a Jupiter ntfustár minden embernek csak hasznára leltet.
Egyik fővárosi hirdelőiroda a mult napokban egy kunsági asztalosmestertől a következő tartalmú levelet kapta:
Igen tisztelt hirdető ur! Gyertyaszentelő napján multam) \'29 esztendős. Itt volna a zideje, hogy megfele-ségcskedjek, hogy családot alapítsak. Az volna n kérésem, tegye bele az újságba, hogy feleséget keresek. Takaros leány légyen, — se tul sovány^ , se tul kövér, — értsen a főzéshez, leendő gyermekeim neveléséhez, házam táját rendije tudja tartani. Asztalosmester vagyok, van egy kis miü-helycm, egy kis házam1, meg tiz hold földem, no taleg egy kis megtakarított péuzeni. Ha leendő élclpárotajlnak van valami kis vagyonkája, az nemi baj, de ha nincsen a zsem baj, csak veszekedés természetű ne legyen. írja meg tisztelt Hirdető ur, mennyi a költség, én azonnal megküldöm! mert senkinek nem vagyok adósa, házaitf, földem tchertmlontes.
Ha sikerülne a, hirdetés által egy tisztességes és becsületes feleséget kapnom, húsvétra micgajándékozom egy szép báránnyal. Igaz tisztelettel X. Y. usztalosmühely, föld és háztulajdonos, (Folyt kóv.)
4
ZALAI KÖZLÖNY
1988. lunltu 13.
Ketté szelt a hidpillér egy gőzöst a bécsi Dunán
Az egyik halott ég a súlyos sebesültek közM négy magyar volt
(•) Vágó Múry szombat—vasárnapi előadásaira, ugy az esti Mese a Orand Hotelben, mint vasárnap 6 órakor a Viki előadására 20— 30—40—50 (illír ráfizetéssel érvényesek a bérletszelvények.
(•) Kölcsönkéri feleség — filléres helyárakkal. Szombaton délután S órakor a Kölcsönkért feleség operett-ujdonsággal, Szabó Ernő, vass Irma, Ormössy Magdával a főszerepben, kacagó délután.
(*) Debreceni 2 es huszárok va-i tárnap délután 3 órakor 32 - 150 filléres helyárakkal van műsoron ez évadban utoljára.
(•) Vágó Müry felléptével — Viki Vasárnap délután a Viki kellős címszerepében lép fel Vágó MSry, aki ebben a darabban Is brilliáns alakításával kápráztat. 32—150 filléres belyárak.
(•) Vasárnap este Vágó M.lry bucsufelléptével — Mese a Orand Hotelben operelt-ujdonság, 32—150 filléres helyárakkal.
(•) Hétfőn — A házasság, vigjá-tékbemutató.
é mm
Vetőburgonya-kiosztás nyári ültetéshez
Az Atsódunántuli Mezőgazdasági Ka mura közlése szerint a m\'által ujbur-gonya behozatal feleslegessé tétele, valamint az export fejlesztése céljából a földművelésügyi Minisztérium Nó-vénytermeiési Hivatala az idén folytatja a téli (fojtott) ujburgony utjermeIés elterjesztése érdekéién megkezdett munkáját. Ezért juliiisi ültetésre az idén is kioszt 5-20 q-s tételekben szerződéses termelésre néhány vagon vetőburgonyát. Igényléseket elfogad a Hivatal (M. klr. Növénytermelési 111-vatal, Budapest Földművelésügyi Minisztérium) fehérhéj Ju, vagy sárgajtfisn vetőburgonyára. PiroshéJJu készlete már niucs, Így az mtír nem igényelhető. A termelés mikéntjére vonatkozó felvilágosításokat az érdeklődők ugyanolt megkaphatják.
Bécs, junius 12 Bécs közelében az egyik átépítés alatt levő hídnál borzalmas hajó-szenencsétlenség történt. Egy gőzös át akart menni a hid alall, amikor - eddig ismeretlen okből - nz egyik pillérnek rohant, amely valósággal kettészelte a hajót. A gő zös xizonnal elsülyedt. Utas nem volt a hajón, csak a 22 főnyi személy^ zet, akik közül hatan eltüniek, a
Róma, Junius 12 Mussolini miniszterelnök pénteken fogadta a keletafrik i háború győztes hadvezérét, Badoglio alkirályt, aki részlelesen beszámolt a keletafrikai helyzetről. A részletes jelentés után \'Badoglio elölerjesztette kéré ét, — a mely szerint mentse fel a miniszterelnök az alkirályság
Páris, junius 12 I
A franciaországi sztrájk egyre nagyobb méreteket ölt és egyre aggasz-tóbbá válik. Most már nönVcsak ujabb munkás-töfcníegek csatlakoznak a mozgalomhoz, hanm* egymást érik az utcai zavargások és tüntetések. Űrnap, ján közel hatezer ember vonult végig Páris utcáin, vörös zászlók alatt, felemelt öklökkel, az Internacionálé! énekelve, A tüntetők a kamara előtt is elvonultak és hevesen tüntettek, hogy a kollekliv munkáról szóló törvényjavaslatot léptessék életbe.
Csütörtökön a pincérok is csatlakoztak a mozgalolmlioz. ugy hogy «z összes szállodákban, éttermekben mfcg-állt a munka. A kisebb vendéglőkben a tulajdonosok családtagjaikkal akarták a forgalmat lel>onyolitani. Adriikor erről a sztrájkoló munkások tudotalást szereztek, 20—30-as csoportokba vetődve megszállták ezeket a szállodákat és vendéglőket és kényszeritették a tulajdonosokat a munka abbahagyására. Sztrájkba léptek a mészárosok és hentesek is.
Pénteken reggel az autó és repülő-gépgyárak munkásainak nagy részo csatlakozott a sztrájkmozgalohiflioz.
Forradalom a iQttichi vőleyben
A lüttlchi vöigyl>en a sztrájknak egészen forradalom jellege van. A munkásság \'megszállta a gyárakat és nem hajlandó azokat átadni. A város vörös polgármestere pedig nemi hajlandó velük szemben a karhatalmut mozgósítani.
A kikölőmunkások abbahagyták " munkát, ugy hogy a külföldi hajók &
többit kimentelték. Az eltűntek kö-zül négy nő.
Megállapítást nyeri, hogy oz e] tünt alkalmazoltak közül az egyik nő magyar. Berger Gizellának hiv. ják, aki már évek óta mint ruha-tárosnő teljes! tszolgálalol a hajón. A nyolc súlyos sebesült közül Í3 négy magyar : az egyik Gál János, egy Nagy nevü gépmester, egy pin cér és egy matróz, akiknek ni\'vél
alól, hogy mielőbb elfoglalhassa helyét idehaza a vezérkar élén. Mussolini közölte, hogy a felmentést megadja, mert a király Badogliot Addis Abeba hercegévé nevezte ki. Egyben közölte, hogy abesszíniai ancirálynak tábornoktársát, G<atianit nevezte ki.
francia kikötőket lehetőleg teljesen elkerülik. A gyémántiparban 2000 munkás hagyta abba a munkát csütörtökön.
Egyetlen kivezető ut««
A francia kormány pénteken délelőtt minisztertanácsot tartott, amelyen a francia sztrájk miatt előállott súlyos helyzetet vitatta meg.
A belügyminiszter jelentése szerint a munkaügyi viszonyoklwn előállott vészes helyzetet idegen elemek szították. A minisztereinők utasítására minden intézkedést megtettek a közhatalom bevonásával, hogy megakadályozzák a tjövőben a hasonló eseteket.»
Franciaországban most tnját\' mindenki elismeri, hogy a helyzet nagyon aggasztó. A munkásságot tniost már
nem tudják.
A hajó kiemelése ügyében megtettek minden intézkedést. A hajó hátsó részét már sikerüli felszínre hozni, de az eltűnteket nem találták meg rajt. Valós2inü, hogy a hat eltűnt az összeütközés éa a sülye. dé-s közben lesodródott a hajóról és a Dunába veszett. A hajó mélyebb részeit a viz erős sodra miatt még nem-lehetett átkutatni.
London, Junius 12 Angol politikai körökben ugy tudják, hogy Anglia érdeklődött a Népszövetség tagállamainál a megtorlások ügyével kapcsolatos állásfoglalás tekintetében. A beérkezett válaszok szerint a legfőbb állam a feleslegessé yált megtorlások megszüntetése mellett foglal állást
sem a kortriáuy, scin a szakszervezetek nem tudják megfékezni, hiába minden Ígéret, a munkásság noml fogad slóFV szakszervezetek\'\' vezetőinek és a tüntetések egymást érik. A radikálisok kijelentették, hogy a népfront nem azért alakult, hogy előkészítse a marxiznftist.
BJum miniszterelnök pénteken mu (átkozott be a szenátusban. A szenátus hidegen fogadta a miniszterelnököt és szemrehányásokat tettek neki a sztrájk és a zavargások miatt Bhml mente gelte magát, de elismerte, hogy a munkások nem engedelmeskednek sem a kormánynak, semí pedig & szakszervezeteknek. Szerinte az egyedüli kivezető ut: — minél élőbb megszavazni a szocialisták javaslatait.
A quarneról Riviérán 222*
LAURANA
napfényes tengeri strandján az
EXCELSIQR
nagyszállót a legjobb társaság színe-java keresi fel gyógyulás, üdülés,
nívós szórakozás végett. A pompás nagyszálló közvetlen a tengerparton épült; loggiás szobáiból, tengerparti terraszos étterméből gyönyörű kilátás nyílik a kék Adriára és a köze I szlgeiekre. — Elegánsan berendezett társalgók, nöi szalon, dohányzóterem, Iró- és olvasószoba állanak a vendégek rendelkezésére. A hotel konyhája elismerten a legkitűnőbb ; kívánatra diétás étkezés. A legtökéletesebb komfort mellett is az
árak Igen mérsékellek!
MindennemU felvilágosítás, szobarenddé,, ittngAbctlzetéa az ,U| Magyarság" ulazáai Irodájánál ,(lu. lapisi, VIT., Rákóczy-ut 30 Telcton 4M-20.)
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlflny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvést!
István király Szálloda
(VI., Podnaaaniozky-iatoa 8.)
Igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel ksplialják a szálló minden modern konfortlal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető Igénybe, melyet a Zilai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
Anglia megkapta a válaszokat: — nem kell megtorlás i ^
Badoglio Addis Abeba hercege, az uj alkirály: Gratlanl
A szakszervezet is elveszítette uralmát a francia munkások felett
Csfll8rt&k0n még lobban elfajult a párisi sztrájk - Zavargások és tüntetések a párisi utcákon — Megszállta a munkásság a líiffichl gyárakat — A szenátus hidegen fogadta Leon Blurn mai bemutatkozását
flML |milu» 13 2AJLAI KÖZLÖNY

GYÓGYCIPÓ
szép kivitelben. mr
Világszabadalmam Izzadó és fájós lábakra. - Kérjen műszaki leírást I üyártja:
FURMEN cipész
Nagykaatoa. t h
_ (Érettségi hírek)
Dr. Kflhn Szaniszló ciszterci igaz. gató és dr. Péterffy Tamás zalaegerszegi állami ghn>i. iguz«ntó, mint érett-s(gi biztosok tegnap Nagykanizsára érkeztek. hogy a kegyesrendi gimnáziutaf-lwn megkezdjék Működésüket. — Magas Mihály kegyesrendi gimn. igazgató csütörtökön Győrből, ahol az ottani bencés gimnáziumiban mint érettségi biztos szerepelt, hazaérkezett. — A felsőkereskedelmi iskolában az érettségi biztos Fercnczy Zoltán, a zalaegerszegi felsőkereskedelmi iskola igazgatója. Az érettségi vizsgálatok pénteken délután fejeződtek be.
— (A piarista garden-party)
junius 17-én, szerdán délptán 0 órakor a város közönségének kedves, hangulatos találkozója lesz a gimnázium udvarán. Ezt a ntímícs célú nyári szórakozást az időjárás sem ronthatja el, mert ha netán kedvezőtlen lenne az Idő, akkor a tornateremben tartják meg. A garten-partyt a Pjarjsln Diákszövetség nagykanizsai tábora ren-dezi a piarista temploim\' felszerelésére és szegénysorsu diákok segélyezésére, A rendezőbizottság elnöke\'dr. Krátky Islvánné, aki Bertin Ágoston szövetségi elnök és Magas Mihály, a temp-lomépitő igazgató segítségévei szorgos kodik a rendezés sikere érdekében.
— (Kanizsai siker)
Ma, pénteken délben a budapesti rádió-müsoron nagykanizsai karnagy vezetése ulatt szólalt meg «z Állástalan Zenészek Szimfonikus Zenekara. Horváth Károly zeneszerző, a jászberényi zeneiskola igazgatója (a nagykanizsai zeneiskolában Vannay János, majd Siklós \'\'Albert tanítványa) vezényelte a zenekaridéi! hangversenyét.
— (Az Országos Orvoaszövetaóg) zalavári negyei fiókszövetsége junluj
14-én, vasárnap délelőtt 11 órakor Nagykanizsán, a városliáza közgyűlési termében évi közgyűlést tart, mblynek tárgysorozatán egyebek közt választás
Hölgyek!
Fehér kalapok
szenzációs formákban legújabb újdonságok
Fehér retikülök
nagy választékban
Habselyem
fahérnaműak, uj fazonú Ingnadrágok, komblnák gyAnydrQ pasztell-színekben. Máriák után Isi
SÉyai Diiitkiii
Horthy Mlklóa-ut I. színi
Vároaházpalota.
A
ÍS lesz a megüresedett tiwtikari, választmányi és fegyehni bizottsági helyekre, azonkívül állásfoglalás a ka. marai választások ügyében. Közgyűlés titán, fél 1 órakor társasebód a Centrál éttermében .
Megérkezett az utcaseprőtank
A Ruhr-vidéki lissenből, a hires Kmpp-gyárból megérkezett az uj nagykanizsai seprő-gépkocsi, amely egyszerre öntöz és seper. A tankszerü, szürke gépkocsi napokig utazott, mig roíjdeltetési helyére ért. Közel két és félezer pengő volt a vám és egyél) illetéke, mig a tűzoltó szertárba levonulhatott. Az uj seprő és öntöző «Uink» mintegy l.r).Q00 pengőbe került, jobbára abból a megtakarításból, utnfi1 az öntózőttutónak fafütésre voló átszerelésével sikerült elérni. Ujabb bizonyság ez a modern szerszám\', hogy hogyan dolgozik a nagykanizsai tűzoltóság dr. Prack István főparancsnok vezetése alatt. A céltudatos szervezésnek és takarékos gazdálkodásnak köszönhető, hogy ma Nagykanizsa tűzoltósága Dunántul egyik legjobban felszerelt szertárával rendelkezik, ami a városnak alig került valamibe. Most azonban legfőbb ideje a tűzoltósági iuktaiiya felépítésének, amit a város közönségének tűz, vagyon és életbiztonsága is parancKolólag követel.
— (A buoauszentláazlól Iparoskör)
junius 14-én zászlót szentel ünnepi keretben. Zászlóauya Misik Jánosné. Az ünnepi beszédet Kutona József, a kör elnöke, az avuló beszédet Misik János főjegyző, az emlékbcszóöel Landi I-ereuc ipartestületi jegyző, a záróbe. szédel P. Gulyás Gellérl zárdafőnök mondja.
— (Huszonnégy óra balesetei)
Csóka József 16 éves, fodrásztanouc a Józsoí főheroeg.utról a SugAr-uLra, akart befordulni kerékpárjával, amikor egy szembe jövő isknieretlcn kerékpárossal egymásnak szaladtak. Csóka oiyun súlyos sérülést szenvedett, hogy kórházba kellelt szállítani. — Mór Já. nos 18 éves fiatalember a Viktória téglagyár magas lépcsőjén elcsúszott és leesett, töréssel szállították a mentők kórházba. — Tőke Pál 13 éves letehyei fiu házuk udvarán felmászott a szederfára, leszakadt alatta a vékony ág és a fiu elterült a döldön. Bordatöréssel \'került a kanizsai kór. házba. — Lukács Pál 3 éves gelsei gyermek játék közben egy mMgas létrára mászott fei, ahouuan leesett és kartöréssel szállították be a kórházba.
— Horváth János Telcky-utcai földműves. 37 . éves felesége az udvaron a szénarakásnál segített. Köbben a magas kazalról °z alalta álló kocsi oldalára esett. Súlyos sérülésévei a mentők • a kórházba szállították.
— (Cigány-szol kiarltás)
Péntek délelőtt két fogházőr két cigányt kisért a fogházból ú törvényszékre. Az utón egy csomó cigány mintha már erre várt volna, egyszerre odasereglett és körülvették a két fogházőrt. Ugy látszik a két társukat akarták kiszal>adituni. Csakhamar ölt-termett két rendőr is, ugy hogy egykettőre tuétvurlók a vakmerő cigányokat és előállították őkot a rendőr-kapitányságra. Mintegy 26 cigány ke. rült igy a délelőtt folyamán a kapi- j tányság udvarára.
— (KélyvgoutlUyc találkozója) ivét- j főn délután flhttl S-ig * Paun«»ta t hátsó kistermében.
Magyar műcsarnoki műrészek csoportos kiállítása
Értékeket ígérő képkiállítás nyílik meg holnap, szombaton reggel Nagykanizsán. A Műcsarnok állandó Kiállító művészeinek csoportos tárlata ez, amely a vidék mübarát közönsége számára csak ritkán elérhető kép-anyagával kulturális jelentőségű Nagykanizsán. A kiállítás a Ba-bochay-házban (Sugár-ut 2. szám) nyilt meg és egész nap belépődíj nélkül megtekinthető.
A migrén és az idegesség azon esetei, amelyek a gyomor- és Mi-működé* zavaraiból erednek, gyakran már egy pohár természetes .Ferenc József" keserűvíz használata által is megszűnnek. Az orvosok ajánlják.
— Az áruló holdvilág
Az előkelő nyaraló-telei>en Íróasztalára borulva, holtan találják a gaz-dag bankárt. Lecsüngő kezében görcsösen markolja a revolvert. Hihetetlenül izgalmas jelenetekben fokozódik a drámai feszültség, Mely akkor ér tetőfokára, mikor az asszony ifjúkori barátját gyilkosság vádjával letartóztatják. Az utolsó pillanatig nem látunk tisztán —■ s izmikor Trevor Dene végre lecsap áldozatára: még mindig kábultan állunk a megdöbbentő megoldás előtt, mely a nyomozás logiká-jáuak igazi szenzációja s a - valódi gyilkos leleplezésével három szerető párnak adta vissza a boldogságot. A mindvégig szenzációkkal vibráló de-tektiv-történet a Palladis Félpcngős Regényeinek sorozatában jelent meg.
ALKALMI VÉTEL!
A város,belterületén néhány jól jövedelmező ház, Úgyszintén magálúiái
• la dó. tuo,
Bővebbet HaIAmc Mm* Ingatlanforgalmi iroda, Horthy Mlklós-ut 6.
— Csodálatos asszony
a főszereplője Faith Baldwln, a nagyszerű amerikai Írónő regényének u Legszebb álomnak. Megjelent a Milliók Könyve legújabb számában, ára 20 fillér. • •
- LAKBERENDEZÉS a mai pénzszűke mellett is mindenki részére igen olcsón beszerezhető Kopsteln Lipót Magyarország legnagyobb butoráruliá-zábon.
IDŐ
Zivatar!
Prognózis! Váltoaó felWbet. több helyen záporeső, egy-két helyen zivatar, a hó kissé emelkedik.
GM LÉKEZTETŐ
Junlu. 14.
Osszmunkásság nyári mulatság* « \' Scép Ilonában. JullU U. A Keresztény Jót. N««gylet tat)« i órakor (vitéz Tamártürjné). Jnnta. 17.
Piarista Diákszövetség JuoültM 8 órakor a gimnázium udvarán
Nagykanlria megyei Tárol polgtomestetéttU.
12319/1936.
Tárgy: Ai épületek áWakálnak és erkélyeinek vtrágdiseitéae.
Hirdetmény.
Hivatkozással a lárgybin, Jelzett ügyre vonatkozó kérelemre, közhírré teizem, hogy a virágdísszel legszebben ellátott 60 Itkái luUjdontnal-nak jutalmazásira ugyanannyi dijat ttttOk\'kl, mégpedig:
az elió legszebb 5 lakás ablakainak, Illelve eikélyelnek jntalmaíá-Bára 20—20 pengót,
a további legazebb 46 lakát ablakainak, illetve etkéljreinsk jutalmazására egy-egy szép MottintWayt.
A vlrágnyertes laMwfc ablak.,illtetve erkélylulajdonosalmk nevett\'a Zálal Közlöny augusztus hó 15<n meg|elenö számában fogom Közöltll Nagykanizsa, 1936. junius 5.
J203 PW^hPHrtítWe
mmmmmmmmk
Fontos felhiods!
9
Hibás autásyphon-üvegeket MytS hó végéig a gyár dijiBlwidi javitja-tisztilja. Kérem a kibán vagy piszkos atdósyphon-üve-geket mielőbb üzletemben leadni.
Szabó Antal sportüzlete
az Autó-syphon körzet egyedáruiltója Fft-ut 5.
ZALAI KÖZLÖNY
1936. tunlm 13
&rnílí*4*!*? iVi\'i\'f\'J \'"Aiü Uítfl^-J
10 « mit. Minimt W.ÉfcM mi I rtlUr
lütamatl nob* i várót középpontjában Urdöizoba haaxoálalM, esetleg teljes ellátálul (ullus l-re kiadó. Ugyanott egy jókarban leró seilon eladó. Koigonyl-utca 19.
■aaadialna vegyen vlllalelkel I Míg néhány 200 D-Okl telek, árnyat Iákkal; kiépített útnál, a balatoni muaeum mellett, kapható dr. Valkó Bála ügyvédnél, Ke»,t helyen. 2109
■•X vásárol|on hálószobákat, ebédlót, kombinált bútort Rekamterek, sezlonok, matracok alkalmi eladásban, kedvező diétád teltélelek mellett. Sternné, alkalmi batorűilel, Erztébel tér 18. 2172
Kétaxobéa, fürdőszobás lakást ker Ajánlatokat a kUdóhtvalalba kérem.
fürdőszobás lakást kere-
Haasnált Mart nsz éa elad Kardot Antal, Erzsébet-tér 20. •
látaaabáa ujonan testeit udvari lakás szonnalra vagy augusztusra kiadó. Klnlsil-utca 31. 2224
Caengery-ut 26. alatt háromssobás udvari lakát azonnal vagy auguaztua l-re klaJá. Bővebbet Sxéchenyl-t« 8. alatt. 2229
Ensébet-tértöl Pó-utón át a Deák-térig altaaaaH egy belge bőrkesztyű. Kérem • megtalálót sít HackeTéknH Erzaébet-lér II. az. alatt jutalom ellenében leadni. •
Ssép aayaaabáa Zrínyi Miklósul 16.
konyhái lakás kltdó.
2236
Egy lókarban lévő flyariitakkooal eladó Jóitel líherceg-ut 24 2236
Onroallag megvizsgált Hatat nó ajánlko-slk aiopUlltaak. Honvéd.n. 39. •
Tártjait
bútorozott lakát utca 9. junlua 19-tól kiadó. •
TSItéahu alkalmat aláraz löld díjtalanul elbocdható. Caengery-ut 31. *
Vennék 6 8 méter hosaau ■■Mloeé-«•«. Epplnger latelep. •
Ogvea klfatélaé»,t telveas Urónyal Divatnál, Horthy M.-ot 1.
Vennénk kél alatt egy hatználl karék-ptrt 12 évea Hu részire. Vécaey u. 2. •
Fonyód-Bélatelepen .lilék kiadók, eladók. Csertán Kaposvár 2237
Iáaankr4it|l vt
állapotban Királyi Pál-i Telephon 69.
vennék,
utca 3.
haaznált jó Hátsó lakát.
Tartáaktlláat, mindennemű ondo-lálát, litjletléa, női-, url- (a gyermekluj-vágás éa minden szakba vágó munka Ftupovica lodrászdzletében kíszOI. Caengery-ut 2. Teleion 526. •
Jószáru harlanyélt lejeltesse meg Ott. Catzmadla Lajosnénál Rózsai-. 21. \'
Háraaiaaabáa
löldsslntl éa emelelt béréri az állomáe közelé-
Horthy Miklós
vagy a
s-ut 55.
— _--------a 1 Sikerült egy nagyobb mennyiségű szép, darabos faragott fenyő forgácara szert fenni, amelyet szen-záclót olcsó árért nyárt tüzelésre ajánlok. 1 rakat (egy szekér) ss erdőn átvéve 1 2C, a rendes fuvtrdlji 3, összesen P 4-20. Szíveskedjen bizalommal hozzám fordulni éa egy próbarendelétsel győződjön meg. Siessen, mlg a késztet tart. Malollca fa-bizományos, Rozgonyl-u. 2. a, (Népmozi) udvarban.
Kiadja a laptulajdonol Közgazdasági Rt. (kntsabarg Nyomda la Détzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán, felelős kiadó i Zalai Károly.
Interurbán telelőn t Nagykanliaa 78. aaáro.
I— mmi
I mindenki a helyi kereskedőknél I | «a lpatoéokaál mttmmt bal I
m. kir. Államvasutak
menetrendje
Érvényééi 1936. évi május hó 15-tfil kezdve. Nagykanizsa állomásra érkeső és ai onnan Induló rónátokról.
Nagykanizsa—Budapest déli p. u.
VOMI A vonat Kuli.t-IKMtlUt, B.,11. Bp.ilr. Voul \'A vonal
III—1 neme ról Ind. r. W. 1,1. árkazJk ulm. neme
1219 Szem. V. 006 II 1-30 152 6-18 1220 Szem. v.
1207 Oyv. 5\'50 6-50 700 9-45 1240 Motor*)
2237 Slnauti) 808 922 1007 Slíl.ítk II 23 1202 Oyv.
1213 Szem. v 9-49 11-09 11-28 1945 1212 Szem. v.
2223 Molpót1) 13-39 M-90 1932 20-35 2222 Molpót")
1211 Szem. v 15-49 1710 17-37 21-19 1214 Szem. v.
1241 Motoi1) 17\'45 1939 19-29 — 2238 Slnaul\')
mii Oyv. 18-25 19-35 19-38 22-20 1206 Oyv.
Jglár ||K»í
fjl Kanluá-ij r» *rk.
3-06 3 30 | 4 49
528 555 7-81
10-10 1010 11-25
1110 11-14 13-00
13-35 14-05 | 15-23
18-22 18-37 J 20 04
21*15 20 10 | 22 58 22-38 I 22 47 | 23"45
9-1^. Bpest déli pu-ig.
\'■Vár között VI-28-tól ix\'g8-ig.
730 6-30
SIÓI.Ind 12-J4 14-50 SIÓI.Ind. TO-20
2) Közlekedik Nagykanizsa Balatonszentgyörgy között V—15-től X—3-ig.
Balatonszentgyörgy Székesfehérvár között VI -28-tól IX 8-ij 8) Közlekedik Nagykanizsa Balatonszentgyörgy között egész évben.
Balatonszentgyörgy Batatonboglár között VI -27-től IX-8-lg. *) Közlekedik Balatonboglár Balatonszentgyörgy között VI—28-tól IX 9-ig,
Balatonszentgyörgy Nagykanizsa közölt egész évben. *) Közlekedik VI -28-tól IX—8-ig.
K6zv*tl«n kocsik forgalma l
Az 1201/1202. sz. gyorsvonatokkal:
1., 2., 3. o. kocsi Trleste, Venezla-Mestre, Bologna, \'Irenze, Róma.
2., 3, o. kocsi Trieste, Venezia, Milano, Qenova, \'entlmlglla, egy étkező kocsi Pragerskoig. Az 1208\'1207. sz. gyorsvonttokkal:
egy \\ , 2.0. kocsi Trleste, Venezia, Bologna, Róma. egy hálókocsi Venezia, egy 3. o. kocsi Venezia,
e#y 2.. 3. o. kocsi Abázla. Fiume, de csak Vl/15-tól IX/15-ig. ikkal közvetlen kocsik Budapest déli pu és Zalaeger-
-w
Az 1220/1219. sz. vonatol szeg és Barcs Pécs között, 2., 3. osztályúak.
Nagykanizsa—Szombathely—Ágfalva
IkuIzU [ T Sio.b.t-h.ljr. ifk irt. W Ind. M.l KMII.Í-
MII Ss.v.")|| 5-15 657 7-27 910 m? Sz. V. __ 5-99 736
lm Sz.v.>) 5-48 714 810 9-27 1477 Molor _ 7-28 8 12 943
IMI tbtw 814 9-43 10-35 _ MIS Sz. V. 1003 11-23 1207 13 22
im Ss. V, 13-45 15-17 — — MIS Sz.v. 13-45 15-35 1615 17 39
tilt Sz v. 15-30 1651 17-32 1904 Mit Sz.v. 1919 2099 21 00 23-16
UH Holt. 20-12 22-25 22-31 —
lm Noto. 1 23 50 1-05 - —
i) Közlekedik V—15-tfil VI-14-ig és IX-16-tól 1937. évi május 14-ig. t) Közlekedik VI—15-től IX. 15-ig.
Nagykanizsa—Barcs—Pécs
"Wka.1-i tárói U.l Bucin Irk. Pfclr. Iri. 1 rfc.li li M. Btrcdl W Ntzykl.1- ttárt kik.
1120 2414 2418 Ss. v. Sz. v. Sz.v. 502 13-40 20-14 6-55 15 58 2155 flii 17-43 2331 2417 2413 2451 Sz. V. Sz. v. Vegy. II 50 1650 4 45 1335 19 19 658 19 24 21 49
Oslek között.
A 2420/2451. sz. vonatokkal közvetlen kocsik Pécs Budapest déli pu.
Nagykanizsa—Oyikényes— UJdombovdr—Budapest Keleti pu.
1 Kanizsáról indul t 1 Bpeat 1 I kp. érk. | | | gdjg Kanizsára érk.
2444II Sz. V. 24081 Oyv. 23-95 ri2-tó 0-24 ^ 1 3 08 8-03 6 38
A 2408-as sz. vonat közlekedik VI—15-től IX—14-ig. A 2409-es sz. vonat közlekedik VI-15-töl IX—16-lg. A 2444. sz. vonat közvetlen vonat Budapest—Keleti pu-ig.
Nagykanizsa—Murakereszlur—Kotorlba
Nigykanl 1 zsáril Indul | M.-Keteszlut érk. 1 M.-Kereizturjl Indul \' Nsgvktnl-ZH*r« t^ik
I2H2 120H 1202 Vegyes Gyors Qyort 7-15 1 0 05 1 11-40 | 7-42 0-18 11 53 1297 1207 1201 Vegyes \' Qyors ayors 11-26 I 512 I 17-52 | 11 58 5-25 1805
Az 1208 és 1207. sz. vonatoknál, valamint az 1201. és 1202. sz. vonatoknál a közvetlen kocsik ugyanazok, mint a Nagykanizsa-Budapesli viszonylat alattiak.
1292/129/. sz. vonatokkal csak 3. osztályú kocsi fut Murakereszturig.
Azoknak az utasoknak, akik Jugoszláviába Murakereszturon át személyvonattal óhajtanak utazni, Murakereszturon át kell szállni a magyar vonatokról.
A magyar személyvonatok közül Murakereszturon csak a 2414. és 2420. sz. vonatoknak van azonnal csatlasozása Murakereszturról Jugoszláviába.
Jugoszláviából vissza személyvonattal csak az 1297. és 2451. sz. vonatoknak van azonnali csatlakozásuk.
PONYVA íf^If
ZSAK HIRSCH és SZEGŐ nél.
Hofher-Schrantz-Ciayton-Shuttlewort ■agyar Gípwíii HQvek R. I.
nagykanizsai lerakatában:
csigatriörök
Planet lókapa
kaphatók
Alkatrész
rendeléseket felvesz:
ORSZÁG JÓZSEF
míg, műtrágya, zaák, növényvédelmi szerek, gép kereskedésében
Nagykanizsa, lirzBÍbel-tér 10.
(A bíróság mellett) Teleion: 130.
mukiiMlttl liliklü Vállalat
MENETRENDJE
érvényes 1936. május 16-tól. Eraaébat-tér—Vaautéllaméa
4 4S
630 7 SS 9 20 M IS 12 "0 íj 20 1616
17 25
18 os
19 80 21 ss 23°s
23 36
I
ő £
> a
■ 3
5 •
1
i •
C Jt
« i
N *
8
>
Letenyei menetrond
L.t.njkríl Ind. S 45 Hljjktnlr.ári I" S 05 N.jyk.nli.líól Inrf. 14 00 Ltlwjlr* Srk. 1510


M

>.
Fő-ut
Ta la félt 7«.
fitnte; b italai íjisli II.
"jóm • bsWéJdoao. rc^eali^ ki. Ota^u*, Mjauj. ét QétkU UcUadú VUtUla bóuivuiModáláUa Na^k.nMta (Betolja Uleév, ZalélKfcuUl
Ha » olúalas lcépes melléletet í
76. évfolyam 135 szám Nagykanizsa, 1936. junius 14. vasárnap
Ara 1S2r flll.
ZALAI KÖZLÖNY
SEH
te UaUHnfaU: FM 5. nán.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési irt: egy hóra « pciwH 40 BiUr. SiefkeutSatgi í» kUdóhlnlil! UMMi 71 u.
A franciaországi zűrzavar és következményei
Irta: d*. s*«bó Zsigmond
A legutóbbi francia választáson a baloldali pártok kapták meg a több* sóget és ennek folytán a kormányt a szociálista kommunista ooalitiónak kellett volna megalakítani. A kom-nnmisták azonban nem óhajtottak tárcákat vállalni az uj kormányban és ennek folytán L/k>n Blum a mi niszteri és államtitkári tárcákat szocialistákkal töltötte be. A francia jobboldali lapok szerint a kommü-nlsták orosz szovjet. befolyásra azért tartózkodjak a kormányzatban való részvételtől, mert a már régen előkészített tömegsztrájkokkal lehe tetlenné akarták tetml a szocialista kormány helyzetét, hogy utánna ők következzenek.
Alig hogy bemutatkozott az uj kormány, kitört az általános sztrájk, amelynek eddig a kormány nem tudott ura lenni. Salengro belügymi. niszter létesített ugyan megállapo dást a munkaadók és a munkások között, azonban ez a megegyeződ nagyon lerontotta a León Blum kormány amúgy is gyenge esélyeit. A munkástanácsok kormányzati elis merése ugyanis már erősen: kbm munista izü, ami nem is meglepő, ha tudjuk, hogy a megegyezés ke-resztülvivöjje SaKngro belügyminiszter nem is olyan régen még nagystílű sztrájkrendező volt és amúgy is a szocialista párt szélsőséges csoportjához tartozik, melyet már csak árnyalati különbségek vá lasztanak el a kommunistáktól.
A nagytőkések, nagyiparosok és nagykeneskedők tehát jogosan ret tegnek egy kommunizmusra való átnyergeléstöl, amelynek már most Is látható jele az aranynak és a franeta franknak Angliába való ki özönlése. A még nem régen sziklaszilárdan álló francia frank értéke megingott és a munkásokkal való kommunista izü megegyezés olyan elviselhetetlen terheket rótt az államháztartásra, hogy teljesen indokolt a nagytőke ideges féieime az inflációtól és a frank hivatalos leértékelésétől.
A Leon Blum kormány bemutatkozását a szenátus ellenszenvvel fo gadta és a legnagyobb valószínűség szerint a jobboldali és a középpártok összefogása rövid időn belül felvetendő bizalmi kérdés nyomán el fogja söpörni a szocialista kormányt. Nem valószínű azonban, hogy Leon Blum kormányának tá távozásával a francia belpolitikai helyzet nyugvópontra jjuthatna. Koalíciós kormány megalakítása nem lehetséges, kisebbségi kormány a francia parlamentben nem tarthatja magát. Ezek szerint a kérdés csak uj választással lenne megoldható. »
A legutóbbi választás azonban Htegmutatla, hogy a francia nép
„Lelki okai" voltak a kanizsai mozgópostán elkövetett sikkasztásnak ?
Megvizsgálják a mozgóposta sikkasztó tisztviselőjének elmebeli állapotát
A törvényszéki tárgyalóterem más kor üres padsorai tele postatisztek-kei, hozzátartozóikkal. A védői pulpituson budapesti ügyvéd. A mon» tre tárgyalás izgalma átterjedt mindenkire. Szuronyos fogházőr vezeti be Timár József nagykanizsai postatisztet. Minden szem reá irányul. Nyugodt ,szemüveges, szürkeruhás fiatal férfi, külseje a legjobb be nyomást kelti. A postakincstárt a pécsi igazgatóságtól dr. Vidos tll-kár képviseli. A vádlottak padjjá nak szélére féive ül le Timár fele-sóge A tekintelek pergőtüzében sae méböl könnyek erednek.
Ilyen kere\'tben nyitjja meg Ma-káry Vilmos tanácselnök a főtárgyai ást. A vádhatóságot vitéz Szlly Dezső ügyész képviseli. A károsult szigetvári apácákat dr. Krausz Aladár ügyvéd. /
Timár József az elnök kérdéseire részletesen elmondta, hogy a mozgóposta tisztviselője,
havi 181 pengő fizetőse
volt, ebből 140 pengőt odaadott a feleségének, a többi levonásokra ment, 20 pengő zsebpénze maradt. 1936- november 16 án, mondja, a pécsi vonat késve érkezett. Annak postaanyagát fel kellel hamar dolgoznia, Eléjje került egy ajánlott le. vél, melynek széle mintha felrepedt volna. Jobban megnézte és Játtá, hogy a levél valóban sérült, csak a bélyegek ragasztéka tartja. Maga sem tudja hogyan, a következő pil lanatban észrevette, hogy
pánz van a levélben. Hirtelen felszakította a levelet, a pénzt kabátja 1*1.só zsebébe dugta - százasokban volt a pénz - és a lajstromot meghamisito\'.ta, hogy ne jöjjenek rá a dologra. A levélen
943- ragszám volt.
- Nincs tovább !... - mondta leszögezett fejjel, halkan, bűnbánóan.
- De eleinte nem akarta beismerni, szólt hozzá Makáry elnök.
- Hát igen, az ördög incselkedik az emberrel - válaszolta halkan
— Mit ostaált a pénzzel?
Timár erre elmondja részletesen, hogy mi mindenre fordította a 900 pengőt. Céllövő puskát vásárolt, Írógépet, könyveket, regényeket -(c«z volt a bajom* mondja magához fordulva) - hízott sertést, egy pár függönyt és igy végig sorba mindent. Ezek után adósságokat kellett törlesztenie. Mindent a legapróbb részletekig kimutat.
- Miért követte el ezt ? - ismétli meg fi kérdést Makáry elnök.
- Erre nem tudok válaszolni -mondja Timár.
- Állásától fel van függesztve?
- Igen, sőt el is veszítem.
Miklós János mozgópostafőnök
tanúvallomásában elmondja, hogy Timár mindenkor szorgalmas, szakképzett, egyik legjobb munkaerő volt. Egy ízben
Budapestre helyeztette magét,
de később a család kívánságára is mét visszajött Nagykanizsára. Ugy tudja, hogy a felesége féltékeny volt reá, a családi élete nem lehetett nyugodt. Egyszer egy
revolvert láttak Timár asztalán, amely nem a postaleltárhoz tartó z»tt. Akkor állítólag azt a kijelentést tette volna Tímár, hogy ha az asz-szony ismét panaszra jön, baj lesz.-Később a felesége csakugyan be. ment, de a postafőnök lelkére beszélt az asszonynak és ugylátszotl,
mintha ezután helyreállt volna köztük a béke.
- A jobbkezem volt, - mondotta Miklós főnök. Nem volt olyan idő, amikor rendelkezésemre ne állt volna. De egy idő óta nagyon letört volt. Ugylátszik
az öoose halála okozta. Soha kifogásom nem volt ellene. ►
Thury Ernő felügyelő hasonló értelemben tett vallomást. Csak a legjobbat mondta Tímárról.
Kutl György altiszt azt vallotta, hogy Tímár a. záltisztekkel szembea gyakran ideges volt, de néhány perc múlva újra a legjobb volt ho» zájjuk
A tanúkihallgatások befejeztével dr. Hornomnál v,édő utalt arra, hogy uz elhangzott vallomások is azt bizonyítják, hogy
a háttérben lelki motívumok húzódnak meg.
Kérte, hogy védence elmebeli álla potának megvizsgálását rendelje el a törvényszék. A bíróság helyt adott a védő kérelmének és elrendelte Timár József elmebeli állapotának megvizsgálását.
Keszthely városblrája ragaszkodik lemondásához
Keszthely, junius 13 Relschl Imre keszthelyi városbiró. nál a képviselőtestület hutározata értelmében küldöttség járt és igyekezett rábírni, hogy lemondását vonja vlsz-sza és legalább még egy évig nDarad. jon Keszthely ólén. A küldöttség sikertelenül végezte útját mert Reischi kijelentése szerint lemondást végleges. \'
többsége erősen át van ilalva a kommunista eszméktől. Nemcsak a .gyáripari és kisipari munkások, hanem a földművesek és a gazdasági munkások is a kommunizmusban lát ják a kivezető utal, erős front kép ződött a nagyipar és a .nagytöke el len, mely egy uj választás esetén kommunista töblxséget választana-A szovjettel való szövetség tehát már megtermetle gyümölcsét és Franciaországban a szovjetagltáto-rok előkészítették a talajt a Kun Bélák számára.
Lehet azonban, hogy választások helyett egy sokkal rosszabb megoldás következik be és ez a forradalom, vagy ha ugy tetszik, polgár háború. A kormánynak a kommu nizmussal való kacérkodása, a mun kásoknak kommunista viselkedése a gyárak, üzemek, áruházak meg-
szállása, tehát a magánvagyon szentségének negligálása a végsőkig felbőszítette a jobboldali pár;okat, a melyhez a tüzkeresztes szövetség is tartozik. A kormány gyenge a polgári jjogoknt és a magántulajdont megvédeni és ilyenformán könnyen megeshetik, hogy a jobboldali hazafias polgárfront fegyverhez nyul és Párizs utcáin újra felépülnek a barrikádok, mint 1871-ben.
Franciaországot, a világháború győztesét azonban külpolitikailag is igen nehéz helyzetben hozta a Bárt-hou által kieszelt szóval szövetség-A mérsékelt elemek által hőn óhajtott német francia kibékülésnek áthághatatlan akadálya a moszkvai fegyverbarátság, amely már a történelmi lengyel francia barátságot is megbontotta és teljesen elhide gitette a szerb-francia viszonyt. A
győzelmes Olaszország fascista szervezetével nem állhat a szovjettel szoros viszonyban álló Franciaország oldalán, Inkább a nemzeti szocialista Németország felé irányzódlk amelyet a legutóbbi olasz rezsim1-változás is bizonyít. Az angol köz vélemény agódva nézi a szovjetnek a tótságban és Erdélyijén létesített repülőbázisalt és az angol politikb határozottan németbarát irányzatú, amely aemmiképen sem kedvező a franciákra nézve.
, A slyous franciaországi zűrzavar megoldását ma nem lehet még megítélni, egy azonban bizonyos,, hogy uj európui konstellációk vannak kialakulóban, amelynek végső eredménye egykép*n lehet a hőn óhajtott igazságos béke, vagy amitől mindenki fél, egy ujabb véres há-boru. •
ZALAI KÖZLÖNY
1«3B> |unliu 14.
Selyemimprimék, csikós selyempikék, mintás és sima ruhavásznak, strand és pyjama-anyagok
nagy választék - legolcsóbban a
FILLÉRES DIVATUZLETBEN
A színházi iroda hírei:
Vágó Mfiry és Harczos Irén
együttes felléptével - Mese a Orand Hotelben
Az évad nagy szenzációja, a Mese a Orand Hotelben cimü operettujdonság ma este Vágó Müry és Harczos Irén, Szabó E-nő és Bende Lászlóval a főszerepekben kerül bemutatóra. Vágó M8ry, a kanizsaiak volt kedvenc szubreltprima-donnájának brilliáns alakítása, táncai különös érdekességet kölcsönöznek az operettnek. Kiállítás, rendezés a „nagy sikerekének kijáró precizitással gyönyörködtet.
(•) Vasárnap délután 3 órakor 32-150 filléres helyárakkal az évad legvidámabb katonaoperette, a Debrecent 2-es huszárok van műsoron.
(♦) Viki — Vágó Müry vendégfelléptével. 32-150 filléres hgyárakkal kerül színre vasárnap délután 6 órakor Vágó Maryvel a kettős cimszeiepben, a művésznő egyik legkedvesebb alakításával a Viki zenés vígjáték.
(♦) Vágó Müry bucsufellépte. Vasárnap este fél 9 órakor a Mese a Orand Hotelben operett szines előadásán búcsúzik a nagykanizsai közönségtől Vágó Máry.
(♦) Házasság — csak felnőtteknek f Hétfőn este Székelyhldy Adrién felléptével kerül bemutatóra a budapesti Magyar Szinház ezévi legnagyobb vigjátéksikere, Vaszarv János, a kiváló szinmüiró Házasság cimü müve. A szellemes, ötletektől sziporkázó vígjáték a prózai együttes mlntaelőadá8a, melynek ragyogó központja Székelyhidy Adrién és Bende László művészete.
(*) Százhuszas tempó. A pécsi együttesnek brilliáns teljesítménye a iizázhuszas tempó előadása is. Harczos Irén, Székelyhidy Adrién, Bende László, Szabó Ernő legjobb prózai szerepeikben jeleskednek. A kedd esti Százhuszas tempó kimagasló eseménye lesz a színházi évadnak.
(•) Aranypille. (Operettbemutató). Szerdán este Dr. Dómján Qyula, Szegő Sándor, Kutor Ferenc és Pados Rezső operettujdonsága, az Aranypille. Dr Dómján Qyula irodalmi működése közismerten értékes, ebben az operettben a békeévek tartalmas, értékes munkáját hozza Szegő Sándorral együtt. Kulor Ferenc muzsikája orsiágosan ismert. A „Simongáti lányok" szerzője ebben az operettben a legszebb melódiákból kötött csodacsokrot.
A Pilsudszky-utca és Mussolini-tér mellé Hitler-utcét követel a kanizsai nyilas-vezér
A városi képviselőtestület elfogadta a bizottságok javaslatait
Nagykanizsa város képviselőtestülete pénteken délután rendkívüli közgyűlést tartott, amely a szokott keretekben minden nagyobb yihar nélkül zajlott le. Krátky István megnyitójában meghatott szavakkal a következőkben emlékezett meg
Tabódy Tibor főispánról
— Szomorú sziwcl "teljesitctal ezt a feladatot, hogy váratlanul elhunyt, mindenki által szferetett főispánunkról. Tabódy Tiborról itt megemJékez-zem. ö nomtesak a megye és az ország, hanem Nagykanizsa szeretetét is ki-éivtemeltc és birta. Ugy van, ahogy sirja felett mondották: ö a béke és a megértés olajágát hozta Zalába. A becsületes, keresztény magyar felfogást akarta érvényre juttatni minden téren. Mély kogycleltel és átérzett fájdalommal osztozunk tniiudnyájan a simát álló család szomorú sorsává\' és atrti-kor ennek itt kifejezést adunk, javaslom, hogy emlékét jegyzőkönyvben örökítsük meg és erről a gyászoló családot értesítsük.
A megemlékezést a képviselőtestület állva ha Ugatta végig és a javaslatot egyhangúan elfogadta.
Napirend előtt
Szabó Gyula és Kiss Tóth Imre szólaltak fel, mindketten jelentéktelen ügyekben. Krátky István polgármcs* ter válaszában rámutatott arra, hogy a képviselőtestületi tagok szokásba yptték, hogy vele minden apró ügyijén a képviselőtestületen keresztül érintkeznek, ezzci minden közgyülé. sen legalább egy órát elvesznek, holott ha felkeresnék irodájában, könnyű szerrel elintézhetnék az ilyen apró-cseprő ügyeket.
Az Igazságügyi palotára
vonatkozó és a többi javaslatokat is a közgyűlés változatlanu\' fogadta el ugy, ahogyan a zalai Közlöny teg-napi számában a javaslatokat Már részletesen közöltük.
A városi tisztviselő-státusra vonat-
kozó javaslattal kapcsolatban több érdefccs felszólalás történt.
Ml legyen aziskolázottlfjusággal?
lioda Károly kérte, hogy a szellemi/ inségmunka keretében fokozottabban adjanak munkát a .diplomásoknak.
A polgármester kijelentette, hogy egyetért a felszólalóval, de több diplomás nem jelentkezett a szellemi inség-akcióba.
Szabó Gyula helyteleníti, hogy az i|>arostársadalom iskolázott fiait neta a szakmában, han<Hm\' a tisztviselői pákán akarja elhelyezni és ezze\' az iparig pályán kevés iskolázott ember van.
Krátky polgármester helyesléssel vette a képviselő felszólalását, ő is azl tartja, hogy az iskolázott ifjúságnak a kereskedő és iparospályán való el-helyezése nagyon fontos és ezt a felfogását a nála jelentkező ifjaknál érvényre is juttatja.
Aradi Antal a revízióiban látja a kérdés megoldását.
Papp Oszkár szerint azért törekszik mindenki felfelé, hvert az iparostársadalom taiég mindig nem részesül olyai. megbecsülésben, mSnt azt mejter-demelné.
lloffmann Henrik az iparosifjuság továbbképzését hangsúlyosét^
lioda Károly szerint közpályákra csak olyanokat volna szabad engedni, akik 10—15 évet már eltöltöttek szabad pályán.
A felszólalások sorát a polgármester zárta le, miután ezek taür országa kérdések.
Utca-keresztelések
A József főherceg laktanya nyugati részén a város utcát nyit és azt a polgármester javaslatára Pilsudszky miar-salról nevezik el.
Dr. Welsz Lajos előterjesztette évekkel ezelőtti indítványát, hogy Rother-mere lordról, Apponyl Albertről stb. is nevezzenek cl utcát.
Rövid vita után a képviselőtestület elhatározta, hogy a Rozgonyi-utca
Fürdő- és strand-cipfik,
fürdő-sapkák, homok-, strand-és mindenfajta játékok
nagy válautikban kaphatók ■
Vágó Endre
Illatszer-, játék- és sport-üzletében.
meghosszabbításában bjegnyíló utcát Rothcrmcre lordról, a rc/ortraátus templom előtti teret pedig Mussoliniról nevezik el.
A nyilas szJbó Gyula Hitler-nek is , kért egy utcát általános és zajos derültség közepette.
A rendkívüli közgyűlés fél nyolc, kor ért véget.
Apróságok asszonyoknak
A szoba falai bizony télen át na. gyon bepiszkolódtak a sok füsttől és fűtéstől. Ajjánlatos tehát venni egy hosszunyelü kef^seprőt és ezzel a falakat alaposan letörölni, majd tiszta, rongyot kötni a seprő végére és ezzel atánadörzsölni. Nsg^on szép tiszta lesz a nem nagyon elhanyagolt fal tőle.
Ha szőnyegeinket most nyárra eltesszük, a leghelyesebben a molyok kártékonysága ellen a következő módon járhatunk el: a szőnyeget £lőször porszívózzuk ki> vagy po-roljuk ki, hintsük be vastagon naf-taünnal és ujságpapirosokat helyezzünk fölébe sűrűn, majd erős«n göngyöljük fel és ugyancsak újság vagy csomagolópapírral és spárgával jól kössük össze, hogy a molyok még utat sem találjanak a szőnyeg belsejébe.
Gi^ikrm megtörténik, hogy kifényesednek a ruhák viselésben-Ilyenkor legalkalmasabb a nedves, boraxos ruhát rátenni a fényes részre és langyos vasalóval levasalni.
\' »
Nuáron szokták az ágytollakat ld tisztítani, kimosni. Legjobb a tollakat 4 5 napig szódás vízben áztatni, majd pedig száraz helyen megszárítani.

A házlíis8z(mu legnagyobb bosszú sága nyáron, a gyümölcs szezonban, ha folt esik az abroszra. Ha friss a folt, áztassuk sürgősen tejbe, majd pedig langyos vizzol ö\\> lltsük át. Vagy ha régebbi keletű, kénes viz oldatb tegyük, hagyjuk benne egy fél óráig éa utána bősé ges vízzel öblítsük át.
Női-, férfi- és gyermekcipőkben ) nagy választék. )
Szomolányi áruház. |
I
Uri tropikál öltönyök
P 24.00 36.00 B0.00
Uri sportingek
P 4.50 8.B0 9.00 12.00
|ft3& funiui 14.
ZALAI KÖZLÖNV
Nem lehet elvitatni a BIOSz felelősségét a Phönix-ügyben
A Biztosító Intézetek Országos Szövetsége az elmúlt napokban teljes ülést tartott, amelyen Gergely Tódor vezérigazgató az elnöki székből hosszabb nyilatkozatot telt a Phönilx-ügyben. A közvélemény nagy érdeklődéssel várta aBIOSz elnökének megnyilatkozását, hiszen a Phönix-botrány kipattanása óta ez volt az első eset, amikor a magyar biztosítási szakma feje közlést tett a nyilvánosság számúra.
Megállapíthatjuk, hogy Gergelyei nök kijelentései visszatetszést, söt megdöbbenést keltettek nemcsak a nagyközönség előtt, hanem még a báztositási szakma mérsékelt gondolkodású vezetői között is. Különösnek találták, hogy a BIOSz el nöke éles kirohanást intézett azok ellen, - nyilván a sajtóra gondolt - akik kritizálni merészelték a BIOSz magatartását. Pedig köztudomású, hogy a BlOSz-tól függet-. len sajtóorgánumok a Legkorrektebb mértéktartással foglalKozlak a BlOSz-nuk a Phőnix-ügyben tanúsított lehetetlen magatartásával. Bátorság kellett ahhoz, hogy Gergely Tódor elnök felelőtlen lenyezóknen bélyegezz" azokat, akik nemcsak a nagyközönség ós a magyar állam érdekeinek védelmében, hanem ép annyira a magyar biztositási eszme jövöjének érdekében is vétót emeltek az eli\'im a mód ellen, ahogy néhány nagy biztosító intézet profitálni akar a Phőnix hullájából s e dus értékért látszat-áldozatot szeretne hozni, míg a rettentő terhek sokszorosíin túlnyomó részét a sze rencsétlen és ártatlan publikum nyakába varrná. Azt hisszük, hogy a BIOSz elnökének keserű szemrehányásait könnyű szivvel fogják elviselni a «felelöt len tény«ztk->, mert mindannyian meg vannak győződve arról, hogy a Phönipc roncsain osztozkodni kívánó néhány dúsgazdag biztosító inlézet pillanatnyi érdekein tui valóban a biztositási gondolat védelmét szolgálják, hisz amire a BIOSz készül, ha terve sikerülne — csak arra lehetne alkalmas, hogy évtizedekre kompromittálja Magyarországon a biztositás eszméjét s a közönség százezreit elriassza a biztositási ilz. ietkötéstől. \\
IJgyanesak vegyes hatást vállLoll kl szerte az országban Gergely elnök felszólalásának az a része, a mellyel a Phönix vezetőinek tény. kedését igyekezett ininnól sötétebb
színben feltüntetni. Kollégiállan és hálátlan gesztus volt ez Gergely Tb dor részéről, hiszen nem titok, hogy a BIOSz vezetőségében szinte tejtestvér módjjára fonódolt össze a Phönix vezérével, a legszorosabb és legbarátibb módon működött véle együtt egészen az összeomlás pillanatáig. Az is köztudoniásu, hogy Gergely Tódorék igen jól ismerték a Phönixnek azokat az üzleti gestióil, amikel most oly zord körleelhctetlenséggel ítélnek el. Nagyon jól tudták Gergelyek, hogy a Phőnix milyen tarifális politikával dolgozik s ha most az egyedül id-vezitő matematikai biztonság elvére hivatkoznak, akkor százszor nagyob felelősségük, mert ha valaki tudla ebben az országban, ugy Gergely Tódorék igazán tudták, hogy a Phönix üzleteinek javarésze ellentétben áll ezzel a matematikai biztonsággal. A Felügyeleti Hatóság kereskedelmileg képzetlen beamtereil rászedhették a Phönix agyafúrt veiétől, de Gergely Tódorék szakmai tudásuknál és tájékozottságuknál fogva nem jártak bekötött szemmel s ezért kötelességük lett volna már évekkel ezelőtt akár nyilvánosan, akár bizalmasan figyelmeztetni az illetékes tényezőket arra, hogy a Phőnix tarifapolitikája psak \'á pusztuláshoz vezethet. A BiOSznak nem lett volna szabad hallgatással tűrni a Phőnix garázdálkodását s ha ezt mégis megtették, akkor a veszély óráiban tudjanak nagyvonalúak lenni, gondoljanak a jövöre és lássák be, hogy hu ma ismét a közönség Issza meg a levét ennek a biztosítási históriának, akkor ne csodálkozzanak azon, hogy a tőkegyűjtésnek az a mennyisége, amely eddig az életbiztosításokon keresztül fejeződött kl, rövid időn belül átmenekül a bankok pénztáraiba, mert a közönség azt fogja látni, hogy a bankoknál sokkal nagyobb biztonságban érezheti a keservesen összekuporgatott pengőit, mint a biztosító intézetek páncélszekrényeiben-
— A Köpetein Butoráruhá* junlus és jullus hónapokban üzlet ós raktárhelyiségeiben remekbe készített kombinált szobákat és egyéb modern lakberendezési tárgyakat állit kl. Ugy a szerény polgár, valamint a legkényesebb Izlóaü vevő, Ízlésónok és anyagi helyzetének megfelelően megtalálja mindazt amire szüksége van.
NINCS NEZETELTERES ASSZONYOK Közön
abban, hogy kényes holmik mosásához LUX. szappan-
nokohf n ortriL-n mncrinn
. V Q
hideg vízben is azonnal habzik
io ,0
EMLÉKEZTETŐ
Judoi 14.
Osszmunkásság nyári mulatsága n Szép Ilonában. Junlus IS.
A Keresztény Jót. Nőegylet teája 5 órakor (vitéz Tamásíalvyné). Janlui 17.
Piarista Diákszövetség juniálisa 6 órakor a gimnázium udvarán.
lelegebb!
Prognózis: Változó él meg-ujuló légáramlás, egy-két helyen délutáni zápor, további hfiemelke-dés lehetséges.
— (BéíjMOTI/il/IO* taltlkoióla) flét. ffln délután 6-tól 8-ig » pannonit hátsó kistermében-
Str
a*
do

ra
Frottier köpenyanyagok
Strand-köpenyek
Frottier törülközők Pizsama -anyagok Strand-táskák
legolcsóbban
Gyors Impresszió a képkiállitásról
Még alig nyílt meg a műcsarnoki magyar művészek kiállítása Nagykanizsán, máris a nagy érdeklődés, ami elsősorban feltűnik a tárlat látogatóinak. Már pénteken délután, a kicsomagolásnál, az isméit kanizsai mQbarátok asszisztáltak és kiváncsi Izgalommal lesték, mi minden kerül elö a ládákból. Várakozásukban nem csalódlak. Az anyag legnagyobb része komoly éa változatos érték. Első tekintette azt lehel mondani, hogy ilyen, méreteiben kisebb, kiállításon ennyi értékes anyag nem volt még együtt Nagykanizsán. A legjobb meslerek nemcsak mutatóba vonulnak fel, hanem a tárlat zömét adják. Több vásznát láttuk Szüle Péternek, Náray Aurélnak, Vigh Bertalannak, Márk Lajosnak, Iványl Qrünwaldnak, Fried Pálnak, Ujvárynak, Péczely Józsefnek, Neográdynak, Papp Emllrek, Lengyel Rhelnfusznak, Pálnagynak, Kárpálhynak, Visinek, Benyovszky-nak, lllenznek, Zádomak, Nagy Vilmosnak és fiatalabb mesterek egész sorának. A modern piklura gourmaudjainak való anyag (nincs kiállítva, de megtekinthető) a külföldön is ismert Schnelder-sorozat, ami egymaga felér egy exotlkus kirándulással a festőművészet szélsőségeinek berkeibe.
A tárlat a Sugár-uU Babochay-házban egész nap nyitva áll és díjtalanul megtekinthető.
Naptár: Junlus 14. vasárnap. ltom. kat. N, Vazul. Protestáns Vazul. — Izraelita Stvan hó 24. - Junlus 15. héttő. Hom. kat. Jolin Protestáns Vld. — Izraelita Stvaz hó 26.
gyógyszertárt éjjeli szolgálat o hó 15 lg » Merkly.Bolus gyógyszertár Fiút 12. és a kiskanizsai gyógyszertár.
üózttrdó njltw n^get 6 órától mU 1 óráig (hétfő, szerűn, péntek Mutia, UddM tfiu oip BÓfcMÍJ, _
«
ZALAI KÖZLÖNY
juttlug 14
Rendkívüli ajánld!TlK,a 8y,pi" " élK P 12:90
Nagy tétel torontáli szőnyeg mélyen leszállított áron! Legújabb minták! Legjobb minőségek!
KIRSCH N ER Divatáru házban
Ma: az összes iskolák és az NTE közös tornaQnnepélye
Az NTE 70 éves jubileumával kapcsolatban nagyszabású tornabemutatóra készölt, amelyei a rossz időjárás mialt többszőr el kellett halasztani.
Az ünpepélyen a kiskanizsai sáskacsapat mellett az összes iskolák is szerepelnek teljes tanulólétszámmal s e? a verseny helyettesíti a tornavizsgájukat. Ily nagyszabású tornaünne-pély még nem volt Nagykanizsán. A verseny ma, vasárnap délután 3 órakor kezdődik a Zrinyi pályán. Az összes gyakorlatokat a határőrzenekar kiséri.\'
Útnak indult a Zrinyi Debrecenbe
Fontos mérkőzés előtt áll a Zrinyi. Debrecenbe kellett jjia reggel felutaznia, hogy a keleti kerület bajnokával, a Debreceni Kereskedelmi Alk. Sport Egyesülelével megvívja első mérkőzését az országos amatörbajnoki címlért. Remélhetőleg, dacára a közel 500 kim/.-es útnak, sikerrel fogja ezt a mérkő. zését is lejátszani. Leglényegesebb az, hogy teljes sziwel és lelkesedéssel küzdjön az egyesület színeiért minden játékos, akkor a siker nem mtaradhat el. Nagyon jóképességü együttes az ellenfél. Soraiban tótszik Bőr közép-. fedezet, aki ugy a kerületi válogatottban, mint a Bocskai professzionista csapatban sikeresen vizsgázott le. Benkő Lajos edző és Varga I\'erenc intéző vezetésével a következő csapat
Hunor a reklámban
Irta: Erdfl* JÓKwsf 4
A tengerentúli reklámoknak nemf-csak mulatságosnak, de biza\'rrnalfc js kell lennie, ha a közönség érdeklődését fel akarja kelteni,.
Kitűnő példája ennek a .Fekete kéz. ötlete.
Chikágóban történt pár évvel ezelőtt, hogy sok száz nyugodt polgár ember este hazament s lakása ajtónyitásában egy «Fekete kóz» titkos jejével ellátott gépírásos levelet talált ezzel a szöveggel: — Még őt uap és akkor...
Az illetők megrtyniűlvc rohantak a rendőrségre védelemért, azután /ellármázták a szerkesztőséget, elmesélték félelmetes esetüket. Voltak olyanok, akik bezárkóztak lakásukba, elbarikádozták magukat és ki sömí mozdultak félelmükben. Mások ellátták magukat boxcrekkel, revolverekkel.. így várták az ót napot örökös rette-gésben.
Másnap ugyanezen emberek a munkahelyükre kapták a fenyegető leve-leket: — «Még csak négy napt» szöveggel.
Az mságqk nagy cikkeket irtak a bandntáKról és a rendőrségtől köve-telték, hogy leplezze Xe a titkos társaságot.
Végre elérkezett az utolsó nap. So-kan elmenekültek, nem) mertek hazamenni, sőt volt olyan, aki végrendeltet u irt..
indult el: Pápai - Kárpát, Stróbl -Beke, Kódbaum, l\'őcze — Poór, Babos, Csöngey, Puni, Boda.
Pécsre rándul az NTE hölgytornászgardája a kerületi tornószbajnokságra
Szombat és vasárnap Pécsett ren. dezik meg Délnyugat-Magyarország kerületi tornászbajnokságait, melyre az országos bajnok NTE hölgytornász-gárdája is l>cnevezett. Szombat reggel 5 órakor a következő hölgycsapatí n-dult utoak: Baán, Brónyai, Fríedrich, Kugier, Rétfalvi, Sinkovics, Szabó Magda, Tarcsay. A csapatot dr. Vit Ferenc művezető kiséri. Holtzer József, a Zalai Közlöny sportrovaiveze-tője is átutazott, hogy eredeti tudósítást adhasson a zalai Közlöny olvasóinak.
Leventelövészek Budapesten
Sipos István levente oktató vezeté-sévei \'5 levente lövész utazik fel Budapestre, hogy az országos levente kispuska lövészversenyen elinduljanak.
Az utolsó órákban u lapok nagy cikkekben leplezték le a veszedelmet.
• Míg csak egy óra és megszűnik a Fekete kéz réme, ha ilyen és ilyea mosóport használunk!*
Az újságok természetesen be voltak avatva az ügybe és fellármázták az egész országot, hogy botrány által \'a reklám ereje annál nagyobb legyen.
Természetesen a reklainí ezen lajtája Európában elképzelhetetlen és megengedhetetlen ugy morális, mint esztétikai szempontból. Reklámban Ame-rika vezet, de .vezet a termelésben is.
Az amerikai üzletcmlbcr igy gondolkodik: «Ha az üzlet rosszul megy, akkor azért hirdetek, hogy jobban menjen, — ha viszont jói\'mtegy, akkor azért, hogy a forgalom megmaradjon!.
A Fekete kéz rcklámötlettcl az illető cégnek uj márkáját egy pár nap alatt sikérült népszerűvé tenni. A szenvedő felekuek egy évig ingyen adott mosóport a cég és az áru védjegye «A fekete kéz. lett.

Amikor a villambsközlekcdésl (be-vezették Madagaszkár szigetén a franciák, egy élelmes bennszülött ravaszul \'hívta fel a figyelmet újonnan nyilt üzletére:
Beültetett egy jói meglelt villamoskocsiba két öreg négert. Az öregek süketeknek lelelték magukat és fllníkor beszélgettek, egymás fülébe kiabáltak. A két öreg mindig kapott helyet, mert az importált francia udvariasság szerint az asszonyoknak és aggoknak he-
Tornaünnepély a Rozgonyi-utcai elemi iskolában
A Filó Fe1«nc igazgató vezetése alatt működő Rozgonyi-utcaí eltfm/i iskola tornaünnepélye nagyszámú közönség részvétele mellett zajlott le. Gyönyörűen festettek a nemzeti ruhába öltözött gyermekek, jrfnt a magyar virágoskert legszebb virágai. Tor-uabemutatóik bármely más iskola sportteljesítményeivel bátran vetekedtek. Oktatóik munkájának és nembeli érzésének legszebb bizonyítéka volt, amit alkalym/unk volt Jálni. A színpompás felvonulás után a leventeze-nekar hangjai mellett vortültak fc az iskolák növendékei. Majd megkezdődlek a szabad és utánzógyakorlatok, síkfutás, leánykák zenés szabadgyakorlatai. Újdonság volt az itt először bemutatásra kerülő svéd padgyakorlatok, amit a leánykák mnitattak be. Következett a fiuk birkózása, fiuk svéd padgyakorlatai, tréfás staféta, kötélhúzás, állóstaféta, talajtorna és lg611 ügyesen összeállított játék. Nagy sikerük volt a gigáknak is. A növendékek derekasan kitettek magukért és megérdttnélték a sok dicséretet, ami-
lyet kell adni. Alig foglaltak helyet a süketet szimuláló öregek, beszélgetni kezdtek, persze az egész kocsi jói hallotta, mert szócsövön keresztül kiabáltak egymásnak:
Mondja az egyik: Hova megyünk cipőt vásárolni?
Felel a másik: Bizd csak ráfcni majd én megmutatom.
— Igen, de nem\'lesz drága?
— Nem öregomi, a legszebb cipő a Fecondnál veheted olcsón.
—• De nincs messze?
y A Rue Tournei 15. szám alatt van az üzlete.
— Hogy mondtad? Nemi értettem.
— Hát rigyelj jól, a Rue Tournei 15. szám, Fecondnál — kiabálja m/ég hangosabban, Jói hangsúlyozva, j^gy a villamos egész közönsége meghallja,
Beszélgetésüket befejezve, újból fi. gyelm\'eztette a barátját, hogy a Fe-cond cégnél szerezze be cipőjét. Az. után leszállottak.
A kővetkező villamoson v taiegint alharsogták a mondókát és igy knent ez egy pár napig, amig a "rendőrség rá nem jött a turpisságra.
A két öreget letiltották a „kocsikról, de egvéb bántódásuk nem esett, — sőt a lapok közölték a \'két öreg fényképét ós igy a reklám teljés si-ker volt. Az egész város tudta, hogy n Fecond cég a Rue Tournei 15. szám alatt riiegnyiit.
Ugyanezt a viilauiostrükköt ^eko-pírozta egy budapesti pótkávégyár.
ben részük volt. A • mutatványokhoz a leventczenekar szolgáltatta a jtebb-nél-szebb zenét.
Az izr. elemi iskola záró-tornaünnepe
Csütörtök délután nagy érdeklődés melleit folyt Je az izr. eleti/i iskola zárótornaünnepélye, az iskola udva. rábnn. Ott láttuk az izr. hitközség tel. jes vezetőségét és a meghívott iskolák küldötteit. Mintaszerű . rendezésben mulatta *n»g az iskola tankói kara, hogy jó kezekbe vau letéve oz iskola -növendékeinek az "életre való nevelése.
A bemutatott anyag a lcgüjabb tor. nanevelés szellemében Telépitett gyakorló anyagból >ál»ott. Ennek az uj módszernek az a kivételes . •1előnyCl hogy játékszerűen vezeti be az ifjusá-got a lorna alaj>elemeil>c. Igy a gyermek sokkal nagyobb kedvvel és szeretettel veti magát alá a torna által mégkivánt önfegyelmtzésnek.
Az I. és II. osztályú tanulók állat, madár és gépulánzó énekes gyakorlatokat végeztek, mig a Hl. és IV. osztályú tanulók munkájába a rilfcnikus mozgások voltak \'túlsúlyban. Katonai szellemre való törekvést láttunk a III. és IV. o. fiuk botgyakorlatában. Majd leányok ]>adgyakorUita és -talaj-tornája következett. Ezt a fiu talajtorna követte. Játékok, tréfásversenyek, kötélhúzás, gula folytatódtak szép egymásutánban, hogy a.IIimlnusz el-éneklésével méltóari befejezést nyer-hessen a szép ünnepély.
Nagyszerű munkájukért külön di. cséretet érdemelnek Lázár igazgató-•tanító és K. Vajda Jolán tanítónő.
nj
Két elegánsan felöltözött fiatal asz. szony szállt fel a villamosra, «z egyik az első, a második a .hátsó perronon és a villamos közepén összetalálkoztak, — nyomban hangos diskurzusba kezdtek, hogy az egész kocsibari hallják a beszélgetésüket
— Szervusz drága Mancikám, ezer éve nem láttalak.
— Szervusz Klárikám, mflt csináltok, hogy vagytok? Gratulálok az urad előléptetéséhez!
— Köszönöm édesetal! Üióta az uramat előléptették, olyan vendégjárátf van nálunk nap-nap után, hogy már majd kidőlök.
— Tudom I Találkoztam! Kovácsné. val, ő mesélt©, hogy szentán irtennyic" voltak nálatok és hogy milyen kitűnő volt a kávétok. .
— Igen, mindenki dicsérte a kávénkat... \'
— Mancikám, áruld el a kávé titkát, mert az urataj Állandóan panaszkodik, hogy ihatatlan, a kávénk...
— Nem titok... !Én áHandóan « Neptun pótkávét haunálom, v, ctW kapja ezt a pompás aromtft.. •
— Hot kapni ezt « N«ptun j>ótkávét?
— Bármelyik fflsz^rüzleteben, de ki-fejezetten Neptunt kérjél!
— Én itt a Vilmos császár-\'utnál leszállok.
— Én is.
Mindketten leszállnak és a követ\' kező villamosra felszállva újra kei\' dődik a móka.1
(Vége kóv.) +J

1936. |unlui 14
ZALAI KÖZLÖNY.
Asztma és szívbetegség, mell-és IfldöbaJ, göivély- és angolkór, a bőr megbetegedébel és furunkulózis eleteiben a mindig kellemes hatású tetmészeles .Ferenc József keserűvíz az emésztócsalornát alaposan kilisztilja s a gyomor éi belek működését kllünöen szabályoiza. — Hírneves európai és amerikai klinikusok tuberkulotikus egyéneknél ta-pasztsllák, hogy a betegség kezde-lén Jelentkező székrekedések a Ferenc Józsel víz használata fo\'y-lán lényegesen enyhülnek.

Gyümölcsfogyasztás és permetezés
Kaptuk a következő levelet:
Kedves Főszerkesztő Uri Engedje meg, hogy b. lapjának szíves sorait mugairi- is igényije vegyem néhány szóra. K gyümölcsfák szokásos permetezésével kapcsolatban egy mJulasz. táfira szeretnék rámutatni.\' Ugy gon. dolom, a mostani itfőszakhan fokozottabban és ismételten -figyelínleztclni kellene a gyermekeket a zöld gyümölcs evéséinek, káfos hatásaira, m):rt a zöld gyümölcs ^élvezetén kivül a fárai>crmelczett Méreg megevése számos Igen súlyos Ijetcgséget okozhat, sőt ezzel kapcsolatban már több gyors gyermekhalál is előfordult.
Amikor erce b. lapjának nyilvánossága utján is felliivou^/az illetékesek figyelmét, hálásan köszőnötol előre is Fősrerkesztő Ur szíves jóindulatát, maradtam teljes tisztelettel kész híve _ Aldlrd*
A piaci gombaellenőrzés
Igen tisztelt Szerkesztő Uri Hivat-kozással a Nagykanizsán ismételten előfordult gombahjjérgezéstikrc, szabadjon kedves lapunk hasábjain kerosz. tül a városi hatóságok nl>. Ügyeimét felhlvul más városok példájára, ahol a piaci gombaárusitást ugy ellenőrzik, hogy a tisztiorvos először megvizsgálja az árusító gombáját és ha azt fogyasztásra alkalmasnak találja, erről aznapi keltezéssel igazoló cédulát ad, amit az árusító a piacon felmutat ugy a vásárlónak, mint az ellenőrző közegek, uek és csak azoktól vásárol a közönség, akikuek megvan ez a hatósági bárcájuk. ; \' , (
Most, hogy Nugykunizsán ismét három tiszti orvos vau, ezt a rendszert kell sürgősen bevezetni, amig ik*ö szed halálos áldozatot az ellenőrizetlen gombaárusltás.
AlMrát.
— LAKBBRENDBZ8S a mai pénz-szűke mellett is mindenki részére igen olcsón beszerezhető Kopstein Lipót Magyarország legnagyobb bútoráruházában.
TRENCSÉN TEPUC
fürdő betegnek gyógyulást, egész, ségesnek üdülést nyújt. Prospektus, és felvilágosítások a Fürdőigazgató-/ eág utján.

— (Érdakos vendég Nagykanizsán)
Szelén Zogu albán hercegnő kíséretével Budapestre való utjábn átutazóit Nagykanizsán.
— (Érettségi eredmények)
A nagykanizsai városi felsó kereskedelmi Iskolában az érettségizők száma II volt. Ezek közül jelesen érett: Sárkány Pál, jól éref-tek: Csobánczi Elemér, Delrich Dezső, Nyiró József, javlló vizsgálatra utasítottak 2 jelöltei.
— (Tanonoiskolai hlr)
P. dr. Horváth Alhanáz ferences hitoktató kérésére a közoktatásügyi miniszler 200 pengőt adományozott a nagykanizsai tanonciskolának játékok beszerzésére.
— (Szülői értekezlet)
A Vécsey-utcai elemi iskolában szülői értekezlet volt, amelyen az érdeklődő közönség nagy számban jelent meg. P. Andrisek Felicián ferences hitoktató értékes előadásban fejtegette az édesanya mindenl felülmúló, áldozatos szereletét, ami könnyekig meghatotta nagyszámú hallgatóságát. A gyermekek ezután fogadalmat tettek, hogy mindenkor szeretni fogják szüleiket és a velük szemben kötelességeikről.sosem fognak megfeledkezni. Majd ének és szavalat számok kövelkezrek. Az énekeket Németh Jenő tanító tani-totta be sok melegséggel. Zsigmond József iskolaigazgató töatör beszédében szállott az ifjúsághoz, Intve, hogy mindenkor hűek (egyenek a tett fogadalomhoz.
— (OMKE hlr)
Az Országos Magyar Kereskedelmi Egyesülés Unger Ullmann Elek kereskedelmi tanácsost, a nagykanizsai OMKE-kerület társelnökit, az országos választmányból alakított igazgatóságának tagjává választotta.
— (Nagyszabású Juniális)
lesz ma, vasárnap délután 3 órai kezdettel a sáncl .Szép Ilona" gyönyörű kertjében, melyet a nagykanizsai összmunkások rendednek és a metyen sierencsesáíor, szépségverseny, Jtarikadobás, céllövészet stb. szórakozásokon kivül kilUnö cigányzene melleit lánc. lesz regge\'ig. Belépődíj 30 fillér, káramBzcmélyes családjegy 60 fillér.
— (Négy kerékpárért hét hónap)
Pálfi István vonyarcvashegyi lakos, a köziég egyik iegjobbmódu gazdájának a fia, ismételten összeütközésbe kerüli a törvénnyel. Töb bek közölt Keszthelyen Szép Ferenctől, Friedrich Istvántól, Tólli Lajostól, Sümegen pedig egy ismeretlentől ellopott egy-egy kerékpárt és azt elad:a. Nem tudott messze menni, a c endőrség ellogta és beszállította Nagykanizsára. A bünteteti előéletű Pálfi István a négy kerékpárért összbüntetésül hét hónapi börtönnel fizetett.
.. Bej.ik. Sl.tln. (Rohllaob-Sauer-brunn) 228 -méter a tonger színe telelt a legszebb Jugoszláv mngnslaü üdülőhely a gyomor éa bélbetegek, verni és ma|ba|ban sseuvedők Mokkája. Minden komfort, kirándulások, sport, magaslati strandfürdő. Kedvezményes utazás! — Kórion prospektust a Jugoszláv Utazási Irodától, Budapest, V. Dorottya-utca r
- Lavable jxruUk.k Ismét kapta-
lók a Filléres Dlvatüzletben.
2 betn nyaraló \\im\\iM a legszebb jugoszláv Hűekre li szigetére, a Mai lavaii, Hamfe:t
21 napos egyéni és társasutazások Várnára, i fekete tinir üres lürilel^re. Rogaska 51atina gyágyfünM gyomor, bél, vese, epe stb. betegeknek. Hetenként kisebb-nagyobb hajóutak-m daliét |ir8g partvidék mentén és -a Fffldközi tangereci. Kérjen részletes prospektust a Jugoszláv Utazási Irodától Budapest, V. Dorottya-utca 6. Telefon 83-2-^16.
— (Nöegyleti tea) A. Keresztény Jótékony Nőegylet junius 15-én, hétfőn délután 5 órakor rendezi házi teáját vitéz TamAsfalvy Jenőné választmányi hölgy vendéglátó házában (Nemzeti Bank épülete, emelet). Tea l pengő. A Nőegylet tagjait és jóakaróit ezúton hivja meg az elnökség. — (Csendörkózen Dékány Lajos) A nagykanizsai bünügyi hatóságok nyomozó levelet bocsátottak ki Dékány Lajos 34 éves kanizsai lakos ellen, mert a gyanú szerint Nagyrécsén bemászott Mandlbaum Sándor lakásába, onnét ruhanemüe-ket lopott. Azonkívül más lopás gyanúja alatt is áll. iMoit a csendőrség elfogta.és.beszállitotia a nagykanizsai kir. ügyészség fogházába. ■■\' A NmMtt Szkűiás idei \'legnagyobb sikere Földes Imre ffj. Horváth Pál cimü színdarabja volt. Ezt s darabot adja mel -lékleiül e héten a Szinházi Élet Hevesi Sándor konferálja be a Budapesten megkezdődött juniusi heteket. Más érdekességek az uj Színházi Elelb\'.l: Hatvany Lltl párisi levele, a pécsi Mlssa Sollemnis előadása képekben, Nsgy Endre beszélgetése Paul Valeryvel. A Budapestre érkezett Eggert Mária elmondja karrierje történelét. Arisztokrata lányok re-vüje a Margitszigeten. Nyilatkoznak a pesti mtlvészházaspárok, hogy együtt vagy külön nyaraljanak e a házastársak ? — Nem hsM meg ?!. . . Rekoid-kötet Cutwuodnak -«z, a könyve az „Egy pengős Regények" ériékes sorozatában : könyv,,, amely kiöli az idő múlását az olvasó öntudatából, mert ó.\'ák suhannak tel észrevétlenül, mig a saemek «om-jasan isszák a páratlan fantáziától fütötl sorokat. Brit-Kolumbiájuk,«or-don hegyvidékére, ahol hegyórlAso-
MAGYAR UEI MUütM az Erényi-féle RESID EH1 penztótian lakik 1 | MIT&RT ?? ! t. Mert sz Erényi penzióban MHSMfia Is ugy érzi snűál — inlnt.otthon. Z Mert,nem olajjal főinek, kunéra kltOoa ízletes magyar konyha van. 3. Mert a Residenz egészen kflEvetlenül s tenger portján fekazlk. 4. Mert a fatoó-Jíg. éa napkurákat a vendégek a,sajátsyír nyörO tengerparti pálmákéit!,en larwat Iák. 5. Mert kívánatra dléttkus, kotó felár nélklll kapható. 6. \'Mert -Mkt tengeri Itlrdó la bo van vezetve. 7. Meri a Kesidenz a magyar urlcsaládok találkozó helye. 8. Mert a legjobbat a legolcsóbban nyújtja. tí..Mert a Rasldsnz magyar vendégei egy pagy családot képeznek. 10. Mert az utazás és yáluta-beezefzés minden gosdját.-lovesdk- a válláréi: ErásyUk. tsSwsstaa <*ií.ly-klr.t 5. t.l 316-19) Kérj.a .ig.pu képsa pfsapektaitt klasrltlea risilaM <a> HsáMstl laf.naáetá 1
Halló! Jelszavam:Hl,subl,üIcjoii Imii
........ ^
Tisztelettel értesítem a kiránduló közönséget, hogy * * a mai napon, (jttnfas hó I4-én vasárnap) Unne-
pélyesen megnyílik a Szentgyörgyvári hegyen az
„ÉDEN KIOSZK"
mm
kiránduló hely, olcsó vendéglói áraival: 1 liter príma rizling óbor 50 Hllír. — Olcsó ozsonnák,-friss lóna-pörkölt, hideg sör és más hllsitö italok.
Családias hangulat t Pontos kiszolgálás! \'i
CIGÁNY-ZENE.
Ha jól akar szórakozni, ugy okvetlen jöjjön el Dn is. j Szíves pártfogást kér >1
Somogyi Béla, vettd^Ms d
ZALAI KÖZLÖNY
1936. junlua 14.
A quarneról Riviérán 2zm
LAURANA
napfényes tengeri strandján az
EXCE L51□R
nagyszállót a legjobb társaság színe-java keresi fel gyógyulás, üdülés,
nivós szórakozás végett. A pompás nagyszálló közvetlen a tengerparton épült; loggiás szobáiból, tengerparti terraszos étterméből gyönyörű kilátás nyilik a kék Adriára és a közeli szigetekre. — Elegánsan berendezett társalgók, női szalon, do-hányzóterem, Iró- és olvasószoba állanak a vendégek rendelkezésére. A hotel konyhája elismerten a legkitűnőbb ; kívánatra diétás étkezés. A legtökéletesebb komfort mellett is az
árak Igen mérsékellek!
Mindennemű felvilágosítás, nzobaren-delét, pengöbefiretés u ,U| Magyarság\' utazási irodájánál (Budapeil, VII, Rákóczy-ut 30. Telefon 464-20.)
kát rOpll levegőbe a dinamit és őserdőket irt ki a pionírok ezreinek fejszéje, hogy megépiise a nyílegyenes vasulvonalat az Atlanti-óceántól a Csondes-iengerig — Téle Jsune sátortáborába érkezik Joanne liray, a csodálatosan szép, tlszla lelkű asszony. A férjél keresi, aki — ugy tudja — eitűnt: halálos baleset érte valami vadászaion . . . de viszont egyik közös ismerősük állítólag élve látta a T6le Jaune vidékén. Csudálatos fanláziával bonyolítja alakjainak élelsorsát a szerző s ahogy a küzdelmes emberi drámának epizódjai egymás után kirobbannak : gyakran torkunkban dobog a szivünk a fojtott aggodalomtól, hogy jobbra vagy Dalra dől-e a kocka?. .. Meri a mérleg nyelve állandóan Ingadozik: gyilkos azilajság ét gyöngéd szelidség Ütközik egymással hajmeresztő szituációkban. Rég! hagyományokból, ragyogó fantáziával kialakított Izgalmat mete ez a Curwood-regény, az őstermészet csodás díszleteinek keretében: tzóval tökéletei Illúzió minden vonatkozásban.
■ BMraáákok métere P.1,60 • Filléréé Dlvatüzletben.
— (Slaita Sanatórtum)
Budapeal, I„ Ráth Gyírgy-n. S. a 15-vároe egyik legideáliaabban tokvö és orvoallag iegtükéietoaebben felszereli gyólntázete. Bel- én Ideggyógyászat, sebészet, sxdléazet. nőgyógyászat, uroio-gU atb. ilüntgun Kémiai éa mikroa-koplal laboratórium. Ktoktrocardto-graph (atlvTlisgálól. Krógb-féle alap-Rtiyagoaero vizsgáló kéazliiék. Enteroo-loanor (bélltlrdó). Modern vízgyógyintézet. Orvosilag vezetett vlllanyüzema konyha. EUÓrendQ oliátáa I 9700 négy-szögűié* parki Oloeó árak!
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
12.136/1936.
Hirdetmény.
A helyőrség csapatai f. évi junius hó 19-ikén és 20-ikán naponta reggel 5 órától este 8 óráig a Tölgyes erdőben levő harcszerű lőtéren lőgyakorlatot tartanak. Ez idő alatt ott tartózkodni tilos, mert életveszélyes.
Nagykanizsa, 1936. évi junius hó 9-en.
oe Polgármester.
Anglia a megtorlások megszüntetését javasolja
és hajlandó támogatni a Népszövetség megreformálását
London,junius 13
Az angol sajtó ugy tudja, bogy Anglia a Népszövetség előtt a megtorlások megszüntetését fogja javasolni, yagy legalábbis pártolni. Angol felfogás szerint a megtorlások további fenntartása nem vezetne eredményre, nem oldja ideg a keletafrikai kérdést, sőt csak veszélyt hozhat Európára. A megtorlások arcvonala a lap szerint rövidesen önmagától is összeomlik.
A Daily Express szerint a megtör-lások megszüntetésének kérdé-sévei összefügg n Népszövetség reformjának kérdése is. A népszövetségi reformé uak, a lap szerint, Anglia barátja és
azt támogatni hajlandó. Szerinte olyan refonnot kell véghezvinni, amely cl-választja az alapokmányt a Versaillesi szerződéstől. Általában pedig korlátozni keil a Népszövetség működését a nemzetközi viszályok tárgyában, a megtorlásokat pedig csak a legkülönlegesebb és legsúlyosabb esetekben szabad elrendelni és alkalmazni.
A Daily Thelcgraph jelentése sze-rint egész Angliában nagy megnyugvást keltett az a kcletafrikai hír, mely szerint Graziani alkirály kiadta a parancsot, hogy a iövőben az olasz hatóságoknak a legudvariasabb és a legszívélyesebb viszonyt kell tanusi-taniuk az angol \'alattvalókkai szemben.
Lényegesen javult a helyzet Páriában
Megszűntek az utcai tQntetések — Megegyezések és ujabb sztrájkok — Nagyarányú összeesküvést lepleztek le — Dolgoznak az irtternacionaie ügynökei
Páris, junius 13-A párisi helyaet a lapok jelentése, szerint a kormány erélyes fellépér sere lényegesen javult. A kormány határozott kijelentései jó hatást kel tetlek. Az utcán rendőrségi és helyőrségi csapatok tanyáznak, ugy, hogy a helyzet már nem olyan nyugtalanító. A sztrájkolók utcai tüiv tetősei és zavargásai elmultuk, u sztrájkfronton azonban a helyzet csaknem változatlan. Egyes üzemekben, igy például a fémipar és az építőiparban létrejött péntek este a megegyezés, de helyette ujabb gyá rak szüntették be a munkát. A sztrájkolók számában változás nem
történt.
A kormány rájött, hogy a sztrájk kövtekeztéb^n beláthatatlan veszély fenyeget és a megindított vLa gálát kiderítette, hogy forradalmi manőver készül. Fizet^t/bérenoek iz gattaJr, a IV. internacionálé ügynökei lepték ej a gyárakat, izgató működésűket kellően nem őrizték el len és ez okozta a könnyen végáe. tessé válható sztrájkot.
Leleplezték az állami rend fel. forgatására irányuló összeesküvést is, umelynek teleseit letartóztatok. A letartóztatottak lakásán megtalálták az összeesküvésre vonatko. zó összes okmányokat és iratokat is.
Amitől a kisantant fél.. •
Varsói lap a kisantantot izgató három kérdésről
Varsó, junlus 13 (Lapzártakor érkezett) Az egyik varsói lap a kisantant vezérk r tanácskozásaival \'kapcsolatban a következőket irja:
— A kisantant vezérkart három dolog izgatja különösen. Az egyik a fegyveres támadás vcszedeijnle, a má_
sík a Habsburg restauráció kérdése, a harmadik pedig Magyarország re. viziós mozgalma. Ami azt illeti ez utóbbi a legsúlyosabb — irja a iapt mert tényleg míegvan. De természetes is, mert a trianoni szerződésben Ma-gyarországot teljesen feldarabolták, ezt elfeledtetni nevetségs küzdolem.
380 amputálás, 93 gerinctörés, 420 halott
A trón alapjait is fenyegeti a vészes romániai tömeg-hangulat
Bukarest, junius 13
A tribünszerencsétlenség nyomában keletkezett általános felháborodás és tömeghangulat olyan vészes inléretc. ket öltött, amely a trón alapjait is fe. nyegelte. Az angol "lapok most rész-letesen beszámolnak a bukaresti eset következményeiről és mlegerősitik azt a hírt, hogy a szerencsétlenségnek eddig ténylegesen 120 halottja van. Ezenkívül U3 beteg fekszik súlyos ge. rinctörésben, 380 sebesültön pedig amputálási Műveleteket keltett végre, hajtani. A kórházak zsúfolásig tele vannak olyannyira, hogy még a folyosókon is feküsznek a betegek.
A veszélyes méreteket öltött általá. nos felháborodást az váltotta ki, hogy
a kormány titkolta a szerencsétlenség méretét és a hivatalos jelentés még akkor is csak három halottról számolt l>e, almikor már az egész vá-rosban \' nyilvánvalóvá vált a többszáz halolt. A való tényeknek ezt az eltitkolását a bűnözőkkel való összeját. szásnak minősitik. Nyíltan hangoztat* ják, hogy nem is lehel ratískép és nem is változik meg a helyzet mindaddig mig u királyt tolvajok \'és rablók veszik körül és felelőtlen kormányok uralkodnak. Biztosra veszik, hogy » kormány egy tagját sem vonják felelősségre a történtekért, mert az a rend szer, ami Romániában uralkodik, d bűnösöknek szabad kezet enged.
GYÓGYCIPŐ
szép kivitelben. a? Világszabadalmam izzadó és fálói lábakra. — Kérjen műszaki leírást t Gyártja r
FURMEN cipész
Nagykanizsa.
Még kétheti kúra kell a miniszterelnök végleges felgyógyulásához
Budapest, junius 13 (lapzártakor érkezett) A lapok híradása szerint Gömbös Gyula miniszterelnök ^állapotában lényeges javulás állott be. Még 10—14 napig kell Balatonfüreden kezeltetni magát, az utókurára valószínűleg már ncwn is kerül sor. A miniszterelnök felgyógyulása után Nagytétényre megy birtokára és olt fog még péhány hétig üdülni és pihenni.
egészségügyi berendezéseket és szennyvízcsatornákat^ minden rendszerű ■ilvaHyiit
szerel é s J a v 11,
épület- és géplakatosmunkákat vállal
Széchényi István
Nagykanizsa, PA-ut 3. sz. AraJAnlat alljtalaa I 1
Nagykanizsa me&yci város polgár mesterétől.
8879/1936.
taiytíriuialísi biriMs.
A Tavasz- és órbáz-u\'ca ás Eötvös-téri vízvezetéki munkálatokra Írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Az ajánlatokat a feltételekben megadott címzéssel I. évi jun. hó 22-én d. e. 10 óráig a polgármesteri hivatal Iktatójába kell benyújtani.
A részteléé verienylárgysláál hlr-deléit ét a kiírási müveidet hétköznapokon d. e. 10—12 óra közöli a v. vizmü Üzemvezetőségnél megtekinteni és beszerezni lehel.
Nagykanizsa, 1936. juolus 10. K<3 Polgármester.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbarátalnknak.ét ismerőseinknek, kik felejthetetlen jó testvérünknek elhunyta alkalmával fájdalmunkat rész-vélükkel enyhíteni szivetek voltak, ezúton hálás köszönetet mondunk.
Polln testvérek.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbarátalnknak és Ismerőseinknek, kik felejthetetlen drága jó feleségem, illelve leányunk és testvérünk temetésén résztvettek, ezúton mondunk hálás köszönetet.
Gáspár János
<a a f jiiwU caatiá
1938. lunlm 14.
ZALAI KÖZLÖNY
legjobban a Dunántul legnagyobb áruházában
vásárolhatunk.
Pazar választék finom stylberendezések és jó polgári bútorokban.
Állandó butorkié11itásf
KOFSTEIN BITORARUHAZ
NAGYKANIZSA
APRÓHIRDETÉSEK
Bulapaaoll aaaka I várói középpontiában lurdőizobe baazaálallal, esetleg leljen ellálátsal jullua l-le kiadó. Ugyanott eüy jókarban levfl sezlon eUdó Rolgonyi-ulca 19.
■ aaathaliaa vegyen vlllatelket I Míg néhány 200 O-blei felek, árnyai likkal, kiépített útnál, a balatoni muieum mellett, kapható dr. V.lkó Bála Ügyvédnél, Keazt heiyen. 2105
Vennék cea 100 llterea haaznált aoat.a hordót. — OOdőlhöty Lajos, Pannónia azálloda. 2257
Hóvlap. kényelmei nulón vasárnap kirándulás. Blőjegyzéa Kautmann Manónál. Telefonállomás; MI. 1712
Szerezze be nyári tlalfájót Siállnger-nél. Eötvös tér 31. sa. alatt. Raadkbfll .liayfla árak I I 01 egyéves blikk és
gyertyán doronir házhoz siáflltva készpénz tizeiéi mellett 34 P. Hitelképes vevőknek 6 havi részletre 38 P. 12
Salát tcrméatt elsőrendű kerecaenyl asz-taII fehér kar literenként P -.50, asztali ■ illet (vöröl) bor literenként P —.60 logyasa-táil adóval együtt. Vlizontetadóknak árengedmény. Bőhm Józael bortermelő, Csengery-ut 19. 4874
Kótaaakáa udvari lakát kiadó, Cten-gery-ut 56. 2
MARÓIT FÜRDŐ
Ctengery-ut 19. ■ ór.áaj kódtardfl P 0 80
Tyukizemvágáa .....T 0-40
MK"~ NyltVa minden nap.
Forgalmaa utvonalot] Aalatháa eladd. Bővebbet Bien lüsietüslel, Etzaébet-tét 22.
_ 2222
Haaaaill ruhát veaaeiTésVládök, hl-JJwe^háihot megyek. Márkis, Klt*^
■aat vásárol Ion hálőaiobikat, ebédlőt, kombinált bútort. Rekamlerek, aezlonok, matracok alkalmi eladáaban, kedvező fizetést feltételek mellett. Slernné, alkalmi butorüilet, Erisébet lér 18. 2172 EUdó cea 600 o-ol Mahaly József föheiceg-ut E8/a. alatti báa keleti oldalén, i\'elvllágoiltáit ad fenti aiám lUtt Mo noalory. 1936
Állandóan lilsa haMajaila éa tej-stlnhsb kapható Wortmann tejipari vátia-lat saakütielében éa Fő at 22. alatti el-áiusltónknál. 2256
EoyaaakAa, Összkomfortos lakás, Su gór ut 16/c., auguutus l-re kiadó. 7
Ctengery-ut 26. alatt háromuobáa udvari lakás azonnal vagy augutzlus 1 re kiadó. Bővebbel Széchenyi-léi 8. alatt. 2225
•aéa-, larakUrat, leheiőleg lioda-helyitéggel együtt keretek legkéióbb sug. I -ic. Váraszókat kérem „Szén* jeligére a kiadóhivatalba. 2247
Szép agyaaakta konyhás lakás klidó. Zilnyl Mlklős-ul 16 . 2230
Kifutó vagy tanuló felvétetik Vulkán gumijaviió üzemben, Horthy Miklós- ut 2. 2220 Vasút közelében lakó, rendszerető ka-JórónA felvétetik. Ozv. Frankné, Hal-csér ut 4 2238
Batarvéadrlék llgyelmélmébe 1 Gyönyört! telehátók. nagyon szép ebédlő, komplett. Modern kombinált szekrény, réz-ágyak, sezlonok, komplelt konyhabútorok, jégszekrény, legolcsóbban beszerezhetők ozv, Kukecznénál, Brzaébet-tér 11. 2216 Jó meg jelenéin, első\'endü munkái kfllgy-fadrdaa leányt felveaiek, ki a hölgy-lodiáizat minden ágában tokéletet. Clm a kiadóban. 2246
Elad* Atllla-u. 38. számú ház. Megtudható ugyanott.
Fontos felhivús!
Hibás autósyphon-üvegeket folyó hó végéig a gyár díjtalanul javitja-tiaztitja. Kérem a hibás vagy piszkos autósyphon-üve-geket mielőbb üzletemben leadni.
Szabó Antal sportüzlete
az Autó-syphon körzet egyedáruiltója Pö-ut S.
Eladói Modern fürdőkád, vOrtlaréz kályhával. Vízvezetékkel éa vízvezeték nélkül It haltnálható. Baksa bádogos él vlzvezetékszerelőuél, Erzsébet tér 11. 2244
ALKALMI YÉTEL!
A város belterületén néhány |ót Jövedelmező kát, úgyszintén aiagáaaia • I a d ó. tun
BOvebbet NaUaa üaaó ingatlan forgalmi iroda, Horthy Miklós-ut 6.
Yaakart, aattó. Kapható Erz.ébet-lé létünkben : Erzsébet-tér 14 , eláiaaltóiak-nál: Fő at 22 . Flllpovlti cukrászdában és minden caemegetlzletbea Qyártja: ■ .rt-naaaa tejipari vállalal. 2255
Kltaaakáa lakáa auguaztus elsejére kiadó Tárhiz-u. 10. alatt. 2258
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
9183/1936.
Faeladási hirdetmény.
A város erdőhivatalában a hivatalos órákon belül készpénzért bárki — közalkalmazott pedig hat havi kamatmentes részletfizetésre — vehet tölgyforgácsot, ölenként házhoz szállítva 24 pengőért.
Nagykanizsa, 1936. ápr. 27. ina Polgármester.
Kiadja a taptulajdonos Kózfeadaaifl Rt. Oatcnberg Nyomda ét Déllalal Lapkiadó Vállalati Nagykanlxaán. Kaiéin. kiadó l Zalai Károly. Intvtubaa telaioai Naátykaniaaa Tti. taim
ZALAI KÖZLÖNY
1996. janim H.
Nagykanizsa város
Központi Szeszfőzdéje
(a törvényszék m-ltolt). Ajánl príma mlnöfiéfjU eredeti sálivá-, meggy-, barack körte-, seprű-, törköly - páll nkát, magasloku borpárlatot
■MdAa nagyban és klcalnyban.
ItWrrároi\'nnjUnic tMUjiriiiia.
29M936.
KJbmárváros község vadász-terfllete 1936. junius hó 29-én dj ti ",5 órakor 10 évi időtartamra bérbe lesz adva. Kikiáltási ár: 100 P. Komárváros, 1936. jun. 12. „S, „ Elöljáróság.
lii pyermekr ühák
nagy válatzlékban olcsó áron
LIDITH I1RE
gjermekruiia üzletében Horthy Mlklói-nt 1. II.
. SlfliÚftlüM —v
I mtWimH a-hMyt kerwtedöknél I Ij é» Iparosoknál asoroxio bel
Nkgykantrsa megyei város polgármesterétől.
1J319C1Í36.
Táfgyt At épületek ablakainak éi erkélyeinek virágdlszliéBe.
Hirdetmény.
Hivatkozással a tárgyban jelzett ügyvt" vonatkozó kérelemre, közhírré leawmi hon a virágdísszel legszebben ellátotf 60 lakás tulajdonosainak\'jutalmazására ugyanannyi dijat tüxök ki, mégpedig:
s» el«0 ltgsttbb 5 lakás ablakainak; illetve erkélyeinek |u(almazá-sáTI\'20—20 pengőt,
a további legszebb 45 lakás ablakainak, illetve erkélyeinek jutal-mazására egy-egy szép stobanövényt.
A virágnyertes lakások ablak-, illetve erkélylulajdonosainak nevelt a ZaW\'KözWay aagosztus hó 15-én meglelenő számában fogom közölni.
Nagykanizsa, 1936. junius 5. na Polgármester.
I
ALAI KÖZLÖNY
barátai
. ZALAI KÖZLÖNY
htriettttntl vásárolnak I
ÉRTESÍTÉS.
Értesilem a nagyérdemű közönséget, hogy raktáron tarlók mindennemű sírkövet gránitból, márványból, termés-köböl és műkőből. Továbbá készítek és vállalom (Irbolt és slrkerelezést termő- és műkőből. Továbbá belUvésést, aranyozást és c szakmába vágó mindennemű munkát szakszerűen végzek. Kérem a nagyérdemu közönség szíves pártolását továbbra is.
Kiváló tiszteieltel Kovács József kőlaragómester no Nagykanizsa, Király-utca 33.
Holetta Táron Boletta rad Boleiti zsinór Linóleum Viaszos válton Lábtörlők Kárpitos kellékak Afrik, tisztított Zsineg-félék ■atrao yinon 8zónyegek Szönjegíítlő Syugágyvájzon Babonazsák Szalmaiiák
Hirsch és Szegő
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
iA fövéro» egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvést!
István király Szálloda
(Wl., Podmaniozky-utoa 8.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konrorttal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó liszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető igénybe, melyei a Zalai Közlöny kiadóhivalala állit ki a jelentkező olvasók részére.
HZalai Közlöny minden előfizetője
az utolsó havi előfizetési nyugla felmutatása melleit
napi 2 fillérért
tagja lehel a ISbbezer kötetei nagykanizsai Horváth-féle ujságüzlet hSleaBnhSnyvtdrá-nak. Vagyis havi 60 fillérért a ,Zai»i Közlöny* minden előfizetője
annyi könyvet vihet ki havonta a kölcsön-könyvtárból. ahányat csak el tad olvasni.
Az előfizetési nyugta felmutatói kötelenként 8 filléres kedvezményes kötcsöndljért kapnak könyveket a Horváthkölcsönkönyvtárban akkor is, ha a havi kedvezményt nem óhajtják igénybevenni.
Fürdő- és strand-cikkek
Fürdőruhák
csodaszép színek és formák
Strandkabátok
Kombináltkendö-sapkálc
(legújabb!)
Fürdőköpeny
női 13.-, férfi 17 —
Irinái Divatház
Horthy Mlklós-ut 1. szám
Városházpalota.
Hofher-Schrantz-Clayton-Shuttlewort Magyar liípjyül ivek 8.1.
nagykanizsai lerakatában:
csigatriörök
Planet lókapa
kaphatók.
Alkatrész
rendeléseket teivesz:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növény védelmi szerek, gép kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bíróság mellett.) Teleion: 130.
• KiSzgaadaaégl Részvénytársaság n
Gufenbers Nyomda és DGIzalal Lapkiadó Vállalnia
Nagykanizsa
Könyvnyomda, könyvkötészet, vonatozó Mént, teleti könyvek éa dobozok gyára ■ „Zalai KBzIBny" politikai napilap szarkasztósége és kiadáhivatala
Készítünk i _
mindenféle kereskedelmi, Ipari, pénzintézeti. Ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és eaketési értesítéseket, gyászjelenléseket, névjegyet, falragaszokat, körlevelekel, röplapokat és mindenféle izlésco kiállilAan nyomtatványokat.
Gyártunk:
üzleti könyvekel, ügyvédi naplóiul, jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzlüzetaket és tömböket, minta-zacskókat, zsákcédulákat, naptárlömböket, falinaptárakat, dobozokat stb. elsőrangu^kl-viáelbea és a legolcsóbb árakon. tf
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szóm alatt.
kljom. a laptulajdooos Kóifuduá* W. UuMubica Njomda ás llááael.l Lapléadá VKUalata kóojvnyomdálábui N^kiuUuáu [ÍWolfc MM,, ZalaiKárolU
> X •
76. évfolyam 136 szám
Nagykanizsa, 1936. junius 16 kedd
Ari 12 mi.
ZALAI KÖZLÖNY
H kiailóhi.aUl: Ffat 5. tűim. mijxlcti hétköznap díluU.i
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
ElAIIzctési ára: egy hóra « pengő ÍO flllír. Szerkesztőségi és kiadóhivatalt telefon: 78. u.
Uiabb hajnali taxi-szerencsétlenség a Margít-hidon
A korlátnak rohant és bukfencet vetett a levegőben egy szürke taxi A soffőr életveszélyesen megsebesült
letét vesztette és elengedte a kormányt, a kocsi annak következtében szaladhatott fel a járdára. Csak a véletlennek köszönhető, hogy nem történt a múltkorihoz hasonló szerencsétlenség.
Budapest, junius 15.
Hétfőn hajnalban a Margithidon egy szürketaxi rohant át. A hid kö zepe felé a taxi egyszerre csak felfutott a járdára, nekicsapódolt a korlátnak, felborult és valósággal
bukfencet vetett. Az összetört kocsi álló véres fejjel Papp József soffőr került elő, akit éK\'tveszélyes álla pótban szállítottuk a kórházba. A vizsgálat azonnal megindult. Valószínűnek tartják, hogy Papp eszmé-
Anglia kedvezőtlen választ kapott a Németországhoz intézett kérdésekre
Berlin népszavazást követel a szomszédos cseh, lengyel és osztrák területeken — A megtorlások elejtése biztos, a diplomácia munkája a béke-mii felé fordul
Párfs, junius 15. Az Echo de Paris levelezőjének tudósítása nyomán ugy tudja, hogy az angol kormány a Németország hoz intézett kérdésre teljesen kedvezőtlen választ kapott. A hir sze. rint a német válasz jegyzékben Né metország nem ismeri el a jelenlegi európai határokat. A jogegyenlőség kérdése sem elégiti ki olyanformában, mint azt az angolok javasolták.
A válasszal kapcsolatban politikai körökben ugy tudják, hogy az angol kormány attól tan, hogy Németország a népszámlálás elrendelését kívánja azokban a szomszédos álla mokban, air.elyekl>cn nagyobb szám ban laknak német kisebbségek. Igy elsősorban Cseh-, Lengyelországra s Ausztriára gondolnak a népszámlá lási követelésekről szóló hírekkel kapcsolatban. /
A megtorlások flgye
Az angol kormány legközelebbi minisztertanácsát szerdán tartja. Előreláthatólag ez"n a minisztertanácson fogják megvitatni az Olasz ország ellen elrendelt megtorló rend szabályok ügyét. A helyzet és ahan gulat azt mulatja, hogy a miniszter tanács a megtorlások megszüntetéséi határozza el.
A lapok azt Írják, hogy Chamberlain multheti kijelentése, amely sze rint a megtorlások fentarlása a legnagyobb őrület volna, a kormány többségéneek felfogását lükrö?l. A jövő terve : Franciaország és Ang lia közösen egy albizottságot küld ki a kérdés megoldására. Az angol külpolitikának most már nyilván az a célja, hogy a megtorlásokat meg szüntessék és Olaszországgal meg találják a békés együttműködés fo
nalát.
Erre mutat Franciaországnak az az önkéntes kijelentése, hogy a megtorlásokat mielőbb meg kell szüntetni és meg kell kezdeni 0 bi\'ke munkáját.
A négus programja
Páris, junius 15-A négus — mint londoni jelentés mondja — junius l7ére tervezett elutazását elhalasztót Iák és még a jövő hétig Londonban marad, illet ve még a héten a skóciai hegyekbe megy vadászni. A nógusnak Londonból való elutazása 25 ,körül vár ható azonban akknr sem utazik egyenesen Genfbe, hanem Genf kör. nyékén száll meg. A tanács és a közgyűlés ideje alatt azonban gya kori vendég lesz Genfben és részt vesz a Népszövetség több ülésén.
„Franciaország még nem érett meg a szovjet-rendszer bevezetésére"
Megszűntek a sztrájkok, a munkások ma munkába álltak
Páris, junius 15-A kommunista párt Párisban vasárnap nagygyűlést tartott. A nagy gyűlésen Q párt főtitkára nagyobb beszédet mondott, amelynek keretében kiintette, hogy még nem
ütött az az óra, hogy a munkásság az /üzemek \'t elfoglalja. Egyenlőre most csak az a feladat, hogy a sztrájk gyümölcseit a munkáss\'ág learassa.
1 Franciaország még nem érett nv-\'g
teljes\'n arra, hogy bevezessek a szovjett rendszert, mondolta a fő titkár, de rövidesen elérkezik majd ez az idő Is. Akkor a gyárak birtok bavétele egy kicsit hosszabb időt vesz igénybe.
Páris, junius 15-A sztrájkmozgalmak lassankint tel jesen megszűnnek. A fővárosban és környékén már
nagyjában mindenütt létrejött a megegyezés, a munkaadók és a sztrájkolók között. Enyhüli a szirájkmozgalom Észak Franciaországban, ezzel szPm-ben a kikötővárosokbon és Dél-Franciaországban még mindig ujabb és ujabb sztrájkok törnek ki. * • A vasárnapi nap folyamán eredményes befejezésükhöz közeledtek a békéltető tárgyalások a párisi áruházak, biztosító intézetek és filml-vállalatok alkalmazottainak sztrájk mozgalma ügyében s ha ez?k a sztrájkok megszűnnek, ugy megállapítható, hogy
a fővárosban ós környékén
megszűnt a sztrájk. A fémiparban, továbbá az auto mobiliparban a sztrájkoló tnlunkások kiürítették a megszállva tartott üzemeket. A Citroen és HenaulUnttvek munkásai nagy győzelmi ünnepségek közepette hagyták el a gyártelepeket Minden előkészület megtörtént arra, hogy
hétfőn a munkát újból felvegyék.
Ezzel szemben mintegy ötven köze. j)es és kisebb üzemben a tnlunkások rnégjqfindlg megszállva tartják a műhelyeket- i
Bécsben kezdetét vette a sorozás
Bécs, junius 15-(Lapzártakor érkezett.) Bécsben ma reggel 8 órakor megkezdődött újból a sorozás. A sorozóbizottsá gok az 1915-ös évjáratot veszik sor
Magyar nevükön jelenhetnek meg az erdélyi magyar újságok
Kolozsvár, junius 15 (lapzártakor érkejsett) A Magyar Párt megbízásából Willer Józset képviselő a belügyminisztertől kormányintézkedést kért a (magyar újságoknak, valamint a magyar helységneveknek régi (magyar) néven való m^gnevez-hetésérc. A bélügyminiszter kijelentette, hogy rendeletet küld szét az illetékes hatóságoknak, mely szerint ezentut az újságok eredeti (magyar) cftmftket használhatják, a cikkekben pedig a helységneveket a régi (magyar) nevükön használhatják. A \' keltezésnél és a címzésnél azonban a hivatalos nevek használandók. . ~
ZALAI K02I.0NV
*
Fej-, váfl- és ágyékrheumánál,
ischlainál, Idegfájdalmaknál, szaggatónál <a zsábánál a lermészeles .Ferenc Józsel" keierllvlz rendkívül hasznos házlizer, mert korán reggel egy pohárral bevéve, — az emésztócsatornát alaposan kltiizlllja és méregtelenill. Egyeleml klinikákon szerzeit tapaizlalalok t.inusitják, hogy a valódi Ferenc Józsel víz gyors, biztos (8 kellemes hatása hugysavfelbalmozódásnál és kosz-vényrohamoknál Is kiválóan érvé-nyesOl.
Kritika a képkiállitásról
A Nagykanizsán szombaton megnyílt képkiállítás ezúttal csakugyan beváltja ,az eddigi reklám után hozzá fűzött \'várakozásokat Még a könnyebb faj. sul\\\\» anyaga is ismert ncv\'ü, Pesten is kiállító művészektől való, a képek-nek mintegy háromnegyed része jKidig egészen komoly mesterek ecsetju alól "került ki. Aki szereli és érti a képet, az sok gyönyörködni valót talál ezen a tárlaton, v
Náray Aurélnak első pillantásra nyers, vonattalan technikája, össze-visszadobált foltjai utánozhatatlan színharmóniákat, a fortnMi megofdások könnyedségét, a kifejezésnek beimről eredő, borongós finomságát erjcdimé-nyezíK. A báj égi \'(angyal hegedűvel) és földi (kisleány a babákkal) lehelet-szerűsége melleit elmfölycdö megállásra készlet az Iicce homo. Náray sziu-és téma-körében különlegesség a vi. i rág-csendéletének friss, vidám lendülete. — Kukán íiéza nemes patinája, irodalmi jellegű művészetét egy érdekes szenvedő férfi-arc képviseli. — Szüle Péter egyéni tónusu két vászuát a fények és árnyékokba való áhítatos elvonulás jellemzi. — Ivánul Gritn-watd több képe Jcözüfl a tűz kór<ül heverésző csoport a legfeltűnőbb, nem a sablonos vásznai közül való. A legszebb és legsajátabb színei tobzódnak rajta, konstrukcióban egyensúlyt érez a szemlélő és általában uzt, hogy ez a vászon nem a tottsterség rutinjából, hanem a művészet biztonságából eredt Orgonás virág-csendélete bizonyítja, hogy a megszokott színein t>u is ura a palettának. Juliásza témában is kellemes, ílgyelemfc-eméltó. — Czencz Jáuos félaktja karakterisztikus rujia finomságában, uz anyagszerű ábrázolásban és színei mély izzásában. — Zádor István aktja a kutyával merev és rajzban felületes, de színben és főként szerkezetben érdokes. -- V/7/1 Bertalan félaktja lágyan elomló, közvetlenül ható foltjaival, a mozdulat kifejező erejével, szin-kompoziciójáva* kitünö darab. — Márk Lajos ruzsozó nője markánsau képviseli a m(ester speciális technikáját és színeit u másik (nő a virággal) némi rajzbeli el. nagyolás ellenére is sok finomságot tükröz. — Csupa gyengéd, meleg ihlet árad Uduary Pál (anya a csecsemővé) vásznáról. — Habkönnyű, üde pasztell-szinek és a mozgások szomjas kutatása teszi mindig változatossá Frled Pál ballerma-képcit, melyek 1 egyik legjobbját hozta el ez a tárlat, egy nagyon szép alvó félakttal együtt. — Berkes Imre hangulatos éjszakai utcaképe a Uerkes-genre-beu ritka, a fényei élnek. — Kúrpdlhy Jenő, u szenvedélyes tenger-festő vásznán mozog és ragyogva szikrázik a végtelen elem tés a tenger párás levegője. — Pálmyy urató-képén viszont érezni a rekkenő
melegben mVcgállt levegőt érdekesen lehalkitott sziliéiből a perspektíva kárára ugranak eiő a háttér élénk, tul-közel zöldjei. — A mozgás é« egy-egy kiugró fény-folt artisztikus hatása "d különös jelentőséget Bcnyovszky ila-kodalmas és iqfénes képeinek. A franciás könnyedség és dekoratív, friss szinek mestere Hlenz, akinek vásznain a női szépség és a napsugár melege elegyedik. — Ncoffrády Lászlótól Já. tunk a tárlaton megszokott témáiból is, de van egy gigantikus távlatokat le-győző havas.képc, a végtelen fehérség szép árnyék-skálájával. — Ilangu. latos darab Viskl esti fényben hazafelé döcögő szekere. 1— Mozgalmas A
A magyar társadalomnak az ön maga bajaival szemlén l°gfegyelmezettebb foglalkozási csoportja az orvosi kar. Legfegyeimezettebb a le-kin tel ben, hogy hogyan k-eil ezeket a bajokat uri önérzetlel és rezervál tsággal elviselni. Annyira fegyelmezett, hogy még az érdekképviseletben sem szívesen panaszkodik, sót, — sok érdekképviseleti mok gaioni bombasztikus, de kevés «i-kerü élete láttán nem is túlságosan érdekli az orvos társadalmat a ius murmurandinak koliektiv kiélve-zésére az Örvosszövetségben és liók jaiban megnyitó áikalom. Van ebben valami az emelkedett gondol, kodásból, a józün látsából, valami a köznek szentéit legszebb és leg-íeielösebb hivatás nagy lekötöttségéből, de van mögötte valami keserű visszahúzódás is annak láttán, hogy a köz> az élet különböző síkjain nem mutat olyan megértési és méltánylást az orvostársadalommal szemben, mint aminőt az joggal ei« várliatna. Az ebből eredő rezignáció kicsendült a zalai orvos-parlament
vasárnapi gyűléséből is.

Az Országos Orvos Szövetség zalavármegyei fiókja vasárnap a nagy kanizsai városháza dísztermében tartotta közgyűlését. Az előadói emelvényen dr. Jancsó Benedek elnök, dr, Szabó Zsigmond alelnök, dr. Schlem-meer Jenő főtitkár, dr. Klein Ferenc pénztáros és dr. Ney Hugó titkár ioglaltak heiyet. Nagykanizsa város vezetőségét dr. Hegyi Lajos polgár-mesterheiyettes képviselte. A gyűlés közönsége Nagykanizsa, Zalaegerszeg és a környék orvosaiból került ki.
A Magyar Hiszekegy elmondása után dr. Jancsó Benedek tolmácsolta Bödy Zoltán ulispán üdvözletét és kimentette dr. Thassy Gábor disz-elnököt, a vármegye tiszti főorvosát aki akadályoztatása miatt nem jelenhetett meg. Ismertette a Szövetségbe való tömörülés célját. Hang sulyofcta, hogy hirtelen és erőszakos cselekedetekkel nem lehet az orvosi kart elkeserítő ügyeket megoldani. Exspectativ, palliativ therápiára van szükség, akárcsak a betegágynál. í Ahol a kórisme biztos volt, ott a Szövetség erős kézzel tudott bele-
szin.világ teszi hatásossá Üfváríj napsütött paraszt-udvarát. — Mély tüz^ szinek és eleven töincg.rajz teszi értékessé Vizkclchj vásári jelenetét. — Péczely József novellisztikus témájú vászna, a szép fényjáléku <Lányok az ablaknál.» l^pp Emil kislánya u zongoránál, Nagy Vilmos tavaszi hangulata, Jancsek szeszecciós női jmrtréja, Lenqyci lihein/iiss huszár-képei. Jusz kő Piroska intericurje, Vidai Brcnner figurában gyenge, de színekben erőteljes kéjiei mellett néhány művészi szempontból kisebb igényű, de szobadísznek alkalmas kép teszi változatossá a kiállítást.
(bl)
nyúlni a bajokl>a. Az orvosi kamara sem lesz rejr.edium minden bajra, az is csak hosszú munka és türelem árán lógja megjavítani az orvosi kar erköicsi és anyagi helyréiét. A kamara létesítése íeivetette a gon-uolatot: — van e szükség ezulún u Szövetségre és liókjaira ? A közgyűlést megelőző válusztmányi ülés behatóan vizsgálta ezt a kéruesi és arra a megállapításra juiott, hogy igenis, sót löki/ottan szükség iesz ezután a Szövetségre. A kamara Szombathely székhellyel Vas-, Zala-és Sopron megyékre terjed, Kell tehát benne a kisebb területi egysegek érdekeit képviselő vármegyei liuk szöveiség. Egyelőre minaen esetre meg kell várni,„hogy mi szerepe is iesz a Szövetségnek a Ka marj, mellett
Dr. Hegyi Lajos polgármester-helyettes Nagykanizsa város közönségé nevében üdvözölte a zalai orvosok gyűlését. A magyar orvos éiete - mondta egyebek közt — rendszerint a fórumtól távol zajlik le, mint a munkássága is, de alapos leikészültséggel és lelkiismerettel végzett munkáját az egész társadalom megbecsülése- kiséri is ez az alapos munka és annak kiváló ered-menyei a külföld előtt is gyarapítják a magyarság értékét, segítik ezzel az egyetemes nemzeti célkitűzéseket A tapssal fogadott üdvözlő beszéd után dr. Schtemmer J-nö főtitkár jelentésében rámutatott arra, hogy az OTBA-ügyben nagy verség éne az Orvos Szövetséget, utána párt-villongások következtek, amiatt a szövetségi érdeklődés lanyhult, egyik kudarc a mSUik után következett. Sokat lámadják a vezetőséget, de elfeledkeznek arról, hogy amikor arra szükség van, sohasem támogatják a Szövetséget a tagok érdeklődésével. A jelentés nagy eredményként emlékezett meg az orvosi kamaráról, amely az orvosi kar tekintélyén esett csorbái helyre, hozlvatja. ismertette a mezőgazdasági munkásság biztosítására vonaU kozó tervezetet. (Nagyrészükben derültséget keltő utópiák, melyek a magán orvosi gyakorlatot teljese^ megszüntetnék.) A jelentés végül adó-ügyekkel foglalkozott.
Dr. Kaj tár István (Gelse) a sző
_1936. janlui 16.
vetségi tagdijak pereeltése ügyében szólalt fel.
Dr. Ney Hugó adó ügyekben adott felvilágosításokat Ehhez dr. Szír-may Géza (Zalaegerszeg) és dr. Szabó István (Nagykanizsa) szóltak hozzá.
A közgyűlés üdvözölte dr. Kőnig Józsefet és dr. Szabó Zsigmondot egészségügyi tanácsossá és dr. Goda Lipótot vármegyei Ib, tiszti főorvossá történt kinevezésük alkalmából.
Dr. Jancsó Benedek az OTBA és az adóztatás ügyeiben adott felvilágosításokat.
Dr. Klein Ferenc beterjesztette u pénztári jelentést, majd 8 uj tagot yettek fel a Szövetségbe. A fegyel-\'mi bizottság megüresedett tagságait dr. Ország Lajossal és dr. Wagner Ervinnel töltötték be.
Dr. Jancsó Benedek ismertette a kamarai választások előkészületeit. A szombathelyi kerület 8 rendesés 8 póttagot küld a kamarától, ebből fele zalai. Bendes tagok: dr. Jancsó Benedek (Zalaegerszeg), dr. König József (Nagykanizsa dr. Kaj-tár (Uelse), dr. Handiery (Zalaeger-szeg), póitagok : dr. Haba Antal (Nagykanizsa), dr. Schlemmer (Zalaegerszeg), dr. Mangiiár (Zalaszent-grot), ur. Mesterich Elek (Készt. )hely). A kamara az országos választmányba két rendes és két pót* tagot ue.egált, .ebből is egy-egy zalai, mégpeoig a renues delegátus dr. Thassy uábor, helyettese dr. Keserű Béla. A közponii közgyűlés {> JtfKüidöttéböl 2 zalai: dr. Jancsó és dr. Meduna, helyetteseik: dr. Szirniay és dr. Ország Lajos.
(örvendetes, hogy a Szövetség-iiok Zalának több tagságot veieke-ceti ki a három megyére megosztó tisztségekből, mint amennyi más megyéknek jutott Nagykanizsa azonban kissé háttérbe szorult a Zalának jutott tisztségek elosztásában.)
Dr. Neumann Henrik indítványt terjeszteti be, hogy a Szöveiség a nagyobb kórházzal rendelkező városokban gyakorlati betegbemutatással kapcsolatos tudopiányos orvosi előadásokat rendszeresítsen és íétesi\'sen orvosi továbbképző" tanfolyamokat. Indítványozta továbbá, hogy a szövetségi tagdíjakat (havi * 2 pengő) legalább a felére szállítsák le (-» a 4 pengő évi prvu»áegé-lyezési hozzájárulás (orvos özvegy-k és hasonló támogatási célokra) ne legyen kötelező.
A közgyűlés tekintettel arra, hogy tudományos előadások rendezése más orvos egyesületek feladatkörébe tartozik, a továbbképző (tanfolyamok ügye pedig országos bizottság kezében van, -• az első indítványt nem, fogadta el. A tagdíjaknak felére való beóllitását a választmány már letárgyalta és elfogadta, igy ez határozattá váll, de az orvos segélyalaphoz való hozzájárulás megváltoztatását a közgyűlés nem tette magáévá.
Elfogadta a közgyűlés dr. Kajtár indítványát, mely szerint a szövotég központját kérni fogják, hogy a kamarai előkészítési dijak fedezésére a tagdíjból fejenként 5 pengőt engedjen át erre a célra. Dr. Rosenthal Jenő indítványát,
Macó és gyapjú íürdöruhák, |
selyemfényű vistrafrottfr fürdőköpenyek |
nagy választékban kapható Szomolányi Áruházban |
Zalai orvos-parlament Nagykanizsán
Megválasztották a\'kamarai tisztségekre kijelölt zalai orvosokat
1936. junius 16
ZALAI KÖZLÖNY
hogy a Szövetség és a kamara te gyen lépéseket elaggott, tehetetlen, beleg orvosok állami gyógyul látása érdekében, a közgyűlés K\'lkes szimpátiával elfogadta.
A közgyűlés után 50 teriiékes társasebéd volt a Oentrál k\'llemes, kedves kt\'r(helyiségében. Felköszön tö nem hangzotl el, a kollegiális bará:kozás és komoly eszmecserék jegyében sokáig maradtak Együtt az ebéd résztvevői.
A kanizsai orvos nap körültekintő rendezése dr. Kőnig József egészségügyi tanácsos érdeme.
Rovatvezető: Dr. Dévainé, Erdőt Böikt
Nyári estélyi ruhák
Lassan, lassan elérkezett a garden party Ideje, amikor a hölgy k na pokon és éjjeleken keresztül törik a fejüket, hogy milyen szinü, anya. gu ós milyen fazonú estélyi toiL\'t elt csináltassanak maguknak, amikben a lehető legelőnyösebben hatnak a férfiakra és amiknek láttán kebel barátnőik azonnal szétmonnek az Irigységtől. Hát ehhez szívesen hoz závegiiem Onökt, néhány jó tanácscsal. <
Fiatal leányoknak az Id^\'-n gyö nyörü az estélyi rulia divatjuk. Egé szen Világos pasztellszín ket viselnek, amikben, olyanok, mint egy nyári bárányfelhő, vagy ha költői emebben akarjuk kifejezni magún kat, mint egy gyönyörű leányálom. Nagyon vFe\'ik a madeirás anya?o kat, különösen fehér és világoskék ben. Ezek erősen emlékeztetnek nagyanyáink korabeli anyagokra, a mikből nekik a blúzaik készüllek, magas halcsontos nyakkal. Ezek alá más szinü kék, rózsaszín kombinét viselnek, ami által gyönyörű szint kap a ruha. A viláeosszlnü taftok divatja nagyon praktikus, mert a fiatal hölgy télen a bálban vi élheti egy kis felfrissítéssel Mille fleurös orgahdik a kedvenceink. Láttamegy nagyon szép halványlila organdi ívKx dellt, ami valóban szem, száj és sziv ingere volt. A szoknya alul dus gloknikban ugrik széjjel, mig a de rék testhez simul a hál csaknem teljesen dekoltált, csak a nyakban
A quarnerói Riviérán
LALI RANA
napfényes tengeri strandján az
EXCELSIQR
nagyszállót a legjobb társaság szine-java keresi fel gyógyulás, UdUlés,
nivós szórakozás végett. A pompás nagyszálló közvetlen a tengerparton épült; loggiás szobáiból, tengerparti terraszosétterméből gyönyörű kilátás nyilik a kék Adriára és a köze i szigetekre. — Elegánsan berendezett társalgók, nöi szalon, dohányzóterem, Iró- és olvasószoba állanak a vendégek rendelkezésére. A hotel konyhája elismerten a legkitűnőbb ; kívánatra diétás étkezés. A legtökéletesebb komfort mellett Is az
árak Igen mérsékellek 1
Mindennemű felvilágosítás, szobarendelés, pengöbeflzetés az .Ui "
tartja a hónaljtól felvezetve egy négy ujjnyi széles, sötétlilával ste peft rész, ez a sK\'ppelés tartja még széjjelebb 8 sorban alul a szoknyát. A derékben elől, vagy ahogy tet szik, oldalt néhány szép színes virág volt beletüzve. De ropppant kid veitek a mintás, kockás vagy csikós tüllök is. Ezeknek is dúsan huzotl a szoknyájuk és a kombinéjük el ütő szinü taft.
Azt hiszem ,ennyi ruha közül majd csak tudnak egyet választani a fiatalok.
Nézzük most a garden party má sík érdekelt részét, a fiatal vagy fiatalabb asszonyok divatját. Nekik nemcsak gardenpartykra\'keil a ru ha, hanem nyári fekete meghívások ra, vagy nvári tánclokálokbv Vá lasztékban itt sem lesz panasz. Ha annyi pénze volna az embernek, mint amennyi lehetőség van a vá lasztékben... Na de hagyjuk ezt a részt. Ezen keseregjenek a férjek.
Legszebb, azt hiszem mondanom kell, erry fek?te alapú vagy vi rácos imprlmé estélyi ruha minden kommp\'i\'iá\'t faz<<n nélkül, cr\'ys7e-ü en, mély dekoltázsai. va«y e^y kis nyitott ujjal, fantázl, övvel, eset leg vlráegal. Nagvon szén volt ecy fekete-fehér taft klóké es\'i ruha, kicsi uszállyal, bő szoknyával, fe ke\'e bársonv széles övvé\', bársonv vállnán\'ok\'ol és a jobb mell és váll között ecy nagy ni^s szekfüvei. Talná még egy fok\' a\' jobban tet szett e<?y gyönyörű vacsorázó ruha, fekete fehér elmosódott mini ás ím-primé, egészen a földig ért, a de rékon hosszan lelógó méregzöld muszlin öv, ugyanilyen szinü S7ek fü a vállban és egy hónaljnál nyl tott, kü\'önben háromzre^yedes l>e rakott ujakkal. A tafl különösen a felcet" alapú vagy virágos taft dl vatos ugyanilyen mintájú muszlin beléövve1, vaey fordítva, a ruha muszlin taft komblnéval és taft le lépővel. Sok bársony Iwlépőt ls lát tam. !
Hátra vannak még az öregebb, garde hölgyek. Nekik kizárólag fe kete fehér imprimét, vagy tisz\'a fe ketét ajánlok.. Mi\'yen jó az öregek, nincsen annyi ruha gondjuk. Vagy nem is olyan jó ?
ság- utazási irodájánál ^Budapest, VII., Rákóczy-ut 3d Telefon 464 -20.)
Dlvatposta
Márknsné. Ha nem szereti a tiszta fekete tnftot és már >mcgvan az anyaga, adja oda pettycztctni. Két fillér nagy. ságu fehér pettyekot himeztcsscn rá és a kosztüm kalitkáját csináltathatja derékban tenyérnyien seszlisen. De azért sveifolt legyen. Fehér nagy ka. fajíot fekete szafaggal \\1sc-1het hozzá. Üdvözlet.
Barna kislány. Láttam egy nagyon szép, épen Magának való anyagot -estélyi ruhára. Fehér organdi alapon ötpengős nagyságú lerakott pettyek votak, mellettük valamivel "THsebb Te-keték. Az egész ruha dúsan omlott alá hosszan, a kji\'ág.ísa \'elől, hátin diszkréten siivafaku volt. széles fekete bársony öv és kicsi ujjak egészítették ki. Csináltassa meg ezt a ruhát, biz. tosan óriási sikere lesz benne. Odvöz-íet.
Szép «z élei. A Tátrában legjobban ajánfok egy hatvány üüífl lenvászon nadrág kosztümöt, nyitott kabáttaf, vagv ha jól áll, kicsit betartott férfi-háttaf, spangnivaf, "két szemberánecal, tiozzá sötél /.óid TiUu kötésű rövid-njju pullovert, vagy laman Inget. Vi-selhet hozzá zöfd tiroli kalapot. zöld /átx>ssarku antirop cipőt. "Saját icn-vászonál>ól egy "táskát, sötét zöTd 1110-nograa*űai? Cdvözfcl

|i;. (tet ®
™ m 51*
Ml ,
. 1 megeEoxo- Piaíasu.
Mese a Grand Hotelben
Szombaton és vasárnap vendége volt a kanizsai társulatnak. Vágó MAry, a nagyszerű tánoos-srubrett, akit tüneniA. nyes gyors ívelésű színészi pályáján Budapest hódított el tőlünk, három előadásban újra a kanizsai közönség előtt állt a taps és forró siker középpontjában. De meg is ünnepelte a tömött színház közönsége, amikor a lámpák elé lépett, ugy, ahogyan vendégnek is csak ritkán jut ki a taps, vendégnek is csak akkor, ha az ünneplő hangulatl>a a szive öröme is beicesendül. Látszott különben • is egész este, hogy szeretet diktálja a tapsfergeteg tempóját.
A Mese a Orand Hotelben ment mindkét este. Meséje iftotrős prózátólfilmig terjedő többféle feldolgozásból. Az operett-formájában nOm) is annyira a mese fontos, !m"nt a tarka, vidám, gazdag színpadi feltálalás. De az aztán ad mindent, atttit csak operett-szüx-padtót várni lehet. Ad Abrabám-fnlu-zsikát. ad táncokat, tréfát, kacagást, ad knicidoszkop-szcrüen szines szin. padi köntöst és ad mindehhez poírt-pás szerepeket is. A mese szálai inkább csak arra valók, hogy mindezt valamennyire összefogják.
Az estét a szezon élményévé avatta, hogy két kedvenc, Vágó Máry, a vendég és Harczos Irén, akinek játéka mindig telo házat és forró sikereket Jelent, — együtt léptek fel a (irand Hotelben. A lelkes ünneplésből mind-kettőjüknek bő rész jutott mindakét estén. 1
Vágó Máry megjelenésben, mozgás-ban a megtestesült graciözitás, játéka könnyed, vidámságot sugárzó, kiforrott. tánca csupa szikrázó tempera-mentuim. sikk és vérré vált, eleven ritmus. Énekben is meglepetést hozott a fejlődése.
Harczos Irénnek egy uj arcát ismertük meg. A hideg fenség ábrázolásában, mint nagyhercegnő, az arisztokratikus gög felolvadásában, mint szerelmes asszony — eddig ismteretlen oldalról mutatta meg müvész-énjének értékes, uj színeit
Bende László a gentlemaon—főpin. cér kettős szerepében jól megfogott, kedvesen mulatságos, finota* alakítást nyújtott, bár (ha ez nem is az ő hi. bája, hanein a talán kényszerű szereposztásé) énekes szerepekben nem könnyű illúziót keltenie.
Szabó Ernő Juszup hercegéből ugy ömlött a hirttíor ezen az estén ls, hogy állandó derültségben tartotta a nézőteret. (Olykor a színpadot is s itt meg kell jegyezni: — kevesebb több lett volna!) Improvizálás terén fáradhatat-lan, ötletes és talpraesetL
Kitűnő figura volt Andrási Mártoné, aki a komikiínk)t fegyelmezett mértéktartással is teljes mértókl>en képviselte. Elegáns, finom, átgondolt alakításban adta Oroszlán (lyörgy Uhamoix elnök szerepét. Az előkelő udvarhölgy alak. ját télies iiluzióval.stilusos, enyhe humorral öatötte fottuttbu Tihanyi Piri.
Mulatságos, kitűnő hoppmester volt Iványi. Bakó Baba, Danis Jenő szerepüknek megfelelő miértékben járultak hozzá a jó együtteshez. \'
Itendezés. zene,\'diszleteséa külön dl-cséretet érdemel.
_ co
Viki
Vágó Mftry vendégfelléptével
A tavalyi szezon nagysikerű Vígjátékának, Bónyi Adorján VikijéneW reprizét a kanizsaiak régi kedven* ce, Vágó Möry vendégfel lépése tetta a zsúfolt és rövid színházi szeá mbart eseménnyé. Már a belépésnél meleg és lelkes tapsorkán köszöntötte n címszereplő Vágó Mflryt, ezt a végtelenül k\'dves, üde teremtést, aki fiatalságának bájával, játékának egy szerűen finom és mégis szeleburdi, san friss temperamentumával, bá mulatós tánctudásával, szépségével és igazi tehetségével mlndarmyisznif újból és újból meghódítja n kanizsai közönséget, ahányszor csak fellép. Pesti színésznő lett, játéka, énekhangja, tánctudása sokat fejlő-dött, de közvetlen kedvessége, fiatalos bája és egyszerű, kendőzés nélküli szépsége megmaradt. A Viki nadrágos szerepében csupa tűz, temperamentum, élet volt. A huncutul mulatni tutíó «férfi» és az elra-gadóan báj\'v. leányszerep egyaránt testhezálló volt neki. Bámulatos tánc betétje külön clméjiy. A kanizsai szinparion ijilndlg szivrsen látott Vágó Mtiryt ismét szivébe zárta a közönség.
A darab többi szerepében az aranyas humoru Szabó, Oroszlán, Vass Irma, Bende,, Koltay, Danis, Máral tűntek Ui. Áz összjáték nem ment minden zökkenő nélkül, de ez ae egy prooának tudható be. A mulató jelenethez azonbun feltétlenül ép hangzatokat játszó cigány kellett volna. A közönség jól mulatott és sokat tapsolt.
A színházi iroda hírei:
(*) Házasság, Székelyhidy Adrién felléptével. Ma, hétfőn este a budapesti Magyar Sr.inház legnagyobb sikere, a Hátasság cimü Vaszary-vigjáték kacagtat. A kitünfl prózai együt\'es : Székelyhídi Adrién, Bende László, Tihanyi Piri, Daruváry Mária, Majthényi Gabi, Bakó Baba, Vass Irina, Koltay Gyula, Oroszlán Gzörgy, Rátkay Hván, Andrássy György és a kacagtalómester: Szabó Ernővel a főszerepekben az évad egyik legkellemesebb színházi estjét varázsolja a „Csak felnőttek14 elé.
«
ZALAI KÖZLÖNY
1836. fqplot 16
(*) Stdzhuszas tempó. Kedden este 32—150 filléres helyárakkal kerül szinre Fodor László vígjáték-remeke, a Százhuszas tempó, Harczos Irén, Széketyhtdy Adrién és Bende Lásilóvel a főszerepekben, Szabó Ernő brillláns kacagtató alakításával. Ez a vígjáték a pécsi együttesnek különösen fővárosi színvonalú, pergő előndása, amelyben 30 előadáson át gyönyörködött Pécs közönsége.
(♦) Aranyptlte, operettbemutató. A pécsi Színházi évadnak is szenzációja volt az Aranypille operettuj-donság bemulatója, melynek librettóját dr. Domjdn Gyula, Szegő Sándor írták, zenéjét pedig a .Simongáli lányok" szerzője, Kutor Ferenc és Pados Rezső irlák. Az operett nagyon kedves meséje, gyönyört! muzsikája helyet btetosit az operettnek a fővárosi színpadon is. Asi-ker oroszlánrésze a két Ürmüssy-nővért illeti. Ürmössy Magdi elragadóan kedves játéka hódit, toalett-ki kápfáztatóak. Ormössy Judka, a kolozsvári Operaház primabalieri->ttája , pedig támre^ámaival kelt frap páns hatást. At-Aranypille bemutatója werdán «te lesz. .<(•) Csütörtökön délután filléres tíefyárakkal a Bob herceg, Martos— Huszka örökszép »operettje van mü soron Harczos \'Irénnel a címszerepben.
(•) Csütörtökön este Székelyhldy Adrienn felléptével a budapesti Belvárosi Színház 150 előadást megért bürtügví újdonsága, a Vallomás színmű (Meller Rózsi nagyhatású drámája) van műsoron.
Naptár: \'Junius 16. kedd. Rom. kat. R. Fereno. Protestáus Juszttn. Izraelita Slvaz\'hó TG.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó végéig az rtnangyal gyógyszertár Deák-tér 10. és a kiskauizsai gyógyszertár.
•Gőzfürdő nyitva reggel 0 órától este 6 óráig (hétfő, \'szerda, péntok délután ^kedden egész nap üőkuék).
A nagykanizsai Zrinyi országos amatőr elődöntője döntetlenül végződött Debrecenben
A Nemzeti Sport a következőkben számol be a .Zrinyi debreceni Mérkőzéséről:
Debrecen, 1500 néző. Vezettej Juhász dr.
Nagy ünnepség előzi meg a mlérkő* zést. Zástlócsere után a csapatok a kővetkező összeállításban kezdenek:
DKASE: Barta — Rácz, Bíró — Bőr I., Szabó, Ilegedüs —* Iíutasi, Okrős, Bőr TI., Kemény, Bácz II.
NZTE: Pápai - Kárpáti. Stróbl -Beke, Ködbaum, Pőeze — Poór, Babos, Csőngey, Pum, Boda.
A mérkőzés kezdetére az\' eső is megered ós Meglehetősen csúszós lesz a stadion füve.
Az első félidőben hullámzó és igen változatos a játék, fölényt artmbön egyik csnpat sem tud kiharcolni. Aa NZTE támadásai veszélyesebbek. A 18. pereljen ügyes támadás indul kí Biró. tói. Hegedűsön. Szabón és Keményen keresztül Bőr II. elé kerül a labda és Bőr II. lapos lövése a hálóban köt ki. 1 :0. Továbbra is változatos a mérkőzés. •
Szünet után lassan a DKASE fölénybe kerül &s először Rácz kapufája, majd Bőr II. kitörése veszélyeztet ujabb góllal. Az eső eláll, a nap js \'kisüt. Babos iveit lövésénél Bartát megzavarja ® szembesütő nap és fölötte a hálóba esik a tabda. ti\'l.
A félidő vége felé már a Zrinyi teljón és az első 2x15 perces hosz-szalíbitásban már fölényben Játsza-
nak. A 12. percben Csöngey elé kerül a labda, aki szép magas gólt lő. 1 :2. Fordulás után a 12. percben Kemény átkígyózik a Zrioyi védelmén és lapos lövéssel kiegyenlít. 2 :2.
Nagy izgalóriiban kezdik » 2x10 per-ces hosszabbítást.
Az NZTE kondíciója jobb és ugy látszik, hogy a hajrában sikcrüH"11 győ". zclmet kiharcolni. A 3. percben Csöngey kitör és védhetetlen gólt lő. 2 :3. Két perc múlva Kutasi szögletet Ivei és Bőr II. fejéről a hálóba jut* labda. 3:3. A debreceni csapat most már igyekszik tartani az eredményt, bár az NZTE is teljesen elkészüli erejével. A döntésig való hosszabbítás, ra a sötétség miatt neta! kerülhetett sor. A mérkőzést valószínűleg Nagykanizsán ismétlik meg.
A rendes Játékidőben a DKASE Jobban játszott, mig a hosszabbításokban már az NZTE jobb kondíciója révén fölényt tudott kiharcolni és a győzelmi is csak hajszálon Mult. A debreceni csapatban Biró, Hegedűs, Kemény és Kutasi vált ki.
Az NZTE^en Kárpáti, Ködbaum, Boda és Babos játszott jó/ Csöngey csalódást keltett, állagjátókot mutatott.
Márkus Ferenc, a QíiASE elnöke: Elején a DKASE, mjg a hajrában a vendégcsapat játszot< jobban. Mezőny, ben is a Zrinyi volt jobb.
Az NZTE részéről Ben kő szakosz tályvezető és örményi jelnők közös véleménye: Az elején /nehezen Mc>-
Icgedelt be a csapat, azután már az a csapat játszott, amelyik tizenhárom) mérkőzést veretlenül küzdött végig. A
győzelmet is nycgérdemeltűk .volna. •
A mérkőzést a hét köz»pén, való. szinüleg csütörtökön megisMótlik. Megállapodás még neft< történt, hogy Nagy kan izsánJO, avagy Debrecenben, azonban több mint valószínű, Nagykanizsán. Ha a Zrinyi győztesen ke-rül ki, ugy vasárnap a Szoluoki MAV-al játszik Nagykanizsán.
Szolnoki MAV—KEAC 1:0(1:0)
Hatalmas küzdelmet ós szerencsés MÁV győzelmet eredmíínyezctt az első elődöntő. 1 í V" V
GYÓGYCIPŐ
szép kivitelben. rtn
Világszabadalmam izzadó és fájós lábakra. - Kérjen műszaki leírást! Oyártja:
FURMEN clpósz
Nagykanizsa. ^
IDŐ
Zivatar!
Prognózis: Oyenge légáramlás, továbbra záporeső és zivatar egy két helyen jégeső, a meleg tovább tart.
=- A Kopatein Butorá»uhá* junhlS és jullus hónapokban üzlet éa raktárhelyiségeiben remekbe készített kombinált szobákat 6a egyéb modern lakberendezési tárgyakat Aliit ki Ugy a szerény polgár, valamint a legkényesebb Ízlésű vovő, Ízlésének és anyagi helyzetének me«telelőon megtalálja mindazt amire szüksége van.
flraor t reklámban
irta: Etdfla jáuef 5
Igen ügyes reklámkncse volt a kö« vetkező: A LECKE
Az a négynapos kirándulás a pilisi hegyek között, az volt életünk egyik legnagyobb turistateljesitménye. Az első este Pilisszentkereszt alján ütöttük fel a kényelmes sátort, bizony, mii tagadás benne igen fáradtan és elcsigázottan bujtunk be a pár perc múlva már az igazak álmát aludtuk valamennyien.
Velünk volt Veréb ur is, a bank-cégfőnök, egy igen sovány, szinte törékeny, amoíyan pehely emí\'jerke. Nem nagyon örültünk noki. hogy társasá-gunkba szegődött, féltünk tőle, hogy már a második nap kidől.
,Másnap reggel — érthető amatőr, turistáknál — kegyetlen izomláz győ. tőrt bennünket. Bizony nehezükre feselt a további rsörtetés fel a hegyek közé, de mentünk becsülettel. Egyedül a kis Veréb Béni ugrándozott, mintha csakugyan veréb volna, vig volt, friss, eleven, Jószinü, hangos.
A harmadik nap meglestük, mert minden reggel \'és este elvonult az erdő. mélyre hátizsákjával és titokzatos dolgokat művelt... Hiába! New ta. láltuk. Elbujt. Fontoskodó képpel jött vissza, szinte titokzatosan Nevetett raj. tünk. Hangsúlyozta, hogy ő nem fá-radt, söt! Szívesen megy akár mind. Járt tovább. Se izomláza. s<M soinmd •más baja ... Mert ő — ésszel él.
A negyedik nap bizony kidőlt a mi karavánunk. Arról tanácskoztunk, Uoi
találunk egy VaSuti állomást — és haza, haza. fowzal Am Veréb Béni megkötötte mtogát. 0 nem megy, Ő kitölti a megtervezett négy napot. És újra elvonult a sűrűbe hátizsákjával.
Hát végre most sikerült kilesni, tjevetközve állott egy bokor ólján és dörzsölte, szinte mosta Magát kegyetlenül. Körülötte Vénusz \'sósborszesz üvegek sorakoztak.
Szówl \'kitudódott a titok!
A kis Veréb erejét, frissességét vi-dámságát a Vénusz sósborszesznok köszönhette.
Hiába! Holtig tanul az ember!
Móra Ferencnek, a kiváló magyar írónak is jelent meg egy kedves irása. A cime: Hun reklání, hun nem reklám.
— Megint ki méltóztatik Menni a szőregi ásatásokhoz igazgató ur?
—• -Még »eni Méltóztatott megírni az újság részére a \'vasárnapi cikkel — figyelmeztetett < derék Muzeunü őrömi, •Acs i Péter.
— Aztán liozzAn ám totdniát, nagypapa! —• tapsikolt kis unokám.
— Hát már tauszáj hoznom, ha találok, ha nem. Mintha a ma őseink, azok a néhai hun katonák egyenesen a kis unokám kedvéért > dugták volna a . lejüket a földbe, azaz hogy totornájukat, — mint a gyerek Mondja —. mert lüiévesilétire sc*rt tud értelmesen 1 rostálni. Nem akar öregiteni.
— Ot, állt már öt-hat Magyar árok pariján.
— Gyerúnk napidíjatok, — mondtam nekik.
— Alig koppartt egyefckettöt n reá-I kány, •«Mkt«y«n kiforttttt a föktböl
egy ezeresztendős s&guló koponya. Megforgatom, nézetni, hát rá van ra-gusztva egy apró cédulka: Régiségeket; hun leleteket jutányosán Kolm Árminnál vásároljon, Petőfi-utca (Mi. Előzékeny kiszolgálás. Garailtált áru! *
Végül pedig egy szellemes, kedves és ötletes reklánünesét mondok cl, amelyet Móricz Zslgmbnd, a nagy. szerű magyar iró irt «Az asszony ha. zajön« elmMel:
— Ne unja ei magát, mig odalc-szek? — fordult vissza a küszöbről a fiatal menyecske.
— Solvse .félts lányom, — dünnyögte az öreg. — Elpipázgatok én maga^. ban.
Az asszony nevetve perdúlt ki a kapun. Harminc éves, telihusu tereM-tés volt, hadiineny. A fia hagyta u nyakán, mikor a háborúban odapusztult s azóta itt sürög-forog Sámson Mihály körül. Oszt addig sürgött-for-gott tegnap is, hogy az öreg maga biztatta, eredjen a \' vásárra. Köilött is egy s más: láMpabél, uj tepsi meg az ö dohányát is meghozza a városból. Meg nézzen szét. élje világát.
Ugyszint beesteledett, mire a menyecske hazajött. Ahogy a széltől ki-csípett arccal, csillogó szemMet megállt az ajtóban, az öreg embernek átfutott a fején: a kedvesivei találkozhatott, — de meg ha az is, neM saj-nálja tü!e. nem kesereghet örökké az ő fia után ...
Élet leli a szobában egyszerre, ahogy duruzsolva lxmtogatta, mutogatta, mit vásált Hozott az mindent-.
cukrot, cérnát, kőleskását, aztán elő-került u másik csoMagból val*ui. tarka asszonyszövet, «krepdesln» mutogatta büszkén a. menyecske, ebfccn megy el a leventebálba. Az öreg qml-ber csak nézte és beleegyezően hüm-mögött.
De az asszony már rakta félro a sok uj portékát már az étel Után nézelt, szedte a. cukrot a mázas tányért, az eszeájgokat. Volt valami sze-lesség, huncutság a mozdulataiban, az öreg ember ncttt tudta, mire vélje, a jókedvű frissességet. A szeretőjivel találkozott — gondolta újra — jóizüen elmosolygott
Kikanalazták az aludtejet, aztán az öreg a pipája utáu nyuit, ahogy szokta. A menyecske u szdme szögletiből figyelte.
— Há duktad má megült azl a
gyufát?...
Kattogott az öregember bosszúsán, inert a gyula az nmntttg eiDujx vaia-nova. az asszony csaz Kacorazott
— Ne keresse mán.
Az öregember rábátóuít. Hát gyan gyújtsak rii, ha efdugtad a gyufát?... A menyecske édesen feűievo-lett, aztán a pruszlikjába nytrtt
— Ezt ríézze meg Kend!
— Ml az Isten csudáját?
A menyecske csettintett egyet a szerszámon, odakínálta a lángját•\'»z öregember fefé. Az csak "iHuiélkodott.
— Ehhez mit szól Kend,? kérdezte diadalmasan a menyecske.
—• Tripc^nex amerikai öngyújtó, két éves garanciával, kapható a buda-pesti föbizományosnál* és Minden Jobb vidéki üzletben.
(Vége)
193C. luniu. 16
ZALAI KÖZLÖNY.
_ (Kajmó Józsof tanár — plébános)
Kajmó József nagykanizsai ke gyesrendi gimnáziumi tanáil a Szentszék engedélyével a hercegprímás a keszlőlei plébánia adminisztrátorává kinevezte. Kajmó József az iskola év befejezte ulán foglalja el uj állását, Kajmó József nagykanizsai tartózkodása alatt nemcsak rendtársainak és növendékeinek, hanem a város közönségének szereletét is megszerezte. Azok közé a zajtalanul müködö értékes erök közé tartozott, akik sosem keresték az érvényesülést, de a maguk működési területén teljes egyéniségük odaadásával szolgálják a nemzeti gondolatot, a magyar ifjúságot és azt az eszmét, melynek szolgálatában állanak
— (Országzászió-órsóg)
junius 18-án, csütörtökön d e. 10—1 l-ig az Országzászló-diszörsé-get a 337. sz. Rozgonyi István cserkészcsapat látja el.
— (Vitézi értekezlet)
A nagykanizsai járás vitézei vasárnap délben értekezletet tartottak vitéz Farkas székkapilány elnöklete alatt a városháza tanácstermében. Az értekezlet a szokásos évi megbeszélés keretében foglalkozott a vitézek aktuális ügyeivel.
— (A Kiakanlzsaí IfJ. Egyesület) vasárnap, junius 21-én, délután
6 órai kezdettel táncmulalságot rendez a kiskanlzsai Levente Ollhon-ban. A szorgalmas és Klskanlzsán hivatást betöltő egyesületnek szórakoztató programja Is megérdemli a legteljesebb támogatást.
— (Caer e-dlákok)
A Magyar Nemzed Diákszövetség felkéri mindazokat a magyar családokat, akik a nyári hónapokra nyelvtanulás céljából osztrák diákot vagy diáklányt vendégül látni hajlandók, közöljék elmüket a Magyar Nemzeti Diákszövetség utazári osztályával. (Budapest, IV., Semmel-weis-u. 2., fm. 1.)
f-rd.kc. Aaatátok.
A Mussolini állal feliáit ókori városok piacain htlalmas oszlopokat találtak, amelyekre apró cseréptáblákat függesztenek kl az ókori kereskedők. Néhány ilyen cserép-törmelékről megállapították a tudósok. hogy azon elsőrangú talenumi bort, slclllai mézet, szíriai datolyát és sok minden mást ajánlottak a római polgártársaknak. Ez is bizonyltja, hogy a reklám már az ókorban Is fontos volt. Hogy ma milyen fontos, erről számol be a Reklámélet legújabb száma. Kiadóhivatal: Budapest, V., Lipól-körut 9. - (Mimellít taMkoióp) bét.
lön délután 6-tól 8-1) • Pannónia hilaó kistermében.
— (Slesta Sanatórlum)
Burlnpeat, I, Rilth Gyírgy-u. 5. a tó-város egyik iegldoállsabban tekvó és orvoaliag legtökéletesebben felszerelt gyólntézeto. Bel- és Ideggyógyászat, sebészet, sztltészet, nőgyógyászat, urolo-gla stb. Röntgen Kémiai éa mlkrotr-koplnl luboratorium Kloktrocardlo-graph (azlvvlzsgáló). Króghtéle alnp-anyagcsoro vizsgáló készülék. Enteroc-ioaner (béllürdő). Modern vlzgyógyln-tézot. Orvosilag vezotett vlllanyűzemű konyha. Elsőrendű ellátási 9700 négyszögöles park 1 Olcsó árak I
— Bágóta l.mert tény, hogy a Száj és a larat legjobban ki vannak léve a tertózóanok és hogy valósággal nyitott kapuk mindenféle betegség számára. Tehát nagyon lontoa a száj és a garat ápolása. Öblögesse tehát a azáj- éa orrüregot reggel és oate, lehetőleg az étkezés után is ODOL-lal. Egy tél pohár vizbe tegyen 3-5 csepp 01)01,-t. Influenza járvány esotében, lia a garat fertőzése kezdődik, célszerű ezt az adagot növolnl. Az ODOL az ldoálls azájápoló azer, amoly fortőtlu-" nltő és calraölő erejével behatol a szájüreg legelrejtettebb zugaiba és megakadályozza az erjedő és rothadó folyamatokat. Aki naponként használ ODOL-t, megvédi egészségét.
— \' LAKBERENDEZÉS a mai pénzszűke mellett is mindenki részére Igen olcsón beszerezhető Kopttei\'1 Lipót Magyarország legnagyobb bútoráruházában.
Fizessen elő
a ZALAI KÖZLÖNY kiadóhivatalában a legszebb magyar képes folyóiratra I
Irodalom, képzőművészet, zene, színház, film, könyvek, társadalmi élet, világesemények valóságos é 1 ő tükre a Franklin-Társulat képes folyóirata, a
TÜKÖR
Szerkeszti Révay Jóxsaf,
Írják a legkiválóbb magynr Irók, költök tudósok, újságírók. Illusztrálják a legjobb rajzolómüvózek éa lényképezők.
Évi előfizetés P 840. Előfizetéseket készségesen továbbit a ZALAI KÖZLÖNY kiadóhivatala: Nagykanizsa, FÖ-ut 5.
A Zalai Közlöny előfizetőinek
lényeges kedvezmény I
Uj bibornokok
Rónia, junius 15-(Lapzártakor érkezeti.) A pápa őszentsége tilkos konzisz\'.oriumon a párisi, madridi, varsói és bécsi érsekeket bíbornoki kalappal ruházta fel. Mind a négy u j bibornok disze a katolikus főpapságnak, akik eddigi tevékenységükkel rászolgáltak a magas egyházi méltóságra.
A felrobbant lőpor elpusztította a vadászszövetség épületét
Szófia, junius 15
(Lapzártakor érkezett) A tVadászszó-vetség épületében ma nagy tűzvész pusztitott, mely alkaloménál rengeteg lőpor felrobbant. Az egész nagy épület elpusztult. A közelben játszó gyermekeket is érte a robbanás. Az eddigiek szerint 3 halott és több sebesült uz áldozat.
EMLÉKJEZTETŐ
Junlus 17.
Piarista Diákszövetség juniális* 6 órakor a gimnázium udvarán.
ItaukailziailMkl Muii Nllalal
MENETRENDJE
érvényes 1930. május 15-tfil. Eri.aba1.Mr- Vaaitállaaiáa
Vasutillomáira

5 30 7 SS 828 tt-15 1280 UM ÍBts 17 26 18™ 19 80 Sl 38 2308 2338
Erzsébet-léire
3 I
? s « £
Lalenyei menetrend
L.t.njífil M. rr«cyktnii»fcái I,
8-48 >wkaaM>aá*.HS 1400 Ul.nyfc.4di. 1610
ti mi... tov.bM U4 « aaá., tauwí
ll> .1 j .J niHr. mIiUm U...U u. S StMf.
Kaaxthalyan vegyen vlllatelkat I Még néhány 200 I J-Olea telek, árnyas Iákkal, kiépített útnál, a balatoni múzeum mellett, kapható dr. Valkó Béla ügyvédnél, Keszthelyen. 2105
Nagy választék az összes pipa láttákból Mlskolczynál, régi pIpaüzlaL 2262
Huaxonnégyaa I Favoritunk igen helyisen viselkedik, Ulán kibékülnénk vele.
Nem 1... \'»
Olcsó faplpa már 50 fillértől, nerép-plpa 16 Iliiéitől Mlskolczynál, régi pipa-üzlet _ 2262
Maat vásároljon hálószobákat, ebédlői, kombinált bútort. Rekamierek, sezlonok, matracok alkalmi eladásban, kedvező fite-léal feltélelek mellett. Slernné, alkalmi bútorüzlet, Erzsébet tér 18. 2172
DohÉaytéroa 16 éa 24 HlMrárt \'Sál
Mlskolczynál, régi pipaüzlet 2262
BulorwAaAridk llgyelmélmébc 1 Oyő-
nyörü telehálók, nagyon szép ebédlő, komplett. Modern kombinált szekrény, réz-ágyak, sezlonok, komplett konyhabútorok,
jégszekrény, legolcsóbban beszerezhetők özv. Kukecznénil, Erzaébet-téí 11. 2216
Ha valakinek hiányaik egy kerék — az öngyújtójától, kapható MlakoloxynAI régi plpáUzlet. 2262
Tartóshullám, mindennemű ondo-lélAa, hajfestés, női-, uri- és gyeraalüMj-vágás és minden szakba vágó munka Plllpovics lodríszüzlelében készül. Cwi-gery-ut 2. Teleion 526. •
Jósziru harli özv.
szárú harisnyáit fejeltease meg Csizmadia Lajosnéaál Rózaa-u/21. ¥
Rétaxabás udvari lakás augusztusra
7 nap
a SEMMERINGEN
93 pengő.
Ebben az összegben Budapesttől Semmeringlg a vasúti költsig, Bécsben, valamint a legelsőrendu semmeringi szállodában teljes is fejedelmi ellátás (borravalókkal és minden elképzelhető egyéb kiadásokkal együtt).
Indulás junlus 24-én reggel a Keleti p. u.-ról a Centropa (Vidéki Lapok Országos Egyesülelének Utazási és Fürdőirodája) filléres gyorsvonalán, visszautazás Budkpestre junius 30-án. Bécsben egy napos tartózkodás, a város megtekintésére.
Jelentkezni junlus 18-án délelőtt 10 óráig lehet
a Zalai KBzIBny uerkautiiégéban.
Bel- és kWIOIdl gyökér pipik nagy választékban vásárolhatók Mlskolczynál, régi plpaOzlet. 2262
Tiszta, tgaal jó héatkasart kapható Rosgonyl-utca 6. alatt •
HAromaaobáa lőldeainü és emelaü lakás aloaé bérért az állomáa közelében azonnal vagy auguaztua t-re kiadó. Horthy Miklós ut 55. •
Vásároljon aa évtizedek ÓU lennálló híres plpéaűxlatbaa, pipák Igen nagy választékban. Régi plpaüzlel Kbály-ilca
34. aa. 2262
Vennénk kéa alatt egy Használt karék-pért 12 éves lia részére. Vécaty u. 2. •
Kiadó kétazobáa elósiobás u/grobb udvari lakás mellékhelyiségekkel. Kolvős-
kiadó. Zárda-u. 6. szám.
Slrasnléb, slrszegély. fedőlap, műkőből Ülésez kivitelben, jutányosán megrendelhető. stösaei, Magyar-utca. \'
BáisrarafSaS darabja 2 pengő, mig a készlet tart, Sörte! vaskereskedésben. *
Ogyea, jól főző azaktoaaSt keresek azonnali belépésre Balaton mellé nyaralóba. Jeleurkezaa délelőtt 10-től délután 2-lg Horthy Miklós ul 7. lőidaz. jobb. 22«8
Elad* egy 6—8-aa gnom motor, fekvőhengeres, aslvógázra átalakítható és egy ntáv. motorkoeat Bővebbet Jakab ÜT útinál, Nagyasakáeal. 2267
Forgéoa-aladéa 1 Sikerűit egy nagyobb mennyiaégü azép, daraboa faragott leuyő forgácsra azert tenni, amelyet aaen-ziclóa olcsó árért nyári tűaeléare alánlok. 1 rakat (egy szekér) aa erdőn átvéve 1-20, a rendes fuvardíja 3, őaazeaeu P 4-BO. Sziveskedien bizalommal hozzám loidulrü és egy próbarendeléasel győződjön meg. Siessen, mig a kéaslet tart Matoilca fa-bizomáayoa, Roagonyl-u. 2. a., (Népmozi) udvarban.
Négyszobás, előszobás magáaháa, kerttel. gyűmölcaOsael, virágos mlvarrai eladó Vőrósmarty-utca 16. *
Kiadja a laptulajdonoa Közgazdasági «t th.taub.rg Nyomda ia Dátulat Lapkiadó Vállalata Nagykanlzaá.. Palelőa kiadói Zalai Károly. . Interurbán teletoat Nafykauitu 78. aaére
ZALAI KÖZLÖNY
1936. lunlüi 16.
„ Köszönetnyilvánítás.
Mindazon barátainknak, ismerőseinknek, akik drága jó lest 4-rtlnk, illetve édesanyánk halálával ért mély gyászunkban vigasztaltak, ezúton mo::dunk hálás köszönetei.
Úgyszintén köszönetet mondunk a vendéglős szakosztálynak a testületi kivonulássá! kifejezett részvétért. Welsz és Gutmann családok
Fürdő- és strand-cikkek
Fürdőruhák
csodaszép színek és forrnak
Strandkabátok
Kombináltkendö-sapkák
(legújabb I)
Fürdőköpeny
nöi 13.—, férfi 17—
Iróniái Divatház
Horthy Mlklós-ut 1. szám
Városházpalota.
Hofher-Schrantz-Clayton-Shuttlewort
Hagyat Oípjyáti Müvek R. I.
nagykanizsai lerakatában:
csigatriörök
Planet lókapa
kaphatók.
Alkatrész
rendeléseket (elvesz:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmi szerek, gép kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bíróság mellett) Telefon: 130.
a Zalai közlöny
barátai
. zalai közlöny
hlrtletSInél
mésdrobwhl
Fontos feltiluús!
Hibás autósyphon-üvegeket folyó hó végéig a gyár díjtalanul javitja-tisztitja. Kérem a hibás vagy piszkos autósyphon-üve-geket mielőbb üzletemben leadni.
Szabó Antal sportüzlete
az Autó-syphon körzet egyedárnsitója Fő-ut 5.
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és közponli fekvésű
István király Szálloda
(VI., Padmaniozky-utoa 8.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konforttal (hideg-meleg folyóvíz, közponli fűtés, telefon, lift slb.)
berendezed ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
m. kir. Államvasutak
menetrendje
Érvényaai 1936. évi májua hó 15-tftl kazdaa.
Nagykanizsa állomásra érkező él az onnan Induló vonatokról.
Nagykanizsa—Budapest déli p. u.
Voo.i A vonat K.nltti- KMIU.1^ Bojlá, Bp.tlr. Vooal A vonat BfMtril BojHr (mtw, Kulul-
■llM neme ríl Ind. kk. kk. kkuik iiln.. neme Indul ind. ríl Indul ri kk.
1219 Szem. v 000 1-30 1-52 6-18 1220 Szem. v. 22-50 306 3-30 4 49
120\' Oyv. 5-50 6-50 700 0-45 1240 Mo(oi<) — 5-28 5-55 7-31
2237 Sinauti) 808 922 1007 SIÓUfk 11 n 1202 Oyv. 730 1010 1010 11-25
1213 Szem. v. 9-45 11-05 11-28 1545 1217 Szem. v. 6-30 11 10 11-14 1300
2223 Motpót") 13-35 14-50 1532 20-35 2222 MolpóP) SlAI Ind 12-54 13-35 14-05 15-23
U»> Szem. v 15-45 1710 17-37 2115 1214 Szem. v. 14-50 18-22 18-37 2004
1241 Moto,1) 17-45 19 35 19-29 — 2238 Sinaut1) SIÓI ind ao-2o 21-15 2010 2258
1201 Oyv. 18-25 .9-35 19-38 22 20 1208 Oyv. 20 00 22-38 22 47 23 45
Közlekedik VI—28-tól IX—8-lg. Közvetlen vonat Vill-19-töl IX-9-lg. Bpest dili pn-tg.
..... "■ Nagykanizsa Balatonszentgyörgy közölt V-IS-IÓI X-3-ig.
Balatonszentgyörgy Székesfehérvár között VI -2MÓI IX 8-ig.
2) Közlekedik Nagykanizsa Balaionszentgvörj *) Közlekedik
Közlekedik Nagykanizsa Balatonszentgyörgy Balatonszentgyörgy Batatonboglár Közlekedik Balatonboglár Balatonszentgyörgy közö Balatonszentgyörgy Nagykanizsa közölt VI 28 tói IX-8-ig.
közölt egész évben, közölt VI 27-től IX—8-lg. közölt VI -28-tól IX 9-lg, egész évben.
K6zv«tl«n kocáik forgalmai
Az 1201/1202. sz. gyorsvonatokkal:
Firenze, Róma. egy I., 2., 3. o. kocsi Triesle, Venezia, Milano, Qenova,
ventimiglia. egy élkező kocsi Pragerskoig. Az 12081207. sz. gyorsvonatokkal:
egy 1-, 2.0. kocsi Trieste, Venezia, Bologna, Rónia, egy hálókocsi Venezia, egy 3. o. kocát Venezia,
e«y 2.. 3. o. kocsi Abázia, Fiume, de csak VI/I5-IÓI IX<l5-Ig. Az 1220/1216. sz. vonalokkal közvetlen kocsik Budapest déli pu és Zalaegei-azeg és Barcs Pécs között, 2., 3. osztályúak.
Nagykanizsa—Szombathely—Ágfalva
K.nli.l rí) Ind Ek«.>i. | 8io.b.|. W. j, Wyr.fck S-prO-b. fck. I 8*™>-j| Sro-b.l-bdl Ind.jl Mjrtl Ind rj.ni. Indul Kului. ,.kv.
Kl, Sz.v.1) 515 6-57 7-27 9-10 14,7 I Sz. v. - II 5-55 7-36
1.2? S».v-> 548 7 14 810 971 1427 Molor — 8 12 9 41
1141 Molor K 14 943 10-35 1415 Sz. v. 10-03 ! 1202 1322
llll Sz. V. 13-45 1517 _ _ 1413 S. v. 13-45 15-25 1615 17 35
llll Sz V. 1 15-30 16-51 17-32 1904 1411 Sz. v. 19-191 20 55 21 00 7316
1131 Molor 70-12 ■nn 22-31 —
1441 Motor 23 50 Httl — — I
1) Közlekedik V—15-tól VI-14-ig és IX-16-tól 1937. évi május H-ig.
2) Közlekedik VI-IMÖI IX. I5lg.
Nagykanizsa—Barts—Pécs
1 »>irkui-ff „Érdi indul Bum ifi, Pk.r. irk. Pkl\'O |j S.rcrdl Ind. || ind. «.„k..i-i.iri
342U 2414 2418 Sz. v. Sz. v. Sz. v. S-C\'3 1340 1 20-14 e-ss 15 58 2155 H5l 17-48 2331 541) 2413 2451 5z V. Sz. v. Vegv. - 1 4 41Í 1150 I 1335 16-50 | 19 19 058 1524 21-45
A 2414. és 2413. sz. vonatokkal közvetlen kocsik fúlnak Wlcn-Pécs, Wlen-Osiek között.
A 2420/2451. sz. vonalokkal közvetlen kocsik Pécs-Budapesl déli pu. között. Nagykanizsa— Oyék/nyes—U/dombovdr— Budapest Keleti pu
Kanizsáról II m. || íipeat I I Indul |j «. | kp, érk. | Ir. HKanizsára 1- [I óik.
2444 y" Sz. V. 2408! Qy.v. 12-i.l 12-4)" 2017 I I2H? 23 55 1 0-24 ] - | | 2409 "Sz. \'ir. Qy.v. \'7-27 8-03 5 08 1 5 38
A 2408-as sz. vonat közlekedik VI—IB-löl IX—14-lg. A 2J09-es sz. vonat közlekedik Vl-15-töl IX-15-ig. A 2444. sz. vonat közvetlen vonat Budapest—Keleti pu-ig.
Nagykanizsa—Murakeresztur—Kotoi\'tba
1292 Vegyes 1208 Gyors 1103 Qyori
"iJw
715 005 1140
M.-Keiesziui _ érk,
7-42 0-18 11-53
1297] Vegyes
»|lc
M.* Keresztút |
indul 1| isara érk.
N.gyk.nl
1120 512 1752
11-58 5-25 1805
I20Z|I Gyors 120I|j Oyora
Az 1208 és 1207. sz. vonatoknál, valamint az 1201. és 1202. sz. vonatoknál a közvfls,,.!sc5lk "t!ya\'i»^ok. mint a Nagykanizsa-Budapcsli viszonylat alattiak 1292/I29Í. sz. vonalokkal csak 3. osztályu kocsi lul Murakereszlurig. Azoknak az utasoknak, akik Jugoszláviáira Murskereszturon át személyvonatul óhajtanak utazni, Murakereazturan át kell szállni a magyar vonalokról
A magyar személyvonatok közUI Murakereszturan c,ak a 2414. és 2420. sz. vonatoknak van azonnal csallasozása Murakereszturról Jugoszláviába.
Jugoszláviából vissza személyvonaltal csak az 1297. és 2451. sz. vonatoknak van azonnali csatlakozásuk.
............................-i\'ri\'i\'i\'i\'rrr.-irr -n.-n__i _u ruv
Hirdessen a Zalai Közlönyben
Mjom. I laptalajdoaoa KAifukaiH Bt. MK, hijomd. É. UátMkt Uvttuki YWaMa kfrwunralálátaa UaekulUh [Wlal*. uk*v.
78« évfolyam 137. szám
Nagykanizsa, 1938. junlui 17. szerda
Ara 12 mi.
POLITIKAI NAPILAP
|Mri<XUl ét -
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elófizetíal ári: egy hóra 9 penió 40 HU Sierkewtóeígl (a kiadóhivatal] telelun: 78. ■
Balatoni panaszok
A MAV, nagy Jóakarattal, 1936 junlus 28 tói szeptember 8-ig nagy számú vonatpárt járat a balatcmi vi-sárnylatban, sajnos azonban, ezen megértőnek mutatkozó intézkedés^ nek Nagykanizsa és vidéke szenv pontjából vajmi kevés értelme van.
A Nagykanizsáról május 15-től d. u. háromnegyed 4 órakor indított 1211. sz. személyvonat olyan későn indul, hogy annak a balatoni klrán« dulók, főként a Balaton mellett gazdasági munkával foglalkozók még akkor sem vehetik hasznát, ha ju-nius 28 tói szeptember 8-ig a 2223. sz. motorpótló Nagykanizsáról!. Sió fokig közlekedik, m«rt ez a vonat kénytelen a szombathelyi 1415- sz személyvonatot bevárni, akármeny nyi is a késése és Így Nagykanizsa kapott ts egy kora délutáni vonatot, nem is.
Igy tehát a 2223. sz. vonat inditá eánái legalább annyit kellene ki mondani, hogy amennyiben 80 perc nél nagyobb a késése, ugy elindítandó, hisz a Bécs felől érkazők igénybevehetlk a 15 óra 45 perckor Induló 1211. sz. személyvonatot. Aki Bécs felől indul a Balatonra, annál ez * pár őrnl késés, hosszabb balatoni tartózkodás mellett, egyél talán nem számit.
A 2223. sz. vonat junlus 28. előtj és szeptember 8. után Keszthelyre fut be ; ez a vonat és annak ellen vonata majdnem ünesön jár és igy Nagykanizsa és vidéké számlára semmit sem jelent. Már pedig Nagy kanizsát és környékét ennél az elgondolásnál teljesen mellőzték, hol ott elsőnend üérdek, hogy Nagykanizsa és vidéke a nyári idény plőtt és után, délutáni vonat igénybevéte lével is, elegendő Időt tölthfssen a Balatonon. Orvosszerül ajánlottuk, hogy az 1251. sz. gyorsteher Balatonszentgyörgyről egy személykocsi val szállítsa az utasokat, de ha ez az ajánlat bármi\' okból teljesíthető nem lenne, ugy a vonatvezető kocájában utazhassanak bármily személyvonat! jeggyel az utacok Balatonsztfnt györgy tőr felfelé. A bürokrácia nero leheí akadálya annak, hogy az utazó közönség gyorsan kijuthasson a Balatonra.
• M
A balatoni kultusz nevében a MAV Balatonmárián a felüljáró helyett 700 méter hosszúságban elzárta a pályaudvart. A bár tetszetős beton kerités Myetf a felüljáró a célt jofc ban szolgálta vo)na. Ilyen hosszú területen legalább egy sorompó be állítása feltétlenül szükséges lenne. Ezt a szigorúságot és azt a nemtő rödömségel, hogy BalatonGenyvesről a villany Balatonszentgyörgyig még a folyó évben sem ér el,, a külföldiekkel együt, ezernyi vlllalulajdom* sehogysem értheti meg.
Hiába a balatoni kultusz hangoz-tetáfca. Nagy nehézségbe WKözlk majd az ideöíönlő külföldieket állandó nyaralókként megtartani, ha ilyen apró Ulszurások mielK\'tt azt
Szabó Gyula nyilas-vár ősatya ós Dene Bóla városi kertész hajnali közelharca az utcasarkon
K6t homlokegyenest ellenkező feljelentés e hatóságok előtt
Dene Béla nagykanizsai városi ker I tész lakodalomban volt a Vörös-marty utcában. A fivérének volt az esküvője. Hajnali 2 óra tájban feleségével, szüleivel és Kálovics Sándor városi képviselőtestületi taggal elindultak haziafelé. A Sugár-irt és Királyi Pál utca sarkán összetalálkoztak a kanizsai nyilas városatyával, Szabó Gyulával, aki egy névrokon elvbarátjával a városból tartott hazafelé a Vörösmarty utcába.
Szabó Gyula és a városi kertészet kőzött kéztudomás szerint nem valami meleg a barátság, mert hiszen a nyilas várospolitikus jófotlmán azzal kezdte ebéli pályafutását, hogy különféle apró «anstandokat» boga rászott kl a városi kertészet körüli
és ezekből ügyeket csinált a város házán.
Mindezek után történt a hajnali találkozó a Sugár-uton.
Hogy kl kezdte és hogyan kezdte, azt ma még az üggyel foglalkozó hatóságok sem látják Uszlán. Tény, hogy hangos vita kerekedett az éjszaka csendjében ott az utcasarkon Durva szavak röpködtek, a hnngos kiáltozásra a közeli házak ablakai kinyíltak. Pár pillanat alatt a vitából kézi közelharc lett, amelynek hevében Szal>ó Gyula teljes erővel orronvágta Dene Bélát. A dühös bt rokra kelt ellenfeleket végül Is Kálovics városi képviselő választotta szét.
Dene Béla azonnal a rendőrségre
sietett, feljelentést tett Szabó Gyula ellen, egyben pedig orvosi látleletet vetetett fel a kézzelfogható nyilas argumentumoknak a fején viselt nyomairól. Dene feljelentése szerint Sza» bó Gyula az öreg Deno-házaspárt és Dene Béla fiatal feleségét is szidal-mazta és bántalmazta, amikor azok a verekedőket szét akarták válasz tani.
Ezzel szemben Szal>ó Gyula állítása szerint a szóváltást és a belőle eredt verekedést Dene Béla provokálta. Igy aztán Szabó Gyula a városházán és a rendőrségen is fel-jelentést tett Dene Béla ellen.
Most már a hatóságok dolga, hogy az egymással homlokegyenest ellenkező két feljelentésből az igazságot kihámozzák-
Már tis hullát találtak meg as uloestl komp-szerencsétlenség után
A halottak közt van a tragikus halvacsora főrendezője Is — A katasztrófát egy sikoltás okozta, amire a komp utasai mind egyfelé rohantak és a jármű a Duna közepén félrebillent
Kedd dél: — méif sok munkás hiányzik
Budapest, június 1.
Az újpesti népszigeten az ugyne vezett Illik csárdában filléres halász vacsora volt, amelyet a Beszkárt: munkások nemoall szövetsége rendezett. A vacsorán a legjobb hangiv latban 260 ember vett részt. Éjfél felé, amikor a hangulat elérte a tetőfokot, sokan kimentek a pesli partra és ott át akartak kelni a kom\' pon. »
Az itt szolgálatot teljesítő kom/p engedélyezett megterhelése 40 ember és a vezető. Valóban csak 40 embert engedtek csónakba, akiil énekszóval, a legjobb hangulatban foglalták el helyük\'-t. Már az újpesti öböl közepén járt a komp, amikou valaki elslkitotta magát, mindenki odarohant, ettől a komp felbillent és sülyedni kezdett Többen a vizbe ugrottak és úszva próbáltak mene
külni, mások a sülyedő csónakba kapaszkodtak.
A vészes sikoltozásra a közelben horgonyzó «Szeged» tengerjáró mo toros meggyújtotta reflektorait, a melynek világánál borzalmas látvány tárult a hajón és a parton állók szemei elé. A mentési munkála tokát azonnal megkezdték, 15 embert sikerült Is kimenteni a folyó bóL élve. Még az éjszaka folyamán kihúztak öt hullát is, két férfi és há-t rom nő holttestét. A hajna\'i órákban a viz Ismét kivetett egy hullái. A mentők azonnal kotróhálóval végig szántották az öblöt és három hullát sikerült kihalászni. Ezzel a kiemelt holttestek száma kilencre emelkedett A nyomozás megállapította, hogy a halottak között van Horváth Gás pár főkalauz, a Beszkárt munkások nemzeti szövetségének elnöke, aki
sem valósltjuk meg, ami kulturcim-bernek a legelemibb igénye, hogy a vasutat könnyen, kilométeres kerülő nélkül megkőz*lith<fcse és olajjal legyen kénytelen világítani.
Ha mindehhez hozzávesszük aj<t, hogy a balatoni kör telefon tekintetében tett egészséges javaslataink nem találnak meghallgatásra, hogy
az évtizedek óta tervezeit kikötő megépítése is évről évre eltolódik, hogy az egészséges ivóvíz megszer. zése és nyújtása - a csatornázást nem is említve - csak jámbor óhaj marad, ugy nem csodálkozhatunk azon, hogy a Balaton látogatottsága még mindig nem olyan fokú, mint amilyent Balaton vidékünk, megérdemelne..
Dr. Hoch Oszkár
az egész vacsorát rendezte, A kifogott hullák személyazonosságát most állapítják meg- Egyes hírek szerint a vlzbefultak között van Hlinka Já nos Beszkárt tisztviselő, aki a tót nemzeti tanács elnökének testvér. Öccse.
Több munkás kedd reggel 8 óráig nem jelentkezett, nem tudják, hogy ezek is a vizbe vesztek e, vagy pedig* úszva megmenekültek, csak méjg eddig nem Jelentkeztek.
Reggel 9 órakor a halászok jelentették, hogy ismét egy hulla akadt a hálójukba, amikor azonban ki akarták emelni, az visszacsúszott a vizbe. Ez a tizedik holttest.
Meghalt a protekció?!
Budapest, junius 18
(Lapzártakor érkezett) Lapjelentés szerint az állami tisztviselők kórlcve- . let kaptak, amelyben értesítik őket, hogy ha- a kinevezésükhöz, vagy előléptetésükhöz összeköttetéseiket akarjak felhasználni, akkor a legsúlyosabb hivatali mulasztással vádolják őket éa az előléptetés helyett visszavetik őket
»> Cf
Fel-, váll- és ágyékrheumáng,
Jíuef keaerflvtz resd-háiiiier, ratrt taxán iwhánil bevétt, — u rnál alaposan ktlIizHIU ulti. Az otvosok ajánlják.
á Ház ölése
Budapest, juniup 16.
A Ház hétfő délutáni ülésén foly-tatiák a 33-as bizottság működésének meghosszabbításból szólót tör-vényjavaslat tárgyalását. Rassai Károly kijelentette, hogy a kormány politikájával szemben bizalmatlan^ sággal viseltetik és ezért nem szavazza meg a törvényjavaslatot, a mely rendkivüli felhatalmazást ad< a kormánynak, majd birálta Sztra nyovszky Sándor házelnök tegnapi beszédét, amellyel éles polémiába bocsátkozott. Több felszólalás után Lázár Andor igazságügyminiszter k^ oktatla az ellenzéket, hogy a gazda, sági és hitelélet mai rendje teszi szükségessé a kért felhatalmazőst, A gazdasági viszonyok kétségtelenül javulást mutatnak, de ez a törvényjavaslat a nemzet létérdekében szükséges. Sem a kormány, s^\'m jx 33-nn bizottság nem felelős ezért a helyzetért, amelyben Magyarország éa Európa ma leledzik. A kormány a felhatalmazással a rííultban nagyon ritkán és nagyon mérsékelten élt.
Budapest, junius 16-A képviselőház junius 26-én kezdi meg nyári szünetét
Hét halott
• k*gfmk nyftll rpml «Utt
Osló, junius 16 (Lapzártakor érkezett) Berren közelében egy utasszállító repíflőgép a nagy ködben nekirepült a hegynek, lezuhant, a gép. uiiutl a hét utasa szörnyethalt
Gyilkos utcai harcok SpanyolortzágjMUi
Madrid, junius 16.-A spanyol fővárosban és több vidéki városban ismét megujultak a zavargások. Több helyütt véres utcai harcok voltak több halottal és sok sebesülttel. Madridion és vidékén több fascista párti embert, valamint a katolikus néppárl veaetöit meggyilkolták.
ffALAI KOÉLbN*

mc » vt-
ím
A szentesi petíció
Budapest, junius 16-(Lapzártakor érkezett.) A köz* igazgatási biróság a szentesi petició ügyében elrendelte a bizonyítást. Mint ismeret**, a peUciót Pallavt chini György őrgróf hivei adták ber Várady képviselő mandátuma ellen.
Naptár: Junius 17. szerda, Rom..kat Ralner. Protestáns Laura. — Izraelita Blvaz hó 27.
C.yógyszertári éjjeli szolgálat e hó
végéig az őrangyal gyógyszertár Deáktér 10. és a kiskart Usal gyógyszertár.
/Ve/77 kormánypárti kanfrSai iparos-vezér mondja: ^
„Soho»em kezelték annyi jdbidulattal iparos-ügyeket, mint a mostani hormánj* ; fej
...........Jjlví
Az iparos-előljiróság JuniusI illése

A nagykanizsai Ipartestület elöljáróságának junius havi előljárósági ülésén Samu Lajos elnök bejelentette, hogy Vécsey barna városi műszaki tanácsnok elkészítette a székház-átala-kitás terveit és azokat a legközelebbi ülés elé terjeszti, hogy ki lőhessen Írni az áriejtést. Bejelentette nz iparügyi miniszter legutóbbi körrendeletét a közszállltásokról. A Közszállttá!* Szabályzat szerint szállításoknál , azt az ajánlatot kell reálisnak te-leni,
amely a szállítandó ^cikket ű tényleges termelési költségek, a szakWiban szokásos és megokolt költségek és a gazdasági helyzethez viszonyított ^a. szontétel számbavételével mtegáilapitott áron ajánlja. Nem felel meg a valószerűség követelményeinek az az aián-lat, amelynek végösszege elfogadhatónak látszik ugyan, egységárai azonban akármilyen arányban indokolat. lan eltéréseket mutatnak. Nemi felei meg az ajánlat, amelynek adutaiból arra lehet következtetni, hogy az ajánlattevő tervváltoztatásokra, túlmunkára, felárra számít. Ezért felhívja a miniszter az ilIé^Skes hatóságokat, hogy kúzszállitásoknál kérjék be az érdekképviseletek szakvéleményeit, az odaítélésénél pedig mindenkor beható tárgyalás alá vegyék az ajánlatok realitását
llo/fmuiin Henrik kijelentette, hogy bár nem a Nctnteeti Egység táborának hive, de készséggel megállapítja, hogy soha még ennyi jóindulatot, annyi seyUŐ készséget nem tapasztott egyetlen kormány részéről az ipa-
ros érdekek védelme terén, rrtint
most.
Samu Lajos elnök is rámutatott, hogy soha még ennyi jóindulatot ntta tapasztalhatott a magyar iparosság a kormány részéről. Amit az IPOK felterjeszt, az Iparügyi minisztériutó azonnal \'egyikszik azt elintézni. Hol, melyik kortnJánynái érezhette ezt a magyar iparosság?
A továbbiakban az a felfogás alakult ki, hogy addig az árrombolás etlcn néni
l*hfit sikerrel \'küzdeni, amig a szakosztály olyan árakat nem állapit meg, oto|elyflk mellett azután a szakosztály ki is iart és amig a tniU niszter nem intézkedik,\' hogy az rombolók ellen e» lehessen Járni.
Az elöljáróság ezután köszönetet mondott a lalm KKözlöny-nek a mindenkor tapasztalt iparos-támogatásáért és köszönetet mondott liencdek Rezső szerkesztőnek a nagykanizsai Ipartestület ötven éves történetének megifá,\' sáért, ami sajtó alá kerül a testület, jubiláris ünnepéro.
A kamarai választások előkészületeire is megtették a szükséges intézkedéseket. Nagykanizsa a* uj kamarai beosztás szfcrinl a ív. kör. zet (a kamara területe öt körzetre psziik), a választások — a kereseti, adó alapján — öt kúriában lcszinek-^ftin-den kúria egy rendes és egy póttag jelöltet ájíit, Nagykanizsa megna-gyobbodott körzete tehát ót rendes és 5 póttagot választ Kandidáló bizottság alakult a jelölések megejtésére.
4000\' pangő biztosíték eüetfben szabadlábra helyezését kéri a nagykanizsai
sikkasztó pQStatlíZt
Jelentette a Zalai Közlöny, hogy 0 nagykanizsai törvényszék elrendelte a mozgópoit* mtegtóvedt tisztjének, Ti már József elmeállapotának megvizsgálását. A törvényszék intézkedett is, hogy dr. l)ely Károly törvényszéki és dr. Ország Latos körorvos néhány héten át vizsgálják Timárt, hogy fennáll-e az elmebeli defektus, amire a budapesti ügyvéd hivatkozott. Az or. vosi jelentés bcéfkezéso után történik döntés a továbbiak felett. Az eljárás kissé hosszadalmas, valószipü, hogy
fogja
az Igazságügyi Orvosi Tanács az utolsó szót kÜnoudanl.
Függetlenül ettől Tímár József védője, dr. Homonnay azzíai a kéreletof-mel fordult a nagykanizsai törvényszékhez, hogy 4000 pengő biztosíték ellenében védencét, helyezze szabadlábra a főtárgyajásig. A biztosíték, összegét egy rokona ingatlanára bty tábláztatnák. A töryényszék a legközelebbi óikban határoz a kérelcm felett
Bizonyitás-hiegé»ziié8t rendeltek el a Központi Sqjtóvállalat ellen indított kártérítési perben
Már ismertettük azt a polgári keresetet, amit Lengyel János Indított a Központi Sajtó Vállalat ellen, mert az feljelentette sikkasztásért és megvonta tőle a nagykanizsai lap-bizományosságot. Lengyel Jánost a biróság jogerősen felmentette a sikkasztás vádja alól, kimondván, hogy egyszerű eiszmolási ügylet volt.
Lengyel ezután 10.000 pengős kár-térítési keresetet adott be a Központi Sajtó . Vállalat illetve annak titkára, Léh László ellen. Ebben az ügyben tegnap tanukat hallgatott ki a törvényszék, Igy Sárköiy Lajos klskomáromi esperesplébánost is ar» ra vonatkozólag, hogy Lengyel János milyen mynkát végzett a KVS-
kednl.
ujabb tanú kihallgatását kérte. A biróság elrendelte Dávid Magyar József, volt nagykanizsai hírlapíró nak, Hermann József hírlapíró, -Berkes János volt nagykanizsai újság bizományosnak, Sipos József üzlet vezető és többek kihallgatáaát,..
legalakuU a íronttiar-ooaok (apoloat csoportja
Tapolca, junius le. A frontot szolgáltak nagy csalódja isrnét egy u] cso porttal bővült : megala-Kult u Fnnthuroos Szövet ség tapolcai csoportja. Az alakuló közgyűlésen 11 környékbeli falvak, Köt Zalaegerszeg, Keszthely, Nagykanizsa írontharoosal is képviseltették magukat.
A Hiszekegy után Klsteleky János szervezötiszt nyitotta meg az ülést, üdvözölte a vendégeket, majd bejelentette a Tapolcán eddig alig Is. in^rt. frontharoos eszme saolgélulA. ban a csoport megalakulását.
Ezután az egyik kanizsai kiküldött, Bágyoni Szabó Ödön Ismerteti" ha zaflsógtót áttultht beszédlen a Front harcos Szövetség qélkltUzjúaelt. I)r. vitéz Hert^lendy Ferenc, a? egerszegi csoport elnök*\' tolmácsolta az egerszegi bajtársak jóklvÁrW*.
A megalakított tisztikar uigjal a kővetkezők : Dl»zf\'lnök : vitéz Psl-laghy Dezső ny. altábornagy, elnökölt : vitéz Varga Laios, dr. FeMr Károly, alelnökök : Stelncr Itnfle, vitéz Szigeti József, tlikírok: Kistelek/ János, vitéz Hatvani Jáfka, pénztáros : Oruber Károly, ellenőrök Nagy Károly, Füstös Géza.
A gyü|fa utált .a kanl?*ai WWk dőltek, Bágyoni Ödön éa Wagner Jenő, az egerezegtekkel együtt Iá lékoztató utmuUtást adtak az ujcso port vezeWWk. Aa alakuló kftzgyü lés dituebéddel itt véget.

Prognózis: Mérsékelt én«k\' nyugati szél, néhány helyen eltct-leg záporeső, zivatar, ■ hőmér-siklet nefp változik
S*«fda délig,
lehet je|entke;nl a plébánia hivaUI-ban » P. Clrfusz Vlklorln által i»-UitroiW m4rl#-zplU z*iántfoWV amelynek .észvételt d^a 44 pengt-
Macő és gyapjú fixanlöritliák,
selyemfényű vistrafrottir fürdőköpenyek nagy választékban kapható Saomolányl Aruháxhan ]
ZALAI KÖZLÖNY
*em különben Bakó Baba kedves színfoltja. Remekbe sikerült Andrási Márton rajtakapott soffőr szeretője Az előadás; a közönség a forró sikerű esték jegyében könyveli el szinházi emlékei közt.
_ (bl)
A színházi iroda hírei:
(*) Ma este 33—150 filléres betyárokkal Százhuszas tempó. A pécsi prózai ügyüt-tesnek országosan elismert elsőrendll produkciója Fodor László pompás vígjátékának, a Százhuszas tempónak előadása. Harczos Irén és Széktlyhtdy Adrién mtlvéezete száz színben ragyoir, Bende László és Szabó Ernő legjobb szerepeikben kacagtatják közel három órán át a közönséget
(*) Aranypllle — operettbemutató. Szerdán este helyi érdnkességü színházi szenzációja lesz a műsornak. Ez estén kerül bemutatóra dr, Dómján—Kutor— Szegő—Pados szerzőknek a nécst színpadon Igen nagy sikerrel bemutatott operett-újdonsága, az Aranypllle. A
szépzenéjd. romantikus operett, látványos kiállítással, tánc-attrakciókkal. •Szabó Ernő etlluuos rendezeséhen kerül színre. A lőszerepokben Ürmöasy Magdn, Egry Berta, Tihanyi Piri, Bakó Baba. Majthényt Gaby, Tuoyogi Péter. Szabó Ernő, Andrásy Márton, Oroszlán György, Koltay Gyula brillíroznak. A darabban fellép Urmössy Juclka, a kolozsvári operaház prlmaballerlnájals.
(*) Bob herceg — csütörtökön délután. Filléres helyárakkal kerül színre csütörtökön délután 6 órakor Harcuoa Irén felléptével Martos-Huszkal örökmép operettje, a Bob herceg.
(•I Vallomás — Székelyhldy Adrién felléptivel. Csütörtökön «ste a kontinens egyik legérdekesebb iróegyénlségének, Frank Maarnak íMeller Rózsi), az írja hadnagy szerzőjének bűnügyi színjátékát mutatja be a prózai együttes Székelyhldy Adriennel a főszerepben A dráma ISO előadást ért meg a Belvárosi Színházban, ami eléggé bizonyltja értékességét.
(*) A hét operettszenzáclóla a Három ember a hóban operettujdonság szombat—vasárnapi premierje.
Felakasztotta magát a fogház cellájában egy ötgyermekes asszony
íaa^taniur 17
Házasság
A hölgy-világ egy részének véleménye szerint nem lett volna sza bad a házasság l>első keresztmfeö-szetét ilyen gyilkos szatirával szín padra vinni. A férffctábor szerint éppen a hölgyeknek ez az ítélete bizonyltja, hogy a Házasság irójn fején találta a szöget. Ezt a vllát eldönteni éppen olyan mjeddő vállat fcozás lenne, mint bármelyik házas ságban igazságot tenni a szemjben-álló felek között.
Tény, hogy Vaszary János vigjá téka szellem/Bs, érdekesen, sőt izgalmasan bonyolódó persziflázsa egy elsavanyodott inai házasságnak, a mely elől a férfi az idegölő munká. ba és a tehetetlen belenyugvásba, n nő pedig a nagy társaságba és aa első csinos udvarló karjába menekül. Természetesen mindegyik azt hiszi, hogy ő az áldozat. És termé szetesen a végén a férj «erélyesen> rendet teremt ugy, hogy mindent megbocsát és kezdődhetik minden elölről, mert hiszen aki a megbo csátás első gyenge pillanatában nye regbe kerül, az megint c«ak az asz sz»ny.
Levegője van ennek a vígjátéknak, eleven típusok mozognak, élnek, habzsolnak és szenvednek a szi nen. A humor mindent eilvkltő os tyájába burkolta a szerző nz é!el kíméletlen valóságát, a mai ház-is sági erkölcs sűrített patho\'.ogikus rajzát, a gyermektelen, unott, de törvényes erejű együttélés vigasztalan sivárságát.
Az előadás maga is Levegős, len dületes, frissen pergő volt, Bende László gondos, jó rendezésében.
A feleség szerepét Székelyhldy Adrienn elevenítette meg a kifogás talan szereposztásu együttesben. A hisztéria szélére, sodródott modern feleség ideg-játéka, az unalom elleni lázadás keserűjének és az uralkodó akarat biztonságának minden ská Iája szint, drámai erőt kapott a já tékában. Plasztikus hus-vér alakja volt a színpadnak. És szép volt... A férj kissé megtört figuráját, a kénytelen beletörődés bölcs rézig-nációjától az igazságtétel fellobha násáig és a kényelmes vissravonu láslg melegen, érdekesen, taérték tartó fanyar humorral, frissen köa. vetített elhihető erővel formálta meg Bende László. Finoman, elegánsan, természetesen kaptuk Rátkay Istvántól az udvarló rajzát. Pompás figura volt a mindig kitűnő Oroszlán György az öreg férj szerepében. Koltay Gyula spicces szerkesztője elsőrangú teljesítmény volt. Nagyszerűen feküdt Majthényi Gabinak a flapper-lány jól sikerült típusa, amelyben idei első komoly alakitá sát láttuk. A két főszereppel egyen rangú siker-tényező volt a cselekmény mellékágában Daruváry Marika és Szabó Ernő játékja. Szabó Ernő félsaeg figurája minden mozdulatával, hangjával, színével az élet bői szökött a színpadra, egyik brJJ-liáns, komoly értékű alakításaként ennek a sokoldalú művésznek. Da> ruváry Marika flegmatikusán nyugodt, stilusos, legkisebb hangsúlyában is tökéletes játékai külön élmé nye volt az előadásnak\'. Nylltsízini taps jutalmazta vitéz Hajmássy és Vass irma -kabinetfiguráit epizódszerepükbe. Ngyon jó volt Tihanyi Piri rutipós, hangulatos alakttfcw,
LetenyO, junius 16 (Tudósítónk telefon jelentése.) A letenyci járásbíróságon hat hónapi börtönre Ítélték Kolompár Juli 39-éves bánokszentgyörgyi clgányasz-szonyt, akinek öt gyermeke van,
kettő közülük még karonülő. A bűne lopás volt és többrendbeli csalás. Az Ítélet kihirdetése után az asz szonyt visszavitték a cellájába, ahol annyira erőt vett r^jta az elkeseredés, hogy hétfőn délután a fejken-
Áron Gyula a barünyamegyel Má-got-s községből származik, 25 éves ós foglalkozására nézve szíjgyártó. Fiatalkora dacára hűtlenségért már két évi fegyházat töltött. Ez az Aron Gyula átjött Zalamegyébe cszerencsét próbálni.* Egy napon elővett egy szöget, megkarcolta vele a lábát és beállított a hatósághoz, hogy «veszett kutya megharapta.* Lett erre nagy ijedeldm és negyedórára rá Aron megkapta a budapesti Pasteurba való beuta^sát, útiköltséget és élelmet. Igy felszerelten kellett volna Budapestre utaznia beoltása végett. De Aron, mikor a
dőjével a cella ablakrácsára felakasztotta magát. Az őr, aki éppen egy másik oella körül volt elfoglalva, idejében észrevette az öngyilkossági kísérletet, a már eszméletlen asszonyt levágta a rácsról. Azon-nal dr. Meleghegyi orvosért szaladták, aki pár órai munka után életre keltette az asszonyt. A halál széléről visszahívott Kolompár Julit súlyos állapotban szállították be Nagy kanizsára.
/pénzt a markában érezte, Jót mJulatott, kunig a )?énze tartott, aztán tovább állott Nagykanizsáról. A Pasteurből egy. szer csak érdeklődni kezdtek, ml van a beutalt «beteg».gel. Igy derült ki ró-Wdescn a turpjság. Feljelentési^ a kanizsai törvényszék körózölcvclet adott ki a veszettséggel is csaló szíjgyártó ellen, akit most a pécsi rendőrség a körözés alapján elfogott. Nagykanizsára szállították, ahol beismerte tettét a csendőrség előtt Átadták flz ügyész, ségnek. Ma dönt további sorsa fölött dr. Atraássy Gyula vizsgálóbíró.
9
Keresünk lóverseny fogadó ügynökség létesítéséhez
anyagi garanciával rendelkező megbízható egyént. Ajánlatokat „Lóaaiwai" jeligére Btockner J. hirdető Irodájába — Budapeat, VII., Erzsébet-körút 14. kérünk.
Dolgozó lányok
Hullámzó piros zene a vérünk, n, unkát szomjaz minden apró Izmunk; at elet bt. hűvös tenyeréből reggelenként fényt és érit Iszunk. Virágzó, friss szivünkből a tavasz száz gond-butát hall\'.—fa], hogy összefon l j az álmainkba mindig belehördal vagy egy varrógép, vagy u telefon. Nem emlékszünk többé kedvesünk szemére, ha a munka Izmos láza fut át rajtank; mégis vacog mibennünk az élet i szivünk helyett piros fényt Izzik az agyunk. A ml mámorunk kemény, rohanó ár, viszi, aki egyszer a sodrába lépett; könnyet, csókol Is. Aztán bennünk lassan elönt messzi, száz hold emlékrétet. Millió kis láthatatlan ásó árkol hurcol szájunk köré estig és életünk, az a híres, bátor éjszakánként sírva belefekszik.
Lldltt Julit
— A Kopat.ta Batorárnhix Junlua éa Július hónapokban ilzlet éa raktárhelyiségeiben remekbe készített kombinált szobákat éa egyéb modern lakberen-dezéd tárgyakat álUt kl. Ugy a szerény polgár, valamint a legkényesebb Ízlésű vevő, Ízlésének és anyagi helyzetének megfelelően megtalálja mlndast amire síükaége van.
EMLÉKEZTETŐ
Janhu 17.
Piarista Diákszövetség Juulálisa 8 órakor a gimnázium udvarán.
GYÓGYCIPÖ
szép kivitelben. tm
Világszabadalmam izzadó és fájós lábakra. - Kérjen műszaki leírást t Gyártja s
FURMEN cipész
_Nagykanizsa.


Frottier köpenyanyagok Strand-köpenyek Frottier törülközők legolcsóbban Pizsama-anyagok ✓ _ Strand-táskák ^üjí
—«*—----, „
Elfogták a „megveszett" szíjgyártót
Leleplezték a legújabb fajta szélhámosságot
ZALAI KÖZLÖNY
A »ök eső miatt a terméskilátások leromlottak
A gazdasági felfigyelő jcicntésélx-tt a kő vétkezőket mondja a vártulegyé gkídásági helyzetéről.
Májúéban At időjárás kedvező volt A bő csapadék mellett jelentkező jé| és áradás nem okozott nagyobb ká» rokat. A sok eső azonban kedvezőtlenül hattítf a flóvénj^k ft-jlődésére.
A buza\' erőteljesen fejlődött, kalá. szát nagyobbrészt kihányta és a sok csapadék uiialt legtöbb helyen fekszik. A mélyebb helyeken rozsda-gomba támadta meg.
A rozs ritka, magas növésű, de na. gyótt gazos, A záporok dőléseket is okoztak. A* árpa, Bab fejlődéséből jó termésre lehet kóvftUfeetetni. A tengeri is erőteljesen fejlődik, de gazos és ápolását a sok eső megnehezít)). A burgonva jól fejlődik, töltógétése megkezdődött. A répákat ttuegegyéiíék lénveges rovar kár nem mutatkozik. A RertlvéWrtiéhyek tnfegfélelő fejlődést mutatflftk. A ito«jtöfség«i takArmánVok á» eaö mlitt ktvüló fejlődéssel nagy tömeget shólgáltktfiak. A rétek főho-zama bőséges, de ssáritásához és gyűjtésébe?- az idő nem kedvező. A legelők elegendő táplálékot nyújtanak a jószágnak.
A gyümölcsösökben az állati és növény kArtevők jobban elszaporodtak, mert a rossz idő knegakadályozta a gyors védekezést. A fejlődésben JévŐ gyűmölrtftk teöfls hullanak.
A mezőgazdasági nftnkásság helyzetében lényeges javulás álU be, mert ~az időjárás miatt összetorlódott * rtunkrt és étért a gazdák kényszerítve voltak rtagyobb szdrttu ttAlnkást aU kalmazni. A fellépő gyotaitok irtásá-nál "ls nagy a munkalehetőség.
A jelentés megjegyzi, hogy a juniusí t*ők ugy a gazdásági munkákra, nrfnt a növények fejlődésére igen kedvezőtlenül hatnak. A terméskilátások, a melyek eddig jó crcdVnlénnyel kecseg-tettek, le foguak ropilaiil.
(—) A folyékony QyümötosOt,
gyírtö 1 cstov£fcet hfirilbg ls könnyei előállíthattuk. Nem kell hoMá csak néhány edény és vászou szűrő. Bármilyen ki»cbb tatennylségü gyümölcs is feldolgozható. Erről, -Valamint a gyümölcsfák nyári alakitó Metszésé-ről, a gyümölds iacskózásáról, a szemzés fóódjárói, a^dió termesztéséről, a junius havi teendőkről stb. ir a .Magyar GyümÖlcs» legújabb szátína, melyből a Zalai Közlönyre való hivatkozással egy alkalomtoa\' \'ingyen mutatványszámot küld a kiadóhivatal: Budapest, VI., Andrássy-ut 8.
- LAKBERENDEZÉS a mai pénzszűke mellett is mindenki részére igeu ölesén beszerezhető Kopstein Lipót Magyarország legnagyobb bútoráruházában.
7 nap
a SEMMERINGEN
93 pengő.
Ebben az össiegben Budapestiéi Semmerlngig a vasúti Bécsben, valamint a legelsírendu semmeringi szállodában tsljas és fejadslml ellátás (borravalókkal és minden elképzelhető egyéb kiadásokkal együtt).
Indulás junius 24-én reggel\' a Keleti p. u.-ról a Csntropa (Vidéki Lapok Országos Egyesületének Uiazásl és FUrdöirodája) filléres gyorsvonalán, visszautazás Budapestre junius 30-án. Bécsben egy napos lartóikodás, a város megtekintésére.
Jelentkezni junius 18-án délelőtt 10 óráig lehet
a Zalai KBzIBny ■xerkesztAségében.
Teljes siker Jegyében zajlott le az NTE Jibüenml disztornája az Összes Iskolák részvételével
Kánikulai hőségben rendezték meg az NTE Jubiláris diszturnáját a Zrinyi sportpályán. Kétszer elmosta, az cső a nagyszabású\' tornát, harmadszor azonban az égiek megkegyelmeztek. A kora délutáni órákban hatalmas közönség özönii ei a Zrinyi sportpáíyá-hoz vezető utakat, pontosan 3 ómkor pedig nemcsak a Zrinyi pálya hatalmas tribünje telt tiweg, hanem a tribün előtti korzó ülések is mind elkeltek, az állóhelyeken pedig mintegy 1000 néző szorong. Ott .látjuk u város nota-bilitásait, közhivatalok, testületek, is-kokik vezetőségét és mindepkit, akinek a 70 éves jubileumát ünneplő Nagykanizsai Torna Egylethez és az iskotökhoz vuiami köze van.
Pontosan 3 órakor megkezdődik a csapatok felvonulása a liatárörzenekar indulóira. A hatalmas Zrinyi pálya Játékterén pompás látvány a mhgyar ruhás kislányok és egyenruhás fiuk vigyázz állású, iamikor • zenekar rá-zendit a Hisackegyre. Szenzációs látvány a hatalmas diáksereg precíz közös gyakorlata. Olyan egyformán csinálják, mintha egy iskola venne rést* ben*c, pedig aZ összes fiuk osztoznak u szűnni nem akaró óvációban. A polgári fiúiskola ugrószekrény gyakorlatainak nagy sikere volt. Az elemi iskolák közős szabadgyakorlatai, középen a helyes magyar ruhás leánykák, két szélén a- fiukkal minden nézőnek örömet nyújtanak. A leányli-cerrm és polgári iskolás leányok kő. zös szabad és karika gyakorlatát egyik kiemelkedő száknfa volt a pompás délutáni programnak.
Az országos viszonylatban ls hírneves kiskanizsai «Sáskák> Mvonulása már nagy tapsra ragadtatja a nézőközönséget. Gyakorlataik pedig olyan
gyönyörűek voltak, hogy szebbet l«a-zán nem kívánhat a néző még fel-nőitektől sem. A kcrcskcdcInDi iskola szer- és talajtorna bemutatója után a leányliceum sárga ruhás V ritmikus tornája következelt, mely egész tün» dérálmot varázsolt a Zrinyi pálya zöld gyepére. Befejezésül a polgári leányiskola piros ruhás leánykái ma* gyar táncokat lejtettek, mely mféltó befejezése volt a gyönyörű műsornak.
A csapatok ismét felvonultak és • nem mindennapi gyönyörűen ^ meg-rendezett NTE jubileumi disztorna a Himnusz hangjaivarért véget.
Beszámolónk n«mi lenne teljes, ha nem croUékeznéuk meg az összes is. kólák tornatanárairól, akiknek hatab inas, fáradtságot nemi ismerő mun-mat. Nagykanizsa város közönségé-kála meghozta » megérdemelt jutal-nek őszinte elismerését
A legteljesebb dicséret illeti a ha-tárőrzenekar kifogástalan munkáját, hisz teljes 2 órán keresztül ni aj (Inka szünet nélkül\'kisérték végig a sokáig emiékezetes tornászolfoypiát.
m _ (Oű)
Vasárnap Nagykanizsán megismétlődik a DKASE— Zrinyi elődöntő
Mint ismeretes, a Zrlnyl-DKASE mérkőzés vasárnap 140 percig tartó idegölő küzdelemben sem hoaott döntést, 3:3 arányban döntetlenül végződött. A szabályok értelm<3>en nem lehet a Zrínyit arra kényszer! leni, hogy kétsaer egymásután utazzon, azért az egyes biró olyan ha

térozatot ho.zo*, hogy • m**feé.st jimlus hó 21-é®, vasárnap Pfcgjrku. nUsán kell lejátszani 4 órai W&ítiet kii, hogy e»°ge»dő idő,begyen az esetleges meghosszabbításra.\'\'
Olyan futball-programm Jesa tehát vasárnap, amilyen még soha nem volt. Ha győztesen Irfrül ki a Zrinyi a küzdelemből, akkor jövő vasárnap a Szolnuki MAVval játszik Nagykanizsán.
— (A kormányxó születésnapja)
Vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország kormányzója születésnapján, junius hó 18-án a róni. kath. vallásúak részére a \'felSőtcmploírtban, a protestáns felekezetek részére a re-formátus templomban, az izraelita vaj. lásuak részére az izr. tempIotart>an csütörtökön fél 10 órakor ünnepélyes is-tentisztelet lesz, melyre az állotoíáspa-hmcsnok a hivatalos meghívókat szét-küldte.
— (Vitézi értekezlet)
Vitéz boldogfai Farkas Sándor, Z&-Iavármegye vitézi székkapitánya .va. sárnap Nagykanizsán értekezletet tar-tott. A székkapitányi érlekczfct . előtt a nagykanizsai és a lárási vitézek a felsőtcmplotalban miset hallgattak. Az értekezlet a városháza tanácstermében volt nagy érdeklődés mellett. Vitéz boldogfal Farkas Sándor székkUpitiny ismertette az Országos Vitézi Szék leg-ujabb rendeleteit, majd az egyes \\i-tézek kérchneit hallgatta fcnfcg. Az érte. kczlct után vitéz Tamásfalvy Jenő, a nagykanizsai járás vitézi hadnagya üdvözölte meleg szavakkal a székkapitányt, megköszönve neki a kanizsai járás vitézciér folytatott munkáját
— (Doktor rA-evstés)
Dr. Dezső László m. ktr. honvéd-lelkész, hittudományi doktort tegnap délelőtt I\'écsett a bölcsészed faku«á-son is doktorrá avatták. Feleségét, Ká-aár Lcukét ugyanakkor a ma^yar-au-gol szak tanárává képesítették. *
— (Nőegylet! tea)
A Keresztény Nőegylet a jótékonyságnak és a társas életnek ls szolgált mindannyiszor, anákor sorozatos házi teáit rendezte. Az utóbbi időben ezek a teák elmaradtak. A tawwzal a Nőegylet választmánya ugy határozott, hogy a teákat ajra rendszeresíti. Az idei swzonra már csak egy jutott belőlük s az tegnap zajlott 1c vitéz Tamásfalvy Jenőné vendéglátó házában. A há^ak lfledves figyelenAnei gondoskodtak arról, hogy vendégeik jót érezzék magukat, ahií teljee mértékben sikerült ls. A kővetkező t«a az ősszel lesz.
Gőzfürdő nyitva reggel B órától este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek dé/rfán kedden egész nap nőknek),
HemmiüDll ojúnlot! gy""u\'t"\' P 1Z.90
Nagy tétel torontáli szőnyeg mélyen lesxéllitott áron ( Legújabb minták! Legjobb minőségekI
KIRSCHNER Divatáruházban
UOB. (imlin 17
zalai közlöny.
legjobban a Dunántul legnagyobb áruházában
vásárolhatunk.
Pazar választék finom stylberendezések és jó polgári bútorokban.
Állandó b u tor k iá Mi t á s!
KOPSTEIN BUTORÁRUHÁZ
NAGYKANIZSA
— (A Piarista Diákszövetség)
szerdán (17-én) délután 0 órakor, tartja garden.partyját a szegénysorán tanulók és a piarista teihplöml javára a gimnázium udvarán. Ezzel összekapcsolta ex érettségit tett ifjúság el-búcsúztatását A Diákszövetség elnöksége felkéri azokat, akik erre a célra adományokat voltak kegyesek előjegyezni, hogy adományaikat szerdán dűl után 3—5 óra között szíveskedjenek ti gimnázium tornacsarnokába elküldetni. A fiatalság barátait és a nemes célt elősegíteni lkándékozókat kéri a megjelenésre és szeretettel várju.
— (Soproni küldöttség Nagykanizsán)
Sopron város több tagu küldöttsége érkezett kedden Nagykanizsára dr. Farkas István városi tanácsnok vezetésével, akik dr. Pottyoudy József városi aljegyző kalauzolása mellett ta-nulmányozták a városi inségakdót, a napkőzi otthont és a többi szociális intézményeket. Majd tajegtekintették az első magyar önkéntes tnUnkásszázad
telepét
— (A munkásság Juniállsa)
Vasárnap délután ragyogó időben Soha nem látott néptótaeg lepte el a Bánd Szép Ilona vendéglőt. Itt tartották fi kanizsai ősszmuukások vidám juniáliwjjcat amely tiánden évben a vigság ts a szórakozás jegyében folyik le. Az idén váratlanul olyan hatalmas tömeg lepte el a sok knlókát és szórakozást szerző sátrakat, hogy a vendéglős minden ételét és italát elfogyasztották. A vigság a legjobb hangulatban és a legnagyobb rendben hajnalig tartott A munkások ezúton is köszönetet mondanak mindazoknak, akik a szerencse és egyéb sátrakhoz hozzájárulva a juniális sikerét előmozdították.
— (Bélyeggyűjtők találkozója) nét. főn délután G-tól 8-ig ■«• Pannónia hátsó klhtcruiébm.
— (Anyakönyvi hírek)
A nagykanizsai anyakönyv uz elmúlt héten 0 születést tiirtott nyilván, ebből 2 fiu, 4 leány: StagI László cipész segéd és Kovács Juliannának rk. leánya. Tóth István m. kir. tüzér és Halász Teréziának rk. leánya. Galambos (íyula Máv munkás és Webcr Juliannának rk. leánya, Szerecz György lakatos segéd és Lajki Annának rk. leánya. Bolf János m. klr. tüzér és Borovits Katalinnak rk. fia, Csiszár István napszámos és Erdődi Katalin-nak rk. fia. — Halálozás 10 volt: Zá-konyi Lajosné I^ndvai Mária ág. h. ev. 83 éves, Mataiics Perenc napszámos rk. 78 éves, özv. Gutmann Manóné Weisz Regina izr. 57 éves, Parkas Béia rk. 12 napos, Kulcsár József tanuló rk. 13 éves, özv. BIau Izraclné Schwarz Ida izr. 69 éves, Mlczinger Jeuőné
Monok Mária rk. 22 éves, Polin Nán-dor magánzó rk. 44 éves, Gáspár Já-nosné Nyakó Sára ref. 24 éves, özv. Pál Gézáné Somogyi Julianna rk. 58 éves. — Házasságkötés 2: Dene János Lajos kereskedő segéd rk. és Horváth Erzsél>et rk., Porubszky István bor-bély segéd rk. és Nagy Terézia rk. — (Borosüveg, bioska)
Nikii József 20 éves semjénházai földműves összeveszett Andróczl Lajossal, aki eközben boros üveggel fej-beverte ellenfelét. Nikiit szekéren beszállították a kanizsai kórházba. — Takács József 24 éves nagykanizsul cipész segéd hajnalban iparkodott haza Sáncból egy kellemesen eltöltött miu-latozás után, amikor istoferetlen enü>er megtámadta és combon szúrta. Kórházba került Merénylőjét már iskneri a rendőrség.
Fontos felhlods I
Hibás autósyphon-üvegeket folyó hó végéig a gyár díjtalanul javifja«tiaxiitja. Kérem a hibás vagy piszkos autósyphon-tivegeket mielőbb üzletemben leadni.
Szabó Antal sportüzlete
az Autó-syphon körzet egyedÁruiltója f ö-ut 5.
A bélben keletkező mérgek által okozott rosszullétnél egy-két pohár természetei „Perenc József" keserűvíz, győri és alapos betklflrilö hatásánál fogva, a legjobb szolgálatot teszi. Az orvosok ajánlják.
— (Hátgerincét törte)
Kovács Péter 60 éves magyarszer. dahelyi földműves a Huezőn dolgozott, szénarakással volt elfoglalva. Amíg fenn a kocsin dolgoz°tt, a lent dolgozó leányok meghúzták a kőtelet az öreg leesett a főidre olyan szerencsétlenül, hogy hátgerincét törte. Vál. ságos állapotban szállították be a nagykanizsai kórházba.
— (A falvak réme)
volt Kolompár Gábor és Lakatos János, a fáraó-nemzetség két zala. szentjakabi tagja. Tucatjával, százával lopkodták a baromfiakat, amíg Nagyrécsén egy Takács nevü gazda nyákoncsipte őket éjszakai látogatásuk alkalmával: Igaz: — Takács gazdát vasvillával elverték a dgáayok, de azért mégis a törvényszék elé kerüllek, ahol most fejenként 2 éti és 4 hónapi fegyházat kaptak. v t
— (Embertelen vandalizmus)
kell ahhoz, hogy a város szépítésére kiültetett fiatal facsemetéket és fákat valaki megrongálja és pusztítsa. A hatóságok kíméletlenül járnak cl az ilyen vademberek ellen. Legutóbb a Rákóczi-utca szegélyén elhelyezett fiatal fák közül 14 darabot ismeretlen emberek kettétörték. Füziesi áLlaktí-rendörségi detektivnek sikerült a Vandái embertelenség gyanúja alatt álló Rcszncky Kálmánt Pargar leásató* és Kocsis Jánost kéerekeriteni. Előállították őket a rendőrkapitányságra.
— Érdeken rádióeló*4á*t tart JualuB 18-án 14.80-kor a grácl 338.8 hullámhosszon dr. Szaböky János m. klr. egyet el *»nár niftlTh?nhtm fitatf gy6gyhatá«áról .llgilMii uli, mMim, ItkUUgulfc ÍM nlvl»l«k eaaMfeao,
_ZALAI KÖZLÖNY___
Katonai szövetséggé alakul a kisantant
Anglia megkapta az olasz Javaslatokat — Vagy a megtorlások elejtése, vagy olasz-német megegyezés — Ellentétek a klsantantban a szovjet miatt
T"
f^t .....
Hutaroiott sxtbi a véről középpontjában Itlrdöuoba tuBslUIMI, eaeüeg tetjen elliUiul |ullus l-re ktidó. Ugyanott 49 fókarban levő eeilon eladó. Roigonyi utca 19.
■alataiHirláa ai V. azakaaaban
3 szoba éi mellékhelyliéíekMI álló villa eladó — eaílleg énén nváil Idényre bérbeadó. Bővebb letvllágoillái Nagykanlzaán Id. KnorUei Györgynél nyerhető I. i junlui hő végéig. 2274
(••ath.l..a vegyen vlllatelkel I Még •éhány 200 O-Hea <elek, árnyai IákkaC kiépített utnil, a balatoni muieum mellett; kapható dr. Valkó Béla Ügyvédnél, Keail-hoyen. 2105
Hévliea kényelmei autón vasárnap ktrándulái. Előlegytéa Kaulmann Manónál. Tdctnnállomán: III. 1712
Ut»»Ms udvari lakái klidő, Cien-pay-ut 36 2
Eaiaaobáa, öiaxkomtortoi lakáé, Su-gáríf 16/c., anguaitua l-re kiadó. 7
Mm) vásároljon Mlóuobákit. ebédlíl, kombinált bútort. Rekamlerek, aeilonok, matracok alkalmi dadáiban, kedveié flze-tést teltételek mellett. Sternni, alkalmi hatatUiet, Eriaéixi léi lé. 217]
Elaáá Atllla-u. 38. uámu hál. Meg. tudható ugyanott. 2298
Háamaalarnak gyermektelen házas-pir llietéiael lel vételik. Rákóuy-utca 15.
2270
Kiadja a laptnln|donoa KGtgaidaeágl Rt. Ontnnbarg Nyomda «a Délialal Lapkiadó Vállalata Nagykanlzaán. falelöa kiadó l Zalai Károly. Interurbán telatonl Nafykanlua 78. aaám
Klvonalos másolat a nagykanizsai járás Uszolubtrilának 1936. klh. 252. számn Ítéletéből.
üöncz József pulöakefői lakost azért, mivel vizezett tejel hozott forgalomba, az 1895. évi 46. t.-c. 3.
?-a alapján 5 napi elzárás helyeit 5 P pénzbüntetéssel büntette. Nagykanizsán, 1936. május 25.
Dr. Stbtstyén, tb. szolgabíró.
Fürdő- és strand-cikkek
Fürdőruhák
csodaszép szinek és formák
Strandkabátok
Kombináltkendö-sapkák
(legújabb I)
női 13.-, férfi 17—
BÉiai Divatlaáz
Horthy Mlklós-ut 1. szám
Városházpalota.
I.ondon, junius 10 A Daily Mali szerint Olaszország több javaslatot terjesztett Anglia elé. A javaslatban Olaszország biztosltja Angliát, hogy a keFtafrikai jogait n^irí csorbítja meg. Abessziniában nemi szervez fekete hadsereget, nincs több területi igénye és Etiópiában mindössze csak rendőri felügyelettel hajlandó kormányozni. Hajlandó továbbá légügyi megegyezést kötni Angliával, valamint földközitengeri míegegyezést Görög- és Törökország bevonásával.
A lap szerint, ha Anglia nem fogadja ei ezeket a nagyjelentőségű ajánlatodat ós a megXorlásoWat n junius 30-iki ülés után is életben tartják, Olaszország kilép a Népszövetségből \'és Németországgal \'köt Megegyezést.
A bukaresti „teljes megegyezés"
London, junius 16 A Daily Mafl a bukaresti kisantant értekezlettel kapcsolatban azt Írja, hogy a kisantant határozott katonai szövetséggé alakul. Iiz az oka, hogy a kisantant vezérkarai ismét összeüllek tanácskozni. Egyelőre tájékozódnak, hogy milyen táhilogatást kaphatnának a Szovjettől. Benes kijelentése ellenére, amely szerint teljes a megegyezés, a lap ugy tudja, hogy a kisantant még ta&ndig nem egységes a Szovjettel szemben.
Jugoszlávia még mindig nem ismeri el a Szovjetet, Románia pedig tiUa-
ÉRTESÍTÉS.
Hivatala* másolat
a 12307/1936. sz. iktstminyról.
Magyar királyi Pénzügyminiszter. 184 546/1935. VIII. a. szám. Tárgy: Nagykanizsa megyei város rendkívüli ideiglenes házadómentessége. 19319/1935. Nagykanizsa megyei város polgármesterének Nagykanizsa. A rendkívüli Ideiglenes házadómenles-sígről szóló 1929:XXIX. tc. 6. § ában nyert felhatalmazás alapján a belügyminiszter úrral egyelérlöleg megengedem, hogy a város lerllTetének alább felsorolt utcáin és terein emeli éB legkésőbb az 1937. év végéig teljesen lakható állapotba helyezeit uj épületek az alább megállapított mérlékü rendkívüli ideiglenes ház-adómentességben részesitlesienek. I. 25 évi rendkívüli ideiglenes házadómentesség Illeti meg a legalább kétemeles uj épületeket: a) az Erzsébet királyné-téren, b) a Horthy Miklós-ulnak a PA-ul és Kisfaludy
kőzni akur, hogy orosz csapatok, esetleges segélynyújtó* esetén Románia tc. rületén keresztül siethessen Csehország inegscgilésórc.
OSring Varsóba utazik
Ilerlln, Junlus 10 flöring porosz miniszterelnök rövidesen Varsóba utazik. lícrk lengyei külügyminiszter csuk (lóriiig vursói ló. tngntósa után megy Berlinbe. A kót találkozón fontos tanácskozások lesz. nek.
Csile. Junlus 10 *A csilel kormány clhalitrozósn szerint Csile csuk abban az esct!>cn tud továbbra Is a Népszövetség tagja maradni, lin a N\'ípszóyxlsígct átszervezik és megrcronutUJák.
Megölték Edison Jobbkezét
Newyofk, junius 10.
Ferber Moor?t, az Ismert feltalálót, aki Edison |obbkeze ós se. K^tötársn volt, lakása elölt meggyll k*»lva találták. Minthogy nem rabló gyilkosság történi, azt hiszik, hogy nz idős feltalálót egy örült szúrta agyon.
Sflndor-ulca közötli szakaszán. II.
25 évi rendkívüli Ideiglenes hizadó-mentesség Illeti meg a legalább egyemeletes uj épületeket: a) Horthy Miklós ulnak páratlan oldalán, b) Király-utcának a Zrínyi Miklós-utca és Zárda-utca közötli szakaszán, c) a Zrínyi Miklós-utcának és Horthy Miklós ul éa Záida-utca kOzö ti szakaszán, d) a Csengery-utnak a Zrínyi Miklós-utca éa Klstaludy-utca közötti szakaszán. Ili. 20 évi rend kívüli ideiglenes házadómentesség Illeti meg: 1) a villaszerű u| épületeket, amennyiben legalább 3 szobiból és mellékhelyiségekből állanak a Horthy Mlklós-ulnak páros oldalán a Kisfaludy-utcától a vasúti sorompóig, 2. az Összes uj épületeket a) a Sugár-ut 16. számú telkén és az ezen telekből a Kinizsi-utca 15. számú telkéig megnyílandó uj utcában, b) a Kisfaludy-utcának a Horthy Miklós ut és Csengery-ut közötti szakaszán, c) a Rozgonyl-
_1938. junlus 17.
utca folytatásaként a Hunyady-ulca is Husztl Qyörgy-tér, lllelöleg Pe-
lőfi-ul közölt nyitandó utcában. IV. A rendkívüli ideiglenes házadómen-lesség kedvezményében a felsorolt terüleleken emeli uj épületek ls csak abban az esetben részesíthetők, ha : 1) a telektulajdonosok az ulca szélesítéséhez, lllelöleg utcanyitáshoz szükséges területeket a városnak díjtalanul engedik át és az épület a szabályozási vonalba építtetik, 2) a vízvezetékkel ellátott, illetőleg az építkezés évének folyamin ezzel ellátni rendelt utcákban emeli uj épu-lelekben a háromszobás és ennél nagyobb lakisok vizöbllléses klo-zeltel és fürdőszobával, az egy-, vágy kétszobás lakások pedig vízöblítéses klozeltel vannak ellilva, 3) minden alapfalon a földsiinti padló alalt 15 centiméter mélységben vízszintes szigetelőrileg alkalmaztatod, szigetelőrétegül közönséges kálránypaplr nem alkalmazható,
4. azoknál a lakóhelyiségeknél, amelyek alápincézve nincsenek, a padló burkolata <dlalt 10—15 centiméter vastag betonburkolat alkalmaztatott,
5. az ipület az épliésl szabályrendeleten előirt nagyaágn telken
épüli, a telek nagysága azonban épületeknél 150 négszögölnél kisebb még akkor sem lehet, ha azt sz építési szabályrendelet esélleg meg is engedné, 6. sz épület cierippel, palával vagy egyéb lüzbiztos anyaggal van fedve és a felmenő falak, valamint az oromfalak mészhabarcsba rakott kőből vagy égetett téglából készüllek. V. Ha az uj épület valamely lebontott épület helyére emeltetett, a rendkívüli ideiglenes házadómentesség kedvezménye kiterjed az uj épület egész terjedelmére. VL A jelen rendeletemmel engedélyezeit rendkívüli Ideiglenes házadómentes-ség kedvezménye csak az állami híradóra terjed kl. Felhatalmazom azonban a város képviselőtestületit, hngy azokban az cselekben, amelyekben a telektulajdonos az utcaszélesllés, lllelöleg ulcinyitás céljaira telkének több, mint 10%-át kölöles leadni, az uj épületet 1—5 évig ter|edö rendkívüli községi póladómentesség kedvezményében részesíthesse. Budapest, 1936. évi május hó 26-án. A miniszter helyett: aMiris s. k. Államtitkár.
A másolat hiteléül: Madarász
V. kiadó.
Hofher-Schrantz-Clayton-Shuttlewort
■agyai Gtpulii Müvek L I.
nagykanizsai lerakatában:
csigatriörök
Planet lókapa
kaphatók.
Alkatrész
rendeléseket felvesz:
orszAg József
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmi szerek, gép kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A bíróiig mellett.) Telefon: 130.
PONYVA készítés \\r vj m i v javitás
ZSAK HIRSCH és SZEGÖ-nél.
Értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy raktáron tartok mindennemű sírkövei gránitból, márványból, terméskőből éa műkőből. Továbbá készítek és vállalom sírbolt és sirkeretezést termő-és műkőből. Továbbá betüvésést, aranyozást és e szakmába vágó mindennemű munkát szakszerűen végzek. Kérem a nagyérdemű közönség szives pártolását továbbra ls,
Kiváló tisztelettel Kovács József kőfaragómesUr H*o Nagykanizsa, Király-utca 53.
Mjorn. • la<***losc» ¥ ff fial Rt Osfentaf Njom* éa UéHalal La***4ú VflkUU kösxmywnáilltMS NHxkaoMn IJM*4<4r, U\\mi KteOjÚ
>38. «íám
Nagykanizsa, 1938. Junlus 18 csütörtök
Ara 12 AH.

ir ,*»• iiiiiiiii,
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlta Lajos
Előfizetési ára: egy hóra t pengő 40 imér. Sierkeizlőaégi éa kfadóblvatali teleion: m aa.
A magyar iparos
A magyar pénzügyminiszter etn. lékbeszédet mondott egy magyar ipa rosról. Az «őreg fazekasmesterról., Zaolnay Vilmosról, születésének 108 tk fordulója Alkalmából, Magyaror szágon rengeteg szónoklat hangzik el, az emberek\' megragadnak minden rh.ld éa lehetetten alkalmai, hogy gyüié-sei és fehér asztal melleit ünnepeljék, dicsóltsék egymást s ha moet mégis megállunk pilla, natra e s<*riegt<eazéd mellett, annak komoly Alapja van. Nemosak a szónok személyi, hanem a azónok mon danlvalója miatt ls.
FaMnyi Tihamér pénzügyminiszter ebben a srép és nagyon tartalmas beszédében egy magynr Iparos, egy kiváló szakember emMkének áld<v zott, a amit mtmdott, ahogy felépt tette beszédét, azzal nvegrajz»lta Zsolnay Vilmos értékes személyén és élete történetén ál az ideá\'ts ma. gyár iparos példaképlét. Osurta Indokolt e\'Jsmerés, átérziett hála és tisztelet volt a szavn, amellyet (el lemez te Zsolnay Vtlmra egyéniségét. Hódolt egy a szakmájábon valólnn nagy ember munkájn előtt n ez a hódolat mintaképet akutt arra, ml 1 yennek kell kanté az Igazi magyar Iparosnak. Zaolnay Vlbnoa olyan ipa ros volt - mondotta a miniszter -aki szakmájfihak legkisebb rész\'etét is, foglalkozáséinak minden csinjót-blnját Ismerte és aki sohasem szűnt meg ipari lehetőségeket és szakmá jávai fokon ipari folyamatokat la-nulmtnyoanL Nemcsak művi\'sze volt az iparinak, hanem tudósa is.
Tudósa volt az iparénak, merti**-rette iparát, aem egyszerű kenyér , ker«v*tt*k, foglalkozásnak tekintette, hanoem hivatásként művelte. Dol. gozott, tanult és egész Emberségével álcfoasó munkája a tudós és művész magasságáig emelte a .tisztes ipart*. Saerette iparát, felkutatta, kiaknáz ta uj és uj ötletekkel, dolgos fárad hatatlansággal ipara minden lehetőségét. Nem várt sem az államtól, sem a várostól támogatási. Ontuda top iparos és öntudatos polgár volt, aki a maga tudására, akaraterejére, munkájába támaszkodva szerzett kerámiáinak verhetetlen pozíciót a világpiacon.
A magyar pénzügyminiszter lel. kesedve és lelkesítve beszélt a magyar iparosról. Az agráráUam minisztere, aki a maga széles távlato kat átfogó működésében c serleg beszédéből ls kltünöteg tudatában van annak, hogy a nagypolitika ag-ráradutttógaAnk melleit is kel, hogy gondot fordítson iparra. Ez atbeszéd a belőle áradó ipari tájékozottság élénk bizonysága annak, hogy a reform kormány ipari agránwHszág vezetőjeként frfnyftja az ország gaz daságl életét, amelynek egyik n« gyon fontos, Igen jelentős tényezője az Ipar.
A tisztes ipar, amelynek 1den*l-kedó büazk^fége a pécsi öreg íaze-kasnlwwr, mága mellett tudja az
pán tettekben, Intézkedésekben, a melyektől gazdag képet adott Bornemissza Géza iparügyi költségve. tése, hanem a realitásokat kiegészítő, megerősítő együttérzésben js.
Fabinyi Tihamér seriegl^széde a bizonyság rá, hogy a pénzügyminiszter besüli, támogatja a magyar ipart és ezenfelül : ismeri és szereti ls.
Mussolini szívesen látná a Habsburg-restaurációt
Olaszország többet követel, mint a megtorlások egyszer 0 megszüntetését
Páris, junius 17.
A Matln római tudósitójának je lentése szerint a Relchspost világosan monarchikus irányú aikkét Rómában kedvezően fogadták. Maga Mussolini is szívesen látná a Habfe-burg-restauráclót. A Matln cikke szerint a Habsburg-restauráció Ausztria belügye, de Olaszország, mint szövetséges állam, szívesen venné a monarchia visszaállítását.
Páris, junlus 17.
A francia külügyminiszter és a párisi nagykövet megbeszélései so-
rán kiderült, hogy Olaszország többet követel, mint a megtorlások egy szerű megszüntetését. Szó van a Népszövetség módosításáról is, valamint Abesszínia l*-kebelezésének teljes elismeréséről.
London, junius 17.
A lapok szerint Olaszország, Ma gyarország és Ausztria, újból klje lentette, hogy ragaszkodni klvén a római egyezményhez és annak szellemében a hárcJm állam külpolitikája együtt kiván működni.
Megállapítást nyert hogy a kompban illők okozták az uipestl szerencsétlenséget
Budapest, junius 17>
Az újpesti Duna ágban történt kómpszerencsétlensóg halálos áldó zatainak listáját még mindig nem leh<1 lezárni. Az eddig előkerült 10 holttest közül kilencnek személyazonosságát sikerült megiálapltanl.
Az eltűntek közül a nap folyamán mindössze egy jelentkezett, Melko^ vicz János villamoskalauz, aki elmondotta, hogy Metzger Pál mentette kl a vízből, az éjjelt egy kis szállóban töltötte és ugy került haza. Most már biztosra vehető, hogy az áldozatok között van Nagy Vilmos villamoskalauz és Horváth II. László és annak felesége ls. Eltűntek ezenkívül még : Mester János,
Gáspár Lajos, valamint annak fele. sége és leánya. Lehet, hogy e négy eltűnt is a Dunában lelte halálát.
Budapest, junlus 17-(Lapzártakor érkezet1) A rendőrség egész délelőtt folytatta o kl hallgatásokat a komp szerencsétlenség ügyében. A nyolc eltűnt közül kettő otthon tartózkodott. Eszerint! az eltűntek száma hat. A Szunyogh szigeten a Duna alját állandóan kotorják végig, de ujabb holttestre nem akadtak még eddig.
A hatósági nyomozás most már kétségtelenül megállapította, hogy a komp teljesen kifogástalan állapotban volt és a megrázó szerencsétlenséget a benne ülök okozták.
A Ház megszavazta a telepítési javaslat módosításait
A felsőházat támadták az ülés ellenzéki szónokai
Budapest, junius 17 A Ház k«dd délutáni úlésén harmadszori olvasásban megszíavuzták a 33-aa bizottság Jogkörének meghosz-szabbltását. Majd Ruppert Rezső szólt bo«á a telepitési javaslathoz. Keményen támadta « felsőházat, hangsúlyozván, hogy most bebizonyosodott, mennyire nincs szükség a felsőházra Csoór Lajos azt hangoztatta, hogy
a felsőház teljesen megfosztotta lényegétől a telepitési javaslatot.
Mózes Sándor a íóldbérlő szövetkezetekre hivta fel a kormány figyelmét.
Bárczay János visszautasította azt a .feltevést, mintha a kormiánypárt a felsőház kívánságára félretolná a kisemberek érdekeit. Kérte, hogy pe verjenek éket az ország két háza közé.
Rassay Károly kérte, hogy a Ház fogadja el a folsőháznak a házhelyek dolgában hozott módosításait.
Darányi Káimán földművelésügyi miniszter válaszában magyarázta, hogy az őrőkbérlet gondolata az eredeti ja-Vasfatba nem volt felvéve. A kortoitfny elfogadta az ellenzéknek ezt az indítványát. A felsőházban Juhász Andor nyug. kúriai elnök kifejtette, hogy az örőkbérleti rendszert nehezen lehetne beilleszteni jogrendünkbe. (5 osztotta Juhász nézeteit. Az őrőkbérlet helyett Inkább arra törekszik, hogy bizonyos ideig tartó bérlet után tulajdonba kaphassa az általa megnövelt földterületet.
F.zután a módosított szakaszt megszavazták, majd a többi m/ódositott szakaszokat is.
Megszavazták a Liszt Ferenc emlékérmék veretésére vonatkozó törvényjavaslatot is.
Este 7 órakor az Interpellációkra tértek át. Husz interpellációt jegyeztek be. Hadnagy Domokos visszautasította azt a támadást, «mlt Czirják Antal kisgazdapárti intézett a Lövészegyletek Szövetsége ellen. A Szövetségben felvetődött a gondolat, hogy kötelezővé kell /tenni a balesetbiztosítást. Ajánla-tot kértek az összes biztositóktól. A Magyar Élet és Járadék látszott a legelőnyösebbnek, dc a terv megvalósítása nem sikerült.
A Ház szerdán délután folytatta ülését \'
Olasz-német megegyezés a Népszövetség újjászervezésére
London, junius 17 (Lapzártakor érkezett) Olaszország és Németország megegyezett a Népszövetség újjászervezésére vonatkozó tervekben, amelyeknek részleteit Mussolini a római némiet követtel beszélt meg. • - - . ,
A pacsai petíció folytatólagos tárgyalása
Budapest, junius 17. (Lapzártakor érkezett.) A közigaz-\' gatási bíróság ma folytatólagosan tárgyalta a pacsai mandátum/ ellen beadott peticló ügyét. A lrfróság hosszabban ismertette a panasz hatalmas anyagát. Dr. Udvardy Jenő védő felszólalása után dr. Válly Lajos, a választást védő beszélt. A bíróság a tárgyalást elnapolta.
60 halottja van a tallinl robbanásnak
Tallin, junius 17 Tallip közelében a katonai laboratórium, mint Ismeretes, felrobbant. A szerencsétlenségnek sokkai "hagyobb számú áldozata van, mfint először hitték. A romok eltakarítása után ínPg. állapították, hogy a borzalmas robbanásnak hatvan halálos és 30 suWos sebesült áldozata van. A halottak kő-zül több uuut tiz tiszt Yolt.
•il i»
vtjs wtüiMft •:<;!.

jggWggl
Influenza, spanyoljárvány, torok< gyulladás, aa orr ét garat elnyálra-sodása* a roandolák megbetegedése, valamint izületi bajok vagy IQdö-caucshwut cselén gondoskodjék ar ról, hogy gyomra es belei a természetes „Ferenc József" keserűvíz hísinálata által gyakran és alaposán kitisztattassanak. KOzkórháiak főorvosai megállapították, hogy a Ferenc József viz lánal járó fertőző betegségeknél is nagy szolgálatot tesz a szenvedő emberiségnek.
Hli»gk«xdA«|5ftt a vidám élet m kanlzaai iMnd-paradioaomban
it égibb, nagyobb, gazdagabb kom-fortu sbraudja lehet más, Nagykanizsához húson ló városoknak, de szebb — nincs. A kanizsai strand valóságos \'.kis paradicsom. Azzá tette az elhelyezés, az isteni szép környezet, amit a természet adott és azzá tette a gondosság és áldozat, amivel u város felépítette, fejleszti és állandóan karbantartja.
Az igazi élet ezen a héten indult meg, mint mindenütt az országban, u kanizsai strandon is. Az első meleg napon már 23 fokos viz várta a közönséget. iNcm is akartuk eJhiiuú a táblának, ine^ntértúk:: — valóbfui 23 fokos volt) Ragyogó tiszta a viz, a szűrés, Usztitás pompásan működik. A medencét kékre festették, urná még szebbé tette a strand és a viz színeit
Okos átalakítások is történtek. A bejáratot a park főkapujához helyezték, a kubíuos fülkéjét is áthelyezték és a szekrényes öltözők folyosója ezzel megnagyobbodott, a pájzgás kényei^ mesebb, az egész épület világosabb, tágasabb, áttekinthetőbb. (Csak a perkf bejárat kettős kapuja okoz zavart Az ember — főként jiz idegen — nctni talál útbaigazító táblát, hogy merre keresse a slrandbejáratot 6» .a pénztárt. Egy-két nyll-jeizésü táblával ez egyszerűen volna megoldható.)
A napozón, a gyepen, « torna-pluge-ou vidám kojár az élet. A bdffé árnyas asztalainál kártyapartfck alakulnak minden délután és estefelé.
Ax ember valósággal nemi kívánkozik el nyaralni Nagykanizsáról. Egy biztos: — olcsóbban és fillérekért kel. leuyesebb miliőben sehol nem Jehat a nyarat «megúszni,» mint a gyönyörű kanizsai strand-paradicsomban.


Emlékezés a Mlssa Sollemnis-re
Oyermeh-rabtás Svájcban
Bonn, junius 17 Ismeretlen tettesek elrabolták az egyik bonui előkelőség gyermekét, akitől váltságdíj tejében többezer dollárt kértek. A rendőrségnek azonban ügyes csellel sikerült elfogni a gyermek rablókat és ar egyik környékbeli barlangban megtalálták a gyelttoeket Is, alti étlen-izomjan, uVegkőtözve már hat órája feküdt a barlangban.
I\'éos, öóm tér. (Kiküldött munkatársunktól.) Akik az elmúlt napokban * mfcsekaljá város néfy tornyú Dómja előO a
Mlsaa SÓlcmhis cSodJs szépségét él
vezhették, egy életre szóló örök em. lékkel távoztak. Már a sétatéren ez-rekre rugó tömeg sétál, örülhet, akinek pad Jut. Ezsk a Miwa M filléres .hallgatói.. LátnJi nem látnak semmit, mert elótlük áll a közel 10 uiélertu trlbiin. Mór az is népes. A számos budapesti és vidéki etÖ-kelöség között két miniszter, gróf Zichy kalocsai érsek és Virág Ferenc pécsi püspök. Dc a kupiik öntik a n\'-pel. Mire az óra mutatója a háromnegyedhez ér, már tele min-den sor. A kél hatalmas reflektorral megvilágított tribünön közel négy* ez;\'r ember, öt perccel kileno óra előtt a kapukat lezárják. A nézőtér lassan elsötétü. és a teljesen sötét Dómtéren a csillagos ég felé törő, sejtelmes négy torony ti.okzalos varázsa alalt morajlik a tömeg.\'
A várakozás izgalmát csakhamar egy fénysugár vezeti le, amely minden szeinet a Dóm órájának uranyoa számlapjára irányát. Ugyanekkor oi-kongalja az óra a kilencet: kezdő, dik a játék. Nem I Rosszul mundtan. nem játék ez, hanem u iegtökéio tes"b;> dráma, a saeriiieium csodás és titokzatos szépsége elevenedik Hl meg színpompás és szóval jellemez hetetlen képekben. A kitáruló Dóm kapuján felvonulnak a sz-\'n(jek, az evangélisták, az apostolok, az an-gyalok és szeráfok kara öiszázfönyl statlsztéiiával és megjelenik maga az Ur is. Liszt csodálatos melódiái zengenek fel, a hatalmas kéne- éa énekkar a legtökéletesebb áldozattal együtt zengik a níjse latin szövegéi.
Hadd mondjunk el - már amennyire szóval el lehet mondani - egypár képet a fenséges meni játékból. , . ■ a i A Dóm áigy tomyáhuW arany ka részije szikrázva villog a fénysugarak vakító világábun. A templom 8 hatalmas ablakán át is a kereszt fénykévéje látszik. Bentről orgonaszó. A hatalma* színpad elején a földből kiemelkedett oltáron a Bök esó. Mögötte a Szent Szülök. S mig felhangzik a Kirie, pásztor jön és báránykát hely«z a Bölcsö elé. Az tán jönnek mind sorban u többiek, kiknek ml kedves, odaadja. Vándor jön, koldus, bicegőn, mankóra tál maszkodva. Semmije botjáfn, ruháján kivül. Felajánlja hál egyetlen segítő társát : mankóját éa ugy biceg to vább bot nélkül, S Jönnek a három Királyok. Bíborban, bársonyban, hosszú hermeiinpiémes palástjukat szolgák cipelik utánuk. S uiiro véget ér a csodás liszti Kirie, már angya. lok viszik a Bölcsö elé helyezett ara nyat, tömjént és mirhát, a külsőleg értéktelenebi), de ugyanolyan kedve* töblif.ajándékokkal ígyfltt.
Majd jön Szent JPái éa a kcOi*. lecke oldalán elmOTidja ímitfeát. Az első sorokban ,valaki feláll. Mö gölte rászólnak. A pénzéért mtn-denki látni akar. De mire a rendőr
odaér, már mindenki oKudl és attáf tezdv"\' ez a ber magú a tökéletes kor. az Ur fényes at nlk « színeit, az elragad\'fiífós fut végig a tömegen, de a következő pillanatban, mire az uaang&iuniáol dal emelvényére megy a nép közé, mér lsir.ét t«kéte«« odaadással figyelik az Isteni szózatot, aiuely Le-holay Árpád ajkáró "szátt nz éjbe\'.
O-odás kép az utolsó vacsora. Ott ül az oiiái mellett az Ur, körülölte n 12 apostoli Az Urfehnutatást azon ban Dlég plasztikusabban látjuk. Az Öltte l u 1U apostolt jelkópézö gyertya n elK tl csak a Kenyér és a Bór viiágit, a háttérben maga a kereszt-reltszlletl Krisztus csodás fensége, aki feláldozta magát a bűnös emberiségért. Felejthetetlen.
- \'"*-! > 1
De talán a legszebb és legmegha-tóbb a feltámadás isteni beieljes|l-lése. A mindinkább elhalkuló ímlMi-ka teljes sötétséget hoz. És a fekete cse\'ldel villámlás és dörgés rázza illeg. A \'tornyokból villám csap alá, u földből lángnyelvek törnek eJö, dübörögve viharzik a zenekar... SUrU fehér köd gomolyog a Dóm bejárata tetőit, s mire az eloszlik; vakiló fehérségben elősiet, keaéhen a feltámadás! zászlóval a Megváltó. Együtt zeng az énekkar a. zenekarral, s közben száz fehér galamb repül fel, hlrd\'-\'lve a feltámadás csodás misztikumát.
Olyan ez a flertet, ainlt soha az életben nem fog elfeledni egy néző sem. Könny* íneghatotisággal (II itt négyezer ember és szinte neu> tud megszólalni még akkor sem, amlor már vége a misztikus drámántak. Senkinek sem Jut eszébe tapsolni, pedig ennél szebbet még soha nem
olvadt valósága. A játékul Liszt k\'liAWhu ázépWgü a
Kórusok liturgikus éneke a legcso dálatosabb hittllkok mennyiéi magas ságáig emelték.
Pécs városa büszke lehet, hogy magáénak vallhatje. a kát Mlss*. A négytomyu, egyinegában is csodás Dóm térnél jobb sülit és díszletet el sem lehetne képathii. UJházy György drámája osak itt, a szabad ég alatt a templom lúlssöbe előtt bontakozik ki telje*. szépségében, A Dóm nemcsak háttér, hanem maga is szereplő, mint ahogyan a sa»* replö maga a -közönség is. Á sta. tlszéria ^aeatjoivel, vél tanúival, pü» pökeivel és népével ml is hódolunk a Legfelségesebb előtt -Ezért Hat a telkekig ez a dráma.
á legjobb Jsv« keresi tel gyéüulis, ttdüléj,
aivós.jíórgkízis ítUtk-. , A pompás nagyszálló kOzyellea a.ten-
te! konyhája elismerten a legkitűnőbb, kívánatra <MMs étkeíte. A legtOkéletésebH komfort mej-
áráklgéátoár\'tókéiték?
lyet kéljek a lelkekben ás aU jegyszer látta, az *1» hogy elfelejtené,
hanem mindjobban vágyik még\'gy szer lálni
Pécs, méltókíépen tlnrtrpeelte meg a török hódoltság alót. történi fel szabaduiáaáaak 260 éves ávfcrdu-lóját. Kár ka a Mlssa eK>
adásait nem tolytaWtók Jtsvöl". Kell. hogy folytassák la meg vqgjignk róla győződve, hogy \'-övicKsen Péca
leSz a rtíagyar Obentmmerguu. •
Pécseit einitdtatí. a« ünnepi jitá kok, a város, ma már lsraát,9seni(e,. De az, amit, e, a nwosekalji várcs ott a Dóm.térea adott, Ms HM
fetlébéti örökre é\'al fog.
I Önt Er ví
^ .íja. i^tiCti.\'*
A visszafelé máskor oly hangos HUáres - ezúttal - szotatUkmi csöndes.
Befelé nékó, gonckákodö emberek \'IVznak\'éjeneaVmaton, akik még mindig nem hídnak szabadulni a Mlssa vartea ától. iWneiA Is lehet. A pécsi ünnepi játékok örökre he-
HffwftltéÜéS!
ásutlás, éMaktííttw.fJÜt^ ftC-lyekea ráynr.a »wltg r—elkeálk.
I^U.: Junius 1«. mdtőrtot ltom. kat Eftám. Pfoteatáss írnón ttnwWa Slvan hó 28. Gyógysxerfári íjjeU szolgálat e M
végéig az őrangyal, gyógys^Wr.\'tJ^k-tár 10. és » klikanlzs«l;,gyí^<wit!á\'.
■ - (Mvmvu*■ ,»#•
tőn délután o-tói 8-ig a imaali
- tAKBEHEMHtfWS a mri réM-szako mellett h mfnáenkl rétzére Igsa olcsón beszerezhető JtopslMn Upé\'
Magyarország legnagyobb botoráruhá-
...... ....... ».\'
My\'mt
Macó és fikrdö^uliák,
selyemfényű vistrafrottlr fürdököpenyek
, nagy »éla«*tókban kapható Saoniolftiiyl H^t
|onfw 18
ZALAI KÖZLÖNY
J ■
kuoiajk.
Színházi tere-fere
Kritika
Minap délután Az obsitos ment a színpadon. Gondolni való, hogy a nézőtéren tóbb volt a gyerek, mint a felnőtt. Ott volt a szőszke Kaufmann Petiké is, akinek ez Volt kicsike életében a szinháfci premierje. Nézto, néíte az előadást. De nem csak nézte, hanem állandóan kritikai megjegyzéseivel is kitférte. PersKe hangosan. Az anyukája többszőr ráBzólt, de Pe-tike változatlanul a kritika szólássza. badságáuak elvi és gyakorlati álláspontján maradt. Végül is az anyukája rászólt:
— Petike, maradj csendben 1 Most mindjárt jőu egy katona bácsi, aztán az haragszik, Ha a gyerekek lármáznak.
Ebben a pillanatban csakugyan be. lép a színpadra a snájdig obsitos: Ttrnyoghy Péter és szép, meleg hangján énekelni kezd. Petikének, aki a régi katonai ruházattal még nincs egészen tisztában, kerekre mered a kél kék szeme és egy pillanat alatt kósz a kritikával:
— Anyukám, hiszen ez cg^" tűzoltói Szeget szeggel
Jelentette a kulcslyuk, hogy Andrási Mard a születésnapjára egy díszesen csomagolt kalapácsot kapott fei k színpadra, mellette egy kártya voK: -Ezzel a kalapáccsal verje ki a fejéből, hogy valaha is színész lesz uiagából.i
Andrási Marci biztosra vette, hogy ez az Ötletes tréfa csak Oroszlán ba-rátjától származhatott. El leliet képzelni ezek után Andrási gaudium át amikor pár nap nrttfvü dsmeretlűn kézből, apróhirdetés Jelent meg a Zalái Közlönyben a követk«Ő ázfc-
vegg*l:
Madikát, kiskutyát, házlriyulat véstek legmagasabb áron. Orost-lán György Fő-ut 24.. földszint. Jelentekjsés vasárnap, hétfő, kedd, reggel fél 8 tói Mg El teliet gondolni, hogy milyen özönétéi "hordták a kutyákat, macskákat, nyulakat Oroszlánék lakására. Volt, aki egy kosárban 12 össiefogdo-zott macskával állított be. El lehet gondolni azt is, hogy mi mindent ki-vántak Oroszlánnak azok. akik hiába Jelentkeztek állataikkal ■ megadott időben a FŐ-ut 24. alatt, ahol minden esetben külön kellett megmagyarázni h Jelentkezőknek, hogy a hirdetést (ismeretlen tett«s» Oroszlánék M-g-tréfálásám adta fel. Volt. aki kártérítési perrel fenyegethuttt insrt két éjszaka nem aludt hancto macskákra vadászott Oroszlánék számára. Külön humora a dolognak, hogy Oroszlánék a Jelentkezésre megadott Időben ttUég legédesebb álmáikat szokták szenderegni és igy hárofn napon át kénytelenek voltak -hajnali. 7 órától "fogva talpon lenni minden cserígetésrc.
Poén: - tm*t <*»rütt M, bOgy a kalapácsot ttem Is Oroszlán küldte Andrási Marcinak.
Nadrdg-szerep
Fodor Oszkárnak minap este erős fejfájása volt. (Valószínűleg belenézett az esti kattcábal) Előadás véf* előtt hazament * P«nnoniáb«, megvacsorázott és lefeküdt. Felesége, Harczos Irén éppen Játszott azon az estén, igy csak előadás után vacsorázhatott szokott színész és újságíró társaságában. Az w»lt a megállapodás, hogy éjfél után egy órára neki Is otthon kell lennie. A társaság azonban nam volt hajlandó szétoszlani, az egy órából Ml három tolt.
Mikor Halrtos Irén felballagott « szálloda lépcsős és benyitott a szobájukba, a férje Inélytn aludt Har-ezos örült, hogy i*y« könnyen megúszta a kiorta*í*st Amint azonban
be akart bújni az ágy db*, a paplan* alatt teljes hosszában ött feküdt Fodor Oszkár nadrágja, rajta egy száí \'piros szegfű.
Heggel alig várta Harczos Irén, hogy megkérdezze az urát:
— Miért raktad a nadrágodat az én ágyamba?
— Csak azért, felelte Fodor egyetlen arclaom-rándulás nélkül — mert az este, ajmjnt megbeszéltük, 1
óráig vártaluk és nem jöttél.
— ??
— Gondoltam, ha önállósítani aka-rod magadat, akkor a nadrágot is neked kell viselned ...
Hasonlatosság
Vágó Mfirv rövid kanizsai vendégszereplése alatt újra meghódította a kanizsaiakat. Olyan gyönyörű cz a kisleány, olyan hamvas, üde és fiatal, inint egy áloW.
A szinész-asztalnál feszegetlék, hogy a csodaszép Máry rokonságban van-e Vágó illalszerészékkel. Kiderült hogy igen: — névrokonságban. De kiderült az is, hogy Csillag Zsakiékhoz valódi rokonság fűzi Vágó Máryt. Valaki a társaságban csodálkozott ez«n.
— Mit csodálkoztok? — protestált Csillag Zsakl — I.e se tagadhatnánk a rokonságot. Csak ránk kell nézni...
TRENCSÉN TEPLIC
gyógyfürdő a szó legszigorúbb ért élűiében és gyönyörű hegyi fekvésénél fogva egyben a legkellemesebb nyaralóhely Is. Prospektus és felvilágosítások a Fürdő-igazgatóság utján.
120-as tempó
Bánky-társulata Ismétellen telt ház előtt adta elő és talán ennek tudható be. hogy dacára a darab ériékének, a kitűnő előadásnak, csak nagyon kevesen nézték vógig a zsúfolt házat érdemlő, teljesen a szerző intenciói szerint kihozott darabot, azt a maró szatírát és mégis finoW tónusban, oly-kor moliérl, de sos<M bántó ostorozásával az érvényesülési lehetőségeknek a véletlen és nemi a tudás szerint való igazodását. Nagy igazságot állit a néző elé finoman megkonstruált formában, vígjátéki feltálalásban a szerző. Gondosan megrajzolt figurái nem marionettek, nem a megszokott, olcsó ruhákba öltöztetett kócbabák, hanem előttünk, körülöttünk, mellettünk, velünk élő alakok. A színészek beleélték magukat a izerző gondolatvilágába, minden egyesnek hálás volt a szerepe, lehetett mindegyikbe életet belevinni. A szereplők mindegyike kedvvel és színesen Játszott. Csupa eleven életrajzok vonultak fél mesteri Megrajzolásban. HarcJtos Irén kivételes tehetségének minden skáláját ragyogtatta a bankvezér leányának meg-személyes!tésébeu, Székclyhidy Adrienne fővárosi szluházba való alakítást nyújtott fejedelmi megjelenésével, a miliőbe való beilleszkedésével. A kedves, mindig decens Vass IrtaSá-nak Játéka művészi vénájának gazdaságából szórta tudásának kincseit. Oroszlán a bankvezér tipikus alakját formálta, ugy hogy előttünk él ós
mozog, légkörével, tWberi vonásaival, mintha csak egy budapesti bank kapujából lépne ki. Szabó Ernő osztályfőnöke magasabb Művész**, mindenkit magával raffsdó kreádó. arailyent vidéken csaR kivételesen látunk. Kol-tay az első az elsők között. Nincs szerep, nincs színészi munka, ahol Koltay elsőrendüségét ne mutatná be. Danis Jenő — a nagykanizsaiak kedvence, aki voltaképen Innét Indult el útjára, amely számtíra sok dicsőséget és elismerést hozott, a háziorvos Megrajzolásában tetézte mindazt, amiért őt a nagykanizsai publikum Megszerette. Orvosa liusból-vérből való volt Bende I^ászló, mint Harczos Irén partnere, figurájának minden előnyéit pompásan ki tudta használni és teljes illúziót keltett. A többi sUereplők mindegyike derekasan kitett magáért.
_ (B. R.)
A színházi iroda hírei:
(*) Ma este: Aranyptlte — Dr. Dámján—Kotor operettje. A pécsi színpadon hatalmas sikerrel bemutatott Aranypllle operettujdonság ma esti bemutatóta érdekes ereménye lesz a nagykanizsai szinlévadnak. Nemcsak azért, mert szerzője nagykanizsai, de azért is, mert mesében és zenében ilyen hangulatos, kedves operettet a főváros is ritkán szállít. Az Aranypille romantikus meséje és fülbemászó muzsikája a szivek kapuját döngeti. A kitOn^ előadás teljes mé\'téroen viszi sikerre az operettet A nöi főszerepben Ormössy
7 nap
a SEMMERINGEN 93 pengő.
Ebben ti összegben Budapesttől Semmertagig a vasúti
kAltség, Bécsben, valamint a legslsőrendü semmeringl szállodában Isljw 4s fajadslml átlátás (borravalókkal és minden elképzelhető egyéb kiadásokkal együtt).
Indulás junius 24-én reggel a Keleti p. u.-ról a Centropa (Vidéki Lapuk Országos Egjesülelének Utazási és Fürdőirodá|a) filléres gyorsvonatán, visszautazás Budapesti* junius 30-án. Bécsben egy napos tartózkodás, a város megtekintésére.
Jelentkezni |unius 18-án délelőtt 10 óráig lehet a Zalai KBzISny szarkasxtóségéban.
Magda, a fiatal és bájos primadonna elragadó kedvessége, Tunyogi Péter szép énekszámai, Szabó Ernő arany-humora, Andrássy Márton pompás mókái, a komiks hölgygárdával: Egry Berta, Daruváry Mária, Tihanyi Piri és Ormössy Juclka, a vendég-ballerina frappáns lánckreációival (Lepketánc, Ormössy—Rátkay tangó) er el nagy hatást.
(•) Bob herceg — filléres helyárakkal. Csütörtökön délután 5 órakor fillérét htlyárakkal, Harcot Irénnel a címszerepben kerfll színre a legszebb opereltek egyike, a Bob herceg. Ez évadban utoljára.
(*) Vallomás - Síéketyhldy Adrién felléptével. Frank Msar (Meller Rózsi) megrázóan érdekes drámáját mutálja be csütörtökön este a ptóz&í együttes. Székelyhidy Adrién értékes művészete ebben a színműben teljes pompájában bontakozik kl, de Benae László és a prózai együttes elsőrendű erősségei Is kabinetalaki-táseal kérnek részt a sikerből. Az évad rövidsége miatt a Vallomás Is csak az egyetlen estén kerfll színre.
(•) A Ml szenzációja a Három ember a hóban operett-újdonság srombat—vasárnapi előadása.
á kanizsai rajkó-banda ügye
A Zalai Közlöny a közönség rovatában felvetette az eszmét, hogy sz utcán csavargó, kolduló ós kóny-nyen lejtőre kerülő spró cigánygyerekeket mentsék meg a társadalom számára anal, hogy megfelelő tisztességes munkalehetőséget adnak kezükbe. A felvetett terv nagv vlsz-hangra talált Naponta állítják meg az embereket az utcán ezek a kolduló cigányrajkók és akik ez állandó zavargásnak ki vannak léve, azok örömmel és szívesen látnák, ha Összegyűjtenék ezeket sz apróságokat. Általános vélemény, hogy a kis cigányra|kók pesti mintára megtsetveiendó zenekarának nagy •Ikere volna. A téti hónapokban Kanizsán minden étterem szívesen látná őket hetenkinl egy-egy estére, nyáron pedig egv balatoni körút minden bizonnyal megalapozná lövőjüket.
Kérdést intéztünk ez ügyben dr. Krátky István polgtrmestetlwz is, ski a következőket válaszolta:
— A felvetett terv nagyon szimpatikus, magam és a város Is szívesen látná, ha a nyomor Ilyen uton is enyhíthető volna. A szociális munkával foglalkozóknak úgyis nagy gondot okoz a csavargó és minden Sutom ellenére kolduló cigánygyerekek ügye. Amennyiben sz allét megvalósítható, a város mindent el fog követni, hogy annak akadálya ne legyen. En Mszem, hogy ha megfelelő anyag és alkalmas vezető található, pár hónapig Kanizsán, azután pedig a Balatonon megtibe-
ZALAI KÖZLÖNY
1886. junius lg
tést találnak a kis muzflkusok
Szakkörökben Is érdek»dlünk a várható eredmény és a teer.dókel illetőleg. Hogy milyen eredményt lehet elérni ezekkel á kis rajkókkal, azt, mlg a rendelkezésre álló anya got kl nem dolgozták, megmondani nem lehel. Legfontosabb és legsürgősebb leiadat volna Asszegy(illeni a kanizsai cigánygyerekeket. Ha a megfelelő anyag együtt van, akkor hangszerekről és kiképzésükről kellene gondoskodni. Kérdés, akad-e egy társaság vagy személy, amely kezébe venné ügyeket.
Itt emliljü\'t meg, hogy egyes hangszer- és hurfflajánlások máris történtek, taníttatásukat (legalább is az alap-fokon) a Városi Zeneiskola keretében lehelne biztosllani. A kérdéshez további hozzászólásokat elfogadunk.
És mégis élünk...
— 8omogyváry Gyula uj regényéről —
Somogyváry Gyula nehéz anjjftgho* nyúlt ebben a regényében. Tizcnötf-tl-zenhat esztendő távlatából históriai át-költést. kortörténeti és társadalmi képet adni, akár a művész eszközeivel is, a legnehezebb iról feladatok közé tartozik. Olyan eleven, olyan közeli, olyan égető, olyan fájdalmas m|ég minden részlet.
Maga a cselekmény egy érdekes, igazán háboru-romantikus, .látatlanba kötött házasság, köré van fölépítve. Egy ]>orlyázókülÓuitméiiy legendáshírű kapitánya merő lovagiasságból (hiszen úgyis a halál elé megy) teljesiti különc nagybácsijának végrendeletét Megbízás és képviseltetés utján házasságra lép a nagybácsi egy elszegényedett leányrokonával, akit soha nem is látott. Nyotaban ezután végre-hajt egy veszedelmes vállalkozást s a vállalkozás után eltűnik. Van ennek a vakmerő kapitánynak egy mbstoha-öccse, még kadét, akit első szereltet (ezredesének leánya) mellől elragadd a háború. Ide-oda hányódik a véres Árkokban s megéri a háború végét, az összeomlást iá. aki taint a nemzeti hadsereg főhadnagyát éppen a menyegző előtt a Sopronban működő antant-misszióhoz vezénylik, ahoi ugyanekkor Nyugat-Magyarországot készülnek átadni Ausztriának. Ezalatt az eltűnt felesége őnkéut vállait makacs rabságban gyötrődve és bizakodva várja az urát Hét év telt el az eltűnés óta.
A külső világ ezalatt forrong, kavarog kőrülőttüK. Menekülők árasztják el az országot, romlik a korona, vagyonok omlanak össze s ujak születnek, általános és szédületes bomlás állapotában van a társadalom.
A regény ennél a pontnál, a fölkelés. részletes leírásánál valósággal szétfeszíti az epikai váz kereteit. A valódi szereplők nevükön való felsorolásával maga az iró utal arra, hogy ebben a részben nem regényt, hamta történelmet ir.
Az erdőkből, a bar.iddákl>ól, a föld alól, a levegőből polgári ruhás rongyosok bukkannak elő. Az antant-misszió kezdetben "banditáknak, nevezi őket. Es meRtáfcntidJák az állomásokat a faivakiaf; a csotattjwntokát Honnét jöttek, hányan vannhk, nem tudja senki. Talán tizen, százan, ezren, tízezren T
Groteszk, gyermekesen hősies és mégis vad, kétségbeesett és krfegható jelenetek sorakoznak föl ebben a részben. Néhány felejthetetlenül rokonszenves mellékalak is van * regényben. Kzeknek ábrázolásában tökéletest nyu/\'tott az Író. Velük és rajtuk keresztül tudja életrekelteni az 1920-as esztendőknek hátborzongatóan sö-tét cm lékét % tinikor a magyar középosztály talán a legválságosabb idejét élte.
A Uiü egysége lerttfészetcsen abban i
Mk. V
tetőződik be, hogy a halottnak vélt bátya a látatlanba kötött házasság hőse egy szép napon betoppan. Valósággal most ifWcrik meg és szeretik meg egymást s egyéni sorsukkal is példázzák a «csodát,» hogy az élet
tovább folyhasson az Igád, a teljes, a mindegyikünk szivében ott reszkető vágy beteljesülése felé.
(Singer és Wolfner kiadós. Ara fűzve 5, kötve 7 pengő.)
Tencscsényi Györjtf
Lentiben is megkezdik az olajkutatást
Görgetegen 160 ezer dollárt öltek a fúrásba — lnkén serényen folyik a munka
Egy évvel ezelőtt a szenzáció erejével hatott, hogy egy amerikai társaság az előzetes geológiai kutatások alapján a somogykntegyei Görgeteg község közelében megkezdte az olajfúrási munkálatokat. A kutató mérnökök csakhamar átjötlek Zalába is és lükén is megkezdték hónapokkal ezelőtt « fúrást. Az amerikai társaság két görgeteg! műszaki tisztviselője, Haimknol és Grün mindent elkövettek, hogy a kutatás eredménnyel járjon. Görgeteg valóban az igéret földje lett, nem mintha olajat találtak volna, hanetn mert a környékbeli lakosság jó munkaalkalomhoz jutott Értesülésünk szerint az amerikai ,társaság a görge-
| legl olajkutatásokra eddig ,150.000 dollárt költött. A \'modern fúrószerkezettel 2(500 *nét4,r Mélybe fúrtak le, de olajat nem találtak. Görgetegen mlost a további fúrást beszüntették és az összes felszerelésekkel átjönnek Zalába és itt IiCnti melleit kezdik ttíeg a fúrást, az inkeivcl párhuzamosan.
Az inkei fúrás eddig szintén csak melegvizet és kisebb mennyiségű földgázt hozott, olajat azonban még nöm eredményezelt. A műukát lnkén egyenlőre folytatják és Így a jövő hónapban Zalamegyél>cn már két helyen fúrják a földet, hogy mielőbb olajat találjanak.
Délnyugat hölgy csapatbajnoka az NTE
Nagy ünneplésben részesölt a csapat Pécsett
Pécs, junius 17.
(Kiküldött munkatéreuntól) Szombaton reggel szokatlan élénkség volt a vasútállomáson. Ez nem is volt csoda, hiszen az NTE hölgytornász-bajnokcsapata utazóit át Pécsre, hogy a kerület csapatbajnoki küzdelmében vegyen részt. A pécsi ün nepi hú! keretébe illeszleltók l>o, mini különleges sporteseményt a csapatbajnoki versenyt. Nagyszerű keretet adott ez az olimpiai tornász válogató versenynek. Magyarország tornászolimpiai reménység"! adtak itt egymásnak találkozói. Ez magya rázza meg és teszi érthetővé az\', hogy 3000 néző volt szemtanuja az NTE hölgycsapat pompás gyakorlatainak.
Az előtt ,aki nem látta,, nagyon nehéz érzékeltetni a siker nagysá gát, mert nemcsak zárt, hanem kö zönség sikerrel is járt.
Szapáry Margit nélkül a követke ző hölgycsapat részese a kiváló eredménynek :
Baán, Brónyai, Friedrlch, Kugier, Rétfalvi, Solymári,. Szabó, Tarcsay. A versenyen elért teljesítmény 268.6 pont, ami azt jelenti, hogy a legmagasabb elérhető eredmény 90 százalékát szerezték meg. Mivel 0 kerületben nincs komoly ellenfele a csapatnak, Budapestről a ferencvárosi VSK országos I. osztályú hölgy csapatát állították ki versenytárs gyanánt. Ettől a csapattól, airely már több mint 10 éve dolgozik együtt, mindössze 1.3 ponttal kapott ki. Ennek a küzdelemnek erkö\'csl győzlek- az NTE hölgycsapata \\oU. Ez meg is nyilvánult a közönség hatalmas telszésviharában. Magáról a szombati versenyről csak ennyit:
Vasárnap volt az ünnepi siker csúcsteljesítménye. Fabinyi keres! e
Fontos felhívás!
Hibás autósyphon-üvegeket folyó hó végéig a gyár díjtalanul javitja-tisztitja. Kérem a hibás vagy piszkos autósyphon-üve-geket mielőbb üzletemben leadni.
Szabó Antal sportüzlete
az Autó-syphon körzet egyedárusltója Fö-ut 5.
delmi miniszter, a pécsi dandárpa rancsnok\', a pécsi főispán és gróf Tel^ky, a MOTESz e\'nöke előtt bl zonyitottAk be a nagykanizsai lányok sportra termetiségét. A verseny, anyagból a buzogány és szabadgya korlatot mutatták be újra, A nagy közönség nem elégedett Meg ezzel. Erősen követelte a csapat tovább munkáját. Mire dr. Vit Ferenc mü vezető rögtönzött élőképeket á\'lltott össze. A hatás leirhatat\'an volt. Fabinyi miniszter a díszpáholyban tel. jesen előre dűlve figyelte a szép mutatványokat.. Legnagyobb sikere Tarcsay Böskie szabadon választott talajgyakorlatának volt. Ez ulán a gyakorlat után a tribün fe\'.é hátra fordulva, maga vezényelte a zugó tapsvihart. Ennél szebb slkerbizo. nyllvány a^t hiszem nem kell. A bemutató ünnepség után gróf Te\'eky a Motesz elnöke külön gratulált dr, Vit Ferencnek a csapathoz. Ezt a kedvező pillanatot ragadtam meg ahhoz, hogy megkérdezzem a véleményét az NTE hölgycsapatát üle tőén. - «Már az országos verseny után értesülést szereztem, ho?y milyen kiváló hölgytornásztfárda dol. go\'ik Nagykanizsán. Különösenörö mömre szolgá\', hogy a csapat mindössze 3 éve dolgozik és máris az országos első osztályba került fel. Dr. Krátky István barátomnak, az egyesület elnökének csak gratulálhatok.* — Krizmanlcs János, oliml piai művezető : Nagyon tud a csapat. Engem, mint volt 48-nst büszke örömmel tölt el, ho<ry igy felküzdötte magát a csapat. Dr. Vit Feren Irigylem tő\'etek. Budapesten is tudnánk használni az ö nagy rá\'er-mettségét és akaratát. A Zalai Közlöny utján Üdvözlöm az összes natry kanizsai barátaimat és további sikert kívánok.
A vidéki viszonylatban szinte pá ratlan disztornát nagyszabású 200 teritékes bankett követte. Itt a ren dezö egyesület, a pécsi PAC, díszes márványplakettet ackxt a 70 éves NTE nek. Dr. Vit Ferenc a pécsi PAC diszemlékérmét kapta. A csaapt tarjai a Szövetség ezüst bajnoki érmét kapták.
Nemcsak a sportpályán, hanem a fehér asztalnál és a táncparketten is sikert arattak a kanlzisal hölgytornászok. Bárhová ment is a folyton együttlevő csapat, a hódolók\' serege kísérte el mindenhová. Pedig Pécsett van sok látnivaló. Együttes klrándn lást tettünk a Zsolnay-gyárbo, a Mecsek hegységre. Megnéztük a pazar pécsi székesegyházat, a katakombákat és a város minden valamire való nevezetességét, már ahogy kitelt az időből.
Mindenesetne felejhctet\'.en élmény-ben volt része a csapatnak. Hétfőn délben biaony fáradtan ült vonatra a győztes csapat, hogy továbbra is Nagykanizsa arany ifjúságát gyönyör ködtessék fess, kisportolt alakjukkal.
_ Ifc***
Tennlsz
Folyó hó 19-éa, pénteken játsza a Zriuyi TE tenniszcsapata utolsó itthoni déli kerületi csapatbajnoki mérkőzését.
A verseny előreláthatólag nagy és érdekes küzdelem lesz, mlert a PAC csapata veretlenül áll s ezzel a -mérkőzéssel, ha győz, déli kerületi bajnok csapat lehet. Ezzel szemben Zrinyi győzelem esetén a kanizsai csapat is beleszólhat a bajnokság sorsába.
A Pécsi Atlétikai Club színeit a női csapatban Horváthné, ijlartosné és Cseresnyés Emtatf képvistolik, a férfiakat Dulánszky, \\V<fer. dr. Kusits, dr. Pálffy (tartalék Hartos).
A Zrjnyi a következő csapattal ve-
lt» Hu. 18
ÍAU1 K02L0NY
Mindent együtt talál
A szállodában i
teljes komfortot. A kávéházbani
100 újságot. A iSrlttkam
SOOételkülönlegességet és Bura Sándor olgány-muzslkáját. A télikertben i
délutáni-esti tánoot és „ llnlozky rádió jazz-zene-karát.
Budapest, Rákóczi ul 58.
A Melrópole valamennyi üzemében elfogadják fizetésként ■ Provlnola kadNimé-qm Mng&azslváilyt.
sít fel a küzdelmet. Dr. Makóné, llHÚn, Hittern Magda, Hoffmann, dr. Hiiiszer. Móri, Cseh, Varga.
A rtrseny kezdete délután 3 óra. Belépőjegyek áta felnőtteknek 10 fillér, diákoknak 10 fillér.
Országos vidéki döntőt játszik a Zrínyi vasárnap Nagykanizsán
A pécsi alosztály, valamint a délnyugati bajnokság megnyerése után a Zrínyi folytatja diadalutját. Vasárnap Kelet bajnokával, a Debreceni Kereskedők csapatával mérte össze erejét annak saját otthonában és kétszeri meghosszabbítás után is döntetlenül végződött a hatalmas kArdeleciL A rendes játékidöbeu 1 :1 arányban állt á mérkőzés, a 2x15 perces iniegliosz-szabbitásbau a Zrínyi 2: l-re vezetett éa 2 percoel a befejezés előtt egyenlített a debreceni csapat. A kővetkező 2x10 perces meghosszabbítás i*n*H Zrínyi vezetést, majd debreceni egyenlítést eredményezett. Szakadó esőben játszották le a csapatok mély Csúszós pályán a fontos mérkőzést és bár a Zrínyi ellen Szólt az idegen pálya, közönség, valamint a kb. 450 km.-es ut okozta fáradtság, mlágis teljesen egyenrangú ellenfele tudott lenni a kitűnő képességekkel rendelkező debreceul csapatnak. Sőt a meghosszabbításokban jobb kondíciója révén a Zrínyi Jobban birta ai iramot és kis szerencsévet győztesen kerüi-inetett volna ki e sorsdöntő küzdelemből.
Mivel a döntő gólig való Játékra a sötétség miatt jhoml volt idő, a mérkőzést dönlellcu eredménnyel be kei. lett- fejezni A Magyar Labdarugó Sző-vétség a mérkőzés ujrajátszását rendelte el Nagykanizsán. Tehát olyan sportesemény lesz vasárnap Nagyka. nizsán, amilyenre tn|ég nem volt példa.
■ i ..... . -........
— A tspstsia Batarárakás Junlus és ]alias hónapokban üzlet és raktárhelyiségeiben temekbe készítőit kombinált szobákat és egyéb modern lakberendezési tárgyakat állit kl. Ugy a szerény polgár, valamint a legkényesebb iziésti vevő, Ülésének és anysgi helyzetének megfelelően megtalálja mindazt tualre asttkségo van.
— <Kongrsgáol6s hlr)
A nagykanizsai Urleányok Mária-kongregációja holnap, csülörlök délután 6 órakor tartja liizlujlló közgyűlését, amelyen a tagok pontos megjelenését kért a vezetőség.
— (Mlsszlós-hir)
Folyó hó 19-én, pénteken délután \'/|7 órai kezdetlel litánia lesz Jézus Szivének tiszteielére a Misz-szlós Kápolnában. Erre tagjainkai szerelettel meghívja a Mlsszióaház főnöknöje.
— (Az ovodal vizsgák)
Az ovodai felllgyeló bizottság a vizsgák Időpontját a következőkép állapította meg: Junlus 21-én kis-kanlzsai ovoda, 22-én Arany János-uloai, 23-án Tcleky-ull és 24-én Nádor-utcai ovoda. Az Izr. ovo-dában junlus 18-án délután 5 órakor lesz a vizsga.
— (A frontharoos főcsoport) vezetősége felkéri a formaruhás bajtársakai, hogy a Kormányzó ur öfőméllósága szüleié napján, e hó 18-án,
csütörtökön délelőtt fél tlz órakor a felsötemplomban tartandó ünnepélyes istentiszteleten minél nagyobb számban jelenjenek meg.
— Az ovodi felügyelő bizottság)
tegnap délután alakuló üUsl tartott, amelyen elnökké Magas Mihály kegyesrendi glmnáziitmi igazgalól, alelnökké P. Cztrfusz Vlktorfn plébánost, jegyzővé Kettlng Ferenc polgári Iskolai tanárt és gondnokká Filó Ferenc elemi Iskolai Igazgatót választották.
Kém Is volt a „veszett" szíjgyártó segéd
Arent üyula 25 éves mágocsi születésit szíjgyártó segéd tudvalevően a nagykanizsai szolgablró-ságon azzal jelentkezeti, hogy veszett eb marta meg a lábát, (a«i^it felkarcol!) és felveit liz pengőt szállítási költségre a Pasteurbe, amit elmulatott Azzal védekezett, hogy nem volt mit ennie. Mivel kémkedéséri két és fél évi fegyházat már ült, a biróság há:om hónapi fogházzal és 1 évi hivatalvesztéssel sújtotta. Szekeres nevű társát, aki színién .megveszett", keresik
— (Kl tud róla?)
Tóth Katalin nagykanizsai lakosról, kl 1905-ben Király-utca 24 szám alalt lakott, Itt született Ilona nevlt leánya keresleti. Érfesilést a püspöki biztossághoz kérjük küldeni.
— (Aki .Ingyen" utazott) Nemrégen HSitént, hogy Czlgler
Oyula gelsel bognármesternek valami ügyben utaznia kellelt Pacsám. Pénze nem volt és jegy nélkül szállt fel a vonatra. De nem volt szerencséje, a kalauz elcsípte és a vasul feljelentelte. A bíróság liz napi elzárásra és egy évi jogfoszlásra Ítélte. Az ítélet jogerős.
— (Qombamárgezás Karmsoson) Kiss Ilona 18 éves karmacsl lány
gombát szedett az erdőn, amit estére megfőzött vacsorára. A gomba azonban mérges volt. Kiss Ilonát nem sokkal később heves gyomorgörcsök közepette a keszthe yi kórházba kellett szállítani.
— (Öngyilkosság)
Pap Antal 33 éves gyenesdlási vincellér lakásán felakasztotta magát. Mire rátaláltak, már halott voll. Nagy bánata lehetett, mert miül szomszédai mondják, előtte három napig állandóan Ivotl.
Ládererné MkcmII
icvum »z m
kereste egy kflröxUtt betflfő egy pesll kültelki grandon
. Bu apóst, junjuo 17. Az egyik kült«tekl grund Wteeló.
ben az ór&zCnies rendőr\'aWTleft ligyelmm, hogy két alak • t»M üres részein villanylámpákkal vi\'á gitva, keres vulamit. fgazottwta őket és amikor érdeklődőit, hogy oU ke. résnek, azzal a fantasztikus IrldSlÍTel állottak eló, hogy AtUla sírjál és kincseit keresik. A rendőr bektsfrte őket a kapitányság™, 111 derült kJ, bogy az egyik Bosnyák Géza rovott-multu, körözött betörö, aki csak nemrég szabadult a fegyházból.
Vallomásában elmondta, hogy egyik nőlsmeröse együtt volt a fegyházban LéderCr (jusztávnéval, Ko. delka hentesmester gyilkosával, tota tudja, hogy ezen a lelken egy nagyobb kiacs van elásva. Nőlsmeröse Ledéremétől tudta meg a cellában. A kincset ugyan n«m találták msg, de a rendőrség jó fogást cstnált.
Öngyilkos lett Edison társának gyilkosa
Newyork, Junius 17 Moore mérnököt, Ivdiaou segítőtársát, mint megírtuk, tegnap meggyilkolva találták villája előtt. Mint a nyomozás megállapította, a -gyilkosságot minden vaíósziuüség a szerint Gebliardt mérnök követte ej. Aknikur a gyanúsítást a nu\'niúk megtudta, öngyilkosságot követett el. Most már biztosra veszik, hogy ő ölte meg miérnöjt-társát. Mindketten feltalálók voltak és ugy látszik a féltékenység áldozatai lettek. .
Véres fegyenc-háború Amerikában
Newyork, junlus 17.
Az egyik fegyház udvarén dotfooó
8 fegyenc birtokba vette nz ott álló tehergépkocsit és két fegyházon magukkal huroolvn, elmenekültek. A fegyházbliól azonnal motoros és gépfegyveres járőrök vették üldözőbe őket. A tn<«ekülö banditák \'és a fegyőrök között vad tüvőidtoés éa tűzharc kezdődött, sikerüli is elfogni őket, de akkor már három közülük
halott volt. Az egyik magukkal hurcolt fegyőr Is meghalt, a másik súlyosan megsebesüli. A sebesültek között van kót másik iegytabőr is.
— (Slesta Sanatórlum);
lludafpt, I., Kitti (Jyözjy-u. I. s főváros egyik legldeállsabban fekvő «• orvosilag legtökéletesebben felszerelt gyólntézete. Bel- és Ideggyógyászat, sebészet, szülészet, nőgyógyászat, urológia stb, Rőp.tgsn Kémiai és mlkroe-koplal laboratórium, fnektroóardío-graph (azivvingáló). Krógh-fále alap-anyageeere riszáló késztnék. Enteroe-leaner (báUtirdő). Modem vUgyógjla tázet Orvosilag vetett vtltanytaemU konyha. Elsőrendű ellátási 9700 tétj-ssögíilee parki Olesó árakl
.... Si>
4
A magyar szellaml élet tllkre
a TÜKÖR
a Zalai Közlöny előfizetői által az együttes előfizetés feltételei szerint rendelhető meg. Az együttes előfizetés kényelmes, egyszerű és olcsó.
A ZALAI KÖZLÖNY és a TÜKÖR együttes előfizetési ára egy hónapra P 2.96. Előfizetéseket az alábbi szelvényen szíveskedjék még ma beküldeni.
í rí M 11,1 -II III I i imái IttlwifSOdO \'
fi ZALAI KÖZLÖtlY t. kiadóhivatala
Nagykanizsa.
Mint a Zalai Közlöny előfizetője, ezennel előfizetek
a TÜKÖR-re......................................-tói ...................................-lg
a lapjukban hirdetett feltételek szerint.
Az előfizetési dijat — díjkülönbözetet — egyidejűleg küldöm — pénzbeszedőjüknek kívánom kiegyenlíteni.
Nagykanizsa, 1936............................................................
Név:.........................................................................
Foglalkozás:..........\'...................................................
Postai dm:.............................................................
ZALAI KÖZLÖNY
1886. fcwfcn II
iPEÓBBDBTÉSKI
:o —v, 40 m*i. iMMIHUI W4 ■ MM,
Szereire be nvárl llslM|át Saállnger-..a, Bolvós tér 31. aa. alatt R.naklvni
•I6«r*» árak t 1 01 egyéitj btlkk él gyertyán dorong házhoz uillllv i készpénz lUeléa mellett 34 P. Hllelkép:a vevóknek 0 bavl részktra 96 P. 12
b«IMl« vegyen vlllatelkel ! Még néhány 200 Ü-Blea telek, árnyal Iákkal, kiépített útnál, a balatoni miueum mellett, kapható dr. Valkó Béla Ügyvédnél, Ke.it-helyei. 2105
Mranalék, itmegély. ledSIap, mllkO-ből Izléiea kivitelben, [utányoian megren-deltiető. Stöaael, Magyar-utca. •
SéKgyerafAaf darabja 2 pengő, mig a készlet Uil, Sórlel vaikeieakedéiken. \'
Háamaataraak gyermektelen házaa-plr llaeléaacl lelvélellk. Rákóezyutca 19.
2270
Tartóshullám, mindennemű ondo-lálái, lujleitée, nól-, uri- éa gyermekit i|-vágáa éa n.inden axakba vágó munka Pltlpoylca lodrlazdzlelébrti kéaitll. Caen-gery-ut 2. Telelőn 526. •
Jóazéro harisnyáit te|clte*ae meg Ozv. Calimadla Ujoinéaá! Rózaa-u. 21. \'
lóldaalntl é» emeleti
lakáa aleaé kórárt az állomás közelében azonnal vagy auguazlui I re kiadó. Horthy Mlklóa uTM. «
Négy szobái, elóarobia magánhái, kerttel. gyOmMcaóeeel, vlrégoa ndvarral eladó VOrSsmarty-etoa 16. •
Uisáaárasak, klfaték (elvétetnek a Horváth fólc ujaág boltban, •
Varróláarak le vétetnek Honllné ,11-vatlzaloo|ábaa Csengery ul I. 2280
Planlnát kereaek két hónapra bélbe. KanHmaan Károly. *
■laéét ásgroa olcsó Hzlethelyliégek Hotvfla- tér 10. Saám alatt *
Bejáró takarttSeatt lelreaiek. Pint Zárda-alca 8 2281
fiatal kovács- vagy lakataassflóSal
felvesz Frank mérkgkészltí. 22>2
Jókaiban levó, használt k.rók.írt megvételre keretek. Neuleld likeicakedó. Király-ntca 82 *
HaraassavMke kerlei magánház auguntuira kiadó Knaasz ügyvédnél, Pó-al 21. •
L out laáaypolflárlata könyvek eladók Pfelfer Pefóll-ut 44
Kiadja a taptalaldoaoa Kózgazdaatgt Rt. Oatenberg Nyomda áa Dilzalal Lapkiadó vállalata Nagykatllzián. Palelöa kiadót Zalai Károly.
Hofher-Schrantz-Clayton-Shuttlewort ■agyar Mii Itid LI.
nagykanizsai lerakatában:
csigatriörök
Planet lókapa
kaphatók.
Alkatrész
rendeléseket felvesz:
ORSZÁG JÓZSEF
oaag, műtrágya, zeák, növényvédelmi azer.k, gép kereakedéaében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A bíróság melleit.) Toloton: 190.
M. kir. rendőrség nsgykanlissl kapitánysága
1169/2-1935. kih.
Tárgy: Molnir Jenő klltégásl ügye.
Ítélet-kivonat.
A m. kir. rendőrség nagykanizsai kapitányságának aluliról rendőri böntetöbirája a f. évi |anuár hó 18-án meglarlotl klhágási tárgyaláson bűnösnek mondoita ki Molnár Jenő korcsmáros, nagykanizsai Király-utca 2. szám alatti lakost az 1924. IX. tc. 10. 6-ába ütköző és ugyanezen tc. 43. §-ának 1. pontja szerint minősülő kihágás miatt, amelyet azál-tal kövelelt el, hogy vOrös bor elnevezéssel olyan bort hozott forgalomba, mely elnevezés a bor valóságos jellegének nem feleli meg, s ezérl Mo nár Jenő térbeliét az 1924. IX. tc. 43. §. alapján ai 1928. X* tc. 4. és 5. § a alkalmazásával behajthatatlanság eselére az 1928. X. Ic 10. és 11 §-al alapján I napi elzárássá átváltoztatandó 10 P pénzbüntetésre ítélte el s kötelezte a felmerült eljárási költségek megtlielésére. Egyben eltendelle sz Ítéletnek elitéit fél költségén való hírlapi slb. közié-tételét.
Ai l.-foku Ítélet a m. kir. rendőrség vidéki főkapitánya, mini ll.-foku rendőri büntetőbíróság f. évi február 19-én 1936. kih. 678. sz. ítéletével helybenhagyta. Nagykanizsa, 1936. május hó 6-én. A másolat hiteléül: (olvashatatlan aláírás) Iroda kez. gyakornok.
Dr. Lakatos Ferenc 8. k. 2377 rendőri bUnlelöblró.
M. kir. rendőrség nagykanizsai kapitánysága
1935. kih. 1167/3, szám.
Tárgy: Török Péter nagykanizsai lakos boiklhágási ügye
ítélet-kivonat.
A m, kir. rendőrség nagykanizsai kapitányságának alulírott rendőri büntető bírája a I. évi |anuár hó 8 án megtartóit tárgyaláson Török Péler nagykanizsai, Klnlzsl-ulca 21 sz. alatti lakos vendég\'ösl az 1924. évi IX. tc. 43. § a alapján behajthatatlanság esetere 1 napi elzárisra álválloztatandó 10 pengő pénzbüntetésre ítélte, mivel vendéglőiében 1935. XII. 12-én úgynevezett közvet-
lenül (direkt) lermő amerikai íiöló-bői (olbel\'ó) szült bort nem az Illető közvetlenül termő amerikai fajts neve alatt, hanem .csapi hegyi vörös bor" e\'nevezéssel hozta forgalomba, s kötelezte ót a felmerült eljárási költségek megfizetésére. Egyben elrendelle az ítéletnek elltél! fél költségén való hlrlspi stb. közzétételét.
Az I.-luku Ítéletei a m. kir. rendőrség vidéki főkapitánya, mint IL-foku rendőri büntető bíróság helybenhagyta azzal, hogy a büntetés végrehajtását egy évi próbaidőre felfüggesztette.
Nsgykanizsa. 1936. Junius 9 én.
A kiadmány hiteléül: (olvashatatlan aláírás) kiadó.
Dr. Lakatos Ferenc s, k.
randörfogalmazó, im rendőri btlntetflblré.
Fürdő- és strand-cikkek
Fürdőruhák
csodaszép színek és forrnak
Strandkabátok
Kombináltkendö-sapkák
(legújabb I)
Fürdőköpeny
nfii 13.-, férfi 17—
Brémai Divatház
Horthy Miklós-uf l. szám
Vá ro s há z pa tol a.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
12951/1936.
Tárgy: A testgyakorlásra köteles ifjak kiegészítő összeírása.
Felhívás.
A m. kir. Vallás és Közoktatásügyi Miniszter Urnák 9000/ 1924. sz. rendelete alapján felhívom mindazokat a szülőket, gondviselőket, munkaadókatstb, kiknek gondozásában oly testgyakorlás köteles ifjak vannak, kik a 12. életévüket f. évi december hó 31 ig betöltik és a 21. életévüket a megjelölt Időig még tul nem haladták (1916— 1324. években született Ifjak) és valamelyik helybeli levente egyesületbe még beszervezze nincsenek, Illetve levente-lga-zolvánnyal még nem bírnak, azokat a nyilvántartás, kiegészítése végett haladéktalanul, de legkésőbb f. évi augusztus hó l-ig a városi nyilvántartó hivatalba (Horthy Miklós-ut 1. sz. II. e. 2. sz. ajtó) jelentsék be.
A bejelentés kötelező és annak pontos teljesítését közegeimmel ellenőriztetni fogom. A mulasztókkal szemben pedig a hivatkozott miniszteri rendelet szerint a legnagyobb szigorral fogok eljárni.
Nagykanizsa, 1936. évi junius 15-én.
Polgármester.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
• Klzgaid«t|l Részvénytársaság n
(iutenberí nyomda és Dilzalal Lapkiadó Víllalata
Nagykanizsa
Könyvnyomda, könyvkötészet vonalazó intézet, Ízlett könyvek és dobozok gyára ■ „Zalai KBzcIBay" politikai napilap sierkesxtfiségs és kiadóhivatala
| TELEFON :J8j
KészitOnk ■
mindenféle kereskedelmi, Ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és Iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, mövekel, meghívókat, eljegyzési és eskelésl értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat éa mindenféle Ízlései kiállitaiLi nyomtatványokat
Gyártunk i
Oskti könyveket, ügyvédi naplókat, Jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, minta-zacskókat, zsákcédulákat, naptártömböket, falinaptárakat, dobozokat stb. elsörangu^ld-vltelben és a legolcsóbb árakon. a
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt
Mjtnz. a lautalajdoQoa IHa|«ióiaá^ HU Qstaukarg Hjoaaáa és Uáhslsl LspWadd ViUakala kóa(vBiam<U)tIiaB hlaggtauiaeie (KeMáe ttletv, Zalai lázotx)
761\'évrolyim 139. szám
Nagykanizsa, 1936. junius 19 péntek
An 12 nn.
POLITIKAI NAPILAP
SuAfMttt fa UadóU.alal: FU 5. siáia. M^dnM i
■ itailiii MtkOzxup déUU.
Fclelűs szerkesztő: Barbarlta Lajos
EI8llíct6»l 4i«: egy hóra B pengő 40 Bilir. Sícrkej/löiígi í« kiadóhivatalt telelőn: 78. u.
A kormányzó születésnapja
Magyarország szomorú történelmi nevezetessége, hogy a a szivek ritkán tudnak egy ütemben dobogni. Ma is, amikor a világ-események zajló hullámverésében megint nagy erők, félelmetes faji aspirációk ütközőpontján áll ez a kicsi nemzet, — ma is magyar áll szemben a magyarral száz fronton a szűk határok között Jó ilyenkfer egy-egy ünnep felemelő csendje, amiben a szivek mégis egymásra találnak és egy ritmusra vernek mind: egy imádság ütemére, Ma gyarország kormányzójáért, a 68-ik születési évfordulóját ünneplő vitéz nagybányai Horthy Miklósért.
libben az imádságban nincs ellentét magyar és magyar közt. Vitéz; Horthy Miklós személyének megadatott a különös és ritka magyar áldás ereje, amellyel egybe tudja fogni nemcsak az államfő tekintélyében, hanem a fajtaértékek büszkeségében és az emberi tulajdonok megbecsülésében is a máskor és mindenütt szívesen sokfelé apró-zódó magyar életet.
A kormányzó születésnapjának ünnepe egyetlen, nagy magyar imádság a csonka magyar hazában, mlnde\'n kis falu templomában éppen ugy, mint a metropolisok díszes dómjaiban. Ezer meg ezer áldozat füstje szállt ezen a napon az égre Szerte e hazában és benne egyetlen óhajtásba sűrűsödve a nemzet imádsága borult az Ur zsámolya elébe — érte, aki jött fehér lován, mint uj honalapító és lett atlasz-erejü gránit záróköve a magyarság
roskadozó boltozatának. *
Nagykanizsa áhítatos, méltó ünneppel áldozott minden templomában az Örökkévalónak azért, hogy a legelső magyar embert tartsa meg soká nemzetének.
Az állomásparancsnok meghívói alapján minden felekezet templomában istentiszteletre gyűltek össze a város életének szerepvivői, a köz- és társadalmi élet fejel. Az országzáSzI^ra felhúzták
A motorkerékpár három részeg utassal belerohant egy szekérbe
Egy halottja és két életveszélyes sebesültje van az u|abb pesti közlekedési szerencsétlenségnek
Budapest, |unlun 18 Csütörtökön reggel Budspeslen a Keresztúri uton súlyos moíotkerék-párszcrencséllenség történt. — Bíró Jánoi oldalkocsis molorkerékpá\'já-val meglehetős erős tempóban az u\'teslsn nekliza\'adt egy piraszt-rzekércek. Az összeütközés következtében a motorkerékpár három ulau nagy ívben iz úttestre repült. A hálsó ülésen Kogel Oyula pincér üli, akt oly szerencsétlenül esett, hogy a helyszínen szőrnyelh II Az oldilkocslban Schrelsz Jakab és
Bablcs Vendel üllek, mindketten pincérek. Schrelsz súlyos koponyaalapi törést és agyrázkódás\', Bablcs pedig gerinctörést szenvedeti. A hilálmotorkerékptrl vezető Blrö ciak könnyebb sérüléseket szenvedett. Mindhármukat kóihizba szállították. A vizsgálat megindult.
A nyomozás máris megállapította, hogy a pincérek italosak voltak, mert előzőleg egyik vendőglóbeu mulattak. Valószínűleg a vezető Ittassága okozta a szerencsétlenséget.
Véres merényletek sorozata egy román demokrata njság szerkesztősége ellen
A legújabb merénylet: — s lap Igazgalója helyeit hasbalőttek egy Idegent és bombával megsebesítették a Karlsbadban nyaraló Igaz-galó szomszédját
Hukareat, Junius 18 Kedden éjjel merényletet követtek el * „Dlmlnleala" Scrutator néven
Iró szerkerzt\'je, dr. Blumenfcld ellen. Amikor a szerkesztő a lakása előtt aulőjábót kilépett, egy lia\'al diák
az ünneplő díszlobogót, körülötte a ,117. Rozgonyi cserkészek álltak diszőrséget. Kirepültek a nemzeti lobogók a
középületek oromzatára Is. *
A felsőtemplomban ott voltak a város közhivatalainak, a határőrségnek, a társadalmi, egyesületi és iskolai életnek primipilusai és olyan tömeg, hogy alig fértek be a templomba. A misét Oazdag Ferenc püspöki tanácsos mondta, aki előzőleg szárnyaló erejű beszédben foházkodott az Egek Urához a magyar haza első magyarjáért. Mise alatt a városi zeneiskola egyházi hangversenyt adott, amivel művészi eseménnyé avatta Nagykanizsa ünnepét. Erdőssy Rózsi Liszt: Ave Maria Stella-ját énekelte, hangja színesen, melegen töltötte be a templomot. Drávai Lajos Mattheson csak g-hurra irt Air c. szerzeményét, Nar-dini: Adagio cantabile-ját és Tartini: Arie-ját játszotta. Hegedűjének minden hangja az áhítat szárnyalásával szólt és imádságot fakasztott a szivek mélyeiről. A szóló számokat Vannay János kisérte orgonán, amelynek sípjaiból a művész
keze és lelke üdítő, tisztán ragyogó hangok égre törő töm-jénfüstjét varázsolta elő. Mise végén felzendült a Himnusz, majd dlszelvonulás következett
az országzászló előtt. *
A református templomban a protestáns felekezetek közös istentisztelete volt. A szép templom padsoraiban ott voltak a határőrség, a polgári hatóságok, a társadalmi közélet jelesei és nagy számban a két egyház hivei. Az istentiszteletet Horváth Olivér ev. lelkész végezte, aki áhítatosan szép beszédben mondott könyörgést a kormányzóért. Az istentisztelet a Himnusz
hangjaival fejeződött be. *
j4z izraelita templom ugyanebben az órában ugyancsak nagyszámú közönséggel telt meg. Ott voltak az állomásparancsnokság tisztjei és legénysége, a hivatali és egyesületi, Iskolai, társadalmi közélet képviselői. Dr. László István rabbi lelkes, nagyhatású ünnepi szentbeszéde után.^ftrdmoiv\'cs Márk főkántor és az egyházi kórus zsoltárokat és imákat énekelt, majd az ünnepi szertartást a Himnusz fejezte be.
állott eléje és súlyos vaidarabbal fejbevágla. Scrutator még nem vesztette el eszméletét, azonban másik négy diák ls előugrott az egyik kapual|bó\', vastárgyakkal és boxe-rekkel ütlegelték Scrutatorl.
Az e\'őállltolt dlik bevallotta,hogy Dragomlreeco Viklor Emmánuelnek hívják, 23 éves. A diák a klhallga-tas során összeszólalkozol! a rend őrrel, revolvert rántott és többször rálfit\'. A tendör vlszonoita a tüzelést, de egyikük sem talált. A rendőr késöhb megvasalta a diákot és beszállította a rendőrségre.
Blumenfe\'d állapota életveszélyes.
Az utóbbi napokban ez volt a negyedik merénylet a lap és munkatársai ellen.
Bukareat, Junius 18
Szerdán este a Diinlnieata igazgató^ ellen ls ujabb merényletet követtek el. Ez alkalommal, azonban a ház egyik lakóját: támadták meg. A merénylők ugyanis nem értesültek arról, hogy az Igaiga\'ó Időkölben Karlsbsdbi utazott <i igy a ház egyik lakó|át leslék meg, aki kél barátjával ment hazafelé é« abban a hiszemben, hegy ő az Igazgató, vasbo\'okkal alaposan helybenhagyták. A szerencsétlen ember egy Strasszer nevű tisztviselő, aktt a feléje dobott riasztó bomba a lábán Is megsebesített. Egyik kitérőjét basbalölték, a másik csak kisebb sérüléseket szenvedett. Strasszert és barátját súlyos állapotban vlttét a kóihizba, a merénylők közül hármat letartóztattak.
Jugoazlávia lémet-ország javára felborította az Angliával hűtött egyezményt
A londoni minisztertanáos elejtette a megtorlásokat.
London, Junius 18 A szerdal minisztertanács, amely egy és háromnegyed óra hosszat tartott, végleg döntött a megtorlótokkal szemben követendő politikáról. A Reuter-irod l ugy értesül, hogy az angol kormány kész elejteni a megtorlásokat.
A minisztertanács az Olaszorsz\'g-gal való kereskedelmi összeköttetés helyreállításával is toglalkozott, ami a megti rlások megszüntetése után lesz időszerű.
London, Junius 18 A Daily Expre s jelei.tése szerint a jövő hónapban Jugoszlávia (az az orsz g, amely a megtorló rendszabályok következtében egyedül élvez anyagi előnyöket Angliától) csök ken 1 az angljai kereskedelmi forgalmat, hogy a telszabadu\'ó fe\'cs-it\'ggil Németországgal kösöti megegyezést, Anglia egyenlőre meg várja, hogy Jugoszlávia az 1929-ben kötött kereskedelmi egyezmény példátlan megsértését mivel indokolja, Ju .oszlávla a megtorlások következtében kapott kárpótlással kb. 400.000 frankot nyert.
___tALAl ROZLONV_.
Változások a zalai tisztiorvosi karban
Megérkezett a vármegyéhez a belügyminiszter rendelete
ú _
Dr. Mező Ferenc a rádióban
Kedden délulln 6 óra SS perc. Budapest I. Jelentkezik. A bemondó dr. Mező Ferenc előad Isát felit az olimpiák történetéről. Ugy érzem ezt nekem, mint nagykanizsainak illik meghallgatnom. Feszülten várakozom. Egyszerre megszólal egy kellemesen rezdülő hang, dr. Mező Ferenc hangja. ElösiOr a szokott elfogódottság, majd mindjobban kialakul az élvezeles előadás folyamatossága. Ritka, nem mindennapi élmény. Egészen beleélem magam az ókor sporlIOrténelébe Apró, a mester állal készített mozaikokból állítódik Össze egy kornak egfsz élele. Egy olyan kornak, amelyik Krisztus születése elólt voll. Az egész nem mái, mint az akkori Idők áhilatos sporllmádalának a mai világ szeme elé varázsolása. H,hetetlen akarat kellelt ennek a tárgynak Ilyen pontos és élvezeles kidolgozásához. Büszke Öntudattal hallgatom az előadás minden mondalát. Mégis egy nagykanizsai születésű ember koponyájában épüli, az egész ma-gyarsfg részére, a 25 percre lecsökkentett sok mondanivaló.
Elképzelem az akkori IdSk állandó harcaiban azt a kivételes nagy llsz-telelet, amellyel a stenl Olympla Össze ludla fogni az egymással állandóan harcban álló görög törzseket. III kibéküli minden. Hasonlít a mai kor harcos, ideges állapotához. Berlin következik a soron, mint az ollmplász színhelye. Ide ls el kell mennie a legnímetlalóbb francia és angol sportolónak, ha meg akár küzdeni nemzete dicsö-tégeért.
Ezért is volt olyan értékei dr. Mező Ferenc előadása. Kár, hogy csak magyar nyelven szórta szét Lakihegy • külOnl\'ges értékű előadást. Szerellem volna, ha az egétz világ ugyanolyan áhllaltal hallgatta volna végig, egy nagykanizsai szerény tanár embe nek — aki e mellett még szellemi olimpikon Is — sporttörténet! előadását, mint én.
Hollur.
m id<3
ffia a , Hőemelkedés!
Prognozls: Gyenge légáramlás, túlnyomóan derült idő, a hőmérséklet tovább fokozódik. Távolabbi kilátás: néhány napon belOl lényeges változás nem lesz.
NapUti Junlus 19. péntek, ltom. kat. Jézua Szive, l\'roteatána Gyártás. Izraol. Sivan hó 29.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó
végéig az Őrangyal gyógyszertár Delik-tér 10. éa a kiskanlzsal gyógyszertár.
Zalaegerszeg, Junius 18 A belügyminiszter mosl küldötte meg rendeletét Zalavármegye alispánjából, amelyben részletesen Intézkedik a megyei, járási és városi tisztiorvosok sorsa felől. A rendelet értelmében végelbánás alá vonják dr. Thassy Oábor egészségügyi főtanácsost, vármegyei tiszti főorvost,
Kőolaj után fúrnak
Sikerrel kecsegtetnek
Letenye, Junlus 18 (Saját tudósítónktól) Az in kei és görgetegí földolaj kutatás melleit Zalában is megindult hasonló munka, a lelenyel járásban, Lispe község határában. A kutató fúrásokat mintegy 600 katasztrális hold területen indítottak meg. A próba fúrások eddigi eredményeként szakértői vélemény valószínének taiija, hogy a
dr. Meslerlch Elek keszthelyi, dr. Keserű Béla balatonfüredi és dr. Marton Imre lelenyei járási tisztiorvosokat. Ugyanezzel a rendelettel kinevezte a miniszter dr. Szabó István nagykanizsai városi liszliorvost és dr. Németh Jinos zalaegerszegi városi tisztiorvost magyar királyi orvosokká.
a letenyei járásban
a llspel próba-furások
fúrások sikerrel végződnek és it zalai föld mélyén petróleum-eret találnak. A fu\'ásokat az Európai Gáz-és Villamossági Társaság végzi.
A kutatást nagy mértekben neg-nebezilik a vidék lürhelellenül rossz útviszonyai, amelyek azoijban nem tudják megakadályozni a vállalkozókat az eredménnyel kecsegtető munka folytatásában.
iMB. Műi 19.
Influenza, spanyoljárviny, torokgyulladás, az orr és garat elnyálká-sodása, a mandolák megbetegedése, valamint Izületi bajok vagy Ifldő-csucshurut esetén gondoskodjék arról, hogy gyomr« (I belel a természetes .Ferenc Józsd* keserűvíz használata által gyakran és alapoun kltlsztatlassanak.
A polgári iskolák raji- éa kézimunka-kiállításai
A nagyk.nlzs.il polgáil leány- és fiúiskola ez idén Is kiállllja az egész évben kéirltetl kézimunkákat és ra|zokat Mikor az ember belép a rajzokkal és kézimunkákkal, zsúfolásig megrakott két terembei nem akar hinni szemének. Nem skarja elhinni, hogy ezekel a munkákal a kis polgáristák készítették. Pedig igy van. Ez a kiállítás hü tükre az egész évb.n folyó rendszeres kézimunka- és rajztanltásnak, olyan eredjnény, amelyet csak kevés Iskola tud felmulatni.
A liuk kiállítási termében a falakon végig a rendszeres rajztanítás meglepően nsgyszrrü eredményei. KülOnOsen az önnálló magyaros tervezések larthilnak nagy érdeklődésre számol, ame\'yek nemcsak mu\'ató-ak és szépek, hanem a gyermeki fantázia és alkotókészség rendkívül Ljleit.égét la mulatják. A polgári Iskolák le\'|e;en > munka-Isko\'a szellemében dolgoznak, önállóságra nevelnek és ez meglátszik minden munkán. Nagyon érdekesek Íz ugyntve\'ett gyojteménylüzelek, •melyekben a m«f(j<ar nyelv, történelem, földrajz stb.-vel kapcsolatos képeket és emlékeket gyűjtik össze. Itt van kiállítva az egétz évi kéltmunka anyag Is, amelyet a cserkészek tombolájának céljaira ajánlott fel a diákság. A polgárlsta cserkészek lombolahuzisa 29-én, Péter-Pálkor leti. A 20 filléres Jegyek még ktphalók a cierkísieknél.
A ieinyoknál az ellő plllan\'ásra feltűnik a kézimunkák nagy tOmege, amelynek legnagyobb része Ónálló tervezésű, magyaroa munka. Kezdve az elsőosztályosok kesztyüilöl és pipucsaitól, a kis horgoll mellénykéken, kendőkön, a szép zsebkendőkön, leillőkon ét diványptrnlkon kérésziül a negyediketek kész ruháiig, minden megtalálható. Itt van azonkívül az a remekbeszabott se-lyemziiz\'ó Is, amelyet — mint megírtuk — a polglrlata leányok készítettek a Hontz nagykanlzssl csopirljá-ak. 11 is végig a falakon rajzok, ön\'lló díszítések, tervek, amelyeknek legtöbbje egy-egy kézimunkán, hímezve, vagy kivarrva ugyancsak meglalálha\'ó. Külön részben v.nnak a VOrös Keretzl részére felajln\'oil kézimunkák, amelyek nagy része már el is van adva
Csak az elismerés hang|án szólhatunk a kél testvérlnlézel kézimunka- ét rajztanárairól akiknek odaadó ét lelket munká|a nyomán ilyen kiállítás nyílhat meg. A kiállítást va\'óban érdemes megnézni. Megtekinthető vasárnap estig naponta délelölt 9-1 és délulán 3—7 közölt díjtalanul a polgári iskolák emeleli leim:lben.
i nagykanizsai Ipartestület álláspontja a vasárnapi munkaszünet kérdésében
\\
A mult napokban az OMKE elnöksége hivatalosan is közölte ál-láspontiát a vasárnapi munkaszünet kérdésében. Most a nagykanizsai Ipartestület hivatalos állásfoglalását közöljük Samu Lajos elnök nyilatkozatában :
A nagykanizsai ipar estUlet régi álláspontja a teljes és mindenkire kőtelező vasárnapi munkaszünet, ugy v.-llási, nvnt szociális szempontokból. Most azonban az a helyzet, hogy a vasárnapi munkaszünet legújabb miniszteri szabályozása megengedi, hogy a vidéki községekben vasárnap is bizonyos ideig nyitva tarthassanak az üzletek. Minthogy pedig a városokban zárva keli tartani, a vidéki közönségnek az a rélege (munkások, mezőgazdák, stb.) akiknek a vasárnap és ünnepnap áll rendelkezésére vásárlásaik eszközlésére és akik eddig minden szükségletüket vasárnaponként Nagykanizsán szer zték be, nem jönnek többé Nagykanizsára, ellenben elmennek és egészen odaszoknak Marcaliba, Kisk\' máromba, Csurgóra és a többi nagyobb községekbe, ahol a miniszteri rendelet értelmében vasárnap is nyitva tartják az üzleteket.
—■ A mai viszonyok melleit mi, nagykanizsaiak, nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy még azt a kis vásárló kört is, ami megmaradt nekünk, a vidéknek azt a kis részét, amely Nagykanizsára gravitál, más vidéknek engedjük át Nagykanizsát ez igenis érzékenyen érinti.
— Ezért a nagykanizsai iparosság hivatalos álláspontja ebben a kérdésben (amit különben több elöljárósági ülése leszögezett) teljes va sárnapi munkaszünet minden vonalon, vidéken csakúgy,m nt a város-
ban. Az azonban lehetetlen rend szer, hogy a vidéken árusítani lehessen és ugyanakkor a város zárva tartsa üzleteit.
- Mi nem igy gondoltuk a vasárnapi munkaszünetet. Mi teljes és mindenütt általános munkaszünetet akarunk, addig pedig, mig ezt bevezetik, Nagykanizsán is ugy lehessen árusítani, mint most a vidéken.
„Nagyon komoly tárlat",
állapították míg komoly hozzáér:ök arról a klállllásról, amely most van nyílva Nagykanizsán. Éppen ennek ludhsló be, hogy a szokottnál erS-sebb az érdeklődés is iránta. Aki márkán mesterek képeiben, feltörő ét máris elismert ériékel lelenlő fiatalok műveiben gyönyörködni lud, akinek kultur-igényeihez a festő művészell szép megértése ét élvezete ls bozzátaitozlk, — mind megfordul a Babcchay-hlzban lévő tárlaton. Olyan kollekció ez, amiről bálran lehet elmondani: — kívánatos, hogy belőle minél több maradion Nagykanizsán. Náray, Szüle, Iványi Orünwild,Czencz,Vlskl,Máik, Fried, Benyovszky, Neogrády, Pé-czely, Pálnagy, Jaczkó, Berket, Vlgh, Kukán, Illeni, Kárpálhy, Zádor, stb. vásznai a kl nem állított, de külön bemutatóit legmodernebb Scheiber-képek bő változatosságban adnak alkalmai az irányok tanulmányozására. — A legtöbb csodátója (ét refleklánsa Is) eg(ik Náray-képnek van (kislány a babákkal), amelyik a tárlatnak mövéni értékben It valóságos „szépségklrálynöje".
A tárlat már cssk két nspig marad nyílva. Megtekintése dijtalan.
Macó és gyapjú fürdőruhák, |
selyemfényű vistrafrotftir fUrdököpenyek S nagy választókban kapható Szomolanyi Áruházban |
1936. Mm 10
ZALAI KÖZLÖNY
I
mögött folyó zavartalan sirfosztoga-lás és biztosítva lenne ugy a sírok, mint az odazarándokló, kegyeletet virrasztó, szomorú szivek nyugalma ls.
Fogadja Főszerkesztő ur hálás köszönetemet, tiszteletlel:
egy gyászoló asszony.
Meddig garázdálkodnak még a kanizsai temető hiénái?
Mélyen tisztelt Szerkesztő Uri Sajnos, nem az első és nem a második, de sorozatos és napirenden levő elkeserítő körülmény késztet arra, hogy becses lapjához többek és a magam panaszával meneküljek, remélve, hogy mint annyi más panaszos esetben, ugy ebben is sikerül a Zalai Közlönynek ren- . dct kieszközölnie.
Megint a temetőről lenne szó, amelynek szépítésére most a város rengeteget áldoz. Mindenkit meg foj lepni a ravatalozó impozáns épülete, vagy a temető szépen sikerült főbejárata; de nem mindenki tudja azt, hogy a kerítésen belül milyen kegyeletsértő vandalizmust folytat zavartalanul a temetőnek néhány hiénája.
Aki — mint magam is — naponta járom a temetőt, bőséges megfigyelésem adódolt a temetői állapotokról. Igy \'többek között, hogy a baj a temető kerítésének amolyan zugkíjárataiban keresendő, amely ha csupán a szentmiklósi, bagolai tejesasszonyok, vagy a vasutasok rövidre vett útját szolgálná csupán, még megjárná, de éppen ez szolgálja az emiitett elkeserítő állapotot, mert igy sikerülhet a sí ok közölt bogarászó, lappangó kétes elemnek a pillanatokkal előbb még a sírra telt virágokat vázástól, mindenestől a kendőjük alá, vagy kosarukba becsempészni és általában a kegyelet virá-
f;ait a legvakmerőbb arcátlansággal earatni.
Ha panasszal állunk elő, azt a feleletet kapjuk, hogy ne vigyünk ki érdemes virágot és pláne oktalanságnak minősítik, ha azokat ízlésesebb tartóba szerelnénk belehelyezni. Mert tudni kell, hogy a kanizsai temető biztonsága at otromba bádogdobozokat türi meg csupán, de már egy vágott virágnak odahelyezett dunsztos üveg is veszélyben van. Meg azt is mondják még, hogy ez mindenütt így van. Hát éppen ez nem áll 1 A budapesti kegyeletes kultusszal ápolt temetőkről nem is beszélek, csak a szomszédos Zalaegerszeg*) temetőit is milyen meg-kapóan ápolják, de főleg védik a szépen beültetett sirok nyugalmát, míg nálunk egy frissen (a költséget fájó említeni) beültetett sir napokon, heteken át rettegésben tartja az em bert, hogy melyik reggelre, vagy melyik órában mit loptak le róla. Hát nem lehetne itt cselekedni?! A város áldozatkészsége éppen ezt a szomorú problémát nem tudná megoldani ? Pedig egy várost nagyban a temetője jellemzi. Meg kellene mindent Unni a kegyelet érdekében és ha a temetőt megbízhatóbb kerítés védené, akkor a két kijára\'on már könnyebben lehetne megszűrni annak gyanús elemeit. Csak egy kis körültekintés, csak egy kis éberség, de az céltudatosan történjék és ak kor el lenne hárítva a szép bejárat
*) A keszthelyi temotőbo a logértó-kosobb vázákat, világító alkalmasságokat, a legszobb virágokat nyugodtan hordják kl a Birokra és nyugodtan nagyiák ott, onnét Boha semmi el nem veazlk. (A szerkó
Szederfa nélkül nem lehet előmozdítani a selyemtenyésztést. Igen tisztelt Főszerkesztő Uraml Mi kisgazdák nBgyon hálásak vagyunk, hegy a Zalai Közlöny felszínen tartja a bennünket érdeklő kérdéseket ii, de méltóztassék ép.-n ezérl szíves figyelmét felhívni az illetékes tényezőknek arra is, hogy nem kivinhatják tőlünk, hogy in-tensiv Ee\'yemlenyéBztést fo\'ytaisunk,
ha ennek előfeltételeit az Illetékes
\'ényezők nekünk nem sdj4k meg. Értem a szederfa ültetési. Selyemhernyó tenyésztést nem lehet vállalni, amikor nincs elegendő szederfa és sövény, ami van is, alig megtalálható és alig megközelíthető, mert oly me8«zire van, hogy a selyem-tenyésztés célját nem szolgálja. Hozzájárul ehhez az is, hogy a szederfák kiirlása és azoknak elhasználása nincs tilalom alá helyezve, a szederfa nem áll hatósági védelem alalt. Ne csak szavakban hívjuk fel a gardaközönséget a selyemhernyó tenyésztésre, hanem segítsük elő ezt a célt az egész vonalon.
Nagyon kérjük az illetékeseket,
ezen néhány sorunkat megszívlelni.
Teljes tisztelettel
aláírás.
Aranypllle
A közönség mindig bizalmatlan « nem Pestről imiportált színpadi művekkel szemben. Ha az Aranypille történetesen nem kanizsai és pécsi szerzők müve. hanem\' pestieké és ha a Fodor-társulat ,egy százszériás pesti előadás után mutatja be ezt az operettet, akkor minden bizonnyal zsúfolt ház tapsolja végig a szerdai bemutatót. Nincs igaza a közönségnek ebben, mert bizony láttunk noml egy gyengébb darabot is — pesti szerzőktől. Tévedett a kanizsai közönség « Liszt Hapszódiánál is és tévedett most is.
.Dr. Dómján Gyula és Szegő Sándor operettje nem nagy igényű Mesével áll a közönség elé. Mindafféle operett librettó. Több humor, mint cselekmény, sok alkalom a táncra, zenérc, mókára. Ez pedig megvan az Aranypillénél ls. Dr. Dómján Gyu\'a mindenképpen dicséretreméltó Munkát végzett. Nem az első eset, hogy darabját színpadon látjuk, most mlégis meglepetést hozott különösen a dnnab igazán kitűnő verseivel. Elfogultsággal vádolhatnának meg bennünket, ha nem imánk meg, hogy a darabnak vannak hibái és kevésbé sikerült részei. De melyik darabnak nincsenek! Dr. Dokrl-Ján—Szegő operettje tut van u vidéki amatőrszerzők szokásos első szárny-próbálbatásán és egy kis átalakítással a pesti színpadokon is megállná helyét.
Ezt mondatja velünk főkóp a darab elsőrendű zenéje. Kevés olyan remek muzsikáju darabot láttunk az idén.
Kutor Ferenc neve nem ismeretlen a kanizsaiak előtt. A shnongáti Iá. nyok. és annyi más üsmlert magyar nóta szerzőjének müveit gyakran halt-juk a rádióban is. Mint operettszerző azonban most Mutatkozott be először. Teljes sikerrel. Ennyi pompás, csupa melódia dus, szívvel és lélekkel mfcgirt igazi muzsikából tatás szerző ót operettet irt volna. Legalább 12 pompásabbnál pompásabb slágerszám/ van ebben az operettben, amelyeknek legnagyobb értéke az, hogy nem olcsó operetlzcne, hanem igazi mlüvészvéná-ból származó muzsika. Hasonló kitűnő munka a jöncvft Pados Rezsőé, akinek ótletes hangszerelése ugy\' pár saját, mint Kutor szátaWt csak még sikerültebbé teszi.
És itt emlékezünk tafcg mindjárt c pompás zenével járó látványos és nagyszerű táncokról, amelynek mindegyikét oly siker követte, hogy valamennyit ismételni kellett. A második felvonás pantomim* szerű lepkutáncu egyenesen páratlan. Ürmössy Jucika ismét nagy sikert aratott elragadóan kedves táncával. De osztoztak a sikerben Ürmössy Magda és Daruváry Marika is, akik a ki8 ürmössyvel együtt pazar jelmezekben spicelvc táncolták végig e nehéz táncokat. Itt dicsérjük meg a taindig ujat és nagyszerűt hozó Iványi Dénes tánctanárt is, akinek ezt az egész nagyszerűen felépített táncot ar többi számokkal együtt Köszönhetjük.
A címszereplő Ortnössy Magda kedves és bájos szépsége mellett ezalka-lomtakU különösen nagyszerű énektjvei
hódított. Ehyez Járultak külön emlJ. tésreméltö pota-pás ruhái. Hasonlóan nagy sikert aratott énekszámaival Tu-nyogi Péter a grófi lepkevadász szerepében. Meleg tenorját mindig szívesen hallgatjuk. A humort Daruváry és Andrási képviselték, akik a tőlük megszokott temperamentumos játék mellett nagyszerű táncaikkal arattak nagy sikert Szabónak kisebb szerep jutott, de azt is remekbe faragottan
{átszta. A rendezés dicsérete .s az övé. )aruváry Marikávai Slőadott humoros táncszáma külön említést érdemel. Remek két alakítás volt a hadaró Kro-pacsekné szerepében Tihanyi Pirié és a szerelmes vénlány alakjában Egry Bertáé. Az együttesből Danis meleghangú ispánja, Koltay közjegyzője, Márai figurája, Mathényi Gaby ked-vcs szobalánya és Bakó Baba Malvin-kája érdemel említést.
A pompás táncok és nagyszerű jelmezek valóban látványossá tették az operettet. Dicséret Endre Emiinek és a zenekarnak a nagyszerű muzsika ügyes interpretálásáért. A bemutató sok tale-leg sikert hozott ugy tapsban, mint virágban. Bőven kijutott a tapsból a kanizsai szerzőnek, dr. Dómján Gyulának is, akit a felvonás végeken többszőr hivtak a kapott két babérkoszorúval a rivaldák elé.
A színházi Iroda hírei:
(*) Vallomás — Székelyhíd> Adrienn felléptével. Ma, csütörtökön este Meller Rózsi (Frank Maar) megrázóan érdekes drámáját mutatja be a prózai együttes. Székelyhidy Adrién a dráma főszerepében pályájának egyik legszebb sikerét aratja.
(♦) Jó üzlet — vlgJátékbe mutató. Pénteken este a diadalmas sikerrel bemutatott „Néma levente" szerzőiént k, Hellai Jenőnek vígjátéka, a Jó üzlet kerüt bemutatóra. A mulatságos és szellemes vígjáték pompás előadására szívesen hívjuk fel közönségünk figyelmét
(*) A legjobb budapesti gyermek-müvészeeyüttes vendégszerepel szombaton aélután 3 és vasárnap délelőtt 11 órakor a színházban. A 4—8 éves gyermekmüvészek a Bolond Istók és Nótás Jancsi mese-op.retteket mulatják be nagyszerű klsérőműsorral.
(♦) Közkívánatra szombaton délután 5 órakor filléres helyárakkal az Érettségi vígjáték van műsoron Harczos Irénnel a főszerepben.
(♦) Három ember a hóban operettszenzáció bemutatója szombaton este.
Frottier köpenyanyagok
Strand-köpenyek Frottier tÖrÜlkÖZŐk legolcsóbban Pizsama-anyagok Strand-táskák
/
ZALAI KÖZLÖNY
JWH. lunlm 19
PsndhiuQli ajínluttT*2"gyapiu 140JL\'zé.le\' P 12.90
Nagy tétel torontáli szőnyeg mélyen leszállított áron!
Legújabb mintákI Legjobb minőségek!
KIRSCHNER
irányié sü
Katharina von Dombrovskl regénye
Egy ország s egy nép kálváriája. Katharina von- Dombrowski, aki hosszú esztendőket töltött Paraguay-ban, azt irta meg. hogy egyetlen omber elvakult becsvágyának következtében, hogyan pusztult ei a délamerikai állatni férfilakosságának Jórésze s hogyan maradtak magukra Paraguay asszonyait akikben azonban elpusztíthatatlan életerő rejtőzhetett. Prózában* megírt. ludahnbs hősköltemény ez a könyv.
Katharina von Dombrowski könyve a XÍX". század hatvanas éveiben kezdődik: Francisco Solano Lopez, Paraguay második diktátorának, a kedélyes és kövér Antonio Lopeznek elsőszülött fia éppen hazaérkezik útjáról. III. N\'apoleon ragyogó udvarában is járt és a második császárság fénye, pompájú, egész légköre, miély nyomot hagyott lelkében. Idegen uhz-szonyt hoz magával. Eliza Lynch-et, a gyönyörű, párisi kurtizánt, aki minden álmában, tervében osztozik.
Antonio Lopez nemsokára meghal és fia kerül a diktátori székbe. Az álmok, amelyeket magával hozott, eltorzulnak, megalofoltoiává, nagyzási hóborttá váluuk Paraguay forró levegőjében. Először csak pulotákut építtet — de nemsokára háborúba keveredik a La Plata államokkal. Hősies és szörnyű küzdelenánfcl, amelyet nagyrészt a Grun Chaco zöld poklá-ban folytatnak. Végeredményben nctiJ a külső ellenség, hanem* a hatatod téboly, a zsarnok örök gyanakvása és, féktelen kegyetlenkedése buktatja el Paraguay-t ebben » harcban. Francisjro Solano Ixjpezt egy brazíliai őrmester öli mfeft s a véres földön csak rotaJok maradnak.
Katharina von Dombrowski regényében legelőszór a figurák, az emberek,
jellemek és életsorsok hihetetlen bősége íog meg. Madame LyUchtől kezdve, aki négy gyermekkel ajándékozza meg szere Wnfesét, egészen a leg-alacsonyabb sorsú guaruni indián asszonyig az asszonyi végzel számla-laú formája tárul elénk.
A táj. amely eJénk tárul, sokszínű és ezerhangu, mint a Grau Chaco őserdeje. Alligátorok és mocsarak, gyilkos marásu kígyók és különös népszokások színes mozaikja tökéletes egésszé formálódik Katharina von Dombrowski könyvében.
De ebben a regényben elsősorban . azl kell érezni és ízlelni, hogy usz- |
szony irta. Mert legfőképpen és min-mindcnekelőtl a paragu«y-i asszonyok, nak, lányoknuk állit benne őrök emlékei. Ok azok. akik a tizedelő háború után megőrzik a ncmfcet életerejét, ők azok, akik némán, türelmesen vállal, nak minden nélkülözési, szégyent, gyalázatot. móg a halált is, — mert bennük rejtőzik Paraguay életereje.
Az aranyfésü I\'arayuay-ban azoknak jelkéjie, akik szerelemre születtek és a szerelemnek éllek. Ezeknek az aranyfésüknek csillogása finom aranyszálat sző a komor véres tapétába. (Singer és Wolfner kiadás, fűzve 1.50, kötve 5.80 pengő.)
Országos elődöntő mérkőzés Nagykanizsán
Mint ismeretes, az. országos egyes-bh-ó-a mult vasárnap eldöntetlenül végződött Zrínyi—DKASE mérkő és megismétlendő mérkőzése színhelyéül a nagykanizsai pályát Jelölte ki Így elkerülvén »zt, hogy a Zrinyi kénytelen legyen, egy héten belül ké\'szer utazni. Hogy az mit jelent, azt igy szavakban leirni nem igen lehet, csak az tud hozzávetőlegesen számol adni, aki egy ilyen cca 500 km. lávot végig utazntt. Ezúttal a debreceni csapat van ebben a nem éppen irigylendő helyzetben és a Zrinyi játékosai rem kis kárörömmel gondolnak a vasárnapi mérkőzésre ; majd meg\'átjuk, hogy hogyan legénykednek a debreceni fiuk az
500 km. után? A mérkőzés minden tekintetben szenzáció lesz, mert hozzáfoghaló mérkőzést még k-ni-zsai pályán soha sem játszottak, de a fő érdekessége az, hogy előtte egy hétlel a kétszeri meghosszabbítás, tehát 140 perc sem hozolt döntést. Reméljük, hogy erre Nagykanizsán nem kerül sor, bár az országos egyesbiró bölcs előrelátása erről is gondoskodott és délután 4 órára tűzte ki a mérkőzést, hogy elegeiidő idő álljon rendelkezésre az esetleges meghosszabbításokhoz.
Hogy nagy harc lesz, az bizonyos, mert mind a két csapat egyforma stílust játszik, fő elve: gólt nem kapni és csak aztán rúgni, Érdekes
volt a debreceni helyzet, ahol a kapu előü mindkét részről 5—6 védő játékos tanyázott állandóan és csak a csatársorok kergetőzlek a mezőny-ban. Ugyanez megismétlődik Kanizsán, a DKASE, előre megjósolhatjuk, teljes védelemre rendezkedik majd be és rajtaütésszerű támadásokkal kísérletezik jó 3 élcsatára révén és ha a Zrinyi nem akarja elkönnye müsködni a iné.kőzést, kénytelen átvenni ugyanezt a formációt, mert nem leheti ki magát a meglepetéseknek. Igy nem szép futballt, de elkeseredett, idegekre menő 90 perces oly n küzdelmet lálh t a kanizsai szurkoló küzönség, amilyent még elgondolni is nehéz, mert teljesen egyenlő erejű és egyforma stilusu csapatok találkoznak.
A mérkőzést a vezetőség felemelt helyárak melleit rendezi meg, de ez érthető is, mert cca 1.100 pengőbe kerül a mérkőzés és valami ulon-módon be kell hozni a differenciát.
Agyvérzésre hajlamos idősebb embereknek a rendkívül enyhén ha ó természetes .Ferenc József keserüviz — rrggel éhgyomona eny kis pohárral — nagyfontosságú szol-gála\'ot tesz azzal, hogy a bélmükd-dést szabályozza és igen könnyű, lágy széklelé\'et biztosit. Az orvosok ajánlják.
— A Kopstein Batoráraháx junius és jullus hónapokban üzlet és raktárhelyiségeiben remekbe készített kombinált szobákut és egyéb modern lakberendezési tárgyakat állit ki. Ugy a szerény polgár, valamint a legkényesebb lzlósü vevő, Izlósónek ós anyagi helyzetének megfelelően megtalálja mindazt amire szüksége van.
Terike nem halt meg
Irta: 8s*k«U Jurf
Olyan volt mint a váz, amelyre ijesztő rongyokat ikasztóitak — mint a madárijesztő, amblynek karóter. metére kabátot húztak, hogy őrizze a szőlőt. Inkább szalmával kitömött rongybábunak tűnt fel, amilyet liiimpa-vasra huz fel a bosszúért lihegő tömeg, eszeveszett őrjöngő üvöltés közben. Semtai sem emlékeztetett emberi formára a nyűtt gúnyákon kívül, a melyek csontváz,Mzorínm lesoványodott termetél beborilották. De mlégis eleven volt... élt és lélegzett és ott ült éppen Íróasztalom előtt és levelet irt.
— Kicsoda ön ... és hogyau került ide? — rivaltam rája, dermedten az ijedtségtől, mikor a villanykörte révült világánál fölfedeztem ü kései látogatót.
Taplószeme rám meredt és kicse-repezett önös ajkán mosoly világított. A kobakja kopaszodó, csak itt-ott Inrjánzott még egy-két bizonytalan szfciü szőrpamucs. Fekete pá|>aszetri takarta el a macskaszerften bclapitott arcot, homloka tom|pa és fénytelen, csak idétlen vörös orra rikilott ki a viaszszerü halotti idétlenságböt. Ez a borvirágos orr is mesterkéltnek látszott, nem természetes pirosság volt, mintha pajkos gyerinbkkezek festették volna ki cinobervörösre az orrát.
Hát már neM emlékezel "rám? — dohogta csöndes nehezteléssel. —
Ejnye, hogy engem, már mindenki elfelejti
A tollat letette közéből és ugy bámult rám mosolyogva.
— Találd el, hogy ki vagyok én?
Odakünn a hullámtörő gát alatt,
álmodozva csobogtak a hullátabk. Messziről idáig hangzott a palotai szi-gsl*. g>;eplyánfáinak kísérteties zúgása. "Koromsötét este, baráti poharazgatás után gyalog törtetni a letarolt és sötétbemerült szántóföldeken keresztül, az elhagyatott magányos dunaparti villáig, ahol ebben az időben a nyári szabadságol lóllóllem. S alig vártam! a boldog percet, hogy ágyba vessem magatm — s íme, itt öl az iróaszlaloml előtt, fekete pápaszemes, vőrösorru, dultami idegen, nyugodt lélekkel leveleket irkál a papiromon és találós kérdéseket ad fel nekem.
— Hát én vagyok a ludovikás! — segített ki zavaromból az éjszakai vendég, meri talán megsajnált, hogy tanácstalanul és töprengő arccal mere. dek rája.
— Te vagy... valóban? — Bánlaky Tamás hadnagy? — morogtam hitetlenül.
— Az vagyok teslcslül-lelkeslül — kiáltott fel az éjféli vendég és felpattant a helyéről, madárijesztőkre emlékeztető két karját kitárta, hogy a keblére ölelgessen.
Ugy néztem rája, mtnt o kísérletre.
— Kicsit megváltoztál.
— Kittit nagyon — dohogta, ke. gyetlcnül megnyúlt ábrázattal. .
A 7l-es ezrednél csuk ludovikás-nak hívtuk Bánlaky Tamás hadnagyot, mert ugy került íki a harctérre, azon frissiben, ahogy elhagyta u katonai akadémiát, ö volt közöttünk a leg. fiatalabb. Keménykötésű. délceg, aranybamaarcu kis katona — és ima, igy látom viszont toprongyosan, piros uborkaorral, fekete üveggo\'t a szemén, "mfintha nem is önmaga lentik, csak hazajáró karikatúrája. Igaz, hogy sok-sok esztendő elviharzott l azóta, hogy utoljára találkoztunk. És az idő kegyetlen torzképrajzoló!
— Sokan már halottnak hittekI — mondhán a kisérlethadnagynak, v
— Keresztülszáguldottak rajtam a kozáklovak, mikor az ezred visszavonulását védtük a brovice-málái te. melőnél. Emlékezel még erre u nehéz napra, kis cimbora? Te a sirok közt fészkelted be magad egy gépfegyveres szakasszal s tőle jobbra volt a hős Dévényi főhadnagy. Én azonban sebesülten fogságba kerültem és sokat sínylődtem orosz bányákban és ka-torgákon, ahova makacsságom) miatt büntetésből elhurcoltak.
Kinyitottam a pohárszéket, hogy régi bajtársamat egy pohár pálinkával megkináljató.
— Isten éltessen, Bánlaky hadnagyi
Reszkető ujjakkal nyúlt a pohár
után, amelynek tartalmi* kopott gúnyájára loccsant, amint sietve ki akarta hörpinteni.
— Piszi... csendesebben — mondotta elváltozott arccal, — az ablakon
át belesel kedhetnekl
— Hát azután?
— De engem visszahurcolhatnak — siránkozott. — Ugy szóklem meg u* őreimtől. Én... én nefrV akarok visz-szamánál.
— Hova? Hát honnan kerültél ide?
— Az állami elmegyógyintézetből — felelte egykedvű mosollyal, \'"mfig a poharat nyújtogatta, hogy újra töltsek neki.
Visszahőköltem, míg a konyakos j>u-lackot majdnem kiejtettem a kezemből. Észrevette és sietve igyekezett megnyugtatni.
— Ne félj tőlem pajtás. Nincsen nekem koittoly bajom. Csak a nagy szerelem kicsit megzavart.
— De hát kibe vagy szerelmes^ Bánlaky hadnagyi
A kerek fekele szemüveg kísértetiesen rámtaferedt,
— Mi Bánlakyak csak egyszer szerelünk... de nem tudunk felejteni a sirig! — jelentette ki nagyon ünneplésén.
— Lázár Terike! — böktem ki önkéntelen menyasszonya nevét.
— ö! •— mondta a kisérlethad-nagy, mig kiugró ádáta&sutkája ide-odarándult a kegyetlen felindulástól.
S inig csöndben elpoharazgattunk.
fölmerült emlékezetemben egy régi kép, a húszéves szőke, tüneményes szépségű Lázár Terikének vonzó és költői alakja. Mikor megtudta, hogy a vőlegényéi beosztották a menetbe, titkon leutazott Szászvárosra és az
ltofl. |unlui lft
2AUI KÖZLÖNY.
_ (Érettségi hírek)
Lezajlottak az érettségi vizsgálatok a kegyesrendi reálgimnáziumban és Notre Dame lányliceumban is. A gimnáziumban elnökölt Külin Szaniszló, a pécsi Nagy Lajos cisztercita gimnázium igazgatója, kormányképviselő volt Péter ffy Béla, a zalaegerszegi gimnázium igazgatója. E-edmény: kitüntetéssel éretlek: Buvári András, Elek György, Hotválh Ferenc, Kerlész Endre, jelesen érett: Begidsán Andor, jól éretlek: Bogyay Qyula, Bogyay László, Hermann Mihály, Hoványi Ferenc, Solymos Ferenc, Kiss Miklós, érettek: Almássy Dezső, Al-mássy László, Baj László, Déry János, Farkas Oyörgy I, Farkas György II., Kalmár Béla, Kozáry Géza, Kovács István, Kovács Illés, Lalin József, Mihálka László, Neumann Béla, Noll Lász ó, Sörlei Lajos, Szilágyi Sándor. Zsiga Sándor.
— A Notre Dame leányliceumban elnök ugyancsak Kühn Szaniszló cisztercita igazgató, mig a kormány képviselője dr. Sabján János a sümegi Kisíáludy állami reálgimn. igazgatója volt. Eredmény: Kitüntetéssel érettek: Faics Kató, Farkas Írnia, Garlner Évi, Kamarás Klára, Nagy Ily, Somogyi Eszti, jól érettek: Benedek Ilona. Mechner Ilona, Rédey Lidia, Ring Róza, érett: Fülöp Ilonka.
— (Qarden-parti a gimnáziumban)
Szerdán este rendkívül sikerült garden-parlit rendezett a Piarista Diákszövetség nagykanizsai csoportja dr. Kiátky Islvánné és Berlin Gusztáv táblabiió elnök vezetésével, ösz-szejöttek a gimnázium és a leány-liceum érettségizett növendékei, hogy családi keretben bucsut mondjanak a kedves intézetnek, a tanári karnak és tanulótár-aiknak. A város uri közönsége adott egymásnak találkozót a hangulatos, szép diákbucsuztatón, amelyek nem egy jelenvoltnak köny-nyet loptak szemébe. Az ünneplés
utolsó estén együtt vacsoráztunk hármasban, egyik vendéglő külőnszobá-jában. Terikének nagyon csinos han\'gja volt, operaénekesnőnek készült és liogy bánatát és nyugtalanságát leplezze, leült a pianinóhoz és mostanig fülembe cseng, olyan gyönyörűen énekelte Margit dalát: .Helyettem, kis virág, tégy vallomást.»
Mélységes széttéphetetlen és gyászos szerelem volt ez és miikor Bánlaky hadnagynak halálhíre érkezett harctérről, \'a szép Terike már maga sem akart tovább élni — és veronállal megmérgezte magát.
— Lázár Terike egészségére! — nyújtogatta most feléjíiV a poharát a madárijesztő.
Döbbenten bámultaimJ rá. Ez a bo-tond fiu, ugy látszik, semtafit sem tud, "cin is sejti, hogy szép aráját mtfr tizenöt évvel ezelőtt eltemették. .Terike meghalt |> — a kartatai mondani. Dc 11 kisértethadnagy idegcsen a szavamba vágott, lesoványodott, nyomorék, kisfiús ököllel az asztalt döngetve.
— Nem igaz... hazugsáig... mindenki hazudik... letagadják és eltitkolják előttem és rejtegetik... és iirte, most te is áltatni akarsz. Ez sodor az őrületbe engem ... rohanok az utcákon és megszólítok idegen szőke leányokat, abban a Íriszemben, hogy a mteny-asszonyom libeg clőtWml... botrányos verekedésekbe keveredem etaáatt, mint valami javíthatatlan aszfaltbetyár./A Uiultkor pedig berontottam! egy* budai
központjában a tanári kar tagjain kívül a két intézet igazgatója: Magas Mihály és dr. Kerkay József állott, akiket lelkesen ünnepellek és éltetlek. A végzett diákok és diáklányok, valamint a felnőitek társasága a késő esti órákig maradtak együtt a legjobb hangulatban.
— (Frontharoos bajtársainkat) felkérjük, hogy vitéz Mo hácsy Emil édesatyjának temetésén, szombaton délután fél hat órakor — különösen a formaruhával rendelkezők
— minél nagyobb számban jelenjenek meg. Találkozás a katholikus temető ravatalozó helyisége előjt. A frontharcos főcsoport vezetősége.
— (Mulatság Kiskanizsán)
A Kiskanizsai Kath. Ifjúsági Egyesület vasárnap este 7 órai kezdettel nagyszabású táncmulaiságot rendez. Szórakoztatásról és jó zenéről gondoskodik az egyesület vezetősége.
- LAKBERENDEZÉS a mai pénz-szüko mellett is mindenki részére Igen • olcsón beszerezhető Kopstein Lipót Magyarország legnagyobb bútoráruházában,
villába, mert a verandán megpillantottam Terikét, mint férjes nőt és családanvát. Apró szőke gyermekei kö-rüiállotlák az uzsonnára teritett asz-talt, dc én lerántottam az abroszt, a csészéket és az üvegeket a földhöz csapdostam, üvöltöttem! és sírtam, mig az előrohanó házmester a kertészlc-gények segítségével földre nem tepert, akkor persze ráeszméltetni a tévedésemre ... mentegetőztem, de már későn. Rendőrkézre adtak és a fog-házból egyenesen az elmekórtani intézetbe kerültem.
Rorvirágos orrát tenyerébe temette és pillanatokig hallhattam nyugtalan és felcsukló zokogását.
Igyekeztem lelkére halni az őrültnek. v
Miből gondolod azt, hogy Terike még élt
— Hiszen irt nekem ... állandóan kaptam tőle leveleket.
— Mikor irt utoljára?
— Most két esztendeje.. ■ még akkor odakünn voltam a katorgán — felelte réyülten a kisértetlmdnagy.
S nekem mfost eszembe jutott a jámbor csalás, aknfiben kissé talán én magam* is ludas voltam. Magam is jól ismertem Bánlaky hadnagy édesanyját, finomlelkü, őszhaju uriasz-szotiy, egy miniszteri tanácsos özvegyét, aki titkolni akarta a fiu előtt menyasszonyának tragikus halálát, áltól való félelmében, hogy Bánlaky kárt tesz magában a fogságban. Talán
— (A német háborús érem)
igénylésének határideje julius hó 31-ével lejár. A jelvényszerü érem szalagján karddal és kard nélkül kerül adományozásra, aszerint, hogy arcvonalban, vagy mögöttes országrészben teljesitelt szolgálatot az igénylő. Kérvényminták Heeger Ár pád műszaki tanácsos, a „Deutbche Ehrenlegion" magyarországi képviselőjétől, Budapest, VI., Podma-nicky- utca 85. V. igénylendők. Az érem a vitézek, az Országos Frontharcos Szövetség és a Hadirokkantak formaruháján, valamint polgári öltözéken viselhető.
«= Háslutxonyok I Megjelent a Dr. OETKBR gyár 1936. évi első kiadású fényképet receptkSnyve, melyet kívánságra bárkinek ingyen és bérmentve küld: Dr. OETKER A. Tápszerművek Budapest VIIl, Contl-u. 25. Sütőpor és vanllllncukor ára most levelenként 12 fillér.
- (Hflyrggijüjlök laldlkozófa) Hét. főn délután 6-tól 8-ig • Pannónia hátsó kistermében.
én magam/ adtam a tanácsot az anyjának, hogy küldözgessen leveleket Terike nevében Szibériába. Az anya, aki valami különös adottság révén, kitűnően tudóit utánozni idegen Írásokat, most már nemcsak li maga, hönem a halott menyasszony nevében is ie-velezgetelt távoli fogságban sínylődő fiával, mig a halál le nemi zárta az ő szemét is. Ki hitte volna, hogy Ilyen szörnyű következményei lesznek ennek a levelezgetésnek.
A pohár után nyúltam reszkető kézzel, eltökélt szándékkal, hogy mindent megmagyarázok a kísértethadnagynak. Kimeredt szctnhnel figyelte minden mondatomlat, mintha arcvonásomból akarna olvasni.
— Te tudod a titkot — hördült fel rekedten, — de nem beszélsz. Mert ellenségem vagy!
— De kérlek... — próbálgattam lecsöndesíteni.
— Csak azt mondd mjeg, hol találom meg Terit?
— Sehol — \'rebegtem tompán.
— Akkor meghalsz! — üvöltött fel, revolverének csövét homlokorajra szegezve.
Nadrágjának szakadozott hátsó zsebéből került elő a fegyver olyan hirtelenséggel, hogy nem tudtam megakadályozni. Felugrottam a helyeidről, széket ragadva fel hogy védekezzem. .Örült vagyl» — kiáltottatat a ki-sértethadnagyra. Dc a fegyvert emel-gető kéz hirtelen lehanyatlott, mert
tmmm
mo t-i i. *
Baromfikeltető központ a Dunántulon
Az Alsódunánluli Mezőgazdasági Kamara közbenjárására a Dunántulon, Kaposváron, állami baromfikeltető központot állítanak fel. Kaposvár várói helyiséget és egy munkaerőt ajánlóit fel a központ céljára. Terv szerint a bérkellető központ 23.000 tojái befogadóképességű keüetőgépekkel dolgozik és minden valószínűség szerint szeptemberben kezdi meg üsemét, ami 10 hónapon át állandóan tart. A gépekből kikerülő napos csirkék ára kb. 20—25 fillér lesz. A kecskeméti, hódmezővásárhelyi, békéscsabai és nyíregyházai keltető központok ulán Kaposváron lesz az ötödik központ Magyarországon.
(—) Az Idei esős időjárás és a gyüraölcsfabetegségek kérdését tárgyalja a „Növényvédelem és Ksrté-szet" legújabb száma. Cikkeket közöl még az almamo\'.y ejleni védekezés vitás kérdéseiről, a szőlő fz-évi speciális műveléséről, a gyümölcsfák egy uj metszésmódjáról, a hangyák elleni védekezésről, a szőlő zacakózásáról, a kajszinbarack-fák gutaűtéséröl, a cserebogárpajor irtásáról stb. A duun illusztrált, színes gyümölcsképet is közlő kél szaklapból a Növényvédelem kiadóhivatala (Budapest, V., Földmive-lésügyi Minisztérium) egy alkalommal a Zalai Közlönyre hivatkozással díjtalanul küld mutatványszámot.
zeneszó csendült fel a Duna felől.
— Ml az? — ocsúdott fel, az ablakhoz lépve a kisérlcthadnagy.
Gyönyörű tiszta nyári éjszaka volt és az égen milliónyi csillag ragyogott. Kivilágított magányos csónak úszott alá a Dunán. ^Egy fiu evezett. Szép szőke leány pedig a lélekvesztő tatján ült s mig ujjai a bendzsó húrjait pengenék, üde és messzire csengő hangon énekelte: .Helyettem, kis vi-rág, tégy valloinást.»
— Terike dalol a hullámokon! — suttogta kábultan.
Mielőtt megakadályozhattad volna, kiugrott a földszinti ablakon. A cserjén között felbukott, fölszisszent fájdalmában, dc talpra ugrott és ott loholt a liciumsővény felé. .Bánlaky... mii van veled... hova rohansz?» — kiáltoztam, m\'ig utána vetettem magamat. A hullámtörő gát inügas szikláiról fe-jest ugrott a tajtékzó árba, hogy utána ússzon az alásikló osóuaknak. Itt nagyon örvényes a viz. Kétségbeesésemben fellármáztam\' a parti halászokat és magam is csónakba ültem és barátom keresésérc indultam!, de nem bukkant fel sehol, bár óraszámra kutattuk csáklyákkal a vizJet, amig a derengés ránk nem köszöntött. Talán míégia csak révbe ért valahol, nyugtalan lelko megtalálta végre a békét, boldog-ságot és beteljesülést áhítozó nagy szerelmét, ntafit itt a földön annyira reménytelenül hajszolt, 1 j
Fontos felhívás!
Hibás autósyphon-üvegehet folyó hó végéig a gyár díjtalanul javitja-tisztitja. Kérem a hibás vagy piszkos autósyphon-üvegeket mielőbb üzletemben leadni.
Szabó Antal sportüzlete
az Autó-syphon körzet egyedárusltója . Fő-ut 5.
ZALAI KÖZLÖNY
1936. |unlu« 19
AFBÚHBDETÉSEE
irx*xj£ sts\'Ji rsnJiaSS
10 U4lf « KMr. ■ Iná.n to**M, ul I tlUér.
lulirMtl! asaha, a várol kőlép-
pontjában fflrdőaioba haainátalljl. catlleg tet|ea clUUanal tulhra l-n)M« UiyaMll eey Jőkarban levő sealau eladó Rojgonyl-ulca 19.
Ba4alaaMÍHá« az V. aiakaaaban
3 axoba <a tnellékhe\'yliéBekből illó villa eladó — esetleg errési nyíri Idényre bérbeadó. Bővebb felvilágosítás Najrykanlfflán Id. Knoetser Qyőtgyaál nyttbelő l1 juni.ia hó végéig. ___TZU
■•JoflbM iUIU|l>aü>Odiló,
tápláló éa rgéiiaégca csemege a YoihMrl Kapható arakflslett rrkben éa minden csemege-(Isletbaa Gyártja Wortasanit lel-Iptrl villáját. 2285
Hdvlxra kényelmei anlón vaairnap kirándulás. Elő|egyiéa Kaulmann Manónál. Teleloraillomtai Ut. 1712
laaitkalfaa vigyen vlllalelkel I Míg néhány 200 I l-olea telek, árnyas Iákkal, kiépített útnál, a balatoni muieum mellet\', kapható dl. Valkó Béla agyvednél, Késit hetye*., 2106
kiAlltla-u. 38. alámu hál. Meg. tudhatő, ugyanott. 2258
Háamaataraak eyesmektetea házaapái llieléaael letvétetlV. Rákóciy-ulca 15.
Ulaágtotsaals. hllaaMI
a Horváth lile ujságbollban.
klfasMk felvétetnek
Vaertt4l.Mll lá váiéinak Hontlné dl-vatsxalonjában Caengery-ut 1. 2280
l\'ata-lále pafilfi SzentgyOrgyvár második "" \' ">bet Bili
hegyháton eladó. Bővebl lőanél Petőllut.
zer vendég-2284
forralható MldiMS ta| literje 4 IMI., Iré literje 8 HU.. aertéahtalalásra mmit literje l\'/t tlllér Varlaiann lejtpul vát tatainál. 2286
HárMaasUa tőldutntl éa emelett laUa etM* Urárt az állom*, kötetében azonnal vagy auguutna 1 re kiadó. Horthy Mtkldi-nt 55. •
Kiadja a laptatajdoaos M«aadulgl Rt. dataabgrgj(|[oiada éa Dálialai Lapkiadó Vállalata Nagykanlaeán, Palctőa kla441 Zalai Káaall. Intarriityin teletöm Naavtanlaaa 78. aain
nkl a helyi kereakedőkaáá I paroaoknii esereue bel
Fürdő- és strand-cikkek
Fürdőruhák
csodaszép szinek és forrnak
Strandkabátok
Kombináltkendö\'Sapkák
(kgujabtl)
Fürdőköpeny
rféi >3.—, férfi 17 —
Briiiüi Divatház
Horthy Mlklóg-ut l. szám
Város házpalota.
Nem lész száz százalékos vasárnapi munkaszünet
A képviselőház szerda esti ülése
Budapest, junius 18
A képviselőház szerdai ülésén az egyes törvénykezési Illetékek átalá-nvozásáról szóló törvényjavaslatnál Fabinyl miniszter kijelentette, hogy a javaslat uem az illetékek ctrtclését, hanem az eljárásegyszcrüsitését célozza. Az alapvető\' gondolat itl az, hogy a peres eljárásnál átalányösszegben rójják le az illetéket, amelynek szankciója, hogy a bíróság n lerovás megtörténtéig noirt ls Törülközik az üggyel. A Ház elfogadta a javaslatot.
Az ovodai igazgatás áthelyezéséről szóló javaslatot tárgyalták ezután. Petrovácz Gyula erkölcsi és pedagógiai szempontból az ovodai igazítás-nak a kultuszl>ól « belügyminisztériumba való áthelyezését helytelenítette.. Felvetette a kérdési: mi lesz az óvónőképzéssel? A kultuszminiszter fog óvónőket képezni a belügyminiszter számára?
Boborv elnök utólag rendre utasította Ruppcrt Rezsőt azért, mert be-
szédében a felsőházzal és egyes társadalmi osztályokkal szcMben sértő k i fe jezéseke t ha szil á 11.
C.róf Pálffy-Daum Józser visszautasította Ruppcrt tegnapi beszédében foglaltakat.
Rcisinger Ferenc válaszolt Pálffy-Daumnak. Beszéde éles kőzbeszóláso-kat provokált. így kijelentette, hogy a földbirtokososztály, amikor a búzát rekvirálták a hál>oru alatt, mivel » cirok ára nagyobb volt. egyszerre ci-rokot kezdett termelni és ez az állapot már egészen odáig vezetett. ho«y ha a kormány l>e!e iidm\' avatkozik. >akkor az egész ország cirokot termelt volna.
Bárczay János: A legnagyobb arcátlanság. amit mhnd!
Az inter])ellá(iók során M^lastts Géza a zsirdrátfaság miatt InteriK\'llált. Winckler miniszter azt válaszolta, hogv az árakftt íiítetfésállotnány csökkenése befolyásolja. Ha nem adtak volna engedélyt a sovány állatok ki-
Az Adriai Biztosittó Társulat magyarországi Igazgatósága éa tisztviselői kara
őszinte fájdalommal tudatja, hogy nagykanizsai vezérügynökségének érdemes főtisztviselője
Freller József
folyó hó 16-án Budapesten elhunyt.
Freller József elhunytával puritán egyéniségű, kartársai által nagyrabecstllt, hűséges társulati főtisztviselő távozott az élők sorából, akinek emlékét mindig kegyelettel fogjuk megőrizni.
Béke poraira I
Mélységes tájdalommal, de a Teremtő Isten bölcs akaratába alázatéra sstvvel belenyugodva jelentjük, hogy szeretett drága Jó tárj, 6dee-apa, apón, nagyapa éa rokon
MISON JÁNOS
nyűg* Háw. manakl ■•gMtlut (ffimoz4onyi>«x«t6)
életénok 74-lk, boldog házasságának 48 Ik évében, kínos szenvedés után, a haldoklók szentségével megerőaltvo folyó hó 18-án d. e. 4 órakor visszaadta lelkét Teremtőjének.
Drága halottunk földi maradványalt f. hó 20-án d. u. fél 6 órakor fogjuk a temető halottasházából a róni. kath. anyaszentegyház szertartása szerint beszentoltotnl ós a osaládl sírboltba örök nyugalomra helyezni.
Az engesztelő szentmise-áldozatot I. hó 20-án d. e. fél 9 órakor mutatjuk be a plébánia-templomban a Mindenhatónak. Nagykanizsa, 1930 junius hó 18-án.
Emlékét szeretettel őrizzük I Nyugodjék békében!
Mlson JA no iné szül Nackerat Emília, felesége, — Károly, Béla, Emil, gyermekei, — MUon Károlyni szül. Lödri Mária, Mobáciy (MUon) Báliné szül. Mo»do»»y Manci, vlté* Mohácay (MUon) Emiiné szül. Leohnar Erxai-bet, menyei, — MUon Ferdinánd, testvére, — Karetika, Jucáka, Evlke, Öltik*, Valika és Emilke, unokái ós a gyászoló rokonság.
Holetta váison Botolta rcd Holetta ulno: Llnoleua
filSIOl -váttOtt
Lábtörlők >
Kárpitos kellékek Afrik, tisztított Zsineg-félék
Hirsch és Szegé
Matrac vásson
8xónyegek
Sxönyegvédö
Kyngágyváiioi
Gabonassák
8xalmix«ák
vitelére, kataszlrófális áresés kővetko-zett volna be. Majd klmutatjn, hogy a • harangok félr«vcrése» semknSvel sem indokolt az árakat Illetőleg.
Csór Lajos a mezőgazdaságnak nyújtandó kedvezmények tárgyában szólalt fel, majd kérte, hogy a váVn\'-őrlés kedvezményét terjesszók ki a kisiparosságra és a munkásságra.
Ruppcrt Rezső a hadikölcsőnkáro-sultak szövetségének megalakulása érdekében interpellált.
Györki Imre az országban az egységes vasárnapi munkaszünet bevezetése érdekéljen szólalt fel.
Winckler miniszter kilelentelte, hogy a kormánynak az az álláspontja, hogy az adott kivétel minél szűkebb keretekre szoríttassák. A munkaszünet teljessé tétele érdekében szcr\'^nc ton-ni f bizonyos Intézkedéseket, dc amíg szbclálhigieniai szempontok szükségessé teszik, hogy vasárnap Is friss lej ésJsütcmény kerüljön az asztalra, hogy vasárnap is lehessen |,ust árusítani vidéken, amíg a mfezőgazdasá«i lakosság mai élctbcrcndezésc áb\'fenn: hogy csata vasárnap ér rá bevásárolni, addig a Vasárnapi munkaszünetet száz százalékig megvalósítani ne^rt lehet. Majd több kisebb interpelláció kő-vetkezett.
Hofher-Schrantz-Clayton-Shuttlewort ■agyar GWil Ifivek 8. T.
nagykanizsai lerakatában:
Planet lókapa
kaphatók.
Alfcatrésjc
rendeléseket telvesi:
ORSZÁG JÓZSEF
IM\'K mfitráffya, zaftk, növényvédelmi aierek, gép kereakedéiében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A bíróság mellett.) Telefon: ISO.
liutnlanNtlI tititai Vállalat MENETRENDJE
érvényes 1936. ntáJuB 15-től.
Ermaábat-Mr—VaautAtlomáa
Vaiutállomáara
44S 6S0
7M 0 26
11 II
12 »o
13 20 1519
17 21
18 os
HÓD 21 35 23 0» 23"
§
1! «^
s
»
>
Letenyel menetrend
latelMIU. 8 48 R^yVMlrrt.. W.I0I aaukulnl\'tl M. 1400 LH>iylnkt. 18-10
llxom. a lautulahkroos KM|iiáiil# Ut. UMlaidaara Ujumda ta 11Malal UyHadd Vállalata ktalnuamáálibail UMuMk flMfc áaMi. Zalai ItálBlJ)
78. évfolyam 140. szám
Nagykanizsa, 1938. junlus 20 szombat
Ara 12 Ali.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
---rummali »n III iá mm ............ . . ......................... ■■■■miami rr---—-
Felelős szerkesztő: Barbarlt. Lajo.
Pusztití hőhullám Franciaországban
Amerikában felhőszakadás ós árviz pusztítja a termést
Newyork, junius 15) Az a heves vihar és felhőszakadás, amely Newyork állukul felett végigvonult, a Schmelling bosWérkőzést is elmosta, igeu nagy károkat okozott. Az áradások következtében a termés néhol teljesen elpusztult. A villáincsa. pás Newyork közelében három iml-bert agyonsújtott, többel n>egsebesi-tett.
Páris, junlus 19 Franciaországban hőhullám van. Csütörtökön árnyékban 33-34 fok
HadUsa mag akarja
London, junius 19 A Daily Thelegraph diplomáciai levelezője szerint Genfben szétválasztják a megtorlások megszüntetésének ügyét a keletafrikai olasz hóditás elismerésének kérdésétől, liz utóbbi ügyijén a Népszövetség majd egy későbbi ftlésén fog dönteni.
A Temps is foglalkozik az augol kormánynak a Megtorlások felfüggesztésére vonatkozó elhatározásával s őrönrtnfeí fogadja ezt az clliatározást, mert ez hozzájárul a nctázetközl helyzet tartós tisztázásához.
Budapest, junius 19 Az újpesti dunaágban történt komp-katasztrófa ügyében a rendőrség pén. teken reggel befejezte a nyomozást, a folyamőrség ivedig beszüntette a keresést. Csüjörtököu délután mégegyszer végigkutatták fenékhoigokkai az öbölt és ««y fiatal ,női holttestet foglak ki. Megállapítást nyert, hogy az ujabb kifogott áldozat Juhász Ferenc kalauz feleségével azonos. A késő délutáni órákban még egy hullát foglak ki, amelyen BUSZKÁRT egyenruha volt. A hullán lévő egyenruha zsebében megtalálták az iratokat, amr.\'ly szerint illető Horváth II. László kalauz 201 együtt i\'l.re emelkedett a kifogott áldozatok száma. A kutatómunkát ÖKtft befejezték, az őrséget is vissza-
Celsius meleget miértek. A nagy meleg hatalmas zivatarokban robbant ki. ami több helyen jelentékeny károkat is okozott. Nunlesben egy ü3 éves asszonyt agyonsújtott a villám. Sarol-lesben a villám több épületet felgyújtott és sok állatot elpusztított.
1999 ben Ismétlődik meg újra a ma reggeli napfogyati ozás
Budapest. Junlus 19 Pénteken reggel 4.05 perctől G óráig napfogyatkozás volt. A ritka termé-
A Journal dcs Debats azt irja, hogy a megtorló rendszabályok kérdésében a francia közvélemény felfogása megelőzte a kormányok elhatározását. Alárendelt jelentőségű az, hogy mit csinál most Ckinf, a fonlos az, hogy végei ért u nemzetgazdaság szciuljJontjából költséges és a diplomáciai érdekek szempontjából káros kísérlet.
A Hpdxsa-terv
Bukarest, junius 19 Hodzsa Milán cseh miniszterelnök egy tervet dolgozott ki, amely .szerint
rendelték, mert az a vólömtfuy, hogy | a még vízben lévő hullákat a víz pár napon belül úgyis magától kiveti. Még négy utas hiányzik s miután eddig neui jelentkeztek, biztosra vehető, hpgy azok is a Dui),ábaii lelték halálukat.
.Felboncoltak két flldozatot
Budapest, junius 19
(Lapzártakor érkezett) Az újpesti kompszerencsétlenség halálos áldozatai közül ma keltől felboncoltak a Szvetenai-utcai bouciutézetbeu. Két férfit. Megállapították, hogy nagyobb mennyiségű alkohol volt belső szerveikben. Temetésük valószínűleg hétfőn délután fog végbcuieuui.
szeli tüneményt Magyarországon is le-heteit látni, bár ill csak részleges volt. Budapesten 1 óra 13 perekor • kezdődött a napfogyatkozás, 5.04-kor érle el a tetőpontját, amikor a sápadt égitest 78 százalékba^ cltakarla az aranyló Napkorongot. A tudósok az egész földön nagy figyelemmiel vizsgálták a rilka természeti tünemfényt, amelyhez fogható legközelebb csak 1999-ben lesz látható.
a duiiai államok gazdasági közösségét meg akarja szervezni. A javaslatot már Ijcmulatta Belgrádban, most pedig Bukarestben terjesztette elő. Határozott választ eddig sehol sem kai>ott. E kérdéssel foglalkozik majd a kis-anlunt legközelebbi értekezlete is. Ha a kisantant államok a tervet elfogadják, akkor a javaslatot Bécsijén és Budapesten is előlerjesztik. Igenlő válasz esetén a kisantant megbizottnK külön-külön fognak tanáeskozui a ma-gyar és osztrák érdekeltekkel.
I Megismétlődött n margltliidi katasztrófa Párisban
Páris, junius 19 A Confians-hidon egv kis teherautó áttörte a híd karfáját és a .Szajnába zuhant. Három omfb\'r a vizbe fulladt, a negyedik idejében kiugrott a kocsiból, amelynek katasztrófáját tengelytörés okozta.
Két testvér a Dunába fulladt
Csepelen
Budapest. Junius 19 A csepeli Duna-ágban egy halász-bárkán játszadozott Rácz István 10 éves és Rácz József. 14 éves tanulók. A bárkáról át akarlak ugrani a szomszédos csanakba, amikor Rácz József l>e leesett n Dunába. Bátyja utána ug-rolt, hogy kimentse, de mind a ketten a vizbo fulladtak. A halászok már csak holttestüket ludlák kifogni a vizbőj.
Maxim Gorkij a szovjet halottja
Moszkva, junlus 19 Maxim Qorkij, a világhírű crosz iró, csütörtökön délután fél 4-kor, hosszú haláltusa után meghalt.
A szovjet kormány bizottiágot küldött ki, amely a temetésen képviselni fogja. Az irőt az állam költségén temetik. A temetés JunUiB 20-án 18 őrakor a „Vöröa téren" lesz. Bizottság alakult, hogy átvegye a Qorkij irodalmi hagyatékával és levelezésével kapcsolatos teendőket.
London, jonlus 19 0. B. Shaw, amidőn értesült Maxim Qorkij haláláról, igy kiáltott fel:
— Nagyon szerencsétlen ez a hét Előbb Chesterton, azuláu Oorklj, Azt hiszem, mi, 19. századbeli IrÍQk, mind szedhetjük sátoifánkat: eltávozott már közülünk Kipling, Chesterton, Qorkij és Qalsworthy. Most már készíthetik az én gyászjelenté semet is. _
Egy magyar soffőr utasának négyórás revolver-harca az arab lázadókkal
Jeruzsálem, Junlus 19 Az utóbbi napok arab felkelése során egy Magyarországból kivándorolt ember is megsebesült. Tábori Jánosnak hívják a fiatalembert, aki évekkel ezelőtt ment ki Budapestről Palesztinába, ahol mint solför helyezkedett el. Legutóbb egy négytagú társaságot azállllott, amikor útközben az országúton meglelték az arabok és lövöldözni kezdtek az autóra. Az autó utasai viszonozták a tüzet és a heves tűzharc melleit csak éjfélkor tudtak az autó utasai egy narancsligetben menedéket találni. Az este 8 óra óta folyó négyórás revolver-harc során ugy Tábori, mint az autó négy utasa megsebesült. Tábori hat lövést kapott, mindnyájukat kórházba szállították. Tábori állapota súlyos, de nem életveszélyes.
Ostromállapot Belgiumban
Véres forradalommá fajul a belga sztrájk
Brüsszel, junius 19 A belga kormány pénteken reggel élctbeléptette az ostromállapotot, mlert a sztrájk egyre nagyobb méreteket öltött és valóságos forradalmi jellegűek yqltak a tüntetések. A hivatalos In]) pénteki száma mlár közli a/, ostromállapot kihirdetésit. A sztrájk változatlanul lovább terjed, a mozgalom híveinek erőszakossága és a véres telelések telték szükségessé a kormányintézkedést.
Genf elválasztja a szankciók ügyét az olasz hóditás elismerésétől
r
Két ujabb halottat fogtak ki az újpesti Duna-ágból
Abbahagyták ■ hulla-kut»tá»t, a «Sbbit a wiz fogja kivefni
zalai Közlöny
3
Apró, de érdekes divathírek
Fejtől lábig tartogatunk hölgyol-vasóink számára néhány divalu|don-ságol, amik a deml szezon ulán kaplak lábra, illetve tejre.
Talán kezdjük mindjárt a lejnél éi haladjunk sorjában, nehogy, Isten őrizz, kihagyjunk valamit.
Tehát lej: mind egyre jobban terjednek a celofán-széla nagy loiletl-kalapok. Nem ludnl miért, lehet, hogy a befőzésre való tekintettet, a kalapot Is celofánból késiitik, ha •íezon végére megunják, legyen mivel lekötni a befőttes üvegeket. Már bártony tokok és sapkák l> megjelentek a horizonton él nem adok beh három hetet, már mindenkinek lesz egy.
Műsorunk kővetkező száma: a ruba él dltzel. Az egysierQ nyári könnyű ruhácikák legsieb\'i díszei a gombok amely alalt ktllönbőző virágok ékeskednének, legtöbbjén olyan, amilyen az anyagban eldördül. Ugyanilyen a csalt is.
Tekintsünk egy pillanatra a *ez-iyükre. Nagyon praktikusak a fekete fehér bőrkesztyűk tollellekhez. A tenyér fekete, a felsőrész pedig fehír bőiből késiül. Nem plizkoló dlk olyan gyorsan él ntgyon elegáns, különösen fekete-fehér en-temblihoi.
Rettkülökben nagyon favorizálják a tél újság nagyságú, teljeien lapos fehér relTküloket olyan iilaü monogrammal, amilyen a ruha színe. Veizttnk annyi izlnü monogrammol, amennyi a ruhánk izáma éi ezek •zerlnt lünük bele táskáinkba.
A muszlin zsebkendők ugyancsak magit trónon dinek. A tálkákból a rabival harmonizáló mutilln kendő kandikál ki, vagy pedig a nyári melegre való tekintettel, ezt lógjuk majd legyezéire használni.
Harisnyákról ugyancsak mint újdonságról fceizélhelünk. Nyáron nem len elegáns nő, akinek ne lenne ruhatárában legalább két pir pengős nagyságú lyukakkil ellá\'.olt nelz harisnya és olyan szinü, amilyen a kompléja, de sötét sarokkal és varrásul ellátva. (Ez ulóbbit sikk fordítva felvenni).
A cipőkben nincsen tok változli, de a fazonok nagyon izépek. Leg-likkesebbek a fekete-fehér ötszeál-lltáiuak. Különösen moit ugróit kl egy fazon, amely napok alatt közkedvelt lett: fekete lakk orr, fekete lakk tarok él az oldalán nemkülönben a hál fehér anlllopból készül.
Szmokinghoz, ha nem viselünk sem blúzt, tem mellényt, olyan izlnü virágot tüzünk kl a fazonra, amilyen accesivirekkel vltel|ük. Igy ajánlatot rózsaszín kosztümhöz fekete kalapot, cipőt relikült venni, fekele virággal, vagy barna összeállítást, barna virággal, de legnyá-rlasabb a róiiaizln kompié fehér panamakalappal, lekele izallaggal,
fekele-lehér nagy cipővel él fehér virággal.
Ezek a pillanatnyi újdonságok, mert tekintve, hogy a divat egy perpetuum mobile, lehel, hogy holnap már mái, löt egészen más leiz
a divat.
Dlvatposla
Szürke ruha. Nein illa n*\'g. hogy elegáns ruhát akar.o " beküldött anyagitól, vagy csak délutánit, egysze. rfli. Azt sem, hogv fiatalos-e, vagy idősebb. Mindazonáltal ajánlom, hogy
csináltasson egy négyoldall szembe-ránccal ellátott szoknyát, szék\'s fe. keie lakk őwel. A derékon elől maga. saa záródó, vagy bubigallérlioű vé|. ződő tehér taft. vagy gcorgetle mellény ieg^-cn, tetszés szerinti nagyságban és. amelynek egyik sarkán nagy fekete, vagy\' ha élénkebbet akar, piros monogramul diszilse. Az ujjak kicsit vállban puffosak legyenek. Kz egyszerűid,, angolosabb fazon. Lehel azután lielőle, ha van hozzá kabátja, szürke vagy fekete, egy elől feketével végig, gombolt ruhát csinálni, fekele övvel, reverekkel, vagv hallos fehér zsaluval. Üdvözlet.
_ 1936. |untui 30.
és jólnevelt volt. A .bociánal", „kírem sz\'pen", „tettzlk partn-ctolnl" is mát hasonló disztingvált kifejezések Itt Is éppen ugy megtöltötték a levegőt, mini akármelyik drágább élteremben. A női kiszolgáló személyzet Unta,\' fehér kölényl hordott éa körmei — Igenis, manlkürözöltek vollak. Hangja nem volt durva és közönléget, amikor felsorolta a választható kétféle leveti, hutl ét főzeléket, meg a többfajta tétitál. Ehh z, főinevelten, liizla evőeszközt adlak ét ai egyik elsőrendű köiutl nagyszálló és kávé. ház elmét fedeztem fel a tányéron. Mellette papírszalvéta volt. Ét rádiózene tetle kellemessé a hangulatot. Meg frisr napilapok.
Hívják a „főnök urat" a fizetéshez ...
— Naponla izlzötven kélsiáz ember ebédel nálam — teleli érdeklődésemre. A f irgalom nagy, de Ilyen árak mellett nem lehet a haszon It hasonló. A rendszert éh veieltem be. Az árak akkor lehetővé letlék ezt. Ma mir lényeget a drágulás. A zsírnál 40%, egyes főzelékeknél 300% (?). Méglt Igyekszem tarlani a nívót. Étkezőim már erre rendezkedtek be.
Megnézem a konyhát, ahol nagy a sürgés-forgás, ligmozgalmatabb ebédidő van.
— A feleiégem főz. Hit alkalmazottal do\'gozom...
Amikor diciérem a konyha llszta-lágál Igy felel:
— Amit magamra nézve kötelezőnek ismerek el, azt miitől tem vonhatom meg.
Kérdésemre, hogy kikből tekrulá-lódnak lóképpen kosziotal, azl feleli, hogy azok nagyrészt nyomdisrok.
— Magam Is nyomdán vagyok — mondja.
Szoraizédom szemüveges emberke, ujjnylvékony, lógó nyakkendője felett még olctó, tzlnet tállal burkolta be nyakát.
— Nyomdán vagyok — mond|a. Meatze lakom, azért a nyomdáiz-egylet lehetővé tetei, hogy Itt étkezhessem. Moit munkanélkül vagyok. Hell jegyem van, az étkeiét! pénit az egylet Nieli. Naponla egy étkeiéit, lebet reggelt, ebéd, vtgy vacsora. A koszttal meg vagyok elégedve.
Tegnap Inlelllgentarcu, jókülse|n fiatalemberrel ültem egy aulainál. A „Csodavár\'-ral ö lt megelégedeti:
— A koiit jó ét ami a legfon-toiabb olcsó. Van benne láperő: ai ember jól lakik tőle... Barátomnál lakom, lakátért nem Hietek. Nyíregyházáról |öttem, szerelnék Pesten elhelytikddnl. MQiutaloi vagyok ... Sajnos a pénzem már fogytán van .,,
Ime, a leszegényedésnek Itl az eredménye: ma már ntm ctak a gaidagok élhetnek jól.
Kertész Zoltán.
- LAKBEHENDEZ8S a mai pénz-szüke mellett Is mindenki részére igen olcsón beszerezhető Köpetein Lipót Magyarország legnagyobb bútoráruházában.
Macó és gyapjú fürdőruhák, !
selyemfényű vistrefrotftir fürdököpenyek )
nagy választókban kapható Szomolónyi Áruházbanj
Hajszálon mult, hogy a Király-utcai sorompónál ketté nem szelt a vonat egy autót
A faluslak vasvillával, kőzáporral támadtak egy budapesti autóra
Izgalmas kalandja volt Lénárt István budapesti Hangya főtisztviselő-nek Nigykanlisán. Csak egy hajszálon múlott, hogy a vonat halálra nem gázolta autójával egyflll. Lé-nir ellenőrző kőrútjában Zalamegye egyet községeit látogalla és uljan keresztülment Sierdahelyen In. Az egyik községben egy Illat tárukág-gal találkozott, akik a mezőn meglátva a közeledő aulól, vssvlllákkal lámadlak reá, ma|d kövekkel dobálták be ablakait. A budapesti tofför lélekjelenlélének, valamint Lénárt lilggaditágának volt köizönhetö, hogy komolyabb baj nélkül zárult a falualak támadása, csupán az autó sérült meg. Mikor a kaland ulán Lénárt mir Nagy- ét Klskan\'zsa kOzt járt autójával, a Király utcai átjárónál egynerre ctak vonat kö-
zeledelt teljes menclsebeiaéfcg J. Ugy-lálsiik a budapestiek nem vellék ésire a közeledő vonalot, a sorompó azon a helyen nem volt leeresztve, ugy, hogy az auló már kérésziül akart hajlani a síneken, amikor a lollőr észrevelle a közeledő vona\'ot és teljes ereiével fékezni kezdett. Alig 80 cenllmélernylre a ilnek előtl Sikerült megállítani a gépkocsit, a következő plllanalban már kérésziül li robogott a síneken a szerelvény. Egy pillanat é« a vonat Irgalmatlanul kellészeli az auló\'. Lénárl ét a soffört ai Izgalom beteggé tette. Mikor behajlatlak a váróiba, a rendőrkapitányságon Jelen-iéit lellek.
A rendőrség ét a vasú\', it vizsgálatot indított a nyltvaíélejtett sorompó ügyében.
„Menü: 30 fillér!"
A szegénység fényűzése, avagy beszámoló a legolcsóbb négyfogásos ebédről
Ez, kérem, nem jótékonysági ln-lézmény. Rendet, noimállt élkező-falalozó, amilyen tok van Bada-pesten. Rezsivel dolgozik és; tisztességes polgári haszonra törekszik. Egyetlen szoba, mely az előkelőbb lüasszlsu „utcáranyllo üzlethelyiség" nevére Is jogotull. A Jóisef-kOiultót alig Hz lépésnyire van, de már lul a kőrút zajot forgalmálól. Meg lehet közelíteni a vásárcsarnokon keresztül Is a „Csodivár\'-at. Az ajtóra szegezeit pappendeklin díszelgő hatalmas 30-n izám hívja fel a figyelmet az ajlón tul válható csodára, mely a .levet, hut, főzelék, lészla" prózái kereleln belül li csodái jelent.
Nem mondok vele ujat: furcsa időket élünk. Ma szegénynek lenni nemit olyan rotiz dolog. (Többségben az erő.) Nem vagyok lelkiismeretlen ptopagandaciinilója egy lehurrogott állapotnak: belőlem a tzemélyet lapaiztalat beszél és nem célom, hogy olyasvalaki! Átcsábítsak, aki a gazdagok táborában
jobban érzi magát. Tiz napig Intéz-ményeiltett szegénytégben étiem ét állapotom ennek ellenire ii, kliuno voll. Tízszer ellem harrpincfllléret menüt ét mindenkor Jóllaktam. Napi költiégvetéiem az egy pengő harmincat sotem lépte tul, de izükség eselén hetven fillér It elég lett volna. Csakhogy én „luxurlőz" sie-szegényiiget \'engedilyezhetlera magamnak: mindennap valamelyik kOr-ull kávéházat It meglátogattam. Igy előállott az a groteszk helyűt, hogy a feketürt többet flzetlem M, mint amennyibe egítz napi étkezésem került. Tehát szórakoztam it egy pengő harmincból.
Hiába nem nyúlhatok Dosito-Jevizkij sotil színeihez, ht objektív akarok maradni. Aiztallárulm nem voltak nyomortól elnyűtt, tölít-mullu et mig tölílebb Jelennel biró alakok. A né külözés barázdált nem találtam meg arcukon és ruházatukkal egészen jól belllellek volna békés kispolgári keretekbe. A környezet .tónusa" határozottan fluom
1936. funlia 20.
ZALAI K0ZL0NY
Kidőlt a telefonpózna a rajta dolgozó szerelővel együtt
Sulyoa szerencsétlenség történi tegnap délután a in. kir. honvédélelmezési fióknál, shol szerelési munkák folynak, melyeket Horváth József nagykanizsai szerelő végzetl. Az oszlop korbadlnak látszott, Horváth hát elóbb kipróbálta, va||on elég erős-e ahhoz, hogy súlyát elbírj), azlán felmászott az oszlopra, hogy a vízvezetéket leszerel|e. Alig doigoioll néhány percig a magasban, előírás szerint odakölve az oszlophoz. amikor hatalmasai reccseni
az oszlop és a kövelkezfl pillanatban a hozzákőlOII szerelővel együtt a földre zuhant. Mindenünnen ösz-szefulottak a raktár emberei, akik az eszméletlen emberhez telefonon klhivlák a mentökel. Horváth a Jelek szerint koponyaalapi törést, agyrázkódást és belső sérülést szenvedeti. A mentők az első segélynyu|-ttás ulán beszállították a kórházba.
Az esetről érteslletlék a rendőrkapitányságot, ahonnan detektív szállt kl Horváth kihallgatására.
Többszáz vagon gyümölcs-exportra kértek külföldről nagykanizsai ajánlatot
Nagykanizsán és környékén a gyümölcs-export tevékenység az elmúlt években egy-lél eset súlyos tanulsága után is fellendült, ugy, hogy most már érdemes volns foglalkozni az Ilyen Irányú Intézményes rendezés lehetőségeivel. Erre most alkalom Is kínálkoznék. Egy nagy külföldi világ-cég több száz vagon barack, szilva és egyéb gyümölcs szállítására kért ajánlatot az egyik nagykanizsai gyOipölcskereskedöhöz. A szállítmány egy részéi szedve, más részéi ömlesztve kellene exportálni. A szálli\'áshoz síükséges ládák, rekeszek Is Nsgykanlzsán, erre szolgáló külön üzemben készülnének. A megbízás sok munkás kéznek adna egy darab kenyeret és a messze környék gyümölcstermelő gazdáit Juttatná értékesítési lehetőséghez.
Az ajánlatra felhívod nagykanizsai cég érintkezésbe lépeti több gyümölcs-kereskedővel és a környéknek Ilyen irányban meglehetősen kiépült megbízott hálózatával. Az eddigi jelentések szerint az irániatokban kívánt hata mas gyümölcs-mennyiséget a nagykanizsai piac biztosítani tudná.
Az érdekeltek dr. Krátky István polgármesterhez fordultak, hogy
járjon közbe s külkereskedelmi hivatalnál a szükséges export-enge dély gyors elintézése érdekében. A város vezetősége azonnal megtett minden intézkedési, hogy a Jelentős gyümölcs-üzlet Nagykanizsa kereskedői éa a környék gazdái számára biztosítható legyen.
Izületi csuznál és Ischlásnál,
neuralgikus és arlhrltikus fájdalmaknál eey pohár természetes „Ferenc József keserűvíz, reggel ébgvo-morra bevéve, gyorsan előmozdítja a gyomor és a belek működését s igen könnyű, lágy székletet, jó emésztést és kellemes közérzetet biztosit. Az orvosok ajánlják.
IDŐ
Meleg!
Prognózis: Gyenge északi légáramlás, néhány helyen zápor éa zivatar. A meleg tovább tart.
Meseszép a frizura ^^ - kalap nélkül is!
Forró nyár — könnyö ruhók — lobogó hoil Most érvényeiül csak igazan a haj könnyed hullámossága és ragyogása — most mutatkozik meg igazi szépsége, melyat a természet és a helyes ápolás adott meg.
VTvl ^^ KAMIiiOFLOft KamJIlolVx 6p*cUI 8hi/npoo
ELIDA SHAMPOO
BRUNETAFLOR
M>r U«yt W «s o >4*aW*« Sii«4«- bLs MÍI, C •*
Vallomás
MeJler Rózsi alighanem Önvédelemből vette darabjának tul bő magyarázatokkal kisért tengelyéül a rendőrségi vallomás létrejöttének körülményeit és értékét. Ez az apolo getikus szándék lépten-nyomon kicsendül a darabból. (Az olvasó bizonyára emlékszik a Meller Róisi ellen intézett barnainges táraadásra, amelyből rendőrségi Ugy lett s a végén kiderült, hogy önmaga rendezte — reklámnak bizonyára el-
következendő irói pályafutása elé.)
A Vallomás szerkezete sxétetó, csak a második felében, főként a harmadik felvonásban sürOsödnek össze a szálak és itt már határozott érdekessége, sőt irodalmi lendülete, szinei létek-rajza is van ■ színműnek, égésien az utolsó jelenetig, amelyik megint egy naiv zökkenőn, a börlönbe való visszaklvánkocás hamis páthoszán torpanik meg.
Az előadás mindent kihozott a darabból, ami van benne. Rendező
Angéla
Irta: Somlyó Zolién
Eleinte fütyülve ment nz utcán. Az ajka\' valami felső rángástól füttyre csücsórödtek; néhány nap előtt az orfeumban volt, ahol egy mtalelt IcAny kedvetlenül, szinte élettelenül rikácsolt egy angol kupiét, gyatra magyar szöveggel.
Délután a bohémek kávéházában maga előtt látta a roblctt leányt, hanyag és Ízléstelen selymekben s akkor hirtelen fölfakadt benne az angol kupié; érezte, hogy ezek a kuplék meghalni kerülnek ezeknek a furcsa leányoknak a szájára. A leányt megsajnálta, a kupiét megszerette s Most végnélkül fütyült® a ritmikus melódiát. Mindkét "kezét súlyosan beleszorította a felöltője zsebébe, teljes nemtörődömséggel \'irient a nyirkos levegőben. Az aszfalt tele volt imbolygó árnyképekkel, valósággal befoncsorozta a sár, amit az ősi eső kotyvasztott a porból s ő mélyen lenézett abba n tükörhej ahol a nők alakjának torzított másai feketéllettek.
Nem kellett ucki setnkni. csak éppen ezt a scmtaSt hagyják, hogy jót át-érezhesse. Az érzései egészen felszínesek voltak most, torfut hogyha más emberek tüdejével iélegzenék, mSnt hogyha más eu>l>erek szemeivel látná a lámpák vörhenyes nyugalmját. ügy fordulónál beléje ütközött egy örvg
néni, aki kis csomagot vitt a hóna alatt, a jobb kezében pedig görcsösen szorongatott egy ósdi, csontnyelü esernyőt. .Mindkettő kihullott a néne kezéből, ahogy összementek. Megdöbbent a szive. Élesen felsikoltott benne a szánalom, majdnem kezetcsókolt «z agg nőnek, aztán lehajolt és felemelte u csomagot tníeg az esernyőt, miközben a kalapja belepottyanja sárba.
— Pardon! — dadogta elpirulva, de akkor már eltűnt a görnyedt nénike s ő fájdalmasan nézett "utána.
Később boszantani kezdte a dolog. Hogy mikép is lehet ily érzékeny férfiember? A pesti utcán mindennapos dolog az ilyen összeütközés. Mindenkivel megeshetik.
De c pillanatban újra elpirult és már tudta, hogy szent és jogos volt az elérzékenyedés. P.s már iáttta mlaga előtt szomorúan, elhagyatva, bánatosan és öregen tipegni az, édesanyját, aki lent van a falun és akit már oly régen nem látott. Mit csinálhat tolást az anvika?... igy kérdezgette magában, félhangosan és a pesti utcán egy falusi asszony emlékezetére könnyek gyúltuk ki egy magános férfinek szemén.
Már kint bandukolt a Központi pályaudvar környékén. A kora estben fázódva nézte a villamosokat és el-csodálkozott afölött, hogy hogyan is mernek kimozdulni a pesti utcára, ahol életveszedoluies a járás. Ebben
a pillanatban vékony, nyöszörgő sírást hallott. Körülnézett: egy kis pufók fiu állt egy kirakat előtt, uri küisejü, ápolt gyermek és taíndkét kezét az arcára taj>asztva sírt. A kis lábai térdben megcsuklottak, a könnyeivel már tele volt a kabátja. Odalépett kisfiúhoz, molegen taegslmitotta a homlokát.
— No, miért sírsz, kis fiataf?
A gyermek fölnézett, egy pillanatra belebámult az arcába, aztán tovább siránkozott.
Becéző szavakat talált ki, omlk se-hogy se akartak beleilleni a "szájába. A lelkét próbálta kirakni a gyereknek, hogy beszéljen, hogy bízzék benne, minden lüába volt. Végre elszégyelte magát. KemJénységet, szigort erőltetett és rászólt a gyermekre:
— Hát ha nem raondod meg, miért sírsz, átadlak a rendőrbácsinak.
A fiu fölrezzent. Halálos félelem gyulladt ki a két pufók arcon, majd még keservesebb zokogásba fogott és fuldokló hangon motyogta:
— Elvesztettem anyukát.
Megfeszült a szive ettől a hangtól.
Nincs felnőtt embernek panaszra, fájdalomra ilyen hangja, Igy csuk a gyermek tud keserűséget és mélységet mutatni.
— Hát hol vesztetted el, fiam?
— Itt -— és apró húsos ujjacskájával helebökött a levegőbe. Kis tagjai reszkettek, didergett a félelemtől és a
magányosságtól. Most mtír lelógatta a kezeit s a szemeibe bele lehetett látni. Mondhatatlan szelídség és panasz áradt ki belőlük.
— Merre laktok ti, fiam?
A kis fiu ártatlanul összehúzta a vállát, most talár nem sírt, kifáradt bele és butácskán felelte
— Nem tudom. A harmadik emeleten az anyukával.
És újra megeredt a könnyzápor.
Aztán próbálta, hogy mindenfélo találékonysággal, furfanggal eszébo juttassa a gyermeknek, hogy hol laknak, mely utcában. S«4mJmi semi sikerült. A kis fiu árván, fázósan, bután állt mellette, a sztímtin ott csillogott a kisírt köfmy s a nedves két szemével naiv érdeklődéssel bámulta a kirakatokat és az emberekét.
Bevitte a gyerckJet a közeli cukrászdába. Ott szépen maga mfcllé ültette Azlán mindenféle szép cukorsütttóényt rakott eléje, égetett mandulaiveket, habos rollót, krémes lepényt és nógatta, hogy egyék szépen. A fiu két\' kis könyökét az asztal szélére nyomta, nctoi mert mtegmozdulni.
— Melyiket szereled legjobban? — kérdezte tőle szétfolyó melegséggel és luláradő l>oldogsággal. Ragyogás derengett föl magányos, kopár szivében.
Sajnálta a kis fiút, de valami Imik bizalomtatul remélte, hogy valahogy csak majd hazaszerti övéihez. Azoni ban még soha nemi érzett, mesékből
4
ZALAI KÖZLÖNY
1936. Junlus 20
(Bende) és a színészek mindent elkövettek a siker érdekében. Katóién szép volt Székelybldy Adrién drámri mélységű szlngazdag alakítása. Bende László a prózai színjátszás minden mfivészi kellékével, komolv elgondolásban elevenllelte meg Walter mérnök alakját. Egészséges, friss drámai hatást ért el Rátkay István a drámai ütközés pillanataiban. Msjthényl Oabl száraz és színtelen volt Trude szerepében. Kltdnö epizód-figura volt vitéz HaJ-másy csemegekereskedó|e. Oroszlán Oyörgy nyugodt, elegáns stílusát ezúttal a szerep-ludás zökkenői zavarták. Őszinte, meleg játék volt Tihanyi Pirié. Kollay Qyula a sokat tilozófáló rendőrlanácsos szerepéből Igyekezett kihozni, amit leheléit. Andrási Márton belülről merített figurája kedves éa közvetlen volt. Sárvári cinikus betörőjéről dl-cséreltel kell megemlékezni, ugyanígy Oál Béla puritán eszközökkel megjelenitelt börlönöréről. Danis, Vass Irma kisebb szerepeikbe ls egész művészi egyéniségük komoly értékelt csillogtatták meg egy-egy pillanatra.
Zajoa alkere volt a felvonásközben Ízelítőül bemutatkozóit ennivalóan édes kis gyermek-primadonnának, az 5 ives Földei Verának.
felléptével kerül színre szombaton délulán ez évadban utoljára.
(*) Három ember a hóban — évad-szenzáció. Szombaton este és vasárnap este az évad legnagyobb szen-záclója, a látványos kiállítású, pompás hangulalu Három ember a hó ban operell kerül bemula\'óra. A töváros ezévi legnagyobb sikere volt ez a gyönyörű zené|ü, tüneményesen megkonstruált operett, amit a kitűnő operettegyüttes teljes szépségében varázsol a aiinpadunkra. A darab főszerepében Harczos Irén, a nagykanizsai közönség kedvence, melletle Konczjoly, Daruváry Mária, Vass Irma, Bende László, Szabó Ernő, Oroszlán Oyörgy, Andrásy Márlon, Kollay Oyuía, Rátkay István viszik diadalmas sikerre az operettel.
(•) Vasárnap délután 3 órakor Mese a Orand Hotelben operetl van müaoron Harczos Irén felléptivel 32-150 filléres helyárakkal.
(*) Vasárnap délután 6 órakor Székelyhidy Adrién felléptével a Házasság vígjáték van műsoron. Csak felnőttek részére.
A színház! iroda hírei:
(*) Jó Uzlet — premier ma este. A bemutatók siédü\'etes gyorsasága-ban, amit a rövid színházi évad diktál, fel kell figyelnünk Hellai Jenőnek, a .Néma levenle" szerzőjének lehellelfinom liráju vigláté-kára, a Jó üzletre. Ennek a vigjá-jéknak Is csak egyetlen este Jut színpad, pedig sorozaiot érdemelne. A prózai együttes Rátkay István, a talentumos fialat rendező (Németh Antal tanítványa) vezetésével a darab minden szépségét, vidámságát felszínre hozza. A föszerekeket Vass Irma, Daruváry Mária, Bakó B»b >, Majlhényi Oabl, Bende, Rátkay, Oroszlán, Kollay és Andrássy jálszák.
(*) Érettségi — közkívánatra. Harczos Irén és Székelyhidy Adrién
A Budapesti Gyermekművész-Szlnház vendégjátéka A kitűnő együttesnek Róna Zoltán, az ismert művész a vezetője. Róna komikus és operellrendező voll városunkban Somogyi győri színtársulatánál és rendezői képessége már akkor feltűnést keltett. Róna vidékről Budapestre került, ahol a közoktatásügyi miniszter engedélye alapján megszervezte gyer-mekmüvész társulatit és saját szerzeményű meseoperetljel, úgyszintén gyermekkabaré számai országszerte népizerüségnek örvendenek. Hozzánk 6 kis 4—8 éves müvészgyer-mtkkel jölt le, nivszerlnt a gyö-nyörühangu Bársony Vtra, Oerő Edit szubrelt, Vaály CsCpl táncoskomikus, Karika Rózsi bonviván, Egrv Juci és a kis Földes Vera énekes naiva, ki már a tegnapi fellépésível meghódltoUa a feinőte-kel Is. Szombaton délulán 3 órakor Bolond Istók 3 felvonásos mu\'itsá-
gos meseoperell, mlg másnap délelőtt 11 órakor Nótás Jancsi Aranyországban, magyar mesedaljáték kerül színre. Ezt kövell a fényes gyermekkabaré. Az előadást élénk érdeklődés előzi meg. Jegyek 20 fillértől 1 P-ig a színház pinztárá-ban előre is vállhatók.
Képek a színházban
A vidéki visionylatban elsőrendű diszlelezést nem egyszer dicsérte meg már a kritika a szezon alatt. Mosl külön ls mrg kell emlékezni a diszletezéa ama kltCnö ötletéről, hogy a kelléktár sablon-képei helyeit minden este m!s, komoly, Igaii feslmények diszilik a szoba-diszleteket. Az Ili idéző ériékes képkiállítás legszebb darabjail kéri kölcsön a színház egy-egy estére. Ezek a díszletek is bizonyíték arrs, hogy pár komoly kép uj|á, széppí tudja varázsolni a lakást.
A gyakran visszatérő fejfájás és szédülés sok esetben megszűnik, ha a beteg naponként reggel éhgyomorra éa este lefekvés elölt egy félpohár természeles .Ferenc Józsel" keserüvlzet Iszik. Az orvosok ajánlják.
H A Kopataln Hutorii uliii Junlus és Július hónapokban Uzlet ős raktárhelyiségeiben remekbe készített kombinált szobákat éa egyéb modern lakberendezési tárgyakat áltlt kl Ugy a szerény polgár, valamint a legkényesebb Ízlést! vevő, ízlésének és anyagi holy-zetének megfelelően megtalálja mindazt amire szüksége van.
NapUr: Junlus 20. szombat. Rom. kat. Szllvér. Protestáns Rátaet. Izraelita Slvan hé 80.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat « hö vígóig uz Őrangyal gyógyszertár Deák-tér 10. ós a kiskanizsai gyógyszertár.
- (fl«|/ejfl/a//Si taldlkuiáfa) aét.
főn délután 6-tól 8-ig 8 Pannónia hátsó kistermében
ismert forróság lepte cl abban u tudatban. liogy egy szép, kedves, gyönge gyermek van a kezébe téve, rimst ezzel jó lehet és gondoskodhat róla egy óráig vagy két óráig. Büszke önérzettel ült a nádszéken, körülnézett és titokban mérlegelte, hogy a cukrászda tulajdonosnője, meg a két kis. asszony, akik kiszolgálnak,..meglátják-o benne,uz apát?
A kis gyermek eleinte oda akart nyúlni az egyik süteményhez, dc aztán újra keservesen elpityeredett és a kis szőke fej lehanyatlott a két gyönge karra:
— Gn Angélát szeretem legjobban...
Most hirlclcit elbűvölten nézett a
gyermekre. Nctts volt benne biztos, hogy jól hallotLe. Anyukát mondott.c a gyerek, vagy Angélát? Ez a leánynév, amelyet eddig csak leirva látott, diákos lelkesedést csempészett az érzései közé. Forró folyamot érzett álöfculteni egész belsején.
Amint nézte a gyeitafcket. szinte vakította a szemét a kis kilátszó iug-nyak vukitó tisztaságú és inegíoktu a szőke bujucskának egyenletes bodo-rulatu. Kiöl, ahol a kis kabát matróz, gallérja ősszeékeliett, kis fess krém szalagcsokor feküdt, kissé gyűrötten könnyektől.
Mondd, kis fiam, kitől kaptad ezt a szépet és ki fésül léged és ki öltöztet?
Angéla motyogta n gyermek és sirva fejezte i,c:
— Hot van Angéla?
littől u névtől egész uj erők keltek
fel a gyermekkel bajlódó férfiben. t!j életet érzett, vagy legalább Ctty uj életre való színt és érzclemfelhőt látott maga fölé emelkedni, szelíden, sugarasan; uj meleget, uj szépséget és ezer határon ál uralkodó és érvényesülő szerelmi mninorral gondolt erre a névre — Angéla; egy Angélára, aki ennek a csöpp gyermeknek piros, ár. tatían panaszkodó ajkán lebeg. mint láthatatlanul, dc örökösen és perzselődi égő láng. I.átlu maga előtt Angélát, egy törékeny, germán tipusu kis nevelőnőt, aki reggelenként mosdatja a fiúcskát és sétálni megy vele.
Egész lelkével beleszeretett az ismeretien lénybe, Angélába.
A fiu hosszas uuszolásru beleharapott egy tortaszeletbe. A férfi sietve \'töThasznáTta az alkalmat, hagy mpg-tudjon valamit és megkérdezte:
— Mondd csak, fiam, ki az az Angéla?
A kis fiu határtalan csodálkozással és fölénnyel felelte:
— Az anyukám. Angéla az én anyu-kám.
Villamos ütést érzett a honzloká-ban. Beleszeretett csak igy ftlatlaiiba egy cukrászda nádszékén, egy csomó sütemény között egy kisfiú édesany-/áha. egy asszonyba. Nagyol, inélyn\'l nyelt, mert a szive fölszaladt a torkába, uzután némi szégyennel nieg. kérdezte:
Hát apukádat hogy hívják 1
— Apuka már micghalt, mondta a .kis fiu és lassan cnui kezdte a süteményt.
Most egészen uj érzés veti rajtu erői. A férfiasságnak végielekig fokozott érzése. Hírtelen eszébe jutott, hogy a kis fiu nevét még uens ludja. Megkérdezte azt is.
— Pista, mondta a kis fin,
— Hát nézd, l\'islu, tc okos fiu vagy; hát ha nem tudod. |,ogy milyen utcában laktok, ina szé]ien nálom fogsz aludni, Kapsz jó ágyac-skát, mint ott. Ilon. azután mujd holnap reggel megtaláljuk a inuinddat. Légy szélien nyugodtan, most hazutniegyünk.
A gyermek szepegve ballgalta. la-radt voll már. a kis szemei le-lcra-gadlak, félig aludt is már. Kint a nyirkos utcán kocsiba üllek. A lépcsőkön ölben vitle föl a lakására. Jó, puha ágyat vetett neki a hónapos-szohában, még előkereste a ttíeleg bundáját is, boldogan, büszkén figyelve a gyermek szuszogó, üt.lnes lélekzcl-vélelét, amely lxddog zenével töltötte meg a legény-lakást. Néhányszor fölugrott top^a a pamlagról, odaállt az ágy elé, le is térdelt, ugy nézlc szinte ittasan a boldogságtól az idegen alvó gyermekei. Percekig térdeli igy az ágya előtt.
Most nie&rtozdull u kicsiny. Apró karjait ofvcletlc a takarón és halk. hívó hangon, álmában kimondta uny-j:i nevét:
— Angéla...
Yigyázvu, anyás gyengédsége! le. hajoll hozzá és lej^elletszerüen meg. esókolla a kis száját. Megcsókolta n gyermek száján az anya nevét. Aztán 1 ö is lefeküdt. I
Lázas Izgalomban várja Nagykanizsa a Zrínyi— DKASE országos vidéki döntőt
Nagykanizsa város egész sport-társadalma megmozdult és lázas izgalomban várja az első országos vidéki döntőt, melynek egyik főszereplője a Zrínyi TE nagyszerű csapata, ellenfele pedig Kelet bajnoka, a Debreceni Kereskedők Együttese, A nagykanizsai szurkolók álma be-teljescdelt. Megnyerni Délnyugat bajnokságát és továbbmenni az országos amatör bajnokságért. Örömmel láthatja Nagykanizsa minden sportrajongója, hogy Nagykanizsa sport|a erősen fölfelé ivei. Az NTE hölgytornísz gárdá|a aratott országos viszonylatban is elismert dicsőséget, amikor megnyerte a II. oszl. országos bajnokságot, a Zrínyi ful-bal\'csapata pedig folytatja dladal-ulját ugyanezen az uton.
Amit láthatjuk tehát, az erkölcsi eredmény olyan szép, melynél szebbel a legfanatikusabb sportoló sem kívánhat. Sajnos, nem méltányolja ezt kellően a sportközönség a mér-kő ések látogatásával Óriási áldó-zatokat kövelel egy futballcsapat fenntartása és más áldozatot nemli kívánnak esyleteink, mini azt, hogy tömegesebben látogassák mérkőzéseikéi. Az első országos vidéki dönló Debrecenben nagy ráfizetéssel végzódölt (ugyanis közös rendezés volt), vasárnap Nagykanizsán lejátszásra kerülő döntő ö«szkö|l-sége kb. 1000 pengőbe kerül. Etie való tekintettel a Zrínyi TE kénytelen a helyárakat mérsékelten felemelni, ami lel|e«en Indokolt la, hiszen Ilyen küzdelmet minden Hz évben egyszer láthatunk Kanizsán.
Úszók figyelmébe!
Alig kezdődőit meg a fürdőldő, olyan nsgy élet van a városi strandon, amilyen az elmúlt években nem volt. Esle fél 7 óra felé munkába állnak az úszók Dévényi lanár vezetésével és rendszeres tréningekkel készülnek a jullusbin Nagykanizsán rendezendő úszóversenyre. A slrand-türdőn Jövö héten, hétfőn, szerdán és pinteken tehetségkutató verseny lesz este léi 7 órai kezdetlel. A slrandfürdő vezelősége filhivja mindazokat az úszókat, akik tehetséget éreznek magukban, hogy a fenti na-
gokon a v. strandon jelenjenek meg. elípés dl|talan. Azok az úszók, akiket a vezetőség alkalmasnak talál, állandó szabadjegyet kapnak és logosullak esle fél 7 órakor díjtalanul belépni az uszodába és trenírozni. Usznl ludó lányok és liuk, Jelentkezni I
lékel fin
egészségügyi berendezéseket és szennyvízcsatornákat, minden rendszerű •xivattyut
szerel és javit,
épület- és géplakatosmunkákat vállal
Széchényi István
Nagykanizsa, Fő-ul 3. sz. Árajánlat díjtalan I >
lWMunlu«_20
ZALAI KÖZLÖNY
A
Péter-Pálkor lesznek az n] állami kinevezések és előléptetések
1300 állami alkalmazott előléptetése, kinevezése, címadományozása
Budapest, junius 19 (Lapzártakor érkezett.) A minis:-tertanúcs tegnap letárgyalta az állami tisztviselők előléptetését és címadományozását. 1300 állami alkalmazott részesül címadományozásban, előléptetésben, ebben benne vannak az uj kinevezések is. Az érdekellek junius 29 én, Péter-Pál U.inepin lesznek értesítve.
Budapest, lunlus 10 (Lapzártakor érkezett.) A felsőház
pénteken Ölési tarlóit, amelyen vili nélkül elfogadták a 33-as bizottság mandátumának meghosszabbításiról szóló javaslatot.
Majd megkezdték a lövő évi költségvetés tárgyalását Hsrrer Ferenc, Náray Szsbó Wtván, Qlaltfelder püspök s b. a költségvetés mellett, Apponyl Károly gróf és Vásíry Jó isef ellene szavazotl. A felsőház szombaton folytatja üléséi.
— (Lelkigyakorlat a fersnoisknél)
A nagykanizsai ferenclek rendházában nyolc napos Iclkigyakorla tol tartanak a rend taglalnak, amiket az idén maga a házlönök, P. Czltfusz Viklorln végez.
— (Bucsu Nagyrócsón)
Junius 28-án, Szent L£szló tlnne péti, a nsgyréctel templomban bucsu lesz, amelyre Nagykanizstiól is sokan kimennek.
— (OTI-hlr)
Dr. Oervay Mihály, az OTI központi Igazgatója tegnap Nagykanizsán tartózkodóit és felkeres\'e a po\'gármester helyettesít dr. Hegyi Lajos főjegyzői, akivel hosszabban tárgyalt,
— (Kongregációs hlr)
A leinykongregéclóban mrgejlcll választások eiedménye: Praetecla : Magas Birl, I. asslstens: Bontz Eilii, II. ass\'stens: Pálffy Manci, titkár: Kengyel Zils, tanácsosok: Llnd-bauer E, Ivánciici T., Unger K, beteggondozó: Modrovlcs Irma, pénztáros: Jskubelz Margll, könyvtáros: Nováczky Gizella, jelöllok ta\'ó: Harsány! Elus.
— (Baross hírek)
A Baross Szövetség nagykanizsai csoportja értesíti tagjai\', hogy f. hó 19-etöl kezdve minden héten kedden és CBülörlökön délelőtt 10—12, valamint esle 5—9 óráig ügyeletei tart, amely Időpontban a lagoknak felvilágosítással szolgál a titkárság. Minden kedden esle 8—9-ig személyes ügyekben az elnökség áll a tagok renrtJkezésére. A Siövelség I. hó 18-ln tartott választmányi gyűlésen egyhsngulag elfogadta atl az Indítványt, hogy a Baross Szövetség helyi csoportja küldöttséggel keresi fel a város polgármesterét és kéri az Igazságügyi palota építésinek mielőbbi megkezdését.
— Megjelent a Milliók Könyve
legújabb szinu, ára 20 fillér,
kapható mindenütt. — Nagy nyári rejtténjverseny, ebben a srámban közöljük a tavaszi rejlvényollmplász eredményét. — Megjelenik minden hélen.
— Amerikai néger Iró,
Lobagoía önéleirajta az uj könyv,
amely az ujabban megjelent életrajz-regények között a legizgalmasabb. Lobagola az afrikai vadember torzs gyermeke, aki elszakadt primitív életet élö törzsleslvéreitöl, Angliába keiül, ahol magába szívja a nyugati kuliurát, amellyel végül is elleniéibe kerül és visszamegy szülöMld|ére a vadak közé. Fajtája Ilonban Idegenkedve, ellenség gyanánt fogad|a, Lobagola újra hajóra száll, megint Angliába, majd Amerikába kerül, ahol megírja ezt • lebilincselően érdekes könyvet — önéletrajzát. Ett a nagysikerű regényt Az Est-lapok olvasói és előfizetői 1.— pengő kedvezményes áron kapják.
- KizltarivUeU* léaafre rendkívül előuyőa bulorrlsórUal alkalom. Modern berendelések, tőkéletea ló kivitelien, houxa lejáratú részletre, sőt kamat Baenteaen la kaphatók Kepaaln buto, áfákéiban, Horthy Mlklóe-ut 4.
Uj anyag a tárlaton
A Njgykanlzsán Időző képkiállítás utolsó napjai az éideklCdést még jobban feliokozták. A kiállítóit anyag az utóbbi napokban u|akkal is bővüli. Gyönyörű u| vásznak érkeztek a Náraylól—lllenzig terjedő skálán, azok helyébe, amelyek már gazdát találtak Nagykanizsán. A lárlaterkö\'csl sikerén kivül az anyagi is Jelentig, meri a legmárkásabD mesteek müveit o\'yan kedvező árakon és olyan kedvező résztelekre lehet megszerezni, amire csak ritkán kínálkozik alkalom. A szélsőséges modern Irányzalnak kl nem á llloli, de meglekinlhetö képel is meglepetésszerűen nagy érdeklődést keltenek, sőt több vásárlás Is törléni azokb&l.
— A budapesti repülünspról
érdekes képes riportban számol be a Szinhízi Élet uj szima. Elssltr Fanny iűndérllnca a tatai csodakertben a szabadiéri ünnepi játékok beszámolójában étdekes képekben elevenedik meg. Gyönyörű képek és EmPd Tamás ériékes cikke a Gyöngyösbokiétáról. Nagy képes riport a most Induló sliandileliöl. A kutyakiállitis sztárjai képekben és szövegben. Murát! Lili országúti sofförvlzsgája. Intim Pisla sienzá-ciós beszámolóba a mai Londonról.
Női nap a strandfürdőben A Polgármealer Ur megblzáfától közlöm a város közönségével, hogy a városi strandfürdőben e hó 22-töl kezdve, hetenként kélszer: hétfőn és csütörtökön fél 10-töl d. u. fél 1-lg nőt napot vezettünk be. Abban as esetben, ha megfelelő számbsn látogatják ezeken a napokon a strandfürdőt, a női napok számát növelni fogluk.
Dr. Kerksy Igazgató ur megengedte, hogy ezeken a napokon a leányllceum növendékei Is ígénybe-vrhessék a strandfürdői.
Dévényi József testnevelési tanár, atiand Igazgató.
— Évmilliók forgatagéban
megtalálni a napi aktualitást, azt, ami a kutató tudóst és az olvasóközönsége! egyaránt érdi kii: o\'yan feladal, amelynek sikeres megoldása teljes tudományos felkészültségei, a kor problémái iránti különös érzé ket és fejlelt irásmüvésze\'e! kíván. A magyar tudományos é\'et kiváló-
ságai, akik a .Búvár" junlusi számát illák, szerencsésen egyesítik magukban az elmélyült Indás, az alkotó fantázia és az élvezetes gondolatközlés Isteni adományát. Ter-mésíclludflminyl cikkek a magyar bauxitról, a magyar növényvilágról, a Mecsek földtörténeti kialakulásáról, a székesfőváros uj rádium- és röntgen-lnlézetéröl és a junius 19-1 napfogyatkozásról — hogy esik néhány témát emlllsünk — mérnökök cikkei az uj hangfelvevő készülékekről, a halszámlegyes lelefonauloms-láról, az alomok felépiléiéröL A Búvár tartalmi gazdagsága és művészi képanyaga olyan érlék, amely ezúttal is kiváló helyei biztosit e nagyszerű folyóirat uj számának a magyar művelődéi tényezői közölt.
Amit Ul asenUnk, morad-
Pk 6237/1935 sz. 1935 vgblól 2S95. sz.
Árverési hirdetmény.
Dr. Klszely litván ügyvéd állal képviselt dr. Rege Károly javára 125 P töke él lóbb követelés Járulékai ereiéig a nagy-kanlisa! kir. Járásbíróság 1935. évi 6235. ti. végzésével elrendeli klelégiléil végre baltás folytán végreha|táat izenvedőlöl 1935 évi április laS lián lefoglalt 2330 P re becsült tngóaágokra az árverél elrendel lelvén, annak végr. iienv. lakálán, Nagy-kanlzaán, Sugár-ul 8 bázsz. alatt leendő meglarláláta halárldónl 1936. évi (ulliis hó 2. napjának d. t. \'/il2 órája tüzelik kl, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, s egyéb tngóaágokat el fogom adnt.
Nagykanizsa, 1936 évi má|ul. 23
Haán Gyula s. k.
kir. blr. végrehajts 72W mint blróaágl klklllítt.
2252 öngyilkosság Budapesten egy év alatt
" Budapest, Junius 19 A Budapesti Mentő Egyesület most lette közzé stallszllkójél. nmelv sze. rint nz elmúlt évlacn Budapesten 2232 egyén dobta ol magétól az életét. Az öngyilkosok közöl 921 .férfi és 1328 a nő.
A quamerói Riviérán zz»
LAURANA
napfényc6 tengeri strandján az
EXCEL5IDR
nagyszállót a legjobb társaság szin©-java kcreal fel gyógyulás, Udílléa,
nivós szórakozás végett. A pompás nagyszálló közvetlen a tengerparton éplllt; loggiás szobáiból, tengerparti terraszos étterméből gyönyörű kilátás nyílik a kék Adriára és a köze i szigetekre. — Elegánsan berendezett társalgók, nöl szalon, dohányzóterem, Iró- és olvasószoba állanak a vendégek rendelkezésére. A hotel konyhája elismerten a legkitűnőbb; kívánatra diétás étkezés. A legtökéletesebb komfort mellett is az
árak igen mérsékeltek!
Mindennemű felvilágosítás, szobaren-deléB, pcngöbetizelés az .Ul Magyarság" utazási Irodájánál iBudapest,
VlT., Rákóczy-ul 30 Telelőn 464 - 20.)
twkiilnaiMtt! Iitikau Vállalat
MENETRENDJE
érvényes 1996. május 15-111.
Kassákat Iá\' VaaHtáltaiaaáa
Vaiutállomáira Erzaébet-lérrt
4« 5-30 f« |2I 111« 1210 13 20 IBI® 17 !1 ism tg50 2| 31 2301 a« M H ü 3 H ]
Lstsnysl r nsaatraatl
UtMykál M. 141 laglaataUká 1400 ■agykwtnl/i M. SOS Utaajáa.áA. 1110
HHMKiMHHI
Fontos fellPós!
Hibás autósyphon-üvegeket folyó hó végéig a gyár díjtalanul javitja-tisztifja. Kérem a hibás vagy piszkos autósyphon-iive-geket mielőbb üzletemben leadni.
Szabó Antal sportüzlete
■z Autó-syphon körzet egyedármltója Fő-ut 3.
ZALAI KÖZLÖNY
1986. lunlus 30
iPBÓHIBDETÉSÜI
A.róhlrdatt* «a IMJWII M a.M,
M nliér, mlniw to-^fel uó 4 (IfÜf. h*lkön.«f
10 tlölf 40 flUt., mln<Ua lovébbl «<S 8 Itllér.
Keazthalf an vegyen vlllatelket I Míg néhiny 200 D-Öles telek, árnyas Iákkal, kiépített útnál, a balatoni muxeuni mellett, kapható dr. Vilkó Béla Ügyvédnél, Keszthelyen. 2105
Bútorozott axobr a város középpontjában fürdőszoba használattal, esetleg teljes ellátással jullus l-re kiadó. Ugyanott egy jókarban levő sezlon eladó. Rozgonyi-utca 19.
Házmootornok gyermektelen házaspár llxetésael felvétetik. Rákóczy-utca 15
2270
Ujaáaárnaok, kifutók felvétetnek a Horváth-féle ujságboltban.
Háromszobás kertea magánház augusztusra kiadó Knauss ügyvédnél, Fő-ut 21. *
Pianlnót keresek két hónapra bérbe. Kauffmann Károly. *
Négyszobás, előszobás magánház, kerttel, gyümölcsössel, virágos ndvarral eladó Vörösmarty-utca 16. •
Tartásbullásn, mindennemű ondo-lálás, hajfestés, női-, uri- és gyermekhij-vlgás és minden szakba vágó munka PlHpovIca fodrászflzletében készül. Csen-gery-ut 2. Telefon 526. ♦
Jósziru harisnyáit feleltesse meg Ozv. Csizmadia Lajosnénál Rózea-u. 21. *
Háromsxobáa földszinti és emeleti la kis olesá bérért az állomás közeliben azonnal vagy augusztus l-re kiadó. Horthy MlkMtul 55. •
Tiszta, fgasl jó házlkoozt kapható Roxgonyl-utca 6. alatt *
Eladó cca 600 H-öi bázbaty József föherceg-ut 58/a. alatti hás keleti oldalán. Felvilágosítást ad fenti szám alatt Mo-nostory. 1936
■étoxobáa udvari lakás auguizlus elsejére kiadó Teleky ut 25. *
■atorvásárlék figyelmemébe I Qyö-tayörü telehálók, nagyon szép ebédlő, komplett. Modern kombinált szekrény; rézágyak, sezlonok, komplett konyhabútorok, jégszekrény, legolcsóbban beszerezhetők ozv. Kukvcznáail, Emébet-tér 11. 2216
Jó állapotban levő plng-pong asztal eladó Csengery-ut 85 . *
Kiadja ■ laptuUJdono* Közgazdasági Ht Gutenberg Nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelői Wadö i Zat.l Károly, hterurban telefon: Nagykanlzaa 78. B*áro
Fürdő- és strand-cikkek
Fürdőruhák
csodaszép színek és forrnak
Strandkabátok
Kombináltkendö-sapkák
(legújabb!)
Fürdőköpeny
női 13 —, férfi 17—
Brőnyai Divatház
Horlhy Mlklós-ut I. szám
V4 ro< há z pa I ot a.
m. kir. Államvasutak
menetrendje
Érvényű* ■ IB36. évi május hó I3-<8I kezdve. Sngyktnljia állomiira érkező é« a: onnan Induló vonalokról.
Nagykanizsa—Budapest déli p u.
Vou.i AvonilijKwli.i-;jK.uih.r neme | rtt
1210 120\' 2237 llll
Szem. v i 006 Gyv. 5-50 Slnautt) 1 8 03 Síim. v! 9-45 2223 ;Motpót>)l 13-35 1211| Szem. v 1545 12411 Motoi*) 17-45 1201 |Oyv. [18-25
Ut.:j!| Boglár Dfi.it\'. ífk.lj | 1-k.llk
1-30 650 9 22 11-05 I 1451 I 17-10 19 35 1935
1-52 700 10 07 11-28 15 32 J 20-35 17 37 ;| 21-15 19-29
\\ vonal .Bptiiríl neme ! Wul
Síim. v.
Motoi«) Oyv.
Szem. v.
1220 1240 1202 1212 2222 1214 2239 I208|j0y».
Bogik Kininl-
ríl Indul1 r. kk.
3-06 3-30 6-28 !: 5-55 10-10 >010 II >0 11-14
Molpót^f\'fiJj\'\' 13 35 j 14-05 Siem. v. Simul\')
hü 1450
SIÓI ind 2020
18 22 I 18-37 21-15120 10
H9 7-31 11-25 1300 1523 2004 22 58
20-00 22-38 j| 22 47 1 23 45
1) Közlekedik VI—28-tól IX—8-lg. Közvetlen vonat VIII-19-161 !X—0-lg. Bpest déli pu-ig.
2) Közlekedik Nagykanizsa Balatonszentgyörgy közölt V —IB-től X—3-ig.
Balatonszentgyörgy Székesfehérvár közötl VI - 2°-tól IX 8-ig.
•) Közlekedik Nagykanizsa Balatonszentgyörgy köiölt égési évben,
Balatonsienlgyörgy Batalonbogiár közölt VI 27-IÖI IX-8-lg.
\') Közlekedik Balalonboglár Balatonszentgyörgy közötl VI—28-tól IX 9-ig, Balatonszentgyörgy Nagykanizsa köiö:t egész évben.
») Közlekedik VI 28161 IX-8-íg.
K6zvetlan kocsik forgalmai
Az 1201/1202. sí. gyorsvonatokkal
ventimlglla. egy élkeiö kocsi Pragerskoig.
Az 12081207. sz. gyorsvonalokkal:
egy 1 ,2. o. kocsi Trleste, Venezia, Bologna, Rónia, egy hálókocsi Venezia, egy 3. o. kocsi Venezia,
e,y 2 .3. o. kocsi Abázia, Fiume, de csak VI/I5-I6I IX/IWg. vonatokkal közvetlen kocsik Budapest déli pu és Zalaeger-
I., 2,, 3. o. kocal Trleste, Venezia Meslre, Bologna, \'Irenze, Róma.
3, o. kocsi Trieste, Venezia, Milano, Genova,
Az 1220/1219. sz. szeg és Barcs Pécs közölt, 2., 3. osztályúak
Nagykanizsa—Szombathely—Ág/alva
So^tM-li SlOMblI- |! t(Mli (l\' Ilí-wiw4I*I,(ÍI w.w.i : f.fat.
Sr. v. Motor Sz. v. Sz. v. Sz. v. i
10 03 13 45 1919,
- II 5\'ÖS
7\'28 I 8 12
11 23 | 1202
15 25 ! 16 15
20 55 , 2100
7-36 941 13 22 17 35 2316
t) Közlekedik V-15-16I VI-H-lg és IX-16-lól 1937. évi má|ns H-lg. 2) Közlekedik VI -15-161 IX. 15-lg.
Nagykanizsa -Barcs—Pécs
| P.cir. PitMfri S.rc.ríl N.g,tini-
II l.irái Iwi.l kk. || kV. | Ind. | M nk. kV.
Itiu II Sz. v. i i-4 d-B il A^l I 2417 Sz. V. — 4 45 058
2414 Sz. v. 1340 15 58 1 17-43 2413 Sz. y. 11 50 13 35 15 24
2418 11 Sz. v. I 20-14 2155 1 23 31 | 2151 Vegy. 1650 19 19 2145
A 2414. Í3 2413. sz. vonalokkal közvet en kocsik Inlnak Wlen-Pécs, Wien-Oslek közölt.
A 243.72451. »z. vonalokkal közvellen kocsik Pécs Budapest déli pu. közölt.
Nagykanizsa—Oyékényes—U/dombov<tr Budapest Keleti pu Kanizsáról !| .. Indul | n. [ kp.\' érk, 2B4|\'Sz;v.\'ll 12M\' 1241 J 8 17 2408 !| Qy. v || 23 55 jj 0 2-t 1 -A 2408-as sz. vonat közlekedik VI
lanlzsára
. — 15-töl IX—14-ig. A 2:09-es sz. vonal közlekedik VI-15-I6I IX—IS lg. A 2444. sz. vonat közvetlen vonal Budapest—Keleti pu-lg.
Nagykanizsa—Murakereszlur—Kotorlba
Bpesl !! IfKanli kp. Ind | M I érk
"23W T\'27 il T®
- | 5 08 11 5 38
Nngykanli zsírói Indul
7-15 1 005 11-40
12921 Vegyes 12081 Gyors 1202|Qycrs
Az I2t\'8 és 1207. sz. vonatoknál,
M.-Ketesatui
érk. _
7-42 0-18 1153
1297^ Vegyes 120 \' Oyors I2\')ll| Gyors
|| M.-Keremtui I Ragvkani-Indul 1 aaira érk.
II 26 512 17 52
II 58
.5 25 18 05
. valamint az 1211. és 1202. sz. vonatoknál a közvetlen kocsik ugyanazok, mint a Nagykanizsa-Budapesil viszonylat alattiak.
1292/129\'. sz. vonatokkal csak 3. osztályú kocsi (ut Murakereszlurlg.
Azoknak az utasoknak, akik Jugoszláviába Murakereszturon át személyvonattal óhajtanak utazni, Murakereszturon ál kell szállni a magyar vonalokról.
A magyar személyvonatok közül Murakereszturon csak a 2414. és 2420 sz vonatoknak van azonnal csallasozása Murakereszlurról Jugoszláviába.
Jugoszláviából viss/a személyvonattal csak az 1297. és 2451. sz. vonatoknak van azonnali csatlakozásuk.

Hirdessen a Zalai Közlönyben
Hofher-Schrantz-Clayton-Shuttlewort Magyar G#pgyári ROvek 11.
nagykanizsai Icrakalában:
csigatriörök
Planet lókapa
kaphatók.
Alkatrész
rendelésektt felvesz:
< rszAg József
m-g. niűtróxya, zsák, növényvédelmi szerek, gép kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A bíróság mellett.) Telelőn: 130.
Mindent együtt talál u
»
A szállodában ■
teljes komfortot. A kávéházbani
100 újságot.
A attrözőbuni
BOOótelkdlönlegességet és Burs Sándor olgán^ muzsikáját. A télikertbon ■
dálutáni-esti tánoot és n llnlozky rádió Jazz-zene-karát.
Budapest, Rákóczl-ut 58.
A Metropole valamennyi üzemében elfogadják fizetésként a Provlnoia kedvezményes pengöezelvényt.n-ut
Tatafon
7®.
Mjom. s IsetulaHoBo. Kflsgs.é.^^ El. Uuteuiara Ujorais «■ UéöaW UpktiuU Vállalata kóai.aiowiUlibsii N^kaiiluiu [K«lalfc Uleáv, Zalai HárolU
\' 1 > \\ .
Ma 8 oldalas képes melléKlei!
76. évlolyam 141. szám Nagykanizsa, 1936. Junius 21 vasárnap
Ar. 19 mi.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI
I A P I L A P

H UxUWnlal: PM 5. ula.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Eléllxeléai ára: egy hóra a pengő 40 H Sterkeiilö«égi éa kllllóhl.atall telelőm 78.
Wlér.
Tűzoltók szedték le a halott szerelőt a barakki villanyoszlop tetejéről
Két nap alatt a második szerencsétlenség egy villanyszerelésnél
Tegnap beszáxntolt n Zalai Közlöny arról a szerencsétlenségről, amely //or«rí//i József nagykanizsai villanyszerelőt ért, aki a hu kir. honvédélelmezési fiók barakki telepén dolgozott. Mint ismeretes, az élelmezési raktár közelében a viilanyosz\'op kidőlt és a rajta dolgozó szerelő súlyos sérülési szenvedett. Most ugyanitt egy halálos kimenetelű villanyszerelési szorencsét-lenség történt.
A szerencsétlenül járt Horváth helyélje a villanyszerelést végző vállalkozónak egy uj embert kellett felvennie és elhívta a Szemcre-utcában ls>kó Noll István 27 éves villanyszerelőt, aki már több Ízben mint kisegítő működött Grünhut mérnöknél Röggel még figyelmeztették, hogy vigyázzon, nehogy ugy Járjon, mint tegnap a társa.
Nevetve mondta, hogy nála ez nem tőrlénhetik m^g, nem is érti, hogyan dőlt ki az a villanyoszlop, hiszen ő aki sokkal erősebb és súlyosabb Urobir, sokszor dolgozott azon az
oszlopon. Délelőtt tizóra felé végezte l>e Nolj az élelmezési raktárnál a munkát, amikor mondták neki. hogy az egyik már előbb felszerelt szakaszon nem ég egy villany 0 azonnal felmászott a villanypózna tetejére a próbnláknlpá-val. hogy megnézze, van-e áram a vo-iinlban Az alatta álló inas a követ-kőző pillanatban azt vette észre.-, hogy
Noll István mozdulatlanul lóg a drótokon.
Leesni nem tudott, mert derekán szabályszerűen a villanyoszlophoz voll kötvo. Mire a mentők kiértek, már halott volt.
Egy szemtanú a szerencsétlenségről
Munkatársunknak alkalmi volt a egyik szemtanúval, Tóth IstvánnévaJ beszélni, aki a következőkben mbndta el a szerencsétlenséget:
— Láttam) felmenni a szerelőt, "ki, alig hogy felért, megerősítette magát a derekánál, majd balkezével átölelte az oszlopot, jobb kezével pedig a drótok közé nyúlt. Nem tartott fél percig, amikor látom, hogy összecsuklik tesle és kétszer, egyro halkabb hangon segítségért kiabál.
Magam is nagyon megijedtem) és a raktár ajtaját kezdtem) döngetni, hogy jöjjenek segítségre. A barakkból többen kl is szaladlak, de levenni ndmi tudtuk, A barakkból időközijén értesítették a mentőket is, akik azonnal a helyszínre mentek, de segíteni már mm lehetett Az oszlop olyan sarokbesző-gelésnél ál\'ott, hogy nagyon nehezen lehetett hozzáférni, ugy, h\'ogy a mentők sem" tudták levenni, hanem a te-
lefonon kihívott tűzoltók emtellék 1c a létrával a 0—7 méter magas oszlop tetejéről az élettelen embert. A szemtanuk állítása szerint
kb. 10 peroig még élt Noll, a pózna tetején, igyekeztek is összekötözött létrákkal ol-érni és megmenteni, de nem sikerült.
A halálos szerencsétlenség, amely két nap alatt a második eset ugyan annál a villanyszerelésnél. uiUaláníoi megdöbbenést keltett, annál is inkább, mert
Noll István volt egyedüli támasza özvegy édesanyjának.
Noll azonkívül vőlegény js volt és
az esküvöt most a nyárra tervezték.
A tragikus esetet a mentők jelentették a rendőrségnek is, ahonnét a déli órákban mentek ki a vizsgálat lefoly. tatására- Ez a rendőri vizsgálat fogja megállapítani, hogy terhel-e valakit felelősség a szerencsétlenségért- A jelek azt mutatják, hofty Wját vigyázatlansága okozta Noll szerencsétlen halálát.
A déli órákban mentek ki Noll özvegy édesanyjához is, hogy fia tragédiáját vele tudassák.
P6ris Is elejtette* Amerika is felfüggeszti a megtorlásokat
Franciaország hü marad az egyflttes biztonság eszméjéhez
Washington, junius 20 A Fehér Házban felvetődött a kérdés, hogy az Egyesült AUuanbk fenntartsa-e továbbra is Olaszország és Abesszínia ellen még októberben elrendelt kiviteli tilafcnbt. A kérdéssel a legközelebbi napokban foglalkoznak és a jelek szerint a kivitoll tilalmat fel-függesztik.
London. junius 20 A Daily Mail erélyes cikkben szólítja fel az angol kormányt, hogy tegyen lépéseket a Németországgal és Olaszországgal való e/yüttjwükódé-s érdekében.
Páris, junius 20 Azok a hirck, amelyek Szíria és Libanon önálló köztársasággá alakulásáról számolnak be. — mint párisi jólértesült politikai körök mbndják — m\'ég merőben túlzottak. Szó van ugyan a kérdésről, dc határozott fortn/ában még nem lehet beszélni az ügyről.
Páris. junius 20 (Havas.) A kormány tagjai minisz. tertanácsot tartottak A annísstertaná.\' csőn Delbos külügyminiszter ismer, tette az általános külpolitikai helyzetet. A minisztertanács elhatározta, hogy
J Franciaország továbbra is hü murád az együttes biztonság eszméjéhez, éppen ezért mindenben csatlakozik a Népszövetség többi tagállaminak ha-tározalához- A megtorló intézkedéseket illetően a francia kortnüny ugy látja, hogy a jelenlegi körülmények között a legcélravezetőbb az Olaszország elleni -megtorlások megszüntetése. A minisztertanács a továbbiakban tudozásuí vette azoknak a Je\\«leknflfk a szövegét, amelyeket a külügyminiszter még a pénteki nap folyamán Franciaország külföldi1 diplomáciai képviseleteihez intéz.
Magyar ember ne menjen nyaralni Cnehországba
Illetékes hely nyilatkozata a magyar utasok osehországi zaktatá-sóról.
Budapest, junius 20 A Csehszlovákiába utazó magyar közönsé/, mint tudvalevő, sok zaklatásnak van kitéve. Ar. elterjedt hírekkel knpcsola ban illetékes helyen most a következőkben tájékoztatják a magyar közönségét:
A csehországi magyarok letartóztatásával és állandó zaklatásával kapccolatban elterjedt hírek túlzott rhdalmat okoztak Tény azonban, hogy a Csehországba étkező magyarok — különösen azok. akik valamely magyar politikai vagy h za-fias egyesület tagjai — soV zaklatásnak éi nem ritkán letartóztatásnak vannak kitéve. Hogy ezeket a felesleges zaklatásokat a magyar közönség elkerülj\', ajánlatos be sem tenni a lábat olyan államba, ahol a nemzetközi szabadságot nem tartják tiszteletben.
Megrázó sztrájk-epizód Párisbó!
Páris, junius 10 A szocialiifa tüntetők azombaton reggel piszto\'lyal megsebesítettek egy j\'rókelCt. abban a hiszemben, hogy az fasciszta. Ki ierült azonban, hogy tévedtek. Amikor az á.dozat fia, apját vállára vette és a kórházba akarta s:állitani, a kórház elölt a fiút is megtámadták és bántalmazták. A rendörségnek kellett közbelépni. A fiu is megsebesült.
Előkerült a Dunából a 12-ik halott
Budapest, Junius 20 Az újpesti kompszerencsétlenség 12-ik áldozatát szombaton reggel vetette ki a Duna. Az áldozat Boncz Teréz varrónővel azonos.
Érdekes, hogy a varrónő családjában már a haimadik családtag, aki a Dunában lelte halálát. Az első öngyilkossági szándékból ugrott a Dunába, a második egy csónakszerencsétlenség alkalmával vesztette életét, a harmadik most
Miss Amerika villájában nyaral VIII. Edward király
LondoD, jánlus 20 VIII. Edward király, Kanes-ban kibérelte egy amerikai szépségkirálynő kastélyát és a nyarat itt tölti teljes visszavonullságban. Ez az első ese\', hogy angol király külföldön tölti r.yárí pihenését.
a
ZALAI KÖZLÖNY.
1930. |unlm 21.
Izületi elűznél és Iscblásnál,
neuralgikus és arlhrltlkus fájdalmsk-ríál egy pohár természetes .Ferenc József" keserűvíz, reggel éhgyomorra bevéve, gyorsan előmozdítja a gyomor és a belek működését s Igen könnyű, lágy széklelet, jó emésztést és kellemes közérzetet biztosit. Orvosi vélemények egyön letOen dicsérik a Ferenc József víz rendkívül egyhe és |óllevö hálását vese-, hólyag-, proslala- és végbélbaloknál, továbbá sérvben szenvedőknél is.
A kanizsai Ipartestület Jubiláris könyve
A nagykanizsai Ipartestület , fennállásának ötven éves juhlleirtnb ni. kahnálxM az elöljáróság a testület 50 éves történetét ttfegiratta. A könyv htár sajtó alatt van és ezen a hétéin kte. rül ki. A jubileumi könyv tömören összefoglalja a nagykanizsai iparosság 50 éves életét, küzdelmet, amely szorosan összefügg a város életével, sorsával. Helyzetképe ez vollaképen Nagykanizsa 50 esztendejének Fígy darab történcletoil melynek mozgó alakjai a mí iparosaink Az elöjáróság tagjai faáguk gondoskodnak\' .a junius 28-iki jubileütni ünnepségek előtt, hogy a jubiláris könyv a legszélesebb rétegekben, de elsősorban Nagykanizsa iparosai, kereskedői, vállalkozói, és mindazok között terjesztessék, al^ik együtt éreznek Nagykanizsa legnagyobb és legküzdehnésebb életet élő rétegével — a nagykanizsai iparostársadalottímai. A könyv darab áru 1 j>cngő. Az Elöljáróság tagjai gyüjtőivekkel látogatják a közönséget a könyv előjegyzésére- Fogadjuk őket szeretettel, ahol megjelennek és jegyezzük elő az egy pengős jubi lenini könyvet.
Képek — minden elfogadható áron
Héttőn zárul a kiállítás
Az élet circulus vitlosus-ában min-den fénynek árnyéka van, de minden árnyék tóögött ott keli lenni a fény valamely darabjának
Igy vagyunk totóst a képekkel. A gazdasági viszonyok rosszak, de aki szereti a képel, totóst éppen ezeknek a nehéz viszonyoknak az előnyeit tudja kihasználni.
A tárlat, amely ezúttal egyöntetű Megállapítás szerint a legérdekesebb és egyben legértékesebb tnflesarnoki anyagot hozta Nagykanizsára, miég két napig nyitva van és hétfőn zárul. A gazdasági helyzet folytán ntóst a ké peket, aminthogy a nyári szezon miatt a tárlat-körutat l>c akarják fejezni, Vnánden elfogadható áron és az elképzelhető legkedvezőbb részlet-feltételek mellett kiárusítják.
Csupa hVücsarnoki magyar művész, köztük nemi egy világhírű kitöltetés tulajdonosa, egy esoitíó állami nagy és kis éremtoicl és külföldön díjazott vászon, de ezenfelül is valakntonnyinek legjobb ajánlólevele a miárkás, ismert tnWvész-név és — maga a kép-
A tárlat a Baboehay-házban egész nap díjtalanul megtekinthető.
Mit végzett a polgármester budapesti Htjában?
Csütörtökön érkezett haza Budapestről dr. Krátky István polgármester. Hivatalos ulja eljárásairól többek között kijelentette, hogy a nagykanizsai
OTI-szókház építkezését illetőleg a központ már kiadta a tervezési munkát, amelynek elkészítésével egy neves építészt bizott meg. A terv a legrövidebb idő alatt elkészül. Az épület költsége 159.000 pengő lesz.
A Hertelendy-telken épülő elemi iskola 9000 pengő többlet kiadásához sikerült a minisztériumban 5000 pengőt biztosítani, de valósrinü, hogy sikerül az összeg másik részét is megkapni.
A leányllceum ügyében is eljárt a polgármester a
minisztériumban, igy a tornaterem építésére 3000 pengőt eszközölt ki, azonkivül annak berendezését is megkapja az intézet. Tárgyalások folynak a tanerők kérdésében, az intézet kölcsön tanerőket kap az államtól. Ebben a kérdésben a polgármester most teszi meg a szükséges előterjesztéseket. A leányli-cjum ügyeiben általában örvendetes megértést lehet lapasztalni az illetékes tényezőknél.
Ami a nagykanizsai állandó export-vásárt illeti, melynek é/dekében a polgármester ismételten tárgyalt a minisztériumban, az engedfly kérdése minden pillanatban dűlőre juthat, órák kérdése, hogy az ügyosztály vezetője aj miniszter döntéséről értesiti a polgármestert.
Kétértelmű, hazug imádságnak nevezi a Miatyánkot
egy ai*gol biblia-terjesztő szekta üzleti körlevele
Napokban kőnyomatos u\'on sokszorosított levelezőlapot kapott a Zalai Közlöny és vele együtt bizonyára má\'ok is a vidéken. A lapot Budapesten adták fel. A feladó: .Harsányi Oszkár Budapest", de. közelebbi cim nagy ravaszul hiánya zik a levelezőlapról.
A levelezőlapon nem kevesebb áll, mint hogy „a kereszténység 1700 éve hamis tanítások" szerint imád-kozza a Miatyánkot, amelyei „kétértelmű, hazug imádkozásának nevez. (Hogy miért éppen 1700 éves Harsányi ur ezerint a keresztény tanítás, az nem tűnik ki a levelezőlapból.) A végén oda lyukad ki, hogy „Anglia uj bibliája most már a megváltó, igaz szöveget tanitja".
A Miatyánknak, a bibliánknak, a vallási tanilásainknak ez a felháborító meggyalázása és üzleti célokra való szemérmetlen felhasználása nem csak a vallásos érzésekbe és az elemi jóizlésbe, hanem törvényekbe is ütközik, amire az illetékes hatóságoknak meg kell találniuk a módot, hogy egyszer és mindenkorra elnémítsák. (A fennálló postai rendelkezések értelmében szabad egyáltalán ilyesmit továbbítani ?)
A Zalai Közlöny munkatársa felkereste ebben az ügyben P. Cirfusz Viktorin plébánost, aki a levelezőlap figyelmes átolvasása után a következőket mondotta:
— Nem egyszer háborgattak már
katolikus családokat is a szfektá-riusok Angliával, vagy angol Amerikával a hátuk mögött: ujbibliával, megtisztított S^enlirjssal slb. Tegnapelőtt is érkezett* egy felhívás városunkba, épen a Zalai Közlöny ci-\' mére, amelyen a „Miatyánk" kifor-gatásával búznak mézes nudzagot a hiszékenyek elé.
— , :<os8z fa jó gyümölcsöt nem teremiíet" — mondja Jézus.
-- Csak egyre hivatkozom. A közelmúlt nagy halotlja, a VIII. Henrik anglikán Angliájában konvertált Chesterton. ő mondotta : „Angliának nincs más választása, mint katolizá-lódni a háború után". Sokan meg-tet\'ék, nagyok is, de még Anglia nem.
— És az emiitett levelezőlap felhívása igy szól: „Anglia uj bibliája most már a megváltó igaz szöveget tanítja". Látták-e ezek a vatikáni kódexeket ?
— Isoiét Krisztusra hiva\'kozom : „lámadnak hamis Krisztusok és hamis próféták... ne higyjelekl"
Eddig a plébános nyilatkoza\'a.
A magyar katolikusságnak meg kell találnia a módot, hogy a vallásos érzésnek ezeket az elvetemedett hiénáit elnémítsa. Elsősorban a hatóságokra vár a feladat, hogy kiderítsék a lakáscímüket a bélyegzőjükből lefaragó Harsányi Oszkárokat és odaállítsák őket, ahol a helyük van: — a vádlottak padjára.
(bl)
PONYVA S^\'jr
ZSAK HIRSCH és SZEGÖ-nél.
KULCSIYUK.
om^L
Színházi tere-fere
Személyi hírek
Bánky Baba, a volt kanizsai szubrett Budapesten mutatkozik be. A Kamara Szinhfz nyári darabéban jáisra az egyik fősrereptt. Ugy jutott ehhez, hogy dr. Muller János bohém pécsi ügyvéd, a kulisszák orsrágszerle Ismert Hansi-ja, m\'után egész csomó vidéki dlrektotsígra hiába pályáiott, kibérelte nyáil szezonra a Kamarái.
Anlal Béla, a Fodor-társulat la-valyl rendezője és jellemszlnésze, stiggione társulatot alapított. Most azonban megvonták az engedélyit, — mert nem tudott elegei tenni anyagi kötelezettségeinek.
Qalella Ferenc a pozsonyi magyar s^inház főrendezője jelenleg, de nem sokáig marad ott, mert újból Budapestre gravitál.
A konc
Próba van a kanizsai síinházban. S\'abó Ernő rendez, Fodor Ozkár itt-ott u\'asilásokat ad. Most íppen Koncz Jolyn van a sor. Srabó Ernő mondja:
— Jo\'ykám, ezt igy ...
Fodor Oszkár moodja:
— Jolykám azt ugy...
Bende Laci a ragasztott bajusza alól csendesen megsiólal:
— Ni .. . hogyan rágódnak a koncon I?
Félreértés
Iványi, az Ötletes táncrendező és szimpatikus epizód-szinész míg Kaposvárott működött. A kávéházban összebarátkozolt egy tiszti társasággal. Másnap állt éppen a színház előtt, amltor arra mafirozlak a ka-Ion Ik. Élükön az egyik itmerís tiszt. Amint a menet elhaladt Iványi e\'őll, a tiszt tisztelgést vezényeli. Iványi körülnézett, vájjon kinek szól a rangos Üdvözlés. Nem látott senkit, akhtek szóihalott volna, ellöny-velle tehát a kávéházi ismeretségnek és roppant btisike volt reá. Másnap, harmadnap ugyanez ismétlődölt, Iványi ekkor már mindennap menetrendszerű ponlossiggal várlii a katonák déli bevonulásit. Negyedik nap egy ismerellen tiszt vezeltc a csapatot és — az Is tisztelgést vezényeli. Ekkor izlán már szögel ütött a dolog Iványi fejébe. III mé,(ls csak valami félreértés leszi Nézett jobbra, né;ett balra, aztán a szemére húzott kalappal elsomfor-dáll és többel nem állt ki délben a színház elé. Ekkor vette csak ésrre, hogy nem C6ak ő áll minden délben a színház elölt, hanem — a hősök szobra Is, amely előli kötelező a katonai tisztelgés.
Sport
Van aki bajnokságokat gyü|t, van aki bélyeget, ven aki régi pénzt é» van, — aki kockacukrot. Ez ulótbi szenvedélynek a kávéházba járó kutyatulajdonosok szoktsk hódolni. T. 1. nem a maguk feketéje mellé szervírozott kockacukrokat gyűjtik, hanem az aszlaltársaság többi tag-
Macó és gyapjú fürdőruhák, | selyemfényű vistrafrottír fürdőköpenyek )
nagy választékban kapható Szomolányi Áruházban I
1936. [unlus 21.
ZALAI KÖZLÖNY
laíél Etéren rekordot Oaleltáék 4111-totlak fel, akik egy pécal szezon alall 1500 darab kockacukrot gyü|-löllek össze míg akkor is, amikor a kiskutyáinkat már eltemették a kanizsai színház-kert egyik bokra alall.
Könnyek
ki Érettségiben Pécseit Vaszary Piri, Péchy Blanka és Oólh vendégszerepelt. Megnyugtatásul szolgaion azoknak, akiknek a kanizsai előadások alatt Harczos Irén feledhetetlen alakítása könnyeket csalt a szemébe, hogy a pécsi előadásokon a lent említett bírom pesti színésznagyság is sirva fakadt Harczos Irén alakítása láltán. (Pedig ők már vagy 80-szor végigjálszotlák ezt a darabol Pesten és maguk kijelentenék, hogy a pesti előadás őket sohasem rlkaita meg I)
A kanizsai veséző asztalnál, ahol ezt mesélték, ott alt Egry Berta is. Egy darabig csak hallgatta, aztán nem állhatta meg szó nélkül:
— És mii gondollok, miért sírt a Vaszary, meg a Gólh ?
— Biztosan nagyon tetszett nekik a pécsi előadás, — feleli rá valaki Jóakarattal.
— Egy frászt I — igy Egry Berta. — A közönséget siratták, amelyik ekkor jött rá, hogy milyen kis ember leli volna Liszt Ferenc, ha a különbségei li tudnátok zongorázni.
2 Illés, 4 henger, lengötengely, 570 cm3, 5\'/2—6 1. fogyasztás, 85 km. Sorvice: Eladás:
Budapest VI., Arena-ut 61. Budapest IV., Váczi-utca 1-3.
Telefon 988 20. Telefon 828 48.
Bende Laciról
keveset tudott itni eddig a kutci-íiynfc. Szinte visszavonultan, csendesen éli azt a kevéske Idejét amll sok szerepe és rendezői elfoglaltsága szabadon hagy. Most méglB sikerült róla ii megtudni vatamil.
Bende Laci szerzeit. Operettet szeneit. Megint operettet szerzett. Mert egyszer már szerzett operettet és azzal a kanizsai közönségnek is szerzett kellemes percekel. (Két kicsike szoba volt a cime). Most azonban Bende Lici uj operettje, a Szerencsekerék kerül színre és ezzel valószínűleg már maganak is log szerezni valamit, meri Pécsett nagy siker volt és junius 23-án ugyan-Ilyen siker lesz Nagykanizsán is. A zenél Bondy Endre pécsi jazz-karmesler szerezte.
Mi is szereztünk valamit. Egy Ígéretet Bende Lacitól, hogy ha ennek az operettjének sikere lesz, akkor többet nem ir operettet.
Most hát a kanizsai közönségen fordul meg .. .
Naptár: Junius 21. vasárnap.Kom. kat. O. Alajos. Protestáns Alajos. Izraelita Tham. hó 1. — Junius hó 22. héttí. Rom. kat. Ákos. Protestáns Paulina. — Izraelita Tham. hó 2.
A törvényszék elutasította Timár József szabadiábra-helyezési kérelmét
Tímár és védője a táblához felfolyamodtak
Jelentettük, hogy Timár József, a nagykanizsai mozgóposta sikkasztó tisztje, védője, dr Homonnay budapesti ügyvéd utján szabadlábrahe lyezési kérelmei terjesztett be a kir. törvényszékhez, 4000 P biztosíték ellenében.
A klr. törvényszék vádtanácsa
tegnap foglalkozott Timár kérelmével és azt elutasította. Dr. Almássy Gyula vizsgálóbíró kihirdette Tímár elölt az elutasító határozatot.
Értesülésünk s.érint Tímár és védője a vádtanácsi határozatot felfolyamodják a pécsi kir. táblához.
Két öngyilkosság történt Nagykanizsán pénteken este
Egy cipészmester betegség mlalt felakasztotta magát, egy fiatal leány mérget ivolt
Varga István 45 éves Hunyadiutcai cipészmester pénteken este la-kasán (elakasztotta magát. Hozzátartozói észrevették és levágták, de eszméletlenül terűt el a padlón.
A kihívott mentők kórházba szállították, de mindezldeig nem sikerült eszméletre téríteni. Tettét valószínűleg súlyos beteglége mlalt követte el.
H. M. 18 évet nagykanizsai leány
nagyanyjánál lakott a Petőfi-utcában. Pénteken e»te 9 óra tájban hör-gésre lelt figyelmes nagyanyja. Ki-derű I, hogy a leány öngyilkossági szándékból lugkőoldalot Ivott. Életveszélyes állapotban szállították kórházba. A fiatal árva leány valószínűleg szerelmi bánatában akarta eldobni magától az életet.
Női nap a strandfürdőben
A Polgármester Ur megbízásából közlön. a város közönségével, hogy a városi strandfürdőben e hó 22-tól kezdve, hetenként kétszer: hétfőn és csütörtökön fél 10-től d. u. fél 1-lg női napol vezeltünk be. Abban az eselben, ha megfelelő számban látogatják ezeken a napokon a strandfürdői, a női napok szárnál növelni fogjuk.
Dn Kerkay igazgató ur megengedte, hogy ezeken a napokon a leányliceum növendékei Is Igénybe-vehessék a strandfürdőt.
Dévényi József testnevelési tanár, strand Igazgató.
Frottier köpenyanyagok
Strand-köpenyek Frottier törülközők legolcsóbban Pizsama-anyagok Strand-táskák
Széchényi István
Nagykanizsa, Fö-ut 3. sz. Árajánlat dijtalan 1
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó végéig az őrangyal gyógyszertár Deáktér 10. és a kiskanizsai gyógyszertár.
— (Bélyeggyűjtők találkozója) bét. tön délután 6-tól 8-ig ® Pannónia hátsó kistermében.
fflel,
egészségügyi berendezéseket és szennyvízcsatornákat, minden rendszerű axiwattyut
szerel és javít,
épület- és géplakato8niunkákat vállal
4
ÜALA1 KOZLOHV
1886. lunlui ii
Rendkiuiili ajánlót! T*z" \'é"lsz5,el \'zz:ia". P 12.90
Nagy tétel torontáli szőnyeg mélyen leszállított áron ! Legújabb minták 1 Legjobb minőségekJ
KIRSCHNER Divatáru házban
„Születés-szabályozó R.-T."
avagy az emberi naivitás, mint legújabb kereseti forrás
Strandélet
Medárdus rettegett napja ezidén nem vál.otla be fenyegetését Napúk ó!a vastag sugárban ömlik a nap perzselő heve, a juniusi nyár fellendítette a kanizsai strandéletet. Reggeltől késő délutáni? zajlik a sétatéri fürdő, jókedvű emberek vidám kacagása hangz k — mindenki áldja a sirat dot — ott felüdülést talál a tikkasztó hőségben. Gyerekek és felnőttek, sportoló fiatalság, virágzó szép asszonyok lepik el e nagyszerű intézményt, mely felülmúlta a legvérmesebb várakozást is. Jókedv, derű, szépség, fiatalság, sport é-i szórakozás, egészséges testkultúra találkoznak itt — szép harmóniában — a szép környezetben.
Derűs a sok szin tarkasága. Sok fürdőzőtől hallottuk, hogy a leg-seebb frottlerkelmék, legpraktikusabb strandanyagok a Schütz Áruházból származnak. (=)
—• (Slesta Sanatórlum)
Budapest. I. Il&th Oyörwy-u. 5. a főváros egyik legldedllsabban fekvő éa orvosllng legtökéletesebben felszerelt gyólntézete. Bel- és Ideggyógyászul, so-bészet, szülészet. nőgyógyászat, urológia stb. RÖntgon Kémiai és mlkros-koptiil laboratórium , Elektrocardlo-graph (szí vvlzniiáló). Krógh téle alap-anyugesero vizsgáló készülék. Enleroc lennor (bélftlrdő). Modern vlzgyógvln-tézet. Orvosilag vezetőit vDlanvüzémü konyha. Elsőrendű ellátás! 97UO négyszögöles park! Olcsó árak!
A vágy. hogy a születendő I harmadik az erösebb nem tagjai közé sorozódjék. — évezredes. Eddig Mindössze belső fohászok és im\'ík formájában próbálták a teiim-szot örök rendjét bcfolyá-solni, de imM most a XX- század technikája M\'ghozla a várva-várt szert. Amit az orvostudomány nem tudott elérni, azt egy e célból alakult részvénytársaság Igyeksfik ttf.íst Kaposvár, Székesfehérvár és Dunántúl e^yéb városaiban megoldani. És ak\'ir mj-lycn hihetellenül hangzik. ez a részvénytársaság, iuiVety áü egy elnök-vezérigazgatóból, cgv titkárból és egy gépirónö-részvényes-ből. tehát hántat emberből (!), — eredménnyel működik. Miután alkalmunk volt az uj részvénytár. saság .Működési napló»-jál>a betekinteni, annak érdekes ügywilc-nelél az alábbiakban ismertetjük.
Az c\'nök-vezérigazg.tló (civil-l>en vegyész) ügyes kiállítású fiolákba cukrozott\' aszpirint cs\'.ma-gol, amelyet egy használati ulasi-lássál együtt az egyetlen részvényes postán továbbit mfndcn gyermekáldásra viVró fiatal \'házaspárhoz. A használati utasítás cjv sze. rényle megjegyzést is tarlalmaz: «íla e varázsszert használja,
csallialallanul igazolódik a hatás: fiugyciirt-k látja meg a napvilágot. És akkor — e csomlag küldői bátrak lesznek jelentkezni az illő \'honoráriumért Addig azonban. — ne is próbálja meg —• egyetlen fillért stMl fogadunk cl.»
Hát nem kedves ez a szerénység?
Ami a munka további részét illeti, azt mrtr a titkár végzi* figyelemmel kíséri az anyakönyvi híreket és ahoi\'fiut jegyeztek be a s/.ülelés rovatba — de csakis ottl -- jelentkezik a boldog és örömmámorban uszó irju apánál, aki legtöbb eselben — érdekos! •-: fi el
S bár az ujszüllötleknek simini közük ^ Születés-szabályozó R. T- «varázsszeréhez,» miután azok továbbra is a természet örök rendje szerint hol fiuk, hol loányok lesznek, az uj R. T. Működése mtfgis e edményesnek mondható; meg lehet belőle élni. És nagy szó ez máma. amikor a hiszékeny emlK\'r egyre kevesebb...
És ha a «varázsszer»-tőt nem ís született egyetlen fiu somi. a születés-szabályzók mindenesein: megszülték a XX. század legújabb szélhámbs-ötlelet.
Rovatvezető: G4»p4mé Sonja, Budapest
A napfény kozmetikai hatása
Bizonyá a tapasztaltuk saját magunkon, hogy nyáron mennyivel rendesebb az arcunk, mint az év bármely szakában. Ezt nagyrészt a jóságos napnak köszönhetjük, mert ha azt helyesen adagolva használjuk, megüli a káros baktériumokat, megakadályozza a pattanások keletkezését, tehát gyógyítóiig hat a bőre; de, ismételten, csak akkor, h« helyesen, fokozatosan bánunk vele, pár pe ccel kezdjük és lassan megyünk fölfelé. Igy délijük, hogy a nap gyógyiló itatásán kívül, ,szep egyenletesen barna lesz bőrünk. De ha ezeket a ionios szempontokat nem tartjuk be és már (óefire lenjük -fogunkat a .vas\'uyipiilesUlé&re", amikor sportot Uzünk abból, hogy órákig napozunk, vörös pecsenyére sülünk, akkor Wzony éppen az ellenkező hatást érjük d Vele Börűn-kön feszülő, lángofó, \'keltemetlen érzés után, pár nap tnulva dkez-dü^.k hámlani és -bizony megdöbbenve tapasztaljuk, hogy ahelyett, hogy szép barnák\'lennénk, foltosak, csúnyák lettünk. Sőt nagyon .sok esetben komoly bdjokat is Okoz, >igy pl. m^gas fázt, erős fejfájást, szédülést, hánylng^ és bizony, ami a legsu|yosabb*hneneteIÜ,ft$gutát.ls.
Kifejieti, vaKy Kicsép I üres mákfejet (gubót) ás uárat vásáréi a HANGYA szövetkezet. Knzsé ckben, ah I H ns;ya nincs, Írásbeli aj nlatra „vásárlási megbízást ad magas jutalékkal ALKALOIDA Vegyészeti Gyár R. T.
Budapest IV., Iráftyl-u. «7.
á megálmodott cseléd
- Erdővidéki történet - 1 Irta Péterfy Tamás
A jegyesek boldogságához minden megvolt , -v,
Az ifjú orvos imádta Beke Rózsikát. És a leány igazán szerette Zoltánt.
Az esküvő napját oklóber közepére tűzték ki. Pompás uj lakás várla az uj párt. Piactéren épüli a kis városkában. Három szoba, lágas rendelő, amelyhez két Mellékhelyiség járult. Majd cselédszoba, üveges folyosó, széles nyitott tornác, kamra, pinée, mügas padlás, belső följáróval. Az udvaron istálló, kocsiszín és mlindcn melléképületek
Az udvaron a láncos kut bőségesen szolgáltatta az üdítő vizet. A kert hátsó végén folyt a patak. Fölé kényelmes fürdőhelyiséget készítetlek. Az udvaron a vizi szárnyasoknak külön fürdő-uszó medencéi csinállak. És mindezeket ilyen szé|>en Beke Mózes-\' fié, a Beke tanár özvegye, — a leendő anyós készítette. . Az esküvőjük előtt egy hónappal minden, éppen mfnden mvgvolt az ifjú párnak. Csupán csak egy cseléd, egy jóravaló cselédleány hiányzott. De ez igazán hiányzott. Meri a cseléd-kérdés igen nehéz a kisvárosban, u vidéki kisvárosban. Iiaróton nincs katonaság, kevés az ifjulegény. A cseléd, .sorban élő leányokat a szivük a nagyvárosba húzza, mert ott van a katonának berukkolt legény. A nagyvá-
rosban legalább minden héten egyszer találkozik a babájával. Vasárnap karonfogva sétálnak s még láncba is mennek némelykor.
De a kisvároson?!.,. Otl nem akad szórakozás a szolgáló leánynak. Még falura is szivesebben beszc^Vhk a növendék leány, mint a kisvárosba ... Barótra!
És mégis cselédről kellelt gondolkozni a fiatal, jegyes.párhoz. Sok álmatlan éjszakát csinált ez a cselédkér-idés a Rózsi ka édes anyjának. A leendő anyós a leánya előtt rettenetes színben tüntette fel a y cseléd hely ze tol... Magyarázta, a szavakat szinte rágta egész nap:
— Rózsikáml A falusi tudatlan c^e-lédleánv valami rettenetes!... Tör, zuz, csak kárt csinál, amíg beleszokik a háztartás kertiébe. Tudatlan cseléd-leányon több a kár, mini a haszon! Meri ha szeles, — minden elpusztul u kezében. Ha lassú — nem halad a munkájában. Rózsikám hidd cl nekttn, igazi kínszenvedés kisvárosban jó cselédet találni!... Pedig őszi időben, betakarodás után szívesen elszegődnek a falusi leányok a jó kosztra, kitelelni, — aztán tavasszal ismét bele állanak, feljavítva, teljes erőben, otthon a mezei munkába!... Rózsjkám egyetlen gyermekom\'! Ez a cselédkérdés igen aggaszt! Ez mindennapi gyötrelem! •- panaszkodott az édcsmjama.
— Majd csak találuiik édesmamn! — vigasztalta Rózsi ka — Van kocsink, lovunk. Kimegyünk falura. Ott
a faluban, a helyszínen keresünk egy tiszla, jó csclédícányt
— Drága, egyetlen gyermekem/! És te hiszed, hogy találunk?
— Sok falu van E\'dővidéken édcs-.mnmto! Ha jól tudom tizennyolc község. Bárót város körül falu. mindenütt falu. tizennyolc falu!...
— Tizennyolc faluban sem találunk egy olyan esc léd leányt gy^rmekeM, amilyen a baróli doklornéhoz szükséges ..
Ilózsika indulni akart. Enyhileni kívánt a minősítésből. a kedves Mama közbevágott és elmagyarázla hogv Mi-félc minden jó tulajdonság szükséges ahhoz, hogy a cselédleány megfeleljen a baróli doktorné házánál...
Beke tanárné szinte szavalt, mintha színpadon leit volna, pedig az üve#;s folyosóban valának mind a.ketten-
Az a cselédleány legyen egészséges, tiszta, szorgalmas. Mindig vi dájn, jókedvű. Ne feleseljen.\'Ne szá-jaskodjon. A háztól p etykát ne terjesszen, a háziakat liáztcije I. .. És tudjon...
Itt pihenőt tartolt öavrgy Beke tanárné, mert a cseléd tudásának, tudnivalóinak nagyon .\'hosszú sora van. Körülbelül félóránál tovább magyarázta, hogy mii mindent kell tudnia egy Igazán jó szolgáló leánynak, aki a baróti riaial doktornénái szolgái:
— Szitálni, kovászolni, dagasztani, sülni... Ruhát beáztatni, lugzóra felrakni, kimosni, tisztázni, szárítani, Mángorolni, vasalni, javítani, fol-
tozni, de nom a fehéret fekete cérnával s a feketét fehérrel!... Sem a vékony batiszt ingei vastag cérnával, aztán a vastag vászon féléi Meg pók-háló.vékony cérnával. .. illát a főzés?!. .. Rózsikám! Egy orvos húgénál rendes konyhavezetés szükséges. Reg-geli takarítás után. korán e.mlegy húsért. Korán, amiig a javát el nem hordották a mészárostól... Amíg csak a husi megismeri, — {élesztendő eltelik. Tudatlan cselédnok a bélszín ->telyetl vastag nyakai ád a uuészáros. legény és a leány meg sem nézi, megelégszik, ha csinos mVSszárosfiu csipkedi meg közben az arcát... Hát a heti főzés ,lK\'osxl&sa?l Hogy kníkor iuit főzzön a doktorné?! Hát a .tálalás! A takarékos élélcltartás? A mbsogalásj} A mikor a finom parcellán tányérok törnek, pusztulnak, apadnak minden Minden napi Oh, én édes IjUjneni mennyi baji mennyi gond! Rózsikám! Drága egyetlen gyertrtekem! Én má"-ludlam, én már éreztem, hogy nem találok neked soha\'egy igazán jó cseléd leány tl...
— Édexa-xina, engiw mindenből\'kihagyott! ...
— Hát mit tudsz te?
Ilózsika kedvesen inyújtózkodott és hvég ásított is hozzá.
— Tudok álmbdozni JDe édesen, boldogan á.\'ml»dozni... No, ugy^, hogy Zoltánt is megálmodtam és — megjelent, eljött-értem ... A jó cselédet is bizonyosan megálmodom és öljön hozzám . . .(Eelyt
IjS. junius 21
MAGYAH m MáMi
az Erényi-féle
RESIDENZ
penzióban lakik I
MI É li T ? ?
I. Mert az Erényi penzióban külföldön is ugy érzi magát — mint otthon. 2. Mert nam olajjalföznek, hanem kitűnő, izJetes magyar konyha van. 3. Mert a Residenz egészen közvetlenül a tenger partján fekszik. 4. Mert a fckvó lég-És napkurákat a vendégek a saját gyönyörű tengerparti pálmakertben tarthatják. 5. Mer. kívánatra diétikus koszt felár nélkül kapható. 6. Mert meleg tengeri lürdó is be van vezetve. 7. Mert a Reeídenz a magyar uricsaládok találkozó helye. 8. Mert a legj bbal a legolcsóbban nyújtja. 9. Mert a Residenz magyar vendégei egy nagy családot képeznek. 10. Mert az utazás és valutabeszerzés minden gondját leveszik a válláról: Erényük. Budapesten (Károly-körut 5. tel. 3IS-19.) Kérjen még na képea prospektust I Kimerítően részletes K0 levélbeli Információi
Végül pedig tartsuk be pontos n a kővetkezőket: Szárazb;rüek ne nagyon ambicionálják a nap >zást. Ha napoznak, abban a^ esetben jól olajozzák be arcukat, ugy napozás előtt, mint után.
Zsirosbőrüeknek ellenben legjobb kozmeliku8 a nap.
Üzenetek :
Sürgős Kzl az eljárást azonnal szüntesse be, mert tönkreteszi bőrét Addig is. u\'raf\'g Pestre nem jón, csak olajjal nfossu. Nagyon kérem, ha szombaton jönne, engem előre értesítsen. Üdvözlet.
Szép mjck. Ugyanazzal "a zsíros ki\'iíuilncl Jccnjo l>c mosakodás után. Keveset, vagy «gy.illaIán ne puderezze, de ha elkerülhetetlen a puderzés, ak. kor krómtezwi alá, gyöngén törölje le, csak azután puderezze.
Hál ás. Nagyon köszóuiAnl dc nem az én érdemem csupán, hogy kezei (gyönyörűek* lettek, ha továbbra is igy á|>olja, mi\'g szebbek lesznek, üdvözlet.
Praktikus. Még gondolkodom! rajta, krfndenes* stre köszönöm az ötletcL Majd érintkezésbe lópek vagy egy gyógyszertárral, va«y egy drofjériával, iimiI kounetlkuinjaiinat árusítani fog-iák, 2. Naiwuta kéts-er ttícjcgvizzel, kénlej szappannal, esle a rázókeverék-kcl mbssa. Dc gpii nagyon fontos, vegyen be 30 gramm ricinus olajat. Üdvözlet
NagyktnLsa megvei város polgármesterétől.
12319/1936
Tárgy: A-épít etek ablakainak és eikélyeinek virágdiszitíse.
Hirdetmény.
Hivulkozással a tárgyban jelzelf ügyre vonatkozó kérelemre, közh rié lesiem, hogy a vitúgdmsiel legszeb tcneli\'oll bO lak^s luhjdo: o altiak juialmazésáia ti yinamiyi dijat tűzök kl, mégpedig:
ai el ő legszeb, 5 lakás ablakainak, iüetve erkélyeinek jutalmazására 20—20 pengőt,
a további legszebb 45 lakás ablakainak, Illetve erkélyeinek jut I-mszasára egy-egy szép g obanövényt.
A vlrágnyeites lakások ab\'ak , liléivé erkély\'ulajdor.osalnak neveit a Zaiil Közlöny auguszlus hó 15-én megjelenő számában fogom köiöM
NajyfcpnlííJ, 1636. junius 6. **a Polgármester.
ZALAI KÖZLÖNY
Jó üzlet
Rendkívül érdekes, de világnézleti szemponll>ól csöppet sem legilimál-haló felfogású, tipikus <pesli» levegőjű lénait (amely he lyei-közzel drá-nv.ii jelenetekben is bővelkedik és mint mode.-n színműirodalom első he-het vindikál taligának) dolgozott fel lleltai Jenő a m« modern. hípernro-dern emberének. Mert a konzervatív, polgári erkölcsök nyugodt és békés életét élő omlKrnek idcgenvilágboH alakok a színen mhzgó figurák, amelyeknek egy egészen tn\'is vi\'ágban, ta Ián a forró pesti aszfalt légkórében, némely arisztokrata szaionjában látni. De mfiil irodalmi vagy színpad\' tfato kétségkívül érdekes és lleltai Jenő szinpadirói zsenialitása ragyog tatja benne sziporkáit. A színészek viszont olyan szépséges. kifiiit«rtilt játékot produkáltak. ata\'i élménnyé tette az előadást és zsúfolt házal érdemeli volna. Színészeink játéka elsőrendű, minden izél>en művészi teljesítmény voll. amelv feledtetlo a darab légkóréi. Mnjlbényi (iabi egyéniségének megfelelő szerepéién finom sxinekben foiw.ilta meg Csákány Agnc.sl és rokonszenvessé lelte alakját. Daruváry Mária kreációja kivételesen finoknf és gondos.m bé\'illilott Mára grófnő trí\'nt-ha a grófi palota szalonjának rámtí. Jóból lépett volin ki, magával ragadta dózönségét- Vass IiVn\'n minden mozdulatában u,i és tökéletes, a kiforrott tnfflvész fölényes játékával. Bakó Iiabn sok le.iWészclességel és kedves bájl vitt szerepébe. Rátkay István s/.cgény orvosa a m»ga le!ki vívódásaival kényszerhelyzetével és köráhniénycivel, Bende László az ügyvéd szerepében, Oroszlán György Gáthy grófja csupa élő enttbtir.lipusok, uz évet palettájának-, hűséges színeivel, áz örmVegadás rft™ gyogó le\'.jcsílroínyével, Danis Jenő, Hajm^sv. Andrási, Koltay, slb slb. epizódszerepeikben is kilellek rm. gukért.
A gondos rendezéséri a fiatal Rátkay Istvánt illeti dicséret, aki rendezői ljomutalkozásában sok rátermettséget és tehetséget árult el.
A Jó üzlet előadása művészi élmfny volt azok számiára, akik magasabb szempontból nézik a színészek munkáját
_ (B. R.)
A Budapesti Gyermekit űvész Színház
szombati bemutatója a legteljesebb siker jegyében zajlott le. A gyét-mekvilág nagy elragad atással lapsolt a kis művészeknek és igen sokat mulatott Bolond Ist k szereplőinek. Az előadást gyermek-kabaréval fejezték be. Igen nagy sikere volt a címszereplő Bársony Verának, kitűnő hangjával és játékával, Gerő
......... — \'pi ■
int Hejre Kali Méltó volt nevéhez. Vaíly Csöpi, Kar ka Rózsi és a kis E^ry Juci szintén kivették részüket a tapsból. Az előadást vasárnap délelőtt 11 órakor megismé I k, de teljese i uj műsorral, amikor is Nótás J ncsi Aranyorazágban cimü 3 felvonásos mese operett kerül sz nre Bársony
Edit ennivalóan édes Pimpiske hercegnő, Földes Ver», mint
i.ű»n:r.-if>ti nvxasvau

EMERGÉ
0 k«r«kpárgu(Ttid
Nem llllt m«g sem heg7, aem vlzmos&s, nem kell félned még a legrosszabb írttól sem.
EMERGÉ gumival haladsz? Nincsen előtted akadály
Vigyázz?
EMERGÉ védjegye EMERGÉ minősig
GYÁRTJA A MAGYAR II U G G Y AN T A A R U G Y A K
Vera és Földes Veruska főszereplésével. Amit tegnip láttunk, tényleg felejthetetlen élmény volt.
A színházi Iroda hlrc-l:
(*) Húrom ember a hóban — opereltpremler ma esle. A fúváros ezldtl legnagyobb sí inhizl eseménye, a Három ember a hóban operetl-ujdontág bemutatója Irányítja a szlrház felé a figyelmei, ma, szombaton és ho\'nap, vasárnap este. E\'ich Ka .lner gyönyörű regényéből \'nJai Ernő fodUstvil és Gyöngy Pál zenéjével kerül elénk ez a han-gulalos, gycnyöiű opentt. Nemesik s^piége, de vidámsága, kifogyhs-lill n humora is biztosítják ennek uz oferetnek a népszerűséget. A női főszerepekben Harczos íren hódit elragadó kedvességével, de kl-tonő sz\'repjkhez jutoltsk Djmvá y iVWria, Koncz Joly, Vass Irma, B-nde László, Sza ó Ernő, Oroszlén Ojörgy, Koltay Ovula, Kdluy látván, An-drásy Márton it.
(«) Vasárnap 32-150 flIUrts hely árakkal három előadás. Délulán 3 órakor Harczos Irén felléptével a ,nulet:á^ot Mese a Orand Haitiben nsgy operellujdonság, délulán 6 órakor Székelyhíd/ Adrién felléptívei — csak fe\'nölleknek — a Házasság vlg|éléku;donség, esle fél 9 órakor ór.kor pedig a Három ember a hó-bon op retiujdonság vsn műsoron.
(•) Molnár-bemutató — A nagy szerelem. Hé főn este mutatja be a ptó/al együttes Molnár Ferenc, a világhitQ színműíró p. é ikus szépségű müvét, a Nagy szerelem című IgjStékol, Székelyhldy Adrién és Bende László felléptéve\'.
(•) Bende László búcsaja Kedden este saját operettjében, a Szerencsekerék-ben btx uzlk Be de László, a srinlirsulzl rokonszenves dráirai h\'se. A hingul tos operelt — csakúgy. ml: I a fővárosi és az ország minden síinp dlt megjárt első ope-rettj\', a Két klciike szoba, nagyon ktdves, romantikus operett, sz-1p
Gesucht
w|rd fűr den Verliieb upserjr Fabtlkale lűr di\'sen Riyon srrlöser
Ford-Handler
Erfordt\'rllcltjs K:ipl\'dl cca 10 000 Pei gö b i vornand:rer R.-paratur-wtrkz\'sii. Bew rhungen slnd zu richt-n an H. Penndorff, Zonen-et r der P..rd Motor Company A O. Wien XVIII., Hwbaok-•trass. iae/«.
tenéve", amely Bordy Endre korp-I oziciójs. A bucsnfeilépéz é« eflr-t>en • piemier Iránt mir l« nagy »z érdeklődés.
(•) Szűcs László vzrdégfuUípK-ve\' — » Mosoly országa. Srerdáfl c»t( :z op-ret együttes crn\'gntan e.\'U-inerl elsőrítlgu teljesllményf, > Mosoly országa kerül zzlnrr, SzOcs László vendégfelléplévtL A sztttzé-clős eseményre ctak kedden t irthatja lenn a t. bérlők helyeit a pénztár.
Bad Gletchenberg
(S íjctorsjfc) t«mimu!h»<»!l«n
katarrhusok-, flixtaa-. tűd tógalás- 6f szttbalokaál
Egyedülálló kjima, hirw gyógyíorrájiok, természetes szénsavas füraök, pneutnaL kamrák, inhalatóriumok.
FftfálitU-y « . .
Telj*. p«>»ló 8 6 tói
Prospektus: Osztrák Forgalmi Iroda Budapest, Andrássy-ut 2S., vagy Kurkommlasion, Gleiclienberg utján. \\ui
m.\\
sági Közraktárak RL élén
A közgazdasági delünkben mindinkább jelentős tényezővé fejlődő Mezőgazdasági Közraktárak Rt. központja a napokban uj Igazgatói kapóit Bugyi Anlal m. kir. kormány-főtanácsos személyében. Bugyi Anlal voll nemzelgyölésl képviselő több, mint egy évtizedig a Kereskedelmi B nk érdekkörébe tartozó Zsoldos Gőzmalom és Ipartdepdt vezérigazgatójaként működött éa a Mezőgazdasági Közraktárak Rt. országos hálózalának élére történt meghívása az ö közismert szaktudásának és agilitásának elismerése. A vidéki sajtót meleg vonzalom fűzi Bugyi Antalhoz, mert nagy közgazdasági e foglaltsága mellett vérbeli lapsz rkesztö és lapkiadó is, ameny-nyiben közel két évtizede főszerkesztője és tulajdonosa a Szentesin megjelenő Csongrádmegycf Htrtsp cimü politikai napilapnak.
ZALAI KÖZLÖNY
<936. junius 21
h
Vasárnap d. n. 4-kor: Délnyugati és a Keleti futballisták nagy csatája
Zrínyi—DKASE országos elödöntö mérkőzés
Nagykanizsán már ivek ő!a nem volt a futballban olyan érdeklődés, mint amilyen megnyilvánul a vasárnap délután lezajló Zilnyi-DKASE országos elődöntő mérkőzés iránt. Érthető is, mert még kanizsai pályán soha sem játszotlik országos elómérkőzésl és minden Ízig-vérig valódi futball szurkoló érzéssel gondol a vasárnap 4 órai találkozóra. Reméljük, hogy ez a másfél óra nem hoz csalódást és nem kell majd bosszankodva vissza gondolni az első nagykanizsai országos eló-dOntő mérkőzésre.
Amint már közöltük, Igen nagy és elkeseredett küzdelem lesz. Kánikulai hőségben a legjobb futballista sem adja tudásának leijét, mert a nagy meleg Idő elölt kimeríti a játékosokat. Reméljük, hogy nem a Zrínyi játékosai tesznek azok, akik Idő előtt elkészülnek erejükkel. A mérkőzésen > tzlv, és nem a technikai felkészültség dönti cl a mérkőzés sorsát. A mull vasárnapi szolnoki elődöntő is ugyanezt mutatta (a mezőnyben jobb csapat bukott el a pályán). Kanizsára ez jelen esetben csak annyiban vonat-
kozik, hogy technikai felkészültsége felelte áll ellenfelének, ha csak kevéssel Is és Igy mezőnybeli fö\'énye biztosítva lesz, ha a mull vasárnap Debrecenben mutatott játékát veaz-szük alapul. Ez a maga nemébin nem elég egy Ilyen nagysúlyú mérkőzés megnyeréséhez, hanem leitéllenül az ulolsó percig tarló küzdeni tudás éB akarás kell és ezt nem győzzük eléggé hangsúlyozni és a játékotok leikére kölni, meri hszal pálya ide, hazai pálya oda, egy Ilyen kupa-stllusu mérkőzésen az győz, amelyiknek nagyobb a szive, küzdeni tudása és akarat ereje.
A Zrínyiben ezek az ugynevezelt jó lu\'ajdonságok megvannak, hisz ezt a tavasz folyamán számtalanszor megrríulstták a játékosok, amikor a vezetésre álló mérkőzísi az ulolsó percekben fordították meg saját javukra. Ebben a tudatban nyugodtan bocsátjuk a fiukat a nagy küzdelembe, ulravalóui Idézzük és lelkükre kötjük a Délnyugati Alszö-velség és a pécil szurkolók Debrecenbe küldött táviratának szövegét: „Mecsekaljan minden futballista íteletek szuikol. Flakl szivet, lelket bele."
NTE-Vasutas TE tréning
mérkőzés Mi, vasárnap délután a Zrínyi— DKASE orsz. döntő után az NTE a Vasutas TE csapatával játszik tréning-mérkőzést. Az NTE a szezon befejezése után is állandóan tréningben van, ami nagyon fontos is, hisz egy hét múlva az amatőr válogatott csapst ellen kell kiállnia Nagykanizsán mérkőzésre. Az NTE I. és II. csapat összes |átékosal tartoznak ma d. u. 6 órakor a Zrinyl-pályán megjelenni.
Qerenciér és Péczell Indul a kerületi atlétikai bajnokságra
A Zrinyi TE 2 kiváló atlétája indul el vasárnap \' u. Pécsett a Délnyugat kerület lúlikal bajnokságaira. Qerenctt 1500, 5000 és 101)00 m-en, mig ,\'éczell 100, 200 és 400 m-en indul. Hozzájuk számítva Vass OyOifcyM, aki bár Nagykanizsán lakik, de i PAC szineiben indul, a 3 klv.\'ló atléta képviseli Nagykanizsát.
Reméljük, hogy becsülettel küzdenek Nagykanizsa atlétikájáért. Sajnos, csak Ilyen kisszámú gárda indul el.
Sikeres szereplésük nagy lökést adna a nagykanizsai atlétikának.
Üszők figyelmébe 1
Alig kezdődölt meg a fürdöidó, olyan nagy élei van a városi siran-don, amilyen az elmúlt években nem volt. Este fél 7 óra felé munkába állnak az úszók Dévényi tanár vezetésével és rendszeres tréningekkel készülnek a jullusban Nagykanizsán rendezendő uszóversenyie. A slrand-lürdón jövö héten, hétfőn, szerdán és pénteken tehetségkulaló verseny lesz este fél 7 órai kezdetlet. A slrandlDrdö vezetősége felhivja mindazokat az úszókat, akik tehetséget éreznek magukban, hogy a lenti napokon a v. strandon leíenjenek meg. Belépés díjtalan. Azok az úszók, sklket a vezetőség alkalmasnak talál, állandó szabadjegyet kapnak és logosullak esle fél 7 órakor díjtalanul belépni az uszodába és trenírozni. Usznl ludó lányok ét liuk, jelentkezni I
Anyarozsot
és az összes gyógynövényeket a legmagasabb napi áron vásárolunk.
„DROGUNIO"
Budapoat, Klrály-uooa 3. sz. Tokion 451 88. ,
36 kilót fogyott
Pest legkövérebb asszonya, egy lipótvárosi üzlet tujdonosa és ezzel — nagy örömére — elvesztette a „Pest legkövérebb asszonya" cimet. A hatalmas súlycsökkenést annak köizön-
heli, hogy orvosa tanácsára naponta egy pohár Mira glaubersós gyógyvizet Ivot. Cime a Mira forrás irodájában (V. kerület Tükör-ucca 5.) megtudható.
— (A Szoo. Missziótársulat)
nagykánizsai főnöknője ezúton is köszönetet mond a Nagykanizsai Néptakarékpénztárnak a szegény gyermekek balatoni nyaraltatására küldött 20 pengőért, valamint a Keresztény Jólékony Nőegylet vezetőségének a gyűjtött 36 pengőért, amely egy gyermek nyaraltatását teszi lehetővé.
— (Az utoára zuhant a diszeli templom harangja)
Csak az isteni gondviselésnek volt köszönhető, hogy nem okozott nagyobb szerencsétlenséget Diszel községben a temp\'om kisebbik harangjának tengelytörése. Csütörtökön éppen összeharangoztak, amikor a kis-harang egyszerre elnémult és levált tarló oszlopáról. Az alatta lengő nagyharang éppen- akkor lendült ki* felé és a zuhanÜ kisharangot nagy erővel az ablakon keresztül az utca kövezetére vágta. Szerencsére a közelben nem volt ember, mert a darabokra tört kisharáng könnyen agyc íiüthetett volna valakit.
Ma: Tűzoltó juniális
A nagykanizsai tűzoltók vidám Juniálisa mindig a legnagyszerűbb szórakozás és a siker jegyében szokott lefolyni. Ezidén a rossz idő miatt már kétizben.el kellelt halasztani. Most azonban kiderült az ég és vasárnap délután háromórai kezdettel megtartják a sok szórakozást Ígérő juniálist. Lesz minden, ami a vigsághoz 03 szórakozáshoz szükséges. A rendezőség ezidén különösen sok mókáról és szórakozásról gondoskodott. Este a délutáni mulatság az Iparoskör kerthelyiségében folytatódik, tánccal.
= A tűzoltók sétatéri Juniáll-sán a magyaros ételeket és kitűnő italokat a Markó-vendéglő szolgálja fel. Szolid árak és pontos kiszolgálás.
— (A küllők közé került)
Simon Dezső 15 éves gazdasági munkásgyerek a Laki csárdánál le akart szállni kocsijáról. Lusta volt azonban leugrani s mig lábával a kerekek küllőjét használta lépcsőnek, a lovak megindultak és a küllők a gyerek lábát eltörték. Súlyos állapotban szállították a kórházba.
& Centrál tündérszép kertjében szombaton esle hangulatos táncestéi/
■ szokásos díjtalan tombolával, sok és értékes nyereményekkel. — Az estély fénypontja:
NARY I 1771 a rádióból Is jól Ismert kitűnő nMU 1 hangú olőadó-müvésznő.
Kedvezőtlen Idő esetén a kávéházban.
— (A klskanizsai Sáskák)
országoshirü tornászcsapata, amely Szépudvary László taniló vezetése alatt mindenkor elkápráztatja a kanizsai és vidéki nézőket, vasárnap, junius 21-én tartja évzáró tornaün-nepélyét a kiskanizsai Temlom-téri iskola udvarában. —- A tornaünne-pély ismét méltót nyújt a Sáskák jó hírnevéhez. A gyakorlatokat a leventezenekar kiséri, amely a szünetekben szórakoztató zenét ad. A rendezőség szívesen látja a nagykanizsai vendégeket is. A tornaün-nepély délután négy órakor kezdődik. - (KI tud róla ?)
Tóts Katalin nagykanizsai lakost, ki 1905-ben Király-utca 24. szám alatt lakott, ilt szüle\'ett Ilona nevű leánya keresteteti. Értesítést a püspöki biztossághoz kérjük küldeni.
- (Juniális Kiskaniztán)
Kiskanizsa ifjúsága vasárnap esle a Levente Otthon előtt juniálist rendez. Megérdemli, hogy a közönség pártfogásába vegye ezt az agilis egyesületet, amely minden érdekességnek megmozgatója Kiskanizsán.
— (Egyetemi felvétel)
A pécsi Erzsébet tudományegyetemre való felvétel iránti kérvényeket VIII. 31 ig kell benyújtani. A rendes beiratkozások halárideje szeptember 1—12-ig. utólagos belratko zások végső határideje szeptember 30. Felvilágosítással szolgálnak, levélben is, a dékáni hivatalok.
KüiIiIiooíi, miliő, anyaion
és egyéb gyógynövényekért mindig • legmagasabb árakat (Izet és előnyös
készpénz lebonyolítást biztosit « Pantodrou Magyar ByógynÖ\' Vény RT. Budapest IX, Perenc-köiut35. Mlntáxott árajánlatot kérOnk I
Fürdőruhák, fUrdősapkák, fUrdőcipők, fehér retikülök, opalin férfiingek,
gyermekzoknik, kombinék, hálóingek
a legolcsóbban
Fiirst Divatcsarnok
Telefan 509.
1936. junlus 21.
ZALAI KÖZLÖNY
BÚTORT
legjobban a Dunántul legnagyobb áruházában
vásárolhatunk.
Pazar választék finom stylberendezések és jó polgári bútorokban.
Állandó butorkiállitésl
K0PSTE1N BUTORÁRUHÁZ
NAGYKANIZSA
= A FIAT gyár uj típust hoz a piacra, amely rendkívül alacsony ára és minimumra leszoriloll fenntartási költségek melleit kétszemélyes kivitelben ugyanazokkal a kiváló tulajdonságokkal rendelkezik, mint a rOvId idő alatt oly népszerűvé lelt F/AT Bulllu és FIAT ,1500" lypu-sok. Az u] koCBi már megjelent és jullus első napjától lógva a jelent-kezések sorrendjében kaphaló.
— Látogass* meg Várnát, u Fekete tenger királynőjét! 21 napos kedvezményes társasutazás express hajón és gyorsvonaton 14 nap teljes ellátással Várnán. Tengeri fürdők, A világ legszebb panorámája! Soha el nem muló élmény I Kérjen prospektust a jugoszláv ula-zási Irodától, Budapest, V., Dorollya-ulca 6.
=■ Felhívjuk olvasóink figyelmét az ország legrégibb gyógynövény kiviteli cégének,a,Panlodrog" Magyar Gyógynövény R. T.-nak lapunk más helyén közölt hirdetésére és b. figyelmükbe ajánljuk a gyógynövények begyűjtésével járó foglalkozást.
™ A Kop.totu Butoi áruház juulus ós Jullus hónapokban Uzlet éa raktárhelyiségeiben remekbe készítőit kombinált szobákat ós egyób modern lakberendezési tárgyakat áljlt kl. Ugy a szerény polgár, valamint a legkényesebb izléstl vevö. Ízlésének ós anyagi helyzetének megfelelően mogtalálja mindazt auilro szüksége van.

Kiadja a laptulajdonoi Közgazdasági Rt. Qutenberg Nyomda éi Délzatal Lapkiadd Vállalata Nagykanlzaán. Felelői kiadói Zalai Károly. Interurbán telelőn: Naavktn\'ua 78. iáira
Nagykanizsa m. város polgármesterétől.
13296/1936.
Pályázati hirdetés.
Az 1936: IX. t.-c. alppján betöltésre kerülő egy városi orvosi állásra, mely a X. fiz. osztály szerint mindenkor járó javadalmazással van egybekötve — pálvázatot hirdetek.
A pá\'yázati kérvényeket a m. kir. Belügyminiszter úrhoz kell címezni. A kérvényhez eredetben, vagy hitelesített másolatban a kővetkező okmányokat kell csatolni:
a) születési anyakönyvi kivonat;
b) hatósági erkölcsi, va\'amint a családi állapotot igazoló bizonyítványt ;
c) m8gyar honosságot igazo!ó hatósági bizonyítványt, esetleg a magyar állampolgárságra való igény szabályszerű bejelentését (optió) igazoló okmányt;
d) az 1883:1. t.-c. 9. § ában előirt képzettséget igazoló okmányt;
e) a tisztiorvosi képesítést igazoló okmányt;
f) az egyetemi leckekönyvet és a kórházi szolgálati könyvecskét;
g) a polgári közszolgálatban történt alkalmazást igazoló okmányt;
h) a hatósági orvosi szolgálatra alkalmas szellemi és testi épséget igazoló, uj keletű közhatóság! tisztiorvosi bizonyítványt;
l) a teljesített katonai szolgálatra Vonatkozó okmányokat;
Ezenkívül a pályázók kötelesek kérvényükben nyelvismeretüket és esetleges különleges szakképzettségüket ismertetni, ez utóbbira vonat kozó okmányaikat is csatolni.
Közszolgálatban álló pályázók az előirt kellékeket törzskönyvi lapjuk-kai (minösitvényí táblázatukkal) igazolhatjuk.
UJrendszerü tisztiorvosi képesítés st 1 bíró pályázók előnyben részesülnek.
Az 1936: IX. t. c. 12. §. (1.) bekezdése értelmében városi orvossá ezúttal kivételesen olyan orvos is kinevezhető, aki tisztiorvosi vizsgát nem tett. Az ilyen orvos azonban az esetleges kinevezés napjától szá-mi\'ott három éven belül a tisztiorvosi képesítést megszerezni köteles, — különben állását veszti.
A kérvényeket legkésőbb 1936. évi juIius hó 4-én déli 12 óráig
Értesítem a mólyen tisztelt kedves vendégeimet, hogy ma ós minden este a Pannónia sör-kertben a „VIG FIUK" Járóka Antal vezetésével
hangversenyeznek
Fagylalt. Jegeskávé. -\'/*l2-ig sSrzeno.
Jandó Nusi énekel. Minden vasárnap d. e. II Szives pártfogást kér:
G&D&RHAZY LAJOS
TRENCSÉN TEPLIC
fürdfl valóra váltja gyógyulási, tldlllés és szórakozás utáni vágyakozását. — Felvilágosítások, prospektus a Fürdfi-jgazgatoság utján.
lehet hivatalomnál benyújtani.
Elkésve érkező kérvények nem lesn.iek flgyelembevehelók.
Nagykanizsán, 1936. évi Junius hó 19-én.
2M, Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
12.723/1936.
Tárgy: Harcszerű éleslövészet.
Hirdetmény.
A helyőrség csapatai folyó évi junius 25-én és 26-án naponta reggel fél 5 órától este fél 9 óráig a Tölgyes erdőben lévő harcszerű lőtéren lőgyakorlatot tartanak. Ez idő alatt ott tartózkodni tilos, mert életveszélyes.
Nagykanizsa, 1936. évi junius hó 15-én.
ím Polgármester.
ZALAI KÖZLÖNY
1936. |unlm 21.
APBÓHffiDETÉSEK
tO .lűlfl «o ut., >in4M. W.IM, m» a ritu.
teaath.lyait vfgycn vlllatflket 1 Mfe nááátry 200 i I Oka telek, árnyat tikkal; kWpttett utnll. a balatoni rnuirum mellel\', kapható dr. Valkó Bíla Ugyví.l.rél, Kt»/l balyan 2105
Mviara kényelmet au\'ó.r vasirnap Maiaduláí. Elölegyiéa Kaulmann Man/nál. TeMorrállomáa: 882. 1712
Sxerezie be nvárl lO.lfajAt Stállnger-nál Etllvóa tér 31. u. alatt. R.ndtrl.Ot ataayfl. Arak 1 I 01 egyéves bukk és narttárr ilotoiie hizboa saillttva kénp\'nz IlMtés mellett 34 P. Hitelképes vcríkrrrk 6 kavl részletre 36 P. 12
■átaaobAa udvsrl lakás kiadó. Csen jetj-ut 56, 2
Salát termésű elsóren«l kerecseoyt aai-tstl fehír bar IttereriMal P — 50, aulait s»ar (vflrfts)bor literenként P -.60 togyasl-Hat adóval enyült. Vlizonleladók. ab árengedmény. Böhm Jóssel bortermelő, Caen-g«y-ut 19. 4874
Itiasabáa, ösflzkomtortoi lakás, Su gtr at 16/c., augusztus I re klatt. 7
Ma.mált ruliír veSek és efcdr*~ Ű-vátaa íráshoz megyek. Márkus, Király.
31. 1895
Cssngery ut 26. alatt háiomizobáa udvari lakás azonnal vagy augusztus 1 re klssda. BAmkbel Széchenyl-lír 8 alatt. 2225
■alatonmArUn az V. szakastban 3 atoba és meltékhe ylaégekből álló villa «la4ó — esetleg egész nyárt Idényre bérbeadó, Bóvebb lelvllágnsttás Nagykanizsán Id. Knortzer Györgynél nyerhető TTé junius hó végéig. 2274
Fala-léle a,AI6 Szenleyfirgyvár második h ff, háton eladó. Bővebbet Bt zer vendArr-löaaól Pelöli ut. 2284
Eladó cea 600 □-ól tiAahai* Józsel tflbérceg-ut !8 a. alntll hás keleti oldalán. PelvlU|oaltáat ad lenti azám alalt Mo nostory. 1936
MARÓIT FORDA
Ctetrgery-ut 19. MAreAay kAAIBrdA P 0 80
Tvukaaentváfáa .....P 0 40
IV Nyitva rstlrtden nap. \'W
HSsataatantak gyermektelen házaspár lizetáaaet lelvétclik. Rákóczy utca 15
2300
Ut.aaira.sk, kifutók lelvétetnek a HrzrváUi-téls aiságboltban.
Villa Balatonnrárlán 3 aaoba, 2 konyhával kiadó. Közelebbit özv. Szleber Jó-ztelnénál Bataleairrirtáu. 1984
BalatansstArlAN villa lelek azölóvel. eladó. Ctm a kiadóban. 2314
Hassnált ouarApkAlyhAt keresek mee-vétslle. Ország, Eízaébat tér 10 2313
PIpAaAk tlgyetmibe: Vslódl gyökér-la . vagv caerépptpát most nagyon olcaón vettél. Valódi aelnreel pipa kapható a réril pipa Üzletben, Király-utca. 2294
Érettségtsetl tiatalember Istatruktorul ajánlkozik vidékre Ctm a klrdóbsn 2304
lírlettljens. fesydmezetl tlut tanalós.ak lelveszea. Szab^Antal rpjrluilete. 2305
Modern lardAkAd yöröaréz káli hivat, vízvezeték nélkül Is használhstó. (Olcsó, tartós ) Baku bádogosnál, Erssébet-lér 11.
_ " 2307
■ajAlkAastiléaD, modern, sötét diógyökér háló atasalA. Gábor Jiittl mtiasz-urloanál, t\'Ilóll-nt 70. 2)03
Aaartalea tassano Itzetéssel felvétetik. Horthy Mlklőa-u. 2 23C9
Plscber pókUzletben Harímaan tejipari váltalat tarmákal, jégbehutólt yoghurt la állandóan kapható. A sétslérrel szemben. 2310
Jóforgtlmu fQaa.ettalet eladó. Azonnal jeligére a kiadóhivatalba. 2311
Nagy egyszobás konyhás lakáa részben bútorozva, mellékhelyiségekkel kiadó. |u-llus I-M. Tirhái.a. 9. 2312
Ogyea mnkö- és betonmunkia tstvá-
tatlk. Ctm a kiadóban. 2316
2 beles nyaraló ItaulaiM a legszebb jugoszláv fü döhelyehre
e, a Pliliai tavakhoz. Raouzá
21 napos egyéni és társasutazások
Várnára, a
Rogaska Slatina gyógyfürdő
gyomor, bél, vese, epe stb. betegeknek.
Hetenként kisebb nagyobb hajóutak a dalmát-görög partvidék mentén és a Földközi tenderen.
Kérjen részletes prospektust a
Jugoszláv Utazási Irodától
Budapest, V. Dorottya-utca 6. Telefon 83 2—16.
Jégszekrények I
már liavi fi - P ős részletre
SZABÓ MTlLptlllitttN. FII-iil 5.
A quarnerói Riviérán 22*
LAURANA
napfé ycs lengeri strandján az
EXCELSIQR
nagyszállót a legjobb társaság szine-java keresi fel gyógyulás, üdülés,
nívós s/órakozús végett. A pompás nagyszálló közvetlen a tengerparton épült; loggiás szobáiból, tengerparii terraszos étterméből gyönyörű kilátás nyílik a kék Adriára és a kÖ7e i szigetekre. — Elegánsan berendezett társalgók, női szalon, dohán) zóterem, Iró- és olvasószoba állanak a vendégek rendelkezésére A hotel konyhája elismerten a legkitűnőbb ; kívánatra diétás étkezés. A legtökéletesebb komfort mellett is az
árak igen mérsékeltek!
Mindennemű felvilágosítás, szobarendelés, pengőbeflzetés az „Uj Magyarság" utazási irodájánál (Budapest, VII., Rákóczy-ut 30 Telefon 464 - 20.)
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvést!
István király Szálloda
(VI., Podmaniozky-uton 8.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapod \'.st kölntlnk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konfortial (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, liti stb.)
berendezett ragyogó liszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
9183/1936.
Faeladási hirdetmény.
A város erdőhivatalában a hivatalos órákon bellii készpénzért bárki - közalkalmazott pedig hat havi kamatmentes részletfizetésre — vehet tölgyforgácsot, ölenként házhoz szállítva 24 pengőért.
Nagykanizsa, 1936. ápr. 27. na Polgármester.
r
I mlndc
I 66 1;
mindenki • helyi kereakedőkníl
Iparosoknál «zerezze bel
I tekercs 6x9 film előhívással együtt P 1.20 FOTÓLABORATÓRIUI.
Fényképezőgépek már P 6.50-től részletre ls
SZABÓ ANTAL
Fotó szaküzlete Fő ut 5.
SMM
Nyári ntiirtiilil
nagy válaszlékbjn olcsó áron
LIDITH ISIRE
gyotmekrnba üzletében Horthy BBiklúl ut 1. u.
Hofher-Schrantz-Clayton-Shuttlewort
Magyal iépnyáii Ifitek 8.1.
nagykanizsai lerakatában:
csigatriörök
Planet lókapa
kaphatók.
Alkatrész
rendeléseket felvesz:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmi szerek, gép kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bíróság mellett.) Telefon: 130.
ÉRTESÍTÉS.
Értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy raktáron tartok mindennemű sírkövet gránitból, márványból, terméskőből és műkőből. Továbbá készítek és vállalom sírbolt és sirkeretezést termő- és műkőből. Továbbá bettlvésést, aranyozási és e szakmába vágó mindennemű munkát szakszerűen végzek.
Kérem a nagyérdemű közönség szives pártolását továbbra is.
Kiváló tiszteleltei Kovács József kőfaragóíncsU r Nagykanizsa, Király-utca J3.
Mjotn. a hfitalajdoaos Kótrirlnsig Rt, Untukéra Ujomda is llálaslal LapktuU Vállalata KrujruiomrUiibía NaCk.i4«áu (gelal* talctr. Zalai Kiroll)
70. évfolyam 142 szám
Nagykanizsa, 1936. juulus 23 kedd
Ari 1? flll.
ZALAI KÖZLÖNY
htthmMtlt f» kialóki.abli Pílul 5- uia. Jfigfeg mtade. bttltkup díMlu.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Bar barit. Lajos
ElOllzetést ári: egy hón < pengő 40 llllér. Sieike»t6«égj ét kUdóblnUU telelőn. 78. u.
Két miniszteri beszéd
Kii miniszteri besiéd hangzott el a képvlselőhlz legutóbbi inierpe.lt-ciős ülésén. Fiblnjl Tihimér pínz-Oiymlr.lsiier váliizolt az llletékáta-lányról szóld ICrvénylavaslat vit\'ja furán t\'.lt észrevételekre, m jd Wincbkler látván kereskeke emügyi miniszter liléit a husdrágaság éa a vasárnapi munkaszünet tárgyában a kormányhoz intézett in epellicókra. A két miniszter leiszóla\'ása téryleg kü\'őmboző terűiden mo/gott, mégis egységesen világította meg a kormánynak azt a rendizirét, amelyei a szociális és gyakor\'a I kérdések-ben mindenkor céltud slosan alkalmaz.
A perbeli llle\'ékek lerovása terén olyan reformot léptet életbe a pínz ügymlnlszter törvényjavaslata, enil Uyent elsősorban az ügyvédi kar, másodsorban a jogkereső közönség mir régen trfvánalosnik laito I. Alapvető gondolata ennek a javaslatnak az, hogy a bélyegllleléket a jövőben nrm percselekményenkén\', hanem előre egy átalányösszegben kell leróni. Egyszerűalti ez a rend\' szer ló cg .a biró e\'é ke ülő magánjogi viták tu\'nyonó részét alkotó fizetési mrghagyások lebonyolítását azzal az Iniéikedésével p.\'dig, hojy a kontradiklórlus per lefolytatásán ik M.étele ar. ítéleti Illeték lerovása, nagyon m gkönnyi i ugy a felek, mint a biró feladatát, azonkívül, hogy biztosítja az államkincstár érdekeit. Az u| rendszer nem le\'ent tobb költséget, vili olt a küllöldön |ól bevált átalányozáisal gVat vei olyan könnyelmű él rosszhiszemű pereskedéseknek itt, amelyek nem sxegény|ogon f i ynak ugyan, hanem abban a hiszemben, hogy Ítéleti Illetéket úgysem kell leróni, meri az alperes inkább kiegyelik és valamit fizet is a felperesnek azért, hogy bizonyos kényesebb természrü dolgokat ne kelljen a nyilvánosság elé tárnia.
A kormány Javaslala lehál ugy szociális, mint gyakorlati szempontokból üdvös, annál inkább, mert a togkOveteleaekre szegény)! gon, tehát Illeték mentesen történő behajlását egváltalán nem érinti.
M4s le>Ulelen ugyan, de nagyon ligyelemreméltó n szernléliette a ko> inány szoclílp litlkai gondoskodását a kereskedelemügyi mlnlazler be •zéde. Mlndenekelttl szembeszállóit arza! az olc ó népszerűséget kereső állítással, hogy a hus- és zslrárak azért emelkednek, nurt a kormán/ korlátlanul engedi meg ugy a húsnak, mint a ziiinik txporljil. Be blzonyiolla Wincbkler I.Iván kereskedelemügyi miniszter először azt, hogy a hus- és isirárak a tavalyi takarmányizük esztendő követkeité ben sem h<l»dták meg a hiboru-eWItl átak 60%-ái, másodszor p;-dlg azt, hogy csak az a hus és zsír kerül kivitelre, ami töloslegkéai Jelentkezik, mert ha a kormány art látná, hogy az export megdönti az árak közötti egyensúlyi, nyomban ■Kitenné a szükséges intézkedés:-
Ivády lemondott, uj választás lesz a pásztói kerületben
„Bornemisza: „Elfogadjuk a tárgyilagos bírálatot, de szembtfotdulunk a kisebbség terrorjával"
Budapest, Junius 22 A pás/lói kerületben, mint ismeretes, Cseresnyés Aladár hívei panasziratot nyújtottak l>c Ivády Béla mbndátuma ellen, luüután a jelölt ajánlásait nem fogadták cl és igy Cseresnyés egyáltalában nonv indulhatott a választásokon.
A közigazgatási bíróság a j>elirió ügyében befejezte a bizonyítási eljárást és keddre tűzte ki folytatólagos
tárgyaláson az Ítélethirdetést. Hétfőn délelőtt azonban váratlan fordulat tör. tént, nfert Ivády Béla bejelentette le-mondását
A képviselőház e\'nök.sége a l<*nl>n-dást hivatalosan közli a közigazgatás] bírósággal.
A keddi Ítéletre tehát nem kerül sor, mert a pásztói kerületben uj választás lesz.
Az Iparügyi miniszter az ellenzék támadásairól és a diktatúráról
Zalaegerszeg, junius 22 Vasárnap Árvátfalvi Nagy István be-számolólH-szédet mondott az Arany Bá. rány nagyK\'rmMx-n A za!aege,szcgj képviselő után Bornemisza Géza iparügyi miniszter szólalt fel és kifejtette, hogy a pnltlikui bírálat, ha elvi mligiis-ságort mozog, estik hasznára válhat a nemzetnek. A szabad szervezkedés jogát — hangoztatta — neW lehet elvitatni a többségi párttól, ezért visz.
szaulasitunk minden olyan támadást, amely pártunk szervezkedési szabadságát megakadályozni igyekszik ós azt a látszatot akarja kelteni n magyar kőzvékm.ny előtt, hogy a Nep dikta-tórlkumtn jár e|. NeW vágjunk hivői a pnlnmteritárlzmnsban a többség dik. talurájának m\'rt az ellenzék részéről jövő minden tárgyilagos bírálatot cl kell fogadni, de szttafoefordulunk u MjL sebbség terrorjával Is.
Megengedték a Dardanellák megerősítését
Az aagol kormány legsürgősebb nemzetközi programja
London, junius 22 Az angol kortnrtny —írja a Daily Herald — a közeljövődön a következő legsürgősebb kérdéseket akarja elintéz-ni: Az egész abesszíniai úgy mielőbbi elfelejtése. Olaszországgal való teljes |K)litikai együttműködés. A négyhatal-mi egyezmény megkötése. Éhnek le. hetőségc cselén a strezai arcél Újraépítése. Olaszország bekapcsolása a Földközi-tengeri egyezménybe. A Népszövetség egyszerűsítése a nemzetközi együttműködés érdekében.
London, junius 22 A mlorlreuxi értekezlet teljesítette Tőrökország kérését és megengedte, hogy az általános helyzetre .való tekintettel megerősíthesse a Dardancllákat.
Bótata, junius 22 Egyiptom és Irak melleit még két állam, köztük Szíria is elismerte Olasz, ország abesszíniai uralmát és Viktor Emánuel császárságát. A négy állam követe nvosl Jelent meg Viktor Emánuel olasz királynál \'és császárnál, hogy hódolatát előterjessze és diplomáciai viszonyt felvegyék.
ket. De rámutatott aria is, hogy a belső fogyasztás növekedése is hoi-?ájárul a hus- és zsirárak emelkedéséhez. Ez pedig csak örvendetes áiemelő tényező lehet, mert tény az, hogy az egyik közvetett árdrágiló léuyező az ipari konjunktura emelkedése volt. Az iparban 16% aI emelkedett a foglalkoztatottság, aminek természetes következménye a hm- éa 78irkeieslet emelkedése. Mivel pedlj* ez azt is jelenti, hogy a néptáplálkozás színvonala is emelkedést mutat, ellene senki jogos panaszt nem tehet.
Ugyancsak szociális és gyakoilali
okok késztetik a kormányt irra hogy ef.\'ve\'őre 100%-os vaíárnapi munkasiünetet valósítson meg. Nyomatékosan utalt arra, hogy az elmúlt évb^n kiadott iendeet valósággal forradalmi lépésben vitte előre a vasárnapi n unkaszUnet teljesebbé tételének ügyét, a .00o/tfos szünetet aronban azért nem lehet megvfclósi ani, mert módot kell adni a szegényebb munkástlemeknek arra, hogy ünnepi élelmüket vasárnap is megvápárolhassák. Különösen a me-zőga.dasági lakosság éltttemde-zése követeli meg ezt a lehetőséget.
Tovább forrong a világ ...
Jelentések Párisból, BrUsszelből, Bukarestből, Jeruzsálemből
Páris, junius 22 A francia fővárosban és a vf.dékl városokban vasárnap ism\'t nagyobb tüntetések voltak. A tüntetések a* háromszínű zászló jegyében folytak le ezúttal. Párisban a\' feloszlatott tüz-keresztcsek is feltámadtak és nagyobb csoportokba verődve jár\'ák az utcákat. Több he lyen összeütközésbe kerültek a rendőrökkel is, n verekedés, nek több súlyos áldozata is van.
Katonaftá? szállta meg- Belgium minden orszAgutját
Brüsszcl, junius 22 A belgiumi sztrájk forradalmi jellege a kormányt további Szigorú Intézkedésekre késztette. A mlnlstterta-nács valósággal i>ertnlttncn(iábni) vari és egymást kövolik a rendkívüli biztonsági Intézkedések. Egy minisztertanácsi határozat kimondotta, hogy az országot elsőfokú ostrom*ithii>oÍ alá helvc-■ zik. :rmfi azt jelenti, hogv a kormány ,-ft rend és a nynga\'om biztosítása ér-i dekében törvényerejű rendeleteket hozhat. Vasárnap valamennyi országutat katonai csapatok szállötlák m-g. Erre az Intézkedésre azért v<,It szükség, mert az utóbbi napokban « szlrájkolók számos szabotázsténykedésűkkel az országúti forgalmút valósággal mefribéni-tolták. Sok helyen felszaggatták az utakat, torlaszokat létesítettek és a vasúti sínekre gerendákat helyeztek. A városban Is a stratégiailag fontos pontokat katonaság száttolta meg. A kormány vasárnap közleményt adott ki. amely szerint a szándékos rongálás-ban résztvevőket öt évtől élctfn<íylig. lanig tartó fegyházbüntetéssel sújtják, ha a s/al>otázsok következtében omber. életet veszélyeztetnek.
Katonaság egy bukaresti szerkesztőségben /
Bukarest, junius 22 A város közepén az Adeverui szerkesztőségét katonaság száll la mtcv mert attól tartanak, hogy a zivargásök és tüntetések megismétlődnek.
Repülők bombázták az arab lázadókat
Jeruzsálem juulus 22 A rendőrök és az arab tünlctők kö. zött ismét többszörös tűzharc keletke. zctl. A harcokba a katonai repülőgépek is l>eleszó!tak. A heves csata után 10 arab halótI maradt a helyszínen, sokan megscl>csültek. Az arabok megfutamodva a hegyekbe menekültek.
Buchbergcr József meghalt
Nagy gyász érte a magyar közéletet. Buchl>crger József nyug. miniszteri tanácsos. földbirtokos, életének M esztendejében váratlanul elköltözött az élük sorából. Évtizedekkel ezelőtt mérnök volt, nvijd a minisztériumba került, ahol kitűnő kvalitásai közl)Ccsfl|t. té tették. Később az OTI kortni\'my-biztosa lelt, ö alakította nveg az első 1 nagyúr hitelszövetkezetet. Az elhunyt, ban vilúz Biró György országgyűlést képviselő és vitéz Biró Ignác, a Nom-ze|i Egység tnegyei föl it kára testvérét gyászolja. Vasárnap temették «i\'óriási részvét UJ^llelt.
ÍALAI ItÖZLOtfV
l«3B. |unlui 23
Meghalt, mert nem tudott elszakadni Kiskanizsától
Munkát kapott Pécsett, elutazása reggelén felakasztotta magát
A serdülő lljuságnak ad|unk hetenként legalább egyszer reggel felkeléskor egj-sgy pohárnyl termé sieles .Ferenc József keserflvlzel, mért gyomor-, bél- és vértlsztiló hatásának, luknál és leányoknál egyaránt. I<en fonlos eredményeket kösiOnhcIUnk. A gyermekk Inlkákoi a Ferenc Józsel vizet a kisdedek ntkaca siélszorulásánál és nagyobb gyermekek gyomorbélburut|ánál mí r régóta kilünó sikerrel alkalmazták.
A strand nól napjai
Teklnleles Sierkesz ó.ég I Amennyiben helyesnek éa üdvösnek tartom a strandlürdöben a nól napok bevezetéséi, épp oly elhlbá-zottnsk tartom az Időpont megválasztását. A Jeliéit Időtlen minden kenyérkereiő és hártarlást vezető nő teljesen Igénybe van vive; s lAy az egész elhatározás, csak az Iskolai szünetet élvező diákságnak céljait szolgálja. Szerintem, d. u. 5 óráig kellette az Idői meghosszabbítani.
K. Oiia
Távolítsák el a sétatéri és utcai virágágyakból a reklámtáblákat I
Kaptak a következő sorokat;
Kedves SierkeaztO Uri Nagyon nteg.öszönnénk, ha szerény sorainknak b. l-pjában helyet adna. Bizo-nyára már ö.inek Is fellünt, hogy a sétatéri és az utcai virágágyakban az élő virágok rmllelt bádogra feslett, virágot tarló leányka áll és hirdeti, hogy a Mauthner magvak a legjobbak. ,Elhi szűk, a Mauihner mafcvak kiválóságát, de llltskoinuak kell az elltn, hogy minden virág-gtuppnál három-négy leányka tt gyelmeztesseu bennünket erre. Az élő virágagyak kOzOtl meghúzódó bádogleánykák Üléseiének es Igen nagy OrOmére szolgálna minden viragkedvelőnek és sealéri látogató nak, ha a tok aürgősen fllünnénik. Távolítsák el mielőbb a kanizsai parkokból e reklámtáblákat.
Főszerkesztő Ur szíves Jóir.du\'a-tát előre Is köszönve, maradtunk igaz hívei:
Aláírások.
IDŐ
, Meleg I
Prognózis: Oyenge légáramlás záporeső esetleg zivatar, a hő nem változik lényegesen.
Marllnecz János klskanizsai nip-számosnak hányatott és kalandot élete volt, amióla csak felserdült. Főként az assionyok okoz ak sok bajt az é\'etében. Amikor aztán megnősült, megint nem vo\'t szerencséje : — felesége egy hónapja hali meg s máris ujabb kellemet ensége akadt egy ,nös barátjával, akivel már a bicskánál laitrltak, csak az utolsó pillanatban sikerüli a vérontás\' megakadályozni.
Marllnecz, aki maga is szereletl
A szerencséilen Phlnix ügy likvidálása ugy nyu\'lk, akár a gumi. A Biztosító intézetek Országos Szövetsége (BIOSz) még mindig nem tett olyan ajánlatot a kibontakozásra, amilyent Fablnyi pinzügymlnl.zter hajlandó lett volna elfogadni. Ai egész magyar gazdaaági élet hálájára és eihrnerfsére tarthat számol a pénzügyminiszter, mert mindmáig erélyesen u ját siegle ar nak, hogy a BIOSz knpönyejje mögé buj: néhány nagy biziosilóttrsastg az érdekelt publikum rovására jusson a Phönix állományához, amely még roncsaiban Is hatalmas értéket képvisel.
Természetes, hogy a BIOSz vezetői áltsl provokált álditlin huzavona n*m csökkenti, hanem fokozza a bizalmi válaágot a blzlosilásl eszmével siemben. Érd .-kesen vl\'ágltja meg a helyzetet az alább kövelkezó hat villáminterjú, amely szinte ma-ragékialanul fejezi kl az osztatlan magyar közhangulatoi.
Egy orvos:
— LtlMIsm relea családapa vagyok, gyermekeim vannak, köleles-sé<em a Jövőre gondilnl. Hit éve nősültem s aróla minden felesleges Hitéit az é\'etblztosllásom dijaira fi zettem be. Ami! három hónap óla a Phönix-ügy kOrül Iltokéi lapasi-laiok, annyira elvelte a kedvemet, — bár ez áldozatot Jeleni rezemről — mégis tőkésítem a kötvényt s sz Igy vissiaszerzelt pénzéit telket vessek. Sziláid a meggyőződésem, hogy kis tőkémnek az Ilyen fnm\'bln való elhelyezése biztonságosabb.
Egy kereskedő:
— 1904-ben kOIOtlem az első életblilosl ásl és 1918-lz kereken 20 000 aranykorona dijat flzellem be. Legnebb liatal éveimnek minden eredménye odaveszett, hiszen tavaly, a valorlr/có alkalmával annyit fizettek kl a \'20000 aranykoronámért, amennyiért rgy szép uj tajtékplpát vehettem 1924 b:n a Ptiönixnét uj éleiblz\'ositást kötöttem dollárértékben. Erre már akkor crufosan ráfizettem, mikor egy élelmes ügynök pengőre íratta át velem. Éi mos\'
volna már menekülni az e Idlgl éleiének kiskanizsal levegőiétől, el határozta, hogy llt hagyja a városi és máshol kezd u| életei. Eladta összes ingóságán és munkál vállalt Pécsett. Vasárnap a kait e\'utaznl. El Is búcsúzott sorra roloniltól, ismerőseitől. Reggel azonban, ahelyeli, hogy vonalra olt volna, hutkot c»l-nált a nyakkendőjéből és Körmös utca 13. si. lakásában felakaszlol\'a magái. Később holtan talállak rá.
Jatt az ujabb krach. Nem lkatok többé életbiztosításról hallani sem I A fiam ezé; tiviszán rendes álláshoz jutott és éleitiztosiiást akart csinálni. Lebeszéltem róla. Ha van leles\'eges pénie, tegye a bankbal
A kisiparos:
— Kilenc éven át a szájunk,ól vonluk cl a falatot, hogy életbiztosításom diját Osszckupjrgaslhassuk. Most aztán rettenetes csalódás ért minkéi. Tókéiitem a kötvényt, akár-mennyit kapok érte s egy uj gépel vásárolok a kapóit pinten a möne lyembe. Így biztosan tudom, hogy mibe fektettem pénzemet. a.
íígy biztosítási ügynök:
— A legnagyobb csapás talán Minket ér! a Pnönlx-bolrány miaii. Hónapok óla alig tudok üzlelel csinálni. Ha valahova elindulok akvl-ráini, mát előre borsózlk a hálám. Higy|e e , dtderg k a kliensektől, olyan udvariatlanul és etu\'astló h ingón besiéinek velünk. Végeredményben Igazuk van, de hál ml, szegény ügynökök, Igazán ártatlanok vagyunk ebben a k nos históriában.
Egy vidéki vtzé,titkár:
— A pesti központom egymásután kuiot a parancsukat, hogy for-szlroizuk az üzlelel. Hossiu előterjesztésekben magyarázom a süket é» vak peall uraknak, hogy a vidéki közönség kiáb ándul a szakmánk ból, mert még mindig nem rendezték megnyugtató módon a Piiönix-bolrányt s ezért mindenki a BIOSz vezetőit okol|«. Üzlet alig van s ha soká tart ez a helyzet, akkor Igazán nem tudom, ml következik ?
Egy bankár:
— Általános gazdasájil szempontból szomorú ugyan a Phönlx-eiet, ám nem tagadom, hogy a bankok speciális érdekét tekintve, nagyot előnyös. A BIOSz v zetót nem Iáinak tovább az orruknál, rideg önzésükkel elkeserítik a közönséget s ennek végül ml látjuk ma|d igazán hasznát, mert a lökegyü|iés elfordul az életbiztosítási piactól s jólormán teljesen a bankokhoz tolódik át.
A leánylioenm rajz- és kézimoaka-kiálUtása
A nagykanizsai tanintézetek rajz- <5, kézimunka kiállításai között tiszteidre méltó szerepet tölt be u Notre Dame leányUccum kiállítása. Az intézet rajztermiében gondusan csoportosítva látni egy esztendő munkásságát A kiállítók az intézet I—jV. osztályaiból kerülnek ki. A tanulók fejlettebb érzéke, ön: állólih gondolkodása, alkotni akarása látszik a munkákon, a magasabb felé való törekvést. A rajzokon és u tminkákon is meglátszik, hogy n«Jn mennyiséget, hanem minőseget ígye keztek teimplni. Ahogy gondosan végignézünk minden rajzot uz első\' osztálytól kezdve a finotó ízlést, uz okta-tás céltudatosságát iátjuk megnyilatkozni. Látjuk a mWghivók, étlapok, díszoklevelek díszítés tervezeteinek finomságában a női Ízlést és fau&ziát a hajszálvonattól « csipkeszegélyig uz iniciáléktól a hiuDzí\'si, szövési motivu-moklg mind magyar stiiushun. Egyikmásik rajz egyeneycu feltűnést kelt. Ugyan ez a helyzet a kéztaunkáknity. Itt u gyakorlatiasságon vuu a lia«g-suiy, a leányok Jövőbeli hivatására való előkészítés. Fiuon* habkönnyű, magyaros leánykaruhák, hímzett blúzok, váll kendők, tcakészbt, sálok, kesztyűk, harisnyák, zoknik, pullove-rek, gobelin-munkák sokféle változatban. Az obligát párnák sokaságában eredeti tervezésű htózésok sem hiányoznak. .
Frey Gabriella rajztanár uő és Mária Melánia kézimunkalauárnő tevékeny. Bégének és fáradhatatlan p*inkásságA-11ak legszebbv bizonyítékai. Ha valaki egy gyönyörködtető, kedves és értéket nöi kézimunka kiállítást akar látni, nézze Mücg a leány líceum nak jnóg egy hétig nyitva álló kiállításúi A női középiskola levegője és felsőbb tu.dása árad belőle És a Notre L)a|U*J leány-Uccun* igazi szelleme: komoly tudást nyujtaiü és felvértezni a leányifjuságot az élet realitásai elé...
— (Slssts Sanatórium); 1
Budapest, I, KAth Uyörgy-u. 5. a főváros egyik legldeállsabban fekvő és orvosilag legtökéletesebben felszerelt gyölntézete. Bel- ós Ideggyógyászat, sebészet, szülészet, nőgyógyászat, urológia stb. Röntgen Kémiai és mikros-koplat laboratórium Etektrocardio-graph (szí v vizsgáló). Króghféle alapanyagcsere vizsgáló készülék. Knteroc lesner (bélfürdő). Modern vtzgyógyln-tézeL Orvosilag vesetett vlllanyüzemü konyha. Elsőrendű ellátási 9700 négyszögöles park I Olcsó Arak I
Naptár: Junlus hó 23. kedd. Rom. kat. Edlltrud Protestáns Zoltán. Izrael. Tham. hó 3.
Gyógyszertári éjjeli xxolgátst e hó végéig az flrangyal gyógyszertár Deáktér 10. és a klskanizsai gyógyszertár.
- (Utlyegtyaildk találkotóla) flét-tön délután ft-tól 8-ig • Pannónia hátsó kistermében.
J Macó és gyapjú fürdőruhák, J
3 selyemfényű vistrafrottir fürdoköpenyek \\
2 nagy választékban kapható Szomolányi Áruházban |
Így látják ők ...
1930. iQQlut 23
ZALAI KÖZLÖNY

3 ember a hóban
Vannak egészen furcsa dolgok.., Ilyen egészen furcsa dolog ez az o]>erett is. Tulajdonképpen egy tanulságos hitese a <r»ha leszi az emberi • elve alapján. A tanulság (nehogy a sok nióka közt feledésbe menjen) kü. lön is kilóg a darabból, két felvonás közt a függöny előtt, kicsit naivan, Mondják: — aesopusi mintára.
Általában viddfa a darab, felépítése, Weseszóvése érdekes is, csak a dialógusaiból hiányzik a szclhtn) szi|>orká-tása. Az opcretl-szcrüsége itt-ott 1k>-hózatlá vaskosodik A zenéje mtnl sok de kellemes, lépten-nyomon ismerős knlotlviunokkal. (
Az együttes játéka a kacagiatásr.i alapult Ez teljes miértékben sikerüli is Mégsem ártana erősebb kézzel fogni a hasonló előadásokat ós A taüilatthtjás kétségtelenül jótékony szándéka mellett valamivel többet gondolni a jálék nívójára is.
Sok dicséretet kiosztottunk miir eliben a rovatban az együttes minden tagjának Szabadjon ezegvszer elhagyni a dicséreteket és egy két jóakaratú Megfigyelésnek terel adni helyettük A félreérlett vendég felett való lm-sáskodásnak, úgyszintén uriházban a szonvélyzetlei való bizalmas összetör-rottságnak hangját egy árnyalattal mJérsékeltebbé lehetett volna tenni. Sokkal elegánsabb, a mtliőhöz illőbb és hatásosabb lelt volna Ha n színész nem találja el a szerep felfogásában a kellő hangot, m-g kell találnia azt a rendezőnek.
Színésznőnek pecsenyére égett háttal Mély dekoltázst nem szal>ad viselnie a lámpák fényében A színészitek is érdeke, hogy a közönség megőrizhesse illúzióit
Kellemetlen zökkenőkel lehel elkerülni, ha a bouvivan biztos a szerepében.
A legjobb színész scirt Jehct jó nem neki való szerepben. (Az öreg, parali-tikus nőcsábász alakja!)
A legjobb szinészt is kicfcnteli a hangulatból, ha a színfaluk mögött za-jonganak.
Mindezek bizonyára csak a közönség kisebb részének észrevételei. Do
Mennyivel nagyobb lehelne a siker ha Mindezek kiküszöbölésével állna ki az együttesi
_ (bl)
A színházi Iroda hirei:
(*) Nagy szereleni -- Molnár I\'ercnc vígjátéka. Ma, hétfőn este irodalmi és művészeti szenzációként hat Molnár Ferenc legújabb nmekének, a Nagy szerelemi vígjátéknak bemulatója Szé-kelyhUly Adrién és Bcride László a szellemes és poétikus vígjáték fősze-replői, akiknek művészete előre is garantálja a fővárosi színvonalú előadást.
(♦) Szerencsekerék _ operctllymlu-
laló — Bende László búcsúja. Kedden este Bende László a .szerző» Szerencsekerék operettjében búcsúzik ei a kanizsai közönségtől. Bende László «a szerelmes színész. • Az operett hangú- j latokban bővelkedő, gyönyörű rakizsi- I káju Munka s ha kritizálni akarjuk cseppet sem igényel engedményeket. Pompásan megírt darab, am(ni(őt a főváros! színpadok is csak ritkán hoznak. TcrMészetcs, hogy a teljes társulat gőzerőre fokozza ambícióját, hogy a •kolléga* o])crotljénck diadafcnhs sikert biztosítson- A főszereiH-ket 0r-móssy Magda, Daruváry Mária, Szé-kelyhidy Adrién, — aki kollégialitás-l)ól vállalta az ojierelt «grandé daM~»-jának szerepét, Egry Berta, Tihanyi Piri, Vass IrnV.i, Bakó Baba, Andrási Márlon, Oroszlán György, Bálkay Ist, ván. Danis Jenő és az operettek örök derítője. Szabó Ernő játszák
A Szűcs lAszló vendégjátékra a I bérlők helyeit kedden délig fenntartja a pénztár.
(*■) Mosat ej országa- — Szűcs László vendégfelléptével. Szűcs László, a kon. linentális hírnevű operatenorista, a kiváló művész jálsza el \'szerdán esle Lehár Ferenc operettjének, a Mosoly országának főszerepét, Szu-Csong herceget. Bégi kedves szerepét játsza Harczos Irén. a bájos kínai lányka alakjában ürtnössy Magda, Danis Jenő, Rátkay István, Andrási, Tunyogl Péter játszák még a darab főszerepeit. A Mosoly országa előadása Szűcs László |
n ^ \\
aatúszeptikos, üdít
éi íiénkit

vcndégfclléptével kivételes művészi esemJény, amelyre szívesen liivjuk fel közönségünk flgyelMít azzal, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel je-gyeiről előre gondoskodni szivesked-Jék.
(♦) Csütörtökön délután , filléres hely árakkal Székclyhidy Adrién fel-Jéplével körül színre a Valloiriís szín-
mű. — Az évad utolsó filléres délutáni előadása.
(♦) Ketten egy jeggyelI — Tehát 50 százalékos kedvezménnyel tartja az évad utolsó bucsuetoudását a színház, amikor a Méltóságos asszony vígjátékban — Harczos Irén bucsufellép-tével — kacagtatja M?g a közönséget a kitűnő együttes-
DonántuII bokréta
A duDántull írók jelentős csoportja elhatározta, hogy kilép abból a passzivitásból, amely némaságra kárhoztatji a vidéki tehetségeket. A nehéz, nyomasztó légkörben, amely különösen a vidék irodalmi életére nehezedik, a vlllám\'ás gyors tova-lünésével cikkázik fel néha egy-egy név, egy-egy vers vagy novella valamelyik napilap hasábjain, hogy megint eltűnjön ölökre. A fiatalok és vidék ködébe vesiök azonban szabadulni akarnak a sötét némaságból, a dunátu\'i itók csatasorba állanak, hogy messze hangzó, eltörölhetet-len szóval tanúságot adjanak tehet-ségOkről.
Csatarendbe akarnak sorakozni a dunántull irók és igy született meg a gondolat, hogy együiteíen, Impo záns kötetbe gyűjtve verseikel, novelláikat a „Dunántuli Bokréta" ci-men elju\'tassák azt ennek az országnak minden rendű és rangú publikumához, de eljuttassák a
centrumba Is, azokhoz a komoly irodalmi tényezőkhöz, amelyeknek felfigyelése lendilhet sorsukon. A „Dunántull Bokréta" maradandó értékű megnyilatkozási alkalom lesz a vidéki tehetségek számára, diizes kölet amely sikerrel veszi majd fel a harcot a közöny ellen.
A „Dunántuli Bokréta" szerkesztőbizottsága élén Sdsdl Sándor, az országos nevü iró áll, a kötet előszavát pedig Tolnai Vilmos dr., a pécsi Etziébet Tudományegyetem irodalmi tanára, a M. Tud. Akadémia tagja, Írja.
Ezúton kérik a dunántuli irókat és költőket, hogy jullui hó 16-ig {uttassanak a szerkesztőbizottsághoz kiválasztásra 5—8 verset, 2—3 novellát (maximális terjedelem 5—8 gépelt oldal) valamint 10—12 torba tömöri ett életrajzi adatukat.
Minden küldemény Sásdi Sándor, Pécs, Munkácsy Mihily-u. 11. sz. elmzendö és ahhoz 40 HU. válasz-bélyeg csatolását kérik.
A megálmodott cseléd
- Erdővidéki történet 2
Irta : P4»etfy Tntuá.
A mama nem hitt az álmokban
Könnyebb egy doktorférjet találni, aranyos gyermekem, mint egy igazán jó cselédet Iámtered Gáspár Autinét7 A dúsgazdag kereskedőnét? A Polek-széna nénit? Ez a legelső gazdaasszony Erdővidéken. Már nagyasszony, mfcrt öreg. (Uram bocsásd, ha meghallanál) Csak egyedül ő tudná megmondani, hogy milyen nagy dolog egy- jó cseléd-leány felkutatása, örökös, nehéz küzdelem |
— Oh, soha el nemi érhető vágyak| — gúnyolódott Bózsika.
— Elérte — vágla rá a bizonyító szót a mxuna — Vágyait már elérte egyszer-kétszer De büszke is rá, Mert amelyik leány Gáspár Autinénál szol. gált és kibirta a rendet, — azt tizenkét legény kérte feleségül egymüsután. Tudod egyetlen gyermekem, drága Bó-zsikám; ami az egyetem a tudomány teréu, — ugyanaz a Gáspár Antiné háza a cselédlányok körében... De talán még ennél Is több! Mert á nagyasszony ~ szolgálók tudásában mfir
az akadémiát jelentiI
— 1-desMama! Erre már leülökI csengett a Bózsika édes hangja — és arra kérlek, hogy mUgyarázz nekem a cselédakadémiáról Hátha megáhno doM azt a cselédet is, mint Zoltánt, a doktorkát...
És a kedves Beke Bózsika ugy tett, mintha zongorázna a fedelt verandában az asztalon. Kényelmesen leült az édes, aztán hallgatta a mUma cseléd-akadémíal előadásift De a néhai Beke tanár özvegye jól iftroertc a cselédtárgyat. Ugy beszélte el a baróli cse-léd-akadémíát, mintha minden esemény előtte végigjátszódna. És Bózsika áhítattal hallgatta. Kezdődött a cseléd-fogadással, ugy amint az megtörtént:
— Csókolom1 a kezelt tektutetes asszonyi
— Jó napotl
— Instálom engem a száldobosi luolnárné küldött ide.
— Hozzám cselédnek?
— Igen instálom
— A száldobosiak cifrálkodókl Ne. ked is selyem kötényed van. Bizonyosan még a zsebkendőd is selyem. Mutasd!
— Igen instálom
— Mondd meg, hogy tiszteltelem a száldobosi mölnárnét s köszönöm a szívességét, de nekem szolgáló kell, nemi selyem puccos dániai
A \'száldobosi leány ehntent isten-hírével és jött mísnap a bordóéi
— Csókolom a kézit tekintetes asszony!
• Jó reggelt! Korán keltél Hogy hívnak?
-- Mónár Báki Bárdócról instálom).
— Szolgáltál-e mtlr valahol?
Igen én iustáloíix Bartha nagyságosunknál.
[ — Te lUkiska, szereted a Jenő úr-
fit? Mi?..
A leendő cseléd lesütötte a szcMét-Csak a padlóra nézett, mintha ott keresné a szavakat, de nemi talált, hát Gáspárné tekintetes asszony megmondotta:
— Szép legény. Sok leány megfordul az udvurban. Visszamehetsz oda te Is, mfert nekem már van cselédem.
Következeti Köpec, a híres Köpec, ahol nem csak volt, hanem most Is baj van.
— Kisztlhánd, csókolom a kézit te-kiutetes asszonyi
— Jó napot Te kőpeci vagy?
— Igen instálom!
— Brassóban szolgáltál? Mi|t
— Kisztihánd, igeu iustálotoll
— A szeretőd kiszabadult a katona-ságból? Mi?
— Ugy a, csókolomi a kezeit tekintetes asszony.
— I)e nem rett el feleségül Mi?
A köpeei leány hallgat Ks a tekinte-les asszony rntór mindent tud...
— Mással esküdött meg s te most idejöttél szolgálni Menj Inkább Brassóba Otl hamlarább fogsz férjet. Egy csinos kalonalegényt- Baróton utincs kaszárnya Nem is birnád ki. Tiszteltetem Akácsos Pélcrnét Majd ő küld nekem; cselédet, ha talál...
Következik Bacon Olt derék nép lakik a háimlas Baconban: Nagybueon, Kisbacon és Sepsibacoubun. A nagyasszony ezzel miár nem bánt olyan kurtán.
— Adjou Isten Jó reggelt 1 Csóko-
lom\' a kezeit tekintetes asszonyt
Bs kezet is csókolt, mtert ennek meg. engedte a kézcsókot Gáspár Antiné. " — Baconból jót lom az édesanyámmal instálom Ugy hallok, "hogy szolgáló kéne a tekintetes asszonynak s hát azért...
Ez Mii* nem jár egymagában beszegődni, nem olyan önálló, mint a többi. Tapasztalatlan ós az anyai tanácsot Is meghallgatja.
— Öljetek lel Rjgy hivnak?
— Nagy Boriska. A Nagy Fereno leánya.
— A cserepes Nagy Ferencól --. egészítette ki az auya.
— Isten éltessen. IsMerein az édesapádat Mindig szép lovakat nevelt. Jó gazda. Te nem! vagy rászorulva a szolgálásra Mi?
— I)e tanulni szükséges instáloMI
— Beggeliztelek? No, az régen voltl A szekér kirázta belőletek!
A nagyasszony szólította, behívta. F.lizsát. az olaszteleki cselédlét Pompás bivaltejes, cukros kávét tett a baconiak elé Leültette a fehérre súrolt konyhaasztal mellé és nézte, hogy miként esznek? Aki Ímmel-ámmal eszik, gyorsan nem dolgozik és az akarat nem elég a szorgalomhoz, mert ahhoz Jó vér is szükséges Nagy I\'crencné Meg a leánya ettek, do lassan, csámcsogva, tunyán- Ennyi éppen elég volt a nagyasszonynak. Jól tudta, hogy nehéz dolog a lusta bivalyt futni tanítani. A lassú cseléd taind bivalytermészetű: ronda, rest.., i (Folyt kór.)
«
ZALAI KÖZLÖNY
ma a
A Zrinyi Kelet bajnoka ellen is folytatta
diadalutjót
A« oruá|ot elódSntfin fölényesen gyözfitt ■ debreceniek ellen
Zrinyi— DKASE 5:0 (1:0)
Esett az é|«zaka és délelőtt Is esy kis eső, mégis kánikulai hőségben került lejátszásra az országos dőnlő, mely Debiecenben két-saeri meghosszabbítás u\'án Is döntetlenül végződött. 1500 ember szorongott a tribünön és állőtrelyen, óriási irgaiombin, vaj|on folylaiji.e diadaluljtt a Zrínyi az ország leg-jobbjai ellen is? A Zrinyi blzoi győzelmei aratott és bir 5 gólal intézte el ellentelét, még sem bővelkedett a mérkőzés szép Jeleneikben. Igaz, hogy ebben nagy része volt a hőségnek, de egy országos bajnoki elődönlön Joggal várhal többet a közönség. Áll ez különösen a debreceni csapatra, mely együttes az első félldőbrn még technikai fölényben volt, (le szünet után teljesen csődöt mondott, azután Jött a Zrínyi henger és Izgalmakban bő-velkrdö Jelenetekkel blitos győztesen hagyta el a pályát.
A\' mérkőzés kéj részre osztható. Az első félidő le\'e a DKASE fölényét hozta, szebbnél-szebb támsdá-sokkal törtek a Zrinyi kapura, a Zrinyi idegeien kapkod, a |álék ezen részében, hl a debr ceni csatársor gólképes, eldCnlhetle volna a maga javára a mérkőzési. Az első félidő közepe ulán mái a Zrinyi kezd magira találni és ha, bár játéiul nem Is volt tzép, de győzelme feltétlen megérdemeli. A második télidőben a debreceni csapat ritkán Jut sióhoz, teljesen megadja magái sorsának és mlntahogy az egész tavaszi szezonban, ugy m»l Is 5 dugónál kevesebbel nem elégednek meg a szemfüles Zrínyi csatárok.
A. kél csapét, a kivetkező felállításban játszott:
Zrínyi: Pápai — Kárpáti — Slróbl, Bek*, KOdbaum, Pőcze — Poór, Btbos, CsOngel, Pum. Bod>.
DKASE: Batts — Rácz II.. Biró — Bfir I, Szabó, Hegedűs — Kutassl, OluDa. Bőt. U., Kemény, Kácz I.
A debreceni csapat eiósen ostromol, szép támadásokkal tör a Zrinyi kapura, de Pápai helyen van. A 8. percben Ku\'a\'sl bombájtt védi Pápai, majd Pum teszi próbára Barta debrrcenl kapust. A 16. psrc-ben Bőr a báméizkodó Zrínyi védők között kiugrik, holtbiztos hely. zelben Pápaiba lő, a visszapattant labdái kőzetről lölé lövi. Egy perc múlva Boda Beadását Csönget küldi kapura, Bari* sieniáclóean védi. A látók kezd kialakulni, hol az egyik, hot\'a másik kapu van veszélyben. Rtcz beadását Bőr hatalmas lövéssel küldi kapura, de Pipil Ismét véd. Babos és Ctöngel blzlos gólnak látszó latdá|át teszi ártalmatlanná Barta. A Zrínyi csatársor a remekül játszó Pum Irányításával trésen ostromol. A 24 percben Boda beadását Rtcz II. kéztel üli el Csönget elől, a bíró sípja néma marad.
A 31. percben Babos 23 méteres lövéséri Csöngfl törtei, a kapust
zivar|a, Igy csak Itlő\'nl tudja a lisz-lán ál\'ó Poor elé, aki az üres kapu mellé lő. Poor beadását Pum fejeli kapura, Barla véd, A kitűnő debreceni kapus nem egyszer ragadtatja lapira a közönséget. A 38 peicben Poor beadásából Pum lő kapura, az erőt lövési Ba la kiüti és a résen álló Boda közelről a léc alá vágja (I : 0). Egy perc múlva Boda lövését Bírta kiszaladva Poor elé üli, üres a kapu, Pojr lövését azonban Brró hitvéd menti a gó\'-lól. Aa ulolsó percben CiOngel 5 méterről la t lő.
A II. félidő elején még vállskozó a játék. Nincs elintézve még a mérkőzés. A 6. percben Csörgei Babostól «ap labdái és 30 mélertől ló kapura, a kapus azt hiszi, hogy lölé megy és nagy meglepe\'ésre a labda a hálóba kerül (2 : 0). Most megjön a hangja a szurkolóknak. Hanglik erősen .Hajrá Zrinyi I" A debreceni csapat ritkán jut szóhoz, formásak lerohanása!, dí a belső Irtó lehetetlen. A Zrinyi védelem Kárpittal az élen, minden ünudist csirájában megakaszt. A 18. percben Ktrpát szereli veszélyes helyzetben Bírt, előreszalad a labdával, 1\'cornak adja, aklntk beadását Csönget laposan védhetellenül küldi a hálóba (3:0). A DKASE Ökrös révén kerül játékhelyzetbe. Pápai kiszalad, a lövés gólnak látszik, de Kárpát beszalad éi menti az áiván hagyott kaput a góllóL A 20. percben Siabó 20 méteres szabadiugá sál Bőr 2 méttrről lölé !e|ell. A 27. percben Boda kornerél Csöngel 3 méterről fölé küldi. A 35. percben Poor beadását Oöngel 10 mélertől kapunak hál\'al á\'lva fejeli védhetellenül a hálóba (4:0). Gyönyörű dugó volt. A 40. percben nagy kavarodás a Zrínyi kapu elölt, Pápai kiszalad és Kemény gólnak látszó labdálál isméi Kárpát mrnti a góltól. Méllő btfejezésüt a 44. percben Csöngel átadásából Poor 15 méterről laposan küldi a Zrinyi hagyományos 3, dugóiéi a nagyszerűen védő debreceni kapus hálojtba.
A Zrínyi csapata minden dicséretet megérdemel nagy gólarányu győze\'méért. Olyan respektabllis eredményt értek el Kelti bajnoka ellen, hogy az egész orsiág érdeklődését |oggal irányítja Nagykanizsa lutballsporlja leié. A lekicsinyeli Délnyugati lulbalinak, a Zrinyi visz-azahódito.la hirnevél és csak igy lolytjtnl a megkezdell ulon, ez min-
den nagykanizsai siutkoló klván-siga.
A Zrinyi közvellen védelmétlek, valamint a meiőny legjobbja Kárpát volt. Oroszlán mód|áta |küzdott és nemcsak a térdsérüléssel játszó S\'róbl helyett játszott, hanem 3 esetbrn még Pápai kapust Is he-lyet\'eriletle és méntéllé meg a hálót a có\'tól. Ilyen nagyot még nem látszott Kárpát, mint ezen a mérkAzéien. Pápai egv-két szép védést produkált, — de meleg helyzeleket Is okozott rossz kifutásaival. Slróbl 20 percig jó volt, de azután sérülése ktulult és véglgstatlszlálla a mérkóz\'sl. A halfsor legjobbja Beks volt, Pőcze Is mrgfelHŐ volt, Köd-baum a nagv melegben nem érvényesült. A Zrínyi csatársor lelke Pum volt. A védelemben ls sokat do\'gozott, a csatársorban pedig minden támadásnak az ellndilása tőle eredt. A két szélső közül Boda voll a jobb, Poór elBzeleburdlsko-dóit sok |ó h\'lvzetet. Babosnak nem ment a |áték az eltö félidőben, szünet u\'án azonban belelőtt. Csönaeyre nagyon vipvá.\'ak, azért a Zrínyi gólistk 3 dugóját megrúgta. A mezőnyben nem sokat mutatott.
A debreceni csapét lelke az 3 dugó ellenére Is, Batla kapus szenzációsan védett és neki köszönheli a DKASE, hogy Iflhb gólt nem kapott. Azonkívül Szabó cenleths\'f Kutassl halszél és Kemény balkötő é\'dtmel dicsérelel.
Bartók budapesti biró Hfogás\'a-lanul veielte a mérkőzést.
Nyilatkozatok: örményi Zollán vezetőségi tag: A Zrínyit Itthon nem lehet megverni. Ami eddig 14 mérkőzésén sikerült, az ma Is bekövetkezett : A mezőny kimagaslóan leg-jobbja Kárpál volt.
Benkö Lajos intéző: A csapatom játéka nem tetszett. A lendület gyözötl.
v. Papp s DKASE elnöke: llven rosszul még nem láttam s DKASE-I játszani.
Bartók biró: A DKASE az első félidőben technikai fölényben volt, a 2. félidőre lelJeien elkéstüllek erejükkel.
Erkölcsi eredmény tehát gyönyörű, annál stomotubb az anyagi, meri még ez a nagy küzdelem is ráfiie-léssel végzödöll.
(Ott)
EPEBAJOKAT
(epehólyaghuruí, epekő, epehomok) gyógyítja a jászkarajenői Mira glaubersós gyógyvízzel tartott ivókura. Kérdezze meg orvosát!
Rőfösök-Rövidárusok 3:1 (2:0)
A rőfösök biztosan győztek. Qól-lövök: Drlmók, S ern (2), illetve Német _
Az olimpiai amatör válogatott Nagykanizsán
Amig a Zrínyi az országos bajnokságért harcol, addig a NTE pem pihen. A Magyar Labdarugó Szövetségtől már tivasszai ígéretet kapoll a 70 éves jubileumát ünneplő NTE, hogy leküldi junlusban olimpiára készülő válogatott csapalát. Mint érlenülünk, Péter és Pálkor, vagy junius 28-án, tehát a kettős-ünnep egyik napján nagy sport-atírakcló színhelye lesz Nagykanizsa.
Tehát a futball Is méltó keretek közölt kerül megünneplésre az NTE 70 éves jubileumán.
A klskanizsai tornaflnnep
Vasárnap délután 4 órai kezdettel
rendezte a III. körzeli elamS iskola az évzáró tornaűnnepélyét Az orszá-goshlrű .Kis Sáskák» nagyszerű gyakorlatai szórakoztatták a helyi közönséget. Látványos felvonulás. Hiszekegy, utána a. fl»k puska ós fokos gyakorlatai, tafejd talajtorna voltak műsoron egytriís után. A magyar ruhás leánykák pedig a .Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország* cfartft irredenta dal hangjaira imitáltak be szép ritmus-gyakorlatokat.
Nagy sikere volt a kisebb játéktornának. Ringispiel, kötélhúzás, célba dobás, fogolyszabadllás, egérhajsza, kocsikázás, tnjegy a papucs nevettette meg többször a közönséget. Síkfutás és gnla után ism*ét egy nagyszerű felvonulás és a Himnusz véget vet az ünnepélynek.
A szülök arcáról csak ugy sugárzik az öröm. szaladnak a gyermekekhoz és ölelgetik őket- Szépudvary László tanító és levcntelőoklatónak tntir többször elismertük az érdemeit, ezúttal sem maradhatunk adósa. A munkásságában Kovács igazgató, Iványi éa Bficzy t initók voltak a segítségére.
—k-n l-
1030. lunlui 23
ZALAI KOZLONV
i
(Hoss aptt Nagykanizsán)
Ho«» Jóik! kaposvári apálplébí-nos, aki Nagykanizsa siü,ölt|e, III Is végezte Iskoláit és akli a megyéspüspök legnap nevezi t ki meiter-fanonokká, h!if5n Nigyknnlziára ér-keiett. Éiesapla holdestéi exhum Illatja, az Illeni lemtlőben pihen és Kaposvárra sz I.illatja, ahol a nemrégen elhunyt édesanyja Is fekszik.
— (Bajorok Nagykanizsán)
A meglndu\'ó nyárt Idegenforgalom vtsárnap este két halaim is pl-roi aulocaron 50 kaiföldi vendéget hozott Nagykanizsára. A vendégek Bajomi s/ágból JOltek, köruon van nak él, Csehországon át érkezt,k Magyarországra. Megtekintették Pes let, végiglőttek a Balaton mellett, ahol megfilrödtek és nem győzlek gyönyO.kődnl a Magyar Tenger népségében. Este 10 óra tájban érkeztek Kanizsára ii a C- ntrálban szálltak meg. Az 50 német — akik közül 38 nő volt — mgyszerű hangulatban hajnali háram óráig mulatlak a Centrál uj és kedves kert helyiségében. A kani.sal fiatalság kilett magáért a kü.lvdl vendégek szórakoztatásában és nem egy no roiabb baráti limeretség keletkezett. A vendégekn-k annyira megle\'szetl Nagykanizsa, hogy a hétfői napot Is fit akarták löítenl és amikor a hosszas tárgyalásod után program szerint hétlSn délelőtt 10 Arakor mé;ii el kellett utazniuk, megígérték, hogy egy hónap múlva vlnza-jönnek.
— (Országzászló Latanyán)
A le enyei róm. ka\'h. elemi li-kola ma délután avatta 1:1, nagyszámú klzöntég jelenlétében, az Iskola udvarán felállított orizágzái ló tát. Az országzászló! Outnlss Lajoi tg. tanító lervzle, a zászlórúd tövében az iskol is^yermrkek által otthonukból Osizehordott tóidból, hármashalom áll, tetején sz apostoli ketlői kereszttel. Az Igen tartalmai avató beszédet Ouzmlts Lajos lg. tanító mondotta, utána az Iskola évzáró tornaünnepéiye következett, melyen Baranyai Lajos lanltó növendékei Igen szép gyskorla okit mutattak be. Az ünnepély után a közönség az likola kézimunka-kiállítását tekintette meg.
— (Beírások a kereskedelmiben)
Az 1936/37. IiOolíl évre a be-
Irásokat I. hó 26. él 27-én déíelMt 9 órai kezdeltel tartjuk meg Az ellő évfolyamba a junluil elsó felvételi napon ctak azok a tanulók vehetők lel, akik a kozépísko\'a IV. oizlályát Javítás és Ismétlés nélktv végtzték s azok, akiknek a polgári Iskola IV. osztálybeli bizonyítványában legalább annyi |eles és jó osztályzat van, mint elégségei. A júniusi m\'ioilik lelvélell napon és a szeptemberi felvélelkor, ha még van hely, felvehetők azok li, akik a polgári iikola IV. osztályát több elégiégei, mini jeles és |o osz\'ály-zattal — de javítás vagy isméilés nélkül — végezték és ha ezek felvétele után a negyvenes létszámon belül még lenne hely, lelvehelök azok ls, aiik a közép-, vagy polgári Iskola IV. osztályát csak Ismét lénél vagy javító vizsgálattal vfgtz-ték el. Az I. évfolyamra va ó felvé leihez Iiüttséges okmányok: 1 a gimnázium-, reál, vagy polgáil is-
kola IV. oiztályánaV megte\'e ő ered-min yi.l va\'ó elvégzését igazoló b -zcnyiivány, 2. izüelétl any.ikönyvl kivonat és annak, aki sz 1935/36 tanévben n:m járt nyllvánoi Iskolába, (rkőlcsi bizonyítvány is. Fel sőbb évfolyamba való felvételhez az el5zó alacsonyabb évtolyam elvégzését igazoló bizonyítvány izükot-ges. A f.lvétell dlj 30 pengő. Ebben ez Osizeglien a betrásl dij és az összes előirt mellékdíjak benit-loglalta\'nak. A le vételi díj a beíráskor fizetendő éa ennek fizetése a\'ól senki sem jnemhelő fel. Az évi landij 200 pengő. Az el ,6 negyedévi tandíjai, azaz 50 pengőt Is a beírás alkalmával kell megfize\'nl. Az Igazgatóság.
Csomagol a tárlat A Bdbochay-házban tanyái ülőit tárlat még a csomagolás ulolió órái ban Is találkozó heyj Nagykanizsa muharát kozöns\'génet. A lebonyolítás u o\'só nipjii még luozgilma-sabl-ak, mint az eddigiek vollak. Mindenki siet a rítta kedvező alkalmat kihasznánl, amikor a tárlat-kin ui nyári >á ultával a képeket minden elfogadható áron (a minden e logt-dhiló résziere meg lehel sze reinl. Ma már mindenki tisztában van azzal, ho^y pénznek, aranynak, semminek sem biztos az éréke, de a k p, az álandó érték, amclktl folyton növekvő ír lék, amit már csak eszempon\'ból Is érdemes gyűjteni
— (A tűzoltók junlállsa)
TObbszúil elhalasztás után vasárnap végre ragyogó időben megtolhatták a tűzoltók szokásos junláll-sukst. A bdgo ai buciu és a nagy meccs sok közönséget vont el a mulatságtól, ami azonban Inkább csak anyagiakban érln\'elle a rendező egyesületet, meri a hangulat az előző évihez hasonlóin a l"g-jobb volt. A rendezőség sok érdekes számról gondoskodott és akik ott vot,k, valóban kellemes délutánt lőüOltek tl a Sétatéren. Ente az Iparoskor keithelyiségében folytatódott a mulatság, itt a linc még jobban fokozta a kedvet éa igy a tűzoltók junlá\'lsi erkölcsileg a legnagyobb slietrel j\'rt. Sajnos, a rendező egyesület, amely egítz évb.n a közön ég érdekeiéit dolgozli, — az erkölcsiekből keveset tud kétz-pénzben felrelenni, ped g ugyancsak szüksége volna rá.
— Aktnak ■ •ip.k • tofil. ai M„llwt
De a logak Igen rttkáu maradnak ruó-pek ugy maguktól. A szájat ée a fogaktit vóaenl kell a baktériumok trmadá-sal ellen, atitolyek folyton boOzünlenek a szájba Lehel ellenük védekoznl ? Hogyne? Csak öblögotnl kelt a szóját lehotólug reggol óa eete OOOLtall -Kunok háromféle a hatása: (Ide lehellet. ragyogó logak, védelem a hülóe el teu. — Az ODOL az Ideállá szájápotó szór, mert tortótlenltó ós calratllő őreiével behatol a szájüreg legelrejtettebb zugaiba éa megakadályozza az erjedő ée rothadd folyamatokat. Akt napon-ként hrutzuál ODOL-t, megvédi egíaz-■«gét
— (Kedd: az alsó nól délelőtt a strandon)
Ma, hétfőn a kanizsai strand vizét leereszleiték, ugy, hogy a szokásos női délelőttöt holnap, kedden tartják meg. Egyébként a strand napi beoutisáoan semmi változás nem áll be.
- LAKBERENDEZÉS a mai pénzszűke mellett ta mindenki részérc Igen olcsón beszereziretö Koptttin Lipót Magyarország legnagyobb bútoráruházában.
— (Eliő izentmlae)
Junius 28 án, viiirnap délelMt 10 órakor tarlji első izenrmli\'jét a nagykaii sai plaris\'a templomban Elíd István nagykanizsai p\'arls\'a lanár.
A Kopitetn Butorár.tiái Junius é« lutlus hónapokban Uslet ée raktárhelyl-aógolben remekbe kéazttett kombinált szobákat óa egyéb modorn lakberendezést tárgyakat állit kl ügy a szerény polgár, valamlot a legkényesebb ízlésű vevö. Ízlésének ós anyagi helyzetónok megtetelöen megtalálja mindazt amire szüksége van.
— (A klsksnlzsai Juniális)
A kiskanizul Kath. Ifjúsági Egye-lűl.t ilkerei junlállsl rendezeti va-láriísp e>te a Levente Otthonban. A fiatali ág reggelig tánco t a hangulatos éi nagyizerű zenére, amit a Juhliz—S,iingár igyűtlei izo\'gál-tatolt. A JJ rend izéiéit dicséret érdemel a vezetőség.
Nagykanlzia m. várói polgármesteréül.
13490/1936.
Hirdetmény.
KO.hirré teszem, hogy az 1936/37. tanévre a belra\'ások az alább felsorolt tanintézetekben a kővetkező soircndben ét Időben lesznek :
a) Az állítni elemi lsko\'ák mind három körzetében,1936. juriu 26 27. napjln, a pótbeiratáiok pedig f. év szeptember 4—5—7 napján.
b) Az izraelita elemi Iskolában 1936. juniui 26 án, a pótbciraiások pedig szeplemb:z 6—7-én.
c) Az ipatoslLnonc fiu és leány-I kollbin f. évi szeplember 4—5. és 7-én.
d) Az állami po\'gitl tlu- és leány-Iskolában Junlui 26—27-én, a pól-beitalások szeptember 7-én.
e) A várotl feliőkeretkedelml iskolában Juului 26—27-\'n, a p5t-beliaiáioi aiept.mber 5 él 7-én.
f) A róm. ksL reálgimnáziumban junius 26 él 27-én, a pó behatások szeptember 5. és 7 én.
g) A Njtre Dams leánygimnáziumban Ju.iiut hó 26. ii 27-én éi szep\'ember 5. is 7-én d. r. 9—12 órátg.
h) A női kereskedelmi szak>anlo-lyamon janiul 26—27-én.
Az ösizei tanköteles korú gyermekek valamely oklatási Intézetbe beiiandók testi vagy szellemi fogyatkozás, egétza\'gl stb. állapotra való tekintet nélkül.
Tanköteles az a gyermek, ki I évi ■zeplember l-ig a 6. életévét betöltötte él a 15. életévét lul nem haladja.
Ez a rendelkezés nem érlnll a tanoncoknak kotra va\'ó tekintet nélküli Iskoláztatási köleleietttégél.
Az a szülő, gyámésgondvlstlőslb. ki a tenkőle\'ei korú gyerm:két él azon munkaadó, ki tanonc t a lent megjelölt batáridőben be nem íratja, az 1921. évi XXX. t.-c. vonatkozó réize szel Int büntettetik.
Nagykanizsa, 1936. juniui 20.
Polgármester.
A quarneról Riviérán a*
LAURANA
napfényes tengeri strandján as
EXCELSIOR
nagyszállót a legjobb társaság szint-Java keresi fel gyógyulás, üdülés,
nivós szórakozás végett A pompás nagyszálló közvetlen a tengerparton épült; loggiás szobáiból, tengerparti terraszos étterméből gyönyörű kilátás nyilik a kék Adriára és a köze I szigetekre. — Elegánsan berendezett társalfók, női szalon, dohányzóterem, író- és olvasószoba állanak a vendégek rendelkezésére. A hotel konyhája elismerten a legkitűnőbb; kívánatra diétás étkezés. A legtökéletesebb komfort mel* lett is az
árak Igen mérsékeltek!
Mindennemű felvilágosítás, aiobzuen-delés, pengóbtHzetés az .Uj Magyarnál- utazási Irodájánál lUadapait, Vlt, Rákóczy-ut 30 Teleion 464-»)
Nagykanizsa ntegyel váioi polgármesterétől.
11.235/1938.
Hirdetmény.
Közhírré letzem, hogy a m klr. Foldmivelésűgyi Mlnlsz.er ur kizárólag zslzstktilenitéi céljára kedvezményes átu azénkéneget bocsát az érdekelt gazdakőző íiég rendelkezésére. A kedvezményes áru szén-kéneget a gazdáknak a Magyar S ténkén -ggyár R. T.-nál (Budapest, V., NáJor-u. 21. sz.) kell megrendelni és a rendeléshez csatolni kell a községi elóljáróság oly érlelmfl bizonyt ványát, mely szerint a meg rendeli szénkéneg zslzslktelenllés céljára szolgál. A szénkéneg ára Várpalota vasútállomáson kocs\'bi rakva és fázisadóval együtt szállított q ként 57 P 68 tl\'lér, melyből a Foldmivelésűgyi Mlnlsiter ur 10 P t visel. A vételárra a megrendeléskor 10 P előleg l.zet ndó, mig a fennmaradó 37 P 68 fi léi a szénkéneg leszállításakor utánvéleleztetik.
Cs< portol Jelentkezés esetén Igénylések a vároii gazdaiágl hivatalban (Városház, I. em. 16. sz.) la beja-lenthetők, ahol bővebb telvl\'ágoil-tánal tzolgálnak.
Nigykanlzts, 1936 májúi 28. zaz Polgármester.
Hofher-Schrantz-Clayton-Shuttlewort ■agyar Otpgylil liiek 1.1.
nagykanizsai lerakatában:
Planet lókapa
kaphatók
Alkatrész
rendeléseket felvesz:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, mfltrágy., zsák, adványvádalaH
szerek, gép kareakadá^baa Nagykanizsa, Erzsébet tér ia (A bíróság mellett.) Telelőn. IJU.
ZALAI KÖZLÖNY
APRÓHIRDETÉSEK
Sf2T2Tr*Jé! nni.,1 Líta\'.\' ^ 10 Mát. M Mé(. i lkán *.\'.«* I fim
■i«ba a váioi középpontjában mrdólzob. baaználalUI, cactlcg teljes ellátással |»llus l-re tlads Ugyanon c(ry |ókarban levó sezlon elad. Rozjonyl-utca 19.
Kaaatkalyaa vegyen villaleiket I Míg nékány 200 f 1-ölc. lelek, árnyas Iákkal, kiépített útnál, a balatoni muaeum mellet\', kaph.tó dz. Valkó Bála ügyvádnál, Keszi hdytn. 2105
Inlelllgeni, tfgyf Imezell tlut l.n«N»k lelvesset. Szab? Antal sportüzlet* 2305
Tar«4aAiallAint mlndennemtl ondn-UUi. hl|festés, női-, utl- és svermeklnl-vágáa és a Inden szakba vágd munka Flllpovlce lodrászlzlelében kíszlll. Caen-gezy-nt 2. Telelőn 526. •
Jó.ráru HarlaMféfl leteltesae »t, Ozv. Cilstnndla l.s|osnéuál Ráz., u. 21. •
MáremaaeMt löldlalnU és emeleti lakáa ateaá Urá.1 as állomás közelében azonnal vagy augusztus I re kiadó Hotthy Miklós ul 55. *
láta.aliáa udvari lakáa auguiztu.r.
kiadó. Zárda n 6. aaizn. 2324
Szép családi ház mellékáptlletekkel. nagy telekkel, karilel éa gyüniók-aflssel Nagykanizsán al>4«. Bővebbel dt. Wetu Lalo, ágy vádnál Fó ut 4. 2321
Fósnl tudó Mlaá.n.at keresek azonnali belépésre vagy elaejáfe Csengery ut 7. L em •
i« ela elet.
MUlóé-ut 3 emel
Vennék 6 8 méter hosszú baiznált ln> tflaloaSval. Epplngri lakereskedé*. *
liynaefcáa konyhás száraz udvari lakás mellékhalylaágekMl kiad. Vörösmarty
ot 20. •
Kartwllnenm, kátrány, vllrlol. sís.v, karbid, kenóca, beaferolajok, gunitul|, btoslj, vízmentes sátor-, kaial- és kocsi ponyvák a legjutányosabb árban kaphatok kalaasaa Rezaí cégnél. 2326
Négyszobás, eláarobás MSagAnhAa, kerttel, gyttmUrsOml. virágos udvarral eladó V6ea.rzurly-.tca 18. •
Ügyes hkéraarránlt felvess Bsrta Sándor lehérnemlt-ítzam Pó-ul 8. •
Kiadja a taptalajdnnnn ka.g.zda.ájl Rt Oateaberg Nyomán áe Délzalal Upktadá Vállalata N.gyk.nli.án.
Paletóa kiadót Zalai Károly. Interarbaa teleion l Naiykaalaaa TO. aaáin
Fürdő- és strand-cikkek
Fürdőruhák
csodaszép színek és formák
Strandkabátok
Kombináltkendö-sapkák
(legújabb IJ
Fürdőköpeny
női 13.—, férfi 17—
Brómai Divatház
Horthy Mlklós-ul t. szám
Városházpalota.
m. kir. Államvasutak
menetrendje
Érvény** i 1036. évi méjus hó 15-töI k«xdvo. lagykaii&sa állomásra érkeiő él u onnan Induló vonatokról.
Nagykanizsa—Budapest déli p u.
Voul A vonal ma. eátM. KMTtlMl) S.«ltr kk. Bpattr. , kaiIk yout ..la. A voaatíBp*irál:| Bo,li, neme | u, t u KMIIW, ,4i M. Kule^-ri kk.
1219 Szent.» 006 130 152 6-18 1220 Saern. v.jl 22 50 306 330 4 49
120 Oyv. 5-50 a:o 7 00 9 45 1240 Motot*) | — 528 555 7-31
2237 Slnautt) 808 9 Zi 1007 Siftkk 1202 Oyv. | 7 30 10-10 1010 11-25
1213 Szem.» 945 ii-te 11-28 1545 1212 Szem. v.l 630 11 10 11-14 13-00
2223 Motpót") 13 35 145J 1532 20-35 2222 Molpófta\' 13-35 1405 1523
1211 Szem. v 1545 1710 17-37 21 15 1214 Szem. v. 14 50 1822 18-37 2004
1241 Moto.\') 1745 19 35 19-29 2238! Sinaut\'l 21-15 20 10 22 58
1201 Oyv. 1825 19 35 19-38 22 20 1208 Oyv. |j 20 00 22-38 22 47 23 45
i) KözJekedlk VI—28-tól IX-8-lg. Közvetlen vonat Vlll-19-től IX- 9-lg. Bpest déli pu-ig. i) Közlekedik Nagykanizsa Balatonszentgyörgy közötl V—Ifi-töl X-3-ig.
Balatonszentgyörgy Székesfehér